BK 11/2017http://www.floowie.com/sk/citaj/n11-flowie-f/

Mesačník pre obyvateľov Bratislavského kraja www.bratislavskykraj.sk 11 © Monkey Business/ Fotolia Župná olympiáda seniorov Festival Astorka Rozhovor s fyzioterapeutom Praktické informácie k voľbám

http://www.floowie.com/sk/citaj/n11-flowie-f/

Odbor dopravy Bratislav- ského samosprávneho kraja sa venuje dvom oblastiam – pozemným komunikáciám a  cestnej doprave a  drá- ham. V  oblasti pozemných komunikácií zabezpečuje pravidelnú údržbu, opravu a rekonštrukciu ciest II. a III. triedy, ktoré sú v jeho vlast- níctve. V tomto roku kraj na to vyčlenil spolu 13  milió- nov eur, za ktoré boli zre- konštruované niektoré úse- ky ciest, mostné objekty a priepusty, ukončila sa sa- nácia šiestich úsekov zo- suvov svahov na horskom priechode Pezinská Baba a  ukončila sa recyklácia cesty v  Dunajskej Lužnej. Okrem toho doteraz bolo zrealizovaných 5  400 m² veľkoplošných opráv po- vrchu vozoviek, opravených 10 600  m² povrchu ciest a výtlkov a  v  zimnom ob- dobí je vykonávaná zimná údržba ciest. O krajské cesty sa stará spoločnosť Regio- nálne cesty Bratislava, ktorú zriadil BSK. Župa tiež vy- pracúva stanoviská k povo- leniam pre dopravné stavby a  stavby ktoré, svojou čin- nosťou ovplyvňujú prevádz- ku na cestách II. a III. triedy. Navrhuje a  zabezpečuje aj opatrenia na zvýšenie bez- pečnosti cestnej premáv- ky.V oblasti cestnej dopravy a  dráh župa zabezpečuje dopravnú obslužnosť regió- nu prímestskou autobuso- vou dopravou v  spolupráci so Slovak Lines, a.s. U tohto dopravcu si objednáva a fi- nančne podporuje zhruba 13  miliónov km jázd ročne, a tým zabezpečuje pohodlné a  cenovo dostupné cesto- vanie obyvateľov v rámci re- giónu. BSK taktiež, spoloč- ne s MDV SR, zabezpečuje dopravnú obslužnosť na trati Zohor – Záhorská Ves, kde sú dopravné výkony objed- návané u  Železničnej spo- ločnosti Slovensko, a.s. Jed- nou z najdôležitejších aktivít župy je budovanie Integrova- ného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Ten prináša cestovanie vlakmi, autobusmi aj mestskou hro- madnou dopravou na jeden lístok, zjednoduší a  zlacní cestovanie v  rámci regiónu a zosúladí cestovné poriad- ky tak, aby bolo cestovanie čo najrýchlejšie a  najefek- tívnejšie. To zabezpečuje Bratislavská integrovaná do- prava, a.s., ktorú založil BSK spoločne s hlavným mestom Bratislava. Župa tiež spo- lupracuje pri tvorbe, pripo- mienkuje a schvaľuje cestov- né poriadky vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej a re- gionálnej vlakovej doprave. Udeľuje aj dopravné licencie dopravcom vo vnútroštát- nej pravidelnej autobusovej doprave. Kompetencie má iba k linkám, ktoré začínajú trasu v našom kraji. Župa je tiež špeciálnym stavebným úradom pre stavby mest- ských dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, vydáva a odníma preukazy na vede- nie dráhového vozidla mest- skej dráhy a vydáva a zrušuje povolenie na prevádzkova- nie mestských dráh (trolej- busy a električky) v kraji. Ladislav Gujber Ako vieme, jedným z najväč- ších problémov v  Bratislav- skom kraji je doprava. Riešiť tento problém je veľmi ťažké. Všetko, čo nahradí cestnú dopravu, je vítané. Preto sme odsúhlasili aj vstup Re- gioJetu do Bratislavskej in- tegrovanej dopravy. Výhody sa nedajú vyčísliť v  eurách. Teraz sa dá dostať do Bra- tislavy BID-kou zo všetkých smerov. Dajú sa nakúpiť ces- tovné lístky v celom kraji aj na MHD. Ľudia to vítajú, od- ložia si autá na parkoviskách a cestujú radšej vlakom. Ale aj toto prináša problémy. Je málo parkovacích miest na záchytných parkoviskách. V Senci napríklad mimo let- nej sezóny je plné aj parko- visko na Slnečných jazerách. V letnej sezóne sa nedá za- parkovať pri železničnej sta- nici. Túto situáciu treba riešiť. Peter Švaral Zapojenie všetkých relevant- ných subjektov, ktoré v rám- ci kraja zabezpečujú verejnú dopravu, je prínosom pre zlepšenie fungovania systé- mu BID. BID je perspektívny projekt, treba však pre jeho lepšiu funkčnosť a efektivitu odstrániť súbeh spojov, je to v podstate kanibalizmus systému, upraviť frekvenciu spojov a zabezpečiť priestor pre parkovanie či už áut ale- bo bicyklov v bodoch na- pojenia na jednotlivé prvky integrovanej dopravy. Richard Červienka Celkovo systém BID hodno- tím pozitívne. I keď kampaň o spustení BID, jej najväčšej etapy prebiehala veľmi sla- bo. Občania neboli dosta- točne informovaní a vznikali zbytočné nedorozumenia a chaos. Osobne mi vadí, že systém „núti“ občanov kupovať si predplatené ces- tovné lístky na dlhšie časové obdobie, sú, samozrejme, motivovaní oveľa lepšou cenou, ale nie každý na to má. Čo sa týka RegioJetu, tak najprv o BID nechceli ani počuť, teraz je situácia iná. Som rád, že sa pridajú do tohto projektu. Cestovať s jedným lístkom je pohodlné a určite zvyšuje komfort ces- tovania, najmä tým, ktorí pre- stupujú častejšie. Kameňom úrazu začína byť pomaly, ale iste prerozdeľovanie financií medzi jednotlivými partner- mi. Uvidíme časom, ako sa s tým vysporiadajú. 2 Župa v kocke ŽUPA V KOCKE Doprava Cestovanie na jeden cestovný lístok alebo Bratislavská integrovaná doprava (BID) slúži cestujúcim štyri roky. Systém postupne prináša nové možnosti a výhodnejšie cestovanie. Oslovili sme poslancov BSK – členov dopravnej komisie, s otázkou, ako tento projekt hodnotia. – Komfort cestovania sa zvýšil, systém treba ďalej zdokonaľovať Okom poslanca

http://www.floowie.com/sk/citaj/n11-flowie-f/

Poslanci župného zastu- piteľstva na septembro- vom rokovaní väčšinovou podporou schválili Bra- tislavskú regionálnu do- tačnú schému, a to výzvy na predkladanie žiados- tí o poskytnutie dotácií pre rok 2018 z rozpoč- tu BSK. Najviac finanč- ných prostriedkov pôjde do kultúrneho sektora. O granty sa žiadatelia budú môcť uchádzať aj v oblasti turizmu, rozvoja vidieka, mládeže a špor- tu. Pre Bratislavskú regi- onálnu dotačnú schému na rok 2018 je z rozpoč- tu BSK vyčlenená suma 2 091 543,30 eur. „Začí- nali sme na sumách nie- kde okolo 100-, 200-tisíc eur, ktoré sme dávali ce- lému kraju. Dnes to na- bralo nový rozmer, v do- tačnej schéme sú dva milióny eur a štyri veľké schémy. Cestovný ruch, rozvoj vidieka, šport a kultúra. V každej z tých- to schém je absolútne ne- závislá komisia, ktorá roz- hoduje o prideľovaných grantoch,“ vysvetlil pred- seda BSK Pavol Frešo. Na podporu kultúry je alo- kovaných 888 905,90 eur, čo predstavuje 42,5 per- centa, na podporu vidieka 418 308,66 eur, teda 20 percent, na podpo- ru športu a mládeže 522 885,83 eur, čiže 25 percent a na podporu turizmu je vyčlenených 261 442,91 eur, teda 12,5 percenta z celého obje- mu vyčlenených financií. O pridelení dotácií kon- krétnym žiadateľom bude opäť rozhodovať zastu- piteľstvo BSK na zákla- de hodnotení nezávis- lých odborných komisií. Poslancami schválený ná- vrh sa od minuloročného odlišuje len presunom 2,5 percenta z výzvy na pod- poru kultúry v prospech výzvy na podporu rozvoja vidieka.Okrem dotácií sa budú poskytovať aj indivi- duálne dotácie, o ktorých podľa schválených kri- térií rozhoduje predseda BSK. Objem týchto indi- viduálnych dotácií tvorí 20 percent z troch per- cent daňových príjmov. Pol percenta daňových príjmov BSK vyčleňuje v rámci svojho rozpoč- tu na dotácie, ktoré majú mimoriadny alebo osobit- ný význam. www.bratislavskykraj.sk 3 takto na jeseň oží- va náš kraj množ- stvom podujatí. Kým v  septembri sme sa stretáva- li na vinobraniach, v  októbri to boli jablkové hody, Biela noc, Noc výskumní- kov a  čaká nás aj Deň otvorených ateliérov. Teším sa, že ponuka podu- jatí je široká a  to svoje si nájde kaž- dý bez ohľadu na vek. Verím, že tieto podujatia, na kto- rých sa podieľa aj Bratislavský samo- správny kraj, pote- šili aj našich star- ších obyvateľov. Október, mesiac úcty k starším, nám pripomína, že by sme mali myslieť aj na tých starších, zaujímať sa o to, či je ich život kvalitný, pomôcť im, ak tre- ba, alebo ich jedno- ducho navštíviť. Za seba im k  tomuto mesačnému sviat- ku prajem to naj- dôležitejšie – veľa zdravia. Pavol Frešo Vážení priatelia, Vážení čitatelia, v aktuálnom vydaní sme pre Vás pripravili predovšet- kým témy zo sociálnej oblasti a s tým spojeného zdra- via. Fyzioterapeut Vám poradí, ako si nepokaziť zdra- vie a zistíte aj to, kto vyhral Župnú olympiádu seniorov. Dozviete sa aj novinky z cestovného ruchu a k nadchá- dzajúcim voľbám do VÚC ponúkame praktické infor- mácie. Príjemné čítanie praje redakcia Bratislavský kraj! Online vydanie Výhercovia Rozlúštenie krížovky z vydania 9/2017: „Čím viac sa učíme, tým viac odha- ľujeme svoju nevedomosť.“ (Percy Bysshe Shelley) Výhercovia vstupeniek do divadla: Oľga Dunárová, Jaroslav Gonda, Milan Daráš Výhercovia publikácie „ZA MOSTOM“: Katarína Klučariková, Monika Roller, Monika Slováčková Blahoželáme! župnú dotačnú schému Poslanci schválili aj na budúci rok

http://www.floowie.com/sk/citaj/n11-flowie-f/

• Volič môže voliť len v obci svojho trvalého po- bytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voli- čov je zapísaný. • Volič je povinný po prí- chode do volebnej miest- nosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju to- tožnosť predložením ob- čianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cu- dzinca. • Okrsková volebná ko- misia vydá voličovi dva hlasovacie lístky – hlaso- vací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predse- du samosprávneho kraja a prázdnu obálku opat- renú odtlačkom úradnej pečiatky. Prevzatie hla- sovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. • Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hla- sovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobit- ného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neu- možní. • Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľ- stva môže volič zakrúž- kovať najviac toľko pora- dových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, je uvedený na hlasovacom lístku.) • Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať porado- vé číslo len jedného kan- didáta. • V  osobitnom priesto- re určenom na úpravu hlasovacích lístkov vlo- ží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že vloží obálku do volebnej schránky. • Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upra- vené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upra- vené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odlo- ženie nepoužitých alebo  nesprávne upravených hlaso- vacích lístkov. • Volič, ktorý ne- môže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutoč- nosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru urče- ného na úpravu hlasova- cích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravi- la hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobit- ného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej ko- misie poučí o  spôsobe hlasovania a  o  skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a  prie- behu volieb. Členovia okrskovej volebnej komi- sie nesmú voličom upra- vovať hlasovacie lístky. • Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky  v  jeho prítom- nosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie. • Volič, ktorý sa nemô- že dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dô- vodov, má právo požia- dať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o  vykonanie hla- sovania do prenosnej vo- lebnej schránky, a  to len v  územnom obvode vo- lebného okrsku, pre kto- rý bola okrsková volebná komisia zriadená. 4 Ako hlasujeme 4. novembra 2017 Poslancov a županov volíme výnimočne na päť rokov Poslancov a predsedov samosprávnych krajov budeme v týchto voľbách voliť na päť rokov. Funkčné obdobie sa im tak predĺži o jeden rok. Dôvodom je zjednotenie termínu župných a ko- munálnych volieb. V súčasnosti sa totiž voľby do vyšších územných celkov konajú o rok skôr ako komunálne voľby. Do žúp, miest a obcí budeme po prvýkrát voliť v jednom termíne v roku 2022. Päťročné funkčné obdobie do samosprávnych krajov bude platiť výnimočne len pre tieto voľby. V ďalších voľbách sa vráti funkčné obdobie na štyri roky. v župných voľbách

http://www.floowie.com/sk/citaj/n11-flowie-f/

Nezisková organizácia Pla- mienok sa už od roku 2002 usiluje zlepšiť kvalitu živo- ta nevyliečiteľne chorých, zomierajúcich a  smútia- cich detí a  ich rodín, aby ich život bol radostnejší. Začiatkom októbra Pla- mienok predstavil aj pub- likáciu „Detská paliatívna starostlivosť na Slovensku: Súčasnosť a výzvy budúc- nosti“. Partnerom projektu je Bratislavský samospráv- ny kraj. „Pomoc deťom a  rodinám v ťažkých chvíľach sa nedá merať peniazmi, ale láskou, dobrým pocitom a spokoj- nosťou. Až v  hraničných situáciách si ľudia uvedo- mia, čo je pre nich dôležité. A práve vtedy môžu nastú- piť odborníci z  Plamienka a  pomôcť nevyliečiteľne chorým deťom a  ich rodi- čom byť spolu doma a pl- nohodnotne žiť,“ vyjadril sa župan Pavol Frešo. Nezisková organizácia Plamienok sa nevenu- je iba domácej paliatívnej starostlivosti, ale ponúka aj psychologickú pomoc deťom a  rodinám po stra- te blízkeho. Z  dostupných informácií vyplýva, že cel- kový výskyt život limitujú- cich a ohrozujúcich chorôb v  detskom veku je 30 na 10-tisíc detí, pričom kaž- dé druhé si vyžaduje špe- cializovanú paliatívnu sta- rostlivosť. Len v  minulom roku na Slovensku bolo 3  390 takých detí. Súčas- ťou práce Plamienka sú aj smútkové poradenstvo a  terapia, ktoré len v  mi- nulom roku využilo takmer 50 ľudí. Pomôcť deťom žiť, aj napriek život limitujúce- mu či život ohrozujúcemu ochoreniu, doma s rodičmi, súrodencami a  starými ro- dičmi môžete aj vy. Viac in- formácií o podpore nájdete na www.plamienok.sk. Tento rok o putovný pohár predsedu Bratislavské- ho samosprávneho kraja súťažilo 12 seniorských tímov, a to z klubov pre seniorov, zariadení pre seniorov, domovov sociál- nych služieb a nechýbalo ani družstvo zo spriate- leného regiónu z Maďar- ska. „Bratislavská župa to robí každoročne, nakoľko máme aktívnych senio- rov, ktorých šport baví, prídu na iné myšlienky, socializujú sa, vymieňa- jú si informácie a strávia spoločne veľmi príjemné chvíle,“ vysvetlil Pavol Fre- šo, predseda Bratislav- ského samosprávneho kraja. Aj tento rok na sú- ťažiacich čakalo sedem disciplín, ako štafetová chôdza, hod šípkami na terč, hod loptičkou na cieľ, florbalová streľba, chôdza s loptičkou na lyžičke cez prekážky, hlavolam, ako aj súťaž v znalostiach z prvej pomoci. Atmosféru dotvárala hudba senior- skej kapely Radovanka z DSSaZpS Rača. Víťa- zom Župnej olympiády seniorov 2017 sa stalo družstvo z MČ Bratislava - Dúbravka, avšak oce- nený bol každý účastník olympiády. Najchutnejší župný koláčik vlastnoruč- ne napiekli seniori z  Ma- ďarska, a vyhrali tak tradič- nú súťaž o „Najlepší župný koláčik“. Najkrajší žup- ný koláč bol vyrobe- ný seniorkami z Domova seniorov v Lamači.Počas Župnej olympiády senio- rov 2017 vypomáhalo aj 26 dobrovoľníkov – študentov zo Strednej zdravotníckej školy na Záhradníckej uli- ci, zo Strednej zdravotníc- kej školy na Strečnianskej ulici v Bratislave a šesť dobrovoľníkov – seniorov z Krajskej organizácie Jed- noty dôchodcov Sloven- ska Bratislava. 5 www.bratislavskykraj.sk Seniori z celého kraja, ale aj zo spriatele- ného maďarského regiónu sa v septembri stretli v Domove sociálnych služieb a rehabilitačnom stredisku ROSA. Dôvodom bol už siedmy ročník obľúbenej Župnej olympiády seniorov, ktorú tradične organizuje Bratislavský samosprávny kraj. Pomoc pre nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny Dúbravskí seniori víťazom Župnej olympiády

http://www.floowie.com/sk/citaj/n11-flowie-f/

Obce, mestá, ale aj súk- romní podnikatelia a ob- čianske združenia v roku 2017 mohli žiadať z In- tegrovaného regionálne- ho operačného programu (IROP) európske zdroje na vybudovanie nových kapacít v materských školách po celom Sloven- sku. Výzvu na predklada- nie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlá- silo Ministerstvo pôdo- hospodárstva a rozvoja vidieka SR v spoluprá- ci s krajskými mestami a župami. Už bolo vyhod- notené prvé kolo výzvy, v ktorom na území brati- slavského regiónu bolo schválených 18 projek- tov v sume 8,5 milióna eur. Týmito projektmi sa v materských školách v Bratislave a obciach Bratislavského kraja vy- tvorí 844 nových miest. Niektoré projekty sú už v realizácii, no väčšina začne s výstavbou za- čiatkom budúceho roka tak, aby sa v septem- bri 2018 už mohli otvo- riť nové triedy pre deti. Celkovo v BSK bolo predložených 33 pro- jektov v sume 15,6  mi- lióna eur. Vyhodnotenie druhého kola sa oča- káva do konca roka. Poradenskú činnosť žiadateľom pri prípra- ve projektov poskyto- vali spoločne mesto Bratislava a BSK. Ná- sledne BSK na svojom sprostredkovateľskom orgáne časť projektov prijímal a hodnotil. 6 Domov sociálnych slu- žieb pre deti a dospelých Sibírka, ktorý je v  zria- ďovateľskej pôsobnos- ti župy, získal nový prí- stroj. Elektroliečebný prístroj Phyaction E+V bude pomáhať predo- všetkým klientom s  viac- násobným postihnutím. Jeho vákuovú jednotku Phyaction V  v  hodnote 1 750 eur sa podarilo za- kúpiť vďaka podpore Na- dácie pre deti Slovenska z  grantového programu Dôvera. Elektroliečebná aplikácia je zameraná na akútne bolestivé syndró- my, zmiernenie spasti- city,  pre degeneratívne zmeny pohybového apa- rátu a  celkové zlepšenie kvality života. V kraji pribudne 844 nových miest pre škôlkarov DSS Sibírka bude pomáhať Mesto Bratislava Mestská časť Bratislava - Petržalka 383 035,61 84 Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 686 597,46 48 Mestská časť Bratislava - Vajnory 588 976,60 88 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 616 400,00 92 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 375 200,00 56 Mestská časť Bratislava - Rača 602 997,55 90 Okres Malacky Obec Jablonové 281 473,68 22 Obec Plavecký Štvrtok 242 850,81 14 Obec Závod 338 000,00 15 Obec Gajary 473 800,00 39 Obec Rohožník 514 900,00 22 Okres Pezinok Obec Budmerice 294 469,90 15 Okres Senec Mesto Senec 927 500,00 75 Obec Hamuliakovo 609 000,00 70 Obec Chorvátsky Grob 717 824,14 44 Obec Ivanka pri Dunaji 542 422,04 30 Foresta Kids, s.r.o. 144 558,00 15 Kongregácia Dcér Božskej Lásky na Slovensku 227 499,97 25 Spolu 8 567 505,76 844 Prijímateľ Výška projektu v EUR Počet novovy- tvorených miest novým prístrojom

http://www.floowie.com/sk/citaj/n11-flowie-f/

www.bratislavskykraj.sk 7 Čo k vám najčastejšie privá- dza pacientov? Pacienti nás, fyzioterape- utov, najčastejšie vyhľa- dávajú najmä kvôli bolesti chrbta. Musím povedať, že častokrát bolesť ako varov- ný signál ignorujú a  prídu k  nám neskoro. Rovnako ľudia nepoznajú rozdiel medzi masérom a  fyziote- rapeutom a  sú presved- čení, že ide o  totožné po- volania. Fyzioterapia, ako súčasť rehabilitácie, však nie je len o  masírovaní či strečingu. Je to komplex- ná disciplína, ktorá zahŕňa mnoho činností. Každého pacienta musíme vyše- triť a  oboznámiť sa s  jeho kompletným zdravotným stavom na to, aby sme ho dokázali individuálne posú- diť a naplánovať adekvátny krátkodobý a dlhodobý fy- zioterapeutický plán. Chodia naozaj, až keď ich nie- čo veľmi bolí? Áno, žiaľ, ani v  tomto sa fyzioterapia nelíši od iných zdravotníckych odborov. Pacienti, a  to nehovorí- me len o  pooperačných stavoch, neurologických diagnózach či vážnych poraneniach, ktoré si vy- žadujú cielenú rehabilitá- ciu, väčšinou prichádzajú, až keď majú veľké boles- ti, prípadne cítia limitáciu v práci či pri iných bežných činnostiach. Problémy so vstávaním z  postele, prí- padne ťažkosti pri sedavom zamestnaní sú mnohokrát hnacím motorom na to, aby pacient vyhľadal fyziotera- peuta, čo však môže byť už neskoro. Skorá diagnostika a  včasná rehabilitácia sú základom úspechu. Predpokladám, že aj oni sa pred prvou návštevou vo va- šej ambulancii snažia vyliečiť sami... Žiaľ, áno. Ani v  tomto nie je fyzioterapia žiadnou vý- nimkou. „Doktor internet“ je v  súčasnosti plný za- ručených rád a  prekypu- je zmesou reklamných a  marketingových trhákov, ako predísť bolesti chrb- ta, prípadne, ako sa jej čo najrýchlejšie zbaviť. Nane- šťastie, nie všetky fungujú a  mnohé z  nich môžu pa- cientom ešte viac uškodiť. Práve preto je individuálny prístup fyzioterapeuta veľ- mi dôležitý. Je to práve on, kto vás vidí, vyšetruje a do- týka sa vás – čo je v koneč- nom dôsledku podstatou fyzioterapie. Čiže pomôcky na sedenie v hodnote niekoľkých stoviek eur zázraky nezaručia? Zaužívané stereotypy a  ži- votný štýl ľudí sa v posled- ných desaťročiach veľmi zmenili. Aktívnu prácu sme vymenili za pasívnejšiu – sedavú, a  práve tá je jednou z  najčastejších prí- čin bolesti chrbta. Trendom je využívať rôzne pomôcky, ako sú napríklad fitlopty, špeciálne stoličky či van- kúše na sedenie s  cieľom vystriedať pasívny nezdra- vý sed za aktívny, a týmto predchádzať rôznym kom- plikáciám chrbta. Najčas- tejšie chyby, ktoré však ľudia robia, sú nesprávne využívanie týchto pomô- cok a  nedisciplinovanosť. Zjednodušene povedané, nie je dôležité len to, akú pomôcku využívam, ale aj to, či ju využívam správne, prípadne, koľko času strá- vim v jednej polohe. Je však mylné myslieť si, že je to len o sedení. Veľmi dôleži- tú úlohu zohráva aj správna životospráva, ktorej dopo- môžeme aj kompenzáciou pasívneho sedavého za- mestnania rôznymi aktivita- mi, ako sú napríklad pláva- nie, bicyklovanie, turistika či skupinové cvičenia typu joga alebo pilates. Existuje nejaké zaručené pra- vidlo, ako predísť problémom s pohybovým aparátom? Obávam sa, že „elixír zdra- vého chrbta“ doteraz ešte nikto nevynašiel. Základom je uvedomiť si, že všetko sa začína už po narodení die- ťaťa. Deti si z  detstva od- nášajú nielen stravovacie či hygienické návyky, ale aj pohybové stereotypy, ktoré môžu mať v dospelosti veľ- ký vplyv na celkovú kvalitu ich života. Preto je veľmi dôležité začať so správny- mi pohybovými aktivitami už v  ranom veku dieťa- ťa. Ak teda budeme viesť deti k  pohybu, správnemu chodeniu, správnemu se- deniu, v  dospelosti z  toho budú len ťažiť. Ak už ide o  dospelého človeka, zák- ladom úspechu je správna životospráva, postavená na zdravom a pravidelnom ak- tívnom pohybe. Ľudia často podceňujú varovné signály svojho tela, hovorí PhDr. Dušan Dragúň, fyzio- terapeut Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia Národného onkologického ústavu. Elixír zdravého chrbta doteraz nikto nevynašiel

http://www.floowie.com/sk/citaj/n11-flowie-f/

Koncom októbra môžete v  kraji obdivovať umenie priamo tam, kde sa zrodi- lo. Podujatie Deň otvore- ných ateliérov už niekoľko rokov dáva možnosť na- zrieť do výtvarných diel- ní umelcov, ktorí tvoria v Bratislavskom kraji, a zoznámiť sa s ich tvor- bou. Výtvarníci a  výtvar- níčky pre vás 21. októbra 2017 otvárajú súkromie a nechajú vás nahliadnuť do svojich ateliérov. Ume- lecké diela, ktoré sa ne- skôr rozletia do galérií po celom Slovensku, ale aj do zahraničia, môžete vidieť v MČ Bratislava - Devín, MČ Bratislava - Vajno- ry, MČ Bratislava - Rača, Svätom Jure, Pezinku, Vi- ničnom, Limbachu, Vino- sadoch, Modre, Budmeri- ciach, Častej a Stupave. Zoznam otvorených atelié- rov, ako aj mapky nájdete na www.moska.sk alebo priamo v ateliéroch. Pod- ujatie organizuje Malokar- patské osvetové stredisko v Modre v spolupráci s rakúskym partnerom Kulturvernetzung Nie- derösterreich v  rámci projektu Heritage SK- -AT, spolufinancovaného z  Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT. 8 Koncom septembra si účastníci konferencie mohli vypočuť zaujímavé prednášky o habánskej keramike, o tradíciách modranskej keramickej dielne, o generácii vý- znamných povojnových keramikov či súčas- ných majstroch majoliky a ich tvorivom potenciáli pre budúcnosť. Zároveň bola konferencia súčas- ťou projektu cezhranič- nej spolupráce „Kultúr- no-kreatívne oživenie tradícií“. Cieľom tohto projektu je širšie vyu- žitie kaštieľa a  záhrady v Modre po rekonštrukcii. Podujatie zorganizoval Bratislavský samospráv- ny kraj v spolupráci s pro- jektom Heritage SK-AT, ktorý je spolufinancovaný z Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT. V mi- nulých rokoch sa konfe- rencie venovali vzťahom kultúry a  hospodárstva, kaštieľom a kúriám, deji- nám bývania, sakrálnym pamiatkam, 1. svetovej vojne,  industriálnym pa- miatkam a  historickej zeleni. Ich výstupom sú zborníky odborných prí- spevkov, ktoré Bratislav- ský samosprávny kraj každoročne vydáva. Modra hostila konferenciu Nazrite do Pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2017 Bratislavský samospráv- ny kraj už osem rokov organizuje odborné konferencie, venované kultúrnemu dedičstvu župy. Tie sa každoročne zameriavajú na iné oblasti. Tentoraz sa v Modre - Harmónii dis- kutovalo na tému „Tradícia keramiky v bratislavskej župe a možnosti jej kreatív- nej reflexie“. o tradícii keramiky otvorených ateliérov

http://www.floowie.com/sk/citaj/n11-flowie-f/

Projekt s názvom „Rozvoj tematických ciest v bra- tislavskom a trnavskom kraji ako produkt cestov- ného ruchu“ prinesie kraju ďalšiu turistickú zaujíma- vosť. Projekt totiž pripra- vil pôdu pre vybudovanie tematických ciest šľach- tických rodov Pálffyovcov a  Esterházyovcov. Tieto cesty spestria turistickú ponuku v  regióne zhruba o  rok a  vybudované by mali byť vďaka Interreg V-A a cezhraničnej spo- lupráci SK-CZ. V  rámci projektu boli v roku 2017 vypracované štandardy budovania tematických ciest, Koncepcie rozvoja tematických ciest, akčný plán, plán marketingovej komunikácie aj projek- tová dokumentácia na značenie ciest. Realizá- ciu zabezpečilo združenie Slovenský dom Centro- pe, ktorého členmi sú aj Bratislavský samospráv- ny kraj, Trnavský sa- mosprávny kraj a  ďalšie mestá v  našom regióne. Projekt bol podporený z rozpočtovej kapito- ly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej re- publiky. www.bratislavskykraj.sk 9 Magazín Bratislava Region: spoznajte najkrajšie miesta nášho kraja Hľadáte skvelý tip na jesen- ný relax? Rozmýšľate nad tým, kam ísť s  rodinou na výlet v čase aj nečase, ale- bo chcete prežiť gurmán- sky večer či adrenalínový deň v okolí? Bratislavský samosprávny kraj v  spolu- práci s vydavateľom pripra- vil publikáciu pre domácich aj zahraničných turistov. Magazín Bratislava Region ponúka súhrn najväčších lá- kadiel Bratislavského kraja. Objavíte nielen skvelé tipy na výlety po vode, súši, na bicykli, korčuliach či autom, ale aj pozvánky na spolo- čensko-kultúrne podujatia, prechádzky prírodou a v ne- poslednom rade aj príbehy ľudí, ktorí v  našom regióne zachovávajú a  pestujú tra- dície. „Z Magazínu Bratisla- va Region sa dozviete veľa o histórii a súčasnosti vybra- ných miest a obcí. Zachytá- va tiež naše tradície, ktoré sa zrkadlia aj v gastronómii. Zistíte, kam sa vybrať, ak chcete ochutnať tradičnú prešporskú či maďarskú kuchyňu, obľúbené lokše, husacinu a vína lokálnej pro- dukcie, ktorým tlieska aj svetová vinárska elita,“ pri- blížila poslankyňa Bratislav- ského samosprávneho kraja a  spoluautorka magazínu Tatiana Mikušová. Magazín je dostupný bezplatne na úrade BSK alebo na www. region-bsk.sk. „Budeme radi, ak bude váš výtlačok Magazínu Bratislava Re- gion pokrčený, vyblednutý od slnka či poliaty kávou. Vytvorili sme ho totiž preto, aby bol vaším sprievodcom po tých najpôvabnejších miestach nášho kraja,“ do- dáva Tatiana Mikušová. Turistický autobus „Malo- karpatský expres“ premá- va každú sobotu a nedeľu a počas štátnych sviatkov na trase Bratislava – Bud- merice cez Svätý Jur, Pe- zinok, Vinosady, Modru, Dubovú a Častú so za- chádzkami do Slovenského Grobu, na Zochovu chatu a na Červený Kameň. Po- čas významných regionál- nych podujatí autobus za- stavuje aj na mimoriadnych zastávkach. Takýmto spô- sobom v  septembri spojil aj tradičné vinobrania, a to v Rači a Modre. Na záver prevádzkovej sezóny, 15. až 17. decembra, s „Ma- lokarpatským expresom“ bude možné navštíviť pe- zinské Vianočné trhy. Au- tobus premáva trikrát za deň, takže cestujúci môžu navštíviť aj viacero cieľov súčasne – či už kultúr- no-historických alebo vi- nársko-gastronomických. Jednodňový cestovný lístok je možné zakúpiť za 6 eur, respektíve dvojdňo- vý za 10 eur, a  to priamo u vodiča autobusu, pričom turistická karta Bratislava City Card umožňuje cestu zdarma. V nízkopodlažnom autobuse, určenom pre prí- mestskú autobusovú do- pravu, je možná aj preprava bicyklov. „Malokarpatský expres“ vznikol na základe spolupráce Bratislavského samosprávneho kraja, au- tobusového dopravcu Slo- vak Lines a Oblastnej orga- nizácie cestovného ruchu Malé Karpaty v Modre. Na výlet do malokarpatského regiónu sa dostanete jednoduchšie vďaka novému spoju. „Malokarpatský expres“ od polovice septembra spája turisticky atraktívne ciele od Brati- slavy až po Častú. „Malokarpatský expres“ brázdi kraj V kraji budú cesty šľachtických rodov

http://www.floowie.com/sk/citaj/n11-flowie-f/

Bratislavské bábkové di- vadlo koncom septembra predstavilo novú inscená- ciu pre deti. Dúhové roz- právky podľa knižky českej autorky Daniely Fischero- vej prevedú deti farebným svetom, ktorý rozprúdi ich fantáziu a odhalí, prečo sú paradajky červené, nebo modré a zima biela. Ke- dysi dávno sa Slnko straš- ne nudilo. Svet bol totiž bezfarebný ako kvapka vody, ako číre sklíčko, ako ničotné nič. Od bezfareb- nej samoty sa rozplaka- lo, vyhŕkli mu slzy a stalo sa niečo zvláštne. Zjavila sa dúha a Slnko zistilo, že svet v sebe skrýva mnoho farieb, len ich treba obja- viť! A tak sa začali farebné dobrodružstvá. A tak vznik- li hviezdy – aby sa Mesiac nebál tmy, sliepka, aby žiadne kuriatko neostalo na svete bez ochrany, či zima, aby ju mohla roztopiť životodarná jar. Inscenácia je určená deťom od päť ro- kov. Text preložil, zveršoval a doplnil o básne Jozef Mo- koš, režisérsky sa inscená- cie zhostila Jana Mikitková. Aj tento rok si koncom ok- tóbra môžete vychutnať klenoty hosťujúcich diva- diel. Predstavia vám ich di- vadlá z Talianska, Maďarska a Českej republiky – Dejvic- ké divadlo, Teatro delle Albe, Katona József Szinház..., Švandovo divadlo na Smí- chově. V divadelnej insce- nácii Divadla Komediograf zBrnasapredstavíčlenkasú- boru Zuzana Kronerová. Sú- časťou festivalu sú tradične aj Scénické rozhovory, ten- tokrát s Róbertom Jakabom, a  Nočný blues v  Astorke v podaní kapely Sitra Achra. Každé z  podujatí sa odohrá jedenkrát, na scéne, v štúdiu alebo vo foyeri. Popri festiva- le pravidelne pracuje tvorivá fotografická dielňa pod vede- ním Pavla Breiera, vďaka kto- rej si môžete pripomenúť 12 uplynulých ročníkov výstavou Festival Astorka 2005 – 2016. Na záver festivalu bude otvo- rená ďalšia výstava – Festival Astorka 2017. Viac informácií na www.astorka.sk. 10 Festival Astorka už niekoľko rokov prináša do Bratislavy divadelné umenie zo zahraničia. Od roku 2005, keď sa uskutočnil prvý ročník festivalu, prijali pozvanie desiatky zahraničných súborov z Európy a USA. PROGRAM FESTIVALU Foto: Bratislavské bábkové divadlo Dúhové rozprávky FESTIVAL ASTORKA Utorok 24. 10. 2017 • 19.00 – 20.30 h Luboš Balák / MANŽELSTVÍ V KOSTCE • Divadlo Komediograf (CZ) • Komédia o večnom súboji mužov a žien, ktorý ne- trvá len sto rokov a netýka sa len dvoch jedincov. Koľkokrát sa vlastne pokúsili jeden druhého zavraždiť? A ako je mož- né, že ten druhý partner ešte žije? A ako to, že sú stále spolu a nepukla im hlava? Utorok 31. 10. 2017 • 19.00 – 21.30 h Justi- ne del Corte / KOMÉTA • Divadlo Astorka Korzo \'90 (SR) • Netradičná oslava jednej „svadby“. Je všetko skutočne také, ako vyzerá? Sobota 28. 10. 2017 • 19.00 – 20.30 h • Martina Kinská / PANKRÁC ´45 • Švandovo divadlo na Smíchově (CZ) • Koniec leta roku 1945. V jednej cele pankráckej väznice sa stretnú herečky Adina Mandlová a Lída Baarová, Hana Krupková, spolupracovníčka parašutistov výsadky SILVER A, Židovka Júlia a neznáma žena. Ktorá z nich bude odsúdená? • 20.30 – 21.30 h Nočný blues v ASTORKE / SITRA ACHRA Streda 25. 10. 2017 • 19.00 – 20.30 h • Marco Martinelli / RU- MORE DI ACQUE (Hukot vody) • Teatro delle Albe (ITA) • Hukot vody je divadelným spracovaním drámy tisícok migrantov, ktorí každoročne umierajú vo vlnách Stredozemného mora. Piatok 27. 10. 2017 • 19.00 – 21.35 h • Daniel Doubt / VZKŘÍŠENÍ • Dejvické divadlo (CZ) • Dramatizácia poviedok neznámeho autora. Tento príbeh, pokiaľ sa skutočne stal tak, ako je popisovaný, je tým najneu- veriteľnejším príbehom, aký jeho aktéri mohli zažiť... Pondelok 23. 10. 2017 • 19.00 h Pavol Breier a študenti / FESTIVAL ASTORKA 2005 – 2016 • dolný Foyer • vernisáž výstavy fotografií* • Vstup na pozvánky Pondelok 30. 10. 2017 • 19.00 h Pavol Breier a študenti / FESTIVAL ASTORKA 2017 • horný a dolný Foyer • vernisáž výstavy fotografií* • Vstup na pozvánky Štvrtok 26. 10. 2017 • 18.00 – 19.00 h SCÉNICKÉ ROZHOVORY ... ROBO JAKAB • 20.00 – 21.30 h N. V. Gogoľ / EGY ŐRÜLT NAPLÓJA (Bláznove zápisky) • Katona József Színház, Orlai Produk- ciós Iroda, FÜGE, MASZK Egyesület (HUN) • Sme my blázni, alebo sa bláznil svet okolo nás? Aj o tom je Gogoľov príbeh z roku 1834 a táto otázka je rovnako aktuálna aj teraz, v roku 2017. Sprievodné podujatia: Zdroj: Divadlo Astorka Korzo ‘90 Zdroj: Divadlo Astorka Korzo ‘90 Zdroj: Divadlo Astorka Korzo ‘90

http://www.floowie.com/sk/citaj/n11-flowie-f/

www.bratislavskykraj.sk 11 Z  geografického hľadis- ka je celá oblasť sloven- sko-rakúskeho Pomora- via súčasťou pomerne rozsiahlej rovinatej oblasti medzi Alpami a Karpatmi, nazývanej aj Viedenská panva. Z  juhu ho ohra- ničuje Dunaj, z  východu Malé Karpaty, zo západu sú to viedenské pred- mestia a na severe sa po oboch brehoch Mora- vy tiahne až k  ústiu rie- ky Dyje, neďaleko obcí Hohenau a  Kúty. Mierne zvlnený Matznerský les oddeľuje celú oblasť od rakúskeho Moravské- ho poľa, ktorého južnú základňu tvorí asi šesť- desiat kilometrový tok Dunaja medzi Viedňou a Devínom. Rakúska časť patrí do spolkovej krajiny Dolné Rakúsko a  je sú- časťou vínnej štvrti (tzv. Weinviertel). Hlavným strediskom je mestečko Gänserndorf. Slovenské Pomoravie, všeobecne nazývané Záhorie, tvorí Borská nížina a Moravská niva. Na východe hraničí s výbežkami Malých Kar- pát, na juhu ho od Brati- slavy oddeľuje Lamačská brána a  514 metrov vy- soká Devínska Kobyla. Riečka Rudava, ústiaca do Moravy, delí slovenské Pomoravie na dva celky. Severná časť vzhľadom na smerovanie malokar- patského oblúku sa roz- širuje, no južná časť sa zužuje, takže v  priestore Lamačskej brány a Devín- skej Kobyly má šírku sotva štyri kilometre. Južná časť slovenského Pomo- ravia je z  územnospráv- neho hľadiska súčasťou Bratislavskej župy a  delí sa medzi okres Malacky a  okrajové časti Bratisla- vy. Pätnásťtisícové mesto Malacky môžeme pova- žovať za prirodzené cen- trum tohto regiónu. Obe časti dolného Pomoravia – Moravské pole a  juž- né Záhorie, majú približ- ne rovnakú rozlohu – asi 900 km² a  porovnateľné parametre aj čo do poč- tu obyvateľstva – 70-tisíc. Vzhľadom na rozširujúcu sa urbanizáciu Bratislavy severným smerom, oby- vateľstvo najmä v južných častiach Záhoria rýchlo pribúda. Celá oblasť veľ- kého Moravského poľa na začiatku treťohôr, teda pred 65 miliónmi rokov, ležala stovky metrov pod morskou hladnou. Alpín- ske vrásnenie postupne spôsobilo pomalý ústup mora, no zostala po ňom takmer 6 kilometrov hru- bá vrstva rôznych napla- venín a sedimentov. Koncom roka 2013 Bratislavský samo- správny kraj vydal knihu Za mostom. Táto publikácia mapuje prírodné, historické a geografické pomery oblasti Pomoravia a jej jednotlivé kapitoly vám budeme pravi- delne prinášať v župných novinách. Kniha vznikla vďaka projektu, spolufinancovaného z programu cezhraničnej spolupráce Slo- venská republika – Rakúsko 2007-2013. Jej autorom je Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. Publikáciu ZA MOSTOM vydal Bratislavský samosprávny kraj za účelom propagácie tu- ristického potenciálu Pomoravia. Publikácia nie je v predaji, no v prípade záujmu ju mô- žete získať zdarma vo vstupnej hale úradu Bratislavského samosprávneho kraja. ZA MOSTOM: Geografické pomery Pohľad z vrchu Braunsberg pri Hainburgu na Národný park Donau-Auen Rieka Morava

http://www.floowie.com/sk/citaj/n11-flowie-f/

Milí lúštitelia, správnu odpoveď z krížovky nám posielajte na adresu: redakcia@region-bsk.sk alebo poštou na adresu redakcie uve- denú v tiráži. Správne odpovede posielajte do 31.10.2017 spolu s vaším celým menom a poštovou adresou. Vyhrať môžete lístky pre dve osoby na divadelné predstavenia v Divadle Astorka Korzo ´90 a Divadle Aréna a knižnú publikáciu ZA MOSTOM. Troch z vás vyžrebujeme a odmeníme. Mesačník Ročník 7/ číslo 11 Vychádza 13. 10. 2017 Nepredajné Vydáva: Sabinovská 16 820 05 Bratislava IČO: 36063606 redakcia@region-bsk.sk Šéfredaktor: Eva Dukátová sefredaktor@region-bsk.sk Marketing: Jozef Adam jozef.adam@region-bsk.sk Registračné číslo: EV 4122/10 ISSN: 1339-0864 Za obsah novín Bratislavský kraj zodpovedá Bratislavský samosprávny kraj. „Nie ten človek žil viac, ktorý sa dožil vysokého veku, ale ten, ktorý...“ (Jean Jacques Rousseau) Festival slobody 2017 Ústav pamäti národa pripravu- je siedmy ročník Festivalu slobo- dy, ktorý sa bude konať od 6. do 23. novembra 2017. Toto multižán- rové medzinárodné podujatie pripo- mína a analyzuje obdobie neslobody na Slovensku. ​ Prinesie zaujímavé filmy, výstavy, divadelné predsta- venia či koncert. Filmová prehliad- ka v kine Lumière bude pozostávať z dopoludňajší ch blokov pre štu- dentov a večerných programov pre verejnosť. S divákmi po premietaní podebatuje Daniel Friedmann, autor filmu „Posledná z prvého transpor- tu“, a Robert Kirchhoff, autor fil- mu o rómskom holokauste „Diera v hlave“. Na divadelných doskách sa predstaví známy príbeh „Anna Franková“, ďalej „Zrezivělé dětství“ o životoch detí, ktorých rodičia sa stali obeťami politických procesov v 50. rokoch, a „Nepolepšený svä- tec“ o viere a sile katolíckeho disi- denta a lekára Silvestra Krčméryho. Pesničkári 9. novembra vystúpia na koncerte Hlas slobody a zástupco- via viacerých cirkví sa 12. novem- bra na medzináboženskom stretnutí budú modliť z a obete totalitných režimov. Prog ram doplní výstava „Jude osudy“ a výstava „Maďa- ri v sovietsk ych táboroch 1944 – 1956“ spojená s premietaním fil- mu „Prežili sme gulag“. Aj tento rok bratislavská župa symbolicky uzav- rie Cyklomost slobody počas Víken- du zatvorenýc h hraníc. Na všetky podujatia je vstup voľný. Výnimkou je slávnostné otvorenie a divadelné predstavenie „Nepolepšený svä- tec“, naň záujemcovia môžu získať lístky v súťažiach na facebookovej stránke ÚPN.

http://www.floowie.com/sk/citaj/n11-flowie-f/