Inspire 04/2012http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Darček nÖe / evil twin / katarína bell vydanie #04/2012 lifestyle / fashion / design / people / culture no 66 zima Mixované DJ sety Dutch Design week Brussels fashion Days braDley Manning 3D printrBot I S S N 1 3 3 6 - 8 2 4 9 I S S N 1 3 3 6 - 8 2 4 9 I S S N 1 3 3 6 - 8 2 4 9 I S S N 1 3 3 6 - 8 2 4 9 www.inspire-magazine.sk winter gift issue 3,20 € / 96 Čk cover photography natália evelyn Benčičová

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

2

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

3

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

EurovEa Bratislava / olympia Brno

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

5

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov. Preberanie materiálov je možné len s písomným povolením vydavateľa. Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov a nemusia byť vždy totožné so stanoviskom vydavateľstva a redakcie. Vopred nevyžiadané príspevky redakcia nevracia. Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty. Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Námestie Slobody 27, 810 05, Bratislava 15. zahranicna.tlac@slposta.sk ©2012 4MA.MEDIA, s. r. o. Tlač Printed by Neografia, a. s., Martin Distribúcia Distribution MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso, a. s. Súkromní distribútori a obchodní partneri Registrácia Registration MKSR EV 1641/08 ISSN 1336-8249 tematická skupina A11 Vo vydavateľstve ďalej vychádza Another title being published Inzercia Advertising Ing. Jana Zrubcová Mob.: 0905 809 603 zrubcova@4ma.sk Jana Grancová Mob.: 0948 121 298 grancova@4ma.sk Adresa redakcie Office address Inspire magazine Obchodná 22/A 811 06 Bratislava Tel.: +421 2 52 92 32 22 office@4ma.sk www.inspire-magazine.sk Adresa vydavateľa Publisher address 4MA.MEDIA, s. r. o. Obchodná 22/A 811 05 Bratislava IČO: 35 862 424 Inspire magazine #04/2012 vydanie N° 66 štvrťročník cena po zľave 3,20 € / 96 Kč Kreatívny riaditeľ Creative Director Peter Godányi Šéfredaktorka Editor in Chief Ivana Laila Drobná laila@4ma.sk Prispievatelia Contributors Alexandra Uzik Andrej Jaroš Anna Smoroňová Artforum Augy Miltak EliškaVelitšová Filip Šustek Ján Filípek Juraj Bednár Lenka Imrichová Linda Drabova Lucia Ondrášková Lukáš Dohnal Lukáš Jakubis Marianna Tomanová Maroš Baran Martin Brix Matej Kvocera Michaela Kučová Nina Koštová Pavol Buday Peter Tvrdý Renáta Mitašová Tino Vitalo Tomáš Hudák Zuska Kepplová Zuzana Lehocká Zuzana Zimmermannová Korektor Sub-editor Martin Grbjar Grafik Graphic designer Ľudovít Neupauer gazebocreative.com Foto a ilustrácie Photo and illustration 2W Studio Aleš Vojtášek Alexandra Uzik Anna Smoroňová Courtesy style.com Daniela Chrienová Eliška Kyselková Erika Miklóšová Filip Horník Galéria mesta Bratislava George Klaudíny Jakub Gulyás Ján Filípek Ján Funcík Ján Vasilko Jana Hajduková Katarína Bellová Kristína Jakubová Lenka Imrichová Lukáš Dohnal Lukáš Jakubis Marianna Tomanová Maroš Baran Martin Haburaj Mat Rendek Milan Kováč Mišo Ivan Natália Evelyn Benčičová Natália Godányi Zrubcová Natália Zajačiková Peter Brichta Peter Spurný Sandrine Pagnoux Sicknico DArčEkinspiremagazine6

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

darujte si viac adidas nakúpte v adidas predajni za 50 eur a získajte darček z výkladu táto akcia platí v nasledujucich predajniach: adidas, SC Aupark, Einsteinova 1, Bratislava adidas, OC MLYNY, Štefánikova trieda 6, Nitra adidas, SC Avion, Ivanská cesta 16, Bratislava Stripes, SC Polus, Vajnorská 100, Bratislava adidas, SC Eurovea, Pribinova 8, Bratislava Stripes, SC Mirage, Námestie Andreja Hlinku 7B, Žilina adidas, SC Max , Prielohy 979/10, Žilina adidas, SC Laugaricio, Belá 7271, Trenčín adidas, Krížna 13, Bratislava adidas, SC Central, Metodova 6, Bratislava adidas, Hlavná 43, Košice adidas, SC Optima, Moldavská cesta 32, Košice

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Darček nÖe / evil twin / katarína bell vydanie #04/2012 lifestyle / fashion / design / people / culture no 66 zima Mixované DJ sety Dutch Design week Brussels fashion Days braDley Manning 3D printrBot I S S N 1 3 3 6 - 8 2 4 9 I S S N 1 3 3 6 - 8 2 4 9 I S S N 1 3 3 6 - 8 2 4 9 I S S N 1 3 3 6 - 8 2 4 9 I S S N 1 3 3 6 - 8 2 4 9 I S S N 1 3 3 6 - 8 2 4 9 I S S N 1 3 3 6 - 8 2 4 9 I S S N 1 3 3 6 - 8 2 4 9 I S S N 1 3 3 6 - 8 2 4 9 I S S N 1 3 3 6 - 8 2 4 9 I S S N 1 3 3 6 - 8 2 4 9 I S S N 1 3 3 6 - 8 2 4 9 www.inspire-magazine.sk winter gift issue 3,20 € / 96 Čk cover photography natália evelyn Benčičová I n s p I r e ZAbAlEná 10 LaILa InspIrE sI prAjE svEtový MIEr 16 pEggy AnD pooDlE 18 Jakub GuLyás HAAg 36 2W studIo FrAgIlE bEAuty 58 aLeš VoJtášek nöE 64 natáLIa eVeLyn benčIčoVá blAck sIDE oF MountAIns 102 Lukáš dohnaL EvIl twIn 116 eLIška kyseLkoVa noIr 122 eLIška kyseLkoVa DAr-lA 128 MarIanna toManoVá f a s h I o n FAsHIon soDA 12 LInda draboVa brussEls FAsHIon DAys 14 Lenka IMrIchoVá o n e onE 26 anna sMoroňoVá p e o p L e kAtArínA bEll 30 aLexandra uzIk rEAlIty cHEck 138 LaILa b o o k s ZIMná knIžná náDIElkA 40 artforuM a r t plAygrounD 41 LaILa nEkonEčno 72 tIno VItaLo rEIcHEntál vstávA Ako FénIx Z popolA 73 andreJ Jaroš sAnDrInE pAgnoux 74 Maroš baran žIlInská kunstHAllE 76 andreJ Jaroš t e c h 3D prIntrbot 52 LaILa tEcH cAvE 60 fILIp šustek MAnnIng, volá sA brADlEy MAnnIng 61 MateJ kVocera bIElA EkonoMIkA bItcoInu 62 MateJ kVocera u r b a n nADIZAjnuj sI svojE vIAnocE 54 zuzana Lehocká soyArt 57 MIchaeLa kučoVá sAnDy vs. AlEx 135 aLexandra uzIk wIlsonovo 92 zuzana zIMMerMannoVá utíš HlAD po DIvnoM EntErtAInMEntE 136 paVoL buday d e s I G n DutcH DEsIgn wEEk 70 Maroš baran f I L M DEsAť FIlMov, ktoré stE nA slovEnsku nEvIDElI 78 toMáš hudák poslEDná klApkA, Hotovo! 80 fILIp šustek t r a V e L sEArcHIng For nortnErn lIgHts 96 Lukáš JakubIs koDAň: HIpstErI vs. HIpícI 94 JuraJ bednár turEcko 99 LaILa a r c h I t e c t u r e DArčEk v ArcHItEktúrE 96 MartIn brIx s c e n e InspIrE pArty 98 LaILa pArA jE nová! 111 LaILa M u s I c nA cHAtE s InsoM 106 LaILa scIFI tAsun 107 LaILa EMonoIZboyZ – jEDZtE MAcEs! 108 LaILa Dj clIvE AkA Mc olIvE 109 LaILa lEtný Dj bollo 110 LaILa e s s e n t I a L vEčErA – rEMAkE 126 zuska keppLoVá strAstIplná cEstA (bEZ)náDEjE 127 LucIa ondráškoVá prEMýšlAlA poD snEHoM 99 krIstína JakuboVá ElIškA 99 eLIškaVeLItšoVá slovoMurárstvo 137 renáta MItašoVá h e a Lt h oD Zygoty k DIEťAtu 134 nIna koštoVá k o M I x gorIlý koMIx 137 fILIp horník obsAHinspire magazine no 66 / Darček / zima 2012 DArčEk photography natáLIa eVeLyn benčIčoVá visage zuzana aLex puchrIkoVá / styling aLexander LIndoV / clothes LIbor koMosny / moDel karoLína c. /eLIte MM inspiremagazine8

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

HACKETT.COM E S S E N T I A L LY B R I T I S H AupArk BrAtislAvA, www.cornerstore.sk HACKETT.COM E S S E N T I A L LY B R I T I S H

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Z a b a l e n á možnotopoznáte.otvorítenotebookanás­ ledne mailbox. zbadáte tam tritisíc nových neprečítaných správ. samozrejme, prehá­ ňam to číslo. a s odovzdaním si ich začnete čítať jednu po druhej a odpovedať. samo­ zrejme, odspodu, aby to bolo fér. to je ten moment, keď človek ocení, že mu nechodia polstranové eseje, ale k veci otázky, pripo­ mienky a nápady. Fér je v podobnom struč­ nom a vecnom duchu odpísať. čo si bude­ me hovoriť, každý toho má veľa. pre niekoho je veľa ísť do práce, po nej na kávu s kama­ rátkou a večer o siedmej už odpadávať pred televízorom s dostatočne hlasným vzdycha­ ním, ako nič nestíha a nevládze. pre iných sa po práci začína iná práca a robia ju radi... ale nie o tom som chcela. pôvodne som chcela začať tým, ako som sa cez rená­ tinho brata dostala k renáte mitašovej, od ktorej máme krátku poviedku. noví ľudia, neviete, čo od nich čakať. a potom ten email s prílohou príde a je v ňom slovomurárstvo. tak si to čítate a dôjde vám, že je to v podsta­ te o vás. len si zrazu nie ste tak úplne istí, čo teraz s nadobudnutou realitou. odstreliť sa, lebo čakáte na niečo, čo sa prosto nestane, len v to veľmi veľmi dúfate, lebo máte pocit, že ste stretli svoje stratené ja? alebo sa hrdo povzniesť a mávnuť rukou, že aj tak si vás nezaslúžil. správna odpoveď nie je. aj tak si s vami city robia, čo sa im zachce a mozog prosto nestačí. a k tomu tie emaily, na ktoré sa prosto nesústredíte... ☺ a tak práve v tento hmlistý melancho­ lický deň prezerám svoj mailbox, v ňom stovky prečítaných mailov so skvelým ob­ sahom, ktorý už na vás čaká krásne spraco­ vaný, uhladený a pekný na nasledujúcich stránkach. Jeseň a zima, mám to rada. zachumlať sa do deky a trochu si vychutnať akýsi po­ koj, ktorý prišiel po rozmarnom lete a tep­ le. Už len nastoliť pokoj v hlave a srdci. nuž ale, aj na to si niekedy treba počkať. Užite časopis, je tam naozaj veľa, vážne veľa krásnych fotiek. neprehliadnite skvelé poviedky aj od zusky. Je tam skvelo spracovaná rubrika tech, aj o umení kopec písmeniek. nech už inspire budete čítať kdekoľvek, dúfam, že si nájdete to svoje. prípadne ho tentoraz skúste prečítať celý. mám pocit, že aj keby vás daná téma nezau­ jímala, vďaka týmto príspevkom si k nej náj­ dete cestu a dozviete sa veľa nového. a pekné sviatky... s láskou ivana laila Drobná Šéfredaktor Inspire magazine Dátumové veci V tomto vydaní sa nám podarili takmer zá- zračné veci. Ale pretože som Kozoroh, tak v numerológiu neverím. ☺ 11. 11. 2012 – uzávierka príspevkov 11. 1. 2013 – Inspire party (viac info na FB) Darčeky pre vás! Podarilo sa nám niečo, v čo sme ani nedúfali, že tak dobre dopadne. Na nasledujúcich stra- nách listovaním iste objavíte rozhovory s na- šimi obľúbenými Djmi a producentami. Áno, toto nie sú všetci, inak by nám nestačilo ani tých 140 strán, ktoré teraz máme. Ale chlap- ci sa výzvy nezľakli a nahrali pre vás špeciálne mixované sety ako darčeky! Ku každému setu nájdete aj skrátený link (ďakujeme Bitly), QR kód a nie úplne tra- dičný rozhovor. Užite, oplatí sa vypočuť! Foto Natália Evelyn Benčičová inspiremagazine10EDItorIAl

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

11

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Fashion soda GIorGIoarManI radosť pod stroMčekoM cudzIe perIe for her bLuMarIneherMes LanVIn FotoPatrickCline fendI houseofhoLLand annapIaGGI MarcJacobs inspiremagazine12FAsHIon

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

„cEstovAnIE jE jEDIná vEc, ktorú sI kúpItE A urobí vás boHAtšou.“ MúDrE slová, ktoré vnuklI nápAD vIAcErýM tvorcoM MóDy. xMas GuIde to beautIfuL nIečo MaLé, taJoMné because you are Worth It aLexanderMcqueen teMperLeyLondon GuccI sILVIaGoLdIn baLencIaGa LouIsVuItton rochasJeanpauLGauLtIercoutureJILsander rodarteVIctorandroLfMuGLer FotoKolaboracia radosť pod stroMčekoM každý fashion doplnok prechádza rad zaradom instantným upgradom. a tak dni, keď pokrývky hlavy mali len prak­ tický účel zahriať nás, sú preč! sláv­ ne klobúkové hlavy ako napr. isabella Blow, anna piaggi a Daphne guiness ponúkajú lekciu sebadôvery. a od kto­ rých dizajnérov kúpiť to naj? nás zaujali fedory od giorgio armani, kožušino­ vé ušianky od temperley london a od marc Jacobs. xMas GuIde to beautIfuL volániky, jeden, dva alebo aj viac, od­ zrkadľujú vo svete rýchlosti a ostrých lakťov potrebu niečoho jemného a de­ likátneho. spomaliť čas a užiť si sezónu odporúčame v atypických zimných tó­ noch šiat návrhárov sarah Burton pre alexander mcQueen, marco zanini pre rochas a sestier mulleavy z rodarte. cudzIe perIe na prehliadkových mólach a na uliciach módnych metropol sa cukríkovo sfarbe­ ným perím a kožušinami na kabátoch, dúfajme, že umelými, kochajú pyšní majitelia. značky, ktoré vrelo odporú­ čuame „odkukať“ alebo „okopírovať“ na mrazivú sezónu, sú nasledovné: Fendi, house of holland a Blumarine. because you are Worth It čierny odtieň otvára dvere kreatívnos­ ti aj pre tých hanblivejších. nenápadná čierna dáva možnosť experimentovať so strihmi a textíliami. a tak nás Frida giannini ťahá do vianočného romantiz­ mu značky gucci so širokou sukňou a stredovekými rukávmi. takmer božské šaty od victor & rolf majú tisíc a jeden volánik a avantgardné šaty jedného z najvýznamnejších couturierov Jean paul gaultier sú Worth it! for her „cestovanie je jediná vec, ktorú si kúpi­ te a urobí vás bohatšou.“ múdre slová, ktoré vnukli nápad viacerým tvorcom módy. tí totiž obdivovali kufor a jeho čisté línie a hranaté tvary sa stali zákla­ dom kolekcií tašiek od hermès, lanvin a louis vuitton. nIečo MaLé, taJoMné „Ja sa z toho pocikám!“ zaznie možno pod stromčekom, ak si tam nájdete žen­ sky sexi šnurovacie topánočky. módne domy mugler, Balenciaga a Jil sander reprezentujú každý iný štýl, avšak na tohtoročnom trende šnurovacích črievi­ čiek sa ich páni dizajnéri ľahko zhodli. text linda Drabova Foto courtesy style.com ak neuvedené inak magazinewithadifferencedarček13

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

brussels Fashion days 2012 eLVIspoMpILIo ModeLsIMMLouIseLeconte ModeLsIMM JeanpauLknott JeanpauLknott auroredInaux inspiremagazine14FAsHIon

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

a ja som bola pri tom ako akreditovaná fotografka. počas piatkového Brussels Fashion Days opening ceremoniálu som bola na módnej šou, ktorá sa začala s meškaním vyše hodiny. počas jednot­ livých prehliadok sa predstavili uznáva­ ní autori a vybraní študenti zastupujú­ ci umelecké školy, no aj napriek tomu sa na prehliadkach objavili zaujímavé kúsky len sporadicky. zaujala ma tvorba elvisa pompilia, ktorého tvorba sa za­ meriava na atypické klobúky a pokrývky hláv pre ženy aj mužov. príjemná bola kolekcia značky omsk Belgium. pre­ zentovala mikiny, svetre, kabáty, ktoré si viem na sebe predstaviť úplne v pohode. veľmi zaujímavo sa javila kolekcia Jeana paula knotta, ktorá bola postavená na zaujímavých strihoch. Dominovala jej biela, čierna a kombinácia týchto dvoch dominantných farieb. veľmi pozitívne hodnotím, že počas celých troch dní prebiehali sprie­ vodné akcie ako photoshooting priamo pred divákmi, výstava fotografií autorov ako charlotte abramow, lisa carletta, peter de mulder alebo serge leblon. prezentácia slovenských fotografov na našich módnych dňoch chýba a určite by ju privítali viacerí. Fajn sa javili premeny vizáže a vlasov od profesionálnych make­up artistov a hairstylistov počas celej doby eventu. páčilo sa mi, že sa ľudia nehan­ bili a vyparádené návštevníčky si pred všetkými rýchlo odličovali tvár, aby boli pripravené na profesionálny mejkap od make­up For ever academy new york. veľmi prekvapivé bolo pre mňa zistenie, že počas všetkých troch dní sa uskutočňovala vždy dookola len jedna a tá istá prehliadka a tak nemalo význam chodiť na event po viacero dní. text a foto lenka imrichová www.lenkaimrichova.com brusEl, síDlo EurópskEHo pArlAMEntu, sA 19. – 21. októbrA stAl DEjIskoM nAjväčšEj MóDnEj uDAlostI v bElgIcku. reLookInG JeanpauLknottoLIVIahaInautkrJst magazinewithadifferencedarček15

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

KRIsTínA D.: Ja by som chcela, aby naša matematikárka už konečne odišla na materskú. Seriózne. LenKA T. K.: Aspoň pol metra snehu, nech sú Vianoce nao- zaj Vianocami. OnDRej O. s.: Odvahu Slovákom spraviť naše krásne Slo- vensko lepším. ČI B.: Zimnú dovolenku pre dve osoby. DAGmAR H.: Takúto „kostku“ na sedenie! PAVLínA K.: Let balónom. mIcHAL R.: Novú spojku a wok. BARBORA K.: books & booze. TOmአA.: Želám si a silno verím v to isté, čo aj Ondrej O. s.: + rád iba pokvasím s mojou rodinou.A verím v to, že budú love na to, aby sme si dali ten super šalát od mami- ny. A dúfam, že celý večer bude medzi nami LOVE TOTO A NIČ INÉ! LujzA B.: Knihy, veľa kníh. Nech potom nemyslím na toho, na koho nemám... mIcHAeL n. D.: Aby ľudom prestalo j***ť. eVA s.: Pokoj v duši, lásku v srdci, plné brucho (ale štíh- ly pás!), dobrú hudbu do uší, múdrosť v hlave, ... stretnúť všetkých priateľov na Hlavnom námestí, niečo teplé, alko- holické do ruky a trochu vŕzgajúceho snehu pod nohami (keď už je tá zima☺) DOmInIKA P.: Bohato bude stačiť kapustnica, perníky, do- máci vaječný koňak a film S tebou mne baví svět, kto- rý si pozrieme s početnou rodinkou... No už sa neviem dočkať... ALexAnDRA B.: Celú rodinu pokope a veeeeľa snehu. BARBORA H. K.: Dva týždne wellness s manželom a bez detí. Och! RADKA H.: To, čo si želám vždy, keď sa dá želať, a stále sa mi to nesplnilo... Ani padajúca hviezda mi to zatiaľ nesplni- la a tie mi zatiaľ všetko splnili, tak Vianoce by mohli splniť. DOmInIKA s.: Svätý pokoj. KATARínA G. K.: Viem, čo chcem, ale asi ešte pár životov počkám ☺ Hasselblad. IRmA cH.: Hľadač kľúčov a predmetov. PeťuŠKA P. K.: to, čo si myslím, že nedostanem. ☺ FILIP K.: Trilógiu Batmana, uuuu. Ale úplne postačí aj pra- covný pokoj. TeRezA Š.: Osloboď svoje srdce od nenávisti. Osloboď svo- ju myseľ od trápenia. Ži jednoducho. Dávaj viac. Očakávaj menej. Ja by som si želala, aby sa tým riadilo viacej ľudí... BORIs n. R.: Stretnúť sa s Lanou Del Rey osobne počas jej koncertu vo Viedni. On Š.: Aby ľudia boli ľuďmi a nie sebecké zvery... Katalóg Lásky Tantrický sex so Silviou Šuvadovou. LenKA u. Š.: Úplne konkrétne by som chcela najnovší ikeác- ky ušiak v sivom vyhotovení, poprosím ☺ a ešte celý wish- list na Martinuse, ktorý je celkom slušne obsiahly a dá sa zdieľať. ☺ mARIAnnA Ľ.: Chcela by som si všetky tieto mrznúce veve- ričky zobrať k sebe na zimu domov! ☺ DOmI F.: Cestovať a vidieť ľudí, ktorých som už dávno nevi- dela, ísť najmä do New Yorku k Rockefellerovmu centru na stromček a potom na ten najlepší burger v NY. LenKA z.: Zbierku filmov od Hitchcocka! DAIsy s.: Šťastie, zdravie, lásku. IVeT n.: Aby traktory z neba padali. jAnKA B.: Predplatné Inspire magazine. IVAn G.: Doživotné šťastie. KAROLInA s. H.: Prijatie na produkciu bez prijímačiek. ☺ DeTyLAmID K. L.: 3py (Redakcia sa od tohto želania dištan- cuje) IGOR c.: Cesta okolo sveta, pripadne by mi stačil MacBook a Ipad. LucKA H.: Klid. jOzeF B.: Červené ponožky. sOňA s.: Zostať pokojná, dostať rozum alebo to nazvem dosiahnuť osvietenie. Nič neriešiť, len byť doma a ak do- stanem dáku knižku, budem tiež rada. AnDRej j.: Koncoročné odmeny + lepší príjem... a vyšetre- nie kauzy Gorila. RAnená L.: Jedno malé želanie mám: nech sa splní všetko, čo sa splniť má a nech padne hviezda a ja budem mať ďalšie želanie! inspire si želá sVeToVÝ MierA čo cHcEtE DostAť nA vIAnocE vy, nAšI čItAtElIA? MyváM,vynáMinspiremagazine16

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Hor sA nA párty Lesk, detaily, ale predovšetkým dobre pad- núci strih v aktuálnych farebných trendoch. Jednoduché šaty či prepracovanejší kostým. K tomu prirodzený mejkap, vlasy v rovnakom štýle, doplniť detaily a môžete vyraziť! Neboj- te sa výraznejšej bižutérie či avantgardnejších doplnkov, v spojení s jednoduchšími strihmi nádherne oživia celkový look. Pre pánov stále platí, že menej je viac a dobre sadnúce sako s kvalitným strihom nohavíc vie robiť divy. Ne- bojte sa tradičných strihov vlasov s dlhšími ofinami, malé strnisko na tvári tiež neuško- dí. Páni sa farieb obvykle boja, ale nemajú sa čoho. Vyskúšajte oživenie svojho looku aspoň farebnou košeľou. Text Laila / Foto H&M s koncom roka prichádza i obdobie večierkov. Nie každý z nich si nutne vyžaduje veľkú večernú a preto vám ponúkame tieto inšpirácie na večierky a menšie udalosti. magazinewithadifference17FAsHIon

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Pršiplášť Lenka Sršňová Šaty Lenka Sršňová / Náušnice Gate InspIrEinspiremagazine18

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

peggy and poodlePHOTOGRAPHY Jakub GuLyáš STYLING / MAKEUP / HAIRSTYLING Jana OLšinSká MODEL Ema DOminika /Exit mm Kabát nora mojsejová/Deseo / Metalické lodičky Fiorangelo Púzdrová sukňa H&m / Opasok Deseo / Blúzka H&m Podprsenka H&m / Kabelka Versace colletion/alizé Náramok Dsquared2/alizé / Náušnice Gate magazinewithadifferencedarček19

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

InspIrE Svetrík Lindex / Blúzka H&m / Suknička Lenka Sršňová / Ponožky H&m / Náhrdeľník Lindex Prsteň H&m / Lodičky Loriblu/Deseo Náušnice Gate / Kabelka Lindex inspiremagazine20

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Kabát bershka / Svetrík H&m Náhrdeľník missoni for Lindex magazinewithadifferencedarček21

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Kabát Lenka Sršňová / Ruzový opasok Deseo / Kabelka Valentino/alizé Blúzka H&m / Ponožky H&m / Lodičky Versace Collection/alizé InspIrEinspiremagazine22

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Kabát bershka / Svetrík H&m Náhrdeľník missoni for Lindex magazinewithadifferencedarček23

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

pssssssT Dnes už legendárna francúzska modelka a herečka dobýja svet nie- len ako krásna Falbala z Asterixa a Obelixa. A kto iný by teda bol ideálnou ženou pre zimnú kampaň H&m spodnej bielizne? áno, ona, božská Leatitia! Ako darček samej sebe, či nádherné prekvapenie určite poteší ktorýkoľvek kúsok z novej kolekcie. Luxusné detaily, jemný materiál a sexi strihy, srdcovité push-up podprsenky s čipkami, flitrami, bed- rové nohavičky, i tie so zvýšeným pásom. Každý si nájde to svoje. Text Laila / Foto H&M Leatitia casta je jednou z najznámejších svetových topmodeliek, ktorú v jej pätnástich rokoch objavil fotograf Frederic Cressaux na rodinnej dovolenke na Korzike. inspiremagazine24FAsHIon

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

b e c k h a M s‘ Kampaň na spodnú bielizeň svetoznámeho futbalistu sa dočkala svojho pokra- čovania. Na vianočnú sezónu pripravili hneď niekoľko „key“ produktov, ktoré si so svojou jednoduchosťou a pohodlnosťou nájdu miesto azda v každom mužskom šatníku. Župany, pyžamá, jednoduché „henleys“ tričká a samozrejme trenírky. Všetky v základných farbách, tmavomodrej, béžovej a sivej. Text Laila / Foto H&M „moja kolekcia je o jednoduchosti. O niečom, čo nebude za rok nemoderné,“ hovorí David Beckham o svojej kolekcii pre H&M. magazinewithadifferencedarček25

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Táto fotografia vznika pri nakrúcaní môjho debutového fashion filmu, na ktorom som sa režisérsky podieľala spo- lu s Nadou (EL) Lukáčikovou. Chceli sme prezentovať tvorbu Henriety Kurčíkovej. Projektom sa snažíme negovať princíp slovenských tradícií a ľudových piesní, ktoré zdanlivo evokujú kladnú emóciu, pričom sú texty plné násilia mnoho ráz skryto zaobalené v pozitívnych obaloch. Foto anna Smoroňová onejEDEn FotogrAF jEDnA FotogrAFIA inspiremagazine26onE

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

IntErvIEw s MIrkou HAjDovou prečo si prijala ponuku stať sa supervízorkou prague fashion Weekendu? s reDkenom pracujem už asi päť rokov a mám ho veľmi rada. myslím, že je to veľmi „mladá“ a kreatívna značka. takže ma spolupráca s nimi teší a vážim si každé stretnutie s takým profesionálnym tímom, ako je práve pražský reDken. preto som neváhala povedať na ich ponuku áno. a zároveň to bola veľká výzva a tie mám veľmi rada – dávajú človeku možnosť posunúť sa dopredu. čo ti priniesla táto spolupráca? spoznala som vďaka nej mnohých ďalších zaujímavých ľudí a veľmi dobrých kader­ níkov. ako sa ti pracovalo na tohtoročnom pfW? musím povedať, že spolupráca bola až na niektoré drobnosti veľmi príjemná a je milé vedieť, že praha sa i v móde posúva dopredu. kto rozhodoval, aký účes sa bude česať pre ktorú prehliadku? Bolo to čiastočne po dohode s návrhárom, ale zároveň sme museli vymyslieť celý koncept vlasov tak, aby každá prehliadka nadväzovala na tú predchádzajúcu, preto­ že sa modelky rozdelené do dvoch skupín po hodinách striedali. z toho vyplýva, že sme nemali veľa času na prečesanie vlasov. povedala by som že to bola pre mňa asi najnáročnejšia časť – postaviť tie účesy tak, aby boli návrhári spokojní a my aby sme urobili vlasy, ktoré budú vyzerať na móle super. verím, že sa to podarilo. na ktoré prehliadky ste podľa teba pripravovali najzaujímavejšie účesy? Je to asi úplne neuveriteľné, ale bolo to, ak sa nemýlim, cel­ kovo 26 prehliadok a vlasy boli na každej z nich naozaj iné. nedokážem povedať, ktoré boli najzaujímavejšie... Účesy vždy dopĺňali modely návrhára, čo niektoré relatívne jedno­ duché vlasy posunulo na iný level. Je to vždy o súhre celku. ktoré stylingové produkty redken sa najviac používali? naším hlavným pomocníkom sa stal iron shape 11 z rady heat styling, je to úplne geniálny produkt. môžete ho použiť, koľko len chcete, vždy sa dá z vlasov bez prob­ lémov vyčesať a vlasy sa dajú stajlovať nanovo! i love it. prípravok, ktorý nám pomo­ hol udržať dokonalý lesk a hebkosť, je jednoznačne olej argon­6. vrelo odporúčam! chcela by si byť supervízorkou aj na ďalší rok? Byť supervízorkou bola rozhodne zaujímavá skúsenosť, ťažko však povedať, čo sa stane do ďalšieho roku, tak by som sa s odpoveďou nerada unáhlila. ale v každom prípade by to bola pre mňa veľká pocta! Foto reDken prAžský FAsHIon wEEkEnD 2012 jE ZA nAMI. o vlAsy cElEj AkcIE sA stArAlo 25 nAjlEpšícH kADErníkov ZnAčky rEDkEn. všEtcI poD vElEníM MIrky HAjDovEj. magazinewithadifference27FAsHIon

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

FAsHIon Toni&guy a arTelierčo nové v tonI&guy, rEspEktívE o toM, čo jE In v oblAstI vlAsovéHo DIZAjnu názov artelier vznikol z francúzskeho pomenovania pre „artist´s studio“, je to pojem pre umelecké tímy a ich kolektív­ nu kreativitu, ktorú môžu prezentovať nielen v salónoch, ale i na módnych prehliadkach, foteniach pre magazíny a pod. pod týmto označením sa skrýva aj elektrizujúci mix inšpirácií od toni&gUy, medzinárodného tímu umelcov, ktorí nielen vy­ tvorili, ale aj definovali strihy a osem farbiacich techník pre rok 2013! strih, to je to najdôležitejšie a úplný základ, premena ready­to­wear strihu na couture cut, to sú klasické ideály, ako oslobodiť vlasy a vytvoriť zaujímavé textúry a najmä dokonalú univerzálnosť strihu. o slovo sa opäť hlásia rôzne prestrihané dĺžky vlasu. od stredne dlhých až po extra krátke, no stále veľ­ mi ženské. Unikátne a jedinečné tvary vytvárajú nezameniteľný tvar a pocit. čo sa farebnosti týka, odborníci z toni&guy sa dali in­ špirovať digitálnymi prácami petra pilotta a módneho dizajnéra alexandra mcQueena. Balyage a ombre ostávajú stále v hre s po­ užitím inovatívnych smerov. toto je len ochutnávka umenia, ktoré toni&gUy arte­ lier v roku 2013 prinesie do vlasového stilingu. návšteva artelie­ ru toni&gUy v Bratislave bude umeleckým zážitkom a z vla­ sov vám vytvoria vaše vlastné umelecké dielo. www.toniandguy.sk inspiremagazine28

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Ľavástrana,zľavadoprava,zhoranadolthenoVa/thedarMody/thebrodIe,pravástranathekyrstaL magazinewithadifferencedarček29

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

pEoplE k a T a r í n a b e l l „Sľuďmisadáhrať,môžemimvytváraťnovérolyatiezachytávaťnafotkách.“ inspiremagazine30

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

A je to tu. Historický prvý rozhovor s Katarínou Bell. Pre- hovoriť túto skromnú umelkyňu dalo síce trochu zabrať, ale nakoniec sa mi to podarilo. Vyštudovala produkt di- zajn na Vysokej škole vý- tvarných umení, venuje sa fotografii a v rámci voľné- ho času kreslí. Pre foto- grafiu sa narodila a ako sama hovorí, všetko to išlo vlastne samo. Rada fotí portréty a módu. Do Bell-inej tvorby môžete nazrieť svojím (ne)kritickým okom na stránke www.katarinabell. tumblr.com. Ale pekne od začiatku.. Katka sa vydala po stopách svojho otca, kto- rý v mladosti tiež fotil. Tu bol aj jej prvý kontakt s fotografiou. KATKA: Vysvetlil mi základné veci okolo fotenia, čo zna- menajú všetky tie čísla a ako to vlastne funguje. Potom prišla éra prvých digitálov. Tie mali síce rozlíšenie ako zaostalý mobil, ale aj tak sme sa tešili. Ja o to viac, lebo ma vždy bavilo aj fotenie, aj kreslenie. Neskôr aj piplanie sa v rôznych akože grafických progra- moch. Keď som mala asi tak štrnásť, rada som sa motala okolo skaterov u nás vo Zvolene a fotila ich pri jazdení. Bolo to veľmi motivujú- ce, keď som videla, ako sa z toho aj oni sem- -tam tešia. A to je vlastne pre mňa stále mo- tivujúce – vidieť a cítiť, že ľudia majú radosť z mojich fotiek. Ku koncu štúdia na vysokej škole si Bella privyrábala v nu spirit Bare. Vte- dy otvárali nu spirit club a potrebovali niekoho na fotenie. KATKA: Ja som sa toho ujala veľmi rada. A to už od prvého žúru. Kúpila som si ex- terný blesk a fotila, fotila a fotila. Počas dvoch rokoch som si tam pofotila naozaj všeličo. V tej istej dobe som končila bakalára a rozhodovala sa, čo ďalej. Fotenie mi robilo radosť a začalo mi zarábať aj peniažky. Dozve- dela som sa o nenávratnej pôžičke na podni- kanie. Napísala som podnikateľský plán, dostala podporu, peniaze investovala do nákupu techniky a bolo! Najprv som fotila kamarátov. Neskôr som dosta- la ponuku nafotiť „Fashion blog“ pre T-Mobile Music City. A potom to už išlo samo od seba. Do cesty sa mi stavali rôzne príležitosti a zaujímaví ľudia. Hlavne takí, od kto- rých som sa veľa naučila. V poslednej týždňoch mala Katka veľa roboty s fote- ním svojich zákaziek, ako aj najväčšej a najprestížnej- šej hip-hopovej tanečnej akcie na slovensku, organi- zovanej občianskym združením streetcom. KATKA: Tie zákazky mi zabrali dosť času, takže som ne- mala priestor na vlastné veci. To musím veľmi rýchlo na- praviť. Inak som dostala skvelú príležitosť fotiť na Dance Factore. Celá tá tanečná kultúra a tanečníci ma veľmi ba- via. Pomedzi to Laci Strike pripravoval nové DVD pre deti, kde som pomáhala priateľovi pri nakrúcaní. Parádna skú- senosť byť pri tom, baviť sa s deckami a zažiť ten hektický proces. No a tento týždeň (polovica novembra) dávam do tlače niektoré svoje fotky a idem sa prezentovať na jednu akciu. Okrem toho sa venujem svojmu skicáru. To je pre mňa celoživotný relax. Krásne, inšpirujúce a nezištné. Aj také môžu byť plá- ny do budúcnosti... KATKA: Fotiť a učiť sa, hoc aj na vlastných chybách. Zbierať skúsenosti a odovzdávať dobrú prácu. Nadobúdať kon- takty, pracovať na zaujímavých projektoch a v rámci toho hádam aj cestovať. Tešiť sa z roboty, ako aj tešiť ostat- ných svojou robotou. A tiež také klasické veci. Ale hlavne stretávať stále zaujímavých ľudí ako doteraz. Každý umelec má svoj zdroj inšpirácie. Odkiaľ ju čer- pá Katka? KATKA: Z ľudí. Tých aj najradšej fotím alebo kreslím. Ne- viem ani tak úplne prečo. Asi preto, že statické veci ne- môžem tvarovať. Tie sú, aké sú... S ľuďmi sa dá hrať, mô- žem im vytvárať nové roly a tie zachytávať na fotkách. Pre mňa je zaujímavý aj ten pocit pri procese. Či toho človeka dokážem nasmerovať tam, kam chcem alebo nie. To je zakaždým pre mňa veľká výzva. Katarína na blate a Vianoce na zlate. Tie bude Bellica tráviť klasicky s rodinou. KATKA: Nejem mäsko a pár iných hlavných vianočných prí- sad, takže budem hodovať asi ako v každý iný bežný deň. vEnujE sA FotogrAFII A v ráMcI voľnéHo čAsu krEslí. prE FotogrAFIu sA nAroDIlA A Ako sAMA Hovorí, všEtko to Išlo vlAstnE sAMo. rADA Fotí portréty A MóDu. magazinewithadifferencedarček31

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Aj keď pevne verím, že mamka pre mňa navarí špeciál- nu várku kapustnice. Samozrejme, ona robí tú najlepšiu. No a sestra sa postarala o nových členov rodiny, takže na sviatky bude zábava. Čo sa týka Silvestra, ten som nik- dy neobľubovala. Pre mňa je to preceňovaný deň. Posled- né roky som fotila a oslavovala v rodnom Nu Spirite. Tak možno zase budem odpočítavať tam. Ale naozaj to nerie- šim od leta, že kde a čo... toto neplánujem. Najskôr tak týždeň pred. A keďže sme už pri Vianociach, patrilo by sa povedať čo-to o darčekoch. Ako asi väčšina z nás, aj Katka radšej obdarováva, ako keď má byť obdarovaná.. KATKA: … z toho mám stres. Ja darčeky zväčša kupujem na poslednú chvíľu alebo podľa toho, ako sú peniaze. Nie- kedy sa hecnem aj na niečo originálne a vlastnoručné. Lenže mám poruchu stíhania termínov, tak je to ťažšie. A najväčší trapas? Tak na to si presne pamätám. Pre kamarátku som vyrábala ultra vtipnú koláž s našimi tvárami, ktorá ostala v trápnom nepochopenom tichu. Týmto sa chcem Silvii L. verej- ne ospravedlniť a odkazujem jej, že ten rámik môže využiť lepšie a obsah pokojne vyhodiť do separovaného odpadu. Raz jej pripravím niečo lepšie! Pár slov na záver... KATKA: Určite by som nerobila to, čo robím, ak by som ne- mala podporu, a to akéhokoľvek druhu v mojej rodine. Ta- kisto aj v priateľoch. Inak by to celé nešlo. Niekedy som si možno nie istá cestou, ktorou som sa vybrala. Ale viem, že je jediná, ktorou chcem ísť... a na to mám aj ľudí okolo seba, aby mi niekedy ukázali veci, ktoré nevidím, a posu- nuli ma ďalej. Za to im všetkým ďakujem. A samozrejme aj tebe, že si ma oslovila, pretože pri písaní som si uvedo- mila, že vlastne všetko je úplne OK.☺ my sme si dovolili osloviť pár ľudí, s ktorými Katka spolupracuje, aby nám na ňu prezradili niečo zaujímavé. Laila Šéfredaktor Inspire magazine Katka je viac ako vyťažená osôbka. Stretnúť sa pre prá- cu sa nám podarilo presne raz. A to sme sa na to pokra- čovanie, myslím, že i vzájomne dosť tešili. Sedeli sme na káve a hrabala som sa v jej skicáku a robila oooo ano, toto chcem do časáku!☺ Švoňo Tanečník a herec, ktorý momentálne študuje na Univer- sity of Creative Technology v Malajzii a je jeden z mála Katkiných mužských modelov. Čo by som ti takého na ňu mohol bonznúť? Haha, má dosť štipľavý jazyk, keď chce. Laci strike Tanečník a choreograf Katka je už v tomto akosi moja fotografka. Pomáha mi s návrhmi dizajnov a fotkami. Podľa mňa je rekordmanka v republike vo vytvorení nemožného za neskutočne krátky čas a napriek tomu to nebadať na výsledku. Je vymakaná a má veľmi vzácnu vlastnosť, ktorú oceňujem. Stále si vo svojej tvorbe zachováva taký jej rukopis. Ak ste o nej ešte nepočuli, tak určite spozornejte a pamätajte si jej meno – BELL akože ZVONEC ☺... a chváleniu je koniec. Text Alexandra Uzik / Foto Katarína Bell www.katarinabell.tumblr.com pEoplE FotIť A učIť sA, Hoc Aj nA vlAstnýcH cHybácH. ZbIErAť skúsEnostI A oDovZDávAť Dobrú prácu. nADobúDAť kontAkty, prAcovAť nA ZAujíMAvýcH projEktocH. inspiremagazine32

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

„Premňajezaujímavýajpocitpriprocese.Čitohočlovekadokážemnasmerovaťtam,kamchcemalebonie.tojezakaždýmpremňaveľkávýzva.“ magazinewithadifferencedarček33

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

sport Robiť niečo iné, robiť niečo inak. To si povedala Andrea Paldan, mód- na návrhárka, ktorá vyštudovala Odevný dizajn na VŠVU v Bratislave. Naskytla sa jej možnosť vyskúšať si odevný dizajn športo- vej módy. Ponuku prijala a svoje myšlienky nasmerovala do sveta golfu. Andrea vytvorila špeciálnu kolekciu pre profi belgickú golfistku Victoriu Tomko. Kolekcia pozostávala z pätnás- tich kúskov oblečenia a doplnkov. Čisté dizajnérske línie, vlastné potlače a detaily ako laserom rezaný šifón vytvárajúci 3D efekt zaujali natoľko, že sa Andrea do- stala až k spolupráci s nemeckou firmou GOLFINO (európsky líder na trhu golfového oblečenia, pozn. red.) Navrhla technicky športovejšiu kolekciu White Label Ladies Performance Trend a tri kolekcie pre ich najvyššiu líniu Black La- bel Ladies na sezónu jar/leto 2013. Modely spomínaných kolekcií budú od januára budúceho roku dostupné na vyše 500 predajných miestach nielen v Európe, ale vďaka internetovému obchodu v pod- state kdekoľvek na svete. „Bola to veľká výzva. Európsky líder, tisíce klientov, medziná- rodný tím... Výzvou bol už len fakt, že celá komunikácia, inštrukcie pre dodávateľov a výrobu, rešerše, popisky k návrhom, jednoducho všetko sa deje v angličtine. Sú to často odborné veci, s ktorými sa pri práci na šatách pre individuálne klientky nestretnete. Otvorili sa mi úžasné možnosti, ako pracovať s technickým tí- mom v Portugalsku, kontrahovať materiály na mníchovskom veľtrhu či navrhnúť vlastný dizajn gombíkov vyrábaných v Hong Kongu... Na druhej strane – od dizajnéra sa očakáva vysoká úspešnosť predaja a absolútne prispôsobenie sa štýlu značky. Musela som sa doslova „preprogramovať“ zo slovenského systému na svetový. V hre sú to- tiž desiatky miliónov eur a to si vyžaduje inú zodpovednosť, treba sa zrazu na veci pozerať úplne inak “, hovorí o spolupráci s veľkou za- hraničnou značkou Andrea. „Tým, že kolekcie vznikajú rok až rok a pol vopred, človek žije fakticky v budúcnosti. Paradoxne, tiež v strese a rýchlo. Tá skúse- nosť je však nenahraditeľná.“ Foto Peter Frolo, Peter Spurný trúFlA sI nA vEľký trH „golFIno jE nEMEcká FIrMA, nAvrHovAlA soM všAk nA slovEnsku A lIEtAlA nA tZv. collEctIon MEEtIngs Do portA, HAMburgu A lonDýnA.“ Dôležité je znovuobjaviť v sebe pokoru, pretože v tíme 250 ľudí, kde máte zrazu nad sebou kreatívneho riaditeľa a majiteľov značky s 25-ročnou tradíciou, už nie je iba na vás, ako vaše návrhy nakoniec budú vyzerať, ako sa budú šiť, kde sa bude robiť photoshooting a tak ďalej. andreaPaldankolekciaDiva‘s inspiremagazine34

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Afrika je najstarším svetadielom, ktorý má v sebe čaro a tajuplnosť horúcich saván. FREYWiLLE pri- chádza roztopiť teplom zimné dni a prináša kolek- ciu Spirit of Africa. Kultúra, nepoškvrnená príroda a divočina. To všetko sa odrazilo na šperkoch novej kolekcie. Koncom októbra sa konalo jedno zo stretnu- tí Herial Ladies Clubu, kde bola predstavená práve táto kolekcia. Hlavnou dámou dňa bola naša olym- pijská medailistka Daniela Barteková a ako vidno na fotografii, v africkom looku sa odprezentovala i táto krásna dvojica – krásna šelma a jej mláďa. safari Predstavuje zmyselnú cestu cez africkú divočinu, pretože práve slovo „safari“ znamená „cesta“. Prá- ve preto sa v grafických návrhoch odzrkadľujú vý- razné zvieracie motívy ako leopard, gepard, zebra a žirafa. Všetko doplnené o odtiene bronzu, perlete a zlata. Vydajte sa s nami na cestu do neznámych teplých dní a nocí plných vzrušenia! Kilimanjaro Umenie starého tajuplného kontinentu v sebe skrý- va séria Kilimanjaro. Živočíšne ornamenty dopĺňa- jú umenie kmeňov. Práve tie sú zdrojom inšpirácie vďaka originalite krojov a pestrofarebnosti. Orna- menty jašteríc a vtákov symbolizujú bohatstvo a krásu kontinentu Afriky. www.freywille.com HorúcI vánok Z AFrIkyFRYWILLE prináša novú kolekciu šperkov spirit of Africa majiteľkafinačnejspoločnostiauxerreCarolineLiškováajejdcéraDominika,bolinašímimodelkami FAsHIonmagazinewithadifference35

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

h a a g InspIrE36inspiremagazine

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

PHOTOGRAPHY & MAKE UP 2W StuDiO /WWW.2WStuDiO.COm STYLING DiEuDOnnEE bOuWman / MODELS LuCa & brit /FOurtEEn mODELS nEtHErLanDS BUNDA Jutka En riSka / NOHAVICE A TOPÁNKY JaSPEr Van DEn burG 37magazinewithadifferenceDArčEk

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

InspIrE38inspiremagazine

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

TOP Jutka En riSka / SPODNÉ PRÁDLO inGE VD VEn / TOPÁNKY JaSPErVŠETKO Jutka En riSka darček39magazinewithadifference

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Jostein Gaarder ponúka alternatívu k predvianočnému nákupnému besneniu posledných rokov a vo svojej knihe Vianočné mystérium (Julemysteriet) prináša celkom inú atmosfé- ru, iné plynutie času. Príbeh Vianoc sa odohráva na priesečníku starozákonnej a novo- zákonnej tradície, na priesečníku minulosti spred dvetisíc rokov a súčasnosti, na pozadí dnešnej európskej civilizácie a dramatických udalostí vo Svätej zemi. Knižka, ktorá bola preložená do mnohých jazykov, sa nenútenou formou vyjadruje o bytostných záležitostiach človeka. Sledujeme paralelný príbeh dvoch detských hrdinov, chlapca Joachima, ktorý nájde v kníhkupectve čarovný adventný kalendár, a dievčatka Elisabet, ktorej príbeh je napísaný na tajomných lístočkoch v okienkach kalendára. Eli- sabet sa pred Vianocami stratila matke v obchodnom dome a Joachim s rodičmi otvá- ra okienko po okienku a usiluje sa rozpliesť zamotaný dej. Elisabet sa vydala na cestu priestorom i časom, z domova a súčasnosti do Betlehemu, kde sa práve narodil malý Ježiš. Jej príbeh sa vyjasní až pri poslednom okienku kalendára, dvadsiateho štvrtého decembra na Vianoce. Ide o žáner, v ktorom autor oslovuje široké spektrum príjemcov – od detského čita- teľa po tých, ktorí radi siahnu po texte ladenom esejisticky a nabitom espritom. Po dlhšej odmlke mladého slovenského autora Pavla Sibylu vychádza vo vydavateľstve Artforum druhé vydanie jeho zbierky poviedok Coffee Stories alebo Deň ako každý iný. Obohatené o novú poviedku a iba v elektronickej podobe. Pavel Sibyla je novinár z týždenníka Trend. Ale konštatovanie, že napísal dobrú knižku, nie je prejavom kolegiálnej podpory. Skôr naopak: k prvotinám človek pristupuje s principiálnou nedôverou. Táto však zaujme už aj vtipnou grafikou (meno autora sa skrý- va za názvom Cofee and TV) a pre notorického kávičkára aj celkovým konceptom: po- viedky sú rozdelené do troch častí nazvaných Espresso, Machiato a Long Black (každá aj s jednovetným receptom na prípravu daného nápoja). Obsahuje pomerne ľahké Espres- so, o niečo závažnejšie Machiato a takmer morbídnu šálku Long Black. Už pri čítaní prvej poviedky je jasné, že nejde iba o vtipnú kratochvíľu ekonomickou žurnalistikou zunova- ného novinára. Pri ďalších už šípime, že autor je šikovný poviedkar, schopný nielen vy- myslieť bizarnú situáciu a príbeh z nej plynúci, ale rozpovedať nám to všetko zaujímavo, vtipne a štylisticky čisto. Vie celkom realisticky zachytiť absurdnú situáciu, jeho postavy sa rozprávajú normálnou hovorovou rečou. Hoci evidentne píše ľahko a s chuťou (ináč by nebol novinár), nepredvádza sa a svoj talent drží na uzde. A to je na celej sympatickej knižke najlepšie: je prostá ako šálka kávy. A podobne povzbudivá. jostEIn gAArDEr vIAnočné MystérIuM Artforum 2012 preklad Milan Žitný ilustrácie Vlado Kráľ pAvEl sIbylA coFFEE storIEs Artforum 2012 Zimný žurnál Paula Austera vychádza v Artfore len tri mesiace po jeho americkom vydaní v skvelom preklade Vladislava Gálisa. Paul Auster sám o sebe hovorí, že písanie preňho nie je luxus, ale otázka prežitia, a že kariéru spisovateľa si človek nevyberá – skôr zistí, že sa na nič iné nehodí, a preto musí byť pripra- vený, že po zvyšok života bude kráčať po veľmi tŕnistej ceste. V knihe Zimný žurnál sa tentoraz autor i rozprávač v jed- nej osobe ocitá na prahu posledného obdobia. Zhŕňa to, čo za- žil doposiaľ, spomína na dobré i na zlé. Veľa hovorí o smrti, no tým istým dychom chváli život. Hovorí o nenávisti, ale vzápä- tí chváli lásku. Všíma si chorobu aj velebí zdravie. Vidí hlúposť a škaredosť, ale miluje múdrosť a krásu. Paul Auster tentoraz v trochu inom ako zvyčajnom vyhotovení – ponorený do seba samého a do svojho rozprávačského umenia, v knihe, ktorú pí- sal sám sebe pre radosť a neplánoval ju vydať. pAul AustEr ZIMný žurnál Artforum 2012, preklad Vladislav Gális Paulauster ZiMná knižná nádielka inspiremagazine40books

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Psychologicky ladený western vydaný v roku 2011 je vskutku netradičná kombinácia, no netreba sa jej obávať, práve naopak. Román bol nominovaný na množstvo literárnych cien vrátane prestížnej Man Bookerovej ceny a je druhým románom Kanaďana Patricka deWitta. Ten síce tvorivé písanie nikdy neštudoval, no, ako sám vraví, odmalička veľa čítal. Otec mu dával množstvo kníh, najmä diela pre dospelých, a tak ako dvanásťročný čítal spisovateľov ako Jack Kerouac, Hubert Selby či Richard Brautigan. Už ako sedem- násťročný vedel, že chce písať romány, no najprv to skúšal, ako hovorí, s „príšernými poviedkami“, ktoré posielal do magazínu The New Yorker, kde jeho práce vyše desať ro- kov pravidelne odmietali. Autor sa však nevzdával a dnes má na svojom konte dva veľmi úspešné romány a nemenej úspešný scenár k filmu Terri (2011), ktorý sa tešil záujmu divákov na minuloročnom Festivale nezávislého filmu Sundance v Utahu. Prvý román Očista (Ablutions – 2009) o hollywoodskom barmanovi, ktorý si v práci píše poznámky pre svoj román, a o jeho stálych zákazníkoch vzbudil záujem čitateľov i kritiky a dostal sa na zoznam odporúčaných kníh redaktorov denníka The New York Times. Druhý román Bratia Sistersovci je psychologicky ladený príbeh z prostredia di- vokého západu o dvoch bratoch menom Charlie a Eli, ktorí pracujú na opačnej strane zákona (ak, pravda, v súvislosti so západným pobrežím Spojených štátov roku 1851 – v časoch takzvanej Zlatej horúčky – vôbec možno hovoriť o zákone). Eli a Charlie sú pištoľníci, profesionáli, antihrdinovia – vykonávajú špinavú robotu pre istého komodora – pričom rozprávačom celého príbehu je Eli, vnímavejší a citlivejší z dvojice. Tentoraz sa vydávajú z Oregon City do San Francisca s poslaním zabiť človeka menom Hermann Warm, ktorý vynašiel unikátny spôsob lokalizácie zlata. Kam až vedie túžba po bohatstve? Komu je vlastne nájomný vrah verný? Má pištoľ- ník a notorický zabijak nejakú dušu? Možné odpovede ponúka najnovší román Patricka deWitta v preklade Martina Kubuša. Text Artforum, J. Kušnierik / Foto Artforum pAtrIck DEwItt brAtIA sIstErsovcI Artforum 2012, preklad Martin Kubuš plAygrounD Nie všetky akcie spojené s vizuálnym umením musia byť nutne výstavy. Potvrdila to T-Gallery, kto- rá organizovala svoj prvý Playground. Akcia sa konala v Laser aréne koncom novembra. A o čo šlo? Štyria umelci live tvoriaci svoje diela na kľúčové slová z publika a do toho príjem- ný podmaz hudby. Každý z nich mal na vytvorenie svojho diela 45 minút. Kto kreslil? Petr Včelka, Milan Kováč, Mišo Ivan a Dano Mihálik. Kto hral? Milan Kováč, Richard Kraushuber, Marek Rebro, Juraj Streďanský & Emonoizboys. Počas akcie sa dali kúpiť aj špeciálne edície tričiek s motívmi zúčastnených umelcov. A čo sa vytvorilo na akcii? Tieto diela... Zľavadopravamišoivan/milankováč magazinewithadifferencedarček41

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Klasický Cooper, ktorého prach času dokonale zakonzervoval, dnes stojí rovnakú sumu ako Mini Cooper z automobilovej moderny. Kam som dal kľúče? Tak takúto otázku si asi nepoložil Brian Smith, ktorý v roku 1976 zaparkoval svoj Mini Cooper do garáže po desiatich rokoch služby. A zabudol naň. Po 36 rokoch ho tam objavil jeho synovec Neil Piper, ktorý má dnes 44 rokov. Nestihol sa čudo- vať. Mini Cooper v olivovej farbe má totiž na tachometri vyše 22-tisíc míľ, takže ide o dobre zajazdené vozidlo. Brian Smith sa nikdy neoženil a nemal ani deti. V máji tohto roku zomrel a jeho rodina našla auto v jeho býva- lom dome v Dorsete. Objavili aj doklady od modelu, ktorý si v roku 1966 zadovážil zo Stringers Garage v Hampshire. Keď sa ho však pokúsili naštartovať, nepodarilo sa im to. „Je to klasické auto a ja dúfam, že ho predáme niekomu, kto ho celé zreštauruje a vráti mu zašlú slávu. Auto potrebuje renováciu a my s tým nemáme skúsenosti,“ povedal Neil. Ako sám hovorí, v ro- dine nemajú automobilového nadšenca a tak ho radšej ponúknu na predaj v aukcii. „Mini Cooper je synonymom šesťdesiatych rokov a ikonou britského motoringu,“ povedal Matthew Whitney zo spoločnosti Charterhouse Auctioneers of Sherbourne v Dorsete. Väčšina Mini má podľa neho najazdené množstvo míľ, vymenený motor, ale toto auto je v originálnej kondícii. „Je to asi najdôležitejšie mini, ktoré som kedy predával,“ dodal. Od roku 1976 neotočilo žiadnym kole- som až do času, kým pozostalí nezačali vypratávať Brianov dom. Od- hadovaná cena je minimálne 12-tisíc libier. A to je takmer toľko, koľ- ko stojí nový Mini Cooper. Prvý Mini Cooper sa začal predávať v roku 1959 a stal sa najpopulárnejším britským autom vôbec, keď sa ho celosvetovo predalo vyše päť miliónov kusov. Dnes je britská značka pod krídlami nemeckého koncernu BMW a nové auto značky Mini Cooper je rovnako imidžové a krásne ako jeho predchodcovia. Len nezabudnite, kde ste ho zaparkovali. Text Peter Tvrdý / Foto archív autora www.mini.sk V garáži ho našli po 36 rokoch MInI coopEr 1966 nIEktoré Autá sú nEsMrtEľné A IcH HoDnotA rokMI rAstIE. jEDnýM Z nIcH jE Aj IMIDžové voZIDlo Z brItskýcH ostrovov. jEDno tAké nAšlA roDInA brIAnA sMItHA v ZAprAtAnEj gArážI. po 36 rokocH. inspiremagazine42cArs

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

43

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Citroën DS3 mestský žralok Model DS3 je výnimočne dizajnovo vydarený a Citroën vám hlavne ten- to darček doslova ušije na mieru. DS3 môže pôsobiť ako lepšie vytu- novaná a populárna „cétrojka“, ale ak si sadnete do tohto mestského žraloka, vyvedie vás to z omylu. Interiér ponúka materiály, na ktoré sme skôr zvyknutí vo vyššej triede vozidiel. Na prístrojovej do- ske totiž nájdete klavírny „piano“ lak. Sedadlá sú menšie, ale ergono- micky tvarované tak, že do nich vaša postava perfektne zapadne. Pe- dále za príplatok dostanú hliníkové opracovanie, leštený kov nájdeme aj v ďalších akcentoch interiéru. Lesk pokračuje aj zvonka. Chrómové zrkadlá, ktoré sú sklopné a aj vyhrievané, sú jednoducho vychytávkou. Dvojfarebná karoséria ponúka neskutočné množstvo variácií inej farby strechy a laku, z ktorých si môžete vaše auto namiešať. Jednoducho módna ikona z Francúzska. Nielen dizajn, ale aj jazdné vlastnosti odlišujú DS3 od menšej a lacnejšej verzie C3. Pod kapotou si pradie „jedenšestka“ s výkonom 120 koní, spárovaná s päťstupňovou prevodovkou. Na stovku zvládne šprint za 8,9 sekundy. Na „prešmyčky“ v mestskej džungli stačí. Auto navyše postavili na tvrdšie naladený podvozok, takže nerovnosti cesty v kokpite až tak necítite. A ani nepočujete, keďže interiér je naozaj kva- litne odizolovaný. Citroën má byť vyzývateľom Mini, Fiat 500 alebo talianskej Alfy Romeo Mito. Poraziť ich vie aj cenou, v základnej verzii stojí vyše 16 600 €. Na budúci rok má prísť na trh aj verzia DS3 „hore bez“. Imidžová rodina DS sa v posledných rokoch rozrástla o modely DS4 a DS5. ŠikoVné darčeky do MóDnE supErMInI Autá Do MEstA sú stálE In. IcH výsADou jE porIADnA DávkA ExtrAvAgAntnostI s nEskutočnýM MnožstvoM vArIácIí. A nIEčo v toMto bojI sA roZHoDlI povEDAť Aj FrAncúZI. MóDnE supErMInI Autá inspiremagazine44cArs

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

FIAT 500 L maloch z Turína narástol Fiat si uvedomuje obrovský úspech svojho štýlového mestského vozidla 500. Okrem špeciálnych edícií, na zrátanie ktorých by vám nestačili prsty na oboch rukách, auto najnovšie narástlo. Novinka má meno Fiat 500 L. L znamená Large, ale nebojte sa, nebude škaredý ako po- stava z legendárnych Adamsovcov. Zväčšená päťstovka stavia na úspešných prvkoch a oválnych krivkách malého súrodenca a autu dizajnéri natiahli predovšetkým zadnú časť. Na výber sú dva benzínové a jeden naftový agregát. A aj veľká päťstovka láka pohľady okoloidúcich. A čo je dô- ležitejšie, svojimi rozmermi už nie je len malým mestským vozidlom pre slobodných, ale aj malým rodinným autom, ideálnym do mesta. Hyundai Veloster extravagancia z Kórey Dizajn modelov Hyundai za posledné roky poriadne po- kročil. A automobilka prišla na trh naozaj s výnimočný- mi modelmi. Jedným z nich je Hyundai Veloster. Auto sa svojou atypickou karosériou zaradilo medzi hatchback a kupé. Veloster je iný vdaka svojmu usporiadaniu dveri – 1+2+1, teda na strane vodčia nájdeme len jedny dvere, na pravej strane isú však až dvoje, čo uľahčuje nastupo- vanie na zadné sedadlá. Všetko tu však bolo podrobené športovému duchu tohto modelu a aj extravagantnosti. Tá má zaujať zákazníkov, ktorí radi vytŕčajú z radu. Predĺ- žené predné dvere a svaly v zadnej časti. V interiéri nájde- me palubnú dosku, na ktorú sme zvyknutí z vyššej triedy vozidiel Hyundai. Mini Cooper S Coupé neprekonateľný imidž pre dvoch Rodina mini sa čoraz viac rozrastá. Tento darček by chcel dostať pod stromček každý. Ide o Cooper S Coupé. Za týmto názvom sa skrýva autíčko, ktoré má len dve se- dadlá a strechu s líniami kupéčka. Srdcom modelu je mo- tor s objemom 1,6 l dopovaný turbom s výkonom 184 koní. Pri rýchlosti 80 kilometrov za hodinu sa autu imidžo- vo vysunie prítlakové krídlo. V prednej časti zase dominu- jú typické oválne svetlomety, ktoré dodávajú autu osobitý štýl a vám status lapača pohľadov. Z 0 na 100 km/h sa dostanete za 6,9 sekundy. V interiéri nájdete typický in- teriér skombinovaný z retro prvkov a futurizmu. Základný model Cooper S Coupé sa začína na sume 25-tisíc €. Text Peter Tvrdý MesTa 1 4 3 5 2 2 3 4 51 magazinewithadifferencedarček45

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

InspIrE Svetrík Lindex / Blúzka H&m / Suknička Lenka Sršňová Ponožky H&m / Náhrdeľník Lindex / Prsteň H&m Lodičky Loriblu/Deseo / Náušnice Gate / Kabelka Lindex 46inspiremagazine

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Nové Clio je kombinácia zodpovednosti voči životnému prostrediu, päťhviezdičkovej bezpečnosti, a základ- ná výbava nie je ani náhodou ten základ, na ktorý ste si zvykli pri iných autách. Základ Clia je vyššia trieda ostatných. Toto všetko robí z nového Renaultu Clio auto, ktoré je plné vášne. Je to láska na prvý pohľad. Nové Clio je presne ako dokonalá láska na prvý pohľad, zažijete s ním všetko, čo k tomu patrí! Motýle v bruchu z toho, ako vyzerá, pretože jeho krivky sú ako dokonale vyrysované svaly vyjadrujúce dynamiku. Tešíte sa na každé ďalšie stretnutie s jeho ladnými líniami, ktorých sa túžite dotknúť. Zahreje vás na srdci, keď ho opäť zbadáte a je vám smutno, keď si zajazdíte krátko. Renault clio je auto plné emócií. Exteriér vás nadchne, interiér s vami zamáva a prvá jazda vás pripraví o reč. daruj VáŠeň Kabát bershka / Svetrík H&m / Náhrdeľník missoni for Lindex Okuliare Gate / Mašla vo vlasoch Lenka Sršňová / Náušnice Gate PHOTOGRAPHY Jakub GuLyáš STYLING / MAKEUP / HAIRSTYLING Jana OLšinSká MODEL Ema DOminika /Exit mm, DOG MODELS Sammy, LaLiquE PLACE max mOtOrSPOrt PRODucTIOn InspIre magazIne darček47magazinewithadifference

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

InspIrE Kabát nora mojsejová/Deseo / Metalické lodičky Fiorangelo / Púzdrová sukňa H&m Opasok Deseo / Blúzka H&m / Podprsenka H&m / Kabelka Versace colletion/alizé Náramok Dsquared2/alizé / Náušnice Gate 48inspiremagazine

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Kabát Lenka Sršňová / Ruzový opasok Deseo / Kabelka Valentino/alizé / Blúzka H&m / Ponožky H&m / Lodičky Versace Collection/ alizé Kabát bershka / Svetrík H&m / Náhrdeľník missoni for Lindex / Okuliare Gate / Mašla vo vlasoch Lenka Sršňová / Náušnice Gate / Tenisky Dsquared2/alizé / Ponožky H&m darček49magazinewithadifference

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

InspIrE Kabát bershka / Svetrík H&m / Náhrdeľník missoni for Lindex Okuliare Gate / Mašla vo vlasoch Lenka Sršňová / Náušnice Gate Tenisky Dsquared2/alizé / Ponožky H&m 50inspiremagazine

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Velka mašla Lenka Sršňová Nohavičky s vysokým pásom Lindex Mikina s potračou Gate / Náušnice Gate darček51magazinewithadifference

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Vec, ktorá vyzerá tak trochu zvláštne. Nejaké súčiastky, kábliky, doštičky a plast. Jeden z pr- vých printrbotov postavil Wao a aktuálne sa nachádza v priestoroch prvého bratislavského hackerpace-u Progressbar. Waoa sme požia- dali o podrobnejšie info popri tom, čo sme si dali aj malý workshop. Čojetovlastne3Dtlačiareň?Akotovyzerá? WAO: 3D tlačiareň je stroj, ktorý premieňa di- gitálny model objektu na hmatateľný objekt aditívnym procesom, kde sa nanáša vrstva na vrstvu, až vznikne finálny predmet. 3D tlačiar- ne vyzerajú rôzne, cez drahé industriálne po domáce samoreplikovateľné, ktoré sú cenovo dostupnejšie. Vraj existujú dve základné možnosti. Prvá, ktorá taví pruh plastu a druhá, do ktorej sa nasype materiál a vypaľuje sa laserom do konkrétneho tvaru... WAO: A ešte tretia základná, ktorá využíva živi- cu a premietačku na vytváranie malých detail- ných modelov, kde detail zodpovedá rozlíše- niu premietačky. my sme sa na spoločnom malom worksho- pe v Progressbare hrali s tou prvou. Ako si ju postavil? Teda viem, že sa dá hotová kúpiť, ale často sa práve stavia... WAO: V Progressbare máme Printrbot, lebo patrí medzi novšie generácie a jej stavba je jednoduchšia. Stavba samotnej tlačiarne býva komplikovaná, ale pre technicky zdatných ľudí to býva hračka, sem tam upraviť zle vytlače- ný diel, aby pasoval. Samotná stavba trvá od troch do dvanásť hodín v priemere, záleží od zručnosti tímu stavajúcich. Najzábavnejšia je samotná kalibrácia, lebo pri tej človek môže stráviť ďalších pár hodín. Hotové tlačiarne majú tú výhodu, že sa človek môže venovať konkrétnym veciam hneď, ale keď sa niečo pokazí, bude musieť aj tak pátrať, ako kde čo funguje a čo je vo veci, preto je vo výhode si tú tlačiareň postaviť, ale každý dáva prednosť takej verzii, akú zvláda. započula som niekde, že je „psou povin- nosťou“ vlastníkov 3D tlačiarne pomôcť komukoľvek, ak by si chcel postaviť tla- čiareň aj on. samozrejme len s vytlačením potrebných dielov.☺ WAO: Skôr je to nadaním dobrej duše, pretože keď bude mať človek v okolí viacej funkčných replikovateľných tlačiarní, má vyššiu šancu, že si môže vytlačiť súčiastku u ktoréhokoľvek z nich. Preto by mal pomáhať rovnako on os- tatným. Dobré je, aby sa ľudia z RepRap komunity socializovali, lebo stále je čo zlepšovať a tlač sa dá stále skvalitňovať tak, aby vytlačené modely mohli konkuro- vať komerčným printom. Čo sú to komerčné printy? WAO: Vytlačené objekty, ktoré vznikajú na rá- dovo drahších tlačiarňach, ale ľudia sa tým profesne živia, takže ponúkajú k tomu urči- te aj iné, napr. konzultačné služby vo svojom obore. Ľudia z RepRap komunity vedia len od- poručiť a poradiť to, čo už skúsili alebo sa do- čítali na fórach. Ako to teda funguje? chcem si postaviť tlačiareň. Kam ísť, čo kliknúť a čo asi bu- dem potrebovať? WAO: Najprv je vhodné zistiť si, aký model chceš mať a koľko si tomu ochotná venovať, potom ísť hľadať napr. na crowdsourcovaciu platformu, kde vznikajú stále nové nápady a sú tam posledné verzie 3D tlačiarní, väčši- nou. Ďalšou možnosťou je objednať si z esho- pu, ktorý sa tomu venuje, konkrétny kit sú- čiastok a už len čakať. Po objednaní si už len pripraviť zopár skrutkovačov, imbusových kľú- čov a pilníkov, kým príde hračka. A hromadu trpezlivosti. Niektoré súčiastky jednoducho občas nevyjdú. Koľko to približne trvalo tebe? WAO: Autor Printrbotu má tuším najlepší čas 40 minút, ja som to stihol za tri hodiny bez plánov. Bežne nie je problém postaviť tlačia- reň za víkend.☺ Čas napísať, že si hustý ☺ WAO: Offtherecord?☺ To bol prvý printrbot. Zato druhý printrbot dokopy staviam asi pár večerov po sebe, nepodarený kit. spomínal si RepRap komunitu. Asi sú to hlavne ľudia kade-tade po svete. Ako to vyzerá na slovensku? b o T 3d prinTr jEDEn Z prvýcH prIntrbotov u nás postAvIl wAo A AktuálnE sA nAcHáDZA v prIEstorocH prvéHo brAtIslAvskéHo HAckErpAcE-u progrEssbAr. Výslednýobjektsavytváraaditívnymprocesom,kdesananášavrstvanavrstvu inspiremagazine52tEcH

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

WAO: Snažím sa byť menej naivný, že v Bratislave nič neexistuje. Progresívne zisťujem, kto už tlačiareň má a v akom stave. Už sa aj ľudia ozvali, či by sme im pomohli a ak vieme, pomôžeme. V Progressbare skusmo chcem zaviesť RepRapslavu, lebo na prvý 3D printing event priš- lo zhruba 40 ľudí. Napr. vo Viedni funguje Reprap Wiener, uskutočňujú ho v kultúrnom múzeu tuším. niečo sa na tých akciách aj konkrétne ukazuje, či ide skôr o spoločenskú akciu? WAO: Organizujú sa so záujmom niečo ukázať, takže by sa malo. Spoločensky by sa akcia mala vyvíjať okolo tlačiar- ní, keďže vývoj v RepRap komunite je posledné dva roky agilnejší a vznikajú rôzne variácie tlačiarní. Aké napríklad? WAO: Aktuálne deltaboty, ich archívni predchodcovia boli veľmi pomalí, ale nápadom sú dobrí, keďže pri klasickej tlačiarni, kde sú osi posuvné, sa chyba tlače sčítava, pri deltabotoch sa priemeruje. Čo je delta robot? WAO: Nie som si istý teraz, či to správne popíšem, ale ro- bot s tromi rotačnými osami, kde samotný extrúder je po- hybovaný súčasne tromi motormi. Na pohľad to vyzerá sexi, ale stavba bude o niečo väčšia alchýmia. To znie, ako keby si sa na to seriózne chystal...☺ WAO: Presne, bez nadšenia to nemá zmysel stavať. na vytlačenie predmetu je teda potrebné mať model v elektronickej podobe. Aký program by si na načrtá- vanie odporúčal? skôr myslím niečo na začiatok... WAO: Pre začiatočníkov odporúčam Sketchup, modelo- vanie v tom je hračka, s komunitnými pluginmi to vie ex- port do *.stl, ktorý sa pre tlačiarne premení na strojový kód, *.gcode pre tlačenie v ďalšom programe na ovláda- nie tlačiarne. na ovládanie tlačiarne je potrebný špeciálny soft? WAO: Aktuálne používam Printrun, ktorý funguje na všet- kých troch platformách. A k tomu je dobré mať ešte Slic3r, kde sa nastavujú východzie nastavenia pre samot- ný model, ako má byť narezaný na jednotlivé vrstvy. Dá sa to niekde stiahnuť? WAO: Dá sa to stiahnuť na https://github.com/kliment/ Printrun a je tam aj krátka inštruktáž na používanie. Po- tom treba ešte stiahnuť http://slic3r.org, kde sa nasta- vujú parametre rezania modelu na vrstvy v závislosti od tlačiarne. Ako sa dostávaš k materiálu, z ktorého sa tlačí? WAO: Na internete je mnoho eshopov, ktorý tento mate- riál, ABS pripadne PLA, predávajú. Každý dodávateľ má rôzne kvality materiálu, napr. jeho šírku, oválnosť, bub- linky, kvalita pigmentu v ňom. Aktuálne skúšam materiál z Číny, ktorý sa celkom dá použiť, ale dobré je dať na re- ferenciu druhých, lebo materiál od neznámeho predávajú- ceho môže priniesť nepríjemnosti, napr. sa môže zaniesť extrúder neroztopiteľným materiálom. Keď sme skúšali vytlačiť poníka, model obsahoval aj akúsi podpornú štruktúru. Prečo? WAO: Podporná štruktúra sa používa na miestach, kde sklon materiálu buď primálo stúpa na to, čo daná tlačia- reň zvláda, alebo sa bod, ktorý existuje v modeli, začína vyššie ako nula, ale spojnica k nemu prechádza cez vyšší bod. Čiže často treba vyrobené veci doupraviť... WAO: Áno, prípadne opatrne vylámať, aby sa nezlomila štruktúra, keďže predmet môže byť miestami krehký. Vý- hodou napr. pri ABS je to, že sa dajú jednotlivé veci zlepiť napr. acetónom dokopy. Takto sa skladajú niektoré kom- plikovanejšie modely, prípadne pokazené a nepodarené modely, ak je to možné. modely sú jedna vec, ale dá sa z toho vyrobiť aj niečo praktické. Videla som dokonca nejaké topánky... len netuším, či to vie reálne uniesť človeka. Predsa len je to plast... WAO: Praktické veci záležia od fantázie človeka. Z takých posledných môžem menovať hrebeň, koleso pre robota, držiaky, šperky, hračky pre deti a mnoho ďalších mecha- nických vecí. Mňa napr. unesie aj jednoduchá kocka, zále- ží na štruktúre. Ale keď sa použije výplň, tak určite znesie toho viac. Niekde som videl, že sa dajú súčiastky použiť aj do motopriemyslu. Možno by bolo dobré spomenúť stránku www.thingiver- se.com, kde ľudia môžu zdieľať svoje vytvorené modely s druhými ľuďmi. Keď už to človek vidí, pochopí, že sa tla- čia naozaj veci rôzneho druhu. Hrebeň aj funguje? Lebo z tých vrstvičiek to musí cez vlasy celkom zadrhávať, nie? WAO: Áno, funguje (viď moju ofinu). Najčastejšími pomoc- níkmi k vytlačeným modelom sú pilníky, keďže ABS sa veľ- mi jednoducho opracováva. Čo najextrémnejšie si vytlačil? WAO: Penis. Nie som autorom.☺ Eštezazmienkustojí,žeexistujedoménaakoreprap.sk,kde by sme chceli ľudom priniesť informačne výdatné miesto pre výmenu skúseností s 3D tlačiarňami v slovenčine. Text a foto Laila www.reprap.sk Printerbot,vec,ktorávyzerátaktrochuzvláštne,nejakésúčiastky,kábliky,doštičkyaplast magazinewithadifferencedarček53

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Vianoce = sviatky pokoja, domácej pohody a nadšeného konzumu. Pre toho, komu sa nechce loviť v preplnených vodách nákupných centier, aby kúpil nakoniec to, čo tisí- ce ďalších ľudí, sú tu našťastie aj iné možnosti. Poctivé netuctové ručne robené veci a autorský dizajn, veci, o kto- rých viete, kto je ich autorom. Potešíte seba, obdarova- ného i výrobcu, a ušetrený čas môžete venovať pečeniu koláčov, hliveniu pod dekou alebo popíjaniu medoviny. 1 Lampa ježeček Originál Lampy z ohýbanej a strihanej tenkej plastovej fólie dua Light­ ningFold – nápadné doplnky, ktoré, ako vravia autori, „osvetlia vašu cimru a dodajú vášmu salónu ten správny šmrnc“. www.keyoka.sk/lightningfold 2 Aktofka hrušková od Ammyly Z jej šijacieho stroja vyliezli už stovky tašiek, ale stále má nové nápady a vyhotovenie jej vecí má výbornú úroveň. tentoraz nás potešila sériou kabeliek v aktovkovom štýle, ako je na­ príklad táto s bielymi remienkami cez nápadnú farebnú látku. www.keyoka.sk/ammyla 3 náramok „snová“ od studio Pes pre Beaux kto povedal, že šperky musia byť kovové? náramky so sie­ ťotlačovým motívom od Studia PES sú originálne, nápadné a mliečnobiely plast je v tejto podobe veľmi elegantný. www.keyoka.sk/studio-pes 4 Brošňa DIA od i. v. Organické motívy spolu s nápadnými farbami a geometric­ kýmí tvarmi sú už charakteristické pre mladú šperkárku i. v. a jej „iné videnie“ podoby originálnych, ale cenovo dostupných brošní, náušníc a náhrdelníkov. www.keyoka.sk/iv 5 Kalendár 2013 od Petra Hilbert Limitovaná kolekcia kalendárov inšpirovaných autorskou kni­ hou Petry Hilbert – balada o srdci. Listy kvalitného grafického papiera sú zviazané červenou saténovou stužkou, ktorá slúži aj ako uško na zavesenie. ideálny darček pre milovníkov krás­ nych praktických vecí. www.keyoka.sk/petra-hilbert 6 Brošňa birdie od charlott brošna s autorským motívom vtáčika od charlott, odborníčky na všetko krásne z papiera. milá netuctová maličkosť, ktorá poteší. www.keyoka.sk/charlott 7 Legíny DORIs od AIDAsTyLe nápadné elastické legíny od slovenskej značky aiDaStyLE, s motívom digital art mexickej umelkyne Doris maurer. Pozor, len pre dámy, ktoré sa neboja byť neprehliadnuteľné. www.keyoka.sk/aidastyle Text Zuzana Lehocká / Foto rôzni autori, zdroj Keyoka nADIZAjnuj sI svojE vIAnocE 1 4 6 7 3 5 2 inspiremagazine54urbAn

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

b o o T c a M pKomplexný tréning je určený pre širokú verejnosť, bez rozdielu po- hlavia, veku a výkonnosti. Aj keď ide o náročný cvičebný program, na druhej strane je to systém, kde každý cvičí na svojej individuálnej kondičnej úrovni. Keďže je tu silný motivačný faktor skupiny a tréne- ra, vaše výkony vás samých prekvapia. Obsahuje prvky power jogy, trénovania rovnováhy, kardio- cvičení, prekonávania vojenských prekážok a beh. V telocvičniach sa využívajú najmä expandre, medicinbaly, vaky naplnené vodou i pieskom, fitlopty, závesný tréningový systém TRX, flexibare či ketl- bely, hrazdy, jump boxy a primárne vlastné telo. Tréning nie je zame- raný na špecifické svalové skupiny, ale na celé telo. Podľa American Council on Exercise sa pri priemernom tréningu tohto druhu spáli 9,8 kalórie za minútu (približne 400 kalórií za 40-minútovú lekciu). Určité trendy prichádzajú a odchádzajú bez toho, aby sa uchy- tili. Bootcamp si razí cestu a jeho popularita každý rok rastie. Maso- vo sa šíri po celom svete. Neustále vznikajú nové telocvične a tré- ningové skupiny. Priaznivcov tohto drsného športu neodradí ani zlé a chladné počasie. V skutočnosti čím horšie podmienky, tým lepšie, pretože v tomto tréningu ide o to, siahnuť si na dno svojich síl. Popularita bo- otcampu zaznamenala nárast u žien, ktoré dávajú prednosť cvičeniu na čerstvom vzduchu, lebo príjemne ochladzuje a vďaka prirodzené- mu svetlu sa zvyšuje prísun vitamínu D. Výskum ukázal, že cvičenie vonku v prirodzenom prostredí môže mať priaznivý vplyv na fyzické i duševné zdravie. Podporuje pocity revitalizácie, pozitívneho mysle- nia, znižuje napätie, zmätok, hnev, stres a depresie. Vďaka všestrannému zameraniu a náročnosti má bootcamp nezanedbateľný dopad na našu kondíciu, vytrvalosť, silu, výbušnosť a dynamiku. Zároveň sa spaľujú tuky, posilňuje sa ochabnuté svalstvo a kĺby, bootcamp zlepšuje držanie tela a formuje postavu. Bootcamp tvorí image moderného človeka. Je to drina, ale primárne zábava! Text Barbara Bakošová / Foto Nikeinc.com vďAkA všEstrAnnéMu ZAMErAnIu A náročnostI Má bootcAMp nEZAnEDbAtEľný DopAD nA nAšu konDícIu, vytrvAlosť, sIlu, výbušnosť A DynAMIku. Bootcamp patrí medzi najvýraznejšie trendy súčasnosti. Ide o unikátny tréningový program, vychádzajúci z amerických vojenských cvičení. Je to dynamický, teamový, outdoor / indoor fitness program, ktorý vypĺňa priestor medzi individuálnym cvičením v posilňovni a skupinovými cvičeniami v štúdiách. nike Women‘s bootcamp magazinewithadifference55sport

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Rok 1983 je dôležitý letopočet pre svet hodiniek. Tento rok bol doslova rokom revolúcie v hodinárskom svete tým, že na trh po prvý raz v his- tórii uviedol cenovo dostupné švajčiarske plastové (!) hodinky. No a ne- stál za tým nik iný ako Swatch. Dovtedy existovali len hodinky ako vrcholne remeselný výrobok s ručne vyrábaným komplikovaným me- chanickým strojčekom, ktorý sa doslova dedil z generácie na generáciu. A čo sa stalo potom? Nastal boom. Doslova za noc bol trh za- plavený hodinkami z Ázie, ktorých srdcom bol quartzový strojček. Dis- ponovali presným ukazovaním času, väčšina z nich bola v tomto uka- zovateli porovnateľná a nezriedka lepšia ako najlepšie mechanické strojčeky švajčiarskych kúskov. A hlavne boli lacné. Už nebolo potreb- né sporiť mesiace či roky. A čo bolo jasné, ľudia ich kupovali! Dokonca aj samotní Švajčiari kupovali lacné ázijské hodinky po tisícoch! Predaj švajčiarskych originálnych hodiniek klesol na polovicu, neskôr štvrtinu. Do hry sa v tom čase dostal Nicolas H. Hayek, ktorý prišiel s konceptom „druhých hodiniek“. Išlo o pretransformovanie hodiniek na akýsi šperk, ktorý bol lacný, ale dobre spracovaný, ktorý ste mohli meniť podľa príležitosti a nálady. Bola to zmena vnímania tradičných hodiniek. V roku 2006 oslávila spoločnosť Swatch výrobu 333-miliónte- ho kusa a právom je v súčasnosti považovaná za jednu z najvýznam- nejších spoločností v tejto oblasti na svete, známa ako výrobca fa- rebných, dych berúcich hodiniek, ktoré odrážajú súčasné trendy. V dnešnej dobe revolúcia pokračuje: Swatch hovorí a každý rozumie. Zaujímavosti Delirium Tremens Najtenšie hodinky doby koncom 70-tych rokov mali hrúbku len 1,98 mm. Trojzložkové puzdro (spodná platnička pre strojček, obal a puz- dro) bolo nahradené jedným celistvým. Prvé Prvé hodinky spoločnosti Swatch stelesňovali zjednodušovanie – kva- litné švajčiarske zariadenie, vyrobené z umelej hmoty. O pár mesiacov na to tieto hodinky spôsobili doslova revolúciu! Rôznorodosť Firma sa zameriavala (v čom úspešne pokračuje dodnes) na nové tva- ry, materiály, vzory a farby. „Revolúcia 51“ Pod týmto názvom sa radikálne obmedzil počet súčiastok, čo poskyt- lo možnosť inovovať metódu zhotovenia hodiniek. Klub swatch Miesto určené pre nadšencov a zberateľov. Dostávajú nielen čerstvé informácie, ale organizujú aj rôzne podujatia. Členovia dostávajú pra- videlne vlastný výtlačok časopisu Voice. Existuje dokonca Swatch.tv. s umelcami Od svojho vzniku spolupracuje Swatch veľmi úzko s umelcami. Hodin- ky boli inšpirované popkultúrou a stali sa „najmenším plátnom“ sve- toznámych mien nielen maliarskeho sveta. Prvým umelcom spolupra- cujúcim so spoločnosťou Swatch bol Kiki Picasso v roku 1984, Alfred Hofkunst, Jean-Michel Folon, Sam Francis, Mimmo Paladino, Mimmo Rotella, Nam June Paik, Not Vital, Akira Kurosawa, Spike Lee, Renzo Piano, Moby, Agatha Ruiz de la Prada, Jean-Charles de Castelbajac, David LaChapelle... swatch Proteam Áno, aj so športovým odvetvím hodinky úzko súvisia. Spomeňte si len na základnú vec – časomieru. Swatch podporuje športy, ktoré vyzýva- jú mladých ľudí, aby zo seba vydali maximum. Swatch Proteam zdru- žuje najlepších atlétov mnohých akčných športových disciplín, ako sú snowbording, freeskiing, FMX, surfing či plážový volejbal... www.swatchslovakia.sk o týcH, prEsnE týcH HoDInkácH! FAsHIon oD svojHo vZnIku spoluprAcujE swAtcH vEľMI úZko s uMElcAMI. HoDInky bolI InšpIrovAné popkultúrou A stAlI sA „nAjMEnšíM plátnoM“ svEtoZnáMycH MIEn nIElEn MAlIArskEHo svEtA. buDE to ZnIEť Ako roZprávkA, no tEnto príbEH sA nAoZAj stAl... inspiremagazine56

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

soyarT Soyart je rent artový projekt zameraný na pod- poru mladých výtvarných umelkýň a umelcov. Študentkám a študentom výtvarného umenia chce poskytnúť nielen stabilný príjem, ale aj priestor na prezentáciu svojej práce a získava- nie prvých profesionálnych skúseností. Začínajúci projekt prináša pod hlavič- kou So Young Art prenájom mladej výtvar- nej tvorby – predovšetkým do kancelárskych priestorov a na rôzne eventy organizácií a fi- riem. Hoci rent artové aktivity na slovenskom výtvarnom trhu už fungujú, cieľom Soyartu je predovšetkým presadenie mladého ume- nia. Diela mladých výtvarníkov sa prostred- níctvom aktivít Soyartu dostanú z izolácie v ateliéroch a rozšíria sa aj medzi ľudí, ktorí bežné galérie obchádzajú. Mená nastupujúcej výtvarnej generácie sa tak uvedú do spoločen- ského povedomia a študenti zároveň získajú možnosť väčšej finančnej sebestačnosti. Šíriť povedomie a poskytovať informácie o mla- dom slovenskom umení plánuje Soyart aj prostredníctvom rôznych výstavných eventov a informačného servisu z pros- tredia mladého umenia. A ako to celé bude fun- govať? Soyart pracuje na vy- tvorení online galérie, pros- tredníctvom ktorej si možno vybrať a prenajať diela. Web bude slúžiť zá- roveň ako portfólio výtvarníkov aj online shop s možnosťou vyskladať súbor obrazov podľa vlastného vkusu a finančných možností. Ob- razy možno v pravidelných intervaloch meniť a dlhodobo pracovať s oživením atmosféry pracovného priestoru. Výber obrazov na fi- remné steny tak môže byť netradičným fi- remným teambuildingom a podpora mladých talentov filantropickou aktivitou. Inštalácia a prevozy diel budú zabezpečené tímom Soy- artu, ktorý vám ochotne pomôže aj s výberom diel na mieru každému priestoru. Ako môže mladé výtvarné umenie pre- meniť priestor, predstavila prvá realizácia pro- jektu – výstava v coworkingovom priestore The Spot. Miesto na spoluprácu, inšpiráciu a rozvoj startupov poskytlo pre Soyart ideál- ne prostredie. Kancelárske priestory v budo- ve OD Dunaj získali vďaka súčasnému umeniu nový rozmer a podporu kreatívnej atmosféry. Predajná výstava predstavila diela Alexandry Barth, Evy Hettmer, Jána Hrčku, Andrey Ko- peckej, Rity Koszorús, Sone Patúcovej, Rasti- slava Podhorského, Táne Rjabininovej, Miriam Schniererovej, Kataríny Sido, Pavla Trubena a Petry Vojtekovej. V súčasnosti Soyart pracuje na beta verzii projektu, ktorou chce nastaviť paramet- re pre ideálnu prevádzku. Po overení funkč- nosti spolupráce so sympatizujúcimi part- nerskými organizáciami plánuje spustiť ostrú prevádzku otvorenú pre širokú verejnosť. Text Michaela Kučová / Foto Soyart, Ján Funcík DIElA MlADýcH výtvArníkov sA prostrEDníctvoM AktIvít soyArtu DostAnú Z IZolácIE v AtElIérocH A roZšírIA sA Aj MEDZI ľuDí. Rent artový projekt zameraný na podporu mladých výtvarníkov akomôžemladévýtvarnéumeniepremeniťpriestor magazinewithadifference57Art

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

FrAgIlE bEAuty bEHInD tHE glAss inspiremagazine58InspIrE

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

photography aLeš VoJtášek make Up sILVIa streLecká hair tonI&Guy styling barbora šIndLeryoVá moDels pauLIna L. /cLIque ModeLs, eVa b. /unIque-one magazinewithadifferencedarček59

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

tEcH cAvE Tikajúca nezábudka Na vojne sa zvykol strihať meter. Niektorí z nás si robia krížiky do kalendára. Alebo si nastavujeme každodenné pri- pomienky na svojich digitálnych kalendároch. Ja osobne robím všetko z vyššie uvedeného a napriek tomu je pre mňa jednoduchšie zapamätať si kompletné dialógy pôvodnej Star Wars trilógie, ako napríklad nezabudnúť, kedy má Inspire uzávierku. Pre ľudí, ako som ja, však existuje účinná a jednoduchá pomoc! Volá sa Mr. Jones Personal Countdown Clock a sú to obyčajné analógové stolné hodinky s jedným dôležitým vylepšením – pomocou dvoch páčok si zvolíte, čo a kedy vás čaká a vaše osobné odpočítavanie sa okamžite začne. Počet dní, zostávajúcich do vami zvolenej udalosti, sa kaž- dý deň presne o polnoci zníži o jeden, až pokým nakoniec na hodinkách nezostane desivá (alebo radostná) nula. Na výber máte z 33 predvolených možností pozitívneho typu „Dovolenka“, „Narodeniny“, „Deň matiek“, alebo ak sa radi pri pohľade na hodinky bojíte, pokojne zvoľte niečo z kategórie „Test“, „Pohovor“, prípadne moje obľúbené „Je koniec!“ A, samozrejme, nič vám nebráni vytvoriť si vlastné možnosti. Dajte sa týmto jednoduchým nápadom presvedčiť, že zaujímavá technológia nemusí byť nevyhnutne digitálne revolučná. Niekedy stačí takýto malý dodatok k pár sto rokov starému konceptu a na svete je zariadenie, ktoré môže meniť životy, zachraňovať vzťahy, alebo hoci len pomáhať neporiadnym autorom udržať si svoju obľúbenú rubriku v ča- sopise. Text Filip Šustek / Foto Internet sexbot – spoločník budúcnosti! Z času na čas sa z vedeckých kruhov vynorí správa, nad ktorou zostáva rozum stáť. A nedávno zverejnený výskum po- zitívnych účinkov pravidelného používania robotov, špeciálne vyvinutých pre sexuálne uspokojovanie svojich majiteľov, na dĺžku ľudského života, do tejto kategórie určite patrí. Milí vedci predpovedajú, že títo high-tech spoločníci svojou dokonalou naprogramovanou technikou vyvolajú u svojich užívateľov zakaždým intenzívny orgazmus, pri ktorom dôjde k zvýšenému vylučovaniu zdraviu prospešných hormónov a tým pádom k predlžovaniu života. Pochopiteľne nič z tejto teórie nie je zatiaľ vedecky dokázané, praktická stránka tejto zábavky (ku ktorej, o tom nepochybujem, jedného dňa skutočne príde) je však nesmierne zábavná. Skúsme si spolu taký večer v spoločnosti sexbota predstaviť. V Spielber- govej Umelej inteligencii podobné zariadenie stvárňoval Jude Law. Je mi jasné, že pri ňom by väčšina žien a aj nejeden muž pridlho nad spoločným predlžovaním života neváhali. Čo však, ak sa na vás po návrate domov vrhne natešený ple- chový fešák z Terminátora? To už aby sa človek bál, kde sa mu čo priškripne, všakže? Pirátska podpora Je jasné, že digitálne pirátstvo finančne škodí zábavné- mu priemyslu. Právnici veľkých hudobných spoločností majú lakte široké natoľko, že už pomaly neprejdú cez lie- tacie dvere súdnych siení, filmové štúdiá prikladajú nože na krk tisíckam svojich zamestnancov a dodávateľov, len aby sa neopakovali pirátske úniky nedokončených bloc- kbusterov z minulosti a videoherná sféra vyvíja stále kom- plikovanejšie nástroje ochrany proti ilegálnemu kopíro- vaniu jej produktov. Občas sa však hlavne na nezávislej scéne objaví jedinec, ktorý celý tento problém pochopí trochu inak. Jonatan Söderström, jeden z dvoch vývojá- rov nedávneho herného indie hitu Hotline Miami našiel necelých 24 hodín po spustení predaja svojej hry na in- ternete jej pirátsku verziu. Namiesto toho, aby si najal právnika, otvoril si diskusiu na pirátskej stránke a keď sa dočítal, že mnohí hráči majú s touto nelegálnou verziou technické problémy, nespokojní, že si hru nemôžu užiť na úrovni, na akej ju naprogramoval, začal im poskytovať rady a návody, ako tieto problémy obísť a dokonca o pár dní vydal oficiálny patch, odstraňujúci väčšinu problémov hlásených pirátmi. Söderström sa po pár dňoch na fóre rozlúčil slovami: „Ak sa vám moja hra páči, budem rád, keď si ju kúpite. Ale dobre rozumiem, aké to je, nemať pe- niaze.“ Sympatický postoj, ktorý len podčiarkuje známu pravdu: kupujte si svoje filmy, hudbu a hry, často ich robia ľudia, ktorí si to zaslúžia. „Ak sa vám moja hra páči, budem rád, keď si ju kúpite. Ale dobre rozumiem, aké to je, nemať peniaze.“ Sympatický postoj, ktorý len podčiarkuje známu pravdu: kupujte si svoje filmy, hudbu a hry, často ich robia ľudia, ktorí si to zaslúžia. inspiremagazine60tEcH

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

V poslednej bondovke nám hollywood predstavil nového superzloducha. bol to superinteligentný, dobre oblečený hacker, ktorý zverejňoval mená tajných agentov bondovej tajnej služby. podobnosť s Julia- nom assangeom, zakladateľom Wikileaks, zrejme nebola náhodná. Whistleblowing čiže zverejňovanie tajných, prekvapivých alebo nemorálnych skutočností o štátoch a korporáciách je vďa­ ka internetu na vzostupe. napriek snahám zdiskreditovať assangea na každom kroku, či už vykonštruovaným súdom pre nepo­ užitie prezervatívu, alebo v novom filme o agentovi 007 sú Wikileaks stále na verej­ nosti populárne. kto je assangeov James Bond? sympatický austrálčan koordinuje financovanie a vydávanie nových správ. sa­ motný obsah Wikileaks overujú redaktori a najdôležitejšiu časť tvoria, samozrejme, prispievatelia – samotné zdroje únikov. to sú ľudia, ktorí v svojej organizácii vidia nie­ čo nekalé a s pomocou whistleblowingu sa na to snažia poukázať. najlepší zdroj, aký Wikileaks kedy získali, bol vojak americkej armády menom Bradley manning. tento vojak nasadený v roku 2010 v Bagdade mal pracovnú náplň zhromažďovať všetky tajné informácie armá­ dy v iraku a zabezpečovať ich bezrizikové zasielanie pentagonu. tento 24­ročný mladík nemal v ar­ máde ideálnu kariéru. Fyzicky nebol veľmi zdatný a po psychickej stránke trpel už od nástupu do výcvikového strediska. pre jeho znalosť it technológií si ho však armáda po­ nechala ako špecialistu. v Bagdade pracoval v zabezpečenej, tienenej, uzatvorenej miest­ nosti s počítačom. prevelenie už nebolo po­ čas operácií možné. „som v púšti s bandou supersvalnatých ignorantov a sedákov, šťast­ ných iba so spúšťou v ruke. Jediné bezpečné miesto, ktoré tu mám, je, zdá sa, satelitné internetové pripojenie,“ napísal manning adrianovi lamovi počas svojej služby v ira­ ku. Úprimnosť k známemu hackerovi sa mu nakoniec stala osudnou. adrian prezradil Bradleyho úmysly FBi. v tom čase však už bolo neskoro. manningovi prechádzali rukami tak­ mer všetky utajené materiály z iraku. Dnes sú známe pod menom iraq War logs. naj­ známejšie je video, kde americké vrtuľní­ ky ostreľujú irackých civilistov, ženy, deti a novinárov. toto video po zverejnení na Wikileaks obehlo svetové médiá. Bol to vojnový zločin, ktorý médiá nemohli igno­ rovať. Bradley pridal do balíčka pre Wikile­ aks, ktorý nakoniec preposielal cez počítač svojej tety v Švédsku, aj afgan War logs – záznamy z vojny v afganistane. sám sa ču­ doval, ako sú americké informačné siete pre tajné informácie slabo zabezpečené proti útokom zvnútra. mal prístup k obrovské­ mu počtu citlivých informácií. viaceré ho šokovali a považoval za nutnosť ukázať ich verejnosti. keďže mandát jeho vláde napad­ núť irak dal demokratický režim, považoval za nutnosť oboznámiť verejnosť so všetkými informáciami. pre Wikileaks bola zásielka jeho infor­ mácií svätý grál. ide jednoznačne o najväčší únik citlivých informácií v histórii. 260­tisíc depeší zo všetkých amerických ambasád po celom svete, záznamy a plány vojny v iraku a v afganistane, podrobné správy, to všetko manning odovzdal aj s popisom a odkazom Julianovi assangeovi. Bradley ďalej svojmu známemu napísal, že má problémy so sexu­ álnou orientáciou a pohlavným určením a že už mesiace trpí. adrian lamo sa ho opýtal, prečo takéto cenné informácie nepredal číňanom alebo rusom a Bradley odpovedal, že tie in­ formácie patria na verejnosť. spojeným štátom tento únik poriadne zavaril situáciu. na medzinárodnom poli im pre­ stali takmer všetci veriť po tom, čo si prečí­ tali na internete ich vlastné interné správy. tie sa často týkali skutočných záujmov ame­ rických veľvyslancov, prípadne necitlivým spôsobom komentovali dianie v krajinách. slovensko sa napríklad takto dozvedelo o názore americkej ambasády, že útok na hedvigu malinovú sa pravdepodobne na­ ozaj stal. američania podnikali kroky, aby zabránili šíreniu informácií a Wikileaks čelili niekoľko mesiacov masívnym DDos úto­ kom (*­útok, ktorý zahltí stránky obrov­ ským množstvom požiadaviek na servery). ešte väčšiu ujmu utrpeli samotné vo­ jenské jednotky v iraku a afganistane. Unik­ nuté informácie prezradili veľkú časť stra­ tégie a podľa interpretácie americkej armády spôsobili aj straty na životoch. okrem zo­ brazenia amerických vojnových zločinov a komunikácie americkej diplomacie mali manningove dáta aj ďalší efekt. informá­ cie zverejnené na Wikileaks naštartovali tu­ niských protestujúcich k vyvolaniu povsta­ nia. Bradley manning bol zatknutý 26. mája 2010 v kuvajte. v súčastnosti čelí 22 obvineniam podľa vojenského práva. na­ ťažším a hlavným obvinením je „pomáhanie nepriateľovi“ a „vojenská špionáž“. proku­ rátori sa vyjadrili, že nebudú žiadať trest smrti, ale urobia všetko preto, aby Bradley dostal doživotný trest vo väzení. Dva mesia­ ce po zatknutí bol presunutý do Usa, kde bol pod špeciálnym dozorom, ktorý mal zabrániť sebevražde alebo sebaublíženiu na zdraví. podľa viacerých zdrojov sa jeho psychický stav prudko zhoršuje. situácii ne­ pomohlo ani to, že proces nebol vytýčený niekoľko mesiacov, začne sa až vo februári 2013. na celom svete množstvo aktivistov zhromažďuje a zverejňuje materiály na pod­ poru oslobodenia Bradleyho manninga. v roku 2012 ho islandský parlament a vý­ skumný ústav pre mier v oklahome nomi­ noval na nobelovu cenu za mier. to, že manning porušil množstvo zákonov, je každému jasné, vrátane samot­ ného Bradleyho. po zverejnení materiálov narástla sila Wikileaks niekoľkonásobne. tak ako štáty dozerajú nad obyvateľstvom ako „veľký brat“, uvedomili si, že ľudia majú taktiež mechanizmy sledovania nemorálnej činnosti vlád. strieľanie z vrtuľníka do civi­ listov upútalo na irackú vojnu pozornosť. američania museli veľa vysvetľovať, klesla popularita vojny aj v samotnom Usa. z mo­ rálneho hľadiska o jeho čine niet pochýb a túto pravdu nezakryje ani doživotný trest, ktorý dostane v roku 2013. text matej kvocera volá sA MAnnIng, brADlEy MAnnIng nAjZnáMEjšIE jE vIDEo, kDE AMErIcké vrtuľníky ostrEľujú IrAckýcH cIvIlIstov, žEny, DEtI A novInárov. toto vIDEo po ZvErEjnEní nA wIkIlEAks obEHlo svEtové MéDIá. ZhoranadolbradLeyMannInG/JuLIanassanGe,zakLadateľWIkILeaks magazinewithadifferencedarček61

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Bitcoin pozná stále málokto. Je to zapríčine- né absenciou zmenární v Európe (zatiaľ iba niektoré poľské pokusy) a taktiež viacerými fámami, ktorými si vytvoril nie príliš pozitívnu reputáciu. Reputáciu niečoho, čo používajú priekupníci so zbraňami a drogami. Málokto sa však zamyslel, prečo to tak je. Dôvod je jednoduchý – použitie bitcoinu je mimoriadne praktické a ľudia, ktorí pracujú na hrane mož- ností a za hranicou zákona, potrebujú praktic- ké riešenia. Často počuť, že bitcoin je zlý, pretože je anonymný. Položme si otázku, euro nie je anonymné? A dolár? Ideme zakázať dolár, pretože sa v tej mene obchoduje so zbraňa- mi? Systém bitcoinu vedie žurnál o tom, kto aké transakcie a medzi akými peňaženkami uskutočnil. V tomto žurnále je zapísaná každá transakcia. Je to logické, keďže pri virtuálnych peniazoch by ste inak nemohli overiť podvod. Dá sa povedať, že tento žurnál je verej- ne dostupný. Stiahne si ho každý miner (ove- rovač transakcií), ktorý sa pridá do siete. Kto sleduje žurnál dlhší čas, vie dosledovať tran- sakcie. Stále existuje problém priradiť peňa- ženku reálnej osobe. Tento problém bitcoin nerieši, peňaženiek si môže ktokoľvek urobiť, koľko chce. Štandardne sa na každú väčšiu transakciu používa samostatná peňažen- ka. Bitcoiny vás síce neidenfikujú, ale verejný zoznam všetkých transakcií je určite menej anonymný ako situácia, keď si dvaja priekup- níci v lese alebo v stepi v jurte vymieňajú kuf- or s malými bankovkami dolárov. Prečo teda všade bitcoin prezentujeme ako anonymný? Nie je to nevýhoda, ktorú majú aj všetky sú- časné alternatívy? Klasické bankovky majú tiež podobný žurnálovací systém. V bankách a na všetkých príhodných miestach sú skenované čísla ban- koviek. Podľa ich obehu je možné dosledovať niektoré transakcie. Opäť to nefunguje vo všetkých prípadoch. Bitcoin má žurnálovanie platieb priamo ako súčasť. V posledných ro- koch sme mohli vidieť meny, ktoré vznikli na princípe bitcoinu (napríklad Liberty Reserve, Dwolla). Väčšina ich vlastností je zhodných, občas sa trošku menia pravidlá emisie alebo žurnálovania. Ak by štáty mali štipku rozumu (možno chvalabohu, že ho nemajú) začali by vydávať peniaze podobným spôsobom s nie- koľkými obmenami. Ak by elektronické pe- ňaženky vystavovali iba na meno a sledovali žurnál, dokázali by dosledovať každú jednu transakciu v republike. Inými slovami, po zave- dení takejto meny by ste sa s kolegom v práci nezložili ani na cigarety bez toho, že by ste za to odviedli daň alebo bez toho, že by o tom ve- del aspoň štát. Jednorazovo vyriešený prob- lém s výberom daní. Problémom, s ktorým by určite takéto štátne meny bojovali, je konkurencia – práve zo strany pôvodného bitcoinu. Ak by si ľudia osvo- jili používanie elektronických mien, nie je dôvod, prečo by používali štátnu menu. Celková ekonomika bitcoinu je vyše 100-tisíc USD. Jej výraznú časť tvoria zrejme naozaj čierne obchody, ale za to mena ako taká nemôže. na aký účel ešte ľudia používajú bitcoiny? Prvým fyzickým tovarom boli ponožky z lamy alpaky. V USA začali bitcoiny využívať viaceré motoresty a reštaurácie na prilákanie turistov. Keďže v USA je viacero spôsobov, ako si bit- coiny prakticky (a neanonymne) zmeniť, zís- kal si tu viacerých fanúšikov. Prvá reštaurácia v Európe, kde sa dá jesť a piť za bitcoiny, je v Nemecku. Viacerí Afričania pracujú v súčasnosti v zámorí – pre veľmi nízke zárobky v afrických štátoch. Títo väčšinou tvrdo pracujúci ľudia posielajú peniaze domov do Afriky svojim ro- dinám. Vždy, keď dostanú výplatu, posielajú im nemalú sumu peňazí a chcú to urobiť rých- lo a lacno. Banky nespĺňajú ani jedno, takže sú pasé. Najčastejším prostriedkom býva služba Western Union, ktorá je naozaj rýchla a prak- tická. Problémom je transakčný poplatok. Ten sa počíta zo sumy prevodu a aj keď síce má strop, poplatok je v konečnom dôsledku do- slova vydieračský. Takýmto spôsobom v zá- morí pracujúci Afričan (Ind, Juhoameričan a i.) zaplatí 30 dolárov poplatku za to, že niekto dá pečiatku na šek a „zavolá“ do druhej pobočky. Za 30 dolárov prežije člen jeho rodiny v Afrike dva až štyri týždne. Transakčné poplatky bitcoinu sú sym- bolické, transakcia sa uskutoční do 10-15 minút. Viacerí ľudia to vedia a preto svoje zá- robky posielajú za more pomocou bitcoinov. Nie sú to žiadni hackeri, len vedia, kde si bitco- in vymeniť (v Amerike aj v Afrike sú to banky, zmenárne, jednotlivci) a vedia naklikať do jed- nA populArIZácIu bItcoInu trEbA väčšIE Množstvo ZMEnární. nIElEn ľuDIA, čo to robIA nA požIADAnIE, AlE orgAnIZácIE s MArkEtIngoM A prEZEntácIou vErEjnostI. biela ekonoMika biBitcoin pozná stále málokto. Je to zapríčinené absenciou zmenární v Európe a taktiež viacerými fámami, ktorými si vytvoril nie príliš pozitívnu reputáciu. Reputáciu niečoho, čo používajú priekupníci so zbraňami a drogami. inspiremagazine62tEcH

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

noduchej aplikácie adresu svojej rodiny alebo zmenárne v ich krajine. Typický príklad toho, aký je bitcoin praktický a ako sa využíva aj na správne veci. Ďalšou vynikajúcou príležitosťou pre bitcoiny sú mikro- platby a dary. Už dnes využívajú mnohé neziskové organizácie bitcoin na svoje financovanie. Kedy ste naposledy prišli do ban- ky, aby ste poslali 50 eur nejakej neziskovke? Nedávate toľko na charitu a tretí sektor? Čo tak 50 centov? Ak by ste chceli me- sačne rozdať 5 eur desiatim neziskovkám, máte zrejme smolu, ak nechcete vypĺňať tisíc bankových papierov. Naviac samotná banka by vás v závere vášho snaženia počastovala poplatkom 1,50 eur za vklad na účet. Takže vašich 50 centov pre každú neziskovku by sa zmenilo na 5 eur darov a 15 eur poplatkov. Ako by to vyzeralo (a často aj vyzerá) s bitcoinom? Pre- viesť môžete ľubovolne malú sumu pár kliknutiami. Radi ože- liete malú sumu aj dve minúty času, ak ide o dobrú vec. Ak by neziskovky skúsili, aké je to praktické, už by nikdy by sa bitcoinu nevzdali. S pomocou bitcoinu sú financované rozpočtovo roz- siahle projekty ako napríklad Wikileaks. Ďalšou časťou bielej ekonomiky bitcoinu je GLBSE – prvá bitcoin burza. GLBSE ponúka možnosť investovať do spoloč- ností na burze, alebo si vytvoriť vlastnú „spoločnosť“ a dať iným príležitosť investovať do vás. Nájdete tu anonymné firmy s po- chybným účelom, ale rovnako nájdete aj firmy, za ktorými stojí skutočný LinkedIn profil, telefónne číslo a zodpovedný človek na druhej strane. Sú tu dokonca fondy, ktoré podporujú rôzne elektronické obchody. Obrat všetkých transakcií na tejto burze je cca 40-tisíc eur ročne, čo je naozaj smiešne v porovnaní so skutočnými burzami. Princíp však funguje. Veľa ľudí sa pýta, či v bitcoin systéme nezarábajú mineri. Mineri sú dobrovoľníci, ktorí si stiahnu príslušný softvér a vďa- ka tomu vyrábajú nové bitcoiny a overujú transakcie ostatným. Odpoveď je: áno, zarábajú, presne ako ľudia v zlatých baniach, keď boli peniaze kryté zlatom. Sami si môžete vyskúšať, či vám to stojí za to.Väčšinou bude účet za elektrickú energiu vyšší ako vydolované bitcoiny. Je zaujímavé, že ľudí tak veľmi zaujíma, koľko zarábajú mineri bitcoinu a či na tom bohatnú. Zaujímavé je to preto, lebo sa ľudia dávajú už desiatky rokov doslova vydierať bankovým systémom a jeho absurdnými poplatkami. Za tieto poplatky zís- kajú absolútne nepraktické služby – trojdňové bankové prevo- dy, predražené zahraničné prevody. Ak zoberieme do úvahy aj známe freemarkety ako Silk- road, kde je 90 percent tovaru naozaj ilegálneho, tak tu nájde- me aj legálne a praktické veci. Na Silkroade sa dá kúpiť množ- stvo elektronických kníh o bezpečnosti, kuchárske recepty nóbl reštaurácií, klasické tlačené knihy, tabak, vzácne mince, web- hosting, služby programátorov a copywriterov. Prečo to títo ľudia predávajú práve na čiernom trhu, aj keď to, čo robia, je legálne? Pretože je to praktické. Systém freemarketu funguje dokonale, spokojnosť zákazníkov je nad 99,5 percent a vďaka bitcoinu nepotrebujú drahý, pomalý bankový systém. Poslednou otázkou k téme „Biela ekonomika Bitcoinu“ je legálnosť jeho použitia v klasickom obchode. V súčasnosti ne- existuje žiadna právna zábrana, ktorá by ľudom znemožňovala alebo zakazovala používať bitcoin. Bitcoin je z pohľadu účtov- níctva tovar, tak ako napríklad SSL certifikát kúpený od hostin- govej spoločnosti alebo doména. Nie je problém ho bartrovať za čokoľvek iné, ak uvediete vyúčtovanie v eurách. Z tohto vy- účtovania môžete odviesť aj DPH, daň z príjmu, čokoľvek. Mož- nosť daňových podvodov bitcoin nijako nerozširuje, hoci niekto- ré procesy značne zrýchľuje, zlacňuje. Na stránke www.spendbitcoins.com/places je možné nájsť zoznam miest, kde akceptujú bitcoiny. Prekvapivo naj- viac vecí pre bežný život sa dá kúpiť v Austrálii, ktorá má je- den z najvýkonnejších systémov na dohľad nad internetom. Za bitcoiny tu kúpite napríklad aj pravidelné dodávky hovädzieho mäsa. Na stránke nájdete predajcov značkových tenisiek a tri- čiek, elektronických cigariet, počítačového hardvéru a softvéru, sms brány, časopisy, potraviny a okrem iného zoznam reštaurá- cií, hotelov či detoxikačnú kliniku pre drogovo závislých. Na popularizáciu bitcoinu treba väčšie množstvo zmenární. Nielen ľudia, čo to robia na požiadanie, ale organizácie s marketingom a prezentáciou verejnosti. Všetko nás to ešte len čaká. Ak by sa štáty rozhodli bitcoin zaká- zať, bolo by to to najlepšie, čo by sa mu mohlo stať. Vtedy by sa objavila jeho posledná výho- da a to tá, že sa zakázať nedá. Otázkou je, či využijeme úžasnú a praktickú technológiu, kto- rá existuje a funguje už tri roky, alebo budeme stále dookola rozoberať drogy a zbrane, ktoré naozaj pre svoju existenciu bytostne nepotre- bujú nejaký bitcoin. Bitcoin ani nie je ich príči- nou, je prosto iba praktický. Pochopili to sub- jekty v čiernej ekonomike, postupne to začína dochádzať aj ostatným. Text Matej Kvocera / Foto Internet Tcoinu mapamiest,kdeakceptujúbitcoiny bitCOin je elektronická mena fungujúca od roku 2009 na princípoch kryptografie. ide o decentralizovaný systém bez centrálne­ ho vydavateľa, založený na princípe peer­to­ ­peer siete, ktorá overuje emisiu a prevody medzi peňaženkami používateľov. to všetko so zanedbateľnými poplatkami. Systém je rýchly a dodnes nebola objavená jeho bez­ pečnostná nevýhoda. bitcoin sa stal sláv­ nym na anonymných čiernych trhoch, kde sa obchoduje so zbraňami a drogami, vyslúžil si tak negatívnu reputáciu. Zároveň čelí ne­ dôvere ľudí a podozrievavosti z pyramídové­ ho systému, čoho príčinou je nepochopenie jeho fungovania. Celkový obrat tejto meny je väčší ako 100­tisíc uSD. Je ideálnym rie­ šením pre elektronické transakcie a plat­ by. Populárny je najmä v amerike, austrálii a afrike. magazinewithadifferencedarček63

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

InspIrE64inspiremagazine

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

n Ö e PHOTOGRAPHY natáLia EVELyn bEnČiČOVá VISAGE ZuZana aLEx PuCHrikOVá / STYLING aLExanDEr LinDOV / CLOTHES LibOr kOmOSny MODELS karOLina C. /ELitE mODEL manaGEmEnt, rObErta P. /Exit mODEL manaGEmEnt, mOnika maJCHErOVá darček65magazinewithadifference

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

InspIrE66InspIrEMAgAZInE

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

67magazinewithadifferenceDArčEk

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

68inspiremagazineInspIrE

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

69magazinewithadifferenceDArčEk

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Ulice boli zaplavené plagátmi, v škole o tom každý rozprával a bolo to len 15 € od Utrech- tu. Tak som tam išiel. Dutch Design Week, eindhoven, 20. – 28. 10. 2012. Len čo vystrčíte nohu zo stanice, nemá- te šancu nevšimnúť si hordu banerov, vejúcu v príjemnom daždivom, často veternom a nie- kedy aj chladnom holandskom počasí. Dutch Design Week je udalosť, o ktorej vie v Holand- sku každá babička, čo chce vedieť čosi o no- vom dizajne varešiek, a každý dedko, zaujíma- júci sa o aerodynamickú sedačku. Po krátkom čase, ktorý v Eindhovene strávite, smrkajúc na stanici, vám napadne, že o tom musí vedieť aj každá mačka, čo sa túla ulicami. Mesto dýcha dizajnom. Sedem dní. Každoročne sa v druhý októbrový týž- deň uskutočňuje týždňová výstava všetkého, čo i len malou časťou súvisí so svetom dizajnu. Wikipédia vraví, že začiatky DDW siahajú šesť rokov dozadu a že ponúkajú priestor, kde di- zajn, priemysel a biznis môžu komunikovať na „neutrálnej“ pôde. Či sa začal naozaj šesť rokov dozadu alebo nie, to ne- viem. Viem však, že priestor ponúkať ponúka. A to taký, aký môžeme ticho závidieť. Celé mesto, každá väčšia budova, fabrika, sklad alebo po slo- vensky Cvernovka sa na týždeň zmenila na ga- lériu či showroom, väčšinou dosť nechránený, kde ste mohli kadečo ukradnúť, čo, pravdaže, nik z návštevníkov neurobil z úcty k dizajné- rom a k svojmu vlastnému svedomiu. Keď som v prvej „fabrike“ našiel mapu mesta, s poľutovaním som sa pozrel na svoje topánky, že takúto túru, akú Holanďania nad- šencovi dizajnu pripravili, určite nedajú naraz. Na DDW sa predstavilo nespočetné množstvo dizajnérov, väčšinou z Holandska, no aj z celého sveta, načahujúc svoje chá- padlá až z Tokia. Predstavila sa medzi inými Arnhem Fashion university, odkiaľ vyšla na- príklad taká Iris van Harpen. Od ľudí v škole viem, že Arnhemáci sú podivné stvorenia – keď dizajnér „zvonku“ urobí prehliadku v bla- te, je to škandál a prepadák. Keď to však uro- bí niekto z Arnhemu, je to „umenie“ a súčasť „konceptu“, ktorý každý akceptuje s reakčným esignd u T c h W e e k skElEt koncEptuálnEHo DIZAjnu AlEbo kIEžby sA náM cvErnovkA nAMnožIlA Ako v EInDHovEnE. inspiremagazine70DEsIgn

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

časom 1,2 sekundy. Love-hate relationship je vraj bežný pocit, bez ktorého školu nemáte šancu dokončiť. Blato nebolo, no dizajnérske vychytávky boli. Neuveriteľne jed- noduché, no zároveň bravúrne, ako niektorí ľudia „dobrý dizajn“ škatuľkujú. Ak ste si mysleli, že pri výrobe topánky sa musí zvyšková koža odstrániť, ste na omyle. Dá sa použiť tak primitívne a efektne, že ak ste návrhár topánok, budete si trieskať hlavu o stôl, prečo ste na jednoduchý trik, ktorí arnhemáci použili, neprišli vy. Iným stúpne sebavedomie, keď uvidia obscénne a nezmyselné šaty zhotovené z vložiek či z bárbin. Keď nič iné, napadne vám aspoň: tvorivý duch, buď vždy s nami a neopúšťaj nás. Spleť uličiek v špinavých fabrikách alebo čisté, takmer nemocničné priestory priemyselných budov, vý- klady butikov, art-nápady, ale aj vysoko použiteľné zále- žitosti, príjemné svojou inovatívnosťou. Všetko od módy cez nábytok, produkt a späť k móde. Stovky fotiek, zopár videí a kilometre pred vami. Opisovať a chváliť, ale aj zatracovať by sa dalo dni a noci. Návšteva Design Academy eindhoven, údajne top dizajnérskej školy sveta ma obzvlášť prekvapila. Gra- duation show, ktorú ste tam mali za 5 € možnosť vidieť, som si prezrel celú, skoro dvakrát. Prekvapil ma jeden jazyk, akým škola fungovala – jazyk spočíval vo vzorci – „nápad-vec“. Bolo veľmi zaujímavé uvedomiť si čistotu myšlienok, ktorú študenti prezentovali. Väčšina projek- tov bola založená na extrémne jednoduchej myšlienke, ktorú skúmali z každej strany, z akej bolo možné, pri nie- ktorých projektoch som mal pocit, že aj zo strán nemož- ných. Výsledok bol následne zmaterializovaný s mrazivou presnosťou a technickou dokonalosťou, akú doba a škola ponúka. Nešlo o konceptuálny dizajn. Išlo o skelet koncep- tuálneho dizajnu prenesený do reálneho sveta. Nemám rád, keď niekto príde zvonku a napíše o tom, aké je to „tam vonku“ všetko dokonale usporiada- né a ako je to doma všetko nanič. DDW ponúka platfor- mu pre dizajnérov a nadšencov dizajnu. Ponúka priestor pre komunikáciu a styk reálneho sveta s často nereálnym arty-svetom. Ponúka excelentný dizajn, ktorý na Sloven- sku až tak hojne možno zatiaľ nemáme, ale v priestoroch, aké doma máme a sú často nevyužité. Slovensko má veľa mladých mozgov a potenciálu, o ktorom ani sami nevie- me. Som o tom presvedčený. Už len dúfať, že cvernovky sa nám v Bratislave roz- množia a ich využitie bude prospešné ako pre dizajnérov, tak pre laikov a verejnosť, ktorá sa chtiac-nechtiac dizaj- nom, umením a kultúrou zaoberá každý rok viac a viac. Ľudia chcú dobrý dizajn. A to je fajn. Text a foto Maroš Baran www.ddw.nl magazinewithadifferencedarček71

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

nebeský cirkus aleša vojtáška zamieri tentoraz na východ – do moskvy. svoje po­ myselné šapitó rozloží na pôde slovenského inštitútu (ul. 2 Brestská 27, 123­056, moskva, rusko) v termíne od 6. 12. do 31. 1. 2013. návštevníci sa môžu tešiť na manéž plnú farieb a nekonvenčných tém z auto­ rovho portfólia. výber pre moskovskú prezentáciu, zložený z viacerých umelcových projektov, nesie názov ∞ – nekonečno. v panoptiku nebude chýbať fire show, zhmotnená v projekte „mystic fire“, bi­ zarné zjavy „Dick­tators“, mahuliena zlatá panna, „cirkus caelestis“ so svojím zástu­ pom bohýň a bohov či nevídaná ženská krása a ľudové tradície „teraz už viem.“ Účasť prisľúbila „nebeská artistka“ a Ježiško s rodinou. samotný principál slávnostne otvorí brány šapitó 6. 12. 2012 za účasti mnohých vzácnych hostí. nekonečno je abstraktný pojem, ktorý si v podstate nemožno predstaviť. pre matematikov samo nekonečno nemá koniec. ako nekonečno chápeš ty z pozície vizuálneho umelca? aLeš VoJtášek: nekonečno chápem ako niečo bezhraničné, neobmedzené. množ­ stvo možností bez konca, priestor na nevyčerpateľnú inšpiráciu, stále nové nápa­ dy a nekonvenčný spôsob ich uskutočnenia. nekonečno ma dráždi, láka ma jeho nedosiahnuteľnosť. po výstave v poľsku smeruješ do ruskej metropoly Moskvy. súvisí to s tvojou ak- tuálnou tvorbou, ktorá sa voľne inšpiruje ikonami? alebo si moderným šíriteľom myšlienky všeslovanskej vzájomnosti? ☺ aLeš VoJtášek: heeh, tak ako sa hovorí, z každého rožku trošku. ak ide o náboženské ikony, ktoré sú v mojej tvorbe zastúpené pomerne výrazne, tak určite je ruský trh s jeho pravoslávnou tradíciou tým správnym miestom aj pre moju prezentáciu. slovan­ stvo ma fascinuje hlavne v jeho historickom koncepte, ale necítim sa byť iba lokálpat­ riot. moja tvorba je pre všetkých ľudí, bez ohľadu na rodovú príslušnosť, národnosť či miesto ich aktuálneho pobytu. s náboženskými symbolmi narábaš mierne provokatívne. neobávaš sa, že časť prudérnejšej ruskej spoločnosti niektoré tvoje diela odsúdi? aby si nedopadol ako dievčenská skupina pussy riot. aLeš VoJtášek: obavu nemám, od pussy riot ma odlišuje jeden základný fakt, ja ne­ przním základné hodnoty nijakej ľudskej viery, práve naopak, snažím sa na ne pou­ kázať a dať im šat 21. storočia. svoju výstavu si osviežil dielami s folklórnymi prvkami. Je známe, že slovenský folklór sa teší istej popularite vo svete, dôkazom toho sú okrem iného úspechy Lúčnice. ako si sa popasoval s folklórnymi motívmi ty ako umelec 21. storočia? aLeš VoJtášek: kultúra, folklór, zdravá národná hrdosť, to sú atri­ búty, na ktoré treba podľa mňa poukázať, lebo práve tie odlišu­ jú jednotlivé národy a jedincov v dnešnej globálnej spoločnosti. Ľudová tradícia je pre každú krajinu ojedinelá a práve to sa dá vy­ užiť, preskupiť, zmapovať a zaujať. lokálne odlišnosti môžu byť práve to svetové. vysvetlím to na jednoduchom príklade turistu v slovenskej reštaurácii. prevádzkovatelia v tunajšej gastronómii si ešte dodnes myslia, že ho zaujmú ostro kyslou polievkou alebo talianskou rajčinovou na x spôsobov. Je to tá správna cesta, to, čo ocení, to, čo je sve­ tové? podľa môjho názoru by to spravil jeden demikát, poprípade bašta z čerstvých, tuzemských hríbov. text tino vitalo / Foto aleš vojtášek ∞ – nEkonEčno obAvu nEMáM, oD pussy rIot MA oDlIšujE jEDEn ZáklADný FAkt, jA nEprZníM ZáklADné HoDnoty nIjAkEj ľuDskEj vIEry, právE nAopAk, snAžíM sA nA nE poukáZAť A DAť IM šAt 21. storočIA. Zľavadoprava,zhoranadolfactorfIctIon–3dzlatenárecyklačnákoláž,2012/popIcon–3dzlatenárecyklačnákoláž,2012/nebeskáartIstka–3dzlatenárecyklačnákoláž,2012 inspiremagazine72Art

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

frantIšek reIchentáL sa narodil v roku 1895 v lehniciach. od roku 1915 študoval na vysokej škole výtvarných umení v Bu­ dapešti (prof. o.glatz), v nasledujúcom roku bol povolaný do vojenskej služby, počas ktorej sa dostal do ruského zajatia. v ro­ koch 1020 ­ 1921 študoval na akadémii výtvarných umení v petro­ hrade (prof. v. Beľajev). v roku 1931 založil súkromnú maliarsku školu v Bratislave. od roku 1933 pôsobil ako profesor na Škole umeleckých remesiel v Bratislave. počas druhej svetovej vojny žil pod cudzím menom v maďarsku, kde sa živil ako maliar izieb. v roku 1948 z dôvodu odmietnutia jeho profesúry na vysokej škole výtvarných umení v Bratislave emigroval do Usa, zomrel v new yorku v roku 1971. významné dejinné udalosti samozrej­ me hlboko zapôsobili na mladého reichentála a popritom aj cit­ livo reagoval na ťaživú sociálnu situáciu či už v rusku, ale aj na slovensku. ako jeden z prvých výtvarníkov na slovensku vytvoril jasne orientované, sociálne ladené dielo. Galéria mesta bratislavy chystá výstavu medzivojnovému malia- rovi františkovi reichentálovi. prečo ste sa rozhodli usporiadať výstavu práve tomuto autorovi, ktorý patrí medzi našich nedo- ceňovaných a zároveň i pomerne málo známych autorov? IVan Jančár: naša galéria dlhodobo prezentuje tvorbu umelcov, ktorí emigrovali za hranice, ale v kontexte vývoja moderného slo­ venského umenia je ich miesto dôležité. reichentál bol umelcom osobitým, miestami v určitých rokoch neprávom trochu zabú­ daným, čo súvisí aj s jeho emigráciou do Usa v roku 1948. Jeho posledná výstava sa konala v slovenskej národnej galérii pred 20 rokmi a radi by sme znovu pripomenuli jeho význam a priblížili našim návštevníkom jeho tvorbu do roku 1948. Jeho jedinú, dávno rozpredanú monografiu publikoval v roku 1998 slovenský kunsthistorik židovského pôvodu Leo kohút, žijúci v zahraničí. chystáte sa pri príležitosti jeho výstavy vydať aj druhú publikáciu? IVan Jančár: monografia lea kohúta je výborná, osobne sa s re­ ichentálom poznal a uvie­ dol v nej množstvo dôle­ žitých informácií, faktov a postrehov. mnohé re­ produkcie však boli malé či čiernobiele. monogra­ fia, ktorú sa chystáme vydať, by mala byť z hľadiska tlače omnoho kvalitnejšia, budú tam aj diela, ktoré doposiaľ neboli publikované. čím sa vyznačuje umelecká tvorba františka reichentála, čim je špecifická a aké umelecké techniky preferoval? IVan Jančár: Jeho maliarska, kresliarska a grafická tvorba nadvä­ zovala na expresionizmus a neskôr na kubizmus, dokázal veľmi rýchlo reagovať na aktuálne výtvarné európske dianie. vytvoril mnohé autoportréty a portréty, za ťažiskové považujem jeho diela so silným sociálnym posolstvom, ako aj diela so židovskou tema­ tikou počas jeho pobytu na Ukrajinskej rusi. aký vplyv mala jeho tvorba na komunitu miestnych umelcov? IVan Jančár: v období tridsiatych a štyridsiatych rokov nebola ko­ munita umelcov na slovensku príliš početná a svojou tvorbou sa často aj ovplyvňovali. reichentál okrem toho pôsobil v rokoch 1933 ­ 1939 aj ako profesor na slávnej bratislavskej Škole umelec­ kých remesiel vedľa Ľudovíta Fullu, mikuláša galandu a ďalších. ako ho vníma domáca či zahraničná kunsthistorická obec? IVan Jančár: keď sa v roku 1938 uskutočnila dôležitá výstava slo­ venského umenia v new yorku, v katalógu bolo uvedené: „Re- ichentál je z výtvarníkov na Slovensku teraz tvoriacich najodvážnejší a najpriebojnejší.“ poznamenajme, že na výstave boli prezentovaní takí umelci ako imro Weiner­kráľ, koloman sokol, Ján mudroch, mikuláš galanda, Ľudovít Fulla, Janko alexy, ester Šimerová, martin Benka... reichentála zaraďovali medzi najvýznamnejších výtvarníkov, avšak neskôr práve skutočnosť, že emigroval do Usa, prispela k tomu, že jeho tvorba nebola náležite doceňo­ vaná. v období medzi vojnami bolo jeho hodnotenie prevažne veľmi pozitívne, miestami sa však nevyhol ani kritike, predovšet­ kým či naplno využíva svoj výtvarný talent a nedáva sa priveľmi ovplyvniť aktuálnymi európskymi tendenciami. z dnešného po­ hľadu sa jeho tvorba zaraďuje medzi to najprogresívnejšie, čo na slovensku do roku 1948 vzniklo. predávajú sa jeho diela aj na aukciách? IVan Jančár: samozrejme sa predávajú aj na aukciách, i keď po­ merne ojedinele, keďže jeho diel na slovensku nie je priveľa. Jeho najlepšie obrazy dosahujú ceny diel iných najvýznamnejších slo­ venských výtvarníkov. sú jeho diela zastúpené aj v nejakých významnejších svetových galériách, alebo sa nachádzajú skôr iba v súkromných umelec- kých zbierkach zberateľov na slovensku? IVan Jančár: Jeho diela sa nachádzajú napríklad v Židovskom múzeu v new yorku, v Židovskom múzeu v chicagu, v miam­ skom múzeu moderného umenia, v múzeu západných umení v moskve a iných, u nás v slovenskej národnej galérii, v galérii mesta Bratislavy a ďalších, v súkromných zbierkach najmä v Usa, izraeli a na slovensku. aký je koncept výstavy františka reichentála v GMb v bratisla- ve a kto je kurátorom výstavy? IVan Jančár: na výstave budú predstavené reichentálove maľby a kresby do roku 1948, sústredil som sa na jeho ťažiskové diela a budem aj kurátorom tejto výstavy. ako sa vám podarilo zozbierať všetky tieto vystavené diela? IVan Jančár: navštívil som aj rodinu Františka reichentála v new­ yorku a v izraeli. od jeho dcéry, vnučky, syna a ďalších príbuz­ ných som do publikácie vybral podľa mňa 28 najdôležitejších diel. niektoré z ďalších diel sú zo zbierok galérií, mnohé pochá­ dzajú zo súkromných zbierok. ich majitelia mi ich na tento pro­ jekt ochotne poskytli. Myslíte si, že odkaz a posolstvo jeho diel dokáže osloviť aj sú- časného diváka? IVan Jančár: samozrejme, jeho diela sú stále aktuálne, akcent na so­ ciálnu tému je aj v našej dobe naliehavý. okrem toho nachádzame v jeho diele aj silné psychologické momenty, ktorým doba určite nič neubrala na ich presvedčivosti. napokon, bol výborným kres­ liarom a maliarom, jeho kresby a maľby sú nesmierne emotívne. čo by ste na záver chceli vyzdvihnúť v rámci spomínanej výsta- vy a ako by ste „navnadili“ našich čitateľov k návšteve samotnej výstavy ? IVan Jančár: výstava by mala byť ukážkou toho najlepšieho, čo reichentál vytvoril do roku 1948. po 20 rokoch si už málokto pa­ mätá jeho poslednú výstavu. verím, že nebude treba čakať ďalších 20 rokov na jeho ďalšiu výstavu, ale pre istotu si túto v galérii mesta Bratislavy nedajte ujsť. a čo je hlavné – bude to veľmi su­ gestívny zážitok. text andrej Jaroš / Foto galéria mesta Bratislava rEIcHEntál vstávA Ako FénIx Z popolA Ako jEDEn Z prvýcH výtvArníkov nA slovEnsku vytvorIl jAsnE orIEntovAné, socIálnE lADEné DIElo. ŽIdoVskáscéna–okolo1947,olej,plátno,110x137cm,súkromnázbierka magazinewithadifferencedarček73

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

bleedlikeyou inspiremagazine74Art

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Keď sa roku 1976 kdesi v širokom svete narodil človek, po zhodnotení gynekológom dievča, dostal tento človek z ne- známych príčin meno Sandrine Pagnoux. Človek rástol a rás- tol a veľmi rýchlo, ako pravý umelec, pocítil, že chce niečo sve- tu povedať, dať alebo sa o to aspoň chce pokúsiť, keby sa kdesi našla skupina ľudí, znevažujúca jeho talent. Keď sa už ako tak naučila chodiť a ovládať svoje konča- tiny, chopila sa hudobných nástrojov, dúfajúc v to najlepšie... no nestalo sa nič. Tak zahodila noty a vytiahla ceruzu, kto- rú dnes úspešne podvádza s digitálnym perom. Už niekoľko rokov. Sandrine Pagnoux je Parížanka, ktorej stačilo zopár bezsenných nocí a niekoľko bezkávových dní, aby sa rozhodla, že dosť. Smrteľne sa obávajúc o stratu svojej spontánnosti, ktorú si váži možno tak ako vlastnú matku, a možno nie, sa po niekoľkých mesiacoch v škole školu rozhodla opustiť, aby tak namiesto informácií z official hodín, strávených v škole, jej v hlave, srdci a duši ostalo dosť miesta pre vlastnú kreativitu a už vyššie spomínanú spontánnosť. Odvážne gesto, nad kto- rým podľa môjho výskumu premýšľa nejeden VŠVU-človek... Miluje papier a atrament. Atrament preto, lebo jej vo- nia, a papier preto, lebo sa dá trhať, strihať a vyhodiť do od- padkového koša… Po ocitnutí sa v spolupráci s fotografmi zistila, že fo- tografia ako taká je priveľmi závislá na tíme ľudí, ktorí sa na zrode fotografie pričiňujú, čo jej ako človeku, ktorý uprednost- ňuje prácu v samote, pochopiteľne nevyhovovalo. Trvalo jej to dva roky. Rozhodla sa na vlastnú päsť študovať čo-to o grafic- kom umení, ovládať grafické programy a prísť na to, že Il- lustrator pre ňu nie je žiadna spása. Photoshop však áno. Ten začala zúrivo využívať, tak ako len vedela, experimentu- júc s ručne zmaterializovanými produktmi, ako je napríklad kresba, maľba alebo text, kombinujúc všetko, čo cítila, že by mohlo byť použiteľné a s heslami ako „farba je zrkadlo našej nálady“, „black is essencial“ a „vintage shades nič nepokazia“, tvorila, tvorila, tvorila v spolupráci s fotografkou Sophie Et- chart, pretvárajúc jej fotomateriál na materiál bohatý na vizu- álne impulzy, excelentne vhodné pre world of fashion. Spolupráca obe bavi- la, portfólio tučnelo a netr- valo dlho, kým bola emailová schránka Sandrine zaspa- movaná od rôznych fashion či lifestylových magazínov. Sama svoju prácu ne- považuje za konceptuálnu a ani za intelektuálnu. Skôr je intu- itívna a raw emotívna, to tvrdí sama a ako pre väčšinu umel- cov planéty Zem, aj jej snom je emocionálne sa dotknúť ľudí. Die Brücke, expresionisti, Schiele, Munch, Soutine, Ko- koschka, Lautrec, Alfonz Mucha, Koloman Moser – všetci títo ovplyvňujú jej chápanie vizuality a umenia. Zo 70. rokov ju fas- cinuje napríklad taký David Bowie alebo taký Iggy Pop. V súčasnosti neprestáva tvoriť „full of love and full of anger look“, vždy verná človeku, ktorého má za svoj focus po- int, väčšinou f+f syndrome (female+fashion), nachádza inšpi- ráciu (prekvapivo) vo svete okolo seba a miluje mosty. Paríž- ske, pochopiteľne. Text Maroš Baran / Foto Sandrine Pagnoux sandrine pagnoux Ako sa nevydarená hudobníčka stane vizuálnou umelkyňou alebo nenávidí Illustrator, miluje Photoshop. Veľmi. AtrAMEnt MIlujE prEto, lEbo jEj vonIA, A pApIEr prEto, lEbo sA Dá trHAť, strIHAť A vyHoDIť Do oDpADkovéHo košA… ZhoranadoltetedeCanard/regardemoi „FArbA jE ZrkADlo vAšEj nálADy“ magazinewithadifferencedarček75

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

urbAn ponúkAME všEtkýM nEsMrtEľnosť žilinská kunsThalle inspiremagazine76

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Viac sa dozviete v nasledujúcom rozhovore s kulturoló- gom a nadšeným občianskym aktivistom Marekom Ada- movom. Verejnosť, ktorej kultúra a umenie nie sú vzdialené, môže už dlhšiu dobu sledovať tvoje širokospektrál- ne aktivity a činnosti v rámci občianskeho združenia Truc sphérique v priestoroch žilinského kultúrneho bodu stanica, ktorému dodnes od založenia šéfuješ. Ako si sa dostal k takému zaujímavému a podnetné- mu nápadu, akým je nepochybne založiť Kunsthalle v Žiline? mAReK ADAmOV: Rozmýšľali sme spolu s kolegami na Stanici, architektom Martinom Jančokom a kuráto- rom Fedorom Blaščákom, nad možnosťami, ako využiť priestor Novej synagogy. Budova je príležitosťou a mož- nosťou, Kunsthalle je odpoveď na potrebu jej záchrany a revitalizácie. S označením Kunsthalle sme samozrejme naskočili na vlak aktuálne prebiehajúcej diskusie vo výtvarnej obci. Pred piatimi rokmi by sme zrejme robili to isté, ale nevo- lalo by sa to tak. Čo bolo skôr? Kura alebo vajce? V tomto prípade to bola prvotná vízia projektu Kunsthalle v Žiline alebo získanie spomínaného veľkolepého priestoru v žilin- skej novej synagoge? mAReK ADAmOV: Prvá bola budova a bez nej by sme sa zrej- me do nového projektu nepúšťali. Je to veľká výzva a uve- domili sme si našu zodpovednosť za architektonické de- dičstvo v čase, keď nikto nevedel, čo s ňou. Súčasne je to veľká šanca vybudovať niečo nové. Objekt novej synagogy v Žiline od významného nemeckého architekta a jedného zo zakladateľov modernej architektúry v európe, Petra Behrensa, ste ako združenie získali za symbolickú cenu do dlho- dobého prenájmu od židovskej obce, avšak budovu treba adaptovať na galerijné priestory, čo určite dáva poriadne zabrať, keďže budova počas svojej 80-roč- nej existencie plnila rôzne spoločenské úlohy. Ako sa ti darí riešiť tento problém? mAReK ADAmOV: Prvotná vízia revitalizácie objektu prišla veľmi rýchlo a prirodzene. Je to však finančne veľmi ná- ročná vec a tak postupne zisťujeme, že to môže trvať aj veľmi dlho. Kunsthalle môže vzniknúť aj v medzičase re- konštrukcie a pokračovanie rekonštrukcie pamiatky bude jej pridanou hodnotou. Keďže ide o vzácnu stavbu vysokej architektonickej hodnoty až nadnárodného významu, ako ste sa sna- žili zachovať jej hodnotu a zároveň jej dať novú náplň i funkčné využitie? Podarilo sa vám spoločne s archi- tektom martinom jančokom nájsť v plánovanom ná- vrhu na rekonštrukciu to najvhodnejšie riešenie? mAReK ADAmOV: Projekt a architektúra sa permanentne vyvíja. Martin určuje základné východiská, napríklad, že nebudeme pridávať nič nové k Behrensovi, čo by nebolo možné v budúcnosti jednoducho odmontovať. Kunsthalle je plán na 30 rokov, takú máme zmluvu o symbolickom nájme, po nás môže prísť iná funkcia. Do procesu však vstupujú aj pamiatkári a historici architektúry, reštaurá- tori a samozrejme budúca prevádzka – umelci a kurátori. Všetko sa vyvíja a hoci sme podali projekt na stavebné povolenie, výsledok sa môže od dnešného plánu dosť lí- šiť. Mám rád, keď projektová dokumentácia nie je dog- mou, ktorá sa nemôže zmeniť. Testujeme a postupne objavujeme priestor pre kultúrne aktivity. Vyskúšali sme si už tento rok koncert aj výstavy, ktoré priniesli dôležité požiadavky na architektúru, resp. overili možnosti, ktoré architektúra poskytuje. nedávno (koncom októbra) sa v Žiline konal aj me- dzinárodný seminár v zložení odborníkov, ako sú Iveta Černá, matúš Dulla, Henrieta moravčíková, ján Krcho, miloš Dudáš a Pavel Frankl, venovaná práve problematike pamiatkovej obnovy. K čomu ste nako- niec spoločne dospeli? mAReK ADAmOV: Uvedení ľudia tvoria Radu pre obnovu Be- hrensovej synagogy, prví piati sú pamiatkari a historici ar- chitektúry 20. storočia, posledný je zástupca vlastníka, predseda židovskej obce v Žiline. Henrieta Moravčíková z SAV prišla so seminárom a tiež s iniciatívou založiť radu, ktorá bude na naše kroky dávať pozor a poskytovať od- bornú pomoc. Vítame to, budeme ich pomoc a podporu určite potrebovať. Rekonštrukcia Behrensa je príležitos- ťou, aká nebýva často. Okrem chuti pridať sa a podporiť je za tým na ich strane možno aj strach, aby „chlapci zo Žiliny“ pamiatke neublížili prílišnou rekonštrukčnou akti- vitou. To je zase naša úloha, aby sme ich presvedčili, že naše ciele sú kompatibilné s pamiatkou. samotná rekonštrukcia tejto významnej architek- tonickej pamiatky z medzivojnového obdobia, inak zapísanej aj v zozname pamiatok DOcOmOmO, bola podľa predbežných odhadov vyčíslená na sumu 1 mi- lión eur. Do dnešnej doby sa vám podarilo vyzbierať aj vďaka novo spustenej kampani „Kúpte si nesmrteľ- nosť“ už takmer pätinu (okolo 10-tisíc eur) zo sumy, ktorú ste plánovali vyzbierať do konca tohto roka (50-tisíc eur). Avšak situácia je pomerne zložitá, keď- že sa vám zatiaľ tento rok nepodarilo získať finančnú podporu z nórskych fondov. Ako vidíš reálne ukon- čenie rekonštrukčných prác, ktoré plánujete stihnúť ešte do roku 2014 ? mAReK ADAmOV: Na začiatku sme mali pocit, že predsa taký prestížny projekt nemôže mať problém získať financie. Predpokladali sme kombináciu verejnej podpory a niekoľ- kých veľkých súkromných mecénov a sponzorov. Nie je to tak a napriek tomu, že synagoga je u nás jedna z mála (ak nie jediná) zo stavieb od svetoznámeho architekta, a centrum súčasného umenia typu kunsthalle sa už pár rokov omieľa v médiách ako chýbajúca súčasť výtvarného života, podpora sa získava veľmi ťažko. Nechcem hodno- tiť situáciu a pátrať po príčinách, skrátka je to fakt. Našu pozornosť preto obraciame čoraz viac na zbierku a pod- poru menších firiem. A od ministerstva kultúry si prajeme len nulu – o jednu nulu viac k tomu, ako nás podporilo doteraz. Okrem podpory ministerstva kultúry sR ste nedáv- no získali aj ocenenie Bauwelt Advancement Award 2013 s finančnou podporou 5-tisíc eur od nemecké- ho magazínu Bauwelt. myslíš si, že to bude stačiť pokryť všetky výdavky na rekonštrukciu. môže byť nápomocný i jednotlivec ako súkromná osoba? Aké máte plány financovania samotného chodu galérie? mAReK ADAmOV: Dvetisíc ľudí, ktorí by si nastavili trvalý príkaz na päť alebo desať eur mesačne, by dokázalo vý- znamne prispieť k rekonštrukcii a v budúcnosti tiež za- bezpečiť základnú prevádzku a prežitie inštitúcie. To nie je nepredstaviteľné. Verím, že sa nájdu a budú tvoriť prvý okruh divákov a návštevníkov Kunsthalle. Zatiaľ poznáme pár z nich, niekoľko stoviek ľudí už prispelo do zbierky ma- lými i väčšími sumami. Máme však aj viacero firiem, ktoré prisľúbili podporu vo forme práce a materiálu pri konkrét- nych veciach na stavbe. Ide to pomaly, ale ide to. Musí. Hanbili by sme sa, ak by sme po troch rokoch vrátili syna- gogu Židom a oznámili verejnosti smutný výsledok. Hoci by to nebola naša vina. Poďme však k samotnej podstate žilinskej Kunsthal- le. Aké funkcie by mala mať a čo všetko by priniesla mestu Žilina, prípadne i celému regiónu? mAReK ADAmOV: Súčasné umenie, najmä výtvarné, nové in- formácie, vzdelávanie, stretnutia. Prestíž určite tiež. Ak chce Kunsthalle poriadne fungovať tak ako má, musí mať kvalitný ideový koncept ako aj odbornú garanciu výstavného plánu. Kto konkrétne by v žilin- skej Kunsthalle zastrešoval galerijný a kurátorský koncept ? mAReK ADAmOV: Pripravujeme vznik rady podobnej tej, kto- rá vznikla pre rekonštrukciu pamiatky, kde budú odbor- níci – a nielen zo Slovenska. V súčasnosti sa na prípra- ve budúcich obsahových aktivít podieľajú kurátori Fedor Blaščák a Katarína Gatialová, kino pripravuje Ľuboš Bibig a samozrejme pracujeme aj s celým tímom Stanice. Prenesme sa do blízkej budúcnosti, keď bude Kun- sthalle spustená a v plnej prevádzke. Ako to celé vi- díš ty a čo všetko od toho vlastne očakávaš ako otec tejto ohromnej myšlienky? mAReK ADAmOV: Zmysel môjho snaženia nie je len vystavo- vať umenie alebo rekonštruovať pamiatku, hoci to sú veľ- mi dôležité veci a venujeme im plnú pozornosť. Hľadám zmysel živej kultúrnej výmeny ako takej a najviac ma zau- jímajú interakcie medzi publikom a situáciou, ktorú vyvo- lávajú umelci. Keby som neveril, že umenie hrá v spoloč- nosti svoju úlohu a treba mu dať priestor, nerobil by som to a synagoga by mohla slúžiť ako bedmintonová hala. Obdobný projekt Kunsthalle plánovaný v Bratislave je zatiaľ iba „v oblakoch“. Vedel by si tunajším ob- čianskym združeniam/ ľuďom/ organizáciám poradiť, ako by sa mali k tomuto problému postaviť? mAReK ADAmOV: Začať na tom vážne pracovať. Napriek tomu, že nezávislá kultúra je u nás na okraji podpory zo strany samosprávy, je to práve tretí sektor, ktorý musí po- dobné veci iniciovať. Štát to už nedokáže, má dosť práce s „národnými“ inštitúciami. na záver ti ako dar redakcie Inspire magazínu k tvo- jim dnešným narodeninám (6. 11.) nechávam priestor na odkaz pre našich čitateľov: mAReK ADAmOV: V súvislosti s Kunsthalle ponúkame všet- kým nesmrteľnosť, to je dobrá ponuka. Stačí prispieť na rekonštrukciu na www.kunsthalle.sk. Text Andrej Jaroš / Foto Natália Zajačiková www.novasynagoga.sk www.kunsthalle.sk www.stanica.sk s marekom Adamovom o plánovanej žilinskej Kunsthalle. Nová synagoga v Žiline ako dar židovskej náboženskej obce občianskemu združeniu Truc sphérique a budúca žilinská Kunsthalle ako dar tohto združenia všetkým ľudom Žiliny, ako aj z blízkeho či vzdialeného okolia. Čo viac môžeme chcieť ? maroldLanger­Philippsen,marekPiaček,ParaDiSELOStV–rEbELLiOn magazinewithadifferencedarček77

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Záver roka je vždy časom hodnotenia. Preto sme sa rozhodli hod- notiť aj my. Neponúkame vám však desať najlepších filmov, ktoré ste v roku 2012 mohli vidieť, ale desať zaujímavých filmov, ktoré ste na Slovensku vidieť nemohli – ani v distribúcii, ani na festiva- loch. Samozrejme, nemôžeme odporučiť, aby ste si ich stiahli, no ak čakáte, že ich uvidíte na veľkom plátne, nemusíte sa dočkať. 1 4 my Brother the Devil (r. Sally El Hosaini) je príbehom dvoch bratov z egyptskej rodiny žijúcich v Londýne. Mladší vzhliada k staršiemu, ale ten už dávno zapadol do prostredia plného pou- ličných gangov. Podobných filmov sú stovky, no máloktorý je taký silný a najmä autentický. 2 7 Wrong (r. Quentin Dupieux) je nová bizarnosť od režiséra fil- mu Rubber o vraždiacej pneumatike a zároveň hudobníka menom 3 This Ain’t california (r. Marten Persiel) je dokument o skate- boardingu vo východnom Nemecku. Sleduje „lust for life“ vtedaj- ších mladých ľudí, ktorí iba približne vedeli, čo sa deje na druhej strane múra. Nemali sa ako naučiť skatovať, no im to bolo jedno. 5 6 La leggenda di Kaspar Hauser (r. Davide Manuli) je mo- Mr. Oizo (áno, rok 1999 a legendárny Flat Eric). Hlavným hrdinom je Dolph Springer, ktorý sa jedného dňa zobudí a zistí, že stratil lásku svojho života, psa Paula. desať FilMoV, kToré sTe na sloVensku neVideli nEponúkAME váM DEsAť nAjlEpšícH FIlMov, ktoré stE v roku 2012 MoHlI vIDIEť, AlE DEsAť ZAujíMAvýcH FIlMov, ktoré stE nA slovEnsku vIDIEť nEMoHlI. FIlM 1 2 3 65 4 inspiremagazine78

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

derná a predovšetkým absurdná verzia legendy o chlap- covi menom Kaspar Hauser. Kaspar sa so slúchadlami na ušiach objavuje na brehu Stredozemného mora a sedem miestnych obyvateľov v ňom vidí to, čo chce: mesiáša, vodcu, DJ-a. Aby toho nebolo málo, dvojúlohu šerifa a dí- lera má jedinečný Vincent Gallo. 8 L’âge atomique (r. Héléna Klotz) je film o dvoch paríž- skych tínedžeroch, ktorí sa túlajú nocou a hľadajú zábavu. V prvom rade však hľadajú seba. Paríž je vďaka pôsobi- vému obrazu v tomto filme až akýmsi snovým mestom. 9 sightseers (r. Ben Wheatley) je niečo medzi čiernou komédiou a thrillerom od jedného z najtalentovanejších britských režisérov dneška. Minulý rok zažiaril filmom Kill List, tento rok si povesť upevnil vďaka road movie, ktoré sa začína ako idylický výlet svojského páru Chrisa a Tiny, no rýchlo sa mení, keď Chris nezvládne stret s otravnými susedmi v kempingu a stane sa z neho vrah. 10 11 Barbara (r. Christian Petzold) je jedným z najlepších filmov o živote v niekdajšom socialistickom bloku, kon- krétne v NDR. Nestavia na veľkých hrdinoch, démonickej Stasi ani retro výzore. Jednoducho prenáša na diváka každodennú neistotu človeka, ktorý celkom nevie, čo sa okolo neho deje a čo sa bude diať. 12 Killing Them softly (r. Andrew Dominik) je moderná gangsterka o tom, ako sa podsvetie vyrovnáva s jednou lú- pežou. Odohráva sa počas posledných amerických volieb, no Obamove „hope“ a „change“ sú doslova iba frázy na pla- gátoch. Nechýbajú výborné dialógy a estetizované násilie. 13 Berberian sound studio (r. Peter Strickland) je poc- tou talianskym giallo hororom 70. rokov. Odohráva sa v legendárnom zvukovom štúdiu počas mixovania nové- ho filmu. Hlavného hrdinu nenaháňa žiadna príšera ani šialený vrah, prenasledujú ho „iba“ zvuky, ktoré pre film vytvára. 14 15 Après mai (r. Olivier Assayas) je film o máji 68 vo Francúzsku, je obrazom doby a vtedajšej mládeže. Uka- zuje všetko, čo k týmto udalostiam patrí, no robí to bez nostalgie, sentimentu alebo irónie. Text Tomáš Hudák / Foto Internet 87 9 11 151413 1210 magazinewithadifferencedarček79

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

p o s l e d n á k l a p k a! FIlM Cesta, ktorú musí nakrútený filmový materiál prejsť medzi posled- ným nakrúcacím dňom a premiérou hotového filmu, je dlhá. Produk- cia (nakrúcanie) filmu je spravidla výrazne kratšia ako jeho postpro- dukcia (všetko, čo sa s filmom deje po nakrúcaní) – väčšina filmov je nakrútená v priebehu pár týždňov, maximálne niekoľko málo me- siacov, ale postprodukcia môže trvať aj rok, alebo aj viac. A hoci sa zložitosť procesov, ktoré po nakrúcaní nasledujú, pri jednotlivých fil- moch odlišuje podľa toho, či ide o letný blockbuster veľkého hollywo- odskeho štúdia alebo nezávislú produkciu, na ktorej pracuje pár ľudí, ich princípy sa výrazne nemenia. Od strihu po strih Po nakrúcaní sa prvý chytí filmu strihač. Často sa stretávam s pred- stavou, že strihač je „button monkey“, automat, ktorý bez svojho kreatívneho vstupu mechanicky pozliepa dokopy materiál, čo dosta- ne do rúk. Opak je však pravdou, strihač je v postprodukčnej fáze najdôležitejší spolupracovník režiséra, je to človek, ktorý má ex- trémny vplyv na to, ako bude výsledný film plynúť, dáva mu tem- po a zodpovedá za jeho rytmus. Áno, existuje mnoho „strihačov“, ktorí majú problém správne si ostrihať nechty, nieto film, ale dobrý strihač (a tých je našťastie pri filme väčšina) je v prvom rade dobrý rozprávač, ktorý presne cíti, čo scéna potrebuje. Či rozhovor dvoch postáv bude nervózna skoro hádka, alebo prejde v pomalšej, hĺbavej atmosfére, či bude mať divák pri prestrelke pohľad neutrálneho po- zorovateľa a prehľad o tom, kde sa ktorá posta- va nachádza, alebo si prežije vojnové peklo ako jeden z vojakov a všetko, čo bude vnímať, budú guľky lietajúce okolo jeho hlavy, to všetko sú rozhodnutia, ktoré má v rukách strihač. Samo- zrejme v spolupráci s režisérom. Režiséri však majú zvyčajne práve preto so svojimi strihačmi blízky vzťah, tieto dvojice spolupracujú dlhodobo, dobre sa poznajú a vedia, čo od seba čakať. Pomerne bežná prax tak je, že režisér sa zapojí do procesu strihu, až keď strihač postrihá prvú verziu filmu sám a následne začnú spoločne tvoriť výslednú podobu filmu, s kto- rou budú spokojní obaja. Pri tých skutočne legendárnych strihačoch je to dokonca tak, že v strižni ani nesedia za stolom, naopak, ležia na gauči, na druhom leží režisér a spoločne diktujú asistentovi strihu, ktorý strižňu fyzicky ovláda, čo má robiť. Vylepšovať a klamať Zostávate v kine do konca titulkov? A viete, prečo občas majú aj viac ako štvrťhodinu? Môžu za to vizuálne efekty, ktoré dnes už zďaleka nie sú len výsadou veľkofilmov. Zamestnávajú obrovské množstvo ľudí – také obrovské, že ani do tých štvrťhodinových titulkov sa zďa- leka nedostanú všetci a pri naozaj veľkých filmoch sa ich tam občas dokonca nedostane ani polovica. Väčšina ľudí pracujúcich na vizuál- nych efektoch je v titulkoch zastúpená len logom svojej firmy. Pre filmy náročné na efekty, ako napríklad Avengers alebo Harry Potter zvyčajne túto prácu dodáva viac ako 10-15 efektových štúdií, v kaž- dom z nich na konkrétnom filme pracuje niekoľko sto až niekoľko tisíc ľudí. Práve posledné dva filmy o Harrym Potterovi držia v tomto ohľade rekord, na ich efektoch pracovalo spolu skoro 20-tisíc umel- cov. Prekvapilo vás toto číslo? Takýto veľký počet ľudí, zúčastňu- júcich sa na jedinom projekte, má však veľmi prostý dôvod – čas. Výroba špičkových vizuálnych efektov je extrémne časovo náročná, na každom jednom efektovom zábere vo filme sa podieľa celý tím tvorcov, z ktorých má každý svoju úlohu – niekto modeluje 3D mo- dely, niekto ich animuje, niekto vytvára digitálne výbuchy, dážď, sneh alebo iné prírodné elementy, niekto maľuje neexistujúce prostredia, niekto robí výtvarné návrhy, niekto vezme všetky elementy záberu a snaží sa ich pospájať tak, aby to všetko vyzeralo pekne a vzájomne medzi sebou fungovalo, atď. Pritom tento proces môže často aj pre jediný záber, ktorý je vo výslednom filme povedzme kratší ako jednu sekundu, trvať celé týždne. Jediný spôsob, ako pri tejto časovej ná- Väčšina z nás má vžitú predstavu, že film začína vznikať, keď sa prvý deň na pľaci stretne režisér s hercami, kameramanom a pár ďalšími ľuďmi a padne „prvá ostrá“. A že v momente, keď režisér pri poslednej klapke zakričí „Beriem!“, je film hotový. V skutočnosti je to však trochu inak. prI týcH skutočnE lEgEnDárnycH strIHAčocH jE to DokoncA tAk, žE v strIžnI AnI nEsEDIA ZA stoloM, nAopAk, lEžIA nA gAučI, nA DruHoM lEží rEžIsér A spoločnE DIktujú AsIstEntovI strIHu, ktorý strIžňu FyZIcky ovláDA, čo Má robIť. inspiremagazine80

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

ročnosti nevyrábať jeden film 170 rokov, je preto najať dostatočné množstvo efektových umelcov. A tým si, samozrejme, predĺžiť záve- rečné titulky na spomínanú štvrť hodinu. Pre názornejšiu predsta- vu pripájame skupinovú fotku jedného z viacerých efektových tímov, ktoré pracovali na nedávno uvedenom Spider-Manovi. (Vizuálnym efektom a ich využitiu sme sa podrobne venovali v jarnom čísle Inspire v článku „Filmy klamú!“) Všetko je o farbách Keď sú všetky efekty hotové, prichádza záverečná fáza postproduk- cie a tou sú farebné korekcie. „Ha?“, povedala si väčšina z vás. Áno, finálny krok na ceste filmu od nakrúcania do kina je dôležitejší, než sa zdá, každý jeden záber (a v dnešnej dobe môže ich celkový po- čet pri celovečernom filme ľahko presiahnuť tritisíc) sa v postpro- dukcii farebne mení oproti tomu, ako bol nakrútený. A nehovorím len o technickom vyrovnávaní jasu a saturácie medzi jednotlivými záber- mi (aj keď to je, samozrejme, tiež súčasťou tohto procesu), hovorím o zásadných kreatívnych úpravách vo vzhľade nakrúteného obrazu. Farby a svetelné pomery, do akých je film zladený, majú obrovský vplyv na to, ako ho vnímame. Napríklad jemné zosvetlenie hercovej tváre a zatmavenie okolia automaticky privedie divákovo oko tam, kam si to režisér želá, naopak nenápadné zníženie kontrastu me- dzi postavou a prostredím, v ktorom sa nachádza, pomôže hrdino- vi stratiť sa v obraze a pôsobiť osamelo. Všetky zmeny tohto typu sú samozrejme veľmi jemné a pri sledovaní filmu si ich vo väčšine prípadov neuvedomíte. Sú však prítomné vždy a fungujú dokonale. Teóriu farieb pre potreby filmárov skúmajú vedci a psychológovia už od čias rozmachu farebného filmu. Jedným z najvyužívanejších vý- sledkov toho výskumu sú tzv. „2 colors of cool“. Veľmi jednoduchý, ale neuveriteľne funkčný farebný princíp, ktorý nájdete prominentne zastúpený napríklad vo filmoch Michalea Baya. Či už si pustíte Bad Boys, The Island, Pearl Harbor alebo ktorýchkoľvek Transformerov, uvidíte, že všetky sú podozrivo rovnako farebné – svetlé tóny majú vždy oranžový nádych (a biela v obraze nikdy nie je celkom biela, ale veľmi, veľmi svetlá oranžová), zatiaľ čo tmavé tóny sa zase ťahajú smerom k tyrkysovej a modrej (a taktiež najtmavšie časti obrazu nie sú úplne čierne, vždy v nich nájdete stopy veľmi tmavej modrej). Toto na pohľad banálne farebné nastavenie znásobuje v podvedomí divá- ka pocit veľkoleposti toho, čo vidí a je to jeden z (mnohých) faktorov, ktoré všetkým týmto filmom pomohli ku kasovým rekordom. Všetky tieto procesy trvajú čas a stoja peniaze. Pri veľkých hollywoodskych produkciách to zvyčajne býva v rozmedzí pol roka až rok, pri menších projektoch, ktoré nemajú rozpočet veľkofilmov, to môže pokojne byť aj niekoľkokrát dlhšie. A to sme sa dotkli len ob- razovej časti postprodukcie. Ďalšia, nemenej dôležitá je časť zvuková. Aj keď si to zvyčaj- ne neuvedomíte, zvuk tvorí až 50 percent toho, čo v kine prežíva- te. Skvelý zvuk vám dokáže sprostredkovať skvelý zážitok aj z prie- merne nakrútenej scény, a nepodarená zvuková stopa vám rovnako okamžite zničí aj ten najlepšie nakrútený film. Zvuková postproduk- cia je taktiež veľmi členitý proces, spravidla sa vo filmoch používa veľmi málo zvuku zaznamenaného pri nakrúcaní, ak vôbec nejaký. Každý šuchot oblečenia postáv, každý výstrel, každá letiaca vesmír- na loď, všetko vydáva zvuk, nad ktorým sa pri sledovaní filmu neza- mýšľate. Ale každý z tých zvukov počas postprodukcie niekto vymys- lel, umelo vytvoril, nahral a zmixoval, a to všetko preto, aby mal divák čo najlepší zážitok. O tom však podrobnejšie zase nabudúce. Film rozhodne nie je dokončený po poslednom nakrúcacom dni. Kým sa dostane do kina, ešte na ňom poriadnu chvíľu bude pod- ľa jeho zložitosti pracovať od niekoľkých desiatok až po niekoľko ti- síc ľudí. Keď sa vás teda najbližšie na niektorej filmovej webstránke bude snažiť neznalý žurnalista presvedčiť, že nejaký film je už dokrú- tený, čiže v podstate hotový, môžete sa s ním smelo pustiť do flej- mu, lebo teraz už viete svoje! Text Filip Šustek / Foto archív autora h o T o V o! právE poslEDné DvA FIlMy o HArryM pottErovI DržIA v toMto oHľADE rEkorD, nA IcH EFEktocH prAcovAlo spolu skoro 20-tIsíc uMElcov. Zľava doprava Všetko je o farbách – transformers / Od strihu po strih – strižňa / Vylepšovať a klamať – SPi Company magazinewithadifferencedarček81

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

WASTE PAGE? TIMES NEW ROMAN A ARIAL SÚ PÍSMA, KTORÉ URČITE POZNÁTE. ALE O TÝCH MOŽNO INOKEDY... V CELOM TOMTO ČÍSLE JE POUŽITÝ PRE NADPISY FONT NAZVANÝ „RUKOU“. VYTVORIL HO JÁN FILÍPEK, SLOVENSKÝ DIZAJNÉR PÍSMA, POD ZNAČKOU DESINGDESIGN. WWW.DIZAJNDESIGN.SK

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

3 Traja maliari, tri rôzne prístupy k maľbe, tri rôzne štýly a umelecké vysoké školy. Všetci traja si ulietajú v maľbe svojským a jedinečným spôsobom – Erika maľuje na posteľnú bielizeň, Ján „maľuje“ vyťahovadlami, kružidlami a pravítkami, Daniela zase verne zobrazuje bilbordy, čím „destiluje vizuálny smog“. Všetci však majú spoločné to, že sú finalistami najprestížnejšej slovenskej maliarskej súťaže maľba 2012 – cena nadácie VÚB. DAnIeLA cHRIenOVá študovala na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici na katedre maľby v ateliéri prof. Stanislava Balka, kde v tomto roku ukončila doktorandské štúdium. Je finalistkou súťaže Maľba 2012 – Cena Nadácie VÚB za maliar- ske dielo pre mladých umelcov. Vo svojej tvorbe lipne na tradičnej klasickej technike olejomaľby a zároveň vyhľadáva námety a témy z oblasti médií a reklamy. V dnešnom vizuálnom prostredí vyhľadáva momenty, keď sa reklamné obrazy, sprostredkujúce ideál krásy a do- konalosti či propagujúce kult tela vďaka náhodám a rôznym druhom deštrukcií samy re-definujú. Maľby sú jednak apropriáciou daného výseku reality, no zároveň sú aj otázkou o povahe takýchto typov obrazov a aj o tom, čo tieto obrazy reprezentujú. Kedy si prišla na to, že chceš byť výtvarníčkou? Ako sa to ná- sledne prejavovalo? Už od detstva som mala blízko k výtvarnému prejavu. Od kreslenia princezničiek som prešla ku kresleniu návrhov šiat a snu o štúdiu módneho návrhárstva, no na prijímacích skúškach som prvý raz ne- uspela a v nasledujúcom roku som sa rozhodla radšej pre štúdium maľby. Ako si spomínaš na školské časy? Spomienky na školu a školské časy sú pomerne čerstvé. Na štú- dium si spomínam v dobrom. Mala som dostatok slobody, ale aj podnetov a pripomienok k mojej práci. Škola mi dala priestor a čas, v rámci ktorého som sa mohla sústrediť na maľbu a zdokonaľovať sa. A k tomu aj nejaké korektívy a „zrkadlá“ v podobe niektorých pe- dagógov a spolužiakov, ktorých názory a podnety pomáhali rastu a zdokonaľovaniu. A čo si myslíš, že ti škola nedala? Keďže Bystrica je tak trochu v závetrí a vzdialená od kultúrneho cen- tra, tak tie kultúrne možnosti a podnety, ktoré by boli osviežením a vzpruhou aj pre akademické prostredie, neboli až také časté. Ale na druhej strane takéto izolované prostredie kladie nárok na to, aby sa človek viac koncentroval na svoju prácu– všetko má svoje plusy a mínusy. Čím sa zaoberáš vo svojej tvorbe? V sérii Nedokonalé obrazy dokonalosti sa zameriavam na bilbordy, plagáty či reklamné panely, ktoré sú nejakým spôsobom prekryté, poškodené alebo narušené nepredpokladaným zásahom vonkaj- šieho prostredia. Ich fotografický záznam slúži ako východisko pre výstupy v maliarskom médiu. Taktiež v niektorých maľbách vychá- dzam z fotografií reklám na kozmetické produkty z databázy videí YouTube. K deformácii a deštrukcii obrazu dochádza zastavením po- hyblivých obrazov stlačením spúšte fotoaparátu. Mojím zámerom je vytrhnúť obrazy ideálu krásy z pôvodného významového kontextu a tým meniť, resp. negovať ich funkciu. V istom zmysle ide o „des- tiláciu“ vizuálneho smogu na základe intuície, „náhody“ či estetickej inklinácie. Ako pristupuješ k tvorbe? Samotný proces maľby, ktorý je pomerne pomalý a vyžaduje si moju koncentráciu, sústredenie a plné vnímanie, je opozitom toho, ako sa východiskový obraz ku mne dostal a akou rýchlosťou sa takéto ob- razy objavujú a zase miznú v banalite každodennosti. Maliarsky pro- ces prepisu námetu a jeho výsledok má byť kontrapunktom k hluku a prebytku obrazov či k „vizuálnemu smogu“. Venuješ sa vo svojej tvorbe iba maľbe, alebo si odskočíš aj k iným médiám? Pre mňa je vo väčšine prípadov v maľbe východiskovým materiálom fotografia. Ak ma niečo zaujme a vidím v tom nejaký potenciál pre obraz, tak fotím. Avšak fotografiu v tomto kontexte vnímam len ako akúsi „surovinu“, nie ako plnohodnotný artefakt. Prezraď nám niečo o svojich plánoch do budúcnosti. S mojimi bývalými spolužiakmi a prof. Hološkom máme v tomto i na- sledujúcom roku pred sebou pokračovanie výstavného a výskumné- ho projektu „Hraničný bod“, na ktorom s nami participujú kolegovia – doktorandi z Čiech a Poľska. V rámci tohto projektu plánujeme výstavy na Slovensku aj v zahraničí. rEklAMné obrAZy, sprostrEDkujúcE IDEál krásy A DokonAlostI čI propAgujúcE kult tElA vďAkA náHoDáM A rôZnyM DruHoM DEštrukcIí ZhoranadolDanielaChrienová–Poster1,105x105cm,olejnaplátne,2010/youtube2,60x90cm,olejnaplátne,2011 magazinewithadifference83Art

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

eRIKA mIKLóŠOVá je absolventkou štúdia na VŠVU v Bratislave, odbor maľba a iné médiá, pod vedením prof. D. Fischera. Je fina- listkou Essl Art Award Cee 2011, finalistkou súťaže Maľba 2012, 2011, 2010 a finalistkou Ceny za kresbu, ktorú organizuje Galéria Daniez & de Charette a T-Gallery. Erika sa vo svojej tvorbe prevažne venuje vidieckej krajine, prírode. Používa pritom unikátny a jedineč- ný maliarsky štýl, kde príroda a krajina strácajú svoju charakteristic- kú podobu a prechádzajú do expresívnych až abstraktných kompo- zícii. V tejto rovine vychádza z vlastných zážitkov vo vidieckej krajine a z inšpirácie farbou prírody a atmosféry. Vizuálne príťažlivú maľbu často vypĺňa postavami – figúrami a kvetmi, ktoré už nanáša iným médiom – kresbou. Venuje sa aj historickej tematike, keď preberá námety maliarov z histórie, alebo sa inšpiruje historickými postava- mi silných žien, ktoré stvárňuje vo svojich portrétoch. Jej maľby pô- sobia veľmi malebne, lyricky a žensky. Kedy si prišla na to, že chceš byť umelkyňou – výtvarníčkou? Na to som vlastne nikdy neprišla, maľujem a tvorím, ako keď musím jesť a dýchať. Čo ti utkvelo v pamäti zo školských čias na VŠVu? Zo školy mi utkveli v pamäti slová, že treba reflektovať súčasný stav spoločnosti, že maľujem špinavo a že neviem štylizovať vety. Tak preto maľujem. A ako teda reflektuješ súčasný stav spoločnosti vo svojich dielach? Nijako. Možno niekedy podvedome. Obrazy maľujem hlavne preto, že pomocou nich vyjadrujem, reflektujem svoj osobný stav. Tvoje maľby je ťažko zaradiť do nejakého konkrétneho izmu ale- bo štýlu. Kam by si ich zaradila ty? Do postmoderny. Je teraz nejaký izmus? Alebo len kombinujeme štýly? Ja rada kombinujem všetky štýly, ktoré mi práve vyhovujú. Ne- mám žiadny špecifický štýl, ale ak už to mám charakterizovať, tak je to expresívny štýl. Venuješ sa viacerým žánrom, jedným z nich je krajina... Pochádzam z dediny, takže viem, aké je to mať fyzický priestor. Moje krajiny sú o fyzickom priestore. Sú veľkorysé, človek sa v nich stráca, prestáva byť zaujímavý, nie je ich stredobodom. Krajina – to je téma, ktorú mám doma, všade okolo seba. Takže je aj najprirodzenejšou formou – žánrom, ktorý ma každý deň obklopuje. A keďže momen- tálne bývam doma, krajinám sa nevenujem. Do krajinomalieb však obyčajne vkresľuješ figúru v historickom kostýme. Prečo? Vo svojom videu „Visiting her Granny“ z roku 2010 som oblečená v historickom kostýme a tento kostým som ďalej aplikovala do kra- jinomalieb. Prišlo mi to samozrejmé ako kontinuálne pokračovanie v mojej tvorbe. Toto video bolo súčasťou mojej semestrálnej práce na VŠVU a tiež ho premietali na Early melons v Bratislave, čo je fes- tival videotvorby. Čo chceš svojimi dielami u divákov vyvolať? Nad tým sa nezamýšľam. Ale viem, že nechcem vyvolať odpor a po- vrchnosť, to by bolo veľmi jednoduché. Z niektorých súčasných diel cítim plochosť medziľudských vzťahov. Ako pristupuješ k tvorbe? Spontánne. V maľbe využívam náhodu. Často maľbu premaľujem. Čakám aj pol roka a potom ju premaľujem. Niekedy sú to aj tri – štyri maľby na jednej plachte. Robím to dovtedy, kým nie som s maľbou spokojná. Niekedy je to pre nedostatok materiálu, ale väčšinou som nakoniec aj rada, že to tak urobím. je niečo v tvojej tvorbe jedinečné, čo inde nenájdeme? Napríklad maľujem na posteľnú bielizeň a obliečky. Niekedy je vzor bielizne súčasťou obrazu. Vo svojej tvorbe využívam všetko, čo zo- stalo po mojich predkoch – posteľné obliečky, výšivky po babke, porcelánové sošky, umelé kvety – zdanlivo nepotrebný materiál pre našu mladšiu generáciu... Venuješ sa aj historickej téme a námety preberáš aj od malia- rov z histórie. Maliari z histórie, ktorých námety preberám, ako napríklad Gainsbo- rough, Sargent, ma fascinujú prvkom divadla, divadelnosťou, ktorá z ich obrazov vyžaruje. Je to buď svetlom, kostýmami, krajinou, kto- rá niekde v pozadí slúži ako dokonalá kulisa. Tiež ma inšpirujú silné ženy z historických filmov ako je Orlando alebo Krvavá grófka. V maľbe carnation, Lily, lily, rose (after j. s. sargent) s ktorou si sa dostala do finále súťaže maľba 2012, už nekombinuješ akrylovú farbu s kresbou... Áno, vraciam sa späť ku klasickému maliarstvu. Baví ma hrať sa so štruktúrou obrazov, kombinujem maliarske techniky, využívam ma- liarske „chyby“, ako si tomu medzi maliarmi nadávame, kombinu- jem olejovú maľbu s akrylovou, to nie je chyba, ale treba dodržiavať postupnosť. na čom teraz pracuješ? Na veľkoformátových maľbách, dúfam, že ich čoskoro vystavím. Pre- zradím iba to, že je to v mojej tvorbe niečo úplne iné a nové. ZľavadopravaErikamiklóšová–inthelandscape,380x250cm,akrylnaposteľnejobliečke,ceruza,2010/Carnation,Lily,Lily,rose,170x140cm,akrylaolejnaposteľnejobliečke,2012 Art príroDA A krAjInA strácAjú svoju cHArAktErIstIckú poDobu A prEcHáDZAjú Do ExprEsívnycH Až AbstrAktnýcH koMpoZícII inspiremagazine84

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

ján VAsILKO je absolventom Katedry výtvarných umení a intermédií Fakulty ume- ní Technickej univerzity v Košiciach, kde študoval v ateliéroch doc. A. Szentpéteryho a ak. mal. prof. R. Sikoru. Absolvoval stáže na VŠVU Bratislava u prof. D. Fischera, na AVU Praha u doc. V. Skrepla a štipendijný pobyt v New Yorku. V roku 2005 sa stal víťa- zom Ceny O. Čepana. Získal Cenu za 2. miesto v súťaži Maľba 2008 a v rokoch 2007, 2010, 2011, 2012 bol finalistom tejto súťaže. Cenu Strabag Art Award International Viedeň získal v roku 2009. V jeho tvorbe dominuje čistý rukopis, jasné kompozície, presné geometrické línie a utlmená farebnosť. Tá je takmer redukovaná na odtiene sivej a hnedej. Hrdinami jeho rozmerných plátien sú stroje, súčiastky, skelety či roboty alebo veľkolepé až utopistické architektonické monumenty. Dáva sa tiež inšpirovať hokejom a hokejovou ligou. Toto tvorivé zameranie vyplýva z jeho napojenia na me- dzivojnové avantgardy. Kedy si sa začal intenzívne zaoberať maľbou a kreslením? Bolo to v ôsmom ročníku. Vtedy sme na základnej umeleckej škole dostali novú uči- teľku, ktorá nám ukázala knihu o Picassovi. Bolo to pre mňa ako zjavenie. Zostal som v šoku, lebo dovtedy som sa s niečím podobným nestretol. Od toho času som začal kresliť deň čo deň a kreslenie ma začalo fascinovať. Následne ma prijali na strednú umeleckú školu a potom to už išlo samo. Čo ti dalo štúdium na VŠ? Vysokoškolské štúdium mi dalo veľmi veľa. Nastúpil som do úplne prvého ročníka exis- tencie fakulty. Vládla tam až rodinná atmosféra, keďže nás bolo v jedinom ročníku 15 študentov. Pedagógovia na nás mali čas a boli sme s nimi v neustálom kontakte. Prvé roky fakulty umení sme boli vlastne akási komunita, ktorá žila aj 24 hodín denne veľmi živým umeleckým životom. Neustála komunikácia a výmeny názorov s pedagógmi a so spolužiakmi nás míľovými krokmi posúvali do umeleckého života. Čo je charakteristické pre tvoju tvorbu? Je to prísne potlačenie maliarskeho gesta. Má v podstate bližšie k dizajnu alebo ar- chitektonickému kresleniu. Je to časovo náročná práca, kde sa musím sústrediť na celý proces. na ktorý výtvarný štýl nadväzujú tvoje práce? V niektorých prácach sa snažím nadviazať na konštruktivizmus, ktorý bol v Soviet- skom zväze v 20. rokoch potlačený stalinskou diktatúrou a nahradený socialistickým realizmom. V ďalších prácach nadväzujem aj na dadaizmus, metafyzickú maľbu alebo geometrickú abstrakciu. Aké pocity asi vyvolávajú tvoje obrazy u divákov? U niektorých obrazov je to pravdepodobne absurdný humor, pri ďalších sú to zase nejaké utopistické vízie rôznych architektúr, ktoré by vznikali v novej, krajšej a lepšej spoločnosti. V podstate mi ide o zmenu spoločnosti – ukázať ľuďom, aký by mohol byť lepší a dokonalejší svet. Viem však, že to nefunguje tým spôsobom, že divák príde do galérie, pozrie si obraz a to ho zmení natoľko, že sa stane iným človekom. História na- značuje, že obrazy svet nezmenili, ale na druhej strane ho spravili krajším. Umenie je podľa mňa najvyšším stupňom existencie človeka. Tým však nechcem dehonestovať iné povolania či ľudské činnosti. existuje vo výtvarnom umení niečo podobné ako trendy v móde? V súčasnom umení existuje módnosť a rôzne trendy. Veľa umelcov aj na Slovensku ich automaticky preberá, ale mňa to nezaujíma. Najdôležitejšie je byť originálny a hlavne autentický. Je potrebné sledovať, čo sa deje, ale na druhej strane treba odolať lacné- mu napodobňovaniu a preberaniu. Ktoré z ocenení, ktoré si získal, je pre teba najcennejšie? Myslím, že je to Cena Oskara Čepana, ktorej najväčším pozitívom bola rezidencia v New Yorku. Tá bola mojou druhou vysokou školou, kde som mohol naživo vidieť obrov- ské množstvo súčasného svetového umenia, ale aj najväčšie osobnosti umenia. Bol to nezabudnuteľný zážitok, na ktorý budem vždy spomínať. na aké tvoje projekty sa môžeme tešiť? Momentálne pripravujem svoju monografiu. Bude hotová asi vo februári a bude spo- jená s výstavou v GMB a v Pálffyho paláci v Bratislave, kde by mala byt kniha aj po- krstená. Text Augy Miltak HrDInAMI jEHo roZMErnýcH plátIEn sú strojE, súčIAstky, skElEty čI roboty AlEbo vEľkolEpé Až utopIstIcké ArcHItEktonIcké MonuMEnty ZhoranadolJánVasilko–Starásocha6,115cmx95cm,akrylnaplátne,2011/Hallucination,150cmx100cm,akrylnaplátne,2008 magazinewithadifferencedarček85

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

málokto vie, že malá bratislavská sieť kaviarní, kto­ rá sa volá podľa nášho národného buditeľa, ponú­ ka kávu s pomerne kontroverzným prívlastkom „fair trade“. zástancovia tohto konceptu hovoria, že pomáha chudobným ľuďom v rozvojových kra­ jinách, no odporcovia tvrdia, že zbytočne defor­ muje voľný trh a zavádza svojský druh socializmu. ak vás zaujíma, prečo sa táto navštevovaná kavia­ reň rozhodla práve pre takúto kávu, sú tieto riadky určené pre vás. viac o tomto zámere nám poroz­ právala produktová manažérka shtoor home made café mirka Bajaníková. koncept fair trade je ešte na slovensku pomerne neznámy. čo vás motivovalo, aby ste takúto kávu zaviedli vo vašich kaviarňach? MIrka baJaníkoVá: na začiatku si treba uvedomiť, ako funguje celosvetovo biznis s kávou. pestovatelia kávy sú obvykle malí farmári z rozvojových krajín, ktorí jej pestovaním živia nielen seba, ale aj celú svoju rodinu a ide často o ich jediný príjem. na to, aby sa káva do­ stala zákazníkom na stôl, však treba ešte ďalšie články, pričom farmár je v tomto reťazci na poslednom mies­ te. neprekvapí preto, že cena, za ktorú od neho veľ­ koobchodníci kávu vykupujú, niekedy nepokryje ani náklady na vypestovanie. Farmár nemá na výber a musí akceptovať akúkoľvek výkupnú cenu, keďže cena kávy je stanovovaná na komoditných burzách. v takomto svetle nám aj tá najlepšia káva horkne v ústach a preto, ak máme možnosť niečo zmeniť, ideme do toho. trade preto dáva farmárom tretieho sveta istú nádej na udržateľnosť ich biznisu a rozvoj. odporcovia tvrdia, že to deformuje podmienky voľného trhu a vytvára ďalší rozmer kultúry závis- losti. čo si o tom myslíte vy? MIrka baJaníkoVá: Fair trade nie je globálnym eko­ nomickým systémom ani zázračnou pilulkou na niektoré neduhy voľného trhu. Dáva nám však možnosť meniť veci jednoduchým nákupným roz­ hodnutím, ktoré robíme denne, pričom od nás nevyžaduje žiadnu extra námahu a ako taký je asi vhodný pre západného konzumenta. nie je to cha­ rita. ako hovoria niektorí ľudia v rámci shtoora, my nikomu nič nedarujeme, len im pomôžeme tým, že si kúpime ich výrobky. koniec koncov, naj­ väčšia svetová sieť kaviarní starbucks používa rov­ nako kávu výhradne s certifikátom fair trade. na západ od Bratislavy je to pomerne bežná vec. Vaša káva sa volá 1843, čím sa odvoláva na slovenskú históriu. ako to súvisí so spravodlivým obchodom? MIrka baJaníkoVá: zdanlivo samozrejme nijako. Štú­ rovský podtón je súčasťou nášho konceptu. ale rovna­ ko ako si myslíme, že Štúrove myšlienky mali svojho času svetový rozmer, tak aj my nechceme byť na svo­ jom uzavretom slovenskom piesočku, ale vidieť aj širšie súvislosti. akú máte vy alebo zákazník garanciu, že tento kon- čotedapresnefairtradeznamenáprepestovateľakávy? MIrka baJaníkoVá: naša káva pochádza z etiópie, čo je na jednej strane krajina, ktorá je považovaná za kolísku kávy, no na strane druhej žijú jej obyvatelia v chudobe, ktorá je vlastná štátom subsaharskej afriky. etiópia ako významný svetový producent kávy na svete tak akoby z tejto komodity nedokázala profitovať. koncept fair trade ­ spravodlivého obchodu garantuje pestovateľom kávy istú férovú cenu, ktorá pokrýva nielen náklady, ale obsahuje aj akúsi sociálnu prémiu, z ktorej sa financujú také základné potreby ako studne na pitnú vodu, školy či zdravotná starostlivosť, pričom prostriedky z fair tra­ de produktov idú priamo dotknutým komunitám. Fair nová značka kávi To najlepšje pre váš rodní jazik podávame & predávame v každej kavjarňi shToor nikoMu nič gourMEt kontrovErZný FAIr trADE inspiremagazine86

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

cept nebude zneužitý a peniaze neskon- čia niekde v nepriahľadných finančných tokoch? MIrka baJaníkoVá: našu kávu kupujeme od spoločnosti ten senses, ktorá bola založe­ ná slovenskou nadáciou integra. tá sa už takmer 20 rokov venuje práci so znevýhodnenými ľuďmi a bola me­ dzi prvými, ktorá začala propago­ vať spravodlivý obchod na sloven­ sku. týchto ľudí osobne poznáme a títo ľudia osobne a priamo kupujú kávu od etiópskeho fair trade družstva oro­ mia coffee Farmers cooperative Union. čiže žiadny nadnárodný importér a množ­ stvo obchodných medzičlánkov. Myslíte, že vďaka tomuto konceptu predá- te viac kávy? MIrka baJaníkoVá: to si nemyslím. slováci vo všeobecnosti ešte necítia spoluzodpo­ vednosť za chod celého sveta. niektorí naši zákazníci to ocenia, iní nie. Dôležité je, že naša káva je kvalitný produkt, lebo keby tak nebolo, nepomôže jej ani päť certifikátov. Ďalšími fair trade výrobkami, ktoré si môžete u shtoora kúpiť a ktoré sú skvelým darčekom, sú výborné čokolády, ktoré nesú súborný názov: Štúrovci v čokoláde. www.shtoor.sk nedaruje Štúrovci v čokoláďe Janko Matúška 1821 - 1877 plňení originálnou plnkou zo zemjakovej vodki na mlječnej čokoláďe Štúrovcivčokoláďe bio & Fair trade beaN-to-bar ručňe virábaNô jaNko matúŠka sa10.januára1821do roľňíckejroďinibolnaroďil. Vzďelaňjezískavalnaškolách vDolnomKubíňe,Gemeri, aleosudovímsamuštúdjum naprešporskomlíceustalo, kďesasosamotnímŠtúroma celoujehokompánjoustretol. Celoživotnôprjaťeľstvoho najmesJankomKráľom potomspájalo.Vroku1844 naprotestproťimjestu pozbaveňjaĽudevítaŠtúra naprešporskomlíceuodťjal ajsoštúrovcamiostatními odchádzaanarodnejOrave sausadzuje.Vrevolučníchro- kochsaspolusďalšímioravskí- mimužmiakoSamuelNovák, čiCťiborZoch,víznamnou postavourevolučnjehohnuťja stáva.Naňešťasťje,ňeúspešná revolúcjasatrvalonajeho zdravípodpísalaaJankosa literárňeodmlčal,čojestškoda preveliká,keďžepráveonau- toromtextuhimninašejjesta snáďňeexistujeSlovák,ktoríbi jehotextNadTatrousablíska ňepoznalavživoťeňespjeval. Literátomjevšakplodním naprječfaktu,žejehotvorbav celkupočasjehoživotasvetlo svetaňeuzrela.JankoMatúška napokonspodlomenímzdra- vímnarodnejOravevroku 1877zomjera. JankoMatúška JankoMatúškasiunás ňeopakovaťelnúchuťmlječnej čokoládisozemjakovou vodkoubolzískalaňjejeto lenjehovzťahomkpekním pesňičkám,ktorédodňes spomínanésú,spôsobení,ale všeslovanskávzájomnosťv tomprstimožnomá. zložeňje:surovítrsťinovícukor*°,kakaovô maslo*°,práškovôplnotučnômljeko°,sladkjezemjaki°, kakaováhmota*°,fruktózo-glukózovísirup°,zemjaková vodka°(4,7%),sušenjemarhule°,maslo°,mljeko°,sušenô odstreďenômljeko°,emulgátor:sójovílecitín°,sušená srvátka°,soľ,trsťinovícukor*°,vanilka°. *surovinitaktooznačenjeakofairtradecertifikovanjesú °surovinitaktooznačenjezekologickjeho(bio) hospodárstvapochoďja tmaváčokoládaobsahujemin.60%kvalitnéhokakaa. Produkt60%fairtradesurovínobsahuje. mlječnjeproduktipochoďjaodtirolskíchhorskích biofarmárov“biovonberg”.Produktstopivšetkích druhovorechovasezamuobsahovaťmôže.uchovávajťe vchlaďeasuchu. 70gmlječnejčokoládi*°splnkouzo zemjakovejvodki°(obsahujealkohol) Vírobca: zotterschokolade manufakturGmbh bergl56,a-8333riegersburg rakúsko virobenôvrakúsku Minimálnatrvanlivosťdo: at-bio-402 eu/non-euagriculture DovozcadoSR: Štúrovcis.r.o. Štúrova8,81102bratislava slovenskárepublika Štúrovci v čokoláďe Ján Kalinčiak 1822 - 1871 s víraznou chuťou italskjeho espressa v horkej kvalitnej čokoláďe Štúrovcivčokoláďe bio & Fair trade beaN-to-bar ručňe virábaNô ručňe virábaNô zosedljackejroďinivHornom Záturčípochádzal.Oťecjeho evaňjelickímfarárombívala matkajehozasazemankou akousi.Svoještúdjásijednak vNecpaloch,GemeriaLevoči odbil,aleňeskôrajvPrešporku vedomosťinaberalanadôvažok saajňemeckomHalleštúdju venoval.PrávevPrešporkusaso Štúromzoznámil,vďakaktor- jemupotomakoučiťelfilozofje arektornagimnázjuvModre pôsobil.Ňeskôrrjaďiťelom gimnázjavSljezskomŤešíňebol, kďestikiprjaťelskjesMichalom MiloslavomHodžomudržoval. Kalinčiakapomedzislovenskích romantickíchliterátovraďiť smelomôžeme.Hocajspočjatku českipísal,največšímvplivomna jehotvorbustretnuťjasoštúrov- camimali,najmesosamotním Štúromsapreveliceprjaťelil. Atoažtak,žekukoncuživota svojhojehoďjelodočešťinispi- soval.Vtvorbesvojejsanajme národnímitémamizaoberal, aleaňiprvkiromatnickjeho titánstvavňomňechibujú.Písal básňe,noprozaickátvorbajeho knajrozsjahlejšímzobdobja tohtopatrí.Ktobisiňepametal humoreskumenomReštavrácja, ktoráopredvolebnejkortešačke hovoríaslovenskôzemjanstvo verupraňjeruje? JánKalinčiak Ján Kalinčiak v sebe vítečnú chuť pravjeho italskjeho espressa obsahuje, pričom to všetko dovolí si kvalitnou tmavou čokoládou preložiť. Zážitok tmaví, lež ňesmjerňe pozitívni tak každjemu labužňíkovi slubuje. zložeňje: suroví trsťinoví cukor*°, kakaová hmota*°, kakaovô maslo*°, mljeko°, práškovô plnotučnô mljeko°, fruktózo-glukózoví sirup°, kávoví prášok° (4%), kávovje zrná*° (2%), sušenô odstreďenô mljeko°, trsťinoví cukor*°, emulgátor: sójoví lecitín°, sol, vanilka°. * surovini takto označenje ako fairtrade certifikovanje sú ° surovini takto označenje z ekologickjeho (bio) hospodárstva pochoďja tmavá čokoláda obsahuje min. 80% kvalitného kakaa. Produkt 73% fairtrade surovín obsahuje. Mlječnje produkti pochoďja od tirolskích horskích biofarmárov “bio von berg”. Produkt stopi všetkích druhov orechov a sezamu obsahovať muože. uchovávajťe v chlaďe a suchu. 70 g tmavej čokoládi*° s kávovou espresso plnkou Vírobca: Zotter Schokolade Manufaktur GmbH bergl 56, a-8333 riegersburg rakúsko virobenô v rakúskuMinimálna trvanlivosť do: at-bio-402 eu/non-eu agriculture Dovozca do SR: Štúrovci s.r.o. Štúrova 8, 811 02 bratislava Slovenská republika Štúrovci v čokoláďe Janko Kráľ 1822 - 1876 s vítečnou vanilkovo- čerešňovou príchuťou na tmavej 60% čokoláďe Štúrovcivčokoláďe bio & Fair trade beaN-to-bar ručňe virábaNô jaNko kráľ JankoviKráľoviúžasná čokoládasplnkou vanilkovou,sčerešňovím likéromkombinovaná prináleží.Podstatoujej tmavávelicekvalitná čokoládajestažekvapku alkoholuobsahujezabúdať ňetreba. sa24.apríla1822doroďini mesjaraakrčmárabolnaroďil, noužvbrzkomvekunaštúdja sadal.Študovalnagimnázjuv ŠajavskomGemeri,aleajvLe- voči.Noosudnímsamuzápisna braťislavskôlíceumvroku1842 staňe,lebotusasosamotním Štúromajehodružinoustretá. NaznakprotestuvočiŠtúraod- volaňjuzúradujehoodchádzaaj skumpánmiostatníminalíceum vLevoči,notamsaužňedostaňe avLiptovskomSvetomMiku- lášizakotví.Tuaktívňespolok Tatrínpomáhazakladaťavčase tomtosaajsoŠtúromsťihňe rozhádať.Jehorevolučná,prjam romantickápovaha,hovšakv meruôsmichrokochchladním ňeňecháaosobňeburcujepodda- níľudproťivrchnosťi,začosana 10mesjacovdožaláradostaňe. Noaňitamvíbojnájehopovaha ňeskrotňeapretoňeinak,ňež ĎivníJankohovšetcizovú.Veď akonazvaťčloveka,ktorésvoje ďeťiVlaďimírVšeslav,čiMladen RaďivojBlasiliusdokážepome- novať?Jehotvorivíduchsapreja- vilužpredrevolúcjouasamotní Štúrhozanajtalentovaňejšjeho básňikadobivtedajšejbol považoval.Dňessihopametáme najmeprejehobásňeZakljata pannavoVáhuaĎivníJanko,či Zverbovaní,novosvojomživoťe kremslovenčiniasišjesťimi ďalšímijazikmivládol,dokonca zosanskrtuprekladal. JankoKráľ zložeňje:surovítrsťinovícukor*°,mandle°,kakaové maslo*°,kakaováhmota*°,fruktózo-glukózovísirup°, sušenječeresňe°(7%),práškovôplnotučnômljeko°, čerešňovôbrandi(2%),sladkásušenásrvátka°,trsťinoví cukor*°,vanilka°(0,3%),soľ,emulgátor:sojovílecitín° *surovinitaktooznačenjeakofairtradecertifikovanjesú °surovinitaktooznačenjezekologickjeho(bio) hospodárstvapochoďja tmaváčokoládaobsahujemin.60%kvalitnéhokakaa. Produktminimálňe57%fairtradesurovínobsahuje. mlječnjeproduktipochoďjaodtirolskíchhorskích biofarmárov“biovonberg”. Produktstopivšetkíchdruhovorechovasezamu obsahovaťmôže.uchovávajťevchlaďeasuchu. 70gtmavejčokoládi*°svanilkovo°- čerešňovou°plnkou(obsahujealkohol) Vírobca: zotterschokolade manufakturGmbh bergl56,a-8333riegersburg rakúsko virobenôvrakúsku Minimálnatrvanlivosťdo: at-bio-402 eu/non-euagriculture DovozcadoSR: Štúrovcis.r.o. Štúrova8,81102bratislava slovenskárepublika Štúrovci v čokoláďe Michal Miloslav Hodža 1811 - 1870 Štúrovcivčokoláďe bio & Fair trade beaN-to-bar ručňe virábaNô ručňe virábaNô zrolňíckomlinárskejroďinislobod- ňíckejpochoďí.ŠtudovalvRakši, MošovcjachanagimnázjuvBanskej Bistrici,kďehotézaoslovenčiňeako pramatkevšetkíchjazikovslovanskích preveliceovplivňila.Ňeskôrsana teologickještúdjadalatoakov Prešove,takajvPrešporku,kďev Spoločnosťirečialiteratúričeskoslo- venskejzačalpracovať.Osudhoešťe doVjedňezavjal,noakovisveťení farárvLiptovskomsvetomMiku- lášinakoňjecskončil.Vnárodních vecjachprevelicebolaktívni,lebo všakovakječasopisividával(Krasomil, Vedomiltatranskí,Slovenskjenovini, Slovenskávčela).Vleťeroku1843sa soŠtúromaHurbanomvHlbokom stretol,kďeopodobenovejspisovnej slovenčinirozhodoval.Spoluťjež spolokTatrínzaložili,kďepredsedom sastal. Historickjedokumentipíšu,želeví poďjelnarevolučnomhnuťívmeru- ôsmichrokochmalabezňehobisa schôdzanárodovcovvLiptovskom Mikuláši,kďeschváliliŽjadosťislo- venskjehonároda,aňiňeuskutočňila. Kremtoho,žeaktívnimúčastňíkom dobrovolňíckichvípravsastal,ťježvá- ženímčlenom1.Slovnenskejnárod- nejradibol.Poporážkemaďarskjeho povstaňjasapodrobiťodmjetolasvoj úradnotáraopusťil.Národnobuďi- ťelskjehoprogramusavšakňevzdal aajpretozakladajúcimčlenoma víborňíkomMaťiceslovenskejbol. Nakoňjecpreňesúhlasisosvojho poslednjehoúraduevaňjelickjeho vikárasuspendovaníbol,takžedo exiluvŤešíňesauťjahol. HodžasoŠtúromistjerozpori ohladňeslovenčinispisovnejmal,keď zazachovaňjeipsilonuadvojhlások saprihováral,nonaprjektomusa nakoňjeczajehopodobupostavil. M.M.Hodža Michal Miloslav Hodža v sebe vítečnje chuťe bjeleho a červenjeho vína snúbi. To všetko do kvalitnej tmavomlječnej čokoládi vloženô jest, abi zážitok originálni vichutnať sťe si mohli. zložeňje: suroví trsťinoví cukor*° (28%), kakaová hmota*° (15%), kakaovô maslo*° (19,7%), práškovô plnotučnô mljeko° (13%), červenô víno Schönberger° (5%), fruktózo-glukózoví sirup°, bjelô víno (4%), maslo°, hrozjenka° (3%), grappa° (2,3%), sušenô odstreďenô mljeko° (1%), trsťinoví cukor*° (0,3%), sol, emulgátor: sójoví lecitín°, vanilka°, škorica° * surovini takto označenje ako fairtrade certifikovanje sú ° surovini takto označenje z ekologickjeho (bio) hospodárstva pochoďja tmavá čokoláda obsahuje min. 50% kvalitného kakaa. Produkt 60% fairtrade surovín obsahuje. Mlječnje produkti pochoďja od tirolskích horskích biofarmárov “bio von berg”. Produkt stopi všetkích druhov orechov a sezamu obsahovať muože. uchovávajťe v chlaďe a suchu. 70 g tmavomlječej čokoládi*° s plnkou z bjeleho a červenjeho vína° (obsahuje alkohol) Vírobca: Zotter Schokolade Manufaktur GmbH bergl 56, a-8333 riegersburg rakúsko virobenô v rakúskuMinimálna trvanlivosť do: at-bio-402 eu/non-eu agriculture Dovozca do SR: Štúrovci s.r.o. Štúrova 8, 811 02 bratislava Slovenská republika s plnkou z bjeleho a červenjeho vína na tmavomlječnej čokoláďe Štúrovci v čokoláďe Ján Botto 1829 - 1881 orginálnej malinovej chuťi s kokosom, vanilkou a ťjež malín kúskami Štúrovcivčokoláďe bio & Fair trade beaN-to-bar ručňe virábaNô jáN botto 27.januára1829vroľňíckej roďiňedoživotabolvstúpil. Jankoprvotnévzďelaňjev evaňjelickejškoleľudovej získaval,notajomstvomňjejest, žetátohozpodstatiňebavila apozaňuchoďjeval.Napokon sazavzďelaňímrozhodolodísť apostupňenalaťinskejškole vOžďanochštudoval,ažna gimnázjulevočskomskončil,kďe 2najviššiegimnazjálnestupňe ukončil-rétorikuafilozofju.Po štúdjusarozhodolpreňetipické povolaňjeinžiňjer-zememerač. Ešťenagimnázjupodľa prešporskéhovzoruSlovenskú spoločnosťvitvoril,kďenárodňe uvedomelíštudenťisislovenskú gramatiku,literatúruahistórju cibrili.Spoločnosťtátoalmanach poézjesvojejJitřenkavroku 1840vidala,ktoríhňeďaj zakázaníbolkvôlicharakteruslo- venskjemuanasledovalizákazi spolkovslovenskíchnavšetkích viššíchškoláchkremPrešporku, LevočeaBanskejŠťjavňiceaĽu- dovítŠtúrfunkcjenámestňíctva profesorakatedrirečialiteratúri československejzbaveníjest.Na protest13študentovprešporské líceumopúšťaadoLevočesa uchiľuje.JánBottokremčinnosťi národnejťježspisbepoetickej savenovalaautoromslávnich baládjest,pričomnajznámejšou anajúspešňejšoupráveSmrť Jánošíkovasastala. JánBotto JánoviBottovisme prezaujímavúčokoládu prjamumeleckejkombinácje malinovejakokosovej venovali.Základomjest malinikúsokskokosom sušenímavanilkaoriginálna, tovšetkovmalinovej mlječnejčokoláďezabalenô. zložeňje:svetlítrsťinovícukor*°,kakaovômaslo*°, sušenjemalini°(11%),malinovíprášok°,sušeníkokos°, kokosovíprášok°,kokosovômljeko(11%),kakaová hmota*°,sušenôodstreďenômljeko°,fruktózo-glukózoví sirup°,mljeko°,mandle°,ananásovášťava°,tmavítrsťinoví cukor*°,citrónovíkoncentrát°,sušenásrvátka°,sušená smotana°,soľ,vanilka°,emulgátor:sójovílecitín°. *surovinitaktooznačenjeakofairtradecertifikovanjesú °surovinitaktooznačenjezekologickjeho(bio) hospodárstvapochoďja tmaváčokoládaobsahujemin.50%kvalitnéhokakaa. Produkt61%fairtradesurovínobsahuje. mlječnjeproduktipochoďjaodtirolskíchhorskích biofarmárov“biovonberg”.Produktstopivšetkích druhovorechovasezamuobsahovaťmôže.uchovávajťe vchlaďeasuchu. 70gkokosovejčokoládi*° splnkoumalinovo-kokosovou° Vírobca: zotterschokolade manufakturGmbh bergl56,a-8333riegersburg rakúsko virobenôvrakúsku Minimálnatrvanlivosťdo: at-bio-402 eu/non-euagriculture DovozcadoSR: Štúrovcis.r.o. Štúrova8,81102bratislava slovenskárepublika Štúrovci v čokoláďe Samo Chalupka 1812 - 1883 plňení marcipánom a pomarančovím likérom dochuťení na lahodnej alpskej čokoláďeŠtúrovcivčokoláďe bio & Fair trade beaN-to-bar ručňe virábaNô samo chaluPka sa27.februára1812dostarej literátskejroďinibolnaroďil. Bolmladšímbratomdramati- kaJánaChalupku.Štúdjana líceuvKežmarku,Rožňavea Braťislaveabsolvoval,kďesa jednímzospoluzakladaťeľov Spoločnosťičesko-slovanskej stal,abivíkladKollárovejSlávi dcériprednášal.Právenaňho ĽudevítŠtúrvosvojejpráci nadvjazal.Užvroku1830sa poľskjehopovstaňjazúčastňil, kďebolraňení,alesazporaňe- ňjavistrábil,abinásledňeako evaňjelickíkaplánvChižnom pôsobil.Posmrťiotcasvojho jehofaruvHornejLehoťepre- vzal,kďeaždosvojejsmrťipô- sobil.Bolčlenomvšakovakích spolkov.VoViedňikupríkladu spoľskímištudentamitajňesa stretával,odkjaľnaslovenskích revolucjonárovpôsobil.Bol aleajčlenomtajnjehospolku Vzájomnosťatakťježslávnjeho Tatrínaaosobňesaovzňik Maťiceslovenskejpričiňila spoluautoromMemoranda slovenskjehonárodasastal. Jehotvorbavšakbohatšjabola. Užvroku1834prebralKollár jehotribásňedozborňíka Národnjespjevanki.Jeho najznámejšímďjelomvšak báseňMorho!ostáva,ktorá najlepšjejehovlasťeňecké cíťenjepredstavuje. SamoChalupka SamoChalupkasi ňepochibňeoriginálnu kombinácjumarcipánu apomarančovjeholikéru zasluhuje.Aabimálotoho ňebolo,všetkolahodnou alpskoumlječnoučokoládou obalenôjest. zložeňje:surovítrsťinovícukor*°,marcipán°(13% mandle+surovítrsťinovícukor+invertnícukrovísirup), koncentrátsčerveníchpomarančov(12%),práškovô plnotučnômljeko°,kakaováhmota*°,fruktózo-glukózoví sirup°,maslo°,citrónovíkoncentrát°,višňovíkoncentrát°, citrónovíprášok°,žealtínovôčiňidlo:jablkovípektín,soľ, vanilka°,olejzčerveníchpomarančov°(0,01%) *surovinitaktooznačenjeakofairtradecertifikovanjesú °surovinitaktooznačenjezekologickjeho(bio) hospodárstvapochoďja tmaváčokoládaobsahujemin.60%kvalitnéhokakaa. Produkt51%fairtradesurovínobsahuje. mlječnjeproduktipochoďjaodtirolskíchhorskích biofarmárov“biovonberg”.Produktstopivšetkích druhovorechovasezamuobsahovaťmôže.uchovávajťe vchlaďeasuchu. 70gmlječnejčokoládi*°smarcipánom°a pomarnačovímlikérom°(obsahujealkohol) Vírobca: zotterschokolade manufakturGmbh bergl56,a-8333riegersburg rakúsko virobenôvrakúsku Minimálnatrvanlivosťdo: at-bio-402 eu/non-euagriculture DovozcadoSR: Štúrovcis.r.o. Štúrova8,81102bratislava slovenskárepublika Štúrovci v čokoláďe Jozef Miloslav Hurban 1817 - 1888 s gaštanovou príchuťou, nugátom mandľovím a rumu kvapkou Štúrovcivčokoláďe bio & Fair trade beaN-to-bar ručňe virábaNô jozeF miloslav hurbaN sa19.marca1817bolnaroďil vroďiňefaráraevaňjelického. Prvotňevzďelaňjepráveuotca svojhozískal,ňeskôrmešťjankuv Trenčíňenavšťevovalanakoňjecsai naprešporskomevaňjelickomlíceu objavil,kďesaprávesĽudevítom Štúromstretol.Ňiktoiníakosám Štúrvňomcíťeňjevlasťeňeckéňe- prebuďil.Vroku1840visveťeníza faráraevaňjelickéhobolavBrezovej podBradlompôsobiťzačalaňikap- lán.Ňeskôrsivzďelaňjedoplňila získalajtituliakademickje.Ožeňiť sAničkouJurkovičovousasťihola sňouňjemeňejako9ďetísploďil, medziňimispisovaťeľaslovenskjeho SvetozáraHurbana-Vajanského. JozefMiloslavjednímzhlavních predstaviťeľovslovenskjeho revolučnjehohnuťjabol.Meno Miloslavnaslávnomďevínskom stretnuťímláďežeštúrovskej bolprijal.Preaktívnimčlenom tajnéhospolkuVzájomnosťsastal avšakovakjenárodnô-buďiťeľskje akcjeorganizoval.Ňemožnoaňi všetkijehoaktivitivimenovať; spolokTatrínspoluzakladal,prvô úverovôdružstvovEurópetakťjež spolusoSamuelomJurkovičom vitvorilajehofaresaprávejemu podobnježivlidružili.Slávnje Žiadosťislovenskjehonárodapráve zjehoregionálnichŇitrjanskich žiadosťívichádzali.Prosto,postavou bolňesmjerňevrámciŠtúrovcov víznamnouaajpretoňeprjťeljajeho hovasťizradcom,panslavistickím vezírom,čiďivímHurbanomzvikli volávať. JozefM.Hurban ČokoládaJozefoviMiloslavovi Hurbanovivenovanávlastnájest plnejchuťipirégaštanovjehos kombinácjouprejemnounugátu mandľovjehoaopárkvapjek rumudoplňená.Tovšetko víraznímčokoládovo-gaštanovím obalomprekritôjestahľadať tu40%-númlječnučokoládu môžeme. zložeňje:svetlítrsťinovícukor*°,gaštanováhmota°, sušenjegaštani°(15%),sušenásmotana°,med°,kakaová hmota*°,mljeko°,rum°,tmavítrsťinovícukor*°,mandle°, sušenôodstreďenômljeko°,sušenásrvátka°,soľ,vanilka°, emulátor:sójovílecitín°. *surovinitaktooznačenjeakofairtradecertifikovanjesú °surovinitaktooznačenjezekologickjeho(bio) hospodárstvapochoďja tmaváčokoládaobsahujemin.36%kvalitnéhokakaa. Produkt57%fairtradesurovínobsahuje. mlječnjeproduktipochoďjaodtirolskíchhorskích biofarmárov“biovonberg”.Produktstopivšetkích druhovorechovasezamuobsahovaťmôže.uchovávajťe vchlaďeasuchu. 70ggaštanovejčokoládi*° skrémomgaštanovím°(obsahujealkohol) Vírobca: zotterschokolade manufakturGmbh bergl56,a-8333riegersburg rakúsko virobenôvrakúsku Minimálnatrvanlivosťdo: at-bio-402 eu/non-euagriculture DovozcadoSR: Štúrovcis.r.o. Štúrova8,81102bratislava slovenskárepublika Štúrovci v čokoláďe Andrej Sládkovič 1820 - 1872 Štúrovcivčokoláďe bio & Fair trade beaN-to-bar ručňe virábaNô aNdrej sládkovič sa30.marca1820podmenom AndrejBraxatorisvroďiňe učiťeľaaliterátavKrupiňe bolnaroďil.Okremvzďelaňja štandardnéhosaajvmaďarčiňe bolzdokonaliťaňeskôrpja- ristickégimnáziumvKrupiňe navšťevoval,abiprešjeldolícea evaňjelickéhovBanskejŠťjavňici aodťjalnalíceumprešporské, kďenárodovcisaskupili,noštú- djateológjenauniverziťevHalle zakončil.Zafaráraevaňjelického bolvroku1847visveťení,noešťe predtímpriviučovaňívdome PavlaPišlapreslávenúMarínu stretnúťsťihol. Andrejvrevolučnjeideáliveril apretobolňjelenzakladajúcim Maťiceslovenskejčlenom,alesa namartinskommemorandovom zhromažďeňíňemeňejako zapisovaťeľúčastňil.Zasvoje ideibratstvaarovnosťinárodov zaisťeníavišetrovaníboltakťjež. Ňeinakakopomedzidôležitje osobnosťištúrovejdružinipatril. Rolavíznamnájehoaleťježv básňickejspisbejest,lebomedzi najvíznamňejšíchromantickích literátovstoleťja19.patrí.Vliri- kesvojejhľadáanachádzavzťah kpríroďeavlasťi,prepájaichfol- klóromslovenskímafilozofickou predstavouomravnosťiideálnej. Tvrobajehovrcholívbásňickích skladbáchMarínaaĎetvan. AndrejSládkovič s jablka kúskami, škoricovej chuťi na žltej čokoláďe AndrejSládkovičsičokoládu harmonickejchuťíkombinácje zasluhuje.Podstatoujej sušenékúskijablkavmedo- vomkaramelesú,ktorjena vrstveškoriceačokoládi žltejspočívajúatovšetko vmlječnejčokoláďeobalenô jest. zložeňje:sušenjejablká°,jablkovídžús°,svetlítrsťinoví cukor*°,čokoládovômaslo*°,sušenôplnotučnômljeko°, kakaováhmota*°,fruktózo-glukózovísirup°,ljeskovje orechi°,med°(3%),sušenjebrusňice°,jablkovôbrandi°, tmavítrsťinovícukor*°,sušenásrvátka°,škorica°(0,4%), sušenôodstreďenômjleko°,soľ,vanilka°,emulgátor: sójovílecitín°. *surovinitaktooznačenjeakofairtradecertifikovanjesú °surovinitaktooznačenjezekologickjeho(bio) hospodárstvapochoďja tmaváčokoládaobsahujemin.50%kvalitnéhokakaa. Produkt50%fairtradesurovínobsahuje. mlječnjeproduktipochoďjaodtirolskíchhorskích biofarmárov“biovonberg”.Produktstopivšetkích druhovorechovasezamuobsahovaťmôže.uchovávajťe vchlaďeasuchu. 70ghorko-mlječnejčokoládi*°splnkou jablkovo-škoricovou°(obsahujealkohol) Vírobca: zotterschokolade manufakturGmbh bergl56,a-8333riegersburg rakúsko virobenôvrakúsku Minimálnatrvanlivosťdo: at-bio-402 eu/non-euagriculture DovozcadoSR: Štúrovcis.r.o. Štúrova8,81102bratislava slovenskárepublika FAIr trADE nIE jE globálnyM EkonoMIckýM systéMoM AnI ZáZrAčnou pIlulkou nA nIEktoré nEDuHy voľnéHo trHu. DávA náM všAk Možnosť MEnIť vEcI. magazinewithadifferencedarček87

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

gourMEt „pamätám si, ako som pred dvoma rokmi, keď sme sťahovali výrobu z historických priestorov do novej továrne, vyberal ten re- cept z trezoru do pancierovaného kufríka a za pomoci ozbrojenej ochranky ho odvá- žal do nového závodu.“ Vladimír Darebník becherovka a ja, skutočne osobný vzťah.. VLadIMír darebník: Becherovka je srdcová záležitosť, výzva. Ja som v Becherovke začal pracovať pred šiestimi rokmi a vybral som si túto prácu preto, že som chcel byť jedným z čechov podieľajúcich sa na tomto dedič­ stve českého národa, ktoré je staré už vyše dvesto rokov. Bola to pre mňa veľká výzva – mal som za úlohu postaviť novú továreň, nainštalovať do nej najmodernejšie tech­ nológie a dokázať, že becherovka si zaslúži takúto poctu a takúto investíciu. pre mňa osobne je to veľká česť. som čech, narodil som sa v československu a mám veľmi rád naše územie. som veľmi hrdý, že môžem byť pri tvorbe, pri zrodení každej novej šarže becherovky. vždy, keď k nej privoniam, ho­ vorím si, to je vôňa môjho domova – českej krajiny. to je to, čo mám rád. hrdosť a becherovka.. VLadIMír darebník: počas svojej kariéry som dlho pracoval v rusku a vždy, keď som sa z tej veľkej krajiny vracal domov, rozmýšľal som, na čo by som mal byť doma hrdý. Bol som hrdý na to, že máme bohatú históriu a z česka pochádza veľa známych ľudí. sa­ mozrejme som tiež rozmýšľal nad tým, na čo by som mal byť hrdý v súčasnosti. a keď som videl becherovku v ponuke obchodov, ba­ rov a reštaurácií, povedal som si: „to je ono, to je to, čo reprezentuje moju vlasť.“ to nie je o tom, že becherovka je alkohol, je to ne­ formálne spojenie, ktoré vytvára niečo, čo môžeme vyjadriť slovami, že keď sme spo­ lu, je nám dobre. a to je pre mňa viac ako len práca. becherovka a kvalita.. VLadIMír darebník: to je, ako keď spojíme muža so ženou, rodičov s deťmi. kvalita a becherovka – medzi tým je znamienko rovnosti. Ja cítim ako jednu zo svojich zá­ kladných povinností ručiť za to, že kvalita becherovky bude stále rovnaká ako v roku 1807. keď ktokoľ­ vek príde do nášho výrobného závodu a vidí, v akom stave sa nachádza náš vý­ robný proces, ho­ vorí, že to tu vyzerá ako v nemocnici. Ja im hovorím, že je to preto, lebo becherov­ ka reprezentuje to, čo máme v českej histó­ rii najradšej a ja predsa nemôžem dopustiť, aby sa to vyrábalo v nejakých neprístojných podmienkach. v našich laboratóriách sú tie najmodernejšie prístroje a nie sú tam preto, aby sme sa nimi mohli chváliť, ale aby sme mohli každý deň zabezpečiť kontrolu a po­ tvrdiť, že kvalita je naozaj najlepšia. v tejto súvislosti ma veľmi mrzí, keď sa dostávame do situácie, ako je me­ tanolová aféra, pri ktorej bola be­ cherovka hodená do jedného vreca s čiernym alkoholom, ktorému je úplne jedno, či je kvalitný alebo ne­ kvalitný, a ide len o to, aby zarobil čo najviac peňazí. Becherovke ide o to, aby zachovala národnú tradíciu a hrdosť, aby zachovala, čo je v nej ukryté a vytvárala medzi ľuďmi prí­ jemné prostredie. aby ľudia hovori­ li: „keď sme spolu, je nám dobre.“ nie je to o tom, aby sme konzumo­ vali nadmerné množstvo alkoholu, je to o tom, aby becherovka bola symbolom, že keď sa stretneme s niekým, koho máme radi, tak tá becherovka tam musí byť, pretože to naše priateľstvo utvrdzuje. strážca národného pokladu.. VLadIMír darebník: tajomstvo, kto­ ré je ukryté vo fľaši becherovky, je niečo, čo sa bežnému smrteľníkovi len tak nepodarí. mne sa do toho tajomstva podarilo preniknúť a mu­ sím povedať, že proces prevzatia toho ta­ jomstva, to bol zážitok, aký sa vám v živote veľakrát nenaskytne. Ja som v tej chvíli cítil, že sa stávam súčasťou českých dejín, mini­ málne dejín becherovky. cítil som veľkú zodpovednosť, nielen hrdosť. som jedným z mála, v súčasnosti sme len dvaja, ktorí po­ znajú tajomstvo becherovky. a to je veľká zodpovednosť. pamätám si, ako som pred dvoma rokmi, keď sme sťahovali výrobu z historických priestorov do novej továr­ ne, vyberal ten recept z trezoru do pancie­ rovaného kufríka a za pomoci ozbrojenej ochranky ho odvážal do nového závodu. Bol som nesmierne hrdý na to, že niečo také máme, ale zároveň som bol veľmi nervózny, pretože mať takú zodpovednosť nie je jed­ noduché. cítil som obrovskú radosť a osob­ né uspokojenie, keď nová továreň začala vyrábať a keď som videl, že sa podarilo to veľké dielo a becherovke sme dali priestory, ktoré zodpovedajú 21. storočiu a v ktorých sa bude becherovka rodiť ďalších dvesto rokov. becherovka. česká alebo slovenská? VLadIMír darebník: myslím si, že becherov­ ka je symbolom celého československa. Ja som sa narodil v československu a mám ho celé veľmi rád. na slovensku mám veľa priateľov a veľmi často tam chodím. vždy si hovoríme, že nie je dôležité to, že dnes sme príslušníkmi rozdielnych štátov, ale ide o to, že máme podobnú reč a že si ro­ zumieme a máme sa radi. Je to to isté ako príbeh Becherovky. narodila sa v roku 1807 v rakúsku­Uhorsku. v tej dobe do rakúska­ ­Uhorska patrilo česko, slovensko a ďalšie Muž, kTorÝ poZná TajoMsTVo becheroVky „MyslíM sI, žE bEcHErovkA jE syMboloM cEléHo čEskoslovEnskA. jA soM sA nAroDIl v čEskoslovEnsku A MáM Ho cElé vEľMI ráD. nA slovEnsku MáM vEľA prIAtEľov A vEľMI čAsto tAM cHoDíM.“ VLadIMírdarebník inspiremagazine88

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

národy. postupne sa história vyvíjala a v roku 1918 vzniklo samostatné československo. Be­ cherovka sa stále vyrábala. potom prišli nebla­ hé udalosti 2. svetovej vojny, komunistické obdobie a becherovka všetky tieto obdobia prežila a zostala ako symbol československa a symbol priateľstva. myslím si, že presne preto becherovku vyrábame a uvádzame na trh. chceli by sme, aby stále vzbudzovala emócie priateľstva, lásky, nie aby sa ľudia na ňu pozerali len ako na alkohol. ako to, že nech sa deje čokoľvek, becherovka ostáva? VLadIMír darebník: Becherovka je prírodný alkoholický nápoj. to nie je fráza, je spojená s prírodou, v jej re­ ceptúre sú byliny a korenie, ako z čiech a slovenska a strednej európy, tak z celého sveta. práve preto si myslím, že becherovka vydržala tak dlho. veď vždy keď je nám ťažko, vraciame sa ku koreňom, tam, kde to máme radi, tam, kde nám príroda pripomína domov, niečo, s čím je spojená naša láska a krásne spomienky, naše detstvo. zoberme si, že becherovka vznikla v 19. storočí, krátko po priemyselnej revolúcii. Ľudia žili v úplne inom prostredí, bola to éra raného kapitaliz­ mu, keď sa národy ešte len učili žiť slobodne. Bolo to doba značne odlišná od tej dnešnej. Becherovka preži­ la rôzne vojny v 19. storočí, prežila dve svetové vojny v 20. storočí a bola stále niečím, čo ľudí spájalo. Dávala im jasne najavo, že stále existuje niečo, čo pretrváva, niečo, s čím sú spojené ich spomienky. to je niečo, čo mňa osobne privádza do stavu ohromnej radosti, ale aj zodpovednosti, pretože človek nie je zodpovedný len za nejaké technické parametre, ale aj za to, aby táto značka žila navždy. keď sme spolu, každá várka je dokonalá VLadIMír darebník: Becherovka je výsledok práce celé­ ho tímu ľudí. nevzniká len tým, že namiešame tajnú receptúru. potom nasleduje celý proces operácií. Ja som nesmierne hrdý na celý svoj tím, pretože viem, že bez nich by tá tradícia a fantastická becherovka nebola. vždy, keď som niekde vo svete, tak na nich spomínam. spomínam na kolegu honzu matějku, fanatika nové­ ho závodu, autora mnohých zlepšení, ktoré pomohli technologickému procesu dostať sa na súčasnú úroveň. premýšľam o svojich kolegoch, ktorí sú na stáčacej lin­ ke, keď becherovku premiestňujú z výrobných tankov do fliaš, ktoré prídu na stoly našich spotrebiteľov. moji kolegovia – radek, ilona, rené – to sú ľudia, ktorým nesmierne verím. viem, že keď zverím to tajomstvo do ich rúk, výsledok bude výborný. som hrdý aj na svojich kolegov, ktorí pracujú na exportnom oddelení. keď si predstavím, že becherovku v súčasnosti vyvážame do 38 krajín sveta, že ju môžeme nájsť v Usa, kanade, v rusku, na Ukrajine alebo v Japonsku, je za tým ob­ rovská práca a zodpovednosť. máme množstvo priate­ ľov na celom svete, ktorí nám pomáhajú becherovku distribuovať a šíriť jej slávu. znamená to, že nie je mož­ né, aby sme ju stotožňovali len s jedným alebo dvoma menami. Je to práca celého tímu a môžem povedať, že becherovka vzniká vo veľmi priateľskom prostredí. keď sme spolu, tak sme spokojní a šťastní, je to naozaj tak. nie sme šťastní, len keď sa stretneme na nejakom ve­ čierku alebo slávnosti, ale aj keď sa vidíme každý deň v práci a riešime svoje každodenné starosti a vieme si navzájom pomôcť. a to je nádherný pocit. odkaz becherovky. kde bude o dvesto rokov? VLadIMír darebník: tento rok má becherovka dvestopäť rokov. moja úloha ako manažéra becherovky nie je len pozerať sa a riadiť to, čo je dnes. musím sa tiež vedieť pozrieť, kde bude becherovka o mnoho rokov. to je taká moja slabosť, stále sa zamýšľam nad tým, ako tá becherovka bude vyzerať o ďalších 205 rokov. to bude rok 2250, keď už bude žiť 4. pokolenie mojich detí a ja pevne verím, že becherovka ich bude sprevádzať aj v tej dobe. Je potrebné pripomenúť aj to, že v súčasnosti je majiteľom becherovky francúzska firma pernod ricard. Je to firma, ktorá vznikla na začiatku 20. storočia a tiež má za sebou bohatú históriu. Do súčasnej pozície sa dostala tvrdou prácou rodín pernod a ricard. Dnes je to jedna z najväčších firiem, ktorá vyrába a distribuuje alkoholické nápoje na svete. často sa pýtam, prečo si práve táto firma vybrala becherovku. Je to preto, že táto firma verí tradícii, verí kvalite, verí tomu, že práve také značky, ktoré sa môžu identifikovať s určitým územím a ľuďmi, majú šancu na dlhý život. myslím si, že majú pravdu. pretože spoločne s firmou pernod ricard sme za posledných desať rokov dokázali veľmi veľa. Doká­ zali sme to, že becherovka bude žiť aj naďalej, dokázali sme ju presunúť do nových priestorov a ja pevne verím, že aj moji nasledovníci budú pokračovať v tej tradícii rovnako ako ja. Vďaka priateľom becherovky VLadIMír darebník: sláva becherovky by neexistova­ la bez veľkého okruhu jej priateľov. k tým priateľom nepatria len spotrebitelia, ale aj propagátori, tí, ktorí s becherovkou bezprostredne pracujú. Ja som veľmi hrdý vždy, keď sa s týmito ľuďmi môžem stretnúť. mám veľmi rád svojich kolegov, ako je Ľuboš rácz, martin hudák alebo tony velich. to sú barmani, ktorí milu­ jú becherovku rovnako ako ja. Ja ju vytváram, oni ju podávajú. ale oni ju podávajú v takej forme, že človek musí „smeknout“. sú to skutoční ambasádori beche­ rovky, sú to jej veľkí priatelia a naozaj napĺňajú odkaz: „keď sme spolu, tak je nám dobre.“ Becherovka je pre mňa niečo ako spojenie, pria­ teľstvo, láska. to je práve to, o čom by mala byť. ne­ mala by byť len alkoholickým nápojom, ale symbolom toho, čo nás spája a dáva nám krásny hrejivý pocit a ja si myslím, že to becherovka naozaj napĺňa. „MáME Množstvo prIAtEľov nA cEloM svEtE, ktorí náM poMáHAjú bEcHErovku DIstrIbuovAť A šírIť jEj slávu. ZnAMEná to, žE nIE jE Možné, Aby sME ju stotožňovAlI lEn s jEDnýM AlEbo DvoMA MEnAMI. jE to prácA cEléHo tíMu.“ „cítIl soM obrovskú rADosť A osobné uspokojEnIE, kEď nová továrEň ZAčAlA vyrábAť A kEď soM vIDEl, žE sA poDArIlo to vEľké DIElo A bEcHErovkE sME DAlI prIEstory.“ magazinewithadifferencedarček

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

moja tendencia vracať sa na sever trvá už roky. po poslednom roadtripe za polárny kruh v roku 2009 som vedel, že návrat do laponska je len otázkou času. zhruba o tri roky sa rodí myšlienka podniknúť cestu na sever, tentoraz s konkrétnym cieľom – aurora borealis. rok 2012 je rokom, keď slnečná aktivita dosahuje svoje niekoľko desaťročné maximum. Šan­ ca vidieť polárnu žiaru, auroru borealis je tak celkom veľká a to bola tentoraz hlavná motivácia pre našu cestu na sever. letecky praha – helsinki – rovaniemi, tam prenajaté auto a prvé ubiehajúce kilometre. zhruba 400 km cez sever­ né Fínsko do kilpisjarvi, kde sme prekročili hranice do nór­ ska. tam sa odohrávala prevažná časť nášho tripu. oproti rovinatému Fínsku je v nórsku badať rozdiel hneď po prechode hraníc, fjordy obklopené skalnými ma­ sívmi týčiacimi sa priamo z mora sú ukážkovým príkladom severskej prírody a lokálnej klímy. malá, ale veľmi príjemná usadlosť medzi fjordmi s ná­ zvom gryllefjord na ostrove sejna bola našou prvou zastáv­ kou a miestom prenocovania v aute. hneď prvú noc s jas­ ným nebom sme tajne dúfali, že budeme mať šťastie. aj napriek jasne svietiacemu mesiacu bola prichádza­ júca šou dokonale viditeľná... momenty, keď človek zažíva emocionálny výboj spo­ jený s obrovským rešpektom k tomu celému, k prírode, ve­ smíru, sú niečím, na čo sa nezabúda.. nórsko a sever má však svoje čaro bezpochyby aj po­ čas dňa. súostrovie lofoty je jednou z najkrajších oblasti ce­ lého nórska. cesta posadená medzi morom a dominantný­ mi horami je neuveriteľná. v obci reine sme po upršanej noci využili momentál­ ne vyjasnenie a zlepšenie počasia a dali sa na výstup, na ktorý sme dostali vopred tip... searching For norThern lighTs trAvEl poLárna ŽIara splnIl sA MI sEvErský sEn inspiremagazine90

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

v danom ročnom období to nie je nič jednoduché, teploty, zapríčinené teplým golfským prúdom, sa aj napriek geografickej polohe pohybujú nad nulou, skaly sú vlhké a topiaci sa sneh chvíľami vytvára drobné potôčiky, ktoré nás sprevádzajú až na vrchol a robia cestu vcelku zaujímavou... pohľad zvrchu však stojí za to, chvíľkový nadhľad, spokojnosť... po fyzickom výkone zaslúžená večera v našej pojazdnej kuchyni. Úlohy doko­ nale rozdelené, čas prípravy sa každým dňom zlepšoval. keďže predpovede počasia avizovali prichádzajúci dlhšie trvajúci front so zráž­ kami, boli sme nútení ustúpiť viac do vnútrozemia. couchsurfing v meste harstad a narvik padli vhod. sprcha a pohodlné spanie po niekoľkých outdoorovo stráve­ ných dňoch boli na nezaplatenie. po pár relaxačných dňoch, sledovaní počasia a predpovedi slnečnej aktivity sa rodí plán prekročiť hranice a ísť do Švédska, kde je avizované relatívne jasné počasie, čo je jeden zo základných predpokladov ďalšieho úspechu. cesta z harstadu do narviku a následne smerom na švédsku kirunu ponúkla tiež veľmi zaujímavé momenty. zimná krajina plná pokoja a ticha privedie mestského človeka na úplne iné myšlienky. Blížiaca sa noc vyzývala k nájdeniu strategického miesta s výhľadom a dokona­ le skrytého mimo mesta a jeho svetelného smogu. zamrznuté jazero blízko kiruny bolo dokonalou voľbou. rozložené statívy, zohrievanie batérií fotoaparátu a varenie teplého čaju. čakanie potvrdilo niekoľkodňové avizované predpovede. erupcie na slnku vyslali smerom k zemi to, na čo sme čakali a čo sme my pozorovali zospodu ako explózie pri náraze na zemskú atmosféru. v závislosti od zloženia dopadajúcich plynov vznikajú rôzne zafarbenia, najčas­ tejšie ide o dusík, ktorý sa farbí na zeleno. tancujúce lúče svetla sú skutočne mystické, doprial by som ten zážitok každé­ mu. osobne som nezažil žiaden krajší prírodný úkaz. Je to vesmír na zemi. celkovo sme prešli autom vyše 2 600 km. okrem zapadnutia v snehu a násled­ ného vyťahovania cestármi, ktoré stalo 1 500 nok, čo je 216 euro, prebehlo všetko hladko. v lietadle späť som si prezeral vzniknuté fotky, bilancoval a bol spokojný. splnil sa mi severský sen. text a foto lukáš Jakubis magazinewithadifferencedarček91

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

W i l s o n o V o Projekt Tomáša Janečka (28) a Katky Ďurovkovej (28), veselého páru ľudí, ktorým sa výz- nam slova dobrovoľníctvo prepracoval do špiku kostí, sa do ulíc hlavného mesta dostal v septembri tohto roka a plánuje sa tu usalašiť nadlho. Minimálne dovtedy, kým ľudia budú mať chuť na chvíľu utiecť do lesa voňajúceho živicou, s dávkou fantázie sa na čas pre- meniť na topiacu sa kocku cukru, rozkrútiť kolesá na bicykli, rozlúštiť zopár záhad, čeliť mačke vo vreci a zažiť niečo nové. Spolu, v útrobách veľkomesta aj za jeho bránami, so známymi i neznámymi, s mladými, staršími, slobodnými, zadanými, tmavovlasými, blond i ryšavými – Wilsonovo sa nezištne vrhlo do príprav zážitkových akcií, cez ktoré chce zblí- žiť ľudí so spoločnými záujmami. Ako malé, hravé a DOBROdružné spojivko – aby nikto, kto nebude mať chuť, nemusel volejbalovej lopte dokresľovať tvár. Prečo vznikol projekt Wilsonovo? Prečo ste si zvolili práve zbližovanie ľudí cez zá- žitkové aktivity a nie (čisto hypoteticky) záchranu zatúlaných ježkov v zime, číta- nie rozprávok chorým deťom v nemocniciach či čistenie lesov od ľudskej špiny...? KATKA: Lesy už čistí Zelená hliadka, deťom sa v nemocniciach venuje Červený nos, aj jež- kov kdekto zachraňuje – nechceli sme im liezť do kapusty. Chceli sme vymyslieť niečo iné. TOmI: Prvotný nápad bol organizovať podujatia, do ktorých sa môžu zapájať najmä star- šie ročníky. Obaja máme doma rodičov, ktorí radi pozerajú telku a tam sa ich aktivity končia. Chceli sme prísť s niečím, čo ich donúti postaviť sa z gauča a zároveň umožní nájsť partiu, s ktorou do toho pôjdu. Keď sme však začali vytvárať stránku, došlo nám, že tí skôr narodení sa o nej asi nedozvedia z facebooku. Rozhodli sme sa teda získať si najprv mladé publikum, ktoré môže dobré správy o Wilsonove šíriť medzi svojimi rodičmi a starými rodičmi. KATKA: Stránku sme naplnili aktivitami ako cyklovýlety či „úteky“ do lesa. Jednou z nich bola Mestská hra. Ukázalo sa, že to je presne to, čo tu chýba. Zdá sa, že každý sa rád zahrá (mladí aj starší) a každý ocení, ak tú hru preňho niekto pripraví. Tak sme tu. Sme pripravení rozohrať Bratislavu. nápad vznikol začiatkom jesene, aká bola potom cesta k realite? KATKA: Tomi dva týždne nežil ničím iným ako prípravou webstránky. Jedol iba nad kláves- nicou a ak aj náhodou na chvíľu zaspal, zo sna hovoril o Wilsonove. TOmI: S vizuálom, plagátmi a prípravami aktivít nám pomáhali viacerí – všetci dobrovoľne (teda aspoň dúfame, že nám nepríde nejaká dodatočná faktúra). KATKA: Keď bola webstránka hotová, vytvorili sme facebook stránku a začali pozývať pria- teľov. Prvý deň nás „lajklo“ asi 20 ľudí a pri každej novej notifikácii sme výskali od radosti a tešili sa na prvú akciu. Wilsonovo ako lopta Wilson z filmu stroskotanec (cast Away, 2000) – čo to vo vás evokuje? Aký je svet vo Wilsonove? KATKA: Nie sme síce na opustenom ostrove, ale občas sa každý z nás ocitne sám. Je fajn nájsť si svojho Wilsona, ktorý vám bude robiť spoločnosť, pôjde si s vami opekať alebo zahrať volejbal. TOmI: Wilsonovo by teda malo byť svetom, v ktorom, ak nechcete byť sami, tak nie ste. Okrem toho je Bratislava spojená s názvom Wilsonovo mesto, tak aj preto to meno. Koho by ste chceli osloviť? KATKA: Mladých, starých, slobodných aj neslobodných, tmavovlasých aj blon- diakov... Všetkých, ktorí z času na čas potrebujú vypnúť a chcú sa len tak zahrať v meste, zažiť pri tom niečo netradičné a spoznať nových ľudí. A aké hlavy stoja za projektom? O Katke viem, že ako malá sa rada hojdala na pre- liezačkách a preliezala cez hojdačky, o Tomášovi zasa, že dobrovoľníctvo sa naňho od mladosti v rôznych formách nalepilo ako druhá koža. Prezraďte ešte niečo – odkiaľ a ako dlho sa poznáte, čo vás živí, aké záujmy vypĺňajú vaše voľno (okrem Wilsonova), o čom snívate, na čo ste hrdí... (a skromnosť bokom)☺ KATKA: Tomi je Petržalčan telom aj duchom – pred pár rokmi (keď ešte nevedel povedať „ň“) založil s kamarátmi Petržalskú pouličnú futbalovú ligu. Teraz pracuje v neziskovke, kde sme sa pred dvomi rokmi aj spoznali. Ako viem, tak rád cestuje, chodí do lesa, opeká si klobásky a púšťa šarkanov. Asi nepoznám hravejšieho 28-ročného chalana. TOmI: Katka je u nás v neziskovke súčasťou tímu, ktorý pripravuje festival Jeden svet. Ak práve nepozerá dokumentárne filmy, tak číta Hornbyho, Palahniuka alebo Kunderu, výle- tuje alebo niekde behá. Už sa jej dvakrát podarilo zabehnúť maratón. Naším spoločným snom je prejsť na bicykloch celé Slovensko. za sebou máte už dve akcie – úvodnú Spoznaj Wilsonovo a Zaži – čo sa dialo, aká vládla atmosféra? Aké boli reakcie účastníkov a aká bola (bola?) vaša spokojnosť? KATKA: Začiatkom októbra nás oslovila Rada mládeže Slovenska, či by sme sa nechceli zapojiť do projektu 72 hodín. Jasné, že sme chceli! Tak sme pripravili našu prvú mestskú hru – Spoznaj Wilsonovo. Okrem nás sa na nej podieľalo ešte osem dobrovoľníkov, ktorí mali na starosti jednotlivé stanoviská. Na každom z nich účastníci prechádzali rôznymi úlohami, od skladania tangramu cez vedomostné otázky po cvičenie rovnováhy na slac- kline. Zapojilo sa asi 15 tímov. Väčšinu ľudí sme ani vôbec nepoznali. Aj víťazným tímom sa stala dvojica, ktorá sa len prechádzala po meste, nevedeli, čo s načatým popoludním a nakoniec ich celá hra veľmi chytila. Bavili sa všetci vrátane nás. TOmI: Zaži bol celkom iný koncept. Neboli stanoviská, ľudia sa nepridávali spontánne z uli- ce, prišli iba tí, ktorí si všimli facebook udalosť. A prišli napriek tomu, že nevedeli, čo ich čaká – úlohy sme im totiž prezradili až na mieste. Práve o tom je Zaži. Tímy zdobili via- nočný stromček v obchodných centrách, vážili batohy okoloidúcich, vymieňali zapaľovač za iné predmety. Jednému tímu sa podarilo za hodinu vymeniť s okoloidúcimi 13 pred- metov vrátane lyžičky, argentínskych pesos, obrázku od pouličného umelca či lístku na MHD. Príjemnú atmosféru tak vytvárali nielen účastníci, ale aj neznámi okoloidúci, ktorí im ochotne pomáhali plniť úlohy. Odkiaľ pochádza inšpirácia na tieto aktivity? TOmI: Väčšinou k nápadom na aktivity prichádzame spontánne, alebo čerpáme z toho, čo sme zažili v táboroch, na školeniach, tréningoch, sústredeniach. Potom to poskladáme, pridáme niečo vlastné a tak to nejako „uvaríme“. Keď sa povie dobrovoľníctvo... KATKA: Predstavíme si na kosť vychudnutých, špinavých, zúbožených ľudí s okovami na nohách, prekladajúcich dobrovoľne ťažké predmety. Ak sa chcete zapojiť, formulár pre dobrovoľníkov nájdete na našej stránke www.wilsonovo.eu. A teraz vážne. Dobrovoľníc- tvo je pre nás spojené so sebarealizáciou, so získavaním skúseností, spoznávaním no- vých ľudí a v neposlednom rade s dobrým pocitom. Obaja radi dobrovoľníčime, aj preto sme si vymysleli Wilsonovo. Čo vás presviedča o tom, že to, čo robíte, má (a bude mať) zmysel? TOmI: Tešíme sa keď vidíme, že sa ľudia na našich hrách bavia a že sme im spestrili deň. Po Zaži sme si spoločne so všetkými sadli, dali čaj a rozprávali sa, čo kto zažil. Peťo, jeden z hráčov, napríklad 10 minút zabával SBSkára v obchodnom centre, aby jeho tím zatiaľ mohol nerušene ozdobovať vianočný stromček. Aké prekvapenia chystáte do budúceho roka? TOmI: Teraz ešte prebieha mestská hra Kocky cukru. Zapojiť sa už, žiaľ, nedá, ale je fajn o nej vedieť, aby ste nezostali prekvapení, keď uvidíte na ulici ľudí s vodnými pištoľami. KATKA: Plán na budúci rok ešte nemáme veľmi prepracovaný... TOmI: Vlastne ani my sami ešte nevieme, čo plánujeme. Máme rovnako radi prekvapenia ako ľudia okolo nás. V tomto prípade sa necháme prekvapiť sami sebou. KATKA: Určite treba sledovať facebook (www.facebook.com/wilsonovo) a tam sa vždy do- zviete, čo sa chystá. Chceme robiť aspoň jednu-dve akcie do mesiaca. Text Zuzana Zimmermannová / Foto Wilsonovo www.wilsonovo.eu malý darček veľkému mestu Na miestach, kde sa spojí dobrá myšlienka, nadšenie a odhodlanie dotiahnuť nápad do zdarného konca, býva veselo. Inak to nie je ani vo Wilsonove – farebnom svete dvoch mladých nadšencov, ktorí chcú do Bratislavy priniesť trochu hravosti, zážitkov a nových známostí. urbAn Ako MAlé, HrAvé A DobroDružné spojIvko – Aby nIkto, kto nEbuDE MAť cHuť, nEMusEl volEjbAlovEj loptE DokrEsľovAť tvár. VizuálWilsonova inspiremagazine92

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

DORAZ MASOVÝ ZJAZD Z CHOPKU 26.–27. JAnUár2013 JASná, nÍZKE TATrY PriHláSTE SA Už TErAZ nA rEDbUll.SK/ZJAZDnADOrAZ KVAlifiKáCiA: 26. JAnUár 2013, finálE: 27. JAnUár 2013

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

trAvEl h i p s T e r i k o d a ň V s. h i p í c i prvý raz som ju navštívil ešte v 90. rokoch. nám starším sa to nezdá, ale bolo to už pomerne dávno. prestupoval som tu z vlaku smerom z nór­ ska do holandska a mal som málo času. vybehol som von zo stanice a len krátkym pohľadom zazrel niekoľkoposchodové parkovisko plné bicyklov. vždy som si predstavoval západné rozvinuté krajiny so širokými cestami, na ktorých jazdia športové kabriolety a usmievajú sa v nich ľudia s vybielenými zubami, hovoriaci divnou rečou. parkovisko plné bicyklov som nečakal a oveľa menej masy opitých zombíkov po prekalenej noci. rýchlym krokom som skončil na námestí, kde som za zvyšné nórske koruny získal broskyňu s takmer nulovými transakčnými nákladmi. Bola sladká, čo mi bolo v tej situácii dosť divné – aj napriek tomu, že bol august, bola zima. krásy globálneho trhu. Utekal som na vlak smerom do amsterdamu. v tej dobe som ešte pri cestova­ ní vnímal najmä rozdiely. medzi krajinami navzájom a najmä medzi slovenskom a inými krajinami. pri cestovaní človek spozná odlišnosti ­­ akými rôznymi spôsobmi sa dá riešiť rovnaký problém. teraz si oveľa častejšie ako rozdiely všímam, čo máme spoločné. aj preto posledná cesta do kodane bola tak trochu ako sen za bieleho dňa. Unavený večer na letisko, salónik, večera, panák, let, pochopiť miestnu do­ pravu (klippenkarty a veľa zón), ubytovanie, spánok, skomprimované do singularity krátkeho momentu. niečo ako umytie zubov pred spánkom. ráno von. niekde sa stala chyba – Škandinávia sa nekoná. Jazyk, ulice, doprava, všetko skôr pripomína naše obľúbené holandsko. ešte aj grachty (riečne kanály) tu majú veľmi podobné. tentoraz však netrávime hodiny sedením na brehu a pozorovaním lodiek. opití ľudia tu z 90. rokov ostali, pitie je pre Dánov medzinárodný šport, ktorý radi miešajú s čímkoľvek iným. prekvapivý pohľad na ľudí v metre s krígľom v ruke a evidentným problémom s koordináciou vystriedal ešte bizarnejší pohľad na partič­ ku mladých turistov pravdepodobne odkiaľsi z nemecka, každý s osobným ručným vodným bongom v ruke, prechádzajúc sa po christianii. Ďalší sen, ktorý sa neskon­ čil, sa začal v roku 1971 obsadením nepoužitých vojenských kasární hipíkmi. anarchia v praxi – žiadne hygienické previerky, registračné pokladnice, celoeurópske normy na prítomnosť záchodov. namiesto toho voľný predaj trávy a hašiša a spoločná orga­ nizácia asi tisícky stálych obyvateľov. anarchia však nie je absencia pravidiel a aj na známej pusher street v christianii je potrebné nejaké pravidlá dodržiavať. nesmie sa tu fotiť – predaj hašiša a trávy je v Dánsku stále nelegálny a teší sa prižmúreným policajným očiam len vďaka obrovskej verejnej podpore tohto polostrova takmer za­ budnutej subkultúry. z rovnakého dôvodu sa tu nesmie behať. spôsobuje to paniku – predsa len riziko policajnej razie tu stále je. christiania je zvláštny mikrosvet a hoci ľudia bez znalostí matematiky možno nepochopia tú nepravdepodobnosť jej existencie, pokúsim sa ju opísať – eskimá­ ci z grónska si robia srandu z partičky európanov (=nás). eskimáci! v džezovom klube, ktorý je prerobený z pôvodného dôstojníckeho klubu, sa vystrieda toľko hu­ dobníkov, že ich upodozrievame z toho, že mali nejaké vopred dohodnuté stretnu­ tie. Barmani spievajú balady (a ide im to perfektne), na chvíľu sa sformuje džezo­ Ak jE žIvot IbA HrA A svEt HrAcIA plocHA, tu sA EvIDEntnE HrAl nIEkto s EDItoroM lEvElov A uprAvIl MApku tAk, žE ZobrAl AMstErDAM, trocHu Ho vyčIstIl A vykopol HIpíkov Do jEDnEj Z nAjkrAjšícH čAstí. copenhaGenWaLLpaIntInG inspiremagazine94

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

vo­hiphopová formácia. keď prejdeme okolo miestnej škôlky pre deti, nájdeme na neďalekej rieke ako bójku o dno ukotvenú malú plachetnicu. miestne kačky, mož­ no inšpirované zámorským hnutím occupy (ktorého nie som fanúšikom) alebo so­ málskymi pirátmi, sa rozhodli, že si na nej spravia hniezdo. na druhej strane mosta, uprostred rieky je pre prípadných návštevníkov plaviacich sa na člnku nachystaný anglický porcelánový čajový servis na nízkom stolčeku. odchádzame cez bránu christianie naspäť do kodane, nad nami varovanie: „práve vstupujete do európskej únie“. metro. Bicykle. opití ľudia. kodaň je pokoj­ né mesto, čisté, ako stvorené pre hipsterský život – poopičné brunche, kaviarničky, obchody s mestskými bicyklami (v christianii sa dokonca aj vyrábajú), dizajnový ná­ bytok a umenie. na „pláži“ (kto by sa tam v takej zime kúpal?) nachádzame výstavu sôch z piesku, ktorá vysvetľuje vznik vesmíru, života aj našej civilizácie a zavedie nás do vnútra rozdvojenej mysle. sochári vysvetľujú, ako funguje dnešný svet. podobá sa to zenovej záhradke, ktorú každý deň zničia a vyrobia znova, aby mnísi zažili po­ minuteľnosť všetkého na vlastnej koži. sochy z piesku vydržia tak tri mesiace. Janka fotí, aby tieto pieskové kreácie zachovala aspoň vo forme vizuálnej informácie. aj keď 3D je 3D... ak je život iba hra a svet hracia plocha, tu sa evidentne hral niekto s editorom levelov a upravil mapku tak, že zobral amsterdam, trochu ho vyčistil a vykopol hipí­ kov do jednej z najkrajších častí. potom sa mu asi poškodil súbor s mapkou a nejako mu tam pristálo zopár eskimákov, tu a tam sa textúra z obrázka z galérie súčasného umenia presunula na stenu obrovského domu. vraciame sa domov a pripadá nám, akoby sme si len trochu pospali. sen sa končí. a krajiny sú si viac podobné, ako by sa mohlo zdať. miniholandsko v Škandinávii s miestnym akože­socializmom a príchu­ ťou anarchie v kontrolovaných podmienkach. text Juraj Bednár / Foto Jana hajduková magazinewithadifferencedarček95

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Darček?! Trošku zvláštna téma v architektúre či vo veciach okolo nej, ale pochopiteľná téma, keďže nám Vianoce, čas lásky, radosti, pokoja a samozrejme obdarovávania klopú na dvere. Tak ešte raz darček a architektúra? Dalo by sa písať trebárs o budovách, ktoré vyzerajú ako vianočný balík. Čudné. Alebo o príbytku a továrni Santa Clausa. Ešte čudnej- šie. Alebo napríklad písať o budovách, ktoré niekto dostal od niekoho ako poďakovanie, ako darček. Hmm, tiež neviem. Alebo si tému môžeme interpretovať ako architektonický darček ľuďom, napríklad ak investor, štát alebo iná vyššia moc postaví alebo venuje ne- jakú architektúru, objekt, priestor na verejnoprospešné účely či už ako nemocnicu, park, kultúrne centrum alebo len poskytne službu obyvateľom a opraví cestu, vysadí zeleň ale- bo dorobí chýbajúce lavičky na sedenie. Napríklad pekný darček by bol, ak by sa Aliancii Stará tržnica podarilo získať nád- herný priestor starej tržnice v centre mesta a vrátiť do nej život. Ďalší príklad, ak by sa Aliancii 500 bytov podarila zachovať fyzická a vizuálna jednota priestoru 500 bytov, pre- tože práve táto jednota má všetky predpoklady pre posilňovanie pozitívneho postoja k tejto obytnej časti jednak zo strany svojich obyvateľov ako aj tých, ktorí rôznym spôso- bom z tejto lokality ťažia (podnikatelia, umelci), takisto zachytiť vrstvy toho, čo vytvára identitu miesta a lokality, vypozorovať prvky miestnej kultúry v minulosti a prítomnosti. Zároveň pomenovať potreby a predsta- vy obyvateľov s cieľom tvorby dobrého miesta pre život. Len pre tých, ktorí to asi netušia: obytná časť 500 bytov pred- stavuje najstaršiu sídliskovú časť v Brati- slave. Administratívne je súčasťou mest- skej časti Ružinov. Dobre! Ale stále to nie je ono. Hovoriť o alianciách, ich výhrach, prehrách, trápeniach, bojoch s úradmi? Asi teda zmeníme interpretáciu témy samotnej a urobíme tak viac komerčne, viac vianočne, hoci možno aj viac prvoplánovo. Dáme vám darček my. Užite si teda bezstarostný čas, lebo v tomto článku sa dočítate, akým darčekom obdarovať architekta, fanúšika archi- tektúry a dizajnu alebo napríklad takého interiérového dizajnéra. Začneme niečím tradičným, ako sú knižky. Jasné, knižky o architektúre. Čo takto pre architektov knižku s veľmi výstižným názvom „Architecture for Architects“ od Micha- ela J. Crosbieho? Rovnako ako u väčšiny profesií sú prvé dojmy dôležité, takže dizajn architektovho ateliéru je vlajkovou loďou architekta samotného a práve tomu sa venuje táto knižka. Pre architektonických fanatikov je zaujímavým titulom „Le Corbusier – The art of architecture“. Le Corbusier bol kľúčovou postavou architektúry v 20. storočí, mal na ňu vplyv, ktorý je silný dodnes. Táto bohato ilustrovaná monografia na základe prvej veľkej retrospektívy Le Corbusiera ukazuje prehľad jeho práce, a to nielen architektonic- kých projektov, návrhov interiéru a nábytku, ale aj obrazy, textil, plastiky, kresby a knihy. Keď už sme pri tej tlači, skúste aj architektonické magazíny. Začiatkom novembra pre- behla vo vstupnej hale fakulty architektúry STU výstava novej generácie nezávislých ma- gazínov, fanzínov a žurnálov o architektúre. Výstavu Archizines tvorí 80 časopisov z vyše dvadsiatich krajín celého sveta. Dobrá inšpirácia. Iným vtipným a hlavne výstižným darčekom je „Architectural T-Shirt from Life of an Architect“, čiže tričko napríklad s periodickou tabuľkou dizajnu, kde nájdete všetky prvky života architekta. Prejdime aj na digitálnu technológiu. Vhodným DVD titulom pre archi- tekta by mohol byť „Eames: The Architect and the Painter DVD“. Film, ktorý ide do hĺbky sveta ateliéru Eames a kroník úžasného manželského páru Charlesa a Ray. Ich tvorivá ka- riéra, ich svetlo a náladové dizajny sa stali symbolom nového životného štýlu západného pobrežia, ktorého vplyv siahal aj do Európy a Ázie. Keďže aj tento článok má svoje limity a tie sú hlavne v rozsahu, nedá sa opísať všetko tak do hĺbky, preto treba googliť a určite sa o spomínaných darčekoch dočítate viac. Aj architekti počúvajú hudbu. Predstavte si kanceláriu plnú zamestnancov, každý má v ušiach slúchadlá a počúva tú svoju. Predstavte si ateliér, kde rysujú za počítačmi viacerí architekti, tiež to vyzerá rovnako. Každý so slúchadlami v ušiach. Tak čo takto „Sennheiser CX 300B MK II Stereo Headphones“? Možno zachránite život nejednému architektovi, ktorý sa tak nestane obeťou nervózneho spolusediaceho, lebo ten už ne- môže počúvať zmes funky rytmov zo susedovho pc. Ďalšími príjemnými potešeniami sú rôzne dizajnové predmety, mechanická ceruzka „LAMY scribble: Model 185(3,15)“, sketchbooky „ecosystem“ alebo „Moleskin“, „Lego Architecture“ a mnoho iných vychytá- vok, ktoré sa sem už nezmestia. Keďže rozsah nepustí, týmto mini zoznamom by sme už aj skončili. Na záver ešte predsa len nedá nespomenúť jeden univerzálny darček. „Christmas Ale“, pivo je univer- zálny jazyk pre „odpočinok, relax a zábavu“. Od roku 1975 produkuje Anchor Brewing Co svoje vlastné vianočné pivo. Toto pivo má veľmi slávnostný a dobre navrhnutý štítok a ešte lepšie vytvorenú chuť. Dúfajme, že nielen tento výborný nápoj bude mať za násle- dok veľmi veselé Vianoce a šťastný Nový rok! Text Martin Brix, yourdesign.sk / Čerstvé Ovocie / Foto internet DArčEk v ArcHItEktúrE? DArčEk ArcHItEktA? DArčEk prE ArcHItEktA! DAlo by sA písAť trEbárs o buDovácH, ktoré vyZErAjú Ako vIAnočný bAlík. čuDné. AlEbo o príbytku A továrnI sAntA clAusA. EštE čuDnEjšIE. AlEbo nApríklAD písAť o buDovácH, ktoré nIEkto DostAl oD nIEkoHo Ako poďAkovAnIE, Ako DArčEk. Zľava doprava, zhora nadol architectural and interior Design magazines / Sketchbook ecosystem / Eames – The architect and the Painter DVD / architecture for architects – michael J. Crosbie / Sennheiser Cx 300b mk ii Stereo Headphones / architectural t­Shirts ArcHItEcturE/DEsIgninspiremagazine96

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

4:3, to bol tEsný roZDIEl boDov, ktoré ZískAlI kApEly vIDIEk A puDIng pAnI ElvIsovEj nA rED bull sounDclAsH. A čo roZHoDovAlo? DEcIbEly potlEsku. 4:3, to bol tesný rozdiel bodov, ktoré získali kapely Vidiek a Puding PaniElvisovejnaRedBullSoundclash.Ačorozhodovalo?Decibelypo- tlesku. Rozdiel medzi nimi bol viac ako tesný po každom z kôl hudob- ného zápasu, ktorého účastníkov povzbudzovalo vyše 1 600 divákov. V Bratislave sa uskutočnila akcia, aká tu ešte nebola. Prevere- ná kapela vs. mladá krv. A my sme boli pri tom. Špeciálne upravené aranžmán skladieb a dokonca i nejaká tá spoločná pieseň. Skvelo urobená šou, ktorú moderoval Robo Roth a hudobne sprevádzal Vec. Stará tržnica sa otriasala v základoch v súťažných kolách Co- ver song (vlastné verzie The Cure – Friday I´m in Love), Take over (vzájomné preberanie skladieb), Clash (zmena hudobného žánru), kolo s hosťom (Puding – Čiki Liki Tu-a, Vidiek – dychová kapela Vištu- čanka) a posledné kolo bolo spoločné, Ó Maňo. ,Absolútne sme s víťazstvom nerátali. Mysleli sme si, že na sto percent prehráme. Preto sme momentálne v miernom šoku z krás- neho víťazného opasku,” vyznal sa Janko Kuric a jedným dychom vychválil do neba hudobnú zdatnosť Pudingu: „Boli úžasní. My sme v ich veku takto dobre nehrali. “ Slivka z Pudingu Pani Elvisovej brala prehru športovo: „Sme veľmi radi, že sme sa na tomto unikátnom projekte zúčastnili. Je pre nás veľká pocta, že sme mohli byť pri ta- kom jedinečnom hudobnom koncepte, prvom na Slovensku.“ Pudin- gáči s úsmevom prediskutovali tému „funkčnosť decibelometra”. Text Laila / Foto Peter Brichta a Mat Rendek www.redbull.sk/soundclash sounDclAsH vyHrAl vIDIEk! magazinewithadifference97urbAn

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

gourMEt VoňaVé ZiMné posedenia Ak si predstavujete len poobedné posedenia, radi doplníme, že majú i skvelé raňajkové menu. A čo pripravili špeciálne počas sviatkov? Tešiť sa už teraz môžete na špeciálne adventno-chanukové menu! Skvelý Lox bagel dostanete spolu s polievkou dňa. Vnútri nájdete údeného lososa, čerstvý kôpor, slané kapary a červenú ci- buľku. Vege Bagel bude naozaj špeciálny. Fresh brusnicový džem, lahodnú mozzarellu a čerstvú voňavú bazalku. A poznáte Ruben ba- gel? Či vegetariánsky s olivovou tapenádou, mozzarellou, rukolou a paradajkami. Mäsový bude s chrenovou nátierkou, prosciuttom a delikátnou marinovanou cviklou. Akbystemalichuťnasviežišalát,istenevynechajtemenuspo- lievkou.Kuraciekúsky,medovéoriešky,modrýsyr–atovšetkosjem- nými jablkami. Wrapom sviatkov bude kraľovať Turkey, čiže morčací. Obsahuje lahodnú údenú morčaciu šunku, svieže brusnice a šalát. Ak by vám ostalo miesto v brušku, iste neprehliadnite ani omeletu s malým sezónnym šalátom. Omeletu si môžete vybrať podľa aktuálnej chute z feta syru a špenátu, mozzarelly a hrášku, či s prosciuttom a bazalkou. Oh, tie Vianoce... samé pozitíva! ☺ Bagel&Coffee nájdete v Bratislave na Obchodnej 10 a Hlavnom námestí 3 www.bagelcoffeestory.com vonku sA ocHlADIlo A prIAtEľov rADI strEtávAME stálE, Ako to spojIť? príďtE sI posEDIEť Do príjEMnéHo prostrEDIA bAgEl coFFEE story. kzimepatriaivianočnédobroty inspiremagazine98

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Dnes ráno som sa rozhodla, že dám svojmu priateľovi ten najväčší darček, ktorý mu mô­ žem po dvoch rokoch spoločného nažívania venovať. na internete sa dajú utratiť všetky peniaze a v obchodoch dostať všetko, ale ten môj darček sa nedá ani poslať poštou, ani zabaliť do lesklého baliaceho papiera. najkrajší dar, ktorý mi môj priateľ ve­ noval, bolo ukulele. nikdy som na ňom ne­ hrala, pretože som mala pocit, že nenastala tá správna chvíľa. hrala by som len smutné piesne a tie sa k takémuto nástroju absolút­ ne nehodia. rada myslím na to, čo má rád a čím by som ho dokázala potešiť. len ško­ da, že väčšina chvíľ, keď sme spolu, sa do­ teraz skončila hádkou. Je to zvláštne, keď sa jeden dokáže s druhým hádať, až sa mu z toho krúti hlava a uvedomuje si, že to tak má byť, že je to hra, aby sa nikto nenudil. nezhody, výčitky a nezmyselné obvinenia zmenili náš vzťah na grotesknú komédiu. nedávno ma tak vyprovokoval, že som chcela vyskočiť z idúceho auta. na to je on expert a s pocitom nevinného vnútorného sadizmu musím uznať, že ho mám aj preto rada. komédia sa tak zmenila na trochu drs­ nejšiu hru, kto z nás vydrží viac. koľkokrát som hádku vyprovokovala ja sama, aby som sa presvedčila tou najdetinskejšou cestou, že aj on má rád mňa. verila som, že po každej búrke, aj keď za sebou zanechá veľkú spúšť, ostane vzduch čistejší. som asi ešte decko, ktoré je dospelé, ale nedokáže byť zodpo­ vedné za svoje konanie. keby som mala priateľa, ktorý by mi bol v tomto podobný, asi by som ho zabila. týmto si uvedomujem, že sa musím zmeniť. nikdy som náš vzťah neidealizovala. aj keď som vždy bola presvedčená o tom, že som šťastná, dnes už viem, že som sa len bála uvedomiť si pravdu. Bola som rozlade­ ná struna, napnutá na hranicu prasknutia. a tak v toto ráno vstávam z poste­ le, aby som svojmu priateľovi darovala ten najúprimnejší a najrozumnejší darček. slo­ bodu. myslím si, že rozchod je ako balón, ktorý nás môže vyniesť do veľkých výšok. síce sa doň bojím nastúpiť, pozrieť sa na zem z neznáma, veľkej výšky a vidieť život z inej perspektívy. svet je až priveľmi zaují­ mavé miesto, aby sme si odopreli to, že naň budeme pozerať s nadhľadom. s hlavou plnou tých najkrajších spo­ mienok a nápadov do budúcnosti budem skladať iba veselé piesne. text eliška velitšová / Foto george klaudíny Tie vločky, ktoré ostanú na pletenej rukavici či čiapke a my máme pocit, že sa zastavil čas. Lebo snehové vloč- ky neuveriteľných, ale pravidelných tvarov. Malý darček od prírody po trochu mokrej, no stále krásnej a melancholic- kej jeseni. Kiežby aj moja duša bola taká krásna a čistá ako toto biele prírodné neznámo. Upieram pohľad hore a zrazu sa zvalím do snehu a ostanem tam ležať. Je mi zima, ale takto to teraz chcem. Teraz sa nechcem cítiť dobre, len nech mi je zima. Nech sa prepadnem pod bielu snehovú vrstvu, nech ma sneh celú obalí, nech po mne ostane iba nerovný biely povrch. A pod snehom premýšľať. Premýšľať nad otázkou, ktorú mi nedávno položil jeden (ne)známy chlapec. A ako to chceš ty? Ako si to predstavuješ ty? Poviem len, že málo o sebe hovorím, veľmi málo a ďalej mlčím ako nevin- né jahňa. V hlave si ešte dodám: a potom, keď sa opijem, nadávam, konečne poviem, čo si o tomto svete myslím. Áno, rozprávam o sebe málo. Som priveľmi hrdá na to, čo som, či nebodaj kto som, a pritom som veľké nič. No vravím si, že iba zatiaľ, lebo až moje sny vyrastú do reality, budem niekto. A možno iba naďalej naivná. On len sucho povie, že si už všimol, že toho veľa nenarozprávam. Chvíľ- ku bolo ticho, a mne to vôbec neprekážalo. Mám rada to zvláštne ticho. A tichým hlasom mu ešte dodám, že nie- kedy sa bojím, že ma občas premôže strach, a že je to zlé. Strach, ktorý ma dovedie k pasivite. Byť nečinný človek, len tak prežívať. Nie, to nechce nikto. My chceme žiť a žú- rovať. Spomeniem si na to, ako mi ďalší s pohárom džinu a tonikom povedal: „Dorota, vždy musíš povedať čo chceš či nechceš. Musíš, lebo je to tak, že nikto nebude nikdy vedieť, čo sa odohráva v tvojej hlave, kým to nepovieš. Je lepšie sa vyjadriť ako očakávať.“ Nečakať, že príde niečo veľké, ale každý jeden deň prežiť ako to veľké, čo malo prísť. Neklásť si otázku, či je správne tvrdiť, že nič nie je nemožné alebo tvrdiť, že všet- ko je možné. Je to jedno. Všetko je to len o našej hlave. O tom, či povieme životu áno alebo nie... Konečne sneží a ja chcem niekoho zguľovať, posta- viť snehuliaka, na darčekový zoznam napísať iba jedno že- lanie a to veľký balík lásky, potom chcem navštíviť nejakú malú alpskú dedinu, piť punč, veľa punču a tiež medovinu a jesť vianočné koláče, veľa koláčov... a potom si dať po sviatkoch detoxikačnú kúru. Text a foto Kristína Jakubová ElIškA prEMýšľAlA poD snEHoM s HlAvou plnou týcH nAjkrAjšícH spoMIEnok A nápADov Do buDúcnostI buDEM sklADAť IbA vEsElé pIEsnE. Keď všetko naokolo sa mi páči. Točím sa a točím sa. S pohľadom upretým hore, na nebo. Oblohu však nevidno, iba husto padajúce vločky. Vločky rôznych kryštalických tvarov, biele čisté vločky. Tie malé radosti roztápajúce sa na teplých dlaniach. EssEntIAlmagazinewithadifference99

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

inspire FighT parTyZačiatkom októbra sa konala ďalšia Inspire párty pri príležitosti vydania nového čísla časopisu. FIGHT edition bola doslova legendary. Vydaných bolo viac ako štyri- sto náramkov. O hudbu sa postarali MtotheG, Margita a Besna, Barbie Idiot, Skank a svoj najlepší set roka zahral Milos. O VJing sa postaral Denzel. Istým spôsobom sme radi, že nemáme fotky z nočných a ranných hodín, zn. ZOO☺. Text Laila / Foto Martin Haburaj scEnEinspiremagazine100

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

T u r e c k o Ale tá úprimná zem, kde je každý tak trochu utiahnutý do seba pred turistami, ktorých rozvážajú klimatizované autobusy. Nedôverčivosť sa strieda s prehnanými prejavmi priateľstva, ak ide o obchodovanie. To vám minimálne pevne stisnú ruku pri podaní, objímu vás a ak ste žena, iste minimálne raz po- žiadajú o ruku. Život v prímorských oblas- tiach je asi všade na svete rovna- ký. Delí sa na sezónu a obdobie mimo nej. Až na to, že tu je vážne veľa kožušníctiev. A nie sú už tak super lacné a dobré, ako sa hovorí. 1 na to, že tu naozaj všetci pomerne dosť veľa fajčia cigarety, sa pri pre­ klikávaní televíziou dá naraziť na takúto krásnu cenzúru. ale je to pekný ná­ pad, ukazovať deťom ako si prikladať kvetinky k ústam – v Constantinovi. 2 Sezóna je sezóna. Suvenírové stánky otvorené nonstop. Ochranné oko bolo všade. 3 Obchodíkov v zmysle našich čínskych je tu veľa. iné v princípe ani nie sú. 4 ak teda nepočítame početné obchody s kožou. Veľkému zastúpeniu rusov v rezortoch sa často prispôsobujú i pútače. 5 túlavé psy tam boli väčšie ako všade inde, kde som bola. Zvyknuté na pitie z fontánok a spontánne sprevádzanie ľudí na uliciach, ktorí sa im pá­ čili. majstri sveta v zavadzaní. 6 Čaj. Je ho tu veľa. rôzne druhy, ale predovšetkým čierny. V bočnej ulič­ ke malého bazára, kde sme sedeli skoro na latkových prepravkách, bol naj­ lepší, aký som v živote pila. trochu som sa tam bála vytiahnuť fotoaparát, lebo veľké zvraštené čelo majitela nebolo práve optimálne. na trhoviskách fungujú malé „interné“ kaviarničky bez sedenia, ktoré na táckach roznáša­ jú čaj a kávu pre predávajúcich. 7 až v lietadle mi došlo, kde sa berie to veľké množstvo ovocia a zeleniny v takej na prvý pohľad vyprahnutej krajine. Text a foto Laila turEcko jE krásnA krAjInA, prEsnE tAká, Ako sI ju prEDstAvujEtE. nIE tá gýčová poDobA Ako tIsíc A jEDnA noc. to vôbEc. 1 432 5 6 7 magazinewithadifference101trAvEl

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

OB ŽIVOTA. VEK, KTORÝ JE SÁM DÝ, REBEL. M PRAVIDLÁM, NERIEŠI O SVETA. ĽUDSKÉ UDZIE. POHŔDA AKAŽDÝM PROTI ÁR, KTORÉHO SLEDUJE, LEBO JE ÁDOR INOVÁCIE HOCI A. JE TO PRÁVE ON, ET DOPREDU. JE TO HODÍ „PO DIAĽNICI“, ĽAJŠEJ CESTE“. TOMNÝ POP MASOVÚ HUDBU, ARÁŽOVÉ KAPELY, DÁ NAOZAJ POČÚVAŤ. A ŠKOLÁCH, POLITIKU, DAAUTORITAMI, RÚCA UDIA UMELO M ŽIVOTE. UŤAHUJE SI BE MYSLIA, ŽE SÚ V NA ŠKOLÁCH, OKOPIEK. NEZNÁŠA OKVASENÚ SLÁVU. ITE. MÁ VLASTNÝ RENDOM. A HLAVNE ŽNE. ZÝ A PREDIERA SA UNDERDOG, REBEL, gourMEt súčasná mladá generácia ľudí, narodených po roku 1990, sa môže pochváliť toľkými názvami a charakte­ ristikami, ako žiadna iná generácia v histórii. prvý raz sa pre označenie tejto generácie objavil v magazíne ad­ vertising age názov generation y v roku 1993. neskôr prišli názvy millennials, hero generation alebo tzv. igen – internetová generácia. táto generácia fascinu­ je už roky sociológov, psychológov, ale aj marketérov, ktorí si kladú otázku, ako s dnešnými mladými komu­ nikovať, ako ich zaujať a ako reagovať na ich zmenené požiadavky a zvyklosti. čím je táto generácia taká odlišná, čo ju spája a čím sa odlišuje od svojich predchodcov? odpoveď je veľmi jednoduchá – je to prvá generácia, ktorá vyras­ tala spolu s internetom. Jeho masové využitie zmenilo ich spôsob myslenia, priority i celkový ži­ votný štýl. technoló­ gie sú niečo, bez čoho si svoj život nevedia predstaviť. či už to spolu súvisí alebo nie, práve dnešná mládež má podľa všetkých prieskumov potenciál stať sa najvzdelanejšou generáciou v histórii ľudstva. nedajú sa „opiť rožkom“. predstavitelia gen y hľadajú svoju cestu, ako robiť veci inak a lep­ šie ako tí pred nimi. neboja sa inovácií, spoliehajú sa na technológie, milujú nové a dizajnové riešenia a ich hlavnou devízou je kvalita. sú optimistickí, zdra­ vo drzí a veria, že dokážu zmeniť svet k lepšiemu. alTernaTíVa noVej generácie nEnEcHAjú sA „opIť rožkoM“. prEDstAvItElIA gEn y HľADAjú svoju cEstu Ako robIť vEcI InAk A lEpšIE Ako tí prED nIMI. Jeseň – Vodka creaM Omamná chuť vanilky a karamelu čIstá – excLusIVe inspiremagazine102

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

ALTERNATIVE IS A WAY O ALTERNATIVE IS A PERSON WHO K WHAT HE IS. YOUNG, REBELLIOUS. HE SUBJECTED TO ANY RULES, DOES NO WITH CONVENTIONS OF THIS W STEREOTYPE IS A WORD HE H LEARNT YET. HE MOCKS EVERY ROTTEN IN THIS WORLD, EVERY IRRATIONAL AND ILLOGICAL. HE DO CARE WHAT OTHERS TH DESPISES CONVENTION, WALKS A AGAINST THE CURRENT. VISIONARY, PIONEER, AMBASSAD INNOVATION. HE IS A CR INFLUENCER AND DOES NO RECOGNISE IT. HE ALWAYS TAKES ROAD", RESISTING "THE HIGHW DOESN\'T LISTEN TO MAINSTREA GARAGE, INDIE, ALTERNATIVE MU DESPISES AUTHORITY, BREAKS BA PEOPLE BUILT, OFTEN ARTIFICIA THEIR LIVES. HE MOCKS PEOPLE WH THEMSELVES "CELEBRITIES", "COOL SHOTS", "IN". HE HYPOCRISY AND QUICK FA APPRECIATES QUALITY. HE H OWN STYLE, HE DOES NOT FOLLO TRENDS. AND MOST IMPORTANTLY, H NOT TAKE HIMSELF TOO SERIOUSL INTELLIGENT, RUDE, OFTEN C UNDERDOG, REBEL, OU k životnému štýlu geny bezpochyby patrí aj ak­ tívny sociálny život a komunikácia. a to nielen na soci­ álnych sieťach, ako by si mohol niekto myslieť. stretnu­ tie s priateľmi a ľuďmi rovnakého zmýšľania prináša množstvo inšpiratívnych myšlienok. a k tomu patrí bezpochyby aj pohárik kvalitnej vodky, ktorá patrí me­ dzi najobľúbenejšie nápoje mladých. práve im je urče­ ná nová vodka alternative, ktorá sa vďaka inovatívnym technológiám, ktoré v sebe skrýva, právom uchádza o titul vodka tretieho tisícročia. vodka alternative bola totiž vyrobená inovatív­ nou technológiou pmp (proces magnetickej polarizá­ cie), ktorá bola použitá po prvýkrát na svete na zjemne­ nie chuti vodky. spolu so sedemnásobnou destiláciou a štvornásobnou filtráciou tak vzniká vysoko kvalitný produkt výnimočne jemnej a plnej chuti, ktorá poteší aj tých najväčších labužníkov. navyše, vďaka nadštan­ dardnej čistote produktu sa po konzumácii alternative vodky netreba obávať známych ranných bolestí hlavy. okrem unikátnej patentovanej technológie pmp je však alternative vodka charkteristická aj svojím jedi­ nečným dizajnom a charakterom, ktorý bol vytvorený mladými slovenskými kreatívcami a dizajnérmi. skose­ ná hrana fľaše alternative vodky, ktorú si popri výrob­ nej technológii dal slovenský liehovar nestville Distil­ lery tiež patentovať, z nej robí umelecký objekt, ktorý vynikne v každom interiéri i ako darček na slávnostné príležitosti. vodku alternative si môžete vychutnať aj v šty­ roch netradičných príchutiach, ktoré kopírujú šty­ ri ročné obdobia: mojito (jar), mandarine (leto), cream (jeseň) a apple tea (zima). každá z príchutí, ako aj klasická exclusive vodka alternative, prináša aj nespočetné množstvo alternatív pre milovníkov mie­ šaných drinkov. niektoré z nich nájdete na stránke: www.alternativevodka.sk. zIMa – Vodka appLetea Jablková so škoricou pre chladné chvíle Leto – Vodka MandarIne Evokuje správnu letnú náladu a párty, citrusové plody a sviežosť Jar – Vodka MoJIto Príchuť tradičného kubánskeho koktailu mojito magazinewithadifferencedarček103

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

InspIrE black side oF MounTains photography Lukáš dohnaL moDel MonIka podaná /scouteen 104inspiremagazine

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

darček105magazinewithadifference

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

InspIrE106inspiremagazine

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

darček107magazinewithadifference

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

sa limitne blíži k nule. už som aj rozmýšľal, že si kúpim zlatú retiazku. no a nechceš čelenku? Vyrobím ti. som celkom šikovná, niekedy. Inso: Hej, na squash! Potrebujem, lebo sa mi hmlia okuliare. ale ja robím také s kvetinkami. akej farby chceš? Držal si už niekedy v ruke moto- rovú pílu? Inso: áno, držal, aj cirkulárku. a čo si s nimi robil? Inso: rezal drevo a konár. Konkrétne jeden konár, hej? Inso: konár motorovou a drevo na cirkulárke. Hej, hej, jeden. mi stál v ceste, keď som šiel z tesca. O hudbe... #HudsonMohawke#B-complex #nemám čas#čo počúva#čo hrá o aktuálnej dubstepovej vlne si čo myslíš? Inso: Hmm, nič... Je to populárne a ľuďom sa to páči. Osobne mi začalo prekážať, že sa tam permanentne opakuje 10 samplov. teda ak sa bavíme o mainstream dubstepe aka Skrillex a spol. Áno, napr. Inso: nehatujem to, ale mňa viac baví iná hudba. Je nejaký producent, čo sa ti páči? Inso: áno. Hudson mohawke, Lunice, Eprom, ChessloJunior,b­complexjetiežpeknýchalan. no jasné, ale on robí trochu iné veci, nie? Inso: On je naozaj tOP producent, on by ve­ del spraviť všetko, keby sa odviazal. má straš­ ný skillz. keď sme spolu robili, tak mi robil veľ­ mi pekné breaky. Ja som bol z toho hotový. Jemu sa to zdalo príliš jednoduché, čiže pre neho nudné. a aké sa to zdalo tebe? Inso: Super. to máš tak, keď niečo nevieš, tak ti to príde perfektné. ale keď sa to už naučíš, tak chceš viac, to je to isté, ako keď sa ľuďom, čo to nevedia, páčia jednoduchšie scratche. ale mňa to napríklad nudí, lebo to už viem. tak je to asi so všetkým. Tak var častejšie. ☺ Inso: usilujem sa aspoň dvakrát do týždňa. a koľko sa venuješ produkcii? Inso: Som dosť na cestách, takže sa nemô­ žem všetkému venovať, ako by som chcel. nemám na to čas. Venujem sa len počítačom a mixovaniu a frajerke a ešte trochu zostá­ va na kamarátov a šport, aby som nebol ako guľa. Čo si nám pripravil do setu? Inso: Spravím svoj tradičný repertoár, ktorý hrávam momentálne v klube. Čiže uk funky, grime, bass, breaky. ináč toto neviem ešte povedať, keďže ten set riešim cez víkend. uvi­ dím, ako to celé ešte spravím. Čo v poslednom čase počúvaš? Čo ťa baví? Inso: momentálne mám obdobie, keď ma baví najviac hľadať nové veci v danom žán­ re, ktorý hrávam. tomuto sa dokážem veno­ vať aj štyri hodiny v kuse. nikdy predtým som sa tomu tak intenzívne nevenoval, vždy som si skôr kupoval staršie veci, ale teraz kupu­ jem výhradne nové releasy. ale som otvorený všetkým žánrom. mám rád aj klasickú klavír­ nu hudbu, rachmaninov a podobný stuff. niekedy, keď ťa počúvam live na akciách, trochu mi pripomínaš philipa TBC, práve striedaním žánrov. Inso: keď hrám, usilujem sa, aby to nebolo monotónne, aj keď teraz to nerobím až tak extrémne. Pokúšam sa držať post­dubstepo­ vých žánrov, lebo ten zvuk ma momentálne najviac baví. ale možno o rok sa vrátim zase k jungle, nejako to prichádza do módy. máš ten pocit? Inso: Hej. techno a jungle sú späť. Len, samo­ zrejme, je to zase v trochu inej podobe, ale veľa nových vecí má junglový podtón. Hej, asi sa to trochu opakuje. ale nie je to len tým, že na slovensku prichádzajú hudobné trendy obvykle tak s dvojročným delayom? Inso: toto neviem posúdiť... Podľa mňa bra­ tislava je na tom veľmi dobre a mám pocit, že je tu strašne veľa akcií, kde hrávajú naozaj „vychádzajúce hviezdy“ a počuť aktuálny so­ und. napr. akcie ako moov, bwo, Dead horse, Hochspannung a W:lsoni:c. Len to ľudia ešte nedoceňujú... resp. chodia len na už niekedy aj vyhasnuté hviezdy. Inso: áno, to je možné, neviem, prečo to tak je. možno sa boja nových vecí. Je to asi pre nich risk ísť na neznáme meno. nebodaj si to napočúvať vopred. Je pohodlnejšie ísť na akciu, kde je už attendnutých X tvojich známych Inso: Ťažko sa mi k tomuto vyjadruje, lebo keď som v niečom hipster, tak je to muzika. mňa vždy oslovil najviac track, ktorý bol v nie­ čom nový a iný, aj keď nebol napr. dokonale vyprodukovaný, takže to nedokážem vidieť z toho druhého pohľadu. Je dosť možné, že u veľa ľudí nie je hudba prioritou. nemajú toľ­ ko zdrojov, aby sa k nim nová hudba dosta­ la. Dostávajú sa k tomu náhodou a potom to chvíľu trvá. to by chcelo hlbšiu analýzu. Keby si mal teraz vziať jeden album. Váž- ne jeden. a povedať, že ľudia, toto si vypo- čujte. čo by to bolo? Inso: Fu... na tento rok u mňa zatiaľ vyhráva Eprom – metahuman. ale odporučil by som napr. aj rustie – Glass Swords. ale to už sú dva. Čo je pre teba znakom dobrej akcie? mys- lím niečo, že takto by mala párty vyzerať. Inso: Vírivka + šampus + modelky + chlpy v odtoku! V klube samozrejme dobrý zvuk + šikovný DJko + zabávajúci sa ľudia. Dnes sa chlpy a vlasy v odtoku skloňujú na všetky smery. Divný deň... aspoň teda u mňa na Facebooku. Inso: Však preto som to tam dal. no a odkiaľ to máš ty? Inso: neviem, to mi tak napadlo. Že proste sa pozrieš a vždy to tam je. zrkadlo nemáš od chlpov, ako sa holíš? Inso: Hmm, neviem, musím sa pozrieť. Daj echo potom. Inso: Oukej! Asociácie... #zima#pazucha#poker a teraz posledná vec, na ktorú sa serióz- ne teším, lebo ty si na toto ideálny. zahrá- me si takú hru. na asociácie. Ja poviem slovo a ty povieš prvé slovo, čo ti napad- ne. Ideš do toho? Inso: Jasné, hry, to je moje! hodinky Inso: nemám taška Inso: platne ruksak Inso: mixpult prach Inso: utrieť pot Inso: čelenka kvetiny Inso: voňajú rusko Inso: zima insa poznám pomerne dlho. Jeho najkrajší pseudonym bol Peter Jebodrot. a v podobne vtipnom duchu sme zasadli, pokecali a vznik­ lo z toho toto. inso je talentovaný DJ a hlav­ ne vážne fajn týpek, s ktorým je vždy zábava. Pripravil pre vás svoj set, dúfame, že sa bude páčiť, nám sa. Najprv sme ho odtrhli od večere... #cestovina#plast Inso: Okej, tak som ready. ale keď ideš jesť, tak vyčkám. To je dôle- žité. ☺ Inso: nie, nie, už to neprerušujme. to už je otázka? môže byť. ☺ Inso: no ešte vydržím. no dobre. ☺ Inso: mal som na obed zabíjačkový tanier. ☺ takže Ok. Čo taká vec obsahuje? Inso: to bol joke. Škoda, celkom ma to zaujímalo.. Inso: mal som kuracie so zelenou cestovinou. Obsahovalo to kuracie a zelenú cestovinu. ale môžem ti zistiť. akože nafarbenú, či reálne tam bol nejaký špenát? Inso: asi nafarbená. njn... čínske kura, plast. ale chutilo to v pohode? áno, bolo to super. O francúzskych zemiakoch... #klobása#pečenie Varíš? Inso: Hej, učím sa a niekedy ma to aj baví. Viem celkom slušne francúzske zemiaky. Spravil som aj bazalkovo­parmezánové pes­ to s rigatone. Čo do nich dávaš? Lebo čo rodina, to iný recept... Inso: Hmm, uvaril som zemiaky, ošúpal, dal som tam opraženú klobásu s cibuľou, vajíč­ ko, nastrúhaný syr, šľahačku a zapiecť. a celé som to tak vrstvil. Zemiaky, klobása s cibu­ ľou, zemiaky, vajíčko a tak. ale zas ja nie som nejaký top kuchár. Jasné. To znie super! U nás dávame len zemiaky. Vajíčka a smotanu. piekol si už niečo? myslím ako sladké. Inso: nie. Ja nie som veľmi na sladké. Tak môžeš aj pre niekoho, nie? ☺ Inso: to ma nebaví, keď to zje niekto iný! ☺ si sebecký? ale no, veď sa podeľ! Inso: nie som, lenže radšej niekomu nakonfi­ gurujem router ako uvarím. Skôr je to preto, že varením si nie som úplne istý. aby som ro­ bil pre druhých. Pošli mi, prosím, nejaký link na tvoj set... #čelenka#squash #motorovapila #konár Inso: Zhromaždené to nemám. moje promo nA cHAtE s InsoM vírIvkA + šAMpus + MoDElky + cHlpy v oDtoku! MIxEDs Et For Ins pIrEMAgAZ InE D j Inso bit. ly / S o F I M g tasuuun zase spolu, keď bu­ dem s tebou zdielať aj jeseň života tak sa zajebem. scEnEinspiremagazine108

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

tálne rozrobené ďalšie pesničky s niekoľkými zahraničnými producentmi, ale nemal by som o tom ešte hovoriť, kým nie sú dokončené. ako sa k tebe dostali? Či ty si oslovil ich? minulý rok som mal na akcii Edit! španielske­ ho hosťa menom rayko. Jemu robil grafiku a jeho logo ďalší španiel Dynamicron. to logo som potreboval pre akciu a poslali mi ho v ne­ upravenom formáte. Grafik ho prerobil, aby sa s ním dalo ďalej pracovať. to som poslal Dynamicronovi a tak sme sa zoznámili. ne­ skôr som mal rozrobenú jednu pesničku a bol som zvedavý, čo si o nej ľudia z oboru pomys­ lia, tak som im ju poslal. na to mi Dynamicron odpísal, že sa mu veľmi páči a že ju chce vy­ dať. tým sa to začalo. ☺ To je asi ako taký rozprávkový príbeh. Teším sa z toho moc! a čo ďalej? Ideš na tom pracovať a bude aj album? Pracujem na tom takmer každú voľnú chvíľu, ale popri normálnej robote to nie je až také ružové. momentálne skôr EPčko než album, všetko závisí od času. ☹ Hlavne keď sú nápady a ide karta, nie? určite oboje, nápadov je furt veľa, ale nie vždy ich vieš zrealizovať tak, ako by si chcel. na to treba aj kartu aj skill. ☺ Dá sa to urobiť tak ako vo filme exit through the gift shop? Že máš ideu a proste si na to niekoho najmeš, aby ju zrealizoval... tak by som to asi nikdy robiť nechcel. baví ma ten proces tvorby, ktorý síce stojí nervy... veľa nervov..., ale potom, keď sa ti niečo po­ darí, s čím si aspoň trochu spokojný, dosta­ neš neuveriteľne dobrý pocit, ktorý ťa nakop­ ne ďalej. ☺ ako to prebieha v tvojej hlave? Ležíš doma pred telkou a zrazu sa ti niečo zalo- opuje v hlave a kopne ťa múza? rôzne, niekedy je to aj „pred telkou“, ale dosť často mi napadajú veci, keď počúvam inú hud­ bu, či už starú alebo novú... každá má niečo do seba. napríklad minule som sa pristihol (musel to byť alfa spánok), že som robil basu vo sne, vedel som aj noty aj zvuk.. Spomínam si, že som si ju ešte chvíľu pamätal, ale keď som sa zobudil, bola fuč. škoda... máš hudobné vzdelanie? bohužiaľ nie. Všetko sa učím sám. Ešte že je už dostupné také množstvo informácií, tuto­ riálov atď.. pýtala som sa na to ostatných, opýtam sa aj teba. Čo počúvaš v poslednej dobe? abstraktne: kvalitnú hudbu. konkrétnejšie: starý soul, funk, disco – myslím si, že ľudia, čo robili hudbu vtedy, boli nástrojovo a tech­ nicky výraznejšie obmedzení než sme my te­ raz. kládli oveľa väčší dôraz na kompozíciu, aranžmá, harmónie atď...takže sa je z čoho učiť. Z modernejších odrôd to bude hlavne deep house a deep disco, ak to máme ška­ tuľkovať. koniec koncov okrem menovaných všetko možné. Keby si mal vybrať jeden konkrétny al- bum, ktorý by si mali ľudia určite vypočuť, čo by to bolo? kedysi som mal dlhé roky veľmi obľúbený Electro Glide in blue od apollo 440. teraz ti asi nepoviem konkrétny. Zo starých vecí by som si vypočul niečo od Lonnie Liston Smitha. Z novších asi niečo z vydavateľstva Sleazy beats. Čo by si si želal na Viance? aby si ľudia viac rozumeli a mali voči sebe viac úcty. poľsko Inso: soľ kostol Inso: farár Hafner Inso: zábavný farby Inso: modrá pazucha Inso: ruka košeľa Inso: som si chcel kúpiť karty Inso: poker nahota Inso: môže byť Intermezzo #koniec?#je to publikovateľné? oK, myslím, že to máme. nejaké posol- stvo na záver? Inso: Wueej. Že či si potom ten časopis mu­ sím aj kúpiť? nie. ☺ Dostaneš. Buď mi dáš adresu, alebo live. Inso: WuEEJ! Ja si ho kúpim. Vozí Djov... #pinzeta#Hadson#Deadelus Inso: Som čakal, že sa spýtaš, že aký je môj naj DJský zážitok. Som ti chcel napísať, že som viezol Hudsona mo v aute... z letiska. Ježíš, sorry... potom si zbieral vlasy pin- zetou? ☺ Inso: nečistí sa to tam odvtedy. Šlohol si mu aj niečo... že suvenír? pusa na čelo? Inso: nie, nič, sústredil som sa plne na šofé­ rovanie. inak to nebola sranda, sa prevrátil kamión na diaľnici, zápcha na sto km. Sme museli hľadať iné cesty, štyri hodiny to trvalo kým sme prišli do bratislavy. Hej, chápem, taký chlapík vzadu a ty riešiš volant. Toľko otázok, čo šlo hlavou.. Inso: Hudson si ale pospal. Som mal v rukách hlavný tromf vydavateľstva WarP! neostáva nič iné než: uuuuuu. ☺ aký je? má niečo aj v hlave, či len dobre hrá? Inso: Jop, presne to som očakával. Hmm, on bol strašne unavený a pôsobil dosť introvert­ ne. neviem, aký je. Všetci DJs sú v kuse unavení. Inso: keď som bol na ňom vo Viedni bol zas úplne žoviálny a bavil sa. napr aj John b bol taký. Že som mal pocit, že sa s ním kamará­ tim odmala. Som sa absolútne nebál hovoriť po anglicky, ani že poviem nejakú hovadinu. Hej, keď sme sa videli naposledy, mal čer- vené tangáče. Vtipný chlapík. ☺ Inso: Jj, on je úplne top. Hudson, hovorím, že veľmi sme nepokecali, ale ja to chápem. tiež nemám vždy náladu baviť sa s cudzími. Jemu sa nechcelo ani moc hrať, asi niečo vážne riešil a bol fakt akoby nahnevaný, ale potom som sa ho spýtal, či by nemohol zahrať dlhšie a on to dal. Zahral hodinu a pol namiesto svo­ jich obligátnych 50 minút. pekné od neho. Koho si ešte viezol? Inso: Deadalusa, Johna b, moneyshota, Sun­ chasea a Parkera. Dvakrát. Uuuuuuuuuuuuuu Inso: So Sunchaseom som šiel taxíkom na Schwechat, lebo mi foldol šofér, stálo to vte­ dy 2000 Sk. bol som s ním aj vo Viedni na výlete, lebo sme boli prví, kto mu z ukrajiny vybavil víza na hranie v Eu. tasun do vesmíru aktuálne ísť nechce. Zato videl všetky diely Startreku a okrem toho, že robí aj vlastné tracky a párty, pripravil nám skvelý mixovaný set. práve si dokončil playlist k setu, ktorý si pre nás namixoval. Čo si pripravil? V prvom rade ďakujem, že ste ma oslovi­ li a dali mi možnosť pre vás pripraviť tento set. Snažil som sa hlavne o to, aby v ňom bola kvalitná hudba, pretože to je to najpod­ statnejšie. ak to chceš škatuľkovať, tak ide o viacero štýlov, počínajúcich deep discom cez deep house až po 60s pop. takže vskut­ ku ide o moderný zvuk okorenený kadejakými vychytávkami. Dýcha z toho trocha retra a možno práve preto sa celý set veľmi príjemne počúva. aktuálne som ho počula už dvakrát a vždy mi ten čas nejako podozrivo rýchlo prejde. Koľkokrát si ho už počul ty? ☺ to som rád, myslím si, že takéto typy setov majú byť určené primárne na počúvanie. ko­ niec koncov, keď chce niekto tancovať, tak ide do klubu. ☺uff, ani neviem, veľakrát, mož­ no päťdesiat až stokrát, keďže som ho ešte upravoval. to je furt v pohode oproti tomu, keď robíš track. ten zvyknem za večer vypo­ čuť aj dvesto­tristokrát... odhadom, nikdy som to nerátal. ☺ K robeniu trackov sa ešte určite dostane- me, ale treba povedať jedno. Je tam ko- pec „hovoreného slova“. o čo ide? už dlho som chcel spraviť niečo s „hovore­ ným slovom“ a toto bola konečne poriadna motivácia. Celý set je myslený skôr ako scifi príbeh než set. Hovorí sa v ňom o prvom stre­ te pozemskej vesmírnej lode s loďou mimo­ zemskou a o vzájomných myšlienkových po­ chodoch. taktiež som sa snažil, aby vybrané pesničky pôsobili kozmicky a tým dotvárali tuto scifi atmosféru. napríklad keď posádka rozmýšľa nad tým, čo ďalej, zrazu sa začne v pesničke spievať „trouble on my shoulders“ atď. ale nejdem viac prezrádzať. ☺ Je náročné vysamplovať texty či konkrét- ne zvuky? Všetko závisí od pôvodného materiálu, šum a rôzne pukanie sa ešte ako tak odstrániť dá, so zvyškom je to horšie... pre nás laikov: ako približne vyzerá taký proces? napr. keby sme si vzali slovenskú hymnu. ako zo skladby dostaneš len spie- vaný text a oddelíš ho od hudobnej časti? Práve preto vravím, že so zvyškom je to hor­ šie a to hlavne v hotových pesničkách, kde ti spolu hrá veľa nástrojov. každý zvuk sa nesie na rôznych frekvenciách a teraz si zober, že ti hrá spolu povedzme piano so spevom a na­ vzájom sa prekrývajú. môžem spraviť to, že si zoberiem z hymny určitú časť, kde sa spieva a tú frekvenčne orežem ekvalizérom. avšak vždy v tých navrstvených častiach budeš po­ čuť aj iné zvuky. nepoznám technológiu, kto­ rá by to momentálne umožňovala. ak ťa na základe tohto rozhovoru niekto kontaktuje a bude to vedieť spraviť, tak ti budem vďačný za túto info. ☺ oK, dohodnuté, keď ma niekto bude kon- taktovať pre samplovanie spevu z hymny, píšem. ☺ podľa čoho si vyberal skladby do setu? nie je asi práve najjednoduchšie vyskla- dať takýto doslova príbeh... Podľa viacerých kritérií. Hlavne mi šlo o to, aby zo všetkých pesničiek bolo cítiť niečo vesmírne a aby to ako celok dávalo zmysel. Preto niektoré znejú ako zo Startreku, nie­ ktoré temno a atmosféricky a niektoré tak, aby dotvárali hovorenú časť príbehu. Ďalšie kritérium bolo to, aby sa harmonicky medzi sebou nebili. ☺ Touto odpoveďou sa natískajú viaceré otázky: 1. máš rád startrek? 2. Chcel by si ísť do vesmíru? 3. Veríš v zelených mužíčkov aka. život mimo zeme? 1. Samozrejme! Videl som všetky časti nie­ koľkokrát. ☺ admirál kirk zdraví inspire! 2. určite áno, ale až keď bude mať ľudstvo k dispozícii lepšiu technológiu než teraz. ☺ 3. neverím, že čosi také neexistuje... Kirk nebol náhodou len kapitán? bol, ale bol aj admirál. Pozri si Startrek. ☺ Ja mám celkom napozerané a práve preto ma zaujal ten admirál. no nič, doštudujem. a ty by si vážne neletel. keby ti teraz nie- kto ponúkol, že maťo, poď do vesmíru!? Veľmi dobre by som si to rozmyslel... Vieš o niekom, kto by to len tak ponúkal? záleží na financiách... späť však k tebe. ako si na tom aktuálne s produkovaním vlastných vecí? Vyšlo mi niekoľko pesničiek v španielskom vydavateľstve Los Grandes a taktiež pre nich niečo pripravujem. Okrem nich mám momen­ scIFI tAsun MI xEDsEtFo r InspIrE M AgAZInE Dj tAsu n b i t . l y / Q G y S Vw Super, aspoň budem mať dvojstranu pre seba. ☺ magazinewithadifferencedarček109

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Sú mladí, sú krásni, sú in, ale nevolajte im do klubu. radšej si vypočujte ich skvelý mixtape, ktorý pripravili špeciálne pre vás. Sin Vicious a Emil ­ EmOnOiZbOyZ. a samozrejme sme si ich odchytili aj na pár viet. Čítajte, počúvajte, budete o nich ešte veľa počuť! práve v tejto chvíli, keď vzniká tento text, dokončujete set pre Inspire. ako vám to ide? emIL: Set je už v pokročilom štádiu, všetky treky sú nahraté a zmixované. Čo budeme robiť o chvíľu, budú doplňovačky a la­ denie levelov. sIn: nj, nahrali sme to ešte pred mojím výletom do Lisabonu, odkial som sa včera vrátil a teraz sme si sadli a ideme doladiť detaily, pajking levelov, možno nejaké cuty atď. aký štýl ste zvolili? Bude to niečo do tanca, ako bývajú vaše live sety? sIn: áno! Chceli sme spraviť taký klasický set štýlom, akým hrávame v kluboch. ale máme v zálohe aj iné konceptové setíky... emIL: tento set bude pre mňa v podstate ďalším pokračova­ ním našich mixtapov, ktoré viac menej odrážali našu aktuálnu party selekciu. Čiže možno tu už teraz ľudia vidia vedľa textu nie jeden set, ale hneď dva sety? ☺ sIn: nie, to budú ďalšie sety, chceli by sme urobiť taký crate diggovací setík, na ktorý hromadíme materiál, najmä donese­ né 7“ z ciest a podobné raregroovy, a tiež pracujeme na vlast­ ných veciach, takže bohvie, kedy to bude. ☺ emIL: takoj. ale pochválite sa aj nám, že? ☺ emIL: istotne sa pochválime. sIn: keď niečo nové bude, budeš to vedieť ako prvá! a čo teda môžeme nájsť v tom aktuálnom? emIL: najmä kvalitný výber elektronických bômb. sIn: tak rôzne ako v našich live setoch, nájdu sa aj aktuálne tracky, ale aj klasiky, napríklad z deväťdesiateho tretieho roku taký prierez. sIn: Všetko sú to však piesne, ktoré nás chytili za srdiečko. To ma na vašich setoch baví. práve tento mix. ako to je, emil dáva viac hip-hopové staršie veci a andrej „hity“? emIL: to sa určite nedá takto generalizovať, každý máme svo­ je obľúbené veci a spolu to dávame v setoch dokopy. taktiež žánre nehrajú žiadnu rolu. mixujeme rapové veci s rýchlymi elektrami, alebo brakebeatmi. Ja osobne mám najradšej na setoch, keď sa štýly miešajú čo najviac, aby tak vznikla rôz­ norodá atmosféra. sIn: Ja si idem veľa vecí aj starých aj nových a žánre sú nepod­ statné, dosky si kupujem od štrnástich, čiže mám svoje srd­ covky, ktoré musia byť ale pre mňa je podstatné, aby mal song drive. Vtedy mi je úplne jedno, aký je, či nový, starý, pomalý, rýchly, alebo aký žáner. raz som bola na jednom nemenovanom festivale a na zá- verečnej diskotéke tam vybehol chlapík na pódium a po- vedal Djovi: „zahraj nebožtíka.“ To bolo v čase, keď umrel Jackson... Chodia ľudia aj za vami s prosbami? ☺ sIn: tak určite, to pozná každý dj, requesty, to by bolo na celú knihu, patrí asi k djskemu umeniu vedieť niekoho diplomaticky poslať do p**e. emIL: Ej veru, neraz sa mi rybička vo vrecku otvárala... no dajte nejaké tipy na top. ☺ sIn: tak klasika je nejaký upotený bulo alebo múmia, ktorá na teba pľuje a ani jej nerozumieš že „zahraj niečo tanečné!!! ma­ donnu alebo Ega.“ sIn: ale tak, samozrejme, to nie je často, takýto extrém, keďže nehrávame na debilných akciách. ☺ emIL: u mňa top jednoznačne situácia: hrá grandmasterflash a tip si prišiel vypýtať hiphop. niekedy to pôsobí až demotivu­ júco, táto tupota individualít. s tým egom to chápem, ale úprimne, madonnu by som vo vašich setoch pokojne zniesla v správnych kombináciách... emIL: bejvávalo... sIn: no veď žiaden problém, často to ani nie je, že úplne mimo, ale keď máš plný klub a niekto si vypýta nejaké mŕtve bonobo, tak aj keď je to super, zahrať to je mimo. Čo teraz vlastne počúvate v súkromí? emIL: momentálne novú Sinovu remastrovanú dosku beastie boys. sIn: 180 gram vinyl audiphyle quality. sIn: From Lisboa emIL: tomu kúr sIn: Hallo nasty dvoj album.. Top track v mixe? sIn: no to sa asi nedá takto. každý trek tam je pre niečo. sIn: Bude tam pekné intro. Venované Inspire. ☺ aké intro ste vybrali? sIn: nejaký ten funny sampel na začiatok, to určite každý spo­ zná, rozbieha to mashup z viacerých songov a beasties... riP mCa Témou čísla je darček. Vás set je darčekom pre našich či- tateľov. Čo by ste vy chceli dostať na Vianoce? sIn: Svetový mier. sIn: Ja nič, ja mám všetko emIL: Ja nemám nič a chcem všetko. emIL: inak som skromný chlapec. Čo keby ste si teda v rámci bandy pomenili veci a teda na- stalo by vyrovnanie planéty? ☺ sIn: nikdy. emIL: Jin – jang, chápeš, napätie musí byť. sIn: takto nám to funguje skvele, netreba nič meniť. milan (ten, čo nám nakreslil toho ppc ninju v minulom čísle) nechcel povedať žiaden detail ani v princípe žiadne info. ale že idete mať nejaký live projekt? sa tak šušká... ☺ emIL: kto už by si len o nás šuškal... sIn: no tak v skratke... začali sme skúšať s kapelou... ja s Em­ com na mašinách + basa, bicie, gitara... dlhá cesta pred nami. ☺ Čo by ste radi hrávali? Lebo predsa len to asi nebude to, čo hráte v setoch... emIL: Akože s kapelou, či celkovo? s kapelou. sIn: no začali sme s tým, že sme prerobili naše EP – Strangers around Here do live verzie. emIL: momentálne sa sústredíme skôr na produkciu vlastnej hudby, radi by sme sa dopracovali k ucelenému počinu. sIn: Ja by som mal určite rád Emonoizboyz vinyl v ruke. počujte, vtáčiky štebotali, že nielen liveka, ale aj nejaké tie vizuály sa s vami začínajú spájať. Tell us more! sIn: už cca pred rokom sa Enb rozrástlo o ďalšieho člena, je ním Sicknico / stará sa nám o video projekciu a vlastne väčši­ nu grafických vecí, čo treba od coverov, flyerov, webu, ale naj­ mä ten Vjing, čiže teraz hovoríme o EmOnOiZbOyZ ako o au­ diovizuálnom triu. ☺ mám práve otvorený váš soundcloud a sú tu veci hlavne tak rok staré. Štýlovo čo kus, to originál, ale páči sa mi to! Šli by ste približne týmto smerom? pokračovali vo zvuku, ktorý máte? emIL: Samplovať budeme aj naďalej, to je isté. Zvuk sa, dúfam, posunie k lepšiemu. Okrem sampleru máme aj nový hardware, čo predpovedá zvukový upgrade. sIn: taký breakový samplovaný štýl nám sedí, ale určite sme už zase inde, takže nám držte palce, nech to je čo najskôr. ☺ Ja držím aj na nohách. ☺ aké máte nové mašinky? sIn: budeme robiť reklamu? skúsme. ☺ sIn: tak ni maSCHinE a rôzne VSt, m­auDiO keyrig49 mic­ rokorg 2, mPC1000, kaOSPaD... a mám novú drumbľu. emIL: Ja plánujem ešte doplniť zbierku o ručný digitálny nahrá­ vač, rád by som pričuchol viac k experimentu. s akými zvukmi by to bolo? máš nejaké nápady už? emIL: Tak isteže. O tom je však ešte asi priskoro hovoriť, keďže nahrávač ešte nemám... nejaké posolstvo, ktoré by ste na záver radi zanechali svetu? emIL: Jedzte maces. sIn: Počúvajte celé albumy, nielen single ako ovce. sIn: kŕmte v zime vtáčky, na jar sa vám odvďačia veselým štebotom. emIL: bim bem bom, pozdravujem všetkých našich blbcov, šra­ cov do košíc, dievky. sIn: a aspoň raz na čas na vyšetrenie krvi... budete prekvapení, čo tam všetko pláva... sIn: kupujte inspire. sIn: a počúvajte Enb. sIn: nie, nekupujte inspire. sIn: Zavolajte babke. emIL: Ja som už suchý. Ja prskám na monitor. ☺ oK, vďaka moc! emIL: neni zač, more. sIn: no problemo just play the demo! Foto Aleš Vojtášek / Sicknico scEnE EMonoIZboyZ jEDZtE MAcEs! M IxEDsEtFo r InspIrE M AgAZInE EMonoIZb oyZ b i t . l y / 1 0 H S nyq inspiremagazine110

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Čakanie, kým roman dovečeria, sa oplatilo. Okrem priam za­ matovo krásneho soulfulového setu si môžete prečítať rozho­ vor s ním, kde spomíname minimálne polku drum and bassovej scény. a ako je to s jeho mC kariérou, to sa dočítate taktiež. s Insom sa to začínalo podobne, ale nedá mi to. Čo si dobrého jedol? CLIVe: na večeru? brokolicu + ešte nejaká zelenina. si vegetarián? CLIVe: nie, ani neplánujem byť. asi sa nebudem ani skúšať tváriť, že mám od teba nejaký odstup, lebo sa poznáme už roky... CLIVe: Haha... áno, máš pravdu. ak ma pamäť neklame, spo­ znali sme sa pred mnohými rokmi na jednej drum and bassovej akcii v trnave. Dobre si pamätám? Áno. Beatz to bol. si tam ako také násťročné ucho prišiel. CLIVe: myslím, že každý z nás bol v tom čase ucho. ☺ Celkom si pamätám, ako si nám vtedy podával CD, že si nám namixoval set. To bolo strašne milé! prešiel si za ten čas nejakým žánrovým posunom? CLIVe: mojou láskou je stále drum and bass, ale zároveň mám rád aj iné žánre v rámci elektronickej hudby. nerád škatuľku­ jem, takže ti ich nebudem vymenovávať. zopár našim spoločným známym som rozposlala informá- ciu, že s tebou idem robiť rozhovor a poprosila ich, aby ti dali nejakú otázku. Tu je prvá od Fat^Boy-a: „ako DJ pô- sobíš na slovenskej dnb scéne uz takmer 8 rokov, akým spôsobom vnímaš formovanie scény od Tvojich začiatkov po súčasnosť?“ CLIVe: Drum and bassová scéna. ☺ toto slovné spojenie mi vždy vyčarí úsmev na tvári, pretože si nemyslím, že tu niečo také reálne je. Skôr je to o pár skupinkách ľudí, ktorých baví robiť to, čo robia. Výsledkom sú úspešné či menej úspešné ak­ cie, kvalitné treky, sety... a to všetko posúva tú našu „scénu“ dopredu. mrzí ma, že niektorí ľudia – kamaráti už nie sú medzi nami (Wiruz, x2um), vždy pozitívni chalani, ktorí veľmi chýba­ jú. ☹ momentálne máme na Slovensku kvalitných producen­ tov, ktorí prerazili v zahraničí a budúcnosť im je naklonená. to je asi najväčšie plus, ktoré vnímam v rámci drum and bassu. takisto úspešné akcie robia dobré meno Slovensku. niekoho zo slovákov aj hrávaš vo svojich setoch? CLIVe: Samozrejme. V rámci svojho záberu v drum and basse sa v mojich setoch často vyskytujú slovenské mená ako Smo­ te, blue motion, Subtension, ale aj chalan menom Decem, kto­ rý momentálne už nie je veľmi aktívny, ale jeho treky sú podľa mňa nadčasové! Čo B-complex, popri L plus náš asi najznámejší vývozný artikel? CLIVe: matúšovi sa dlhé obdobie driny oplatilo a som rád, že ho trek „beautiful Lies“ vystrelil hore. Pamätám si, ako som mu v čase, keď ten trek dorobil, vravel, že ho hral tony (Lon­ don Electricity) v Hospital Podcaste... a tuším o pár týždňov už bol podpísaný pre Hospital records... a čo potom nasledo­ valo, vieš asi aj ty. ☺ pýtam sa preto, že aj matúša som zastihla a má takú tiež trochu retrospektívnu: „ako si spomínaš na svoje začiat- ky a čo ti z toho času chýba, a naopak, čo je podľa teba teraz lepšie?“ CLIVe: Začiatky boli krásne. ☺ Spoznal som mnoho skvelých ľudí, samozrejme stále spoznávam, čo je skvelé. Priniesli mi ta­ kisto veľa nových skúsenosti, poznatkov a hlavne radosť z hud­ by. tá ostala! Z toho času mi chýba práve čas. ☺ a možno viac takej tej energie pre hudbu. to vieš, keď som začínal, tak som bol viac­menej bezstarostný stredoškolák... teraz som síce stále vysokoškolák, ale ešte popri univerzite práca, tak človek má čo robiť. ale všetko sa v určitom čase skončí, a tak isto sa skončí univerzita a čas bude. ☺ Tak ale od toho školáka si sa vlastne stal celkom známym DJom. Hráš krásny liquid, prípadne jumpup. Ja viem, ška- tuľkám si sa chcel vyhnúť... Keď som si prvý raz pustila set, čo si nahral pre Inspire, tak som sa v istom momente prebrala na gauči so zaklonenou hlavou a zatvorenými očami, ako si ťukám nohou o zem. Čo si pre nás pripravil? CLIVe: Jump up? to nemysliš snáď vážne. ☺ Pripravil som zmes starostlivo vyberaných soulful trekov, ktoré za poslednú dobu zaraďujem do setov. nájdeš tam mnoho nových, ale aj starších vecí, ktoré stoja za to, aby boli v sete. ☺ aktuálny favourite autor? CLIVe: Calibre + dbridge. Jedného ti neviem dať. ☺ máme tu pozdrav od Tasuna: „Ta sa ho spýtaj, kedy od neho konečne niečo počuť budeme, šak furt spamuje facebooky drahými softami, ktoré si nakúpil a čo z toho? rád rýpem.“ ☺ CLIVe: tasun má pravdu, hahaha... Verím, že už čoskoro! Prio­ rity jednoducho niekedy nepustia. rok 2013 už teraz považu­ jem za zlomový... bude plný zmien v rámci môjho života... ale viac, keď to bude aktuálne. nahrávaš mi hneď na ďalšiu! Bobsan: „prežije drum and bass koniec sveta?“ CLIVe: Drum and bass prežil už viacero „kríz“ takže áno, pre­ žije koniec sveta! a vážne si nijako nepripúšťaš možnosť, že by sa svet pred Vianocami naozaj skončil? CLIVe: neblázni. ale môžeme za to urobiť nejaký fest dobrý žúr. niečo ako Žúr na konci sveta. a úplne zdemolovať klub. ráno proste povieme, že sorry, sme vám všetko vypili, sme nemysleli, že to prežijeme.. ☺ CLIVe: Ešte že nepijem. ☺ (od Sardínie, pozn. red.) nechám to na teba. ☺ nuda, že? Vráťme sa radšej k tebe... zlomis Bakulu: „spýtaj sa ho, či by nechcel byt mC a keď hej, či by sa nechcel volať mC oliva? seriózne!“ Uňho mám vždy pocit, že za tým je viac ako tá otázka. ako to je? ☺ CLIVe: bakulovi som už povedal, že mC Oliva je neprípustné meno a ako mC si ponechávam svo­ je meno Clive. Sorry Olis! no a čo je s tou oliva? ☺ CLIVe: Príhoda z tohtoročnej dovolenky na Sardínii, kde sme boli. Posielali sme pohľadnicu (ale už netuším komu) a ako sme sa všetci podpisovali, tak Zlomis bakulu mierne po­ zmenil „Clive“ na O... a odvtedy som u neho Oliva. ako bolo inak na sardínii? zdá sa, že je to hlavný fest roka pre európanov, čo sa DnB týka. CLIVe: ako každý rok bolo perfektne! Sardínia je krásny ostrov a festival Sun and bass je týždeň krásnej hudby, ľudí, musíš to zažiť! nie je to festival, aký si asi predstavuješ v tejto chvíli. nie je to extra mäsová záležitosť. Skôr stretnutie tých skal­ ných z celého sveta v rámci určitých žánrov drum and bassovej hudby. Pre väčšie priblíženie odporúčam vygoogliť sety z toh­ to festivalu, ktorých je relatívne dosť nahraných a zaručene nájdete funkčné linky. Proste oáza, ako by povedal L Plus. Už si tam niekedy hral? CLIVe: nie. ale musím spomenúť nemalý úspech nášho kama­ ráta a kolegu DJa Lixx­a, ktorý sa tento rok zúčastnil na súťaži a následne ju s prehľadom vyhral! Skvelý úspech a zviditeľne­ nie sa na svetovej mape drum and bassu. bol som tam, po­ čúval celý set a michal bol suverénne najlepší. bez diskusie. Tak miško to má v srdci, to treba nechať. Len sa mi to zdá, alebo sa ti s ním aj veľmi dobre hrá a spolupracuje? počula som vás relatívne nedávno spolu aj s aktiffom a ostala v nemom úžase... CLIVe: michal je skvelý človek, o tom takisto nebudem s ni­ kým diskutovať. ☺ Páči sa mi jeho prístup k hudbe a aj k ľu­ ďom. Spoločné sety, ktorých nie je mnoho, sú vždy minimálne pre mňa špeciálne! Dáme dokopy to najlepšie, čo máme a po­ tom sa to snažíme spojiť v jeden zaujímavý celok. následne sa strašne opijeme (srandujem). Verím, že sa ti páčilo. ☺ so svetluxom pre zmenu bývaš. Hrávaš aj s ním? CLIVe: áno. Po jeho dlhom účinkovaní v uk a následnom pre­ sune jeho maličkosti naspäť na rodnú hrudu sme spoločne roz­ behli projekt basstransmission, v rámci ktorého sa snažíme priniesť ľuďom „bass music“. no a bývať so Svetluxom je veľká sranda... to ak človek nezažije, neuverí. ☺ Koho máš ešte rád? ☺ CLIVe: moju budúcu frajerku a následne ženu. mimochodom, keďže je toto také zimné číslo, dávaš si predsavzatia? CLIVe: áno, dávam. teda ak nezabudnem ako minulý rok, haha. no a neskúsiš teraz tu? CLIVe: nie, nie, tie si dávam dve minúty pred polnocou 31. 12. ☺ To stíhaš? CLIVe: Vravím, keď nezabudnem. ☺ nie sú to veci, nad ktorými by som dlho rozmýšľal. Kde budeš tento rok tráviť silvestra? CLIVe: Ešte som to neriešil, ale verím, že v Limbachu u kama­ ráta na dome, ako to bolo po ostatné roky. myslím, že máme. I keď – pokojne ešte zdeľ nejaké posol- stvo ľudstvu. CLIVe: buďte dobrí, ľudia. Od toho sa odvíja všetko ostatné. Inspire hľadá Cliveovi frajerku CLIVe Vek: ideálny Výška: vhodná Váha: perfektná Vlastnosti: zábavný, inteligentný, verný, poctivý, dobrodružný, chrápe špeciálne znalosti: DJ, vie vyrezávať z dreva, venuje sa chovu mravcov a pestovaniu biO ryže na Fb nájditeľný ako: roman Sluka Dj clIvE AkA Mc olIvE MIxEDs Et For Ins pIrEMAgAZ InE D j clIvE bit. ly / R d f g r X magazinewithadifferencedarček111

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Posledným zo série darčekov pre vás, naši drahí čitatelia, je DJ bollo. nie je žiadnym nováčikom na scéne a to je jasné aj z jeho premyslených odpovedí na otázky v nasledujúcom roz­ hovore. aké je to byť na Slovensku producentom? Všetky tieto rozhovory sa začínajú z nejakého dôvodu tým, že čakám, kým sa daný DJ naje. Čiže už to máš za sebou aj ty?☺ BoLLo: Ok, raňajky som už úspešne zdolal, na obed dnes bu­ dem musieť ísť do reštaurácie, keďže som dosť busy, takže dnes nebudem variť, aj keď to robím celkom rád. Čo jedia DJi? BoLLo: neviem, čo jedávajú iní, ja väčšinou jem vajíčka na všetky rôzne spôsoby, na tvrdo, na mäkko, omeleta, hrianky... dnes som mal praženicu na cibuľke, neviem prečo, ráno mi to tak chutí... k tomu čerstvo nakrájaný zeleninový šalát, rooibos čaj... kávu nepijem. V podstate zdravá strava. a čo rád varíš? BoLLo: Varím rád, tak väčšinou rôzne pikantné jedlá ako naprí­ klad guláš z diviny, otec je poľovník, takže mám celkom dobrý zdroj, ale aj rôzne morské príšery s cestovinami alebo nejaké recepty z čínskej kuchyne. tie si však nechávam na príležitosti, keď má prísť návšteva. V praxi väčšinou rýchle veci ako duse­ né kuracie alebo bravčové mäso na rôznych druhoch zeleniny s rôznymi prílohami. Snažím sa používať čerstvé a čo najkvalit­ nejšie ingrediencie a výlučne panenský olivový olej. Viem robiť aj dobré palacinky. a čo si „uvaril“ pre nás? BoLLo: keďže v prvom rade hudbu produkujem a DJing je pre mňa v podstate sekundárnou, sprievodnou činnosťou, ktorá už tak nejako patrí k tomu, zostavil som „menu“ čisto z vlast­ ných skladieb, ktoré, dúfam, budú poslucháčom chutiť. Sklad­ by vyšli na rôznych labeloch v rôznych krajinách a oplývajú prevažne letnou atmosférou, takže verím, že aj týmto setom prinesiem aspoň trochu tepla v prichádzajúcich zimných me­ siacoch. Ja som taký letný človek, najradšej by som prezimo­ val niekde v austrálii... Je niektorý track, ktorý by sme určite nemali prehliadnuť? BoLLo: každý z trackov nesie svoj vlastný špecifický príbeh a s každým sa mi spájajú iné spomienky na to, ako vznikal. možno však by som predsa len rád uviedol do pozornosti re­ mix skladby astoria pre kapelu Puding Pani Elvisovej. Vyšiel nedávno v mojom vlastnom vydavateľstve Soluble recordings a je dostupný na itunes a asi päťdesiatich ďalších interneto­ vých shopoch. napriek tomu, že je to čisto slovenská záleži­ tosť, so slovenským textom, skladba mala celkom slušné ohla­ sy aj v zahraničí a zaradením do svojich playlistov ju podporilo množstvo renomovaných DJov. Počas celého septembra roto­ vala v dennom playliste rádia Europa 2. Kto ešte vydáva pod soluble? BoLLo: na labeli mám vyše 50 kvalitných producentov z rôz­ nych kútov sveta, medzi najznámejšie mená patria Harold He­ ath (uk), Jay tripwire (kanada), Soul de marin (Holandsko), an­ drew macari (uk), Franco de mulero (Spain), Hector romero (uSa), qmusse (Spain), Le Vinyl (Spain), ale snažím sa podpo­ riť aj slovenskú krv a je tam veľa kvalitných slovenských pro­ ducentov, nebudem menovať, aby som náhodou na niekoho nezabudol, všetkých si ich vážim rovnako. Pre zaujímavosť, ako inštrumentalista sa na jednom z trackov podieľal aj ma­ rian Čekovský. ako to vyzerá s tvojou produkciou? sú to viac remixy, ale- bo kompletka nová? BoLLo: robím veľa remixov, lebo je veľa ponúk a potom nestí­ ham dokončovať svoje pôvodné veci. u mňa je to však v pod­ state aj tak vždy akoby kompletka, aj keď ide o remix, pretože väčšinou použijem dva alebo tri zvuky z originálu, ktoré aj tak vo výsledku znejú inak a v podstate urobím úplne nový origi­ nálny track. Pre ilustráciu si stačí porovnať napríklad remix spomínanej kapely s originálom. na remixoch si dávam extra záležať, čo sa týka kvality – beriem to ako moju vizitku. Ktorá časť z procesu výroby tracku ťa baví najviac? Ten nákop múzy, realizácia a hľadanie vhodných zvukov, či ví- ťazný pocit, keď dáš save? BoLLo: Ja si to užívam všetko, robiť hudbu je skutočne krásna vec. Je to pre mňa akoby spôsob meditácie. Som vo svojom svete, vtedy nepotrebujem jest ani piť, zabudnem na všetko ostatné. Hlavne keď dostaneš nápad, urobíš nejakú základnú tému, melódiu a potom to rozvíjaš ďalej a nápady zrazu prichá­ dzajú, ani nevieš odkiaľ a ty makáš na tom, aby si to stihla všet­ ko zachytiť a nič nezabudla. a potom keď sa to podarí a ľuďom sa to páči, je to najväčšie zadosťučinenie. Dá sa hudbou na slovensku živiť? nehovorím o Desmode ap. ale napr. o ľuďoch ako si ty. BoLLo: ak nerobíš komerciu, tak, bohužiaľ, nie. a je to škoda, lebo je tu veľa talentovaných ľudí. Sme primalá krajina a je tu primalé publikum na takúto hudbu. V nemecku alebo naprí­ klad v uk aj tento žáner funguje normálne ako biznis napriek tomu, že to nie je mainstream, čiže tam sa dá z toho žiť. ak DJ, producent dosahuje určitý kvalitatívny stupeň, má svojho ma­ nažéra alebo Pr agentúru, ktorá robí všetko pre to, aby mal bookingy, lebo prezentujú jeho hudbu a značku. Dj sa potom môže naplno venovať djingu a produkovaniu, teda tomu, v čom je najlepší. na Slovenku to, bohužiaľ, takto nefunguje a čo si neurobíš sám, to nemáš. Tak ale zasa sa dá vydávať v zahraničí, čo sa tu deje bež- ne... prečo to nestačí? BoLLo: V tanečnej hudbe je v dnešnej dobe ten problém, že vplyvom digitalizácie sa vyrojilo kvantum labelov a každý deň prichádzajú nové a nové. Hudby je strašné kvantum a už sa v tom aj dosť ťažko orientuje, nehovoriac o pirátstve. ak daný label nepoznáš, ťažko si ho nájdeš v tom obrovskom mori. a hlavne už aj tie veľké labely nepredávajú toľko ako kedysi, keď sa vydávalo čisto na vinylových platniach alebo CDs. tak­ že v predaji hudby je minimum peňazí, aj keď vydáš v známom vydavateľstve. V dnešnej dobe producenti už toľko nezarábajú na predaji trackov, ktoré vydajú, ale skôr na hraniach, bookin­ goch, ktoré na základe toho vzniknú. takže jeden zo spôsobov je vytvoriť si čo najlepšiu reputáciu ako producent, na základe čoho potom začneš dostávať medzinárodné bookingy. V kaž­ dom prípade je to dlhá a náročná cesta. Vždy plus-mínus platilo, že DJ aj kapely si zarábali predo- všetkým hraním viac ako predajom... BoLLo: Plus­mínus áno, ale aj tak sa predtým toho predávalo oveľa viac, ak sa naozaj podarilo urobiť hit. Dnes je oveľa väč­ šia konkurencia a je oveľa ťažšie presadiť sa. Viem to usúdiť napríklad z toho, keď sa jeden z mojich trackov držal 5 týž­ dňov v rebríčku tOP 100 najpredávanejších trackov na inter­ netovom obchode s hudbou beatport. Je to jeden z najlepších obchodov na svete, robí 80 percent obratu. a možno by si sa čudovala, ani tie čísla naozaj neboli nejaké závratné. tým sa­ mozrejme nehľadám žiadne výhovorky, len konštatujem, aká je reálna situácia. ale treba si ísť za svojím, je podstatné, že to človeka baví, venuješ tomu veľa času, energie a keď v tom zotrváš, nejaký merateľný výsledok sa nakoniec nepochybne dostaví. Btw. o tom, že každý je teraz DJ a producent, bol skoro celý jeden diel portlandie (seriál, ktorý si robí srandu z hipsterov, pozn. red.). Vieme, aká je situácia, ale čo s ňou? Ja sa nad tým zamýšľam už nejaký čas ... BoLLo: Ja som niekde na Fb videl kreslený vtip, kde týpek do­ stal na ulici infarkt a okolo neho stála hŕba ľudí a jeden z nich sa sa snažil pomôcť, pýtal sa „Je tu niekto doktor?“ a všetci rad­radom „no, i am a DJ“... „i am a DJ“... „i am a DJ, too“.☺ no je to tak. kedysi, keď som začínal, bolo treba na produko­ vanie hudby drahé hardwarové vybavenie, ktoré si nemohol každý dovoliť. Dnes stačí priemerný laptop a slúchadlá. Je veľa mladých pseudoproducentov a veľa labelov, ktoré zjav­ ne nemajú veľmi prísne kritériá, čo sa týka hodnotenia kvali­ ty, a vydáva sa plno odpadu. rovnako s DJingom. kedysi bolo treba gramce, mixpult. Len za tieto tri veci človek vyvalil oko­ lo 70­tisíc korún, nehovoriac o tom, že bolo treba mať nejakú tú zbierku platní, ktorá stála ešte viac peňazí. Dosť drahý ko­ níček. Dnes chlapcom stačí jeden laptop a k tomu poprípade nejaký kontroler, načierno stiahnuté mp3ky a majú vystarané. Je to asi aj o ľuďoch a o tom, ako si potrpia na kvalitu, pretože to v konečnom dôsledku dosť závisí od publika, čo budú pod­ porovať. to je jeden z takých najprirodzenejších filtrov. treba byť náročný. Dalo by sa nejako definovať, kto je podľa teba producent? Lebo je to tak trochu asi ako vo fotke. Každý, kto má zr- kadlovku a raz za čas odfotí svoju, povedzme, že peknú kamarátku a omylom tam má nejaký bokeh, sa považuje za fotografa... BoLLo: Producent je podľa mňa ten, kto dostane nápad a vie hneď, čo má urobiť aby ten nápad dostal do reálnej podoby, teda urobil track, ktorý zároveň dosahuje určitú kvalitatívnu úroveň, čo sa týka hudobnej a zvukovej stránky. Čiže treba byť hudobník a zvukový inžinier v jednej osobe a to je vec, ktorú sa nenaučíš za týždeň ani za mesiac. mne to trvalo niekoľko rokov a vždy sa je čo nové učiť. Jeden z najvyšších levelov zvu­ kového inžinierstva je, keď ti pustím akýkoľvek zvuk/ track a ty ten zvuk/ track dokážeš vyrobiť, zreprodukovať, aby znel tak isto. Producent musí okrem toho vedieť vyrobiť zvuk, ktorý mu práve „hrá v hlave“. ☺ spomínali sme hranie. na slovensku je akousi tradíciou, že väčšina známejších DJov má svoje pravidelné noci v niektorom klube. máš nejakú aj ty? BoLLo: Ja mám rezidentných nocí v kluboch v bratislave viac. V nuSpirite je to „Soluble Sessions“ ktorej názov je odvodený (evidentne ☺) z názvu môjho labelu. V radosti je to „Drowned Deep“ a v Hopkirku každý mesiac „night Lounge“, kde hrávam podobnú hudbu, ako prezentujem v sete, ktorý som vám na­ miešal. Soluble Sessions je viac zameraná na Deep House. ako to teraz vyzerá v rodnej Trnave s akciami? Deje sa tam niečo pod tvojím velením? BoLLo: keďže teraz bývam už vyše roka v bratislave, v trna­ ve momentálne aktívne neriešim žiadne akcie. bol tam jeden veľmi fajn klub „kilowatt“, ktorý však, ako sa dalo čakať, do­ platil na nevýhodu pomerne malého mesta a majiteľ musel po­ stupne zmeniť smerovanie toho priestoru a teraz sa to tam tuším prerába. momentálne sa dosť orientujem aj na Viedeň, mal som tam v poslednom čase nejaké hrania a rysujú sa ďal­ šie akcie. Keď toto vyjde, bude práve pravá vianočná horúčka lo- venia darčekov. ako si na tom ty, riešiš to vopred, či deň pred? BoLLo: toto vždy riešim pár dní pred. nabehnem do obcho­ du a čo mi prvé padne do oka a páči sa mi, to kúpim. Väčšinou praktické veci. neriešim, či to stojí o päť eur viac alebo menej a preto nebehám po celom meste, či to nezoženiem niekde lacnejšie. keď si myslím, že darček urobí tomu druhému ra­ dosť, tak ho kúpim a hotovo. Dôležité je, aby potešil. Text Laila / Foto archív DJ-ov ak nie je uvedené inak scEnE lEtný Dj bollo MIxEDs Et For Ins pIrEMAgAZ InE D j bollo bit. ly / T j P J J N inspiremagazine112

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Krstnými rodičmi cédečka sa stali rodičia všetkých členov. Obľúbený klub sa premenil na príjemnú párty miestnosť pre kapelu, naj- bližšiu rodinu, priateľov a fanúšikov. Para vo- pred ohlasovala dlhý špeciálny sólový koncert. Z pódia zišla až takmer po dvoch hodinách, počas ktorých predstavila takmer všetky skladby z Menšiny a vrátila sa aj k obľúbeným starším piesňam. Publikum veselo odspievalo festivalové hity aj nový singel Žena, projekciu na mieru pripravil Braňo Vincze. Hudobníci Menšinu zverili producentovi Eddiemu Stevensovi, čím získala čisté aranže a aktuálny zvuk. Živú verziu albumu Para pri- pravovala dlho. Fanúšikovia sa môžu tešiť na aprílové turné po Slovensku. Pred Vianocami vyjde nový singel Celé tie roky s videoklipom. Na slovíčko s Matúšom Vallom Váš krst nového albumu v majestic music clube bol úžasný. Hrali sa nové i staré veci a dav poctivo odspieval s vami azda všet- ky skladby naspamäť. Aký je to pocit stáť pred davom tých najvernejších? mATÚŠ VALLO: Krst nového albumu v Bratislave je vždy špeciálna príležitosť. Je to dôležité aj preto, lebo tu je presne to publikum, ktoré je s nami od začiatku. Keď pesničky nezafungujú tu, tak už asi nikde. A, samozrejme, kopec ro- diny a kamarátov pod pódiom. Kto prišiel s nápadom, aby váš nový al- bum, menšina, pokrstili vaši rodičia? Bolo to milé prekvapenie, keď sme sa počas krstu otočili chrbtom k pódiu a tlieskali va- šim „stvoriteľom“... mATÚŠ VALLO: Všetci naši rodičia nás dlhodobo pod- porujú a fandia nám, my ich samozrejme milujeme a chceli sme ich tentoraz do toho celého zapojiť ešte viac. Problém je, že ich je dvanásť a čakať, kým sa všetci do- stanú na pódium a z neho – to by bol chaos! si spokojný s novým albumom? mATÚŠ VALLO: Strašne sa z neho tešíme a cíti- me, že to, že sme sa v niektorom smere posu- nuli inam, bolo správne rozhodnutie. Je veľmi ťažké urobiť po 18 rokoch v kapele a po 5 al- bumoch niečo iné a neopakovať sa. Ja si mys- lím, že táto platňa je naša najlepšia. cítiš, že ste sa o niečo posunuli, alebo si držíte svoj štýl? mATÚŠ VALLO: Určite sme sa niekam posunuli a zároveň si držíme svoj štýl!!! Ktorá je tvoja aktuálne najobľúbenejšia skladba z nového albumu? mATÚŠ VALLO: Stopár alebo Celé tie roky alebo Žena. Čo hovoríš na kritiku, ktorá sa spustila na adresu videoklipu k singlu Žena? mATÚŠ VALLO: Neriešim. A čo ďalej?... Čo plánujete do budúcnos- ti, ako to vidíš, že budete ako kapela pokračovať? mATÚŠ VALLO: V apríli nás čaká slovenské turné. Potom to konečne ukončíme. Text Inspire / Foto Peter Spurný www.para.sk www.facebook.com/PARA.Brutalna.Zostava para je noVá! šEsťčlEnná skupInA pArA úspEšnE pokrstIlA šIEsty AlbuM MEnšInA v brAtIslAvskoM MMc klubE krátko po práZDnInácH, 28. sEptEMbrA. MEnšInA jE už vonku magazinewithadifferencedarček113

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

scEnE Koncom novembra sa konal v Prahe jeden z posledných koncert Švédov Swedish House Mafia, svetoznámych producentov aj DJov elektronickej hudby. Skupina sa sformovala v roku 2008 a už v roku 2011 sa umiestnili ako desiati v DJ Magazine Top 100 DJ Poll. Volajú ich aj Faces of Mainstream Progressive House Music. Ich posledné turné sa rozhodla priniesť značka AB- SOLUT. A aj vďaka nej sa na prestížny koncert SHM mohli dostať aj slovenskí fanúšikovia. Spojenie týchto dvoch švédskych značiek sa však odohralo už o niečo skôr, keď spolupracovali na kreatívnom projekte, z ktorého vzišiel fantastický videoklip ku skladbe Greyhound. Videoklip sa oplatí vidieť, pretože ide o fantasy príbeh pretekajúcich sa robotických chrtov, ktorý perfektne vytvoril Carl Rinsch. „Špičková tanečná hudba a originálne drinky idú ruka v ruke, preto sa tešíme, že na koncertoch SHM dotvorí ABSOLUT po celom svete atmosféru pre vyše 500-tisíc ľudí,“ hovorí Lenka Bačková, brand manager značky ABSOLUT. „Naša spolupráca s ABSOLUT sa zatiaľ niesla v ne- uveriteľne kreatívnom duchu, preto sa tešíme, že sa ten- to vzťah rozvinul až do veľkého partnerstva v pre nás výnimočnejtour.Greyhound,ktorýzaznienakaždomzkon- certov, preto bude aj malou oslavou našej úspešnej koo- perácie,“ hovorí Steve Angello z housového DJského tria. Pre slovenských fanúšikov mala ABSOLUT pripra- vených vyše 15 vstupeniek, ktoré mohli vyhrať v súťaži na ich facebookovej stránke. „Špičková tanečná hudba a originálne drinky idú ruka v ruke, preto sa tešíme, že na koncertoch sHm dotvorí ABsOLuT po celom svete atmosféru pre vyše 500-tisíc ľudí,“ hovorí Lenka Bačková, brand manager značky ABSOLUT. sWedish house MaFia inspiremagazine114

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

115

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

sport Jeseň je v niektorých odvetviach produkcie ako jar, rodia sa nové veci. Dejú sa zmeny. Podobne to funguje aj vo svete odievania. a práve túto jeseň prichádza známa značka reebok s ponukou svojej novej kolekcie aj na Slovensku. Predstavujeme vám reebok Classic! Reebok to nevzal len tak zhurta, ale pre svoje nové odevy prizval na spoluprácu aj fa- móznu speváčku Aliciu Keys a dal sa inšpiro- vať dielami úspešného maliara Jeana-Miche- la Basquiata. V slovenskej kampani pre túto radu sa objavia dve skupiny známe z televíznej šou, ktoré sa stanú tvárami značky. Prvou je tanečná skupina Old School Brothers a dru- hou hudobná skupina Peter Bič Project. Vďa- ka svojej energii, nadšeniu a zápalu majú títo umelci nádej stať sa klasikmi. Napriek tomu, že značka Reebok pred- stavila prvé tenisky z kolekcie Reebok Classic pred vyše 20 rokmi, v slovenských obchodoch nájdete širšiu kolekciu po prvý raz až v tomto období. Reebok pripravil zmes štýlových a po- hodlných kúskov a samozrejme nechýba ani obuv na každodenné nosenie. „Spolupráca so značkou Reebok Clas- sic nás teší, pretože sa nám páčia jej modely a stotožňujeme sa aj s filozofiou značky,“ ho- vorí Peter Bič, zakladateľ a gitarista skupiny Peter Bič Project. chce To Veľa, sTať sa classicprEDstAvujEME váM rEEbok clAssIc inspiremagazine116

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

„Reebok Classic je značka, ktorá obstá- la aj v skúške časom. Rovnako je na tom naša skupina. Verím, že obe značky si svoju pozíciu ešte dlho udržia,“ hovorí Miroslav Žilka, člen skupiny Old School Brothers. Hlavnou tvárou exkluzívnych modelov kolekcie Reebok Classic jeseň/ zima 2012 sa stal spevák Labrinth, anglický spevák a pro- ducent R&B, hip hopu a elektronických žán- rov. O svoju úlohu sa delí so speváčkami ej a Tanyou Lacey. Vlastnú autorskú kolekciu pre Classic Woman predstaví Alicia Keys. „Spolupráca s Reebokom a dizajnovanie tejto kolekcie bol pre mňa neuveriteľný zážitok, pretože som mohla uplatniť vlastnú kreativitu celkom no- vým spôsobom. Reebok je jednou z tých značiek, ktoré obstáli v skúške času a toto partnerstvo bolo pre mňa úplne prirodzenou voľbou.“ Exkluzívne modely z kolek- cie Reebok Classic Alicia Keys sú určené len pre vybrané krajiny a na Slovensko by sa kolekcia mala dostať začiatkom budúceho roku. V tejto sezóne uvádza Reebok aj nový príspevok do radu Reebok classics‘ Affili’Art pod názvom Reebok a Basquiat, ktorého tvárou sa stal rapper swizz Beatz. Kolekcia založená na motí- voch diel amerického maliara Jeana-Miche- la Basquiata sa vyznačuje jasnými farebný- mi pop-artovými motívmi, ktoré sú súčasťou obuvi a odevov i samotného loga značky. Dlhoočakávaným prírastkom v tejto umelec- kej kolekcii je aj rad dámskych odevov. Text Inspire / Foto Reebok www.reebok.sk „rEEbok clAssIc jE ZnAčkA, ktorá obstálA Aj v skúškE čAsoM. rovnAko jE nA toM nAšA skupInA. vEríM, žE obE ZnAčky sI svoju poZícIu EštE DlHo uDržIA.“ FototanečnáskupinaOldSchoolbrothersahudobnáskupinaPeterbičProject magazinewithadifferencedarček117

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

e V i l T W i n InspIrE118inspiremagazine

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Temná druhá stránka duše. Skryté túžby, nevyrieknuté pocity, desivé spomienky... PHOTOGRAPHY ELiška kySELkOVa /WWW.ELiSkyS.COm / FASHION DESIGN EViL tWin COLLECtiOn / DEniSa DOVaLOVa & tErEZa OtaHaLikOVa HAIRSTYLING rinat GriGOraCHSHEnkO, miCHaEL mOOn / MODELS rOmana FODOrOVa /m manaGEmEnt, miCHaEL mOOn DěkuJEmE Firmě kV.ŘEZáČ Za ZaPůJČEní Lana a šViHaDEL darček119magazinewithadifference

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

InspIrE120inspiremagazine

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

darček121magazinewithadifference

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

InspIrE122inspiremagazine

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

darček123magazinewithadifference

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Sukňa, korzet kaMILa Vodochodská / šperk sokoL, JanJa prokIć InspIrE124inspiremagazine

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

noirblížI sA noc, FEMME FAtAlE očAkávA ďAlšIEHo MIlEncA. roZMArná, nEroZHoDná, ZvoDná...nEcHá nEjAkéHo nAžIvE? photography anD proDUction eLIška kyseLkoVá styling anD hairstyling oLGa karpecká, make Up krIstýna sMrčkoVá moDels nIkoLa WenG / M ManaGeMent, Lukáš b., tIbor b., peter J. /M ManaGeMent, Jakub sVozIL assistant oF styling tereza otáhaLíkoVá, assistants zdeněk čeJka, Jakub sVozIL za zapůJčení prostor děkuJeMe záMku LysIce Korzet eVIL tWIn coLLectIon / boty LatexfashIon.cz darček125magazinewithadifference

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Nohavice zara / náramenica eVIL tWIn coLLectIon InspIrE126inspiremagazine

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Šaty a kožená vesta KLára čoupkoVá / topánky a zlaté náramky topshop Nohavice zara / topánky baťa / kožená vesta kLára čoupkoVá / kožený náhrdelník eVIL tWIn coLLectIon darček127magazinewithadifference

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

EssEntIAl zuska Kepplová debutovala vlani dvojnovelou Buchty švabachom, s ktorou bola nominovaná na cenu Anasoft litera 2012, získala za ňu prémiu Ivana Kraska a cenu jána johanidesa v kategórii mladých autorov. Píše rubriku Kompas do časopisu Romboid, kritické články pre jetotak.sk a mesačne stĺpček do Pravdy. V Inspire publikuje už druhý raz z lásky ku kriedovému papieru a dobrej tlači. V e č e r a r e M a k e Takto pred rokom na Štedrý večer som stála nad stolom. Bolo to v kuchyni prenajatého bytu v jednej z lacnejších brooklynských štvrtí. Ten stôl som chcela skrášliť, zmeniť ho na tabuľu hojnosti a dobré znamenie pre budúcnosť. Stôl stál pod jediným zdrojom svetla – strešným oknom, čo bolo proti požiarnym predpisom, no práve vďaka tomu bol osvetlený akýmsi barokovým slávnostným svetlom. Aj v bežné dni mal v sebe prísľub vianočného stola. Nazvali sme si to tu so spolubývajúcou work sta- tion, čo by v preklade znelo veľmi hlúpo: stanica práce. Na doske zo svetlého dreva sme sa obe denno-denne snaži- li o čo najšťastnejšie rozloženie povinností. Ona začínala deň online veštiarňou; ja som sa preklikávala novinami a fórami, ktoré raz, dúfam, budem čítať. Potom som si dala prehrať svoju veštbu a ponúkla sa, že pôjdem kúpiť mlie- ko do kávy, ktoré nám často nepredvídane došlo. Lebo káva, tá musí byť, to je palivo kreativity. Keď aj človek nič neurobí, aspoň mu poskakuje srdce, sám odskakuje od stola a zase sa náhli späť, prepína medzi oknami, prepína medzi stupňami utajenia na Skype a napokon si otvára pivo, aby vôbec z toľkého rozrušenia zaspal. Cez strešné okno by mohlo byť vidieť hviezdy. Dú- fali sme, že uvidíme hviezdy, ale nad strechami je akési nízke nebo, snažili sme sa vidieť hviezdy, naozaj sme sa o to snažili. Keď tu bývala herečka Viki, ktorá jediná vede- la hrať na pianíne v rohu apartmánu, vyliezla dokonca na strechu napriek tomu, že domáci to prísne zakázal. Stál vo dverách, naťahoval si traky, motal kučery okolo uší a zdôrazňoval, že v streche sú vážne trhliny a José by to mal prísť na jar opraviť. Stôl uprostred kuchyne som mienila zakryť háčko- vaným obrusom. Stál 5 dolárov v predajni Family Dollar na rohu, kde v to vianočné popoludnie bolo už len pár stra- tencov na cracku a skutočne zle zorganizovaných ľudí. Vždy som sa tak trochu obávala, že medzi nich patrím. So sviečkami v ruke som si spomenula na vetu istého člove- ka stelesňujúceho veľkomestský zázrak prelomu tisícročí. Španiel, čo prišiel do New Yorku a tu sa zorganizoval, na všeličo prišiel a potom sa pustil do vysvetľovania, do šíre- nia toho dobrého posolstva. Tvrdil, že ak sa kreatívni ľudia nezorganizujú, neprerazia. Dokonca možno stroskotajú. Klesnú na dno. Budú na Vianoce na cracku... Presúvala som sa uličkami obcho- du, snažiac sa zistiť, kde sa končia mrazené výrobky a za- čínajú sa police s dekoráciami, ktoré však plynulo prechá- dzajú do regálov s detským oblečením. Obchod pre zle zorganizovaných, usporiadaný ako plán ich mysle. Začala som cítiť úzkosť a keď som zbadala háčkovaný obrus po- hodený medzi dupačkami, siahla som po ňom a náhlila sa k pokladni. V zadnom vrecku som tuším mala mať zo- znam, čo mám kúpiť, ale ako som ho vyberala, vytiahla som len odtrhnutý rožtek dolára. Rybu! Na stole musí byť ryba! A čo ešte? Čo k rybe? Vybehne na pôjd, zbehne do pivnice, čosi prene- sie tam a čosi položí inam. Spomenula som si na Jesen- ského poviedku o nemožnej matke s dcérou, ktoré neve- dia lapiť pytača, pretože sa nedokážu zorganizovať. Pod čiapkou sa začínam potiť: cítim s matkou a dcérou. Viním genetiku a zároveň sa obraciam k predkom a prosím ich o ochrannú ruku nado mnou. Kráčam po ryby a stále po tele hľadám zoznam ingrediencií na úspešnú večeru. Tu- ším som ho priložila k bankovkám v zadnom vrecku, ale musel mi vypadnúť, keď som platila za obrus: sústredila som sa, aby som medzi rovnakými zelenými bankovkami rozpoznala päťku. Obávam sa, že budem variť po pamä- ti. Nebude to však dosť kreatívne, nepresvedčím, nezauj- mem, neulahodím, neuspejem. Navar slávnostnú večeru alebo sa ber z môjho domu preč!, ako by povedal Jesen- ského hrdina. Je len cesta hore alebo z kola von, tak neja- ko to tvrdil ten Španiel; napísala som si tú vetu na preklia- ty lístoček so zoznamom na nákup! V oknách sú svietniky, po balkónoch sa šplhajú po- lovyfučaní Santovia, v dláždených predzáhradkách vyhrá- vajú koledy v zvláštnej pokrútenej stupnici. Myslím na blízkych ľudí, ktorí sa nezorganizovali. Môj bývalý domáci, ktorý vstával na poludnie, prešiel na kávu cez ulicu, po- tom prešiel zase na opačnú stranu a tak cikcakoval, až kým sa nepretĺkol k večeru, keď už sa s dňom nič neda- lo robiť. Často prišiel na originálne nápady, ako uniknúť primitívnej drine. Napríklad keď sa zamkol do kúpeľne a predstieral dlhé sprchovanie v našej sčernetej vani, kde aj tak neodtekala voda. Potom párkrát falošne spláchol a zapálil vonnú sviečku. Všetko preto, aby mi nemusel po- môcť s kuframi. Zatiaľ jeho drobná bledučká priateľka sa snažila pomôcť, no odniesla dolu práve tie škatule, ktoré tam mali zostať a potom si chcela požičať pekáč, ktorý som mala zbalený celkom na dne. Toto sú oni: ľudia žijúci na okraji mýtu kreativity, čo znamená, že nemajú stálu prácu, tej nestálej sa im neja- ko nedostáva, nemajú zdravotku, nemajú úspory. Občas majú šťastie. Domáci náhle odletel do Kolumbie, keď od akéhosi chlapíka dostal letenku, a tam tesal zrub a medi- toval. Alebo tak nejako. Vrátil sa veľmi veselý, vlasy si za- farbil hennou a pokúsil sa urobiť čosi s odtokom v sprche. Potom však zašiel na kávu oproti a potom zase oproti... Všetko náhlivým krokom, aby ho nikto nezastavil s neja- kou prosbou, no zároveň vítal každý nápad, každé kreatív- ne odbočenie: kúpil kožák a potom ho vymenil za topánky približne rovnakej farby a veľkosti. Taká roztržitá rýchlosť, to je moderná doba, to je potlačený návyk z cracku, to je aj činorodosť podnikania. Aj on bol kedysi na cracku. Pár postáv pred barom predávalo ukradnuté kožáky a potom utekalo po balíček. Akási škuľavá obrovská ženská tvrdila, že si za moje drob- né odložené na pranie určite, určite kúpi jedlo! Zatiaľ ktosi v bare pod domom udieral do strún tej americkej balalaj- ky... bendža... nástroja ľudí, čo sú vždy pripravení skúšať šťastie. Počula som priateľku môjho domáceho spievať spolu s cédečkom s jogovými nápevmi, veľmi oduševne- ne, veľmi falošne. Požičala si od mamy, ktorej nedala ani len svoju adresu, po čase sa jej ozvala, aby si požičala na inštruktorský kurz jogy a ona jej tie peniaze poslala. Že ktovieodkiaľ ich vlastne mala, kedysi predsa bývali v príve- se, ten príves mal kuchynku a matka v nej raz ráno stála holá a robila tousty jej spolužiakovi. Tak sa priateľka môj- ho domáceho dostala do New Yorku. Šla odtiaľ preč cez celé Štáty a jej sestra tiež, len opačným smerom. Jedna skončila na cracku vo Veľkom pomaranči, druhá skončila s pitím a snaží sa učiť jogu vo Veľkom jablku. Celá štvrť je však plná inštruktorov jogy. Niektorí sa práve vrátili z Indie, ešte spievajú v sanskrte a poľahky stoja na hlave. Sú plní svetla a veľmi lacní. A ona... nedokáže ani vykúriť sálu na cvičenie. Prosto sa to nedá, na to nie sú peniaze. „Preboha, zakúrte si tu, veď sa nám potrhajú šľachy,“ povedal muž s karimatkou pod rame- nom a viackrát neprišiel. Dokonca nenechal ani len dolár v miske pri dverách. Ale v lete sa bude dať cvičiť na stre- che: v teplom zmäknutom térpapieri budú ostávať bosé šľapaje ako odtlačky Budhových nôh v kameni. Dovtedy treba veľa spievať; jej hlas sa niesol v pokrútenej línii nad cédečkom s piesňou v sanskrte. Vraj modlitba za blaho- byt: stačí opakovať pár správnych slov a nechať ich trikrát denne dunieť na bránici. Ako len bolo to slovo v skanskrte, slovo pre blaho- byt... Je možné... robím uzlík na sáčku s rybou a podávam dolár s odrypnutým rožkom... Je možné, že som ho za- budla? Dám pár šupín pod každý roh obrusu pre šťastie, ryžu pod tanier, rozkrojím jabĺčko. Na našej stanici práce som rozložila rybie pláty. Spolubývajúca má urobiť šalát, no esemeskuje s priateľom, ktorý sa urazil na správu o zlatom prasiatku. Vraj židovský chlapec tento typ vianoč- ného humoru neznesie. Marinujem rybu, hej, tak nejako sa to robí: tuším olej a korenie, čo príde pod ruku, hlavne nápadito, a tvrdím, že to nie je o vierovyznaní. To je o ňom, že je precitlivený a zvaľuje to na svoje židovstvo, používa starobylú vieru a smutný osud svojho ľudu na svoje nála- dy a rozmary a dobre vie, že dostane všetko, čo si zaželal a ráno pôjdu behať svojou zimnou trasou pomedzi sklady až tam, kde sa končí ostrov a more vyhadzuje na breh úlomky, z ktorých on najnovšie lepí obrazy. Ten môj zase mešká, zase mu to bude trvať toľko, že si už ani nebudem pamätať, ako vyzerá, keď zazvoní pri dverách. Budem si myslieť, že je to José a prišiel opraviť strechu. Jemu sa tá zámena bude páčiť a spýta sa ma, čo tu ešte máme „deravé“ a treba to „zaplátať“. Úvodzovky nakreslí prstami, ako keď zajac strihá ušami, vetrí šancu. Potom sa osprchuje a bude chcieť hrať na pianíne, preto- že verí, že je hudobník, že to v ňom drieme a buble a on to len musí pustiť von. A možno nepríde. Možno odletí. Vždy je tu taká možnosť, že ryba zhorí a on odletí, preto tie šupiny pod rohmi obrusu, ryža pod tanierom, mince vo vreckách, šošovica pod vankúšom a toto všetko a ešte viac, lebo nikdy žiadne istoty, a to si zapamätaj, zvyšujem plameň a otáčam rybí plát a ukazujem vidličkou kamsi na- hor, kde za oblakmi svietia utajené hviezdy, že istoty ne- boli a nebudú! Popod okno, nie kuchynské, to je len v streche, ale nejaké okno... tuším sme otvorili v jednej zo spální, tam, kde je pianíno v rohu, aby sme vyvetrali rybinu a horúci olej, aby vytiahlo majonézu s cibuľou, aby sme sa pochvá- lili, že toto všetko máme na háčkovanom obruse, že sme sa napokon zorganizovali... kráčajúc popod to okno poču- jem štrngot príborov, keď sa vraciam z náhlej pochôdzky, lebo ten môj mal priniesť biele víno a priniesol červené, asi to bol predsa len José, náš portorikánsky domovník. Popod to okno: príbory cinkajú, úspech istý! Text Zuska Kepplová inspiremagazine128

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Úprimne povedané, budúcnosť ma ešte nikdy nedesila tak nao­ zajstne ako v týchto dňoch. asi na mňa dolieha ťarcha blížiacej sa dospelosti. asi to už všetko ide byť naozaj. i keď na to (vraj) nevyzerám, občiansky preukaz vlastním už zopár rokov a dokonca aj maturitu mám za sebou. Žijem si cel­ kom bezstarostne, mám čas robiť všetko, čo mám rada, čítať toľko kníh, koľko sa mi zachce, pozerať toľko filmov, koľko sa mi zažia­ da, skrátka, dolce far niente. lenže onedlho sa budem musieť zo sna prebudiť a mám strach, že budík nebude hrať moju obľúbenú melódiu – bude iba obyčajne zvoniť! konzervatórium je výborná škola. ak človeka baví spievať, hrať, tancovať, učiť sa namiesto chémie a biológie teóriu hudby a dejiny divadla, niet preňho lepšieho miesta na zemi. avšak po šiestich krásnych rokoch zábavy aj driny, radosti aj depresie, po rokoch vytrvalej práce alebo rezignovaného ničnerobenia nastáva nepríjemný stret s realitou. aspoň tak to cítim ja, študentka 6. ročníka odboru hudob­ no­dramatické umenie. na slovensku je asi jedenásť stredných škôl (umelecké ško­ ly, konzervatóriá), kde možno študovať herectvo. teoreticky teda každý rok pribudne na naše javisko sveta aspoň sto absolventov, ktorí by mali byť schopní podávať profesionálne výkony. väčšina z nich plus stovky ďalších ľudí si podajú prihlášky na herectvo na vŠmU alebo amU. na obe školy sa dostane cca po desať ľudí. os­ tatní (spolu s hercami už „vysokovzdelanými“) sa môžu uchádzať o prácu v divadlách, pokračovať v návštevách kastingov a čakať, kedy príde ten veĽkÝ DeŇ. ale človek nemusí byť ani herec, aby vedel, že veľké dni prichádzajú málokedy... matematiku som mala naposledy na základnej škole, takže nebudem vypočítavať percentuálnu úspešnosť absolventov odbo­ ru herectvo. ale nezdá sa vám, že je na slovensku o niečo viac hercov ako divadiel? o niečo viac hercov ako filmárov? o niečo viac hercov ako... divákov??? za tých šesť rokov človek o všeličom porozmýšľa. Ja často uvažujem nad tým, akú veľkú úlohu zohráva šťastie a náhoda a ubezpečujem samu seba, že sa to predsa mUsÍ podariť aj bez známostí a iných pofidérností. lenže klamať sa nepatrí – ani sebe samému! vzhľadom na to, že nijaké „schopné kontakty“ nemám a nemám ani dostatočne silný žalúdok na ich získavanie, napokon si poviem, že kašlem na to. poprosím teda o prácu niekde v ka­ viarni alebo na hotelovej recepcii. lenže tam na mňa pozerajú ako na heeerečku! hlúpu, nekvalifikovanú. odchádzam s dlhým no­ som. okej, veď ja tu nemusím zostať, odídem do talianska! ale­ bo... o­ou. Už nie heeerečka. pekné dievča z východnej európy. Ľahké dievča! (ktoré to vôbec nemá ľahké.) naozaj to nie je jednoduché. ešte raz skúsim lotériu zvanú vŠmU, ktorá by tieto hlúpe chvíle rozhodovania oddialila aspoň o päť rokov. (a bola by som trocha v centre diania, ak vôbec mož­ no hovoriť o centre. ak vôbec možno hovoriť o dianí!) keď to nevyjde, asi niekam odídem, lenže neviem kam a tiež neviem, čo tam budem robiť. Bolo by výborné, keby mi Jan svěrák ponúkol úlohu vo svojom filme (po boku jeho otca, prirodzene). po spl­ není tohto sna by som pokojne mohla zomrieť. alebo by mi veľmi vyhovovalo, keby ma stretol nejaký super režisér, zaľúbil by sa do mňa a do konca života by ma obsadzoval do super filmov (tim Burton ešte žije s helenou Bonham­carter?) alebo by sa do mňa mohol zaľúbiť nejaký super herec a ponuky by sa začali zrazu len tak hrnúť (touto cestou pozdravujem Johnnyho Deppa). a mož­ no by mi stačilo, keby sa do mňa zaľúbil úplne obyčajný muž, ktorému by som mohla porodiť pár detí a vychutnávať si úlohu manželky a matky. raz na hodine spevu mi môj korepetítor povedal: „najhor­ šie, čo môžeš urobiť, je posunúť si ráno budík.“ ktovie, ako je to s budíkmi, ktoré zvonia poobede alebo večer? Budíky nás nútia vstávať a ešte k tomu ničia sny. podľa mňa ich treba zakázať. text lucia ondrášková / Foto lukáš Dohnal strAstIplná cEstA (bEZ)náDEjE onEDlHo sA buDEM MusIEť Zo snA prEbuDIť A MáM strAcH, žE buDík nEbuDE HrAť Moju obľúbEnú MElóDIu – buDE IbA obyčAjnE ZvonIť! magazinewithadifferencedarček129

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

InspIrE130inspiremagazine

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

d a r - l a photography MarIanna toManoVá visage petra VeLčoVská hair anD styling barbora bedIoVá moDel LInda s. /exIt MM darček131magazinewithadifference

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

InspIrE132inspiremagazine

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

darček133magazinewithadifference

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Je to darček. pre niekoho očakávaný a vytúžený, pre iných je to skutočné prekvapenie a niektorí nie sú veľmi nadšení. Je to taký malý zázrak, ktorý, keď ho už raz máte, je pre vás všetkým. ale čo všetko sa deje, keď ešte o ňom nevieme a nevidíme ho? keď ženské a mužské pohlavné bunky navzájom splynú, vznikne zygota – je to jednobunkový zárodok. zo zygoty postupným delením vznikne celý ľudský or­ ganizmus. prenatálne obdobie človeka sa odohráva v maternici, preto ho nazývame vnútromaternicovým, končí sa pôrodom a človek sa stane novorodencom. vnútromaternicový vývoj človeka trvá 38 týždňov (266 dní). v gynekológii sa dĺžka tehotenstva (gravidity) počíta od prvého dňa poslednej menštruácie (t. j. asi 14 dní pred oplodnením). preto sa za priemernú dĺžku tehotenstva považuje 40 týž­ dňov (280 dní). prenatálne obdobie vývoja rozdeľujeme na embryogenézu alebo vývoj zárod­ ku (1. – 8. týždeň) a obdobie fetálneho vývoja, vývoj plodu – už sa podobá dospelé­ mu človeku (9. – 38. týždeň). vo včasnom embryonálnom období sa zygota opakovane delí, brázduje, až sa dostane k štádiu blastocysty. Blastocysta sa zahniezdi do sliznice maternice, kde sa ďalej vyvíja. pričom časť buniek zabezpečuje výživu zárodku a iná časť buniek sa diferencuje na takzvané zárodočné listy, z ktorých sa vyvinie celý zárodok a extra embryonálne orgány. po 27. týždni je už plod natoľko vyvinutý, že je schopný prežiť aj keď sa predčas­ ne narodí, normálny termín pôrodu je medzi 38. a 42. týždňom. Ľudská zygota sa začína deliť asi 30 hodín po oplodnení. k oplodneniu do­ chádza väčšinou vo vajíčkovode, počas delenia sa zárodok postupne presúva do ma­ ternice, čo trvá 75 – 80 hodín. implantácia do steny maternice nastáva medzi 6 – 7 dňom, pričom zárodok rozruší povrch maternice a vnikne do priehlbinky, ktorú si vytvoril. na úplné vnorenie potrebuje asi päť dní, pri implantácii môže nastať krvá­ canie, niektoré ženy si môžu myslieť, že je to menštruácia a ani nevedia, že sú už te­ hotné. placenta sa vyvinie z buniek, ktoré sú v bezprostrednom kontakte so sliznicou maternice. implantácia na nesprávnom mieste sa nazýva ektopická gravidita. môže to byť napríklad vo vajíčkovode alebo na stene niektorých brušných orgánov. všetky typy mimomaternicových tehotenstiev sú však veľmi vážnym ohrozením života ženy. primitívne orgány embrya sú základom orgánov, ich vývoj sa začína v 3. týždni a pokračuje v 4. vývojovom týždni, keď sa sformuje telo embrya. Formovanie tela embrya sa začína 3. týždeň, keď je telo budúcej ľudskej bytos­ ti ako doska – ploché a roztiahnuté, nazýva sa zárodkový štít. v ďalšom období sa ohýna do tvaru valca. vytvorí sa hlava, chvost, steny embrya a pupočník. súčasne sa hlavová a chvostová časť otáčajú do tvaru písmena c. výsledkom je sformovanie tela, oddelenie embrya od extraembryonálnych častí, uzavretie telovej dutiny, sformova­ nie primitívneho čreva a základu pupočníka. placenta alebo plodový koláč je dočasný orgán slúžiaci na výmenu lá­ tok medzi matkou a plodom počas vnútromaternicového vývoja. placenta sa vyvíja medzi tkanivami plodu a matky a preto má časť fetálnu a materskú. krv matky a dieťaťa sa v placente nemieša a to preto, že matka a dieťa ne­ musia mať rovnakú krvnú skupinu a mohol by nastať problém. krv dieťaťa sa dostáva do tesnej blízkosti krvi matky, pričom je oddelená takzvanou placentárnou bariérou, hrubou približne 0,025 mm. ako sme sa už učili na fyzike, látky prechádzajú z miesta vyššej koncentrácie do miesta nižšej koncentrácie – to je difúzia. preto odpadové produkty, ktorých má dieťa veľa a nevie s nimi nič urobiť, prechádzajú do krvi matky, aby ich mohla vylúčiť, a naopak živiny a kyslík z krvi mat­ ky prechádzajú cez polopriepustnú membránu krvných ciev do krvi dieťaťa. problém nastáva, keď je matka rh negatívna a dieťa rh pozitívne (rh inkompa­ tibilita), matka môže tvoriť protilátky a zabíja červené krvinky svojho dieťaťa, násled­ ky sú od mierneho poškodenia až po smrť. matka nie je v kontakte s krvou dieťaťa, ten môže nastať pri úraze alebo prirodzene pri pôrode. v dnešnej dobe sa predchá­ dza tvorbe protilátok matky, pre možnosť ďalšej gravidity, kde by mohol nastať už vážny problém, do 72 hodín po pôrode podaním antierytrocytovej protilátky. v pupočníku sa nachádzajú dve tepny, ktoré vedú odkysličenú krv z tela plodu do placenty, a jedna žila, ktorá vedie živinami a kyslíkom obohatenú krv z placenty. hmotnosť donosenej placenty je približne 500 g. pri viacplodovej gravidite sa v tele matky naraz vyvíjajú dva alebo viaceré plody. výskyt dvojčiat je asi 1:100, trojčiat 1:10 000 a štvorčiat 1: 1 000 000. Dvojvajíčkové dvojčatá vznikajú, keď sú dve vajíčka oplodnené dvoma spermiami, nie sú geneticky identické, nemusia mať rovnaké pohlavie, každé z nich má vlastnú placentu. Dvojva­ jíčkové dvojčatá častejšie rodia ženy vyššieho veku, po 37. roku až sedemkrát častejšie ako 20­ročné. zistilo sa, že výskyt týchto dvojčiat závisí od hladiny hormónu stimu­ lujúceho folikuly (Fsh), pričom jeho hodnota je zvýšená. tento hormón podporuje rast a dozrievanie vajíčok vo vaječníku. častý je aj výskyt u žien po vysadení hormo­ nálnej antikoncepcie. Jednovaječné dvojčatá vznikajú vždy z jedného oplodneného vajíčka, ktoré sa rozdelí. majú vždy rovnaké pohlavie, podobajú sa na seba. príčiny vzniku nie sú známe. oplodnenie viacerých vajíčok sa nazýva superfekundácia. prvý mesiac (do 28. dňa) sa začína vývoj tváre a na chrbte sa nám vytvárajú zá­ klady stavcov, telo sa končí chvostíkom. po stranách tela sa tvoria základy končatín, pričom telo meria iba od 2 do 4 mm. v treťom týždni života sa už embryo nemôže vyvíjať difúziou a vytvára si vlastný cievny systém. srdce začína pulzovať koncom tre­ tieho týždňa. v priebehu štvrtého týždňa sa zjavuje po stranách na hlavovom konci embrya päť párov žiabrových oblúkov. z prvého žiabrového oblúka vzniká čeľusť, podnebie, horná pera, sánka, dolná pera a stredoušné kostičky – kladivko a nákovka. z druhého žiabrového oblúka vzniká strmienok – sluchová kostička a mimické svaly tváre. v druhom lunárnom mesiaci sa formujú charakteristické znaky ľudského in­ divídua, hlava tvorí asi polovicu dĺžky tela. na tvári pokračuje vývoj uší, očí, nosa. koncom druhého mesiaca má tvár embrya ľudské črty. vyvinú sa kompletné nožičky a ručičky aj s prstami. medzi dolnými končatinami sa formujú indiferentné pohlavné orgány. kardiovaskulárny systém a nervový systém sú prvé, ktoré začínajú fungovať. prvé krvinky aj cievy sa vyvíjajú mimo tela embrya. v druhom mesiaci sa krvinky začí­ najú tvoriť v pečeni a od štvrtého mesiaca aj v slezine. od tretieho mesiaca sa plod vonkajšími znakmi podobá dospelému človeku. plod rastie do dĺžky a väčšina orgánov získava definitívnu podobu. vonkajšie genitá­ lie sa do konca tretieho mesiaca diferencujú na mužské alebo ženské. v štvrtom mesiaci sa na prstoch zakladajú nechty a objavujú sa prvé chĺpky. v piatom mesiaci je koža plodu pokrytá jemnými chĺpkami (lanugo). plod sa aktívne pohybuje – „kope“ a váži približne 300 g. od piateho mesiaca sa začína tvoriť krv v kostnej dreni tak ako u dospelých. v šiestom mesiaci je koža vráskavá a červená. hlavu pokrývajú jemné vlásky a plod má už aj obočie a mihalnice. na konci siedmeho mesiaca váži už 1000 g. oči sú otvorené, začína sa tvoriť podkožný tuk. semenníky, ktoré sa tvoria v brušnej dutine, zostupujú do mieškov. v ôsmom mesiaci je koža ružová a hladká, nechty dosahujú okraj prstov. po­ vrch tela pokrýva maz. v deviatom mesiaci je dĺžka tela priemerne 46 cm a váha 2 600 g, plod má zaoblené tvary. semeníky sú už v mieškoch. vývoj dýchacieho systému je dobrým príkladom rekapitulácie evolúcie, začína sa v 4. týždni. hrtan vzniká zo žiabrových oblúkov. základ pľúc tvorí na začiatku iba vakovité rozšírenie na konci priedušnice, z neho začínajú vyrastať púčiky, postupne sa predlžujú a z nich vyrastajú ďalšie vakovité rozšírenia. pľúca novorodenca ešte nie sú kompletne vyvinuté, to sú až v 8. roku života. surfaktant je látka, ktorá zabezpe­ čuje, aby pľúca počas dýchania neskolabovali (neprilepili sa o seba, potom by bolo oveľa obtiažnejšie nadýchnuť sa). Dostatok ho má dieťa až v 35. týždni tehotenstva, preto predčasne narodené deti majú problém samostatne dýchať. vývoj močových orgánov súvisí s pohlavnými orgánmi. v prvom štádiu pripo­ mínajú vylučovacie orgány bezstavovcov a primitívnych rýb. v druhom obojživelní­ ky a v treťom, najdokonalejšom už stavovce. z časti primitívnych obličiek sa vytvorí základ budúcej mužskej pohlavnej žľazy (semenníky), u žien zaniká. od štvrtého mesiaca tehotenstva obličky vylučujú moč do plodovej vody. plod túto tekutinu pre­ hĺta, dostane sa mu do tráviaceho traktu a odtiaľ do krvi a z krvi do placenty. plod ešte nedokáže vylúčiť odpadové látky, ním tá voda iba preteká, preto musí zaňho filtrovať krv matka, plod sa šetrí a začne s tým až po narodení. základy pohlavných žliaz sú na začiatku rovnaké u oboch pohlaví. podľa toho, aké je pohlavie dané chromozómami (XX alebo Xy), sa potom z rovnakých základov vytvoria buď semenníky alebo vaječníky. sexuálna diferenciácia prebieha od 7. do 14. týždňa, najprv sa vyvinú pohlavné žľazy, potom vnútorné a nakoniec vonkajšie pohlavné orgány. semenníky sa vyvíjajú v krížovej oblasti a medzi 3. – 9. mesiacom zostupujú do mieška. rast nervového systému je výrazný v celom období pred narodením a pokra­ čuje aj po ňom, pričom všetky nervové bunky vzniknú už pred narodením. mozgová časť lebky je v porovnaní s tvárou oveľa väčšia. kosti lebky novorodenca ešte nie sú zrastené. Je to preto, aby nedošlo k prasknutiu, keď dieťa prechádza cez pôrodný ka­ nál. nad čelom sa nachádza takzvaná veľká fontanela alebo lupienok, na tomto mies­ te môžete vidieť pulzáciu a u nedonosených detí sa robí cez ňu sono mozgu. zatvára sa, zrastie sa do 18. mesiaca života dieťaťa. koncom desiateho lunárneho mesiaca je plod pripravený na pôrod. po naro­ dení sa nazýva novorodenec a z teplúčka maminho bruška sa dostane von, kde už musí bojovať sám za seba. sám dýchať, papať, kakať, udržovať si teplotu. tehotenstvo nie je choroba a dá sa celkom dobre užiť. môžete neobmedzene jesť a byť náladová a nikto by vám na to nemal nič hovoriť, hlavne nie váš chlap – veď on za to môže. text nina koštová oD Zygoty k DIEťAťu HEAltH jE to tAký MAlý ZáZrAk, ktorý, kEď Ho už rAZ MátE, jE prE vás všEtkýM. AlE čo všEtko sA DEjE, kEď EštE o ňoM nEvIEME A nEvIDíME Ho? inspiremagazine134

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

s a n d y V s. a l e x Zrazu všetci panikária. V pondelok večer sa má New Yorkom pre- hnať hurikán storočia, sú toho plné správy. Ešte že ja ich nesledujem. Aj mama mi vystrašene píše, aby som si dávala pozor a nevychádza- la ani z domu. Jediné, na čo myslím, je, že si musím nakúpiť jedlo. Doma nemám ani... nič. V obchode sú rady až po nekonečno a ja sa spomienkami vraciam do detstva. Vtedy sme tiež nekonečne dlho čakali na (ne)spravodlivý prídel banánov a mandarínok. Tu sa však ľudia tlačia pri regáloch s pivom, čipsami a arašidovým maslom a pri- tom plánujú Hurikán party. Ja som si trochu staromódne nakúpila pár konzerv, zeleninu, pečivo a aj nejakú čokoládu. V nedeľu o siedmej večer zatvárali metro a pozastavi- li celú mestskú dopravu. No a mne nič iné nezostávalo, len sa pri- praviť na pár dní strávených v spoločnosti mojej spolubývajúcej. Tá okrem toho, že šla na prechádzku so psom a vypila fľašu vodky, nerobila vôbec nič. Ako sa ukázalo, to bolo moje jediné hurikánové nebezpečenstvo. A je to tu, pondelok ráno. Celá natešená vyskočím z postele a teším sa na nové dobrodružstvo. Tu v New Yorku sa stále niečo deje a zakaždým je to niečo, čo stojí za zmienku do denníka. Lenže dlho bolo ticho. Také ticho pred búrkou... V kuchyni je otvorené okno a v obývačke je ešte stále do okna zasadená klimatizácia, aj keď jej podporné články z oboch strán už dávno vypadli. Darmo sa snažím na to upozorniť, dostávam pokar- hanie v podobe prísneho pohľadu. Teraz nie, som na telefóne, ozna- muje mi moja neurotická spolubývajúca a zatvára sa do spálne. Musí sa posťažovať na svoj stresujúci pracovný život. No veď kým príde Sandy, nech má aspoň pokoj na duši. Lebo ona je tá dobrá, všet- ci okolo jej neprávom ubližujú a klimatizácia počká. V celom byte sa udomácňuje sychravé počasie z ulice. Po dlhej studenej chvíli sa nakoniec všetko na dobré obráti a ja s víťazným pocitom zatváram okno. Teraz sa už môžem ísť prejsť dolu k rieke a nafotiť pár zaujíma- vosti. To isté robí polovica New Yorku. Tá druhá je ešte v práci. Hlav- ne štátni zamestnanci, ktorí aj napriek tomu, že nejde MHD, musia svoje životy vystaviť hurikánovému riziku a ísť do práce. Pri rieke už prituhuje. Všetci sa z toho tešia, fotia a najzaujímavejšie fotky pos- tujú na sociálne siete. Domov prídem celá premočená, rýchlo suším veci a začnem sa pripravovať na večer. Spolubývajúca leží pred tel- kou a pozerá katastrofické scenáre, ktoré sa šíria do celého sveta. A ja sa len uisťujem v tom, že Američania sú naozaj najlepší marke- téri. Tým svojím zveličujúcim spôsobom vedia predať úplne všetko. Potom sa nemôžem ani diviť, že moja mama celé noci nespí. Nedá sa jej vysvetliť, že médiá to len preháňajú. A pravdu povediac, toto teda prehnali. Aj keď naozaj silne spolucítim s postihnutou oblasťou. Pondelok večer. Prípravy sú dokončené a ja sa vyberám opäť do ulíc. Tentoraz ide so mnou aj moja spolubývajúca a rozhodla sa, že zoberie aj svojho sedemkilového psíka. Niektoré veci nevysvetlíš. Ulice sú podozrivo prázdne, a teda nečudo, že nemôžme stopnúť žiadne taxi. Cez park križujeme dole k rieke, opatrne prekračujeme pár popadaných vetiev a pomaly sa blížime akože k najväčšiemu nebezpečenstvu. Rieka vyzerá, že sa už-už vyleje. Fúka silný vietor a do tváre nám štipľavo šľahajú kvapky neutíchajúceho dažďa. Ľutujem psíka, toho malého chudáčika, ktorý má svoj kabátik oblečený úplne zby- točne. A ja tak isto. V topánkach mi čľapoce a jediné, čo mám suché, je veľké nič. Je mi veľká zima a už ani fotiť sa mi nechce. A tak sa roz- hodneme ísť naspäť domov. Je to trochu zložitejšie, ale nakoniec to v zdraví a bez nejakej ujmy prežijeme. Na ceste domov ešte svojím outfitom rozosmejem pár okoloidúcich a potom už len doma žmý- kam vodou presiaknuté oblečenie. Rýchlo do horúcej sprchy a do su- chého pyžama. V správach stále opakujú zábery z rána alebo tú istú vytopenú ulicu stále dookola a stále dookola, až do nasledujúceho dňa, keď sa objaví ďalšia vytopená ulica. Reportéri sa vyžívajú v ab- surdných anketách a zase preháňajú. V utorok prekvapene vstanem až na obed. Čakala som pre- bdenú noc so strachom v nohaviciach. Lenže na počudovanie som sa celkom dobre vyspala. Prvé, čo urobím, bežím k oknu a pozerám. Všetko je tak, ako bolo. Aj tá vianočná výzdoba zavesená ponad ces- tu visí v nezmenenom stave. Rýchlo zisťujem, ako sú na tom moji ka- maráti. Tí potvrdzujú moju skúsenosť, nikomu sa nič nestalo. Možno našli jeden vylomený strom ležiaci na ceste, ale to je asi tak všetko. Dokonca chodníky sú podozrivo suché a ľudia sa pokojne prechádza- jú po uliciach a pripravujú sa na blížiaci sa Halloween. Prežila som svoj prvý hurikán, nikomu sa nič nestalo a ani náš- ho sedemkilového maznáčika neodfúklo. Áno, boli oblasti, ktoré hu- rikán značne postihol a na pár dní aj znefunkčnil metro, ale hovoriť o nejakej apokalypse je nemiestne. Médiá z toho urobili hotovú ka- tastrofu, ale nikto ani nespomenul, že väčšina New Yorku zostala nepoškvrnená. Veď kto by pozeral také správy, kde si ľudia v žabkách idú kúpiť kávu, akoby sa nechumelilo? Nikto! A tak senzáciechtivé médiá klamne vykresľujú danú skutočnosť. Nečudo, že mama mi píše, aby som si dávala pozor, lebo tu videli krokodíla. No jedine tak v ZOO, mami! Text a foto Alexandra Uzik krokoDíly sú lEn v ZoologIckEj ZáHrADE AlEbo o toM, Ako HurIkán ZAsIAHol nEw york. magazinewithadifference135EssEntIAl

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Bolo by naivné myslieť si, že médium závislé na technologickom po- kroku sa za tých 40 rokov usadilo. Jeho pružnosť a konštantná preme- na dovoľuje výsledným dielam popierať svoje korene a hrdo odmietať označenie videohra. Kým sa definitívne vyrieši polemika o ich umeleckej hodnote, al- ternatívna tvorba je už dávno tu. V týchto hrách sa nezomiera, ani sa v nich nestrieľa. Jazyku, akým komunikujú, bežný hráč nerozumie, mainstream ho odmie- ta a sú peklom každého PR. Generujú zážitky interpretované na tisíc spôsobov, atakujú iné chuťové a iné emočné bunky. Unikátnosť týchto diel spočíva aj v prostredí, v akom vznikajú. Autori sú po premiére vyhorení, opúšťajú kolegov alebo končia na ulici. Vraví sa im artové hry, mnohé nikdy neopustia underground, tie ostatné (aj tu uve- dené) sú benchmarkom pre ostatných. journey – vznikla na základe dialógu s astronautom o zanedbateľnej veľkosti člo- veka pri pohľade na Zem. Vrcholné dielo tvorcu Jenova Chena je analógiou životnej cesty, na ktorej nikdy nie ste sami. Počas dvoch hodín dokáže vyriešiť úskalia komunikácie bez toho, aby sa hráči navzájom videli, spoznali a na konci ich dojať k slzám. Keby Edgar Allan Poe žil a tvoril interaktívnu prózu, bola by ako Dear esther. Bez jasne definovaného hrdinu a cieľa ťa vpred ťahá monológ rozprávača predčítavajúceho útržky z listov adresovaných neznámej osobe. Zvedavosť ťa napriek minimálnej interak- cii núti prehľadať každý kút na opustenom ostrove, kde sa odohráva. unfinished swan – štyri roky trvalo, kým Ian Dallas s finančnou injekciou Sony Santa Monica uvoľnil potenciál ambiciózneho projektu s kreatívnym presahom. Na za- čiatku vidíš iba biele plátno, tvojou úlohou je čiernou farbou svet nielen namaľovať, ale aj objavovať a prechádzať zároveň. johann sebastian joust – nepredajný experiment dánskeho študenta Douglasa Wilsona sa zaobíde bez televízora. Gamifikuje folklórnu hru u nás známu ako vajíčko na lyžičke. Len namiesto príboru držíš v ruke ovládač monitorujúci pohyb a snažíš sa všet- kými spôsobmi o to, aby ním druhý hráč zatriasol. Priebeh je fyzický a ak sa dáš uniesť, nezaobíde sa to bez zranení. Datura – obsah je výsledkom dvojročného experimentovania poľského štúdia Plas- ticspohybovoutechnológiouMove,formujejdodalademoscéna.Výsledkomjeabstraktná cesta lesom s provokatívnymi scénami a znepokojivým spoločníkom – rukou bez tela. Text Pavol Buday, šéfredaktor Sector.sk / Foto Sector.sk utíš HlAD po DIvnoM EntErtAInMEntE urbAn Hrdo odmietať označenie videohra Hry, tIE IntErAktívnE, sú prIncIpIálnE brAné ZA synonyMuM ZábAvy. krAtocHvíľou, únIkoM, uvoľnEníM, kEď potrEbujEtE ZAHlušIť prE vnútorný pokoj stovky FIktívnycH bojovníkov. Zľavadoprava,zhoranadolDearEsther,fotoTheChineseroom/unfinishedSwan,fotoGiantSparrow/ JohannSebastianJoust,fotoSarabobo/Datura,fotoPlastic/Journey,fotothatgamecompany inspiremagazine136

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

Zo všEtkéHo sA DAjú stAvAť ZáMky. DokoncA Aj Z tEj jEDnEj cHlADnEj vEty. Dobrý slovoMurár sI vybuDujE všEtko, čo potrEbujE. slovo Murárstvo refresh, refresh, refresh. červený štvorček s jednotkou na dialó­ gových bublinách nikde. keď si odchádzal domov, sľúbil si, že napíšeš. no, dobre, nie, že napíšeš, ale pošleš link, ale aj to už je správa, nie? čaká hodinu, deň, dva a nič. neodolá, musí ti niečo napísať. trvá jej pol dňa, kým nájde zámienku, aby ti mohla poslať správu a nepôsobila zúfalo. potom zas čaká hodinu, deň, dva a je to tu. Jedna veta. mierne chladná, ale aspoň niečo. asi si nemal čas, asi si busy. nie asi, určite si busy, lebo inak by si jej napísal grandiózne vyznanie lásky. to by si vytlačila, ukryla ho do zadné­ ho vrecka a počas voľnej chvíle by sa ho učila naspamäť. ale ty si busy, tak si napísal len tú jednu vetu. nevadí, aspoň ušetrí toner. Je skromná, stačí tá jedna veta. aj to sa počíta. zo všetkého sa dajú stavať zámky. Dokonca aj z tej jednej chladnej vety. Dobrý slovo­ murár si vybuduje všetko, čo potrebuje. slovo ku slovu a máme tu príbeh. Ľúbostný, samozrejme. s kvalitnými základmi. ale nič viac, lebo ty mlčíš. nekomentuješ statusy, nelajkuješ videá. tváriš sa, akoby si o ňu nemal záujem, ale ona vie, že to tak nie je. Že záujem tam je, len jeho vyjadrenie niečo blokuje. rýchlo sa treba stretnúť, aby si povedal niečo všeobecné a aby si to šikovne mohla spracovať a pridať ďalšiu tehličku do stavby. okolnosti chceli, aby ste sa stretávali často. Už nesedí pred compom, ale chodíte von – pracovne. a ona deň čo deň stavia ďalšie poschodia. miesto zámku jej pred očami rastie mrakodrap. veľký až do neba. Je síce mierne labilný, ale je z neho impozantný výhľad. tam máte prvý spoločný byt, tam prvé dieťa a tam spo­ ločnú smrteľnú posteľ. nádhera. projekt sa skončil. Dnes idete spolu na poslednú (pracovnú) večeru. večeru s veľkým v, kde ťa prevedie celou stavbou. nemôže sa dočkať, ako ju pochváliš. tak a je to tu. prechádza s tebou všetky poschodia. Ukazuje krásny dizajn. netváriš sa nadšene, ale to bude zrejme iba tým, aký si mal ťažký deň. chcel si čosi poznamenať, ale počkaj. ticho. čo to je za zvuk? pozrie von z okna. Blíži sa k vám lietadlo. čo to má zna­ menať? tento vzdušný priestor je len jej. kto sa opovážil narušiť ho? rúti sa priamo na ňu. „rob niečo, prosím. zastav ho“, kričí na teba, ale ty nič nerobíš. len meravo sedíš na mieste a hovoríš, že si nič netušil. „čo si netušil?“ nechápe. ty jej to vysvetľuješ, ale lietadlo je už priveľmi blízko a prehlušuje tvoj hlas. Už ťa nevní­ ma. len v tichom úžase sleduje, ako to lietadlo o pár sekúnd zničí jej rozprávkovú stavbu. Bum a je to tu. mrakodrap sa zrútil ako domček z karát. nevie, ako sa jej podarilo zachrániť sa, no poda­ rilo sa. sedí uprostred trosiek a nejde jej do hlavy, ako to, že si to lietadlo riadil ty. zo zadného vrecka vytiahne papier s chladnou vetou a zrazu jej všetko dáva zmysel. teda skoro všetko. len jed­ na otázka ostáva nezodpovedaná – prečo vôbec začala stavať? text renáta mitašová Foto natália evelyn Benčičová / model linda s., Exit MM magazinewithadifference137EssEntIAl

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

alexander Lindov Oblieka pekné baby Kto nosí darčeky? Jednorožce a moja mamina. najlepší darček, čo si dostal/a? Vzdelanie. ☺ Darovanému koňovi... t. j. ten najhorší? Na penis radšej nepozerám. ☺ Rád/ Rada dostávaš darčeky? Som vďačný za každý jeden. ☺ Dať či nedať? Keď mám, tak dať. Ema Margita a Besná Kto nosí darčeky? Ten, kto chce... buď z vypočítavosti alebo len tak, preto- že ho to teší. Ja nosím darčeky ☺ pretože je to super! A hlavne prekvapivé. najlepší darček, čo si dostal/a? Ponožky so strapcami... a dobré výsledky cétečka ☺ to bol moj najúžasnejší darček. Darovanému koňovi... t. j. ten najhorší? No, v tomto som úplne hrozná... vždy poviem, keď sa mi niečo nepáči... (veľmi otvorene) neviem …šperk. alebo ne- vkusné ponožky. Rád/ Rada dostávaš darčeky? Ale áno a hlavne kvetiny, napr. len preto, že je utorok. btw. je utorok. Dať či nedať? Dať. katka tomášiková Marketinguje oblečenie Kto nosí darčeky? Najčastejšie JA!!! ☺ najlepší darček, čo si dostal/a? Hmmm, tých materiálnych je veľa a tých nemateriálnych ešte viac. Ale jedny z najlepších darčekov dostávam od starej mamy, naposledy mi dala vyrobiť drevené taniere, lyžice a misky na bryndzové halušky. Darovanému koňovi... t. j. ten najhorší? Na zuby nepozeraj, ale ja pozerám. Najhoršie, pamätám si dva, ale aby sa nikto neurazil, nepoviem. Ale boli fakt zlé a aj moja reakcia stála za to. Rád/ Rada dostávaš darčeky? Jasne! Dať či nedať? DAŤ a hlavne z lásky! mika Margita a Besná Kto nosí darčeky? Ľudia z obchodov. najlepší darček, čo si dostal/a? CD Chemical Brothers, keď som mala 12. Darovanému koňovi... t. j. ten najhorší? Fu. asi nejaký sprostý sprchový gel alebo čo. Rád/ Rada dostávaš darčeky? Jasne. Dať či nedať? Dať! roman Lazar Vie toho dosť o reklame Kto nosí darčeky? Väčšinou ja. ☺ najlepší darček, čo si dostal/a? Raz na Vianoce nám dali deti fotku. Boli sa odfotiť spolu vo fotoateliéri v láskyplnom objatí. To ma prekvapilo a do- jalo, pretože to bolo v období, keď sa nemali práve v láske (dnes je z nich vzorný súrodenecký pár...). Darovanému koňovi... t. j. ten najhorší? Môj priateľ Mirko, majiteľ kameňovýroby v Partizánskom mi na štyridsiatku daroval môj portrét vyrytý do červenej žuly. Vyzeralo to ako náhrobný kameň. Keď som si to roz- balil, postavili sa mi všetky chlpy na tele. Cesta do pekla je niekedy dláždená tými najlepšími úmyslami. ☺ Rád/ Rada dostávaš darčeky? Poteší ma, keď si ľudia na mňa spomenú, ale niekedy je ťažké ma naozaj uspokojiť, pretože nie som rád, keď mám veľa zbytočných vecí, ale ja sa aj tak vždy tvárim, aký som milo prekvapený. Dať či nedať? Dať ☺. Dominika Jelínková Dizajnuje v NY Kto nosí darčeky? Ježiško predsa ☺ (v najlepšom prípade). najlepší darček, čo si dostal/a? Život, keďže som sa narodila pred sviatkami. Darovanému koňovi... t. j. ten najhorší? Hrnček..... dlhý príbeh. Rád/ Rada dostávaš darčeky? Samozrejme! Ale asi radšej dávam. Dať či nedať? Dať. rEAlIty cHEck DArčEk inspiremagazine138pEoplE

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

CIELENÁ OBCHÁDZKA, smer DIZAJN. NOVé MINI PACEMAN. ŠTIPĽAVÝ DIZAJN. Sofistikovaný nový dizajn pre vzrušujúcu jazdu, ktorá ťa nakopne. To že si v cieli, ešte neznamená, že si jazdu nebudeš ďalej užívať. Navrhni si vlastné MINI na www.MINI.sk a navštív www.facebook.com/MINI.Slovensko.

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/

140

http://www.floowie.com/sk/citaj/inspire-04-2012/