In.ba 10/2014http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

Pondelok 6. 10. 2014 Koncert 20:00 SlovenSká filharmónia New Talent 2014 – finále Účinkujú Symfonický orchester Sro a finalisti súťaže Pondelok 6. 10. 2014 rôzne 9:30 SCkav, Zičiho paláC Dramatické tvorivé dielne pre seniorov prvé stretnutie nádejných divadelníkov Sobota 11. 10. 2014 Koncert 20:00 ateliér BaBylon Andreas Varady Trio večer s fenomenálnym mladým gitaristom a rodinným triom EKO OLO októBer patrí SeniorfeStu ekotoPfilm: 80 filmov Z Celého Sveta Jazzáky majÚ štyridSať Unikátne podUjatie: Dni SlovenSkeJ literatúry robert roth v expertoCh o čom SÚ vojtekove deti? Slovak PreSS Photo www.inba.sk zadarmo 10/2014 informačný magazín Bratislavy startuje! EKO OLOEKO OLO BratisLavs Olompiada 2014

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

informačný magazín o Bratislave in.ba Sídlo redakcie: rudnayovo námestie 4 poštová adresa: primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava www.inba.sk e-mail: redakcia.inba@gmail.com tel.: +421 2 544 320 56 šéfredaktorka: phdr. henrieta hrubá, sefredaktorka.inba@gmail.com tel.: +421 2 546 422 79 reklama, inzercia, marketing: andrea vavra, redakcia.inba@gmail.com Zástupkyňa šéfredaktorky, zodpovedná za programovú časť: ing. Gabriela mikulčíková, e-mail: gmikulcikova@gmail.com dizajn a grafické spracovanie: mgr. art. katarína harvaníková triad advertising, www.triad.sk jazyková úprava: mgr. alena ješková Za jazykovú úpravu v reklamných vizualizáciách, dodaných z externého prostredia, redakcia nezodpovedá. titulka: foto – rastislav polák projekt in.ba autorsky pripravila a zostavila phdr. henrieta hrubá, programovú časť zostavila ing. Gabriela mikulčíková. vydáva redakcia in.ba, hl. mesto Sr Bratislava. kde nájdete časopis in.ba? v turistickom informačnom centre – Bratislavská organizácia Cr klobučnícka 2, vo front office magistrátu hl. mesta Sr Bratislavy na primaciálnom námestí, na vybraných bratislavských poštách, miestnych úradoch mč Bratislavy, v Shopping palace Zlaté piesky, stojanoch Bratislavského kuriéra, v národnom tenisovom centre, eUrovea Central i – iii, vo firmách ako iBm, Siemens, dell, inG Group, allianz, v hoteloch kempinski, Sheraton, vo vybraných kultúrnych zariadeniach, v mestských knižniciach, v bratislavských galériách a múzeách Snm. október prináša do Bra- tislavy naozaj výnimočné projekty. Zasahujú sféru hudby, vizuálneho ume- nia, divadla, ale aj knižnej kultúry. prvýkrát zažijeme dni slovenskej literatúry, ktoré si určite nenechajme ujsť. festival literatúry, výnimočný nielen svojou šírkou a rôznymi formami, nebude len o knihách, ale najmä o tom, čo je v nich – o živote. čaká nás unikátny hudobný twin city festival Waves. vďaka medzinárodnej dramaturgii a konferencii pre hudobných profesionálov prekračuje hranice štandardného podujatia. aj „fajnšmekri“ jazzu sa v októbri tešia na svoj jubilejný sviatok. mesto bude žiť po štyridsiaty raz legendárnymi Brati- slavskými jazzovými dňami, o ktorých sa rozprá- vame s petrom lipom. pred nami je piaty ročník festivalu Blaf – Bratislava art festival, ktorý päť rokov otvára dvere bratislavských galérií a ponúka návštevníkom bezprostredný kontakt so súčasným vizuálnym umením v rôznych jeho podobách. október však patrí ešte jednej kultúre. tej naj- dôležitejšej. tej, ktorou žijeme a prejavujeme sa v dennodennom živote. k nej patrí aj úcta k star- ším. verím, že ich Bratislava poteší tohtoročným Seniorfestom. henrieta hrubá šéfredaktorka Program podujatí nájdete na: www.dnislovenskejliteratury.sk 15 – 19 október 2014 Stretnite sa s knihami a ich autormi na besedách, čítačkách, koncertoch, divadelných predstaveniach a filmoch. A4 nultý priestor Hlavná pošta Hlavná stanica kníhkupectvá MHD SND Stará tržnica V-klub . .

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

vyberáme ďalej 6 Staroba sa nás dotýka 10 jazzáky majú štyridsať 11 študentská kvapka krvi Za spravodlivú čokoládu! 16 z múzeí a galérií jeseň na výstavách 17 Ce-Za-ar 2014 je opäť tu! 22 eko olo stopa detí neSeparUj Sa – SeparUj! 22 nepela trophy: medzinárodná krasokorčuliarska sútaž 23 Bitka pri lamači z roku 1866 25 nultý ročník konferencie ZeBra 27 Bez papierov v samospráve 29 Slovak preSS photo 30 program 30 festivaly 33 na každý deň 45 výstavy 52 adresár kultúrnych inštitúcií hlavné témy 12 14 4 8 20 in.fokino jaro vojtek: deti sú téma, ku ktorej sa stále vraciam súťažte s in.ba Svoje odpovede posielajte do 9. októbra na redakcia.inba@gmail.com o dve vstupenky na ľubo- voľnú projekciu kina film europe: víťazné filmy ktorých fes- tivalov predstaví v kine film europe prvý ročník festivalu Be2Can? o twin City pass hudob- ného festivalu Waves bratislava (viedeň – brati- slava – vrátane kyvadlovej dopravy): koľký ročník festivalu Wa- ves Bratislava čaká hlavné mesto? o dve vstupenky na koncert andreasa varadyho: ktorý legendárny produ- cent ocenil talent andreasa varadyho? o dve vstupenky na ľubovoľnú projekciu kina lumière: ako sa volá nový film režiséra mira rema, ktorý sa bude v októbri premietať aj v kine lumière? o dve vstupenky na októb- rový koncert metropolitné- ho orchestra: ktorý skladateľ získal prezývku kráľ slovenského tanga? 24 európsky týždeň mobility: je bežec rýchlejší ako auto? literárne info dni slovenskej literatúry Seniorfest Bratislava 2014 28 ekotopfilm 2014 18 divadelné in experti sú v prvom rade o ľuďoch z múzeí a galérií tutanchamon – jeho hrobka a poklady hudobné in.formácie festival Waves

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

o któber – mesiac, ktorý nám asociuje zber zre- lého ovocia, sa stal mesiacom úcty k starším. je symbolom zberu dobrej úrody a pripomí- na nám paralelu zrelosti života. história uvádza mnoho negatívnych následkov, keď spoločnosť neakceptovala staršiu generáciu a nedávala jej dostatočný priestor. krá- li, panovníci, ktorí sa radili len s mladými poradcami, uro- bili nezrelé chyby, zlé rozhodnutia a priniesli nasledovný krach, prehrané boje či postupný zánik spoločnosti. aj preto si treba pripomínať diela starších a vytvárať mož- nosti pre uvedomenie si hodnoty a neustálej potreby seni- orov v rodine, lokálnej komunite či v spoločnosti. hlavné mesto už tretíkrát organizuje Seniorfest, ktorý má kultúrno-spoločenským a vzdelávacím programom potešiť a povzbudiť bratislavských seniorov. v rámci Se- niorfestu 2014 primátor milan ftáčnik opäť ocení aktív- nych bratislavských seniorov: ich spoluprácu pri riadení verejnej správy, ich dobrovoľnícku činnosť, angažova- nosť, zanietenosť pri organizovaní podujatí, pomoc cho- rým ľuďom, ale aj pomoc pri vzdelávaní. hlavné mesto prijalo koncepčný dokument – program aktívneho starnu- tia, ktorý má ambíciu riešiť situáciu starších ľudí, seniorov a starnúcej populácie vo všeobecnosti. dokument vznikol v spolupráci s radou seniorov hlavného mesta, ktorá je poradným orgánom v otázkach postavenia seniorov. 1. 10. 2014 streda 08:00 – 14:00 Deň zDravia Justiho sieň, prízemie Primaciál- neho paláca meranie cukru a cholesterolu s poradňou pripravuje kancelária Zdravé mesto Bratislava v spo- lupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 1. 10. 2014 streda 14:00 – 16:00 oD Pólu k Pólu – Starí ver- zuS mlaDí Zrkadlová sála Primaciálneho paláca diskusiu o tom, kto sú lepší cesto- vatelia, pripravila Ck Bubo. 2. 10. 2014 štvrtok 14:00 – 16:00 Život Diabetika Justiho sieň, prízemie Primaciál- neho paláca prednášku s diskusiou pripravila kancelária Zdravé mesto Brati- slava v spolupráci s asociáciou diabetikov Slovenska. 7. 10. 2014 utorok 9:00 – 13:00 PoDPora zameStnávania Seniorov v bratiSlave Primaciálny palác, 1. poscho- die, zasadačka č. 107 odborný seminár v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a zahraničnou účasťou z viedne a Brna. 16. 10. 2014 štvrtok 16:00 – 18:00 kytiCa PozDravov Zrkadlová sála Primaciálneho paláca koncert detí pre seniorov spojený s vyhlásením ocenenia Senior roka primátorom hl. mesta Sr Bratislavy milanom ftáčnikom. vstup na pozvánky. Záujemcovia môžu kontaktovať miestne kluby seniorov alebo kluby jednoty dôchodcov. 17. 10. 2014 piatok 13:30 – 17:00 hľaDanie koreňov Zrkadlová sála Primaciálneho paláca diskusné fórum s kultúrnym progra- mom v spolupráci s Úradom splno- mocnenca vlády Sr pre národnost- né menšiny – Úradom vlády Sr. moderovaná diskusia o hľadaní kultúrnej a etnickej identity v seni- orskom veku v kontexte medzige- neračného dialógu s vystúpením národnostných kultúrnych telies. 21. 10. 2014 utorok 13:00 – 15:00 meStSký turnaJ Seniorov – kríŽovkárov Primaciálny palác, zasadačka č. 107 Súťaž seniorov v spolupráci s Bra- tislavskou organizáciou jednoty dôchodcov na Slovensku. 22. 10. 2014, streda 14:00 Devočné Diela zo zbierky Sta- reJ kreSby a grafiky v gmb Mirbachov palác, Galéria mesta Bratislavy, Františkánske nám. 11 význam, funkcie a premeny devoč- nej grafiky, tzv. svätých obrázkov. prehliadka s výkladom pre max. 50 ľudí. Zľavnené vstupné pre seniorov 1,50 eUr. Seniorfest bratislava 2014 Program PoDuJatí 4 Želáme všetkým seniorom v bratislave radosť a dobrú zábavu zo Seniorfestu. na obrázku naša 86-ročná čitateľka pani Júlia.

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

23. 10. 2014 štvrtok 15:00 – 17:00 PoDnikanie na DôChoDku Justiho sieň Primaciálneho paláca prednáška s diskusiou v spolupráci s katedrou stratégie a podnikania fakulty managementu Uk a Cen- trom ďalšieho vzdelávania Uk. 25. 10. 2014 sobota 10:00 – 15:00 trh-PiaC-markt Stará tržnica, nám. SNP 25 okrem potravín prinesie aj výstavu kreativita & hobby, burzu koláčikov a vernisáž projektu káva za príbeh – výpovede star- ších spoluobčanov o Starej tržnici a meste v minulosti. v spolupráci s alianciou Stará tržnica a [fjúžn]. 26. 10. 2014 nedeľa 10:00 – 15:00 neDeľná ParáDa Stará tržnica, nám. SNP 25 venované téme ako dobre žiť a starnúť – čerpajúc pritom inšpiráciu z iných krajín a kultúr. program nielen pre seniorov je pokračovaním výstavy a trhu kreativita & hobby, doplnené o diskusie o seniorskom dobrovoľ- níctve, či prvej láske. v spolupráci s alianciou Stará tržnica a [fjúžn]. 29. 10. 2014 streda 16:00 – 18:00 kaŽDý ráD Si zaSPomína – konCert roba kazíka Mestské divadlo P. O. Hviez- doslava Záver Seniorfestu 2014 s primáto- rom hlavného mesta Sr Bratislavy a program o láske, venovaný seniorom. vstupenky cez miestne kluby seniorov a kluby jednoty dôchodcov. 6. 10. – 11. 11. 2014 17:00 – 19:00 Škola SPrávneho DýChania Primaciálny palác, zasadačka č.107 šesťtýždňový cyklus prednášok s nácvikom dýchania v spolupráci s biomedicínskym inžinierom, pri- pravila kancelária Zdravé mesto Bratislava. (6. 10., 13. 10., 21. 10., 27. 10., 3. 11. a 11. 11. 2014) kniŽniCe v októbri Pre Seniorov Počítačová škola pre seniorov – týždenné bezplatné kurzy pre začiatočníkov. prihlasovanie na pracoviskách mestskej knižnice alebo čísle 02/5443 1316. kapa- cita obmedzená. bezplatný zápis do knižnice novým čitateľom nad 60 rokov vo všetkých pobočkách Staromest- skej knižnice. internet a e-mail pre seniorov – kurz počítačovej gramotnosti pre seniorov z cyklu Zelená pre seniorov sa uskutoční v dňoch 6. – 10. októbra od 9:00 – 13:00 v pobočke Staromestskej knižnice na panenskej. Prednáška o finančnej gramot- nosti pre seniorov pod názvom ostrov pokladov sa uskutoční 21. októbra o 14:30 v Senior- centre na Záhrebskej. angličtina pre seniorov (pokro- čilí) – kurzy anglického jazyka pre seniorov s lektorkou B. havlí- novou orgnizuje miestna knižnica petržalka každý štvrtok 17:15 – 18:45 v pobočke na prokofievo- vej 5. kontakt: 02/6382 6203 výber z PoDuJatí, ktoré PriPravili meStSké čaSti: Dúbravka 1. 10. 2014 streda 17:00 – 19:00 rok v Dúbravke DK Dúbravka, Saratovská 2/A Slávnostný galavečer pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Účinku- je ZUš e. Suchoňa, dfS klnka a dúbravanka. prezentácia činnos- ti 4 denných centier seniorov. lamač 10. – 12. 10. 2014 v sobotu od 9:00, v nedeľu od 11:30 bitka Pri lamači z roku 1866 Pri Krematóriu rekonštrukcia prusko-rakúskej bitky PetrŽalka vstup na všetky podujatia voľný 6. 10. 2014, pondelok 16:00 kytiCa PozDravov DK Zrkadlový háj, Rovnianko- va 3 otvorenie festivalu s melódiami seniorského speváckeho zboru moderuje nora Beňačková. 7. 10. 2014, utorok 15:00 neStarnúCe melóDie DK Zrkadlový háj, Rovnianko- va 3 tanečno-zábavné popoludnie v country štýle s hS Belasí a ta- nečnou skupinou Saltarello. 8. 10. 2014, streda 9:00 StolnoteniSový turnaJ Centrum voľného času, Hrobá- kova ul. finálové stretnutie o pohár starostu 8. 10. 2014, streda 17:00 Premeny DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 vernisáž výstavy amatérskych umelcov – práce z dreva, drôtu, slamy. 9. 10. 2014, štvrtok 10:00 Danube Story – DunaJSký Príbeh DK Lúky Vígľašská 1 premietanie dokumentárneho fil- mu od prameňa rieky po jej ústie pretkané príbehmi ľudí spojené s besedou s autormi. 9. 10. 2014, štvrtok 16:00 PetrŽalSká SvaDba DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 humorné spracovanie svadby v podaní petržalských seniorov. réžia: patrícia Žáčiková, hudobné úpravy: pavol vakoš 10. 10. 2014, piatok 10:00 Pétanque Areál reštaurácie Rančík, Staro- hájska ul. Súťaž pre seniorov 12. 10. 2014, nedeľa 15:00 neDeľný čaJ o treteJ DK Lúky Vígľašská 1 tanečno-zábavné popoludnie s hS Saturn 13. 10. 2014, pondelok 15:00 roky PreD oPonou CC Centrum Jiráskova 3 posedenie s Gizelou oňovou 13. 10. 2014, pondelok 17:00 volali Ste záChranku? Miestna knižnica Petržalka, pobočka Vavilovova 26 Beseda s mUdr. v. dobiá- šom, prezidentom Slovenského červeného kríža, záchranárom a petržalčanom o jeho knihe. 14. 10. 2014, utorok 10:00 beSeDa S tomáŠom Janovi- Com Miestna knižnica Petržalka, pobočka Dudova 2 Beseda s tomášom janovicom a deťmi zo Zš na dudovej ul. o jeho tvorbe. 15. 10. 2014, streda 9:30 SPomienková vyCháDzka Pred DK Zrkadlový háj, Rov- niankova 3 návšteva cintorína vojakov 1. sv. vojny a bunkra BS8 z 2. sv. vojny spojená s opekaním. 15. 10. 2014, streda 10:00 moJka, JoJka, komínová Striga a baranček albert Miestna knižnica Petržalka, 5

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

nadácia SoCia na jeseň pravidelne oslovuje verejnosť kampaňou Staroba sa nás dotýka. mladším približu- je realitu starnutia ako prirodzeného procesu, strednej generácii pripomína zodpovedný prístup k seniorskému veku svojich rodičov a aj k svojej vlastnej budúcnosti, seniorov motivuje na aktívny prístup k životu. kampaň lienka pomoci pomáha získať finančné prostriedky na rozvoj terénnych a ambulantných služieb pre seniorov odkázaných na pomoc iných. finančné prostriedky získané prostredníctvom verejnej zbierky lien- ka pomoci skvalitňujú služby, ktoré pomáhajú seniorom stráviť starobu tam, kde to všetci máme najradšej – doma. verejnosť môže podporiť zbierku viacerými spôsobmi:    prispením do prenosných pokladničiek dobrovoľníkom v uliciach (3. 10. 2014)    zaslaním SmS v hodnote 2 € na číslo 823 v sieťach všetkých operátorov    zaslaním ľubovoľnej sumy na číslo účtu 2621828221/1100, iban: Sk5011000000002621828221 novinkou tohtoročnej kampane je predstavenie nové- ho konceptu podpory, ktorý dáva verejnosti možnosť prispieť na dobrú vec a súčasne získať zaujímavú od- menu. ambasádorka kampane dominika Cibulková za príspevok na lienku pomoci ponúka účasť na tenisovom turnaji australian open 2015. podmienkou je registrá- cia a príspevok prostredníctvom webovej stránky www. prizeo.sk. viac informácií: www.lienkapomoci.sk Staroba sa nás dotýka pobočka Furdekova 1 Beseda autora rudolfa dobiáša s deťmi jednej z petržalských základných škôl o jeho knihe. 15. 10. 2014 streda 11:00 – 13:00 návŠteva ateliéru DK Lúky Vígľašská 1 prezentácia prác výtvarného ateliéru pre seniorov a so seniormi 16. 10. 2014 štvrtok 15:00 – 16:30 tanCuJeme Pre raDoSť a zDravie DK Lúky, Vígľašská 1 tanečná škola pre seniorov pod vedením v. Sádovskej 16. 10. 2014, štvrtok 17:00 moJe SkúSenoSti za Sveto- veJ voJny Miestna knižnica Petržalka, pobočka Vavilovova 26 Beseda o knihe jozefa klempu moje skúsenosti za svetovej vojny. denník československého legioná- ra z rokov 1914 – 1920. 17. 10. 2014 piatok 9:30 – 12:00 rozum Do hrSti DK Lúky, Vígľašská 1 Súťažno-zábavné dopoludnie pre seniorov so spoločenskými hrami 17. 10. 2014 piatok 14:00 – 20:00 Jablkobranie DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Zábavno-súťažné podujatie pri príležitosti medzinárodného dňa jablka (súťaž o najlepší jablčný ko- láč, najkrajšie vyzdobené jablko), tvorivá dielňa pre seniorov s deťmi na tému jablko, prezentácie výrob- kov a tovarov spojených s jablkami a kultúrnym programom. 19. 10. 2014, nedeľa 15:00 neDeľný čaJ o treteJ DK Lúky Vígľašská 1 tanečno-zábavné popoludnie s hS kartágo trio a tanečnými ukážkami seniorov pod vedením v. Sádovskej. 20. 10. 2014, pondelok 17:00 galakonCert la gioia DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Záverečný program Seniorfestu s vystúpením la Gioia rača 12. 10. 2014, nedeľa 16:00 račianSke Žblnky Nemecký kultúrny dom, Ba- rónka 3 račianske žblnky vlnky – program s majou velšicovou 26. 10. 2014, nedeľa 16:00 tanečná zábava Nemecký kultúrny dom, Ba- rónka 3 tanečná zábava pre seniorov s hudobnou skupinou exe live ruŽinov 4. 10. 2014, sobota 14:00 retro na niváCh Pre Seni- orov Spoločenský dom Nivy, Súťaž- ná 18 Zábavný program pre seniorské kluby 16. 10. 2014, štvrtok 14:00 z úCty k vám DK Ružinov, Ružinovská 28 hudobno-tanečný program pri príležitosti mesiaca úcty k starším jednoty dôchodcov Bratislava 2. 22. 10. 2014 streda 9:00 – 17:00 Deň Seniorov v ruŽinove DK Ružinov, Ružinovská 28 3. ročník 26. 10. 2014, nedeľa 17:00 konCert Pre Seniorov ruŽi- nova SD Nivy, Súťažná 18 Účinkuje orchester BratiSlava hot SerenaderS (vopred pri- hlásiť na tel. čísle 02/4828 4451 do 17. 10. 2014) Staré meSto 1. 10. – 31. 10. 2014 v čase výpožičných hodín kráSa Staroby, Staroba v kráSe Staromestská knižnica, poboč- ka Panenská 1 výstava ručných prác klientov Seniorcentra na podjavorinskej ul. a zariadenia pre seniorov ohel david na Svoradovej ul. 3. 10. 2014, piatok 17:00 zaPlavenie Ticho a spol, Školská 14 predpremiéra divadelnej hry, groteskná feéria pre 4 hercov a čas. autori: miloš janoušek, viki janoušková. vstup voľný do naplnenia sály. 12. 10. 2014, nedeľa 17:00 alvaro CorDoba Hudobný salón Zichyho palá- ca, Ventúrska 9 koncert majstra klasickej gitary z Uruguaya, vstup voľný do napl- nenia sály. 14. 10. 2014, utorok 15:30 Storočný Starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác, Ventúrska 9 filmové predstavenie švédskej komédie, vstup voľný 6

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

7 Október 23 241949 2014 Slovenská filharmónia 66. koncerná sezóna www.filharmonia.sk 23. a 24. 10. 2014 Koncertná sieň SF, 19.00h Slávnostné koncerty k 65. výročiu založenia SF LIENKA POMOCI je verejná zbierka nadácie SOCIA. Pomáha skvalitňovať sociálne služby pre seniorov. Vyzbierané prostriedky podporia projekty opatrovania na pomoc odkázaných, chorých a osamelých seniorov v ich domácom prostredí. Viac na www.lienkapomoci.sk | www.socia.sk www.prizeo.sk | facebook.com/lienkapomoci.sk S LIENKOU P OMOCIPRISPE JETENADÔST OJNÚSTAROBU staRAt sa jevýhRA POSTARAJ SA O STARKÝCH, ABY MOHLI PREŽIŤ STAROBU DOMA. PRISPEJ CEZ WWW.PRIZEO.SKAVYHRAJ VIPVÝLET NAAUSTRALIAN OPEN 2015. kprotinožcomS DOMINIKOU CIBULKOVOU

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

hudobné in.formácie h udobných festivalov je v našej krajine z roka na roka viac. a to je dobre. podujatie Waves Bratislava je napriek tomu unikátom. vďaka intenzívnej medzinárodnej dramaturgii a konferencii pre hudobných profesionálov totiž prekračuje hranice „štandardného“ festivalu. v dňoch od 3. do 5. ok- tóbra príde do Bratislavy vyše 90 umelcov z dvad- siatky rozličných krajín a viac ako 500 zahraničných hudobných profesionálov. festival Waves Bratislava 2014 patrí bez akýchkoľvek pochýb ku kultúrnym vrcholom jesene. aj preto si zaslúži pozornosť poslu- cháčov, návštevníkov koncertov aj domácich zástup- cov hudobnej brandže. viac o jedinečnom podujatí s medzinárodným presahom in.ba prezradil riaditeľ festivalu Waves Bratislava, tibor holoda.   Nadchádzajúci ročník so sebou prinesie nie- koľko noviniek, poviete nám o nich viac? Zásad- nou je rozšírenie programu na dva dni, čím festival ponúkne ešte komplexnejší pohľad na aktuálnu eu- rópsku hudobnú scénu. viac ako 90 umelcov z celej európy tak bude mať príležitosť odprezentovať svoje kvality širokej verejnosti ako aj odborníkom z bran- dže. dôležitá zmena nastane aj v programe Waves music Conference, ktorá sa tento rok podelí rovným dielom medzi oba sesterské festivaly. Bratislavská časť konferencie sa uskutoční v piatok 3. októbra v priestoroch hotela Crowne plaza, iba na skok od festivalového centra na námestí Snp.   Ako by ste čitateľom, ktorým spojenie show- case festival nič nehovorí, vysvetlili tento pojem? Showcaseový festival funguje väčšinou na princípe kratších 40 – 45 minútových vystúpení kapiel, ktoré sa týmto spôsobom predstavujú predovšetkým od- borníkom. na takéto vystúpenia majú zároveň prí- stup fanúšikovia, verejnosť, takže hudobní profesio- náli vidia tieto kapely v ich prirodzenom prostredí. prvý taký festival bol asi SxSW v texase, v európe sú najznámejšie showcaseový festivaly eurosonic v Gro- ningene, the Great escape v Brightone, mama v pa- ríži či reeperbahn v hamburgu.   Čakajú nás veľmi rôznorodé koncerty, čo po- núknu? Určite jedinečnú šancu objavovať novú hudbu a potenciálne hviezdy hudobného neba budúcnosti. okrem iných sa predstaví projekt handmade rakúskeho perkusionistu manu delaga, ktorý sa blysol spoluprá- cou na ostatnom albume, a turné Biophilia islandskej hviezdy Björk. domácu scénu budú reprezentovať napríklad korben dallas, lavagance, amo & band, talkshow, youcoco, foolk, ján Boleslav kladivo, au- tumnist a ďalší. mimoriadna pozornosť bude tento rok venovaná dvom krajinám reprezentujúcim motto festiva- lu east meets West – Chorvátsku a holandsku. obom bude v hudobnom i konferenčnom programe venované špeciálne miesto a predstavia viacero svojich umelcov.   Váš festival je intenzívne prepojený s rovno- menným viedenským podujatím. Ako došlo k tejto spolupráci? Už pri zrode myšlienky usporiadať Waves vienna sme sa o možnosti „twin city podujatia” bavili s ľuďmi, ktorí stoja za Waves vo viedni. Už dávnejšie som mal podobný projekt rozpracovaný „na papieri”, no nikdy sme nemali kapacity, zdroje či vhodné okol- nosti sa do toho pustiť. Waves vienna teda vznikol ako samostatný festival už v roku 2011 a minulý rok to na- koniec na poslednú chvíľu vyšlo tak, že sme v Bratislave urobili nultý ročník a naplnili pôvodnú predstavu festiva- lu v dvoch hlavných mestách, reprezentujúcich prepoje- nie bývalého Západu s bývalým východným blokom.   Zaujímavá je aj konferencia pre hudobných profesionálov, v čom sa oproti minulému ročníku posunie? na rozdiel od minulého ročníka, kedy sa v Bratislave konali len dve panelové diskusie, sa tento Festival Waves: Bratislava sa premení na mesto hudby 8

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

rok konferencia delí rovným dielom medzi obe ses- terské podujatia, Waves vienna a Waves Bratislava. po prednáškach a diskusiách, ktoré sa budú konať vo viedni 2. októbra, sa konferencia v piatok 3. októbra presunie do priestorov hotela Crowne plaza v Brati- slave. diskutovať sa bude aj o témach: ako preraziť za hranice lokálna, čo chýba slovenským klubom, hu- dobník ako značka, úloha manažéra v krásnom no- vom svete hudobného biznisu, budúcnosť príjmov hu- dobníka či tzv. posluchové sessions, kde budú môcť hudobníci získať okamžitú spätnú väzbu na svoju tvorbu od profesionálov zo zahraničia. Waves music Conference navštívi v Bratislave tento rok viac ako 500 zahraničných reprezentantov hudobného bizni- su, preto predstavuje ideálne miesto na výmenu skú- seností a možné stretnutia s kľúčovými osobnosťami.   Aká je hlavná myšlienka vášho festivalu? ak by som to mal zhrnúť do jednej vety, asi by to bolo napomáhať zvyšovaniu hudobnej rozmanitosti vo sve- te hudobného biznisu, kde dominuje anglo-americká produkcia – či už z hľadiska žánrového, alebo jej geografického pôvodu. v širšom kontexte vyzdvihnúť najmä európsku hudbu pochádzajúcu z rôznych kútov nášho kontinentu a napomôcť jej väčšej cirkulácii, či už v mediálnom prostredí, alebo v živej podobe na festivaloch a koncertoch. v neposlednom rade napo- môcť profesionalizácii domácej hudobnej brandže a jej reprezentantov a zároveň – okrem samotného predstavenia na koncertoch – umožniť im prirodzené napojenie na existujúce európske hudobné trhy najmä prostredníctvom networkingu v rámci našej konferen- cie, čím sa zvýšia šance na jej úspech v zahraničí.   V čom sú v rámci zahraničnej konkurencie je- dineční slovenskí interpreti? dobrá pesnička bude vždy dobrou pesničkou, aj keď to bude napríklad „len" štandardný rock\'n\'roll či drum\'n\'bass. máme tvorcov, ktorí sú úspešní v globálnom meradle, pri- čom nejakú zásadnú originalitu alebo stopy po re- gionálnej hudobnej tradícii v ich tvorbe nenájdete. napriek tomu sú však dobrí a úspešní, a to nie je málo. pritom však nevravím, že originálne spracova- ná slovenská hudobná tradícia nemôže mať šancu na úspech. práve naopak, ja budem medzi prvými, kto niečomu takému bude tlieskať.   Čo by si z Waves Bratislava mali odniesť poslu- cháči a čo hudobní profesionáli? návštevníci by si ideálne mali odniesť poznanie, že objavovať v hudbe nepoznané, navyše v živej, koncertnej podobe, je prí- jemným dobrodružstvom. hudobní profesionáli zasa prinajmenšom poznanie, že v dnešnej dobe okamžitej dostupnosti digitálneho obsahu nie je všetko stratené, že existujú nové cesty a prístupy, ako v tomto krásnom novom svete existovať a uživiť sa. aby odchádzali mo- tivovaní a naštartovaní do ďalšej práce na sebe a pre nachádzanie inovatívnych spôsobov, ako sa prirodze- nou cestou dostať priamo k poslucháčom, ktorých si dokážu konvertovať na lojálnych fanúšikov. pripravil robert Pospiš 9 LA Bratislava Art Festival blafsk Umenie pre masy? Umenie pre umenie, aj umenie pre masy sú rovnako absurdné. Navrhujem umenie pre Boha. Jean Cocteau Bratislava Art Festival – BLAF sa koná pod záštitou Milana Ftáčnika, primátora hlavného mesta SR Bratislavy. hlavní partneri mediálni partneri v spolupráci s

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

jazzáky majú styridsat l egendárny festival. bratislavské jazzové dni (bJD) prinášajú do hlavného mesta už štyri desaťročia to najlepšie zo sveta jazzu. významné jubileum si zaslúži veľkolepú oslavu. program plný zahraničných hviezd, domáca jazzová špička aj mladé talenty. „jaz- záky“ nie sú iba obyčajným festivalom, už roky totiž ak- tívne vytvárajú slovenskú jazzovú scénu. hugh maseke- la, robert Cray, joe locke, john Scofield trio, mike Stern alebo victor Wooten. to sú najväčšie hudobné magnety štyridsiatych Bratislavských jazzových dní (23. – 26. 10). atmosféra tohto výnimočného festivalu však vždy stála aj na vernom publiku. aj o ňom sa in. ba porozprávala s jedným zo zakladateľov Bjd, spevákom a neúnavným jazzovým propagátorom, petrom lipom.   BJD oslavujú štyridsiatku, aký je to pocit pre jedného z ich zakladateľov? mám dobrý pocit, viem, že sme festival a jazzovú hudbu ukotvili do kul- túrnej histórie Slovenska a Bratislavy. verím, že sme pre jubilejný festival pripravili program, ktorý bude pre našich návštevníkov jedinečný.   V čom budú štyridsiate BJD výnimočné? okrem zvyčajných troch dní, ktoré budú v inchebe, sme pripra- vili koncert na štvrtý deň, a to je úplná novinka. vo štvr- tok 23. 10. bude v Starej tržnici večer slovenského jazzu.   Na aké koncerty sa teda môžeme tešiť? Kto je vaším osobným favoritom? príde hugh mase- kela – africká ikona jazzovej hudby – a robert Cray, ktorý je kráľom blues. kenny Washington. Som tro- chu vysadený na vokalistov, a preto sa teším na tohto speváka. vystúpi ako hosť zoskupenia, ktoré vedie vibrafonista joe locke.   Na základe čoho ste zostavovali dramaturgiu aktuálneho ročníka? ten kľuč je už celkom vyskúša- ný. dramaturgia festivalu je trochu odlišná od bežnej koncertnej dramaturgie. obyčajný usporiadateľ si jednoducho vyberie z ponuky umelca na deň, ktorý má interpret v rámci turné zatiaľ voľný. my máme pevný termín a na ten musíme zabezpečiť 15 umel- cov. a takto to robíme každý rok a po celý rok.   Zaspievate si na jubilejných „jazzákoch“ aj vy? asi áno, v rámci slovenského večera.   Bratislavu má váš festival už vo svojom názve. Kedysi sa konal v kultovom PKO, dnes v Inche- be. Ako hodnotíte zmenu priestoru s odstupom času? ak trochu zabudneme na emócie, tak musím priznať, že už prvý rok po prechode do incheby sme zistili, že Bjd sa dajú robiť aj v inom priestore, nielen v pko. tých faktorov, ktoré ten pocit potvrdzujú, je dosť. nielen prístupnosť, ale aj samotný priestor, jeho akustické vlastnosti a možnosti jeho kultúrnosti, ale najmä to, čo sa deje za scénou. tam nastali zásadné zmeny k lepšiemu.   Prečo by mali prísť na tohtoročné Bratislavské jazzové dni aj tí, ktorí o jazze veľa nevedia? lebo je šanca, že spoznajú a obľúbia si tú najvzrušujúcej- šiu hudbu v jej rôznorodých podobách tak, ako sa hrá na celom svete.   V programe BJD sa za štyri desaťročia vystrie- dalo hneď niekoľko jazzových legiend. Ktorý z koncertov bol pre vás ten najsilnejší? opäť to budú speváci. kurt eling, al jarreau, Bobby mcferrin, ale rád spomínam aj na klaviristu michela Camillo.   Dôležitú úlohu má na pódiu BJD aj sloven- ská jazzová scéna. Kam sa podľa vás za tie šty- ri desaťročia posunula? napriek tomu, že jazz tu nemá oficiálne postavenie, máme množstvo zaujíma- vých hudobníkov, ktorí dnes hrajú na svetovej úrovni. mnohí pravidelne hrávajú s poprednými európskymi a svetovými hviezdami. viacerí absolvovali štúdium na niektorej významnej zahraničnej škole a dnes sa živia jazzom. a to je asi najvyššia méta. to niekedy nebolo.   Aké je dnešné publikum Bratislavských jazzo- vých dní? publikum je naša najsilnejšia zbraň. Stále tu je pocit, ktorý možno opísať ako radosť z toho, že niekto zo sveta prišiel k nám na Bjd zahrať len pre nás. tento pocit sa prenáša aj na scénu. počas tých štyridsiatich rokov som bol vždy svedkom údivu a ra- dosti na tvárach všetkých účinkujúcich z tohto prijatia.   Tradičným problémom pri organizácii kultúr- nych podujatí sú peniaze, čo je naopak vašou tradičnou radosťou? najväčšiu radosť mám z pub- lika. keď v prvý festivalový večer vystupujem na scé- nu, aby som privítal divákov a predstavil prvých účin- kujúcich, cítim vzrušenie. a potom sa teším na všetky koncerty. Zároveň si ale uvedomujem, že po každom vystúpení už máme bližšie ku koncu.   Čo by ste „jazzákom“ popriali do ďalšej štyrid- siatky? minimálne ďalších 40 a vždy dobré publikum. viac informácií o Bjd nájdete na odkaze: www.bjd.sk pripravil robert Pospiš foto: Ctibor Bachratý 10

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

NEBUDTUNIAK ADARUJKRV NEBUDTUNIAK ADARUJKRVSÚTUNIAKY MOJILUDIA SÚTUNIAKY MOJILUDIA STUDENTSKÁKVAPKAKRVI 13.10.-17.11.2014 Darovať krv môžeš na odberových miestach Národnej transfúznej služby alebo na hematologicko-transfúziologických oddeleniach nemocníc. Viac info na www.redcross.sk hematologicko - transfúziologické oddelenia celoeurópske turné čokobusu aj v Bratislave workshop o vyrábaní čokolády čokoládová fontána čoko fotenie podpis petície Fairtrade koláčiky a káva zábavné učenie Denis Lacho súťaže 7.októbra11:00 -18:00námestie SNP BRATIslava19:00dokumentDark side of chocolatev Panta Rhei na Poštovej Tešíme sa na Vás! Viliam Šandor viac férovej čokolády Organizátori: Partneri: ľúbime čoko

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

literárne info p estrá, bohatá a je- dinečná. taká bude oslava literatúry, ktorá Bratislavčanov vtiahne do sve- ta príbehov, ilustrácií, zaujíma- vých spisovateľov, šikovných vydavateľov a kreatívnych ilustrátorov. dni slovenskej li- teratúry 2014 sa uskutočnia 16. až 19. októbra na rôznych miestach Bratislavy. Bližšie nám o unikátnom podujatí po- rozprávala riaditeľka literárneho informačného centra, miroslava vallová.    Podujatie má upútať pozornosť širokej verej- nosti, pripravili ste rozmanitý program. Chceli by sme dosiahnuť, aby aj ľudia, ktorí zvyčajne nečítajú alebo čítajú málo, aspoň na chvíľočku zatúžili nazrieť do iných svetov tak veľmi, že siahnu po knihe. preto pripravujeme veľmi rôznorodé podujatia. v kníhkupec- tvách v centre Bratislavy – mám na mysli martinus, Go- rilu, artforum, panta rhei, kníhkupectvo liC a ex libris – predstavíme viaceré čerstvé tituly, budú v nich autori čítať jednotlivo i v rozličných zoskupeniach. dni sloven- skej literatúry neobídu ani knižnice, napríklad miestnu knižnica v petržalke či mestskú knižnicu, zapoja sa aj ka- viarne, napríklad celkom nový priestor vedľa Starej trž- nice tUto. dva dni, 18. a 19. októbra, sa program bude odohrávať v Starej tržnici v spolupráci s alianciou Stará tržnica. dni slovenskej literatúry organizujeme v spolu- práci s aoSS a Spolkom slovenských spisovateľov.    Ktorí slovenskí spisovatelia prisľúbili svoju účasť? tešíme sa na účasť moniky kompaníkovej, michala hvoreckého, dušana dušeka, petra šuleja, kataríny kucbelovej, michala habaja, maroša kraj- ňaka, miroslava Bielika, mareka vadasa, mily hau- govej, ivana štrpku, petra repku, pavla vilikovského, antona hykischa, agda Bavi paina, antona Baláža, Gabriely futovej, rudolfa juroleka, petra juščáka, daniela heviera, petra pišťánka, Ľubomíra feldeka, tomáša janovica, rudolfa dobiáša a mnohých ďal- ších. prídu nás pozrieť i viacerí zahraniční autori či slovenskí autori zo zahraničia ako viera Benková či martin prebudil. tešíme sa takisto, že bratislavské publikum bude môcť naživo zažiť svojich autorov, že s nimi bude môcť vstúpiť do kontaktu, spoznať ich, položiť im otázky, dať si podpísať knihy. mnohé ďal- šie mená autorov, rovnako významných a zaujíma- vých, nájdu čitatelia in.ba na webe www.dnisloven- skejliteratury.sk alebo na www.litcentrum.sk.    Súčasťou podujatia sú i kreatívne workshopy pre deti. programy pre deti sú sústredené na dve mies- ta, v piatok 17. 10. a v sobotu 18. 10. do v klubu, kde v spolupráci s Bibianou a viacerými vydavateľmi pri- pravujeme pre deti celú sériu divadelných predstavení a premietanie animovaných filmov. Svoje nové knihy pre deti tam predstavia napríklad spevák miro jaroš a jana Bodnárová. Celú sobotu 18. 10. a nedeľu 19. 10. nájdu rodičia s deťmi priestor pre spoločne strávený čas v Sta- rej tržnici na poschodí. významní ilustrátori martina matlovičová, vlado král, peter Uchnár, veronika hole- cová, miloš kopták, tomáš klepoch, katarína ilkovičová a ďalší sa budú venovať deťom a vytvárať spolu s nimi ilustrácie, obrázky, koláže či ozajstnú knihu. v gescii asociácie mama tata bude pre deti aj priestor na oddych, hru i čítanie. rada by som upriamila pozor- nosť rodičov a pedagógov na seminár timotey vráblo- Chcete vedieť, ako to vyzerá, Unikátne podujatie: Dni slovenskej literatúry 2014 12 Miroslavavallová

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

Spisovateľov ivany gibovej a Petra krištúfka sme sa spýtali, prečo Bratislava potrebuje Dni slovenskej literatúry. vej na tému odvahy a tajomstva v detskej literatúre (ján Uličiansky: Tajomstvo čierneho dvora), ktorý sa bude konať v novom kníhkupectve liC vo štvrtok 16. októbra.    Mysleli ste aj na školákov? Chystáme celú sé- riu podujatí na školách – stredných aj vysokých, kam študentom privedieme slovenských autorov. S ich tex- tami už študenti budú oboznámení, aby komuniká- cia bola zmysluplná. predškoláci a žiaci základných škôl navštívia niektoré podujatia pre deti vo v klube. máme tiež pripravené najmä pre stredoškolákov dve zaujímavé predstavenia, jedno v trezore/astorka korzo´90 – nezvyčajné spracovanie hviezdoslavovej Hájnikovej ženy (miroslav dacho) a druhé vo v klu- be – inscenáciu diela juraja fándlyho Dúverná zmlu- va mezi mníchom a ďáblom v réžii Silvestra lavríka. jedinečnými sprievodnými akciami bude i čítanie na hlavnej stanici a literárna električka. radi by sme priviedli poéziu a literatúru na miesta, kam zvyčajne nechodí. pri čítačkách na stanici, na po- šte a v električkách sa nám podujala pomôcť skupinka študentov všmU. literárna električka bude jazdiť vo štvrtok 16. októbra. tak prosím, milí čitatelia, nebuďte prekvapení, keď cestou do práce či k lekárovi začne váš sused recitovať. a to sa vám môže stať aj v piatok 17. októbra popoludní na hlavnej pošte (16:30) či pri čakaní na vlak na hlavnej stanici (14:00 – 16:00).    V rámci podujatia máte pripravenú i zau- jímavú kooperáciu s divadlom. Čo môžu diváci zažiť? Súčasťou programu dní slovenskej literatúry je viacero divadelných predstavení. inscenácia textov rudolfa Slobodu Gazdova krv (astorka korzo ´90), kultové predstavenie Desatoro (Snd), divadlo ludus prinesie inscenovanú dramatizáciu knihy juraja še- bestu Pozor, dobrý pes. v spolupráci s divadelným ústavom v štúdiu 12 pripravujeme ocenenú inscená- ciu Slávy daubnerovej a divadla pat. rada by som ešte spomenula pásmo slovenskej ženskej poézie v podaní kataríny šafaříkovej Za koho ísť v arteatro. a takisto niektoré predstavenia v Bábkovom divadle. je toho, pochopiteľne, ešte viac.    Budú si môcť návštevníci na Dňoch slovenskej literatúry knihy aj zakúpiť? návštevníci poduja- tia dní slovenskej literatúry budú mať dve možnos- ti zakúpiť si knihy, a to v dňoch 18. a 19. októbra v priestoroch Starej tržnice. približne tridsať sloven- ských vydavateľov (dajama, trio publishing, pt ma- renčin, ikar, Q 111 a ďalší) bude počas celých dvoch dní na pultoch predávať knihy zo svojej produkcie. druhou možnosťou bude burza kníh na prvom po- schodí Starej tržnice v gescii družstva drak sa vracia. predávať sa budú aj gramoplatne, popritom sa obja- via komiksy, časopisy, plagáty, pohľadnice, Cd-čká a audiokazety. je sa na čo tešiť a bude toho ešte omnoho viac . pripravila Diana mašlejová strednej škole sa ja osobne chystám prečí- tať niečo z pripravovanej knihy Bordeline, ktorá mi vyjde koncom roka vo vydavateľ- stve marenčin pt. PeterKrištúfek:Určitebysomsinenechalujsť literárnu električku a rozhodne by som chcel vidieť inscenované pásmo Dúverná zmluva mezi mníchom a ďáblom. je to starobylá klasika, ale veľmi vtipná a v tomto prípade aj so skvelou hudbou. navyše je inšpirova- ná mojím obľúbeným miestom, kláštorom katarínka, pod ktorým v dedinke naháč bol autor juraj fándly kňazom. a je to prvé die- lo v bernolákovskej slovenčine! Zaujímavou akciou sú práve besedy na školách, pretože je vždy prospešné, keď sa študenti alebo žiaci môžu stretnúť so živými autormi a tým v ich predstavách získajú trojrozmernú po- dobu, namiesto dvojrozmernej – papierovej. literatúra sa na školách často učí dosť mechanicky a nezáživne. a ak necháme o vkuse a „kultúre“ rozhodovať len všakovaké komerčné médiá, bude to v budúcnosti naozaj katastrofa. Ivana Gibová: Zdá sa mi, že na Sloven- sku v poslednom čase vyšlo pomerne veľa kníh, ktoré stoja za pozornosť. dni sloven- skej literatúry môžu byť festivalom, ktorý rozšíri okruh ich čitateľov. Za jeho pozití- vum považujem aj čítačky a besedy v ško- lách – je to dobrý spôsob, ako motivovať mladých ľudí na čítanie súčasnej sloven- skej literatúry, ktorej sa v rámci vyučovania veľká pozornosť asi nevenuje. Peter Krištúfek: každé mesto potrebuje dni slovenskej literatúry. aj týždne, mesiace alebo roky slovenskej literatúry. Slovenská literatúra je totiž veľmi zaujímavá, len o tom stále nevie dostatočné množstvo ľudí. Aké podujatie z festivalu si nenechá- te ujsť? Ivana Gibová: teším sa na mojich obľúbených autorov. Za všetkých spomeniem Ballu, pavla vilikovského, iva- nu dobrakovovú... teda určite si nenechám ujsť najmä čítačky v bratislavských kníhkupectvách. na besede na keď literatúra ožije? 13 ivanaGibováPeterKrištúfeK

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

upriamite na náboženstvo, umenie, architektúru, literatúru, kráľovský úrad alebo predmety z kaž- dodenného života, všade vás prekvapí ich dômy- selnosť. mnohé z princípov fungovania spoločnosti dokázali pretrvať tisícky rokov a boli v porovnaní so stredovekom či raným novovekom pokrokové. Už z čias Starej ríše (približne 2700 – 2200 p.n.l.) máme napríklad doklady o tom, že žena mohla de- diť a spravovať majetok. Z čias novej ríše (kedy vlá- dol aj tutanchamón) pochádzajú dokumenty, ktoré naznačujú existenciu manželských zmlúv.    O vyspelosti Starovekého Egypta sa môžeme presvedčiť aj na výstave. Vidieť tam množstvo krásnych predmetov. Ktoré z nich vás osobne prekvapili a čím? mňa vždy jednotlivé predmety nanovo prekvapia precíznym prevedením a pozor- nosťou, akú venovali aj tým najmenším detailom. množstvo hodín, ktoré remeselníci strávili ich výrobou, sa ani nedá vyčísliť. osobne ma napríklad zaskočilo, keď som sa z katalógu k výstave dozvedela, že jedna z vykladaných truhlíc na šperky pozostáva z viac ako 40 000 drobných kúskov slonoviny a ebenového dre- va. a v hrobke sa ich našlo hneď niekoľko.    Koľko predmetov sa vlastne v Tutanchamó- novej hrobke našlo? Spolu 5398. mnohé z nich boli pravdepodobne použité počas mumifikácie a pohrebných rituálov, iné panovník užíval počas svojho života a boli pochované spolu s ním. nemalé množstvo predmetov bolo však zámerne vyrobené pre potreby kráľovského pohrebu.    Prečo sa v hrobe nachádzalo toľko predme- tov? Čomu Starovekí Egypťania verili? jedným zo základných pilierov staroegyptskej spoločnosti bola viera v posmrtný život a príprave naň venovali egyp- ťania veľa času a finančných prostriedkov. ten, kto si to mohol dovoliť, si nechal postaviť a vyzdobiť hrobku v týchto dňoch dostali bratislavčania prí- ležitosť nahliadnuť do tajov staroveké- ho egypta. veľkolepá výstava, ktorá je rekonštrukciou hrobky faraóna tutanchamóna s tisíckou predmetov, potrvá v inchebe expo do 30. novembra. pred vyše deväťdesiatimi rokmi (1922) objavil britský archeológ howard Carter hrobku faraóna tutanchamóna. Sedem rokov intenzívneho, vyčer- pávajúceho a miestami zúfalého hľadania sa vy- platilo. Carter sa spolu so svojím mecenášom ocitol pred dverami pokladu, ktorý dodnes berie dych. výstavu sme aj my navštívili a nečakala nás žiad- na skepsa z pár exponátov, ale naopak. Zažili sme pútavú prehliadku úžasnej expozície s profesionál- nou organizáciou. mladí pracovníci vám poradia, pomôžu, aby ste sa na výstave cítili dobre a aby vám nič zaujímavé neuniklo. môžete si vybrať, či vám stačia výborné popisky alebo chcete zvukový výklad. pútavo nahovorená nahrávka (deti majú text prispôsobený) vás od panelu k panelu, od predmetu k predmetu vedie a nedovolí vám stratiť pozornosť. najohromujúcejšie sú samotné exponáty a ich in- štalácia. krok po kroku odkrývate spolu s Carterom hrobku. každou ďalšou miestnosťou sa dostávate k jadru tohto unikátneho archeologického objavu. na výstave sme strávili dve a pol hodiny. v našej skupine boli aj malé deti od päť rokov. Celý čas vydržali a nedokázali sa vynadívať na všetky fas- cinujúce predmety. podobne ako my dospelí. viac o samotnej výstave, mladom faraónovi a Starove- kom egypte sme sa porozprávali s egyptologičkou dr. Ľubicou hudákovou.   Čím vás fascinuje Staroveký Egypt? vyspelos- ťou a komplexnosťou vtedajšej spoločnosti. či sa z múzeí a galérií 14 tUtaNCHaMon – jeho hrobka a poklady Mon

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

sú kópie. Napriek tomu je expozícia skutočným zážitkom. Súhlasím, určite je to z mnohých dôvodov. kópie objektov sú veľmi kvalitné a návštevník k nim má na rozdiel od egyptského múzea v káhire bez- prostredný prístup, keďže nie sú v sklených vitrínach a je im venovaný dostatočne veľký priestor. jedinečný je aj koncept výstavy, ktorá návštevníka napínavou formou oboznámi s okolnosťami objavenia hrobky od prvej myšlienky v mysli archeológa howarda Car- tera až po samotný nález. a nielen to. práve kópie predmetov umožnili zrekonštruovať jednotlivé miest- nosti hrobky a ich obsah tak, ako ich starovekí egyp- ťania zanechali pred viac ako 3300 rokmi a ako ich Carter so svojím tímom v roku 1922 objavil.    Carter sa so svojím objavom zapísal do de- jín archeológie. Aké sú podľa vás nevyhnutné vlastnosti dobrého archeológa? okrem odbornej prípravy a skúseností z terénu sa musí vždy vyzbrojiť vytrvalosťou, trpezlivosťou a systematickým mysle- ním, ktoré vie využiť nielen pri samotných vykopáv- kach, ale aj pri následnom vyhodnocovaní nálezov a písaní odborných článkov. nemenej zásadné sú však aj „ľudské“ vlastnosti a kompetencie ako na- príklad schopnosť prispôsobiť sa lokálnym pod- mienkam a zvykom v krajine, kde sa archeologický výskum koná, či schopnosť komunikovať s miestnym obyvateľstvom a úradmi. archeológ musí byť tak- tiež ochotný žiť a pracovať aj v najjednoduchších podmienkach, keďže lokalita, ktorú skúma, sa môže nachádzať v menej dostupných oblastiach. S tým je spojená aj schopnosť fungovať v uzavretom kolek- tíve po dlhšiu dobu či ochota obetovať voľný čas a spánok práci. dôležitou vlastnosťou je v neposled- nom rade odhodlanie venovať sa archeológii a his- tórii napriek všemožným prekážkam, často spojený- mi s obmedzenými finančnými prostriedkami. viac informácií o výstave na: www.tut-vystava.sk pripravila Jana Chrappová a vyhotoviť hrobovú výbavu. tá obsahovala v ideál- nom prípade nielen potraviny, ale aj šatstvo, nábytok, zbrane, šperky či iné predmety, ktoré mali človeka za- bezpečiť na onom svete. predpokladom posmrtného života bolo taktiež uchovanie fyzického tela za pomoci mumifikácie a zriadenie zádušného kultu.    Stihol sa Tutanchamón presláviť ako panov- ník, napriek tomu, že zomrel veľmi mladý? na trón nastúpil ako malý chlapec, asi vo veku 8 – 9 ro- kov, a vládol pravdepodobne 10 rokov. jeho vláda bola významná hlavne z vnútropolitického hľadiska. počas panovania jeho otca achnatona sa v krajine uskutočnil veľký zvrat, mnohobožstvo bolo nahra- dené uctievaním jediného boha atona. panovník dokonca založil nové hlavné mesto, čím obmedzil moc kňazov a chrámov nielen v tébach, ale v celom egypte. Zvrat bol natoľko radikálny, že ho spoloč- nosť nedokázala prijať a práve počas tutancha- mónovej vlády bol opäť nastolený pôvodný stav a návrat k starým tradíciám. jeho panovanie je teda v staroegyptských dejinách kľúčové.    Dalo sa z uchovaných prameňov zistiť aj to, aký bol človek, jeho charakter, záľuby? o jeho osobe a charaktere vieme len veľmi ťažko niečo po- vedať. príkladom môžu byť napríklad scény zobrazu- júce panovníka pri love na divú zver či vtáctvo, ktoré zdobia niektoré predmety nájdené v jeho hrobke. na prvý pohľad by sa zdalo, že tutanchamón mal záľubu v love, o čom by mohlo svedčiť aj množstvo nájdených lukov. tento druh scén však nezobrazuje realitu, ale ideál staroegyptského panovníka, ktorý za každých okolností ovláda chaos a zabezpečuje poriadok a stabilitu (nazývaný „maat“). podobný význam majú vyobrazenia, na ktorých kráľ poráža nepriateľov z núbie či ázie. Sú hlavne symbolické a nemusia svedčiť o tom, že sa naozaj odohrali vý- boje do susedných krajín alebo mocenské strety.    Originály z Tutanchamónovej hrobovej výba- vy sú v Egyptskom múzeu v Káhire. Na výstave 15 Jana Kurucová mezzosoprán Hudobný sprievod: Alba Musicale, Berlín Partneri: Mediálni partneri: kapos.sk Vstupenky: ©TTanjaNiemann VEĽKÉ SLOVENSKÉ HLASY 5. 11. 2014 Malá sála Slovenskej filharmónie Klavírny sprievod: Róbert Pechanec PAVOL BRŠLÍK FRANZ SCHUBERT: KRÁSNA MLYNÁRKA Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 20, 30, 40 €

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

múzeum mesta bratislavy a galéria mesta brati- slavy sa po lete vrhli na svoje jesenné plány. ne- chystajú sa upadnúť do zimného spánku, práve naopak. Pripravili pre vás zaujímavé novinky. múzeum mesta bratislavy žije už od mája témou 1. svetovej vojny. do 12. októbra potrvá výstava vojna z druhej strany. je pohľadom na dôsledky utrpenia v priamych bojoch s dopadom na civilné obyvateľstvo v prešporku a v historickej prešporskej župe. nenechajte si ujsť vyvrcholenie tejto emóciami nabitej výstavy 2. októbra. Začína sa prehliadkou (15:00), pokračuje prednáškou (16:00) dr. eleny ku- rincovej na tému bojiská a vojnová každodennosť 72. Prešporského pešieho pluku a uzavrie ho kon- cert C. a k. dychového komorného orchestra. školáci sa s témou 1. svetovej vojny môžu oboz- námiť cez vzdelávací program veľká vojna 1914 – 1918 (do 12. októbra). dopĺňa učebnice a prináša upozornenie na empatiu človeka, ktorá sa blahoby- tom a rokmi pokoja od vojny vytráca. deti si položia spoločne otázku, či je to naozaj tak? (na program sa treba vopred prihlásiť: husova@bratislava.sk). Stále pokračuje veľmi obľúbený projekt pre deti maľované dejiny bratislavy s pútavým rozprávaním pavla dvořáka. využite posledné termíny v tomto roku: 11. októbra a 8. novembra. projekt potom pokračuje ešte do apríla 2015. ide zároveň o ilustrátorskú súťaž, tí najlepší budú v decembri 2014 vystavovať svoje die- la vo výstavnej sieni mmB v Starej radnici pod názvom maľované dejiny Bratislavy – prvé výsledky. „Zapojte svoje ratolesti, bude mať radosť celá rodina, verte nám,“ hovorí Beáta husová z mmB. viac na www.muzeum.bratislava.sk. galéria meSta bratiSlavy pozýva na výstavu ale- xa mlynárčika. ide o jeden z najvýznamnejších projektov galérie v tomto roku. alex mlynárčik sa narodil v roku 1934, žije striedavo v Žiline a paríži. študoval na vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a na akadémii výtvar- ných umení v prahe, potom pôsobil ako asistent na všvU v Bratislave. postupne začal umeleckú tvorbu realizovať v zahraničí, najmä v paríži, publikoval manifesty a teore- tické state. Bol riaditeľom považskej galérie umenia v Žili- ne a bol poverený založením Strediska slovenských umení v paríži. tvorba alexa mlynárčika ešte nebola na Sloven- sku prezentovaná. odborníci i laická verejnosť majú mož- nosť po prvýkrát vidieť výber z jeho najdôležitejších prác. rozsiahla výstava predstavuje takmer stovku autorových diel a projektov. potrvá do 9. novembra v mirbachovom paláci GmB. Určite si ju nenechajte ujsť. Galéria v októbri stále pokračuje vo svojom vzde- lávacom projekte umenie zblízka. Ukazuje, že mo- derné a súčasné umenie sa dá vnímať rôznymi spô- sobmi. výstava umenie zblízka 5 mapuje výsledky projektu. Z viac ako dvetisíc detských prác komisia galerijných pedagógov vybrala dvadsaťpäť. výsta- va v pálffyho paláci potrvá do 2. novembra. pozri- te sa na umenie detskými očami. pohľad detí je bez predsudkov a bez zbytočných strachov. ich umenie je spontánne a inšpiratívne. viac na: www.umeniezblizka.gmb.sk www.gmb.bratislava.sk 16 Jesen na výstavách Jesen MMb|ZáKoPyPriCZartKowe MMb|PohľadniCaProPaGačná1914GMb|alexanderMlynárčiK

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

architektonická súťaž Ce∙za∙ar 2014 je opäť tu! Slovenská komora architektov vyhlásila už Xiii. roč- ník Ceny Slovenskej komory architektov za archi- tektúru – Ce∙za∙ar 2014. Úlohou ocenenia Ce·Za·ar je zdôrazniť kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporiť excelentnosť profesionálnych výkonov architektov, poukázať na kva- litu budovaného životného prostredia a predovšetkým kultivovať verejné povedomie o architektúre ako takej. výber semifinálových diel, udeľovanie nominácií aj voľba víťazov ocenenia Ce·za·ar 2014 náleží sedem- člennej porote zloženej z domácich i zahraničných odborníkov. členmi tohtoročnej poroty sú: marlies breuss (architektka, rakúsko), maxime enrico (archi- tekt, francúzsko), martin Jančok (architekt, Slovenská republika), osamu okamura (architekt, česká repub- lika), ivan ostrochovský (producent, režisér, Sloven- ská republika), yan roche (architekt, francúzsko) a Peter vitko (architekt, Slovenská republika). predsedom po- roty sa pre tento ročník stal osamu okamura. medzinárodná porota z celkového počtu 101 prihlá- sených architektonických diel vybrala 23 postupových (semifinálových) diel. Z nich na základe osobnej obhliad- ky napokon zvolila 17 nominácií v kategóriách: rodinné domy, bytové domy, občianske a priemyselné budovy, rekonštrukcia a obnova budov, interiér a exteriér. víťazov spoznáme 8. októbra 2014 v priestoroch Starej tržnice v bratislave. Galavečer bude v preno- se vysielať Dvojka o 20:05 hod. Zoznam prihlásených diel s fotografiami a viac infor- mácií nájdete na www.ce-za-ar.sk. 17 CE·ZA·ARCE·ZA·ARCE·ZA·ARCE·ZA·ARCE·ZA·ARCE·ZA·ARCE·ZA·AR 8. OKTÓBRA 2005 POD ZÁŠTITOU KantátysoSolamenteNaturali MilošValent spoluusporiadateľ: Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava - Staré Mesto piatok - 24. október 2014 - 17.00 hod. Veľký evanjelický kostol, Panenská ulica, Bratislava Ein feste Burg ist unser Gott BWV 80 (Hrad prepevný je Pán Boh náš) a ďalšie skladby. Účinkujú SOLAMENTE NATURALI • VOCALE ENSEMBLE SN Johann Sebastian BACH Hans Leo HASSLER www.solamentenaturali.sk Vstupné: 6 EUR / 4 EUR študenti, seniori a ZŤP. Predaj vstupeniek hodinu pred koncertom v kostole.

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

e gon bondy bol český filozof, básnik a dra- matik, ktorého dielo charakterizuje veľká sloboda, zanietenie, fantázia a znalosť ľud- skej povahy. toto poznanie preniesol aj do originál- nej divadelnej hry s názvom návŠteva eXPertov. Jedinečný umelecký kúsok sa slovenským divákom predstaví 6. októbra o 19-tej hodine v divadelnom priestore Štúdia 12 na Jakubovom námestí. hlavnú úlohu si zahrá herec robert roth a réžie sa ujala slovenská herečka, režisérka a vysokoškolská pe- dagogička ingrid timková. o návšteve expertov nám prezradili čosi viac. S ingriD timkovou Návšteva expertov hovorí o faustovskej slo- bode ducha. Aké témy otvára? faustovská slobo- da ducha nemá hranice. hra vychádza z prostredia tajnej služby, ktorá je už sama o sebe veľmi zaují- mavá a napätá. návšteva expertov je viac-menej jednoaktovka, teda žiadne celovečerné predstavenie. vychádza z myšlienky, že človek v istých momentoch, pri istej práci nepozná hranice a dokáže prekročiť limity všeobecne platnej „normálnosti“. na druhej strane hra predkladá otázku, kde sú hranice ľudskej slobody a fantázie. jeden môže mať istý limit, ktorý je pre druhého ešte prijateľnou voľbou a naopak. a presne takto je to i vo svete tajných služieb. Čím vás hra zaujala? na návštevu expertov ma upozornil robo roth, pretože hra sa mala pripra- vovať ešte v Slovenskom národnom divadle, nieke- dy v 90. rokoch. nakoniec z toho akosi zišlo. keď mi ju pred niekoľkými rokmi robo roth predstavil s myšlienkou, že by bolo fajn ju priniesť na javisko, chytila som do rúk text. keď som sa doňho začítala, zistila som, že ide o úžasnú čiernu komédiu, ktorú jednoducho musíme robiť. Aká bola cesta spomínanej hry na slovenské javisko? treba povedať, že nám v našom pláne vyšla v ústrety šéfka divadelného ústavu vladislava fekete, ktorej sa nápad páčil a hra ju veľmi zaujala. text hry návšteva expertov je totiž natoľko slobodný, že ho jed- noducho nemôžete priniesť do hocijakého divadla. Cel- kom by som chápala, ak by niektorý divadelný priestor povedal: „tak toto u nás veru nie.“ prostredie divadelné- ho ústavu, čiže javisko štúdia 12, je ale otvorenejšie. ide v podstate o experimentálne divadlo, kde majú diváci možnosť vidieť aj hry s malou produkciou, skutočné ori- ginály – nielen mainstream či staré dobré klasiky. na to sú iné divadlá. štúdio 12 sa nebojí vyskúšať aj nové prvky, nevšedné a jedinečné divadelné kúsky. Hra pochádza z pera Egona Bondyho. Čím vás oslovil? egon Bondy je obrovský mystifikátor, ktorý dokonale pozná ľudské myslenie, uvažovanie, sprá- vanie a toto poznanie prenáša práve do prostredia tajných služieb. musím povedať, že egon Bondy ma celkom dostal. Svojou fantáziou, imagináciou, mysti- fikáciou. Bondy je jednoducho veľký znalec ľudskej duše a aj keď je to o fantázii, návšteva expertov je v prvom rade o ľuďoch. a to je to dôležité. pretože aj samotné postavy sú v prvom rade ľudia – so svojimi špecifikami, individualizmom, charakterom. hrou sa po celý čas nesie myšlienka, že istý druh práce môže vykonávať iba istý druh ľudí. to je jej hlavné motto. Čo vás pri naštudovaní hry najviac prekvapi- lo? návšteva expertov je, ako sme už spomínali, jed- noaktovkou o štyroch hercoch. Účinkuje robo roth, daniel fischer, lukáš pelč a marta maťová. napriek rozsahu hry ma však na texte veľmi zaujali a prekva- pili jeho možnosti. Cesty, ako interpretovať daný text. keď som si návštevu expertov prvý raz čítala, ani zďaleka som v ňom neobjavila toľko rovín, ako keď sme ju následne začali skúšať. aby vám text takéto možnosti dal, musí byť jednoducho dobrý. a návšte- va expertov je vynikajúcou hrou. treba povedať, že egon Bondy je slávny filozof, úžasný básnik a napísal aj niekoľko hier. v priestore divadla je však stále ne- divadelné in 18 Experti sú v prvom rade o foto:olGatriašKastefanovič

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

objavený, na Slovensku sa doposiaľ robila iba jedna jediná jeho hra. je to škoda, pretože má veľký pre- sah aj ako dramatik. je ale natoľko originálny a ne- konvenčný, že sa asi musí zísť určitá partia umelcov, aby jeho dramatické dielo správne uchopila. S robertom rothom Aký je vnútorný svet hrdinu, ktorého zosob- ňujete v hre Návšteva expertov? na prvý pohľad možno prázdny, až žiadny, vzhľadom na zamest- nanie. Som však presvedčený, že oveľa bohatší ako všetkých nás. takúto prácu nemôžu robiť všetci. Čím vás osobne oslovila táto hra? možno to vy- znie hlúpo, ale ničím extra. lebo všetko je aj vo mne, ale potlačené. neprejavujem to navonok (v civile), ale ak to môže dostať umeleckú podobu, veľmi rád sa o to podelím s divákom. nech ma potom čaká na jakubovom námestí. Stretli ste sa pri príprave Návštevy expertov s nejakými interpretačnými výzvami? áno, mys- lím, že už som na to nepriamo odpovedal. potlačené vylieza von. a je jedno, či to vyvolá text samotný ale- bo režisérka ingrid timková. Čo pre vás znamená umelecká uveriteľnosť, herecká pravdivosť? všetko. pripravila Diana mašlejová 19 ľuďoch robertroth|foto:MartinčreP inGridtiMKová|foto:MartinčreP

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

p atrí k najvýraznejším tvorcom svojej gene- rácie. Jeho dokumentárne filmy si právom zaslúžili uznanie doma aj v zahraničí. v na- šich kinách sa Jaro vojtek novinkou Deti po pr- výkrát predstavuje aj ako režisér hraného filmu. Silný námet, originálne herecké obsadenie a poci- tová autentickosť. to, že Deti nebudú iba ďalšou „slovenskou drámou“, naznačila už intenzívna upútavka. in.ba sa s jeho režisérom porozprávala o potrebe nakrútiť hraný film, snahe o emocionál- nu čistotu aj o lepšej budúcnosti.   Váš debutový hraný film prichádza po rokoch dokumentu. Prečo práve teraz? dokumentárny film je pre mňa aristokratom kinematografie a veľmi veľa som sa pri ňom naučil: napríklad ako pracovať s ľuď- mi aj ako vidieť cez kameru priestor okolo seba čo najautentickejšie. to mi pomohlo aj v hranom filme. pokúšal som sa napodobniť život, ktorý som videl a zažil. do dokumentárnych filmov som nemohol vložiť všetko. napríklad z etických a morálnych dôvodov. ale aj pre- to, že isté životné scény som nestihol či nemohol na- krútiť. hraný film však poskytuje voľnosť – priestor, do ktorého možno dostať všetko, čo chce režisér zobraziť.   Deti tvoria štyri poviedky. Bola to jasná sce- náristická vízia? áno, štyri príbehy boli už v námete. od začiatku sme chceli zobraziť štyri modely vzťahu dieťa – rodič a rodič – dieťa. aby sme ukázali aj de- sať-, aj tridsaťpäťročné dieťa. So scenáristom marekom leščákom sme sa o námete rozprávali niekoľko rokov. nebolo to zo dňa na deň. proces samotného písania scenára potom trval prie- bežne dva roky. vychádzali sme z dokumentárnych námetov, ktoré som nakrúcal a pri ktorých sme si po- vedali, že by z nich mohla vzniknúť dobrá poviedka. keď tie štyri príbehy dozreli, rozhodli sme sa nakrúcať.   Čo teda spája štyri „detské“ poviedky? emó- cia. nesúvisia spolu príbehovo ani postavami. akoby išlo o štyri eseje. nie je to klasický príbeh. poviedky na seba nadväzujú pocitovo. keď sa skončí posledná, z nejakého zvláštneho dôvodu zrazu fungujú všetky. mám pocit, že samostatne by ani nefungovali. vzťah rodič – dieťa, dieťa – rodič je daný. ten si nebuduje- me. narodíme sa a máme ho. a ide o to, ako s ním naložíme. S niektorými vecami sa musíme vysporiadať a nedá sa nimi pohnúť. každá z tých poviedok má tému, ktorá s týmto faktom súvisí.   Sú Deti vaším autobiografickým filmom? je to sčasti autobiografický film. inak to podľa mňa ani nej- de. Som filmár preto, že sa potrebujem podeliť o veci, ktoré som zažil a prežívam.   Čo majú teda Deti povedať divákovi? pustil som ho kamarátovi strihačovi. keď ho dopozeral, povedal, že musí zavolať mame, ako sa má. to bolo pre mňa najväčšie ocenenie! druhý kamarát zase po dopoze- raní povedal: aha, každý chceme byť ľúbení! Z nášho filmu si teda divák môže zobrať, čo práve potrebuje a prežíva. ja som rád, keď nájdem odpoveď alebo východisko na jeho prežívanie.   Boli ste na strane dospelých alebo detí? nedá sa povedať, ktorému „mužstvu“ som držal palce.  je to film o trápeniach detí aj dospelých. Sú to spojené nádoby. film deti hovorí o vzťahoch, v ktorých musia byť obe strany rovnocenné. je dôležité si uvedomiť, že my sme kedysi boli deťmi. dieťa je nepopísaný papier, ktorý my, dospelí, zapíšeme, popíšeme. dospelé dieťa je v podstate náš obraz. deti sú filmom pre dospelých, no zvládol ho aj môj desaťročný syn.   Obsadenie tvoria menej známe herecké tváre a aj neherci. Prečo? Chcel som nakrútiť taký sloven- ský „neorealizmus“.  nakrútiť príbeh v priestoroch, v ktorých sa skutočne odohráva, v skutočných do- moch, nič sme nearanžovali. deti a dospelí, ktorých som obsadil, žili naozaj na daných miestach. Chcel som byť čo najautentickejší v pocite. in.fokino Jaro vojtek: deti sú téma, ku ktorej 20 PoviedKaMaratón

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

  Myslíte počas nakrúcania na to, že chcete po- môcť divákovi, ukázať mu nejaké nové východis- ko? áno, myslím si, že len vtedy má film zmysel. ak si z neho divák niečo cenné odnesie. keď niečo pocho- pí, alebo mu pomôžem v riešení nejakého problému. ako autor však nemôžem hovoriť, čo je správne a čo zlé. mojou úlohou je objavovať cesty a pochopiť ich.   V distribučnom texte tvrdíte: „Život nie je to, čo chceme, ale to, čo máme“. Je to ústredná myšlien- ka vášho filmu? áno, aj. Ďalšie motto bolo, že všetci chceme byť ľúbení. aj v dospelosti. aby sme pozerali doprava aj doľava a aby sme neboli egoisti. aby sme mysleli na to, že teraz síce máme šťastie, no možno budeme raz niekoho potrebovať.   Prečo by sa teda mal potenciálny divák vybrať na Deti? pretože sa v ňom možno nájde. alebo aspoň niečo, čím sa zaoberá. ako keď človek prečíta dobrú knihu a povie si: aha, aj takto to môže byť. alebo, že život nie je až taký ťažký, ale často si ho sťažu- jeme my sami. podľa mňa neexistuje prítomnosť, iba budúcnosť, ktorú si vytvárame z prítomnosti. divákovi by som teda povedal: „Choď na náš film, aby si si vytvoril čo najlepšiu budúcnosť.“ pripravil robert Pospiš sa stále vraciam 21 VEĽKÉ FILMOVÉ FESTIVALOVÉ ECHO Unikátna prehliadka filmov z prestížnych festivalov – BERLÍN, BENÁTKY, CANNES V KINE FILM EUROPE ŠTEFÁNIKOVA 25, BRATISLAVA P ra h a B r n o Z l í n  Č e s ké   B u d ě j o v i ce    B ra t i s l a va w w w. b e 2 ca n . e u 8. – 15. 10. 2014 Foto:Vyššiamoc,archívFilmEurope PoviedKaKanáriK

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

EKO OLOstopa detí olompiáda 2014 štartuje so 17 850 deťmi zo 103 škôl aktuálna myšlienka neSeParuJ Sa – SeParuJ! je opäť živá medzi bratislavskými deťmi. jej cieľom je naučiť správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si témy ako recyklácia, ochrana životného prostredia, se- parácia odpadu a spoločenská zodpovednosť. víťazi minuloročnej súťaže – žiaci zo základnej ško- ly z jaroviec – v bratislavskej Zoo zapálili olompijský oheň, ktorým oficiálne otvorili tretí ročník olompiády. túto úlohu im dal primátor milan ftáčnik, ktorý sa im po- ďakoval za ich aktívny prístup, pretože sú to práve deti, ktoré sa neseparujú a učia separovať svojich rodičov. od septembra podporili olompiádu ďalšie tri nové školy, ktoré zvýšili počet účastníkov v tejto súťaži na 103 škôl a 17 850 detí a žiakov. projekt oslovuje viac ako polovicu materských, základných a špeciál- nych škôl v Bratislave. Úsilie a nadšenie detí, ktoré neopadlo ani po troch rokoch súťaženia (konal sa aj nultý ročník), je dôvodom zanechania veľkej detskej olo eko stopy. tú prvú, sprejerskú, zanechali členovia olompij- ského výboru – moderátorka adela Banášová, spi- sovateľ daniel hevier, hokejista Zdeno Cíger, cesto- vateľ Ľuboš fellner, riaditeľ olo roman achimský a primátor Bratislavy milan ftáčnik za asistencie detí a sprejera dalibora v Zoo. Stopa má tri farby triedenia, modrú farbu papiera, žltú farbu plastu a zelenú farbu skla. roman achimský v mene spoločnosti olo spolu so Zdenom Cígerom, ktorý je adoptívnym otcom mlá- ďaťa šimpanza učenlivého Shani kimani, odovzdali šek v hodnote 999 eur riaditeľke bratislavskej Zoo, miroslave šavelovej, pri príležitosti už 11. ročníka ob- ľúbeného podujatia S olo zadarmo do Zoo. 22 olomPiáDa je dlhodobý vzdelávaco-zábavný program pre žiakov bratislavských materských, základných a špeciálnych škôl, zameraný na podporu výchovy a vzdelávania v oblasti separovaného zberu a ochrany životného prostredia. olompiáda je nielen o separova- ní, súťažení, zábave, ale aj o vzdelávaní a výchove nastupujúcej generácie k novému životnému štýlu. oslovuje prostredníctvom najmladšej generácie Bratislavčanov všetkých obyvateľov hlavného mesta. riadi sa myšlienkou – každý účastník olompiády je víťaz. heslo neSeParuJ Sa – SeParuJ! „vtiahlo do hry“ deti, pedagógov, samosprávu, odbornú verejnosť, súkromné spoločnosti, novinárov ako aj významné osobnosti zo spoločenského života. výsledky druhého ročníka potvrdzujú úspešnosť projektu – 17 250 zapojených žiakov zo 100 základných, materských a špeciálnych škôl. Za tri roky vyzbierali olompionici 252 ton papiera a 41 ton plastu a zúčastnili sa množstva výchovných podujatí. Program (muži, ženy, športové dvojice a tanečné páry) Štvrtok 2. 10. 2014 13:00 Ženy – krátky program / 16:30 Muži – krátky program 18:15 Športové dvojice – krátky program Piatok 3. 10. 2014 13:00 Tanečné páry – krátky tanec / 14:45 Športové dvojice – voľná jazda 16:30 Ženy – voľná jazda / 20:30 Víťazná ceremónia – šport. dvojice, ženy Sobota 4. 10. 2014 12:00 Tanečné páry – voľný tanec / 13:45 Muži – voľná jazda 16:00 Víťazná ceremónia – tanečné páry, muži Program Medzinárodná krasokorčuliarska súťaž zaradená v kategórii ISU Challenge Series 2. – 4. október 2014 / Zimný štadión O. Nepelu, Bratislava Medzinárodná krasokorčuliarska súťaž Slovenský krasokorčuliarsky zväz a KŠK Slovan Bratislava, pod záštitou primátora hl. mesta Bratislavy vás srdečne pozývajú 16:00 Víťazná ceremónia – tanečné páry, muži Predaj lístkov cez Ticketportal. www.nepelatrophy.webs.com nadácia

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

v rekonštrukcii bitky pri lamači ide o pripomenutie si významnej udalosti v dejinách Bratislavy, ale i Sloven- ska, na ktorého území sa v rámci rakúska-Uhorska de- jinná udalosť odohrala. oZ BS-13/Stoh a mč Bratislava – lamač v spoluprá- ci so štyrmi bratislavskými mestskými časťami, ktorých sa historické udalosti bitky pri lamači z roku 1866 tý- kali (dúbravka, Záhorská Bystrica, devínska nová ves, nové mesto), by chceli obyvateľom hlavného mesta, ale aj jeho návštevníkom priblížiť obdobie druhej polo- vice 19. storočia, kedy sa v Bratislave odohrala posledná bitka prusko-rakúskej vojny. na oboch stranách padlo niekoľko sto vojakov, ktorých telá boli pochované v oko- lí lamača, dúbravky a na návrší kamzíka. „aj napriek tomu, že si tento rok nepripomíname žiadne okrúhle výročie spomínanej bitky, náš zámer je organizovať podujatie nasledovne každý rok, aby v roku 2016, kedy uplynie 150 rokov od ukončenia bitky, akcia dosiahla návštevnosť a úroveň podobnú rekonštrukcii v čechách – Bitke pri Slavkove,“ uviedla mária šimončičová z mÚ mč Bratislava – lamač. Program: Sobota 11. 10. 2014 09:00 | propagačný pochod jednotiek mestskou časťou, vojenská hudba 10:30 | komentované ukážky vojakov tradičných historických jednotiek: rakúske delostrelectvo, rakúska pechota a pruská pechota, rakúska jazda a pruská jazda 11:30 – 13:00 | vojenský dobový tábor 13:00 | komentované ukážky vojakov tradičných historických jednotiek: rakúske delostrelectvo, saská pechota, pruská jazda 13:30 | promenádny koncert vojenskej dychovej hudby 14:30 | Bojová scéna z bitky pri lamači 1866 16:00 – 18:00 | vojenský dobový tábor 19:30 | večerný živý obraz – bojová scéna nedeľa 12. 10. 2014 11:30 | pietny akt pri pomníku z prusko-rakúskej vojny roku 1866: kladenie vencov, čestné salvy, hymny Bitka pri lamači z roku 1866 11. – 12. 10. 2014 podujatie sa uskutoční medzi lamačom a Záhorskou Bystricou, na lúke pred krematóriom. 23

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

d oprava trápi väčšinu ľudí v meste. záp- chy, nedostatok parkovacích miest, kvalita mhD, chýbajúce cyklochodníky, bariéry pre chodcov. občania od samosprávy akosi auto- maticky očakávajú, že ju bude riešiť. Paradoxne, mnohé majú v rukách samotní cestujúci. Poukázať na alternatívne spôsoby riešenia je práve cieľom európskeho týždňa mobility. ak čo i len časť cestu- júcich zmení svoje zaužívané spôsoby cestovania, môžeme cestovať rýchlejšie, zdravšie a lacnejšie. alternatívy existujú. Sú nimi podpora verejnej dopravy, cyklistiky, zdieľania jazdy, ale aj pešej chôdze či elektromobility. počas celého týždňa, ktorý v bratislavských podmienkach trval viac ako dva týždne, sa konalo množstvo podujatí. azda tým najvýznamnejším bola možnosť cestovať v mestskej hromadnej doprave bezplatne. Stačilo sa preukázať vodičským preuka- zom. túto možnosť využilo množstvo cestujúcich. vo- diči áut na niektorých úsekoch registrovali voľnejšie cesty, šoféri mhd zase plnšie električky. „Stále to však nebol dostatok na to, aby z nášho mesta úpl- ne zmizli dopravné kolóny. Na to, aby sa tak stalo, však netreba až tak veľa. Stačí, aby sme minimálne jedenkrát týždenne zmenili svoje dopravné návyky a využili alternatívu: presadli do MHD, na bicykel, išli pešo a ak už to naozaj nijako inak nejde, zobra- li do svojho auta suseda, kolegyňu alebo priateľa. Naše výskumy preukazujú, že na to, aby sa znížili dopravné zápchy na úroveň letnej premávky, stačí, ak 10 až 15 percent ľudí použije namiesto auta alternatívu,“ hovorí michal feik, poradca primátora Bratislavy. „Počas týždňa mobility sme zrealizovali zau- jímavý pokus: testovali sme, ktorý druh mestskej dopravy je najrýchlejší. Trasa bola z Peknej cesty na Hlavné námestie s prestávkou na Námestí SNP na nákup raňajok. Najrýchlejšie túto trasu zvládli cyklisti, nasledovala verejná doprava a na chvoste skončil vodič automobilovej dopravy a za ním len s oneskorením jednej minúty bežec. Áno, na osem- kilometrovej trase je auto v rannej špičke prakticky také isté rýchle (alebo pomalé) ako bežec. Kým priemerná rýchlosť cyklistu dosiahla 28 km/h, auta len 13 km/h,“ konštatuje michal feik. od utorka do štvrtku prebiehali už tradične zaují- mavé diskusie so zaujímavými hosťami na tému verejná európsky týždeň mobility: je v týždni od 13. do 26. septembra prebiehal v Bratislave európsky týždeň mobility. Spolu sa ho zúčastnilo 1905 európskych samospráv, vrátane 28 slovenských miest, medzi ktorými nechýbala ani Bratislava. 24 deňotvorenýChdverívdPb|foto:r.PoláK

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

doprava, cyklodoprava a verejné priestory. novinkou tohto roka bolo darovanie krvi. netradične. v električ- ke na t. č. nepoužívanej zastávke na štúrovom námestí. naopak, tradičnou (a mimoriadne populárnou akciou) bol deň otvorených dverí v dopravnom podniku vo vozovni jurajov dvor. v Starej tržnici sa uskutočnila od- borná konferencia Zelená Bratislava so skráteným ná- zvom ZeBra. témami boli elektromobilita, distribúcia tovaru na cargo bicykloch, zmeny v mestskej doprave, životné prostredie, emisie. inšpirácia pre Bratislavu do budúcnosti. Celý týždeň mobility zavŕšila prvá čes- koslovenská konferencia o cyklodoprave. európsky týždeň mobility 2014 si kladie za cieľ prehodnotiť spôsob, akým rozmýšľame o mestskom priestore, a preskúmať vzťah medzi využívaním kra- jiny a kvalitou života. tohtoročný slogan „naše ulice, naša voľba" povzbudzuje ľudí, aby vytvorili mesto, v ktorom chcú žiť. ak budete najbližšie niekam cestovať, porozmýšľajte. naozaj treba chodiť všade a vždy autom? Zvážte. foto zdroj: archív etm špecialisti z oblastí elektromobility, životného prostredia a spoločností, fungujúcich na modeloch prospešných pre životné prostredie, prezentovali prípadové štúdie, ktoré boli inšpiráciou pre všetkých účastníkov konfe- rencie. podujatie sa stretlo s pozitívnym záujmom u predstaviteľov miest a obcí, ako aj u médií a tiež širokej verejnosti. konferencia ZeBra má ambície stať sa súčasťou európskeho týždňa mobility aj v nasledujúcich rokoch. „Naším cieľom je konferenciou rozširovať povedomie o alter- natívnych možnostiach dopravy a podnikania u čo najväčšej skupiny ľudí,“ dodali organizátori konferencie – agentúra direct house a vydava- teľstvo verlag dashöfer. bežec rýchlejší ako auto? nultý ročník konferencie zebra – zelená bratislava sa v rámci európskeho týždňa mobility konal dňa 19. 9. 2014 v Starej tržnici. 25 konferencia netradičné darovanie Krvi v eleKtričKe alternatíva K autoMobilovéMu Zásobovaniu v Centre Mesta nová CyKlotrasa na Pribinovej

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

26 19.09.2014 Stará Trznica Bratislava zelená+Bratislava= konferencia

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

v bratislave sa v septembri uskutočnil pra- covný seminár obcí a miest s názvom komunálne voľby a elektronická komu- nikácia s občanmi. Seminár okrem iného prezen- toval možnosti aktívnej elektronickej komunikácie samospráv s ich občanmi. komunikačnú platformu iobcan.sk vyvinuli a nasa- dili mestská časť bratislava – Staré mesto a mesto Stupava. umožňuje zverejňovanie aktualít a po- dujatí až do mobilu občana a najmä dáva ob- čanovi možnosť neformálne reagovať, prípadne prísť s vlastným podnetom. mobilná aplikácia je vhodná nielen pre obce a mestá, ale aj pre iné ko- munity – občianske združenia, skupiny fanúšikov alebo stavovské organizácie. Spoluorganizátorov seminára zo spoločnosti egovSystems sme sa spý- tali na možnosti mobilnej aplikácie a komunikač- nej platformy iobcan.sk.   Pod elektronizáciou samospráv, miestnych úradov si väčšinou predstavíme webovú strán- ku a zverejnené údaje či podujatia, maximálne dokumenty na stiahnutie. Môžete nám stručne povedať, čo umožňuje vaša aplikácia samo- správam? iobčan.sk ponúka obciam, ale naj- mä ich občanom možnosť neformálneho dialógu o konkrétnych záležitostiach. občania dostávajú do mobilu informácie o aktualitách a podujatiach a majú možnosť neformálne poslať svoj názor alebo pripomienku. Samozrejme, komunikáciu môže začať aj občan zaslaním podnetu. dokonca aj anonymne, pričom aj na anonymnú odpoveď môže starosta odpovedať. pre samosprávy je to jednoduchý spôsob, ako môžu aktívnejšie zapojiť a informovať svojich obyvateľov. v zásade upo- zorniť občana na dôležitú aktualitu, podobne ako zaslaním SmS, lenže aj s možnosťou spätnej re- akcie. na účinné a úspešné využitie je však ne- vyhnutný skutočný záujem starostu a samosprávy voči občanom.   Ide vlastne o dialóg? áno, dialóg zohľadňu- júci špecifiká komunikácie v komunitách – cen- trum informuje svojich členov, tí môžu diskrétne reagovať a diskutovať. Samozrejme, ak je treba, je možné diskusiu zverejniť. a člen môže aj sám prísť s iniciatívou a poslať podnet. na rozdiel od známych diskusií na facebookových stránkach a diskusných fórach to nie je hneď zverejnený, často škandalizujúci dialóg, ale dôverná vzájom- ná komunikácia. nemá to byť v žiadnom prípa- de náhrada úradnej komunikácie občanov, na čo slúži portál Slovensko.sk a čipové občianske preukazy.   Svetový líder v elektronizácii Estónsko má od roku 2005 možnosť voliť aj prostredníc- tvom internetu. Presadzujete aj myšlienku elektronických volieb na Slovensku. Čo si mys- líte o fámach o bezpečnosti a zneužití takých- to foriem volieb? možnosť hlasovať vo voľbách cez internet majú dnes v mnohých krajinách na svete. je to však vždy doplnková možnosť popri klasickom hlasovaní. Umožňuje voliť občanom, ktorí sú v čase volieb v zahraničí, ale zjednodu- ší to spôsob volieb aj mnohým ďalším, ktorí sú na internete „doma“ – napr. mamičkám počas materskej starostlivosti alebo chorým. estónsko – malá pobaltská krajina – je skutočne svetový líder v elektronizácii verejnej správy. Spustili ešte v 90-tych rokoch jednoduché riešenia, ľahko po- chopiteľné bežným ľuďom, ktoré sa vďaka tomu stali úspešnými. na to, aby sa dalo hlasovať aj elektronicky, je nevyhnutná najmä politická vôľa a následne drobné legislatívne úpravy prísluš- ných zákonov. technické riešenie je v dnešnej dobe takmer triviálne a ako sme zistili pri prí- prave projektu elektronického prieskumu verejnej mienky v Stupave v roku 2013, môže zaručiť aj vyššiu bezpečnosť napr., proti ovplyvňovaniu vý- sledku volieb, než klasická forma. ak však má byť skutočne použiteľné, je treba na preukazo- vanie totožnosti využiť moderné riešenia tzv. mobilnej elektronickej identity, aké sú už dávno nasadené v rakúsku a estónsku a všade tam, kde im na elektronizácii naozaj záleží. potom budú môcť občania jednoducho podávať aj daňové priznania, výkazy, žiadosti a využívať služby štátnej alebo komunálnej administratívy.   Prezraďte na záver, prečo by mali obce vy- užívať komunikačnú platformu iObcan.sk. po- sledné roky do lokálnej demokracie v obciach pri- niesli úplne nové elektronické formy, ktoré umožňujú prakticky okamžitý a všadeprítomný kontakt, avšak vytvorili sa aj nové pravidlá komunikácie. vďaka internetu sa otvorila väčšia možnosť transparent- nosti či anonymity, často i s negatívnym podtextom, napríklad objavuje sa osočovanie a široké zverej- ňovanie klamstiev – doslova až elektronické šika- novanie starostov a poslancov. tieto formy sa stali novým druhom zákernej masovej zbrane. práve tu je platforma iobčan.sk prvou lastovičkou umož- ňujúcou slušné fungovanie komunikácie v rámci samosprávy so zaužívanými pravidlami a podľa zákonov, avšak elektronicky a mobilne. je samo- zrejme na starostovi a poslancoch, či vôbec chcú so svojimi občanmi aktívne komunikovať. absencia komunikácie na báze slušnosti a demokratických pravidiel sa im však môže rýchlo vypomstiť, lebo dopyt po informáciách a podozrenia často rýchlo prerastú do masovej hystérie, ako to bolo nedávno v kauze Gorila. viac info na: www. iobcan.sk alebo www.egovSystems.sk (red.) Bez papierov v samospráve 27

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

EkotopFilm 2014: osemdesiat dokumentov z celého sveta U ž 20. októbra štartuje v bratislave 41. roč- ník medzinárodného filmového festivalu ekotopfilm. ak ani vám nie je ľahostajné, v akom prostredí žijete, neváhajte a príďte sa po- zrieť na zaujímavé filmy, diskusie s tvorcami alebo ochutnať zdravé jedlá. tohtoročný festival počas piatich dní predstaví osemdesiat dokumentov z celého sveta, ktorých spo- ločnou témou sú ľudia, príroda a životné prostredie. jedným z najlákavejších je novinka reportéra tv joj michala rybanského s názvom na úteku. v ňom vám priblíži životy hneď niekoľkých žien, ktoré sa popaso- vali so svojím osudom a dokázali zmeniť svoje životy. aktuálny ročník sa zameral aj na celosveto- vý problém, ktorým je plytvanie potravinami. kým v niektorých rozvojových štátoch zomierajú ľudia od hladu, bohaté krajiny vyhadzujú do kontajnerov tony potravín. Slovensko nie je výnimkou! o tom, ako sa dá najesť z kontajnerových potravín, príde porozprá- vať nemecký aktivista raphael fellmer. ten už pár rokov „nakupuje“ len v odpadkových košoch. Program Pre vŠetkýCh ekotopfilm nie je len o filmoch, ale aj o naozaj bohatom sprievodnom programe. „Tento rok sa návštevníci môžu tešiť na diskusie s tvorcami filmov, množstvo zaujíma- vých prezentácií na tému voda, odpady či zdravá vý- živa. Odporúčam aj exkluzívnu výstavu fotografií z roz- vojových krajín a ochutnanie 100% organickej kávy z Ekvádoru priamo na mieste konania Ekotopfilmu,“ povedal generálny riaditeľ festivalu peter lím. navyše budete mať možnosť ochutnať zdravé a chut- né jedlá, zoznámiť sa s dômyselnými technickými novin- kami, ktoré šetria životné prostredie, aj eko-produktmi. dokázali by ste v krízovej situácii zachrániť niekomu život? ak nie, čaká vás prednáška o prvej pomoci! o zdravej výžive a ako sa udržať fit príde poroz- právať doktorka trusková z Úradu verejného zdravot- níctva. privítame aj uznávaného lekára a profesora vladimíra krčméryho, ktorý na vlastnej koži zažil ne- ľahké životné podmienky v rozvojových krajinách. nezabúdame ani na najmenších, pre ktorých sme aj tento rok pripravili naozaj hravý a náučný program. čo je hlavné – vstup je pre všetkých zadarmo! aJ Celebrity Sa StaraJú Životné prostredie nie je ľahostajné ani známym tvá- ram, ktoré podporujú festival. tento rok sa medzi ne zaradili petra polnišová, milan lasica, ady hajdu, alena heribanová a mnohí ďalší. Samozrejme, nebude chýbať ani tvár festivalu adela Banášová. ekotopfilm je známy aj v zahraničí a dokon- ca nadchol aj samotné monacké knieža alberta ii., ktorý ho opísal: „S dojatím si spomínam na moju návštevu festivalu v roku 2006, keď som bol poctený ocene- ním. Nad osobnými spomienkami stoja ciele a filozo- fia Ekotopfilmu, ktoré považujem za kľúčové: podeliť sa o informácie, vzdelávať a hľadať riešenia, ako aj presviedčať a apelovať. Úlohy festivalu sú veľmi dôle- žité. Čeliť výzvam ochrany nášho životného prostre- dia a potreba varovať našich súčasníkov.“ tento rok bude ekotopfilm výnimočným hlavne tým, že festival zavíta do viac ako 50 miest po ce- lom Slovensku. špeciálnym karavanom chceme filmy priniesť práve tým, ktorí nemôžu byť na premietaní v Bratislave, Žiline a košiciach. viac čítajte na: www.ekotopfilm.sk foto: ekotopfilm 28 foto:ZdoKuMentunaúteKu An Evening with BRANFORD MARSALIS/USA/ 17.11. 2014 Slovenský rozhlas Bratislava BRANFORD Grammy Winner BRANFORDBRANFORDBRANFORDBRANFORDBRANFORDBRANFORD Quincy Jones Presents ANDREAS VARADY TRIO 11. 10. 2014 Ateliér Babylon Bratislava citysounds.sk·predpredaj.sk·ticketportal.sk visitbratislava.com

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

U ž po tretíkrát sa v bratislavskom Primaci- álnom paláci zišla medzinárodná porota, aby posúdila a vybrala víťazné fotografie prihlásené do súťaže novinárskej fotografie Slo- vak PreSS Photo. prestížnej porote šéfoval fotograf new york post so slovenskými koreňmi paul martinka. Ďalšími členmi poroty bol jeden z najuznávanejších fotožurnalistov na svete yuri kozyrev z ruska, známy svojimi fotogra- fiami z vojnových zón a konfliktov, vážený fotograf a pedagóg prof. jindřich štreit z českej republiky, českí fotoreportéri a nositelia viacerých ocenení ján šibík a roman vondrouš, ako aj popredná fotograf- ka a pedagogička jana hojstričová a fotograf taSr pavel neubauer zo Sr. špecializácia a oblasť pô- sobenia jednotlivých členov poroty tak zaručovala vyváženosť a objektivitu názorov pri hodnotení. porota posudzovala celkovo 1 115 fotografií od 113 prihlásených fotografov. Súťažilo sa v ôsmich do- mácich kategóriách (aktualita, reportáž, každodenný život, portrét, šport, životné prostredie, svet umenia a šoubiznisu, mladí fotografi a študenti žurnalistiky) a po prvýkrát aj v jednej zahraničnej. Stredoeuróp- ska fotografia tak bola podľa riaditeľky súťaže jany Garvoldtovej novinkou 3. ročníka súťaže a mohli sa do nej prihlásiť fotografi z českej republiky, maďar- ska, poľska a rakúska. túto šancu využilo 16 fotogra- fov z okolitých krajín. osobitnú kategóriu tvoril Grant Bratislavy, v rámci ktorej členovia poroty vybrali tri najlepšie projekty zamerané na fotografovanie premien hlavného mes- ta. Z tých si konečného víťaza zvolil primátor Bratisla- vy milan ftáčnik. absolútnym víťazom 3. ročníka súťaže a držiteľom Grand prix sa stal fotograf na voľnej nohe michal Burza s fotografiou zo série majdan. tá sa v máji do- stala na obálku nemeckého týždenníka der Spiegel a za najlepšiu zo série ju považuje aj sám m. Burza. Zapózoval mu na nej separatista, bývalý príslušník rozpustenej jednotky Berkut. „fotografia bola urobe- ná na inštitutskej ulici dva dni po streľbe. Zachytáva viacero línií, keď sa do vojnovej zóny vracia normál- ny život. Ukazuje tvár samoobrany, tvár obyčajných ľudí, ako aj gesto, ktoré zdanlivo pôsobí víťazne, v skutočnosti je to však oslavné gesto padlým, ktorí umreli počas demonštrácií,“ uviedol m. Burza. podľa člena poroty, ruského fotografa y. kozyreva, „víťazná fotografia z majdanu dáva posolstvo pre celý svet, čím sa stáva globálnou“. oproti predchádzajúcemu ročníku členovia po- roty vo všeobecnosti ocenili vyššiu kvalitu prihlá- sených fotografií. dominovali medzi nimi zábery z prezidentských volieb a fotografie pokrývajúce udalosti na Ukrajine. najväčšie prekvapenia pri- niesla študentská kategória, ktorá vyvolala diskusie a ktorej mimoriadne vysokú úroveň uznali všetci čle- novia poroty. výsledky súťaže novinárskej fotografie budú zve- rejnené na slávnostnom odovzdávaní cien Slovak preSS photo 22. októbra 2014 v Zrkadlovej sieni primaciálneho paláca v Bratislave. víťazné fotografie si následne budú môcť návštevníci pozrieť od 23. ok- tóbra do 30. novembra 2014 v priestoroch Starej radnice v bratislave. 29 Porota Počas hodnotenia (Zľava): yuri KoZyrev, Paul MartinKa, Pavel neubauer, jan šibíK, roMan vondrouš, jindřiCh štreit, judita taKáčová, jana Garvoldtová | foto: Martin franC absolútnym víťazom sa stal michal burza s fotografiou z majdanu

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

Bratislava art Festival/BlaF 2014 Waves Bratislava – Music Festival DanuBe Duo caciB – MeDzinároDné výstavy psov Xii. Bienále aniMácie Bratislava petržalské súzvuky Ferka urBánka 2014 5. ročník Bratislava Art Festival 2014 je zameraný na prezentáciu súčas- ného umenia štátnych, mestských i súkromných galérií príťažlivými forma- mi smerom k bratislavskému publiku. Hlavnú líniu festivalu tvorí program pestrej dramaturgie. Pripravené sú sprievodné podujatia – otvárací koncert súčasných popových kapiel, prednášky zahraničných a domácich hostí z oblasti vizuálneho umenia, workshopy pre žiakov i študentov a programy pre rodiny s deťmi a seniorov. Počas trvania festivalu sa budú konať vernisáže výstav, stretnutia s umelcami a medzinárodné sympózium na tému „Je súčasné umenie pre masy?“, na ktorom si jednotlivé skúsenosti s prácou s publikom vymenia zástupcovia kultúrnych iniciatív a organizácií z Poľska, Maďarska a Českej republiky. Na všetky podujatia je vstup voľný. Po úspechoch nultého ročníka bude hudobný festival Waves Bratislava 2014 rozšírený na dva dni, v rámci ktorých ponúkne viac ako 80 koncertov v kluboch a priestoroch okolia námestia SNP. (Mestské divadlo P. O. H., KC Dunaj, Klub Dole, Nu Spirit Club, Rádio_FM Stage, V-klub, Ateliér Babylon, Poľský inštitút Bratislava, Gorila.sk Urban Space). Okrem toho prinesie aj odbornú hudobnú konferenciu, ktorú si podelí so sester- ským podujatím Waves Vienna. Bratislavská časť konferencie bude 3. októbra v priestoroch hotela Crowne Plaza. Dve medzinárodné výstavy psov zo Slovenska i zahraničia sú atraktívne nie- len pre vystavovateľov, ale aj pre návštevníkov. V sobotu bude spestrením súťaž v tanci so psom. Tí najlepší zo svojich plemien sa predvedú každý deň o 15:00 vo veľkom finále Best in Show. Miesto: Incheba Expo Bratislava, Viedenská cesta. Unikátny medzinárodný festival animovaných filmov pre deti, ktorého posla- ním je umožniť umeleckú konfrontáciu animovanej tvorby pre deti, vytvárať podmienky pre jej hodnotenie a podporovať jej všestranný rozvoj. Súčasťou festivalu sú prehliadky filmov z celého sveta, odborné semináre, diskusie, pre- zentácie významných osobností, výstavy, súťaže i tvorivé dielne animovaného filmu. Na všetky predstavenia je vstup voľný. Premietanie festivalových fimov sa bude konať v DK Zrkadlový háj, DK Dúbravka, v kine Mladosť, Lumiére a FK 35mm FTF VŠMU. Výstavy budú inštalované v priestoroch Bibiany, vo výstavnej sále UK, v Poľskom inštitúte, Maďarskom inštitúte, v Zichyho paláci, v kníhkupectve u Bandiho a na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Literárnu súťaž začínajúcich autorov Petržalské súzvuky Ferka Urbánka orga- nizuje Miestna knižnica Petržalka už po 25-ty raz. Počas dvoch dní bude mať súťaž svoje slávnostné vyhodnotenie so sprievodným programom a priateľským stretnutím bývalých víťazov v CC Centre na Jiráskovej 3 v Petržalke. Súčasťou PSFU bude aj pracovné stretnutie poroty s tohtoročnými víťazmi v piatok o 11:30 v pobočke na Prokofievovej. Štvrtok 2. 10. 2014 – nedeľa 5. 10. 2014 Piatok 3. 10. 2014 – nedeľa 5. 10. 2014 Sobota 4. 10. 2014 – nedeľa 5. 10. 2014 Pondelok 6. 10. 2014 – Piatok 10. 10. 2014 Štvrtok 9. 10. 2014 – Piatok 10. 10. 2014 Štvrtok 9. 10. 2014 17:00 literárny večer priateľské stretnutie bývalých víťazov literárnej súťaže s hosťami: D. Hlavatá, M. novysedláková, M. chudík, r. Beňo, p. sibyla a M. Mittaš. Moderuje: Dado nagy Piatok 10. 10. 2014 10:00 petržalské súzvuky Ferka urbánka slávnostné vyhodnotenie výsledkov 25. ročníka literárnej súťaže s odovzdávaním cien. Viac na: www.blaf.sk Viac na: www.wavesbratislava.com Viac na: www.incheba.sk Viac na: www.bibiana.sk Viac na: www.bibiana.sk Program: MeDzinároDný Deň MaterskýcH centier V roku 2014 je počas Medzinárodného dňa materských centier pripra- vený bohatý program pre rodiny s deťmi vo Vodárenskom múzeu BVS, Devínska cesta 1 (Karlova ves). Na deti čakajú rozrpávkové stanovištia so zábavnými úlohami od 14:00 do 19:00 hodiny. O 14:00 predvedie Šašo Ľuboš bublinovú šou. O 15:00 prídu Trpaslíci z RTVS, o 16:30 zahrá divadlo Piki predstavenie pre deti Elá – Hop! O 18:00 Hradosť Muflón a dážďovka na cestách pobaví všetkých od 6 do 99 rokov. Vstupné na podujatie je dobrovoľné. Sobota 11. 10. 2014 festivaly 30

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

ŠtuDentská kvapka krvi 2014 20. ročník kampane Slovenského Červeného kríža potrvá 5 týždňov (do Medzi- národného dňa študentstva). Cieľom je aktivizovať najmä mladých ľudí darovať krv pravidelne, čím sa zabezpečuje dostatok krvi v zdravotníctve. Mobilné odbe- ry krvi budú prebiehať vo všetkých väčších mestách, ale aj v mnohých obciach SR. Krv je možné darovať od pondelka do piatka na všetkých odberových miestach Národnej transfúznej stanice SR. V Bratislave počas akcie budú prebiehať mobilné odbery aj na uvedených školách: Vysoká škola múzických umení (Divadlo LAB, Svoradova 4), Ekonomická univerzita, Strojnícka fakulta STU (Námestie Slobody 17), Fakulta elektroniky a informatiky STU (Ilkovičova 3), Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU (Radlinského 9), Právnická fakulta UK (Šafárikovo nám. 6, učebňa č. 5), FTVaŠ UK (Nábrežie L. Svobodu 9, miestnosť č. 093), Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK (Mlynské Luhy 4, B132), Prírodovedecká fakulta UK (Mlynská dolina, PLUS B 322), Slovenská zdravotnícka univerzita, (Limbová 12). Pondelok 13. 10. 2014 – Pondelok 17. 11. 2014 FasHion live! Fashion live! ako módne podujatie sprístupňuje prehliadky slovenskej a svetovej módy verejnosti. Program podujatia od 15:00 – 22:00 zahŕňa catwalk, semináre, performance či fashion business orientované showro- omy, ponúka kvalitu zážitkov pre širokú verejnosť. Vstup voľný. Miesto: Stará tržnica, Nám. SNP 25 Streda 15. 10. 2014 – Piatok 17. 10. 2014 Viac na: www.fashionlive.sk 13. ročník MeDzinároDnej výstavy uMenia – art 2014 Výstava výtvarného umenia ART je už tradične venovaná voľnému a užitko- vému umeniu, soche, maľbe, keramike, grafike, fotografii, drevu, sklu... Na výstave sa prezentujú aj práce výtvarných a keramických kurzov CC Centra a DK Lúky spolu s prezentáciou podujatí KZP. Otvorené: 10:00 – 18:00. Miesto: Incheba Expo Bratislava, Viedenská cesta (hala A0). Streda 15. 10. 2014 – nedeľa 19. 10. 2014 Viac na: www.incheba.sk Hlavný organizátor Spoluorganizátori Mediálni partneri Partneri S finančným príspevkom SLOVENSKÁ TLAČOVÁ AGENTÚRA S L O V A K N E W S A G E N C Y 10. 10. HB SND Balet SND (Slovensko) The Tempest 11. 10. A4 Molnár – Dányi – Vadas (Maďarsko) Skin Me 12. 10. A4 Niv Sheinfeld & Oren Laor (Izrael) Two Room Apartment 17. 10. NB SND Ultima Vez (Belgicko) booty Looting 18. 10. Divadlo elledanse Company elledanse (Slovensko) Vydláždený život 24. 10. A4 Spitfire Company (Česká republika) Antiwords 25. 10. MDPOH Jo Strømgren Kompani (Nórsko) There 26. 10. Divadlo elledanse HURyCAN (Španielsko) Je te haime Sprievodný program Divadlo elledanse 10. 10. Soňa Ferienčíková a Jaroslav Ondruš (Slovensko) Imago 12. 10. Company elledanse (Slovensko) YouMake ReMake 19. 10. spolok Neskorý zber (Slovensko) Zámerné čakanie Vstupenky online: www.abp.sk, v predpredaji SND a hodinu pred predstavením v divadlách. Začiatky predstavení Slovenské národné divadlo a Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava o 19.00, Divadlo elledanse a A4 o 20.00. www.snd.sk www.elledanse.sk www.a4.sk festivaly 31

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

Festival áčko Dni slovenskej literatúry Festival astorka 2014 ekotopFilM 2014 uniteD MoveMent Celoslovenská súťažná prehliadka študentských filmov z filmových a audio- vizuálnych stredných a vysokých škôl na Slovensku. Na 18. ročníku festivalu čaká návštevníkov množstvo nových filmov talentovaných slovenských študentov, prednášky a masterclassy vedené zvučnými menami slovenského i európskeho audiovizuálneho prostredia a legendárne afterparties. Miesto: Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2 Festival Dni slovenskej literatúry (Zaži knihy naživo!) sa bude konať na rôznych miestach v centre mesta – kníhkupectvo Gorila, Martinus, Pan- ta Rhei, Artforum, Stará tržnica, V-klub, bratislavské knižnice, Modrý salón SND, či dokonca v MHD a na Hlavnej stanici. V rámci bohaté- ho programu sa môžete stretnúť so svojimi obľúbenými slovenskými spi- sovateľmi – M. Kopcsay, R. Piško, D. Mitana, P. Rankov, Z. Kepplová, D. Hevier, Ľ. Feldek, M. Hvorecký, T. Janovic a mnohými ďalšími. Stretnete sa s literatúrou prostredníctvom besied, čítačiek, inscenovaných pásiem či tvorivých dielní. Program festivalu vo V – klube a v Starej tržnici nájdete v programe Na kaž- dý deň, ostatný program na webstránke festivalu. Divadelná jeseň v Astorke je sprestrená zahraničnými spriaznenými divadlami z Čiech, Maďarska a Poľska. Nebudú chýbať ani scénické rozhovory, v ktorých vystúpia Boris Farkaš a Majo Labuda. Sprievodným podujatím vo foyer diva- dla sú výstavy: Festival Astorka 2005 – 2013 a Festival Astorka 2014. Miesto: Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 a Komorný priestor Trezor (služobný vchod do divadla z Nedbalovej ulice). Filmový festival o trvale udržateľnom rozvoji je už tradične zdarma. Premietanie filmov pre deti a školy začína každý deň od 9:00 do 15:00. Premietanie pre mládež a dospelých štartuje každý deň od 17:00 a finišuje každodenne o 22:00. Tento rok je festival nastavený na šírenie osvety v problematike plytvania potravín, riešenia odpadov a šetrenia nášho prostredia. V rámci toho bude predstavený aj projekt Free Food, ktorý odštartuje pomoc núdznym s potravinami. Záujemcovia ochotní prispieť, môžu po- čas festivalu doniesť potraviny do dvoch zón Free food „špajze“, (chladiacej zóny a zóny na trvanlivé potravi- ny), ktoré budú umiestnené pri hoteli Tatra. Miesto festivalu: hotel Tatra Na 10. edíciu tanečných workshopov zavíta tanečná hviezda Marty Ku- delka. Spolupracoval s JLO, Janet Jackson, Pink a je exkluzívnym choreo- grafom Justina Timberlake od začiatku jeho kariéry. Ďalším lektorom bude hip hopový tanečník a choreograf SHO TYME choreograf Gwen Stefani. Obaja odučia aj bezplatne hodiny pre verejnosť – začiatočníkov. Príležitosť pre ľudí milujúcich tanec, či pre teenagerov a deti, ktoré sa tancu venujú. Miesto: Aircraft Sporthouse, Ivánska cesta 30/B Streda 15. 10. 2014 – Sobota 18. 10. 2014 Streda 15. 10. 2014 – nedeľa 19. 10. 2014 Pondelok 20. 10. 2014 – Piatok 24. 10. 2014 Pondelok 20. 10. 2014 – Piatok 24. 10. 2014 nedeľa 19. 10. 2014 Viac na: www.ackofestival.sk Viac na: www.dnislovenskejliteratury.sk Viac na: www.astorka.sk Viac na: www.ekotopfilm.sk Viac na: www.unitedmovement.sk Pondelok 20. 10. 2014 19:00 ucpanej systém Divadlo astorka korzo ´90, nám. snp 33 Hra i. Welsha v podaní Dejvického divadla praha a réžii M. vajdičku Utorok 21. 10. 2014 19:00 toldi Divadlo astorka korzo ´90, nám. snp 33 Hra arany jánosa v podaní maďarského divadla vigszinház Budapest a réžii B. pasczolaya 19:30 Hudobný recitál Mareka sitarského komorná scéna astorky – trezor, vchod z nedbalovej lubuski teatr zielona Góra z poľskej republiky Streda 22. 10. 2014 17:30 scénické rozhovory s ... Borisom Farkašom komorná scéna astorky – trezor, vchod z nedbalovej účinkujú Boris Farkaš a David Hrbek 19:00 cry baby cry Divadlo astorka korzo ´90, nám. snp 33 s. krátká / Hra v podaní Švandovho divadla na smíchově praha Štvrtok 23. 10. 2014 17:30 scénické rozhovory s ... Mariánom labudom ml. komorná scéna astorky – trezor, vchod z nedbalovej účinkujú Marián labuda a David Hrbek 19:00 země lhostejnost Divadlo astorka korzo ´90, nám. snp 33 karel kryl / Hra v podaní Švandovho divadla na smíchově praha inšpirovaná ponovembrovými esejami karla kryla, pesničkára s výnimočným básnickým talentom. Piatok 24. 10. 2014 19:00 na útěku Divadlo astorka korzo ´90, nám. snp 33 p. palmade, ch. Duthuron / Hra v podaní divadla ungelt, praha je komédiou, ktorá sa s humorom a nadhľadom dotýka i neľahkých tém Program: festivaly 32

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

MeDzinároDný Festival GreGoriánskeHo cHorálu Bratislavské jazzové Dni slsp kreativita & HoBBy Piaty ročník medzinárodného festivalu sa bude konať v Jezuitskom kostole na Františkánskom námestí a v Dóme sv. Martina. V nedeľu budú vystúpenia schol v rámci sv. omší v bratislavských kostoloch. Vstup na všetky koncerty je voľný. Na jubilejný 40. ročník Bratislavských jazzových dní SLSP (program v Incheba Expo a Starej Tržnici) sa do Bratislavy vracajú najobľúbenejší jazzoví hudob- níci – John Scofield, Mike Stern, Victor Wooten, Hugh Masekela (jeden z naj- lepších trubkárov) a Robert Cray, jeden z najslávnejších aktívnych bluesmanov. Pribudol jeden festivalový deň - 23. október v Starej Tržnici, s prehliadkou toho najlepšieho zo slovenského jazzu. Lahôdkou prvého festivalového dňa v špeciálne upravenej Starej Tržnici bude vystúpenie pätice amerických hudobníkov na čele s Lesom McCannom a Javonom Jacksonom. Malého jubilea sa dočkala aj súťaž mladých talentov, ktorá sa tento rok uskutoční už po piaty raz. Dvojdňová akcia v Starej tržnici na nám. SNP 25 je súčasťou farmárskeho trhu Trh-Piac-Markt a Nedeľnej parády, a tiež súčasťou Seniorfestu, kde sa budú môcť rôzne kluby a združenia seniorov prezentovať svojimi prácami. Podujatie má za cieľ osloviť deti, dospelých i ľudí v dôchodkovom veku, zdravých aj handicapovaných, aby mohli predstaviť svoju kreativitu a zručnosť v každej ob- lasti, či už fyzickej alebo mentálnej. Projekt je zameraný na podporu sebavedomia, zmysluplného vypĺňania času a rozvoj osobnostných schopností. Prístupné pre verejnosť: sobota 10:00 – 15:00, nedeľa 11:00 – 17:00. Vstup voľný. Štvrtok 23. 10. 2014 – nedeľa 26. 10. 2014 Štvrtok 23. 10. 2014 – nedeľa 26. 10. 2014 Sobota 25. 10. 2014 – nedeľa 26. 10. 2014 Viac na: www.choral-music.sk Viac na: www.bjd.sk Viac na: www.kreativita-hobby.sk Štvrtok 23. 10. 2014 19:00 otvárací koncert festivalu gregoriánskeho chorálu jezuitský kostol, Františkánske námestie schola gregoriana „Gloria Dei - homo vivens“ (Bratislava), schola Gregoriana Bratislavensis (Bratislava), Gregorian group of the choir assumpta (lotyšsko) Piatok 24. 10. 2014 19:00 koncert gregoriánskeho chorálu Dóm sv. Martina Sobota 25. 10. 2014 10:00 – 15:30 odborný seminár jezuitský kostol, Františkánske námestie 18:00 slávnostná latinská sv. omša so spevom gregoriánskeho chorálu jezuitský kostol, Františkánske námestie účinkujú zúčastnené gregoriánske scholy na festiva- le, Dirigent: prof. Franz karl prass 19:15 koncert gregoriánskeho chorálu jezuitský kostol, Františkánske námestie Program: streda 1. 10. 2014 divadlo 9:30, 12:30 Frankenstein teatro Wüstenrot, istropolis, trnavské mýto 1 predstavenie anglického divadla  10:00 pod perinou Divadlo ludus, tower 115, pribinova 25 p. kuba / inscenácia ľahšia ako pierko pre deti od troch rokov  19:00 BaBy na palube loĎ – Divadlo v podpalubí, tyršovo nábrežie Divadelná takmer reality ale určite show s o. Belešovou na palube  19:00 69 vecí lepších než sex Štúdio l+s, nám. 1. mája 5 e. Borušovičová / trpká komédia  19:00 Bratia jurgovci nová budova snD, Štúdio, pribinova 17 i. Horváth, p. pavlac / Dramatizácia próz slovenského modernistu o bratských láskach, nádejach, túžbach a sklamaniach  19:00 piková dáma nová budova snD, sála opery a baletu, pribinova 17 p. i. čajkovskij / opera v troch dejstvách v ruskom jazyku  19:00 www.narodnycintorin.sk č. 4 MD p. o. Hviezdoslava, laurinská 19 D. Gombár, r. Mankovecký / slovenské komorné divadlo Martin vo 4. časti sitcomu, kde ožívajú postavy slávnych osobností našich dejín. tentokrát aj zo showbiznisu a televízie.  19:00 tolstoj a peniaze Divadlo astorka korzo ´90, nám. snp 33 j. novák / tragikomédia o živote l. n. tolstého klUbová Scéna 20:20 pechakuchanight a4 – priestor súčasnej kultúry, karpatská 2 (yMca) Dizajnéri, architekti, umelci a kreatívni ľudia (14 autorov) predstaví prostredníctvom 20 obrázkov svoje projekty za 6 minút a 40 sekúnd. literatúra 17:00 knihovnícky barcamp univerzitná knižnica, prednášková sála, ventúrska 11 netradičná konferencia, ktorej obsah vytvárajú samotní vopred registrovaní účastníci Pre deti 9:00, 10:30 čarbaničky cc centrum, jiráskova 3 kreslenie pre mamičky s deťmi / Ďalšie termíny: 8., 15., 22., 29. októbra)  9:00, 11:00 kvak a čľup Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 rozprávková žabacina pre deti od 3 rokov PrednáŠka / diSkUSia 18:00 Farby východnej afriky Gospel cafe, karloveská 32 o keni, ugande, rwande, tanzánii a zanzibare bude hovoriť informatik Matúš kováčik rôzne 9:00 Hačkovanie, makrame Gospel cafe, karloveská 32 tvorivé dielne festivaly na každý deň 33

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

Štvrtok 2. 10. 2014 divadlo 9:00, 12:00 Frankenstein teatro Wüstenrot, istropolis, trnavské mýto 1 predstavenie anglického divadla  10:00 popletená punčocha Divadlo ludus, tower 115, pribinova 25 k. žiška / verzia pre nepočujúce deti od šesť rokov  10:00 – 1. verejná generálka othello Divadlo Malá scéna stu, Dostojevského rad 7 slávna shakespearova tragédia o sile slova a manipulácii, o predsudkoch, neznášanlivosti a o láske, ktorá vraždí. v réžii Š. korenčiho  13:00 zámok Divadlo astorka korzo ´90, nám. snp 33 F. kafka / príbeh zámku odráža povestný kafkov humor a vnímanie sveta  18:00 Bratia karamazovovci nová budova snD, sála činohry, pribinova 17 F. M. Dostojevskij / veľký epický príbeh z ruska 60. rokov 19. storočia  19:00 Buržoázia nová budova snD, Štúdio, pribinova 17 j. Mikulášek, D. viceníková / voľná adaptácia Buñuelovej poetiky, ktorej korene ležia v surrealizme – hosťovanie Divadla na zábradlí  19:00 Macbeth Divadlo ívery, Školská 14 W. shakespeare / réžia: j. krčmářová  19:00 jááánošííík po tristo rokoch radošinské naivné divadlo, Škultétyho 5 s. Štepka / správa o hrdinovi alebo Hra na hrdinu  19:30 čakanie na Gotta Divadlo GunaGu, Františkánske nám. 7 k. vosátko / Godot nikdy neprišiel, ale iní prichádzajú stále koncert 17:30 koncerty pod vežou nádvorie starej radnice (Faustova sieň) Hrá c. a k. dychový komorný orchester pod vedením zbyňka kubáčka  19:00 vladimír Mišík & etc... Majestic Music club, karpatská 2 koncert 40 rokov etc... českého rockového speváka, skladateľa a textára literatúra 16:30 slovo ku knihe – svätopluk v európskom písomníctve univerzitná knižnica, prednášková sála, ventúrska 11 prečo svätopluk i. v dejinách slovákov, Moravanov a čechov musí, respektíve nesmie byť kráľom? Historické fakty versus legendy. Pre deti 9:00, 11:00 kvak a čľup Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 rozprávková žabacina pre deti od 3 rokov  10:00 – 11:30 Hračky – maľovačky Dk zrkadlový háj, rovniankova 3 Detská herňa pre mamičky s deťmi do 5 rokov. (Ďalšie termíny: 9. 10., 16. 10., 23. 10., 30. 10.) 10:00 – 11:30 výtvarný ateliér Dk lúky, vígľašská 1 kreslíme a tvoríme s našimi deťmi rôznymi výtvarnými technikami (vždy v utorky a štvrtky)  15:30 keramko cc centrum, jiráskova 3 keramické dielničky pre deti od 5 – 7 rokov / Ďalšie termíny: 9., 16., 23. októbra) rôzne 18:00 japonská gastrokultúra Dk ružinov, ružinovská 28 prezentácia japonskej kuchyne a ukážky zdobeného sushi tanec / zábava 15:00 tancujeme pre radosť a zdravie Dk lúky, vígľašská 1 tanečná škola pre seniorov pod vedením v. sádovskej piatok 3. 10. 2014 divadlo 9:00, 12:00 Frankenstein teatro Wüstenrot, istropolis, trnavské mýto 1 predstavenie anglického divadla  10:00 – 2. verejná generálka othello Divadlo Malá scéna stu, Dostojevského rad 7 slávna shakespearova tragédia o sile slova a manipulácii, o predsudkoch, neznášanlivosti a o láske, ktorá vraždí. v réžii Š. korenčiho  19:00 antigona v new yorku nová budova snD, Štúdio, pribinova 17 j. Głowacki / činohra – tragikomické zobrazenie sveta s vlastnými pravidlami  19:00 puritáni Historická budova snD, Hviezdoslavovo nám. v. Bellini / opera v troch dejstvách v talianskom jazyku so slovenskými titulkami  19:00 rómeo a júlia muzikál Divadlo nová scéna, kollárovo nám. G. presgurvic / nádherná hudba a silné emócie v jednom z najlepších spracovaní príbehu rómea a júlie v histórii muzikálu  19:00 – premiéra othello Divadlo Malá scéna stu, Dostojevského rad 7 slávna shakespearova tragédia o sile slova a manipulácii, o predsudkoch, neznášanlivosti a o láske, ktorá vraždí. v réžii Š. korenčiho  19:30 leni nová budova snD, sála činohry, Modrý salón – tvoríme, pribinova 17 v. schulczová, r. olekšák / Hra o fiktívnom stretnutí moderátora j. carsona a kontroverznej l. riefenstahl klUbová Scéna 19:00 Music club Dk lúky, vígľašská 1 Šport, drogy a rock’n’roll / hudobno – športové poduja- tie proti drogám, pri hudbe a turnaji v stolnom tenise  20:00 Queer jane & nekosené lúky Hlava 22, Bazová 9 Bratislavská formácia Queer jane a traja muzikanti z Bratislavy – nekosené lúky koncert 19:00 lámačské chvály Gospel cafe, karloveská 32 koncert gospel skupiny Braňa letka  19:00 poutníci Dk zrkadlový háj, rovniankova 3 koncert českej bluesgrassovej skupiny Pre deti 9:00 kvak a čľup Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 rozprávková žabacina pre deti od 3 rokov tanec / zábava 17:00 ružinovská tančiareň Dk ružinov, ružinovská 28 zábavno-tanečné stretnutie strednej a staršej generácie (Ďalšie termíny 10., 16., 24. októbra) sobota 4. 10. 2014 divadlo 19:00 jana eyrová nová budova snD, sála činohry, pribinova 17 ch. Brontëová / Dramatizácia kultového románu o osudovej láske  19:00 popol a vášeň nová budova snD, Štúdio, pribinova 17 christopher Hampton / strhujúca rekonštrukcia o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni  19:00 povstanie Divadlo aréna, viedenská cesta 10 jednoaktovky p. kohouta, Ľ. Feldeka a ďalších českých a slovenských umelcov pri príležitosti 70. výročia snp  19:00 plné vrecká peňazí MD p. o. Hviezdoslava, laurinská 19 j. solovič, M. lasica, j. satinský / Bláznivá komédia s pesničkami  19:00 romeo a júlia nová budova snD, sála opery a baletu, pribinova 17 s. s. prokofiev / Balet na motívy tragédie W. shakespeara  19:00 rómeo a júlia muzikál Divadlo nová scéna, kollárovo nám. G. presgurvic / nádherná hudba a silné emócie v jednom z najlepších spracovaní príbehu rómea a júlie v histórii muzikálu  19:00 idiot Divadlo astorka korzo ´90, nám. snp 33 M. krobot / Divadelná adaptácia románu F. M. Dostojevského  19:00 – premiéra zaplavenie ticho a spol., Divadelný klub 10x10, Školská 14 M. janoušek, v. janoušková / Groteskná feéria pre 4 hercov a čas koncert 20:00 Hudba rapu klub za zrkadlom, rovniankova 3 predstavenie nových hráčov na scéne slovenského hip hopu Pre deti 10:00 rozprávka na desiatu Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 inscenované čítanie pre deti a rodičov / k. čapek: Dášenka alebo život šteniatka  14:30 čin – čin na každý deň 34

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 Ľ. podjavorinská / poetický príbeh vrabčiaka čima a jeho krásnej čin – čin pre deti od 3 rokov rôzne 9:00 Bratislavské mineralogické dni Dk ružinov, ružinovská 28 Medzinárodná výstava minrálov, drahých kameňov a fosílií (aj 5.10.)  14:00 – 18:00 BlaF sprievodné podujatia Galéria svú umelka, Dostojevského rad úvodné stretnutie k cyklu prednášok o kultúre pre bratislavských seniorov, prezentácia výsledkov medzinárodného workshopu modrotlače, prednáška princíp neurčitosti a workshop umenie a matematika. konzultácie záujemcom o štúdium na školách výtvarného zamerania. tanec / zábava 16:00 – 18:30 zumba maratón la Fiesta, prievozská 18, sála 2 j. c. Morales (kostarika), D. kurucová (sk), e. ramos (kuba) nedeľa 5. 10. 2014 divadlo 15:00 zvuky nie sú muky MD p. o. Hviezdoslava, laurinská 19 j. Hamar / Hudobno-zábavné interaktívne vystúpenie sĽuk pre deti od 5 do 10 rokov, počas ktorého sa všeličo dozvedia o ľudových hudobných nástrojoch a hudobných hračkách  16:30 lomidrevo veľká sála istra centra, Hradištná 43, Devínska nová ves na motívy rozprávky p. Dobšinského účinkuje Divadlo na hojdačke  17:00 Don Giovanni Historická budova snD, Hviezdoslavovo nám. W. a. Mozart / opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku  18:00 ksicht nová budova snD, Štúdio, pribinova 17 M. von Mayenburg / satirická činohra  19:00 perfect Days Divadlo aréna, viedenská cesta 10 príbeh vychytenej vlasovej štylistky Barbary, ktorá má na prvý pohľad všetko  19:00 – predpremiéra experti Štúdio 12, jakubovo nám. 12 e. Bondy / predstavenie vťahuje do povestnej trinástej komnaty, ktorej dvere majú ostať zatvorené  19:30 Modelky ii (krása neni šetko) Divadlo GunaGu, staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Františkánske nám. 7 k. vosátko / voľné pokračovanie kultovej hry zo sveta modelingu koncert 10:30 nedeľné matiné v GMB – Fórum mladých talentov Mirbachov palác, Františkánske nám. 11 Flautové trio Flautissimo – M. kuštárová, D. križal- kovičová, v. vitázková / j. s. Bach, F. kuhlau, ch. l. Dieter, F. liszt, e. suchoň, l. de lorenzo  19:00 Blues na lodi loĎ – Divadlo v podpalubí, tyršovo nábrežie živý bluesový večer s B. procházkom, a. szabóom, p. lengyelom, M. zajkom a M. Gašparom Pre deti 10:00, 14:30 čin – čin Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 p Ľ. podjavorinská / poetický príbeh vrabčiaka čima a jeho krásnej čin – čin pre deti od 3 rokov  10:30 Gašparko a lakomý zemepán Dom kultúry Dúbravka účinkuje Harry teater  10:30 kuk a cuk Dk ružinov, ružinovská 28 Hrá divadlo kordas z Brna  17:00 ako sa lomidrevo stal kráľom nová budova snD, sála činohry, pribinova 17 Ľ. Feldek / rozprávka pre celú rodinu rôzne 14:00 nedeľa pre celú rodinu Dk zrkadlový háj, rovniankova 3 voľné hranie spoločenských hier pre celú rodinu, stolný tenis, pre najmenších detský kútik tanec / zábava 15:00 nedeľný čaj o tretej Dk lúky, vígľašská 1 tanečno-zábavné popoludnie s hudobnou skupinou eva band ŠPort 14:00 jesenný hendikep – cena aDeli Medical centra Dostihy – závodsko, petržalka - starohájska 29 rovina i. kategórie na 1800 m pre 3-ročné a staršie kone / pestrý sprievodný program – maľovanie detských tváričiek, vozenie detí na koníkoch, tombola a rôzne gurmánske špeciality pondelok 6. 10. 2014 divadlo 19:00 sčista-jasna radošinské naivné divadlo, Škultétyho 5 s. Štěpka / Druhá správa o mojom 20. storočí (1950 – 2000)  19:00 Hľadá sa nový manžel teatro Wüstenrot, istropolis, trnavské mýto 1 M. Gavran / komédia prevlekov plná originálnych nápadov a gagov  19:00 výročí loĎ – Divadlo v podpalubí, tyršovo nábr. české divadlo Do houslí / originálne komediálne leporelo o úskaliach rodinného života  19:00 všade tá rieka ticho a spol., Divadelný klub 10x10, Školská 14 v. janoušková / predstavenie venované l. laholovi a svetu, ktorý nami preteká  19:00 – premiéra experti Štúdio 12, jakubovo nám. 12 e. Bondy / predstavenie vťahuje do povestnej trinástej komnaty, ktorej dvere majú ostať zatvorené  19:00 – verejná nahrávka show jana krausa Štúdio l+s, nám. 1. mája 5 spolu s nekompromisným moderátorom sa môžete tešiť na množstvo zaujímavých a atraktívnych hostí koncert 19:30 karel plíhal v-klub, nám. snp 12 koncert českého folkového a jazzového gitaristu a speváka  20:00 ennio Morricone slovnaft arena, ul. odbojárov 9 oscarový tvorca filmovej hudby spolu s českým národným symfonickým orchestrom a kodaly philharmonic choir z Maďarska PrednáŠka / diSkUSia 16:30 Môj domáci miláčik staromestská knižnica, pobočka panenská 1 Beseda s veterinárnym technikom M. sedláčkom rôzne 9:30 Dramatické tvorivé dielne pre seniorov staromestské centrum kultúry a vzdelávania, zichyho palác, ventúrska 9 stretnutie nádejných divadelníkov pod odborným vedením, členstvo bezplatné utorok 7. 10. 2014 divadlo 19:00 aida nová budova snD, sála opery a baletu, pribinova 17 G. verdi / opera v talianskom jazyku  19:00 komédia 3x2 loĎ – Divadlo v podpalubí, tyršovo nábr. Divadlo c. kassaia a z. Martinkovej / komédia z manželského života  19:00 kamene vo vreckách Divadlo astorka korzo ´90, nám. snp 33 M. jones / komédia z filmárskeho prostredia pre 2 hercov  19:00 aj kone sa strieľajú nová budova snD, sála činohry, pribinova 17 H. Mccoy, r. Herman / Hra odhaľuje pod pláštikom masovej zábavy podstatné otázky o zmysle života  19:00 natreté strachom Štúdio 12, jakubovo nám. 12 a. kuruc / Hra inšpirovaná príbehmi žien, ktoré prišli na slovensko z cudziny   19:30 prorocké poznanie chalíla Džibrána nová budova snD, Modrý salón – tvoríme, pribinova 17 komorné inscenácie poézie pripravené D. Hevierom, čítanie nových textov a umelecké prezentácie tvorby našich hercov  19:30 remix – the Best of Gunagu (1985 – 2014) Divadlo GunaGu, Františkánske nám. 7 v. klimáček / klipový kabaret s pesničkami Pre deti 9:00, 11:00 čin – čin Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 Ľ. podjavorinská / poetický príbeh vrabčiaka čima a jeho krásnej čin – čin pre deti od 3 rokov  10:00 – 11:30 Hráme sa na rozprávku na každý deň 35

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

Dk zrkadlový háj, rovniankova 3 Detská herňa pre mamičky s deťmi do 5 rokov. (Ďalšie termíny: 14. 10., 21. 10., 28. 10.)  16:30 pre šikovné ručičky cc centrum, jiráskova 3 tvorivé dielne pre deti od 3 rokov / Ďalšie termíny: 14., 21., 28. októbra) streda 8. 10. 2014 divadlo 18:00 svokra Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 Hosťovanie divadla konstantin kismov, veliky tarnov (Bulharsko)  18:00 Bratia karamazovovci nová budova snD, sála činohry, pribinova 17 F. M. Dostojevskij / veľký epický príbeh z ruska 60. rokov 19. storočia  19:00 sčista-jasna radošinské naivné divadlo, Škultétyho 5 s. Štěpka / Druhá správa o mojom 20. storočí (1950 – 2000)  19:00 čudné popoludnie Dr. zvonka Burkeho Divadlo astorka korzo ´90, nám. snp 33 l. smoček / komédia  19:00 angelika Historická budova snD, Hviezdoslavovo nám. e. suchoň, r. pepucha, M. de candia / koncept baletu angelika v rámci súčasnej choreografickej reči s hudobnými prvkami suchoňovej melodickej partitúry  19:00 írska kliatba Divadlo aréna, viedenská cesta 10 M. casella / komédia, pri ktorej vám nezostane čas na nádych  19:00 konkurz prešporské divadlo, Divadelný klub 10x10, Školská 14 i. Blahút / autorské predstavenie  19:30 remix – the Best of Gunagu (1985 – 2014) Divadlo GunaGu, Františkánske nám. 7 v. klimáček / klipový kabaret s pesničkami koncert 19:00 Flamenco – Flaco de nerja loĎ – Divadlo v podpalubí, tyršovo nábrežie recitál je zostavený z tradičných andalúzskych tancov a džezových tém, ktoré sú posadené do flamencové- ho rytmu. 19:09 anton jaro art club scherz, partizánska 2 jazz projekt PrednáŠka / diSkUSia 14:30 akadémia tretieho veku Dk ružinov, ružinovská 28 o tráviacich ťažkostiach v každom veku prednáša MuDr. Michalko  18:00 Dobrodružná cesta Gospel cafe, karloveská 32 thajsko, laos a vietnam predstaví študent z Brna, milovník ázie peter Molčány 19:30 prečo nám vládnu psychopati nová budova snD, Modrý salón – Diskutujeme, pribinova 17 Diskusie na aktuálne a provokatívne témy so zaujíma- vými hosťami a zuzanou Wienk z aliancie Fair-play tanec / zábava 14:00 krok sun krok Dk zrkadlový háj, rovniankova 3 výučba spoločenských tancov pre seniorov Štvrtok 9. 10. 2014 divadlo 19:00 celkom vážne Divadlo ívery, Školská 14 o. Wilde / réžia: j. krčmářová  19:00 kométa Divadlo astorka korzo ´90, nám. snp 33 justine del corte / divadelné predstavenie o hľadaní pravého šťastia v našom živote  19:00 charleyho teta Divadlo nová scéna, kollárovo nám. t. Brandon / jemne frivolná komédia  19:00 – premiéra Mnemojohann Štúdio 12, jakubovo nám. 12 k. Dudzic / poľsko-slovenský divadelný projekt zachytáva život nemeckého fyzika 18. storočia, j.W. rittera. 19:30 Modelky ii (krása neni šetko) Divadlo GunaGu, Františkánske nám. 7 k. vosátko / voľné pokračovanie kultovej hry zo sveta modelingu klUbová Scéna 17:34 lenka Dusilová ateliér Babylon, námestie snp 14 koncert českej speváčky roku a Band Pre deti 11:00 Myška nie je líška Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 lišiak ryšiak a myška kajka utekajka sú na zemi nepriatelia na život a na smrť... rozprávka pre deti od 5 rokov rôzne 15:00 skús to s nami - patchwork Dk zrkadlový háj, rovniankova 3 tvorivá dielňa piatok 10. 10. 2014 divadlo 19:00 the tempest Historická budova snD, Hviezdoslavovo nám. večer pôvodnej choreografie na motívy hry W. shakespeara odštartuje 18. ročník festivalu Bratislava v pohybe.  19:00 okteto pána Gézu Divadlo Malá scéna stu, Dostojevského rad 7 i. Blahút / pôvodná slovenská inscenácia so živou hudbou – slovenských ľudových piesní  19:00 venuša v kožuchu Divadlo aréna, viedenská cesta 10 D. ives / Hra budiaca vášne 19:00 Ôsmy svetadiel Divadlo nová scéna, kollárovo nám. česko – slovenský muzikál je príbehom lásky voľne inšpirovaným dielom a. Dumasa ml. Dáma s kaméliami  19:30 Baletky, hackeri, homlesáci & manažéri Divadlo GunaGu, Františkánske nám. 7 v. klimáček / papier znesie všetko – sociálna groteska klUbová Scéna 19:00 Musica Medica ticho a spol., Divadelný klub 10x10, Školská 14 Harmonický koncert / r. shaafi, B. čellár, i. sabo  19:30 Music club Dk lúky, vígľašská 1 Bob Delay (alternative rock)  20:00 the sixties Hlava 22, Bazová 9 the sixties hrá bluesovú a rockovú hudbu 60-tych a nasledujúcich rokov, cover verzie erica claptona, joe cockera, rod stewarta a ďalších legiend koncert 18:00 Hudobná skupina progres Dom kultúry Dúbravka, saratovská 2/a Hudobná skupina predstaví cD zlatý jadran. Hosť večera – ľudový zabávač stanislav vytáloš  18:00 poďakovanie Dk zrkadlový háj, rovniankova 3 Folklórny večer venovaný spomienke na manželov kubalovcov, pri príležitosti 65. výročia Fs trenčan z trenčína, životného jubilea H. Šimonekovej, n. čermákovej a B. čečkovej.  19:00 Filip puchert Band Gospel cafe, karloveská 32 koncert blues, jazz, funk  20:00 jiří stivín v-klub, nám. snp 12 koncert českého jazzmana a flautistu, známeho improvizáciou, nespútanosťou a častým prechádza- ním hudobnými štýlmi. Pre deti 9:00, 11:00 Myška nie je líška Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 lišiak ryšiak a myška kajka utekajka sú na zemi nepriatelia na život a na smrť... rozprávka pre deti od 5 rokov  10:00 Mamičkáreň cc centrum, jiráskova 3 Detská herňa s tvorivými aktivitami pre mamičky / svetlonos – keramická dielňa / nahlasovanie na: 0903 398 545 sobota 11. 10. 2014 divadlo 18:00 Dancing puzzle / elledanse and guests dom t&D, Miletičova 17/B komponovaný tanečný program tanečných škôl  18:45 Met opera: live in HD – Macbeth Divadlo aréna, viedenská cesta 10 Diriguje: F. luisi, réžia: a. noble, účinkuje: a. netrebko (ako lady Macbeth) a ďalší na každý deň 36

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

19:00 nabucco Historická budova snD, Hviezdoslavovo nám. G. verdi / opera v 4 dejstvách talianskom jazyku  19:00 Ôsmy svetadiel Divadlo nová scéna, kollárovo nám. česko – slovenský muzikál je príbehom lásky voľne inšpirovaným dielom a. Dumasa ml. Dáma s kaméliami  19:00 idiot Divadlo astorka korzo ´90, nám. snp 33 M. krobot / Divadelná adaptácia románu F. M. Dostojevského  19:00 othello Divadlo Malá scéna stu, Dostojevského rad 7 slávna shakespearova tragédia o sile slova a manipulácii, o predsudkoch, neznášanlivosti a o láske, ktorá vraždí  19:30 Modelky ii (krása neni šetko) Divadlo GunaGu, Františkánske nám. 7 k. vosátko / voľné pokračovanie kultovej hry zo sveta modelingu klUbová Scéna 20:00 lavalier Hlava 22, Bazová 9 koncept kapely štýlom rockový, pripomínajúci legendy minulého storočia, obohatený o elektronické prvky a sample koncert 20:00 andreas varady trio ateliér Babylon, námestie snp 14 jazzový gitarista andreas varady z rómskej maďar- skej rodiny žijúci v írsku patrí vo veku 17 rokov medzi najväčšie talenty. vystúpi v rámci koncertného cyklu city sounds s rodinným triom (otcom a bratom).  20:00 joan Baez aegon aréna ntc, príkopova 6 koncert americkej folkovej speváčky a pesničkárky Pre deti 14:30 Myška nie je líška Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 lišiak ryšiak a myška kajka utekajka sú na zemi nepriatelia na život a na smrť... rozprávka pre deti od 5 rokov rôzne 10:00 – 15:00 trh-piac-Markt stará tržnica, námestie snp pravidelný potravinový trh ponúka farmárske produkty z okolia Bratislavy aj cudzokrajné špeciality od malých obchodníkov. 11:00 jablkové hodovanie nádvorie miestnej knižnice, istrijská 6 všetko o jablkách a dobrotách z nich, jablčné špeciality, predaj muštu a jabĺk, kultúrny program, súťaže a program pre deti, folklórny súbor črip, country kapela Dunaj  11:00 – 21:00 staromestský vínny a charitatívny trh Šafárikovo námestie organizuje staromestské centrum kultúry a vzdeláva- nia v spolupráci s Mč staré mesto  11:00 – 24:00 Festival perkusií 2014 Dk ružinov, ružinovská 28 3. ročník festivalu rytmov, hudby a perkusií World of the Drums. súčasťou festivalu budú tanečné vystúpenia, workshopy, drumcircle a sprievodné akcie pre deti aj dospelých. (11:00 – bubenícky workshop pre deti a rodičov, 17:00 – bubnovačka, od 18:00 – koncerty a tanečné vystúpenia) nedeľa 12. 10. 2014 divadlo 15:00 konštantín a Metod – starosloviensky trhák pisztoryho palác, ľavé krídlo, Štefánikova 25 interaktívne divadelné predstavenie equiteatra atraktívnou formou približuje deťom tému príchodu konštantína a Metoda na veľkú Moravu. po predsta- vení sa deti ocitnú v ozajstnej stredovekej škole.  17:00 Barbier zo sevilly Historická budova snD, Hviezdoslavovo nám. G. rossini / komická opera v talianskom jazyku  18:00 karpatský thriller nová budova snD, Štúdio, pribinova 17 e. Gindl / súčasná dokumentárna dráma reflektuje udalosti na slovensku týkajúce sa korupcie, klienteliz- mu a „tieňovej ekonomiky“  18:00 Madame Bovary nová budova snD, sála činohry, pribinova 17 G. Flaubert / príbeh ženy hľadajúcej naplnenie svojej lásky  19:00 v pasci Dom kultúry Dúbravka Divadelná hra s britským až čiernym humorom o medziľudských vzťahoch medzi dospelými a mládežou  19:00 kto zhasol svetlo? Dk ružinov, ružinovská 28 M. camoletti / hriešna komédia  19:00 Hairspray Divadlo nová scéna, kollárovo nám. slávny broadwayský muzikál odohrávajúci sa počas súťaže Miss lak na vlasy  19:00 spomínam na paríž Štúdio l+s, nám. 1. mája 5 j. nvota / Moderná komédia inšpirovaná dielom j. Filipa a M. lasicu koncert 10:30 nedeľné matiné v GMB – Husľový recitál Mirbachov palác, Františkánske nám. 11 k. Daniš (husle), M. ondičová (klavír) / l. van Beethoven, a. Dvořák, j. Brahms Pre deti 10:00 rozprávkové leporelo – keď mama nie je doma Dk zrkadlový háj, rovniankova 3 predstavenie divadielka piki  10:00, 14:30 Myška nie je líška Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 lišiak ryšiak a myška kajka utekajka sú na zemi nepriatelia na život a na smrť... rozprávka pre deti od 5 rokov  10:30 záhada v zoopotámii Dom kultúry Dúbravka účinkuje Divadlo Happy  10:30 kúzelné cestovanie s líviou Dk ružinov, ružinovská 28 Hrá divadlo jaki  11:00 o čarovnej flaute a iných kúzlach nová budova snD, sála opery a baletu, pribinova 17 W. a. Mozart / Detské operné predstavenie 16:00 poďte sa hrať s filmom Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti, panská 41 tvorivé dielne s rôznymi technikami animácie (kresba, papier, plastelína, maľba, objekty, pixilácia) pod vedením zahraničných i domácich tvorcov  16:00 slniečková a dažďová víla Gospel cafe, karloveská 32 predstavenie divadla kasia ŠoU 15:30 Mesiac úcty k starším veľká sála istra centra, Hradištná 43, Devínska nová ves program pre seniorov v rámci mesiaca úcty k starším  17:00, 19:30 neskoro večer klub za zrkadlom, rovniankova 3 verejná nahrávka talkshow petra Marcina s hosťami pre rtvs pondelok 13. 10. 2014 divadlo 10:00 – verejná generálka Hysterikon Divadlo ludus, tower 115, pribinova 25 i. lausund, r. Maroš / pre vek od 11 rokov  18:30 kupec z Benátok Dk ružinov, ružinovská 28 W. shakespeare / jókaiho divadlo  19:00 sčista-jasna radošinské naivné divadlo, Škultétyho 5 s. Štěpka / Druhá správa o mojom 20. storočí (1950 – 2000)  19:00 Holokaust Divadlo aréna, viedenská cesta 10 v. klimáček / príbeh, na ktorý by slovensko najradšej zabudlo  19:00 Hamlet teatro Wüstenrot, istropolis, trnavské mýto 1 traja herci (a. ch. kulasová, p. kočan, t. vravník) v najznámejšeju tragédii na svete / študentské predstavenie  19:00 experti Štúdio 12, jakubovo nám. 12 e. Bondy / predstavenie vťahuje do povestnej trinástej komnaty, ktorej dvere majú ostať zatvorené  19:00 Déjà vu ticho a spol., Divadelný klub 10x10, Školská 14 M. janoušek / Groteskná feéria pre 2 hercov a kúzla  19:00 – premiéra Hysterikon Divadlo ludus, tower 115, pribinova 25 i. lausund, r. Maroš / pre vek od 11 rokov  19:30 underground Divadlo GunaGu, Františkánske nám. 7 v. klimáček / Historky z bratislavského metra koncert 17:07 uhol pohľadu art club scherz, partizánska 2 Diskusný večer / Marián Balász PrednáŠka / diSkUSia 19:00 trochu inak na každý deň 37

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

nová budova snD – Štúdio, pribinova 17 večer s a. Banášovou a jej „trochu inými“ hosťami / j. koleník, j. klímová, k. vargová utorok 14. 10. 2014 divadlo 10:00 Hysterikon Divadlo ludus, tower 115, pribinova 25 i. lausund, r. Maroš / pre vek od 11 rokov  11:00 othello Divadlo Malá scéna stu, Dostojevského rad 7 slávna shakespearova tragédia o sile slova a manipulácii, o predsudkoch, neznášanlivosti a o láske, ktorá vraždí  19:00 jana eyrová nová budova snD, sála činohry, pribinova 17 ch. Brontëová / Dramatizácia kultového románu o osudovej láske  19:00 ilúzie nová budova snD, Štúdio, pribinova 17 i. vyrypajev / Horko-smiešna komorná dráma  19:00 kapitál Divadlo aréna, viedenská cesta 10 k. Marx, M. čičvák / správa o stave sveta  19:00 sen noci svätojánskej nová budova snD, sála opery a baletu, pribinova 17 F. M. Bartholdy, y. vámos / Baletná komédia  19:00 jááánošííík po tristo rokoch radošinské naivné divadlo, Škultétyho 5 s. Štepka / správa o hrdinovi alebo Hra na hrdinu  19:00 pán Mimo Historická budova snD, Hviezdoslavovo nám. j. n. nestroy / úspešná komédia rakúskeho dramatika  19:00 pred odchodom na odpočinok Divadlo astorka korzo ´90, nám. snp 33 t. Bernhard / súrodencov z lepších kruhov spája spoločné tajomstvo  19:00 othello Divadlo Malá scéna stu, Dostojevského rad 7 slávna shakespearova tragédia o sile slova a manipulácii, o predsudkoch, neznášanlivosti a o láske, ktorá vraždí  19:00 - derniéra W. allen: Boh loĎ – Divadlo v podpalubí, tyršovo nábrežie neurotická komédia o úvahách tridsiatnikov túlavého divadla v réžii j. nvotu  19:30 Díleri Divadlo GunaGu, Františkánske nám. 7 v. klimáček / všetko je na predaj klUbová Scéna 20:00 peter cmorík ateliér Babylon, námestie snp 14 koncert a hostia o. Brzobohatý, a. Durica, r. opatovský koncert 19:09 lojzo art club scherz, partizánska 2 stretnutie s legendárnou kapelou Pre deti 9:00 Myška nie je líška Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 lišiak ryšiak a myška kajka utekajka sú na zemi nepriatelia na život a na smrť... rozprávka pre deti od 5 rokov  10:30 – 12:30 tvorivá radnička pre malého šikovníčka kaviareň radnička, podbránie MMB, stará radnica, radničná 1 Gaštankovia a kytice z listov  11:00 o čarovnej flaute a iných kúzlach nová budova snD, sála opery a baletu, pribinova 17 W. a. Mozart / Detské operné predstavenie streda 15. 10. 2014 divadlo 19:00 je úžasná! nová budova snD, Štúdio, pribinova 17 peter Quilter / pravdivý príbeh Florence Fosterovej jenkinsovej, najhoršej speváčky na svete  19:00 la clemenza di tito Historická budova snD, Hviezdoslavovo nám. W. a. Mozart / opera v dvoch dejstvách v talianskom jazyku  19:00 otec Divadlo Malá scéna stu, Dostojevského rad 7 a. strindberg / Dramatický súboj matky a otca o osud dcéry  19:00 platonov Divadlo astorka korzo ´90, nám. snp 33 a. p. čechov / Hra o podmanivom zvodcovi žien M. platonovi  19:00 zaplavenie ticho a spol., Divadelný klub 10x10, Školská 14 M. janoušek, v. janoušková / Groteskná feéria pre 4 hercov a čas  19:30 pitbull (Hra o slovensko) Divadlo GunaGu, Františkánske nám. 7 v. klimáček / čierna komédia komentuje krízový stav slovenskej spoločnosti 19:30 večer rockovej poézie nová budova snD, Modrý salón – tvoríme, pribinova 17 komorné inscenácie poézie pripravené D. Hevierom. večer najkvalitnejších textov pesničkárskej a rockovej scény – patti smith, leonard cohen, Bob Dylan, nick cave, sting či Bulat okudžava. Pre deti 11:00 Bajaja Divadlo nová scéna, kollárovo nám. Hudobná rozprávka  14:00 lomidrevo staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19 na motívy rozprávky p. Dobšinského účinkuje Divadlo na hojdačke Štvrtok 16. 10. 2014 divadlo 10:00 – verejná generálka kontrabas MD p. o. Hviezdoslava, laurinská 19 p. süskind / nové naštudovanie je divadelným predstavením i koncertom zároveň. je stretnutím dvoch generácií, stretnutím človeka s minulosťou, so sebou samým. účinkujú: František výrostko a František výrostko mladší  15:00 Dni slovenskej literatúry v snD nová budova snD, Modrý salón – prezentujeme, pribinova 17 oživovanie literárnych príbehov / projekt asociácie organizácií spisovateľov slovenska, slovenského národného divadla a rtvs  18:00 Hráme svoj muzikál Divadlo alkana, Batkova 2 vystúpenie žiakov konzervatória s vlastnou muzikálovou tvorbou  19:00 rechnitz – anjel skazy nová budova snD, Štúdio, pribinova 17 e. jelinek / Hra inšpirovaná vraždou 100 židov na zámku rechnitz  19:00 veľa kriku pre nič nová budova snD, sála činohry, pribinova 17 W. shakespeare / činohra slávnej komédie  19:00 na koho to slovo padne Divadlo astorka korzo ´90, nám. snp 33 G. Görgey / Bláznivý groteskný príbeh 5 ľudí zatvorených v jednej miestnosti s revolverom  19:00 večný manžel Divadlo Malá scéna stu, Dostojevského rad 7 F. M. Dostojevskij / komorná psychodráma s komediálnym nádychom  19:00 cesta do úbic Divadlo ívery, Školská 14 i. vyskočil / réžia: j. krčmářová  19:00 Mata Hari Divadlo nová scéna, kollárovo nám. výnimočná sisa sklovska ako legendárna tanečnica, kurtizána a špiónka Mata Hari  19:00 sbohem zústávám teatro Wüstenrot, istropolis, trnavské mýto 1 isabella Mergaultová / oddychová česká komédia zo súčasného paríža  19:30 telenovela Divadlo GunaGu, Františkánske nám. 7 k. vosátko / je krásne byť bohatý Film 20:30 comeback kino lumiére, Špitálska 4 premiéra dokumentárneho filmu z prostredia najstrá- ženejšej väznice na slovensku režiséra Mira rema klUbová Scéna 19:00 poézia bez hraníc a4 – priestor súčasnej kultúry, karpatská 2 (yMca) autorské čítanie v rámci Dní slovenskej literatúry literatúra 10:00, 11:30 Dúverná zmluva mezi mníchom a ďáblom v-klub, nám. snp 12 inscenované pásmo z diela j. Fándlyho / v rámci Dní slovenskej literatúry  18:00 literatúra bez hraníc v-klub, nám. snp 12 v. Benková, M. prebudil / v rámci Dní slovenskej literatúry na každý deň 38

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

18:00 výkrik. voľba Štúdio 12, jakubovo nám. 12 vojnová a povstalecká téma v slovenskej dráme 20. storočia - prezentácia dvojzväzkovej zbierky divadelných hier v rámci Dní slovenskej literatúry (na pozvánky) Pre deti 10:00 opice z našej police Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 k. Bendová / v rámci festivalu Dni slovenskej literatúry PrednáŠka / diSkUSia 17:30 Bratislavský hrad – keltská akropola na Dunaji univerzitná knižnica, seminárna sála, klariská 5 pútavé rozprávanie o výsledkoch archeologických výskumov v ostatnom desaťročí, význam a postavenie bratislavského oppida v neskorej dobe laténskej archeologičky M. Musilovej. rôzne 17:00 poézia v maľovaní kaviareň radnička, podbránie MMB, stará radnica, radničná 1 stretnutie anny ivákovej s hosťom, akademickým maliarom Dušanom Blažekom ŠoU 19:00 revue jara slávika klub za zrkadlom, rovniankova 3 talkshow s novými kapelami piatok 17. 10. 2014 divadlo 15:00 Dni slovenskej literatúry v snD nová budova snD, Modrý salón – prezentujeme, pribinova 17 oživovanie literárnych príbehov / projekt asociácie organizácií spisovateľov slovenska, snD a rtvs  19:00 ráno po Divadlo aréna / loft aréna (bývalá skúšobňa), viedenská cesta 10 p. Quilter / Dnešná komédia o sexe, láske a rodine – bez facebooku!  19:00 Buddenbrookovci nová budova snD, sála činohry, pribinova 17 t. Mann / činohra na motívy slávneho románu 19:00 Booty looting nová budova snD, sála opery a baletu, pribinova 17 W. vandekeybus, u. vez / súčasný tanec v snD, hosťovanie ultima vez v rámci festivalu Bratislava v pohybe.  19:00 láskavé bohyne nová budova snD, Štúdio, pribinova 17 j. littell / Fiktívne memoáre dôstojníka ss. réžia: M. vajdička  19:00 zaplavenie ticho a spol., Divadelný klub 10x10, Školská 14 M. janoušek, v. janoušková / Groteskná feéria pre 4 hercov a čas  19:00 – premiéra kontrabas MD p. o. Hviezdoslava, laurinská 19 p. süskind / nové naštudovanie je divadelným predstavením i koncertom zároveň. je stretnutím dvoch generácií, stretnutím človeka s minulosťou, so sebou samým. účinkujú: František výrostko a František výrostko mladší. 19:30 vyhadzovači Divadlo nová scéna, Štúdio olympia, kollárovo nám. j. Godber / komédia z prostredia predmestskej diskotéky koncert 19:00 jožka černý stredisko kultúry nové Mesto, vajnorská 21 koncert j. černého s cimbálovou muzikou Grácia  19:00 Dovidenia vienkári Dk zrkadlový háj, rovniankova 3 vystúpenie detského folklórneho súboru z Bratislavy literatúra 10:00 čarovanie so slovíčkami v-klub, nám. snp 12 prezentácia knižiek M. jaroša pre najmenších / v rámci Dní slovenskej literatúry  11:00 Dita, 30 mušiek svetlušiek a iné príbehy v-klub, nám. snp 12 predstavenie knihy j. Bodnárovej / v rámci Dní slovenskej literatúry Pre deti 10:00 opice z našej police Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 k. Bendová / Hra pre deti na motívy kultovej knihy o opičkách Fricko a jupko (od 5 r.)  11:00 veľká doktorská rozprávka Historická budova snD, Hviezdoslavovo nám. M. Dubovský / opera pre deti v štyroch obrazoch PrednáŠka / diSkUSia 16:30 korupcia v podnikaní pálffyho palác, zámocká ul. Diskusia s emíliou sičákovou Beblavou, predsedníčkou správnej rady tis, so zástupcom nadácie zastavme korupciu G. scofieldom, riaditeľom Medzinárodnej kresťanskej obchodnej komory (iccc) pre východnú európu a strednú áziu, s vrcholovým manažérom r. karkóm a podnikateľkou M. lachovou. rôzne 19:00 Fiesta latina Miguela Mendéza - reunion Dk ružinov, ružinovská 28 W. shakespeare / jókaiho divadlo sobota 18. 10. 2014 divadlo 15:00 Dni slovenskej literatúry v snD nová budova snD, Modrý salón – prezentujeme, pribinova 17 oživovanie literárnych príbehov / projekt asociácie organizácií spisovateľov slovenska, snD a rtvs  17:00 Desatoro nová budova snD, Štúdio a rôzne netradičné priestory divadla, pribinova 17 Desať dvadsaťminútových inscenácií na témy a motívy, ktoré prináša Desatoro / 4 – hodinové predstavenie  18:45 Met opera: live in HD – Figarova svadba Divadlo aréna, viedenská cesta 10 Diriguje: j. levine, réžia: r. eyre, účinkuje: M. poplavskaja (grófka) a ďalší 19:00 obchod na korze Divadlo nová scéna, kollárovo nám. americký muzikál podľa novely l. Grosmana  19:00 Bohéma nová budova snD, sála opery a baletu, pribinova 17 G. puccini / opera v štyroch obrazoch v talianskom jazyku  19:00 pasca veľká sála istra centra, Hradištná 43, Devínska nová ves r. thomas / divadelné predstavenie činoherného klubu Devínska nová ves  19:00 sen noci svätojánskej Divadlo astorka korzo ´90, nám. snp 33 svadobná komédia W. shakespeara  19:00 Hamlet dnes nebude Divadlo Malá scéna stu, Dostojevského rad 7 r. lewandowski / čierna komédia o zrušenom predstavení a divákoch, ktorí odmietli odísť.  19:00 pozor, dobrý pes Divadlo ludus, tower 115, pribinova 25 j. Šebesta, j. Mikitková / rodinná komédia od 11 rokov  19:00 M. H. l. Štúdio 12, jakubovo nám. 12 Dokumentárna monodráma inšpirovaná životom a dielom režisérky Magdy Husákovej-lokvencovej v rámci Dní slovenskej literatúry klUbová Scéna 20:00 oldies party Dk lúky, vígľašská 1 Diskotéka nielen pre mladých  20:00 Horkýže slíže ateliér Babylon, námestie snp 14 koncert legendárnej Hs literatúra 11:00 reťazové čítanie stará tržnica, námestie snp autori, osobnosti kultúrneho a spoločenského života a verejnosť na striedačku čítajú z obľúbených diel slovenských autorov v rámci Dní slovenskej literatúry 11:30 Môj dedko je čerešňa v-klub, nám. snp 12 dramatizácia knihy / v rámci Dní slovenskej literatúry  13:00 volám sa leonardo, som kocúr z ulice v-klub, nám. snp 12 Dramatizácia knihy j. uličianskeho / v rámci Dní slovenskej literatúry  14:00 poetický flashmob stará tržnica, námestie snp predávajúci sa menia na účinkujúcich  16:00 reťazové čítanie stará tržnica, námestie snp autori, osobnosti kultúrneho a spoločenského života a verejnosť na striedačku čítajú z obľúbených diel slovenských autorov v rámci Dní slovenskej literatúry  17:00 literárna módna prehliadka stará tržnica, námestie snp prehliadka zaujímavých, lietrárno-módnych súvislostí v rámci Dní slovenskej literatúry na každý deň 39

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

18:00 príbeh ozajského človeka stará tržnica, námestie snp prezentácia knihy p. vilikovského  19:00 Maratón osamelého bežca stará tržnica, námestie snp autorský večer i. Štrpku Pre deti 10:00 rozprávka na desiatu Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 inscenované čítanie pre deti a rodičov  10:00 o Haničke v-klub, nám. snp 12 detské predstavenie / v rámci Dní slovenskej literatúry  13:00 ako sa lomidrevo stal kráľom nová budova snD, sála činohry, pribinova 17 Ľ. Feldek / rozprávka pre celú rodinu  14:00 kozliatka v-klub, nám. snp 12 predstavenie divadielka tuŠ / v rámci Dní slovenskej literatúry  14:30 opice z našej police Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 k. Bendová / Hra pre deti na motívy kultovej knihy o opičkách Fricko a jupko (od 5 r.)  16:00 z kufra von v-klub, nám. snp 12 divadelné predstavenie / v rámci Dní slovenskej lit. tanec / zábava 17:00 tancujeme v Dúbravke Dom kultúry Dúbravka s kapelou party time  18:00 slovo a tanec v-klub, nám. snp 12 tanenčé pásma inšpirované poéziou p. Šuleja a M. Habaja / v rámci Dní slovenskej literatúry nedeľa 19. 10. 2014 divadlo 14:00 Dni slovenskej literatúry v snD nová budova snD, Modrý salón – prezentujeme, pribinova 17 oživovanie literárnych príbehov / projekt asociácie organizácií spisovateľov slovenska, snD a rtvs  17:00 Bajadéra Historická budova snD, Hviezdoslavovo nám. l. a. Minkus, M. petipa / klasický balet s nádychom orientu  17:00 posol ľudského a Božieho slova veľká sála istra centra, Hradištná 43, Devínska nová ves stretnutie s hercom, recitátorom a organizátorom matičného života jozefom Šimonovičom  18:00 tak sa na mňa prilepila nová budova snD, sála činohry, pribinova 17 Georges Feydeau / Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž rozhodne opustiť ženu a nie je schopný jej to povedať  19:00 Das Ding (to) Divadlo aréna, viedenská cesta 10 súčasná nemecká hra o nadväzovaní kontaktov v globalizovanom svete 19:00 Dealer’s choice MD p. o. Hviezdoslava, laurinská 19 p. Marber / ocenená inscenácia Dejvického divadla praha  19:00 listy emilovi Štúdio l+s, nám. 1. mája 5 M. lasica / scénické dielo so skvelými dialógmi s tušeným partnerom  19:00 Hana kremnické divadlo, Divadelný klub 10x10, Školská 14 poetická groteska na motívy románu p. taussiga  19:30 kill Hill Divadlo GunaGu, Františkánske nám. 7 v. klimáček / pochovajte ma s mojimi rolexkami – čierna komédia koncert 10:30 nedeľné matiné v GMB Mirbachov palác, Františkánske nám. 11 r. patkoló (kontrabas), j. slávik (violončelo), l. Fančovič (klavír) / a. piazzolla, e. Morricone, r. patkoló, G. Bottesini  17:00 Momentum Musicum cc centrum, jiráskova 3 známe melódie v podaní študentov konzervatória v Bratislave  19:30 kylie Minogue slovnaft arena, ul. odbojárov 9 európske turné a nový album – kiss Me once literatúra 10:00 Hádaj či vieš stará tržnica, námestie snp literárny kvíz pre zdatných čitateľov  12:00 vystúpenia hudobných skupín stará tržnica, námestie snp Hudobné skupiny, ktoré sa pri tvorbe inšpirujú literatúrou 16:00 Hrajú a spievajú... stará tržnica, námestie snp Hrajú a spievajú spisovatelia – hudobníci  17:00 slampoeti naživo stará tržnica, námestie snp slovenskí a českí slampoeti súťažia v tvorbe naživo  19:00 večer poézie stará tržnica, námestie snp večer venovaný poézii M. Haugovej Pre deti 10:00 Mechúrik-koščúrik nová budova snD, Štúdio, pribinova 17 p. Dobšinský, a. korenči, j. Bielik / známa rozprávka v novej veselej a hudobnej úprave  10:00, 14:30 opice z našej police Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 k. Bendová / Hra pre deti na motívy kultovej knihy o opičkách Fricko a jupko (od 5 r.)  10:30 lomidrevo Dom kultúry Dúbravka účinkuje Divadlo na hojdačke  16:00 ako si kubo obzeral svet Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti, panská 41 Divadelné predstavenie o kubovi, ktorý precestoval svet ŠPort 13:00 Memoriál rnDr. juraja Gressnera Dostihy – závodisko, š.p., petržalka - starohájska 29 rovina ii. kategórie na 1800 m pre 3-ročné a staršie kone, spolu osem rovinových a prekážkových dostihov, pripravené je aj vozenie detí na koníkoch. pondelok 20. 10. 2014 divadlo 19:00 edda muzikál – kruh istropolis, trnavské mýto 1 Muzikál kruh s 26 hitmi slávnej hudobnej skupiny edda vytvára zaujímavú produkciu plnú humoru a pozitívneho pohľadu na život  19:00 s trabantom po južnej amerike Dom kultúry Dúbravka Dokumentárny film spojený s besedou  19:00 Štyria na kanape Dk ružinov, ružinovská 28 M. camoletti / zaručene neverná komédia  19:00 jááánošííík po tristo rokoch radošinské naivné divadlo, Škultétyho 5 s. Štepka / správa o hrdinovi alebo Hra na hrdinu  19:00 caligula Divadlo Malá scéna stu, Dostojevského rad 7 a. camus / Dráma o človeku, ktorý chcel pohnúť vesmírom  19:00 lordi teatro Wüstenrot, istropolis, trnavské mýto 1 neodolateľná komédia inšpirovaná korešpondenciou o. Wildea a r. rossea / od 15 rokov  19:00 ostrov ticho a spol., Divadelný klub 10x10, Školská 14 a. Fugard, j. kani, W. ntshona / paralelný, skorokomický protestsong  19:00 rosmersholm Divadlo aréna, viedenská cesta 10 H. ibsen / konečne klasika!  19:00 - premiéra všetci za jedného loĎ – Divadlo v podpalubí, tyršovo nábrežie komédia Divadla Do Houslí a túlavého divadla 19:00 – derniéra a. strindberg: tá silnejšia / r. pinget: sofizmus a sadizmus Štúdio 12, jakubovo nám. 12 jedinečný projekt trilógie absurdných jednoaktoviek  19:30 underground Divadlo GunaGu, Františkánske nám. 7 v. klimáček / Historky z bratislavského metra utorok 21. 10. 2014 divadlo 19:00 carmen Historická budova snD, Hviezdoslavovo nám. G. Bizet / opera v štyroch dejstvách vo francúzskom jazyku  19:00 eifman Ballet: rodin na každý deň 40

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

nová budova snD, sála opery a baletu, pribinova 17 strhujúce predstavenie svetoznámeho Baletu Borisa eifmana z petrohradu  19:00 jááánošííík po tristo rokoch radošinské naivné divadlo, Škultétyho 5 s. Štepka / správa o hrdinovi alebo Hra na hrdinu  19:00 ujo vankúšik Divadlo aréna, viedenská cesta 10 M. McDonagh / čierna komédia  19:00 Mandarínková izba teatro Wüstenrot, istropolis, trnavské mýto 1 r. thomas / komédia plná francúzskeho espritu a šarmu  19:00 aj muži majú svoje dni Divadlo nová scéna, kollárovo nám. k. Magnusson / situačná hudobná komédia  19:00 – derniéra s. Becket: kolíska Štúdio 12, jakubovo nám. 12 jedinečný projekt trilógie absurdných jednoaktoviek koncert 19:00 koncert komornej opery Bratislava Dk zrkadlový háj, rovniankova 3 zahájenie sezóny s hosťom sisa lelkes sklovská  19:09 cuorre Barocco art club scherz, partizánska 2 koncert ctiteľov barokovej hudby, ars amatoria ovidius s hosťom M. kundlákom Pre deti 9:00 opice z našej police Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 k. Bendová / Hra pre deti na motívy kultovej knihy o opičkách Fricko a jupko (od 5 r.) PrednáŠka / diSkUSia 14:30 ostrov pokladov staromestská knižnica, seniorcentrum záhrebská 9 Finančná gramotnosť pre seniorov  19:00 záhrada univerzitná knižnica, prednášková sála, ventúrska 11 39. časť – Hovory o kultúre a kriku doby / obyčajný guru. je tvoriť výnimočné? aký vplyv a moc majú tí, ktorí sú „na očiach“? 19:30 otázky zo salóna – kto má rád rómov nová budova snD, Modrý salón – Diskutujeme, pribinova 17 talkshow Štefana Hríba na aktuálne témy so zaujímavými hosťami streda 22. 10. 2014 divadlo 19:00 eifman Ballet: rodin nová budova snD, sála opery a baletu, pribinova 17 strhujúce predstavenie svetoznámeho Baletu Borisa eifmana z petrohradu  19:00 closer (na dotyk) Divadlo aréna, viedenská cesta 10 p. Marber / Hra o túžbe, sebectve a hľadaní pravej lásky 19:00 julio a romea Historická budova snD, Hviezdoslavovo nám. s. Ferancová, l. strike / koprodukcia Baletu snD a street Dance academy  19:00 jááánošííík po tristo rokoch radošinské naivné divadlo, Škultétyho 5 s. Štepka / správa o hrdinovi alebo Hra na hrdinu  19:00 kvarteto Divadlo Malá scéna stu, Dostojevského rad 7 G. spiró / Štyria herci, tri stoličky a dva svety v jednej komédii zo smutnej súčasnosti  19:00 Malá domov loĎ – Divadlo v podpalubí, tyršovo nábrežie Malá komédia o veľkom futbale Divadla v podpalubí  19:00 kríza alebo takto si tu žijeme prešporské divadlo, Divadelný klub 10x10, Školská 14 predstavenie v réžii i. Blahúta  19:30 insight: Bál nová budova snD, Modrý salón – prezentujeme, pribinova 17 ako vzniká nová inscenácia Bál na motívy novely B. slančíkovej timravy očami dramaturga a autora D. Majlinga a režiséra M. vajdičku. Film 19:00 Štvrtá mocnosť kino Film europe, Štefánikova 25 napínavý thriller s politickým presahom nemeckého režiséra D. Gansela klUbová Scéna 20:00 chantal poullain (chansons) ateliér Babylon, námestie snp 14 koncert herečky a šansonierky s tradičnými aj vlastnými šansónmi Pre deti 14:00 princezná kukulienka Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 j. romanovský / veselý muzikál o kukulienke pre deti od 3 rokov PrednáŠka / diSkUSia 17:30 neoplatonici – posledná hviezda antiky univerzitná knižnica, seminárna sála, klariská 5 6. prednáška z cyklu Filozofické dedičstvo ľudstva. vývoj neoplatónovskej filozofie a jej najvýznamnejší predstavitelia. plotínós a eklektická filozofia. Hypatia z alexandrie. čítanie z diel neoplatónskych filozofov. prednáša kamila Hermannová.  18:00 na čaji Gospel cafe, karloveská 32 u Dalajlámovho kuchára v Himalájach bola novinárka M. vaculčiaková rôzne 16:00 urobme si spolu – zo starého nové Dk zrkadlový háj, rovniankova 3 počas podujatia pre najmenších detský kútik Štvrtok 23. 10. 2014 divadlo 19:00 la traviata nová budova snD, sála opery a baletu, pribinova 17 G. verdi / opera v 3 dejstvách v talianskom jazyku  19:00 vejár nová budova snD, sála činohry, pribinova 17 carlo Goldoni / klasická komédia o tom, že aj vejár môže spôsobiť poriadne veľký vietor  19:00 zaradiť sa! Divadlo ívery, Školská 14 e. ionesco / réžia: j. krčmářová  19:00 kontrabas MD p. o. Hviezdoslava, laurinská 19 p. süskind / nové naštudovanie je divadelným predstavením i koncertom zároveň. je stretnutím dvoch generácií, stretnutím človeka s minulosťou, so sebou samým. účinkujú: František výrostko a František výrostko mladší.  19:00 s. semenič: 5chalanov.sk Štúdio 12, jakubovo nám. 12 provokatívna a miestami kontroverzná hra odhaľuje cez nacvičené hry chlapcov, každodennú krutosť ukrytú za dverami našich domácností. klUbová Scéna 20:00 Gary edwards and the statement Hlava 22, Bazová 9 zakladateľ zdravotného klauna Gary edwards a jeho jazz-klaunový the statement počas tohto večera uvedú svoj autorský program Man with the mission. (rezervácie: 0948 327 333) koncert 19:00 lucie Bílá slovnaft arena, ul. odbojárov 9 show zlatej slávice – černobílé turné 2014 Pre deti 9:00, 11:00 princezná kukulienka Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 j. romanovský / veselý muzikál o kukulienke pre deti od 3 rokov PrednáŠka / diSkUSia 19:30 Modrý salón - Diskutujeme nová budova snD, Modrý salón – Diskutujeme, pribinova 17 Diskusný večer s Michalom Havranom rôzne 15:00 skús to s nami - patchwork Dk zrkadlový háj, rovniankova 3 tvorivá dielňa  18:30 Bubnovačka orchestra Dk lúky, vígľašská 1 spoločná zábava pri bubnovaní a hraní na rytmické nástroje s oz zvuky cez ruky a rytmikou  19:00 salón u liszta – s láskou k humoru univerzitná knižnica, prednášková sála, ventúrska 11 73. časť projektu – t. janovic (spisovateľ, humorista, dramatik), M. lasica (herec, komik, textár a režisér) vstupenky sú pre verejnosť k dispozícii 21. 10. (15.00 – 19.00) vo výstavnej sále, Michalská 1 ŠoU 19:00 Furtluftdurch tour Dk zrkadlový háj, rovniankova 3 z. izer a Š. vaňková s hudobno-zábavným programom na každý deň 41

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

19:00 abba revival teatro Wüstenrot, istropolis, trnavské mýto 1 koncertná show najúspešnejšej českej revivalovej skupiny piatok 24. 10. 2014 divadlo 9:30 plné vrecká peňazí MD p. o. Hviezdoslava, laurinská 19 j. solovič, M. lasica, j. satinský / Bláznivá komédia s pesničkami  19:00 Macbeth Historická budova snD, Hviezdoslavovo nám. G. verdi / opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku  19:00 Římské noci teatro Wüstenrot, istropolis, trnavské mýto 1 slávna talianska herečka anna Magnani, americký dramatik tennessee Williams a ich životný príbeh v podaní českých hercov  19:00 Ôsmy svetadiel Divadlo nová scéna, kollárovo nám. česko – slovenský muzikál je príbehom lásky voľne inšpirovaným dielom a. Dumasa ml. Dáma s kaméliami  19:00 Domov, eros, viera ticho a spol., Divadelný klub 10x10, Školská 14 scénické dielo v réžii i. Martinku a a. kalinku  19:00 – predpremiéra polnočná omša nová budova snD, Štúdio, pribinova 17 p. karvaš, réžia: l. Brutovský / analýza postojov a vzťahov ľudí k dramatickým udalostiam končiacej sa druhej svetovej vojny  19:30 in Da House Divadlo GunaGu, Františkánske nám. 7 v. klimáček / žúrka v londýne – s peťou poľnišovou klUbová Scéna 19:30 Music club Dk lúky, vígľašská 1 the scotlandyards, červený bicykel, Dr. schlosser Band  20:00 she and Me Hlava 22, Bazová 9 Hudobné duo – skúsený gitarista a basák eňo Mišley a Mirka Šimuneková, mladá charizmatická speváčka s nefalšovaným rockovým hlasom  20:00 Mig 21 ateliér Babylon, námestie snp 14 koncert českej kapely Pre deti 9:00, 11:00 princezná kukulienka Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 j. romanovský / veselý muzikál o kukulienke pre deti od 3 rokov rôzne 14:00 piatkový klub staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19 jesenná diskotéka pre skôr narodených / vstup voľný tanec / zábava 21:00 Hip Hop žije Winter edition Bratislava Majestic Music club, karpatská 2 rytmus, Majk spirit, čistýchov + Mišo Biely a ďalší - zimné pokračovanie úspešného hip hopového letného festivalu sobota 25. 10. 2014 divadlo 9:30 tanečné workshopy pre deti a dospelých / elledanse dom t&D, Miletičova 17/B Workshop nového cirkusu pre deti a lekcia latino pre rodičov  10:30 ako išlo vajce na vandrovku, alebo putujeme letom svetom.. dom t&D, Miletičova 17/B Divadlo zkuFravon / cirkusovo-bábkové predstavenie pre deti 4 – 10 rokov  19:00 labutie jazero nová budova snD, sála opery a baletu, pribinova 17 p. i. čajkovskij, M. petipa, l. i. ivanov / klasický balet  19:00 skrotenie zlej ženy nová budova snD, sála činohry, pribinova 17 W. shakespeare / činohra – paródia slávnej komédie  19:00 jo strømgren kompani: there MD p. o. Hviezdoslava, laurinská 19 Štyria disidenti z rozpadnutého sovietskeho zväzu uviazli v pásme medzi východom a západom – téma relevantná pre všetky kultúry a regióny.  19:00 7. narodeniny elledanse dom t&D, Miletičova 17/B uvedenie programu špeciálne vytvoreného na túto príležitosť  19:00 kamene vo vreckách Divadlo astorka korzo ´90, nám. snp 33 M. jones / komédia z filmárskeho prostredia pre 2 hercov  19:00 Halina pawlowská – Banánová veľryba teatro Wüstenrot, istropolis, trnavské mýto 1 „prvá dáma talk show“ Halina pawlowská so svojou divadelnou show Banánová veľryba a hosťom Michalom červienkom.  19:00 rómeo a júlia muzikál Divadlo nová scéna, kollárovo nám. G. presgurvic / nádherná hudba a silné emócie v jednom z najlepších spracovaní príbehu rómea a júlie v histórii muzikálu  19:00 írska kliatba Divadlo aréna, viedenská cesta 10 M. casella / komédia, pri ktorej vám nezostane čas na nádych  19:00 laco Deczi & celula new york Štúdio l+s, nám. 1. mája 5 vystúpenie legendárneho slovenského jazzmana, trubkára, cimrmanológa, svojrázneho spisovateľa a maliara, žijúceho 27 rokov v usa  19:00 – premiéra polnočná omša nová budova snD, Štúdio, pribinova 17 p. karvaš, réžia: l. Brutovský / analýza postojov a vzťahov ľudí k dramatickým udalostiam končiacej sa druhej svetovej vojny 19:30 Baletky, hackeri, homlesáci & manažéri Divadlo GunaGu, Františkánske nám. 7 v. klimáček / papier znesie všetko – sociálna groteska klUbová Scéna 20:00 roc‘hann ateliér Babylon, námestie snp 14 koncert s multikultúrnym prejavom a aranžovaním skladieb okorenených folklórom európskych krajín. Pre deti 14:30 princezná kukulienka Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 j. romanovský / veselý muzikál o kukulienke pre deti od 3 rokov rôzne 10:00 – 15:00 trh-piac-Markt stará tržnica, námestie snp pravidelný potravinový trh ponúka farmárske produkty z okolia Bratislavy aj cudzokrajné špeciality od malých obchodníkov.  14:00 petržalská baretka Dk zrkadlový háj, rovniankova 3 2. ročník súťaže zameranej na humornú hudobnú a literárnu tvorbu /voľný vstup tanec / zábava 19:00 teplákový bál klub za zrkadlom, rovniankova 3 32. narodeniny Hs lojzo spojené s vyhodnotením petržalskej baretky 2014 (účinkuje: lojzo, Banjo Band ivana Mládka, elán tribute a ďalší)  19:00 spoznajte argentínske tango Hotel crowne plaza, Hodžovo nám. 2 Bezplatný seminár a minikurz / tŠ abrazo nedeľa 26. 10. 2014 divadlo 11:30 Hugo, Frigo, Bublina Dk ružinov, ružinovská 28 D. Hevier, a. pachinger / veselá hra pre bábky a živých hercov pre vek od 3 rokov  18:00 – premiéra polnočná omša nová budova snD, Štúdio, pribinova 17 p. karvaš, réžia: l. Brutovský / Hra analyzuje postoje a vzťahy obyčajných ľudí k dramatickým udalostiam končiacej sa druhej svetovej vojny  19:00 Metropolitný orchester Bratislava: kráľ slovenského tanga MD p. o. Hviezdoslava, laurinská 19 pripomienka slovenského skladateľa Dušana pálku, kráľa slovenského tanga  19:00 silvia vollmanová: chlap©i kc Dunaj, nedbalova 3 neustále na hranici medzi chlapcami a chlapmi, často bezradní, kam sa zaradiť. príbeh nerozlučných kamarátov inšpirovaný skutočnými udalosťami.  19:00 – premiéra na východe nič nové Štúdio l+s, nám. 1. mája 5 j. Griškovec / Brilantné dialógy dvoch priateľov, ktorí s humorom a iróniou hľadajú odpovede na všedné aj nevšedné životné pravdy  19:30 sharon stone let me Go na každý deň 42

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

Divadlo GunaGu, Františkánske nám. 7 k. vosátko / čierna komédia  20:00 je te haime / Hurycan (esp) dom t&D, Miletičova 17/B v rámci hlavného programu festivalu Bratislava v pohybe koncert 10:30 nedeľné matiné v GMB – klavírny recitál Mirbachov palác, Františkánske nám. 11 anastacia tolstonog (ukrajina) / a. schnittke, s. rachmaninov, M. M. skorik, v. s. kosenko  15:00 rodinný koncert pre ružinovčanov Dk ružinov, ružinovská 28 účinkuje Bratislavský chlapčenský zbor, vstup voľný  16:00 najkrajšia hviezdička Dk zrkadlový háj slovenská klasická polulárna hudba, operetné, muzikálové a ľudové piesne  18:00 koncert zuŠ sv. cecílie kostol vincenta de paul, tomášikova 8, ružinov koncert žiakov a pedagógov hudobného a literárno- dramatického odboru – pásmo hudby, hovoreného slova a pantomímy Pre deti 10:00 rozprávkové leporelo – anna malá čarodejnica Dk zrkadlový háj, rovniankova 3 predstavenie divadla teatro neline  10:00, 14:30 princezná kukulienka Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 j. romanovský / veselý muzikál o kukulienke pre deti od 3 rokov  10:30 o deduškovi Mrázikovi Dom kultúry Dúbravka premiéra novej rozprávky divadla Bim bác  15:30 klauni v pekle loĎ – Divadlo v podpalubí, tyršovo nábrežie klauniáda divadla úsmev pre dospelých a deti od 6 rokov o tom, čo podstúpia klauni, aby zachránili kamarátov z pekla  16:00 ako si kubo obzeral svet Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti, panská 41 Divadelné predstavenie o kubovi, ktorý precestoval svet tanec / zábava 15:00 nedeľný čaj o tretej Dk lúky, vígľašská 1 tanečno-zábavné popoludnie s hudobnou skupinou Basta Fidli ŠoU 17:00 Bez opony veľká sála istra centra, Hradištná 43, Devínska nová ves účinkuje činoherný klub Dnv s hosťom j. abraháma ŠPort 12:00 záverečný dostihový míting – veľká októbrová cena Dostihy – závodisko, š.p., petržalka - starohájska 29 rovina i. kategórie na 2000 m pre 3-ročné a staršie kone, spolu osem rovinových a prekážkových dosti- hov. na posledné dostihy sezóny 2014 je pripravený pestrý sprievodný program: country skupina k.s.v. BanD, vozenie detí na koníkoch, rôzne gurmánske špeciality a rozlúčkový guláš pondelok 27. 10. 2014 divadlo 19:00 ocko – roman pomajbo teatro Wüstenrot, istropolis, trnavské mýto 1 B. H. thorsson / Humorná spoveď novopečeného otca  19:00 Doktor Macbeth MD p. o. Hviezdoslava, laurinská 19 v. schulczová, r. olekšák / parafráza klasickej hry vsadená do obdobia nežnej revolúcie – o túžbe ovládať životy iných, o ľuďoch posadnutých mocou  19:00 na východe nič nové Štúdio l+s, nám. 1. mája 5 j. Griškovec / Brilantné dialógy dvoch priateľov, ktorí s humorom a iróniou hľadajú odpovede na všedné aj nevšedné životné pravdy  19:30 Mutanti Divadlo GunaGu, Františkánske nám. 7 v. klimáček / posledný valčík v hoteli kriváň  20:00 listování.cz / roger krowiak Štúdio 12, jakubovo nám. 12 inscenované čítanie koncert 19:00 Fragile v rock cafe rock cafe, M. sch. trnavského 2, Dúbravka koncert acapella formácie pod vedením Braňa kostku  19:00 asaf avidan stará tržnica, námestie snp koncert izraelského speváka, autora hitu one day rôzne 17:07 priateľské stretnutie art club scherz, partizánska 2 a. Heribanová, o. Feldeková a p. ilčík utorok 28. 10. 2014 divadlo 10:00 polnočná omša nová budova snD, Štúdio, pribinova 17 p. karvaš, réžia: l. Brutovský / Hra analyzuje postoje a vzťahy obyčajných ľudí k dramatickým udalostiam končiacej sa druhej svetovej vojny  19:00 sčista-jasna radošinské naivné divadlo, Škultétyho 5 s. Štěpka / Druhá správa o mojom 20. storočí (1950 – 2000)  19:00 Gazdova krv Divadlo astorka korzo ´90, nám. snp 33 o. Šulaj / na motívy próz r. slobodu krv, jeseň a všeličo iné  19:00 Mínus dvaja Štúdio l+s, nám. 1. mája 5 s. Benchetrit / krásne ľudský príbeh dvoch mužov, ktorí dobrodružne ujdú z nemocnice, aby stretli život, aký nepoznali.  19:00 čierna komédia Divadlo Malá scéna stu, Dostojevského rad 7 p. schaffer / obnovená premiéra Black comedy absolventov vŠMu  19:00 Šialené nožničky teatro Wüstenrot, istropolis, trnavské mýto 1 vynikajúca detektívna komédia 19:00 novecento – legenda o pianistovi loĎ – Divadlo v podpalubí, tyršovo nábrežie Hra talianskeho autora a. Baricca ponúka príbeh geniálneho klaviristu, ktorý po celý život neopustil palubu zaoceánskej lode  19:00 polnočná omša nová budova snD, Štúdio, pribinova 17 p. karvaš, réžia: l. Brutovský / Hra analyzuje postoje a vzťahy obyčajných ľudí k dramatickým udalostiam končiacej sa druhej svetovej vojny  19:00 – premiéra robert Wilson: 1914 Historická budova snD, Hviezdoslavovo nám. koprodukčný projekt národného divadla praha, snD a vígszínház Budapešť pri príležitosti vypuknutia 1. svetovej vojny  19:00 – premiéra Horečka sobotní noci Divadlo tower stage, tower 115, pribinova 25 réžia a choreografia: j. Ďurovčík / legendárny disco muzikál v podaní pražského divadla kalich  19:30 čakanie na Gotta Divadlo GunaGu, Františkánske nám. 7 k. vosátko / Godot nikdy neprišiel, ale iní prichádzajú stále Film 19:00 príbeh detí a filmu kino Film europe, Štefánikova 25 53 filmov z 25 krajín sveta tvorí celovečerný film o deťoch z pohľadu globálnej kinematografie koncert 19:00 james Blunt aegon aréna ntc, príkopova 6 koncert anglického speváka, kráľa slaďákov známeho hitmi you’re Beautiful, Goodbye my lover a ďalšími.  19:09 n. nikitin, p. preloznik: sabina art club scherz, partizánska 2 sci-fi jazz projekt  20:00 elán the Best of vol.2 slovnaft arena, ul. odbojárov 9 turné legendárnej kapely elán Pre deti 10:30 princ a večernica Divadlo nová scéna, kollárovo nám. rodinný muzikál pre malých aj veľkých divákov, ktorý ich prenesie do sveta fantázie, snov, rozprávok, neba i zeme  14:00 letom svetom s malým vtáčím kabaretom staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19 kabaret pre deti, pesničky, riekanky, tance prinesie Divadlo rád červených nosov  16:30 – 18:30 tvorivá radnička pre malého šikovníčka kaviareň radnička, podbránie MMB, stará radnica, radničná 1 svetlonosi a hallowenské ozdoby na každý deň 43

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

streda 29. 10. 2014 divadlo 19:00 je úžasná! nová budova snD, Štúdio, pribinova 17 peter Quilter / pravdivý príbeh Florence Fosterovej jenkinsovej, najhoršej speváčky na svete 19:00 Buddenbrookovci nová budova snD, sála činohry, pribinova 17 t. Mann / činohra na motívy slávneho románu   19:00 púldruhé hodiny zpoždění Štúdio l+s, nám. 1. mája 5 G. sybleyras, j. Dell / Francúzska konverzačná komédia   19:00 sen noci svätojánskej Divadlo astorka korzo ´90, nám. snp 33 svadobná komédia W. shakespeara   19:00 robert Wilson: 1914 Historická budova snD, Hviezdoslavovo nám. koprodukčný projekt národného divadla praha, snD a vígszínház Budapešť pri príležitosti vypuknutia 1. svetovej vojny   19:00 Horečka sobotní noci Divadlo tower stage, tower 115, pribinova 25 réžia a choreografia: j. Ďurovčík / legendárny disco muzikál v podaní pražského divadla kalich   19:00 Mloki (mladí o kultúre inak) Štúdio 12, jakubovo nám. 12 Diskusný večer organizovaný združením Mladí o kultúre inak a Štúdium 12. tentokrát na tému: tvorivé dvojice   19:30 nízkotučný život Divadlo GunaGu, Františkánske nám. 7 v. klimáček / nejem, nežijem, nemilujem koncert 19:00 karel Gott peugeot tour 2014 slovnaft arena, ul. odbojárov 9 turné českej legendy pri príležitosti životného jubilea 75 rokov  20:00 korben Dallas + zrní Majestic Music club, karpatská 2 koncert bude zároveň krstom nových albumov oboch skupín Pre deti 17:00 spievankovo Dk zrkadlový háj, rovniankova 3 interaktívny koncert pre deti PrednáŠka / diSkUSia 18:00 cesta cez nórsko bez peňazí Gospel cafe, karloveská 32 rozprávať bude pouličný muzikant pavol zima tanec / zábava 14:00 krok sun krok Dk zrkadlový háj, rovniankova 3 výučba spoločenských tancov pre seniorov ŠoU 17:00 lampionáda veľká sála istra centra, Hradištná 43, Devínska nová ves Detský zábavný program, diskoparáda Šaša Maroša, súťaž o najkrajší tekvicový svetlonos, lampiónový sprievod Štvrtok 30. 10. 2014 divadlo 19:00 ksicht nová budova snD, Štúdio, pribinova 17 M. von Mayenburg / satirická činohra   19:00 polooblačno radošinské naivné divadlo, Škultétyho 5 s. Štepka / prvá správa o mojom 20. storočí (1900 – 1950)   19:00 rigoletto nová budova snD, sála opery a baletu, pribinova 17 G. verdi / opera v 3 dejstvách v talianskom jazyku   19:00 salome Divadlo ívery, Školská 14 o. Wilde / réžia: j. krčmářová   19:00 Horečka sobotní noci Divadlo tower stage, tower 115, pribinova 25 réžia a choreografia: j. Ďurovčík / legendárny disco muzikál v podaní pražského divadla kalich   19:00 robert Wilson: 1914 Historická budova snD, Hviezdoslavovo nám. koprodukčný projekt národného divadla praha, snD a vígszínház Budapešť pri príležitosti vypuknutia 1. svetovej vojny   19:00 láska na kryme Divadlo astorka korzo ´90, nám. snp 33 s. Mrozek /Ľúbostné príbehy v troch časových rovinách (1910, 1928, súčasnosť) predstavia rovnaké postavy, ktorých životy ovplyvnia dôležité historické udalosti   19:00 iluzionisti Štúdio l+s, nám. 1. mája 5 B. ahlfors / stret dvoch odlišných ľudí v situačnej komédii   19:30 Ľubica krénová a jej hosť Marián labuda nová budova snD, Modrý salón – prezentujeme, pribinova 17 Divadelné rozhovory teatrologičky s hereckými osobnosťami   19:30 nízkotučný život Divadlo GunaGu, Františkánske nám. 7 v. klimáček / nejem, nežijem, nemilujem   19:30 večery s Milkou zimkovou – Bon soir, umelci Divadlo nová scéna, kollárovo nám. Dievčina sa spovedá z hriechov svojho mladučkého života. koncert 19:09 paper Moon trio art club scherz, partizánska 2 swing, jazz Pre deti 17:00 ako sa lomidrevo stal kráľom nová budova snD, sála činohry, pribinova 17 Ľ. Feldek / rozprávka pre celú rodinu PrednáŠka / diSkUSia 19:00 cestovateľský klub: Hranicou slovenska Dk lúky, vígľašská 1 prezentácia fotografií spojená s prednáškou j. sklenára piatok 31. 10. 2014 divadlo 19:00 Madame Bovary nová budova snD, sála činohry, pribinova 17 G. Flaubert / príbeh ženy hľadajúcej naplnenie svojej lásky  19:00 Horečka sobotní noci Divadlo tower stage, tower 115, pribinova 25 réžia a choreografia: j. Ďurovčík / legendárny disco muzikál v podaní pražského divadla kalich  19:00 Bartimejove pašie zoskupenie Med a prach, Divadelný klub 10x10, Školská 14 Monodilema o pravde a strachu pre jedného herca, kontrabas a perkusie  19:30 leni nová budova snD, sála činohry, Modrý salón – tvoríme, pribinova 17 v. schulczová, r. olekšák / Hra o fiktívnom stretnutí moderátora j. carsona a kontroverznej l. riefenstahl  19:30 underground Divadlo GunaGu, Františkánske nám. 7 v. klimáček / Historky z bratislavského metra  20:00 Music à la carte Štúdio l+s, nám. 1. mája 5 p. Danišovič, o. rózsa / exkluzívny večer s hosťami: Marián Geišberg, Martin Geišberg, D. karvay a D. Hevier koncert 18:00 októbrový koncert Dom kultúry Dúbravka, saratovská 2/a Hudobná skupina Bonita predstaví tretie cD, hosť večera – kysucká vrchárska Heligónka z kysúc Pre deti 10:00 Mechúrik-koščúrik nová budova snD, Štúdio, pribinova 17 p. Dobšinský, a. korenči, j. Bielik / známa rozprávka v novej veselej a hudobnej úprave  14:00 Mechúrik-koščúrik nová budova snD, Štúdio, pribinova 17 p. Dobšinský, a. korenči, j. Bielik / známa rozprávka v novej veselej a hudobnej úprave rôzne 11:00 čipka s našimi rukami Dk zrkadlový háj, rovniankova 3 tvorivá dielňa pre znevýhodnenú mládež na každý deň 44

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

BiBiana Medzinárodný dom umenia pre deti, panská 41 otvorené: denne okrem pondelka, 10:00 – 18:00 Filmová StoPa rozPrávok 6. 10. 2014 – 8. 2. 2015 veľká výstava k 50. výročiu slovenskej animovanej tvorby predstavuje netradičným spôsobom výber z pokladnice pôvodných animovaných rozprávok a večerníčkov. Detský divák môže nielen vstúpiť do príbehu, ale ho aj spoluvytvárať. mladá SlovenSká animácia 6. 10. – 26. 11. 2014 výstava k 20. výročiu vzniku ateliéru animovanej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte vŠMu v Bratislave predstavuje generáciu mladých slovenských tvorcov – poslucháčov aj absolventov ateliéru. FliPbooky – Xii. bienále animácie bratiSlava 2014 6. 10. – 9. 11. 2014 výstava predstavuje najlepších účastníkov a víťazov ii. ročníka súťaže BaB, ktorá deti inšpiruje k objaveniu princípu animácie – k vzniku pohybu. cc centrum jiráskova 3, petržalka otvorené: pondelok – štvrtok 10:00 – 18:00 piatok 10:00 – 16:00, vstup voľný Work in ProgreSS 1. 10. – 17. 10. 2014 Objekty, obrazy, inštalácie vystavujú Irena Zürcher a Ivan Hrmo SnackS / SnaP Shot – FotograFie každodennoSti 22. 10. – 14. 11. 2014 Výstava študentov ateliéru Laboratórium fotografie pod vedením prof. Ľ. Stacha, z VŠVU v Bratislave. Vernisáž : 21.10. 2014 o 18:00 companyart Minigaléria WBa Holding, palisády 33 otvorené: pondelok – piatok, 9:00 – 17:00 miroSlav rUdavSký 1. 10. – 31. 10. 2014 Výstava umelca, ktorý sa popri sochárskej a maliarskej tvorbe venuje vytváraniu svetelných objektov z keramiky kombinovaných s farebným sklom. Detské múzeum snM vajanského nábrežie 2 (vchod z Múzejnej ul.) otvorené: denne okrem pondelka, 10:00 – 18:00 vzdialení a PredSa blízki 1. 4. – 30. 12. 2014 interaktívna výstava pre deti zoznamuje hravou formou s tvárami, jazykmi, vôňami, jedlom, odevmi, hudbou, umením a vierovyznaniami celého sveta. Dizajn štúdio úĽuv Bratislava Dobrovičova 13 otvorené: utorok – piatok 13:00 – 18:00, sobota 10:00 – 14:00 modré blUe(S) 17. 9. 2014 – 10. 1. 2015 Študenti Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru pod vedením svojich pedagógov pred- stavia modrotlač v novom ponímaní, kde tradičná technika modrotlače môže ožiť aj v súčasnom dizajne. Dom kultúry zrkadlový háj rovniankova 3 otvorené: pondelok – piatok 10:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 Premeny 8. 10. – 20. 10. 2014 Výstava prác z dreva, drôtu a slamy amatérskych umelcov. Vernisáž: 8. 10. 2014 o 17:00 kráSa v čiPke zakliata 27. 10. – 6. 11. 2014 Výstava paličkovanej čipky k 15. výročiu založenia klubu paličkovanej čipky Okolok pôsobiacej pri KZP. Vernisáž: 27. 10. 2014 o 17:00 Galéria 19 lazaretská 19 otvorené: denne okrem pondelka, 14:00 – 19:00 dezider tóth – nehybnoSť metaFor alebo „doložka k žádoSti o Povolení PobytU“ 25. 9. – 26. 10. 2014 Monogramista T. D., autor – prof. Dezider Tóth, je významným predstaviteľom súčasného umenia. Výstava je inštaláciou na tému bývania. Kurátor výstavy: Marian Mudroch Galéria cypriána Majerníka zichyho palác, ventúrska 9, (2. posch.) otvorené: utorok – sobota 15:00 – 19:00 výstavy 45

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

geodézia obrazom 27. 9. – 25. 10. 2014 Výstava Dominika Hlinku, výrazného mladého autora nastupujúcej generácie autorov, predstavuje poslednú, najnovšiu časť jeho tvorby. Vznikala počas obdobia realizácie praktickej časti zadania absolventskej práce v ateliéri Klaudie Kosziby. Galéria F7 Františkánske nám. 7 otvorené: pondelok – nedeľa 9:00 – 19:00 môj Svet 3. 10. – 31. 10. 2014 Výstava obrazov MUDr. Pavla Lackoviča. Kurátor: Bohumír Bachratý. Galéria Francúzskeho inštitútu na slovensku kutscherfeldov palác sedlárska 7 otvorené: pondelok – piatok 8:00 – 19:00 claUde viallat v bratiSlave 11. 9. – 20.10. 2014 Výstava diel renomovaného súčasného francúzskeho maliara Claudea Viallata sa koná v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy pri príležitosti retrospektívnej výstavy Alexa Mlynárčika a je spomienkou na významného francúzskeho teoretika Pierra Restanyho. Kurátor výstavy: Henry Périer Galéria mesta Bratislavy Mirbachov palác, Františkánske nám. 11 otvorené: denne okrem pondelka 11:00 – 18:00 aleX mlynárčik 11. 9. – 9. 11. 2014 výstava slovenského predstaviteľa hnutia nový realizmus, výtvarníka, ktorý zasiahol aj do vývoja západoeurópskeho výtvarného umenia. je venovaná pamiatke na francúzskeho kritika pierra restanyho, ktorý ovplyvnil alexa Mlynárčika osobnostne aj umelecky. kurátor: ivan jančár Galéria mesta Bratislavy pálffyho palác, panská 19 otvorené: denne okrem pondelka, 11:00 – 18:00 milovanie – Smrť – maľovanie 4. 9. – 19. 10. 2014 výstava tvorby petra ondreičku si kladie za cieľ vrátiť predčasne ukončené dielo tohto výtvarníka do dejín slovenského výtvarného umenia, zozbierať a predstaviť čo najkomplet- nejší obrazový materiál (maľby a kresby) zachovaný tak vo verejných, ako aj súkromných zbierkach a majetkoch. kurátorka: k. Bajcurová laUrence jenkell 11. 9. – 9. 11. 2014 plastiky udivujú svojou ľahkosťou a čírosťou. Diela inšpirované Dna sú zobrazením štruktúr, do ktorých sú zakódované všetky informácie. autorka sa pri motýľoch pohráva s otázkami prerodu, času, odovzdávania informácií, zrodu, zániku ale aj pamäti. výsledkom sú subtílne tvary, čarovná hra s priestorom, líniou, hmotou, na ktorej sa neobáva použiť ani pastelovejšie farby. kurátor: Dr. Henry périer Umenie zblízka 5 23. 9. – 2. 11. 2014 výstava mapuje výsledky projektu Galérie mesta Bratislavy, ktorý prináša vizuálne umenie do škôl. v projekte detskí autori (10 – 15 roční) reagovali na tvorbu renomovaných slovenských výtvarníkov 20. a 21. storočia a pod vedením pedagógov interpretovali sedem umeleckých diel zo zbierok galérie výtvarnou, dramatickou či literárnou formou. na projek- te sa zúčastnilo 100 zŠ, zuŠ a osemročných gymnázií z celého slovenska. kurátorky: D. čarná, p. Baslíková Galéria nedbalka nedbalova 17 otvorené: utorok – nedeľa 13:00 – 19:00 vincent hložník – PoSolStvá a vízia 20. 8. – 10. 11. 2014 samostatná výstava profesora Hložníka prináša výber jeho diel zo 40. rokov 20. storočia. kurátor: prof. phDr. Ľ. petránsky Galéria typo&ars roľnícka 349, Bratislava – vajnory otvorené: denne okrem pondelka, 14:00 – 18:00 (alebo na požiadanie), vstup voľný StaniSlav harangozó – Farebný Svet 9. 9. – 23. 11. 2014 stanislav Harangozó predstavuje svoj farebný svet (technikou suchého pastelu), kde farba je vnímaná nielen ako farba života okolo nás, ale aj ako nositeľka hudby. Sprievodné podujatia: 11. 10. a 25. 10. 2014 od 10:00 – 14:00 tvorivé dielne pre deti od 4 rokov zamerané na výučbu umeleckých techník a tradičných remesiel Galéria spp Mlynské nivy 44/c otvorené: pondelok – piatok 11:00 – 17:00 mUltiPoint 19. 9. – 31. 10. 2014 výstava diel slovenských a zahraničných umelcov, ktoré vznikli počas Medzinárodného maliarskeho sympózia Multipoint v ateliéroch umeleckej školy ars studio v nitre. ponúka diela od klasických cez konceptuálne až po experimentálne. kurátorka: n. Šulíková. Galéria svú – umelka Dostojevského rad 2 otvorené: denne okrem pondelka, 12:00 – 18:00 výstavy 46

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

bienále voľného výtvarného Umenia 11. 10. – 2. 11. 2014 Piaty ročník celoslovenskej prehliadky súčasného výtvarného umenia – maľba, grafika, socha, inštalácia, fotografia. Vernisáž: 10. 10. 2014 o 18:00 Galéria úĽuv Bratislava obchodná 64 otvorené: utorok – piatok 12:00 – 18:00, sobota 10:00 – 14:00 Farbené do modra 25. 9. 2014 – 10. 1. 2015 Výstava ponúka jedinečnú príležitosť spoznať vývojové podoby modrotlače. Návštev- níci sa zoznámia s produktmi tradičného farbiarskeho remesla, uvidia umelecko-re- meselnú produkciu pôvodných výrobcov až po najnovšiu umeleckú ateliérovú tvorbu súčasných dizajnérov. Galéria z zichyho palác, ventúrska 9 otvorené: denne okrem nedele 13:00 – 18:00 kk – Sk (Pocta ŠteFanovi belohradSkémU) 4. 9. – 19. 10. 2014 Výstava viacerých vystavujúcich autorov: E. Antal; M. Balážová, Š. Belohradský, P. Binder, D. Binderová, J. Čihánková, M. Dobeš, M. Drugda, A. Klimo, O. Fintora, A. Haas, T. Hamza, V. Hulík, P. Maňka, A. Miertušová, Š. Pala, P. Roller, P. Rusko, A. Szentpéte- ry, J. Švec, M. Urbásek, R. Urbásek, J. Vasilko. Kurátori: M. Procházka, V. Hulík. incheba expo Bratislava viedenská 3 otvorené: pondelok – nedeľa 9:00 – 19:00 tUtanchamon - jeho hrobka a Poklady 15. 8. – 30. 11. 2014 Výstava je zostavená tak, ako bola pred takmer 100 rokmi hrobka objavená a otvo- rená. Návštevníci majú možnosť vidieť viac ako 1 000 nádherných predmetov (sošky, šperky...) vrátane svetoznámej zlatej posmrtnej masky Tutanchamona a jeho pozlá- teného sarkofágu. Vďaka dokonalým replikám, vyrobeným pod prísnym dohľadom egyptológov, môžu byť všetky predmety z faraónovej hrobky zhromaždené na jednom mieste a vytvoriť tak celkový obraz o dávnej civilizácii, jej umení a obradoch. dinoSaUriUm 10. 9. 2014 – 6. 1. 2015 Unikátna expozícia v pavilóne B2 predstaví časť jednej z najväčších zbierok pravých kostier a skamenelín dinosaurov na svete. Viac ako 50 exponátov moskovského Bori- siakovho paleontologického inštitútu ruskej akadémie vied dopĺňa projekcia dokumen- tárnych filmov (z produkcie BBC), ktoré priblížia návštevníkom historický kontext života pravekých tvorov. V detskom kútiku premietanie filmov pre deti. k. Gallery – galéria úžitkového umenia ventúrska 8 otvorené: pondelok – piatok 14:00 – 18:00 jana machatová a Peter machata – ŠPerk 7. 10. – 13. 10. 2014 Výstava manželskej dvojice šperkárov usporiadaná pri príležitosti medzinárodného sympózia umeleckého šperku v Bratislave predstaví výber z ich najnovšej tvorby. jozeF bárta a Fero gUldan – globálne otePľovanie 14. 10. – 31. 10. 2014 Výstava výtvarníkov a priateľov sa zameriava na mapovanie aktuálneho diana v spoločnosti výtvarnou formou. Jozef Bárta – Sochy, Fero Guldan – Obrazy. krokus Galéria námestie 1. mája 3 otvorené: pondelok – piatok 14:00 – 18:00 (a na základe telefonickej dohody 0918 861 719) FrantiŠek demeter – nie áno nie / no yeS no 10. 9. – 10. 10. 2014 Demeter patrí k najzaujímavejším predstaviteľom súčasnej slovenskej maľby. Jeho prvá samostatná výstava v Krokuse je výberom z jeho najnovšej tvorby, v ktorej sa intenzív- ne zaoberá významovými a materiálovými možnosťami tradičného média – závesným obrazom. Kurátorka: G. Kisová. kultúrny inštitút Maďarskej republiky palisády 54 otvorené: pondelok – štvrtok 10:00 – 16:00, piatok 10:00 – 14:00 deniSe demjen: maľby 18. 9. – 31. 10. 2014 Umelkyňa predstaví svoje moderné štylizované maľby, ktoré vyjadrujú jej pohľad na život, lásku a vnímanie súčasného sveta. mária horváth: kreSby z krajiny života 7. 10. – 31. 10. 2014 Výber z tvorby úspešnej výtvarníčky, animátorky a režisérky Márie Horváth zo štúdia Kecskemétfilm. kunsthalle Bratislava nám. snp 12 otvorené: okrem utorka 12:00 – 19:00, v piatok do 21:00 výstavy 47

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

ParadoX 90. – kUrátorSké koncePcie v období mečiarizmU (1993 – 1998) 19. 9. 2014 – 1. 2. 2015 Výstava prostredníctvom pohľadov ôsmich kurátorov a kurátoriek mapuje významné výstavy vznikajúce v nepriaznivej (voči kultúre) politickej situácii. Je poctou umelcom, ktorí s osobným nasadením a v neľahkých podmienkach vytvorili unikátne výstavné projekty. vlnové Štúdie / Wave StUdieS 19. 9. – 23. 10. 2014 Rakúske kultúrne fórum predstavuje Karla Salzmanna a jeho inštalácie, sochy a perfor- mancie. Rakúsky umelec tvorí na rozhraní medzi výtvarným umením a hudbou, skúma aspekty tvaru, podoby a vizuálneho stvárnenia zvuku. Mestská knižnica v Bratislave námestie 1. mája 3 otvorené: v čase výpožičných hodín bratiSlava, moje meSto 6. 6. – 31. 10. 2014 Výstava súťažných prác žiakov bratislavských škôl Miestna knižnica petržalka úsek literatúry pre deti a mládež, kapucínska 3 otvorené: v čase výpožičných hodín SlovenSkí ilUStrátori ocenení na bib 1967 - 2013 2. 10. – 31. 12. 2014 Výstava ilustrácií v novootvorenej pobočke Miestnej knižnice Petržalka na Turnianskej ulici. Múzeum dopravy stM Šancová 1/a otvorené: utorok – nedeľa 10:00 – 17:00, pondelok zatvorené metal inSPirationS 30. 10. 2014 – 4. 1. 2015 Výstava umeleckých diel 12. ročníka medzinárodného workshopu, ktorý organizuje Ka- tedra dizajnu Fakulty umení TU v Košiciach v spolupráci s U. S. Steel Košice a Strednou odbornou školou Košice-Šaca za účasti 25 študentov a pedagógov dizajnérskych škôl z Nemecka, Maďarska, Škótska, Poľska, z VUT Brno, z STU Bratislava a z TU Košice. denník vojaka - SPomienka na veľkú vojnU (1914 - 1918) 23. 7. – 30. 12. 2014 Výstava v rámci Spomienky na Veľkú vojnu (1914 – 1918) predkladá návštevníkom formou prepisu vojnového denníka osobné svedectvo účastníka bojov na východnom fronte, mladého vojaka Ela Šándora. Ide o presný prepis so zachovaním pôvodného pravopisu i dobového slovosledu. vojna cez objektív - albUm SPomienok 1914 – 1918 23. 7. – 30. 12. 2014 Výstava prezentuje 1. svetovú vojnu (1914 – 1918) prostredníctvom doposiaľ nezverej- neného súboru vyše 50 autentických záberov, ktoré približujú účasť Rakúsko – uhorskej monarchie vo vojnovom konflikte. Album pripomína atmosféru na frontových líniách v Haliči, Rusku, Balkáne a Taliansku. Predstavu o vtedy používanej fototechnike prináša vystavená kolekcia fotoaparátov. Škoda Sentinel – zo zbierok hoSťUjúceho múzea Do 30. 12. 2014 Škoda Sentinel je parný nákladný automobil vyrábaný v závode Škoda v rokoch 1924 - 1935 podľa licencie anglickej firmy The Sentinel Wagon Works Ltd. Exponát je zapožičaný zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave. galéria na Peróne: jiří boUda 1. 7. – 31. 10. 2014 Výstava novoročeniek jubilujúceho českého výtvarníka, grafika, maliara a ilustrátora, ktorého celoživotnou láskou a témou je železnica. letecké modely do 26. 10. 2014 Výstava plastových modelov bojových lietadiel nasadených v bojoch počas 1. a 2. svetovej vojny (Československo, Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko a i.) zo súkromnej zbierky Ing. Igora Rymarenka Múzeum mesta Bratislavy – stará radnica výstavná sieň, primaciálne nám. 3 otvorené: utorok – piatok 10:00 – 17:00 sobota – nedeľa 11:00 – 18:00 vojna z drUhej Strany 13. 5. – 12. 10. 2014 Projekt k 100. výročiu prvej svetovej vojny, súčasníkmi nazývanej ako Veľká vojna, pri- bližuje jej priebeh ako stret dvoch mocenských celkov Trojspolku a Dohody v pomeroch mestskej spoločnosti (Pressburg, Pozsony, Prešporok) a širšieho regiónu Prešporskej župy. Autori výstavy: PhDr. E. Kurincová, Mgr. Š. Gaučík, PhD. veľká vojna Vzdelávací program pre základné a stredné školy sa zameriava na najvýznamnejšie prelomové udalosti prvej svetovej vojny z hľadiska svetových dejín a na vplyv vojny a jej dopady na civilné obyvateľstvo v Bratislave. Autorka: PhDr. B. Husová Sprievodné podujatia: 2. 10. 2014 ( štvrtok), 16:00 – Tematická prednáška pre verejnosť k výstave Vojna z druhej strany / Faustova sieň MMB Slovak PreSS Photo 2014 24. 10. – 27. 11. 2014 Súťaž a následná výstava prináša nezávislé autentické obrazové svedectvo o živote tak, ako ho vidia fotografi žijúci v SR. Cieľom je umožniť verejnosti byť očitými svedkami uda- lostí a javov uplynulého roku. Výsledky súťaže budú vyhlásené na slávnostnom udeľovaní cien 23. 10. 2014 v podvečerných hodinách v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Ocenené práce budú následne vystavené na výstave v priestoroch Starej Radnice. výstavy 48

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

Múzeum školstva a pedagogiky Hálova 16 (prístavba budovy spŠe), Bratislava – petržalka otvorené: pondelok a utorok 9:00 – 17:00, streda a štvrtok 9:00 – 15:00 SlovenSkí Učitelia v odboji a SlovenSkom národnom PovStaní 26. 8. 2014 – 13. 11. 2015 Výstava predstavuje obraz školstva v zložitom období rokov 1939 – 1945, počas ktorých výchova a vzdelávanie nadobudli prísne náboženský charakter sprevádzaný nacionalizmom a rasovými nariadeniami režimu slovenského štátu. Vyzdvihuje odvahu učiteľov zapojiť sa do SNP s nádejou budovania lepšej budúcnosti. Sprievodné progra- my (prednášky, besedy s odborníkmi a spomienkové večery) na www.msap.sk dobové vyUčovanie žiaci (2. st. zŠ a študenti sŠ) sa dozvedia zaujímavosti o období, do ktorého je zasadená výstava - čím bolo školstvo v rokoch 1939 – 1945 ovplyvnené, čo sa v tomto období učilo a kde všade mohla výučba prebiehať. Dobovú atmosféru priblížia autentické školské pred- mety (učebnice, zošity...), ktoré sa používali na vyučovaní počas 1. slovenskej republiky. súčasťou je aj lektorát o výstave. vyUčovacia hodina v múzeU ŠkolStva vzdelávací program, ktorý ponúka možnosť školám a pedagógom odučiť školské učivo (pre 2. st. zŠ a študentv sŠ) v triede zariadenej autentickým školským nábytkom zo 40. rokov 20. storočia a zažiť atmosféru školy z minulosti. (po dohode možnosť pripraviť aj učebné pomôcky.) SlovenSká rePUblika (1939 – 1945) obrazom ŠkolSkého FilmU lektorát k výstave a premietanie školských dobových filmov z archívu, ktoré vznikli v 40. rokoch 20. storočia. programy (určené žiakom 2. st. zŠ a študentom sŠ) sa viažu k výstave slovenskí učitelia v odboji a snp. v októbri budú premietané od 15:00 – 17:00 viackrát za sebou nasledovné filmy: 13. 10. 2014 – 1942 slovenský raj, výlet do tatier, Deň mládeže, sviatok slovenskej univerzity 27. 10. 2014 – 1943 zápalky, výroba celulózy, kamenári odborné PrednáŠky z dejín ŠkolStva vzdelávací program k výstave – kurátori výstavy a vedeckí pracovníci Múzea školstva pred- nášajú poslucháčom vysokých škôl o dejinách školstva na slovensku. poľský inštitút nám. snp 27 otvorené: pondelok – štvrtok 9:00 – 17:00, piatok 9:00 – 15:00 Witold gierSz – majStrovStvo animácie 9. 10. – 31. 10. 2014 kolekcia diel významného tvorcu poľského i svetového animovaného filmu. roman Fecik Gallery zámočnícka 8 otvorené: utorok – sobota 14:00 – 18:00 alebo kontaktujte 02/5441 4346 marián mUdroch – camera obScUra alebo nehybnoSť PohybU 9. 9. – 17. 10. 2014 Výber diel z viacerých cyklov autora, ktorý v mnohých svojich prácach ťaží najmä z rozdielnych kvalít jednej farby, najčastejšie čiernej, vďaka ktorej vytvára tichý meditač- ný priestor pre objavovanie nových významov. Kurátorka: D. Čarná slovenská národná galéria esterházyho palác, nám. Ľ. Štúra 4 otvorené: denne okrem pondelka 10:00 – 18:00, štvrtok 12:00 – 20:00 dve krajiny – obraz SlovenSka: 19. Storočie X SúčaSnoSť 3. 7. – 19. 10. 2014 Výstava (na 2. a 3. poschodí) predstavuje premeny žánru slovenskej krajiny v umení 19. storočia a ukazuje ako sa tejto témy zhostilo súčasné umenie. Multižánrový a transhisto- rický projekt na bohatom materiáli (kresby, grafiky, fotografie, maľby, sochy a objekty, inštalácie...) ukazuje šírku a rozmanitosť zobrazenia slovenskej krajiny spracovanej a interpretovanej autormi 19. storočia aj súčasnými tvorcami. Koncepcia: M. Čičo slovenské centrum dizajnu výstavný a informačný bod scD – satelit, Hurbanove kasárne, kollárovo nám. 10 otvorené: denne okrem pondelka 13:00 – 18:00 tyPoPlagát 4. 9. – 5. 10. 2014 výstava je prezentáciou plagátov, na ktorých písmo hrá hlavnú rolu. na výstave sa predstavujú oslovení dizajnéri zo slovenska, čiech a poľska. koncepcia: p. noga slovenské národné divadlo nová budova, pribinova 17 otvorené: hodinu pred predstavením podľa aktuálneho programu, vstup zadarmo PoPovič 70 16. 10. – 31. 10. 2014 výstava diel spisovateľa a výtvarníka ivana popoviča vo foyeri divadla. vernisáž 16. 10. 2014 o 17:00. slovenské národné múzeum (snM) sídelná budova, vajanského nábrežie 2 otvorené: denne okrem pondelka, 9:00 – 17:00 výstavy 49

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

Pamätník obetiam holokaUStU Do 31. 12. 2014 Menný zoznam (pri príležitosti pamätného Dňa obetí holokaustu a rasového násilia 9. septembra) je zostavený zo súpisov židovských obyvateľov slovenska z obdobia slo- venského štátu, na základe ktorých prebiehal transport židov do koncentračných táborov. 120 rokov SlovenSkého národného múzea 5. 12. 2013 – 30. 11. 2014 pohľad do histórie múzejníctva na slovensku prostredníctvom najcennejších exponátov z múzeí celého slovenska. počas výstavy sa predmety pravidelne vymieňajú. terra viridiS 5. 9. – 31. 10. 2014 Hlavným cieľom spoločného projektu päťdesiatich veľkoformátových fotografií o. prosic- kého a p. Bambouska je priblížiť život v miestach, ktoré sú veľakrát ohrozené činnosťou človeka. na výstave je tak možné vidieť rôzne formy života, od najdrobnejšieho hmyzu cez obojživelníky a plazy až k vtákom a cicavcom, žijúcim v tropických oblastiach sveta. nová doba, nový Svet 26. 9. – 31. 12. 2014 výstava prezentuje funkcionalizmus v architektúre a bývaní na slovensku. popri dokumen- tácii architektonických návrhov predstaví aj interiérové zostavy funkcionalistického nábytku. snM – archeologické múzeum kamperova kúria, žižkova 12 (vstup zo žižkovej 16) otvorené: denne okrem pondelka 10:00 – 17:00 (posledný vstup o 16:30) StĺP marca aUrelia výstava predstavuje tri odliatky – scény zo stĺpu Marca aurelia sňaté koncom 19. stor., objavené len nedávno v nemeckom múzeu Gipsformerei. nové PríraStky v zbierkach am Snm aktualizované prírastky archeologického múzea z rôznych období získané pri archeolo- gických výskumoch pracovníkov snM – aM aj získané kúpou. kabinetná zbierka evanjelického lýcea v bratiSlave obsahuje vyše 1000 egyptských, antických, pravekých, stredovekých a novovekých arte- faktov. výstavu dopĺňajú dobové dokumenty a študijné pomôcky evanjelického lýcea. laterariUS – dejiny tehliarStva na SlovenSkU vývoj stavebnej keramiky a jej výroby na slovensku od jej počiatkov v dobe rímskej až po 20. storočie. snM – Historické múzeum Bratislavský hrad otvorené: denne okrem pondelka 10:00 – 18:00 (posledný vstup o 17:00) coronatUS PoSonii... bratiSlavSké korUnovačné medialy a žetóny (1563 – 1830) 11. 7. – 31. 12. 2014 V Bratislave sa v rokoch 1563 až 1830 uskutočnilo 19 korunovačných slávností. Z nich desať pripadlo na uhorských kráľov, jednu kráľovnú a osem manželiek kráľov. Pri príležitosti korunovácie sa zhotovovali korunovačné medaily a žetóny, ktoré slúžili na rôzne účely a často odrážali aj aktuálne európske politické udalosti. Výstava je spoločným projektom Slovenského národného múzea a Maďarského národného múzea. Svedectvo čaSU Do 31. 12. 2014 Z najnovších a starších nálezov na Bratislavskom hrade – výstava prezentuje predmety z archeologických a architektonických výskumov. obnova bratiSlavSkého hradU Do 31. 12. 2014 výstava predstavuje dejiny a obnovu Bratislavského hradu v priebehu 20. storočia a aktuálnu rekonštrukciu – obnovu, archeologický a architektonický výskum, historické poznania i významné podujatia na pôde hradu. obraz oltárny Do 31. 12. 2014 zreštaurovaný monumentálny barokový obraz nanebovzatie panny Márie od autora antona schmidta. obrazáreň bratiSlavSkého hradU Do 31. 12. 2014 reprezentatívny výber historických obrazov zo zbierok snM – Historického múzea ako aj ďalších múzeí snM, od 16. do 19. storočia. z tieňa na Svetlo 17. 6. – 31. 12. 2014 výstava predstavuje vyše 100 predmetov, ktoré patria k najvzácnejším zbierkam vo fonde Historického múzea snM Prvá Svetová vojna. tragédia, ktorá PoStihla vŠetkých. Do 1. 2. 2015 výstava venovaná 100. výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny približuje históriu vojny ale aj osudy ľudí v zákopoch či zázemí. Dôležitou súčasťou vojny bola aj propaganda, a tak sa návštevníci oboznámia s rôznymi pohľadmi na hrôzy veľkej vojny. snM – Múzeum kultúry chorvátov na slovensku istrijská 68, Devínska nová ves otvorené: utorok - piatok 11:00 – 17:00, sobota – nedeľa 12:00 – 17:00 Sovy z celého Sveta v chorvátSkom múzeU október 2014 Výstava zostavená zo súkromnej zbierky Zdenky Kukanovej výstavy 50

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

snM – Múzeum kultúry karpatských nemcov žižkova 14 (vstup zo žižkovej 16) otvorené: denne okrem pondelka, 10:00 – 17:00 (posledný vstup o 16:30) Premeny zUckermandla osada zuckermandl – pôvodne samostatná obec, známa ako štvrť rybárov, lodníkov, lodných tesárov aj mlynárov, ktorá mala vlastné zastupiteľstvo, políciu i školu. nezá- vislosť zuckermandla skončila v roku 1851 pričlenením obce k mestu Bratislava. snM – Múzeum židovskej kultúry zsigrayova kúria, židovská 17 otvorené: denne okrem soboty 11:00 – 17:00 nezabUdni – igi brezo 10. 9. – 10. 10. 2014 Diela súčasného slovenského umelca, akryl na plátne – neunikneš, Birkenau, svedomie, Boh povedal: Buď svetlo!, a človek ho zhasol. každý výkrik zúfalstva je výkričníkom do nášho svedomia. keď je hranica bolesti spôsobená zverským odľudštením už neznesiteľná, stáva sa abstrakciou! lebo ľudské utrpenie nemá a nemôže mať realistický tvar. snM – Múzeum kultúry Maďarov na slovensku Brämerova kúria, žižkova 18 (vstup zo žižkovej 16) otvorené: denne okrem pondelka 10:00 – 17:00 (posledný vstup o 16:30) „mojim národom!“ rodinné Príbehy z Prvej Svetovej vojny 12. 8. – 30. 10. 2014 výstava vznikla zo zdokumentovaných spomienkových predmetov, fotografií, korešpondenčných lístkov návštevníkov a z exponátov a dokumentov zbierok partnerských inštitúcií. Mapuje udalosti i. svetovej vojny a predstavuje osudy účastníkov v rôznych miestach európy. snaží sa tiež nahliadnuť do života vojakov na frontoch a civilov v zázemí. snM – Hudobné múzeum Brämerova kúria, žižkova 18 otvorené: utorok – piatok 10:00 – 17:00 (posledný vstup o 16:30) a každá prvá nedeľa v mesiaci 10:00 – 17:00 karol elbert (1911-1997) – SPomienky Skromného lyrika SWingU. 18. 3. 2014 – január 2015 výstava o živote i diele umelca, ktorého tvorba sa v čase nástupu fašizmu posunula (pre jeho židovský pôvod) do prostredia kaviarenskej zábavnej hudby a swingu. snM – prírodovedné múzeum vajanského nábr. 2 otvorené: denne okrem pondelka 9:00 – 17:00 (posledný vstup o 16:30) hUby 2014 26. 9. – 31. 10. 2014 na obľúbenej výstave budete môcť obdivovať krásu a rozmanitosť čerstvých húb, vyskytujúcich sa na území slovenska. tie sú prinášané aj verejnosťou, a preto je výstava spojená s určovaním druhov húb a hubárskou poradňou (každý pondelok 15:00 – 17:00) . veSmír – dobrodrUžStvo Poznania 26. 9. – 31. 10. 2014 interaktívna astronomická výstava sprístupňuje poznatky astrofyziky, objavov modernej kozmológie, astronómie, fyziky, vedy a techniky bez obmedzenia veku a vzdelania. na výstave nájdete množstvo interaktívnych exponátov a aktivít. staromestské centrum kultúry a vzdelávania Školská 14 otvorené: pondelok – piatok, 9:00 – 20:00 výStava Prác 8. 10. – 3. 11. 2014 výstava prác žiakov pedagogickej a sociálnej akadémie stredoeurópsky dom fotografie prepoštská 4 otvorené: utorok – nedeľa, 13:00 – 18:00 Walter kanov (at) – Premeny 17. 9. – 5. 10. 2014 rakúsky fotograf vystaví fotografie architektúry, ktoré zachytil na svojich potulkách svetom. (na 1. poschodí v galérii Martina Martinčeka) vladimír židlický (cz) – Pamäť / memory 17. 9. – 5. 10. 2014 výstava významného českého fotografa je venovaná pamiatke jeho starého otca, ktorý v 1. svetovej vojne padol. Fotografie sú reinterpretáciou originálov leteckých fotografií z 1. svetovej vojny. (na 2. poschodí v galérii profil) výstavy 51

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

in.ba nezodpovedá za zmeny v programe. zmena programov je vyhradená! v čísle uvádzame informácie, ktoré mala redakcia k dispozícii v čase redakčnej uzávierky. Ďalšie informácie o aktuálnych podujatiach v Bratislave nájdete na: www.bratislava.sk/kalendar, www.inba.sk archa gallery, továrenská 10, 0908 702 332, www.archacentre.org art klub Scherz, partizánska 2, www.kafe.scherz.sk a4 – nultý priestor, karpatská 2, 0915 794 942, www.a4.sk ap-gallery o. z., koreničová 11, 0915 377 663, www.ap-gallery.webnode.sk artgallery devín, Brigádnická 27, Devín, 02/6030 0277, www.artgallery-devin.sk ateliér babylon, nám. snp 14/kolárska 3, 02/2090 1800, www.babylonatelier.sk bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti, panská 41, 02/5443 5366, www.bibiana.sk bratislavské kultúrne a b a informačné stredisko, židovská 1, 02/5910 3173, www.bkis.sk bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36, 02/5263 4796, www.babkovedivadlo.sk bulharský kultúrny inštitút, jesenského 7, 02/5441 0140, www.bulkis.sk cc centrum, jiráskova 3, 02/6382 4390, www.kzp.sk ct gallery, panská 17, Bratislava, 0905 334 445, www.ctgallery.sk companyart, palisády 33, 02/3241 0011, www.companyart.eu české centrum v bratislave, Hviezdoslavovo nám. 8, 02/5441 8215, www.czc.sk danubiana meulensteen art museum, čunovo, vodné dielo, c č d 02/6252 8501, www.danubiana.sk design factory, Bottova 2, 02/5020 1716, www.designfactory.sk detské múzeum Snm, vajanského nábrežie 2, (vchod z Múzejnej ulice), 02/2046 9160, www.detskemuzeum.sk divadlo alkana, Batkova 2, Dúbravka, 02/6453 1359, www.alkana.sk divadlo aréna, viedenská cesta 10, 02/6720 2553, www.divadloarena.sk divadlo astorka korzo ´90, nám. snp 33, 02/5443 2093, www.astorka.sk divadlo gUnagU, staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Františkánske nám. 7, jaroSlav malík (cz) – První večeře Páně 1929 aneb na tom naŠem dvoře vŠecko to krákoře 8. 10. – 2. 11. 2014 súbor fotografií, ktoré boli objavené na pôjde rodinného domu, momentky zachytené amatérskym ostravským fotografom – patológom, zachytávajúce bežný život, rodinu, priateľov ale aj prostredie pitevne. (na 1. poschodí v galérii Martina Martinčeka) antonín kratochvíl (cz/ USa) – domovina / homeland výstava medzinárodne oceňovaného českého reportážneho a portrétneho fotografa žijúceho v usa. (na 2. poschodí v galérii profil) univerzitná knižnica v Bratislave výstavná sála, Michalská 1 otvorené: pondelok – sobota, 15:00 – 19:00 Svetový animovaný Film a jeho tvorcovia 8. 10. – 29. 10. 2014 výstava pri príležitosti Xii. Medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti. výberová kolekcia z histórie svetového animovaného filmu zo zbierok Múzea château annecy (Francúzsko). retrospektívny pohľad na animovanú tvorbu a jej osobnosti v priereze päťdesiatich rokov Medzinárodného festivalu animovaných filmov v annecy. advokácia včera a dneS 29. 10. – 28. 11. 2014 výstava o histórii advokácie na slovensku spojená s prezentáciou knihy advokát a legionár janko jesenský. výstava na barokovom nádvorí a v prednáškovej sále na ventúrskej 11 sa koná pri príležitosti 100. výročia vypuknutia 1. svetovej vojny. zaHorian & co. Gallery Mierová 7, ružinov otvorené: 14:00 – 20:00 jUraj kollár: lUXUrioUS deSert Under the Sky oF PariS 18. 9. – 24. 10. 2014 Výstava tvorby mladého umelca, ktorý žije v Bratislave a v Paríži. zichyho palác ventúrska 9 otvorené: pondelok – piatok 9:00 – 18:00 kreSlené Svety ivana PoPoviča 8. 10. 2014 – 31. 10. 2014 výstava mailiara a ilustrátora ivana popoviča jeho výtvarných návrhov k animovaným filmom. výstavy adresár kultúrnych inštitúcií 52

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

02/5443 3335, www.gunagu.sk divadlo tower Stage, pribinova 25, 0917 536 452, www.heinekentowerstage.sk divadlo lab, svoradova 4, 0949 861 111, www.divadlolab.sk divadlo ludus, tower 115, pribinova 25, 02/5463 0765, www.ludusdivadlo.sk divadlo malá scéna StU, Dostojevského rad 7, 02/2042 0015, www.malascena.sk divadlo na zastávke, karloveské centrum kultúry, Molecova 2, karlova ves, 0903 353 539, www.nazastavke.sk divadlo nová scéna, živnostenská 1, scéna – kollárovo nám., 02/2048 8555, www.nova-scena.sk divadlo pod kostolom, tomášikova 8, 0903 967097, www.divadlopodkostolom.sk dizajn štúdio úľUv, Dobrovičova 13, 02/5245 1238, www.uluv.sk divadlo ticho a spol., Školská 14, 0918 328 733, www.tichoaspol.sk dom kultúry dúbravka, saratovská 2/a, 02/6920 3030, www.dkdubravka.sk dom kultúry kramáre, stromová 18, 02/5477 1148, www.skvajnorska.sk dom kultúry lúky, vígľašská 1, 02/6383 5404, www.kzp.sk dom kultúry ružinov, ružinovská 28, 02/4333 0523, www.cultus.sk dom kultúry zrkadlový háj, rovniankova 3, petržalka, 02/6829 9217, www.kzp.sk dom umenia – kunsthalle bratislava, nám. snp 12, 02/2047 1504, www.nocka.sk dom Quo vadis, Hurbanovo námestie 1, www.domquovadis.sk dom umenia – národné osvetové centrum, národné osvetové centrum, nám. snp 12, Bratislava, 0918 817 140 (41), www.nocka.sk elledanse – divadlo a tanečná škola, Dom t&D, Miletičova 17/B, 0907 835 877, www.elledanse.sk equiteatro, Pisztoryho palác (ľavé krídlo), 0904 662 043, www.equiteatro.sk Francúzsky inštitút na Slovensku, sedlárska 7, 02/5934 7777, www.ifb.ambafrance-sk.org/ galéria 19, lazaretská 19, 0903 256 675, www.galeria19.sk galéria andrej Smolák, ružová dolina 6, 0915 048 939, www.galeriaas.sk galéria artotéka vŠvU, kapucínska 1, 02/5463 0427, www.vsvu.sk galéria cypriána majerníka, zichyho palác, ventúrska 9, 02/5920 1605, www.artdispecing.sk galéria čin čin, podjavorinskej 4a, 0905 206 292, www.galeriacincin.sk e F g galéria F7, Františkánske nám. 7, 02/5443 3335 galéria hit, Hviezdoslavovo nám. 18, 0948 777 094, www.galeriahit.com galéria medium, vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 02/5942 8570, www.vsvu.sk/ vystavy/galeria-medium galéria mesta bratislavy (gmb), Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, 02/5443 1556, www.gmb.bratislava.sk galéria michalský dvor, Michalská 3, 02/5441 1079, www.gallery.sk galéria nedbalka, n. o., nedbalova 17, 02/5441 0287, www.nedbalka.sk galéria SPP, slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/c, 02/6262 4169, www.spp.sk galéria Statua, pálffyho palác, zámocká 47, www.galeriastatua.sk galéria Sumec, stredná súkromná umelecká škola, ivánska cesta 21, 02/4341 0802, www.skoladesignu.sk galéria tyPo&arS, roľnícka 349, vajnory, 0903 477 074, www.typoars.sk galéria úľUv, obchodná 64, 02/5273 1349, www.uluv.sk galéria umenia bratislava – gUba, Galvaniho 7, 0907 150 345, www.guba.sk galéria X, zámočnícka 5, 0903 751 731, www.txt.sk galéria z, zichyho palác, ventúrska 9, 0903 468 776, www.galeria-z.sk gallery kressling, Brečtanová 1, www.gallerykressling.sk gandy gallery, sienkiewiczova 4, 0915 203 082, www.gandy-gallery.com gašparkovo, Divadlo a galéria, rudnayovo nám. 4, 0911 110 287, www.bratislavskygasparko.sk, gmb – Pálffyho palác, panská 19, 02/5443 3627, Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, 02/5443 1556, www.gmb.bratislava.sk goetheho inštitút bratislava, panenská 33, 02/5443 3130, www.goethe.de/bratislava hlava 22, Bazová 9, 0948 327 333, www.hlava22.sk hudobné centrum, Michalská 10, 02/2047 0111, www.hc.sk incheba expo bratislava, viedenská cesta 3 – 7, petržalka, 02/6727 1111, www.incheba.sk istra centrum, centrum pre voľný čas a kultúrne zariadenie, Hradištná 43, Devínska nová ves, 02/6477 0033, www.istracentrum.sk karloveské centrum kultúry, Molecova 2, karlova ves, 02/6025 9111 www.karlovaves.sk kc dunaj, nedbalova 3, 0918 462 369, www.kcdunaj.sk k. gallery, Galéria úžitkového umenia, ventúrska 8, 0905 635 761, www.kgallery.sk h i k klub loFt!, továrenská 14, www.klubloft.sk klub za zrkadlom, rovniankova 3, petržalka, 02/6829 9218, www.kzp.sk komunitné centrum horáreň, lesná 1 - Horský park, 0948 111 909, www.horaren.sk krokus galéria, námestie 1. mája 3, 0918 861 719, www.krokusgaleria.sk kultúrne zariadenia Petržalky, rovniankova 3, petržalka, 02/6829 9206, www.kzp.sk la Fiesta, prievozská 18, 0917 287 971, www.lafiesta.sk loď – divadlo v podpalubí, tyršovo nábrežie, 0903 449 650, www.lodteatro.sk maďarský inštitút v bratislave, palisády 54, 02/5244 2961, www.pozsony.balassiintezet.hu majestic music club, karpatská 2 (budova yMca), www.majestic.sk mestská knižnica v bratislave, klariská 16, 02/5443 3244, www.mestskakniznica.sk mestské divadlo P. o. hviezdoslava, laurinská 19, 02/3304 6137, www.mestskedivadlo.sk miestna knižnica Petržalka, kutlíkova 17, petržalka, 02/6252 0189, www.kniznicapetrzalka.sk miestna knižnica Petržalka – pobočky: vavilovova 24 (02/6224 0613), vavilovova 26 (02/6252 0408), prokofievova 5 (02/6382 6203), rovniankova 3 (02/6381 5857), Haanova 37 (02/6231 6619), lietavská 16 (02/6382 8008), vyšehradská 27 (02/6382 6446), Furdekova 1 (02/6231 5324), Dudova 2 (02/6231 1828), www.kniznicapetrzalka.sk m klub, rovniankova 3, petržalka, 02/6829 9219, www.kzp.sk múzeum mesta bratislavy (mmb), radničná 1, 02/5910 0812, www.muzeum.bratislava.sk mmb – múzeum dejín mesta – Stará radnica, primaciálne nám. 3, 02/5910 0847, www.muzeum.bratislava.sk mmb – múzeum vinohradníctva – apponyiho palác, radničná 1, 02/5910 0856, www.muzeum.bratislava.sk mmb – múzeum historických interiérov – apponyiho palác, radničná 1, 02/5910 0856, www.muzeum.bratislava.sk mmb – múzeum zbraní – michalská veža, Michalská 22, 02/5443 3044, www.muzeum.bratislava.sk mmb – múzeum farmácie – lekáreň U červeného raka, Michalská 26, 02/5413 1214, www.muzeum.bratislava.sk mmb – múzeum hodín – dom u dobrého pastiera, židovská 3, 02/5441 1940, ww.muzeum.bratislava.sk mmb – múzeum johana nepomuka hummela, l m adresár kultúrnych inštitúcií 53

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

rodný dom, klobučnícka 2, 02/5443 3888, www.muzeum.bratislava.sk mmb – múzeum janka jesenského, somolického 2, 02/5910 0827 (návštevy treba ohlásiť telefonicky) www.muzeum.bratislava.sk mmb – múzeum arthura Fleischmanna, Biela 6, 02/5413 1211, www.muzeum.bratislava.sk mmb – hrad devín – národná kultúrna pamiatka, Devín, Muránska 10, 02/6573 0105, www.muzeum.bratislava.sk mmb – antická gerulata rusovce, Gerulatská 7, 02/6285 9332, www.muzeum.bratislava.sk múzeum dopravy Stm, Šancová 1/a, 02/5244 4163, www.muzeumdopravy.com múzeum školstva a pedagogiky, Hálova 16, petržalka, 02/6241 0665, www.msap.sk národné tenisové centrum (aegon aréna), príkopova 6, 02/4920 9888, www.ntc.sk nemecký kultúrny dom, Barónka 3, rača, 02/4911 2472, www.raca.sk open gallery, Baštová 5, 02/5441 3316, www.ncsu.sk Photoport – centrum vizuálneho umenia, pražská 11, www.photoport.sk Poľský inštitút, nám. snp 27, 02/5443 2088, www.polinst.sk radošinské naivné divadlo, Škultétyho 5, 02/5556 3508, www.rnd.sk rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1a, 02/5930 1533, www.rakuskekulturneforum.sk rodinné centrum Prešporkovo, Grösslingova 48, 0904 927 425, www.presporkovo.sk roman Fecik gallery, zámočnícka 8, 02/5441 4346, www.romanfecikgallery.sk ruské centrum vedy a kultúry v bratislave, Fraňa kráľa 2, 02/5262 5981, www.rcvkba.sk Satelit, výstavný a informačný bod slovenského centra dizajnu, Hurbanove kasárne, kollárovo nám., 0918 110 247, www.sdc.sk Slovenská filharmónia, reduta, nám. e. suchoňa 1, 02/2047 5233, www.filharmonia.sk Slovenská národná galéria (Sng), riečna 1, 02/2047 6111, www.sng.sk Sng – vodné kasárne, rázusovo nábr. 2, 02/5443 2082, www.sng.sk Sng – esterházyho palác (aj kníhkupectvo ex libris a café Berlinka), nám. Ľ. Štúra 4, www.sng.sk Slovenská národná galéria (Sng) – hurbanove kasárne, kollárovo nám. 10, www.sng.sk Slovenská výtvarná únia, (galéria umelka) Dostojevského rad 2, 02/5296 2402, www.svu.sk Slovenské divadlo tanca, n o P r S tower 115, pribinova 25, 02/5464 5811, www.sdt.sk Slovenské národné divadlo, pribinova 17, 02/2047 2111, www.snd.sk Slovenské národné múzeum (Snm), vajanského nábrežie 2, 02/ 2046 9142, www.snm.sk Snm – Prírodovedné múzeum, vajanského nábrežie 2, 02/2046 9154, www.snm.sk Snm – historické múzeum, Bratislavský hrad, 02/2048 3110, www.snm.sk Snm – hudobné múzeum, Brämerova kúria, žižkova 18, 02/2049 1283, www.snm.sk Snm – múzeum židovskej kultúry, zsigrayova kúria, židovská 17, 02/2049 0101, www.snm.sk Snm – archeologické múzeum, žižkova 12, 02/5920 7245, www.snm.sk Snm – múzeum kultúry chorvátov na Slovensku, istrijská 68, Devínska nová ves, 02/2049 3103, www.snm.sk Snm – múzeum kultúry maďarov na Slovensku, žižkova 18, Brämerova kúria, 02/2046 9252, www.snm.sk Snm – múzeum kultúry karpatských nemcov, žižkova 14, 02/2049 1226, www.snm.sk Slovenské plynárenské múzeum, slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/c, 02/6262 4164, www.spp.sk Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 02/6061 5593, www.rtvs.sk Soda gallery, Školská 9, 0949 854 893, www.sodagallery.sk SPace, projects / residency lab / store, Šafárikovo nám., 0905 231 187, www.priestor.org Spoločenský dom nivy, súťažná 18, 02/5596 0861, www.cultus.sk Spoločenský dom Prievoz, kaštieľska 30, 02/4363 0230, www.cultus.sk Stará tržnica, nám. snp 25, 0903 707 913, www.staratrznica.sk Staromestská knižnica, Blumentálska 10/a, 02/5564 2437, www.starlib.sk Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Františkánske nám. 7, 02/5443 3335, www.staremesto.sk Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19, 02/5477 7366, www.staremesto.sk Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14, 02/5249 6822, www.staremesto.sk Stredisko kultúry bratislava - nové mesto, vajnorská 21, 02/4437 3771, www.skvajnorska.sk Stredoeurópsky dom fotografie, FotoFo, prepoštská 4, 02/5441 8214, www.sedf.sk Študentské divadlo ívery, staromestský klub 10x10, Školská 14, 02/5249 6822, www. divadloivery.sk Štúdio 12 – štúdio pre novú drámu, Š jakubovo nám. 12, 02/2048 7602, www.studio12.sk Štúdio l+S, nám. 1. mája 5, 02/5296 7552, www.studios.sk taliansky kultúrny inštitút v bratislave, kapucínska 7, 02/5930 7111 www.iicbratislava.esteri.it teatro Wüstenrot, istropolis, trnavské mýto 1, 02/5022 8739, www.gedur.sk turistická informačná kancelária (tik), Devínska nová ves, istrijská 49, 02/6477 0260, www.tikdnv.sk turistické informačné centrum – bratislavská organizácia cr , klobučnícka 2, 02/16 186, www.visitbratislava.sk Univerzitná knižnica v bratislave, Multifunkčné kultúrne centrum (MFkc), Michalská 1, 02/2046 6105, www.ulib.sk v-klub, národné osvetové centrum, nám. snp 12, 02/2047 1217 www.nocka.sk/v-klub via cultura – inštitút pre kultúrnu politiku, pisztoryho palác, Štefánikova 25, www.viacultura.sk vodárenské múzeum bvS, Devínska cesta 1, 02/6020 1915, www.vodarenskemuzeum.sk vysokoškolský klub elam, staré Grunty 53, www.elam.sk zichyho palác, ventúrska 9, 02/5443 0615, www.staremesto.sk zUŠ sv. cecílie, chlumeckého 10, 02/4341 0702, www.zusc.sk kiná: artkino za zrkadlom, rovniankova 3, petržalka, 02/6829 9218, 0902 647 079, www.kzp.sk cinema city, 02/6820 2222, www.cinemacity.sk, (aupark, einsteinova 20, petržalka, eurovea, pribinova 8, ružinov, polus, vajnorská 100, nové Mesto) kino nostalgia, sD nivy, súťažná 18, www.nostalgia.sk kino a Fk igric – Dk Dúbravka, saratovská 2/a, Dúbravka, 02/6920 3020, www.dkdubravka.sk kino Film europe, pisztoryho palác, Štefánikova 25, 02/5465 0824, www. filmeurope.sk/cinema kino dk devín, rytierska 1, Devín, 0949 230 477, www.dkdevin.amfik.sk kino lamač, Malokarpatské nám., lamač, www.kina.biznisweb.sk kino lumière, Špitálska 4, 0917 105 855, www.navstevnik.sk, www.aic.sk/kinolumiere kino mladosť, Hviezdoslavovo nám. 17, 02/5443 5003, www.citylife.sk/miesto/kino-mladost kino rača, nemecký kultúrny dom, Barónka 3, rača, 02/4911 2472, www.kinoraca.sk ––––––––––––––––––––––––– t U v z adresár kultúrnych inštitúcií 54

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

Hlavný partner Partner Mediálni partneri

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/

56

http://www.floowie.com/sk/citaj/inba-oktober-komplet/