in.ba 5/2016

In.ba 5/2016http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

RÔZNE Štvrtok 19. 5. 2016 Od 10:00 pri budove BBC 1 Plus ECO VILLAGE 2016 Trh v znamení zdravého životného štýlu a ekologického myslenia TANEC/ZÁBAVA Piatok 20. 5. 2016 19:00 V-klub SWINGOVÝ MAJÁLES Hot jazz a swing 20. až 40. rokov 20. storočia s Fats Jazz Bandom DIVADLO Sobota 28. 5. 2016 19:00 (2. premiéra), RND LÁSKANIE 2 Radošinské naivné divadlo sa opäť vracia k téme rodinnej človečiny s pani Kolníkovou zadarmo máj/2016 Informačný magazín Bratislavy www.inba.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

strana 2 5/2016 editoriál Jón Kalman Stefánsson Martin Pollack Angelika Kuźniak Jaroslav Rudiš Jaromír 99 Karpaty Magiczne Kafka Band 2. – 5. júna Zichyho palác TÉMA: KRAJINA www.brakfestival.sk + knihy 30-tich malých vydavateľstiev, výstavy, prednášky, diskusie, tvorivé dielne a mnoho ďalšieho… Hlavní partneri: Hlavní mediálni partneri: Dunajská vlna (ex Dunaj) Keď som listovala stránky no- vého čísla in.ba, úprimne som sa tešila. Nielen z krás- neho mesiaca, ako je máj, a prichádza- júcich open air festivalov s predzvesťou letnej pohody v meste, ale najmä zo sil- ného čísla s rozšíreným počtom strán, ktoré potvrdzujú, že Bratislava bude dejiskom výbor- ných klasických či multižánrových podujatí. Pred nami sú obľúbené Dni architektúry a dizajnu DAAD, festival BRaK otvorí dvere originálnej knižnej produkcii, pozývame vás na Noc literatúry s čítaním na atraktívnych miestach v meste, zájdeme do Goethe- ho inštitútu s prvou knižnicou dobrých vecí, zaspomína- me na Dianu – princeznú z Walesu, ktorá otvorila pred 25 rokmi Oddelenie pre nevidiacich v Mestskej knižnici. Máj v bratislavských divadlách patrí súčasnému divad- lu – festivalu Nová dráma/New Drama, môžete si prečí- tať, čo pripravilo Bratislavské bábkové divadlo nielen pre deti, a o možnosti osláviť Deň detí práve tu. Zájdeme na rozhovor do atraktívneho prostredia Experimentálne- ho štúdia Slovenského rozhlasu a okrem Bratislavského majálesu dostaneme tipy na dobré koncerty. Pôjdeme na prechádzku do Horského parku, dozvieme sa, ako môže- me viac spoznať rieku Dunaj. V súvislosti s predsedaním v Rade EÚ vás možno zaujme rozhovor o Dni Európy. Užite si naše májové informácie o Bratislave. Henrieta Hrubá, šéfredaktorka Informačný magazín o Bratislave in.ba Sídlo redakcie: Rudnayovo námestie 4 Poštová adresa: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, www.inba.sk E-mail: redakcia.inba@gmail.com, Tel.: +421 2 544 320 56 Šéfredaktorka: PhDr. Henrieta Hrubá, sefredaktorka.inba@gmail.com Tel.: +421 2 546 422 79 Reklama, inzercia, marketing: Andrea Vavra, redakcia.inba@gmail.com Programová časť: Anna Červenková, Ľubomíra Záhorová Informácie o programoch posielajte na adresu: program.inba@gmail.com Za jazykovú úpravu v reklamných vizualizáciách, dodaných z externého prostredia, redakcia nezodpovedá. Titulka: DAAD – Dechem (Cz), foto: Kristina Hrabětová Projekt in.ba autorsky pripravila a zostavila: PhDr. Henrieta Hrubá Mesačník vydáva redakcia in.ba, Hlavné mesto SR Bratislava. IČO: 00603481 Reg. číslo: EV 5332/16 8. ročník, ISSN: 2453-7780 Kde nájdete časopis in.ba? V Turistickom informačnom centre – Bratislavská organizácia CR, Klobučnícka 2, vo Front Office Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy na Primaciálnom námestí, na vybraných bratislavských poštách, miest- nych úradoch MČ Bratislavy, v Shopping Palace Zlaté Piesky, stoja- noch Bratislavského kuriéra, v Národnom tenisovom centre, EURO- VEA Central I – III, vo firmách ako IBM, Siemens, Dell, ING Group, Allianz, v hoteloch Grand Hotel River Park, Sheraton, vo vybraných kultúrnych zariadeniach, v mestských knižniciach, v bratislavských galériách a múzeách SNM.

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

strana 3 5/2016 z obsahu 14 festival Jane Goodall navštívi Ekotopfilm – Envirofilm 15 Nová dráma/New Drama 2016 17 Doprajte si Deň detí dvakrát! 18 Experimentálne štúdio ako ostrov excelentnosti 22 Zažite rieku s príchodom leta – Slnovrat na Dunaji 24 Prechádzka do Horského parku nielen za prírodou 26 in.fokino Para nad riekou 28 hudobné in.formácie V máji v SF pod taktovkou šéfdirigenta Krasivaja musica v Redute Metropolitný orchester Bratislava 29 Trio Merta – Hrubý – Fencl Kráľ amerického indie rapu je späť 31 Petícia za zákaz hazardu v Bratislave sa blíži k úspešnému koncu 34 festivaly 35 na každý deň 52 výstavy 60 adresár kultúrnych inštitúcií najvyššie ocenenie mesta Cena primátora Bratislavy na rok 2016 4 Nenechajte si ujsť festival BRaK 10 divadelné in. Bábkové divadlo nielen pre deti 16 DAAD Dni architektúry a dizajnu v Bratislave 7 knižné in.fo Noc literatúry 2016, AJNFACH – prvá knižnica dobrých vecí 12 Bratislavský majáles otvorí sezónu open air festivalov 20 téma Deň Európy 2016 8 knižné in.fo Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých v Mestskej knižnici 13 HLAVNÉ TÉMY VYBERÁME ĎALEJ PROGRAM SÚŤAŽTE S IN.BA SVOJE ODPOVEDE POSIELAJTE DO 11. 5. na redakcia.inba@gmail.com O dve vstupenky na ľubovoľ- nú filmovú projekciu Kina Nostalgia: Ako sa volá naj- novší film uznávaného talian- skeho režiséra Nanniho Mo- rettiho, ktorý môžete v máji vidieť v Kine Nostalgia? O dve vstupenky na májo- vý koncert Metropolitného orchestra Bratislavy (15. 5. – 17:00 - MDPOH): Ktorý významný operetný dirigent bude viesť májový koncert Metropolitného orchestra Bratislava? O dve vstupenky na ľubo- voľnú filmovú projekciu Kina Film Europe: Na akú oceňovanú japonskú melodrá- mu sa môžete v máji tešiť v Kine Film Europe? O dve vstupenky na koncert Tria Merta – Hrubý - Fencl (13. 5. – Dom kultúry Devín): Aké jubileum nedávno oslávil Vladimír Merta? O LP/CD Experimental Studio Bratislava Series 2: V ktorom roku sa začala písať história Experimentálneho štúdia Slov. rozhlasu?

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

strana 4 5/2016 téma CENA PRIMÁTORA BRATISLAVY na rok 2016 V rámci celomestského projektu Bratislava pre všetkých sa uskutočnil v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v poradí 24. ročník slávnostného udeľovania Ceny primátora Bratislavy. Štyria laureáti z oblasti zdravia a sociálnej práce, športu, justície a kultúry boli ocenení bronzovou soškou rytiera Rolanda, ochrancu mestských práv a výsad. Primátor Bratislavy Ivo Ne- srovnal na galavečeri uviedol: „Vzdávam hold všet- kým osobnostiam, ktorým môžem hrdo odovzdať so- šku rytiera Rolanda za ich rytierske činy, ktorými sa pričinili o rozvoj mesta a jeho obyvateľov.“ Ako ďalej doplnil: „V dobe, kedy sa nezištná pomoc stáva ojedi- nelým javom, sú to vzácne momenty mať okolo seba ľudí, ktorí radi pomáhajú bez nároku na odmenu – či už ide o blízkych, alebo o okolie. Mesto tvoria ľu- dia, ktorí v ňom žijú. A našou úlohou je, aby sme ne- prestali veriť, že iba život, ktorý žijeme pre druhých, stojí za to.“ Cena primátora Bratislavy je najvyššie samo- správne ocenenie, ktoré sa udeľuje Bratislavčanom, ktorí sa významným, ale nezištným spôsobom za- slúžili o občiansky, kultúrny, spoločenský či športo- vý rozvoj hlavného mesta a spoločnosti. Cenu primá- tora Bratislavy na rok 2016 získali tri Bratislavčanky a jeden Bratislavčan. Cenu primátora Bratislavy na rok 2016 prebra- la i Eva Dohnalová za dlhoročnú a obetavú ak- tívnu službu v radoch Mestskej polície hl. mes- ta SR Bratislavy Komisárka JUDr. Eva Dohnalová už v tretej ge- nerácii drží štafetu policajnej profesie v ich rodine. Svoju policajnú činnosť začala na Stanici Mest- skej polície hlavného mesta SR Bratislavy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, kde prešla funkciami od člena hliadky, veliteľa hliadky a operačného pracov- níka. Počas vykonávania funkcie hliadkového poli- cajta absolvovala úspešne kurz služobnej kynológie a službu vykonávala so služobným psom. V roku 1993 bola menovaná veliteľkou samostat- ného oddielu, ktorý zabezpečoval úlohy v Primaci- álnom paláci. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal počas slávnostného galavečera „ Foto: Marek Velček JUDr. Eva Dohnalová „ Foto: Marek Velček

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

strana 5 5/2016 najvyššie ocenenie mesta Cenu primátora na rok 2016 získala Mgr. Iveta Gályová za celoživotný prínos pre rozvoj špor- tovej výchovy a propagáciu zdravého životné- ho štýlu medzi Bratislavčanmi. Nie nadarmo sa hovorí, že v zdravom tele zdra- vý duch. A v prípade telovýchovnej pedagogičky Ivety Gályovej, ktorá ako prvá dokázala využiť pro- striedky telesnej výchovy na udržanie a zlepšenie fy- zického a psychického zdravia u rôznych vekových skupín obyvateľstva Bratislavy, to platí dvojnásobne. Aktívna osemdesiatnička a priekopníčka zdravot- nej telesnej výchovy na Slovensku ukončila štúdium v odbore telesná výchova na Pedagogickej fakulte UK v roku 1953. Do roku 1960 vyučovala telesnú vý- chovu stredoškolákov, neskôr študentov medicíny na Lekárskej fakulte UK. Vštepovala im lásku k pohy- bu ako životnému štýlu. V rámci profesie telovýchov- ného pedagóga sa tak pričinila o vznik a rozvoj oso- bitného odboru telesnej výchovy − zdravotnej telesnej výchovy na Lekárskej fakulte, Farmaceutickej fakulte a Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, kde viedla školenia v odbore, určenom pre začleňovanie telesne oslabených a postihnutých do procesu telesnej výcho- vy na základných, stredných a vysokých školách, čo znamenalo obrovský posun v dejinách telovýchovy. Ako zakladateľka odboru zdravotná telesná vý- chova pri Československom a neskôr pri Slovenskom zväze telesnej výchovy intenzívne pracovala na od- stránení dôsledkov nesprávnych pohybových stereo- typov, ktoré sa podpisujú pod nesprávne držanie tela. Vďaka získaným vedomostiam zostavovala súbory kompenzačných cvičení v časoch, keď o moderných formách cvičení ako pilates, strečing či cvičenie s fit loptou ešte nik nechyroval. Okrem prekladov odborných publikácií zamera- ných na metodiku telesných cvičení aj sama publiku- je. S aktívnou činnosťou neprestala ani po odchode do dôchodku. Okrem založenia oddelení zdravotnej te- lesnej výchovy pre stredný a starší vek pri TJ Medik a TJ Slávia UK v 90-tych rokoch, kde aktívne pôsobi- la ako trénerka kurzov, stále aktívne prednáša na tému zdravotnej telesnej výchovy a neustále vedie pravidel- né cvičenia senioriek. Ako členka Jednoty dôchodcov Slovenska organizuje výlety a naďalej aktívne pôsobí aj v Červenom kríži. Dokonca ani nehoda z roku 2010 jej nezabránila vrátiť sa späť do telocvične, ktorá je jej javiskom, na ktorom hrá hlavnú úlohu. Popri svojej práci vyštudovala na Akadémii Po- licajného zboru, pracovala ako veliteľka na Sta- nici Mestskej polície hlavného mesta SR Bratisla- vy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, neskôr v mestskej časti Bratislava-Rača. Následne pracovala na veliteľstve na operačnom oddelení ako priestupkár-kontrolór a následne sa sta- la vedúcou tohto oddelenia. Od roku 2014 sa stala ve- dúcou vnútorno-organizačného oddelenia mestskej polície, kde pracuje až doteraz. Svojou zodpovednou a svedomitou prácou sa postupne vypracovala od ra- dového policajta až na veliteľku okrskovej stanice. Okrem kvantity v oblasti zabezpečovania a plnenia úloh vždy kládla dôraz aj na kvalitu práce a ľudský rozmer vo vzťahu k občanom. Ako veľká milovníčka psov bola pri formova- ní služobnej kynológie v mestskej polícii, pričom aj mimo práce sa snažila vysvetľovať práva, ale aj po- vinnosti psíčkarov, a tak vytvárať dobré vzťahy me- dzi psíčkarmi a ostanými občanmi. I dnes, keď už pracuje viac v kancelárii ako vedú- ca vnútorno-organizačného oddelenia, popri vytvá- raní interných predpisov, kontrole policajtov v pria- mom výkone a iných úlohách dohliada v správnom konaní na dôsledné riešenie priestupkov v súvislosti s držaním psov na území mesta. Vzhľadom na dlho- ročné skúsenosti z praxe a odborné znalosti sa podie- ľala aj na výchove nových obecných policajtov v kur- zoch odbornej prípravy, organizovaných hlavným mestom. Úspechy telovýchovnej pedagogičky Ivety Gályovej zaujali hostí galavečera „ Foto: Marek Velček

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

strana 6 5/2016 najvyššie ocenenie mesta Cenu primátora Bratislavy na rok 2016 prebral prof. Juraj Hatrík za významný prínos pre roz- voj umeleckého vzdelávania v  oblasti hudby a rozvoj kultúrneho života Bratislavy. Prof. Juraj Hatrík sa v tomto roku dožíva vý- znamného životného jubilea – 75 rokov. V roku 1962 absolvoval kompozíciu na Vysokej škole múzických umení v triede hudobného sklada- teľa Alexandra Moyzesa. Tu zostal vyučovať ako od- borný asistent až do roku 1971, kedy pod tlakom nor- malizácie zo školy odišiel. Po rokoch diskriminácie, potláčania tvorby a totálneho zákazu pedagogickej činnosti sa v roku 1990 na VŠMU opäť vrátil. Ešte počas normalizácie ako zamestnanec Sloven- ského hudobného fondu inicioval a udržiaval tradíciu predstavovania hudby v Detskom mestečku Zlatovce. Ako člen a neskôr predseda Spoločnosti pre hudobnú výchovu, ktorým je dodnes, ovplyvňoval umeleckú pedagogiku na základných umeleckých školách Bra- tislavy i na celom Slovensku. Organizoval prehliad- ky, festivaly, semináre, vzdelávania učiteľov ZUŠ smerom k integrovanému chápaniu výchovy v hudbe v spojení s výtvarnou a dramatickou výchovou. Z hudobnej tvorby Juraja Hatríka treba spome- núť vyše 30 opusov, cyklov, jednotlivých skladieb pre potreby hudobnej výchovy, a to nielen pre kla- vír, husle, dychové nástroje, ale aj z oblasti komor- nej tvorby, zborového spevu – jeho zborové skladby často interpretuje Spevácky zbor mesta Bratislavy. V posledných rokoch profesor Hatrík komponuje rozsiahlejšie scénické projekty. V nich je integrácia odborov na ZUŠ priamo využitá a žiaci v nich radi účinkujú. V súčasnosti, napriek penzijnému veku, sa podieľa na organizovaní rôznych seminárov pre pe- dagógov, organizovaných Asociáciou učiteľov hud- by Slovenska a Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave. Prof. Juraj Hatrík sa zasadil za dôstojné postave- nie základných umeleckých škôl v školskej legislatí- ve, presadzoval záujmy odbornej pedagogickej obce ZUŠ, spoluvytváral osnovy pre hudobnú výchovu na základných školách a na základných umeleckých školách v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústa- vom v Bratislave. Svojimi skladbami pre deti, zame- ranými na pestovanie kreativity a spomínanými hu- dobno-scénickými projektami sa snaží vychovávať budúceho interpreta i poslucháča hudby, nezaťaže- ného komerciou v umení. Cenu primátora Bratislavy na rok 2016 pre- brala Viera Schoberová za dlhoročnú obetavú starostlivosť a nezištnú pomoc ľuďom v núdzi a ťažkých životných situáciách. Napriek rôznym prekážkam osudu, pred ktorý- mi ju život neušetril, neprestajne rozdávala lásku me- dzi svojich blízkych. Celý život pracovala s ľuďmi. Za nie veľmi výhodné finančné ohodnotenie najprv pomohla v Karlovej Vsi v jasliach vychovať niekoľ- ko stoviek detí, kde pracovala 15 rokov. A následne si zvolila ešte ťažšiu prácu v zariadení opatrovateľskej služby na Sekurisovej ulici v Dúbravke, kde opatro- vala seniorov viac ako 27 rokov, kým musela zo zdra- votných dôvodov v tomto mesiaci odísť na dôchodok. Denne nasadzovala svoje zdravie medzi ťažko cho- rými ľuďmi, ktorí sa o seba nevedia sami postarať. Po- volanie opatrovateľky patrí medzi ťažké a obetavé po- volania. Vidíme aj dnes, že je citeľný nedostatok ľudí v tejto pozícii, kým ťažko chorých a starých ľudí od- kázaných na pomoc druhých pribúda. O to väčší vý- znam má zdôrazniť a upozorniť na nedocenený výz- nam práce všetkých opatrovateľov a opatrovateliek, ktorí podobne ako pani Schoberová pomáhajú iným v ich posledných chvíľach. Namiesto toho, aby bola doma a užívala si dôchodok, stále aktívne pracuje a pomáha v rámci individuálnych možností dôstojne prežiť jeseň života desiatkam Bratislavčanov, za čo jej patrí obrovský obdiv a veľké uznanie. Ako sa píše v jej nominácii: „Nie každý deň sa narodí niekto ako ona, taký dobrosrdečný a obetavý!“ Prof. Juraj Hatrík „ Foto: Marek Velček Viera Schoberová „ Foto: Marek Velček

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

strana 7 5/2016 architektúra/dizajn Aj tento rok sa v centre mesta uskutoční už sied- me pokračovanie festivalu DAAD. „Začalo sa to v roku 2010 pomerne skromne, no vzru- šujúco. Prišli dvaja skvelí zahraniční hostia a trojdňo- vé podujatie korunovalo defilé v podobe opekačky na Hviezdoslavovom námestí s povznášajúcim názvom „personalizácia verejného priestoru“. O rok sa program DAAD naplnil až na šesť dní a počet hviezd prednáško- vých večerov narástol na sedem. Odvtedy má festival zhruba rovnaký rozsah a ponúka toľko podujatí, výstav, diskusií a priateľských stretnutí, až ich je náročné zvlád- nuť v ako-tak pokojnom tempe,“ uviedli organizátori podujatia. Motiváciou organizátorov Tatiany Kollá- rovej, Števa Polakoviča a ich tímu však nikdy nebo- la medaila za natrieskaný program a informačné pre- ťaženie, ich víziu živila a živí skôr prostá zvedavosť a snaha aj ostatným sprostredkovať vlastné nadšenie z poznávania nového. A tými ostatnými rozhodne ne- majú byť iba kolegovia architekti a dychtiví študenti, ale čo najviac fanúšikov dobrej architektúry. Alebo aj takých, ktorí ešte stále pochybujú a architektov pova- žujú za nepriateľov spoločnosti. Ak by sme aj festival ako formát vnímali ako prcha- vú šou typu pozametaj a zhasni, DAAD má predsa len ambície trvácnejšieho účinku. Tajné nádeje organizá- torov sa totiž opierajú o úprimné želanie preniknúť na mienkotvorné územie a prostredníctvom výnimoč- ných účinkujúcich z oblasti architektúry a dizajnu po- stupne korigovať zorné uhly, pod akými verejnosť vní- ma význam týchto profesií. DAAD je v tomto ohľade veľmi vážny a seriózny. Ignorovať konvencie, otvárať nevšedné témy, pomáhať organizovať myšlienky a na- bádať k prehodnocovaniu domácich profesionálnych výkonov – to všetko znie skôr ako intelektuálne cviče- nie takmer nezlučiteľné s bežnou praxou, no DAAD sa k týmto métam pravidelne vydáva cestou, ktorá vôbec nevyžaduje vypätie síl a obetovanie vlastného pohod- lia. Poučné slová i príbehy hlavných aktérov festiva- lu totiž vždy sprevádzajú príjemné hudobné či gastro- nomické situácie, a tak má DAAD trochu návykový charakter. No je to návyk zdravý a prospešný, inšpira- tívny, veľmi spoločenský, kultivovane zábavný, ale zá- roveň vysoko odborný. NA ČO SA MÔŽEME TENTO ROK TEŠIŤ: V rámci Prvej ligy sa predstavia architekt STÉPHANE BEEL z belgického architektonického ateliéru STÉPHANE BEEL ARCHITECTS, španielske architektonické štúdio HARQUITECTES a švédske architektonické duo zo Štokholmu ELDING/OSCARSON. PARTERGALLERY – prehliadka slovenských knižných a grafických di- zajnérov vo výkladoch v centre mesta, VÝSTAVA S, M, L, XL – pro- stredníctvom kultovej knihy SMLXL predstaví tvorcov miestnej archi- tektonickej scény, NÁRODNÁ CENA ZA GRAFICKÝ DIZAJN 2016 – slávnostné odovzdávanie cien a  výstava, OPENDESIGNSTUDIO – prehliadka mladých architektonických ateliérov a dizajnérov na FASTU, SUPERDESIGNSTUDIO – špičkový domáci a zahraničný dizajn v Prima- ciálnom paláci a všeličo iné..., BRATISLOVÁ – Kde sa nachádza sloven- ská architektúra? – diskusný formát. URBAN MARKET – predajný trh tvorby slovenských a zahraničných tvorcov dizajnu a mnoho ďalšieho… Zmena programu vyhradená. DAAD MÁ SVOJICH FANÚŠIKOV Dni architektúry a dizajnu v Bratislave /24. – 29. MÁJ 2016/ 27—29/5/2016 DAAD (DNI ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU) FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU NÁMESTIE SLOBODY 19, BRATISLAVA

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

strana 8 5/2016 téma INŠTITÚCIE EÚ SLÁVIA DEŇ EURÓPY Pri príležitosti Dňa Európy opäť otvoria inštitúcie EÚ v Bruseli a Štrasburgu svoje dvere verejnosti. Za- stúpenia Európskej komisie v členských štátoch orga- nizujú pri tejto príležitosti rôzne podujatia a aktivity. Každý rok sa tisícky ľudí zúčastňujú návštev, disku- sií, koncertov a iných podujatí organizovaných s cie- ľom zvýšiť informovanosť o Európskej únii. O Dni Európy v Bratislave sme sa porozprávali s Dušanom Chrenekom, vedúcim Zastúpenia Európskej ko- misie na Slovensku. Každý rok 9. mája si Európa pripomína svoje založenie – svoje symbolické narodeniny. Mohli by ste občanom priblížiť hodnoty, ktoré nám európska integrácia prináša? Prečo by sme si vôbec mali tento deň pripomínať? Deň Európy v sebe nesie v prvom rade mierový odkaz. V období podpisu Schumanovej deklarácie sa Európa spamätávala z následkov dvoch zničujúcich svetových vojen. Spojenie európskych krajín malo viesť k záruke mieru a stability, čiže k tomu, aby sa jednotlivé štáty mohli pokojne rozvíjať a prospero- vať. Konkrétne pre ľudí to znamenalo poskytnúť im dobré podmienky pre život a príležitosti na zvýšenie životnej úrovne. Práve na mierový odkaz spoločnej Európy sa však najmä v kontexte súčasného diania (migrácia, teroristické útoky) často zabúda. Deň Eu- rópy je vynikajúca príležitosť si to pripomenúť. A pri- pomíname si aj to, že Európa je aj o slobode a spolu- práci. Je niekedy až neuveriteľné, že 28 krajín sa vie dohodnúť a spoločne pracovať na tom, aby naša Eu- rópa bola dobrým miestom pre život. Myslím, že Ro- bert Schuman by bol právom hrdý na to, do akých rozmerov sa rozrástla jeho pôvodná myšlienka. Myslíte si, že Slováci majú dostatočné po- vedomie o dianí v EÚ? V čom a kde vidíte rezervy v informovanosti našich občanov? Podľa prieskumov si iba necelá polovica (46 %) Slo- vákov myslí, že je o záležitostiach EÚ dobre infor- movaná. Rezervy v informovanosti vidím v oblasti znalostí práv európskych občanov, o týchto právach vie len 52 % ľudí, a pritom je toho naozaj veľa, na čo majú aj Slováci ako občania EÚ právo. Z mojich náv- štev v regiónoch aj zo skúseností viem, že Slováci o in- formácie o EÚ majú záujem, len možno nevedia, kde ich hľadať. Zdrojov informácií je pritom mnoho, na- príklad stránka www.vasaeuropa.eu, webová stránka Zastúpenia Európskej komisie www.europa.sk či náš profil na sociálnych sieťach. Občania sa môžu obrátiť priamo aj na naše Zastúpenie. DEŇ EURÓPY 2016 Inštitúcie EÚ pripravujú v  máji pre verejnosť podujatia a aktivity, na ktorých sa môžeme dozvedieť viac o Eu- rópskej únii. Deň Európy, ktorý každoročne slávime 9. mája, je oslavou mieru a jednoty v Európe. V tento deň si pri- pomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie, kedy francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman vo svojom prejave v Paríži v roku 1950 navrhol novú podobu po- litickej spolupráce v Európe. Jeho návrh sa považuje za začia- tok európskej integrácie a budovania toho, čo je dnes Európ- skou úniou. Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku „ Foto: archív EK

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

strana 9 5/2016 téma Pre mnohých je však problematika Európ- skej únie na Slovensku aj po 12 rokoch od vstupu do EÚ akoby za oponou a stále vzdialená... Čím to je? Rozumiem tomu, že ľuďom sa môže Brusel zdať veľmi vzdialený. Dvanásť rokov nie je príliš dlhá doba, ale je dostatočne dlhá na to, aby nám stihli pozitíva vstupu zovšednieť. Pritom sú súčasťou nášho každo- denného života a sú aj hmatateľné. Uvediem len nie- koľko príkladov: stovky kilometrov nových diaľnic, znížené a od júna budúceho roka aj odstránené roa- mingové poplatky, voľný pohyb bez hraníc, zrekon- štruované školy, námestia, protipovodňové opatrenia a mnoho ďalších. Zastúpenie Európskej komisie sa snaží o týchto veciach komunikovať s bežnými občan- mi aj prostredníctvom podujatí ako Deň Európy, ale aj usporadúvaním diskusií a vystúpeniami v médiách. To, že sme súčasťou Európy a na dianie v nej máme aj vplyv, by mali občanom pripomínať aj slo- venskí politici. Rétorika o Bruseli, ktorý nám niečo diktuje, naozaj nepomáha tomu, aby sa ľudia cítili byť súčasťou Európskej únie. Nepomáha ani to, že v slovenských médiách patria európske správy na stránky zahraničného spravodajstva. Aký bude leitmotív Dňa Európy v Bratisla- ve, môžete nám priblížiť program osláv? Program je naozaj pestrý, rovnako ako pestrá je Európa. Na Hlavnom námestí budú stánky zahra- ničných veľvyslanectiev, kultúrnych centier či mi- movládnych organizácií. Nebude chýbať stánok Za- stúpenia Európskej komisie, do ktorého všetkých srdečne pozývame, máme pripravené informačné materiály, kvízy, súťaže a samozrejme, ak vás niečo zaujíma, radi poradíme. Na Hlavnom námestí bude aj pódium s boha- tým programom. Ten vyvrcholí vystúpením skupín Korben Dallas a Fallgrapp. Na záver večera je pri- pravené prekvapenie, ktoré, samozrejme, nemôžem prezradiť, môžem povedať len toľko, že ak prídete, nebudete ľutovať. Slovensko bude od 1. júla predsedať Rade EÚ. Čo to prinesie našej krajine? Predsedníctvo bude pre Slovensko veľkou príleži- tosťou a zároveň aj výzvou. Je to príležitosť krajinu zvi- diteľniť a ukázať, že je schopná aj v atmosfére strachu a nedôvery prispieť k tomu, že Európa sa vie dohodnúť a konať. Vďaka predsedníctvu môžeme ukázať aj to, že Slovensko má dosť šikovných ľudí, ktorí dokážu efek- tívne riadiť činnosť EÚ a reprezentovať ju vo svete. Na Slovensko príde aj veľa zahraničných hostí. Slovensko im má čo ukázať a verím, že sa na Slovensko budú aj radi vracať. Čo Slováci najviac oceňujú na členstve v Európskej únii? Dlhodobo sa v prieskumoch na prvom mieste drží voľný pohyb osôb, tovarov a služieb, jeden z doposiaľ najväčších výdobytkov európskej integrácie. Za po- zitívne na EÚ ho považuje 75 % Slovákov. Za ďalšie dôležité úspechy EÚ považujú obyvatelia Slovenska spoločnú menu euro a mier medzi členskými štátmi. Počas svojho predsedníctva bude Slovensko viesť roko- vania Rady EÚ, aby sme tieto prínosy zachovali a ešte viac ich zveľadili. Vráťme sa k oslavám Dňa Európy. Otvo- rené dvere budú pre verejnosť aj v Štrasburgu (8. mája 2016), Luxemburgu (21. mája 2016) a v Bru- seli (28. mája 2016). Môže sa ich zúčastniť aj náš občan, čo na to potrebuje? Osláv sa môže zúčastniť každý, stačí dobrá nálada a možno aj dávka zvedavosti. Potom už len vycesto- vať a užiť si skvelú atmosféru. Pripravila Henrieta Hrubá Atmosféra na minuloročnom Dni Európy „ Foto: archív EK

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

strana 10 5/2016 literárne in.fo Od 2. do 5. júna sa budú v Bratislave diať veľké knižné veci. Tretí ročník festivalu BRaK opäť sľu- buje množstvo kultúrnych zážitkov – od predstavenia malých originálnych vydavateľstiev a ich kvalitnej knižnej produkcie, cez stretnutia s veľkými menami zahraničnej literatúry, po kreatív- ne dielne a rôznorodé diskusie. Na knižný brak na BRaK-u jednoducho nenatrafíte. Na čo sa na- opak môžete tešiť, nám prezradil Peter Michalík, zakladateľ a organizátor festivalu. Festival BRaK sa v Bratislave uskutoční už tretíkrát a napriek tomu, že ide o pomerne mla- dé podujatie, do kultúrneho priestoru sa stihlo za- písať veľkými písmenami. Ako vnímate poslanie a smerovanie BRaK-u? Keď sme festival s Ferom Malíkom zakladali, chceli sme v prvom rade vytvoriť zaujímavý priestor pre malých slovenských vydavateľov a ich knihy. Pozitívna skúsenosť z decembra 2013, kedy sme na skúšku usporiadali tzv. nultý ročník BRaK-u, nás priviedla k predstave plnokrvnej medzinárodnej pre- hliadky, prezentujúcej všetky kľúčové stránky kniž- nej tvorby – autorskú, vizuálnu, materiálnu, ale aj tú „praktickú“, spojenú s problematikou fungovania knižného trhu. V tomto duchu sa snažíme rozvíjať festival aj naďalej. Témou tohto ročníka je krajina… K tejto téme nás okrem prirodzeného záujmu o kvality prostredia, v ktorom žijeme, priviedlo po- znanie, že podobne ako kniha aj krajina sa dá pri správnom nastavení čítať ako text a z tohto hľadiska predstavuje výraznú a obsahovo bohatú kultúrnu sto- pu. V literatúre nás na túto paralelu upozorňuje via- cero autorov, ktorí prirovnávajú chôdzu po krajine – prírodnej či mestskej – k pohybu po stránkach knihy. Priestor okolo nás je plný rozličných odkazov a zna- kov a v tomto smere predstavuje rovnakú „čitateľskú“ výzvu ako dobrá literatúra. Ale na BRaK-u nás budú, prirodzene, zaujímať aj imaginárne miesta a krajiny, ktoré existujú výhradne na stránkach kníh. Multižánrový festival BRaK predstaví pro- dukciu malých a  stredných vydavateľstiev, ktoré na knižný trh prinášajú dobré knihy. Podľa akého kľúča vydavateľstvá vyberáte a ktoré z nich priví- tate tento rok? Môže to vyznieť trochu paradoxne, ale hoci sa BRaK od začiatku profiluje ako festival malých vy- davateľstiev, kategória veľkosti nikdy nezohrávala kľúčovú úlohu. Zaujíma nás najmä originalita, a to tak v obsahu, ako aj v spracovaní knižného diela. Treba povedať, že v tomto smere vidíme viac odvahy na strane menších hráčov na knižnom trhu. Malé vydavateľstvá obohacujú trh o kva- litné knihy. Dostáva sa im patričnej podpory? S čím najčastejšie bojujú, ako sa im darí v našom umeleckom priestore? Festival BRaK „ Foto: Martina Bagarová Peter Michalík a František Malik – zakladatelia a organizátori festivalu „ Foto:Veronika Trnovská Festival BRaK! Nenechajte si ujsť 2. – 5. jún Zichyho palác

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

strana 11 5/2016 literárne in.fo Snáď si na tomto mieste môžem dovoliť vysloviť trochu zovšeobecňujúce pozorovanie, podľa ktorého sú malé vydavateľstvá, pracujúce často s minimálnym technickým a ľudským zázemím, v porovnaní s tými veľkými omnoho viac otvorené novým témam, od- vážnym riešeniam a nekonvenčným stratégiám. Ich správanie na knižnom trhu je menej vypočítavé – miesto pavlovovskej reakcie na aktuálne trendy a do- pyt zo strany čitateľov sa ich aktivita vyznačuje skôr aktívnym hľadaním publika a následnou dlhodobou prácou s ním. Samozrejme, to neznamená, že skvelé a odvážne tituly nevychádzajú aj vo veľkých vydava- teľstvách a tie malé sú, naopak, garantom kvality. Festival predstaví aj špeciálnych hostí. Na koho sa môžu návštevníci tešiť? Myslím, že veľa čitateľov poteší účasť známeho islandského spisovateľa Jóna Kalmana Stefánssona. Islandská literatúra je na tom dnes podobne ako is- landská hudba a ponúka nezvratný dôkaz o tom, že aj malá krajina si dokáže prostredníctvom kultúry podmaniť veľký svet. Navyše v Stefánssonových kni- hách vystupuje islandská krajina takmer ako posta- va z príbehu, čo vnímam ako dôležitý prínos k nos- nej téme festivalu. Zo zahraničných hostí by som ešte určite rád spomenul rakúskeho spisovateľa Marti- na Pollacka, ktorého dielom sa nesie záujem o osudy ľudí a miest historickej Haliče, poľskú reportérku An- geliku Kuźniak s jej knihou o rómskej poetke Papuši a českú autorsko-ilustrátorskú úderku Jaroslav Rudiš – Jaromír 99, známu okrem iného aj spoluprácou na komiksovom a neskôr filmovom diele Alois Nebel. Okrem špeciálnych hostí sa festivalu kaž- doročne zúčastňujú aj osobnosti zo širokého ume- leckého spektra. Kto príde tentoraz? BRaK vnímame od začiatku ako multižánrový festival, a preto je prirodzené, že sa ho zúčastňujú hostia z rozličných tvorivých sfér. Hneď od prvého ročníka je súčasťou festivalu aj plnohodnotný hudob- ný program. Otvorí ho spoločný koncert poľského dua Karpaty magiczne a projektu Vladimíra Vác- lavka Dunajská vlna, ktorý pokračuje v tradícii sláv- nej českej skupiny Dunaj. Výdatným hudobno-vizu- álnym zážitkom bude určite koncert Kafka bandu – projektu už spomínaného Jaroslava Rudiša a Ja- romíra 99, ktorý čerpá z literárneho odkazu Franza Kafku a prostredníctvom hudby a projekcie ho posú- va do nových zvukovo-obrazových rovín. BRaK je nielen festival, ale tento názov patrí aj vášmu vydavateľstvu, ktoré vydáva este- ticky, hodnotovo a  obsahovo kvalitné a  krásne knihy. Z ktorých kúskov sa tešíte a čo máte v edič- nom pláne pripravené do budúcnosti? Pokiaľ je to s tou kvalitou a krásou tak, ako hovo- ríte, potom sa darí napĺňať cieľ, s ktorým sme do vy- davateľskej činnosti pred niečo vyše rokom vstupova- li. Vnímam ju ako prirodzené predĺženie našich aktivít a zhoda medzi názvom festivalu a vydavateľstva nie je náhodná: pod hlavičkou BRaK-u vyšli prózy Tarasa Prochaska, skvelého ukrajinského spisovateľa a jedné- ho z našich prvých hostí, aj obrázková kniha Vojna, ktorá zmenila Rondo oceňovaných ilustrátorov Roma- ny Romanyšyn a Andrija Lesiva, ktorí už patria k stáli- ciam festivalu a tešíme sa na nich aj tento rok. Mladíc- ky sen som si splnil pri ilustrovanej verzii Kafkových poviedok od Dávida Soboňa. Prvá polovica roka patrí festivalu, vydavateľstvu sa budeme venovať najmä v tej druhej, ale ešte v máji vydáme magicko-realistic- ký román Nostalgia rumunského spisovateľa Mirceu Cărtăresca, na ktorý sa osobne nesmierne teším. V rámci festivalu sú na programe aj krea- tívne dielne. Čo záujemcom ponúknu? Chvíľkový ponor do práce ilustrátorov, grafikov, kníhviazačov či typografov s cieľom predstaviť profe- sie, ktoré sa podieľajú na vzniku knižného diela. Čo ponúka festival návštevníkom a čo sa- motným vydavateľom? Budú mať aj oni špeciálny program, uzavreté diskusie? Podstatná časť nášho úsilia smeruje k tomu, aby sa ľudský étos, nahromadený na BRaK-u, festiva- lom nevyčerpal, ale premietol do podnetných akti- vít a spoluprác v budúcnosti. Prispôsobujeme tomu aj náplň programu, určeného výhradne účastníkom z radov profesionálov, aj keď skúsenosti z minulých ročníkov vypovedajú skôr o tom, že najväčší počet nových kontaktov, projektov a spoluprác sa nerodí na účelovo pripravených podujatiach, ale intenzívnym vysedávaním vo festivalovej kaviarni. Pripravila Diana Mašlejová Beseda s autormi na minuloročnom festivale „ Foto: Martina Bagarová Festivalová atmosféra „ Foto: Martina Bagarová

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

strana 12 5/2016 knižné in.fo NOC LITERATÚRY 2016 netradičné miesta Bratislavy s literatúrou V  stredu 11. mája o 18:00 po ôsmykrát odštartuje Noc literatúry v  rekordných už trinástich mestách na Slovensku a pa- ralelne v ďalších desiatkach miest po celej Euró- pe. V Bratislave bude program sústredený v Sta- rom Meste, v okolí Obchodnej ulice a Palisád. Literatúra sa bude čítať na čínskom trhovisku, vo funkcionalistickej pasáži, v bývalej telocvič- ni, v prednáškovej sále, v bistre aj v priestoroch zahraničných inštitútov. Úryvky sa čítajú v pra- videlných intervaloch (15 min. čítanie, 15 min. prestávka na presun na ďalšie miesto) a diváci putujú medzi jednotlivými miestami. Návštevníkom predstavia ukážky z kníh súčasných európskych autorov známi slovenskí herci a osobnos- ti. Róbert Roth bude čítať dielo poľskej autorky Lidie Ostałowskej – Cigán je Cigán v RestArt bare v čínskej pasáži na Obchodnej ulici, herečka Monika Potoká- rová číta knihu českej spisovateľky Kateřiny Tučkovej – Žítkovské bohyne v Royko Passage na Obchodnej ulici, spisovateľ Michal Hvorecký číta rakúskeho au- tora Martina Pollacka a knihu Americký cisár. Veľký útek z Haliča v Ashoka caffé a bare na Poštovej uli- ci, hudobník a divadelník Ľubo Burgr číta z francúz- skej knihy Antoina Lauraina – Mitterrandov klobúk v Deutsche Schule – učebňa na Panenskej 28, Lucia Hurajová a Ľubomír Bukový čítajú nemeckú knihu Si- bylle Berg – Ozaj, a už som ti rozprávala v Goethe- ho inštitúte na Panenskej 33, Szidi Tobias číta sloven- skú autorku Veroniku Šikulovú a jej Medzerový plod v Malom evanjelickom kostole na Panenskej 28. Mar- tin Meľo belgickú poviedku Franka Adama: Belgic- ko – rozprávka v Štátnej jazykovej škole, Palisády 38. Knihu z Maďarska Dezső Kosztolányi: Sladká vrahy- ňa číta Lýdia Petrušová vo Vinotéke Tri-Šty-Ri, Pali- sády 34, Božidara Turzonovová číta taliansku autorku Elena Ferrante: Geniálna priateľka v Bratislavskej Bu- siness School, Palisády 22 a Andy Hryc knihu z Čier- nej Hory od Andreja Nikolaidisa – Syn, Príchod v Za- stúpení Európskej komisie na Slovensku, Palisády 29. Hlavným cieľom je originálnou formou zozná- miť čitateľov s dielami súčasných európskych auto- rov na netradičných, s literatúrou bežne nespájaných miestach. Ôsmy ročník Noci literatúry v Bratislave pripra- vuje České centrum v spolupráci so zahraničnými kultúrnymi inštitútmi, s EUNIC (European Union National Institutes for Culture), kultúrnymi oddele- niami veľvyslanectiev a Zastúpením Európskej ko- misie na Slovensku. Záštitu nad podujatím prevzal primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal. Všetky informácie o miestach čítaní mimo Brati- slavy, o knihách a hercoch, vrátane noviniek o súťa- žiach, nájdete na webe www.czc.sk a na facebooku Noci literatúry. AJNFACH – PRVÁ KNIŽNICA DOBRÝCH VECÍ NA SLOVENSKU Radi čítate časopisy pre domácich maj- strov, inšpirujú vás blogy s  návodmi, ako si vyrobiť pekné a užitočné veci? Je ich veľa a naozaj je z čoho vyberať. Návo- dy sú zrozumiteľné, vyzerá to veľmi jednodu- cho, ale má to malý háčik. Záhradné sedenie zo starých paliet nevyrobíte bez potrebného náradia. Môžete sa vybrať do najbližšieho ob- chodu pre domácich majstrov. Ale nemusíte. Môžete ísť do Goetheho inštitútu v Bratisla- ve na Panenskej ulici. Tam si potrebné náradie budete môcť požičať. No nielen to. Každý me- siac sa na tvorivých dielňach môžete zdarma naučiť niečo nové, napríklad aj to, ako si vy- robiť samozavlažovací kvetináč. K nemeckým knihám, filmom a spoločenským hrám v kniž- nici Goetheho inštitútu pribudne  až 50 uži- točných vecí, nástrojov a hier, rozdelených do skupín dielňa, experiment a outdoor. Myšlienka takejto požičovne vecí nevznikla ná- hodne. Nemecko je krajinou, kde sa intenzívne sklo- ňujú pojmy ako sharing economy (ekonomika zdie- ľania) a trvalo udržateľný rozvoj. Predstava ľudí o vlastníctve sa postupne mení. Zdieľanie vecí, auta či bytu, no aj vedomostí a skúseností s inými ľuďmi sa stáva populárnym trendom. Vedeli ste napríklad, že vŕtačka má životnosť až 3 000 hodín, no človek ju Zuzana Fialová na Noci literatúry „ Foto: archív Nl

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

strana 13 5/2016 knižné in.fo Pri vstupe do knižnice na Klariskej sa návštev- níci často pýtajú: Čo vám to tu pípa? Nejaký alarm? To zvukový maják naviguje nevidiacich ku vchodu do ich oddelenia. Zuzana Liptáková, dramaturgička Mest- skej knižnice v Bratislave, nám porozpráva- la o  rozvoji tohto oddelenia, ktoré vyhralo ocenenie Slovensko bez bariér 2014/2015. „Knižničný fond ONS je prispôsobený čitateľom, aby sa dostali k in- formáciám a  textom napriek svojmu postihnutiu. Ob- sahuje zvukové knihy a zvukové časopisy, texty v Brail- lovom písme či zväčšenej čiernotlači pre slabozrakých. Snažíme sa fond dopĺňať modernejšími nosičmi, a tak každý rok výťažok z Bratislavskej burzy kníh investujeme do nákupu MP3. K dispozícii je i počítač s pripojením na internet s hlasovým výstupom a skenerom, TV lupa Voyager, Pichtov písací stroj a  iné pomôcky,“ uviedla Liptáková. „Oddelenie má 300 čitateľov, z toho asi polo- vicu mimoriadne aktívnych. V roku 2015 sme zazname- nali 13 500 výpožičiek. Medzi najpožičiavanejšie tituly patria detektívky, životopisy a cestopisy. Organizujeme množstvo aktivít pre nevidiacich návštevníkov, ale aj osvetové akcie pre verejnosť v snahe búrať bariéry v ko- munikácii s nevidiacimi ľuďmi,“ dodala Z. Liptáková. Bratislavčania vedia, že Oddelenie pre nevidia- cich a slabozrakých (ONS) realizuje viacero projektov. Patrí k nim obľúbené podujatie Čítajme spolu (s pod- porou MK SR), ktoré integruje zdravé a hendikepo- vané deti prostredníctvom dramatizovaného čítania, divadelných predstavení, hier či súťaží. Svet pána Brailla, v ktorom ide o interaktívne exkurzie, kde si vidiaci vyskúšajú rôzne aktivity „bez zraku“. Kino pre nevidiacich a slabozrakých s audiokomentárom z produkcie Karola Trnku a v spolupráci so SFÚ, pro- jekcie dopĺňajú besedy s tvorcami filmov. Deň otvorených dverí býva 13. 11. ku Dňu nevi- diacich. Verejnosť sa môže oboznámiť so životom ne- vidiacich, s prácami zrakovo postihnutých, s kompen- začnými pomôckami. Ukážky výcviku vodiacich psov sa konajú v apríli v letnej čitárni U červeného raka počas akcie Bratislava pre všetkých. Knižnica vecí Ajnfach v Goetheho inštitúte „ Foto: Goetheho inštitút Diana, princezná z Walesu pri otvorení ONS v MK Bratislava „ Foto: archív MKB v priemere používa iba 45 hodín? Potrebujete naozaj vlastnú alebo sa o ňu podelíte s ľuďmi, ktorí zmýšľajú rovnako? Len si spomeňte, koľko vecí si kúpite a po jednom použití skončia zabudnuté v pivnici. Goetheho inštitút svoj projekt knižnice Ajnfach spustil v apríli tohoto roku. Na svoje si prídu domá- ci majstri, ktorí tu nájdu teleskopický rebrík, zverák, pílu, brúsku či elektrický skrutkovač. Fanúšikov out- doorových športov poteší go-pro kamera, helmy, tašky a náradie na bicykel alebo čoraz populárnejší slackli- ne. A rodiny s deťmi určite radi využijú turistický no- sič, futbalové bránky a loptu a ďalšie športové náradie, ktoré deti rýchlo omrzí, a preto chcú skúsiť niečo nové. Ako to funguje? Veľmi jednoducho. Prídete do Go- etheho inštitútu, zaregistrujete sa a vyberiete si vec, o ktorú máte záujem. Ak je práve vypožičaná, môžete si ju rezervovať. Nebudete na ňu čakať dlho, obvyklá doba výpožičky je jeden týždeň. Ak máte ďalšie tipy na užitočné veci alebo by ste chceli viesť vlastnú tvori- vú dielňu, píšte na info@bratislava.goethe.org. O GOETHEHO INŠTITÚTE Goetheho inštitút je celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky Ne- mecko. Podporuje výučbu nemeckého jazyka v zahraničí a pestuje medzinárodnú kultúrnu spoluprácu. www.goethe.de/bratislava DIANA, PRINCEZNÁ Z WALESU otvorila pred 25 rokmi (8. mája) Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých (ONS) v Mestskej knižnici v Bratislave.

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

strana 14 5/2016 ekotopfilm – envirofilm Už 16. mája 2016 odštartuje svoj ďalší ročník Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – En- virofilm. Odprezentuje kvalitné dokumentárne filmy a privíta vzácnych hostí v oblasti ochra- ny životného prostredia. Slovensko navští- vi po prvýkrát „žena džungle“ – Dr. Jane Go- odall, ktorá prežila v prírode po boku primátov 55 rokov. Cieľom jej návštevy festivalu je šíriť celosvetové výzvy a posolstvá v oblasti trvalo udržateľného rozvoja aj v našej krajine. Ekotopfilm – Envirofilm 2016 sa bude konať v dňoch 16. – 20. mája 2016 v bratislavskom hoteli Tatra**** a  banskobystrickom Eu- ropa SC, Cinemax. Návštevníkov čaká viac ako 100 úžasných dokumentárnych filmov a bohatý sprievodný program. Tešiť sa môžu na prezentácie, diskusie, be- sedy, workshopy či farmárske trhy. Malú ochutnávku filmov prinesie divákom aj mediálny partner poduja- tia JOJ group. Na stanici Plus si diváci môžu už od 23. apríla pozrieť niektoré zo zaujímavých festivalových dokumentov. PROJEKT ROOTS&SHOOTS (KORENE&VÝHONKY) Takmer pred 40 rokmi založila Dr. Jane Goodall inštitút, ktorý podporuje jej prácu v Gombe a zvy- šuje povedomie o šimpanzoch. Dnes pracuje inštitút v 30 krajinách. V roku 1991 založila Dr. Goodall spolu s 12 žiakmi v rámci inštitútu celosvetový envi- ronmentálny a humanitárny program pre mladých Roots&Shoots. Program je určený najmä pre deti a mládež, aby na základe potrieb hľadali riešenia na výzvy nielen vo svojich komunitách, ale aj za ich hra- nicami. V rámci svojich projektov pomáhajú ľuďom, zvieratám a životnému prostrediu.Tento celosvetový projekt sa už „zakorenil“ v 130 krajinách. KLIMATICKÉ ZMENY, RECYKLÁCIA AJ EKOLÓ- GIA BYTIA Na festivale bude rezonovať téma klimatických zmien a s ňou spojené globálne otepľovanie, ústup ľadovcov. Témy priblížia osobný vzťah človeka k prírode či k samotnej planéte Zem. Festival sa ne- vyhne téme odpadov, nevyhnutnej recyklácii. „Vstú- pime si do svedomia a zamyslíme sa nad konzumným spôsobom života, nadmernou spotrebou, neetický- mi a  neudržateľnými podmienkami  potravinového či módneho priemyslu. Vychutnáme si letecké sním- ky z odľahlých kútov sveta, priblížime si ľudské telo a vydáme sa na mikroskopické safari. Ukážeme vám najnovšie technologické riešenia a postupy, ktoré nám pomáhajú udržateľne napredovať, meniť zaužívané procesy v  prospech lepšieho zelenšieho zajtrajšku,“ uviedli organizátori festivalu. VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA: www.ekotopfilm.sk Vstup je pre všetkých návštevníkov voľný. JANE GOODALL NAVŠTÍVI EKOTOPFILM – ENVIROFILM Jane Goodall „ Foto: archív Ekotopfilm – Envirofilm

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

strana 15 5/2016 divadelné in. 2016 Máj v bratislavských divadlách bude od 9. do 13. 5. po dvanástykrát patriť súčasnému divad- lu. Divadelný ústav pripravuje prehliadku toho najzaujímavejšieho zo súčasnej drámy insceno- vanej na Slovensku. Festival podporuje domá- cu tvorbu a inscenovanie nových dramatických textov ako aj ich prezentovanie na javisku. Opriazeň divákov, medzinárodnej poroty a festivalových hostí zo Slovenska aj zahra- ničia sa uchádza osmička nominovaných inscenácií. Činohra Slovenského národného divadla predstaví kultový román Rivers of Babylon. Populár- ne Divadlo ASTORKA Korzo ´90 bojuje s komedi- álnou hrou Jama deravá a Divadlo Aréna s drámou Obeť. Do Bratislavy zavíta Mestské divadlo Žilina s generačnou tragikomédiou Jasne, v  pohode ako aj výnimočný projekt dvoch hier a dvoch režisérov Hamlet je mŕtvy – Faust je hladný nitrianskeho Di- vadla Andreja Bagara. Pevné miesto vo festivalovom programe má aj nezávislá divadelná scéna. Diváci sa môžu tešiť na scénickú áriu Slávy Daubnerovej Solo- lamentoso či performerský tandem Tomáša Procház- ku a Petra Tilajčíka s názvom Kafka. Dreaming. Do- mácu nezávislú scénu prezentuje obľúbené Divadlo SkRAT a ich Extrakty a náhrady. BUDE TO SÚŤAŽNÁ DRÁMA Inscenácie sa uchádzajú o priazeň medzinárodnej poroty, ktorá na záver festivalu udelí prestížnu Grand Prix Nová dráma/New Drama. Víťaza Ceny študent- skej poroty určia budúci teatrológovia. Súťažné osu- die môžu ovplyvniť aj diváci, ktorí rozhodnú o dr- žiteľovi Ceny bratislavského diváka. Ich hlasovanie o najobľúbenejšiu inscenáciu festivalu bude odmene- né lákavými cenami. FOKUS NA DIVADLO BOSNY A HERCEGOVINY Zahraničná sekcia zaostrí na divadlo a drámu Bos- ny a Hercegoviny. Na festival prijala pozvanie medzi- národná divadelná skupina zo Sarajeva. Multikultúr- ny divadelný projekt z produkcie ART HUB Cudzie srdce alebo Divadelná rozprava o hranici prináša au- tentický pohľad na tému hranice, nielen politickej, ale najmä tej v ľudských hlavách a srdciach. POMEDZI DIVADELNÉ PREDSTAVENIA Oddych od drámy na javisku ponúkne bohatý sprievodný program. Už v prvý festivalový deň sa predstaví patrón 12. ročníka festivalu, známy ruský dramatik Ivan Vyrypajev. Okrem prezentácie čer- stvej knihy prekladov hier odovzdá svoje poznatky aj v pripravovanej majstrovskej lekcii. Festival doplní aj odborná prednáška, konferencia o divadelných časo- pisoch, filmové projekcie, diskusie či už tradičné scé- nické čítanie Trojboj. Návštevníkov festivalu Nová dráma/New Drama 2016 čakajú nevšedné dramatické chvíle, pri ktorých ich budú sprevádzať známe aj menej známe tváre di- vadla. Vstupenky na hlavný program sa predávajú v pokladniciach jednotlivých divadiel. Festival Nová dráma/New Drama 2016 pripra- vuje Divadelný ústav v spolupráci s asociáciou Corpus. Viac na: www.novadrama.sk Pripravil Miro Švoňava NOVÁ DRÁMA – NEW DRAMA

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

strana 16 5/2016 divadelné in. BÁBKOVÉ DIVADLO nielen pre deti NA SLEPAČÍCH KRÍDLACH Bratislavské bábkové divadlo opäť poteší i mládež a dospelého diváka – 13. mája totiž uvedie premiéru inscenácie Na slepačích kríd- lach, ktorá vznikla podľa rovnomennej knihy Ireny Brežnej v divadelnej adaptácii a réžii Ka- taríny Aulitisovej. Kniha Na slepačích krídlach vyšla pomerne ne- dávno, v roku 2007 a bola zaradená do rebríčka naj- lepších desiatich nemecky napísaných kníh. Inscená- cia rozpráva príbeh o dospievajúcom dievčati, ktoré vyrastá v socialistickom Československu. 50-te roky sú plné budovateľského nadšenia, no i strachu, para- noje a neslobody. Jana pochádza z buržoázneho pros- tredia, no veľmi sa túži zaradiť medzi obyčajné prole- társke deti. Túži byť vzornou občiankou a pionierkou a hanbí sa za meštiacke prežitky svojej rodiny. Jedné- ho dňa Jane zmizne mama. Nikto jej nevysvetlí, kam a prečo. Jana odvtedy žije v neznesiteľnej neistote a obavách. Nakoniec sa na školskom dvore dozvie, že jej mama je vo väzení. Jana netuší, čo mamu dostalo za mreže. Zisťuje, že dokonalý svet socialistickej spo- ločnosti stojí na vratkých nohách. Že uši priateľských proletárov sú vždy nastražené a ústa vždy priprave- né usvedčiť zradcu, že sloboda je maľovaná kulisa pre nedobrovoľných hercov, že v jednote je sila, ale i nási- lie a rovnakosť pohlcuje všetko tvorivé. Janina mama je zrazu po roku späť. Zdanlivo sa všetko vracia do starých koľají. No pravda je, že Jana nemôže a nevie byť rovnaká. Milovaný vodca, súdruh Stalin, zomie- ra a s ním i ilúzia o dokonalej beztriednej spoločnosti. Hoci sa zdá, že táto téma je ošúchaná a nie je k nej čo dodať, Na slepačích krídlach je objavná kniha. Je do veľkej miery autobiografická, spracovaná bez nostal- gie a pátosu. S humorom, nadhľadom a kriticky nielen k socializmu, ale i k Slovákom ako takým. Novinkou budú i večerné termíny predstavenia. Prvé, na kto- ré si už teraz môžete rezervovať lístky, sa bude konať 17. mája o 18:00 v Divadle Malá scéna STU. OSMIJANKOVE ROZPRÁVKY O PRINCEZNÁCH Samozrejme, divadlo myslí i na menších divá- kov. 15. apríla uzrela svetlo sveta nová škôl- kohra Osmijankove rozprávky o princeznách Kristy Bendovej v dramatizácii Kataríny Jáno- šovej a réžii Petra Palíka. Deti v nej dejom sprevádza úbohá Osamelá princezná, ktorá nemá súrodencov a kráľovskí rodi- čia jej zakazujú hrať sa s inými deťmi. A tak vysedá- va vo svojej parádnej izbe plnej hračiek a na smrť sa nudí. Našťastie začne nudu zaháňať kreslením. Na tabuľu načmára panáčika a ten ožije. A nie je ním nikto iný ako zábavný rozprávkar Osmijanko! Aby princeznú rozveselil, zahnal nudu a presvedčil ju, že potrebuje skutočných kamarátov a skutočné hry, rozpráva jej tri originálne rozprávky. Prvú O dra- čej princeznej, takej odvážnej a silnej, že ju nedoká- zal uniesť žiadny drak, druhú O najučenejšej prin- Plagát a zábery z inscenácie Na slepačích krídlach „ Foto: archív BBD

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

strana 17 5/2016 divadelné in. ceznej, podľa ktorej sliepky krochkajú a kravy rastú na strome a tretiu O spomalenej princeznej, ktorá celkom zabudla rozprávať. Osamelá princezná je zázračne vyliečená z nudy i smútku a konečne pri- pravená opustiť bezpečie svojej izby a nájsť si von- ku kamarátov z mäsa a kostí. Škôlkohra poteší i di- vácke ušká. Je totiž pretkaná chytľavými piesňami Martina Geišberga a keďže herci Bratislavského bábkového divadla sa už viackrát ukázali i ako vý- borní hudobníci, tentoraz bude znieť v predstavení akordeón, píšťalka, gitara, ale i trúbka. Okrem nových premiér čaká divákov Bratislav- ského bábkového divadla opäť bohatý dvojdňový program v rámci Medzinárodného dňa detí. Už od 31. mája si budú môcť rodinky dopriať čarovné predstavenie Drevený tato, hravé škôlkohry v parku oproti divadlu, koncert piesní z našich predstavení či veselé interaktívne inscenované čítanie. Osmijankove rozprávky o princeznách „ Foto: archív BBD Na počesť veľkého sviatku našich najdôle- žitejších divákov pripravilo BBD dvojdňový program v Divadle Malá scéna STU a v parku oproti Bratislavskému bábkovému divadlu. 31. MÁJ – PRÍPRAVA NA DEŇ D O 10:30 si v Divadle Malá scéna STU posilnite brušné svaly smiechom s bláznivým DREVENÝM TATOM. O 14:00 vás v parku oproti BBD okrem slniečka potešia originálne OSMIJANKOVE ROZ- PRÁVKY O PRINCEZNÁCH. O 17:00 v žiadnom prípade neopúšťajte park! Mohli by ste prísť o zábavnú škôlkohru o otravných mlad- ších bratoch a zaneprázdnených starších sestrách ZASEKNUTÁ BUNDIČKA. 1. JÚN – DEŇ D Začíname o 10:00 v parku oproti BBD inscenova- ným čítaním klasickej rozprávky P. Dobšinského s neklasickým názvom TRI CITRÓNY. O 10:30 dostanete uletenú papierovú desiatu v Divadle Malá scéna v podobe DREVENÉHO TATA. Od 16:00 si v parku oproti BBD naplánujte dvojhodi- nový divadelný piknik. Odštartuje ho koncert kape- ly DEDINČANKA a chytľavé melódie z hry ZLA- TÉ PRASIATKO. O 17:00 piknik, ale i slávnostné „dvojdnie“ ukončíme zlatou klasikou: rozprávkou PERNÍKOVÁ CHALÚPKA. LÍSTKY NA PREDSTAVENIA A PODROBNÝ PROGRAM NÁJDETE NA: www.babkovedivadlo.sk PREČO OSLAVOVAŤ LEN JEDEN DEŇ? Doprajte si Deň detí dvakrát! Hlavný partner: Partneri: Oficiálny nápoj podujatia: Mediálni partneri: Generálny partner: Míla pre mamu 7. mája 2016 ˇ moderuje: Adam Zavrel v programe: ˇ ˇ od 15:00 do 18:00 hod. jazero Kuchajda, Bratislava Vstup volný www.materskecentra.sk Organizuje: HOLÚBKY: MŠ Karadžičova, Folklórne združenie VETERÁN z Trnavy FOLKLÓR V SRDCI A MINIFOLKLÓR: RC Prešporkovo, divadlo MEDOVNÍKOVÝ DOMČEK: RC Dlháčik : GAŠPARKO - tanečná interaktívna veselohra pre deti,

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

strana 18 5/2016 hudba v meste EXPERIMENTÁLNE ŠTÚDIO ako ostrov excelentnosti Kedy sa začala písať história Experimen- tálneho štúdia Slovenského rozhlasu? Je tomu už viac ako 50 rokov. Písal sa 1. júl 1965. Po prvých pokusoch v televízii začína pracovať Ex- perimentálne štúdio aj na pôde rozhlasu. Inšpirovali ste sa počas svojej činnosti v rámci Experimentálneho štúdia nejakým zahra- ničným konceptom? Vznik takéhoto celku nie je náhoda. Je to priro- dzený odkaz myslenia a snahy vtedajšej skladateľskej generácie šesťdesiatych rokov. Hľadalo sa niečo nové. Hľadalo sa niečo, čo rozbíja okovy vtedy súčasného – tradičného. Hľadali sa nové priestory slobodného vy- jadrenia sa, bez obmedzení. Niečo, čo nemá fixné hra- nice. Začalo sa „hrať“ na novom teritóriu nepoznanej zvukovosti a s novými kompozičnými postupmi. Roz- voj takýchto štúdií nastal po druhej svetovej vojne. Vzorov bolo viac, ale naším veľkým vzorom bolo Ex- perimentálne štúdio Varšavského rozhlasu (1957). Skúste termín experimentálna hudba vy- svetliť nezorientovaným čitateľom. Ako ste sa k nej dostali vy osobne? Popísať termín experimentálna hudba je veľmi ťaž- ké. Reprezentuje ho nenaplnená túžba hľadačov niečo- ho nového. Toto nové má jadro v odraze a expresii no- vých technológií, ktoré sa rozvinuli okolo zvuku. Zvuk sa dá popísať akousi ľahkosťou, abstrakciou. Na tomto teritóriu sa začal hľadať nový jazyk. A to platí stále, aj po rokoch. Experimentálna hudba nie sú syntezátory, nie sú to čudné zvuky. Ide o hľadanie nového jazyka v novom priestore novej zvukovosti. Ide o kompozičné procesy. Na tomto mieste je dobré zacitovať Ivana Pa- ríka: „V oblasti elektroakustickej hudby sa človek po- hybuje v novom zvukovom priestore, ale ten zvukový priestor nie je vonkoncom vzdialený vývojovej kontinui- te našej hudby, a preto veľmi rád tvrdím, že niet nehu- dobných zvukov, sú len hudobné alebo nehudobné sú- vislosti.“ Toto sa treba učiť a nie sústreďovať sa na nové a nové updaty zvukových technológií. Žijeme v „Dobe Všezvukovej“. Dnes sú manipulácie so zvukom celkom bežná vec. Ale to neznamená, že keď si kúpim počí- tač, tak som skladateľom. Slovo skladateľ je odvodené od slova skladať. Skladať niečo v určitom zmysluplnom kóde. Nazvime to rozprávať akoby iným jazykom. Ho- Vznikol rad kvalitných diel, ktoré môžeme pokojne označiť za zlatý fond súčasnej slovenskej kultúry. „Padla hmla ako stena, ktorá znižuje viditeľnosť. Unavene a namáhavo hľadáme vzťahy, ale pri- tom bezvýhradne prijímame diktát nových technológií. Bez akýchkoľvek zábran si líhame na kom- fortné lôžko týchto nových technológií a predstierame proces tvorby. Chýba nám verejná reflexia súčasného sveta, v ktorej by sme mohli prejaviť odvahu a ukázať, čo zamýšľame. Toto nám komu- nikačná sieť a internet akosi neposkytujú. Dôsledkom je potom skladateľská povrchnosť až negra- motnosť. Súčasný skladateľ rád podlieha ilúzii akejsi parciálnej zvukovosti, ktorú mylne považu- jeme za vlastný zámer.“ Citát Juraja Ďuriša je originálnym pohľadom do sveta experimentálnej hudby. Bratislavské Experimentálne štúdio Slovenského rozhlasu v ňom má svoje neotrasiteľné miesto. V domácom, ale aj zahraničnom kontexte. Históriou, súčasnosťou, ale aj budúcnosťou le- gendárneho priestoru slovenskej hudby redakciu časopisu in.ba sprevádzal Juraj Ďuriš, hudobný skladateľ a rozhlasový zvukový majster.

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

strana 19 5/2016 hudba v meste vorím rozprávať, nie koktať. Inak je to len akási zvu- kohra – zvuková zábavka. Dnes si pomáhame určitým delením na žánre, tam sa mnohí hľadajú a vidia len v akomsi úzkom vymedzení. Myslím si, že jediným vy- medzením je tvorba poctivej hudby, akoby „Inej hud- by“, na akú sme zvyknutí v tradičnom vnímaní. V čom je slovenské štúdio výnimočné opro- ti zahraničnej konkurencii? V tradícii. Za niekoľko desaťročí sme si vyprofilo- vali svoj charakter. Niečo, čo je pre nás typické a je- dinečné. Experimentálne štúdio fungovalo v turbu- lentných spoločenských časoch. Ako sa vám poda- rilo „prežiť“? S vierou v myšlienku. Dôsledne pomenovávať technicizmus a vplyv inovácií a zároveň priznávať hodnoty historickému pohľadu a tradíciám. Správ- nou cestou je nepochybne porozumenie novým tren- dom vývoja. My, ktorí to robíme, sa pozeráme na vec tak, že existujú hodnoty tradičné a hodnoty skutoč- né. My, ako hľadači niečoho nového, sa nebojíme no- vých foriem aj za cenu nevydarených udalostí. Ta- kéto správanie je príznačné pre nepočetné skupiny, ktoré sú pre tradičnú spoločnosť menej zaujímavé. Neustále tu totiž chýba širší spoločenský rozhľad, ob- javovanie nových pojmov, úcta k inej aktivite. Aké intenzívne bolo prepojenie medzi Ex- perimentálnym štúdiom a  vtedajšou umeleckou scénou Bratislavy? Štúdio malo širokospektrálny záber. Od výroby autonómnej elektroakustickej hudby, cez prácu so slo- vom v dramatickej tvorbe, realizácie scénickej hud- by pre rozhlas, film, štúdiové spolupráce v populárnej hudbe až k medzinárodným intermediálnym projek- tom. Napríklad nahrávanie legendárnej LP Colle- gium Musicum – Konvergencie (1971) a iné. Okrem iného sme boli pri vzniku prvej stereónickej nahrávky u nás i prezentácie priestorového zvuku vo Florencii s Malovcovou kompozíciou Orthogenesis (1968). Nedávno ste pokrstili druhú z  troch LP/ CD nahrávok venovaných histórii Experimentál- neho štúdia. Čím je špecifická? Archív slovenskej elektroakustickej hudby je bo- hatý. Vznikol rad kvalitných diel, ktoré môžeme po- kojne označiť za zlatý fond súčasnej slovenskej kultú- ry. Už dávno sme zaujali pevné miesto na mape novej hudby v celosvetovom kontexte. V súčasnosti sa EXS pustilo do vydania troch LP/CD platní ako výberu hudby troch generácií slovenských skladateľov, ktorí tvorili pod touto značkou. Celá séria nesie názov Ex- perimental Studio Bratislava Series 1-2-3. Prvé LP/ CD je už rozobrané. Má názov Iná hudba. Repre- zentuje výber 60. až 70. rokov tvorby v EXS. Druhé vydanie s názvom Nová generácia je venované skla- dateľskej generácii 80. rokov. „Ostrov excelentnosti,“ zhodnotili ste na krste spomínanej nahrávky. Kto všetko bol jeho neoddeliteľnou súčasťou? Ako vnímate súčasnú experimentálnu tvorbu? Odpoveď na to, kto bol a nebol súčasťou, je vy- čerpávajúca. (úsmev) Skôr treba povedať, že ide o po- trebu troch generácií slovenských skladateľov, ktorí cítili a cítia potrebu zúčastňovať sa na tomto pohy- be. Ide aj o akúsi kolektívnu a medzinárodnú pre- zentáciu toho, čo tu máme. Áno, scéna sa nám drobí na množstvo žánrov a podžánrov. Je to neprehľadné. To, čo robíme, by si redaktor rozhlasu zaradil na po- ličku vážna hudba. Pojem vážnosti je diskutovateľný, ale u nás spočíva v tom, že to robíme desiatky rokov veľmi vážne. (úsmev) Lacnejšia nahrávacia technika, internet, počúvanie prostredníctvom streamingových slu- žieb. Ako tieto fenomény ovplyvnili experimentál- nu hudbu? Jednoducho. Otvorilo sa nové pódium s názvom internet. A to je vážna vec, ktorá nás hlboko zasiah- ne. Ale nesmieme zabudnúť na to, že robíme stále hudbu, aj keď trochu inak, ako je tradičná hudba zažitá. Aká bude budúcnosť Experimentálneho štúdia? Keďže sú nám jasné vlastné a nadčasové princípy ľudskej tvorivosti, prežijeme! (úsmev) Pripravil Róbert Pospiš Otec slovenskej experimentálnej hudby Peter Janík krstí CD „ Foto: Martin Marenčin Dve generácie skladateľov experimentálnej hudby „ Koláž: archív Experimentálneho štúdia

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

strana 20 5/2016 majáles BRATISLAVSKÝ MAJÁLES OTVORÍ SEZÓNU OPEN AIR FESTIVALOV /5. 5. – 7. 5. 2016, TYRŠOVO NÁBREŽIE/ V poradí deviaty ročník viacžánrového festivalu Bratislavský majáles sa bude konať počas troch dní od štvrtka 5. mája do soboty večera 7. mája 2016 v tradič- nom priestore Tyršovho nábrežia. Majáles po- núkne niekoľko hodín živých koncertov, ale aj celý rad sprievodných podujatí, z ktorých via- ceré sú neodmysliteľnou súčasťou festivalu už od jeho vzniku v roku 2008. Koncertný program majálesu sa začne vo štvr- tok 5. mája krátko pred 17:00 a otvorí ho rocková formácia The Paranoid a moravskí Bazztaarklan, ktorí zvláštnym spôsobom spájajú hudobné žánre country a rap. Po nich už bude hlavné pódium patriť trom uznávaným formáciám bratislavskej nezávis- lej hudobnej scény. Pri príležitosti svojho 15. výro- čia sa po prvý raz na majálese predstavia Longital, po nich zaplní nábrežie svojím energickým indie roc- kom Talkshow a záver prvého večera bude patriť laureátom tohtoročných Radio Head Awards – sku- pine Saténové ruky. Piatok 6. mája opäť od 17:00 bude predovšet- kým v znamení predstaviteľov aktuálnej špičky slo- venskej alternatívnej rockovej scény. Úvod obstará raperská dvojica Tóno S. & Beyuz, ktorí sú známi typickým vtipným nádychom rapovania bez zbytoč- ných vulgarizmov. Zaujímavým spestrením bude vystúpenie nit- rianskeho jazzového big bandu Swingless Jazz En- semble, ktorý sa so svojím swingovým repertoárom predstavil už na hlavnom pódiu Pohody. Na majá- les si pripravil niekoľko známych cover-verzií so špe- ciálnym aranžmánom, ktoré prídu zaspievať známi frontmani iných kapiel. Vyvrcholením piatkového ve- čera budú dve výborné slovenské živé kapely súčas- nosti. Zatiaľ čo Billy Barman účinkovali na majálese aj vlani a odskočia si zo svojho aktuálneho klubového turné Killer Tour, Para sa na festival vracia po nie- koľkých rokoch a bude jej patriť pozícia headlinera druhého dňa. Hlavný sobotný koncertný program odštartuje krátko po 15:00 poľské ska a reggae zoskupenie Pap- rika Korps, ktoré sa u našich severných susedov teší veľkej popularite. Na nich nadviaže český pesničkár Xindl X (vlastným menom Ondřej Ládek), ktorý má na svojom konte viacero úspešných albumov, nomi- nácií na ocenenie Pesnička a album roka a tiež nie- Partneri: Organizátori:

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

strana 21 5/2016 majáles koľko scenárov a hudby k TV – seriálom a filmom. Jeho texty s osobitným zmyslom pre iróniu sú rov- nako atraktívne ako jeho koncerty, na ktorých vystu- puje so sprievodnou kapelou. Výborný zážitok sľubu- je aj koncert Petra Lipu, ktorý si do 45-minútového vystúpenia pripravil viacero slávnych pesničiek na texty Milana Lasicu. Koncertné finále festivalu zve- rili organizátori dvom skupinám, bez ktorých si dnes nemožno predstaviť azda žiadny hudobný festival na Slovensku – Polemic a Hex. Obe skupiny hrajú (už niekoľko rokov) v životnej forme, ich play-listy sú plné pesničiek, ktorých slová zaručene pozná väčši- na publika. Súčasťou tohtoročného Bratislavského majále- su budú opäť viaceré sprievodné akcie. Kreatívny trh Májový džem Vol. 4 sa tešil v minulých roční- koch veľkému záujmu – uprostred zelene všetko oží- va farbami, vôňou a hudbou. Nezabudnite si zba- liť piknikový kôš, deku, nejaké dobroty, ale hlavne odhodlanie byť súčasťou netradičnej „džemovač- ky“, ktorá naštartuje vašu tvorivosť. Májový džem prinesie v tomto roku ešte viac možností prezentá- cie slovenského handmade-umenia, dizajnu, módy, DIY či dobrého jedla. Svoj stan bude mať na majá- lese aj Café Európa – ideálny priestor na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú eu- rópsky rozmer. V programe nechýba ani priateľská cyklojazda určená všetkým hobby cyklistom Žup- ná dvadsiatka, detská zóna ako aj stánky viacerých občianskych aktivít. O pitný režim návštevníkov majálesu sa postará veľká gastrozóna Kozlovna open air pub s čapovaným Velkopopovickým koz- lom. Vyvrcholením festivalu bude takmer desaťmi- nútový ohňostroj s hudobnou kulisou na motívy slávneho valčíka od Johana Straussa Na krásnom modrom Dunaji, odpaľovaný priamo z plavidla uprostred Dunaja. Ohňostroj bude možné sledovať z oboch brehov. Vypukne v sobotu 7. mája večer po poslednom prídavku od Polemicu, orientačne okolo 21:50 až 22:00. Bratislavský majáles pripravili v spolupráci s via- cerými partnermi z verejného, komerčného i nezisko- vého sektora Hlavné mesto SR Bratislava, Bratislav- ský samosprávny kraj, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Bratislava Tourist Board. Vstup na všetky podujatia je (dobro)voľný – ak sa vám bude festival páčiť, budete ho môcť priamo na mieste pod- poriť zaslaním SMS a pri troche šťastia vyhrať aj nie- ktorú zo zaujímavých cien, vrátane bezplatného náj- mu auta na dva týždne s plnou nádržou. Milan Vajda, o.z. Bratislavský majáles VIAC INFORMÁCIÍ NA: WEB: www.bratislavskymajales.sk FB: facebook.com/bratislavskymajales TWITTER: twitter.com/BAMajales, HASHTAG: #BAMajales „ Foto: Marek Velček Minuloročný Bratislavský majáles. „ Foto: Marek Velček „ Foto: Marek Velček „ Foto: Marek Velček

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

strana 22 5/2016 názov sekcie Iniciátori Slnovratu na Dunaji: Partneri: Mediálny partner: ŠAMORÍN KOMÁRNO ŠTÚROVO KOLÁROVO Jún je mesiacom, ktorý ponúka naj- dlhšie dni a  najviac svetla. Ideálny čas vybrať sa k  vode. Dunajský fond Stredoeurópskej nadácie pozval organi- zácie a spoločenstvá, ktoré pôsobia na rieke Du- naj alebo ju dôverne poznajú, aby v tomto čase usporiadali podujatia pre širokú verejnosť. Všet- kým sa tak ponúka jedinečná príležitosť objaviť rieku a spoznať bohatosť jej života a zákutí. Ve- rejná prehliadka pokrýva celé územie od Devína až po Štúrovo, vrátane Malého Dunaja. Prečo ste sa rozhodli iniciovať Slnovrat na Dunaji? Jana Homová, médiá a  komunikácia, Dunaj- ský fond: Časť Dunaja, ktorá preteká Slovenskom, je mimoriadne zaujímavá a hodnotná. Sú ľudia, ktorí vďaka svojej práci alebo svojim záľubám rieku dobre poznajú. Sú to práve oni, ktorí najlepšie vedia pred- staviť rieku verejnosti a ukázať možnosti trávenia času na nej. Keď verejnosť získa možnosť lepšie spo- znať rieku, šanca, že sa nám podarí priniesť viac ži- vota na rieku, spríjemniť život ľudí a pritom zachovať hodnoty rieky, sa zvyšuje. Záujem zapojiť sa do Slnovratu na Dunaji a  zorganizovať pre verejnosť vlastné podujatie prejavilo niekoľko desiatok organizátorov. Čakali ste takýto záujem? Juraj Čorba, programový riaditeľ Stredoe- urópskej nadácie/Dunajského fondu: Nečakali a sme veľmi potešení. Cieľom Slnovratu na Dunaji nie je len priniesť verejnosti pestré zážitky. Je to zá- roveň príležitosť pre všetkých, ktorí na rieke pôsobia, lepšie sa navzájom spoznať. Do Slnovratu sa zapojili aj tí, ktorí pravidelne organizujú riečne podujatia pre verejnosť. Porozumeli tomu, že sme všetci súčasťou jedného spoločného územia, ktoré spája rieka, a že cesta k jeho rozvoju vedie cez dobré vzťahy. Čo presne ponúkne vaše podujatie širokej verejnosti? Jana Homová: Každý si môže namiešať svoj vlast- ný koktejl zážitkov. Presný zoznam a časový harmo- nogram zverejníme na www.slnovratnadunaji.sk. Ponúka sa pestrá paleta rôznorodých lokalít a aktivít. Na svoje si prídu všetci tí, ktorí majú radi šport, prí- rodu, umenie, ale aj tí, ktorí jednoducho neradi sedia doma, keď sa vonku dejú zaujímavé veci. Pozývame ľudí k tomu, aby svoje zážitky zdieľali pomocou foto- ZAŽITE RIEKU S PRÍCHODOM LETA /1. 6. – 3. 7. 2016, NA NÁBREŽIACH DUNAJA/ Jana Homová, médiá a komunikácia, Dunajský fond Juraj Čorba, programový riaditeľ Stredoeurópskej nadácie/ Dunajského fondu

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

strana 23 5/2016 príroda a voľný čas grafií. Tie najzaujímavejšie si spolu pozrieme na záve- rečnom večierku 30. júna na bratislavskej Magio pláži. Ako sa postavili k nápadu privítať leto na rieke podunajské mestá? Juraj Čorba: Partnermi iniciatívy sú všetky väčšie mestá na slovenskom toku, teda Bratislava, Šamorín, Komárno, Štúrovo a tiež Kolárovo, ktoré leží na Malom Dunaji. Záujem miest o rieku a význam vody pre život ľudí sa zvyšuje, a to nielen v kontexte globálneho otep- ľovania. Rastie poznanie, že rieka je jedným z kľúčov k vyššej kvalite našich životov. Hľadáme stále ďalších partnerov, ktorí by boli ochotní podporiť našu iniciatívu. Slnovrat na Dunaji nie je jedinou iniciatí- vou Dunajského fondu. Rieke sa venujete dlhodo- bo. Aké sú vaše ďalšie aktivity? Juraj Čorba: V spolupráci s darcami poskytuje- me granty na rôznorodé neziskové projekty na rie- ke. Raz ročne organizujeme fórum pre všetkých ak- térov, ktorí majú záujem komunikovať a hľadať nové príležitosti pre uskutočňovanie svojich plánov na Du- naji. Otvárame pracovné skupiny, ktoré môžu pri- niesť zhodu na najdôležitejších opatreniach, ktoré je potrebné spoločne uskutočniť. To všetko v kontexte rozvoja verejne prístupných priestranstiev na rieke a zvyšovania kvality života, ako o nich hovorí naša Charta Dunajského fondu. VIAC INFORMÁCIÍ NA: www.slnovratnadunaji.sk. „ Fotografie: archív Stredoeurópskej nadácie

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

strana 24 5/2016 príroda a voľný čas Ako sa vám za obdobie svojej činnosti po- darilo zveľadiť, oživiť Horský park? Sumár našich prínosov do územia Horského par- ku a jeho najbližšieho okolia, ktorý sme vypracova- li pri príležitosti 20. výročia, prekvapil aj nás. Pred- sa len, 20 rokov je dlhá doba. Horský park sa zmenil na bezpečné miesto, zmizol z policajných štatistík ne- bezpečných území mesta, park sa stal azda najčistej- ším verejným priestorom mesta, minimalizovali sme tu vandalizmus. Pre zaujímavosť aspoň niekoľko orien- tačných údajov: za uplynulú dvadsaťročnicu sa tu od- pracovalo približne 160 tisíc hodín, z toho vyše 80 % dobrovoľníckych. A uvediem aj niekoľko väčších hmotných výstupov. V parku pribudlo 26 nových la- víc, 3 historizujúce kovové mostíky, 22 smetných košov, 7 masívnych vstupných brán, 6 komunikačných tabúľ, 20 proticyklistických zábran, exteriérová telocvičňa, exteriérová galéria súčasného slovenského výtvarné- ho umenia a najnovšie aj edukačný chodník s piati- mi tabuľami a 25 pozičnými kolíkmi. V okolí horárne vznikli rozsiahle dlažby z českej sivej žuly, dva udržia- vané parčíky. Samotný park je denne dozorovaný, aj škody spôsobované v parku extrémnymi výkyvmi po- časia odstraňujú bez prieťahov ľudia z nadácie v spolu- práci s profesionálnou firmou. K tomu treba prirátať aj prínosy v samotnom stredisku Horáreň. Pre ilustráciu niekoľko z nich: dlažby, nové oplotenie areálu, 7 drob- ných stavieb v areáli, zriadenie kreatívneho ihriska, odvodnenie a sanácia mokrého objektu horárne, nové omietky, fasády, dvere, sanita… Obrovské peniaze. To všetko bez čerpania peňazí z verejných zdrojov. Čomu môžete vďačiť za úspešné naplnenie týchto veľkých a malých cieľov? Dané prínosy úzko súvisia s tým, že tu vznikla a fun- guje rozrastajúca sa komunita, ktorá nielen pomáha na- dácii v jej existencii, podieľa sa na niektorých investí- ciách, ale si aj chráni svoj park a jeho bezprostredné okolie. Nadácia spolu s angažovanou komunitou zabez- pečuje a pomáha udržať územie parku v stave, ktorý vysoko prevyšuje možnosti dané prostriedkami vyna- kladané magistrátom na jeho údržbu odbornou firmou. Kaviarnička v Horárni sa stala obľúbeným miestom stretávania, prečo? Je príjemná, voňavá, láskavá, romantická, útulná, v chladné dni vykurovaná drevom, je denne otvore- ná, no a je na kraji nádherného 22 hektárového lesa. Nájdete tu všetky kategórie hostí, od detičiek s mamič- kami, rodín, priateľov, partnerov, diplomatov, cudzin- cov, ktorí v Bratislave žijú a pracujú. Je ľahko dostup- ná autom alebo minibusovou linkou 147, ktorú sa nám v priebehu rokov podarilo vybaviť a spája centrum mesta s Kalváriou a jej okolím v hodinovom takte. Pripravuje sa v Horskom parku niečo špe- ciálne práve v máji? Už tradične sa konajú v okolí horárne bežecké pre- teky Milá míľa. Zaujímavé sú tým, že ako jediné na Slovensku sa bežia v chránenom areáli, že bežať môžu detičky s rodičmi, úplní začiatočníci, rekreační bežci aj vrcholoví športovci. Preteky sú vždy perfektne zorga- nizované, majú potrebnú infraštruktúru, sú veľmi foto- genické. Trate merajú od pol míle do troch míľ. Tohto roku sa pobeží 21. ročník MM a bude to v nedeľu 15. mája. (podrobnosti na www.horaren.sk). Trate MM sú trvalo vytýčené v parku a každý si ich môže kedykoľ- Horský park je unikátny. Je to miesto prechádzok, športového, kultúrneho, ale i spolo- čenského vyžitia a napriek tomu, že sa nachádza takpovediac v strede mesta, disponuje takmer nedotknutým prostredím a pôvodnou faunou a flórou. O ich zachovanie, pri- pomínanie a ďalšie rôznorodé aktivity sa starajú aj ľudia z Nadácie Horský park. Viac nám o tom- to jedinečnom a záslužnom projekte porozprávala riaditeľka nadácie, pani Mgr. Mária Filková. Mgr. Mária Filková „ Foto: archív PRECHÁDZKA DO HORSKÉHO PARKU nielen za prírodou

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

strana 25 5/2016 príroda a voľný čas vek vyskúšať. Originálne, už 15-ročné mamacentrum (mamičky, detičky, odborníci), sa koná každú poslednú stredu. 25. mája od 15:00 bude o prvej pomoci deťom, 12. a 26. mája bude divadelné čítanie pána Hujdiča. Aký je koncept Lesného kina? Lesné kino pri Horárni Horský park bolo azda prvé exteriérové klubové kino v meste. Premietali sa tu cestovateľské i dokumentárne filmy, v lete pod ko- runou stromov a hviezdnatou oblohou. Boli to neoby- čajne silné zážitky. Asi najoriginálnejším kinom bola projekcia filmu o severnom póle, za osobnej účasti slovenských vrcholových polárnikov. Premietalo sa s veľkým úspechom v mrazivom a zasneženom feb- ruári – vonku. Exteriérové premietania sa časom pre- sťahovali na najrozličnejšie miesta Bratislavy, čo nás teší. U nás sa premieta v súčasnosti príležitostne. Pomerne novým kultúrnym oživením je aj Galéria Horský park. Priblížte nám ju trocha viac. Považujem za jeden z vrcholov nášho pôsobenia to, že sa nám podarilo spojiť priaznivcov výtvarné- ho umenia, zberateľov, výkonných umelcov, Sloven- skú národnú galériu aj poslancov Starého Mesta pre ideu exteriérovej galérie. Tá sa stala skutočnosťou a je nateraz jedinou slovenskou exteriérovou galériou venovanou dielam špičkových slovenských sochá- rov. Každý rok pribúda v tomto priestore susediacom s Horským parkom jedno-dve diela. Priestor okolo horárne ponúka aktivity aj pre deti. Aké? Zvykli si rodičia navštevovať toto miesto so svojimi ratolesťami? Myslíme si, že deti sú podstatné. Majú u nás otvo- rené všetky dvere. Majú tu veľa atrakcií, ale nielen to, aj veľa príležitostí a podnetov. K atrakciám možno rá- tať rozsiahle kreatívne detské ihrisko ponúkajúce aj kontakt so zvieratami, vozenie sa na koníkovi, niekoľ- ko desiatok detských vehiklov najrozličnejšieho druhu (aj z ďalekého zahraničia), rozličné materiály na stav- by domčekov či bunkrov. Deti si radi zacvičia aj na náradí malej telocvične pod holým nebom, získavajú neformálny kontakt s hudbou a rytmom na hudob- ných podujatiach Kultúrneho leta pri Horárni, kon- takt s výtvarným umením v galérii, do ktorej majú vstup voľný. Zistili sme, že deti tu plačú iba raz, dva razy do dňa: keď treba ísť domov. V čom je Horský park unikátny pre vás? Nuž, je časťou môjho života i mojej rodiny už štvrťstoročie. Pred časom mestské zastupiteľstvo pre- dĺžilo prenájom Horárne Horský park Nadácii Hor- ský park o ďalších 20 rokov. Jednomyseľne. Možno to brať ako satisfakciu. O NADÁCII HORSKÝ PARK Náplňou Nadácie Horský park je najmä kultivo- vanie vzťahov ľudí k prírode. Leitmotívom, na ktorom je nadácia postavená a ktorý už dvad- siaty druhý rok úspešne uskutočňuje, je rozvíja- nie pozitívnych hodnôt smerom k iným ľuďom i k sebe samému. Združenie ponúka verejnosti príjemné a jedinečné prostredie, potrebný ser- vis, množstvo rozličných programov, veľa po- trebných informácií a  láskavú komunikáciu. S kultivovaným priestorom sa návštevníci stre- távajú v  objekte Horáreň Horský park, priľah- lom objekte Lesnej školy, veľkom kreatívnom detskom ihrisku, verejnom prostredí námestíč- ka pred Horárňou a najnovšie aj v denne otvo- renej Galérii Horský park. V rámci Horského par- ku organizuje nadácia množstvo pravidelných podujatí a  sezónnych aktivít pre rodiny s  deť- mi a  športových či kultúrnych nadšencov. In- formáciám kraľuje Edukačný chodník s piatimi informačnými tabuľami rozmiestnenými v par- ku a  brožúrami s  podrobnejšími vysvetlivkami v slovenčine i v anglickom jazyku. Nadácia Hor- ský park vydala rad príručiek a ročeniek a o svo- jich podujatiach návštevníkov informuje na ko- munikačných tabuliach pri vstupných bránach do parku, v textoch, ktoré raz-dva razy rozná- šajú dobrovoľníci v širšom okolí horárne. Dôle- žitým princípom je predovšetkým denný osobný styk s ľuďmi a budovanie komunity, ktorú spája láska k prírode, k umeniu, k ľuďom. Letná noc pri Horárni Horský park „ Foto: archív Štart detskej kategórie na májových pretekoch Milá míľa v Horskom parku „ Foto: archív

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

strana 26 5/2016 in.fokino Ako vznikol nápad nakrútiť film o  troch jazzmanoch v rokoch? [R.K.] Asi tak, akoby sme točili o troch chirur- goch. Hľadali sme to, v čom sa ich životy prepájajú. Prišli sme na to, že ten zvláštny smútok a strach zo smrti potláčajú vôľou, ktorá občas vyzerá ako šialený úškľabok a inokedy ako existenciálna úzkosť. Vznikla tak dobrá kombinácia tragiky a komiky. O tom je ten film. Je to vlastne recept na život. [F.R.] Na začiatku sme chceli nakrútiť úplne iný film. Bol o Lacovi Deczim, ktorý od šesťdesiatych ro- kov jazzovo bojuje s malomestskou popovou kultú- rou. Chceli sme ho zakomponovať do čela armády, ktorá by sa postavila Alexandrovcom. Tí vtedy do- bývali Prahu, Varšavu a Brusel v rámci osláv šesť- desiatich rokov víťazstva na fašizmom. Gott, Von- dráčková, Slováček a Svätá vojna. Lenže hlavný promotér celej akcie náhle zomrel. Do roka odišiel aj dirigent orchestra, ktorý tú veľkolepú show spre- vádzal. Robert prišiel s nápadom pozvať do filmu ďalších dvoch slovenských jazzmanov. Lákal ma na neuveriteľné príbehy z ich životov. Jeden z nich mal spojiť Jaca Pastoriusa s Birelli Lagrenom a druhý mal ukončiť svoju parížsku kariéru skokom do Seiny kvô- li striptérke, ktorá ho opustila. Po dopade sa nezabil, ale zaboril do bahna na plytčine a vyslúžil si aplauz okoloidúcich na moste. Tí sa domnievali, že sa jed- ná o performance pre turistov. V hlave som ale mal utkvelú predstavu, tešil som sa na Laca, ako vo fil- movej montáži trúbi proti Červenej armáde vedenej hlasom Heleny Vondráčkovej. Rozhodlo až stretnu- tie s Janom Jankejem a Lubom Tamaškovičom. Tí páni mi vyrazili dych. Prečo práve títo traja? [R.K.] Čiastočne som to už povedal. Išlo nám o to, aby sme našli postavy, ktoré sú autentické natoľ- ko, že ich vlastne kamera už ani nezaujíma. Pracovali sme s nimi ako s hercami ich vlastných životov. Na- doraz. Život a smrť. Laco Déczi je hviezda, ktorá má stále svoju tvár, Ľubomír Tamaškovič žije vo svojej minulosti, Jano Jankeje chce žiť blažene a všetci spolu chcú nájsť stratenú slávu, ktorá uschla ako poľná trá- va. Preto je zbytočné sa niekam pechoriť. [F.R.] Niekoho tak autentického a charizmatické- ho som dávno nestretol. Všetci traja zažiarili doma, všetci traja utiekli za slobodou do cudziny, kde zažia- PARA NAD RIEKOU FILM O TROCH VÝNIMOČNÝCH ČESKOSLOVENSKÝCH JAZZMANOCH V ROKOCH Dokumentárne filmy si u slovenského publika vybudovali výborné renomé. Áno, aj tie domá- ce. V uplynulých rokoch sme v našich kinách mohli vidieť hneď niekoľko vydarených sond do špecifických odvetví spoločenského života. Nechýbali ani príbehy hudobníkov. Novin- ka Para nad riekou režisérskej dvojice Robert Kirchhoff/Filip Remunda sa však bráni akémukoľvek prirovnávaniu. Laco Deczi, Jan Jankeje, Ľubomír Tamaškovič. Ak vám mená troch československých jazzmanov nič nehovoria, neznamená to, že vás pri sledovaní Pary nad riekou nečaká intenzívny zá- žitok. Tento dokumentárny film prekračuje hranicu žánru. Kirchhoff a Remunda nakrútili dôležitú esej na tému kultúrneho zázemia našej krajiny. Vážime si skutočné osobnosti? Potrebujeme ich? Kto príde po nich? Aj na tieto otázky vo svojom spoločnom filme odpovedajú Robert Kirchhoff (R.K.) a Filip Remunda (F.R.). S in.ba sa porozprávali o zásadných stretnutiach s troma jazzovými osobnos- ťami, mimoriadne dlhom nakrúcaní, ale aj o zbytočnom ponáhľaní súčasnej spoločnosti. Laco Deczi „ Foto: film Para nad riekou J. Jankeje „ Foto: film Para nad riekou Ľ.Tamaškovič „ Foto: film Para nad riekou

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

strana 27 5/2016 in.fokino rili znova. Spája ich vášeň pre svoju hudbu, nespúta- nosť a energia na tri životy. Film vznikal asi desať rokov, prečo tak dlho? [R.K.] Nebol to zámer, ale nutnosť. Bolo to také príjemné, že sa nám to nechcelo ukončiť. Keď sme zistili, že film už točíme tak dlho, až postavy začali jedna do druhej zapadať, pretože vlastne žili ten istý príbeh, uvedomili sme si, aké je to všetko vlastne pre- pojené. Stále vás to prekvapuje. Čas zohral a aj do- hral svoju rolu. [F.R.] To bol asi osud toho filmu. Odpoveď sme predznamenali v prvej odpovedi. V priebehu času sa menil scenár. Príbehy postáv sa vyvíjali. Mali sme napríklad možnosť sprevádzať Luba Tamaško- viča na jeho životnej ceste do Paríža, kde v kedysi slávnych kluboch hľadal svojho duchovného bra- ta, bývalého spoluhráča a kapelníka Raya Stephe- na Ocheho. Namiesto neho ale narazil na karaoke večery a večierok znudenej francúzskej mládeže. To, čo sme natočili v Paríži, je na úrovni dokumentárne- ho zázraku. Niekedy je lepšie sa nikam neponáhľať a sústredene sledovať realitu, a tak aj hľadať, čo je naozaj podstatné nakrúcať. Mimochodom v jednej z úvodných scén sa v tom duchu vyjadruje aj Lubo Tamaškovič. Jeho vetu sme nakoniec povýšili na podtitul filmu: „Život je ako para nad riekou, takže nie je kam sa ponáhľať.“ Čo okrem jazzu podľa vás spája vašich troch hrdinov? [R.K.] Laco raz povedal, že keď žil v Českoslo- vensku, bolo to ako žiť v ZOO. Akonáhle emigroval, začal žiť v džungli. Všetci traja sa vlastne rozhodli vystúpiť z klietky aj za cenu istých existenčných rizík. To chce odvahu a vieru v samého seba. Zdá sa, že to je to, čo majú spoločné. Pre akého diváka je váš film? [R.K.] Každý divák, ktorý má rád silné príbehy, v ktorých sa prepletá tragika s humorom, si k tomuto filmu nájde cestu. Rozhodne to však nie je film pre deti. [F.R.] Pre mňa je ten film z veľkej časti nový. Je to síce tzv. dokument, pričom vôbec nič nedokumen- tuje. Dráma vychádza na sto percent z jednania po- stáv, dôležitý je prienik do ich psychológie. V mon- táži spájame nespojiteľné, akcentujeme absurdnosť a humor. Staviame na princípoch hraného filmu. Svetový agent filmu Heino Deckert odhaduje, že sa film bude zle predávať do televízie. Pretože mu chýba jasne definovaný príbeh boja dobra a zla. V prípade filmov z Východnej Európy sa vo svete očakáva súboj komunizmu a kapitalizmu. Deckert povedal, že Para nad riekou bude fungovať na veľkom plátne, v arto- vých kinách a na filmových festivaloch. Aká dôležitá je v Pare nad riekou hudba? [R.K.] To je ich živobytie. Vrátim sa k tým chi- rurgom. Viete si predstaviť, že by sme točili film o chirurgoch a neukázali ani raz, ako operujú? Je to výzva. Tak sme sa o to pokúsili s muzikantmi. Vo fil- me počujeme veľa hudby, ale dolieha k nám z minu- losti, ako ozvena. Je to ich tieň, ktorého sa nemôžu zbaviť, ani keby chceli. Nedá sa neukázať ich tieň. [F.R.] V prípade Laca Decziho je to ale číra sú- časnosť. Na jednom koncerte zdvihol zo stoličiek sku- pinu dôchodcov, ktorí na konci vystúpenia odloži- li barle ako v Lurdoch a spontánne tancovali. A na festivale Rock for People priviedla Cellula New York tridsať tisíc mladých rockerov do tranzu. Ale aj Lubo a Jano hrajú vo filme ako o život. Každý po svojom. Hudba je pre nich všetkým.  Pripravil Róbert Pospiš JARNÝ KONCERT PRE SENIOROV /19.5. – 16:00 – ZRKADLOVÁ SIEŇ PRIMACIÁLNEHO PALÁCA/ Oddelenie sociálnych vecí Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy už tradične pripravilo na máj Jar- ný koncert pre seniorov. „Podujatie organizujeme od roku 2012, ktorý Európska komisia vyhlásila za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami ,“ uviedli pracovníci Oddelenia so- ciálnych vecí. V napĺňaní filozofie aktívneho starnutia oddelenie pokračuje a podujatie pripravuje aj tento rok – 19. mája 2016 (vo štvrtok) o 16:00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Už po piaty raz sa seniorom predstavia žiaci bratislavských ZUŠ. Program pripravili spolu s pedagógmi, pod vedením Mgr. Vladislava Katrinca, riaditeľa ZUŠ Vrbenského v Bratislave. „Predchádzajúce roky malo podujatie pozitívny ohlas a veríme, že i tento rok bude zaujímavý a prinesie se- niorom krásny umelecký zážitok,“ uviedli organizátori z magistrátu. Vstup pre seniorov je zdarma. Laco Deczi „ Foto: film Para nad riekou

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

strana 28 5/2016 hudobné in.formácie V MÁJI POD TAKTOVKOU ŠÉFDIRIGENTA /12. a 13. 5. 2016; 19. a 20. 5. 2016 – KONCERTNÁ SIEŇ SF/ Dve dvojice májových symfonických koncertov zaznejú pod taktovkou šéfdirigenta Emmanuela Villauma. Na každom z nich sa predstavia po boku Slovenskej filharmónie zaují- maví sólisti. Vo štvrtok a piatok (12. a 13. mája) to bude 1. fagotista orchestra SF, Roman Mešina. V Koncertnej sieni SF uvedie zriedka uvádzaný Koncert pre fagot a orchester F dur op. 75 Carl Maria von Webera. Program doplní dielo Letný vánok Antona Weberna, jedného z najprogresívnejších skladateľov prvej polovice 20. storočia. Na záver koncertov zaznie Mozartova Pražská symfónia. O týždeň neskôr 19. a 20. mája bude na pódiu s orchestrom Slovenská filharmónia účin- kovať aj v tejto sezóne jubilujúci Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Jozef Chabroň) s dvoma sólistkami – sopranistkou Adrianou Kohútkovou a altistkou Teréziou Kružliakovou. Na programe koncertov zaznie Sym- fónia č. 2 Auferstehung Gustava Mahlera. Koncerty sa začnú o 19-tej. www.filharmonia.sk METROPOLITNÝ ORCHESTER BRATISLAVA /15. 5. 2016 – 17:00 – MDPOH/ Metropolitný orchester Bratislava v máji prichádza s Poľ- skou krvou skvelého skladateľa a dirigenta Oskara Nedba- la, ktorý dokonca nejaký čas pôsobil aj v Bratislave. Práve opereta Poľská krv patrí medzi jeho najslávnejšie diela. Naštudovania sa ujal nestor operety na Slovensku, dirigent Zdeněk Macháček. Vi- tálny umelec bol vyše 40 rokov šéfdirigentom nášho najlepšieho ope- retného divadla – Novej scény, ktoré priviedol k medzinárodnej sláve a uznaniu. Maestro Macháček vybral najkrajšie hudobné scény a oslo- vil pre spoluprácu sólistov reprezentujúcich rôzne vekové kategórie. Predstavia sa mladé sopranistky Adriana Banásová a Marianna Gele- nekyová, náš popredný tenorista Otokar Klein a tiež Ján Galla so svo- jím zvučným basom. Nebude chýbať ani bývalý sólista Novej scény Dušan Jarjabek. Spojovacie texty opäť prinesie Jozef Šimonovič. Koncertna sieň SF, „ Foto: archív Adriana Banásová „ Foto: archív MOB KRASIVAJA MUZIKA V REDUTE /4. 5. 2016 – 18:00 – KONCERTNÁ SIEŇ SF/ Koncert Symfonického orchestra Vysokej školy múzických umení dostane už tradične priestor v rámci JUNIOR cyklu Slovenskej filharmónie. Uskutoční sa 4. 5. 2016 o 18:00 v priestoroch Koncertnej siene SF. Na tomto prestížnom podujatí VŠMU sa tento rok po boku orchestra predstavia viacerí študenti Hudobnej a tanečnej fakulty ako sólisti: M. Hrdina – bas (z triedy doc. Mgr. art. Ľ. Rybárskej, ArtD.), J. Ja- zudeková – soprán (z triedy doc. Mgr. art. Ľ. Rybárskej, ArtD.), P. Pláňavský – klavír (z triedy Mgr. art. M. Štefka, ArtD.) a S. Masaryk – trúbka (z triedy Mgr. art. R. Suchana, ArtD.). Vybraní boli na základe výbor- ných študijných výsledkov a sú laureátmi viacerých medzinárodných súťaží. Program koncertu je zostavený výlučne z diel ruských velikánov – M. I. Glinku, P. I. Čajkovského, A. Aruťuňana či N. Rimského-Korsako- va. SO VŠMU sa na májovom koncerte predstaví pod taktovkou A. Kornienka, rakúskeho umelca ruského pôvodu, čo je predpokladom sugestívneho umeleckého zážitku. Príjemným ozvláštnením dramaturgie je prí- beh zaľúbených dvojíc v dvoch dielach na úvod a záver programu – v opernej predohre M. I. Glinku Ruslan a Ludmila a v záverečnej skladbe P. I. Čajkovského v Predohre – fantázii Romeo a Júlia, ktorá je zhudobnením tragického príbehu dvoch mladých ľudí. V kombinácii so známymi áriami z opier, temperamentným trúbko- vým koncertom Alexandra Aruťuňana či klavírnym koncertom Nikolaja Rimského-Korsakova predstavuje program príťažlivý koncert pre mladých divákov, pre ktorých je cyklus JUNIOR určený. Koncert SO VŠMU je výnimočný nielen svojou dramaturgiou, ale aj spoluprácou viacerých oddelení a katedier, ktoré sa aktívne podieľajú na príprave, propagácii a produkcii večerného podujatia v bratislavskej Redute. Predaj vstupeniek: Slovenská filharmónia, Reduta, pokladnica SF otvorená v pracovných dňoch po 9:00 – 14:00 h, ut – pia 13:00 – 19:00 h a ho- dinu pred koncertom, rezervácie: vstupenky@filharmonia.sk alebo 02 / 204 75 233; Online predaj a rezervácie: www.navstevnik.sk; Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, e-mail: info-htf@vsmu.sk; www.htf.vsmu.sk; Facebook: HTF VŠMU Projects

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

strana 29 5/2016 hudobné in.formácie TRIO MERTA – HRUBÝ – FENCL /13. 5. 2016 – 19:00 – DOM KULTÚRY DEVÍN/ Do Bratislavy sa po dlhšej dobe vracia Vladimír Merta – svojský intelektuál, pesničkár, spevák, gitarista, fil- már, scenárista, režisér, publicista a pamätník dôb minulých. Uznávaný český umelec sa objaví v hlavnom meste so svojím súčasným koncertným programom. Bratislava bude jeho jedinou slovenskou zastávkou. „Základný kameň českého pesničkárstva“ je slovenskému publiku dobre známy. V dobách (ne)dávno minulých bol so svojimi piesňami, režúcimi bez ohľadu na vládnuci režim do živého, pravidelným hosťom našich pódií. Vždy mal osobitý pohľad na svet – či už sa to týkalo politiky, lásky či medziľudských vzťahov. A ten mu zostal dodnes. Na bratislavský koncert so sebou Merta privedie svojich dvoch priateľov a skvelých muzikantov. Jana Hrubého, huslistu par excellence, nie je potrebné slovenskému publiku zvlášť predstavovať. Mnohí si ho určite pamätajú z čias jeho pô- sobenia v Etc… V. Mišíka, Framus 5 M. Prokopa či Blues Bandu L. Andršta. Neskôr založil vlastnú, keltským folkló- rom ovplyvnenú skupinu Kukulín. Tretím bude o niekoľko desiatok rokov mladší klavirista, gitarista, spevák, textár a hudobný publicista Ondřej Fencl. Ten pôsobí vo folkrockovej skupine Hromosvod, v 5 P L. Pospíšila či Nahoru po schodišti dolu band. Na oslavu svojho jubilea – pred pár mesiacmi oslávil 70-tku – pripravil Vladimír Merta koncert plný kultových piesní 70-tych a 80-tych rokov. DK Devín zažije bez akýchkoľvek pochýb intenzívny hudobný večer. KRÁĽ AMERICKÉHO INDIE RAPU JE SPÄŤ /20. 5. 2016– 20:00 – A4, PRIESTOR SÚČASNEJ KULTÚRY/ Mladý fenomén, ktorý si dal meno Astronauta- lis, sa v piatok 20. mája vráti do Bratisla- vy, aby miestnemu publiku odpremiéroval svoj nový album. Charizmatický indie raper z USA, kto- rý sa s obľubou vracia do Čiech a na Slovensko, dokáže na svojich neskutočne energických koncertoch kombinovať rap so spevom či známe hity s improvizovanými skladbami na náhodné témy z publika. Na turné po Európe mu bude robiť spoločnosť Ceschi, raper s gitarou kombinujúci hip hop, folk a punk. Na kon- certoch dokáže Ceschi, podobne ako Astronautalis, do- konale stierať akúkoľvek bariéru medzi publikom a inter- pretom. V januári tohoto roku bol na krátkom turné po Slovensku s miestnymi hviezdami, Modrými Horami. A práve Modré Hory, teda Bene a Lyrik, prídu podporiť dvoch amerických kolegov a odohrať „kopec žvástov“ a bea- tov a tónov a vôbec. Milovníci hudby majú teda na 20. mája o program postarané. Astronautalis „ Foto: archív

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

Názov sekcie strana 30 5/2016 C. k. peší plu k ê. 2 „Alexander I., cár rusk ý“, Bratislava s konti ngentom 4. delostreleckéh o pluku C. k. peší plu k ê. 2 „Alexander I., cár rusk ý“, Bratislava s konti ngentom 4. delostreleckéh o pluku SAD JANKA KRÁĽA TYRŠOVO NÁBREŽIE CENTRUM BRATISLAVY OC AUPARK SA SAD D JA JANK NKA A KR KRÁĽ ÁĽA A OBLIEHANIE BRATISLAVY NAPOLEONOM RTNERI: PAR P ÁLNI PAR DIÁ MED TNERI: T C. k k. peší plu u k k ê ê. 2 „Alex xa an nder I., cár r ru u u u r r s s sk k k k ý ý ý k k k k k k “ “, Bratislav a a a s kont ti i n ng gentom 4. delostrelecké éh h é o o pluku u C C C C C. . . . k k k k k k k k k k k k k. . p p p p p p p p p p p pe e e e e e e e eš š š š š š š š š š ší í í í í í í í í p p p p p p p p p p p p p p p p p p pl l l l l l l l l l l l l lu u u u u u u u u u u u u u u u k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê. . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 „ „ „ „ „ „ „A A A A A A A A A A A A A A Al l l l l l l l l l l le e e e e e e ex x x x x x x x x e e e e e e a a a a a a a a a a a a an n n n n n n n nd d d d d d de e e e e e er r r r r r I I I I I I I I I I. . . ., , , , , c c c c c c c c cá á á á á á á á á á ár r r r r r r r r r r r r r r r r r r r ru u u u u u u u u u u us s s s s s s s s s s s sk k k k k k k k k k k k k k k k k k k ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý k k k k k k k k k k k k k k “ “ “ “ “ “ “, , , , , , B B B B B B B B B B B B Br r r r r r r ra a a a a a a a a at t t t t t t t t ti i i i i i i i is s s s s s sl l l l l l l l la a a a a a a a av v v v a a a a a a a a a a a a a s s s s s s s s k k k k k k k k k k ko o o o o o o o on n n n n n n n n n n n nt t t t t t t t t t t t t t ti i i i i i i i i i i n n n n n n n n n n n n n n n n ng g g g g g g g g g g g g g g g g g ge e e e e e e e e e en n n n n n n n n n nt t t t t t t t to o o o o o o om m m m m m m m m m m m m 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4. . . . . . d d d d d d d d d de e e e el l l l l l lo o o o o o o os s s s s s st t t t tr r r r r re e e e e e e e e e e el l l l l l l l le e e e e e e e e ec c c c c c c c ck k k k k k k k k k k k k ké é é é é é é é é é é é é é é éh h h h h h h h h h h h h h h h h é é é é o o o o o o o o o o o o o o o o o o o p p p p p p p p p p p p p pl l l l l l l l l l l lu u u u u u u u u u u uk k k k k k k k k k k k ku u u u u u u u u u u u u ANIZ ANI SPOLUORGA ÁTOR: C Y O OM M M O OM M M M 20. - 22. 5. 2016 O OB BL LI IE E O OB BL LI IE EH H H HA AN N A AN N O O O OB B B BL L L LI I I IE E E E O O O OB B B BL L L LI I IE E EH H H H H H H HA A A AN N AN N 207. VÝROČIE

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

strana 31 5/2016 in.formácie Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a  sta- rostovia mestských častí Bratislavy sa minulý rok spojili s cieľom obmedziť ha- zard v  meste. Za týmto účelom spustili petí- ciu za zákaz hazardných hier v Bratislave. Na to, aby bola petícia úspešná, je potrebné získať podpisy od 30 % Bratislavčanov, ktorí sú opráv- není voliť. To predstavuje približne 106  000 podpisov. Pod petíciu sa do dnešného dňa pod- písalo približne 104 000 Bratislavčanov. „Hazard v  Bratislave dosiahol neúnosnú mieru. Práve preto sa snažíme podnikať všetky dostupné kro- ky na jeho obmedzenie. Je to obrovský úspech, že sme dokázali vyzbierať viac ako 100 000 podpisov. Moja vďaka patrí všetkým, čo sa pod petíciu podpísali, rov- nako ako všetkým dobrovoľníkom, ktorí podpisy zbie- rali. Je to zásadný pokrok na ceste k účelnej a systémo- vej zákonnej regulácii,“ povedal primátor Bratislavy a zároveň predseda petičného výboru Ivo Nesrovnal. Výsledkom by preto podľa primátora malo byť posil- nenie kompetencie obcí. Podľa primátora sa nemôže- me na všetko pozerať len cez optiku financií. Obme- dzenie hazardu by totiž znamenalo čistejšie mesto, menej sociálnych problémov a bezpečnejšie ulice. „Denne mi chodia desiatky petičných hárkov, častokrát aj s len jedným podpisom. Je to jasný signál, že téma obmedzenia hazardu je témou, ktorá ľudí za- ujíma,“ povedal starosta mestskej časti Bratislava-La- mač a člen petičného výboru Peter Šramko. Po vyzbieraní petičných hárkov od jednotlivých mestských častí a petičiarov sa predložia na Magis- trát hl. mesta SR Bratislavy, kde bude prebiehať ich kontrola. Po vydaní stanoviska, že petícia je v súla- de so zákonom a má dostatočný počet podpisov, sa predloží do mestského zastupiteľstva na vyjadrenie mestským poslancom. Následne sa môže začať pro- ces vypracovania všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o zrušení hazardu na území mesta Bratislavy. Po schválení a vydaní VZN sa od dátumu jeho účinnosti nebudú vydávať nové licencie na prevádzko- vanie hazardných hier na území mesta Bratislava. Li- cencie, ktoré boli udelené pred účinnosťou VZN, budú naďalej platné do doby skončenia ich platnosti, to zna- mená, že licencie na výherné prístroje, ktoré sú plat- né jeden kalendárny rok, budú ukončené k 31. 12. ka- lendárneho roka a licencie na iné druhy hazardných hier (videohry, rulety, iné technické zariadenia) budú ukončené v závislosti od doby skončenia platnosti vy- danej licencie zo strany ministerstva financií. Primátor má dlhodobo snahu obmedziť hazard na území mesta. Chcel by ale docieliť, aby obec sama mohla povedať, že na tomto území, v tejto lokalite si hazardné hry neželá. To znamená, aby si všeobecne záväzným nariadením obec mohla obmedziť vznik zariadení s hracími automatmi na svojom území. Podľa zákona o hazardných hrách teraz hlavné mesto udelí individuálnu licenciu žiadateľovi, ktorý predloží úplnú žiadosť o jej udelenie a preukáže splnenie pod- mienok ustanovených zákonom – licenčný povoľovací princíp je v zákone totiž formulovaný ako nárokova- teľný, t.j. ak prevádzkovateľ splní všetky zákonné pod- mienky, hlavné mesto mu individuálnu licenciu musí vydať. Hlavné mesto (resp. obec všeobecne) tak v boji s hazardom ťahá za kratší koniec. Výsledky petície by tento stav mohli zvrátiť a vďaka jej úspešnosti by sa mohlo docieliť naštartovanie systémových rokovaní s cieľom posilnenia právomoci obcí v tomto smere, ktoré by im vyplývali už priamo zo zákona. PETÍCIA ZA ZÁKAZ HAZARDU V BRATISLAVE sa blíži k úspešnému koncu )(67,9$/6·è$61¦+280(1,$ 9º1,02è126Ċ9j(\'1267, M×Q M×Q9(51,6žä 2WYRUHQLHYÚVWDY\ 5HQWRQDQGWKH(UURU-DPHUURUPXVLFjDPRUÊQ 9-LQJ*DERU6]XFVYLVXDOYMLQJJOLWFKLQ ZZZJDERUV]XFVFRP M×Q\'-0DUFHOOR+RXVHQRLVHLL +RVċ0DWWKHZ6D[VD[RIÐQ M×Q\'-0&((QXGDQFHVN M×Q.RPHQWRYDQ¾SUHKOLDGNDD]¾YHUYÚVWDY\ ZZZIHVWLYDOGRPZRUGSUHVVFRP ZZZIDFHERRNFRPXPHQLHYGRPH 3URMHNWSRGSRULOL 0HGL¾OQ\SDUWQHU 1(0(&.º.8/7·51<\'20è(59(1ž/,629þ$5$è$

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

Názov sekcie strana 32 5/2016 S P O L U O R G A N Z ÁTO R I PA RT N E R I H L AV N Í PA R T N E R I H L AV N Í M E D I Á L N I PA R T N E R I Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia M E D I Á L N I PA RT N E R I Z A H R A N I Č N Í PA RT N E R I medicka zahrada stara trznica eurovea 24 29 BRATISLAVA jun 2016 vám prináša vstupenky on-line na cirkulart.sk a v sieti ticketportál

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

názov sekcie strana 33 5/2016 Svetový den výziev (World Challenge Day) Prvá etapa o 10.00 hod. druhá etapa o 17.00 hod. Streda 25. máj 2016 Kde vyzbierajú viac do verejnej zbierky pre Nadáciu Výskum rakoviny? Kde rozhýbu viac spoluobčanov na rôznych kolieskových približovadlách? zbierkový účet: VÚB SK84 0200 0000 0035 4861 3455 Námestia a ulice mestských castí LAMAC A VAJNORY Lamac vs Vajnory Bohatý kultúrny program, občerstvenie, ... w w w. n a k o l e s a c h . o r g NA KOLEsÁCH PROTI RAKOVINE 2016 www.nvr.sk www.lamac, www.vajnory.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

DNI DETSKEJ KNIHY BRATISLAVSKÝ MAJÁLES 2016 NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA 2016 WHONEEDSLYRICS?! FESTIVAL 2016 EUROKONTEXT.SK 33. ročník festivalu pre deti a mládež Miestna knižnica Petržalka (MKP), Bibiana – Medzinárodný dom umenia pre deti, Slovenská sekcia IBBY a MČ Bratislava – Petržalka pozývajú na tradičné stretnutie tvorcov kníh pre deti a mládež s deťmi. Do programu festivalu boli zaradení autori a ilustrátori, ktorí v poslednom období získali niektoré z najprestížnejších ocenení pre tvorcov detskej knihy na Slovensku. K spolupráci boli prizvané aj petržalské základné školy. Festival sa uskutoční pod záštitou starostu MČ Bratislava – Petržalka Vladimíra Bajana. V poradí 9. ročník obľúbeného mestského open air festivalu sa bude konať počas troch dní v tradičnom priestore Tyršovho nábrežia na pravom brehu Dunaja. Majáles ponúkne opäť množstvo živých koncertov popredných osobností slovenskej i českej hudobnej scény i nezávislej scény a nových kapiel a celý rad sprievodných podujatí, overených už minulými ročníkmi. Takými sú napríklad kreatívny trh Májový džem vol. 4 (handmade, dizajn, móda, DIY, recyklo, cyklo, art i dobré jedlo), Café Európa (priestor na diskusiu o témach týkajúcich sa jednotlivca i s celoeurópskym rozmerom), Kozlovna (open air občerstvovacia zóna s čapovaným Veľkopopovickým Kozlom), detská zóna. Vyvrcholením festivalu bude Ohňostroj na Dunaji s hudobnou kulisou v sobotu 7. 5. približne o 21:50 h. Vstup na Bratislavský majáles je bezplatný. Ak sa vám festival páči, môžete zaplatiť dobrovoľné vstupné alebo ho podporiť zaslaním SMS a zároveň aj vyhrať niektorú z hodnotných cien. Dvanásty ročník divadelného festivalu predstaví v bratislavských divadlách to najzaujímavejšie zo súčasnej drámy na Slovensku. Je súťažnou prehliadkou a inscenácie sa budú uchádzať o tri festivalové ceny – Grand Prix Nová dráma / New Drama, Cenu študentskej poroty a Cenu bratislavského diváka. Nominované inscenácie mali premiéru v období od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2016 a text, z ktorého vychádzajú, nebol písaný pred rokom 2000. Sprievodný program festivalu budú tvoriť scénické čítania, prezentácie knižných publikácií, diskusie či filmové projekcie. Nebude chýbať ani prezentácia zahraničného divadla – sekcia Focus 2016, zameraná na divadlo a drámu Bosny a Hercegoviny. Prvý slovenský festival zameraný na post-rock, indie, experimental, electronica, instrumental, ambient, post-metal a pod. s medzinárodnou účasťou. Jarná edícia sa bude konať v Dome kultúry Lúky v Bratislave – Petržalke. V rámci festivalu bude fungovať aj indoor kemping. Zahrajú kapely Her Name Is Calla (UK), Rolo Tomassi (UK), Rosa Parks (HU), Spoiwo (PL), The Ills (SK), 52 Hertz Whale (SK) a ďalšie... Slovenské národné divadlo uvádza druhý ročník medzinárodného divadelného festivalu Eurokontext.sk, ktorý je zároveň prvým hudobno-tanečným ročníkom. Naša najstaršia profesionálna divadelná scéna bude od 20. mája hostiť výnimočné produkcie svetových kvalít. V rámci bohatého programu sa divákom predstavia svetoznáme telesá, napríklad Eifman Ballet, Antonio Gades Ballet, pražské Národné divadlo či Opera Graz. Jednotlivé predstavenia Eurokontextu uvádzame v programovej časti Na každý deň. UTOROK 3. 5. 2016 – ŠTVRTOK 5. 5. 2016 ŠTVRTOK 5. 5. 2016 – SOBOTA 7. 5. 2016 PONDELOK 9. 5. 2016 – PIATOK 13. 5. 2016 PIATOK 13. 5. 2016 – SOBOTA 14. 5. 2016 PIATOK 20. 5. 2016 – PIATOK 3. 6. 2016 Viac na: www.kniznicapetrzalka.sk www.petrzalka.sk Podrobný program a ďalšie info na: www.bratislavskymajales.sk www.facebook.com/bratislavskymajales Program a ďalšie info na: www.novadrama.sk www.facebook.com/NovaDramaFestival Program a ďalšie info na: www.facebook.com/whoneedslyrics Program a ďalšie info na: www.eurokontext.sk UTOROK 3. 5. 2016 10:00 / DK Zrkadlový háj Galaprogram k otvoreniu festivalu Vystúpenie študentov fakulty katedry bábkovej tvorby VŠVU Bratislava, žiakov ZUŠ Jána Albrechta a FS Lúčka 13:00 / MKP, pobočka Turnianska 10 Strapoškove farbičky Otvorenie výstavy detskej ilustrátorky Aleny Wagnero- vej (trvá do 30. 6. 2016) 15:30 / MKP, pobočka Prokofievova 5 Výber z ilustrátorskej tvorby Juraja Martišku Otvorenie výstavy detského ilustrátora (trvá do 29. 5. 2016) STREDA 4. 5. 2016 9:00 – 12:30 / CC Centrum, Jiráskova 3 Celoslovenský odborný seminár pre detských knihovníkov, pedagógov, vychovávateľov a rodičov 9:00 – 11:00 / MKP, pobočka Vavilovova 26; 11:00 – 12:30 / pobočka Prokofievova 5 Animačný expres Výber filmov z Bienále animácií Bratislava spojený s tvorivým workshopom pre deti 15:30 / Osuského 8 Zaujímavosti Petržalky Stretnutie tvorcov detských kníh s priateľmi v kaviarnič- ke Lepšosvetko ŠTVRTOK 5. 5. 2016 9:00 / MKP, pobočka Turnianska 10 Čitateľská olympiáda Súťaž literárnych vedomostí detských čitateľov 10:00 / MKP, pobočka Prokofievova 5 Ukončenie festivalu PROGRAM – VÝBER: strana 34 5/2016 festivaly

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

NEDEĽA 1. 5. 2016 DIVADLO 19:00 Kapitál Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10 K. Marx, P. Lomnický / Správa o stave sveta KLUBOVÁ SCÉNA 19:00 Blues na Lodi Loď – Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie Živý bluesový večer v priestore lodného baru. Hrajú: Sitra Archa – B. Procházka, A. Szabó, P. Lengyel, M. Zajko a M. Gašpar PRE DETI 10:00 Čin – Čin Bratislavské bábkové divadlo, Malá scéna STU, Dostojevského rad 7 Ľ. Podjavorinská / Veršovaná klasika o živote vrabčiakov pre deti od 3 r. 10:00 – premiéra Dráčik Háčik Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Rozprávkové leporelo / Adaptácia audio rozprávko- vej hry P. Gibeya, účinkuje Divadlo Hop a Skok 10:30 Vareškové rozprávky... alebo rozprávky z kuchyne DK Dúbravka, Saratovská 2/A Účinkuje Divadlo Pic a Pác 10:30 Domček, domček, kto v tebe býva? Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28 Nedeľné rozprávkové dopoludnie / Účinkuje divadlo Hop a Skok 15:00 Koza rohatá Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19 R. Mankovecký / Voľné spracovanie na motívy ľudovej rozprávky P. Dobšinského OBLIEHANIE BRATISLAVY NAPOLEONOM – 207. VÝROČIE DAAD – DNI ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU 2016 SLOVAK FOOD FESTIVAL 2016 Podujatie venované vojnovej operácii francúzskych jednotiek a ich nemeckých spojencov proti hlavnému mestu uhorského kráľovstva Prešporku v mesiacoch máj – jún 1809. Diváci si budú môcť pozrieť ukážku bitky medzi francúzskou armádou a ich spojencami a rakúskou armádou, ako aj ukážku delostreleckého ostreľovania Prešporka z dunajského nábrežia. Podujatie organizuje Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom produkčnej agentúry ABBY ART. Miesto: Petržalka – Sad Janka Kráľa, OC Aupark, Tyršovo nábr. a centrum Bratislavy Týždenný festival kvalitnej architektúry, dizajnu, umenia a tvorivosti sa uskutoční v Bratislave už siedmykrát. Na programe sú prezentácie, prednášky, výstavy, semináre, workshopy a diskusie zamerané na kľúčové otázky architektúry a dizajnu. Festival opäť umožní záujemcom spoznať významné osobnosti svetovej architektúry a dizajnu a ponúkne množstvo sprievodných akcií k hlavnému programu – filmy, fashion show, tvorivé dielne pre deti, tanec, hudbu... Tradičnou súčasťou DAAD budú aj tento rok Urban Market a ďalšie, už etablované projekty na slovenskej scéne – Clubovka, BratiSLOVA, Art picnic, Designsuperstudio a iné. Na Bratislavskom hrade sa bude opäť piknikovať! Najväčší piknik v meste začne oslavou vína počas štvrtkového večera a ďalšie dni sa ponesie v znamení toho najlepšieho z domácej aj svetovej kuchyne. Celé rodiny budú môcť ochutnávať, hrať sa i zabávať pri živých šou. Budú svedkami obľúbenej súťaže médií vo varení, kde svoje kulinárske zdatnosti predvedú populárne osobnosti. Pre deti budú pripravené Detská zóna a interaktívny program, vrátane škôl varenia pre najmenších, chýbať nebudú Chill out cooking zóna, Beer zóna a Zdravá zóna. Vstup na podujatie je voľný. Festival sa koná: štvrtok 17:00 – 22:00, piatok 12:00 – 21:00, sobota 11:00 – 21:00, nedeľa 11:00 – 19:00 PIATOK 20. 5. 2016 – NEDEĽA 22. 5. 2016 UTOROK 24. 5. 2016 – NEDEĽA 29. 5. 2016 ŠTVRTOK 26. 5. 2016 – NEDEĽA 29. 5. 2016 Viac na: www.region-bsk.sk www.abbyart.sk Viac na: www.daad.sk www.facebook.com/DAAD.sk Viac na: www.slovakfoodfestival.sk www.facebook.com/sloívakfoodfestival PIATOK 20. 5. 2016 21:30 – 22:00 Tyršovo nábr. Delostrelecké ostreľovanie 1. Delostrelecká batéria SOBOTA 21. 5. 2016 9:30 – 12:30 Hlavné a Primaciálne nám. Vojská v centre Bratislavy Pochod vojsk zo Sadu J. Kráľa cez Most SNP do centra Bratislavy, ukážky vojenských šarvátok a cvičení oboch armád / 10:30 – príhovor primátora mesta, čestná salva 10:00 – 17:00 Priestor za OC Aupark Detské dobové hry 10:00 – 20:00 Priestor vojenského tábora Stánky s ľudovým umením (drevo, kov, keramika, koža, vojačikovia, medovina…) 11:00 – 20:00 Priestor OC Aupark a vojenský tabor Slovenskí gajdoši Dobová slovenská ľudová hudba 14:00 – 16:00 Sad J. Kráľa Vojenský tábor prístupný pre verejnosť Ukážky vojenského výcviku a života armád (pre návštev- níkov – streľby z pušiek) 16:30 – 16:45 Sad J. Kráľa Formovanie jednotiek oboch armád Príprava na boj a ich pochod na bojové pole 17:00 – 18:30 Bojisko, Sad J. Kráľa Príhovor a rekonštrukcia bitky Príhovor predsedu Bratislavského samosprávneho kraja / Rekonštrukcia bitky o Bratislavu z roku 1809 20:30 – 21:30 Formovanie delostreleckých jednotiek francúzskej armády a pochod vojska zo Sadu J. Kráľa na Tyršovo nábr. (k Mostu SNP) 21:30 – 22:00 Tyršovo nábrežie Delostrelecké bombardovanie Bratislavy PROGRAM: strana 35 5/2016 festivaly na každý deň

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

16:00 Poďte sa hrať s filmom Bibiana, Panská 41 Tvorivé dielne s rôznymi technikami animácie (kresba, papier, plastelína, maľba, objekty, pixilácia) pre deti od 7 r. RÔZNE 9:00 – 18:00 Flóra Bratislava 2016 Incheba Expo Bratislava, Viedenská cesta 3 – 7 37. ročník medzinárodného veľtrhu kvetín a záhradníctva / www.kulla.biz 10:00 – 19:00 Rytieri na Devíne Hrad Devín Podujatie s programom od výmyslu sveta a na záver sa môžete tešiť na rytiersky turnaj na koňoch 11:00 – 21:00 Račianske hody Amfiteáter, Knižkova dolina, Rača Tradičné podujatie v bratislavskej Rači s pestrým hodovým programom pre všetky vekové skupiny / Kompletný program na: www.raca.sk 14:00 Ide máj, lásky čas..., príďte medzi nás Hviezdoslavovo námestie Zdobenie mája, tradičné remeslá (ÚĽUV), aktivity pre deti – maľovanie na tvár a tvorivé dielne, májové zvyky. Účinkujú: FS Karpaty, DFS Čečinka, DFS Trávniček, ĽH Pláňava TANEC / ZÁBAVA 15:00 Nedeľný čaj o tretej DK Lúky, Vígľašská 1 Tanečno-zábavné popoludnie s HS Charlies Duo 18:00 Večer írskych tancov DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Vystúpenie akadémie írskeho tanca Avalon PONDELOK 2. 5. 2016 DIVADLO 19:00 Staroval V-klub, Nám. SNP 12 Dramatický muzikál Divadla Tandem 19:00 Jááánošííík po tristo rokoch so SĽUK-om Radošinské naivné divadlo, Záhradnícka 95 Správa o hrdinovi alebo Hra na hrdinu v interpre- tácii RND a Slovenského ľudového umeleckého kolektívu 19:00 Déjà vu Ticho a spol., Divadelný klub 10x10, Školská 14 Divadlo Ticho a spol., M. Janoušek, V. Janoušková / Groteskná feéria pre dvoch hercov a kúzla 19:00 Hra bez následkov alebo Kto koho sotil do rybníka Loď – Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie J. Dell, G. Sibleyras / Brilantná francúzska komédia o tom, ako môže pár nepremyslených slov zmeniť celý život KLUBOVÁ SCÉNA 20:00 Nonkeen (Nils Frahm Trio) Majestic Music Club, Karpatská 2 Berlínske trio z obdobia pred a tesne po páde železnej opony. V role predskokana: taliansky skladateľ Andrea Belfi KONCERT 18:00 Fragile Bratislava Narcis Tour DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Koncert skupiny a capella / Časť zo vstupného bude venovaná na podporu programov Ligy proti rakovine PRE DETI 9:30 Čarbaničky CC Centrum, Jiráskova 3 Kreslenie pre mamičky s deťmi do 3 rokov (ďalšie termíny: 9., 16., 23. a 30. 5. 2016) 10:00 Koza rohatá Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19 R. Mankovecký / Voľné spracovanie na motívy ľudovej rozprávky P. Dobšinského TANEC / ZÁBAVA 19:00 Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND Historická budova SND, Hviezdoslavovo nám. Prezentácia diplomových a bakalárskych prác študentov choreografie a tanečnej interpretácie Katedry tanečnej tvorby v spolupráci s Baletom SND UTOROK 3. 5. 2016 DIVADLO 10:00 Bridgin´ Drama: Kukucheers V-klub, Nám. SNP 12 Slovenská klasika v angličtine. Tento raz Rysavá jalovica od M. Kukučína v ľahkom, vtipnom a modernom spracovaní / Divadlo v angličtine 18:00 Tak sa na mňa prilepila Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 G. Feydeau / Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž rozhodne opustiť ženu a nie je schopný jej to povedať 19:00 Jááánošííík po tristo rokoch so SĽUK-om Radošinské naivné divadlo, Záhradnícka 95 Správa o hrdinovi alebo Hra na hrdinu v interpre- tácii RND a Slovenského ľudového umeleckého kolektívu 19:00 Všetko o ženách Loď – Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie M. Gavran / Úchvatná komédia jedného z najhráva- nejších súčasných autorov. V piatich príbehoch nazeráme do duše ženy 19:00 Sylfida Historická budova SND, Hviezdoslavovo nám. H. S. von Løvenskjold, A. Bournonville / Romantic- ký balet v dvoch dejstvách 19:00 Svadba Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 N. V. Gogoľ / Hosťovanie talianskeho divadla Teatro Koreja 19:00 Láska na Kryme Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 S. Mrožek, M. Amsler / Hra nielen o láske 19:00 Boyband Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Javisková šou plná efektov, špičkových choreogra- fií, známych hitov a prekvapení KONCERT 19:00 Klavírny recitál – Magdaléna Bajuszová Malá sála SF, Reduta, Nám. E. Suchoňa 1 L. van Beethoven, J. Brahms, B. Bartók PRE DETI 16:30 Pre šikovné ručičky CC Centrum, Jiráskova 3 Tvorivé dielne pre deti od 3 rokov (ďalšie termíny: 10., 17., 24. a 31. 5. 2016) PREDNÁŠKA / DISKUSIA 19:00 O čom sú tie dejiny umenia? / Neoklasicizmus. Storočie rozumu a citu A4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2 (Ymca) Kurz o dejinách umenia prístupnou formou predstaví jednotlivé umelecké štýly v západnej histórii / Lektorka: M. P. Mikyšková RÔZNE 10:00 – 12:00 Od mamičky, pre detičky CC Centrum, Jiráskova 3 Tvorivé dielničky pre šikovné mamičky, tvorba z textilu (ďalší termín 10. 5. 2016) TANEC / ZÁBAVA 18:00 Okarina a Bolec DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Vystúpenie detských folklórnych súborov zo Srbska / Hostia: Ljuljanka z Jaroviec a Tamburica Konjic z Čunova STREDA 4. 5. 2016 DIVADLO 19:00 Dáma bez kamélie Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10 M. Maďarič / Hra inšpirovaná Dumasovým románom v réžii M. Čičváka strana 36 5/2016 na každý deň

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

19:00 Prestige d´Animal Štúdio 12, Jakubovo nám. 12 L. Kopas / Prestížna štvrť, predražená novostavba, vlastné parkovacie miesto, drahé šampanské... 19:00 Kométa Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 J. del Corte, J. Nvota / Hra o láske, vášni, víne a o tom, čo všetko sa môže na svadbe odohrať počas jednej noci 19:00 Madame de Pompadour Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Muzikál o najznámejšej milenke kráľa Ľudovíta XV. 19:00 Music Club Paradise Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad 7 I. Blahút / Ako dopadne človek, ktorý po celý život venoval celú svoju energiu pominuteľným veciam. Rande staručkej speváčky so spomienkami a piesňami s textami Ľ. Feldeka / Prešporské divadlo 19:00 – premiéra Baby na palube Loď – Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie Komédia s O. Belešovou a Z. Martinkovou. Smrteľne veselé KLUBOVÁ SCÉNA 20:00 Ich muss Rytmus: Will Guthrie (AUS), Nutela (NO/SK) A4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2 (Ymca) Večierok strhujúcich (nepravidelných) rytmov v podaní dvoch perkusívnych projektov KONCERT 18:00 Ramsch & Rosen Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/a Súčasná ľudová hudba kdesi medzi kedysi a dnes / Účinkujú: J. Lacherstorfer (husle, viola, spev, hrkálky, bubon), S. Zöchbauer (citara, trúbka, spev, shruti box, elektrická tampura) 18:00 Glinka, Čajkovskij, Rimskij- Korsakov, Aruťuňan Koncertná sieň SF, Reduta, Nám. E. Suchoňa 1 Dirigent: A. Kornienko / Účinkujú: J. Jazudeková (soprán), M. Hrdina (bas), P. Pláňavský (klavír), S. Masaryk (trúbka) PRE DETI 9:00 a 10:30 Čarbaničky CC Centrum, Jiráskova 3 Kreslenie pre mamičky s deťmi do 3 rokov (ďalšie termíny: 11., 18. a 25. 5. 2016) 11:00 Ako sa Lomidrevo stal kráľom Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 Ľ. Feldek / Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch, princeznách aj jazyku a vesmíre 14:00 Pekná – krajšia – najkrajšia – moja mama Staromestské centrum kultúry a vzdelávania (SCKaV), Gaštanová 19 Každá mama je krásna. Aby boli ešte krajšie, na vý- tvarnej dielni ku Dňu matiek deti spoločne vytvoria všakovaké ozdoby / Lektorka: I. Paštrnáková PREDNÁŠKA / DISKUSIA 17:30 Dobré zdravie a stravovanie podľa tradičnej čínskej medicíny Univerzitná knižnica, Seminárna sála, Klariská 5 Odporúčania tradičnej čínskej medicíny, ktorá má viac ako 2500-ročnú históriu: stravovanie podľa ročných období či počas leta. Prednáša: M. Křeková (pri príležitosti Svetového dňa zdravia) RÔZNE 10:00 Staviame my máje... DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Ľudové zvyky pre deti MŠ ŠOU 19:00 Na kus reči s Jozefom Banášom Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská 21 Hostia večera: Marcel Forgáč a Rasťo Rigo ŠTVRTOK 5. 5. 2016 DIVADLO 19:00 Carmen Historická budova SND, Hviezdoslavovo nám. G. Bizet / Opera v štyroch dejstvách vo francúz- skom jazyku 19:00 Hlava medúzy Divadlo Ívery, Školská 14 B. Vian / Réžia: J. Krčmářová 19:00 Vrtochy V-klub, Nám. SNP 12 Divadlo Bez Groša sa predstaví prepojením pohybových a dramatických znakov s textami monodrám A. P. Čechova (Labutia pieseň, O škodlivosti tabaku) a D. Kelléra (Nijaká nádej) 19:00 Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 J. Palárik / Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody 19:00 Matilda Štúdio 12, Jakubovo nám. 12 Autentické autorské predstavenie. Aktuálne meranie hodnoty a úrovne života. Akoby tu hľadania samého seba nebolo už dosť. Čakajú pečené holuby v nebi na svoj pád? 19:00 Sen noci svätojánskej Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 W. Shakespeare / Najznámejšia a najhrávanejšia komédia prináša skvelú zábavu, výborné herecké príležitosti, vtipné scény, humorné situácie 19:00 Spolu / Sami Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 A. Hilling / Hosťovanie ND Praha 19:00 Írska kliatba Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10 M. Casella / Veľká komédia o malom probléme 19:00 Slovak Showbiz For Beginners Klub za Zrkadlom, Rovniankova 3 Hudobná komédia T. Puskailera a M. Madeja o tom, ako funguje slovenský šoubiznis 20:00 Good place to die A4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2 (Ymca) Prešovské národné divadlo / Bývalá seriálová hviezda, dnes učiteľ na základnej umeleckej škole – Michal, sa rozhodne naplniť svoje režijné ambície a nacvičiť s deťmi Čechovovho Platonova FILM 19:00 Bubulín Kino Film Europe, Štefánikova 25 Trpká komédia o chlapcovi, ktorý hľadá mužský vzor a spôsob, ako zapadnúť. Svoj boj nevzdáva, aj keď má niekoľko kíl navyše. Réžia: B. Deville / B/CH 19:00 Under My Spell A4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2 (Ymca) Kino inak / Film predstavuje rovnomennú kantátu O. Rózsu napísanú pre A. Kučerovú. Spolu s autorom textu P. Kollárom sa skladateľ a interpretka snažia uvažovať o slobode, ľudskej duši a spoločnosti v širších súvislostiach. Réžia: L. Halmová (SK) 20:00 Na ramenách leva A4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2 (Ymca) Kino inak / Dokumentárna esej o troch umelcoch, ktorí stratili zmysel definujúci ich umenie. Nevidiaca fotografka, hudobník strácajúci sluch a maliarka, bývalá boxerka, ktorá prišla o polovicu mozgu (USA) KONCERT 17:00 Z lásky a vďaky Koncertná sieň Klarisky, Klariská Koncert k Medzinárodnému dňu matiek, účinkujú žiaci ZUŠ M. Ruppeldta 19:00 Slovenská filharmónia Koncertná sieň SF, Reduta, Nám. E. Suchoňa 1 Slovenský filharmonický zbor (ženská časť), K. Zehnder – dirigent, J. Chabroň – zbormajster, P. Plawner (husle) / R. Schuman, M. Karłowicz, F. M. Bartholdy strana 37 5/2016 na každý deň

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

LITERATÚRA 16:00 Zuzana Profantová: Žili sme v socializme II – Helena Univerzitná knižnica, Seminárna sála, Klariská 5 Prezentácia publikácie významnej slovenskej etnologičky (autobiografické rozprávanie respondentky spomínajúcej na svoj život v zložitej etape našej histórie) 17:00 Sheldon vidí nebo Galéria Artotéka, Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1 Autorské čítanie z debutovej knihy T. Lintnera, moderuje M. Ševčíková PRE DETI 10:00 Rukavička Bibiana, Panská 41 Textilné dielničky s príbehom pre batoľatá a mamičky (pre deti od 18 mesiacov do 3 r.) 10:00 Medveď & Pytačky Divadlo Ludus, Tower 115, Pribinova 25 A. P. Čechov, E. Borsová / Žart v jednom dejstve 15:00 a 16:15 Keramko – Letom svetom CC Centrum, Jiráskova 3 Keramické dielničky pre deti od 5 do 10 rokov / Medovníkový domček 15:15 a 16:45 Kam kráčajú Giacomettiho sochy A4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2 (Ymca) Tvorivé dielne pre deti o dejinách umenia. Výtvarný kurz slúži ako sprievodca najznámejšími dielami z histórie dejín umenia od neskorej gotiky po 20. stor. Lektorka: M. P. Mikyšková 16:00 – 17:00 Hopsasa CC Centrum, Jiráskova 3 Pohybové cvičenie hrou pre deti od 3 do 6 rokov – s Angelikou (ďalšie termíny: 12., 19. a 26. 5. 2016) PREDNÁŠKA / DISKUSIA 18:00 Ako si získať úctu a rešpekt v osobnom živote, v rodine a v podnikaní Staromestské centrum kultúry a vzdelávania (SCKaV), Zichyho palác, Ventúrska 9 Diskusie v paláci, moderuje: M. Hyravý RÔZNE 18:00 – 20:00 Za dverami galérie (siete) SNG, Esterházyho palác, Nám. Ľ. Štúra 4 Tvorivý kurz pre rodičov, ako naučiť svoje deti viac o tvaroch, farbách, vzťahoch či objavovaním nečakaných súvislostí. Dvojhodinový celok s aktivitami na výstavách, vlastnou tvorbou v ateliéri, hosťami a nápadmi na vymýšľanie doma / R: barbora.jurinova@sng.sk 19:30 Tvoríme: Korene – Poetický večer s poéziou M. Geišberga Nová budova SND, Modrý salón, Pribinova 17 Hudobný večer s poéziou Elisabeth Wittgruber a hudbou Martina Geišberga / Účinkujú T. Pauhofová, M. Geišberg TANEC / ZÁBAVA 15:00 Tancujeme pre radosť a zdravie DK Lúky, Vígľašská 1 Tanečná škola pre seniorov pod vedením V. Sádovskej PIATOK 6. 5. 2016 DIVADLO 19:00 Helverova noc Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad 7 I. Villqist / Tragikomédia o postihnutých ideou zdravého národa v réžii A. Korenčiho 19:00 Vec Makropulos Historická budova SND, Hviezdoslavovo nám. L. Janáček / Opera v troch dejstvách v českom jazyku s nemeckými titulkami / Predposledné predstavenie v tejto sezóne 19:00 Audiencia u kráľovnej Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 P. Morgan / Hosťovanie ND Praha 19:00 Kamene vo vreckách Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 M. Jones, P. Lančarič / Komédia z farmárskeho prostredia 19:00 Láskavé bohyne Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 J. Littell / Fiktívne memoáre dôstojníka SS 19:00 Muzikál Mačky Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Svetový muzikálový hit po prvýkrát na Slovensku 19:30 Díleri Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7 V. Klimáček / Všetko je na predaj KLUBOVÁ SCÉNA 19:00 Večer chvál so skupinou Lámačské chvály Gospel Cafe, Karloveská 32 Večer chvál 19:30 Music Club DK Lúky, Vígľašská 1 3x instruments – bass / M. Bulík + M. Krivánek + T. Bielicza 20:00 Evergreeny Film Café, Vysoká 27 Evergreeny, swing, dixie, bossa nova a iné v ne- všednom prevedení Geriatrio / M. Belan (trúbka), J. Klimo (gitara), M. Krmíček (klarinet), M. Tedla (husle) KONCERT 20:00 Jozef Vlk – Recycled A4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2 (Ymca) Uvedenie nového albumu autora, režiséra, sklada- teľa, hudobníka, performera a producenta. Album je produktom Vlkovej spolupráce s viacerými divadelnými inštitúciami TANEC / ZÁBAVA 17:00 Ružinovská tančiareň – Deň matiek Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28 Zábavné tanečné stretnutie staršej a strednej generácie 20:00 Folklórny večer vo Véčku s ĽH Andreja Záhorca V-klub, Nám. SNP 12 Interaktívny hudobno-tanečno-zábavný folklórny večer organizovaný v spolupráci so študentmi Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU. Hrá ĽH A. Záhorca z Bratislavy SOBOTA 7. 5. 2016 DIVADLO 19:00 Morálka 2000+ Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 Tri minidrámy napísané na objednávku SND o otázkach tzv. „novej morálky“ 19:00 Kľúčovou dierkou Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10 J. Orton / Čierna groteska s prvkami frašky odhaľuje škandalózne vzťahy a praktiky anglickej smotánky, na ktorú sa dívame cez kľúčovú dierku 19:00 Spiaca krásavica Nová budova SND, Sála opery a baletu, Pribinova 17 P. I. Čajkovskij, V. Malakhov / Klasický balet v troch dejstvách 19:00 Respektíve Štúdio 12, Jakubovo nám. 12 V. Daňhová / Autorská divadelná a pohybová inscenácia / Divadlo Tiché iskry 19:00 Božská Sarah strana 38 5/2016 na každý deň

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

Teatro Wüstenrot, Istropolis, Trnavské mýto 1 J. Murrell / Komorná, komediálne ladená hra o niekoľkých dňoch na sklonku života herečky Sáry Bernhardovej / Réžia: A. Nellis. Hrajú: I. Janžurová, K. Hádek / I. Orozovič 19:00 Okteto pána G Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad 7 I. Blahút / Okteto – hudobné združenie ôsmich ľudí. Spoločnosť v malom, ale so všetkými veľkými problémami / Prešporské divadlo 19:00 Fanny a Alexander Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 I. Bergman / Veľká rodinná sága očami dvoch detských hrdinov – brata a sestry 19:00 Jama deravá Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 Prvá autorská inscenácia v dejinách Astorky. Réžia: M. Vajdička 19:00 Muzikál Mačky Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Svetový muzikálový hit po prvýkrát na Slovensku KONCERT 16:00 F. M. Bartholdy – Sen noci svätojánskej Koncertná sieň SF, Reduta, Nám. E. Suchoňa 1 K. Zehnder – dirigent, M. Vanek – moderátor, R. Milič – mím TANEC / ZÁBAVA 15:00 a 17:00 Connect with Contact – Medzinárodný deň tanca A4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2 (Ymca) Tanečný workshop kontaktnej improvizácie pre začiatočníkov (15:00 – 16:45) a pre skúsenejších (17:00 – 18:45) Počet účastníkov na každý workshop – 15 / Registrácia na: ilioska.viktorija@gmail.com 17:00 Čaj o piatej Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská 21 Tanečno-zábavné popoludnie so skupinou Charlie Band 20:00 Action with Contact Connection A4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2 (Ymca) Vystúpenie v podobe jam session medzi tanečník- mi/čkami a hudobníkmi/čkami NEDEĽA 8. 5. 2016 KONCERT 16:00 Slovenský komorný orchester Malá sála SF, Reduta, Nám. E. Suchoňa 1 E. Danel – umelecký vedúci (husle), K. Zehnder (flauta) / J. S. Bach, J. M. Leclair, R. Berger 17:00 Koncert ku Dňu matiek Istra Centrum, Hradištná 43, Devínska N. Ves Vystúpenie DFS Kobylka, DFS Grbačieta, Páni času / Vstup voľný PRE DETI 10:30 Medovníkový domček Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28 Nedeľné rozprávkové dopoludnie / Účinkuje Stražanovo bábkové divadlo 10:30 Princezná a drak DK Dúbravka, Saratovská 2/A Účinkuje Divadlo Tamariky 14:00 Princezná so zlatou hviezdou na čele DK Lúky, Vígľašská 1 Rozprávka pre deti od 4 rokov v podaní divadla Dadaboja 16:00 Poďte sa hrať s filmom Bibiana, Panská 41 Tvorivé dielne s rôznymi technikami animácie (kresba, papier, plastelína, maľba, objekty, pixilácia) pre deti od 7 r. RÔZNE 18:00 Vegánska večera č. 68 A4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2 (Ymca) Komunitná akcia umožňujúca vytvárať sociálny priestor každému, kto sa chce do nej zapojiť. Je to jednoduché: priprav vegánske jedlo, prines ho a zdieľaj s ostatnými TANEC / ZÁBAVA 15:00 Nedeľný čaj o tretej DK Lúky, Vígľašská 1 Tanečno-zábavné popoludnie s HS Diadém 17:00 S hudbou, spevom a tancom po Slovensku DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Vystúpenie folklórneho súboru Dolina pri príležitosti Dňa matiek PONDELOK 9. 5. 2016 DIVADLO 19:00 Pred odchodom na odpočinok Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 T. Bernhard, J. Nvota / Rodinu váženého predsedu súdu spája spoločné tajomstvo. Netradičná rodin- ná večera sa mení v čudesnú oslavu starých čias 19:00 Len si pospi, miláčik – Finta pána Ribadiera DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 G. Feydeau / Elegantná dobová komédia z prelomu 19. a 20. Storočia v réžii M. Vajdičku 19:00 Som najlepšia Ticho a spol., Divadelný klub 10x10, Školská 14 Prešporské divadlo / Činoherno-pohybová grotes- ka. Námet, scenár, réžia: J. Hansman, I. Blahút 19:00 Hamlet je mŕtvy – Faust je hladný Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 E. Palmetshofer / Výnimočný projekt dvoch hier, dvoch predstavení a dvoch režisérov v jednej inscenácii / Hosťovanie Divadla Andreja Bagara v rámci festivalu Nová dráma. Predstavenie s anglickými titulkami 19:00 Lož má krásne nohy Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5 M. Doleželová, R. Venci / Krutá komédia o bulvári 19:00 Othello Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad 7 W. Shakespeare / Tragédia o sile slova a manipulá- cii, predsudkoch a neznášanlivosti a o láske, ktorá vraždí 19:30 Milujem svoj mobil Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7 V. Klimáček / Komédia o ne/komunikácii KONCERT 19:00 Semafor – Smích a písničky Teatro Wüstenrot, Istropolis, Trnavské mýto 1 Ohliadnutie sa za zlatou érou Semaforu s humorom a najobľúbenejšími piesňami. Účinkujú: J. Suchý, J. Molavcová a orchester divadla Semafor pod vedením J. Svobody 19:00 Fragile Loď – Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie Vokálna interpretácia známych svetových rock-pop-jazz hitov v zaujímavých a´capella aranžmánoch PRE DETI 10:30 Nová scénička Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Zahrajme sa na divadlo PREDNÁŠKA / DISKUSIA 10:00 – 13:00 Ivan Vyrypajev Štúdio 12, Jakubovo nám. 12 Festival Nová dráma / Master class ruského drama- tika a tohtoročného patróna festivalu spojený s prezentáciou zborníka jeho hier RÔZNE 17:00 Mamka moja, mamka drahá... DK Dúbravka, Saratovská 2/A Kultúrny program ku Dňu matiek pripravili deti z dúbravských materských a umeleckých škôl / Vstup voľný strana 39 5/2016 na každý deň

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

TANEC / ZÁBAVA 15:00 Májová tanečná zábava pre seniorov Hotel Carlton, Hviezdoslavovo nám. Do tanca hrá duo Saturn. Hosť: tanečná škola La Dansa School / Vstupenky na tel.: 0911 238 714 UTOROK 10. 5. 2016 DIVADLO 19:00 Višňový sad Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 M. Amsler podľa divadelnej hry A. P. Čechova 19:00 Jááánošííík po tristo rokoch Radošinské naivné divadlo, Záhradnícka 95 S. Štepka, J. Nvota / Správa o hrdinovi alebo Hra na hrdinu 19:00 Bál Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 D. Majling / Na motívy poviedok B. S. Timravy 19:00 Najstaršie remeslo Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Tragikomédia pre herecké legendy 19:00 Koučing DK Dúbravka, Saratovská 2/A Páni v najlepších rokoch stratia zamestnanie a aby nestratili sami seba, prihlásia sa na celý rad školení. Z nich vyjdú ako sveta znalí odborníci a sami začínajú „koučovať“ ostatných. Účinkujú P. Batthyány a R. Fratrič KONCERT 17:30 Jarný koncert Galéria Artotéka, Kapucínska 1 Účinkujú žiaci klavírneho, dychového a sláčikového oddelenia ZUŠ Exnárova 6 s pedagógmi: M. Šodoro- vou, Z. Vaculovou a Z. Bouřovou / J. B. de Boismortier, Ph. de Lavigne, W. Dlugoraj, J. Haydn, E. Krähmer, M. Hošek, H. Lippmann, O. M. Schwarz a ďalší PRE DETI 11:00 Bajaja Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Rozprávka o čarovnom slovíčku bajaja, smelom princovi a krásnej princeznej, drakoch a ich obyčajoch a o kľukatej ceste za šťastím (od 4 r.) PREDNÁŠKA / DISKUSIA 19:00 O čom sú tie dejiny umenia: Romantizmus. Uchvátenie prírodou A4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2 (Ymca) Kurz o dejinách umenia prístupnou formou predstaví jednotlivé umelecké štýly v západnej histórii. Lektorka: M. P. Mikyšková RÔZNE 12:30 Stretnutie seniorov ku Dňu matiek Kamel klub (Karloveské centrum kultúry), Molecova 2 Pri príležitosti osláv Dňa matiek zavíta do klubu spevák Maroš Bango 15:00 1000 rokov architektúry v Bratislave – Gotické kostoly Bratislavy II Stretnutie: pri pokladni MMB v Starej radnici Dóm sv. Martina a Kaplnka sv. Kataríny / Vzde- lávanie v uliciach mesta Bratislavy pre seniorov, milovníkov architektúry a priateľov mesta – nový program Múzea mesta Bratislavy. Programom sprevádza: PhDr. Z. Zvarová / www.muzeum. bratislava.sk TANEC / ZÁBAVA 15:00 Nestarnúce melódie DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Tanečno-zábavné popoludnie s hudobnou skupinou Basta Fidli STREDA 11. 5. 2016 DIVADLO 16:00 a 21:30 Kafka. Dreaming Štúdio 12, Jakubovo nám. 12 Festival Nová dráma / Autori a účinkujúci: T. Procházka, P. Tilajčík 19:00 Bál Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 D. Majling / Na motívy poviedok B. S. Timravy 19:00 Rybárik kráľovský Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5 W. D. Home / Čo všetko sa stane, keď bývalá milenka príde za svojím bývalým milencom priamo z karu vlastného manžela 19:00 Cyber Cyrano Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10 I. Tasnádi, S. Nyitrayová / Mrazivá kyberhra 19:00 Výročí Loď – Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie České divadlo Do houslí / Originálne leporelo o úskaliach a stereotype rodinného života 19:00 Sen noci svätojánskej Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 W. Shakespeare / Najznámejšia a najhrávanejšia komédia prináša skvelú zábavu, výborné herecké príležitosti, vtipné scény, humorné situácie 19:00 Labutie jazero Nová budova SND, Sála opery a baletu, Pribinova 17 P. I. Čajkovskij, M. Petipa, L. I. Ivanov / Romantický príbeh princa Siegfrieda a krásnej princeznej Odetty zakliatej do podoby labute. Základný kameň klasickej ruskej baletnej školy 19:00 Zmiešaná štvorhra Radošinské naivné divadlo, Záhradnícka 95 Správa zo zápasu dňa 19:30 Remix Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7 V. Klimáček / The best of GUnaGU 1985 – 2014 KONCERT 19:00 Maja Velšicová jubiluje Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Galakoncert pri príležitosti oslavy životného jubilea legendy slovenského kabaretu LITERATÚRA 18:00 – 23:00 Noc literatúry Bratislava 2016 Miesta v meste podľa programu Čítanie diel európskych autorov na netradičných, s literatúrou bežne nespájaných miestach. Úryvky čítajú v pravidelných intervaloch (15 min. čítanie, 15 min. prestávka na presun na ďalšie miesto) herci alebo významné osobnosti a návštevníci putujú medzi jednotlivými miestami / http://bratislava. czechcentres.cz/ PRE DETI 10:00 – verejná generálka Na slepačích krídlach Bratislavské bábkové divadlo, Malá scéna STU, Dostojevského rad 7 I. Brežná, K. Aulitisová / Príbeh dospievajúceho dievčaťa Jany, ktorej mama sa záhadne stratí. Odohráva sa v čase socialistického režimu. Pre mládež od 12 rokov / Vstup voľný PREDNÁŠKA / DISKUSIA 17:30 Rabindranáth Thákur Univerzitná knižnica, Seminárna sála, Klariská 5 Z cyklu Veľké osobnosti umenia v dejinách ľudstva o živote a diele významného indického filozofa, bengálskeho básnika, prozaika a dramatika, hudobného skladateľa, sociálneho reformátora, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru. Prednáša: K. Hermanová TANEC / ZÁBAVA 20:00 M. Kozánek: Pure A4, Karpatská 2 (Ymca) Tanečné predstavenie bez príbehu, zamerané na silu fyzikality / Tanečná skupina Artyci ŠTVRTOK 12. 5. 2016 DIVADLO 10:00 – verejná generálka Zdravý nemocný Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19 J. B. P. Moliére / Slávna francúzska komédia o hypochondrii. Réžia: K. Žižka, účinkujú: Ľ. Kostelný, E. Borsová, D. Svetlíková, D. Žiaranová, M. Kráľ, J. Rybárik, M. Kochan, M. ,Jánoš strana 40 5/2016 na každý deň

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

13:00 Rivers of Babylon Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 Diego de Brea / Dramatizácia kultového románu 90-tych rokov P. Pišťanka 19:00 Salome Divadlo Ívery, Školská 14 O. Wilde / Réžia: J. Krčmářová 19:00 Lordi Teatro Wüstenrot, Istropolis, Trnavské mýto 1 Výsmech mužskej ješitnosti, dvojitej morálky, no na druhej strane aj oslava pevného priateľstva 19:00 Rivers of Babylon Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 Diego de Brea / Dramatizácia kultového románu 90-tych rokov P. Pišťanka 19:00 Tri grácie z umakartu Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5 M. Doleželová, J. Ryšánek Schmiedtová / Trpká komédia o stretnutí, ktoré raz muselo prísť, ale aj tak bolo nečakané 19:00 Nevina Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 Dea Loher / Dvaja ilegálni prisťahovalci sa nečinne prizerajú, ako v hlbinách mora zmizne mladá žena. A začne ich to trápiť. S vinou – nevinou sa musia vyrovnať aj ďalší... 19:00 Jama deravá Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 Festival Nová dráma / Prvá autorská inscenácia v dejinách Astorky. Réžia: M. Vajdička 19:30 Underground Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7 V. Klimáček / Historky z bratislavského metra 19:30 Ako zbaliť babu Divadlo Nová scéna, Štúdio Olympia, Kollárovo nám. Bláznivá komédia o láske, priateľstve a zrade KLUBOVÁ SCÉNA 19:30 Vidiek + Pacora Trio Klub za Zrkadlom, Rovniankova 3 Originálne spojenie popu a world music KONCERT 17:00 Koncert pri príležitosti Dňa matiek Kamel klub (Karloveské centrum kultúry), Molecova 2 Účinkujú žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru ZUŠ sv. Cecílie a ich pedagógovia / Vstup voľný 18:00 80 rokov od narodenia Anny German SCKaV, Zichyho palác, Ventúrska 9 Účinkuje: V. Vdovičenková 19:00 Slovenská filharmónia Koncertná sieň SF, Reduta, Nám. E. Suchoňa 1 E. Villaume – dirigent, R. Mešina (fagot) / A. von Webern, C. M. von Weber, W. A. Mozart 19:00 Lake Malawi Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská 21 Koncerty v kulturáku / Ako predkapela českej hudobnej skupiny Lake Malawi (indie-pop) vystúpi skupina Fresh Out Of The Bus (alternative-indie) LITERATÚRA 18:30 Literatúra vo výklade s novou knihou Petra Krištúfka SNG, Esterházyho palác – Ex libris, Nám. Ľ. Štúra 4 Ďalšie z literárnych stretnutí v útulnej atmosfére kníhkupectva Ex Libris v SNG. Tento raz so spisova- teľom P. Krištúfkom a jeho čerstvou novinkou Telá / Vstup voľný PRE DETI 15:00 a 16:15 Keramko – Letom svetom CC Centrum, Jiráskova 3 Keramické dielničky pre deti od 5 do 10 rokov / O psíčkovi a mačičke 15:15 a 16:45 Aké to je vstúpiť do obrazu? A4, Karpatská 2 (Ymca) Tvorivé dielne pre deti o dejinách umenia. Výtvarný kurz slúži ako sprievodca najznámejšími dielami z histórie dejín umenia od neskorej gotiky po 20. stor.. Lektorka: M. P. Mikyšková PREDNÁŠKA / DISKUSIA 10:00 Theory Event / Súčasná divadelná scéna Bosny a Hercegoviny Štúdio 12, Jakubovo nám. 12 Festival Nová dráma / Prednáška režiséra Dina Mustafića (v rámci sekcie Focus Bosna a Hercegovina) 17:30 Život bádateľa astrobiológa = život v extrémoch Univerzitná knižnica, Seminárna sála, Klariská 5 Dr. M. Musilová na základe svojich skúseností v NASA a ako členka extrémnych expedícií vysvetlí, ako môžu poznatky z multidisciplinárnej astrobiológie pomôcť pri hľadaní odpovedí na otázky: Sme vo vesmíre sami? Aká je naša budúcnosť na Zemi i mimo nej? RÔZNE 15:00 Skús to s nami – Patchwork DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Tvorivá dielňa ŠOU 19:00 Moja cesta k šťastiu V-klub, Nám. SNP 12 Večer so slovenským spisovateľom a cestovateľom J. Banášom. Hudobný hosť: R. Rigo, špičkový gitarový sólista PIATOK 13. 5. 2016 DIVADLO 16:00 Nová dráma – Trojboj Nová budova SND, Modrý salón, Pribinova 17 Scénické čítanie finálových textov súťaže Dráma 2015 19:00 Nevesta hôľ Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 Dramatizácia Švantnerovho románu v réžii R. Poláka 19:00 Aj muži majú svoje dni Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. K. Magnusson / Komédia s iskrivými hereckými výkonmi a slávnymi melódiami 19:00 Cudzie srdce alebo Divadelná rozprava o hranici Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 B. Srbljanović / Hosťovanie SARTR Sarajevo v rámci festivalu Nová dráma. Predstavenie so slovenskými a anglickými titulkami 19:00 Don Giovanni Historická budova SND, Hviezdoslavovo nám. W. A. Mozart / Dramma giocoso v dvoch dejstvách v talianskom jazyku 19:00 Idiot Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 Dramatizácia románu F. M. Dostojevského v réžii M. Krobota 19:00 Všade dobre... Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28 Účinkujú: Z. Tlučková, P. Topoľský a R. Piško 19:00 – premiéra Zdravý nemocný Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19 J. B. P. Moliére / Slávna francúzska komédia o hypochondrii. Réžia: K. Žižka, účinkujú: Ľ. Kostelný, E. Borsová, D. Svetlíková, D. Žiaranová, M. Kráľ, J. Rybárik, M. Kochan, M. Jánoš 19:30 Milujem svoj mobil Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7 V. Klimáček / Komédia o ne/komunikácii KLUBOVÁ SCÉNA 20:00 Live Unplugged Film Café, Vysoká 27 Mladé talentované ACES DUO zahrá nestarnúce rockové melódie Rolling Stones, Pink Floyd, Beatles ako aj legendárne hity Boba Marleyho, Waldemara Matušku / T. Michalčík (gitara, spev), Š. Tomko (gitara, vokály) strana 41 5/2016 na každý deň

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

KONCERT 19:00 Ondro Kovaľ a Cafe Edit Ticho a spol., Divadelný klub 10x10, Školská 14 Dvojkoncert. Hrajú: O. Kovaľ – spev, gitara, D. Špi- ner – klavír, M. Noris – gitara, K. Goffová – spev, P. Pauliny – gitara, spev, G. V. Šmihula – mando- lína, J. Zelman – flauta, cajón, spev, M. Teplický – basgitara, Z. Cenkerová – husle, spev 19:00 Slovenská filharmónia Koncertná sieň SF, Reduta, Nám. E. Suchoňa 1 E. Villaume – dirigent, R. Mešina (fagot) / A. von Webern, C. M. von Weber, W. A. Mozart PRE DETI 10:00 – predpremiéra Na slepačích krídlach Bratislavské bábkové divadlo, Malá scéna STU, Dostojevského rad 7 I. Brežná, K. Aulitisová / Príbeh dospievajúceho dievčaťa Jany, ktorej mama sa záhadne stratí. Odohráva sa v čase socialistického režimu (od 12 r.) PREDNÁŠKA / DISKUSIA 10:00 Sme ako tí, pred ktorými nás rodičia varovali Štúdio 12, Jakubovo nám. 12 Festival Nová dráma / Prezentácia slovenského vydania knihy bosnianskej dramatičky T. Šljivar za účasti autorky (Focus Bosna a Hercegovina) RÔZNE 16:30 – 18:00 BookObrazy / Dana Hlavatá: Zvedavé rozprávky SNG, Esterházyho palác – Berlinka, Nám. Ľ. Štúra 4 Rodina / 13 veselých rozprávok pre malých, ale aj tých, čo už vyrástli, no neprestali byť zvedavými. Dozviete sa napríklad, kde si ťava nosí desiatu, prečo somár od ľaku híka a všeličo iné / R: barbora. jurinova@sng.sk TANEC / ZÁBAVA 19:00 Prvo-sien-ka DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Slávnostný program detského folklórneho súboru pri príležitosti 35. výročia jeho založenia 19:00 Májová véčkovica V-klub, Nám. SNP 12 Stretnutie bývalých „véčkarov“ a priaznivcov V-klubu. Do tanca hrá kapela The Goldies 20:00 Spoznajte argentínske tango La Fiesta, Prievozská 18 Bezplatný seminár a minikurz / Tango Abrazo SOBOTA 14. 5. 2016 DIVADLO 18:00 Arkádia Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 T. Stoppard / Hľadanie strateného raja v ironickej komédii plnej omylov 19:00 Korzár Nová budova SND, Sála opery a baletu, Pribinova 17 A. Ch. Adam / Klenot klasického baletu v troch dejstvách a piatich obrazoch 19:00 Einsteinova žena Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 P. Pavlac / Dráma o poslednej Einsteinovej návšteve Milevy (jeho 1. manželky) pred odchodom do USA 19:00 Je úžasná Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 P. Quilter / Komédia o najhoršej speváčke na svete 19:00 Zdravý nemocný Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19 J. B. P. Moliére, K. Žižka / Slávna francúzska komé- dia o hypochondrii v hlavnej úlohe s Ľ. Kostelným 19:30 Milujem svoj mobil Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7 V. Klimáček / Komédia o ne/komunikácii KONCERT 19:00 Kraa!#3: Festival skutočne súčasnej hudby A4, Karpatská 2 (Ymca) Maratón inšpiratívnej tvorby RÔZNE 18:00 Festival slovenskej národnej piesne Istra Centrum, Hradištná 43, Devínska N. Ves Predaná nevesta v naštudovaní žiakov Konzervató- ria v Bratislave TANEC / ZÁBAVA 17:00 Čaj o piatej Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská 21 Tanečno-zábavné popoludnie so skupinou Kartágo 18:00 Prvo-sien-ka DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Slávnostný program detského folklórneho súboru pri príležitosti 35. výročia jeho založenia 19:00 Fiesta Latina de Miguel Mendez Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28 Tanečný večer v štýle latinsko-amerických tancov 21:00 God Rock the Queen V-klub, Nám. SNP 12 Najlepšie hity britského a amerického rocku a popu od 60. rokov po súčasnosť zahrajú kapely That´s Live a Electric Flash a DJ Pali ŠPORT 9:00 – 20:00 Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji DK Dúbravka, Saratovská 2/A Majstrovstvá pokračujú aj 15. 5. 2016 v rovnakom čase (9:00 – 20:00) / Vstup voľný NEDEĽA 15. 5. 2016 DIVADLO 10:30 Matiné k premiére opery Simon Boccanegra Historická budova SND, Hviezdoslavovo nám. Prezentácia pripravovaného predstavenia v sloven- skom jazyku bez titulkov s hudobnými ukážkami 15:00 a 19:00 Muzikál Mačky Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Svetový muzikálový hit po prvýkrát na Slovensku 18:00 Ilúzie Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 I. Vyrypajev / Súčasná hra o (ne)naplnených láskach na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND 18:00 Veľa kriku pre nič Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 W. Shakespeare / Činohra slávnej komédie 18:00 Kováči Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28 M. Nikolič / Účinkuje Divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna FILM 19:00 Ďaleko od ľudí Kino Film Europe, Štefánikova 25 Klasickým westernom inšpirovaná existenciálna dráma, ktorá rozpráva o ceste dvoch mužov za slobodou. Réžia: D. Oelhoffen / FR 20:00 Experimental: Pripíjam na budúcnosť! A4, Karpatská 2 (Ymca) Kino inak / Réžia: G. Telaroli (USA) KONCERT 17:00 Od ľudovej piesne po muzikál CC Centrum, Jiráskova 3 Cyklus komorných koncertov Momentum Musicum / Účinkujú: študenti Konzervatória v Bratislave 17:00 Metropolitný orchester Bratislava Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19 Dirigent: Z. Macháček / O. Nedbal - Poľská krv strana 42 5/2016 na každý deň

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

PRE DETI 10:30 Pinokio Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28 Nedeľné rozprávkové dopoludnie / Účinkuje divadlo Alexandra Pallesitza 14:30 – 16:00 Farebná nedeľa CC Centrum, Jiráskova 3 Výtvarno-tvorivé popoludnie pre šikovné deti od 4 do 10 rokov. Téma: Jaskynné obrázky 15:30 Klaun Pepele Loď – Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie Divadlo Žihadlo / Rozprávková klauniáda plná pesničiek pre všetky deti od 3 do 103 rokov 16:00 Nitka, vlnka, bavlnka Bibiana, Panská 41 Tvorivé dielne k výstave Zaži textil / Pre deti od 5 rokov RÔZNE 9:00 Mia Dance a Voice Festival DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Semifinále súťaže v tancoch a speve 15:00 Festival slovenskej národnej piesne Nádvorie F-centra, Istrijská 4, DNV (v prípade nepriaznivého počasia Istra Centrum, Hradištná 43) Prehliadka piesní a tancov v podaní súborov a sólistov 15:00 Ružinovský psí miláčik Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28 Súťažno-zábavné popoludnie venované milovní- kom zvierat – 1. ročník TANEC / ZÁBAVA 15:00 Nedeľný čaj o tretej DK Lúky, Vígľašská 1 Tanečno-zábavné popoludnie s HS Saturn ŠPORT 14:00 Dostihy Závodisko, š.p., Starohájska 29 24. jarná cena kobýl TRINITY Hotels & Resorts (rovina Listed na 1700 m). Prvé klasické dostihy s medzinárodným obsadením, sprievodný program v réžii maskotov a animátorov rezortu Trinity Hotels, vozenie detí na koníkoch, rôzne gurmánske špeciality PONDELOK 16. 5. 2016 DIVADLO 19:00 Hetero Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10 D. Lachaud / Francúzska groteska o svete bez žien 19:00 Kováči Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 M. Nikolič / Absurdná, miestami trpká komédia z kováčskej dielne, kde sa desiatky rokov stretajú traja kováči, bývalí vojaci: Nemec, Srb a Rus / Hosťovanie Divadla J. Chalupku z Brezna 19:00 – derniéra Princ, kde si? Ticho a spol., Divadelný klub 10x10, Školská 14 Zoskupenie Stopy snov, réžia: R. Horňák KONCERT 17:00 Gala mladých umelcov SCKaV, Zichyho palác, Ventúrska 9 Vokálna tvorba E. Suchoňa v spolupráci s Katedrou hudobnej výchovy PdF UK v Bratislave / Vstup voľný PRE DETI 10:30 Nová scénička Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Zahrajme sa na divadlo 11:00 Veľká doktorská rozprávka Historická budova SND, Hviezdoslavovo nám. M. Dubovský / Opera pre deti v štyroch obrazoch 17:00 Paci Pac DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Hudobno-zábavný projekt pre deti PREDNÁŠKA / DISKUSIA 17:00 Návod na obsluhu dieťaťa DK Dúbravka, Saratovská 2/A „Malé deti nám skáču po nervoch a dospelé po srdci...“ Beseda o knihe s autorkou R. Názlerovou a jej hosťom. Diskusia o všetkých aspektoch vzťahov rodičov a detí. Súčasťou podujatia bude aj odborná poradňa k danej téme / Vstup voľný LITERATÚRA 17:00 Otvorenie čitárne U červeného raka Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26 Príjemné posedenie pri knižkách, novinách alebo časopisoch opäť v ponuke ŠOU 19:00 Feldekovci a ich hostia V-klub, Nám. SNP 12 Hosť večera – lekár, spisovateľ a divadelník P. Belan si zaspomína aj na R. Slobodu, J. Filipa a ďalších umelcov. Spoluúčinkujú: K. Feldeková a Kafeband UTOROK 17. 5. 2016 DIVADLO 19:00 Úpadok amerického impéria, Invázie barbarov Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 Prvá divadelná adaptácia slávnych filmov D. Arcanda nominovaných a ocenených Oscarmi 19:00 Kométa Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 J. del Corte, J. Nvota / Hra o láske, vášni, víne a o tom, čo všetko sa môže na svadbe odohrať počas jednej noci 19:00 Perfect Days Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10 L. Lochhead / Romantická komédia 19:00 Carmen à la Gypsy Devils Historická budova SND, Hviezdoslavovo nám. G. Bizet, E. Šarközi / Koprodukcia baletu SND a agentúry Mystik 19:00 Obchod na korze Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19 Divadlo Jonáša Záborského v Prešove / Dramatizá- cia poviedky L. Grosmana 19:00 Když se zhasne Loď – Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie České divadlo Do houslí / Mrazivá komédia, ktorá knokautuje vaše bránice KONCERT 18:00 Koncert ku Dňu rodiny Istra Centrum, Hradištná 43, DNV Účinkujú žiaci ZUŠ v Devínskej Novej Vsi / Vstup voľný 19:00 Ensemble tourbillon Malá sála SF, Reduta, Nám. E. Suchoňa 1 Anjel a diabol / P. Wagner (viola da gamba), H. Fleková (viola da gamba), F. Dvořák (čembalo), účinkujú: A. Forqueray, M. Marais PRE DETI 10:00 a 18:00 Na slepačích krídlach Bratislavské bábkové divadlo, Malá scéna STU, Dostojevského rad 7 I. Brežná, K. Aulitisová / Príbeh dospievajúceho dievčaťa Jany, ktorej mama sa záhadne stratí. Odohráva sa v čase socialistického režimu (od 12 r.) PREDNÁŠKA / DISKUSIA 19:00 O čom sú tie dejiny umenia? Impresionizmus. Umenie svetla a umenie odporu A4, Karpatská 2 (Ymca) Kurz o dejinách umenia prístupnou formou predstaví jednotlivé umelecké štýly v západnej histórii. Lektorka: M. P. Mikyšková strana 43 5/2016 na každý deň

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

LITERATÚRA 19:00 literarnyklub.sk Štúdio 12, Jakubovo nám. 12 Kritická diskusia o súčasnej literatúre. Výmena názorov na knihu J. Beňovej Honeymoon a D. Dušeka Ponožky pred odletom TANEC / ZÁBAVA 17:30 Roztancovaný svet II. DK Dúbravka, Saratovská 2/A Účinkujú deti tanečného odboru ZUŠ Jozefa Kresánka 20:00 Petra Fomayová: Opernball A4, Karpatská 2 (Ymca) Opernball je metaforou uzavretého systému, spoločnosti, ktorá vyznáva istú zvláštnu hierarchiu a zvláštne hodnoty ŠOU 19:00 Minipárty Teatro Wüstenrot, Istropolis, Trnavské mýto 1 Karel Šíp – hudobník, textár, komik, moderátor a zabávač, moderuje nový divadelný program spolu s komikom Josefom Náhlovským STREDA 18. 5. 2016 DIVADLO 19:00 Pokrvní bratia Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Kultový anglický muzikál W. Russella 19:00 Reparát z povinného čítania Loď – Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie Túlavé divadlo / Adrenalínová komédia, v ktorej vám skupina hercov za 80 minút sprostredkuje celý obsah povinného čítania 19:00 Kto zhasol svetlo? DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 M. Camoletti / Komédia 19:00 Nabucco Historická budova SND, Hviezdoslavovo nám. G. Verdi / Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku 19:00 Sen noci svätojánskej Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 W. Shakespeare / Najznámejšia a najhrávanejšia komédia prináša skvelú zábavu, výborné herecké príležitosti, vtipné scény, humorné situácie 19:00 Rivers of Babylon Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 Diego de Brea / Dramatizácia kultového románu 90-tych rokov P. Pišťanka 19:30 Odvrátená strana mesiaca Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7 V. Klimáček, M. Amsler / Čierna komédia o nekritic- ky milujúcej matke (M. Vášaryová) FILM 19:30 Mia Madre Kino Nostalgia, SD Nivy, Súťažná 18 Intímna rodinná dráma s prvkami komédie o prijatí smrti a pochybností. Novinka režiséra Nanni Morettiho bola ocenená aj na MFF Cannes 2015. Film je inšpirovaný životným príbehom samotného tvorcu. IT/FR/DE 20:00 Autorský večer Mira Rema A4, Karpatská 2 (Ymca) Kino inak / Príďte sa porozprávať s režisérom mladého slovenského dokumentu o jeho filmoch, spoločnosti a slobode tvorby a pozrieť si ukážky z jeho filmov LITERATÚRA 16:00 Objektívom disciplíny a poriadku Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28 Prezentácia knihy Pavla Fukeho PRE DETI 10:00 Na slepačích krídlach Bratislavské bábkové divadlo, Malá scéna STU, Dostojevského rad 7 I. Brežná, K. Aulitisová / Príbeh dospievajúceho dievčaťa Jany, ktorej mama sa záhadne stratí. Odohráva sa v čase socialistického režimu (od 12 r.) 14:15 Šašo Fifo a Vierka moreplavcami SCKaV, Gaštanová 19 Netradične interaktívne divadlo, účinkuje Divadlo Šašo Fifo a priatelia (Senica) PREDNÁŠKA / DISKUSIA 16:30 65. výročie návratu Slovákov z Bulharska do ČSR Galéria Artotéka, Kapucínska 1 Organizujú: Združenie spolkov dolnozemských Slo- vákov na Slovensku, Spolok Slovákov z Juhoslávie na Slovensku, Matica slovenská. Prednáša: Doc. PhDr. Š. Zelenák, CSc TANEC / ZÁBAVA 17:30 Tanečné frázy DK Dúbravka, Saratovská 2/A Tanečné vystúpenie žiakov ZUŠ Eugena Suchoňa 19:00 Život je PERFEKT-ný Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská 21 Hudobno-tanečný program pre mládež s Johnym Perfectom, Osťom a Adissom ŠOU 19:00 Minipárty Teatro Wüstenrot, Istropolis, Trnavské mýto 1 Nový divadelný program Karla Šípa s komikom Josefom Náhlovským ŠTVRTOK 19. 5. 2016 DIVADLO 19:00 Celkom vážne Divadlo Ívery, Školská 14 O. Wilde / Réžia: J. Krčmářová strana 44 5/2016 na každý deň

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

19:00 Fanny a Alexander Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 I. Bergman / Veľká rodinná sága očami dvoch detských hrdinov – brata a sestry 19:00 Je úžasná Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 P. Quilter / Komédia o najhoršej speváčke na svete 19:00 3T – Tri tvorivé tvory V-klub, Nám. SNP 12 Predstavenie divadelno-improvizačnej skupiny troch hercov 19:00 Višňový sad Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 M. Amsler podľa divadelnej hry A. P. Čechova 19:30 In da house Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7 V. Klimáček, K. Vosátko / Tento raz na tému „au pair“ FILM 19:00 Naša malá sestra Kino Film Europe, Štefánikova 25 Rodinná (melo)dráma, ktorá na čechovovskom pôdoryse domu, záhrady a štyroch sestier skladá poctu mágii všednosti. Tri sestry, jeden veľký dom. Po smrti otca na scénu navyše prichádza plachá nevlastná sestra. Réžia: H. Koreeda / JP KLUBOVÁ SCÉNA 19:00 Koncert Richarda Čanakyho Gospel Cafe, Karloveská 32 Večer so známym gospelovým spevákom KONCERT 19:00 Slovenská filharmónia Koncertná sieň SF, Reduta, Nám. E. Suchoňa 1 Slovenský filharmonický zbor, E. Villaume – dirigent, J. Chabroň- zbormajster, A. Kohútková (soprán), T. Kružliaková (alt) / G. Mahler PRE DETI 10:00 Rukavička Bibiana, Panská 41 Textilné dielničky s príbehom pre batoľatá a mamičky (pre deti od 18 mesiacov do 3 r.) 15:00 a 16:15 Keramko – Letom svetom CC Centrum, Jiráskova 3 Keramické dielničky pre deti od 5 do 10 rokov / Snehulienka a sedem trpaslíkov 15:15 a 16:45 Ako sa polievkové plechovky môžu stať vysokým umením? A4, Karpatská 2 (Ymca) Tvorivé dielne pre deti o dejinách umenia. Andy Warhol – Campbell´s Soup Cans / Lektorka: M. P. Mikyšková PREDNÁŠKA / DISKUSIA 16:00 Dietetika z pohľadu tradičnej čínskej medicíny CC Centrum, Jiráskova 3 Zdravotná prednáška s L. Filom RÔZNE 10:00 – 18:00 Eco Village 2016 Parkovisko oproti budove BBC 1 Plus, Plynárenská1 Ústrednou myšlienkou ekologického trhoviska Eco Village, ktorého organizátorom je BBC 1 Plus, prvá zelená kancelárska budova v Bratislave, je zdravý životný štýl a ekologické myslenie. Na návštev- níkov čaká bohatý program a vyše 30 stánkov s ekologickými výrobkami a zdravými potravinami / www.facebook.com/ecovillage.sk 17:00 Staromestský salón SCKaV, Zichyho palác, Ventúrska 9 Neformálne stretnutia s osobnosťami nášho kultúrneho života. Hosť popoludnia: Z. Studenková / Vstup voľný 18:30 Bubnovačka orchestra DK Lúky, Vígľašská 1 Spoločná zábava pri spoločnom bubnovaní a hraní na rôzne rytmické nástroje. V spolupráci s OZ Zvuky cez ruky a Rytmikou – etnobubnovou školou TANEC / ZÁBAVA 15:00 Tancujeme pre radosť a zdravie DK Lúky, Vígľašská 1 Tanečná škola pre seniorov pod vedením V. Sádovskej PIATOK 20. 5. 2016 DIVADLO 10:00 Fanny a Alexander Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 I. Bergman / Veľká rodinná sága očami dvoch detských hrdinov – brata a sestry 18:00 Rómeo a Júlia Istra Centrum, Hradištná 43, DNV Prvá repríza predstavenia divadelného súboru ZUŠ DNV, T-he Divadlo a ich hostí 19:00 Láska na Kryme Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 S. Mrožek, M. Amsler / Hra nielen o láske 19:00 Muzikál Mačky Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Svetový muzikálový hit po prvýkrát na Slovensku 19:00 Morálka 2000+ Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 Tri minidrámy napísané špeciálne na objednávku SND o otázkach tzv. „novej morálky“ 19:00 – premiéra Simon Boccanegra Nová budova SND, Sála opery a baletu, Pribinova 17 G. Verdi / Melodráma v troch dejstvách s prológom, v réžii M. Chudovského. Téma zápasu o jednotu historicky ťažko skúšaného Talianska. Opera naštudovaná v talianskom jazyku / Festival Eurokontext.sk 19:30 Leni Nová budova SND, Modrý salón, Pribinova 17 V. Schulczová, R. Olekšák / Hra o kontroverznej režisérke Tretej ríše Leni Riefenstahlovej KLUBOVÁ SCÉNA 19:30 Music Club DK Lúky, Vígľašská 1 Just (folk rock), Queer Jane (indie pop) 20:00 Astronautalis, Modré Hory, Ceschi A4, Karpatská 2 (Ymca) Môžeme to volať hip hop, ale nemusíme. Jedno je však isté, je to hudba a skvelá KONCERT 19:00 Slovenská filharmónia Koncertná sieň SF, Reduta, Nám. E. Suchoňa 1 Slovenský filharmonický zbor, E. Villaume – dirigent, J. Chabroň- zbormajster, A. Kohútková (soprán), T. Kružliaková (alt) / G. Mahler PRE DETI 18:00 – 1. premiéra Džungľa Divadlo Ludus, Tower 115, Pribinova 25 R. Kipling, P. Kuba / Všetci sme z jednej krvi RÔZNE 10:00 Dúbravský sláviček DK Dúbravka, Saratovská 2/A Súťaž v interpretácii ľudovej piesne pre deti zo základných škôl IV. bratislavského obvodu / Vstup voľný 10:00 – 12:00 Mamičkáreň CC Centrum, Jiráskova 3 Detská herňa spojená s tvorivou aktivitou pre ma- mičky. Myšička – mäkučká hračka pre najmenších / Nahlasovanie vopred: 0903 264 141, 0911 837 149 TANEC / ZÁBAVA 17:00 Ružinovská tančiareň Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28 Zábavno-tanečné stretnutie staršej a strednej generácie 19:00 Swingový majáles V-klub, NOC, Námestie SNP 12 Hot jazz a swing 20-tych až 40-tych rokov 20. storočia / Účinkuje Fats Jazz band pod vedením L. Fančoviča / Odporúčaný dress kode týchto rokov (nie je povinný) strana 45 5/2016 na každý deň

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

SOBOTA 21. 5. 2016 DIVADLO 19:00 Bačova žena Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 I. Stodola / Ikonická dráma v réžii R. Poláka 19:00 Krvavá svadba, Suita Flamenca Historická budova SND, Hviezdoslavovo nám. Hosťovanie Compañía Antonio Gades / Eurokon- text.sk 19:00 Plné vrecká peňazí Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19 M. Lasica, J. Solovič, J. Satinský / Hudobná tragikomédia s dialógmi M. Lasicu a J. Satinského 19:00 Frida – Maľovať a milovať Teatro Wüstenrot, Istropolis, Trnavské mýto 1 D. Hevier, R. Geri / Pôvodný slovenský muzikál v réžii K. Vosátka 19:30 Slovo Válkovo Nová budova SND, Modrý salón, Pribinova 17 P. Pavlac / Fiktívny dialóg na hrane priepasti alebo pokus hľadať argument 19:30 Vyhadzovači Divadlo Nová scéna, Štúdio Olympia, Kollárovo nám. Komédia, v ktorej zažijete strhujúcu atmosféru piatkovej noci FILM 16:00 Príbeh lesa Kino Nostalgia, SD Nivy, Súťažná 18 Po úchvatných dokumentoch Mikrokozmos a Putovanie vtákov prichádzajú ich tvorcovia s Príbehom lesa. Vzrušujúci kolobeh života od doby ľadovej až po súčasnosť ohromí dospelých aj deti. Réžia: J. Perrin, J. Cluzaud / FR KLUBOVÁ SCÉNA 20:00 Unplugged Music Film Café, Vysoká 27 Pop, jazz, bossanova, slovenské a české hity v unplugged prevedení dua G & T / G. Šimková (spev), T. Seidl (gitara) KONCERT 21:00 – 23:00 MtotheG (ajlavmjuzik), Paul Muts (fat kit) SNG, Esterházyho palác – Berlinka, Nám. Ľ. Štúra 4 Hudobný večer v rámci podujatia Noc múzeí a galérií PRE DETI 15:00 – 17:00 Šperkovačka SNG, Esterházyho palác – suterén, Nám. Ľ. Štúra 4 Tvorivé dielne pre deti v rámci podujatia Noc múzeí a galérií 16:00 Divadlo Piky uvádza Elá hop Dom kultúry Kramáre, Stromová 18 Veselé stretnutie s Elou a Hopom a ich čarovným kufríkom, ktorý vykúzli sny, splní tajné želania a všetci sa v ňom môžu hrať a vymýšľať 18:00 – 2. premiéra Džungľa Divadlo Ludus, Tower 115, Pribinova 25 R. Kipling, P. Kuba / Všetci sme z jednej krvi RÔZNE 14:30 Happening v uliciach – Prechádzky s pánom Marquartom MMB, nádvorie Starej radnice, Primaciálne nám. V rámci podujatia si bude možné pozrieť divadelné predstavenie: Kto bol Michael Marquart?, navštíviť objekty ZŠ Matky Alexie s organizovanými vý- kladmi či pobudnúť vo výtvarnom ateliéri v Starej radnici. Vstupenky: v pokladni Starej radnice. Platia na celú ponuku návštev múzeí a programov v rámci Noci múzeí a galérií 2016 TANEC / ZÁBAVA 17:00 30 rokov radosti DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Slávnostný program k 30. výročiu folklórneho súboru Studienka a k 5. výročiu folklórneho súboru Studnica 17:00 Tancujeme v Dúbravke DK Dúbravka, Saratovská 2/A ... s kapelou Charlie´s duo 17:00 Čaj o piatej Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská 21 Tanečno-zábavné popoludnie so skupinou Profily 19:00 Spoznajte argentínske tango Hotel Crowne Plaza, Hodžovo nám. 2 Bezplatný seminár a minkurz / Tango Abrazo NEDEĽA 22. 5. 2016 DIVADLO 17:00 Desatoro Nová budova SND, Štúdio a rôzne netradičné priestory divadla, Pribinova 17 Desať dvadsaťminútových inscenácií na témy Desatora / 4-hodinové predstavenie 18:00 Muzikál Mačky Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Svetový muzikálový hit po prvýkrát na Slovensku 19:00 Frida – Maľovať a milovať Teatro Wüstenrot, Istropolis, Trnavské mýto 1 D. Hevier, R. Geri / Pôvodný slovenský muzikál FILM 20:00 Para nad riekou A4, Karpatská 2 (Ymca) Kino inak / Životy troch uznávaných džezových muzikantov a zároveň emigrantov z Českosloven- ska, trubkara – L. Décziho, saxofonistu – Ľ. Tamaškoviča, kontrabasistu – J. Jankejeho. Réžia: R. Kirchhoff (SK, CZ) PRE DETI 10:00 Lomidrevo DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Rozprávkové leporelo. Účinkuje Divadlo na hojdačke 10:30 Šašo Fifo a Vierka moreplavcami DK Dúbravka, Saratovská 2/A Účinkujú: Šašo Fifo, Vierka a priatelia 10:30 Slncový kôň Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28 Nedeľné rozprávkové dopoludnie / Účinkuje divadlo Bum-Bác 15:00 Popoluška Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10 G. Tóth / Rozprávka s pesničkami 16:00 Africké rozprávky Bibiana, Panská 41 Vtipné a poučné príbehy z čierneho kontinentu, ktoré na javisku ožijú za doprovodu živých rytmov a bábok. Réžia: M. Keckésová / Pre deti od 5 rokov 17:00 Ľadové kráľovstvo DK Dúbravka, Saratovská 2/A Známy príbeh o láske a nenávisti, popretkávaný vtipnými scénkami a nádhernými originálnymi pesničkami, známy aj ako animovaná rozprávka Frozen TANEC / ZÁBAVA 15:00 Nedeľný čaj o tretej DK Lúky, Vígľašská 1 Tanečno-zábavné popoludnie s HS Party Time ŠOU 17:00 Bez opony Istra Centrum, Hradištná 43, DNV Talk show Činoherného klubu DNV, hosťom J. Abraháma bude šéfkuchár J. Žídek ŠPORT 14:00 Dostihy Závodisko, š.p., Starohájska 29 24. Veľká jarná cena STAROPRAMEN (rovina I. kat., 1800 m). Druhé klasické dostihy s medzinárodným obsadením, sprievodný program: žrebovanie nevýherných stávkových tiketov a pivo STAROPRAMEN, vozenie detí na koníkoch, gurmánske špeciality strana 46 5/2016 na každý deň

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

PONDELOK 23. 5. 2016 DIVADLO 19:00 Hrdina západného sveta Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad 7 J. M. Synge / Bláznivá írska komédia 19:00 ... a dážď Ticho a spol., Divadelný klub 10x10, Školská 14 Divadlo Ticho a spol. / Smutno-smiešna groteska J. Púčeka o piesni, ktorá putovala časom 19:00 Lesk a bieda kurtizán Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10 Dramatizácia románu H. de Balzaca v réžii M. Amslera 19:00 Lordi Teatro Wüstenrot, Istropolis, Trnavské mýto 1 Výsmech mužskej ješitnosti, dvojitej morálky, no na druhej strane aj oslava pevného priateľstva 19:30 Baletky, hackeri, homlesáci & manažéri Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7 V. Klimáček / Papier znesie všetko – a vy? KLUBOVÁ SCÉNA 19:00 Šansón – pieseň ulice V-klub, Nám. SNP 12 Hosťami S. Krála budú M. Partlová, S. Hulejová a Z. Sklenárová, v ktorých podaní zaznejú známe i menej známe šansóny. Ďalej účinkujú: R. Král (klávesové nástroje), P. Hoďa (saxafón a klarinet), P. Hrnčírik (gitara) a A. Krištof (klavír) KONCERT 17:00 Zázračný Amadeus SCKaV, Zichyho palác, Ventúrska 9 Koncert pri príležitosti 260. výročia narodenia skladateľa, účinkujú žiaci hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru ZUŠ Ľudovíta Rajtera / Vstup voľný PRE DETI 10:00 Opice z našej police Bratislavské bábkové divadlo, Malá scéna STU, Dostojevského rad 7 K. Bendová, M. Zakuťanská / Veselé príhody „obyčajnej“ rodiny s plyšovými opičkami Frickom a Jupkom (od 5 r.) 10:30 Nová scénička Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Zahrajme sa na divadlo UTOROK 24. 5. 2016 DIVADLO 19:00 Madame Bovary Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 G. Flaubert / Dramatizácia kultového románu o hľadaní rodinného šťastia, nevere a o finančnej i morálnej kríze 19:00 Sladký domov Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19 G. Spiró / Trpko-smiešna komédia o rozporoch medzi rodičmi a deťmi a neschopnosti postarať sa o svojich predchodcov 19:00 Popol a vášeň Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 Ch. Hampton / Strhujúca rekonštrukcia o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni podľa románu S. Máraia Sviece dohárajú 19:00 Caveman Teatro Wüstenrot, Istropolis, Trnavské mýto 1 Jaskynný muž Roba Beckera. Humorné premýšľanie o rozdieloch medzi mužmi a ženami. Hrajú: H. Holík / J. Slach / Česká komédia 19:00 Túlavé srdce Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 M. Maďarič / Podľa literárnej predlohy J. Cígera- -Hronského 19:00 Komédia „3x2“ Loď – Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie J. Saunders, A. Ayckbourn, D. Capton / Tri príbehy z manželského života nadstavia ostrovtipné zrkadlo všetkým, ktorí žijú v partnerskom vzťahu a podstatnú časť života sa dokážu hádať o bezvýznamných malichernostiach 19:00 Romeo a Júlia Nová budova SND, Sála opery a baletu, Pribinova 17 Ch. Gounod / Drame lyrique v piatich dejstvách s prológom vo francúzskom jazyku / Eurokontext.sk 19:00 Birdie Historická budova SND, Hviezdoslavovo nám. Jedinečná choreografická štruktúra s čistou sofistikovanou scénografiou o fyzických a emocio- nálnych hraniciach vnútri nás samých. Hosťovanie Compagnie Pál Frenák / Eurokontext.sk 20:00 TAbu A4, Karpatská 2 (Ymca) Divadlo SkRAT / Je rok 2016. Poznáte ešte nejaké tabu? Stáva sa vám, že už skutočne nič nie je pre vás posvätné? KONCERT 19:00 Koncert v spolupráci s International Holland Music Sessions Malá sála SF, Reduta, Nám. E. Suchoňa 1 B. Jongen (violončelo), A.M. Kokits (klavír), Ch. Guang (klavír) / L. van Beethoven, R. Schumann, J. Brahms, R. Strauss, R. Schumann, S. Prokofiev PRE DETI 10:00 a 14:00 Opice z našej police Bratislavské bábkové divadlo, Malá scéna STU, Dostojevského rad 7 K. Bendová, M. Zakuťanská / Veselé príhody „obyčajnej“ rodiny s plyšovými opičkami Frickom a Jupkom (od 5 r.) 11:00 Popoluška Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10 G. Tóth / Rozprávka s pesničkami STREDA 25. 5. 2016 DIVADLO 8:00 a 10:30 Sen noci svätojánskej Kamel klub (Karloveské centrum kultúry), Molecova 2 W. Shakespeare / Začarovaná komédia o náhodách života, láske a tajomstvách v podaní študentov Štátneho konzervatória / Vstup aj na kultúrne poukazy 18:00 – verejná generálka Láskanie 2 Radošinské naivné divadlo, Záhradnícka 95 S. Štepka / 10 rokov od smrti pani Kolníkovej sa RND k téme rodinnej človečiny opäť vracia – a zase s pani Kolníkovou v úlohe dobroprajného ducha (vďaka videozáznamu z predstavenia a filmových spotov sa K. Kolníková v úlohe ducha môže objaviť znova) 19:00 Zakázané uvoľnenie Divadlo Astorka Korzo ´90, Trezor, Nám. SNP 33 Hra P. Kolečka v réžii A. Lelkovej 19:00 Così fan tutte Historická budova SND, Hviezdoslavovo nám. W. A. Mozart / Dramma giocoso v dvoch dejstvách / Eurokontext.sk 19:00 Kumšt Loď – Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie Divadlo Kumštproduction / Jedna z najúspešnejších komédií súčasnej francúzskej dramatičky Y. Reza 19:00 Šialené nožničky Teatro Wüstenrot, Istropolis, Trnavské mýto 1 P. Pörtner / Detektívna komédia 19:00 Krasojazdkyňa Divadlo bez domova, Pisztoryho palác – Ľavé krídlo, Štefánikova 25 Inscenované čítanie knihy Uršuly Kovalyk / Divadlo bez domova – jediné divadlo na Slovensku, v ktorom hrajú ľudia bez domova, telesne ťažko postihnutí, ľudia s psychiatrickou diagnózou a iní / Vstup voľný 19:00 Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch strana 47 5/2016 na každý deň

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 J. Palárik / Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody 19:00 Bačova žena Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 I. Stodola / Ikonická dráma v réžii R. Poláka 19:00 Všade tá rieka...! Ticho a spol., Divadelný klub 10x10, Školská 14 Divadlo Ticho a spol., V. Janoušková, V. Dubačová / Laholovi a svetu, ktorý nami preteká, aj keď o ňom nevieme FILM 19:30 X-Men: Apokalypsa Kino Nostalgia, SD Nivy, Súťažná 18 Apocalypse, prvý a najsilnejší z mutantov marve- lovského sveta X-Menov, načerpal silu ostatných mutantov a stal sa tak nesmrteľným a neporaziteľným. Prebudil sa po tisíckach rokov a bol rozčarovaný zo sveta, v ktorom sa ocitol. Osud Zeme visí na vlásku. Réžia: B. Singer / USA 20:00 Androidy snívajú A4, Karpatská 2 (Ymca) Kino inak / Prehliadka španielskeho filmu iViva La Película! / Minimalistická, záhadná a svojská adaptácia slávneho románu Ph. K. Dicka. Réžia: Ion de Sosa KONCERT 18:00 Vokálny koncert Univerzitná knižnica, Seminárna sála, Klariská 5 Účinkujú študenti Konzervatória v Bratislave 19:00 Druhá Tráva Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská 21 Folk country sála PRE DETI 10:00 Pod perinou Divadlo Ludus, Tower 115, Pribinova 25 P. Kuba / Inscenácia ľahšia ako pierko 10:00 Tri prasiatka Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19 R. Mankovecký, R. Ballek, T. Ciller / Nesmrteľný príbeh troch prasiatok plný chytľavých pesničiek 10:00 a 14:00 Opice z našej police Bratislavské bábkové divadlo, Malá scéna STU, Dostojevského rad 7 K. Bendová, M. Zakuťanská / Veselé príhody „obyčajnej“ rodiny s plyšovými opičkami Frickom a Jupkom (od 5 r.) 14:00 Rozprávkový hrad SCKaV, Gaštanová 19 Účinkuje: Divadlo Dunajka PREDNÁŠKA / DISKUSIA 18:00 Fashion Live! Talk no.3 SNG, Esterházyho palác – Berlinka, Nám. Ľ. Štúra 4 Diskusie o móde s fashion dizajnérmi a expertmi z oblasti módy / Vstup voľný 19:00 Cestovateľský klub – Grónsko DK Lúky, Vígľašská 1 Prezentácia videa a fotografií Castora E. Sancheza R. spojená s prednáškou TANEC / ZÁBAVA 18:00 Tanec – to je zábava DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Záverečné vystúpenie žiakov tanečného odboru ZUŠ Daliborovo nám. 2 ŠTVRTOK 26. 5. 2016 DIVADLO 8:00 a 10:30 Matka Kamel klub (Karloveské centrum kultúry), Molecova 2 J. Barč-Ivan / Slovenská divadelná hra z medzivoj- nového obdobia, účinkujú: študenti bratislavského Konzervatória v spolupráci so študentami VŠMU / Vstup aj na kultúrne poukazy 10:00 Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 J. Palárik / Veselohra o zmierení, dobrodružstve, hrách lásky a náhody 19:00 Mizantrop Divadlo Ívery, Školská 14 Moliére / Réžia: J. Krčmářová 19:00 Šialené nožničky Teatro Wüstenrot, Istropolis, Trnavské mýto 1 P. Pörtner / Detektívna komédia 19:00 Muzikál Mačky Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Svetový muzikálový hit po prvýkrát na Slovensku 19:00 Maškaráda Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad 7 M. J. Lermontov / Vášnivá ruská dráma o láske, žiarlivosti a pomste 19:00 Na koho to slovo padne Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 G. Görgey / Bláznivá komédia v podaní L. Latináka, J. Kemku, M. Miezgu, R. Jakaba, V. Kobielskeho už viac ako 11 rokov baví publikum každého veku 19:00 – premiéra Taký príjemný večer DK Lúky, Vígľašská 1 Premiéra tragikomédie v podaní divadla Dadaboja 19:30 Leni Nová budova SND, Modrý salón, Pribinova 17 V. Schulczová, R. Olekšák / Hra o kontroverznej režisérke Tretej ríše Leni Riefenstahlovej FILM 18:00 Kravy A4, Karpatská 2 (Ymca) Kino inak / Prehliadka španielskeho filmu iViva La Película! / Súboj dvoch rodín v baskickom kraji, ktorý sa tiahne troma generáciami na konci 19. a začiatku 20. storočia / Réžia: J. Medem 20:00 Mokrina A4, Karpatská 2 (Ymca) Kino inak / Prehliadka španielskeho filmu iViva La Película! / Špinavý detektívny príbeh v štýle True Detective. Réžia: A. Rodríguez KLUBOVÁ SCÉNA 19:00 Pet Jazz 2016 Klub za Zrkadlom, Rovniankova 3 XVI. ročník jazzového festivalu. Účinkujú: A. Varady Trio Feat, R. Tariška, Carpet Cabinet (CZ), SwinGang KONCERT 19:00 Slovenská filharmónia Koncertná sieň SF, Reduta, Nám. E. Suchoňa 1 L. Svárovský – dirigent, D. Várjon (klavír) / J. Adams, R. Schumann, L. Janáček LITERATÚRA 18:00 Literatúra vo výklade s Kompaníkovcami SNG, Esterházyho palác – Ex Libris, Nám. Ľ. Štúra 4 Diskusia s M. Kompaníkovou, držiteľkou literárnej ceny Anasoft, nielen o jej novej knižke Na sútoku, ale aj o rodinnej spolupráci s T. Kompaníkom, grafickým dizajnérom a držiteľom jednej z najprestížnejších cien za dizajn Red Dot Design Award / Vstup voľný PRE DETI 10:00 Opice z našej police Bratislavské bábkové divadlo, Malá scéna STU, Dostojevského rad 7 K. Bendová, M. Zakuťanská / Veselé príhody „obyčajnej“ rodiny s plyšovými opičkami Frickom a Jupkom (od 5 r.) 10:00 Džungľa Divadlo Ludus, Tower 115, Pribinova 25 R. Kipling, P. Kuba / Všetci sme z jednej krvi 15:00 a 16:15 Keramko – Letom svetom strana 48 5/2016 na každý deň

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

CC Centrum, Jiráskova 3 Keramické dielničky pre deti od 5 do 10 rokov / O drakoch a princeznách 15:15 a 16:45 Ako vniesť do sôch pohyb alebo v čom bol Naum Gabo prvý? A4, Karpatská 2 (Ymca) Tvorivé dielne pre deti o dejinách umenia. Lektorka: M. P. Mikyšková RÔZNE 15:00 Skús to s nami – Patchwork DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Tvorivá dielňa 18:00 Dni mexickej kultúry na Slovensku DK Dúbravka, Saratovská 2/A Účinkujú: El Caminante, Magisteriál, čestný hosť: Latino flash – Miguel Mendéz, Peter Rúfus recituje poéziu Aztékov. Súčasťou podujatia je výstava v galérii Villa Rustica Mexiko v modernom dizajne 19:00 Salón u Liszta – Umenie okamihu Univerzitná knižnica, Prednášková sála, Ventúrska 11 86. časť programového projektu / Milan Sládek, legenda svetovej pantomímy, choreograf, režisér, pedagóg. Hostia: R. Večerek, mím, choreograf a J. Vlk, hudobný skladateľ, režisér. Večerom sprevádza: S. Bachleda / Vstupenky: utorok 24. 5. 2016, 15:00 – 19:00 vo Výstavnej sále, Michalská 1 PIATOK 27. 5. 2016 DIVADLO 8:00 a 10:30 Sen noci svätojánskej Kamel klub (Karloveské centrum kultúry), Molecova 2 W. Shakespeare / Začarovaná komédia o náhodách života, láske a tajomstvách v podaní študentov Konzervatória v Bratislave / Vstup aj na kultúrne poukazy 17:00 Orango / Antiformalistický jarmok Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 D. Šostakovič / Hosťovanie Opery Národného divadla Praha / Eurokontext.sk 18:00 Len nijakú paniku Istra Centrum, Hradištná 43, DNV Francúzska komédia o dvoch sestrách, ktoré sa rozhodnú nezvyklým spôsobom vylepšiť si rodinný rozpočet / Účinkuje Forbína 3 zo ZUŠ v Devínskej Novej Vsi 19:00 Úpadok amerického impéria, Invázie barbarov Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 Prvá divadelná adaptácia slávnych filmov D. Arcanda nominovaných a ocenených Oscarmi 19:00 November Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10 D. Mamet / Komédia z Bieleho domu v réžii M. Čičváka 19:00 Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 L. Smoček / Komédia s bravúrnymi hereckými výkonmi, humornými situáciami, „hrajúcou“ scénou, nápaditými kostýmami 19:00 Epos o Gilgamešovi / Dido a Aeneas Nová budova SND, Sála opery a baletu, Pribinova 17 B. Martinů, H. Purcell / Hosťovanie Opery Národného divadla Brno / Eurokontext.sk 19:00 – I. premiéra Láskanie 2 Radošinské naivné divadlo, Záhradnícka 95 S. Štepka / 10 rokov od smrti pani Kolníkovej sa RND k téme rodinnej človečiny opäť vracia – a zase s pani Kolníkovou v úlohe dobroprajného ducha (vďaka videozáznamu z predstavenia a filmových spotov sa K. Kolníková v úlohe ducha môže objaviť znova) 19:00 – premiéra BESS – Pocta Rudolfovi Labanovi Historická budova SND, Hviezdoslavovo nám. Š. Ondrišová, P. Groll / Pôvodná tanečná insce- nácia, inšpirovaná životom a dielom R. Labana / Eurokontext.sk 19:00 – premiéra Sally Štúdio 12, Jakubovo nám. 12 R. Pakan, M. Hodoň / Aké je priateľstvo po rokoch bez kontaktu? Sally Seton, postava z románu V. Wolfovej Pani Dallowayová, prerozpráva svoju verziu príbehu / Divadlo Nomantinels 19:30 Tichý bič Nová budova SND, Modrý salón, Pribinova 17 J. Juráňová / Osud jedného z najznámejších slovenských prozaikov 20. storočia – M. Urbana FILM 18:00 Ryšavá veverička A4, Karpatská 2 (Ymca) Kino inak / Prehliadka španielskeho filmu iViva La Película! / Réžia: J. Medem 20:00 Krásna mladosť A4, Karpatská 2 (Ymca) Kino inak / Prehliadka španielskeho filmu iViva La Película! / Réžia: J. Rosales KLUBOVÁ SCÉNA 17:00 Bažant na Mlynoch Vysokoškolský klub Unique, Staré Grunty 36, Mlynská dolina Tradičné podujatie láka na kvalitnú hudbu, zábavu, súťaže, dobré pivo... 19:30 Music Club DK Lúky, Vígľašská 1 The MarksMen (rock´n´roll – rock), The Minority (Green Day tribute) KONCERT 19:00 Slovenská filharmónia Koncertná sieň SF, Reduta, Nám. E. Suchoňa 1 L. Svárovský – dirigent, D. Várjon (klavír) / J. Adams, R. Schumann, L. Janáček LITERATÚRA 10:30 Láska – Soľ života Miestna knižnica, Jurigovo nám. 9, Karlova Ves Pásmo poézie so spisovateľkou D. Jakubcovou a ilustrátorom M. Kleinom PRE DETI 10:00 Džungľa Divadlo Ludus, Tower 115, Pribinova 25 R. Kipling, P. Kuba / Všetci sme z jednej krvi PREDNÁŠKA / DISKUSIA 14:00 Informačné centrum zdravia Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská 21 Prednáška s diskusiou o zdravej výžive, cvičenia RÔZNE 11:00 Máj, máj vysoký... DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Ľudové zvyky pre znevýhodnenú mládež 14:00 – 19:00 Deň otvorených dverí ZUŠ Radlinského 53 Voľný vstup do tried a odborných učební výtvar- ného odboru, s možnosťou zapojiť sa do tvorivého procesu, pozrieť si výstavu prác žiakov a študentov, 16:00 – 16:30 autorské čítanie Mareka Vadasa z knihy Rozprávky z čiernej Afriky, 16:30 – 18:00 ilustrátorský workshop 16:00 Urban Market 2016 Fakulta architektúry STU, Námestie Slobody 19 Množstvo dobrej módy, dizajnu, šperkov, doplnkov a umenia. Predajná výstava potrvá do 29. 5. 2016 strana 49 5/2016 na každý deň

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

TANEC / ZÁBAVA 19:00 Večer autentického folklóru DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Predstavuje sa obec Hrochoť / Účinkujú: FS Hrochoťan, ĽH Paľáčovci, ĽH Martina Pecníka so sólistkou A. Pecníkovou. Na záver programu: posedenie pri ľudovej hudbe a občerstvení domácimi špecialitami 21:00 Twentyfive Expres Video Party V-klub, Nám. SNP 12 DJ´s J. Viršík a R. Voit hrajú videoklipy najväčších hitov 90-tych, 80-tych a 70-tych rokov SOBOTA 28. 5. 2016 DIVADLO 17:00 Harlequin restor´d! Historická budova SND, Hviezdoslavovo nám. Hosťovanie Kolínskeho barokového ansámbla Nel dolce s Harlekýnom Milanom Sládkom / Eurokontext.sk 18:00 Jane Eyrová Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 Dramatizácia románu Ch. Brontëovej v réžii M. Amslera 19:00 Ilúzie Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 I. Vyrypajev / Súčasná hra o (ne)naplnených láskach na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND 19:00 Fidelio Nová budova SND, Sála opery a baletu, Pribinova 17 L. van Beethoven / Opera v dvoch dejstvách / Eurokontext.sk 19:00 Sluha dvoch šéfov Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Drzé a zábavné spracovanie najznámejšej Goldoniho hry 19:00 Kométa Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 J. del Corte, J. Nvota / Hra o láske, vášni, víne a o tom, čo všetko sa môže na svadbe odohrať počas jednej noci 19:00 – II. premiéra Láskanie 2 Radošinské naivné divadlo, Záhradnícka 95 S. Štepka / 10 rokov od smrti pani Kolníkovej sa RND k téme rodinnej človečiny opäť vracia – a zase s pani Kolníkovou v úlohe dobroprajného ducha (vďaka videozáznamu z predstavenia a filmových spotov sa K. Kolníková v úlohe ducha môže objaviť znova) 19:30 – premiéra Socík, sladký socík Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7 V. Klimáček / Alkoholický sprievodca socialistickou Bratislavou. Retrokomédia FILM 18:00 Zem A4, Karpatská 2 (Ymca) Kino inak / Prehliadka španielskeho filmu iViva La Película! / Réžia: J. Medem 20:15 Zranená A4, Karpatská 2 (Ymca) Kino inak / Prehliadka španielskeho filmu iViva La Película! / Réžia: F. Franco KLUBOVÁ SCÉNA 20:00 Jazz inak Film Café, Vysoká 27 Nevšedné a zvukovo zaujímavé zoskupenie gitary a trombónu obohatené spevom v podaní V. Vizára (trombón) a P. Páleníčkovej (spev, gitara, bendžo) KONCERT 19:00 Martha a Tena v Bratislave DK Lúky, Vígľašská 1 Vystúpenie legendárneho dua sestier Marthy a Teny Elefteriadu spojené s uvedením nového albumu TANEC / ZÁBAVA 17:00 Čaj o piatej Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská 21 Tanečno-zábavné popoludnie so skupinou Fortuna 17:30 Veselé krpce z kazeťáku DK Dúbravka, Saratovská 2/A Vystúpenie hudobnej skupiny Kochanski a DFS Klnka / Podujatie bude aj 29. 5. 2016 v rovnakom čase (17:30) 19:00 Majáles s Ekonómom DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Vystúpenie bratislavského vysokoškolského folklórneho súboru. Na záver programu posedenie pri malom občerstvení a čaši vína NEDEĽA 29. 5. 2016 DIVADLO 17:00 Slovenské tance, Životy svetiel Nová budova SND, Sála opery a baletu, Pribinova 17 P. Breiner, N. Horečná / Súčasný balet v dvoch dejstvách / Eurokontext.sk 18:00 Skrotenie zlej ženy Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 Komédia W. Shakespeara v réžii P. Mikulíka 18:00 Charleyho teta Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Jemne frivolná komédia plná prekvapivých a nečakaných zvratov 19:00 Sľúbili sme si lásku alebo Revolúcia v manželstve Loď – Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie Autorská komediálna hra Divadla v podpalubí 19:00 Ohnivý anjel Historická budova SND, Hviezdoslavovo nám. S. Prokofiev / Hosťovanie Národného divadla moravskosliezskeho Ostrava / Eurokontext.sk 19:00 Boh masakra Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10 Y. Reza, S. Ferancová / Dva manželské páry sa stretnú, aby vyriešili bitku svojich malých synov. Brilantná konverzačka 19:30 Socík, sladký socík Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7 V. Klimáček / Alkoholický sprievodca socialistickou Bratislavou. Retrokomédia FILM 18:00 Ako uviazaná na reťazi A4, Karpatská 2 (Ymca) Kino inak / Prehliadka španielskeho filmu iViva La Película! / Strihový film o tom, ako španielska kinematografia zobrazovala ženy od 30. rokov minulého storočia po súčasnosť. Réžia: D. Galán 20:00 Ma ma A4, Karpatská 2 (Ymca) Kino inak / Prehliadka španielskeho filmu iViva La Película! / Intímna ženská dráma. Réžia J. Medem KONCERT 18:15 Solamente naturali v SNG SNG, Esterházyho palác, 1. posch., Nám. Ľ. Štúra 4 Cyklus Musica poetica da camera / Komorné vokál- no-inštrumentálne diela jubilujúcich skladateľov 17. a 18. storočia. Väčšina skladieb zaznie na Slovensku prvýkrát v novodobej premiére PRE DETI 10:30 Snehulienka a 7 trpaslíkov DK Dúbravka, Saratovská 2/A Účinkuje Divadlo Alexadra Pallesitza 10:30 Hugo, Frigo, Bublina / MDD Divadlo Ludus, Tower 115, Pribinova 25 D. Hevier, A. Pachinger / Veselá hra pre bábky a živých hercov 14:00 Mechúrik-Koščúrik Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 P. Dobšinský, A. Korenči, J. Bielik / Hudobná rozprávka pre najmenších 14:00 Džungľa / MDD Divadlo Ludus, Tower 115, Pribinova 25 R. Kipling, P. Kuba / Všetci sme z jednej krvi / Deti zdarma 15:00 Na paši strana 50 5/2016 na každý deň

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad 7 Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica / Na motívy rozprávky Maťko a Kubko od Marianny Grznárovej. Príbeh veselých valachov výnimočného vzrastu (do 12 r.) 15:00 Tri prasiatka Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19 R. Mankovecký, R. Ballek, T. Ciller / Nesmrteľný príbeh troch prasiatok plný chytľavých pesničiek 15:00 – 17:00 Nedeľa po červenej: Naplno a od srdca (špeciál) SNG, Esterházyho palác, 2. posch., Nám. Ľ. Štúra 4 Rodina / Tvorivé popoludnie pre celú rodinu. R: barbora.jurinova@sng.sk 16:00 Kino pre deti, mamy a otcov A4, Karpatská 2 (Ymca) Kino inak / Prehliadka španielskeho filmu iViva La Película! / Španielska kinematografia má čo – to ponúknuť aj deťom. Príďte sa zabaviť na španielskej rozprávke 16:00 Africké rozprávky Bibiana, Panská 41 Vtipné a poučné príbehy z čierneho kontinentu, ktoré na javisku ožijú za doprovodu živých rytmov a bábok. Réžia: M. Keckésová / Pre deti od 5 rokov 17:00 Na Zemi dobre mi Istra Centrum, Hradištná 43, DNV Predstavenie Divadla na hojdačke TANEC / ZÁBAVA 15:00 Nedeľný čaj o tretej DK Lúky, Vígľašská 1 Tanečno-zábavné popoludnie s HS Starý Orchestrión 19:00 Večer moderného tanca DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Účinkuje Tanečné divadlo Bralen PONDELOK 30. 5. 2016 DIVADLO 19:00 Ďakujem ti pekne, veľký mozog Štúdio 12, Jakubovo nám. 12 (V živote som nikam nechcela ísť menej ako na Galapágy) / D. Krištofovičová, autorská inscenácia voľne inšpirovaná románom K. Vonneguta 19:00 September 2015 V-klub, Nám. SNP 12 Tragikomické pásmo Divadla DPM o stave vecí, mechanizmov, vzťahov a javov spoločenských aj súkromných 19:00 Zaplavenie Ticho a spol., Divadelný klub 10x10, Školská 14 Divadlo Ticho a spol., M. Janoušek, V. Janoušková / Groteskná feéria pre štyroch hercov a čas 19:00 Láskanie 2 Radošinské naivné divadlo, Záhradnícka 95 S. Štepka / 10 rokov od smrti pani Kolníkovej sa RND k téme rodinnej človečiny opäť vracia – a zase s pani Kolníkovou v úlohe dobroprajného ducha 19:30 Socík, sladký socík Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7 V. Klimáček / Alkoholický sprievodca socialistickou Bratislavou. Retrokomédia 19:00 Novecento – Legenda o pianistovi Loď – Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie A. Baricco / Strhujúci, neobyčajný a krásny príbeh geniálneho klaviristu, ktorý po celý život neopustil palubu zaoceánskej lode PRE DETI 10:00 Džungľa Divadlo Ludus, Tower 115, Pribinova 25 R. Kipling, P. Kuba / Všetci sme z jednej krvi 10:30 Nová scénička Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Zahrajme sa na divadlo PREDNÁŠKA / DISKUSIA 19:00 What the hell *** is? A4, Karpatská 2 (Ymca) Úspešný formát sa z košickej Tabačky Kulturfabrik presúva do Bratislavy. Každý mesiac prinesie čerstvé témy z oblasti vizuálnej kultúry, hudby, ale aj z oblasti verejného života, ktoré s kultúrou súvisia TANEC / ZÁBAVA 17:30 Roztancovaný svet III. DK Dúbravka, Saratovská 2/A Účinkujú deti tanečného odboru ZUŠ Jozefa Kresánka ŠOU 19:00 Halina Pawlowská – Banánová veľryba Teatro Wüstenrot, Istropolis, Trnavské mýto 1 Nová show o dokonalej žene, dokonalom mužovi, dokonalej láske v podaní celkom nedokonalej manželky, milenky a matky. Hosť: M. Červienka – akordeónový virtuóz UTOROK 31. 5. 2016 DIVADLO 10:00 Skrotenie zlej ženy Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 Komédia W. Shakespeara v réžii P. Mikulíka 19:00 Zdravý nemocný Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19 J. B. P. Moliére, K. Žižka / Slávna francúzska komédia o hypochondrii, v hlavnej úlohe s Ľ. Kostelným 19:00 Z mŕtveho domu Nová budova SND, Sála opery a baletu, Pribinova 17 L. Janáček / Hosťovanie Opery Národného divadla Praha / Eurokontext.sk 19:00 Večný manžel Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad 7 F. M. Dostojevskij / Večný súboj večného manžela a večného milenca 19:00 Láskanie 2 Radošinské naivné divadlo, Záhradnícka 95 S. Štepka / 10 rokov od smrti pani Kolníkovej sa RND k téme rodinnej človečiny opäť vracia – a zase s pani Kolníkovou v úlohe dobroprajného ducha PRE DETI 11:00 Bajaja Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Rozprávka o čarovnom slovíčku bajaja, smelom princovi a krásnej princeznej, drakoch a ich obyčajoch a o kľukatej ceste za šťastím (pre deti od 4 r.) PREDNÁŠKA / DISKUSIA 18:00 Lýdia, predavačka plátna Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. Prednáša Rút Krajčiová, prezidentka Aglow na Slovensku RÔZNE 10:00 Pop hit DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Semifinále 21. ročníka obvodnej súťaže v populárnej piesni. Finále sa uskutoční o 17:00 / Vstup voľný strana 51 5/2016 na každý deň

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

Noc múzeí a galérií 2016 Sobota 21. 5. 2016 Celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom netradičnými formami priblížiť činnosť týchto inštitúcií širokej verejnosti a prispieť k pochopeniu ich významu pri ochrane a sprístupňovaní európskeho kultúrneho dedičstva.Aktivity múzeí a galérií počas Noci sú orientované na také činnosti, ktoré zostávajú počas roka pred verejnosťou ukryté ako „tajomné trináste“ komnaty. V Bratislave je do podujatia zapojených viac ako 30 múzeí a galérií. Od doobedňajších až do neskorých večerných hodín (do 22:00, niekde až do 24:00) sprístupnia záujemcom svoje stále expozície a výstavy, vrátane atraktívnych sprievodných podujatí. Za jedno vstupné, zaplatené v prvom múzeu, môžete v tento deň vstúpiť do všetkých ostatných múzeí a galérií (pri preukázaní sa už zakúpeným lístkom). Viac informácií a programy všetkých múzeí a galérií na Slovensku nájdete na: www.nocmuzei.sk, www.facebook.com/Noc.muzei.a.galerii Banco Gallery Hotel Crowne Plaza, Hodžovo nám. 2 Otvorené: non-stop ENZOE Od 21. 4. 2016 Novú galériu otvárajú obrazy mimoriadne ceneného umelca, držiteľa mnohých domácich i medziná- rodných ocenení, predstaviteľa figurálnej impresie, majstra ENZOE.Vystavené diela sú predajné. BIBIANA Medzinárodný dom umenia pre deti, Panská 41 Otvorené: denne okrem pondelka 10:00 – 18:00 ZAŽI TEXTIL 5. 2. – 2. 6.2016 Interaktívna výstava o textile ako rôznorodom materiáli, o jeho zmyslovom vnímaní, štruktúrach a podobách. Základné pojmy, ako vlákno, sieť, pletenina, tkanina, či uzol, tu môžu deti samy aktívne zažiť. Bude tu napr. veľká sieť, balančné prvky, trikotové naťahovacie objekty, zvukovo- vizuálna projekcia z kombinácie vlákna, svetla a hudby a pre najmenších haptický priestor, v ktorom sa plazením zoznamujú s rôznymi druhmi látok. PIATI 25. 4. – 29. 5. 2016 Výstava ilustrácií 5 študentov končiacich štúdium na VŠVU v ateliéri voľnej grafiky a ilustrácie u prof. Dušana Kállaya: Kristína Kubáňová,Veronika Klimová, Miroslava Rudášová, Dávid Soboň a Lukáš Cehlár. NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 29. 4. – 29. 5. 2016 Výstava ocenených a súťažných titulov z rovnomennej celoslovenskej súťaže, ktorá vás zavedie do sveta fantázie a krásnych detských kníh. TVORIVÉ DIELNE PRE DETI Tvorivé dielne sú zamerané na rozvoj zručnosti a fantázie dieťaťa hravou a originálnou formou, sú určené pre deti od 5 rokov.V máji sa uskutočnia na témy Poďte sa hrať s filmom; Nitka, vlnka, bavlnka;Africké rozprávky. Otvorené: každú májovú nedeľu o 16:00 CC Centrum Jiráskova 3, Petržalka Otvorené: pondelok – štvrtok 10:00 – 18:00, piatok 10:00 – 16:00, vstup voľný ROK OČAMI KAMPINA 21. 4. – 6. 5. 2016 Výstava fotografií zo života DSS KAMPINO spojená s prezentáciou výtvarnej tvorby klientov. CompanyArt Minigaléria WBA Holding, Palisády 33 Otvorené: pondelok – piatok 9:00 – 17:00 CESTA TAM AJ SPÄŤ 1. – 31. 5. 2016 Béla Ferdics sa popri grafických kompozíciách venuje aj tvorbe plastiky, sklárstvu a ilustráciám. Cesta tam aj späť predstavuje jeho tvorbu. Danubiana Meulensteen Art Museum Čunovo – Vodné dielo Otvorené: utorok – nedeľa 11:00 – 19:00, pondelok zatvorené KATARÍNA VAVROVÁ – TAK ĎALEKO 16. 2. – 29. 5. 2016 Na slovenskú výtvarnú scénu vstupuje K.Vavrová začiatkom 90-tych rokov 20. storočia. Jej fantáziou a inotajmi rezonujúce figurálne maľby reprezentujú vrchol imaginatívno-poetickej línie súčasného mo- derného slovenského výtvarného umenia. Jej permanentné dialógy o ľudskom odcudzovaní sa a približo- vaní, o stavoch a poryvoch duše, zmietanej kolotočom zápasov a pochybností, sú výnimočné a jedinečné. Tvorí v oblasti kombinovaných maliarskych techník na papieri a voľnej grafiky. Kurátorka: D. Lovišková RUDOLF UHER – SOCHY 12. 3. – 12. 6. 2016 V osobnosti R. Uhra zaznamenalo slovenské sochárstvo v polovici 40-tych rokov naplno prienik mo- derny. Koncepcia archetypu ako primárneho sochárskeho tvaru v jeho prazáklade bola vtedy ojedinelá. Po tejto neprebádanej ceste viedla Uhra neomylná vnútorná intuícia, zmysel pre hmotu, priestor a pre pôvodné sochárske materiály – kameň, drevo a hlina. Súčasný krátky prehľad umelcovej tvorby pripomína všetky dôležité etapy na jeho ceste za sochárskym tvarom. Kurátor: E.Trojanová SVET GERTRUDY D, PANTA RHEI 19. 3. – 12. 6. 2016 Umelecký svet Gertrudy D je značne široký. Prechádzala v čase rôznymi tvorivými aktivitami (herec- tvo, návrhárstvo kostýmov a výpravy...), ktoré napokon ovplyvnili jej maliarske pôsobenie, ktorému sa začala venovať začiatkom 90-tych rokov. Rozvinula vlastný spôsob intuitívnej, uvoľnenej práce so štetcom, využívala všetky technické postupy, najmä druh drippingu, striekanie, kvapkanie, ale aj škvrny, plochy či línie. Po období introspektívnych malieb rozohráva formu v duchu dekorativizujú- cej plošnosti oblých foriem odkazujúcich na secesiu. Kurátor: Kees van Twist LOĎOU DO DANUBIANY Od 1. mája do konca októbra 2016 sa dá do múzea dopraviť aj loďou priamo z centra Bratislavy. Loď odchádza každú sobotu a nedeľu (aj počas štátnych sviatkov 5. 7., 1. 9. a 15. 9. 2016) o 13:30 z osobného prístavu na Fajnorovom nábreží, v Čunove stojí 2 hodiny a o 16:30 odchádza späť do Bratislavy (príchod o 18:00).Vstup do múzea je v cene lístka na loď. Viac informácii na stránke lod.sk: http://www.lod.sk/ponuka-plavieb/vyhliadkove-plavby/bratislava-cunovo strana 52 5/2016 výstavy

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

Detské múzeum SNM Vajanského nábrežie 2 (vchod z Múzejnej ul.) Otvorené: denne okrem pondelka 10:00 – 18:00 TRVALÉ BYDLISKO – ZEM 20. 3. 2015 – 30. 6. 2016 Na interaktívnej výstave sa deti aj dospelí dozvedia, že s trochou úsilia by sme dokázali znovu použiť a recyklovať viac ako 70 % odpadu na skládkach, kde sa nachádzajú také vzácne suroviny, ako je sklo, kov alebo papier. HRDINOVIA VŠEDNÉHO DŇA 20. 2. – 30. 6. 2016 Nová výstava Detského múzea SNM priblíži deťom vo veku od 3 do 13 rokov prácu záchranárov, ha- sičov a policajtov, naučí ich, v akých situáciách volať na aké čísla a dozvedia sa tiež, ako predchádzať požiarom či poskytovať prvú pomoc. Pre materské a základné školy ponúka k výstave lektoráty aj tvorivé dielne. Dizajn štúdio ÚĽUV Bratislava Dobrovičova 13 Otvorené: pondelok – piatok 12:00 – 18:00, vstup voľný SOFT – HARD 10. 2. – 13. 5. 2016 Výstava predstavuje tvorbu 8 výtvarníčok, pôsobiacich na SUŠ v Žiline, ktoré sa popri pedagogickej činnosti venujú aj vlastnej umeleckej tvorbe. Expozícia vychádza z prirodzeného spájania protikladov. Na jednej strane „soft“, mäkký, poddajný materiál ako textil, jemné svetlo či plynule sa vlniace krivky amorfných tvarov, odkrývajú ženský element.Ten je v kontraste s „hard“, nepoddajným, tvrdým kovom, ostrými tieňmi či jednoduchými, strohými geometrickými formami, symbolizujúcimi tradične mužský princíp. Dom kultúry Dúbravka – Galéria Villa Rustica Saratovská 2/A Otvorené: streda, piatok, sobota 17:00 - 19:00, nedeľa 10:00 - 13:00, vstup voľný SZUŠ RUŽOVÁ DOLINA 4. – 22. 5. 2016 Výstava záverečných prác žiakov výtvarného odboru. MEXIKO V MODERNOM DIZAJNE 26. 5. – 5. 6. 2016 Výstava moderných úžitkových predmetov inšpirovaných mexickou ľudovou kultúrou, vytvorených originálnymi umelcami a dizajnérmi z Mexika. Dom umenia / Kunsthalle Bratislava Námestie SNP 12 Otvorené: denne okrem utorka 12:00 – 19:00, v stredu do 22:00, utorok zatvorené; vstup voľný STRACH Z NEZNÁMEHO 18. 3. – 31. 7. 2016 Utečenecká kríza, ktorej v súčasnosti čelíme, je najzávažnejšia od druhej svetovej vojny. Milióny ľudí boli nútení opustiť svoje domovy v dôsledku vojnových konfliktov alebo extrémnej chudoby. Táto situácia priniesla do našej spoločnosti veľa neistoty a stále vyvoláva mnoho otázok. Kolek- tívna medzinárodná výstava Strach z neznámeho sa pokúša prekonať bariéru nekomunikácie. Diela autorov sa zaoberajú utečencami i naším vzťahom k nim. K výstave je pripravený bohatý sprievodný program. Kurátorka: L. Kukurová KRIŠTOF KINTERA 6. 5. – 26. 6. 2016 Samostatná výstava úspešného českého sochára prinesie jeho unikátny pohľad na svet. Diela autora mohli záujemcovia ostatne vidieť v Kunsthal Rotterdam či v Tinguely Museum vo švaj- čiarskom Baseli. V rámci svojej aktuálnej tvorby v priestore Kunsthalle LAB predstaví autorský koncept súčasnej sochy ako často pohyblivých, antropomorfizovaných predmetov prenesených z reality, efemérnej sochy pracujúcej s dymom či vetrom. Galéria 19 Lazaretská 19 Otvorené: utorok – nedeľa 14:00 – 19:00, pondelok zatvorené DOROTA FILOVÁ – Z REŠTAURÁTORSKÉHO ATELIÉRU 5. 5. – 5. 6. 2016 Dorota Filová je významná slovenská reštaurátorka, ktorá sa špecializuje na reštauráciu ikon a polychrómovanej drevorezby.Výstava prinesie hlbší pohľad na zachovávanie hodnoty. Galéria F7 Františkánske námestie 7 Otvorené: utorok – sobota 15:00 – 19:00 IMAGINÁRNY SVET II 3. – 28. 5. 2016 Imaginárna maľba výtvarníčky Judity Kubaškovej. Galéria mesta Bratislavy (GMB) – Mirbachov palác Františkánske nám. 11 Otvorené: denne okrem pondelka 11:00 – 18:00 JÁN BERGER – KONTINUUM / OBRAZY PO ROKU 2000/ 18. 3. – 19. 6. 2016 Výstava predstavuje verejnosti súbor Bergerových obrazov, ktoré vznikli po roku 2000 a ktoré ešte neboli vystavované. Súbor sa nesie v klíme mýtických obsahov, má svoje dominanty i kontrapunkty. Niektoré autorom cielene zaradené diela pochádzajú zo staršieho obdobia. Maliarskym programom Jána Bergera je reflexia vlastnej skúsenosti, životných pocitov a poznania.Vďaka tomu sa z jeho tvorby nikdy nestratila autentická aróma. Farba má v jeho maliarskom programe ťažiskové postavenie. strana 53 5/2016 výstavy

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

GMB – Pálffyho palác Panská 19 Otvorené: denne okrem pondelka 11:00 – 18:00 RUDOLF FILA 6. 4. – 5. 6. 2016 Retrospektívna výstava jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského výtvarného života, moravského rodáka Rudolfa Filu, ktorý minulý rok vo februári skonal vo veku nedožitých 83 rokov. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia patril Fila k najvýznamnejším predstaviteľom abstraktnej maľby. Práca s farbou a vnímanie jej optických i materiálnych kvalít sa stali základom jeho práce. Bol nielen maliarom a ilustrátorom, ale aj významným esejistom a pedagógom. Galéria Nedbalka Nedbalova 17 Otvorené: denne okrem pondelka 13:00 – 19:00 ILDIKÓ PÁLOVÁ – KLUB 27 Do 22. 5. 2016 Na slovenskú výtvarnú scénu Ildikó vstupuje v čase, keď maľba začína získavať svoje dočasne stratené pozície, opätovný záujem o toto médium podčiarkuje aj záujem galeristov, zberateľov, vznikajú rôzne projekty a nadácie zamerané špeciálne na maľbu. Už počas štúdií maľuje vyzreté obrazy, od počiatku je bytostnou figuralistkou, ktorú nezaujíma len vonkajší vzhľad ale intenzívne skúma povahu zobrazo- vaného, jeho vnútorné rozpory, strach, neistotu, objavuje to dobré aj to zlé, čo sa v ľuďoch skrýva. Galéria NOVA Baštová 2 Otvorené: utorok – nedeľa 13:00 – 18:00 ĽUBOMÍR ARZT (1946 – 2015) Do 22. 5. 2016 Svoj život zasvätil geometricky chápanému optickému sklu. Jeho tvorba je príznačná čistotou výrazu, ktorá na jednej strane plynie z vynikajúceho priestorového a tvarového cítenia, na druhej strane z technologickej brilantnosti obrusovania.Vytvoril útle a zároveň tvarovo monumentálne architektúry, ktorých základom sú v rozličných tvarových odchýlkach Platónove mnohosteny. Galéria pod divadlom Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 20 (podzemie) VÝSTAVA PRÁC ASOCIÁCIE ILUSTRÁTOROV (ASIL) 25. 4. – 9. 5. 2016 Slovenskí ilustrátori sú oceňovaní doma i v zahraničí. Ich jedinečný umelecký rukopis ich robí výraznými hráčmi na poli európskom i svetovom.Ako vidia svet príbehov? Galéria SPP Mlynské nivy 44/c Otvorené: pondelok – piatok 11:00 – 18:00 IVETA LEDERER 15. 4. – 31. 5. 2016 Slovenská akademická maliarka Iveta Lederer má za sebou bohaté skúsenosti z rôznych oblastí výtvarnej tvorby a jej neopakovateľná tvorba experimentov nemá konkurenciu.Ako prvá umelkyňa na Slovensku experimentuje s tzv. pohyblivými obrázkami – jej tvorba je stále mladá, nežná a záro- veň dynamická. Hra s farbou je skutočným majstrovským kúskom. Každý obraz má svoju legendu, rozpráva svoj príbeh. Kurátorka: X. Lettrichová Galéria TYPO&ARS Roľnícka 349, Bratislava – Vajnory Otvorené: denne mimo pondelka 14:00 – 18:00 (alebo na požiadanie, 0903 477 074), vstup voľný INSITA Z KOVAČICE 5. 4. – 30. 6. 2016 Galéria TYPO&ARS opäť vystavuje diela insitných maliarov z malebnej slovenskej dedinky Kovačica v Srbsku (od roku 2008 je táto výstava insity už ôsmou), tentoraz svoje olejomaľby predstavia: Ján Bačúr, Pavel Cicka, Pavel Hajko, Martin Jonáš,Anna Kňazovicová, Pavel Ľavroš,Adam Mezin, Ferenc Pataki, Michal Povolný. Kurátor: J. Hrk TVORIVÉ DIELNE PRE DETI Tvorivé dielne pre deti vo veku od 4 rokov, zamerané na výuku umeleckých techník a tradičných remesiel. Máj: v sobotu 7. a 21. 5. 2016 od 10:00 do 14:00 KURZY TVORIVOSTI PRE DOSPELÝCH Kurzy zamerané na podporu tvorivého myslenia, fantázie a výtvarnej zručnosti s dôrazom na oddych a relaxáciu. Jarný kurz sa koná od 14. 4. do 16. 6. 2016, vždy vo štvrtok od 17:00 do 20:00 (v rozsahu 30 h) v priestoroch galérie. Galéria ÚĽUV Bratislava Obchodná 64 Otvorené: pondelok – piatok 12:00 – 18:00, vstup voľný V KRAJINE REMESIEL 2015 18. 2. – 20. 5. 2016 Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) už 5 rokov organizuje súťažnú prehliadku detskej reme- selnej tvorivosti na podporu záujmu žiakov a výtvarných pedagógov o problematiku ľudovej ume- leckej výroby na Slovensku. Do 5. ročníka prehliadky bolo prihlásených 353 prác z celého Slovenska v 6 súťažných témach podľa materiálov a techník (drevorezba, drôt, textilné techniky, maľba na sklo, pletenie z prírodných materiálov a voľná kategória – „veci, čo nevedia všetci“). Porota cenou odmenila 32 prác, ktoré môžete, okrem iných, vidieť na aktuálnej výstave. Kurátorka: M.Tomová Galéria Z Zichyho palác, Ventúrska 9 Otvorené: denne okrem nedele 13:00 – 18:00 166 + 2275/35 = 20 ROKOV GALÉRIE Z 8. 4. – 29. 5. 2016 Vystavujúci autori: Eduard Antal, Karol Baron, Juraj Bartusz, Štefan Belohradský, Pavol Binder, Da- nuta Binderová, Milan Bočkay, Klára Bočkayová, Daniel Brunovský, Marián Čunderlík, Milan Dobeš, Rudolf Fila,Vladimír Gažovič,Tibor Hamza, Ján Hlavatý,Viktor Hulík, Jozef Jankovič,Věra Janouš- ková, Igor Kalný, Michal Kern,Alojz Klimo, Július Koller,Vladimír Kompánek, Radoslav Kratina, Ivica Krošláková, Juraj Meliš, Marián Meško, Igor Minárik, Ladislav Novák, Štepán Pala, Milan Paštéka, Peter Roller,Andrej Rudavský, Rudolf Sikora, Miloš Urbásek a daľší. strana 54 5/2016 výstavy

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

K.Gallery Ventúrska 8 Otvorené: pondelok – piatok 15:00 – 18:00 ALŽBETA BOJOVÁ – HODVÁB III 3. – 27. 5. 2016 Výstava architektky, ktorá sa po ére projektovania vrátila k tvorivej umeleckej práci. Expozícia predstaví maľovaný hodváb – šály, šatky, obrazy a nekonečné variácie na tému prirodzeného a príjemného materiálu zahalia galériu do fantazijného a snového sveta autorky. Mestská knižnica v Bratislave Podbránie, Klariská 16 Otvorené: v čase výpožičných hodín (na www.mestskakniznica.sk) ROZPRÁVKY PRE NEPOSLUŠ- NÉ DETI A ICH STAROSTLI- VÝCH RODIČOV Výstava ilustrácií Jozefa „Danglára“ Gertliho ku knihe DušanaTaragela. Múzeum dopravy STM Šancová 1/a Otvorené: utorok – nedeľa 10:00 – 17:00, pondelok zatvorené OBJAVY A VYNÁLEZY, KTORÉ ZMENILI NÁŠ SVET 22. 3. – 22. 5. 2016 Súborná výstava zameraná na významné medzníky vo vývoji vybraných technických odborov doku- mentovaných v STM. Prezentovaných je 11 tém: Nie sú hodiny ako hodiny; Osvetľovanie banských priestorov – bezpečnostné lampy; Nie je pec ako pec (hutníctvo); Od brokovnice po synchronizo- vaný guľomet (letectvo); Ozubené kolesá (strojárstvo); Niekedy pred érou mobilných telefónov (elektrotechnika); Od krasopisu k rýchlopisu (kancelárske stroje);Astronomické pozorovania kedysi a dnes; Š.A. Jedlik – vedec, pedagóg, technik a vynálezca;Thonetky (priemyselný dizajn). STARÝ MOST V NOVOM ŠATE 8. 4. – 30. 6. 2016 Výstavba nového Starého mosta objektívom Miroslava Pokorného. Výstava fotografií v „Galérii na Peróne“ je pripravená pri príležitosti dokončenia nového Starého mosta v Bratislave. Súbor cca 50 fotografii zachytáva tie najzaujímavejšie momenty z priebehu rekon- štrukcie, resp. výstavby najnovšieho a súčasne „Starého“ bratislavského mosta. 100 ROKOV VIEDENSKEJ ELEKTRIČKY Po vyše dvojročnej rekonštrukcii sa verejnosti predstavuje rušeň legendárnej Viedenskej električky GANZ Eg 6. Organizátori – Bratislavský okrášľovací spolok, Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy a STM – Múzeum dopravy pripravili k jubileu aj samostatnú panelovú výstavu. Múzeum mesta Bratislavy (MMB) Výstavná sieň v Starej radnici, Primaciálne nám. 3 Otvorené: utorok – piatok 10:00 – 17:00 (posledný vstup 16:30), sobota – nedeľa 11:00 – 18:00 (posledný vstup 17:30), pondelok zatvorené MESTO V ATELIÉRI / ATELIÉR V MESTE 19. 5. – 9. 10. 2016 Tvorba fotografa Eduarda Nepomuka Kozicsa (1829 – 1874) a ateliéru jeho potomkov predstavuje v dejinách vizuálnej kultúry na Slovensku osobitné miesto a priraďuje sa k prácam najvýznamnejších stredoeurópskych fotografov 19. storočia. Projekt výstavy sa zameriava na žánrové zastúpenie v celej jeho tvorbe (portrét, exteriérová fotografia, reportáž). Počas Noci múzeí a galérií bude výstava prístupná až do 23:00 h. NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2016 21. 5. 2016 (11:00 – 23:30, posledný vstup o 23:00) Prechádzky s Marquartom 2016 – Kto bol Michael Marquart? Divadelné predstavenia o 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 / Detský ateliér Múzeum má budúcnosť, nádvorie Starej radnice Aj škola môže byť múzeum – ZŠ Matky Alexie, Palackého 1 Po stopách pamäti miesta – návšteva objektov ZŠ Matky Alexie, NKP. Organizované výklady – od- chody skupín z nádvoria Starej radnice (max 60 osôb) o 15:15, 17:45, 18:15.Výklady pre individuál- nych návštevníkov o 20:30, 21:30 / Detský ateliér Múzeum má budúcnosť 14:30 – 18:30 Výtvarný ateliér Detský ateliér Múzeum má budúcnosť, nádvorie Starej radnice 19:30 Doba bronzová – filmové predstavenie Trojica dokumentárnych filmov na tému života a hodnôt v dobe bronzovej. Scenár a réžia: S: Manca. Po predstavení – beseda s odborníkmi v oblasti archeológie a tvorcami filmu / Faustova sieň,Stará radnica 22:00 C. a k. dychový komorný orchester Koncert pod taktovkou Z. Kubáčka s rozprávaním pri príležitosti 100. výročia úmrtia panovníka Františka Jozefa / nádvorie Starej radnice Vo všetkých ďalších tematických múzeách MMB sa uskutočnia odborné výklady v expozíciách. PREDNÁŠKY 5. bratislavský cyklus egyptologických prednášok – Výpravy do starovekého Egypta 13. 5. 2016 (piatok) o 17:30 – Na veľkom zelenom: Starovekí Egypťania a moreplavba, prednáša M. Šurinová; MMB, Faustova sieň (vchod cez Apponyiho palác) 27. 5. 2016 (piatok) o 17:30 – Vývoj pohrebiska v Skkáre v období Starej ríše, prednáša V. Dulíková; Faustova sieň MMB, Hrad Devín – NKP Výstavná sieň hradu, Muránska 10, Devín Otvorené: utorok – piatok 10:00 – 18:00 (posledný vstup 17:30), sobota – nedeľa 10:00 – 19:00 (posledný vstup 18:30) DEVÍN V PRAVEKU 1. 4. – 31. 10. 2016 Výstava Devín v praveku je aktuálne nainštalovaná na dve turistické sezóny a potrvá do októbra 2016.Vy- stavených je takmer 400 predmetov z archeologických nálezov.Unikátnosť projektu vidíme nielen v popise dôb:neolit,eneolit,bronzová doba,staršia doba bronzová,stredná doba bronzová,mladšia doba bronzová, neskorá doba bronzová,staršia doba železná,ale najmä v možnosti porovnávať vyspelosť ľudí v jednotlivých historických obdobiach. Sprievodné podujatie: 21.5.2016 (sobota) – Noc múzeí a galérií,hrad bude prístupný od 10:00 do 20:00 (posledný vstup o 19:30) strana 55 5/2016 výstavy

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

Múzeum školstva a pedagogiky Hálova 16 (prístavba budovy SPŠE), Petržalka Otvorené: pondelok – utorok a štvrtok – piatok 9:00 – 15:00, streda 9:00 – 19:00 MŠAP 00045 Do 31. 12. 2016 Výstava toho najvzácnejšieho a najreprezentatívnejšieho zo zbierkového fondu odzrkadľuje 45-roč- nú existenciu jediného múzea na Slovensku so špecializáciou na dejiny školstva. Základ expozície tvorí dvanásť jedinečných predmetov z 15. – 20. storočia, prezentujúcich pestrú skladbu takmer 40-tisícového zbierkového fondu. Niektoré z nich v historickom vývojovom rade (školské tašky, šlabikáre, vysvedčenia), aby návštevník panoramaticky videl zmeny, ktorými školské predmety i škol- stvo prešlo.Výstava prezentuje aj triedu zostavenú z inventára a učebných pomôcok pochádzajúcich z troch období: do rokov 1918, 1948 a 1968, kedy vrcholilo úsilie o založenie múzea školstva. PONUKA PROGRAMOV: Malí múzejníci Čo je to múzeum a kto v ňom pracuje? Rozprávky v starom a novom šate Hravé čítanie a premietanie v múzeu a v knižnici. Výprava za tajomstvami múzea Všetko o múzeu alebo Minulosť nie je nudná. Povolaním múzejník Čo sa skrýva za prácou kurátora, dokumentátora, reštaurátora či múzejného pedagóga? Od griflíka po plniace pero Píšem, píšeš, píšeme ako v minulosti. Vlastná vyučovacia hodina v múzeu Ponúkame pedagógom možnosť prísť svojim žiakom odvyučovať hodinu v priestore zariadenom školským inventárom, tentokrát z troch období (do roku 1918, do roku 1948, do roku 1968). Kino v múzeu Premietanie dobových školských filmov z archívu múzea. Vstup do múzea aj na všetky programy je bezplatný. Na program so skupinou je potrebné sa vopred objednať. Predná izba – Galéria a predajňa ÚĽUV Námestie SNP 12 Otvorené: pondelok – piatok 10:30 – 18:00, sobota 10:00 – 14:00, vstup voľný REMESLO MÁ ZLATÉ DNO 11. 4. – 21. 9. 2016 …pravda, ktorá platí, i keď práca a cit, ktoré človek vkladá do svojich výrobkov, sa zlatom vyvážiť nedajú. Roman Fecik Gallery Zámočnícka 8 Otvorené: utorok - sobota 14:00 - 18:00 ALOJZ KLIMO – MEDZI PRAVÍTKOM A MÁGIOU 23. 3. – 7. 5. 2016 Pre Alojza Klima (1922 – 2000) sú prvou a poslednou limitou čiary, farby a farebné plochy.Vychá- dzal z tradícií a estetiky neoplasticizmu a skupiny De Stijl a ako prvý u nás začal s redukciou obra- zovej plochy na základné geometrické formy. Považujeme ho za zakladajúcu osobnosť konštruktív- no-geometrickej tvorby na Slovensku. Jeho obrazy potvrdzujú, že umenie potrebuje nielen pravítko a kružidlo, ale aj mágiu a modlitbu, pretože len ak sú v tvorbe zastúpené obe strany, umenie má svoj zmysel. Kurátor: P. Michalovič Satelit – galéria dizajnu SCD Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10 Otvorené: denne okrem pondelka 13:00 – 18:00, vstup voľný NÁRODNÁ CENA ZA KOMUNIKAČNÝ DIZAJN 2016 27. 4. – 10. 7. 2016 Výstava predstavuje po prvýkrát samostatne a vo väčšej šírke verejnosti výsledky 13. ročníka súťaže Národná cena za komunikačný dizajn 2016. Obsahom výstavy sú práce profesionálnych dizajnérov a študentov z oblasti komunikačného dizajnu, vybrané medzinárodnou porotou do druhého kola. Výstava prináša pohľad na vývoj tejto disciplíny z oblastí: logotyp / korporátna identita / komunikačná kampaň, tvorba a použitie písma, knižný dizajn a vydavateľská činnosť, ilustrácia v kontexte komuni- kačného dizajnu, multimediálny dizajn v kontexte komunikačného dizajnu, vizuálna komunikácia v priestore a experimentálne projekty v kontexte komunikačného dizajnu. Slovenská národná galéria Esterházyho palác, Nám. Ľ. Štúra 4 Otvorené: denne okrem pondelka 10:00 – 18:00, štvrtok 12:00 – 20:00; vstup voľný NESTEX Nestála expozícia historických zbierok SNG z obdobia gotiky a baroka ponúka netradičný pohľad na najvýznamnejšie artefakty 15. až 18. storočia. Je rozdelená do šiestich sekcií, z ktorých každá pozoruje maliarske a sochárske diela z inej perspektívy. Posolstvom expozície nie je vysvetľovanie ikonografie, hoci ide prevažne o nábožensky motivované diela, ale problematika funkcie, umeleckého zámeru a experimentu. Kurátori: D. Buran, K. Chmelinová Sprievodné podujatia: 1. a 29. 5. 2016 (nedele) o 15:00 – Siesta v galérii – nedeľná prechádzka výstavou s lektorom priere- zovo predstaví nestálu expozíciu gotiky a baroka, 1. p. NIZOZEMSKÁ MAĽBA 19. 2. – 22. 5. 2016 Viac ako polovica diel Zbierky starého európskeho umenia SNG reprezentuje diela nizozemskej, flámskej a holandskej proveniencie z obdobia rokov 1500 – 1800 a ako celok ponúka rozmanitý ob- raz dominujúcich tendencií v nizozemskom maliarstve. SNG prichádza s titulom Nizozemská maľba po desiatich rokoch.V prevahe žánrové výjavy a krajiny kabinetného formátu dopĺňajú biblické výja- vy. Popri technologicky náročných riešeniach, obsah zameraný na rodinný život, blízkosť k prírode a etické otázky robia severské maliarstvo stále aktuálnym a populárnym. Kurátorka: Z. Ludiková Sprievodné podujatia: 1. 5. 2016 (nedeľa) o 16:00 – Siesta v galérii v anglickom jazyku / Sunday Rest: Netherlandish pain- ting.Asistentka zbierok starého umenia B. Mistríková prierezovo predstaví celú výstavu, 2. p. 8. a 22. 5. 2016 (nedele) o 15:00 – prechádzka výstavou s výkladom, 2. p. strana 56 5/2016 výstavy

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

ANTON CEPKA. KINETICKÝ ŠPERK 18. 3. – 5. 6. 2016 Retrospektívnu výstavu A. Cepku (nar. 1936) pripravila SNG v spolupráci s mníchovským múzeom dizajnu Die Neue Sammlung – The Design Museum. Predstaví reprezentatívny výber šperkov a kre- sieb, ale aj pohľad na sochársku a dizajnérsku časť Cepkovho senzitívne konštruktívneho programu. Výstava zaznamenáva viac ako polstoročie pôsobenia tvorcu so statusom svetovej šperkárskej autority, ale aj výrazného reprezentanta geometricko-abstraktného prúdu slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Kurátorky: P. Hölscher,V. Kleinová Sprievodné podujatia: 12. 5. 2016 (štvrtok) o 18:00 – Let´s talk about Šperk! Diskusia k výstave. Hostia: M. H. Nepšinská, šperkárka,V. Kleinová, kurátorka výstavy a ďalší 15. 5. 2016 (nedeľa) o 15:00 – Siesta v galérii – prechádzka výstavou s výkladom, 3. p. NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2016 21. 5. 2016 Jeden deň v roku môžete byť v SNG až do polnoci. Počas niekoľkých hodín môžete absolvovať výklady k aktuálnym výstavám, dielne pre rodiny s deťmi, workshopy pre dospelých, hudobný program a ďalšie Otvorené od 10:00 do 23:00 v priestoroch: SNG Esterházyho palác, kaviareň Berlinka, kníhkupectvo Ex Libris, Nám. Ľ. Štúra 4 Slovenská výtvarná únia – Galéria Umelka Dostojevského rad 2 Otvorené: denne okrem pondelka 12:00 – 18:00 ARCHITEKT IGOR OLEJÁR A PRIATELIA... SRDCU I PROFESIONÁLNE BLÍZKI 25. 4. – 15. 5. 2016 Prezentácia možnosti kreovania a realizácie atypických a remeselne náročných architektonických riešení so zakomponovaním výtvarných diel. Veľká sála DUŠAN KŘÍSTEK – TICHÉ SVETLO 25. 4. – 15. 5. 2016 Veľkoformátová analógová fotografia, kurátor Róbert Makar. Kamenná sála ZOČI VOČI / FACE TO FACE 16. 5. – 12. 6. 2016 18. medzinárodná výstava textilnej miniatúry ponúka jedinečný pohľad do jedinečnej umeleckej práce. Vystavujú tri ocenené autorky z predchádzajúceho ročníka: Eva Cisárová – Mináriková, Slovensko; Heidrun Schimmel, Nemecko; Rasa Jundulaité, Litva. Sprievodná výstava zAustrálie pod názvom Covet /Túžba, 22 predstaví vystavujúcich umelcov z regiónu Canberra. Veľká aj Kamenná sála Slovenské národné múzeum (SNM) Sídelná budova, Vajanského nábrežie 2 Otvorené: denne okrem pondelka 9:00 – 17:00 (posledný vstup o 16:30) STRETNUTIE S DÜREROM Do 22. 5. 2016 Výstava z tvorby slovenského grafika a maliara Mariána Komáčka inšpirovaného odkazom Albrechta Dürera (1471 – 1528). Hoci sa životné osudy a cesty mnohých umelcov nikdy nestretli, môžu tak urobiť na pôde umenia.Ako je tomu v prípade akademického maliara súčasnosti M. Komáčka a nemeckého maliara a grafika 15. storočia A. Dürera v Slovenskom národnom múzeu. 4 MILIÓNY V MÚZEU / ČO SME NADOBUDLI Do októbra 2016 SNM spravuje poklady minulosti pre budúce generácie. Počas svojej existencie ich zhromaždilo viac ako 4 milióny.Výber z tých najzaujímavejších, ktoré do zbierok pribudli za posledných 15 rokov, je verejnosti prístupný na tejto výstave. NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 21. 5. 2016 (9:00/10:00 – 24:00, posledný vstup o 23:00) Prednášky, komentované prehliadky, ukážky rôznych činností, tvorivé dielne, koncerty... vo všetkých múzeách SNM. SNM – Archeologické múzeum Kamperova kúria, Žižkova 12 (vstup zo Žižkovej 16) Otvorené: denne okrem pondelka 10:00 – 17:00 (posledný vstup o 16:30) STĹP MARCA AURELIA A SLOVENSKO Výstava predstavuje tri odliatky – scény zo stĺpu Marca Aurelia sňaté koncom 19. storočia. NOVÉ PRÍRASTKY V ZBIERKACH ARCHEOLOGICKÉHO MÚZEA SNM Aktualizované prírastky Archeologického múzea z rôznych období. LATERARIUS – DEJINY TEHLIARSTVA NA SLOVENSKU Vývoj stavebnej keramiky a jej výroby na Slovensku od jej počiatkov v dobe rímskej až po 20. storočie. KABINETNÁ ZBIERKA EVANJELICKÉHO LÝCEA V BRATISLAVE Obsahuje vyše 1000 egyptských, antických, pravekých, stredovekých a novovekých artefaktov. SNM – Historické múzeum Bratislavský hrad Otvorené: denne okrem pondelka 10:00 - 18:00 (posledný vstup o 17:00) strana 57 5/2016 výstavy

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

DEJINY SLOVENSKA – OD PRAVEKU PO VEĽKÚ MORAVU Novo sprístupnená expozícia Od praveku po Veľkú Moravu je prvá – archeologická časť plánovanej veľkej výstavy s názvom Dejiny Slovenska. Predstavuje dejiny, historické medzníky a udalosti spoloč- nosti, ako aj každodenný život ľudí obývajúcich územie dnešného Slovenska. Prevedie návštevníkov od počiatkov prítomnosti človeka na slovenskom území (paleolit) až po zánik Veľkej Moravy na prelome 9. a 10. storočia a zrod stredovekej spoločnosti. ĽUDOVÍT ŠTÚR (1815 – 1856), REFORMÁTOR SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI Do 30. 6. 2016 Výstava predstavuje život a dielo Ľudovíta Štúra v kontexte slovenských dejín od čias Veľkej Moravy po súčasnosť. Pripomína zdroje, na ktoré Štúr nadviazal, podrobne mapuje jeho životnú dráhu a dielo, ktoré vytvoril a ukazuje, ako sa v jednotlivých historických obdobiach napĺňal jeho ideový a mravný odkaz. PRVÁ SVETOVÁ VOJNA. TRAGÉDIA, KTORÁ POSTIHLA VŠETKÝCH Do 21. 5. 2016 Výstava venovaná 100. výročiu vypuknutia I. svetovej vojny približuje históriu vojny, ale aj osudy ľudí v zákopoch či zázemí. Dôležitou súčasťou vojny bola jej propaganda, a tak sa návštevníci oboznámia s rôznymi pohľadmi na hrôzy „Veľkej vojny“. OBRAZÁREŇ BRATISLAVSKÉHO HRADU Obrazáreň Bratislavského hradu predstavuje historické obrazy zo zbierok Slovenského národného múzea – Historického múzea a ďalších múzeí SNM. Medzi skvosty vystavených diel patria aj tapisé- rie Príbeh o Ester (datovaná do roku 1560) a Lovecká scéna z prvej polovice 16. storočia.Vo veľkej sieni sú umiestnené portréty kráľovskej a cisárskej rodiny Habsburgovcov. SNM – Hudobné múzeum Brämerova kúria, Žižkova 18 Otvorené: utorok – piatok a každá 1. nedeľa v mesiaci 10:00 – 17:00 (posledný vstup o 16:30) DESATORO O GAJDÁCH Výstava pri príležitosti zápisu gájd do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska prezentuje rôzne typy gájd a ich súčastí. SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku Istrijská 68, Devínska N. Ves Otvorené: denne okrem pondelka 11:00 – 17:00, sobota, nedeľa 12:00 – 17:00 ČUNOVO A ČUNOVČANIA / ČUNOVO I ČUNOVCI Do 27. 5. 2016 Výstava o histórii a kultúre obce a jej obyvateľov. Obec Čunovo je jednou zo štyroch obcí na Slovensku, ktoré do dnešných dní obývajú Chorváti. SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov Žižkova 12 (vstup – Žižkova 16) Otvorené: denne okrem pondelka 10:00 – 17:00 (posledný vstup o 16:30) PREMENY ZUCKERMANDLA Výstava o časti bratislavského Podhradia. Osada Zuckermandl bola pôvodne samostatná obec, známa ako štvrť rybárov, lodníkov, lodných tesárov aj mlynárov, ktorá mala vlastné zastupiteľstvo, políciu i školu. Jej nezávislosť skončila v roku 1851 pričlenením obce k mestu Bratislava. SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku Brämerova kúria, Žižkova 18 Otvorené: denne okrem pondelka 10:00 – 17:00 (posledný vstup o 16:30) NIELEN PRE MINULOSŤ, ALE AJ PRE BUDÚCNOSŤ... Od 12. 5. 2016 Prezentačná výstava k 130. výročiu Podunajského múzea v Komárne. SNM – Múzeum židovskej kultúry Zsigrayova kúria, Židovská 17 Otvorené: denne okrem soboty 11:00 – 17:00 FAREBNÝ SVET ARIKA BRAUERA Do 22. 5. 2016 Arik Brauer je významný rakúsky umelec,ktorého doménou je maľba.Okrem nej sa tento multitalentovaný umelec venuje aj grafike či keramike a obľúbený je aj ako básnik a hudobník.Patrí medzi popredných predstaviteľovViedenskej školy fantastického realizmu. SNM – Prírodovedné múzeum Vajanského nábr. 2 Otvorené: denne okrem pondelka 9:00 – 17:00 (posledný vstup o 16:30) MESIAC ZEME 9. 4. – 10. 5. 2016 Zem ako vesmírne teleso, zákony svetla, gravitácie, pozorovanie aktivity Slnka ďalekohľadmi, miniplanetárium, zoznámenie sa s oblohou; astronómia, astrofyzika, meteorológia, energia Slnka, Zem... To všetko v jednom prináša unikátna výstava Mesiac Zeme. FASCINUJÚCI SVET PAVÚKOV A ŠKORPIÓNOV Do 26. 6. 2016 Viac ako 40 živých exemplárov pavúkov a škorpiónov v uzatvorených sklenených teráriách uvidia návštevníci výstavy celkom zblízka. Môžu ich nakrúcať či fotografovať z minimálnej vzdialenosti. Sú medzi nimi aj jeden z najjedovatejších pavúkov na svete, tzv. čierna vdova (Lathrodectus mactans), najväčší pavúk (Theraphosa stirmi) či škorpión obrovský (Pandinus imperator). Sprievodné podujatie: 5. 5. 2016 (štvrtok) o 17:00 – Zo života vtáčkarov. Prednáška S. Blažeka. Súčasťou podujatia je aj návšteva výstavy, 3. p. strana 58 5/2016 výstavy

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

in.ba nezodpovedá za zmeny v programe. Zmena programov je vyhradená! V čísle uvádzame informácie, ktoré mala redakcia k dispozícii v čase redakčnej uzávierky. Ďalšie informácie o aktuálnych podujatiach v Bratislave nájdete na: www.bratislava.sk/kalendar, www.inba.sk Staromestská knižnica Pobočka Panenská 1 Otvorené: v čase výpožičných hodín (info na www.starlib.sk) REČ DUŠE 11. 4. – 31. 5. 2016 Výstava obrazov Kataríny Marsovszkej maľovaných horúcim voskom. Staromestské centrum kultúry a vzdelávania (SCKaV) Školská 14 Otvorené: pondelok – piatok 9:00 – 20:00 VYSTAVENÉ 6:15 6. 5. – 4. 6. 2016 Výstava prác detí od 6 – 15 rokov zo SZUŠ Prokofievova. SCKaV – Zichyho palác Ventúrska 9 KRÁSA ŽENY Do 31. 5. 2016 Výstava výtvarných diel českej výtvarníčky Ivany Barazi. Vernisáž: 3. 5. 2016 (utorok) o 18:00, hosť – Sisa Sklovská, účinkujú deti z občianskeho združenia LECA, súčasťou programu bude aj krst kalendára. Otvorené: pondelok – piatok 10:00 – 18:00, sobota 13:00 – 18:00 OLOMOUCKÉ POZÍCIE Do 31. 5. 2016 Vystavujúci umelci: Jiří Hastík, Pavel Hogel, Zdeněk Kučera, Radovan Langer, Jiří Lindovský, Jiljí Sedláček, Oldřich Šembera, Miroslav Šnajdr. Otvorené: utorok – sobota 14:00 – 18:00 Stredisko kultúry Bratislava – Nové mesto Vajnorská 21 Otvorené: pondelok – piatok 14:00 – 18:00, v sobotu a nedeľu v rámci podujatí VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2016 3. – 14. 5. 2016 53. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Stredoeurópsky dom fotografie Prepoštská 4 Otvorené: utorok – nedeľa 13:00 – 18:00 ŠUPKA 13. 4. – 22. 5. 2016 Retrospektíva Oddelenia výstavníctva a fotografie na Škole umeleckého priemyslu (ŠUPKA) v Bratisla- ve. Kurátori: J. Žiak, J. Strieš 1. a 2. posch. …OSTATNÝCH 26… 13. 4. – 22. 5. 2016 Oddelenie úžitkovej fotografie Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru predstavuje práce svojich študentov za ostatných 26 rokov. ŠTEFAN KOMORNÝ / SK / FOTOGRAFIE 25. 5. – 26. 6. 2016 Výber z tvorby významného slovenského kameramana a fotografa, ktorého výraznou oblasťou činnosti je práca v procese obnovy a záchrany archívneho kinematografického fondu Slovenského filmového ústavu v Bratislave.Ako kameramen je autorom trikových sekvencií a záberov mnohých celovečerných a dokumentárnych filmov.Výstava autora prezentuje ako fotografa s osobitým štýlom. ĽUBA VELECKÁ 25. 5. – 26. 6. 2016 Výber z diel známej režisérky. tranzit/sk Beskydská 12 Otvorené: streda – sobota 14:00 – 19:00 PRÍZRAKY SPOLOČENSKY MŔTVYCH: ZOBRAZOVANIE SOCIÁLNEHO VYLÚČENIA 11. 3. – 7. 5. 2016 Príspevky piatich súčasných umelcov ako aj séria fotografií z konca päťdesiatych rokov, autorom kto- rej je sociológ Pierre Bourdieu, sa zaoberajú rôznymi modernými podobami komplexu vylúčenia na príklade táborov, múrov, plotov a väzníc. Zvláštnu pozornosť venujú rasovému rozmeru fenoménu – pozostatku koloniálnych čias.Vystavené diela– bez ohľadu na ich rôznorodé techniky vzniku, použité médiá a metódy – hľadajú odpoveď na otázku, ako zobrazovať politickú produkciu „spoločensky mŕtvych“.Výstava je sprievodným podujatím 11. ročníka festivalu [fjúžn]. Prezentovaní autori: Pierre Bourdieu, Robert Gabris, Mulugeta Gebrekidan, Christine Meisner, Juri Schaden, Emma Wolukau-Wanambwa Kurátor: Ch. Kravagna Univerzitná knižnica v Bratislave Michalská 1 ALEXANDER DUBČEK 2. – 14. 5. 2016 Významná osobnosť moderných dejín Slovenska a európskej politiky Pripomenutie osobnosti Alexandra Dubčeka, ktorá zmenila chod politických dejín. Barokové nádvorie,Ventúrska 11, otvorené: utorok – sobota, počas otváracích hodín knižnice MALÁ REKAPITULÁCIA 5. – 27. 5. 2016 Jubilejná výstava kresieb a obrazov Uľjany Zmetákovej. Výstavná sála, Michalská 1, otvorené: pondelok – piatok 15:00 – 19:00 strana 59 5/2016 výstavy

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

Aegon aréna NTC, Príkopova 6, 02/4920 9890, www.ntc.sk ARCHA Gallery, Továrenská 10, 0908 702 332, www.archacentre.org Art klub, Kafe Scherz, Palisády 27, 0918 724 379, www.kafe.scherz.sk A4 – Nultý priestor, Karpatská 2, 0915 794 942, www.a4.sk Ap-gallery o. z., Koreničová 11, 0915 377 663, www. ap-gallery.webnode.sk Artgallery Devín, Brigádnická 27, Devín, 02/6030 0277, www.artgallery-devin.sk Ateliér Babylon, Nám. SNP 14/Kolárska 3, 02/2090 1800, www.babylonatelier.sk Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti, Panská 41, 02/5443 5366, www.bibiana.sk Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 02/5910 3173, www.bkis.sk Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36, 02/5263 4796, www.babkovedivadlo.sk Bulharský kultúrny inštitút, Jesenského 7, 02/5441 0140, www.bulkis.sk CC Centrum, Jiráskova 3, Petržalka, 02/6382 4390, www.kzp.sk CT Gallery, Panská 17, 0905 334 445, www.ctgallery.sk CompanyArt, Palisády 33, 02/3241 0011, www.companyart.eu České centrum v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 8, 02/5441 8215, www.czc.sk Danubiana Meulensteen Art Museum, Čunovo, Vodné dielo, 02/6252 8501, www.danubiana.sk design factory, Bottova 2, 02/5020 1716, www.designfactory.sk Detské múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, (vchod z Múzejnej ulice), 02/2046 9160, www.detskemuzeum.sk Divadlo Alkana, Batkova 2, Dúbravka, 02/6453 1359, www.alkana.sk Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Petržalka, 02/6720 2553, www.divadloarena.sk Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33, 02/5443 2093, www.astorka.sk Divadlo bez domova, Štefánikova 25, www.divadlobezdomova.sk Divadlo GUnaGU, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Františkánske nám. 7, 02/5443 3335, www.gunagu.sk Divadlo Ívery, Staromestský klub 10x10, Školská 14, 02/5249 6822, www. divadloivery.sk Divadlo Lab, Svoradova 4, 0949 861 111, ww.divadlolab.sk Divadlo Ludus, Tower 115, Pribinova 25, 02/5463 0765, www.ludusdivadlo.sk Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad 7, 02/2042 0010,20,11 , www.malascena.sk Divadlo na zastávke, Karloveské centrum kultúry, Molecova 2, Karlova Ves, 0903 353 539, www.nazastavke.sk Divadlo Nová scéna, Živnostenská 1, scéna – Kollárovo nám., 02/2048 8555, www.nova-scena.sk Divadlo pod kostolom, Tomášikova 8, 0903 967097, www.divadlopodkostolom.sk Divadlo Tandem, V-klub, Námestie SNP 12, 0908 715 204, www.divadlotandem.sk Divadlo Ticho a spol., Školská 14, 0908 111 065, www.tichoaspol.sk Divadlo Tower Stage, Pribinova 25, 0917 536 452, A A B C Č D www.towerstage.sk Dizajn štúdio ÚĽUV, Dobrovičova 13, 0908 795 068, www.uluv.sk Dom kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, 02/6920 3030, www.dkdubravka.sk Dom kultúry Kramáre, Stromová 18, 02/5477 1148, www.skvajnorska.sk Dom kultúry Lúky, Vígľašská 1, Petržalka, 02/6383 5404, www.kzp.sk Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, 02/4333 0523, www.cultus.sk Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3, Petržalka, 02/6829 9217, www.kzp.sk Dom umenia / Kunsthalle Bratislava, Nám. SNP 12, 02/2047 1504, www.kunsthallebratislava.sk Dom Quo Vadis, Hurbanovo námestie 1, www.domquovadis.sk DOT. Contemporary Art Gallery, Lazaretská 13, www.dotgallery.sk elledanse – divadlo a tanečná škola, Átrium, Rezedová 5, 0907 835 877, www.elledanse.sk Equiteatro, Pisztoryho palác (ľavé krídlo), Štefánikova 25, 0904 662 043, www.equiteatro.sk Francúzsky inštitút na Slovensku, Sedlárska 7, 02/5934 7777, www.institutfrancais.sk Galéria 19, Lazaretská 19, 0903 256 675, www.galeria19.sk Galéria Andrej Smolák, Ružová dolina 6, 0905 799 544, www.galeriaas.sk Galéria Artotéka VŠVU, MKB, Kapucínska 1, 02/5463 0427, www.vsvu.sk/vystavy/galeria-artoteka Galéria Cypriána Majerníka, Zichyho palác, Ventúrska 9, 02/5920 1605, www.artdispecing.sk Galéria Čin Čin, Podjavorinskej 4a, 0905 206 292, www.galeriacincin.sk Galéria F7, Františkánske nám. 7, 02/5443 3335, www.staremesto.sk Galéria Hit, Hviezdoslavovo nám. 18, 0948 777 094, www.galeriahit.com Galéria Medium, Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 02/5942 8570, www.vsvu.sk/vystavy/galeria-medium Galéria mesta Bratislavy (GMB) – Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, 02/5443 1556, www.gmb.bratislava.sk GMB – Pálffyho palác, Panská 19, 02/5443 3627, www.gmb.bratislava.sk Galéria Michalský dvor, Michalská 3, 02/5441 1079, www.gallery.sk Galéria Nedbalka, n. o., Nedbalova 17, 02/5441 0287, www.nedbalka.sk Galéria SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/c, 02/6262 4169, www.spp.sk Galéria Statua, Pálffyho palác, Zámocká 47, www.galeriastatua.sk Galéria Sumec, Stredná súkromná umelecká škola, Ivánska cesta 21, 02/4341 0802, www.skoladesignu.sk Galéria TYPO&ARS, Roľnícka 349, Vajnory, 0903 477 074, www.typoars.sk Galéria ÚĽUV, Obchodná 64, 02/5273 1349, www.uluv.sk Galéria umenia Bratislava – GUBA, Galvaniho 7, 15 a 17, 0907 150 345, www.guba.sk Galéria X, Zámočnícka 5, 0903 751 731, www.txt.sk Galéria Z, Zichyho palác, Ventúrska 9, 0903 468 776, www.galeria-z.sk E F G Gallery Kressling, Brečtanová 1, www.gallerykressling.sk Gallery & Atelier TVORIVô, Bezručova 1, 0915 751 819, www.facebook.com/tvorivo.atelierBezrucova1 Gandy gallery, Sienkiewiczova 4, 0915 203 082, www.gandy-gallery.com Gašparkovo, Divadlo a galéria, Rudnayovo nám. 4, 0911 110 287, www.bratislavskygasparko.sk, Goetheho inštitút Bratislava, Panenská 33, 02/5443 3130, www.goethe.de/bratislava Gospel Café, Karloveská 32, 0904 890 491, www.gospelcafeba.sk Gorila.sk Urban Space, Námestie SNP 30, 0903 908 857, www.urbanspace.sk Hlava 22, Bazová 9, 0948 327 333, www.hlava22.sk Hudobné centrum, Michalská 10, 02/2047 0111, www.hc.sk Incheba Expo Bratislava, Viedenská cesta 3 – 7, Petržalka, 02/6727 1111, www.incheba.sk Istra Centrum, Centrum pre voľný čas a kultúrne zariadenie, Hradištná 43, Devínska Nová Ves, 02/6477 0033, www.istracentrum.sk Istropolis, Trnavské mýto 1, 02/5542 5515 Kafe Scherz, Palisády 27, 0918 724 379, www.kafe.scherz.sk Kamel klub (Karloveské centrum kultúry), Molecova 2, Karlova Ves, 02/6025 9111, www.karlovaves.sk K. Gallery, Galéria úžitkového umenia, Ventúrska 8, 0905 635 761, www.kgallery.sk Klub LOFT!, Továrenská 14, www.klubloft.sk Klub Za zrkadlom, Rovniankova 3, Petržalka, 02/6829 9218, www.kzp.sk Knižnica Ružinov, Tomášikova 25, 02/5341 2104, www.kniznica-ruzinov.sk Komunitné centrum Horáreň, Lesná 1 – Horský park, 0948 111 909, www.horaren.sk Krokus Galéria, Námestie 1. mája 3, 0918 861 719, www.krokusgaleria.sk Kultúrne centrum Dunaj, Nedbalova 3, 0918 462 369, www.kcdunaj.sk Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 02/6829 9200, www.kzp.sk La Fiesta, Prievozská 18, 0917 287 971, www.lafiesta.sk Lampy coffee & club & culture, Černyševského 42, 0948 545 198, www.kafelampy.sk Loď – Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie, 0903 449 650, www.lodteatro.sk Maďarský inštitút v Bratislave, Palisády 54, 02/5244 2961, www.pozsony.balassiintezet.hu/sk/ Majestic Music Club, Karpatská 2 (budova YMCA), www.majestic.sk Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 02/5443 3244, www.mestskakniznica.sk Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19, 02/3304 6137, www.mestskedivadlo.sk Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, Petržalka, 02/6252 0189, www.kniznicapetrzalka.sk Múzeum mesta Bratislavy (MMB), Radničná 1, 02/5910 0812, www.muzeum.bratislava.sk MMB – Múzeum dejín mesta – Stará radnica, Primaciálne nám. 3, 02/5910 0847, www.muzeum.bratislava.sk MMB – Múzeum vinohradníctva – Apponyiho palác, Radničná 1, 02/5910 0856, www.muzeum.bratislava.sk MMB – Múzeum historických interiérov – Apponyiho palác, Radničná 1, 02/5910 H I K K L M strana 60 5/2016 adresár kultúrnych inštitúcií

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

0856, www.muzeum.bratislava.sk MMB – Múzeum zbraní – Michalská veža, Michalská 22, 02/5443 3044, www.muzeum.bratislava.sk MMB – Múzeum farmácie – lekáreň U červeného raka, Michalská 26, 02/5413 1214, www.muzeum.bratislava.sk MMB – Múzeum hodín – Dom u dobrého pastiera, Židovská 3, 02/5441 1940, ww.muzeum.bratislava.sk MMB – Múzeum Johana Nepomuka Hummela, Rodný dom, Klobučnícka 2, 02/5443 3888, www.muzeum.bratislava.sk MMB – Múzeum Janka Jesenského, Somolického 2, 02/5910 0827 www.muzeum.bratislava.sk MMB – Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6, 02/5413 1211, www.muzeum.bratislava.sk MMB – Hrad Devín, NKP, Devín, Muránska 10, 02/6573 0105, www.muzeum.bratislava.sk MMB – Antická Gerulata Rusovce, Gerulatská 7, 02/6285 9332, www.muzeum.bratislava.sk Múzeum dopravy STM, Šancová 1/a, 02/5244 4163, www.muzeumdopravy.com Múzeum školstva a pedagogiky, Hálova 16, Petržalka, 02/6241 0665, www.msap.sk Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 02/2047 1202, www.nocka.sk Národné tenisové centrum (Aegon aréna), Príkopova 6, 02/4920 9888, www.ntc.sk Nemecký kultúrny dom, Barónka 3, Rača, 02/4911 2472, www.raca.sk Nu Spirit Club, Štúrova 3, 0917 304 801, www.nuspirit.sk Open Gallery, Baštová 5, 02/5441 3316, www.ncsu.sk Otis Laubert Museum, Laurinská 11, 0944 022 912, www.otislaubertmuseum.com Photoport – Centrum vizuálneho umenia, Pražská 11, 0903 374 603, www.photoport.sk Poľský inštitút, Nám. SNP 27, 02/5443 2088, www.polinst.sk Predná izba – Galéria a predajňa ÚĽUV Bratislava, Nám. SNP 12, 02/5292 3802, www.uluv.sk Radošinské naivné divadlo, Záhradnícka 95, 02/5556 3508, www.rnd.sk Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1A, 02/5930 1533, www.rakuskekulturneforum.sk Randal Club – live&wild rock´n´roll music club, Karpatská 2, www.openrock.sk Refinery Gallery, Vlčie hrdlo 1, 02/2040 0262, 0918 666 662, www.refinerygallery.sk Rock Cafe, Schneidera-Trnavského 2, Rosnička – Dúbravka, 0911 806 803, www.rockcafe.sk Rodinné centrum Prešporkovo, Grösslingova 48, 0904 927 425, www.presporkovo.sk Roman Fecik Gallery, Zámočnícka 8, 02/5441 4346, www.romanfecikgallery.sk Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave, Fraňa Kráľa 2, 02/5262 5981, www.rcvkba.sk Satelit, galéria Slovenského centra dizajnu, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, 0918 110 247, www.sdc.sk Slovenská filharmónia, Reduta, Nám. E. Suchoňa 1, 02/2047 5233, www.filharmonia.sk Slovenská národná galéria (SNG), Riečna 1, 02/2047 6111, www.sng.sk SNG – Vodné kasárne, Rázusovo nábr. 2 - dočasne zatvorené (rekonštrukcia) SNG – Esterházyho palác (aj kníhkupectvo Ex Libris a Café Berlinka), Nám. Ľ. Štúra 4, 02/2049 6243, www.sng.sk SNG - Hurbanove kasárne, N O P R S Kollárovo nám. 10, 02/2047 6237, www.sng.sk Slovenská výtvarná únia, (galéria Umelka) Dostojevského rad 2, 02/5296 2402, www.svu.sk Slovenské divadlo tanca, Tower 115, Pribinova 25, 02/5464 5811, www.sdt.sk Slovenské múzeum dizajnu, Hurbanove kasárne, Kollárove nám. 10, 0918 110 248, www.scd.sk Slovenské národné divadlo, Nová budova – Pribinova 17, Historická budova – Hviezdoslavovo nám., 02/2047 2111, www.snd.sk Slovenské národné múzeum (SNM), Vajanského nábrežie 2, 02/ 2046 9142, www.snm.sk SNM – Archeologické múzeum, Žižkova 12, 02/5920 7245, www.snm.sk SNM – Historické múzeum, Bratislavský hrad, 02/2048 3110, www.snm.sk SNM – Hudobné múzeum, Brämerova kúria, Žižkova 18, 02/2049 1283, www.snm.sk SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68, Devínska Nová Ves, 02/2049 3103, www.snm.sk SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Žižkova 14, 02/2049 1226, www.snm.sk SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Žižkova 18, Brämerova kúria, 02/2046 9252, www.snm.sk SNM – Múzeum židovskej kultúry, Zsigrayova kúria, Židovská 17, 02/2049 0101, www.snm.sk SNM – Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 02/2046 9154, www.snm.sk SNM – Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, 02/5920 7212, www.snm.sk Slovenské plynárenské múzeum, Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/c, 02/6262 4164, www.spp.sk Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 02/6061 5593, www.rtvs.sk SODA gallery, Školská 9, 0907 853 562, www.sodagallery.sk SPACE, projects / residency lab / store, Šafárikovo nám., 0908 645 998, www.crazycurators.org Spoločenský dom Nivy, Súťažná 18, 02/5596 0861, www.cultus.sk Spoločenský dom Prievoz, Kaštieľska 30, 02/4363 0230, www.cultus.sk Spoločenský dom Trávniky, Nevädzová 6, 02/4363 0594, www.cultus.sk Stará tržnica, Nám. SNP 25, 0903 707 913, www.staratrznica.sk Staromestská knižnica, Blumentálska 10/a, 02/5564 2437, www.starlib.sk Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Františkánske nám. 7, 02/5443 3335, www.staremesto.sk Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19, 02/5477 7366, www.staremesto.sk Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14, 02/5249 6822, www.staremesto.sk Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác, Ventúrska 9, 02/5443 0615, www.staremesto.sk Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská 21, 02/4437 3771, www.skvajnorska.sk Stredoeurópsky dom fotografie, FOTOFO, Prepoštská 4, 02/5441 8214, www.sedf.sk Štúdio 12 – Štúdio pre novú drámu, Jakubovo nám. 12, 02/2048 7602, www.studio12.sk Štúdio L+S, Nám. 1. mája 5, 02/5296 7552, www.studios.sk Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Kapucínska 7, 02/5930 7111 www.iicbratislava.esteri.it Teatro Wüstenrot, Istropolis, Trnavské mýto 1, 02/5022 8739, www.gedur.sk The Square, Tržnica, Trnavské mýto, 0903 622 222, www.thesquare.sk Travel Gallery, Panská 33, CK Aeolus, 02/5441 5668, www.aeolus.sk Turistická informačná kancelária (TIK), Devínska Nová Ves, Istrijská 49, 02/6477 0260, www.tikdnv.sk Turistické informačné centrum – Bratislavská organizácia CR, Klobučnícka 2, 02/16 186, www.visitbratislava.sk Univerzitná knižnica v Bratislave, Multifunkčné kultúrne centrum (MFKC), Michalská 1, 02/2046 6105, www.ulib.sk V-klub, Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 02/2047 1217 www.nocka.sk/v-klub Via Cultura – Inštitút pre kultúrnu politiku, Pisztoryho palác, Štefánikova 25, 0907 104 148, www.viacultura.sk Vodárenské múzeum BVS, Devínska cesta 1, 02/6020 1915, www.vodarenskemuzeum.sk Vysokoškolský klub Elam, Staré Grunty 53, www.elam.sk Vysokoškolský klub Unique, Staré Grunty 36, Mlynská dolina, 0948 058 405, www.unique.sk ZUŠ sv. Cecílie, Chlumeckého 10, 02/4341 0702, www.zusc.sk Židovské komunitné múzeum, Heydukova 11 – 13, 02/5441 6949, www.synagogue.sk KINÁ: Artkino Za zrkadlom, Rovniankova 3, Petržalka, 02/6383 6764, 0902 647 079, www.kzp.sk Cinema City Slovensko, 02/6820 2222, www.cinemacity.sk Aupark – Einsteinova 20, Petržalka Eurovea – Pribinova 8, Staré Mesto Polus – Vajnorská 100, Nové Mesto Cinemax Bory, NC Bory Mall, Lamač 6780, 0918 984 166, www.cine-max.sk Foajé, Štefánikova 16, 0907 626 627, www.foaje.net Kino Nostalgia, SD Nivy, Súťažná 18, www.nostalgia.sk Kino a FK Igric, DK Dúbravka, Saratovská 2/A, Dúbravka, 02/6920 3040, www.dkdubravka.sk Kino Film Europe, Pisztoryho palác, Štefánikova 25, 02/5465 0824, www.filmeurope.sk Kino KLAP, FTF VŠMU, Svoradova 2, 0910 325 802, www.facebook.com/kinoklap Kino Lamač, Malokarpatské nám., Lamač, www.kina.biznisweb.sk Kino Lumière, Špitálska 4, 0917 105 855, www.navstevnik.sk, www.aic.sk/kinolumiere Kino Mladosť, Hviezdoslavovo nám. 17, 02/5443 5003, www.kinomladost.sk Kino Rača, Nemecký kultúrny dom, Barónka 3, Rača, 02/4911 2438, www.kinoraca.sk Š T U V Z strana 61 5/2016 adresár kultúrnych inštitúcií

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

Názov sekcie strana 62 5/2016 HLAVNÉ NÁMESTIE | BRATISLAVA KORBEN DALLAS FALLGRAPP w w w. e u r o pa . s k | # E u r o p e D ay 9. máj 2016 10:00 22:00

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

názov sekcie strana 63 5/2016 PONDELOK 9. 9 5. / / 10.00 – 13.00 ŠTÚD ŠTÚDIO IO O O 12 12 IVA IVAN V N VYRY RY YRYP PAJEV maj majstr t ovská ká lek ek lekcia ci c c rus u kého dram amati atika ka ka k a a tohtor toročn očn očného ého é éh pat p rón óna f a fest est tiva ivalu lu spojená á s prezen entác táciou iou zbo orní rníka ka jeho h o h hi ier ier v v s slovensko kom jaz azy zyk ku ku tl tlmoč mo ené né d do slove e o nči nč ny / 16.00 DIVADLO SĽUK U Si Silv lvia ia Vollmannová vá vá: : : JA ASN SNE, E, V V PO PO OHO HO ODE DE Réž éžia: ia: Si S lvi lvia a Vol o lma lmanno nn vá vá á Mestsk ké d é d é diva ivadlo d dlo Žilin lina a / 19. 19.00 0 SLOV SLOV SLO ENSK ENSKÉ É NÁRO RODN DNÉ NÉ DIVA DIVADLO O – – ŠTÚD ŠTÚDIO IO O Ew Ewal ald d Pa Palm lmet etsh sh s of ofer er: : HA AML MLET ET E J JE E MŔ Ŕ ŔTV VY Y – FA FAUS US ST T JE JE HL LA LADN DNÝ Réžia: : S Sveto oz zár Spruša ansk nsk ký ý ý a Braňo ňo o H Hol oliče iče č k k k Divadlo A o A Andr nd ndreja eja Bagara v v Nit Nit N re e re / + OTVOREN ENIE IE FESTIVALU UTOROK 10. 5. / 11.00 ŠTÚDIO 12 INT IN RODUCTION dra dra d d mat turg urgická rada fes fe tiv tivalu lu pr reds e tav ta uje uj súť sú ažn ažn žné i é insc sc ns ená ená enácie ci cie ci v v v v ang ang ang nglic lic lic lickom kom m kom ko ja ja jazyk zyk zy u u / / 15.00 00 DIVADLO O O DLO ARÉN ARÉNA A Dav Da id d Ja Jař J ab: b: OBE OB B Ť Ť Réž Réžia: ia: D Da avid vid J Ja Ja J řab řab Div Div vadl adl d adlo A o A o Aréna, , Bratislava / 20 20.00 00 A A A4 4 – PRIE PRIE PRIESTOR STO SÚČA SÚČAS SNEJ SNEJ KULT K ÚRY RY EX EXTR TR RAK AKTY TY A NÁ NÁ ÁHR HRAD A Y Aut Aut A ori ori a a úči ú nku ujúc júci: i: Ing Inge H e Hrub rubani aničov čová, á, Ľub u o B Burgr, Milan Cha Cha C C lmo lmovsk v ý, Vla Vl d do d do do Zb Zboroň Div D Div D D adl ad adlo o S o kRAT, Bra Bra Bratis tis tisla av la a STREDA 11. 5. / 10.00 0 – 15.00 GOETHEHO INŠTITÚT ÚT ÚT T Ú QUO VADIS S DIVADE D LNÁ NÁ NÁ Á LNÁ K KR KRITI ITI TIKA KA A A KA A DIV D ADE AD DE DE E EL LNÉ LNÉ ČAS ČAS ČAS ČASOP O OP OPI OPI PISY SY med med d edz zin zináro árodné ko kol ko ko o okv okvium ium sp spoje ojené né s s dis iskus kusiou iou tl tl tl l t m m močené né do do sl slove ovenči nčiny ny / / 16. 16. . . .0 0 00 a a 21.30 ŠTÚ ŠTÚ ÚD ÚD ÚD Ú Ú IO 12 To To To To Tom m máš Procházka, a, Pe et te er r Ti Tila lajč jčík ík: : KA KA AFK FKA. A.DR DREA EAMI MING NG G. . Aut Aut u ori a úči účinku nkujúc úci: i: Tomáš Procházka, Peter Til Ti ajčík / 19.00 DIVADLO DLO SĽUK Sl láva D Daubnerová á: SOLO L LAM MEN ENTO TOSO O Réžia: i Sláva á Daubne nerov ro á ŠTVRTOK 12 12 12 2 1 . 5. / / / 10. 10 00 0 0 ŠTÚD TÚDIO I 12 12 2 12 THE THE THE HEORY ORY O EV EV V V EVENT ENT E predná dn dná dnáška šk š re re reži žis žis ž éra éra Dina a M M Must st t u af afića a a o o o súč súč časn s asne ej ej div divade de delne lne nej j scé céne ne Bos Bosny ny a a Her He ceg cegovi ov ny ny tlm tlmoče očené né do do slo sloven venčin činy y / 13. 3 00 SLOVENSKÉ É NÁRO ODNÉ DIVADLO – ŠTÚD DIO Pe Pete ter r Pi Pišť šťan anek ek: : RI RIVE VERS RS O OF F BA BABY BYLO LON N Réžia: Diego g de Br rea Činohra Slovens n kéh ho o národného divadla, , Bratislav la a / / / / 17.00 00 KINO KINO KINO KINO KIN LUMIÈRE E NA NA NA NA CES C TE pro projek jek jek ekcia cia ci c filmu u Réž Réž éž éžia ia ia: ia: Ja Jasmila a a Žba Ž Ž nić č če če če české ské sk s s s titulky ky / / / / / / 19 19 19. 19 19 1 00 00 00 DIVA DIVA A ADLO DLO DLO DLO O O DLO ASTO ASTO O O O ORKA RKA RKA RKA KORZ KORZ Z ZO O O O O O ´ ´ ´ ´ ´90 90 90 90 90 Mic Micha ha al al al al Va V V jdi jdi jdi j čka čka č č a a a kol kol kol ol.: : .: .: .: JA AMA MA MA M M M M M DER ER RAV AV AVÁ Á Á Réž Réž ž Réž Ré ia ia ia ia a: a: a a: Mi i i ich cha cha cha ch chal V l V V l V l Vajd jd ajd d d jdičk ičk k k ičk ič i a Di Div v v v vadl ad ad ad dl dl dlo A o A A ASTO STO ST ST RKA RKA RKA RKA Kor or orzo zo zo ´ ´90 ´90, B , B B B Brat rat rat ratisl isl sl slav ava ava av a ava PIATOK 13. 5. / 10.00 ŠTÚDIO 12 Tan T ja Šljivar: SME AK A O TÍ, PRED KTO KTORÝM RÝMI N I ÁS ROD RODIČI IČ A V A AROVALI pre prezen z tác tá ia knihy h za za úča účasti autorky tlmoče č né do slovenčin ny y / / 16. 16.00 00 SLOV SLOV S EN EN N N NSK NSKÉ É É NÁRO NÁRO NÁRO Á D DNÉ DNÉ D D DIVA DIVADL D DL LO LO – – MODR MO MO MODR ODRÝ Ý Ý Ý Ý Ý Ý SALÓ SALÓN N TRO TRO TRO TRO T T J J JB B BO JB B J J ins ns in cen e cen cen enova ova ova ova ané né né né čít čít č čít ítani ani ani nie e e e fin finálo l výc vých t h text xtov ov ov súť súťaže aže Dr Dráma áma 20 2015 15 / / 17.00 KINO LUMIÈRE EPIZÓDA ZO ŽIVOTA ZBERAČA ŽELEZA projekcia filmu Réž žia: Danis Tanović české titulky / / 19.00 SLOV SLO SLO SLO ENSKÉ NÁRODNÉ DI D DIV VA DI DLO – ŠTÚD DIO Bi Bi Bilj lj ljan ana Srblja anović: CU CU U CU C DZ D IE S SRD R CE AL AL L LEB EB B E E E E O O DI DI DI DI D VA VA VA VA VADE DE DE D DELN LN L Á Á RO RO RO RO RO RO ROZ Z Z Z ZP ZP Z RA A A A AVA VA VA VA A O O HRANICI Réž žia: ia: Di D no no Mus Mus Mustaf ta ić ć ART HUB – Ce C C ntrum pre vý v sku k m a m m m podporu u scénic nickýc k k h umen en en e í, Sarajevo slovenské titulky / 21.00 SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO – MODRÝ SALÓN SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN všetky ky in i insce sce sc nác ác cie i sú uvádzané s anglickými titulkami W WW W WW W W. N NO OV VA AD D DR R R R RA AM MA A A . .S S SK K N N NO O OV VÁ Á Á D D DR R R RÁ Á ÁM M MA A / / /N N NE E EW W W D D DR R RA A A AM M MA A A F F FE E E ES S S ST T TI I IV V V VA A A AL L L 9 9 9. .– – –1 1 13 3 3. . . M M M MÁ Á ÁJ J J J 2 2 2 20 0 0 01 1 1 16 6 6 6 B B BR R RA A AT T T TI I IS S S SL L LA AV VA A A Hlavní uspor po iadatelia Partn Partne rtne P ri i Mediálni par i pa tneri eri Záštit Záštitu nad u nad festiv festivalom alom prevza prevzal prim l primáror m áror mesta esta Bratis Bratislava I lava Ivo Nes vo Nesro rovnal Záštit áš u nad progra g movou sekcio ekciou Focus Focus Bosna a Herce Hercegovina prevza vzala la veľvys veľvyslankyň lankyňa B a Bosny a Herceg Hercegoviny na na Slo Slovensku so u sídlom v Prahe J. E J. E. Danka Savić Sa S podporou Divade Divadelný ús lný ústav je t štátnou príspevkovou organi ganizáciou záciou zriad zriadenou M eno inisterstvom vom kultúr l y Slov ovenskej enskej repub republiky lik Sprievodný program festivalu z u z z vere verej verejných zdrojov podp poril Fond na podpo dpo poru um ru ru umenia FOTO nora-jakub.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/

Názov sekcie strana 64 5/2016 VSTUP VOĽNÝ! W W W.EKO T O PF IL M.SK m   ) -áċ] EKOTOPFILM | ENVIROFILM FESTIVAL O TRVALO UDRŽATEĽNOM ROZVOJI 16. 5. – 20. 5. 2016 BRATISLAVA | HOTEL TATRA**** BANSKÁ BYSTRICA | EUROPA SC, CINEMAX VÝNIMOČNE S JANE GOODALL GENERÁLNY PARTNER OFICIÁLNI PARTNERI DESTINAČNÝ PARTNER MEDIÁLNI PARTNERI FESTIVAL PODPORILI AMBASSADE DE FRANCE EN SLOVAQUIE ČLOVEK DOKUMENT PRÍB EH & VAŠA TELEVÍZIA NA CESTÁCH SPOLUORGANIZÁTORI

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-05-2016-175x280-spolu/