Kronika obce Libina 2015http://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2015/

Kronika obce Libina 2015 Starosta obce: Mgr. Ing. Tomáš Kobza Kronikář: Mgr. Ludmila Peštuková - 1 -

http://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2015/

Události ve světě • Tento rok byl vyhlášen Organizací spojených národů Rokem půdy. • Litva se stala 19. členem Eurozóny. • V lednu bylo v Paříži v redakci fran- couzského satirického týdeníku Charlie Hebdo zastřeleno deset novinářů a dva po- licisté. K dalšímu útoku došlo v židovském obchodě, zemřeli při něm čtyři rukojmí. • Ze severního Atlantiku bylo v břez- nu viditelné úplné zatmění Slunce (v Česku jen částečné – asi 76 %). • 23. března se zřítil ve fran- couzských Alpách Airbus A320 letící z Barcelony do Dűsseldorfu. Ze 150 lidí na palubě nikdo nepřežil. • Nepál zasáhlo v  dubnu silné zemětřesení, které si vyžádalo přes 8 000 obětí. Bylo zničeno nebo poškozeno mnoho památek zapsaných do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. • Od června začalo docházet k prudkému nárůstu přílivu uprchlíků do Evropy. • Maďarská vláda začala s výstavbou 175 km dlouhého plotu na maďarsko-srb- ské hranici proti nelegálním migrantům. • V USA byly legalizovány sňatky homosexuálů. • Kuba a USA navázaly po 54 letech diplomatické styky. • Za pořadatele Zimních olympijských her 2022 byl zvolen Peking. • Automobilka Volkswagen byla obviněna z podvodu při měření emisí u svých automobilů. • Rusko se v září aktivně zapojilo svými leteckými útoky do Syrské občanské vál- ky po boku prezidenta Asada. • Během série teroristických útoků v Paříži zahynulo 129 lidí a víc jak 300 jich - 2 -

http://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2015/

bylo zraněno. Nejvíce obětí si vyžádal útok v koncertním sále Bataclan, dále v ně- kolika kavárnách a restauracích a také na fotbalovém stadionu. • Během celého roku řešila Evropská unie dluhovou krizi v Řecku. • Světoví státníci se spojili v boji proti Islámskému státu. • Uplynulý rok patřil podle Světové meteorologické organizace k  nejteplejším v historii měření (to je od roku 1880). Příští rok může být v důsledku jevu El Niňo ještě teplejší. (El Niňo je jev, při němž dochází k zeslabení studeného oceánského proudu a tím k oteplení tamních vod). Události u nás • Plzeň se stala evropským hlavním městem kultury. • V  restauraci v Uherském Bro- dě zastřelil oz- brojený muž osm osob a jednu těžce zranil, sám spáchal sebevraždu. • V březnu se vrátily do Česka dvě naše turistky, které byly před dvěma lety une- seny ozbrojenci na Středním východě. • Českou Miss 2015 se stala Nikol Švantnerová. • Územím České republiky proje- lo v rámci Operace Dragoon Ride 115 vozidel a 500 vojáků armády USA. • Na lince A pražského metra byly otevřeny čtyři nové stanice. • 18. dubna zahájila televizní vy- sílání stanice Kino Barandov. • V Praze a Ostravě proběhlo 79. mistrovství světa v  ledním hokeji. - 3 -

http://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2015/

Zvítězila Kanada před Ruskem, USA a Českem. • Na železničním přejezdu ve Studénce došlo k nehodě, při níž se Pendolino sra- zilo s kamionem, který uvízl mezi spuštěnými závorami. Zemřeli 3 cestující, 17 bylo zraněno. • Karel Gott nastoupil svůj boj s rakovinou. Co nového v Libině Obec podala žádost o dotaci v rámci 58. výzvy Regionálního operačního programu Střední Morava. Projekt s názvem Revitalizace centrální části obce Libina II na- vázal na I. etapu, která byla realizována v minulém roce. Zahrnoval tyto lokality: • Parkoviště u Multifunkčního sportovního centra Libina u základní školy č. p. 548 • Parkoviště u zdravotního střediska (prostor na sídlišti u panelových domů včet- ně chodníků) • Parkoviště za školní družinou u panelových domů, opět včetně chodníků • Chodník u knihovny • Lávka přes potok pro pěší u drogerie Dalšími předměty dotační akce bylo odkanalizování místní části Obědné, dobudování kanalizačních stok v Dolní Libině a jedné stoky na Vimperku Projekty pro Úpravu zahrady v přírodním stylu u mateřské školy č. p. 211 a Úpravu zahrady v přírodním - 4 -

http://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2015/

stylu u mateřské školy č. p. 94. Před- mětem projektů byla demontáž stáva- jících nevyhovujících prvků na obou zahradách, osazení nových herních prvků a dalšího vybavení včetně te- rénních úprav a výsadby zeleně. Obě akce realizovala společnost Hřiště. cz, s.r.o. z Brna. Akce Zateplení základní školy č. p. 520 (šlo o zateplení obvodových stěn a stropu budovy, výměnu oken a vstup- ních dveří, rekonstrukci kotelny a vý- měnu radiátorů. Došlo tak k zásadní změně vzhledu budovy školy. Velmi pěkné je grafické provedení fasády. Slavnostní otevření Multifunkč- ního sportovního centra proběhlo 19. 12. Pásku přestřihli čelní představite- lé obce i významní hosté. Mezi nimi byl senátor a starosta města Šumperk Mgr. Zdeněk Brož, starosta Libiny - 5 -

http://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2015/

Mgr. Ing. Tomáš Kobza, místosta- rostka Bc. Lada Cinegrová, ředitel zá- kladní školy Mgr. Jaroslav Vojáček, ředitel firmy SAN – JV s.r.o. Josef Vymazal, projektant Ing. Jiří Soukal a libinský farář Mgr. Pavel Stuška. Součástí programu bylo vystoupení děvčat z tanečního kroužku pod ve- dením slečny Petry Ptáčkové. Ukáz- ky jednotlivých sportovních aktivit a možností využití sportovního centra předvedl se žáky učitel tělesné výcho- vy Mgr. Aleš Skála. Všem zúčastně- ným bylo k dispozici občerstvení v po- době koláčků a znamenitého punče. Naše školy Mateřská škola Začátkem roku se konal již tradičně lyžařský kurz v Přemyslově, kterého se zú- častnilo 20 dětí tří až šestiletých. V únoru se uskutečnil Den otevřených dveří spojený se zápisem dětí do Mateřské školy Libina na školní rok 2015/2016. Bylo vyhověno všem 26 podaným žádostem. Všechny děti si užívaly mnoha kulturních představení, muzikoterapie, masopust- - 6 -

http://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2015/

ního veselí, vynášení Morany, projek- tu Šamanských masek a mnoha pro- gramů místní knihovny a také školské a kulturní komise v obci. Děti závodily na kolech, odrážed- lech a koloběžkách, zapojily se do olympijských her v  mateřské škole. Rekordní počet 70 dětí se přihlásil na plavecký kurz. Uskutečnil se odpo- lední výlet na dopravní hřiště do Mo- helnice, školní výlet na sv. Kopeček u Olomouce, oslavy dětského dne na zahradě mateřské školy, Integrovaný záchran- ný systém na stadionu Dr. Urbáška v Libině. Předškoláci byli slavnostně vyřazeni v obřadní síni obecního úřadu a naposledy přespali ve školce. Mohli pozorovat noční oblohu a hvězdy pomocí dalekohledu. Nový školní rok byl ve znamení rekonstrukcí a inovací obou mateřských škol. Přípravné práce byly zahájeny již o prázdninách. Mateřské škole byly přiznány dotace z 65. výzvy OPŽP (Operačního programu životního pro- středí). Ve školce v Horní Libině šlo o komplexní rekonstrukci herních prv- ků, ve školce na náměstí došlo k vý- měně herních prvků a současně pro- běhla i rekonstrukce chodníků a části oplocení s novými vstupy. Školní program Pavučinka navazoval na změny legislativy tak, aby odpovídal potřebám dětí a rodičů. Byl doplněn o polytechnickou výchovu. Ve školce převažovala věková skupina v posledním ročníku před zahájením po- - 7 -

http://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2015/

vinné školní docházky. Nově tak ke Včelkám (nejstarší vě- kové skupině), přibyla i třída předškoláků z Koťátek. Mezi dětmi je stále oblíbený program Míši Růžičkové, dále zhlédly divadélko ze Šternber- ka a vesmírnou pohádku v Mo- bilním planetáriu z Brna. Kromě kulturních pořadů byly i nadále dětem k dispozici krouž- ky (keramika, tvoření z  přírod- nin, zdravé pískání, angličtina, logopedie, mažoretky). Na podzim proběhla Drakiáda, děti si užívaly relaxačních poby- tů v solné jeskyni Relax Centra v Libině. Bylo jim i v tomto roce umožněno scree- ningové vyšetření očí. Předškoláci si vyšli s rodiči na vycházku Bradelskou stezkou. Některé rodiny se zapojily do soutěže O nejkrásnějšího zimního spáče z přírodnin. Děti vystoupily při rozsvěcování vánočního stromu a pravidelně navštěvovaly se svým programem libinské seniory. Výročí Mateřská škola v Horní Libině oslavila své padesátiny. Nová budova mateřské školy byla otevřena 3. ledna 1965. Byla tehdy postavena v  Akci Z. Měla velkou kuchyň, ve které se vařilo i pro žáky základní školy v horní části obce. Byla vybavena teplou i studenou vodou, ústředním topením a WC. Jed- notřídku tehdy navštěvovalo 32 dětí. Až do roku 2002 měla školka vlastní ředitel- ství (s ředitelkami paní Koláčkovou, Langerovou a Sadilovou). V roce 2002 došlo ke - 8 -

http://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2015/

spojení libinských mateřských škol pod jedno ředitelství a od té doby se stala Horní Libina odloučeným pracovištěm mateřské školy na náměstí pod vedením paní ředi- telky Aranky Jarošové. Základní škola Počátek nového kalendářního roku byl ve znamení sportovních úspěchů žáků zá- kladní školy. V lednu skončila děvčata z 1. stupně na krásném 2. místě (za dívkami z Olomouce) ve florbalovém tur- naji Think Blue. Cup v Prostějo- vě. Ve spolupráci s místní knihov- nou se uskutečnila již podruhé Noc s  Andersenem. V  knihovně přespalo téměř 30 čtvťáků se svý- mi učitelkami. Společnými sila- mi zasadili kouzelný pohádkový strom a prožili spoustu aktivit včetně dobrodružné noční hry a pohádky na dobrou noc. Florbalového turnaje O pohár ředitele školy se zúčastnilo šest družstev. Libinské družstvo skončilo na 3. místě za ZŠ Pio- nýrů Uničov a ZŠ Hrabišín. Na dalších místech zůstaly Troube- lice, Dlouhá Loučka a Oskava. Opět proběhla jedna z nejpo- pulárnějších akcí - Král a královna školy, tentokrát již 9. ročník. V porotě zasedli osvědčení členové (Mgr. Ing. Kobza, Ing. Horáček, paní Chromá, Mgr. Vojáček), ale i nováčci (paní Salačová a místní farář Otec Pavel). Vítězství si odnesla dvoji- - 9 -

http://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2015/

ce 9. třídy, kterou reprezentovali Nikola Ponížilová a Tomáš Tka- dlec. V červnu se uskutečnil cyklis- tický kurz Rešov. Zúčastnilo se ho 29 žáků z osmého ročníku a za tři dny zdolali víc jak 100 ki- lometrů. Na školní výlet do Vysokých Tater jelo 22 žáků devátých tříd. ubytováni byli opět v  interkempu Tatranec. Během svého pobytu vystoupali na Predné Solisko, k vodopádu Skok, Velkou Svišťovku. Dětem se líbilo v horolezec- ké kavárně a poslední den všichni navštívili aquapark Tatralandia u Liptovského Mikuláše. Celý pobyt pokazila nepříjemnost, ne- boť chlapci z  jedné chatky měli nečekanou návštěvu a přišli o ba- toh, peníze i doklady. Závěrem školního roku proběh- lo již tradiční slavnostní vyřaze- ní žáků 9. ročníku v sále kultur- ního domu. Na vycházející žáky se přišli podívat učitelé, zástupci obce a samozřejmě rodiče a ostatní příbuzní. Po dvou měsících prázdnin nastoupilo 1. září do školy 34 prvňáčků se svými tříd- ními učitelkami Mgr. Jaroslavou Jančíkovou a Mgr. Martou Kurucovou. Tentokrát je na pódium sálu kulturního domu doprovodili deváťáci. Z provozních důvodů byly umístěny obě třetí třídy do hlavní budovy školy u kina. V tomto školním roce navštěvovalo školu celkem 283 žáků v devíti třídách na 1. stupni a pěti třídách na druhém stupni. Na zasloužený odpočinek odešla dlouholetá učitelka školy Mgr. Milada Mrlinová a nastoupila čerstvá posila v podobě Mgr. Zdeňka Šenka. - 10 -

http://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2015/

Žáci libinské školy se zúčastni- li spolu s žáky dalších desíti škol regionu Uničov Mikulášské sou- těže v psaní na klávesnici, které každoročně organizuje Střední odborné učiliště a Střední odbor- ná škola Uničov. Prosinec byl ve znamení okres- ního florbalového turnaje pro chlapce prvního stupně. Tur- naj měl název Thing Blue. Cup a jeho patronem byla samotná Česká florbalová unie. Odehrál se v čerstvě zbudovaném multi- funkčním sportovním centru Li- bina. Domácí mužstvo porazilo týmy Mohelnice, Sudkova i Du- bicka, zvítězilo a postoupilo na turnaj nejlepších mužstev Olomouckého kraje. V nové tělocvičně se odehrála okresní kola starších dívek a chlapců v basketbalu. Obě družstva byla výborná a okresní kola vyhrála. Žáci tak postoupili do krajských kol, která proběhnou v březnu v Olomouci. Smíšené družstvo libinských žáků odehrálo zápasy 7. ročníku turnaje ve florbalu, který pořádala Místní akční skupina (MAS) Šumperský venkov. Zúčastnilo se ho jedenáct družstev a ZŠ Libina tento turnaj vyhrála. Školní družina Jednou z náplní činnosti školní družiny byla celoroční hra Městečko. Děti navští- vily spoustu míst v obci, seznamovaly se s prostředím, kde lidé pracují. Dalšími akti- vitami byly např. Švihadlová princezna, Kuličkový král, Rozjezdy pro hvězdy, Den - 11 -

http://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2015/

Slunce, Čajovna, Barvičkový tý- den, Míčková školka, Co dělá táta a máma, Cesta za pokladem, děti závodily na koloběžkách a proměnily se v  čarodějnice, sou- těžily o nejkrásnější účes, o Miss pyžamko, vynášely Morénu, jely společně na výlet do Jiříkova a vychovatelky jim zpříjemňovaly pobyt v družině mnoha dalšími akcemi. V  novém školním roce byla zahájena nová hra Mobi TREK. Děti podnikaly výpravy proti času – do pravěku, do pohádko- vého světa, do středověku a další. K oblíbeným akcím patřilo tvoření s bramborami, jablky, kaštany i dýněmi. Ve druhém oddělení pracuje s dětmi paní vychovatelka Pavlína Halouzková za paní vychovatelku Martinu Vojáčkovou, která je na mateřské dovolené. Budova školní družiny prošla řadou rekonstrukcí. Má novou střechu, elektroin- stalaci, okna, dveře, fasádu, sociální zařízení a druhé oddělení dostalo v tomto roce nový nábytek. Přesto čeká družinu ještě jedna velká akce. Dostane novou zahradu, z níž budou mít radost především děti. ZUŠ Základní umělecká škola Uničov, pobočka Libina, připravila také několik zají- mavých vystoupení. Jedním z nich byla dětská opera - 12 -

http://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2015/

O Budulínkovi, která se uskutečnila při příležitosti tradičního kácení máje a po- tom byla sehrána i pro děti ze školy. Druhým významným vystoupením byl velmi pěkný Vánoční koncert. 70. výročí osvobození obce Významné výročí konce války si připomněli účastníci v podvečer 7. května pietním aktem u po- mníku padlých na náměstí v Li- bině. Památku hrdinů přišli uctít představitelé obce, Armády České republiky, účastníci domácího od- boje, poslanec Parlamentu České republiky a předseda bezpečnost- ního výboru sněmovny Roman Váňa a libinský farář Otec Pavel. Zahájení oslav proběhlo se- tkáním vojáků armády a vete- ránů 2. světové války v místní knihovně. Rada obce schválila vyhotovení a udělení pamětních medailí u příležitosti 70. výro- čí konce 2. světové války, které předal starosta obce Mgr. Ing. Tomáš Kobza účastníkům do- mácího odboje a příslušníkům armády. Na zahradě knihovny byly umístěny ukázky historické vojenské techniky, kterých si užily především děti. Oslavy pokračovaly na stadionu Dr. Urbáška zapálením vatry a ohňovou show skupiny Postrpoi z Postřelmova. Jejich vystoupení bylo zakončeno světelnými efekty s nápisy obce Libina a oslav 70. výročí konce války. Následoval velkolepý slavnostní ohňostroj. Diváci mohli sledovat atmosféru z počátku okupace až po salvy vítězství - 13 -

http://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2015/

a oslav ukončení války, ohňostroj byl nabitý řadou světelných a zvukových efektů a diváci na závěr bouřlivě tleskali. Návštěvnost této akce byla snad rekordní a občané nešetřili chválou na pořada- tele. Zdravotní a sociální služby Komunitní plánování sociálních služeb Na základě doporučení sociální komise se sešli zástupci obce s poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Začátkem roku byla založena Radou obce Libina Ří- dící skupina komunitního plánování sociálních služeb (ŘK KPSS). Spolupracuje úzce s Místní akční skupinou Šumperský venkov, která připravila strategický plán rozvoje sociálních služeb v tomto regionu. Řídící skupina si klade za cíl pomáhat libinským občanům v případě, že se dostanou do tíživé životní situace. Schází se v prostorách místní knihovny. V libinských novinách pravidelně zveřejňuje informa- ce o jednotlivých zařízeních sociálních služeb, aby občané měli přehled o tom, jaké služby poskytují, a mohli se v případě potřeby na ně obrátit. Od října mohli občané využívat poradenství koordinátorky komunitního plánová- ní sociálních služeb mikroregionu Hanušovicko, která poskytovala odborné dluhové poradenství, informace k dávkám pro rodiny, seniory, zdravotně postižené a další informace o sociálních službách. Domov důchodců Libina, p.o. Domov poskytuje pobytové sociální služby pro občany již od roku 1994. Je tvořen komplexem několika budov a přilehlým parkem, který slouží k odpočinku klientů i jejich návštěv. Během roku poskytoval dvě služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Celková kapacita domova je 73 míst. Posláním služeb je pomoci obyvatelům domova k soběstačnosti, nezávislosti, začlenění se do kolektivu. Domov se zvláštním režimem poskytuje pomoc uživatelům od 50 let s chronickým onemoc- něním, seniorům se stařeckou demencí a dalšími typy demencí. - 14 -

http://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2015/

Ošetřovatelskou a aktivizační péči jim poskytuje 17 pracovníků soci- álních služeb a zdravotní péči 9 zdravotních sester, sociální záležitosti zabezpečují 2 so- ciální pracovnice, stravu připravuje 5 kuchařek a o čis- totu se stará 5 pracovnic úklidu a 2 pracovnice prádelny. O rozlehlý areál se starají 2 pracovníci údržby. Mezi hlavní činnosti domova patří poskytnutí ubytování, úklid, drobné opravy a žehlení prádla. Dále zajištění celodenní stravy, která odpovídá zásadám racionální výživy odpovídající věku. Klientům je poskytována pomoc při péči o vlastní oso- bu, pomoc při využívání dostupných služeb, socioterapeutických činnostech a ak- tivizačních činnostech. Obyvatelé domova mají zajištěnou i pomoc při uplatňování práv, zařizování osobních záležitostí na úřadech a vyřizování různých sociálních příspěvků. Pracovníci domova připravili během roku pro své klienty mnoho společenských akcí, výletů a zájezdů, samozřejmostí se stala spolupráce s kulturní a školskou ko- misí a návštěvy dětí z mateřské i základní školy, které přišly potěšit starší občany svými vystoupeními. Klub seniorů Uplynulý rok byl opět bohatý na různorodou činnost seniorů. V únoru proběhla přednáška na téma Bezpečnost seniorů v silničním provozu, v období masopustu - 15 -

http://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2015/

soutěž o nejlepší masku a osla- vy MDŽ. Senioři se zúčastnili promítání historických fotografií Libiny a v  kulturním domě ob- líbeného tanečního odpoledne. Dalším přednáškovým tématem bylo Podomní prodejci. V  červ- nu uskutečnili zájezd na Ma- cochu. Podle zájmu se členové zúčastnili různých akcí pořáda- ných v obci dalšími organizace- mi. Podzim zahájili podzimním tanečkem v  kulturním domě a zájezdem na Velehrad. Seniory potěšily také návště- vy dětí z mateřské a základní školy se svým programem a drobnými dárečky. Univerzita 3. věku Členky univerzity navázaly v novém semestru na studium Dě- jiny oděvní kultury III a na po- slední přednášku dostaly za úkol předvést model 70. let. K danému tématu měly exkurzi v  bývalém závodě Moravolen Oskava, nyní CNM textil, a.s. Slavnostního zakončení studia pro oblast Moravy se zúčastnily - 16 -

http://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2015/

v Loučné nad Desnou, kam byly pozvány Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Dostaly pa- mětní listy k ukončení semestru. Některé členky se o prázdni- nách zúčastnily kurzu Encausti- ka. V září zahájily další studium na téma Umění rané renesance v Itálii. Podzim si dále zpestři- ly výletem do Jeseníku – Priess- nitzovy přírodní lázně. Zúčastnily se besedy Kafíčko dříve narozených s MUDr. Radimem Uzlem v Olomouci a koncertu Věry Špinarové v Šumperku. V prosinci byly pozvány na ukončení semestru do Doloplaz u Olomouce, kterého se zúčastnilo kolem 200 studentů univerzity z celého Moravskoslezského kraje. Během celého roku aktivně spolupracovaly s místní knihovnou a pomáhaly vedou- cí knihovny při organizování různých akcí pro děti. Zájmová činnost Junák V tomto roce pracoval s téměř 40 dětmi. Jeho členové se počát- kem roku opět zapojili do Tříkrá- lové sbírky, při níž se vybralo 46  730 korun. Skauti zahájili svou činnost během zimních mě- síců exkurzemi do čističky od- padních vod a do sběrného dvora. Několik členů si užilo sněhu na chatě Alici nad Bedřichovem ne- daleko Harachova. Děvčata strá- - 17 -

http://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2015/

vila víkend na Březince v údolí Drozdovské pily. Děti se zúčastnily Svojsíkova závodu skautů a skautek. Chlapci obsadili 9. a dív- ky 3. místo. Vyvrcholením činnosti byl čtrnáctidenní stanový tábor pod Kralickým Sněžníkem. Na podzim si upravili a vymalovali místnosti, ve kterých se scházejí, a děvčat jela poznávat Prahu. Tři dospělí členové oddílu se zúčastnili pod záštitou Charity dobrovolnické pomoci ve slovinském uprchlickém táboře Dobora. Hasiči z Dolní Libiny Červen byl pro dolnolibinské hasiče velmi významný ze dvou důvodů. Připomněli si totiž 140. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Dolní Libině a byl jim slavnostně předán ručně vyšíva- ný sametový prapor včetně žer- di a stojanu. Prapor byl pořízen díky finanční podpoře Obce Libi- na a Olomouckého kraje. Požeh- nal ho libinský farář Mgr. Pavel Stuška. Druhou událostí byla soutěž hasičských družstev mužů a žen v požárním útoku zařazená do Velké ceny okresu Šumperk Hol- ba Cup 2015. Soutěže se zúčastnilo 32 druž- stev mužů a 14 družstev žen. Mezi muži zvítězilo družstvo Nemrlova před domácí Dolní Li- binou a Pavlovem. Ženy z Dolní Libiny byly ještě úspěšnější, neboť zvítězily, za nimi zůstala Nová Dědina a Dubicko. O tom, že měl tento ročník náročnou soutěžní - 18 -

http://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2015/

dráhu, svědčí i fakt, že 30 % požárních útoků nebylo dokončeno. I během prázdnin bylo na koupališti v dolní Libině živo. V červnu proběhla Velká pěnová párty EoS a Pivní slavnosti, v srpnu Tuning párty a Hudební taneční pro- dukce Elements of Sound Open Air. Výsledky soutěžního družstva mužů a žen Sboru dobrovolných hasičů Dolní Li- bina na hasičských soutěžích zařazených do Velké ceny okresu Šumperk Holba Cup 2015: muži skončili na 10. místě a ženy na 2. místě. Čarodějnice V  dubnu se konal slet libin- ských čarodějnic, který poctily svou návštěvou i kolegyně ze ši- rokého okolí. Ještě před ním však zorganizovaly slet pro čarodějnic- ký dorost. Další již tradiční akcí byla Jízda do neznáma se startem u Autoklubu Libina cestou podle itineráře asi 50 km se zastávkami na několika kontrolách. V září uspořádali čarodějnice a čarodějníci pro děti Pohádkový les s pohádkovými postavičkami, cukrovinkami, ruč- ní dílničkou, malováním na obličej i trampolínou. Do pohádek vkročilo asi 174 dětí, které s vervou zdolávaly úkoly za asistence čertů, Asterixe a Obelixe, vodníků, Boba a Bobka, princezen a rytířů, kovbojů i indiánů, včelky Máji s Vilíkem, kašpárků, hejkalů, doprovázela je i Šípková Růženka, Pipi nebo pan Tau. Kultura Kulturní a školská komise Její členové připravili pro všechny spoustu kulturních a společenských akcí. Ně- - 19 -

http://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2015/

které z nich připravila komise samostatně, při většině dalších spolupracovala s ma- teřskou nebo základní školou, s knihovnou a dalšími organizacemi. V březnu se uskutečnilo taneční odpoledne pro dospělé v kulturním domě. K tanci a poslechu hrála skupina California.cz. V doprovodném programu se představily 4 skupiny libinských mažoretek. Na Bílou sobotu byly pozvány děti, jejich rodiče a všichni ostat- ní na tradiční vycházku. Opět se konala Cesta za velikonočním vajíčkem, aneb pojďte s námi ví- tat jaro. V  dubnu proběhly pravidel- né oslavy svátku sv. Jiří, jemuž je zasvěcen místní kostel. Byly spojeny s jarními trhy a ukázkou lidových řemesel. Proběhly u kos- tela a v zahradě základní ško- ly. Vystoupila hudební skupina z Dlouhé Loučky. Jednotlivých atrakcí si užily především děti. Líbilo se jim malování na obličej, modeláž s balónky, zábavné hry společnosti SONS Šumperk, mu- zikoterapie, nebo skákací hrad. Své nezbytné místo v  kultur- nímaspolečenskémděnív obcimá Integrovaný záchranný systém „Záchrana života a prevence úra- - 20 -

http://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2015/

zů“ – již 11. ročník. Je zaměřen na prevenci úrazů a patologických jevů. I tento rok byl určen především pro děti a mládež ze škol a školských zařízení (nejen z Libiny, ale i z okolních obcí), ale zúčastnila se ho i široká veřejnost. Mohl se uskutečnit jen za velmi dobré spolupráce se zájmovými spolky a organizacemi v rámci IZS. Uply- nulý ročník obsahoval soutěže pro děti s prvky branné a dopravní výchovy a zdra- vovědy. Dále zásah hasičů při vyprošťování osob z havarovaného vozidla, seskoky padáků Aeroklubu Šumperk. z. s. Nový Malín, hry a prezentace na- dace SONS Šumperk s laserovou střelnicí, občanského sdružení Kamarádi otevřených srdcí, hry u stanoviště hasičů z Dolní Li- biny, zábavná střelnice Paintball Mostkov. Tradiční zastoupení na této akci má Policie ČR, Hasič- ský záchranný sbor Olomoucké- ho kraje ÚO Šumperk, Vojenská policie Olomouc a Český červený kříž Šumperk. Květen byl ve znamení Májo- vých oslav a 70. výročí konce II. světové války. V říjnu proběhla v kulturním domě DH Rozmarýnka z Vlčnova s lidovým vypra- věčem. Vrcholnou akcí komise byla příprava a organizace Libinských slavností – 16. ročník Přehlídky mažoretek Libina 2015. Konala se 20. června na stadionu Dr. Urbáška. - 21 -

http://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2015/

Knihovna Místní knihovna uspořádala pro mládež i občany celou řadu akcí. V prostorách knihovny proběhlo několik výstav, např. výstava k 70. výročí osvobození – Oby- vatelé Libiny a jejich zapojení do osvobození Československa, dále výstava fotografií Jeseníky, Libi- na historická a moderní, Genius loci a staletí kolem nás, Pohád- kový a pastelkový svět, výstava s vernisáží a předáním cen s ná- zvem Svět očima dětí. Proběhla již 2. Noc s Ander- senem věnovaná čertovským pohádkám k výročí Jana Drdy, dále Čtení pomáhá - v  rámci každoroční akce Třída čte knihu, uskutečnilo se několik přednášek věnovaných zdravému životní- mu stylu, Terénní programy pro Šumpersko, Kabelkový veletrh a další akce. Libinští školáci se zapojili do Pohádkového leporela, které bylo namalováno dětmi z knihoven regionu pro akci Město čte knihu. Leporelo mělo 855 obrázků a měřilo 179 metrů 55 centimetrů. Od srpna probíhala akce Kniha do autobusu. Cestující na lince Kamenná – Libi- na – Šumperk měli připravenou miniknihovničku z vyřazených knih, mohli si knihy půjčit, nemuseli je vracet. Podobná knihovnička fungovala také v čekárně ordinace MUDr. Kůry. - 22 -

http://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2015/

Mažoretky Naše mažoretky opět úspěšně reprezentovaly obec na kulturních, společenských a sportovních akcích v Libině i širokém okolí. Vystupovaly na oslavách 90. výročí Orlovny v  Troubelicích, na Klo- boukovém dni a na Bambiriádě v Šumperku.Bylysoučástiprogra- mu Integrovaného záchranného systému v Libině. Připravovaly se na již tradiční festival Hudba bez hranic, který proběhl v Šumperku a Dolních Studénkách těsně před prázdninami. V  Libině vystupovaly mažo- retky např. na Obecním plese a hlavně na 16. ročníku Přehlídky mažoretek na stadionu Dr. Ur- báška za mediální podpory Rá- dia Haná a s doprovodným pro- gramem Mateřské školy Libina „Hurá prázdniny“, který představil pestrou nabídku aktivit a atrakcí. Po úvodním vystoupení DS Rohelanka přivítala přítomné místostarostka Bc. Lada Cinegrová. Následovalo pochodové defilé jednotlivých skupin a pódiová vy- stoupení. Tohoto ročníku se zúčastnilo celkem 19 skupin mažoretek (z Libiny, Litovle, Šumperka, Postřelmova a Bohdíkova). Byl patrně rekordní, co se týká počtu ná- vštěvníků. Přátelé dechovky o. s. První akcí tohoto roku bylo setkání s Malou muzikou Nauše Pepíka ze šumav- - 23 -

http://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2015/

ských Horažďovic. V červnu hrála v Libině kapela Kozlaňáci z Kozlan nedaleko Vyškova. V září přijela do naší obce nejstarší jihočeská kapela Babouci, již po osmé v řadě. Přátelé dechovky z Libiny se mohou pochlubit tím, že tato kapela hraje na severní Moravě jenom na jejich akcích. Pohodáři Uskutečnili na podzim vystoupení Veselé trojky a samozřejmě Ples Pohodářů v měsíci lednu. Vystoupili na něm Dolnolibinští Alexandrovci, byla velmi bohatá tombola a chutná zvěřinová kuchyně. Sousoší Kalvárie Na internetových stránkách obce proběhla anketa k možnosti přemístění sousoší Kalvárie se zá- bradlím do prostoru za kostelem. Jedná se o kamenný kříž s kor- pusem Krista, osazený na dvoj- dílném podstavci, na jehož přední straně jsou reliéfy Piety a Zatra- cení, u paty klečí Maří Magdale- na, po obou stranách kříže jsou sochy panny Marie a sv. Jana Evangelisty. Před sousoším je kamenná balustráda s reliéfy z Kristova života. Toto rokokové sousoší je z roku 1767. Dvě třetiny osob zúčastněných v anketě se vyjádřily proti přemístění této památ- ky. Další návštěva na Drahanské vrchovině Kolem padesáti občanů Libiny přijalo pozvání starostů obcí Otinoves, Niva a Drahany k setkání rodáků. V Otinovsi navštívili zdejší mlékárnu a v Drahanech se - 24 -

http://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2015/

v kulturním domě mohli setkat a popovídat si s přáteli ze všech tří obcí, ale také Repech a Bousína. Na jaře příštího roku by měla zase Libina hostit občany ze jme- novaných obcí z Drahanska. Sport Libina má mistra republiky V historii obce již podruhé. První mistryní republiky (tehdy ještě Československé) se stala před 40 lety Věra Němečková (dnes Vojáčková) ve skoku dalekém a běhu na 100 metrů. V tomto roce dosáhl na mistrovský titul 13 letý Ondra Salač. Stal se mistrem republiky v závodech čtyřkolek v kategorii Quad junior II. Ondra se věnuje tomuto sportu již osm let. Výsledky v tomto roce byly opravdu skvělé: Mezinárodní mistrovství ČR – 1. místo, Me- zinárodní mistrovství Cross Racing Cup – 1. místo, Mezinárodní mistrovství SR – 2. mís- to. V příštím roce chce Ondra opustit junior- skou kategorii, kde by mohl závodit ještě dva roky, a přihlásit se do kategorie Profi. Tam se již bude utkávat s dospělými a zkušenými zá- vodníky. - 25 -

http://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2015/

Fotbal Historický úspěch libinských fot- balistů, nebo-li libinský fotbal na vrcholu okresního fotbalu. Mladší přípravka, starší přípravka, dorost i muži ukončili své soutěže na prv- ních místech, což se podle informací Fotbalového svazu Šumperk ještě v historii nestalo. Mladší fotbalisté získali v únoru na turnaji v Šumperku stříbrné me- daile.V březnusizahrálinakvalitně obsazeném turnaji v Praze Na Zbu- zanech v nafukovací hale s umělou trávou. S pražskými týmy sice pro- hráli, ale oslavili velký úspěch, neboť porazili tým SK Plzeň. Jejich hru ocenili trenéři Slavie Praha, kteří jim na památku věnovali pohár. V Němčicích na Hané se malí fotbalisté utkali s devíti mužstvy z celé Moravy a s dvěma mužstvy ze Slovenska. S nasazením všech sil se jim podařilo zvítězit. Tre- nér Martin Utěšený označil toto vítězství jako největší dosavadní úspěch malých fotbalistů. Malá kopaná Členové oddílu malé kopané Nealko Libina opět prokázali svoje kvality, neboť v této sezóně skončili na krásném 2. místě. Do poslední chvilky bojovali o nejvyšší stupínek. Útěchou je skutečnost, že díky disciplíně se stali nejslušnějším týmem sou- těže. - 26 -

http://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2015/

Florbal V květnu proběhl na stadionu Dr. Urbáška 15. ročník florbalového tur- naje Florball Session 2015 O pohár obce Libina. Turnaje se zúčastnilo 10 týmů z  celé republiky. Domácí tým FBC Beerboys Libina skončil v základní skupině na 2. místě, je- jich cesta však ve čtvrtfinále skonči- la. Vítězem se stalo družstvo FBA Černošice, za nimi skončili Icemani a třetí Meteleskublesku. Šachový oddíl Jubilejní 40. sezóna dopadla pro oddíl vcelku úspěšně. Družstvo A se umístilo v oblastním přeboru Olo- mouckého kraje na 3. místě. V okres- ním přeboru se družstvo B umístilo rovněž na 3. místě a družstvo C na 6. místě. Během čtyřicetileté historie oddílu startovalo za šachový oddíl Libina celkem 92 hráčů a hráček. V září proběhl 29. ročník Libinské věže. Libinské turnaje Proběhla jich i v tomto roce celá řada. Jednalo se o Přebor Libiny ve sportovním mariáši, v šachu, v luštění křížovek. - 27 -

http://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2015/

Trocha statistiky Stav obyvatel k 31. 12. 2015:   Obec                                       část obce                     muži                 ženy                 celkem Libina                                   Libina                         1348                 1321                 2669      Libina                                   Dolní Libina                 267                  272                  539 Libina                                    Obědné                          99                    83                  182 Celkem                                                                     1714                 1676                3390   Narození                       29 Úmrtí                            52 Přistěhováno                56 Odstěhováno               75 Přestěhováno               81   Koncerty KPH Libina v roce 2015 Koncert Smyčcového tria – Leoš Čepický, Jakub Čepický, Alžběta Čepická      Koncert - Miroslav Ambroš-housle, Zuzana Ambrošová-klavír                         Koncert - Miroslav Sekera – klavír                                                                   Koncert – Ančerlovo kvarteto                                                                          Koncert – Jan Páleniček-violoncello, Jitka Čechová-klavír                                 Koncert PETROF PIANO TRIO                                                                        - 28 -

http://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2015/