Košice:dnes 25.4.2016http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-25-04-print-web/

POČASIE DNES: bude prevažne zamračené. Vietor do 25 km/hod. 12 °C DEŇ 4 °C NOC ZÁŤAŽOVÝ STUPEŇ 3 MENINY: Dnes: Marek Zajtra: Jaroslava www.kosicednes.sk, facebook/kosicednes NAJVÄČŠÍ DENNÍK V NAŠOM MESTE pondelok 25. apríl 2016, číslo: 78 / ročník 3 SÚŤAŽTE A VYHRAJTE vizualizáciu v hodnote 300€! Viac na facebooku KREATÍVNE KREATÍVNE KREATÍVNE V IT SFÉRE V IT SFÉRE V IT SFÉRE APLIKÁCIE AJ APLIKÁCIE AJ APLIKÁCIE AJ PRE KOŠICE PRE KOŠICE PRE KOŠICE IT IT IT KOŠICE KOŠICE KOŠICE ŽIJÚ IT ŽIJÚ IT ŽIJÚ IT Šťastná TRINÁSTKA foto: Veronika Janušková Košické anjelky majú čo oslavovať. V sobotu získali trinásty majstrovský titul. Navyše ligu vyhrali bez jedinej prehry. VIAC NA STRANÁCH 22 - 23 NEPRACOVALI, AJ TAK ZAROBILI Stíhaným prokurátorom doplatili zhruba 90-tisíc eur STRANY2-3

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-25-04-print-web/

02 TÉMA DŇA 25. apríl 2016 TIP PRE NÁS Tipy očakávame na bezplatnej linke - 0800 300 010 e-mail: tipy@kosicednes.sk V ČÍSLE Cyklotrasu preorali 4 Vlastníkom sa nepáčilo, že vedie cez ich pozemok. Drevenice pôjdu dole 7 Už len pár dní a 3. mája definitívne z paneláka na Furči zmiznú. Festival na križovatke 10 - 11 Organizátori Art Film Festu urobili odvážnu zmenu. Z Francúzskadopôrodnice 24 Prvá cesta Draveckého po zápase viedla k manželke a dcérke Valentíne. VTIP NA DNES Žena kričí na muža: - Dze ši dal pejdzešat evro, co som ci dala na nakup? - Jednomu staršemu mužovi. - A co take robel toten chlap, že ši mu dal peňeži? - Ta čepoval pivo... VÝROK DŇA S MESTOM KOŠICE JE PODPÍSANÁ ZMLUVA NA DESAŤ ROKOV Peter Nágel, riaditeľ Art Film festu Dvaja prokurátori POVINNOSTI. Dosta Krajskáprokuratúratvrdí,žepretietoprípadyzaviedlaosobitnéopatrenia. Dlhodobá nečinnosť v desiatkach pridele- ných trestných veciach, potom disciplinárne stíhanie za neplnenie služobných povinnos- tí. A nakoniec návrat na pôvodné miesto a k tomu jednorazové dopla- tenie mzdy za takmer dva roky. Roman Rokytka roman.rokytka@kosicednes.sk Takto neskončil len prípad proku- rátora Okresnej prokuratúry Ko- šice II Kamila Lehotského, ale aj jeho ďalšieho kolegu. Csaba Thu- róczy od 1. marca znova vykoná- va funkciu. „Zrušenie dočasného pozastavenia výkonu funkcie“ ge- nerálnym prokurátorom potvrdil hovorca Krajskej prokuratúry v Košiciach Milan Filičko. Zname- ná to, že disciplinárne stíhanie neskončilo pozbavením funkcie, ako to v januári 2014 navrhoval šéf okresnej prokuratúry. Generálna prokuratúra, pri ktorej sú zriadené disciplinárne komisie rozhodujúce o postihoch prokurátorov, bližšie informácie o výsledku disciplinárneho ko- nania, ani o skutkoch, ktoré boli Thuróczymu kladené za vinu, neposkytla. Stanovisko by mala poslať dnes. Všetko je premlčané Podľa informácií denníka koši- ce:dnes bolo konanie zastavené z dôvodu, že od spáchania previne- ní uplynula lehota dvoch rokov, po ktorej zo zákona disciplinárna zodpovednosť prokurátora za- niká. Skutky spočívali v tom, že Thuróczy vo viacerých trestných veciach, ktoré dozoroval, dlhodo- bo nevykonával potrebné úkony a spôsoboval prieťahy. Premlčanie previnení bolo dô- vodom zastavenia disciplinárne- ho konania aj voči Lehotskému, Csaba Thuróczy mal už viacero disciplinárnych konaní. Stále je prokurátorom.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-25-04-print-web/

03 25. apríl 2016 TÉMA DŇA si roky NEPLNILI li aj 13. a 14. plat Rýchlosť konania všetkých prokurátorov kontrolujú každý mesiac ktorý v rokoch 2006 až 2013 riad- ne nekonal v štyridsiatich šiestich prípadoch. Svojou nečinnosťou spôsobil, že viacero páchateľov trestných činov sa osvedčilo, teda sa považujú za bezúhonných, hoci na to nesplnili zákonné pod- mienky a mali byť ďalej stíhaní. O Lehotskom disciplinárna komisia nestihla do dvoch rokov rozhod- núť, lebo pre práceneschopnosť neprišiel ani na jedno zo štrnás- tich pojednávaní. Plat bez práce Návrat oboch prokurátorov do funkcie nie je jediným dôsled- kom zastavenia ich disciplinárne- ho konania. Od roku 2014, keď prestali vykonávať funkciu, teda nevydávali žiadne rozhodnutia, poberali tridsať percent funkčné- ho platu. Zvyšok im bol teraz naraz do- platený. Podľa prepočtov denní- ka košice:dnes Lehotský dostal vyše 46–tisíc eur, Thuróczy ne- celých 45-tisíc, keďže bol mimo funkcie o jeden mesiac kratšie. V týchto sumách je zarátaný aj 13. a 14. plat, ktorý vždy v júni a decembri prokurátori spolu so sudcami ako jediní štátni zamest- nanci poberajú zo zákona. Podľa jeho znenia sa do obdobia na pri- znanie ďalších platov započítava aj čas dočasného pozastavenia funkcie prokurátora, „ak jeho disciplinárne konanie skončilo inak ako zbavením funkcie“. Krajská prokuratúra v Koši- ciach tvrdí, že sa z pochybení Le- hotského a Thuróczyho poučila. Podľa nej šéfka Okresnej proku- ratúry Košice II Monika Jurtini- sová prijala osobitné opatrenia pri riadení a kontrole všetkých prokurátorov. Pravidelné kontroly „Okresná prokurátorka v súčin- nosti s vedúcou správy registratú- ry pravidelne raz mesačne vyhod- nocuje vybavenie veci a rýchlosť konania. Veci s návrhom vyšet- rovateľa na podanie obžaloby sú vybavované v lehote do jedného mesiaca,“ opísal Filičko. Denník košice:dnes zastihol Thuróczyho pred budovou pro- kuratúry, ale vyjadriť sa nechcel. Lehotský neodpovedal ani na te- lefonické, ani na písomné otázky, a odmietol aj osobné stretnutie. Kamil Lehotský podľa disciplinárneho návrhu v jednom prípade se- dem rokov nevrátil polícii spis. Dnes ďalej dozerá na vyšetrovanie. foto k článku: Veronika Janušková Exšéf prokuratúry: Prečo ma tým zaťažujete? V čase, keď K. Lehotský a Cs. Thuróczy nevybavovali svoje trestné veci, šéfoval Okresnej prokuratúre Ko- šice II Róbert Šotík. Podľa zákona mal ako vedúci pro- kurátor povinnosť kontro- lovať plnenie služobných povinností podriadených a vyvodzovať z ich neplnenia dôsledky. Z disciplinárneho rozhod- nutia v Lehotského prípa- de vyplýva, že prokurátor riadne nekonal už od roku 2007, ale Šotík na neho podal prvý disciplinárny podnet až v novembri 2013. Disciplinárna komisia skonštatovala, že pre deväť skutkov šéf prokuratúry dal disciplinárny návrh neskoro. Oproti zákonnej dvojročnej lehote sa omeš- kal najviac o 24 mesiacov, najmenej o deväť dní. „Neviem, prečo ma tým zaťažujete. Dajte mi s tým už pokoj,“ reagoval Šotík. Tvrdí, že rozhodnutie disci- plinárnej komisie nečítal. „Na ktorej planéte žijete?“ odbíjal otázky. Za to, že nedohliadol na podriadených, chcel šéfa košickej prokuratúry odvolať generálny proku- rátor Jaromír Čižnár. Vo februári 2014 dostal na to súhlas od orgánu proku- rátorskej samosprávy, ale Šotík potom sám požia- dal o uvoľnenie funkcie. Pracovať na okresnej prokuratúre však neostal. V apríli 2014 bol dočas- ne pridelený na Krajskú prokuratúru v Košiciach a bez výberového konania tam je doteraz. „Momen- tálne je pridelený na výkon stáže,“ povedal hovorca M. Filičko. (ROK) 45 tisíc eur je približná suma, ktorú dostali nečinní prokurátori

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-25-04-print-web/

04 V MESTE 25. apríl 2016 Babyboom v košickej zoo pokračuje Mesto rokuje s majiteľmi pozemkov o možnosti prechodu cyklistov inou cestou Mesto ešte v roku 2010 vyznači- lo cyklotrasu z KVP smerom na Horný Bankov. Ide o jedinú trasu, ktorou sa možno napojiť na cyk- lotrasu Horný Bankov – Nižný Klátov. Časť chodníka vedie cez pole, ktoré patrí súkromníkovi. Cyklotrasu doposiaľ toleroval „Vlastník pozemku neustále de- klaruje svoj negatívny postoj k cyklistickým aktivitám, v uply- nulých obdobiach však cestu cez pole toleroval, tohto roku to riešil preoraním cyklotrasy,“ informovala hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová. Podľa cyklo- turistu Štefana Kleina je tento úsek obľúbenou turistickou loka- litou. Chodník využívajú peší aj cyklisti. „Je to taká lotéria, kedy to bude rozorané a kedy nie. Myslím si, že je to trucovitosť zo strany vlastníka, ktorou reaguje na rozhodnutie mesta vyznačiť cyklotrasu cez jeho pozemok,“ tvrdí Klein. Hľadajú iné možnosti Podľa informácií, ktoré nám po- skytol magistrát mesta, daná par- cela má 18 rôznych vlastníkov. V nájme ju má spoločnosť Agro Mold z Moldavy nad Bodvou. Tam nás však odkázali na spoloč- nosť Mold-Trade. „Daná parcela, na ktorej sa na- chádza cyklotrasa, nie je ani ma- jetkom našej spoločnosti a ani ju nemáme v nájme,“ informoval nás konateľ spoločnosti Mold-Trade, s.r.o. Štefan Tóbis. Prečo nájomca cyklochodník preoral a či sa s mestom plánuje dohodnúť na prechode cyklistov sa nám zistiť nepodarilo. Podľa hovorkyne magistrátu mesto hľadá iné možnosti, ka- diaľ by mohla cyklotrasa viesť a rokuje so zástupcami vlastní- kov pozemkov. „Otázka, kadiaľ by mohol cyklochodník viesť, je predčasná, keďže celá vec je v štádiu riešenia,“ informoval magistrát mesta. Anna Činčárová anna.cincarova@kosicednes.sk V Košickej ZOO pribudlo od začiatku roka viac než 50 mlá- ďat. Najnovšími prírastkami sú tri tučniaky, lemur kata, pony shetlandský, muflóny či antilo- py. Po prvýkrát sa ZOO podarilo rozmnožiť aj atraktívny druh žiab zo strednej Ameriky. V sekcii vtákov sa chovatelia tešia zo znášky vajec dvoch nových druhov bažantov, Hamiltonovho a sedlatého, ktorý žije výlučne na ostrove Taiwan. ZOO Košice patrí k najúspešnejším chova- teľom tiav v strednej Európe. Začiatkom apríla sa tu narodilo trináste mláďa ťavy dvojhrbej. Podľa zoológov by sa v najbliž- ších dňoch mala rozrásť aj rodina málp hnedých, tahrov himaláj- skych, kamzíkov a lám. (AC) Obľúbenú cyklotrasu PREORALI Časť cyklotrasy zo Sídlis- ka KVP na Bankov vedie cez pozemok súkromníka. Ten nesúhlasí s precho- dom peších a cyklistov, ornú pôdu rozoral spolu s cyklochodníkom. JE TO TRUCOVITOSŤ ZO STRANY VLASTNÍKA Štefan Klein, cykloturista Cyklotrasu v smere na Horný Bankov využívali peší aj cyklisti. foto: Veronika Janušková

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-25-04-print-web/

05 25. apríl 2016 V MESTE KD 1600076/08 02 TÉMA DŇA 19. január 2016 STAVEBNE POZEMKY LF DEVELOPMENT KRÁSNA NAD HORE 0902 222 812 WWW.LFDEVELOPMENT.SK ´ LF LF LF D DE EV VE EL LOP OP OPM MEN EN ENT T 0902 0902 0902 0902 0902 222 222 222 222 812 812 812 812 WW WW WW WWW W W W WWW WW WWW WW WWW WW . . W. W LFD LFD LFD LFDE E EV V V VE EL L LOP OP OP OPM MEN EN ENT T T.S .S .S .S T.S T T.S T T.S T K K Aj Vy môzete bývat takto ˇ ´ WWW. LFDEVELOPMENT.SK ING. MICHAL KUŠNIER 0902 222 812 MKUSNIER@LFDEVELOPMENT.SK STAVEBNE POZEMKY LF DEVELOPMENT KRÁSNA NAD HORE 0902 222 812 WWW.LFDEVELOPMENT.SK ´ LF LF LF D DE EV VE EL LOP OP OPM MEN EN ENT T 0902 0902 0902 0902 0902 222 222 222 222 812 812 812 812 WW WW WW WWW W W W WWW WW WWW WW WWW WW . . W. W LFD LFD LFD LFDE E EV V V VE EL L LOP OP OP OPM MEN EN ENT T T.S .S .S .S T.S T T.S T T.S T K K Aj Vy môzete bývat takto ˇ ´ WWW. LFDEVELOPMENT.SK ING. MICHAL KUŠNIER 0902 222 812 MKUSNIER@LFDEVELOPMENT.SK KRÁSNA NA HORE KRÁSNA NA HORE Záchranka plytvala peniazmi? Košická záchranná zdra- votná služba by mala do mesiaca prejsť kontrolou. Poslanci NR SR majú podozrenie, že štát kupoval sanitky predražene a predá- val ich nerozumne. Podľa poslankyne Jany Cigániko- vej (SaS) sa to malo diať pod vedením Jána Štesa. Okrem košickej záchranky sa poslanci pozrú aj na uza- tvorené tendre a servisné služby záchrannej zdravot- nej služby v Bratislave. Záchranná zdravotná služba v Košiciach je tretím najväčším poskytovateľom záchrannej zdravotnej služ- by na Slovensku. Aktuálne má 39 staníc. Ján Šteso je spoluzakladateľ Asociácie záchrannej zdravotnej služ- by a jej prvý prezident. (AC, TASR) Šialená jazda vodiča MHD Cestujúci má v pravidel- nej doprave právo na bezpečnú, pokojnú a po- hodlnú prepravu. Cesta autobusom MHD, ktorú nám opísala Košičan- ka Zuzana, však má s bezpečnosťou pramálo spoločného. Cesta na linke číslo 10 v smere na Sídlisko Ťahanovce v stredu 13. apríla donútila Zuzanu napí- sať sťažnosť na vodiča Doprav- nému podniku mesta Košice. „Ľudia už poznajú štýl jazdy spomínaného vodiča. To, čo predviedol v stredu podvečer, bola však posledná kvapka,“ píše cestujujúca. Vodič šiel veľmi rýchlo, brz- dil na poslednú chvíľu a tak, že sediaci sa museli pridržiavať operadiel a stojaci mali čo robiť, aby sa udržali na nohách. „Jed- na mamička nedokázala udržať kočík a ja som sa jednou rukou držala a druhou jej pomohla,“ opisuje jazdu Zuzana. Zaujímala nás reakcia DPMK. Konkrétnych odpovedí sme sa však nedočkali. „Každú sťažnosť rieši nadriadený vodiča poho- vorom. Ak je oprávnená, hrozí vodičovi finančný postih. Pokiaľ je podobných sťažností viac, zodpovedný pracovník osob- ne skontroluje jeho štýl jazdy a prijíma opatrenia,“ odpovedala nám hovorkyňa DPMK Michae- la Karaffová. Podľa jej slov ku konfrontovaniu sťažovateľa s vodičom pristupujú ojedinele, väčšina cestujúcich takúto kon- frontáciu odmieta. (FER) Pri prirýchlej jazde majú cestujúci problém udržať sa na nohách. foto: Veronika Janušková

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-25-04-print-web/

06 V MESTE 25. apríl 2016 Na Jahodnej ožíva „ZAMASKOVANÝ“ URÁN Ministerstvo životného prostredia obnovilo konanie o žiadosti Ludoviky Energy na prieskum podzemia Spoločnosť Ludovika Energy, ktorá bola v minulosti držiteľom prieskumného územia s uránovým ložis- kom v rekreačnej lokalite Jahodná, je o krok bližšie k obnoveniu geologického prieskumu v tej istej lokalite. Ministerstvo životného prostredia od 7. apríla pokračuje v konaní o novom prieskumnom území v lesoch severne od Košíc, zame- ranom na takzvané kovy vzác- nych zemín. O licenciu na nový prieskum Ludovika požiadala, keď jej envirorezort definitív- ne odmietol predĺžiť lehotu na prieskum uránu a prieskumné územie známe ako Kurišková v apríli 2015 zaniklo. Odbor štátnej geologickej správy envirorezortu konanie o žiadosti Ludoviky prerušil v júni. Zdôvodnil to tým, že firma neodovzdala záverečnú správu o prieskume uránového ložis- ka. „Keďže zákon nerieši situáciu, dokedy má povinnosť predložiť záverečnú správu, ministerstvo bolo povinné umožniť splnenie tejto povinnosti,“ napísala vtedy riaditeľka odboru Viera Maťo- vá. Teraz ministerstvo tvrdí, že prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené, pominuli, a preto v ňom pokračuje. „Vec je v procese, ministerstvo ho ukončí vydaním rozhodnutia a výsledok nebude nateraz prejudikovať,“ uviedla ho- vorkyňa Petra Stano Maťašovská. Správu už odovzdali Firma odovzdala Štátnemu geo- logickému ústavu Dionýza Štúra záverečnú správu o prieskume uránovej a molybdénovej rudy na Jahodnej. Dokument podľa zá- kona musí obsahovať kvalitatívne posúdenie nerastu, jeho možné využitie a výpočet zásob. „Záverečnú správu zneprístup- ňujeme a zakazujeme poskytova- nie informácií z nej na obdobie desať rokov,“ napísal v liste ústavu z 5. apríla konateľ Ludoviky Du- šan Obernauer. Ministerstvo rozhodlo o po- kračovaní konania už po nástupe nového ministra Lázslóa Solymo- sa (Most-Híd). Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny Koši- ce 2013 mu minulý týždeň poslal list, v ktorom ho vyzýva, aby za- bezpečil, že príslušná organizačná zložka ministerstva návrh na ďalší prieskum na Jahodnej zamietne. Výzva novému ministrovi „Očakávame, že ministerstvo bude rešpektovať nesúhlasné po- stoje dotknutých samospráv s určením nového prieskumného územia na rádioaktívne nerasty,“ uviedol predseda organizácie La- dislav Rovinský. Solymosov rezort reagoval, že názor aktivistov rešpektuje, ale zá- roveň zdôrazňuje, že ťažba uránu je na Slovensku možná iba v prí- pade, ak ju v referende odobria obyvatelia dotknutých obcí. Pod- mienku zaviedla novela geologic- kého zákona prijatá v roku 2014 za ministra životného prostredia Petra Žigu (Smer). Ochranári trvajú na tom, že prieskum vzácnych zemín má len maskovať pokračovanie priesku- mu uránu. Vysvetľujú to tým, že navrhované prieskumné územie Kamenné je časťou predchádzajú- ceho prieskumného územia na rá- dioaktívne nerasty a nachádza sa v ňom aj chránené ložiskové územie urán – molybdenových rúd. (ROK) 9 mesiacov bolo prerušené konanie o prieskume vzácnych zemín Ministrovi životného prostredia L. Sólymosovi poslali košickí ochranári list. Urán vidia aj za žiadosťou o nový prieskum. foto: tasr FAKTY navrhované prieskumné územie má rozlohu takmer 15 kilometrov štvorcových nachádza sa v katastroch obce Košická Belá a mestskej časti Košice-Sever, ktorá neúspešne žiadala o účasť v konaní. prvú žiadosť o licenciu na nový prieskum si dala Ludovika ešte v marci 2015

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-25-04-print-web/

07 25. apríl 2016 V MESTE KD 1600092/24 KD 1600143/01 profesionálne a kvalitné služby | nové, komfortné a bezpečné autá možnosť platiť platobnou kartou | vernostné zľavy www. .sk 0907 55 66 77 | 055/16 500 viptaxi@viptaxi.sk | Drevenice budú čoskoro minulosťou Košice prídu o jednu zo svojich atrakcií. Zo stre- chy trinásťposchodového paneláka na Lidickom námestí 1 o niekoľko dní zmiznú tri dreveni- ce, ktoré boli súčasťou projektu Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 (EHMK). Ich prevozu už môže zabrániť len zázrak. Pôvodne mali byť na stre- che len do konca augusta minulé- ho roka, no najprv nebolo jasné, kam s nimi, neskôr zase nebol voľný veľký 200-tonový žeriav, ktorý by ich zložil dole. Nakoniec bolo proti počasie, preto sa poda- rilo nájomnú zmluvu predĺžiť do mája tohto roka. „Ak pôjde všetko podľa plánu, drevenice pôjdu dole 3. mája. Už je to zariadené,“ prezradil autor projektu Tomáš Džadoň, ktorý chystá oficiálnu rozlúčku deň vopred. „Už som dohodnutý s jedným pánom z juhu stredného Slovenska. Drevenice nakoniec skončia pri Poltári,“ poodhalil Džadoň ich ďalší osud. Presnú sumu, ktorú nový majiteľ dreve- níc zaplatí, prezradiť nechcel. No určite polovicu nákladov na ich prevoz. „Ten pán chce drevenice za- chovať v pôvodnom stave,“ dodal Džadoň. Z toho, že pamätník bude čoskoro minulosťou, je smutný, no neprežíva to tragicky. „Pôvodnou myšlienkou bolo, aby drevenice ostali na streche pane- láku nastálo. Napokon som rád, že drevenice prežijú a našiel sa záujemca, ktorý ich zachová ako ľudovú architektúru a neskončia ako palivové drevo,“ vyznal sa Džadoň z pocitov. Ešte pred niekoľkými týždňa- mi to vyzeralo tak, že drevenice v Košiciach predsa len ostanú. Záujem prejavila zoo a v hre bol aj panelák na Baltickej 1. Pre- sunuli by sa tak z Furče na Ja- zero. No drevenice odmietli na schôdzi vlastníci bytov na Bal- tickej a zo zámeru zoo nakoniec zišlo. (BM) Drevenice boli tri roky atrakciou Furče. foto: Veronika Janušková

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-25-04-print-web/

08 V MESTE 25. apríl 2016 Sochu sv. Štefana zatiaľ neopravia Svätec ostal bez časti ruky a žezla. Dielo poškodil koncom augus- ta 2014 neznámy páchateľ, polícia stíhanie prerušila. foto: veja Soche sv. Štefana pri severnom vstupnom portáli Dómu sv. Alžbe- ty zatiaľ stále chýba časť ruky aj so žezlom, ktorú odlomil neznámy vandal. Hoci arcibiskupský úrad prisľúbil opravu sochy na jar tohto roka, zatiaľ sa tak nestalo. „Keďže počasie už veľmi ne- praje práci s kameňom v exteriéri a prenos sochy do ateliéru by ju mohol poškodiť, rozhodli sme sa preložiť opravu na jar 2016,“ povedal v októbri minulého roka hovorca košickej arcidiecézy Ja- roslav Fabian. Keď sme sa minulý týždeň pýtali na približný termín opravy, nedo- zvedeli sme sa nič nové. „Zatiaľ nie je jasné, kedy dôjde k oprave sochy. Treba na to aj financie, ktoré zatiaľ idú aj na iné rekonštrukčné práce na Dóme sv. Alžbety,“ informoval Fabian s tým, že o presnom termí- ne ešte budú informovať. Zatiaľ neznámy vandal poškodil sochu ešte koncom augusta 2014. Spôsobil tak škodu vo výške 300 eur. Náklady na opravu však budú oveľa vyššie, keďže opravu musí urobiť odborník, navyše bude treba postaviť lešenie. Košická arcidie- céza podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, no keďže sa vinníka nepodarilo vypátrať, po- lícia stíhanie prerušila ešte na jeseň 2014. (BM) Mušle nás NASMERUJÚ na Svätojakubskú cestu Symboly púte do Santiaga de Compostela sa ako prvé na Slovensku objavia v Košiciach Košice budú prvým mestom na Slovensku, ktoré bude mať v centre vyznačenú Svätojakubskú cestu. Viera Horniaková viera.horniaková@kosicednes.sk Nájdete ju podľa šamotových kach- ličiek so symbolickou mušľou, kto- ré smerujú po ľavej strane Hlavnej ulice od Dómu sv. Alžbety po Ná- mestie Maratónu mieru. Spoznajte seba Svätojakubská cesta, alebo Cami- no de Santiago, je známa už sto- ročia. Medzinárodnú renesanciu však zažila v druhej polovici 20. storočia. Mušľa je jej symbolom, pretože hrob apoštola sv. Jakuba našli podľa zjaveného súhvezdia v tvare mušle. Ľudia z celého sveta prichádzajú do Španielska a Fran- cúzska, aby sa vydali na cestu do Santiaga de Compostela. Svätoja- kubská cesta je najmä duchovná púť, ale dôvody, pre ktoré sa na ňu vydávajú tisícky ľudí, vôbec nie sú len náboženské. Potvrdil nám to mladý kaplán košickej dómskej farnosti Slavomír Engel: „Páči sa mi jeden súhrn, ktorý hovo- rí, že keď chce pútnik spoznať Krista, nech ide do Je- ruzalema, keď chce spoznať cirkev a Svätého otca, nech ide do Ríma, a keď chce spoznať seba, nech ide do Compostely. Ja som túto cestu v Španielsku absolvoval pred tromi rokmi a môžem potvr- diť, že to naozaj platí.“ Z Košíc do Levoče Z množstva pútnikov, ktoré tam stretol, putovalo pre náboženský cieľ asi 20 percent. Pre ostatných je to úžasné dobrodružstvo, cesta sebapoznania, ale tiež lacná dovo- lenka. „Myslím si však, že všetci pútnici na tejto ceste vám povedia, že im to zmenilo život,“ dodal ko- šický kaplán, ktorý v súčasnosti zodpovedá za vytvorenie Svätoja- kubskej cesty na Slovensku. Autorkou šamotových kachlíc s mušľou je košická výtvarníčka a sochárka Andrea Čepiššáková. Púť do Compostely absolvovala trikrát a priznáva, ako veľmi ju ovplyvnila. Koncom týždňa na Hlavnej ulici osobne vymeriavala uloženie kachlíc: „Svätojakubská cesta začína pri Dóme sv. Alžbety, tam sú osadené v trojuholníkovom tvare a smerom k maratóncovi ich bude zhuba dvadsať.“ Celá Sväto- jakubská cesta povedie z Košíc do Levoče. Pripravujú výstavu v južnej veži V týchto dňoch lepia dvadsiatku svätojakubských kachlíc na kamenné dlažobné kamene dobrovoľníci z neziskovej organizácie Perly Gotickej cesty. Viac o svätojakubskom putovaní povie výstava, ktorá premiérovo sprístupní verejnosti dómsku južnú vežu 1. mája. (VER) Výtvarníčka Andrea Čepiššáková hľadala vhodné miesto pre umiestenie kachlice s mušľou. foto: Veronika Janušková

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-25-04-print-web/

09 25. apríl 2016 INZERCIA KD 1600160/07 KD 1600082/29 KD 1600082/30 TimeOut Restaurant & Café na Mestskej krytej plavárni ponúka pracovnú pozíciu Kuchár / Šéfkuchár s nástupom ihneď na plný úväzok alebo živnosť. Požadujeme vzdelanie v odbore gastronómia a prax na danej pozícií aspoň 3 roky, profesionalitu, morálnu bezúhonnosť a dobré komunikačné zručnosti. V prípade záujmu nám pošlite e-mailom na info@time-out.sk štruktúrovaný životopisspolusfotografiou.Kontaktovaťbudemelenvybratýchuchádzačov. Tešíme sa na Vás. Pracovná Ponuka Pracovná pozícia: Kuchár / Šéfkuchár Miesto výkonu práce: TimeOut Restaurant & Café Druh pracovného pomeru: plný úväzok / živnosť Termín nástupu: ihneď Ponúkaný plat: dohodou Mestská krytá Plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 košice www.tiMe-out.sk TimeOut Restaurant & Café na Mestskej krytej plavárni ponúka pracovnú pozíciu ČAŠNÍK/BARMAN s nástupom ihneď na plný úväzok alebo živnosť. Požadujeme vzdelanie v odbore gastronómia a prax na danej pozícií aspoň 3 roky, profesionalitu, morálnu bezúhonnosť a dobré komunikačné zručnosti. V prípade záujmu nám pošlite e-mailom na info@time-out.sk štruktúrovaný životopisspolusfotografiou.Kontaktovaťbudemelenvybratýchuchádzačov. Tešíme sa na Vás. Pracovná Ponuka Mestská krytá Plaváreň Protifašistických bojovníkov 4 040 01 košice www.tiMe-out.sk Pracovná pozícia: Čašník / Barman Miesto výkonu práce: TimeOut Restaurant & Café Druh pracovného pomeru: plný úväzok / živnosť Termín nástupu: ihneď Ponúkaný plat: dohodou

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-25-04-print-web/

Neľutujete rozhodnutie sťaho- vať sa na východ republiky? Art Film Fest si počas 23 rokov svojej existencie získal pozíciu najnavštevovanejšieho filmového festivalu na Sloven- sku. Stal sa spoľahlivou znač- kou pre všetkých milovníkov a fajnšmekrov filmového umenia. Návštevnosť v posledných rokoch významne presiahla číslo 20-tisíc. Presun z Trenčianskych Teplíc do Košíc bol pre mno- hých odvážnou a možno aj ris- kantnou zmenou. Ale jednodu- cho – dozrel čas, pretože festival sa ocitol na križovatke. Jedna z možností bola vrátiť sa ku komornému charakteru, ktorý bol príznačný pre jeho začiatok v Tepliciach, alebo rozmýšľať a hľadať lepšiu infraštruktúru a di- vácke zázemie. Sme veľmi radi, že práve v Košiciach sa nám to podarilo nájsť. Uvidíme v Košiciach viac filmov či sprievodných podujatí, ako v Trenčianskych Tepliciach? Keď poviem, že uvedieme 150 či 160 filmov, je to dosť vysoké čís- lo. Mohli by sme ich uviesť aj 200. My si ale potrebujeme otestovať prostredie a zároveň chceme, aby si ľudia z Košíc a okolia navykli na veľkú porciu filmového umenia v priebehu deviatich dní. Je to veľký projekt, ktorý potrebujeme obojstranne stráviť. Ktoré z tradícií festivalu z Tren- čianskych Teplíc zachováte? Festival prechádza do Košíc so všetkým, čo ho urobilo známym, populárnym a vďač- ným pre filmového diváka. To znamená, že 95 percent všetkých filmových titulov, ktoré uvedieme, bude mať na Slovensku premiéru. Zároveň sa diváci môžu tešiť na tradičné oceňovania veľkých osobností hereckého umenia a filmových profesionálov. Avizovali ste už príchod dvoch významných osobností filmového umenia – českého herca Karla Rodena, ktorý si má prevziať ocenenie Herco- va Misia, a britského režiséra Stephena Daldryho, ktorý pre- vezme Zlatú kameru. Stretne- me v Košiciach aj osobnosti slovenského filmu? Som veľmi rád, že pri reštar- te festivalu v Košiciach budú prítomní aj viacerí populárni slovenskí herci a herečky. Vytvo- ria dvojice, ktoré budú uvádzať filmy podľa vlastného výberu. Už teraz môžem povedať, že Karel Roden nepríde do Košíc len na niekoľko hodín... O sťahovaní festivalu do Košíc rozhodla podľa vašich slov predovšetkým rozvinutá infraštruktúra, ale aj podpora mesta. Potvrdili sa vaše oča- kávania od vedenia mesta? Chceli sme ponúknuť festival len tam, kde získa reálnu podpo- ru. Pretože mám osobnú skúse- nosť z organizovania festivalu v Bratislave a v iných mestách, v ktorých vždy ostalo len pri 10 KULTÚRA 25. apríl 2016 Peter Nágel: Festival sa Riaditeľ Art Film Festu hovorí, prečo sa organizátori rozhodli podstúpiť pre mnohých milovníkov MEDZI MESTOM KOŠICE A VEDENÍM FESTIVALU JE UŽ PODPÍSANÁ ZMLUVA NA DESAŤ ROKOV Peter Nágel, riaditeľ Art Film Festu Už len necelé dva mesiace nás delia od štartu veľkého filmového sviatku. Naše mesto bude od 17. do 25. júna prvýkrát hostiteľom najväčšieho filmového festivalu na Slovensku. Organizátori Art Film Festu (AFF) sa ho rozhodli po 23 ročníkoch presťahovať z jeho rodiska, Trenčianskych Teplíc, do Košíc. Nielen o tom sme sa rozprávali s riaditeľom rešpektovaného podujatia Petrom Nágelom. Málka Sýkorová Mikuláš Jesenský redakcia@kosicednes.sk Peter Nágel vidí v rozhodnutí presťahovať Art Film Fest do Košíc silný stimul pre ďalší rozvoj najväčšieho filmového festivalu na Slovensku. foto: Iveta Vaculová

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-25-04-print-web/

11 25. apríl 2016 KULTÚRA Ladiesclub s filmom Deň matiek 28.4.2016 o 18:00, lístky už v predaji www.stercentury.sk Deň matiek sa nezadržateľne blíži a matky (a otcovia) ho budú prežívať každý svojím spôsobom. Na každého však čaká množstvo prekvapení…. Sandy (Jennifer Aniston) sa spamätáva z rozvodu s manželom, ktorého ulovila podstatne mladšia. Snaží sa zachovať si nadhľad a a nestratiť samú seba. Miranda (Julia Roberts) je známa televízna celebrita, ktorá svojej kariére obetovala rodinu. Stále viac si uvedomuje, že v živote síce dosiahla všetko, ale vlastne sa o to nemá s kým podeliť. Jesse (Kate Hudson) žije v harmonickom vzťahu, ale vďaka predsudkom svojich konzervatívnych rodičov s nimi vôbec nestýka a ich existenciu zatajila aj manželovi. Neohlásená rodinná návšteva jej tak môže spôsobiť isté komplikácie. Bradley (Jason Sudekis) pred rokom zostal sám s dvoma dcérami v v teenagerskom veku a práve sa potýka s problémami, ako im nahradiť matku a zároveň odolávať útokom zo strany množstva dobromyseľných mamičiek, ktoré o neho prejavujú záujem. DEŇ MATIEK STER CENTURY CINEMAS uvádza: Milí diváci! 28. apríla o 18:00 hod. sme si pre Vás pripravili obľúbený Ladiesclub s filmom Deň matiek. V rámci programu na Vás čaká módna mini prehliadka oblečenia dámskej značky MAGENTA, takisto sa môžete tešiť aj na tombolu s hodnotnými cenami od našich partnerov. Tešíme sa na Vás, Váš tím SCC KE Tešíme sa na Vás, Váš tím SCC KE občerstvenie - program - film Deň matiek - tombola JENNIFER ANISTON, KATE HUDSON, JULIA ROBERTS, JASON SUDEIKIS, ocitol NA KRIŽOVATKE KD 1600144/05 a fajnšmekrov filmového umenia odvážnu a možno aj riskantnú zmenu sľuboch, ale nič konkrétne sa neu- dialo. Teší ma, že medzi Mestom Košice a vedením festivalu je už podpísaná zmluva na desať rokov s opciou na ďalších desať rokov. Jeden zo zakladateľov AFF Peter Hledík sa po rozhodnutí presťahovať Art Film Fest do Košíc vzdal funkcie viceprezi- denta a rozhodol sa organizo- vať festival v Trenčianskych Tepliciach aj tohto roku, navyše, takmer v totožnom termíne. Ako to vnímate? Úprimne hovorím, nás to nejakým spôsobom nevyrušuje. S pánom Hledíkom sme boli napo- sledy spolu vo februári. Vtedy mi povedal, že ho osobne veľmi mrzí, že sa termín ich festivalu nepoda- rilo presúnuť na iný dátum. Narodili ste sa v Trenčíne, kto- rý bol tiež dejiskom AFF. Čo Na reštart festivalu v Košiciach sa teší aj jeho prezident Milan Lasica (vľavo). Na snímke s Petrom Nágelom počas tlačovej besedy. foto: tasr na rozhodnutie presťahovať ho do Košíc vaši rodáci? Narodil som sa síce v Tren- číne, ale 19 rokov som žil v Novom Meste nad Váhom a až donedávna v Bratislave, takže nemám k Trenčínu nejaký sentiment. A ani som nezazna- menal z Trenčína či z blízkeho okolia na moju adresu nejaké kritické hlasy. Dokonca aj pán Hledík, keď sme sa minulý rok v auguste spolu rozprávali a sťahovanie do Košíc bolo dohodnuté, uznal racionalitu našich dôvodov. Boli sme veľmi prekvapení, ako jednoznačne na toto rozhodnutie zareagoval prezident nášho festivalu, pán Milan Lasica. Mali sme trochu obavu, že vzhľadom na svoj vek povie – vážení, ďakujem, stači- lo. Ale chce byť pri tom, chce to zažiť. Toto je tiež pozitívny signál.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-25-04-print-web/

12 INZERCIA 25. apríl 2016 KD 1600132/04

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-25-04-print-web/

13 25. apríl 2016 INZERCIA . ´ KD 1600131/05

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-25-04-print-web/

14 SLOVENSKO 25. apríl 2016 BRATISLAVA - Sprísnenie majetkových priznaní verejných činiteľov by mala opäť riešiť pracov- ná parlamentná skupina. Plánuje ju zriadiť predse- da parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funk- cií Martin Poliačik (SaS). Novelou ústavného zákona o kon- flikte záujmov by chcel dosiah- nuť napríklad zmeny v trestoch, povinné podrobnejšie tlačivá majetkových priznaní, ktoré by umožnili lepšiu kontrolu majetku funkcionárov, ale aj možnosti od- volania sa na Ústavný súd SR. Predstava M. Poliačika „Chcel by som, aby bola novela prijatá v tomto volebnom období,“ povedal na rokovaní výboru Polia- čik svoju predstavu. „Ako sme aj v minulom volebnom období boli aktívni v tejto veci, ale nedošlo ku kompromisu medzi jednotlivými politickými stranami, tak sa bu- deme snažiť nájsť kompromis aj v tomto volebnom období. Je len otázka, či budú všetky politické strany konštruktívne,“ uviedol podpredseda výboru Juraj Blanár. Sprísnenie majetkových pri- znaní by chcel aj predseda parla- mentu Andrej Danko. Dlhodobo tvrdí, že verejní funkcionári, ale nielen oni, musia vedieť zdokla- dovať rozsah svojho majetku. „Každý má vedieť zdokladovať každé svoje auto, odkiaľ má jeho manželka kabelku, kabát,“ vyhlá- sil nedávno. Smer od zmien odstúpil O sprísnení majetkových prizna- ní sa hovorí už roky. Pracovná skupina tvorila zmenu ústavného zákona o konflikte záujmov aj v minulom volebnom období. Hoci sa dohodla na zmenách, Smer- SD od nich odstúpil. Následne prišli ďalšie návrhy od opozície aj vládnej strany, ale ani jeden pre nedostatok hlasov neprešiel. Na zmeny ústavného zákona treba aspoň 90 hlasov. Pripravená zmena mala sprís- niť majetkové priznania tak, aby sa z nich dalo vyčítať, či si ve- rejný funkcionár mohol na svoj majetok zarobiť výkonom svojej funkcie, alebo nie. (TASR) Majetkové priznania po novom Pravoslávni kresťania oslávili Kvetnú nedeľu KD 1600159/02 STD Donivo a.s., pobočka Vranov n. Topľou svetlik@std.sk +421 918 989 035 www.std.sk » Práca vodiča MKD je zodpovedná a sofistikovaná činnosť pre samostatných a nezávislých ľudí. MÔŽE TO BYŤ AJ VÁŠ ŽIVOTNÝ ŠTÝL. Radi cestujete? My jazdíme po celej Európe. Baví vás šoférovanie? My vás budeme za to platiť. Páčia sa vám kamióny? My máme najnovšie modely. Hľadáte istotu v práci? My sme najväčšia dopravná firma na Slovensku. » Základný plat 600 EUR + diety + odmeny » VIP poistenie so sporením pre rodinu » Čerpanie firemných bezúročných pôžičiek » Turnusy 4 + 1 STD Donivo a.s., pobočka Vranov n. Topľou STD Donivo a.s., pobočka Vranov n. Topľou svetlik@std.sk +421 918 989 035 MÔŽE TO BYŤ AJ VÁŠ ŽIVOTNÝ ŠTÝL. » Základný plat 600 EUR » so sporením pre rodinu » bezúročných pôžičiek » » Práca vodiča MKD je zodpovedná a sofistikovaná činnosť pre samostatných a nezávislých ľudí. firma na Slovensku. STD Donivo a.s., pobočka Vranov n. Topľou svetlik@std.sk +421 918 989 035 www.std.sk » Práca vodiča MKD je zodpovedná a sofistikovaná činnosť pre samostatných a nezávislých ľudí. MÔŽE TO BYŤ AJ VÁŠ ŽIVOTNÝ ŠTÝL. Radi cestujete? My jazdíme po celej Európe. Baví vás šoférovanie? My vás budeme za to platiť. Páčia sa vám kamióny? My máme najnovšie modely. Hľadáte istotu v práci? My sme najväčšia dopravná firma na Slovensku. » Základný plat 600 EUR + diety + odmeny » VIP poistenie so sporením pre rodinu » Čerpanie firemných bezúročných pôžičiek » Turnusy 4 + 1 M. Poliačik by chcel lepšiu kontrolu majetku funkcionárov. foto: tasr Pravoslávni slávia Veľkú noc inokedy ako katolíci. foto: tasr BRATISLAVA - Pravoslávni kresťa- nia na Slovensku i vo svete slávili včera podľa juliánskeho kalendára Kvetnú nedeľu. Včera si pripomenuli slávnost- ný vstup Ježiša Krista do Jeruza- lema, kde ho ľudia nadšene vítali palmovými ratolesťami, ale už o pár dní ho odsúdili a žiadali jeho ukrižovanie. V pravoslávnych chrá- moch v SR, vrátane nového Chrá- mu sv. Rastislava v Bratislave na Tomášikovej ulici, sa konali sväté liurgie. Pravoslávni veriaci zároveň vstúpili do záverečnej časti 40-dňo- vého pôstu pred veľkonočnými sviatkami, ktorý sa pre nich začal tento rok 14. marca, teda o päť týž- dňov neskôr ako v iných cirkvách. „Pôst sa končí až v Nedeľu Pa- schy, ktorú pravoslávni budú sláviť o týždeň - 1. mája,“ uviedol správca pravoslávnej farnosti v Bratislave Jozef Haverčák. Dnes pravoslávni veriaci vstupu- jú do Strastného týždňa (Týždňa utrpenia Ježiša Krista). Pripomenú si najdôležitejšie udalosti posled- ných dní Kristovho pozemského života, jeho utrpenie a smrť na krí- ži až po jeho vzkriesenie v Nedeľu Paschy. (TASR) Predpokladom však je novela ústavného zákona o konflikte záujmov

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-25-04-print-web/

15 25. apríl 2016 SVET Osobne: každý pracovný deň, 8.00 - 16.00 hod, Hviezdoslavova 6 Online: 0907 414 206, inzercia@kosicednes.sk PRÍJEM RIADKOVEJ INZERCIE PRENÁJOM - HĽADÁ Hľadám záhradku s chatkou do prenájmu na dlhšiu dobu v rámci Košíc. Tel.: 0949 408 576 KDR1600218 Hľadám nebytový priestor alebo kanceláriu najlepšie na Juhu, Terase alebo v centre. Tel.: 0903858930 KDR1600219 PRENÁJOM - PONUKA Do prenájmu 1,5-izbový byt (zre- konštruovaný, čiast. zariadený ) na Terase, tichá lokalita blízko centra, FN a OC Galéria. Cena 380 € vráta- ne energii. Tel.: 0917 103 266 KDR1600220 Prenajmem 3-izb. byt s 2 loggia- mi. Ihneď. Za Hotelom Centrum. Cena dohodou. Tel.: 0915 896 490 KDR1600223 Prenajmem priestory vhodné pre obchod, Alžbetina ul. 32. 0918 693 775 KDR1600233 AUTO-MOTO - PREDAJ Predám Zetor 25 vo výbornom stave. Viac info: 0915 945 076 KDR1600224 Predám Peugeot 206 3 P 1.1E, RV 2002. 89 000 km. Cena doho- dou. Tel.: 0915 896 490 KDR1600231 Predám havar. Citroen Xara, RV 11/2002 na súčiastky alebo vcelku za 500 €. Dohoda možná. 0907293274 KDR1600234 Predám takmer nové letné a zimné pneu na plech. diskoch 195/55 R 15 85 H. Sada za 180 €. 0907293274 KDR1600235 KD 1600126/07 TOUR2016 www.mejdanroku.sk info a vstupenky: “33” 4. 5. KOŠICE - STEEL ARENA HABERA&TEAM uvádza HABERA&TEAM &TEAM & TOUR2016 “33” RIADKOVÁ INZERCIA Minneapolis - Nielen ame- rickú hudobnú scénu, ale umelcov na celej planéte šokovala správa o nečaka- nom úmrtí hudobnej ikony Princea. Telo 57-ročného umelca našli našli vo štvr- tok vo výťahu jeho sídla Paisley Park na okraji Minneapolisu. Kde POCHOVALI Princea? Telesné pozostatky zosnulého amerického popového spevá- ka už spopolnili. Pri piatkovej pitve nenašli žiadne známky poranenia. Posledné rozlúčka „Princeove telesné pozostatky boli spopolnené a miesto ich po- sledného uloženia zostane tajné,“ oznámila v sobotu spevákova hovorkyňa Yvette Noelová-Schu- reová. Podľa jedného z priateľov, ktorého citoval Daily Mirror, poh- rebné obrady prebehli tak, ako by si to bol želal aj samotný Prince. „Chcel jednoducho zmiznúť bez rozruchu, bez teatrálnosti, bez fan- fár,“ uviedol priateľ. V sobotu pod- večer sa v Princeovom sídle Paisley Park stretla malá skupina speváko- vých najbližších príbuzných, pria- teľov a muzikantov, ktorí sa s ním naposledy rozlúčili a uctili si jeho pamiatku. Príčina smrti zatiaľ oficiálne stanovená nebola, podľa miest- neho šerifa však „niet dôvodu domnievať sa“, že išlo o samo- vraždu. Kompletné výsledky vy- šetrovania možno podľa hudobní- kovej hovorkyne očakávať najskôr o štyri týždne. Umelecký svet žiali Na nečakanú smrť umelca reago- vali jeho kolegovia. Raper Ice-T: „Prince nemôže zomrieť.“ Ďal- ší z amerických raperov MC Hammer sa vyjadril, že „Prin- ce odišiel priskoro“ a dodal: „Mal som tohto muža rád. Jeho smrť nemožno jednoducho pochopiť.“ Herec a spevák Justin Timberlake sa vyjadril slovami „To nemôže byť pravda“. Speváčka Katy Perryová zasa na jednej zo sociálnych sietí uviedla, že „svet prišiel o množstvo magického“. Text a foto: tasr MIESTO POSLEDNÉHO ODPOČINKU ZOSTANE TAJNÉ Yvette Noelová-Schureová, hovorkyňa speváka Telo zosnulého našli vo výťahu jeho domu. Po pitve ho spopolnili

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-25-04-print-web/

SERVIS 25. apríl 2016 16 TRX SYSTÉM precvi Zavesné zariadenie môžete použiť doma na dverách, na dvore, na ake Skratku TRX, čiže Total Body Resistence Exer- cises, môžeme voľne preložiť ako tréning pre svaly celého tela. Mo- mentálne je v posilňov- niach veľmi populárny. Cvičiť sa dá aj doma. Jeho podstatou je cviče- nie v závesnom systéme. „Dnes, keď vedieme sedavý spô- sob života v práci, školách aj doma, je veľmi dôležité priviesť ľudí k cvičeniu a športovaniu. Preto sa hľadali nové cvičenia, ktoré by zabezpečili dostatočnú motiváciu cvičencov,“ hovorí primárka Kliniky fyziatrie, bal- neológie a liečebnej rehabilitácie MUDr. Eliška Takácsová z Uni- verzitnej nemocnice L. Pasteura. Dôležitý je stred tela V športe, ale aj v školskej te- lesnej výchove k takým novým prostriedkom a metódam cviče- ní patrí aj TRX. „Tento závesný systém umožňuje vykonávanie veľkého množstva cvičení, preto ho vo výcviku využíva dlhé roky napríklad aj americká armáda.“ TRX sa od iných cvičení odli- šuje tým, že hlavný dôraz je kla- dený na jadro. „Sústreďuje sa na vybudovanie stabilného jadra. Svalov brucha, panvy, zadku a hrudníka,“ pokračuje Eliška Takácsová. „Stred tela je totiž zodpovedný za ľahké a jedno- duché zvládanie bežných aktivít cez deň. Stabilné jadro je potom zárukou, že cvičenci nebudú po- ciťovať bolesti chrbta, kĺbov a svalov.“ TRX je ľahký, prenosný a rých- lo nastaviteľný. „Nastavenie pred cvičením zaberie krátky čas. Je teda ideálny pre tréning aj mimo posilňovní. Môžete ho mať zavesený doma v byte či dome na dverách, na dvore, v telocvični na rebrinách, na Ľuboš Bušo lubos.buso@kosicednes.sk Výhody cvičenia s TRX  Závesný systém je sklad- ný a priestorovo nenáročný.  Systém sa dá použiť kde- koľvek – doma, v prírode, v posilňovniach.  Za krátky čas precvičíte všetky svalové skupiny.  Rovnomerne sa precviču- jú svaly, ktoré sa pri iných druhoch cvičenia precvičujú ťažko. Výsledkom je pekné bruško, pevný zadok a vypracovaný triceps.  Pri každom cviku dochá- dza k intenzívnemu zapoje- niu hlbokého stabilizačného svalového systému. Posilňu- je sa aj správne držanie tela.  Zlepšuje kondíciu, mobi- litu chrbtice, svalovú silu, stabilitu, ohybnosť kĺbov, flexibilitu, rovnováhu a koordináciu.  Cvičenie využíva formu silového tréningu. Posilňuje- te s vlastnou hmotnosťou.  Cvičí sa vo všetkých troch základných rovinách pohybu, čo bežné cvičenia na posilňovacích strojoch neumožňujú. Tým je dosiah- nutá komplexnosť.  Šetria sa kĺby a šľachy - nárazy sú pri tomto cvičení úplne vylúčené.  Je prostriedkom k reduk- cii hmotnosti zrýchľovaním metabolizmu a spaľovaním tukových zásob.  Zároveň buduje svalovú hmotu – preto spálite väčšie množstvo kalórií aj pri pokoji tela.  Cvičenia sú vhodné k pre- vencii voči zraneniam alebo ako rehabilitačné cvičenie po úrazoch.  Dodáva energiu a zvyšuje sebavedomie, čo je zárukou kvalitného života. (ĽB) Aby bolo cvičenie efektívne, treba ho vykonávať správne. Nesprávne cvičenie s TRX môže viesť k bolesti chrbta a kĺbov. Najčastejšie chyby pri cvičení:  nekontrolované pohyby  pri trhavých pohyboch hrozí zranenie najmä chrbtových svalov  uvoľnené popruhy - musia byť vždy napnuté  prekĺzavanie popruhov v TRX slučke „Nesprávne cvičenie môže vyplynúť aj z nedostatku sily. V takom prípade je potrebné oddialiť telo a chodidlá od upnutia systému. Zníži sa uhol medzi telom a zemou a tým sa zmenší záťaž,“ dodáva Eliška Takácsová. (ĽB) Najčastejšie chyby Eliška Takácsová. foto: archív unlp

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-25-04-print-web/

25. apríl 2016 17 SERVIS ČO? KEDY? KDE? What the hell…is? / Čo do pekla...je? – prednáška, 19.00, Tabačka Kulturfabrik Visual KidLab: Podoby súčasnej maľby - workshop, 16.30, Kasárne/Kulturpark Pletenie z papiera: Košík II – tvorivá dielňa, 17.00, Výmenník Jegorovovo Sharing Training s Petrom Muchom - tanečný workshop, 18.00, Kasárne/Kulturpark Zákusky a torty si želali zákazníci Žijú medzi nami. Drobní živnostníci, pre ktorých je ich práca vášňou aj chlebom. Robia ju s lás- kou dlhé roky a tešia ňou nás, ich zákazníkov. „Keď sme otvorili obchod, náš sortiment tvorili rôzne druhy chleba a pečiva. Keďže sa náš ob- chod nachádza v blízkosti nemoc- nice, zákazníkmi sú aj pacienti a ich príbuzní. Pýtali si výrobky, ktoré môžu bezpečne zjesť. Žia- dané boli najmä bezlepkové, dia- betické, bezmliečne a bezvaječné zákusky. Veď aj chorý človek si chce dať pochúťku ako zdravý,“ hovorí majiteľka predajne Dobro- ty od babičky na Ondavskej ulici Júlia Krajníková. To viedlo k rozšíreniu sor- timentu. „Základom ostávajú klasické zákusky, torty, pečivo a chlieb z Maďarska. Špeciali- zujeme sa na domácu výrobu, veď sme Dobroty od babičky. Predávame čerstvé aj mrazené tovary. Máme bohatý sortiment dietetických výrobkov ako gašta- nové rolády, jahodové rezy... Asi 15 druhov. Mrazené výrobky si klient môže skladovať doma v mrazničke. Keď má chuť, jedno- ducho si ich vyberie a o dve ho- diny sú vhodné na konzumáciu.“ Tri dôvody úspechu Zákazníkov majú z celých Ko- šíc, nielen z nemocnice. „To nás veľmi teší. V predaji máme aj ces- toviny vyrobené starou domácou receptúrou. Obsahujú len múku, vodu a vajcia. Nestačíme ich dopĺňať. Ľudia chcú ozaj dobré veci.“ A aký majú „u babičky“ recept na dobrý biznis? „Dôležité je dobré miesto. To máme vďaka výberu pri nemocnici. Potrebný je sortiment, ktorý chcú ľudia. Počúvať sa musí podnikateľ tiež naučiť. A tretím je kvalitná rekla- ma. Spolupracujeme s denníkom košice:dnes. Z inzerátov sa o nás dozvedeli ďalší a ďalší ľudia z mesta.“ (ĽB) Júlia Krajníková a jej sladké kráľovstvo. foto: ľb čí celé telo ejkoľvek konštrukcii a tiež v prírode Precvičujeme veľký sedací a zadný dvojhlavý sval stehna. foto: shutterstock akejkoľvek konštrukcii. Tiež v prírode, napríklad na strome.“ Záťaž si môžete regulovať TRX je systém, ktorý rozvíja kondičné schopnosti, rovnová- hu aj silu. „Sami si regulujete záťaž, s ktorou cvičíte. TRX je vhodný pre všetky úrovne fyzic- kej zdatnosti.“ Počas cvičenia sa využíva len hmotnosť vlastného tela. „Prin- cípom je zavesenie časti tela do popruhov, pričom druhá časť zostáva v kontakte s podložkou. Intenzitu cvičenia si regulujeme zmenou polohy tela oproti zá- vesnému bodu.“ Posunutie tela o pár centimet- rov ľahko a rýchlo zmení inten- zitu vykonávaného cviku. „Čím nižšie ste pod závesným bodom, tým je cvičenie náročnejšie, a naopak.“ S pomocou trénera k technike „Hoci je cvičenie jednoduché a záujemca sa ľahko môže dostať k návodom na cvičenie, dôležité je poznať vplyv cvikov na telo a svaly. Treba dávať pozor na ich správne vykonávanie a bezpeč- nosť. Preto skôr, ako začnete cvičiť s TRX, odporúčam absol- vovať niekoľko lekcií s kvalifi- kovaným trénerom. Naučíte sa správnej technike, ale predídete hlavne prípadnému zbytočné- mu zraneniu,“ dodáva primárka Takácsová. POČAS CVIČENIA SA VYUŽÍVA LEN HMOTNOSŤ VLASTNÉHO TELA, BEZ NÁRAZOV SA ŠETRIA KĹBY A ŠĽACHY TOVAR Z MAĎARSKA, KUPUJÚCI Z CELÝCH KOŠÍC

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-25-04-print-web/

teda žiadny super benzín. Potešia aj jazdné vlastnosti. Polaris má poháňané zadné koleso, čo pô- sobí pri prudšom pridaní plynu značne nepokojne. V zákrutách máte dojem, že vás chce zadok akoby obehnúť, prinajmenšom sa vychyľuje na obe strany, podľa toho, kam zatáčate. Záujemca dlho nečaká Aj keď je Slingshot americké vozidlo, v prípade záujmu sa dá v Česku kúpiť do 14 dní. O uspokojenie záujemcov sa po- stará sklad v Belgicku, kde je asi stovka podobných motoriek. Na výber sú tri farby - červená, čier- na a strieborná. Na jazdu s ním postačuje vodičský preukaz sku- piny B a dokonca nie je povinná ani motocyklová prilba. Testova- cí jazdci ju však odporúčajú pre odletujúce nečistoty a kamienky, ktorých je na našich cestách, ako vieme, po zime stále dosť. Na záver sme si nechali cenu, ktorá pre záujemcu predstavuje cca 28-tisíc eur. Výbava sa veľmi nešpecifikuje. Je jasné, že za túto cenu si už vieme obstarať celkom dobre vybavené auto, a tak, ako sme uviedli na začiatku, nehrozí, že sa Slingshot stane v Česku ale- bo na Slovensku ľudovým vozid- lom. Bude stále len imidžovkou pre tých, ktorí si chcú vychutnať pocit jazdy s vetrom vo vlasoch, ale na klasický motocykel si netrúfnu, alebo sa im nechce ro- biť špeciálny vodičák. AUTO - MOTO 25. apríl 2016 18 TROJKOLKA pre fanúšikov jazdy s vetrom opreteky Nadviazať na tradície českého hadraplánu Velorex sa Slingshot Polaris ani nesnaží 28 tisíc eur si musí pripraviť záujemca o toto netradičné vozidlo Od čias legendárneho hadraplánu Velorex sa na motocyklovej scéne z času na čas objavujú pokusy obnoviť slávu trojkoliek. Najnovším je Slingshot Polaris. Keďže je však iná doba, asi nehrozí jeho masové rozšírenie, ako u koženkou potiahnutého vozidielka s malým motorom z minulosti. Vladimír Špinner vladimir.spinner@kosicednes.sk Motor mu dá silu Slingshot poháňa 2,4-litrový štvorvalec s výkonom 129 kW (173 koní) pri 6400 otáčkach. Má výbornú odozvu a reakciu, akú, úprimne povedané, pri väčšine áut nenájdete. Šľapnutie na plyn vyvolá okamžitú reakciu a stroj sa ženie dopredu s nezabudnu- teľným dunením výfuku. Stovku dá za 6,5 sekundy, čo síce nie je žiadne ohurujúce číslo, ale treba si uvedomiť, že v otvorenej kon- štrukcii iba pár centimetrov nad zemou to z hľadiska posádky vní- mate celkom inakšie ako v aute. Maximálna konštrukčná rýchlosť sa uvádza 220 km/h, ale na tú si v testoch nikto netrúfal. Pri vyššej rýchlosti vzbudzuje menšie pocity závratu aj príliš prudké brzdenie. Prevodovka je manuálna, dráhy sú krátke a presné. Spotrebu sme sa nedozvedeli, ale podľa výrob- cu má nádrž na 91-oktánový ben- zín objem 37 litrov. Nepotrebuje V Česku sa však rozhodli, že Slingshot podrobia dôslednému testu a záujemcom ho dokonca ponúknu na predaj. Žiadny „drobček“ Prekvapia už rozmery netradičné- ho vozidla, ktoré má vpredu dve kolesá a vzadu jedno, podobne ako historický hadraplán. Nejde o žiadneho „drobčeka“, na dĺžku má 3,8 metra a na šírku takmer dva metre. To už je celkom solíd- na porcia, ktorú len tak ľahko na ceste neprehliadnete. Horšie je to s výškou okolo meter tridsať. Do vozidla nastúpite veľmi nízko. Úctu vzbudzujú kolesá. Vpredu majú 18 palcov a rozmer pneu- matiky 225/45, vzadu je dokon- ca 20-palcové koleso s rozmermi 255/35. Trojkolka síce môže mať akú- si kapotáž, ale tá posádku príliš pred dažďom neochráni, preto je všetko vnútri vodeodolné a podobne sa odporúča aj posádke dvoj- miestnej motorky, aby zvolila vhodné oblečenie k jazde. Inak majú obaja cestujúci aj trojbo- dové bezpečnostné pásy, no bez airba- gov. Nepotrebujú, samozrejme, ani klimatizáciu, ani kúrenie, lebo to by bolo v prí- pade otvorenej trojkolky dosť zbytočným prepy- chom. Otvorená trojkolka má svoje čaro, ale v daždi a pred kamienkami posádku neochráni. foto: polaris

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-25-04-print-web/

INZERCIA 25. apríl 2016 19 RIADKOVÁ INZERCIA Výroba domácich KNEDLÍ - kvalitné a čerstvé. Dominikánske nám. 8 a Fejova 1, stará sýpka. 0905247556 KDR1600185 Predám nové liahne, viac na www.123nakup.eu. Tel.: 0907 181 800 KDR1600193 www.internetovestavebniny.sk - stavebný materiál za výhodnú cenu. Tel.: 02/208 33 251, 0903 722 831 KDR1600203 KURZY - ŠKOLENIA Kurz nemeckého jazyka pre opat- rovateľky. 26 hod. / 120,90 €. 0944 936 093, www.silmi.eu KDR1600202 PATRON začína kurz SBS 90 €, Košťová 1, Košice. 0903 516 112 KDR1600205 NEHNUTEĽNOSTI - PREDAJ Predám murovanú garáž s pozem- kom. Nová brána a omietka. Študent- ská ul. Tel.: 0907 292 369 KDR1600212 Zrekon. dom s bazénom v oblasti Tokaj, všetky IS, 50 km z KE, tiché prostredie pod lesom, vhodné aj na chalupu s ovoc. sadom 2500 m2. Cena: 44 500 €. Foto na internete. 0910979225 KDR1600213 NEHNUTEĽNOSTI - KÚPA Mladá rodina kúpi garsónku alebo 1-izb. byt. Nie cez RK. 0915 615 489 KDR1600050 Mladomanželia kúpia 2 - 3-izb. byt. Nutne. RK prosím nevolať. Tel.: 0948 377 889 KDR1600051 Kúpim garáž kdekoľvek v Košiciach s vysporiadaným pozemkom. Súrne. 0903 631 753 KDR1600052 AKO SÚKROMNÁ OSOBA KÚ- PIM 2 alebo 3 izb. byt, Košice – Staré mesto, Kuzmányho, Sever, Juh, Terasa, Furča alebo Jazero. Najlepšie v pôv. stave. Tel.: 0948 811 100 KDR1600206 SLUŽBY Pohreby-Čajková-NONSTOP- stále pracujem aj ako REČNÍČKA- 055/6221715, 0905608970- www.pohrebycajkova.sk KDR1600147 Zariadenie pre SENIOROV Meričian ponúka svoje služby. Tel.: 0918822571, 055/6741137, merician.hamre@gmail.com KDR1600158 Úvery od 5000 €, prefinancova- nie starých dlhov, zníženie splátok. 0907 956 746 KDR1600159 Sklenárstvo JO-MI. Zrkadlá na mieru, práce aj na byte, rámovanie ob- razov. Čapajevova 5. 0905 529 911 KDR1600166 Výkup a predaj použitého nábytku, TV LCD, chladničky, elektroniky, bi- cykle. Strojárenská 3, 055/6337709 KDR1600174 Maliarske práce, obklady, dlažby, rekonštrukcie bytov. Tel.: 0903 561 720 KDR1600178 PELE - masér. kurzy. Akredi- tované Ministerstvom školstva. 450 €. Osvedčenie platné v EÚ. 0903605201 KDR1600186 Rez ovocných stromov. Kosenie trávy. www.sluzbyvam.sk, 0911 399 933 KDR1600190 Dominus - pohrebná služba. Prija- teľné ceny. Tel.: 0940 410 101 KDR1600191 Radi vás privítame v zubnej ambulancii na Gudernovej 3 (OC ERIKA). Tel. 0949 468 150 KDR1600242 pracovníkov, aj nevyučených, pre KE a zahraničie. 0907 106 854, 0902 221 754 KDR1600199 Jednoduchá práca 9,00-14,00 hod., 800 € mesačne, aj dôchodca. Tel.: 0907162326. KDR1600201 Jednoduchá práca z kancelárie aj z domu. Zárobok 600 €/m. Internetom aj telefonicky. 0907 441 422 KDR1600214 Firma Štefan Kubacka s.r.o. prijme zámočníka-zvárača na zákazkovú výrobu. 0905 606 585 KDR1600227 Hľadám predajcu zmrzliny na obdobie apríl - september 2016 (2,2 € / hod.) 0905 302 954 KDR1600228 Krčma Merkúr (Boženy Nemcovej 28) prijme výčapníčku s praxou. 0904 815 462 KDR1600238 JARNÉ PRÁCE NA CHMELNICI – MORAVA. Čistý zárobok sa najviac pohybuje medzi 850-1050 Kč/deň aj viac (31 – 38 EUR/deň aj viac). Výplata v hotovosti. Práca trvá cca 3-4 týždne (možno vycestovať domov a späť). Prac. smena 10 hod, pracuje sa na úkol! Ubytova- nie a cestovné zdarma, stravovanie za symbolický poplatok. Nástup dohodou, po 25.4.. Viac na 0948 229 366 (zavoláme naspäť). AB Crop, združenie KDR1600240 Upratovací servis prijme šikovnú dôchodkyňu z Košíc na denné upra- tovanie obchodného centra Aupark Košice. Práca na dohodu. Kontakt: 0911 999 902 KDR1600241 RÔZNE - PREDAJ Chutné ZÁKUSKY z Maďarska už od 0,35 € na objednávku. On- davská 3, KE. 0905 715 143 KDR1600181 Edita Gazsíková - HÁDES - pohreb- né služby - NONSTOP. 0915 916 935, 0907 250 828 KDR1600194 PIETAS ELEK-komp. pohrebné služby, kamenárstvo, rekonštrukcie hrobov-NONSTOP. 0905 228 836 KDR1600197 Donáška jedla k vám domov. Po- nuku nájdete na www.bulli-kebab.sk, 0902 448 988, 0948 244 708 KDR1600210 Masérske služby (aj domov). 0917 086 958 KDR1600216 Upratovanie bytových domov, firiem, priemyselných objektov (bezkonkurenčná cena). 0903 435 423 KDR1600230 Zlý spánok+častá únava? Meranie+eliminácia zdraviu škodli- vých Geopatogénnych zón. www.dracie-zily.sk KDR1600232 ZAMESTNANIE - HĽADÁ Hľadám BRIGÁDU. Vodičské opráv- nenie C, D, E. Tel.: 0907 936 038 KDR1600225 ZAMESTNANIE - PONUKA Do chránenej dielne, na inv. dôch. za predavača/čku, na PZ, plný alebo polovičný úväzok. 0905621424 KDR1600175 Nové pracovné miesta pre 4 ľudí vhodné aj popri zamestnaní, MD, štú- diu. Min. 600 €/mes. 0948944244 KDR1600182 Subdodávateľ pre US Steel KE hľadá agilných, zodpovedných elektrikárov. Nástup ihneď. 0911 779 032 KDR1600215 Jednoduchá práca v kanc. od 9-13 h. Aj z domu za 800 €/m. Tiež pre aktívnych dôchodcov. 0902 158 492 KDR1600183 Web Technologies, s.r.o. prijme zámočníkov, zváračov a zručných Cena: 1,20 € / deň (do 100 znakov) Minimum uverejnení: 10 dní Osobne: Hviezdoslavova 6 (Nám. Maratónu mieru) Mailom: inzercia@kosicednes.sk Tel.: 0907 414 206 PRENÁJOM, PREDAJ A KÚPA NEHNUTEĽNOSTÍ

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-25-04-print-web/

TV 25. apríl 2016 20 DNES SI POZRITE SPOZA KAMERY ČT2 o 21.50 h Love Story Romantická dráma USA, 1970 DVOJKA o 20.10 h Koyaanisqatsi Hudobný dokumentárny film, USA, 1982 Skupina vysokých nehybných postav obrátených k postave ešte vyššej, nesúcej na hlave korunu. Jaskynné maľby z Hor- seshoe Canyonu v Utahu, (na snímke), sú prvým, ale aj po- sledným tónom skladby, ktorá diváka prevedie svetom tak, ako ho vidí Godfrey Reggio... DVOJKA o 22.40 h Malá Viera Romantická dráma, Sovietsky zväz, 1988 Malá Viera predstavuje filmový debut Marije Chmelikovej a jej manžela, režiséra Vasilija Pičula. Originálny titul je možné preložiť tiež ako „malá viera“, čo v kontex- te deja znamená bytosť bez ideá- lov a ideí. Viera žije na predmestí, jej rodičia neakceptujú ani fakt, že aj ona má bežné potreby... TV TIP NÁŠ 18.00 Aktuality, aktuálne spra- vodajstvo z mesta 18.15 La- mentáreň, problémy divákov, telefonáty naživo, riešenie ich námetov 18.20 Kultúrny tip na zajtra 18.25 Bleskovka 18.30 Magazín Štart, o technologic- kých novinkách, ktoré vyvíjajú košickí strojári 18.40 No name na turné, pozvánka na koncert v Košiciach 18.50 HAPPY 8, cestopis Marcela Děkanovské- ho – Za 88 dní okolo sveta PROGRAM zdroj: čsfd Tržby Jurského sveta zostávajú asi najväčšou fil- movou záhadou minulého roka. Ani tí najväčší opti- misti totiž nečakali 1,67 miliardy dolárov, štúdio Universal v žiadnom prípa- de nezaváhalo a prakticky ihneď oznámilo pokračo- vanie. Kto sa v druhej časti vráti medzi dinosaurov? Ráta sa s Chrisom Prattom aj s Bryce Dallas Howard, chýbať ale bude režisér Colin Trevorrow, ktorý dal prednosť deviatej epizóde Star Wars. Trevorrow si ešte nájde čas na scenár, ktorý opäť napíše s Dere- kom Connollym. Na pľaci ho ale zastúpi Juan Anto- nio Bayona, ktorý sa blysol katastrofickou drámou Nič nás nerozdelí a mal režíro- vať pokračovanie Svetovej vojny Z. Čo Bayona vytrhlo z pazúrov Brada Pitta? Ne- vhodné načasovanie. Stále totiž dokončuje svoj jesen- ný fantasy film Volanie ne- tvora. Namiesto zombíkom tak nakoniec venuje svoj čas dinosaurom. Nové filmové dobrodruž- stvo k nám príde 21. júna 2018. Jurský svet 2 má režiséra hodnotenie: 74 % hodnotenie: 83 % Jedným Oscarom, piatimi Zlatými glóbusmi a predovšetkým nehynúcou slávou sa môže pýšiť Love Story, jedna z najsmutnejších romantických drám, ktorú kedy uviedli na filmové plátna. V jeho strede stojí Jennifer a Oliver, dvaja mladí ľudia z vysokej školy, ktorí sa náhodou stretli, zamilovali sa do seba a aj napriek tomu, že s tým nesúhlasia ich rodiny, chcú spolu žiť. Lenže život im kladie do cesty veľmi veľa fatálnych prekážok. Tou prvou je rozchod a nasle- dujúca vojna Olivera s vlastným otcom, ktorému nezáleží na synovom šťastí, a preto neváha splniť svoje vyhrážky a hneď po svadbe mladíka vydedí. Aj preto musí pár začínať úplne od začiatku. Napriek tomu však všetko nasvedčuje tomu, že láska tejto dvojice je nezničiteľ- ná. Kým však osud nevytiahne najvyššie tragické tromfy... Na sledovanie tejto klasiky z roku 1970, ktorú okrem iného ozdobili predovšetkým fenomenálne he- recké výkony oboch hlavných hereckých protagonistov - Ali McGrawovej a Ryana O‘Neala – odporúčame si pribaliť plnú náruč vreckoviek. Verte, že ich budete potrebovať. Jurský svet mal obrovský celosvetový úspech. hodnotenie: 85 %

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-25-04-print-web/

25. apríl 2016 MIX 21 Košice 12 °C Žilina 11 °C Poprad 9 °C Prešov 11 °C Trenčín 12 °C Bratislava 12 °C Nitra 12 °C KINÁ A DIVADLÁ POČASIE RECEPT SUDOKU (STREDNÉ) DNES bude prevažne zamračené. Maximálna denná teplota 12 °C, v noci klesne na 4 °C. Fúkať bude vietor do 25 km/hod. V UTOROK očakávame oblačno. Denná teplota 13 °C, nočná teplota 3 °C. Fúkať bude vietor do 25 km/hod. V STREDU bude prevažne oblačno, prehánky. Najvyššia denná teplota do 12 °C, v noci klesne na 4 °C. Vietor do 25 km/hod. denné teploty 12 °C nočné teploty 4 °C záťažový stupeň 3 Postup: Goji si spolu s chia semienkami dopredu na- močíme v 2 – 3 dcl prefiltrovanej vody. Ak máte radi citrusy, môžete namiesto vody použiť čerstvú šťavu z pomarančov. Všetky ingrediencie spolu zmixujeme. Ak by ste mali pocit, že je nápoj hustý, pridajte trošku vody. Osladiť si ho môžete pridaním medu. KL - kávová lyžička, PL - polievková lyžica Zdroj: meteo.sk Žihľavové smoothie Potrebujeme: 2 banány pár lístkov mladej žihľavy 2 PL goji 1 ČL chia semienok 1 ČL škorice kúsok zázvoru EV 5031/14 a ISSN 1339-7605 Sídlo: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, Tel.: 055/285 19 19, 285 19 91, Fax: 055/285 19 99; E-mail: office@kosicednes.sk; www.kosicednes. sk; www.facebook. com/kosicednes Tipy čitateľov: Bezplatná linka – 0800 300 010, e-mail: tipy@kosicednes.sk Redakcia: Šéfredaktor: Dušan Karolyi, e-mail: dusan.karolyi@kosicednes.sk; Zástupca šéfredaktora: Mikuláš Jesenský, e-mail: mikulas.jesensky@kosicednes.sk; Kontakty na redakciu: redakcia@kosicednes.sk; Spravodajstvo – tel: 055/285 19 54, 285 19 55, e-mail: spravodajstvo@kosicednes.sk; Servis - tel: 055/285 19 58, e-mail: servis@kosicednes.sk; Šport – tel: 055/285 19 52, e-mail: sport@kosicednes.sk. Obchod a marketing: Obchod a inzercia: obchod@kosicednes.sk; Lukáš Hraňo, generál- ny riaditeľ, tel: 055/285 19 10, e-mail: lukas.hrano@kosicednes.sk; Alexandra Mihók-Kvietková, marketingový riaditeľ, tel: 055/285 1910, e-mail:mihok.kvietkova@kosicednes.sk;Júlia Petrušová, asistentka obchodu a marketingu, tel: 055/285 19 91, e-mail: julia.petrusova@ kosicednes.sk; Distribúcia: distribucia@ kosicednes.sk; Ľudmila Tóthová, manažér dis- tribúcie: tel: 055/285 19 30, e-mail: ludmila. tothova@kosicednes.sk; Riadková inzercia: inzercia@košicednes. sk; Martina Bušová, manažér inzercie, tel: 055/285 19 06, e-mail: martina.busova@kosi- cednes.sk; Renáta Petrašková, vedúci manažér redakcie: tel: 055/285 19 19, e-mail: renata.petraskova@kosicednes.sk. Tlač: mafraprint. Vydavateľ: KRATKY GLOBAL: PUBLISHING, družstvo; sídlo: Protifašistických bojovníkov 11, Košice; IČO: 47 820 594; e-mail: office@kratkyglobal.com; Generálny riaditeľ: Lukáš Hraňo, tel: +421 917 925 854, e-mail: hrano@kratkyglobal.com; Marketingový riaditeľ: Alexandra Mihók-Kvietková, tel: 0905 634 657, e-mail: kvietkova@kratkyglobal.com; Chief Operations Officer: Lenka Bednarčíková, tel: 0917 969 019, email: office@kratkyglobal.com; KRATKY GLOBAL: PUBLISHING je členom skupiny KRATKY GLOBAL. © KRATKY GLOBAL: PUBLISHING, družstvo Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Preberanie, šírenie, rozmnožovanie či iné použitie textov a ostatného obsahu košice:dnes akýmkoľvek spôsobom, je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ, ako oprávnený zástupca autorov článkov zverejnených v tomto vydaní košice:dnes si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov podľa §33 ods.1 písm. a) a d) autorského zákona. Vychádza v pracovných dňoch. CINEMAX: Batman vs. Super- man: Úsvit spravodlivosti o 19.30, Čarodejnica o 16.20, Deň Matiek o 18.00, Hard- core Henry o 17.20 a 20.40, Kniha džungle 2D o 15.40, Kniha džungle 3D o 17.30, Kung Fu Panda 3 2D (SD) o 15.20, Londýn v plameňoch o 20.20, Lovec: Zimná vojna 2D o 18.00, Lovec: Zimná vojna 2D o 20.30, Lovec: Zimná vojna 3D o 15.50, Lucia z Lamermooru - Artmax opera o 20.10, Moja tučná grécka svadba 2 o 18.10, Noc v New Yorku o 20.30, Orol Eddie o 16.10, Pat & Mat vo filme o 16.00, Som- nia: Zlo nikdy nespí o 20.50, Teória tigra o 18.30, Zázraky z neba o 18.20, Zootropolis 2D o 15.10 hod. STER CENTURY CINEMAS: Hardcore Henry o 18.40 a 20.30, Lovec: Zimná vojna o 20.00, Lovec: Zimná vojna 3D o 17.50, Zázraky z neba o 18.30, Kniha džungle o 13.50 a 15.50, Teória tigra o 16.45, Somnia: Zlo nikdy nespí o 20.20, Eva Nová o 16.30 hod. ŠTÁTNE DIVADLO - MALÁ SCÉNA: Zoznamka o 19.00 hod. LUCIA Z LAMERMOORU

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-25-04-print-web/

aj horšie chvíle, ale zvládli sme to celkom dobre. Stále však bude mrzieť jeden nevydarený zápas vo FIBA Cupe,“ uviedla česká legionárka, ktorá ešte netuší, kde bude pokračovať v kariére. Pyšná kapitánka Kapitánka Good Angels Zuzana Žirková si preberanie majstrov- ského pohára opakuje takmer pravidelne. Finálovú sériu odo- hrali žlto-modré s prehľadom a najskúsenejšia hráčka bola na kolegyne hrdá. „Som pyšná na to, že sme to zvládli v takom krátkom čase, že nám na obhajobu stačili tri zápasy. Gratulujem Piešťanom, boli kva- litným súperom. Máme za sebou ťažkú sezónu. Pohárový vrchol vo FIBA Cupe nám nevyšiel, o to viac si to teraz užijeme,“ povedala nám 35-ročná Zuzana Žirková. Zuzana sa rozhodne v lete Košičanky majú za sebou, pres- ne tak ako vlani - Perfect season. Nik na nich nenašiel recept! „Sa- mozrejme, že sme sa zapotili, ale ja som rada, že sme udržali to čisté konto. Bola by som strašne šťastná, keby sme ho udržali aj ďalší rok. Uvidíme po lete, či aj so mnou, podľa toho, ako bude v Košiciach fungovať basketbal. Potom sa rozhodnem. Basketbal je moja celoživotná láska, ak mi bude slúžiť zdravie, tak by som pri ňom mohla ostať. Pod košmi môžem zotrvať nejaký čas, ale aj nemusím. Závisí to aj od zranení, jedno prišlo aj teraz ku koncu se- zóny. Ale v lete si oddýchnem a myslím si, že potom budem mať chuť na ďalšiu sezónu,“ povedala nám Z. Žirková. Pätnásty titul Žirkovej Kapitánka družstva uzavrela ďal- šiu sezónu tak ako takmer všet- ky – majstrovským šampanským. „Niekto mi to minule porátal, titulov mám vraj dokopy pätnásť. Sú medzi nimi rozdiely, keďže sú z viacerých krajín,“ podotkla štvornásobná majsterka v košic- kom drese, držiteľka dvoch titulov 22 ŠPORT 25. apríl 2016 Doma nemajú páru, ZÍS Basketbalistky Good Angels Košice vyhrali finálovú sériu s Piešťanmi v najkratšom možnom DRUHÚ SEZÓNU PO SEBE NEPREHRALI V EXTRALIGE ANI JEDINÝ ZÁPAS Na ženskom basketbalo- vom fronte od roku 2004 nič nové. Košický klub Good Angels si úplne pod- manil extraligu, triumfoval v nej trinásty raz po sebe. Finálová séria s Piešťan- mi mala rovnako ako vlani iba tri dejstvá. Sobotňajší duel vyhrali žlto-modré v Angels aréne 84:74 (56:35), celú sériu 3:0 a mohli sa začať oslavy. Tomáš Tóth tomas.toth@kosicednes.sk „Bola to skvelá voľba pristať na ponuku z Košíc. Som nesmierne šťastná. Takéto krásne okamihy som už zažila v českej extralige, tentoraz som však majster v extra- lige slovenskej. Na túto chvíľu som čakala. Potrebovala som si skom- pletizovať zbierku slovenských kovov, k bronzu a striebru pridať aj zlato. Tu ho mám,“ stískala Ro- mana zlatú placku a jančila najviac spomedzi všetkých hráčok. A komu venovala prvenstvo? „No predsa Danielovi Jendri- chovskému, ktorý robí pre košický basketbal veľmi veľa. A rovnako všetkým svojim spo- luhráčkam.“ Romana je hrdá na to, že sezónu strávila v klube, ktorý v domácej súťa- ži ani raz nezakopol. „Niektoré zápasy sme mali nahnuté, ale uhrali sme to stále. Za tie mesia- ce sme mali lepšie Spoločné pózovanie s trofejou patrí v Good Angels k už tradičným koncom sezóny. Zuzana Žirková mala už pár sekúnd po po- slednom zápase v náručí dcéru Dorotku. Na slovenských palubovkách nemajú páru už trinásť sezón v rade. Košické basketbalistky ako- by vlastnili patent na zlato. Ďalšiu majstrovskú sezónu vyšperkovali druhý raz po sebe čistým štítom, v našej najvyššej súťaži neprehral tím Good Angels ani jediný zápas! Stehlíková skompletizovala medailovú zbierku Česká legionárka Romana Stehlí- ková bola ešte pred rokom v pieš- ťanskom drese. Minulú sezónu končila ako vicemajster. Jej býva- lé spoluhráčky si dali strieborné repete. Romana sa v žlto-modrom posunula na piedestál najvyšší.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-25-04-print-web/

s Ružomberkom, sedemnásobná česká šampiónka s Brnom, víťaz- ka ruskej ligy s Jekaterinburgom a maďarskej so Šopronom. Podko- šová mamička malej Dorotky aj v sobotu pri oslavách jedným očkom sledovala, čo porába dcérka. „Ona ešte tie tituly nevníma. Je šťastná, že je medzi deťmi a ja som spokoj- ná, že sa tu môže vyblázniť.“ Jankovič o trénerskej ťarche Peter Jankovič prevzal družstvo Good Angels po Marošovi Ková- čikovi len v polovici marca. Z po- zície asistenta trénera sa presunul na post hlavného kouča. Po troch asistentských tituloch sa dočkal trénerského. „Je veľmi veľký rozdiel byť asistentom a prvým trénerom. Pred druhým finálovým stretnu- tím v Piešťanoch som premýšľal aké to bolo, keď som bol asistent. Tá ťarcha je na trénerovi, teraz to bolo na mne, aby sme to ukočíro- vali, aby sme to zvládli. Bolo to ťažké, som rád, že je koniec.“ V play-off išiel obhajca suverénne za svojím cieľom. Formu dokázal vygradovať. „Vyzerá to jednoducho. Vôbec to tak nie je. Je za tým veľa driny, potu, odriekania. Aj finálové zápasy možno vyzerali jednoznač- ne, ale boli náročné. Piešťany bojo- vali do konca, nezabalili to.“ Trinástku na tričkách, ktoré si majstri obliekli hneď po posled- nom zápase, si Peter Jankovič cení. „Nie každý má nešťastné číslo 13, pre nás je tá trinástka šťastná,“ dodal tréner. 23 25. apríl 2016 ŠPORT Anna Jurčenková si vychutna- la zisk jubilejného titulu s nožničkami v rukách. Sieťku strihala Jurčenková Za svojím už desiatym košickým titulom sa v sobotu doslova hnala basketbalistka Anna Jurčenko- vá. V treťom finálovom súboji s piešťanskými Čajkami zazname- nala 24 bodov, najviac spomedzi všetkých hráčok. Po deviatich majstrovských sezónach v našom meste si Anka dala pauzu, od- skočila si do Česka a Nemecka, ale vlani v lete podľahla vábeniu domova. „Oplatilo sa vrátiť. Pripomenu- la som si opäť staré dobré časy, v tomto klube sa sezóna štandard- ne končí prvenstvom. U mňa je to jubilejný desiaty titul, takže som na dvojcifernom čísle,“ smiala sa šťastná tridsaťročná pivotka Good Angels Anna Jurčenková. Neberme prvenstvo ako samozrejmosť Po poslednom zápase sezóny Anka priznala, že je uťahaná. Ale to vraj neznamená, že pri oslavách sa bude ulievať. „Na oslavy sa energia nájde. Tá je vždy skrytá, veď to zlato si treba patrične užiť. Času na relax a od- dych bude potom dosť. Neberme to prvenstvo ako samozrejmosť. Získať každý jeden titul je ťažké. Zdá sa, že je to len tak, každý to od nás očakáva. Piešťany majú svoju silu. Treba sa sústrediť na každý jeden zápas, kvalita sa však prejavila,“ podotkla Jur- čenková, ktorá mala po finále tú česť strihať na koši sieťku. Nad hlavou ňou zamávala a potom ju zavesila na krk generálnemu ma- nažérovi klubu Danielovi Jendri- chovskému. (TT) KALI UŽ TRINÁSTY TITUL čase, a tak ako aj po minulé sezóny mohli v našej najvyššej súťaži oslavovať majstrovské zlato POD KOŠMI MÔŽEM ZOTRVAŤ NEJAKÝ ČAS, ALE AJ NEMUSÍM Zuzana Žirková, kapitánka Good Angels Košice Asistentské zlato Jalčovej Po Jankovičovom boku bola ako asistentka Ivana Jalčová. Osem- krát sa ako hráčka tešila v Koši- ciach z extraligového primátu a dočkala sa aj deviateho prven- stva, akurát už nie v drese. „Celý rok baby makali, aby mohli takto ukončiť sezónu. Od januára som bola pri družstve v novej pozícii a musím povedať, že aj takto je to skvelý pocit,“ netajila radosť dlhoročná slovenská reprezen- tantka. Ivana má 32 rokov, pod košmi pôsobia aj staršie hráčky, ona sa už snaží nastaviť na novú dráhu. „Aj ma to na ihrisko ťahá, ale sta- čí, ak trochu pobehnem a telo sa ozve. Koleno a chrbát ma limitu- jú a na lavičke sa aj v civile cítim celkom dobre. Nevravím, že bas- ketbal už nikdy hrať nebudem, ale momentálne to nejde.“ V klube zažila vôbec prvý – his- torický titul a teraz aj v poradí trinásty. A pri jednom momente sa musela pristaviť. „Všimla som si reakcie ľudí, už nie sú po titule tak hladní. Asi sa nimi nabažili, aj divákov tu bolo kedysi viac. Ale my sme vďační tým, čo prišli, povzbudili nás, prežili tie pekné chvíle s nami.“ foto na strane: Iveta Vaculová Romanu Stehlíkovú si uchmatli fanúšikovia a lietala vzduchom.

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-25-04-print-web/

ŠPORT 25. apríl 2016 24 Víťazný vstup volejbalistov Volejbalisti VK KDS Šport Košice úspešne vstúpili do bojov o extraligový bronz. V sérii hranej na tri víťazstvá zdolali v domácom prostredí Komárno 3:1 (-23, 14, 16, 27). Po nevydarenom prvom sete boli Košičania pánmi na palubovke v nasledujúcich dvoch dejstvách a lepšie zvládli aj mi- moriadne dramatickú koncovku štvrtého setu. V stredu sa pred- stavia v Komárne. Basketbalisti nestačili na Inter Horšie dopadli v basketbalovej lige hráči KB Košice, ktorí bojujú o bronz v sérii s Interom Bratisla- va. Košičania prehrali v hlavnom meste 79:90. Doplatili na zbabranú druhú štvrtinu (19:32), ktorá udala priebeh zápasu. Stre- lecky sa v drese býkov najviac zadarilo Vlahovičovi (na snímke TASR), autorovi 24 bodov. Séria sa hrá na dve víťazstvá, v stredu nastúpia Košičania doma s impe- ratívom vyhrať. Remíza v derby V poslednom kole nadstavbovej časti vodnopólovej extraligy sa v košickom derby rozišli Modrí Draci s Hornets po remíze 6:6. Za domá- cich dal tri góly Grutka, za hostí sa dvakrát uviedol Zareva. (BL) V SKRATKE DRAVECKÝ UPAĽOVAL z Francúzska do pôrodnice Košicému rodákovi a hokejovému reprezentantovi priviedla manželka na svet dcérku Valentínu Scénu ako z akčného filmu zažil v noci z piatka na sobotu slovenský ho- kejový útočník Vladimír Dravecký. Po suverénnom triumfe 4:1 v prípravnom súboji nad Fran- cúzskom, ku ktorému prispel aj jedným gólom, musel 30-ročný Košičan riešiť logistický prob- lém – ako sa čo najskôr dostať na najbližšie letisko. Draveckého manželka Martina totiž očakávane privádzala na svet ich druhého potomka. „Z Megéve som musel vyraziť oko- lo štvrtej nadránom, aby som stihol lietadlo zo Ženevy do Viedne, ktoré odlietalo pätnásť minút po siedmej. Manželka však bola rýchlejšia ako ja. V třineckej nemocnici priviedla v sobotu na svet dcérku Valentí- nu skôr, ako som stihol doraziť. Našťastie všetko dobre dopadlo a obe moje baby sú zdravé. Star- ší syn Vladko tak má sestričku,“ informoval už z Třinca spokoj- ný dvojnásobný otec Vladimír Dravecký. (SITA, BL) Vladimír Dravecký je už hrdý dvojnásobný otec. foto: tasr

http://www.floowie.com/sk/citaj/kd-25-04-print-web/