BK 1/2018http://www.floowie.com/sk/citaj/n-01-flowie-f/

Mesačník pre obyvateľov Bratislavského kraja 1 © deagreez/ Fotolia Modernejšie školy Všetko o župných školách Vyber si strednú školu 19. 1. v Avione Pobyty v zahraničí pre stredoškolákov www.bratislavskykraj.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-01-flowie-f/

Centrá odborného vzde- lávania a prípravy alebo COVP sú miestom, kde sa študenti venujú prak- tickému vyučovaniu. Bra- tislavská župa ich už päť rokov postupne buduje a v súčasnosti ich v kraji pôsobí osem. Tieto cen- trá sú súčasťou stred- ných odborných škôl, ktoré v danej oblasti majú dlhoročnú tradíciu a  sú garanciou kvalitného štú- dia a praktickej prípravy. Štyri z  nich sa aktuálne uchádzajú o  finančnú podporu z eurofondov, ktorá by umožnila ich rekonštrukciu. Stredná odborná škola gastronó- mie a hotelových služieb na Farského 9 by rada zre- k o n š t r u o v a - la budovu na Harmincovej 1, ktorej vynovené priestory budú slúžiť študen- tom, navštevu- júcim predmety p e k á r / c u k r á r a  mäsovýro- ba. Študenti SOŠ informač- ných technoló- gií na Hlinickej 1 by sa zas mohli zdokonaľovať v  odborných učebniach s  najmodernejším vyba- vením v  oblasti strojo- vého obrábania kovov, základov elektroniky, op- tických vlákien, v  dielni CISCO, informatiky, te- lekomunikačnej techni- ky, silnoprúdovej techni- ky či počítačových sietí, a  to všetko vo vynove- nej, čerstvo zrekonštru- ovanej budove. Spojená škola v Ivanke pri Dunaji by v  rámci svojho pro- jektu chcela pripraviť študentom modernejšie odborné učebne v  Zále- sí, zamerané na poľno- hospodárstvo. Nové vý- robné priestory, určené na praktické vyučova- nie v  oblasti strojárstva a ostatnej kovospracujú- cej výroby, strojnej me- chaniky a  spracovania dreva sú zas predmetom posledného projektu, ktorý zatraktívni štúdium na SOŠ, Ivanská cesta 21 v Bratislave. Ak budú žiadosti úspeš- né, stavebné práce budú prebiehať od marca 2018 do decembra 2019. 2 odborné vzdelávanie Župné školy postupne prechádzajú rekonštrukcia- mi a už čoskoro by sa medzi vynovené moderné centrá mohli zaradiť ďalšie štyri. Centrá odborné- ho vzdelávania a prípravy, zriadené pri školách sa totiž uchádzajú o financie na rekonštrukciu. Rekonštrukcia a investičná podpora SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9 (objekt Harmincova 1) Obnova Strednej odbornej školy informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava Po Pred Po Pred Krajšie a modernejšie

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-01-flowie-f/

Rozhodnutie, ktoré ovplyvní celý život Online vydanie Výhercovia Rozlúštenie krížovky z vydania 12/2017: Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, toľko bude trvať po Vianociach. Výhercovia vstupe- niek do divadla: Miloš Bielik, Anna Hrachovska, Katarína Borovanová Výhercovia publikácie „ZA MOSTOM“: Oskar Lacika, Igor Ha- nes, Marta Žišková Blahoželáme! So začiatkom nového roka sa blíži termín podá- vania prihlášok na stred- né školy. Deviatakom ale aj ôsmakom Bratislavský samosprávny kraj aj ten- to rok pripravil podujatie Deň župných škôl v Avio- ne. Štyridsaťdeväť škôl sa predstaví v  stánkoch, v ktorých sa dozviete viac o  ponúkaných odboroch a o  tom, čo sa na škole dá naučiť, a to priamo od pedagógov a  študentov jednotlivých škôl. Každá z  nich sa navyše pred- staví aj na pódiu. Príďte si vybrať strednú školu do Avion Shopping Parku 19. januára v čase od 9.00 do 17.00 h. Okrem množ- stva informácií pod jednou strechou počas podujatia môžete získať aj zaujíma- vé ceny za správne zod- povedanie kvízových otá- zok alebo v tombole. Chceš vyhrať vymakaný tablet? Zapoj sa v stánku SOŠ Ivanská cesta 21 Bra- tislava do súťaže „klikaj a vyhraj“. Stačí počas 30 sekúnd spraviť čo najvyšší po- čet klikov, odpovedať na tri ľahké otázky a tablet je tvoj! Tešíme sa na vás. SOŠ Ivanská cesta 21 Vyber si strednú školu v AVIONE! piatok 19. januára 2018 od 9.00 do 17.00 3 www.bratislavskykraj.sk 3 000 deviatakov zo základ- ných škôl v  Bratislavskom kraji sa tento rok rozhoduje o jednom z najdôležitejších krokov vo svojom živote, a to, na ktorej strednej škole bude študovať. Rozhoduje sa, akým smerom sa vydať, či bude manažér, elektro- technik, umelec, vinár, stro- jár, hudobník... Pod bratislavskú župu spa- dá 54 škôl, ktoré priamo spravuje. Školy sa nachá- dzajú na celom území kraja od Pezinka cez Modru, Se- nec, Malinovo, Bernolákovo, Ivanku pri Dunaji, Bratislavu až po Malacky. Aby ste však do školy nemuseli denno- denne dochádzať, ur- čite privítate možnosť ubytovania v jednom zo 16 internátov. Či sa už žiaci rozhodnú študovať na gymnáziu, konzervatóriu, obchodnej či hotelovej akadémii, od- bornej alebo priemyselnej škole, robíme všetko preto, aby sme vám vytvorili pod- mienky, ktoré vám umožnia čo najlepší štart do života a čo najpríjemnejšie stráve- né roky. Zlepšenie kvality stredných škôl, ktoré má kraj na sta- rosti, je pod mojím vedením jednou z  priorít bratislav- skej župy. Chceme, aby ste chodili na čo najlepšie ško- ly, kde vás budú učiť kva- litní a  motivovaní učitelia v  čo najvhodnejších pod- mienkach. Prvý krok sme spravili už mesiac po mo- jom nástupe na úrad, kedy sa nám v župnom rozpoč- te podarilo nájsť viac ako 300-tisíc eur pre učiteľov a ostatných zamestnancov škôl. A v tomto kroku bude- me pokračovať aj naďalej. Ak sa rozhodnete pre jednu zo župných škôl, môžete si byť istí, že v  najbližších piatich rokoch budete cho- diť na školy s  kvalitnejšou výukou, lepšími učebnými pomôckami a modernejšou úrovňou učební, telocviční, internátov, areálov a  špor- tovísk. Váš župan Juraj Droba

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-01-flowie-f/

Župné stredné školy každo- ročne upravujú ponuku štu- dijných a učebných odborov, aby učili to, o čo je na trhu práce záujem. Od budúceho školského roka tak môžete študovať nové odbory na dvoch školách. SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava • elektromechanik – chla- diace zariadenia a tepelné čerpadlá (učebný odbor) Uplatnenie: chladiaren- ský mechanik – elektro- mechanik – chladiacich zariadení a tepel- ných čerpadiel • mechanik elektro- technik (študijný odbor) Uplatnenie: diagnostika a  opravy chladiacich a  kli- matizačných zariadení, opravy elektrických zaria- dení, automatizácia riade- nia tepelných čerpadiel po- mocou IKT SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava • operátor prevádzky a eko- nomiky dopravy (študijný odbor) Uplatnenie: výpravca, do- zorca prevádzky, vlakvedú- ci, komandujúci, technológ, prevádzkový dispečer, kon- trolný dispečer, kontrolór do- pravy, dopravný námestník 11. 1. 2018 Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava 20. 1. 2018 Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava 24. 1. 2018 SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava 25. 1. 2018 Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava 25. 1. 2018 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava 26. 1.2018 Tanečné konzervató- rium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava 30. 1. 2018 SOŠ elektrotechnic- ká, Rybničná 59, Bratislava 30. 1. 2018 Športové gymná- zium, Ostredková 10, Bratislava 31. 1. 2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Dú- bravská cesta 11, Bratislava 5. 2. 2018 Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava 5. 2. 2018 SOŠ pedagogická, Bullova 2, Bratislava 5. 2. 2018 Spojená škola, Ulica SNP 30, Ivanka pri Dunaji 6. 2. 2018 SOŠ vinársko-ovoci- nárska, Kostolná 3, Modra 6. 2. 2018 SPŠ stavebná a ge- odetická, Drieňová 35, Bratislava 7. 2. 2018 SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec 7. 2.2018 SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra 7. 2. 2018 SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava 8. 2. 2018 Gymnázium Karola Štúra Modra, Námestie slobody 5, Modra 8. 2. 2018 Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava 8. 2. 2018 SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava 8. 2. 2018 SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava 9. 2. 2018 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava 9. 2. 2018 SOŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava 12. 2. 2018 SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava 13. 2. 2018 SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava 14. 2. 2018 Gymnázium, Senecká 2, Pezinok 14. 2. 2018 SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava 14. 2. 2018 SPŠ elektrotechnic- ká, Hálova 16, Bratislava 5 14. 2. 2018 Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava 14. 2. 2018 Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok 14. 2. 2018 SOŠ, Myslenická 1, Pezinok 14. – 15. 2. 2018 Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec (pre 9. roč. ZŠ) 15. 2. 2018 SPŠ dopravná, Kva- čalova 20, Bratislava 15. 2. 2018 SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku, Bratislavská 44, Malinovo 20. 2. 2018 SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava 21. 2. 2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava 21. – 22. 2. 2018 Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec (pre 5. roč. ZŠ) 22. 2. 2018 Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky 27. 2. 2018 SPŠ elektrotechnic- ká, Zochova 9, Bratislava 27. 2. 2018 Spojená škola, Ulica SNP 30, Ivanka pri Dunaji 2. 3. 2018 Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava 20. 3. 2018 SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava 21. 3. 2018 Spojená škola, Ulica SNP 30, Ivanka pri Dunaji 26. 3. 2018 SOŠ pedagogická, Bullova 2, Bratislava Nazrite do škôl počas Dní otvorených dverí Adresa Kontakt email Kontakt tel. Kapacita lôžok Na pántoch 9, Bratislava III skola@sos-panty.sk 02/44883591 644 SOŠ hotelových služieb a obchodu Saratovská 26 B, Bratislava IV dmszs@chello.sk 02/55571290 483 samostatný školský internát Vranovská 2 a 4, Bratislava V souvrano@isternet.sk 02/63812377 406 SOŠ technická Kostolná 3, Modra info@svosmo.sk 033/6472580 270 SOŠ vinársko-ovocinárska Hlinická 1, Bratislava III sositba@sositba.sk 02/44885001 268 SOŠ informačných technológií Svätoplukova 38, Bernolákovo spojs@nextra.sk 02/45943321 255 Spojená škola Ivanská cesta 25, Bratislava II sou@sou.sk 02/43425086 218 SOŠ, Ivanská cesta 21 Trnavská 2, Bratislava II dmszs@chello.sk 02/55571290 174 samostatný školský internát – dievčenský Ivanská cesta 21, Bratislava II sou@sou.sk 02/43425086 168 SOŠ Ivanská cesta 21 Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji spojs@nextra.sk 02/45943321 153 Spojená škola Račianska 190, Bratislava III skola@polygraficka.sk 02/49209210 140 SOŠ polygrafická Bratislavská 44, Malinovo zahradnicka-malinovo@stonline.sk 02/45955102 133 SOŠ záhradnícká Svätoplukova 2, Bratislava II office@beautycare-study.sk 02/21025911 132 SOŠ kaderníctva a vizážistiky Kysucká 14, Senec zdruzena@centrum.sk 02/45924951 70 SOŠ automobilová a podnikania Hroboňova 2, Bratislava I tankonba@tankonba.sk 02/59203911 57 Tanečné konzervatórium Komenského 27, Pezinok riaditelka@soskompk.sk 033/6442016 40 SOŠ, Komenského 27 Bývajte v župných internátoch Študenti župných škôl v celom kraji majú na stredoškolských internátoch k dispozícii viac ako 3 600 lôžok. Prednostne sú miesta určené pre žiakov škôl, pri ktorých sú internáty zriadené, no zostávajúce voľné kapacity môžu využiť žiaci ktorejkoľvek župnej školy. Nové odbory na župných školách 4

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-01-flowie-f/

www.bratislavskykraj.sk 5 Čo je to Erasmus+? Erasmus+  je program Eu- rópskej únie a  predovšet- kým poskytuje granty pre rôzne aktivity v oblasti vzde- lávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva vynikajúcu príležitosť študentom, žiakom odbor- nej prípravy, pedagogic- kým aj odborným zamest- nancom škôl, pracovníkom s mládežou a dobrovoľní- kom stráviť obdobie v  za- hraničí, a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti aj  za- mestnateľnosť. Kto sa do programu môže za- pojiť? Musia študenti spĺňať nejaké požiadavky? Do programu sa môže za- pojiť žiak školy, pedagogic- ký aj odborný zamestna- nec, ale aj zamestnávatelia, s ktorými škola spolupracu- je, a podobne. Každá škola stanovuje pri príprave žiadosti o grant aj kritériá výberu účastníka, či už sa to týka žiakov alebo jej vlastných zamestnan- cov. Tieto kritériá sú rôzne, závisia od účelu žiadosti; môžeme však spomenúť napríklad úspechy v  štú- diu, jazykové kompetencie. Častokrát sa školy snažia poskytnúť príležitosť žia- kom zo znevýhodneného prostredia, ktorí z  rôznych dôvodov nedosahujú „lep- šie“ výsledky v  porovnaní s  ostatnými spolužiakmi – ako motivačný faktor. Na aké dlhé obdobie zvyčajne žiaci vycestujú do zahraničia? Žiaci môžu vycestovať naj- menej na dva týždne. Je to pre nich veľká príležitosť nabrať nielen odborné skú- senosti, ale aj spoznať inú kultúru a  zlepšiť si komu- nikáciu v  cudzom jazyku a stretnúť nových priateľov. Je súčasťou pobytu aj štú- dium, aj prax? Áno, avšak v  prípade od- borných škôl žiaci idú iba na prax. Ako je to s  nákladmi na po- byt? S  akými nákladmi musí počítať študent, ktorý sa chce zapojiť? Grant pokrýva tzv. poby- tové náklady – ubytovanie, stravu. Musí počítať aj s iný- mi výdavkami, napríklad na prepravu miestnou MHD. Môže si študent vybrať kraji- nu a konkrétnu školu v zahra- ničí? Samotný študent si ne- vyberá školu v  zahraničí, o partnerstve rozhoduje škola podľa svojich straté- gií, zamerania, ale aj mož- ností. Vždy je to prepojené s realizáciou projektu. Čo získa študent, ktorý program absolvuje? Použijem na ilustráciu jeden citát od študentky, čo ab- solvovala pobyt v zahraničí: „Za najväčší prínos pre mňa považujem, samozrej- me, samotné vzdelávanie, ktoré som tam absolvo- vala. Využila som ponuku predmetov, v ktorých som mohla uplatniť svoju kre- ativitu. Takéto predmety v mojom rozvrhu na Sloven- sku nemajú miesto, a tak som si ich rada vyskúšala práve v hostiteľskej škole. Veľmi som ocenila naprí- klad hodiny fotografie alebo maľby. Konečne som mala čas, priestor a príležitosť zlepšiť si zručnosti v tejto oblasti. Okrem pre mňa ne- typických predmetov som absolvovala i tie tradičné, ktoré však boli vyučované odlišnou formou. Práve iný prístup a spôsob výučby hodnotím ako veľmi pozi- tívnu skúsenosť; napríklad interaktívny dejepis s disku- siou, esejami či dobovými videami a inými materiálmi alebo anglický jazyk na vyš- šej úrovni. Do ktorých krajín naši žiaci cestujú najradšej? Populárne destinácie sú Česká republika, Veľká Bri- tánia a Nemecko. Máte od študentov spätnú väzbu? Čo sa im na pobytoch najviac páči? Žiaci, okrem možnosti do- zvedieť sa viac o živote svo- jich vrstovníkov v zahraničí, preskúšania si svojich jazy- kových zručností, zažitia si na „vlastnej koži“, ako fun- guje výučba alebo odborná prax, vnímajú ako pozitívne spoznávanie života v  part- nerskej krajine a  možnosť konfrontovania sa s rôzno- rodými názormi. Tento rok, keď sme oslavovali 30. vý- ročie programu Erasmus+, dali sme dohromady aj bro- žúru 30 príbehov, kde nám účastníci projektov, mobilít, porozprávali svoje príbehy a ako ich tento typ projek- tovej spolupráce ovplyvnil a čo sa im aj najviac páči. Nájdete ju na našej stránke v sekcii „30 rokov E+“. Čo má urobiť študent,ktorý sa chce zapojiť? Žiaci, prípadne ich rodičia, sa môžu na svojej škole in- formovať o jej projektovej činnosti. Koľko stredných škôl sa za- pája do Erasmu+ v Bratislav- skom kraji? Pokiaľ hovoríme o  stred- ných školách, tak v  Brati- slavskom samosprávnom kraji je v  súčasnom obdo- bí zapojených 17 škôl (16 stredných odborných škôl a 1 gymnázium). Kde záujemcovia môžu získať viac informácií? Záujemcovia o  projek- ty v  rámci programu Erasmus+ sa môžu zú- častniť našich inštruk- tážnych seminárov a,  sa- mozrejme,môžuajnavštíviť našu webovú stránku www.erasmusplus.sk, alebo si dohodnúť kon- zultáciu na tel.: +421 2 209 222 01, e-mail:  erasmusplus@saaic.sk. Budeme radi, keď sa stanete ajsúčasťounašejkomunityna Facebook-u. Nájdete nás pod názvom „ErasmusplusSK“. Zahraničné pobyty pre stredoškolákov Štúdium v zahraničí alebo odborná prax v inej krajine pre študentov stredných odborných škôl, to po- núka program Erasmus+, do ktorého sú zapojené aj viaceré župné školy. O tom, čo zahraničný pobyt študentovi prinesie a ako sa doň zapojiť, sme sa porozprávali s Alenou Štefánikovou, ktorá v Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) pôsobí ako komunikačno-organizačná pracovníčka programu. Študenti SOŠ podnikania na Strečnianskej 20 v Brati- slave absolvovali Erasmus+ v Českej republike

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-01-flowie-f/

6 VŠETKO O ŽUPNÝCH ŠKOLÁCH www.bratislavskykraj.sk Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, 814 75 Bratislava Kontakty: 02/52968442, fajnorka@fajnorka.sk, www.fajnorka.sk Riaditeľ: Ing. Felix Dömény Zoznam odborov: 2381 M strojárstvo (zameranie grafické systémy a ekonomika podnikania) 2387 M mechatronika 3918 M technické lýceum (všetky odbory sú ukončované maturitnou skúškou) Škola je vybavená najmodernejšou technikou a auto- matizovanými výrobnými linkami. Uplatňovanie naj- novších trendov v  odbornom vzdelávaní zaručuje aj Centrum moderných strojárskych technológií, vybudo- vané na základe partnerskej spolupráce Ministerstva školstva Francúzskej republiky, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a podniku PSA Peugeot Citroën, ktoré je súčasťou školy. Žiakom slúžia aj modernizované elektro-pneumo-hydraulické laboratóriá, ktoré škola zriadila v spolupráci s firmami FESTO, s.r.o. a SMC Priemyselná automatizácia, s.r.o. Pri vzdelávaní sa využívajú najnovšie verzie programov Autocad, Inventor, CATIA, FluidSim. Počas štúdia žiaci v 2. a 3. ročníku absolvujú povinnú trojtýždňovú súvislú prax v podnikoch. Približne tretina žiakov má možnosť absolvovať stáž v zahraničí v rámci programu Európ- skej komisie Erasmus+. Okrem kvalitného odborného vzdelania sa kladie dôraz aj na všeobecnovzdelávacie predmety vrátane odborného cudzieho jazyka. Ško- la je aktívna aj v oblasti mimoškolskej činnosti naprí- klad v programe DofE – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Absolventi nájdu svoje uplatnenie v prie- mysle, ako aj v pokračovaní v štúdiu na vysokej škole. Od júla 2017 je škola členom EfVET-u – Európskej aso- ciácie poskytovateľov odborného vzdelávania. Deň otvorených dverí: 14. 2. 2018 od 9.00 h Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, 811 03 Bratislava Kontakty: 02/59200917, office@zochova.sk, www.zochova.sk Riaditeľ: Ing. Milan Ferenčík Zoznam odborov: 2675 M elektrotechnika – pre absolventov základných škôl 2695 Q počítačové systémy – pomaturitné – vyššie odborné štúdium Škola sa nachádza v centre Bratislavy a žiaci tu okrem elektrotechnických vedomostí majú možnosť získať vedomosti z jednej zo študijných oblastí – počítačo- vé systémy, telekomunikačná technika, silnoprúdové zariadenia alebo počítačová grafika a multimédiá. Vy- učovanie prebieha v odborných učebniach, vybave- ných interaktívnymi tabuľami, modernou výpočtovou technikou, Wi-Fi sieťou, v inovovaných učebniach praxe, výpočtovej techniky, elektrotechnických me- raní a v odborných učebniach cudzích jazykov. Žiaci majú možnosť získať teoretické vedomosti a  prak- tické zručnosti pri správe sietí – CISCO akadémia + certifikát CISCO SYSTEMS, ale i osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti – elektrotechnik (§ 21 vyhl. č. 508/2009 Z. z.). Aktivity školy – SOČ, ZENIT – veľmi dobré umiestnenie v krajských, celo- slovenských kolách, olympiády – ANJ, NEJ, ľudské práva, 27 krúžkov – programovanie, tvorba webo- vých stránok, elektrotechnické, matematické, spolo- čenskovedné, športové, jazykové. Dobré uplatnenie absolventov na trhu práce, prípadne majú možnosť pokračovať v  štúdiu na vysokých školách hlavne technického zamerania alebo v pomaturitnom – vyš- šom odbornom štúdiu – počítačové systémy – na tejto škole. Po úspešnom absolvovaní absolventskej skúšky a obhajobe absolventskej práce študent získa absolventský diplom a titul za menom „Dis“. Deň otvorených dverí: 27. 2. 2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Kontakty: 02/64361041, 02/64366526, 0903422117, office@adlerka.sk, www.adlerka.sk Riaditeľ: Ing. Daniel Adamko, PhD. Zoznam odborov: 2675 M elektrotechnika – Školský vzdelávací program IT Špecialista – oblasť prípravy na povolanie: počítačové systémy, informatické a telekomunikačné systémy, priemyselná informatika, obrazová a zvuková technika Škola je zameraná na elektrotechnické a informačné technológie, čomu zodpovedá vybavenie odborných učební, laboratórií, multimediálnych učební moderný- mi prístrojmi a zariadením. V rámci školy je audio a video štúdio, študovňa, Wi-Fi, deväť učební s PC, dve vynovené telocvične a posilňovňa. Absolventi sú pripravení uplatniť sa ako samostatný technický pracovník. Majú možnosť získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri správe sietí – CISCO akadémia + certifikát CISCO SYSTEMS, osvedčenie o spôsobilosti elektrotechnika podľa § 21 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Škola ponúka krúžky, súťaže, realizuje projekty, ako sú napríklad Erasmus+, Grafické systémy, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu a mnohé ďalšie. Spolupracuje so spoločnosťami Volkswagen Slovakia, ZSE, RTVS, ŽSR, Batex, Microstep-Mis, s.r.o, FabLab – Vedecký park UK v oblasti projektov a prevádzkovej praxe. Pre úspešných maturantov škola vydáva medzinárodné certifikáty IES s cieľom nájsť si lepšiu pracovnú pozí- ciu na pracovnom trhu. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislava 5 Kontakty: 02/63823402, 0918711250, skola@spsehalova.sk, www.spsehalova.sk Riaditeľka: Ing. Iveta Šafránková Zoznam odborov: 2561 M informačné a sieťové technológie – v oblasti prípravy na povolanie vývoj IKT riešení 2675 M elektrotechnika – v oblastiach prípravy na povolanie: a) počítačové systémy b) televízna, komunikačná a multimediálna technika Štúdium v odbore informačné a sieťové technológie poskytuje SPŠE Hálova ako jediná stredná odborná škola v  bratislavskom regióne. Tento nový študijný odbor bol vytvorený na základe požiadaviek a v spo- lupráci so zamestnávateľmi v oblasti IT. SPŠE Hálova orientuje svojich študentov na nadobúdanie praktic- kých kompetencií. Študenti absolvujú okrem praktic- kého vzdelávania v škole aj odbornú prax vo firmách a inštitúciách – v 2. ročníku štúdia súvislé dva týždne a v 3. ročníku celý školský polrok jeden deň v týždni + súvislé dva týždne. Študenti praxujú aj v zahraničí v rámci projektov programu Erasmus+. Vďaka part- nerskej spolupráci s firmami z oblasti IT a elektrotech- niky SPŠE Hálova disponuje vynikajúcim technickým vybavením na teoretické aj praktické vzdelávanie. Úspešní absolventi SPŠE Hálova získavajú okrem maturitného vysvedčenia aj osvedčenie o spôsobilosti elektrotechnika podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., me- dzinárodne uznávaný CISCO certifikát a doklad o ab- solvovanej odbornej praxi vo firmách a inštitúciách. Deň otvorených dverí: 14. 2. 2018 od 9.00 do 16.00 h Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava Kontakty: 02/55565676, 02/55968692, spsdkvac@ba.telecom.sk, www.spsdkvacba.edu.sk Riaditeľka: RNDr. Eva Kozová Zoznam odborov: 3765 M technika a prevádzka dopravy 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 3758 K operátor prevádzky a ekonomi- ky dopravy (štvorročný študijný odbor s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku, ukončený výučným listom a maturit- nou skúškou, zameraný na oblasť železničnej dopravy) Všetky študijné odbory sú pre žiakov perspektívne, keďže absolventi môžu pokračovať v štúdiu na vyso- kých školách, alebo si nájsť uplatnenie v oblastiach, týkajúcich sa dopravy, logistiky, a v oblastiach, kto- ré súvisia s automobilovým priemyslom a dopravou, a sú vysoko žiadaní na trhu práce. Okrem maturitné- ho vysvedčenia absolvovanie štúdia v prvých dvoch študijných odboroch absolventom umožňuje splniť podmienky zákona NR SR č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave na získanie osvedčenia o  odbornej spô- sobilosti na podnikanie v  cestnej doprave. V  rámci odborného vzdelávania na škole pôsobí aj školská autoškola, v ktorej prebiehajú teoretická a praktická výučba žiakov na získanie základnej kvalifikácie vodi- čov skupiny B. Žiaci počas štúdia nadobudnú komu- nikačné zručnosti vo dvoch cudzích jazykoch. Majú možnosť zapojiť sa do medzinárodného programu Erasmus+ K2, v rámci ktorého škola spolupracuje so strednými školami v Taliansku, Portugalsku, Poľsku a Litve. V rámci programu Erasmus+ K1 žiaci absol- vujú odborné stáže v  dopravných podnikoch a  au- toservisoch v  Českej republike. Škola spolupracuje s  množstvom logistických a  zasielateľských firiem a s autoservismi, v ktorých žiaci absolvujú časť od- bornej prevádzkovej praxe. Deň otvorených dverí: 15. 2. 2018 od 10.00 do 17.00 h Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, 826 64 Bratislava Kontakty: 02/43339783, 02/43336407, riaditelstvo@stav-geo.edu.sk, www.stav-geo.edupage.org Riaditeľ: Ing. Karol Ďungel Zoznam odborov: 3650 M staviteľstvo 3692 M geodézia, kartografia a katas- ter (geoinformatika) Škola pripravuje absolventov z odboru staviteľstvo (vedia vykonávať a vyhodnocovať skúšky stavebných materiálov, vyhotoviť kalkuláciu a rozpočet stavby). Absolventi odboru geodézia, kartografia a  kataster ovládajú geodetické, fotogrametrické prístroje a špe- ciálne zariadenia na príjem a následné spracovanie družicových signálov pre geodetické zameriavacie vytyčovacie, výpočtové a kontrolné práce. Väčšina absolventov pokračuje v štúdiu na vysokých školách prevažne technického charakteru na Slovensku a čo- raz viac aj v zahraničí. Počas štúdia na škole žiaci po splnení stanovených podmienok môžu získať medzi- národne uznávané certifikáty z  grafických a  ekono- mických softvérov, vyučovaných na škole. Škola sa zúčastňuje regionálnych a medzinárodných súťaží, or- ganizovaných a zastrešených profesijnými inštitúciami. Deň otvorených dverí: 6. 2. 2018 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, 900 01 Modra Kontakty: ústredňa: 033/6472580, riaditeľ školy: 033/6472579, info@svosmo.sk, www.svosmo.edupage.org Riaditeľ: Ing. Monika Kisová Zoznam odborov: 4227 M 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie 4227 M 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-01-flowie-f/

www.bratislavskykraj.sk 7 – agroturistika 4227 M 05 vinohradníctvo a ovocinárstvo – someliérstvo Strednú odbornú školu vinársko-ovocinársku v Mod- re všetci jej priaznivci a absolventi nazývajú „Vinárka“. V súčasnosti je jedinou strednou školou, ktorá pripra- vuje a vychováva odborníkov pre oblasť vinohradníc- tva, vinárstva a ovocinárstva na Slovensku. Škola sa nachádza vo veľmi peknom prostredí parkového areá- lu spolu so školským vinohradom a ovocným sadom. Spracovanie hrozna a  výroba vína prebieha v  škol- skej pivnici. Absolventi tejto školy svojimi produktmi preslávili slovenské vinárstvo po celom svete. Majú široké možnosti uplatnenia sa vo vinohradníckych, vi- nárskych a ovocinárskych podnikoch, v gastronómii, vinotékach. Po získaní maturitnej skúšky má absol- vent otvorenú cestu k štúdiu na vysokej škole. Prečo by študent mal študovať na škole? Dostane príleži- tosť robiť vlastný biznis, nebude len tvrdo pracovať, ale prácou sa aj baviť a bude mať možnosť spoznať prestížne vinárstva nielen na Slovensku od Malých Karpát po Tokaj, ale aj v zahraničí. Deň otvorených dverí: 6. 2. 2018 od 8.00 do 16.00 h Obchodná akadémia, Nevädzová 3, 820 07 Bratislava Kontakty: 02/43411158, oanba@oanba.sk Riaditeľka: Ing. Erika Marošová, PhD. Zoznam odborov: 6317 M obchodná akadémia – štvorročné denné maturitné štúdium Škola sa špecializuje na vyučovanie odborných pred- metov – ekonomika, bankovníctvo, daňovníctvo, poisťovníctvo, aplikovaná ekonómia, podnikateľské zručnosti, administratíva a korešpondencia, praktické účtovníctvo. Realizuje medzinárodné projekty Eras- mus+, zamerané na odbornú prax žiakov a vzdeláva- nie učiteľov. Škola má podpísanú dohodu so stred- nou školou v Nemecku o vzájomnej výmene žiakov a učiteľov a tvorbe spoločných projektov. Dlhodobá medzinárodná spolupráca vytvára predpoklad uchá- dzania sa o titul Európska škola. Na škole aktívne pracuje cvičná žiacka firma, ktorá každý školský rok získava ocenenia na veľtrhoch v Bratislave, Ostrave, Košiciach, Prahe a  v  Olomouci. Škola uskutočňuje mnohé medzinárodné projekty, ako je napríklad Me- dzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, mimoškolské aktivity – záujmové vzdelávanie, školský časopis, ex- kurzie, štátnice v písaní na PC, stredoškolskú odbor- nú činnosť, športové súťaže. Absolventi školy pokra- čujú v štúdiu na vysokých školách na Slovensku, ako aj v krajinách EU a sú úspešní podnikatelia, manažéri v  štátnych a  súkromných inštitúciách, poslanci NR SR či zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Deň otvorených dverí: 2. 3. 2018 Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava Kontakty: 02/44255773, 02/44255991, skola.oarba@gmail.com, www.oarba.edupage.org Riaditeľka: Ing. Mária Mydlová Zoznam odborov: 6317 M obchodná akadémia – štvorročné denné maturitné štúdium Škola dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky v ob- lasti vzdelávania. Žiaci majú možnosť vykonať štátnu skúšku v spracovaní informácií na počítači a získať certifikát, ktorý potvrdzuje ovládanie účtovného sof- tvéru Omega. Jazykové zručnosti si zdokonaľujú v medzinárodnom projekte eTwinning, za čo škola bola ocenená medzinárodnými certifikátmi kvality. Žiaci a učitelia sú zapojení do medzinárodného pro- jektu Erasmus+ odborné vzdelávanie a príprava, spo- lufinancovaného EÚ. Osobnostný a profesijný rozvoj je podporovaný aktívnym zapojením sa do vzdeláva- cích programov Junior Achievement Slovensko – Eti- ka v podnikaní a Aplikovaná ekonómia, ako aj do me- dzinárodného projektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Škola umožňuje účasť na športových, matematických, jazykových a ekonomických súťa- žiach, exkurziách do Rakúska, Talianska, Francúzska, Veľkej Británie, Poľska, ako aj v rámci Slovenska. O absolventov je záujem v slovenských aj medziná- rodných firmách. Viacerí z nich po ukončení štúdia pokračujú na vysokých školách rôzneho zamerania doma aj v zahraničí. Deň otvorených dverí: 8. 2. 2018 od 8.00 do 13.00 h Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava Kontakty: 02/62412404, sekretariat@oadudova.sk, www.oadudova.sk Riaditeľ: Ing. Stanislav Krchnák Zoznam odborov: 6317 M obchodná akadémia (štvorroč- né denné maturitné štúdium) 6314 Q cestovný ruch 6310 Q financie Na škole s viac ako 60-ročnou históriou sú okrem vý- učby odborných predmetov a dvoch cudzích jazykov súčasťou praktickej prípravy žiakov aj predmety Cvič- ná firma praktikum a Základy podnikateľského mysle- nia (tvorba projektov). Od šk. roka 2018/2019 si žiak môže vybrať z troch zameraní – obchodná akadémia, ekonomika v informatike a rozšírená športová prípra- va. V rámci spolupráce s rôznymi inštitúciami úspešný absolvent môže získať certifikát Omega od firmy Kros (ovládanie programu na vedenie podvojného účtov- níctva), ECDL – certifikát znalostí a zručností pri práci s PC. Žiaci a učitelia sú zapojení do medzinárodného projektu Erasmus+ odborné vzdelávanie a  príprava. Škola získala 2. miesto na Slovensku za realizáciu európskych vzdelávacích programov v rokoch 1998 – 2017. Škola sa každoročne zapája do mnohých športových podujatí, kde dosahuje výborné výsledky. Absolventi sú pripravení na výkon činností odbor- ného ekonomického pracovníka v  rôznych formách podnikateľských subjektov a športových kluboch. Po úspešnom ukončení strednej školy môžu pokračovať v štúdiu na rôznych typoch vysokých škôl. Deň otvorených dverí: 14. 2. 2018 od 8.30 do 13.00 h Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, 851 05 Bratislava Kontakty: 02/63830484, skola@sosznieba. edu.sk, www.sospodnikania.edupage.org Riaditeľka: Ing. Nadežda Ledererová Zoznam odborov: 6352 M obchod a podnikanie 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu Škola má 25-ročnú tradíciu, zameriava sa na vyučo- vanie odborných ekonomických predmetov zavá- dzaním projektového a programového vyučovania a vyučovaním cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, taliansky). Praktická príprava sa reali- zuje formou cvičných firiem a predmetu podnikanie v cestovnom ruchu. Odbornú prax žiaci vykonávajú aj v podmienkach reálnych podnikov, firmách a inšti- túciách v rámci projektu Erasmus+, najmä v Českej republike. Edukácia sa realizuje už od 1. ročníka podľa odboru štúdia so zameraním na obchod a cestovný ruch. Škola garantuje získanie aktuálnych vedomostí, zručností a  kompetencií v závislosti od potrieb trhu práce. Pripraví absolventov na uplatnenie sa v oblasti malého a stredného podnikania, v bankovom a pois- ťovníckom sektore, reklamných agentúrach, v cestov- nom ruchu, cestovných kanceláriách, hoteloch a ďal- ších službách. Absolventi môžu pokračovať v štúdiu vo vzdelávacích programoch vysokoškolského vzde- lávania alebo v ďalších vzdelávacích programoch, za- meraných na rozšírenie kvalifikácie. Deň otvorených dverí: 8. 2. 2018 od 8.00 do 16.00 h Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok Kontakty: 033/6423410, 033/6422121, info@oapk.sk, www.oapk.sk Riaditeľ: Ing. Daniel Zoch Zoznam odborov: 6317 M obchodná akadémia 6324 M manažment regionálneho cestov- ného ruchu Škola pripravuje absolventov so širokým všeobec- ným a odborným vzdelaním, nevyhnutným pre vý- kon obchodno-podnikateľských činností vo výrob- ných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, bankových inštitúciách a poisťovniach, v zariadeniach cestovného ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe, ale aj ako samostatných podnikateľov. Škola je aktívne zapojená do vzdeláva- cích programov Junior Achievement Slovensko a do projektu Erasmus+. Študenti môžu získať certifikát o ovládaní programu na podvojné účtovníctvo a cer- tifikát sprievodcu cestovného ruchu. Absolventi môžu pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokých školách a univerzitách rôzneho typu. Deň otvorených dverí: 14. 2. 2018 (spojený s prezentáciou školských cvičných firiem, JA Firmy a marketingu) Konzervatórium, Tolstého 11, 811 06 Bratislava Kontakty: 02/54434505, 02/54435342, konzervatorium@konzervatorium.sk, www.konzervatorium.sk Riaditeľ: Mgr. art. Peter Čerman Zoznam odborov: Konzervatórium v Bratislave ponúka akreditované vzdelávanie: • v hudobno-dramatickom odbore pre budúcich hercov, muzi- kálových spevákov a tanečníkov • v odbore spev pre budúcich operných a koncertných spevákov • v odbore hudba pre budúcich skladateľov, dirigentov, klavi- ristov, organistov, huslistov, violistov, violončelistov, kontraba- sistov, harfistov, gitaristov, cimbalistov, hráčov na dychových hudobných nástrojoch (flaute, zobcovej flaute, hoboji, klarinete, saxofóne, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube), hráčov na bicích nástrojoch, na akordeóne a odborníkov v cirkevnej hudbe (organistov a dirigentov) • v štúdiu špecializácií: hudobná réžia, populárna hudba, ľudová hudba, zborový dirigent, základy kompozície, elektroakustická hudba, ľudová hudba, operetná špecializácia, špecializácia muzikál, učiteľ hudobnej teórie, komorná hudba, stará hudba Po ukončení súvislého šesťročného vzdelávania ab- solventi Konzervatória získajú vyššie odborné ume- lecké a umelecko-pedagogické vzdelanie. Prvé štyri roky uzatvára maturitná skúška, šesťročné štúdium završuje absolventská skúška a  absolvent dosiah- ne  titul DiS. art. (diplomovaný špecialista umenia), diplom profesionálneho umelca i kvalifikovaného pe- dagóga umenia. Dni otvorených dverí („Metodické dni“): 20. 1. 2018 a 16. 6. 2018 (vždy v sobotu) Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04 Bratislava Kontakty: 02/59203911, 02/54788354, tankonba@tankonba.sk, www.tankonba.sk Riaditeľka: Mgr. art. Katarína Zacharová Zoznam odborov: 8227 Q tanec odborné zamerania: 8227 Q 01 klasický tanec 8227 Q 02 ľudový tanec 8227 Q 03 moderný tanec Je jediné štátne konzervatórium s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré v súvislom dennom osemročnom štúdiu poskytuje komplexné umelecké a umelec- ko-pedagogické vzdelanie v študijnom odbore tanec. Štúdium je ukončované maturitnou skúškou a absol- ventskou skúškou (titul DiS. art.). Absolvent školy po ukončení štúdia získa najvyššiu kvalifikáciu výkonné- ho tanečného umelca, ktorý je schopný úspešne sa začleniť do profesionálnych baletných a tanečných súborov na Slovensku a v zahraničí (baletné súbory divadiel: Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Ústí nad Labem, Mníchov, Helsinki, Berlín, Viedeň, Budapešť,

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-01-flowie-f/

8 1 - Hotelová Aka- démia, Mikovíniho 1 2 - Konzervatórium, Tolstého 11 3 - Obchodná akadémia, Dudova 4 4 - Obchodná akadémia, Nevädzová 3 5 - Obchodná akadémia, Račianska 107 6 - Spojená škola, Tokajícka 24 7 - SOŠ, Račianska 105 8 - SOŠ dopravná, Kvačalova 20 9 - SPŠ dopravná, Kvačalova 20 10 - SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Far- ského 9 11 - SOŠ informačných technológií, Hlinická 1 12 - SOŠ kaderníctva a vizá- žistiky, Svätoplukova 2 13 - SOŠ masmediálnych a informač- ných štúdií, Kadnárova 7 14 - SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Skle- nárova 1 15 - SOŠ polygrafická, Račianska 190 16 - SOŠ technická, Vra- novská 4 17 - SPŠ elektrotechnická, Hálova 16 18 - SPŠ elektro- technická, Zochova 9 19 - SPŠ stavebná a ge- odetická, Drieňová 35 20 - SPŠ strojnícka, Fajno- rovo nábrežie 5 21 - Stredná umelecká škola scénického výtvar- níctva, Sklenárova 7 22 - Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44 23 - Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7/Skalická 1 Župné školy sú 39 17 44 12 8 9 30 13 20 49 51 34 36 18 10 47 52 3 48 41 46 55 26 19 40 2 35 33 16 6 STARÉ MESTO RUŽINOV PETRŽALKA 39 3 17 31 29 8 10 1 6 21 22 12 14 4 19 23 27 20 25 16 18 24 7 5 15 26 13 11 2 28 RAČA STARÉ MESTO KARLOVA VES RAKÚSKO DÚBRAVKA RUŽINOV PETRŽALKA NOVÉ MESTO SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5 SOŠ pedagogická, Bullova 2 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11 SOŠ Hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59 SOŠ, Ivanská cesta 21 30 Športové gymnázium, Ostredková 10 Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14 SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20 SOŠ podnikania, Strečnianska 20

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-01-flowie-f/

www.bratislavskykraj.sk 9 MALACKY BERNOLÁKOVO MALINOVO Spojená škola - SOŠ J. A. Gagarina, Svätoplukova 38 IVANKA PRI DUNAJI Gymnázium, Ulica 1. mája Spojená škola, SNP 30 SOŠ záhradnícka G. Čejku, Bratislavská 44 SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71 SENEC Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69 SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3 Gymnázium Karola Štúra, Nám. Slobody 5 MODRA SOŠ pedagogická, Sokolská 6 Obchodná akadémia, Myslenická 1 Gymnázium, Senecká 2 PEZINOK SOŠ, Myslenická 1 ú vám blízke 24 - Tanečné konzerva- tórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20 25 - Gymná- zium, Grösslin- gová 18 26 - Gymnázium, Hubeného 23 27 - Gymnázium, Pankúchova 6 28 - Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35 29 - Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6 30 - Gymnázium L. Novo- meského, Tomášikova 2 31 - ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom ma- ďarským, Dunajská 13

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-01-flowie-f/

10 Györ, Varšava, Bytom, Kyjev, Hamburg, Stuttgart, St. Petersburg, USA, Kanada a pod.). Deň otvorených dverí: 26. 1. 2018 od 14.00 do 18.00 h Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava Kontakty: 02/49203510, riaditel@sosmis.sk, www.sosmis.sk Riaditeľka: Mgr. Jana Mašlejová Zoznam odborov: 7237 M informačné systémy a služby 7218 M masmediálne štúdiá 7232 M marketingová komunikácia Stredná odborná škola masmediálnych a informač- ných štúdií v  Bratislave je jedinou školou svojho druhu na Slovensku, ktorá poskytuje stredoškolské vzdelávanie v oblasti knihovníctva a informačných štúdií, masmediálnych štúdií, marketingu a reklamy. V odbore informačné systémy a služby je príprava zameraná na oblasť informačných procesov, služieb, systémov, tvorbu informačných produktov, na zákla- dy ekonomiky, práva, prácu s informačnými techno- lógiami, sociálnu komunikáciu. Absolventi sa uplatnia v pracovných pozíciách, ako informačný a referenčný pracovník, rešeršér, konzultant, knihovník či pomoc- ník informačného architekta pri tvorbe a aktualizácii webových stránok. V odbore masmediálne štúdiá je príprava zameraná na oblasť mediálneho trhu a me- diálnej tvorby, na špecifiká printových médií, rozhlasu, televízie. Absolventi sa uplatnia v pracovných pozíci- ách, ako mediálny pracovník, informačný pracovník, kreatívny pracovník v oblasti propagácie, reprezen- tant spoločnosti pre styk s verejnosťou a inými inštitú- ciami. V novootvorenom odbore marketingová komu- nikácia absolventi získajú okrem nevyhnutnej teórie poznatky z televíznej a rozhlasovej reklamnej tvorby, počítačovej animácie, reklamnej fotografie. Naučia sa vytvárať webové stránky a zoznámia sa s princípmi PR. Absolventi sa uplatnia v reklamných a PR agen- túrach, ako aj v mediálnej sfére. Škola uskutočňuje mnohé medzinárodné projekty, ako je napríklad Me- dzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, Fullbright, vzdelávací program Junior Achievement Slovensko – Etika v podnikaní, ako aj mimoškolské aktivity – zá- ujmové vzdelávanie, školský časopis, rozhlas a televí- ziu, exkurzie, literárne súťaže, športové súťaže. SOŠ- MIŠ je škola plná možností, predsavzatí a skúseností. Deň otvorených dverí: 12. 2. 2018 od 8.00 do 15.00 h Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava Kontakty: 02/64365940, psabullova2@pobox.sk, www.psabuba.sk Riaditeľka: Mgr. Galina Šimončičová Zoznam odborov: 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 7670 M pedagogický asistent 7662 M animátor voľného času 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť Škola má dlhoročnú tradíciu v oblasti vzdelávania pre školstvo, kultúru a voľný čas. Vlastní certifikát Európska značka a je pridružená k sieti škôl UNE- SCO. Všeobecno-vzdelávacie predmety a hlavné odborné predmety (pedagogika a psychológia) sú vo všetkých študijných odboroch rovnaké, každý žiak sa učí anglický a nemecký jazyk. Škola získala certifikát a vlajku Zelenej školy. Viac ako polovica absolventov študuje na vysokých školách, ostatní sa bez problémov zamestnajú v materských školách, školských kluboch detí, centrách voľného času, re- kreačných a kultúrnych zariadeniach, zariadeniach cestovného a kúpeľného ruchu, centrách voľného času, výchovných zariadeniach ako pedagogickí asistenti, zamestnanci vo verejnej a štátnej správe, v súkromnom sektore, v organizáciách tretieho sek- tora. V budove školy bude od septembra 2018 zria- dená materská škola, ktorá bude slúžiť ako stredisko odbornej praxe pre žiakov školy. Dni otvorených dverí: 5. 2. 2018 a 26. 3. 2018 Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, 900 01 Modra Kontakty: 033/6472567, 033/6472577, paka@pakamo.sk, www.pakamo.sk Riaditeľka: Mgr. Monika Nemcová Zoznam odborov: 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 7662 M animátor voľného času Stredná odborná škola pedagogická Modra má 147-ročnú tradíciu. Poskytuje kvalitné vzdelanie so širokými možnosťami uplatnenia sa v praxi doma aj v zahraničí a zároveň výbornú prípravu na vysokoškol- ské štúdium. Získané základné odborné vedomosti a zručnosti umožňujú absolventom uplatnenie v ma- terských školách, školských kluboch detí, centrách voľného času, ale aj v oblasti súkromného podnikania. Škola poskytuje kvalitnú odbornú a hlavne praktickú prípravu pre uplatnenie sa vo sfére sociálnych služieb a odrazový mostík pre vysokoškolské štúdium huma- nitného zamerania. Vzhľadom na veľký počet hodín odborných predmetov a praxe sú doklady o ukončení školy uznané i v zahraničí. Škola je zapojená do pro- jektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu a už po tretíkrát získala certifikát „Zelená škola“. Žiaci majú možnosť zapájať sa do rôznych športových, literár- nych, jazykových a výtvarných súťaží a umiestňujú sa na popredných miestach. Deň otvorených dverí: 7. 2. 2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava Kontakty: 02/59306220, suvba@centrum.sk, www.suvba.eu Riaditeľ: akad. mal. Milan Pagáč Zoznam odborov: 8260 M propagačné výtvarníctvo 8223 M úžitková fotografia 8245 M 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo 8248 M kameňosochárstvo 8289 M keramický dizajn 8296 M grafický dizajn 8279 M dizajn a tvarovanie dreva 8261 M propagačná grafika 8238 M ručné výtvarné spracúvanie textílií 8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn ŠÚV J. Vydru je moderná škola umenia a dizajnu. Je najstaršou výtvarnou školou na Slovensku s takmer 90-ročnou tradíciou. Jej koncepcia výučby je zamera- ná na oblasť úžitkového umenia, dizajnu, kreatívneho navrhovania a kvalitného umeleckého remesla. Väč- šina absolventov úspešne pokračuje v ďalšom štúdiu na umeleckých vysokých školách doma a v zahraničí. Uplatnenie nachádzajú v oblasti produktového dizaj- nu, dizajnu vizuálnych komunikácií, textilného a odev- ného dizajnu, skla, keramického dizajnu, dizajnu dre- va, reštaurátorstva, sochárstva, fotografie, filmového umenia, voľného výtvarného umenia, ale i architektú- ry, dejín umenia, estetiky či učiteľstva na umeleckých školách. Deň otvorených dverí: 31. 1. 2018 od 11.00 do 17.00 h Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava Kontakty: 02/55422028, 02/55410943, skola@szsbaza.sk, www.szsbaza.sk Riaditeľka: Mgr. Elena Skalná Zoznam odborov: 5304 M asistent výživy 5308 M zdravotnícky laborant 5311 M farmaceutický laborant 5312 M očný optik 5358 M zubný asistent 5370 M masér 5314 M ortopedický technik 5317 Q diplomovaný fyzioterapeut Škola, ktorá má čo ponúknuť! Škola má dlhoročnú tradíciu v príprave technických zdravotníckych pracovníkov. V dennom štúdiu profi- luje sedem študijných odborov pre absolventov zák- ladných škôl a jeden študijný odbor pre absolventov stredných škôl s maturitou. Podľa požiadaviek reali- zuje aj externé štúdium. Zabezpečuje nepretržitý kon- takt s najlepšie vybavenými zdravotníckymi zariade- niami, v ktorých žiaci absolvujú praktické vyučovanie a odbornú klinickú prax. Škola si tvorí vlastné študijné materiály a interné skriptá. V rámci programov Eras- mus+ žiaci absolvujú stáže v zahraničí. Sú úspešní v stredoškolskej odbornej činnosti, v rôznych súťažiach a olympiádach. Veľa žiakov je zapojených do progra- mu na rozvoj osobnosti Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Vydávajú školský časopis. Absolventi školy sú dobre uplatniteľní v celej Európskej únii. Deň otvorených dverí: 9. 2. 2018 od 10.00 do 14.00 h Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava Kontakty: 02/63812059, 0904/773018, szs@szsba.sk, www.szsba.sk Riaditeľka: Mgr. Eva Drobná Zoznam odborov: 5356 M zdravotnícky asistent 5325 Q diplomovaná všeobecná sestra – denné vyššie odborné štúdium 5371 H sanitár – učebný odbor, externé štúdium V školskom roku 2017/2018 bola novovytvorená virtu- álna učebňa anatómie a fyziológie – VAUčebňa, v kto- rej sa žiaci pomocou virtuálnej reality učia spoznávať ľudské telo. Na škole sa predmet Prvá pomoc vyučuje na vysoko kvalifikovanej úrovni v špeciálne vybavenej učebni, ktorá spĺňa kritériá vzdelávania v odbornej prí- prave zdravotníckych záchranárov. Žiaci vykonávajú dobrovoľnícku činnosť v zariadeniach sociálnych slu- žieb poskytovaním ošetrovateľských činností. Zúčast- ňujú sa odborných konferencií, projektov doma i v za- hraničí, súťaží a iných aktivít, ktoré podporujú nielen ich profesijný rast, ale aj rozvoj pohybových zručností. Absolventi školy nekončia na úradoch práce, nakoľ- ko je ich akútny nedostatok na trhu práce. Absolventi študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra (DVS) sú žiadaní na trhu práce v celej EÚ, od školské- ho roka 2017/2018 žiaci DVS poberajú aj motivačné štipendium. Deň otvorených dverí (Deň zdravia): 21. 2. 2018 od 8.00 do 16.00 h Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava Kontakty: 02/43191852, sekretatiat@sosdba.sk, www.sosdba.sk Riaditeľ: Ing. Martin Zatkalík, PhD. Zoznam odborov: 3759 K komerčný pracovník v doprave 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2487 H 03 autoopravár – karosár 2487 H 04 autoopravár – lakovník Škola sídli v atraktívnej časti Bratislavy v blízkosti hlavnej autobusovej stanice, ponúka odbornú prí- pravu v oblasti autoopravárenstva, logistiky, drobné- ho a stredného podnikania. Spolupracuje priamo so zamestnávateľmi, stavovskými organizáciami a za- mestnávateľskými zväzmi. Odborná príprava a vzde- lávanie sú zabezpečené v priestoroch teoretického vyučovania, školských dielňach a predajno-servisnej sieti osobných a nákladných automobilov značiek ako napr. MERCEDES, VW, AUDI, PORSCHE, SUZUKI, HONDA, ŠKODA, SCANIA, VOLVO, FIAT, HOLLEN Oldtimer, TNT, DHL a ďalších. Osvedčené a perspek- tívne učebné a  študijné odbory umožňujú žiakom priamy vstup na trh práce formou platenej praxe a be- nefitov. Okrem iného škola ponúka množstvo mimo- školských aktivít, orientovaných aj na motošport, od- borné exkurzie, moderne a odborne vybavené učebne s podporou IKT. Absolventi OVP nájdu uplatnenie v autoopravárenstve a doprave s lukratívnym plato- vým ohodnotením a s kariérnym rastom, alebo môžu

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-01-flowie-f/

www.bratislavskykraj.sk 11 pokračovať v štúdiu na vysokých školách. Deň otvorených dverí: 9. 2. 2018 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, 824 89 Bratislava Kontakty: 02/53414615, skola@zsssvba.sk, www.zsssvba.sk Riaditeľ: Ing. Milan Búci, PhD. Zoznam odborov: 8233 M 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo 8259 M animovaná tvorba 8288 M 01 scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba 8288 M 02 scénické výtvarníctvo – maľba a dekoračná tvorba 8288 M 04 scénické výtvarníctvo – maskérska tvorba 8288 M 06 scénické výtvarníctvo – tvorba a konštrukcia scény 8290 M masmediálna tvorba 8294 M 01 obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva pripravuje študentov pre divadlá, televízne a filmové štúdiá, reklamné agentúry a pre ďalšie pracovné za- radenia v oblasti grafickej tvorby, odevného dizajnu, hairstylingu, fotostylingu, audiovizuálnej tvorby, mas- mediálnej tvorby, dizajnu šperku a voľnej umeleckej tvorby. Štúdium je štvorročné, ukončené maturitnou skúškou. Škola je jediným a komplexným centrom scénického umeleckého vzdelávania na Slovensku, má certifikáciu IES – škola, dosahujúca dlhodobo vynikajúce výsledky, rating BB+. Absolventi školy sa uplatnia na domácom aj zahraničnom pracovnom trhu, asi 50 % z nich pokračuje v ďalšom štúdiu na vysokých školách. Deň otvorených dverí: 25. 1. 2018 od 9.30 do 17.30 h Stredná odborná škola, Račianska 105, 831 02 Bratislava CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRA- VY PRE OBLASŤ OSOBNÝCH SLUŽIEB Kontakty: 02/44258040, sekretariat@sos-racianska.sk, riaditel@sos-racianska.sk, www.sosracianska105. edupage.org Riaditeľka: Ing. Janka Barkolová Zoznam odborov: 6362 M kozmetička a vizážistka 6456 H kaderník 6452 H fotograf Škola má vlastné pracoviská praktického vyučova- nia – kozmetiku a kaderníctvo, ktoré sú priamo v budove školy a slúžia aj pre širokú verejnosť. Pre vysokú kvalitu poskytovaných služieb a zároveň nízke ceny majú pracoviská praktického vyučovania bohatú návštevnosť. Je to škola s najdlhšou tradí- ciou vo vzdelávaní a výchove odborníkov pre oblasť osobných služieb na Slovensku a jedna z troch škôl v Bratislavskom kraji a desiatich škôl na Slovensku, zapojená do švajčiarsko-slovenského projektu Od- borné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Škola sa zapojila i do ďalších projektov – do projektu Eu- rópskej komisie Európsky týždeň odborných zruč- ností so spoluúčasťou SAAIC – Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prí- pravu a do projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípra- vy. Kvalita odbornej prípravy žiakov sa každoročne potvrdzuje aj v celoslovenských a medzinárodných súťažiach zručností, v ktorých sa žiaci školy opako- vane umiestňujú na popredných miestach. Uplat- nenie absolventov – v kozmetických, vizážistických a kaderníckych salónoch, fotoslužbách a najmä ako samostatní živnostníci v oblasti osobných služieb. „Sme najlepší! Sme škola, ktorej to myslí ! Príďte, naučíme Vás, ako sa „vyrábajú hviezdy“!“ Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A  PRÍ- PRAVY PRE OBLASŤ POLYGRAFIE A MÉDIÍ Kontakty: 02/49209220, skola@polygraficka.sk, www.polygraficka.sk Riaditeľ: Ing. Roman Šíp, PhD. Zoznam odborov: 3431 M 01 polygrafia – polygrafická technológia 3431 M 02 polygrafia – grafika tlačovín 3447 K grafik digitálnych médií 3446 K grafik tlačových médií 3457 K operátor tlače Škola sa významným spôsobom odlišuje od os- tatných stredných odborných škôl, ktoré sa po- dieľajú na príprave žiakov v oblasti polygrafie a médií. V  celej škole je Wi-Fi zdarma, školské licencie Adobe CC zdarma, priame prepojenie školy na zamestnávateľov. Štúdium je štvorročné, ukončené maturitnou skúškou. Absolventi odbo- rov grafik digitálnych médií, grafik tlačových mé- dií a operátor tlače získajú aj výučný list. Príprava žiakov študijných odborov polygrafia – polygra- fická technológia a grafika tlačovín sa v prevaž- nej miere venuje teoretickej príprave žiakov pre stredný manažment podnikov. Absolvent štúdia má možnosť získať medzinárodný certifikát IES. Uplatnenie absolventov – tlačiarne a polygrafické podniky, vydavateľstvá, redakcie novín a  časo- pisov, grafické štúdiá, reklamné agentúry, do- dávatelia spotrebných materiálov a  strojového vybavenia pre polygrafický priemysel (Slovenská Grafia, Kasico, Purgina, Ringier, Plus7, Heidel- berg, Europapier). Deň otvorených dverí: 13. 2. 2018 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo Kontakty: 02/45955102, 0908782996, zahradnicka.malinovo@gmail.com, www.zahradnicka.edupage.org Riaditeľka: Mgr. Monika Ignácová Zoznam odborov: 4211 M 17 záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo 4211 M 26 záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba 4571 H záhradník 4569 H viazač – aranžér kvetín Škola prispieva k renesancii záhradníctva a zelene, má blízko z učebne priamo do terénu. Je najstar- šou záhradníckou školou na Slovensku (vznikla v r. 1923), je vzdialená 12 km od Bratislavy. Súčasťou školy sú stredisko odbornej praxe, školská jedáleň a školský internát. Každoročne ponúka študentom i zahraničné odborné praxe – Nemecko, Francúz- sko. Práca študentov je každoročne oceňovaná na rôznych medzinárodných podujatiach. Absolventi sa uplatňujú v záhradných centrách, sadovníckych škôlkach, v kvetinárstvach, alebo si zakladajú vlast- né podnikanie. Deň otvorených dverí: 15. 2. 2018 od 8.00 do 15.00 h (v termíne medzinárodnej súťaže vo floristike Malinov- ský Valentín) Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, 903 01 Senec Kontakty: 02/45924795, 0918804973, zdruzena@centrum.sk, hrubanovalubomira@sossc.sk, www.sossenec.sk, www.sossenec.edupage.org Riaditeľka: Ing. Ľubomíra Hrubanová Zoznam odborov: 3916 M životné prostredie 6341 M škola podnikania 2487 H 01 autoopravár – mechanik 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 2487 H 03 autoopravár – lakovník 2487 H 04 autoopravár – karosár Stredná odborná škola automobilová a podnikania v rámci filozofie prepojenia výchovno-vzdelávacie- ho procesu s praxou spolupracuje s takými inšti- túciami a firmami, ktoré výrazne ovplyvňujú kvalitu prípravy žiakov na reálne podmienky na trhu práce a zvyšujú možnosť uplatnenia absolventov. Ško- la úzko spolupracuje aj s TV Senec, s.r.o. v rámci spoločného projektu „Remeslo má zlaté dno“. Žia- ci školy sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných veľtrhov cvičných firiem – Olomouc, České Budějo- vice, kde sa umiestňujú na popredných miestach. Škola je už dlhé roky zapojená do projektov Eras- mus+. Zabezpečuje odbornú prípravu žiakov pre zamestnávateľov v  oblasti autoopravárenstva, logistiky, drobného a  stredného podnikania. Od- bornú prípravu zabezpečuje s využitím moderných technológií, s  podporou IKT a  e-learningu. Počas odborného výcviku a  odbornej praxe v  učebných a študijných odboroch zabezpečuje pre žiakov fi- nančné odmeňovanie. Odborný výcvik a  odborná prax sa vykonávajú v  autorizovaných  autoservi- soch  značiek: Auto-Impex Bratislava Volkswagen Slovakia, Dodo Car Senec, Volvo Group Slovakia, Motor-Car Bratislava, Kia Motors Slovakia, Ford Summit Motors Bratislava, Scania Senec. Deň otvorených dverí: 7. 2. 2018 Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava Kontakty: 02/44254300, zavacka@zha.sk, hamikoviniho.edupage.org Riaditeľka: Ing. Katarína Biela Zoznam odborov: 6323 K hotelová akadémia 6445 K kuchár 6444 K čašník, servírka 6445 H kuchár 6444 H čašník, servírka Škola s  bohatou históriou a tradíciou moderného európskeho typu pripravuje kvalitných odborníkov v oblasti gastronomických a  hotelových služieb, cestovného ruchu a  marketingu predovšetkým na pozície manažérov, ale aj kuchárov a  čašní- kov, ktorí sa uplatnia nielen na domácom, ale aj zahraničnom trhu. Škola ponúka kvalitnú teore- tickú,  odbornú a  jazykovú prípravu, absolvovanie odbornej praxe v  prestížnych domácich hoteloch (Kempinski, Crowne Plaza, Austria Trend, Holiday Inn), absolvovanie praxe v zahraničí, napríklad v Ta- liansku, Grécku, Francúzsku, Japonsku, Rakúsku, Anglicku, zapájanie sa do domácich a  zahranič- ných projektov. Ponúka certifikované barmanské, baristické, someliérske a carwingové kurzy, získa- nie kompetencií správnej etikety a etiky pracovníka hotelových a  gastronomických služieb. Na pôde Európskeho parlamentu v  Bruseli škola prevzala výnimočné ocenenie The Entrepreneurial School Award. Ocenenie je jedinečným uznaním najlepších škôl v  rámci podnikateľského vzdelávania na ná- rodnej a európskej úrovni. Z jedenástich škôl z celej Európy bola Hotelová akadémia ocenená ako jedi- ná zo Slovenska. Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, 851 01 Bratislava CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍ- PRAVY PRE OBLASŤ POTRAVINÁRSTVA Kontakty: 02/62243626, 02/62243610, farskeho@farskeho.sk, www.farskeho.sk Riaditeľ: PaedDr. Jozef Horák Zoznam odborov: študijný odbor: päťročný (maturita) 6323 K hotelová akadémia študijné odbory: štvorročné (maturita)

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-01-flowie-f/

12 6432 K pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu 6405 K pracovník marketingu 6444 K čašník, servírka 6445 K kuchár 6442 K obchodný pracovník 2951 M výživa a šport 2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín 2940 M potravinárstvo učebné odbory: štvorročné (výučný list) 2956 H mäsiar, kuchár 2978 H cukrár, pekár 2977 H cukrár, kuchár učebné odbory: trojročné (výučný list) 6444 H čašník, servírka 6445 H kuchár 2955 H mäsiar, lahôdkar 2964 H cukrár 2962 H pekár Škola je zameraná na potravinárstvo, hotelové služ- by a gastronómiu. Od apríla 2013 pôsobí ako Cen- trum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť potravinárstva a je zapojená aj do najvýznamnej- šieho švajčiarsko-slovenského projektu odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce. Každoročne sa zapája do SOČ a práce postupujú do celosloven- ských kôl. Mimoriadny ohlas majú organizované „Dni medzinárodných kuchýň“ (Izrael, Egypt, Talian- sko, Indonézia, Srbsko, Gruzínsko, Grécko). Škola úspešne reprezentuje bratislavskú župu aj na roz- ličných podujatiach európskeho významu v Bruseli. Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA PRE OBLASŤ STAVEBNÍCTVA Kontakty: 02/48204202, sekretariát školy: 02/48204203, www.sou.sk Riaditeľ: Ing. Ľubomír Kovaľ Zoznam odborov: štvorročné študijné odbory: 3693 K technik energetických zariadení budov 2682 K mechanik počítačových sietí 2697 K mechanik elektrotechnik pre oblasť chladiacich a klimatizačných zariadení 6341 M škola podnikania trojročné učebné odbory: 3355 H stolár 3675 H maliar 3661 H murár 3678 H inštalatér 2464 H strojný mechanik 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 H 17 elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá 6475 H technicko-administratívny pracovník dvojročné učebné odbory: 2478 F strojárska výroba 3686 F stavebná výroba Ak chceš zarábať viac ako začínajúci právnik, lekár či manažér, prihlás sa k nám! Škola v  súčasnej dobe ponúka štúdium najžiada- nejších a najvyhľadávanejších odborov na trhu prá- ce. Poskytuje vzdelávanie v širokej škále učebných a  študijných odborov. Pokračuje vo svojej tradícii a pripravuje žiakov na povolania aj v menej popu- lárnych, ale na trhu nedostatkových remeselných odboroch. Hlavným cieľom školy je vychovať zo žiakov vzdelaných a  úspešných absolventov, ktorí sa bez akýchkoľvek problémov uchytia na trhu prá- ce. Z  toho dôvodu škola spolupracuje s  mnohými renomovanými firmami, ktoré zabezpečujú žiakom odbornú prax už počas štúdia. Vďaka odbornej praxi si žiaci popri štúdiu dokážu zarobiť slušné peniaze. Žiakom sa ponúka možnosť absolvovať atraktívny štvorročný odbor „technik energetických zariadení budov“, ktorý odráža nové trendy v oblasti bývania, moderných energetických zariadení. Veľmi perspektívnym odborom je aj nový štvorročný od- bor mechanik elektrotechnik pre oblasť chladiacich a  klimatizačných zariadení a nový trojročný odbor elektromechanik – chladiace zariadenia a  tepelné čerpadlá. Počas školského roka sa žiaci rozhod- ne nenudia. Pripravený je pre nich bohatý kultúr- no-vzdelávací, ale aj športový program, navštevujú rôzne výstavy, veľtrhy, súťaže, konferencie, exkurzie, výmenné pobyty v zahraničí s partnerskými stredný- mi školami z Českej republiky a Maďarska. A prečo študovať na tejto škole? Žiaci študijných a učebných odborov sú uplatniteľní na trhu práce, vzdelávanie sa poskytuje v  moderne vybavených učebniach, nízke finančné zaťaženie rodičov žiakov a finančné odmeny pre žiakov. Deň otvorených dverí: 20. 2. 2018 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava Kontakty: 02/21025911, 0911291541, office@beautycare-study.sk, www.beautycare-study.sk Riaditeľka: Ing. Ľubica Hegerová Zoznam odborov: 6422 K telová kozmetika 6446 K kozmetik 6425 K kaderník vizážista 6456 H kaderník 6424 H manikér – pedikér Škola pripravuje absolventov v oblasti kaderníc- kych, vizážistických, kozmetických, manikérskych, pedikérskych. Od roku 2007 je certifikovaná spoloč- nosťou International Education Society. Absolventi získajú uznávaný medzinárodný certifikát vzdelania IES. Súčasný rating školy je stupeň „BB“, t. j. kva- litná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni. Škola sa dlhodobo venuje projektovej činnosti, ako sú stáže žiakov v rámci Leonardo da Vinci a Eras- mus+ v Česku, Nemecku, Anglicku, švajčiarsko-slo- venský projekt Leonardo da Vinci TOI – tvorba od- borných jazykových učebníc, Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP, Európsky týždeň odborných zručností, EnglishGo, projektom digitál- nej gramotnosti, odborným exkurziám, výstavám a európskym a svetovým súťažiam v účesovej a de- koratívnej tvorbe vo Francúzsku, Taliansku, Česku, Španielsku, napr. OMC HairWorld Paríž september 2017, Sušice ČR november 2017. Škola realizuje aj celoživotné vzdelávanie formou kurzov – má akre- ditovaných 21 kurzov v rámci beauty služieb a vyko- náva skúšky odbornej spôsobilosti (pre udelenie živ- nosti). Je zapojená do duálneho vzdelávania. Škola je dlhodobo veľmi úspešná na odborných súťažiach na Slovensku a v Česku, napr. víťaz súťaže Vizážis- ta roka 2017, víťaz medzinárodnej súťaže Koruna kreativity v účesovej aj dekoratívnej tvorbe Praha 2016. Súčasťou školy sú nadštandardne vybavené dielne a salóny pre verejnosť, školský internát, je- dáleň. Najväčší záujem zamestnávateľov je o odbo- ry kaderník-vizážista, kozmetik a manikér-pedikér, v ktorých je využitý európsky koncept prípravy ab- solventov v beauty službách. Uplatnenie absolven- tov školy je 96,2 %. Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍ- PRAVY PRE OBLASŤ OBCHODU A SLUŽIEB S NÍM SPOJENÝCH Kontakty: 02/53412241, 02/53413621, souo-sj@stonline.sk, www.sossklenarova.edupage.org Riaditeľka: Ing. Tatiana Mókosová Zoznam odborov: štvorročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou: 6405 K pracovník marketingu, pre obchod, pre cestovný ruch 6442 K 05 obchodný pracovník 6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy 6354 M 04 služby a súkromné podnikanie – marketing trojročné učebné odbory ukončené výučným listom: 6460 H predavač 6481 H skladový operátor v logistike 6451 H aranžér Všetci absolventi školy získavajú medzinárodný cer- tifikát spoločnosti International Education Society rating kategórie B – spoľahlivá inštitúcia, dosahu- júca trvale dobré výsledky. Tá hodnotí kvalitu škôl v EÚ. Je celosvetovo akceptovaný, uprednostňuje absolventov školy pred inými uchádzačmi na trhu práce. Škola je zapojená do duálneho vzdelávania a v tomto roku otvorila už tretiu triedu. Žiaci v tejto triede majú po skončení školy garantované zamest- nanie. Zamestnávateľ im finančne prispieva na štú- dium v priemernej výške až 200 € mesačne a hradí im náklady na stravu, ubytovanie, cestovné. Žiaci sa tak stávajú finančne nezávislými od svojich rodičov. V rámci medzinárodných projektov absolvujú stáže v zahraničí. Škola organizuje množstvo súťaží, ex- kurzií, výlety, poznávacie zájazdy, kultúrne predsta- venia, protidrogové dni, splav, cykloturistiku. Život na škole, to nie je len učenie, písomky a skúšanie, je to hlavne časť života mladého človeka, ktorý sa mu škola snaží spríjemniť zaujímavými akciami. Po- čas štúdia tak má možnosť vycestovať do Talianska, Nemecka, Litvy, Česka, Poľska, Maďarska a iných krajín, s ktorými škola spolupracuje. Deň otvorených dverí: 7. 2. 2018 Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, 831 07 Bratislava Kontakty: 02/44884106, rsose@sose.sk, www.sose.edupage.org Riaditeľ: Ing. Vladimír Sénaši Zoznam odborov: študijné odbory (štvorročné): 2697 K mechanik elektrotechnik  (elektrické zariadenia budov, silnoprúdová technika, automatizačná technika, organizačná technika, spotrebná technika) 2682 K mechanik počítačových sietí učebný odbor (trojročný): 2683 H elektromechanik (zameranie 11 silnoprúdová tech- nika, 12 automatizačná technika, 15 úžitková technika) Škola spolupracuje v systéme duálneho vzdelávania v oblasti silnoprúdu s firmami BEZ Transformátory, a.s., Železnice SR, Západoslovenská distribučná, a.s. Zamestnávatelia vyhľadávajú absolventov ško- ly na pozície prevádzkoví, montážni a servisní od- borníci s nadštandardným mzdovým ohodnotením. Kvalitná príprava na povolanie, práca s  modernou technikou a  možnosťou vykonávať odborný rozvoj vo významných firmách sú základom uplatnenia v zamestnaní. Súčasťou vzdelania je aj získanie od- bornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. Deň otvorených dverí: 30. 1. 2018 od 8.00 do 16.00 h Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, 831 06 Bratislava Kontakty: 02/44883591, sekretariat@souo-panty.sk, www.sos-panty.sk Riaditeľka: Ing. Mária Katreniaková Zoznam odborov: štvorročné študijné odbory (s maturitou): 6432 K pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu 6323 K hotelová akadémia 6445 K kuchár 6444 K čašník, servírka 6405 K pracovník marketingu cestovný ruch 6405 K pracovník marketingu obchod trojročné učebné odbory (s výučným listom): 2964 H cukrár 6445 H kuchár 6444 H čašník, servírka trojročné diaľkové nadstavbové štúdium (s maturitou): 6421 L spoločné stravovanie 6411 L prevádzka obchodu

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-01-flowie-f/

www.bratislavskykraj.sk 13 6403 L podnikanie v remeslách a službách Profilácia školy: cestovný ruch, hotelierstvo. SOŠ hotelových služieb a obchodu má bohatú tra- díciu vo výchove a vzdelávaní žiakov v študijných a učebných odboroch, zameraných na obchod, služby v oblasti spoločného stravovania, hotelových služieb a cestovného ruchu. Základom vzdelávania je kvalitná odborná príprava, získavanie zručností v renomovaných hoteloch, reštauráciách, cestov- ných kanceláriách a obchodných reťazcoch. Dôraz sa kladie aj na kvalitnú jazykovú prípravu a rozšírené vzdelávanie v  spoločenskovednej oblasti. V  rámci partnerských vzťahov žiaci už 13 rokov majú mož- nosť vycestovať do Chorvátska, Poľska a Českej republiky v  rámci medzinárodnej súťaže z  oblasti gastronómie. Bohaté možnosti športového a kultúr- neho vyžitia žiakov sú v športovom areáli, na pla- várni a multifunkčnom ihrisku, kde taktiež realizuje obsah svojej činnosti Centrum voľného času a uby- tovaní žiaci Školského internátu. Veľkým bonusom pre žiakov školy je stravovanie vo vlastnej školskej jedálni realizovaním projektu Zdravá mládež. Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinícka 1, 831 52 Bratislava CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA PRE OB- LASŤ ELEKTROTECHNIKY A  INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ Kontakty: 02/44885001, sositba@sositba.sk, www.sositba.sk Riaditeľ: PaedDr. Ján Sadloň Zoznam odborov: 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 2682 K mechanik počítačových sietí 2697 K mechanik – elektrotechnik 3795 K klientsky manažér pošty Prečo študovať v  SOŠ IT? Ponúka zaujímavé a v súčasnosti požadované študijné odbory, dobré materiálno-technické vybavenie, možnosť vyko- návať praktické vyučovanie vo firmách, možnosť výmenných pobytov v zahraničí, možnosť zamest- nať sa hneď po ukončení štúdia. Škola sa profiluje na prípravu kvalifikovaných odborníkov z  oblasti informačných technológií, výpočtovej techniky, elektrotechniky,  poštových a  bankových činnos- tí. Spolupracuje s odbornými školami v  zahraničí – Střední odborná škola elektrotechnická, COP Hluboká nad Vltavou, Střední škola teleinformatiky Ostrava, Střední průmyslová škola a Střední od- borné učiliště Pelhřimov. Počas štúdia žiaci majú možnosť zúčastniť sa výmenného pobytu v  part- nerských školách. Okrem kvalifikovanej teoretic- kej a praktickej prípravy škola ponúka rôznorodú záujmovú činnosť, športové aktivity, možnosť uby- tovania v  školskom internáte, ako aj  stravovanie v školskej jedálni. Uplatnenie absolventov školy je možné vo firmách elektrotechnického priemyslu, ktoré sa zaoberajú výpočtovou technikou, elektro- technikou, u mobilných operátorov, v poštových a bankových službách, súkromnom sektore, alebo môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Deň otvorených dverí: 20. 3. 2018 Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, 852 02 Bratislava Kontakty: riaditeľ: 02/63838417, ústredňa: 02/63812377, souvrano@isternet.sk Riaditeľ: Ing. Zdenek Rada Zoznam odborov: 2411 K mechanik nastavovač – programovanie a nastavovanie 2433 H obrábač(ka) kovov – uni- verzálny 2464 H strojný mechanik 2432 H puškár (športové a poľov- nícke zbrane) 8545 H zlatník – klenotník 2498 F technické služby v autoservise Uplatnenie absolventov v  praxi je bezproblémo- vé vzhľadom na to, že žiaci v  poslednom roční- ku absolvujú odbornú prax priamo vo vybraných strojárskych firmách a autoservisoch, kde sa za- mestnávatelia priamo zúčastňujú na formovaní každého jednotlivca, a tým si pripravujú pracov- níkov priamo podľa svojich potrieb. Škola má dobré technické vybavenie a moderne vybavené odborné učebne. Od školského roka 2005/2006 žiaci v  strojárskych profesiách majú vyplácané vreckové podľa dohody s podnikom, pre ktorý sa pripravujú. Dni otvorených dverí: 24. 1. 2018 a 14. 2. 2018 Stredná odborná škola, Myslenická 1, 902 01 Pezinok Kontakty: 033/6442016, info@soskompk.sk, www.soskompk.edupage.sk Riaditeľka: Mgr. Elena Jurčíková Zoznam odborov: 6445 H kuchár 6444 H čašník, servírka 6456 H kaderník Profilácia školy – gastronómia, služby, cestovný ruch. Škola je členom Slovenskej živnostenskej komory. Uplatnenie absolventov – odborní zamest- nanci reštaurácií, hotelov, zariadení spoločného stravovania, kuchári, čašníci, vedúci prevádzok, prevádzkovatelia kaderníckych salónov, živnostníci v oblasti vlasovej kozmetiky a vlasového poraden- stva, zamestnanci cestovných kancelárií, informač- ných stredísk. Chce zaujať nových absolventov úz- kym prepojením s praxou – priestory, vhodné pre aplikáciu získaných vedomostí, priamo v školskom areáli pre kuchárov, čašníkov, kaderníkov, budú- cich pracovníkov v cestovnom ruchu, ubytovanie, stravovanie. Spolupráca s renomovanými hotelmi a reštauráciami na Slovensku i v zahraničí. Deň otvorených dverí: 14. 2. 2018 od 9.00 do 14.00 h Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A  PRÍ- PRAVY PRE OBLASŤ TECHNICKEJ A APLIKOVA- NEJ CHÉMIE Kontakty: 02/40558931, 02/40552996, loffayova@sosch.sk, sosch@sosch.sk, www.sosch.sk Riaditeľka: Ing. Silvia Loffayová Zoznam odborov: 2840 M biotechnológia a farmakológia 2847 M technológia kozmetiky a chemických liečiv 2860 K chemik-operátor 2859 K operátor gumárenskej a plastikárskej výroby 3918 M technické lýceum s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka 6405 K pracovník marketingu 2839 Q manažérstvo kvality v chemickom laboratóriu (vyššie odborné štúdium) Škola má dlhoročnú tradíciu vo výchove odborní- kov v chemickom sektore. Má moderné laboratór- ne vybavenie a naďalej investuje do modernizácie. Vysoká úroveň vzdelávacích a mimoškolských aktivít, účasť na medzinárodných projektoch a za- hraničných odborných stážach v okolitých štátoch EÚ sa prejavuje aj v mnohých úspechoch na rôz- nych súťažiach. Škola už osem rokov každoročne realizuje vzdelávací projekt Erasmus+. Úzka spo- lupráca školy so zamestnávateľmi zabezpečuje kontinuitu medzi vzdelávaním a požiadavkami trhu práce. Študijné odbory chemik-operátor a ope- rátor gumárskej a  plastikárskej výroby pripravujú absolventov pre spoločnosť Slovnaft, a.s. a Boge Ellastmetal Slovensko, a.s. a žiakom sú poskytnuté výrazné benefity vo forme bezplatného ubytovania, stravovania a  dopravy. Zároveň žiaci týchto od- borov dostávajú mesačné motivačné a podnikové štipendium. Uplatnenie absolventov je 100 %, žiaci buď pokračujú v štúdiu na vysokej škole, alebo na- chádzajú uplatnenie priamo v praxi. Dopyt po ab- solventoch školy v zamestnávateľskej sfére je vy- soký. V škole vládne príjemná a pokojná atmosféra. Deň otvorených dverí: 8. 2. 2018 Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava Kontakty: 02/43337841, 0918187728, marusic.miroslav@tokajicka.sk, skola@tokajicka.sk, www.tokajicka.sk Riaditeľ: RNDr. Miroslav Marušic Zoznam odborov: 8283 M reklamná tvorba 8298 M odevný dizajn 3158 M styling a marketing 8245 M 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb 8269 M tvorba nábytku a interiéru 3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie v  jedinečných prevažne umeleckých študijných odboroch, vysoko uplatniteľných v  praxi. Pokrý- vajú oblasť módneho dizajnu a stylingu, reklamy a  práce s  drevom. Štúdium je štvorročné, ukon- čené maturitou. Pokračovanie v štúdiu na rôznych vysokých školách je pre absolventov samozrej- mosťou. Pozoruhodnosťou školy sú výborné tech- nické zázemie a vysoká digitalizácia ako teoretic- kého vyučovania, tak i praktickej časti vzdelávania. K tomu má k dispozícii nielen patričné strojové, ale i nadštandardné počítačové a softvérové vybave- nie vrátane doplnkov s pripojením na optickú sieť. Škola je permanentne zapojená do medzinárod- ných vzdelávacích projektov EÚ Erasmus+ (Ta- liansko, Turecko, Grécko, Bulharsko, Rumunsko), má bohaté skúsenosti aj s prácou so žiakmi, ktorí si vyžadujú určitú formu školskej integrácie. Žiaci i  pedagógovia neraz oceňujú pokojnú atmosféru a pohodu, ktorá na škole vládne. Deň otvorených dverí: 25. 1. 2018 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, 903 01 Senec Kontakty: 02/45923424, szenczigv@gmail.com, www.szenczigsz.sk Riaditeľka: Mgr. Zuzana Kontárová Zoznam odborov: 7902 J gymnázium 6341 M škola podnikania 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 6405 K pracovník marketingu 3968 M logistika 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo (denné štúdium) 7649 N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo (večerné štúdium) 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť Ide o jedinú strednú školu v  Bratislavskom kraji, ktorá poskytuje odborné aj všeobecné vzdelávanie v maďarskom jazyku. Cieľom je rozvinúť osobnosť žiaka, ktorý sa uplatní v  zamestnaní, v  osobnom i spoločenskom živote. V škole vyučujú kvalifikova- ní a profesionálni učitelia. Všetci žiaci po skončení školy majú možnosť zaradiť sa do praxe. Žiaci sú pripravovaní tak, aby mohli študovať na každom type vysokej školy. Absolventi sa môžu uplatniť aj v  konkurenčných podmienkach okolitých štátov EÚ, napríklad v Maďarsku, Rakúsku, Česku. Spojená škola, Ulica SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍ- PRAVY PRE OBLASŤ POĽNOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-01-flowie-f/

14 Kontakty: 02/45943062, spojs@nextra.sk, spops@szm.sk, www.spojsivanka.sk Riaditeľka: Ing. Katarína Kubišová Zoznam odborov: 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 3765 M technika a prevádzka dopravy 4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo 4210 M 18 agropodnikanie – kynológia 4215 M rybárstvo 4336 M 04 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – drobnochov 4246 M bioenergetika 4565 H lesokrajinár 4575 H mechanizátor lesnej výroby 4578 H rybár 4580 H 02 chovateľ – chov koní a jazdectvo 4524 H agromechanizátor, opravár 6352 M obchod a podnikanie 6355 M služby v cestovnom ruchu Ide o  modernú školu s odbornými pracoviskami strediska odbornej praxe, ako jazdecké centrum, canis centrum a sieň rybárskej techniky. Zvieratá – kone, psy, ryby, drobné zvieratá, sú súčasťou vzde- lávania. Pre žiakov s láskou k zvieratám a prírode sú zaujímavé odbory s biologickou orientáciou. Veľmi perspektívne sú odbory z  oblasti podnikania,  slu- žieb a opravárenstva. Počas štúdia sa žiaci môžu cez vzdelávacie programy zúčastniť zahraničných pobytov (Grécko, Španielsko, Nórsko, Francúzsko, Maďarsko, India, Česká republika) na partnerských školách. Po skončení štúdia sa môžu uplatniť na trhu práce vo svojom zvolenom odbore, alebo po- kračovať v  štúdiu na vysokej škole. V  rámci celo- životného vzdelávania škola poskytuje vzdelávanie v akreditovaných kurzoch. Dni otvorených dverí: 5. 2. 2018 (pondelok), 27. 2. 2018 (utorok), 21. 3. 2018 (streda) GYMNÁZIÁ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, 814 84 Bratislava Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Kontakty: 02/52964315, info mtag.sk, www.mtag.sk Riaditeľka: Mgr. Katarína Morvayová Zoznam odborov: 7902 J – gymnázium (štvorročné) Je to jedna z dvoch stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským v Bratislavskom kraji, dochá- dzajú do nej žiaci nielen z  Bratislavy a okolitých obcí, ale aj z  Trnavského, Nitrianskeho, Bansko- bystrického a  Košického kraja. Prioritou školy je kvalitná príprava žiakov na vysokoškolské a uni- verzitné štúdium s osobitným akcentom na cudzie jazyky (anglický, nemecký, ruský, španielsky), in- formatiku a environmentálnu výchovu. V spolupráci s umeleckým súborom Mladé srdcia škola ponúka možnosť výberu aj z predmetov etnografia, folklo- ristika, ľudová hudba a ľudový tanec. Škola ponú- ka pestrý výber voliteľných predmetov, krúžkovej činnosti, mimovyučovacích aktivít – súťaže, pro- jekty, pobyty študentov v  zahraničí. V rámci pro- jektu Erasmus+ študenti a pedagógovia realizovali zahraničné cesty do Fínska, Nemecka, Španielska, Írska, Talianska. Ďalšie zahraničné cesty a študijné pobyty žiakov a pedagógov sa uskutočnili v USA, Kanade, Veľkej Británii, Číne, Rakúsku, Maďar- sku, Rumunsku, Španielsku. Škola už druhý rok úspešne realizuje Mentorský program, v ktorom študenti gymnázia počas školského roka vykonajú dobrovoľnícku činnosť – pomáhajú slabším žiakom základnej školy v príprave na vyučovanie. Škola sa dlhodobo zapája do rôznych medzinárodných a národných projektov (Erasmus+, Socrates Co- menius, ELOS, ESFALP, Educate Slovakia, Europe for Citizens – Town Twinning, Junior Achievement Slovensko). Gymnázium, Grösslingová 18, 811 09 Bratislava Kontakty: 02/52963097, 02/52923693, riaditelstvo@gamca.sk, www.gamca.sk Riaditeľka: Mgr.Viera Babišová Zoznam odborov: 7902 J – gymnázium štvorročné – ŠkVP – matematika 7902 J – gymnázium štvorročné – ŠkVP – všeobecné štúdium 7902 J – gymnázium osemročné – ŠkVP – matematika 7902 J 01 – gymnázium – matematika – osemročné štúdium 7902 J 01 – gymnázium – matematika – štvorročné štúdium Prvoradým cieľom školy je výborne pripraviť žiakov na štúdium na VŠ. Každý žiak sa učí anglický a nemec- ký jazyk. V anglickom jazyku študenti majú možnosť získať Cambridge certifikát FSE a v nemeckom jazyku majú možnosť získať certifikát DSD. Široké spektrum voliteľných predmetov im umožňuje hlbšie sa venovať tým predmetom, ktoré ich bavia a ktorými sa budú v budúcnosti zaoberať. Štúdium matematiky a infor- matiky spolu s  kvalitnou jazykovou prípravou dáva výborné predpoklady pre štúdium na vysokej škole, či už prírodovedných, technických alebo aj humanitných odborov. Osobitne sa škola venuje talentovaným žia- kom v odbore 7902 J 01 – gymnázium – matematika. Prostredníctvom vrcholových družstiev alebo indivi- duálneho vedenia škola študentom poskytuje hlbšie vedomosti v  matematike, informatike a  prírodných vedách. Škola sa v r. 2017 v rámci hodnotenia INE- KO umiestnila v prvej desiatke najlepších slovenských gymnázií. Deň otvorených dverí: 5. 2. 2018 od 11.00 do 15.00 h Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava Kontakty: riaditeľka školy: 02/57789825, spojovateľka: 02/57789811, vedenie@vazka.sk, www.vazka.sk Riaditeľka: PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD. Zoznam odborov: 7902 J – gymnázium štvorročné 7902 J – gymnázium osemročné Žiaci školy okrem získania úplného stredoškolského vzdelania výberom voliteľných predmetov v 4. ročníku štúdia profilujú svoje vzdelávanie podľa predpoklada- ného ďalšieho štúdia a profesionálneho zamerania. Komunikujú v dvoch cudzích jazykoch, vedia samo- statne používať moderné IK technológie na získava- nie a spracovanie informácií i prezentáciu výsledkov vlastnej práce. Absolventi sú schopní úspešne pokra- čovať v štúdiu na všetkých typoch VŠ na Slovensku i v zahraničí. Škola ponúka posilnené vyučovanie cudzích jazykov, v nemeckom jazyku s  možnosťou získania certifikátu DSD – KMK II, pestrý výber voliteľ- ných predmetov v 4. ročníku a množstvo mimovyučo- vacích aktivít – súťaží, projektov, exkurzií atď. Deň otvorených dverí: koncom februára 2018 (termín bude upresnený) Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava Kontakty: 02/43423677, skola@horvatha.sk, https://horvatha.edupage.org Riaditeľka: Mgr. Marta Jankovičová Zoznam odborov: 7902 J – gymnázium štvorročné 7902 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium päťročné Škola ponúka možnosť štúdia podľa učebného plá- nu pre gymnáziá so zameraním na cudzie jazyky i  vo všeobecných triedach, v  ponuke sú anglický, nemecký a  ruský jazyk. Otvára triedy s  rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, pričom posilňuje vý- učbu tohto jazyka na 5 hodín týždenne a zapája sa do medzinárodných projektov (Educate Slovakia, Come- nius). V nemeckom jazyku ponúka možnosť získania certifikátu DSD – KMK II a zúčastniť sa výmenného pobytu v nemeckom meste Mosbach. Škola ponúka bilingválne štúdium s  druhým vyučovacím jazykom ruským pre žiakov 8. a 9. ročníka. Aktívne spolupracu- je s Veľvyslanectvom Ruskej federácie v SR, Ruským centrom vedy a  kultúry (KCVK), Katedrou rusistiky a východoeurópskych štúdií UK a s Asociáciou rusis- tov na Slovensku. Škola nadviazala spoluprácu s part- nerskou školou v Moskve a v Kaunase v Litve. Ponúka pestrý výber voliteľných predmetov v 3. a 4. ročníku a množstvo mimovyučovacích aktivít – súťaže, pro- jekty, exkurzie, študentské plesy, pobyty študentov v zahraničí, širokú krúžkovú činnosť. Športové gymnázium, Ostredková 10, 821 02 Bratislava Kontakty: 02/43420305, vladimir.paulik@sportgymba.sk, www.sportgymba.sk Riaditeľ: Mgr.Vladimír Paulik Zoznam odborov: 7902 J 77 gymnázium – šport (osemročné a štvorročné štúdium) Škola je zameraná na športovú prípravu hlavne v športových odvetviach atletika, volejbal, zápasenie, džudo, plávanie, športová gymnastika, hádzaná, fut- bal, ľadový hokej, tenis. Po ukončení štúdia sa absolventi uchádzajú o  štú- dium na vysokých školách rôzneho zamerania. Po úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky zo základov športovej prípravy majú nárok na udelenie II. triedy trénera vo svojom športovom odvetví. Učebné plány v teoretickom vyučovaní sú zhodné v plnom rozsahu s  ostatnými gymnáziami. Po teoretickej stránke sú žiaci pripravení na štúdium na vysokých školách všet- kých zameraní. Napriek tomu je teoretické vyučovanie prispôsobené nárokom športového tréningu v  jed- notlivých športových odvetviach tak, aby žiaci zvládli tréningový proces a aj teoretické vyučovanie. Škola vychovala mnoho reprezentantov Slovenska, ktorí sa zúčastnili na ME, MS a OH. Deň otvorených dverí: 30. 1. 2018 Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava Kontakty: 02/43422552, norbert.kyndl@gln.sk, www.gln.sk Riaditeľ: Ing. Norbert Kyndl Zoznam odborov: 7902 J gymnázium (štvorročné a osemročné štúdium) Gymnázium Ladislava Novomeského ponúka štvor- ročnú a osemročnú formu štúdia. Vybavenie školy umožňuje široké možnosti výučby a sebarealizácie žiakov – počítačové a jazykové laboratóriá, odborné učebne, aulu, bazén, športové ihriská. Gymnázium Ladislava Novomeského je charakteristické tým, že počas štúdia sú žiakom ponúkané široké možnosti a výzvy, množstvo otvorených dverí (prednášky, ex- kurzie, workshopy, projekty s VŠ, medzinárodné part- nerstvá...), aby sa žiaci vedeli zodpovedne rozhodnúť, ktorým smerom ďalej študovať tak, aby naplnili svoje ambície a zároveň, aby boli kvalit ným prínosom pre svoju krajinu. V rámci štvorročného i osemročného štúdia škola poskytuje okrem štandardného vzdelania aj výučbu v netradičných oblastiach, ako je zdravot- ná výchova – predlekárska prvá pomoc, spoločenská a tanečná výchova a predmet plávanie. Škola sa tiež vo zvýšenej miere venuje informačným technológiám. Má vybudované dve počítačové siete s viac ako sto počítačmi. V súlade so svojou stratégiou a filozofiou gymnázium kvalitnou prácou napĺňa ciele školského vzdelávacieho programu, čo sa prejavuje vysokým počtom záujemcov o  štúdium na škole, úspechmi v národných a medzinárodných súťažiach a projek- toch a vysokou úspešnosťou prijímania absolventov na vysoké školy. Výuka cudzích jazykov priamo súvisí s medzinárodnými projektmi (eTwinning, partnerstvo s  Nemeckom) a exkurziami (Veľká Británia, Česko, Osvienčim, Rakúsko, po krajinách EÚ). V rámci vy- učovania cudzích jazykov sa už tradične organizujú študijné poznávacie pobyty v Anglicku a Nemecku.

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-01-flowie-f/

www.bratislavskykraj.sk 15 Gymnázium, Hubeného 23, 834 08 Bratislava Kontakty: 02/44884141, ghubeneho@ghubba.edu.sk, www.ghubeneho.edupage.org Riaditeľka: Mgr. Mária Rodziňáková Zoznam odborov: 7902 J – gymnázium štvorročné 7902 J – gymnázium osemročné Gymnázium na Hubeného 23 v Bratislave sa nachá- dza v katastrálnom území Bratislava - Rača, je Zele- nou školou a je situované v príjemnom a pokojnom prostredí uprostred zelene. V štúdiu posilňuje vyučo- vanie cudzích jazykov (anglický, nemecký a francúz- sky jazyk), ale pozornosť venuje aj prírodovedným predmetom. Zameranie žiakov podporuje zavádzaním voliteľných predmetov. Kvalita vzdelávania je umocne- ná dobrým technickým vybavením školy (IKT techno- lógie) a vzdelávacími aktivitami v rôznych odborných inštitúciách. Škola je zapojená do rôznych projektov (eTwinning, Zelená škola, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, Otvorená škola, Infovek 2). Vzdelávanie je zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách, ale aj na výkon niektorých činností v aktívnom živote pre 21. storočie. Úspešnosť prijatia žiakov na VŠ je vysoká. Vedomostný obzor žiakov roz- širuje organizovaním domácich a zahraničných exkur- zií a výletov. V mimovyučovacom čase žiaci využívajú dve telocvične, posilňovňu a multifunkčné ihrisko. Deň otvorených dverí: 11. 1. 2018 Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 852 03 Bratislava Kontakty:02/63453193, gymnazium@einsteinova.sk, www.einsteinova.sk Riaditeľka:Mgr.Drahomíra Kovaříková Zoznam odborov: 7902 J gymnázium 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium Gymnázium má bohaté skúsenosti, stabilný kvalifikova- ný pedagogický kolektív, je Zelenou školou, vzorovou školou Planéty vedomostí, školou, ktorá spolupracuje s Unicefom, realizuje množstvo projektov (Škola, ktorá mení svet, Európa v škole, Euroscola, Noc výskumní- kov...), spolupracuje so školami v  zahraničí. Učitelia využívajú moderné učebné pomôcky a informačno-ko- munikačné technológie vo výučbe. Gymnázium ponúka štvorročné všeobecné štúdium pre žiakov 9. ročníka a už trinásty rok päťročné bilingválne slovensko-ruské štúdium pre žiakov 8. a 9. ročníka. Vyučuje cudzie jazyky (anglický, ruský, nemecký, španielsky, francúzsky) a re- alizuje množstvo záujmových krúžkov a voľnočasových aktivít. V učebnom pláne gymnázia sú aj predmety medi- álna výchova, multikultúrna výchova, osobnostný a soci- álny rozvoj, spoločenská výchova, úvod do sveta práce a finančná gramotnosť. Uplatnenie absolventov za pred- chádzajúci školský rok je 94,3 %. Väčšina absolventov sa umiestnila predovšetkým na vysokých školách. Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava Kontakty: 02/62312706, skola@gympaba.sk, www.gympaba.sk Riaditeľka: RNDr. Ľubomíra Kováčová Zoznam odborov: 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štú- dium (päťročné, ŠkVP európske štúdiá) 7902 J gymnázium – (osemročné, ŠkVP európske štúdiá) V päťročnom a osemročnom štúdiu sa realizuje vyu- čovanie na základe učebných plánov, ktoré sú výsled- kom medzinárodnej spolupráce (posilnené vyučova- nie cudzích jazykov, integrovaný predmet Európske štúdiá). Absolventi školy sa uplatňujú na vysokých školách na Slovensku aj v  zahraničí. Škola ponúka kvalitu vyučovania cudzích jazykov (ocenenie Európ- ska značka, Ambasádorská škola, Škola pridružená UNESCO, Program EÚ Erasmus+), bohatú záujmovú činnosť a rozmanité aktivity. Disponuje moderne vy- bavenými multimediálnymi učebňami. Prijíma žiakov na štúdium z 5., 8. a 9. ročníka základnej školy. Gymnázium, Ul. 1. mája 8, 901 01 Malacky Kontakty: 034/7722469, gymalriad@stonline.sk, www.g1majamc.sk Riaditeľka: RNDr. Elena Krajčírová Zoznam odborov: 7902 J gymnázium (štvor- a osemročná forma štúdia) Škola ponúka kvalitný a prepracovaný školský vzde- lávací program medzinárodne akreditovaný u IES London – rating školy stupeň A – „Špičková inštitúcia s medzinárodnými skúsenosťami“. Disponuje mo- derným interiérovým vybavením všetkých priestorov školy, trendovými vyučovacími pomôckami vrátane výpočtovej a interaktívnej techniky vo všetkých učeb- niach a predmetoch. Študijné zázemie tvorí školská knižnica so slovenskou a cudzojazyčnou sekciou, prekrásny park s oddychovými zónami, náučným chodníkom a exteriérovou učebňou. K dispozícii sú viacúčelové športové ihriská, fitnescentrum, telocvič- ňa i vlastná lodenica. Škola ponúka medzinárodne akreditované a licencované vzdelávacie programy – Ekonomika, Obchodná angličtina, Deutsches Sprachdiplom, bilingválne formy vzdelávania CLIL – Dejepis, Človek v ohrození, prípravu na medziná- rodný jazykový certifikát DELF z francúzskeho jazyka. Žiaci majú na výber množstvo zaujímavých krúžkov – debatný klub, divadlo v anglickom jazyku, školská kapela, vodácky klub. V  rámci medzinárodných ak- tivít je škola zapojená do projektov Schulen Partner der Zukunft, „Aktívne globálne školy“, The Duke of Edinburgh’s International Award (DofE), spolupracuje s Jazykovým inštitútom rakúskej armády Viedeň. Žiaci sa zúčastňujú študijných pobytov a ciest v zahraničí (Nepál, Čína, Nórsko, Argentína, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Česko, Nemecko, Zanzibar/Tanzánia, Talian- sko, Dánsko, Španielsko, Belgicko, Škótsko). Škola má výborné výsledky v externom testovaní. Deň otvorených dverí: 22. 2. 2018 Gymnázium Karola Štúra Modra, Námestie slobody 5, 900 01 Modra Kontakty: 033/6472576, ucitel@gymmo.edu.sk, www.gymmo.edu.sk Riaditeľ: Mgr. Danica Grnáčová Zoznam odborov: 7902 J – gymnázium – štvorročné štúdium 7902 J – gymnázium – osemročné štúdium Na Gymnáziu Karola Štúra v Modre je možné vzdelá- vať sa v štvorročnom a osemročnom štúdiu. V rámci ŠkVP majú žiaci zvýšený počet hodín vyučovacieho jazyka, cudzích jazykov, prírodovedných predmetov, telesnej a  športovej výchovy. Učebne školy sú vy- bavené interaktívnymi tabuľami a  dataprojektormi. Súčasťou ŠkVP je interný projekt Geograficko-histo- ricko-jazyková exkurzia, určená pre žiakov 2. ročníka. V rámci exkurzie žiaci navštívili Grécko, Nórsko, Fran- cúzsko, Taliansko, Chorvátsko, Sicíliu, Španielsko, Ír- sko a Švajčiarsko. Pre žiakov škola organizuje splavy Vltavy a Malého Dunaja. Žiaci sa zapájajú do rôznych súťaží a umiestňujú sa na popredných miestach. Majú možnosť voľby z piatich cudzích jazykov – angličtina, nemčina, ruština, francúzština, španielčina. Výberom voliteľných predmetov v 3. a 4. ročníku štvorročného štúdia žiak môže profilovať svoje vzdelávanie pod- ľa predpokladaného ďalšieho vzdelávania na VŠ. Úspešnosť prijatia absolventov na VŠ je takmer 100 %. Škola sa už tretí rok umiestňuje na popredných miestach v štatistikách NÚCEM-u. Deň otvorených dverí: 8. 2. 2018 Gymnázium, Senecká 2, 902 01 Pezinok Kontakty: 033/6412252, riaditel@gymsenpk.edu.sk, www.gymsenpk.edupage.org Riaditeľka: Mgr. Jana Solgová Zoznam odborov: 7902 J gymnázium – štvorročné štúdium, osemročné štúdium Škola ponúka vyučovanie piatich cudzích jazykov – angličtiny, nemčiny, francúzštiny, španielčiny, ruš- tiny v štvorročnom štúdiu, v 3. ročníku profiláciu na prírodovedné a humanitné zameranie, širokú škálu voliteľných predmetov. Absolventi sú úspešne prijímaní na VŠ (97,22 % v minulom školskom roku) a úspešní sú aj v praxi. Škola je zapojená do niekoľkých medzi- národných projektov (Medzinárodná cena vojvodu z  Edinburghu, Projekt cirkulárnej ekonomiky, SUMA- CO, SportAnalytic). Žiaci dosahujú výborné výsledky v  predmetových olympiádach v  cudzích jazykoch i v prírodovedných predmetoch. Škola organizuje do- máce i zahraničné exkurzie (Taliansko, Rakúsko, Švaj- čiarsko, Anglicko, Česká republika). Prioritami školy sú kvalita vyučovacieho procesu, dobré študijné výsledky, možnosť vyberať si z 19 voliteľných predmetov, veľa mimoškolských aktivít, športových súťaží a krúžkov. Deň otvorených dverí: 14. 2. 2018 Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, 903 02 Senec Kontakty: 02/45923261, gabsenec@svsba.sk, www.gab.sk Riaditeľ: RNDr. Jozef Radzo Zoznam odborov: 7902 J gymnázium (štvorročná a osemročná forma) Uplatnenie absolventov – štúdium na VŠ, respektí- ve vo verejnej správe, kultúre. Gymnázium Senec je všeobecnovzdelávacia stredná škola s  posilnením vyučovania cudzích jazykov a prírodovedných pred- metov. Na vyučovanie má optimálne priestorové podmienky, moderne vybavené odborné učebne a la- boratóriá. Študenti sa zapájajú do medzinárodných projektov EdTwin, eTwinning, ACES a  Comenius – školské partnerstvá. Športové talenty majú k dispo- zícii Školský športový klub, o. z. Úspešnosť prijíma- nia absolventov na vysokoškolské štúdiá je viac ako 96 %. Deň otvorených dverí: pre 9. roč. ZŠ – 14. 2. a 15. 2. 2018, pre 5. roč. ZŠ – 21. 2. a 22. 2. 2018 Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava Kontakty:1.– 4.ročník:02/44253892, gymnázium:02/44641214,skola@ spmndag.sk, gymnazium@spmndag.sk, www.spmndag.sk Riaditeľka: PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. Zoznam odborov: 7902 J gymnázium (osemročná forma štúdia) Škola je jediná svojho druhu na Slovensku a poskytuje komplexné a kontinuálne vzdelávanie intelektovo na- daných žiakov vo veku od 5 – 6 do 18 – 19, po ma- turitu podľa autorského Programu edukácie nadaných APROGEN PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc. Predstavu- je jedinečnú formu vzdelávacieho systému celodennej starostlivosti o intelektovo nadaných žiakov od 7.00 h ráno do 17.00 h večer. Výbery žiakov sú na základe psychologickej diagnostiky po splnení medzinárodne platných kritérií nadania. Inovatívne formy a metódy alebo práca s nadanými sa odráža vo vysokej spo- kojnosti študentov, rodičov, v možnosti sebarealizá- cie učiteľov a vo výnimočných výsledkoch študentov. Prioritou je príprava na vysoké školy prírodovedného /technického a humanitného zamerania. Percentuálna úspešnosť prijatia vychádza v prospech prírodoved- ných a technických vysokých škôl. Škola ponúka part- nerský vzťah žiak – učiteľ, možnosť výberu voliteľných predmetov už od 3. ročníka osemročného gymnázia, výučbu troch cudzích jazykov z možnosti výberu an- gličtiny, nemčiny, španielčiny, ruštiny a čínštiny. V šta- tistikách úspešnosti škôl podľa INEKO a NÚCEM-u je škola dlhodobo na popredných miestach.

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-01-flowie-f/

Milí lúštitelia, správnu odpoveď z krížovky nám posielajte na adresu: redakcia@region-bsk.sk alebo poštou na adresu redakcie uve- denú v tiráži. Správne odpovede posielajte do 23.1.2018 spolu s vaším celým menom a poštovou adresou. Vyhrať môžete lístky pre dve osoby na divadelné predstavenia v Divadle Astorka Korzo ´90 a Divadle Aréna a knižnú publikáciu ZA MOSTOM. Troch z vás vyžrebujeme a odmeníme. Mesačník Ročník 8/ číslo 1 Vychádza 5. 1. 2018 Nepredajné Vydáva: Sabinovská 16 820 05 Bratislava IČO: 36063606 redakcia@region-bsk.sk Šéfredaktor: Eva Dukátová sefredaktor@region-bsk.sk Marketing: Jozef Adam jozef.adam@region-bsk.sk Registračné číslo: EV 4122/10 ISSN: 1339-0864 Za obsah novín Bratislavský kraj zodpovedá Bratislavský samosprávny kraj. Súťaž Vráťme knihy do škôl už siedmy rok ponúka možnosť vyhrať skvelé ceny. Zapojiť sa do nej môžu stredoškoláci, žiaci základných škôl a špeciálna kategória sa zameriava na škôlkarov. Čítaj a vyhraj knihy! Stačí si prečítať ľubovoľnú knihu a zaslať súťažný príspevok, ktorý prihlásite na stránke www.vratmeknihydoskol.sk v ter- míne od 15. januára do 15. marca 2018. Stredoškoláci a žiaci druhého stupňa ZŠ súťažia textom, ktorým objasnia, prečo si knihu vybrali a čo im priniesla. Škôlkari nakreslia obrázok na základe učiteľom alebo inou osobou prečítaného textu. Žiaci prvého stupňa ZŠ môžu poslať buď text, alebo obrázok. Zo súťažných príspevkov budú vyžrebo- vaní víťazi za jednotlivé kategórie, pre ktorých je pripravených viac ako 60 cien ako napríklad elektronické čítačky, balíčky kníh, ale aj výlet do Bruselu. Ocenení budú aj Knižní anjeli, ktorí vedú mládež k litera- túre, a cenu získa aj najaktívnejšia škola.

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-01-flowie-f/