Next Future september 2016http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

SEPTEMBER 2016 str. 14 Korupčné kauzy a škandály firmy

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

2 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 AEVI POSKYTOVATEĽ IT RIEŠENÍ, KTORÝ PLATBÁM A TRANSAKCIÁM PRINÁŠA NOVÝ ROZMER zo skúseností tých veľkých, pričom si stále môžu zachovávať svoju nezávislú identitu. White label cross-border platobné riešenie AEVI poskytuje riešenie, ktoré je hardvérovo nezá- vislé a plne integrované. Napomáha lokálnym i cross border acquirerom formou E2E prijímať a spraco- vávať face-to-face platobné transakcie akéhokoľvek typu a spĺňa požiadavky zákazníkov udržať ich značku v strede pozornosti na lokálnom i globálnom trhu. Transakčné dáta sú konsolidované a jedno- duchšie dostupné, pretože AEVI smeruje transakcie prostredníctvom jedinej brány, ktorá združuje všetky dáta na jednom mieste, čím poskytuje obchodníko- vi ich vzdialenú kontrolu a správu. AEVI platforma spája svet jednotlivých platobných kanálov, akými sú štandardné pokladne, mobilné terminály a in- ternetové obchody do jedného centrálneho uzla Správanie zákazníka v oblasti platieb pokročilo významným tempom vpred, a to nielen vďa- ka novým inteligentným telefónom, ale aj vďaka zmene správania zákazníka a prístupu k sociál- nym sieťam, dostupnosti informácií a oveľa rých- lejšiemu priblíženiu sa trendom prichádzajúcim z inovácií vytvorených ďaleko od nás. AEVI nadviazalo na svoju históriu vytvore- nú v minulosti ako súčasť nadnárodného koncer- nu Wincor Nixdorf, svetového lídra v spracovaní hotovostných platieb, vybudovaním otvoreného ekosystému s cieľom poskytovať svoje nové služ- by, ktoré umožňujú väčšiu flexibilitu a kreativitu. Strategická hodnota leží predovšetkým v možnosti bánk a acquirerov priblížiť sa k potrebám svojich zákazníkov, ktorými sú nielen veľké obchodné domy s vysokým počtom transakcií, ale predovšet- kým malí a strední podnikatelia, ktorí môžu ťažiť AEVI - poskytovateľ IT riešení, ktorý platbám a transakciám prináša nový rozmer

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

3 NEXT FUTURE a zjednodušuje prekonávanie bariér komplexných integrácií, lokálnych regulácií a certifikácií. Tvorba nových zdrojov príjmu Okrem prepojení štandardných platobných riešení a služieb s pridanou hodnotou, ktoré sú dnes pova- žované za štandard, sa spoločnosť AEVI zameriava taktiež na celkom iný smer rozvoja aplikácií pre pla- tobné terminály formou B2B AppStoru nazvanými AEVI MarketPlace. Hlavnou vlastnosťou tohto nové- ho smeru je umožnenie tretím stranám vyvíjať nezá- vislé aplikácie pre platobné terminály formou komu- nity vývojárov, ktorým je umožnené sa sústrediť na tvorbu obchodných aplikácií bez nutnej znalosti vý- voja na platobných termináloch. Jednotlivé aplikácie sú tak ponúkané v rámci AppStore všetkým užívate- ľom napojených na EcoSystém AEVI. Pre urýchlenie implementácie tohto smeru vyvinula AEVI zároveň prvý multifunkčný tablet pomenovaný po geniál- nom fyzikovi s menom Albert, ktorý spája svet inte- ligentného tabletu a platobného terminálu. Albert je tablet na báze operačného systému Android s integ- rovanou dotykovou obrazovkou pre vkladanie PINu a je vybavený všetkými ďalšími perifériami, ktorými disponuje štandardný platobný terminál. Ide o prvé zariadenie svojho druhu vo svete, ktoré prešlo certi- fikáciou PCI-DSS. AEVI ponúka prostredníctvom svojho AEVI MarketPlace celkom nový kanál pre poskytovateľov aplikačných riešení, umožňuje vyvíjať a distribuovať vysoko kvalitné aplikácie pre následujúce generácie platobných zariadení. Obchodníci môžu sťahovať aplikácie z příslušného obchodu s aplikáciami s cie- ľom prispôsobiť svoje zariadenia a vlastné operačné prostredie svojim potrebám. Okrem bežných obcho- dov s aplikáciami, AEVI ponúka kompletnú správu životného cyklu produktu, od zabezpečenia zariade- nia pre obchodníka, monitorovanie v teréne až po konečné vyradenie z prevádzky. AEVI – dodávateľ technického riešenia Priceless Specials Priceless Specials program využíva pre svoju pre- vádzku platformu služieb AEVI Loyalty, ktorá za- hŕňa robustnú a stabilnú základňu služieb, ktorá je naďalej rozvíjaná. AEVI Loyalty je už od začiatku navrhnuté ako riešenie s vysokou dostupnosťou. Vzhľadom k nutnosti vysokej úrovne zabezpečenia je prevádzkované v PCI DSS prostredí. Technológia Priceless Specials je unikátna pre svoj koncept, kde Cashback nie je vyhodnocovaný na strane obchodníkov a nedochádza k nárastu ob- starávacích nákladov a zároveň k úpravám existu- júcej POS siete. V programe Priceless Specials sú dáta vyhodnocované počas celého životného cyklu transakcie (Procesor, Acquirer bank, Mastercard) – je teda zabezpečené spracovanie všetkých užíva- teľských transakcií od všetkých obchodníkov. Nie menej dôležitou vlastnosťou riešenia je jednodu- chosť z užívateľského pohľadu – držiteľ karty nie je nútený si zaobstarať ďalšiu „vernostnú“ kartu, jedi- né, čo užívateľ potrebuje pre účasť na programe, je jeho platobná karta Mastercard. Architektúra predstavuje komplexné riešenie obsahujúce aplikácie a systémy pre širokú škálu využitia v rámci celého riešenia. Jednak z hľadiska pohľadu na štatistické informácie (Mastercard su- pervizor), tak pre samotnú správu celého progra- mu z pohľadu operátora Call centra, obchodníkov programu zabezpečujúcich účasť dalších obchodní- kov alebo technickej podpory. Riešenie okrem iného zahŕňa integráciu so širo- kým spektrom ďalších systémov, týkajúcich sa nielen primárnych systémov Mastercard, ale aj backoffice systémov tretích strán. Napríklad spojenie s auto- rizačným centrom, e-commerce bránou alebo bac- koffice bánk participujúcich na programe atď. Na záver by sme radi pre zajímavosť uviedli nie- koľko čísiel – na projekte sa za spoločnosť AEVI účastnilo/stále sa účastní (minimálne v rade týž- dňov) 24 špecialistov. Týždenne je pre Priceless Specials Program vyhodnocovaných bezmála 10 milionov transakcií, pričom odmeňovaných je cez 140-tisíc transakcií týždenne. AEVI - poskytovateľ IT riešení, ktorý platbám a transakciám prináša nový rozmer

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

4 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 VYDAVATEĽ NEXT FUTURE Publishing s.r.o. Identifikácia IČO: 46 741 682 DIČ: 2023564895 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 82849/B Registrácia: ISSN 1339-9004 Sídlo vydavateľstva Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava Tel.: 00421 2 32 660 500 Fax: 00421 2 32 660 501 Riaditeľ spoločnosti Adrian Gabura (adrian.gabura@nextfuture.eu) NEXT FUTURE September 2016 Periodicita: mesačník Niektoré reklamné texty neprešli jazykovou korektúrou. Obrázok na titulnej strane: Martin Rusina, Positive s.r.o. www.nextfuture.sk REDAKCIA Šéfredaktorka Jana Ondrejka (janaondrejka@nextfuture.eu) Redaktori Marek Mittaš, Ján Beracka, Zuzana Kočišová Spolupracovníci na vydaní Radovan Kavický, Jana Poláčiková, Peter Scherhaufer Jazyková redakcia Andrea Hoštáková Fotografi Simona Oswaldová Ilustrácie Martin Rusina, Positive s. r. o. Art director, grafika a layout Positive s. r. o. OBCHOD A MARKETING Obchodná a marketingová manažérka Katarína Drinková (marketing@nextfuture.eu) Predaj inzercie Katarína Drinková (marketing@nextfuture.eu), 00421 908 111 847 Redakčná rada Štefan Velčický, Národná banka Slovenska Marko Tomašovič, Allianz – Slovenská poisťovňa Daniel Jursa, ČSOB Poisťovňa Rastislav Nemeček, ČSOB Poisťovňa Dáša Polláková, ČSOB banka Róbert Kanás, Slovenská sporiteľňa Roman Staňo, VÚB banka Marián Zelko, Generali poisťovňa Juraj Kováč, MetLife Eva Hergovitsová, MetLife Boris Krajčovič, MetLife Ján Kusý, AXA  Gabriel Jaščur, AXA Miroslav Chovan, Onlia Vladimír Vaňo, Sberbank Stanislav Pánis, J&T Banka Jana Voberová, UniCredit Bank Gabriela Hrdlicová, UniCredit Bank Branislav Buštík, Aegon Životná poisťovňa Pavol Chovan, Union Andrej Deďo, Winners Group Martin Adamec, Broker Service Group Zuzana Schulczová, Broker Service Group Peter Murgaš, Novis Poisťovňa Katarína Kundriková, Wüstenrot poisťovňa Mária Segešová, Kancelária bankového ombudsmana Jana Poláková, Kancelária bankového ombudsmana TIRÁŽ

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

5 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

6 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 EDITORIÁL FIRMA SLOVENSKO, A. S. – VÝNOSY BEZ NÁKLADOV! Foto: Simona Oswaldová aktivitách“, nevídane kreatívni. Zákon majú predsa na „svojej stra- ne“ a taktiež možnosť ním poprí- pade krásne ohýbať, tak ako sa im zachce... Politické rozhodnutia, na ktoré sa tu všetci pozeráme, nará- banie so štátnym majetkom, ako aj formovanie legislatívy, to všetko má skrátka systémový charakter a bo- hužiaľ „ťahá sa to“ s nami od 90-tych rokov až po súčasnosť. Ak sa aj náhodou niečo prevalí a my to nazveme „kauzou“, ktorej pre lep- šiu orientáciu vymyslíme aj trefnú prezývku... NO A ČO...??? S kvalit- ne pripravenou krízovou komuniká- ciou sa dá ešte vždy obabrať väčšina voličov. A ak aj patríte k menšine, ktorej je jasné, že si to žiada trestno- právny postih... hmmm..., ale kto by si to, preboha, dovolil??? Dobre sa vládne holubičiemu národu! Jana Ondrejka šéfredaktorka NEXT FUTURE Politické kauzy a  korupcia. Okrem Slovenska sa to deje vlastne všade na svete, v každom štáte. Bohužiaľ, je to tienistá súčasť politiky a politikov, ktorí precenili svoju funkciu a priveľmi uverili svo- jej dočasnej moci. Zabudli na dôvo- dy, pre ktoré boli do svojej funkcie zvolení. Prosto na to, že by mali štá- tu slúžiť a nie si „poslúžiť“. Je však úplne desivé a Slovensko sa tým z globálneho hľadiska stáva svetovým unikátom, že zatiaľ nikto z našich politikov nebol za korupciu, spreneveru a svoje „chybné“ rozhod- nutia odsúdený. Zvrchovanosť zákonodarcov pri po- litických rozhodnutiach u nás teda naberá úplne iný mimoriadny roz- mer. Naša krajina (pomerne otvore- ne) ponúka vybranej malej skupine ľudí úžasné a nevídané možnosti. Títo „manažéri“, firmy, ktorá im vlastne nepatrí, si môžu dovoliť byť pri svojich „podnikateľských

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

7

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

8 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 OBSAH TÉMA MESIACA Korupčné kauzy a škandály firmy Slovensko, s. r. o., 1. časť |  14 TÉMA MESIACA Korupčné kauzy a škandály firmy Slovensko, a. s., 2. časť |  18 TÉMA MESIACA Kauza Bašternák odštartovala politické divadlo |  26 TÉMA MESIACA Schránkové kauzy dráždia verejnosť, mení sa kvôli nim legislatíva |  30 NÁZOR MESIACA Anketa: Ako hodnotíte korupčné kauzy na Slovensku? |  34 EKONOMIKA Čo si od januára nachystal pre daňovníkov minister Kažimír |  38 EKONOMIKA Mladí si žiadajú reklamu „inak“ a vzory, ktoré by stálo za to obdivovať |  40 EKONOMIKA Načo a pre koho sú naše školy? |  42 EKONOMIKA Olympiáda nadelila Brazílii zlato aj problémy |  44 BANKY A POISŤOVNE Štát chce odvod z celého neživotného poistenia |  48 BANKY A POISŤOVNE Českí sprostredkovatelia budú získavať províziu po častiach, rozkladať sa budú aj náklady poisťovní |  50 BANKY A POISŤOVNE Bankový sektor uzavrel polrok so ziskom, pomohol aj predaj podielu VISA Europe |  52

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

9 NEXT FUTURE • platobné terminály • vývoj software • informačné systémy pre acquiring • knowledge-management Riešenie • transakčná brána • servis a call centrum platobné terminály vývoj software S V E T Z A V a s u k a r t o u www.sonet.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

10 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 OBSAH BANKY A POISŤOVNE Poisťujú sa žiaci, študenti aj samotné školy |  56 BANKY A POISŤOVNE Účty pre študentov prinášajú vybrané bankové služby výhodnejšie |  58 BANKY A POISŤOVNE Poistenie online prináša nové možnosti klientom aj agentom |  62 BANKY A POISŤOVNE Technológie menia tvár bankovníctva |  64 OSOBNÝ ROZVOJ Veľký úspech spočíva v sérii malých krokov |  68 REALITY Realitný trh akceleruje, rastú ceny bytov aj domov |  70 LIFESTYLE Slovenské a svetové vína, ktoré majú čo ponúknuť |  78 LIFESTYLE Luxusné drinky pre pôžitkárov |  82 LIFESTYLE 5 tipov pre gastroturistov naprieč kontinentmi |  84 KULTÚRNE TIPY Kultúrne tipy |  94 AUTO-MOTO Mercedes-AMG GT R: Športové vozidlo prichádza do sériovej výroby |  98

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

11 NEXT FUTURE www.metlife.sk VSTÚPTE DO SVETA FINANČNEJ ISTOTY

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

12 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 KRÁTKE SPRÁVY Sberbank v rukách Penty Za obchod leta vo finančnom priestore Slovenska sa dá určite označiť úspešné uzatvorenie transakcie, ktorou sa Penta Investments stala vlastníkom majoritného podielu 99,5 % akcií v spoločnosti Sberbank Slovensko, a. s. Akvizícia Sberbank Slovensko je v súlade s dlhodobou stratégiou spoločnosti Penta posilňovať pozíciu na slovenskom bankovom trhu. Penta na bankovom poli nepatrí k nováčikom, svoje podnikanie v tomto sektore odštartovala v roku 2007 Privatbankou a o štyri roky neskôr sa stala väčši- novým vlastníkom Prima banky. Zmena v štruktúre vlastníkov sa dotkla aj pozície generálneho riaditeľa Sberbank Slovensko, ktorým sa s platnosťou od 1. augusta stal Jan Rollo. V bankovníctve pôsobí od roku 1994, keď začínal v Bank Austria, následne pôsobil v Citibank, GE Money Bank v Českej republike. Na Slo- vensku začal Jan Rollo v roku 2009, keď prijal funkciu generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Slovenskej sporiteľne a do aktuálnej pozície prichádza z vedenia Prima banky Slovensko. Visa Europe pod krídlami Visa Inc Od leta už Visa Europe nie je samostatným vojakom v poli, ale po ukončení akvizície americkou spoločnos- ťou Visa Inc sa stala súčasťou globálneho hráča, ktorý umožňuje v globálnom meradle realizovať elektro- nické platby v objeme bezmála 7 biliónov dolárov. „Je vzrušujúce byť súčasťou ďalšej kapitoly príbehu Visa. Visa Europe dosahovala dobré výsledky a spojenie s Visa Inc poskytne európskym klientom dodatočné inovačné zdroje a celý rad spôsobilostí nevyhnutných pre pokračovanie ponuky najlepších platobných slu- žieb,“ vyhlásil Gary Hoffman, člen predstavenstva Visa. Visa je spoločnosť, ktorá pôsobí vo vyše 200 štátoch a teritóriách sveta a je schopná spracovať až neuveriteľných 65-tisíc transakčných správ za sekundu. Bankový odvod zostáva Vláda počas augusta definitívne schválila návrh novely zákona o osobitnom odvode, podľa ktorej sa má ponechať sadzba osobitného odvodu bánk na kalendárne roky 2017 až 2020 na súčasnej úrovni koeficien- tu 0,2 % zo základu pre výpočet odvodu. S nulovou sadzbou sa počíta až od 2021. Osobitný odvod pritom platia banky na Slovensku od roku 2012. Do 2015 bola sadzba 0,4 %, od minulého roka klesla na 0,2 %. Doteraz banky zaplatili na osobitnom odvode spolu viac ako 696 miliónov eur. Slovenská banková asoci- ácia vypočítala, že ak by sadzba odvodu klesla v budúcom roku na očakávaných 0,10 percenta, banky by celkovo zaplatili 61,7 milióna eur. Keďže zostáva na úrovni 0,2 percenta, zaplatia celkovo 123,4 milióna. Spracoval: Marek Mittaš

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

13 NEXT FUTURE KRÁTKE SPRÁVY Banky prvýkrát poskytli informácie daniarom Všetky členské banky Slovenskej bankovej asociácie (SBA) do 30. júna 2016 prvýkrát v histórii úspešne oznámili Finančnému riaditeľstvu SR finančné informácie o účtoch klientov z USA a domácich klien- tov, ktorí majú z tejto krajiny príjmy. Ide o údaje o účtoch, ktoré pokrývali roky 2014 a 2015. Výmena informácií medzi Slovenskou republikou a USA bude teraz prebiehať pravidelne, raz ročne. Na základe bankových informácií príde k prvej povinnej bilaterálnej výmene informácií o finančných účtoch me- dzi finančnými správami SR a USA najneskôr do konca septembra 2016. Milan Repka je vo Fincentre minulosťou S okamžitou platnosťou odvolali v júli akcionári a predstavenstvo spoločnosti Fincentrum, a. s., dovte- dajšieho generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Milana Repku. Podľa stanoviska spoločnos- ti je dôvodom strata dôvery akcionárov aj väčšiny vrcholových manažérov aj agentov Fincentra. Ako uviedol Peter Stuchlík, zakladateľ spoločnosti a generálny riaditeľ skupiny Fincentrum, ide o ozdrave- nie Fincentra na Slovensku, keďže Milan Repka mal podľa nich konať priamo proti záujmu sprostred- kovateľov a manažérov. Ceny nehnuteľností rastú. Najviac v Žilinskom a Bratislavskom kraji Slovenský trh s nehnuteľnosťami zažíva opäť nárast. V druhom tohtoročnom štvrťroku sa meter štvorcový nehnuteľnosti predával v priemere za 1 279 eur a medziročný rast cien dosiahol úroveň až 4,8 %. Ide o najvyšší rast cien od konca roka 2008. Byty a domy rástli dokonca nielen medziročne, ale aj v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom, a to o 3,3 %. Rast cien je vyvolaný najmä výhodný- mi podmienkami pre kúpu nehnuteľností, kam možno zaradiť nízke úrokové sadzby na úveroch, ale aj pokles nezamestnanosti. Preto je predpoklad, že rast bytov bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

14 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 TÉMA MESIACA · Korupčné kauzy a škandály firmy Slovensko, s. r. o., I. časť Autor: Radovan Kavický (autor je ekonóm a prezident GapData Institute) Najzávažnejším problémom Slovenska, ale aj ďalších postkomunistických krajín, je prelínanie a prehlbujúce sa prepájanie silného štátu a silného biznisu, pričom verejné financie sa tak stávajú priestorom na súkromné obohatenie konkrétnych jednotlivcov. Počiatky tohto prehlbujúceho problému možno pozorovať v 90-tych rokoch, keď kombináciou postupného odštátnenia, škandalóznych privatizácií a rýchleho prechodu na trhovú ekonomiku, bolo vytvorené podhubie pre vznik finančných skupín a oligarchov s dosahom na politiku. Postupné vytváranie tohto korupčného prostredia v omnoho väčšej miere než v iných krajinách súviselo a súvisí s tým, že v porovnaní so západnými krajinami neexistovala na Slovensku tradícia demokracie a deľby moci. Skrátka koncentrovaná politická moc mala možnosť rozhodovať o tom, kto, kde a za akých podmienok sa dostane k akému majetku pri transfere z vlastníctva verejného k súkromnému. KORUPČNÉ KAUZY A ŠKANDÁLY FIRMY SLOVENSKO, S. R. O. 1. ČASŤ

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

15 NEXT FUTURE Prepojenie biznisu a politiky sa však prejavilo nielen v tomto, ale dodnes sa prejavuje naprí- klad i v tom, že sa často prijíma legislatíva, kto- rá deformuje trh, pretože preferuje konkrétneho podnikateľa či finančnú skupinu a ich záujem na trhu. Miera autonómie v rozhodovaní politikov je skrát- ka na Slovensku neporovnateľná so západnými kra- jinami a nemožno to už považovať ani za jednotlivé pochybenia konkrétnych politikov v momente, keď tieto zlyhania majú skrátka systémový charakter a opakujú sa v rôznych obmenách opakovane a sú- stavne. Na to nadväzujúcim problémom je nedosta- točná ochota a záujem polície, prokuratúry a súdov politikov vyšetrovať a odsúdiť. Je svetovým uni- kátom, že dosiaľ v histórii Slovenska nebol žiaden aktívny politik odsúdený za korupciu. Je to preto, že naši politici a politické strany sú „čistejšie“ ako v západných krajinách? Nie! Korupčné škandály a zneužitia moci sa vysky- tujú aj v západných krajinách, no v oveľa menšej miere, a nemajú systémový charakter. No to, že sa kauzy politikov a ich korupčné škandály nekončia u nás pred súdom, je zrkadlom našej spoločnosti a skvelou ukážkou nedostatočnej vyspelosti našej demokracie. Bolo by možné o každej zo stoviek rozsiahlych káuz či tisícoch rôznych kauzičiek, ktoré sa v takej krát- kej histórii SR objavili, písať rozsiahlo a podrobne, no navyše na každú z tých zverejnených pripadajú desiatky nezverejnených, o ktorých sa jednoducho dodnes mlčí. Pre obmedzený priestor si ich však teraz len spome- nieme a až v nasledujúcom článku Korupčné kauzy a škandály firmy Slovensko, a. s. 2. časť aj podrob- nejšie rozoberieme tie najväčšie a v istom ponímaní symbolické kauzy pre danú vládnu garnitúru, ktorá bola v danom čase pri moci. V krátkosti si pripo- menieme len tie vybrané, ktoré sú dodnes obsahovo symbolické pre dané obdobie histórie SR, a to od divokého mečiarizmu, keď sa na Slovensku zne- užívali všetky zložky moci, ba dokonca praktiko- val sa i štátny terorizmus voči vlastným občanom a kradlo sa takpovediac „na burana“, až po dnes už plne etablovanú, sofistikovanú a systémovú korup- ciu, keď sa kradne už takpovediac „v rukavičkách“. Nezačneme ničím menším než kauzou privatizácie Východoslovenských železiarní (VSŽ Košice), ktorá je krásnou ukážkou toho, ako sa v období mečiariz- mu formovala „kapitálotvorná vrstva“ selektívnym výberom a po politickej linke. Z takto vyselekto- vaného podnikateľa sa neskôr stal politik, minis- ter dopravy, a to bol odrazový mostík k upevneniu moci v biznise, poškodeniu štátu a de facto ovlád- nutiu konkrétneho sektora slovenskej ekonomiky v rozpore so zákonmi, vlastnými privatizačnými pravidlami. Ďalšou kauzou, ktorú v nasledujúcom článku podrobne rozoberieme, je kauza privatizácie a spätného odkupu SPP, ktorá má dosah až na dve vlády, keďže najprv za vlády Mikuláša Dzurindu došlo k poškodeniu štátu pri odpredaji, privati- zácii podielu, a následne bol už za vlády Roberta Korupčné kauzy a škandály firmy Slovensko, s. r. o., I. časť · TÉMA MESIACA V krátkosti si pripomenieme len tie vybrané, ktoré sú dodnes obsahovo symbolické pre dané obdobie histórie SR, a to od divokého mečiarizmu, keď sa na Slovensku zneužívali všetky zložky moci, ba dokonca praktikoval sa i štátny terorizmus voči vlastným občanom a kradlo sa takpovediac „na burana“, až po dnes už plne etablovanú, sofistikovanú a systémovú korupciu, keď sa kradne už takpovediac „v rukavičkách".

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

16 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 TÉMA MESIACA · Korupčné kauzy a škandály firmy Slovensko, s. r. o., I. časť forme dokážu poškodiť štát aj predstavitelia nižšej úrovne moci, úradníci ministerstva životného pro- stredia s politickým krytím. No a v poslednej časti nadväzujúceho článku sa budeme venovať dnes asi najviac aktuálnej a živej kauze Bašternák, ktorá sa týka podvodov s DPH a má opäť spoločný prvok s kauzami predošlými, ktorým je poškodenie štátu a súkromné obohate- nie konkrétneho podnikateľa, u ktorého navyše Fica štát znova poškodený pri spätnom odkupe, návrate do rúk štátu. Ako ďalšou v poradí sa budeme zaoberať rozsaho- vo asi najväčšou kauzou vôbec, a to kauzou Gorila, ktorá spadá do obdobia druhej Dzurindovej vlády, teda obdobia, keď okrem iného sa na Slovensku formálne stal ministrom hospodárstva automo- bilový pretekár, no jemu pridelené ministerstvo reálne nebol schopný riadiť, a tak ho riadil oligar- cha, člen konkrétnej finančnej skupiny. Skrátka ide o kauzu, ktorá odkrýva v plnej nahote prak- ticky celý korupčný systém, systém financovania politických strán v dnešnej podobe, sofistikované delenie provízií z privatizácií cez Fond národného majetku, a to na rôznych úrovniach moci a poli- tického vplyvu s cieľom súkromného obohatenia na úkor štátu. Následne sa budeme venovať kauze Interblue/emi- sie, ktorá spadá do obdobia prvej vlády Roberta Fica a ktorá je síce rozsahom, ale aj vo finančnom vyjadrení neporovnateľne menšou než všetky os- tatné, no je zároveň i skvelou ukážkou takpovediac kreativity kradnutia a toho, aké schémy a v akej Najznámejšie kauzy jednotlivých vlád neboli dosiaľ dostatočne doriešené. Záver je rovnaký. Vyšetrovanie buď už nepokračuje, alebo naopak pokračuje, no termín ukončenia vyšetrovania je v nedohľadne a viac k tomu nemá kto čo povedať. Foto: Stockfresh

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

17 NEXT FUTURE býva/byt si prenajíma samotný predseda vlády SR, a celú záležitosť (a zhodou okolností zároveň aj bývalého partnera z biznisu) kryje súčasný mi- nister vnútra. To, čo všetky tieto kauzy spája, sú viaceré atribúty. V prvom rade po prepuknutí viacerých káuz a pre verejný tlak odstúpilo za uplynulé desaťročia zo svojich funkcií mnoho ministrov či vysokých štát- nych úradníkov. V druhom rade tieto najznámej- šie kauzy jednotlivých vlád neboli dosiaľ dosta- točne doriešené, aj keď rozkývali stabilitu hneď viacerých vládnych kabinetov. Záver je prakticky vždy rovnaký. Vyšetrovanie buď už nepokračuje, alebo naopak pokračuje, no termín ukončenia vyšetrovania je v nedohľadne a viac k tomu nemá kto čo povedať. V konečnom dôsledku teda nie sú vyvodené žiadne sankcie. Strčíme skrátka hlavu do piesku, urobíme ďalšiu hrubú čiaru za minu- losťou. A ide sa ďalej! Ak chceme tento náš dnešný politický systém na- ďalej, aspoň formálne, stále volať demokraciou, tak to, čo sa dnes odohráva a v minulosti odohralo, ne- smie byť opäť raz zamietnuté pod koberec. Je nutné, ale aj nanajvýš potrebné, aby ten, kto pochybí, nie- sol zodpovednosť za dôsledky svojho konania, inak sa nepohneme ďalej a budeme i naďalej prešľapovať na mieste. Problémom pre Slovensko je, že dnešné rozkrá- danie je plánovité, dlhodobé a siaha aj ďaleko do budúcna na základe rôznych zmlúv, tendrov a po- dobne. Je nutné odpolitizovanie štátnej správy, zvýšenie kvality, profesionality a zodpovednosti zamestnancov štátnej správy, zvýšenie hospodár- nosti vynakladania verejných prostriedkov, vymo- žiteľnosti práva a právnej istoty, nezávislosti, dô- veryhodnosti a zodpovednosti súdov, prokuratúry a polície, a kvality ich rozhodovania, transparent- nosti a predvídateľnosti legislatívneho procesu, kto- rý už nebude preferovať konkrétnych podnikateľov na úkor iných. Dnešný často absolútne absurdný politický a práv- ny systém plný korupcie, ktorý plodí stále nové kauzy a nespravodlivosti, je dôsledkom toho, že Slovensko nedotiahlo do úspešného konca po- trebné demokratické ako aj ekonomické reformy. Máme dnes síce už fungujúcu ekonomiku, no zá- roveň rastú aj sociálne rozdiely v rámci spoločnosti a do zahraničia odchádzajú desiatky tisíc mladých a schopných ľudí. Naša dnešná politická situácia je v mnohom rov- naká, ak nie horšia než úplne na počiatku, v obdo- bí mečiarizmu. Tento štát skrátka nefunguje, a to aj preto, že mentálne a morálne sme jednoducho uviazli v bahne mečiarizmu, ktorý nebol v posled- ných desiatkach rokov prekonaný. Tento systém bol len modifikovaný, a dnes, už po odchode Vladimíra Mečiara z politiky a prevzatí moci inými politikmi, je sofistikovanejší a už ho ako mečiarizmus neozna- čujeme. No naše označovanie nič nemení na tom, že tento stav a systém narábania s mocou, ako aj jej zneužívania, trvá. Rovnako ako potrvá aj ešte stále dlhá cesta Slovenska od nedemokratickej diktatúry a etablo- vanej oligarchie smerom k budúcnosti demokratic- kého, ekonomicky zdravého, kultúrneho a právne- ho štátu. Korupčné kauzy a škandály firmy Slovensko, s. r. o., I. časť · TÉMA MESIACA Tento systém bol len modifikovaný, a dnes, už po odchode Vladimíra Mečiara z politiky a prevzatí moci inými politikmi, je sofistikovanejší a už ho ako mečiarizmus neoznačujeme. No naše označovanie nič nemení na tom, že tento stav a systém narábania s mocou, ako aj jej zneužívania, trvá.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

18 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 KORUPČNÉ KAUZY A ŠKANDÁLY FIRMY SLOVENSKO, A. S. 2. ČASŤ TÉMA MESIACA · Korupčné kauzy a škandály firmy Slovensko, a. s., II. časť Autor: Radovan Kavický (autor je ekonóm a prezident GapData Institute) Ilustrácia: Martin Rusina, Positive, s.r.o.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

19 NEXT FUTURE Korupčné kauzy a škandály firmy Slovensko, a. s., II. časť · TÉMA MESIACA Manager, s. r. o. Začiatkom roka 1994 bolo jasné, že sa druhá vláda Vladimíra Mečiara chýli ku koncu, keďže po odcho- de viacerých poslancov sa stala vládou menšinovou. No paradoxne práve v tom čase až do 11. marca 1994, teda vyhlásenia nedôvery vláde v parlamen- te, sa neuveriteľne zintenzívnila privatizácia, ktorú dovtedy vláda zdržiavala. V rozpore s vlastnými pravidlami vtedajšia už dosluhujúca vláda tesne pred predčasnými voľbami schválila viac ako 40 privatizačných projektov (z toho zhruba 10 v po- sledný deň pri moci) a medzi inými aj privatizáciu Východoslovenských železiarní (VSŽ Košice), ktorá sa stala jednou z najväčších káuz histórie SR. V prvej vlne kupónovej privatizácie si 62 % ak- cií VSŽ, a. s., Košice medzi sebou rozdelili občania a investičné fondy. O zvyšných 38 %, ktoré zosta- li vo vlastníctve štátu, mali záujem hneď viacerí uchádzači, a presne v deň, keď sa v NR SR rozho- dovalo v tajnom hlasovaní o tom, či vláda padne, alebo nie, vznikla v Košiciach, v mestskej časti Šaca, spoločnosť Manager, s. r. o., ktorej druhá Mečiarova vláda na svojom zasadnutí v deň vzniku spoločnosti a doslova v záverečných sekundách pri moci v priamom predaji „odovzdala“ necelých 10 % akcií VSŽ Košice (v menovitej hodnote 1,5 miliar- dy slovenských korún) za 314 miliónov slovenských korún, teda zhruba za 1/5 ceny, a aj to na splátky. Okrem pomeru predajnej sumy v porovnaní s me- novitou hodnotou sú zarážajúce aj ďalšie fakty, a to, že v ten istý deň spoločnosť Manager, s. r. o., nielen bola založená, ale aj vznikla a stihla nielen byť zapísaná v Obchodnom registri, ale v ten istý deň si piati spoločníci spoločnosti Manager, s. r. o., medzi ktorých patril aj Alexander Rezeš, vybavili úver v Priemyselnej banke na prvú splátku kúpnej ceny. Zarážajúce je tiež, že vláda, ktorá takto novo- vzniknutej firme balík lukratívnych akcií priklep- la, tak konala v rozpore s vlastnými privatizačný- mi pravidlami, kde stálo, že nemožno rozhodnúť o privatizácii/priamom predaji bez privatizačného projektu, a ten bol doručený na Úrad vlády SR až o tri dni neskôr (a deň pred vymenovaním novej vlády Jozefa Moravčíka) než bolo o ňom Vládou SR rozhodnuté, že bude úspešný. No a pikantnosťou, či presnejšie čerešničkou na torte, je na celej zále- žitosti to, že samotné peniaze (úver, ktorý bol spo- ločnosti Manager, s. r. o., poskytnutý) boli z Banky Slovakia, ktorá bola finančne krytá cez Fond ná- rodného majetku (v tom čase plne pod kontrolou Vladimíra Mečiara, ktorý bol prezidentom FNM a zároveň dosluhujúcim predsedom Vlády SR), čiže de facto Vladimír Mečiar z pozície premiéra bez mandátu na tento krok nielen svojvoľne pri- vatizoval a rozhodol o odpredaji akcií vybranému subjektu, ale poskytol aj finančné krytie na celú transakciu. Kruh sa skrátka uzavrel a majetok bol po páde vlády v „správnych rukách“. Po skončení mandátu dočasnej vlády Jozefa Moravčíka a predčasných voľbách koncom sep- tembra 1994, ktoré opäť vyhralo HZDS, sa moci v pozícii premiéra do tretice ujal Vladimír Mečiar a do vlády si za ministra dopravy k sebe prizval jed- ného zo spoločníkov spoločnosti Manager, s. r. o., Alexandra Rezeša, ktorý sa medzičasom stal aj vi- ceprezidentom VSŽ Košice. Počas takzvanej noci dlhých nožov, teda noci z 3. na 4. novembra poslanci vládnej koalície HZDS, SNS a ZRS okrem iného odhlasovali i jed- nu z najzásadnejších zmien v zákone o privatizácii. Vláda stratila právomoc rozhodovať o priamych V predošlom článku sme si uviedli konkrétne vybrané politické kauzy z histórie Slovenska, ktoré boli pre danú vládnu garnitúru v istom zmysle i symbolické a stručne ich charakterizovali. Nadväzujúc na to by sme si teraz každú z nich predstavili podrobnejšie a pozreli sa na každú jednotlivo hlbšie. Prípadne vyvodili aj závery a identifikovali prvky, ktoré sú spoločné pre každú z nich.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

20 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 ku dňu podpisu zmluvy). Medzi ďalšie pochybe- nia nepochybne patrí aj strata notárskej zápisni- ce z otvárania obálok jednotlivých ponúk od in- vestorov. V každom prípade výnos z privatizácie bol viazaný na konkrétny účel a použitý na dô- chodkovú reformu a zníženie dlhu, čo samo osebe bol rozumný krok a výrazný posun oproti divo- kým privatizáciám z minulosti a éry Vladimíra Mečiara. Členom komisie, ktorá rozhodovala o tej- to privatizácii a mala i priamo prístup ku všetkým dokumentom, bol okrem iných i vtedajší poslanec Robert Fico, vtedy už odídenec z koaličnej SDĽ a predseda novovzniknutej strany SMER (NR SR mala kontrolnú funkciu v celom procese privati- zácie) bol členom komisie, ktorá sa podieľala na príprave dokumentov a následne aj kontrolovala jej plnenie. Budúci predseda vlády sa neskôr členstva v tejto komisii vzdal bez udania dôvodu. Manažérsku kontrolu nad SPP teda prebrali nemeckí a francúzski investori, hoci majoritným vlastníkom zostal štát. Za prvej Ficovej vlády (po roku 2006, teda ešte pred krízou) SPP, kde mal svojich nominantov aj štát, uzavrela nevýhodný kontrakt s ruským Gazpromom na ceny plynu na dvadsať rokov dopredu (od roku 2008 do roku 2028), ktorého súčasťou bol i dohodnutý objem odberu plynu. Po kríze došlo k poklesu spotreby plynu, a SPP tak nedokázalo každoročne odkupo- vať dohodnuté objemy plynu pri dohodnutej cene predajoch, a táto kompetencia bola odovzdaná Fondu národného majetku (FNM), teda Prezídiu FNM, kde mali koaličné strany svojich nominantov (9 členov prezídia, z ktorých pripadlo pre HZDS až 6 politických nominantov). Táto zmena umožnila okrem iného i to, že z po- zície ministra v tretej Mečiarovej vláde si Alexander Rezeš ešte viac upevnil moc v biznise a rozhodnu- tím Prezídia FNM doprivatizoval aj zvyšný štátny podiel vo VSŽ cez ďalšie nastrčené firmy (Ferrimex, s. r. o. – 15,2 %, Hutník, a. s. – 10 % a Všeobecná, a. s. – 12 %), a to opäť v rozpore z privatizačnými pravidlami, ako aj so zákonom z augusta 1995, ktorý zakazoval privatizáciu vyše 40 takzvaných strategických podnikov, medzi ktoré patrili aj VSŽ Košice. Po vyše dvoch rokoch vo funkcii ministra si Alexander Rezeš nielen upevnil moc vo VSŽ (stal sa vďaka politickému vplyvu jej rozhodujúcim vlast- níkom), ale nepochybne i udržal zmysel pre humor, keď v jednom z rozhovorov vyhlásil (ako odpoveď na otázku, ako prišiel k majetku): „Majetok, kto- rý vlastním, som získal pred nástupom do vládnej funkcie vďaka úspešnej dlhoročnej poctivej práci.“ Obchod storočia Privatizácia Slovenského plynárenského priemys- lu (SPP) ako kauza spadá do prvej vlády Mikuláša Dzurindu, no táto kauza má presah až do dnešných dní, keďže to, čo sa v súvislosti s SPP udialo za druhej vlády Roberta Fica, skutočne nemá obdo- bu. Ale poporiadku. Proces čiastočnej privatizácie SPP (štát predával menšinový majetkový podiel spojený však s odovzdaním manažérskej kontroly na investora) trval zhruba dva roky, pričom finálny podpis prebehol ku koncu prvej Dzurindovej vlá- dy v roku 2002, keď získali 49 % akcií za 2,7 mld. USD a manažérsku kontrolu nad SPP získali spo- lu nemecký Ruhrgaz a francúzsky Gaz de France. Napriek tomu, že išlo o investorov z Európy, sa- motná transakcia prebehla v amerických dolároch a s tým je spojené aj asi najznámejšie pochybenie v tomto procese, teda kurzová strata v prepočte vyše 7 mld. slovenských korún, ktorá nebola ošet- rená v zmluve (v zmluve nebolo uvedené, že platí kurz amerického dolára voči slovenskej korune TÉMA MESIACA · Korupčné kauzy a škandály firmy Slovensko, a. s., II. časť Po vyše dvoch rokoch vo funkcii ministra si Alexander Rezeš nielen upevnil moc vo VSŽ (stal sa vďaka politickému vplyvu jej rozhodujúcim vlastníkom), ale nepochybne i udržal zmysel pre humor, keď v jednom z rozhovorov vyhlásil, ako odpoveď na otázku, ako prišiel k majetku: „Majetok, ktorý vlastním, som získal pred nástupom do vládnej funkcie vďaka úspešnej dlhoročnej poctivej práci."

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

21 NEXT FUTURE od Gazpromu, s čím súvisia aj penále. Na druhej strane a napriek takémuto rastu nákladov zároveň prvá Ficova vláda politicky tlačila na regulátora, aby nezvyšoval ceny pre domácnosti. V realite teda v SPP roky trval stav, keď bola nákupná cena plynu podstatne vyššia než za akú ho SPP domácnostiam predávala. Podnikanie v tejto oblasti sa stalo stra- tové a aj preto sa francúzski a nemeckí investori rozhodli svoj podiel predať. Kupujúcim (s tichým súhlasom politických nominantov za štát a jednot- livé koaličné strany/predkupné právo štátu na akcie nebolo využité) sa tak stali slovenskí a českí oligar- chovia v spoločnom podniku, investičnej skupine EPH, ktorej vlastníkmi bola vtedy trojica zlože- ná z finančnej skupiny J&T, Daniela Křetínskeho a Petra Kellnera. Nezodpovedanou otázkou dodnes zostáva, prečo štát na čele s Robertom Ficom, kto- rý dlhodobo presadzoval štátne vlastníctvo stra- tegických podnikov, nezasiahol a neodkúpil tento podiel, čím de facto umožnil vstup domácich oli- garchov do SPP za kúpnu cenu 2,6 miliardy eur. To však nebol koniec celého príbehu. Samotná SPP bola rozdelená na tri hlavné časti, a to SPP distribú- cia, ktorá má na starosti samotné rozvody plynu po Slovensku, ďalej Eustream, ktorá vlastní samotný tranzitný plynovod z Ruskej federácie a predstavu- je najziskovejšiu časť SPP, a poslednou časťou je SPP ako obchodná materská spoločnosť, ktorá formálne zastrešuje celú skupinu a je takpovediac držiteľom „čierneho Petra“, tak zmluvy, ako aj záväzkov vy- plývajúcej z dohody o dodávkach plynu z Ruska. Za vlády Ivety Radičovej bola vôľa a plán ako túto transakciu zastaviť a umožniť tak štátu uplatniť si predkupné právo. Po páde vlády Ivety Radičovej a predčasných voľbách však už bolo všetko inak a Robert Fico už v pozícii dvojnásobného premiéra SR túto transakciu nielen odklepol, ale sa aj zasadil o to, aby štát v rámci takto rozdeleného SPP kúpil naspäť tú najstratovejšiu časť, samotnú materskú spoločnosť v rámci SPP za zhruba 60 mil. eur (na- koniec symbolické 1 euro) a argumentom pre tento krok bola vraj lepšia kontrola nad cenami plynu pre domácnosti. Ešte pred týmto rozhodnutím skupina EPH hrozila vláde, že ak pre politické tlaky regu- látor nepovolí zvýšiť ceny plynu pre domácnosti, firma sa obráti na medzinárodnú arbitráž a bude žiadať preplatenie zmareného zisku, pričom štát by takýto spor pravdepodobne prehral. Našlo sa však nakoniec „riešenie“, keď stratovú časť firmy prebe- rie do 100 % vlastníctva štát a zvyšné ziskové čas- ti (49 % v tranzite a distribúcii vrátane väčšinovej manažérskej kontroly) zostanú oligarchom. Iste, celá táto transakcia by bola absurdná sama osebe, ale má to celé ešte jeden rozmer, a to, že vysvitlo, že tento plán nevýhodného odkúpenia menšinového balíka stratovej materskej spoločnosti bol vytvore- ný zamestnancom firmy J&T Investment Advisors, s. r. o., čiže inými slovami vládny materiál, ktorý bol formálne z dielne Ministerstva hospodárstva SR reálne vytvorený na počítači súkromného sub- jektu, ktorý je majetkovo prepojený so samotným EPH, teda investorom v SPP, ktorý má štátu tento podiel (de facto dlhy a budúce každoročné straty, keďže ak sa nedohodne nový, tak pôvodný kontrakt s Gazpromom bude trvať až do roku 2028) tak ne- výhodne predať. Úžasný biznis! Najmä pre EPH. „Gorila republic“ V predvianočnom období, decembri 2011 (a pri- bližne tri mesiace pred predčasnými voľbami) sa na internete objavil a začal šíriť prepis dokumen- tu z prostredia tajných služieb pod názvom Gorila. Obsahom samotného spisu sú záznamy o sledo- vaní a rozhovoroch Jaroslava Haščáka, jedného Vysvitlo, že plán nevýhodného odkúpenia menšinového balíka (SPP) stratovej materskej spoločnosti bol vytvorený zamestnancom firmy J&T Investment Advisors, s. r. o. Inými slovami vládny materiál, ktorý bol formálne z dielne Ministerstva hospodárstva SR reálne vytvorený na počítači súkromného subjektu, ktorý je majetkovo prepojený so samotným EPH, teda investorom v SPP, ktorý má štátu tento podiel tak nevýhodne predať. Korupčné kauzy a škandály firmy Slovensko, a. s., II. časť · TÉMA MESIACA

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

22 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 pokynov na konkrétne politické kroky prichádzala k nemu od Jaroslava Haščáka, ktorý mu za to určo- val provízie z konkrétnych „biznisov“ so štátom. Celá kauza mala veľmi významné politické vplyvy a vyvo- lala úplne pochopiteľný hnev občanov, ktorí protesto- vali na námestiach a pred parlamentom prakticky vo všetkých väčších mestách. Navyše, kauza Gorila, teda najmä evidentne zlyhávajúci boj s korupciou, sa stala jednou z hlavných tém volieb v marci 2012, a to naj- mä vďaka škandalóznym odhaleniam o prepojeniach politikov na bohatých podnikateľov, manipuláciách verejných tendrov a zneužívania majetku štátnych firiem na osobné a stranícke účely. Jeden z mála vr- cholných politikov, ktorý podľa spisu reálne bol v byte na Vazovovej, bol Robert Fico, hoci on sám sa otázke novinárov, či to skutočne tak bolo a či tam teda reál- ne bol, vytrvalo vyhýba do dnešných dní. Je skutočne zarážajúce, že v tomto kontexte a po voľbách v marci 2012 kauza Gorila vyniesla k moci politika, ktorý sa spomína v spise opakovane a čo do počtu najviackrát a ktorý si navyše po voľbách na oslavu volebného ví- ťazstva a zostavenia jednofarebnej vlády demonštra- tívne pripil kolou (tým istým nápojom, ktorý si podľa spisu dal aj na návšteve u Haščáka v odpočúvanom byte na Vazovovej). Teplý vzduch Kauza emisie/Interblue spadá do obdobia prvej vlá- dy Roberta Fica a do rezortu ministerstva životné- ho prostredia v tom čase pod správou SNS v rámci zo slovenských oligarchov a parterov investičnej skupiny Penta, ktoré SIS zaznamenala v sledova- nom byte na Vazovovej od konca roku 2005 do roku 2006, teda v období druhej vlády Mikuláša Dzurindu, keď sa Jaroslav Haščák v tomto byte stretával s viacerými politikmi a bavili sa okrem iného aj o províziách a úplatkoch v procesoch pri- vatizácie štátneho majetku, ako aj o financovaní viacerých politických strán. Samotná autenticita spisu Gorila, ako aj jeho obsahu, dosiaľ nebola po- tvrdená, a hoci vyšetrovanie trvá už niekoľko rokov, celá kauza nebola uzavretá. Samotný názov Gorila je krycím názvom pre typ odpočúvacieho zariade- nia, ktorý bol použitý v byte na Vazovovej. Došlo k tomu tak, že vedúci analytického oddelenia SIS Peter Mravec v roku 2005 spozoroval, že pred do- mom na Vazovovej ulici v Bratislave, kde vtedy bý- val i s rodinou, často parkujú vládne limuzíny, ako aj predstavitelia finančnej skupiny Penta. Koncom novembra 2005 bola podaná žiadosť o odpočúvanie podnikateľa Zoltána Vargu a jeho bytu, ktorý sa na- chádzal hneď vedľa bytu Petra Mravca, a súd tejto žiadosti vyhovel. To, čo sa z tohto odpočúvania SIS a o niekoľko rokov aj verejnosť dozvedela, prekonalo aj tie naj- divokejšie predstavy o hĺbke korupcie v slovenskej spoločnosti. Veľmi podrobne sa v spise opisujú praktiky a konkrétne sumy, ktoré mali za privati- záciu, ale aj verejné obstarávanie putovať buď na priamo, alebo cez prostredníkov/pokladníkov strán vrcholným politikom, predsedom strán a vládnym činiteľom. Podľa samotného spisu do kauzy Gorila mala byť zapojená aj predsedníčka Fondu národ- ného majetku Anna Bubeníková (okrem iných prá- ve Bubeníkovej mali údajne ísť provízie cez firmu Elementa, v ktorej figuruje aj jej manžel), ktorá bola vládou krátko po zverejnení prepisu Gorily na in- ternete odvolaná z funkcie predsedníčky FNM. V spise sa tiež podrobne opisujú a rozoberajú rozhovory vtedajšieho ministra hospodárstva Jirka Malchárka, bývalého automobilového pretekára, kto- rý sa stal ministrom za koaličnú stranu Pavla Ruska ANO a ktorý podľa obsahu rozhovorov evidentne nie- len nebol kompetentný na riadenie ministerstva, ale ho reálne pravdepodobne (podľa toho, čo sa uvádza v uniknutej verzii spisu) ani nikdy neriadil a väčšina To, čo sa z odpočúvania SIS (v byte na Vazovovej) a o niekoľko rokov aj verejnosť dozvedela, prekonalo aj tie najdivokejšie pred- stavy o hĺbke korupcie v slovenskej spoločnos- ti. Veľmi podrobne sa v spise opisujú praktiky a konkrétne sumy, ktoré mali za privatizáciu, ale aj verejné obstarávanie putovať buď na priamo, alebo cez prostredníkov/pokladníkov strán vrcholným politikom, predsedom strán a vládnym činiteľom. TÉMA MESIACA · Korupčné kauzy a škandály firmy Slovensko, a. s., II. časť

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

23 NEXT FUTURE koaličného triumvirátu Fico (SMER – SD), Mečiar (HZDS), Slota (SNS). Ide skutočne o unikátny prípad a kauzu, v ktorej bol vymyslený svetovo unikátny spô- sob, ako zneužiť systém obchodu s emisiami (ktorý je aj v zahraničí často uvádzaný ako skvelá ukážka toho, ako sa to nesmie robiť), ktorého pôvodným cieľom bol boj proti globálnemu otepľovaniu. Za ministerstvo životného prostredia sa na sa- motnej transakcii podieľali predovšetkým samotný minister Ján Chrbet, Pavol Tehlár, generálny riaditeľ sekcie kvality životného prostredia, Peter Solčanský, šéf odboru ochrany ovzdušia, a neoficiálny poradca ministra Norbert Havalec. Úplne na začiatku celej kauzy rokovali zamest- nanci ministerstva s japonskou štátnou agentúrou NEDO, no do dobre rozbehnutého procesu vstúpil vtedajší minister Jaroslav Izák, ktorý v roku 2008 prípravy predaja zastavil, pričom vo „vládnom“ ma- teriáli (vytvorenom na počítači neoficiálneho po- radcu ministra Norberta Havalca) sa tvrdilo, že zá- stupcovia ministerstva prestali s agentúrou NEDO rokovať, lebo vraj japonská strana podmienila ďalšie rokovanie predložením takzvaného emisného scená- ra na investície finančných prostriedkov získaných z transakcie, čo sa vo „vládnom“ materiáli označi- lo za diskriminačnú podmienku. Pre Slovensko by splnenie tejto podmienky znamenalo emisie predať za cenu, aká bola bežná na medzinárodnom trhu, no zámer zamestnancov ministerstva životného prostredia bol evidentne iný než hájiť záujmy štátu a šancu na kúpu emisií dostala japonská súkromná agentúra Asuka Green Investment, ktorá vo februári 2008 zahájila rokovania s predstaviteľmi slovenského ministerstva životného prostredia a okrem oficiál- nych zamestnancov ministerstva sa stretnutia zú- častnil opäť aj neoficiálny poradca ministra Norbert Havalec, pričom podľa výpovede predstaviteľa spo- ločnosti Asuka Green Investment im neskôr v sep- tembri 2008 predstavitelia ministerstva oznámili, že slovenské emisné kvóty sa budú predávať výhradne cez spoločnosť Interblue Group LLC, s ktorou majú viesť ďalšie rokovania. Spoločnosť Asuka Green Investment sa podľa toho teda zariadila a ďalej roko- vala so zástupkyňou Interblue Group LLC, pričom na stretnutiach sa za spoločnosť Interblue Group LLC zúčastňoval aj im už dobre známy neoficiál- ny poradca ministra Norbert Havalec. Predstaviteľ japonskej agentúry sa tak domnieval, že slovenská vláda a spoločnosť Interblue Group LLC konajú v sú- lade a na základe zámeru slovenskej vlády. Skutočnosť bola však úplne iná. Ministerstvo životného prostredia v čase, keď jednotlivé krajiny iným krajinám predávali emisné kvóty za 10 eur za tonu podpísalo v auguste 2008 exkluzívnu zmluvu v objeme 15 miliónov ton s novovzniknutou (v júni 2008, teda dva mesiace pred transakciou) nezná- mou spoločnosťou Interblue Group LLC (slovenský ekvivalent s. r. o) zaregistrovanou v americkom mestečku Snohomish v štáte Washington, pričom za tonu emisií štátu odrazu stačilo 5,05 eura, čiže celkovo 75,75 mil. eur. Lepšiu ponuku vraj podľa zamestnancov ministerstva Slovensko nemalo, čo, samozrejme, nebola pravda, lebo slovenské emi- sie v tom čase chcelo kúpiť tak Japonsko, ako aj Španielsko cez svoje vládne agentúry, ktoré v tom čase mali podobné obchody uzavreté aj v okolitých krajinách v rámci V4 a vo všetkých prípadoch plati- li štandardnú cenu zhruba 10 eur za tonu. Samotná spoločnosť Asuka Green Investment získala emis- né kvóty za cenu 8,20 eura za tonu, čiže poslala na účet Interblue Group LLC sumu 127 miliónov eur a následne ich ďalej predávala už konkrétnym japonským elektrárňam za 9,50 eura za tonu, čo predstavovalo reálnu cenu minimálne za ktorú ich pravdepodobne mohlo predať aj Slovensko, keby Je skutočne zarážajúce, že v tomto kontexte a po voľbách v marci 2012 kauza Gorila vyniesla k moci politika, ktorý sa spomína v spise opakovane a čo do počtu najviackrát a ktorý si navyše po voľbách na oslavu volebného víťazstva a zostavenia jednofarebnej vlády demonštratívne pripil kolou (tým istým nápojom, ktorý si podľa spisu dal aj na návšteve u Haščáka v odpočúvanom byte na Vazovovej). Korupčné kauzy a škandály firmy Slovensko, a. s., II. časť · TÉMA MESIACA

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

24 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 a pod seba si ho prebral sám premiér Robert Fico (ministrom sa stal Dušan Čaplovič a neskôr i Jozef Medveď). Koalícia však „zostala jednotná“ a zmlu- va v platnosti. Vláda tak bez verejnej súťaže predala kvóty na emisie CO 2 v objeme 15 miliónov ton nezná- mej spoločnosti, pričom Česká republika, ale aj Ukrajina v tom čase získali za podobný obchod viac ako dvojnásobok a Maďarsko takmer troj- násobok „slovenskej“ ceny. Emisie predávané ministerstvom životného prostredia garážovej fir- me Group výrazne pod cenu sa posunuli/predali ďalej Japoncom už za komerčnú cenu, a firma tak zarobila desiatky miliónov eur. Za normálnych okolností by toto bol príjem štátneho rozpočtu, no v prípade Slovenska skončili tieto peniaze v sú- kromných rukách. Skutočná čerešnička na torte prišla po vyšet- rovaní celej kauzy koncom roka 2013, keď policaj- ný vyšetrovateľ slovenskej Národnej kriminálnej agentúry prišiel so záverom, že spôsob, akým boli predané slovenské emisné kvóty, nie je trestným činom, lebo podľa jeho slov nedošlo k zneužitiu právomoci verejného činiteľa ani k porušeniu po- vinností pri správe cudzieho majetku. S týmto záverom následne súhlasil aj dozorujúci prokurá- tor Špeciálnej prokuratúry SR. Po vlne nesúhlasu médií a občanov s týmito závermi vyšetrovania si generálny prokurátor Jaromír Čižnár vyžiadal vy- šetrovací spis, aby celú záležitosť mohla prešetriť aj generálna prokuratúra. Tá celú záležitosť, teda zastavenie trestného stíhania, vyhodnotila ako odôvodnené, a tak v lete 2014 generálny prokurátor Čižnár oficiálne potvrdil, že zastavenie trestného stíhania v tejto veci je dôvodné a zákonné. Kruh sa uzavrel. Napoleonský komplex Posledná kauza, ktorej sa budeme venovať, je zá- roveň i najaktuálnejšou a týka sa tak organizova- ných podvodov s DPH s politickým krytím, ako aj prepojení medzi biznisom a vrcholnou politikou. Kauza podvodov s DPH, ktorej „podkauzou“ je de facto aj kauza Bašternák, je stále aktívna a po- tenciálne môže ísť o vôbec najväčšiu kauzu v his- tórii Slovenska. Znamenalo by to, že korupcia na prebehla pôvodná transakcia s japonskou štátnou agentúrou NEDO tak, ako v Českej republike. Prvé kritické hlasy spochybňujúce transparent- nosť celého predaja sa objavili v decembri 2008. Konateľkou firmy Interblue Group LLC bola dán- ska občianka Jana Lütkenová spolu so Švajčiarom Hansom Grobom a neskôr, keď sa o podozrivú firmu začala zaujímať aj americká FBI, bola firma Interblue Group LLC k 29. decembru 2009 zru- šená a jej práva boli presunuté na firmu Interblue Group Europe sídliacu vo švajčiarskom meste Zug, ktorá bola registrovaná už ako akciová spoločnosť, a k jej vlastníctvu sa neskôr prihlásil český podni- kateľ Milan Růžička, ktorý vraj odkúpil spoločnosť Interblue od Mareka Pleyera. Po verejnom tlaku a zverejnení celej kauzy chcel minister zmluvu zrušiť, no ešte než sa to mohlo udiať, predseda vlády „zrušil“ v máji 2009 mi- nistra (Jána Chrbeta z SNS), ktorý bol do hodiny odvolaný a rovnako bol po čase odvolaný aj jeho náhradník (Viliam Turský zo SNS), čo v koneč- nom dôsledku znamenalo, že ministerstvo bolo po prvýkrát v histórii odobraté koaličnému partnerovi Vláda bez verejnej súťaže predala kvóty na emisie CO 2 v objeme 15 miliónov ton neznámej spoločnosti, pričom Česká republika, ale aj Ukrajina v tom čase získali za podobný obchod viac ako dvojnásobok a Maďarsko takmer trojnásobok „slovenskej“ ceny. Emisie predávané ministerstvom životného prostredia garážovej firme Group výrazne pod cenu sa predali ďalej Japoncom už za komerčnú cenu, a firma tak zarobila desiatky miliónov eur. Za normálnych okolností by bol toto príjem štátneho rozpočtu, no v prípade Slovenska skončili tieto peniaze v súkromných rukách. TÉMA MESIACA · Korupčné kauzy a škandály firmy Slovensko, a. s., II. časť

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

25 NEXT FUTURE Slovensku siaha od najnižšej úrovne až k absolút- nym politickým špičkám vo vedení krajiny. Kauza Bašternák sa týka nielen komplexu Bonaparte, kde na Napoleonskom vŕšku u podni- kateľa Ladislava Bašternáka si už roky prenajíma luxusný byt sám predseda vlády Robert Fico, ale v samotnej kauze ide aj o bytový komplex Five Star Residence neďaleko Úradu vlády SR, ktorý stavala firma Real Štúdio K.F.A., s. r. o., podni- kateľa Mariana Kočnera a firma BL – 202, s. r. o., Ladislava Bašternáka v ňom v roku 2012 údajne kúpila 7 bytov za 12 miliónov eur. Bašternákova firma si hneď potom uplatnila nadmerný odpočet DPH vo výške 2 milióny eur, pričom suma bola po kontrole vyplatená hneď. Skrátka prebehol fiktív- ny nákup bytov, ktoré boli nadhodnotené zhruba desaťnásobne s cieľom obohatiť sa na nadmernom odpočte a podvode na DPH. Nešlo vôbec o prvé ak- tivity podnikateľa Ladislava Bašternáka v nehnuteľ- nostiach, keďže ešte v roku 2004 začal načierno sta- vať komplex Bonaparte na Tupého ulici v Bratislave neďaleko Národnej rady SR a od októbra 2012 sa k nemu nasťahovali nielen predseda vlády Robert Fico, ale aj bývalý minister financií Ján Počiatek a mnohí ďalší vrcholní politici. Neskôr sa do celej kauzy zaplietol ešte aj asis- tent opozičného poslanca, ktorý si ako zamestnanec Tatra banky nelegálne prezeral účty ministra vnútra Roberta Kaliňáka, pričom tieto údaje zverejnil a na základe toho vzniklo podozrenie, že Kaliňák dostá- val platby od firmy, v ktorej v minulosti pôsobil práve už spomínaný podnikateľ Ladislav Bašternák, ktorý okrem už spomínaného podvodu čelí podozreniu i z ďalších daňových podvodov a nadmerným vrat- kám DPH v celkovej hodnote približne 8 mil. eur.   Podvody na DPH s politickým krytím toh- to typu nie sú, žiaľ, ničím nezvyčajným a na Slovensku, žiaľ, majú organizovaný charakter, ako ukázal aj spis, ktorý unikol médiám dokonca od samotného organizátora týchto karuselových pod- vodov, Milana Chovanca, ktorý sa rozhodol (výme- nou za nižší trest) vypovedať v celej kauze, v ktorej ide o podvody v hodnote približne 75 mil. eur z ro- kov 2011 až 2014, teda za druhej Ficovej vlády. V roku 2012 bolo pri podvodoch s DPH ob- vinených takmer štyridsať podozrivých, čiže ide o jeden z najväčších podvodov s DPH na Slovensku. Z telefonického rozhovoru medzi Milanom Chovancom a ďalším podozrivým Paľonderom vyplynulo, že do celej záležitosti boli zapletení i minister vnútra Robert Kaliňák a bý- valý minister financií Ján Počiatek. Úplne na za- čiatku celej kauzy išlo o biznis s investičným zla- tom, neskôr k tomu pribudli potraviny, podlahy, náhradné diely, železo a nehnuteľnosti. Samotný Milan Chovanec si uplatňoval nadmerné odpočty DPH prostredníctvom svojej firmy TTC, kde mu vraj zháňal faktúry ďalej nekonkretizovaný sud- ca okresného súdu. Spoločnosť TTC bola ústred- nou firmou všetkých podvodov s DPH, keďže tam prichádzal tovar a aj fiktívne faktúry, na zákla- de ktorých vznikal nárok na nadmerný odpočet DPH, pričom následne faktúry putovali do expor- térskych spoločností. V novembri 2011 sa jedna svedkyňa celej kauzy vyjadrila, že za spoločnos- ťou TCC sú peniaze od Roberta Kaliňáka. V celej veci ešte stále prebieha vyšetrovanie, no ide celkovo o také závažné porušenia zákona s ta- kým vysokým politickým krytím, že je len veľmi málo pravdepodobné, že by niekto v konečnom dô- sledku bol sankcionovaný, alebo že by voči vinní- kom kauzy bola vyvodená zodpovednosť. To, čo všetky tieto uvedené kauzy spája, je snaha individuálne alebo kolektívne sa obohatiť na úkor štátu, teda na úkor nás všetkých, obča- nov tejto krajiny. No a v neposlednom rade ide tiež o čoraz nebezpečnejšie prepojenie silného biznisu na strane jednej a so silným štátom, poli- tikmi obchodujúcimi s vlastnou mocou na strane druhej. Na slovenské pomery je príznačné, že za činy, ktoré boli dokonané aj desaťročie predtým, sa ich protagonisti doteraz nedostali pred súd. A keby sa pojednávanie v tejto veci aj začalo, možnosť, že v nich bude niekto odsúdený, je tak i naďalej iba čisto teoretická. Na Slovensku to je skrátka dnes tak, že systém neumožňuje dotiahnuť tieto politic- ké kauzy alebo kauzy s politickým krytím do kon- ca. To však neznamená, že tento boj treba vzdať. Úlohou každého z nás je bojovať o očistu verejného priestoru v rámci svojich možností a ako najlepšie vieme. Nebáť sa a nekradnúť. Korupčné kauzy a škandály firmy Slovensko, a. s., II. časť · TÉMA MESIACA

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

26 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 KAUZA BAŠTERNÁK ODŠTARTOVALA POLITICKÉ DIVADLO TÉMA MESIACA · Kauza Bašternák odštartovala politické divadlo Kauza sa však zmenila na politický cirkus. V tom- to sa zhoduje aj opozícia, aj koalícia, nezhodujú sa však v tom, kto je cirkusantom. Kaliňák má podporu vládnej koalície, a s touto podporou za chrbtom ustál júnový pokus v parla- mente o jeho odvolanie. Reakciou opozície je orga- nizovanie občianskych protestov. Na ich čele je Igor Na druhej strane stoja opozičné strany, ktoré tvrdia, že v tomto konkrétnom prípade sú okolnosti také závažné, že podozrenia, pochopi- teľne, stačia na to, aby mal Kaliňák povinnosť od- stúpiť. Kaliňák je totiž na čele rezortu, ktorý šéfuje vyšetrovateľom. Teda má byť podľa opozície v jas- nom konflikte záujmov, keďže v podstate „Kaliňák má vyšetrovať Kaliňáka“. Kauza Bašternák má v súčasnosti obrovské politické rozmery. Koaličná väčšina chce čakať na vyšetrenie kauzy, koaliční partneri Smeru – SD tvrdia, že minister vnútra Robert Kaliňák ich presvedčil. Hovoria, že nie je možné vyvodzovať zodpovednosť, ak sú podozrenia nepodložené. Autor: Ján Beracka

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

27 NEXT FUTURE Kauza Bašternák odštartovala politické divadlo · TÉMA MESIACA Matovič so svojou stranou Obyčajní ľudia a nezá- vislé osobnosti a strana Sloboda a Solidarita. Prvý protest sa pred komplexom Bonaparte uskutočnil 20. júna, v tomto komplexe si premiér Fico prena- jíma byt od kontroverzného podnikateľa Ladislava Bašternáka, voči ktorému sa už druhýkrát rozbeh- lo vyšetrovanie podozrivých nadmerných odpočtov dane z pridanej hodnoty (DPH). Fico, pochopiteľne, svojou rétorikou bagatelizuje pro- testy aj celú situáciu. „Ak sa však preukáže, že majiteľ tohto bytu je zločinec, okamžite z bytu odídem, ale ja sa nebudem sťahovať len preto, že si to želá pán Matovič a ľudia jemu podobní,“ povedal Fico na ad- resu protestov, ktoré boli 20. júna. Protesty sa niesli v duchu výziev za odstúpenie Kaliňáka aj predsedu vlády. Po úvodnom proteste z 20. júna nasledovali ďalšie, konali sa vždy v pon- delok pred komplexom Bonaparte. Tieto protesty sa konajú aj počas leta, vždy v pondelok. Stále živá kauza vyústila až do druhého pokusu o odvolanie ministra vnútra. Zasadnutie parla- mentu s týmto programom sa začalo 30. júna. Ešte deň predtým bola v objektoch Ladislava Bašternáka razia. Daniel Lipšic poznamenal, že razia prichádza „po štyroch rokoch od spáchania daňových zloči- nov“. Zároveň upozornil, že razia prichádza po niekoľkých mesiacoch od oznámenia o obnovení vyšetrovania. Danko rieši „bordel“, opozícia pochybuje o jeho podpise Igor Matovič vymenil počas zasadnutia parlamentu o odvolávaní Kaliňáka formálnejšiu košeľu a sako za tričko, na ktorom je nápis „Fico chráni zlode- jov“. Svoj postoj navyše umocnil transparentom, na ktorom sú vyobrazení Robert Kaliňák a Ladislav Bašternák. „Slušní ľudia platia dane, zlodeji si žijú za ne“ stálo na transparente. Výsledkom bolo to, že predseda parlamentu Andrej Danko prerušil schôdzu parlamentu s tým, že je potrebná zmena rokovacieho poriadku. Danko tvrdí, že vizuálne pomôcky Igora Matoviča sú v rozpore so zákonom. Mal výhrady aj k jeho oblečeniu a k jeho prejavu. Matovič transparent rozprestrel počas svojho vystúpenia, Danko ho upozorňoval, aby po skončení svojho vystúpenia transparent odniesol. Zároveň predseda parlamentu opozíciu podľa vlast- ných slov upozornil, že ak transparent neodložia, nechá ho odstrániť. „Myslím, že je v živote pri- rodzené, že ak niekde spôsobíte bordel, že po vás niekto upratať musí, keď to nedokážete sám,“ po- vedal Danko. Podľa jeho slov v parlamente zabrá- nil fyzickej konfrontácii, keď podľa neho hrozilo, Kauza Bašternák zatiaľ politické zemetrasenie nepriniesla, minister Kaliňák aj premiér Fico napriek pokusom o odvolanie zostávajú. Turbulentné dianie v parlamente sa kauze v podstate nevenovalo, meniť sa budú pravidlá rokovania v parlamente.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

28 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 TÉMA MESIACA · Kauza Bašternák odštartovala politické divadlo sedem poslancov s odkazom, že sa schôdza otvo- rí, ak bude dohodnutá celá opozícia. To zahŕňa aj poslancov strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, ktorí sú v rámci celého parlamentu v ur- čitej „izolácii“. Schôdza sa vôbec neotvorila a nasle- dujúci deň sa parlament mal vrátiť k odvolávaniu Roberta Kaliňáka. Nasledujúci deň sa situácia ešte viac vyostrila. Andrej Danko v parlamente pre povinnosti v za- hraničí chýbal. Predsednícke kompetencie tak pre- šli na niektorého z podpredsedov. O svojom pove- rení bol presvedčený Andrej Hrnčiar, ktorý podľa opozície mal o vedenie schôdze požiadať opozičnú podpredsedníčku parlamentu Luciu Nicholsonovú. Tá aj bez elektronickej prezentácie poslancov schôdzu otvorila s tým, že dosť poslancov je na pre- zenčných listinách a taktiež ich mal byť dostatok aj pri optickom zrátaní v sále. Samotná Nicholsonová tvrdí, že ju Hrnčiar o otvorenie schôdze požiadal. „Keďže rokovací poriadok neprikazuje explicitne, ako zisťovať uznášaniaschopnosť pléna, spočíta- la som podpisy na prezenčke a poslancov v ro- kovacej sále, a schôdzu som uviedla,“ vyhlásila Nicholsonová. Na prezenčných listinách podľa nej bolo 94 poslancov a v rokovacej sále 82 poslancov. To odštartovalo spor o to, či mala Nicholsonová právo schôdzu otvoriť. Hrnčiar novinárom ukázal že sa Ľubomír Galko SaS pobije s upratovačkami Národnej rady. „Požiadal som okamžite ústavno-právny výbor o vypracovanie nového rokovacieho poriadku Národnej rady,“ vyhlásil Danko. Nový rokovací poriadok by mal zabraňovať poslancom nosiť si sta- tív s videokamerou či používať sociálne siete. Tiež by detailnejšie riešil oblečenie a prejavy poslancov a taktiež vizuálne pomôcky. Danko navyše mal „kuloárne informácie“ o tom, že opozícia chce vysloviť nedôveru premiérovi Robertovi Ficovi. Rokovanie o odvolávaní Kaliňáka tak ukončil s tým, že prípadné odvolanie Roberta Fica by znamenalo koniec aj pre ministra vnútra. Schôdza o ministrovi vnútra tak ustúpila odvolá- vaniu premiéra. Poslankyňa za SaS Anna Zemanová označila ko- nanie Andreja Danka za „svojvoľné“. „Vadí mi, že nám bolo zabránené vo vyslovení nedôvery Robertovi Kaliňákovi,“ povedala. Podala preto podnet na disciplinárne konanie voči Andrejovi Dankovi. Zasadnutie parlamentu o odvolávaní premiéra Fica, naplánované na 6. júla, sa vôbec neuskutočnilo. Koalícia pristúpila k obštrukcii a v parlamente bolo na otvorenie parlamentnej schôdze k dispozícii len Tá neskutočná podoba... Podpis Andreja Danka v Koaličnej zmluve Podpis Andreja Danka na rozhodnutí predsedu NR SR, ktoré nahral Andrej Hrnčiar na svoj Facebook (Zdroj: Facebook, Jozef Viskupič)

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

29 NEXT FUTURE Kauza Bašternák odštartovala politické divadlo · TÉMA MESIACA písomné poverenie od Andreja Danka. Pochybnosti však vyvolal podpis na tomto poverení. Opoziční poslanci hovoria, že podpis je sfalšovaný. Samotný Andrej Danko po návrate zo zahraničia potvrdil, že vedením schôdze poveril Andreja Hrnčiara. „Vidím absolútnu svojvôľu pani podpredsedníčky,“ povedal Danko na adresu Nicholsonovej. Martin Glváč zo Smeru – SD dokonca hovoril o parlamentnom puči. Osud týchto dvoch schôdzí v parlamente by sa mal vyjasniť na jeseň. Stíhajú Rybaniča, odstúpila iba Ujváryová Jediným obvineným v súvislosti s touto kauzou je doposiaľ Filip Rybanič, asistent poslanca SaS Jozefa Rajtára. Čelí obvineniu z porušenia bankového tajomstva, keďže nazrel do účtov Jána Počiatka a Roberta Kaliňáka. Personálne zmeny sa udiali akurát na poste vyšet- rovateľky podozrivých vratiek DPH, ktoré od štátu získal Ladislav Bašternák. Denník N priniesol in- formáciu, že vyšetrovateľka Tatiana Ujváryová na- mietla svoju zaujatosť a odstúpila z prípadu. Kauza Bašternák Ladislav Bašternák je podnikateľ, ktorý je podozri- vý z toho, že v súvislosti s bytmi v objekte Five Star Residence si v roku 2012 uplatnil neoprávne- ný odpočet DPH vo výške približne dvoch milió- nov eur. Firma BL – 202, s. r. o., v ktorej Bašternák pôsobil, odkúpila sedem bytov v rámci Five Star Residence za 11,85 mil. eur. Vzniká podozrenie, že táto suma je fiktívna a nikdy ju firma neuhradila. Byty fir- ma kupovala od spoločnosti Rent and Wash, s. r. o, kde bol konateľom Peter Hrkotáč. Tieto peniaze mali byť uhradené vo viacerých splátkach a v hotovosti. Indície o fiktívnosti dvanásťmiliónovej platby sa opierajú o viacero okolností. Kriminálny úrad finančnej správy nezaznamenal, že by Hrkotáč takúto platbu dostal. Poslanec Daniel Lipšic upo- zornil, že Bašternák byty následne predal. Šesť získal Patrik Ziman ako zápočet, keďže mal voči Bašternákovi pohľadávku vo výške 1,2 mil. eur. Medzi kúpnou cenou bytov a predajnou tak vznikol obrovský nepomer. Vzhľadom na vzniknuté podozrenia o tom, že cena 12 mil. eur je fiktívna, daňový kontrolóri podali podnet na Národnú kriminálnu agentúru (NAKA). Tá podlieha Prezídiu policajného zboru a na vrchu pyramídy je ministerstvo vnútra a rezortný šéf Robert Kaliňák. NAKA, konkrétne vyšetrovateľka Tatiana Ujváryová, dospela k záveru, že transakcia je v poriadku. Opozícia v prepojení kauzy na vládnu garnitúru ide ešte ďalej. Ďalšie podozrenia vznikli v súvislosti so sťažnosťou na postup NAKA. Opoziční poslanci hovoria o tom, že pracovníci Finančnej správy sťaž- nosť pripravili, no zostala neodoslaná. Podľa opozície Smer Bašternáka chráni. Filip Rybanič z bankových údajov Roberta Kaliňáka zistil, že od Bašternáka kúpil podiel v spoločnosti BA Haus. V tejto firme ako akcionári vystupovali Marek Turčan, Ján Počiatek a Ladislav Bašternák. Každý z nich vlastnil tretinu akcií. Turčan je Kaliňákov sused, ktorý podnikal s Počiatkom. Turčana s Kaliňákom okrem susedských vzťahov spájajú aj spoločné začiatky v advokátskej praxi. Kaliňák tvrdí, že žiadne príjmy od firiem pána Bašternáka nikdy nedostal. Priznal však, že od Bašternáka kúpil časť jeho podielu, keď sa ten- to podnikateľ rozhodol z firmy majetkovo odísť. Kaliňák tak získal 16 % akcií BA Haus, zvyšok pre- dal Bašternák Počiatkovi. Ponuku na kúpu podielu dostal Kaliňák v septembri 2013. Za 17 akcií firiem zaplatil viac ako 430 000 eur. Na kúpu týchto akcií čerpal úver z Tatra banky. Kaliňák upozorňuje, že z celej transakcie mal pasívne saldo. Na jeho účet však podľa uniknutých údajov cho- dili ďalšie platby. „Všetky platby, ktoré prišli na môj účet, vyplývajú z hospodárskej činnosti tejto spoločnosti,“ vyhlásil Kaliňák. Podľa jeho slov sú všetky obvinenia voči nemu v súvislosti s kauzami DPH „vymyslené“.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

30 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 SCHRÁNKOVÉ KAUZY DRÁŽDIA VEREJNOSŤ, MENÍ SA KVÔLI NIM LEGISLATÍVA TÉMA MESIACA · Schránkové kauzy dráždia verejnosť, mení sa kvôli nim legislatíva systém v tendri. Práve spoločnosť Ibertax založi- li schránkové firmy Narenamo Limited a Havond Limited. Na projekte tendra sa podieľala aj spo- ločnosť J&T. Tá mala byť poradcom pri získavaní financovania projektu a zároveň zabezpečila po- skytnutie časti finančných prostriedkov na vý- stavbu elektronického výberu mýta. Informovala o tom v roku 2009 spoločnosť SkyToll, ktorú Mýtny tender V roku 2008 sa uskutočnil tender na mýtny systém, ktorý vyhralo konzorcium francúz- skej firmy SanToll, za ktorou je firma Sanef, a cyperskej spoločnosti Ibertax. Celková hodno- ta tendra presahuje 852,1 milióna eur. Nadácia Zastavme korupciu upozorňuje, že táto ponuka je o 221 miliónov eur drahšia ako najlacnejší Slovensko má za sebou neslávnu históriu spojenú so schránkovými firmami. Keďže verejnosť tieto prípady dráždia, protischránkový zákon sa stal súčasťou predvolebnej kampane. Mnohé kauzy, v ktorých figurujú schránkové firmy, sú skutočne závažné. Autor: Ján Beracka

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

31 NEXT FUTURE Schránkové kauzy dráždia verejnosť, mení sa kvôli nim legislatíva · TÉMA MESIACA víťazné konzorcium založilo. O tender sa zaují- mala aj Európska komisia, ktorá skúmala okol- nosti vylúčenia inej ponuky. Kauza Tipos Táto kauza sa týka sporu o know-how medzi Tiposom a spoločnosťou Športka. Do tohto spo- ru sa však zaplietla cyperská schránka Lemikon Limited. Na základe rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave z júla roku 2004 mal Tipos Športke zaplatiť 109 miliónov slovenských korún. Toto roz- hodnutie Najvyšší súd SR v apríli 2005 zrušil a vec putovala na krajský súd. V marci roku 2007 krajský súd priznal Športke odškodné vo výške približne miliardy slovenských korún a úroky z omeškania. V roku 2008 vstupuje do hry schránková firma Foto: Stockfresh

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

32 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 TÉMA MESIACA · Schránkové kauzy dráždia verejnosť, mení sa kvôli nim legislatíva Zaujímavou postavou v tejto kauze je Peter Kažimír, ktorý bol na ministerstve financií štát- nym tajomníkom v čase, keď bol ministrom Ján Počiatek. Zároveň v rokoch 1993 až 1995 pôsobil v spoločnosti Schubert & partners, ktorá v spo- re vystupuje ako právny zástupca spoločnosti Športka. Emisná kauza Schránková firma zásadným spôsobom zasiahla aj do predaja emisií v roku 2008. Emisné kvóty sa rozhodol štát predať, záujemcovia sa našli v Japonsku. Nadácia Zastavme korupciu upozor- ňuje, že japonské spoločnosti za emisné kvóty mali zaplatiť 142,5 milióna eur, no Slovensko z nich videlo len 75,75 milióna eur. Ministerstvo životného prostredia rokovalo s japonskou štát- nou agentúrou NEDO, no podmienku, že pro- striedky bude Slovensko viazať na „zelené“ pro- jekty vláda označila za diskriminačnú. Následne do hry vstúpila schránková firma Interblue Group LLC. Japonská strana podľa Zastavme korupciu pracovala s informáciou, že Interblue Group zastupuje Slovensko a za emisné kvóty zaplatila firma Asuka Green Investment 127 miliónov eur. Interblue Group však za emisie štátu zaplatila už spomínaných 75,75 milióna eur. Vzniklo podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a podozrenie z porušenia po- vinností pri správe cudzieho majetku. Národná kriminálna agentúra v roku 2013 vec uzavrela Lemikon Limited, ktorá odkúpila pohľadávku od Športky. V auguste 2008 Najvyšší súd SR potvrdil rozhodnutie krajského súdu. Vtedajší minister financií za Smer – SD Ján Počiatek mal možnosť požiadať generálneho prokurátora o podanie mimoriadneho opravného prostried- ku. Neurobil tak. V novembri 2008 prišla dohoda o urovnaní sporu a prevodu know-how, v rámci ktorej mal Tipos uhradiť dve miliardy slovenských korún. Nasledovala zmena legislatívy, v novembri 2008 nadobúda účinnosť novela Občianskeho súd- neho poriadku, na základe ktorej bolo možné cez mimoriadne dovolanie Generálneho prokurátora SR oddialiť (odložiť) vykonateľnosť rozhodnutí v tejto kauze. Generálny prokurátor Dobroslav Trnka podal v de- cembri mimoriadne dovolanie na Najvyšší súd SR. Spoločnosť Lemikon Limited oznámila, že odstu- puje od dohody o urovnaní a prevode know-how s Tiposom z novembra 2008. Slovensko však už v novembri poslalo splátku vo výške 400 miliónov korún spoločnosti Lemikon Limited. Zvyšok sumy sa však na Cyprus nedostal. Trnka s mimoriadnym dovolaním v zásade uspel, Tipos má zaplatiť len 14 mil. eur. Ukázalo sa, že zadlžený Váhostav má zložitú vlastnícku štruktúru, ktorá podľa zistení Transparency International Slovensko vedie na Nový Zéland, Cyprus a k fyzickým osobám na Kostarike. Schránkové kauzy už priniesli zmenu v zákone o DPH a aj nový zákon o registri partnerov verejného sektora.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

33 NEXT FUTURE Schránkové kauzy dráždia verejnosť, mení sa kvôli nim legislatíva · TÉMA MESIACA s tým, že k zneužitiu právomoci verejného čini- teľa, ani k porušeniu povinností pri správe cu- dzieho majetku nedošlo. Zastavenie trestného stíhania potvrdil v roku 2014 generálny prokurá- tor Jaromír Čižnár. Až potom Aliancia Fair play získala dokumenty zo švajčiarskej prokuratúry, ktoré ukazujú, že z predaja emisií mal profito- vať vysokopostavený úradník ministerstva život- ného prostredia, ktorý sa vo švajčiarskej banke prihlásil ako konečný užívateľ ekonomických výhod. Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik ná- sledne pre Alianciu Fair play uviedol, že tento človek nebol na ministerstve v čase, keď sa kauza odvíjala. Váhostav Schránkové firmy stoja aj za spoločnosťou Váhostav, ktorá bola dodávateľom pre štát a zís- kala tak prostriedky z verejných zdrojov. Firma sa však dostala do problémov a doplatili na to stavební subdodávatelia, často drobní živnostní- ci. Okrem toho, že nedostali zaplatené za prácu, ktorú urobili, vtedy platná legislatíva ich nútila v mnohých prípadoch zaplatiť štátu daň z prida- nej hodnoty z týchto neuhradených faktúr. Táto kauza teda priniesla legislatívne zmeny, ktoré upravujú odvádzanie DPH v stavebníctve. Tiež sa novelizoval Občiansky zákonník, ktorý mení pra- vidlá reštrukturalizácie. Ukázalo sa, že zadlžený Váhostav má zložitú vlast- nícku štruktúru, ktorá podľa zistení Transparency International Slovensko vedie na Nový Zéland, Cyprus a k fyzickým osobám na Kostarike. Vylúčenie schránok Práve kauzy ako Váhostav zvýšili tlak na vylúčenie schránkových firiem z verejného priestoru. Práve to bolo jedným z predvolebných hesiel pred marcový- mi voľbami. „Aktuálna úprava registra konečných užívateľov výhod nerieši problematiku narábania s verejnými prostriedkami plošne, keďže upravuje narábanie s verejnými prostriedkami len v rámci procesov verejného obstarávania, čo predstavuje približne 20 % výdavkov z verejných rozpočtov,“ in- formuje ministerstvo spravodlivosti, ktoré pripravi- lo protischránkový zákon, ktorý je v legislatívnom konaní. „Právna úprava bude nadväzovať na existujúcu právnu úpravu pokiaľ ide o verejnú kontrolu regis- tra konečných užívateľov výhod, a po prehodnotení účinnosti na definíciu konečného užívateľa výhod rozšíri okruh osôb na všetky subjekty, ktoré prijí- majú plnenie od štátu a zvýši reálnu vymáhateľnosť zákona primeranými sankciami, ktoré budú citeľ- ne odstrašujúce pre osoby, ktoré nepravdivé údaje uviedli, a odoberú hospodársky prospech tým, kto- rí ho protizákonným konaním získali,“ upozorňuje ministerstvo spravodlivosti. Zákon má odhaliť konečných užívateľov výhod aj v prípade schránkových firiem. Okrem iných kauza Váhostav ukázala, že súčasný systém nefunguje. Vznikne tak register partnerov verejného sektora. Mal by navyše obsahovať poistný mechanizmus. Firma, ktorá chce mať zákazky od štátu, by teda mala podľa tohto návrhu určiť osobu, ktorá bude za správnosť údajov v registri taktiež zodpovedná. Za chyby v registri by mali byť pokuty. Zákon má odhaliť konečných užívateľov výhod aj v prípade schránkových firiem. Okrem iných kauza Váhostav ukázala, že súčasný systém nefunguje.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

34 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 TÉMA MESIACA · Anketa: Ako hodnotíte korupčné kauzy na Slovensku? Anketa: Ako hodnotíte korupčné kauzy na Slovensku? NÁZOR MESIACA sú najväčšie negatíva? Dá sa očaká- vať, že príde niekedy k zmene? Zmienené kauzy majú deštruktív- ny charakter predovšetkým na vôľu čestných ľudí začať podnikať. V kra- jine, kde neplatia pravidlá pre všet- kých rovnako a naopak pokriveným charakterom a zlodejom sa v nej darí omnoho lepšie, nemožno očakávať vytvorenie vhodnej atmosféry pre tých, ktorí čestným spôsobom tvo- ria hodnoty a ponúkajú pracovné príležitosti. Našťastie, zmenu sčasti doniesli zahraniční investori, čiast- kové politické opatrenia, ako napr. slobodný prístup k informáciám či zverejňovanie zmlúv, resp. nové kon- trolné mechanizmy v podobe inšti- túcií EÚ a zvýšenej plurality médií vrátane sociálnych sietí. Stále však chýba napr. zákon o lobingu, fun- gujúci eGovernment, ale aj desiatky opatrení, ktoré by v prvom rade vý- razne zmenšili priestor na korupciu. Ako je už z prvých schôdzí NR SR v siedmom funkčnom období zrejmé, mnohým poslancom súčasný nežia- duci stav neprekáža. Môžeme sa len domnievať prečo. Myslíte si, že sa korupčné škandály od 90-tych rokov zmenili a v čom? Je pochopiteľné, že v období, keď sme neboli súčasťou EÚ s vlastným proti- korupčným systémom, neexistovali sociálne siete a pluralita médií bola výrazne menšia, mala aj korupcia celkom iné podmienky na svoju existenciu. Faktom však je, že zá- kladným predpokladom korupcie sú v prvom rade ľudia, korumpujúci a korumpovaní, resp. tí, ktorí ju berú ako bežnú súčasť života v duchu „kto nekradne, okráda vlastnú rodinu“. A tu sa v našich podmienkach až tak veľa nezmenilo. Korupcia teda z väč- šej časti dostala len nový charakter, keď sa v mnohých prípadoch prešlo od hrubokrkých mafiánov k uhlade- ným bielym golierom. A ako ukazujú kauzy typu Gorila, platinové sitká, CT, kompa, Váhostav, Bonaparte a pod., tie sú často ešte spoločensky nebezpečnejšie. Ako vnímate vplyv káuz od VSŽ až po Gorilu, či aktuálne kauzu Bašternák, na život a podnikanie na Slovensku? Ako ho ovplyvňujú, čo MARTIN KLUS, politológ, poslanec NR SR

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

35 NEXT FUTURE Anketa: Ako hodnotíte korupčné kauzy na Slovensku? · TÉMA MESIACA v minulosti. S riešením korupcie je to už horšie. Na lokálnej, regionálnej i celoštátnej úrovni chýbajú prípady potrestania vinníkov exemplárnej korupcie a klientelizmu. všeobecne známych ako neféro- vá súťaž atď., spomeniem vplyv na mladých a začínajúcich podnikate- ľov. Veď aká má byť motivácia pod- nikať férovo a platiť dane, keď vidia kauzy týkajúce sa podvodov s DPH? Podnikateľské prostredie zašpinené takýmito kauzami je zlým vzorom pre mladých začínajúcich podnika- teľov a zároveň ich to odrádza od úmyslu ísť do rizika a podnikať. Veď z ich pohľadu to vyzerá, že bez zná- mostí a úplatkov nemajú šancu pre- sadiť sa. Na druhej strane je vidieť, že vznikajú iniciatívy za transparentné podnikateľské prostredie a protiko- rupčné aktivity, takže verím, že zme- na príde. Možno nepríde zo dňa na deň, nečakám že odrazu príde niekto, kto to na Slovensku „vyčistí“, ale ví- tam a snažím sa podporiť a povzbudiť každého, kto tú snahu má. Ako vnímate vplyv káuz od VSŽ až po Gorilu, či aktuálne kauzu Bašternák, na život a podnikanie na Slovensku? Ako ho ovplyvňujú, čo sú najväčšie negatíva? Dá sa očaká- vať, že príde niekedy k zmene? Jedným problémom je korupcia sa- motná, druhým skoro nezávislým problémom je vnímanie korupcie verejnosťou. Aj keď sa vnímanie ko- rupcie veľmi ťažko meria, je viditeľné, že sa dostala do verejného diskurzu aj do volebných programov politic- kých strán v oveľa väčšej miere ako Myslíte si, že sa korupčné škandály na Slovensku od 90-tych rokov v nie- čom zmenili a v čom?  Korupcia je stále korupcia, to sa nezmenilo a nezmení. Čo sa zme- nilo je, že nie sú také očividné aj iné, ešte horšie kauzy ako korupčné. Napríklad ako bola v 90-tych rokoch kauza najhoršieho zrna – vražda Remiáša. Takéto kauzy následne ší- ria strach do každého, nielen pod- nikateľského prostredia. Dúfam, že zmena príde skôr ako by to celé malo prerásť až do takýchto afér.   Ako vnímate vplyv káuz od VSŽ cez Gorilu, až po aktuálnu kauzu Bašternák, na život a podnikanie na Slovensku? Ako ho ovplyvňujú, v čom vidíte najväčšie negatíva? Dá sa očakávať, že niekedy dôjde k zmene? Vply v je ši rok ý. Ok rem t ých MICHAL PÁLENÍK, riaditeľ Inštitútu zamestnanosti ERIKA JANKAJOVÁ, podnikateľka, majiteľka spoločnosti In Form Slovakia, s. r. o.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

36 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 TÉMA MESIACA · Anketa: Ako hodnotíte korupčné kauzy na Slovensku? MILAN SELIAK, analytik spoločnosti Bisnode Slovensko silu moci a peňazí na Slovensku. Je tu právna nevyváženosť. Na jednej strane dokážu súdy odsúdiť obyčaj- ného človeka, ktorý ukradol kukuri- cu, poslať exekúciu na bežného živ- nostníka, zasielať pokuty za neskoré uhradenie pár eurovej dane človeku, ktorý si privyrába popri stálom úväz- ku, aby uživil rodinu. No a na druhej strane sú tu kauzy ako Váhostav či Bašternák. Nik nie je potrestaný, nič nie je vyriešené. Štát dokonca platí dlhy súkromnej spoločnosti a záro- veň jej dáva štátne zákazky. V dru- hom prípade sa všetci tvária urazene na médiá, ktoré sa právom pýtajú. A zároveň tí istí politici v tom istom čase hovoria o zmenách v daniach, o zmenách pre podnikateľov, od kto- rých chcú pre štát získať viac. Tento prístup vo veľkej miere poškodzu- je život a podnikanie na Slovensku. Kriví podnikateľské prostredie, ne- prispieva k zdravému rozvoju. Som zástancom toho, aby štát upravoval zákony. Ale upravoval ich tak, aby sa len nesnažil vybrať viac na daniach a zároveň neefektívne míňal. Bolo by potrebné, aby došlo k za- stabilizovaniu zákonov, aby nedo- chádzalo k zvyšovaniu daňového a administratívneho zaťažovania podnikateľov. Jednoducho, aby sa štát sám správal ako dobrý hospodár. Na to, aby došlo k zmenám, musia poli- tici niesť zodpovednosť za svoje činy, nielen politické, ale aj trestnoprávne. Myslíte si, že sa korupčné škandály na Slovensku od 90-tych rokov v nie- čom zmenili a v čom? Napriek tomu, že dnes v médiách rezo- nujú vo veľkej miere korupčné škandá- ly vysokopostavených ľudí, myslím si, že v porovnaní s 90-tymi rokmi došlo k pozitívnej zmene, ale v tom smere, že tých škandálov nie je tak veľa ako vtedy a ich priebeh je menej „divoký“. No na druhej strane sme vtedy hovo- rili o škandáloch a korupcii za milióny korún, dnes hovoríme o korupcii za milióny eur. A to je ten veľký rozdiel. Rovnako v súčasných kauzách cítiť aroganciu moci. Píše a hovorí sa o nich viac ako kedysi, cítiť silnejší tlak ľudí a médií, no stále to nie je dosť. Môj ná- zor je, že je to len dôsledok beztrestnos- ti ľudí, ktorí sú s týmito kauzami spája- ní. To, čo sa od 90-tych rokov prakticky absolútne nezmenilo, je práve toto. Nezaznamenal som, že by bol niektorý z vysokopostavených politikov odsú- dený, tak ako je to bežnou praxou na Západe. Poznáme množstvo prípadov, keď politici napríklad len opustili svoje posty pre radikálne menšie prečiny ako sú tieto „naše“. Ako vnímate vplyv káuz od VSŽ cez Gorilu, až po aktuálnu kauzu Bašternák, na život a podnikanie na Slovensku? Ako ho ovplyvňujú, v čom vidíte najväčšie negatíva? Dá sa očakávať, že niekedy dôjde k zmene? Presne tieto kauzy len demonštrujú

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

37 NEXT FUTURE Anketa: Ako hodnotíte korupčné kauzy na Slovensku? · TÉMA MESIACA Bašternák, na život a podnikanie na Slovensku? Ako ho ovplyvňu- jú, v čom vidíte najväčšie negatíva? Dá sa očakávať, že niekedy dôjde k zmene? Vplyvov je veľa, najsilnejšia je však demotivácia slušných a poctivých ľudí podnikať, žiť poctivo. Ďalej strata dôvery v politikov, podnika- teľov, štát ako taký a verejný poria- dok. Prináša to posilňovanie názoru, že za peniaze si možno kúpiť čokoľ- vek, aj pravdu, slobodu, beztrestnosť a čistotu. Tiež to posilňuje presved- čenie, že za úspechom stoja najmä kontakty na politické špičky, že tre- ba byť hlavne zadobre s mocnými, či už na celoštátnej a regionálnej úrov- ni, pretože tí sú takmer všemocní. Tiež presvedčenie, že štát riadi malá skupina spriaznených a dobre zor- ganizovaných politikov a oligarchov, ktorí nie sú príliš viditeľní, ale po- ťahujú nitkami z úzadia, a politici sú na nich napojení. Možno oča- kávať, že dôjde k zmene, ak si ob- čania uvedomia, že takýto štát im neslúži, ale funguje na ich úkor, živí neschopných špekulantov, ktorí mu- sia manipulovať trh a politiku, aby boli úspešní. Ak sa to občania roz- hodnú zmeniť a zasadiť sa za slušný fungujúci štát, zjednotia sa, vybe- rú spomedzi seba najlepších a do- tiahnu zmeny do konca. Potom to môže fungovať aj bez korupcie, ako v mnohých iných krajinách sveta. Myslíte si, že sa korupčné škandály na Slovensku od 90-tych rokov v nie- čom zmenili a v čom?  V súčasnosti sú korupčné praktiky premyslenejšie, zložitejšie, zamota- nejšie ako pred 20 rokmi. V tom čase sa spoliehali na beztrestnosť vďaka ochrane politickej moci, takže sa robila korupcia viac „na drzovku“. V súčasnosti sa na to využívajú často rodinní príslušníci, právnici, schrán- kové firmy v zahraničí a podobne. Ako vnímate vplyv káuz od VSŽ cez Gorilu, až po aktuálnu kauzu PETER KREMSKÝ, riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

38 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 ČO SI OD JANUÁRA NACHYSTAL PRE DAŇOVNÍKOV MINISTER KAŽIMÍR EKONOMIKA · Čo si od januára nachystal pre daňovníkov minister Kažimír Autor: Zuzana Kočišová pôvodnému prísľubu neskončí platenie mimoriad- neho odvodu (de facto osobitnej dane) pre vybrané podniky z oblasti energetiky, poisťovníctva, verej- ného zdravotného poistenia, elektronických ko- munikácií, poštových služieb a letectva. Tento od- vod sa dokonca zdvojnásobí oproti terajšej úrovni. A platiť špeciálnu daň navyše budú naďalej aj banky napriek faktu, že už naplnili limit, do ktorého mal štát od nich pýtať extra odvod. Viac od vodičov No na vyššie výdavky by sa od januára mali pri- praviť aj niektorí vodiči. Najmä ak sa chystajú kú- piť nové auto z najvýkonnejších tried. Ministerstvo navrhuje zmeniť správne poplatky pri evidencii áut. Okrem výkonu sa má po novom prihliadať aj na vek auta. Čiže lacnejší by mal byť odvod starších, no výkonných áut, ale za nové sa bude platiť viac ako doteraz. Celkovo si od zmeny ministerstvo sľubuje viac peňazí pre rozpočet. Napríklad minister financií Peter Kažimír na- vrhuje zaviesť zrážkovú daň z dividend vo výške 15 percent. Platili by ju tunajšie fyzické oso- by z vyplatených dividend, pričom rozhodujúci bude dátum vyplatenia, nie obdobie, ku ktorému sa dividendy viažu. Zároveň by sa zrušili zdravot- né odvody (14 %), ktorým v súčasnosti dividen- dy podliehajú. Od zdanenia dividend si celkovo Kažimírovci sľubujú ešte viac peňazí ako ušetria firmy na nižšej firemnej dani. Cez vládu aj poslancov Daňové zmeny ešte musí schváliť vláda a potom do konca roka opakovane aj Národná rada SR. Až po- tom budú definitívne platné. Podľa jedného z návrhov by sa od nového roka až do roka 2019 celkovo mali na zdraženie cigariet a tabaku pripraviť fajčiari. Plánuje sa postupné zvy- šovanie spotrebnej dane z tabaku. Ďalej sa napriek Od budúceho roka klesne sadzba firemnej dane z dnešných 22 na 21 percent. Tým sa však dobré daňové správy pre ďalší rok končia. Pretože ďalšími opatreniami chcú ministerstvo financií a vláda už len vybrať viac peňazí od daňovníkov.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

39 NEXT FUTURE na základe našich riešení Kontaktujte Nás: bisnode@bisnode.sk SPRÁVNE ROZHODNUTIA www.bisnode.sk ARACHNÉ powered by GNOSUS ODKRYTIE SKRYTÝCH VÄZIEB MEDZI FIRMAMMI KERBEROS powered by GNOSUS SLEDOVANIE ZMIEN EKONOMICKEJ KONDÍCIE ARTEMIS powered by GNOSUS ĽAHKÉ ONLINE PREVERENIE FIRIEM MAGNUSWEB KOMPLEXNÉ INFORMÁCIE O FIRMÁCH V SR A ČR MNOŽSTVO KONTAKTOV PRE OBCHOD A MARKETING ZVÝŠENIE PRESTÍŽE V CELEJ EURÓPE PREHĽAD VÄZIEB MEDZI SPOLOČNOSŤAMI ARACHNÉ UMOŽŇUJE VYHODNOTENIE RIZIKOVOSTI OKOLIA SPOLOČNOSTÍ VIZUALIZÁCIOU MAJETKOVÝCH, PERSONÁLNYCH, ADRESNÝCH ALEBO OBCHODNÝCH VÄZIEB.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

40 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 Investície do reklamy stoja firmy či politikov nemalé sumy. Aktuálnou otázkou je však efektivita vynaložených prostriedkov. Mladí ľudia na klasickú reklamu prestávajú reflektovať. Digitálna generácia si žiada inú formu propagácie. Žiadajú si „nereklamu“. Majú možnosť a aj sami chcú „vstupovať“ do voľne dostupného reklamného priestoru. Nechcú informácie len zbierať, ale chcú ich aj šíriť. Klasický marketing už nie je „cool“. Na dôvažok, naša spoločnosť nevie mladým ponúknuť vzory, s ktorými by sa mohli alebo chceli stotožniť. Na schopnostiach mnohých veľkých podnikateľov a politikov na Slovensku, žiaľ, niet veľmi čo obdivovať. a najmä reklamná redundancia, vy- volávajú odstredivé sily v rozhodova- cích procesoch pri kúpe akejkoľvek komodity. Únava ľudského materiálu sa dostáva do absolútnej rezignácie na akúkoľvek snahu priameho preda- ja, presviedčania, reklamnej manipu- lácie klasickej reklamy. Motiváciou sa stávajú iné, neracionálne faktory. Digitálna generácia si žiada „nereklamu“ Na scénu vstupuje digitálna generácia s digitálnym svetom, s digitálnou re- klamou, kde úspešná reklama sa musí nielen tváriť, ale aj fungovať ako „ne- reklama“. Už nie sú dôležité predajné čísla, ale lajky, zdieľania, odoberania, contenty, insighty, statusy či tagova- nie... Novými celebritami sa tak stá- vajú youtuberi, copywriteri, subscri- beri, blogeri atď. V žiadnom štátnom vzdelávacom programe nenájdeme curriculum predmetov digitálneho environmentu, povinnú a odporú- čanú literatúru, sylaby pre nástojčivú potrebu digitálnych marketérov a už vôbec nie pedagógov s požadovanou aprobáciou. Súčasný školský systém nedobehne digitálny svet ani keby mu utekal oproti. Všetci sa učia sami, in- tuitívne, odovzdávaním si skúseností. Zdanlivo virtuálny svet vytvára svo- jich hrdinov, lídrov, s ktorými sa názo- rovo stotožňujú. Sociálna interaktivita v digitálnom prostredí ovplyvňuje aj ich občianske a politické postoje a ná- zory, ktoré sú v konflikte so spolo- čenskou realitou. Denne sú konfron- tovaní s nefungujúcim školstvom, svojim klientom kacírsku otázku, či zmerali efektívnosť vynaložených re- klamných výdavkov štatistikou pre- daja s reklamnou kampaňou a bez nej za porovnateľné obdobie. Boli prekva- pení, že táto verifikácia marketérom nielenže nenapadla, ale považovali ju priam za nekompetentný útok na pod- statu a fungovanie marketingu. Obaja autori sa považujú za otcov freakizmu, spôsobu myslenia, ktorý odhaľuje skryté stránky fungovania ekonómie, peňazí, psychológie preda- ja a nákupných stratégií, politického marketingu, manipulácie a nachá- dzania zdanlivo nesúvisiacich kore- lácií a príčinných súvislostí. Okrem iných analyzovali odvážnu hypoté- zu, že vysoké náklady na reklamu, Investície do reklamy Reklamný trh investoval v roku 2015 približne 198,70 eura na 1 obyvateľa (vrátane novorodencov), aby mohol oznamovať 5,414 milióna obyvateľom Slovenska jeden rok reklamné infor- mácie. Len banky v roku 2015 inves- tovali 27 eur na 1 obyvateľa (vrátane novorodencov), aby mohli celý jeden rok oznamovať 5,414 milióna oby- vateľom Slovenska informácie, ktoré mali zvýšiť predaj finančných pro- duktov, zmeniť, zlepšiť alebo vytvoriť pozitívny postoj k finančnému trhu. Efektívnosť reklamy...? Steven D. Levitt a Stephen J. Doubner vo svojej knihe „Freakonomics – Skrytá stránka všetkého“ položili MLADÍ SI ŽIADAJÚ REKLAMU „INAK“ A VZORY, KTORÉ BY STÁLO ZA TO OBDIVOVAŤ EKONOMIKA · Mladí si žiadajú reklamu „inak“ a vzory, ktoré by stálo za to obdivovať Autor: Jana Poláčiková

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

41 NEXT FUTURE Politický marketing V intenciách freakizmu sa preto javia náklady na politickú (predvolebnú) kampaň politických strán v parla- mentných voľbách 2016 na jedného voliča a na získanie jedného mandátu ešte absurdnejšie: Chýbajúce osobnosti a vzory Achillovou pätou nášho systému je absencia reálnej sociálnej interak- cie v pochopení a uplatnení občian- skych a politických postojov nielen u nás na Slovensku, ale aj v Európe. Pokiaľ deťom a mladým ľuďom ne- dáme občianske, politické osobnosti a vzory, s ktorými sa môžu a budú chcieť stotožniť, školský systém bude nekompetentný a impotentný. Vyrastie, ak už nám aj nevyrastá, jedna stratená a vykorenená generá- cia s naklonovanými Bašternákmi, Paškovcami, a inými bizarnými po- stavičkami deformovanej a patogén- nej spoločnosti. Je už čas, ak už aj nie neskoro, spý- tať sa našich detí, v akom Slovensku, v akej Európe chcú žiť. A nielen to, dať im možnosť ju aj projektovať. Tú svo- ju virtuálnu, digitálnu totiž už úspeš- ne budujú. A bez veľkých reklamných výdavkov. nielen zlyhávanie štátu, ale dokážu ho suplovať a projektovať za zlomok ceny. Dôsledkom je nedôvera k štandardné- mu politickému systému, politickým reprezentáciám a elitám. Tá sa, priro- dzene, prejavuje nízkou účasťou mla- dých ľudí vo voľbách a referendách. Najefektívnejšiu kampaň mali poli- tické strany, ktoré kampaň focusovali na sociálne siete, do onlinu. Tie do- kázali mobilizovať aj mladého voliča. Zatiaľ. zdravotníctvom, súdnictvom, polí- ciou, sociálnym systémom, korup- ciou, klientelizmom, predraženými tendrami, verejným obstarávaním, škandálmi a neschopnosťou štátu pl- niť si základné úlohy. Spontánne vzni- kajú platformy, ktoré denne dokazujú Politické strany, ktoré sa dostali do parlamentu, vynaložili na získanie 1 voliča približne 2,40 eura. Na získa- nie 1 poslaneckého mandátu investo- vali neuveriteľných 350 000 eur. Mladí si žiadajú reklamu „inak“ a vzory, ktoré by stálo za to obdivovať · EKONOMIKA V roku 2015 vzrástol reklamný trh o 18,3 % a výdavky do reklamy v offline médiách presiahli 1,27 mld. eur a dosiahol najrýchlejšie tempo rastu od roku 2008. Uvádza sa vo výsledkoch  monito- ringu reklamných výdavkov Ad Intelligence spoločnosti TNS Slovakia. TOP 5 kategórií reklamného trhu 2015 Politická strana Stav na transparent- nom účte k 22. 2. 2016 v € Odhad reálnych výdavkov v € Výdavky na 1 získaného voliča v € Získané hlasy Mandáty Výdavky na 1 mandát v € SMER – SD 424 858 2 400 000 3,26 737 481 49 48 979 KDH 304 516 304 516 2,36 128 908 0 0 MOST –HÍD 265 107 1 500 000 8,84 169 593 11 136 363 SAS 44 036 300 000 0,95 315 558 21 14 285 ĽS – Naše Slovensko 1 169,32 1 169,32 0,0 209 779 14 83,52 OĽaNO 1 131,59 1 000 050 3,48 287 611 19 52 634 SME RODINA 972,63 972,63 0,0 172 860 11 88,42 SIEŤ neudané 592 000 4,04 146 495 10 59 500 SNS neudané 585 000 2,6 225 386 15 39 000 Celkom 1 041 790,4 6 413 707,9 2,4 2 628 548 150 350 933 Spracované podľa projektu Volbyopen.sk Kategória Banky Telekomunikačné služby Obchod & maloobchod Lieky Autá 2015 v € 146 253 907 103 006 356 99 420 127 94 757 259 86 618 455 2015 vs 2014 % zmena 9 % 14 % 41 % 26 % 14 %

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

42 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 NAČO A PRE KOHO SÚ NAŠE ŠKOLY? EKONOMIKA · Načo a pre koho sú naše školy? Úvahy posledných 15 rokov o reforme školstva sa opierali o utilitárny koncept, ktorý spo- číval v prvoplánovom generovaní pracovnej sily pre potreby trhu, pre kontinuálny rast HDP. Bolo by naivné myslieť si, že tento problém sa týka len Slovenska. Je to pálčivý problém celej Európskej únie, USA, dá sa povedať, že v globalizovanom svete je to globálna problematika. Sir Ken Robinson už v roku 2006 upozorňoval vo svojich prednáškach na akútnu potrebu revolúcie vo vzdelávaní, a už vtedy navrhoval prebudovať štandardizovanú školu so štandardným vzdeláva- cím procesom na vzdelávací systém šitý na mieru (made tailor), ktorý by dokázal podporiť rozvoj talentu každého dieťaťa. Podľa neho je každé die- ťa talentované, má nadanie, ktoré zodpovedá jeho typu inteligencie, akurát štandardizovaný školský systém ho nevie ani objaviť, nieto ešte rozvíjať. Na škodu nielen dieťaťa, ale celej spoločnosti. Ondřej Steffl, uznávaný český sociológ provoku- je ešte viac, a kacírsky kladie otázku, či má škola svoje opodstatnené miesto vo vzdelávacom systé- me budúcnosti, intuitívnych technológií, umelej inteligencie a zmeny charakteru práce. Reaguje tak na profil absolventa základnej školy štátneho vzde- lávacieho programu Českej republiky, ktorý musí Za posledných 10 rokov sa trh práce mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým v histórii. Profesie vznikajú a zanikajú obrovskou inerciou. Objavujú sa názory, že duálne vzdelávanie je jedným z riešení. Veď kto by už lepšie ako samotné firmy vedel, akú kvalifikáciu jeho zamestnanci potrebujú v súčasnosti a akú kvalifikáciu budú potrebovať o pár rokov? Natíska sa teda otázka, kto bude garantovať a zabezpečovať vzdelanostnú úroveň detí a mládeže? Je cieľom vzdelávacieho procesu v školskom systéme generovať pracovnú silu? Autor: Jana Poláčiková

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

43 NEXT FUTURE Načo a pre koho sú naše školy? · EKONOMIKA ovládať kvantum zbytočných informácií, ktoré ne- dokáže aplikovať, použiť a ktoré sú pre digitálny vek irelevantné a páchnu archetypom dávno preko- naného typu myslenia. Oldřich Botlík, uznávaný český matematik a refor- mátor elemetárneho – základného školstva, ide vo svojej kritike ešte ďalej a konštatuje, že je šťastím, že naše deti neučia hovoriť školy, pretože by zostali nemé. Každých 10 rokov zbiera názory žiakov o ich predstave ideálnej školy. Už v roku 1992 zverejnil úprimný názor jedného chlapca: „Škola mojich snov je škola bez žiakov.“ Výsledky OECD PISA 2012 len potvrdili všeobecný trend patogénneho prostredia českých aj slovenských škôl, v ktorom sú nielen deti, ale dokonca aj učitelia nešťastní. Vladimír Burjan, matematik a reformátor sloven- ského školstva zastáva názor, že by sme mali pre- hodnotiť štátne vzdelávacie programy, tradičnú školu, tradičné učenie a upriamiť svoju pozornosť na proces vzdelávania a samovzdelávania, v kto- rom učiteľ aj žiak dostanú nový obsah a formu. Aj ministerstvo školstva by sa malo premenovať na ministerstvo vzdelávania, ktoré nemá riadiť školy, učiteľov, žiakov, ich myslenie, cítenie, životy, osudy, budúcnosť... Kostrou všetkých garantov a zabezpečovateľov doterajších školských vzdelávacích systémov je vyhovieť potrebám štátu, úradníkov, školských in- špektorov, nárokov stredných škôl, vysokých škôl, úradov práce, zamestnávateľov atď. Akurát potreby žiakov, učiteľov a rodiny sú stále nevypočuté. Práve v tomto trojuholníku sa odohráva najefektívnejší výchovno-vzdelávací proces, v ktorom sú kopíro- vané také vzorce správania, ktoré zabezpečia bu- dúcnosť a zdravý rozvoj spoločnosti. Je potešujúce, že na pozadí snáh reformovať škol- stvo, výchovu a vzdelávanie nie je len primárny záujem uspokojovať trh práce, aj keď je v súčas- nosti potrebný. Oveľa dôležitejšie je pochopenie, že sme vstúpili do veku digitálnej generácie, ktorá vytvára digitálny svet. Svet, ktorý valcuje tradičné paradigmy myslenia, učenia a vzdelávania, tra- dičného charakteru práce a vytvára priestor pre slobodu myslenia, kreativitu a harmonický rozvoj osobnosti. Túto generáciu musíme pozorne počú- vať. No nielen poučovať, pretože sa máme od nej aj čo učiť. Skôr než začneme opäť zbrkle reformovať školstvo, lebo absolventi, ktorí nám vychádzajú zo škôl, sú pre súčasných zamestnávateľov nepoužiteľní, zoberme si k srdcu nadčasové a stále aktuálne myšlienky veľkého pedagóga J. A. Komenského: „Veškeré kvaltování toliko pro hovado dobré jest!“ ale najmä „Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili“. Foto: Stockfresh

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

44 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 OLYMPIÁDA NADELILA BRAZÍLII ZLATO AJ PROBLÉMY prezidenta Luiza Inácio Lula da Silvu nepotrvá dlho. V kresle ho vystriedala Dilma Rousseffová, ktorej úrad sa rozpadol pre korupčný škandál Petrobras, a ten stiahol so sebou dole nielen veľké ryby brazílskej politiky, ale aj časť samotnej eko- nomiky. Dnes je krajina pod dočasným vedením prezidenta Michela Temera, ktorý nakoniec olym- piádu plnú škrtov 5. augusta krátko pred polnocou otvoril. Pyrrhovo víťazstvo v Riu V roku 2009 porazilo Rio de Janeiro v kandidatú- re na usporiadanie letnej olympiády, ktorá sa koná v tomto roku, všetkých ostatných adeptov. Do ka- rát hrala skutočnosť, že napríklad na rozdiel od Madridu či Chicaga sa Brazília veľmi rýchlo do- kázala pozbierať z facky, ktorú svetu v roku 2008 uštedrila kríza. Lenže to bolo pred viac ako sied- mimi rokmi, a vtedy nikto netušil, že dobrá nálada Najlepší športovci z celého sveta v Riu zápasili o zlaté medaily v susedstve najchudobnejších obyvateľov v slumoch, pre ktorých je výhrou, ak majú čo vložiť do úst. Brazília, kedysi naleštené centrum zábavného priemyslu, dnes zápasí s vážnymi politickými a ekonomickými problémami. Letné olympijské zápolenie pustilo kolabujúcej ekonomike žilou, no nakoniec krajina obstála... Autor: Marek Mittaš EKONOMIKA · Olympiáda nadelila Brazílii zlato aj problémy

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

45 NEXT FUTURE Problémy pred cieľovou rovinkou Rečí o tom, ako štáty nestíhajú prípravu olympiády, je pred každým otvorením viac ako dosť. Nakoniec všetko stihli pripraviť aj v Brazílii, hoci najväčším nepriateľom pre nich nebol čas, ale ekonomika. Štedré sociálne programy z čias Lulovho preziden- tovania zoškrtala kríza, chudoba sa začala vynárať na povrch v šialených rozmeroch a krajina mala na krku zodpovednosť za športovú udalosť roka. Tá si vyžaduje miliardy bez ohľadu na to, že ekonomi- ka sa zabárala do čoraz hlbšieho bahna. Už na za- čiatku minulého roka sa ozvala tvrdá hospodárska recesia, ktorá zaknihovala prepad HDP na úrov- ni -3,8 % a podľa Coface by mala Brazília aj ten- to rok dosiahnuť záporný rast HDP -3,4 %. Podľa Medzinárodného menového fondu skĺzla brazílska ekonomika na deviate miesto na svete za Britániu a Francúzsko, ale aj za Indiu a Taliansko. Olympiáda nadelila Brazílii zlato aj problémy · EKONOMIKA Foto: Stockfresh

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

46 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 na vrchol cenového rebríčka a predstihlo aj Miami a San Francisco. Na krátky čas sa Rio zmenilo na jedno z najdrahších miest sveta. Priemerná cena ubytovania sa pohybovala na úrovni 184,65 eura za noc v súkromí, čo je len o približne 15 % lacnejšie ako sa prenajímali hotelové izby. Jednotliví prena- jímatelia postelí si tak mnohonásobne prilepšili. Dôvodom je nedostatok oficiálnych kapacít, a hoci mnoho spoločností začalo s výstavbou hotelov, časť z nich bola určená skôr pre zahraničné delegácie ako pre milovníkov športu. Otvorenie očarilo napriek škrtom Nedá sa povedať, že by otvárací ceremoniál bol ukážkou pompéznosti. Išlo skôr o prezentáciu ži- vosti, farebnosti a juhoamerického temperamentu. Súčasný prezident Michel Temer totiž odštartoval politiku úsporných opatrení, a tak aj organizátori hier museli v ťažkej ekonomickej situácii prijať viace- ré úsporné opatrenia. Išlo najmä o okresanie financií, keď pôvodne plánované prevádzkové náklady padli z 1,85 miliardy o rovných 500-tisíc. To sa, samozrej- me, dotklo aj otváracieho a záverečného ceremoniá- lu. Úvod však umelcom vyšiel na pochvalu. Ujal sa ho režisér Fernando Meirelles, ktorý sa preslávil filmom Mesto bohov zobrazujúci život v slumoch Ria de Janeira. Zodpovednosť za zapá- lenie ohňa prevzal niekdajší brazílsky vytrvalec Vanderlei Cordeiro de Lima a dôležitým posol- stvom tvorcov ceremoniálu bola záchrana planéty, čo symbolizovali aj olympijské kruhy zostavené z 11-tisíc sadeníc. Hlavnou hviezdou okrem taneč- níkov a športovcov bola aj herečka a modelka Gisele Bündchenová, a Slovákov na otváracom ceremoniáli viedla strelkyňa a vlajkonosička Danka Barteková. Záver dobrý všetko dobré Záver XXXI. hier nebol o nič menej pompézny ako úvod a odohrával sa priamo na slávnej Maracane. Finálna šou vyvrcholila obrovským ohňostrojom pre 80 000 divákov. Zástavu Slovenska niesol rýchlostný kanoista a člen striebornej „káštvorky“ Erik Vlček, hoci nástup športovcov nebol pod vlajkami svojich krajín, ale spoločný. Mal prezentovať jedného zjedno- teného športového ducha. Celú ceremóniu skompli- kovala nepriazeň počasia, no nakoniec to bol karneval Štátnym zamestnancom meškajú výplaty, sociál- ne programy sú zoškrtané, v krajine je problém s čistou vodou a vírusom zika, pričom náklady na olympiádu sa podľa analytikov z Oxforu odhadujú na 4,6 miliardy dolárov, no niektoré čísla hovoria aj o 11 miliardách. Aj preto sa z otváracieho ceremo- niálu tešil viac svet ako domáci, ktorí pred samot- ným začiatkom hier rozpútali vlnu protestov. Zarobiť nemusia Olympijské hry sú pre krajinu skvelou reklamou, oživením cestovného ruchu a, prirodzene, aj zdro- jom príjmov. Tie však nemusia pokrývať výdavky. Podľa ekonómov sa dokážu vrátiť náklady v obje- me 10 miliárd, všetko nad tento limit je čistá stra- ta. Problémom je aj udržiavanie nových športovísk a infraštruktúry, ktoré sú spojené s hrami. Pre ne- dostatok financií na ďalšiu prevádzku tak potom končia ako opustené mestá duchov, ktorých ukáž- kovým príkladom je mesto Soči. To investovalo do olympiády viac ako 50 miliárd dolárov a dnes je jeho dejisko rozbité a prázdne. Keďže olympiády 1960 až 2012 vždy prekročili pôvodne plánovaný rozpočet, nie je isté, že aj juhoamerická krajina si z príjmov bude nárokovať na zisk. Dokonca v prípade olympiády v Aténach s rozpočtom cez 13 miliárd sa odhaduje, že aj toto podujatie prispe- lo k dlhovej kríze krajiny. Dnes ešte nie sú známe vplyvy hier na ekonomiku Brazílie, no isté je len to, že príprava podujatia stála krajinu omnoho viac síl ako sa pri kandidatúre predpokladalo. A hoci sa podarilo brazílskemu futbalovému tímu vybojovať olympijské zlato, zlatá baňa to pre krajinu nebola. Pomoc aspoň jednotlivcom Diskusie o tom, koľko olympiáda zarobí, alebo pre- robí, sú bezpredmetné pre domácich obyvateľov. Tým vďaka rozpočtovým výdavkom vláda siahla na istoty, ale snažili sa zarobiť ako to len ide na turis- toch a fanúšikoch športu. Predaj predražených su- venírov a jedál je bežný, no počas OH vystrelili na- hor nielen ceny hotelov, ale aj ubytovania v súkromí, ktoré využívajú nízkorozpočtoví cestovatelia. Podľa platformy Airbnb, ktorá je jedným z partnerov OH a zdrojom lacného ubytovania u domácich, zazna- menali ceny nový rekord. Rio de Janeiro sa dostalo EKONOMIKA · Olympiáda nadelila Brazílii zlato aj problémy

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

47 NEXT FUTURE Olympiáda nadelila Brazílii zlato aj problémy · EKONOMIKA Zaujímavosti z Ria de Janeira ‡ ‡ V Brazílii bol špeciálnou kapitolou olympiády aj športový tím zostavený z utečencov. Mal desiatku členov, ktorí sa predstavili pod samostatnou olympijskou vlajkou a pochádzali zo Sýrie, Južného Sudánu, Konga a Etiópie. Vedúcou výpravy bola niekdajšia olympionička z Kene Tegla Loroupeová. ‡ ‡ Novinkou v tohto roku boli pod olympijskými kruhmi golf a ragby. ‡ ‡ Maskotom XXXI. olympiády bola žiarivo žltá postavička pripomínajúca mačku. Má meno Vinicius a predstavuje zástupcu bohatej živočíšnej ríše hostiteľskej krajiny. Usporiadatelia si od predaja suvenírov sľubujú príjem 319 miliónov eur. ‡ ‡ Brazília potvrdzuje aj svoje postavenie erotickej veľmoci a olympijská dedina bola zásobená 450 000 kondómami. Dôvodom nie je len strach z HIV, ale aj vírusu zika. Bilancia slovenského tímu ‡ ‡ Na hrách Slovákov reprezentovalo 51 športovcov a najväčšie zastúpenie mali atléti. ‡ ‡ Slováci si odniesli z olympiády spolu dve zlaté a dve strieborné medaily. ‡ ‡ Matej Tóth vybojoval zlato v atletickej disciplíne na 50 kilometrov chôdze. ‡ ‡ Ladislav a Peter Škantárovci obsadili prvé miesto v kategórii vodný slalom. ‡ ‡ Matej Beňuš prvý raz reprezentoval Slovensko na olympijských hrách a vybojoval vo vodnom slalome striebro. ‡ ‡ Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr a Tibor Linka získali striebro ako rýchlostný štvor- kajak na 1 000 metrov. ako sa na Brazíliu patrí. Počas 16-tich dní zápolenia sa rozdalo v Riu 306 medailových setov. Napriek oba- vám a niektorým hlasom, že olympiáda nebola na špičkovej úrovni, športový svet opäť neostal sklamaný. Už dnes sa športoví fajnšmekri tešia na pokračovanie v Tokiu. Hoci aj v Brazílii pribudli nové súťažné od- vetvia, v roku 2020 Japonsko sľubuje aj surfing, špor- tové lezenie, karate, skejtbording, bejzbal a softbal. Opäť sa bude na čo tešiť a ekonomika občas bude musieť, ako to bolo aj v Riu, ustúpiť radosti zo športu.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

48 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 ŠTÁT CHCE ODVOD Z CELÉHO NEŽIVOTNÉHO POISTENIA testovalo cez takzvanú predbežnú informáciu. Aj keď už na ňu dostalo negatívne reakcie, návrh predsa len zverejnilo neskôr na pripomienkovanie. Okrem „zjednotenia“ je dôvodom zmeny, ako pri- znáva rovno ministerstvo, aj „zlepšenie stavu ve- rejných financií“. Pričom sa v návrhu nehovorí nič o tom, že prioritne má byť väčší vyzbieraný balík použitý pre hasičské zbory. Materiál len opisuje, že na to smerovali doterajšie peniaze z povinného po- istenia áut. Pochopiteľne sa proti návrhu najviac ohradi- li samotné poisťovne. A hneď viacerými vážnymi argumentmi. Slovenská asociácia poisťovní vedená Jozefínou Žákovou upozorňuje, že i keď sa hovorí o „odvode“, ide v podstate o „skryté zdaňovanie“, ktoré spĺňa definíciu dvojitého zdanenia. Teda opa- kovaného zdanenia rovnakého objektu v rovna- kých zdaňovacích obdobiach. J. Žáková v súvislosti so zámerom zjednotiť podmienky uvádza, že „nie je žiadna legitimita, a ani neexistuje žiadny rozumný dôvod, aby bol Ministerstvo financií plánuje od budúceho roka zaviesť osobitný odvod vo výške osem percent z prijatého poistného v celom neživotnom poistení. Dôvod – zjednotiť odvodovú povinnosť. Už vyše tucet rokov sa totiž v rovnakej výške pla- tí ministerstvám odvod z povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel. Smeruje hasičským jednotkám. Očakávaný efekt – 77 miliónov eur už v prvom roku očakáva ministerstvo. Reakcia poisťovní, bánk a NBS – už súčasný odvod je ne- systémový, jeho rozšírenie na už aj tak veľmi sla- bo ziskový sektor sa negatívne premietne do ešte nižšieho záujmu o poistenie. Pre zvýšenie cien sa zrejme o poistenie budú menej zaujímať práve zra- niteľnejšie menšie podnikateľské subjekty, a prob- lém môže byť aj s doterajšími poistkami na domy, ktoré si ich majitelia kúpili cez hypotéky. Karty na stôl Ministerstvo financií si názor ohľadom rozšíre- nia odvodu na celé neživotné poistenie najskôr Banky a poisťovne a nepriamo aj ich klienti čelia v súvislosti s plánmi novej vlády pre rok 2017 hneď dvojnásobnej výzve. Po prvé predlžuje sa platnosť osobitných odvodov, ktoré sa oboch sektorov týkajú a po druhé chystá vláda aj ďalšie výrazné zmeny pre produkty neživotného poistenia a spotrebiteľské úvery. V prvom prípade hrozí pre klientov zdraženie, v druhom je cieľom zdravšie refinancovať. Autor: Zuzana Kočišová BANKY A POISŤOVNE · Štát chce odvod z celého neživotného poistenia

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

49 NEXT FUTURE odvod rozšírený aj na dobrovoľné odvetvia neži- votného poistenia, ktoré nemajú žiadnu spojitosť s plnením vyššie uvedených úloh štátu“. Pod tými má na mysli financovanie lepšieho vybavenia a po- môcok pre hasičov. Upozorňuje tiež, že zavedenie odvodu výrazne ovplyvní nákladovosť neživotného poistenia. „Pri poistnom na úrovni 650 miliónov eur by osempercentný odvod predstavoval 52 miliónov eur. Pri technickom výsledku celého odvetvia ne- životného poistenia v SR za rok 2015 vo výške 43 miliónov eur by takýto dodatočný náklad zname- nal generovanie straty v celom odvetví neživotné- ho poistenia,“ varuje. Keďže pravidlá obozretného podnikania bránia poisťovniam financovať strato- vé poistky zo ziskovejších, muselo by sa navyšovať poistné. A to dokonca niekde aj u prebiehajúcich zmlúv. Retroaktivita Pretože poistky majú dlhodobý charakter, štan- dardne sa uzatvárajú na niekoľko rokov. „Pričom poisťovňa nemôže jednostranne meniť výšku poist- ného. To prakticky znamená, že v existujúcich po- istných zmluvách nie je odvod kalkulovaný, a teda jednoducho tam nie je žiadna ‚vata‘, ktorú by bolo možné odviesť štátu. Ak by štát predsa len nútil poisťovne odvod zaplatiť, nemohla by si poisťovňa vytvárať dostatočné technické rezervy na plnenie záväzkov voči klientom,“ zdôrazňuje J. Žáková. To by mohlo viesť v niektorých prípadoch až k výpo- vediam už existujúcich zmlúv, čo by sa mohlo na prvé počutie zdať ako protitlak zo strany poisťovní. No v skutočnosti ich reálne k tomuto nútia pravidlá známe ako Solvency II. A to bude zrejme dôvod, prečo z návrhu nebude nadšená ani Národná banka Slovenska ako dozorný orgán pre poistný trh. Reálne takéto výpovede hrozia napríklad pri poistení nehnuteľností, čo je jedna z podmienok pri poskytovaní hypoték. Ministerstvo financií očakáva z novej povin- nosti dokonca viac peňazí ako kalkulujú poisťov- ne. V prvom roku zavedenia, čo je budúci rok, ich odhad siaha k 77 miliónom eur, v ďalších dvoch rokoch ide o menšie sumy – po 55 miliónov. Prečo tento pokles, ministerstvo nespresňuje. Poisťovne však neboli jediné, ktoré sa voči zámeru ostro ohradili. Negatívne sa vyjadrila aj Slovenská banková asociácia či Podnikateľská aliancia Slovenska. Aliancia poukázala na to, že odvod „po- silňuje úlohu štátu v ekonomike, čo zvyšuje riziko korupcie a klientelizmu pri využívaní takto vyzbie- raných peňazí“. Banky sa vracajú k téme poistenia v súvislosti s hypotékami. Spotrebiteľské úvery To však nebude jediná produktová zmena, na ktorú sa pripravujú. Vládou v polovici augusta už stihla prejsť novela zákona o spotrebiteľských úveroch. Sprísňuje najmä ich refinancovanie. Navrhovateľom je opäť ministerstvo financií. To sa opiera o fakt, že objem poskytnutých spotrebiteľských úverov za posledný rok medziročne stúpol o 12 až 15 percent a že významnú časť trhu tvorí refinancovanie spot- rebiteľských úverov. „Veritelia mnohokrát v praxi nevyužívali po- kles úrokových sadzieb na zníženie splátky úveru, ale spolu s predĺžením splatnosti spotrebiteľského úveru ho využili na navýšenie objemu dlhu (pri rovnakej výške splátky). Uvedené sa v mnohých prípadoch realizovalo bez dodatočného overenia schopnosti spotrebiteľa splácať refinancovaný úver, čo malo vo viacerých prípadoch nepriaznivý vplyv na užívateľa úveru, ktorým je spotrebiteľ,“ konšta- tuje ministerstvo. Preto navrhnú do legislatívy za- pracovať návrhy, ktoré vo forme odporúčania pre- zentovala centrálna banka ešte koncom roka 2014. Neboli však pre veriteľov záväzné, čo práve chce ministerstvo zmeniť. Zrejme najviditeľnejšou zmenou je návrh, aby pri refinancovaní banky a ďalší poskytovate- lia menších pôžičiek boli nútení preveriť nielen čistý príjem žiadateľa, ale porovnať ho aj s jeho nákladmi na zabezpečenie základných životných potrieb, vrátane potrieb ľudí, ktoré sú od žiada- teľa závislé, splátkou úveru, ale aj ďalšími peňaž- nými záväzkami žiadateľa. Tými sú napríklad ďalšie pôžičky, lízing či iné povinné finančné splátky. Prísnejšie pravidlá pre refinancovanie môžu platiť od polovice budúceho roka, ak novela ešte opakovane prejde schvaľovaním v parlamente. Štát chce odvod z celého neživotného poistenia · BANKY A POISŤOVNE

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

50 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 Kým na Slovensku nedávno medzi finančnými sprostredkovateľmi rezonovala téma zverejňovania provízií, v Česku sa o rozruch postarala novela, ktorá mení spôsob vyplácania provízií pre sprostredkovateľov pri životnom poistení. České ministerstvo financií tvrdí, že koná v prospech spotrebiteľov, samotní sprostredkovatelia hovoria o ohrození celého odvetvia. Zmeny sa dotknú aj nákladov poisťovní. ČESKÍ SPROSTREDKOVATELIA BUDÚ ZÍSKAVAŤ PROVÍZIU PO ČASTIACH, ROZKLADAŤ SA BUDÚ AJ NÁKLADY POISŤOVNÍ BANKY A POISŤOVNE · Českí sprostredkovatelia budú získavať províziu po častiach Autor: Ján Beracka „Priebežnú odmenu poisťovňa sprostredkovateľovi vyplatí rovno- merne počas celého obdobia trvania poistenia. Pri zálohovom spôsobe vy- plácania môže sprostredkovateľ časť budúcej provízie získať vopred, ak však v úvodných piatich rokoch trva- nia poistenia z akéhokoľvek dôvodu dôjde k predčasnému ukončeniu po- istenia, musí (sprostredkovateľ) pois- ťovni následne pomernú časť provízie vrátiť,“ upozornil Babiš. Český senátor Libor Michálek však upozornil, že predkladaná úprava znamená iba zmenu spôsobu vyplácania odmeny, pričom výška samotnej provízie sa nereguluje. Na scénu sa tak dostáva otázka zverejňo- vania výšky provízie sprostredkova- teľa, ktorá sa riešila aj na Slovensku. „Keď nie je zo strany predkladateľa vôľa limitovať výšku odmien, proví- zie či prevádzkových nákladov, poď- me aspoň cestou informačnej povin- nosti, aby bol klient oboznámený, že provízia dosiahne určitú výšku,“ po- vedal Michálek. Reguláciu provízií samotní českí sprostredkovatelia kritizujú. „V prí- pade poradenských spoločností so Odmena sprostredkovateľa sa teda rozdelí do šesťdesiatich mesiacov. Ak sa platnosť zmluvy skončí napríklad po dvoch rokoch, sprostredkovateľ má nárok len na odmenu, ktorá pri- padá na 24 mesiacov. Nárok na zvy- šok odmeny stráca. Novela je koncipovaná tak, že sprostredkovateľ môže získať odme- nu čiastočne aj vopred, ak však bude životná poistka trvať kratšie ako päť rokov, situácia sprostredkovateľa sa komplikuje. Český minister financií Andrej Babiš v Senáte ČR upozornil, že odmeňovanie sprostredkovateľov môže byť priebežné a zálohové. Priebežná odmena pre sprostredkovateľov Senát ČR schválil legislatívnu no- vinku, ktorá je v Česku známa ako „Novela 38“. Táto úprava pozmeňu- je zákon č. 38/2004 zb. o poisťova- cích sprostredkovateľoch. Mení sa spôsob, akým sa vypláca provízia sprostredkovateľov za uzatvore- né zmluvy o životnom poistení. Provízia sprostredkovateľov sa bude vyplácať postupne počas obdobia piatich rokov. Sprostredkovateľ bude získavať odmenu za každý mesiac, v ktorom bude uzatvorená zmluva platná.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

51 NEXT FUTURE problém, ktor ý vzni ká aj pri sprostredkovaní poistenia a aj pri priamom predaji v pobočkách pois- ťovní,“ doplnil Babiš. Aj v prípade rozkladania nákla- dov senátor Michálek upozorňuje, že novela môže byť deravá. Podľa jeho slov „nič nebráni tomu, aby poisťov- ne zaviedli poplatok za zrušenie po- istnej zmluvy“. „Ten tiež nie je limito- vaný, takže sa miera ochrany v tomto smere nezvyšuje,“ povedal. Kritici novely upozorňujú aj na to, že regulácia sa týka rizikových aj rezervotvorných zložiek poistenia. Odkupná hodnota sa totiž týka iba rezervotvorných poistení. „Drvivá väčšina zmlúv sa dnes uzatvára iba na riziko, pri ktorom sa žiadne odkupné nevypláca,“ povedal Jiří Šindelář. Upozorňuje, že novela me- dzi rezervotvorným poistením a po- istením rizikovým nerobí rozdiely. USF má taktiež výhrady k tomu, že české ministerstvo financií chce obmedzovať prepoisťovanie. „Prepoisťovanie býva rovnako vý- hodné ako zmena dodávateľa energií či telefónneho operátora. Tí neustále vylepšujú svoje produkty a znižu- jú ich ceny bez toho, aby ich ponú- kali súčasným klientom,“ hovorí Šindelář. vrátane lekárskej prehliadky, ďalej ná- klady na ocenenie poistného rizika a prvotných evidenčných úkonov. Na zozname celkových nákladov, ktorých sa týka nová úprava, sú ešte náklady na tvorbu a ponuku poistného produktu. Babiš upozornil, že cieľom nove- ly je riešenie problémov spojených s predčasným ukončením zmlúv o ži- votnom poistení. „Ide predovšetkým o nízku odkupnú hodnotu v prvých rokoch trvania poistenia – investič- ného alebo kapitálového poistenia,“ hovorí Babiš. „Tá vyplýva zo spôsobu, akým poisťovne uplatňujú náklady súvisiace s dohodnutím zmluvy. Tento mechanizmus, predplatené náklady, prispieva k častému prepoisťovaniu, a teda k celkovému zdražovaniu pro- duktov životného poistenia pre klien- tov,“ vyhlásil minister. „Prepoisťovanie je pritom, ako sa dlhodobo ukazuje, systémový zahraničnou účasťou očakávam arbitráže pre zmarenú investíciu. Väčšinu radových sprostredkovateľov však tvoria živnostníci, ktorí skončia na úrade práce,“ povedal Jiří Šindelář, predseda Unie finančního zprostřed- kování a poradenství (USF). „Regulácia prepoisťovania je sme- rovaná výhradne proti sprostredko- vateľom bez toho, aby brala do úvahy, že sú to práve oni, kto pomáha klien- tom vybrať si z ponuky bez ohľadu na záujmy poskytovateľov, a tým posil- ňuje konkurenčné prostredie,“ pove- dal Šindelář s tým, že hrozí, že klienti uviaznu vo veľkých poisťovniach. Taktiež podľa neho hrozí nárast cien. Nový výpočet odkupnej hodnoty Rovnaký priebežný postup sa bude uplatňovať aj v súvislosti s náklad- mi poisťovní pri životnom poistení. Tieto náklady sa taktiež budú rozkla- dať na obdobie piatich rokov. Takto nastavený systém má priniesť zvýše- nie odkupnej hodnoty poistky. Poisťovňa si po dvoch rokoch trva- nia životného poistenia bude môcť ná- rokovať náklady vo výške 40 % z výš- ky celkových nákladov. Do celkových nákladov patria náklady so vznikom poistenia, čo zahŕňa aj náklady na sprostredkovanie. Do celkových ná- kladových položiek patria aj náklady s prevzatím návrhu poistnej zmluvy Odkupná hodnota poistky Odkupná hodnota je časť z technických rezerv spojených so životným poistením. Na tieto prostriedky má klient právo v prípade, že ruší svoju poistku pred uplynutím poistnej doby. Foto: Stockfresh

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

52 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 Bankám sa v prvom polroku tohto roku darilo a vyprodukovali súhrnný zisk vo výške rádovo stoviek miliónov eur. Na výsledkoch slovenských bánk cítiť vplyv nízkych úrokových sadzieb na trhu, ale k zisku pomohli aj jednorazové transakcie, konkrétne predaj VISA Europe spoločnosti VISA Inc. BANKOVÝ SEKTOR UZAVREL POLROK SO ZISKOM, POMOHOL AJ PREDAJ PODIELU VISA EUROPE BANKY A POISŤOVNE · Bankový sektor uzavrel polrok so ziskom, pomohol aj predaj podielu VISA Europe Autor: Ján Beracka Zisk bankového sektora v období prvého pol- roku 2016 dosiahol 424 miliónov eur a me- dziročne sa tak zvýšil o 19,9 %. Ukázali to údaje Slovenskej bankovej asociácie (SBA). K tomuto výsledku však významne prispel predaj podielov VISA Europe spoločnosti VISA Inc, teda jedno- razová udalosť. „Hodnota akvizície Visa Europe americkou Visa Inc predstavuje sumu približne 18,4 miliardy eur. Z toho 12,3 miliardy eur sa roz- delí finančným inštitúciám v hotovosti a zvyšok v preferenčných akciách a v dodatočnej platbe, ktorá sa uskutoční pri príležitosti tretieho roku výročia od uzavretia transakcie,“ upozorňuje SBA. Táto transakcia teda pomohla aj bankovému sek- toru na Slovensku. „Samotné slovenské banky zís- kajú na tejto transakcii približne 100 miliónov eur.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

53 NEXT FUTURE Bankový sektor uzavrel polrok so ziskom, pomohol aj predaj podielu VISA Europe · BANKY A POISŤOVNE Táto transakcia nepredstavuje pre bankový sektor trvalo udržateľný príjem, keďže sa vyplatí len jed- norazovo,“ upozorňuje SBA.  Prevádzkový zisk slovenských bánk dosiahol v pr- vom polroku podľa údajov SBA výšku 646 miliónov eur a v medziročnom porovnaní stúpol o 5,6 % z úrovne 612 milióna eur. Jedným z ukazovateľov relatívne dobrej kon- dície bankového sektora na Slovensku je to, že k lepším súhrnným výsledkom slovenských bánk Foto: Stockfresh

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

54 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 BANKY A POISŤOVNE · Bankový sektor uzavrel polrok so ziskom, pomohol aj predaj podielu VISA Europe prispel pokles tvorby opravných položiek k zly- haným úverom. Čistá tvorba opravných položiek a rezerv slovenských bánk dosiahla v prvom pol- roku tohto roku výšku 97 miliónov eur. V rov- nakom období predchádzajúceho roku to bolo 151 miliónov eur. V medziročnom porovnaní sa tak tvorba opravných položiek a rezerv znížila o takmer 36 %. Prostredie nízkych úrokových sadzieb znamená, že úrokové výnosy bánk zákonite klesli. Čisté úrokové výnosy slovenských bánk sa v prvom polroku dostali na 882 miliónov eur, v prvom polroku 2015 to však bolo až 929 miliónov eur. Medziročný pokles tak dosiahol úroveň piatich percent. Na druhej strane nízke úrokové sadzby znamenajú aj to, že úvery sú pre klientov dostupnejšie a láka- vejšie. V máji výška úrokov nových úverov na býva- nie dosiahla 1,8 %, teda historické minimum, v júni to bolo 1,9 %. Zvýšil sa objem poskytnutých úverov rezident- ným obyvateľom aj spoločnostiam. Úvery po- skytnuté obyvateľom stúpli na 27,421 miliardy eur, v rovnakom období predchádzajúceho roka to bolo 24,317 miliardy eur. Nárast dosiahol 12,8 %. Úvery poskytnuté firmám vzrástli na 15,791 miliardy eur, kým v prvom polroku 2015 to bolo 15,184 miliardy eur. Objem poskytnutých úverov stúpol o 4 %. Slovenská sporiteľňa Konkrétnym bankám sa prevažne podarilo ukon- čiť prvý polrok so ziskom. Skupina Slovenskej spo- riteľne zaznamenala v prvom polroku tohto roka konsolidovaný čistý zisk v sume 134,6 milióna eur a v medziročnom porovnaní sa zvýšil o 49,4 % z hodnoty 90,1 milióna eur. Čistý príjem z poplat- kov a provízií medziročne vzrástol o 3,5 % zo 62,5 milióna eur na 64,7 milióna eur. Prevádzkový zisk stúpol medziročne o 0,6 % zo 168,5 milióna eur na 169,5 milióna eur. Objem úverov klientom sa medziročne zvýšil o 10,2 % z 8,7 miliardy eur na 9,6 miliardy eur. Objem vkladov klientov medzi- ročne vzrástol o 5,4 % z 10,4 miliardy eur na 10,9 miliardy eur. VÚB banka Skupina VÚB dosiahla v prvom polroku čistý zisk 88,2 milióna eur, čo predstavuje medziroč- ne posilnenie o 6,1 %. Prevádzkové spoločnos- ti sa dostali na 289,7 mil. eur. V medziročnom porovnaní sa zvýšili o 5,2 %. Úvery poskytnu- té klientom posilnili o 12,9 % na 9,701 miliardy eur. Vklady a úvery od klientov zaznamenali rast o 14,2 % na 9,357 miliardy eur. Transakcia spojená so spoločnosťou VISA vyvažovala straty spojené s úrokovými výnosmi. „Tento mimoriadny príjem a výnimočné obchodné výsledky vykompenzo- vali negatívny vývoj čistých úrokových výnosov a čistých výnosov z poplatkov v prostredí nízkych úrokových sadzieb a legislatívnych zmien,“ infor- movala banka.  Tatra banka Tatra banka zaznamenala v prvom polroku zisk 79,1 milióna eur. V medziročnom porovnaní dokázala banka zvýšiť svoj zisk z hodnoty 71,3 milióna eur. Čisté výnosové úroky po zohľad- není opravných položiek klesli na 131,6 milióna eur z hodnoty 134,6 milióna eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií poklesli na 56,3 mil. eur z hodnoty 61,9 milióna eur. Úvery poskytnuté Slovenskému bankovému sektoru pomohol predaj podielov VISA Europe spoločnosti VISA Inc.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

55 NEXT FUTURE Bankový sektor uzavrel polrok so ziskom, pomohol aj predaj podielu VISA Europe · BANKY A POISŤOVNE klientom v hrubom vyjadrení boli v závere prvé- ho polroku na úrovni 8,113 miliardy eur. Vklady, ktoré v banke uložili klienti, predstavovali sumu 8,611 miliardy eur. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia do- siahla v prvom polroku konsolidovaný čistý zisk 3,463 mld. českých korún. Medziročne sa zvý- šil o 11,9 %. „Nízke úrokové sadzby a silnejúci konkurenčný boj na bankovom trhu sa prejavu- jú v miernom poklese čistých výnosov z úrokov i poplatkov a provízií. Zvyšujúce sa regulatórne požiadavky majú ďalšie vplyvy na rast správnych nákladov bánk vrátane tej našej,“ uviedol finančný riaditeľ UniCredit Bank Gregor Hofstaetter-Pobst. Prevádzkové výnosy medziročne narástli o 6,9 %. Banka zaznamenala pokles čistých úrokových a ob- dobných výnosov o 2,3 %, rástli vklady klientov aj úvery poskytnuté klientom. Poštová banka Medzi slovenskými bankami nedokázali všetky spoločnosti zvyšovať svoj zisk. Pokles výšky čistého zisku v prvom polroku tohto roku zaznamenala na- príklad Poštová banka. Čistý zisk banky vo výške 36,2 milióna eur v prvom polroku znamená pokles čistého zisku, keďže v rovnakom období predchá- dzajúceho roku bol čistý zisk spoločnosti na úrovni 39,2 milióna eur. Čistý zisk tak klesol o vyše 7 %. Čisté úrokové výnosy banky klesli na 79,6 milió- na eur z 96,5 milióna eur. Čisté výnosy z poplat- kov a provízií v prípade Poštovej banky klesli na 5,1 milióna eur z hodnoty 6,2 milióna eur v rovna- kom období predchádzajúceho roka. Celkový kom- plexný výsledok spoločnosti za sledované obdobie dosiahol výšku 35,3 milióna eur. Sberbank Slovensko Z trendu v celom bankovom sektore sa v prvom polroku tohto roku v istej miere vymykala spoloč- nosť Sberbank, ktorá v prvom polroku tohto roka zaznamenala stratu 3,208 milióna eur po zdanení. V rovnakom období predchádzajúceho roka banka pritom dosiahla zisk vo výške 1,554 milióna eur. Čisté úrokové výnosy podľa zverejnených informá- cií poklesli na 16,49 milióna eur z hodnoty 21,19 milióna eur. Celková súhrnná strata sa dostala na 5,72 milióna eur. Bankový sektor zvýšil v prvom polroku zisk takmer o pätinu.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

56 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 Pri množstve rôznych detí v školských zariadeniach nie je možné vylúčiť drobné či väčšie zranenia. Fackou od reality môžu byť napríklad aj krádeže. Náklady spojené s nepríjemnosťami môže kryť poistenie. Chránené poistením bývajú dokonca aj samotné školy. alebo zničené veci prešetrované po- líciou, kde páchateľ nebol zistený, sa považujú za dôvod vyplatenia poist- ného plnenia,“ upozorňuje Daniela tiež môže poistený študent získať náhradu škôd zo strany poisťovne. Predpokladom je, že polícia nedokáže identifikovať páchateľa. „Ukradnuté Zranenia hrozia deťom doma, na športoviskách aj v školách. Liečebné náklady a prípadné od- škodné môže hradiť plnenie z poiste- nia. Súčasťou poistenia býva navyše aj ochrana príjmu rodiča, ktorý mu- sel zostať so zraneným potomkom doma, a teda nepracuje. Poisťovne teda môžu nahradiť ušlú mzdu. Životné poistenie pre deti a mlá- dež myslí na komplikované situácie, poisťuje sa prípad dožitia aj úmrtia, rovnako klienti môžu získať nárok na poistné plnenie, ak nastanú zdravot- né komplikácie, ktoré prinesú trvalé následky. Poistné plnenie vzniká aj v čase, ktorý je nevyhnutný na liečenie. Ak sa stane úraz na hodinách te- lesnej výchovy, poistený študent získa odškodné od poisťovne. Ak sa stane napríklad počas vyučovania krádež, POISŤUJÚ SA ŽIACI, ŠTUDENTI AJ SAMOTNÉ ŠKOLY BANKY A POISŤOVNE · Poisťujú sa žiaci, študenti aj samotné školy Autor: Ján Beracka Foto: Stockfresh

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

57 NEXT FUTURE študentských ubytovní. Poistenie sa okrem študentov vzťahuje aj na za- mestnancov školy. Pre školy je poistenie skutočne dobrým dôvodom na uvažovanie. Školy totiž nesú za študentov zodpo- vednosť. „Zo zákona má škola danú aj svoju všeobecnú zodpovednosť za škodu spôsobenú žiakovi alebo iným osobám. A najmä, má danú osobit- nú zodpovednosť za škodu spôsobe- nú žiakmi do osemnásť rokov. Škola totiž vykonáva nad žiakmi dohľad a môže tak zodpovedať aj za vzniknu- tú škodu,“ dopĺňa spoločnosť Allianz. Zároveň spoločnosť Generali upo- zorňuje na svojom webe, že skupino- vé poistenie platí aj počas školských prázdnin. Ak školská akcia presahuje aj do školských prázdnin či víken- dov, poistenie stále platí. Aj v tomto prípade však platia výluky z poiste- nia. Ak študent napríklad na školskej akcii, či počas vyučovania, spôsobí škodu a zároveň poruší školský po- riadok, nárok na poistné plnenie za- niká. Poistenie taktiež nekryje škody vzniknuté pri extrémnych športoch, ale aj pri vnútroštátnych nepokojoch, vojnových udalostiach či terorizme. Ako vždy aj v tomto prípade platí, že pri uzatváraní poistnej zmluvy je potrebné starostlivo zmluvu čítať, to platí aj pre konkrétne výluky, ktoré sú v nej uvedené. sústreďuje predovšetkým na úrazy, možné je však skupinovo poistiť aj proti riziku krádeže. „Ide o sku- pinové poistenie a študenti sú ním krytí aj pri praktickom vyučovaní, rôznych exkurziách, školských výle- toch, pobytoch v škole v prírode, ly- žiarskych výcvikoch a iných akciách organizovaných školou, a to nielen na území Slovenska, ale aj v zahra- ničí. Okrem úrazového poistenia sú všetci poistení krytí voči škode spôsobenej krádežou a poškodením alebo zničením poistených vecí pri pokuse o krádež, alebo lúpež,“ uvá- dza Allianz – Slovenská poisťovňa. Poistenie tak nemusí nevyhnutne byť viazané na čas vymedzený pre vyučovanie a na areál školy. Proti krádeži sú chránené veci, ktoré deti, žiaci a študenti potrebu- jú. „Poistenie chráni šatstvo, dážd- niky, obuv, tašky či aktovky, perač- ník, učebnice, rysovacie a písacie potreby, kalkulačky a iné pomôcky, vrátane športových a zdravotných. V detských jasliach a materských školách sa poistenie vzťahuje aj na detské kočíky a sánky umiestnené v priestoroch na to určených,“ uvá- dza poisťovňa Allianz. Zároveň do- pĺňa, že eviduje aj pomerne bizarné prípady krádeže, keď sa korisťou zlodeja stali kompenzačné pomôc- ky, napríklad načúvací prístroj. Odcudzené sú často aj dioptrické okuliare. Poistenie je určené všetkým dru- hom škôl. „Miestom, na ktoré sa poistenie vzťahuje, je budova školy a všetky miestnosti a priestranstvá, ktoré použije škola na organizovaný pobyt poistených osôb,“ uvádza po- isťovňa Allianz. Poisťovňa zároveň upozorňuje, že poistná ochrana ne- zahŕňa objekty internátov a ďalších Šulcová, hovorkyňa Komunálnej poisťovne. V tomto prípade existujú viaceré výluky. Nevzťahuje sa naprí- klad na stratu poistených vecí, vylú- čená z poistenia môže byť napríklad krádež počas prepravy na školskú akciu, rovnako krádež, ktorá sa sta- ne na školskom internáte. Vylúčené z poistenia môžu byť taktiež rôzne cenné predmety či umelecké diela. Ďalšou skupinou krytých rizík je zodpovednosť za škodu. Ak počas vyučovania v škole žiak neúmyselne poškodí zariadenie školy, náklady na opravu, ktoré by padli na plecia ro- dičov, prevezme na seba poisťovňa. Rovnako to bude v prípade, ak po- istený školák spôsobí škodu inému spolužiakovi. Poistenie sa vzťahuje aj na ďalšie školské akcie, môže v sebe obsahovať aj cestovné poistenie, ktoré chráni žiaka na školských výletoch. „Detské poistenie väčšinou obsahuje aj ces- tovné poistenie, ktoré kryje liečebné náklady v zahraničí s maximálnou dobou poistenia do osemnásteho roku veku dieťaťa. V prípade škol- ského výletu tak nemusíte uzatvárať ďalšiu poistku,“ hovorí Šulcová. Poisťujú sa aj školy Poistiť sa môžu samotné ško- ly. Poistenie určené školám sa Poisťujú sa žiaci, študenti aj samotné školy · BANKY A POISŤOVNE Školy majú zodpovednosť, skupinovo poisťujú študentov a zamestnancov proti úrazom aj krádeži. Žiakov môže poistenie chrániť v areáloch škôl aj na ďalších školských akciách.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

58 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 ÚČTY PRE ŠTUDENTOV PRINÁŠAJÚ VYBRANÉ BANKOVÉ SLUŽBY VÝHODNEJŠIE BANKY A POISŤOVNE · Účty pre študentov prinášajú vybrané bankové služby výhodnejšie Autor: Ján Beracka s klientom, ktorý v budúcnosti môže potrebovať hypotéku alebo napríklad úver na podnikanie. Študentské účty, prípadne účty pre mladých, sú ur- čené klientom, ktorí sú vo veku z určeného inter- valu. Toto kritérium môže byť stanovené rôzne, ty- pickým intervalom je vek od 15 do 26 rokov. Banky môžu žiadať od klienta potvrdenie o návšteve školy, Vistom zmysle je z pohľadu banky a mladého klienta založenie študentského účtu win-win situáciou. Klient dostane v porovnaní s bežným účtom banky výhodnejší produkt z pohľadu po- platkov a pre banku je študentský účet možnosťou predstaviť sa klientovi a pravidelne s ním komu- nikovať. Práve študentský účet môže byť pre ban- ku začiatkom dlhodobého perspektívneho vzťahu Pracovať s peniazmi a ich hodnotou sa človek začína učiť omnoho skôr ako v dospelosti. Vreckové od rodičov či príjmy z rôznych brigád znamenajú, že mladí ľudia majú vlastné peniaze už na základnej či strednej škole. Všetky peniaze okamžite minúť je, samozrejme, nerozumné, rovnako nerozumné je však držať hotovosť doma niekde na „tajnom mieste“. Študenti sú jednou z cieľových skupín komerčných bánk, práve preto im banky ponúkajú účty špeciálne určené práve mladým ľuďom a študentom.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

59 NEXT FUTURE Účty pre študentov prinášajú vybrané bankové služby výhodnejšie · BANKY A POISŤOVNE prípadne môže byť pre získanie výhodnejších pod- mienok stanovený iný kľúč, napríklad aktívne vyu- žívanie účtu. Niektoré banky totiž rozlišujú medzi účtami pre mladých a účtami pre študentov, iné banky sa sústreďujú iba na to, či je klient v určenom veku a nie je dôležité, či je klient študentom. Ak ide o produkty zacielené priamo na študentov, banky môžu vyžadovať, aby preukázali, že sú sku- točne študentmi strednej, prípadne vysokej školy. Akceptovaným dokladom je potvrdenie o návšteve školy, taktiež to môže byť preukaz študenta, prí- padne výkaz o štúdiu na vysokej škole. Niektoré banky si stanovujú povinnosť udržiavať na účte minimálny zostatok vo výške niekoľkých eur, iné banky túto povinnosť neukladajú a zosta- tok na účte môže byť nulový. Čo znamená aktívne využívanie účtu, nie je určené univerzálne, záleží, ako podmienky nastaví kon- krétna banka. Vo všeobecnosti môže banka vyža- dovať, aby na účet pravidelne prichádzal určitý ob- jem finančných prostriedkov, aby z účtu odchádzali platby, prípadne môže vyžadovať inú aktivitu, na- príklad využívanie internetových služieb spojených s účtom. Takéto aktívne využívanie účtu môže mladému klientovi otvoriť cestu k nižšiemu či nu- lovému poplatku. Aktívne využívanie účtu však nemusí byť viazané na poplatok za vedenie účtu a môže prinášať iné výhody. Súčasťou študentského účtu môžu byť napríklad výhodnejšie podmienky povoleného prečerpania do určenej sumy. Súčasťou balíka služieb býva možnosť bezplatne usku- točňovať jednorazové platby, nastavovať si inkasá či trvalé príkazy. Bez poplatku bývajú platby cez POS terminál a výbery z bankomatov vlastnej banky. Vo všeobecnosti platí, že bankový účet nie je vhod- ný nástroj na zhodnocovanie finančných prostried- kov. To sa odzrkadľuje aj pri účtoch pre študentov. Viaceré banky na Slovensku prostriedky na tomto účte neúročia, dajú sa však na trhu nájsť aj účty, ktoré prostriedky na účte úročia. Vzhľadom na to, že bežné účty nie sú určené na zhodnocovanie pro- striedkov, nie je hendikep študentských účtov, kto- ré prostriedky neúročia, výrazný. Účty pre študentov sú v mnohých bankách bez poplatku, viaceré študentské účty však vklady na študentských účtoch neúročia. Priaznivejšie podmienky s účtom sa dajú získať aktívnym používaním účtu. Foto: Stockfresh

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

60 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 Iba rok trvalo Marekovi Gemainerovi, aby ako riaditeľ vdýchol Úseku externého odbytu Wüstenrot poisťovne nový život. Vyžadovalo si to vyjsť z komfortnej zóny a nájsť nové možnosti na trhu. Odmenou je zvýšený výkon celého úseku a vyššia spokojnosť maklérov. Je lídrom, ktorý sa nepozerá na to, čo bolo, ale kam sa dá posunúť, a také sú aj jeho plány. Smelé, odvážne a budúcnosť vidí ako pole plné príležitostí. zmien. Dôležité bolo prijať výzvu a vystúpiť zo zóny komfortu, čo sa nám podarilo. Zaznamenávame vý- borné výsledky a rastúci trend v ob- lasti neživotného poistenia. Úspešne hodnotím spoluprácu s vlastnou odbytovou sieťou v oblasti úverov, kde sme sa k maklérom priblížili prostredníctvom našich Wüstenrot centier a Wüstenrot agentúrnych riaditeľstiev. Makléri tak môžu rie- šiť úverovú žiadosť prostredníctvom obchodných miest, čo ocenili, a túto možnosť plne využívajú. Pozitívna bilancia dáva silu do ďal- ších zmien. Aké sú vaše ďalšie pra- covné vízie a plány? Z obchodného hľadiska vidím príle- žitosť v životnom poistení v oblasti poistenia rizík, a taktiež v úveroch, čomu sa aktuálne intenzívne venujeme. Spustenie portálu pre maklérov je jed- nou z kľúčových úloh na druhý polrok 2016 a neustála práca s tímom bude nemenej dôležitou súčasťou na ceste k ďalšiemu rastu úseku. Veľké príleži- tosti vidím aj v oblasti online služieb. Prinášajú výrazné zefektívnenie a dy- namizáciu práce makléra. Znižujú chy- bovosť a náklady. Je to budúcnosť. S koľkými odbytovými sieťami dnes spolupracujete a na základe akých kritérií si vyberáte partnerov? Spolupracujeme s takmer tristo maklérskymi spoločnosťami. Pred zazmluvnením overujeme maklérove referencie v rámci dostupných zdrojov, ako aj jeho obchodný potenciál. Pri sa- motnom výbere je dôležitá maklérova pozitívna referencia, stratégia a hod- noty jeho spoločnosti, ako aj doterajšie skúsenosti v oblasti financií. Niekedy prichádza k pnutiu medzi maklérmi a spoločnosťou v snahe úplná novinka. Zmena nastavenia procesu nám umožnila byť na kaž- dom stretnutí v ponuke produktov a servise komplexnejšími, čo v ko- nečnom dôsledku zefektívni prácu makléra a zvýši komfort jeho klien- ta. Zmena sa dotkla aj infoliniek pre maklérov. Tu prišlo k ich zlúčeniu do jednej komplexnej za obidve spoločnosti. Tieto zmeny hodno- tím pozitívne, keďže sa prejavili vo zvýšení výkonu úseku a spokojnos- ti maklérov. Pamätné sú rozhovo- ry s kolegami pri implementovaní Na pozícii riaditeľa Úseku externého odbytu Wüstenrot poisťovne, a. s., máte za sebou prvý rok pôsobenia. Ako ho hodnotíte? Od prvých dní, ako som nastúpil na tento úsek, bolo mojou predstavou výrazne ho oživiť. Dnes môžem po- vedať, že za rok prešiel zásadnými zmenami. Zamerali sme sa na vyu- žitie synergie Wüstenrot poisťovne a Wüstenrot stavebnej sporiteľne. Všetci obchodní manažéri sa začali venovať celej produktovej škále obi- dvoch spoločností. To bola pre nich MAREK GEMAINER: BUDÚCNOSŤ JE V KVALITNÝCH ONLINE RIEŠENIACH Marek Gemainer: Budúcnosť je v kvalitných online riešeniach Autor: Marek Mittaš Foto a zdroj: Wüstenrot poisťovňa, a. s.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

61 NEXT FUTURE k návšteve pobočky, iní vyhľadajú servis makléra. Často stavia na vzťah, osobnú skúsenosť, prípadne referen- ciu na daného zamestnanca pobočky alebo makléra. Akými zásadami sa snažíte riadiť ako manažér? Čo pokladáte pri ria- dení ľudí za kľúčové? Ako manažér sa riadim zásadami, ktorými sa riadim aj v bežnom živo- te. Kľúčový je pre mňa postoj každé- ho člena tímu a dôvera. Vyžadujem pracovitosť, zameranie na cieľ a de- tail. Samozrejmé sú denné nasadenie a aktivita v súlade so stratégiou. Život sa neskladá len z práce. Ako relaxujete, čo vás nabíja energiou a aké sú vaše záľuby, ktoré vám roz- žiaria oči, keď zavriete za sebou dve- re kancelárie? Energiu mi dodávajú moji dvaja sy- novia a partnerka, moja rodina. Moje záľuby sú futbal, tenis a fitnes. Naše psíky ma vedia rovnako potešiť. Ďakujeme za rozhovor. odmena. Interní zamestnanci predá- vajú len produkt svojej spoločnosti, čo je diametrálne odlišné, ak je náš pro- dukt len súčasťou portfólia. Musí byť preto logicky vyzbrojený unikátnou kvalitou. No tým, že zväčša sa pro- dukcia maklérov pohybuje na úrovni 30 % – 40 % našej celkovej produkcie, vnímam to ako dobrý výsledok. Ako ďalej plánujete budovať a posil- ňovať prácu s externými partnermi? Našou silnou stránkou sú vzťahy. V ich budovaní a prehlbovaní budeme po- kračovať. Ruka v ruke s inováciami na strane produktov a procesov. Najväčší potenciál externých sietí vidím v ich komplexnosti. Nie každý maklér dnes svojim klientom ponúka celú škálu produktov. CRM jednotlivých spoloč- ností a zrejme aj regulácia maklérov postupne ku komplexnosti privedie. Kedy pokladáte za vhodnejšie pre klienta navštíviť pobočku spoloč- nosti a kedy osloviť makléra? Je to individuálne. Sú rôzne skupiny klientov. Niektorí klienti inklinujú vytvárať tlak na lepšie produkty, alebo výhodnejšie provízie, ako sa snažíte lavírovať v tomto koloto- či a nastaviť parametre rovnakých podmienok pre všetkých? Radi si návrhy a spätné väzby maklé- rov vypočujeme. Posúvajú nás ďalej. Neumožnia nám uspokojiť sa, prá- ve naopak. Maklérov rozdeľujeme do niekoľkých skupín podľa vý- konnosti a podľa toho im nastavu- jeme podmienky. Chceme, aby pre nich bola spolupráca zaujímavou. Konkurencieschopnosť zvyšujeme monitorovaním trhu, sledovaním príležitostí a neustálou komuniká- ciou s maklérmi. Závery nám umož- nia pripraviť konkurenčné pod- mienky produktu, respektíve celého procesu. Iba tak dokážeme obstáť v  boji so zaujímavými riešeniami. V čom je práca s maklérmi iná ako v prípade interných zamestnancov? Makléri majú na výber niekoľko kon- kurenčných možností, čo zvyšuje tlak na kvalitnú produktovú škálu, ako aj proces a servis. Rovnako dôležitá je

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

62 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 Online formy poistenia prinášajú rýchle a jednoduché riešenia bez zníženia kvality. To je dôvod, prečo mnoho klientov pri komunikácii s poisťovňou volí internet namiesto vysedávania v pobočke. Príležitosť veľkej časovej úspory si uvedomujú aj finanční agenti. Online svet ich však neohrozuje, práve naopak, vo vzťahu ku klientovi z neho môžu profitovať. POISTENIE ONLINE PRINÁŠA NOVÉ MOŽNOSTI KLIENTOM AJ AGENTOM BANKY A POISŤOVNE · Poistenie online prináša nové možnosti klientom aj agentom Autor: Marek Mittaš takéhoto komplexného poistenia cez internet je veľmi náročné a bez pomo- ci je pre laika jeho správne vytvorenie prakticky nemožné. „Podľa nášho interného prieskumu má záujem uza- tvoriť online životné poistenie iba 4 % opýtaných, 37 % si zvolilo osobnú náv- števu pobočky, ďalších 31 % si zvolilo uzatvorenie zmluvy prostredníctvom finančného poradcu. Takmer 70 % opýtaných požaduje pri uzatváraní životného poistenia osobný kontakt. Poisťovňa Aegon je súčasťou medziná- rodného koncernu a podľa našich skú- seností online predaj životného poiste- nia nemá ani v zahraničí veľký ohlas,“ vysvetľuje Ján Ďurech. Životné poistenie sa uzatvára na nie- koľko rokov dopredu a vyžaduje si komplexné prehodnotenie rizík a naj- mä situácie, v ktorej sa človek nachádza. „Životné poistenie je potrebné nastaviť na mieru. Už samotné stanovenie po- istnej sumy a jednotlivých rizík si vy- žaduje minimálne znalosti zdravotníc- kej terminológie, jednotlivých druhov krytia. Ak sa klient rozhodne, že chce byť poistený pre prípad úmrtia, poistná suma sa stanovuje vždy na základe fi- nančnej analýzy klienta, vstupné údaje sú rozsah a výška záväzkov, pravidelné mesačné platby, rodinný stav a podob- ne,“ hovorí Zuzana Wagnerová. Klient by mal zadefinovať, z akého dôvodu chce mať uzatvorené rizikové životné poistenie, aký charakter majú výdavky, ktoré chce poistením prioritne pokryť, pretože ak pôjde o jednoduché poiste- nie akejkoľvek smrti, môže zaplatiť až dvojnásobne viac, ako keby zadefinoval, Aj tu je však rozdiel v ponuke poisťovní, ktoré si vie klient cez internet porov- nať,“ hovorí Zuzana Wagnerová, riadi- teľka úseku marketingu a komunikácie v poisťovni Kooperativa. Životné poistenie vyžaduje viac ako strojový prístup Skúsenosti poisťovní ukazujú, že aj napriek tomu, že Slováci vymoženos- ti internetu využívajú, sú vo svojej podstate stále konzervatívni. Nie je za tým neochota využívať IT technológie. Práve naopak, aj v prípade naštudova- nia informácií na internete je veľká časť klientov, ktorí sa stále potrebujú pora- diť a prejsť si jednotlivé poistné riziká so „živým sprostredkovateľom“. Často to odporúčajú aj samotné poisťovne. Ide napríklad o životné poistenie, pois- tenie majetku alebo poistenie podnika- nia. Dôvod je jednoduchý. Spomínané typy poistenia sú príliš komplikované. Nestačí na to niekoľko otázok a od- povedí cez internet. Životné poistenie sa v online podobe na Slovensku pre- dáva minimálne, v ponuke najväčších poisťovní často chýba. Uzatvorenie Vedie neživotné a cestovné poistenie Internet je ideálnym médiom pre pro- dukty, ktoré sú jednoduché a do určitej miery aj porovnateľné s rýchlo nastavi- teľnými parametrami. Takto vnímajú výhody elektronického uzatvárania po- istenia aj samotní klienti. Chcú predo- všetkým rýchlosť, operatívnosť a pred- nastavené možnosti. Aj preto je na Slovensku v online predaji favoritom neživotné a cestovné poistenie. „Online poistenie je vhodným riešením pre pre- daj poistenia bývania alebo napríklad cestovného poistenia. V týchto prípa- doch sú presne definované jednotlivé poistné vstupy, napríklad podlahová plocha bytu, počet dní strávených na dovolenke a podobne. Online poistenie je jednoduché, rýchle a nonstop k dis- pozícii. Prakticky sa dá uzavrieť všade tam, kde je internetové pripojenie,“ vy- svetľuje Ján Ďurech, hovorca poisťovne Aegon Slovensko. Dobrým príkladom je aj povinné zmluvné poistenie auto- mobilu. „PZP patrí k najvhodnejším produktom pre predaj online, pretože má parametre stanovené legislatívou.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

63 NEXT FUTURE priamo na ich stránke komplexne uzatvoriť naše poistenie. Naša spo- ločnosť poskytuje partnerovi výpočet, vygenerovanie dokumentov, prípad- ne platobnú bránu, cez ktorú klienti môžu zmluvu priamo zaplatiť,“ hovorí Helena Kanderková, špecialistka exter- nej komunikácie Allianz – Slovenská poisťovňa. Na podobnom systéme pra- cujú aj porovnania poistiek. „Spolupracujeme so všetkými vý- znamnými online porovnávačmi na Slovensku, ktoré využívajú naše we- bové služby a následne elektronicky posielajú poistné zmluvy do nášho prevádzkového systému, čo šetrí čas a náklady aj na strane sprostredkova- teľa,“ dodáva Nadežda Legerská z AXA poisťovne. Rýchlejšie nahlasovanie udalostí Internet uľahčil nielen uzatváranie, ale aj likvidáciu poistiek. Klientom často stačí pri nahlasovaní kontaktovať pois- ťovňu len mailom, prípadne telefonic- ky a poslať môžu priamo dokumenty, ktoré sa prípadu týkajú. Celý proces od škodovej udalosti až po vyplatenie krytia sa zjednodušuje a zrýchľuje. „Pre nahlásenie poistnej udalosti môžu naši klienti, samozrejme, využiť aj interne- tové služby. Stačí, ak sa na poisťovňu obrátia prostredníctvom e-mailovej správy či zaslaním scanu s vyplne- ným tlačivom,“ hovorí o bežnej praxi v poisťovniach Ján Ďurech. Pre klien- tov, ktorí preferujú osobnejší prístup, Wolfgang Friedl odporúča telefonické nahlásenie, pričom ak ide o takzvanú jednoduchú škodu, aj takéto nahlá- senie býva vyriešené už o pár hodín. Klient sa tak dostane k poistnému pl- neniu rýchlo a bez zbytočných „papie- rovačiek“. V každom prípade je systém nastavený tak, aby skracoval čas aj za- ťaženie klienta. aj na to, aby bol systém poistenia rých- lejší a efektívnejší nielen pri uzatváraní cez internet, ale aj prostredníctvom fi- nančného agenta. Nezávislé softvérové riešenia pre finančných agentov (SFA) slúžia naprí- klad na porovnanie poistných produk- tov, predkladanie návrhov poistných zmlúv online (uzatváranie na diaľku) a poskytujú klientovi aj následný ser- vis. Možnosti bližšie spresňuje Filip Schochmann zo spoločnosti Positive, s. r. o.: „Ponuky pre klientov sú kal- kulované vždy aktuálnymi sadzbami zohľadňujúcimi dokonca aj akcie pois- ťovní. Porovnanie prebieha z pohľadu výšky poistného pri zvolených rizikách, takže umožňuje zamerať sa aj na kvali- tu produktu s ohľadom na požiadavky zákazníka. „Agent Online“ pokrýva rozsiahle portfólio poistných produk- tov, ktorých šírka, ako aj zastúpenie jednotlivými poisťovňami, sa neustále rozrastá. Riešenie môžu používať agenti, ale aj ich klienti, pričom automatizuje procesy od napĺňania údajmi, genero- vanie a zasielanie ponúk klientom až po predkladanie zmluvných dokumen- tov a ich zasielanie online poisťovniam a oprávneným osobám. Špecialitou je okrem iného aj automatizácia pri vy- stavovaní záznamu o sprostredkovaní finančnej služby, ako aj zápis údajov a príloh do ich obľúbeného informač- ného systému. Viac možností pri osobnom kontakte Čoraz viac agentov prezentuje samých seba a svoje služby pomocou vlastných internetových stránok. Aj tu vedia po- isťovne poskytnúť podporu. Klienti môžu totiž uzatvoriť poistenie nie- len cez ich oficiálne webové stránky. „V rámci online poistenia poskytujeme našim partnerom online platformu, prostredníctvom ktorej môžu klienti že potrebuje istotu, že v prípade jeho smrti bude vyplatená hypotéka. To je len niekoľko z celej plejády možností, ktoré s klientom vie prejsť fundovane len skúsený finančný agent. Výhody pre finančných agentov Zmeny na trhu chápu už aj agenti. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že inter- net im „vykradol“ ponukové portfólio, no opak je pravdou. Dokážu možnosti onlinepoisteniavyužiťvosvoj prospech. „Finanční agenti prijali možnosť online poistení pozitívne, pretože im prináša určité výhody. Medzi tie zásadné patrí skutočnosť, že pri rokovaní s klien- tom dokážu riešiť jeho potreby online priamo na stretnutí. Poistenie online zároveň eliminuje chybovosť zo strany makléra pri zadávaní údajov do sys- tému, čo urýchli proces spracovania poistenia a v konečnom dôsledku pri- spieva k spokojnosti klienta,“ hovorí Daniela Vlčková z Wüstenrot poisťov- ne. Poisťovne pre agentov prostredníc- tvom internetu poskytujú aj bonusovú podporu. „Štandardné online prístupy máme v ponuke pre všetkých našich externých partnerov. Veľkým partne- rom poskytujeme navyše VIP servis. VIP maklérov informujeme online o bonusových službách, napríklad o nezaplatení poistného klientom, o za- vádzaní noviniek do praxe, o riešení určitých poistných udalostí a podobne,“ hovorí Wolfgang Friedl, podpredseda predstavenstva UNIQA poisťovne, a. s. V praxi to znamená, že makléri naprí- klad už nemusia klientovi tlačiť žiadnu zmluvu v papierovej forme, všetko vy- bavia elektronicky. Variant bezpapie- rových obchodov prináša v mnohých prípadoch aj kalkuláciu a dohodnutie poistenia online vrátane vlastnoruč- ného biometrického podpisu na mies- te. Technológie tak vytvárajú priestor Poistenie online prináša nové možnosti klientom aj agentom · BANKY A POISŤOVNE

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

64 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 TECHNOLÓGIE MENIA TVÁR BANKOVNÍCTVA BANKY A POISŤOVNE · Technológie menia tvár bankovníctva elektronických kanálov a inovácií investovali a in- vestujú mnoho prostriedkov a energie. Snaha sa pomaly začína vracať, klienti technológiám dôve- rujú a spoliehajú sa na ne čoraz viac. To následne ovplyvňuje samotný finančný svet. „V dnešnej dobe smartfónov a moderných technológií už každý oča- káva, že si svoje potreby vybaví elektronicky. Vďaka internetbankingu a mobilnému bankovníctvu nás Éra digitálnej hotovosti Hotovosť sa stáva čoraz menej frekventovanou a s tým súvisí aj rozmach technológií, ktoré umož- ňujú bezhotovostné platy či presuny prostried- kov pomocou mobilu, počítača a ďalších zaria- dení. Zmena správania bankových klientov je zásadná. Nárast používania elektronických médií vnímajú pozitívne aj samotné banky, keďže do Výrazný rozmach technológií v bankovníctve nastal okolo druhého milénia. Prelom tisícročí dával priestor na špekulácie o ďalšom osude kamenných pobočiek bánk. Ich výrazný pokles nenastal, no zmenili sa dôvody, pre ktoré ľudia banky navštevujú. Autor: Marek Mittaš

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

65 NEXT FUTURE Technológie menia tvár bankovníctva · BANKY A POISŤOVNE majú klienti poruke kedykoľvek a kdekoľvek a nie sú tak obmedzení napríklad otváracími hodinami pobočiek,“ hovorí Zuzana Povodová, hovorkyňa Tatra banky. Platby, kontrola zostatkov, pohybov či prevody, ale dokonca čoraz častejšie aj žiadosti o úver alebo nastavenie rôznych platobných príka- zov už nie sú operácie, kvôli ktorým chodia klien- ti do pobočiek, hoci ešte pár rokov dozadu tieto úkony často zamestnávali klientskych pracovníkov banky. Efektívnejší predajný kanál Nové technologické možnosti pozitívne ovplyv- ňujú aj internetové stránky bankových inštitú- cií, ktoré prestali byť len informačným kanálom. Zákazníci prichádzajúci na webovú stránku už Foto: Stockfresh

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

66 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 BANKY A POISŤOVNE · Technológie menia tvár bankovníctva a bezproblémový. Výhodou je, že po podaní žiados- ti z pohodlia domova sa úver posudzuje okamžite. Ešte výraznejší vzostup zaznamenáva mobilné bankovníctvo. „Používanie mobilných aplikácií rastie extrémne rýchlo. Medziročne stúpol počet aktívnych používateľov mobilnej aplikácie o viac ako 60 % a klienti vykonali dvakrát toľko tran- sakcií než pred rokom,“ dodáva Jarábek na mar- go trendov. K zmene správania viedla klientov aj nedávna zmena čísla bankového účtu na IBAN a nové SEPA platby. Medzi obľúbené funkcie mo- bilného bankovníctva totiž začalo patriť využíva- nie skenerov čiarového kódu poštovej poukážky, QR kódu alebo načítanie IBAN pomocou fotoapa- rátu na mobilnom telefóne, čo výrazne uľahčuje realizáciu platieb. Pozícia pobočky sa mení, ale neoslabuje Zuzana Povodová konštatuje, že hoci sa okolo roku 2000 začalo hovoriť o konci kamenných pobočiek, pretože nárast trendu digitálnych technológií je veľmi razantný a nezvratný, doteraz sa prognóza nenaplnila. „Zatiaľ nepozorujeme, že by poboč- ky končili. Určite nie v takej miere, ako sa kedysi očakávalo. Čo sa však naozaj stalo je, že transakčný často nehľadajú len informácie, ale aj možnosť uskutočniť transakciu. Tento jav potvrdzuje Branislav Jarábek, vedúci oddelenia elektronické- ho bankovníctva Slovenskej sporiteľne: „Od infor- matívnych webových stránok sme prešli k aktív- nemu predajnému kanálu. Pre klientov je internet prvým zdrojom informácií, no čoraz častejšie prejavujú záujem o produkty či služby práve cez webové stránky.“ Vedie klasický internetbanking, v rámci ktorého klienti najčastejšie spravujú svoje financie platením domácich (SEPA) platieb a kontrolovaním transak- cií. Pri týchto operáciách zaznamenali v Slovenskej sporiteľni medziročný nárast o 10 %. Jarábek do- dáva, že počet žiadostí o spotrebný úver online je päťkrát vyšší oproti predchádzajúcemu roku. Klienti teda považujú tento spôsob komunikácie aj pri komplikovanejších úkonoch, ako je vybave- nie spotrebného úveru, za výhodný, jednoduchý V dnešnej dobe smartfónov a moderných technológií už každý očakáva, že si svoje finančné záležitosti vybaví elektronicky. Vďaka internetbankingu a mobilnému bankovníctvu majú klienti bankové služby poruke kedykoľvek a kdekoľvek a nie sú tak obmedzení napríklad otváracími hodinami pobočiek. Úloha kamennej pobočky banky sa zmenila z transakčnej na konzultačnú a poradenskú. Skôr má na starosti riadenie vzťahov s klientom.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

67 NEXT FUTURE Technológie menia tvár bankovníctva · BANKY A POISŤOVNE svet sa presunul z pobočiek do digitálneho sveta. V Tatra banke sa 98 percent transakcií realizuje elektronicky, zvyšok manuálne. Pred 18 rokmi bolo najviac 20 percent prevodov elektronických,“ kon- štatuje Povodová. Úloha pobočky sa zmenila z transakčnej na konzul- tačnú a poradenskú. Skôr má na starosti riadenie vzťahov s klientom, je sofistikovanejšia. V mno- hých prípadoch sa stáva elektronická platforma aj podporou pre pobočky. „Online komunikácia šetrí klientom čas, väčšinu bežných záležitostí týkajú- cich sa správy ich financií si môžu vybaviť z pohod- lia domova cez smart aplikáciu. Následne pri náv- števe pobočky sa im otvára priestor na poradenstvo a konzultácie,“ hovorí Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB, ktorá upozorňuje aj na fakt, že obľuba po- bočiek ani s nástupom technológií neklesá. Podľa zistení ČSOB časť klientov aj napriek tomu, že väč- šinu komunikácie s bankou riešia online, navštevu- je pobočku predovšetkým s cieľom nechať si pora- diť. Druhá skupina klientov uprednostňuje osobnú návštevu pobočky, a to aj pri službách, ktoré sú dostupné aj cez internetbanking/mobilnú apliká- ciu. Alena Walterová, hovorkyňa VÚB banky preto hovorí, že rozmach elektronických služieb nebude mať vplyv na znižovanie počtu zamestnancov, ale skôr na zmenu ich zamerania a vyššiu špecializáciu na konkrétne oblasti. V niektorých pobočkách bánk dokonca prepojili kamenné predajne s technológiami. „Vo vybra- ných pobočkách používame tablety a špeciálnu aplikáciu pri nastavovaní optimálneho sporenia. Napríklad pri Sporení na rezervu poradca spolu s klientom preberú jeho finančnú situáciu, vypo- čítajú optimálnu výšku rezervy, zistia, koľko si dokáže pravidelne sporiť. Ak si záujemca vyberie, cez tablet spolu s poradcom vybavia aj založenie sporenia, vrátane administratívy,“ na tomto prí- klade Branislav Jarábek dokladuje, ako sa dá pre klienta výhodne skĺbiť využitie technológií s kla- sickou kamennou prevádzkou. Budúcnosť bankovníctva je vo „vrecku“ Ďalšie smerovanie a napredovanie elektronického bankovníctva budú ovplyvňovať nové technológie plus slovenská a európska legislatíva. Jednoznačne však nebude stagnovať. V najbližšom období mož- no podľa bánk očakávať presun ďalších produktov a služieb do elektronických kanálov. „Online pros- tredie je jednoznačne budúcnosťou bankových slu- žieb, ďalší rozvoj internetového a mobilného ban- kovníctva,“ hovorí Alena Walterová, podľa ktorej sa bude doťahovať mobilné bankovníctvo na interne- tové. Mobilný banking znamená mať svoju banku vždy poruke. „Očakávame, že mobilný telefón budú klienti uprednostňovať na vybavovanie rýchlych platieb a na prehľad o financiách. Špecifické služby, ako napríklad výpisy k účtom alebo nastavovanie inkasa, sú stále záležitosťami internetového ban- kovníctva. Dôležitá je pre nás spokojnosť klientov, a preto sa pri vylepšovaní venujeme všetkým na- šim elektronickým kanálom,“ dodáva Walterová. Ako stúpa výkon a možnosti mobilných zariadení, tak sa rozrastá aj ponuka bankových služieb, kto- ré má klient vo svojom vrecku. Platby mobilom sú už dnes realitou a pribúdajú ďalšie funkcie, ktoré z mobilného telefónu robia výkonné zariadenie na správu financií. V najbližšom období možno podľa bánk očakávať presun ďalších produktov a služieb do elektronických kanálov. Online prostredie je jednoznačne budúcnosťou bankových služieb.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

68 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 Owen Fernandes je pôvodom z Indie, pričom v strednej Európe žije už takmer dvadsať rokov. Začínal v oblasti logistiky, ale po dopravnej nehode svoj život výrazne prehodnotil a začal sa naplno venovať osobnostnému rastu. Je certifikovaným koučom Johna Maxwella a medzi jeho hobby patrí čítanie motivačných kníh, prechádzky lesom a písanie básní. Žije v Bratislave, kde našiel lásku svojho života a majú spolu dve deti. v období zániku malých a stredných obchodníkov, ktorých z trhu vytláčali veľké reťazce. Tie diktovali ceny, ako aj dodávateľské podmienky, čo aj našu spoločnosť často privádzalo do veľmi nepríjemných situácií. Najväčšou lek- ciou, ktorú som sa v tomto období na- učil, bolo vydržať a nevzdať sa. Nikdy ste nemali chuť „vzdať sa“? Nepamätám si, že by som si podob- nú vec niekedy vedome pripustil, čo súviselo najmä s mojou vierou v seba samého. Možno aj preto by som rad- šej slovné spojenie „vzdať sa“, ktoré znie negatívne, vymenil za slová „po- sunúť sa vpred“. Každý „pád“ totiž prináša množstvo nových skúseností, ktoré nám umožňujú rásť. „Posunúť sa vpred“ by som sa pravdepodobne rozhodol iba vtedy, keby som zistil, že vo svojej pozícii nie som schopný na- sledovať svoje ciele, sny a ambície, že prostredie, v ktorom ich mám realizo- vať, je voči nim nastavené negatívne a zároveň je nereformovateľné. Čo by malo byť v biznise definíciou úspechu? Vo všeobecnosti spočíva úspech v do- končení úloh, na ktorých ste začali Hoci som sa chcel vrátiť domov, stále som sa snažil myslieť pozitívne a byť si vedomý toho, že môj pobyt v Česku je len dočasný. Pamätáte si ešte na vtedajšie podni- kateľské prostredie u nás? Vašim podnikateľom a obchodníkom v tom období chýbala schopnosť kon- zistentného a autentického vodcovstva, schopnosť brať za veci zodpovednosť. To sa však odvtedy výrazne zmenilo. Čo vám pôsobenie na manažérskej pozícii dalo? V manažérskej pozícii som pôsobil Ako ste sa v roku 1997 ocitli v Československu a ako na vás Európa zapôsobila? Na začiatku bola ponuka stať sa ria- diteľom obchodnej spoločnosti so sídlom v Prahe. V nej som jedenásť rokov riadil logistiku potravín pre naj- významnejšie reťazce na Slovensku a v Česku. Môj príchod do Európy bol takmer kultúrny šok. Z farebného a slnkom zaliateho Bombaja som sa ocitol v sivej uzimenej Prahe, kde som však po prvýkrát zažil sneh. Ďalším veľkým problémom bola jazyková ba- riéra, ako aj vysoké pracovné tempo – pracoval som štrnásť hodín denne. VEĽKÝ ÚSPECH SPOČÍVA V SÉRII MALÝCH KROKOV OSOBNÝ ROZVOJ · Veľký úspech spočíva v sérii malých krokov Autor: Peter Scherhaufer Foto: archív Owena Fernandesa

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

69 NEXT FUTURE sám od seba. Aktívne počúvanie, efektívne kladenie otázok, ako aj schopnosť odomknúť klientov poten- ciál, sú preto pre mňa tri najvýznam- nejšie kvality dobrého kouča. V čom ste ako kouč iný a dobrý vy? Mojou špecializáciou je psychomet- rická analýza, ktorá poskytuje objek- tívne meranie ľudských schopností, zručností, ako aj osobnostných cha- rakteristík. Vďaka nej môžem po- núknuť holistický koučing a pre kaž- dého klienta načrtnúť individuálny plán rozvoja a cesty k úspechu. Ďakujeme za rozhovor. prežil, a ktorá nanovo zadefinova- la moje hodnoty. Sebauvedomenie sa stalo kľúčovým pojmom v mo- jom živote, pričom mi trvalo ďalšie štyri roky, kým som sa kompletne preorientoval na odborníka v oblas- ti vzdelávania a osobnostného rastu. Začal som odznova. Ako kouč. Aké sú podľa vás tri kľúčové kompe- tencie kouča? Koučing považujem za jeden z naj- silnejších nástrojov ovplyvňovania druhých. Kouč musí mať výbornú schopnosť počúvať klienta, pocho- piť ho, pričom by mu zároveň nemal upierať možnosť nachádzať riešenia pracovať. Odporúčam nečakať na veľ- ké ciele a úlohy len preto, aby sa človek mohol nazvať úspešným. Úspech totiž prichádza aj s malými krokmi, ktoré sa nám podarí dokončiť, vďaka čomu získavame sebadôveru, odhodlanie a disciplínu na tie zložitejšie. Koniec koncov, úspech nie je cieľ, ale cesta. Je to séria malých krokov. Aké sú podľa vás kľúčové kvality dobrého manažéra? Dvadsiate prvé storočie potrebuje viac lídrov než manažérov. Súčasní manažéri sa musia transformovať na lídrov, ktorí ovplyvňujú ľudí, na- miesto toho, aby ich kontrolova- li a organizovali. Kontrolovanie je strata času. Pokiaľ delegujete na ľudí kompetencie a právomoci, dávate ze- lenú ich kreativite a umožňujete im rásť. Vplývať na ľudí tak, aby si ria- dili svoj vlastný čas a úlohy, je ume- nie, nie veda. Ak zamestnanec opustí spoločnosť, v ktorej pracuje, v pod- state neopúšťa firmu, ale svojho ma- nažéra, ktorý ako líder zlyhal. Existujú na líderstvo nejaké pred- poklady, ktoré je možné odhaliť už u mladých ľudí? Určite áno. Ja osobne považujem za základné predpoklady dobrého lídra tieto: schopnosť učiť sa, schopnosť počúvať a schopnosť klásť dobré otázky. Vďaka nim rastie aj schop- nosť ovplyvňovať druhých ľudí, čo je kľúčová úloha lídra. Prečo ste z obchodnej firmy napo- kon odišli? Primárne preto, že som sa cítil ako robot, ktorý sa po osobnostnej strán- ke neposúva vpred. Vyvrcholilo to dopravnou nehodou spôsobenou mikrospánkom, ktorú som zázračne

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

70 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 REALITNÝ TRH AKCELERUJE, RASTÚ CENY BYTOV AJ DOMOV upozorňuje NBS. Dlhodobý priemer cien nehnu- teľností na Slovensku je na úrovni 1 220 eur/m2. Rástli ceny bytov aj domov K rastu cien nehnuteľností sa tentoraz výraznejšie pridali aj ceny domov. Ich cena sa medzi aprílom a júnom tohto roku zvýšila o 36 eur/m2 na 1 102 eur/m2. Medziročný nárast cien domov tak dosia- hol úroveň 2,2 %. Trend poklesu cien domov sa tak Priemerná cena nehnuteľností na bývanie na Slovensku v druhom štvrťroku 2016 podľa údajov Národnej banky Slovenska vzrástla na hod- notu 1 279 eur/m2. Znamená to medzikvartálny rast o 3,4 % a medziročný rast o 4,8 %. „Aktuálna priemerná cena bývania sa dostala o takmer 5 % nad hodnotu jej dlhodobého priemeru. Stále je však o vyše 17 % nižšia v porovnaní s maximálnou priemernou cenou bývania z polovice roku 2008,“ Ceny nehnuteľností v druhom kvartáli rástli. Tento trend je zrejmý na celom území Slovenska, vrátane Bratislavského kraja, kde sú ceny nehnuteľností dlhodobo najvyššie. Aktuálne je na slovenskom realitnom trhu rušno. Autor: Ján Beracka REALITY · Realitný trh akceleruje, rastú ceny bytov aj domov

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

71 NEXT FUTURE zastavil. V druhom kvartáli sa cena domov dostala na 1 102 eur/m2. V predchádzajúcom štvrťroku to bolo 1 066 eur/m2. Byty v druhom štvrťroku stáli 1 453 eur/m2. V predchádzajúcom štvrťroku stáli 1 415 eur/m2. V porovnaní s prvým štvrťrokom tohto roku sa ich ceny zvýšili o 2,7 % a v porovnaní s druhým kvar- tálom 2015 stúpli o 8,2 %. „Z celkového hľadiska je meter štvorcový bytu drahší ako meter štvorcový domu. Je to dané predovšetkým tým, že o byty je väčší záujem, keďže sa nachádzajú najmä vo väčších mestách, kde je jednoduchšie nájsť si prácu, je tam vybudovaná infraštruktúra, sieť obchodov, zdravotníckych či školských zariadení,“ uvádzajú analytičky Poštovej banky. „Ľudia žijúci v domoch v menších obciach síce požívajú výhody plynúce z väčšieho súkromia či vlastného pozem- ku, za prácou, do školy alebo na nákupy však musia často dochádzať do mesta,“ dopĺňajú. Najdrahší meter štvorcový je v jednoizbových by- toch, kde stojí 1 583 eur. Cena v tomto prípade me- dziročne stúpla až o 9 %. Naopak najlacnejší meter štvorcový je v trojizbových bytoch, stojí 1 384 eur/ m2. V druhom kvartáli cena za meter štvorcový v trojizbovom byte stúpla o 7,8 %. V druhom kvartáli rástli ceny bytov aj domov, dopyt podporujú nízke sadzby aj rastúce mzdy. Foto: Stockfresh

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

72 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 Špecifická Bratislava Najdrahšie bývanie na Slovensku je v Bratislave. O tom, že realitný trh v Bratislave v súčasnosti akceleruje, svedčí fakt, že rastie predaj aj ponu- ka bytov. V novostavbách v Bratislave sa v dru- hom kvartáli predalo až 1 245 bytov. Vyplýva to z údajov spoločnosti Bencont Investments. Oproti predchádzajúcemu kvartálu vzrástol predaj až o 40 %. Priemerne pritom v novostavbe v druhom štvrťroku v Bratislave stál meter štvorcový prie- merne 2 373 eur. Na konci druhého kvartálu bolo v Bratislave voľných 3 471 bytov v novostavbách. Oproti predchádzajúcemu kvartálu ide o nárast o 99 bytov. V Bratislave sa teda predáva aj ponúka viac nových bytov. K nárastu cien nehnuteľností v Bratislave prispie- vajú samotní spotrebitelia. „Dá sa povedať, že po- nuka utvára dopyt, keď ľudia s kúpou bytu čakajú na predaj v pripravovanom projekte a byty kupujú aj rok pred ich kolaudáciou. Sila druhého štvrťro- ka bola spôsobená aj takýmto ponukovým ‚šokom‘ a veľká časť spotrebiteľov nakupovala zo strachu z vypredania sa lacnejších bytov v populárnych projektoch,“ vysvetľuje hlavný analytik Bencont Investments Matúš Jančura. Pri kúpe nehnuteľnosti sú najzásadnejšie okolnos- ti, ktoré sú nemenné, preto hodnotu nehnuteľnosti zásadne ovplyvňuje jej poloha. Kým súhrnne za celú krajinu sa ceny nehnuteľností zvýšili, nepla- tí to pre každý z krajov. Medziročne bol jediným krajom, v ktorom nehnuteľnosti zlacneli, Košický kraj. V porovnaní s druhým kvartálom 2015 sa ceny nehnuteľností v tomto regióne znížili o 3 %. V medzikvartálnom porovnaní však pokles cien nastal okrem Košického kraja aj v Prešovskom a Trenčianskom kraji. K súčasnému stavu na realitnom trhu prispieva via- cero okolností. „Rast cien na našom realitnom trhu je v súčasnosti ťahaný výhodnými podmienkami pre kúpu nehnuteľnosti. Tými sú klesajúca neza- mestnanosť, rastúce mzdy a kúpyschopnosť oby- vateľov a nízke úrokové sadzby z úverových pro- duktov. Predpokladáme, že takáto situácia bude aj naďalej pretrvávať a rast cien bytov a domov bude pokračovať aj v nasledujúcich kvartáloch,“ uvádza analytický tím Poštovej banky. Nízke úrokové sadzby skutočne výrazným spô- sobom ovplyvňujú situáciu na trhu. V prostredí nízkych úrokových sadzieb je v porovnaní s tvor- bou úspor relatívne „výhodnejšie“ peniaze dlhovať. Práve vzhľadom na nízke úrokové sadzby sú úvery dostupnejšie a vytvára sa tak dopyt po nehnuteľ- nostiach, ktorého prejavom je rast cien. Aj NBS si uvedomuje, že sa trh dostáva do situácie, keď môže vzniknúť realitná bublina. „Dynamicky rastúca najmä priemerná cena bytov evokuje otáz- ky, či to nemôžu byť prvé signály o začiatku na- fukovania realitnej bubliny,“ uvádza NBS. „Trh s bývaním je potenciálnym zdrojom rizika pre fi- nančnú a celkovú ekonomickú stabilitu predovšet- kým v prípade jeho kombinácie s rastúcim trendom úverov na bývanie v posledných mesiacoch,“ dopĺ- ňa NBS. Zároveň však hovorí, že bublina vzniknúť nemusí, ak sa s rastom ceny bývania dokáže ekono- mika vyrovnať, teda ak bude rásť napríklad výkon- nosť ekonomiky, zamestnanosť či s tým súvisiaca mzdová báza. REALITY · Realitný trh akceleruje, rastú ceny bytov aj domov NBS varuje, že na trhu môže vzniknúť za určitých okolností realitná bublina. Ekonomika však môže rast cien nehnuteľností zvládnuť.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

73 NEXT FUTURE Realitný trh akceleruje, rastú ceny bytov aj domov · REALITY Slovensko Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčiansky kraj Žilinský kraj Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj 2Q16 1 279 1 785 860 581 642 819 734 922 760 r/r 4,8 % 6,3 % 4,6 % 3,0 % 2,4 % 7,6 % 4,4 % -3,0 % 3,0 % q/q 3,3 % 3,5 % 2,5 % 5,4 % -0,9 % 7,3 % 1,4 % -0,6 % -3,1 % 1Q16 1 238 1 725 839 551 648 763 724 928 784 r/r 1,0 % 2,6 % 1,2 % -3,7 % 2,0 % 2,1 % 1,0 % -1,4 % 7,7 % q/q 0,5 % 0,5 % 0,5 % 3,4 % 1,7 % 1,7 % 0,4 % 0,1 % 4,3 % Byty Domy Byty a domy spolu jednoizbové dvojizbové trojizbové štvorizbové päťizbové a väčšie 2Q16 1 453 1 583 1 510 1 384 1 394 1 544 1 102 1 279 r/r 8,20 % 9,00 % 8,30 % 7,80 % 7,70 % 9,60 % 2,20 % 4,80 % q/q 2,70 % 3,90 % 4,00 % 1,80 % -0,30 % 6,60 % 3,40 % 3,30 % 1Q16 1 415 1 523 1 452 1 359 1 398 1 448 1 066 1 238 r/r 6,7 % 7,00 % 5,40 % 8,10 % 7,90 % 0,20 % -3,20 % 1,00 % q/q 1,8 % -0,80 % 1,40 % 3,10 % 3,20 % -0,50 % 0,00 % 0,50 % Zdroj: Analytický tím Poštovej banky podľa údajov NBS Zdroj: Analytický tím Poštovej banky podľa údajov NBS Ceny nehnuteľností podľa krajov, v eur/m2 Ceny nehnuteľností podľa typu, v eur/m2

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

74 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 INVESTÍCIE · Podvedomie investora – jedna z najväčších nástrah na burze PODVEDOMIE INVESTORA – JEDNA Z NAJVÄČŠÍCH NÁSTRAH NA BURZE Autor: Jakub Křivan, C-QUADRAT Pravdepodobne najväčšia a častá chyba, ktorej sa investori dopúšťajú, sa skrýva pod pojmom „dispozičný efekt“. Pod týmto efektom rozumie- me sklon investorov predávať akcie víťazov príliš skoro a akcie porazených príliš neskoro.  Aj tento iracionálny postup bazíruje na ľudských pocitoch. Väčšina ľudí nechce výhru pustiť z rúk. Preto pre- dáva akcie, pri ktorých stavia na zárobok, aby ten- to v budúcnosti nestratil na hodnote. Zároveň to veľmi bolí, keď si musia investori priznať chybné rozhodnutia. A v prípade predaja akcie so stratou si presne to musia pripustiť. V nádeji, že to pôjde čoskoro znovu smerom hore, sa radšej sami seba klamú, alebo ako vraví profesor behaviorálnych fi- nancií  Terrance Odean: „Cítime pritom psychickú bolesť, a to sa nám nepáči.“ PRAVIDELNÝ STĹPČEK O INVESTOVANÍ A BEHAVIORÁLNEJ EKONOMIKE VZNIKÁ V SPOLUPRÁCI SO SPOLOČNOSŤOU CCQUADRAT Život ponúka množstvo nebezpečenstiev, kapitálové trhy nie sú výnimkou. Zoznam možných psychologických investičných pascí je v každom prípade dlhý. Pre investorov ukrýva burza mnoho nástrah a príležitostí popáliť sa. Minulé roky to pôsobivo dokázali. Všade na nás číhajú pasce, no treba si uvedomiť, že väčšinu z nich si staviame ako investori sami.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

75 NEXT FUTURE Podvedomie investora – jedna z najväčších nástrah na burze · INVESTÍCIE Nie vždy slepo nasledovať stádo Nie je žiadnym tajomstvom, že investori inklinu- jú k stádovitému efektu. Keď máme potvrdené, že naša vlastná mienka je mienkou ostatných, cítime sa bezpečnejšie, ako v prípade, že sami zastávame svoj vlastný názor proti prúdu ostatných. Súhlas s ostatnými zvýši našu domnienku, že máme vec pevne v rukách.  Alebo dovtedy, kým analytik od- poručil kupovať presne tú akciu, ktorú už máme v portfóliu, sme sa necítili až tak úplne fajn. V prípade, že potom trh beží tým správnym smerom, sme čím ďalej tým viac sebavedomí a pri- pravení obetovať viac rizika. Ani si nevšimneme, že sme stratili pevnú pôdu pod nohami a zrazu zistí- me, že miera zdravého rizika je už dávno prekro- čená. Rovnako, len opačne to funguje vo fázach poklesov. Prehnané reakcie investorov sú potom dôvodom výrazných kurzových výkyvov, ktorých sme boli svedkami v minulých rokoch. Okrem stádovitého pudu, ktorý ovplyvňuje naše konanie, môžeme pozorovať ďalšie vplyvy behaviorálnej psychológie na investičné straté- gie.  Je napríklad vedecky dokázané, že mnoho ľudí nedostatočne alebo zle spracováva informácie.  Vzhľadom na veľký príval informácii, ktorý sa na nás každý deň valí, to ani nie je veľmi prekvapujú- ce. No v konečnom dôsledku to vedie k používaniu určitých pravidiel (heuristík), keď je celkový obraz skutočnosti zanedbaný na úkor fokusovanej prefe- rovanej úvahy. Chybné vnímanie informácií Rozdielna je ďalej i priorita, ktorú investori prira- ďujú jednotlivým financiám. Príliš veľkú váhu na- príklad dávajú pozitívnym informáciám o titule, ktorý vlastnia.  No na druhej strane, keď stavia na klesajúce kurzy, nasávajú predovšetkým negatív- ne správy. Môže to zájsť až tak ďaleko, že myseľ odmieta akceptovať nové poznatky len preto, že nezodpovedajú vlastnej mienke (kognitívna diso- nancia). Typické je tiež hodnotiť nove správy ako významnejšie v porovnaní so staršími (tzv. ancho- ring alebo short term basis).  Javom nazývaným ako home bias, je tenden- cia držať v portfóliu najmä domáce cenné pa- piere. V snahe minimalizovať riziko sa uchyľujú investori s nedostatkom zahraničných informácií tvoriť portfólio najmä z domácich aktív a podhod- nocovať význam zahraničných. No dôsledkom je práve zvýšenie rizika, keď sa portfólium orientuje len na jeden trh namiesto toho, aby sa diverzifiko- valo na viac oblastí. Dôležitý je výber investičnej triedy Keď investori s nadhľadom zhodnotia vyššie zmie- nené nástrahy, dospejú možno k názoru, že už naj- menej v jednej uviazli. No tí, ktorí si o sebe myslia, že sa dokážu na burzách správať ako stroje, by sa nemali príliš radovať. Možno podľahli len tej chybe, že posudzujú svoj výkon pri výbere akcií pozitív- nejšie ako v skutočnosti bol, aby podvedome potla- čili neúspechy, ktorých sa dopustili. Kto podľahne tomuto fenoménu zvanému „magical thinking“, ešte pravdepodobne nič nepočul o tom, že za inves- tičným úspechom stojí až do 95 % výber investičnej triedy a nie individuálny výber cenného papiera. Foto: archív autora

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

76 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 Profesionálne investovanie na finančných trhoch sa na prvý pohľad javí ako odborná a sofistikovaná činnosť, ktorej dominujú komplikované a nezrozumiteľné fundamentálne analýzy či vysoké matematické výpočty. Za ostatnú storočnicu sa však do pamäti obchodníkov vrylo viacero poučných a veselých múdrostí viac či menej slávnych expertov. INVESTÍCIE · Úsmevné a inšpiratívne investičné pohľady Autor: Stanislav Pánis, J&T banka Foto: J&T banka koľko dokážete zarobiť, keď sa vaše predpovede splnia, a koľko prerobí- te, keď sa mýlite. Pripomína, že trhy sú v konštantnom stave neistoty a úspešný môže byť  ten, kto diskon- tuje to, čo je zrejmé, a staví na to, čo je nečakané. Iba tak dokáže poraziť trh namiesto toho, aby trh porazil jeho. Známy britský ekonóm John Maynard Keynes na margo toho tvrdil, že trh dokáže byť iracionál- ny oveľa dlhšie, ako investor dokáže byť solventný. Takže trpezlivosť pri investovaní je nutná a aj nervy z oce- le v prípade krátkodobých pokle- sov cien. Koniec koncov bol to opäť Vtipný je výrok amerického námest- níka ministerstva obrany zo 70. ro- kov minulého storočia Normana Ralpha Augustina, ktorý hovorí, že ak by analytici boli bystrými ex- pertmi, nepredávali by svoje rady, ale priamo by kupovali odporúčané ak- cie. Do rovnakej kategórie patrí tiež názor amerického investora Philipa Arthura Fishera: „Akciový trh je plný indivíduí, ktoré poznajú cenu všetké- ho, ale nie hodnotu ničoho.“ Majster špekulácií George Soros by k tomu dodal, že nie je dôležité, či máte pravdu, alebo sa mýlite, ale Jeden z najznámejších v ýro- kov Warrena Buffetta, investičné- ho mága s prezývkou Veštec z Omahy, znie: „Po prvé, nikdy neprerábaj pe- niaze. Po druhé, nikdy nezabudni na prvé pravidlo.“ Úsmevná je aj jeho poznámka: „Wall Street je jediné miesto na svete, kam ľudia jazdiaci Rolls Royceom prichádzajú po rady od ľudí, ktorí cestujú metrom.“ Iná Buffettova poučná veta je, že  vždy je lepšie kúpiť skvelú spoločnosť za zlú cenu, ako zlú spoločnosť za skvelú cenu. Zároveň pripomína, že cena je to, čo platíte, no hodnota je to, čo dostanete. ÚSMEVNÉ A INŠPIRATÍVNE INVESTIČNÉ POHĽADY

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

77 NEXT FUTURE Úsmevné a inšpiratívne investičné pohľady · INVESTÍCIE hra, kde človek s IQ 160 porazí toho s IQ 130. „Na úspešné investovanie nepotrebujete poznať to, čo je beta, efektívne trhy, teóriu portfólia, na- ceňovanie opcií alebo emerging trhy. Skutočne môže byť lepšie, ak nič z toho nepoznáte. Z môjho uhla po- hľadu je lepšie, ak študenti vysokých škôl poznajú len dve veci: správne ohodnotiť biznis a správne myslieť o cenách.“ Takže hlavu hore a hor sa do investovania. Minimálne také- ho, aké spomínala herečka Audrey Hepburn: „Láska je najlepšia investí- cia, čím viac jej dáš, tým viac jej do- staneš.“ Nuž lásku možno prejaviť aj voči finančným trhom. schne, či trávy, ako rastie. „Ak chcete vzrušenie, choďte do Las Vegas,“ dodal. Absolútnym základom, alfou a ome- gou úspechu pri investovaní však je podľa už spomínaného Lyncha toto jednoduché pravidlo: „Kľúčom k tomu, aby ste zarábali peniaze na akciách, je nedať sa nimi vystrašiť.“ Alebo, ako hovorí Warren Buffett, byť chamtivý, keď ostatní majú strach, a báť sa, keď sú ostatní chamtiví. A vôbec, investovania sa podľa Buffetta nemusí nikto báť a nemusí byť raketový vedec, aby bol úspeš- ný. Podľa neho investovanie nie je Buffett, kto povedal: „Akciové trhy sú nástrojom na presúvanie peňazí od netrpezlivých k tým trpezlivým.“ Vhodné na zamyslenie a podľa mno- hých odborníkov aj pravdivé sú vý- roky neznámeho autora, že investo- vanie na trhoch je ako jednoduchá matematika: dva a dva sú štyri, len chamtivosť z toho robí päť a následný strach spôsobí výsledok rovný trom. Nuž viac peňazí bolo stratených v očakávaní korekcií a v snahe ochrá- niť sa pred nimi ako pri padnutí do nich, povedal jeden z investičných géniov Peter Lynch. Bývalý britský ministerský predse- da Winston Churchill investovanie definoval ako kráčanie od zlyhania k zlyhaniu bez straty entuziazmu. A jeden z najlegendárnejších výrokov Jeana Paula Gettyho, amerického priemyselníka, bol: „Peniaze sú ako hnoj, musíte ich rozhodiť navôkol, inak vám začnú smrdieť.“ Preto si netreba robiť ťažkú hlavu ani zo slov spisovateľa Marka Twaina: „Október je typicky nebezpečný me- siac pre špekulovanie na akciovom trhu. Ďalšie podobné mesiace sú júl, január, september, apríl, november, máj, marec, jún, december, august a, pochopiteľne, aj február.“ Najmä, ak platí, že ekonómovia správne predpovedali deväť z ostatných šty- roch recesií, čo vedie k názorom, že hospodárstvo závisí od nich presne natoľko, nakoľko závisí počasie od meteorológov. No hoci je investovanie mnohokrát vzrušujúce, legendárny americký eko- nóm Paul Samulson povedal, že by malo byť ako pozorovanie farby, ako

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

78 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 Víno v sebe nesie rukopis regiónu, punc odrody a pečať výrobcu. Na výslednej chuti sa podpisuje aj ročník a mnoho ďalších parametrov. To všetko robí z vína zaujímavý mok, ktorý má stále čím prekvapiť. Slovensko síce nepatrí k najväčším producentom vína, ale čo sa z viníc stočí do sudov, má často svetovú kvalitu. Autor: Marek Mittaš Foto: Jana Ondrejka, Stockfresh SLOVENSKÉ A SVETOVÉ VÍNA, KTORÉ MAJÚ ČO PONÚKNUŤ LIFESTYLE · Slovenské a svetové vína, ktoré majú čo ponúknuť sa začína zaujímať celý svet. Môžu za to vynikajúce výsledky vo svetových súťažiach a treba dodať, že aj rozumné ceny. Vínu sa u nás darí v malokarpatskej, južnoslovenskej, nitrianskej, stredoslovenskej, vý- chodoslovenskej a tokajskej oblasti. Podľa pôdnych a klimatických podmienok spadajú pod kategóriu B. Od B1 s najlepšími podmienkami na pestovanie akostných vín s označením pôvodu, cez B2, ktorej Chute Slovenska Na malom území Slovenska sa rozprestiera šestica vinárskych oblastí. Najviac sa vínnej réve darí na ju- hozápade, ale kvalitné víno sa dá dopestovať naprieč celým juhom krajiny, až ku Košiciam. Na juhovýcho- de dokonca leží aj cenný kúsok skutočného Tokaja. No rozhodne nie je jedinou vinárskou oblasťou, ktorá dokáže garantovať svetovú kvalitu. O slovenské vína

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

79 NEXT FUTURE vinohrady ležia v chladnejších kútoch Slovenska až po B3, kde nie sú veľmi vhodné podmienky a predstavuje napríklad oblasť Gemeru, no aj tu sa nakoniec môže urodiť sladké hrozno. Chránený Tokaj Je šiestym vinárskym regiónom a rozlohovo naj- menšia oblasť, ktorá si však získala najzvučnejšie meno. Predstavuje krátky výbežok z Maďarska a na našom území tvorí približne 900 hektárov, pričom obhospodarovaných je len niečo cez 550. Oblasť vyniká unikátnym odrodovým zložením aj jeho spracovaním. Pôda je kamenistá, štrkovitá, piesoč- no-uhličitá s vysokým obsahom skeletu. Pôdy sú tu kyslé a bohaté na minerály, čo dáva pestovaným odrodám Furmint, Lipovina a Muškát zlatý jedi- nečnú príchuť. Víno sa vyrába tradičnou technoló- giou z cibéb – hrozienok, ktoré vplyvom pôsobenia ušľachtilej plesne Botrytis cinerea Persoon dodávajú vínam nezameniteľnú príchuť a vôňu. Po zbere cibéb a ich uskladnení vzniká v sudoch samotná „tokajská esencia“, ktorá sa môže použiť samostatne. Je však veľmi drahá a ojedinelá. Cibéby sa následne zalejú muštom a o tom, či to bude 3- alebo 6-putňový výber rozhoduje množstvo pridaných hrozienok na mieru takzvaného gönczkého suda (136 l). Napríklad pri 4-putňovom tokajskom výbere sa zalejú štyri put- ne (približne 100 kg) cibéb 136 litrami tokajského muštu alebo vína. Na Slovensku sa kedysi vyrábalo aj víno dvojputňové, no oficiálne však nikdy nebolo uznané. Samotné cibéby sa tvoria priemerne len kaž- dý tretí až piaty rok. Francúzsko Nedá sa ani predstaviť si, že niekto navštívi mesto na Seine a neochutná fľašku francúzskeho vína. Napriek novým vínnym tigrom z oblasti Austrálie či Kanady drží Francúzsko v oblasti vín stále svoju noblesu ako staršia aristokratická dáma. Patrí k naj- známejším vinárskym oblastiam sveta a dodnes sa mu máloktorá krajina vyrovná, čo sa týka vínnej rozmanitosti. Ročná produkcia krajiny dosahu- je takmer 76 miliónov hektolitrov vína. Disponuje troma najznámejšími oblasťami, o ktorých už vo svete počul hádam každý. Bordeaux je oficiálne prvý vinársky región na svete ustanovený už v roku 1855. Dodnes sa tu pestujú primárne odrody čer- vených vín Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec a z bielych Semillon, Sauvignon blanc, Muscadelle. Dvojkou je Burgundsko, ktoré

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

80 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 LIFESTYLE · Slovenské a svetové vína, ktoré majú čo ponúknuť sa tu približne 100 odrôd. Vinice sa dajú nájsť roz- trúsené po celej krajine, no k tým známejším patrí stredné a západné Taliansko výrobou Chianti. Za kráľovskú triedu sa považujú aj Barolo a Brunello di Montalcino. Ak hovoríme o Barole a jeho ušľachtilej chuti, tak treba spomenúť aj jeho šľachtickú modrú krv. Ide o 100 % Nebbiolo, teda slávnu modrú odro- du, ktorej pôvod nájdeme v talianskej vinárskej ob- lasti Piemont. Plná chuť s tónmi ruže, čerešne a ma- lín, škorice, bieleho korenia, sladkého drievka, kože a čokolády. Cena sa začína pri päťdesiatich eurách za fľašu. Brunelo s cenovkou okolo štyridsať eur po- chádza z odrody Sangiovese a jeho provenienciou je Toskánsko. Typické je sýtou chuťou višní, sušeného oregana, balzamika, červenej papriky a vekom chytá odor sladkého tabaku, pressa a kože. Má „ingredien- cie“, ktoré naznačujú šľachtický zážitok v pohári. Španielsko Podobne ako v Taliansku a Francúzsku sa tu víno podáva prakticky ku všetkému. Nie je to nič nezvy- čajné, pretože pyrenejský polostrov uzatvára troji- cu najväčších producentov vína. Ročná produkcia osciluje okolo hranice 30 miliónov hektolitrov a má rodí taktiež jedny z najlepších aj najdrahších vín. No a, samozrejme, nesmieme opomenúť oblasť Champagne, severne od Paríža. Jedine šumivé vína z tejto oblasti môžu používať originálny názov šam- panské a všetky ostatné, hoci akokoľvek dobré, sú len sekty. Taliansko Je svetovým producentom číslo dva a určite neplatí, že kvantita zaostáva za kvalitou. Taliani ponúka- jú vína na každú príležitosť. K oslave, na špeciálne príležitosti, alebo len na ľahké popíjanie počas dňa. To svoje si tu nájde naozaj každý. Zaujímavosťou je extrémne široké chuťové spektrum talianskych vín. Územie disponuje rôznorodou plejádou kli- matických podmienok a možnosťami pestovania. Taliansko je preto jednotkou v odrodách viniča, ktoré na svojom území dokážu dopestovať. Nájde

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

81 NEXT FUTURE Slovenské a svetové vína, ktoré majú čo ponúknuť · LIFESTYLE Slovenské vína vo svete Slovenské vína majú vo svete čoraz lepšie meno podkuté cennými medailami z vinárskych súťaží. Medzi tie najprestížnejšie, ktorých cena má cveng, už tradične patria Vinalies Internationales Paris či Bacchus Madrid, a Slováci už stihli bodovať aj v tomto roku. Vinalies Internationales Paris patrí k renomovaným hodnotiacim súťažiam a na jej povesti sa podieľa aj obrovské zastúpenie vystavovateľom. V tomto roku sa pobilo 3 500 nominovaných vín zo 41 rôznych krajín a Slovensko si z tohto udeľovania vínnych Oskarov odnieslo tretí najväčší počet medailí. Aj to hovorí, že podtatranský kus krajiny hýri množstvom cenných vín. Veď odniesť z Francúzska 18 zlatých a až 37 strieborných nie je maličkosť. Tri medaily a najsilenejšiu pozíciu získalo vinárstvo Mrva & Stan- ko. K oceneným patrili aj Château Topoľčianky, Vinárstvo Mavin – Martin Pomfy, Jaroslav Ostrožovič, ale aj nová generácia v podobe vinárov z Vinárstva Berta. V španielskej konkurencii 1 900 vín slovenskí vinári získali 43 medailí. Z toho 2 veľké zlaté, 10 zlatých a 31 strieborných. O najvyššie zlato sa postarali J & J OSTROŽOVIČ so svojím Furmintom, cibébový výber 2013 a VINS S.R.O. s výberom hrozna Gewürztraminer. Zlato vybojovali aj vína od Matyšáka, Vinkoru či Víno Šimonovič. O vynikajúcej kvalite svedčí aj viac ako tridsiatka strieborných medailí pre ďalších slovenských vinárov. najväčšiu rozlohu viníc na svete, hoci vďaka suchu sú výnosy relatívne nižšie ako napríklad v krajine galského kohúta. Španielsko má aj svoje špecifi- ká. K nim patrí Katalánsko, kde sa vyrába šumivé víno Cava a pre južné Španielsko je príznačná vý- roba alkoholizovaných vín predávaných pod znač- kou Sherry. To pravé nájdete v meste Jerez de la Frontera a jeho okolí. Slávnym regiónom je oblasť Rijoa, tiahnuca sa od pohoria Cantabria pozdĺž rie- ky Ebro. Najrozšírenejšou pestovanou odrodou je Tempranillo a ďalšie modré odrody Garnacha tinta, Graciano a Mazuelo sa miešajú v rôznych pomeroch na vyladenie špecifickej chuti lahodných červených vín. Biele vína zastupujú odrody Macabeo, Malvasia a Garnacha blanca. Nemecko Nemecko je známe ako krajina bielych vín a ich špecialitou je pestovanie v povodí riek. Nemci si potrpia na čistotu vín. Napríklad označenie Tafelweine dostane len fľaša, v ktorej je pravé nemecké hrozno. Najznámejšia oblasť, ktorá stojí určite za potulky, ak chcete ochutnať to najlepšie z Nemecka, je Mittelrhein, Rheingau, Rheinhessen. Ide o oblasti ležiace v povodí Rýna, a práve odtiaľ- to pochádza aj víno z Rheingau, ktoré patrí k tomu najlepšiemu, čo v Nemecku možno nájsť. Čile Ide pravdepodobne o najstaršiu vinársku oblasť Južnej Ameriky. Réva sa pestuje pozdĺž 1 300 ki- lometrov dlhého tichomorského pobrežia, ktoré poskytuje extrémne teplé počasie na severe a vlh- ké na juhu. Podmienky sú tu drsné, ale vhodné na pestovanie mnohých druhov viniča. Najviac sa tu darí odrode Chardonnay, Pinot Noir, Syrah, Cabernet Sauvignon a Merlot. Vína z Čile si od 70-tych rokov 20. storočia získavali celosveto- vú obľubu. Najpredávanejším čilským vínom je Cabernet Sauvignon, k populárnym možno zaradiť aj Carmenere, odrodu, ktorá má svoje korene vo Francúzsku, kde bola zničená révokazom, a tak je už dlhodobo pýchou čilských viníc.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

82 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 Svet ponúka celú plejádu krás, zážitkov a dobrodružstiev, z ktorých mnohé sa skrývajú v tekutom stave. Sú kráľmi „pitného režimu“ a každý milovník luxusných mokov pri nich mľaskne jazykom. Siahnuť po tom najlepšom je predsa labužníckym snom. kritik Robert Parker dostal fľašu vína a udelil mu 100 bodov zo 100. Jeho slová zneli, že je to ako piť tekuté crème brûlée. Rovnaké víno si v júli roku 2011 vydražil v Londýne some- liér a zberateľ Christian Vanneque. Ten sa chystal víno ochutnať v roku 2017 pri oslavách päťdesiateho vý- ročia svojej kariéry. Žiaľ, v minulom roku skonal, a čo sa stalo s touto his- toricky najdrahšou fľašou vína, zatiaľ nie je známe. Určite však bude cen- ným kúskom dedičstva. Penfolds Block Milovníkov červeného vína ur- čite poteší, že na zozname labuž- níckych skvostov sa ocitlo víno Penfolds Block 42 Kalimna Cabernet Sauvignon, ktorého cena za fľašku sa priemerne pohybuje okolo 600 dolárov. To nie je taká nedosiah- nuteľná cifra za chuťový orgazmus. Ide o jedno z najlepšie hodnotených v podmanivom servírovaní s čokolá- dou, muškátovým orieškom, ružami a kokosom. Château d\'Yquem Francúzska pivnica, ktorá nikdy ne- sklame. Bez ohľadu na to, akú fľašku si z jej ponuky vyberiete. Vinice sa rozprestierajú na juhu Bordeaux a víno sa tu produkuje už od roku 1711. To je doba, počas ktorej spo- mínané francúzske vinárstvo do- ladilo umenie predávané vo fľaši do dokonalosti. Château d\'Yquem priemerne vyprodukuje ročne okolo 65 000 fliaš prémiového vína. Ak si robíte zálusk na exkluzívnu lahôd- ku, pravdepodobne to najlepšie, čo sa vo svete francúzskych vín podarilo, je potrebné ohliadnuť sa po bielom Château d’Yquem z roku 1811. Tento unikátny ročník je ešte stále k dispo- zícii a pri správnom uskladnení sa dá dodnes vychutnávať. Známy vínny Winston kokteil Je možné za jeden jediný drink v po- hári zaplatiť viac ako 10 000 dolárov? Áno je! Takýto unikátny nápoj bol namiešaný v roku 2013 v austrálskom podniku Club 24. Vymyslel, stvoril a namixoval ho do dokonalosti Joel Heffernan z Austrálie. Vďaka tomuto svojmu jedinému životnému pokusu sa dostal aj do Guinnessovej knihy rekordov, pretože doposiaľ nikto ne- namiešal nič drahšie. Joel bol prvý, ale dnes sa Winston pripravuje vďa- ka odhalenej receptúre na tých najlu- xusnejších večierkoch sveta, pretože jeho cena neklesá. Najdrahšia ingre- diencia na celom nápoji je známy koňak Croizet Cuvee Leonie 1858, ktorého fľaška sa vydražila v septem- bri 2011 za viac ako 150 000 dolárov a stal sa najdrahším koňakom v his- tórii. Do Winstonu z neho ide až 60 mililitrov. Ďalšie zložky tiež nie sú lacná záležitosť a nápoj sa podáva LUXUSNÉ DRINKY PRE PÔŽITKÁROV LIFESTYLE · Luxusné drinky pre pôžitkárov Autor: Marek Mittaš

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

83 NEXT FUTURE o množstve druhov a variácií. Vodka je jedným z najznámejších alkoholic- kých nápojov. Je kráľovnou mieša- ných drinkov, no nájdu sa labužníci, ktorí nedajú dopustiť na jej hladkú a ľahkú chuť. Medzi top víťazmi sa v roku 2016 so ziskom dvoch zla- tých medailí ocitla na vrchole py- ramídy Stolichnaya Elit Vodka. Má chuť, ktorá nie je výrazná a typická pre Stolichnayu. Ide o ultra jemnú vodku získanú procesom štvorná- sobnej filtrácie, kvalitnej ozimnej pšenice a štvorstupňovej filtrácie cez aktívne uhlie a tkaninu. Výsledkom je pálenka, ktorú ocení každý znalec. Na to, čo ponúka, nemá ani najhor- šiu cenu. Tento svetový skvost sa dá kúpiť aj u nás za tiež lahodných od 35 eur za fľašu. rok 2016 bola určená kanadská Crown Royal Northern Harvest Rye. Túto sortu totiž označila Jim Murray\'s Whisky Bible za najlepšiu. Pritom vy- trela oči všetkým luxusným značkám, keďže tento skvostný mok z Kanady si môžeme vychutnávať už od 50 dolá- rov za fľašku. A to nie je všetko. Podľa rebríčka sa írska tradícia v podobe Midleton Dair Ghaelach objavila až na tretej pozícii a nečakane piatu priečku obsadila Suntory Yamazaki Mizunara z Japonska. Len málokto predpokla- dal, že sa vôbec medzi top najlepšími whisky nápojmi objaví výrobca z kra- jiny čaju a saké. Stolichnaya Elit Grain Vodka Bez v ýraznej príchute a  zápa- chu, a pritom aj tu sa dá hovoriť vín Austrálie a pri hodnotení do- stalo 97 bodov zo 100. Je to jedno z najdrahších vín z regiónu Barossa. Pri ochutnávke rozhodne nepôjde o žiadne sklamanie. Zlatou bodkou je však unikátna edícia tohto vína uložená v špeciálnych ampulkách. Pripomína vzácnu kvapku krvi a skrýva ročník 2004. Do predaja sa dostala limitovaná séria dvanástich ručne vyrobených fliaš. Ide taktiež viac-menej o zberateľský kúsok, keď- že tu nejde len o víno, ale aj o ume- lecký dojem, ktorý však vyjde ma- jiteľa na 170 000 dolárov. Cena na aukciách bude už len stúpať. Crown Royal Íri a Škóti zrejme ťažko prehltli fakt, že ako najlepšia whisky na svete pre Foto: Shutterstock

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

84 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 Gastroturistika je moderný hit, ktorý nepodlieha sezónnosti, ale dá sa pokojne pestovať celoročne. Kulinárske špeciality sú veľkým lákadlom a často aj dôvodom, prečo sú gurmáni ochotní preletieť tisíce kilometrov, aby nasýtili nielen dušu, ale aj žalúdok. 5 TIPOV PRE GASTROTURISTOV NAPRIEČ KONTINENTMI LIFESTYLE · 5 tipov pre gastroturistov naprieč kontinentmi Autor: Marek Mittaš Foto: Stockfresh chlebovníkom alebo hovädzie, známe sú aj vegeta- riánske úpravy. Všetko je tak trochu čili a dokonca nie je nič nezvyčajné, ak narazíte na lahodný ana- nás posypaný pálivou papričkou alebo zrelé mango s čili práškom. Často sa do jedla pridáva sambol, čo je unikátna chuť vytvorená zo zmesky kokosu, čili, limetky a soli plus ďalších miestnych ingrediencií. Hoci je tu strava založená na ryži, je veľmi rozmanitá a chutná. Pikantnosťou sa dá porovnávať s ázijskou Srí Lanka Malý ostrov, ktorý na mape vyzerá ako červovitý prívesok Indie, má svoje gurmánske špecifiká, pre ktoré sa oplatí merať aj 7 000 kilometrov z Európy. Zaujímavosťou je najmä kari. Nie je to nič nové, ale skutočnou lahôdkou je práve jeho príprava a kom- binácia. Kari sa neprezentuje ako korenina, ale ako päť rôznych kombinácií jedál, ktoré sú zmiešané s rôznymi druhmi ryže. Kari s kuraťom, rybou,

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

85 NEXT FUTURE aj mexickou, ale popri rôznych druhoch čili predsa len víťazia chute a nielen oheň v ústach. Špecifikom Srí Lanky je jesť kari rukami, keď si podľa miestnych vychutnáte jedlo najviac, keďže zapojíte ešte o jeden zmysel navyše. Kuchyňa v sebe kombinuje nielen kla- sické indické prvky a istý vplyv arabskej kultúry, ale aj chute kolonizátorov, ako boli Portugalci, Holanďania aj Angličania, čo vytvorilo spolu s unikátnymi plod- mi, koreninami a ovocím baštu rôznorodých chutí. Takýto zážitok, pri ktorom sa pri stole stretá množ- stvo svetových gastronomických smerov, pri potul- kách maškrtných jazýčkov určite nemôžete vynechať. Nehovoriac o tom, že krajina je kolískou ajurvédy, a tak sú recepty často uspôsobené na vylepšenie zdra- via. Stravu ako liek ochutnáte zaručene práve na tom- to malom ostrove. Japonsko Tokio je mesto s najväčším počtom hviezd Michelin, a preto je tu radosť vstávať nielen na povestný vý- chod slnka, ale aj na luxusné raňajky. Rozhodne však netreba ostať len pri nich. Ak na Srí Lanke berú za dodatkový zmysel pri jedle hmat, v Japonsku je to jednoznačne zrak. Kuchári dbajú nielen na chute, ale aj na zjav jedla. A hoci už japonské suši a sušimi prenikli aj do Európy, stále nedosahujú kvalitu, akú vedia pripraviť práve japonskí šéfkuchári. Nie je to však len surová ryba, na čo je krajina vychádzajúce- ho slnka patrične hrdá. Predostiera množstvo recep- tov na hydinu, hovädzie, ale aj bravčové. Jej kuchyňa nie je poznačená žiadnymi náboženskými zákazmi, a tak sa varí a pečie prakticky všetko, čo sa dá zjesť. Aj keď morské plody a ryby sa tu konzumujú najlepšie takmer tepelne neupravené. Jedlo dostáva netradič- nú chuť napríklad aj vďaka množstvu druhov cibule, o ktorých u nás nechyrovať. Hoci sa používa menej korenín, jedlo je pestré, pikantné a dobre chuťovo vyvážené, čo je dosiahnuté najmä použitím rôznych druhov dozretej zeleniny s výraznou chuťou. Korenie už skutočne nie je potrebné. Prím tu hrajú aj rezance na milión spôsobov a určite si nenechajte ujsť poliev- ky. Či už zahusťované, alebo redšie, chutia inak ako v Európe aj vďaka miso, ktoré sa tu teší nesmiernej obľube. Japonsko je krajina, ktorú by si každý milov- ník luxusného a chutného stolovania mal zapísať do itinerára.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

86 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 LIFESTYLE · 5 tipov pre gastroturistov naprieč kontinentmi si najlepšie vychutnáte v oblasti Benátok, kde sú doma práve krémové ryžové porcie s pravým parmezánom. Prímorskej krajine dominujú, samozrejme, čerstvé, frutti di mare, ale ak chcete prejsť skutočnou cestou poznania talianskej prímorskej gastronómie, nájdite si na jedálnom lístku ritto misto di pesce. Ide o obľúbe- nú zmesku vyprážaných rýb. Zároveň treba dodať, že parmezán či pecoríno nikde nechutia tak dobre ako v rodnej krajine. Mexická kuchyňa Svoje renomé získala vďaka pálivým papričkám, a hoci sú tu habanero a jalapenos považované za základnú surovinu, kuchyňa je rozmanitá na tra- dície aj chute. Vonkoncom to nie je o vyprážaných Taliansko More má pomerne chladné a nie veľmi čisté, ale to, o čo prídete na plážach, Taliani vykompenzujú v reštauráciách a baroch. Taliansko nie je len pizza, aj keď tu chutí famózne, vďaka skvelým čerstvým by- linkám a domácim rajčinám. Cestovín poznajú viac ako 400 druhov a vďaka olivovému oleju, kvalitným syrom a dobrému vínu je talianska kuchyňa nielen opojná, ale aj zdravá. Netreba sa vyhýbať ani talian- skemu vidieku. Stále sa tu darí prežiť domácim pesto- vateľom. Svetoznáma oblasť Toskánska je chuťovým rajom, kde skvelým vínam Chianti a Brunello sekun- dujú rovnako vynikajúce pokrmy. Práve v tejto oblasti sa pestuje jedna z najvyhľadávanejších kulinárskych delikates – hľuzovka. Rizoto bianco, nero, ai funghi

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

87 NEXT FUTURE jedlách a tortilách. Pravé Mexiko vám namixuje na tanier kvantum zeleniny, fazule, a najmä skvostnú paradajkovú salsu. Práve kombinácia rajčín s čili je vyhodnotená ako veľmi zdravá, dokonca protirako- vinová. Ak túžite po tradičnej ochutnávke domá- ceho jedla, určite dostanete na stôl kura, moriaka a bravčové mäso. Polievka „sopa de lima“ predsta- vuje akýsi kurací vývar ochutený citrónom a je to niečo, čo sa neodmieta. Thajsko O tejto kuchyni sa hovorí ako o extrémne rozma- nitej, a preto láka cestovateľov z celého sveta, aby si popásli chuťové bunky. Pikantné, sladké, slané, kyslé, ale aj všetko zamiešané dohromady. Hovorí sa, že ak chcete ochutnať to najlepšie a najautentickejšie thaj- ské jedlo, je potrebné objednať si ho priamo na ulici, ale ak ste opatrným degustátorom, Bangkok ponúka aj veľké množstvo vysokokvalitných reštaurácií. Až tu pochopíte, že ryža nie je jedna, ale má mnoho podôb. Za jednu z najoceňovanejších sa pokladá jazmínová ryža s nádhernou vôňou a jemne sladšou chuťou. V Thajsku je všetko tak trochu sladké, pi- kantné aj kyselkavé. Ak vám nejde do hlavy, ako to robia, tak najčastejšie sa používa čili, cesnak a kari. Vždy sú k dispozícii aj čerstvé bylinky a množstvo omáčok s tajuplnými ingredienciami, ale aj kokoso- vé mlieko,a množstvo ovocia a zeleniny. Namiesto soli používajú fermentovanú rybiu omáčku, ktorá jedlo výborne dochutí a dodá mu proteíny. Čo očarí každého gurmána, je tradícia jedávať viacero druhov jedla v menších porciách. Takto ochutnáte omnoho viac ukážok kuchárskeho umenia, ako z jednej veľ- kej nádielky. Ako dezert je veľmi obľúbená naprí- klad thajská zmrzlina vyrábaná z kokosového mlie- ka a trstinového cukru.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

88 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 LIFESTYLE · ČIERNY BOCIAN pod záštitou Petra Bondru priniesol deťom 21 488 eur Výťažok v hodnote 21 488 eur z 9. ročníka charitatívneho golfového turnaja putuje priamo pre telesne a mentálne postihnuté deti prostredníctvom Nadácie Miroslava Šatana a projektu „Hodina deťom“. Za 9 rokov projekt venoval priamo de- ťom, ktorých osud je skúšaný ťažkým postihnutím, viac ako 161 000 eur. Vyvrcholením turnaja bolo odovzdanie vyzbieranej sumy peňazí do rúk prí- tomným deťom a zástupcom nadácie. Na zelených grínoch golfového ihriska vo Vysokých Tatrách sa stretlo množstvo usmievavých a srdečných ľudí, ktorí pricestovali z rôznych kútov Slovenska, s jedným spoločným cieľom. Pod záštitou hokejovej legendy Petra Bondru podporili už 9.ročník charitatívneho turnaja CHARITY GOLF CUP 2016 v sobotu 6. augusta 2016 na golfovom ihrisku Black Stork, PGA Golf Course vo Veľkej Lomnici. Zdroj a foto: Golfový rezort Black Stork, A PGA Golf Course Veľká Lomnica ČIERNY BOCIAN POD ZÁŠTITOU PETRA BONDRU PRINIESOL DEŤOM 21 488 EUR

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

89 NEXT FUTURE a ľudia, ktorí sem prišli pomôcť,“ kon- štatoval Lintner. Hráči tentoraz nevideli tatranskú panorámu, pochvaľovali si však nád- herné prostredie a skvelé služby pod Tatrami. Neprekážal im ani dážď a chladnejšie počasie. Systém hry „texas scramble“, kde sa vždy hrá tá najlepšie padnutá golfová loptička, umožňuje, aby sa do hry zapojili aj menej zdatní hráči, a tak nadšenci golfu prostredníctvom golfu spojili príjemné s užitočným. „Som veľmi rád, že sem znova prišli i deti s rodi- nami, ktoré sme obdarovali. Máme za sebou ďalší úspešný turnaj a verí- me, že budúci 10. ročník pripravíme ešte lepšie, vydražíme ešte viac a po- môžeme viacerým ľuďom,“ prezradil Peter Bondra. „Golf mám veľmi rád a myslím si, že je to výborný šport, keď si človek po- trebuje vyvetrať hlavu. Prechádzka po golfovom ihrisku je úplne perfektná a ak sa to deje s dobrou partiou, je to vynikajúci doplnok. Na turnaj Petra Kňažka za 200 eur a dámy zas dražili dvoje hodvábne šaty od módneho di- zajnéra Richarda Rozboru. Víťazom turnaja sa stal flajt Richarda Lintnera s netto výsledkom 64, na druhom mieste f lajt Ľubomíra Višňovského a na treťom mieste flajt Martina Cibáka. Najlepší brutto vý- sledok mal flajt Martina Mňahončáka s výsledkom 10 rán pod PAR, nearest to pin zahral Peter Bondra, longest drive Sylvia Hrušková a Ján Kubin. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo zvíťaziť. Najväčšími víťazmi sú však detičky, ktoré dostali potrebnú pomoc Symbolické šeky do hodnoty 1 500 eur prevzali rodičia s deťmi priamo z rúk Petra Bondru, Mila Šatana, Mariána Hossu a Richarda Lintnera. Šek v hod- note 6 588 eur prebrala Dana Rušinová, riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska pre projekt Hodina deťom. Golfový turnaj prišli aj tento rok podporiť známe tváre slovenské- ho športu či šoubiznisu. Golf si za- hrali okrem Petra Bondru, Mira Šatana, Mariána Hossu, Richarda Lintnera, Radoslava Suchého, Róberta a Ronyho Petrovických, Rastislava Pavlíkovského, Ľubomíra Višňovského, Martina Cibáka, Martina Štrbáka, Jána Filca aj biat- lonista Pavol Hurajt, lyžiar Martin Bendík a osobnosti kultúrneho živo- ta Milan Lasica, Milan Kňažko, Ady Hajdu, Martin Mňahončák a Filip Tůma. Športovci darovali do dražby časť svojho športového oblečenia, hokejisti dresy, hokejky a helmy, ly- žiari lyže a oblečenie zo ZOH v Soči. Najúspešnejšie v dražbe boli dres Ľubomíra Višňovského za 900 eur a dres cyklistu Alberta Contadora s jeho podpisom a certifikátom, kto- rý do dražby venovala nadácia Green Foundation, a výťažok pôjde priamo im. Milým prekvapením bolo vydra- ženie malých figovníkov od Milana ČIERNY BOCIAN pod záštitou Petra Bondru priniesol deťom 21 488 eur · LIFESTYLE

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

90 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 pomôcť našej krajine v jej transfor- mácii, smerovaniu. Podpora mládeže a športu bola taktiež jednou z tém,“ pokračovala Lenka „Peter Bondra bol rovnako ako kedysi na ľade, tak aj pri koordinovaní celej akcie precízny, pro- fesionálny a vždy prítomný tam, kde to bolo potrebné.“ „pôdy“ a do života našej mladej gene- rácie,“ povedala Lenka Hamšíková, spávk y ňa Green Foundat ion. „Pod Tatrami sme stretli mnoho vý- nimočných osobností, s ktorými sme mali spoločné témy – napríklad ako pomôcť nášmu Slovensku, ako a kde hľadať riešenia na daný stav, ako Bondru chodievam často, možno som chýbal na jednom alebo dvoch roční- koch,“ uviedol Mariána Hossa. „Ďakujeme za podporu – aj symbolic- kou golfovou hodinou deťom, ktorú nám venovali organizátori i účastníci. Teší nás to o to viac, že dnes, po 20 rokoch fungovania nadácie, môžeme grantmi podporovať aj deti detí, kto- ré sme podporovali na našom začiat- ku. Z peňazí, ktoré sme získali počas predošlých piatich ročníkov turnaja, sme podporili projekty trávenia voľ- ného času, projekty na pomoc deťom v sociálnej núdzi, na pomoc deťom so zdravotným hendikepom... Sme radi, že aj vďaka Charity Golf Cup podporíme ďalšie zaujímavé aktivi- ty pre deti na celom Slovensku,“ po- vedala Dana Rušinová, riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska a pokra- čovala „Počas 6-ročnej spolupráce Charity Golf Cup priniesol celkovo 43 443 eur na projekty, ktoré pre- rozdelí Nadácia pre deti Slovenska. Organizátorom i osobnostiam, ktoré takýmto spôsobom pomohli Hodine deťom, patrí veľká vďaka.“ Tímový cyklistický dres Tinkoff- Saxo s originál podpisom Alberta Contadora si v dražbe zakúpil vrcho- lový manažér Peter N. z Bratislavy, ktorý sa zúčastnil charitatívnej ak- cie so svojou rodinou, s manželkou aj s deťmi. „V nadácii sme poctení a radi, že si dres našiel svojho nového majiteľa a veríme, že mu urobil radosť. Vydražená suma bude venovaná na podporu globálneho, vzdelávacieho, environmentálneho programu Jane Goodall s názvom „Roots&Shoots“, ur- čený pre rast a rozvoj našej mláde- že. Nadácia Green Foundation má veľký cieľ, zasadiť ho do slovenskej

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

91 NEXT FUTURE V spolupráci sgolfovýmrezortom BLACK STORKVEĽKÁ LOMNICA prinášame pravidelnú rubriku GOLF

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

92 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 s modernými náznakmi figového listu pre podnietenie prenikavej stredomorskej sviežosti. Akvatické tóny prepožičiavajú citrusovým tó- nom hĺbku a harmonizujú ich. Lístky fialky s dávkou čierneho korenia po- núkajú ďalší druh mužnej dimenzie. Ale sofistikované a inovačné drevité tóny ambroxu, papyrusu a organic- kého pačuli formujú silné, pulzujúce srdce. Príjemné fazuľky tonky, vzác- ny šafran a dotyk živice vyvolávajú dojem hrejivej zmyselnosti. Vo finále sa objavuje pižmo novej kvality do- plnené minerálnymi akcentmi pre intenzívny a zvodný charakter vône. FLAKÓN Nadčasový flakón vyvoláva pozor- nosť vizuálnou kombináciou žiarivo modrej farby a zlatých doplnkov. Je ochrancom pánskej vône, ukrýva všetky jej vzácne tóny. Línie flakónu sú čisté, doplnené ikonickým symbo- lom medúzy príznačným pre Versace. Dizajn využíva maľované sklo na interpretáciu modrej farby, ktorá je opäť pripomienkou Stredozemného mora a stredomorskej kultúry: VERSACE DYLAN BLUE Versace Dylan Blue Zdroj a foto: GLAMOUR VÔŇA Fougère vôňa. Vysoko svojrázna kompozícia s drevitou arómou, kto- rá sa opiera o unikátne vlastnosti vzácnych prírodných zložiek a mo- lekúl najnovšej generácie. Nové, vý- nimočné kvality prírodného citrusu, bergamotu a grapefruitu sa spájajú „Dylan Blue je esenciou moderného muža Versace. Je to vôňa plná cha- rakteru a individuality, vyjadruje mužnú silu a jeho charizmu. Páči sa mi, akým spôsobom preberá tradičné tóny a robí ich modernými a celkom sviežimi, tak dnes ako aj do budúcna.“ Donatella Versace

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

93 NEXT FUTURE DYLAN BLUE BY VERSACE Nová pánska línia Toaletná voda 30 ml Toaletná voda 50 ml Toaletná voda 100 ml Voda po holení 100 ml Balzam po holení 100 ml Tuhý dezodorant 75 ml Parfumovaný kúpeľový & sprchový gél 250 ml V predaji od septembra 2016. – a dokážu sa zamilovať do ženy svo- jich snov. Pre mňa Versace vždy za- stupovalo tento druh temperamentnej vášne. To je aj dôvod, prečo milujem spoluprácu s touto značkou – dáva fo- tografom a režisérom možnosť slobody pri stvárňovaní života.“ Bruce Weber Fotograf: Bruce Weber · Umelecká ré- žia: Sam Shahid Stylista: Joe McKenna · Ženská tvár: Gigi Hadid · Mužské tváre: Trevor Signorino, Alan Jouban, Louis Solywoda, Filip Sjunnesson · Bojovníci: Nic Thompson, Travis Conover, Adam von Rothfelder, Lukasz Grabowski, Levi Morgan · Vlasy: Didier Malige · Vizáž: Fulvia Farolfi KÚPEĽOVÁ & TELOVÁ LÍNIA Línia exkluzívnych produktov pre každodennú starostlivosť muža s upokojujúcimi a osviežujúcimi vlastnosťami. Pre vláčnu pokožku a zmyselnú vôňu. modernej, sviežej, prenikavej, inten- zívnej, dômyselnej a zmyselnej. PYRAMÍDA TÓNOV Rodina vôní: drevitá, aromatická, fougère Hlava: bergamot z Kalábrie, gra- pefruit, figové listy, akvatické tóny Srdce: lístky fialky, čierne korenie, drevo papyrusu, ambra, bio pačuli Základ: minerálne pižmo, fazuľky tonky, šafran, živica REKLAMNÁ KAMPAŇ „Sledoval som v poslednom období množstvo filmov o bojovníkoch zmie- šaných bojových umení. Zdá sa, že si neustále snažia dokázať, že sa ženy do nich zamilujú. Myslel som, že by bolo zaujímavé urobiť niekoľko fotografií a vytvoriť film o takomto type vzťahu. Veľa žien, ktoré poznám, si na mu- žoch cení ich citlivosť a zraniteľnosť. Chcel som ukázať, že muži majú aj tieto vlastnosti, pričom sú silní, do- držujú disciplínu – presne ako atléti Versace Dylan Blue

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

94 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 LIFESTYLE · Kultúrne tipy KULTÚRNE TIPY SOCÍK, SLADKÝ SOCÍK (GUNAGU, BRATISLAVA) Návraty do minulosti pred novembrom 1989 bývajú v divadle, ale aj vo filme často ponímané nostalgicky až PORUCHA (VIANOCE V STALKVILLE) (DPM, BRATISLAVA) Netradičný divadelný koncept pripravila v spolupráci s ge- neračným Divadlom Petra Mankoveckého (DPM) mladá česká režisérka Petra Tejnorová, ktorá svoju inscenáciu Porucha (Vianoce v Stalkville) umiestnila do chátrajúcej budovy v centre Bratislavy. Na jej troch poschodiach roz- miestnila niekoľko hracích plôch, na ktorých desať hercov a herečiek rozohráva viacero paralelných príbehov. Diváci sa počas dva a pol hodiny pohybujú po budove, pričom si sami vyberajú, na ktorý príbeh sa budú v ktorom okam- žiku pozerať. Herci sa pritom niekedy nachádzajú len niekoľko centimetrov od divákov, čo vytvára nielen pocit intimity, ale najmä spoločného prežívania emócií – akýsi nový typ diváckeho zážitku. Raz je to hádka milenecké- ho páru, inokedy spoveď u psychiatra či plač na schodoch. Hoci divák môže svojou prítomnosťou do divadelného diania aktívne vstúpiť, zároveň pre neho platí prísny zákaz rozprávania. Herecké prejavy sú maximálne autentické, komicky. Výnimkou nie je ani nová inscenácia divadla GUnaGU, ktorú si napísal a zrežíroval jeho principál, dra- matik Viliam Klimáček. Príbeh inscenácie sa odohráva v legendárnej pivničnej vinárni U Julky, ktorá sa kedysi nachádzala v aktuálnych priestoroch divadla. Hlavným hrdinom je mladý vojak (Vladislav Plevčík), vracajúci sa na priepustku domov z vojenskej služby. Vo vinárni stretáva panoptikum postáv a postavičiek, medzi kto- rými vyniká socialistická kultúrna referentka (Darina Abrahámová) či zdravotné postihnutie simulujúci vekslák (Viktor Horján). Najnovšiu inscenáciu divadla GUnaGU vystihuje asi najviac označenie činoherno-muzikálová ko- média s vážnymi prvkami, živou hudbou a litrami bieleho vínečka. Prídavkom k nej je pätnásťminútová báseň Sobáš (Marriage) od beatnického básnika Gregoryho Corsa, v ktorej ako ženích pripravujúci sa na obrad exceluje v ige- litovom kostýme natiahnutý Viktor Horján. Pripravil: Peter Scherhaufer Foto a zdroj: Ctibor Bachratý, Dominik Žižka, Robert Tappert, GUNAGU, DPM, DIVADLO ASTORKA, SND pričom všetci zúčastnení podávajú koncentrovaný a kom- paktný výkon.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

95 NEXT FUTURE bard slovenského divadla Vladimír Strnisko. Inscenácia Život je taký sa odohráva počas jednej búrlivej noci, kto- rá navždy zmení život staršieho manželského páru. Jona (Ľubo Gregor) a Leviva (Zita Furková) spolu navonok žijú šťastne už päťdesiat rokov. V osudnú noc sa však Jona roz- hodne svoju manželku opustiť, pretože si vsugeruje, že po jej boku prežil nudný život. Sníva o mladých milenkách a vzrušujúcich zážitkoch. Naivne očakáva, že svet von- ku mu bude ležať pri nohách. Do komicky vystavaného manželského rozhovoru počas hry nečakane vstúpi sused Gunkel (Vlado Černý), ktorý obom manželom nastaví zr- kadlo. Groteskná komédia z Astorky je postavená najmä na hereckých výkonoch hlavných predstaviteľov, ktorí aj napriek svojmu veku predvádzajú na javisku nie nenároč- né fyzické kreácie a posteľové scény. Kavaschová, Ján Koleník, František Kovár, Emil Horváth či Jana Oľhová. Strach vyžaduje vnímavého diváka. Diváka, ktorý sa nebojí ponoriť do svojho vlastného vnút- ra, chvíľu v ňom zotrvať, a súčasne sa v ňom neutopiť. STRACH (SND, BRATISLAVA) Zo Strachu netreba mať strach! Ani z racionálneho, ani z toho iracionálneho. Nová inscenácia SND, ktorá vznik- la podľa divadelnej hry slovenského dramatika Petra Lomnického, hovorí o tom, čoho sa bojíme, aj z čoho máme paranoje. Muž zaseknutý vo výťahu. Dvaja poli- cajti vyšetrujúci podivuhodnú nehodu. Vysoko posta- vená manažérka trpiaca nespavosťou a strachom zo zly- hania. Mačka a myš zatvorené v urýchľovači častíc pod Ženevským jazerom. Bratislavské nákupné centrum pri Dunaji zaliate storočnou vodou. Aj to sú niektoré z diva- delných obrazov inscenácie Strach, ktorú pre SND zre- žíroval originálny český divadelný režisér David Jařab. Ten sa podpísal aj pod jej scénografiu, ktorej – pozdĺž celej dĺžky javiska – dominuje nádrž s tečúcou vodou. V nej musia časť svojich úloh odohrať aj herci Dominika ŽIVOT JE TAKÝ (DIVADLO ASTORKA, BRATISLAVA) Významný izraelský dramatik, režisér a básnik Hanoch Levin napísal počas svojho života šesťdesiattri divadel- ných hier. Jednou z nich je aj groteskná komédia Život je taký, ktorú pre bratislavské divadlo Astorka zrežíroval Kultúrne tipy · LIFESTYLE

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

96 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 LIFESTYLE · Kultúrne tipy KULTÚRNE TIPY VÝTVARNÉ UMENIE Spracovala: Jana Ondrejka Ikonické diela slovenských výtvarníkov na Magio pláži Spolupráca J&T banky so Slovenskou národnou galériou už v minulosti priniesla bezplatné vstupné pre všetkých návštev- níkov SNG v Bratislave a Pezinku. Vďaka tomu sa návštev- nosť galérií zvýšila o takmer sto percent. Aktuálne banka v spolupráci so SNG predstavila nový projekt, ktorého cie- ľom je bližšie predstaviť umenie aj širokej verejnosti. Prináša prehľad dvanástich naj- významnejších diel zo zbierok Slovenskej národnej galérie, ktoré na tri týždne vysta- ví pre všetkých návštevníkov na mestskej pláži na bratislavskom Tyršovom nábreží. Umelecké diela od slovenských výtvarní- kov pre tento projekt vybrala riaditeľka Slovenskej národnej galérie Alexandra Kusá. Návštevníci pláže uvidia kultové kúsky, ako napríklad maľ- bu Matka od Mikuláša Galandu, Bielikovu fotografiu August 1968, návrhy posledných federálnych bankoviek od Albína Brunovského a ďalšie. La Biennale di Venezia – Bienále Benátky Na tohtoročnom práve prebiehajúcom bienále architektú- ry v Benátkach 2016 bude Českú a Slovenskú republiku re- prezentovať projekt Starosť o architektúru: vyzvanie arché architektúry do tanca (Care for Architecture: Asking the Arché of Architecture to Dance). Pavilón Českej republiky a Slovenskej republiky v Benátkach bol pre odbornú verej- nosť a médiá sprístupnený 26. mája 2016. Autorský tím, ktorý porota vybrala, aby reprezentoval Slovensko na tohtoročnom architektonickom bienále, sa rozhodol prezentovať príbeh jednej stavby, Slovenskej národnej galérie. Autori a kurátori „V období, keď je naša sídelná budova v rekonštrukcii, máme o dôvod viac pripraviť zbierku ikonických diel a „priniesť“ umenie k ľuďom. Efektívna forma umožní návštevníkom spoznať významných výtvarníkov, fotografov, ilustráto- rov a ich dielo,“ hovorí riaditeľka SNG Alexandra Kusá. R i a d it e ľ k a J& T B a n k y A n n a Macaláková k partnerstvu so SNG dodá- va: „Už od začiatku spolupráce so SNG bol náš cieľ jasný – sprístupniť umenie širokej verejnosti zrozumiteľnou formou, o tom je aj projekt Ikonické diela SNG na Magio pláži. Všetky maľby a fotografie, ktoré vystavíme, patria k slovenskému kultúrnemu dedičstvu. V jednotlivých anotáciách si návštevníci môžu prečítať aj ich históriu a dôvod zaradenia medzi ikony,“ hovorí riadi- teľka J&T Banky Anna Macaláková. expozície sú Benjamín Brádňanský, Petr Hájek, Vít Halada, Ján Studený, Marián Zervan. Starosť o (slovenskú) architektúru, ale aj ďalšie architek- tonické expozície z celého sveta, môžete v Benátkach vidieť od 28. 5. až do 27. 11. 2016. Začiatkom septembra uzavrela SNG taktiež aj termín výberového konania pre 57. medzinárodné bienále výtvar- ného umenia v Benátkach, ktoré sa bude konať v termíne od 13. 5. do 26. 11. 2017. Výsledky budú známe do kon- ca septembra a reprezentanta vyberie odborná komisia, ktorá bude zostavená z popredných osobností v oblasti vizuálneho umenia, zástupcu MK SR, SNG a českej scény. Reprezentanta mohli navrhnúť kurátori, galeristi, historici a teoretici umenia, príp. samotní umelci. Odborná komi- sia bude vyhodnocovať relevanciu na scéne, umelecký po- tenciál a schopnosť pripraviť projekt. Expozíciu pre československý pavilón na 56. ročníku bie- nále umenia v Benátkach 2015 vytvoril Jiří David. Projekt bol prezentovaný pod názvom Apoteóza s podtitulom „Kde Zdroj a foto: J&T Banka, SNG, Mikuláš Galanda: Matka (Ružová Madona), 1933. SNG, Bratislava

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

97 NEXT FUTURE výtvarných oblastí, v ktorých Miró tvoril: maľby, sochy, kres- by, grafiky, tapisérie i originálna ilustrovaná kniha (spolu 38 diel). Mnohé z nich doteraz neboli v oblasti strednej Európy vystavené, a teda majú u nás premiéru. Na slovenské pomery mimoriadnu výstavu si v krásnych priestoroch galérie Danubiana môžete pozrieť do 13. novem- bra 2016. Okrem spomínanej výstavy má galéria pre návštevní- kov k dispozícii aj širokú zbierku umenia nosných diel od významných slovenských výtvarníkov, akými rozhodne sú Miroslav Cipár, Rudolf Fila, Jozef Jankovič, Rudo Sikora, Viera Kraicová, Rudolf Uhra, Milan Paštéka, Alojz Klima, Vladimír Kompánek alebo Vladimír Popovič. Zastúpenie má aj generácia mladších slovenských umelcov, vidieť mô- žete napríklad diela od Ladislava Terena, Ivana Csudaia, Petra Pollága, Doroty Sadovskej, Mareka Ormandíka, Erika Schilleho, Viktora Freša či Erika Bindera, ktorí potvrdzujú životaschopnosť súčasného slovenského umenia. aj špecializované Bienále architektúry. Prehliadka pozostáva z medzinárodnej výstavy v pavilóne Talianska, z expozícií v národných pavilónoch a zo sprievodných podujatí. Pavilón bývalej Československej republiky (dnes Českej a Slovenskej republiky) patrí k najstarším (1926) a je situovaný v centrál- nej oblasti parku. Obe republiky sa v organizovaní prehliadky striedajú. Výkonom štátnej reprezentácie v Benátkach boli po- verené národné galérie oboch krajín. Seurat, Signac, Van Gogh „Ways of Pointillism“ Múzeum Albertina vo Viedni láka milovníkov umenia opäť jednou neodolateľnou umeleckou „chuťovkou“. Aktuálne pripravila expozíciu zostavenú zo 100 vybraných diel od hlavných predstaviteľov pointilizmu. Umelecký smer, ktorý sa vyznačuje mozaikovým kladením farieb v podo- be bodiek, predstaví svojich najznámejších predstavite- ľov a zakladateľov. Názov výstavy je „Ways of Pointillism“ (Cesty k pointilizmu). Od polovice septembra tak môžete v Albertine vzhliadnuť diela od Seurata a Signaca, rovnako ako aj pôsobivé obrazy, akvarely a kresby modernistických majstrov, ako sú Van Gogh, Matiss a Picasso. Výstava potr- vá od 16. septembra do 8. januára 2016. EURÓPSKE HVIEZDY – MIRÓ & COBRA Výstavu mimoriadnych kvalít pod názvom Európske hviezdy – Miró & CoBrA pripravila DANUBIANA pre mimoriadnu príležitosť, akou určite je predsedníctvo Slovenskej republiky v Európskej únii. Skutočnosť, že na Slovensku sme v posled- ných desaťročiach výstavu prezentujúcu rozsiahly súbor vyni- kajúcich osobností a umeleckých diel na špičkovej európskej a svetovej úrovni doposiaľ nemali, podčiarkuje výnimočnosť tohto podujatia. Kolekcia prezentovaných diel Joana Miróa je zapožičaná zo súkromnej zbierky rodiny Joana Miróa a Successio Miróa z Palmy de Mallorca, ktorú doplnil súbor grafík zo zbierky Meulensteen. Zastúpené sú diela zo všetkých domov môj“. Apoteóza je posledným dielom Slovanskej epopeje od Alfonza Muchu, v ktorom zhrnul dejiny slovan- ských národov a zobrazil víziu slovanského triumfu ako prí- klad pre celé ľudstvo. Dielo Jiřího Davida na minuloročnom bienále v Benátkach malo byť konfrontáciou so spomína- ným Muchovým obrazom. La Biennale di Venezia patrí k najstarším prehliadkam vý- tvarného umenia a architektúry. Výtvarné bienále bolo založe- né v roku 1895 a dnes patrí k najprestížnejším podujatiam na medzinárodnej výtvarnej scéne. Od roku 1980 sa organizuje Zdroj a foto: Albertina, Paul Signac, Venice, The Pink Cloud, 1909 Kultúrne tipy · LIFESTYLE Zdroj: DANUBIANA MEULENSTEEN ART MUSEUM Foto: Jana Ondrejka (redakcia Next Future) Zdroj a foto: SNG, Autori a kurátori expozície: Benjamín Brádňanský, Petr Hájek, Vít Halada, Ján Studený, Marián Zervan.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

98 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 MERCEDES-AMG GT R: ŠPORTOVÉ VOZIDLO PRICHÁDZA DO SÉRIOVEJ VÝROBY Zdroj: TS Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz AUTO – MOTO · Mercedes-AMG GT R: Športové vozidlo prichádza do sériovej výroby

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

99 NEXT FUTURE Automobilka Mercedes prenáša športové technológie z pretekárskych okruhov do sériovej výroby. Športové črty dostal sériový model Mercedes-AMG GT R. To sa prejavuje pod kapotou aj v prípade aerodynamických vlastností. Mercedes-AMG GT R: Športové vozidlo prichádza do sériovej výroby · AUTO – MOTO

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

100 NEXT FUTURE SEPTEMBER 2016 Využíva osemvalcový motor 3,982 litra s dvo- mi turbodúchadlami. Výkon tohto moto- ra dosahuje hodnotu 430 kilowattov, teda 585 koní. Krútiaci moment dosahuje úroveň 700 Newtonmetrov, pričom je k dispozícii v rozsahu od 1 900 do 5 500 otáčok za minútu. Auto je vy- bavené sedemstupňovou dvojspojkovou prevodov- kou AMG SPEEDSHIFT DCT. Z nuly na sto sa Mercedes-AMG GT R dosta- ne za 3,6 sekundy. Toto auto dosahuje maximálnu rýchlosť 318 km/h. Motor dosahuje kombinované emisie CO 2 na úrovni 259 g/km. Motor poháňa zadnú nápravu. V meste Mercedes-AMG GT R dosahuje spot- rebu 15 l na 100 km, spotreba mimo mesta je na úrovni 9,2 l na 100 km, a kombinovaná spotreba sa tak dostáva na 11,4 l na 100 km. Prevádzková hmotnosť vozidla podľa normy DIN, bez vodiča a batožiny, je 1 555 kg. Aerodynamické vlastnosti vylepšuje spojler predného nárazníka s aktívnymi prvkami, teda roletkami regulujúcimi prívod vzduchu. Ďalšími aerodynamickými prvkami sú veľké zadné krídlo a nový spojler zadného nárazníka s dvojitým difúzorom. Jazdnú dynamiku podporujú aj navrhnuté ko- vané disky s nízkou hmotnosťou a so závodnými pneumatikami. Nové je aj aktívne riadenie zadnej nápravy, kontrola trakcie nastaviteľná v deviatich stupňoch a podvozok s nastaviteľnou svetlou výš- kou s doplnkovou elektronickou reguláciou. Automobilka upozorňuje, že tento automobil má výrazne prepracovaný podvozok, prvýkrát s ak- tívnym vysúvateľným aerodynamickým profilom ukrytým v spodku vozidla, ako aj novú aerodyna- miku a inteligentnú odľahčenú konštrukciu, v kto- rej sa uplatňujú aj konštrukčné prvky z uhlíkových vlákien. Súčasťou konštrukčného riešenia sú širšie predné a zadné blatníky umožňujúce väčší rozchod kolies pre optimálnu trakciu a ešte rýchlejší pre- jazd zákrut. Novinkou je aj nová mriežka chladiča z pätnástich vertikálnych rebier. Športovú dynamiku má auto aj v interiéri, keďže sú v ňom športové sedadlá. Do šírky dimenzovaná prístrojová doska podľa výrobcu pripomína mo- hutné krídlo a nadväzuje na motív leteckého di- zajnu. Motoristický šport pripomínajú autentické materiály. Mercedes-AMG GT R mal svetovú premiéru 24. júna 2016. Miestni záujemcovia si budú musieť na sériové vozidlá ešte počkať, do Európy sa začnú do- dávať v marci 2017.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

101 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/

102

http://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201609/