KAMIPROFIT 15 rokovhttp://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

15rokov years

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

2

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Bratislava 2019 15rokov years

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

4

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

15 rokov skúseností 222 úspešných projektov 4 európske krajiny 44 mil. € prestavaných financií

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

© JAGA GROUP, s. r. o., Bratislava 2019 ISBN 978-80-8076-139-4

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

1 2 3 4 5 KAMI PROFIT 5 www.kami-profit.sk Príhovor/Introduction ______________________________________________ 6 Hospodárske výsledky/Economic results ______________________________ 10 Manažment spoločnosti/Company management _________________________ 13 Významné stavby/Significant buildings ________________________________ 31 Čerpacia stanica Slovnaft – Prístavná ulica Slovnaft Petrol Station – Prístavná street _ _____________________________ 32 Prestavba a nadstavba polyfunkčného objektu Würth Conversion and superstructure of the multifunctional object Würth_ ________ 40 Nájomné byty Brezno/Rental apartments in Brezno_ _____________________ 46 Školská telocvičňa v obci Cífer/School gym in Cífer village_________________ 52 Polyfunkčný komplex Rudiny II. Žilina Multifunctional Complex Rudiny II. Žilina_______________________________ 58 Výstavba obchodného centra HomeBox 1. etapa HomeBox Shopping Centre construction_ ______________________________ 64 Obchodné centrum Tulip – Martin/Tulip Shopping Centre – Martin __________ 70 Stop Shop Rebranding______________________________________________ 76 Bytový dom, Viedeň/Residential building, Vienna_________________________ 80 Chorvátsko – Sunset beach/Croatia – Sunset beach_ _____________________ 86 Chorvátsko – Njivice Resort/Croatia – Njivice Resort _____________________ 90 D4 R7_ __________________________________________________________ 92 Rekonštrukcia čerpacích staníc Slovnaft – Fresh Corner Reconstruction of Slovnaft petrol stations – Fresh Corner _________________ 98 Rekonštrukcia čerpacích staníc MOL – Fresh Corner Reconstruction of MOL petrol stations – Fresh Corner___________________ 108 Prehľad referencií/References overview _____________________________ 116 Udalosti a eventy/Occasions and events_______________________________ 126 KAMI PROFIT 5 Obsah/Contents

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

6 KAMI PROFIT Milí kolegovia, odvtedy, keď som sa vám v mene spoločnosti KAMI PROFIT, s. r. o., na podobnom mieste prihováral, prešlo ďalších päť rokov. V  tomto období naša firma zásadným spô- sobom napredovala. Dosiahli sme výrazný nárast produkcie, počtu zamestnancov, klientov a  subdo- dávateľov. Produkcia stúpla v  po- rovnaní s  rokom 2014 viac ako päťnásobne, rovnako aj počet za- mestnancov. V  rebríčkoch staveb- ných firiem na slovenskom trhu sme sa začali umiestňovať na po- predných miestach. Rozhodli sme sa však ísť aj za naše hranice. V  súčasnosti pôso- bíme v  štyroch krajinách. V  roku 2016 sme založili organizačnú zložku v  Českej republike, ktorá postupne rastie a podarilo sa nám uzatvoriť rámcovú zmluvu so spo- ločnosťou MOL. Etablovali sme sa aj na rakúskom trhu a v náročnom konkurenčnom a technickom pro- stredí sme dokázali postaviť obyt- nú budovu v stiesnených podmien- kach Donaufelder Strasse. Žiaľ, spoznali sme aj tienistú stránku veci, keď nám objednávateľ bez dôvodu nezaplatil a svojich práv na platbu sme sa museli domáhať na rakúskom súdnom dvore. Aj takáto negatívna skúsenosť však k podni- kaniu patrí a verím, že podobných bude čo najmenej. V roku 2018 sme získali prvý kontrakt v Chorvátskej republike a  tam už riešime tretí projekt. Aktívne súťažíme o zákaz- ky v Maďarsku a verím, že aj tam v blízkej dobe uspejeme. Naše stavby sa tešili významným oceneniam, čo dokazuje ich kvalitu a  originalitu riešení. Zvíťazili sme v  medzinárodnej súťaži European Award za renováciu sídla spoloč- nosti Würth. Telocvičňu Cífer vy- hlásili za drevostavbu roka 2018. Takmer každý rok máme dielo v už- šej nominácii na cenu Stavba roka Príhovor Naše stavby sa tešili významným oceneniam, čo dokazuje ich kvalitu a originalitu riešení. 6 KAMI PROFIT

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

www.kami-profit.sk Ing. Milín Kaňuščák konateľ spoločnosti na Slovensku. Osobitne sme hrdí na inovatívnu stavbu čerpacej stanice Slovnaft v Bratislave na Prístavnej ulici. Úspešne sme ukončili projek- tový manažment pri stavbe tunela Ovčiarsko. Toto dielo nás spolu s tu- nelom Višňové posunulo v odbornej rovine do vyššej sféry infraštruk- túrnych stavieb. V  roku 2017 sme navyše rozšírili portfólio služieb o  projekčné práce a  už máme za sebou aj významné zákazky, naprí- klad projektovú dokumentáciu pre realizáciu EKO POINT 2 v Košiciach alebo HOMEBOX 2 v Nitre. Mnoho úspešných projektov je za nami a pevne verím, že rad ďalších máme ešte pred sebou. Aj v  na- sledujúcich piatich rokoch by sme chceli pokračovať v  nastolených trendoch. Obnovujeme vlastný de- velopment výstavby bytov. Ide o  44 bytov v Prešove a 128 bytov v Popra- de. Naším developmentom by sme chceli stabilizovať vlastný odborný personál i subdodávateľské štruktú- ry. Som presvedčený, že vstúpime aj na ďalšie trhy a postupne sa nasta- víme tak, aby sme vedeli byť konku- rencieschopným hráčom v  staveb- níctve v globálnom meradle. Už dnes na to máme všetky predpoklady. Toto všetko by sa určite nedalo dosiahnuť bez nášho tímu. Uzna- nie patrí najmä tým, ktorí vydržali náročné tempo a tvoria pilier našej spoločnosti. Moja osobitná vďaka patrí predovšetkým výrobno-tech- nickému riaditeľovi Ing. Samovi Koniarovi a  riaditeľovi spoločnosti Ing. Tomášovi Madimu. Obaja sú zároveň aj prokuristami spoloč- nosti a  aj po mojom nešťastnom úraze v roku 2018 firmu spoľahli- vo a  zodpovedne riadili. Som rád, že sa na nich môžem spoľahnúť, tak ako na väčšinu zamestnan- cov  spoločnosti. Bez nich by sme neboli tam, kde už dnes sme. Pri- náleží im za to vďaka. KAMI PROFIT 7 KAMI PROFIT 7 Máme 15 rokov...

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

8 KAMI PROFIT Dear colleagues, Since I  last addressed you on behalf of KAMI PROFIT s.r.o., from a  very similar position, another five years have passed. Our com- pany has made a  significant pro- gress during this period. We have achieved considerable increase sin production, number of employ- ees, clients and subcontractors. Compared to 2014, production in- creased more than five times, as did the number of employees. We began to be highly ranked among construction companies on the Slovak market. Furthermore, we decided to go beyond borders. Currently, we are operating in four countries. In 2016 we set up an organizational unit in Czech Republic, which is growing gradually, and we succeeded in signing a  framework agreement with MOL. We have also estab- lished ourselves on the Austrian market and have been able to build a residential building in the chal- lenging and competitive technical environment of the cramped Do- naufelder Strasse. Unfortunately, we also experienced the darker side of the business when a cus- tomer failed to reimburse us, with- out any good reason, and we were required to claim our payment at the Austrian Court of Justice. However, such a  negative experi- ence is a part of the business and I believe that they will be few and far between. In 2018, we secured our first contract in the Republic of Croatia and are currently work- ing on our third project there. At the moment, we are also actively pursuing commissions in Hungary, which I believe will be successful in the near future. We can pride ourselves on the significant awards which honour our buildings, proving their quality and originality of design. For ex- ample, our gym in Cífer has been titled Wooden Building of the Year 2018. Almost every year, we are shortlisted for the Building of the Introduction We can pride ourselves on the significant awards which honor our buildings, proving their quality and originality of design. 8 KAMI PROFIT

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

www.kami-profit.sk Ing. Milín Kaňuščák managing director Year Award in Slovakia. We are particularly proud of the innova- tive construction of Slovnaft petrol station in Bratislava at Prístavná Street. We have successfully com- pleted the project management for the construction of the Ovčiarsko tunnel. This project, alongside with the Višňová tunnel, moved us forward professionally within the field of infrastructure construc- tion. In 2017 we expanded our service portfolio by adding design work and completed substantial projects that include, for exam- ple, project documentation of EKO POINT 2 in Košice or HOMBOX 2 in Nitra. Many successful projects are behind us, and I firmly believe that many others still await. During the next five years, we would like to continue in the trends we have set. We are renewing our own de- velopment of housing construc- tion. There are 44 flats in Prešov and 128 flats in Poprad. With the development, we would like to sta- bilise our own professional staff and subcontracting structures. I  am convinced that we will join other markets and gradually set ourselves to be a competitive play- er in the construction industry on a global scale. We already have all the prerequisites for this today. All of this could certainly not be achieved without our team. Recog- nition belongs especially to those who have endured the challenging pace, and form the pillars of our company today. My special thanks goes mainly to our production and technical director, Ing. Samo Koni- ar and to the company director Ing. Tomáš Madi. They are both au- thorised representatives and even after my unfortunate accident in 2018, they managed the company reliably and responsibly. I am glad I  can rely on them, like I  can on the employees. Without them, we would not be where we are today. And for this, they deserve thanks. KAMI PROFIT 9 We are 15 years old.... KAMI PROFIT 9

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

10 KAMI PROFIT Hospodárske výsledky www.kami-profit.sk 1

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Vlastné imanie spoločnosti/Company´s equity KAMI PROFIT, s. r. o. Aktíva spoločnosti/Company´s assets KAMI PROFIT, s. r. o. 2016 2017 2018 2019 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sídlo spoločnosti/Company´s registered office KAMI PROFIT, s. r. o. IČO: 35943301 DIČ: 2022023872 IČ DPH: SK2022023872 podľa § 4 Sídlo spoločnosti/Company´s registered office: KAMI PROFIT, s. r. o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava Tržby a výnosy/Sales and revenues: 10 121 167 € Zisk/Profit: 84 108 € Aktíva/Assets: 5 300 728 € Vlastný kapitál/Equity: 1 152 438 € Dátum vzniku/Date of incorporation: 30. júna 2005 Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 36648/B Právna forma/Legal form: Spoločnosť s ručením obmedzeným SK NACE: podľa účt. závierky 71121 Inžinierske činnosti a poradenstvo podľa ŠÚSR 71129 Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo Počet zamestnancov/Number of employees: Tržby spoločnosti/Company´s revenues KAMI PROFIT, s. r. o. Vývoj bežnej likvidity/Current ratio development KAMI PROFIT, s. r. o. 6 297 580 € 1,1 1,4 1,5 1,5 5 300 728 € 3 528 394 € 1 636 007 € 1 152 438 € 1 059 389 € 524 386 € 111 173 € 390 437 €427 278 € 636 682 € 2 516 422 € 2 323 448 € 5 775 877 € 5 840 702 € 10 052 235 € 15 909 088 € 887 814 € 760 222 € 432 295 € 481 856 € 264 561 € 221 652 € 3 600 116 € 1 469 896 € 1 244 432 € 561 273 € 608 460 € 288 126 € 2019 44 zamestnancov 2015 15 zamestnancov 2018 36 zamestnancov 2014 10 až 19 zamestnancov 2017 38 zamestnancov 2013 5 až 9 zamestnancov 2016 32 zamestnancov 2012 3 až 4 zamestnanci 371 703 € KAMI PROFIT 11 História hospodárskych výsledkov/Profit/loss history

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Správa audítora za rok 2018 12 KAMI PROFIT

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Manažment spoločnosti www.kami-profit.sk 2

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

14 KAMI PROFIT Čomu pripisujete nesporný ús- pech, ktorý, zdá sa, nepoľavuje? Spoločnosť staviame na proce- soch a systéme. Ak zvládneme sys- tém, automatizujeme procesy, za- vádzame štandardy kvality. Vieme, že sa to vždy oplatí, aj za cenu zvý- šenej réžie. Potom môžeme rásť. Ak vieme zachovaním zavedených pro- cesov multiplikovať získané skúse- nosti, vieme rásť stále v bezpečnej rovine. To je dôležité. Po vybudovaní určitej pozície na trhu nie je prob- lém získať zákazku s nižšou cenou alebo využiť slabšiu konkurenciu. Je však dôležite vedieť, kde je realita ceny aj kapacít. Staviame na štan- dardnej kvalite, systéme zdieľania dát, nastavení procesov, ale predo- všetkým na dôvere k  manažérom. Jedno bez druhého by nefungovalo. Aj rozširovanie firmy o  nových za- mestnancov s  tým, samozrejme, súvisí. Pred desiatimi rokmi ste boli traja, pred piatimi pätnásti, dnes vás je 40 až 50. Aké kroky ste pod- nikli, aby ste mohli úspešne viesť firmu s takouto dynamikou a ako sa zmenila štruktúra zamestnancov? Práve to, že staviame na systéme, je naša silná stránka. Máme jeden z  najlepších systémov sledovania zákaziek. Pred desiatimi rokmi sme boli vyslovene manažérska firma. Nezostali sme pri tom, ale postupne ideme do stále podrobnejších pro- cesov a všade zavádzame štandardy kvality. Nespoliehame sa na kvalitu ani systém poddodávateľov. Sami ho vytvárame. Je to náročné, ale takto získané nastavenia nám pomáhajú poučiť sa z každej chyby. Nezahlcujú kapacitu manažé- rov, naopak, dáva- jú obrovský pries- tor, kompetenciu aj dôveru všetkým v procese a systé- me. To sa dá iba za predpokladu, že funguje synergia, zdieľanie získaných vedomosti, od- borná, právna aj ekonomická podpo- ra. Len tak to môže fungovať. Aký typ pracovnej pozície sa v rám- ci rozširovania spoločnosti najviac rozrastá? Máme záujem, aby rástla naša výroba. Samozrejme,  ruka v  ruke s tým aj podpora spoločnosti. Takže logicky sú zvýšené náklady na per- sonalistiku, ale aj na právne a kon- zultačné služby. Zo zvyšovaním ob- jemu majetku rastú náklady na jeho správu, evidenciu, servis. Vy ste zakladateľom a  konateľom spoločnosti. V  čom spočíva vaša úloha v spoločnosti? Tým, že naša firma je právnická osoba, nie je dôležité, ako presne fun- guje každý jednotlivec, omnoho dô- ležitejšie je, ako funguje spoločnosť ako celok. To považujem za obrovský posun v našej práci. Umožnilo to vy- tvárať subjekty, ktoré nie sú reálnymi osobami, avšak systém v spoločnos- ti ich môže akceptovať. Máme svoje povinnosti aj práva, ale na rozdiel od fyzickej osoby tá právnická nemusí nikdy zomrieť. Ak nie je postavená na jednotlivcovi, ale na systéme, môže prežiť. Moja úloha je budovať tento systém a pravidlá. Od roku 2018 sme zaviedli zdieľané rozhodovacie proce- 2 Manažment spoločnosti Ing. MILÍN KAŇUŠČÁK: Staviame na systéme Dávame obrovský priestor, kompetenciu aj dôveru všetkým v procese a systéme. Začiatky spoločnosti KAMI PROFIT siahajú do roku 2005. Za prvých päť rokov sa jej ročné tržby pohybovali v desiatkach tisíc eur. O ďalších päť rokov to už bolo pol milióna, dnes sú na úrovni 16 miliónov eur. O míľnikoch pätnástich rokov činnosti spoločnosti hovorí jej zakladateľ a konateľ Milín Kaňuščák.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

KAMI PROFIT 15 sy. Máme zastupiteľnosť aj v najvyššej exekutíve a  prenášame kompeten- cie aj na najnižšie riadiace či výkon- né posty. Každý sa svojou činnosťou podieľa na fungovaní spoločnosti, je súčasťou tímu, má v ňom istú kompe- tenciu, zdieľa informácie aj výsledky celej spoločnosti, ale zároveň nie je nezastupiteľný a nenahraditeľný. To je podstata dobre nastavenej právnickej spoločnosti. Akým spôsobom si vyberáte za- mestnancov? Vyhľadávate nejaké konkrétne typy ľudí? Stavebníctvo je výroba, ktorá využí- va najmodernejšie poznatky z fyziky, matematiky, chémie, medicíny, ale aj mechaniky, svetelnej techniky, stá- le viac aj z oblasti práva, ekonomiky, informatiky či psychológie. Staveb- níctvo potrebuje najviac všestranne orientovaných profesionálov, ale sú- časne zameraných na konkrétny druh vedy. Staviame na vyrovnanosti. Iba vyrovnané osobnosti si môžu zacho- vať objektivitu, flexibilitu a komplex- nosť v súbehu rôznych požiadaviek či problémov. Je to omnoho dôležitejšie, ako vysoká profesionálna odbornosť. Pomocou internetu dnes rozhľadený a vyrovnaný človek vie získať odbor- nosť doslova za pár minút a ak sa mu to aj nepodarí, vie rýchlo nájsť profe- sionálnu podporu. Máte aj stálych externých spolu- pracovníkov, alebo ich vyberáte pre jednotlivé zákazky? Každý projekt, samozrejme, vyža- duje profesionálnu podporu. Našou naozaj silnou stránkou je získavanie odborníkov a profesionálov, zdieľanie ich vedomostí tak, aby konečné dielo malo vždy komplexnú kvalitu pre na- šich zákazníkov. Takže napríklad ak si nepredvídateľné podmienky vyžadujú nový geotechnický návrh, obrátime sa na overených špecialistov a s po- mocou statikov dokážeme operatív- ne navrhnúť riešenia konkrétnych problémov. Špecialisti vedia, že sa im s nami oplatí spolupracovať, lebo vždy ideme do nových výziev a okrem finančného ohodnotenia im rastie aj odbornosť, referencie, a  teda aj ich samotná kompetentnosť. V súčasnosti staviate nielen na Slo- vensku, ale aj v Čechách, dokonca aj v Rakúsku a Chorvátsku. Ako sa stalo, že ste začali stavať aj za hra- nicami? Myslíme globálne a  máme am- bíciu podnikať globálne, bez hra- níc. Chceme s  rovnakými pra- vidlami a  nastaveným systémom využívať lokálne zdroje. Je to o sy- nergii a  zdieľaných skúsenostiach z každého projektu. V ostatných piatich rokoch ste zís- kali veľké množstvo zákaziek na rekonštrukciu benzínových staníc Slovnaft a MOL. Začalo sa to tým, že ste postavili vlajkovú loď čerpacích staníc Slovnaft (ak nie rovno vlajko- vú loď všetkých čerpacích staníc) na Prístavnej ulici v Bratislave? Máme radi každú výzvu. Je to pre nás omnoho dôležitejšie, ako samot- ný zárobok. Podnikáme síce pre zisk, ale naplnenie výzvy je pre nás ako in- vestícia do kompetentnosti. Vlajková loď Slovnaftu bola pre nás dokonca stratová záležitosť. Klient, žiaľ, ne- mal taký rozpočet, ktorý by pokryl potrebné inteligentné technológie či nadčasový dizajn čerpacej stani- ce. Nám sa však koncept veľmi páčil a chceli sme byť jeho súčasťou, preto sme sa rozhodli, že spoločne s naši- mi subdodávateľmi aj my prispejeme k jej realizácii. Výsledok stál za to. Koľko zákaziek ste doposiaľ zrea- lizovali? Máme za sebou neuveriteľných 222 projektov v celkovej hodnote 44 miliónov eur. Každý z  projektov má svoje výnimočnosti. Viackrát boli naše projekty nominované na ocene- nie Stavba roka, tento rok sme získa- li medzinárodné ocenenie European Award za komplexnú rekonštrukciu ústredia spoločnosti Würth v  Brati- slave. Športová hala v Cíferi získala ocenenie Drevostavba roka 2018. Má KAMI PROFIT kam expandovať? Ak áno, aké máte vízie? Našou víziou je byť predovšetkým stabilným, kompetentným a akcep- tovaným hráčom na stavebnom trhu v európskom priestore s možnosťou tento priestor aj rozšíriť. Na aké zákazky ste najviac hrdý? Som hrdý na Tri veže v Bratislave. Tento projekt som riadil od projekcie, povoľovania, cez samotnú výstavbu až po odovzdávanie bytov. Získali sme medzinárodné skúsenosti a iný pohľad na rezidenčnú výstavbu. Na-

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

16 KAMI PROFIT učili sme sa meniť technologic- ké postupy aj vzhľadom na potreby stavby a nastavené zmluvy. Projekt mal ešte pred samotnou realizáciou vyriešených viac ako 400 technic- kých detailov, ktoré priniesli poria- dok a presné špecifikácie. Umožnilo to vyššiu rýchlosť výstavby (stavali sme jedno podlažie za 7 dní), ale aj znížilo cenu diela, nakoľko technic- ky bolo dobre doriešené ešte pred samotnou výstavbou a  zhotoviteľ nemusel kalkulovať s  rezervou na riziká a neočakávané problémy. Ako vnímate súčasný stavebný trh na Slovensku? Kam sa bude podľa vás uberať a  čo nás v  najbližšom období čaká? Stavebný trh na Slovensku má niekoľko oblastí. Sféra infraštruk- túrnych verejných stavieb vykazu- je známky klientelizmu či snahy o  ochranu trhu. Avšak už privátne investície v  infraštruktúre ako je PPP, výrazne napomáhajú konku- rencieschopnosti či novým medzi- národným skúsenostiam. Neobávate sa recesie? Veľmi citlivo a  pozorne vnímam všetky ekonomické otázky a svetové trendy. V súčasnosti všetky bankové analýzy a  prognózy upozorňujú na celosvetový pokles priemyselnej pro- dukcie, za ktorým by mal nasledovať aj mierny pokles v oblasti služieb. Aj samotné stavebníctvo je v miernom útlme.Zásadnejšejkrízyčiradikálne- ho prepadu akcií na americkej burze, ako to bolo v rokoch 2007 a 2008, sa v  horizonte najbližších piatich rokov rozhodne neobávam. Finančný svet je teraz veľmi opatrný a každý si vytvára dostatok rezerv na prípadné riziká. Prílišná opatrnosť až strach z  krízy spomaľuje ekonomiku okamžite pri každej správe typu brexit alebo ob- chodná vojna USA a  Číny. Investori radšej podržia hotovosť nezain- vestovanú, dokon- ca radšej zaplatia za správu svojich financií bankám formou zápor- ných úrokov, ako by mali riskovať stratu z investície. Centrálne ban- ky vyčerpali svoje nástroje a  teraz sú na rade vlády so svojimi fiškálny- mi nástrojmi. My žijeme v Európskej únii, ktorá, žiaľ, nemá centralizo- vanú fiškálnu politiku ani jednotnú legislatívu v  povoľovacom procese stavieb či ochrane životného prostre- dia. Obava, že rozpory vo fiškálnych politikách môžu spôsobiť aj celkový rozpad únie, je úplne na mieste. Aj tieto obavy spomaľujú ekonomiku. Osobne však verím v  zdravý rozum a aj napriek brexitu v postupné posil- nenie a zjednotenie únie vo všetkých oblastiach. Takéto posilnenie zabez- pečí stabilitu aj pre ďalšie generácie našich potomkov.   Ako relaxujete a ako trávite voľný čas? Dokážete vypnúť telefón a ve- novať sa len a len svojim koníčkom? Čím som starší, tým viac ma zau- jíma história. Doslova ma fascinuje, ako sa ľudstvo vyvíjalo, budovali sa spoločenstvá, ako vznikali histo- rické stavby. Takže moja skutočne najobľúbenejšia činnosť vo voľnom čase je čítanie historickej literatúry, ideálne ak je spojená s budovaním systému, stavieb či pravidiel. Rád lietate. Ako ste sa k  tomuto nevšednému koníčku dostali? Lietam veľmi rád. Z  výšky mám nielen krásny výhľad, ale aj úžas- ný nadhľad na všetky nadväznos- ti. Je to príležitosť skontrolovať pohľadom z  výšky aj naše stavby, prípadne ich odfotografovať z  výš- ky na prezentačné účely. Je to pre mňa relax, aj keď času na lietanie je čím ďalej, tým menej. Nezanedba- teľným sprievodným benefitom je, že potrebné každoročné zdravotné prehliadky pre letecký úrad mi po- máhajú odstrániť riziká, ktoré by som zrejme inak prehliadol. Našou naozaj silnou stránkou je získavanie odborníkov a profesionálov, zdieľanie ich vedomostí tak, aby konečné dielo malo vždy komplexnú kvalitu pre našich zákazníkov. 2 Manažment spoločnosti

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

KAMI PROFIT 17 To what do you attribute your un- disputed, and apparently unre- lenting success? We build on processes and sys- tems. If we can manage the sys- tem, we can automate processes and implement quality standards. We know that it always pays off, even at the expense of higher over- heads. Then we can grow. If we are able to multiply our experience by maintaining the established pro- cesses, we can still grow at a safe level. That is important. Once a certain market position has been built, it is easier to get a contract at a  lower cost or take advantage of weaker competition. However, it is important to know where price and capacity really lies. We build on quality standards, a  system of data sharing, and set processes but above all on the trust we have in our managers. One without the other would not work. Likewise, expanding the company with new employees is clearly re- lated. Ten years ago, there were only three of you, five years ago fifteen, and today you have 40 to 50 employees. What steps have you taken to successfully run a  company with such dynamism, and how has the staff structure changed? Our strength is, precisely, that we build on the system. We have one of the best order tracking systems. Ten years ago we were a  management company. We did not remain there, but we are grad- ually moving into more detailed processes and are implement- ing quality stand- ards everywhere. We do not rely on the quality of or the system used by our subcon- tractors. We create it ourselves. It is demanding, but setups gained this way help us learn from eve- ry mistake. They do not overload managers’ capacity; on the con- trary, they give enormous space, competence and trust to everyone in the process and system. This can only be done if there is syn- ergy, knowledge sharing, profes- sional, legal and economic sup- port. Only then can it work. What type of work position is growing the most as the company expands? It is in our interest that our pro- duction grows. Hand in hand with it, of course, goes company sup- port. So it follows that there is an increased expenditure on human resources, as well as on legal and consulting services. As the vol- ume of assets increases, the costs of its administration, registration and servicing also rise. You are the founder and manag- ing director. What is your role within the company? Because our company is a legal entity, it is not important exactly how each individual works; much more important is how the com- pany works as a whole. I consider Ing. MILÍN KAŇUŠČÁK: We build on the system We give enormous space, competence and trust to everyone in the process and system. The beginnings of KAMI PROFIT date back to 2005. In the first five years, its annual sales were reaching tens of thousands of euros. In the next five they were already half a million, while today, they are hitting 16 million euros. On the milestones of fifteen years in operation, the company‘s founder and managing director Milín Kaňuščák speaks.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

18 KAMI PROFIT 2 Company management this a huge shift in our work. This enabled creation of subjects that are not actual people, though the company system can accept them. We have our duties and rights, yet unlike a natural person, the legal entity may never die. If it is built on a system rather than on an in- dividual, it can survive. My job is to build this system and its rules. Since 2018 we have had estab- lished shared decision-making processes. We have substitutabil- ity even in the highest executive boards and we transfer compe- tencies to the lowest managerial or executive positions. Everyone is involved in the company op- eration, is a part of the team, has a certain competence in it, shares the information and results of the whole company, but at the same time is fungible and not irreplace- able. This is the essence of a well- set law firm. How do you choose your employ- ees? Are you looking for specific types of people? Construction is a  production using the latest knowledge in physics, mathematics, chemistry, medicine, but also mechanics, lighting technology and increas- ingly the field of law, econom- ics, informatics or psychology. Construction discipline needs the most versatile professionals who are, at the same time, focused on a specific type of science. We build on balance. Only balanced people can maintain objectivity, flexibility and complexity when being faced with various require- ments or problems. It is even more important than high profes- sional expertise. With the help of the internet, a broad-minded and balanced person can now gain expertise in just a  few minutes, and even if he is unable to, he can quickly find professional support. Do you also have permanent ex- ternal collaborators or do you select them individually for spe- cific orders? Each project naturally requires professional support. Our real strength lies in acquiring experts and professionals, sharing their knowledge in a way that the final work always has a comprehensive quality for our customers. So for example, if unforeseen condi- tions require a  new geotechni- cal design, we will turn to proven specialists and with the help of structural engineers, we can op- erationally propose solutions to the specific problems. Special- ists know that it pays off to work with us, because we like to face new challenges, and besides the financial reward, their expertise, references and therefore their competence also grow propor- tionally. You are currently building not only in Slovakia, but also in the Czech Republic, Austria and even in Croatia. How did you start to build beyond borders? We think globally and the ambi- tion is to do business globally as well, without any borders. And with the same rules and set sys- tem, we would like to use local resources. It is about synergy and shared experience from each pro- ject. Over the past five years, you have won a large number of commis- sions to refurbish Slovnaft and MOL petrol stations. Did it start with building the flagship for the Slovnaft petrol stations (if not the flagship of all petrol stations) on Prístavná Street in Bratislava? We love each and every chal- lenge. It is much more important to us than the actual profit. While we naturally do business for prof- it, meeting a challenge is like an investment into competence for us. Slovnaft’s flagship petrol sta- tion was actually a  loss-making enterprise for us. Unfortunately, the client did not have the budget to cover the cost of the necessary intelligent technology or the time- less design of the petrol station. We, however, loved the concept and wanted to be a  part of it so along with our subcontractors, we have decided to work together and contribute to its execution. The result was worth it.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

KAMI PROFIT 19 Is there a place for KAMI PROFIT to expand? If so, what is your vision? Our vision is, above all, to be a  stable, competent and accepted player on the construction market in the European area, with the op- portunity to perhaps expand this area. How do you perceive the current construction market in Slovakia? Where do you think it will go and what awaits us in the near future? The construction market in Slo- vakia comprises several areas. The field of infrastructural public buildings is showing signs of cli- entelism or efforts to protect the market. However, private invest- ments in the infrastructure such as PPP are already significantly contributing to effective competi- tiveness or fresh international ex- perience. What kind of work are you most proud of? I am proud of the Three Towers (Tri veže) in Bratislava. I have man- aged this project from its design stages, through planning permis- sion, and construction itself until the apartments were ready to hand over. We acquired some interna- tional experience and a  different perspective on residential con- struction. We have also learnt to adjust techno- logical processes in consideration of construction needs and set contracts. The project had to have more than 400 technical de- tails solved before the actual ex- ecution started, which guaranteed order and very precise specifica- tions. This allowed for a higher rate of construction (we were building one floor per 7 days), but it also re- duced the cost as it was technically well resolved before construction and the contractor did not have to calculate reserves for risks or un- expected problems. How do you relax and spend your free time? Can you turn off your phone and focus only on your hobbies? The older I get, the more inter- ested I am in history. I am fascinat- ed by how humanity has evolved, how communities were built, and the origin of historical buildings. So really, my most favourite activ- ity in my free time is reading his- torical literature, ideally when it is connected to constructing a  sys- tem, buildings or rules. You like to fly. How did you pick up get to this unusual hobby? I love flying. From a height I have not only a  beautiful view, but this amazingly detached perspective which allows me to see all con- nections. It is an opportunity to inspect our buildings from above, or take photographs for presenta- tion purposes. It is relaxing for me, even though the time for flying is shrinking. Also the necessary an- nual medical examinations for the Aviation Authority help me to elim- inate risks that I  would otherwise have missed, which is definitely not a negligible accompanying benefit. Our real strength lies in acquiring experts and professionals, sharing their knowledge in a way that the final work always has a comprehensive quality for our customers.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

20 KAMI PROFIT 2 Manažment spoločnosti Prvé štyri roky ste pôsobili vo fir- me KAMI PROFIT ako projektový manažér. Na akých projektoch ste sa podieľali a akým spôsobom? V čase, keď som v spoločnosti pôso- bil ako projektový manažér, som mal pridelený jeden alebo viac projektov súčasne, ktoré som riadil a bol som za ne plne zodpovedný. Každý projekt bol pre mňa výzvou a veľkou skúse- nosťou. Počas tohto štvorročného ob- dobia som bol zodpovedný za viac ako desať projektov. Zastával som v nich rôzne funkcie, či už to bol výkon sta- vebného dozoru pri výstavbách a re- konštrukciách supermarketov Billa, alebo projektového manažmentu, na- príklad pri kompletnej rekonštrukcii výrobno-administratívnej budovy pre spoločnosť Printio v Žiline, alebo pri výstavbe nájomných bytov v  Brezne. Okrem toho som vykonával aj funk- ciu konzultanta pri výstavbe 2. etapy projektu pláže Sunset beach Dubrov- nik pre chorvátsku spoločnosť v Dub- rovníku, kde som bol zodpovedný za technickú a finančnú kontrolu projek- tu, ktorá zahŕňala aj verifikáciu pla- tieb dodávateľom. Pred rokom ste sa stali riaditeľom spoločnosti. V  čom nastala zmena a v čom spočíva podstata vašej práce? Kým som pracoval na pozícii pro- jektového manažéra, mal som in- formácie najmä o  jednotlivých pro- jektoch, ktoré mi boli zverené. Dnes mám prehľad o fungovaní celej spo- ločnosti, som pri vytváraní cieľov a  prijímaní strategických rozhodnutí pre smerovanie firmy. Odkedy za- stávam túto funkciu, stal som sa sú- časťou vedenia, ktoré sa venuje chodu spoločnos- ti ako celku, teda od obchodnej činnosti pri zís- kavaní zákaziek, cez dohľad nad realizovanými projektmi až po nastavovanie sys- témov a firemných procesov. Sme dy- namickou spoločnosťou, ktorá stavia na systéme a kvalitných projektových manažéroch. Aby boli projektoví ma- nažéri schopní efektívne fungovať a  posúvať pridelené projekty dopre- du, majú u nás pomerne vysoké prá- vomoci. Keďže dĺžka výstavby značne ovplyvňuje celkovú cenu realizácie diela, považujem dynamickosť za jed- nu z  kľúčových vlastností úspešnej stavebnej firmy. Snažíme sa, aby spoločnosť fungovala ako jeden or- ganizmus, ktorému nič nechýba. Projektovým manažérom poskytuje- me dostatočnú právnu, ekonomickú aj administratívnu podporu. Zároveň sa usilujeme byť v maximálnej mie- re informovaní o všetkých dôležitých skutočnostiach,  preto neustále sle- dujeme a vyhodnocujeme chod spo- ločnosti. Usilujeme sa predvídať po- tenciálne hrozby a pokiaľ možno včas na ne reagovať. Ing. Tomáš Madi: Každá zákazka nás posunula a niečo naučila Tomáš Madi nastúpil do spoločnosti KAMI PROFIT v auguste roku 2014 na pozíciu projektového manažéra. Veľmi rýchlo si získal dôveru vedenia spoločnosti, vďaka čomu v auguste roku 2018 dostal ponuku na pozíciu riaditeľa spoločnosti, ktorú prijal. Nebojíme sa púšťať do nových výziev, ktoré vďaka dobre nastaveným systémom aj zvládame realizovať.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

KAMI PROFIT 21 Čo je úlohou projektového mana- žéra? Projektový manažér je zodpo- vedný za riadenie prideleného projektu a  projektového tímu od začiatku až po jeho úspešné ukon- čenie. Je dôležité, aby bol kom- plexným človekom, ktorý okrem toho, že je dobrým stavebným technikom, sa do značnej miery orientuje aj v právnej a ekonomic- kej oblasti, čo mu umožňuje chápať projekt v  súvislostiach a  prijímať správne rozhodnutia. Jeho úlohou je tiež nastavovanie, pozorovanie a  prehodnocovanie priorít pro- jektu.  Dobrý projektový manažér sa vyznačuje najmä schopnosťou rýchlo vyhodnotiť danú situáciu, identifikovať podstatné náleži- tosti a  problémy a  zareagovať na ne správne a v krátkom čase. Pre úspešné riadenie projektu a  pro- jektového tímu je nevyhnutné po- dávať všetkým aktuálne a pravdivé informácie, aby bolo možné vyko- návať zadané úlohy a efektívne ria- diť projekt. Získavate zamestnancov priamo na projekt, alebo máte stálych za- mestnancov, ktorých využívate na rôzne zákazky? Na väčšine projektov pracuje- me s  internými zamestnancami a v prípade, že potrebujeme posil- niť personálne obsadenie, hľadá- me nových kolegov na trhu práce. Za posledné roky sa KAMI PROFIT zviditeľnil a vybudoval si meno sta- bilnej stavebnej spoločnosti, čo sa prejavuje aj pri procese prijíma- nia nových kolegov. Na pracovné inzeráty sa k  nám hlásia odbor- níci s  dlhoročnými skúsenosťami v  tomto odbore, ktorí našu spo- ločnosť dlhodobo vnímajú na trhu a chcú sa stať súčasťou nášho pra- covného kolektívu. Táto skutočnosť nám dáva konkurenčnú výhodu a vytvára možnosť rozširovania na- šich aktivít. Ako sa KAMI PROFIT stavia k svo- jim zamestnancom? Spoločnosť môže byť len taká dobrá, ako dobrí sú jej zamest- nanci. KAMI PROFIT sa preto snaží vychovávať kvalitných odborníkov a komplexných manažérov a vytvá- rať pre nich dostatočne motivujúce pracovné prostredie. Naša firma má široký záber činností v  oblasti manažmentu rôznych druhov sta- vieb, čo pre jej zamestnancov vy- tvára silný predpoklad pre odborný rast. Tento odborný a  následne aj kariérny rast zamestnancov, ktorí oň prejavia záujem, vnímam osob- ne ako jednu z hlavných výhod prá- ce v tejto spoločnosti. Firma si váži prácu každého jedného zamest- nanca, lebo každý má svoj podiel na jej fungovaní a svojou každodennou prácou ju tvorí a formuje. Čo si na spoločnosti KAMI PROFIT najviac ceníte vo vzťahu ku klien- tom? Ku klientom sa snažíme byť vždy korektní a plniť si záväzky vyplývajú- ce zo zmluvy. Na spoločnosti KAMI PROFIT vo vzťahu ku klientom si najviac cením skutočnosť, že každú zákazku, ktorú realizovala, dotiahla do úspešného konca a k spokojnos- ti klienta. Aj preto nás klienti radi oslovujú na ďalšiu spoluprácu. Ako vnímate spoločnosť KAMI PROFIT na slovenskom trhu sta- vebníctva? KAMI PROFIT vnímam ako dyna- mickú a rozvíjajúcu sa spoločnosť, ktorá si počas svojho 15-ročného pôsobenia získala stabilné miesto na slovenskom stavebnom trhu. Firma sa podieľala na množstve za- ujímavých projektov, niektoré z nich dokonca uspeli v  rozličných súťa- žiach. Nebojí sa púšťať do nových výziev, ktoré vďaka dobre nastave- ným systémom aj zvláda realizovať. Spoločnosť svoje aktivity aktívne komunikuje aj na sociálnych sie- ťach, čo v dnešnej dobe považujem za nevyhnutnosť pre úspešné pod- nikanie. Ako relaxujete a  trávite voľný čas? Svoj voľný čas sa snažím tráviť v  spoločnosti zaujímavých alebo mne blízkych ľudí, s ktorými si ro- zumiem. Keďže si uvedomujem hodnotu času, snažím sa ho využí- vať zmysluplne – či už vzdelávaním sa v oblastiach, ktoré ma zaujímajú, alebo športovými aktivitami rôzne- ho druhu. Taktiež rád objavujem nové miesta na Slovensku aj v za- hraničí.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

22 KAMI PROFIT 2 Company management During your first four years at KAMI PROFIT you worked as a pro- ject manager. Which projects have you participated in and in what manner? When I worked as a project ma- nager, I was assigned one or more projects at once that I was supposed to manage and was fully respon- sible for. Every project was a chal- lenge and a  great experience for me. During this four-year period, I was responsible for more than 10 projects. In those projects, I held va- rious functions, whether it was the function of construction supervisor during constructions and renova- tions of Billa supermarkets, project management for the investor, for example in the complete restoration of the production and administra- tion building of the Printio printing house in Žilina, or project mana- ger for the construction of rental apartments in Brezno. In addition, I worked as a consultant during the second phase of construction of the Sunset Beach Dubrovnik for a Croa- tian company in Dubrovnik. My task was technical and financial supervi- sion of the project, which included payment verification to suppliers. You became the company director a year ago. What has changed and what is the essence of your work now? While I was working as a project manager, I  had information about the project I was working on. Today, as a director, I have an overview of the entire company. Since becoming director, I have been involved in the operation of the company, from bu- siness activity when getting new orders, throu- gh supervision of implemented projects, to the correct and ef- fective functio- ning of the com- pany. My main responsibilities include setting up the processes, so that the company works as efficien- tly as possible. We are dynamic in- stitution that builds on the quality of its project managers. In order to be able to make quick decisions, they were granted a relatively high level of independence. Since the length of construction significantly affects the total cost of implementation, I con- sider the company’s  dynamics to be one of the key features of a suc- cessful construction firm. As the director, I try to make the business work as one organism, which lacks nothing, ensuring that project ma- nagers receive sufficient legal, eco- nomic and administrative support from the company. At the same time, I need to be fully informed about all our activities and important realities, so I constantly monitor and evalua- te the business, trying to anticipate potential threats for to organisation Ing. Tomáš Madi: Each contract has moved us forward and taught us something Tomáš Madi joined KAMI PROFIT in August 2014 as a project manager. He quickly gained the trust of the company’s management, thanks to which he was offered the position of director in August 2018, which he accepted. We are not afraid to tackle new challenges that we are able to execute thanks to our well-set systems.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

KAMI PROFIT 23 and, if necessary, respond in a time- ly manner. I  participate in creating company goals and making strate- gic decisions for the firm’s direction. What is the role of the project ma- nager? The project manager is respon- sible for managing the assigned pro- ject and the team from the beginning to successful completion. It is impor- tant that he is a complex person who, in addition to being a good construc- tion engineer, is knowledgeable in the legal and economic field, which allows him to understand the project in a broader context and to make the right decisions. His task is also to set, observe and review project priorities. A good project manager is characte- rised mainly by the ability to quickly assess the situation, identify funda- mental requirements and problems and respond to them correctly and in a short time. For successful mana- gement of the project and the team, it is essential to provide everyone with truthful and up-to-date infor- mation in order to carry out the as- signed tasks and effectively manage the project. Do you recruit employees directly onto the project or do you have in- ternal employees that you use for various contracts? On most of the projects we work with our internal employees, but if we need to strengthen the staffing, we look for new colleagues on the labour market.In recentyears,KAMI PROFIT has become more visible and has built as name as a  stable construction company, which is re- flected in the process of hiring new colleagues, too. In response to the job adverts, we get applications from specialists with years of ex- perience in the field, who are long aware of our company being on the market and want to become part of our team. This gives us a competiti- ve advantage and creates the poten- tial to expand our activities. How does KAMI PROFIT treat its employees? A company can only be as good as its employees. Therefore, KAMI PRO- FIT strives to educate quality profes- sionals and complex managers and create a  working environment that is motivating enough for them. Our company covers a wide range of acti- vities within the management field of various building types, which creates a strong premise for the professional growth of our employees. I personal- ly perceive this professional and sub- sequent career growth of employees, as one of the main advantages of working in this company. The com- pany values the work of every single employee, because everyone has a share in its functioning and shapes and creates it with his daily work. What do you value most about KAMI PROFIT in relation to the clients? We always try to be fair with our clients and fulfill our obligations resulting from the contract. What I value most about KAMI PROFIT in relation to the clients is the fact that each contract that was carried out was completed successfully to the satisfaction of the client. It is one of the reasons clients like to contact us for further collaboration. How do you perceive KAMI PROFIT on the Slovak construction market? I  perceive KAMI PROFIT as a  dy- namic and developing company that has secured a stable position on the Slovak construction market during its 15 years of operation. The com- pany has participated in several inte- resting projects, some of which have been successful in various competi- tions. The firm is not afraid to tackle new challenges able to be executed thanks to well-set systems. The company also actively communica- tes its activities on social networks, which I consider to be a necessity for a successful business today. How do you relax and spend your free time? I try to spend my free time in the company of interesting people or people close to me, with whom I get along well. Being aware of the va- lue of time, I try to use it meaning- fully - either by learning in areas which are interesting to me or by sports of various kinds. I also like to discover new places, whether in Slovakia or abroad.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

24 KAMI PROFIT 2 Manažment spoločnosti Do KAMI PROFIT ste nastúpili na pozíciu technika. Čo bolo vašou úlohou? Mal som na starosti zavedenie systémov certifikátov BOZP, kvali- ty a environmentu, aby spoločnosť napredovala po metodickej, štruk- turálnej a  organizačnej stránke. Zabezpečoval som, aby pracovné nástroje, ktoré používajú zamest- nanci, boli prínosom pre ekono- mické výsledky i  hospodárnosť celej spoločnosti. Ako spoločnosť KAMI PROFIT expandovala, dostal som ponuku na pozíciu výrobno- -technického riaditeľa. Čo máte ako výrobno-technický riaditeľ na starosti? Plánujem, koordinujem a  kon- trolujem výrobné činnosti na den- nej báze s  cieľom zabezpečiť, aby boli jednotlivé časti projektu do- dané v požadovanej kvalite, v rám- ci časového harmonogramu a  za naplánované ceny. Poskytujem podporu projektovým manažérom, usmerňujem ich, vyhodnocujem hospodárske výsledky jednotlivých projektov a zodpovedám za dodržia- vanie zmlúv a legislatívy počas rea- lizácie projektov. Na akých pro- jektoch a  akým spôsobom ste participovali? Z  pozície vý- robno-technic- kého riaditeľa nie som do de- tailov implementovaný do jednotli- vých projektov. Výraznejšie som sa podieľal na prestavbe a  dostavbe administratívnej budovy Würth, re- konštrukcii administratívnej budovy v Leopoldove a na výstavbe športo- vej haly v Cíferi. Ktorá časť vašej práce je najnároč- nejšia? Je to určite práca s  ľuďmi. Naj- viac ma baví, ale je náročná, pre- tože každý človek je iný, má iné vzdelanie a vedomosti. Je dôležité človeka dobre „prečítať“ a  využiť jeho schopnosti,  vedomosti a  am- bície tak, aby bola spokojná spo- ločnosť aj on sám. Čo si na spoločnosti KAMI PROFIT najviac ceníte? Na KAMI PROFIT si najviac vážim to, že sme vo vzťahu ku klientom vždy čestní, dodržiavame striktne dohody a snažíme sa vždy dokončiť produkt vo vysokej kvalite a v stano- venom termíne. Ako vnímate stavebný trh na Sloven- sku? Kam sa bude podľa vás uberať a čo nás v najbližšom období čaká? Stavebný trh na Slovensku sa mení v  periódach. Začalo obdobie, keď sú rozhodujúce termíny a  ná- Ing. Samuel Koniar: Kvalita výstavby je základom toho, aby sa dodávateľ udržal na trhu V stavebníctve sa pohybuje 30 rokov. S KAMI PROFITOM spolupracuje od roku 2005, keď participoval na projekte Tri veže. Dlhoročná obojstranná spokojnosť vyústila do internej spolupráce vo februári 2017. Chceme, aby zamestnanci vnímali KAMI PROFIT ako istotu, ako svojho spoľahlivého životného partnera.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

KAMI PROFIT 25 You joined KAMI PROFIT as a tech- nician. What was your job? I  was in charge of introducing BOZP (Health and Safety) quali- ty and environmental certification systems so that the company could progress in methodological, struc- tural and organizational aspects. I  was making sure that the work tools used by employees were be- neficial for the economic results and the economy of the whole com- pany. As KAMI PROFIT expanded, I was offered the position of produc- tion technical director. What are you in charge of as a pro- duction technical director? I plan, coordinate and control pro- duction activities on a  daily basis, mainly to ensure that the individu- al parts of the project are delivered at the required quality, within the time schedule and at the planned cost. I provide support to the project managers, guide them, evaluate the economic results of individual projects and I  am responsible for compliance with contracts and le- gislation during the projects’ imple- mentation. What projects did you participate in and how? As production and technical di- rector, I am not involved in detail in Ing. Samuel Koniar: Construction quality is essential to keep the contractor in the market Samuel has been operating in the construction industry for 30 years. Since 2005 he has been working with KAMI PROFIT, when he participated in the Three Towers (Tri veže) project. Long-term mutual satisfaction resulted an internal appointment in February 2017. klady. Kvalita vyhotovenia a  tech- nické parametre idú do úzadia, na úkor rýchlosti výstavby a  ceny. Aj keby prišla kríza, vieme, že násled- ne príde rozmach. V každom obdo- bí je ale dôležité udržať si tvár na trhu a dokazovať, že vieme postaviť kvalitné dielo s  dlhou životnosťou. KAMI PROFIT si zakladá na tom, že pre klienta zabezpečuje kompletný balík služieb počas výstavby, ale aj pred ňou. Ak si klient zakladá na cene, vieme mu odporučiť, na kto- rých položkách môže získať úsporu. KAMI PROFIT za ostatných päť ro- kov existencie strojnásobil tržby, rozšíril si portfólio o stavby mimo Slovenska. Čím to podľa vás je? Expanzia KAMI PROFIT nastala preto, že sme stavili na mladých, dynamických ľudí, ktorí sú vždy prínosom. V  každom projekte sa snažíme mať vždy aspoň jedného mladého, dravého človeka, ktorý nadobudne každým projektom nové skúsenosti. Práve mladí projektoví manažéri podľa môjho názoru stoja za rozmachom firmy. Ako relaxujete a čím trávite voľný čas? Už 15 rokov pomáham organizo- vať súťaže v poolbiliarde ako funk- cionár športového zväzu. Okrem toho máme doma mini farmu hos- podárskych zvierat, ako sú kozy, ovce, sliepky, psy, mačky a  kone – asi 50 zvierat. Venujem sa tejto aktivite spolu s dcérou a  manžel- kou. Práve voľný čas strávený pri zvieratách alebo športe je pre mňa najväčší relax.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

26 KAMI PROFIT the individual projects. I was more involved in the reconstruction of Würth, renovation of the adminis- trative building in Leopoldov and in the construction of the sports hall in Cífer. Which part of your work is the most challenging? The most demanding part is cer- tainly working with people. It is the bit that I enjoy the most, however, it is challenging because each per- son is different, and has different education and knowledge. It is im- portant to “read” people well and to use their abilities, knowledge and ambitions so that both they and the company can be satisfied. What do you value most about KAMI PROFIT? I  most  appreciate that at KAMI PROFIT, we are always honest in relation to our clients, we strictly adhere to the agreements and we always try to finish the product to a high quality and within the set de- adline. How do you perceive the construc- tion market in Slovakia? Where do you think it will go and what awaits us in the near future? The construction market in Slo- vakia is periodically changing. The current period is determined by schedule and decisive costs. Qu- ality of construction and technical parameters come, at the expen- se of construction speed and the cost. Even if the a  ‚bust‘ arrives, we know that there will be a boom afterwards. But at any moment, it is important to maintain a good re- putation in the market and prove that we can build a  quality piece with a  long li- fespan. KAMI PROFIT prides itself on provi- ding the client with a  complete package of ser- vices before and during construction. If the client is concerned about cost, we can re- commend areas in which savings may be made. KAMI PROFIT has tripled its sales over the past 5 years, expanding its portfolio to include buildings outside Slovakia. Why do you think that is? The expansion of KAMI PROFIT was possible because we relied on young, dynamic people, who are always beneficial. In every project, we try to have at least one young, driven person who can gain new experience by it. In my opinion, it is precisely the young project mana- gers who are behind the growth of the company. How do you relax and spend your free time? I  have been helping with to or- ganise pool competitions for 15 years. In addition, we have a mini farm at home with livestock such as goats, sheep, chickens, dogs, cats and horses - about 50 ani- mals. I am involved in this together with my daughter and wife. This is exactly the type of rest - with ani- mals or sport which is the best re- laxation for me. We want employees to see KAMI PROFIT as a certainty - as their reliable life partner. 2 Company management

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

KAMI PROFIT 27 V stavebníctve sa pohybujete dlhé roky. Ako ste sa k stavebníctvu do- stali? Stále vás to napĺňa? Stavařina je naším rodinným za- měřením: můj otec i oba dědové pra- covali ve stavebnictví, já jsem vystu- doval stavařinu na VUT v Brně a můj syn také studuje na stavební fakultě. Mám to štěstí, že mě pořád baví to, co jsem vystudoval. Že moje snaha nebyla zbytečná a  roky nebyly pro- marněné. Je pěkné a  uspokojující, když člověk jezdí okolo svých realizo- vaných staveb a je za ním něco vidět. Po dvadsiatich rokoch ste sa roz- hodli pre zmenu spoločnosti, v kto- rej ste pôsobili. Prečo? Čo vám zmena priniesla? Někdy se to tak zkrátka sejde. Ži- vot je stále v pohybu, včetně okolí, které člověka nějakým způsobem ovlivňuje. Nejdůležitější jsou vztahy mezi lidmi – a i nyní mohu říct, že na ně jsem měl znovu štěstí. Koľko má dnes KAMI PROFIT stá- lych zamestnancov a  koľko exter- ných? V  Česku nás nyní spolupracu- je sedm s  různými druhy smluv. Snažíme se stále navyšovat výkony a proto může růst i počet spolupra- covníků. KAMI PROFIT CZ sídli v  Ostrave. Považujete to za výhodu alebo to, naopak, firmu hendikepuje, keď- že gro výstavby v  Česku prebieha v Prahe? Situace v  hlavním městě je vždy specifická. Praha poskytuje nejen širší možnosti, ale vyžaduje i  vyšší náklady, a  je zbytečné to porovná- vat a hodnotit. Člověk je svázaný se svým prostředím, ale pro stavaře vždy platilo a vždy bude platit, že za prací se musí jezdit. Čo máte v KAMI PROFIT na starosti? Na starosti mám všechny činnosti v  Česku od tendrování, dozorování až po výstavbu. Jako vedoucí od- štěpného závodu zodpovídám za vše. Vybírám zakázky, kterých se zúčastníme. Koordinuji spolupra- covníky v  následujících tendrech poddodavatelů a skládám ceny pro investora. S tím je spojeno většinou několik kol jednání – a až na konci se dozvíme, jestli to mělo smysl. Ale tak to probíhá všude jinde a  kon- kurence je dnes ve všech oborech velká. Samotná výstavba je už spíš za odměnu, i když někdy jde o nervy. Ale na to jsou stavaři zvyklí. Kromě toho musím jako vedoucí sledovat fakturaci, jednání s  bankou, vý- běr pracovníků, komunikaci s  ma- teřskou společností, kvalitu prací na stavbách a podobně. Na akých projektoch ste participo- vali a akým spôsobom? Odštěpný závod KAMI PROFIT působil již dříve v ČR v oblasti sta- vebního dozoru. Mým úkolem bylo zahájit i samostatnou výstavbu, což se nám povedlo u společností MOL, Shell, ArcelorMittall a dalších drob- nějších objednatelů. Na aké zákazky KAMI PROFIT ste najviac hrdý? V ČR jsme na začátku, ale prove- dené čerpací stanice jsou denně na očích veřejnosti, a to bez připomínek po předání. V  poslední době jsme uzavřeli rámcovou smlouvu na dozo- rování a vedení staveb v oboru zatep- lení. Tento vývoj není zdaleka u konce, zpřísňující se ekologické limity dávají stále dost prostoru pro další aktivity. Ing. Daniel Rimel: Zakládáme si na férovém jednání Daniel Rimel sa po 20-ročných pracovných skúsenostiach v top manažmente veľkej stavebnej firmy rozhodol pre zmenu. Do KAMI PROFIT CZ, s. r. o., nastúpil ako výrobný riaditeľ, v novembri 2018 sa stal vedúcim odštepného závodu KAMI PROFIT, s. r. o.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

28 KAMI PROFIT You have been involved in the con- struction industry for many years. How did you get into it? Is it still fulfilling you? This is our family focus. My father and both grandfathers worked in the construction industry, I  studied civil engineering at the University of Tech- nology in Brno. My son is also studying at the Faculty of Civil Engineering. I’m lucky that I still enjoy doing what I was studying, so that all that effort and invested years were not wasted! It is satisfying to drive around those com- pleted buildings, one can see there is something left behind, like a legacy. After 20 years, you decided to change the company you worked for. Why? What has this change brought you? Sometimes it comes together like that. Life is always in motion, including the environment that so- mehow affects everyone. The most Ing. Daniel Rimel: We pride ourselves on fair negotiation After working for 20 years in a top management position of a large construction company, in 2018 Daniel Rimel decided it was time for a change. He started working as a production director at KAMI PROFIT CZ, s. r. o., and in November 2018 became head of the Czech branch. Ako vnímate postavenie spoloč- nosti KAMI PROFIT na českom sta- vebníckom trhu? Český trh vnímám jako hodně konkurenční. Snažíme se navýšit objemy prací. Probíhá i naceňování velkých stavebních zakázek, kde počítáme při budoucí výstavbě se spoluprací mateřské společnosti. Akých vlastností si vo vzťahu ku klientom ceníte vo vašej spoloč- nosti najviac? Zakládáme si na férovém jednání a  poskytování kompletních služeb, v případě zájmu navrhujeme i pro- jektovou přípravu. A v prístupe k zamestnancom? Aké máte priority? Náš kolektiv pracovníků je pře- vážně mladý a směrem k zaměst- nancům vytváříme velmi přátelský vztah, což se projevuje nejen v prá- ci, ale i na pravidelných teambuil- dingových akcích  mimo pracovní prostředí ve volném čase. Akým smerom sa, podľa vás, bude uberať stavebný trh v Česku a čo nás v najbližšom období čaká? Podle mého názoru směřuje trh k  majoritě velkých společností a  zároveň se zachovají malé firmy a uživí se i živnostníci. Středně vel- ké firmy z trhu mizí, což je škoda. KAMI PROFIT za ostatných päť ro- kov existencie strojnásobil tržby, rozšíril si portfólio o stavby mimo Slovenska. Čomu alebo komu vďa- číte za tieto úspechy? Jednoznačně vizím jednatele a majitele v jedné osobě; jeho vizi rozložení rizika do více trhů a dal- ších stavebních oblastí. Dále snaze našeho mladého kolektivu, který má odhodlání něco dokázat. Má KAMI PROFIT kam expando- vať? Ak áno, akú máte predstavu? Vždy se dá expandovat. Závisí to i na určité míře štěstí na zakázky a  šikovné lidi. A  to jak z  řad ob- jednatelů, tak vlastních zaměst- nanců. Ako relaxujete a ako trávite voľný čas? Kamarádi mimo práci jsou pro mne důležití a velice rád s nimi trá- vím čas. Většinou sportem – lyže, kolo, volejbal, fotbal. Máme v obli- bě prodloužené víkendy na horách, včetně těch slovenských, které jsou opravdu nádherné. 2 Manažment spoločnosti

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

KAMI PROFIT 29 important thing is the relationships between people, and I can say now that I was lucky. How many permanent and external employees does KAMI PROFIT have today? In the Czech Republic we now have seven employees with va- rious types of contracts. We are constantly trying to increase our performance and the number of employees could grow with it pro- portionally. KAMI PROFIT CZ is based in Ostra- va. Do you consider it an advantage or on the contrary, rather an impe- dence to the company, as the bulk of construction in the Czech Re- public takes place in Prague? Prague is the capital and that is always a  different situation. There are certainly more options, but also more expenses. One does not want to judge, be- cause we are all tied to our own environment. But it has always been the case with builders that they have to commute to where the work is. What are you in charge of at KAMI PROFIT? I  oversee all activities in the Czech Republic, from tendering and supervision to construction. As the branch manager, I am res- ponsible for everything. It is necessary to first select the orders in which we will participate. Then, the coordination of colleagu- es in the subcontractors’ tenders and the price quote for the investor. Usually there are several rounds of negotiations, and only at the end do we find out if it was worth it. Yet, this is the same everywhere and com- petition is great in all fields today. The construction itself is more of a reward, even though it sometimes takes a lot of nerve. But builders are used to that. In addition, as a mana- ger, I  also have to monitor billing, negotiation with the bank, employ- ee  selection, communication with the parent company, the quality of construction work, etc. What projects did you participate in and how? This branch of KAMI PROFIT, s. r. o., was already operating in the field of construction supervision in the Czech Republic. My task was to start the actual construction. Our successes include MOL, Shell, ArcelorMittall and other smaller customers. Which KAMI PROFIT commissions are you most proud of? In the Czech Republic we are still at the beginning, but our comple- ted petrol stations are visible to the public on a daily basis. Clients are satisfied with our work, we do not tend to receive any criticism after the handover. Recently, we have concluded a framework agreement for the supervision and manage- ment of buildings requiring insula- tion. This direction has a promising future, as environmental standards get stricter. How do you perceive KAMI PROFIT on the Czech construction market? I  see the Czech market as very competitive. We are trying to incre- ase work volumes. At the moment, we are quoting large construction orders, where we would be expec- ting work in conjunction with the parent company in future. What do you value most about KAMI PROFIT in relation to its clients? We pride ourselves on fair nego- tiation and the provision of comple- te services, and in case of interest also project preparation. What do you value most about KAMI PROFIT in relation to its employees? I  see the relationship with em- ployees as very friendly. The team is predominantly young and gets clo- ser together at regular teambuil- ding events, even outside working hours and the work environment. How do you perceive the construc- tion market in the Czech Republic? Where do you think it will go and what awaits you in the near future? The construction market in the Czech Republic leads, in my opinion, towards a majority of large compa- nies and then some small compa- nies and sole traders. Medium-sized companies are disappearing from the market, which is a pity. KAMI PROFIT has tripled its sales over the past 5 years, expanding its portfolio to include buildings outside Slovakia. Why do you think this was possible? Clearly it is due to the vision of the managing director and the owner, who is actually one person. For example, his vision of spreading risk across multiple markets and other construction areas. Furthermore, the young team I mention above, who are motivated to prove themselves. Does KAMI PROFIT have scope to expand? If so, what is your vision? We can always expand. It‘s  also about luck with commissions and people. Both from the client‘s side and from our own ranks. How do you relax and spend your free time? Friends outside work are very im- portant to me and I  love spending time with them. Mostly with sport activities - skis, bike, volleyball, fo- otball. We enjoy extended weekends in the mountains, including the Slo- vak ones which are really beautiful.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

30 KAMI PROFIT Všetko, čo som sa naučila o živote, sa dá povedať troma slovami: život ide ďalej... Barbora Mikitová: Je dôležité rozumieť ľudom a ich potrebám It is important to understand people and their needs V  spoločnosti KAMI PROFIT, s. r. o., pôsobí od roku 2013. Prešla viacerými pozíciami od Junior Of- fice manager, manager vozového parku a správy majetku až po styk s verejnosťou. V decembri 2018 sa stala druhým konateľom spoloč- nosti. Za najdôležitejšiu a zároveň naj- náročnejšiu časť svojej práce pova- žuje prácu s ľuďmi. Podľa Barbory je umením správne rozumieť ľudom a  ich potrebám a  mimoriadne ná- ročné je spracovať ich požiadavky tak, aby boli obe strany spokojné. V  stavebníctve začala pracovať vďaka svojmu partnerovi, ktorý sa dlhé roky pohybuje v tejto oblasti, a už v brandži zostala. Má štvorročnú dcéru Barborku. Medzi jej záľuby patri lyžovanie, móda a bicyklovanie. Barbora Mikitova has been wor- king at KAMI PROFIT, s. r. o. since 2013 and has held several positions within the organisation. She started as a junior office manager, then fle- et manager, wor- ked in asset mana- gement and later public relations. In December 2018, she became the company‘s  second executive manager. According to her, the most important and at the same time the most demanding part of her job would be working with people. For Barbara, it is an art to properly understand people and their needs, and it is extreme- ly difficult to handle their require- ments so that both sides would be satisfied. Ms Mikitova entered the con- struction industry through her part- ner, who has also been in the field for many years, and she has remai- ned in the business. She has a  four-year-old daugh- ter, Barborka. Her hobbies include skiing, fashion and cycling. Everything I have learned about life can be said with three words: life goes on...

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Významné stavby www.kami-profit.sk 3

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

34

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Čím už len môže byť zaujímavá čerpacia stanica pohonných látok? Vo výnimočných prípadoch takmer všetkým. Musí však aspoň čiastočne zabudnúť na korporátny manuál a nechať sa viesť individuálnym dizajnom s netradičnými riešeniami. Na začiatku bolo rozhodnutie veľkej pe- trochemickej spoločnosti z Maďarska, ktorá vlastní jedinú ropnú rafinériu na Slovensku, aby v hlavnom meste stála imidžová čerpa- cia stanica. Taká, ktorá by bola unikátna už na prvý pohľad a niesla znaky tretieho tisíc- ročia. Začiatkom roka 2013 teda spoločnosť vypísala architektonickú súťaž, do ktorej sa zapojilo 30 účastníkov. Vyhral ju návrh ate- liéru ALEXY & ALEXY, ktorému dominovala futuristická konštrukcia zastrešenia. Na realizáciu tejto jedinečnej čerpacej stanice bola vybraná spoločnosť KAMI PRO- FIT, ktorá má v tomto odvetví pätnásťročné skúsenosti. Spoločnosť bola odhodlaná po- staviť čerpaciu stanicu v krátkom časovom horizonte. „Bola to pre nás veľká výzva, ale nasadili sme všetky dostupné ľudské i  technické zdroje a  v  spolupráci so všet- kými zainteresovanými sa nám to podarilo zrealizovať,“ hovorí Marek Ballay, projek- tový manažér zo spoločnosti KAMI PROFIT a zároveň stavbyvedúci na čerpacej stanici. Futuristická kupola Najväčším vizuálnym magnetom čerpa- cej stanice je jednoznačne kupola, ktorej architektonické riešenie je založené na dy- namickej ľahkej oceľovej konštrukcii v tvare parabolického hyperboloidu. Jeho kompo- zícia má tvar leteckého krídla ako symbolu pohybu. Základy tvoria dva železobetónové bloky vysoké 1,6 m s pôdorysnými rozmermi 12 × 4 m. Samotná konštrukcia je tvorená priestorovými oceľovými oblúkmi. Rozpätie kupoly je v jednom smere 28,6 m a v dru- hom smere 29,6 m, v  najvyššom bode je vysoká 9,72 m. Oceľová rámová priehradová konštrukcia je priznaná, čím odkazuje na bývalú industriálnu zónu. Použité materiály sú odolné, recyklovateľné a povrchovo upra- vené na báze nanotechnológií. „Osadenie konštrukcie bolo kľúčovým bodom realizá- cie čerpacej stanice a musela sa uskutočniť za presnej koordinácie viacerých profesij- ných zložiek,“ približuje Marek Ballay. Plachta odolá aj orkánu V  priestore medzi oceľovými oblúkmi je natiahnutá membrána v  neutrálnej farbe slonovinovej kosti. „Membrána prepúšťa svetlo zhora aj zdola a je vysokopevnostne zváraná špeciálnou technológiou,“ hovorí Marek Ballay. „S  presnými rozmermi bola dovezená priamo na miesto výstavby a tam sa aj montovala na konštrukciu. Bol to ďal- ší zlomový bod realizácie, ale membrána sa upevnila hneď na prvýkrát. Jej montáž trvala dva dni, pričom sme ju robili počas sťažených poveternostných podmienok. Snežilo, a pre- to sme plachtu museli nahrievať a postupne doťahovať.“ Svetelná priepustnosť membrá- ny vytvára špecifickú atmosféru pod presvet- lenou kupolou, ktorá vo večerných hodinách pôsobí ako veľké žiariace logo spoločnosti. Tvar strechy kopíruje veterné prúdy, ta- kže vietor sa tam nemôže naplno oprieť. Oceľová konštrukcia je otvorená, prepúšťa vietor a  nevytvára sa pnutie. „Plachta je dimenzovaná na vietor so silou 200 km/h,“ upozorňuje Marek Ballay. „Membrána plachty udrží v ťahu 500 kg na 1 cm2, čo je neobyčajná sila, a  zároveň je dimenzova- ná, aby uniesla až 25 cm snehu. V oceľovej konštrukcii sú protiťahadlá, aby nám to nesklopilo strechu, lebo tá nie je samonos- ná. Z každej strany je ukotvená, a preto je pevná. Plachta s plochou vyše 700 m2 si vie sama preniesť nápory vetra.“ Priateľská a šetriaca Samotný objekt má tvar boxu s  oceľo- vým skeletom, ktorý je opláštený ľahkou obvodovou fasádou. Súčasťou sú aj vonkaj- šie horizontálne žalúzie, ktoré pôsobia ako slnolamy. Objekt má štvorcový pôdorys (16 × 16 m) so zaoblenými rohmi a nachádza- jú sa v  ňom pokladne, kaviareň,  obchod s  drobným tovarom, WC pre návštevníkov so zelenou horizontálnou stenou, ako aj zázemie pre zamestnancov. Priestor je dy- namicky natočený tak, aby umožnil lepšie vnímanie kupoly. Strecha je vegetačná, čo zlepšuje tepelnotechnické vlastnosti budo- vy. Čerpacia stanica využíva moderné tech- nológie priateľské k  životnému prostrediu a šetriace prevádzkové náklady. Vykurova- nie je na báze tepelných čerpadiel. Všetky technológie sú integrované a  riadené cez inteligentný systém merania a regulácie... Jednoducho, „čerpačka“ budúcnosti našla svoj konkrétny tvar v Bratislave. Čerpacia stanica Slovnaft Neprehliadnuteľná a futuristická Interaktívne dotykové monitory sú integrované v kaviarenskom pulte. Netradičný dizajn v sebe zároveň ukrýva viaceré ekologické a technologické riešenia. Generálny dodávateľ

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Poloha ikonickej čerpacej stanice je symbolická – stojí na mieste, kde v minulosti stála rafinéria minerálnych olejov Apollo, považovaná za predchodcu Slovnaftu.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

ČERPACIA STANICA SLOVNAFT – PRÍSTAVNÁ ULICA Slovnaft petrol station – PRÍSTAVNÁ STREET Projektový manažment/Project management: Bc. Marek Ballay Investor: SLOVNAFT, a. s., člen skupiny MOL Group Miesto realizácie/Site location: Bratislava, Prístavná Spracovateľ/Execution: ALEXY & ALEXY, s. r. o. Autori/Authors: Ing. arch. Andrej Alexy Ing. arch. Ing. Štefan Rafanides Ing. arch. Martin Bujna Ing. arch. Lukáš Orihel Spolupráca/Collaboration: Bc. Zuzana Patrášová, Bc. Michal Pršo, Bc. Viktor Kasala Začiatok výstavby/Beginning of the construction: Jún 2016 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: Marec 2017 Hodnota zákazky/Contract value: 1 256 260 € bez DPH Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o. Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Generálny dodávateľ/General contractor • kompletný tendrový proces – od prípravy tendrových podkladov až po uzatvorenie zmlúv, • hľadanie a odsúhlasovanie technických alternatív, • kontrola kvality práce subdodávateľov, • kontrola bezpečnosti práce, • koordinácia dodávateľov, • odsúhlasovanie súpisov prác subdodávateľov, • odovzdanie diela investorovi vrátane všetkých dokladov a skúšok potrebných na odovzdanie diela schopného prevádzky. KAMI PROFIT 35 Čerpacia stanica Slovnaft

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Odkaz na funkcionalistické pumpy v podobe zaoblených rohov v kombinácii s horizontálnymi tieniacimi lamelami. Pôdorys čerpacej stanice Výrazná čierno-biela farebnosť doplnená detailmi so svetlými drevenými povrchmi. Pôdorys prestrešenia Kompozícia výrazného membránového zastrešenia a utilitárnej hmoty zázemia. Situácia stavebného riešenia 36 KAMI PROFIT

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Južný a východný pohľad Rez čerpacou stanicou KAMI PROFIT 37 Čerpacia stanica Slovnaft

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Južný pohľad na konštrukciu prestrešenia Východný pohľad na konštrukciu prestrešenia 38 KAMI PROFIT

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Severný pohľad na konštrukciu prestrešenia Západný pohľad na konštrukciu prestrešenia KAMI PROFIT 39 Čerpacia stanica Slovnaft

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

42

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Pôvodná administratívna budova doplnená aj o reprezentatívny vstup s galériou umenia. Originálny charakter vynovenej budovy zvýrazňuje aj typický slovenský prvok – ľudový vzor krížikovej výšivky. Cieľom rekonštrukcie bolo vytvoriť reprezentatívne sídlo spoločnosti Würth, ktoré bude spĺňať nároky na modernú budovu úzko spätú s exteriérovou zeleňou. Pôvodná administratívna budova sa rozšírila o  priestory s  viacerými novými funkciami – reprezentatívny vstup s galé- riou umenia, zasadacia miestnosť pre 100 ľudí, open space kancelárie, terasy na od- dych zamestnancov, riaditeľské podlažie, skúšobné miestnosti, herňa, posilňovňa a  ubytovacia časť pre zamestnancov. Na plášť kongresovej miestnosti sa použil alucobondový obklad so vzorom odvode- ným z  tradičných slovenských výšiviek, vytvorených perforáciou materiálu. Na 2. a  3. nadzemnom podlaží sa nachádzajú kancelárie typu open space, kuchynky a  sociálne zariadenia. Na podlažiach sa pre prienik svetla do interiéru čiastočne nahradili obvodové murované konštrukcie oceľovými. Ako obvodový plášť sa využila zasklená fasáda s  vetracími oknami, na južnej strane tienená exteriérovými žalú- ziami. Štvrté nadzemné podlažie tvorí oceľová konštrukcia nadstavby. Na tomto podlaží sú kancelárie vedenia spoločnosti a  oddychové terasy s  inštalovanou zele- ňou. Terasy sú zatvorené fasádou, takže nenarúšajú hmotu objektu. Budova je konštrukčne riešená ako dvojtrakt. Nosné murivo tvoria dierované CDM tehly. Stropy sú pôvodné, prefab- rikované. Schodisko vzniklo z  typových ramien. Priečky sú zhotovené z dierova- ných CDM tehál. Podlahové konštrukcie majú v hale a v jedálni nášľapnú vrstvu z benátskej dlažby, v hygienických miest- nostiach je keramická dlažba a v ostat- ných miestnostiach sú PVC podlahy. Vý- plne otvorov tvoria plastové konštrukcie okien a dverí. Na povrchu stien a stropov sú omietky. Dôraz sa kládol aj na mož- nosti použitia alternatívnych zdrojov energie (tepelné čerpadlá) a  alternatív- nych možností chladenia budovy (stropné chladenie). Pri nosnej konštrukcii sa použili ino- vatívne technológie – systém Cobiax. Za- budovaním plastových gúľ do konštrukcie sa dosiahla úspora materiálu potrebné- ho nielen na samotné stropy, ale aj na ich oporu. Znížením počtu nosných stĺpov sa zvýšila celková úžitková plocha a  využi- teľnosť priestorov.  Prestavba a nadstavba polyfunkčného objektu Würth Víťaz European Award Generálny dodávateľ

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Pri rekonštrukcii sa zachoval existujúci strom, ktorý je súčasťou vstupnej haly a prestupuje cez strešnú konštrukciu.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

PRESTAVBA A NADSTAVBA POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU WÜRTH conversion and superstructure of the multifunctional object Würth Projektový manažment/Project management:   Bc. Marek Ballay Ing. Peter Podmanický Ing. Marek Miškovič Investor: Würth, spol. s r. o. Miesto realizácie/Site location: Pribylinská 2, 832 55 Bratislava Projektant/Project engineering: Ing. Stanislav Fekete Začiatok výstavby/Beginning of the construction: september 2016 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: február 2018 Hodnota zákazky/Contract value: 2 689 819 € bez DPH Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o. Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Generálny dodávateľ/General contractor • kompletný tendrový proces – od prípravy tendrových podkladov až po uzatvorenie zmlúv, • hľadanie a odsúhlasovanie technických alternatív, • kontrola kvality práce subdodávateľov, • kontrola bezpečnosti práce, • koordinácia dodávateľov, • odsúhlasovanie súpisov prác subdodávateľov, • odovzdanie diela investorovi vrátane všetkých dokladov a skúšok potrebných na odovzdanie diela schopného prevádzky. Ocenenia • Víťazstvo v medzinárodnej súťaži European Award vo Varšave v kategórii renovácií kancelárskych budov • Nominácia na cenu Stavba roka 2018 KAMI PROFIT 43 Prestavba a nadstavba polyfunkčného objektu Würth

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Východný pohľad Severný pohľad g n p . g v s . o g o l _ h t r ̈ u W \ h t r ̈ u W t k e j o r P \ s e m u l o V \ g n p . g v s . o g o l _ h t r ̈ u W \ h t r ̈ u W t k e j o r P \ s e m u l o V \ Rez A – A Vodorovná nosná konštrukcia prístavby je vyhotovená ako celomontovaná železobetónová doska vyľahčená technológiou Cobiax. 44 KAMI PROFIT

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Západný pohľad Južný pohľad Pôdorys 1. NP Pôdorys 4. NP KAMI PROFIT 45 Prestavba a nadstavba polyfunkčného objektu Würth

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

48

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Breznianska samospráva sa dlhodobo a systematicky snaží podporovať mladé rodiny v meste. Jedným z projektov je aj bytový dom s nájomnými bytmi, ktorý stavala spoločnosť KAMI PROFIT. O nájomné byty v tomto dome sa môžu uchádzať domácnosti, ktorých príjem nepresiahne trojnásobok životného minima. Nájomný bytový dom sa nachádza v zastavanej oblasti mesta Brezno – Štvrť Ladislava Novomeského, vo vnútrobloku existujúcich bytových domov. Urbanistické aj architektonické rieše- nie domu vychádza z lokality. Na južnej hranici pozemku sa nachádza vodný tok Hron s brehovou zeleňou, ktorý tvorí vý- znamný ekologický prvok v území. V se- vernej časti pozemku sa nachádza aleja stromov, z  ostatných strán je lokalita ohraničená bytovými domami. Bytový dom má štyri nadzemné pod- lažia, v ktorých je umiestnených 24 by- tov, z  čoho polovicu tvoria jednoizbové byty s priemernou plochou 39 štvorco- vých metrov a  druhú dvojizbové byty, ktorých podlahová plocha sa blíži k 58 štvorcovým metrom. Na južnej fasáde – smerom k Hronu – sú okná a loggie s kovovým zábradlím, ktoré v dostatoč- nej miere zabezpečia presvetlenie bytov. Severná fasáda slúži ako vstupná a sú na nej umiestnené okná do kuchýň, hy- gienických zariadení a  priestoru scho- diska. Hmota bytového domu v strednej časti sekcie je vysunutá a  farebne od- členená. Medzi jednotlivými bytovými domami sú ihriská, promenáda s vodným prvkom, alejou stromov a lavičkami slúžiacimi na oddych a relax. Priestory na parkovanie sú navrhnuté na východnej časti pozem- ku, aby sa automobilová doprava oddelila od územia určeného na hry detí a relax. Obvodové murivo i  vnútorné steny domu sú z  tehál POROTHERM. Stropnú konštrukciu nad jednotlivými podlažiami tvorí železobetónová monolitická doska. Ako strešný plášť bytového domu je na- vrhnutá krytina PVC Fatrafol. V dome sú dve železobetónové schodiská s  kera- mickým obkladom. Všetky okná a dvere sú atypické plastové s  izolačným troj- sklom. Nájomné byty Brezno Bývanie pre mladé rodiny Generálny dodávateľ Na severnej strane objektu sú kuchyne, hygienické zariadenia a priestory schodiska. KAMI PROFIT 47

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Breznianska samospráva sa dlhodobo a systematicky snaží podporovať mladé rodiny v meste.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

NÁJOMNÉ BYTY BREZNO RENTAL APARTMENTS IN BREZNO Projektový manažment/Project management: Ing. Tomáš Madi Investor: Nájomné byty, s. r. o. Miesto realizácie/Site location: Brezno, Štvrť Laca Novomeského, Projektant/Project engineering: TRISTAN studio, s. r. o., Ing. arch. Marian Ferjo Začiatok výstavby/Beginning of the construction: Marec 2017 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: December 2017 Hodnota zákazky/Contract value: 882 977,46 € bez DPH Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o . Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Generálny dodávateľ/General contractor • kompletný tendrový proces – od prípravy tendrových podkladov až po uzatvorenie zmlúv • hľadanie a odsúhlasovanie technických alternatív • kontrola kvality práce subdodávateľov • kontrola bezpečnosti práce • koordinácia dodávateľov • odsúhlasovanie súpisov prác subdodávateľov • odovzdanie diela investorovi vrátane všetkých dokladov a skúšok potrebných na odovzdanie diela schopného prevádzky Nájomné byty Brezno KAMI PROFIT 49

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Južný pohľad Východný pohľad Pôdorys 1. NP 50 KAMI PROFIT

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Západný pohľad Severný pohľad Pozdĺžny rez objektom Nájomné byty Brezno KAMI PROFIT 51

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

54

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Športová plocha má rozmer 40 × 20 m, čo je plocha hádzanárskeho ihriska, ktorá môže byť využívaná na halový futbal, basketbal i volejbal. Športová hala, ktorá sa stala drevostavbou roka 2018, slúži nielen žiakom školy, ale aj miestnym športovým klubom a ďalším záujemcom o aktívne trávenie voľného času. Nová hala je v obci jednou z najočakávanejších investícií za posledné desaťročia. Obec Cífer totiž investovala do haly 1,6 milióna eur bez akejkoľvek štátnej dotácie. O  novej športovej hale sa v  Cíferi ho- vorilo už dlhšie, najviac sa jej dožadovali hádzanári, pretože hádzaná má v  Cíferi sedemdesiatročnú tradíciu. Výhodou no- vej haly je jej umiestnenie pri základnej škole, čo výrazne zlepší aj podmienky pre telesnú výchovu školákov.  Obyvatelia Cí- fera nechceli malú telocvičňu, ani žiadnu nevzhľadnú plechovú búdu, ale rozhodli sa pre moderný projekt, ktorého architek- túra prispela k skrášleniu obce. Územie je tu rovinaté. Hmotovo-priestorové riešenie nadväzuje na vybudované objekty školy a  rodinné domy. Vo finálnom riešení sa skladá z dvoch základných častí – z objek- tu telocvične a objektu hygienického záze- mia telocvične. Riešenie vytvára nádvorie medzi hmotami školy a telocvične. Zvislý a horizontálny nosný systém v časti športovej haly sa navrhol ako jedenásť dre- vených dvojkĺbových rámov. Osová vzdiale- nosť rámov je 4,8 m. Jednotlivé rámy tvoria stĺpy s premennou šírkou v priereze a rôz- nou výškou. Vrchný priečnik má tvar oblúka s vonkajším polomerom 26,104 m. Tuhosť rámov zložených z týchto troch samostat- ných častí zabezpečujú rámové pevné spoje uložené na oceľových kĺboch kotvených na železobetónových pätkách spojených dreve- nými väznicami a oceľovými zavetrovacími prvkami. Na výstuž a  kotvenie fasádnych panelov sa navrhli drevené stenové priečne trámy. Strešnú konštrukciu tvoria drevené nosné prvky a výplňové sendvičové panely, minerálna izolácia a  fólie. Drevená nosná konštrukcia je dimenzovaná na potrebnú požiarnu odolnosť 30 minút. Momentové styky lepených drevených rámov sú nevi- diteľné. Stabilitu konštrukcie zaisťujú stu- židlá. Zavetrenie objektu zabezpečujú oce- ľové ťahadlá v troch moduloch. Strecha na oblúkovej časti haly je otvo- rená a odvetraná – v spodnej a vrchnej línii pokrytá hliníkovým eloxovaným plechom. Športová hala je vytvorená ako jeden priestor, ktorý obsahuje športovú plochu a hľadisko pre asi 240 návštevníkov. Špor- tová plocha má rozmer 40 × 20 m, čo je plocha hádzanárskeho ihriska, ktorá sa môže využívať na halový futbal, basketbal, volejbal a podobne. Výška športovej haly nad hracou plochou je minimálne 8 m. Stavba umožňuje priame prepojenia telo- cvične s exteriérom. Školská telocvičňa v obci Cífer Drevostavba roka 2018 Generálny dodávateľ

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

„Obec Cífer investovala do športovej haly doteraz 1,6 milióna eur, zatiaľ bez akejkoľvek štátnej dotácie, všetko to boli obecné peniaze. Napriek tomu, že je to taká veľká čiastka, myslím si, že ide o dobre investované peniaze, pretože ide o deti, mládež a o šport. A keď investujeme do športu, o to menej iných starostí budeme mať v budúcnosti.“ starosta Cífera Maroš Sagan

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

ŠKOLSKÁ TELOCVIČŇA V OBCI CÍFER School gym in Cífer Village Projektový manažment/Project management: Ing. Samuel Koniar Investor: Obec Cífer Miesto realizácie/Site location: Cífer, Čulenova Projektant/Project engineering: Ateliér DV, s. r. o. Začiatok výstavby/Beginning of the construction: November 2017 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: Júl 2018 Hodnota zákazky/Contract value: 669 397,84 € bez DPH Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o. Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Generálny dodávateľ/General contractor • kompletný tendrový proces – od prípravy tendrových podkladov až po uzatvorenie zmlúv • hľadanie a odsúhlasovanie technických alternatív • kontrola kvality práce subdodávateľov • kontrola bezpečnosti práce • koordinácia dodávateľov • odsúhlasovanie súpisov prác subdodávateľov • odovzdanie diela investorovi vrátane všetkých dokladov a skúšok potrebných na odovzdanie diela schopného prevádzky Školská telocvičňa v obci Cífer KAMI PROFIT 55

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Severovýchodný pohľad Pozdĺžny rez športovou halou 56 KAMI PROFIT

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Severozápadný pohľad Priečny rez športovou halou „Inžiniersky prepracovaná a do detailu zvládnutá drevená konštrukcia. Inšpiratívna ukážka, že aj takto sa na Slovensku dajú stavať halové športové stavby.“ hodnotenie odbornej komisie súťaže Drevostavba roka Školská telocvičňa v obci Cífer KAMI PROFIT 57

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

60

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Okrem najväčšej pobočky DM Drogerie na Slovensku sa tu nachádzajú obchody TEDi, SUPER ZOO, KIK a 101 drogerie. Obchodná galéria je súčasťou komplexu Rudiny II. v Žiline. V galérii je k dispozícii päť samostatných obchodných jednotiek s celkovou rozlohou 3 400 m2. Jednopodlažný objekt tvorí päť sa- mostatných nájomných jednotiek, ktoré sú prístupné z pešieho ťahu smerom od parkovísk. Každá predajňa má samostat- ný vstup a  funkčne sa člení na predaj- nú plochu a  zázemie, pozostávajúce zo skladov a sociálnych priestorov. Samot- né dispozičné riešenie každej predajne je navrhnuté na základe požiadaviek jednotlivých nájomcov, podľa ich po- trieb a  predstáv. Obchodné jednotky sú riešené ako kompaktná jednopodlažná budova. Čelná fasáda a  fasáda oriento- vaná do námestia tvorí súvislú zasklenú plochu a pozýva svojim štýlom na vstup do obchodných priestorov. Pred fasádou je predsadená konštrukcia, ktorá zastre- šuje peší ťah. Dotvárajú ju reklamy in- formujúce o funkcii jednotlivých obchod- ných prevádzok. Priečelie sa hlavnými vstupmi do ob- jektu orientuje na sever a východ. Hos- podárske vstupy sú orientované na juh. Z hľadiska založenia objektu ide o jed- noduché základové pomery a  nenároč- nú konštrukciu. Železobetónové stĺpy sú kotvené do monolitických pilotových hlavíc. Obvodové základové sendvičové prefabrikované panely s  výškou 1,5 m sú uložené na hlavice priamo a kotvia sa o  stĺpy montážnymi prvkami. Pôdorys- ne sú základové trámy zasúvané oproti čelám stĺpov, čím sa eliminuje tepel- ný most v  napojení základového prahu, stĺpa a ľahkého obvodového plášťa. Pod čelnou zasklenou fasádou sú prefabriko- vané základové nosníky predsadené pred skeletom. Podlahu objektu tvorí železo- betónová doska s rozptýlenou výstužou. Obvodovú konštrukciu obchodného domu tvoria železobetónové rámy. Tie pozostávajú zo železobetónových stĺpov a  železobetónových priamopásových väzníkov v tvare T, na ktorých sú uložené väznice. Na okrajoch strešnej konštruk- cie sú prievlaky a obvodové stužidlá, kto- ré zaisťujú čiastočnú vodorovnú tuhosť strešnej konštrukcie. Nosnú konštrukciu strešného pláš- ťa tvorí jednopoľový trám s  presahom a dvojpoľový trám. Obvodový plášť vytvá- rajú horizontálne fasádne jednopoľové samonosné panely s  izoláciou z  mine- rálnej vlny. Polyfunkčný komplex Rudiny II. Žilina – časť nákupná galéria Obchodná galéria Naša Generálny dodávateľ

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Čelná fasáda a fasáda orientovaná do námestia tvorí súvislú zasklenú plochu a pozýva návštevníkov na vstup do obchodných priestorov.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

POLYFUNKČNÝ KOMPLEX RUDINY II. ŽILINA Multifunctional COMPLEX RUDINY II. ŽILINA Projektový manažment/Project management: Michal Sojka Investor: STR, a. s. Miesto realizácie/Site location: Žilina, Obvodová Projektant/Project engineering: Stavoprojekt Poprad, Ing. Emil Malast Začiatok výstavby/Beginning of the construction: Jún 2018 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: Február 2019 Hodnota zákazky/Contract value: 2 901 567,47 € bez DPH Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o. Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Generálny dodávateľ/General contractor • kompletný tendrový proces – od prípravy tendrových podkladov až po uzatvorenie zmlúv, • hľadanie a odsúhlasovanie technických alternatív, • kontrola kvality práce subdodávateľov, • kontrola bezpečnosti práce, • koordinácia dodávateľov, • odsúhlasovanie súpisov prác subdodávateľov, • odovzdanie diela investorovi vrátane všetkých dokladov a skúšok potrebných na odovzdanie diela schopného prevádzky. Polyfunkčný komplex Rudiny II. Žilina KAMI PROFIT 61

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Severný pohľad Južný pohľad Pôdorys TEDI KIK 101 DROGÉRIE POHĽAD SEVERNÝ OKAY SUPER ZOO POHĽAD JUŽNÝ TEDI KIK 101 DROGÉRIE POHĽAD SEVERNÝ OKAY SUPER ZOO POHĽAD JUŽNÝ R6 R1 R5 R2 R3 BOJLER 150 l T N A R D Y H 62 KAMI PROFIT

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Východný pohľad Západný pohľad Situácia POHĽAD ZÁPADNÝ POHĽAD VÝCHODNÝ NAŠA POHĽAD ZÁPADNÝ POHĽAD VÝCHODNÝ NAŠA Polyfunkčný komplex Rudiny II. Žilina KAMI PROFIT 63

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

66

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Obchodné centrum HomeBox Nitra ponúka 2 920 m2 flexibilných moderných priestorov na prenájom. Obchodné prevádzky využívajú synergický efekt špecializovaných obchodov, showroomov a ateliérov so zameraním na vybavenie a zariadenie domácností, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti. Objekt sa nachádza na Bratislavskej ulici, neďaleko starého mesta,  pri rieke Nitra. Retail tvorí niekoľko obchodných jed- notiek, každá so svojím sociálnym za- riadením a dennou miestnosťou. Vstupy do obchodov sú priamo z chodníka pred parkoviskom. Každá obchodná jednotka má samostatný vstup s  automatickými posuvnými, resp. otváravými dverami. Na predajnú plochu nadväzuje zázemie pre- dajne spolu s dennou miestnosťou, šat- ňou, WC a priestorom pre upratovačku. Väčšina obchodných jednotiek má typové zázemie. Obchodné jednotky, ktoré majú zásobovacie dvere na zadnej časti, mož- no zásobovať aj počas otváracích hodín. Obchodné jednotky s jedným vstupom sa budú zásobovať až po zatvorení retailu. Stavba je navrhnutá ako samostatne stojaci jednopodlažný objekt obdĺžni- kového pôdorysu, založený na pilótach. Nosná časť objektu má železobetónový skelet s plochou strechou, ktorú tvorí trapézový plech a tepelná izolácia. Obvo- dový plášť je z polyuretánových panelov, položených horizontálne. Čelo tvorí pre- sklená stena s vchodom do jednotlivých prevádzok. Čelná strana je prekrytá mar- kízou. Zadná časť objektu je určená len na zásobovanie. Podlahu vytvára železo- betónová doska s požadovanou nosnos- ťou. Reklamné plochy pre jednotlivých nájomcov sú situované na čelnej stene nad markízou. Výška atiky je +7,5 m nad podlahou prízemia. Vnútorné priečky sú sadrokartónové. Na severozápadnom a  severovýchod- nom rohu pozemku boli vybudované re- klamné pútače s  výškou reklamy 2 m. Reklamný pútač je zhotovený z  oceľovej konštrukcie zabetónovanej do základo- vých pätiek. Spodná hrana reklamného pútača je 2,1 m nad terénom. Reklamné pútače tvoria celky s plochou pre reklamu 5 × 2 m. Na severozápadnom rohu je päť pútačov a na severovýchodnom rohu tri. Súčasťou objektu je aj parkovisko, na ktorom bolo vybudovaných 62 parkova- cích miest. Výstavba obchodného centra HomeBox v Nitre – 1. etapa Generálny dodávateľ

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Výsledkom kvalitnej práce na realizácii bolo, že investor si na projektovú činnosť druhej etapy vybral práve KAMI PROFIT.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

VÝSTAVBA OBCHODNÉHO CENTRA HOMEBOX 1. ETAPA HOMEBOX SHOPPING CENTRE CONSTRUCTION Projektový manažment/Project management: Ing. Miroslav Stromko, Pavol Hayden Investor: HomeBox Nitra Miesto realizácie/Site location: Nitra – Mlynárovce, Bratislavská cesta Projektant/Project engineering: Ing. Miroslav Stromko Začiatok výstavby 1. etapy/Beginning of the construction 1st stage: Júl 2016 Ukončenie výstavby 1. etapy/Completion of the construction 1st stage: Apríl 2017 Hodnota zákazky/Contract value: 1 752 899,26 € bez DPH Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o. Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Generálny dodávateľ/General contractor • kompletný tendrový proces – od prípravy tendrových podkladov až po uzatvorenie zmlúv, • hľadanie a odsúhlasovanie technických alternatív, • kontrola kvality práce subdodávateľov, • kontrola bezpečnosti práce, • koordinácia dodávateľov, • odsúhlasovanie súpisov prác subdodávateľov, • odovzdanie diela investorovi vrátane všetkých dokladov a skúšok potrebných na odovzdanie diela schopného prevádzky. Výstavba obchodného centra HomeBox 1. etapa KAMI PROFIT 67

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Severovýchodný pohľad Pôdorys 68 KAMI PROFIT

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Priečny rez objektom Axonometria oceľovej konštrukcie Výstavba obchodného centra HomeBox 1. etapa KAMI PROFIT 69

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

72

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Obchodné centrum sa rozšírilo o nad- stavbu 2. NP bloku C obchodného cen- tra, dvojpodlažnú prístavbu a  spojovací priestor medzi pôvodným a  pristavova- ným objektom. Nadstavbu a  dvojpodlažnú prístavbu tvorí železobetónový montovaný skelet so stropom a strechou z predpätých panelov spiroll, spojovací priestor je z oceľových nosných prvkov v  kombinácii s  plecho- betónovou, resp. plechovou vodorovnou nosnou konštrukciou. Obvodové stĺpy skeletu dvojpodlažnej prístavby sú vo- tknuté do základových kalichov kruhové- ho prierezu. Stĺpy nadstavby 2. NP bloku C sa spojili so stĺpmi na 1. NP pomocou vopred zabetónovaných, resp. privare- ných oceľových platní v hlave existujúcich stĺpov. V  mieste uloženia obvodových stužidiel, stropných prievlakov sú krát- ke konzoly. Uchytenie oceľových výmen obvodového plášťa, atiky, vrát a  ostat- ných pomocných oceľových konštrukcií sa vyhotovilo pomocou kotevných platní. Na stĺpy sa uložili strešné, resp. stropné prefabrikované nepredpäté prievlaky. Hlavným nosným prvkom stropu v pre- pojovacej časti je plechobetónový strop uložený na oceľové nosníky z valcovaných prierezov IPN, HEA, resp. HEB. V mieste stropného otvoru pre eskalátor sú oceľo- vé výmeny. Oceľové nosníky a výmeny sú uložené na nové nosné prefabrikované železobetónové prievlaky pomocou za- budovaných kotevných platní. Obvodový plášť je prichytený pomocou ľahkej oce- ľovej konštrukcie o  priehradové nosníky uložené na stĺpoch pôvodného objektu. Na strane pristavovaného dvojpodlažné- ho objektu sú oceľové nosníky stropu nad 1. NP a  strechy ukotvené do oceľových prievlakov na prefabrikovaných železobe- tónových stĺpoch. Podobne to je aj v streš- nej rovine prepojovacej časti, na nosníky z valcovaných prierezov je uložený trapé- zový plech, na ktorý je ukotvená tepelná izolácia a povlaková krytina strechy. Zasklenú stenu na vstupnej severnej strane tvorí hliníkový fasádny systém s pevným zasklením a s vloženými úni- kovými automatickými otváravými dve- rami. Stena je zasklená izolačným čírym bezpečnostným trojsklom. Vedľa vstupu je zasklená stena so štruktúrovaným zasklením izolačným trojsklom. Z južnej strany je navrhnutá jedna exteriérová a jedna interiérová zasklená stena s dvo- mi posuvnými dverami, ktoré tvoria ďalší vstup do obchodného centra. Pred hlavným vstupom zo severnej, južnej a aj zo západnej strany, sú situo- vané reklamné pylóny, ktoré dotvárajú akcent celej budovy. Stavebno-technickými úpravami sa vy- tvorili nové priestory, ktoré v čase pokoja budú slúžiť ako prenajímateľný priestor a v čase ohrozenia obyvateľstva budú tieto priestory slúžiť ako kryt civilnej ochrany. Tulip center Martin sa považuje za najväčšie a najmodernejšie obchodné centrum v metropole Turca. Pre obyvateľov Martina a okolia obchodné centrum ponúka 70 obchodov so širokým sortimentom. Súčasťou obchodného centra je multikino so štyrmi sálami, kaviarne, foodcourt, rozsiahla ponuka služieb, detská a relaxačná zóna. Obchodné centrum leží v blízkosti rieky Turiec. Pri objekte je parkovisko s 500 parkovacími miestami. Obchodné Centrum Tulip poskytuje 20 000 štvorcových metrov obchodných priestorov. Obchodné centrum Tulip Generálny dodávateľ Súčasťou obchodeného centra je multikino so štyrmi sálami, kaviarne, foodcourt, rozsiahle služby, detská a relaxačná zóna. KAMI PROFIT 71

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Tulip center sa považuje za najväčšie a najmodernejšie obchodné centrum v Martine.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

OBCHODNÉ CENTRUM TULIP – MARTIN Tulip Shopping Centre – MARTIN Projektový manažment/Project management: Michal Sojka Investor: Runica Slovakia, s. r. o. Miesto realizácie/Site location: Martin, Pltníky 2 Projektant/Project engineering: Beťkoprojekt, s. r. o., Ing. Ivana Horvátová, PhD. Začiatok výstavby/Beginning of the construction: Máj 2017 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: Február 2018 Hodnota zákazky/Contract value: 5 984 928 € bez DPH Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o. Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Generálny dodávateľ/General contractor • kompletný tendrový proces – od prípravy tendrových podkladov až po uzatvorenie zmlúv, • hľadanie a odsúhlasovanie technických alternatív, • kontrola kvality práce subdodávateľov, • kontrola bezpečnosti práce, • koordinácia dodávateľov, • odsúhlasovanie súpisov prác subdodávateľov, • odovzdanie diela investorovi vrátane všetkých dokladov a skúšok potrebných na odovzdanie diela schopného prevádzky. Obchodné centrum Tulip – Martin KAMI PROFIT 73

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Severný pohľad Pôdorys 1. NP – prístavba 102 103 104 105 106 108 110 111 109 112 113 101 114 116 117 Y Y Y Y 1 H H H H H NN H H Y Y 115 3; 3; ČZ1 EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL 02 03 08 07 09 04 05 06 10 11 12 13 15 16 14 01 74 KAMI PROFIT

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Južný pohľad Pôdorys 2. NP – prístavba 207 212 210 211 202a 208 209 214a 215 216 217a 219 218 201 225 203 213 220 243   217b 202b Y 232 Y Y  Y Y Y 235a 233a 233b 205 206a Y  H H H H Y K10 K9 K10 K9 K9 K9 H H 231a 11 Frigoglass Icool800 Frigoglass Icool800 Frigoglass Icool800 230V/50Hz príkon 1725 W Chlad. jednotka postmix 230V/50Hz príkon 1725 W Chlad. jednotka postmix 230V/50Hz príkon 1725 W Chlad. jednotka postmix 230V/50Hz príkon 1725 W Chlad. jednotka postmix 230V/50Hz príkon 1725 W Chlad. jednotka postmix 234a 221a 230a 229 238 240 241 242 Y  Y  Y  239 Y  Y  Y  EL 228 Y 226a 227b 237 217a K8 K8 K8 K8 K8 K8 EL EL EL EL EL EL 226b 235b 235c 236a 236b 236c 214b 214c 214e 214d 214f 231b 231c H 227a 230b 206b 222b 223b 224a 222a 223a 224b H H 214g Obchodné centrum Tulip – Martin KAMI PROFIT 75

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

78

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Immofinanz, a. g., je komerčná rea- litná spoločnosť, ktorá sa vo svojich ak- tivitách zameriava na maloobchodné a kancelárske segmenty siedmich kľúčo- vých trhov v Európe: Rakúsku, Nemecku, Českej republike, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a Poľsku. Hlavným predme- tom podnikania je správa a rozvoj nehnu- teľností. Spoločnosť má portfólio viac ako 380 nehnuteľností v hodnote približne 5,5 mld. eur. Realizácia Stop Shop Rebrandingu za- hŕňala nátery fasád a  pomocných kon- štrukcií, úpravy reklamných pylónov a rea- lizáciu reklamných plôch. Fasády a pomocné konštrukcie sa na- tierali dvojfarebným náterom. Tieto práce sa vykonávali počas plnej funkčnosti ob- chodných centier, čo nepriaznivo vplývalo na priebeh prác. Muselo sa vykonať veľa preventívnych opatrení, aby nedošlo k po- škodeniu cudzieho majetku. Samotné ma- liarske a pomocné práce sa však napriek tomu zrealizovali v požadovanom termíne. Pri úprave reklamných pylónov sme sa zamerali najmä na statiku pylonov, aby na ne mohli byť umiestnené nové reklamné plochy. Okrem statickej úpravy pylónov sa v nevyhnutnej miere reklam- né pylóny aj rekonštruovali. Pri tejto čin- nosti sa v niektorých prípadoch musela, vzhľadom na skutkový stav zistený počas prác, meniť projektová dokumentácia a prepočítavať statika pylónov. KAMI PROFIT zabezpečoval v  rámci zjednotenia vizuálneho vnímania ob- chodných centier Stop Shop aj nové svie- tiace reklamné boxy, ktoré sa umiestnili na pylóny obchodných centier. V rámci zjednotenia dizajnu na etablovaných trhoch sa spoločnosť Immofinanz rozhodla pre svoju sieť obchodných centier na Slovensku pod názvom Stop Shop zrealizovať projekt Stop Shop Rebranding. Firma KAMI PROFIT vykonala rebranding na 16 miestach Slovenska. Rebranding sa robil počas plnej prevádzky obchodného centra. Vzhľadom na skutkový stav zistený počas prác, bola náročnosť striekania fasády veľmi vysoká. Stop Shop Rebranding Generálny dodávateľ KAMI PROFIT 77

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Severozápadný pohľad STOP SHOP Bardejov Juhovýchodný pohľad STOP SHOP Rožňava Projektový manažment/Project management: Ing. Ivan Králik Investor: Stop Shop Slovakia, s. r. o. Miesto realizácie/Site location: 1. fáza: OC Bratislava-Rača, Trenčín, Dubnica nad Váhom, Púchov, Prievidza, Poprad, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Ružomberok, Bardejov, Prešov, Michalovce, Rožňava, Lučenec, Zvolen, Nové Zámky 2. fáza: Bardejov, Bratislava-Rača, Michalovce, Rožňava, Prešov, Prievidza. Projektant/Project engineering: ERA: Euro real agency, s. r. o. Začiatok výstavby 1. fázy/Beginning of the construction 1st stage: Máj 2018 Ukončenie výstavby 1. fázy/Completion of the construction 1st stage: Október 2018 Začiatok výstavby 2. fázy/Beginning of the construction 2nd stage: Máj 2019 Ukončenie výstavby 2. fázy/Completion of the construction 2nd stage: September 2019 Hodnota zákazky/Contract value: Stop shop 1: 2 073 201 € bez DPH Stop shop 2: 862 900 € bez DPH Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o. Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Projektový manažment, inžiniering, stavebný dozor/Project management, engineering, construction supervision • rekonštrukcia reklamných plôch na priečelí obchodného centra, • tendrový proces, • inžinierska činnosť, • dozorná činnosť. STOP SHOP Rebranding 78 KAMI PROFIT

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Situácia STOP SHOP Rožňava STOP SHOP Rebranding KAMI PROFIT 79

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

82

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Bytový dom Donaufelder Straße 241, ktorý sa nachádza priamo vo Viedni, je vzdialený len 16 minút od samotného centra a je prvou zahraničnou realizáciou spoločnosti KAMI PROFIT. Stavba sa realizovala podľa v súčasnosti platných predpisov Ö-NORMEN pre stavebníctvo. Bytový dom sa nachádza v pokojnej štvrti, neďaleko nákupného centra. V okolí sa nachádzajú školy, škôlky, zastávka električiek a záhrada, kde je povolený voľný výbeh psov. Bytový dom má 24 bytových jednotiek s obytnou plochou v rozmedzí od 43 m² do 113 m² (1-izbové až 3-izbové byty). Komplex ponúka 16 podzemných parkovacích miest s umelým osvetlením, kočikáreň, úschovňu bicyklov a pre najmenších detské ihrisko. V dome sa nachádzajú spoločné pivničné priestory a v jeho blízkosti je státie pre nádoby na odpad. Všetky apartmány na prízemí majú bezbariérový prístup a poschodia sú dostupné bezbariérovými výťahmi. Vchodové dvere do bytu majú dre- vené rámy a sú osadené viacbodovým zámkom s bezpečnostným kovaním. Využíva sa centrálne uzamykanie všetkých zámkov pre majiteľov bytov so systémom centrálneho zamykania a systémom s jedným kľúčom. Ku ga- rážam sú samostatné kľúče priradené osobitne. Podlahy v kúpeľni a na toale- te sú z porcelánových kamenných dlaž- díc. V ostatných miestnostiach sa pou- žila 2-vstvová lepená podlaha z tvrdého dreva, vhodná na podlahové vykurova- nie. Teplo v bytovom dome zabezpečuje plyn. Fakturácia spotreby sa realizuje prostredníctvom kalibrovaných mera- čov tepla. V bytoch je centrálny riadiaci systém ovládaný digitálnym izbovým termostatom. Bytový dom, Donaufelder Strasse, Viedeň Bývanie pre rodiny v srdci Rakúska Generálny dodávateľ Zo strany ulice poskytuje obytný dom nádherné výhľady na mesto, zadná časť domu je otočená smerom do tichého a listnatého nádvoria. KAMI PROFIT 81

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Bytový dom leží v pokojnej štvrti Viedne, neďaleko nákupného centra. V okolí sú školy, škôlky, zastávka električiek i záhrada s výbehom pre psy.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

BYTOVÝ DOM, VIEDEŇ RESIDENTIAL BUILDING, VIENNA Projektový manažment/Project management: Ing. Norbert Palenčár Investor: HABIOLA GERASDORF Liegenschaftsverwertungs Miesto realizácie/Site location: Viedeň, Donaufelder Straße 241 Projektant/Planner: RH+architekten ZT GmbH Začiatok výstavby/Beginning of the construction: Jún 2016 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: August 2017 Hodnota zákazky/Contract value: 1 050 000 € bez DPH Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o. Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Generálny dodávateľ/General contractor • kompletný tendrový proces – od prípravy tendrových podkladov až po uzatvorenie zmlúv, • hľadanie a odsúhlasovanie technických alternatív, • kontrola kvality práce subdodávateľov, • kontrola bezpečnosti práce, • koordinácia dodávateľov, • odsúhlasovanie súpisov prác subdodávateľov, • odovzdanie diela investorovi vrátane všetkých dokladov a skúšok potrebných na odovzdanie diela schopného prevádzky. Bytový dom, Donaufelder Strasse, Viedeň KAMI PROFIT 83

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Pôdorys prízemia 84 KAMI PROFIT

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Pôdorys typického podlažia „Objekt sme stavali na frekventovanej Donaufelder Strasse, kde výstavbu sťažovali električkové troleje a hustá automobilová premávka. Zároveň sme nemali k dispozícii takmer žiadny priestor na zariadenie staveniska a medziskládku stavebného materiálu. Napriek tomu sme realizáciu zvládli bez problémov a k spokojnosti investora.“ Ing. Samuel Koniar, technický riaditeľ Bytový dom, Donaufelder Strasse, Viedeň KAMI PROFIT 85

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

88

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Sunset beach Dubrovnik je moderný plážový rezort v zátoke Uvala Lapad, ktorý sa nachádza len 2,5 kilometra od historického centra mesta Dubrovník a pýši sa najväčšou plážou v meste. Je jedným z najatraktívnejších miest v Dubrovníku pre turistov, ale aj pre miestnych obyvateľov. Úlohou KAMI PROFIT na tomto projekte bolo technické poradenstvo a kontrola nákladov projektu druhej etapy výstavby. Plážový rezort bol prvýkrát otvorený v roku 2017. Pre veľký úspech rezortu sa investori rozhodli spustiť druhú eta- pu výstavby, ktorá zahŕňala nadstavbu reštaurácie, povrchovú úpravu pro- menády, rozšírenie parkovacích plôch, inštaláciu parkovacieho systému, a tiež kompletné parkové a záhradné práce, ako aj dodávku a montáž rôznych dopln- kov pláže vrátane volejbalového ihriska. Hlavná časť druhej etapy spočívala najmä v nadstavbe objektu reštaurácie s barom a terasou Kantenari. Terasa sa zastrešila a po obvode uzatvorila zasklenými posuvnými stenami. Takto uzatvorený priestor sa doplnil o vzdu- chotechnické inštalácie a jednotky pre vykurovanie a chladenie. Do objektu sa inštalovali elektrické rozvody, osvetlenie a ozvučovacia technika. Týmito úpravami sa z pôvodne otvorenej terasy stalo plne funkčné reštauračné zariadenie, ktoré možno využívať celoročne. Pôvodná betónová plocha plážovej promenády pôsobila veľmi jednoliato. Aby sa eliminovala jednotvárnosť roz- siahlych plôch, architekti sa v tejto etape výstavby rozhodli narezať betónové plochy na nerovnomerné tvary s dilatač- nými škárami a pomocou epoxidových náterov ich rozčleniť na tri farebné od- tiene. Týmto prispeli k oživeniu vzhľadu celej promenády. Keďže išlo o priestory pláže, použil sa špeciálny epoxidový náter s protišmykovým výsypom. Posledná časť výstavby zahŕňala par- kové a sadové úpravy celého plážového rezortu a výstavbu parku Olivová záhra- da s rozlohou viac ako 5 000 m2, kde sa okrem množstva exotických stromov a rastlín doviezlo a vysadilo aj 12 oli- vovníkov (Olea europaea), ktoré vytvorili dominanty tohto parku. Vybudovali sa aj chodníky, športové plochy a osadili prvky drobnej architektúry. Sunset beach Dubrovnik Technická a finančná kontrola projektu Situácia KAMI PROFIT 87

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Dubrovník prezývaný aj Perla Jadranu sa nachádza v Dalmácii pri Jadranskom mori. Mesto sa môže pýšiť nielen krásnym zachovaným historickým centrom obklopeným hradbami, ale aj medzinárodným letiskom.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

CHORVÁTSKO – SUNSET BEACH CROATIA – SUNSET BEACH Projektový manažment/Project management: Ing. Tomáš Madi Investor: DUBROVAČKI ZALASCI SUNCA, d. o. o. Miesto realizácie/Site location: Chorvátsko, Dubrovník Začiatok výstavby/Beginning of the construction: Marec 2018 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: Máj 2018 Hodnota zákazky/Contract value: 18 200 € bez DPH Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o. Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Technická a finančná kontrola projektu Technical and financial project supervision • technické poradenstvo a kontrola nákladov druhej etapy výstavby pláže Sunset beach Dubrovnik, • hlavné stavebné práce – objekt terasy: prestrešenie, realizácia presklených posuvných stien, všetkých vnútorných rozvodov a inštalácií. Rozšírenie parkoviska, inštalácia systému parkovacích rámp, kompletné parkové a záhradné práce, epoxidové povrchové úpravy spevnených plôch pláže. Dodávka a montáž rôznych doplnkov pláže vrátane volejbalového ihriska. Sunset beach Dubrovnik KAMI PROFIT 89

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Situácia 90 KAMI PROFIT

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Po ukončení úspešného projektu v Dubrovníku pokračovala spoločnosť KAMI PROFIT v spolupráci s J & T bankou na projekte v Njiviciach. Známy je pod menom rezort Flora Green Villas v rybárskej obci Njivice na ostrove Krk. Krk je chorvátsky ostrov v Jadranskom mori, ktorý sa nachádza v Kvarnerskom zálive. Zaujímavosťou ostrova je jeho pre- pojenie s pevninou prostredníctvom mosta. Pobrežie ostrova Krk je členité, s mnohý- mi polouzatvorenými lagúnami, zálivmi a krásnymi štrkovými, ale aj pieskovými plážami. Kemping Njivice sa skladá z 80-tich budov so štyrmi typmi bungalovov a roz- prestiera sa približne na 44 000 m2, ktoré sú obklopené lesom a poskytuje ideálnu kombináciou súkromia, prírody, dobrodruž- stva a relaxu. Husté zalesnené prostredie, ktoré obklopuje rezort, spája interiér s ex- teriérom. Hlavnou úlohou firmy KAMI PROFIT v tejto spolupráci bola komplexná technická a finančná kontrola, teda aby sa pri realizá- cii tohto projektu postupovalo plynule podľa navrhnutého časového harmonogramu, aby sa zachovali technologické postupy, do- držali zmluvné podmienky zúčastnených firiem počas realizácie a neprekročil sa schválený rozpočet. KAMI PROFIT zodpovedal aj za sado- vé úpravy, v rámci ktorých sa vysadilo 35 000 m2 zatrávnených plôch a 8 000 m2 plôch s okrasnými rastlinami. Celkom sme vysadili približne 7 300 rastlín ako sú Arme- ria maritima, Festuca glauca, Cortaderia selloana, Pittosporum tobira, Tamarix, Cal- listemon, Nerium oleander, Laurus nobilis. Plocha pôvodných parkovacích miest sa rozšírila približne o 1 000 m2, postavilo sa asi 600 m kamenných stien, vybudo- valo sa nové detské ihrisko, nová terasa pri pizzerii BUKULETA a namontoval sa nový systém dopravných značení. Súčas- ťou služieb spoločnosti bola aj realizácia nových inžinierskych sietí pre 15 nových mobilných domov. Chorvátsko – Njivice resort Technická a finančná kontrola projektu Projektový manažment/Project management: Ing. Štefan Litomerický, Ing. Minh Nguyen Tien, PhD. Investor: HOTELI NJIVICE, d. o. o. Miesto realizácie/Site location: Chorvátsko, Njivice resort Začiatok výstavby/Beginning of the construction: December 2018 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: Máj 2019 Hodnota zákazky/Contract value: 25 000 € bez DPH Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o. Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Technická a finančná kontrola projektu Technical and financial project supervision • Hlavné stavebné práce: kompletné parkové a sadové práce, rozšírenie parkovacích plôch v objekte, dodávka a montáž detského ihriska, rozšírenie existujúceho značenia, dodávka a montáž mobilných domov s prislúchajúcou výbavou, rozvodov a inštalácií. CHORVÁTSKO – NJIVICE RESORt CROATIA – NJIVICE RESORT KAMI PROFIT 91

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

94

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

D4 R7 – preložka horúcovodu Bratislava, Prievozská Práce na preložení horúcovodu zahŕňa- li výkopové práce pre novú trasu horúco- vodu 2 × DN700 (zhruba 150 m). Zhotovil sa nový železobetónový horúcovodný ka- nál a rekonštruovala sa kanalizácia. Na- sledovalo ostré prepojenie horúcovodu, uzavretie nového horúcovodného kanála a vyhotovenie terénnych úprav. Súčasťou projektu boli aj búracie práce pri odstrá- není starého existujúceho horúcovodu. Inštalácia odvodnenia R7 + D4 EAST Pre zmenu výškového usporiadania rýchlostnej cesty R7 bolo potrebné od- viesť zrážkovú vodu z  povrchu vozovky. Preto sa vybudovala zdvojená kanalizácia umiestnená po oboch stranách rýchlost- nej cesty R7. Potrubie oboch kanalizácií je trasované v nespevnenej krajnici. Ná- vrh trasy a svetlosť potrubia vyplynuli zo zadania, s prihliadnutím na perspektívu prevádzky, resp. na požiadavky budúceho prevádzkovateľa. Zrážkové vody z  povrchu vozovky sa odvádzajú cez uličné vpusty, umiestnené v  pozdĺžnych betónových žľaboch. Vpusty sú napojené priamo do potrubného rozvo- du kanalizácie, cez odbočné tvarovky, resp. do revíznych kanalizačných šácht. Smerové a výškové parametre navrhovanej komuni- kácie a mostné objekty delia cestnú kana- lizáciu na úseky tak, aby sa dosiahol gra- vitačný odtok zrážkových vôd kanalizáciou. Rozdelenie stôk závisí aj od hĺbky uloženia potrubia vzhľadom na maximálnu hladinu podzemnej vody. Kanalizačný rozvod po- zostáva zo stokových systémov, ktoré sú jednotlivo vyvedené mimo komunikáciu a cez odlučovače ropných látok prepojené do vsakovacích zariadení s veľkosťou podľa navrhovaného výpočtového množstva od- vádzaných zrážkových vôd z cesty R7. Práce sa vykonávali v sekcii 4 Ketelec – Dunajská Lužná na úseku 0,000 km – 16,5 km, stoka A1, B1, C1, D1, L1, P1, R1, S1, V1, F2, G2, K2. Projekt Diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7 zahŕňa vybudovanie južnej časti nultého obchvatu Bratislavy a časti južnej siete rýchlostných ciest spájajúcich západ a východ Slovenska. Diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7 s celkovou dĺžkou viac ako 59 kilometrov budú slúžiť ako vonkajší obchvat hlavného mesta. Na tomto projekte sa firma KAMI PROFIT podieľala inštaláciou odvodnenia a preložením horúcovodu. Participácia na projekte D4 R7 Dodávateľ Preložka horúcovodu KAMI PROFIT 93

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

96

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

D4 R7 – Preložka horúcovodu Bratislava, Prievozská Relocation of Hot eater main Projektový manažment/Project management: Ing. Michal Javorčík Investor: Ministerstvo dopravy a výstavby Miesto realizácie/Site location: Bratislava, Prievoz Projektant/Project engineering: DOPRAVOPROJEKT, s. r. o., Bratislava Začiatok výstavby/Beginning of the construction: Február 2019 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: Október 2019 Hodnota zákazky/Contract value: 1 654 458,06 € bez DPH Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o. Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Dodávateľ/Contractor • výkopové práce pre novú trasu horúcovodu 2 × DN 700 (zhruba 150 m), • vytvorenie bipassu pre kanalizáciu, • zhotovenie nového železobetónového skeletu okolo horúcovodu, následné ostré prepojenie horúcovodu, • násyp nového horúcovodu, • búracie práce pôvodného horúcovodu. KAMI PROFIT 95 D4 R7 – Preložka horúcovodu Bratislava, Prievozská

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Projektový manažment/Project management: Ing. Richard Bahna Investor: Ministerstvo dopravy a výstavby Miesto realizácie/Site location: Dunajská Lužná Projektant/Project engineering: DOPRAVOPROJEKT, s. r. o., Bratislava Začiatok výstavby/Beginning of the construction: August 2018 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: Marec 2019 Hodnota zákazky/Contract value: 59 3198,69 € bez DPH Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o. Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Dodávateľ/Contractor • výkopové práce pre kanalizácie v celkovej dĺžke 16 471,16 m a šachty, • zameranie a osadenie kanalizačných šácht DN 300, DN 400 a DN 500 plus a vpustov, • vyhotovenie podkladu pod kanalizáciu, • skúšky tesnosti, • zasypanie kanalizácií a zhutnenie, • odvoz vykopaného prebytočného materiálu. D4 R7 – INŠTALÁCIA ODVODNENIA R7 + D4 EAST D4 R7 – DRAINAGE INSTALLATION R7 + D4 EAST 96 KAMI PROFIT

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

„Súčasťou prác na stavebnom objekte SO 501 boli výkopové práce, kladenie kanalizačných rúr DN 300, 400, 500, šácht a uličných vpustí. Práce obsahovali aj spätný zásyp a hutnenie výkopovej ryhy. Realizovali sa dve súbežné potrubia kanalizácie, po oboch stranách rýchlostnej komunikácie. Práce boli ukončené v požadovaných termínoch a boli odovzdané bez chýb a nedostatkov.“ Ing. Richard Bahna KAMI PROFIT 97 Inštalácia odvodnenia R7 + D4 EAST

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

98 KAMI PROFIT

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

KAMI PROFIT 99 Slovnaft je členom medzinárodnej skupiny MOL so sídlom v Maďarsku. Spoločnosť Slovnaft dohliada na prevádzku zhruba šesťsto vlastných a partnerských čerpacích staníc na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku a Poľsku. Na Slovensku patrí k lídrom na retailovom trhu. Veľký podiel na investíciách spoločnosti Slovnaft má program rekonštrukcií Fresh Corner, na ktorých sa podieľal KAMI PROFIT na viac ako 50 miestach na Slovensku. Predstava investora o  vybavení čerpa- cej stanice sa zmenila a výsledkom sú re- konštrukcie kioskov na program FRESH CORNER. Rekonštrukcia sa zameriava na modernizáciu  predajne a WC. Predajňa má slúžiť ako kaviareň, v  ktorej si návštevník môže dať kávu a občerstvenie, ako bagety, hot-dog, prípadne hranolčeky a burger. Do kioskov sa vnáša nový prvok samoobsluž- ného pultu, kde si pri dotykovom monitore môže zákazník vybrať a zobrať si so sebou občerstvenie z  ponuky. Pri ostatnom sor- timente sa ponúka iba najžiadanejší tovar, aby predajňa bola vzdušná a prehľadná. Pri rekonštrukcii predajní sa riešia dis- pozičné úpravy, udržiavacie práce, ako je výmena obkladov, nové nátery, výmena nábytku, nová dlažba. Predajne sa rekon- štruujú podľa dizajn manuálu. Asanujú sa zasklené steny a  dvere, ktoré predeľujú predajňu, chodbu a reštauráciu, a dochádza tak k zväčšeniu predajne. V predajniach sa v prípade potreby umiestňujú nové chladia- ce boxy. Vymieňajú sa okná a automatické dvere na fasáde. Natierajú sa všetky oken- né otvory na fasáde z exteriéru aj interiéru. V predajni sa objavuje nový prvok – v rám- ci samoobslužného pultu sa podáva káva. Okrem toho sortiment dopĺňa hot-dog a  čerstvé bagety. Do priestoru predajní sa umiestňuje barové sedenie a nízke sedenie s novými drevenými stolmi. Za pultom je vy- výšené pódium. WC pre verejnosť sa sprístupňuje iba z predajne. Osádzajú sa nové okná, dávajú nové obklady, dlažby, menia sa aj povrchy stien. Pri rekonštrukcii sa vymieňajú aj všetky zariaďovacie predmety TZB. Batérie a pisoár sú ovládané senzorom, na WC býva manuálne splachovanie. Nad vstupy sa osádza nové logo Fresh corner. KAMI PROFIT pri spolupráci so spoloč- nosťou Slovnaft zabezpečuje predovšetkým riadenie stavieb a  služby generálneho do- dávateľa stavby. Riadenie stavieb zahŕňa najmä kontrolnú činnosť, ktorou sa sleduje súlad s projektovou dokumentáciou, s pod- mienkami stavebných povolení, vyjadrenia- mi majiteľov a správcov inžinierskych sietí, právnymi predpismi, technickými normami STN, prípadne inými príslušnými normami – napr. EN, zmluvnými podmienkami. Sleduje sa najmä harmonogram stavby, jej rozpočet, kvalita rekonštrukcie, čas výstavby a riade- nie a koordinácia priebehu stavby. Rekonštrukcia čerpacích staníc Slovnaft – Fresh Corner Generálny dodávateľ V súčasnosti je na území Slovenskej republiky kompletne zrekonštruovaných viac ako 180 čerpacích staníc a toto číslo neustále rastie.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

100 KAMI PROFIT Čelný pohľad Bočné pohľady Zadný pohľad SLOVNAFT TRENČIANSKA TURNÁ – FRESH CORNER Projektový manažment/Project management: Ing. Štefan Litomerický Investor: SLOVNAFT, a. s. Miesto realizácie/Site location: Trenčianska Turná Projektant/Project engineering: Aproving s. r. o., Ing. Roman Vaľo Začiatok výstavby/Beginning of the construction: September 2017 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: November 2017 Hodnota zákazky/Contract value: 320 000 € bez DPH

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

KAMI PROFIT 101 Slovnaft Trenčianska Turná – Fresh Corner Pohľady na steny shopu Pôdorys Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o. Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Generálny dodávateľ/General contractor  kompletné dispozičné úpravy vrátane zázemia,  výmena keramických obkladov, dlažieb a zariaďovacích predmetov,  vymaľovanie priestorov,  výmena Retail Visual Identity (RVI) prvkov a osvetlenia,  výmena nábytku.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

102 KAMI PROFIT Pozdĺžny rez objektom Priečny rez objektom SLOVNAFT ZELENEČ – FRESH CORNER Projektový manažment/Project management: Ing. Tomáš Krutek Investor: SLOVNAFT, a. s. Miesto realizácie/Site location: Diaľničné odpočívadlo Zeleneč Projektant/Project engineering: Aproving s. r. o. Začiatok výstavby/Beginning of the construction: Január 2018 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: Marec 2018 Hodnota zákazky/Contract value: 700 000 € bez DPH Rekonštrukcia reštaurácie a terasy Slovnaft Zeleneč ako diaľničná čerpacia stanica riešila aj rekonštruk- ciu reštauračnej časti. Pri nej bolo osadené nové sedenie pre zákazníkov a nový výdajný gastro pult. Kancelária sa zmenšila a kuchyňa sa rozšíri- la. Vymenili sa všetky okná a vstupné dvere za nové hliníkové. V priestore reštauračnej časti pribudlo nové sedenie s barovými stolmi a nové boxové sedenie. Pri rekonštrukcii sa vybudovala zasklená uzavretá terasa, ktorou sa rozšírila reštauračná časť. Terasa je opláštená uzavretou hliníkovou konštrukciou kotvenou do nosnej časti kiosku.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

KAMI PROFIT 103 Slovnaft Zeleneč – Fresh Corner Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o. Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Projektový manažment/Project management:  kompletné dispozičné úpravy vrátane zázemia,  výmena keramických obkladov, dlažieb a zariaďovacích predmetov,  vymaľovanie priestorov,  výmena Retail Visual Identity (RVI) prvkov a osvetlenia,  výmena nábytku,  rozšírenie reštauračnej časti zasklenou celosezónnou terasou,  kompletná rekonštrukcia kuchyne,  rozšírenie skladových priestorov. „Obchodný vzťah so Slovnaftom sme nadviazali v roku 2014 a odvtedy realizujeme rozličné projekty so zameraním najmä na výstavbu nových čerpacích staníc, celkové, respektíve čiastkové rekonštrukcie čerpacích staníc – napríklad rekonštrukciu budovy kiosku, výmena Retail Visual Identity (RVI) prvkov, automatické umývacie linky, čističky odpadových vôd, technologické rozvody palivových systémov či spevnené plochy.“ Ing. Tomáš Krutek, projektový manažér Pôdorys

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

104 KAMI PROFIT SLOVNAFT ŽILINA – FRESH CORNER Projektový manažment/Project management: Ing. Marek Wtorek Investor: SLOVNAFT, a. s. Miesto realizácie/Site location: Žilina, Vysokoškolákov Projektant/Project engineering: Aproving s. r. o., Ing. Roman Vaľo Začiatok výstavby/Beginning of the construction: September 2018 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: Október 2018 Hodnota zákazky/Contract value: 112 000 € bez DPH Čelný pohľad Zadný pohľad Bočné pohľady

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

KAMI PROFIT 105 Slovnaft Žilina – Fresh Corner Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o. Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Generálny dodávateľ/General contractor  kompletné dispozičné úpravy vrátane zázemia a sociálnych priestorov pre zákazníkov,  rozšírenie skladových priestorov,  výmena keramických obkladov, dlažieb a zariaďovacích predmetov,  realizácia sadrokartónových tvarovaných podhľadov,  vymaľovanie priestorov,  výmena Retail Visual Identity (RVI) prvkov, osvetlenia,  výmena nábytku,  fasádne práce,  oceľové zastrešenie. Pôdorys VZT4 Podhľad

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

106 KAMI PROFIT SLOVNAFT ZVOLEN – FRESH CORNER Projektový manažment/Project management: Ing. Marek Wtorek Investor: SLOVNAFT, a. s. Miesto realizácie/Site location: Zvolen, Tulská Projektant/Project engineering: Aproving s. r. o., Ing. Roman Vaľo Začiatok výstavby/Beginning of the construction: November 2018 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: December 2019 Hodnota zákazky/Contract value: 144 000 € bez DPH Pohľady na steny shopu Bočný pohľad LPG 95

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

KAMI PROFIT 107 Slovnaft Zvolen – Fresh Corner Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o. Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Generálny dodávateľ/General contractor  kompletné dispozičné úpravy vrátane zázemia a sociálnych priestorov,  výmena keramických obkladov, dlažieb a zariaďovacích predmetov,  realizácia sadrokartónových tvarovaných podhľadov, konštrukcii  vymaľovanie priestorov,  výmena Retail Visual Identity (RVI) prvkov a osvetlenia,  výmena presklených častí fasády  výmena nábytku,  fasádne práce,  oceľové prestrešenia, zámočnícke výrobky,  obnova trvalého dopravného značenia,  vybudovanie nových parkovacích miest,  záhradné a terasové úpravy. Podhľad Čelný a zadný pohľad D 95 LPG 95 D 95 LPG 95 AUTOUMYVÁREŇ D 95 LPG 95 D 95 LPG 95 D 95 LPG 95 AUTOUMYVÁREŇ D 95 LPG 95

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

108 KAMI PROFIT

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

KAMI PROFIT 109 MOL Česká republika patrí podobne ako slovenský Slovnaft do medzinárodnej skupiny MOL. Skupina MOL pôsobí vo viac ako 40 krajinách sveta a zamestnáva takmer 28 000 ľudí. Prevádzkuje štyri rafinérie a dva petrochemické závody. Má tiež vlastnú sieť viac ako 1 900 čerpacích staníc v 12 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. MOL Česká republika je s 304 čerpacími stanicami druhým najväčším prevádzkovateľom siete čerpacích staníc na českom trhu, na ktorom pôsobí od roku 2015. V Českej republike má spoločnosť MOL ambície dostať značku do najvyššieho štandardu. Každá čerpacia stanica pre- chádza na nový dizajn a s ním spojené nové interiérové vybavenie. Modernizácia so se- bou nesie aj úpravy vybraných čerpacích staníc do nového konceptu Fresh Corner. MOL na konci októbra 2018 otvoril v Čes- kej republike už svoj sedemdesiaty piaty Fresh Corner, na takmer tretine z nich sa podieľala spoločnosť KAMI PROFIT. Rekonštrukcie čerpacích staníc zahŕ- ňali stavebné a dispozičné úpravy hlav- nej prevádzkovej budovy, najmä priesto- ru predajne s  nadväzujúcim zázemím a  sociálne zázemie pre zákazníkov. Hlavný priestor shopu sa upravil tak, aby vyhovoval systému prevádzky v no- vom dizajne typu Fresh Corner. V  sho- pe prebieha platenie pohonných hmôt, predaj bežných doplnkov pre motoristov a  občerstvenie dvojakého typu. Balené produkty – nápoje a potraviny a čerstvé výrobky pripravované priamo v  mieste predaja – teplé nápoje, bagety, sendviče. Na tento systém občerstvenia je k dis- pozícii prípravovňa s  nadväznosťou na výdaj. Prevádzka je vybavená typovými spotrebičmi a  zariadením, potrebným pre daný typ prípravy produktov – chla- diaca technika, kávovary, prístroje pre tepelnú úpravu polotovarov, drezy. Okrem týchto úprav sa opravujú po- škodené a  nevyhovujúce časti objektov. Realizovali sa nové omietky, obklady, po- vrchy, konštrukcie podláh a úpravy fasád. V  časti TZB sa renovoval systém vzdu- chotechniky a zdravotechniky, realizovali sa nové elektrorozvody. V  niektorých čerpacích staniciach sa rekonštruovali aj umývačky automobilov. Išlo najmä o stavebné úpravy na inštalá- ciu novej technológie umývania, úpravy fasád, nové interiérové povrchy alebo ich opravy, výmena väčšiny rozvodov TZB. Rekonštrukcia čerpacích staníc MOL – Fresh Corner Generálny dodávateľ

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

110 KAMI PROFIT Severovýchodný pohľad Juhovýchodný pohľad Severozápadný pohľad MOL – PRAHA, ŠTĚRBOHOLY (OUT) – FRESH CORNER MOL – PRAGUE, ŠTĚRBOHOLY (OUT) – FRESH CORNER Projektový manažment/Project management: Ing. Daniel Rimel Investor: MOL Česká republika, s. r. o. Miesto realizácie/Site location: Praha, Štěrboholská spojka Projektant/Project engineering: ARA, spol. s r. o., Praha Začiatok výstavby/Beginning of the construction: Jún 2018 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: Júl 2018 Hodnota zákazky/Contract value: 4 506 000 Kč /173 307 € bez DPH

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

KAMI PROFIT 111 Mol – Praha, Štěrboholy Pôdorys Rez Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o. Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Generálny dodávateľ/General contractor  kompletné dispozičné úpravy – demolácia a výstavba sadrokartonových stien vrátane zázemia,  zriadenie novej kanalizácie a rozvodu vody,  výmena keramických obkladov, dlažieb a zariaďovacích predmetov,  kompletná výmena elektroinštalácie vrátane osvetlenia,  úplná výmena vzduchotechniky a klimatizácie,  nové podlahy a vymaľovanie priestorov,  demontáž plechovej fasády,  vyhotovenie zatepľovacieho systému,  nová hydroizolácia strechy,  zriadenie dlažobnej plochy pre vonkajšie posedenie.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

112 KAMI PROFIT Južný pohľad MOL VRŠOVICE Projektový manažment/Project management: Ing. Daniel Rimel Investor: MOL Česká republika, s. r. o. Miesto realizácie/Site location: Praha 10 Vršovice Projektant/Project engineering: PM GROUP CZ s. r. o. Začiatok výstavby/Beginning of the construction: Apríl 2018 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: Máj 2018 Hodnota zákazky/Contract value: 4 468 000 Kč/171 846 € bez DPH EX-13 EX-16 EX-15 EX-15 EX-14 EX-14 EX-13 EX-13 EX-13 EX-13 EX-15 EX-15 EX-14 EX-14 RVI-01 ST4g T2 T1 T2 T1 EX-15 T2 T1 POZNÁMKA P1 P2 P4 TX P6 ST1 ST2 ST3 ST9 ST4 TX ST10 ST4g ANYONE WITHOUT THE P THIS DRAWING IS THE PR TENTO VÝKRES JE MAJE STRAN POUZE NA ZÁK ST4g T2 T1 T2 T1 EX-15 ST4 EX-15 EX-15 EX-15 T2 T1 POZNÁMKA P1 P2 P4 TX P6 ST1 ST2 ST3 ST9 ST4 TX ST10 ST4g ANYONE WITHOUT THE PRIO THIS DRAWING IS THE PROPE TENTO VÝKRES JE MAJETK STRAN POUZE NA ZÁKLAD Interiérové pohľady

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

KAMI PROFIT 113 MOL Vršovice Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o. Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Generálny dodávateľ/General contractor  kompletné dispozičné úpravy – demolácia a výstavba sadrokartonových stien vrátane zázemia,  zriadenie novej kanalizácie a rozvodu vody,  výmena keramických obkladov, dlažieb a zariaďovacích predmetov,  kompletná výmena elektroinštalácie vrátane osvetlenia,  úplná výmena vzduchotechniky a klimatizácie,  nové podlahy a vymaľovanie priestorov,  náter a oprava fasády,  výkopy a základy, elektroinštalácia + uzemnenie,  rozvody kanalizácie a vody,  podlahové plochy a príprava pre montáž technológie ručného umývania. Pozdĺžny rez Podhľad

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

114 KAMI PROFIT MOL VELKÉ POPOVICE – FRESH CORNER Projektový manažment/Project management: Ing. Daniel Rimel Investor: MOL Česká republika, s. r. o. Miesto realizácie/Site location: Velké Popovice Projektant/Project engineering: ARA, spol. s r. o., Praha Začiatok výstavby/Beginning of the construction: Október 2018 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: December 2018 Hodnota zákazky/Contract value: 2 740 000 Kč/105 385 € bez DPH Juhozápadný pohľad Severozápadný pohľad Juhovýchodný pohľad

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

KAMI PROFIT 115 MOL Velké Popovice – Fresh Corner Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o. Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Generálny dodávateľ/General contractor  kompletná rekonštrukcia,  nová fasáda vrátane polykarbonátového zastrešenia,  statické zosilnenie základovej pätky a stĺpov,  nové sadrokartonové steny, podhľady, dlažby a obklady, vzduchotechnika, klimatizácia, zdravotnotechické inštalácie a elektrorozvody,  vyhotovenie spevnených plôch vrátane osadenia štrbinových žľabov ACO,  dodanie trvalého skladovacieho kontajneru. Rez Pôdorys

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

116 KAMI PROFIT Prehľad referencií prehľad referencií 4 www.kami-profit.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

KAMI PROFIT 117 Obchodno-obslužné centrum Hypernova - Prešov/Shopping and service center Hypernova - Prešov, Arm. gen. Svobodu, Prešov Obytný súbor III Veže/Housing estate lll Veže, Bajkalská ul., Bratislava Mestský priemyselný a technologický park Trnava Municipal industrial and technological park in Trnava, Priemyselná 5, Trnava Výroba netkaných textílií POLYVLIES PP 1. a 2. etapa Production of non-woven fabrics POLYVLIES PP 1st (first) and 2nd (second) stage, Priemyselná ul., Sereď Billa Centrála/Billa headquarters, Bajkalská ul., Bratislava Rekonštrukcia bývalých kasární – Kulturpark Košice /Reconstruction of the former barracks – Kulturpark Košice, Kukučínova ul., Košice Billa Račianska ul., Bratislava /Billa Račianska street, Bratislava, Račianska ul., Bratislava Wüstenrot Expozitúra Wüstenrot branch, Grösslingová 62, Bratislava Rekonštrukcia administratívnej budovy Kožatexu/Reconstruction of Kožatex administrative building, Bratislava Bytové domy Dubnička V. Bánovce nad Bebravou Residential houses Dubnička V. Bánovce nad Bebravou, Svätoplukova ul. Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská lúčka, tunel Ovčiarsko Motorway D1 Hričovské Podhradie – Lietavská lúčka, Ovčiarsko tunnel Diaľnica D1 Lietavská lúčka – Višňové – Dubná skala, Tunel Višňové/Motorway D1 Lietavská lúčka – Višňové – Dubná skala, Višňové tunnel Čerpacia stanica Shell Červeník/Shell petrol station Červeník, k. ú. Červeník, okres Hlohovec Dvojdom v Čiernej Vode Semi-detached house in Čierna Voda, Čierna Voda, Chorvátsky Grob Čerpacia stanica Slovnaft – Prístavná ulica/Petrol station Slovnaft – Prístavná street Bratislava – Prístavná Bytový dom, Viedeň/ Residential building, Vienna Donaufelder Straße 241, Viedeň Výstavba obchodného centra HomeBox 1. Etapa/HomeBox shopping centre construction Nitra – Mlynárovce, Bratislavská cesta Prestavba a nadstavba poly- funkčného objektu Würth/Con- version and superstructure of the multifunctional object Würth, Pribylinská 2, Bratislava Nájomné byty Brezno/Rental apartments in Brezno Brezno, Štvrť Laca Novomeského Obchodné centrum Tulip – Martin/Tulip Shopping Centre – Martin, Martin, Pltníky 2 Slovnaft Trenčianska Turná – Fresh corner/Slovnaft Trenčianska Turná – Fresh corner, Trenčianska Turná Školská telocvičňa v obci Cífer/School Gym in Cífer village, Cífer, Čulenova Rekonštrukcia časti lávky pre peších pri ŽST Bratislava Pred- mestie/Reconstruction of foot- bridge part near ŽST Bratislava Predmestie, Bratislava-Rača Rekonštrukcia ZŠ Bratislava – Jarovce/Reconstruction of elementary school Bratislava-Ja- rovce, Jarovce, Bratislava Slovnaft Zeleneč – Fresh corner/Slovnaft Zeleneč – Fresh corner, Diaľničné odpočívadlo Zeleneč Bezdotyková umyváreň Ehrle Contactless car wash Ehrle Votrubova ulica, Bratislava Nadstavba objektu ZŠ Kataríny Brúderovej vo Vajnoroch Superstructure of ZŠ Kataríny Brúderovej object in Vajnory, Vajnory, Bratislava Chorvátsko – Sunset beach Croatia – Sunset beach Chorvátsko, Dubrovník Stop Shop Rebranding 1. fáza: OC Bratislava-Rača, Trenčín, Dubnica nad Váhom, Púchov, Prievidza, Poprad, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Ružomberok, Bar- dejov, Prešov, Michalovce, Rožňava, Lučenec, Zvolen, Nové Zámky 2. fáza: Bardejov, Bratislava-Rača, Michalovce, Rožňava, Prešov, Prievidza Polyfunkčný komplex Rudiny II. Žilina/Multifunctional complex Rudiny II. Žilina Žilina, Obvodová MOL Vršovice Praha 10 Vršovice MOL – Praha, Štěrboholy (OUT) – Fresh corner/MOL – Prague, Štěrboholy (OUT) – Fresh corner Praha, Štěrboholská spojka MOL Velké Popovice – Fresh corner Velké Popovice Rekonštrukcia ČS Slovnaft Žilina – Fresh Corner/Reconstruction of Slovnaft petrol station in Žilina – Fresh Corner, Žilina, Vysokoškolákov D4 R7 – horúcovod D4 R7 – Hotwater main Bratislava-Prievoz D4 R7 – inštalácia odvodnenia R7 + D4 east/D4 R7 – drainage installation R7 + D4 east Dunajská Lužná Projekt Kino Úsmev/Project Cinema Úsmev, M. R. Štefánika 223/3, Hlohovec Nadstavba MŠ a spoločenská miestnosť, Rohožník Kindergarten superstructure and dayroom, Rohožník, Školské námestie 408/8, Rohožník Rekonštrukcia ČS Slovnaft Zvolen – Fresh Corner Reconstruction of petrol station Slovnaft in Zvolen – Fresh corner, Zvolen, Tulská Rekonštrukcia ČS Slovnaft Sekule I. – Fresh Corner Reconstruction of petrol station Slovnaft Sekule I. – Fresh Corner, ČS Slovnaft, Sekule D2 Chorvátsko – Njivice Resort Croatia – Njivice Resort Chorvátsko, Njivice Resort Leopoldov – rekonštrukcia administratívnej budovy Leopoldov – reconstruction of the administration building Leopoldov Rekonštrukcia ČS Slovnaft Piešťany VII. – Fresh Corner Reconstruction of petrol station Slovnaft Piešťany VII. – Fresh Corner, ČS Slovnaft, Piešťany – Bratislavská Rekonštrukcia ČS OMV Michalovce/Reconstruction of petrol station OMV Michalovce ČS OMV Michalovce – Masarykova Rozšírenie kapacít materskej škôlky – Záhorská Bystrica Expanding the capacity of the kindergarten – Záhorská Bystrica, Záhorská Bystrica 1 14 36 26 35 29 29 29 29 32 16 5 9 18 2 8 15 27 45 24 29 31 28 33 41 7 23 14 4 6 19 29 29 29 29 17 29 29 29 29 29 29 29 39 10 20 30 12 11 21 29 43 13 42 37 34 44 1 3 22 40 38 25 2 3 4 5 6 7 8 9 12 10 27 38 39 40 41 42 43 44 45 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 13 11 14 19 15 20 16 21 17 22 18 23 24 25 26 Prešov Lučenec Rožňava Púchov Nitra Ružomberok Sereď Poprad Košice Michalovce Trenčín Trenčín Tren. Turná Bardejov Piešťany Hlohovec Leopoldov Červeník Brezno Zvolen Martin Žilina Bánovce nad Bebravou Dubnica n. Váhom Dolný Kubín Lipt. Mikuláš Nové Zámky Prievidza Trnava Cífer Sekule Praha Viedeň V. Popovice Njivice Resort Sunset Beach Rohožník Ovčiarsko Višňové Bratislava Zeleneč Chor. Grob Dunajská Lužná Čierna voda

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

118 KAMI PROFIT Prehľad referencií Prehľad referencií Obchodno-obslužné centrum Hypernova-Prešov/Shopping and service center Hypernova-Prešov Miesto realizácie/Site location: ul. Armádneho generála Svobodu, Prešov Typ stavby/Type of construction: novostavba Generálny dodávateľ/General contractor: AHOLD RETAIL Slovakia, s. r. o. Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o./Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: projektový manažment Autor – architekt, projektant/Author – architect, planning engineer: Ing. arch. Ľubomír Sakala/Design Studio Plus, s. r. o. Začiatok výstavby/Beginning of the construction: 3/2004 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: 10/2004 Objem prestavaných investícií/Volume of converted investments: 4 mil. € Projektový manažment/Project management: Ing. Milín Kaňuščák Obytný súbor III Veže/Housing estate III Veže Miesto realizácie/Site location: Bajkalská ul., Bratislava Typ stavby/Type of construction: novostavba Generálny dodávateľ/General contractor: CRESCO GROUP, a. s. Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o./Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: projektový manažment Autor – architekt, projektant/Author – architect, planning engineer: Ing. arch. Martin Wolf, SCB & Associates, Inc., Chicago, USA, Ing. arch. Peter Moravčík Začiatok výstavby/Beginning of the construction: 2006 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: 2009 Objem prestavaných investícií/Volume of converted investments: 80 mil. € Projektový manažment/Project management: Ing. Milín Kaňuščák, Ing. Roman Jánoška, Ing. Ľuboš Kormaník Mestský priemyselný a technologický park Trnava/Municipal Industrial and Technological Park in Trnava Miesto realizácie/Site location: Priemyselná 5, Trnava, katastrálne územie Trnava Typ stavby/Type of construction: rekonštrukcia, novostavba a zmena dokončenej stavby Generálny dodávateľ/General contractor: Dúha, a. s. – Trnavská stavebná spoločnosť, a. s. Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o./Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: projektový manažment Autor – architekt, projektant/Author – architect, planning engineer: Ateliér DV, s. r. o. Začiatok výstavby/Beginning of the construction: 9/2009 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: 2/2012 Objem prestavaných investícií/Volume of converted investments: 10 mil. € Projektový manažment/Project management: Ing. Roman Jánoška, Ing. Milín Kaňuščák, Ing. Peter Janega 4

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

KAMI PROFIT 119 Výroba netkaných textílií POLYVLIES PP 1. A 2. etapa Production of non-woven fabrics POLYVLIES PP 1st and 2nd stage Miesto realizácie/Site location: Priemyselná ul., Sereď Typ stavby/Type of construction: novostavba, priemyselná hala Generálny dodávateľ/General contractor: Polyvlies Slovakia, s. r. o. Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o./Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: projektový manažment Začiatok výstavby/Beginning of the construction: 2011 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: 2012 Objem prestavaných investícií/Volume of converted investments: 1 mil. € Projektový manažment/Project management: Ing. Ľuboš Kormaník Rekonštrukcia bývalých kasární – Kulturpark Košice/Reconstruction of the former barracks – Kulturpark Košice Miesto realizácie/Site location: Kukučínova ul., Košice Typ stavby/Type of construction: rekonštrukcia Generálny dodávateľ/General contractor: Doprastav, a. s. Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o./Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: projektový manažment Autor – architekt, projektant/Author – architect, planning engineer: Ing. arch. Irakli Eristavi, zerozero Začiatok výstavby/Beginning of the construction: 7/2012 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: 7/2013 Objem prestavaných investícií/Volume of converted investments: 20 312-tis. € Projektový manažment/Project management: Ing. Peter Janega Billa Račianska ul., Bratislava Billa Račianska street, Bratislava Miesto realizácie/Site location: Račianska, Bratislava Typ stavby/Type of construction: rekonštrukcia Generálny dodávateľ/General contractor: Billa, s. r. o. Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o./Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: stavebný dozor Začiatok výstavby/Beginning of the construction: 10/2012 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: 3/2013 Projektový manažment/Project management: Ing. Lukáš Šulík, Ing. Roman Jánoška

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

120 KAMI PROFIT Wüstenrot Expozitúra/Wüstenrot branch Miesto realizácie/Site location: Grösslingová 62, Bratislava Typ stavby/Type of construction: rekonštrukcia Generálny dodávateľ/General contractor: WÜSTENROT stavebná sporiteľňa, a. s. Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o./Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: generálny zhotoviteľ Začiatok výstavby/Beginning of the construction: 5/2013 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: 6/2013 Objem prestavaných investícií/Volume of converted investments: 100-tis. € Projektový manažment/Project management: Pavol Hayden Rekonštrukcia administratívnej budovy Kožatexu/Reconstruction of Kožatex administrative building Miesto realizácie/Site location: Karadžičova 17, Grösslingová 77, Bratislava Typ stavby/Type of construction: rekonštrukcia Generálny dodávateľ/General contractor: KAMI PROFIT, s. r. o. Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o./Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: generálny dodávateľ + projektový manažment Autor – architekt, projektant/Author – architect, planning engineer: s_form., spol. s r. o., Ing. arch. Juraj Šimek, Mgr. art. Martin Šimek Začiatok výstavby/Beginning of the construction: 24. 5. 2013 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: 19. 11. 2013 Objem prestavaných investícií/Volume of converted investments: 1,5 mil. € Projektový manažment/Project management: Ing. Roman Jánoška, Pavol Hayden Bytové domy Dubnička V. Bánovce nad Bebravou/Residential houses Dubnička in Bánovce nad Bebravou Miesto realizácie/Site location: Svätoplukova ul., Bánovce nad Bebravou Typ stavby/Type of construction: novostavba Generálny dodávateľ/General contractor: TEXO PARTNER, a. s. Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o. Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: projektový manažment, generálny zhotoviteľ Autor – architekt, projektant/Author – architect, planning engineer: Ing. arch. Matej Brašeň, Ing. arch. Zoltán Belokostolský Začiatok výstavby/Beginning of the construction: 4/2014 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: 12/2014 Objem prestavaných investícií/Volume of converted investments: 1 075-tis. € Projektový manažment/Project management: Pavol Hayden Prehľad referencií 4

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

KAMI PROFIT 121 Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská lúčka, tunel Ovčiarsko Motorway D1 Hričovské Podhradie – Lietavská lúčka, Ovčiarsko tunnel Miesto realizácie/Site location: k. ú. Dolný Hričov, Ovčiarsko, okres Žilina Typ stavby/Type of construction: novostavba Generálny dodávateľ/General contractor: Združenie Ovčiarsko Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o./Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: projektový manažment Autor – architekt, projektant/Author – architect, planning engineer: Basler & Hofmann Slovakia Začiatok výstavby/Beginning of the construction: 6/2014 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: 2018 Objem prestavaných investícií/Volume of converted investments: 91,2 mil. € Projektový manažment/Project management: Ing. Peter Janega, Ing. Milín Kaňuščák Čerpacia stanica Shell Červeník Shell petrol station Červeník Miesto realizácie/Site location: k. ú. Červeník, okres Hlohovec Typ stavby/Type of construction: rekonštrukcia Generálny dodávateľ/General contractor: KAMI PROFIT, s. r. o. Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o./Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: generálny dodávateľ + projektový manažment Začiatok výstavby/Beginning of the construction: 11/2014 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: 12/2014 Objem prestavaných investícií/Volume of converted investments: 223-tis. € Projektový manažment/Project management: Ing. Ľuboš Kormaník, Ing. Alexander Halža Diaľnica D1 Lietavská lúčka – Višňové – Dubná skala, Tunel Višňové/Motorway D1 Lietavská lúčka – Višňové – Dubná skala, Višňové tunnel Miesto realizácie/Site location: Žilinský kraj, okres Žilina, Martin, obce: Lietavská Lúčka, Žilina – Bytčica, Porúbka, Turie, Rosina, Višňové, Lipovec, Vrútky, Turčianske Kľačany Typ stavby/Type of construction: novostavba Generálny dodávateľ/General contractor: SALINI IMPREGILO S. p. A., DÚHA, a. s. Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o./Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: projektový manažment Autor – architekt, projektant/Author – architect, planning engineer: Geoconsult, Terraprojekt, a. s., RockSoil S. p. A., Ferro Začiatok výstavby/Beginning of the construction: 6/2014 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: 12/2019 Objem prestavaných investícií/Volume of converted investments: 410 mil. € Projektový manažment/Project management: Ing. Milín Kaňuščák

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

122 KAMI PROFIT Dvojdom v Čiernej Vode Semi-detached house in Čierna Voda Miesto realizácie/Site location: Čierna Voda, Chorvátsky Grob Začiatok výstavby/Beginning of the construction: 09/2015 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: 02/2016 Typ stavby/Type of construction: Bývanie Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o./Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Generálny dodávateľ Investor: SUBCENTRO, s. r. o. Objem prestavaných investícií/Volume of converted investments: 216 000 € Projektový manažment/Project management: Ing. Tomáš Madi Rekonštrukcia časti lávky pre peších pri ŽST Bratislava Predmestie/Reconstruction of footbridge part near ŽST Bratislava Predmestie Miesto realizácie/Site location:  Bratislava – Rača Začiatok výstavby/Beginning of the construction: 06/2017 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: 09/2017 Typ stavby/Type of construction: Rekonštrukcia Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o./Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Generálny dodávateľ Investor: TEXO PARTNER, a. s. Objem prestavaných investícií/Volume of converted investments: 78 249,50 € Projektový manažment/Project management: Ing. Marek Eliáš Rekonštrukcia ZŠ Bratislava- -Jarovce/Reconstruction of Elementary school Bratislava- -Jarovce Miesto realizácie/Site location: Jarovce, Bratislava Začiatok výstavby/Beginning of the construction: 07/2017 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: 10/2017 Typ stavby/Type of construction: Školstvo Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o./Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Generálny dodávateľ Investor: Mestská časť Bratislava-Jarovce Objem prestavaných investícií/Volume of converted investments: 641 686,70 € Projektový manažment/Project management: Ing. Ľuboš Kormaník Prehľad referencií 4

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

KAMI PROFIT 123 Bezdotyková umyváreň EHRLE Contactless car wash EHRLE Miesto realizácie/Site location: Votrubova ulica, Bratislava Začiatok výstavby/Beginning of the construction: 04/2018 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: 07/2018 Typ stavby/Type of construction: Bezdotyková umyváreň Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o./Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Generálny dodávateľ Investor: TEXO PARTNER, a. s. Objem prestavaných investícií/Volume of converted investments: 206 378,84 € Projektový manažment/Project management: Ing. Marek Eliáš Nadstavba objektu ZŠ Kataríny Brúderovej vo Vajnoroch Superstructure of ZŠ Kataríny Brúderovej object in Vajnory Miesto realizácie/Site location: Vajnory, Bratislava Začiatok výstavby/Beginning of the construction: 03/2018 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: 08/2018 Typ stavby/Type of construction: Školstvo Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o./Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Generálny dodávateľ Investor: Mestská časť Bratislava – Vajnory Objem prestavaných investícií/Volume of converted investments: 453 659,31 € Projektový manažment/Project management: Ing. Ľuboš Kormaník Projekt Kino Úsmev/Project Cinema Úsmev Miesto realizácie/Site location: M. R. Štefánika 223/3, Hlohovec Začiatok výstavby/Beginning of the construction: 08/2018 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: 11/2018 Typ stavby/Type of construction: Kino Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o./Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Generálny dodávateľ Investor: Mesto Hlohovec Objem prestavaných investícií/Volume of converted investments: 583 159,67 € Projektový manažment/Project management: Radoslav Homola

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

124 KAMI PROFIT Nadstavba MŠ a spoločenská miestnosť, Rohožník/Kindergarten superstructure and dayroom, Rohožník Miesto realizácie/Site location: Školské námestie 408/8, Rohožník Začiatok výstavby/Beginning of the construction: 04/2018 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: 12/2018 Typ stavby/Type of construction: Obchod a služby, Školstvo Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o./Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Generálny dodávateľ Investor: Obec Rohožník Objem prestavaných investícií/Volume of converted investments: 399 620,33 € Projektový manažment/Project management: Ing. Marek Miškovič Rekonštrukcia ČS Slovnaft Sekule I. – Fresh Corner Reconstruction of petrol station Slovnaft Sekule I. – Fresh Corner Miesto realizácie/Site location: ČS Slovnaft, Sekule D2 Začiatok výstavby/Beginning of the construction: 11/2018 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: 01/2019 Typ stavby/Type of construction: Čerpacia stanica Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o./Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Projektový manažment Investor: SLOVNAFT, a. s. Objem prestavaných investícií/Volume of converted investments: 600 000 € Projektový manažment/Project management: Ing. Tomáš Krutek Leopoldov – rekonštrukcia administratívnej budovy Leopoldov – reconstruction of the administration building Miesto realizácie/Site location: Leopoldov Začiatok výstavby/Beginning of the construction: 06/2017 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: 03/2019 Projektant:  DK ATELIER, s. r. o. – pôvodná rekonštrukcia, KAMI PROFIT, s. r. o. – upravený projekt, novostavba Typ stavby/Type of construction: Administratíva Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o./Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Generálny dodávateľ a od 2018 aj generálny projektant Investor: RT LOGISTIC, a. s. Objem prestavaných investícií/Volume of converted investments: 1 654 458,06 € Projektový manažment/Project management: Ing. Michal Javorčík Prehľad referencií 4

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

KAMI PROFIT 125 Rekonštrukcia ČS Slovnaft Piešťany VII. – Fresh corner Reconstruction of petrol station Slovnaft Piešťany VII. – Fresh corner Miesto realizácie/Site location: ČS Slovnaft, Piešťany – Bratislavská Začiatok výstavby/Beginning of the construction: 02/2019 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: 03/2019 Typ stavby/Type of construction: Čerpacia stanica Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o./Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.:  Generálny dodávateľ Investor:  SLOVNAFT, a. s. Objem prestavaných investícií/Volume of converted investments: 150 000 € Projektový manažment/Project management: Ing. Štefan Litomerický, Ing. Marek Wtorek Rekonštrukcia ČS OMV Michalovce Reconstruction of petrol station OMV Michalovce Miesto realizácie/Site location: ČS OMV Michalovce – Masarykova Začiatok výstavby/Beginning of the construction: 03/2018 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: 04/2019 Typ stavby/Type of construction: Čerpacia stanica Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o./Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Projektový manažment Investor: OMV Slovensko, spol. s. r. o. Objem prestavaných investícií/Volume of converted investments: 55 000 € Projektový manažment/Project management: Ing. Tomáš Krutek, Ing. Marek Wtorek Rozšírenie kapacít materskej škôlky – Záhorská Bystrica Expanding the capacity of the kindergarten – Záhorská Bystrica Miesto realizácie/Site location: Záhorská Bystrica Začiatok výstavby/Beginning of the construction: 11/2018 Ukončenie výstavby/Completion of the construction: 11/2019 Typ stavby/Type of construction: Školstvo Činnosť KAMI PROFIT, s. r. o./Activity of KAMI PROFIT, s. r. o.: Generálny dodávateľ Investor: Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica Objem prestavaných investícií/Volume of converted investments: 817 817,83 € Projektový manažment/Project management: Ing. Marek Miškovič, Ing. Milan Boško

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Udalosti a eventy www.kami-profit.sk 5

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Slovenská spoločnosť KAMI PROFIT, s. r. o., zvíťazila v medzinárodnej stavebníckej súťaži European Award v kategórii renovácií kancelárskych budov. Titul a pozlátenú sošku získala za úspešne zrealizovaný projekt prestavby a nadstavby polyfunkčného objektu Würth v Bratislave. Celkových víťazov vyhlásili vo štvrtok 5. 9. 2019 vo Varšave a do rúk konateľa firmy KAMI PROFIT, s. r. o., Milína Kaňuščáka i zástupcov spoločností Würth a CUBE DESIGN odovzdali titul i pozlátenú sošku 8. 10. 2019 v Bratislave. Medzinárodná súťaž European Award načrtáva nové trendy v  stavebníctve a oceňuje najlepšie projekty modernizá- cie stavieb v Európe. Ako jediná oceňuje súčinnosť najlepších aj najinovatívnej- ších investorov, dodávateľov a projektan- tov pri ich spoločnom diele. Cieľ súťaže je vybrať a oceniť modernizácie a novostav- by dokončené v  príslušnom roku, ktoré charakterizuje osobitná hodnota v oblas- tiach funkcionality, urbanizmu, estetiky, vplyvu na životné prostredie, spojenia s  prírodou, ale aj praktickosti a  užitoč- nosti. „Z víťazstva sa veľmi teším, potvrdilo vysokú kvalitu a originálnosť našej práce. Som hrdý na náš tím, vďaka ktorému sme sa presadili aj v  náročnej medzinárod- nej konkurencii,“ reagoval konateľ spo- ločnosti KAMI PROFIT Milín Kaňuščák. Slovenská firma si európske ocenenie vyslúžila za rekonštrukciu a  nadstavbu centrály firmy Würth Slovensko na Priby- linskej ulici v Bratislave. Európska cena za modernizáciu Ocenenie Kami profit

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Spoločnosť KAMI PROFIT podporuje športový klub 1. biliardový klub ELITE KAMI PROFIT Bratislava. Extraligové družstvo získalo v  roku 2017 titul majstra Slovenska a v posled- ných piatich rokoch nikdy neskončilo horšie ako na treťom mieste. Na týchto úspechoch sa najviac podieľali aj dvaja reprezentanti Slovenska – Lukáš Kováč a  Jakub Koniar. Druhý menovaný je už tri roky najlepším hráčom biliardu na Slovensku. Finančnú podporu športovci využívajú na zakúpenie nových dresov a športového príslušenstva. Aj zamestnanci spoločnosti si už nie- koľkokrát vyskúšali tento zaujímavý šport, ktorý je vhodný na relax. Sponzoring biliardového klubu

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

Fakt, že pracovníci v KAMI PROFITE športujú, dokazuje aj účasť štyroch zástupcov spoločnosti na 70. ročníku Národného behu Devín – Bratislava. Behu sa zúčastnilo približne 6 500 bežcov, kolegyňa z tímu KAMI PROFIT skončila v kategórii žien na druhom mieste. V KAMI PROFITE založili tradíciu stretnutí kolegov v znamení športu a pohody. V lete 2019 sa športovalo na Zlatých pieskoch. KAMI PROFIT športuje 5

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

132

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

133

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

134

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

135

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

136

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

137

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

15 rokov KAMI PROFIT Pre KAMI PROFIT, s. r. o., vydalo vydavateľstvo JAGA GROUP, s. r. o. Imricha Karvaša 2, P. O. BOX 61, 810 05 Bratislava 15 tel.: +421 2 50 200 200 www.jaga.sk Zostavila: Ing. Denisa Kureková S využitím materiálov: KAMI PROFIT s. r. o. a časopisu ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis Jazyková úprava: Krista Gavalierová Grafická úprava: Oľga Svetlíková Fotografie a grafy: KAMI PROFIT, s. r. o., Miroslav Pochyba, Dano Veselský Tlač: Neografia, a. s., Martin © JAGA GROUP, s. r. o., Bratislava 2019 ISBN 978-80-8076-139-4

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

139

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/

www.facebook.com/KamiProfit kami-profit.sk www.instagram.com/kamiprofit www.linkedin.com/company/kami-profit-s-r-o

http://www.floowie.com/sk/citaj/kamiprofit-15rokov/