BK 4-5/2018http://www.floowie.com/sk/citaj/n-04-flowie/

Mesačník pre obyvateľov Bratislavského kraja 4 - 5 2018 © Aliaksei Lasevich / Fotolia Rozhovor s Robom Jakabom Programové vyhlásenie Župné investície Podujatia v kraji www.bratislavskykraj.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-04-flowie/

2 Integrovaný regionálny operačný program Únia poskytuje Slovensku prostriedky v  rámci viace- rých operačných progra- mov, z  ktorých jeden je aj Integrovaný regionálny operačný program (IROP). Župa je vo vybraných ob- lastiach tohto operačného programu sprostredko- vateľským orgánom, čo znamená, že od žiadate- ľov z  územia kraja prijí- ma žiadosti o  príspevok z  eurofondov, kontroluje a posudzuje ich,  dohlia- da na realizáciu projek- tov a  dodržanie pravidiel. Úspešnosť a  kvalita pro- jektov sú prvoradým cie- ľom, preto župa pomáha žiadateľom aj pri ich sa- motnej príprave. Projekty z eurofondov/riade- nie projektov Kraj vo vzťahu k EÚ vystu- puje aj ako žiadateľ euro- fondov, vďaka ktorým re- alizuje projekty na rozvoj kultúry, cestovného ruchu, podporu cestnej,  ako aj cyklistickej dopravy, skva- litnenie odborného vzde- lávania žiakov stredných škôl a  iné. Na župe sa europrojektom venuje sa- mostatný odbor, ktorý ich plánuje, pripravuje žiados- ti o  eurofondy a  následne koordinuje ich realizáciu. Operačný program INTERACT Program spolupráce IN- TERACT pôsobí v oblasti územnej spolupráce. Jeho cieľom je zvýšiť kvalitu riade- nia programov, propagovať výsledky územnej spoluprá- ce a zavádzať do nej ino- vatívne nástroje a prístupy. Program poskytuje odborné poradenstvo v rámci celej EÚ, taktiež na území Nórska a  Švajčiarska, prostredníc- tvom školení, workshopov, seminárov a konferencií, pomáha vytvárať siete kon- taktov a pracovné skupiny, publikuje praktické príručky, štúdie a výskumy, vytvára vzory formulárov a poskytu- je individuálne poradenstvo pre programy v rámci cieľa Európska územná spolu- práca. Viac informácií na www.interact-eu.net. Európsky výbor regiónov a Zastúpenie BSK v Bruseli Európsky výbor regiónov je poradný orgán EÚ, kto- rého členom je aj predse- da BSK. Bratislavský kraj tak aj touto cestou môže komunikovať s  európsky- mi inštitúciami, vplývať na rozhodovacie procesy a  obhajovať záujmy oby- vateľov. Požiadavky a  in- formácie z  nášho kraja prúdia do Bruselu záro- veň aj cez Zastúpenie BSK, ktoré sídli priamo v  Bruseli. Pôsobí ako in- formačný bod, propaguje kraj v zahraničí a zároveň sprostredkováva komuni- káciu medzi európskymi inštitúciami a župou. Ako každý mesiac, aj tentoraz vám predstavíme poslancov zastupiteľstva prostred- níctvom krátkej ankety. Troch župných poslancov sme sa opýtali: V týchto dňoch sa ukončujú dve veľké rekonštrukcie školských budov, v krátkej dobe by sa mala začať rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla a pripravuje sa aj rekonštrukcia cesty Malacky – Rohožník. Ktoré investície župy sú podľa vás kľúčové? Mala by sa župa snažiť získať spolufinancovanie z fondov EÚ? ŽUPA V KOCKE európska spolupráca – župné investície Okom poslanca – Aktivity Európskej únie siahajú aj na územie Bratislavského kraja. Množstvo projektov na území kraja sa realizuje z európskych fondov a viac či menej ich koordinuje aj Bratislavský samosprávny kraj. Ing. Martin Borguľa Všetky uvedené rekonštrukcie sú dôležité. Ja by som bol zároveň rád, keby sa nám spoločne s pánom županom podarilo presadiť aj ideu novej osob- nej lodnej linky na Dunaji, ktorá by premávala medzi Bratislavou a  Šamorínom. Jej zavedenie by bolo vý- znamným príspevkom k odbremeneniu od stále sa zvyšujúceho náporu áut v Bratislavskom kraji. Na projekte už intenzívne pra- cujeme. Určite podporujem ideu, aby župa na svoje významné projekty získala spolufinancova- nie z fondov EÚ. Napríklad práve projekt osobnej lodnej linky ako strategický pro- jekt pre rozvoj lodnej dopravy v kraji by mohol byť spolufinancovaný z pe- ňazí EÚ.  Ing. Ján Karman Po dlhých rokoch nečin- nosti a odsúvania problémov som nesmierne šťast- ný, že sa koneč- ne ideme venovať investíciám a mo- dernizácii priesto- rov škôl, ktoré sú oproti iným regió- nom v žalostnom stave, aj kvôli tomu, že prístup k euro- fondom v minulých programových ob- dobiach bol znač- ne obmedzený. Aj napriek tomu, že župa nemôže byť iba údržbárom svojho majetku, myslím si, že práve masív- ne opravy a rekonštrukcie škôl budú zapamätateľným počinom nášho volebného ob- dobia. Žiadnu investíciu ne- označím za kľú- čovú. Kľúčový je trend a odhodla- nie skoncovať so šafárením, efek- tívne investovať a vytvoriť trvalo udržateľný región. Ing. Mária Hudáková  Z  vymenovaných investícií sú všetky kľúčové. Rekon- štrukcia budov stredných škôl je nevyhnutným pred- pokladom k zvýšeniu záuj- mu študentov o  štúdium na týchto školách. Budova bábko- vého divadla, ktorá sa, dú- fam, konečne dočká svojej rekonštrukcie, je v nepoužiteľ- nom stave. Cesty sú samo- statnou kapitolou rozpočtu BSK a vzhľadom na ťažkú dopravnú situáciu je ne- vyhnutné nielen udržiavať cesty 2. a 3. triedy v dob- rom technickom stave, ale budovať aj nové. Rozpočty ani administratívny aparát VÚC však nie sú prispôso- bené na takéto veľké inves- tičné akcie, a preto je nevy- hnutné spolufinancovanie z fondov EÚ a štátu.

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-04-flowie/

Zastupiteľstvo BSK v roku Vážené dámy, vážení páni, prvých sto dní vo funkcii predsedu Bratislav- ského samosprávneho kraja je za mnou. Plním predvolebný sľub a predkladám Programo- vé vyhlásenie Bratislavského samosprávneho kraja s najdôležitejšími cieľmi na päť rokov. Ich splnenie je pre mňa záväzkom voči všet- kým vám, obyvateľom nášho kraja. Na Slovensku doteraz nebolo zvykom, aby si samosprávne kraje vytýčili na celé volebné ob- dobie konkrétne ciele a kroky, ktoré sa verejne zaviazali realizovať. Rád začínam novú tradíciu a verejnosti dávam k dispozícii plán našej prá- ce a do budúcnosti prehľadný nástroj kontroly pri jej odpočte. Nestaviam vzdušné zámky. Snažím sa reálne vnímať súčasný stav a zároveň robiť rozhod- nutia, ktoré prinesú viditeľné zlepšenie kvality života obyvateľov Bratislavského kraja. Svoje priority som jasne komunikoval už počas pr- vých mesiacov v úrade. Popri doprave neza- búdam na sociálnu oblasť, školstvo, zdravot- níctvo, kultúru, ale ani na životné prostredie či potenciál nášho kraja v cestovnom ruchu. V samosprávnej politike je dôležitá ochota spo- lupracovať. Som rád, že sme sa dokázali do- hodnúť s poslancami, primátormi aj starostami a že predložený program je spoločnou víziou, ktorú budeme napĺňať SPOLU. Bez ohľadu na stranícku príslušnosť a volebný obvod. Máme päť rokov na to, aby sme dokázali, že sa to dá. Držme si navzájom palce. Juraj Droba Kedy bude zasadať Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja? 3 www.bratislavskykraj.sk Čo sa bude prerokúvať na aprílovom zasadnutí Zastupiteľstva BSK? • Návrh Záverečného účtu Bratislavského samospráv- neho kraja za rok 2017 • Návrh Všeobecne zá- väzného nariadenia Brati- slavského samosprávneho kraja o participatívnom roz- počte • Návrh na menovanie Ing. Silvie Némethovej do funk- cie riaditeľky Polikliniky Kar- lova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava • Návrh na schválenie zria- denia odplatného vecného bremena v prospech spo- ločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., spočíva- júceho v práve uloženia, údržby a opravy elektroe- nergetických zariadení na majetku Bratislavského sa- mosprávneho kraja • Správa o kontrole vyba- vovania sťažností a petícií na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2017 • Návrh na zriadenie Výboru pre audit • Správa o činnosti kultúr- nych zariadení v zriaďova- teľskej pôsobnosti Brati- slavského samosprávneho kraja za rok 2017 • Informácia o plnení Stra- tégie rozvoja turizmu v Bra- tislavskom kraji do roku 2020 za rok 2017 • Správa o stave zabezpe- čenia poskytovania sociál- nych služieb v regióne Bra- tislavského samosprávneho kraja • Informácia Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja Plán zasadnutí v roku 2018 27. apríla 15. júna 21. septembra 16. novembra 14. decembra Programové vyhlásenie 2018 Poslanci Bratislavského sa- mosprávneho kraja sa schá- dzajú minimálne raz za dva mesiace. Pre tento rok majú naplánovaných sedem za- sadnutí,prvédvesaužusku- točnili. Priebeh zasadnutia je možné sledovať online na www.bratislavskykraj.sk a na rovnakej adrese nájde- te aj videoarchív rokovaní. *Program zasadnutia sa môže zmeniť. Aktuálny program a podrobné materiály k zasadnutiu nájdete na webovej stránke www.bratislavskykraj.sk.

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-04-flowie/

Bratislavský župan Juraj Droba v apríli predstavil programové vyhlásenie kraja, v ktorom konkretizoval krajské ciele a vízie. Tie chce uskutočniť v spolupráci s poslancami Zastupiteľstva BSK do roku 2022. Programové vyhlásenie je vôbec prvým takýmto počinom v histórii existencie všetkých žúp na Slovensku. Prinášame vám výber z priorít kraja. Celý dokument si môžete preštudovať na www.program-bsk.sk. KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH • bude revitalizovať ná­ rodné kultúrne pa- miatky vo vlastníctve BSK a iné historické zaujímavosti (budova Malokarpatského osve- tového strediska, kaštieľ a park v Malinove, kaštieľ a park v Stupave, synagóga v Senci) • zabezpečí adekvátnu infraštruktúru a materiál­ no-technické vybavenie potrebné pre profesionál­ ne fungovanie kultúrnych in- štitúcií vo svojej správe • naďalej bude strategicky dotovať iniciatívy a ak­ tivity v kultúrnom a turistickom sektore prostred­ níctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy, ktoré bude aktívne rozvíjať • vytvorí sieť tematických ciest zameraných na his­ torické a technické pamätihodnosti, prí- rodné je­ dinečnosti, vodácky turizmus, turisti- ku a golf, eko a geoturizmus, vínny turizmus a lokálne produkty, a to aj s podporou externých zdrojov, predovšetkým cezhra- ničnej spolupráce • podporí výstavbu a rekonštrukciu turistickej in­ fraštruktúry, cyklotrás, turistických infor- mačných tabúľ, cykloodpočívadiel, cyklovlaku či turistic­ kých náučných chodníkov v lesoch Zdravotná a sociálna starostlivosť • podporí rozvoj Polikliniky Karlova Ves a zabezpečí bezbariérový prístup • zasadí sa za udržanie ústavnej pohotovostnej služby (urgentného príjmu) v Malackách • zasadí sa za zriadenie záchytky • zvýši kapacitu zariadení sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnu- tím (najmä seniorov) v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislava, mest­ skými časťami a obcami prostredníctvom finančných prostriedkov z IROP 2014 - 2020 • vytvorí opatrenia na podporu zvýšenia atraktivi­ ty podmienok pre zriaďovanie ambulancií leká­ rov v obciach • vybuduje špecializované zariadenie pre osoby s diagnózou autizmus v dospelom veku • deinštitucionalizuje sociálne služby v kraji po­ stupným prechodom z inštitucionálnej starostli­ vosti na komu- nitnú • zlepší podmienky v rámci zosúladenia rodinného a pracovného života poskytnutím miest v zariade­ niach do veku 3 rokov v spolupráci so zriaďovateľ­ mi – obcami a mestskými časťami prostredníctvom finanč­ ných pro- striedkov z IROP 2014 - 2020 Ľudský kapitál ŠKOLSTVO, VEDA, VÝSKUM, INOVÁCIE A ŠPORT • bude pokračovať v presadzovaní prepojenia odbor­ nej praxe so skutočnými potrebami trhu práce (tzv. duálne vzdelávanie), vytváraní centier odborného vzdelávania a prípravy a podpore odborného školstva prostredníctvom aktívnej spolupráce so zamestná­ vateľmi, inovovaním učeb- ných a študijných odbo­ rov či zakladaním cvičných školských firiem • bude riešiť zlý technický stav školskej infraštruktúry BSK • zavedie efektívnu a systematickú údržbu škol­ ských budov a areálov, vrátane efektívneho ener­ getického ma- nažmentu • zlepší postavenie učiteľov prostredníctvom zvyšo­ vania ich finančného ohodnotenia formou od­ mien a podpory zvy- šovania ich kvalifikácie a moti­ vácie • zabezpečí dostupnejšie štartovacie bývanie pre učiteľov škôl v pôsobnosti BSK • vybuduje nadregionál- ny projekt športového a ro­ dinného parku v Petržalke • nastaví systém revitalizácie a využívania športo­ vísk, te- locviční a školských budov vo vlastníctve alebo správe BSK a prostredníctvom projektu „Otvo­ rená škola“ sprístupní športové zariadenia a špor­ tovú infraštruktúru pre širokú verejnosť, najmä športujúcim deťom a mládeži 4 PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-04-flowie/

Doprava • obnoví a zrekonštruuje cesty II. a III. triedy v ne­ vyhovujúcom technickom stave • najneskôr do konca roka 2020 zrealizuje komplet­ nú rekonštrukciu cesty III. triedy Rohožník – Ma­ lacky • bude podporovať vybudovanie cestného obchvatu hlavného mesta SR mesta Bratislava s nadrade­ nou cest- nou infraštruktúrou D4 a R7 a zároveň sa zasadí za rozšírenie cesty I. triedy I/61 v smere na Senec • vypracuje projektovú dokumentáciu cestného obchvatu miest Pezinok a Modra s napojením na diaľnicu D1 v celom úseku a uskutoční výstavbu 1. etapy obchvatu Grobov • bude presadzovať rozširovanie koľajovej dopravy • zasadí sa za akceleráciu zahustenia železničných za- stávok na území hlavného mesta SR Bratislava a záchyt- ných parkovísk v regióne a na doprav­ ných vstupoch do Bratislavy • zavedie v spolupráci s Bratislavskou integrovanou do- pravou, a. s. a dopravcami pravidelnú taktovú dopravu a harmonizáciu spojov autobusovej a železničnej dopravy • zasadí sa o podporu ekologických foriem dopravy a vytvárania podmienok pre podporu alternatív­ neho po- honu vo verejnej doprave • vybuduje novú cyklolávku medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg a medzi bratislavskými mestskými časťami Lamač a Dúbravka • podporí komplexný rozvoj cyklodopravnej infraštruktú- ry prostredníctvom IROP 2014 - 2020 tak, aby sa cyklo- doprava stala alternatívou automobi­ lovej dopravy 5 www.bratislavskykraj.sk Životné prostredie • bude v spolupráci s občanmi a mestami podporovať tvorbu zelenej infraš- truktúry, ochranu lesov a prírodného dedičstva • zasadí sa o vznik Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri ochra- ne lesov na území BSK, najmä ich rekreačného potenciálu a ostatných mi- moprodukčných funkcií lesov • zníži energetickú náročnosť budov vo vlastníctve BSK a podporí budovanie nabíjacej infraštruk­ túry pre podporu elektromobility • vytvorí Bratislavskú regionálnu dotačnú schému na podporu ochrany život- ného prostredia a prírod­ ných zdrojov, energetickej efektívnosti, zelených a adaptačných opatrení na zmenu klímy a envi­ ronmentálneho vzdelávania • bude presadzovať odstraňovanie environmentál­ nych záťaží a pokračovať v spolupráci s Bratislav­ skou vodá- renskou spoločnosťou, a. s. a okolitými samosprávnymi krajmi regiónu pri systematickej a preventívnej ochra- ne zdrojov pitnej vody • podporí nákup nízkouhlíkových a hybridných verejných dopravných prostriedkov využívaných v rámci Integ- rovaného dopravného systému Financovanie a komplexný rozvoj regiónu • zasadí sa za vytvorenie spravodlivejšieho systé­ mu prerozdeľovania daní, ktorý bude odrážať špe­ cifické výzvy metropolitného regiónu BSK a skutoč­ ný počet obyvateľov žijúcich a využívajúcich všetky služby na jeho území • bude presadzovať, aby kohézna politika EÚ po roku 2020 bola prístupná pre všetky regióny bez ohľa­ du na ich klasifikáciu a ekonomickú vyspelosť • bude presadzovať smerovanie štrukturálnych fondov do prioritných sfér, ako doprava, životné prostredie, sociálna starostlivosť, ľudské zdroje, výskum a inovácie

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-04-flowie/

Zriadenie záchytky je jed- nou z priorít župana Juraja Drobu, ktorý túto tému prezentoval už v  predvo- lebnej kampani a  presadil ju aj do Programového vyhlásenia kraja. „Je to jednoducho vec, ktorú po- važujem za dôležitú z via- cerých dôvodov, vrátane odbremenenia zdravotníc- keho personálu a čiastoč- ne polície,“ vysvetlil Juraj Droba, ktorý o  tejto téme rokoval už aj s  primáto- rom Bratislavy. Aby sa kraj mohol zapojiť do prevádz- kovania takýchto izieb, je nevyhnutná úprava v  sú- časnosti platného zákona. Denne je na Slovensku ošetrených 140 ľudí len s diagnózou opitosti a veľ- ké množstvo ďalších pa- cientov, ktorí si z  dôvodu opitosti spôsobili rôzne zranenia. Personál je ta- kýmito pacientami vyťa- žovaný a často dochádza aj k  ničeniu vybavenia nemocníc. Bratislavská župa chce práve pre také- to prípady zabezpečiť zá- chytnú izbu, ktorá by bola personálne aj materiálne vybavená na starostlivosť o  ľudí pod vplyvom alko- holu. „Aj ministerstvo zdravot- níctva je za to, aby sa znova otvorila diskusia o novom zákone, pokiaľ ide o záchytky a v spoluprá- ci s ministerstvom vnútra, so samosprávami a s mi- nisterstvom financií teraz nielen v bratislavskej župe, ale celoslovensky, kto to zriadi, ako zriadi. To by mal stanoviť nový zákon,“ doplnil Ľubomír Okruhlica, hlavný odborník Minister- stva zdravotníctva SR pre medicínu drogových zá- vislostí, ktorý bol zároveň prevádzkovateľom posled- nej slovenskej „záchytky“. Už niekoľko rokov neexistujú záchytné izby, ktoré by slúžili občanom pod vplyvom alkoholu a ktoré by zároveň chránili obyvateľov kraja a ich majetok pred výtržníctvom ľudí pod vplyvom alkoholu. V súčasnosti sa pripravuje novela zákona, ktorý upraví fungovanie záchytiek, a Bratislavský kraj sa zapojil do jej pripomienkovania. Župa chce záchytky v kraji Knižná súťaž pre deti a mládež „Vráťme knihy do škôl“, ktorej cieľom je podpora čítania kníh, pozná svojich víťazov. Dva mesiace žiaci a štu- denti posielali svoje súťaž- né príspevky o knihách, ktoré prečítali. Tento rok sa ich nazbieralo 9 612. Počas siedmeho ročníka bolo pre- čítaných celkovo 4 278 rôz- nych kníh. Súťažiaci si od- niesli viac ako 60 lákavých cien. Spomedzi všetkých krajov bol z  25 % súťaž- ných príspevkov najaktív- nejší Bratislavský kraj. Me- dzi súťažiacimi prevažovali dievčatá v pomere 63,2 % ku 36,8 % chlapcov. Medzi najčítanejšími kni- hami materských škôl a I. stupňa základných škôl dominovali Danka a Janka, Červená čiapočka, Tri pra- siatka, O snehuliakovi s ho- rúcim srdcom či Kuriatko a obláčik. Na II. stupni zák- ladných škôl a na stredných školách boli najčítanejšie Malý princ, Harry Potter a kameň mudrcov, Denník Anny Frankovej, Na vine sú hviezdy a Mengeleho dievča. Najobľúbenejšími zahraničnými autor- mi sa stali John Gre- en, J. K. Rowlingová a Shakespeare. V materských ško- lách a na  I. stup- ni základných škôl spomedzi domácich autorov dominovali Mária Ďuríčková a A. Žigová. Na II. stup- ni základných škôl a na stredných ško- lách zase Viola Stern Fischerová a  Ve- ronika Homolová Tóthová, Z. Šulajová a Margita Figuli. Organizátorom celo- slovenského podu- jatia bolo interne- tové kníhkupectvo ABCknihy.sk a  part- nermi Bratislavský samosprávny kraj a vydavateľstvo IKAR. Vrátili sme knihy do škôl 6

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-04-flowie/

Bratislavská regionálna dotačná schéma je me- chanizmus, ktorý rozdeľuje dotácie v  štyroch oblas- tiach – na podporu kultú- ry, turizmu, rozvoj vidieka a na podporu športu a mlá- deže. Žiadosti o  dotácie, ktoré boli župe doručené, preštudovali hodnotiace komisie a  tie odporučili zastupiteľstvu rozdelenie financií na jednotlivé pro- jekty. Zastupiteľstvo BSK dalo zelenú podpore spolu 558 projektov. V oblasti kultúry župa pod- porí 258 žiadateľov sumou 888 905 eur. Na podpo- ru turizmu v roku 2018 je z Bratislav- skej regio- nálnej dotač- nej schémy vyčlenených 261 442 eur, a to pre 45 žiadostí. Sumu 418 308 eur na podporu rozvoja vidieka si rozde- lí 45 žiadateľov. Na pod- poru športu a mládeže je vyčlenená suma 522 880 eur, ktorá sa rozdelí medzi  210 projektov. Dva Volkswageny Passat budú užívať DSS Rača a SOŠ obchodu a slu- žieb Samuela Jurkoviča, tri Škody Fabia boli p r i d e l e - né DSS Kaštieľ Stupava, GAUDEAMUS a Merema. Tri Škody Octavia budú slúžiť v DSS ROSA, Ja- vorinská a  Školskému in- ternátu Trnavská. Autá vo veku 11 rokov boli pridele- né konkrétnym organizáci- ám na základe zmapova- nia potrieb jednotlivých subjektov, ktoré spadajú pod správu Bratislavské- ho samosprávneho kraja. Práve tieto boli vyhodno- tené ako tie, ktorým sa vo- zidlá zídu najviac a budú slúžiť tam, kde je to po- trebné. Dotácie vo výške viac ako 2 milióny www.bratislavskykraj.sk 7 Župa odovzdala osem služobných vozidiel Domovom sociálnych služieb a strednej škole v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Nové vedenie kraja zredukovalo vozový park z pôvodných 50 na 40 vo- zidiel. Osem z prebytočných vozidiel našlo svoje využitie v organi- záciách v správe kraja a dve boli vyradené pre nevyhovujúci stav. Župní poslanci schválili poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2018 vo výške 2 091 543,30 eur. Vlak spoločnosti RegioJet na trase Bratislava – Kvetoslavov od začiatku apríla premáva pod označením S70 ako súčasť integrovanej dopravy. Do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) tak pribudla nová vlaková linka. Cestujúci ju môžu využiť spolu s regionálnymi autobusovými a vlakovými linkami, ako aj s bratislavskou MHD na jeden lístok. Župa zredukovala vozový park RegioJet súčasťou Integrovaného dopravného systému Linka na trase Bratislava –Kvetoslavovbudeobsluho- vať zastávky Bratislava hlav- ná stanica, Bratislava Nové Mesto, Bratislava-Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Ro- vinka, Nové Košariská, Milo- slavov, Kvetoslavov zastáv- ka, Kvetoslavov. Vlaky budú premávať v čase špičiek pra- covných dní trikrát za hodi- nu, mimo nej pravidelne raz za hodinu. Aj naďalej budú pokračovať v zmysle plat- ného cestovného poriadku ďalej smerom na Dunajskú Stredu a Komárno. Pri ces- tovaní RegioJetom na tra- se Bratislava – Kvetoslavov platia všetky jednorazové a predplatné cestovné lístky IDS BK, ako aj duálna tarifa dopravcu – cestovné lístky, platné iba na cestu vlakom. Vicežupanka Alžbeta Ožval- dová ocenila rozšírenie in- tegrovanej dopravy o  novú linku, ktorá prinesie úžitok predovšetkým obyvateľom juhovýchodnej časti kraja: „Vieme veľmi dobre, že je problém s kolónami. To vy- voláva stres pre našich oby- vateľov a to sa trošku odbúra týmto vlakom.“  Tarifa IDS BK je výhodná predovšet- kým pre ces- tujúcich, ktorí denne dochá- dzajú do Bra- tislavy. Tí pri kúpe pred- platného ces- tovného lístka môžu ušetriť na cestovnom až 14 eur mesačne. Pred- platné cestovné lístky je možné počas ich platnos- ti využiť na neobmedzený počet ciest. Všetky ces- tovné lístky Integrované- ho dopravného systému v Bratislavskom kraji pla- tia u  všetkých zapojených dopravcov. Cestujúci tak majú možnosť kombino- vať cestovanie autobusmi Slovak Lines, vlakmi ZSSK a  RegioJet, ako aj mest- skou hromadnou dopravou v Bratislave.

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-04-flowie/

Študenti Strednej odbornej školy  technickej na Vra- novskej 4 v Bratislave budú mať viac komfortu. Staršia budova školy so zasklený- mi stenami síce poskytuje množstvo denného svetla, no skorodované kovové rámy do priestorov vpúš- ťali okrem svetla aj chlad. Netesniace okná na chod- bách a  v telocvični preto župa dala vymeniť. Práce sa začali v decembri 2017 a  ukončené by mali byť koncom apríla 2018. Do lepšieho komfortu pre štu- dentov a  zamestnancov tejto školy župa zainvestuje viac ako 170-tisíc eur. Stredná zdravotnícka ško- la na Strečnianskej uli- ci v  Bratislave v  týchto dňoch získala nový vzhľad aj lepšiu izoláciu. Brati- slavská župa rekonštruo- vala budovu školy, ktorej je zriaďovateľom, od no- vembra minulého roka. Rekonštrukcia sa týkala zateplenia a  výmeny sta- rých okien. Investícia vo výške 777-tisíc eur zníži tepelné úniky o  20 až 30 percent, čím ušetrí pre- vádzkové náklady. Viac komfortu na Vranovskej Zateplenie na Strečnianskej Rekonštrukcie župných škôl V priestoroch Strednej odbornej školy pedagogickej na Bullovej 2 v Dúbravke vzniká nová materská škola. Tá ponúkne 82 miest pre deti a zároveň študentom priľahlej odbornej školy prinesie možnosť vyskúšať si nadobudnuté znalosti v praxi. Zriadenie materskej školy pri SOŠ pedagogickej Bul- lova 2 je iniciatívou brati- slavskej župy s  podporou zastupiteľstva BSK. Zatiaľ čo rodičia malých detí ne- majú kam umiestniť svoje ratolesti pre nedostatok miest v škôlkach, SOŠ pe- dagogická dlhodobo čelí nedostatku príležitostí pre odbornú prax svojich štu- dentov. Myšlienka otvore- nia škôlky priamo v  škole tak vyrieši dva problémy. Obyvatelia západných častí Bratislavy dostanú novú materskú školu s ka- pacitou 82 detí, zarade- nú do siete Ministerstva školstva SR, a  študenti školy, teda budúci vycho- vávatelia, budú mať zais- tenú kvalitnú prax priamo v škole. Priestory školy bolo po- trebné prispôsobiť no- vému využitiu. Stavebné práce, ktoré financoval Bratislavský samosprávny kraj, v  hodnote viac ako 350-tisíc eur už boli dokon- čené a v priebehu apríla sa očakáva ich odovzdanie. Dovybavenie interiérovej časti zabezpečuje Mest- ská časť Bratislava - Dúb- ravka. Materská škola by mala byť otvorená od septembra 2018. Nová škôlka v Dúbravke 8

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-04-flowie/

Budova divadla na Du- najskej ulici v  Bratislave podstúpi rozsiahle úpravy. Prístavby v jej zadnej časti budú zdemolované a  na- hradené novou dvojpod- lažnou stavbou. Budova, ktorá je Národ- nou kultúrnou pamiatkou, dostane staronový vzhľad. Oprava fasády zmení sú- časnú farebnosť budovy, kým nové okná a  dvere budú svojím vzhľadom pripomínať tie pôvodné. Rekonštrukcia sa dotkne aj divadelnej sály. Tá získa nové hľadisko, ktoré bude zakrivené, takže divákom poskytne lepší výhľad na javisko. Úpravy čiastočne zasiahnu aj do konštruk- cie striech, sociálnych zariadení, šatne, bufetu a priestorov pre personál divadla. V budove bude aj priestor pre výrobu a opra- vy bábok a dielňa. Rekonštrukciu financuje Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Brati- slavského bábkového di- vadla. Župa do nej plánuje investovať 2 560 861 eur. Investícia vo výške 1 584  091 eur dá starej budove nový vzhľad, nové využitie aj bezbariérové prístupy. Súčasťou prác, ktoré potrvajú dva roky, bude aj výstavba infopa- vilónu. Synagógu v Senci na Mierovom námestí 12 vybudovali v rokoch 1904 až 1906. Národná kultúr- na pamiatka je postavená v eklekticko-orientálnom slohu. Na pozemku za synagógou sa pri arche- ologickom výskume v ro- koch 2013 a  2014 našli pozostatky starých kúpe- ľov. Nálezy pochádzajú pravdepodobne z  obdo- bia, keď tu stála staršia synagóga z  roku 1825. Fragmenty z pozostatkov budú umiestnené v časti záhrady. Po holokauste senecká židovská komunita ne- dokázala obnoviť svoje pôsobenie a synagóga prešla do majetku štá- tu. Slúžila ako sýpka, neskôr ako sklad che- mikálií a  vianočných stromčekov. Posledné desaťročia objekt chátral a  pre zlý stavebnotech- nický stav bol uzatvorený. V roku 2015 Bratislavský samosprávny kraj kúpil synagógu za symbolic- ké 1 euro od Ústredného zväzu židovských nábo- ženských obcí, aby ju zrekonštruoval a  vytvoril tu kultúrno-spoločenské centrum. Bratislavské bábkové divadlo, ktoré v súčas- nosti hrá v náhradných priestoroch v Istropoli- se a v priestore súčasnej kultúry A4, sa dočká rekonštrukcie svojej domovskej scény. Tá potrvá približne dva roky. Prvé predstavenia na nových doskách by herci podľa plánu mohli odohrať v roku 2020. Zmluva so zhotoviteľom, ktorý si v týchto dňoch preberá stavenisko, bola podpísaná v apríli. Historická budova synagógy v Senci bude v budúcnosti slúžiť kultúre. Súčasný stav budúceho kultúrneho stánku je nevyho- vujúci, Bratislavský samosprávny kraj sa ju preto rozhodol zrekonštruovať. Podpis zmluvy so zhotoviteľom prác je plánovaný v priebehu apríla 2018. Bratislavského bábkového divadla sa začína Synagóga v Senci po rekonštrukcii nájde nové uplatnenie Rekonštrukcia www.bratislavskykraj.sk 9

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-04-flowie/

10 Divadlo Astorka Korzo ´90 uviedlo novú hru „Náš človek“. Nielen o inscenácii sme sa porozprávali s jej hlavným predstaviteľom. Robo Jakab ako ria- diteľ „nášho podniku“ stvárňuje vzorec arogancie moci. Hra sa síce odohráva za minulého režimu, no v mnohom sa neodlišuje od súčasnosti. Robo Jakab: S jedlom rastie chuť. Týka sa to aj moci V čom hra reflektuje súčasnú situáciu? Jednou z hlavných tém je korupcia, prospechárstvo a bezohľadnosť moci. Každý divák si azda odpovie sám na otázku, či tu ešte stále vládne korupcia, alebo nie. Myslím si, že to je veľmi jed- noznačná odpoveď. Chodíte na verejné zhromaž- denia? Áno, chodím. Z presvedče- nia, že by sme nemali ticho tolerovať to, čo sa nám ne- páči, a zároveň vyjadriť, čo chceme. Máme predsa de- mokraciu. Nie som nikým organizovaný, ani ma nikto neplatí a ani nepatrím žiad- nej strane. Chodím pre svoj osobný názor. Hra sa končí potrestaním vinníkov. Keď sa na to po- zrieme v prenesenom zmysle slova aj na súčasnosť, myslíte si, že vinníci budú potrestaní? Hra sa končí odsúdením „nášho človeka“. Tie väčšie ryby zostávajú nepotresta- né naďalej v rybníku. Čo sa týka súčasnosti, zatiaľ si myslím, že žiadny zo sku- točných vinníkov potresta- ný nebol. Je otázka spoloč- nosti, či sa k  tomu vieme dopracovať, ak treba, vyví- jať stále väčší spoločenský nátlak. To nie je iba otázka na mňa ako na jedinca. V  spravodlivej spoločnosti by malo byť pravidlom, že vinníci sú potrestaní. Keď pôjdem do obchodné- ho domu a ukradnem zub- nú kefku, tak ma potresta- jú. Tak prečo by nemali byť potrestaní aj tí, ktorí kradnú milióny zubných kefiek? Ako sa cítite v pozícii člo- veka, ako je riaditeľ „nášho podniku“? Vžívam sa do situácie riadi- teľa podniku, ktorý dokáže hýbať a poťahovať za rôzne nitky. Je zaujímavé prejsť cestu v koži, povedzme, „malého človeka“, ktorý si postupne dokáže kúpiť veľ- kých ľudí, no napokon na svoju malosť doplatí. Chceli by ste mať takú moc ako vaša postava? Nemyslím si, že každý ria- diteľ podniku je presne ta- kýto človek. „Náš človek“ je určitý model. Je veľa ľudí, ktorí vlastnia podniky, vybudovali si ich. Nerobia to iba kvôli moci, robia to kvôli tomu, čomu sa pod- nik venuje. A  či by som chcel, tak nad tým som ani nerozmýšľal. Momentálne som herec a  pracujem na sebe ako na človeku, moju úlohou je viac upozorňo- vať, nastavovať zrkadlo podobným ľuďom. Neroz- mýšľal som nad tým, že by som skutočne mohol byť riaditeľom nejakého dre- várskeho podniku, pretože je to mimo môj odbor. Aj keď v dnešnej dobe by sa to veľmi ľahko mohlo stať. Niektorí častokrát nepotre- bujú nejakú skúsenosť ale- bo kvalifikáciu, aby mohli byť „ministrom čohokoľ- vek“. Myslíte si, že moc zmení každého? Nemyslím. Asi záleží od osobnosti človeka, od jeho zámeru a ľudí, ktorí ho ob- klopujú. Slabším povahám budú diktovať tie silnejšie a silnejšie zas môžu v istom bode stratiť mieru. A keď je moc naozaj veľká, tak sa hovorí, že s jedlom rastie chuť. Ale nemyslím si, že sa to týka každého. Človek musí zostať stáť nohami na zemi a  každé ráno si zo- pakovať, že aj tak sme len smrteľní a keď dostaneme nejakú chorobu, tak, ako sa hovorí, svetská sláva – poľ- ná tráva. Hra sa odohráva za minulého režimu. Stretli ste sa vy ale- bo vaša rodina s aroganciou vtedajšej moci? Neviem, nemali sme v  ro- dine takúto konkrétnu si- tuáciu. Na druhej strane, veľa skutočností si ako dieťa neuvedomujete. Ja si z  toho obdobia pamätám aj veľa pekných vecí. Keď som dostal na Vianoce ne- jaké autíčko, neuveriteľne som sa z  toho tešil. Dnes sa dá kúpiť všetko, deti si veľmi ťažko vyberajú, ne- vedia, čo chcú. Nevedia sa tešiť z mála. Vtedy sme sa z mála tešili. Nebudem bý- valý režim ospevovať, no ja si zo svojho detstva chcem pamätať práve to pozitívne. Ako dlho vám trvá nacvičiť novú hru? Zvyčajne sú to tri mesiace. Výnimočne s  Teatro Tatro sme Majstra a  Margarétu skúšali cez dva roky. Ale v repertoárovom divadle sa hra zvyčajne naštudováva tri mesiace. Aké roly uprednostňujete? Zaujímavá je pre mňa rola, ktorá má širšie spektrum. Len pozitívny dobrý princ na bielom koni nie je mo- jím snom. Nikto nie je čier- no-biely, ale keď je posta- va niečím zaujímavá alebo čudná, o to viac ju chcem spoznať. Páčia sa mi ľud- sky napísané postavy so svojimi chybami, kde mám možnosť pochopiť ich rozmýšľanie a motivácie. A  každej sa snažím dodať svoje ja, svoje videnie. A keď si môžete vybrať medzi divadlom, seriálom a filmom? Je to rôznorodé. Divadlo je tu a  teraz, to znamená, že keď dnes večer príde- te na predstavenie, tak to konkrétne predstavenie sa odohrá iba raz a  môže vzniknúť aj nejaký výni- močný zážitok. Na druhej strane film alebo seriál tak, ako sa zachytí, aký herec- ký výkon podáte, tak už to zostane navždy. Je to iné médium, ale pre mňa sú rovnako zaujímavé. Čo aktuálne pripravujete? Momentálne mi skon- čil trojmesačný prípravný proces, inscenácia bola odpremiérovaná. S  Teatro Tatro chystáme inscenáciu podľa knihy bratov Stru- gackých Stalker. Tá bude uvedená na konci apríla. A teším sa, že bude teplo, že budem môcť športovať a oddychovať. Divadlo Astorka Korzo ’90

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-04-flowie/

www.bratislavskykraj.sk 11 Pri príležitosti Dňa učiteľov bratislavský župan odovzdal ocenenia dvadsiatke pe- dagógov. Počas slávnostného oceňovania pedagogických zamestnancov župných škôl učitelia získali okrem ďakovného listu aj finančnú odmenu. Vyznamenaní učitelia „Oceniť učiteľov a moti- vovať ich v ich neľahkom poslaní je dôležité. Nakoľ- ko školstvo patrí k priori- tám župy, robíme všetko pre to, aby sa zlepšilo po- stavenie učiteľov a zlep- šilo sa aj ich finančné ohodnotenie. Aby mohli svoju prácu aj naďalej robiť s láskou a zanietením,“ objasnil predseda Brati- slavského samosprávne- ho kraja Juraj Droba. Dvadsiatich učiteľov, ktorí boli ocenení, vybrala Vý- berová komisia pod ve- dením PaedDr. Juraja Já- nošíka, predsedu Komisie školstva, športu a mláde- že Zastupiteľstva Brati- slavského samosprávne- ho kraja. Odovzdávanie prebiehalo na Konzer- vatóriu na Tolsté- ho ulici v  Bratisla- ve, ktorého študenti spríjemnili atmosféru pedagógom svojimi umeleckými výkon- mi. Ocenení dostali aj finančnú odmenu vo výške 350 eur. Zoznam ocenených pedagógov: • akad. maliarka Anna Bohatová, Škola úžitko- vého výtvarníctva Josefa Vydru • Ing. Terézia Garaiová, Obchodná akadémia, Nevädzová • Ing. Eva Grajcarová, Obchodná akadémia, Dudova • Mgr. Beata Habánová, Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska PhDr. Eva Hyrossová, PhD., Gymnázium, Pezi- nok • Mgr. Miroslava Imriško- vá, Stredná odborná ško- la, Račianska • Ing. Ľudovít Iván, Stredná odborná škola technická, Vranovská • Mgr. Gabriela Jačian- ska, Gymnázium Karola Štúra, Modra • Mgr. Tatiana Krajčovi- čová, Obchodná akadé- mia, Račianska • Ing. Robert Naštický, Hotelová akadémia, Mi- kovíniho • Ing. Beata Ogrodníko- vá, Stredná priemyselná škola dopravná, Kvača- lova • Mgr. Marta Palkovičo- vá, Stredná odborná ško- la gastronómie a hotelo- vých služieb, Farského • Mgr. Elena Skalná, Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka • RNDr. Eva Stanko- vá, Gymnázium Ivana Horvátha • PhDr. Eva Šothová, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova • Mgr. Emília Šupalová, Gymnázium Antona Ber- noláka, Senec • Ing. Alexandra Valacho- vá, Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnoro- vo nábrežie • Mgr. Tatiana Vašková, Gymnázium, Malacky • Mgr. Mária Veselá, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova • Mgr. Tatiana Zuskinová, Stredná odborná škola pedagogická, Bullova Župa odmenila učiteľov Bratislavský samosprávny kraj pripravil ku Dňu učiteľov prekvapenie pre všetkých zamestnancov na školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Župa týmto gestom vyjadruje poďakovanie a úctu tým, ktorí sú odhodlaní posúvať školstvo dopredu a záleží im na jeho rozvoji. Pedagogickí aj nepedagogickí pracovníci 57 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti bratislavskej župy dostali darček ako poďakovanie za svoju prácu. 2 900 pracovníkov, oddaných svojej profesii, dostalo od župy ako pozornosť a zároveň poďakovanie poukážky do kníhkupectva Martinus v hodnote 25 eur a tematický hrnček s nápisom „Vzdelanie mení svet, som jeho súčasťou“. Osobitné poďakovanie patrí aj nepedagogickým zamestnancom žup- ných škôl, na ktorých sa veľakrát zabúda, pretože aj oni sa významnou mierou podieľajú na fungovaní a chode škôl a školských zariadení. Beata Ogrodníková a riaditeľ Úradu BSK Marián Viskupič Spoločná fotografia ocenených Anna Bohatová si preberá cenu od Juraja Drobu

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-04-flowie/

12 Bratislavský majáles je každoročne predzvesťou prichádzajúceho leta a už po jede- násty raz ponúkne množstvo zaujímavých podujatí a aktivít pod holým nebom. Od 4. do 6. mája čakajú návštevníkov petržalského brehu Dunaja tri dni kon- certov tradičných aj nových interpretov, ako Hex, Pole- mic, Vec, Bad Karma Boy, Jana Kirschner, Pressburger Klezmer Band, Jelen, Solid Move, Szidi Tobias a iní. Na dunajskom nábreží me- dzi Divadlom Aréna a  Pro- pelerom nájdete okrem hlavných hviezd aj sprie- vodný program. V spoluprá- ci s  Krajskou organizáciou cestovného ruchu Bratisla- va Region Tourism vznikla unikátna výstava fotografií, ktorá bude prístupná pria- mo vo festivalovom areáli. Inštalácia s  názvom „Pravý breh Dunaja“ odprezentuje turisticky zaujímavé miesta Petržalky s komunistickou minulosťou. Aj tento rok si v Cafe Europa budete môcť vypočuť disku- sie so zaujímavými hosťami na aktuálne témy, ktoré sa týkajú európskej integrácie a komunálnej politiky. Ob- čerstvenie zabezpečí zóna „Gambrinus Srdcovka“, ale aj Street Food. Chýbať ne- bude ani program pre deti. Podujatievyvrcholíohňostro- jom na Dunaji v  nedeľu 6. mája o 21.45 h. Bratislavská župa v  apríli udeľovala najvyššie oce- nenia kraja osobnostiam za rok 2017. Deväť Výročných cien Samuela Zocha a šesť Pamätných listov predsedu získali ľudia, ktorí význam- ne prispeli k rozvoju regió- nu, zlepšujú kvalitu života jeho občanov, alebo župu úspešne reprezentujú. Ocenenia z  rúk predsedu Bratislavského samospráv- neho kraja Juraja Drobu si prevzali osobnosti rôznych profesií od lekárov cez umelcov, ved- cov, ochrancov ži- votného prostredia a mnohých iných. Laureáti Výročnej ceny Samuela Zocha: • Anna Čápová – športovkyňa a trénerka • Beáta Čečková – pedagogička a hudob- níčka • prof. Gréta Hrdá – hus- listka a husľová pedago- gička • Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. – geograf, ekológ a ochranca život- ného prostredia • MUDr. Ladislav Košťál – chirurg zameraný na plastickú a rekonštrukčnú chirurgiu • Mária Kráľovičová – ná- rodná umelkyňa, herečka • Modranská Beseda – ob- čianske združenie • Ing. Oľga Reptová – od- borníčka na sociálnu politiku a sociálne služby • Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. – vedec, profesor jadro- vej fyziky Laureáti Pamätného listu predsedu: • RNDr. Jiří Čapek – pedagóg • PhDr. Jozef Klačka – histo- rik a archivár • Erzsébet Kubicskó – peda- gogička • Dekan Mons. Félix Mikula – rímskokatolícky farár • Mgr. Katarína Nádaská, PhD. – etnologička a historička • Ing. Alena Trančíkova – od- borníčka na ochranu vôd Zabavte sa na majálese Najvyššie ocenenia kraja odovzdané OHŇOSTROJ NA DUNAJI KONCERTY JANA KIRSCHNER HEX POLEMIC MEDIAL BANANA VEC JELEN/CZ/ SZIDI TOBIAS BAD KARMA BOY SOLID MOVE VRBOVSKÍ VÍŤAZI PREßBURGER KLEZMER BAND a další... STREET FOOD GAMBRINUS SRDCOVKA CAFÉ EURÓPA CYKLOJAZDA PARK PRE DETI AJ RODIČOV atď... www.bratislavskymajales.sk Organizátori: Partneri: Spoločná fotografia ocenených a zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja Mária Kráľovičová a Juraj Droba

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-04-flowie/

www.bratislavskykraj.sk 13 Divadlo ARÉNA Viedenská cesta 10 851 01 Bratislava Vstupenky sú k dispozícii online, alebo v pokladni v pondelok až nedeľu od 14.00 do 18.00 h. 25. 4. 20.00 Juraj Griglák and Company 26. 4. 17.00 Jožko Púčik a jeho kariéra 26. 4. 19.00 Krstný otec 27. 4. 19.00 Počuť srdcom 28. 4. 18.55 Popoluška 29. 4. 15.00 Aladinova čarovná lampa 30. 4. 19.00 Írska kliatba 30. 4. 19.45 Esprit – večer jazzových cien 2. 5. 19.00 Dubček 3. 5. 19.00 Brankári 7. 5. 19.00 Ráno po 9. 5. 19.00 Extasy Show 11. 5. 19.00 Tiso 12. 5. 10.00 Popoluška 15. 5. 19.00 Opona Hore 16. 5. 19.00 Podvolenie 24. 5. 17.00 Ujo Váňa 24. 5. 19.00 Ucho 30. 5. 19.00 Dubček Divadlo ASTORKA Námestie SNP 489/33 811 01 Bratislava - Staré Mesto Vstupenky sú k dispozícii online, alebo v pokladni v pracovné dni od 12.00 do 19.00 h. 25. 4. 19.00 Jama Deravá 26. 4. 19.00 Lásky jednej plavovlásky 27. 4. 19.00 Sylvia 28. 4. 19.00 Náš človek 2. 5. 19.00 Láska na Kryme 3. 5. 19.00 Letmý sneh 4. 5. 19.00 Sen svätojánskej noci 5. 5. 19.00 Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho 10. 5. 19.00 Na koho to slovo padne 16. 5. 19.00 Lásky jednej plavovlásky 17. 5. 19.00 Tichý dom 18. 5. 19.00 Náš človek 19. 5. 19.00 Sen svätojánskej noci 21. 5. 19.00 Zakázané uvoľnenie 22. 5. 19.00 Kontajner Paríž 23. 5. 19.00 Náš človek 24. 5. 19.00 Lásky jednej pla- vovlásky – organizo- vané 25. 5. 19.00 Višňový sad 26. 5. 19.00 Sylvia 30. 5. 19.00 SHYLOCK – Divadlo na Jezerce, Praha 31. 5. 19.00 Jama deravá Bratislavské bábkové divadlo Z dôvodu rekonštrukcie hrá v budove Istropolisu (zad- ný vchod zo Škultétyho 5), ako aj v priestore súčasnej kultúry A4 na Karpatskej 2. Vstupenky sú k dispozícii v pokladni na Škultétyho 5 (zadný vchod Istropolisu) v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 a počas víkendov hodinu pred predstavením. 25. 4. 10.00 Príšerka Charlie 26. 4. 9.00 Príšerka Charlie 27. 4. 9.00 Príšerka Charlie 28. 4. 14.30 Škaredé káčatko 29. 4. 10.00 O psíčkovi a mačičke 2. 5. 9.00 O psíčkovi a mačičke 3. 5. 9.00 O psíčkovi a mačičke 4. 5. 10.00 O psíčkovi a mačičke 5. 5. 14.30 Prstom na mape 6. 5. 10.00 Prstom na mape 9. 5. 11.00 Na slepačích krídlach 15. 5. 10.00 Deduško 16. 5. 10.00 Deduško 19. 5. 19.00 Kráľ 22. 5. 9.00 Gašparko s Kubom v krištáľovom kaštieli 24. 5. 9.00 Gašparko s Kubom v krištáľovom kaštieli 25. 5. 10.00 Gašparko s Kubom v krištáľovom kaštieli 29. 5. 9.30 Dúhové rozprávky 30. 5. 9.30 Dúhové rozprávky 31. 5. 9.30 Dúhové rozprávky Divadlo LUDUS Hrá v Štúdiu L&S, Nám. 1. mája 5, 811 06 Bratislava Vstupenky sú k dispozícii online. 14. 5. 10.00 Labyrint prísloví 24. 5. 10.00 a 18.00 Polepetko 29. 5. 10.00 Plešivá speváčka 31. 5. 10.00 Cirkus LamPamTanTalóne Kúpiť si možno každého, otázna je len jeho cena. To je hlavnou myšlienkou novej divadelnej hry, ktorú v apríli predstavilo Divadlo Astorka. Divadelná inscenácia s do- kumentárnymi prvkami pod- ľa skutočných udalostí vás prenesie do socialistického podniku, ktorý vyrába náby- tok. Ústredný hrdina, riaditeľ podniku, ktorý pozná dôle- žitých ľudí a svoje známosti patrične využíva, predstavu- je akúsi vzorku Slováka. Du- chom malého človeka, ktorý chce bez práce a námahy stúpať na spoločenskom rebríčku. Vždy si všetko dokáže zabezpečiť vďaka známostiam a skorumpova- nosti, a to bez najmenších morálnych dilem. Sieť vzťa- hov medzi ľuďmi, kde každý každého pozná, pripomína večne živý model Sloven- ska. Pri sledovaní tejto hry vám iba socialistické rekvizi- ty pripomenú, že dej sa odo- hráva pred desiatkami rokov a nie v súčasnosti. Chví- ľami je až neuveriteľné, že hra a jej jednotlivé si- tuácie, ktoré pripomínajú ne- dávne udalosti, boli autormi napísané už pred pol rokom. Hra je zrkadlom doby, či len tej minulej, to je na posúdení každého diváka. Náš človek v Astorke Najbližšie predstavenia: 28. apríla,18. mája, 23. mája Divadlo Astorka Korzo ’90 Kam za kultúrou?

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-04-flowie/

14 Hop Pop Up 1. 3. – 1. 5. 2018 Bratislava – BIBIANA Kupeckého svet 2018 12. 4. – 27. 5. 2018 Malokarpatské Múzeum v Pezinku Stupavské trhy 2018 19. 5. 2018 Stupava – Kaštieľsky park Práce absolventov a žiakov vý- tvarného odboru ZUŠ E. Suchoňa 25. 4. – 28. 5. 2018 Pezinok – Dom kultúry Výstava z lego kociek 14. 4. – 15. 7. 2018 Bratislava – Galéria bývania Styla Deň otvorených ateliérov 2018 1. 5. 2018 Bratislava – Nová Cvernovka Noc múzeí a galérií 19. 5. 2018 Bratislava Bratislavský majáles 2018 4. – 6. 5. 2018 Bratislava – Tyršovo nábrežie Malá vínna ulička 28. 4. 2018 o 16.00 Pezinok – Radničné namestie Jarné Bratislavské jazzové dni 28. 4. 2018 Bratislava – Ateliér Babylon program na cirkulart.sk TUPAVA S 25 26 27 maj 2018 cirkuLART2018_inz_187x131_md_0418.indd 1 13/04/18 11:33 ČOSKORO AJ U VÁS! WWW.EKOTOPFILM.SK 30.4.–4.5.2018 BRATISLAVA | HOTEL TATRA A KINO MLADOSŤ FESTIVAL FILMOV O TRVALO UDRŽATEĽNOM ROZVOJI Karticka_10x7.indd 1 17.04.18 16:10 Podujatia v kraji Cirkul’art 25. 5. – 27. 5. 2018 Stupava Ekotopfilm 30. 4. – 4. 5. 2018 Bratislava – Hotel Tatra a Kino Mladosť

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-04-flowie/

www.bratislavskykraj.sk 15 Oblasť dolného Pomora- via, slovenské a  rakúske Moravské pole, má mi- moriadne zaujímavú a zá- roveň aj pohnutú minu- losť. Do značnej miery ju modelovali rieky Dunaj a  Morava. Predovšetkým ústie Moravy do Dunaja a  Devínska brána mali už na úsvite civilizácie veľ- ký strategický význam. Pred 2  400 rokmi podnikli Kelti výboj po Dunaji a na bezmála štyri storočia toto územie ovládli. Na začiatku nášho letopočtu posunuli Rimania hrani- ce svojej ríše až k Dunaju a  udržali ju ďalšie štyri storočia. O  päťsto rokov neskôr Devín a  jeho bez- prostredné okolie zohrali kľúčovú úlohu v  období formujúcej sa Veľkomo- ravskej ríše a o niečo ne- skôr aj pri vzniku Uhorska. Po roku 1000 sa hranica medzi Východnou mar- kou a  Uhorskom ustálila na rieke Morava. Vytvori- la sa tu azda najstabilnej- šia hraničná čiara Európy, lebo v  priebehu dlhých tisíc rokov sa prakticky nemenila. Na Moravskom poli sa v krvavom zápase kládli základy habsburskej moci aj monarchie a práve tu, v novembri 1918, pod- pisom abdikačnej listiny posledným habsburským panovníkom monarchia definitívne zanikla. Koncom roka 2013 Bratislavský samospráv- ny kraj vydal knihu Za mostom. Táto publiká- cia mapuje prírodné, historické a geografic- ké pomery oblasti Pomoravia a jej jednotlivé kapitoly vám budeme pravidelne prinášať v župných novinách. Kniha vznikla vďaka projektu, spolufinancovaného z programu cezhraničnej spolupráce Slovenská repub- lika – Rakúsko 2007-2013. Jej autorom je Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. Publikáciu ZA MOSTOM vydal Bratislavský samosprávny kraj za účelom propagácie turistického potenciálu Pomoravia. ZA MOSTOM: História Willendorfská venuša Vestonická venuša Hlavný program 12.00 – 16.00 h 12.00 – Slávnostné otvorenie 5. ročníka Leteckého dňa Dubová 2018, privítanie hostí a návštevníkov, príhovor predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu a starostu obce Dubová Ľudovíta Ružičku Čo všetko môžete vidieť: • Očovskí Bačovia – akrobatické vystúpenie vetroňov • Akrobatické vystúpenia Dušana Šamka Z526F • Follow Me Team – lietanie vo formácii • Shark Aero • Akrobatické vystúpenie Pytlík Extra • Vystúpenie zásahovej jednotky Ministerstva vnútra SR • Akrobatické vystúpenie majstra sveta v akrobacii Zoltána Veresa (HU) • Boeing Stearman skupina  • Akrobatické vystúpenie akrobatickej helikoptéry Bo 105 Red Bull • Letové ukážky vírnikov • Letová ukážka Jak-52 • Akrobatické vystúpenia skupiny Flying Bulls • Zoskok parašutistov 16.00 – Ukončenie 5. ročníka Leteckého dňa Dubová 2018 Sprievodný program 9.00 – 18.00 h Statická prezentácia leteckej techniky Letové ukážky – motorové rogalá, špeciálne modely lietadiel Zážitkové lety na športových lietadlách a vrtuľníkoch Zábavný program pre deti a mládež Občerstvenie * Zmena programu vyhradená. Podujatie pod záštitou predsedu Bratislavského samo- správneho kraja je organizované v spolupráci s Bratisla- va Region Tourism, Obcou Dubová a Letiskom Dubová. www.leteckydendubova.sk Letecký deň Dubová 2018 26. máj 2018 Letisko Dubová

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-04-flowie/

Mesačník Ročník 8/ číslo 4-5 Vychádza 20. 4. 2018 Nepredajné Vydáva: Sabinovská 16 820 05 Bratislava IČO: 36063606 redakcia@region-bsk.sk Šéfredaktor: Eva Dukátová sefredaktor@region-bsk.sk Marketing: Jozef Adam jozef.adam@region-bsk.sk Registračné číslo: EV 4122/10 ISSN: 1339-0864 Za obsah novín Bratislavský kraj zodpovedá Brati- slavský samo- správny kraj. Ak nie je uvede- né inak, autorom článku je šéfre- daktor. „Čím viac niekto sleduje chyby druhých ľudí, tým menej sa stará o poznanie...“ Ignác z Loyoly Milí lúštitelia, správnu odpoveď z krížovky nám posielajte na adresu: redakcia@region-bsk.sk alebo poštou na adresu redakcie uve- denú v tiráži. Správne odpovede posielajte do 20. 5. 2018 spolu s vaším celým menom a poštovou adresou. Vyhrať môžete lístky pre dve osoby na divadelné predstavenia v Divadle Astorka Korzo ´90 a Divadle Aréna a knižnú publikáciu ZA MOSTOM. Troch z vás vyžrebujeme a odmeníme. Výhercovia: Rozlúštenie krížovky z vydania 3/2018: „Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. Ten, kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom. (Jan Amos Komenský) Výhercovia vstupeniek do divadla: Boris Polakovič, Mária Chudovanová, Ing. Mikuláš Galis Výhercovia publikácie „ZA MOSTOM“: Jozef Novák, Eva Pružincová, Gejza Neuwirth Online vydanie letecký deŇ dubová 2018 26. máj 2018 od 9 h – 16 h letisko dubová / pri modre /

http://www.floowie.com/sk/citaj/n-04-flowie/