Inspire 04/2011http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

ISSN1336-8249 www.inspire-magazine.sk familywinterissue3,20€/96Čk winter silence – inspire before expire – inspire editorial coverphotographyjakubgulyás vydanie #04/2011 lifestyle / fashion / design / people / culture No 62 zima

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

2

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

3

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

4

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

5

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

HILFIGER DENIM STORES OLYMPIA BRNO EUROVEA BRATISLAVA

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

7

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

InspIre magazIne wIth a dIfference #04/2011 vydanie N° 62 štvrťročník cena po zľave 3,20 € / 96 Kč Kreatívny rIadIteľ / creatIve dIrector Peter Godányi ŠéfredaKtorKa / edItor In chIef Veronika Bauchová bauchova@4ma.sK redaKcIa / edItors Linda Drabova, Katarína Drápalová, Lucia Gavulová, Janka Grancová, Erika Grendelová, Jano Hromada, Mária Modrovich, Michal Pastier, Peter Tvrdý prIspIevatelIa / contrIbutors Boba Baluchová, Jana Bučková, Ľubica „Mladý Pes“ Drangová, Ivana Laila Drobná, Andy Gajdošová, Beáta Hodásová, Kristína Jakubová, Michaela Katonová, Barbora Krajčovičová, Nina Koštová, Vlaďka Makovniková, Punctumatelier, Rea Ryníková, Miloš Ogurčák, Monika Sládková, Tina Slovinská, Dominika Svetíková, Anna Strachan, Alexandra Uzik, Zuzana Zimmermannová, Zuzana Zlobotková foto a IlustrácIe / photo and IllustratIon Michal Babinčák, Ctibor Bachratý, Andrej Barát, Ján Bolehlav, Jana Bučková, Ľuboš Dait, Daria, Peter Fabo, Jakub Gulyás, František Halás, Barbora Haviarová, Chaosdroid, Eva Hroudná, Jožo Jarošík, Palo Markovič, Ľuboš Miček, Michael Meisl, Boris Németh, Soyoon Park, Mária Pinčíková, Martina Rozinajová, Hereira Simitciu, Peter Spurný, Mikuláš Štec, Martina Štibravá, Tatiana Takáčová, Tonbogirl, Tina Slovinská, Alexandra Uzik, Martina Vacková, Palo Vavro, Andrea Zvadová KoreKtor / sub-edItor Mgr. Martin Grbjar grafIK / graphIc desIgner Ľudovít Neupauer gazebocreatIve.com Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov. Preberanie materiálov je možné len s písomným povolením vydavateľa. Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov a nemusia byť vždy totožné so stanoviskom vydavateľstva a redakcie. Vopred nevyžiadané príspevky redakcia nevracia. Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty. Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Námestie Slobody 27, 810 05, Bratislava 15, zahranIcna.tlac@slposta.sK. InzercIa / advertIsIng Ing. Jana Zrubcová Mob.: 0905 809 603 Tel.: +421 2 52 92 32 22 zrubcova@4ma.sK adresa redaKcIe / offIce address Inspire magazine Obchodná 22/A 811 06 Bratislava offIce@4ma.sK www.InspIre-magazIne.sK adresa vydavateľa / publIshIng address 4MA.MEDIA, s. r. o. Obchodná 22/A 811 05 Bratislava tlač / prInted by Neografia, a. s., Martin dIstrIbúcIa / dIstrIbutIon MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso, a. s. Súkromní distribútori a obchodní partneri regIstrácIa / regIstratIon MKSR EV 1641/08 ISSN 1336-8249 tematická skupina A11 vo vydavateľstve ďalej vychádza 2011 © 4MA.MEDIA, s. r. o.

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

www.canon.sk Vydajte sa na dobrodružnú cestu s EOS už tieto Vianoce Čarovné okamihy zvečnené na dokonalých fotografiách. Významné udalosti na videu v kvalite HD. Bohatá ponuka našich vysokovýkonných modelov vám zaručí šťastné Vianoce – či už požadujete funkciami nabitý fotoaparát typu „namier a foť“, flexibilný kompaktný model alebo jednu z našich špičkových digitálnych zrkadloviek. Doprajte si prvotriednu kvalitu, inovačné technológie a celý rok sviatočnú náladu s fotoaparátmi Canon.

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Aj tá naša Inspajerovská! S Vedúcim stojíme na čele celej tejto úderky a sedíme za vrchom stola. Máme pri sebe dve Janky, jedného Luda a korektora. Obe Janky nás uznávajú, bezhranične ľúbia a pekne pracujú na tom, aby sme sa mali dobre. Ludo a ujo korektor sa nám starajú o rodinné striebro, teda o Inspire. Ale najdôležitejšie sú všetky naše prispievateľské ovečky. Všetky decká, ktoré popri svojich bežných povinnostiah majú čas na to, aby si sadli na pár hodín k počítaču a pripravili zaujímavé čítanie pre vás, našich čitateľov. V tomto vianočnom šialenstve sme si všetci našli opäť raz čas, aby Inspire magazine bol ešte lepší ako ten minulý. Všetci žhavili klávesnice, míňali atrament a skúšali kam ich fantázia pustí. Vymýšľali, zisťovali, fotili, kreslili, písali… Všetko si to môžete prečítať na najbližších 136 stranách. Ja som napríklad zistila, že je úplne jedno, kto je vo vašej rodine a či vás k nemu poja nejaké pokrvné väzby. Ro- dina sú skrátka ľudia, ktorí vás poznajú, pomáhajú vám a záleží im na vás. A je jedno, či sú to priatelia, kolegovia, bývalí kolegovia alebo prateta či rodičia. Svoju rodinu si môžete poskladať ako sa vám páči. Hovorí sa, že priatelia sú osprave- dlnenie za rodinu. Ak teda máte pocit, že v tej vašej rodine je niečo zle, môžete si byť istí, že vám to nejaká vyššia moc vynahradí kvalitou priateľov. A tak by to malo byť. Rodina sú predsa blízki ľudia. Sme radi, že sa pridávate aj do našej facebookovej rodiny. Nájdete nás úplne jednoducho! Tak vám s Vedúcim želáme šťastné a veselé a v novom roku veľa síl. www.facebook.com/InspIremagazIne.sk ROdINA Je zákLAd šTáTu! rodIna sú predsa ľudIa, ktorí vás poznajú, pomáhajú vám a záleží Im na vás A TAk by TO MALO byť zasa moc múdra... family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNeeditorial text veronika bauchová foto peter spurný Pg 10

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Hlavnou postavou tejto reklamy je malajský orangutan Bono, ktorého meno vybrali ludia z našej komunity na Facebooku. Záchranu tohto ohrozeného druhu podporujú všetci naši zákazníci prostredníctvom aktivít organizácie World Land Trust, ktorej sme hrdým partnerom. Follow us on Dakujeme vám za to, že môžeme servírovat kvalitnú kávu praženú v Taliansku podla najleeppšej tradície, za to, že môžeme vyrábat zmrzlinu z cerstvéhho ovocia a podporovat výrobcov bio a ekologických výrobkoov. A za to, že nemusíme predávat mrazené polotovary, ale nájdete u nás každý den ceerstvé torty a pecivo. 10.000 stálych zákazníkov Green Tree caffe si užíva výhody zákazníckej karty Best friends pri každom nákupe 10.000 krát vdaka

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Pg 12 ISSN1336-8249 ISSN1336-8249 ISSN1336-8249 ISSN1336-8249 ISSN1336-8249 ISSN1336-8249 ISSN1336-8249 ISSN1336-8249 ISSN1336-8249 ISSN1336-8249 ISSN1336-8249 ISSN1336-8249 www.inspire-magazine.sk familywinterissue3,20€/96Čk winter silence – inspire before expire – inspire editorial coverphotographyjakubgulyás vydanie #04/2011 lifestyle / fashion / design / people / culture No 62 zima fashIon fASHION SOdA LINdA dRAbOVA 16 THe fAMILIAR RebeL LINdA dRAbOVA 18 SewOLOgyLAb ANdReA gAJdOšOVá 22 dARIA VeRONIkA bAucHOVá 26 fARby NewyORkSkýcH uLíc MIcHAeLA kATONOVá 28 dO zIMy V NOMádSkOM šTýLe bObA bALucHOVá 32 HANd MAde SASHe 34 art bAzzART JANA bučkOVá 36 ceNA OSkARA čepANA LucIA gAVuLOVá 52 desIgn deSIgN VycHyTáVky puNcTuMATeLIéR 40 dAVId TRubRIdge MONIkA SLádkOVá 54 dIzAJNOVá JeSeň bARbORA kRAJčOVIčOVá 56 medIa deTI A RekLAMA MIcHAL pASTIeR 64 comIx kOMIx uMeNíM eRIkA gReNdeLOVá 66 dance RóMeO A JúLIA 72 theatre geIšbeRgOVcI ReA RyNíkOVá 74 musIc TegAN A SARA kATARíNA dRápALOVá 80 NA kONcI LeSA dOMINIkA SVeTIkOVá 82 upRISINg 86 gRApe feSTIVAL 87 pJONI ĽubIcA dRANgOVá 90 health pLOdíMe! NINA kOšTOVá 94 sport MySTIc SkATe cup MILOš OguRčák 109 travel VIANOce V SALVAdORe TINA SLOVINSká 112 people MOdeRNá ROdINkA ALexANdRA uzIk 118 kOzA bObkOV MILOš OguRčák 122 essentIal ROdINy, kTORé NáS OVpLyVNILI zuzANA LObOTkOVá 101 MuSíTe OdíSť VLAďkA MAkOVNIkOVá 102 pOHReb ANNA STRAcHAN 104 kelly famIly V čísle, kde sa venujeme rodine, skrátka nemôžeme opomenúť najznámejšiu hudobnícku rodinu v celej galaxii. katka drápalová sa po úspešnom vyliečení zápalu spojiviek prehrabala v starých „bravíčkach“ a pripravila nadupanú dvojstranu! 88 capo dI tuttI party Tematické retro žúry plné kostýmov a zábavy. zaujali aj našu bobu a tak vyspovedala všetky slovenské spojky Al caponeho a donovia jej odpovedali na všetečné otázky. 116 78 horúco v kIne filmy o neheterosexuálnych hrdinoch nepatria práve medzi mainstream. Aj napriek tomu existujú. O inakosti na plátne sme sa rozprávali s tými najpovolanejšími. pHOTOgRApHy jakub gulyás www.JAkubguLyAS.cOM STyLINg / MAke up / HAIR STyLe jana olšInská MOdeL natálIa exIT MOdeL MANAgeMeNT family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNeobsah

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

13

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Pg 14 HRubé SVeTRe, pOHOdLIe, TMAVé fARby, family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNefashion s láskou pripravila laila

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

dObRý STRIH, zAuJíMAVé deTAILy www.allsaints.com,www.frenchconnection.com,www.missselfridge.co.uk

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

chanel fASHION SOdA maxazrIa foto Miguel Reveriego Taylor hádky o dedIčstvo Všetko je možné v prípade bod- kovaných sukieň a šiat od di- zajnérskych stálic marc jacobs, stella mccartney alebo alber elbaz. Na mieru ušité Marcove šaty väčšinou z latexu, čipky a plastického materiálu konku- rujú nielen Stelliným žensky jemným koktailkám s „polka- -dot“, vyšívanými na tyle slo- novinovej farby, ale aj atypicky tmavými a predsa elegantnými šatami s bielymi bodkami znač- ky lanvIn. roláčIk Roláčik, tradične kandidát na tatranské alebo aj tie alpské lyžovačky, sa stáva nielen praktickým „daywear“ z dielní značiek celIne, fendI ale, aj večerným hitom ako napr. šaty od bcbg max azarIa and martIn grant. kto by to povedal, že od čias Rogera Moora ako Jamesa bonda 007 môže byť roláčik taký šik? rodInné oslavy Najviditeľnejšia farebná kombinácia tohtoročnej jesene: čierno-biela. párenie týchto dvoch kontrastov je ikonické ako moja obľúbená burda moden z decembra roku 1987. Tá ponúkla výsostne čierno-biely stajling pre slávnostné chvíle Nového roka. Najdiskutovanejšie kombinácie z tohtoročných prehliadkových mól sú od chanel, chrIstIan dIor a lanvIn. peterlIndberg–wInterspaleedItorIal,vogueoctober2011 lanvInmarcjacobsstellamccartney chrIstIandIor lanvInburdamodenzdecembra1987 family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNefashion text linda drabova foto courtesy style.com Pg 16

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

folkart celIneraťafákplachta rodartemIchaelkors j.crewaj.brand gIorgIoarmanI marcbymarcjacobs martIngrand fendItheyskenstheory foto Phil Oh rogermoore–jamesbond007 foto Micah Mac Allen vIanočný dar Nič nepovie pod stromčekom „ľúbim ťa” viac ako najpodstatnejší kúsok sezóny – maxi kabát. Ak sedí ako uliaty nadrozmernému Raťafákovi plachtovi, máte vyhrané. Super dlhé kabáty predviedli mnohí tvorcovia módy a tie v romantických odtieňoch od gIorgIo armanI, mIchael kors a rodarte učarovali najviac. pohodIčka Menčestráky, 90-te roky a grunge muzika. Trio, ktoré zaručovalo srandu za každých okolností. Menčestrové nohavice si opakovane v týchto chladnejších dňoch získavajú popularitu v rámci návratov 70 rokov. A niet sa čomu čudovať, idea večera pri rodinnom krbe v nohaviciach značiek marc by marc jacobs, chloé, j. crew, j. brand a theyskens theory je príjemná ako látka samotná.

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

A rebel resists authority, control and tradition; that’s the textbook definition. while zooming the eyes on fashion with this regard, there are designs that are original and inno- vative on one hand and then there exist trends too popular and thus rebellious to leave their golden age behind. Hence this season, fashion savvy folks encountered a few old rebel- lious looks: rock rebel, gold rebel and Mugler rebel. The accurate “rebel look” originated in 1950s with James dean, right? However, we can also casually refer to the rebel look that comes from the punk rock scene. As such, current designers continue to bring back those itsy bitsy pieces back onto runways. One of those looks, leather pants, has been a standard with the brands barbara bui, Tommy Hilfiger or Ann demeulemeester and perceptibly was embraced mostly by “the young and restless”. Other brands and their creators take repeatedly to leather material as well. Junya watanabe’s jackets with their softer plea caused a flicker on the fashion radar and charmed the editors. Metallic fabrics triggered a sensation in the world of fashion this past decade. for some, gold metallic is the new SkeTcH INTO fASHION fASHION, THe fAMILIAR RebeL rebel Is the operatIng word agaIn, In fashIon and In everyday lIfe ReSISTS AuTHORITy, cONTROL ANd TRAdITION family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNefashion text linda drabova photo courtesy style.com sketches soyoon park

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

black, while for others it’s like a generational curse – always present, waiting to be broken. In spite of the changes in texture, hue and brightness of metal- lic fabrics throughout the seasons, the “gold rebel” still dazzles collections. with designers in the tow, specifically dolce & gabbana, gareth pugh, Vivienne westwood and Stella Mccartney, who dare to employ the glitter head to toe, there is no time soon in which metallic will give up the throne of the most rebellious color. when the list of familiar fashion shows was burned down, just one was left; the anticipated Mugler’s womenswear debut presentation. Many onlookers were in the mood to marvel on old fashion hits that has once again become today’s norm. And so the Thierry Mugler 80’s nonconformist look, that timeless rebellious futuristic brand of peaked shoulders, was revived this year with singer Lady gaga and her stylist Nicola formichetti as the designer. formichetti stayed in his comfort zone by creating tailored sheer bodysuits, dresses with sheer insets on the torso and latex pants; thus giving good insight to his upcoming “heritage” collection. Rebel is the operating word again, in fashion and in everyday life. du- plicate or create your new perfect radical outfit, add drama and supply your look with out of the box thoughts. It is not a good time to be a realist in the world of fashionaslistas right now! goldrebelgoldrebelgoldrebel vIvIennewestwoodtommyhIlfIger stellamccartney ladygaga junyawatanabe garethpugh dolceandgabbanagoldrebelanndemeulemeester Pg 19

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

TONI ANd guy ANI V zIMe NeTRebA zANedbáVAť VLáSky! TONI ANd guy pRedSTAVuJe NOVú pROfeSIONáLNu kOLekcIu pRe zIMu 2011/2012 už roky aj my sami vieme, že filozofiou Toni and guy je funkcionalita a individualita, práca pri úprave strihu a farbení na zvýraznenie textúry, tva- ru a osobného vyjadrenia. To isté platí aj pre smer určujúci kolekciu desiatich strihov a farbiacich techník pre mužov a ženy pre túto zimu. Surovo panenská zbierka strihov je inšpiro- vaná módou, hudbou, kultúrou ulice, umením a architektúrou. Vplyvy sú nazbierané z minulého desaťročia a futuristických ideálov, kde sa stretáva „staré s novým“ s cieľom priblížiť sa k eklektické- mu, vysoko módnemu pocitu z rôznych dĺžok, textúr a farieb. V Toni and guy vás skrátka aj túto zimu ostrihajú najlepšie, ako vedia a najmodernejšie, ako to len svetové trendy dovoľujú. Vidíme sa na paulínyho 1 v bratislave. www.tonIandguy.sk futurIstIcké Ideály, kde sa stretáva staré s novým family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNefashion

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Zľava doprava, zhora nadol strihy aalto / tomahawk / kibou / elson / valour / belie / shard / dakota / tonic / naycer Pg 21

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Nohavice so značkou Sewologylab majú v mojom šatníku čestné miesto, patria k tým najobľúbenej- ším. Vždy, keď ich chytím do ruky, žasnem nad ich dokonalou vypracovanosťou a rafinovanými detailmi. keď si ich oblečiem, užívam si pohod- lie, aké mi konfekcia dopraje zriedka. kamošky ich komentujú slovami „sú fakt super“ a ja neustále opakujem „sú od Marcelovej sestry, od [sevolodžileb]“. Luciu som spoznala ako Marcelovu sestru (ne- hrajúceho kapitána – gitaristu pudingu pani elvi- sovej). Vždy usmiata, s crazy účesom a neopozera- ným outfitom, ktorý som neprestávala obzerať. Je to neuveriteľne životaschopný človek. Rozprávate sa s ňou a máte chuť pustiť sa do niečoho naplno. Veríte jej každé slovo, o svojej tvorbe a práci hovorí so zanietením a vy nadobúdate presved- čenie, že táto „čaja“ ovplyvní svet. Minimálne ten módny. z môjho pohľadu sa jej to darí už teraz. chce vytŕčať z davu a zároveň komerčne uspieť a dáva zo seba všetko. Rebelka Lucia Spišáková a jej unique pieces for the true individual, jej životný štýl, jej pohľad na vec, jej sewologylab. pestrý koktail si si v názve namiešala, lucia... Je to jednoduché. poskladala som si tri anglické slová (čítaj sevolodžileb), sew znamená šiť, technology ako technológia a lab/laboratory ako laboratórium. Sew + technology + laboratory = sewologylab. to laboratórium sa nachádza vo tvojom rodinnom dome pri košiaciach. ako ťa okolie ovplyvňuje? Silno. Lebo vidieť babky v tých „postkrojoch“ alebo „krojdoevoch“ v obrovských sukniach a spodničkách, s vyšívanými zásterkami a šatkami a všetkým, čo k tomu patrí, je pre mňa osobne symbolom. Tie ženy vedia, kto sú, a hrdo to nosia. O tento atribút sa usilujem aj ja so svojimi modelmi. v čom spočíva tvoje tajomstvo? To je predsa moje tajomstvo a tie sa neprezrádzajú; pravdepodobne v tvrdohlavosti a vytrvalosti. dizajn ani módu si neštudovala... od koho a ako si sa najviac o móde naučila? áno, neštudovala. Od koho, kde a ako som sa naj- viac o móde naučila, to neviem. dokonca mi teraz nie je jasné, či niečo o móde ako takej viem, keďže som autodidaktik☺ a hýbem sa na klik, vynálezca vlastných krajčírskych praktík, kreácie choré, dvihnú ruky hore, ohybná jak plastik sa trasiem SewOLOgyLAb dzIVé dOMáce LAbORATóRIuM uNIque pIeceS fOR THe TRue INdIVIduAL MILuJeM OdeV, JeHO eSTeTIčNOSť A fuNkčNOSť v outfite od sewologylab family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNefashion text andy Gajdošová z voices www.voices.sk foto tatiana takáčová

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

ako aspik, teoretik praktik autodidaktik. S láskavým dovolením ppe. keď sme už pri pudingu pani elvisovej (ppe), nielen brata marcela, ale aj speváčku slivku a klávesáka pina na kon- certoch vídať v outfite od sewologylab. je pre teba cesta navrhovať oblečenie pre konkrétnych ľudí, alebo by si bola radšej, ak by sewologylab poznali davy? Myslím si, že moje oblečenie je určené pre konkrétnych ľudí z davu. fanúšikov pribúda, dostáva sa to von. Nie všetci sú nositeľmi, niektorí sa zatiaľ iba identifiku- jú v mojich outfitoch. Ak sa v tých davoch nájde viac individualistov, tak ma potom budú poznať aj davy, za čo budem len rada. A áno, mojou túžbou je obliekať nejakú speváčku na koncertné turné. značku sewologylab spájaš so sloganom „unique pieces for the true individual“... Moja tvorba je učená pre všetkých, ktorí majú chuť a guráž prejaviť sa. pre tých, ktorí sa radi bavia, ktorí si vážia kvalit- ný hand made a majú záujem o niečo progresívne. preto unikátne kúsky pre skutočných individualistov. listuješ často v módnych časopisoch? objavuješ v nich inšpirácie? Nelistujem často, ale páčia sa mi, je pod- necujúce prelistovať si kvalitný magazín o móde s kvalitným stajlingom a fotkou. bavia ma blogy, vidieť reálnych ľudí v uli- ciach – to je ešte lepšie ako tie magazíny. Najradšej mám ľudí z davu. celkovo milujem odev, všetky jeho časti, najradšej cestujem, sedím na lavičke a sledujem dav, to je najlepší módny časopis! Istý čas si strávila v zahraničí a nepochyb- ne si inšpirácie objavovala aj tam. nie je pre teba tu doma sledovanie davu trochu nuda? už aj tu sa ľudia obliekajú. A aj z toho mála sa dá vyťažiť veľa. A ak v tom dave momentálne nie je nikto, dá sa pozerať na stenu. sú na slovensku alebo v zahraničí osobnosti, ktoré ťa inšpirujú, alebo sú pre teba v oblasti módy vzorom? Jasné, mama westwood a otec Mcqueen, ale najviac Iris, tvorkyňa strihov u westwood, s ňou by som si rada zastri- hala a všetci tí, ktorí sa „obliekajú“, ako aj kapely, björk a Votrelec! vraj je tvojou najväčšou inšpiráciou hudba... funguje to tak, že počúvaš obľúbenú kapelu a v mysli sa ti premieta- jú nové strihy, farby, kombinácie? áno, hudba je silný podnet, ako aj živé vystúpenia a festy. Netuším, ako to funguje, ale hudba je spúšťací mechaniz- mus. druhý je, keď vojdem do látkarne, zbadám materiál a hneď vidím model. hudba je pre teba dôležitá aj v koncepte módnych prehliadok, počas ktorých znejú originálne skladby... No, lebo môj mladší brat dexter/free time twiddling je originálny, milujem jeho hudbu! Venuje sa skladaniu už dlho. Raz aj chválili Marcela, keď hral na párty v klube Highroad v košiciach, že má dobré skladby. A Marcelko len prikývol: „díky, ale to sú skladby mladšieho brata.“ Vždy som vedela, že svoje prehliadky chcem podporiť dexterkovou hudbou, lebo hudba vám napovie veľa. Vo chvíli, keď vznikli skladby „Samneznam“ a „Le- tostarter“ bolo mi jasné, že sú najlepším sprievodom pre kolekciu Revolúcia. viem, že šiť ťa baví, je to najzákladnejší element v tvojej tvorbe, všetko si šiješ sama, strihy sú tvoje vlastné, technické, premakané v duchu neokonštruktivizmu a v tvojej dielničke to naozaj vyzerá tak trochu ako v laboratóriu... myslíš si, že sa dá byť stále originálny, jedinečný? ako sa o to pokúšaš ty? áno, dúfam v túto možnosť. Okrem povahy, výrazu tváre, vlasov, ktoré nám určujú pózu atď., tu máme odev, ktorý si obliekame každý deň. Vyjadruje veľa. Je to postoj, ktorý je cielený, ktorým vyjadrujeme identitu. Odevom a jeho strihom prejavujeme napríklad prekona- nie predsudkov. Vyjadrujeme svoj pohľad na vec, a tým sme výnimoční. Aj keď sme všetci asi tak originálni, ako všetky kvety na jednom kvitnúcom strome, mám záujem vytŕčať z davu svojím dizajnom, ale zároveň chcem byť komerčne úspešná. Rada by som zachovala tú dynamiku. Môj druhý slogan hovorí: „I will give you my style but your look it´s up to you!“ aký je vlastne podľa teba dobrý outfit? Taký, v ktorom sa vám môže prihodiť hocičo. máš obľúbené farby? materiály? strihy? konkrétne typy oblečenia? Všetky farby sa mi páčia. Všetky ma bavia vždy v inú chvíľu a iný čas, v inom kontexte. Materiály, tie by som vedela ob- chytkávať donekonečna. Mám rada rôzne materiály, všetky prírodné, syntetické aj zmesi. každý z nich má inú vlastnosť a z každého sa dá vytvoriť niečo fantastic- ké. Najradšej by som vytvorila aj vlastné materiály, na to sa teším do budúcnosti. Strihy – to milujem, vymýšľať strihové riešenia je adrenalín! berie ma konštruo- vanie strihov častí odevu a nadväzne ich technický postup šitia a vystrihovanie z materiálu. Obľúbené sú asi všetky, ktoré som doteraz zvládla. kolekcia Revolúcia je môj strihový debut, je to moja strihová revolúcia! Milujem odev, jeho estetičnosť a funkčnosť. pánsky oblek je asi vrchol, jeho forma je večná! ukážky z kolekcie revolution sme si mohli pozrieť na voices live 26 (www. voices.sk/voices_live) a dajú sa objednať aj na tvojom e-shope na sewologylab. com, ktorý si nedávno spustila. chystáš sa pridať nové kúsky? chystám sa, to určite. Ale bolo mi pove- dané, že také veci, aké navrhujem a šijem ja, sa budú aspoň v košiciach nosiť až tak o tri roky, takže mám čas…☺ tak na záver trikrát „čo“. čo považuješ za svoj doterajší najväčší úspech? Ja som na tom tak úprimne, že sa teším z každého kúska, ktorý som doteraz ušila a teraz je niekde tam vonku medzi vami a rebeluje a vy sa z toho tešíte. čo je cieľ, za ktorým kráčaš? V pracovnom živote to bude vytvoriť stabilnú značku Sewologylab. Mám záujem zdokonaľovať sa v  krajčírskom remesle, vo vyvíjaní strihov a materiálov, šiť a baviť sa. V osobnom živote by som chcela dosiahnuť „tvár zvráskavenú od smiechu“ v kruhu mojich lások a najbliž- ších, nestratiť entuziazmus, pamäť a vieru v samú seba. čo ťa robí šťastnou? Môj priateľ, hudba, koncert, dobré jedlo, rána, káva, beh, súmraky, bicyklovanie, čaj, nočné ulice, neprebádané miesta a Sewologylab. www.sewologylab.com teraz je nIekde tam vonku medzI vamI a rebeluje mojou túžbou je oblIekať nejakú speváčku na koncertné turné Pg 23

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

V obchodoch ReSHOeS nájdete len to najlepšie pre svoje nohy. štýlové a prak- tické. Obuv v sport-fashion strihu od tých najlepších, akými sú Adidas, Nike, puma, Reebok, Mustang, s.Oliver, crocs, coolway, Refresh a na slovensku málo známi španieli xTi. Všetky tieto stylish – fetiš záležitosti dopĺňame my! Inspire magazine si totiž v tejto sieti môžete zakú- piť od začiatku decembra. A ak použijete doleuvedený kupón, môžete ho mať za uvádzaciu cenu 1,99 eur. pozrime sa však, čo je vlastne ReSHOeS zač! Svoju prvú predajňu otvorili 29. júla 2011 v košiciach, desiatu len nedávno, 18. novembra v bratislav- skom centre eurovea. zoznam všetkých predajní nájdete na www.reshoes.eu. V portfóliu ponúkaných značiek nás špeciálne zaujala španielska značka xTi. Je to relatívne mladá značka založená v roku 2000. V roku 2011 je už jednou z po- predných španielskych značiek na trhu s „young fashion“ obuvou. Originálne, nápadité a sebavedomé kolekcie pre zákazníkov, no najmä zákazníčky, s rovna- kým charakterom. Sebavedomie a španiel- sky temperament však nevyžaruje len z produktov aktuálnej zimnej kolekcie. Rovnako neprehliadnuteľné sú aj fotogra- fie posledných dvoch kampaní. Tvárou a telom xTi kampaní pre rok 2011 a pre zimu 2011/2012 sa stali ruská top modelka Irina Shayk a brazílčan Arthur Sales. p. S.: Milovníkom fotografie, backstage videí a ľudského tela dávame do pozornosti stránku www.reshoes.eu/ irina. www.reshoes.eu ReSHOeS pReTOpáNkuJ SA! tvárou a telom xti kampaní sa stali ruská top modelka Irina shayk a brazílčan arthur sales M K u p n family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNefashion Pg 24

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Eurovea Bratislava, Laugaricio Trenčín, Aupark Košice, Optima Košice, Tulip Martin, Stop Shop LM, Aupark Piešťany, Centro Nitra, Aupark Žilina, Aquario NZ www.reshoes.eu EXKLUZÍVNE V RESHOES

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

musím sa priznať, že pri tvojom mene veľmi váham, či je naozaj tvoje meno z občianskeho preukazu, alebo je to ume- lecký pseudonym. ako to teda je? ako si prišla k takémuto „exotickému“ menu? určite nejde o umelecký pseudonym, jednoducho ma mama pokrstila ako dariu. Mala som byť buď barbarou alebo dariou, ale fakt netuším, kde k tomuto menu prišla. prvý raz sme sa stretli na výlete blogerov do prahy. vyzeralo to tak, že si celkom rozumiete. ako to je? sú fashion bloger- ky kamošky? Myslím, že vždy, keď sa stretne skupina ľudí, ktorí majú spoločný záujem, a je jed- no, či ide o akvaristiku alebo módu, tak sa majú o čom rozprávať. Je veľa blogeriek, ktoré sa navzájom kamošia, ja sa s pár ba- bami tiež rada občas stretnem a pokecám. Väčšinu mojich kamarátiek a kamošov však tvoria práve takí tí „módni ignoran- ti“, česť pár výnimkám. a čo ty, ako si sa dostala k blogovaniu? priznám sa, začala som blogovať, keď som v jednej z minulých prác nemala veľa roboty a z nudy som si povedala, že začnem dačo robiť s tým, že ma bavia handry, obliekanie a také tie „babské“ veci. postupne som začala blog brať aj ako taký môj osobný zápisník, kam dávam veci, ktoré ma zaujmú či už v umení, hudbe, atď.. pre čo máš slabosť ty osobne? nejaký unikát zo skrine... Moje slabosti sa menia asi tak každé tri mesiace… Momentálne mám „úchylku“ na švédsku značku cOS a všetko, čo pôsobí ako „škadinávsky minimalizmus.“ prednedávnom to ešte boli farby a tzv. colourblocking. unikátov v skrini veľa nemám, ale pár kúskov zdedených po mame si strážim ako oko v hlave, hlavne opasky a kabelky. A ešte dve tričká, ktoré mi vyrobil môj kamarát z brazílie. ktoré obdobie ťa v móde inšpiruje? Žiadne konkrétne obdobie nemám, celkom ma teraz bavia 90. roky, hlavne Salt´ n´ pepa a podobné, ale že by to teraz nejako ovplyvnilo môj štýl alebo obleče- nie, ktoré si kupujem, tak to nie… vonku je už zima, čo je podľa teba must- -have tohtoročnej zimy? Maxikabát, klobúk a červený rúž. a čo je podľa teba must-have každého ženského šatníka? Malé čierne, biela košeľa, kvalitný kardi- gan, vlnený kabát, mokasíny, trenčkot, atď… Asi musím isť nakupovať… ktorá farba je naopak už úplne out? usilujem sa vyhýbať radeniu, čo je out alebo in. Sama nechodím oblečená práve podľa toho, čo je IN, takže ani čo sa týka farieb, neviem povedať, že tak toto je už OuT. Mohla by som povedať, že fialová je už out, lebo posledných pár rokov jej bolo všade až dosť, ale keď som videla niektoré kolekcie na budúcu jar – leto 2012, fialová sa vracia… je nejaký kúsok oblečenia, ktorý je podľa teba úplne zakázaný a mali by zaň ľudí vešať? uff, to je ťažké… ešte prednedávnom nám všetkým ponožky v otvorených sandáloch prišli ako najväčšie módne peklo a netrvalo dlho a stali sa trendom. čo sa však týka silikónových ramienok od podprsenky, tak to je fakt prúser a do tejto skupiny pokojne zaradím aj špicaté topánky, biele čižmy, legíny ako nohavice daria má recht. ponožky v sandá- loch boli ešte pred pár rokmi out. a teraz sú in. takže módne trendy na budúce leto sú jasné už teraz! Šušťáky, reťázky, špicaté biele lodičky a najmä ľadvinky. prípadne ruksak na jedno rameno. dARIA NeObyčAJNé MeNO, NeObyčAJNý cIT pRe pekNO A VŽdy pRIpRAVeNý fOTOApARáT NA JeJ bLOgu NáJdeTe NOVINky zO SVeTA VeĽkeJ Módy, ALe AJ VINTAge VycHyTáVky A pRáVe TýMTO zAuJALA dARIA AJ NáS A TAk SMe SA S ňOu pOROzpRáVALI... väčšInu mojIch kamošov tvorIa práve módnI IgnorantI family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNefashion text veronika bauchová foto daria dariamalucabloG.bloGspot.com, tonboGirl

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

a akýkoľkoľvek prejav nesúdnosti typu: nie som práve najchudšia, ale just si musím obliecť tie bedrové nohavice, z ktorých mi trčí sadlo… a tak. blogovanie ťa asi určite neživí, takže čo vlastne robíš? chodíš do práce? Žiaľ, je jasné, že musím chodiť do práce, inak by som si nemala za čo kupovať handry. pracujem v kultúre, v kultúrnom kontaktnom bode, kde ra- díme rôznym občianskym združeniam, umelcom atď. ako napísať projekty pre európsku komisiu, aby získali grant z programu kultúra. ak teda chodíš do práce, kedy bloguješ? Hocikedy, keď mám trocha času a inšpirácie. Snažím sa však aspoň raz týždenne na blog niečo pridať. dakedy sa stane, že za jeden deň dám aj tri príspevky a niekedy prejdú dva týždne a nie som schopná pridať nič. máš nejakú sériu fotiek, na ktoré si najpyšnejšia? Myslíš mojich fotiek? Ak áno, tak neviem, či sa dá povedať, že najpyšnejšia, ale mám rada fotky zo svojej kuchyne v šatách Matthew williamson pre HM od kamaráta Miša a potom mám srdcový vzťah k jednej fotke od Mariky – Tonbogirl. čím si chcela byť, keď si bola malá? ťahalo ťa to k móde? Od piatich rokov až dodnes ma stále drží pred- stava, že raz budem prezidentkou. páči sa mi tá predstava reprezentovania, cestovania a s tým je spojené aj pekné obliekanie, nie? a čím chceš byť dnes? teda, ako sa dnes končí veta „raz, keď budem veľká...“? Ja už predsa veľká som!!! Pg 27

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

uvoľnené mesto, kde vládne názorová farebnosť. Mesto, v ktorom vám módne sebavedomie rastie rýchlejšie ako ponuky na sobáš v egypte. Mesto, kde sú ulice prehliadkovými mólami a ľudia kráčajúci po nich zažívajú každý deň svoju vlastnú módnu show. Je jedno, či ste v pyžame a papučiach Hello kitty, v róbe od mladého módneho tvorcu alebo sa len tak bez tiaže prechádzate vo svojich obľúbených converskách. New york vás bude milovať rovnako, ako ho milujete vy. „chýba mi New york. zbožňujem, ako vás tam ľudia pristavia na ulici a povedia vám, čo si myslia o vašej bunde.“ S Madonnou sa nedá nesúhlasiť. zo začiatku je pomerne zvláštne, keď niekto z ničoho nič nahlas a bez okolkov vyjadrí svoj názor na to, čo máte na sebe. No potom zistíte, že ide o bežnú súčasť života Newyorčanov. New york je ako jedna veľká sociálna sieť, ktorej výhoda spočíva v tom, že nemusíte byť hodiny zavesený na internete. Stačí sa prechádzať po uliciach a spoznáte názor tridsaťročnej slobodnej mamičky na šaty, ktoré ste si zaobstarali v second hande. O ulicu ďalej zistíte, že mexickému prisťahovalcovi sa páči váš účes a kým si kupujete cukrovinky, predavačka sa nakloní spoza pultu a pochváli vám topánky. Trúbiace žlté taxíky a para. Slečna s ružovými vlasmi v sieťo- vaných pančuchách a martenskách čosi vysvetľuje do telefónu, mladý džentlmen v obleku od Armaniho sa náhli za ďalším biznisom, malý chlapec v kostýme Spidermana drží za ruku dámu v rokoch v ko- žuchu od diora. Taký je obraz ulice „diabolského“ mesta, ktoré nikdy nespí. Street-style fotografi a blo- geri si prídu na svoje. Nečudo, že newyorské ulice sú zdrojom inšpi- rácie pre umelcov z celého sveta, stačí sa pozrieť okolo seba, cítiť jedinečnú atmosféru a vnímať, ako si ľudia užívajú život už len tým, že si neoblečú niečo ordinárne. New york je kolekciou ľudí, ktorí sa neboja vyjadriť svoje ja pro- stredníctvom oblečenia, šperkov, topánok, okuliarov, tetovaní či far- by vlasov. Niektorí doslova kričia, iní nenápadne zapadajú, no bez ohľadu na to, či riešia módu alebo nie, dokážu vám zložiť poklonu, keď ich naozaj zaujmete. báseň, ktorá vyjadruje šIalený tok new yorku VuLgAR Of MANNeR, OVeRfed, OVeRdReSSed ANd uNdeRbRed; HeARTLeSS, gOdLeSS, HeLL‘S deLIgHT, Rude by dAy ANd Lewd by NIgHT… cRAzed wITH AVARIce, LuST ANd RuM, New yORk, THy NAMe‘S deLIRIuM. byron rufus newton (1906) fARby NewyORSkýcH uLíc family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNefashion text michaela katonová foto martina vacková Pg 28

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

2011 THE SUPERLATIVE UNION SHOT BY CHERYL DUNN www.wesc.com

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

fReSHLAbeLS HAVe A LOOk bOOk aby ste mali možnosť užiť si nákup aj po vizuálnej stránke. Týchto pár fotiek nie je všetko, nafotili celkom 20 outfitov, na ktorých chcú ukázať, čo všetko sa dá s čerstvými kúskami z freshlabels vytvoriť. Takže, či už chcete niečo neprehliadnuteľného do klubu, alebo potrebujete sofistiko- vanejší outfit do roboty, môžete sa inšpirovať. A ak by vám to nestačilo, ďalšiu inšpiráciu nájdete na našej stránke. www.freshlabels.cz/lookbook p. s.: za netradičné poňatie internetového obchodu a rozličné projekty bol freshlabels.cz už dvakrát za sebou nominovaný na cenu czech grand design v kategórii obchod roku. Internetový obchod freshlabels.cz vytvoril vlastný lookbook. príbeh, čo sa začal pred piatimi rokmi z vášne niekoľkých kamarátov, ktorí sa rozhodli dostať originálne a kvalitné oblečenie, obuv a doplnky do zašednutých česko- slovenských ulíc, tak pokračuje ďalšou kapitolou. začali s 10 značkami a dnes ich je 50, no základná myšlienka sa nezmenila. Snažia sa hľadať a vyberať tie najzaujímavejšie kúsky od známych aj neznámych značiek, labelov a dizajnérov z rôznych kútov sveta, na ktorých by ste nenarazili na každom rohu. ponuka obchodu sa neustále rozrastá a úplnou novinkou sú napríklad dizajnové darčeky. A netreba zabudnúť ani na to, že chalani robia všetko pre to, najzaujímavejšIe kúsky z rôznych kútov sveta, od známych aj neznámych značIek family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNefashion www.freshlabels.cz Pg 30

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

u mužov sú to možno autá a u žien určite šperky. ale čo dostane k okrúhlym narodeninám práve oslavujúci šperk? pozrime sa trošku do histórie tejto dizajnérskej značky. základ- ný kameň položila v roku 1951 umelkyňa michaela frey. vyrábala ozdobné predmety a jednoduché emailové šperky. o vyše 20 rokov, teda v roku 1972, vstúpil do spoločnosti dr. friedrich wille. a to už sa začala písať história dizajnu, ako ju poznáme dnes. pestrofarebné a fascinujúce dizajny šperkov postavených na vysokej emailovej technike. to, čo spočiatku nevyzeralo práve na veľký biznis je dnes nadnárodná spoločnosť freywille s 500 zamestnancami na 4 kontinentoch vo vyše 30 krajinách. má 86 vlastných butikov po celom svete a na začiatku marca 2011 bol otvorený prvý butik v new yorku, na madison avenue 727 medzi 63. a 64. ulicou. no a odpoveďou na otázku „čo dostane k narodeninám šperk“ je šperk! freywille predstavuje práve v tomto čase novú sériu šperkov, luna piccola, inšpirovanú krásou nočnej oblohy. spln, polmesiac či jagajúce sa hviezdy. exkluzívny set prívesku, náušníc a prsteňa je z 18kt bieleho či žltého zlata s diamantmi a jedinečným emailom v mnohých umeleckých dizajnoch. nielen túto kolekciu nájdete v bratislave na panskej ulici. v novozrekonštruovanej predajni sa to luxusnými šperkami len tak hemží. a okrem toho, že samotný freywille oslavuje 60-tku, tak bratislavská šperkárska freywille partička oslavuje siedme narodeniny. tak nech sú vo vynovenej predajni krásne frey wille šperky aspoň sedemkrát tak dlho! www.frey-wIlle.com fReywIlle OSLAVuJe okrúhle narodenIny sa zvyčajne oslavujú vo veľkom a oslávenec čI oslávenkyňa dostane zväčša dar, na ktorý sa nezabúda uŽITe SI SVOJu NOc magazine with a difference beautyvydanie #04/2011

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Nebol čas vytiahnuť zo šatníkov polto- pánky a jesenné trenčkoty. Ochladenie bolo zo dňa na deň o desať stupňov a zo sandálikov sme sa prezúvali rovno do čižiem. pred dušičkami to šlo dolu o ďal- ších desať stupňov, teda žiadne bavlnené svetríky výraznej oranžovej či modrej farby sme si na tričká neobliekli, ale rovno sme sa zavinuli do vlnených kabátov. už len dve ročné obdobIa určite poznáte vo svojom okolí ľudí, ktorí v adidaskách „prečkajú“ bez zápalu pľúc všetky ročné obdobia (teda už len to leto a zimu) a výkyvy počasia. čudujete sa, prečo aj v lejaku nevymenia svoje tenké tenisky za štýlové gumáčiky. Vec zvyku. Túto zimu prichádzajú opäť do módy (ak z nej vôbec kedysi vyšli) kovbojské, ale najmä motorkárske čižmy. No keďže Slovensko nie je nijaký slnečný a zaprá- šený divoký západ, treba tomu obuv prispôsobiť. čižmy musia byť z kvalitnej kože, alebo iného recyklovaného, no nepremokavého materiálu, musia konča- tiny udržať v teple. pre rukavice platí to isté – štýlom, materiálom i účelom. Ako prevenciu pred zruinovaním domáceho rozpočtu odporúčam nepozerať si online obchody (ani aukcie na ebayi) s kožený- mi doplnkami a obuvou – radšej navštíviť najbližší second hand. čo sa týka pokrývok hlavy, tam sa výberu medze nekladú. V tomto prípade možno účel uprednostniť pred materiá- lom, pre ležérnu ušianku so zapínaním pod krkom možno zvoliť umelú kožušinu a netreba hneď poľovať na líšku či norku. Lákadlom pre street-style fotografky sa stanú tie dievčatá, ktoré si na strapaté dlhé vlasy nasadia zeleno-čiernu tankistickú alebo ešte odvážnejšiu gumovú plaveckú čapicu – s lupeňami kvietkov ruže na jej povrchu (pre deti bývalého režimu zvláštna spomienka na plavecký výcvik). Občas to môže hraničiť s gýčom, ktorý sa však časom môže stať trendom (ako v prípade mojich barišňa-stajl čiapok po jednom eure). spomínam na paríž keďže pre globálne otepľovanie budú letá čoraz horúcejšie a zimy čoraz chladnejšie, asi s obyčajným flaušovým kabátom dlho nevystačíme. Ak pôjdete navštíviť kamarátku do Mosky, dobrovoľne vytiahnete zo skrine pravý slovenský ko- žuch, ktorý pred štrnástimi rokmi nosila vaša mama a debatu o ochrane zvierat chvíľu zahanbene nebudete otvárať pred blízkymi. V paríži som bola dva razy, vždy v zime – prosto to tak vyšlo. Nemohla som pochopiť, ako si môžu tamojšie dámy zachovávať svoj štýl a eleganciu, aj keď je vonku pod nulou. Ja som si zaba- bušená ako snehuliačka s večne červeným nosom zahrievala za chôdze skrehnuté prsty a parížanky (s)pokojne kávičkovali pred kaviarňou. Sedeli blízko ohrievačov vzduchu, ktoré má európska únia čosko- ro zakázať – veď šetríme energiou. Moja spomienka na zimný paríž – upravené dámy v priliehavých kostýmoch a členkových šnurovacích topánkach na podpätku. pančušky im ladili s rukavica- mi, kabelkou či klobúkom, do povinnej výbavy patrili dlhé šály alebo obrovské trojcípe šatky v pastelových farbách, prehodené voľne cez ramená. Tento typ doplnkov ma baví a inšpiruje – aspoň je o dôvod viac na pravidelné prehrabávanie sa novým tovarom v domácich sekáčoch (s označením „z dovozu“). staronové vrstvenIe odevov V myšlienkach si často vybavujem obsah knihy, ktorú som držala v rukách len krátko minulú jar v jednom švédskom kníhkupectve. šlo o fotografie z cyklu The New gypsies, kde boli vyobrazení najrôznejší ľudia (medzi nimi aj kate Moss), ktorých spájal alternatívny životný štýl. Aj ich spôsob obliekania môžeme označiť za neo-nomádsky. presne tento štýl je príznačný pre túto zimu. Vrstvenie odevov v záujme toho, aby sme nezamrzli na ulici a zároveň sa cítili slobodne a pohodlne, môžu niektorí nazývať stromáckosťou alebo novodobou cigánčinou. V každom prípade táto kočovnícka nálada začína byť populárna nielen v bývalej vikinskej či románskej oblasti, ale aj v slovanských krajinách. far- by totiž nie sú dôležité, dopĺňať sa budú akosi samovoľne – ak máte cit pre správnu dávku kombinovania starých kúskov s novými. „ciganečka“ patrí u mňa medzi top komplimenty posledných dní. A sme opäť na začiatku: kožené čižmy, šatôčky bez lemovania či zapošitia, na to alebo pod to rozťahané štrikované pulóvre neurčitej dĺžky, na to vesty, na to hrejivé kožúšky, a cez to ešte čosi ďalšie. Akúkoľvek šatku či šál k takémuto outfitu dokúpite v sekáči, nemôžete netrafiť – bude to ladiť! Naviac počas vykecávania na Vianočných trhoch nebudete drkotať zubami od zimy ako ostatní… dO zIMy V NOMádSkOM šTýLe kočovnícka nálada začína byť populárna nebudete drkotať zubamI od zImy ako ostatní Zľava doprava cigánečka a ušianková pO LeTe pRIšLA ROVNO zIMA family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNefashion text boba baluchová foto palo markovič Pg 32

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

PREDBEHNI POČASIE NIKE ELEMENT SHIELD MAX JACKET NEPREKONATEĽNÁ OCHRANA A PRIEDUŠNOSŤ JE ODOLNÁ PROTI VETRU, DAŽĎU A SNEHU A PRITOM PRIEDUŠNÁ, ABY DOKÁZALA ODVIEZŤ POT AJ NADMERNÉ TEPLO. ZARUČÍ TI POCIT TEPLA POMOCOU RÔZNYCH MATERIÁLOV A PRISPÔSOBIVÝCH RIEŠENÍ. BEHAJ V NEJ A PREBEHNEŠ ČÍMKOĽVEK. NIKERUNNING.COM ALLYSON FELIX ŠPRINTÉRKA

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

HAnD MADE the_rabbit 1 Malý biely zajko s červenými očami vyzerá nevinne, ale v každom prípade rád experimentuje. So strihmi a ma- teriálmi. Slovenská značka the_rabbit ponúka naozaj nevšedné strihy odevov v minimalistickej farebnosti, švihnuté do aktuálnych retro trendov, ale s dávkou jedinečného rukopisu. Na šperkoch, ode- voch a kabelkách the_rabbit nebojácne strieda obľúbené zvieracie motívy. Vlky, vtáky, býky... www.sashe.sK/the_rabbIt youngprimitive 2 Dnes už kultová česká značka, ktorá rozvírila vody českej alternatívnej scény vlastnými dizajnmi tričiek. Neskôr tvorbu rozšírili o ručne šité mikiny, tašky a fashion doplnky s autorskou potlačou. K značke youngprimitive však neodmysliteľne patrí aj známy komunitný web, blog, fotky, aktivity... a typická „primitívna“ atmosféra. www.sashe.sK/youngprImItIve Jou_Jou 3 Že aj detská tvorba sa dá realizovať ori- ginálne, sviežo a neštandardne dokazuje česká značka Jou_Jou. Hračky, leporelá, pexesá, ale aj kúzelné brošne nielen pre deti vznikajú na základe originálnych autorských kresieb. Sú hravé, ale nie sú naivné. Sú milé, ale autorsky dokonale prepracované. Sú originálne, ale zároveň funkčné. Jou_Jou sa skrátka vie hrať. www.sashe.sK/jou_jou lab 4 Za značkou lab sa skrýva študent dizajnu obuvi na vysokej škole v Zlíne. Na sloven- ský trh prináša niečo neobvyklé – kva- litne vypracovanú kolekciu dizajnových kabeliek z kože. Sú profi prepracované a maximálne trendové. Ide najmä o štý- lové „listové“ kabelky do ruky, vyrábané doslova v zopár kusoch. Kožená kabelka s jednorožcom, či komiksovým nápisom dokáže odlíšiť na každej párty! www.sashe.sK/lab popular+novesta 5 Popular to dal pred časom dokopy s obuvníckou značkou NOVESTA a z toh- to spojenia vznikla exkluzívna limitovaná edícia tenisiek z vlastnoručne potlačenej bavlnenej látky doplnenej efektnými sa- ténovými šnúrkami, ktoré sú k dispozícii v rôznych farbách. K teniskám pripravil Popular aj svoje tradične štýlové kabelky z ručne tlačenej látky v skvelých sexi strihoch. www.sashe.sK/popular samodiva 6 Česká značka Samodiva prišla na sloven- ský trh s jedinečnými odvážnymi a profi vypracovanými čelenkami a vyhrala to. Ako tvrdia samé autorky: „Samodiva je divoká i něžná, je božská a je ohnivá, je krásná i nebezpečná a trochu tajemná. Nosí hedvábný šaty a někdy zase obyčej- ný trička, někdy se jí ve vlasech zachytí barevný pírka, někdy to chce do hlavy třpytivou korunku, jindy třeba bílou čelenku. A někdy je stejně nejhezčí, když jenom vítr čechrá vlasy, koukejte všichni, co je tu kolem krásy! www.sashe.sK/samodIva dienes 7 400 metrov štrikovaného tepla. Aj pliesť sa dá štýlovo. Značka diEnes ponúka trendové maxi nákrčníky, ale aj vlastné ilustrácie, autorské fotografie či štýlové šperky. Nahliadnuť do jej temno-veselého sveta je ozajstný zážitok. Spoznáte ženu s najkratšími vlasmi, najdlhšími šálmi a jej modelky – líšky, zajace a žaby. www.sashe.sK/dIenes bleChi 8 Staré oblečenie sú len korpusy pre nové kúsky. Tak premýšľa česká značka BleCHi. Jednotlivé odevné kreácie vzni- kajú procesom recyklácie starých vintage kúskov. Nové „oblečky“ vzniknuté kom- binovaním, zošitím, doštrikovaním, či dozdobením sú neprehliadnuteľné a za- ručene jedinečné. „Volbou oblečení zn. BLeCHi prokážete velkou dávku odvahy a zároveň notný smysl pro humor.“ www.sashe.sK/blechI 3 5421 876 family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNefashion text sashe www.sashe.sk Pg 34

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

BRATISLAVA: Nike Eurovea – Galleria Eurovea Nike Avion – AVION Shopping Park Nike Aupark – Aupark Shopping Center BANSKÁ BYSTRICA: Nike Banská Bystrica – Europa Shopping Center NITRA: Nike Nitra – Galéria Mlyny TRENČÍN: Nike Trenčín – OC Laugaricio ŽILINA: Nike Žilina – Aupark Shopping Center

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

bAzzART je živým dôkazom, že i východ dychtí po kvalitnom dizajne, handmade produktoch, ale predovšetkým po originalite. Nebudeme sa tváriť, že bAzzART je priekopníckou myš- lienkou, alebo že je nebodaj výsostne iný, ako jemu podobné markety, snažíme sa len o to, prinášať ľuďom do pozornosti súčasný dizajn a ume- nie… Vznikli sme pred niečo vyše rokom ako spoločná myšlienka a pro- jekt rezidentov kultúrneho centra kasárne kulturpak. Na začiatku bol nápad, ktorý sa postupne pretavil v niekoľko realizácií, ktoré sa stali súčasťou programu kultúrneho cen- tra. Toto leto prešiel bAzzART do vyššieho levelu a začíname fungovať ako samostatný festival. V spolupráci s mestom košice a eHMk 2013 ožilo historické centrum košíc na tri dni originálnym dizajnom od dizajné- rov z krajín V4. Na košickom letnom vydaní sme spolupracovali s brandingovým pro- jektom !deas a rozšírili sme myšlien- ku marketu o nové zóny. Novinkou bolo vytvorenie tvz. future zone, ktorá prezentovala mladé a inova- tívne spoločnosti, firmy a subjekty, prinášajúce rôznorodé zaujímavé produkty, služby a podobne. bAzzART však nie je len o dizaj- ne, produktoch a službách. dávame príležitosť aj mladým umelcom, kto- rých tvorbu prezentujeme prostred- níctvom samostatných výstav (počas letného bAzzARTu sme pre nich vytvorili tzv. Art zone, ktorá bola vo vybraných košických kaviarniach.) prostredníctvom tohto formátu sme prezentovali tri mladé výtvarníčky, Líviu Mezovskú, Svetlanu fialovú a Michaelu knížovú. blok súčasného dizajnu alebo tzv. fresh zone ponúkla pohľad do tvorby napr. značky gOOdONe, ktorá sa venuje redizajnu nábytku, českým dizajnovým mágom Studiu Najbrt so značkou MOJe MOJe, papierenské kreácie od pApeLOTe, z poľska k nám zavítala fashion dizajnérka JOANNA HAwROT, no kvalitou nezaostávali ani košické návrharky, z ktorých spomenieme na- príklad Luciu Spišákovú so značkou SewOLOgyLAb. prezentovaním mladého umenia sme prispeli aj premietaním animo- vaných filmov na fasádu urbanovej veže z dielne Ove pictures a Martina Tomoriho. V letných mesiacoch stihol bAzzART obehnúť s hŕstkou mladých slovenských dizajnérov aj letné festivaly ako eASTHeTIc na zemplínskej šírave, pOke v drienovskej Novej Vsi a napokon aj septembrovú divadelnú Nitru. V súčasnosti bAzzART funguje pod hlavičkou rovnomenného občianskeho združenia, ktoré prináša aj zimnú verziu marketu opäť v centre košíc s podtitulom „x-mas edition“ (na webe a fb). Veríme, že postupne naplníme všetky naše predstavy o možnostiach a realizáciách bAzzARTu tak, aby sme prinášali čoraz viac originality a kreatívneho myslenia… www.bazzart.Info bAzzART deSIgN MARkeT z VýcHOdu kvalItný dIzajn, handmade produkty, ale predovšetkým orIgInalIta košický bazzart family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNeart text jana bučková foto jožo jarošík, Ľuboš miček, jana bučková Pg 36

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

BRATISLAVA: Nike Eurovea – Galleria Eurovea Nike Avion – AVION Shopping Park Nike Aupark – Aupark Shopping Center BANSKÁ BYSTRICA: Nike Banská Bystrica – Europa Shopping Center NITRA: Nike Nitra – Galéria Mlyny TRENČÍN: Nike Trenčín – OC Laugaricio ŽILINA:

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

VyzeRAť dObRe Je TAJOMSTVO eASyTONe ReebOk pRINášA NOVé šTýLy pRe ObuV AJ ObLečeNIe Inovatívne oblečenie easytone pre chladnejšie obdobie jesene alebo zimy pozostáva z dvoch štýlových dielov a má zakomponované pruhy ResisTone™, kto- ré kladú odpor pri každom pohybe. Na oblečení sú pruhy umiestnené strategicky a tesne priliehajú k telu. pre správny úči- nok má easyTone oblečenie tesnejší strih ako bežné oblečenie. Môžete ho nosiť pod bežné oblečenie alebo na cvičenie. Výsledky sa dostavia čoskoro! kolekcia obuvi easytone je zalo- žená na princípe technológie pohybu vzduchu. pri každom kroku sa vzduch presúva z jedného vankúšika do druhého. Tento pohyb imituje chôdzu po piesku. V kolekcii jeseň/zima 2011 nájdete easy- tone obuv v podobe vysokých štýlových čižiem, ako aj ďalších druhov jesennej a zimnej obuvi. easyTone kombinuje funkciu a štýl a predstavuje oblečenie, ktoré je módne a vhodné na každodenné nosenie. easytone napomáha ženám dosiahnuť fitnes ciele a nabáda ich, aby boli aktívne a vyzerali módne a zároveň štýlovo. Obuv aj oblečenie easytone nosí Ivana Surov- cová už niekoľko mesiacov a s novou kolekciou jeseň/zima je veľmi spokojná. bodaj by nie! Veď tieto štýlové kúsky by mala mať každá žena, ktorej záleží na svojom tele. www.facebook.com/reebok.sk VHOdNé pRe kAŽdOdeNNé NOSeNIe, NApRíkLAd AJ pOčAS JeSeNNeJ pRecHádzky S kOčíkOM NOVá kOLekcIA ReebOk eASyTONe JeSeň/zIMA 2011 tIeto štýlové kúsky by mala mať každá žena family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNefashion

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Pg 39

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

DIzAjnové vycHytávky tAk trocHA Eko autobIzzare Ak budú mať ľudia vo vašom okolí problémy s krčnou chrbticou, je to jasné… Nemôžu jednoducho odpútať zrak od vášho nového vskutku grandiózneho náhrdelníka. Jeho nosenie si vyžaduje silnú osobnosť a odvahu na trošku väčšiu dávku extravagancie. Odmenou nech vám je pocit, že VY jednoducho máte jedinečný štýl! Hanblivky vo vašej prítomnosti proste nemajú šancu. Záľuba českej šperkárky Dany Bezděkovej v extravagantných náhrdelníkoch je v jej novej kolekcii Autobizzare neprehliadnuteľná. www.danabezdeKova.cz natura space Ak od bývania požadujete, aby bolo cenovo dostupné a pritom aj nízkoenergetické, funkčné, s moderným interiérom, je projekt Natura space tou správnou voľbou. Flexibilita tohto typu bývania naviac umožňuje, aby dom pristavením ďalších modulov/izieb postupne rástol s vašou rodinou. Srdcom domu je kúpeľňa – tzv. jadro, na ktoré je z vonkajšej strany uchytená kuchynská linka a jeho strecha zároveň tvorí priestor pre spálňu alebo pracovňu. Prepojenie drevostavby s exteriérom zabezpečuje stredová posuvná presklená stena. Na návrhu interiéru sa podieľali Roman Vrtiška a Vladimír Žák. Keďže dom leží na pôdoryse 6,4 x 6,4 alebo 6,4 x 9,4 m, zariadili ho predovšetkým funkčne (napr. komora umiestnená pod schodami a zásuvky v jednotlivých stupňoch schodov), avšak v du- chu súčasných designových trendov. www.vladImIrzaK.cz www.roman-vrtIsKa.com www.polymur.cz svIetIaca záhradKa Aj rastliny môžu svietiť. Neveríte? Presvedčila nás o tom kolekcia svietidiel Planta navrhnutá Barbarou Manolo pre spoločnosť Brokis. Transparentné sklo v kombinácii s dubovým ruč- ne voskovaným drevom a kvetinová dekorácia s návodom, ako a čo pestovať, spolu vytvoria malú kvetinovú záhradku, ktorá zaručene sprí- jemní a prevonia každý interiér. Ak si netrúfate vytvoriť pomocou kvetín vlastný design svietidla, je tu možnosť objednať si svetlo vrátane jeho vnútornej dekorácie. www.broKIs.cz family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNedesiGn text punctumateliér www.punctumatelier.sk foto archív autorov Pg 40

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

posedenIe v hnIezde Nest chair od dánskej dizajnérky Niny Bruun bolo verejnosti predstavené na výstave nábytku v Stockholme. Na prvý pohľad môže pôsobiť ako chaotický prepletenec drevených pásikov, s trochou fantázie pripomínajúcich vtáčie hniezdo. V skutočnosti sú v týchto pásikoch ukryté štyri nohy zabezpečujúce stabilitu v stre- de umiestneného mäkkučkého sedáka. Pocit bezpečia, ktoré má toto hniezdočko evokovať, je teda aj v skutočnosti neohrozený. www.nInabruun.com obal z dreva Osobité, štýlové a svieže ekologické šatôčky pre naše obľúbené a dnes aj nenahraditeľné iPhony a iPady. O čom to vlastne hovoríme? Predsa o nových obaloch z bambusu, ktorý je ručne tvarovaný a orezávaný. Krásne vzory navrhnuté ilustrátormi z celého sveta sú na drevo apliko- vané pomocou laserov. No a okrem estetického pohľadu na vec bambusové obaly predovšetkým ochránia tieto „poklady“ pred rozbitím. www.grovemade.com trojKolKa pre veľKých No konečne! Obnoviť si pocity z detstva, ktoré sme zažívali pri jazde na trojkolke a nedolámať pri tom vozidlá našim deťom, keď si ich tajne alebo zo srandy požičiavame, je možné. Dokon- ca sa môžeme tváriť aj pyšne a to z viacerých dôvodov: • po prvé – konečne si nedoškriabeme kole- ná, keďže je veľkosť tohto bicykla uspôsobe- ná pre dospelých jedincov • po druhé – myslíme na životné prostredie a ľudí okolo seba • po tretie – zušľachťujeme si príjemným spôsobom svoje telo • po štvrté – je to rýchlejšie ako ísť pešo, vďa- ka elektrickému motoru môžete dosiahnuť rýchlosť až 60km/hod • po piate – máme super praktický skladateľný „bike“, ktorý okrem iného aj dobre vyzerá, jeho zadná časť je pomocou nosiča uspôso- bená na prepravu potrebných vecí • po šieste – to necháme na vás... Samotný názov Vienna bike prezrádza, že sa toto vozidlo zrodilo v rakúskej metropole v spo- ločnosti Pixstudio a jeho autorom je Valentin Vodev. www.valentInvodev.com

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Je jedno, či obdivujete korytnačky na Ga- lapágach alebo fešandu v ateliéri. Vďaka Canonu si obe nafotíte jedným foťákom! Spoločnosť Canon ide po chuti profesionálnych fotografov. Do jedné- ho tela totiž vložila najlepšie špičkové techniky zo svojich dvoch modelov – jeden s mimoriadne rýchlym snímačom, určený pre reportážnych fotografov, a druhý s maloformátovým snímačom s mimoriadne vysokým rozlíšením pre štúdiovú fotografiu. A čo sa stane, ak sa to najlepšie z modelov EOS-1D Mark IV a EOS-1Ds Mark III spojí? Na svete je nová zrkadlovka EOS-1D X. Novinka z dielne Canonu, ktorú spoločnosť predstavila len koncom októbra, v sebe skrýva unikátnu kombi- náciu rýchlosti, rozlíšenia a obrazovej kvality. S profesionálnou digitálnou zrkadlovkou nielen zhotovíte vynikajúce reportážne a aj štúdiové snímky, ale nakrútite aj špičkové Full HD video. Nový model je vlajkovou loďou novej kolekcie zrkadloviek Canon – tvorí 10. generáciu profesionálneho systému Canon EOS. Ide o kombináciu nového, 18,1-me- gapixelového celopolíčkového (full-fra- me) snímača, prepracovaného systému automatického zaostrovania (AF), novej výkonnej technológie merania expozície a nových duálnych procesorov „DIGIC 5+“. Preložené z fotografickej reči to znamená, že každý záber, ktorý vznikne pri stlačení spúšte, vznikne s väčšou presnosťou a hlavne rýchlejšie ako kedy- koľvek predtým. Za extrémnym výkonom môžeme hľadať duálne procesory DIGIC 5+, ktorými je EOS-1D X vybavený vôbec ako prvá zrkadlovka na svete. Sú trikrát rýchlejšie ako štandardný procesor DIGIC 5 a dokážu vo veľmi krátkom čase spracovať obrovské množstvo obrazo- vých dát pri znížení obrazového šumu. V kombinácii so 16-kanálovým snímačom sa zo zrkadlovky stáva svetový rekordér. V plnom rozlíšení urobíte až 12 snímok za sekundu so 14-bitovou konverziou A/D pri plnej prevádzke fotoaparátu, čo je najvyššia rýchlosť, akú súčasné zrkadlovky ponúkajú. Pri super-rýchlostnom režime za sekundu urobíte až 14 obrázkov. Fotografovať širokú škálu situácií a objektov vo vysokom rozlíšení umožňu- je nový celopolíčkový (full-frame) snímač CMOS s rozlíšením 18,1 megapixela. Prepracovaná architektúra teraz posky- tuje neuveriteľnú škálu ISO 100 – 51 200 s možnosťou rozšírenia až na 204 800. Znamená to, že teraz jednoduchšie získate snímky vo vysokej obrazovej kvalite a s nízkym pomerom obrazového šumu, dokonca aj v extrémne náročných svetelných podmienkach. Zrkadlovka má vďaka 61-bodovému širokoplošnému systému automatického zaostrovania vyš- šiu citlivosť, presnosť a rýchlosť. Inžinieri z Canonu prerobili aj systém merania RGB. Jeho 100 000-pixelový snímač prepojili so systémom AF a napojili na vlastný špeciálny procesorom DIGIC 4. Systém tak rozpoznáva tváre a farby, aby sa zabezpečila správna úroveň expozície a zlepšené zameriavanie AF dokonca aj pri fotografovaní. Na svoje si s týmto Canonom prídu aj filmári, keďže so zrkadlovkou viete nakrúcať aj video- snímky v kvalite Full HD (1 920 x 1 080p) prostredníctvom celopolíčkového (full- -frame) snímača a množstva manuálnych nastavení. Telo zrkadlovky je mimoriadne odolné vďaka vysokokvalitnej zliatine horčíka, ale zase je príjemné na dotyk. Dva multifunkčné ovládače a dotykové ovládacie koliesko na použitie v režime videa zjednodušujú zmenu nastavení. Fotograf si navyše môže nastaviť funkcie, ktoré najčastejšie používa, takže Canon prichádza aj s určitou dávkou persona- lizácie. Veľký 8,11 cm (3,2”) displej typu Clear View II ponúka rozlíšenie 1,040 mil. bodov a antireflexná štruktúra bráni odrazom svetla pri prezeraní snímok v jasnom osvetlení. Keďže má spevnenú sklennú vrstvu, vyhnete sa škrabancom. EOS-1D X je navyše vybavený ochran- ným tesnením Canon okolo ovládacích prvkov a švov krytu, takže fotoaparát je – v prípade použitia voči vplyvom počasia odolných objektívov Canon EF – prachotesný aj vodotesný. Zrkadlovka je pripojiteľná na väčšinu doplnkov EOS. Spolu s fotoaparátom ma trh prichádza aj nový WFT-E6 – kompaktný WiFi vysielač, určený na prenos snímok v prípade nedo- stupnosti pevného pripojenia. „EOS-1D X je ideálny fotoaparát pre všetky kategórie fotografov. Profesionáli často fotia v hek- tických a stresových situáciách. EOS-1D X im poskytne presne tie vlastnosti a výkon, ktoré potrebujú,“ tvrdí Kieran Magee, Professional Marketing Director, Canon Europe. Je až neuveriteľné, že toto všetko je naozaj v jednej krabičke! A predsa! Zrkadlovka EOS-1D X vám zabezpe- čí tie najlepšie obrázky a najkrajšie spomienky. www.canon.sK cAnon EoS-1D X kEď fotí ProfESIonál Dobrý foťák jE záklADoM výbAvy, nEcH už IDEtE kAMkoľvEk A fotítE čokoľvEk family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNetech Pg 42

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

43

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Neustále stláčame spúšť, aby sme si nezabudnuteľné chvíle „zapamätali“ aj na iný harddisk, ako je ten v našom v mozgu. Prvý krok vášho dieťaťa, tretie narodeniny, prvý deň v škole, prvé rande... Aj vám v dobe digitálnej chýba starý dobrý papier a chceli by ste si nazabudnuteľný záber ihneď zavesiť na stenu alebo len tak ho chvíľu držať v ruke? Spoločnosť Canon má riešenie. Na trhu je nová tlačiareň PIXMA PRO-1. Prvotriedna A3+ tlačiareň je určená pre fotoprofesionálov, ale aj zaniete- ných amatérov, ktorí radi vidia svoje fotografie aj inde ako na LCD monitore. A tiež pre rodinných fotografov, ktorí majú v počítači stovky fotiek svojich detí a chceli by si ich rýchlo zavesiť na stenu. PIXMA PRO-1 dokáže obrázok vytlačiť v skvelej kvalite a za menej ako tri minúty. Štýlový model je inšpirovaný dizajnom EOS a poskytuje najvyššiu možnú kvalitu farebnej a čiernobielej tlače. Ďakovať za to môže dvanástim samostat- ným atramentom, ktorými je vybavený ako jediná tlačiareň na svete. Nový atramentový systém podstatne rozširuje farebný rozsah vo väčšine oblastí a optimalizátor sýtosti farieb (Chroma Optimizer) zabezpečuje vyššiu sýtosť čiernej a vyrovnaný lesk. Päť sivých a čiernych atramentov poskytuje čier- nobiele výtlačky v profesionálnej kvalite s vynikajúcim vykreslením detailov v tmavých aj svetlých častiach. A pigmentové atramenty novej generácie LUCIA sa zase podpísali pod trvanlivosť obrázkov, ktoré môžete bez prob- lémov vystaviť. Canon zdvojnásobil vstupné rozlíšenie na 1 200 ppi, čím sa prispôsobil novým fotoaparátom so zvyšujúcim sa počtom pixelov. Fotografie sa tak vytlačia vo vysokom rozlíšení 4 800 x 2 400 dpi. Aby zobrazenie bolo profesionálne, systém Optimum Image Generating (OIG) analyzuje farby na fotografii a presne vypočíta optimálnu kombináciu atramentu a potrebný objem kvapiek. Tie sa potom precízne nanesú na papier tlačovou hlavou Canon FINE s 12 288 dýzami. Vo výstavnej kvalite vytlačí PIXMA PRO-1 obrá- zok za 2 minúty 55 sekúnd, čo je dvaapolkrát rýchlejšie ako predchádzajúca generácia PIXMA Pro9500 MkII2. Kazety s atramentom majú väčšiu kapacitu, takže ich nebudete musieť tak často meniť. Súčasťou tlačiarne PIXMA PRO-1 je softvérový plug-in Easy-PhotoPrint Pro, ktorý zjednodušuje nastavenia tlačiarne a umožňuje tlač v dávkach. Podpora teraz zahŕňa celú kolekciu produktov Adobe Photoshop® spolu so softvérovým balíčkom Canon Digital Photo Professional. www.canon.sK cAnon PIXMA Pro-1 DIgItálnA fotogrAfIA DoStAnE forMu DobA DIgItálnA z kAžDéHo z náS urobIlA fotogrAfA, MáME čorAz MEnšIE A výkonnEjšIE koMPAkty, SkvElé zrkADlovky, čorAz šIkovnEjšIE SMArt MobIlné tElEfóny kEď krESlí AtrAMEnt family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNetech Pg 44

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Sociálne siete sú o komunikácii ľudí, ktorých niečo spája. V prípade bMw je to radosť z jazdy a láska k bavorákom. A tak nečudo, že mníchovská automobilka si na komunikáciu cez facebook s fanúšikmi potrpí. A najmä: Inšpiruje. O bMw, facebooku a takmer 50-tisícmi fanúšikov na Slovensku sme sa rozprávali s produk- tovým manažérom bMw group Slovakia Matúšom baltazarovičom. značka bMw je fenoménom, ktorý sa prispôsobuje dobe. So svojimi zákaz- níkmi komunikujú aj prostredníctvom facebooku. kedy ste objavili tento skvelý komuni- kačný kanál? komunikácia značky bMw Slovensko na facebooku začala koncom roka 2009. V prvom rade sme tento mediálny kanál využili ako virálnu podporu pre v tom čase prebiehajúcu celoeurópsku bMw akciu zameranú na zimné športy v spojení s pohonom všetkých kolies xdrive. cez tento kanál sme ľudí pozývali, aby sa zúčastnili tohto podujatia v Nízkych Tatrách. koľko fanúšikov máte je v súčasnosti? V tejto chvíli v utorok 22. novembra 2011 podvečer je ich 49.550 jedinečných fanúšikov a verím, že v čase kedy budete túto vetu čítať, nás bude už 50.000! môže sa stať priateľom vašej fan stránky každý, alebo robíte nejaký výber podľa toho, či má niekto v garáži bmw...? Robiť akýkoľvek výber alebo obmedziť prístup na stránku by bol ten najväčší omyl spoločnosti komunikujúcej na facebooku. facebook stránka bMw Slovensko je „otvorená“ bez obmedzení všetkým používateľom internetu, resp. sociálnych sietí. motivujete svojich fanúšikov na face- booku aj súťažami? Vytvárať záujem alebo doslovne motivo- vať fanúšikov k istej akcii sa dá viacerými spôsobmi. Naša spoločnosť prináša aj súťaže pre fanúšikov s možnosťou sa pria- mo podieľať na zaujímavých projektoch značky bMw nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. zaujímavosť tkvie v tom, že my sa aj inšpirujeme našimi fanúšikmi. môžu tam fanúšikovia pridávať vlastné fotografie a videá? Status, photo, Link, Video, question… to všetko môže byť pridávané užívateľmi. stretli ste sa už na vašej „stene“ aj s nejakou vtipnou fotkou na tému bmw? sú fanúšikovia kreatívni? čo môže byť lepšie, ako keď fanúšikovia svojvoľne vytvoria kreatívny námet ako reakciu na aktivity konkurencie. a čo vtipy? poslali vám už nejaký bmw vtip? priznám sa, vôbec nemám pamäť na vtipy, ale pár z nich registrujem. keď už sme pri tých fanúšikoch... čo fanúšičky? sú to fešandy☺? sledujete si to? povedzte, aký profilový obrázok máte? boli nám poslané aj osobné fotografie fanúšičiek, ktoré mali záujem aj u nás pracovať a každopádne to spríjemnilo bežný pracovný deň.☺ a vy sám, ste tiež fanúšikom bmw na facebooku? Osobne som fanúšikom 32 x bMw na facebooku od Austrálie, Indie až po bMw kanada. zaujíma ma to isté bMw na Slovensku, tak ako v Iráne alebo Nemecku. fanúšikom bMw Slovensko som automaticky, keďže som „kapitánom tejto facebook lode“ a jednou z mojich činností je aj aktívne prispievanie a zabez- pečovanie chodu tejto stránky. matúš, úprimne. čo ráno zapnete skôr? facebook alebo kávovar? Vstávam s budíkom v telefóne, ale pri- znám sa, že skôr pred spaním si „zascrol- lujem“ na facebooku. www.facebook.com/bmw.slovensko bMw NA fAcebOOku RAdOSť kOMuNIkOVAť! INšpIRácIA fANúšIkMI produktový mananažér bmw group slovakia matúš baltazarovič pán baltazarovič má recht! aj my si kukáme fotky našich fanúšikov. vedúci okukáva slečny 25+ a veronika zase slobodných solventných fanúšikov bmw vo veku 35+. matúš baltazarovič hovorí, že: „vedieť sa inšpirovať samotnými fanúšikmi je nielen radosť ale aj výzva pre nás, aby sme vedeli napĺňať očakávania a vytvárať spontánnu radosť medzi všetkými, ktorí značku bmw obľubujú, vyhľadávajú, milujú, inšpirujú, premýšľajú nad ňou. bmw ľudí nekategorizuje, ale spája.“ magazine with a difference carsvydanie #04/2011

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

DvE tvárE bMW urbAn tESt DrIvE MnícHov Reč je o novinke z dielne BMW – modelo- vého radu 1, ktoré sa dostáva práve teraz na cesty. Na vlastnej koži si ho mohli vy- skúšať aj Slováci, ktorí sa koncom októbra zúčastnili na medzinárodnej Urban Test Drive v Mníchove. Facebookových výhercov, ktorých jedinou podmienkou bolo mať vo vrecku vodičský preukaz, najprv čakal let do Mní- chova. Tam sa už rozdelili na dva tábory – Sport Tour a Urban Tour. Martin Repka spolu s ďalšími absolvoval Sport Tour. „Moja Sport Route sa, ako inak, v novom BMW radu 1 presunula do Angelo Design Hotela, kde nás čakala rýchla registrácia. Potom už nasledoval prvý bod programu – Driving Experience,“ zaspomínal si. Bol o zoznámení sa s autom, jeho inováciami a o radosti z jazdy. „Nová „jednotka“ s motorizáciou 118d a automatickou prevodovkou prekročila moje očakávanie. Po meste sme sa presúvali ako jeden tím,“ dodal. Po obede v Restaurant 181 v Olympia Tower s výhľadom na Mníchov nasledoval ďalší a poriadne športový program. V rámci Sport Route navštívili mníchovský Olympia Park, kde si zahrali futbal priamo na olympijskom štadióne. Nad ním si aj zalietali na oceľovom ľane Flying fox. „Prelet nad štadiónom bol niečo extrémne a určite by som si ho rád zopakoval,“ dodal Martin Repka. Večer si spríjemnil exkurziou po BMW Welte, ktorý je chlapským rajom v podobe celoročného autosalónu vozidiel a makiet technologických riešení BMW. Robert Ludrovský absolvoval v Mní- chove Urban Tour, a vyskúšal si nové BMW radu 1 vo verzii 116i. Aj „mestskí“ chlapci však zažili andrenalín a to rovno behom strmhlav po stene budovy, tzv. house running. „Pripútali nás na laná a postavili na kraj domu. Najhorší bol prvý moment, keď si sa musel odhodlať a nakloniť nad ulicu kolmo na stenu. jEDEn jE šPortovEc, DruHý MEStSký tyP, DvA cHArAktEry, AlE MAjú jEDEn PôvoD family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNe Pg 46 cars www.bmw.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Potom stačilo už len bežať a užívať si kontrolovaný voľný pád svojimi krokmi,“ zaspomínal si na adre- nalínový zážitok. Novou jednotkou sa presunuli na jednu z najdrahších ulíc Mníchova – Maxi- milianstrasse. Súčasťou ich programu bola tiež návšteva BMW Weltu. „Dozvedeli sme sa postup, ako si majitel moze prevziat svoje nové bmw pria- mo v mekke BMW v Mnichove a pokochať sme sa mohli aj najnovšími modelmi BMW. Jednoducho dizajn, technika a čarovná atmosféra,“ dodáva Ro- bert. A Urban Test Drive neobišiel ani BMW mú- zeum, kde sa snúbi minulosť, súčasnosť a zároveň budúcnosť BMW na jednom mieste. „Je to cesta časom, ako gigant BMW vznikol, rozvíjal sa a kde sa nachádza dnes. Videli sme tu najstaršie modely motocyklov a automobilov až po futuristický dotykový katalóg so všetkými modelovými radmi a typmi BMW,“ uzavrel Robert Ludrovský. BMW radu 1 sa pre všetkých, ktorí si vyskúšali sedieť za jeho volantom, vysnívaným autom. Pri spoločnej večeri mali možnosť s účastníkmi BMW Urban Test Drive prebrať naše zážitky nielen z jazdy, ale z celého tripu. „Nová jednotka dokázala skĺbiť komfort, skvelý dizajn a jazdné vlastnosti. Aj preto by sme celý výlet na Urban Test Drive ohodnotili na jednotku,“ zhodli sa účastníci mníchovského BMW Urban Test Drive zo Slovenska. bmw radu 1 Aj keď by sme ich schizofrenicky mohli nazvať Dr. Jekyll a Mr. Hyde na kolesách, nie je to celkom tak. BMW dalo novej jednotke do vienka dva charaktery, ale pôvod je len jeden. Urban Line a Sport Line BMW radu 1 sa líšia najmä dizajnom, keďže výber motora nechali v BMW na zákazníka. Urban Line má napríklad 11 mriežok na každej obličke a biele kryty zrkadiel, Sport line má typický znak BMW vzdušnejší, keď oblička je poskladaná z ôsmich mriežok. Spätné zrkadlá zase dostali lak karosérie. V ponuke je päť motorov, dva benzínové a tri naftové. Spotreba pri modeli 116i sa dostane pod šesť litrov, pri naftovej 118d aj pod päť litrov na sto kilometrov. Spárované sú so šesťstupňovým manuálom alebo automatickou prevodovkou.

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

DIzAjnvíkEnD Zľava doprava, zhora nadol nádvorie večer počas Pecha kucha night / najlepší produkt Dizajnvíkendu, stoly Sewse od Martina Šmahovského / tetovaný nábytok z Keks design creative lab / inštalácia nórskych dizajnérov Andreasa Engesvika, Daniela Rybakkena a Cathrine Kullberg / najlepšia inštalácia Dizajnvíkendu – Lucia Gašparovičová a Andrea Ďurianová, šperk / Odborná porota počas Dizajnvíkend Award (zľava Patrik Illo, Marcel Benčík, Sylvia Jokelová, Karol Weisslechner a hlavná kurátorka Dizajnvíkendu Ľubica Hustá) Festival súčasného dizajnu Dizajnví- kend Bratislava má za sebou svoj tretí ročník. Prvý raz pod strechou a prvý raz v medzinárodnom rozmere predsta- vil prostredníctvom kurátorských výstav aj formou samostatných inštalácií vyše 60 dizajnérov, mladých dizajnérskych značiek, dizajnérskych škôl aj renomo- vaných výrobcov. Pop-up štýlom obsadil opustený historizujúci Pisztoryho palác, ktorý sa stal charizmatickým zázemím, kam prúdilo úctyhodné množstvo Brati- slavčanov všetkých vekových kategórií. Výstavy nórskeho, švajčiarskeho dizajnu, rakúskych Walking Chair dopĺňali napr. provokatívna výstava To je vrchol! o problematickej situácii dizajnéra na Slovensku, experimentálna kolekcia sto- lového riadu Plytký Hlboký (Martin Jan- čok, Denisa Lehocká, Boris Ondreička, Ján Šicko), interaktívna inštalácia Pavlíny Morháčovej M_P_BA, alebo typografická inštalácia Fontány v koncepcii Paľa Bálika. Na nádvorí ponúkali atmosféru viedenského Museum Quartier známe plastové chill out moduly Enzis. Mimo paláca zaujali výstavou Až do vypredania zásob dizajnérky Sylvia Jokelová, Ľubica Segečová, Silvia Lovasová alias Tri v jednom v showroome Konsepti, ale aj studio ALLT v Dizajn štúdiu ÚĽUV. www.dIzajnvíKend.sK family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNedesiGn foto martina rozinajová, Ľuboš dait, františek halás Pg 48

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

MAXIMálnE štýlová ProgrESívnA EDícIA MIkrovlnIEk WHIrlPool jEDnoDucHo HArMónIA SvEtlA, fArIEb, DIzAjnu A účElnoStI Whirlpool predstavil mikrovlnnú rúru MAX v limitovanej edícii, vďaka ktorej môžete nahliadnuť do sveta budúcnosti. Niežeby to bola krištáľová guľa, ale je tak, futuro-hyper-mo- derná, že veštba o dokonalej príprave jedla bude automatic- ky naplnená! Štýlová a progresívna edícia mikrovlniek prináša nový pohľad na technológie a dizajn. Unikátny ovládací panel ponúka jedinečný zmyslový zážitok! Jednoducho harmónia svetla, farieb, dizajnu a účelnosti. Ak aj vy patríte k nám, komu prihorí aj čaj, tak táto mikrovlnka je šanca na novú ži- votnú etapu. Jednoduchý intuitívny sprievodca vám pomôže nastaviť ideálne parametre pre pripravované jedlo a o všet- ko ostatné sa postará senzorová technológia 6. ZmyselTM . Čiže všetko bude v poriadku, bez stresu a vy budete za malých kuchárskych bôžikov! MAX je príkladom dokonalej kombinácie súčasného dizajnu a okrúhleho tvaru, ktorý minimalizuje vonkajší a maximalizuje vnútorný priestor. Je ideálna pre umiestnenie do rohu kuchynskej linky, čím ušetrí až 25% miesta oproti bežnej mikrovlnke, no napriek mini rozmerom sa vo vnútri ukrýva až 28-centimetrový otočný tanier! Mikrovlnná rúra MAX z limitovanej edície Whirlpool prináša budúcnosť do vašej kuchyne. Tak sa nebojte a smelo začnite kuchtiť. Chcete vyhrať túto štýlovú mikrovlnku? Navštívte face- book fan page „Whirlpool Slovensko“, zapojte sa do súťaže a jedna môže byť vaša! www.whIrlpool.sK www.6zmysel.sK magazine with a difference techvydanie #04/2011

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

3. ročník projektu MAliarsko-SOchársky objekt nasleduje hlavnú ideu prekračovania mediálnych hraníc vo výtvarnej tvorbe. prezentuje niekoľko samostatných výtvarných projektov (kamenárske sympózium, projekt 2 graMy, samo- statné autorské realizácie) ktoré vznikli priamo v prostredí tvorivých dielní galérie 4d. Skupina grafikov: palo čejka, Jan čumlivski (cz), To- máš klepoch, Matúš Maťátko, Marek Nový, zuzana Sabová, Matej Rozmány vytvorili v rámci grafického workshopu, vo vzájomnej spolupráci autorskú knihu. Jan pOINT kaláb (cz), Michal TRON škapa (cz), predstavitelia českej graf- fiti scény, s jej širokými presahmi do iných médií a foriem vý- tvarného prejavu. Reflexiu zásahov do verejného priestoru obsahuje aj fotografická práca šymona klimana „partizáni“, ktorou sleduje svoje predošlé realizácie veľkorozmerných portrétov vylepených vo verejnom priestore. Holandská fotografka Illah van Oijen sa zaoberá mestskou krajinou a identitou daného priestoru v čase s jeho premenami. Touto formou predstavila fotografie zo svojho pobytu v galérii 4d a z mesta galanty. kamenárske sympó- zium predstavuje dlhodobý projekt galérie 4d, prebiehajúci od roku 2011 do 2012. Odprezentované budú zatiaľ diela od maďarského autora Lestyána godu Jánosa a študentského sympózia. podujatie obohatili hudobnou produkciou: karaoke Tundra, dj Spinhandz, Mtotheg a karel gut. www.4dgallery.sk MASO 2011 MALIARSkO-SOcHáRSky ObJekT prekračovanIe medIálnych hraníc vo výtvarnej tvorbe family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNeart text peter tvrdý foto ján bolehlav, peter sit artattack.sk Pg 50

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

po minuloročnej hre so svetlom a AbSOLuT fľašami v uliciach bratislavy, prichádza vodka AbSOLuT opäť s niečim novým, kreatívnym a úplne bláznivým! Je tu kampaň, ktorá verejné miesta rozpulzovala vizuálnymi dielami mladých svetových umelcov. S globálnym pro- jektom AbSOLuT bLANk prišli umelci s fľašou aj k nám! určite ste si všimli, že fľaše AbSOLuT vodky sa vám prihovárajú z billboardov a plagátov. A nie sú to len také obyčajné fľaše! Sú farebné, kreatívne a lákajú na vystavenie do police. ulice sa teda stali galériou vyše desiatky mladých svetových talentov. Nechýba medzi nimi množstvo multitalentov a niekoľko v zahraničí už dobre známych mien, ktoré do svojich kampaní „stiahli“ aj svetové značky a na konte majú umelecké projekty a výstavy v prestížnych galériách. Tento raz sa spá- jajú, aby prázdny priestor ohraničený iba siluetou ikonickej fľaše vyplnili vlastnými predstavami – jedinečnými kreáciami, ktoré sa vďaka značke AbSOLuT dostanú aj na výslnie verejnosti a ukážu jej kúsok z nekonečného vesmíru moderného umenia. zástupcu v rade svetových mien má, samozrejme, aj Slovensko. Je ním ŽLTý. Ten je známy svojím nezameniteľným rukopisom farebnosti a hravosti. grafický dizajnér, streetartista a umelec na všetky smery. Handmade prvky, ale aj náhoda či chyba sú korením jeho tvorby. Žltého posadnutosť peknými vecami pramení z jeho presvedčenia, že majú silu vytvárať vzťahy, meniť aj krátkodobé záblesky vzájomnej náklonnosti na lásku na celý život. A má pravdu! Nikdy neviete… Hlavná otázka znie, kde našiel Žltý inšpiráciu pre projekt AbSOLuT bLANk? Jeho odpoveď znie: „Všade okolo seba – v nedoziernom množstve hudobných žánrov, umeleckých štýlov a prepletajúcich sa ľudských príbehov. Ide o pestrosť chutí, úžasný zážitok premenený na záplavu farieb, v ktorej každý farebný dotyk je ako sen.“ Žltého a jeho fľaše ste si mohli naživo pozrieť na brutálne dobrých eventoch v októbri. druhý októbrový týždeň sa predstavil v bratislavskom Auparku a o týždeň neskôr v košickom Oc galé- ria. Niekoľko šťastlivcov si mohlo odniesť aj jedinečné AbSOLuT dielo, ktoré Žltý vytvoril! kuknite si fotky u nás v časopise a viac infošiek sa dozviete na face- bookovej stránke. Na zdravie! www.facebook.com/absolutvodkaslovakIa www.pIsrozumom.sk NIe Je fĽAšA AkO fĽAšA s globálnym projektom absolut blank prIšlI umelcI s fľašou aj k nám fARebNý dOTyk Je AkO SeN, zápLAVA fARIeb Žltého kariéru pozorujeme už dlhšie! je to veľký pán a totálny blázen! respect! magazine with a differencefoto boris németh art

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

po približne hodinovej diskusii. dielo zapôsobilo najmä z hľadiska originality svojho dosahu, radikality a potenciálu do budúcnosti. V nemalej miere rozhodla aj vysoká kvalita spracovania v zmysle produkcie a estetickej nadstavby výstu- pu. čo sa obsahu víťazného diela týka, vo svete, v ktorom náš prístup k informáciám kontrolujú médiá, dokázal autor poukázať na také aspekty reality, ktoré sú za normálnych okolností skôr prehliadané. práca povyšuje čisto regionál- ne komentáre k súčasným politickým problémom, aby akcentovala globálne aspekty – napríklad moc anonymných štátnych aparátov a dynamiku politickej opozície. fowkes to v závere svojej reči na ceremoniáli napokon vyriekol: „On be- half of the international jury of the 2011 Oskar Cepan Award it is my honour and pleasure to announce the winner of this year’s com- petition: Tomáš Rafa.” Neskrývaná a spontánne sa prejavujúca radosť víťaza sa miešala s neprehliadnuteľným sklamaním zvyšných finalistov. Ale tak to už býva. príprava na výstavu stojí každého z nich nemálo úsilia a energie a viera vo výhru býva u každého veľká. Osud finalistov a víťaza je však len a len v rukách komisie, ktorá sa zostavuje medzinárodne práve preto, aby dokázala objektívne a s rozhľadom posúdiť to najlepšie i s prihliadnutím ku komparatívnemu momentu v rámci širšieho európskeho kontextu súčasného umenia. Tomáš Rafa môže v rámci výhry rátať so sumou 2 600 eur, Napätie sa dalo krájať do poslednej chvíle. Na vyhláse- nie ceny Oskára čepana prišlo vo štvrtok, 20. októbra o osemnástej do priestorov industriálne ladenej cvernovka gallerie niekoľko desiatok ľudí. Atmosféra bola príjemná, plná očakávania. po možno trochu zdĺhavých úvodných rečiach, keď sa slova ujala koordinátorka projektu, riaditeľka Nadácie – centrum súčasného umenia ako organizátora, a americký veľvyslanec na Slovensku, ktorý cenu odovzdá- val, sa mikrofón konečne dostal do rúk predsedu odbornej poroty Reubena fowkesa. Angličan, ktorý bol do komisie prizvaný spolu so svojou manželkou chorvátskeho pôvodu Majou (obaja sú autormi projektu translocal.org), ohodnotil prácu poroty, ktorá sa po prvý raz stretla už v polovici júna, aby z prihlásených vybrala štyroch finalistov. Vyjadril sa k procesu ich výberu a nevynechal ani stručné dôvody, prečo sa vo finále ocitli a čo ich na ich tvorbe zaujalo. z jeho slov citujeme: „Výber finalistov Ceny Oskára Čepana 2011 obsahuje široké spektrum dosahov a umeleckých postupov: na výstave je zastúpená komplexná inštalácia, fotografia, film i post- -konceptuálne intervencie. Dokladá to rôznorodé záujmy umelcov na súčasnej scéne slovenského vizuálneho umenia.“ porota na svojom zasadnutí, ktoré sa v priestoroch už nainštalovanej výstavy uskutočnilo deň pred odovzdávaním ceny v podvečerných hodinách, sa na mene víťaza zhodla rôznorodé záujmy umelcov na súčasnej scéne slovenského vIzuálneho umenIa Ľavá strana tomáš rafa – new nationalism, pravá strana vyhlásenie ceny oskara čepana v cvernovka gallerie a víťaz ceny tomáš rafa kTO SI OdNIeSOL čepANA kONTROVeRzNé TéMy family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNeart text lucia Gavulová foto lucia Gavulová, barbora haviarová, mikuláš štec Pg 52

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

so šiestimi týždňami, ktoré už začiatkom bu- dúceho roka strávi na rezidenčnom programe International Studio and curatorial program v New yorku a samostatnou výstavou v Slovenskej národnej galérii po svojom návrate. O čom teda je víťazné dielo? Tomáš Rafa absolvoval Akadémiu umení v banskej bystrici, konkrétne ateliér digitálnych médií u Michala Murina. Tri roky realizuje autorský projekt New Nationalism in the Heart of europe (your-art.sk). Žije ako nomád, neustále sa presúva nielen po krajinách Višegrádskej štvorky (hoci skúma prevažne práve tento región) a všade svojou kamerou mapuje strety medzi rôznymi extrémistickými skupinami, demonštrácie, nepokoje, vyvolané spornými (aspoň v ponímaní širšej verejnosti) témami (dúhové pochody, osadenie Svätopluka na bratislavskom hrade a podobne). Video, prezentované na výstave ceny Oskára čepana, je súčasťou tohto projektu a monitoruje vymedzovanie hraníc pojmov ako patriotizmus, nacionalizmus, ďalej vzťah majoritného obyvateľstva k minoritám – napríklad sexuálnym či etnickým na pozadí demonštrácií, protestov a spoločenských udalostí. projekt sa zaoberá kontroverznými témami ako multikulturalizmus, xenofóbia, rasizmus… Sám autor o práci hovorí, že jej výpovednou hodnotou, obsahom a formou sa chcel priblížiť bežným Slovákom. Aby dokázali dekódovať a vyvodzovať z videného vlastné závery a nie závery médií, ktoré tieto a iné správy prezentujú cez prizmu vlastnej optiky. „V podstate aj Andy Warhol urobil to isté – priniesol umenie k masám, ktoré to pochopili, pričom v tom bolo aj niečo hlbšie. Plechovku aj Coca-Colu v obraze pochopil každý, všetky symboly, ktoré používal, boli dekódovateľné, a ja som sa tiež snažil čo najmenej komplikovať a kódovať to zrozumiteľne. Samozrejme, že som musel to umelecké ego nechať trošku dole pri zemi a vnímať realitu tak, ako je“ (Rafa v rozhovore pre Hospodárske noviny). Je neprehliadnuteľné, že Rafa znamenito ovláda techniky dokumentárneho filmu, čo mu umožňuje všetku energiu venovať hlbokému ponoru do zvolených tém. Hoci film, prezentova- ný na výstave finalistov, trvá hodinu, málokto mal problém dopozerať ho do konca. Skôr naopak – problémom bolo „odtrhnúť sa od neho“. Autor dodáva: „Zámerom výberu videí je, aby si divák sám vytvoril spojitosti o súčasnom dianí vo svete na pozadí udalostí v takých rozdielnych regiónoch Európskej únie. Videoreportáže archívu projektu považujem za alterna- tívu k informáciám globálnych mediálnych korporácií.“ Tomáš Rafa sa vo finále ocitol spolu s košickou umeleckou skupinou kassaboys, Jánom šipöczom a katarínou poliačikovou. Rozdielom oproti mi- nulým ročníkom čepana bolo vylúčenie možnosti prihlasovania sa študentov do súťaže, predĺženie času od vyhlásenia finalistov po vyhlásenie víťaza o takmer štyri mesiace (ktorý mali finalisti mož- nosť stráviť prípravou nového diela na výstavu), nový grafický dizajn podujatia (a noví grafickí dizajnéri), ako aj nová komisia, volená na obdobie dvoch rokov (edit András – Hu, fedor blaščák – Sk, gábor Hushegyi – Sk, Ondřej chrobák – cz, Maja fowkes – HR, Reuben fowkes – gb). Tomáša Rafu čaká ešte do konca roka projekcia jeho víťazného filmu v Moravskej galérii v brne. Výstava finalistov trvala v galleria cvernovka do 11. novembra.

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Pg 54 Dnes už svetoznámy londýnsky dizajnér, ktorého hlavná činnosť je založená na „eko-koncepcii“ tvorby. Prvé impulzy tohto presvedčenia nadobudol v roz- manitej novozélandskej prírode, ktorej krása ho sprevádzala pri koncipovaní každého produktového dizajnu. Ako sám hovorí: „Tvorím v medziach toho, čo mám a čo viem, v snahe znížiť môj dopad na prostredie. Pracujem s prírodnými materiálmi, a to prirodzeným spôsobom, zanechávajúc za sebou čo najmenšie sto- py.“ Jedna z najvýraznejších ikon v oblasti moderného ekodizajnu nesie meno David Trubridge. Vráťme sa však o tridsať rokov späť. Práve vtedy sa David rozhodol vymaniť sa zo sveta veľkomesta. Spolu s rodinou predali všetok svoj majetok, aby si kúpili jachtu a vydali sa na plavbu po otvore- nom Karibiku smerom na Tahiti. Keďže lode boli Davidovou vášňou, ich plavba sa nakoniec pretiahla na päť rokov. Žili skutočne len s vecami nevyhnut- nými na prežitie. Pre svoju rodinu i miest- nych krajanov začal vyrábať rôzne predmety, nazvime ich „nábytok“, i keď je ťažké hovoriť doslova o nejakom nábytku na exotických ostrovoch. Pracoval len s prírodnými materiálmi a prostriedkami, ktoré ostrov ponúkal. Pre ľudstvo by mali predstavovať životnú krehkosť a závislosť. Počas dobrodružných ciest sa David s rodinou napokon usadili v severnej časti Nového Zélandu, nazývanej North Havelock. Práve toto miesto ho očarilo a vzbudilo v ňom opätovnú motiváciu na- toľko, že sa stal tvorcom vlastného smeru, dizajnu. Inšpiráciu pre navrhovanie všet- kých svojich známych produktov – lámp, pohoviek, kresiel či stolov čerpal výsostne z prírody. Oslovili ho najmä stromy, vtáčie hniezda a malé drevené loďky. Davidova eko-produkcia, postavená predovšetkým na bytových doplnkoch, vnáša do interiérov závan exotiky, prepojenej s jednoduchým prírodným štýlom. Produkty odrážajú čistotu štýlu, elementárnu jednoduchosť, organickosť a hlavne dojem, že ste v neustálom kontakte s prírodou. Charakteristické a azda najznámejšie sú závesné svietidlá „Coral Pendant“. Pri tvorbe tohto doplnku najkrajšie vidno vplyv spomínanej novozélandskej prírody. Davidovi sa podarilo do obyčajného bo- rovicového dreva včleniť úchvatné motívy tichooceánskej fauny a flóry – koralov, morských ježkov a novozélandských paliem. Drevo, ktoré na výrobu použil, pochádza z ekologických plantáží. Tenké prepletané lamely vytvárajú geometrické motívy, pripomínajúc ozajst- nú čipku z dreva. Aj napriek detailnosti a prepracovanosti sa na tieto svietidlá použilo minimum materiálu. Lampy pô- sobia odľahčene a vzdušne. Ich štruktúra spôsobuje hru striedania svetla a tieňov, podobne ako je to v divokej prírode. Jedinečnú projekciu týchto tieňov možno pozorovať na stenách a plafóne. Závesné svietidlá sa skladajú na podobnom prin- cípe ako 3D puzzle. Tieto na prvý pohľad jednoduché svietidlá majú však hodnotu až niekoľko stotisíc amerických dolárov. Vo svojej tvorbe svietidiel čerpal Trubridge pomerne často z maorskej mytológie. Svietidlá „Baskets“ sú inšpiro- vané mýtom vypovedajúcim o tom, ako Bohovia dali ľuďom tri koše s poznatkami, ktoré potrebujú pre život na tejto Zemi. Boli to poznatky z prírodného, duchov- ného a racionálneho sveta. Aby človek žil v harmónii, musia byť tieto tri svety v rovnováhe. Tento symbol harmónie chcel David priniesť aj do našich domo- vov prostredníctvom svietidiel. Svietidlá v tvare krídla vychádzajú z legendárneho príbehu o Ikarovi. David opäť využil štruktúru novozélandskej prírody. Nový Zéland prednostne obývajú vtáky, nežijú tam žiadne cicavce. Podľa maorskej mytológie sú vtáky „Kaitiaky“, teda jedinými ochrancami prírody. Inšta- lácia odzrkadľuje sériu vznášania, krídiel, peria ako ľahkej formy, ktoré vnímame ako špirálovité stúpanie alebo klesanie. Sú navrhnuté, aby vytvárali predstavu vznášania, ale tiež pre reflexiu na naše miesto vo svete. Tak ako Ikarus, aj my by sme sa mohli dať unášať a lietať príliš blízko Slnka, stratiť krídla a zahynúť. David si svojím talentom získal Nový Zéland natoľko, že mu udelili cenu Johna Brittena. Toto ocenenie predstavuje najvyššie novozélandské dizajnérske uznanie. Svoju produkciu a posolstvo o ekodizajne sa snažil preniesť aj do európskych krajín. Davidove expedície tak môžete pravidelne nájsť na Milan Design Week, ktorý sa každoročne koná začiatkom jari v Miláne. Jeho úchvatné dizajnérske kúsky sa stali súčasťou londýnskeho múzea Victoria and Albert Museum. www.davIdtrubrIdge.com DAvID trubrIDgE Muž, ktorý vyMEnIl obývAčku zA novozélAnDSký PrAlES David Trubridge family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNedesiGn text monika sládková

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

55

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

koncom septembra a začiatkom októbra sa akoby roztrhlo vrece s dizajnovými výstavami. priamo v bratislave bol dizajnvíkend, na ktorom určite každý z vás bol, tak vám opíšem svoju návštevu designbloku v prahe a design weeku vo Viedni. do Viedne som sa dostala veľkou náhodou. Niekde na internete som večer našla odkaz na stránku a už ďalší deň sme cestovali. Samozrejme sme si nič nenaplánovali a program pozreli len zbežne, veď určite budú všade odkazy po meste. A – oopst – neboli. panika! Išli sme do Albertiny, tam sú veľmi informovaní, galéria moderného umenia. pýtali sa nás či sme si to nepomýlili s fashion weekom. Teta, nie nepomýlili, ale ty si nás pekne vyviedla z miery. pozrela som si zle dátum? Mesto? Nie!!! V informačnom centre na nás ku- kali brožúrky v asi piatich jazykoch (áno, slovenčina medzi ne stále nepatrí, i keď už by si na nás mohli zvyknúť☺). Ok, tak prišli sme správne. pozrieme mapku a tam asi 40 bodov, kde je možné ísť. Ideme do najbližšieho, zavreté. komický začiatok i pokračovanie. ďalší bod, budova Stilwerku, ktorá jednoznačne nesklamala a my sme sa začali tešiť, že sme prišli. Stihli sme práve diskusiu o grafickom de- signe a pritom sme sedeli na úžasných stoličkách. pripili sme dIzAJNOVá JeSeň / deSIgNOVá JeSeň je super stretnúť na jednom mIeste talentovaných a kreatívnych ľudí family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNedesiGn text barbora krajčovičová foto hereira simitciu, eva hroudná Pg 56

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

si pohárikom vína na vernisáži, obzreli obchodíky a presunuli sa k ďalšiemu bodu. Tým bodom bola vernisáž a vyhlasovanie cien v komornom prostredí starej budovy asi požiarnej stanice. Nemecky sme rozumeli každé piate slovo, zato atmosféra bola očarujúca a nasýtená energiou. Ak by som mala zhrnúť a porovnať, tak pre človeka, ktorý predtým zažil designblok, ktorý ešte spomeniem, bol tento Vienna design week trochu chaotický, ale pozrime sa na to z druhej strany. Obchody, galérie a akcie boli po celom meste roztrúsené, takže v podstate dizajn zavítal do každého kúta mesta, ktorým stojí za to sa poprechádzať. časové rozpätie bolo dostačujúce a naplnené pestrou paletou akcií od workshopov k výstavam či umeleckým experimentom. V skratke – bolo to kúzelné. pražský designblok nezaostával a môžem povedať, že každý rok je lepší a lepší. Možno je to aj tým, že je to pre mňa pomaly sviatok ako Vianoce. už len samotná galéria dox je wau, tobôž je plná dizajnových lahôdok. Tento rok bola akcia zase trošku väčšia, alebo sa to zdalo iba mne. Je super sa stretnúť na jednom mieste s talentovanými a kreatívnymi ľudmi prezentujúci- mi svoje diela, ktoré je niekedy možné si zakúpiť. prešli sme si i celú futuramu plnú interiérového dizajnu, o ktorom sa nám môže iba snívať. Takou novin- kou okrem prednášok bolo designblok fashion draft, v rámci ktorého sme si pozreli prehliadku Adidasu. Nechcem to tu iba vychvaľovať, ale designblok je moja srdcofka. Teším sa, čím ma prekvapí na budúci rok. design week vo viedni a designblok v prahe

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Živé vizuály ako forma sa zrodili z idea- listických foriem umenia, presadzujúcich synestetický zážitok zo zvuku a obrazu (ako napr. live cinema, alebo color organ). Neskôr sa od jednoduchých dekoratívnych obrazov posunuli k úzko prepojeným multimediálnym eventom, ako boli exploding plastic Inevitable An- dyho warhola alebo výstupenia cabaret voltaire na mieru šitými video kolážami. Ale to už prišiel prvý video syntetizér a umelcom sa otvorili možnosti ako pre- tvárať, efektovať a mixovať základné video signály. Odrazu bolo treba rátať s novým pojmom visual jockey. S nástupom digi- tálnych médií sa ich rady rozširovali ešte rýchlejšie ako v časoch VHS. Živé hranie sa s videom sa stalo populárnym (od klu- bov až po MTV), dostupným (všetkým vlastníkom počítačov) a nápaditým (vo výraze a štýle, ale aj v napojení na ďalšie formy umenia ako tanec alebo divadlo). Stalo sa komerčným, ale zároveň čoraz sofistikovanejším nástrojom. Stretnu- tia, festivaly a konferencie sa množili, vznikali kolaboratívne a interdisciplinárne projekty. Samotná scéna sa vyvíjala, členila a rozdelila sa na dva hlavné prúdy. Niektorí zostali v kluboch ako VJ-i, zatiaľ čo iní – ako napr.: ryoji Ikeda, marius watz alebo paul prudence – radšej vystu- pujú na festivaloch digitálneho umenia, posúvajúc hranice sprievodného vizuálu bližšie k estetickému, viaczmyslovému zážitku. Takýto vizuál žije aj na Slovensku a to nielen prostredníctvom youtube. V kluboch čoraz častejšie vidieť okrem svetiel aj projektory, ale tvoria tu aj ľudia, ktorí potrebujú viac. A.live festival vzni- kol práve pre nich. Hlavným dôvodom bolo ponúknuť priestor pre stretnutia, vystúpenia a prezentácie. Tým druhým bolo poukázať na hlavné rozdiely medzi klubovým vj-ingom, ktorý sa podriaďuje slučkám, hudbe a komercii, a komplex- ným živým vizuálom s ambíciou stáť samostatne ako umelecká forma. prvý ročník naplnil dva dni (30. 9. a 1. 10. 2011) v design factory v bratislave ako súčasť festivalu bLAf. ponúkol vystú- penia a prezentácie slovenských umelcov a niekoľkých zahraničných hostí, každého s vlastným prístupom a štýlom, zahŕňajúc digitál aj analóg, generatívne prístupy aj video. bIos načali publikum so svojím ukričaným a temným vystúpením, kde sa typografia mieša s rytinami umučených v hororovom scenári pre mixované video. Na druhú stranu gnd-ove vizuály sú generovaným produktom programo- vacieho jazyka pure data a nechávajú kolidovať geometrické obrazy rozbíjané glitchom, dirigované analýzou práve hranej hudby. stix sa tiež rád hrá s naživo generovaným vizuálom. Navyše rád svoje projekcie premieta na rôzne povrchy a prostredníctvom senzorov pohybu ako kinect alebo wiimote zapája publikum do interaktívneho zážitku. chaosdroid hrá svoje kompozície v processingu, akoby hrala na klavíri, schválne triafajúc len niektoré tóny, tvary a farby, a kreslí nimi svoje abstraktné nálady. popri výbere z domácej scény festival priniesol aj inšpirácie zo zahraničia. Rakúšania z formácie tagtool rozložili svoju digitálnu zostavu a predviedli, ako sa kreslí a animuje naživo vo štvorici. Sólisti z čiech nezaostávali v invenčnosti. vj kolouch je známy pre svoje minimalis- tické digitálne ilustrácie, ktoré na plátne dekonštruuje. beata spáčilová v mäkkom svetle svojho meotaru posúva analógové príbehy z tmy do polopriehľadnosti a späť. kam sa posunie A.live festival naj- bližšie už je sčasti jasné. zapojenie živého tanca a divadla či tvorivé workshopy a prednášky pre verejnosť by boli najlep- šou cestou, ako prekonať veľmi vydarený prvý ročník. www.alIvefestIval.sk Zľava doprava, zhora nadol gnd / chaosdroid / tagtool / stix / bios synestetIcký zážItok zo zvuku a obrazu A.LIVe.feSTIVAL feSTIVAL dIgITáLNeHO uMeNIA family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNemusic text a foto chaosdroid, pstmn Pg 58

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

59

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

V prvý októbrový týždeň sa v bratislave uskutočnil 2. ročník festivalu vizuálneho umenia bLAf, ktorý zorganizovala Na- dácia – centrum súčasného umenia a produkčná spoločnosť clockwise, v spolupráci so Slovenskou národnou galériou. koncept podujatia bol zameraný, rovnako ako v pilotnom ročníku, na rôzne druhy umeleckých podujatí, ktoré okrem umeleckej komunity pritiahli aj nové publikum. ťažiskovým programom bola široká ponuka 27 participujúcich galérií, v ktorých boli okrem prezentačných a predajných výstav pripravené aj iné zaujímavé aktivity. festivalový program galérií, okrem účasti na zaujímavých vernisážach a výstavách, ponúkal participáciu na diskusiách, autorských čítaniach, kurátorských výkladoch, alebo sa vydať po vínnej ceste galériami, dokonca ešte nevšednejšie – účasť na cyklojazde venovanej umeniu. programová náplň sa snažila obsiahnuť takmer všetky žánre súčasného vizuálneho umenia, ku ktorým okrem klasických patrili aj performance − zakáza- né uvoľnenie petra barényiho a eji devečkovej v galérii enter, alebo tanečno-výtvarné performance tangere dance studio s jánom gonščákom v Slovenskej výtvarnej únii. SOdA gallery predstavila víťaza ceny Oskára čepana 2009 Andrása cséfalvaya na výstave Astronomi. kressling gallery zase ponúkla vernisáž výstavy dančiak, blažo, ondreička and 00, spojený s krstom publikácie 00, photoport gallery vernisáž výstavy priatelia mladej a perspektívnej fotografky zuzany kmeťovej. „Najsrandovnejšie“ čítanie z novín s jánom uličianskym a tiborom hujdičom k výstave sme pre deti ste mohli zažiť v Asil gallery, pre peňaženku bol zase nebezpečný projekt bez šperku neodídeš (rezervované pre dámy) v galérii čin čin k výstave autorského šperku džu box. festival sa neobišiel aj bez tradičných „žúriek“ ako flash Art party, večer u klingera k výstave design v soche – Socha v designe, alebo pestrý večerný program v Nu Spirit clube. nádvorie sng sa opäť počas bLAf-u zmenilo na nepoznanie – v prvý deň dostal priestor dostal otvárací koncert festivalu so živými kvetmi, all stars open band-om a zónou a, ktorí prilákali asi 2 500 svojich priaznivcov. po- čas celého festivalového víkendu sa v plenéri nádvoria stretli umelci a výtvarníci na blaf_markete, aby prezentovali svoju aktuálnu tvorbu. z bohatého sprievodného programu sa stretla s mimoriadnym ohlasom medzinárodná módna prehliadka blaf_style, ktorú pripravili organizátori v spo- lupráci s o. z. denamit v jedinečnom priestore premostenia SNg. Na víkendový podvečer pripravil časopis kinečko, filmové zážitky v zrekonštruovanom priestore Amfiteátra SNg, upravenom našimi dobrovoľníkmi, ktorým aj touto formou vyjadrujeme veľkú vďaku za nezištnú pomoc počas celého festivalu. Hlavný organizátor, Nadácia - centrum súčasného umenia, priniesol v závere dve špeciálne „festiva- lové lahôdky“ v príťažlivom priestore technickej pamiatky Sklad č. 7 v areáli eurovea. prvou bola prednáška „Ako na umenie“ marketingového mága Marca Sandsa, directora of Audiences and Media v sieti Tate galleries v Londýne, s dl- horočnou skúsenosťou vedenia marketingu v popredných denníkoch The guardian a The Observer. popredný český galerista Jiří švestka zase okrem aspektov zberateľstva vo svojej prednáške otvoril otázky presadenia sa mladých umelcov z východnej európy. druhou a závereč- nou bodkou tohto mobilného „art-fairu“ bLAf sa priro- dzene stala Aukcia súčasného umenia v gescii spoločnosti Sotheby´s, s kolekciou „značkového umenia“ nielen z dielne zberateľských klasikov, ale aj mladých perspektívnych umelcov. 2. ročník festivalu je za nami, veľký ohlas a záujem u návštevníkov opätovne potvrdil ústredný leitmotív festivalu „bratislava žije umením“ doslovne. bratislava predovšetkým zásluhou všetkých partnerov festivalu, no najmä návštevníkov a priaznivcov, naozaj ožila umením a slovenské vizuálne umenie sa na chvíľu ocitlo v centre pozornosti. ďakujeme. www.blaf.sk bLAf V bRATISLAVe NA NáS VybLAfLA kuLTúRA SpOzA kAŽdéHO ROHu! slovenské vIzuálne umenIe sa na chvíľu ocItlo v centre pozornostI Zhora nadol, zľava doprava blaf style / galéria 19 / workshop krokus / asil family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNeart Pg 60

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Zložená jedna báseň! *Platby môžete zrealizovať v objeme 300 EUR kumulatívne, resp. čiastkovo, pričom kredit 30 EUR bude pripísaný na kartový účet po ukončení kampane 31. 12. 2011. Akcia sa vzťahuje na platby zúčtované do 31. 12. 2011. Ľubomír Feldek, spisovateľ držiteľ Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 02/6866 1000 > 02/5919 1000 > 0903 903 902 > 0906 011 000 > 0850 111 100 | dialog@tatrabanka.sk | www.tatrabanka.sk Limitovaná edícia kreditnej karty venovaná spisovateľovi Ľubomírovi Feldekovi je dostupná exkluzívne v Tatra banke do vyčerpania počtu kusov. Príďte si po novú súkromnú kreditnú kartu – ak ňou do 31. 12. 2011 uskutočníte platby v objeme minimálne 300 EUR, získate bonus 30 EUR*. Potešte kartou aj svojich blízkych! Požiadajte o vydanie dodatkovej karty do 31. 12. 2011 a získate zľavu 100 % z mesačného poplatku na celý čas jej používania.

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Nositeľný korzet či kabelka Red bullka, zospinkovaná Mari- lyn Monroe, dvojmetrový Minotaurus, futbalový štadión TJ buty či rozprávková postavička pinocchio. z plechovky sa dá jednoducho vymyslieť čokoľvek. Množstvo nápaditých diel z prázdnych plechoviek ponúkla historicky prvá výstava kreatívnych výtvorov z plechoviek The Art of can, ktorá sa uskutočnila od 21. do 30. októbra v bratislave. zo 168 prihlásených diel, ktoré amatérski či profesio- nálni umelci tvorili od mája do konca augusta, napokon kurátor výstavy ferdinand chrenka vybral 58 najkreatívnej- ších výtvorov do výstavného priestoru Skladu č.7 v eurovea na bratislavskej promenáde. Stará budova, ktorá sa ako jediná zachovala pri prestavbe nábrežia, ponúkla pre výstavu unikátnych diel vskutku ideálny priestor. Veď do inak nevy- užitého skladu zavítalo počas desiatich dní neuveriteľných 6 040 návštevníkov. Okrem súťažných diel sa na výstave prezentovalo 12 najlepších českých diel a dve nesúťažné diela, ktoré vytvorili slovenskí špičkoví športovci kajakárka Jana dukátová a horský cyklista filip polc. obrIa funkčná skladačka A veru ťažkú úlohu mala odborná porota. Módna návrhárka Mária šraneková, herec Maroš kramár, fotograf Jakub klimo, dizajnér Tibor uhrín a zástupca Red bullu Ján šaulič dumali spoločne s kurátorom výstavy dlhé hodiny nad pozliepanými, zospinkovanými či postrihanými plechovka- mi, aby vybrali z 58 súťažných diel jedno jediné. Napokon sa jednoznačne zhodli na víťazovi, respektíve víťazke. štu- dentka umeleckej školy v Žiline denisa Vrábľová vyrábala 13 dní a nocí funkčnú obriu Skladačku z vyše 130 plechoviek. „S kamarátkou v bare pri kávičke som hľadala ideu. chcela som vymyslieť niečo nové a hlavne niečo zaujímavé, kde by som mohla použiť aj viac materiálov. S dielom sa dá posúvať a je plne funkčné. keď som ho dokončila, bola som nesmier- Red buLL ART Of cAN zAŽILA V bRATISLAVe SLOVeNSkú pReMIéRu z pLecHOVky SkLAdAčkA, pINOccHIO, čI MINOTAuRuS výherkyňa red bull art of can 2011 – denisa vrábľová chcela som vymyslIeť nIečo nové a hlavne nIečo zaujímavé, kde by som mohla použIť aj vIac materIálov family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNeart www.redbull.sk Pg 62

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

ne šťastná. Všetko ma bolelo,“ vyznala sa šťastná víťazka, ktorá za víťazstvo získala zájazd do petrohradu a vstup do slávnej ermitáže. „Je to prvá súťaž, v ktorej som sa zúčastnila a víťazstvo ma hneď potešilo. Mne sa najviac páčil Orol od Juraja Reingrabera, ktorý vyhral špeciálnu cenu poroty,“ prezradila denisa svojho favorita. Na druhom mieste skončil jesenný strom „Autumn Tree“ od dvoch majstrov Michala Velnera a Miroslava Hrbka. Tí vytvorili dielo z najviac plechoviek vôbec, keď za 8 dní použili 230 plechoviek. Tretie miesto obsadil Marián godál s dielom Art zipscan. kurátor výstavy ferdinand chrenka vysvetlil hodnotenie poroty a kritéria, ktoré určili víťazné dielo. „páči sa mi, keď nie sú striktné pravidlá a matematicky sa veci diagnostikujú a neradia do nejakých chlievikov. páči sa mi, keď sa stretnú profesionáli a keď je rozhovor. My sme sa o jednotlivých dielach rozprávali a tým sme speli k tomu, čo pokladáme za dobré a nie že je 6 bodov a tých 6 bodov platí. prosto vo finále to neplatí, vo finále platí rozhovor.“ mInotaurus zvíťazIl v hlase ľudu Iný názor ako odborná porota malo 3 234 hlasov ľudu, ktoré určili víťaza internetového hlasovania. So ziskom 556 hlasov zvíťazio dielo Michala falata s názvom „Minotaurus“, inak najväčšie dielo výstavy. Víťaz vox populi získal zájazd do holandského Amsterdamu. Nesmierny úspech mala výstava, kde prázdne plechovky získavali kreatívny obsah. The Art of can zažila v bratislave slovenskú premiéru a vďaka pozitívnym ohlasom zavíta určite v ďalších rokoch znova na Slovensko. všetky InformácIe nájdete na www.redbull.sk/artofcan výsledky red bull art of can 2011 1. miesto denisa vrábľová skladačka 2. miesto michal velner, miroslav hrbko autumn tree 3. miesto marián godál art zipscan špeciálna cena poroty juraj reingraber orol víťaz online hlasovania michal falat minotaurus

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

deTI A RekLAMA, TO Je JedNA ROdINA 1 4 2 3 5 1 Adoptujte si dieťa. získate viac, ako kedy dokážete dať. 2 Nijaký strach. dieťa prilepené o stenu namiesto fotky je len metaforou kvalitnej tlače výrobkov Hp. 3 Vďaka kamere na cúvanie vo forde expe- dition sa deti stanú neprehliadnuteľnými. 4 5 Hranolky findus sú ako od starej mamy, ale bez starej mamy. Neobľúbené stískanie detí starými rodičmi a návštevami využila vo svojej kampani agentúra grey paris. 6 7 Ako odkomunikovať, že žuvačka big babol xxL robí veľké bubliny? Jednoducho ich ukážeme. úloha dIeťaťa v reklame je jednoduchá – zaujať a predať, o tom, čI dIeťa funguje lepšIe ako celebrIta alebo štenIatka, však môžeme len špekulovať family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNemedia text michal pastier pastier.medialne.sk Pg 64

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

6 7 8 10 9 11 8 prebaľujte v šprinte, maľujte sa v šprinte, modlite sa v šprinte. Žite rýchlo. Vysokorýchlostné nakupovanie zažijete na diesel.com. 9 evian odfotil tričko, ktoré samo fungo- valo ako reklama a vznikol print do časopisu s posolstvom o mladosti. 10 známa fotografia charlesa c. ebbetsa z roku 1932, Lunch atop a Skyscraper, sa stala inšpiráciou pre ocenený print ešte známejšieho výrobcu hračiek Lego. 11 Talianska módna značka tínedžerskej módy Sasch SHS Teen clothes vyhrala myšlienkou „zbohom, nevinnosť“. Agentúra grey paris ju pretavila do vizuálov, v ktorých sú mladí ľudia zobrazení ako lovci. Okolo nich je množstvo trofejí z detského sveta. Mickey Mouse s odtrhnutou hlavou, mŕtvy pinocchio… mIchal pastIer bloguje denne o reklame už od konca roku 2005. na svojom aktuálnom blogu pastier. medialne.sk prináša namiesto teoretizovania konkrétne dôkazy o tom, že reklama nemusí byť otravná, ale môže aj InspIre! FotoPeterSpurný

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Ako pravdepodobne všetci vieme, komiks sa stal inšpiráciou pre mnohých umelcov pop artu. práve v šesťdesiatych rokoch však najviac trpel pod ťažkým bremenom cenzúry a výtvarne lepšie vyzerajúce kúsky sa dali dostať len ako podpultový tovar. No každé zlé obdobie, nech má akýkoľvek vznešený názov, našťastie čaká koniec v podobe revolúcie. bronzová a medená revolúcIa Hoci sa vždy poteším striebornému šper- ku, mainstreamové komiksy strieborného obdobia ma bohužiaľ len málokedy vedia potešiť. cenzúra v komikse spôsobila, že sa na pultoch objavovali dokonalí superhrdinovia, ktorí nijakým spôsobom nevzbudzovali pohoršenie a svojimi príbehmi pripravovali deti a mládež na dokonalú utópiu, ktorá nemala nič spo- ločné so skutočným životom. uhladené žienky domáce boli vždy zachránené z rúk nebezpečných kriminálnikov, aby v tichosti svojho domova mohli oslavovať a zbožňovať svojho neznámeho záchran- cu v obtiahnutom overale. Našťastie bronzové obdobie prinieslo už o niečo šťavnatejšie ovocie a to nielen vo forme podpultového tovaru. Niekoľko under- groundových výkrikov zo strieborného obdobia najprv v roku 1976 nasledovalo prvé číslo komiksu Harveyho pekara s názvom American Splendor a v roku 1978 prvý grafický román, A contract with god od willa eisnera. Takzvaná medená doba v komikse sa datuje približne od začiatku osemde- siatych rokov a trvá do roku 1991. pre medené obdobie je príznačné, že cenzúra už neobmedzuje komiksy v takej miere ako v predchádzajúcich obdobiach. chalkolit komiksového umenia tak naznačuje rozvoj nových žánrov fikcie a príchod faktografického komiksu, ovplyvneného na jednej strane životnými príbehmi a na strane druhej vojnovými konfliktami. Na pozadí hrozby tretej svetovej vojny vzniká niekoľko grafic- kých románov, ktoré sa snažia na jednej strane pripomenúť hrôzy vojny (napr. holokaust v grafickom románe Maus) a na druhej strane fantazírujú nad možnosťou atómovej vojny ako výsledku zlých vzťahov medzi uSA a Sovietskym zväzom (napr. watchmen alebo when the wind blows). Rovnako zaujímavé sú príbehy založené na spomienkach a vlastných životných príhodách, ktoré mnohokrát vykresľujú rodinu ako inšpiratívny zdroj pre najbizarnejšie príbehy. rodIna je základ Mnohé komiksové životné príbehy vychá- dzajú práve z nekonečného začarovaného rodinného kruhu. Autori nazerali a naze- rajú na svoju rodinu kriticky a samozrej- me platí, že čím je rodina zvláštnejšia, tým bola a je väčšia šanca zaujať, šokovať a mať úspech. Odvtedy v rodinných komikso- vých témach už nič nie je tabu – otvorene sa hovorí o otcovi alebo matke deň čo deň namočených v alkohole, zmene pohlavia jedného z rodičov či sexuálnych skúsenostiach so súrodencami či inými rodinnými príslušníkmi. Tieto príklady sú len niekoľkými z nespočetných možností, ako komiksom pochovať nedotknuteľnosť a posvätnosť rodiny. experIment dôležitú úlohu v komikse začína zohrávať rozprávač a psychologický podtón. Mno- hé z postáv sú vykreslené ako rozdvojené osobnosti, zápasiace so svojou zlou stránkou pri každej dôležitejšej udalosti v ich živote. Veľký počet grafických ro- mánov medeného obdobia sa inšpiroval undergroundovým komiksom podobne ako will eisner, a tak sa autori usilovali experimentovať nielen s obsahom, ale aj s formou grafického románu. popri klasických mainstreamových prístu- poch nájdeme aj čierno-biele komiksy, rozkreslené v niekoľkých hrubých ťahoch, znásobujúc tak závažnosť témy, ktorú prezentujú; a tiež aj komiksy plne experimentujúce s umeleckými médiami, čím tak v niektorých prípadoch vytvárajú „kafkovský“ grafický román – myšlienko- vý aj obrázkový labyrint (napr. Sandman alebo Violent cases). zlé vzťahy medzi zSSR a uSA už dlhší čas vyvolávali obavy z otvoreného vojnového konfliktu a predovšetkým z použitia nukleárnych zbraní. Tieto oba- vy vyvrcholili v komikse, možno trochu paradoxne v období otepľovania vzťahov medzi týmito dvoma veľmocami. when the wind blows (1982) od Raymonda briggsa je jedným z trpkých pohľadov na toto obdobie. cez milé postavičky dvoch starnúcich manželov žijúcich na vidieku sarkasticky poukazuje na nepripravenosť vlády pomôcť ľuďom práve v najkritic- kejších situáciách. Jemný štýl kresby a pastelových farieb po výbuchu atómovej bomby autor vymenil za klaustrofobicky pôsobiace panely a žltkasté farby, ktoré znásobujú strach a obavy oboch postáv. Tie pozorne a bez hlbšieho zamyslenia študujú a nasledujú pokyny vlády, ako sa chrániť pred jadrovým výbuchom – kOMIkS uMeNíM INšpIRácIA pRe MNOHýcH uMeLcOV pOp ARTu ALebO kRáTkA pRíRučkA HISTóRIe kOMIkSu, čASť 2. každé zlé obdobIe, nech má akýkoľvek vznešený názov, našťastIe čaká konIec v podobe revolúcIe Zľava doprava, zhora nadol roy lichtenstein – hopeless / roy lichtenstein – crak! / raymond briggs – when the wind blows, 1982 / dave mckean – violent cases, 1987 / art spiegelman – maus II, 1986 family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNecomics text erika Grendelová

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

zatĺkajú okná a dvere drevenými doskami, robia si zásoby vody pre prípad núdze – a tak pôsobia skôr dojmom prípravy na zlé počasie ako na nukleárnu vojnu. Myšlienkovo a kresebne je zaujímavý aj grafický román Maus od Arta Spiegelmana, od- menený pulitzerovou cenou, čím sa jednoznačne zvýšila serióznosť grafického románu v povedomí verejnosti. Maus je príbehom Spiegelmanovho otca, ktorý prežil holokaust, a zároveň príbehom ich vzájomného zložitého vzťahu. Jednotlivé príbehy pôsobia ako alegória alebo bájka, v ktorej nevystupujú ľudia, ale zvieratá – predovšetkým mačky a myši. A myslím si, že sa netreba dlho zamýšľať nad tým, kto je v tomto príbehu mačkou a kto myšou. InvázIa komIksu cesty komiksu sú naozaj nevyspytateľné. Ten, kto bol napríklad na tohtoročnom benátskom biená- le, vie, o čom hovorím. Nielenže ste tam mohli zahliadnuť crumbove komiksy, ale infiltrovane a nenápadne sa vám komiks ponúkal aj v iných dielach, niekedy sarkasticky a inokedy celkom vážne. komiks v galériách výtvarného umenia nie je žiadnou zvláštnosťou a korene zapustil už aj na niekoľkých školách, ktoré sa hrdo pýšia tým, že ho môžu vyučovať na profesionálnej úrovni (vyučuje sa napríklad na School of Visual Art v New yorku, Minneapolis college of Art and design či na londýnskej central Saint Martin‘s college of Art and design). práve v deväťdesiatych rokoch boli založené mnohé školy, fakulty a galérie komiksu, a tak sa na komiks začalo konečne nazerať ako na seriózne médium. Pg 67

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

filmové prevedenie aliciných dobrodružstiev od tima burtona cesta, ktorá otvára brány nevšednosti a už takmer jeden a pol storočia unáša malých i veľkých do krajiny zázrakov, sa zrodila v myšlienkach človeka vychovaného v prísnom viktoriánskom Anglicku. charles Lutwidge dodgson, ktorého svet pozná pod pseudonymom Lewis caroll, i napriek tomu tvrdil: „Najskôr dobrodružstvá… vysvetlenia zaberajú tak strašne veľa času.“ A vzápätí vyslal malú Alicu do snovej ríše rovno za náhliacim sa bielym králikom. zajakavý charlIe Malá fara na anglickom vidieku v dares- bury sa jedného chladného januárového rána v roku 1832 po prvý raz rozoznela chlapčenským plačom. Rodinu angli- kánskeho biskupa vtedy doplnil charles dodgson – syn, ktorý sa o pozornosť rodičov čoskoro musel deliť s ďalšími desiatimi súrodencami. Aj napriek tomu poslušne brával z drevených poličiek domácej knižnice rad-radom beletriu a literatúru faktu v takom poradí, v akom mu ich naaranžoval otec, ktorý bol až do charlesových dvanástich rokov zároveň jeho domácim učiteľom. Tiché chlapča, trpiace zajakavosťou, v detstve prekonalo silnú horúčku, ktorá spôsobila, že navždy prestal počuť na jedno ucho. V hlave si však budoval svoj vlastný svet a pravidel- ne sa zveroval nielen svojim denníkom, ale aj amatérskemu počmáranému magazínu Mischmasch, ktorým rozveseľo- val život obyvateľov malej fary v grófstve cheshire. práve v týchto zápiskoch začala pomaly tlieť vášeň pre umenie v jeho najrozmanitejších formách. na číselnej dráhe dva dni potom, ako 19-ročný charles po vyšliapaných chodníčkoch svojho otca nastúpil na christ college v Oxforde, ho dostihla zdrvujúca správa o matkinej smrti. christ college sa tak stala svedkom všetkých jeho trápení i úspechov, mapu- júc jeho život od mladosti až po smrť. po ukončení svojho štúdia v nej totiž vymenil lavicu za katedru a ako učiteľ sa snažil u svojich žiakov vzbudiť nadšenie pre matematiku. Talent na čísla, vzorce a lo- gické úlohy zdedil mladý umelec po svojom otcovi, ktorý po získaní dvoch bakalárskych titulov vymenil akademickú kariéru za rolu pastora. Vďaka štipendiu, ktoré charles v Oxforde získal, odbre- menil otca od platenia školného. Ale učiť bohatých a len o zopár rokov mladších študentov, v ktorých matematika vzbu- dzovala všetko, len nie záujem, bol pre hanblivého logika tvrdý oriešok. alIca, ďakujem(e) charles hľadal únik vo svojom fareb- nejšom svete. postupne poutieral prach z básní a poviedok, ktorými prispieval do rodinného magazínu Mischmasch a predal ich lokálnym novinám a magazínom. V roku 1856 uverejnil romantickú báseň pod názvom Samota (Solitude), ktorú prvýkrát podpísal pseudonymom Lewis carroll – latinsko-anglickou verziou svojho krstného mena Lutwidge charles – Ludovicus carolus. V tom istom roku bol 24-ročný matematik vytrhnutý zo svojej samoty, keď na akademickú pôdu zavítal nový dekan Henry Liddell spolu so svojou mladou manželkou a štyrmi deťmi. do charlesovho života vstúpila Alice Liddellová, dievčatko, ktoré o niekoľko rokov neskôr vďaka svojej detskej vytr- V pOdIVuHOdNeJ RíšI SNOV S LewISOM cARROLLOM Ak NeVIeTe, kAM IdeTe, dOVedIe VáS TAM kTORákOĽVek ceSTA, MOŽNO AJ Tá, kTORá VedIe cez kRáLIčIu NORu možno aj tá, ktorá vedIe cez králIčIu noru family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNebooks text zuzana zimmermannová Pg 68

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

valosti donútilo mladého učiteľa položiť na papier príbeh, ktorý sa so zatajeným dychom číta po celom svete dodnes. charles sa rýchlo spriatelil s celou rodinou a pravidel- ne spolu podnikali pikniky a výlety do okolia. Jedného horúceho júlového dňa pri člnkovaní na jazere porozprával malým Liddellovcom príbeh o bielom králikovi s hodin- kami, Srdcovej kráľovnej i mačke škľabke. Alica bola touto rozprávkou taká očarená, že si od charlesa vynútila sľub, aby ju pre ňu napísal. posmelený učiteľ postupne atramen- tom zvečňoval príbeh. Nedokončený ilustrovaný rukopis Aliciných príbehov pod zemou sa dostal do rúk autora rozprávok georgea Macdonalda, ktorý ho prečítal svojim deťom. úžas v ich očiach bol pre charlesa dostatočným uistením, že dielo stojí za uverejnenie. S neúplným rukopisom bežal do Macmillanovho vydavateľstva, ktoré knihu bez váhania prijalo a v roku 1865 uverejnilo pod dnešným názvom Alica v krajine zázrakov (Alice´s Adventures in Wonderland). „4 v 1“ alebo žIvot multItalentu úspech prišiel ako neriadená strela, ale charles i naďalej zotrval na poste učiteľa neobľúbenej matematiky. prišiel totiž na spôsob, ako spojiť dve svoje vášne, matematiku a literatúru, do jedného celku. Vymýšľaním zábavných a provokatívnych zadaní logických úloh a premenou procesu učenia na nezvyčajnú hru si nakoniec získal priazeň študentov. A o tom, že i v tomto obore bol špičkou, svedčí asi pol tucta matematických diel, ktoré vyšli pod jeho skutočným menom. Vraví sa, že v duši každého umelca sa skrýva rebel. Inak to nebolo ani v prípade charlesa dodgsona. Vo viktoriánskom období síce nešokoval vulgárnym jazykom ako charles bukowski, ani nepredčítaval svoje diela pred mierne nadrogovaným publikom na pozadí džezovej hudby ako beatnici, ale aj on sa odmietol podriadiť pravidlám. Na cirkevnej christ college bolo zvykom do štyroch rokov od získania vysokoškolského titulu prijať vysvätenie za kňaza. charles dlhodobo odsúval tento proces, nakoniec sa stal diakonom a v kostole predspevoval žalmy, no kňazskú vysviacku odmietol. prečo tak urobil, je dodnes záhadou. Možno jeho bujná fantázia odmietala prijať ohraničené pravidlá cirkvi, možno sa cítil byť priveľkým hriešnikom, nesúcim na toto povolanie. za podobné správanie mu však hrozilo okamžité vylúčenie z univerzity, ktorá sa medzičasom stala jeho jediným domovom. dekan nakoniec začínajúcemu spisovateľovi udelil výnimku a charles zostal v Oxforde. úspech rozprávky o zvedavom dievčatku zakonzervoval zajakavého Angličana ako spisovateľa, vďaka jeho logickým hrám bol v istých kruhoch známy i ako matematik. charles však bol aj vášnivým fotografom a vynálezcom. V tmavej komore na vyvolávanie fotiek zvykol tráviť voľný čas úžas- ných 24 rokov. V jeho archívoch sa kopili fotky krajiniek, bábik, sôch, významných ľudí a najmä detí. založil si vlastný ateliér, prijímal zákazky a vychutnával si spoločenské postavenie, ktoré si vďaka svojmu talentu získal. po (vtedy ešte prácnom) vyvolaní vyše troch tisícok fotografií sa v roku 1880 zrazu rozhodol, že s týmto médiom v rukách končí. zato na svojich zábavných vynálezoch pracoval celý život. za spomienku stojí napríklad tabuľka na písanie v tme, skoršia verzia slovnej hry, ktorú dnes svet pozná pod menom Scrabble, obal na známky, obojstranná lepiaca páska či nástroj, ktorý pomáhal invalidom pripútaným na lôžko čítať knihy zboku. súkromIe bez romantIky Ženy ani škandály v jeho živote nemajú miesto. Nuž, škandály možno. Ako diakon zasvätil svoj život bohu a v rozsiahlych denníkoch, ktoré sa po jeho smrti zachovali, nie je zmienka ani o jednom ľúbostnom vzťahu. zato sa však v deviatich z trinástich zachovaných, v koži viazaných den- níkoch, našlo niekoľko vytrhnutých strán. pre charlesovu záľubu v trávení voľného času s deťmi, ako aj pre mnohé fo- tografie nahých i oblečených ratolestí sa niektorí životopisci domnievajú, že mal sklony k pedofílii. Obľúbené vysvetlenie pre niektoré chýbajúce stránky v denníku z júnového dňa v roku 1863 uvádza, že boli vytrhnuté, lebo dodgson v ten deň požiadal o ruku jedenásťročnú Alice Liddellovú. Nikdy sa na to však nenašli žiadne overené podklady a list nájdený v archíve dodgsonovej rodiny naznačuje opak. podľa neho sa v daný deň charles dozvedel o klebetách, ktoré sa šírili o ňom a dáme menom Ina. Tou mohla byť myslená staršia sestra malej Alice Lorina, ale aj Alicina matka, ktorá niesla totožné krstné meno. Tieto údaje sú však len dohadmi a bez originálu chýbajúcej strany z denníka nimi aj zostanú. prav- dou zostáva, že práve v tomto roku vzťahy medzi nádejným spisovateľom a Liddelovcami značne ochabli. či dodgsona s deťmi spájalo nadšenie a otvorenosť pre ríšu fantázie, alebo iný, dehonestujúci dôvod, to sa už asi nedozvieme. nonsens, ktorý InšpIruje Všestranne nadaný charles pokračoval v literárnej tvorbe. Ako zakladateľ literárneho nonsensu nadviazal na tento žá- ner vo voľnom pokračovaní Aliciných príbehov Za zrkadlom (Through the Looking Glass, 1872), vo fantastickej básni Honba za Snarkom (The Hunting of the Snark, 1876) či v dvojzväzko- vom románe Sylvie a Bruno (1889 a 1893). No nič neprekona- lo čaro Alicinho sveta plného slovných hračiek a nezmyslov, snovej nálady a pestrej škály jedinečných postáv. Je to kniha, ktorá svojimi nevšednými dobrodružstvami očarúva malých a nenásilnou filozofiou inšpiruje veľkých. Lebo v jednodu- chosti je krása a nie všetky hádanky potrebujú odpoveď. Alebo žeby predsa? postava Vojvodkyne vzbudzuje neistotu: „Vo všetkom je ponaučenie, ak ho dokážete nájsť.“ Idete hľadať? Veľa šťastia. A ak aj nenájdete, zaručene vám tento príbeh vyvolá aspoň úsmev na tvári. Vyše 20 filmových spracovaní, z ktorých prvé sa objavilo už v roku 1903 v nemej, čierno- -bielej verzii, nerátajúc filmy, ktoré boli príbehom len inšpirované, svedčí o tom, že túto rozprávku možno oprášiť aj pre ďalšie generácie. dôkazom je aj nedávny návrat na filmové plátna, v ktorom sa fantazijná ríša Lewisa carrolla prepletá s podivuhodným svetom režiséra Tima burtona (s bláznivým klobučníkom Johnym deppom a mladučkou Austrálčankou Miou wasikowskou v úlohe zvedavej Alice.) charles dodgson učil na christ college až do roku 1881. zomrel ako 59-ročný na zápal pľúc. Tvrdiac, že „Jed- ným z tajomstiev života je, že všetko, čo sa skutočne oplatí robiť, je to, čo robíme pre druhých“, daroval deťom čarovnú rozprávku, ktorú si tajne požičiavajú i dospelí. jedným z tajomstIev žIvota je, že všetko, čo sa skutočne oplatí robIť, je to, čo robíme pre druhých Zľava doprava alice liddellová / charles lutwidge dodgson alias lewis carroll

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

ŽeNA NA úTeku pOdVOdNíčkA, pRedSTIeRA, Že Je búRLIVá A OdVáŽNA Neuteká preto, že by spravila niečo zlé. Volá sa Ora a americký spisovateľ paul Auster o nej (a o knihe, ktorej je hlavnou hrdinkou, a o jej autorovi) povedal: „flaubert vytvoril svoju emmu, Tolstoj svoju Annu a teraz tu máme grossmanovu Oru – je taká živá, taká výrazná, taká súčasná. Je to majstrovské dielo. prečítal som ho jedným dychom ako v horúčkovitom vytržení a môžem povedať len: strhujúce, nádherné, nezabudnuteľné.“ prečo Ora uteká? Lebo žije v Jeruzaleme a jej syn Ofer, len čo sa vrátil z povinnej, tri roky trvajúcej vojenskej služby, dobrovoľne opäť narukoval do armády. už naostro. uteká prečo, lebo keď Izraelčanke zabijú syna vo vojne, prídu jej to oznámiť rovno domov. zastanú pred dverami, zazvonia, čakajú, kým im otvorí, tvária sa pietne a potom to na ňu vybalia celou silou. Tú správu o smrti. Ora sa bojí, že aj k nej prídu. Veď je Izraelčanka. A vymyslí plán. Takýto: Ak správu niet komu doručiť, nedokoná sa jej poslanie, stráca zmysel, prestáva existovať. Adresátka Ora uteká pred správou. pred kým Ora uteká? pred všelikým, ale najväčšmi asi sama pred sebou. Vie síce, že také dačo sa vlastne nedá uskutočniť, ale nádej, ako sa vraví, umiera posledná. ešte aj synovia umierajú skôr ako nádej v to, že nezahynú skôr ako ich mamy. A tak sa Ora – v románe davida grossmana – vydáva na dlhú cestu svojou nádhernou, slávnou, komplikovanou, konfliktami utrápenou rodnou krajinou. Ide s ňou len ruksak a Avram, trochu čudný priateľ z mladosti. kým budú spomínať, kým sa budú zhovárať o Oferovi – Orin syn bude v poriadku. Len nesmú prestať. A nesmú sa vrátiť do Orinho domu, lebo inak… zvonček, otvorenie dverí, pietne výrazy v tvárach doručovateľov… Ora a Avram teda kráčajú cez lúky, potoky, polia, sady, hory, lesy a hovoria. O minulosti, o vzťahoch k ľuďom, o mŕtvych aj živých, o súženiach aj radostiach, o strachu, o tom, keď bol Ofer malý, potom trochu väčší, o tom, aké to bolo, keď dospel, odhalia sa jeden pred druhým až po špik kostí, vlastne ešte hlbšie, až na dno ponurých myšlienok. Raz sú euforickí, inokedy plní bázne a pochybnosti: „znovu na ňu padne melanchólia ich bytia vo dvojici a smútok z ich osamelej prítomnosti tu, na konci sveta. Vážne, čo si myslela, keď ho sem dovliekla? čo za hlúposť to urobila? Takéto široké, dramatické gestá, to predsa nie je ona. Hodili by sa starému Avramovi, ale jej nie. Ona je len podvodníčka, predstiera, že je búrlivá a odvážna. Mala by sedieť na zadku doma, piecť koláče, čakať na správy o synovi a začať si zvykať na život bez neho.“ grossmanov svet je komplikovaný svet, v ktorom sú ešte aj nádeje nevyspytateľné. Ora rozpráva príbeh starého man- želského páru, čo sa vozil hore-dolu celé dni v autobusoch jeruzalemskej hromadnej dopravy v nádeji, že sa práve ten ich vehikel stane terčom teroristického bombového útoku a oni budú môcť umrieť spolu v jednom okamihu na tom istom mieste… Na záver už treba zopakovať len: strhujúce, nádherné, nezabudnuteľné. david grossman – žena, ktorá uteká pred správou, preklad Ildikó drugová, artforum 2011 mala by sedIeť na zadku doma, pIecť koláče, čakať na správy o synovI a začať sI zvykať na žIvot bez neho family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNebooks www.artforum.sk Pg 70

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

rIchard brautIgan v melónovom cuKre V melónovom cukre je zrejme najslávnejšia kniha amerického kultového autora Richarda Brautigana, ktorý si získal priazeň čitateľov najmä svojím nenapodobiteľným literárnym štýlom, vyznačujúcim sa zvláštnou poetikou, okorenenou originálnym humorom. Táto novela je pretransformovaným obrazom Ameriky druhej polovice 60-tych rokov, ktorá bola poznamenaná najmä hnutím hippies. Jej príbeh-nepríbeh sa odohráva v surrealistickej krajine, na území nazvanom jaZMAR. Na tomto území žije uzavretá komúna v súznení s prírodou, v objatí (zajatí) hmotnej i nehmotnej substancie, ktorou je melónový cukor. Je to útla knižka poskladaná z krátkych kapitol, ktorú Richard Brautigan napísal v roku 1964. Je natoľko hravá, tajuplná a amorfná, že priam láka k viacerým interpretáciám. lIvIa bItton-jacKson mosty nádeje „Spálením každého kúska papiera sa nacisti pokúsili zabiť naše duše. Plánova- li vyhubiť všetky stopy toho, že sme vôbec žili. Nepodarilo sa im to. A znovu si vytrhávame korene a odstraňujeme totožnosť. Tentoraz je to preto, aby sme žili. Koľko zúfalých činov sebaznásilnenia nás ešte čaká, kým sa dostaneme do bezpečného útočiska? Kým nájdeme domov, kde budeme žiť slobodne a budeme opäť sami sebou?“ Takto rozmýšľa mladá Elli Friedmann, tesne pred útekom z komunistického Československa začiatkom päťdesiatych rokov. Meno hrdinky nie je fiktívne. Je to pravé meno autorky, americkej spisovateľky pôvodom zo slovenského Šamorína. Kniha je dych vyrážajúcim svedectvom toho, čo čakalo mladé dievča po návrate z Osvienčimu, kým sa nerozhodlo použiť všetok svoj talent a inteligenciu na útek. V jednoduchom, napínavom rozprávaní plnom šokujúcich detailov ukazuje spisovateľka hrdinku nového typu: Mladú, akčnú Židovku, ktorá sa nemieni stať vo svojom budúcom živote obeťou. paul auster sunset parK Dom na obálke knihy nie je ilustračný. Je skutočne existujúcim domčekom v brooklynskej časti Sunset Park. Spisovateľ chodieval na prechádzky okolo tohto fascinujúceho dreveného domčeka toľkokrát, až ho jedného dňa do- slova osvietilo: Príbeh štyroch mladých ľudí v súčasnom New Yorku umiestnil práve do tohto domu. Kríza mu poslúžila ako nevyhnutnosť: Istí mladí ľudia totiž zistia, že nemajú na to, aby si mohli dovoliť platiť vo svojej súčasnej si- tuácii nájomné, a tak ich životy, rozohrané tesne predtým, než sa v domčeku stretnú, postretne osud squaterov. Auster sleduje štyri paralelné príbehy, rozbehnuté na plné obrátky. Hlavným hrdinom je Miles Heller, štvanec seba samého i nepríjemných okolností. Jeho priateľka Pilar je totiž pod zákonom a on nechce skončiť v base. Ďalší hrdinovia sú nemenej zaujímaví a svojím spôsobom tiež na úteku pred svojou momentálnou situáciou: Talentovaná, no neobjavená a psychicky labilná Ellen, inteligentná a submisívna Alice, či revolučný, ale vnútorne neistý Bing – Nathanov kamarát zo štúdií. Zvláštny, vyšinutý azylový dom je ako domček na stračej nôžke: Zmení ich osudy? danIel wallace veľKá ryba Daniel Wallace napísal svoj románový debut Veľká ryba v roku 1998. O päť rokov neskôr nakrútil Tim Burton podľa tejto knihy úspešný film. Možno, že keby sa tak nestalo, Daniela Wallacea by dnes poznal za hranicami Alabamy len málokto. Aj vďaka filmovej adaptácii sa stala jeho Veľká ryba najúspešnej- ším románom. Veľká ryba je predovšetkým spoveďou syna o hľadaní vzťahu k svojmu otcovi, o porozumení a pochopení, o zmierení. Môžeme ju však vnímať aj ako majstrovskú ódu (alebo paródiu?) na antické mýty, alebo ako poctu veľkým rozprávačom a veľkým príbehom, poctu fantázii a imaginácii, môžeme ju vnímať aj ako obraz minulého storočia, prostredia a mentality amerického Juhu, v neposlednom rade však ako kritiku kariérizmu a honby za peniazmi na úkor rodiny.

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Rómeo a Júlia – príbeh o dvoch zaľúbených ľuďoch, ale aj príbeh o rozhádaných rodinách, vášnivom hneve a túžbe po pomste. Mnohí divadelní tvorcovia sa dali inšpirovať všet- kými emóciami, ktoré hra williama Shakespeara ponúka. Nový súbor balet bratislava si tento príbeh dokonca vybral ako svoju prvú inscenáciu. Na javisko chcú tanečníci priniesť všetky druhy emócií – smútok, radosť, vášeň aj nehu. premiéra baletu Rómeo a Júlia na hudbu Sergeja prokofieva a v choreografii Mária Radačovského sa uskutoční 11. no- vembra 2011 v divadle Nová scéna v bratislave. O príbehu, ale aj aj témach, ktoré prináša, sme sa rozprávali s Máriom Radačovským, choreografom, režisérom a umeleckým vedúcim baletu bratislava, a s výkonnou riaditeľkou súboru a dramaturgičkou Miroslavou kovářovou. prečo si balet bratislava vybral práve príbeh rómeo a júlia ako svoju prvú inscenáciu? márIo radačovský: podľa mňa ide o najkrajší príbeh, ktorý bol napísaný. Je to o láske, tragédii, o mužovi, o žene. Všetci ten príbeh dobre poznáme a môžeme sa s ním stotožniť. mIroslava kovářová: Naším zámerom bolo vybrať titul, ktorý osloví široké publikum a zároveň sme chceli, aby táto inscenácia svojím spôsobom definovala trend, ktorý bude balet bratislava v rámci tanečnej scény na Slovensku ponúkať. chceme ponúkať komunikatívne tanečné diela, profesionálnu kvalitu ich interpretácie, prinášať divákom emóciu a umelecký zážitok. okrem toho, že ide o príbeh lásky dvoch zaľúbených milencov, rozpráva slávna hra williama shakespeara aj o dvoch rozhádaných rodinách. ako je tento konflikt vyjadrený v inscenácii baletu bratislava? márIo radačovský: V našej komornej interpretácii stojí na jednej – Júliinej – strane Tybalt s matkou a na druhej strane je Rómeo s Mercutiom. V titulnej úlohe Júlie budú alternovať katarína košíková, Natália Némethová a Veronika Hollá. postavu Rómea stvárni kanadský tanečník francúzske- ho pôvodu Arthur Abram a talentovaný slovenský tanečník peter dedinský. V ďalších sólových úlohách uvidia diváci dana datcu z Rumunska, daniela corbeila z kanady, Tamá- sa csizmadiu z Maďarska, Scarlet Hollands z Veľkej británie, Slovákov Andreja Szaba, ako aj slovenské tanečnice katarínu kaanovú a klaudiu bittererovú. mIroslava kovářová: Náš príbeh je najmä o láske. V našej inscenácii má rôzne podoby, je nevinná, zrelá i nostalgická… Motív rozhádaných rodín je trochu posunutý do úzadia, konflikt je viac zosobnený a divák ho bude vnímať najmä prostredníctvom boja Tybalta a Mercutia. príbeh o dvoch zaľúbených ľuďoch, vášnIvom hneve a túžbe po pomste RóMeO A JuLIA pRíbeH O LáSke MILeNcOV, ALe AJ O HNeVe A ROdINNeJ pOMSTe Zľava doprava predstavenie rómeo a júlia / z prvých tréningov baletu VšeTky dRuHy eMócIí family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNe Pg 72 dance foto ctibor bachratý

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

ocitli ste sa v podobnej situácii? boli ste uprostred hádky? márIo radačovský: Žiaľ, áno a bolo to kvôli veľkej banálnosti. zdrojom väčšiny podobných sporov medzi rodinami sú majetky alebo iné nepodstatné hlúposti. Rodina je pre mňa pokoj, miesto, kam sa môže človek vrátiť, kde nie je sám. Je to istota – hoci aj istota je relatívna… mIroslava kovářová: Ja osobne nie, naša rodina našťastie nemala spory s inou rodinou.To čo som zažila, boli skôr hádky v rámci rodiny, najmä v detstve a to buď medzi rodičmi, alebo také klasické medzi sestrami… Spýtali sme sa tanečníkov baletu bratislava, čo pre nich znamená rodina a či sa niekedy ocitli v situácii kapuletovcov a Montekovcov. čo pre teba znamená rodina? arthur abram, rómeo: Rodina je pre mňa oporou – prostredím, kde môžem byť bez toho, aby som sa musel ovládať alebo cenzurovať. Rodina ma pripra- vila na život a môžem sa k nej vracať a dobiť si batérie. Sú to ľudia, ktorí sú mi blízki po celý život a pomáhajú mi pri sebarealizácii. natálIa némethová, júlIa: Rodina pre mňa znamená všetko. Je pre mňa da- rom. poznajú ma, pomáhajú mi a sú pri mne, keď ich potrebujem. So svojou rodinou som veľmi málo, a preto si nesmierne cením každú chvíľku s tými najbližšími. andrej szabo, tybalt: pre mňa je rodina synonymom slov ako zázemie, poho- da, láska, ochrana, porozumenie, vľúdnosť a pochopenie. Nezáleží na tom, či rodinu tvoria rodičia, bratia, sestry, či manželka s deťmi alebo priatelia. Rodina je všade tam, kde sa cítiš doma… A doma znamená byť sám sebou vo svojej najhlbšej podstate. ocitol si sa niekedy v situácii, keď si sa cítil ako rómeo a júlia – uprostred dvoch rozhádaných rodín? arthur abram, rómeo: Nikdy som nebol v Rómeovej situácii, pretože moja rodina bola vždy otvorená voči ľuďom, s ktorými som sa rozhodol stráviť časť svojho života. Nemal som nikdy problém predstaviť niekoho mojim rodičom a nikdy som nepocítil, že by súdili niekoho pre jeho pôvod, spoločenské za- radenie alebo niečo, čím sa odlišoval. Neznamená to, že by sa hneď spriatelili s druhou rodinou, ale vždy ma nechali vybrať si. natálIa némethová, júlIa: V takejto situácii som sa nikdy neocitla, ale viem si predstaviť, že takéto konflikty môžu v dnešnej dobe vznikať a nie sú ojedinelé – nech už sú dôvody akékoľvek. andrej szabo, tybalt: Našťastie nie a dúfam, že sa mi tento – dnes taký častý úkaz – ani nestane. balet bratislava je nezávislé tanečné teleso, zamerané na neoklasický balet. Vzniklo na jar 2011 s cieľom prinášať profesionálne a umelecky kvalitné inscenácie a stať sa rešpektovaným súborom v medzinárodnom kontexte. kvalitnými tanečnými produkciami plánuje balet bratislava zaujať doma i v zahraničí, a to v divadlách, ako aj na významných umeleckých festivaloch. Súbor v sezóne 2011/ 2012 ešte ponúkne choreografie talentovaných sloven- ských tvorkýň Stanislavy Vlčekovej, šárky Ondrišovej, ale aj renomovaných zahraničných umelcov. V druhej polovici sezóny sa diváci môžu tešiť na večer zložený z diel českých choreografov Jiřího kyliána, Libora Vaculíka a petra zusku. premiéra prvej inscenácie baletu bratislava Rómeo a Júlia sa uskutoční 11. novembra 2011 v divadle Nová scéna v bratislave. Reprízy sú naplánované na 12. a 24. novembra, 5., 22. a 28. decembra 2011. Viac informácií uvádza súbor na svojej web stránke. www.baletbratIslava.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

priezvisko geišberg je známe na Sloven- sku, ale i v zahraničí. známe komerčne, ale takpovediac aj podpultovo-kultovo, teda známe pre náročných konzumentov umenia – nekomerčne. Veľká rodina plná kreativity, emocionálneho náboja, so zmyslom pre umenie a dnes už s oje- dinelým vzťahom k prírode. Neoby- čajná rodina nesie v sebe kus zvláštnej charizmy, ktorá sála z každého člena už pri prvom kontakte s ním. potvrdzujú to aj dve generácie úspešných súrodencov – Jana a Marián a Mariánovi synovia Marek a Martin. pochádzate z úspešnej súrodeneckej dvojice, ktorá je známa svojim drama- tickým a muzikálnym umením. komu alebo čomu vďačíte za inšpiráciu vydať sa touto cestou? marIán: zdá sa to iba na začiatku, že si človek volí cestu. potom neskôr sa ukáže, že cesta si zvolila jeho. Na začiatku sú vždy rodičia a to, čo vás obklopuje. Mama. S niečím súhlasíte a s mnohým nie. Okolie, škola, niečo vás učí, niečo depce. Treba z toho von. A je tu cesta. Inšpirácia je ten nápad, ako. Meníte miesto, lebo ste sa mýlili, zostávate, aby ste sa pomýlili. cesta je život za vami, ale aj pred vami. Jana: keďže som Mariánovou mladšou sestrou, bol najmä on pre mňa inšpi- ráciou, aby som sa pre herectvo vôbec rozhodla. martIn: Nepamätám si na to, aké to je, keď nevyrastáte v divadle. V tomto živote bol náš život podriadený práve divadlu. Je to pre mňa prirodzené prostredie, tak ako pre hospodára je prirodzené pracovať na poli. marek: Asi otcovi a tomu, že som sa od malička pohyboval medzi ľuďmi, ktorí mali s umením a životom okolo umenia niečo spoločné. Ako dieťa som veľa času trávil v divadle, medzi hercami, videl som množstvo predstavení. Myslím si, že to bolo prirodzené rozhodnutie. Mám túto robotu rád, napĺňa ma a baví. vašu kvalitu odráža aj vaša časová vyťa- ženosť. ako zvyknete relaxovať a čo je to, čo vám dokáže priniesť najlepšie odrea- govanie sa od spoločenského diania? marIán: Od minulého roka som nič nenakrútil. Vyťaženosť sú predstavy iných. Našťastie sa viem vyťažiť sám. A vtedy sa dá aj relaxovať. Ambície druhých stoja veľa síl. Ambicióznosť je, keď robíte to, čo chcú iní a nie to, čo chcete vy. To je spoločenské dianie. Večierky, kde sa to dohaduje. Nie tie, kde sa hovorí, komu to na čo bolo dobré. Jana: Ja vlastne neviem, čo je relax… Niekedy by som sa najradšej dala vystreliť do vesmíru… ale mám tu ešte zopár povinností. martIn: Relaxujem žitím. Marek: Najradšej oddychujem s rodinou v prírode, pri ohni, alebo len tak na pre- chádzke po hore. čerstvý vzduch a vôňa lesa je pre mňa ten najlepší ventil. Občas brnkám na gitare, aj to je čas, keď si myseľ oddýchne. Ale nevyhýbam sa ani posede- niu pri dobrom pive s kamarátmi.☺ ako sa vám darí skĺbiť pracovné a rodin- né či osobné záujmy? nevenujete niekedy svoj čas práci na úkor súkromia? marIán: V poslednom čase sa mi darí kĺbiť, len neviem presne, čo je mojím záujmom. Rád by som mal viac peňazí na koníčky, ale tie neznášajú prácu. Rodina neznáša oboje. keď však dlho sedím doma, tiež leziem všetkým na nervy. kĺbiť je zaklí- nadlo. Niekedy sa darí, no nespôsobuje to môj záujem, ale nezáujem iných. jana: áno, to je asi to najťažšie, s čím sa celý čas trápim. Neustále výčitky, že žijem viac svoj javiskový život ako súkromný. martIn: Mám to šťastie, že ešte stále nepo- važujem hudbu a divadlo za prácu a práve práca fyzická je pre mňa relaxom. Marek: áno, iste. Ja to chápem ako daň za to, že môžem robiť to, čo mám rád. Niekedy si treba „odkrútiť“ nejaký ten nadčas, aby si človek mohol dopriať plnohodnotný oddych. Nie vždy to, samozrejme, ide. V každom prípade by som to nevidel tak tragicky, herci majú predsa dvojmesačné letné prázdniny, a to je najkrajšia odmena, pre ktorú sa oplatí pracovať aj mimo „otváracích hodín“. čo milujete na umení najviac, a čo, práve naopak, vám v umeleckom svete prekáža a nevyhovuje? marIán: Milujem, keď to ide samo. keď sa stretnem s ľuďmi, ktorí vedia prečo a načo. keď je na to dosť peňazí, a tým pá- dom to všetci robia so strašným zápalom. zrazu sú všetci profíci. keď sa dá do toho vložiť duša. No a presne mi prekáža, keď je to naopak. jana: Milujem možnosť zmeny a nená- vidím ten exhibicionizmus, ktorým je herectvo sprevádzané. martIn: úžasná možnosť tvoriť a učiť sa. To, čo je na druhej strane, do umenia nezahŕňam. Marek: Na umení je najkrajšia sloboda. každý umelec sa môže vyjad- rovať, ako chce, akýmikoľvek prostried- kami. záleží na odozve, ale skúšať to smie každý po svojom, a to je príjemné. druhá strana mince je, že my pracujeme v štátnej inštitúcii a byrokratické postupy a neochota niektorých ľudí ísť za rámec svojich predpísaných povinností robia z kamenného divadla, divadlo mŕtvolné. A to je strašne smutné. Našou úlohou THe geISbeRg fAMILy VeĽká ROdINA pLNá kReATIVITy SO zMySLOM pRe uMeNIe A dNeS uŽ S OJedINeLýM VzťAHOM k pRíROde prIezvIsko geIšberg je známe v dIvadle, vo fIlme, v hudbe, ale aj v lIteratúre Zľava doprava martin venuje prevažnú väčšinu času hudbe a svojej kapele umk / jana, marek a jeho životná partnerka a kolegyňa v jednom, vo filme dom family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNetheatre foto rea ryníková

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

je, okrem iného, meniť tieto tupé zvyky, aj v práci treba predsa zostať slobodný. bez toho to jednoducho nejde. ak by ste mali možnosť niečo vo svojom živote zmeniť, čo by to bolo a prečo? marIán: keby som vedel ľudí presvedčiť, aby do vzdelania vrazili aspoň toľko peňazí, koľko sú ochotní dať na moto- rizáciu. To by som nemusel ani vysvetľovať prečo. jana: S predsavzatiami je to u mňa zlé. Samozrejme veľmi dobre viem, čo by som mala zmeniť, ale to súvisí s vnútor- ným rozhodnutím. martIn: Jediné, na čom by som chcel aj naďalej pracovať, som ja sám. Je to jediné miesto, kde sa dá niečo zmeniť, pochopiť a prijať. marek: Spravil som pár hlúpostí, ktoré by som už nezo- pakoval. Ale to sú len také rečičky. Nič, čo som prežil, sa nedá zmeniť. dá sa zmeniť iba to, čo ešte len príde. keby sa ľudia správali lepšie, nemuseli by si klásť otázky typu „keby“. Ako vravím, rečičky, alebo ako vravieva kolega Janko kožuch: „To sú také kukurice!“ aké sú vaše nesplnené umelecké sny a predstavy? marIán: Nemám nesplnené sny. A ak, tak sa budem usilovať splniť si ich. predstavujem si, že budem mať na to dosť času. Ale viete, ako je to s plánmi a predstavami. zoznámte s nimi boha, a ten sa riadne zasmeje. jana: Nemám sny umeleckého charakteru. Martin: Mojím snom je teraz dokončenie hudobného predstavenia piate ročné obdobie a hranie na posvätných miestach na Slovensku. pracujeme aj na našom albume so skupinou uMk. marek: Nepatrím práve medzi pamätníkov, a preto verím, že budem mať príležitosť zahrať si ešte dobré divadlo s dobrými hráčmi. dám sa prekvapiť. okrem iného ste aj hudobníci a textári. texty piesní sú vo svojej podstate poézia. magický jazyk, ktorým rozprávajú len zasvätení. čo je vašou tvorivou silou pri vzniku tohto druhu mágie? marIán: Sila to nie je. Slabosť? Tiež nie. zblíži vás anglický jazyk s Angličanmi? Rovnako rád počúvam, ako rád hovorím, keď je prijímateľ. Na mlčanie je vymyslených najviac slov, jazykov a náboženstiev. Najrýchlejší hovor je vojna. koalícia neznamená, že všetci chcú to isté. Mier nie je vždy mier. Magické je mať pokoj v duši. Ako sme si pekne pokecali… martIn: báseň je jazykom človeka. práve ona sa blíži k tomu najsladšiemu jazyku, a tým je hudba samotná. máte nejaký svoj najobľúbenejší text alebo verš, ktorý by vás vystihoval? marIán: Skúšam teraz v Žiline hru Stalin v Žiline, od Ľubomíra feldeka, kde hrám feldeka. chcel by som tam vystihnúť, prečo má Stalin dodnes čestné občianstvo v Ži- line, ale aj na celom Slovensku. keď sa nám to všetkým podarí a stihneme to, tak sme to vystihli. martIn: Najkrajší verš nebude nikdy napísaný, ale budem ho neustále hľadať. vašou domovskou scénou je skd v mt, ktoré má už po desaťročia vynikajúce meno. neuvažovali ste aj napriek tomu o presune do bratislavy, ktorá je považovaná za súčasné kultúrne centrum slovenska? jana: ó, bratislava, večná téma. To je ako v čechovových Troch sestrách, ktoré stále vzdychajú: „do Moskvy, do Moskvy“. do Martina som prišla kvôli divadlu, ak tu bude divadlo strácať zmysel, tak z Martina odídem. marek: pokiaľ viem, tak kultúrne centrum Slovenska bolo vždy tu, v Turčianskej záhradke☺. V Martine je lepší vzduch, voda, aj chlieb. Máme tu prácu, kamarátov, je tu nádherné prostredie. Nemáme najmenší dôvod ísť niekam inam. Ak bude viac roboty v bratislave, tak tam budem dochádzať. Ak to nebudem stíhať, tak si to jednoducho „nedám“. dieťa je pre každého rodiča to najdôležitejšie. aká je vaša predstava o budúcom smerovaní vašich detí? vedeli by ste sa stotožniť aj s tým, že by vás nasledovali do divadla? jana: Rozhodnutia mojich detí môžem usmerňovať, ale ony si svoju cestu aj tak nájdu samé. Vždy ich budem podporovať, ako budem vládať. marek: Netrúfam si odhadnúť, ktorým smerom sa malý Marek poberie. Rozmýšľam, či sa nedá tou istou cestou ako ja, jeho mama, dedko, strýko, atď. Ak áno, budem to považovať za jeho rozhodnutie. kým sa to bude dať, budem ho nahovárať na niečo perspektívnejšie. Nech sa však rozhodne sám. marIán geIšberg (1953) filmový a divadelný herec, pedagóg, autor piesní a textov, vydal cédečka s názvom nápoky a neladí a zbierky ono ma to poje a prejsť prahom a zavrieť dvere. okrem vlastných textov zhudobňuje tiež poéziu slovenských i svetových autorov. jana oľhová, rod. geIšbergová (1959) filmová a divadelná herečka, pedagogička, má na konte množstvo prestížnych ocenení v divadle aj vo filme a v neposlednom rade sa môže pýšiť titulom matka šiestich detí. stojí za zmienku, že títo súrodenci aj vo svojom pedagogickom pôsobení patrili a patria k obľúbeným pedagógom. marián vyučoval na všmu v ba a na konzervatóriu v to a jana učí na au v bb a na konzervatóriu v za. synovia mariána, marek a martin, nepadli ďaleko od stromu. rovnako aj v ich prípade sa umenie stalo ich osudom a životnou cestou. síce ho zatiaľ nevyučujú, ale rozhodne ho veľmi úspešne interpretujú. martIn geIšberg (1978) dramaturg, herec, hudobník, spevák a textár. môžete ho naživo vidieť a po- čuť s jeho kapelou umk. je to osoba spätá s prírodou a vyššími ideálmi, ktorá hovorí: „mojím liekom je sloboda a viera v dokonalosť nášho života. potrebujem sa učiť dôvere, že všetko, čo sa mi v živote stane, je pre mňa to najlepšie.“ marek geIšberg (1981) filmový a divadelný herec, hrdý otec syna mareka. životnú partnerku stretol vo svojom domovskom divadle skd v martine. je ňou sympatická herečka lucka jašková. spolupracoval tiež s pre- šovským djz a bábkovým divadlom na rázcestí v bb. Pg 75

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

festival sa tento rok vrátil do Starého mesta, hlavné festivalové dianie bolo v modernom multiplexe v eurovei, filmy sa premietali aj v novootvorenom kine Lumiere (bývalý charlie centrum) a tradične aj v kine Mladosť. Na festivale bolo z čoho vyberať. počas šiestich premietacích dní v bratislave sa premietlo 140 filmov v jedenástich sekciách. filmové snímky tradične súťažili v medzinárodnej súťaži prvých a druhých hraných filmov, dokumentárnych filmov a tiež v súťaži krátkych filmov. grand prix za najlepší film získala minimalistická road-movie režisér pabla giorgelliho Agáty, ktorý mal veľký úspech aj u divákov. Najväčšiemu diváckemu úspechu sa tešil britský film dokonalý súlad, príbeh dvoch ľudí, ktorí sa zamilovali v okamihu, kedy sa svet začal rozpadať. festivalová ponuka však bola rôznorodá a bohatá. Okrem filmov ocenených na svetových festivaloch (polnoc v paríži, Strom života,…) bola novinkou napríklad sekcia Antidepresíva. pri jej zostavovaní a výbere filmov mal programový tím dobrú ruku a v rámci sekcie boli premiet- nuté filmy, ktoré ukázali nielen rôznorodú škálu žánrov, tém a ideí, ale veľmi úspešne sa im podarilo vyhnúť prvopláno- vým komédiám a zobraziť realitu sveta prostredníctvom optimizmu a nádeje. ďalšou veľmi zaujímavou sekciou bola Made in Slovakia. Na Slovensku sa u nás ročne nenakrúti veľa filmov a len zlomok z nich sa dostane do bežnej kinodistribúcie. Na Medzinárodnom filmovom festivale ich predstavili celkovo 15, niektoré z nich v slovenskej premiére. Najväčším kasovým trhákom bude jednoznačne režijný debut petra krištúfka v hlavnej úlohe s Ivanom Trojanom. premiéry sa na festivale dočkal aj dokument o milovanej herečke kataríne MedzINáROdNý fILMOVý feSTIVAL bRATISLAVA 13. ROčNík Je úSpešNe zA NAMI čAROVNá TRINáSTkA SA ORgANIzáTOROM uRčITe VydARILA na novom mIeste a opäť s množstvom skvelých fIlmov sme sa stretlI začIatkom novembra family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNefilm text jana Grancová Pg 76

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

kolníkovej s názvom …a já, katarína kolníková. Medzi festivalovými chuťovkami sa objavila aj atraktívna sekcia červené westerny. filmy, ktoré putujú po vybraných filmových festivaloch v európe, osobne uvádzal známy ruský filmový kritik Sergej Lavrentiev a boli medzi nimi napríklad Náčelník Veľký had alebo československá paródia Limonádo- vý Joe aneb koňská opera. V programe Mff bratislava nechýbal večer venovaný festivalu krátkych filmov Azyl, počas ktorého sa premietlo 40 minútových a päťminútových filmov a bola vyhlásená nová téma ďalšieho ročníka Reklama na život. premie- talo sa aj pod holým nebom. festivalový víkend patril hudobným filmom venovaným skupinám The doors (When you are Strange) a The Rolling Stones (Shine and Light). O festivalové prekvapenie sa postaral film progresívnej brit- skej režisérky Andrey Arnoldovej, ktorá siahla po adaptácii slávneho románu emily bronteovej Búrlivé výšiny. bohatý filmový program festivalu doplnili zaujímavé sprievodné podu- jatia. Nechýbala obľúbená papučová noc, počas ktorej sa premietali filmy v cinema city eurovea (Neviditeľná, Hanna a American Translation) a v kine Mladosť (Mr. Nice, Limonádový Joe a Všetko čo milujem). zabávalo aj diskutovalo sa každú noc až do rána v bratislavskom Nu Spirit clube na after parties, kde vystúpila napríklad legenda aci house techna Hardfloor, jazzová špička david Sanborn, Joey defrancesco, byron Landham, prebehol i filmový večer spo- jený s projekciou a diskusiou k filmu Flatlight Films za osobnej účasti tvorcov: Miikka Niemi (producent), Mikko kunnari, Arto koivuniemi, pekka kumpu- lainen (herci). počas festivalu sa na VšMu konali aj medzinárodné semináre Julian friedmann: Ako predať svoj scenár a Master class Johna bernsteina. Tohtoročný filmový festival Mff sa vydaril. Videli sme množstvo zaujíma- vých filmov, ktoré by inak nebola šanca vidieť na veľkom plátne. dozvedeli sme sa veľa nového, zabavili a stretli kopec známych. A na ďalšieho filmového festivalového stretnutia sa už teraz nevieme dočkať! www.IffbratIslava.sk Zľava doprava, zhora nadol 17 dievčat / tree of life / le havre / dokonalý súlad / viditeľný svet / agaty

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

koncom septembra sa v bratislave uskutočnil už piaty ročník filmového festivalu inakosti. filmového festivalu, ktorý to nemá ľahké. filmového festivalu o ľuďoch, ktorí to vo svojom živote zväčša naozaj nemajú jednoduché. filmový festival inakosti premieta filmy s queer tematikou. Teda filmy pre neheterosexuálneho diváka o nehete- rosexuálnych hrdinoch. Aké tie „teplé filmy“ sú? Spýtali sme sa na to Romana Samotného, pR manažéra festivalu a aj samotnej riaditeľky filmového festivalu inakosti, zity Hosszúovej. máme za sebou ďalší ročník filmového festivalu inakosti. aká bola návštevnosť? roman: festivalové projekcie a sprievodné podujatia si pozrelo takmer 2 200 ľudí. S návštevnosťou sme spokojní, keďže v tom čase bežali v bratislave ďalšie štyri festivaly. Teší nás, že sa nám za tých päť rokov filmového festivalu inakosti podarilo získať stálych fanúšikov. Niektorí filmoví maniaci chodili na takmer všetky premietania a zvládli aj filmové noci, keď sa projekcie končili až ráno po šiestej. A keďže robíme festival ako dobrovoľníci, veľmi dobre nám spravilo, keď nám niektorí diváci prišli poďakovať a povedali, že sa im páči, čo robíme. a teraz tak všeobecne. vládne s týmto ročníkom spokojnosť? roman: Vnímam to tak, že festival sa opäť posunul. program bol bohatší a mal nao- zaj široký záber. filmy podchytili súčasné trendy a témy, ale mali sme aj staršie snímky, ktoré ukazujú, ako vnímala spo- ločnosť teplé témy v minulosti. boli filmy domáce aj zahraničné. A veľa sa v nich hovorilo o neheterosexuálnej orientácii, o tom, že veci nie sú ani čierne, ani biele, že sexualita je naozaj pestrá a má mnoho podôb. A je úžasné dopriať si slobodu. filmy neprinášali len coming-outové témy o tom, ako gejovia a lesby spoznávajú svoju orientáciu, ale filmy ukazovali život neheterosexuálov aj neskôr, ich vzťahy, ako funguje ich rodina. Tento rok sa nám podarilo dať dokopy dobrý sprievodný program, mali sme predstavenie divadla NoMan- tinels, výstavu dušana Veselovského, čítačku Adama georgieva. Myslím si, že veľmi zmysluplnou súčasťou festivalu sú diskusie, kde sa riešili transgender témy, gejkresťania a iné. HORúce kINO fILMOVéHO feSTIVALu, kTORý TO NeMá ĽAHké einaym pkuhot – oči dokorán otvorené, sekcia fragmenty Izraela myslIeť spôsobom som gej a hádam vám nebudem prekážať poďme od festivalu k samotným filmom. boli v bratislave nejaké unikátne premiéry? zIta: V distribučnej predpremiére sme uviedli nemecký film známeho režiséra Toma Tykwera Tri, ktorý bol zároveň otváracím filmom festivalu. Aktuálne ho možno vidieť v slovenských kinách. z vyše tridsiatky filmov, ktoré sme na ffi uviedli, bola vyše polovica uvedená na Slovensku po prvýkrát. Samozrejme, boli by sme nesmierne radi, keby sa aspoň zopár z nich dostalo do sloven- skej distribúcie, ale sme realisti… Tieto filmy nemajú veľký komerčný potenciál, nestoja za nimi veľké štúdiá či distribučné spoločnosti, nie sú to filmy multiplexovej zábavy. musím sa priznať, že nech akokoľvek pozerám a kontrolujem, mám pocit, že na slovensku sa veľa queer diel nerobí.... zIta: Na Slovensku všeobecne vzniká veľmi málo dlhometrážnych filmov, bolo by celkom kuriózne, keby sme v tomto malom slovenskom audiovizuálnom priestore mali vysokú mieru produkcie queer filmov. Na druhej strane to však nie je ani také tragické. ešte v 90. rokoch natočil Vlado Adásek priam učebnicový queer film, parafrázujúci názov filmu woodyho Allena – Hana a jej bratia, a dva nové hrané filmy aktuálne pripravuje fILMy pRe NeHeTeROSexuáLNeHO dIVákA O NeHeTeROSexuáLNycH HRdINOcH family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNerainbow text veronika bauchová Pg 78

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Róbert šveda. Mnoho zaujímavých vecí vzniká na filmových školách a v krátkometrážnej tvorbe. po- stupne sa tieto zaujímavosti usilujeme predstaviť našim divákom na festivale. položím aj vám dvom otázku, ktorá má pevné miesto v našich „queer“ článkoch: prečo je slovensko v tomto smere také zadebnené? roman: Myslím si, že keď bude každý gej, lesba či bisexuál otvorene hovoriť o svojej sexuálnej a citovej orientácii, veľa sa zmení. podľa mňa je veľmi dôležité, aby neheterosexuáli boli hrdí na svoju identitu a aby sa neskrývali. Nemám teraz na mysli, aby na ulici kričali, že sú teplí, aj keď je občas potrebné i to. dôležitejšie však je, aby ich spoznalo ich bezprostredné okolie, rodina, kamaráti, aby prežívali lásku naplno a nielen za dverami bytu. Myslím si, že veľmi podstatná je zmena zdola a to sa asi začína tým, ako samotní neheterosexuáli vnímajú vlastnú identitu. zIta: pretože samotní gejovia a lesby majú stále strach a sami sú nasiaknutí homofóbiou. Je to začarovaný kruh. Majú strach sa vyoutovať, pretože majú obavy, že ich najbližší neprijmú. Ich najbližší sa touto témou nezaoberajú, pretože na to nemajú impulzy, keďže majú pocit, že ich sa to bezprostredne netýka. Je na gejoch a lesbách, aby našli odvahu a o svojej homosexualite s najbližšími hovorili. kým nebudú odstránené i malé formy diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, dá sa povedať, že homosexualita jednotlivcov musí byť vecou verejnou. a druhá klasická: dokedy to tu tak bude? zmení sa to? roman: Osobne sa mi zdá, že Slovensko urobilo za posledné roky veľký krok vpred. keď sa len pozriem, ako pracujú s touto témou médiá, vnímam veľký posun. V bratislave a väčších mestách je situácia podstatne lepšia, možno i pre istú anonymitu, ktorú prináša väčší počet ľudí. Nesmierne ma teší, že sa podarilo spustiť zopár veľmi užitočných projektov: psychologické poradenstvo pre neheterosexuálov, projekt, ktorý mapuje homofóbiu, queer centrum, dúhový pRIde bratislava. funguje divadlo, ktoré sa zaoberá rodovými stereotypmi a queer otázkami. To sú všetko veľmi zmysluplné aktivity, ktoré určite menia spoločenskú klímu, pomáhajú LgbT komunite, aby získavala väčšiu vnútornú istotu a pocit spolupatričnosti a taktiež menia stereo- typné predstavy väčšinovej spoločnosti. To môže časom priniesť zmeny aj na legislatívnej úrovni a lepšiu atmosféru na Slovensku. cítite nejakú zmenu v otvorenosti spoločnosti aj vy? roman: Mne osobne sa nestalo, že by niekto negatívne reagoval na moju orientáciu, hoci je pravda, že sa pohybujem v sociálnych skupinách, kde to zväčša nie je problém. Možno mi to len nikto nepovedal priamo do tváre. Ale od istého momentu som prestal myslieť spôsobom: som gej a hádam vám nebudem prekážať. Ale: som jednoducho gej a chcem si užívať život v celej jeho plnosti a je mi jedno, ako sa k tomu postavíte. Okolo seba vnímam, že ľudia sa začínajú viacej pozerať do svojho vnútra a nachádzajú viac sily, aby si žili to, po čom túžia. poďme späť k filmom. ako je to s queer filmami vo svete? kde sa ich nakrúca najviac? zIta: pravdupovediac, touto štatistikou sme sa za- tiaľ nejako detailne nezaoberali. Hlavne nie každý film s gej postavami je queer film a paradoxne, nie každý queer film musí mať teplé postavy. faktom je, že v súčasnosti kinematografia, ktorá nejakým spôsobom tematizuje homosexuali- tu, zažíva už niekoľko rokov veľký boom, vznikajú samostatné trhy orientované na neheterosexuálne- ho diváka. V uSA vzniká kvantum nezávislých filmov o mladých ľuďoch a rodinách, ktoré sú konfron- tované s homosexualitou. keď sa s nimi stretneme v rámci programovania ffi, pracovne ich odkla- dáme do škatuľky edukatívne filmy a, pravdu- povediac, až na výnimky sa im snažíme vyhýbať. Väčšinou ide o rodinné filmy či melodrámy, ktoré sa snažia vysvetľovať, že byť teplý neprekáža. S queer kultúrou nemajú veľa spoločného. musí byť aj sám herec vo filme homosexuál? resp. sú známi aj heterosexuálni queer herci? zIta: Johnny depp, Jake gyllenhaal, benicio del Toro, Heath Ledger, Sean penn… Akú majú títo herci sexuálnu orientáciu? pravdupovediac, je mi to jedno, svoje teplé postavy zvládli bravúrne. ako sa na queer produkciu pozerajú v liberál- nom svete? zIta: Ako na autentickú súčasť nezávislej kinematografie. dá sa k téme „láska rovnakého pohlavia“ ešte vôbec povedať niečo nové? roman: Asi najpodstatnejšie na tom je neriešiť pohlavie toho, kto ma sexuálne alebo citovo priťahuje. Veď je to vlastne jedno. Mali by sme sa naučiť neuvažovať v kategóriách, že som muž a muž sa má správať takto. Treba nabrať silu byť sám sebou a napĺňať svoje autentické potreby. opýtam sa teraz veľmi laicky: je nejaký rozdiel medzi filmami o lesbičkách a filmami o gejoch? je medzi nimi rozdiel? zIta: Možno to bude znieť absurdne, ale neobľubujem kategórie gejský a lesbický film. Respektíve nemám v obľube filmy, ktoré tieto pomyselné kategórie štandardne reprezentujú, pretože si zákonite predstavím ľahšie romantické komédie, ktoré vznikli, aby cielene zabávali LgbT publikum. Rozdiely medzi filmami sú v tom, či vás zaujmú alebo nezaujmú. Je jedno, či sú s gej-, lesbickým, trans- alebo heteromotívom. prečo sa o queer filmoch nehovorí? keď nakrú- tili nového harryho pottera, tak sme sa tu išli zblázniť a pritom je v tomto svete viac gejov ako čarodejníkov... zIta: Myslím, že by sme nemali porovnávať hrušky s jahodami… Harry potter je sága pre celé rodiny, od najmenších po najväčších a nie je len o čarodejníkoch. A ak sa nemýlim, sú tam náznaky gej motívov… môžete prezradiť, čo pripravujete na budúci ročník festivalu? zIta: konsolidáciu štábu, financií, programu, ozveny festivalu v regiónoch začiatkom roka 2012 a novučičký antidiskriminačný spot s pani patrón- kou festivalu zuzanou kronerovou. www.ffI.sk tak! je úplne jedno, akého po- hlavia sú dvaja / traja / štyria... ľudia, ktorí sa ľúbia! hlavne, že dane platia zvlášť! víťazný film ffi 2011 – tajomstvá – ha sodot

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Pg 80 TegAN ANd SARA JedNOVAJečNé dVOJIčky pOcHádzAJúce z kANAdy MOHLO by SA zdAť, Že budú RObIť VšeTkO SpOLu, NO OpAk Je pRAVdOu, bAby SA TOTIŽ NIeLeNŽe ROVNAkO NeObLIekAJú, ALe kAŽdá z NIcH býVA NA OpAčNOM kONcI kRAJINy, dOkONcA AJ pIeSNe TVORí kAŽdá OSObITNe family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNemusic text katarína drápalová

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Jednovaječné dvojičky pochádzajú z kanady a radia sa k tomu lepšiemu, čo hudobné rodinné zoskupenia ponú- kajú. Okrem iného sú obidve lesbičky, ale nemajú rady, keď ich orientáciu riešia médiá viac ako ich hudbu, tak to na ne ani my nepovieme.☺ pre zvuk kapely je typická akustická gitara, basgitara, bubny, elektrické gitary a klavír. Nehrajú žiadne zložité akordy a ich kontrastný dvojspev znie napriek hlasovej odlišnosti báb harmonicky. piesne sú príjemné, chytľavé a ľahko počúvateľné. presne tak znie moderné sesterské duo. Svoj hudobný talent začali Tegan a Sara, ako býva dobrým zvykom u všetkých umelcov, predvádzať už na strednej škole, keď s gitarami a klavírom nahrali v školskom nahrávacom štúdiu svoje prvé plunkové demo albumy. uvedomili si, že bez bubnov nemajú veľkú šancu preraziť, tak našli a vystriedali zopár bubeníkov a prvý prienik na hu- dobnú scénu prišiel v roku 1998. Vtedy sa dievčatá zúčastnili v calgary na lokálnej hudobnej súťaži garage warz – súboj skupín. Tú s prehľadom vyhrali, keď získali najväčší počet bodov v histórii celej calgary´s garage warz. V súťaži však ešte vystupovali ako „Sara and Tegan“, keď ich pod takýmto menom prihlásila ich mama. Tá ich po celý čas sprevádzala, keďže sa súťaž uskutočnila v bare, do ktorého by vtedy len 17-ročné dvojčatá bez sprievodu dospelej osoby nevpustili. čoskoro začali nahrávať ďalšie demá a získavať stále viac fanúšikov. pred vydaním prvého albumu under feet Like Ours (1999) zmenili svoj názov na Tegan and Sara, lebo „keď sme hovorili Sara a Tegan, nefungovalo to. Naše mená splývali a takto to bolo jednoduchšie.“ či už Sara and Tegan alebo Tegan and Sara, debutový album, hudobne pripomínajúci mladú rebelujúcu Alanis Morissette, sa uchytil a kritici okrem hudby ohodnotili pozi- tívne aj texty ako „inteligentné a zároveň mladícky naivné.“ O rok neskôr vydali album This business of Art (2000). Najúspešnejšou piesňou albumu sa stala aj vďaka filmu Sweet September pieseň „My Number“, v ktorej dokonale vyniká sesterský dvojhlas – na jednej strane nízky chrapľavý, na druhej vysoký jemný. Mimochodom, čo sa týka rôznych soundtrackov, piesne Tegan and Sara sa často využívajú v te- levíznych seriáloch (napr. grey´s Anatomy), vďaka ktorým sa ich hudba dostáva k širšiemu okruhu poslucháčov. Album If It was you (2002) ťažko priradiť k jednému hudobnému štýlu, keďže každá pieseň je iná. Tegan and Sara sa vrátili k svojim akustickým začiatkom „Not Tonight“, pop punkovému obdobiu „Time Running“, ale nájdu sa tam aj čisto popové piesne ako napr. „Monday, Monday, Monday“. Mohlo by sa zdať, že jednovaječné dvojičky budú robiť všetko spolu, no opak je pravdou. baby sa totiž nielenže rovnako neobliekajú, ale každá z nich býva na opačnom konci krajiny. dokonca aj piesne tvorí každá osobitne: „Aj keby sme bývali v rovnakom meste, robili by sme to takto. Ja by som napálila cd s novými piesňami, priniesla, povedala niečo v tom zmysle, tu je nový materiál a Sara by povedala niečo ako, cool, spravili by sme demo nahrávky a všetky tie veci okolo.“ Výnimkou nie je ani album So Jealous (2004), ktorý pripravovali každá samostatne a opäť sa hudobne posunuli do ďalších žánrov. V rovnomennej skladbe „So Jealous“ sú cítiť náznaky experimentovania s elektronickou hudbou. Skladba „walking with A ghost“ je tradičná gitarovka, ktorá sa dokonca zapáčila samotným The white Stripes, ktorí ju vo vlastnej úprave zaradili na vlastné ep. V roku 2007 vychádza The con, zatiaľ asi najosobnejší album, čo sa textov týka, keďže sa Tegan v tom čase rozpa- dol dlhodobý vzťah a Sara mala tiež isté problémy so svojou priateľkou. klavírna „back in your Head“, ktorú neskôr sprznil dj Tiesto, je najlepšou skladbou albumu. Album Sainthood (2009) pomenovaný podľa piesne Leonarda cohena je zatiaľ posledným oficiálnym albumom skupiny. Je odlišný predovšetkým v tom, že sestry prvý raz pracovali na tvorbe piesní spoločne a zároveň svoj zvuk asi definitívne presunuli do indie pop/rockovej roviny. Tematic- ky je album v podstate „ o láske… o posadnutí romantickým ideálom“. Najviac zaujme rocková „Hell“, poppunková „Nortshore“, popová „Alligator“. Napriek klišéovitej téme je textové i hudobné spracovanie v prípade Tegan and Sara veľmi počúvateľné. Majú osobnosť, talent a schopnosť dať to všetko dohro- mady. Texty nie sú zložité, no fungujú, pretože sú reálne. Sú to trochu náladové, trochu skromné, cynické, občas aj romantické. Tegan & Sara tak dávajú všetkým T.A.T.u, Twiins a im podobným lekciu z originality, aj návod na to, ako má (hudobne) lesbicko-dvojičkovské duo vyzerať. www.teganandsara.com naprIek klIšéovItej téme je textové aj hudobné spracovanIe v prípade tegan and sara veľmI počúvateľné okrem iného sú obidve lesbičky, ale nemajú rady, keď ich orientáciu riešia médiá viac ako ich hudbu, tak to na ne ani my nepovieme.☺

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

šIfóNOVé šATy S VLečkOu zlatIca hujbertová, páNSky SVeTeR h&m, kOŽušINOVá VeSTA promod pANčušky A TOpáNky h&m, OpASOk promod, čeLeNkA soňa šeboková Pg 82 pHOTOgRApHy andrea zvadová www.ANdReAzVAdOVA.cOM STyLINg, MAke up & HAIR STyLe barbora yurkovIc MOdeL kamIla exIT MOdeL MANAgeMeNT NA kONcI LeSA exkLuzíVNe pRe INSpIRe family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNemusic text dominika svetíková foto andrea zvadová

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

So skupinou billy barman sme sa stretli tesne po tom, ako dopózovali pre našu fotostory. ďuro a Jožko a krásna modelka. Nás zaujímalo, čo majú nové, kam sa posúvajú a ako sa im fotilo. určite ste už nejeden raz stáli pred objektívom fotoaparátu, ale zažili ste už podobné fotenie? s modelkou, stajlistkou a tímom, ktorý sa o vás staral? aké máte pocity? jp: podobné veľké fotenie bolo nebolo naše prvé. V mi- nulosti nás fotil Rudko benček. Vtip je v tom, že tam bola prítomná aj kamila, modelka, ktorá s nami fotila aj teraz, ale v úlohe stajlistky, dokonca jednu fotku spravila ona sama. Stále je jedna z mojich najobľúbenejších. Toto posledné nedeľňajšie fotenie s fotografkou Andrejkou zvadovou bolo pre mňa zážitkom, naozaj som si to užil! Vidno, že v minu- losti na ňu s veľkou pravdepodobnosťou dosť často mierili foťákom. Vie sa vcítiť do vašej úlohy. fakt ma bavilo sledovať ju pri práci. Je to naozaj krásna žena.☺ jv: Vtedy sa fotilo v indoore a viac sa tam pilo. Teraz sme riadne vymrzli, ale aspoň sme strávili deň v prírode na čerstvom vzduchu. Inak všetci ľudia v tíme boli skvelí! počula som nejaké šumy o novom klipe. povedz niečo viac. jp: klip sme nakrúcali na troch miestach. Jedným z nich bol náš koncert v Trenčíne, ďalším nahrávacie štúdio Lavasound a posledný materiál do klipu vznikol v lese v Malackách, odkiaľ môžete vidieť aj fotky. celé to má na starosti Maťa Slováková, ktorá nás už dva týždne tíško prenasleduje s tým mega objektívom a ja verím, že to bude skvelý live-docu- ment-klip k nášmu novému singlu. jv: V poslednom období všade za nami niekto chodil s kame- rou. Sám som zvedavý na výsledok! ako vnímajú barmani módu? jp: Ako neoddeliteľnú súčasť našich životov.☺ Hrali sme napr. na módnej prehliadke Lenky Sršňovej a bola to pecka! kto u vás píše texty a kde hľadá inšpirácie? jp: podľa toho, kto napíše skladbu, ale vo finále to robíme my dvaja spolu. Text nového singlu je inšpirovaný ranným splynutím s riekou dunaj. Voda bola fakt studená.☺ jv: čo sa týka textov pre barmana, ja osobne si všetko vy- mýšľam, nič nie je realita. celý koncept kapely bol spočiatku mystifikácia. vrátim sa k foteniu. modelka na mňa pôsobila na fotkách ako múza. veľa hudobníkov má svoje múzy. ako je to u vás? do akej miery ovplyvňujú ženy vašu hudbu? jp: Žena bola, je a vždy bude obrovskou inšpiráciou.  jv: Vo svojich starších textoch som občas reflektoval nejaké neopätované lásky a sklamania, ale dnes už o tom nepíšem. Asi preto, že mám už osem rokov tú istú priateľku. čo majú nové bIlly barman, kam sa posúvajú a ako sa Im fotIlo billy barman

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

vymanili ste sa už zo statusu „under- ground“ ? môžeme vás počuť aj inde ako na rádiu fm? jv: Neviem, či sme niekedy taký status mali. Je fakt, že mainstreamové rádiá nás nehrajú, ale to je na dlhú debatu. Na druhej strane sa naše videoklipy vysielajú na hudobnej stanici Musiq1, čo rozhodne nebude undergroundová stanica. My sa radíme skôr ku kapelám ako ppe alebo para. váš album noční jazdci   je už pár piat- kov vonku. skúste zbilancovať jv: podľa mňa sa celkom pekne predáva, keď vezmeme do úvahy, že cédečká si už takmer nikto nekupuje a že sme „underground“. druhý album. aký bude? rozdiel medzi prvým a druhým. Jp: dúfam že vznikne za jedno krátke ob- dobie, na rozdiel od jeho predchodcu.☺ jp: To nevieme, keďže sme na ňom len začali pracovať. Ale povedzme, že bude vychádzať viac z reality, budeme menej mystifikovať. Možno. a čo raperi? budete s nimi spolupraco- vať? ako para napríklad, alebo talkshow, ktorí boli nedávno na turné so zverinom a vecom? jp: V minulosti sme spolupracovali s Tomášom Hafnerom a dopadlo to veľmi dobre, určite sa tomu brániť nebudeme ani v budúcnosti, ale ponecháme to opäť na náhodu, kedy a pri akom tracku sa stretneme. práve spontánnosť a absolútna nepripravenosť robia spoluprácu s týmto človekom zaujímavou a originálnou. skupina. aké máte vzťahy a prečo ste fotili len vy dvaja? jp: V kapele sa stala jedna nemilá perso- nálna zmena, preto takto vo dvojici, ale ak bude zas všetko v poriadku, spravíme veeeeľkú kapelovo-rodinnú foto.☺ a vieš si predstaviť päť chlapov a jedno krehké dievča v lese? jv: dohodli sme sa v kapele, že fotiť pôjdu len dvaja a ja s Jurajom sme potiahli najdlhšie zápalky… Vzťahy v kapele sú podľa mňa vynikajúce, napriek tomu, že nás opúšťa bubeník, čo nás naozaj mrzí. ja sa vIdím ako tato s rodInou na chalupe nIekde na strednom slovensku, čIstíme hríby alebo rúbeme drevo family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNemusic text dominika svetíková foto andrea zvadová

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

kde sa vidíte o desať rokov? jp: Na bare.☺ jv: Ja sa vidím ako tato s rodinou na chalupe nie- kde na strednom Slovensku, čistíme hríby alebo rúbeme drevo alebo niečo podobné. Na rock and roll už budem len s úsmevom spomínať. čo by ste robili, keby ste neboli hudobníci? v čom ste ešte dobrí? jp: Ja som študoval osem dlhých rokov architektú- ru. Síce som ju nedokončil, ale aj napriek tomu by som sa musel uberať touto tŕnistou cestou. ako vyzerá váš deň/noc na turné? jp: Vyzerá to tak, že deň nie je, namiesto toho je to jedna dlhá noc, pre mňa ideálny stav.☺ jv: deň sa prespí a precestuje, celkom nuda. Väčšina ľudí má opicu, celé zle. potom je zvuková skúška, kde sa nabudíme na večerný koncert. koncert je skvelým štartom večera a potom si to už asi viete predstaviť… otázka na ďura. grape festival. ako dopadol druhý ročník a nad kým uvažuješ v budúcom roku? jp: festival grape dopadol NA JedNOTku!!! Aj keď veľmi dobre vieme, kde máme slabé mies- tečká, ohlasy boli veľmi dobré, príjemne sa nám to všetko čítalo, ďakujeme ešte raz. Nuž mená na ročník 2012 nemôžem ešte prezradiť, ale sľubujem, že odhalenie prvých mien príde už čoskoro. čomu sa venujete vo voľnom čase jp: športujeme! jv: kapele? posledná kniha, ktorú ste čítali? jp: plán odprevádzania – Jana beňová jv: Salman Rushdie – deti polnoci jožko, tebe sa onedlho narodí potomok. bude hudobník po otcovi? Možno! Ak mu to mama dovolí… čo pochybujem. ďakujem za rozhovor. je niečo, čo by ste ešte chceli dať do sveta? jv: ešte by sme chceli dať von pár piesní. Ale to až na budúci rok… www.bIllybarman.sk MOdRý kOŽucH zlatIca hujbertová, kOŽušINOVá VeSTA promod skupina billy barman, ktorá má za sebou hektický rok, sa rozhodne nemôže sťažovať, že by jej snaženie neprinášalo ovocie. v decembri roku 2010 kapela vydala svoj debutový album noční jazdci. vo februári si prevzala cenu radio_head award za album roka podľa hlasovania poslucháčov rádia fm. barmani majú za sebou najvyťaženejšie koncertné leto vo svojej relatívne krátkej dva a pol ročnej histórii. napriek tomu sa hneď po lete pustili do práce na nových pesničkách a výsledok budeme môcť už čoskoro počuť. nový singel strmá voda sa objaví v éteri rádia fm už o pár dní. naraz so singlom skupina zverejní aj videoklip k tejto pesničke, ktorá na prvé počutie neznie vôbec ako letný rádiový hit. Pg 85

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Letné festivaly sú momentálne hudbou budúcnosti a nám okrem ‚kluboviek‘ nezostáva nič iné, ako spomínať na to, čo sme pred pár mesiacmi zažili na festivaloch. po pestrom lete sme sezónu úspešne za- vŕšili na festivale uprising na zlatých pieskoch. počas štyroch rokov existencie sa uprising Reggae festival dostal medzi Top 40 európskych festivalov (podľa serveru gigero.com) a predstavuje ‚mekku‘ reggae a urban music v strednej európe. Okrem domáceho publika rastie jeho popularita aj vo všetkých okoli- tých krajinách a tak medzi návštevníkmi často počuť maďarčinu, poľštinu, češtinu, angličtinu a nemčinu. chodia ku nám nielen pre krásne ženy a urastených mužov, ale aj na vždy pestrý a atraktívny festivalový program. Atmosféra bola aj tentoraz jedinečná, ka- pely opäť dych vyrážajúce a ľudia si užívali karibské vibrácie, akoby sme ani neboli na Slovensku. Aj napriek tohtoročným rozmarom počasia, ktoré po- trápili ľudí na festivale, sa tento ročník s rekordnou účasťou fanúšikov radí medzi tie najlepšie. Headline- rom prvého dňa, ktorý prebehol aj napriek extrémne vysokým horúčavám bezproblémovo, bol určite pre mnohých gentleman & The evolution. Nezaostá- vali však ani foreign beggars, lutan fyah, perfect giddimani, congo natty či lady chann a slovenskí Vec, zverina, Hafner & beyuz, AMO & band, Hugo čáves Orchestra či Medial banana. druhý deň festival ukončili vystúpenia looptroop rockers, capleton & david house crew, general levy, daddy freddy a katchafire. Areál žil aj workshopmi, exhibíciami a najmä skvelou náladou a nezameni- teľnou pohodovou atmosférou. festivalový tím cez zimu nespí a ihneď po skončení letného uprisingu začína pracovať na jeho ďalšej časti, ako aj na pokračovaní jeho zimnej edície s názvom uprising winter edition. Tá sa začiatkom decembra uskutoční po druhý raz a prinesie headlinera prvej triedy. do svojho programu uprising zapisuje jamajského kráľa dancehallu menom beenie man. Rodený entertainer, ktorý svoj prvý trek nahral už ako 8-ročný a na konte má spoluprácu s menami ako wyclef Jean, Akon, Ja- net Jackson, Lil´ kim, busta Rhymes, Sean paul… do zimného programu sa vošiel aj reggae hitmaker ziggi Recado, ktorý vystúpil na prvom ročníku letného uprisingu a okamžite si získal srdcia všetkých žien. Tento rok nastal čas na jeho návrat. druhé pokračovanie zimného festivalu sa po minuloročnom vypredanom a veľmi úspešnom štarte premiestnilo do väčších priestorov. uprising winter edition sa presúva do nádhernej zrekonštruovanej cvernovky, zvanej tiež Ružový hrad. Milovníci festi- valovej atmosféry a karibských rytmov nemusia teda čakať až do leta. Okrem spomínanej zimnej edície totiž uprising chystá aj zatiaľ nepublikované jarné prekvapenie. O tom sa určite čoskoro dozvieme viac. dôležité je, že nás na budúce leto čaká už piaty ročník festivalu uprising, ktorý bude nielen oslavou malého jubilea, ale opäť plný skvelých interpretov a tip-top rozlúčkou s letom a prázdninami. peace and One Love! www.uprIsIng.sk upRISINg wINTeR edITION zIMNá edícIA ReggAe feSTIVALu ATMOSféRA, záŽITky A pOzITíVNe VIbRácIe peAce ANd ONe LOVe! beenie man – headliner zimného uprising winter edition family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNemusic

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

jasná páka, že na grejpe sa všetci vidíme! budeme o ňom písať, čítať a vyhrávať lístky! už tretí rok si krúžkujeme druhý augustový víkend! grape festival si už v budúcom roku hudobná verejnosť asi nezaškatuľkuje ako nováčika na našej festivalovej scéne, pri- pravuje sa už totiž jeho tretie pokračova- nie. Termín ostáva rovnaký, čiže v druhý augustový víkend (10. – 11. 8.) sa všetko opäť odohrá na piešťanskom letisku. čo a ako bude vyzerať, prípadne sa meniť? „Nejaké zásadné zmeny asi nenastanú, určite si dáme záležať na vyššom komforte pre návštevníkov, počet pódií pravdepodobne ponecháme, ale ich rozmiestnenie a aj samotný areál možno opäť trošku upravíme. pripravili sme aj rôzne novinky, čo sa týka aktivít pre návštevníkov, musíme to však všetko ešte domyslieť, aby to malo svoj význam. Máme aj zopár nápadov, ktoré budeme chcieť v budúcom roku zrealizovať a vy- tvoriť na festivale osobitú atmosféru, čo sa nám už trošku začalo na druhom ročníku dariť,“ hovorí jeden z organizátorov Janči Trstenský. festival navštívilo v minulom roku skoro 9-tisíc ľudí, určite zvedavých najmä na kapely, ktoré by sa mohli aj v budúcom roku v lete objaviť na Slovensku. „booking sme rozbehli už koncom augusta, sami sme zvedaví, čo sa nám v budúcom roku podarí priniesť, fanúšikovia sa budú môcť určite tešiť na 7 – 8 zahraničných mien, tak ako v tomto roku“ dodáva Janči. predpredaj vstupeniek sa začal v priebehu novembra, ceny vstupeniek sa budú postupne zvyšovať podľa určených dátumov, úvodná suma za dvojdňovú permanentku je príjemných 25 €. pripra- vená je aj nová festivalová web stránka s novým dizajnom a vylepšeniami, aby ste mali lepší prístup k informáciám. grejp už skrátka dýcha letom. www.grapefestIval.sk pRípRAVy NA TReTí ROčNík gRApe feSTIVALu Sú V pLNOM pRúde samI sme zvedaví, čo sa nám podarí magazine with a difference Pg 87 musicvydanie #04/2011 foto martina štibravá

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Rodina, ktorej len vymenovanie členov by stačilo na samostatný článok, ale nech. dan a barbara-Ann kelly žili nekonzumným spôsobom života a keďže nemali žiadny televízor, zabávali sa po večeroch inak. z tejto zábavy vzišli deti caroline, paul, kathy, John, patricia, Jimmy, Joey, barby, paddy, Maite a Angelo. (Ak by ste nevedeli rozlíšiť jednotlivých členov, skúste sa orientovať podľa vlasov – niečo také by mohol povedať jelenček.) kelly family spievali dlhý čas na uliciach, nosili farebné habity a žili zo svojej lásky. Otec dan, ktorého si vďaka jeho imidžu často plietli s Otcom fourasom, sa však jedného dňa rozhodol, že je načase, aby rodina konečne prerazila a aj niečo zarobila. A tak odišli do Nemecka. Veď kde inde ako v Nemecku by sa mohli stať najväčšími hviezdami 90. rokov? A prekvapivo to práve v Nemecku vyšlo. dovtedy len mnohopočetná nepracujúca rodina predala v roku 1994 v tejto krajine vyše 3,5 milióna cédečiek a pieseň „An Angel“ sa v nemeckej hitparáde udržala celý rok. Samozrejme, že sa kelly family infiltrovali aj na Slovensko a do čiech, kde majú dodnes silnú základňu (viď rubriku Vy nám – my vám). V tej dobe sa u nás aj vo svete zvýšila konzumácia drog, keďže každý chcel žiť v farebnom svete plnom lásky ako kelly family. dokonca si z ich spôsobu života zobralo príklad mnoho slovenských rodín, len s tým rozdielom, že tieto rodiny nikdy nespievali. u kelly family bolo od začiatku ťažké rozpoznať, kto z nich je chlap a kto žena, a tak fanúšikovia a fanúšičky pre- chádzali testom svojej sexuálnej orientácie, keď sa zamilovali do vtedy 12-ročného Angela a roztomilej dievčinky paddy. kelly family spievali o láske, mieri, dobrote, no nevyhý- bali sa ani kontroverzným témam ako prvý sex „first Time“, stretnutie s mimozemšťanmi „I fell in Love with an Alien“, psychické problémy sestry barby „She´s crazy“, či Angelove problémy so sexuálnou identitou „I will be your bride“. Okrem veľkých hál hrávali aj v menších priestoroch ako napríklad v kostoloch, kde spievali modlitby za lepší život na zemi. Návštevníci týchto koncertov sa skôr modlili za to, aby boh dal kellyovcom mydlo. Tí fanatickejší fanúšikovia však prevzali aj tieto ich zvyky. Vtedy ešte nikto netušil, že sláva si vyberie krutú daň. kočovníci, používajúci na prepravu kone a alegorické vozy, nosiaci zdedené oblečenie po svojich predkoch (vraj až z 18. storočia) sa rýchlo adaptovali do krutého konzumného sveta a to bol začiatok ich konca. drobnosti ako používanie auta, platenie peniazmi, používanie šampónov spustili obrovskú lavínu nešťastia. Všetko sa začalo tým, že Angelovi sa prestalo dariť v speve. Mutácia a následné zhrubnutie hlasu mali za násle- THe keLLy fAMILy keď SA uŽ SpOMíNA ROdINA, NeMOŽNO V TOMTO číSLe ObíSť HudObNícku ROdINu, kTORá V 90. ROkOcH VNIeSLA dO ŽIVOTA kOMuNIzMOM OTupeNýcH VýcHOdNýcH kRAJíN SVeTLO, fARby A SLNkO V dušI rodIna, ktorá je legendou medzI hudobnýmI legendamI rodInných klanov našli sme mrte fotiek Kelly family, ale keďže nechceme rozpútať vlnu šialenstva ako sa to darilo kedysi „bravíčku“, tak ponúkame oficiálny vizuál tejto láskyplnej rodinky. radšej… obal cd over The hump family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNemusic text katarína drápalová Pg 88

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

dok to, že Angelo svoj hit „An Angel“ už nikdy nezaspieval. A tak sa zničený a frustrovaný začal prejedať vo fastfoodoch a zmenil sa z malého rozkošného dievčatka na veľkého bravčeka. O svojom krutom boji neskôr napísal pieseň „I can´t help Myself“. To, že Angelo začal mutovať, mu rodina ešte odpustila, ale to, čo urobil Jimmy, bolo už príliš aj pre inak láskyplných členov kelly family. Jimmy prežívajúci nešťastnú lásku („Nanana“) objavil raz v hoteli strihač vlasov a peroxid. áno, všetci fanúšikovia si dodnes pamätajú tú obrovskú tragédiu. psychicky nevyrovnaný Jimmy vzal strojček do ruky a urobil to! Ostrihal a odfarbil si svoje dlhé kučeravé vlasy. Vtedy zasadla rodinná rada a rozhodli sa, že podobnému incidentu musia v budúcnosti zabrániť. Ako prívrženci Aštara šerana označili strihač vlasov za čip, ktorý im vymyje mozgy, podobne ako Jimmymu. preto sa rozhodli, že strihač vlasov sa do ich blízkosti už nikdy nemôže dostať. Túto požiadavku prízvukoval ich manažment organizáto- rom pri každom koncerte. Jimmyho samozrejme neminul trest a rodina ho preradila k zboristkám Maite, barby, patricii a kathy, ktoré sa v duchu silného patriarchátu museli odjakživa držať v úzadí. Jimmymu však vlasy z nepocho- piteľných dôvodov už nikdy nedorástli, a tak sa už ani on do prednej časti pódia nikdy nedostal. Napriek veľkému úsiliu sa úpadok rodiny už nedal zastaviť. barby – diev- ča s neprítomným pohľadom, ktoré si o sebe dlhé roky myslelo, že je víla – sa rozhodlo, že z kapely odíde a bude žiť v lese pri jazere. Angelo sa zrútil, keď zistil že cover jeho piesne „I can´t help Myself“ je lepší než pôvodná verzia (hľadaj Marek Vašut: kelly family) a zlá karma dostihla aj najvýraznejšiu osobnosť rodiny – paddyho. Jedného dňa mu hlasy v hlave našepkali, že musí urobiť niečo veľké. V nestráženej chvíli preto ušiel k služobníkovi pekelnému, ktorý mu ostrihal vlasy. krátko na to paddy bez vysvetlenia odišiel do klášto- ra, kde žije dodnes. Našťastie chlapec stále spieva, len namiesto autogramov rozdáva fanúšikom ružence, modlitebné texty a sväté obrázky. Rodinu to však zlomilo a v pôvodnom zložení už nevystupuje. fanúšikovia sa však nevzdávajú a organizujú akciu za opätovné spojenie kelly family, a tak je možné, že jedného dňa všetci členovia kellyband spo- ločne vystúpia na jednom veľkom pódiu. Všetci dúfame, že sa toho dožijeme. vy nám – my vám chtěla bych se zeptat, jestli paddy z kelly family je kluk nebo holka. Martina, 16 Netušíme… milý/á Inspire, chcela by som vás poprosiť, keby ste mi poslali adresu kelly family domov do obálky, ktorú som vám poslala - aj mama ma o ňu popro- sila. nebojte sa, nikto sa to odo mňa nedozvie. Silvia, 14 Milá Silvia, bohužiaľ, šéfredaktorka Veronika je veľká fanúšička kf a odmieta komukoľvek túto adresu prezradiť. Ani my ju nepoznáme, keďže s paddym a Angelom komunikuje výhradne ona. milá redakce, jsem šílená fanynka kelly family a hrozně moc miluju paddyho. s mojí kamarádkou chceme jít na jejich koncert. chtěla bych se zeptat, jestli se lze prostřednictvím fanclubu s paddym seznámit. hrozně ho totiž miluju. už jsem kvůli němu snědla i nějaké prášky. vím, že ho miluje spousta holek, ale já si život bez něj nedokážu představit. Zuzana, 15 Tak to si choď dať rýchlo ďalšie lieky, lebo máme pre teba zlú správu… kelly family sa rozpadli. mám sny, že jednou si paddyho vezmu a naše děti bude opatrovat strejda angelo, ať se budeme bavit po večírcích nebo se spolu milovat!!! ale bohu- žel jsou to jen sny a já vím, že paddyho uvidím tak akorát na koncertě. Jan, 17 áno, aj my mávame často tieto sny. najlepší časopis na svete, Inspire! som veľkou fanúšičkou kelly family. trá- pia ma dve nezodpovedané otázky. dopočula som sa, že paddy má na tvári plastickú operáciu. chcela som sa spýtať, či je to pravda a ak je, tak prečo? kamarát mi nedávno povedal, že na bravo tv dávali ukážku, ako sa paddy bozkával s chlapcom. je paddy homosexuál? Andrea, 14 áno, má plastiku, a nielen on, dôvody však nie sú známe. Neoficiálne zdroje však tvrdia, že plastiku tváre absolvoval spolu s ostatnými členmi rodiny potom čo si prečítali tento vtip: „čo to je, keď je to: hnusný, hnusný, hnusná, hnusný, hnusný, hnusná, hnusná, hnusný, hnusná, hnusný, hnusný? Od- poveď: kelly family.“ či je homosexuál, to sa musíš opýtať mníchov z jeho kláštora, ale vraj, keď tam vstupoval, išiel zadným vchodom. moje nej nej nej redakce! hrozně miluju paddyho z kelly family. chtěla bych s ním začít chodit a potom si ho vzít a mít s ním nekonečně mnoho rozkošných dětiček. a proto bych vás chtěla poprosit, jako svůj nejoblíbe- nější časopis, až za nimi někdy pojedete, abyste mi napsali na níže uvedenou adresu a vzali mě sebou. abych mu mohla vyznat své city. je mi jasný, že paddyho miluje víc holek, ale jedině já mám u něho šanci a tím jsem si jista na 100%. Nikola, 15 – už brzy Kelly Odpovedajú fanúšičky: bohužel se ti tvůj sen asi, Nikolko, nesplní. My máme výhodu, protože bydlíme v Německu v kolíně. Tento dopis za nás píše sestřenice, ke které jezdíme o prázdninách a ona nám přečetla tvůj dopis. Jsi praštěná a nafoukaná holka, která si o sobě myslí, že je nejlepší. Jediné řešení by bylo, kdyby jsi se odstěhovala do kolína. Hodně štěstí. p. S.: paddy umí nádherně líbat. Anna, Sigrid, Stevu a sestřenka Monika milí Inspire! hrozně miluju angela a paddyho z kelly family a vím, že moje láska k nim je bezmocná. vždy, když se podívám na jejich plakát nebo když poslouchám jejich kazetu, tak mi vytrysknou slzy. co mám dělat? uvažuji o tom, že se zabiju, protože bez nich nemůžu žít. už mi ani nejde učení, jak na ně pořád myslím. pomozte mi, prosím, vím, že nejsem sám. Petr, 13 Milý peter, asi si v tom sám… ahoj Inspire, posielam vám obrázok do súťaže „vyhraj s kelly family“. názov obrázka: angelo zozadu. Katka, 18 opýtalI sme sa slovenských hudobných legIend, čo vy a kelly famIly? peter a júlia hečkovci (Súrodenecká autorsko-interpretačná dvojica. Jedna z legiend československej / českej a slovenskej / populárnej hudby) keď sme prvýkrát videli kelly family, bolo nám jasné, že si zakladajú na rovnakom imidži ako my. Oslovili sme ich preto na spoluprácu, ale odmietli. Ako dôvod uviedli, že naše vlasy až mnohokrát prešli trvalou onduláciou, po- užívame príliš veľa mejkapu a že členovia ich rodiny nehovoria po taliansky. timkovci (No Name) kelly family? Nepoznáme… My sme predsa najslávnejšia rodinná kapela, nie? matyinkovci (Maduar – The Legend of Czech and Slovak Dance Music kelly family poznáme. chodili na naše koncerty, keď ešte neboli slávni a domáhali sa spolupráce s nami. bohužiaľ, robili odlišný štýl hudby ako my, takže spoločný projekt neprichádzal do úvahy. Sme však radi, že sa im podarilo preraziť, i keď ich sláva nikdy nedosiahla rozmery tej našej. Nám sa teraz veľmi dobre darí, vydali sme nový singel, ktorý zaujal všetky zahraničné stanice vrátane tých amerických. Spolupracujeme s najväčšími svetovými producentmi, v rámci club tour pôjdeme konečne do pr… (časopis Inspire sa ospravedlňuje za neuverejnenie celého príspevku, ale členovia skupiny Maduar sa príliš rozhovorili o svojej úspešnej kariére a odbočili od témy.) p. s. 1: autorka vyhlasuje, že pri písaní textu neužila žiadne drogy, nevypila ani kvapku alkoholu, duševne je úplne v poriadku a má rada fikciu. p. s. 2: otázky sú od skutočných fanyniek. počas „kellymánie“ (niekedy v rokoch 1995/1996) ich šialené fanúšičky posielali do časopisu poplife. I keď človek nikdy nevie.☺

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Jonatán pastirčák aka pjoni je hudobník a iskra nádeje lepšej slovenskej hudobnej budúcnosti. Je mladý, talentovaný, svieži a rád hladá nové cesty. Jeho skorý záujem o umenie a hudbu sa odvíja hlavne od prostredia v ktorom vyrastal, jeho otec je spisovateľ a kazateľ, už od začiatku bol moti- vovaný o veciach premýšlať a vytvárať si svoj vlastný názor. pjoni robí dobrú poctivú elektroniku, beatuje i mixuje, hrá na cello. pjoni tvorí dvojicu s Ink Midgetom a hrávajú koncerty po kluboch, festivaloch a to prevažne na Slovensku a v čechách. Ale radšej raz počuť ako o ňom stokrát čítať! aká je tvoja hudba? obsahuje symboly, odkazy, reflektuje tvoje okolie či tvoje vnútro? To je zložité. Mám celkom široké spektrum tvorby, nedržím sa jedného štýlu, nechcem sa v ňom zamotať. posledná pesnička, ktorú som spravil, je v postate hip-hop. Taký divný, ale je to hip-hop. keď hrám sólové koncerty, sú skôr ambientne. V novembri idem vydávať album. Je tam menej beatov, je to meditatívnejšie, ponuré, melancholické. To, čo hráme s Adamom (Ink Midgetom), je viac tanečná hudba. dotváram tam sample, spievam vokály a rapujem. Nesie sa to v duchu techna a hip-hopu. ten album budeš robiť sám, či s niekým? Album robím sám, s tým, že jeden text písala kamarátka Lenka bednárová. Jednu pesničku som robil so sesternicou Johankou belišovou a to je asi tak všetko. už máš aj názov? Album sa bude volať cloud, no Raisins. Niečo v zmysle: obláčik bez hrozienok. V živote nám stále niečo podstatné chýba. Je to hľadanie. Tak trochu bezvýsledné a beznádejné. možno klasická otázka, ale kto ťa ovplyvnil v tvojej tvorbe? môže to byť pokojne aj neživý predmet.. Neviem, to je ťažké, pretože mňa ovplyvnilo strašne veľa vecí. Všetko, čo sa mi v živote stalo. Výrazne ma ovplyvňuje Adam. Vymieňame si názory a sme ku sebe veľmi tvrdo kritickí, takmer vo všetkom. Naozaj si tvrdo hovoríme to, ako veci vidíme. To je jedna z vecí, ktorá ma núti na sebe pracovať, ísť ďalej a nestagnovať. Aj veci, ktoré tvorí, sú pre mňa silnou inšpiráciou. A čo sa hudby týka, je toho strašne veľa. Napríklad pJ Harvey, Aphex Twin, The Residents… Tvorba zvuku a kompozície často vychádza z úplných blbostí. Veľakrát je to podvedomé, ani si to neuvedomujem, ale samo sa to prejaví v hudbe. Niekedy počujem nejaký rytmus, zvuky a z toho sa snažím vyjsť. Asi najviac ma ovplyvňujú moje emócie, ktoré súvisia s tým, aké situácie do môjho života prichádzajú, koho stretávam a tak. tvoríš spontánne, alebo tomu predchádza nejaké skúma- nie, zber materiálu? Ja robím veľmi spontánne veci. Nie je to úplne tak, že by som to robil bez konceptu. Niekedy mám dokonca strašnú chuť robiť konceptuálne veci. Napríklad projekt Lowii je veľmi konceptuálny, ale ten výsledok nevyznieva až tak konceptuálne, resp. estetická stránka je pre nás rovnako dôležitá, ak nie dôležitejšia ako samotná myšlienka/ koncept. Ale toto je to, čo ma na tom baví. keď však robím nejakú pesničku, málokedy dopredu viem, aká bude. Vždy je za tým nejaká myšlienka alebo plán, no nakoniec to aj tak dopadne úplne inak. Skôr je to o tom, čo zo mňa vychádza. Som taký človek, ktorý robí veci skôr emocionálne ako racionálne. sleduješ nejaký cieľ pri svojej celkovej tvorbe? chcem spraviť pesničku s Lady gaga. Aj s kanyeom westom. to sú ušľachtilé ciele. No, Lady gaga nie, ale kanyea westa mám rád celkom. Neviem však, či by som s ním chcel robiť pesničku. Jediný môj „praktický“ cieľ je uživiť sa hudbou. Ale myslím, že je to nerealistické. hej? Na Slovensku určite. Nie je to tak, že by som tomu vôbec neveril. Môže sa stať, ale nepredpokladám… Skôr sa chcem zdokonaľovať v tom, čo robím, a napredovať. Neostať v nejakej rovine, nebyť zacyklený, ale ísť ďalej a zároveň si vytvoriť vlastný rukopis. Aby to, ako veci tvorím a ako znejú, bolo pre mňa charakteristické. dôležité je, aby to, čo vyprodukujem, niečo hovorilo, aby to nebola len „pekná pesnička.“ Nechcel by som dospieť k tomu, aby moje texty boli o ničom a prázdne. To isté platí pre hudbu. chcem, aby bola plnšia a zrelšia. V tomto sú pre mňa vzorom portishead. Oni sa ako kapela od svojho prvého albumu posunuli tak zásadne, že to je až neskutočné. Ich posledný album je taký čistý a vyzretý, nie je tam nič navyše. Aj koncert na pohode bol istým spôsobom dokonalý. Toto by som chcel dosiah- nuť, tú zrelosť. pJONI HudObNík A ISkRA NádeJe LepšeJ SLOVeNSkeJ HudObNeJ budúcNOSTI ja robím veľmI spontánne vecI, ale nIe je to úplne tak, že by som to robIl bez konceptu jonatán pastirčák aka pjoni family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNemusic text Ľubica dranGová mladý pes n.o. foto mária pinčíková Pg 90

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

myslíš, že sa to na slovensku po hudobnej stránke zlepšuje? Minimálne scéna sa rozrastá, čo je paráda, tá kvázi alternatívna. Je tu viac zaujímavých koncertov, akcií a projektov. Teší ma to. sú čechy podľa teba na tom lepšie? Myslím, že horšie. chystáš sa niekam odísť? dúfam, že sa mi podarí ísť študovať do Anglicka. Ale nie preto, že by som predpokladal, že tam ľahšie prerazím. práve naopak, je to omnoho ťažšie. To je taký mýtus, že keď človek odíde do berlína, Londýna, že tam to všetko fun- guje a keď sme dobrí, tak sa presadíme. To je blbosť. Tam je tých vecí strašne veľa a je to ťažšie. Akurát je to o tom, že ak sa tam už človek naozaj presadí, je šanca sa uživiť. aké sú reakcie slovákov na tvoju hudbu? keď som bola pred dvoma rokmi na pohode a vy ste tam s Ink midgetom hrali, celkom ma prekvapilo, koľko tam bolo ľudí, ktorí sa z vás tešili. To bolo srandovné. Je ťažké povedať globálne, že „Slovákov“. Niektorým to príde ako nepočúvateľné a niektorí to majú radi. Na pohode to bola hlavne zásluha Miša, že nás dal na ten najväčší stage, keď sa tam nehralo nič iné. Tým pádom tam prišli všetci ľudia, čo v tom čase na pohode boli, a boli buď dosta- točne nadrbaní, alebo sa im to naozaj páčilo. keď bolo chvíľu ticho, to, čo na nás prešlo z toho davu, bola fakt sila. Ale zároveň ma asi viac bavia klubové koncerty. keď vidím tých ľudí, sú nejakým spôsobom bližšie, lebo na veľkých stageoch sú ľudia vzdialení tak 15 metrov od pódia. Ale bol to skvelý zážitok. Len ma trochu mrzí, že ten náš set vtedy ešte nebol taký prepracovaný. To čo teraz hráme, je výrazne dotiahnutejšie. Aj technicky, aj po ďalších stránkach. Reakcie Slovákov… Mňa teší, že sa to páči napríklad Mišovi kaščákovi, a zá- roveň ma teší aj to, keď môj spolužiak, ktorý počúva hip-hop, povie na track, ktorý som spravil, že je dobrý. Mne je to v podstate jedno, tešia ma hocijaké reakcie ľudí, ktorým sa to páči. zároveň je pre mňa dôležitá konštruktívna kritika, ktorú však dostávam fakt len od málokoho. má zmysel to, čo robíš? To je ťažká otázka. fúú… ja neviem. Mám celkovo problém so zmyslom vecí. Neviem, nejakým spôsobom verím v to, že má zmysel robiť veci, ako človek najlepšie vie. A nevidím v tých samotných veciach zmysel. V podstate nevidím, aký by mala mať zmysel tá hudba, čo tvorím, v zásade mi to príde úplne zbytočné. Neviem, či to má zmysel pre ľudí. Niektorí ľudia mi vraveli, že sa cez tú moju hudbu dostali niekam ďalej, aj v sebe. To ma strašne teší, ale neviem, či má zmysel to, že sa niekam dostali☺. Verím skôr v ten posun. človek niekam ide, a v tom procese, ako niekam kráča, napreduje, prípad- ne ide dozadu, tak sa snažím robiť tie veci najlepšie, aby som šiel smerom vpred.☺ V tej hudbe, ale aj v živote ako takom. A nejde mi to vôbec, ale pokúšam sa o to. a nie si potom stále v nejakom strese, keď sa pokúšaš robiť všetko najlepšie, ako vieš? Nie, nie som, zas tak dôsledne to nerobím. To sa nedá, robiť stále to najlepšie. Je to len taká idea, a keď ju má človek v hlave, tak robí tie veci aspoň trochu lepšie. Alebo aspoň trochu menej dosiera svoj život a život ostatných. počúvaš svoju hudbu? áno, počúvam. dokonca rád. Napríklad pesnička „So sorry“ čo je na pjoni & Ink Midget ep, keď ju počúvam, tak sa mi vracia emócia, ktorú som mal, keď som tú pesničku vytváral. Mám z toho zimomriavky. Ale beriem to už ako etapu, ktorá sa skončila. počúvajú tvoju hudbu tvoji starí rodičia? Majú pokazený gramofón… Ale to ep, čo sme vydali s Adamom, je dosť tvrdé a beatové, neviem, či by sa im to páčilo. Možno by si to pustili raz… A je aj dosť depresívne. Nechcel by som svojich starých rodičov takto deprimovať. Ten album, ktorý sa chystám vydať v novembri, ten im pustiť určite chcem, a dúfam, že sa im bude páčiť. keď robíš pesničku, myslíš pri tom na to, či sa bude niekomu páčiť? Myslím na to, či sa bude páčiť mne. Ale nechcem sa zas nejako pred sebou hrať, samozrejme mi záleží na tom, či sa ľuďom páči. Ja tú hudbu robím pre ľudí. Ale neprispôsobujem ju. je niečo, do čoho by si nechcel skĺznuť? dostal si ponuku, ktorú si musel odmietnuť? Raz sme odmietli, to bola veľmi vtipná príhoda, napísali nám zo súťaže česko-Slovensko má talent, aby sme prišli zahrať. Ono by to aj bolo vtipné, ale skôr by sme asi zo seba spravili totálnych idiotov. na čo je dobrá hudba? Na čo? Asi na nič. Ale ja by som bez toho neprežil. myslíš, že hudba je niečo viac v porovnaní s inými umeleckými vyjadreniami? určite nie. Myslím si však, že sa cez ňu najľahšie a najprirodzenejšie vyjad- rujú emócie. dostať emóciu do maľby je omnoho ťažšie. Veď aj preto chodí omnoho menšie percento ľudí do galérií, do divadla, a oveľa viac je ľudí, ktorí pozerajú MTV a počúvajú hudbu. Tá hudba s ľuďmi komunikuje najpria- mejšie. Aj keď niektorá hudba nemá emóciu a môže byť parádna. Taký Alva Noto má často skladby, ktoré emóciu nemajú, sú chladné, ale dobré. čiže, nemyslím si, že by každá hudba musela mať emóciu. Ale ten chlad je tiež istý druh emócie…) do akej miery je podľa teba nevyhnutný hudobný talent pre niekoho, kto sa chce napr. učiť hrať na hudobnom nástroji? dnes môže robiť hudbu prakticky každý. zoberie si nejaký program, naučí sa v ňom robiť a už si len posúva na klávesnici tóny. Nemyslím si, že hudobné vzdelanie je podmienka na to, aby človek tvoril hudbu. Ale je to plus. Je parádne rozoberať diela skladateľov a počúvať inú hudbu, ako človek robí. Je prospešné vedieť čo najviac, ovládať hudobný nástroj. Nemyslím si však, že je to podmienka. má byť podľa teba hudba ľúbivá? No to je otázka, čo je ľúbivé. Lebo dnes je už aj niektorý noise ľúbivý. Veď noise preniká už aj do mainstreamu. Myslím si, že tak ako maľovať semenom na biele plátno alebo písať na nahú ženskú, že ju nemenovaný umelec oj*bal, nemá nijaký význam, tak nemá zmysel robiť hudbu, ktorá chce byť len šo- kujúca a originálna. Ten element šokovania v umení je už dávno prekročený. Ja verím v krásu. Tá krása podľa mňa existuje, nie je to vec, ktorá sa dá úplne poprieť. s kým sa najčastejšie hádaš o hudbe? Asi s Adamom. Ale to nie sú ani hádky, skôr konfrontácie. Hádať sa je super. Len to nemôže skĺznuť do nekonštruktívneho súboja ega. Viem si stáť za svojím názorom. Hoci, čo sa vkusu týka, tak to je tak ťažko uchopiteľné a potvrditeľné, že niečo je dobré a niečo zlé, niekedy to vyzerá, akoby ani nemalo zmysel o tom diskutovať. Ja neviem, ako by som niekomu dokázal, že Lady gaga je sračka. produkciu má spravenú dobre, podklady tiež… po profesionálnej stránke jej ťažko niečo vyčítať. Napriek tomu mi to príde ako absolútne povrchná a prázdna hudba. Ale pre niekoho to môže byť mystický zážitok…)) prisposobuješ sa niekomu, niečomu? Možno podvedome, ale cielene nie. Jedine svojim možnostiam a schopnostiam.) čo ťa naposledy prekvapilo? Veľmi zábavným spôsobom, keď som hral na Menju s takými Japoncami (Ra_cka), a odprevádzal som ich z bytu, tak vytiahli takú marcipánovú figúr- ku nahej ženskej. povedal som si, že to bude moja nová priateľka. darovali mi priateľku v plastovej krabičke. Veľmi ma to prekvapilo i potešilo. na čo sa tešíš v blízkom čase? Teším sa na turné s Adamom s www a Napszyklat, v Novembri. Takisto na hranie pred úžasnou a prekrásnou islandskou čelistkou Hildur gudnadottir. čomu veríš? určite neverím sám sebe. Verím, že všetko je spochybniteľné. zároveň verím, že existuje pravda a láska. A, že má zmysel usilovať sa všetko robiť čo najlepšie. www.pjonInk.com Mladý pes

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Pg 92 Hoci od nášho rozhovoru v roku 2007 uplynula dlhá doba, na hudobnej scéne zostáva Apparat stále zaujímavým poj- mom, jeho a.k.a. Sascha Ring rovnako zaujímavým človekom. Okrem iného aj priateľským a veľmi zhovorčivým. preto bolo z „najviac desať minút“ rozhovoru takmer dvadsať, preto som viac (pozera- la a) počúvala, ako sa pýtala. Sascha sa po zvukovke pred vydarenou akciou electro- nic beats rozhovoril o novom albume The devil´s walk, o Mexiku, o tom, že nechce byť profesionálnym dJom. A to všetko pri čaji, lebo sa snaží žiť zdravšie. pred pár týždňami ti vyšiel album The devil´s walk. bol veľký rozdiel medzi tvorením a nahrávaním tohto albumu oproti predošlým? áno, všetky moje ostatné albumy som ro- bil „elektronickejším“ spôsobom. Väčšinu času som chodieval do štúdia, začal tam len tak jamovať… Niekedy sa niečo po- darilo, niekedy nie, a teraz po roku bol nakoniec najčastejší prípad, že sa dokopy nepodarilo nič a z toho som sa po chvíli cítil dosť depresívne. Nutne som musel zmeniť proces tvorby, rozmýšľal som… Hneď prvá myšlienka bola: „Ok, už nik- dy nepôjdem do štúdia bez akéhokoľvek nápadu.“ Sem-tam som síce ešte nejaký dostal, ale aj tak to už nefungovalo, takže som začal robiť skladby doma na klavíri, aj keď na ňom v podstate hrať neviem, vy- tváral som si aspoň melódie a myšlienky. Toto je prvý raz, čo som niečo také spra- vil, s týmto albumom: najdôležitejšie mo- menty som vymyslel doma, nahral som si ich v kvalite úplne na hovno na mobil a potom ich jednoducho vzal so sebou do Mexika, pretože tam som na albume pracoval s niekoľkými priateľmi. chceli sme totiž byť tak trochu izolovaní. A tiež mimo štúdia. pretože v štúdiu niekedy veci… ľahko znejú príliš dokonale, príliš dobre, presne vieš, čo spraví henten gom- bík, tamtá vec. V Mexiku sme sa museli zložiť v úplne novom štúdiu a všetko bolo iné, takže sme museli vymyslieť aj iné spô- soby práce. To je v konečnom dôsledku aj dôvod, prečo znie ten album inak. myslím, že je na ňom celkom jasne počuť úbytok beatov a elektroniky. si už unave- ný z tvorby „tanečnej“ hudby? Vieš, vec sa má tak, že som bol. určite. A to len preto, že som hral rave šou kaž- dý víkend počas posledných päť rokov. Samozrejme, okrem času, keď som bol niekde na dovolenke, ale v podstate kaž- dý víkend, alebo aj častejšie. potom… išlo hlavne o to, že keď som tak často hral v klube, začal som mať pocit, že som tam zamestnaný. A od tohto momentu to už nebola zábava. Robím hudbu, chcem byť hudobník, pretože je to moja vášeň. keď to v určitom momente začneš brať ako prácu… A, samozrejme, veľmi nezdravú prácu. už ma to jednoducho viac nebavi- lo. Okrem toho, akoby v kontraste k to- muto životu, v štúdiu som vždy robil veľ- mi jemnú hudbu. klubový život je hlasný a ja som k nemu potreboval protiklad. Te- raz hrávam nádherné koncerty s kapelou a tie sú veľmi tiché. ty si však už predsa s kapelou hrával, na- príklad aj tu na slovensku... áno, áno, ale to bolo iné, to bola úplne iná kapela, môžem o tom porozprávať ne- skôr. fungovalo to úplne odlišne ako te- raz. Ale… keď už dnes hrám šou ako dJ, len z času na čas, opäť si to užívam, čo je skvelé. Lebo to, že teraz robím niečo ta- kéto, mi tiež dáva priestor na návrat do klubov, pretože odtiaľ som prišiel a nikdy by som z toho nechcel byť unavený. Mys- lím si len, že to je o presvedčení. Mojou prácou by to nikdy byť nemohlo, nikdy nechcem byť profesionálny dJ. AppARAT NIekTORé VecI SA JedNOducHO NeMeNIA bRATISLAVA, eLecTRONIc beATS, MMc, 15/10/2011 ak máš publIkum, ktoré naozaj reaguje, je to skvelý tok, von z pódIa a späť family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNemusic text beáta hodásová exitmusic.orG foto michal babincak

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

malo aj toto všetko vplyv na to, že The devil´s walk nevyšiel pod labelom shitkatapult? Je to ďalší dôvod, spojený s celou touto „elektro- nicko-klubovou záležitosťou“, pretože… celý svet si myslí, že Apparat je nemecký elektronický alebo dokonca tanečný producent. tak to presne neviem... Veď je to vždy všade takto napísané… či nie? (smiech) Asi by som mal hovoriť veci v správnom poradí. Hm… celý čas som čítal, že „nahráv- ka Apparata je elektronická záležitosť“, recen- zie boli vždy umiestnené v „elektronickej“ časti magazínov. chcel som sa od toho vzdialiť, vydať album na nejakej neutrálnej platforme. A tiež je, samozrejme, fajn byť vo väčšom vydavateľstve a Mute, oni sú skvelý kompromis, nie sú major la- bel. do toho by som nikdy nešiel, pretože vždy som robil rodinný biznis a stále ho aj robím. Môj manažér daniel pozná daniela Millera z Mute už dosť dlho, dokonca sme ho stretli teraz na le- tisku, a vždy je to svojím spôsobom ako stretnu- tie priateľov, často sa stretávame aj na koncertoch. Takto šéf labelu nie je len nejaká abstraktná bytosť niekde navrchu. preto mám dobrý pocit z tohto kroku, inak by som nešiel pod veľký label alebo podobne. a... A ešte, toto ma nechaj povedať, dokonca aj o tom- to albume, ktorý je len mierne elektronický, teda elektronická je len malá časť, stále čítam v každej jednej skurvenej recenzii o nemeckom techno- -decku (techno-kid) Apparatovi, nemeckej elek- tronike atď. Takže si práve teraz uvedomujem, že tohto označenia sa nikdy nezbavím. Ale tiež si ho- vorím, ok, srať na to, prečo by som sa aj mal, som nemecké techno-decko… ide len o to, že táto na- hrávka vôbec tak neznie. neviem, mne tiež nepríde tento album ako tech- no a ani ty ako decko... k mute som ešte chce- la dodať: pod sebou majú napríklad aj m83 a ja som v nejakej recenzii čítala, tuším to bola tá z bbc... …hej, tá bola dosť zlá.☺ v nej ťa prirovnávali práve k m83, k melancholic- kému popu, dokonca tam padlo spojenie „citeľný vplyv sigur rós“. súhlasíš s tým aspoň v niečom? Na túto otázku som sa už rozhodol neodpove- dať, ani na všetky podobné, týkajúce sa porovná- vania a novinárov, pretože to je niečo, čo robia ľudia, publikum a médiá: dávajú ťa do kategórií, porovnávajú ťa s inými a podobné kraviny. To by malo smerovať len na nich, ja sa tým už nechcem zaoberať. už na to nechcem ani len myslieť. Ak tú hudbu chceš s niečím porovnať, nech sa páči, ale nechcem o tom vedieť. ako sa na album dostala soap&skin? poznám ju už dlho, asi od jej šestnástich, vtedy poslala demo do Shitkatapultu. potom sme sa pár- krát stretli, vymenili si nejaké e-maily… Vychádza- me celkom dobre, máme dosť veľa podobných názorov na život. Ja som v podstate na tomto al- bume nechcel mať žiadnych hostí, pretože je veľ- mi osobný. To máš tak, keď pracuješ so svojimi textami a myšlienkami… Táto jedna skladba bola pekná, ibaže som v nej nezniesol svoj spev. Spravil som tri rôzne verzie, no stále som ho neznášal. Raz v noci ma napadlo: „Hm, mohol by som vymazať ten vokál a poslať to Anne.“ pretože to je skladba ako stvorená pre ňu, klavír a tak. Ona mi ju poslala naspäť hneď ráno, aj s vokálom. Trochu si pozme- nila text, aby dával zmysel z jej perspektívy, ale bolo to skvelé, stalo sa to celé tak prirodzene. Je fajn, keď kolaborácie fungujú takýmto spôsobom. A navyše sa stále môžem s tou skladbou stotožniť, pretože je v nej čiastočne môj text. Sme v tej sklad- be obaja a to je fajn, preto na tom albume funguje. tento text ste tak vlastne písali spolu, ostatné si písal, predpokladám, sám... áno, musel som.☺ väčšinou sú veľmi osobné, aj dosť temné a smut- né. si melancholický aj v realite? určite, dosť často. pravdepodobne aj to je ten čas, keď chodím do štúdia, keď skladám hudbu, keď mám nápady, vždy to vychádza z takých- to pocitov, z tohto stavu. pretože ak som veľmi šťastný, nikdy mi nenapadne písať skladbu. Vždy sa to deje, keď mám veľmi melancholickú alebo depresívnu náladu. Neviem, vtedy mávam najlep- šie myšlienky a práve preto vlastne všetky skladby znejú takto. veď ono šťastie by sa asi malo skôr žiť, nie? presne. pre veľa ľudí, ktorí sa vyjadrujú cez lyrické záležitosti či hudbu atď., je to vždy aj cesta, ako sa prejaviť, alebo pracovať so sebou samým. Snaha vysvetliť niečo. Asi vieš, čo mám na mysli. plánuješ do budúcnosti aj nejaké ďalšie kolaborá- cie? alebo niečo ďalšie v rámci projektu moderat? áno. Musím povedať, že momentálne nie som práve zbláznený do procesu tvorenia hudby, po- treboval som už trochu pauzu. Skutočne si len užívam hranie, takže na to nemyslím. Ale asi bu- dúci rok začneme robiť niečo ďalšie ako Moderat. pretože si to skutočne získalo svoju hodnotu, na začiatku to bolo myslené len ako projekt, no ne- skôr sa to zmenilo na reálnu kapelu. A to je skvelé, potom mám aj omnoho viac možností ako Appa- rat: môžem robiť veci popovejšie a akustickejšie, pretože tie elektronické robím v Moderate. celkom zaujímavý je aj obal albumu The devil´s walk. odkiaľ vzišla jeho myšlienka? predlohou bol obraz od mexického maliara po- sadu, tento podnet aj preto, že veľkú časť albumu som robil práve v Mexiku a celý je prepojený s to- uto krajinou. keď som tam bol, veľmi sa mi páčili všetky tieto obrazy, ich… hm… vizuálny jazyk, so všetkými tými lebkami, farebnosťou, s diabla- mi a podobne. pohľad na smrť tam totiž majú tiež úplne rozdielny, ich hroby dokonca vyzerajú tak trochu – zábavne? Nie zábavne, ale sú plné farieb, nie také temné. Skvelý príbeh je, a toto by som mal hovoriť v každom rozhovore, ale doteraz som si na to spomenul len raz, čo je dobre pre teba… (smiech), keď som bol v mestečku Sayulita, bývali sme na jednej jeho strane, kým na tej opačnej bola veľmi pekná pláž. Ibaže jediná cesta, ktorá na tú pláž viedla, išla cez cintorín! Len si to predstav… pre Mexičanov to bolo, samozrejme, úplne v po- hode, úplne normálne, bolo im jedno, že musia jazdiť cez cintorín, hrob sem, hrob tam a potom idú na pláž. Tam je to ok, u nás by to nedávalo zmysel, majú k tomu jednoducho úplne iný prí- stup. posadove maľby nielenže obsahujú túto me- xickú symboliku, ale sú tiež veľmi kritické, myslím politicky kritické. A názov albumu je vlastne z rov- nomennej básne anglického básnika p. b. Shelley- ho, ktorý tiež kritizoval politiku nanana blablabla, nechce sa mi hovoriť celý ten príbeh, ale ono to dokopy tak nejako dáva zmysel. Tento album som robil uprostred hospodárskej krízy, bolo to všade v novinách a správach, dokonca aj v Mexiku. bolo ťažké sa tomu vyhnúť. Ale je to celkom vtipné, že ten obal a báseň majú taký podobný význam, že odkazujú na podobnú myšlienku. a prečo má každá postava na obale tvoju tvár? Na toto sa z nejakého dôvodu takmer nikto nepý- ta, neviem prečo… No je to tak, pretože… ten vý- znam je… možno by si sa mala na myšlienku spý- tať môjho manažéra daniela, to on dostáva takéto zvrátené nápady (smiech) dôjdeme až k obalu, sú tam tie normálne postavy, ja ako obchodník s diablom a on zrazu: „prečo nepredávaš svoj tovar sám sebe?“ Tlmočí to myšlienku, že možno kapi- talizmus nakoniec sám seba zožerie. To je asi hlav- ný význam. A samozrejme tiež aj to, že existuje veľa odlišných Apparatov, a ja sa so všetkými mu- sím vysporiadať. Je to komplikované… znamená to, že v tebe existuje viacero osobností? znamená to, že… je to komplikované.☺ hráš tu za posledných päť rokov štvrtý raz, dva razy si hral ako apparat, raz s moderatom. je nie- čo špecifické na tunajšom publiku? áno! Nechcem povedať, že na slovenskom publi- ku všeobecne, nehrám tu na to dostatočne často. Ale… Ako vy vychádzate s čechmi? Je to v poho- de, alebo skôr (neopísateľné citoslovce, napodob- ňujúce nepriateľské hučanie). nuž, ak sa bavíme o športe...☺ ☺No lebo sa stáva, že ak sa krajiny rozdelia, ľudia sa už ako susedia potom nemajú radi a podobne. nie, nie, myslím, že je to v poriadku. chcel som len povedať, že je to podobné, ako keď hrávame v prahe, vždy je tu vynikajúce a otvorené publikum. Neviem… Rozdielne kultúry, rozdiel- ne krajiny vnímajú hudbu rozdielnym spôsobom. Je to skutočne zaujímavé byť na turné po euró- pe. Akurát teraz po nej cestujeme autobusom, iba sem sme prileteli a poletíme naspäť do Anglicka, lebo tam zostal zaparkovaný. predtým sme boli vo francúzsku a potom sme šli do Anglicka a je to úplne odlišné. Nepovedal by som, že jedno publikum je lepšie ako druhé, ale je to samozrej- me omnoho jednoduchšie, ak hráš pre vníma- vých ľudí, ktorí ti dávajú veľa naspäť. Obzvlášť pri kapele, keď máš na výber veľa možností, ako veci zahráš. keď som hrával len elektronické sety, toľko som ich nemal, to je aj dôvod, prečo som si vybral kapelu. pretože vtedy sa môže niečo udiať a zme- niť, nálada sa mení rovnako, ako sa mení hudba. Aj keď hráš stále tie isté noty, ktoré nemeníš, mô- žeš aspoň trochu improvizovať, môže sa zmeniť celá dynamika. A ak máš publikum, ktoré naozaj reaguje, je to skvelý tok, von z pódia a späť. To mám na tom naozaj rád. www.apparat.net

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

keď sme boli malí, rodičia nám hovorili, že deti nosí bocian. Neviem, ako na to prišli, ale od pravdy boli poriadne ďaleko. Mojej kamarátke napríklad tvr- dili, že žena otehotnie pri bozkávaní. A keď máte štyri roky, je dosť problém doma oznámiť, že ste tehotná so spoluškôlkarom, ktorého ani neľúbite. Na oplodnenie potrebujeme dvoch ľudí najlepšie opačného pohlavia, ktorí majú pohlavné orgány. Je pravda, že aj elton John má s manželom dieťa, ale oni to nerobili takto klasicky. Medzi mužské pohlavné orgány patria semenníky (testes), ktoré vylučujú pohlavný hormón testosterón a od puberty až do konca života sa v nich vyvíjajú mužské pohlavné bunky – spermie. Na každom semenníku sa nachá- dza nadsemeník (epididymis), ktorého vývod ústi do semenovodu (ductus deferens). Semenovod a prostata vyúsťujú do močovej rúry (urethra), ktorá prechádza cez penis. Ženské pohlavné orgány tvoria vaječníky (ovaria), v ktorých sa od puberty, keď sa objaví prvé menštruačné krvácanie (menarché), do 45. až 50. roku, keď sa reprodukčný cyklus zastaví (menopauza), cyklicky vyvíjajú ženské pohlavné bunky – vajíčka. Okrem vajíčok sa tu tvoria aj ženské po- hlavné hormóny – estrogény a progesterón. V blízkosti vaječníkov sa voľne do brušnej dutiny otvárajú vajíčkovody (tubae uterinae), opačné konce ústia do maternice (uterus), dolná časť maternice čiastočne vniká do pošvy (vagina). Aby sme sa mohli tešiť z krásneho malého klbka, plodu lásky, musia spolu splynúť pohlavné bunky, ich vývoj sa nazýva gametogenéza, u muža to trvá 64-67 dní a prebieha v semeníkoch. už evolúcia pripravila mužov na plytvanie: z jednej prvotnej bunky vzniknú štyri spermie. pritom u ženy z jed- nej takejto „prapohlavnej bunky“ vznikne iba jedno vajíčko. Na rozdiel od mužov, u ktorých sa začínajú spermie tvoriť až v puberte, všetky vajíčka ženy vznikajú už pred narodením, v piatom mesiaci je ich až 6 miliónov a odvtedy iba zanikajú. pred pubertou je ich 40-tisíc a oplodnených môže byť iba 450. pohlavné bunky obsahujú presnú polovicu genetickej informácie ich majiteľa. Sperma je semenná tekutina v prostredí mužských močovopohlavných ciest, táto tekutina sa po vystreknutí nazýva ejakulát. Spermie tvoria asi 0,5 percent objemu ejakulátu (asi 100 miliónov v 1 ml), u zdravého muža môže byť až 10 percent abnormálnych (majú dve hlavičky alebo dva bičíky, prípad- ne sú inak retardované), vyššie percento negatívne ovplyvňuje plodnosť. Oplodňujúca súlož je krásny odborný výraz pre sex, pričom chlap mal päť dní predtým celibát. ejakulát sa musí dostať do vagíny ženy. keďže má opačné pH ako prostredie pošvy, zabezpečuje tým život spermií. pohyb spermií z pošvy až do vajíčkovodu je oveľa rýchlejší ako pohyblivosť spermií, pohyb urýchľujú kontrakcie svaloviny, ktorá sa nachádza v maternici a vajíč- kovode. Žena dokáže otehotnieť iba počas ovulácie, za 28 dní menštruačného cyklu iba počas 48 hodín – a predsa toľko ľudí dokáže trafiť tento čas, o to úspešnejšie, keď nechcú. Spermie odobraté z ejakulátu nie sú schopné oplodniť vajíčko, túto schopnosť získavajú až počas transportu ženskými pohlavnými orgánmi a nazýva sa to kapacitácia spermií. Aby mohla spermia vniknúť do vajíčka, pri oplodnení musí prebehnúť takzvaná akrozómová reakcia. Ide vlastne o splynutie membrán vajíčka a spermie. Vajíčko je najväčšia bunka človeka, obsahuje tzv. kortikálne granuly, ktoré zaisťujú monospermatické oplodnenie (iba jednou spermiou). po ovulácii sa nezrelé vajíčko uvoľní z vaječníka do brušnej dutiny, kde ho zachytia strapce (fimbrie) vajíčkovodu, činnosťou jeho svaloviny vajíčko putuje vajíčkovo- dom, kde môže byť oplodnené. Oplodnenie, splynutie pohlavných buniek, je zložitý proces. Spermie sa zhlukujú okolo vajíčka, rozrušujú vonkajšie obaly a umožňujú hlavičke spermie preniknúť k vajíčku. bunková membrána oocytu splynie s membrá- nou spermie a spermia prenikne dovnútra, vo vajíčku sa začne tzv. kortikálna reakcia, ktorá zabráni preniknutiu ďalšej spermie do vajíčka. preniknutie sper- mií cez bunkový obal vajíčka je druhovo nešpecifické, ale ďalší priebeh už nie. Hlavička spermie sa vo vajíčku oddelí, vytvorí sa tzv. mužské prvojadro a splynie so ženským. Oplodnené vajíčko sa nazýva zygota, meria asi 0,2 mm a je to najdokonalejšia bunka, ktorá je základom pre celý nový organizmus. V prípade normálnej plodnosti ženy a zníženej plodnosti manžela sa používa umelé oplodnenie. u nás sa prvé dieťa splodené v skúmavke narodilo v brne koncom roku 1982. za zníženie plodnosti mužov v posledných desaťročiach vraj môže nosenie bavlnenej spodnej bielizne. Spermie potrebujú na vývoj o 2°c nižšiu teplotu, ako je teplota tela, a takto im to nie je dopriate. Sterilita vzniká, ak vonkajšie alebo vnútorné genitálie neplnia svoju normálnu funkciu. u muža môže nastať, ak majú spermie zníženú pohyblivosť, ak je ich málo, alebo je ich veľa abnormálnych. Sterilitu zapríčiňujú aj protilátky ženy, tvoriace sa proti spermiám muža. Aj psychické faktory a vek sú dôležité (ak ste žena po päťdesiatke, môžete to robiť trikrát denne, ráno, na obed a večer, ale bezúspešne). clitoris, po slovensky dráždec patrí k erektilným orgánom ženy a vývojovo zodpovedá mužskému pohlavnému orgánu. za dráždivú funkciu zodpovedajú početné citlivé tlakové a hmatové nervové zakončenia. Mozog počas sexuálneho dráždenia vysiela impulzy do miechy, ktorá vyvolá rozší- renie tepien. podobne ako u muža sa erekcia prejavuje zdurením a zmenou farby, je to následok zvýšeného prekrvenia. Spoločne s erekciou klitorisu sa rozširuje a predlžuje stena pošvy, zvyšuje sa sekrécia najmä v okolí vstupu do vagíny. Táto tekutina nepochádza zo špeciálnych žliaz, ale z krvi. umiestnenie klitorisu umožňuje dráždenie aj počas sexu, zvýšenou citlivosťou reaguje aj koža v okolí bradaviek. Ak je toto dráždenie dostatočnej intenzity a trvania, žena dosiahne orgazmus. Orgazmus sa prejavuje rytmickými sťahmi svaloviny panvového dna, maternice a vajíčkovodu. Tieto reflexné pohyby pomáhajú prenikaniu a posunu spermií k vajíčku. počas pohlavného dráždenia, aktu alebo nepriamo mechanickým dráždením kožných oblastí alebo zmyslov dochádza k zväčšovaniu a vzpria- meniu pohlavného údu, ktoré nazývame erekcia. Je potrebná pre normálny pohlavný styk. Na začiatku dochádza k ochabnutiu svaloviny v stene ciev, k zvýšenému napĺňaniu krvou, súčasne táto krv stláča cievy, ktoré ju majú odvádzať a tým zabraňuje svojmu odtoku. postupným dráždením nastáva uvoľňovanie spermií z nadsemenníka a prídavných žliaz do močovej rúry, čo sa nazýva emisia. ejakulácia je vypudenie spermií von z močovej rúry. Svalové kontrakcie panvového dna to podporujú, nastáva orgazmus. po ukončení ejakulácie nastáva stiahnutie tepien, zníži sa prítok krvi, zvyšuje sa odtok krvi – penis ochabuje. penis sa dokáže zväčšiť približne na jeden a pol násobku svojej pôvodnej veľkosti. Ak si myslíte, podobne ako moja spolužiačka, že desaťnásobne, držte sa toho chlapa. Impotencia coeundi je neschopnosť pohlavného aktu, impotencia generandi je neplodnosť. Tento prízemný ľudský pud, ktorí máme všetci tak strašne radi, je pre nás zábava, ale naše pohlavné bunky sa fakt namakajú☺. chlapi nimi môžu plytvať, lebo ich majú neúrekom, ale ženy, vy si poriadne vyberte muža, nech vaše deti dostanú čo najlepšiu genetickú informáciu, radšej sa nespoliehajte na spermobanky, lebo poznám chlapov, čo tam chodia a radšej by som to neriskovala. keď už teraz viete, ako to funguje, choďte si užívať dlhé zimné večery. kAŽdý VIe, AkO SA TO RObí, ALe MáLOkTO VIe, AkO TO fuNguJe kopulujúce muchy family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNehealth text nina koštová

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

k rodinnému stretnutiu patrí aj becherovka Original. Vďaka svojej dlhoročnej histórii v našich zemepisných šírkach je z becherovky klasika, ktorá je súčasťou každej oslavy. Od na- rodenín až po Vianoce. Aj keď nie sme detailisti, tak musíme pripomenúť, že becherovka Original je 100 % prírodný likér vytvorený zo špecifickej, harmonickej zmesi byliniek a kore- nín. Jej receptúra je prísne tajná – celú ju poznajú len dvaja ľudia a dvakrát ročne ju pripravujú za zatvorenými dverami. Len takto sa dá zabezpečiť, že receptúra ostane tajomstvom aj naďalej. dizajn fľaše sa navyše od jej vzniku menil iba mierne, možno teda povedať, že je preverený storočiami. Veď fľašu becherovky Original spoznáme už na prvý pohľad! A občas aj na posledný dotyk… Aj s pitím becherovky Original sa spája určitá kultúra. základom je správne servírovanie. Super je, ak poháre naj- prv vychladíte a až potom z nich pijete. No pre výnimočné príležitosti vytvorila becherovka špeciálnu edíciu originál- neho skla – či už ide o mocne pôsobiace shootre, ladné li- kérky, old fashion whisky poháre alebo vysoké tumblery pre miešané drinky. Moderným dizajnom a prepracovanosťou nadväzujú na kvalitnú remeselnú prácu starých českých sklá- rov a snúbia tak v sebe tradíciu, históriu a vysokú kvalitu, teda hodnoty, ktoré charakterizujú aj samotnú becherovku. V každom dobrom bare teda dostanete becherovku Original v „becherovkovom“ pohári. becherovka Original je to najoriginálnejšie, čo môžete na rodinných stretnutiach piť. www.becherovka.sk becHeROVkA ORIgINAL LAHOdNá cHuť, kRáSNe VôNe A šTýLOVé pOHáRIky ROdINNé pOSedeNIe bez becHeROVky ORIgINAL SI uŽ NeVIeMe ANI pRedSTAVIť becherovka orIgInal je prírodný lIkér vytvorený zo špecIfIckej, harmonIckej zmesI bylInIek a korenín magazine with a difference Pg 95 vydanie #04/2011 Gourmet

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

kAM SA pOdeLO fAMILy fROST? Tu-du du du-du-duuuuu eismann (napr. španielsko, Slovinsko). To v konečnom dôsledku spôsobilo optic- ké zníženie počtu zemí v rámci skupiny family frost. k ukončeniu činnosti family frost v Slovenskej republike došlo už v roku 2001 a jej dôvodom boli neuspo- kojivé hospodárske výsledky.“ Vzdali sa svojej magickej znelky, ktorá vyvolávala v ústach nadmernú produkciu slín, a ktorá je vraj inšpirovaná švédskou uspávankou zo 17. storočia. z pojazdných predajní vo forme žltých dodávok prešli na podomový predaj, aj to len u tých zákazníkov, ktorí sa zaregistrovali na ich stránke. u nás ani táto možnosť nebola. My sme boli ukrátení. do schránok nedostávame letáky family frost. pri dverách nám nezvonia ľudia, aby nám predali zmrzlinu. Ostali nám len spo- mienky a v mojom prípade aj nanukové pexeso. A závisť, že niekde family frost ešte stále je. určite si dobre spomínate na detské časy, keď sme sa nemuseli kvôli zmrzline prebehnúť do obchodu. Našu lenivosť podporovalo isté žlté autíčko, ktoré ju priviezlo priamo k nám domov. charakte- ristická melódia (tu-du du-du du-du-du- uuuu) nás vylákala von a už sme vyzerali, kde zastaví family frost. Ohromný výber nanukov, zmrzlín a iných mrazených potravín (ryby, zelenina, prosto kadečo) nás každý týždeň prinútil poskakovať, kým nám maminy niečo nekúpili. A zrazu ho nebolo. čakali sme jeden týždeň, druhý, tretí… No vyhrávajúce žlté autíčko sa už na našich uliciach neobjavilo. čo sa s ním stalo? kam sa podelo? po pátraní na internete som zistila nasledovné fakty: Spoločnosť family frost nezanikla. ff stále pôsobí na planéte zem. ff nepresedlalo na inú činnosť. family frost naďalej funguje v nie- koľkých európskych krajinách. V českej republike napríklad áno. A u nás nie! Ts. Ako keby sme už nemali radi mrazené dobroty. z obrovskej nadnárodnej spoločnosti, ktorá vznikla v roku 1990 vo východnej časti Nemecka a postupne expandovala do mnohých európskych krajín, vlastniac takmer 1 500 áut, sa stala nenápadná mini spoločnosť. Ohromnú sieť pojazdných predajní takmer položili na lopatky veľké obchodné siete, ktoré sa rozšírili v strednej európe. A tak bolo family frost nútené prejsť určitými zmenami. Martin Odvárko, konateľ spoločnosti v českej republike, sa vyjadril: „V roku 2008 sa novým majiteľom spoločnosti family frost stala nemecká spoločnosť eismann gmbH, ktorá prevádzkuje systém priame- ho predaja v krajinách západnej európy. V zemiach, kde pôsobila rovnako family frost ako eismann, sa využili syner- gické efekty a došlo k spojeniu oboch spoločností pod hlavičku spoločnosti Inak, ľúbivú melódiu ff sme počuli v lete v ma- lebnej dedinke čelovce v okrese veľký Krtíš! máme na to aj svedkov. ak vám teda chýba dobrá muzička, šup šup na návštevu! v sobotu ráno sa na ceste zjaví auto s predavačom mäsa a z toho auta znie melódia family frostu! ostalI nám len spomIenky a v mojom prípade aj nanukové pexeso MAgIcká zNeLkA, kTORá VyVOLáVALA V úSTAcH NAdMeRNú pROdukcIu SLíN family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNeessential text zuzana lobotková foto poĽský zĽavový portál

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

nová značka kávi To najlepšje pre váš rodní jazik podávame & predávame v každej kavjarňi čo urobili štúrovci pre slovenčinu a pre náš národ, to si všetci pamätáme ešte zo školy. Otázka však znie, čo sme my urobili pre štúrovcov? A odpoveď je jednoduchá! Ak ju teda kladiete správnym ľuďom. My sme túto otázku, a mnohé ďalšie, položili Martinovi bajaníkovi. Ten stojí za vizuálnym kultom Shtoora. štúra. štúrovcov. No skrátka za všetkým, čo sa vám vynorí v hlave, keď sa povie: Ideme do Shtoora. martin, o tom, ako vznikol celý koncept kaviarní, sme sa už rozprávali s ľubom bajaníkom, no ty stojíš za tým, ako to celé vyzerá. úprimne, ako sa spoločníci kaviarne zatvárili, keď videli prvé vizuály? Tu nás nečaká žiadne odhalenie a boj. Je pravdou, že sprvu sme celý koncept pomenovávali spoločne a relatívne neurčito a mojou úlohou bolo tieto po- city previesť do reality. keďže robím už nejaký čas v reklame, som zvyknutý predkladať a predávať svoje dielo potenciálnym decisionmakerom a tu hrá veľkú rolu predstavivosť týchto ľudí. Najväčšiu polemiku asi vyvolala biela drevená podlaha, proti ktorej stál argument, že sa bude špiniť. Samotná koncepcia dizajnu však bola mojim spoločníkom blízka a tak mi nakoniec nechali takmer vo všet- kom voľné ruky. Aj preto môže byť SHTOOR taký osobitý, lebo v ňom nemusím robiť kompromisy. ako vznikali preklady do štúrovčiny? Našu štúrovčinu by som pomenoval „štúrovči- nou 21. storočia“, čo na prvý pohľad vyzerá ako nezmysel, no naše texty nevznikajú v nejakom strojovom prekladači. Na začiatok sme si uvedo- mili, že budeme hovoriť najmä k mladým ľuďom a potom sme brali do úvahy fakt, že štúrovská slovenčina vznikala v čase, keď mnohé dnešné slová neexistovali. preto väčším problémom ako len odstránením ypsilonu, dvojhlások či mäkkých spoluhlások bolo to, ako hovoriť nový obsah starou formou. Ako by pomenoval štúr facebook, či mobilný telefón? Na druhej strane korenie štúrovčiny netvorí gramatika, ale najmä archaické výrazivo ako „víteční“ alebo „galiba“. pre tieto slová chodím – kam inam, ako do pôvodných Slo- venských národných novín, ktorých celý zviazaný ročník mám od otca a ktoré písal prevažne sám štúr. k tomu treba ešte pridať syntax vychádza- júcu z latinčiny (štúr študoval za kňaza) alebo maďarčiny, kde sloveso stojí na konci vety, a náš jazyk je na svete. štúrovčina, ako to vidíme u vás na menučkách či plagátoch, má úplne iné gramatické pravidlá. priznaj sa, ako si na tom, ovplyvnený štúrovči- nou, s písaním ty? už sa mi darí relatívne automaticky písať v tejto štúrovčine (napríklad statusy na facebooku), ale musel som sa k tomu vedome prepracovať. Ne- skromne sa považujem za dobrého slovenčinára, keďže som mal z diktátov vždy jednotky a sloven- ský pravopis mi nerobí problémy. O to ťažšie bolo vedome ho porušovať a dnes už si musím vedome formulovať, ako slovenčinou idem písať; pri tej hovorenej sa rozdiely predsa len strácajú. Je to v is- tom zmysle ako cudzí jazyk s tou výhodou, že mu každý Slovák rozumie a navyše v sebe obsahuje katarziu, že človek nemusí premýšľať, kde sa píše tvrdé a kde mäkké i. čím nás shtoorovci prekvapia na vianoce? Shtoorovci sa nejako stále nevedia stotožniť s komerčným duchom súčasných Vianoc a preto nechystáme nič viac ani nič menej, ako príjemnú atmosféru a pohodu pri dobrej káve či koláčiku. Radi by sme ladili našu vianočnú výzdobu do skromného šatu, kde ozdobou sú jabĺčka, perníky či sušené ovocie, a to nie z dôvodu akejsi krízy, ale preto, aby sme si spomenuli na tie intímne Vianoce, ktoré sme zažívali ako malé deti. počas Vianoc nechceme stimulovať nákup, ale pre zákazníkov chceme pripraviť balíčky vianočných dobrôt, ktoré sa budú skladať z našich koláčikov a čokolád, aby sme im Vianoce osladili, ak budú mať chuť. na jeseň potešili naše chuťové bunky čokoládky štúrovcov. kto mal akú príchuť? štúrovcov v čokoláde sme uviedli na trh skúšobne v lete, začali sme Jozefom Miloslavom Hurbanom (gaštanová príchuť), Andrejom Sládkovičom (jablkovo-škoricový) a Jánom bottom (malino- vo-kokosový) a kto by to bol tušil, akej obľube sa naši štúrovci stále medzi pospolitým ľudom tešia, keďže sa minuli pomerne rýchlo. preto sme s novou objednávkou uviedli aj novú trojicu chutných osobností a to menovite Sama chalupku (pomarančový marcipán), Janka kráľa (vanil- kovo-čerešňový) a Janka Matúšku (s príchuťou zemiakovej vodky). A opäť sa míňajú. a aké chuťovečky s logom shtoor sa ešte plánujú? pred časom sme v tichosti zaviedli novú, vlastnú značku kávy pod menom 1843, keďže ju pova- žujeme za malú revolúciu pre každý slovenský jazyk. Je to zmes dvoch etiópskych arabík, ktoré sme namiešali pre naše kaviarne a chuťové bunky a nespornou pridanou hodnotou bude, že všetky naše kávy sú odteraz vo fairtrade kvalite. Väčšiu komunikáciu a kampaň ešte len chystáme; nateraz sme nechceli kanibalizovať kampaň na novú kaviareň v spoločnosti Martinusu. pripravujeme ešte jedno veľké prekvapenie na leto, ale momentálne nemôžem prezradiť viac. pred pár týždňami ste pokrstili shtoorovský kalendár, môžeme sa tešiť aj na ďalšie praktické veci s členmi rodiny štúrovcov? Mnohí naši zákazníci sa nás pýtajú na plagáty, ktoré visia v kaviarňach. pre nich sme urobili s týmito motívmi práve spomínaný kalendár. Naším biznisom je gastronómia, ale emocionálny vzťah so zákazníkom je pre nás dôležitý a preto sa budeme snažiť pripraviť pekné veci, ktoré si naši hostia neodnesú len v žalúdku. Viac však začiatkom budúceho roka. je úplne jasné, že ste vzbudili v ľuďoch záujem o históriu a najmä o štúrovcov. ostal z rodiny štúrovcov ešte nejaký zabudnutý bratanec, ktorého sa chystáte vzkriesiť? Nejde ani tak o konkrétne osobnosti ako skôr o nás samotných – Slovákov, ľudí žijúcich na Slo- vensku a ich priateľov. chceme bez pátosu a iste aj s nemalou mierou nadsádzky povedať mladým ľuďom, že hoci netvoríme svetové dejiny, nie je hanbou hlásiť sa k nášmu štúrovskému, stredoeu- rópskemu a slovanskému kontextu. shtoor home made café nájdete v bratislave na štúrovej 8, panskej 23 a na obchodnej 26. a nás tam, mimochodom, nájdete tiež. SHTOOR – VeRNá ROdINA S JASNýM cIeĽOM eMOcIONáLNy VzťAH SO zákAzNíkOM Je pRe NáS dôLeŽITý štúrovčina na plagátoch a menučkách v kaviarni magazine with a differencewww.shtoor.sk Pg 97 Gourmet

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Pg 98 Odvážne minimalistická, absolútne elegantná, no zároveň rafinovane extravagantná… Taká je duša módnych trendov a taká je aj limitovaná edícia AbSOLuT MOde edITION. Vodka AbSOLuT, ktorá sa vo svojich kreatívnych projektoch už aj v minulosti spojila s návrhármi ako Tom ford, Versace, Stella Mccart- ney či gaultier, vzdáva touto fľašou hold svojej dlhoročnej spolupráci so svetom módy. dvanásť zrkadlových hrán spútaných hodvábnou stuhou farby polnočnej oblohy tak vytvorilo ikonickú fľašu, ktorú nielen milovníci módy nájdu práve teraz v predaji. ready to wear Ready to wear je najlepšie si namiešať vtedy, keď prídete večer domov. Osvieži vás chuťou bazy a citróna, navyše ozdobený uhorkou vyzerá originálne! 50 ml absolut vodka 10 ml bazový likér 10 ml čerstvo vyšťavená citrónová šťava tonic ozdoba: uhorka pohár: highball podáva sa v highball-e s kockami ľadu. grand swIzzle Tento lahodný drink farby čajových ruží je ako stvorený na romantický večer! grand swizzle nielen vyzerá, ale aj chutí kúzelne. 40 ml absolut vodka 30 ml velvet falernum 25 ml čerstvo vyšťavená citrónová šťava 3 streky peychaud bitters ozdoba: citrónová kôra pohár: highball podávané v highbale-e, spenený s čiapočkou drveného ľadu. sprIng collectIon černicový drink s názvom SpRINg cOLLec- TION vás očarí benátsky-červenou farbou a stane sa perfektným doplnkom k vašim malinovým topánkam! 50 ml absolut vodka 10 ml crème de peche 25 ml čerstvo vyšťavená citrónová šťava 60 ml mútny jablkový džús 5 ml cukrový sirup 4-5 černíc ozdoba: černica a vetvička mäty pohár: highball černice roztlačte mažiarom v šejkri, pridajte ďalšie ingrediencie a premiešajte s ľadom. Na dvakrát sceďte do highballu s kockami ľadu. runway chIc Runway chic je elegantný a hoci chutí sofistikova- ne, pripravuje sa jednoducho. Jediné, čo na jeho prípravu potrebujete, je mažiar a šejker. 40 ml absolut vodka 20 ml triple sec (pomarančový likér) 30 ml jablkový džús 15 ml čerstvo vyšťavená citrónová šťava 10 ks zeleného hrozna šumivé víno ozdoba: hrozno pohár: highball Mažiarom roztlačte hrozno v šejkri, pridajte ostatné ingrediencie, premiešajte, preceďte do highballu s kockami ľadu a dolejte šumivým vínom. fashIonIsta Skutočne štýlový fASHIONISTA si vás získa sladko- kyslou chuťou čerstvých citrusov! 40 ml absolut vodka 20 ml lillet blanc (vermut) 15 ml cukrový sirup 25 ml čerstvo vyšťavená citrónová šťava 1 strek orange bitter 1 bielok sóda ozdoba: citrón a vetvička mäty pohár: highball premiešajte a sceďte všetky suroviny (okrem sódy) do highballu na kocky ľadu, dolejte sódou a ozdobte. www.absolut.com VzdAJTe HOLd Móde LIMITOVANá edícIA AbSOLuT MOde edITION MINIMALISTIcká, eLegANTNá A exTRAVAgANTNá Zľava doprava ready to wear / grand swizzle / spring collectin / runaway chic / fashionista family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNeGourmet

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

dorota spomínala na detstvo. Veľa a zároveň málo vecí jej pripomína detstvo. Nie na všetko si spomenie, no na niečo áno. Ako sa stratila na jarmoku a vôbec neplakala. Stratila sa s červeným balónom v ruke a bez strachu, že je sama, že okolo seba vidí iba tučné zadky a škeriace sa tváre ostatných detí. chodila po starej mestskej ceste s červeným balónom v ruke, takisto ako chlapec vo filme Le ballon rouge. A keď ju našli, bola rada, naozaj rada, aj keď pocit, že je sama, sa jej páčil. dorota vybehla z domu, úplne bosá, behala z domu na tú známu zvučku žltého auta, kde si s bratmi kupovala každé leto nanuky. pozdravila sa ujovi, popýtala nanuk pre seba a pre bratov. usmiala sa ešte raz na uja, čo predáva najlepšie nanuky na svete, a už aj podávala šuštiace obaly so zázrakom vo vnútri svojim bratom. S nanukmi v rukách, so sladkou hmotou tečúcou po dlaniach a s nosom nalepeným na okne sledovali, ako odchádza ujo s autom family frost. čím bolo auto menšie, tým menej bolo počuť ich obľúbenú zvučku, ktorá sa jej doteraz spája s detstvom. A ešte väčšie čaro to malo, keď jej babka dala do ruky drobáky z prasiatka a pove- rila ju tým, aby kúpila nanuky. A potom sa s bratmi naháňali po celej záhrade a lízali ich, vybehli na ulicu a chválili sa všetkým deťom, že majú nanuk zo žltého auta a oni nie. A občas, keď dorota ráno nestíha raňajky, spomenie si na hnusné nátierky v škôlke. A keď vo svojej intrákovej po- steli nemôže nájsť pyžamo, spomenie si, ako sa raz v škôlke našlo jej pyžamo, až keď ostatné deti už dávno spali. dorota dnes už nemá čas kresliť, ale keď bola malá, všetci chválili jej podivné postavy s veľkými hlavami a malým telom. keď bola na základnej, chodila na hodiny hudobnej, kde počúvali beethovena a Mozarta a tiež chodila na hodiny huslí k miestnemu pánovi, ktorý ich ovládal grandiózne. keď bola malá, robila toho veľa, a veľa ju toho bavilo… dorota si pozrela fotoalbum, na ktorom sa písali roky minulého storočia aj tisícročia, a predsa prešlo len pár rokov. pozerala si fotky, ktoré ešte jej oco vyvolával v malej činžiakovej kúpeľni. Tie fotky, čo v sebe niečo majú. Asi nostalgiu a dobré farby, ktoré zachytila ocova practica, ktorú mu strýko, jeho veľký brat, doniesol ešte z NdR. No aj napriek pár rokom hnedého mončičáka s obhryzeným palcom už obštiavajú myši na babkinej povale a v kočiari s rozbitým kolesom sú bábiky spolovice vyzlečené, či spolovice oblečené. Je im tam zima a dorota o tom ani nevie, sedí za stolom, v ruke má red bull a snaží sa naučiť na skúšku. Načo jej kedy budú také voloviny? do hajzla! preč sú časy, keď šila bábikám oblečenie s dokonale krivým stehom a s trčiacimi nitkami. preč sú časy, keď sa celá ulica hrala na skrývačku a nikto nikdy nechcel počítať (samozrejme), a tak sa zakaždým odriekavali tie riekanky, že išla baba srac a podobne. dorota je väčšia, teraz, keď príde zo školy, sadne si na intráku na posteľ a najradšej by hneď išla spať, kebyže nešla, musela by rozmýšľať, akú tému si vyberie na bakalárku, a to sa jej naozaj nechce. keď bola malá, prišla zo školy, obliekla sa do starých vecí a išla skákať gumu, alebo hrať cukorkáva- limonáda. A v zime sa išlo sánkovať a hádzať zlým učiteľom do okien snehové gule. Spomenula si aj na to, ako raz v zime musela mame vysvetliť, prečo má pančuchy celé špinavé od čokolády. A ťažko sa jej vysvetľovalo, že si tam odložila salónky do zásoby a ony sa, nevie prečo, roztopili. Na Vianoce (prespatá) polnočná, stromček obsypaný perníko- vými medvedíkmi, slamenými zvonmi a šiškami, orechmi na zlatej nitke, bielymi svetielkami a vysušenými pomarančmi. Ona s bratmi čakala zavretá v detskej izbe, kým Ježiško ponosí darčeky pod stromček. A keď zazvonil zvončekom, šli sa rozbaľovať darčeky a zakaždým s nepredstaviteľnou radosťou. A keď strýko z Ameriky poslal video, ako u nich žijú, a že na Vianoce jej bratranci hľadajú darčeky podľa rôznych indícií a šípok po celom dome a aj dvore, hneď sa rodičom išlo povedať, ako sa tento rok budú skrývať, hľadať a rozbaľovať darčeky. dorota a jej bratia boli dobrodružné duše. Ale to bolo kedysi. Tento rok dorotu čaká rozbaľova- nie darčekov bez väčších emócií, tak ako už aj predošlých pár rokov. Vraví, že emócie už nie sú nič pre ňu. dOROTA SpOMíNALA... VeĽA A záROVeň MáLO Vecí a keď ju našlI, bola rada, naozaj rada, aj keď pocIt, že je sama, sa jej páčIl magazine with a differencetext a foto kristína jakubová essential

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Pg 100 Vynikajúca káva a lahodná torta majú prekvapujúco zložitý vzťah. často ich spolu nevidíte. Na rodinnej oslave väčšinou dostanete dobrú tortu so zlou kávou. V obyčajnej kaviarni zas dostanete zlú tortu s dobrou kávou. My sme našli miesto, kde sa pred vami stretnú na jednom stole. O káve, priateľstve a tortách sa rozprávame s danou Hrubou, gene- rálnou riaditeľkou siete kaviarní green Tree. odkedy je tvojou inšpiráciou káva? Je to klasický príbeh našej generácie. Žila som v zahraničí, v Taliansku. Ako všetci vieme, káva je neodlučiteľnou súčasťou talianskej kultúry. pri malom espresse tam vedú veľké debaty už 130 rokov. green Tree caffe sa zrodilo z tejto tradície. Som rada, že sa nám túto kultúru podarilo priniesť na Slovensko. A to doslova. Máme vlastnú bohatú zmes namiešanú z viacerých druhov tých najušľachtilejších odrôd. zmes green Tree pražíme podľa najlepšej tradície priamo v Taliansku. káva ma inšpiruje vďaka kaviarňam green Tree. hovoríš o tvojej práci s entuziazmom. čo ťa na projekte green tree caffe najviac nadchlo? za posledných 20 rokov zažili ľudia na Slovensku na vlastnej koži veľa pokusov. Veľa pochybných projektov bez myšlien- ky, nekvalitné produkty, pekne zabalené a draho predávané. Samozrejme, že málo z týchto iniciatív prežilo. My sme to skúsili poctivo. dva a pol roka po otvorení prvej kaviarne môžem povedať, že sme urobili dobre. po kaviarňach v Avione, v poluse, na štúrovej a Obchodnej ulici sme ne- dávno otvorili už piatu kaviareň na Ventúrskej ulici v Starom meste. Naši zákazníci sú naozaj fantastickí a oceňujú kvalitu, do ktorej sme investovali. Mnohých poznáme osobne, vie- me, kedy prídu a čo majú najradšej. Naša zákaznícka karta nesie z tohto hľadiska naozaj výstižné meno „best friends“. Nie je len o výhodách pri nákupe a darčekoch. keď ju máte, ste súčasťou rodiny green Tree. dnes je súčasťou tejto rodi- ny vyše 10 000 „best friends“, ktorí ju pravidelne používajú. Je to len vďaka nim, ak môžeme ponúkať kvalitu. V green Tree je priateľstvo otázkou kvality. prečo green tree? Názov má pre mňa dvojitý význam. kaviareň je pre mňa miesto, kde sa človek uvoľní. Ako v parku pod zeleným stromom. u nás to máte aj s príjemnou obsluhou a pripoje- ním na internet. Ideálne miesto na stretnutie s kamarátkami alebo na učenie sa pred skúškami. druhý oficiálny význam green Tree vychádza z našej filozofie podpory životného prostredia. Nákupom u nás podporujete aktivity organizácie world Land Trust, ako napríklad záchranu ohrozených druhov zvierat. Naším novým maskotom je práve preto orangutan bono, ktorému vybrala meno naša komunita na facebooku. V neposlednom rade to znamená i podporu výrobcov bio a ekologických výrobkov. Tie sú spravidla kvalitnejšie a treba ich podávať vždy čerstvé ako naše torty, ktoré sú naozaj hriešne dobré. www.greentreecaffe.com pRIATeĽSTVO Je OTázkOu kVALITy našlI sme mIesto, kde sa vynIkajúca káva a lahodná torta stretnú pred vamI na jednom stole NAšI zákAzNícI Sú NAOzAJ fANTASTIckí dana hrubá, generálna riaditeľka siete kaviarní green tree family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNeGourmet

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

ROdINy, kTORé NáS OVpLyVNILI, ReSp. NARušILI addamsovcI Ako nevinne znejúce meno. zo spomínaných azda najsklo- ňovanejšia a najzobrazovanejšia rodinka, ktorá sa dožila aj najúctyhodnejšieho veku. gomeza, Morticiu, strýka festera, starú mamu, pugsleyho a wednesday vytvoril charles Addams v sérii komiksov pre The New yorker v rokoch 1938 až 1988, keď zomrel. Okrem komiksov sa stali hlavými hrdinami tele- víznych seriálov, filmov, videohier a muzikálu. známi sú najmä ako Rodina Addamsovcov. A sú to moji miláčikovia. špeciálne wednesday – zvláštne morbídne dievčatko v čiernom s dvoma vrkočmi a jej bábika Marie Antoinette, ktorej pugsley gilotínou odťal hlavu. Jej stoický čierny humor a vážny výraz v tvári nekorešponduje s typickou predstavou malého dievčatka. prosto idol mnohých z nás. celkovo táto rodinka osviežila predstavu o rodinnom seriáli pre masy. Ich záľuba v temných veciach súvisiacich so smrťou, nezvyčajní domáci miláčikovia (lev, chobotnica…), Morticiine ruže bez kvetov, pomocník Vec a majordómus Lurch, ktorého dvojníkov môžte stretnúť v pod- state kdekoľvek, sa stretávali s neveľkým pochopením verejnos- ti, najmä ich susedov. ku cti im slúži fakt, že po celý svoj život ostali verní čiernej farbe a svojmu vlastnému štýlu, ktorý mohol pôsobiť staromódne, no skôr by som ho nazvala nadčasovým. Addamsovci sa nikdy dlho netrápili, hoci utrpenie pokladali za veľmi príjemné, neriešili závažné životné otázky a nikdy nás nenudili. dokonalá výchova mladých divákov. sImpsonovcI Azda najzmánejšia rodinka nakazená žltačkou. Vlastne takmer celý ich svet má nezdravú farbu pleti. Vyvalené oči, valčekovité telá, inšpiratívne účesy – často neoddeliteľné od hlavy. Od roku 1989 nás lenivec Homer, jeho žena Marge, nespratný syn bart, inteligentná dcéra Lisa, malá dcéra Maggie a ich blízki vďaka kritike americkej spoločnosti naučili tomu najpodstatnejšiemu. dvadsaťtri sérií dobrodružstiev z malého mesta Springfield si získalo milióny divákov. pomerne jednoduchá animácia a zopár hercov dabujúcich väčšinu postáv je dielom Matta groeninga. Ten sa úspešne snažil vytvoriť zábavný seriál, satirickú paródiu nižšej strednej triedy, ktorá má občasné problémy s peniazmi, časté problémy s deťmi (bartovo písanie trestov na tabuľu sa stalo kultovým!), manželské krízy, ale vždy všetko nejako No uvedomili ste si, že na vašej osobnosti majú zásluhy aj iní ľudia? Takí, s ktorými ste (azda) neviedli rozhovory. A to z jed- noduchého dôvodu. poznáte ich len z magickej krabičky nazý- vanej televízia. Seriálová tvorba patrí k tým najbohatším a celé rodiny zobrazované v sitcomoch bývajú už tradične zábavné. A nezriedka sa podieľajú aj na formovaní nášho charakteru. kto nás teda mohol ovplyvniť, resp. narušiť najviac? ewIngovcI pre mladšie generácie toto meno možno nič neznamená. No deti raných 90. rokov a staršie s napätím v štrnástich sériách seriálu dallas (357 epizód – kam sa hrabe nejaká šeherezáda, hmm?) sledovali mocenský boj, sex a intrigy rodiny vlastniacej ropnú spoločnosť. Absolútne si po rokoch nepamätám, čo sa tam dialo. V hlave mi utkveli najmä podivné mená, resp. ich výslovnosť dabingovými hercami. Viem len, že „džejár“ (John Ross) bol veľmi chamtivý a neváhal podviesť svoju alkoholickú manželku, ktorú dabovala Szidi Tobias. „džejár“ si týmto svojím sympatickým vystupovaním získal tisíce divákov a stal sa 69. najobľúbenejším televíznym zloduchom všetkých čias. Jeho mladší brat bobby (frank zo serálu krok za krokom, áno, aj v dallase bol taký brčkavý) mal byť pôvodne kľúčovou postavou seriálu, no postupne z neho zmizol. Jeho rómeovsko- -júliovské manželstvo s pamelou z konkurenčného rodu si veru divákov nezískalo, navyše mu chýbal „džejárov“ bojový duch a nečestnosť. V pamäti mi utkvela ešte „Mizeli“ (Miss ellie) – matka rodu ewingovcov. čo však robila okrem toho, že nosila modré kvetované šaty a v jednej časti sa čímsi obarila, vám nepoviem. Tento seriál vznikal v rokoch 1978 až 1991, no už dávno sa v televízii neobjavil. budúci rok má priniesť pokračo- vanie osudov ewingovcov, tak hádam zistíme, o čo tam toľko rokov vlastne išlo. huxtablovcI zábavnejším príkladom starého seriálu je Show billa cosbyho. Vznikala v rokoch 1984 až 1992 a už v detstve ma zabávala módou 80. rokov. Mrkvové nohavice tesne pod pazuchy, svetre s podivnými vzormi, neopakovateľné účesy (afro je z nich asi najnormálnejšie), to všetko nosené vtipnými členmi rodiny Huxtablovcov a ich blízkych. Okrem humorných situácií v každej jednej časti ôsmich sérií ponúkali aj vážne témy ako dyslexiu, tínedžerské tehotenstvo a iné. cliff Huxtable, uznávaný pôrodník, a jeho žena clair mali vždy dom plný detí, či už ich vlastných alebo cudzích (pamätáte si malú Oliviu aj s jej dospeláckymi hláškami?) Sledovali sme, ako dospievajú, prechádzajú prvými láskami, hľadajú si svoje miesto vo svete. Vždy, keď som seriál pozerala a zabávala sa na ňom, v duchu som sa bála, že sa móda 80. rokov ešte vráti, pretože, priznajme si, bola desivá. camdenovcI pravdupovediac, nemám rada seriály, kde prebiehajú hlboké rozhovory o pocitoch a o tom, ako sa kto poučil tým, čo sa v danej časti stalo. Jedenásť sérií seriálu V siedmom nebi ponú- kalo takýchto presladených rozhovorov a objatí na konci viac, než bolo únosné. prvé série ponúkali divákovi ešte pomerne dynamický dej s niekoľkými nepočetnými zábavnými moment- mi, no ako deti protestantského reverenda erica camdena dospievali, ich životné dobrodružstvá a útrapy nebezpečne zvyšovali tlak a hladinu cukru v krvi. Seriál V siedmom nebi nás naučil, že prvý prejav ženstva môžeme urýchliť státím na hlave, poúčal o rasizme, sexuálnom obťažovaní, bezdomovcoch, me- nopauze, alkoholizme a tak ďalej a tak ďalej. prosto hodnotný rodinný program, ktorý oboznámi mladých ľudí s dôležitými vecami a starých naučí, ako sa správať k mladším generáciám. A predsa, koľkým z nás sa z tej idylky nedvíhal žalúdok? tradícIe, zvyky, úchylky, zákazy, toto všetko nás formovalo pozItívne čI negatívne ewingovci magazine with a differencetext zuzana lobotková foto internet essential

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Také čosi som si hovorila pred piatimi rokmi, keď som mala 17, v taške letenku do Londýna a v hlave vidinu mešca so zlatými dukátmi, ktoré donesiem domov po lete strávenom niekde na pobreží Anglicka, ako inak – v pá- sovej výrobe. Alibabov poklad sa samozrejme nekonal, ale človek zrazu zistil, že je niekde ďaleko a sám, a že sa nedeje nič prevratné, neplače za domovom a päťhodinové civenie na fotku svojej mačky v rámčeku sa zredukovalo na letmý pohľad po tom, čo zazvonil budík. Zjednodušene, existencia bola možná aj bez niekoho, kto vám navarí, operie, nakričí na vás za rozhádzané topánky v chodbe a prevráti očami zakaždým, keď na otázku „kedy sa vrátiš?“ myknete plecom. Brigáda v lukratívnej oblasti 8-hodinového laminovania katalógov ma našťastie nechytila za srdce a plány typu: „ostaňme tu navždy“, alebo „hurá, nový začia- tok“ sa pominuli hneď po prvej výplate, ktorá sa záhadne zmenšila po zaplatení všetkých potrebných výdavkov. Podobné pracovné skúsenosti by sa mohli pokojne zaradiť medzi náučné výlety so zameraním na ekonómiu, pre- tože po čase sa naučíte variť z ničoho, utrácať striedmo a takisto zistíte, že posledné dve libry, ktoré vám ostali do nasledujúcej výplaty, nie je najrozumnejšie investovať do megapacku man- dľových Magnumov.☺ Vtedy si spomeniete na starkú, ktorá vám dávala do rúk 20 korún, a so zdvihnutým prstom vás varovala, že si máte dobre rozmyslieť, na čo svoje peniaze utratíte. Moja starká vždy hovorila, že lepšie delené, ako naraz zjedené, ale vám je to v samej podstate jedno, pretože stále máte kde spať a čo jesť. Pre istotu hneď na začiatku zistíte, že letný outfit, ktorý ste si zbalili, vám bude v Anglicku celkom nanič, aj tie pekné nové žabky, a mini kraťasky si pokojne môžete odložiť na dno skrine. Ale vtedy je dobré tváriť sa, že nič, pre- tože by ste boli vystavení živej spomienke na svoju mamu, ktorá vám tajne pod rúškom noci pchá do kufra dáždnik, nepremokavú bundu a gumáky a vy ich ráno krvopotne zakaždým vyhádžete von, lebo veď je leto, na čo mi to bude. Maminky majú, bohužiaľ, vždy pravdu, a keď sa po celodennej robote ledva doplazíte na izbu, aj tá vrecúšková polievka, ktorú vám mama na poslednú chvíľu strčila do príručnej batožiny, vám príde vhod. Fenomén, ktorý zrejme postretne všetkých svetachtivých, je vyskúšať, ako čo najviac ušetriť. A tak sme to skúsili aj my, samozrejme na jedle. Veď čo, do večera vydržím. Alebo „jéj, tu na pulte majú lacný neidentifikovateľný polotovar, ktorý stačí hodiť do mikrovlnky“. Bohužiaľ, môj rozmaznaný organizmus, ktorý bol od detstva navyknutý na domácu stravu, si po istom čase povedal dosť, a dal mi to patrične najavo cez lámajúce sa nechty a vypadávajúce vlasy. A tak sme si chceli začať variť a samozrejme, halušky boli to prvé, čo všetkým napadlo. Kto by bol v tom ošiali rátal s tým, že nemáme na čom postrúhať zemiaky a špeci deravé sitko na hádzanie halu- šiek existuje asi len u nás. V takýchto situáciách by človek dal čokoľvek za teplú polievku či nedeľný obed, ktorého večná zostava: rezne- zemiaky vám doma išla tak strašne na nervy. Po týždni dennodenného kontaktovania s rodnou hrudou sa telefonáty nenápadne redukujú a vy máte pocit neopísateľnej samo- statnosti, víťazstva a sily. Nik nevolá, s kým a kde ste, a ísť sa pozrieť na pláž o pol druhej v noci sa nikomu zo zúčastnených nezdá hlúpe a zbytočné. Neskorú večeru/skoré raňajky o štvrtej ráno vám nikto nevyčíta a s následnou rannou bolesťou žalúdka si takisto svetoborne poradíte sami. Ale zrazu zistíte, že v podstate vôbec neviete, čo sa deje doma, čo kto robí a príde na vás chvíľa, že by ste si radi vypočuli bežný scenár rodinného víkendu na zemiakovej brigáde. Po nejakom čase, keď sa všetko ustáli a zdá sa vám, že ste nabrali druhý dych sebestačnosti, stratí sa spolubývajúcej brat a dvere do jeho izby sú zamknuté zvnútra. Tak kričíte, kopete do dvier, výhražne búchate, pochodujete mu pred izbou, zúfalo si sadáte na zem a znova vstávate a opakujete rituál dookola. Ja som si vtedy povedala, že keby tam bol môj otec, tak tie dvere nejako chlapsky vypáči, vyberie z pántov, odistí, rozrúbe, čo- koľvek, len by určite na ne nečinne nepozeral. Ale to by bolo doma. Tu sme museli samé zistiť, že dotyčný len zaspal so slúchadlami na ušiach a to tak, že sme sa mu nedobúchali za osem hodín. (Keby tam bol otec, isto mu riadne vynadá.)☺ Nakoniec, keď už prišiel čas odchodu, poskakovala som okolo svojho kufra a nechá- pala som, ako sa mi tam mohli popratať všetky veci, pretože okrem pár tričiek som neniesla domov nič viac, ako som si so sebou priniesla. Aha jasné, mama mi pomáhala baliť. V tej chvíli som v duchu vystrúhala poklonu jej čarovným schopnostiam rozdeliť kufor na dvojdimenzio- nálny a popchať tam to, čo som ja musela niesť v príručnej batožine. Príchod domov a kultúrny šok, samozrej- me. Z veľkého mesta sa vraciate do malého štátu, kde sú všetci mrzutí a stále sa ponáhľajú a ešte je tu aj 36 stupňov v tieni, kým v Anglic- ku bolo stále okolo 20 a časom si človek zvykol na to, že kapucňa proti dažďu tvorila súčasť každodenného outfitu. Ale keď som videla našich, ako sa tešia, že ich pubertálna dcéra neostala doživotne robiť niekde za pásom a svoj život nezaklincovala niekde v karavane s troma deťmi, bola som najšťastnejšia na sve- te, že som prišla domov. A to aj napriek tomu, že v to leto vyzerali všetci ako po trojtýždňovej dovolenke pri mori, zatiaľ čo ja som došla ešte belšia než obvykle, vďaka blahodarnému anglickému počasiu. Ale doma bolo doma. Doma bola plná chladnička, čisto a navarené, mama, pýtajúca sa na každý jeden deň prežitý mimo domu a otec s potmehúdskym úškrnom na tvári. Doma bola starká, starkej struková polievka a všade ten pokoj a ticho a zemiaková brigáda, ktorá si ma počkala.☺ Ale skúsenosti sú neprenosné, preto raz naozaj musíte odísť, aby ste vedeli, kvôli čomu sa musíte vrátiť. vyrieši. Obľubu si získali aj halloweenske špeciály, v ktorých bol čierny humor a násilie ešte výraznejšie. Tvorcovia sa nebáli uťahovať si zo slávnych osobností, georgea w. busha, svetových mocností, no hlavne z amerického konzumného spôsobu života. dôležité je však, že nás naučili, že keď škrtíte dieťa, komicky mu z jamiek vyliezajú oči a má vyplazený jazyk, že nadmerné pitie piva, sedenie pred telkou a minimálny záujem o rodinu nie sú až také zlé. A azda aj to, že nič netreba brať príliš vážne. cranovcI frasier, Niles a Martin. psychicky nie práve vyrovnaný psychia- ter frasier sa vracia do rodného upršaného Seattlu a svojimi pracovnými úspechmi, ľúbostnými avantúrami a rodinným životom je azda najžiarivejším príkladom chaosu. Spolu so snobským bratom Nilesom sú takí presvedčení o svojej inteligencii, dôležitosti a dobrom vkuse, až lezú na nervy celému svojmu okoliu, najmä normálnemu chlapovi – ich otcovi Martinovi, ktorý má aj vo vysokom veku asi viac vlasov ako jeho synovia dokopy. Niles je smiešny chudý mužíček, ktorého manželka je azda rovnako slávna ako tá colombova, a Martin má najdokonalejšieho psa na svete, veď kto by nechcel svojho vlastného eddieho??? frasier vznikal v rokoch 1993 až 2004 a zabával nás neuveriteľných jedenásť sérií. A aké z neho vyplynulo ponaučenie? Že aj nadutý plešivejúci chlap, nadutý vyziabnutý chlap a starý krívajúci policajt môžu fungovať ako milujúca rodina. A zabávať široké masy. Veď frasier sa dá pozerať stále dokola. osbournovcI Ok, viem, že nepatria práve k typickým seriálovým rodinám, no prostredníctvom televízie a svojím štýlom života, nás toho naučili viac ako dosť. Otec rodiny Ozzy (kto by takého nechcel, veď sa nebojí zahryznúť do netopiera!), mama Sharon, syn Jack a dcéra kelly (takmer rozprávková bytosť, ktorá sa z buchtičky s podivným vkusom zmenila na krásnu štýlovú mladú dámu) sa nebáli obšťastňovať divákov dialógmi plnými nadávok, rodinnými hádkami a neviem ešte čím. Metlácka família sa so svojou reality šou neudržala na obrazovkách dlho – len od roku 2002 do roku 2005, no vďaka hudobnej kariére a celebritným predispozíciám sa stále objavujú na stránkach časopisov. kelly Osbourne je nositeľkou krásneho posolstva, že hoci ste aj potetované, stále môžete byť dámy. kellyovcI áno, neobchádzam ani skupinu kelly family, aj keď jej členovia nás nezabávali v seriáli či v reality šou. Toto írsko-americko- -európske multigeneračné zoskupenie bolo najvýznamnejším hudobným vzorom našej mladosti. Neznámy počet vlasatých ľudí, u ktorých sa často nedalo rozoznať pohlavie, mal pestrý repertoár s rockovou, folkovou aj popovou hudbou. Navyše boli priekopníkmi gipsy vagabundského štýlu obliekania a mohutných kučeravých účesov. Od 70. rokov predali milióny svojich albumov (vydali 21 štúdiových albumov, 40 singlov, 4 kompilácie a 3 živé nahrávky koncertov) a oficiálne zanikli v roku 2008, no iste si pamätáte zopár rozpačitých pokusov o samostatnú kariéru niektorých mladých kellyovcov. Myslím, že jeden mladý muž kelly sa aj ostrihal. Ako mu rodina odpus- tila takýto odklon od rodovej filozofie, už známe nie je. čo je však podstatné: „And I love you, I want you, I wanna talk to you, I wanna be with you, And I love you, I want you, I wanna talk to you, I wanna be with you!“ (The kelly family – I can‘t Help Myself). Vidíte, čo všetko nás formovalo ako osobnosti? Až teraz si uvedomujete, odkiaľ sa berú vaše neobyčajné chúťky, životné postoje, štýl obliekania a hudobný vkus? ďakovať už nemusíte len rodičom a toto bol len stručný prehľad vysoko náučných zoskupení ľudských bytostí. koľko z nich je v každom z vás? A znamená to, že ste normálni? MuSítE oDíSť! Aby StE SA MoHlI vrátIť PocIt nEoPíSAtEľnEj SAMoStAtnoStI, víťAzStvA A SIly inspire magazine text a foto vlaďka makovnikováessential text zuzana lobotková

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

zIMA V bAgeL & cOffee STORy www.baGelcoffeestory.com Gourmet Pg 103 Aj v bagel and coffee Story sa pripravili na zimné večery, keď treba zahriať telo aj myseľ! V bagel and coffee Story sme už zvyknutí na všetko! Teda, na všetko dobré! Na čerstvé bágliky plné len toho najlepšieho, na čerstvé ovocné džú- sy plné vitamínikov aj na koláčiky, pre ktoré by sme utekali cez pol mesta. bagel and coffee Story sa však zodpovedne pripravilo aj na zimu. do ponuky sa okrem čajov z čerstvých byliniek, dostalo aj varené vínko. Varené vínko s vôňou aj chuťou škorice! A okrem neho sa mô- žete zahriať aj punčom s čerstvým ovocím. pozor! Vianočný bagel and coffee Story ovocný punč je v nealko verzii, takže žiadne opité mandarínky! Ak máte chuť na čosi klasickejšie, skúste zázvorový čaj s brusnicami a škoricou. To je tá naj- väčšia vitamínová bomba, keď na vás útočia všetky možné vírusy a bacily. z ponuky bagel and coffee Story s názvom „neobyčajné“ vyberáme do tohto čísla horúce Mojito a Tropical drink. Musíme sa priznať, že horúce Mojito sme ešte nevideli a ani nepili. Takže to určite skúsime! Tak sa k nám pridajte! bagel & coffee nájdete v bratislave na obchodnej 10, na hlavnom námestí 3 a aj v shopping palace kávove trIo, orieškové mocca, medovníkové latte a karamelové cappuccIno magazine with a difference

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

V ten deň zomrela moja obľúbená suseda a o niekoľko hodín si iné susedy prišli po dve eurá na kyticu, spoločnú kyticu, kyticu určite veľmi vkusnú, kyticu s čiernou stuhou a nápisom Spomíname, reprezentujúcu smútok našej ulice. Suse- da zomrela deň po prvej svadbe v našej rodine, kvety vo váze, Sacherova torta v ružovej škatuli a šampanské, ktoré sa vykotúľalo z chladničky – to si v súvislosti so správou o jej smrti pamätám. pozrela som sa na mamu a spomenula som si na krčmu v kysaku, na muža, ktorý mi tam raz ponúkol škatuľku cigariet a na iného muža z jednej knihy, ktorý sa cez kysak vracal domov na východ pochovať svojho otca, a povedala som jej, mama, bude to pekný pohreb. Susede som niekedy chodila umývať okná, pred Vianocami alebo v lete, mala som rada jej dom, pohľadnice zastrčené za rámom zrkadla, knihy v policiach, pach mačky, obrázky, ktoré na skle bielych dverí vedúcich na terasu vytvoril občas tuhý liptovský mráz. Opájala som sa dekoráciami, suchými kvetmi a jej spomienkami na manžela, ktorý rád hral tenis a mnohí si ho zapamätali najmä ako príjemného pána, ktorý chodieval po ulici v športovom tričku s tenisovou raketou prehodenou cez plece. Obliekla som si čierne pančuchy, čierne lodičky a tmavozelenú menčestro- vú sukňu a s kyticou z našej záhrady som šla na pohreb. Smútiaca rodina sediaca v prvej lavici v dome smútku reagovala na prítomnosť evanjelického farára trocha rozpačito, nevedeli, kedy sa postaviť a kedy sedieť, ani ja som nevedela, takmer nikto z nás nevedel. evanjelici na pohreboch veľa spievajú, na pohreb sme si mali priniesť funebrál, osobitný spevník obsahujúci pohrebné piesne, mali sme spievať antifónu tú a antifónu hentú. počúvala som pekné, falošne zaspievané piesne, počúvala som slová a dívala som sa na smotanovobiele vertikálne žalúzie na veľkých sklených tabuliach, cez ktoré o tretej popoludní prenikalo ostré svetlo. farár hovoril: Lúčime sa s našou matkou, starou matkou, tetou, švagrinou a priateľkou a veríme, že už vidí Ježiša krista a boha, veríme, že cíti ich lásku. Vtedy som pocítila žiarlivosť, odtrhla som pohľad od žalúzií, pozrela som sa na farára a v ten moment som aj ja chcela vidieť Ježiša krista z tváre do tváre. Otec mi neskôr povedal: A načo by ti to bolo, načo by ti to bolo teraz, raz ho uvidíš a ja som nevedela, či má alebo nemá pravdu. Vtedy som však po kristovi veľmi túžila, chcela som naňho hľadieť, piť s ním víno zo svadby v káne galilejskej a pripitá mu povedať o všetkom, čo ma trápi. Suseda mala rada zvieratá. Náš kocúr kosťa sa k nej časom odsťahoval a ona sa pýtala, či nám to neprekáža, či sa nehne- váme. Mala veľa kocúrov, raz jedného prešlo auto a suseda stála, podopierajúc sa francúzskou barlou, nad krvavým telom zvieraťa a plakala. Môj brat ju videl cez okno, počul, ako plače, ako kvíli, vzal to krvavé mŕtve telo a odniesol jej ho domov. pochovali ho pod hrušku v jej záhrade k ďalším už zosnulým kocúrom a psom a keď sa brat vrátil domov, so sestrami sme mu hovorili, že je statočný. potom sme šli v sprievode za truhlou, na cintoríne voňalo seno a voňal jún a bolo horúco a dusno a susedy vraveli, že príde búrka, dnes ešte určite bude búrka. zastala som pri jednom hrobe, na kríži sa vo vánku hojdali zavesené plyšové hračky, krikľavozelený zajac, Macko pú, bábika so skleným pohľadom. Stála som nad hrobom a napadlo mi: ešte sem prinesiem porcelánového vtáčika a porcelánovú primabalerínu a bude to dokonalé. Niekomu som to aj povedala a ten niekto sa rozhorčil, kde sa v tebe berie toľká krutosť, neviem, to mi len tak napadlo, neberte ma, prosím, smrteľne vážne. úvodný príhovor na kare predniesol syn zosnulej, pohnutým hlasom povedal, že vo svojom živote poznal len dvoch anjelov a vyslovil mená tých anjelov, mená žien, samozrejme. dojatá suseda k. zapišťala, to si zaslúži potlesk a my sme mali, pravdepodobne dotknutí, plakať a tlieskať. pili sme demänovku, vypila som veľa demänovky, pretože mnohí zo smútiacich hostí, ktorí sedeli blízko mňa, šoférovali autá, mladá, vypi to, škoda nechať toľkú demänovku, ešte by si mysleli, že nám nechutilo, pohrozil mi ukazovákom sused. pili sme biele víno a vodu a jedli sme koláče, výborné zákusky, dokonalé zákusky, hovorila celá ulica. Naša najbližšia suseda, pani M., mi rozprávala, ako sa v roku 1945 stala kráľov- nou majálesu v dnes už zatopenej dedine, ako sa vtedy s kamarátkami brodili cez Váh, v rukách si držali sandále a chichotali sa. bolo to tesne po vojne, Aninka, a my sme boli mladé a šťastné. už sa zotmelo a chceli sme ísť domov, lenže zrazu prišiel po mňa akýsi mládenec a chytil ma za ruku, ty tu zostaň, ty sa čoskoro staneš kráľovnou majálesu. z pohrebu som sa vrátila trochu opitá a nevhodne veselá, fúkal vietor, hrmelo a nad horami sa zbierali oblaky. zo šnúry som zvesila suchú bielizeň, zatvorila som v dome všetky okná a šla som si ľahnúť. Tak, to by sme mali, zašomrala som si popod nos, čo je preč, to je preč. pOHReb TAk, TO by SMe MALI, zAšOMRALA SOM SI pOpOd NOS, čO Je pReč, TO Je pReč fúkal vIetor, hrmelo a nad horamI sa zbIeralI oblaky v pohrebnom sprievode Pg 104 family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNeessential text a foto anna strachan

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

čo robí kAvIArEň kAvIArňou? Máte obľúbenú kaviareň? Rozmýšľali ste už nieke- dy prečo? Pre mňa a asi väčšinu z vás je atmosféra skoro taká dôležitá ako kvalita kávy. Nech ma po troj hodinovom klebetení s kamarátkou nebolí zadok a nie som ohučaná z rádia. A hlavne – nech na mňa čašníčka nezazerá, že si už zase chcem niečo objednať! Presne toto sú faktory, ktorými sa v Coffee- shop Company zaoberáme najčastejšie. O kvalite a pôvode 100 % vysokohorskej Arabica kávy sme už písali v minulých číslach, dnes by som sa chce- la zamyslieť nad tým, čo robí kaviareň Kaviarňou s veľkým K. Ako si vychutnávate kávičku vy? V kresielku? Na gauči? Ja mám rada stoličky – cítim sa vyššia. Kamarátka Zuza si zase potrpí na pravú šľahačku a Mária zase miluje obsluhu. Ešte dobre, že existuje miesto, kde všetky dostaneme to, po čom nám srdce piští – v Coffeeshop Company. Ak sa „Coffeeshopáckeho“ baristu spýtate na tréning, mal by sa pochváliť, že vie o káve všetko – tak , ako čitatelia Inspire, ak čítali všetky 3 diely o káve v predošlých číslach – od rastlinky, pestovania, zberu, praženia, cez tajomstvá super kávy či kávovej špeciality. Inak, ochutnali ste už Dark Moccachino či Chai Latte? Tak ako každý milovník kávových „vymýšľanín“ aj ja sa už teším na Vianoce. Kaviarne sa začnú predbiehať vo sviatočných novinkách. Ja mám síce rada klasiku – škoricové latte ma vždy poteší. Pre labužníkov odporúčam Nugátové Moccachino – mňam! www.coffeeshopcompany.sk Gourmet Ak by vás však chuť na niečo dobré prepadla doma, bez možnosti vybehnúť do Coffeeshop Company, prikladám recept na „domáce“ tmavé mochacino: 1 časť – Espresso, 1 časť napareného (alebo horúceho) kakaa – čokoládového mlieka, 1 časť napareného mlieka. Na dno pohára môžete dať trochu čokoládo- vého sirupu alebo kúsky čokolády. Na dosiahnutie ohurujúceho výsledku dajte moccachinu čiapočku z čokoládovej šľahačky, posypte kakaom alebo po- kvapkajte čokoládovým sirupom – a prekvapenie je na svete! Príjemné Vianočné sviatky a veľa dobrého do nového roku praje Coffeeshop Company! magazine with a difference

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Pg 106 V novembri zažila bratislavská eurovea totálne šialenstvo! Jeden z najlepších obrancov anglickej premier League Martin škrtel predstavil v Nike eurovea nový model svojich kopačiek Nike Total 90 Laser IV. Nike a Martin škrtel sa ešte pred akciou doholi, že darujú finančné prostriedky pre Lukáša franceka, ktorého smutný životný príbeh zaujal samotného Martina a ten sa rozhodol mu pomôcť. Výška daru však závisela od počtu Marti- nových fanúšikov, ktorí prišli do Nike eurovea. za každého dali Nike a Martin po 1 eure. Rovnica teda pokračuje.☺ Na podujatie nakoniec prišlo 1 200 ľudí, čo predstavuje 2 400 euro, ku ktorým sa pridala suma 800 euro. To bol dar zo špeciálneho trička, ktoré Nike vyrobilo pri tejto príležitosti. z každého predaného trička išlo na Lukášovu podporu 5 eur. pomôcť však môžete stále. Tieto špeciálne tričká si môžete zakúpiť v predajni Nike eurovea v bratislave a tým pomô- žete 5 eurami Lukášovi francekovi. Martin škrtel pri tejto príležitosti dostal aj pár otázok. O kopač- kách, o futbale, o synčekovi aj o Vianociach. martin, hráš v kopačkách total 90 už 5 rokov. ako sa ti v nich hrá? áno, hrám v nich už siedmu sezónu a som veľmi spokojný. Vždy sa teším na nový model. zakaždým, keď nike vyvinie novú kopačku, vždy posunie hranice o kúsok ďalej. Inovuje. musíš si byť vedomý toho, že vždy, keď dostaneš novú ko- pačku, je o trochu lepšia než tá predchádzajúca. áno, vždy, aj keď, úprimne, je vždy ťažké prejsť na nové kopačky, pretože si zvykneš na tie, v ktorých hráš, zvlášť keď sa ti v nich darí, ale keď potom za- čneš trénovať v nových kopačkách, pocítiš rozdiel. Vnímaš to na tréningu a zistíš, že sú oveľa poho- dlnejšie. Je potom veľmi zaujímavé hrať v takých prvý zápas. Na tento nový model som si zvykol veľmi rýchlo. prišli mi pár dní pred prvým zápa- som a hneď som ich aj testoval. Sadli mi ako uliate. tieto kopačky majú mnoho špeciálnych prvkov, sú o 20 % ľahšie ako predchádzajúci model, špička má nový dizajn a mnoho ďalších inovácií. tieto rozdiely ty, ako hráč, určite vnímaš. je to vidieť aj na tvojej hre? áno, vnímam to. keď som ich chytil prvýkrát do ruky, cítil som, že sú ľahšie. No nestratili nič na stabilite, ktorú ja pri svojej hre potrebujem. Majú aerodynamický tvar, vďaka ktorému lepšie padnú, a ja mám tak oveľa lepší cit pre loptu. špička kopačky má nový dizajn a zvršok je vyrobený z vysoko výkonnej syntetickej kože, ktorá zaisťuje mäkkosť a lepší cit pri kontakte s loptou. Na dokonalé zasiahnutie lopty boli zóny pre strely a rotáciu na priehlavku navrhnuté tak, aby sa prirodzene ohýbali pri kontakte nohy s loptou, čím je dosiahnutá presnejšia strela. kľúčové kontaktné zóny sú rozdelené na flexi- bilné drážky, ktoré podporujú prirodzenú silu a presnosť. Lamely v zóne na vytváranie rotácie sú menšie a nižšie, čo umožňuje lepší cit pre loptu a optimálnu mieru trenia na vznik rotácie. dôleži- tá je tiež pena, ktorá koriguje tvar jazyka a v hornej časti kopačky zvyšuje presnosť pri zasadení lopty priehlavkom. Vďaka nej dosiahneš maximálne čisté strely. MARTIN škRTeL + NOVá kOpAčkA + fINANčNá VýpOMOc = NIke zdá SA VáM TáTO ROVNIcA NeJAká zVLášTNA? Je TO VeĽMI JedNOducHé! family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNesport

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

otázka, ktorá mnohým ľuďom vŕta v hlave. keď si prišiel do anglicka, veľmi rýchlo si zapadol. takmer okamžite si sa stal jedným z najobávanejších obrancov v premier league. čím to bolo? ťažko povedať, ale určite mi pomohlo, že som cítil obrovskú podporu trénera a spo- luhráčov. Oni ma podržali a dali mi šancu a mne s každým zápasom rástlo sebavedo- mie. podarilo sa mi odbúrať počiatočný rešpekt a snažil som sa ísť do každého zápasu naplno. Aj keď sa tréneri vymenili, nestratil som dôveru, a to je pre mňa dôležité. V každom zápase odvádzam na ihrisku to najlepšie, čo viem. koľko sa toho zmenilo v tvojom živote na ostrove? Najviac sa zmenilo to, že sme prišli o sú- kromie, pretože nás tu ľudia spoznávajú a sme sledovaní na každom kroku. ako fungujete v anglicku s priateľkou a teraz už aj so synom matteom? úplne bežne ako každá iná rodinka. Ja mám tréningy a zápasy. barborka má svoje záľuby, ku ktorým teraz pribudla starostlivosť o malého Mattea. keď mám voľno, snažíme sa čo najviac ho tráviť spoločne. v súťaži, ktorá je považovaná za najlep- šiu na svete si si vydobyl meno jedného z najlepších obrancov. vnímaš to ako kompliment? Samozrejme, že áno. O tom niet pochýb. keď o mne panuje taký názor v najlepšej súťaži sveta, tak ma to môže len tešiť. bližia sa vianoce, keď sa v anglicku hrá súťaž. ako ich stráviš? Tak ako posledné štyri roky. Ráno pôjdem na tréning a potom už len doma v kruhu najbližších budeme mať typické slovenské Vianoce. Vďaka Matteovi budú tieto Vianoce špeciálne. aké iné športy ťa okrem futbalu bavia? baví ma hokej a tenis, ktorý hrávam najmä v lete počas futbalovej prestávky. cez rok na iné športy veľa času nemám. aký bude podľa teba budúci rok? budú hviezdy priať aj futbalu? dúfam, že áno. Verím, že bude úspešný nielen pre športovcov, ale aj pre všetkých ľudí. www.nIke.sk tak to bol vyslovene profesionálny výklad. hovoríš, že už si v týchto kopač- kách hral. aké to je? áno, už viac ako mesiac som v nich trénoval, testoval ich a aj hral zápasy. Všetko je dokonalé. Nemal som s nimi žiadne problémy. pre mňa je dôležité, že sa v nich cítim dobre. dávajú mi stabilitu a tiež lepší cit na ovládanie lopty, prihrávky a strely. si známy svojou tvrdosťou a nekompro- misnosťou v súbojoch. aká časť tvojej hry je inštinkt a aká časť je tréning? Myslím si, že viac vecí spočíva v tréningu. Aj k veciam, ktoré riešite inštinktívne, prí- dete tréningom a zápasovými skúsenosťa- mi. Natrénovať môžete silu, vytrvalosť, ale veci ako čítanie hry, taktické prvky, tak tie začnete riešiť inštinktom až po nadobud- nutí určitých skúseností. začal si ako 6-ročný a vyrastal si s fut- balom. nechýbal ti bezstarostný život, ničnerobenie počas prázdnin? bavil ťa futbal po celý čas, ako ho hráš? mal si niekedy myšlienky, že by si s tým chcel, ako sa hovorí, seknúť? určite som mal chuť aj na to. Hlavne v mladosti mi chýbali najmä tie prázd- niny. Veľakrát som sa musel na tréning donútiť a uprednostniť ho pred zábavou s kamarátmi, ale teraz vidím, že sa to oplatilo. Samozrejme, mal som momenty, keď som mal aj myšlienky s futbalom skončiť, ale moja láska k futbalu vždy takéto myšlienky rýchlo zahnala. pochádzaš z dedinky neďaleko prievidze. ako sa môže dostať chlapec odtiaľ až do liverpoolu? Je to veľmi dlhá a zložitá cesta, ale som rád, že som ju zvládol, a ukázal tak aj iným chalanom zo Slovenska, že keď pôjdu za svojím cieľom, tak sa im to môže splniť. martIn škrtel narodený: 15. decembra 1984 v handlovej súčasné pôsobIsko: liverpool fc post: stopér číslo dresu: 37 premIéra v lIverpoole: 21.1. 2008 proti aston ville doterajšIe pôsobIská: ráztočno (do roku 1995), prievidza (1995 – leto 2002), as trenčín (leto 2002 – júl 2004), zenit petrohrad (rus., od júla 2004 – 2007) súčasná odhadovaná trhová cena: 12 miliónov eur zmluva do roku: 2014 reprezentácIa sr: 52 štartov v a-tíme/5 gólov, bol účastníkom ms 2010 v juhoafrickej republike. mládežnícke reprezentácie sr do 15 až 21 rokov, z účasti na záverečnom turnaji me „19“ i ms „20“ ho vyradilo zranenie. tímové úspechy: účasť slovenska na ms 2010 v jar, majster sr v star- šom doraste trenčína 2002/03 IndIvIduálne úspechy: futbalista roka 2008, futbalista roka 2007, držiteľ ceny petra dubovského 2005 pre najlepšieho futbalistu sr do 21 ro- kov, druhé miesto v tej istej ankete v roku 2004, piate miesto v ankete o najlepšieho futbalistu sr za rok 2005, najlepší hráč I. slovenskej ligy staršieho dorastu 2002/03 žIvotné krédo: „môžeš stokrát spadnúť a byť zdolaný, ale stokrát vstaneš a pôjdeš ďalej.“ môžeš stokrát spadnúť a byť zdolaný, ale stokrát vstaneš a pôjdeš ďalej

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Pg 108 MySTIc SkATe cup 2011 A LA SLOVAkIA Je TO O dOSť INá ATMOSféRA, Väčší Hec čO TAM RObILI zA TRIky, NecHápeM A ANI NepOcHOpíM A VšeTkO NA pRVý pOkuS, bLázNI family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNesport text miloš oGurčák foto mystic skate

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Najbližšie preteky série world cup of Skateboarding sa každoročne uskutočňujú v matke miest a tak to bolo aj tohto roku. Namiesto klasickej reportáže vám ponúkame rozhovory s troma slovenskými jazdcami, ktorí obsadili prvé tri miesta v tohtoročnom Slovenskom skejtbordovom pohári a mali s Mysticom čo-to do činenia. janko mihala, 18 rokov, nové mesto nad váhom. ján, tohto roku si sa zúčastnil na mysticu po druhý raz, ako by si zhodnotil tento ročník? Tento ročník bol super, tak isto ako aj ten pred ním. Atmosféra pretekov je neopísateľná – vrelo odporúčam, aby sa prišli pozrieť aj úplní laici. Moje účinkovanie v ňom bolo tento rok horšie ako minulý, lebo mi nevyšli jazdy a nepodarilo sa mi kvalifikovať. Ale vôbec neľutujem, bol to príjemne strávený víkend. minulý rok sa ti darilo viac, keď si postúpil z piatkovej predkvalifikácie európskych jazdcov do sobotňajších hlav- ných pretekov. čo myslíš, prečo si nepostúpil tohto roku? Neviem, ono je to dosť o šťastí a tento rok mi to nevyšlo. Minulý rok som bol asi viac motivovaný, lebo som tam bol prvý raz. Tento rok to bolo na dosť vysokej úrovni a keď sa pokazí jeden trik v jazde, tak ťa to úplne demotivuje – a to bol môj prípad. aké vysoké je štartovné na takýchto pretekoch? platil si si ho sám? štartovné bolo tuším tisícdvesto českých korún. Je to dosť veľa, ale to je pochopiteľné, pretože ide o preteky Svetového pohára. platil mi to môj sponzor na skejty foomo skatebo- ards, za čo im veľmi ďakujem. plány na zimu? zimu budem určite tráviť prípravou na prijímačky na výšku a samozrejme sa budem voziť v skejtbordovej hale, čo máme v Novom Meste nad Váhom. Je to úplne nový skejtpark a čoskoro sa otvára. Takže hádam si trošku napravím formu a budúci rok na Mysticu sa mi podarí postúpiť ďalej. ďalší pán na holenie je branislav mrváň z maduníc, ktorý si tohto roku odkrútil na mysticu svoju premiéru. ahoj, branko, ako sa ti pozdávalo tvoje účinkovanie na mysticu? čo hovoríš na tohtoročnú účasť? Aloha, Miloš, tak na Mysticu som bol prvý raz v živote, nikdy predtým som tam nebol ani ako divák a veľmi sa mi to páčilo. Síce som tam toho veľa nepredviedol, ale aj tak je super vidieť naživo profesionálov ako bastien Salabanzi, collin provost alebo Aaron Suski… ako si to mal so štartovným ty? Väčšiu časť štartovného mi zaplatil sponzor Snowbitch.cz, za čo ďakujem. Nebyť jeho, tak tam nie som…“ myslíš, že sa dožijeme podobných pretekov na slovensku? Azda hej – myslím, že by to nemusel byť problém, len na to treba poriadny park na úrovni. najsilnejší zážitok z mysticu? Asi to, že som videl naživo a kúsok pokecal s collinom provostom, to pre mňa veľa znamenalo. posledným spovedaným je víťaz slovenského skejtbordové- ho pohára richard tury, ktorý mal v jednom z minuloroč- ných čísel samostatný rozhovor. richard sa v čase konania mysticu nachádzal v prahe, sponzor mu bol ochotný zaplatiť štartovné, no richard dal radšej prednosť jazdeniu a točeniu na ulici. prečo, richard? čau, áno, bol som v prahe a chcel som nakrúcať street s mo- jím bratom, pretože sme konečne boli na nejakom tripe. chcel som mať kopec záberov do videa pre sponzorov. s tebou som sa stretol na mysticu len v sobotu v bare a spolu sme pozerali nedeľňajšie finále. čo hovoríš na jeho úroveň? úroveň, jedným slovom povedané: blázni – čo tam robili za triky, nechápem a ani nepochopím, a všetko na prvý pokus. čo hovoria tvoji sponzori na to, že si nesúťažil, aj keď si mohol? Na jednej strane je dobre zajazdiť si na takej veľkej súťaži, ale na druhej mám nakrútených veľa kvalitných trikov. Sponzori to brali v pohode. po dvoch celkových víťazstvách v slovenskom skejtbordo- vom pohári tohto a minulého roka nemáš pocit, že už je načase zdvihnúť kotvy a ísť do sveta? Hej, hej, tohto roku som bol na troch pretekoch českého skejtbordového pohára a ešte na jednej súťaži v prahe – je to o dosť iná atmosféra ako na Slovensku, väčší hec. A ďalší rok by som už chcel odjazdiť nejakú tú európsku súťaž. chystáš sa na budúci rok konečne súťažiť? Mystic chcem ísť určite a ešte aj nejaké európske. Toľko tohtoročný Mystic, vidíme sa na budúci rok! v minulom čísle nášho časopisu vám autor článku priniesol neau- torizovaný rozhovor s petrom vrbickým o histórii skejtbordingu na slovensku, založený na súkromných rozhovoroch, súvisiacich s touto problematikou. vyjadrenia v tomto rozhovore boli interpre- tované a dokreslené pre imidž článku, určeného pre skejtbordovú komunitu. touto cestou sa autor článku chce ospravedlniť petro- vi vrbickému a požiadať ho o poskytnutie skutočného rozhovoru na túto tému. v tomto čísle sa naše putovanIe hIstórIou prerušIlo, aby sme vám prInIeslI pohľad na to, ako to vyzerá dnes bowl na mystic skate cup 2011

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

110

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Matterhorn©2011adidasAG.adidas,the3-Barslogoandthe3-StripesmarkareregisteredtrademarksoftheadidasGroup. ADIDAS tErrEX PrEžI outDoor DobroDružStvo Pre väčšiu ochranu a viac dobrodružstva je tu kolekcia adidas Terrex. adidas.com/outdoor Pg 111 aj v neprIaznIvom počasí sa dá byť Štýlovo v suchu! Adidas predstavil túto zimu novú Outdoor kolekciu. Vrchná vrstva búnd je z kvalitnej GORE-TEX® látky. Každý mikroskopický pór tohoto materiálu je až 20 000 krát menší než kvapka vody. Voda sa teda zvonku k telu nedostane! Póry sú však aj 700 krát väčšie ako molekula pary, čiže pot sa odpariť dokáže. GORE-TEX® je teda ten najlepší materiál do sychravého počasia. Kolecia adidas Terrex využíva aj technológiu WINDSTOPPER®. Ako už sám názov napovedá, textílie sú vetru odolné, no napriek tomu priedušné a trvanlivé. Keď už teda viete, čo si obliecť, treba sa aj poriadne obuť. Outdoorová obuv adidas Terrex využíva technológiu GORE-TEX®. Obuv je pevná, odolná a priedušná. Okrem toho adidas pri outdoorovej obuvi predstavil aj vylepšenie FORMOTION pre lepšiu koordináciu pohybov a viac pohodlia pri chôdzi dole kopcom. V obuvi je aj technológia adiPRENE®, čo je vrstva pre lepšie tlmenie a aj adiPRENE®+, čo je vrstva pre lepšie odrazy. magazine with a difference sportfoto michael meisl

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

VIANOce V SALVAdORe páR HOdíN SpáNku, RAňAJky A bOLI SMe S kOcúRIkOM Opäť pRIpRAVeNí SpOzNAť kúSOk kRAJINy VIANOčNé HOdy V JuŽNeJ AMeRIke family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNetravel text a foto tina slovinská

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Neveriacky sme sa štípali a ešte raz skontrolovali, či mená a dátumy sedia, poďakovali sa, utreli pot z čela a šli domov. pár dní práce a vianočné výklady neklamne dokazovali, že dátum nášho výletu sa blíži, že Vianoce sú tu ako každý rok a s ním aj vôňa dovoleniek, prázdnin a voľna plného darčekov, prekvapení a milých úsmevov☺… „V čom budeš cestovať?“ Moja obvyklá kontrolná otázka, keď sa kopčeky oblečenia začínajú strácať v útrobách batoha a balenie sa chýli ku koncu. „Hm, asi niečo pohodlné, alebo mi niečo vyber,“ obvyklá odpoveď kocúrika, čím mi dáva absolútnu voľnosť dokončiť akt balenia a pyšne nastavuje budík. zajtrajší deň nebude výnimočný len tým, že ideme do Salvadoru na vianočné hody, ale aj stretnutím kocúrika s Taty, s ktorou sa naposledy videl pred deviatimi rokmi. Myslím, že sa tomu vraví sila priateľstva, pretože ich zvítanie bolo jedno z najkraj- ších, aké som videla☺… Taty a jej 150 cm sa muselo pred každým objatím slušne odraziť od zeme, čo robilo jej objatia náramne veselými. Taty mala dokonalý mejkap na dokonalej tvári a dlhé tmavé vlasy skoro po pás. pripomínala mi malú Indiánku od estée Lauder s dokonalou postavou a zdalo sa, že aj povahou☺. Hneď, ako sme sa zvítali, predstavila nás svojmu priateľovi, posadila do auta a začala objasňovať svoje plány s nami. Nepriečili sme sa ničomu. zdalo sa, že Taty to má perfektne vymyslené, a aj mala☺. Hneď v prvý deň nás zo stanice vzala do hotela svojho bratanca, ktorý bol síce na druhom konci tejto malej farebnej krajinky, ale pre vašu obrazotvornosť vám len pripomeniem, že Salvador je asi taký veľký a široký ako Slovensko, takže prejsť z jedného konca krajiny na druhý vám nezaberie až tak veľa času☺. Taty s priateľom nás priviedli do el cuca. Hotel jej bratanca bol nad dedinou a bol to taký tichý raj pre surferov, ukrytý pred zrakmi ľudí. Taty nás priviedla za bratancom Vladimírom, ktorý nás hneď prijal ako svojich blízkych, čo nám aj patrične preukázal svojou pohostinnos- ťou. už prvý večer sme zasadli okolo stola a Vladimír sa s nami delil nielen o svoje zásoby ohnivej vody, ale aj o skúsenosti a zážitky surfera, podnikateľa, otca, priateľa. zdá sa mi, že až ranné slnko rozohnalo naše debaty a zahnalo nás do postelí. pár hodín spánku, raňajky a boli sme s kocúrikom opäť pripravení spoznať kúsok krajiny. Taty nezaháľala a kým sme si dávali dokopy kúsky včerajšieho večera, vybavila čln s vyhliadkovou jazdou. bolo to super, dívali sme sa na Salvador z druhej strany☺. slovo dalo slovo a kupovalI sme sI lístky Pg 113

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

potom nám ukázala miesta, vyrážajúce dych, na ktorých sme strávili zvyšok dňa a keď sa Taty musela vrátiť do mesta, my sme sa na ne s kocúrikom vracali, aby nám ostali čo najdlhšie v pamäti, aby nevymizli, aby boli stále tam, keď zavrieme oči. k hotelu Tatinho bratanca patrila malá pláž, ktorá bola dlhá a široká tak akurát, strávili sme na nej veľa času, sem-tam sme zašli na večeru či neskorý obed medzi miestnych, ktorí mali svoje stánky pri vode. Vždy sme si tam výborne pochutili a ľudia k nám boli milí, alebo si nás vôbec nevšímali. deti trávili čas vyhadzovaním kúskov mŕtvych rýb do vzduchu, aby nimi privolali vtáky, a tie potom vystrájali na oblohe a tesne nad vodou všelijaké kaskadérske kúsky, aby zachytili potravu ešte vo vzduchu. Ľudia a život v dedine boli neklamným dôka- zom toho, že čas sa naším príchodom do Salvadoru nezastavil a že bude čoskoro treba ísť ďalej. Na jednej strane sme boli smutní, že musíme opustiť toto krásne ne- dotknuté miesto, no na druhej strane nás čakal vianočný stromček v hlavnom meste a tak sme sa museli s Vladimírom rozlúčiť. vždy sme sI tam výborne pochutIlI a ľudIa k nám bolI mIlí family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNetravel text a foto tina slovinská

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

poďakovali sme sa za pohostinnosť a pozornosť, ktorej sa nám dostalo neúrekom a vydali sme sa na cestu do hlavného mesta. cesta ako vyšitá z ver- neovky, za dolár sme sa dostali z el cuca spolu so sliepkami, leguánmi a ostatnými cestujúcimi do najbližšieho mesta San Martin a odtiaľ za tri doláre do hlavného mesta. za sprievodu ohlušujúcich pesničiek sme sa po troch hodinách cesty zvítali s Taty a s jej rodinou. privítali nás vo svojom dome, kde nám otvorili svoje srdcia a náruč. Nechýbalo nám nič, všetkého sa nám dostalo, boli sme tí najšťastnejší ľudkovia na svete, a ešte stále sme☺. cítili sme sa ako doma a tento pocit sa nám zo seba nechcelo po návrate zo Salvadoru ešte dlho zmyť☺ – vôňu krajiny, ktorá, aj keď je taká drobná, je taká rozmanitá. z jednej strany na vás robí dojem Atlantický oceán, ktorý so sebou prináša silné a ničivé vlny a na druhej strane sú to vulkány, ktoré sa nad vami týčia ako starí zbroj- noši, pripravení kedykoľvek zaútočiť. Aj napriek sile týchto prírodných živlov sú ľudia v Salvadore milí, priateľskí, otvorení, láskaví, milujúci petardy a všetko hlučné☺. Vianoce u nich boli rovnako krásne a bohaté, ako u nás, a nám neostáva nič iné, len opäť sa s láskou Taty poďakovať za veselé a láskyplné Vianoce v Salvadore. feliz Navidad, Taty☺ gracias. z jednej strany na vás robí dojem atlantIcký oceán, ktorý so sebou prInáša sIlné a nIčIvé vlny Pg 115

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Súčasné slovenské spojky Ala caponeho: don Michalieri (account manager Michal kružlík), don brandelino (art-director braňo bezručka) a don Milano (drama- turg Milan čupka) od roku 2010 organi- zujú unikátne žúry pod hlavičkou capo di Tutti party. Milan a braňo predstavili svoj projekt, dotiahnutý do najmenších detailov. ako dôjde k tomu, že sa trojica kama- rátov rozhodne organizovať tematické spoločenské akcie? braňo: celé to bol, myslím, nápad hračkárskeho gangstra dona Michalieri- ho, ktorý je známy svojou extrovertnou žúruchtivou povahou, v kombinácii s vášňou dona Milana pre 30. roky – ele- ganciu i dekadenciu, swing a prohibíciu, americký i európsky džez. Idea tematickej party, kde sa ľudia nahodia podľa vopred určeného dresscode, mala byť základným zmyslom akcie – aspoň raz za čas sa ocitnúť vo výnimočnej situácii, na rozdiel od stále stereotypnejšieho piatkového piva. zároveň skvelý dôvod stretnúť sa s dávnymi priateľmi, dobre sa zabaviť a cítiť sa ako hviezda večera. Jeden z takýchto rozhovorov si na začiatku roka 2010 vypočul pri pive aj don brandelino a ponúkol sa, že pripraví vizuálnu stránku akcie. Takto vznikla prvá akcia, venovaná 30. rokom v antiprohi- bičnom štýle, s charizmatickým Swing Society Orchestra a krásnymi dobovými návštevníkmi. prečo ste si zvolili pre svoje akcie mafián- sky názov capo di tutti party? mIlan: Ten názov sme vymýšľali pre prvú akciu, ktorá bola v štýle 30. rokov a ktorú sme ladili v takom mafiánskom duchu. A la Al capone. Vtedy sme ešte netušili, že v tom budeme pokračovať. Na ten názov sme si však okamžite zvykli. A ľudia tiež. v čom spočíva prepracovanie do detai- lov? a prečo vlastne žúry v kostýmoch? braňo: Asi sme už zabudli, aké zvykli byť karnevaly na základke trápne, takže nám idea navliekania sa do kostýmov neprišla až tak od veci. Ak má byť dobová žúrka dôsledná, musí sa tomu prispôso- biť aj outfit našich hostí (možno aj ich správanie), treba vybrať najvhodnejšiu kapelu a zladiť celkovú vizuálnu stránku, kde práve detaily vytvárajú autentický pocit. Napríklad vystúpenie akordeonistu a karikaturistu na francúzskej party, alebo dobové leninsko-stalinské spisy a naozajstná československá gitara Jolana Marina na 50‘s rock‘ n‘ roll party. mIlan: Ja si každú akciu predstavujem ako malú cestu časom. preto vyberáme podni- ky, ktoré sú buď priamo z toho obdobia, v ktorej sa akcia odohráva (napríklad hotel kyjev pre akcie 70. a 80. roky) alebo taký priestor, ktorý je neutrálny a môžeme si ho prispôsobiť – rôznymi dobovými plagátmi, fotografiami, rekvizitami… Ľudia pri vstupe dostanú vždy nejaký artefakt danej doby – pri akcii v štýle 50. rokov napríklad program, ktorý bol ver- nou kópiou potravinových lístkov z 50. rokov. čo však zakaždým najviac vytvorí atmosféru a navodí pocit cesty časom, to sú kostýmy našich hostí. z kostýmovej žúrky pre desiatky bývalých spolužiakov a spolužiačiek sa vyvinula vychytená akcia pre stovky mladých. kam vás to tlačí, posúva? mIlan: prvá akcia bola naozaj len pre známych nás troch. A v istom smere tento princíp dodržujeme aj naďalej. Nerobíme si nejakú reklamu, chceme len, aby stále pribúdali ďalší známi známych… Ale, samozrejme, nie sme nijaká uzavretá spoločnosť, radi uvítame každého, napo- kon, bratislava je malá, tu každý pozná každého.☺ braňo: Rozhodne neplánujeme zvyšovať frekvenciu našich akcií a pravdepodobne ani kapacitu nechceme hnať do absurd- ných čísel. Ak si majú akcie i naďalej zachovať kvalitu a dojem exkluzivity, ak máme prinášať stále nové témy a nenudiť, myslíme si, že práve takýto koncept je zmysluplný (nepoviem práve dlhodobo udržateľný, lebo to je otrasné klišé). ešte som nezažila, aby sa na funky party podávali čerstvé fánky ako občerstvenie. čím sa vami zorganizovaná akcia líši napríklad od tých vo vysokoškolskom klube elam na mlynoch? mIlan: kluby sa väčšinou sústredia len na hudbu. My chceme navodiť ten spomí- naný pocit cestovania v čase, preto sa na stole nachádza časopis či kniha, vydaná v roku, v ktorom sa odohráva akcia. Na stene visí obraz vtedajšieho prezidenta a moderátor hovorí dobové vtipy. Nie je to len o tom, že na 80‘s akcii budeme hrať Jacksona a Madonnu… chce to viac detailov, ktoré sú na každej akcii iné. ako premyslene pracujete na hľadaní priestorov a dekoráciách? vystriedali ste niekoľko miest. v bratislave nie je dostatok možností? mIlan: keďže všetci traja máme popri capo di Tutti party normálne zamest- nania, tie nápady na dekorácie vznikajú veľmi živelne. Väčšinou si spolu sadneme na jednom niekoľkohodinovom stretnutí a usilujeme sa jeden na druhého zapôso- biť nejakým originálnym nápadom. zistili sme, že čo funguje na nás troch, funguje aj na ostatných, čo je super. S priestorom to také jednoduché nie je. Niekedy je problémom malá kapacita, inokedy fakt, že po 22. hodine nesmie hrať živá hudba. zaujímavé sú rôzne staršie priestory, ale tým hrozí, že ich zavrú, ako naposledy hotel kyjev, ktorý nám vyhovoval. cApO dI TuTTI ROdINA V zNAMeNí ReTRO ŽúROk dOTIAHNuTýcH dO NAJMeNšícH deTAILOV STReTNúť dáVNycH pRIATeĽOV, dObRe SA zAbAVIť A cíTIť SA AkO HVIezdA VečeRA nIe je to len o tom, že zahráme jacksona a madonnu slovenské spojky ala caponeho family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNepeople text boba baluchová foto palo vavro, andrej barát

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

dvakrát sme s vami žúrovali práve v socíkovskom bare luna v rámci kontroverzného hotela kyjev. ako hodnotíte tento priestor? mIlan: My sme ho objavili asi len pred rokom a úplne náhodou, keď sme sa tam vybrali na jednu inú žúrku. Okamžite sme vedeli, že to je priestor pre nás. V interiéri sa nič nezmenilo od polovice 70. rokov, keď ten bar vznikol, a zároveň to nebol zdevastovaný priestor, takže sa tam dala spraviť akcia na úrovni. Naozaj perfektné miesto, škoda ho. braňo: Luna bar je úplný unikát, skutočný skanzen komunistického dizajnu. Má úžasnú 70‘s atmosféru, pôvodný dizajn, napríklad vstupné lie- tacie dvere, spracovanie baru aj s tým konvexným zrkadlom, riadiaci pult na svetlá, ktorý vyzerá ako z nejakej dobovej vesmírnej lode, s obrovskými gombíkmi a prepínačmi. pôvodné guľaté lampy, masívny kazetový strop a obklady, celé vytapacíro- vané bordovým kobercom, čo zabezpečuje dobrú skokovitú akustiku. Travolta tu mohol tancovať horúčku sobotňajšej noci. ľudia mohli tancovať na skladby v podaní swing society orchestra (v rámci 30. rokov), rockabilly tria The cellmates (v rámci 50. rokov), hity dja davida zo senca (v rámci 70. rokov) a piesne andrey zimányovej (v rámci paríž decadance party). akú úlohu má vo vašej dramaturgii hudba a výber hudobných hostí? mIlan: Hoci som hovoril, že naše akcie nie sú len o hudbe, ale aj o rôznych ďalších detailoch, je tiež pravda, že výber hudobných hostí je aj tak kľúčovou záležitosťou. Ľudia sa chcú predovšet- kým dobre baviť a tancovať. Všetko ostatné im len umocňuje hlavný zážitok z dobrej muziky. preto si dávame záležať a vždy trochu tŕpneme, ako to napokon vypáli. zatiaľ sme však spolupracovali len s ľuďmi, ktorí nesklamali a spravili skvelú atmosféru. braňo: Naposledy sme mali hudobného zabávača pala peschla s jeho históriou slovenského popu v rámci 80‘s party. Jeden človek s gitarou (inak študovaný operný spevák) urobil covermi sloven- ských hitov akúsi polo-karaoke šou. Ľudia čítali texty a spievali s ním, pričom premietal na pozadí vybrané fakty o pesničke alebo interpretovi. Mysleli sme si, že to bude trapas, ale od začiatku to fungovalo a jeho „didaktický rozmer“ perfektne zapadol do témy back to School. Interiéry capo di tutti party dopĺňali už staré reklamy z 80. rokov či plagáty z pornofilmov 70. rokov, púšťali sa nemé grotesky – na vašej pilotnej akcii v štýle 30. rokov. aké ďalšie štýly a historické míľniky máte v zálohe? mIlan: Myslím, že môžem prezradiť, že naj- bližšie pripravujeme 90s party. Ladenú tak rockovo, grungeovo a neopunkovo. Našli sme aj priestor, ktorý sa pre takúto party perfektne hodí a mnohí ľudia v ňom ešte nikdy neboli, takže už len to miesto samo osebe bude zážitkom. do budúcnosti máme viacero nápadov, záležať však bude aj na priestoroch, ktoré objavíme a na tom, či pre daný nápad zoženieme na Slovensku kvalitného hudobného interpreta. čo pre vás znamená rodina? kto z vás troch je už skutočný otec (a aký vplyv to má na výsledok capo di tutti party)? mIlan: Vlastnú rodinu má zatiaľ len braňo, ktoré- mu sa tento rok narodil syn. capo di Tutti party má teda momentálne len jediného dediča. A čo to pre nás znamená? už o pár rokov celkom nové mladé zábavychtivé publikum. pre ktoré aj party z roku 2000 bude strašná oldies.☺ braňo: don brandelino dúfa, že vizuálnu stránku akcií, ktorú má na starosti, bude riešiť s rovnakou láskou a nasadením ako doteraz. Je to predsa len práca pre rodinu, a tá sa neodmieta. www.capoparty.sk Pg 117

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

gauč, teplý čaj, nevyspatý producent a výkonná mama… Rozhovor sa môže začať. do toho nám robí podmaz dvojroč- ný Nikolaj: „pustíme Mary Mary, pustíme Mary Mary… “ najprv práca, potom pláca, najprv hIp-hop, potom tIp top prečo už nie hip-hop? ♂ Lebo mám 31 rokov a v istom bode som to prestal aj počúvať. Hip-hop tvorí asi 30 alebo 40 percent hudby, ktorú počú- vam, a 30 percent hudby, ktorú robím. počúvam veľa inej rôznej hudby. A ani sa mi nechcelo chodiť po kluboch a rapovať alebo púšťať ľuďom veci, do ktorých budú rapovať. chcem sa živiť hudbou a takým spôsobom, aby som nemusel chodiť po nociach, čo sa nie vždy darí. ♀ To sa nedarí vôbec. ♂ chodím aj hrávať, ale takisto nehrávam hip-hop. Sú to také eklektické sety, rôzne druhy hudby podľa nálady a aj podľa toho, v akom klube hrám. A už nie som fulltime dJ, ako som býval. Vtedy som robil každý víkend, teraz je to raz-dvakrát do mesiaca. Mal som aj také obdobie, asi tak rok a pol, že som nerobil hudbu, ale nebol som veľmi šťastný, tak som sa k tomu vrátil. vyštudoval si filozofiu, využívaš ju pracovne? ♂ Vôbec. keď si začal študovať, mal si predstavu, ako to využiješ? ♂ Nemal som ani predstavu, o čom je tá škola. znelo to tak vznešene a chcel som mať nejakú výšku. dva roky som nechápal, čo sa vlastne deje. ku koncu ma to začalo veľmi baviť a stal som sa jedným z tých lepších študentov. Na štátniciach som mal samé jednotky. Ale nevyužívam to nijako. Minimálne sa nezamýšľam nad tým, keď ľudia prídu s nejakou novinkou, lebo ja to už mám premyslené zo školy. čo to znamená? ♂ To sú práve tie rôzne filozofie. ♀ Vysvetlím ti to. Ja to na ňom pozorujem a je to fantastické. príde napr. ...začína hovoriť v cudzom jazyku. Vôbec jej nero- zumiem. Avšak snažím sa vyzerať múdro. …konšpiračné teórie… smer v myslení… filozofická rovina… Matrix. ♂ No a to je všetko napr. descartes. Silno sa snažím. Ok, teraz rýchlo zmeniť tému. o tom, ako vznIkla rodIna ako ste sa spoznali? ♂ Spoznali sme sa cez Lyrika. bol to baškin kamoš a aj môj. Vtedy som práve začal robiť v sampleri. ♀ A ešte predtým bol u mňa na rozhovore. ako ťa požiadal o ruku, bolo to romantické? ♀ bolo to fajn, ale nebolo to romantické. ♂ baška nemá rada romantické veci. už si to veľmi nepamätám, bolo to tuším ráno. ♀ Mal si ho pod vankúšom. Nádherný prsteň, briliantový. dokonalé. čakala si to? ♀ Hej. ♂ Hovorili sme o tom už dlho. ♀ Neznášam prekvapenia a Viktor to vie. ako ovplyvnilo rodičovstvo vašu prácu a život? ♂ brutálne nestíhame. To je tá prvá vec. baška bola na materskej len pol roka. V priemere chodíme spať o jednej, niekedy o pol druhej. Nejdeme spať pred dvanástou a vstávame vždy o šiestej. po nociach robíme a sme nevyspatí. takže váš deň vyzerá... ♀ Vstávam niečo po šiestej. Tento malý výmyselník ako keby vycítil, že som hore a vstane tiež. Napriek tomu sa ho snažím predbehnúť, aby som stihla všetko vychystať. Neskôr vstane Viktor a pripraví nám raňajky. celý tento proces je minimálne hodinová záležitosť, lebo Nikolaj stále niečo vyžaduje a treba sa mu aj venovať. potom ho odveziem do škôlky a idem do práce. po práci idem poňho. ukladať ho chceme spolu, takže ten čas medzi škôlkou a spaním trávime spolu, napr. sa ideme hrať s ostatnými deťmi na ihrisko. A keď zaspí, to je náš čas. ♂ Vtedy dobiehame. Ja chodím večer do štúdia. ♀ My si delíme aj tie večery. ♂ Včera nám napr. vyšlo, že sme spolu išli na premiéru slovenského filmu Lóve. ♀ áno, to bolo super. ♂ Máme šťastie, že baškini rodičia bývajú vIktor hazard hudobný producent, komponuje hudbu na obraz (reklamy a filmy) a popritom dj-uje. predtým robil hip-hop, teraz sa mu venuje už veľmi málo. jeho hudobný záber sa rozšíril a produkuje rôzne typy hudby „podľa toho, čo sa hodí k danému obrazu“. je spoluvlastníkom hudobného štúdia, v ktorom nahrávajú aj iní umelci. MOdeRNá ROdINkA Pg 118 viktor, barbora a nikolaj family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNepeople text a foto alexandra uzik

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

kúsok od nás. A raz do týždňa k nim Ni- kušo chodí spať. V sobotu ho dáme k nim a v nedeľu spíme do desiatej, jedenástej. To je akože náš dospávací čas. Aj to nám veľmi pomôže, keď večer prídu. Aj včera tu bol dedo a my sme vyrazili von. aký bol film? ♂ dobré to bolo. ♀ Mne sa to veľmi páčilo. Ja som bola absolútne nadšená. pre mňa to nie je slovenský film, pre mňa je to film, čo je veľmi veľa. čo pre vás znamená rodinná pohoda? ♂ Rodinná pohoda je, keď vyrazíme v sobotu alebo v nedeľu na chalupu. ♀ Všetko. pre mňa je to úplne najväčšia vec, ktorú máme. Ja milujem, keď ideme s kamarátmi a ich deťmi na víkend na donovaly. To je naozaj super. Mám veľmi rada detské programy, detské výlety a detské párty. To je úplne iný život. ♂ Robíme veľa detských žúrov, zavoláme kamošov s deťmi. Teraz sme kúpili aj trampolínu. aké bolo vaše detstvo? ♂ Ja som mal také nič moc detstvo, úprimne povedané. bolo celkom fajn, také petržalské. ♀ Ja som mala neuveriteľné detstvo, milujúcu rodinu, fantastických rodičov, veľmi veľa zážitkov a koláče s marhuľo- vým lekvárom. Ale mala som brutálne starosti. Všetko som prežívala a všetko bol problém. Takže, také to bezstarostné detstvo je vec, ktorej vôbec nerozumiem. A vôbec som nemala situáciu pod kon- trolou, keď som mala napr. osem rokov. Raz som urobila machuľu do požičanej knižky o buratinovi a zatajila som to. Tak to bol strašný šrumec. Tri noci som nespala, vychudla som na kosť a mala som teploty. potom som sa priznala mame a mala čo robiť, aby sa nerozpučila od smiechu. Vtedy mi poradila s vážnou tvárou, ako von z tejto prekérnej, naozaj prekérnej situácie. povedala, aby som išla za učiteľkou a priznala sa a že sa nemusím báť, ona ma kryje. učiteľka, podľa mňa, prešla podobným procesom ako moja mama. Vtedy sa mi veľmi uľavilo. detské sny? ♀ Ja som chcela mať dlhé vlasy až po za- dok. To bol môj asi najväčší sen. A chcela som byť detektív. ♂ Vôbec si nepamätám, čím som chcel byť. kde sa vzal, tu sa vzal, nIkolaj tu zrazu stál po kom je nikolaj? ♀ Myslím, že je trochu po Viktorovi. po mne nie je. Ja som sa na to pýtala mamy a povedala, že keď sa naňho pozrie, tak oproti mne on sa prakticky nehýbe. Je to „kluďas“ a je veľmi milý. ♂ kto? Ja? ♀ Nikčo! Ale aj ty. tiež má rád hudbu? ♀ Nikolaj miluje hudbu. pravdupovediac, niekedy ma to až desí. ♂ Je veľmi citlivý na hudbu. keď ideme autom, tak si vždy vyžiada nejakú pesnič- ku. Má aj svojich obľúbených interpretov, napr. Anjulie, patrica a pesničku Maria Maria od wyclefa Jeana, tá u nás fičala takým štýlom, že dovidenia. ♀ Teraz je to Mary Mary. Tak ma aj víta v škôlke, všetky ostatné deti, že „Ma- mina!“ a Niki sa na mňa pozrie a hovorí „pustíme Mary Mary“. A úplne prvý album, na ktorý reagoval, bol kanye west 808s & Hertbreak. ♂ pri tom albume zaspával. A plus baškin otec a jej brat sú freaks na operu a púšťajú veľa vážnej hudby. On si povie, že chce operu a oni mu ju pustia. ♀ A má aj úplne obyčajné detské pesničky. a tanec? ♂ Tancuje už od nejakých siedmich mesiacov. ♀ Mal asi osem mesiacov, keď sa postavil a začal tancovať na Seana paula. chcete ho smerovať k nejakej konkrétnej profesii? ♀ prvé, čo mi napadne, je, aby bol šťastný. V zásade mi je jedno, čím bude. chodí do Montessori škôlky a momentálne je to asi najviac, čo môžem preňho urobiť. Montessori metóda podporuje u detí samostatnosť, dodáva im veľa podnetov, podporuje sústredenie a rozvíja ich potenciál všetkými smermi, ktorými sa dá. Neznamená to, že z neho bude jadrový fyzik alebo ho nacepujú angličtinou. učia ho prijímať čo najviac informácií s rados- ťou. V praxi to vyzerá tak, že celé dni si tam presýpa a prelieva. Hrá sa s vodou, blatom a rôznymi guľôčkami a dokáže sa pri tom krásne sústrediť. plánujete druhé dieťa? ♀ zatiaľ ideme na kvalitu. vIanoce a a vyhlIadky do budúcnostI ako sa chystáte sviatkovať? ♂ Na Vianoce je vallovská klasika, ktorú som zdedil. Ja som žil iba s mamou a ne- mali sme nikoho, vždy sme boli len dvaja. No Vallovci sú taká rodina, že zasadajú zásadne všetci a je to taký 6-hodinový.. ♀ … maratón. Ja mám napr. už teraz kúpené vianočné darčeky (začiatok ok- tóbra). počas celého roka si zapisujem do telefónu, keď ľudia hovoria, čo sa im páči. A každú drobnosť si balíme zvlášť, napr. si dáme urobiť pekné fotky do rámikov. Všetko to pekne pobalíme a rozbaľujeme si ich po jednom, aby si to všetci užívali. ♂ No a to je také 6-hodinové odovzdá- vanie darčekov. A tých darčekov je tam, že nepreháňam, tak takto, ako to vidíš (ukazuje na veľký priestor v obývačke) je to úplne zaplnené. Ty si ten darček odbalíš a ostatní sa pozerajú. potom sa z neho potešíš alebo nie. Niekto si aj vynadá. ♀ Vianoce sú super, minule sme boli osemnásti. ♂ áno, lebo ja som pozval svoju mamu a tým pádom aj ostatní pozvali svojich ro- dičov. Lenže tí tu mali svojich kamarátov z číny a tí tu zase mali svojich rodičov, čiže aj tí došli. Takže to bolo šesť číňanov, z toho štyria vôbec nevedeli po slovensky. ♀ prvý raz som mala na štedrú večeru jarné rolky. ♂ A pre všetkých to bol naozaj zážitok. existuje ježiško? ♀ S týmto som mala mega problém, keď som ešte verila, že dedo Mráz chodí pod okno. bola som z toho vydesená. celý koncept toho, že niekto príde a niečo ti dá do bytu, ma totálne desil. Mne už ako malému dieťaťu bolo jasné, že keď nám môže niečo dať, môže nám aj zobrať. Veľ- mi sa mi uľavilo, keď som zistila, že sú to naši. A neviem, ako to vysvetlím malému. pre mňa je to naozaj problém, klamať mu do očí. Neviem povedať, že niekto iný to tam nosí. Ježiško nám dal asi iné veci, než darčeky na Vianoce. Ale Viktorovi sa páči tento mystický moment. Asi to nechám na Viktora, nech on klame. predsavzatia... ♀ Rozdávať lásku a piť menej koly. ♂ Ja si nedávam predsavzatia. plány do budúcna? ♂ Mohli by sme ísť na dovolenku. už sme neboli dva roky. ♀ Maybe next lifetime. ♂ A chceme si kúpiť dom pri vode. Ale musí byť hneď pri vode, tak desať metrov. ♀ Týmto: každý, kto by vedel, tak 0905… barbora vallová pôvodne divadelná, v súčasnosti televízna dramaturgička a vý- konná producentka súkromnej produkčnej spoločnosti kuul tv. už niekoľko rokov je zodpovedná za obsah a aj za všetko ostatné v šou, ktoré produkuje táto „malá, ale veľmi perspektívna firma“. tie známejšie, ktoré máte možnosť uzrieť na televíznych obra- zovkách, sú Farmár hľadá ženu, Mama, ožeň ma!, Fenomén na stv a čt. momentálne majú v obehu tri šouky a chystá sa štvrtá. a hoci je toho naozaj veľa, svoju prácu má veľmi rada. nevIem mu to povedať, že nIekto Iný to tam nosí, ježIško nám dal asI Iné vecI, než darčeky na vIanoce ♀♂ svokraokfajn rodinnáoslavažúrsuper prváláskanepamätámnepamätám pubertaotrasnéslovo– nedeľnýobedsuperpravidelne najlepšíkamošzoškôlky–nepamätám gamašenenávidelasomichnenávidelsomich vianočnáatmosférazbožňujemtojebomba plienkyčistátraumaveľa predmanželskýsexveľanebol opitýstrýkomámveľahlavnebaškin...strýkopoet svadba2peknábola

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

V živote mojej najmladšej sestry nebolo všetko nalinkované tak, ako poznáme z pesničky dieťa z dobrej rodiny v podaní Mariky gombitovej. postupka „škola, klavír, balet, nemčina” je dnes pretrans- formovaná do podoby: práca, kniha, práca, možno ďalšia kniha a rodina. Alebo naopak. I. rodIna premýšľala si niekedy nad tým, že by si nemala dve sestry, bola by si jedinou dcérou svojich rodičov? aké by to bolo? Nerada skĺzavam do dumania „čo by bolo, keby…“ Trošku to možno zaváňa aj nejakou karmou. Hlasujem jednoznačne za sestričky! všetci členovia a členky našej rodiny sa narodili kdesi inde, v inom meste. ako teba poznačilo detstvo v kežmarku? v dobrom i zlom. Milujem to mesto. A čím menej času tam trávim, tým viac! zaznelo to síce ironicky, ale myslím to vážne. kežmarok, to je mágia; má pre mňa veľmi výrazný rys východoslovenského melancholického mestečka, kde sa vám však tá melanchólia páči. dospievanie práve tam ma veľmi poznačilo. často zvažujem, aké by to bolo, keby som tam ostala žiť. Vždy, keď prídem do kežmarku, je mi síce zima, ale vnútri teplo. čo môže robiť tínedžerka v meste, kde je v rámci slovenska azda najviac barov a sekáčov na meter štvorcový? Táto otázka je zároveň aj odpoveďou, nie? keď si mala osemnásť, čo si chcela zo všetkého najradšej robiť? študovať, cestovať, pracovať...? cestovať. Moja „otvorená myseľ“ však nebola vždy taká, aká je v súčasnosti. Vôbec som nemala také ambície a plány, ako dnes… a keby mi niekto povedal, ako sa zmení môj život v priebehu desiatich rokov, čo všetko uvidím a odžijem, predpokladám, že by sa to mohlo odo- hrávať iba v nejakom z tých spomínaných barov… štúdium angličtiny a matematiky ťa nenapĺňalo, manažment tiež nebol správnou voľbou, splnilo očakávania štúdium psychológie? Nechcem znieť negatívne, ale ani toto štúdium ma celkom neuspokojilo. Ja som si predstavovala, že univerzita poskytuje ľuďom pôdu na kreatívne myslenie, realizovanie sa. pri psychológii však rozhodol dôležitý, odlišný ukazovateľ; danú profesiu bez vzdelania vykonávať nemožno. II. práca, práca, práca koľko tvojich spolužiakov a spolužiačok pokračuje v rámci praxe s psychológiou? aké sú možnosti na slovensku? Väčšina ľudí pracuje v komerčnej sfére, napríklad v marketingu či HR. Výhodou toho odboru je, že sa môžeš „upichnúť“ de facto hocikde. čo sa týka klinickej praxe, situácia reflektuje celkový stav slovenského zdravotníctva, takže tým radšej nebudeme strácať čas. pracovala si ako psychologička v stupav- skom zariadení, kde sú „odložení“ starí ľudia s vážnymi psychickými poruchami. ako možno zvládnuť tento typ práce? No, úprimne ti poviem, nie je to najve- selšia práca, akú si vieš predstaviť. Niekto by možno spochybnil jej zmysel. Ja si však myslím, že tam vidíš, koľko zmôže mikrosekundový úsmev, dotyk, pohľad. Mne veľmi pomáhal zvládať záťaž skvelý kolektív, ktorý nielen „zahojil“ ťažšie dni, ale vnukol i predmet bezodnej inšpirácie. pociťujem veľkú úctu voči ľuďom v pomáhajúcich profesiách. čím ťa dokážu prekvapiť alebo odzbrojiť tvoji pacienti a pacientky? Hm, samozrejme záleží na tom, o čom/ kom sa chceme rozprávať. Veľmi ma však dojíma bezprostrednosť a niekedy nespútaný vtip (pacientka na gerontop- sychiatrickom oddelení, prudko nahlas: kristííínka, už ste si tu teda našli toho milenca???) nepozoruješ na sebe, že občas aj tebe „prepína“; že by si potrebovala radu od psychológa či psychologičky? Nikdy som nepracovala ako psycho- logička na plný úväzok, a ani sa na to nechystám, lebo na to nemám. Možno aj z načrtnutých dôvodov. diplomaticky však odpoviem, že existujú psychohygie- nické praktiky, ako s tým „naložiť“. vo svojich 21 rokoch si začala pracovať ako letuška pre najznámejšiu (dnes už neexistujúcu) low-costovú leteckú spoločnosť u nás. čo pre teba skyeurope znamenalo? Lásku nebeskú! Ako píšem vo svojej knižnej prvotine, tá práca vniesla do môjho života ľahkosť, krásu, nespútanosť, slobodu, vzduch… taký, akého sa na povrchu zeme nenadýchaš. veľa ľudí si myslí, že práca letušky nie je náročná. aké klišé či stereotyp ťa pobavil v tejto súvislosti najviac? Ja si pripadám ako jehovistka, keď nie- komu osvetľujem zákulisia tejto profesie. poriadne ma pobavila historka mojej kolegyne, ktorej bývalý spolužiak z Vš letel na mojej linke. S tou kolegynkou sa podobám, ale on to hneď objasnil: „ále, veď to nemôže byť Alenka, veď ona má vysokú školu!“☺ s akými pocitmi si sa pripravovala na štart? bol nejaký rituál, kúzlo, modlitba? Na to sú postupy, niet priestoru pre nič iné. práca v leteckom priemysle je tak trochu diagnózou – aké choroby z povolania si na sebe pozorovala po rokoch ty? kratší by bol zoznam tých, ktoré som keď HOVORíM O LeTecTVe, SOM AkO JeHOVISTkA ja mám typovku na tento aeroplán a koľko som na ňom nalIetala kRISTíNA bALucHOVá A JeJ pRácA, kNIHA, pRácA, MOŽNO ďALšIA kNIHA A ROdINA kristína baluchová v bratislavskom nu spirite family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNepeople text boba baluchová foto palo markovič

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

nespozorovala. Sama som sa musela zasmiať, keď som nedávno letela do Rigy, a „musela“ som vedúcej kabíny v Airbaltic vysvetlovať, že aj JA mám typovku na tento aeroplán a koľko som na ňom nalietala. III. knIžný debut lietanie je závislosťou alebo skôr diagnózou. aké piesne, filmy, knihy s „leteckou“ tematikou máš najradšej? Mojou jednotkou je Roald dahl, samozrejme neobídeme ani exupéryho. po šiestich rokoch lietania so skyeurope (sea) si napísala o svojej skúsenosti knihu. aká bola prvotná myšlienka, prečo si sa do písania pustila? Vznikol dokument, objasňujúci „story“ okolo Skyeurope. Vždy som chcela písať, a až po páde SeA mi docvaklo, že ak o niečom, tak o lietaní. zároveň to mala byť taká pocta, očista, vďaka. v priebehu roka sa obsah knihy obmenil do súčasnej podoby (jeden z jej krstných otcov poznamenal, že vlastne si hneď napísala knihy dve). v čom boli zásadné rozdiely? prvotina bola faktografický dokument, na ktorom participovalo mnoho ľudí – kolegovia, novinári, iní odborníci, ba dokonca jeden cestujúci. dvojka je malý román… mnoho nevybavených cestujúcich v období krachu skyeurope nevedelo tejto spoločnosti prísť na meno. pochopí čitateľská obec lepšie na základe dovetku v tvojej knihe okolnosti, za akých došlo k ukončeniu činnosti frmy? dúfam. preto tam ten dovetok je. knihe niektorí intelektuálne založení ľudia vyčítajú to, že vyšla v evitapress. čitateľky, zvyknuté na produkciu tohto vydavateľstva, tam zasa nemuseli nájsť to, čo očakávali. aké máš na knihu odozvy? „Trudno skazať, legko dogadaťsa.“ bolo mi jasné, do čoho idem; aj preto si myslím, že táto kniha je akýmsi míľnikom. Stavím sa o čokoľvek, že si ju kúpilo veľa mužov, a aj sa im páčila. A mrzí ma, ak ju niekto odsúdi pre „pôvod“. Tak povedzme, že môže byť aj takým malým testom na predsudky. V psychoterapii je jedno pekné príslovie, ktoré hovorí: „Nie si stoeurovka, aby si sa každému páčil/páčila“, tak sa tým usilujem riadiť. začiatkom jesene si sa držala na najvyšších prieč- kach predajnosti hneď v troch obchodných reťaz- coch s knihami. pôsobí na teba nejako tento fakt? áno, užívam si zhýralý nočný život plný lite- rárnych večierkov!☺ Ale nie, nezmenilo sa nič; pracujem, čítam, píšem, snívam a bojujem ďalej. kniha lietam v tom tiež (lvtt) bola v októbri v bratislavskom nu spirite pokrstená kerozínom. prečo si si vybrala letecké palivo? Ak knižka o lietaní, tak „se vším všudy“, nie? Išlo o zásielku priamo z bruselu, od bývalého kolegu. zvyšok mám ešte stále doma, tak môžem natanko- vať –napríklad nejaké modely, ehm… myslíš, že bude nasledovať ďalšia kniha? máš v hlave nejakú tému, ktorú potrebuješ dať zo seba von? Nejde ani o potrebu „dať zo seba von“. pri LVTT som si uvedomila, ako veľmi ma to baví. Nechcem písať kvôli nejakej očiste, to som si odkrútila pri prvotine, stačilo. chcem tvoriť. A, áno, súbor s názvom „kniha 2“ už figuruje na ploche môjho pécé! ktorého spisovateľa alebo spisovateľku si vážiš najviac? s kým by si chcela sedieť za jedným sto- lom napríklad na knižnom veľtrhu vo frankfurte či v bologni? Nereálne, nereálne – e. M. Remarque, Sylvia plathová. Nereálne, reálne – Milan kundera, Jan pelc, Josef formánek (aspoň toho posledného, plííz!) a ktorého by si si najradšej zobrala za muža? Haha! No asi už skôr spomínaného Roalda dahla, lebo bol aj veľký fešák, a pilot! keby si sa mohla vrátiť o desať rokov späť, čo by si asi robila, kde by si bola? bola by to opäť psychológia, angličtina, lietanie, písanie, alebo radšej ten „klavír, balet a nemčina“? first choice! do baletu a klavíra budem nútiť svoju dcéru… v každom čísle sa nám zadarí nejaké rodin- kárstvo. naša veronika je vzdialene príbuzná tonbogirl (aj keď teda nepokrvne a záleží na tom, ako ich životné cesty budú pokračovať…), ktorá bola v minulom čísle. nina z rubriky health sa nakoniec úspešne nestala veronikinou švagrinou... no skrátka furt něco. v tomto čísle dostala priestor rodina baluchových. Kto sa chcete nabudúce prezentovať aj s rodinou, píšte na bauchova@4ma.sk. Pg 121

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Pg 122 SOM kOzA bObkOV VeNuJeM SA STeNdApu A cHVíĽu ešTe pOTRVá, kýM V ňOM dOSIAHNeM TO, čO cHceM SLáVA, peNIAze, VšeTkO zAdARMO A NekONečNý ŽIVOT family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNepeople text miloš oGurčák foto peter fabo

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

Som koza bobkov, človek. V tomto období života sa venujem najmä stendapu a chvíľu ešte potrvá, kým v ňom dosiahnem to, čo chcem. čo chcem? Slávu, peniaze, všetko zadarmo a nekonečný život! Ale nie, chcem, aby ľudia skutočne pocho- pili, čo to stendap je. Na jednej strane to mám dosť jednoduché, pretože tu v československu nemám konkurenciu, lebo tak, ako robím to, čo robím, to nerobí nik iný. Na strane druhej je to, ako všetko nové, spojené s obrovskou dávkou kritiky, nepochopenia, odsudzovania a podobne. pretože toto sú však veci, s ktorými som ja žil od narodenia, som voči takýmto veciam odolný, rozumiem tomu, čo robím a viem, že to, ako to robím, je správne. predstav nám, čo vlastne je stand up comedy, nám ľuďom, čo to nikdy nevideli a nikdy nezažili, históriu a podobne a to, ako si sa ty k tomu dostal... kde vzniklo to, že človek hovorí druhému prav- du? Je to najčistejšia a najbezprostrednejšia forma zábavy. Teda by to tak malo byť, lenže opäť to tak u nás celkom nie je. Na západe by niekto trápny alebo nudný nemal šancu ani len vetu dokončiť. publikum by mu to dalo jasne najavo. u nás to tak, bohužiaľ, nie je a preto to tu robia aj všelijaké pofidérne prepotené indivíduá, ktorým by som ani päť centov do ruky nedal. dá sa to považovať za nejakú formu divadla, lenže ono to nie je divadlo. Samozrejme, že to musíš mať pripravené, lenže ide o charakter toho človeka, ktorý to robí a ako to robí. dostávam zo seba niečo, čo si sku- točne myslím, čo ma trápi, čo mám rád, čo nemám rád, celá moja bolesť, krv, slzy, pot – všetko, čo permanentne zažívam, tu to trochu prifarbíš, tu zveličíš, tu podložíš nejakou smiešnou slovnou hračkou, v konečnom dôsledku je to šoubiznis, je to rovnako produkt ako zábava, chcem to predá- vať, preto to musí byť kvalitné, inak sa to po chvíli celé rozpadne. začal som s tým preto, lebo som si myslel, že to dokážem lepšie než ktokoľvek iný. A človek by sa mal správať podľa toho, čo si myslí. povedz nejaké mená, čo by si ľudia mali pozrieť, aby zistili, čo je to, ten stendap. Tak v prvom rade nech vedia anglicky plynule, nech rozumejú angličtine a potom už je to na osobnom vkuse každého. celkom určite však Len- ny bruce a Richard pryor. pretože boli tými úplne prvými svojho druhu. Lenny začal po druhej svetovej vojne a vtedy sa ešte otvorene nehovorilo o rasizme, o drogách a rôznych problémoch, s akými je konfrontovaná každá normálna ľudská bytosť, nenadávalo sa, bol prvý, čo začal otvorene kritizovať vládu a klásť otázky. No a Richard bol prvý čierny, je to síce povedané veľmi zjednodu- šene, ale ak to niekoho zaujíma viac, tak nech si to naštuduje. V každom prípade obaja to celé posu- nuli o obrovský kus ďalej a vytvorili priestor, ktorý tam predtým nebol, všetkým ďalším po nich. kde na slovensku ťa ľudia môžu vidieť? Na Slovensku? Všade, kde ma zavolajú a zaplatia. Ale tak hlavne v kc dunaj v bratislave. Najjedno- duchšie je sledovať môj pohyb cez fejsbuk. čo inšpiruje teba pri tvorbe? Ja žijem. A všetko, čo vidím, počujem, je to, čo vo mne ostáva a to ide zo mňa von. Myslím, že každého tvorivca na Slovensku by mal inšpirovať Rytmus. prečo? Vytvoril zo seba značku, ktorú každý pozná a ktorá je zárukou niečoho. A votrel sa do života každému, či už to ten človek chcel alebo nie. Je nemožné ho ignorovať, má z toho peniaze a preto má moje uznanie. filmy? čo máš rád, čo by mali vidieť ľudia... Mladého de Nira. Herca petra Sellersa, Stendap eddieho Murphyho z osemdesiateho tretieho, delirious. Vtedy mal dvadsaťjeden rokov, urobil hodinový špeciál. podľa mňa to je najlepší stand up, aký bol kedy vytvorený. Je toho toľko, čo by ľudia mohli vidieť. Skôr ide o to, aby to tým pozretím neskončilo a vedeli si veci zaradiť, čo, kedy, v akom čase a situácii bolo nakrútené. V kontexte všetko vyznie inak, než ako samostatná vec. Ľudia by celkom jednoznačne mali vidieť moju polhodinovú zlobu, ktorú si môžu pozrieť na expanzia.sk.“ číta koza bobkov knihy? Nečíta knihy v tejto chvíli. Ja som taký človek, že keď sa dostanem z niečoho von, tak sa mi ťažko na to zvyká. keď čítam knihy, niekedy mám tri-štyri knihy naraz rozčítané. prvé, čo mi napadne, je dalího denník génia, to som prečítal viackrát. bol prvý umelec na svete, ktorý sa otvorene začal pozitívne vyjadrovať o vzťahu k peniazom. začal hovoriť, že peňažné bohatstvo je to, čo je pre neho dôležité, že to je dôležité pre všetkých, a ním sa inšpirovali ľudia ako warhol a posunuli to niekam inam, ale dalí bol prvý umelec, ktorý si budoval obrovský kult osobnosti. dúfam, že raz si prečítam svoju vlastnú knihu, ktorá existuje zatiaľ iba v mojej hlave a volá sa ťažký život darmožráča.“ koza bobkov a drogy? Všetko je pre ľudí, všetkého veľa škodí a všetko v živote chce zodpovedný prístup. Môj život je lepší bez nich. prečo robíš to, čo robíš? Lebo niekto tu začal robiť niečo, o čom si ja mys- lím, že to dokážem robiť lepšie. Nedám sa predsa tou myšlienkou zožierať, ale ukážem, že to viem lepšie a robím to preto, že v to verím. podľa niektorých si príliš vulgárny a zosmiešňuješ cirkev, cigánov, ženy... V prvom rade si ľudia musia uvedomiť, že to, čo robím, je komédia. Mojou úlohou je ľudí zabávať. Ak by neexistoval dopyt po tom, čo robím, nebola by ponuka. To nech si uvedomia tí, čo toto hovoria. Hovorím o veciach, s ktorými sa každý vie viac alebo menej nejakým spôsobom stotožniť. A nadávky sú normálnou súčasťou nášho jazyka a slúžia na to, aby sme sa dokázali expresívne vyjadriť. Ja som na pódiu pred dospelými ľuďmi a nie v materskej škole. Stačí iba nad tým trochu rozmýšľať. myslíš, že ľudia chcú inteligentný humor? taký, pri ktorom musia rozmýšľať? áno. hlúpa väčšina že chce počas zábavy rozmýšľať? si si istý? áno. Som o tom presvedčený. Ak človeka posadím a pustím jednu vec a potom druhú, tak si človek na pozeranie vyberie tú druhú, sofistikovanejšiu vec. bežný človek, ktorý pracuje vo fabrike? ja si to vôbec nemyslím. oni neradi rozmýšľajú. Nie preto. Lebo Slováci sú naučení nemať na výber a brať to, čo je. Iné veci nepoznajú a nemajú to s čím porovnať. Ale časy sa menia. Teraz tu už je stendap, aj keď na veľmi nízkej úrovni. čo mu chýba? úprimnosť v prvom rade, skutočný životný príbeh a pravda. Ja nehovorím naučený text, ale reálnu myšlienku, odkrývam nejaké problémy, zážitky, hovorím o trápeniach človeka, o jeho pocitoch a vášňach. O všetkom tom, čo v človeku naozaj je. takže stendap je určitým spôsobom zrkadlo. V určitom prípade to tak môže byť, ale definovať takto stendap nie je správne. chcem, aby sa ľudia smiali a zamysleli nad tým, čo hovorím. A aby si povedali, že hovorím presne to, čo si aj oni myslia, ľudia makajú celý týždeň, sú nasratí na kopu vecí. potom môžu prísť a zasmiať sa na tom, ako o tom niekto otvorene nasrato hovorí a môžu odísť pokojne domov s tým, že to všetko zo seba dostali smiechom. I keď je pravda, že niektorí ľudia môžu po mojom vystúpení odchádzať s pocitom, akoby ich niekto znásilnil. Že počuli niečo, čo nikdy nechceli počuť. Ale ako povedal jeden známy človek, nikdy sa nezavďačíš všetkým. čo okrem tohto by si si v živote vedel predstaviť, že robíš? Odjakživa som chcel byť pretekár, to však nie je reálne viac. určite si viem predstaviť uvádzať niečo ako Top gear a keď budem starší, dajme tomu okolo päťdesiat rokov a neskôr, chcel by som mať školu pre nadané deti. Sny treba mať. Musím však byť zameraný na veci, ktoré mám rozbehnuté te- raz. V prahe chcem začať robiť stendap pravidelne a lepšie než doteraz. celé je to však vlastne o žene. chcem mať jednu, ktorú budem milovať a robiť budem to, z čoho budem mať peniaze. ako si predstavuješ, že bude vyzerať? prirodzene nádherná a s pôvabom, s akým som sa doteraz nestretol, mi učaruje. Musí mať fantáziu a schopnosť dívať sa na svet podobne ako ja. Nestretol som v živote veľa ľudí, u ktorých by som mal tento pocit. keď hľadáš, nenájdeš. Nehľadám, ale čakám. Niekde je. A príde. rozumIem tomu, čo robím a vIem, že to, ako to robím, je správne

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

dáMSky kAbáT z uMeLeJ kOŽušINy zara, SVeTeR h&m, TOpáNky stIefelkönIg inspire maGazine

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

INSpIRe edITORIAL maGazine with a difference pHOTOgRApHy jakub gulyás www.JAkubguLyAS.cOM STyLINg / MAke up / HAIR STyLe jana olšInská MOdeLS natálIa exIT MOdeL MANAgeMeNT / ján M-MANAgeMeNT ďAkuJeMe MeSTSkeJ čASTI bRATISLAVA – STARé MeSTO zA pOSkyTNuTIe pRIeSTOROV NA fOTeNIe V pISzTORyHO pALácI wINTeR SILeNce INSpIRe befORe expIRe

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

kAbáT, SVeTeR, VeSTA, šáL, NOHAVIce h&m, TOpáNky vIntage/majetok stylIstky inspire maGazine

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

maGazine with a difference

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

inspire maGazine

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

šáL, kukLA h&m, VeSTA VINTAge/MAJeTOk STyLISTky maGazine with a difference

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

NATáLIA – buNdA, pONčO, NOHAVIce h&m, TOpáNky stIefelkönIg JANO – SVeTeR, šáL, TRIčkO, NOHAVIce, TOpáNky, NáRAMky h&m, kOŽeNá buNdA vIntage/majetok stylIstky, dáMSky kAbáT z uMeLeJ kOŽušINy zara inspire maGazine

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

RIfĽOVe NOHAVIce, buNdA, SVeTeR, pONcO h&m maGazine with a difference

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

OpASOk humanIc inspire maGazine

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

exkLuzíVNe pRe INSpIRe pHOTOgRApHy jakub gulyás www.JAkubguLyAS.cOM cOLLecTION bAd bOyS wANTed lenka sršňová www.LeNkASRSNOVA.cOM MAke up & HAIR STyLe jana olšInská SpATIAL MOdeLS mImo archItektI www.MIMOARcHITekTI.Sk MOdeLS vanda exIt mm / marek / fIlIp LOcATION dropzone fly vertIcal senIca www.fLyVeRTIcAL.Sk bAd bOyS wANTed TOpáNky humanIc maGazine with a difference

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

OpASOk humanIc inspire maGazine

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

maGazine with a difference

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

OpASOk humanIc inspire maGazine

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

maGazine with a difference

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

My váM, vy náM zdravím Zdravím šéfredaktorku perfect časopisu Inspire, ktorý som mala možnosť objaviť vďaka SHTOOR cafíčku. Ja že no ten ča- sák vyzerá zaujímavo, tak som si odbehla rovno kúpiť Vaše nové vydaníčko a celou cestou z Bratislavacity na východný blok Slovenska do sjuper Košíc som mala o zábavu postarané. Možno si teraz poviete, že ženská, nauč sa rýchlejšie čítať, lenže Vaše zaujímavé články som zhltla na jedno zakusnutie a pol hodinu som obdivovala fotky, ob- rázky, kreatívne vsuvky, číslovanie strán je tiež milé a tuším jelenček, Váš spoločník pri skoro každom článku ma dostal. Držím palce v nadšenom pokračovaní vy- dávania takéhoto malého diela, všetkým prispievateľom prajem veľa veľa kreativity a úsmevu do života ! ;) P.S. Pri článku Kataríny Drápalovej – Óda na Nemecko alebo prečo sa doň zamilo- vať som sa zadúšala smiechom. Nemecký jazyk študujem 11 rokov, keď stretnem Nemca spíkujem s nim nemeckou angličtinou, rukami,nohami, kabelkou aj topánkami, vždy sa nejako pochopíme. Asi na jazyk tejto krajiny niesom, ale za tento článok by som chcela autorku pozdraviť a poďakovať sa jej za to, že doteraz nikdy v živote ma Nemecko toľko nepobavilo! Tak pekný deň a časopisu veľa zdaru ;) Česť práci☺ Zuzana Móroczová (: Vaša už verná čitateľka prIatelIa Pri príležitosti Medzinárodného týždňa Nepočujúcich by sme vás radi pozvali na koncert v rámci promotour k nového albumu skupiny DESMOD, ktorý bude tlmočený do posunkového jazyka pre nepočujúcich návštevníkov. Počas vystú- penia zaznie aj skladba pre Nepočujúcich s názvom ZVUKOPRÁZDNO, ktorá vznik- la v spolupráci so spoločnosťou Slovak Telekom, ktorá túto komunitu dlhodobo podporuje. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke. Tešíme sa na Vás! sKúsme, moŽno zarobíme Ahojte, tak takato infoska ku mne dnes doletele. Za skusku nic nedam a tak posielam, precitajte tych par riadkov, je to cca 2 minuty (to sa da) a uz ako sa rozhodnete je na Vas. V normálnom prípade neposielam odkazy tohto rázu, ale tento list prišiel od jednej mojej veľmi dobrej priateľky, ktorá je advokátka, a vyzerá to byt zaujímavá možnosť. Ak mi ona povie, že to funguje, tak to funguje. Každopádne človek nič s tým nestratí. Napísala mi nasledovné: Milí priatelia, nepovažujte toto za hlúpy žart. Bill Gates teraz rozdáva svoj zárobok. Ak teraz na to nebudete reagovať, neskôr to môžete oľutovať. Windows ešte stále je najviac používaný program. Microsoft a AOL experimentujú cez tento e-mail poslaným textom /email beta test/. Ak pošlete tento mail priateľom, tak Microsoft vás bude stopovať 2 týždne. Za každú osobu, ktorá tento mail pošle, Microsoft platí 245 EUR. Za každú osobu, ktorej ste poslali a ktorá tento mail poslala ďalej, Microsoft platí 243 EUR, za tretiu osobu, ktorá mail obdrží, dostane 241 EUR. Po 2 týždňoch Microsoft Vám pošle list, v ktorom bude prosiť o potvrdenie Vašej poštovej adresy a pošle Vám šek. S pozdravom, Charles S Bailey General Manager Field Operations 1-800-842- 2332 Ext. 1085 or 904/245-1085 or RNX 292-1085 mailto: ** Charles_Bailey@csx. com [214] Ja som toto považovala za podvod, ale dva týždne potom, čo som poslala tento mail ďalej, si Microsoft odo mňa pýtal adresu a dostala som šek na 24 800 EUR. Musíte odpovedať, musíte to využiť. Pre Billa Gatesa tieto výdavky sú len ako výdavky na reklamu. Prosím, pošlite tento mail toľkým ľuďom, koľkým len viete. Minimálne 1000 EUR musíte dostať. Ani my by sme nepomáhali v posielaní mailu, ak by to nebolo pre nás zaujímavé. Jeden známy môjho otca sa v tohto zúčastnil pred zopár mesiacmi. Keď som ho minule navštívila, ukázal mi šek. Suma sa vyšplhala na 4 324,44 EUR. Ako som písala, poznám právo, a je to pravda, že Intel a AOL rokujú o fúzii, aby sa stali najväčším poskytovateľom ponúk na svete a preto robia tento test, aby si boli istí, že ostávajú pri najpoužívanejšom softwari. Ing. Janka Lenčéšová Tomáš nás úplne žere PočAS vyStúPEnIA zAznIE Aj SklADbA PrE nEPočujúcIcH family issue No 62 zima 2011iNspire magaziNeohlasy Pg 138

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

NOVÉ MINI COUPÉ. KAŽDÝ DEŇ NOVÉ DOBRODRUŽSTVO. Raketou poháňaná motokára, zostrojená pre tých, ktorí milujú dobrodružstvo a pre tých, o ktorých sa píšu veľké story. Ideš do toho? Rezervuj si skúšobný let ešte dnes u najbližšieho predajcu MINI a sleduj svet MINI na www.facebook.com/MINI.Slovensko a www.MINI.sk. NAJRÝCHLEJŠIA CESTA, AKO SA DOSTAŤ DO PROBLÉMOV.

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/

140

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2011/