BK 10/2017http://www.floowie.com/sk/citaj/n10-flowie/

Mesačník pre obyvateľov Bratislavského kraja www.bratislavskykraj.sk 10 Všetko o voľbách do VÚC © Renata Sedmakova/Shutterstock.com

http://www.floowie.com/sk/citaj/n10-flowie/

František Kovár (herec) Svoje požiadavky môžu ľu- dia presadzovať cez svojho zástupcu, len ak si pôjdu voliť a zvolia si svojho kan- didáta. Bez účasti na voľ- bách zostanú v  anonymite svojich požiadaviek. Oľga Feldeková (spisovateľ- ka, scenáristka) Keď sa rozhodnú nevo- liť, potom nadávajú. Práve svojou voľbou môžu ľudia ovplyvniť výsledok. Špe- ciálne to platí pre mladých ľudí. Keby som ja nešla vo- liť, za tých pár rokov, čo ja ešte budem na svete, už je to aj jedno, no oni majú pred sebou dlhý život. Ne- malo by im to byť jedno. Samozrejme, otázka stojí, či majú koho voliť. Musia si zistiť, kto kandiduje a kto im najlepšie vyhovuje, aby sa správne rozhodli, komu dajú svoj hlas. Laci Strike (tanečník) Pokiaľ ľuďom nie je jed- no, ako to tu bude vyze- rať, tak by voliť mali. Zá- visí od toho strašne veľa vecí, ako sa nám bude žiť v  regióne. Zvykne to tak bývať, že keď sa nie- čo stane, všetci múdri si s potešením obtierajú ústa o  výsledok. Ale otázka je, či urobili niečo preto, aby to bolo inak. Týka sa to mladých ľudí. Týka sa to kultúry, športu, vzdeláva- nia. Môže sa od toho odví- jať ich osobný rozvoj. Ako bude vyzerať mesto a kraj, či bude moderný, ako sa bude vyvíjať a  teda, či oni sami chcú žiť v niečom, čo bude dávať zmysel. Yxo Dohňanský (Hex – gita- rista) Mladí ľudia a  všetci ľudia choďte voliť, aby ste mali právo kontrolovať ich prá- cu. Ak nepôjdete, potom na to nemáte právo. Jozef Golonka (športovec) Mladí ľudia by mali byť tí prví, ktorí by mali ísť voliť. Z  jednoduchého dôvodu. Ich musí zaujímať budúc- nosť v  Bratislavskom kra- ji. Oni tu budú žiť, preto je potrebné, aby celý kraj bol vybudovaný, nielen Bra- tislava. My, dôchodcovia sme zvyknutí na stereotyp, ale tiež radi prijmeme, keď sa niečo vylepší. Napríklad cesty, keď sa bude zodpo- vedne zaobchádzať s príro- dou a aby dobre fungovala integrovaná doprava. Mladí by mali ísť voliť a  stredná a  staršia generácia by sa k nim mala pripojiť. Vladimír Kobielsky (herec) Ak chceme, aby mali kraje v rukách ľudia, ktorým bude záležať na kultúre, cestách, školách, nemocniciach, tak sa nemôžeme tváriť, že sa nás to netýka. Marián Miezga (herec) Je to možnosť pre každé- ho, kto dosiahne vek 18 rokov, a zároveň povinnosť, aby zobral na seba zodpo- vednosť a zvolil kandidáta, ktorý nám bude pre nás všetkých vytvárať príjemné prostredie. Matej Landl (herec) Niekoľko rokov som ces- toval po Slovensku a  na- bádal ľudí, aby išli voliť, až do roku 1998. Voliť tre- ba ísť. Je ľahké štyri alebo päť rokov nadávať a potom sa nezúčastniť volieb. Ak nevolíte, nemáte morálne právo kritizovať a nadávať. Voľbami si zvolíme toho, o kom si myslíme, že je naj- lepší alebo aspoň nie taký zlý, ako ten, kto by eventu- álne mohol vyhrať. Aj keby sme niekedy šli voliť cestou menšieho zla, čo veľa ľu- ďom lezie na nervy, ale dá- vame aspoň väčšiu šancu, aby nezvíťazilo väčšie zlo. Jana Dukátová (športovkyňa) Každé voľby sú príležitos- ťou ovplyvniť budúcnosť, aj keď je to „iba“ na úrovni župy. Ide predsa o miesto, kde žijeme, pracujeme, trá- vime najviac času, a to, ako župa funguje, sa odráža na pohodlí a možnostiach, kto- ré vo svojom okolí máme. Lujza Garajová-Schrameková (herečka, stand-up komička) Sama o župných voľbách viem veľmi málo. Mož- no by neuškodila  väčšia osveta, čo župa zname- ná. Zatiaľ mám pocit, že najväčšiu reklamu župám urobil banskobystrický žu- pan. Asi aj vďaka nemu vieme, že župan môže za- kázať divadlo, alebo ne- poslať príspevok schválený škole na opravu okien. Ja u nás v Bratislavskom kra- ji by som bola rada, keby župan divadlo nezakázal a keby to bol človek, na ktorého môžem byť hrdá. Po kandidátoch sa dobre porozhliadnem a urobím dobré rozhodnutie. 2 Známe tváre povedali, prečo ísť voliť Oslovili sme známych ľudí zo spoločenského života a pýtali sme sa ich, prečo by ľudia 4. novembra mali voliť v župných voľbách. Zdroj: TASR Zdroj: TASR Zdroj: TASR

http://www.floowie.com/sk/citaj/n10-flowie/

V  novembrových župných voľbách by malo kandido- vať do zastupiteľstva Brati- slavského samosprávneho kraja 368 kandidátov, väč- šina z nich – 287 je nomi- novaná politickými stra- nami a 81 je nezávislých. Vo volebnom období 2017 – 2022 zastupiteľstvo BSK bude mať namiesto súčas- ného počtu 44 poslancov o  šiestich poslancov viac. Zvýši sa aj počet voleb- ných obvodov z 18 na 24. Spomedzi 24 volebných obvodov, v ktorých voliči rozhodnú o svojich zástup- coch v krajskom parlamen- te, je najviac kandidátov v 11. volebnom obvode, ktorý zahŕňa Petržalku, Jarovce, Rusovce a Ču- novo. O deväť mandátov sa uchádza 66 kandidá- tov. Najviac kandidátov v prepočte na mandát je vo volebnom obvode č. 8, združujúcom Devín a De- vínsku Novú Ves, a v č. 10, v ktorom svojho zástupcu budú voliť obyvatelia La- mača a Záhorskej Bystrice. V oboch prípa- doch je na jedno miesto v posla- neckom zbore desať kandidá- tov. V prípade okresných miest v Bratislavskom kraji dve mies- ta pre zástup- cov Pezinka v poslaneckom zbore BSK chce obsadiť 11 záujemcov, o dve miesta v rámci mesta Malac- ky, obcí Závod, Studienka a vojenského obvodu Zá- horie sa uchádza 15 kandi- dátov. Na jeden mandát pre Senec v rámci 21. volebného obvodu je osem uchádzačov. www.bratislavskykraj.sk 3 Deviati majú podporu politic- kých strán a de- viati sú nezávislí. O miesto pred- sedu BSK sa uchádza posla- nec Národnej rady SR Juraj Droba, ktorý má podporu SaS, OĽaNO, NOVA, S M K - M K P , OKS, Zmeny zdola a Demo- kratickej únie Slovenska. Ďalej psychologička a predsedníčka Strany zelených Slovenska Na- tália Hanulíková, súkrom- ný podnikateľ Ľubomír Kolárik s podporou Stra- ny zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov a publicista i politik Daniel Krajcer, ktorý je kandidá- tom Mosta-Híd, SKOK-u a Strany zelených. Šé- fom BSK chce byť aj pe- dagóg Marián Leinerovič s podporou Nového par- lamentu, farmaceut Mi- lan Lopašovský, ktorého navrhuje Strana moder- ného Slovenska. Za SNS kandiduje štátny tajomník rezortu diplomacie Lukáš Parízek. Komunistická strana Slovenska nomi- novala prekladateľa Jala- la Suleimana a Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku kultúrno-osvetové- ho pracovníka Andreja Tr- novca. Medzi nezávislými kandidátmi sú publicista Rastislav Blaško, podni- kateľ Jozef Danko, súčas- ný šéf kraja Pavol Frešo i vysokoškolský učiteľ a bývalý bratislavský primátor Milan Ftáčnik. Taktiež novinár Ľubomír Huďo, podnikateľ Martin Jakubec, starosta brati- slavského Nového Mes- ta Rudolf Kusý, starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva a IT špecialista i bra- tislavský mestský posla- nec Jozef Uhler. O post predsedu Bratislavského samospráv- neho kraja bude súperiť 18 kandidátov Na sobotu 4. novembra predseda NR SR vyhlásil voľby do Vyšších územných cel- kov, ktoré otvoria v poradí už piate volebné obdobie. Týchto volieb sa dotkne niekoľko zmien. Po novom už nebudeme voliť pred- sedov krajov v dvoch kolách, ale iba v jednom. Za predsedu bude zvolený ten kandidát, ktorý získal najviac platných hla- sov. Zmení sa aj dĺžka volebného obdobia. Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 Termín volieb: 4. november 2017 Poslancov a županov volíme výnimočne na päť rokov Poslancov a predsedov sa- mosprávnych krajov budeme v týchto voľbách voliť na päť ro- kov. Funkčné obdobie sa im tak predĺži o jeden rok. Dôvodom je zjednotenie termínu župných a komunálnych volieb. V súčas- nosti sa totiž voľby do vyšších územných celkov konajú o rok skôr ako komunálne voľby. Do žúp, miest a obcí budeme po prvýkrát voliť v jednom termíne v roku 2022. Päťročné funkč- né obdobie do samosprávnych krajov bude platiť výnimočne len pre tieto voľby. V ďalších voľbách sa vráti funkčné obdo- bie na štyri roky. O 50 poslaneckých miest má záujem 368 kandidá- tov, o župana chce zabo- jovať 18

http://www.floowie.com/sk/citaj/n10-flowie/

Podpredsedovia Igor Bendík Za najväčší prínos pre Karlovešťanov pova- žujem rekonštrukciu polikliniky. Rekonštru- ovala sa nielen tera- sa, ale sa realizovalo aj zateplenie budovy a oprava strechy. Uro- bím všetko pre to, aby sa rekonštruovali aj jej vnútorné priestory. Pribudnúť musí v bu- dúcom roku aj bezba- riérová rampa z parko- viska pri Bille. Obyvatelia Karlovej Vsi sa môžu tešiť na modernú polikliniku. Myslel som aj na naše deti. Aj preto som pred- ložil zámer na dlhodobý prenájom futbalového ihriska pre Karlovu Ves, ktorý bol schválený. Kar- lova Ves bude môcť vy- užívať krajom doposiaľ nevyužívané futbalové ih- risko na Patrónke. Umož- níme nielen športovať viacerým deťom, ale ak- tívnym využívaním ihriska zabránime, aby neustúpi- lo developerskej výstav- be. Pre našich najmenších sa podarilo z  BSK zoh- nať dotáciu pre občian- ske združenie Dlháčik, z  ktorej sa zrekonštruo- valo ihrisko pre štuplíkov na Dlhých dieloch. Gabriella Németh Vybojovali sme realizáciu výstavby križovatky pri Blatnom s  odbočovacím pruhom z diaľnice D1 na Senec, zrekonštruova- li sme niekoľko desia- tok kilometrov ciest II. a III. triedy v  hodnote viac ako 12 miliónov eur a ešte tento rok sa začne Milí priatelia, v novembri nás čakajú voľby do orgánov Bratislav- ského samospráv- neho kraja. Budete voliť 50 poslancov a župana. Verím, že volebná účasť bude vyššia ako v posledných voľbách a že ľudia budú veriť v zmysel a poslanie, ktoré samosprávne kraje napĺňajú. Prajem si, aby Vám k tomu po- mohol aj krátky odpočet toho, čo sa nám podarilo. Najsilnejšou kompetenciou krajov sú stredné školy. My ich máme v kraji takmer 50. Podarilo sa nám v úspešnom projekte zatepliť 10 školských budov. Rozbehli sme sériu protiextrémistického vzdeláva- nia, získali sme nové vybavenie do škôl aj vďaka ich zapojeniu do rôznych medzinárodných progra- mov. Začínajúcim učiteľom sme dali do užívania už 12 učiteľských bytov, vytvorených v nevyužívanej časti internátu v bratislavskej Dúbravke. Podporili sme takmer 200 projektov pri riešení problémov s nedostatkom miest v materských škôlkach. Zrekonštruovali sme plaváreň v Rači a prispeli na vybudovanie novej v Petržalke, otvorili sme nové školské ihrisko v Ružinove na Gymnáziu Laca Novomeského. Snažíme sa o efektívne zosúladenie prímestskej a mestskej dopravy v rámci Integrova- ného dopravného systému. Zabezpečili sme nové pohodlné autobusy, sme vždy spolupracujúcim partnerom pri nových dopravných opatreniach v hlavnom meste, ale aj okresných mestách. Popri už postavenom cyklomoste pripravujeme ďalší na Záhorí, ale aj lávku medzi Lamačom a Dúbravkou. Rozbehli sme veľkú dotačnú schému na podporu kultúry, športu, vidieka a turizmu. Takmer tri milióny eur idú vďaka tejto schéme ročne na takmer tisíc verejnoprospešných projektov, zlepšujúcich život v kraji. Sme účastní na riešení problémovej skládky vo Vrakuni a zabezpečujeme so Slovenskou akadé- miou vied hĺbkový rozbor a návrh riešenia skládky, ktorá by už nezaťažovala životné prostredie a ne- zhoršovala a neohrozovala čistotu pitnej vody. Pria- telia, je potrebné, aby ste sa zúčastnili 4. novembra na voľbách. Len potom môžeme urobiť náš kraj ešte lepším a rozbehnúť veľký projekt bezplatnej verej- nej dopravy v Bratislavskom kraji. Pavol Frešo 4 Vedenie kraja hodnotilo výsledky Čo sa podarilo a čo naopak nie. Pýtali sme sa predsedu a piatich pod- predsedov Bratislavského samosprávneho kraja, ktorí majú pomaly za sebou štvorročné funkčné obdobie. vo volebnom období 2013 – 2017

http://www.floowie.com/sk/citaj/n10-flowie/

5 www.bratislavskykraj.sk výstavba kruhovej križo- vatky pri Novej Dedinke. Tento rok sa začne aj re- konštrukcia seneckej sy- nagógy, zhromažďujeme podklady k revitalizácii parku v  Malinove a cez dotácie sme podporili kultúru v kraji v hodnote 980-tisíc eur. Obnovili sme niekoľko školských ihrísk, te- locviční a plavární, zrekonštruovali sa školské budovy a  vy- tvorili sme lacné ná- jomné bývanie pre mladé učiteľské rodi- ny. Boli sme úspeš- ní s  projektom Sacra Velo a Malý a Mošon- ský Dunaj z  INTER- REG 5, SK-HU a cez dotačný systém sme rozdelili 450-tisíc eur na rozvoj turizmu. Podporili sme vznik troch Centier včasnej interven- cie, niekoľko zariadení podporovaného bývania, zahájili sme deinštitucio- nalizáciu sociálnych slu- žieb v  dvoch našich za- riadeniach a cez dotačný systém sme podporili viacerých neštátnych poskytovateľov. Mám za to, že máme za sebou úspešné štyri roky, iste je čo ešte zlepšovať a ostali nám aj úlohy, ktoré sa nám nepoda- rilo zrealizovať. Verím tomu, že nám občania v  novembrových voľ- bách dajú opätovne šan- cu dokončiť prácu, ktorú sme nestihli dotiahnuť k úspešnému koncu. Alžbeta Ožvaldová V  uplynulých štyroch rokoch bratislavská župa zlepšila svoju fi- nančnú kondíciu, zní- žila svoj dlh. V oblasti školstva sa urobili dô- ležité kroky zblíženia potreby trhu práce a možnosti odborného duálneho vzdelávania. V  tomto trende treba pokračovať. Dotačný systém sme prepraco- vali, je spravodlivejší, kde milióny eur idú na podpo- ru spoločenských, špor- tových, mládežníckych, cirkevných, občianskych neziskových organizá- cií a  ich aktivity v  rámci kraja. Všetko dobré, čo nastavilo zastupiteľstvo v  rokoch 2013 – 2017, treba zachovať a  pokra- čovať v ňom, lebo gene- rácie, ktoré prídu po nás, sa nebudú pýtať na naše diskusie, plány, ale budú nás posudzovať pod- ľa našich skutkov. A  ja verím, že tých skutkov, spoločných úspechov bude aj v ďalšom voleb- nom období a budeme sa môcť pýšiť s obnovenými budovami škôl, Bábko- vým divadlom, Arénou, ďalšími domovmi soci- álnych služieb, verejným parkom oddychu aj  no- vým kúpaliskom, naprí- klad v Podunajských Bis- kupiciach. Martin Zaťovič Počas svojho pôsobe- nia ako župného poslan- ca som dostal možnosť spolupracovať na rozvoji regiónu ako turistickej destinácie. Z pozície predsedu Krajskej orga- nizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tou- rism sme spolu s kole- gami „nakopli“ región k väčšej atraktivite nielen pre zahraničných, ale najmä pre domácich tu- ristov, v čom, samozrej- me, treba pokračovať. Okrem toho sa v rámci župy zaoberám progra- mom spolupráce INTE- RACT. Bratislavská župa je totiž takmer 10 rokov riadiacim orgánom toh- to programu, ktorý po- skytuje odborné po- radenstvo v oblasti zvyšovania kvality riadenia programov či propagácie výsledkov územnej spoluprá- ce všetkým členským krajinám Európskej únie, Nórsku a Švaj- čiarsku prostredníc- tvom štyroch stabil- ných kancelárií mimo územia Slovenska. Na župe máme tím odbor- níkov, vďaka ktorým bolo čerpanie z operač- ného programu INTE- RACT II programového obdobia 2007 – 2013 na úrovni 98,05 percenta. Martin Berta Som presvedčený, že jednou z úloh samosprá- vy je zvyšovanie kvality života občanov. K tomu patrí plánovanie s  cie- ľom ochrany ekologické- ho životného prostredia a  podpory udržateľného rozvoja územia. Preto som podporoval tvorbu územného plánu a  ná- sledne zmien a dopln- kov. Inicioval debatu o ochrane vinohradov, lužných lesov a s tým súvisiacu ochranu podzemných zdrojov pitej vody. Podporo- val som vypracovanie Urbanistickej štúdie na ochranu pred prí- valovými dažďami, nesúhlasil s projekta- mi, ohrozujúcimi Kar- loveskú zátoku a  Žit- ný ostrov. Citlivou otázkou v  našom kraji je do- prava a preplnené cesty. Jedným z riešení je pro- jekt integrovaného do- pravného systému, ktorý prináša zjednodušenie cestovania na jeden pre- stupný lístok a posilňo- vanie hromadnej dopra- vy. Zavedený funkčný systém v  nasledujúcich rokoch prinesie nadvä- zujúce cestovné poriad- ky, rast úrovne cestova- nia, nových dopravcov a perspektívne rozšírenie do Trnavského kraja. V  rámci investícií do zdravotníckych zariadení v pôsobnosti kraja sa po- darilo zahájiť rekonštruk- ciu polikliniky v  Karlovej vsi. Za viac ako tri milió- ny eur bola budova za- teplená, opravilo sa kú- renie, strecha a  terasa. Za ďalšie tri milióny nás čaká rekonštrukcia inte- riérov a  nákup nového mamografu.

http://www.floowie.com/sk/citaj/n10-flowie/

6 Pozrite sa, koľko poslancov volíte vo vašom volebnom obvode. VO č. I – MČ Staré Mesto počet volených poslan- cov: 3 sídlo obvodnej volebnej komisie: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. 5, Brati- slava VO č. II – MČ Ružinov počet volených poslan- cov: 6 sídlo obvodnej volebnej komisie: SPŠ stavebná a  geodetická, Drieňová 35, Bratislava VO č. III – MČ Vrakuňa počet volených poslan- cov: 1 sídlo obvodnej volebnej komisie: SPŠ stavebná a  geodetická, Drieňová 35, Bratislava VO č. IV – MČ Podunajské Biskupice počet volených poslan- cov: 2 sídlo obvodnej voleb- nej komisie: Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava VO č. V – MČ Nové Mesto počet volených poslan- cov: 3 sídlo obvodnej volebnej komisie: Obchodná aka- démia, Račianska 107, Bratislava VO č. VI – MČ Rača, MČ Vaj- nory počet volených poslan- cov: 2 sídlo obvodnej volebnej komisie: Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava VO č. VII – MČ Karlova Ves počet volených poslan- cov: 3 sídlo obvodnej volebnej komisie: SPŠ elektro- technická, Karola Adlera 5, Bratislava VO č. VIII – MČ Devín, MČ Devínska Nová Ves počet volených poslan- cov: 1 sídlo obvodnej volebnej komisie: SPŠ elektro- technická, Karola Adlera 5, Bratislava VO č. IX – MČ Dúbravka počet volených poslan- cov: 3 sídlo obvodnej volebnej komisie: SPŠ elektro- technická, Karola Adlera 5, Bratislava VO č. X – MČ Lamač, MČ Zá- horská Bystrica počet volených poslan- cov: 1 sídlo obvodnej volebnej komisie: SPŠ elektro- technická, Karola Adlera 5, Bratislava VO č. XI – MČ Čunovo, MČ Jarovce, MČ Petržalka, MČ Rusovce počet volených poslan- cov: 9 sídlo obvodnej volebnej komisie: SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava VO č. XII – Mesto Malacky a  obce okresu Malacky: Studienka, Záhorie (vojen- ský obvod), Závod počet volených poslan- cov: 2 sídlo obvodnej volebnej komisie: Gymnázium, Ul. 1. mája, Malacky VO č. XIII – obce okresu Malacky: Gajary, Kostoliš- te, Malé Leváre, Veľké Le- váre, Suchohrad, Záhorská Ves počet volených poslan- cov: 1 sídlo obvodnej volebnej komisie: Gymnázium, Ul. 1. mája, Malacky VO č. XIV – obce okresu Malacky: Jakubov, Láb, Plavecký Štvrtok, Vysoká pri Morave, Zohor počet volených poslan- cov: 1 sídlo obvodnej volebnej komisie: Gymnázium, Ul. 1. mája, Malacky VO č. XV – obce okresu Ma- lacky: Jablonové, Kuchyňa, Lozorno, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Miku- láš, Rohožník, Sološnica počet volených poslan- cov: 1 sídlo obvodnej volebnej komisie: Gymnázium, Ul. 1. mája, Malacky VO č. XVI – obce okresu Malacky: Borinka, Marian- ka, Stupava počet volených poslan- cov: 1 sídlo obvodnej volebnej komisie: Gymnázium, Ul. 1. mája, Malacky VO č. XVII – Mesto Pezinok počet volených poslan- cov: 2 sídlo obvodnej volebnej komisie: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok VO č. XVIII – obce okresu Pezinok: Limbach, Sloven- ský Grob, Svätý Jur, Viničné počet volených poslan- cov: 1 sídlo obvodnej volebnej komisie: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok VO č. XIX – obce okresu Pezinok: Modra, Šenkvice, Vinosady počet volených poslan- cov: 1 sídlo obvodnej volebnej komisie: Gymnázium Ka- rola Štúra, Nám. Slobody 5, Modra VO č. XX – obce okresu Pezinok: Báhoň, Budmeri- ce, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová, Vištuk, a  obce okresu Se- nec: Igram, Kaplna počet volených poslan- cov: 1 sídlo obvodnej volebnej komisie: Gymnázium, Senecká 2, Pezinok VO č. XXI – Mesto Senec počet volených poslan- cov: 1 sídlo obvodnej volebnej komisie: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec VO č. XXII – obce okre- su Senec: Blatná, Boldog, Čataj, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Kos- tolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Nová Dedinka, Nový Svet, Reca, Tureň, Veľký Biel počet volených poslan- cov: 1 sídlo obvodnej volebnej komisie: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec VO č. XXIII – obce okre- su Senec: Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Zálesie počet volených poslan- cov: 1 sídlo obvodnej volebnej komisie: Spojená škola, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji VO č. XXIV – obce okresu Senec: Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Rovinka, To- mášov, Vlky počet volených poslan- cov: 2 sídlo obvodnej volebnej komisie: Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec Bratislavský samosprávny kraj je rozdelený do 24 volebných obvodov. Pripravili sme pre vás prehľad vo- lebných obvodov, aby ste sa lepšie zorientovali. Zároveň zistíte aj informáciu o počte poslancov vo vašom obvode, ktorých volíte do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.

http://www.floowie.com/sk/citaj/n10-flowie/

www.bratislavskykraj.sk 7 Bratislavská župa spolupracuje s obcami a mestami v kraji, pracuje na ich rozvoji a zlepšovaní kvality života obyvateľov. Pozrite si prehľad niektorých konkrét- nych výsledkov práce poslancov a vede- nia kraja za uplynulé štyri roky. Aj takto župa pomohla Úspešné rekonštrukcie prinášajú úspory Spomedzi všetkých krajov Bratislavský samo- správny kraj zrealizoval najväčšie energetické zníženie v rámci svojich budov, čo bolo vyhod- notené ako jeden z najúspešnejších projektov v programe MunSEFF. Ten je iniciatívou Európ- skej banky pre obnovu a rozvoj a Európskej komisie. Jeho cieľom je podpora energetickej efektívnosti v municipálnom a bytovom sek- tore na Slovensku. Takmer 5 miliónov € bolo preinvestovaných na rekonštrukciách desiatich budov (sedem školských objektov a tri objekty v domove sociálnych služieb). Prostriedky boli použité väčšinou na zateplenie, výmenu okien a tiež na hydraulické vyregulovanie kúrenia. obciam a mestám, v ktorých bývate Župa znižuje svoj dlh Bratislavský samosprávny kraj už dlhé roky po finančnej stránke patrí medzi najzdravšie župy. Do- kazujú to rebríčky inštitútu INEKO, v ktorých sa BSK opakovane ocitlo na popredných priečkach. Len pre porovnanie, v roku 2009 dlh župy s ostatnými nevyrovnanými zá- väzkami bol 46,09 %. Tento dlh je v roku 2017 znížený na 29,76 %. Za prvých šesť mesiacov sa znížil o ďalších 1,299 milióna €. Školstvo Najväčšie projekty v školstve 238 584 € rekonštrukcia kotolne v SOŠ J. Jonáša 121 764 € výmena okien v SOŠ Sklenárova 4 497 694 € zateplenie siedmich objektov (MunSEFF) 248 306 € nákup hudobných nástrojov do Konzervatória 236 339 € výmena okien a dverí v SOŠ Komenského Nové učiteľské byty Župa prerobila časť stredoškolského internátu tak, aby poskytla výhodné bývanie pre učiteľské rodiny. Dvanásť bytov už má svojich obyvate- ľov, ďalších 10 bude odovzdaných v najbližších týždňoch. Byty majú vlastnú kuchynku, kúpeľňu, balkón a celkovú plochu 49 metrov štvorcových. Oprava internátu Na budove in- ternátu Strednej odbornej školy technickej na Vranovskej ulici v Bratislave boli opravené strecha, fasáda aj lodžie. Šupka prešla rekonštrukciou BSK zmodernizovala bratislavskú Školu úžitkového vý- tvarníctva na Dúbravskej ceste 11, kde boli nevyhovujúce staré kovové okná, dvere, schodiskové okná. Opravu si vyžadovala aj fasáda budovy. Rekonštrukčné práce sa skončili v novembri 2016 a celková investícia sa vyšplhala na 131 945,28 €. Rekonštrukcie ďalších župných škôl Rekonštrukcie na piatich stredných školách a jednom internáte. Na Hotelovej akadémii Mikovíniho bola oprave- ná strecha na troch budovách školy, zrekonštruované sú izby v Školskom internáte na Saratovskej 26 v Bratislave a ukončená bola aj rekonštrukcia podláh na SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča v Bratislave na Sklenárovej 1. Rekonštrukciu ukončili aj na škole a telocvični na SUŠ scénického výtvarníctva na Sklenárovej 7 v Bratislave. Modernizáciou prešli telocvične a strechy telocvične na Strednej zdravotníckej škole na Strečnianskej ulici v Bratislave. Rekonštrukciu sociálnych zariadení a opravu komínu ukončili na ZŠ a Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej ulici v Bratislave. Oprava strechy na gymnáziu v Pezinku Bratislavský samo- správny kraj zrekon- štruoval a opravil šikmú plochu na Gymnáziu v Pezinku. Celková suma sa vyšplhala na 74 251,27 €. v období 2013 – 2017

http://www.floowie.com/sk/citaj/n10-flowie/

Nové multimediálne učebne Multimediálne triedy na SOŠ Hlinícka v Bratislave sú vybavené najmodernejšími technológiami, napríklad „all in one“ počítačmi s dotykovými obrazovkami, notebook- mi, interaktívnou tabuľou, projektorom či vizualizérom. Nechýbajú ani robotické sady Lego, digitálne jazykové laboratórium, e-learningové príslušenstvo, program pre správu učebne ani vysokorýchlostný internet. BSK sa na modernizácii učební podieľal sumou 38-tisíc €. 8 Vzdelávanie Podpora športu Kraj a Volkswagen otvorili Duálnu akadémiu Zriaďovateľom Duálnej akadémie je záujmové združenie právnických osôb Duálna akadémia, ktorými sú Bratislavský samosprávny kraj a sú- kromní partneri, napríklad Volkswagen, Matador či Siemens. Bratislavský samosprávny kraj má v škole rozhodovacie kompetencie v oblasti vý- chovno-vzdelávacieho procesu. Duálna akadémia je nasledovníkom SOŠ automobilovej J. Jonáša 5 v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Žiakom prine- sie kvalitnejšie materiálovo-technické vybavenie a viac času, ktorý strávia priamo u svojho budúceho zamestnávateľa praktickým vyučovaním. Plaváreň v Petržalke V auguste 2016 otvorili petržalskú plaváreň. BSK investo- val do vybudovania plavárne sumu pol milióna €. Návštev- níci majú k dispozícii 25-metrový plavecký bazén s piatimi dráhami, zážitkový bazén, detský bazén a súčasťou je aj saunový svet. Bazén v Rači Rekonštrukciu bazéna na Strednej odbornej škole Na pántoch v Rači ukončili v júli 2017. Opravili bazénovú halu, bazénové teleso, šatne, ako aj technologickú časť. Celkové náklady predstavujú 381 353,53 € s DPH. Centrá odborného vzdelávania Bratislavská župa už päť rokov postupne buduje Centrá odborného vzdelávania a prípravy pre rôzne oblasti od potravi- nárstva cez stavebníctvo až po poľnohospodárstvo. Tieto centrá pôsobia pri stredných odborných školách, ktoré v danej oblasti majú dlhoročnú tradíciu a sú garanciou kvalitného štúdia a praktickej prípravy. V súčasnosti v kraji pôsobí osem takýchto centier. Ubytovanie petržalských učiteľov Na základe podpísaného Memoranda medzi BSK a MČ Petržalka župa poskytuje ubytovanie vo svojich inter- nátoch aj mimobratislavským zamestnancom z mater- ských a základných škôl z Petržalky. Oprava SOŠ Ivanská cesta Na budove Strednej odbornej školy na Ivanskej ceste bola opravená strecha, vymenená prečerpávacia stani- ca odpadových vôd a na internáte boli vymenené okná. Spolu investícia za viac ako 277-tisíc €.

http://www.floowie.com/sk/citaj/n10-flowie/

www.bratislavskykraj.sk 9 Športový areál v Dúbravke a moderná škola Po modernizácii je aj objekt školy SPŠ elektrotechnickej K. Adlera. Počas rekonštrukčných prác boli napríklad vymenené okná a PVC podlahy. V areáli školy župa zrekonštruovala telo- cvičňu a komplexne opravila antukovú bežeckú dráhu. Náklady dosiahli 50-tisíc €. V rozvoji tohto športového areálu chce župa v spolupráci s mestskou časťou pokračovať, zapojiť by sa mal aj súkromný partner. Nové ihrisko – Gymnázium L. Novomeského Do revitalizácie multifunkčného ihriska v areáli Gymnázia Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave bratislavská župa investovala 150-tisíc €. Ihrisko s umelým povrchom nahradilo staré nevyužívané teniso- vé ihrisko. Určené je na tenis, volejbal, hádza- nú, basketbal aj florbal. Okrem toho žiaci môžu využívať aj zrekonštruovanú telocvičňu, kde sú nové podlahy, obklady stien, dvere, telocvičné zariadenie a tiež ochranné siete na oknách. Nové športovisko v Senci Bratislavský samosprávny kraj zrekonštruoval ľahkoatletický športový areál pri seneckom Gymnáziu Antona Bernoláka. Športovisko bude patriť nielen študentom stredných škôl, ale aj žiakom základných škôl a verejnosti. V rokoch 2015 a 2016 preinvestoval spolu 87 235 € do rekonštrukcie areálu. Skejtbordová rampa Na Strednej odbornej škole technickej na Vranovskej ulici vzniklo Centrum extrémnych športov Bratislavského samosprávneho kraja. Nová interiérová U-rampa je vysoká takmer dva metre a dlhá 10 metrov. Sociálna oblasť a zdravie Najväčšie projekty v oblasti sociálnej 23 802 € oprava strechy v ZKR Gaudeamus 21 173 € výmena okien v DSS Lipského 315 293 € zateplenie troch objektov v DSS Rosa (MunSEFF) 83 760 € vybudovanie ČOV a kanalizácie v DSS Rozsutec 81 131 € vybudovanie bezbariérových vstupov a statické zabezpečenie objektu v DSS Báhoň Bývanie pre 50 zamestnancov v sociálnych službách Poslanci BSK schválili zmenu účelového určenia časti objektov na ul. Pri vinohradoch 267 v Bratislave. Ide o voľné bytové jednotky, ktoré sa zmenia na ubytovňu pre zamestnancov domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Vznikne tak 26 bytových jednotiek pre dvoch. Rekonštrukcia Domova sociálnych služieb Báhoň Rekonštrukčné práce boli ukončené v apríli 2017 aj na objektoch Domova sociálnych služieb pre dospelých v obci Báhoň. Celkové náklady dosiahli 81 131,38 € s DPH. DSS ROSA V rámci rekonštrukcie DSS pre deti a reha- bilitačného strediska ROSA boli obnovova- né tri stavebné objekty – Odborné učilište s ubytovňou a Spojená škola. Budovy majú novú hydroizoláciu, sú zateplené, boli vy- menené parapety a na objektoch sú aj nové okná. Financovanie projektu bolo z rozpoč- tu BSK a náklady dosiahli 315 293,06 €. Zachránené ambulancie v Karlovej Vsi Bratislavskému samosprávnemu kraju sa podarilo dohodnúť so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, že nezruší zmluvy s kardiologickou ambulanciou, ambu- lanciou vnútorného lekárstva (internou ambulanciou) a ambulanciou v odbore fyziatria, balneológia a liečeb- ná rehabilitácia, ktoré sídlia v Poliklinike Karlova Ves.

http://www.floowie.com/sk/citaj/n10-flowie/

10 Vlak Záhoráčik Turistický vlak „Zá- horáčik“ premáva v sezóne počas víken- dov a v štátne sviatky zo Záhorskej Vsi cez Zohor do Plaveckého Podhradia a späť, s prí- pojmi z a do Bratislavy. Súčasťou vlaku je aj cyklovozeň. Malokarpatský expres Bratislavská župa v spolupráci s autobusovým doprav- com Slovak Lines od septembra 2017 spustila novú linku – turistický autobus „Malokarpatský expres“. Premáva každú sobotu a nedeľu a počas štátnych sviatkov na trase Bratislava – Budmerice cez Svätý Jur, Pezinok, Vinosady, Modru, Dubovú a Častú so zachádzkami do Slovenského Grobu, na Zochovu chatu a na Červený Kameň. Začína sa rekonštrukcia kaštieľa v Modre BSK začal s postupnou rekonštrukciou Národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľ v Modre, ktorý je sídlom Malokarpat- ského osvetového strediska. Už o dva roky sa Malokarpat- ské osvetové stredisko vďaka schválenej dotácii premení na kultúrno-kreatívne centrum, kde svoje útočisko nájdu vinári, umelci, majolika, neziskovky, ale súčasne bude vytvorené aj digitálno-dokumentačné centrum kultúrneho dedičstva a kultúrnej krajiny. Celkový rozpočet projektu, ktorý je prerozdelený medzi všetkých partnerov, je 3,6 milióna €. Značenie cyklotrás Bratislavský samosprávny kraj v rámci projektu „Bránami mesta Modry“ celkovo vyznačil 83,7 km cyklotrás v okolí Modry. Zvýšila sa tak úroveň cyklodopravného vybavenia a sprístupnilo sa viac ako 20 malokarpatských prírodných a kultúrnych turistických atrakcií. Najväčšie projekty opráv ciest: - sanácia svahov na ceste II/503 HP Pezinská Baba v sume 5 859 688,51 € bez DPH - rekonštrukcia cesty III/1106 Stupava – Vyso- ká pri Morave – Záhorská Ves spolu vo výške 3 412 997,48 € bez DPH - rekonštrukcia cesty III/1067 Hrubá Borša – Kos- tolná pri Dunaji vo výške 2 075 061,71 € bez DPH - rekonštrukcia cesty III/1053 Dunajská Lužná dosiahla 1 331 425,04 € bez DPH Cesta Slovenský Grob – Čierna Voda Rekonštrukciou prešla aj cesta Slovenský Grob – Chorvátsky Grob – Čierna Voda. Predmetom rekonštrukcie bola revita- lizácia cestného telesa, ktorá pozostávala z odfrézovania poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky, zvýšenia nosnosti vozovky a úpravy odvodňovacích priekop pozdĺž cesty. Most Zálesie – Malinovo Most Zálesie – Malinovo nad Malým Dunajom bol po jeho uzatvorení vo februári znova otvorený v decembri 2015. Výsledkom stavebno-technických prác je nový most, na ktorom sa zvýšila zaťažiteľnosť. Celkové náklady dosiahli 512 800 € bez DPH, hradené boli z roz- počtu BSK. Pumptrack v Karpatoch Na Zochovej chate vlani vyrástla unikátna pumptracková dráha. Ide o nový druh dráhy, kde jazdci na bicykloch, korčuliach, kolobežkách alebo skateboardoch pomocou pohybov hore a dolu na dráhe „pumpujú“ a tým namiesto šliapania do pedálov poháňajú kolesá. Náklady na výstavbu boli 80-tisíc €. Doprava – cesty a mosty Cestovanie a turistický ruch Modernizácia karloveskej polikliniky V roku 2015 Bratislavský samosprávny kraj zrealizoval prvú etapu plánovanej rozsiahlej rekonštrukcie Polikliniky Karlova Ves, ktorá bola postavená v rokoch 1975 – 1980. Zateplil sa obvodový plášť, vymenila sa strešná krytina, dokončené boli výmeny okien či rekonštrukcia odbernej stanice tepla. Tento rok bola zrekonštruovaná terasa polikliniky a vybudovaný bezbariérový prístup.

http://www.floowie.com/sk/citaj/n10-flowie/

www.bratislavskykraj.sk 11 Most v Malackách Most Estakáda Malacky bol zrekonštruovaný v roku 2015. Na moste pribudol dlhší odbočovací ľavý pruh, ktorým sa zrýchli doprava smerom do mesta. Celkové náklady boli bez pár € skoro 900-tisíc €. Materská škola v župnej budove V nevyužívanej budove na Krás- nohorskej ulici v bratislavskej Petržalke vznikla materská škôl- ka so šiestimi triedami pre 120 detí. Budova, ktorá patrí Brati- slavskému kraju, bude v dlhodo- bom prenájme mestskej časti za symbolické euro na rok. Stará jedáleň Z priestorov bývalej školskej jedálne na SOŠ masmediál- nych a informačných štúdií na Kadnárovej ulici v Bratislave sa do piatich rokov stane mládežnícke centrum. V priesto- roch jedálne bude občianske združenie Stará jedáleň pre- vádzkovať mládežnícke centrum pre deti a mládež z okolia, ale aj pre študentov, ktorí bývajú na neďalekom internáte. Naša škôlka – Náš kraj Na oblasť škôlok kraj počas uplynulých troch rokov poskytol 750-tisíc €. Financie umožnili rekonštrukcie a rozšírenie kapa- cít škôlok. Z dotácie BSK materskej škole na Bazovského ulici v Dúbravke vo výške 5 000 € sa napríklad dostavalo detské ihrisko, pribudli preliezky aj lezecká stena. Peniaze z dotačného systému boli použité aj na renováciu tried, nových sociálnych zariadení či prístavby pre viac žiakov materských škôl v seneckom okrese v obciach Reca, Igram a Blatné. Obec Blatné dostala od župy dotáciu vo výške 4 510 €. V Reci sa vďaka peniazom od BSK vo výške 5 000 € podarilo rozšíriť kapacitu škôlky. V Igrame za 4 000 € vymenili okná a dvere. Viac miest v škôlkach na Záhorí V malackom okrese Bratislavský kraj podporil dotáciou 20 škôlok. V Lábe vďaka päť- tisícovej župnej dotácii premenili školský dvor na „oázu radosti“. Finančnú injekciu získala aj materská škola v Lozorne na Orechovej ulici. Pre deti pripravili nové ihrisko, vybudovali tretí pavilón materskej školy pre 25 detí, zrekonštruovali sociálne zariade- nia, vzniklo pieskovisko, zrekonštruovali sa preliezky. Nová Cvernovka Z bývalej SOŠ chemickej na Račianskej ulici v Bratislave vzniklo kreatívne centrum a z internátu metropolitné centrum. Školské objekty župa prenajala Nadácii Cver- novka potom, ako sa rozhodlo o vysťahovaní „Cvernovkárov“ – umelcov a kreatív- cov z priemyselnej budovy, známej ako Cvernovka. Prenájom je na 25 rokov a v pr- vých desiatich rokoch sa nájomca zaviazal preinvestovať do majetku 1,6 milióna €. Škôlky v Čunove a Rusovciach navýšili kapacitu Vďaka dotácii od BSK sa podarilo navýšiť kapacitu škôlok, v Čunove o 10 a v Rusovciach o 23 miest. Materská škola na Hraničiarskej ulici v Čunove získala dotáciu 5 000 € a škôlka na Vývojovej ulici v Rusovciach 8 000 €. Nová materská škôlka v Dúbravke Aktuálne sa realizujú rekon- štrukčné práce na Pedagogickej a sociálnej akadémii na Bullovej v Bratislave, po ich ukončení pribudne mestskej časti mater- ská škola. Predpokladaný termín odovzdania materskej školy je február 2018. Cena rekonštruk- cie je vyčíslená na 358 190,88 € s DPH. Vzniknú štyri nové triedy pre 82 žiakov. Saleziáni na Trnavskej Rodinné centrum Mamy Margity je nové zariade- nie v priestoroch bývalej Strednej odbornej školy drevárskej na Pavlovi- čovej ulici v Bratislave. V centre Mamy Margity budú prevádzkované telocvičňa, materské centrum Margarétka, poradenské centrum Family garden so vzde- lávacími programami a aktivitami predman- želskej prípravy. Okrem lekárne a všeobecného lekára pribudne osem ambulancií. Škôlka v Rači vynovená za euro- fondy Materskú školu na Plickovej ulici v bratislavskej Rači sa podarilo zrekonštruovať za eurofondy cez Operačný program Bratislavský kraj, vďaka čomu sa zníži jej energetická náročnosť, má nové vybavenie, podlahy, obklady, bezbariérové prístupy aj ihris- ko. Celkové náklady na obnovu dosiahli 376-tisíc €. Škôlky Komunitné partnerstvá

http://www.floowie.com/sk/citaj/n10-flowie/

Mesačník Ročník 7/ číslo 10 Vychádza 29.9.2017 Nepredajné Vydáva: Sabinovská 16 820 05 Bratislava IČO: 36063606 redakcia@region-bsk.sk Šéfredaktor: Eva Dukátová sefredaktor@region-bsk.sk Marketing: Jozef Adam jozef.adam@region-bsk.sk Registračné číslo: EV 4122/10 ISSN: 1339-0864 Za obsah novín Bratislavský kraj zodpovedá Bratislavský samosprávny kraj. Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú 4. novembra 2017

http://www.floowie.com/sk/citaj/n10-flowie/