Next Future apríl 2016

Next Future apríl 2016http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

ŠTARTUJE ÉRA HYPOTÉK 3.0 str. 12 APRÍL 2016 S VÝHODNÝMI HYPOTÉKAMI prichádzajú aj vyššie ceny bytov str. 22 PRICHÁDZA VLNA REFINANCOVANIA, zverejňovanie provízií vyvoláva rozpaky str. 14

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

2 NEXT FUTURE APRÍL 2016 Niet nad vlastné bývanie NIET NAD VLASTNÉ BÝVANIE Vlastné bývanie je téma, ktorou sa skôr či neskôr zaoberá každý. Mať svoj životný priestor, kam sa človek vždy s radosťou vráti z ciest či z práce, kde nájde pohodu domova, útočisko pred nepriazňou počasia či ruchom okolitého sveta, užíva si chvíle strávené v pokoji sám so sebou alebo sa delí o radosti s rodinou. Mať taký priestor je naozaj dôležité. Bývanie môže mať rôznu podobu – podnájom, prenájom, bývanie u rodičov, vlastný byt či rodinný dom. Od istého veku v človeku silnie túžba po vlastnom bývaní, ktoré si môže pri- spôsobiť svojim potrebám, vkusu a zá- ľubám. Investovať do svojho bývania, či už kúpou nového alebo renováciou staršieho bytu alebo domu, je veľkým rozhodnutím. Spravidla je získanie vlastnej strechy nad hlavou totiž spo- jené s dlhodobým úverom na bývanie. Na jednej strane to predstavuje finanč- ný záväzok na viac rokov, na druhej strane to znamená, že financie, ktoré každomesačne smerujú do bývania, ne- skončia „vo vrecku“ niekoho cudzieho (prenajímateľa), ale každý mesiac je byt alebo dom kúpený na úver zas o trochu viac váš. Pochopiteľne, človek sa ťažšie podujme k takému kroku v čase, keď by boli úverové podmienky na trhu nepriaznivé. No keď situácia k také- muto zásadného rozhodnutiu priam mzdy) i rôzneho veku (aj nad 35 rokov). Pre všetkých za rovnakých podmienok, teda aj keď máte vek či príjem vyšší než je limit pri žiadosti o zvýhodnenú hy- potéku v komerčnej banke. O financie môžu požiadať aj noví klienti bez pred- chádzajúceho sporenia, a to už pri prvej návšteve stavebnej sporiteľne. Získať je možné úver vo výške od 7-tisíc eur až do 200-tisíc eur. Financie môžu byť použité na kúpu bytu alebo domu, jeho výstavbu/nadstavbu či prestavbu na bezbariérové bývanie, ako aj zvýšenie komfortu a hodnoty terajšieho bývania modernizáciou či rekonštrukciou. Nie je v tom žiadny háčik, stačí len využiť šancu na získanie výhodných a dlhodo- bo garantovaných úverových podmie- nok. Byť v správnom čase (práve teraz) na správnom mieste (v ktorejkoľvek pobočke Wüstenrotu na Slovensku). Budete aj vy patriť k tým, ktorí si za naozaj dostupných podmienok zabez- pečia konečne svoj vlastný príbytok? Urobte rozhodujúci krok k pocitu spo- kojnosti, k vlastnému bývaniu, ktoré je navyše ekonomicky výhodnejšie ako rôzne dočasné riešenia. Bonus pre klienta: S prípravou na finančné zabezpečenie svojho bývania (prvého alebo kvalitnej- šieho) je možné začať už v predstihu – sporením. Okrem toho, že vklady budú nadštandardne zhodnotené (štátnou prémiou, úrokom a vo Wüstenrote aj extra bonusom), je to aj spôsob, ako si vytvoriť predpoklad pre získanie najvý- hodnejšieho stavebného úveru s garan- ciou podmienok na celú dobu splácania. Je to jediný úver na finančnom trhu, na ktorý má klient (vďaka absolvovanému sporeniu) právny nárok. Znamená to, že poskytnutie úveru mu nemôže byť zamietnuté. Kontakt: *6060 (0850 60 60 60) www.wuestenrot.sk nahráva, bola by škoda premeškať prí- ležitosť. Takúto možnosť máte práve teraz. Finančné prostriedky vo forme úveru na bývanie môžete vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni získať už za 1,99 % p.a. Keďže ide o účelový úver, úrokové sadzby patria k najnižším na trhu. Na slovenskom finančnom trhu sú síce v súčasnosti viaceré úverové ponuky so zvýhodnenými úrokovými sadzba- mi, neraz sa však výška úročenia po posúdení individuálnej žiadosti klien- ta ešte mení. Neplatí automaticky, že úrok prezentovaný v reklame máte nakoniec uvedený v úverovej zmlu- ve. Vo Wüstenrot stavebnej sporiteľ- ni však túto istotu máte. Úrok 1,99 % p. a. na prvé obdobie fixácie (až 5 ro- kov) je rovnaký pre každého žiadate- ľa. Zvýhodnené podmienky sa pritom vzťahujú na celú výšku úveru (nielen do 50-tisíc eur), sú dostupné klien- tom rôznych príjmových skupín (aj nad 1,3-násobok priemernej mesačnej dotovaná hypotéka pre mladých úver na bývanie od Wüstenrotu zvýhodnená úroková sadzba max. do sumy 50 000 € na celú sumu úveru až do 200 000 € výška úroku a splátky po fixácii neznáma vopred známa a garantovaná zabezpečenie úveru nehnuteľnosťou nehnuteľnosťou vek žiadateľa o úver 18 – 35 18 – cca 55 max. príjem žiadateľa o úver 1,3–násobok mesačnej mzdy nie je limitovaný Podmienky získania dotovanej hypotéky pre mladých v komerčnej banke a úveru na bývanie za 1,99 % p.a. vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

3 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

4 NEXT FUTURE APRÍL 2016 VYDAVATEĽ NEXT FUTURE Publishing s.r.o. Identifikácia IČO: 46 741 682 DIČ: 2023564895 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 82849/B Registrácia: ISSN 1339-9004 Sídlo vydavateľstva Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava Tel.: 00421 2 32 660 500 Fax: 00421 2 32 660 501 Riaditeľ spoločnosti Adrian Gabura (adrian.gabura@nextfuture.eu) NEXT FUTURE Apríl 2016 Periodicita: mesačník Niektoré reklamné texty neprešli jazykovou korektúrou. Obrázok na titulnej strane: Martin Rusina, Positive s.r.o. www.nextfuture.sk REDAKCIA Šéfredaktorka Jana Ondrejka (janaondrejka@nextfuture.eu) Redaktori Martin Karlík, Marek Mittaš, Ján Beracka, Zuzana Kočišová Spolupracovníci na vydaní Radovan Kavický, Jana Poláčiková Jazyková redakcia Andrea Hoštáková Fotografi Simona Oswaldová Ilustrácie Martin Rusina, Positive s. r. o. Art director, grafika a layout Positive s. r. o. OBCHOD A MARKETING Obchodná a marketingová manažérka Katarína Drinková (marketing@nextfuture.eu) Predaj inzercie Katarína Drinková (marketing@nextfuture.eu), 00421 908 111 847 Redakčná rada Štefan Velčický, Národná banka Slovenska Marko Tomašovič, Allianz – Slovenská poisťovňa Marek Bláha, Allianz – Slovenská poisťovňa Daniel Jursa, ČSOB Poisťovňa Rastislav Nemeček, ČSOB Poisťovňa Dáša Polláková, ČSOB banka Róbert Kanás, Slovenská sporiteľňa Roman Staňo, VÚB banka Marián Zelko, Generali poisťovňa Alena Medveďová, Generali poisťovňa Juraj Kováč, MetLife Eva Hergovitsová, MetLife Boris Krajčovič, MetLife Ján Kusý, AXA  Gabriel Jaščur, AXA Miroslav Chovan, Genertel poisťovňa Vladimír Vaňo, Sberbank Stanislav Pánis, J&T Banka Jana Voberová, UniCredit Bank Gabriela Hrdlicová, UniCredit Bank Branislav Buštík, Aegon Životná poisťovňa Pavol Chovan, Union Andrej Deďo, Winners Group Martin Adamec, Broker Service Group Zuzana Schulczová, Broker Service Group Peter Murgaš, Novis Poisťovňa Mária Segešová, Kancelária bankového ombudsmana Jana Poláková, Kancelária bankového ombudsmana Radovan Slobodník, Prvá stavebná sporiteľňa Oľga Sabelová, Prvá stavebná sporiteľňa Milan Janásik, Generali poisťovňa Radovan Vigoda, Wüstenrot poisťovňa TIRÁŽ

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

5 NEXT FUTURE FÍNSKY ZRUB ALEBO MUROVANÝ DOM NA KĽÚČ S POZEMKOM PRI GOLFE OD 190 000 € Pri kúpe domu s pozemkom pri golfe - bonus členstvo v golfovom klube 0903 624 421 0903 987 320 www.inlinesro.sk www.golftatry.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

6 NEXT FUTURE APRÍL 2016 EDITORIÁL APRÍLOVÉ „HYPOPOČASIE“ Foto: Simona Oswaldová Najviac rozruchu na bankovom trhu spôsobujú už zopár mesiacov hypo- tekárne úvery. Ani v apríli to nebu- de inak. Silný „hypotekárny vietor“ dokonca dvihol vlnu úverov na bý- vanie ešte vyššie a privial aj poriad- nu búrku. Hlavným dôvodom tohto aprílového „hypopočasia“ je nový zákon o úveroch na bývanie, ktorý aktuálne vstúpil do platnosti kon- com marca 2016. Keď sme zhruba pred dva a pol rokom na pravidelnom stretnutí našej redakcie so zástupcami bánk a maklérskych spoločností diskuto- vali o klesaní úrokových sadzieb pri hypotékach, nikto z prítomných by si netrúfol odhadnúť, že sa postupným znižovaním dostaneme až na 1,19 %. Pred pár rokmi by až takéto nízke úrokové sadzby, za poskytnutie hypo- tekárneho úveru na Slovensku, oča- kával asi málokto. Dnes je to realita. Banky sa pri získavaní klientov pred- háňajú a okrem nízkych úrokov po- núkajú aj množstvo iných výhodných služieb a úľav. Po prijatí nového záko- na si totiž nemôžu byť isté ani klient- mi uprostred viazanosti. Pretože o svojich zákazníkov pochopiteľne prísť nechcú, na novú legislatívu cien nehnuteľností. Bližšie sme sa v článku pozreli na vývoj cien jednot- livých typov nehnuteľností, ale aj na vývoj cien v jednotlivých regiónoch. Naši redaktori sa snažia spotrebiteľov upozorniť aj na to, že refinancovanie sa nevypláca každému. Zorientovať sa a uľahčiť porovnanie môžu žiada- teľom pomôcť napríklad aj finanční agenti. Hoci pán Beblavý v novom zákone o úveroch na bývanie „mys- lel“ aj finančných agentov, ktorí majú od 21. marca povinnosť odhaliť výš- ku svojej provízie za sprostredkova- nie úveru, nič by to nemalo meniť na fakte, že kvalitný agent dokáže často vybojovať pre svojho klienta v banke lepšie podmienky. Každý spotrebi- teľ má právo poznať výšku spomí- nanej provízie za úver, ktorý mu je sprostredkovaný, táto informácia však pre neho v konečnom dôsledku nie je nijako smerodajná. Prajeme vám krásnu „hypojar“ a veľa úspechov. Jana Ondrejka šéfredaktorka NEXT FUTURE zareagovali ešte nižšími úrokmi a ak- ciami. Navyše pri podmienkach, kto- ré bankám určujú len maximálne 1 % pri predčasnom splatení úveru, sa mnohým oplatí svoj pôvodný úver splatiť novým, samozrejme, lacnejším. Zákon o bývaní teda strhol najmä veľ- kú refinančnú búrku. V NEXT FUTURE sme tému podrob- ne spracovali v článkoch: „Štartuje éra hypoték 3.0“, ako aj „Prichádza vlna refinancovania, zverejňovanie provízií vyvoláva rozpaky“. Na spomínaný vývoj reagujeme aj príspevkom s názvom „S výhodnými hypotékami prichádzajú aj vyššie ceny bytov“, ktorý pripomína aj negatívny vplyv pre spotrebiteľa, a to je nárast

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

7

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

8 NEXT FUTURE APRÍL 2016 TÉMA MESIACA Štartuje éra hypoték 3.0 |  12 TÉMA MESIACA Prichádza vlna refinancovania, zverejňovanie provízií vyvoláva rozpaky |  14 TÉMA MESIACA Hypotéky a iné možnosti ako prefinancovať nové bývanie |  18 TÉMA MESIACA S výhodnými hypotékami prichádzajú aj vyššie ceny bytov |  22 TÉMA MESIACA Poistné krytie nehnuteľností nepodceňujte |  24 REDAKČNÁ RADA Diskusia na marcovej redakčnej rade bola najmä o úveroch na bývanie |  26 BANKY A POISŤOVNE Slovenských bankárov strašia regulácie aj stav ekonomiky |  30 BANKY A POISŤOVNE Finančná negramotnosť úzko súvisí s neschopnosťou splácať úver |  32 BANKY A POISŤOVNE Záujem o základný bankový produkt nezvýšila ani novela zákona |  34 EKONOMIKA Piliere moci a demokracie |  40 EKONOMIKA Odluka politických strán od štátu |  42 EKONOMIKA Spájanie nespojiteľného |  46 EKONOMIKA Čo chce presadiť tretia Ficova vláda |  48 OBSAH

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

9 NEXT FUTURE AJ PODĽA VÁS SME VAŠA FINANČNÁ ISTOTA • Tradícia finančnej istoty už viac ako 20 rokov • Zrozumiteľné produkty, šité na mieru • Dôveruje nám viac ako 600 000 z vás Zdroj: Kvantitatívny prieskum Ipsos SR, s.r.o., december 2015 www.metlife.sk Pribinova 10, 811 09 Bratislava. www.metlife.sk. 0800 800 008

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

10 NEXT FUTURE APRÍL 2016 EKONOMIKA Vyšetrenie kauzy DPH vyznieva do stratena |  50 EKONOMIKA QUO VADIS školstvo (po voľbách)? |  52 EKONOMIKA Elektronické diaľničné známky odhaľujú neplatičov aj bez zastavenia |  54 EKONOMIKA Slovensko v roku 2015 navštívilo najviac turistov v histórii |  58 EKONOMIKA Daň z finančných transakcií je strašiakom ekonómov |  60 EKONOMIKA Brexit môže vážne ohroziť i východoeurópske trhy |  62 EKONOMIKA Prostoreký miliardár alebo bývalá prvá dáma? |  64 LIFESTYLE Čo prinesú divákom Majstrovstvá sveta v hokeji 2016 |  70 LIFESTYLE Golf a jeho netradičné podoby |  72 LIFESTYLE Šport ako manažérsky nástroj, kto ho využíva, je vo výhode! |  78 LIFESTYLE Kultúrne tipy |  80 AUTO-MOTO Tesla predstavila dostupnejší Model 3, stojí 35-tisíc dolárov! |  84 OBSAH

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

11 NEXT FUTURE BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Head O ce: Račianska 153, 831 54 Bratislava Mailing Address: M. R. Štefánika 379/19, 911 60 Trenčín Phone: + 421 32 746 26 40, 18 185 E-mail: info@bisnode.sk www.bisnode.sk KontaKt Bisnode Slovensko, s.r.o. Račianska 153 831 54 Bratislava Tel.: 18 185 Tel.: +421 (0) 32 746 26 40 Fax: +421 (0) 32 743 17 77 E-mail: info@bisnode.sk Web: www.bisnode.sk PREStÍŽnE PRoDUKtY BISnoDE: • Albertina – Obchodná marketingová databáza všetkých firiem a inštitúcií. • Certifikácia ekonomickej kondície firiem • D&B Global Reference Solution – Medzinárodná databáza firiem vhodná predovšetkým pre obchod a marketing. • D&B Portfolio Manager – Komplexná správa pohľadávok, monitoring zákazníckeho portfólia. • MagnusWeb – Modulárny informačný systém pre risk manažérov, marketing a obchod v SR a ČR. • Artemis – On-line aplikácia preverujúca finančnú kondíciu firiem. • Arachné – Aplikácia vizuálne zobrazujúca vzťahy medzi subjektmi v SR a ČR. • Kerberos – Nástroj na monitoring zvolených spoločností. “S pravdepodobnosťou 90 % dokážeme predpovedať bankrot až jeden rok dopredu a identifikovať spoločnosti spojené s obchodnými rizikami.“ UMoŽŇUJEME USKUtoČŇoVaŤ SPRÁVnE RoZHoDnUtIa Meníme dáta v poznatky, uľahčujeme rozhodovanie v strategických momentoch aj v každodenných činnostiach spoločností a organizácií pocelejEurópe.Bisnodezamestnáva2600profesionálovv17krajinách. Bisnode pomáha v celom cykle vzťahu so zákazníkom nachádzať tie správne odpovede! ANALYZOVAŤ ZACIELIŤ OSLOVIŤ PREVERIŤ UDRŽAŤ ZÍSKANÉ Ako rozoznať správny postup? Analýza pomáha pochopiť výzvy aj príležitosti na trhu s cieľom maximalizácie výsledku! Ako nájsť tú správnu cieľovú skupinu? Bisnode ponúka účinné nástroje pre identifikáciu vhodnej cieľovej skupiny! Ako vhodne komunikovať? Komunikačné riešenie poskytuje metódy k osloveniu správnej cieľovej skupiny! Ako najlepšie riadiť svoj biznis? Preverovanie umožňuje pracovať s dôležitými informáciami na ochranu svojho biznisu! Ako optimalizovať vzťahy? Nástroje pre riadenie vzťahov umožňujú ich vytváranie a posilnenie vzájomného úžitku!

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

12 NEXT FUTURE APRÍL 2016 TÉMA MESIACA · Štartuje éra hypoték 3.0 Autor: Zuzana Kočišová Rozbeh úverov na bývanie na Slovensku pred zhruba pätnástimi rokmi je možné považovať za „prvú hypotekárnu dobu“. Tou „druhou hypotekárnou dobou“ bolo rozhýbanie takzvaného sekundárneho trhu. Teda boj o už skôr poskytnuté hypotéky. V rokoch 2010 až 2012 postupne začala platiť legislatíva, podľa ktorej v čase zmeny úroku (refixácie) si nesmie banka od klienta pýtať za predčasné splatenie úveru žiadnu pokutu. No a 21. marca sa začína éra číslo 3. Banky smú aj mimo tejto doby od klienta pýtať najviac jednopercentnú sankciu. Banky na to zareagovali historicky nízkymi úrokovými akciami. Úrok 1,5 percenta či dokon- ca 1,19 percenta pre všetkých, odpustenie toho či onoho... Také nízke akciové úroky alebo tak veľa úľav a služieb „zadarmo“ banky ešte k úverom na bývanie neponúkali. Dôvod? Od 21. marca si nemôžu byť banky isté už ani klientmi uprostred viazanosti hypotéky. Pretože vďaka takzvanej Beblavého novele, ako legislatívu upravenú priamo v par- lamente poslancom Miroslavom Beblavým medzi bankármi volajú, sa podmienky pre zmenu banky ešte viac zlepšili. Banky si môžu od klientov pri predčasnom splate- ní úveru na bývanie pýtať pokutu maximálne 1 percento zo splácanej ŠTARTUJE ÉRA HYPOTÉK 3.0 Foto: Stockfresh

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

13 NEXT FUTURE sumy. Predtým si banky mohli pýtať aj štyri či päť percent. Tým sa skupi- na klientov, ktorým sa pri súčasných nízkych úrokoch oplatí aj napriek sankčnému poplatku splatiť starší úver novým – lacnejším, význam- ne rozšírila. A na zmenu pravidiel sa pripravujú aj finanční sprostred- kovatelia, pre ktorých je to nová príležitosť. Komu sa refinancovať oplatí Nedá sa paušálne uviesť, komu sa predčasný odchod oplatí, ale v zása- de platí, že úspora je tým väčšia, čím viac času ostáva klientovi do doby najbližšej refixácie a čím menej ro- kov hypotéku splácal. A, samozrejme, čím vyšší je rozdiel medzi pôvodnou a novou úrokovou sadzbou. Kto chce refinancovanie využiť výlučne na úsporu, musí si dať pozor na korekt- né porovnanie terajšej a novej splátky. Najmä na dobu splatnosti, poplatky za znalca a kataster, ale i všetky po- istky a ďalšie poplatky. No často sa refinancovanie využíva na navýšenie doterajšieho úveru. Či už z dôvodu rekonštrukcie bývania, alebo uhradenia iných výdavkov. Vtedy pozor na to, že banka môže požadovať opätovné overenie príj- mu. Dokonca ak ide aj o navýšenie o 2 000 eur či 5 percent z predošlej výšky úveru. Požaduje to od banky legislatíva. Tento postup môže byť nevýhodný pre ľudí, ktorí naprí- klad prešli zo zamestnania na živ- nosť a majú menej priaznivé daňové priznanie. Čo sľubujú Čo banky aktuálne ponúkajú, aby očakávanú hypobúrku odvrátili vyššieho úroku. UniCredit Bank išla so sadzbou až na 1,19 percenta, no podmieňuje ju poistením vo výške tri percentá zo sumy úveru. Čo v koneč- nom dôsledku zodpovedá sadzbe až okolo 2,2 percenta. Inak pre všet- ky sadzby platí, že sú na tri roky a žiadateľ si musí do banky posielať mesačne okolo 1,5-násobok mesač- nej splátky. Akcie sa týkajú najmä zamestnancov. od svojich brán? Niektoré stavajú na pohodlnosť a rôzne služby pre klientov, no zrejme viac zaujmú úrokové akcie. Sadzbu 1,89 percenta pre všetkých ponúka Sberbank, 1,5, respektíve 1,49 percenta dáva Prima banka a VÚB banka. No druhá len pre klientov, ktorí u nej ostanú až do najbližšej fixácie. Kto by sa roz- hodol refinancovať, musí doplatiť aj sankcie pre „neverných“ v podobe Štartuje éra hypoték 3.0 · TÉMA MESIACA Pár základných faktov pre refinancovanie Prvým je porovnávať splátku doterajšej hypotéky so splátkou nového úveru, ktorý má ale rovnakú splatnosť ako je doba do splatnosti pôvodného dlhu (ak je splatnosť nového úveru dlhšia, porovnanie nie je objektívne, lebo pri predĺžení doby splatnosti výška mesačnej splátky klesá). Od 21. marca 2016 platí, že pri predčasnom splatení úveru na bývanie mimo zmeny úroku bankou (refixe) si banky môžu pýtať ako sankciu od klienta najviac 1 % zo splácanej sumy, naďalej je predčasné splatenie v čase refixu bezodplatné, teda banka si nesmie uplatniť žiadnu sankciu. Ak je dôvodom refinancovania pre klienta len úspora a nižšie úroky, potom treba úsporu porovnávať nielen so sankciou za refinancovanie, ale aj s nákladmi na vybavenie nového úveru – na znalca, kataster a pod. Porovnať si ponuky viacerých bánk, neuspokojiť sa len s jednou, také sadzby, aké banky nasadili práve kvôli uvoľneniu podmienok pre refinancovanie, ešte na Slovensku neboli. Porovnávanie uľahčia finanční sprostredkovatelia, ktorí majú zmluvy s viacerými bankami a dokážu v niektorých aj „vybojovať“ pre klienta lepšie podmienky (vďaka objemom, ktoré banke dodávajú) a zároveň, ak si klient chce byť istý ich nezávislosťou a odporúčanou bankou, musí mu poradca prezradiť výšku provízie od danej banky.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

14 NEXT FUTURE APRÍL 2016 PRICHÁDZA Od 21. marca tohto roku sa stávajú účinné viaceré zmeny v zákone o úveroch na bývanie. Obmedzuje sa výška poplatku za refinancovanie, čo zrejme vyvolá záujem o refinancovanie. Navyše, okrem iného, začne pre finančných sprostredkovateľov platiť povinnosť zverejňovať provízie za sprostredkovanie úverov na bývanie. Prinesie táto zmena niečo prevratné? Refinancovanie Nové pravidlá refinancovania pravde- podobne spustia výraznejšiu migráciu klientov medzi bankami. Za pred- časné splatenie úveru si banky môžu účtovať poplatok vo výške maximálne 1 % splatenej istiny. Poplatok môže byť aj v inej výške a odzrkadľovať skutoč- né náklady, ktoré banke s predčas- ným splatením vznikajú. Poplatok za predčasné splatenie úveru tak môže byť v rôznej výške. „Konkrétna výš- ka nákladov bude závisieť od rôznych TÉMA MESIACA · Prichádza vlna refinancovania, zverejňovanie provízií vyvoláva rozpaky Autor: Ján Beracka VLNA REFINANCOVANIA, ZVEREJŇOVANIE PROVÍZIÍ VYVOLÁVA ROZPAKY

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

15 NEXT FUTURE parametrov, preto ju budeme stano- vovať na základe individuálneho po- súdenia,“ uviedla Zuzana Povodová, hovorkyňa Tatra banky.  Refinancovanie naozaj bankám pri- náša skutočné náklady, ktoré sa dajú vyčísliť. „Banke vznikajú náklady s re- financovaním predčasne vrátených finančných prostriedkov. To znamená, že vzniká rozdiel medzi cenou peňazí na finančnom trhu v čase poskytnutia úveru a cenou peňazí na finančnom posúdiť. Klientov oslovilo najmä zní- ženie úrokových sadzieb. V súčasnos- ti sa dá úver získať približne za 1,50 % p. a. pri trojročnej fixácii,“ pripomína analytik Fincentra Peter Világi. Refinancovanie úverov tak bude čas- tejšie, s výhodnejšími sadzbami však môžu byť stanovené podmienky, prí- padne zvýšené poplatky. Zaznieva to dokonca zo samotného bankového sektora. „Lacnejšie predčasné splate- nie hypotéky mimo výročia fixácie má trhu v čase splatenia úveru,“ uviedla hovorkyňa ČSOB Zuzana Eliášová. Zmeny v refinancovaní úverov na bývanie sú vo všeobecnosti priazni- vé pre klientov. „Krátkodobo zmena legislatívy prinesie masívnu vlnu refi- nancovania. Už teraz vidíme, že pro- ces schvaľovania úverov sa v niekto- rých bankách vplyvom aktuálnych kampaní výrazne predĺžil. Dostávajú násobne viac žiadostí ako zvyčajne a kapacity risk oddelení ich nestíhajú Prichádza vlna refinancovania, zverejňovanie provízií vyvoláva rozpaky · TÉMA MESIACA Foto: Stockfresh

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

16 NEXT FUTURE APRÍL 2016 ‚Províziu veriteľ účtuje vo výške prís- lušného percenta z výšky úveru. Výšku provízie oznamuje Dlžníkovi finančný agent, od ktorého je Dlžník oprávnený túto informáciu získať.‘,“ doplnil. „Je do značnej miery iracionálne, že povinnosť zverejniť províziu má fi- nančný agent, táto informácia sa však má zverejňovať na tlačive ESIS, ktoré má klientovi poskytnúť banka,“ uvie- dol právnik Adrian Gabura. Podľa toho bude zrejme reálna prax aj vyzerať. „Výšku odmeny za sprostred- kovanie úveru oznámi spotrebiteľo- vi finančný agent,“ uviedla  Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Banky navyše výšku provízie po- važujú za neverejný údaj. „Ide o in- ternú informáciu,“ uviedla Zuzana Eliášová. Upozorňuje na to aj Roman Staňo. „Provízia medzi bankou a sa- mostatným finančným agentom je súčasťou obchodnej zmluvy a ako takú ju vnímame v prvom rade ako obchodné tajomstvo,“ povedal. Navyše je otázne, aký význam bude zverejňovanie provízie sprostredkova- teľov mať. „ Skutočne nevidím žiadnu súvislosť medzi ochranou spotrebiteľa a zverejňovaním provízií finančných agentov,“ povedal Gabura. „Aký to bude mať vplyv na samotný trh, ukáže až prax. Môže napríklad nastať aj situ- ácia, že klienti si budú vyberať radšej finančných agentov ‚s nižšími pro- víziami‘, a to na úkor kvality finanč- ných produktov či kvality samotného finančného agenta,“ doplnil. To, že klienti budú poznať výšku pro- vízie, môže viesť k špekuláciám na úverov. Tieto podmienky vo formu- lári ESIS sú však predbežné, záväzné podmienky sa môžu líšiť, ak sa zmení situácia. Zverejňovanie provízií veľa nezmení Práve tento formulár má podľa no- vely zákona obsahovať aj informáciu o provízii za sprostredkovanie úveru. Doposiaľ platilo, že klient mohol po- žiadať sprostredkovateľa, aby zverej- nil výšku svojej provízie. Tento údaj teda bol k dispozícii na požiadanie. Napriek úpravám sa zdá, že sa oproti súčasnosti veľa nezmení. Zákon totiž ukladá povinnosť zverej- ňovať províziu sprostredkovateľovi, klient, ktorý sa o úvere baví s bankou, sa od nej túto informáciu dozvedieť nemusí. „Vnímame to ako povin- nosť podriadeného finančného agen- ta, teda agenta, ktorý je v priamom kontakte s klientom. Podriadený finančný agent je v aktívnom vzťa- hu s klientom a klient by mal pred rozhodnutím o výbere banky vedieť aj výšku jeho provízie a zhodnotiť si všetky aspekty ponuky,“ povedal Roman Staňo, vedúci oddelenia ex- terného predaja hypoték VÚB banky. „VÚB banka v bankovom tlačive ESIS v časti Odmeňovanie bude od 21. mar- ca uvádzať nasledovnú informáciu: klientom urýchliť cestu k výhodnejšej úrokovej sadzbe. V konkurenčnom boji však už niektoré banky začínajú vyťahovať tromfy, ktorými klientov paradoxne ešte viac zaťažujú a zväzujú im ruky,“ uvádza Prima banka.   „Bitka na trhu refinancovania sa však v prípade niektorých bánk obracia proti klientom, ktorí za nižší úrok a lepšiu splátku musia zaplatiť oveľa vyššiu daň ako si myslia,“ upozorňuje ďalej Prima banka s tým, že v prípade predčasného splatenia úveru sa môže objaviť povinnosť „zaplatiť banke sankcie nad rámec zákona“. Aj Fincentrum hovorí o možných rizikách. „Ako hovoria skúsenosti zo zahraničia, z dlhodobého hľadis- ka môže takáto legislatíva úrokové sadzby na trhu aj zvýšiť, prípadne obmedziť ponuku dlhších fixácií,“ hovorí Világi. „Teraz sa bojuje najmä cenou. A víťazom bude jednoznačne klient. Len sa musí o možnosti finan- covania či refinancovania aktívne zaujímať. Či už oslovením sprostred- kovateľa, alebo aspoň komunikáciou s vlastnou bankou,“ dopĺňa Világi. Podľa jeho slov aktuálne výhodné podmienky zostanú zrejme v plat- nosti do letných mesiacov. Zákon o úveroch na bývanie však nemení iba refinancovanie. Podľa novely bude súčasťou nových úverov aj Európsky štandardizovaný infor- mačný formulár ESIS, ktorý obsahu- je konkrétne informácie o poskyto- vateľovi úveru a taktiež o samotnom úvere. Klient tak v štandardizovanej forme získa všeobecné informácie aj údaje, ktoré sú potrebné pred uzavre- tím zmluvy. Klient si tak dokáže ľah- šie porovnať výhodnosť jednotlivých TÉMA MESIACA · Prichádza vlna refinancovania, zverejňovanie provízií vyvoláva rozpaky Refinancovanie je v súčasnosti víťazstvo pre klienta. Výhodné podmienky sa zrejme neudržia dlho.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

17 NEXT FUTURE trhu. „Špekulatívni klienti zasa môžu požadovať od finančného agenta časť provízie, respektíve finanční agenti začnú používať konkurenčnú výho- du v tom, že sami ponúknu klientovi časť provízie, čo je však v rozpore so zákonom,“ uviedol Gabura. Okrem toho upozornil, že pravidlá o zverejňovaní provízií sú nejed- noznačné. „Samotná právna úprava je v tomto smere do značnej miery nejednoznačná, takže určite nastanú rôzne výkladové problémy. Napríklad v zákone sa explicitne neuvádza, či sa má zverejňovať provízia samostatné- ho finančného agenta, alebo podria- deného finančného agenta, ktorý reálne hypotekárny úver sprostred- koval a vybavil celú agendu okolo neho,“ poznamenal Gabura. Ďalšie zmeny Nový zákon taktiež dáva možnosť klientom bánk odstúpiť od zmluvy do štrnásť dní po jej podpise. Klient má teda možnosť ešte s odstupom prehodnotiť, či naozaj chce úver že sa hodnota nehnuteľnosti zvýši. Banky tak majú zákaz poskytovať hypotéky bez toho, aby žiadali dokla- dovanie príjmu. Banky majú taktiež povinnosť testo- vať schopnosť klientov v prípade, že sa zhoršia podmienky na úverovom trhu. Banky teda budú skúmať, či klient dokáže splácať úver aj v prípa- de, že úroková sadzba stúpne o dva percentuálne body. To je v súčasnosti skutočne aktuálna téma. Monetárna politika Európskej centrálnej banky (ECB) je momen- tálne mimoriadne uvoľnená. V tomto prostredí tak vyzerajú úvery, medzi nimi aj úvery na bývanie, relatívne lacno a lákavo. Špeciálne úvery na bývanie sú však záväzkom, ktorý trvá často desaťročia a nedá sa rátať s tým, že aktuálny stav v ekonomike vydr- ží počas celého úverového vzťahu. Práve pri dlhodobých úveroch, ako sú úvery na bývanie, tak má zmysel zaoberať sa možným budúcim rastom úrokových sadzieb. čerpať. Tiež môžu nastať neočakáva- né udalosti, pre ktoré klient nebude chcieť úver čerpať. Ďalšou zmenou je to, že ak banka od- mietne poskytnúť klientovi úver, on má právo poznať dôvod, pre ktorý sa tak banka rozhodla. Niektoré dôvody sa dajú ľahko odstrániť, klient tak do- káže cieľavedome vylepšiť svoj profil a v budúcnosti žiadať o úver úspešne. Menia sa aj pravidlá posudzova- nia schopnosti klienta splácať úver. Veriteľ nesmie posudzovať schopnosť klienta splácať úver iba na základe toho, že hodnota nehnuteľnosti urče- nej na bývanie presahuje výšku úve- ru na bývanie alebo za predpokladu, Prichádza vlna refinancovania, zverejňovanie provízií vyvoláva rozpaky · TÉMA MESIACA Samostatný a podriadený finanční agenti Samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finanč- nou inštitúciou; pričom v tom istom čase môže mať uzavreté písomné zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami. Podriadený finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy so samo- statným finančným agentom. V tom istom čase môže mať podriadený finančný agent uzavretú písom- nú zmluvu najviac s jedným samostatným finančným agentom. Podriadeným finančným agentom je aj osoba, ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou, ktorá má povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta. Vo zverejňovaní provízií sprostredkovateľov sú rozpory, banky odkazujú klientov na samotných sprostredkovateľov.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

18 NEXT FUTURE APRÍL 2016 poistenie úveru či aktívne využívanie bankového účtu. Za každých okolností musia klienti presvedčiť banku o tom, že dokážu úver splácať. Preto ban- ky vyžadujú potvrdenie o príjmoch klienta, prípadne daňové priznania. Podmienkou je taktiež dostatočné ru- čenie. Ak klientovi náhodou nestačí ako dostatočná záruka jedna nehnu- teľnosť, ručiť sa dá aj ďalšou, pričom klient nemusí byť vlastníkom tejto nehnuteľnosti. Môže ísť o nehnu- teľnosť v spoluvlastníctve, prípadne môže nehnuteľnosť patriť inej osobe, ktorá so zriadením záložného práva súhlasí a podpíše záložnú zmluvu. Založená nehnuteľnosť však musí byť zapísaná v katastri nehnuteľností. Za hypotéku sa dá ručiť aj pozemkom. „Klienti v plnej miere využili priaz- nivé podmienky na trhu, aby ušetrili na drahých pôžičkách z minulosti. Priemerná úroková sadzba na exis- tujúcich úveroch so splatnosťou nad päť rokov klesla z januárových 4,03 percenta na decembrových 3,50 per- centa,“ hodnotí analytik spoločnosti Fincentrum Peter Világi. Tento vývoj vytvára tlak na po- kles úrokových sadzieb. „Jar 2016 a blížiace sa legislatívne zmeny roz- pútali na trhu hypoték ešte väčší boj o klientov a úroky na hypotékach klesajú na nové historické minimá,“ uvádza Prima banka. Sadzby sú v súčasnosti skutoč- ne výhodné. Niektoré banky však podmieňujú poskytnutie relatívne výhodnejších sadzieb využívaním ich ďalších služieb. Prípadne existu- jú aj ďalšie podmienky. Stanovená môže byť napríklad minimálna výš- ka úveru, ktorý si musí klient zobrať. Podmienkou môže byť napríklad Aj vďaka výhodnejším podmien- kam má čoraz viac Slovákov možnosť riešiť svoje bý vanie. Úrokové sadzby pri hypotekárnych úveroch sú v súčasnosti veľmi priaz- nivé, no nie je to otázka niekoľkých dní, táto situácia trvá už dlhšie. Už v minulom roku boli čoraz obľú- benejšie aj dlhšie fixácie. „S predl- žujúcou sa dobou aplikovania re- kordne uvoľnenej menovej politiky Európskej centrálnej banky sa začal postupne meniť aj záujem o dlhšie fixácie tak na strane ponuky, ako aj dopytu. Rozšírenejšie začínajú byť fixácie na dlhšie obdobie, napríklad aj na desať rokov,“ povedal Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB. Rok 2015 bol podľa spoločnosti Fincentrum všeobecne rekordným tak v objeme poskytnutých úve- rov, ako aj v úrokových sadzbách. Banky poskytli na bývanie takmer 5,6 miliardy eur, čo je medziroč- ný nárast zhruba o osem percent. HYPOTÉKY A INÉ MOŽNOSTI AKO PREFINANCOVAŤ NOVÉ BÝVANIE Autor: Ján Beracka Financovať bývanie sa dá viacerými spôsobmi. Pred výberom úverového produktu treba investovať čas do preskúmania dostupných možností na trhu. Úvery, ktoré sa v súčasnosti poskytujú, môžu byť pre klientov určite zaujímavé. TÉMA MESIACA · Hypotéky a iné možnosti ako prefinancovať nové bývanie Hypotéky sú v súčasnosti výhodné, sadzby sú nízko.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

19 NEXT FUTURE Hypotéka pre mladých Zvýhodnenie pre mladých spočíva v tom, že štát prispeje klientovi na zníženie úrokovej sadzby o dva per- centuálne body, zľavu vo výške ďal- šieho jedného percentuálneho bodu zo sadzby prihadzuje banka. Pre získanie hypotéky so zvýhod- nením pre mladých musia klienti spl- niť dve kritériá – vekové a príjmové. O hypotekárny úver so zvýhodnením pre mladých môže požiadať klient vo veku do 35 rokov. Jeho príjem záro- veň nesmie presiahnuť 1,3-násobok priemernej hrubej mzdy v národ- nom hospodárstve, ktorý bol plat- ný dva štvrťroky dozadu. Príjmová hranica sa tak mení každý kvartál. Od 1. apríla tohto roku je príjmová hranica na úrovni 1 242,80 eura. Pre partnerov platí, že ich príjem nesmie presahovať dvojnásobok, teda sumu 2 485,60 eura. Podľa VÚB je príjmová hranica najvyššia v druhom štvrťroku každé- ho kalendárneho roka. „Horná hra- nica príjmu žiadateľa o hypotéku sa bude opäť meniť v apríli, keď sa pred- pokladá, že sa zvýši. V tomto období býva táto suma väčšinou najvyššia v roku, keďže sa odvíja od priemer- nej mzdy za štvrtý kvartál a zvyk- nú sa tam započítavať napríklad aj koncoročné odmeny či trinásty plat,“ dodáva Zdenko Štefanides, hlavný ekonóm VÚB. To je užitočné pre ľudí, ktorí majú príjem tesne nad príjmo- vou hranicou. To potvrdzujú aj aktuálne čís- la, keďže od 1. januára tohto roku bolo príjmové maximum stanovené účelovú hypotéku. V tomto sme- re býva pri štandardnej hypotéke napríklad problém s financovaním kúpy samostatnej garáže. Stavebné sporenie Špecifickým nástrojom je stavebné sporenie, keďže v prvej fáze, teda v rámci sporenia, si klient prostred- níctvom zvoleného nástroja vytvára úspory, ktoré sú primárne určené na riešenie bývania. Navyše toto sporenie je, okrem pripisovaných úrokov, pod- porené aj štátnou prémiou, ktorá je vo výške 5 % z vkladov, no maximálne 66,39 eura. V rámci stavebného spo- renia je sporiaca fáza nastavená na šesť rokov. Po uplynutí tejto sporiacej fázy vzniká klientovi zákonný nárok na stavebný úver. V bankách, pocho- piteľne, klienti žiadny nárok na úvery zo zákona nemajú. Úroková sadzba takéhoto úveru sa odvíja od viacerých faktorov, úroko- vé sadzby stavebných úverov od sta- vebných sporiteľní začínajú na hod- note okolo troch percent. Externí sprostredkovatelia Dostupných produktov, ktoré pri- padajú do úvahy, je teda viacero. Je preto pre každého klienta dôležité urobiť si prieskum a správne sa roz- hodnúť. S tým môžu pomôcť práve sprostredkovatelia – finanční agenti. „Pri sprostredkovateľoch je kľúčová znalosť trhu. Klient môže ušetriť čas a peniaze, ak služby sprostredko- vateľa využije. Ak si totiž aj obehne pobočky sám, nemusí vedieť, na čo na 1 119,30 eura a pre partnerov to bolo 2 238,60 eura. Príjmová hra- nica v druhom kvartáli sa skutočne zvýšila. Dotáciu k úrokovej sadzbe je možné získať najviac na sumu 50 000 eur, zvyšok sa úročí sadzbou bez zvýhodnenia. Okrem toho banka za zvýhodnených podmienok poskytne sumu, ktorá predstavuje maximál- ne 70 % z hodnoty nehnuteľnosti. Zvýhodnenie môže klient využívať počas prvých piatich rokov splácania úveru. Bezúčelová hypotéka Čerpanie hypotéky nemusí mať bež- ný scenár, teda že za úver klient ručí nehnuteľnosťou, ktorú si za peniaze z úveru kúpi. Ručiť nehnuteľnosťou sa dá aj v prípade, že klient úverom vôbec nerieši bývanie. Na slovenskom trhu banky totiž ponúkajú bezúčelo- vú, takzvanú americkú hypotéku. V prípade týchto úverov nie je možnosť získať prostriedky vo výške 100 % založenej nehnuteľnosti. Výška úveru, ktorý je možné získať, sa štan- dardne pohybuje okolo 70 % hodnoty nehnuteľnosti, v niektorých bankách to môže byť inak. Úrokové sadzby amerických hy- poték môžu byť vyššie ako pri kla- sickom hypotekárnom úvere. Tieto sadzby sú však omnoho nižšie v po- rovnaní so sadzbami, ktoré klienti platia za bezúčelové spotrebné úvery. Použitie týchto peňazí je ľubo- voľné, banky sú ochotné požičiavať aj sumy vo výške niekoľkých tisícov eur, tento spôsob financovania tak môže byť napríklad alternatívou pre lízing automobilu. Prostriedky z americkej hypotéky sa dajú po- užiť aj na kúpu nehnuteľností, na ktoré nie je možné použiť klasickú Hypotéky a iné možnosti ako prefinancovať nové bývanie · TÉMA MESIACA Hypotéka pre mladých je od 1. apríla dostupnejšia. Nárok na stavebný úver k stavebnému sporeniu vyplýva zo zákona.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

20 NEXT FUTURE APRÍL 2016 napríklad odpustiť klientovi niektoré poplatky alebo napríklad nižšie úro- kové sadzby. Spolupráca so sprostred- kovateľom pre banku znamená, že sa ku klientom dostáva väčší objem produkcie. Vzhľadom na to môže byť ponuka, ktorú klient dostane cez sprostredkovateľa, výhodnejšia. bankových služieb, ktoré klient bude v rámci banky využívať,“ dopĺňa. Okrem toho upozorňuje aj na možnosť, že prostredníctvom sprostredkovateľa sa vzhľadom na jeho väzby v jednotlivých spoločnos- tiach môže klient dostať k výhod- nejším podmienkam. Banka môže sa má pýtať. Úroková sadzba je totiž len jeden z faktorov, ktorý rozho- duje o výhodnosti úveru. A často je podmienená dodatočnými službami, ktoré samotnú pôžičku predražujú,“ hovorí Peter Világi. „Rozhodovať sa treba aj v kontexte poplatkov, flexi- bility produktu či výhodnosti iných TÉMA MESIACA · Hypotéky a iné možnosti ako prefinancovať nové bývanie Fixácia Úroková sadzba (p. a.) 1 rok od 1,59 % 2 roky od 3,59 % 3 roky od 1,79 % 4 roky od 3,09 % 5 rokov od 2,29 % Fixácia Úroková sadzba (p. a.) 1 rok od 3,69 % 2 roky od 3,59 % 3 roky od 2,79 % 4 roky od 3,09 % 5 rokov od 2,99 % Fixácia Úroková sadzba (p. a.) 3 roky od 1,19 % 5 rokov od 1,39 % 7 rokov od 1,99 % 10 rokov od 3,25 % Fixácia Úroková sadzba (p. a.) 1 rok od 2,8 % 3 roky od 1,49 % 5 rokov od 1,69 % 10 rokov od 2,29 % Fixácia Úroková sadzba (p. a.) 3 roky od 2,69 % 5 rokov od 2,89 % 7 rokov od 3,49 % 10 rokov od 4,75 % Fixácia Úroková sadzba (p. a.) 1 rok od 2,8 % 3 roky od 1,49 % 5 rokov od 1,69 % mBank (mHypotéka) mBank (mHypotéka) UniCredit (Hypoúver Invest) VÚB banka (Hypotéka na bývanie) UniCredit (Free Hypoúver) VÚB banka (Bezúčelová hypotéka)

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

21 NEXT FUTURE Hypotéky a iné možnosti ako prefinancovať nové bývanie · TÉMA MESIACA Fixácia Úroková sadzba (p. a.) 1 rok od 2,95 % 2 roky od 2 % 3 roky od 1,95 % 5 rokov od 2,25 % 7 rokov od 2,75 % Fixácia Úroková sadzba (p. a.) 1 rok od 3,28 % 3 roky od 1,95 % 5 rokov od 2,20 % 10 rokov od 2,80 % 15 rokov od 4,35 % 20 rokov od 4,45 % Fixácia Úroková sadzba (p. a.) 3 roky 1,8 % 1,5 % (1. 3. až 30. 4.) 5 rokov 3 % Fixácia Úroková sadzba (p. a.) 1 rok od 3,35 % 2 roky od 2,40 % 3 roky od 2,35 % 5 rokov od 2,65 % 7 rokov od 3,15 % Fixácia Úroková sadzba (p. a.) 1 rok od 4,38 % 3 roky od 3,05 % 5 rokov od 3,30 % 10 rokov od 3,90 % 15 rokov od 5,45 % 20 rokov od 5,50 % Fixácia Úroková sadzba (p. a.) 1 rok od 1,45 % 3 roky od 1,49 % 5 rokov od 1,99 % 10 rokov od 3,59 % Fixácia Úroková sadzba (p. a.) 1 rok od 1,45 % 3 roky od 1,49 % 5 rokov od 1,99 % 10 rokov od 3,59 % Tatra banka (HypotékaTB) ČSOB (Účelový Úver zabezpečený nehnuteľnos- ťou/ČSOB Hypotekárny úver) ČSOB (Neúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou) Prima banka (Hypotéka) Tatra banka (Americká hypotéka) Slovenská sporiteľňa (Úver na bývanie) Slovenská sporiteľňa (Úver na bývanie) Zdroj: webové sídla bánk

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

22 NEXT FUTURE APRÍL 2016 aj dopravná dostupnosť, občianska vybavenosť či preferencie súčasného zákazníka,“ ozrejmil Gábriš. Bratislava v stavebnom ruchu Trend veľkého dopytu je možné sle- dovať najmä v Bratislave a v jej mest- ských častiach. Odborníci taktiež zdôrazňujú veľký dopyt klientov po hypotékach. Vysoký dopyt najmä po bytoch, široká ponuka kvalitných novostavieb, historicky najnižšie úrokové sadzby na hypotékach jed- noznačne prajú rastu realitného aj hypotekárneho trhu. „Najväčší dopyt sme zazname- nali po jedno-, dvoj- a trojizbových bytoch s výmerou približne do 80 metrov štvorcových. Pri porovnaní rastu cien nehnuteľností sme vychá- dzali z našich štatistík a inzercie na realitných portáloch. Z uvedených zdrojov vyplýva nárast cien nehnu- teľností oproti začiatku druhého pol- roku 2015 o približne štyri percentá,“ povedal Róbert Posolda, generálny riaditeľ spoločnosti Smart Brokers. Ružinov stále vedie Z lokalít v rámci Bratislavy stále ve- die Ružinov, kde sa cena momen- tálne ustálila. „Dobre sa predáva- jú byty aj v ostatných lokalitách. Zaujímavosťou je zvýšený dopyt a aj nárast cien vo Vrakuni. Zmeny v tej- to lokalite napomáhajú zvýšeniu záujmu o túto mestskú časť. Veľký Podľa jej slov dopyt spôsobujú his- toricky najvýhodnejšie hypotekárne úvery. „Za posledný kvartál sa už ná- rast spomalil, a v jednotlivých lokali- tách sú ceny stabilné alebo narastajú už miernym tempom. Tento stav sa očakáva aj počas roku 2016,“ doplni- la Rážová. Spomalenie potvrdil aj hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš. Také zdražovanie nehnuteľností tu pod- ľa neho nebolo celé tri roky. „Z hľa- diska štruktúry ťahali priemernú cenu hore ceny bytov a ceny domov ju naopak tlmili. Súvisí to pravdepo- dobne s celkovou vyššou cenou domu v porovnaní s bytom, ako aj vyšším záujmom o štartovacie byty či migrá- ciou ľudí do miest a bohatších regió- nov. Svoju úlohu celkom iste zohráva Rovnako ako v minulom roku aj začiatok roka 2016 sa nesie v znamení veľkého predaja nielen existujúcich ponúk, ale aj novosta- vieb z papiera. Podľa analytikov sú priemerné ceny nehnuteľností na bý- vanie najvyššie za posledné tri roky. Nárast cien „Ceny nehnuteľností za posledný rok výrazne narástli. Rozpätie jednotlivých lokalít je od dvoch do pätnástich per- cent. Nárasty nad tri až päť percent sú príliš vysoké a môžu predznamenávať riziko vzniku realitnej bubliny. Tento stav je spôsobený výrazným rozdie- lom medzi ponukou a dopytom. Dopyt výrazne prevyšuje ponuku,“ povedala Daniela Danihel Rážová, riaditeľka spoločnosti BOND Reality. TÉMA MESIACA · S výhodnými hypotékami prichádzajú aj vyššie ceny bytov S VÝHODNÝMI HYPOTÉKAMI PRICHÁDZAJÚ AJ VYŠŠIE CENY BYTOV Autor: Martin Karlík Historicky najvýhodnejšie hypotéky zreteľne podporili chuť spotrebiteľov po novom bývaní. Už koncom minulého roka sa očakávalo, že zvýšenie dopytu prinesie so sebou aj rast cien nehnuteľností. Predpoklady sa naplnili a ceny stúpajú aj naďalej. Najvýraznejšie sa dvíhajú najmä ceny bytov. Realitné kancelárie očakávajú, že sa tento rok bude znovu niesť v duchu zvyšovania dopytu, cien, ale aj pribúdania nových projektov na realitnom trhu.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

23 NEXT FUTURE podiel na tejto skutočnosti majú zrej- me aj štyri nové projekty vo výstav- be alebo v pláne medzi Vrakuňou a Podunajskými Biskupicami,“ infor- moval Posolda. Mladými uprednostňovaná Petržalka Ďalšou preferovanou lokalitou je Petržalka. Objemom nových bytov a rastúcou cenou patrí medzi špičku. Je ťažké povedať, či má na tom záslu- hu nová električková trasa, rýchla do- stupnosť do mesta, alebo preferované nábrežie Dunaja. Väčšina mladých ľudí, ktorí vyrástli v Petržalke, pova- žujú za najvhodnejšie bývanie práve túto lokalitu. „Aj nehnuteľnosti v satelitoch zaznamenávajú nárast cien bytov, výraznejšie však domov. Ceny po- zemkov zaznamenali stúpajúci cha- rakter najmä v oblasti plánovaného percenta) a najpomalšie trojizbových bytov (navýšenie o 1,4 percenta). „Viac ako šesťpercentný rast cien by- tov môže vzbudiť ešte väčšiu pozor- nosť regulátorov. Dostupnosť úverov a rast cien vzbudzuje obavy z vytvá- rania cenovej bubliny. Slovenský trh však stále rastie z relatívne malých základov a je charakteristický tiež nerovnomernou štruktúrou. K oži- veniu aktivity na realitnom trhu tiež prispel rast zamestnanosti,“ vysvetlil Gábriš. Podľa jeho slov, priemerné ceny nehnuteľností zostávajú napriek poslednému rastu stále asi o 20 percent nižšie ako boli na vrchole realitného boomu v polovici roku 2008. „Historicky najnižšie úrokové sadzby budú pravdepodobne aj ďa- lej podporovať záujem domácností o riešenie svojej bytovej otázky,“ dodal Gábriš. bratislavského obchvatu. Investori predpokladajú v týchto oblastiach budúce zisky. Tento rok boli na roz- diel od minulých rokov pre nás sil- né aj zimné mesiace. Zrejme slabé zimy, lacné hypotéky a rýchlo sa mí- ňajúca ponuka nedovolili záujemcom sviatky prespať,“ konštatoval Posolda. Napriek tomu, že ceny pozemkov v hlavnom meste stúpajú, v rámci celého Slovenska tento trend nie je až taký badateľný. „Ceny pozemkov narástli len mierne, v podstate sú sta- bilné, výrazný dopyt je po menších pozemkoch, ktorých je nedostatok,“ dodala Rážová. Ostatné kraje V Košickom kraji je badať pokles v cene bytov. Ceny však rástli v Trenčianskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji. Najrýchlejšie rástli ceny jednoizbo- vých bytov (medzikvartálne o 3,6 S výhodnými hypotékami prichádzajú aj vyššie ceny bytov · TÉMA MESIACA Lokalita Priemerná cena na začiatku 2. polroka 2015 (€/m2) Priemerná cena na konci roka 2015 (€/m2) Vývoj cien (%) byty domy pozemky byty domy pozemky byty domy pozemky Bratislava I 2 124 1 429 345 2 130 1 558 348 0,28 8,28 0,86 Bratislava II 1 461 1 526 143 1 717 1 429 152 14,91 6,79 5,92 Bratislava III 1 937 1 472 232 2 006 1 394 236 3,44 5,60 1,60 Bratislava IV 2 158 1 377 156 2 073 1 373 165 4,10 0,29 5,45 Bratislava V 1 473 1 487 80 1 748 1 311 151 15,73 13,42 47,02 Malacky 1 275 956 82 1 232 984 79 3,49 2,85 3,80 Pezinok 1 454 883 79 1 456 929 78 0,14 4,95 1,28 Senec 1 193 969 63 1 272 1 078 67 6,21 10,11 5,97 Vývoj cien a dopytu po nehnuteľnostiach v Bratislave Zdroj: Smart Brokers

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

24 NEXT FUTURE APRÍL 2016 TÉMA MESIACA · Poistné krytie nehnuteľností nepodceňujte POISTNÉ KRYTIE NEHNUTEĽNOSTÍ NEPODCEŇUJTE Autor: Martin Karlík Riziká pri poistení rodinných domov či domácností sú rôzne. Inú povahu nebezpečenstva majú rekreačné nehnuteľnosti a inú zas nehnuteľnosti v oblastiach, kde hrozia povodne. Odborníci radia poistiť si nehnuteľnosti na mieru a poistné krytie nepodceňovať. Klienti by mali zohľadňovať poistné riziká, spoluúčasť a výšku poistnej sumy. a záplavy,“ povedal Milan Janásik, ho- vorca poisťovne Generali. Tu vlastne platí poistné pravidlo, že čím odliš- nejšie riziko vplývajúce na nehnuteľ- nosť je, tým špecifickejšie je aj samot- né poistné krytie. Môžete si poistiť nehnuteľnosť aj vtedy, keď ju nemáte dostavanú a zaručiť sa tak za prípadnú stratu a odcudzenie stavebného mate- riálu. Samozrejme, nemôžete hneď podľahnúť „poistnej panike“ a poistiť si napríklad dom v centre mesta proti zosuvom pôdy na mieste, kde nikdy k zosuvom nedošlo. Ochrana chát a víkendových chalúp Iné to je, samozrejme, pri poistení re- kreačných nehnuteľností. „Prechodne obývané chaty či víkendové domy sú v porovnaní s trvalo obývanými budovami a domácnosťami väčšmi vystavené niektorým druhom rizík. Častejšie sú terčom zlodejov alebo vandalov. Takáto poistená budova a domácnosť by mala byť preto dobre zabezpečená. Vzhľadom na lokalitu sú rekreačné budovy viac ohrozené tak- tiež rizikami ako požiar, povodeň, zá- plava, zosuv pôdy alebo ťarcha snehu,“ povedala Lucia Muthová, hovorkyňa poisťovne Allianz – SP. Okrem rizík by však klient mal pri poistení nehnuteľností zvážiť Pri poistení rôznych nehnuteľnos- tí je dôležité správne určiť poist- nú sumu. Nie je to však také jedno- duché, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Ľudia v tomto uponáhľanom svete chcú vybavovanie poistenia urýchliť a často nevedia, čo konkrét- ne na nehnuteľnosti majú poistené.  Nepodceniť nebezpečenstvo „Klient by si mal svoju nehnuteľnosť poistiť voči všetkým rizikám, ktoré ho reálne môžu ohroziť. Sú to naprí- klad živelné riziká ako požiar, vích- rica, povodeň, krádež, vandalizmus a iné. Veľmi dôležitá je pritom aj po- istná suma nehnuteľnosti, na ktorú si klient nehnuteľnosť poistí. Mala by zodpovedať reálnej hodnote nehnu- teľnosti,“ povedala Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB Poisťovne. V tom- to prípade klientovi pomôže, ak si dojedná takzvanú indexáciu poiste- nia, čo vlastne zaistí to, aby poistná suma nehnuteľnosti bola aj v budúc- nosti aktuálna a zodpovedala tak stá- le meniacej sa situácii na trhu. Výluky Pri uzatvorení poistenia si však treba dať pozor najmä na výluky z poiste- nia. Inými slovami, nepodceňovať poistné krytie a radšej si o poistných rizikách zistiť čo najviac. Napríklad ak sa váš dom nachádza v oblasti, kde je častý zosuv pôdy alebo dokonca hrozia záplavy, musíte sa uistiť, že sa- motnú nehnuteľnosť máte dostatočne krytú. „Práve vtedy je vhodné zvýšiť si v rámci našich produktov takzvaný limit Povodeň a Záplava na 100 per- cent. Samozrejme, za predpokladu, že sa nehnuteľnosť nenachádza v oblasti, ktorá je vylúčená z poistenia povodne

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

25 NEXT FUTURE výšku poistnej sumy a spoluúčasť. „Výška poistnej sumy má zodpovedať nákladom, ktoré by klient potreboval, ak by si chcel rovnaký dom postaviť znovu. Táto hodnota sa môže líšiť od ceny, za ktorú by klient dokázal dom predať,“ povedala Judita Smatanová, hovorkyňa Union, a. s. Upozorňuje, že predovšetkým pri stanovení spo- luúčasti je nutné byť zvlášť obozretný. „Spoluúčasť je výška, ktorou sa klient podieľa pri každej poistnej udalosti. Pri vyšších spoluúčastiach klient platí nižšie poistné, musí však očakávať, že pri poistnom plnení môže byť plne- nie nižšie,“ vysvetlila Smatanová. Dobrá informovanosť V neposlednom rade si klient vlastne musí uvedomiť, čo všetko je nehnuteľ- nosť. „Poisťovne totiž pristupujú rôz- ne k posudzovaniu takých súčastí ako Poisťovne rozdelenie medzi fyzickou a právnickou osobou príliš nezohľad- ňujú, sústreďujú sa najmä na účel po- istenia. Od toho sa odvíjajú špecifiká šité na mieru podnikateľom. „Rozsah poistných rizík pre poistenie fyzic- kých a právnických osôb je z veľkej časti rovnaký. Rozdiel pre poisťovňu predstavuje najmä ohodnotenie rizika v závislosti od vykonávanej podnika- teľskej činnosti. Väčšie riziko predsta- vuje napríklad budova s výrobou dre- veného nábytku ako administratívna budova. V prípade poistenia právnic- kých osôb je hlavnou výhodou klienta možnosť poskladať si rozsah poistenia na mieru podľa konkrétnych poist- ných potrieb. Minimálne by si podni- kateľ mal poistiť nielen budovu, ale aj zariadenie a technológie používané na svoju podnikateľskú činnosť,“ dodala hovorkyňa ČSOB. sú plávajúce podlahy, dvere, kuchyn- ská linka alebo vstavané skrine. Preto môže byť zbytočné riziko, ak si klient poistí svoju nehnuteľnosť v jednej po- isťovni a domácnosť v inej,“ dodala Smatanová. Ľudia často poistenie do- mácnosti nechávajú na náhodu alebo na poisťovňu, ktorá má práve poruke nejakú atraktívnu ponuku so zľavou. Poistiť sa dajú nielen nevstavané skrine, koberce a spotrebiče, ale dokon- ca aj domáce zvieratá. „Domácnosť by mala byť poistená tak, aby bola v prí- pade poistnej udalosti vyplatená suma, ktorú by klient potreboval vynaložiť na obstaranie všetkých hnuteľných vecí toho istého druhu, rozsahu a kvality,“ povedal hovorca Generali. Pomoc pre podnikateľov Časté otázk y k lientov smeru- jú aj k poisteniu právnickej osoby. Foto: Stockfresh

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

26 NEXT FUTURE APRÍL 2016 DISKUSIA NA MARCOVEJ REDAKČNEJ RADE BOLA NAJMÄ O ÚVEROCH NA BÝVANIE Autor: Jana Ondrejka Foto: redakcia REDAKČNÁ RADA · Diskusia na marcovej redakčnej rade bola najmä o úveroch na bývanie Na marcovej redakčnej rade rezonovali najmä témy súvisiace s hypotekárnymi úvermi. Hovorilo sa o refinancovaní, úrokových sadzbách, ale najmä (a v súvislosti s tým) o novom zákone o úveroch na bývanie, ktorý aktuálne vstúpil do platnosti 21. marca 2016. Zasadnutie redakčnej rady sa konalo v priestoroch luxusného hotela Arcadia, v centre Bratislavy.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

27 NEXT FUTURE Diskusia na marcovej redakčnej rade bola najmä o úveroch na bývanie · REDAKČNÁ RADA Hypotéky už vyše dvoch rokov ponúkajú zaujímavé námety na diskusie, ale aj odborné články vo fi- nančných či ekonomických časopi- soch. Nízke (historicky najnižšie) úrokové sadzby a taktiež pozoru- hodné kampane bánk výrazne pod- porili predaj úverov na bývanie. Trh ešte nebol ani úplne nasýtený, keď do platnosti vstúpil zákon o bývaní a strhol so sebou veľkú lavínu refi- nancovania. Banky, ktoré o svojich klientov pochopiteľne prísť nechcú, zareagovali na novú legislatívu ešte nižšími úrokmi a akciami. Pri súčas- ných podmienkach a sankciách pri predčasnom splatení úveru, ktorá po novom nesmie prekročiť 1 %, sa totiž mnohým oplatí svoj pôvodný úver splatiť novým, samozrejme, lacnej- ším úverom. Zákon o úveroch na bývanie Nový zákon o úveroch na bývanie určuje bankám účtovať maximálne jedno percento za predčasné splate- nie úveru. Ďalej musí banka kliento- vi zdôvodniť zamietnutie úveru a tiež podrobne preskúmať jeho schopnosť splácať úver. Klienti môžu takisto do 14 dní od zmluvy odstúpiť, a to bez udania dôvodov. Ďalšie témy marcového zasadnutia redakčnej rady magazínu NEXT FUTURE: y y Stavebný úver a stavebné sporenie. (Porovnanie stavebného sporenia a hypotekárnych úverov) y y Výhody, ktoré prináša spolupráca klienta s finančným agentom pri po- rovnaní, výbere a vybavení hypote- kárneho úveru. Aký vplyv bude mať na slovenský po- istný trh? y y Daň z finančných transakcií. Viac sa o uvedených témach môžete dočítať na portáli www.nextfuture.sk. y y Kooperácia bánk a externých partnerov. y y Poistenie nehnuteľností. y y Európska smernica o distribúcii poistenia IDD.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

28 NEXT FUTURE APRÍL 2016 Allianz – Slovenská poisťovňa pomôže aj s hypotékou Na pozícii trhového lídra sa Allianz – Slovenská poisťovňa udržiava aj vďaka komplexnému servisu, ktorý svojim klientom ponúka. Tento rok priniesla novinku vo forme hypotekárneho poradenstva. Komplexný balík služieb Hypotéky sú dnes veľmi diskutovanou témou, či už ide o nové úvery, alebo o refinancovanie tých starších. Prioritou je nájsť optimálny variant a najlepšie podmienky, vrátane poistenia. „Naším cieľom je ponúknuť klientom komplexné finančné poradenstvo a servis nielen v oblasti poistenia, ale aj v oblasti úverov. Na tento účel sme vytvorili špecializovanú sieť hypotekárnych poradcov, ktorí na základe svojich dlhoročných skúseností dokážu korektne a plnohodnotne poradiť klientom tak, aby bol pre nich úver čo najvýhodnejší a zaťažil ich čo najmenej. Klientom ponúkame služby na tej najvyššej úrovni, čo je pri našej značke štandardom,“ ho- vorí Slavomír Ruman, riaditeľ hypotekárnej sie- te v Allianz – SP. Výhodné podmienky Allianz – Slovenská poisťovňa získala licenciu od Národnej banky Slovenska na úverové pora- denstvo v spolupráci s bankami. Poisťovňa sa zameriava na všetky segmenty poistného trhu a má ambíciu pokryť aj všetky segmenty úverov tak, aby dokázala pomôcť každému klientovi ALLIANZ – SLOVENSKÁ POISŤOVŇA POMÔŽE AJ S HYPOTÉKOU Zdroj a foto: Allianz – Slovenská poisťovňa

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

29 NEXT FUTURE Allianz – Slovenská poisťovňa pomôže aj s hypotékou zorientovať sa v úverovej oblasti a nájsť pre neho správne riešenie. Poradenstvo aktuálne ponúka fyzickým osobám, podnikateľom, spo- ločenstvám vlastníkov bytov aj firmám. V rámci jednotlivých produktov rieši ponuky na hypoté- ky, bezúčelové úvery, spotrebiteľské či investič- né úvery. Skupina Allianz má skúsenosti s hypotékami aj v iných krajinách a od tohto roka sa môžu aj na Slovensku klienti s dôverou obrátiť na sieť úvero- vých špecialistov pod značkou Allianz – SP. „Na prvom mieste je spokojnosť našich klientov. Záleží nám na tom, aby mali komplexné a korekt- né poradenstvo, kvalitné poistné produkty a vý- hodné podmienky úveru, skrátka, aby mali naši klienti garanciu, že v prípade akejkoľvek život- nej situácie sa môžu na nás spoľahnúť,“ dodáva Slavomír Ruman.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

30 NEXT FUTURE APRÍL 2016 SLOVENSKÝCH BANKÁROV STRAŠIA REGULÁCIE AJ STAV EKONOMIKY Autor: Ján Beracka BANKY A POISŤOVNE · Slovenských bankárov strašia regulácie aj stav ekonomiky Obávaná regulácia Najvýraznejšie obavy plynú v slovenskom banko- vom sektore z regulácie. „Regulačné požiadavky a ich potenciálny vplyv na slovenské banky sú po- važované za najväčšie riziko zo všetkých menova- ných. Podľa vyjadrení respondentov prichádzajú- ce podnety z EÚ sú na lokálnej úrovni zavádzané možno so zbytočnou prísnosťou,“ uvádza spoloč- nosť PwC. Jeden z respondentov dokonca uviedol, že „sa kvôli regulačným požiadavkám a byrokracii znížila schopnosť konkurovať na trhu“. Druhým najväčším strašiakom v slovenskom bankovom sektore je makroekonomické prostredie, teda vo všeobecnosti aktuálny stav ekonomiky. Na pozíciu číslo tri sa na Slovensku dostala cena rizika, štvrté najobávanejšie riziko tvoria politické zásahy a na piatom mieste je kriminalita. Medzi slovenskými bankármi vyvolávajú obavy aj deriváty. Z prieskumu vyplýva, že „predstavu- jú veľké vnútorné riziko pre banky“. Tieto deriváty môžu spôsobiť nafúknutie bankového sektora a jeho prípadné odtrhnutie sa od reálnej ekonomiky. Slovenské banky taktiež pociťujú problémy s ľud- skými zdrojmi. Vyplýva to z toho, že bankovníctvo na Slovensku nie je takým atraktívnym odvetvím ako pred dvadsiatimi rokmi. Medzi rizikami sa objavujú aj úrokové sadzby a tiež dostupnosť kapi- tálu. Táto dostupnosť sa bude zhoršovať, ak budú pretrvávať. Svet znepokojuje stav ekonomiky aj kriminalita Jednotkou medzi rizikami z globálneho pohľadu je makroekonomické prostredie, ktoré na prvom mieste nahradilo reguláciu a politické zásahy. Celosvetovo sa objavujú obavy spojené so stavom svetovej ekonomiky. „Prevládajú obavy z vysokej úrovne dlhu v korporátnom aj spotrebiteľskom sek- tore, obavy z klesajúcej čínskej ekonomiky a s tým spojený vplyv na globálny trh, obavy z úrokových sadzieb a podmienky v eurozóne,“ uvádza PwC. Čoraz viac sa do popredia dostáva obava z kri- minality, predovšetkým v kyberpriestore. „Výsledky ukázali, že kriminalita je v štátoch Severnej Ameriky Bankové sektory čelia rizikám po celom svete, vnímanie tohto rizika sa však aj medzi expertmi líši. Ukazujú to výsledky prieskumu Banking Banana Skins 2015, ktorý zostavilo Centrum pre štúdium finančných inovácií (CFTI) v spolupráci so spoločnosťou PwC. V porovnaní s výsledkami v globálnom meradle sú na Slovensku v popredí iné riziká.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

31 NEXT FUTURE (USA a Kanada) a v Spojenom kráľovstve považova- ná za väčšie riziko ako makroekonomický výhľad považovaný za najväčšie riziko v Európe,“ hovorí PwC. „Je to s veľkou pravdepodobnosťou spôsobené tým, že tieto krajiny zažívajú silnejší hospodársky rast, a nadmerná regulácia a politické zásahy sa tu začínajú zmierňovať,“ dopĺňa. Kým na Slovensku je to najobávanejšie riziko, celosvetovo sa regulácia dostala na tretiu pozíciu. Z prieskumu vyplýva, že banky rozumejú tomu, že prísnejšia regulácia je potrebná, regulačné systémy však považujú za „zbytočne komplikované“. Moderné technológie sú v rámci globálneho bankového sektora zdrojom nervozity aj z ďalšieho pohľadu. „Za jed- no z najvážnejších rizík pre bankový sektor je podľa res- pondentov považo- vaná technologická zaostalosť veľkých bánk. V ostatných rokoch neboli in- vestície do IT systémov a technológií považované za prioritu,“ vyplýva z prieskumu. „Tí, ktorí z aké- hokoľvek dôvodu neinvestovali do IT technológií, sa tak stali zraniteľnejšími v konkurenčnom boji. Banky čelia vážnej konkurencii z radov inovátorov, ktorí dokážu klientom ponúknuť kvalitnejšie digi- tálne a mobilné bankovníctvo,“ uvádza PwC. Vo svetovom bankovníctve prevládajú aj oba- vy z politického zasadnutia. Dôvodom sú mikro aj makro faktory, napríklad „tlak na zvyšovanie výnosov aj v čase napätých rozpočtov“. Výsledky prieskumu však naznačujú, že riziko politických zásahov, ako globálne riziko pre banky, oslabuje. „Banky sú stále ľahkým politickým terčom, to ale postupne klesá,“ uviedol jeden z respondentov. Riziká podľa ECB Trochu odlišný pohľad na riziká má Európska cen- trálna banka (ECB). Kým bankári považujú regu- láciu za jedno z najvýraznejších rizík v bankovníc- tve, ECB identifikovala viacero rizík, ktorým chce predchádzať bankovým dohľadom. Pravdou je, že aj prieskum Banking Banana Skins 2015, napríklad aj na Slovensku, identifikoval ako jednu z obáv kva- litu riadenia rizík, keďže existuje tlak na výsledky. ECB vykonáva dohľad nad bankami v eurozóne, pričom zverejnila svoje priority v rámci dohľadu. „Začína sa druhý kompletný rok vý- konu dohľadu nad bankami v  euro- zóne a my chceme hneď na začiatku ozrejmiť, ktorým smerom budeme v našej činnosti po- stupovať,“ uviedla predsedníčka Rady pre dohľad ECB Danièle Nouyová.  ECB teda na rok 2016 identifikovala päť najváž- nejších rizík, ktoré sa pre ECB stávajú prioritou. Sú nimi riziko obchodného modelu a ziskovosti, kre- ditné riziko, kapitálová primeranosť, riadenie rizík a kvalita údajov, a posledným spomínaným rizikom je likvidita. Pre každú z týchto priorít chce ECB roz- behnúť iniciatívy, upozorňuje však, že úplná imple- mentácia týchto krokov bude trvať dlhšie ako jeden rok. „Na úrovni jednotlivých bánk môže byť potreb- né postup dohľadu prispôsobiť špecifickým riziko- vým profilom úverových inštitúcií,“ uvádza ECB. Slovenských bankárov strašia regulácie aj stav ekonomiky · BANKY A POISŤOVNE Kreditné riziko: Kreditné riziko znamená hrozbu, že dlžník nebude schopný verite- ľovi splatiť svoje záväzky. Finančné deriváty: Odvodené finančné nástroje, kto- ré sú naviazané na podkladové aktíva. Medzi deriváty patria na- príklad swapy, features či opcie. Banky majú v globálnom meradle obavy najmä zo stavu ekonomiky a z kriminality. Hrozby prichádzajú od hackerov.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

32 NEXT FUTURE APRÍL 2016 FINANČNÁ NEGRAMOTNOSŤ ÚZKO SÚVISÍ S NESCHOPNOSŤOU SPLÁCAŤ ÚVER Slovákom môžu hroziť problémy so zadlžovaním. Máme totiž relatívne nízku finančnú gramotnosť a kladie sa priveľký dôraz na reguláciu. Upozorňuje na to analýza Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Nad spotrebiteľom tak paradoxne visí potenciálna hrozba. ceny úveru a precenenie vlastných schopností splácať úver popri iných vý- davkoch‘,“ uvádza Inštitút. „Až traja z desiatich opýtaných radia tento dôvod dokonca na prvé miesto,“ uvádza analýza. Prieskum sa usku- točnil od 31. marca 2015 do 8. apríla 2015 a zúčastnilo sa ho 1 027 dospe- lých Slovákov. Klienti na Slovensku sa v úverových ponukách nevedia dobre orientovať, majú problém správne vyhodnotiť 16. mieste z 18 porovnávaných kra- jín,“ hovorí INEKO. Inštitút upozorňuje, že Slováci majú problém rozumieť tomu, aké drahé sú prostriedky, ktoré si požičiavajú. Ukázal to prieskum agentúry Focus, ktorý bol súčasťou analýzy INEKO. Jedným z dôvodov, prečo sa časť úve- rov končí exekúciou či vážnymi násled- kami pre dlžníka, je práve to, že klienti nerozumejú cene úveru. „Najviac, až 64 % respondentov radí medzi najčas- tejšie dôvody ‚Neuvedomenie si vysokej Slováci sa vo financiách orientujú slabo Ak si spotrebiteľ vyberie úver s ne- priaznivými podmienkami, tak doslovne platí, že za chyby sa platí. Aj preto je slabé finančné vzdelanie obyvateľstva problém. „Slovensko vo finančnej gramotnosti nijak ne- vyniká, práve naopak. Finančná gramotnosť populácie na Slovensku zostáva mimoriadne nízka, a to aj v najmladšej generácii. V PISA tes- toch OECD z roku 2012 skončili 15-roční žiaci na Slovensku až na Autor: Ján Beracka BANKY A POISŤOVNE · Finančná negramotnosť úzko súvisí s neschopnosťou splácať úver

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

33 NEXT FUTURE informácie o úveroch, ktoré dostáva- jú. Nízka finančná gramotnosť je teda sama osebe rizikovým faktorom, kto- rý samotných spotrebiteľov ohrozuje. INEKO tiež upozorňuje, že až 90 % vníma nebankovky negatívne. „V re- akcii na nespokojnosť ľudí kladú poli- tici dôraz na tvrdú reguláciu vrátane určovania úrokových stropov a zavá- dzanie licencií pre nebankovky,“ ho- vorí INEKO. Hrozí posilnenie čierneho trhu Takáto silná regulácia pritom podľa INEKO nie je krok správnym smerom. „Ukazuje sa však, že nastavenie stropov na úrovni iba dvojnásobku ceny, za ktorú požičiavajú banky, vytlačí z trhu aj niektoré významné nebankovky, ktoré doteraz obsluhovali stovky tisíc klientov. Keďže produkty pre najriziko- vejší segment spotrebiteľov sa do novej regulácie nevtesnajú, časť doterajších klientov nebankoviek si bude vedieť požičať iba na čiernom trhu – už mimo akýchkoľvek pravidiel ochrany spotre- biteľa,“ upozorňuje INEKO. Môže teda hroziť, že ak regulácia vy- tesní z trhu nebankové subjekty, pa- radoxne to ohrozí obyvateľov tým, že budú zháňať financie u nelegálnych úžerníkov. Nebankovky totiž na trhu majú svoje miesto. „Len členovia Asociácie poskytovateľov spotrebiteľ- ských úverov (APSÚ) poskytnú ročne 2015 sa úrokový strop sprísnil, le- gislatíva tiež zakázala ponúkanie doplnkových služieb k úverom. To bol impulz pre spoločnosť Provident Financial, aby sa stiahla zo sloven- ského trhu. „Od 18. decembra sme vzhľadom k legislatívnym zmenám týkajúcich sa poskytovania spotre- biteľských úverov pozastavili po- skytovanie nových úverov. Po dô- kladnom posúdení vplyvu zmien na naše podnikanie sme sa rozhodli ukončiť poskytovanie úverov do do- mácností prostredníctvom siete ob- chodných zástupcov na Slovensku a neponúkať ďalej ani úver na účet. Provident bude naďalej poskytovať servis svojim súčasným zákazníkom a bude vyberať splátky úverov na zá- klade zmluvných záväzkov,“ uviedla spoločnosť Provident. V decembri teda prestala poskytovať nové úve- ry, od klientov však vyberá splát- ky úverov, ktoré poskytla už skôr. Firma Provident, samozrejme, mala platnú licenciu od Národnej banky Slovenska. približne osemstotisíc nových úverov. Rozširujú tak možnosti financovania spotreby licencovanými subjektmi,“ uvádza sa v analýze. INEKO upozorňuje, že Slovensko sa mohlo vydať cestou inej formy regu- lácie. Podľa inštitútu sa „zanedbávajú mäkšie, často oveľa účinnejšie formy regulácie, ako napríklad menovanie spoločností s nekorektnými prakti- kami alebo zrozumiteľné informova- nie spotrebiteľov o kľúčových para- metroch úveru v návrhu zmluvy“. Cestou z problémov je efektívny sys- tém vzdelávania, ktorého úlohou je zvýšiť finančnú gramotnosť obyva- teľstva, aby si potenciálni klienti boli schopní porovnať jednotlivé ponuky a nepohybovali sa na úverovom trhu ako na mínovom poli. Provident odchádza pre prísnu reguláciu To, že silná regulácia je reálny prob- lém, ukazuje aj prax. V závere roka Finančná negramotnosť úzko súvisí s neschopnosťou splácať úver · BANKY A POISŤOVNE Finančná gramotnosť Slovákov je nízka, mnohí majú problém porovnať úverové ponuky. Foto: Stockfresh

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

34 NEXT FUTURE APRÍL 2016 ZÁUJEM O ZÁKLADNÝ BANKOVÝ PRODUKT NEZVÝŠILA ANI NOVELA ZÁKONA Autor: Marek Mittaš BANKY A POISŤOVNE · Záujem o základný bankový produkt nezvýšila ani novela zákona Uľahčil život nízkopríjmovým občanom Základný bankový produkt vznikol na Slovensku novelou zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov. Bol zavedený na odporúča- nie Európskej komisie a ako reakcia na spoplatnené služby bežných účtov. Jeho cieľovou skupinou mali byť predovšetkým nízkopríjmové skupiny obyvate- ľov, ktorí využívajú len základné bankové operácie, teda platby a výbery kartou, vklady a výbery hotovos- ti, bezhotovostné prevody a inkasné platby. Nie je to však balík neobmedzených služieb, ale skutočne iba základ, ktorý obsahuje 10x platbu kartou, 3 výbery hotovosti, 1 hotovostnú transakciu a 3 bezhotovostné Základný bankový produkt majú banky povinne v portfóliu od roku 2013 s minimálnym záujmom zo strany klientov. Od januára môžu občania požiadať o vedenie legislatívneho účtu prvý raz za � eur. Štatistiky však ukazujú, že záujem výrazne nestúpol. Foto: Stockfresh

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

35 NEXT FUTURE transakcie. Produkt bol zacielený aj na starších ľudí, ktorí príliš s financiami nemanipulujú, ale dôchodok si nechávajú posielať na účet. Záujem o produkt už od jeho zavedenia však nebol vysoký. Zatraktívniť ho mala zákonná zmena, no samotné banky neočakávali nárast záujmu, čo sa aj potvrdilo. Novela platí, no záujem nezvýšila Základného bankového produktu sa týka vyhláš- ka 41/2016 Z. z. s platnosťou od januára tohto roka, ktorá základný poplatok z dovtedajšej sumy 1 eura stanovila na 0 eur. Napriek tejto zmene sa záujem zo strany klientov o produkt nezvýšil. Ako hovorí Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne: „Každý deň otvoríme niekoľko legislatívnych účtov. Záujem o tieto účty je však niekoľkonásobne nižší ako o náš štandardný účet, ktorý môžu mať klienti za istých podmienok tiež zadarmo. Drvivá väčšina ľudí, ktorí o legislatívny účet požiadali, boli pritom naši klienti, teda nie tí, ktorí dovtedy žiaden účet nemali. Podľa našich skúseností, ak ľudia nemajú účet v banke, dôvodom je, že ho nepotrebujú, a nie to, že si ho nemôžu finančne dovoliť.“ Podobné skúsenosti panujú aj v iných bankách. „Do 7. 3. 2016 evidujeme 29 novootvorených legislatívnych účtov,“ hovorí Anna Jamborová, hovorkyňa Poštovej banky. Situácia sa nemení, tí ktorí účet nepotrebujú, ho nevyužívajú ani bez- platne. Ostatní sa radšej priklonia k iným spô- sobom šetrenia nákladov za vedenie bankového účtu. Dôvodov slabej odozvy je viacero K dôvodom nezáujmu o základný bankový pro- dukt je potrebné pripísať splnenie striktných zákonných podmienok. Základným obmedze- ním je nutnosť nemať čistý príjem na účet viac ako 400 eur mesačne. Druhým dôvodom je malý rozsah služieb a nezáujmu nahráva aj konkuren- cia. Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB hovorí: „Produkty našej banky bolo možné aj doteraz vy- užívať bezplatne v rámci splnenia podmienok ak- tivity alebo pri určitom objeme uložených úspor.“ Takú možnosť ponúkajú všetky banky a pre klien- tov je vernostný systém často zaujímavejší ako le- gislatívne možnosti účtu zadarmo. Navyše, každá banka správanie klienta na produkte monitoruje. Preto len čo pominú zákonné podmienky pre ve- denie účtu za 0 eur, základný bankový produkt banka automaticky zmení na platobný účet so zá- kladnými funkciami. Záujem o základný bankový produkt nezvýšila ani novela zákona · BANKY A POISŤOVNE Čo treba splniť pre získanie základného bankového produktu? Zákon presne stanovuje podmienky pre splnenie možnosti mať účet v banke zadarmo: y y Klient musí mať viac ako 18 rokov. y y Na produkt sa podáva žiadosť, pričom sa uvedie meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu. y y Klient nesmie mať v deň podania žiadosti v banke zriadený platobný účet okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu. y y Klient nemá vyšší čistý príjem ako 400 eur za mesiac, respektíve nepresiahne ročný príjem 5 600 eur. y y Klient potvrdzuje uvedené skutočnosti čestným prehlásením.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

36 NEXT FUTURE APRÍL 2016 dolárov. Vo Veľkej Británii je to len 50 libier, pričom bežne v obehu vi- dieť maximálne 20-librovú bankov- ku. Asi najlogickejším vysvetlením je, že EÚ a jej centrálna banka sa na prelome tisícročí v prvom rade sna- žili spopularizovať euro ako menu. Tým však túto menu vďaka veľkej denominácii hotovosti spravili de facto populárnou aj na nelegálne aktivity. Ministri financií EÚ si akosi až teraz uvedomili, že 500-eu- rová bankovka sa používa viac na uchovanie hodnoty ako na platenie. Podľa Europolu, európskej policaj- nej agentúry, 500-eurová bankovka napriek svojmu nízkemu verejnému profilu tvorí asi tretinu všetkých eu- robankoviek v obehu. Francúzsko dokonca po tero- ristických útokoch znížilo limit pri hotovostných platbách od septembra minulého roka z 3 000 na 1 000 eur, v obehu v rozvinutých krajinách ako Veľká Británia, Japonsko alebo v euro- zóne ako celku rastie. Smartfóny či nové platobné tech- nológie tak papierové peniaze nepre- bíjajú. Zatiaľ. V ostatnom období za to môže nedôvera spotrebiteľov k fi- nančnému systému, pričom veľké množstvo chudobných domácností stále nepoužíva banky. Nepomáhajú ani nízke sadzby, ktoré znižujú mo- tiváciu držať peniaze na bankových účtoch. Bankovky vysokej denomi- nácie zároveň ostávajú veľmi popu- lárne u kriminálnikov či u daňových podvodníkov. Začne sa to päťstovkou? Mnohí sa preto môžu čudovať, pre- čo sa ECB rozhodla vydať bankovku v denominácii až 500 eur. Na porov- nanie najvyššia americká bankovka v obehu má nominálnu hodnotu 100 Možnosť zrušiť hotovosť sa v roz- vinutých krajinách naskyt- la vďaka elektronizácii finančných prostriedkov. Bežný človek má dnes prakticky možnosť vôbec neplatiť hotovosťou, pričom platobné ter- minály na kreditné a debetné karty sa postupne objavujú aj v stánkoch s ovocím. Jasné výhody? Rast popularity elektronických pla- tieb je pochopiteľný. Sú pohodlnejšie pre spotrebiteľa aj pre obchodníkov, ktorí sa nemusia obávať nedostatku hotovosti. Sú likvidnejšie, transpa- rentnejšie a okrem mnohého iného sú aj jednoduchšie účtovateľné. Tešiť sa môže dokonca aj štát, vďaka elektro- nickým transakciám má väčšiu isto- tu, že platby za tovary či služby budú riadne zaevidované, a teda aj zdane- né. V neposlednom rade by zrušenie hotovosti pomohlo v boji proti nele- gálnym aktivitám. Potreba hotovosti sa tak zdanlivo vytráca. John Cryan, jeden z dvoch generálnych riaditeľov Deutsche Bank, dokonca na tohtoročnom Svetovom ekonomickom fóre v Davose vyhlá- sil, že približne o dekádu hotovosť už pravdepodobne nebude existovať. Proti tomuto tvrdeniu sú však posled- né dáta od Banky pre medzinárodné zúčtovanie. Celkový objem hoto- vosti, ako aj podiel hotovosti k HDP Zrušením hotovosti k neslobode ZRUŠENÍM HOTOVOSTI K NESLOBODE Autor: Rudolf Vrábel, analytik J&T Banky Idea používať peniaze je stará niekoľko tisícročí. Čo kedysi bolo len potvrdením o uskladnenom obilí v sýpke, sa cez striebro a zlato vyvinulo až do dnešnej formy kovu a papierov, ktoré sú kryté sľubom, teda dobrým menom. Akúkoľvek formu však hotovosť bude mať, tak ľahko sa jej nezbavíme. Jedine, že by sme chceli obetovať svoju slobodu.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

37 NEXT FUTURE pričom vklady či výbery hotovos- ti v objeme väčšom ako 10-tisíc eur sú automaticky kontrolované. Inak povedané, cieľom obmedzenia ho- tovosti je naša ochrana. Lenže táto „ochrana“ so sebou nesie aj veľké ne- výhody v podobe obmedzenia našej slobody. Nielen monitorovanie platieb Ovládať peniaze v praxi znamená mať aj moc nad tými, ktorí nimi platia. Ako nám ukázala história, zmeny foriem či podstaty peňazí sú motivované istými mocenskými zá- ujmami. Krásnym príkladom z našej histórie môže byť menová reforma z roku 1953. Aj zavedenie eura sle- dovalo upevnenie pozície Bruselu v snahe dosiahnuť čoraz bližšiu Úniu. Ako argumentuje Nicolas Jabko v štúdii pod názvom Skrytá tvár eura (2010): „Spoločná mena je sama osebe tým najdrzejším vyjad- rením tvoriacej sa federálnej moci na európskej úrovni.“ Nesmieme však zabúdať, že euro so sebou prinieslo aj veľa výhod a cie- ľom tohto príspevku nie je argumen- tovať za prijatie či proti prijatiu eura, ale poukázať na moc, akú tvorcovia či tí, ktorí stoja za formou peňazí, majú. Dohľad štátu nad tým, čo, kde a kedy kupujeme, je pre zákon dodr- žiavajúcich občanov len ďalším kro- kom k rušeniu ich slobôd. Zrušenie hotovosti a elektronizá- cia financií by so sebou niesla nielen riziko obťažovania zo strany štátu, ale aj operačné a bezpečnostné riziko. Výpadok systémov, elektriny či in- ternetu by za absencie fyzického pla- tidla mohol priniesť neželané násled- ky. Okrem kontroly nad finančnými transakciami či operačného rizika spojeného so zrušením hotovosti by trh pravdepodobne na zlepšenie lik- vidity vytvoril nejakého uchovávateľa hodnoty, napríklad vzácny kov. Tento proces je nám už z histórie známy, a teda spoločnosť by sa prirodzeným vývojom vrátila späť k hotovosti. Aj v prípade, že by sadzby centrál- nych bánk boli kladné, potreba hoto- vosti by sa celkom nevytratila. Aspoň nie u tých, ktorí si cenia svoju slobo- du. Pred tým nedávno varoval aj bý- valý český prezident a ekonóm Václav Klaus, ktorý za zrušením hotovosti vidí deliberalizáciu, a teda zbavo- vanie spotrebiteľa či občana jeho slobody. Zrušenie hotovosti by pod- ľa V. Klausa umožnilo štátu, a teda Európskej únii, „úplnú kontrolu nad ekonomickou činnosťou všetkých účastníkov trhu, teda spotrebiteľov“. Ako aj V. Klaus dodáva, je veľmi málo pravdepodobné, že by sa niečo takéto podarilo. Ľudia si svoju slobodu ce- nia viac ako štátnu (ne)istotu. *** Monitorovaním toho, čo kupujeme, budú mať obchodníci možnosť byť lepšie pripravení na požiadavky zo strany zákazníka, keďže budú schop- ní rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na jeho dopyt. Zrušenie hotovosti možno pomôže aj v boji proti teroriz- mu či proti daňovým únikom. Naše životy tak môžu byť o niečo poho- dlnejšie, bezpečnejšie. Budú však slobodnejšie? si v bezhotovostnom svete pomohli aj centrálne banky. Vo veľkej miere však na úkor spotrebiteľa. Centrálne banky – efektívnejšia menová politika Zrušenie hotovosti by umožnilo centrálnym bankám efektívnejšie narábať so sadzbami. Keďže zápor- né sadzby nemajú vplyv na hoto- vosť, ich implementácia sa čiastočne míňa účinku. Zrušenie hotovosti by tak spravilo záporné sadzby výrazne účinnejšou zbraňou a práve existen- cia hotovosti im znemožňuje ísť do pravdepodobnejšie efektívnejšieho záporného teritória. Willem Buiter zo Citibank vo svojej analýze tvr- dí, že počas finančnej krízy podľa Taylorovho pravidla mala byť sadzba FED-u na úrovni -6 percent, a nie iba tesne nad nulou. Ideu zrušenia hotovosti na zlep- šenie efektivity monetárnej poli- tiky centrálnych bánk zatiaľ nikto vehementne nepresadzoval, okrem W. Buitera však na ňu už poukázali aj významní ekonómovia, napríklad Andy Haldane, hlavný ekonóm Bank of England, či harvardský ekonóm Kennteth Rogoff. Zatiaľ sa takáto myšlienka zdá byť pritiahnutá za vla- sy, no čím dlhšie tu budú negatívne sadzby, tým je pravdepodobnejšie, že „nemysliteľné“ návrhy sa stanú skutočnosťou a elektronické financie dostanú zelenú. V prípade úplného zrušenia hoto- vosti by však záporné sadzby zname- nali, že centrálna banka by prakticky „likvidovala“ peniaze. Finančné pro- striedky by sa jednoducho v nomi- nálnom vyjadrení začali zmršťovať. Ekonomické subjekty by tak, priro- dzene, hľadali náhradu. Prvým va- riantom by bol barter, následne by si Zrušením hotovosti k neslobode

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

38 NEXT FUTURE APRÍL 2016 Ignorácia rizika je ľudská, nemusí ale potešiť vašu peňaženku IGNORÁCIA RIZIKA JE ĽUDSKÁ, NEMUSÍ ALE POTEŠIŤ VAŠU PEŇAŽENKU Autor: Jakub Křivan, C-QUADRAT Na finančných trhoch sme v súčasnosti svedkami veľ- mi vzrušujúcej fázy. Viacero ekonomických údajov naznačuje, že konjunktúra v mnohých krajinách  sa ne- vyvíja až tak dobre. V rovnakom čase sa ceny akcií špl- hajú posledné roky až na drobné korekcie stále smerom nahor. Tu sa realita jednoducho nevníma.  Má to psychologické dôvody. Je už dávnejšie potvrdené, že ľudia sa len ťažko alebo vôbec neradi vyrovnávajú s nega- tívnymi skutočnosťami. Štúdie dokonca ukazujú, že väčšina ľudí striktne odmieta vziať na vedomie negatívne fakty. Štúdia University College v Londýne priniesla ohro- mujúci výsledok: 80 % ľudí, ktorí sami seba opisujú ako optimistov, si nepripúšťa akékoľvek negatívne správy. To znamená, že podľa tejto štúdie mozog veľmi dobre spra- cováva pozitívne správy o budúcnosti, no optimisti – čiže väčšina populácie – jednoducho „maskujú“ negatívne fak- ty. Dôsledky takéhoto prístupu môžu byť bez zbytočného preháňania označené ako dramatické. Takéto zmýšlanie často viedlo v minulosti k celkovému zbedačeniu ľudí. Zaoberajte sa rizikom iba vtedy, keď ste naň správne pripravený.  Potláčanie rizika je na dennom poriadku. Ale takéto správanie nás vystavuje ďalším rizikám. Je v podstate jed- noduchšie ignorovať všetky negatívne správy, ako si robiť vážne obavy. No treba si uvedomiť, že naozaj odvrátiť sa dá nebezpe- čenstvo iba v prípade, ak si ho uvedomíme a zaoberáme sa ním. No presne to väčšina populácie nerobí. Nečudujem sa teda, že sa história opakuje, a že mnoho investorov robí tie isté chyby opätovne. Kritický alebo triezvy tón vyhlásení politikov je čo- raz vzácnejší. Kvôli súčasnému reťazcu problémov – či už politických, alebo hospodárskych, sú naozaj dôležité otázky potláčané viac a viac do pozadia. Tak napríklad dnes už veľmi málo počúvame o problémoch v „perifér- nych krajinách Eurozóny“. V médiách momentálne domi- nujú iné titulky. Z pohľadu politikov sa niet čo čudovať. Odvrátenie pozornosti od skutočných problémov zlepšuje náladu a tým i ochotu míňať a zároveň maskuje malátnosť politikov pri riešení skutočných problémov a nastavovaní štrukturálnych reforiem. PRAVIDELNÝ STĹPČEK O INVESTOVANÍ A BEHAVIORÁLNEJ EKONOMIKE VZNIKÁ V SPOLUPRÁCI SO SPOLOČNOSŤOU CCQUADRAT

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

39 NEXT FUTURE

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

40 NEXT FUTURE APRÍL 2016 EKONOMIKA · Piliere moci a demokracie Autor: Radovan Kavický (autor je makroekonóm a ekonomický analytik) Foto: archív redakcie (p. Kavický), Stockfresh PILIERE MOCI A DEMOKRACIE V štandardnej demokracii existuje deľba moci do troch základných pilierov, a to na výkonnú, zákonodarnú a súdnu. Veľmi často sa však pri tomto delení moci zabúda na to, že existuje jeden nemenej dôležitý pilier, vyvažujúci moc prvých troch, a tým sú nezávislé médiá. Skrátka novinári, ktorí majú v spoločnosti nezastupiteľnú a jednu z najdôležitejších úloh – úlohu strážcu demokracie a všetkých hodnôt s tým spojených. V uplynulých rokoch sme boli svedkami pokračujúceho oslabovania všetkých týchto pilierov demokracie a sme tiež svedkami systematického prenikania oligarchie do každého z pilierov a tiež podrývania základov každého z nich. Zpolitiky pod vplyvom týchto procesov postu- pom času úplne odišiel obsah. Štát dnes zly- háva v plnení často i svojich základných funkcií a zároveň pokračuje v procese enormného zadlžo- vania budúcich generácií. Slovenský občan stratil dôveru v politiku, médiá ako aj záujem o veci ve- rejné a čo je ešte smutnejšie, stratil sa aj tlak no- vinárov a občianskej spoločnosti na zmenu status quo vo verejnom priestore. Zmizla i nádej občana, širokej verejnosti, že v tejto krajine ešte má zmysel sa o niečo snažiť a bojovať za funkčný a efektívny štát. V dnešnej politike dominuje neprehliadnu- teľná neschopnosť politických strán a ich lídrov si vôbec uvedomiť tento problém, ako i schopnosť hľadať a nachádzať spoločné riešenia v spolu- práci a v prospech občanov tejto krajiny. Všetko toto v konečnom dôsledku vedie k prehlbujúcej sa nedôvere v schopnosti politikov zabezpečiť pre ľudí, ktorých zastupujú, čo i len základný servis, za ktorý občan zaplatil a očakáva ho.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

41 NEXT FUTURE Piliere moci a demokracie · EKONOMIKA Najvýznamnejšie zmeny a trend k horšiemu mož- no pozorovať predovšetkým v mediálnej oblas- ti, teda u strážcov demokracie, kde v uplynulých rokoch drastickým spôsobom vstúpili finanční žraloci a „konsolidovali“ mediálny priestor nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, a všeobec- ne v regióne posilnili svoje pozície, a tým aj či už priamy, alebo nepriamy vplyv na to, o čom sa píše a o čom naopak nie. Iste, možno namietať, že v is- tom zmysle ide o prirodzený proces, ktorý je spojený s tým, že médiá skrátka môže vlastniť len niekto sil- ný, kto ustojí dramatické zmeny a pokles ziskovosti na mediálnom trhu. No úprimne, oligarchom vždy išlo a vždy pôjde o peniaze alebo o moc. Neziskový biznis je akceptovateľný len v prípade, že niečo získa- jú, a v tomto prípade ide prevažne o moc, o moc nad strážcami demokracie, o moc vyhodiť či inak sank- cionovať nepohodlných, novinárov, ktorí by sa nebá- li písať pravdu a odmietali podvedomú autocenzúru. Keď si dnes človek, napríklad ja, otvorí novi- ny (niežeby som to robil, skôr si otvorím agentúry alebo internetový prehliadač/web daného média), nestačí sa čudovať, lebo popri kope reklamného priestoru, ktorý médiá pochopiteľne živí, má prob- lém nájsť unikátny obsah, čísla, fakty. Číta len ná- zory na úrovni blogových príspevkov spred pár rokov či včerajších statusov zo sociálnych sietí. To celé prekrývané priznanými či zjavne neprizna- nými PR článkami (samozrejme, bez označenia k tomu prislúchajúcemu). Investigatíva a skutočná žurnalistika, vlastné témy síce sú, ale len zriedka prevláda balast a jazda po tematickom povrchu. Jednoducho niet čo čítať (česť výnimkám). Ako z tohto von? Myslím si, že by mimoriadne pomohlo, ak by si novinári uvedomili, akú obrovskú moc v rukách majú. Skrátka akou obrovskou silou disponujú a pokiaľ ju budú vedieť, naučia sa správne a v pro- spech demokracie využiť, môžu byť rozhodujúcou a hybnou silou spoločnosti. Môžu presvedčiť ľudí, že napriek prevládajúcemu marazmu to netreba vzdávať, že o demokraciu sa oplatí a má denno- denne bojovať napriek prekážkam, ktoré sa spájajú s oligarchami a ich snahou systematicky deformo- vať a podrývať všetky piliere demokracie. Bojujme, alebo aspoň prestaňme prehrávať bez boja. Foto: Stockfresh

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

42 NEXT FUTURE APRÍL 2016 ODLUKA POLITICKÝCH STRÁN OD ŠTÁTU Autor: Radovan Kavický (autor je makroekonóm a ekonomický analytik) EKONOMIKA · Odluka politických strán od štátu Témou jedného z predošlých článkov bol aj vplyv metapolitiky, respektíve oligarchov na slovenské politické strany, a za kľúč k rozriešeniu tohto zásadného problému (ilúzie nezávislosti politických strán od neformálnych, postsocialistických a postprivatizačných oligarchických štruktúr), ktorý sa tiahne celou slovenskou politikou už od vzniku samostatného štátu, som označil financovanie politických strán. Patrilo by sa však nielen kritizovať a opisovať súčasný doslova desivý stav, ale ponúknuť aj východisko a návod na to, ako nájsť únik z tohto marazmu, ku ktorému došlo v uplynulých rokoch. Od revolučných zmien, keď ob- čianska spoločnosť a občania sa- motní boli krátko ústrednými posta- vami zmien, sme postupne prešli až do dnešného mizerného stavu, kde prevláda apatia a značná časť obča- nov buď úplne ignoruje voľby, alebo skrátka volí čisto protestne (mnoho mladých ľudí, respektíve mnoho pr- vovoličov), pokojne aj neonacistov, ale hlavne proti súčasnému systé- mu, ktorý sa tu vytvoril a v ktorom je ťažisko moci na strane oligarchov. Pričom od občana/voliča sa očakáva, že každé štyri roky tento systém len takpovediac „posvätí“ a legitimizuje svojím hlasom. To, čo sa z politiky absolútne vy- tratilo, je jednoducho autentickosť a uveriteľný politický program (či už pravicový, alebo ľavicový, čo,

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

Foto: Stockfresh 43 NEXT FUTURE mimochodom, sú označenia, ktoré už dnes absolút- ne stratili význam), ktorý bol nahradený často úpl- ne absurdným, no najmä umelým a intelektuálne vyprahnutým politickým marketingom, pričom na politickom trhu došlo k absolútnemu kolapsu (jas- ne to ukázali aj ostatné voľby). Občania, respektíve voliči, ako spotrebitelia na politickom trhu, sú už skrátka z politiky jednoducho unavení a frustrova- ní predovšetkým v dôsledku početných prípadov systémovej korupcie a politických škandálov od úrovne najnižšej až po tú najvyššiu. Na politickom trhu je prítomná absolútna nerovno- váha a takpovediac prevaha dopytu nad ponukou. Na strane dopytu sú občania žiadajúci viac trans- parentnosti, čistoty vo verejnom živote, elimináciu korupcie a aby sa skrátka nekradlo z ich vlastných Odluka politických strán od štátu · EKONOMIKA Politický program bol nahradený často úplne absurdným, no najmä umelým a intelektuálne vyprahnutým politickým marketingom.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

44 NEXT FUTURE APRÍL 2016 EKONOMIKA · Odluka politických strán od štátu opatrenie by malo byť spojené so stratégiou sprís- ňovania pravidiel pre politické strany. Doterajšia forma limitov na kampaň je takmer neúčinná a len symbolická, často obchádzaná. Špeciálne je to tak v krajinách s prebujnenou a systémovou ko- rupciou, medzi ktoré patrí napríklad aj Slovensko a kde politické strany sú v samotnom centre tých- to korupčných praktík. Čakať, že príde náprava priamo do nich je naivné. Je nutný verejný tlak zvonku. Politické strany na svoje bežné fungovanie nepo- chybne potrebujú mať zdroje, no nemali by to byť dominantné zdroje zo štátneho rozpočtu ako je to dnes a ktoré sú navyše prideľované na zákla- de úspechu vo voľbách. Znamená to totiž nielen záťaž pre štát, ale podporuje priamo okrem iné- ho i populizmus (teda dnešný systém, v ktorom znamená čím viac populizmu, tým väčší úspech vo voľbách, a tým väčší príspevok štátu pre stranu, ktorá tak systematicky koná, čo znamená vyššie výdavky strany na kampaň, a to znamená znova ďalšie kolo populizmu, znova vyššia pravdepo- dobnosť úspechu vo voľbách atď., skrátka známy začarovaný kruh). Systém financovania politických strán by tiež mal byť zmenený aj v iných oblastiach. Napríklad pri peňaženiek, ale robila sa normálna politika. Na strane ponuky sú politické strany fungujúce ako eseročky a podnikateľské pobočky oligarchov, kto- rí majú vplyv na všetky činnosti politických strán od zostavenia kandidátky až po politické kampane takýchto strán vybudovaných „na zelenej lúke“ či „vlastnou hlavou“. Raz za štyri roky volič vstúpi na politický trh a skrátka nakúpi si svoj tovar, svoj- ho budúceho korupčníka podľa vlastných prefe- rencií, a z danej ponuky, ktorú mu oligarchovia predpripravili. Následne, teda ďalšie štyri roky, sa potom občan môže v tichosti pozerať na to, ako sa tento ním zvolený „politický tovar“ totálne zdiskreditoval, a to vrátane strany, ktorú navonok reprezentoval. Lenže ako vôbec zabezpečiť na politickom trhu rovnováhu a ako vôbec dať občanovi, ako naku- pujúcemu na politickom trhu, viac kontroly a práv „na ochranu politického spotrebiteľa“, a tým aj väčšiu možnosť rozhodovania a vplyvu na reálnu politiku? Jednou z možností by mohlo byť aj úplné odčle- nenie financovania politických strán od štátneho rozpočtu s použitím finančného modelu založené- ho na podobných princípoch ako je dnes už fun- gujúca daňová asignácia pri dani z príjmov. Toto Ďalšie štyri roky po voľbách sa občan môže v tichosti pozerať na to, ako sa ním zvolený „politický tovar“ totálne zdiskreditoval, a to vrátane strany, ktorú navonok reprezentoval. Volič buď úplne ignoruje voľby, alebo skrátka volí čisto protestne. Mnoho mladých ľudí, respektíve mnoho prvovoličov, pokojne aj neonacistov.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

45 NEXT FUTURE súčasnom systéme jednoducho politická strana dostáva príspevok po voľbách a na celé nasledujúce štyri roky vopred, pričom nemá žiadnu motiváciu zotrvať aj ďalšie roky pri deklarovaných sľuboch počas kampane a po voľbách ich presadzovať do podoby zákonov, zlepšovať systém a odstraňovať nedostatky. Je nutné zmeniť, modifikovať a napraviť najmä motivácie v politickom systéme. V novom modeli financovania politických strán by napríklad príspe- vok pre politické strany bol poskytovaný na me- sačnej alebo štvrťročnej báze a priamo od občana, alebo skrátka na základe rozhodnutia každého občana. Napríklad časť výnosu z priamych daní, ktoré dnes platí štátu, by v takto navrhnutom mo- deli bola viazaná na virtuálnom účte každého z ob- čanov a sám občan by ho mohol každý mesiac či štvrťročne meniť (ak by na základe reálnej politiky danej politickej strany videl, že sú v rozpore sľuby a konkrétne činy, mohol by takto priamo „sankcio- novať“ daný politický subjekt) a rozhodovať o tom, kam a teda v prospech ktorej politickej strany pôj- du jeho peniaze (teda mesačný príspevok/asignačná daň s výnosom smerujúcim k danej politickej stra- ne alebo smerom do štátneho rozpočtu v prípade, že sa občan rozhodne nepodporiť žiadnu politickú stranu). Takto nastavený systém by motivoval politické stra- ny k dodržiavaniu predvolebných sľubov, lebo by strany boli priamo (a čiastočne i finančne) závislé od vôle občanov a zároveň verejnosť by bola priamo a každý mesiac informovaná, ktorým smerom sa vy- víjajú preferencie politických strán (nebolo by treba spoliehať sa na často nespoľahlivé a korupciou, žiaľ, taktiež dnes zasiahnuté prieskumy verejnej mien- ky). Samozrejmým predpokladom pre fungovanie takéhoto systému je elektronický podpis a celkovo fungujúci systém eGovernmentu. Štát by okrem iné- ho mal motivovať a umožniť tiež súkromné, neano- nymné a crowdfundingové financovanie politických strán (opäť ale prostredníctvom zákonnej úpravy a aktívne skrátka riešiť tento problém). V prípade aplikácie presadenia takejto zmeny vo fi- nancovaní politických strán by sa tiež mohlo podariť eliminovať populizmus vo verejnom priestore. Iste, časť voličov vždy populizmu podľahne, ale práve zno- vuzapojením občana do verejného priestoru a navrá- tenie pocitu spolupatričnosti a záujmu o veci verejné do politického a celospoločenského diskurzu nemôže uškodiť. Občan skrátka nesmie zostať odtrhnutý od rozhodovania o veciach verejných ako je to, žiaľ, dnes. Občan má byť v centre tohto rozhodovania a má sa na tvorbe týchto rozhodnutí aktívne spolupodieľať. Odluka politických strán od štátu · EKONOMIKA Z politiky sa absolútne vytratila autentickosť a uveriteľný politický program. Pravicový alebo ľavicový program sú označenia, ktoré dnes už absolútne stratili význam.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

46 NEXT FUTURE APRÍL 2016 stranícki predstavitelia. Konkrétne Procházka a Hrnčiar rokovaniami so Smerom,“ doplnil Řádek. Fico ako umiernenejší politik? Otázky vyvolávala aj umiernenejšia politika Roberta Fica. Podľa politoló- gov je však jeho konanie vopred na- plánované a o radikálnej zmene poli- tiky sa nedá hovoriť. „Počas zostavovania tretej Ficovej vlády urobil Smer-SD len čiastkové ústupky. Pri nomináciách do exeku- tívy vidieť malé ústupky napríklad pri bývalom ministrovi Počiatkovi. Pravdou ale je, že skutočne náročné rezorty posunul koaličným partne- rom, alebo vznikla dohoda na nestra- níckom odborníkovi. Ako to je v sú- vislosti s Ministerstvom zahraničných vecí SR,“ vysvetli Řádek. Odchod do Bruselu Pri Richardovi Sulíkovi často počuť z úst dlhoročných politických exper- tov, že ho politika zmenila na dip- lomatického hráča. Iní hovoria skôr o skúsenostiach. „Richard Sulík zostal taký, aký bol, keď vstúpil pred niekoľkými rokmi do politiky. Môže byť len skú- senejší. Po voľbách vystupoval ako líder najsilnejšej pravicovej strany pomerne rozumne a používal vecné argumenty. Je však skôr analytikom ako politikom. Do istej miery je to doktrinársky a vizionársky ekonóm a všetko podporuje analytickým prístupom,“ ozrejmil Mesežnikov. Politológov prekvapil najmä jeho postoj vzdať sa mandátu a odísť do poslaneckých lavíc v Bruseli. Neortodoxný Matovič Už menej prekvapivé správanie je ba- dať u lídra OĽANO Igora Matoviča. Podľa niektorých analytikov spravila strana Most-HÍD veľa prešľapov už pred voľbami, a aj to má za následok stratu voličskej priazne. „Most-HÍD podľa môjho názoru nemal dobrú volebnú kampaň, keďže vo vzťahu k slovenskému voličovi pôsobila prí- liš intelektuálne,“ povedal politológ Miroslav Řádek. Deštrukcia strany V prípade Radoslava Procházku od- borníci často skloňujú pojem po- litická samovražda. Tu už nikto o konsenzuálnom jednaní nevraví. U politika si analytici už v minulosti všimli nerozvážnosť a prvoplánové rozhodovanie bez diskusie so svoji- mi spolustraníkmi. „Teraz vlastne dal za pravdu ľuďom, ktorí tvrdi- li už pred voľbami, že strana Sieť uvažovala o spolupráci so Smerom. Podľa mňa nešlo pri koaličnej doho- de so Smerom o nejaké programové prieniky. Pri rokovaní bol program strany Sieť a ostatných strán schova- ný v šuplíku,“ povedal Mesežnikov. Podľa politológov tak strana Sieť už preferenčne skončila. „Zničili ju Rozhodnutie Bélu Bugára spolu s predsedníctvom strany Most -HÍD zostaviť vládu s nacionálne orientovanou stranou SNS a kau- zami opradenou stranou Smer-SD, prekvapilo asi celú politickú Európu. Straníci ako Lucia Žitňanská a František Šebej mali svoju rétoriku nasmerovanú v nedávnej minulosti predovšetkým proti strane Roberta Fica, ich aktuálne kroky zdôvodňujú absenciou inej možnosti. Namieste je otázka, aká je vlastne rétorika strany Mostu-HÍD a jeho lídra? Béla stráca voličov „Béla Bugár je konsenzuálny politik a na rozdiel od iných maďarských politikov je otvorený pre spoluprá- cu s takmer všetkými slovenskými stranami. Tento predpoklad kon- senzuálnosti sa možno prejavil. V súvislosti so spoluprácou s SNS a Smerom-SD však budú jeho roz- hodnutia ovplyvnené predovšetkým inými faktormi ako jeho vlastnými osobnými charakteristikami,“ po- vedal šéf IVO a politológ Grigorij Mesežnikov. EKONOMIKA · Spájanie nespojiteľného SPÁJANIE NESPOJITEĽNÉHO Autor: Martin Karlík Sledujeme správanie sa lídrov, ktorí denne prekvapujú svojich voličov, ale často i spolustraníkov. Je ich vystupovanie prekvapivé, alebo sme mohli tieto znaky nepredvídavého správania sa vidieť i v minulosti? Majú nové koaličné strany predpoklad na dlhodobú spoluprácu?

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

47 NEXT FUTURE „Je to menej škrupulózny politik a kompromitujúce dôkazy zverejňo- val aj proti svojim koaličným part- nerom. Zmenu tu však vidieť a som presvedčený, že v koalícii by svoje postoje viac udržal na uzde,“ vysvetlil Mesežnikov. Neisté smerovanie Kollárovcov Boris Kollár z rozhodnutia Siete a Mostu-HÍD ísť do vlády so Smerom ťaží a sociálne siete sú plné jeho ko- mentárov, kde si voči lídrom parla- mentných strán nedáva servítku pred ústa. Pritom sa však zabúda na to, že Boris Kollár a jeho strana je nepopí- saným papierom a v jeho minulosti i v rámci kandidátky nájdeme čierne škvrny, ktoré by mohli ešte priniesť obrat v smerovaní strany. „V strane Sme rodina je zrejmá inklinácia nie- ktorých ľudí ku krajnej pravici. Aj toto je jedna z okolností, ktorá môže pre budúcnosť naznačovať potenciál pre rast podpory extrémistov,“ ozrej- mil Řádek. Extrémisti porastú Odborníci na extrémizmus očakáva- jú nárast podpory Mariána Kotlebu. Jeho podpora môže ísť na úkor SNS, Sme rodina a SaS. „Kotleba môže budúcu podporu získavať u xenofóbne orientovaných voličov, ktorí sa prejavujú otvorene alebo latentne. Neznámou premenou môžu byť aj nevoliči, ktorí mali zá- sadný vplyv na úspech Ľudovej stra- ny Naše Slovensko a Sme rodina,“ vy- svetlil Řádek. Politický cieľ Mariána Kotlebu je podľa Řádka prostý. „Chce viac politickej moci a pozíciu, ktorá mu umožní stať sa vládnym sub- jektom. Jednoznačne to deklaro- val v prvých reakciách na výsledok tohtoročných volieb. Bude však na ostal rezort obrany a školstva. „Pri ministerstve obrany nepovažujem za šťastnú nomináciu bývalého dôs- tojníka, hoci sa zdá logická, pretože na čele tohto rezortu by som radšej videl profesionálneho politika. Pri školstve ide pre širokú verejnosť skôr o menej známu osobu, ktorá prichá- dza z prostredia súkromnej vysokej školy a bude otázne, ako si nový mi- nister získa rešpekt v prostredí, kde dominujú viac osobnosti verejného školstva,“ povedal Řádek. Analytici vidia v obsadzovaní ministerských kresiel presadzovanie záujmov, ale i možnú komplikáciu v riadení problémových minister- stiev. „Jedno ministerstvo pre Sieť chápem v prvom rade ako logický výsledok povolebnej politickej mate- matiky. Súčasne sa však pri nomino- vaní kandidáta na ministra čiastoč- ne odkrýva podnikateľské zázemie strany Sieť,“ upozornil Řádek. Nateraz sa tiež ukazuje, že Smer -SD si ponechal kľúčové exekutívne pozície. „Zaujímavé pritom je, že rezorty, ktoré budú vysoko náročné na riadenie a výsledky, budú riade- né menšími koaličnými partnermi alebo takzvanými krízovými ma- nažérmi. To dáva veľmi komfort- ný priestor pre najsilnejšiu vládnu stranu poukázať v prípade zlyhaní na menších koaličných partnerov,“ vysvetlil Řádek. Podľa jeho slov nespokojnosť s výsledkom volieb čiastočne od- viedla pozornosť od reálnych poli- tických problémov. „Je však nutné pripomenúť, že protesty učiteľov a zdravotných sestier boli prerušené a je pravdepodobné, že ak už počas tohto roka nenastane v týchto a ďal- ších oblastiach posun, protesty sa môžu opakovať,“ povedal Řádek. to potrebovať regionálne štruktúry, schopných a aktívnych ľudí. Ako sa mu to bude dariť, bude možné po- súdiť v budúcich regionálnych a ko- munálnych voľbách,“ dodal Řádek. Staronová SNS Pri rozhodnutí predsedu SNS Andreja Danka ísť do vlády s Mostom-HÍD, sa často hovorí o nečakaných spo- ločných záujmoch a prepojeniach na rovnaké finančné skupiny, čo by mohlo vysvetliť historické spájanie pronárodnej a promaďarskej politickej strany. Obaja lídri to však odmietajú. Odporcovia Andreja Danka zdôraz- ňujú, že i keď strana zmenila rétoriku, niektorí členovia SNS sa zúčastnili korupčných káuz bývalého predse- du Jána Slotu i Vladimíra Mečiara. Danko by mal byť údajne taktiež jed- ným z nich. „Strana je svojím ideolo- gickým zameraním podobná starej SNS, ale demonštruje väčšiu otvore- nosť, ústretovosť a vecnosť,“ zdôraznil Mesežnikov. Podľa neho Dankovi vo voľbách paradoxne pomohla strana Mariána Kotlebu. „Vymedzil sa voči Kotlebovi z pochopiteľných dôvodov aj pragmaticky, pretože ĽSNS im berie voličov. Danko na Kotlebu útočil inak ako napríklad Ján Slota. Nový predse- da SNS totiž priamo hovoril o fašizá- cii spoločnosti,“ ozrejmil Mesežnikov s tým, že Dankovi pomohlo vytvoriť koalíciu s Mostom-HÍD aj to, že SNS prakticky pred voľbami nevyťahovala maďarskú otázku. Obsadzovanie rezortov Kroky netradičnej koalície sa budú odvíjať od obsadzovania jednot- livých rezortov. Strana Radoslava Procházku obsadí len rezort dopra- vy, Most-HÍD ministerstvo životné- ho prostredia i spravodlivosti a SNS Spájanie nespojiteľného · EKONOMIKA

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

48 NEXT FUTURE APRÍL 2016 EKONOMIKA · Čo chce presadiť tretia Ficova vláda ČO CHCE PRESADIŤ TRETIA FICOVA VLÁDA Autor: Zuzana Kočišová Zámery novej vlády sú rozdelené do 11 oblas- tí. Nová vláda v oblasti daní napríklad avi- zuje znížiť sadzbu firemnej dane z terajších 22 na 21 percent. Zrušiť sa majú aj nepopulárne daňové licencie. No firemná daň zostane stále nad úrov- ňou 19 percent, z ktorej ju zdvihol po príchode do svojho druhého kabinetu práve premiér Fico. A li- cencie vláda avizuje zrušiť až od roku 2018. Nakladanie s verejnými prostriedkami Ambicióznejšie znejú zámery v oblasti efektívnej- šieho nakladania s verejnými peniazmi. Prijať sa má kvalitnejší protischránkový zákon. Vláda chce presadiť ústavný zákon o preukazovaní pôvodu majetku verejných činiteľov, a tí by mali čeliť po no- vom aj osobnej hmotnej zodpovednosti za neefek- tívne nakladanie s prostriedkami štátu. Zmluvy so štátom by sa mali zverejňovať podrobnejšie. Lepšie by sa mali striehnuť aj politické nominácie, dokon- ca by opozícia mala získať zastúpenie v orgánoch štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne či v Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Školstvo – nekonkrétne plány Dosť nekonkrétne sú naopak plány v školstve, kde sa hovorí najmä o náraste verejných zdrojov pre rezort a o zásadných zmenách. Pokračovať sa má v rozširovaní duálneho vzdelávania, viac peňazí má smerovať na šport a kultúru. Súkromné zdravotné poisťovne Súkromné zdravotné poisťovne by sa už mali pri- pravovať na avizované oklieštenie ziskov a naopak, na kvalitnejšiu starostlivosť pre pacientov. Zatiaľ tak jediní, kto sa z nového programu vlády môžu určite tešiť, sú kúpeľníci, ktorým kabinet sľu- buje osobitnú podporu. Keďže program hovorí skôr o ďalších výdavkoch, prípadne o škrtoch príjmov, no nezmieňuje sa už o tom, odkiaľ to vláda plánuje vykryť, neprekvapí, že vláda ráta s neskorším termínom vyrovnaného rozpočtu. Až v roku 2020. Pôvodne sa tak malo stať už v roku 2017, respektíve 2018. Aj pravicový, aj ľavicový. Aj trochu sprísniť, aj niečo rozdať. Hlavne nie veľmi rýchlo. Tak by sa dal zhrnúť program nového kabinetu staronového premiéra Roberta Fica. Cítiť v ňom najmä stranu Smer-SD, kto čakal premietnutie predvolebných programov SNS, Mostu-HÍD a Siete, zostal zrejme trochu sklamaný.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

49

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

50 NEXT FUTURE APRÍL 2016 EKONOMIKA · Vyšetrenie kauzy DPH vyznieva do stratena VYŠETRENIE KAUZY DPH VYZNIEVA DO STRATENA Autor: Martin Karlík Obvinenia siahajúce až do špičiek Smeru-SD, svedectvá i výpovede vyšetrovaných osôb. Zatiaľ to stále nestačí na to, aby v kauze podozrivých odpisov daní obvinení pykali. Ministerstvo spravodlivosti prisľúbilo prísny dohľad nad vyšetrovaním. Polícia už niekoľko rokov vyšet- ruje zločineckú skupinu podo- zrivú z úniku DPH o desiatky mi- liónov eur. Podľa protikorupčných odborníkov i novinárov sa kauza ťahá dostratena, a to napriek tomu, že vyšetrovatelia už obvinili 59 ľudí. Hlavným organizátorom týchto pod- vodov mal byť údajne právnik Milan Chovanec. Jeho výpoveď bola neskôr predmetom rôznych debát a hypotéz. Vyšetrovanie kauzy V prepise nahrávky, ktorú mali k dis- pozícii aj novinári, sa Chovanec otvorene vyjadroval, že o podvo- doch z DPH vedeli aj ministri Robert Kaliňák a Ján Počiatek. Hneď ako vyšlo toto obvinenie na povrch, po- litické špičky Smeru-SD a ich no- minanti roznietili protimediálne komentovať. Otázka, či vôbec vypo- čula oboch politikov, sa vynorila po tom, čo Chovanca prepustila z väzby a svojim obvineniam bude čeliť na slobode. Údajný organizátor milió- nových podvodov pritom spomínal aj opory zo strany politikov, predo- všetkým v takzvaných karuselových podvodoch s parketami a zlatom. Nová situácia vo vláde? Zo strany nových koaličných partne- rov zatiaľ nepočuť takmer nič o sna- he doriešiť túto kauzu. Skeptickí sú aj politickí analytici. „Predpokladám, že predstavite- lia terajšej vlády budú pod tlakom kontroly médií. Ale i napriek tomu počet káuz nemusí byť v porovnaní s bývalou jednofarebnou vládou niž- ší. Je však malá pravdepodobnosť, že vášne takým spôsobom, za aký by sa svojho času nehanbil ani Vladimír Mečiar. Padali obvinenia a trestné oznámenia na novinárov a redakcie. Obvinenia z údajného spojenia mi- nistrov Kaliňáka a Počiatka s touto kauzou ministerstvo vnútra odmie- talo a médiá, ktoré sa snažili kauzu odhaliť, označili za bulvárny plátok. Poľovanie na novinárov Verejnosti neuniklo ani vyhrážanie sa viacerým novinárom zo strany niekdajšieho riaditeľa Úradu boja proti korupcii Tibora Gašpara. Nezabudol totiž redaktorom pripo- menúť, že podľa neho disponujú taj- nými materiálmi a mali by sa obávať žaloby. Polícia sa pred časom v médi- ách vyjadrila, že prebiehajúce vyšet- rovanie zločineckej skupiny nebude

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

51 NEXT FUTURE Vyšetrenie kauzy DPH vyznieva do stratena · EKONOMIKA by podobné kauzy ohrozili pôsobenie vládnej koalície, lebo je možné, že dve vládne strany by sa nemuseli opätov- ne dostať ani do parlamentu,“ povedal politológ Miroslav Řádek. Podľa politológa Gregorija Mesežnikova sa však situácia z mi- nulosti, keď vládla len jedna politická strana, zmenila. „Mali sme tu feno- mén takzvanej selektívnej justície, keď sa vyvíjal politický tlak na zamedzo- vanie vyšetrovania. Teraz sa zmenila situácia v tom, že dve vládne strany nebudú mať dosť síl na to, aby presa- dili programové priority. A to je nie- čo, čo musí Smer-SD vziať do úvahy. Teoreticky je možné, že bude strana Roberta Fica pokračovať v doterajšom prístupe, ale potom riskujú, že táto vládna koalícia dlho nevydrží. Možno nie tým, že tieto dve strany odídu na- raz, ale môžu odísť konkrétni poslan- ci, a tým ohrozia väčšinu v koalícii,“ vysvetlil Mesežnikov. Veľkú dilemu môže mať, po skon- čení alebo pri dohľade na vyšetrovaní, nová ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. „Očakávania protikorupč- ných opatrení sú medzi verejnosťou veľmi veľké,“ dodal Mesežnikov. Ministerstvo spravodlivosti sa k tejto kauze vyjadrilo stroho. Bude však nástojiť na dôkladnom vyšetro- vaní a reakcii zainteresovaných osôb. „Tak ako ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská uviedla už niekoľ- kokrát, platí, že v týchto situáciách je náležité trvať na odpovediach. Musí to byť poriadne vyšetrené a veľmi dôve- ryhodne zdokladované. Verejnosť má právo poznať výsledky vyšetrovania a tí, ktorí sú zaň zodpovední, musia byť spôsobilí na konci obhájiť aj jeho výsledok,“ povedal Peter Bubla z tlačo- vého oddelenia Ministerstva spravod- livosti SR. O čo išlo v kauze DPH Organizovaná zločinecká skupina na čele so skúseným právni- kom Milanom Chovancom dokázala podvádzať štát na DPH takmer päť rokov. Prípad nie je stále uzavretý aj napriek tomu, že polícia o okrádaní štátu na DPH vedela už od roku 2012. Zaujímavosťou je, že celú kauzu vyšetruje tím zložený z  me- dzinárodných odborníkov a špecializovaných vyšetrovateľov. Podvody sa totiž týkali aj susedných krajín. Výsluchy Milana Chovanca, vedúceho zločineckej skupiny, ktoré unikli do médií, sa týkali presného opisu takzvaných karuselových podvodov. V spise boli údajne informácie o tom, kto mal na starosti zahra- ničné firmy, ktoré sa používali v obchodných reťazcoch slúžia- cich na získanie DPH a reexport tovaru. „Obchody, ktoré som opísal, nikdy nemali reálny komerčný zá- klad a ich primárnym zmyslom bolo od začiatku získať finan- cie od štátu prostredníctvom neoprávneného výberu DPH na Slovensku, v Česku a Maďarsku,“ povedal Milan Chovanec pre viaceré médiá. Foto: Stockfresh

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

52 NEXT FUTURE APRÍL 2016 EKONOMIKA · QUO VADIS školstvo (po voľbách)? QUO VADIS ŠKOLSTVO (PO VOĽBÁCH)? Spracovala: Jana Poláčiková Je po voľbách, ktoré podľa mnohých politológov zmenili politickú mapu Slovenska. Zmení sa aj postavenie školstva a vzdelávania? Sú súčasné vládnuce povolebné politické reprezentácie pripravené na jeho radikálnu a nevyhnutnú reformu? Na otázky odpovedali páni Martin Poliačik a Vladimír Burjan (nie- len), pred voľbami azda najčastejšie citovaní, oslovovaní, medializovaní exponenti akútnej reformy školstva a vzdelávania. 2. Bude nová vláda, resp. jej zosta- va reformovať školstvo, vzdeláva- nie? Bude jej prioritou ako napo- kon deklarovali všetky strany pred voľbami? Programové tézy novej vlády boli veľ- mi chabé. Nemôžeme očakávať žiad- ne väčšie kroky. Nasvedčuje tomu už len to, že školstvo pripadlo SNS, kto- rá má v programe budovanie vlaste- nectva namiesto zásadnejšej reformy školstva. Klincom do rakvy je nomi- novanie profesora Plavčana na post ministra školstva. Je to človek, ktorý na ministerstve pôsobí už večnosť, opäť je len minister z vysokoškolské- ho prostredia a jeho prvé vyjadrenie bolo, že školstvo potrebuje pokoj a stabilitu. Tak asi takéto zmeny mô- žeme očakávať.  MARTIN POLIAČIK, zakladajúci člen SaS a tímlíder pre školstvo 1. Ovplyvnil štrajk učiteľov výsled- ky volieb? Ak áno, ako? Na túto otázku si nikto nedovolí od- povedať s istotou, ale je možné, že slabé výsledky strany SMER môžu byť spôsobené aj tým, že úplne igno- rovali štrajky učiteľov a zdravotných sestier. Pomôcť mohli aj občianske iniciatívy a následné štrajky, ktoré poukázali na ignorovanie zlého sta- vu nášho školstva. Obávam sa, že sa voľbami táto situácia neskončí a opäť budeme musieť bojovať o to, aby sa školstvo stalo prioritou pre novú vlá- du. Zatiaľ kroky nasvedčujú presné- mu opaku. 

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

53 NEXT FUTURE QUO VADIS školstvo (po voľbách)? · EKONOMIKA VLADIMÍR BURJAN, šéfredaktor časopisu DOBRÁ ŠKOLA, odborník na školstvo a vzdelávanie 1. Ovplyvnil štrajk učiteľov výsled- ky volieb? Ak áno, ako? Exaktne sa to asi nedá overiť, dáta neexistujú, ale osobne som presved- čený, že áno, a to viacerými spôsobmi. Jednak tým, že učiteľom a sestričkám sa podarilo takmer úplne prekryť a vytlačiť z médií témy predvoleb- nej kampane, ktoré dovtedy určoval Smer, ako napríklad hrozba zo strany migrantov či ohrozenie našich zásob pitnej vody. Ďalej tým, že mnoho po- tenciálnych voličov Smeru možno žilo v presvedčení, že v tejto krajine je všet- ko v najlepšom poriadku, a keď dostali z prvej ruky informácie, že zdravot- níctvo a školstvo sú na kolenách, zača- li o vládnej strane pochybovať. Možno tiež predpokladať, že medzi mnohými učiteľmi, ktorých je viac ako 80 000, a rodičmi školopovinných detí, kto- rých sú státisíce, došlo pod vplyvom štrajku učiteľov k istému poklesu pre- ferencií pre Smer-SD. kvalifikáciu či know-how. Zvládlo by to aj vrece zemiakov, keby sa doká- zalo podpisovať. Zachovať si v tejto situácii čo len trochu optimizmu je veľmi ťažké... Komentár Je po voľbách. Koľkých už...? Je po voľbách a po sľuboch, odhodla- niach, politických deklaráciách pôjde- me opäť v starých koľajach, na starých zhrdzavených rušňoch, tváriac sa, že rušňovodič je vyškolený a má licenciu na rýchlovlak Hikari. Náš školský sys- tém je o veľkých „prúseroch“ a zlyha- niach buď na strane racionality, alebo emocionality (kreativity). Teda ľavej alebo pravej hemisféry, napriek tomu, že náš mozog efektívne využíva obe. A preto opäť budú naši ministerskí úradníci riešiť nič neriešiace a jalové debaty o potrebe zavedenia do našich školských osnov viac hodín matema- tiky, fyziky, informatiky, chémie ale- bo dejepisu, občianskej náuky, náuky o spoločnosti, vedy o umení, medi- álnej gramotnosti alebo pracovného vyučovania, vyšívania, polytechnickej výchovy alebo jogy, plávania, karate, zumby, pilates... a svet pôjde svojou cestou, ako napokon doteraz vždy. A my sa opäť budeme iba udive- ne pýtať QUO VADIS školstvo na Slovensku? 2. Bude nová vláda, resp. jej zostava reformovať školstvo, vzdelávanie? Bude jej prioritou ako deklarovali všetky strany pred voľbami? Spôsob zostavovania vlády, mená jednotlivých kandidátov na post mi- nistra školstva a napokon aj finálne obsadenie vedenia rezortu sú smut- ným dôkazom toho, že reči o prio- rite vzdelávania z úst členov novej koalície boli opäť raz iba prázdnymi frázami. Školstvo patrilo, ako vždy v minulosti, k „zostatkovým“ rezor- tom, ktoré ležia na stole do poslednej chvíle, pretože ich nik nechce, nik ich nepovažuje za dôležité a za zaujímavé. Nakoniec bol vedením rezortu pove- rený nevýrazný úradník, ktorý mož- no dobre pozná budovu ministerstva, ale prostrediu regionálneho školstva je celkom neznámy. A trochu sa obá- vam, že to platí aj naopak, t. j. že toto prostredie je celkom neznáme jemu. V situácii, keď naše základné a stred- né školy akútne potrebujú zásadné zmeny, na ktoré desaťročia márne čakajú, vyhlásil predseda SNS, kto- rá bude mať školstvo na starosti, že naše školstvo potrebuje predovšet- kým „pokoj a stabilitu“. Smer sa zasa nomináciou štátneho tajomníka vy- smial všetkým pedagógom do tváre: na to, aby niekto riadil váš rezort, ne- potrebuje absolútne žiadnu špeciálnu Foto: Stockfresh

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

54 NEXT FUTURE APRÍL 2016 EKONOMIKA · Elektronické diaľničné známky odhaľujú neplatičov aj bez zastavenia ELEKTRONICKÉ DIAĽNIČNÉ ZNÁMKY ODHAĽUJÚ NEPLATIČOV AJ BEZ ZASTAVENIA Autor: Ján Beracka Obdobie, keď motoristi mali v rohu čelného skla svojho auta nalepenú diaľničnú známku, sa skončilo. Od 1. januára tohto roka odštartoval systém elektronickej diaľničnej známky, ktorý nahradil diaľničné nálepky, ktoré fungovali doteraz. Kontrolu vozidiel na diaľnici bude vykonávať Národná diaľničná spoločnosť (NDS) prostredníctvom automatických systémov, bude teda efektívnejšia. Povinnosť mať e-známku sa vzťahu- je na autá do 3,5 tony využívajúce spoplatnené úseky diaľnic a rýchlost- ných ciest. Pre autá nad 3,5 tony platí povinnosť uhrádzať elektronické mýto. Tento systém platí už dlhšie. Kým pre fungovanie systému mýta musia mať nákladné vozidlá palubnú jednotku OBU, fungovanie novej e-známky ne- vyžaduje žiadne prídavné zariadenie. Nálepku a kontrolný kupón teda strieda elektronický zápis o vozidle známok. Ročná stojí 50 eur, mesač- ná 14 eur a desaťdňová vychádza na 10 eur. Vlastnú elektronickú diaľ- ničnú známku potrebujú aj prípoj- né vozidlá, ich cena je za rovnakú dobu platnosti rovnaká ako v prí- pade automobilov. Úhrada platby pri elektronickom nákupe je možná prostredníctvom platobnej karty, v kamenných obchodoch je možné použiť aj hotovosť. Auto s prívesným vozíkom teda na spoplatnenej ceste potrebuje dve elektronické známky. v systémoch NDS. Tento systém umožňuje zakúpenie elektronickej diaľničnej známky prostredníc- tvom internetového portálu, mo- bilnej aplikácie pre Android a iOS, taktiež prostredníctvom samoob- služných automatov a predajných miest. Elektronická známka v troch cenách Motoristi majú podľa dĺžky platnos- ti na výber tri kategórie diaľničných

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

55 NEXT FUTURE Elektronické diaľničné známky odhaľujú neplatičov aj bez zastavenia · EKONOMIKA Pre zakúpenie elektronickej diaľ- ničnej známky je potrebné poznať evidenčné číslo vozidla a krajinu re- gistrácie vozidla. Kupujúci si môže nastaviť dátum, keď sa má platnosť e-známky začať. Okrem toho je po- trebné pri elektronickom nákupe za- dať e-mailovú adresu, na ktorú sys- tém doručí potvrdenie o platbe. Kto chce, môže zadať aj mobilné telefón- ne číslo, a potvrdenie tak príde aj do mobilu. Potvrdenie o úhrade elektro- nickej známky však nie je potrebné nikde predkladať. Sprístupnenie e-mailovej adresy, prí- padne mobilného telefónneho čísla, umožní NDS napríklad upozorniť motoristu na to, že sa končí platnosť jeho známky. NDS tiež upozorňuje na to, že elektronický systém od- búrava riziko zakúpenia falošných diaľničných známok. Taktiež sa vyrieši problém s nedostupnos- ťou nálepiek, ktorý sa v minulosti objavoval. Poplatky za používanie diaľnic a rýchlostných ciest sa aj naďalej ne- budú týkať držiteľov preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP). V minulom roku postačo- valo, aby držitelia parkovacích pre- ukazov ZŤP vopred zaregistrovali podľa platnej legislatívy prejednávajú. Tieto úrady následne pošlú pokutu majiteľom vozidiel. Systém teda ne- zisťuje, kto auto šoféruje. Podľa NDS sa od začiatku februára v prípade zis- tenia nezaplatenia elektronickej diaľ- ničnej známky naplno využíva inšti- tút objektívnej zodpovednosti.  Pokutu tak auto zďaleka nemusí dostať priamo na ceste, nepríjem- ná správa príde majiteľovi poštou. „Nový automatizovaný mechanizmus kontroly využíva kamerový systém pre každý pruh samostatne, ktorý preveruje, či vozidlo s daným evi- denčným číslom má splnenú povin- nosť úhrady.  Nový typ kontroly sa teda realizuje bez potreby zastavenia vozidla,“ uvádza NDS. Vý š k u s a n kc i í u rč uje z á kon č. 488/2013 o diaľničnej známke. Výška pokút sa pohybuje od 100 do 500 eur, v blokovom konaní sa sadzba pokút pohybuje od 50 do 200 eur. Tieto pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu. Zmena údajov v evidencii o úhrade Užívatelia diaľnic môžu NDS po- žiadať o zmenu v evidencii úhra- dy diaľničnej známky. Diaľničná známka je neprenosná, no zmeny automobil, ktorý chceli oslobodiť od platenia úhrady, zaslaním žia- dosti na adresu NDS. Následne zís- kali potvrdenie o registrácii vozidla. „Registrácia oslobodenia od plate- nia úhrady z roku 2015 platí aj pre rok 2016. To znamená, že existujúce registrácie oslobodených vozidiel v tomto roku zostanú v platnosti aj v budúcom roku. Oslobodené vo- zidlá nemusia o registráciu žiadať opätovne,“ uvádza NDS. Mení sa spôsob podávania žiadosti. O regis- tráciu sa od tohto roku dá požiadať elektronicky, túto záležitosť už ne- bude možné riešiť prostredníctvom pošty ako v minulom roku. Pokuty vyberá NDS Jedna zo zmien, ktorú elektronická známka priniesla, sa dotkla sank- cií. Kontrola diaľničných známok už nie je vecou polície. Prípadná cestná kontrola si naďalej bude všímať svie- tenie, rýchlosť či používanie bezpeč- nostných pásov, o úhradu poplat- ku za diaľnice sa zaujímať nebudú. Výnimkou je pokuta uložená v blo- kovom konaní. Kompetencie týkajúce sa kontroly a ukladania sankcií za nezakúpe- nie diaľničných známok má NDS. Diaľničná spoločnosť úhradu poplat- ku za používanie diaľnic kontroluje pomocou systému 114 kamier. Tie snímajú evidenčné čísla vozidiel a tieto snímky automatický systém vyhodnocuje so zoznamom evidenč- ných čísel, pri ktorých je úhrada za- znamenaná. Kontrolné mechanizmy dopĺňa šesť mobilných hliadok. Ak systém zistí, že konkrétne auto e-známku nemá, NDS pošle údaje okresným úradom, ktoré priestupok E-známka sa dá kúpiť prostredníctvom internetového portálu, mobilnej aplikácie pre Android a iOS, taktiež prostredníctvom samoobslužných automatov a predajných miest. K dispozícii sú tri obdobia platnosti. Diaľničná spoločnosť úhradu poplatku za používanie diaľnic kontroluje pomocou systému 114 kamier aj šiestich mobilných hliadok.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

56 NEXT FUTURE APRÍL 2016 EKONOMIKA · Elektronické diaľničné známky odhaľujú neplatičov aj bez zastavenia v evidencii sú možné. Platí to pre- dovšetkým pri prihlásení vozidla do evidencie vozidiel SR z iného okresu alebo z iného štátu. Ďalšou možnosťou je výmena tabuliek s evidenčným číslom pri strate ale- bo odcudzení tabuliek s evidenč- ným číslom. Zmena je možná pri predložení pôvodného aj nového osvedčenia o evidencii vozidla. Meniť údaje sa dajú aj v prípade, že sa motorista počas nákupu pri za- dávaní evidenčného čísla pomýli. „Pri kúpe elektronickej diaľničnej známky by si mali motoristi po- riadne skontrolovať správnosť za- daného evidenčného čísla vozidla. Skontrolovať si ho môžu aj na do- klade o úhrade. Ak sa elektronická diaľničná známka kupuje na čerpa- cej stanici, nesprávne evidenčné čís- lo je možné do pätnásť minút opra- viť v systéme,“ uvádza NDS.  Elektronická známka je naviazaná na automobil, nie na jeho majiteľa. Pri predaji auta tak bývalý majiteľ pri- chádza aj o diaľničnú známku a na nové auto si ju musí zakúpiť znovu. Systém už odhalil neplatičov Celoročné diaľničné nálepky na rok 2015 boli v platnosti do konca NDS z 1. februára tohto roku uká- zali, že po spoplatnených cestách sa bez novej elektronickej diaľ- ničnej známky pohybovalo 6 095 vozidiel. Kamery odhalili aj 657 áut, ktoré si zakúpili krátkodobú januára. V januári sa tak na diaľ- niciach a rýchlostných cestách mohli pohybovať autá, ktoré elek- tronickú známku zakúpenú nemali. Už 1. februára však NDS odhalila množstvo áut bez známky. Čísla Pokuty za jazdu bez platnej známky sa pohybujú vo výške od 100 do 500 eur, v blokovom konaní sa sadzba pokút pohybuje od 50 do 200 eur. Nový typ kontroly teda funguje bez potreby zastavenia vozidla.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

Foto: Stockfresh 57 NEXT FUTURE Elektronické diaľničné známky odhaľujú neplatičov aj bez zastavenia · EKONOMIKA desaťdňovú diaľničnú nálepku, no spoplatnené cesty používali aj po vypršaní jej platnosti. Počet takýchto vozidiel sa ná- sledne zvyšoval, keďže v piatok známky svoju e-mailovú adresu či mobilné číslo, tri dni pred vyprša- ním platnosti elektronickej diaľ- ničnej známky dostane užitočnú informáciu o blížiacom sa konci,“ upozorňuje NDS. 5. februára jazdilo podľa údajov NDS bez diaľničnej známky 7 483 vozidiel. V tento deň jazdilo 1 102 áut so známkou, ktorej sa už skon- čila platnosť. „Ak motorista zadá pri kúpe elektronickej diaľničnej

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

58 NEXT FUTURE APRÍL 2016 o 20 %. Z mimoeurópskych kra- jín potešil najmä nárast turistov zo Spojených štátov amerických o 34 % a z Číny o úžasných 95 %,“ upozor- ňuje SACR.  S rokom 2015 je spokojný aj Zväz cestovného ruchu SR (ZCR). „Dôležitým ukazovateľom je počet prenocovaní, ktorý sa oproti predo- šlému roku zvýšil o 13 % a zazname- nal hodnotu až 11,6 mil. prenocovaní. Rok 2015 bol teda podľa dostupných štatistík najúspešnejší turistický rok v histórii,“ uviedol ZCR.   Nárast turizmu na Slovensku ZCR pripisuje aj komplikovanej geopolitic- kej situácii vo svete. „Kvôli zhoršenej bezpečnostnej situácii v obľúbených destináciách ako Turecko, Španielsko či Francúzsko, si Slováci stále častej- šie vyberajú ako miesto svojej dovo- lenky rodnú krajinu. Počet domácich turistov, ktorí strávili svoju dovolen- ku na Slovensku, predstavoval v roku 2015 až 60 %,“ uviedol ZCR. Vzhľadom na to je teda Slovensko zaujímavejšie aj pre zahraničie. „Slovensko je vnímané ako bezpečná krajina nielen medzi domácimi, ale aj zahraničnými návštevníkmi. Táto výhoda predstavuje ďalší potenciál pre prílev aj zahraničných turistov,“ uviedol ZCR. Ekonomický potenciál aj problémy Cestovný ruch má pre slovenský trh práce podľa ZCR veľký význam. „Zároveň patrí k odvetviam, ktoré sú jedným z najväčších prvozamestná- vateľov. Viac ako 20 % všetkých za- mestnancov v tomto odvetví sú ľudia vo veku do 25 rokov. ZCR preto vidí potenciál v znižovaní nezamestna- nosti práve v tomto odvetví,“ uvie- dol zväz. „Súčasne však upozorňuje, nárast zahraničných návštevníkov Slovenska za rok 2015 nás radí na tretie miesto medzi európskymi krajinami. Predbehli sme dokonca také vychytené destinácie ako sú Rakúsko, Španielsko, Grécko či Taliansko,“ uvádza SACR. „Najväčším ťahákom na Slovensku bola už tradične vysokohorská turis- tika, termálne kúpaliská a akvapar- ky, ale tiež hrady a zámky, lyžovačka, kúpele a veľké kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Turisti najčas- tejšie mieria za relaxom a poznávaním do Bratislavy, na Liptov a do Vysokých Tatier,“ dopĺňa. Podľa generálnej riaditeľky SACR Marty Kučerovej slovenský cestovný ruch podporili televízne kampane napríklad v Taliansku či v medzi- národnom vysielaní a taktiež online kampane. „Výsledkom je nárast špa- nielskych turistov o 70 %, britských turistov o 47 %, holandských o 22 %, talianskych o 20 % či francúzskych Rekordný rok Na Slovensku v roku 2015 pod- ľa Slovenskej asociácie pre cestov- ný ruch (SACR) trávilo dovolenku 4,3 milióna turistov. Agentúra upo- zorňuje, že je to najviac v ére samo- statnosti Slovenska. V porovnaní s rokom 2014 sa počet turistov zvýšil o 16 %. „Kým v minulosti sme boli cieľovou destináciou najmä pre okoli- té štáty, v roku 2015 sme zaznamenali výrazný percentuálny rast návštev- níkov zo západoeurópskych krajín, ako aj zo vzdialených trhov – z Číny a z USA,“ uviedla SACR.  Napriek tomu, že Slovensko na- vštevovali aj ľudia z odľahlých kra- jín, najviac turistov bolo Slovákov. Turistov zo Slovenska bolo v minulom roku celkovo 2,6 milióna. Ich počet sa tak medziročne zvýšil o 16 %. Podobný nárast nastal aj v prípade zahraničných turistov. Ich počet v roku 2015 stúpol o 17 %. „Percentuálny SLOVENSKO V ROKU 2015 NAVŠTÍVILO NAJVIAC TURISTOV V HISTÓRII Autor: Ján Beracka Slovensko bolo v roku 2015 pre turistov populárnejšie ako kedykoľvek predtým. Cestovný ruch naberal na sile, čo má svoj význam aj pre ekonomiku, no podnikatelia majú stále výhrady k podnikateľskému prostrediu na Slovensku. EKONOMIKA · Slovensko v roku 2015 navštívilo najviac turistov v histórii

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

59 NEXT FUTURE že toto odvetvie, charakteristické sezónnym zamestnávaním, potre- buje zmeny v Zákonníku práce, aby vedelo vytvárať nové pracovné prí- ležitosti. Zamestnávatelia by uvítali väčšiu flexibilitu Zákonníka práce a zníženie daňovo-odvodového za- ťaženia práce, najmä tzv. dohodárov, ktorých zamestnávajú len sezónne,“ dodal. Zväz hovorí o tom, že je nevy- hnutné zlepšovať podmienky podni- kateľského prostredia. „Podnikatelia v cestovnom ruchu čelia neustálemu tlaku zvyšovaním regulácie a množ- stvu novej legislatívy, ktoré majú za následok zvýšené náklady,“ uviedol ZCR. Sťažuje sa napríklad na vysokú cenu práce, ktorú spôsobujú odvody a aj vysokú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH). „Len pre porovna- nie, plnú sadzbu DPH v oblasti ces- tovného ruchu majú v Európe iba tri krajiny, konkrétne Veľká Británia, hostí hotelov cez online službu, ktorá je pre hotelierov nepraktická a spôsobuje značnú agendu navy- še,“ uvádza ZCR s tým, že na prá- cu s elektronickou platformou je potrebný občiansky preukaz s či- pom, čo podľa zväzu tiež spôsobuje problémy. Dánsko a Slovensko. V porovnaní s Dánskom a Veľkou Britániou je však Slovensko značne menšou a nie takou výkonnou ekonomikou,“ upo- zorňuje ZCR. Ďalší problém je nadmerná byro- kracia. „Za všetky možno uviesť prí- klad s nahlasovaním zahraničných Slovensko v roku 2015 navštívilo najviac turistov v histórii · EKONOMIKA Krajina Počet návštevníkov Medziročný nárast Česká republika 508 000 16 % Poľsko 168 000 6 % Nemecko 158 000 14 % Rakúsko 81 000 22 % Maďarsko 70 000 20 % Päť krajín s najvyšším počtom turistov na Slovensku v roku 2015 Zdroj: SACR Foto: Stockfresh

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

60 NEXT FUTURE APRÍL 2016 DAŇ Z FINANČNÝCH TRANSAKCIÍ JE STRAŠIAKOM EKONÓMOV Autor: Martin Karlík EKONOMIKA · Daň z finančných transakcií je strašiakom ekonómov Kontroverzné opatrenie Európskej únie nemá svojich odporcov len v radoch finančných expertov. Daň odmietalo Luxembursko i Veľká Británia, negatívny postoj zaznieval aj zo strany Belgicka. Poďme si však najskôr vysvetliť, čo táto diskutovaná daň vlastne predstavuje. Kritizované zdaňovanie Daň z finančných transakcií je vlastne opatrením Európskej únie na boj a prevenciu proti finančnej kríze. V praxi to znamená, že finančný sektor by mal pravidelne prispievať odvodmi daní do verej- nej kasy a pozdvihnúť tak ekonomiku danej kraji- ny. Daň by sa mala zaviesť vo viacerých krajinách vrátane Slovenska, Grécka, Nemecka či Estónska. Najnovšie by mala platiť pre desať štátov. Zdaniť by sa mali teda finančné transakcie medzi stanovený- mi štátmi EÚ pri minimálnej sadzbe 0,01 percenta v rámci derivátov a 0,1 percenta v prípade odlišných transakcií. Zdaňuje sa, samozrejme, aj nákup dlho- pisov a akcií. Samotná daň z transakcií by nemala postihovať bežné finančné operácie ako sú platba kreditnou kartou či poistenie. Do budúcnosti však nie je vylúčený ani tento druh zdaňovania. Zisk z tohto opatrenia by sa mohol vyšplhať na 35 miliárd eur ročne. Európska únia plánuje v najbližších rokoch množstvo ekonomických opatrení. Jedným z nich bude pravdepodobne daň z finančných transakcií. Toto veľmi kritizované opatrenie vraj zbytočne odsáva financie z ekonomiky daného štátu. Tento experiment na Slovensku podľa analytikov nemôže uspieť, keďže zlyhal napríklad vo Švédsku. Platnosť dane sa stále odkladá, najnovšie by sa mala zaviesť v priebehu roka 2017.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

61 NEXT FUTURE Opatrenie v Škandinávii zlyhalo Podľa ekonómov rovnako ako každá daň, aj táto odsáva zdroje z ekonomiky. „Vzhľadom k jej charakteru sa niekedy prezýva aj daň z dôchod- kov, keďže postihuje aj ľudí sporiacich si vo fon- doch,“ povedal hovorca inštitútu INESS, Martin Valachynský. Upozornil, že táto forma zdanenia už v minulosti zlyhala. „Švédsko túto daň zaviedlo na prelome 80-tych a 90-tych rokov, no po pár rokoch ju zase rýchlo zrušilo, keďže výnosy boli násobne nižšie ako očakávania a objem obchodov na švéd- skom trhu sa významne prepadol. Kapitál odišiel pracovať tam, kde túto daň nemali,“ upozornil Valachynský. Ako ďalej povedal, daň otvára politikom dvere na jej rozširovanie, napríklad na bežné platby kartou, výber hotovosti či bežné operácie na bankovom účte. „Nápad zdaniť tieto aktivity sa už opakovane zjavil aj na Slovensku,“ dodal Valachynský. Belgicko sa búrilo Veľká vlna odporu sa zvýšila vtedy, keď jeden z kľú- čových štátov EÚ, Belgicko, začalo daň otvorene kritizovať. Belgický minister financií Johan Van Overtveldt upozornil na to, že návrh dane by zvýšil cenu financovania verejného dlhu a ohrozil likviditu toho vládneho. Minister sa nechal počuť aj v súvis- losti s ohrozením penzijných fondov. Žiadna daň by podľa neho nemala ohrozovať veľké a malé podniky. Skomplikuje sa taktiež ochrana podnikateľov pred pohybmi menových kurzov a úrokových sadzieb. Ministri financií eurozóny často prezentujú jej účinnosť vo forme nízkych sadzieb pokrývajúcich čo možno najširší základ dane a možnosť obme- dzovať problémové transakcie. Tu sa však vynára otázka, ako tieto problémové transakcie vopred de- finovať a rozlíšiť od neproblémových. Hrozby týchto opatrení počas niekoľkých rokov kritizovalo mnoho členských štátov. Z 27 podpo- rovateľov daňových transakcií klesol ich počet na 10. Opatrenie sa pritom prijme len za minimálnej účasti deviatich štátov. Liberálni ekonómovia postup EÚ kritizujú, pretože sa jej predstavitelia silou-mocou snažia podobný- mi opatreniami zabrániť prirodzenému postupu voľného trhu. Ako riešenie by skôr navrhovali ob- medziť zásahy štátu a zvýšiť zodpovednosť počas obchodovania na trhu. Daň z finančných transakcií je strašiakom ekonómov · EKONOMIKA Foto: Stockfresh

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

62 NEXT FUTURE APRÍL 2016 EKONOMIKA · Brexit môže vážne ohroziť i východoeurópske trhy BREXIT MÔŽE VÁŽNE OHROZIŤ I VÝCHODOEURÓPSKE TRHY Autor: Martin Karlík Referendum o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie tamojších obyvateľov čaká v júni tohto roka. Už teraz však ekonómovia varujú pred hrozbami na trhu, ktoré môžu ovplyvniť nielen budúcnosť Veľkej Británie. Brexit, ako odborníci nazývajú vy- stúpenie veľkej Británie z Únie, je viac než názorným príkladom toho, ako len samotná hrozba tohto radi- kálneho kroku môže zmeniť priority medzinárodných politických rokovaní. V neposlednom rade taktiež podnecu- je debaty o ovplyvnení európskeho i svetového ekonomického priestoru. Konzervatívni analytici zdôrazňujú, že vystúpenie z eurozóny môže byť pre Britániu zásadný a negatívny krok. Britský konzervatívny premiér David Cameron nazval tento krok skokom do temnoty a vysvetlil to tým, že nik nebude po odchode zo schengenského priestoru vedieť Britom zaručiť prístup názory svojich obyvateľov proklamo- vaním reformnej dohody s Bruselom, ktorú podpísal vo februári, no eu- roskeptici majú na svojej strane po- litikov, ktorých je počuť stále viac. Jedným z nich je aj predseda protieu- rópskej strany Nigel Farage. Ten na- bádal k opusteniu Európskej únie už dávnejšie. Pri svojich prejavoch, ktoré sú plné provokácií, si nedáva servítku pred ústa. Dohoda s Bruselom nemá podľa neho ani hodnotu toho papie- ra, na ktorom bola napísaná. Hovorí o tom, že je nutné prestať do Bruselu každý deň posielať 55 miliónov libier, a upozorňuje, aby krajina vystúpila z eurozóny čo najrýchlejšie. V preja- voch, ktoré sa teraz v britských mé- diách ozývajú čoraz častejšie, však okrem podobných zvolaní nenájdete takmer ani náznak toho, akým spô- sobom sa po tomto razantnom kro- ku bude uberať britské hospodárstvo v jednotlivých segmentoch a na aký trh sa bude Británia sústreďovať. Niektorí k voľnému trhu v eurozóne, stabilitu vo vývoji cien a na trhu práce. Ako ďalej eurozóna? Z tohto názorového tábora sa objavujú aj myšlienky, že Brexit by bol novým precedensom a každá krajina, v ktorej politiku môžu ovplyvniť euroskeptici, by sa mohla začať vyhrážať odstúpe- ním. Často z týchto vôd však prichá- dza zdržanlivosť a upozornenie na to, že k tomuto radikálnemu kroku sa jednoducho Británia neuchýli. A tvr- dia to i napriek prieskumom, ktoré britských obyvateľov v tejto problema- tike rozdeľujú na polovicu. Cameron sa síce diplomaticky snaží zvrátiť

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

63 NEXT FUTURE Brexit môže vážne ohroziť i východoeurópske trhy · EKONOMIKA pokojnejší euroskeptici sú si preto ve- domí, že Brexit by vyvolal vlnu eko- nomických zmien v Európe, a preto Británii ponúkajú aj alternatívu. Po vy- stúpení z EÚ by Británia mala okamži- te nadviazať dohody o voľnom obcho- de najmä so štátmi Commonwealthu. Podľa mnohých odborníkov je však ekonomické postavenie Británie na trhu príliš zložité na to, aby táto alter- natíva dlhodobo fungovala. Východná Európa ohrozená Faktom ostáva, že odstupom Británie by sa eurozóna znateľne oslabila. Silné ekonomiky ako Francúzsko a Nemecko sa môžu spoliehať na ob- chodovanie s Britániou aj na základe dohôd Svetovej obchodnej federácie. Pre menšie krajiny, ako Slovensko, je tu však výkričník v podobe silnejúceho vplyvu z Východu. Podľa odborných ekonómov môže nastať situácia, keď si tieto krajiny budú musieť vybrať medzi voľným trhom eurozóny a nejasnou sedem až osem percent. Upozornil však aj na možný scenár, že po odcho- de z Únie by mohla Británia eurozóne prispievať, podobne ako Nórsko cez takzvané Nórske fondy. „Zásadnejší by však bol fakt, že z Bruselu by zmizol významný oponent mnohých centralis- tických a dirigistických návrhov z diel- ne silného Francúzska či Nemecka, čo by mohlo vychýliť rovnováhu smerom k väčším reguláciám a obmedzeniam,“ upozornil Valachynský. V neposlednom rade rastie na Slovensku i u východoeurópskych krajín odbor k Európskej únii a jej byrokracii. Nedá sa povedať, že by v niektorých prípadoch nebol opod- statnený, no to, že vláda byrokracie by zavládla predovšetkým po oslabe- ní či zrušení eurozóny, už tak často nezaznieva. Slovensko je krajina zá- vislá od exportu a muselo by sa kom- plikovane rozhodnúť, na aký trh sa bude orientovať. Ako už bolo spome- nuté, veľa možností mu neostáva. a často kritizovanou alternatívou v po- dobe Putinovho Ruska a jeho nestále- mu, no naoko lákavému trhu. Východoeurópania si už zvykli pre- dovšetkým na výdobytky kapitalizmu a možnosti štúdia či práce v zahraničí. Práve na odliv pracovných síl upozor- ňujú ekonómovia, bankári i politici. K presunu pracovných síl, a teda ťa- húňov britského kapitálu, by určite pri- šlo, čo by malo za následok množstvo regulácií. Nie však také, ktoré zabezpe- čili Švajčiarsku asociačnú dohodu s EÚ. Regulácie by museli byť prísnejšie a ob- medzujúcejšie, keďže by zavládol ďalší precedens, pomocou ktorého by mohli iné krajiny o svojom postavení v euro- zóne vyjednávať. Veľká strata Podľa Martina Valachynského, hovorcu inštitútu INESS, by v prípade odchodu Veľkej Británie z EÚ európsky rozpočet prišiel o približne deväť miliárd eur čis- tého príspevku Británie, čo je približne Foto: Stockfresh

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

64 NEXT FUTURE APRÍL 2016 PROSTOREKÝ MILIARDÁR ALEBO BÝVALÁ PRVÁ DÁMA? Autor: Martin Karlík EKONOMIKA · Prostoreký miliardár alebo bývalá prvá dáma? Hillary Clintonová a Donald Trump sa v no- vembrových prezidentských voľbách pravde- podobne postavia proti sebe. Sú aktérmi jedných z najsledovanejších primárok v modernej histórii Spojených štátov amerických. Utečenecká kríza, vojna v Sýrii, stav amerického hospodárstva, ale i sexistické narážky a osobné osočovanie. I to je tohtoročná kampaň v amerických primárkach. V súvislosti s nimi sa odborníci pýtajú, čo môže spôsobiť vstup Donalda Trumpa do Bieleho domu.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

65 NEXT FUTURE Rôznorodosť kandidátov Hlasovanie v primárkach v rámci Demokratov bolo poznačené hromadným vzdávaním sa kan- didatúry. Postupne odstúpili bývalý americký se- nátor Jim Webb, krátko nato v októbri minulého roka i guvernér štátu Rhode Island Lincoln Chafee. Po odstúpení uznávaného harvardského profesora Lawrenca Lessinga a guvernéra Martina O´Malleya zostali v súboji len dvaja kandidáti. Hillary Clintonová a americký senátor Bernie Sanders. Prostoreký miliardár alebo bývalá prvá dáma? · EKONOMIKA Foto: Stockfresh

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

66 NEXT FUTURE APRÍL 2016 EKONOMIKA · Prostoreký miliardár alebo bývalá prvá dáma? Dlhoročný, politikou ostrieľaný senátor za štát Vermont, ktorý sa o prvú politickú funkciu uchá- dzal pred 44 rokmi, je známy občas až neoblomný- mi ľavicovými názormi. Veľmi často upozorňuje na rozdiely medzi bohatými a chudobnými rodinami v USA. Málokto sa však môže pochváliť takým roz- manitým politickým životopisom ako Hillary Clintonová. Hillary je podľa analytikov názorovo veľmi nesúrodá, ale tvrdá a diplomaticky ostrie- ľaná politička. Občas sa prezentuje v otázkach vnútornej politiky ako umiernená demokratka, no v medzinárodnej problematike často vystu- povala ako podporovateľka vojenskej interven- cie. V roku 2003 ako senátorka dokonca svojím hlasovaním podporila vojnu v Iraku. I keď ča- som spôsob nasadenia vojsk kritizovala. Počas kampane otvárala témy, ktoré oslovili i umierne- nejších republikánskych voličov. „Za zmenami jej postojov by som hľadal väčší pragmatizmus, ktorý je znesiteľný na americkej politickej scéne. Je teda na voličoch, či si vyberú politika, ktorý je ohybný v názoroch, alebo si vyberú toho, kto- rý bol mnohokrát usvedčený z hrubých klam- stiev a zo šírenia nenávisti,“ povedal politológ Miroslav Řádek. Vášnivá kampaň Medzi republikánskymi kandidátmi boli primárky veľmi pestré. Okrem prostorekého známeho mi- liardára Donalda Trumpa kandidovali v primár- kach až do konca hlasovania štyria republikáni. Počas kampane odstúpilo až dvanásť kandidátov. Medzi nimi bol aj Jeb Bush. Ten, po neúspechu v prvých väčších štátoch, odstúpil. Bush bol z dy- nastie Bushovcov asi najumiernenejším repub- likánom a nevyhýbal sa témam, ktoré boli skôr špecifické pre demokratov. Zaujímavosťou je, že jeho protikandidát Mark Rubio bol jeho niekdaj- ším žiakom. Rubio sa počas kampane v primár- kach nebál vytiahnuť háklivé témy o podpore nosenia zbrane či o zákaze blokovania stránok na internete. Iným smerom počas svojej kampane šiel Benjamin Carson. Uznávaný neurochirurg sa nepovažuje za politika a pred primárkami i napriek tomu val- coval prieskumy. Až počas kampane sa ukázalo, že absencia politickej kariéry môže byť slabinou. Veľakrát totiž v politických debatách Carson do- kázal, že má medzery v politologickej a právnej teórii. Z kampane odstúpil začiatkom marca a čo je prekvapivé, kandidatúry sa vzdal v prospech Donalda Trumpa. Opakom Carsona je, v prípade znalosti politic- kých súvislostí, protikandidát Rafael Edvard Cruz. Známy odborník a diskutér v senáte oplýva ultra- konzervatívnymi názormi. O chybe Obamovej ad- ministratívy v ekonomických reformách a refor- mách v zdravotníctve hovoril v senáte rekordných 21 hodín. Podobné zanietenie bolo vidieť i v jeho kampani. I vďaka tomu bol prvý, komu sa poda- rilo poraziť v primárkach Donalda Trumpa, kon- krétne v dôležitom štáte Iowa. Problémový kandidát Americký miliardár Donald Trump viedol kam- paň na americké pomery veľmi populisticky a naratívne. „Bývalý prezidentský kandidát Mick Roomney síce tvrdil, že Trump nemá šancu do- stať sa do Bieleho domu, no pravdou je i to, že sa v mnohých liberálnych demokraciách prekresľujú politické mapy, takže by som možnosť víťazstva Donalda Trumpa v amerických voľbách nevylu- čoval. Potom bude veľmi ťažké odhadnúť, aký by to malo vplyv na medzinárodný politický priestor,“ povedal Řádek. Riziká spojené so zvolením Trumpa Mnohí experti na politickú ekonómiu varujú, že zvolenie Trumpa za prezidenta môže predsta- vovať niekoľko rizík. „Tým hlavným je masívny nárast verejného dlhu. Trump plánuje osekať tak dane pre fyzické, ako aj právnické osoby. Výdavkové škrty by síce tento nárast čiastočne kompenzovali, no podľa amerického nezávis- lého analytického centra Tax Police Center by Trumpov daňový plán mohol v nasledujúcich

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

67 NEXT FUTURE dvadsiatich rokoch zvýšiť verejný dlh v porovna- ní s HDP o 80 percent,“ povedal Julien Marcilly, hlavný ekonóm spoločnosti Coface, globálneho lídra v poistení pohľadávok firiem a riadení kre- ditného rizika. Asi najväčší odporca Donalda Trumpa v kandida- túre bol John Kasich. Sám je potomkom imigran- tov z východnej Európy a má dokonca české korene. Z kandidátov bol najväčším odborníkom v politic- kej ekonómii a v kampani to dal aj patrične najavo. Tento ohájsky guvernér bol vždy proti zadlžovaniu štátu a podporoval umiernenú fiškálnu politiku. Jeho meno sa spája aj s presadením jednej z naj- úspešnejších ekonomických reforiem PRWORA, ktorá výrazne znížila pomer chudoby v štátoch USA. V boji o republikánsku nomináciu zostali už len traja kandidáti. Po výsledkoch z polovice marca mal Donald Trump 673 delegátov, Ted Cruz ich má 411 a John Kasich 143. Na získanie nominácie je celkovo potrebných 1 237 delegátov. Ted Cruz má ešte teoretickú šancu zvrátiť primárky vo svoj prospech. Pomáha mu k tomu aj podpora od kan- didátov, ktorí už odstúpili. Podporu mu vyjadril napríklad aj Lindsey Graham. Smerovanie USA Donald Trump v debatách často osočuje súperov, no nenávistné prejavy už podľa analytikov stráca- jú účinnosť na voličov. Čas ukáže, či za to zapla- tí odchodom z „bitky“ o Biely dom. Aj v prípade výhry v primárkach to však Trump nebude mať ľahké. Experti odhadujú celkové víťazstvo Hillary Clintonovej, ktorá dokáže na svoju stranu pritiah- nuť aj umiernenejších republikánov. Je taktiež pri- jateľnejším politikom pre spoluprácu s európskymi štruktúrami a NATO. Prostoreký miliardár alebo bývalá prvá dáma? · EKONOMIKA Ako sa volí najmocnejší muž sveta? V takzvaných primárkach sa už tradične volia spomedzi najsilnejších dvoch strán (repub- likánov a demokratov) kandidáti, ktorí sa vo finálnych novembrových prezidentských voľbách stretnú v boji o kreslo prezidenta. Volí sa podobne ako v hlavných voľbách pro- stredníctvom registrovaných voliteľov, ktorí majú špecifický počet podľa počtu obyvate- ľov daného štátu. Primárky majú v každom štáte USA svoje špecifiká, niekde dokonca môžu voliť aj ľudia, kto- rí nie sú registrovaní ako voliči tej-ktorej strany. V niektorých štátoch, napríklad na Aljaške a v Iowe sa namiesto primárok uskutočňujú takzvané volebné zhromaždenia (caucusy). Už tradične sa prvé primárky konajú v štáte New Hampshire, spravidla 8. januára. Pre kan- didátov sú najdôležitejšie takzvané nerozhodnuté a ľudnaté štáty. Nerozhodnuté sú preto, že v nich nie je vopred jasné, či sa tento štát na základe historických predpokladov prikloní k republikánom alebo k demokratom. Kľúčová je aj v tomto prípade Iowa. Kandidát z Re- publikánskej strany je volený väčšinovým systémom, teda stručne povedané – víťaz berie všetko. Demokrati dávajú prednosť pomernému, to znamená, že rozdeľujú voliteľské hlasy proporčne medzi kandidátov, ktorí získali aspoň 15 percent hlasov.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

68 NEXT FUTURE APRÍL 2016 Šesť mesiacov testovalo pilotný pro- jekt 750 držiteľov kariet bankového domu ABN AMRO, ktorí nemuse- li pri nákupoch používať PIN kódy alebo heslá. Jediné, čo im stačilo na autorizáciu platby, bol odtlačok prs- ta alebo overenie tváre (prostred- níctvom selfie). Viac ako tri štvrtiny (77 %) účastníkov na záver skúšob- nej prevádzky odpovedali, že chcú vystavovateľov. Niekoľko svojich zaujímavých technologických no- viniek tu predstavila aj spoločnosť MasterCard. V spolupráci s holandskou firmou International Card Services (ICS) na svojom stánku MasterCard naprí- klad ukázal, akým smerom sa vy- vinulo použitie digitálnych platieb pomocou biometrických parametrov. Španielska Barcelona sa na kon- ci februára stala na niekoľko dní hlavným mestom fanúšikov in- teligentných telefónov, nositeľnej elektroniky, internetu vecí a ďalších aplikácií súvisiacich s mobilnou technikou. Prebehol tu totiž Mobile World Congress, na ktorom predsta- vilo viac ako 100 000 návštevníkom novinky na mobilnom trhu cez 2 200 MasterCard v Barcelone predstavil inovácie v digitálnych platbách biometrickými údajmi Zdroj a foto: MasterCard MASTERCARD V BARCELONE PREDSTAVIL INOVÁCIE V DIGITÁLNYCH PLATBÁCH BIOMETRICKÝMI ÚDAJMI

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

69 NEXT FUTURE v budúcnosti používať tento inovatív- ny spôsob dokončenia platby. Deväť z desiatich testujúcich potvrdilo, že by najradšej nahradili biometrickou identifikáciou svoje aktuálnej hes- lo. Takmer 75 % opýtaných zároveň uviedlo, že vďaka biometrickým plat- bám verí v zníženie podvodov. Podľa spoločnosti MasterCard je najväčšou výhodou tohto platobného a identifikačného postupu skutočnosť, že používateľ nemôže byť o svoju tvár ani odtlačky prstov okradnutý a tiež ich nikde nestratí alebo nezabudne. Všetky tieto biometrické údaje, kto- rými je nutné vykonať platbu, sú totiž neustále k dispozícii. Tento platobný systém by mal byť ešte tento rok za- vedený v USA a v 12 ďalších krajinách sveta, napríklad v Nemecku. Jediné, čo musí používateľ uro- biť, je nainštalovať špeciálnu apliká- ciu MasterCard do svojho smartfónu, tabletu alebo počítača. Potom stačí vy- tvoriť svoju fotografiu a uložiť si ju ako Použitie digitálnych platieb pomo- cou biometrických parametrov ne- bolo jedinou novinkou na stánku MasterCard. Bolo tu možné vidieť skĺbenie nositeľnej elektroniky a inter- netu vecí s bezkontaktnými platbami. Ako napríklad chladnička Samsung s dotykovým displejom, ktorá nielen stráži svoj obsah, ale dokáže dochá- dzajúce potraviny objednať a zaplatiť. Úplnú novinku skrývala sklenená vit- rína s luxusnými hodinkami, šperkmi a radom doplnkov, ktoré možno po- užiť pre bezkontaktné platby pomo- cou NFC technológie. Túto možnosť ponúka MasterCard vďaka spolupráci so spoločnosťou WISeKey špecializu- júcou sa na digitálnu bezpečnosť. Novinky, ktoré na barcelonskom kongrese predstavila spoločnosť MasterCard, ukazujú, že budúcnosť digitálnych platieb a mobilnej techni- ky teda pravdepodobne čoskoro zažije ďalšiu revolúciu, ktorá umožní ešte jed- noduchší a bezpečnejší spôsob platenia. referenčný vzor, ktorý sa stane predlo- hou pre autorizácie platieb. Potvrdenie platby prebehne jednoduchým spô- sobom, keď používateľ najprv vytvorí svoju aktuálnu selfie, ktorá bude po- rovnaná so vzorom, a zaplatenie tran- sakcie potvrdí žmurknutím. So stále väčšou obľubou digitálnych platieb súvisí aj aktuálny prieskum spoločnosti MasterCard. Podľa vý- sledkov, ktoré boli prezentované na kongrese, spotrebitelia v roku 2015 rapídne zvýšili svoj záujem o digitál- ne platby. Ide o celosvetový trend, keď spotrebitelia počas jedného roka viac ako zdvojnásobili dopyt v bankách a u obchodníkov po možnostiach pla- tenia mobilnými technológiami. Na tento spôsob platby malo v roku 2015 pozitívny alebo neutrálny názor 95 % spotrebiteľov. „Čím väčšie možnosti výberu, tým väčší záujem majú spotre- bitelia o novú generáciu platieb,“ uvied- la Marcy Cohen, viceprezidentka pre digitálnu komunikáciu, MasterCard. MasterCard v Barcelone predstavil inovácie v digitálnych platbách biometrickými údajmi

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

70 NEXT FUTURE APRÍL 2016 LIFESTYLE · Čo prinesú divákom Majstrovstvá sveta v hokeji 2016 ukázať ako veľká krajina. Financie, ktoré ušetrí na ľadových plochách, investuje aktuálne do pohodlia fanú- šikov a Moskvu s Petrohradom spojí rýchlovlak, ktorý divákov bezpečne a v najvyššom pohodlí prepraví me- dzi dvoma arénami. Keďže je Ruská federácia aj zároveň najsilnejším ho- kejovým tímom na svete ovenčená už 25-timi titulmi, očakáva sa, že v roku 2016 budú Rusi opäť zlatí. Víťazstvo na domácej pôde sa totiž počíta dvoj- násobne, a po poslednom zlate z roku 2014 sú hráči poriadne hladní. Nové logo v ruskom dizajne Logo majstrovstiev sveta je vždy šesťkrát. Naposledy boli majstrov- stvá „u Putina“ v rokoch 2000 aj 2007, a v tomto roku by chceli Rusi na domácej pôde získať aj zlatú medailu. Našliapnuté majú dobre, keďže v sú- boji o usporiadanie majstrovstiev už vyšachovali Dánsko aj Ukrajinu bez boja. Protivníci stiahli prihlášku ešte pred samotným výberom. Výhodou Rusov sú vybudované športoviská ako v Moskve, tak aj v Petrohrade. Hokejové arény sú na špičkovej úrovni a namiesto výstavby či re- novácii sa realizujú viac-menej koz- metické úpravy. Aréna Jubilejnyj v Petrohrade ponúka kapacitu 7 012 miest. Hoci bola postavená už v roku 1967, dodnes sa využíva na mnoho aktivít vrátane atletických tréningov a súťaží, festivalov či hudobných kon- certov. Aréna je aj domovom basket- balového tímu Spartak z Petrohradu. Moskovská Ice Palace aréna disponu- je kapacitou 12 100 miest a je kom- plexom troch multifunkčných hál. Rusko sa na majstrovstvách chce však Oslavy ešte pred začiatkom Pre Rusko majú tohoročné majstrov- stvá oslavnú príchuť ešte pred tým, ako sa na klzisku ozve prvý hvizd píšťalky. Dôvodom je, že majstrov- stvá budú prebiehať pri jubilejnej prí- ležitosti 70. výročia založenia Ruskej hokejovej asociácie. Každému hráčo- vi je nad slnko jasné, že Rusi by ho chceli osláviť triumfom priamo v ho- kejovom kotli. Majstrovstvá sa začnú 6. mája a potrvajú až do 22. mája, keď sa o 18.45 začne rozhodovať o no- vom víťazovi šampionátu. Zápolenie o najlepší tím na svete neminie ani Slovákov, ktorí do skupiny dostali poriadnu zmesku súperov. S chuťou uspieť mieria priamo do jamy levovej, na domácu pôdu tímu, ktorý trium- fuje v hokejových majstrovstvách najčastejšie. Hladká cesta k cieľu Rusko nie je v organizácii maj- strovstiev ľadového športu žiad- nym nováčikom. Skórovalo už ČO PRINESÚ DIVÁKOM MAJSTROVSTVÁ SVETA V HOKEJI 2016 Autor: Marek Mittaš Boj o majstra sveta v ľadovom hokeji sa začína už v úvode mája. V mnohých domácnostiach sa narýchlo kúpia väčšie televízory a na šestnásť dní sa prakticky zastaví život. Akú príchuť bude mať tohoročný šampionát v ľadovom hokeji?

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

71 NEXT FUTURE atraktívnou ozdobou celého šam- pionátu a na jeho charaktere si sa- motné krajiny dávajú vždy záležať. Inak to nie je ani v krajine Vladimíra Putina. Tohoročné logo majstrovstiev v sebe nesie insígnie miest Moskvy aj Petrohradu. Dominantami je Spasská veža v Kremli a Troickij most so si- luetou Petropavlovskej pevnosti situ- ovanej v Petrohrade. Logo je už ako sa dalo očakávať vo farbách ruskej trikolóry. Nový vizuál je vždy v cen- tre záujmu divákov, keďže je to vždy trochu alchýmia namiešať nové mo- tívy, a pritom zachovať základný di- zajn IIHF. Napriek tomu sa tohoroč- né logo naozaj podarilo. Ak plánujete vychutnať si zápas Slovensko – Maďarsko, cena líst- ka je len 43 eur, s Francúzskom si zaplatíte 40 eur, s Nemeckom 51, s Bieloruskom 32. Zápas s Kanadou bude prístupný za 82 eur, s Fínskom za 101 a s USA za 82. Finálový lístok bez ohľadu na súperov sa začína na cene bezmála 300 eur. V Rusku pla- tí vízová povinnosť, no nemusí byť pre Slovákov strašiakom. V rámci udeľovania povolení počas maj- strovstiev ruská vláda potvrdila, že poľaví v striktných opatreniach, aby si fanúšikovia z celého sveta mohli vykričať hrdlá do sýtosti. Už len zohnať lístky a vyraziť! Zážitok bude dobrý, ale nie lacný Petrohrad aj Moskva nie sú na druhom konci sveta, a tak snaha podporiť našich, alebo vidieť naj- lepších hráčov sveta, je aj pre na- šincov. Vstupenky už sú v predaji a okrem stabilných tímov budú tento rok hrať aj tímy Maďarska a Kazachstanu, ktoré sa prebo- jovali do elity ako tohoroční no- váčikovia a vstupy na ich zápasy patria k najlacnejším. Aký hokej predvedú, budeme mať možnosť vidieť. Slovensko bude  na zák- lade postavenia v IIHF rebríčku hrať v petrohradskej skupine B. Foto: Stockfresh

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

Foto: Stockfresh 72 NEXT FUTURE APRÍL 2016 LIFESTYLE · Golf a jeho netradičné podoby Golf už dávno nie je určený len pre horných desaťtisíc či modernú podnikateľskú šľachtu. Je to hra pre ľudí, ktorí milujú pohyb, prírodu, majú zmysel pre fair play a sú aj tak trochu gurmáni. Radi si vychutnávajú život, hru aj šport. S golfom sa spája mnoho zaujímavostí, ktoré vás presvedčia, že táto hra má svoje miesto aj na olympijskom ihrisku. Chuťovky z histórie S históriou džentlmenského športu sa oboznámi hádam každý, kto prvý raz chytí do rúk golfovú palicu. Aj tu však nájdeme zaujímavé momenty. Samotná hra je stará už viac ako 700 rokov. Oficiálne sa vznik golfu spája so Škótskom. Sú však aj písomné zmienky, ktoré naznačujú, že hra podobná golfu sa stala predmetom záujmu aj v Číne, a to približne štyristo rokov pred tým, ako sa začalo patovať na škótskych trávnikoch. V súvislosti s históriou golfu sa taktiež spomína aj Holandsko. Za kolísku moderného golfu, ako ho poznáme dnes, sa však stále považuje Európa a Škótsko. Práve tu sa už od svojho vzniku začal golf tešiť nesmier- nej obľube, ktorá začiatkom 15. storo- čia dosiahla až také rozmery, že bola zakázaná. Teda aspoň v nedeľu, keďže kvôli stretnutiam na greene muži za- čali zanedbávať svoje povinnosti voj- nového výcviku. Škótsky kráľ Jakub I. tak oficiálne vydal zákaz nedeľnej hry. Ešte horšiu povesť si golf vyslúžil okolo roku 1941, keď ho parlament v Škótsku označil ako spôsob trávenia voľných chvíľ dekadentných občanov, ktorí pre svoju márnivosť zanedbávajú rodinu a vyhadzujú peniaze na bohapusté triafanie loptičky do jamiek. Napriek tomu si golf získaval čoraz väčšiu pria- zeň aj medzi samotnými politikmi a panovníkmi. Golf na Slovensku Nedá sa povedať, že by Slováci za čias socializmu nepoznali golf. Bol to však šport aristokratov a západných impe- rialistov, a tak sa prvé golfové kluby začínajú formovať až po nežnej re- volúcii. Hoci golf patril pred rokom 1989 k „trezorovým“ športom, svoju históriu začal písať na našom území vo Vysokých Tatrách ešte pred prvou svetovou vojnou. V tomto raji zelene sa v roku 1909 otvorilo prvé ihrisko. V roku 1914 sa golf oficiálne hrával aj v Piešťanoch. Títo golfoví pionieri však zanikli s príchodom iných pio- nierov s červenými šatkami. Až v roku 1995 sa na zdevastovaných plochách obnovuje golfový život. Vznikajú ih- riská v Bernolákove a v roku 1999 sa vracia golf aj do Veľkej Lomnice aspoň v podobe cvičnej lúky. V roku 2000 bolo otvorené pod Tatrami novodobé GOLF A JEHO NETRADIČNÉ PODOBY Autor: Marek Mittaš

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

73 NEXT FUTURE No v roku 2016 ho konečne čaká ná- vrat do skupiny olympijských športov. V roku 2009 bolo Medzinárodným olympijským výborom rozhodnuté, že golf sa stane od roku 2016 opäť olym- pijským športom. Po The Masters, US Open, British Open a PGA Championship prichádza hráčom golfu konečne aj olympijská pozvánka. Golfová exotika Extrémnemu záujmu sa tešia golfové ihriská v zaujímavých kútoch sveta. K top vyhľadávaným patrí každý rok ihrisko v Káhire, kde lietajú golfové loptičky na dohľad pyramídam. V sú- časnosti však boom zažíva Abú Dhabi. V meste, kde kraľuje púšť, je skutočne náročné udržiavať špičkové podmien- ky pre golf, ale arabskí šejkovia s pe- niazmi za ropu vedia skutočne čaro- vať. Golfový turistický ruch sa rozvíja extrémne rýchlo a golfové trávniky sú zavlažované špeciálnou odsolenou vo- dou. Emiráty lákajú amatérov aj pro- fesionálov z celého sveta a odhaduje sa, že veľmi rýchlo dobehnú Dubaj, ktorý bol pre milovníkov horúceho slnka miestom voľby číslo jedna. Nepoznané terény Golf sa už prestáva spájať len s chu- ťou hrať, ale čoraz viac obsahuje aj prvok poznania. Milovníci golfu sú známi, že patria k dobrodruhom a svojmu koníčku sa radi oddávajú kdekoľvek. Preto aj doteraz exotické krajiny lákajú na novovybudované greeny. Jednou z takýchto exotických destinácií je Vietnam, kde sa golf do- stal z Francúzska. Na hráčov v krajine čaká 29 ihrísk s vynikajúcim hodno- tením. Je to kraj plný usmiatych ľudí, pohostinnosti, a hoci je trochu zaují- mavé hrať golf v susedstve ryžových polí, práve to je ten zážitok, ktorý vy- hľadáva čoraz viac hráčov. 9-jamkové ihrisko a rozvoju golfového nadšenia už nič nestálo v ceste. Golf na Mesiaci Golf sprevádza mnoho výnimočností, ale rekordy, pády aj kuriozity nájde- me v každom športovom zápolení. Na druhej strane golf drží prvenstvo, kto- ré mu už zrejme nikto nevezme. Je je- diným športom, ktorý sa hral priamo na Mesiaci a zrejme aj naveky takým ostane. V roku 1971, presne 6. marca kapitán lode Apollo 14, Alan Shepard odpálil na Mesiaci golfové loptičky. Podarilo sa mu na palubu prepašo- vať šestku železo. Alan to tak trochu zdôvodnil zberom vzoriek priamo z povrchu mesiaca. Dve odpálené golfové loptičky leteli do vesmíru tak ďaleko a dobre, že jeho výkon by mu mohli závidieť aj súčasní majstri sveta. Nešlo síce o klasickú hru, ale povestný zvuk dotyku loptičky s hranou palice zaznel aj vo vesmírnom priestore. Pozoruhodné loptičky Golfové loptičky sú v golfe samostat- nou kapitolou a tiež veľmi dobrým biznisom. Američania minú na golfové loptičky približne 600 miliónov dolá- rov ročne. Ich znakom sú jemné jamky, ktoré nemajú presný počet. Sú vyrába- né v rozmedzí 330 – 500 jamiek na lop- tičku a golfoví znalci tvrdia, že najlepšie lietajú loptičky s počtom jamiek medzi 380 – 432. Aj ich vývoj je zaujímavý. V 16. storočí boli z dreva, no potom sa ich charakter zmenil a prakticky až do polovice 19. storočia, keď sa podriadili príchodu syntetických plastov, boli vy- rábané z vareného peria napchaného do šitých kožených vakov. Golf na olympiáde Golf sa už raz stal olympijským špor- tom. Bolo to v rokoch 1900 a 1904, ktoré boli aj jeho záverečnými rokmi. Golf a jeho netradičné podoby · LIFESTYLE

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

74 NEXT FUTURE APRÍL 2016 prestížnu značku PGA, zaradilo sa tak do rodiny len 19 ihrísk na svete s touto známkou kvality. Aj preto neustále prebiehajú zmeny na  zvý- šenie hracieho komfortu hráčov, ale ihrisko nezľahčujú. A aj keď sú hráči obklopení horami, ihrisko je pomer- ne rovinaté a okrem neuveriteľných výhľadov má ihrisko veľa vody a sú- stavu jazierok. Zelená oáza s neopakovateľnou panorámou Tatier Golfový areál Black Stork vo Veľkej Lomnici má unikátnu polohu na južnej prvé v Uhorsku postavili v Tatranskej Lomnici v roku 1909. Po viac ako pol- storočnej odmlke sa golf vrátil do Tatier v roku 1999. Golfový rezort Black Stork, a PGA Golf Course Rezort Black Stork priamo nadvä- zuje na golfovú tradíciu zo začiat- ku 20. storočia. Stal sa obľúbeným miestom nielen pre hráčov golfu, ale i rodiny s deťmi. K dispozícii je 27-jamkové majstrovské ihris- ko, hotel a komplexné tréningové plochy. Ihrisko získalo v okóbri 2011 „Predvojnový“ golf Vysokohorská klíma a ideálne prí- rodné podmienky spravili na konci 19. a začiatku 20. storočia z Vysokých Tatier svetácke stredisko, kam sa cho- dili liečiť a zabávať rakúsko-uhorskí šľachtici, ale aj ich solventní priatelia z celej Európy. Z roka na rok pribú- dali v Tatrách veľkolepé secesné ho- tely, turistické chodníčky a, samo- zrejme, možnosti športového vyžitia. Bohatí páni sa totiž neuspokojili len s honosnými večierkami a poobed- ňajšími prechádzkami. Prvé golfové ihrisko na území Slovenska a vôbec HARMÓNIA GOLFU A WELLNESS S NEOPAKOVATEĽNOU PANORÁMOU VYSOKÝCH TATIER Zdroj a foto: Golfový rezort Black Stork Vo Vysokých Tatrách si každý nájde to, čo potrebuje. Harmónia golfu a wellness s neopakovateľnou panorámou Vysokých Tatier

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

75 NEXT FUTURE strane Vysokých Tatier v ochrannom pásme Tatranského národného par- ku. Obrovskými devízami ihriska je aj rozmanitá druhová skladba fauny a flóry, špecifická podtatranská klíma a neopakovateľné výhľady na panorá- mu Vysokých Tatier, Belianskych Tatier a Kráľovu hoľu. Na golfovom ihrisku s rozlohou 120 hektárov sa nachádza 8 mostov, 13 mostíkov, 16 jazierok a 5 000 dosadených stromov rôzneho druhu (borovice, smreky, brezy, jedle a jelše v ochrannom pásme TANAP-u. Najväčšie a zároveň najhlbšie jazierko je zároveň aj zavlažovacou nádržou s plochou 4 000 m² a s hĺbkou 4 m, za- vlažovacie potrubie na celom ihrisku dosahuje dĺžku 20 km. Greeny sa ko- sia 6-krát do týždňa na výšku 4 mm, fairway 3-krát do týždňa na výšku 14 mm a rough raz za týždeň na výšku 10 cm. Zoznámenie sa s golfom Golfisti  ocenia výhodné permanentky na hru golfu a s ním spojený vernost- ný systém, bezplatný vstup na kry- té odpalisko a na tréningové plochy (chipping area a putting green), pois- tenie zodpovednosti každého hráča na ihrisku. Pre úplných začiatočníkov na záver môžu hrať na akomkoľvek ihrisku. Pohodlie s podmanivým výhľadom Elegantný hotel International****, umiestnený v strede golfového rezor- tu, je otvorený celoročne. Nádhernú panorámu tatranských velikánov možno obdivovať nielen z priestran- ného lobby baru s krbom, ale aj z ga- lérie s knižnicou, z reštaurácie, letnej terasy, ale dokonca i z wellness centra. Hotelová reštaurácia ponúka pestré menu aj pre najnáročnejších gurmá- nov, miestna kuchyňa je vychýrená: šéfkuchár pripravuje mesačne skvelé kulinárium, využíva čerstvé surovi- ny, vrátane byliniek, a jedlá na tanie- ri efektne upraví. V hoteli je okrem širokej ponuky masáží vrátane je najvhodnejší 3-dňový kurz Zelenej karty pod vedením profesionálnych trénerov (pre deti do 15 rokov zas 5-dňová golfová škola alebo kemp), v ktorom získajú teoretické aj prak- tické skúsenosti a po zložení skúšky Harmónia golfu a wellness s neopakovateľnou panorámou Vysokých Tatier

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

76 NEXT FUTURE APRÍL 2016 rankingu WAGR, na začiatku augus- ta bude 9. ročník CHARITY GOLF CUP-u pod záštitou Petra Bondru a ďalších hráčov NHL, z ktorého už 140 000 € putovalo priamo hendi- kepovaným deťom a ich rodičom. Šiesty ročník turnaja FALDO Series Slovakia Championship pre juniorov od 12 do 21 rokov prebehne v augus- te a je otvorený aj pre hráčov zo su- sedných krajín s možnosťou postupu na FALDO Grand Finale, ktorého hostiteľom je 6-násobný major víťaz osobne. Počas turnaja prebiehajú špe- cifické golfové semináre s Keithom Woodom, osobným koučom sira Falda. Čo všetko sa dá zažiť v Tatrách K pobytu v Tatrách môže patriť turis- tika k celoročne otvoreným vysoko- horským chatám, jazda na bicykli aj kolobežkách, nordic walking, splavo- vanie riek na plti alebo raftoch, živá hudba v kolibách, jaskyne a termál- ne kúpaliská s množstvom atrak- cií. Koho zaujíma história, môže si prejsť spišskú časť Gotickej cesty s takými klenotmi, ako je Levoča či Spišský hrad, alebo navštíviť mestá Kežmarok a Poprad. z ktorého 5 víťazi postupujú na sve- tové finále do Rakúska. Počas dvoch dní si zmerajú sily pretekári v dvoch kolách obrovského slalomu a dvoch kolách hry golfu. Majstrovstvá LGK na konci júla sú zaradené do originálnych thajských aj stolný tenis, biliard a golfový simulátor. Hostia si môžu zapožičať bicykle alebo paličky na nordic walking a pod vedením in- štruktorov sa naučia základy chôdze s paličkami. Všetky pobyty zahŕňajú aj raňajky formou bufetových sto- lov, neobmedzený vstup do wellness centra (vnútorný aj vonkajší bazén s protiprúdom, vírivka, parná, infra a suchá sauna, tepidárium, posilňov- ňa), 35 % zľavu z green fee, vstup na tréningové plochy, internet a strážené parkovisko. Turnaje pod Tatrami Vo Vysokých Tatrách má lyžovanie ako aj golf viac ako 100-ročnú tra- díciu. Rovnako aj súťaženie – v aprí- li 2016 prebehne už šiesty ročník turnaja „SKI & GOLF Slovakia“, Harmónia golfu a wellness s neopakovateľnou panorámou Vysokých Tatier

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

77 NEXT FUTURE V spolupráci sgolfovýmrezortom BLACK STORKVEĽKÁ LOMNICA prinášame pravidelnú rubriku GOLF

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

Foto: Stockfresh 78 NEXT FUTURE APRÍL 2016 LIFESTYLE · Šport ako manažérsky nástroj, kto ho využíva, je vo výhode! ŠPORT AKO MANAŽÉRSKY NÁSTROJ, KTO HO VYUŽÍVA, JE VO VÝHODE! Autor: Marek Mittaš Zvýšené riziko ochorení srdca, metabolický syndróm či obezita. Čoraz viac sa to všetko spája so životným štýlom manažérov a dravých podnikateľov. Dôvod je jasný. Vysoké pracovné tempo. Neustále zaťaženie, bez prestávky nevydrží ani stroj. Paradoxom je, že ventilom na pracovné tempo nie je sedenie pri televízii, ale aktívny oddych a športové aktivity.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

79 NEXT FUTURE Šport ako manažérsky nástroj, kto ho využíva, je vo výhode! · LIFESTYLE Nerezignujte na šport Šport a pohyb posilňujú nielen telo, ale aj ducha. Sú skvelým nástrojom na odbúravanie stresového hormónu a povestné „vyčistenie si hlavy“. Nie je to náhoda, že tí, ktorí dosahujú v podnikaní najlepšie výkony, si ne- nechajú ujsť možnosť trénovať aj svo- je telo. Človek nie je tvor sedavý a ak prevládne kancelársky spôsob života, je nutné počítať s poriadne veľkou daňou. Problém je, že v tomto prípa- de neexistujú daňové úľavy. „Pohyb je prirodzenou vlastnosťou ľudské- ho organizmu, ktorý bez neho trpí,“ uviedla MUDr. Darina Sedláková, no podobné zistenia podporí každý lekár. Šport je preto jediným mož- ným vyvážením stresových situácií. Nedostatok fyzickej aktivity a sedavý spôsob života celosvetovo zapríčiňu- jú desať hlavných príčin úmrtí. Tento problém sa týka 60 – 85 % svetovej populácie a biznismeni sú často na čele pelotónu. Nárazový šport môže škodiť Pozor, športu je potrebné venovať sa pravidelne! Minimom je polhodina denne. Nárazové športové aktivity, napríklad raz za týždeň a „nadoraz“, totiž telu nepomáhajú, ale môžu zdravie ešte viac ohroziť. Aj v podni- kaní, aj v športe platí, že úspech ne- prichádza revolúciou, ale evolúciou. Beh Je skvelý na budovanie kondície, prečistenie myšlienok, zvýšenie ka- pacity pľúc aj na zlepšenie správne- ho držania tela. Behať sa dá počas dňa aj večer, na bežiacom páse aj v prírode. Je to ideálny šport pre ma- nažérov práve preto, že významne však nemožno ventilovať zlosť a ag- resiu pomalými cvičeniami a treba udrieť. Najlepšie do boxerského vre- ca. V poslednom čase sa kondičný alebo rekreačný box stáva efektívnym nástrojom na vybitie stresu. Má aj mnoho ďalších pozitív. Zdá sa to jed- noduché, ale stačí pár rán a prepotíte tričko. Uvoľnia sa endorfíny a čistíte si hlavu. Box zlepšuje srdcovo-cievny systém aj stabilitu. Tenis Výhodou je rýchle a efektívne precvi- čenie celého tela, zlepšenie dynamiky a výkonnosti. Hoci ide o náročnejší šport, neznamená to, že sa mu rekre- ačne nemôže venovať každý. Je veľmi vhodný práve pre stredný vek, preto- že zvyšuje telesnú koordináciu a pre- cvičuje mnoho šliach a svalov, ktoré inak zostávajú nevyužité. Hrať sa dá celoročne a za hodinu viete spáliť až 600 kalórií. Jeho hlavnou výhodou je teda najmä zapojenie väčšieho počtu svalov a dynamika, čo poteší predo- všetkým srdce. Futbal Patrí k najpopulárnejším športom na svete, a to právom. Eliminuje stres a má aj veľmi dobrý sociálny účinok. Patrí k skvelým tímbildingom na stmeľovanie pracovného kolektívu. Pri futbale sa stierajú rozdiely a ľudia sa prejavia takí, akí sú. Je to záro- veň „malá“ vysoká škola sociálnych zručností. Nejeden manažér práve pri futbale dokázal zhodnotiť silné a slabé stránky svojich kolegov lepšie ako na akejkoľvek porade. Pri futbale sa skvele vybeháte a zároveň získate lepší kontakt s kolegami alebo ďalší- mi manažérmi. odbúrava stres, riziko vzniku depre- sie, a zlepšuje psychickú pohodu. Po rannej polhodinke behu budete uda- losti dňa vnímať úplne inak ako vtedy, keď ho začnete presunom z postele do auta. Dokonca na základe výskumov Harvard Medical School v Bostone beh pravdepodobne bráni aj výsky- tu a pomáha liečbe niektorých dru- hov rakoviny. Znižuje krvný tlak, cholesterol a naopak, zvyšuje chuť na sex, ktorá u mnohých mužov na vrchole kariéry začína pokrivkávať. Beh dostáva do kondície celé telo a pokiaľ si ľahko zabeháte aj večer, uvidíte, že cestou vytrasiete z hlavy všetky problémy, ktoré by vám brá- nili zaspať. Joga Nie je to šport len pre ženy, ale pre každého. Fitnescentrá sú na hodi- nách jogy síce prešpikované nežným pohlavím, ale napríklad aj Steve Jobs fandil každodennému cvičeniu jogo- vých zostáv a nikdy sa netajil tým, že najlepšie nápady, ktoré pomohli jeho firme vyrásť, dostával práve v mo- mentoch po cvičení. Cvičenie jogy je dokonale antistresujúce, je doslo- va oázou oddychu a každému bez rozdielu pomáha aktivovať zásoby vnútornej energie. Predchádzate ňou infarktu a rakovine. Dvom strašia- kom každého manažéra. Joga nie je obmedzená vekom a má blahodarný účinok na bolesti chrbtice, spojených s nesprávnym držaním tela a sede- ním. Joga postupne znižuje nadváhu a formuje telesnú silu. Box Nemusíte byť profesionálom, ani cho- diť na kontaktné sparingy. Niekedy

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

80 NEXT FUTURE APRÍL 2016 LIFESTYLE · Kultúrne tipy KULTÚRNE TIPY MENO (Divadlo L+S, Bratislava) Mladý a úspešný pár sa rozhodne nazvať svojho syna me- nom Adolf. Toto rozhodnutie vzbudí nevôľu rodiny a ka- marátov, pretože každému z nich asociuje krstné meno fašistického diktátora Hitlera. Najprv sa pokúsia mlado- manželom ich rozhodnutie vyhovoriť, ale keď nepochodia, na poli rodiny sa začne krutý boj. Verbálna vojna, ktorá nikoho neušetrí a na svetlo sveta povyťahuje tajomstvá, ktoré mali byť navždy utajené. Inteligentná a humorná RIVERS OF BABYLON (Slovenské národné divadlo, Bratislava) Debutový román Petra Pišťaneka Rivers of Babylon, ktorý sleduje príbeh vzostupu hotelového kuriča na spoločenské výslnie, sa v roku 1991 stal kultovou knihou. Čitateľov aj kritikov zaujal originálnym štýlom, šťavnatým jazykom, absurdným humorom, farbisto vykreslenými postavič- kami mafiánov, vekslákov a prostitútok, ale najmä schop- nosťou trefne opísať vtedajší stav spoločnosti. Porevolučný román vyšiel aj za našimi hranicami a zaujal slovinského divadelného režiséra Diega de Breu, ktorý pravidelne spo- lupracuje so SND. Slovo dalo slovo, vďaka čomu vznikla v národnom divadle sugestívna, trochu pochmúrna, ale výrazovo moderná inscenácia, ktorej dominuje živočíšny výkon Milana Ondríka. Okrem viacerých mužských he- reckých stálic v menších úlohách zaujmú na javisku najmä ženské postavy v podaní Petry Vajdovej a Diany Mórovej. Inscenácia Rivers of Babylon potvrdzuje, že mechanizmy výstupu k moci sa ani po dvoch desaťročiach nezmenili. francúzska komédia zaujala producentku a herečku Luciu Hurajovú, ktorá sa ju v spolupráci so štúdiom L+S roz- hodla predstaviť aj slovenským divákom. Išlo o stávku na istotu, keďže o kvalite pôvodnej hry svedčí aj fakt, že podľa nej vznikli už dva filmy, jeden belgicko-francúzsky a druhý taliansky. Najväčšou devízou bratislavskej insce- nácie Meno je výborne zvolené obsadenie: Richard Stanke, Kamil Mikulčík, Zuzana Mauréry, Ady Hajdu a Lucia Hurajová. Spracoval: Peter Scherhaufer Foto: SND, Divadlo LAB

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

81 NEXT FUTURE Kultúrne tipy · LIFESTYLE HOSTEL TCHEKHOV (Divadlo LAB, Bratislava) Čechovova slávna divadelná hra Tri sestry neprestá- va inšpirovať ani po vyše sto rokoch od svojho vzniku. Európske divadlá ju na svojich javiskách stále uvádzajú, navyše mnohí súčasní dramatici píšu na jej motívy vlast- né hry. To je aj prípad mladej slovenskej autorky Lenky Garajovej a jej hry Hostel Tchekhov, ktorá mala premié- ru v divadle LAB na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Nachádzame sa v súčasnom Rusku, ktorému vládne Vladimír Putin, a sledujeme, ako by osudy troch sestier vyzerali v súčasnosti. Hra je inteligentne napísa- ná, nechýba v nej humor ani nadhľad. Spája v sebe to naj- lepšie z tradičnej ruskej drámy a aktuálnych európskych divadelných hier. Kým v pôvodných Troch sestrách chceli hrdinky odísť do Moskvy, dnes sa zaujímajú skôr o New York a Londýn. Vykorenenie, ako aj hľadanie domova a miesta na zemi, sú tak hlavnými témami výbornej in- scenácie Hostel Tchekhov. NEVINA (Slovenské národné divadlo, Bratislava) Hoci uznávaná nemecká dramatička Dea Loher napísala hru Nevina už v roku 2003, jej aktuálnosť vo vzťahu k sú- časnej migračnej vlne priam vyráža dych. Nachádzame sa v nemeckom prímorskom meste, do ktorého prichá- dzajú dvaja africkí utečenci. Hneď po príchode sa stáva- jú svedkami samovraždy mladej ženy, ktorej sa však zo strachu z vyhostenia rozhodnú nepomôcť. Súbežne s ich príbehom sledujú diváci osud ďalších netradičných postáv – ošetrovateľa zosnulých, rodičov obete teroristického útoku, ženy s amputovanou nohou či slepej tanečnice pri tyči. Napriek tomu, že divadelná hra Nevina hovorí o váž- nych a často aj smutných veciach, režisér Eduard Kudláč ju inscenuje bez depresívnej ťažoby, miestami dokon- ca až humorne. Na javisku SND sa vystrieda až sedem- násť hercov a herečiek, medzi ktorými dominujú výkony Anny Javorovej, Emílie Vášáryovej, Zuzany Fialovej, Jany Oľhovej či Daniela Fischera.

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

82 NEXT FUTURE APRÍL 2016 » Za špičkovú kvalitu vín ELESKO, ktorá zohľadňuje medzinárodné trendy v modernej výrobe vína, zodpovedali vždy na slovo vzatí odborníci. Na slovenský trh sa vína značky ELESKO dostali v roku 2009, ale novozélandský vinár Nigel Davies experimentoval s ich tajomstvom už o rok skôr. Využil pri tom svoje bohaté skúsenosti z pôsobenia v jednom z najväč- šíchnovozélandskýchvinárstievVillaMaria. Aktuálne sú kľúčovými osobami vinárstva agronómovia Soňa Bugáňová, Michal Faluši, vinár a „mladá krv“ vinárstva Kristián Podobek. Majstrovstvo tímu týchto skvelých ľudí dopomáha k tomu, že ELESKO si vychutnávajú nielen milovníci vín z radov bežných konzumen- tov, ale aj štátnici a svetoznámi umelci. Znamenitej chuti nápoja, v ktorom sa ukrýva pravda, neodolal bývalý prezident Ruskej federácie Dmitrij Medvedev, poľský prezident Bronislaw Komorowski ani bývalý slovenský prezident Ivan Gašparovič. Z umeleckého sveta podľahol značke ELESKO svetoznámy operný spevák Ramón Vargas, spevák a herec Kevin Costner, nezameniteľný americký herec John Malkovich a mnohí ďalší. Spoločnosť ELESKO sa vždy snaží uspokojiť tie najnáročnejšie potreby zákazníka, preto sa upriamila na prívlast- kové vína s chráneným označením pôvodu, s dôrazom na akostné a prívlastkové vína v prémiovom segmente. Najmodernejšia technológia v stredoeurópskom regióne, dostatočné výrobné kapacity a skúse- nosti s výrobou sú hlavnými prednosťami značky. V rámci sortimentu vie spoločnosť ponúknuť širokú škálu odrôd, či už bielych suchých, polosuchých aromatických alebo nearomatických vín, taktiež ružové vína, veľkú paletu červených vín dlhodobo vyzrievaných v drevených alebo bari- kových sudoch. ELESKO sa pýši nielen vlastnými vinohradmi v Malokarpatskej a Tokajskej oblasti, ale aj najmodernejším vínnym parkom v celej Strednej Európe. Jeho jedinečná stavba, navrhnutá v štýle modernej architektúry umožňuje náv- števníkom okrem ochutnávania vín zažiť aj kulinárske dobrodružstvá alebo na vlastné oči vidieť celý proces vzniku vín ELESKO vďaka presklenému koridoru naprieč vinárstvom. Pri projek- tovaní vinárskej technológie boli použité najnovšie poznatky z oblasti výroby vína s ohľadom na tradičné postupy zretia v barikových a dubových sudoch. V areáli vinárstva sa nachádza aj galéria moderného umenia ZOYA MUSEUM. Kľúčovú časť rozsiahlej zbierky tvoria diela Andyho Warhola, počas krátkodobých „Miesto, kde obyčajné veci robia neobyčajne dobre.“ HODNOTA ZNAČKY ELESKO WINE PARK

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

83 NEXT FUTURE výstav sa však v múzeu predstavili diela mnohých slovenských ale aj významných zahraničných autorov ako Tony Gragg a ďalší. Priestory galérie si je možné prenajať. Organizujú sa tu spoločenské podujatia, akými sú recepcie, prednášky, koncerty, módne prehliadky, svadby a pod. Spoločnosť vlastní približne 110 hektárov nových viníc v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a 15 hektárov v Tokajskej oblasti. V rámci Slovenska má vybudovanú vlastnú distribučnú sieť na vína z vlastnej produkcie. Tieto kapacity umožnili rozvíjať víziu a snahu o získanie nových exportných odbytíšť svojho produktu a viedli k vybudovaniu distri- bučnej siete v Ruskej federácii, najmä v regióne Moskva. Cieľom je, aby sa spo- ločnosť ELESKO stala významným slo- venským dodávateľom vín do okolitých krajín v rámci Európy i sveta. Rastúci export má za úlohu zlepšiť všeobecné povedomie spotrebiteľov o kvalite vín vyrábaných na Slovensku. Prívlastkové vína značky ELESKO a ELESKO TOKAY úspešne expandujú do Hongkongu, Malajzie, Taiwanu, Vietnamu, Číny, Ruska, Francúzska, Holandska, Fínska a Poľska. Dôležitá je však aj prezentácia vín v rámci podujatí na veľvyslanectvách Slovenskej republiky v krajinách ich pôsobnosti Reštaurácia ELESKO je známa špeciali- tami českej a slovenskej tradičnej kuchyne. Všetky jedlá z jahňaciny a diviny sú pripra- vované z mäsa z nášho vlastného chovu. Počas degustácií, ktoré u nás pravidelne organizujeme majú návštevníci možnosť ochutnať rôzne druhy vín a delikates z našej produkcie. Reštaurácia ELESKO pripravuje sezónne ponuky reštaurácie, tak aby boli jedlá servírované vždy z čerstvých a aktuálne dostupných surovín. Medzi inovatívne postupy značky patrí budovanie rozsiahleho portfólia produktov, ktoré dokážu oslovovať širokú cieľovú skupinu. Okrem prémiových vín vyrába ELESKO aj nealkoholické nápoje z hrozna (mušty, sýtené hroznové nápoje), prekvasené mušty s nízkym obsahom alkoholu, tzv. nízko-alkoholické tiché vína, šumivé vína, tiché vína a destiláty. Každoročne získavajú vína značky ELESKO desiatky ocenení zo Slovenska i z celého sveta. V minulom roku bola naj- úspešnejšia účasť na medzinárodnej súťaži AWC VIENNA, ktorá je najväčšia oficiálne uznaná súťaž na svete, odkiaľ si odniesli skvelých 8 ocenení od zlatej po striebornú medailu.Užtentoroksaplánujemeprihlásiť do viacerých súťaží, pretože vína ročníka 2015budúobzvlášťkvalitné.« ELESKO RESTAURANT INOVÁCIE A ÚSPECHY

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

84 NEXT FUTURE APRÍL 2016 TESLA PREDSTAVILA DOSTUPNEJŠÍ MODEL 3,STOJÍ 35-TISÍC DOLÁROV Spoločnosť Tesla predstavila svoje nové elektrické vozidlo Model 3. Spoločnosť Tesla toto auto označuje za ďalší logický krok svojho „tajného plánu“ a misie, ktorá má viesť k tomu, že svet posunie k udržateľnej energii. Tesla svoje nové auto predstavila 31.marca. V základnej podobe bude stáť 35 000 eur. Zdroj: Tesla Foto: Tesla AUTO – MOTO · Tesla predstavila dostupnejší Model 3, stojí 35-tisíc dolárov

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

85 NEXT FUTURE Tesla predstavila dostupnejší Model 3, stojí 35-tisíc dolárov · AUTO – MOTO

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

86 NEXT FUTURE APRÍL 2016 AUTO – MOTO · Tesla predstavila dostupnejší Model 3, stojí 35-tisíc dolárov Model 3 je celkovo štvrtá Tesla, ktorá uzrela svetlo sveta a je to aktuálne jeden z troch modelov, s ktorými sa počíta vo výrobe. Tesla deklaruje, že pri navrhovaní tohto auta myslela na pohodlie pasažierov s tým, že v interiéri je priestor pre päť dospelých osôb. Inžinieri totiž urobili úpravy na prednom paneli v interié- ri a posunuli predné sedadlá dopre- du. Úpravou prešla sklenená strecha, ktorá ponúka pocit otvorenosti. Do interiéru by sa taktiež mal zmestiť surf dlhý sedem stôp, teda viac ako dva metre. Zaujímavosťou je, že ba- tožinový priestor má Tesla Model 3 aj vpredu a aj vzadu a zaujímavosťou je, že Model 3 nemá prednú masku. Šéf spoločnosti Elon Musk upozor- nil, že Tesla chcela dokázať, že elektro- mobil môže byť rýchly. Už základná verzia Modelu 3 sa dostane z nuly na 60 míľ za hodinu (96 km/h) za šesť sekúnd. Musk však jedným dychom dodal, že automobilka pripravila aj živšie verzie Modelu 3. Nová Tesla má má mať v porovnaní s Roadsterom už relatívne nízku cenu a relatívne vyso- ký objem výroby. Z výrobných liniek sa Model 3 dostane prvýkrát na konci roku 2017. Tesla smeruje k tomu, aby ročne vyrábala 500-tisíc vozidiel. Svoje autá montuje v závode Fremont a ba- térie bude dodávať fabrika Gigafactory. Ide o druhý najrozsiahlejší závod na svete po závode spoločnosti Boeing v americkom Everette. Tesla avizuje, že sa bude ďalej rozvíjať a v súčasnosti sieť nabíjacích miest tvorí 3 608 supernabíjačiek „Superchargers“ a 3 689 nabíjačiek v rôznych hoteloch či reštauráciách, takzvaných Destination chargers. Do konca budúceho roku sa má počet supernabíjačiek dostať na 7 200 a po- čet „Destination chargers“ stúpne na 15-tisíc. Počet predajných miest po celom svete má stúpnuť z 215 na 441. dosahovať dojazd na jedno nabitie na úrovni 215 míľ, čo je približne 350 km. Výrobca tiež upozorňuje, že z hľadiska bezpečnosti dosiahne nová Tesla päť hviezdičiek. Auto je taktiež vybavené systémom autopilota. Elon Musk počas slávnostného odhalenia načrtol určitú evolúciu v rámci produktového radu automo- bilky. Prvým modelom tejto automo- bilky bol model Roadster, ktorý sa začal vyrábať v roku 2008 a jeho vý- roba trvala do roku 2012. Sám Musk priznal, že tento model mal vysokú cenu a objem výroby nízky. Druhým v poradí bol sedan Model S, tretím vozidlom z dielne firmy Tesla bolo športovo úžitkové auto Model X. Musk sa poďakoval zákazníkom, ktorí si kúpili Model S a Model X, pre- tože podľa jeho slov práve oni umožnili vznik predstavovanej novinky. Model 3

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

87 NEXT FUTURE 15.-17.4.2016 MAJSTROVSTVÁ SVETA CESTOVNÝCH AUTOMOBILOV Predpredaj vstupeniek: www.slovakiaring.sk a OFICIÁLNI PARTNERI SERIÁLU Ilustračné foto

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/

STARŠIE ČÍSLA NÁJDETE NA ADRESE www.nextfuture.sk/archiv/ MAREC 2015 MAREC 2015 APRÍL 2015 ZÁKON O FINANČNOM SPROSTREDKOVANÍ CHCE BYŤ PRÍSNEJŠÍ str. 14 Vysokoškolské diplomy V SÉRIOVEJ VÝROBE! str. 6 SPROSTREDKOVANÍ str. 14 Vysokoškolské diplomy V SÉRIOVEJ VÝROBE! str. 6 SEPTEMBER 2015 R(D)EFORMA SLOVENSKÉHO ŠKOLSTVA? str. 24 Jedno percento najbohatších vlastní viac ako polovicu celosvetového bohatstva. USTOJÍ TO SVETOVÁ EKONOMIKA? str. 6 ILÚZIA PROSPERITY str. 16 DEATONOVA ANALÝZA CHUDOBY A BLAHOBYTU str. 10 DECEMBER 2015 Mimoriadne vTTIPná (ne)dohoda str. 12 USA A EÚ PRIPRAVUJÚ TTIP, ROZPORUPLNÉ OBCHODNÉ PARTNERSTVO str. 10 OKTÓBER 2015 JANUÁR/FEBRUÁR 2016 EURÓPSKA ÚNIA – AKO ĎALEJ? str. 22 ZHRNUTIE ROKA 2015 A EKONOMICKÉ PROGNÓZY NA ROK 2016 str. 10 MAREC 2015 Zrušenie práv bývalého konateľa k účtu sa môže skomplikovať str. 18 MÔŽU MAŤ BANKOVÉ TREZORY „ZADNÉ VRÁTKA“? str. 14 NOVEMBER 2015 str. 6 VOL ’BY 2016 CIRKUSOVÉ PREDSTAVENIE POKRAČUJE... MAREC 2016 LÍDRI, KTORÍ VLÁDNU SLOVENSKU OD NEŽNEJ REVOLÚCIE PO DNEŠOK str. 16

http://www.floowie.com/sk/citaj/nf-april-2016/