Školní noviny II/2019http://www.floowie.com/sk/citaj/školní-noviny-ii-2019/

JEDNIČKY Z JEDNIČKY NA MALÉ SKÁLE …STR. 4 DEN ZEMĚ 2019 …STR. 6 POZNALI JSME NEOB- VYKLOU TVÁŘ ANGLIE ...STR. 1, 2 Informační čtvrtletník 1. ZŠ Rakovník číslo II ročník IX 3. 6. 2019 OD WINTRA AŽ NA VYSOČINU …STR. 3 ŠKOLNÍ NOVINY Poznali jsme neobvyklou tvář Anglie Když se řekne Velká Británie, vybaví se vám pochmurná mračna, vítr a déšť. Jenže už několikrát se osvědčilo, že Jednička si umí vybrat počasí. Po loňském zájmu našich dětí o zá- jezd do Velké Británie jsme se letos rozhodli to vzít do vlastních rukou a zorganizovat zájezd sami s pomo- cí cestovní kanceláře. Zájem dětí byl obrovský, takže jsme na- plnili celý autobus a věděli, že pojedeme sami. Rebecca Cusack a Markéta Křikavová vy- braly poznávací zájezd bez výuky anglič- tiny s názvem Anglická riviéra. Nikdo z nás si asi ani ve snu nepředstavoval, že se budeme opravdu cítit jako na dovole- né na jihu Evropy. Plánovat takový zá- jezd se ale musí opravdu dopředu, takže nikdo netušil, že náš čekají ještě nějaké organizační změny (některé ale člověk přijme s láskou a jsou to ty změny s do- brým koncem). Finálním učitelským doprovodem se tedy staly paní učitelky Alice Jendelová, Šárka Divišová, Barbora Bayerová a Ma- rika Palivcová. Pro lepší a rychlejší ori- entaci mezi 60 dětmi jsme si je rozdělily do týmů, které nám původně měly po- máhat pouze k rychlému spočítání dětí, ale jsme moc rádi, že díky tomu vzniklo spoustu nových mezitřídních přátelství. Vyjeli jsme v neděli 24. března a kanál La Manche jsme zdolali na trajektu. Po návštěvě Stonhenge jsme dorazili do Brixhamu, který se stal naším domovem až do pátečního odjezdu. POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2 Výsledky zápisu do prvních tříd Zápis budoucích školá- ků se konal 4. a 5. dub- na a zúčastnilo se jej ví- ce než šedesát dětí. Na přípravě zápisu se podíleli naši pedagogové, kteří vše úspěšně zvládli také díky vydatné pomoci žáků devátého ročníku. Ti se podíleli na fotografování předškoláků, po- máhali s občerstvením a organizova- li herní aktivity. Děkujeme rodičům za trpělivost, kterou projevili při čekání na „své- ho“ zapisujícího učitele, přestože le- tošní zápis probíhal opravdu hladce také díky tomu, že řada rodičů využi- la možnosti předchozí rezervace. Včasný informační servis jsme před zápisem zajišťovali ve spolupráci s rakovnickými mateřskými školami, které nám pomáhaly distribuovat in- formační bulletin s názvem Před zá- pisem. Velkému zájmu se těšila rov- něž Školička pro předškoláky a do- provodné rodičovské programy, kte- rých se zúčastnily desítky zájemců. Na zápis přišlo 62 dětí, v jedenácti případech požádali zákonní zástupci o odložení začátku povinné školní docházky. Od září tak do dvou prvních tříd nastoupí 51 prvňáčků. Třídními učitelkami v prvních tří- dách budou Mgr. Alena Rojíková a Mgr. Marika Palivcová. Děkujeme všem rodičům za důvěru a těšíme se na spolupráci ve školním roce 2019/2020. (kf)

http://www.floowie.com/sk/citaj/školní-noviny-ii-2019/

www.1zsrako.cz Školní noviny | 2/2019 .2 SLOUPEK ŘEDITELE ŠKOLY Kdy se člověku nejvíce zvyšuje tep? Asi to máme každý jinak. Mně, i když se kvůli tomu trochu stydím, v  čekárně u zubaře. Přestože ten můj je moc milý a mluví se mnou tak trochu jako s dítětem. Pak ještě mezi obcemi Staré a Dřev- ce, kam jezdím pravidelně na kole a kde je fakt kopec. Ale mám to tam moc rád a když už ne Tourmalet, tak aspoň Dřevce. Pořádným zátěžovým testem moje srdce prošlo před několika měsíci. Dozvěděl jsem se o výjimečném ges- tu rodičů jednoho z žáků, kteří do- kázali, že lidskost ještě nevymřela. Ale popořadě. Plníme přání dětem. Tak nějak se počítá s tím, že o Vánocích oteví- ráme svá srdce a peněženky a naku- pujeme hlava nehlava. Rodiče, pra- rodiče, příbuzní. Dokonce jsou lidé ochotní se kvůli obdarování svých nejmilovanějších zadlužit a půjčit si dokonce i na dárky, které nejsou ne- zbytné. Jsou však mezi námi také děti, které dárky nedostávají, proto- že jim je jejich blízcí nemohou kou- pit. Na ceně dárku nesejde, jde spíš o  myšlenku samotnou. Ve svém sloupku však nepíšu o nějaké malič- kosti, plyšáku, vstupence do kina nebo podepsaném hokejovém dresu. Řeč je o možnosti jet do Anglie. Dostal ji kluk, kterému osud tolik nepřál. Kluk, který poznal Stone- henge, Plymouth, Tower Bridge, Buckinghamský palác a lidské do- bro. Když už nemohu dárci veřejně podě- kovat, pak aspoň ať se třeba touto cestou dozví, že mi kvůli němu srdce tlouklo jako o závod. Díky! Ne každý čin člověka je lidským či- nem. Karel Folber Každoročně připravují naši učitelé pro žáky několik pobytových akcí. V šestém ročníku jde o adaptační kurz (letos na Račím hradě), sedmáci vyrazili do Bedřichova, aby se zdokonalovali v ly- žování a snowboardingu. Mezi stále oblíbenější patří (pokračování v tajen- ce), který nabízíme zejména žákům os- mých tříd. V minulém roce část žáků absolvovala vodácký výcvik na Berounce. Téměř šest desítek žáků vyrazilo v dru- hé polovině března do zahraničí. Po- znávali krásy jižní Anglie, mimo jiné si prohlédli Stonehenge a samozřejmě navštívili také Londýn. Tajenka z minulého čísla ANGLICKÉHO JAZYKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DOPLŇOVAČKA Legenda: 1. Silný muž (nář.). 2. Velká myš. 3. Livrejovaný sluha. 4.  Výrůstek v nose. 5. Část dveří. 6. Slitina kovů. 7. Vodní rostlina. 8. Dravá ryba. 9. Nula. 10. Otálet. 11. Část bochníku chleba. 12. Jemenský přístav. 13. Ozdobná úzká tkanina. 14. Mužské jméno (svátek 25. 4.). 15. Samec kozy. Nápověda: Mokka POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1 Druhý den pro nás ubytovací zařízení při- pravilo outdoorové aktivity. Počasí bylo opět nádherné, takže k těmto aktivitám přímo vybízelo. Skupinka na kanoích plu- la s tuleni, při slaňování si užila úžasné výhledy, z paddleboardingu se vrátily sa- mé rozesmáté tváře a v lanovém centru si děti zkusily spolupráci i překonávání pře- kážek. Všichni se každé výzvě postavili če- lem. Po obědě jsme vyrazili do Dartmoor- ského národního parku v Lydfordu na vo- dopády a soutěsky. Prošli jsme si krásný kus přírody a pořádně se vyvětrali. Po ná- vratu na ubytování jsme si dali večeři a ja- ko dezert jsme měli zmrzlinový pohár. Ve středu jsme vyrazili do Plymouth. Na- vštívili jsme zde akvárium a podívali se, odkud vyplouvala slavná loď Queen Mary. Poté jsme přejeli k ústí řeky Exe a poprvé se kochali sluníčkem na pláži. Následující den nás čekala procházka po anglické riviéře. Začali jsme na Torquay, navštívili Living Coast a viděli krmení tuč- ňáků, tuleně, spoustu druhů ryb i vodních ptáků. Poté jsme se pěšky vydali zpět do Brixhamu podél pobřeží a viděli opravdu nádhernou část anglické přírody. V pátek nás čekalo brzké vstávání a pře- sun do Londýna. Do centra jsme jeli la- novkou s výhledem na velkou část hlav- ního města. Prohlédli jsme si Tower Bridge, Buckinghamský palác,  Picca- dilly Circus, Trafalgarské náměstí a lodič- kou jsme pluli zpět k autobusu. V autobuse už pomalu pohasínaly úsmě- vy, protože vše končilo a my se netěšili do- mů. Po celou dobu nejenže nepršelo, ale neviděli jsme na obloze snad ani jediný mráček. Počasí tedy tomu pravému brit- skému určitě neodpovídalo. Po celou do- bu panovala mezi dětmi i dospělými skvě- lá nálada, moc jsme se nasmáli a přijeli s  mnoha zážitky. Za těch pět dnů jsme toho stihli tolik a přitom se nikam nehnali a na vše jsme měli dost času a klidu. Děkujeme za skvělou organizaci cestovní kanceláři CK Barbora Dokoupilová, naší průvodkyni Vendy, svým kolegyním, řidi- čům, kteří nám na závěr zahráli písničku Simple The Best a samozřejmě všem dě- tem, které s námi byly. Protože jste oprav- du byly nejlepší! (Mgr. Alice Jendelová) Poznali jsme neobvyklou tvář Anglie

http://www.floowie.com/sk/citaj/školní-noviny-ii-2019/

www.1zsrako.cz Školní noviny | 2/2019 .3 Na začátku května se konalo okresní kolo oblíbené fotbalové soutěže s názvem McDonald’s Cup. Naši reprezentanti v ní ne- našli přemožitele a s přehledem postoupili do kola krajského. Ani v něm se neztratili… Krajské finále největšího turnaje pro žáky prvního stupně zá- kladních škol se konalo 16. května ve Vlašimi. Turnaji přihlížel také Ján Geleta, nejlepší fotbalista Československa za rok 1967 a stříbrný medailista z olympijských her. Bývalá hvězda pražské Dukly s potěšením sledovala vyrovnané zápasy v obou kategoriích a viděla také vynikající výkony reprezentantů z Jedničky. Kluci z 1. ZŠ se umístili na krásném 4. místě, trochu smolně po vyrovnaném zápasu s Benešovem. Od začátku však hráli pěk- ný fotbal ozdobený výjimečnými výkony jednotlivců. Není di- vu, že jsme si jako jediná škola v I. kategorii odvezli trofej nej- lepšího hráče turnaje, kterým se stal Lukáš Bayer. Atmosféru krajského finále jsme si velice užili. Našim fotbalistům děku- jeme za reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí v dalších turnajích. (Mgr. Barbora Bayerová, fotografie: školní archiv) OD WINTRA AŽ NA VYSOČINU Když za mnou přišla kolegyně, jestli bych jí jako češtinářka nepomohla s filmem o Zikmundu Wintrovi a já souhlasila, ani ve snu by mě nenapadlo, že díky tomuto souhlasu s ní budu o čtyři roky později stát na konferenci Počítač ve škole před 25 učiteli, neznámými kolegy, a budu je „školit“ a vyprávět jim o animacích. Přesně tato počáteční chvíle, kdy jsem byla „vtažena“ do ani- mačního světa na naší škole, se mi totiž při návštěvě konfe- rence vybavila. Kdo sleduje či navštěvuje naši školu, ví, že se animacím věnujeme opravdu dlouho, je to již šest let a jsme rádi, že se stále máme kam posouvat. A tentokrát se tedy ne- zdokonalovaly děti, ale my učitelé. Na začátku byla myšlenka a postrčení kolegy Martina Donáta, následovalo schválení vedení školy a pak už jsme s Martinou Vorlovou jen s napětím čekaly, jestli náš workshop na téma Animace ve výuce na počítačové konferenci schválí. Schválili a my dvě se začaly připravovat. Konferenci Počítač ve škole pořádá již 16 let Gymnázium Vin- cence Makovského se sportovními třídami v Novém Městě na Moravě. Navštěvují ji hlavně pedagogové základních a střed- ních škol a každý rok je zaměřena na určitá témata. Pro letošek to byly Algoritmizace a robotika, Informační a vzdělá- vací portály škol, Mapování s podporou ICT a Multimédia ve škole. Konference je věnována převážně přednáškám a work- shopům, kde stěžejní roli hrají vystoupení samotných učitelů s  výstupem z praxe. Do programu se ale zapojují i zástupci firem počítačové grafiky, vybavení škol, ať už běžného či soft- warového. Pravidelně se akce koná v období Velikonoc a nejinak tomu bylo i letos a konference probíhala od 16. do 18. dubna. Celá konference probíhá na velmi přátelské bázi plné sdílení a  inovativních  nápadů. Náš workshop byl určený pro začátečníky i mírně pokročilé učitele, kteří chtějí zařadit ani- mace do své výuky. Naším cílem bylo především ukázat, že není třeba se ničeho bát. Všechno se dá zvládnout s tou správnou technikou, trpělivostí, šikovnými dětmi a podporou ostatních. Jsme moc rády, že tohle všechno na Jedničce máme. Naším heslem je, že v animacích (skoro) nic není nemožné a to jsme předávaly i ostatním. Během workshopu si účastníci vyzkoušeli ploškovou animaci na tabletu v  aplikaci iStopMotion a všem šla práce parádně od ruky. My jsme si na workshopech zase vyzkoušely klíčování, tvorbu výukových videí či využití map ve výuce a v sobotu večer vyslechly inspirativní přednášku Cyrila Podolského, který se věnuje animovaným filmům a večerníčkům. Není tedy divu, že jsme se po dvou dnech vracely nabité informacemi, zkušenostmi a s mnoha tipy do výuky. Naše nadšení ještě tento týden umocnilo vyhodnocení tohoto roč- níku. Náš workshop se umístil mezi osmi nejlépe hodno- cenými z téměř 50 workshopů. Jsme moc rády, že jsme měly ostatním co předat a těšíme se na příští rok. Děkujeme za podporu a důvěru od vedení školy, za technickou a morální podporu od kolegy Martina Donáta a městu Rakov- ník, které animace podporuje již dlouhodobě. A já děkuji, že jsem mohla stát vedle tak báječné a zkušené kolegyně Martiny Vorlové, protože bez „jejího Wintra“ bych tyhle inspirativní dny nezažila. (Mgr. Alice Jendelová, fotografie: školní archiv) McDonald’s Cup - přesvědčivé vítězství v okresním kole a skvělý výkon v kraji

http://www.floowie.com/sk/citaj/školní-noviny-ii-2019/

www.1zsrako.cz Školní noviny | 2/2019 .4 BESEDA SE SPISOVATELEM Čtvrtek 25. 4. 2019 a pátek 26. 4. 2019 byl ve znamení ryb a hororů. Že je to divná kombinace? To možná ano, ale jen zdánlivě. Naši školu totiž navštívil spisovatel Jan Opatřil. Jedná se o autora ze Žďáru nad Sázavou, který si splnil svůj dětský sen a dělá to, co ho baví – píše knihy a pořádá autorská čtení v  knihovnách, základních školách a kavárnách. Vždy ho fascinovalo ta- jemno, a jelikož je i vášnivým rybá- řem, není divu, že v jeho knihách na- jdeme právě tato témata. První z  uvedených dnů tedy patřil rybám. Konkrétně kaprům. Autor představil žákům 1. stupně kni- hu  Kapřík Metlík. Sám pan Opatřil o díle hovoří jako o knížce plné lásky a přátelství. Děti se seznámily s hlav- ním hrdinou, ilustracemi a dostaly možnost zeptat se na vše, co je zají- malo. V  pátek se besedy zúčastnili žáci 2. stupně. Již samotný název „Horo- rové povídky“ v nich vzbuzoval zvě- davost. V první části měly děti mož- nost poslechnout si za zvuku bouřky jednu z hororových povídek a v části druhé o ní přímo s autorem diskuto- vat. Prostor na dotazy využili žáci vskutku náležitě – zajímalo je, jak pan spisovatel žije, co ho vedlo k psaní hororů a proč ho tento žánr tolik fascinuje. Knihy Kapřík Metlík, Hororové po- vídky a  Hrůzostrašné povídky jsou k zapůjčení v naší školní knihovně. (mm) Daniel Vydra je komiksovým scénáris- tou, který vytvářel komiksy pro časopis Pojď si hrát, připravoval náměty kres- leného humoru pro časopisy Dikobraz, Podvobraz, Sorry, Hujer a spolupracoval se studiem Profikomiks.   Co se týče výtvarné stránky, je na místě zmínit též jméno Markéty Vydrové – přední české ilustrátorky dětských knih a držitelky mnoha ocenění u nás i v za- hraničí. V  úvodu autor děti seznámil s  tím, co vlastně komiks je, co je pro něj typické a  jak bychom měli postupovat při jeho tvorbě. Nejatraktivnější však pro všechny byla praktická část, kdy si sami žáci mohli vyzkoušet roli tvůrce komiksů. Vymýšleli texty do „bublin“, vytvářeli tzv. panely a nacvičovali scénky. Po prvotním ostychu se děti plně vžily do své role a se všemi zadanými úkoly se popraly na jedničku! No, jak jinak – jsou to přece kluci a holky z Jedničky! (mm, fotografie: školní archiv) JEDNIČKY Z JEDNIČKY NA MALÉ SKÁLE Od pátku 26. do neděle 28. dubna jel kytarový kroužek naší školy Jedničky z Jedničky na soustředění na Malou Skálu. Letos jsme se opět rozrostli. Na akci vyrazily více než dvě desítky účastníků. Každý den jsme poctivě cvičili jak hru na kytary, tak i zpěv. Čekalo nás totiž vy- stoupení na Čarodějnicích o dva dny později. Proto jsme sestavili repertoár a zkoušeli hraní i venku. Zjistili jsme tak, že rozlaďování nástrojů jde ruku v ruce s rozdílem teploty v pokoji a zimou ven- ku. Ale tohle znají všichni hudebníci. Pro děti to byl nový poznatek. Inu, fyzika v praxi. Vedle hraní jsme si užili i bohatý kulturně turistický program. Navštívili jsme tur- novské muzeum, kde jsme viděli unikátní polodrahokamy, jejich zpracování - zná- mé po celém světě, šperky a historii šper- kařství, expozici života lidí v Pojizeří a ži- vot na dně praoceánu, který se zde v dáv- né době rozkládal. Z muzea jsme jeli do Maškovy zahrady. Zde probíhala akce Český ráj dětem. Jed- ná se o pochod Českým rájem s pohádko- vými bytostmi zdejších pověstí. Po po- chodu přišel sám král Granát s královnou a družinou pohádkových bytostí mezi nás a přijetím obrovského achátu se ujal vlá- dy nad novou turistickou sezónou 2019. V doprovodném programu jsme si užili skákací hrady, stánky s dobrotami, upo- mínkami a IQ rébusy. Viděli jsme velmi unikátní výcvik psů celní správy, kteří vyčmuchali drogy zavřené ve sklenicích, plechovkách, zanořené v kufrech a před- vedli další neuvěřitelné dovednosti. Dál jsme se rozdělili do dvou skupin. Jed- na si šla užít tobogány a atrakce aquapar- ku Babylon a druhá IQ landii naproti. Nedělní ráno nasvědčovalo, že navzdory předpovědi počasí bude opět docela hez- ky. Po hraní jsme odjeli do jablonecké ko- rálkárny. To je už náš kolorit, tam prostě „musíme“. Dál jsme pokračovali na Koře- nov, kde jsme poobědvali v krásném mo- torestu a doplnili tak „palivo“ na Mu- mlavské vodopády v Harrachově. Ty byly, díky tání posledního sněhu na vrcholcích Krkonoš, abnormně plné dravé vody. Za splnění vědomostního testu, který dostali všichni účastníci, obdrželi jako cenu veliké bublifuky, takže to chvíli u Mumlavy vypadalo, že sněží bubliny. Domů jsme se zastávkou v Mělníku dojeli po dvacáté hodině. Všichni zdraví, nad- šení a spokojení. Už se těšíme na další akci Jedniček z Jedničky. Bylo nám spolu zase moc fajn. (Mgr. Zuzana Ledvinová) ŠESŤÁCI SE VŽILI DO ROLE KOMIKSOVÝCH SPECIALISTŮ Ve středu 15. května 2019 jsme se s několika žáky z 6.A a 6.B zúčastnili velmi zajímavé, poučné a zároveň zábavné akce v Roubence.  Jednalo se o komiksový workshop pod ve- dením Daniela Vydry.

http://www.floowie.com/sk/citaj/školní-noviny-ii-2019/

www.1zsrako.cz Školní noviny | 2/2019 .5 UČENÍ NARUBY Jistý náš významný pedagog proslul svým ci- tátem „Škola hrou“. Tím se zřejmě nechali in- spirovat členové parlamentu naší školy, když zorganizovali projekt s názvem Škola naruby. Tuto akci vtipně uspořádali na světový den učitelů, takže to byl vlastně takový malý dárek všem pedagogickým pracov- níkům na naší škole. Letos se pro svoji oblibu konal již pátý ročník této akce. Ve své podstatě jde o výměnu rolí mezi žákem a učitelem. Žáci se tak mohou alespoň na jednu hodinu v roce vžít do kůže svého oblíbeného učitele. I když jde na první pohled o jedno- duchou výměnu, dochází během ní k  úsměvným situacím, a tak si tento den užívají nejen žáci za katedrou, ale také ti před ní. Zkuste si představit sami sebe před dvaceti pěti posluchači, které musíte smysluplně zaměstnat na 45 minut a zároveň si udržet pracovní kázeň ve třídě. „Docela mě překvapilo, jak jsme měly připravené úkoly brzo hotové,“ komentovala svoji hodinu Viktorie Hnídková, která společně s Terezou Valdhansovou učila v sedmé třídě země- pis. „V této třídě je hrozný klid, to by u nás teda nebyl,“Svěřila se po hodině dějepisu Anna Pondělíčková. Letošní den naruby u nás proběhl za velkého zájmu dětí, zú- častnilo se jich na sto dvacet. Největší zájem byl o výuku na prvním stupni, ale našli se i jedinci, kteří si troufli učit sed- máky a osmáky. Přínos tohoto dne však není jen pro děti samotné, které si tím lépe uvědomí samotnou podstatu učení a roli učitele a  jeho osobnosti v  tomto procesu, ale i pro samotné peda- gogy. Projekt se i letos znovu osvědčil a nelze než poděkovat naše- mu parlamentu za jeho originální nápad. (Mgr. Robert Chytrý) Pětatřicet čtyřlístkových žáků Od roku 2012 vyhlašujeme ceny Čtyřlís- tek. Letos tak již poosmé pozveme rodiče a  další hosty na slavnostní ceremoniál, během kterého dojde k předání cen všem nominova- ným. Školní program Čtyřlístek je určen pro všechny žáky školy. Hlavním smyslem Čtyřlístku je podporovat u dětí aktivitu, mo- tivovat je k nejrůznějším činnostem, ale také ukazovat okolí, že na "Jedničce" máme nadané, šikovné a ochotné děti. V rámci uvedeného školního programu má každý pedagog prá- vo nominovat jednoho z žáků školy, který se na základě této nominace stává držitelem titulu Čtyřlístek. Maximální počet no- minací odpovídá počtu pedagogů, ovšem výsledný počet oce- něných může být v případě společných nominací menší. Nominace nejsou nárokové, nelze je vymáhat a pedagog se pro ně rozhoduje na základě vlastního uvážení, přičemž přihlíží k obecným kritériím. Písemné zdůvodnění nominace slouží jako podklad pro slavnostní ceremoniál, během něhož se zdůvod- něná nominace veřejně vyhlašuje. Žák získává titul Čtyřlístek, pamětní list a dárkové předměty včetně oficiálního čtyř- lístkového trička s logem školy, které je běžně neprodejné. V letošním roce ocenění Čtyřlístek získali: Nikola Polcarová Martin Ďurina Jan Bláha Alžběta Endlová Ema Elznicová Patrik Šejna Martin Bayer Tereza Johanidesová Matyáš Macháček Tomáš Pacovský Anežka Majdanová Jakub Bretšnajdr Adéla Janotová Natálie Hemenesová David To Dušan Rais Lukáš Bayer Adéla Zinková Anna Pšeničková Markéta Mouchová Dita Starová Adéla Harizalová Martin Janota Josef Šafařík Štefan Rais Lucie Bláhová Linda Starová Viktorie Hnídková Kristýna Hájková Filip Šmíd Nikol Jankovičová Anna Řežábková Miroslav Majer Jaromír Sikola Daniel Slepička (red) Rakovnická laťka třikrát medailová Když se u nás ve škole řekne skok vysoký, řada žáků vyhrkne Rakovnická laťka. Možná proto, že jde o soutěž, která se opa- kuje rok co rok, ale důvodem může být také fakt, že se naši reprezentanti pravidelně vrací s pěknými výsledky. Letošní laťka nebyla výjimkou. Eliška Bornová z III.B skončila třetí, stejnou příčku obsadil Kevin Tancoš z V.A. Největšího úspěchu dosáhla Kateřina Šnídlová ze VII.B, která svoji kategorii vyhrála, když překo- nala laťku ve výšce 138 cm. Neztratili se ani další naši zástupci a všem patří díky za vzor- nou reprezentaci školy. (red, fotografie: školní archiv)

http://www.floowie.com/sk/citaj/školní-noviny-ii-2019/

www.1zsrako.cz Školní noviny | 2/2019 .6 Školní noviny vydává 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 se sídlem Rakovník, Martinovského 153, IČO 47016973. Evidenční číslo: MK ČR E 20454. Redakční rada: Mgr. Karel Folber, Mgr. Markéta Marková, Mgr. Irena Šimková, tel.: 725 399 299, skolni.noviny@1zsrako.cz. Cena: zdarma. Vychází čtvrtletně, první pracovní den v březnu, červnu, září a prosinci. Webová prezentace: www.1zsrako.cz/skola/skolni-noviny. Naši žáci úspěšní v poskytování první pomoci Mladí zdravotníci se sešli ve středu 15. dubna v Čermáko- vých sadech, aby změřili svoje dovednosti v poskytová- ní první pomoci v rámci soutěže Mladý zdravotník. Soutěže Mladý zdravotník, kterou pořádá Český červený kříž ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Rakovník, se zúčastnilo devět hlídek včetně dvou z naší školy. Pořadatelé si pro soutěžící připravili několik stanovišť, na kterých nešlo jen o poskytování první pomoci. Bylo třeba zodpovědět také otázky z historie Červe- ného kříže nebo z oblasti chování na sil- nici. S velkými ambicemi se na startovní čáru postavilo především družstvo složené z žáků 2. stupně. Většina měla zkušenos- ti již z předchozích ročníků a žáci je do- kázali letos zúročit. Nepatrným rozdílem předčili v pořadí druhou hlídku z čis- tecké základní školy a postoupili do kraj- ského kola v Mladé Boleslavi (konalo se po uzávěrce tohoto čísla). Neztratili se ani žáci 1. stupně. Naše hlídka skončila na třetím místě, přede- vším však získala dostatek zkušeností do dalších let. Pravidla soutěže jsou velmi přísná. Je striktně zakázáno napovídat. Zcela sa- mostatně si tak děti musely poradit s te- lefonováním na linku první pomoci, ošetřit otevřenou zlomeninu, poradit si s transportem zraněného, s úrazem elek- trickým proudem a vědět si rady také v dalších situacích, ve kterých, jak doka- zují časté zprávy z médií, mnohdy za- zmatkují i dospělí. (red) DEN ZEMĚ 2019 Každý rok se naše škola při- pojuje k oslavám Dne Země. Ani letos jsme tuto událost zaměřenou na ochranu ži- votního prostředí a podporu ekologie nevynechali. Akci „Jílák“ pro všechny třídy při- pravily paní učitelky Dana Rabová a  Tereza Malá. S realizací pomáhali žáci devátého ročníku. Vše probíhalo k radosti a plné spokojenosti zúčast- něných žáků, kteří s odhodláním plnili všechny zadané úkoly přímo v přírodě. I počasí se nakonec umou- dřilo, a tak jsme si mohli vychutnat pěkné dopoledne. Z reakcí žáků je vidět, že se akce po- dařila: Den Země byl vytvořen, aby si lidé uvědomili, jak je Země důležitá. Pro- to se začalo chodit na akce, aby to pochopili. (M. Kouřil) Den Země je důležitý den v roce, je to den uklízení. Sbírají se odpadky, čistí se voda. (D. Šícha) Ráno jsme se sešli ve škole a rozdělili se do čtyř skupinek. Do cíle jsme doběhli jako první z naší třídy a měli jsme plný počet bodů. (K. Knorová) Když byl den Země, tak jsme šli na Jílák. Trvalo to docela dlouho, ale rychle to uteklo. Bylo to tam super. (L. Novotná) Bylo to moc zábavné, sbírali jsme body, mohli jsme si poradit ve sku- pince. Taky mě bavilo, že to nebylo na čas, ale na správnost. Moc se mi tam líbilo. (N. Mašková) Byly tam zkoušky, např. třídění od- padu, rozdělování zvířat, hmatová zkouška, puzzle, tajenka. (A. Struž- ka) Těšíme se příští rok. (iš) DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Školní družina je důležitou součástí naší školy. Zájem o služby poskytované našimi vychovatelkami je velký. Chceme naši práci nadále zkvalitňovat. Za tímto účelem jsme v květnu organizo- vali dotazníkové šetření, abychom zjistili, co považují rodiče za žádoucí a v čem spatřují rezervy a nedostatky. Dotazníkové šetření je jen jedním ze způsobů, které používáme ke shromáždění důle- žitých informací týkajících se vzdělávání. Opatření, která na základě vyhodnocení do- tazníků přijmeme, budou mít dopad na činnost školní družiny od příštího školního roku. V dotazníku, který dostali k dispozici všichni rodiče, jsme se zajímali o názory na prostory, ve kterých družina sídlí. Otázky se týkaly rovněž organizace volnočasové péče, vybavení heren a učeben, provozní doby, nabídky družinových akcí a v nepo- slední řadě také problematice používání mobilních telefonů. Zajímavým doplňkem k dotazníkovému šetření byla anketa, kterou jsme zveřejnili na školním webu. Týkala se her, jejichž nákup můžeme uskutečnit také díky daru spo- lečnosti Procter & Gamble - Rakona a realizaci projektu Efektivní škola II. Největší oblibě se mezi hlasujícími těšily magnetické stavebnice, příliš nezaostávalo ani tradiční Lego. Jednu z těchto dvou možností volila více než polovina všech účast- níků ankety. (kf)

http://www.floowie.com/sk/citaj/školní-noviny-ii-2019/