BK 2/2018http://www.floowie.com/sk/citaj/n-02-flowie/

Mesačník pre obyvateľov Bratislavského kraja 2 © Silvano Rebai / Fotolia Program olympiády Rozpočet kraja schválený Rozhovor s hokejovým trénerom Jánom Filcom 2 mil. € na školské športoviská www.bratislavskykraj.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-02-flowie/

2 Jednou z úloh samospráv- nych krajov je starostlivosť o šport. Župa podľa schvá- lenej „Koncepcie rozvoja športu a  mládeže v  pod- mienkach BSK“ navrhuje rozpočet športu, koordi- nuje a usmerňuje aktivity obcí, škôl a  rôznych sub- jektov v oblasti regionálne- ho športu. Kraj tiež organizuje a pod- poruje športové podujatia a  projekty, zacielené na rôzne skupiny obyvateľ- stva od širokej verejnosti cez školské súťaže mláde- že až po vrcholový šport. V  rámci školských špor- tových súťaží, ktoré orga- nizuje, sa zameriava na zapojenie čo najväčšieho počtu detí do organizova- ného športovania a vytvo- renie základne pre výber talentov. Podporuje vytvá- ranie pravidelných mimo- vyučovacích pohybových aktivít pre žiakov na ško- lách, a  to finančným prí- spevkom pre aktívne školy v  zriaďovateľskej pôsob- nosti BSK. Kraj tiež zabez- pečuje športové vybavenie a náčinie pre školy, z kto- rých vybrané sú zároveň centrami pre jednotlivé športové oblasti. Ako zriaďovateľ stredných škôl župa investuje do ich športových areálov. Vlani na ich rekonštrukcie po- skytla 791 500 € a v tomto roku plánuje investovať až 2 050  000 €. Kraj podpo- ruje aj sprístupnenie škol- ských športových areálov deťom, mládeži a  dospe- lým a prispieva k budo- vaniu a rekonštrukciám športovísk pre verejnosť. Aj jeho prispením sa Petr- žalčania dočkali plavárne, verejnosť môže využívať školský bazén na SOŠ ho- telových služieb a obcho- du, Na pántoch 9 v Brati- slave a  po celom kraji sa rozrastá sieť cyklotrás. Bratislavská župa pravi- delne spolupracuje aj na podujatiach pre širokú ve- rejnosť, ako sú Bratislav- ský maratón, cyklistický Župný pohár a  množstvo ďalších akcií. Peter Hochschorner Župa by sa mohla zaan- gažovať v tom, aby sa už rozpracovaný pro- jekt Národného štadió- na rýchlostnej kanoistiky v Rusovciach dotiahol do konca. Taktiež môže po- môcť vybudovaniu Ná- rodného štadióna pre ka- noistiku na divokej vode v Areáli divokej vody v Čunove, ktorý by bol multifunkčný a slúžil by aj výcviku záchranných zlo- žiek, školám formou špe- ciálnej telesnej výchovy a verejnosti. Tieto projekty majú o to väčšiu hodnotu, že prekračujú rámec sa- mosprávneho kraja. Máme dve medailové želiezka na olympiáde – Kuzminová a Vlhová, ale tým, že sú to technické disciplíny, je to tak 50 na 50, či sa im po- darí získať medailu. Mgr. Peter Pilinský Župa nielenže môže pre šport urobiť veľmi veľa, ale mala by byť dokonca inici- átorom a zastrešovateľom rôznych športových pro- jektov, a to najmä medzi deťmi a mládežou. Pod- pora športu vo všeobec- nosti by mala byť jednou z dôležitých tém, ktorej by sme sa mali aj na pôde BSK venovať. Zrovna tento týždeň som rokoval s na- dáciou jednej slovenskej komerčnej televízie, ktorá rozbehla celoslovenský detský športový projekt. Rača sa do neho bezpo- chyby zapojí a budem rád, keď sa budú angažovať aj stredné školy, patriace pod župu. Budem držať palce všetkým našim športov- com, no asi najviac by ma pri srdci hriala hokejová medaila. Ing. Martin Patoprstý Z pohľadu poslanca BSK vnímam možnosti pre roz- voj športu v našom kra- ji v dvoch rovinách. Prvá je podporovať lokálne športové kluby, hlavne tie menšie, ktoré mnohokrát robia záslužnú činnosť a dávajú priestor deťom a mládeži na voľnočasové aktivity namiesto sedenia pred televízorom či počí- tačom. Druhou rovinou je rekonštrukcia športových areálov škôl v zriaďova- teľskej pôsobnosti BSK. Tieto areály by mali byť verejne prístupné, a po- skytovať tak možnosť lo- kálnym obyvateľom ísť si zabehať, zahrať futbal či zacvičiť na exteriérových prvkoch. Čo sa týka ZOH, tak si netrúfam tipovať, ale budem silno držať na- šim palce. :-) ŽUPA V KOCKE šport Troch poslancov Zastupiteľstva BSK, ktorí sú zároveň členmi Komisie školstva, mládeže a športu, sme sa opýtali: Čo župa môže urobiť pre šport? Ktorým slovenským športovcom tipujete medailové úspechy na zimných olympijských hrách 2018? – O športe aj olympiáde Okom poslanca:

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-02-flowie/

Zastupiteľstvo BSK v roku v týchto dňoch všetci očakávame, čo prinesie zimná olympiáda a veľmi ma teší, že sa o špor- te hovorí trochu viac. Možno málokto vie, že som vyštudovaný telocvikár a aj keď som sa k  vykonávaniu tejto profesie nedostal, športu som sa vždy intenzívne venoval. Šport má pre človeka a celú spoločnosť obrov- ské množstvo pozitív a mrzí ma, že nie všetky dnešné deti ich zažijú. Za našich mladých čias športovalo každé dieťa, či už súťažne alebo aspoň na dvore s  kamarátmi. Dnes je situá- cia trochu iná a doplatia na to hlavne samotné deti, ktoré bez cvičenia, súťaží a zápasov prí- du o množstvo zážitkov a zmysluplné trávenie voľného času. Navyše, do budúcna im bude chýbať základ pre zdravý životný štýl, a na to už začne doplácať aj štát. Rovnako, olympiáda nie je len o  tom, či naši prinesú medailu. Samozrejme, celý národ sa teší, keď sa tak stane, ale ľuďom ponúka aj niečo iné. Nešportovca motivuje vyskúšať si šport, športovca možno zláka iná disciplína, ale predovšetkým, mládeži ukazuje správne vzory, a to, že pravidelný tréning časom prine- sie svoje ovocie. A práve to sa deti musia do života naučiť. Aj preto vediem k športu môjho syna a či sa už rozhodne pre karate, ktoré skúša a ktorému som sa aj ja dlhé roky venoval, alebo si zvo- lí iný šport, budem sa tešiť, že ho baví. Počas nadchádzajúcej olympiády si spolu určite po- zrieme zjazdové lyžovanie, hokej a sánkovanie. Nezabudnite sledovať našich športovcov a dr- žať im palce. Juraj Droba Kedy bude zasadať zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja? 3 www.bratislavskykraj.sk Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja sa schádzajú minimálne raz za dva mesiace. Pre tento rok majú naplánovaných se- dem zasadnutí, prvé z nich sa uskutočnilo koncom ja- nuára. Priebeh zasadnutia je možné sledovať online na www.bratislavskykraj.sk a na rovnakej adrese nájde- te aj videoarchív rokovaní. Čo sa bude prerokúvať na marcovom zasadnutí Zastupiteľstva BSK? • schvaľovanie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na pod- poru turizmu, rozvoja vidie- ka, kultúry, športu a mláde- že • poskytovanie príspevkov školským zariadeniam • koncepcia budovania sie- te environmentálno-vzdelá- vacích centier v BSK • Správa o vykonanej in- ventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského sa- mosprávneho kraja za rok 2017 • Projektový zámer „Krea- tívne centrum Bratislava“ • Zmluva o  nenávratnom finančnom príspevku pro- jektu „Objavte Malý a  Mo- šonský Dunaj na bicykli a na člne“ • Žiadosť o  nenávratný fi- nančný príspevok – projekt „Podpora deinštitucionali- zácie zariadení sociálnych služieb v  okrese Pezinok – DSS a ZPB MEREMA“ • vstup BSK ako partnera do projektu „Rozvoj doved- ností žáků v přírodovědných a technických oborech“ • vstup BSK ako partnera do projektu „Virtuálna vinár- ska škola SK-CZ“ • vstup BSK ako partnera do projektu „Vybudovanie ekocentra v Čunove“ Plán zasadnutí v roku 2018 16. marca 27. apríla 15. júna 21. septembra 16. novembra 14. decembra Vážení priatelia, 2018 *Program zasadnutia sa môže zmeniť. Aktuálny program a podrobné materiály k zasadnutiu nájdete na webovej stránke www.bratislavskykraj.sk.

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-02-flowie/

Župní poslanci koncom januára takmer jednomyseľne schválili rozpočet BSK na roky 2018 – 2020. Župa bude hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, ktorý ráta s príjmami i výdavkami vo výške 184 491 741 €. Rozpočet v hodnote 184 miliónov schválený Rozhodnite o župných investíciách! Prehľadnejší rozpočet SPOČÍTANÉ: bežné aj kapitálové výdavky ------------------------------------- Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16 P.O.BOX 106 820 05 Bratislava IČO: 36 063 606 DIČ: 202 160 8369 ------------------------------------- Vzdelávanie a šport 63,25 mil. Doprava a komunikácie 44,80 mil. Sociálne zabezpečenie 32,67 mil. Správa majetku a údržba 9,32 mil. Kultúra 8,05 mil. Administratíva 6,25 mil. Splácanie úverov, zábezpeky 5,55 mil. Plánovanie, manažment a kontrola 4,85 mil. Cestovný ruch 3,42 mil. Zdravotníctvo 2,27 mil. Verejnoprospešné dotácie 2,86 mil. Propagácia a marketing 1,20 mil. ===================================== CELKOM 184,49 mil. € ===================================== 02/02/2018 8:27 Ďakujeme za nákup 4 Z rozpočtu bežných vý- davkov najviac pôjde na vzdelávanie, a to viac ako 58 miliónov €. Na zabez- pečenie sociálnych slu- žieb a plnenie kompeten- cií kraja v oblasti sociálnej politiky je vyčlenených takmer 28 miliónov €. Na opravy, údržbu a  rekon- štrukciu 426 budov vo vlastníctve BSK pôjdu in- vestície vo výške viac ako 19 miliónov € a na opravy pôjdu ďalšie vyše 3 milió- ny €, čo je takmer trojná- sobok oproti roku 2017. Verejnú dopravu kraj podporí sumou vo výške viac ako 17 miliónov €. Pre účely bežnej opravy a  údržby  ciest a  výstav- by komunikácií vyčlenil 13,5 milióna €, o pol milió- na viac ako v roku 2017. Oblasť kultúry má v  roz- počtevyčlenenýchtakmer 4,6 milióna €, čo je približ- ne o 200 000 € viac oproti minulému roku. Finančné prostriedky pre Bratislav- skú regionálnu dotačnú schému boli navýšené o viac ako 100 000 €. Cel- ková suma na rok 2018 je vo výške 2 091 000 €. Novinkou je participa- tívny rozpočet v  objeme 250 000 €. „Rozpočet považujem za ambiciózny a  verím, že sa nám ho podarí na- plniť. Označil by som ho slovami priekopníc- tvo v  transparentnosti a  prehľadnosti,“ zhod- notil bratislavský župan Juraj Droba. Od tohto roku občania bratislavskej župy budú môcť spolurozhodovať o tom, aké občianske pro- jekty kraj finančne pod- porí. Práve na tento účel bol schválený takzvaný „participatívny rozpočet“, ktorý umožní občanom rozhodovať o  sume vo výške 250 000 €. Obča- nia sa do rozhodovania môžu zapojiť podaním návrhov a  hlasovaním o nich. Či je pre vás dôle- žitejšia oprava chodníka, výsadba zelene, výstav- ba detského ihriska, ale- bo uprednostníte úplne iný projekt, aj vaše hla- sovanie rozhodne o tom, ktoré návrhy župa zrea- lizuje. Podrobnosti k  po- dávaniu návrhov zverejní kraj v  priebehu prvého polroka tohto roka. Po spracovaní návrhov pri- praví verejné hlasovanie, v ktorom aj vy môžete vy- brať ten najzmysluplnejší. Schválený rozpočet „upratal“ jednotlivé vý- davky podľa spôso- bu ich využitia. Kul- túra bude v  kultúre, turizmus v  turizme, ces- tovný ruch v  cestovnom ruchu a  šport v  športe. V  minulosti sa totiž vý- davky na niektoré účely nachádzali v  mnohých rôznych kapitolách od internej správy cez pro- striedky predsedu úradu, marketing a  propagáciu až po jednotlivé progra- my školstva, kultúry, športu a  cestovného ru- chu, ale nie prehľadne. Napríklad celkové vý- davky, klasifikované ako marketing a  propagácia, v  roku 2017 v  skutoč- nosti dosiahli takmer 1,8 milióna €, ale v prís- lušnej kapitole marketin- gu a propagácie bol roz- počet len 600 000 €. SPOČÍTANÉ: bežné aj kapitálové výdavky

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-02-flowie/

5 V  roku 2018 Bratislavský samosprávny kraj výrazne zainvestuje do športovísk, ktoré patria k župným ško- lám. Kým vlani investície do športovej infraštruktú- ry dosiahli 791 500 €, na konci tohto roka sa školy v  zriaďovateľskej pôsob- nosti BSK budú pýšiť are- álmi, zrekonštruovanými za 2 050 000 €. Rekonštrukcie bazéna a  telocvične sa dočka- jú napríklad na SPŠ sta- vebnej a  geodetickej na Drieňovej 35. Obchodná akadémia, Račianska 107 bude rekonštruovať špor- tový areál, SOŠ polygra- fická, Račianska 190 do- stane zrekonštruovanú telocvičňu a  polepšia si aj ďalšie školské športové zariadenia. V  priebehu tohto roka sa bude realizovať projektová dokumentácia na prestav- bu výrobnej haly, patriacej k SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo 50, z  ktorej sa sta- ne moderná telocvičňa. Projektová dokumentá- cia pre SPŠ strojnícku na Fajnorovom nábreží zas odštartuje cestu za novou telocvičňou pre študentov tejto školy. Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb môžu kvôli zmene zákona v blíz- kej dobe čeliť problémom. Ministerstvo práce, sociál- nych vecí a rodiny nebolo na zmenu zákona dosta- točne pripravené a avizo- valo, že najmä v  prvom štvrťroku nevie preddavko- vo zabezpečiť poskytnutie finančného príspevku pre neverejných poskytova- teľov. Bratislavský samo- správny kraj má záujem a  ochotu pomôcť týmto organizáciám a čo najskôr im preddavkovo poskyt- ne finančné príspevky na prevádzku. Poslanci BSK sa k problematike postavili jednoznačne a ústretovo. „Preddavkovo vyplatíme neverejným poskytovate- ľom, ktorí poskytujú soci- álne služby v  kompetencii VÚC, finančný príspevok na prevádzku tak, aby si z toho mohli pokryť aspoň časť nákladov, vrátane miezd pre svojich zamest- nancov v  ďalších mesia- coch, pokým MPSVaR SR bude schopné s nimi uza- vrieť zmluvy a  poslať im finančné príspevky podľa aktuálne platného záko- na,“ priblížil mechanizmus pomoci podpredseda BSK Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 2 050 000 € na školské športové areály Zvyšujeme podporu kultúre Na dotácie viac ako 2 864 000 € www.bratislavskykraj.sk Župa pomôže neverejným poskytovateľom sociálnych služieb Napriek tomu, že v schválenom rozpočte v kapitole kultúra župa neráta s podporou kultúrnych podu- jatí, ako Biela noc či Viva Musica, ktoré len vlani dostali od kraja a ním zriadených organizácií spo- lu 540 000 €, obyvatelia sa nemusia obávať, že by kultúry v regióne bolo menej. Rozpočet župy na ňu vyčlenil 4,6 milióna € z bežných výdavkov, čo je približne o 200 000 € viac oproti minulému roku. Okrem toho projekty v oblasti kultúry budú podpo- rené aj v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Tá v tomto roku rozdelí na kultúrne aktivity a podujatia v kraji 951 000 €. Na rok 2018 župa zae- vidovala 745 žiadostí o dotácie na kultúrne projek- ty. Neopakovanie nadštandardnej podpory veľkých podujatí umožní podporiť viac menších kultúrnych akcií. Bratislavská župa chce naďalej podporovať aj tradičné, aj nové veľké kultúrne podujatia, ale v spolupráci s inými subjektmi. O strategických projektoch môžu rozhodovať poslanci Zastupiteľ- stva BSK, ak ich v rámci rozpočtu kultúry uznajú za vhodné. Navyše, podujatia ako Viva Musica a Bie- la noc môžu podobne, ako všetci iní organizátori, predložiť svoje projekty a uchádzať sa o podporu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Športové kluby, kultúrne podujatia aj projekty, ktoré podporujú ces- tovný ruch a rozvoj vidieka, sú často závislé od podpory z verejných zdrojov. Aby sa všetky tieto oblasti v mestských častiach Bratislavy, v obciach a v mestách kraja mohli rozvíjať a zlepšovať kvalitu živo- ta obyvateľov, Bratislav- ský samosprávny kraj im pomáha dotáciami. Kým žiadosti na menšie, tzv. „individuálne dotácie“ (do výšky 5  000 €), záu- jemcovia môžu posielať prakticky celoročne, dotá- cie do maximálnej výšky 20 000 € spadajú pod Bra- tislavskú regionálnu do- tačnú schému a musia byť doručené v časovom pred- stihu. Všetky tieto žiadosti totiž posudzujú nezávislé komisie, a tie odporučia zastupiteľstvu, ktoré pro- jekty a  akou sumou pod- poriť. Konečné slovo má zastupiteľstvo BSK, ktoré bude rozhodovať o  pride- lení dotácií na najbližšom – marcovom zasadnutí. V tomto roku prerozdelí na tento účel takmer 2,1 mi- lióna €, o ktoré sa uchádza dohromady 1 266 projek- tov. Na individuálne do- tácie poslanci odsúhlasili v rozpočte sumu 523 000 €. K  tejto sume je ešte po- trebné pripočítať participa- tívny rozpočet so sumou 250 000 €.

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-02-flowie/

Divadlo ARÉNA Viedenská cesta 10 851 01 Bratislava Vstupenky sú k dispozícii online, alebo v pokladni v pondelok až nedeľu od 14.00 do 18.00 h. 9. 2. 2018 19.00 Bankári 10. 2. 2018 18.00 Nápoj lásky 11. 2. 2018 11.00 Popoluška 12. 2. 2018 19.00 Ujo Vankúšik 13. 2. 2018 20.00 Valentínsky koncert 15. 2. 2018 20.00 Jazz v Aréne – Martin Valihora Quartet 16. 2. 2018 19.00 Írska kliatba 17. 2. 2018 19.00 Persona 18. 2. 2018 17.00 Extasy Show 19. 2. 2018 19.00 Podvolenie 20. 2. 2018 19.00 Tiso 21. 2. 2018 19.00 Venuša v kožuchu 22. 2. 2018 17.00 Dobrodružstvo pri obžinkoch 22. 2. 2018 19.00 Brezový háj 23. 2. 2018 19.00 Sklenený zverinec 24. 2. 2018 18.30 Bohéma 25. 2. 2018 19.00 Bankári 26. 2. 2018 19.00 Sklenený zverinec 28. 2. 2018 19.00 Lulu Divadlo ASTORKA Námestie SNP 489/33 811 01 Bratislava - Staré Mesto Vstupenky sú k dispozícii online, alebo v pokladni v pracovné dni od 12.00 do 19.00 h. 6. 2. 2018 Sylvia 8. 2. 2018 Letmý sneh 9. 2. 2018 Kontajner Paríž 10. 2. 2018 Jama deravá 12. 2. 2018 Tichý dom 14. 2. 2018 Kontajner Paríž 15. 2. 2018 Lásky jednej plavovlásky 17. 2. 2018 Sen svätojánskej noci 20. 2. 2018 Letmý sneh 21. 2. 2018 Lásky jednej plavovlásky 22. 2. 2018 Láska na Kryme 23. 2. 2018 Sen svätojánskej noci 24. 2. 2018 Višňový sad 27. 2. 2018 Jama deravá 28. 2. 2018 Sylvia Bratislavské bábkové divadlo Z dôvodu rekonštrukcie hrá v budove Istropolisu (zadný vchod zo ŠKULTÉTYHO 5), ako aj v priestore súčasnej kultúry A4 na Karpatskej 2. Vstupenky sú k dispozícii v pokladni na Škultétyho 5 (zadný vchod Istropolisu) v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 a počas víkendov hodinu pred predstave- ním. 7. 2. 2018 Deduško 8. 2. 2018 Deduško 10. 2. 2018 Deduško 11. 2. 2018 Deduško 8. 2. 2018 Osmijankove rozprávky o princeznách 9. 2. 2018 Kráľ 13. 2. 2018 Opice z našej police 14. 2. 2018 Opice z našej police 15. 2. 2018 Opice z našej police 16. 2. 2018 Nám sa ešte nechce spať 17. 2. 2018 Nám sa ešte nechce spať 18. 2. 2018 Nám sa ešte nechce spať 20. 2. 2018 Nám sa ešte nechce spať 19. 2. 2018 Na slepačích krídlach 22. 2. 2018 Mio, môj Mio 23. 2. 2018 Mio, môj Mio 24. 2. 2018 Zhavranelí 25. 2. 2018 Zhavranelí 27. 2. 2018 Zhavranelí 28. 2. 2018 Zhavranelí Divadlo LUDUS Hrá v Štúdiu L&S, Nám.1.mája 5, 811 06 Bratislava Vstupenky sú k dispozícii online. 9. 2. 2018 Plešivá speváčka 16. 2. 2018 Labyrint prísloví 18. 2. 2018 Hugo, Frigo, Bublina 22. 2. 2018 Medveď & Pytačky Hľadáme šéfa/ku dopravy Termín ukončenia výberového konania: 16.02.2018 Všetky informácie nájdete na: www.bratislavskykraj.sk najodvážnejšieho medzi najlepšími inzercia_285x136.indd 1 01/02/2018 12:15 6 Kam za kultúrou?

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-02-flowie/

knihy! Stačí si prečítať ľubo- voľnú knihu a  zaslať sú- ťažný príspevok, kto- rý prihlásite na stránke www.vratmeknihydoskol.sk v  termíne od 15. januára do 15. marca 2018. Stre- doškoláci a žiaci druhého stupňa ZŠ súťažia tex- tom, ktorým objasnia, prečo si knihu vybrali a čo im priniesla. Do sú- ťaže sa môžu zapojiť aj tí, ktorí ešte písať a čítať nevedia, ale knihy a  prí- behy, ktoré sú v  nich skryté, obľubujú. Škôl- kari sa môžu zapojiť tak, že nakreslia obrázok na základe učiteľom alebo inou osobou prečítané- ho textu. Žiaci I. stupňa základných škôl môžu poslať buď text, alebo obrázok. Z príspevkov od čítajúcich detí a mládeže budú vyžrebovaní víťazi za jednotlivé kategórie, pre ktorých je priprave- ných viac ako 60 cien. Žiaci a  študenti budú súťažiť o elektronické čí- tačky, balíčky kníh, ale aj výlet do Bruselu. Ocenení budú aj Knižní anjeli, ktorí vedú mládež k literatúre. Súťaž Vráťme knihy do škôl už siedmy rok ponúka možnosť vy- hrať skvelé ceny. Zapojiť sa do nej môžu deti aj mládež, od škôlkarov cez žiakov základných škôl až po stredoškolákov. odporúča na prečítanie: Alain Quesnel a Jean-Marie Ruffieux EGYPT, GRÉCKO, GALIA Mýty a legendy Prečítaj knihy, registruj sa, napíš na www. vratmeknihydoskol.sk a vyhraj atraktívne ceny! Čítaj a vyhraj www.bratislavskykraj.sk 7

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-02-flowie/

Kedy budú súťažiť slovenskí reprezentanti? 19.10 – 22.45 SÁNKOVANIE M (J. Ninis, J. Šimoňák) 20.15 – 21.35 BIATLON 7,5 km Ž (SVK) 13.30 – 15.30 SNOWBOARDING slopestyle Ž (K. Medlová) 18.50 – 22.45 SÁNKOVANIE M (J. Ninis, J. Šimoňák) 20.15 – 21.40 BIATLON 10 km M (SVK) 10.00 – 11.40 SNOWBOARDING finále slopestyle Ž 10.15 – 12.15; 13.45 – 15.25 LYŽOVANIE obrovský slalom Ž (P. Vlhová, S. Moravčíková, B. Kantorová) 19.10 – 20.00 BIATLON stíhacie preteky Ž 21.00 – 21.50 BIATLON stíhacie preteky M 19.50 – 22.45 SÁNKOVANIE Ž (K. Šimoňáková) 11.00 – 13.00; 15.00 – 16.10 LYŽOVANIE alpská kombinácia M (Adam Žampa, Andreas Žampa, M. Falat) 17.30 – 18.45 BEH NA LYŽIACH šprint klasicky M (P. Mlynár, A. Segeč, M. Šulek) 20.00 – 21.50 BEH NA LYŽIACH šprint klasicky Ž (A. Procházková, B. Klementová) 19.30 – 22.45 SÁNKOVANIE Ž (K. Šimoňáková) 10.15 – 11.30; 13.45 – 14.55 LYŽOVANIE slalom Ž (V. Velez - Zuzulová, P. Vlhová, S. Moravčíková, B. Kantorová) 20.05 – 22.00 BIATLON 15 km Ž (SVK) 20.20 – 22.45 SÁNKOVANIE dvojsedadlové sane M (M. Solčanský, K. Stuchlák) 21.10 HOKEJ M (SVK – Olympijskí športovci z Ruska) 11.00 – 13.10 LYŽOVANIE super-G M (Andreas Žampa, Adam Žampa, M. Falat) 15.30 – 17.10 BEH NA LYŽIACH 10 km voľne Ž (A. Procházková, B. Klementová) 20.00 – 22.00 BIATLON 20 km M (SVK) 21.30 – 22.45 SÁNKOVANIE tímová štafeta MIX (SVK) 12.10 HOKEJ M (SVK – USA) 15.00 – 16.45 BEH NA LYŽIACH 15 km voľne M (P. Mlynár, A. Segeč, M. Šulek) 11.00 – 13.10 LYŽOVANIE super-G Ž (P. Vlhová, S. Moravčíková, B. Kantorová) 20.15 – 21.10 BIATLON 12,5 km s hr. štartom Ž 21.10 HOKEJ M (SVK – SLO) 10.15 – 12.15; 13.45 – 15.25 LYŽOVANIE obrovský slalom M (Andreas Žampa, Adam Žampa, M. Falat) 20.15 – 21.15 BIATLON 15 km s hr. štartom M 9.30 – 12.30 SNOWBOARDING kvalifikácia big air Ž (K. Medlová) 10.00 – 13.45 KRASOKORČUĽOVANIE krátke tance MIX (L. Myslivčeková, L. Csölley) HOKEJ M zápasy predkola play-off 10.00 – 13.45 KRASOKORČUĽOVANIE voľné tance MIX (L. Myslivčeková, L. Csölley) 20.15 – 21.45 BIATLON miešaná štafeta (SVK) HOKEJ M štvrťfinálové zápasy 10.00 – 14.30 KRASOKORČUĽOVANIE krátky program Ž (N. Rajičová) 17.00 – 18.30 BEH NA LYŽIACH tímový šprint Ž (SVK) 19.00 – 20.15 BEH NA LYŽIACH tímový šprint M (SVK) 10.15 – 11.30; 13.30 – 15.10 LYŽOVANIE slalom M (Adam Žampa, Andreas Žampa, M. Falat) 20.15 – 21.45 BIATLON štafeta Ž (SVK) HOKEJ semifinálové zápasy 9.30 – 11.00 SNOWBOARDING finále big air Ž 10.00 – 14.10 KRASOKORČUĽOVANIE voľné jazdy Ž 11.00 – 12.30; 14.30 – 15.40 LYŽOVANIE alpská kombinácia Ž (P. Vlhová, S. Moravčíková, B. Kantorová) 20.15 – 21.45 BIATLON štafeta M (SVK) 11.00 – 13.00 LYŽOVANIE tímová súťaž MIX (SVK) 14.00 – 17.00 BEH NA LYŽIACH – 50 km klasicky s hr. štartom M (P. Mlynár, A. Segeč, M. Šulek) 21.10 HOKEJ M zápas o bronz 15.15 – 17.15 BEH NA LYŽIACH – 30 km klasicky s hr. štartom Ž (A. Procházková) 15.10 HOKEJ M finále 10. FEBRUÁRA 11. FEBRUÁRA 18. FEBRUÁRA 19. FEBRUÁRA 20. FEBRUÁRA 21. FEBRUÁRA 22. FEBRUÁRA 23. FEBRUÁRA 24. FEBRUÁRA 25. FEBRUÁRA 12. FEBRUÁRA 13. FEBRUÁRA 14. FEBRUÁRA 15. FEBRUÁRA 16. FEBRUÁRA 17. FEBRUÁRA Olympijské hry v Pjongčangu 8

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-02-flowie/

www.bratislavskykraj.sk 9 „Zlatá hokejová generácia“ už zavesila hokejky na kli- nec. Aká je tá súčasná? Je mladšia a  menej skú- sená. Problém spočíva v  tom, že podmienky pre šport u  nás, v  čase, kedy vyrastala, neboli na takej úrovni, aby sme si me- dzinárodnú pozíciu vedeli udržať. Na druhej strane, dostávajú trošku viac mož- ností a priestoru. Verím, že to budú vedieť využiť. Vidíte v  mladších kategó- riách talenty, ako boli tie v „zlatej generácii“? Myslím si, že miera talentu nie je dostatočná, hlavne jej výskyt z hľadiska počtu. To znamená, že je znížená konkurencia, ktorá priro- dzene pôsobí na výkon- nosť hráčov. Tí prestávajú mať vnútorný motív zdoko- naľovať sa, ísť ďalej a ve- ľakrát sa uspokoja s  tým, že už sa na určitú úroveň dostali. Aké ďalšie športy plánujete sledovať počas ZOH 2018? Olympiáda má to čaro, že pozeráme úplne všetko. Či to je krasokorčuľovanie, skeleton, biatlon... Naši- nec, ktorý je športom po- stihnutý, sa  z toho snaží vidieť čo najviac. Ktorý z  našich reprezentan- tov má šance na medailu? Jednoznačne sa ukazuje, že to bude zrejme Nasťa Kuzminová, ktorá vykazu- je výbornú formu. Tá má k  tomu zrejme najbližšie. No a  som veľmi zvedavý, ako sa podarí načasovať slalomársku formu našej skvelej dvojici Zuzulová – Vlhová, veľmi by som im medaile doprial. V tých os- tatných zimných športoch dlhodobejšie zaostávame. Venujete sa aj mládeži v ho- kejových kempoch. Sú na tom dnešné deti s pohybom naozaj tak zle, ako sa hovorí? Horšie. Deti sú na tom v  prevažnej miere horšie. Samozrejme, sú určité vý- nimky, kde chlapci majú v  sebe pohybový predpo- klad a  rodičia vedia preto vytvoriť aj podmienky. Ale je stále väčšia a  väčšia skupina tých detí, ktoré majú pohybové zručnosti na veľmi nízkej úrovni. Do- konca by som povedal, že veľakrát deti v  športových triedach sú na tom horšie ako bežná populácia. V akom veku by dieťa malo začať športovať? Dieťa by sa malo pohybo- vať prakticky od kolísky. Myslím si, že jedna z váž- nych vecí, ktoré sa udiali, je predčasná špecializácia. To znamená, že sa vstu- puje do športovej prípra- vy vtedy, keď by ešte deti mali mať len pohybovú prí- pravu. Takú, akú sme mali my, keď sme sa liepali po stromoch, keď sme krad- li ovocie susedovi zo zá- hrady, alebo sa liepali po stavbách a  naháňali nás strážnici. Navyše, vtedy aj v školách fungovali hodiny telesnej výchovy a  krúžky trochu inak. Bolo to niečo, čo nás, ale aj celú generá- ciu po nás dostalo do po- hybu. Mala by viac športu zariadiť škola, alebo je lepšou mož- nosťou nechať to na rodi- čov? Musí to zariadiť spoloč- nosť a  musí na to nájsť všetky inštitúcie, ktoré k tomu majú nejaké opráv- nenie. To znamená, že tak, ako to je školská aktivi- ta v  rámci hodín telesnej výchovy a  krúžkovej čin- nosti, tak sú to aj rodičia, ktorí sú súčasťou spoloč- nosti. Namiesto chodenia do nákupných stredísk by s  deťmi mali ísť niekam do prírody a  nahradiť im to, čo dnes hlavne mestá neposkytujú. A potom aj inštitúcie, ktoré sa tvária ako športové kluby a  rôz- ne občianske združenia, z  verejných zdrojov pobe- rajú financie, ale orientácia na pohybovú prípravu detí je často minimálna. Preto pohybová inteligencia sku- točne výrazne klesá. Ako vybrať správny šport? Prirodzene. Bolo by fajn, keby to bolo tak, ako to fungovalo kedysi. Jedno- ducho sme skúšali fut- bal, hádzanú, hokej, niečo z gymnastiky... a  potom sme prirodzene inklinova- li k  nejakému športovému odvetviu. Najdôležitejšie je, aby sa mladý človek roz- hodoval podľa vnútorného pocitu. Dnes miesto tohoto pocitu rozhodne koľkokrát rodič, ktorý má možno ne- naplnenú ambíciu, možno chce využiť kontakty a na- diriguje dieťaťu šport, ktorý mu vôbec nevyhovuje. Kedysi ste boli brankárom. Chodíte si ešte zahrať ho- kej? Príroda sa pričinila o  to, že nie. Dôsledky všetkých nedoliečených zranení a  zmena spôsobu chyta- nia v  bráne spôsobili, že trpeli bedrá aj kolená. Obi- dva bedrové kĺby mám vy- menené, takže hokej si už zahrať nejdem. Ale nahrá- dzam to jemnejšími špor- tami. Pred zimnou olympiádou sme sa o športe, šanciach našich olympio- nikov a rozvoji mladých športových talentov porozprávali s legendárnym hokejovým trénerom Jánom Filcom. Ján Filc: Šport by deťom nemali vyberať rodičia

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-02-flowie/

10 Lásky jednej plavovlásky Bežecké trate vás prevedú prírodou, ktorá neutrpe- la nadmernými ľudskými zásahmi. Zvyčajne vedú lesom, kde si užijete ticho a  pokoj, o  akom v  lyžiar- skom stredisku nemôžete ani snívať, alebo lúkami s výhľadom. Pri bežkovaní vás hore kopcom žiaden vlek nevyvezie, takže na- vyše spálite trochu viac kalórií a  v  neposlednom rade je tento šport aj menej finančne náročný. Na území nášho kraja, v  čase, keď je snehu do- statok, nájdete bežecké trate takmer kdekoľvek. Samozrejme, nie tie ofici- álne upravované. Nená- roční športovci si tak môžu zabežkovať na mnohých miestach, kde už nadšení športovci „vyšliapali“ sto- pu, alebo si môžu vytvoriť vlastnú. Pre tých náročnejších sú vhodné upravované trate na Pe- zinskej Babe a  Zochovej chate. Tam už si môžete vybrať aj z  dvoch bežkárskych štý- lov, buď klasický, alebo korčuliarsky. Trate na Pe- zinskej Babe sú upravova- né pre oba štýly, aj vďaka dotácii od Bratislavského samosprávneho kraja, kto- rá Amatérskemu športové- mu klubu Pezinok umož- nila kúpu nevyhnutného technického vybavenia. Pezinská Baba počas dob- rej snehovej situácie ponú- ka bežecké okruhy v  dĺž- kach 2, 3 a 5 km. Aktuálny stav tratí ľahko zistíte vo facebookovej skupine „Bežky BABA“. V januári priemerovanú in- scenáciu pripravil na zák- lade pôvodného filmového scenára režisérsky tandem SKUTR, ktorý tvoria Lukáš Trpišovský a Martin Ku- kučka. Tí už za svoje práce zožali úspech v  zahraničí, no v slovenskom profesi- onálnom divadle sa pred- stavia po prvýkrát. SKUTR vo svojich hrách radi kom- binujú činohru, tanec, po- hyb, akrobaciu, bábky, projekcie, svetelný dizajn, zvuk a  ich inscenácie sú preto multižánrové. Hlavnú hrdinku príbehu – plavovlásku Andulu, kto- rá si spomína na to, čo zažila, stvárňuje Dominika Zeleníková-Morávková. Po jej boku sa predstaví takmer celý divadelný sú- bor Divadla Astorka. Svoje umenie predvedú aj takí známi herci, ako Miroslav Noga, Zuzana Kronerová, Matej Landl, Vlado Černý a  mnoho ďalších. V  diva- delnom spracovaní nebudú chýbať komické až tragi- komické situácie a životné paradoxy, ktoré diváka po- bavia, ale vedú aj k zamys- leniu. Bratislavský kraj síce nie je bohatý na lyžiar- ske zjazdovky, no priaznivci zimných športov tu nájdu mnohé iné možnosti športového vyžitia. Jednou z nich je aj bežecké lyžovanie, často opomínaný menší súrodenec veľkého zjazdového lyžovania. Napriek tomu, že sa mu venuje pod- statne menej ľudí, a možno práve preto, ponúka mnohé kvality, ktoré pri lyžovaní na preplnených zjazdovkách nezažijete. Lásky jednej plavovlásky ožijú na diva- delných doskách. Legendárny titul Miloša Formana, ktorý bol jednou z vlajkových lodí československej novej vlny filmu, uviedlo do divadelného sveta Divadlo Astorka Korzo ´90. Karpatami na bežkách ožijú Najbližšie predstavenie Štvrtok, 15. 2. 2018 Streda, 21. 2. 2018 Foto: Ctibor Bachratý

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-02-flowie/

www.bratislavskykraj.sk 11 Príroda celého regiónu má svoj zvláštny charakter. Prevláda rovina striedaná s  miernymi pahorkami. Na východe sa Malé Karpaty dvíhajú do výšky viac ako 750 metrov. V  roku 1940 pri natáčaní filmu nahra- dilo zasnežené Moravské pole ruskú krajinu. Väčšinu plochy už pred mnohými storočiami premenil člo- vek na poľnohospodársku pôdu. Močiare, nížinné ja- zerá, spleť ramien, piesko- vé duny, stepné pasienky zväčša zanikli. Aby sa niečo z  nenahraditeľného prírod- ného pokladu zachovalo aj pre budúce generácie, boli tu postupne zriadené viaceré chránené územia a  rezervácie. V  roku 1927 tu vzniklo prvé chránené územie v Rakúsku, tzv. wei- kendorfská remíza. Piesoč- né duny pri Oberweidene boli v roku 1961 vyhlásené za chránenú lokalitu. Kon- com osemdesiatych rokov rakúska vláda po protes- toch verejnosti ustúpila od plánu postaviť vodnú elek- tráreň na Dunaji neďaleko Hainburgu. Miesto toho bol v roku 1996 na úseku rieky medzi Viedňou a  Devínom zriadený rozsiahly národný park, chrániaci dunajské lužné lesy a ich vzácnu flóru a faunu – Donauauen. Chrá- nené územie podobného určenia vzniklo v  deväťde- siatych rokoch aj na rieke Morave. Štyridsať rokov existencie železnej opony na slovenskej strane para- doxne uchránilo celý riečny úsek od ľudskej činnosti a zachovalo vzácne biotopy v  Moravskej nive. Na dol- nom toku bolo v roku 1993 zriadené chránené územie niva Moravy, s  rozsiahlymi lužnými lesmi, ramenami, močiarmi, jedinečnými rast- linnými a  živočíšnymi spo- ločenstvami. Aj časť Zá- horskej nížiny vyhlásili ešte v  roku 1988 za Chránenú krajinnú oblasť. Na jej roz- siahlej ploche vyše 27-tisíc hektárov je množstvo väč- ších či menších chránených ekosystémov a  prírodných území európskeho význa- mu, dôležitých na zachova- nie biologickej rozmanitosti a  ekologickej stability. Vý- chodnú časť celého regió- nu pokrýva Chránená kra- jinná oblasť Malé Karpaty. Nad sútokom Dunaja a Mo- ravy sa nachádza národná prírodná rezervácia Devín- ska Kobyla, v  rámci kto- rej dominuje pieskovisko Sandberg, svetoznáma lo- kalita neogénnych skame- nelín. Našlo sa tu vyše 300 druhov fosílnych (skamene- ných) organizmov. Koncom roka 2013 Bratislavský samosprávny kraj vydal knihu Za mostom. Táto publikácia mapuje prírodné, historické a geografické pomery oblasti Pomoravia a jej jednotlivé kapitoly vám budeme pravidelne prinášať v župných novinách. Kniha vznikla vďaka projektu, s polufinancovaného z programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013. Jej autorom je Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. Publikáciu ZA MOSTOM vy- dal Bratislavský samosprávny kraj za účelom propagácie turistického potenciálu Pomoravia. ZA MOSTOM: Príroda Kráľom primoravských lúk a lužných lesov je bocian. 27. – 28. 2. 2018 HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Okresné kolo IV. a VI. kategórie v umeleckom prednese poézie, prózy a divadiel poézie V-klub, Nám. SNP 12, Bratislava Členovia Športovo-streleckého klubu Vištuk na tomto mieste vyslovujú veľké poďakovanie Brati- slavskému samosprávnemu kraju za poskytnutie finančnej dotácie vo výške 5 000 € na podporu športovej činnosti telesne postihnutých športov- cov, pre ktorých je takáto činnosť veľmi dôležitá nielen po zdravotnej stránke, ale i po stránke ľah- šieho prekonávania životných prekážok, ktoré sú viac citeľné v porovnaní so zdravou populáciou. Veľmi si vážime takejto pomoci. Členovia Športovo-streleckého klubu Vištuk 10. 2. 2018 Pezinské vínne pivnice – Malokarpatské múzeum v Pezinku Pezinské vínne pivnice sú podujatím, urče- ným pre všetkých milovníkov vínnej turistiky. Členovia Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov spolu s hosťujúcimi vinárstvami po- núknu mladé i staršie ročníky kvalitných vín. Návštevníci spoznajú regionálnu gastronómiu a nahliadnu do historických pivníc.

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-02-flowie/

Mesačník Ročník 8/ číslo 2 Vychádza 2. 2. 2018 Nepredajné Vydáva: Sabinovská 16 820 05 Bratislava IČO: 36063606 redakcia@region-bsk.sk Šéfredaktor: Eva Dukátová sefredaktor@region-bsk.sk Marketing: Jozef Adam jozef.adam@region-bsk.sk Registračné číslo: EV 4122/10 ISSN: 1339-0864 Za obsah novín Bratislavský kraj zodpovedá Bratislavský samosprávny kraj. Ak nie je uvedené inak, autorom článku je šéfredaktor. Každý mesiac pre vás pripravujeme krížovku a zo zaslaných správnych odpovedí losujeme víťazov. Traja z vás získavajú lístky do divadla a trom vy- žrebovaným posielame publikáciu ZA MOSTOM, ktorú vydal Bratislavský sa- mosprávny kraj. Z januárových správnych odpove- dí predseda Juraj Droba vyžreboval víťazov vstupeniek do divadla: Ka- rol Deutsch, Sabina Semešová, Peter Šumichrast a výhercov publikácie ZA MOSTOM: Samuel Turčan, Aurel Ollé, Matej Rudohradský. Správnu odpoveď z krížovky nám posie- lajte na adresu:redakcia@region-bsk.sk alebo poštou na adresu redakcie, uve­ denú v tiráži. Správne odpovede posielajte do 22. 2. 2018 spolu s vaším celým me- nom a poštovou adresou. Vyhrali ste? Online vydanie „Ak by sme mohli dať každému jednotlivcovi správne množstvo výživy a cvičenia, nie málo, a nie veľa, našli by sme najbezpečnejší....“ (Hippocrates) Juraj Droba losuje

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-02-flowie/