Slovenský stolný tenis č. 1/2016http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

Slovenský STOLNÝ TENIS 26. ročník Barbora Balážová, Eva Ódorová a Wang Yang na olympijské hry 2016 do Ria de Janeiro 1/2016

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

2

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

3 obsah SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS – časopis pre priaznivcov stolného tenisu 26. ročník, číslo 1/2016 Vydavateľ: Slovenský stolnotenisový zväz, Černockého 6, 831 53 Bratislava, IČO: 30806836 Šéfredaktor: RNDr. Tibor Kollár Redaktor: Dr. Ján Vaniak Predseda redakčnej rady: PhDr. Zdenko Kríž Členovia redakčnej rady: Radoslav Blažek, RNDr. Marta Brúderová, Ing. Anton Hamran, RNDr. Tibor Kollár, Dr. Ján Vaniak Redakcia: Černockého 6, 831 53 Bratislava, tel.: 02/4488 4042, fax: 02/4488 8615, e-mail: casopis@sstz.sk, www.sstz.sk. Dizajn a typografia: RNDr. Tibor Kollár – TIGEO, Majcichov Tlač: FIDAT, ofsetová tlačiareň, Bratislava Časopis Slovenský stolný tenis vychádza od roku 1991. Periodicita vydávania: polročne. Náklad: 500 ks. Nepredajné. Uzávierka čísla: 20. 6. 2016. Číslo vychádza v júni 2016. Vyhradzujeme si právo na jazykovú úpravu. Nevyžiadané materiály nevraciame. © Slovenský stolnotenisový zväz, Černockého 6, 831 53 Bratislava Foto na prednej strane obálky: Barbora Balážová, Eva Ódorová a Wang Yang – úspešní Slováci z kvalifikácie na olympijské hry 2016 do Rio de Janeiro ● archív SSTZ 4 ROZHOVOR Život so stolným tenisom Rozhovor so Zdenkom Krížom 6 majstrovstvá sveta družstiev Šampionát druhýkrát v Kuala Lumpur 8 OLYMPIJSKÁ KVALIFIKÁCIA Slovenské trio do Ria 9 slováci na ittf world tour 10 slovenská mládež v zahraničí 12 majstrovstvá slovenska 14 súťaže sstz, SUPERLIGA 15 REGIÓNY 16 SLOVENSKÝ POHÁR MLÁDEŽE 18 STOLNOTENISOVÉ TALENTY 19 INFORMÁCIE SSTZ 21 SLOVENSKÉ REBRÍČKY K 1. 7. 2016 25 SVETOVÉ REBRÍČKY K 1. 6. 2016 26 JUBILANTI 27 TRÉNERSKÉ OKIENKO 28 TURNAJE VETERÁNov 29 slovak junior open 30 zdravotne znevýhodnení Päť medailí z domácej pôdy 32 NA NÁVŠTEVE U MAJSTRA SK Vydrany 33 policajti s loptičkou 34 STOLNOTENISOVÉ KLUBY MŠK Čadca Milí čitatelia, po minuloročných oslavách 90. výročia organizovaného stolného tenisu na Slovensku začíname v tomto roku s časopisom Slovenský stolný tenis so zmenami. Nová redakcia a redakčná rada sa už od tohto čísla budú usilovať o to, aby bol časopis krajší, obsahovo a vizuálne pú- tavejší a aby si v ňom informácie o slovenskom stolnom tenise našlo čo najviac milovníkov nášho krásneho športu. S novým tohtoročným čís- lom sa k vám prihováram ako nový šéfredaktor a grafik, aby som vám predstavil zmeny tak po vizuálnej ako aj po obsahovej stránke časopisu. Viacerí ma však poznáte aj ako aktívneho stolného tenistu či trénera, čo ma o to viac zaväzuje k tomu, aby si časopis aj naďalej udržal vašu priazeň. Priznám sa, že som tak trochu napätý, ako dopadne moja sna- ha i snaha mojich kolegov z redakčnej rady. Radi by sme však nadviazali na všetko pozitívne z doterajších vydaní časopisu. Verím, že s vašou pomocou prispejeme k väčšiemu zviditeľneniu stolného tenisu nielen medzi jeho priaznivcami, ale aj medzi slovenskou verejnosťou. K pestrejšej vizualizácii časopisu prispeje i to, že bude na šestnástich stranách plnofarebný. Rebríčky, tabuľky a texty, v ktorých nie sú domi- nantné fotografie, sme z tohto dôvodu presunuli do strednej, čierno- bielej časti časopisu. Každé číslo časopisu vždy uvedieme rozhovorom so slovenskou stolnotenisovou osobnosťou, či už je to hráč, tréner, rozhodca alebo funkcionár. Úvodné strany budú vždy venované domi- nantným stolnotenisovým témam, ako sú majstrovstvá sveta či Európy, prípadne olympijské hry. V tomto čísle sa venujeme nie veľmi vydare- nej účasti našich reprezentantov na tohtoročných majstrovstvách sve- ta družstiev v malajzijskom Kuala Lumpur ako aj úspešnej olympijskej kvalifikácii našich hráčov. Nasledujú rubriky s výsledkami Slovákov na turnajoch ITTF World Tour či informácie o účasti našej mládeže v za- hraničí. Samozrejme, nebude chýbať ani výsledkový servis z najvyšších domácich súťaží, pribudnú aj informácie z regiónov. Za rebríčkovú časť sme zaradili tradičné blahoželania jubilantom, informácie o trénerskej problematike či z  prostredia stolnotenisových rozhodcov. Nasledujú osvedčené rubriky venované veteránom a  zdravotne znevýhodneným stolným te- nistom. Nezabudli sme ani na predstavova- nie slovenských stolnotenisových klubov. Dovoľte mi, aby som vás, priaznivcov stolného tenisu, poprosil o posielanie prís­ pevkov redakcii, aby sme sa spoločnými si- lami snažili o informačne pestrý a bohatý časopis. Želám nám všetkým veľa šťastia a chuti pri tvorbe nášho stolnotenisového časopisu ako aj veľa nových čitateľov. Tibor Kollár, šéfredaktor Foto na zadnej strane obálky: SSTE Dunajská Streda – majster Slovenska družstiev žien 2016 SK Vydrany – majster Slovenska družstiev mužov 2016 ● archív SSTZ

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

4 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 ROZHOVOR organizáciou slovenského športu. Pôvod- ne som ju prijal iba na 4 roky, ale potom som definitívne prestúpil z „družstva“ no- vinárov medzi funkcionárov. Od roku 1995 som generálnym sekretárom, vtedy Asoci- ácie, dnes Konfederácie športových zväzov Slovenskej republiky (KŠZ SR). Ako na Váš „stolnotenisový život“ rea- guje Vaša rodina? Inklinovali aj Vaše deti k tomuto športu? Rodina si za tie roky zvykla na pestrý stolnotenisový kolotoč, ktorého som dl- horočnou súčasťou. Syn a dcéra vedia hrať slušne stolný tenis. Nikdy však neboli členmi žiadneho klubu, čo je pre mňa veľ- ká výhoda, pretože som pri rozhodovaní tenis, ktorý som v mladosti aktívne hrával a  mal som k nemu vzťah. Snažil som sa o ňom pravidelne a zasvätene písať, a tak som sa ocitol v zväzovej komisii, ktorá mala na starosti aj propagáciu tohto športu. Po- stupnesomvnikaldovšetkýchnuansítohto zložitého športu, spoznával stovky hráčov, trénerov, rozhodcov i funkcionárov. Poznáme Vás ako člena viacerých športových či stolnotenisových organizá- cií. Ako ste sa vôbec dostali k tejto výsost- ne funkcionárskej práci? V prelomových rokoch 1989 a 1990 som dostal ponuku pracovať ako hovorca Slovenského združenia telesnej kultúry (SZTK), ktoré bolo vtedy novou strešnou Vyrástli ste sa na východnom Slo- vensku pod hradom Slanec v malebnom prostredí Slanských vrchov. Ako si spomí- nate na svoje detstvo? Spomienky sú to veľmi príjemné a jed- noznačne pozitívne. Mal som všetko, čo som potreboval. Dosť času na svoje zá- ľuby, na šport, priateľov, ale aj na školu. Športoval som denne celkom spontánne 4 až 5 hodín. V lete to bol futbal, cyklistika a atletika, v zime najmä lyžovanie a stol- ný tenis. Ako 9-ročný som sa presťahoval s rodičmi do Bratislavy a nasledoval cel- kom iný život a iné možnosti. Ako 18-roč- ný som už hral 1. dorasteneckú futbalovú ligu za ČH Bratislava a stolný tenis v škol- skej súťaži, ako 23-ročný som si zabehol Považský maratón. Ste vyštudovaný žurnalista. Kedy ste sa začali zaujímať o novinárčinu? Už od malička som nielen pravidel- ne športoval, ale doslova hltal dennú tlač a knihy o športe a športovcoch. Futbalové majstrovstvá sveta v Čile v roku 1962 som prežíval ako rozhlasovú drámu, podobne reportáže z cyklistických Pretekov mieru. Tam kdesi skrsla myšlienka stať sa športo- vým novinárom, ale vôbec to nebolo také jednoduché. Na prvý pokus ma na kated- ru žurnalistiky neprijali, lebo som nemal potrebnú prax. Neskôr som na nej pôsobil 20 rokov ako externý učiteľ. V stolnotenisovom hnutí pôsobíte už od sedemdesiatych rokov 20. storočia. Čo bolo podnetom Vášho záujmu o stol- ný tenis? V denníku Šport som mal ako redaktor v pracovnej náplni okrem iného aj stolný Život so stolným tenisom Narodil sa pred šesťdesiatimi piatimi rokmi v obci Slanec pri Košiciach. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského vyštudoval žurnalistiku a filozofiu. Po sedemročnej mládežníckej futbalovej kariére bol viac ako 20 rokov športovým no- vinárom v denníku Šport a potom zakotvil medzi poprednými slovenskými športovými funkcionármi. V stolnotenisovom hnutí pôsobí v rôznych funkciách od roku 1975 a zároveň je najdlhšie pôsobiacim predsedom stolnotenisového zväzu na svete. Počas existencie Československa bol v rokoch 1983 až 1986 šéfom slovenského stolného tenisu a potom do roku 1990 predsedom Československého stolnotenisového zväzu. Na medzinárodnom poli pôsobil ako člen tlačovej komisie Európskej stolnotenisovej únie (ETTU) aj ako člen mediálnej komisie Medzinárodnej stolnotenisovej federácie (ITTF). V sú- časnosti je už 15 rokov členom Rady riaditeľov ITTF za Európu a 17 rokov predsedom veteránskej komisie ETTU. V tomto roku mu na kongrese ITTF v Kuala Lumpur odovzdali najvyššie stolnotenisové vyznamenanie „Award of Merit ITTF“ ako jednému zo šiestich predstaviteľov svetového stolného tenisu za celoživotný prínos pre tento šport, osobitne za športovú diplomaciu. Člen výkonného výboru Slovenského olympijského výboru, generálny sekretár Konfederácie športových zvä- zov SR a predseda Slovenského stolnotenisového zväzu Zdenko Kríž.

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

5 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 Ocenenie Award of Merit ITTF, ktoré sa neoficiálne nazýva aj „stolnotenisový Oskar“, je pre mňa nielen ocenením mojej práce, ale práce celého Slovenského stol- notenisového zväzu. SSTZ patrí spomedzi 222 členských krajín medzi najaktívnejšie federácie. Bez pomoci a podpory kolegov vo zväze by som nikdy takéto vyznamena- nie nemohol získať. Slovenský stolný tenis bude mať v tomto roku v Rio de Janeiro najbohatšie zastúpenie na olympijských hrách v his- tórii samostatnosti – 3 olympionikov. Ako to hodnotíte? Je to obrovský úspech, pretože od vzni- ku SR štartovali na OH iba Valentina Popo- vá v roku 1996 a Eva Ódorová v roku 2008. Verím, že naše trio urobí v Riu všetko to, čo je v ich silách a že sa neuskromní iba s účasťou, ale prekvapí aj výsledkom. Vlani oslávil náš časopis 25. výročie jeho vzniku a stolný tenis 90. výročie jeho organizovanej formy na území Slo- venska. Čo zaželať slovenskému stolné- mu tenisu do nasledujúceho obdobia? Stolný tenis patrí na Slovensku medzi najväčšie a najstaršie športy. Aj v ďalších rokoch by mal zostať verný svojej tradícii a pritiahnuť čo najviac mladých ľudí a nájsť aj v ďalších rokoch talenty typu Františka Tokára, ktorý je historicky najúspešnejším slovenským hráčom – päťnásobným maj- strom sveta. A ešte niečo: potrebovali by sme viac tolerancie, objektívnosti a po- chopenia pri presadzovaní regionálnych, klubových a osobných záujmov... ● zhováral sa: Tibor Kollár ● foto: archív SSTZ Kollárovitsom. Ja som presadzoval jej pre- chod do majetku zväzu, pretože klub nega- rantoval jej využívanie pre celý slovenský stolný tenis. Po zložitom obojstrannom lobingu rozhodol VV SZTK (nástupca po ČSZTV) v hlasovaní pomerom 8:7, že hala prejde do vlastníctva zväzu. Zrekonštruo- vaná hala stále slúži svojmu účelu a stala sa Národným stolnotenisovým centrom. V tomto roku Vám v Kuala Lumpur prezident ITTF odovzdal najvyššie stolno- tenisové vyznamenanie „Award of Me- rit ITTF“ za celoživotný prínos pre tento šport. Čo to pre Vás znamená? celkom nezávislý od osobných a klubových vplyvov. Manželka, vysokoškolská učiteľka, vždy pred každou volebnou konferenciou SSTZ sľubuje delegátom, ktorí ma nezvo- lia, recepciu. Zatiaľ 13-krát ušetrila... Ste zároveň členom exekutívy Sloven- ského olympijského výboru a generálnym sekretárom Konfederácie športových zvä- zov SR. V procese prípravy nového záko- na o športe ste boli jedným z tých, ktorí najhlasnejšie pomenovávali problémy pri jeho kreovaní. Prezraďte, na ktoré nedo- statky ste najviac upozorňovali? Nový zákon o športe prinesie do fi- nančne podvýživeného slovenského špor- tu štyri roky po sebe navyše každoročne cca 8 – 8,5 mil. € – to je jeho hlavné po- zitívum. Zväzom však ukladá neuveriteľné množstvo povinností, ktoré budú ťažko re- alizovateľné. Nespravodlivý je však vzorec na prerozdeľovanie štátnych dotácií, ktorý bol terčom najväčšej kritiky. Výpočet dote- raz nie je definitívne uzavretý. Dosiahnuť väčšiu spravodlivosť pre menšie a menej populárne, ale úspešné športy, je jedným z cieľov KŠZ SR i môj osobný. Československému stolnému tenisu ste predsedali takmer 4 roky. Slovenské- mu stolnému tenisu šéfujete už takmer 30 rokov. Ktorý moment počas Vášho pô- sobenia bol pre Vás najťažší? Zložitých situácií bolo viacero, preto- že život v slovenskom športe nie je ľahký. Azda najťažším momentom bol pre mňa boj o  vlastníctvo stolnotenisovej haly v  Bratislave-Krasňanoch, ktorá pôvodne patrila SÚV ČSZTV. Halu chcel v roku 1990 sprivatizovať klub ŠKST Butterfly Bratislava na čele so Štefanom Balaškom a Štefanom ROZHOVOR V rozhovore s prezidentom ITTF Thomasom Weikertom a generálnym sekretárom SOV Jozefom Libom počas majstrovstiev Európy juniorov v Bratislave v roku 2015 Ocenenie predsedu SSTZ Zdenka Kríža vyznamenaním Award of Merit ITTF v roku 2016

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

6 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 MAJSTROVSTVÁ SVETA družstiev Súťaže na hranici regulárnosti Väčšina stolných tenistov sa na 53. maj- strovstvá sveta v Kuala Lumpur tešila. Veď referencie z MS v Malajzii v roku 2000 boli vcelku priaznivé a to sa vtedy hrala v tomto meste súťaž družstiev i kategórie jednot- livcov. Tentoraz v dňoch 28. 2. – 6. 3. 2016 boli v 1,6-miliónovom hlavnom meste zau­ jímavej krajiny na programe iba súťaže kolektívov. Po prijatí obmedzujúcich pravi- diel pre štart na MS pricestovalo do Kua­ la Lumpur 91 mužských a o desať menej ženských tímov. Celkovo 360 mužov a 310 žien. Takmer všetci, azda až na domácich stolných tenistov, zažili šok. Šampionát sa nehral v modernej hale v centre mesta, ako bolo pôvodne plánované, ale na vyše 20 kilometrov vzdialenom predmestí, ktoré územne už ani nepatrilo pod hlavné mesto. Dôvodom bola rekonštrukcia haly, s ktorou Malajzijčania pri rozhodovaní o dejisku MS vyhrali nad protikandidátom – švédskym Halmstadom. Vyžiadali si ju, vraj, bezpeč- nostné dôvody, neoficiálne sa však hovorilo aj o príliš vysokom nájomnom. Náhradná hala Malawati si už iba matne spomínala na lepšie časy a určite je tiež pred veľkou rekonštrukciou. Navyše kapacitne neposta- čovala, veď sa v nej mohli odohrať iba stret- nutia najvyššej divízie. Ešte horšie dopadli účastníci II. – IV. divízie. Tí odohrali celý šampionát na parkovisku pred halou, kde bol postavený veľký dvojšiator, podobný ako majú cirkusy. Najstarší pamätníci MS sa zhodli v názore, že v takýchto podmienkach sa vrcholná svetové súťaž určite nehrala ani raz za posledných 30 rokov. Oficiálny názov MS „Perfekt World Championships“ vyznel ako neplánovaná paródia... Aj na MS v Kuala Lumpur sa prejavila do- minancia Číny – ako v súťaži mužov, tak aj v súťaži žien. Na plastové loptičky si zvykli ob- hajcovia titulov lepšie ako ich súperi a v Ma- lajzii sa nenašiel žiaden tím, ktorý by s nimi zohralvyrovnanúpartiu.Príjemnýmprekva- pením boli Japonci. Vybojovali si zaslúžene dve strieborné medaily a získali si sympatie divákov. V súťaži mužov sa darilo aj Angliča- nom, ktorým patrí nečakaný bronz. Na dru- hej strane úplne prepadli Nem­ ci. Obsadili až 13. miesto, čo sa im už veľmi dávno nestalo. Malou náplasťou na tento neúspech bolo 5. miesto žien Nemecka. MS v Malajzii sa neskončili úspešne ani pre slovenské tímy, hoci do Ázie ne- cestovali s prehnanými ambíciami. Ženy boli vo svetovom rebríčku na 22. mieste a muži o šesť priečok nižšie. Očakávalo sa, že približne tieto pozície obidva tímy obhája. Žiaľ, výsledok nie je veľmi lichotivý – naj- horšie umiestnenie oboch našich tímov na MS – 33. miesto! Trénerka žien SR Popová mala problémy so zostavou už doma. Dlho nevedela nájsť medzi ženami štvrtú hráčku do tímu. Nako- niecsarozhodlaprekadetku EmuLabošovú. Tesne pred odletom sa však obnovilo zrane- nie ramena Eve Ódorovej a tak na poslednú chvíľu povolala trénerka aj juniorku Tatianu Kukuľkovú. Tá nakoniec neodcestovala s pr- vou časťou výpravy, pretože ju vrátili z letis- ka vo Schwechate. Až tam sa zistilo, že má síce platný cestovný doklad, ale nie na ďalších šesť mesiacov, ako to požadujú paso- vé orgány v Malajzii. Druhý pokus s pasom vybaveným za pár ho- dín sa už podaril a ta- lentovaná Kukuľková cestovala na svoj prvý „dospelácky“ šampionát. Treba povedať, že svojej premiéry sa zhostila na výbornú. Tréner Miko to mal doma s nomináciou jednoduchšie, ale v Kuala Lumpur prišiel po polovici súťaže o Thomasa Keinatha, ktorý si nešťastne zlomil kostičku v pravej ruke. Obidva naše tímy na základe postave- nia vo svetovom rebríčku hrali v II. divízii. Muži po prvých dvoch povinných výhrach so Švajčiarskom a Vietnamom nečakane prehrali s Turkami. Jediný bod urobil Va- lúch, keď vybuchli opory. Potom prišli dve sprchyodNigérieaIndie,tímov,ktorémajú lepšie postavených hráčov v individuálnom rebríčku ako my. Nevyšiel nám ani úvodný zápas v 2. stupni súťaže. S Belgickom sme prehrali nešťastne 2:3 a to bola definitívna stopka pre náš celok, pretože v 2. stupni pokračovali už iba víťazi. O vyrovnanosti II. divízie svedčí napríklad aj fakt, že vo finále India zdolala Brazíliu 3:2. Slovenské ženy svoje prvé tri stretnu- tia vyhrali, aj keď Mexiko a Litvu zdolali len tesne. Výborne sa uviedla Kukuľková. V úvodnom súboji s Talianskom síce prvých šesť loptičiek pokazila, ale nakoniec získala svoj prvý bod, čo jej zdvihlo sebavedomie. Šampionát druhýkrát v Kuala Lumpur Družstvá mužov a žien SR na 53. majstrovstvách sveta v malajzijskom Kuala Lumpur

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

7 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 bybolimodlitebne. Nemeckíusporiadatelia zdôraznili, že oni organizujú predovšetkým športovú súťaž, aj tak sa však budú špecific- kými požiadavkami zaoberať... Rada riaditeľov ITTF sa zaoberala najmä budúcnosťou svetových stolnotenisových šampionátov. Po dlhej diskusii smerujúcej k zníženiu počtu účastníkov na MS z teraj- ších 96 iba na 64 alebo menej bola ustano- vená pracovná skupina, ktorá pripraví návrh pre budúce rokovanie kongresu v Düssel- dorfe. Čelní funkcionári ITTF dnes už ne- preferujú tzv. „open door policy“ (politika otvorených dverí pre všetkých členov), kto- rú presadzoval niekdajší šéf ITTF Japonec Ičiro Ogimura. Skôr sa prikláňajú k redukcii zúčastnených družstiev štartujúcich na MS. Rada riaditeľov potvrdila dejisko MS junio- rov 2016 v Kapskom meste a rozhodla, že MS juniorov 2017 budú v talianskom Riva del Garda. MS telesne znevýhodnených stolných tenistov – súťaže družstiev – sa budú hrať v roku 2017 v Bratislave na štadi- óne Ondreja Nepelu. Neformálny kongres ETTU diskutoval v Ku- ala Lumpur naj- mä o budúcnos- ti európskeho stolného tenisu, o intenzívnej práci s mlá- dežou, ktorá by mala zastaviť zvyšujúci sa rozdiel vo výkonnosti ázijských a európ- skych hráčov. Pomôcť by mali aj viaceré se- mináre pre trénerov a otvorenie špecializo- vaného štúdia stolného tenisu v Splite ako aj rozvoj programu Eurotalent pre najväč- šie talenty z členských krajín ETTU. Delegáti tiež rozhodli o praktickom otestovaní návr- hov Ruskej stolnotenisovej federácie, kto- ré by mali zatraktívniť stolný tenis (hrať aj dvojhry iba na tri víťazné sety, posledný set hrať len do 7 bodov a zrušiť rozdiel dvoch loptičiek potrebných na víťazstvo v každom sete). S  porozumením sa nestretol návrh, aby pred duelom obaja hráči vybrali 10 lop- tičiek, z ktorých by každý dostal päť, podá- vali by striedavo a až po desiatom podaní by sa pozbierali loptičky ležiace v kurte, čo by malo zrýchliť hru. Kongres rozhodol, že ME mládeže 2017 budú v portugalskom meste Gondomar. V Kuala Lumpur sa zišiel na svojej výroč- nej schôdzi aj Swaythling Club International (SCI), združenie bývalých majstrov sveta, resp. kontinentov a úspešných trénerov a rozhodcov, ako aj popredných funkcioná- rov svetového stolného tenisu. SCI, ktorý zodpovedá za organizáciu MS veteránov, okrem iného konštatoval enormný záujem o účasť na tomto podujatí. Veteránske ME 2017 budú vo švédskom Helsinborgu. ● text: Zdenko Kríž, foto: archív SSTZ Návrhy na skrátenie hry Na predmestí Ku- ala Lumpur, kde sa 53. svetový stolno- tenisový šampionát družstiev konal, sa uskutočnilo viacero významných rokovaní. V hoteli Dorsett Grand Subang sa zišiel kongres Medziná- rodnej stolnotenisovej federácie (ITTF). Jeho 124 delegátov, ktorí mali vďaka pove- reniu na zastupovanie 142 hlasov, zhodno- tilo uplynulé ročné obdobie, počas ktoré- ho svetový stolný tenis prezentoval svojich päť rozvojových programov. Kongres v Malajzii tentokrát neprijímal žiadnych nových členov, ale rozhodol o do- časnej suspendácii Kuvajtského stolnoteni- sového zväzu – vzhľadom na neprípustné zasahovanie štátu do činnosti tejto organi- zácie. ITTF tak má 221 členov. Na kongrese sa prezentovali postupom príprav organi- zátori olympijského stolnotenisového tur- naja v Rio de Janeiro 2016, usporiadatelia MS 2017 jednotlivcov v Düsseldorfe a MS 2018 družstiev v Halmstade. Kongres odsú- hlasil za usporiadateľa MS 2019 jednotliv- cov Budapešť, ktorá nemala protikandidá- ta. Bez definitívneho rozhodnutia zostala požiadavka usporiadateľa MS družstiev 2018 v Halmstade, ktorý požadoval zníže- nie počtu štartu oprávnených kolektívov z 96 na 72, pretože časť rezervovaných ho- telov obsadila švédska vláda utečencami a je predpoklad, že hotely budú zaplnené, resp. pôjdu do rekonštrukcie. Z návrhu na zmeny pravidiel, resp. predpisov, neprešlo napr. zväčšenie hrúbky rakety na 4,25 mm, zvýšenie sieťky o 1 cm, ale ani zrušenie opakovaného servisu po kontakte loptičky so sieťkou. Kongres ohromili funkcionári zo Šanghaja, ktorí prezentovali Svetové múze- um stolného tenisu. S výstavnou plochou vyše 10 000 m2 bude po dokončení dôs- tojným svetovým stánkom tohto športu. Prezident ITTF Thomas Weikert ocenil šesť predstaviteľov svetového stolného tenisu najvyšším stolnotenisovým vyznamenaním Award of Merit ITTF, medzi nimi aj predse- du SSTZ Zdenka Kríža za celoživotný prínos pre rozvoj stolného tenisu, osobitne v ob- lasti diplomacie. Kongres potvrdil za členov mediálnej komisie Antona Hamrana, za členku komisie športovcov Alenu Kánovú a za člena paradivízie Juraja Štefáka. V záve- re kongresu ITTF vzbudila veľkú pozornosť prítomných požiadavka prezidenta Stolno- tenisovej federácie Saudskej Arábie, ktorú vzniesol na organizátorov budúcoročných MS jednotlivcov v Düsseldorfe. Vzhľadom nafakt,žesasvetovýšampionátvroku2017 bude konať aj počas ramadánu, požadoval vyhradenie moslimských hotelov, v ktorých Naopak, Balážová po prehre s majsterkou Južnej Ameriky Jadizovou z Mexika 1:3, stratila cenné body do rebríčka, ktorý bol základom nominácie na OH v Rio de Janei­ ro. Od tej chvíle už nehrala z obavy, aby nestratila ďalšie body. Naše mladé trio Jur- ková, Kukuľková, Labošová prehralo potom všetky ďalšie stretnutia – so Švajčiarskom, Egyptom i Vietnamom a zosunulo sa na 33. miesto. S Balážovou malo reálnu šancu za- bojovať možno aj o finále II. divízie. V ňom napokon India zdolala Luxembursko 3:1. Ako videli MS reprezentační tréneri SR? Valentína Popová: „Šampionát sme odo- hrali s jedným z najmladších družstiev. Prí- jemne ma prekvapila Táňa Kukuľková, ktorá si počínala nebojácne a získala nečakané štyri body. Balážová taktizovala smerom k nominácii na OH v Riu. Za víťazstvá v dvoj- hre v II. divízii bol minimálny bodový zisk, za prehru však pre ňu veľké straty. Keby hrala do konca turnaja, určite by sme skončili pod- statne lepšie ako je naša konečná bilancia.“ Jarolím Miko: „Umiestnenie družstva na 33. mieste hodnotím ako neúspech. Hráči sa v priebehu MS nedostali do optimálnej formy, družstvo nemalo osobnosť, ktorá by ho svojimi výkonmi potiahla. Pištej nehral v Malajzii v pohode, Šeredu už dlhšie trápi nedoliečený chrbát, Keinath začal sľubne, ale v súboji s Nigériou spadol tak nešťast- ne, že si zlomil kostičku v ruke a už nehral. Mladý Valúch odohral svoj štandard, naj- lepšie proti Belgicku, ale na silných súperov výkonnosť ešte nemá.“ Sumár výsledkov Muži: divízia šampiónov – semifinále: Čína – Južná Kórea 3:0, Japonsko – Ang- licko 3:1, finále: Čína – Japonsko 3:0. Po- radie: 1. Čína, 2. Japonsko, 3. Južná Kórea a Anglicko. Muži SR, II. divízia (o 25. – 48. miesto) – zápasy v skupine: Slovensko – Švajčiarsko 3:1 (Pištej 2, Valúch), Slovensko – Vietnam 3:0(Pištej,Šereda,Keinath),Slovensko–Tu- recko 1:3 (Valúch), Slovensko – Nigéria 1:3 (Keinath), Slovensko – India 0:3, o 25. – 48. miesto: Slovensko – Belgicko 2:3 (Pištej, Va- lúch). Družstvo mužov obsadilo 33. miesto. Ženy: divízia šampiónov – semifinále: Čína – Tajwan 3:0, Japonsko – KĽDR 3:1, fi- nále: Čína – Japonsko 3:0. Poradie: 1. Čína, 2. Japonsko, 3. Tajwan a KĽDR. Ženy SR, II. divízia (o 25. – 48. miesto) – zápasy v skupine: Slovensko – Taliansko 3:1 (Balážová 2, Kukuľková), Slovensko – Mexiko 3:2 (Balážová, Kukuľková, Jurková), Slovensko – Litva 3:2 (Balážová 2, Jurková), Slovensko – Švajčiarsko 1:3 (Kukuľková), Slovensko – Egypt 0:3, o 25.- 48. miesto: Slovensko – Vietnam 1:3 (Kukuľková). Druž- stvo žien obsadilo 33. miesto. MAJSTROVSTVÁ SVETA družstiev

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

tinck (BEL) 4:2, Pištej – Simon (ISR) 4:0, Wang Yang – Kreanga (GRE) 4:3, Wang Yang – Rech Daldosso (ITA), 4:1, Wang Yang – Alexandrov (BUL) 4:0 1. stupeň: Olah (FIN) – Pištej 4:2, Bai He – Kreanga (GRE) 0:4, Wang Yang – Machado (ESP) 4:0, Wang Yang – Karlsson (SWE) 4:1, Shibaev (RUS) – Wang Yang 4:1 2.stupeň (blue draw, 1-32): Szocs (ROU) – Pištej 4:2 2.stupeň (1-32): Bai He – Stoyanov (ITA) 4:1, Wang Yang – Karlsson (SWE) 1:4, Ge- raldo (POR) – Bai He 4:2 Výsledky žien Skupiny: Balážová – Xiao (ESP) 4:2, Balá- žová – Karova (BUL) 4:1, Balážová – Giardi (SMR) 4:0, Ódorová – Gaponova (UKR) 2:4, Ódorová – Colantoni (ITA) 4:0, Ódorová – Yovkova (BUL) 4:0, Jurková – Grzybowska (POL) 1:4, Jurková – Lovas (HUN) 0:4, Jur- ková – Loyen (BEL) 4:1 1. stupeň: Ódorová – Štrbíková (CZE) 4:1, Jurková – Li Fen (SWE) 1:4, Balážová – Eer- land (NED) 4:0, Ódorová – Bilenko (UKR) 4:3, Balážová – Shen Yanfei (ESP) 4:2, P. Solja (GER) – Ódorová 4:0, Liu Jia (AUT) – Balážová 4:3 2.stupeň (1-32): Rakovac (CRO) – Jurková 4:0, Balážová – Lovas (HUN) 4:2, Balážová – Pavlovich (BLR) 0:4 2.stupeň (red draw, 1-32): A. Solja (AUT) – Ódorová 4:2 ● text: Ján Vaniak, foto: archív SSTZ chádzali psychické aj fyzické sily. U mužov v modrej skupine prehral Pištej so Szoscom, v červenej skupine Bai He po víťazstve so Stoyanovom prehral s Geraldom a Wang Yang s Karlssonom. V ženskej kvalifikácii v modrej skupine prehrala Jurková s Rako- vacovou a Balážová po víťazstve nad Lová- sovou vypadla s Pavlovichovou. V červenej skupine Ódorová podľahla A. Soljovej. Aj keď sa z európskej kvalifikácie zo slo- venských reprezentantov priamo na OH ne- kvalifikoval nikto, na turnaji porazili viacero kvalitných súperov, aj vyššie postavených vo svetovom rebríčku. To im na základe získaných bodov a po doplnení už kvalifi- kovaných hráčov z rebríčkového postavenia pomohlo k účasti na OH. Aj vďaka týmto vý- sledkom bude mať slovenský stolný tenis na OH v Rio de Janeiro historické zastúpenie troch reprezentantov – Wang Yanga, Bar- boru Balážovú a Evu Ódorovú. Vzhľadom na účasť prakticky všetkých najlepších stolných tenistov sveta je pred nimi mimoriadne ná- ročná úloha. Každý postup do ďalšieho kola budeme považovať za úspech. Držíme im palce a okrem bezpečného pobytu im že- láme krásne zážitky aj športové úspechy a predovšetkým úspešnú reprezentáciu slo- venského stolného tenisu a Slovenska. Výsledky mužov Skupiny: Bai He – Tokic (SLO) 4:1, Bai He – Devos (BEL) 2:4, Bai He – Glod (LUX) 4:1, Pištej – Lebesson (FRA) 0:4, Pištej – Nuy­ 8 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 OLYMPIJSKÁ KVALIFIKÁCIA Slovenské trio do Ria Na základe návrhu trénerov a po schvá- lení vo Výkonnom výbore SSTZ bolo rozhod- nuté, že kvalifikácie sa zúčastnia u mužov prví dvaja hráči zo svetového rebríčka a maj- ster Slovenska 2016 a u žien prvé tri hráčky zo svetového rebríčka. Z mužov SR sa tesne pred kvalifikáciou z rodinných a zdravotných dôvodov vzdal účasti Peter Šereda, a tak do Halmstadu spolu s trénermi Jarolímom Mi- kom a Valentinou Popovou odleteli Wang Yang, Ľubomír Pištej a náhradník Bai He a zo žien Barbora Balážová, Eva Ódorová a Eva Jurková. Vzhľadom na náročnosť a zložitosť turnajaanaúčasťnajlepšíchhráčovzEurópy sa reálne nádeje vkladali predovšetkým do Wanga, Ódorovej a Balážovej. Ostatní mohli príjemne prekvapiť. Tento predpoklad sa- motná kvalifikácia aj potvrdila. Zozákladnýchskupínpostúpilidoďalšie- hokolavšetcinašistolnítenisti.Mužiajženy boli vyžrebovaní do ôsmich skupín, ktorých víťazi sa priamo kvalifikovali na olympijské hry. Nepostupujúci hráči pokračovali ďalším turnajom vyraďovacím systémom v dvoch skupinách, ktorých víťazi sa rovnako kvali- fikovali na OH. Finalisti so semifinalistami sa stali náhradníkmi. V 2. stupni skončili Bai He, Pištej a Jurková v prvom resp. druhom kole. Najbližšie k priamemu postupu mali Wang Yang, Ódorová a Balážová, ktorí pre- hrali až vo finále. Wang Yang so Shibaevom, Ódorová s P. Soljovou a dve loptičky delili od postupu Balážovú s Liu Jia. V poslednej súťaži kvalifikácie našim hráčom už do- V dňoch 12. – 16. apríla 2016 sa vo švédskom meste Halmstad uskutočnila európska olympijská kvalifikácia v stolnom tenise. K zmene pôvodného miesta i termínu kvalifikácie, ktorá sa mala pôvodne uskutočniť v tureckom Istanbule, došlo z dôvodu nestabilnej bezpečnostnej situácie a hrozbe teroristických útokov. Barbora Balážová Eva Ódorová Wang Yang

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

9 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 Valúch – Rasmussen (DEN) 3:0, Tutura – Seyfried (FRA) 0:3, Tutura – Uemura (JPN) 0:3 U21 ženy Kvalifikácia: Jurková – Bajor (POL) 3:2, Jur- ková – Baravok (BLR) 0:3 Nigeria Open (Challenge) 18. – 22. 5. 2016, Lagos, Nigéria Muži 1. kolo: Keinath – Kazeem (NGR) 4:1 2. kolo: Keinath – Magdy (EGY) 4:0 3. kolo – štvrťfinále: Keinath – Toriola (NGR) 2:4 Zagreb Open (Challenge) 24. – 28. 5. 2016, Záhreb, Chorvátsko Muži Kvalifikácia: Kalužný – Nad Nemedi (SRB) 3:4, Kalužný – Hachard (FRA) 2:4, Valúch – Mabey (ENG) 4:0, Valuch – Duran (ESP) 4:2, Novota – Martinek (CRO) 4:3, Novota – Lam (HKG) 0:4, Keinath – Tica (CRO) 4:0, Keinath – Al Abbad (KSA) 4:0 Baráž: Keinath – Chernov (RUS) 0:4 1. kolo: Valúch – Walther (GER) 0:4 U21 muži Kvalifikácia: Kalužný – Weber (SUI) 1:3, Ka- lužný – Martinek (CRO) 3:0, Valúch – Goja (CRO) 3:0, Valúch – Sgouropoulos (GRE) 3:2 1. kolo: Kalužný – Kallberg (SWE) 0:3, Va- lúch – Landrieu (FRA) 3:1 2. kolo: Valúch – Akkuzu (FRA) 1:3 Kuwait Open (Super) 16. – 20. 3. 2016, Kuwait City, Kuvajt Muži Kvalifikácia – 2. kolo: Wang Yang – Tan (CRO) 4:1 1. kolo: Wang Yang – Wong (HKG) 1:4 Ženy Kvalifikácia – 1. kolo: Balážová – Salem (KUW) 4:0 Kvalifikácia – 2. kolo: Balážová – Hu (TUR) 2:4 Qatar Open (Super) 23. – 27. 3. 2016, Doha, Katar Muži Kvalifikácia – 1. kolo: Kobes – Aldmaisy (JOR) 4:1 Kvalifikácia – 2. kolo: Kobes – Chen /AUT/ 0:4, Bai He – Liventsov (RUS) 3:4, Wang Yang – Duda (GER) 0:4 Ženy Kvalifikácia – 2. kolo: Ódorová – Yu (SIN) 0:4 Polish Open (Major) 20. – 24. 4. 2016, Varšava, Poľsko Muži Kvalifikácia: Novota – Liventsov (RUS) 4:3, Novota – Ishyi (JPN) 1:4, Valúch – Madsu- daira (JPN) 1:4, Valúch – Polanský (CZE) 0:4, Rezetka – Duda (GER) 0:4, Rezetka – Akerstrom (SWE) 1:4, Kalužný – Kosi- ba (HUN) 1:4, Kalužný – Zeljko (CRO) 4:0, Keinath – Bak (POL) 4:3, Keinath – Korbel (CZE) 1:4, Bai He – Fedotov (RUS) 4:0, Bai He – Wiecek (POL) 4:0, Bai He – Robinot (FRA) 4:2, Tutura – Obešlo (CZE) 0:4, Tutu- ra – Akkuzu (FRA) 0:4, Tutura – Lewandow- ski (POL) 4:0 wo 1. kolo: Wang Yang – Wang Zhixu (DEN) 4:2, Bai He – Monteiro (POR) 4:1 2. kolo: Wang Yang – Matsumoto (BRA) 2:4, Bai He – Persson (SWE) 4:3 3. kolo – osemfinále: Bai He – Freitas Mar- cos (POR) 1:4 Ženy Kvalifikácia: Jurková – Postoaca (ROU) 0:4, Jurková – Savelyeva (RUS) 1:4, Ódorová – Ermakova (RUS) 4:3, Ódorová – Morizono (JPN) 0:4 1. kolo: Ódorová – Ishikawa (JPN) 1:4 U21 muži Kvalifikácia: Rezetka – Kotowski (POL) 1:3, Rezetka – NG Pak Nam (HKG) 1:3, Kalužný – Szudi (HUN) 0:3, Kalužný – Weerasinghe (ENG) 0:3, Valúch – Murawski (POL) 0:3, SLOVÁCI na ITTF world tour Hungarian Open (Major) 20. – 24. 1. 2016, Budapešť, Maďarsko Muži Skupiny: Kalužný – Jha (USA) 1:4, Kalužný – Jevtovic (SRB) 1:4, Novota – Majtorovic (SRB) 4:0, Novota – Robinot (FRA) 0:4, Ko- pányi – Kim (KOR) 0:4, Kopányi – Lee (TPE) 1:4, Bai He – Molnar (HUN) 4:1, Bai He – Po- lanský (CZE) 4:3, Keinath – Loy (SIN) 4:0, Kei- nath – Nielsen (DEN) 4:0, Péter – Kojic (CRO) 2:4, Péter – Lakatos (HUN) 0:4, Kobes – Ra- dojnic (SRB) 4:0, Kobes – Robinot (FRA) 0:4 Baráž: Bai He – Madrid (MEX) 3:4 Ženy Skupiny: Ódorová – Gauthier (FRA) 4:2, Ódorová – Tomanovská (CZE) 4:0, Balážo- vá – Shiomi (JPN) 1:4, Balážová – Trigolos (BLR) 4:3, Jurková – Truzsinszki (SRB) 1:4, Jurková – Dolgikh (RUS) 0:4 1. kolo: Balážová – Ito (JPN) 2:4, Ódorová – Shan (GER) 3:4 U21 muži Kvalifikácia: Kopányi – Majoros (HUN) 1:3, Kopányi – Chirita (ROU) 0:3, Kalužný – Kim (KOR) 2:3, Kalužný – Molnar (HUN) 3:1, Pé- ter – Matsuyama (JPN) 0:3, Péter – Park (KOR) 0:3, Péter – Vilchez (ESP) 3:0 U21 ženy Kvalifikácia: Jurková – Rahmo (EGY) 1:3, Jurková – Shiomi (JPN) 1:3 German Open (Super) 27. – 31. 1. 2016, Berlín, Nemecko Muži Kvalifikácia – 1. kolo: Valuch – Jevtovic (SRB) 4:0, Šereda – Omrani (IRI) 4:3, Kobes – Zhai (DEN) 0:4, Keinath – Baciocchi (ITA) 4:0 w.o., Bai He – Jean (BEL) 4:2 Kvalifikácia – 2. kolo: Valuch – Monteiro (POR) 0:4, Šereda – Franziska (GER) 2:4, Keinath – Gauzy (FRA) 2:4, Bai He – Mat- sudaira (JPN) 1:4, Wang Yang – Lakatos (HUN) 4:2, Pištej – Walther (GER) 1:4 Kvalifikácia – 3. kolo: Wang Yang – Gorak (POL) 4:1 Kvalifikácia – 4. kolo: Wang Yang – Shibaev (RUS) 3:4 Ženy Kvalifikácia – 1. kolo: Jurková – Lin (SIN) 0:4, Balážová – Dvorak (ESP) 4:0 Kvalifikácia – 2. kolo: Balážová – Pesotska (UKR) 4:2 Kvalifikácia – 3. kolo: Balážová – Pota (HUN) 4:2 1. kolo: Balážová – Shan (GER) 2:4 U21 ženy 1. kolo: Jurková – Choi (KOR) 0:3 Roman Rezetka Foto: Róbert Kollár

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

10 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 French Junior & Cadet Open ITTF Premium Junior Circuit 17. – 21. 2. 2016, Metz, Francúzsko Kadeti Družstvá – skupiny: SVK – POL 0:3, SVK – NED 1:3 Jednotlivci – skupiny: Delinčák – Li (POR) 0:3, Delinčák –Choi (KOR) 1:3, Delinčák – Chan (HKG) 0:3, Diko D. – Tsang (HKG) 0:3, Diko D. – Faria (POR) 3:1, Diko D. – Stum- per (GER) 0:3, Pindura – Valenta (CZE) 0:3, Pindura – Hardmeier (SUI) 3:1, Pindura – Beh (SIN) 1:3 Štvorhra – 1. kolo: Delinčák, Sabhi (FRA) – Hamache, Picard (FRA) 0:3, Diko, Pindura – Lau, Tsang (HKG) 2:3 Kadetky Družstvá – skupiny: SVK – BEL 0:3, SVK – GRE 3:0 Jednotlivci – skupiny: Labošová – Gerasi- natou (GRE) 3:0, Labošová – Chomis (FRA) 3:0, Šinkarová – Lew (SIN) 3:0, Šinkarová – Fischer (GRE) 3:1, Terezková – Bernard (BEL) 0:3, Terezková – Chau (HKG) 0:3, Te- rezková – Lu (SIN) 2:3 1. kolo: Labošová – Raharinababa (FRA) 3:1, Šinkarová – Lutz (FRA) 0:3 2. kolo: Labošová – Nagasaki (JPN) 1:3 Štvorhra – 1. kolo: Terezková, Zaderová (CZE) – Bernard, Dahy (BEL) 1:3 2. kolo: Labošová, Šinkarová – Fischer, Ge- rasimatou (GRE) 3:0 wo 3. kolo: Labošová, Šinkarová – Marteau, Randriantsoa (FRA) 1:3 (AUT) 3:0, Čermáková, Mulalic – Aykultu, Ozkaya (TUR) 1:3, Uríková, Horváthová – Fule, Gondor (HUN) 0:3 2. kolo: Belopotočanová, Puchovanová – Front, Holmsted (SWE) 0:3, Kukuľková, Grigelová – Tofant, Vovk (SLO) 3:0 3. kolo: Kukuľková, Grigelová – Marn, Pav- lovic (CRO) 2:3 Kadeti Družstvá: SVK A – CZE A 0:3, SVK A – TUR B 1:3, SVK A – ROU B 1:3, SVK B – BLR 0:3, SVK B – HUN A 0:3 Jednotlivci – skupiny: Pindura – Doychev (BUL) 0:3, Pindura – Harloi (ROU) 3:2, Pin- dura – Juhazs (HUN) 0:3, Diko – Pihkala (FIN) 3:1, Diko – Levajac (SRB) 0:3, Diko – Hromek (CZE) 3:1, Kysel – Naumi (FIN) 0:3, Kysel – Stefanov (BUL) 3:0, Kysel – Smith (ENG) 3:2, Ivančo – Bogdan (ROU) 0:3, Ivančo – Rukliatsov (BLR) 1:3, Ivančo – Gutshi (AUT) 3:1 1. kolo: Diko – Rukliatsov (BLR) 1:3, Kysel – Onderka (CZE) 1:3 Štvorhra – 1. kolo: Diko, Pindura – Gut- chi, Promberger (AUT) 1:3, Ivančo, Kysel – Cathcart, Haug (IRL/NOR) 0:3 Kadetky Družstvá – skupiny: SVK A – LTU 3:0, SVK A – BLR 3:0, SVK B – HUN B 1:3, SVK B – SLO 2:3 1. kolo: SVK A – HUN A 3:2 Semifinále: SVK A – KOR/ROU 1:3 Jednotlivci – skupiny: Dzelinská – Chaka- vaya (BLR) 0:3, Dzelinská – Riliskyte (LTU) 2:3, Dzelinská – Blaskova (CZE) 0:3, Labo- šová – Stranska (CZE) 3:0, Labošová – Bar- toszek (POL) 3:1, Labošová – Kocal (TUR) 3:2, Šinkarová – Nino (ITA) 3:0, Šinkarová – Varga (HUN) 3:0, Šinkarová – Menger (SRB) 2:3, Lacenová – Pytlíková (CZE) 1:3, Lacenová – Riliskyte (LTU) 0:3, Lacenová – Wegrzyn (POL) 0:3, Terezková – Strico- va (CZE) 3:0, Terezková – Chen (AUT) 3:0, Terezková – Nagypal (HUN) 1:3, Peková – Stepanová (CZE) 0:3, Peková – Melaikaite (LTU) 3:2, Peková – Laurenti (ITA) 1:3 1. kolo: Labošová – Riskilskyte (LTU) 3:0, Šinkárová – Wergzyn (POL) 3:0, Terezková – Bezeg (SRB) 3:0 2. kolo: Labošová – Kisel (BLR) 3:1, Šin- kárová – Nagypal (HUN) 1:3, Terezková – Blaskova (CZE) 0:3 3. kolo: Labošová – Plaian (ROU) 1:3 Štvorhra – 1. kolo: Terezková, Dzelinská – Karkusova, Tominjak (SRB) 0:3, Peková, Lacenová – Chen, Leitner (AUT) 3:0 2. kolo: Labošová, Šinkárová – Alkho- uskaya, Kisel (BLR) 3:1, Peková, Lacenová – Blaskova, Shin (CZE, KOR) 0:3 3. kolo: Labošová, Šinkarová – Plaian, Var- ga (ROU) 0:3 slovenská Mládež v zahraničí Czech Junior & Cadet Open ITTF Premium Junior Circuit 10. – 14. 2. 2016, Hodonín, Česko Juniori Družstvá – skupiny: SVK B – SWE 3:2, SVK B – JPN 0:3, SVK A – BUL 2:3, SVK A – BLR 1:3 Jednotlivci – skupiny: Kaššay – Marinko- vic (SRB) 1:3, Kaššay – Lipan (ROU) 3:0, Pavolka – Lai (TPE) 0:3, Pavolka – Bogdan (ROU) 2:3, Zelinka – Klos (CZE) 0:3, Zelinka – Martinek (CRO) 0:3, Brat – Rozínek (CZE) 3:0, Brat – Ramsden (ENG) 3:0, Brat – Va- lasti (FIN) 3:0, Špánik – Vatov (BUL) 3:0, Špánik – Radovic (SRB) 3:0, Špánik – Ojala (FIN) 3:0, Peko – Doychev (BUL) 3:2, Peko – Friedrich (AUT) 3:1, Peko – Mikolasik (CZE) 0:3, Diko – Kashiwa (JPN) 1:3, Diko – Lis (POL) 3:0, Diko – Lesiv (LTU) 0:3 1. kolo: Špánik – Molnár (HUN) 2:4, Peko – Stankevicius (LTU) 4:2, Brat – Mutti (ITA) 4:3, Kaššay – Lind (DEN) 0:4 2. kolo: Peko – Yarushin (RUS) 0:4, Brat – Jarvis (EMG) 3:4 Štvorhra – 1. kolo: Brat, Tsiarokhin – Vra- bie, Zamfir (ROU) 3:0, Diko, Zelinka – Da- mianis, Stamatouros (GRE) 1:3, Špánik, Pe- ko – Kortchinski, Rukliatsou (BLR) 3:0 2. kolo: Brat, Tsiarokhin – Bekir, Todorv (BUL) 3:0, Špánik, Peko – Levenko, Pletea (AUT/ROU) 2:3 3. kolo: Brat, Tsiarokhin – Gacev, Marinko- vic (SRB) 1:3 Juniorky Družstvá – skupiny: SVK A – CZE B 0:3, SVK A – ITA 3:2, SVK A – SWE/THA 1:3, SVK B – POL 0:3, SVK B – ROU 0:3 Jednotlivci – skupiny: Horváthová – Če- chová (CZE) 0:3, Horváthová – Walloe (DEN) 0:3, Uríková – Radzivonava (BLR) 3:2, Uríková – Slazak (POL) 0:3, Uríko- vá – Dervinyte (LTU) 1:3, Puchovanová – Pěnkavová (CZE) 3:0, Puchovanová – Jo- kic (SRB) 2:3, Puchovanová – Kellermann (AUT) 3:0, Čermáková – Yovková (BLR) 0:3, Čermáková – Nino (ITA) 1:3, Čermáková – Bogdanová (BLR) 3:2, Kukuľková – Chaka- vaya (BLR) 3:1, Kukuľková – Zlatilova (AUT) 3:0, Kukuľková – Delasa (ITA) 3:0, Grigelo- vá – Fule (HUN) 3:2, Grigelová – Baltushite (BLR) 3:1, Grigelová – Blechová (CZE) 1:3, Belopotočanová– Horgen (NOR) 0:3, Belo- potočanová – Hudusan (ROU) 1:3, Belopo- točanová – Barani (ITA) 0:3 1. kolo: Puchovanová – Diaconu (ROU) 1:4, Grigelová – Nilsen (NOR) 4:1, Kukuľková – Feher (HUN) 4:2 2. kolo: Grigelová – Santek (CRO) 2:4, Ku- kuľková – Trigolos (BLR) 2:4 Štvorhra – 1. kolo: Belopotočanová, Pu- chovanová – Kellermann, Promberer Dáša Šinkarová Foto: Jozef Štefunko

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

11 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 1. kolo: Diko – Rukliatsov (BLR) 1:3, Kysel – Onderka (CZE) 1:3 Štvorhra – 1. kolo: Diko, Pindura – Gut- chi, Promberger (AUT) 1:3, Ivančo, Kysel – Cathcart, Haug (IRL/NOR) 0:3 Kadetky Družstvá – skupiny: SVK – ITA B 0:3, SVK – CRO 0:3 Jednotlivci – skupiny: Dzelinská – Gera- simatou (GRE) 0:3, Dzelinská – Laurenti (ITA) 0:3, Terezková – Paulin (SLO) 0:3, Te- rezková – Ender (AUT) 3:0 1. kolo: Terezková – Laurenti (ITA) 3:2 2. kolo: Terezková – Varga (HUN) 0:3, Šin- karová – Picard (FRA) 2:3 3. kolo: Šinkárová – Bardac (CRO) 2:3 Štvorhra – 1. kolo: Šinkárová, Terezková – Mesetovic, Spahic (SRB) 1:3 Polish Junior & Cadet Open ITTF Premium Junior Circuit 25. – 29. 5. 2016, Wladyslawowo, Poľsko Juniori Družstvá: SVK/ITA – ROU 2:3, SVK/ITA – POR 3:1 Jednotlivci – kvalifikácia: Brat – Oprea (ROU) 0:3, Brat – Both (HUN) 3:0, Brat – Gronowski (POL) 3:2 1. kolo: Brat – Rossi (ITA) 4:0 2. kolo: Brat – Sidorenko (RUS) 2:4 Štvorhra – 1. kolo: Brat, Both (HUN) – Al- guetti, Savill (USA/ENG) 3:2 2. kolo: Brat, Both (HUN) – Chirita,Sipos (ROU) 1:3 Kadeti Družstvá: SVK – USA 0:3, SVK – POL 0:3, SVK – POR 0:3 Jednotlivci – kvalifikácia: Dráb – Kulczycki (POL) 0:3, Dráb – Yilmaz (TUR) 0:3, Ivan- čo – Both (HUN) 0:3, Ivančo – Witkowski (POL) 2:3 Štvorhra – 1. kolo: Dráb, Ivančo – Mala- chowski, Michalczyk (POL) 1:3 Kadetky Družstvá: SVK – ITA 1:3, SVK – RUS 0:3, SVK – ROU 3:0 Jednotlivci – kvalifikácia: Šinkarová – Ilieva (BUL) 3:0, Šinkarová – Wieckowska (POL) 3:0, Terezková – Tu (GER) 0:3, Terezková – Kocal (TUR) 3:1 1. kolo: Terezková – Roncallo (ITA) 3:0 2. kolo: Terezková – Varga (ROU) 1:3, Šin- karová – Drabant (HUN) 3:0 3. kolo: Šinkarová – Blaskova (CZE) 0:3 Štvorhra – 1. kolo: Šinkarová, Terezková – Grzesinska, Wieckowska (POL) 3:0 2. kolo: Šinkarová, Terezková – Kazantse- va, Kolish (RUS) 0:3 – Kellermann (AUT) 3:0, Čermáková – Yov- ková (BLR) 0:3, Čermáková – Nino (ITA) 1:3, Čermáková–Bogdanová(BLR)3:2,Kukuľko- vá – Chakavaya (BLR) 3:1, Kukuľková – Zlati- lova (AUT) 3:0, Kukuľková – Delasa (ITA) 3:0, Grigelová – Fule (HUN) 3:2, Grigelová – Bal- tushite (BLR) 3:1, Grigelová – Blechová (CZE) 1:3, Belopotočanová – Horgen (NOR) 0:3, Belopotočanová – Hudusan (ROU) 1:3, Be- lopotočanová – Barani (ITA) 0:3 1. kolo: Puchovanová – Diaconu (ROU) 1:4, Grigelová – Nilsen (NOR) 4:1, Kukuľková – Feher (HUN) 4:2 2. kolo: Grigelová – Santek (CRO) 2:4, Ku- kuľková – Trigolos (BLR) 2:4 Štvorhra – 1. kolo: Belopotočanová, Pu- chovanová – Kellermann, Promberer (AUT) 3:0, Čermáková, Mulalic – Aykultu, Ozkaya (TUR) 1:3, Uríková, Horváthová – Fule, Gondor (HUN) 0:3 2. kolo: Belopotočanová, Puchovanová – Front, Holmsted (SWE) 0:3, Kukuľková, Grigelová – Tofant, Vovk (SLO) 3:0 3. kolo: Kukuľková, Grigelová – Marn, Pav- lovic (CRO) 2:3 Kadeti Družstvá: SVK A – CZE A 0:3, SVK A – TUR B 1:3, SVK A – ROU B 1:3, SVK B – BLR 0:3, SVK B – HUN A 0:3 Jednotlivci – skupiny: Pindura – Doychev (BUL) 0:3, Pindura – Harloi (ROU) 3:2, Pin- dura – Juhazs (HUN) 0:3, Diko – Pihkala (FIN) 3:1, Diko – Levajac (SRB) 0:3, Diko – Hromek (CZE) 3:1, Kysel – Naumi (FIN) 0:3, Kysel – Stefanov (BUL) 3:0, Kysel – Smith (ENG) 3:2, Ivančo – Bogdan (ROU) 0:3, Ivančo – Rukliatsov (BLR) 1:3, Ivančo – Gutshi (AUT) 3:1 Italian Junior & Cadet Open ITTF Premium Junior Circuit 9. – 13. 3. 2016, Lignano, Taliansko Juniori Družstvá – skupiny: SVK – MDA 1:3, SVK – ARG/CAN/CUB 2:3 Jednotlivci – skupiny: Brat – Muccioli (SMR) 3:0, Brat – Both (HUN) 3:2, Špánik – Dimant (ISR) 2:3, Špánik – Neves (POR) 3:0, Špánik – Kubik (CZE) 3:2, Reho – Mutti (ITA) 0:3, Reho – Levajac (SRB) 1:3, Reho – Valero (ESP) 2:3, Zelinka – Ben Ari (ISR) 3:2, Zelinka – Posch (SUI) 0:3, Zelinka – Mongiusti (SMR) 3:0 1. kolo: Brat – Savill (ENG) 4:1, Špánik – Flamind (ROU) 4:3 2. kolo: Brat – Putuntica (MDA) 2:4, Špánik – Silva (POR) 4:0 3. kolo: Špánik – Hazin (CAN) 4:2 4. kolo: Špánik – Jorgic (SLO) 1:4 Štvorhra – 1. kolo: Reho, Zelinka – Bertoli- ni Ita, Mongiusti (SMR) 3:0 2. kolo: Brat, Špánik – Francisco, Silva (POR) 3:2, Reho, Zelinka – Ulucak, Yigen- ler (TUR) 1:3 3. kolo: Brat, Špánik – Putuntica, Ursu (MDA) 0:3 Juniorky Družstvá: SVK A – CZE B 0:3, SVK A – ITA 3:2, SVK A – SWE/THA 1:3, SVK B – POL 0:3, SVK B – ROU 0:3 Jednotlivci – skupiny: Horváthová – Čechová (CZE) 0:3, Horváthová – Walloe (DEN) 0:3, Uríková – Radzivonava (BLR) 3:2, Uríková – Slazak (POL) 0:3, Uríková – Dervinyte (LTU) 1:3,Puchovanová–Pěnkavová(CZE)3:0,Pu- chovanová – Jokic (SRB) 2:3, Puchovanová slovenská Mládež v zahraničí Monika Uríková Foto: archív SSTZ

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

12 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 majstrovstvá slovenska Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov – muži a ženy, Bratislava, 18. – 20. 3. 2016 dvojhra mužov 1. PIŠTEJ Ľubomír SF SKK EL Niňo EHW Praha 2. ŠEREDA Peter SF SKK EL Niňo EHW Praha 3.-4. BAI He DTJ Hradec Králové 3.-4. KOBES Kristián DTJ Hradec Králové dvojhra žien 1. KUKUĽKOVÁ Tatiana KST Viktória Trnava 2. HOLOKOVÁ Dijana TTK Grossburgwedel 3.-4. JURKOVÁ Eva KSTS Krosno 3.-4. DAUBNEROVÁ Andrea SST Euromilk Dunajská Streda štvorhra mužov 1. PIŠTEJ Ľubomír DTJ Hradec Králové ŠEREDA Peter DTJ Hradec Králové 2. BAI He SF SKK EL Niňo EHW Praha KOBES Kristián SF SKK EL Niňo EHW Praha 3.-4. KALUŽNÝ Samuel ŠKST Feromax Bratislava PÉTER Ingemar ŠKST Feromax Bratislava 3.-4. FIGEĽ Jakub Hontianske Trsťany-Dudince ILLÁŠ Erik Hontianske Trsťany-Dudince štvorhra žien 1. HOLOKOVÁ Dijana TTK Grossburgwedel JURKOVÁ Eva KSTS Krosno 2. HORVÁTHOVÁ Simona STO Valaliky PUCHOVANOVÁ Nikol. ŠKST Ružomberok 3.-4. URÍKOVÁ Monika TTC Považská Bystrica FURKOVÁ Karolína ŠKST Topoľčany 3.-4. KUKUĽKOVÁ Tatiana KST Viktória Trnava LABOŠOVÁ Ema STK Košice-Čaňa zmiešaná štvorhra 1. NOVOTA Samuel SK Vydrany JURKOVÁ Eva KSTS Krosno 2. FIGEĽ Jakub Hontianske Trsťany-Dudince HOLOKOVÁ Dijana TTK Grossburgwedel 3.-4. SLOVÁČIK Andrej Gasto Metalfin Galanta DAUBNEROVÁ Andrea SST Euromilk Dunajská Streda 3.-4. ŠPÁNIK Tibor ŠK ŠOG Nitra KUKUĽKOVÁ Tatiana KST Viktória Trnava Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov – staršie žiactvo, Valaliky, 7. – 8. 5. 2016 dvojhra starších žiakov 1. KLAJBER Adam STO Mokrance/STK Košice-Čaňa 2. KYSEL Martin MSTK Tvrdošín 3.-4. FEČO Samuel MŠK VSTK Vranov nad Topľou 3.-4. PINDURA Tobiáš ŠKST Ružomberok dvojhra starších žiačok 1. LABOŠOVÁ Ema STK Košice-Čaňa 2. ŠINKAROVÁ Dáša ŠKST Michalovce 3.-4. DIVINSKÁ Natália MSTK Tvrdošín 3.-4. SLOBODNÍKOVÁ Hana STK ZŠ na Bielenisku Pezinok štvorhra starších žiakov 1. DELINČAK Filip MSK Čadca KLAJBER Adam STO Mokrance/STK Košice-Čaňa 2. FEČO Samuel MŠK VSTK Vranov nad Topľou IVANČO Félix STK Devínska Nová Ves/MSK Malacky 3.-4. DIKO Dalibor TJ Oravan Námestovo KYSEL Martin MSTK Tvrdošín 3.-4. PINDURA Tobiáš ŠKST Ružomberok CYPRICH Samuel MSK Čadca štvorhra starších žiačok 1. ŠINKAROVÁ Dáša ŠKST Michalovce PEKOVÁ Zuzana KST Viktória Trnava 2. LABOŠOVÁ Ema STK Košice-Čaňa TEREZKOVÁ Jana ŠKST Michalovce 3.-4. DIVINSKÁ Natália MSTK Tvrdošín DZELINSKÁ Júlia STK Košice-Čaňa 3.-4. SLOBODNÍKOVÁ Hana STK ZŠ na Bielenisku Pezinok MAJERSKÁ Alena STO Valaliky zmiešaná štvorhra 1. DIKO Dalibor TJ Oravan Námestovo LABOŠOVÁ Ema STK Košice-Čaňa 2. KYSEL Martin MSTK Tvrdošín DIVINSKÁ Natália MSTK Tvrdošín 3.-4. KLAJBER Adam STO Mokrance/STK Košice-Čaňa TEREZKOVÁ Jana ŠKST Michalovce 3.-4. CYPRICH Samuel MSK Čadca PEKOVÁ Zuzana KST Viktória Trnava Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov – dorast, Kežmarok, 14. – 15. 5. 2016 dvojhra dorastencov 1. ŠPÁNIK Tibor ŠK ŠOG Nitra 2. BRAT Adam ŠKST Feromax Bratislava 3.-4. KAŠŠAY Andrej ŠKST Ružomberok 3.-4. ZELINKA Jakub STK Košice-Čaňa dvojhra dorasteniek 1. KUKUĽKOVÁ Tatiana KST Viktória Trnava 2. FURKOVÁ Karolína ŠKST Topoľčany 3.-4. URÍKOVÁ Monika TTC Považská Bystrica 3.-4. LABOŠOVÁ Ema STK Košice-Čaňa štvorhra dorastencov 1. ŠEVEC Jakub MŠK Kysucké Nové Mesto/ŠK ŠOG Nitra ŠPÁNIK Tibor ŠK ŠOG Nitra 2. PAVOLKA Jakub ŠKST Ružomberok BRAT Adam ŠKST Feromax Bratislava 3.-4. ZELINKA Jakub STK Košice-Čaňa REHO René STK Košice-Čaňa 3.-4. DIKO Dalibor TJ Oravan Námestovo KYSEL Martin MSTK Tvrdošín štvorhra dorasteniek 1. GRIGELOVÁ Natália ŠK ŠOG Nitra KUKUĽKOVÁ Tatiana KST Viktória Trnava 2. PUCHOVANOVÁ Nikol. ŠKST Ružomberok/Doprastav Zvolen HORVÁTHOVÁ Simona STO Valaliky 3.-4. LABOŠOVÁ Ema STK Košice-Čaňa PEKOVÁ Zuzana KST Viktória Trnava 3.-4. FURKOVÁ Karolína ŠKST Topoľčany URÍKOVÁ Monika TTC Považská Bystrica

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

13 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 majstrovstvá slovenska zmiešaná štvorhra 1. ŠPÁNIK Tibor ŠK ŠOG Nitra KUKUĽKOVÁ Tatiana KST Viktória Trnava 2. BRAT Adam ŠKST Feromax Bratislava HORVÁTHOVÁ Simona STO Valaliky 3.-4. KAŠŠAY Andrej ŠKST Ružomberok PUCHOVANOVÁ Nikol. ŠKST Ružomberok/Doprastav Zvolen 3.-4. ZELINKA Jakub STK Košice-Čaňa LABOŠOVÁ Ema STK Košice-Čaňa Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov – mladšie žiactvo, Čadca, 4. – 5. 6. 2016 dvojhra mladších žiakov 1. KLAJBER Adam STO Mokrance/STK Košice-Čaňa 2. IVANČO Félix STK Devínska Nová Ves/MSK Malacky 3.-4. DELINČAK Filip MSK Čadca 3.-4. PACH Kamil STO Valaliky dvojhra mladších žiačok 1. LACENOVÁ Renáta ŠKST Topoľčany 2. SLOBODNÍKOVÁ Hana STK ZŠ na Bielenisku Pezinok 3.-4. ZGEBUROVÁ Anastázia TJ STO Slovenská Ves 3.-4. ILLÁŠOVÁ Adriana ŠKST Topoľčany štvorhra mladších žiakov 1. KLAJBER Adam STO Mokrance/STK Košice-Čaňa DELINČAK Filip MSK Čadca 2. IVANČO Félix STK Devínska Nová Ves/MSK Malacky PACH Kamil STO Valaliky 3.-4. GOLDÍR Jakub MSK Čadca KUBALA Nicolas KST Viktória Trnava 3.-4. PETRLÍK Juraj ŠKST Topoľčany PŠENKA Martin MKST Nová Dubnica štvorhra mladších žiačok 1. LACENOVÁ Renáta ŠKST Topoľčany ILLÁŠOVÁ Adriana ŠKST Topoľčany 2. CHORVÁTOVÁ Domin. STK Rybník BALÚCHOVÁ Adriana STK Rybník 3.-4. BILKOVIČOVÁ Sára MSK Malacky WILTSCHKOVÁ Domin. Gasto Metalfin Galanta 3.-4. ZGEBUROVÁ Anastázia TJ STO Slovenská Ves KOVÁČOVÁ Alžbeta ŠKST Ružomberok zmiešaná štvorhra 1. KLAJBER Adam STO Mokrance/STK Košice-Čaňa SLOBODNÍKOVÁ Hana STK ZŠ na Bielenisku Pezinok 2. IVANČO Félix STK Devínska Nová Ves/MSK Malacky KOVÁČOVÁ Alžbeta ŠKST Ružomberok 3.-4. PACH Kamil STO Valaliky BALÚCHOVÁ Adriana STK Rybník 3.-4. PETRLÍK Juraj ŠKST Topoľčany ILLÁŠOVÁ Adriana ŠKST Topoľčany Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov – najmladšie žiactvo, Valaliky, 18. – 19. 6. 2016 dvojhra najmladších žiakov 1. GOLDÍR Jakub MSK Čadca 2. ŠRAMO Radoslav MSK Čadca 3.-4. BELOPOTOČAN Dávid MSTK Tvrdošín 3.-4. KUBALA Nicolas KST Viktória Trnava dvojhra najmladších žiačok 1. ŠTULLEROVÁ Eliška STK Nová Baňa/Podlužany 2. WILTSCHKOVÁ Domin. Gasto Metalfin Galanta 3.-4. ČINČUROVÁ Ema ŠKST Topoľčany 3.-4. DRBIAKOVÁ Karin MSTK Tvrdošín štvorhra najmladších žiakov 1. GOLDÍR Jakub MSK Čadca KUBALA Nicolas KST Viktória Trnava 2. VRANAY Michal STK Košice-Čaňa PALUŠEK Samuel STK Košice-Čaňa 3.-4. GAŠPARÍK Jakub ŠKST Topoľčany MUDRÁK Alex STK 1. ZŠ Vráble 3.-4. KULICH Ivan STK Lučenec-Kalinovo HRABAJ Patrik MŠK Žiar nad Hronom štvorhra najmladších žiačok 1. ŠTULLEROVÁ Eliška STK Nová Baňa/Podlužany MÜLLEROVÁ Ema STK Nová Baňa/Podlužany 2. WALLENFELSOVÁ Aneta TTC Považská Bystrica VINCZEOVÁ Laura MKST Nová Dubnica 3.-4. ČINČUROVÁ Ema ŠKST Topoľčany ŠINKAROVÁ Monika ŠKST Michalovce 3.-4. WILTSCHKOVÁ Domin. Gasto Metalfin Galanta BILKOVIČOVÁ Sára MSK Malacky zmiešaná štvorhra 1. GOLDÍR Jakub MSK Čadca BILKOVIČOVÁ Sára MSK Malacky 2. KUBALA Nicolas KST Viktória Trnava WILTSCHKOVÁ Domin. Gasto Metalfin Galanta 3.-4. VRANAY Michal STK Košice-Čaňa ŠINKAROVÁ Monika ŠKST Michalovce 3.-4. KATONA Alexander ŠKST Topoľčany GRENČÍKOVÁ Evelyn ŠKST Topoľčany Adam Brat – trojnásobný strieborný medailista z M SR v doraste Foto: archív SSTZ

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 14 Majstrovstvá Slovenska družstiev mládeže 2016 Starší žiaci 1. MSK Čadca 2. MŠK VSTK Vranov nad Topľou 3. STO Valaliky 4. ŠKST Karlova Ves 5. TJ Oravan Námestovo 6. STK Nová Baňa/Podlužany 7. STK Vráble 8. MSTK Leopoldov Staršie žiačky 1. ŠKST Michalovce 2. STK Košice-Čaňa 3. MSTK Tvrdošín 4. ŠKST Topoľčany 5. STK Rybník 6. ŠKST Ružomberok Mladší žiaci 1. STO Valaliky 2. MSK Čadca 3. ŠKST Topoľčany A 4. ŠKST Topoľčany B 5. MSTK Tvrdošín 6. STK Košice-Čaňa 7. ŠKST Karlova Ves Mladšie žiačky 1. ŠKST Topoľčany 2. STK Rybník 3. MSTK Tvrdošín 4. STO Valaliky 5. STK Radoľa Superliga 2015/16 Muži 1. CVSE Celldömölk 2. SK Vydrany 3. UTTC Stockerau 4. U21 Team Czech Republic 5. U21 Team Slovenia 6. U21 Team Austria 7. ŠKST FEROMAX Bratislava 8. U21 Team Slovakia 9. Regionalni Centar Varazdin 10. NT Center Otocec 11. Penzügyör SE Ženy 1. Szekszard AC 2. SKST Hodonín 3. Linz AG Froschberg 4. SVNÖ Ströck 5. Postas Budapest 6. Budaörsi 2iSC 7. U21 Team Czech Republic 8. MSK Břeclav Gumotex 9. U21 Team Slovenia 10. LZ-easy Therm Linz-Froschberg 3. Energodata Žilina 4. MSK Čadca B 5. Mladosť Rimavská Sobota 6. TJ Javorinka Levoča 7. ŠKST Michalovce 8. ŠKST Ružomberok B 9. Geológ Rožňava B 10. STK Sokol Stránske 11. STK Lučenec-Kalinovo 12. Topspin Margecany postup do extraligy muži – STK Košice- -Čaňa zostup do 2. ligy ZA-BB – STK Sokol Strán- ske, STK Lučenec-Kalinovo zostup do 2. ligy VR –Topspin Margecany postup do 1. ligy muži-východ – TJ Nižná, MŠK VSTK Vranov nad Topľou B 1. liga ženy-západ 1. TJ Trnávka Bratislava 2. MKST Nová Dubnica 3. ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján 4. STK Nová Baňa/Podlužany 5. TTC Majcichov 6. ŠKST Topoľčany B postup do extraligy ženy – TJ Trnávka Bra- tislava 1. liga ženy-východ 1. Geológ Rožňava 2. STK Košice-Čaňa 3. Športklub MSS Prešov 4. STO Valaliky B Extraliga dorastenci 1. STK Košice-Čaňa 2. ŠKST Ružomberok 3. ŠK ŠOG Nitra 4. Fortuna Kežmarok 5. TJ Oravan Námestovo 6. ŠK ŠOG Nitra B 7. Lokomotíva Vrútky 8. MSK Čadca 9. MŠK VSTK Vranov nad Topľou 10. STK Devínska Nová Ves 11. TTC Majcichov 12. SK Vydrany (odhlásil sa) Extraliga dorastenky 1. KST Viktória Trnava 2. ŠKST Ružomberok 3. STO Valaliky 4. ŠKST Michalovce 5. MSTK Tvrdošín 6. Keraming-Kubran Trenčín 7. STK Košice-Čaňa 8. ŠKST Topoľčany 9. TTC Považská Bystrica 10. STK Nová Baňa/Podlužany 11. STK Rybník 12. MSK Malacky TABUĽKY SSTZ, SUPERLIGA Konečné tabuľky 2015/2016 Extraliga muži 1. SK Vydrany 2. ŠKST FEROMAX Bratislava 3. TJ Hontianske Trsťany/Dudince 4. Polstrav Bystričany 5. Gasto Metalfin Galanta 6. MŠK VSTK Vranov nad Topľou 7. ŠKST Ružomberok 8. ŠK ŠOG Nitra 9. MSK Čadca 10. Geológ Rožňava 11. STK Stará Ľubovňa 12. MŠK Kysucké Nové Mesto Majster SR družstiev mužov 2015/2016 – SK Vydrany zostup do 1.ligy muži-východ – MŠK Kysuc- ké Nové Mesto, STK Stará Ľubovňa postup do extraligy muži – STK Košice- -Čaňa, STK Rybník Extraliga ženy 1. SSTE Dunajská Streda 2. KST Viktória Trnava 3. ŠKST Topoľčany 4. TTC Pov. Bystrica 5. ŠKST Ružomberok 6. STO Valaliky 7. MSK Malacky 8. Doprastav Zvolen Majster SR družstiev žien 2015/2016 – SSTE Dunajská Streda zostup do 1.ligy ženy-východ – Doprastav Zvolen postup do extraligy žien – TJ Trnávka Bra- tislava 1. liga muži-západ 1. STK Rybník 2. Interspead Nové Zámky 3. Gasto Metalfin Galanta B 4. TJ Lokomotíva Bánov 5. Elastik Trnava-H.Orešany 6. ŠKST FEROMAX Bratislava B 7. SK Vydrany B 8. STK Senec 9. STK Pezinok 10. STK Devínska Nová Ves 11. MKST Nová Dubnica 12. STK Ivanka pri Dunaji postup do extraligy muži – STK Rybník zostup do 2. ligy BA – Ivanka pri Dunaji postup do 1. ligy muži-západ – Hontian- ske Trsťany/Dudince B, MTJ Piešťany- -Moravany 1.liga muži-východ 1. STK Košice-Čaňa 2. STO Valča

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

15 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 regióny 10. STK Levice B 11. SO Lokomotíva Šurany 12. STK Rybník B 13. STK Nová Baňa/Podlužany B 14. STK Nitra 08 Krajský stolnotenisový zväz Žilina 2. liga muži 1. STO Nižná 2. MSTK Tvrdošín 3. Bytča 4. TJ Oravan Námestovo 5. MSTK Martin 6. Medokýš Martin 7. MŠK Žiar nad Hronom 8. ŠKST Ružomberok C 9. Lokomotíva Vrútky 10. SPST Dolný Kubín 11. TJ Oravská Lesná 12. STK Magnezit Revúca 3. liga muži 1. STO Valča B 2. ŠKST Energodat Žilina B 3. MSK Čadca C 4. Slávia Zákopčie 5. Teplička nad Váhom 6. MSTK Tvrdošín B 7. TJ Dolný Kubín 8. STK Sokol Stránske B 9. TJ Oravan Námestovo B 10. STK Radoľa 11. STO Trnové 12. Tatran Krušetnica Krajský stolnotenisový zväz Banská Bystrica 3. liga muži 1. STO Zvolenská Slatina 2. Obec Podbrezová 3. MSTK Krupina 4. Lokomotíva Banská Bystrica 5. MŠK STO Brezno 6. ŠK Žarnovica 7. Mladosť Rimavská Sobota B 8. OTJ Hontianske Nemce 9. TJ Kremnica 10. OŠK Hliník nad Hronom 11. MŠK Žiar nad Hronom B 12. Doprastav Zvolen 8. STO Veľké Úľany B 9. TTC Majcichov 10. MTJ Piešťany-Moravany B 11. Gasto Metalfin Galanta D 12. ŠK JÁŇAN Moravský Sv. Ján Krajský stolnotenisový zväz Trenčín 2. liga muži 1. TJ H.Trsťany/Dudince B 2. STK Veľké Uherce 3. STO Klasov 4. Keraming-Kubran Trenčín 5. Interspead Nové Zámky B 6. STK Nové Mesto nad Váhom 7. STK PC Trenčianska Teplá 8. STK TEVOS Partizánske 9. ŠKST Bošany 10. STK CVČ Zlaté Moravce 11. STK Nová Baňa/Podlužany 12. STK 1. ZŠ Vráble 13. TJ Dynamo Trnovec 14. STC TJ Čab 3. liga muži 1. STK Malé Chlievany 2. SK Karpatia Prievidza 3. TTC Považská Bystrica 4. ŠKST Bošany B 5. ObSK UNIMAT LazanyA 6. STK EURO Drietoma 7. Polstrav Bystričany B 8. STK Veľké Uherce B 9. Keraming-Kubran Trenčín B 10. STK TEVOS Partizánske B 11. STK Stará Turá 12. STK Prievidza 13. MKST Nová Dubnica B Krajský stolnotenisový zväz Nitra 3. liga muži 1. ŠK ŠOG Nitra B 2. Šahy/Veľké Turovce 3. STK Vlkas 4. TJ Lokomotíva Bánov B 5. PK Komárno 6. STK Levice 7. Slovenský Orol Ludanice 8. ŠK Žitavany 9. ŠKST Topoľčany Bratislavský stolnotenisový zväz 2. liga muži 1. ŠK Ister Bratislava 2. ŠKST FEROMAX Bratislava C 3. Bernolákovo 4. Spoje Bratislava 5. STK Senec B 6. STK Devínska Nová Ves B 7. Educo Petržalka 8. Spoje Bratislava B 9. ŠKST Karlova Ves 10. ŠK Ister Bratislava B 11. STK Pezinok B 12. STO Svätý Jur 3. liga muži 1. STK Blatné 2. MSK Malacky 3. STO Svätý Jur B 4. TJ Štadión Bratislava 5. ŠK Ister Bratislava C 6. TJ Slovan Most pri Bratislave 7. Educo Petržalka B 8. ŠKST Karlova Ves B 9. STK Ivanka pri Dunaji B 10. STK Senec C 11. STK Pezinok C 12. Slovton Bratislava Krajský stolnotenisový zväz Trnava 2. liga muži 1. MTJ Piešťany-Moravany 2. ŠKST Gabčíkovo 3. MSTK Leopoldov 4. Slavoj Sládkovičovo 5. OSTK Špačince 6. Trhová Hradská 7. Propria Kúty 8. STO Veľké Úľany 9. STC Rohožník 10. Gasto Metalfin Galanta C 11. ŠK Dobrá Voda 12. STK Veľká Mača (odhlásil sa) 3. liga muži 1. TTC Baka 2. Sokol Skalica 3. Elastik Trnava-H.Orešany B 4. ZŠK Mesta Vrbové STK 5. MSTK Leopoldov B 6. ŠKP Trnava 7. Slavoj Sládkovičovo B Východoslovenský stolnotenisový zväz Košice 2. liga muži 1. MŠK VSTK Vranov n/T B 2. STO Mokrance 3. OŠK Udavské 4. ŠKST Sokol Vojčice 5. STO Valaliky 6. ŠKST Humenné 7. STK Zbereko Košice 8. OŠK Šarišské Michaľany 9. ŠKP PŠ Košice 10. Fortuna Kežmarok 11. ŠŠK Centrál Svidník 12. ŠKST Michalovce B 13. MKST Veľké Kapušany 14. ŠKST Spišské Vlachy 3. liga muži-západ 1. TJ Javorinka Levoča B 2. OŠK Spišský Štvrtok 3. TJ STO Slovenská Ves 4. Slavoj Spišská Belá 5. ŠK Jablonov nad Turňou 6. STO Letanovce 7. Geológ Rožňava C 8. ŠKST Margecany B 9. AŠK Maria Huta 10. ŠK Veterán Poprad 11. Fortuna Kežmarok B 12. BBF Spišská Nová Ves 3. liga muži-severovýchod 1. ŠKST Humenné B 2. STO Snina 3. ŠK Orion Belá nad Cirochou 4. STJ Družba Bardejov 5. STO Sedlice 6. MŠK VSTK Vranov n/T D 7. MŠK VSTK Vranov n/T C 8. STO Lemešany 9. ŠKST Humenné C 10. STŠK Tecák Vranov n/T 11. ŠKP Prešov 12. MSTK Sabinov 3. liga muži-juh 1. STO Valaliky B 2. OKST Bracovce 3. ŠKST Pribeník 4. TJ Čečehov 5. OKST Regmont Hraň 6. SO TJ Malý Kamenec 7. ŠKST Michalovce C 8. SO TJ Čičarovce 9. SŠK Poproč 10. ŠKST Sokol Vojčice B 11. ŠKST Michalovce D 12. TTC Vojany Tigers Konečné tabuľky 2015/2016

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

16 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 slovenský pohár mládeže SPM SR, Lokomotíva Vrútky, 23. 1. 2016 – starší žiaci 1. DIKO DALIBOR 2002 TJ ORAVAN NÁMESTOVO 2. PINDURA TOBIÁŠ 2001 ŠKST RUŽOMBEROK 3. CYPRICH SAMUEL 2001 MSK ČADCA 4. KYSEL MARTIN 2001 MSTK TVRDOŠÍN 5. FEČO SAMUEL 2001 MŠK VSTK VRANOV N/T 6. PETRÍK FILIP 2001 MŠK VSTK VRANOV N/T 7. IVANČO FÉLIX 2003 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 8. MILAN MARTIN 2001 1. PPC FORTUNA KEŽMAROK 9. KLAJBER ADAM 2003 STO MOKRANCE 10. DELINČAK FILIP 2003 MSK ČADCA 11.-12. DRÁB MATÚŠ 2002 ŠKST MICHALOVCE 11.-12. ĎANOVSKÝ MARTIN 2002 LOKOMOTÍVA VRÚTKY 13.-16. HURKA RASTISLAV 2001 STO VALALIKY 13.-16. PACH KAMIL 2003 STO VALALIKY 13.-16. FEČO MICHAL 2001 MŠK VSTK VRANOV N/T 13.-16. PAPÁNEK MARTIN 2001 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY SPM SR, Topoľčany, 23. 1. 2016 – staršie žiačky 1. PEKOVÁ ZUZANA 2002 KST VIKTÓRIA TRNAVA 2. ŠINKAROVÁ DÁŠA 2001 ŠKST MICHALOVCE 3. LABOŠOVÁ EMA 2001 STK KOŠICE-ČAŇA 4. SLOBODNÍKOVÁ HANA 2003 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK 5. DIVINSKÁ NATÁLIA 2002 MSTK TVRDOŠÍN 6. ŠVAJDLENKOVÁ LAURA 2001 PST STUPAVA 7. DZELINSKA JÚLIA 2002 STK KOŠICE-ČAŇA 8. MAJERSKÁ ALENA 2002 STO VALALIKY 9. TEREZKOVÁ JANA 2002 ŠKST MICHALOVCE 10. LACENOVÁ RENÁTA 2003 ŠKST TOPOĽČANY 11.-12. KOVÁČOVÁ ALŽBETA 2003 ŠKST RUŽOMBEROK 11.-12. ILLÁŠOVÁ ADRIANA 2004 ŠKST TOPOĽČANY 13.-16. GAŠPARÍKOVÁ LUCIA 2002 TTC MAJCICHOV 13.-16. VOJTASOVÁ PATRÍCIA 2001 ZŠ LIETAVSKÁ LÚČKA 13.-16. DZUROVÁ LENKA 2002 STK STARÁ TURÁ 13.-16. GUNIŠOVÁ IVANA 2002 ŠKST TOPOĽČANY SPM SR, TTC Majcichov, 30. 1. 2016 – dorastenci 1. ŠPÁNIK TIBOR 1999 ŠK ŠOG NITRA 2. KAŠŠAY ANDREJ 1998 ŠKST RUŽOMBEROK 3. PAVOLKA JAKUB 1998 ŠKST RUŽOMBEROK 4. REHO RENÉ 2000 STK KOŠICE-ČAŇA 5. PEKO ŠTEFAN 2000 ŠK ŠOG NITRA 6. BRAT ADAM 1998 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 7. TAKÁČJAKUB 1998 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 8. ZELINKA JAKUB 2000 STK KOŠICE-ČAŇA 9. DIKO MATÚŠ 1998 TJ ORAVAN NÁMESTOVO 10. TONKOVIČMARKUS 1999 STK RYBNÍK 11.-12. FEČO SAMUEL 2001 MŠK VSTK VRANOV N/T 11.-12. ŠEVEC JAKUB 1999 MŠK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 13.-16. VEIS MATÚŠ 1999 ŠK ŠOG NITRA 13.-16. ČIČMIŠ DUŠAN 2000 DYNAMO TRNOVEC N/V 13.-16. HARABIN MATEJ 1998 1. PPC FORTUNA KEŽMAROK 13.-16. HORŇÁK TOMÁŠ 1999 STO VALALIKY SPM SR, TTC Majcichov, 30. 1. 2016 – dorastenky 1. KUKUĽKOVÁ TATIANA 2000 KST VIKTÓRIA TRNAVA 2. HORVÁTHOVÁ SIMONA 1998 STO VALALIKY 3. BELOPOTOČANOVÁ KAT. 2000 MSTK TVRDOŠÍN 4. GRIGELOVÁ NATÁLIA 2000 ŠK ŠOG NITRA 5. LABOŠOVÁ EMA 2001 STK KOŠICE-ČAŇA 6. PUCHOVANOVÁ NIKOL. 2000 ŠKST RUŽOMBEROK 7. URÍKOVÁ MONIKA 1999 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 8. FURKOVÁ KAROLÍNA 1998 ŠKST TOPOĽČANY 9. ŠINKAROVÁ DÁŠA 2001 ŠKST MICHALOVCE 10. PEKOVÁ ZUZANA 2002 KST VIKTÓRIA TRNAVA 11.-12. ČERMÁKOVÁ PAULA 2000 ŠKST KARLOVA VES 11.-12. DIVINSKÁ NATÁLIA 2002 MSTK TVRDOŠÍN 13.-16. TUŠANOVÁ KRISTÍNA 1999 STK RYBNÍK 13.-16. ŠRÁMKOVÁ ERIKA 1999 ŠK JÁŇAN MORAVSKý SV. JÁN 13.-16. MAROUSKOVÁ MONIKA 2000 KERAMING-KUBRAN TRENČÍN 13.-16. TEREZKOVÁ JANA 2002 ŠKST MICHALOVCE SPM SR, STO Spoje Bratislava, 31. 1. 2016 – muži do 21 rokov 1. VALUCH ALEXANDER 1996 TB/ASV REGENSTAUF 2. KALUŽNÝ SAMUEL 1997 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 3.-4. BRAT ADAM 1998 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 3.-4. REZETKA ROMAN 1995 ŠKST HAVÍŘOV 5.-8. ŠEVEC JAKUB 1999 MŠK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 5.-8. JAKUBEC DÁVID 1997 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 5.-8. PÉTER INGEMAR 1996 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 5.-8. ZELINKA JAKUB 2000 STK KOŠICE-ČAŇA 9.-16. PAVOLKA JAKUB 1998 ŠKST RUŽOMBEROK 9.-16. BUČKO RÓBERT 1996 MSTK LEOPOLDOV 9.-16. KAŠŠAY ANDREJ 1998 ŠKST RUŽOMBEROK 9.-16. ŠPÁNIK TIBOR 1999 ŠK ŠOG NITRA 9.-16. KRUPANSKÝ LUKÁŠ 1997 KST VIKTÓRIA TRNAVA 9.-16. GEMEĽA ŠIMON 1999 TJ ORAVAN NÁMESTOVO 9.-16. VEIS MATÚŠ 1999 ŠK ŠOG NITRA 9.-16. TAKÁČ JAKUB 1998 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES SPM SR, STO Spoje Bratislava, 31. 1. 2016 – ženy do 21 rokov 1. LABOŠOVÁ EMA 2001 STK KOŠICE-ČAŇA 2. KUKUĽKOVÁ TATIANA 2000 KST VIKTÓRIA TRNAVA 3.-4. HORVÁTHOVÁ SIMONA 1998 STO VALALIKY 3.-4. PUCHOVANOVÁ NIKOL. 2000 ŠKST RUŽOMBEROK 5.-8. FURKOVÁ KAROLÍNA 1998 ŠKST TOPOĽČANY 5.-8. MAROUSKOVÁ MONIKA 2000 KERAMING-KUBRAN TRENČÍN 5.-8. URÍKOVÁ MONIKA 1999 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 5.-8. ŠINKAROVÁ DÁŠA 2001 ŠKST MICHALOVCE 9.-16. TEREZKOVÁ JANA 2002 ŠKST MICHALOVCE 9.-16. JANTOŠOVÁ DENISA 1997 ŠKST RUŽOMBEROK 9.-16. KRŠIAKOVÁ MIRIAM 1997 ŠKST TOPOĽČANY 9.-16. KLUČÁROVÁ AGÁTA 2000 STO VALALIKY 9.-16. KOVÁCSOVÁ VIKTÓRIA 1997 GASTO METALFIN GALANTA 9.-16. ŠVAJDLENKOVÁ LAURA 2001 PST STUPAVA 9.-16. ČERMÁKOVÁ PAULA 2000 ŠKST KARLOVA VES 9.-16. BELIANSKA SARAH 19999 STO SPOJE BRATISLAVA SPM SR, MSK Čadca, 13. 2. 2016 – najmladší žiaci 1. KUBALA NICOLAS 2005 KST VIKTÓRIA TRNAVA 2. GOLDÍR JAKUB 2005 MSK ČADCA 3. ŠUTIAK SAMUEL 2005 ŠKST TOPOĽČANY 4. MUDRÁK ALEX 2005 STK 1. ZŠ VRÁBLE 5. ŠRAMO RADOSLAV 2005 MSK ČADCA 6. BELOPOTOČAN DÁVID 2005 MSTK TVRDOŠÍN 7. VRANAY MICHAL 2005 STK KOŠICE-ČAŇA 8. GAŠPARÍK JAKUB 2005 ŠKST TOPOĽČANY 9. UHERÍK KRISTIÁN 2006 ŠKST TOPOĽČANY 10. MUCHA MATÚŠ 2005 KST DRIVE TREN. JASTRABIE 11.-12. KUBJATKO SAMUEL 2006 MSK ČADCA 11.-12. BALLEK PATRIK 2005 MSTK TVRDOŠÍN 13.-16. KULICH IVAN 2005 STK LUČENEC-KALINOVO 13.-16. MRIŽO MICHAL 2006 ŠKST TOPOĽČANY 13.-16. PALUŠEK SAMUEL 2006 STK KOŠICE-ČAŇA 13.-16. GODA PATRIK 2005 STK RYBNÍK SPM SR, ŠK JÁŇAN Mor. Sv. Ján, 13. 2. 2016 – najmladšie žiačky 1. ČINČUROVÁ EMA 2005 ŠKST TOPOĽČANY 2. VINCZEOVÁ LAURA 2005 MKST NOVÁ DUBNICA 3. WILTSCHKOVÁ DOMINIKA 2006 GASTO METALFIN GALANTA 4. ŠTULLEROVÁ ELIŠKA 2005 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 5. BILKOVIČOVÁ SÁRA 2005 MSK MALACKY 6. MÜLLEROVÁ EMA 2005 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 7. ŠINKAROVÁ MONIKA 2005 ŠKST MICHALOVCE 8. MOKRYŠOVÁ PAULINA 2005 TTC INTERSPEAD NOVÉ ZÁMKY 9. WALLENFELSOVÁ ANETA 2006 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 10. DRBIAKOVÁ KARIN 2005 MSTK TVRDOŠÍN 11.-12. IGAZOVÁ MARTINA 2006 ŠKST TOPOĽČANY 11.-12. FERENČÍKOVÁ SÁRA 2005 MSTK TVRDOŠÍN 13.-16. BITÓOVÁ MICHAELA 2007 STK KOŠICE-ČAŇA 13.-16. IVANČÁKOVÁ SIMONA 2005 ŠKST SPIŠSKÉ VLACHY 13.-16. MAJERČÍKOVÁ LINDA 2006 MŠK ŽIAR nad HRONOM 13.-16. ŠELINGOVÁ LUCIA 2005 MKST NOVÁ DUBNICA

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

17 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 SLOVENSKÝ POHÁR MLÁDEŽE SPM SR, ŠK JÁŇAN Mor. Sv. Ján, 27. 2. 2016 – mladší žiaci 1. KLAJBER ADAM 2003 STO MOKRANCE 2. IVANČO FÉLIX 2003 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 3. ŠVENTO JAKUB 2004 LOKOMOTÍVA VRÚTKY 4. GOLDÍR JAKUB 2005 MSK ČADCA 5. PETRLÍK JURAJ 2003 ŠKST TOPOĽČANY 6. DELINČAK FILIP 2003 MSK ČADCA 7. PACH KAMIL 2003 STO VALALIKY 8. BUDINSKÝ DANIEL 2003 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 9. PŠENKA MARTIN 2004 MKST NOVÁ DUBNICA 10. SVIATKO DOMINIK 2003 STO VALALIKY 11.-12. KAPUSTA MICHAL 2004 MSK ČADCA 11.-12. VETERNÍK PETER 2003 TJ MEDOKÝŠ MARTIN-ĽADOVEŇ 13.-16. KUBALA NICOLAS 2005 KST VIKTÓRIA TRNAVA 13.-16. PÁNSKY RICHARD 2003 ŠKST TOPOĽČANY 13.-16. BELOPOTOČAN DÁVID 2005 MSTK TVRDOŠÍN 13.-16. ŠRAMO RADOSLAV 2005 MSK ČADCA SPM SR, TTC Považská Bystrica, 27. 2. 2016 – mladšie žiačky 1. SLOBODNÍKOVÁ HANA 2003 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK 2. LACENOVÁ RENÁTA 2003 ŠKST TOPOĽČANY 3. ILLÁŠOVÁ ADRIANA 2004 ŠKST TOPOĽČANY 4. ČINČUROVÁ EMA 2005 ŠKST TOPOĽČANY 5. BALÚCHOVÁ ADRIANA 2003 STK RYBNÍK 6. WILTSCHKOVÁ DOMINIKA 2006 GASTO METALFIN GALANTA 7. MÜLLEROVÁ EMA 2005 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 8. BILKOVIČOVÁ SÁRA 2005 MSK MALACKY 9. ZGEBUROVÁ ANASTÁZIA 2003 TJ STO SLOVENSKÁ VES 10. CHORVÁTOVÁ DOMINIKA 2004 STK RYBNÍK 11.-12. ANDREJKOVIČOVÁ NAT. 2004 STO VALALIKY 11.-12. KOVÁČOVÁ ALŽBETA 2003 ŠKST RUŽOMBEROK 13.-16. ZAJAČKOVÁ LUCIA 2003 KST DRIVE TREN. JASTRABIE 13.-16. SVITANOVÁ ZUZANA 2004 STK PC TRENČIANSKA TEPLÁ 13.-16. SÓRÁDOVÁ SVETLANA 2003 ŠK ŠOG NITRA 13.-16. ŠTULLEROVÁ ELIŠKA 2005 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY SPM SR, ŠK JÁŇAN Mor. Sv. Ján, 3. 4. 2016 – najmladší žiaci 1. GOLDÍR JAKUB 2005 MSK ČADCA 2. KUBALA NICOLAS 2005 KST VIKTÓRIA TRNAVA 3. ŠUTIAK SAMUEL 2005 ŠKST TOPOĽČANY 4. BELOPOTOČAN DÁVID 2005 MSTK TVRDOŠÍN 5. KULICH IVAN 2005 STK LUČENEC-KALINOVO 6. ŠRAMO RADOSLAV 2005 MSK ČADCA 7. GAŠPARÍK JAKUB 2005 ŠKST TOPOĽČANY 8. BALLEK PATRIK 2005 MSTK TVRDOŠÍN 9. MUDRÁK ALEX 2005 STK 1. ZŠ VRÁBLE 10. PALUŠEK SAMUEL 2006 STK KOŠICE-ČAŇA 11.-12. KATONA ALEXANDER 2006 ŠKST TOPOĽČANY 11.-12. VRANAY MICHAL 2005 STK KOŠICE-ČAŇA 13.-16. KRAJČOVIČFILIP 2005 TTC MAJCICHOV 13.-16. FOJTÍK MATÚŠ 2005 STK RADOĽA 13.-16. MUCHA MATÚŠ 2005 KST DRIVE TREN. JASTRABIE 13.-16. UHERÍK KRISTIÁN 2006 ŠKST TOPOĽČANY SPM SR, TTC Majcichov, 3. 4. 2016 – najmladšie žiačky 1. ČINČUROVÁ EMA 2005 ŠKST TOPOĽČANY 2. VINCZEOVÁ LAURA 2005 MKST NOVÁ DUBNICA 3. WILTSCHKOVÁ DOMINIKA 2006 GASTO METALFIN GALANTA 4. ŠTULLEROVÁ ELIŠKA 2005 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 5. BILKOVIČOVÁ SÁRA 2005 MSK MALACKY 6. ŠINKAROVÁ MONIKA 2005 ŠKST MICHALOVCE 7. MÜLLEROVÁ EMA 2005 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 8. POLAKOVIČOVÁ BIANKA 2005 MSK MALACKY 9. FERENČÍKOVÁ SÁRA 2005 MSTK TVRDOŠÍN 10. WALLENFELSOVÁ ANETA 2006 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 11.-12. DRBIAKOVÁ KARIN 2005 MSTK TVRDOŠÍN 11.-12. IGAZOVÁ MARTINA 2006 ŠKST TOPOĽČANY 13.-16. GRENČÍKOVÁ EVELYN 2005 ŠKST TOPOĽČANY 13.-16. IVANČÁKOVÁ SIMONA 2005 ŠKST SPIŠSKÉ VLACHY 13.-16. ČULKOVÁ SIMONA 2005 STO VALALIKY 13.-16. NGUYEN THI MY ANH 2005 ŠKM TRENČÍN SPM SR, STO Valaliky, 9. 4. 2016 – starší žiaci 1. DIKO DALIBOR 2002 TJ ORAVAN NÁMESTOVO 2. KLAJBER ADAM 2003 STO MOKRANCE 3. FEČO SAMUEL 2001 MŠK VSTK VRANOV N/T 4. CYPRICH SAMUEL 2001 MSK ČADCA 5. PINDURA TOBIÁŠ 2001 ŠKST RUŽOMBEROK 6. DRÁB MATÚŠ 2002 ŠKST MICHALOVCE 7. KYSEL MARTIN 2001 MSTK TVRDOŠÍN 8. HURKA RASTISLAV 2001 STO VALALIKY 9. PACH KAMIL 2003 STO VALALIKY 10. DELINČAK FILIP 2003 MSK ČADCA 11.-12. IVANČO FÉLIX 2003 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 11.-12. ĎANOVSKÝ MARTIN 2002 LOKOMOTÍVA VRÚTKY 13.-16. ŠRAMO RADOSLAV 2005 MSK ČADCA 13.-16. JALOVECKÝ MAREK 2001 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK 13.-16. FEČO MICHAL 2001 MŠK VSTK VRANOV N/T 13.-16. FUSEK PATRIK 2002 MSK MALACKY SPM SR, STO Valaliky, 9. 4. 2016 – staršie žiačky 1. LABOŠOVÁ EMA 2001 STK KOŠICE-ČAŇA 2. ŠINKAROVÁ DÁŠA 2001 ŠKST MICHALOVCE 3. TEREZKOVÁ JANA 2002 ŠKST MICHALOVCE 4. PEKOVÁ ZUZANA 2002 KST VIKTÓRIA TRNAVA 5. DZUROVÁ LENKA 2002 STK STARÁ TURÁ 6. SLOBODNÍKOVÁ HANA 2003 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK 7. ŠVAJDLENKOVÁ LAURA 2001 PST STUPAVA 8. MAJERSKÁ ALENA 2002 STO VALALIKY 9. DIVINSKÁ NATÁLIA 2002 MSTK TVRDOŠÍN 10. LACENOVÁ RENÁTA 2003 ŠKST TOPOĽČANY 11.-12. BALÚCHOVÁ ADRIANA 2003 STK RYBNÍK 11.-12. VIŠŇOVSKÁ NINA 2003 TTC INTERSPEAD NOVÉ ZÁMKY 13.-16. GAŠPARÍKOVÁ LUCIA 2002 TTC MAJCICHOV 13.-16. CHYLOVÁ SABÍNA 2001 MSTK TVRDOŠÍN 13.-16. GUNIŠOVÁ IVANA 2002 ŠKST TOPOĽČANY 13.-16. ŽILKOVÁ TATIANA 2001 ŠPORTKLUB MSS PREŠOV SPM SR, ŠKST Ružomberok, 10. 4. 2016 – muži do 21 rokov 1. KALUŽNÝ SAMUEL 1997 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 2. ŠPÁNIK TIBOR 1999 ŠK ŠOG NITRA 3.-4. PEKO ŠTEFAN 2000 ŠK ŠOG NITRA 3.-4. REZETKA ROMAN 1995 ŠKST HAVÍŘOV 5.-8. BRAT ADAM 1998 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 5.-8. ZELINKA JAKUB 2000 STK KOŠICE-ČAŇA 5.-8. PAVOLKA JAKUB 1998 ŠKST RUŽOMBEROK 5.-8. KAŠŠAY ANDREJ 1998 ŠKST RUŽOMBEROK 9.-16. TUTURA MAREK 1996 STK PC TRENČIANSKA TEPLÁ 9.-16. KOVANIČ KRISTIÁN 1996 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 9.-16. JAKUBEC DÁVID 1997 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 9.-16. GAJDOŠ MILAN 1997 KST DRIVE TREN. JASTRABIE 9.-16. GEMEĽA ŠIMON 1999 TJ ORAVAN NÁMESTOVO 9.-16. GIECI LUKÁŠ 1997 KERAMING-KUBRAN TRENČÍN 9.-16. TAKÁČ JAKUB 1998 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 9.-16. VEIS MATÚŠ 1999 ŠK ŠOG NITRA SPM SR, ŠKST Ružomberok, 10. 4. 2016 – ženy do 21 rokov 1. LABOŠOVÁ EMA 2001 STK KOŠICE-ČAŇA 2. BELOPOTOČANOVÁ KAT. 2000 MSTK TVRDOŠÍN 3.-4. TEREZKOVÁ JANA 2002 ŠKST MICHALOVCE 3.-4. KUKUĽKOVÁ TATIANA 2000 KST VIKTÓRIA TRNAVA 5.-6. ŠINKAROVÁ DÁŠA 2001 ŠKST MICHALOVCE 5.-6. MAROUSKOVÁ MONIKA 2000 KERAMING-KUBRAN TRENČÍN 7.-9. PUCHOVANOVÁ NIKOL. 2000 ŠKST RUŽOMBEROK 7.-9. GAŠPARÍKOVÁ LUCIA 2002 TTC MAJCICHOV 7.-9. HORVÁTHOVÁ SIMONA 1998 STO VALALIKY 10.-12. KLUČÁROVÁ AGÁTA 2000 STO VALALIKY 10.-12. ŠVAJDLENKOVÁ LAURA 2001 PST STUPAVA 10.-12. URÍKOVÁ MONIKA 1999 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 13.-14. JANTOŠOVÁ DENISA 1997 ŠKST RUŽOMBEROK 13.-14. VLČKOVÁ REBEKA 1997 ŠKST RUŽOMBEROK

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

18 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 STOLNOTENISOVÉ TALENTY SPM SR, STO Spoje Bratislava, 23. 4. 2016 – mladší žiaci 1. KLAJBER ADAM 2003 STO MOKRANCE 2. DELINČAK FILIP 2003 MSK ČADCA 3. iVANČO FÉLIX 2003 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 4. PŠENKA MARTIN 2004 MKST NOVÁ DUBNICA 5. PACH KAMIL 2003 STO VALALIKY 6. KUBALA NICOLAS 2005 KST VIKTÓRIA TRNAVA 7. BUDINSKÝ DANIEL 2003 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 8. GOLDÍR JAKUB 2005 MSK ČADCA 9. ŠVENTO JAKUB 2004 LOKOMOTÍVA VRÚTKY 10. KAPUSTA MICHAL 2004 MSK ČADCA 11.-12. DOUBEK KRISTIAN 2003 ŠKST KARLOVA VES 11.-12. VETERNÍK PETER 2003 TJ MEDOKÝŠ MARTIN-ĽADOVEŇ 13.-16. KULICH IVAN 2005 STK LUČENEC-KALINOVO 13.-16. ŠRAMO RADOSLAV 2005 MSK ČADCA 13.-16. PETRLÍK JURAJ 2003 ŠKST TOPOĽČANY 13.-16. BELOPOTOČAN DÁVID 2005 MSTK TVRDOŠÍN SPM SR, STO Spoje Bratislava, 23. 4. 2016 – mladšie žiačky 1. ILLÁŠOVÁ ADRIANA 2004 ŠKST TOPOĽČANY 2. BALÚCHOVÁ ADRIANA 2003 STK RYBNÍK 3. LACENOVÁ RENÁTA 2003 ŠKST TOPOĽČANY 4. SLOBODNÍKOVÁ HANA 2003 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK 5. SVITANOVÁ ZUZANA 2004 STK PC TRENČIANSKA TEPLÁ 6. ČINČUROVÁ EMA 2005 ŠKST TOPOĽČANY 7. FERENČÍKOVÁ SÁRA 2005 MSTK TVRDOŠÍN 8. PORUBÄNOVÁ NINA 2004 STK KOŠICE-ČAŇA 9. WILTSCHKOVÁ DOMINIKA 2006 GASTO METALFIN GALANTA 10. ZAJAČKOVÁ LUCIA 2003 KST DRIVE TREN. JASTRABIE 11.-12. VIŠŇOVSKÁ NINA 2003 TTC INTERSPEAD NOVÉ ZÁMKY 11.-12. BILKOVIČOVÁ SÁRA 2005 MSK MALACKY 13.-16. CHORVÁTOVÁ DOMINIKA 2004 STK RYBNÍK 13.-16. MÜLLEROVÁ EMA 2005 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANy 13.-16. JANOKOVÁ VIKTORIA 2003 KST PLUS40 TREBIŠOV 13.-16. SÓRÁDOVÁ SVETLANA 2003 ŠK ŠOG NITRA SPM SR, STK Lokomotíva Košice, 30. 4. 2016 – dorastenci 1. BRAT ADAM 1998 ŠKST FEROMAX BRATISLava 2. PEKO ŠTEFAN 2000 ŠK ŠOG NITRA 3. WILTSCHKA DÁVID 1999 GASTO METALFIN GALANta 4. ŠPÁNIK TIBOR 1999 ŠK ŠOG NITRA 5. ZELINKA JAKUB 2000 STK KOŠICE-ČAŇA 6. DIKO MATÚŠ 1998 TJ ORAVAN NÁMESTOVO 7. TAKÁČ JAKUB 1998 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 8. TONKOVIČ MARKUS 1999 STK RYBNÍK 9. KAŠŠAY ANDREJ 1998 ŠKST RUŽOMBEROK 10. PAVOLKA JAKUB 1998 ŠKST RUŽOMBEROK 11.-12. TRUSKA MARTIN 1999 STK VEĽKÉ UHERCE 11.-12. DIKO DALIBOR 2002 TJ ORAVAN NÁMESTOVO 13.-16. URBANICS DOMINIK 1999 ŠK ŠOG NITRA 13.-16. HARABIN MATEJ 1998 1. PPC FORTUNA KEŽMARok 13.-16. VEIS MATÚŠ 1999 ŠK ŠOG NITRA 13.-16. REHO RENÉ 2000 STK KOŠICE-ČAŇA SPM SR, ŠŠK Centrál Svidník, 30. 4. 2016 – dorastenky 1. KUKUĽKOVÁ TATIANA 2000 KST VIKTÓRIA TRNAVA 2. PUCHOVANOVÁ NIK. 2000 ŠKST RUŢOMBEROK 3. ŠINKAROVÁ DÁŠA 2001 ŠKST MICHALOVCE 4. URÍKOVÁ MONIKA 1999 TTC POVAŢSKÁ BYSTRICA 5. FURKOVÁ KAROLÍNA 1998 ŠKST TOPOĽČANY 6. HORVÁTHOVÁ SIMONA 1998 STO VALALIKY 7. LABOŠOVÁ EMA 2001 STK KOŠICE-ČAŇA 8. BELOPOTOČANOVÁ KAT. 2000 MSTK TVRDOŠÍN 9. DIVINSKÁ NATÁLIA 2002 MSTK TVRDOŠÍN 10. PEKOVÁ ZUZANA 2002 KST VIKTÓRIA TRNAVA 11.-12. LACENOVÁ RENÁTA 2003 ŠKST TOPOĽČANY 11.-12. MAROUSKOVÁ MONIKA 2000 KERAMING-KUBRAN TRENČÍN 13.-16. TEREZKOVÁ JANA 2002 ŠKST MICHALOVCE 13.-16. DZELINSKA JÚLIA 2002 STK KOŠICE-ČAŇA 13.-16. GURÍNOVÁ DANIELA 1998 KST DRIVE TREN. JASTRABIE 13.-16. MELICHEROVÁ LÍVIA 1999 MSK ČADCA Michaela Bitoóvá Rok narodenia: 2007 Hracia ruka: pravá Štýl hry: útočný Poťahy: Donic Acuda S3 Donic Acuda S3 Drevo: Butterfly Primorac Japan Tréner: František Solár Klub: STK Košice-Čaňa Michaela je odchovankyňou čanianskeho stolného tenisu. So stol- ným tenisom začala ako 5-ročná. Postupne sa vypracovala medzi najlepšie hráčky nielen vo svojej vekovej kategórií. Jej ambície a cieľavedomosť dávajú všetky predpoklady na to, aby z nej vy- rástla perspektívna hráčka. Jej vzorom je Christina Kalberg. Kamil Pach Rok narodenia: 2003 Hracia ruka: pravá Štýl hry: útočný Poťahy: Victas V>01 Limber Victas V>01 Stiff Drevo: Butterfly Michael Maze OFF Tréneri: Jozef Kacvinský, Tibor Vasiľ Klub: STO Valaliky So stolným tenisom začal ako 7-ročny, trénuje päťkrát týždenne. Najväčšie úspechy: M SR najml. – 3. miesto (jednotlivci), 2. miesto (štvorhra), SPM najml. – 2x 3. miesto, M SR ml. – 2. miesto (jed- notlivci), 3. miesto (štvorhra), Slovak Open Malacky – 1. miesto (štvorhra najml.), Satelit Topoľčany – 3. miesto (jednotlivci naj- ml.), Satelit Hluk – 2. miesto (jednotlivci ml.) Kristián Uherík Rok narodenia: 2006 Hracia ruka: pravá Štýl hry: útočný Poťahy: Victas V>01 Limber Victas V>01 Limber Drevo: SWAT Carbon TSP Tréner: Anton Kutiš Klub: ŠKST Topoľčany Kristián je odchovancom topoľčianskeho stolného tenisu. Stolnému tenisu sa začal venovať ako 7-ročný na Základnej škole sv. Don Bosca v Topoľčanoch. V súčasnosti patrí medzi najlepších hráčov vo svojej vekovej kategórii. Jeho veľkými vzormi sú Anton Kutiš a Timo Boll. Jana Terezková Rok narodenia: 2002 Hracia ruka: pravá Štýl hry: útočný Poťahy: Donic Acuda S3 Donic Baxter Drevo: Nittaku Acoustic Tréner: Rastislav Terezka Klub: ŠKST Michalovce So stolným tenisom začala ako 6-ročná, trénuje sedemkrát týždenne. Najväčšie úspechy: SPM najml. – 1. miesto, Austrian Sparkasse Youth Championships Linz 2015 – 1. miesto (družstvá ml. žiačok), Prague Grand Prix 2015 – 2. miesto (jednotlivci ml.), Austrian Sparkasse Youth Championships Linz 2016 – 2. miesto (jednot- livci st.), Satelit Havířov 2014 – 2. miesto, Satelit Topoľčany 2014 – 2. miesto, M SR najml. – 3. miesto, M SR družstiev mladších aj starších žiačok – 1. miesto.

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

19 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 Zápis VV SSTZ č. 2/2016 23. 2. 2016, Bratislava Dňa 20. 1. 2016 sa konala na MŠVVaŠ SR porada športových subjektov zameraná na implementáciu nového zákona o športe do praxe. Autori zákona sa pokúsili vysvet- liť viaceré nejasnosti v paragrafovom zne- ní zákona, ktoré umožňujú rôzny výklad. Keďže zákon nerieši všetky dôležité oblasti športového života, budú k nemu v najbliž- šom období schválené vládne vyhlášky: k vzdelávaniu odborníkov v športe, k urče- niu vstupných veličín do vzorca na výpočet dotácií pre športové zväzy a k strediskám vrcholového športu. Predseda SSTZ bol ako generálny sekretár KŠZ SR nominova- ný do prvých dvoch pracovných skupín na spracovanie vyhlášok. Dňa 20. 1. 2016 sa na sekretariáte SSTZ uskutočnilo výberové konanie na post ekonóma zväzu. Výberová komisia v zložení Kríž, Hamran a Tichý spomedzi piatich uchádzačov, ktorí sa písomne pri- hlásili a predložili požadované dokumenty, vybrala za nového ekonóma Ing. Jakuba Suchého (49 r.), ktorý nastúpil na nový post 1. 2. 2016 na dobu neurčitú s trojme- sačnou skúšobnou dobou. V zmysle schváleného rozpočtu SSTZ na rok 2016 a najmä v súvislosti s enorm- ným nárastom úloh pre sekretariát SSTZ vyplývajúcich z aplikácie nového zákona o  športe, došlo k navýšeniu miezd časti profesionálnych pracovníkov SSTZ – v prie- mere o 8%. V budove SOV zasadal 26. 1. 2016 štáb k OH 2016 v Rio de Janeiro (za SSTZ sa zú- častnili Kríž a Hamran). Boli podané najmä aktuálne informácie z Brazílie, spôsob lo- gistického zabezpečenia slovenskej vý- pravy, ktorá bude mať cca 50 športovcov (kvalifikačný proces ešte nebol ukončený). Každý nominovaný športovec, pokiaľ nebol doteraz zaradený medzi podporovaných pretekárov, získa 5 000 € bonus na záve- rečnú prípravu na OH. SOV zo stolného tenisu ráta predbežne s dvoma pretekármi a dvoma trénermi. Najreálnejšiu šancu na postup má zatiaľ Wang Yang. Dňa 4. 2. 2016 sa predseda SSTZ a ge- nerálny sekretár zväzu stretli so sloven- skou reprezentantkou Evou Ódorovou, ktorá po návšteve SPORTMEDU a lekárskej prehliadke u MUDr. Deleja oznámila, že sa zo zdravotných dôvodov (zranené rameno a problémy s chrbticou) nebude môcť zú- častniť na MS v Kuala Lumpur. Po dolieče- ní sa chce zamerať na aprílovú olympijskú kvalifikáciu v Istanbule. Na základe informácie o odstúpení Evy Ódorovej od účasti na MS v Malajzii a na návrh trénerky slovenskej reprezentácie vaní s hráčkou, klubovým trénerom a tré- nerom kadetskej reprezentácie i s rodičmi v záujme zabezpečenia jej kvalitnejšieho tréningu. Definitívne o nominácii rozhod- ne VV SSTZ na januárovom zasadnutí. Dňa 15. 12. 2015 sa uskutočnilo nefor- málne stretnutie funkcionárov SSTZ, jeho sekretariátu, ale aj sponzorov zväzu, členov organizačného výboru ME mládeže 2015, ME juniorov a ME kadetov a ďalších hostí počas tradičnej vianočnej kapustnice. V decembri 2015 sekretariát SSTZ de- finitívne ukončil po obojstrannej dohode rokovanie s Martou Daubnerovou o jej prí- padnom nástupe na pozíciu ekonóma zväzu po plánovanom odchode Jána Tichého do dôchodku v roku 2016. SSTZ vypíše výbero- vé konanie na obsadenie tohto postu. Od 1. 1. 2016 vstúpil do platnosti nový zákon NR SR o športe č. 440/2015. Pre všet- ky športové subjekty prináša celý rad nových povinností súvisiacich so zvýšenou transpa- rentnosťou využívania štátnych prostried- kov, vyplýva z neho okrem iného aj zmena stanov. Na druhej strane má priniesť viac prostriedkovdošportuazvýšiťzáujemspon- zorov o investovanie do športu. VV SSTZ určí pracovnú skupinu na implementáciu zákona o športe do podmienok zväzu, aby si SSTZ počas prechodného obdobia splnil všetky povinnosti, ktoré mu nový zákon ukladá. Anton Hamran informoval o začiatku rokovaní s MV SR o uzatvorení novej ná- jomnej zmluvy za pozemky pod halou a ubytovňou v Bratislave Rači. Štát požaduje niekoľkonásobné navýšenie nájomného! VV SSTZ ustanovil pracovnú skupinu na prípravu nového disciplinárneho poriad- ku SSTZ v zložení: Gallo, Hamran, Hajduk, Vaniak, Šereda, Čelko. Neskôr VV SSTZ odložil plnenie uznesenia, vzhľadom na prípravu nového zákona o športe, ktorého súčasťou mal byť aj univerzálny discipli- nárny poriadok. V  konečnej verzii záko- na o športe však tento paragraf vypustili a  tak je príprava nového disciplinárneho poriadku SSTZ opäť aktuálna. VV SSTZ sta- novil nový termín na predloženie návrhu na 31. 3. 2016. V prípade vážneho porušenia disciplíny hráčom počas reprezentačných podujatí, výcvikovýchtáborov,kontrolnýchturnajova pod. má právo tréner alebo iná zodpovedná osoba poverená VV SSTZ (vedúci výpravy, predseda KŠR, atď.) okamžite vylúčiť hráča z daného podujatia. Hráč na vlastné nákla- dy, náklady klubu alebo rodičov odcestuje z miesta podujatia. V prípade neplnoleté- ho hráča, jeho dopravu z miesta podu­ jatia zabezpečuje jeho zákonný zástupca alebo materský klub na vlastné náklady. Priestu- pok bude následne postúpený na dorieše- nie disciplinárnej komisii SSTZ. informácie sstz Zápis VV SSTZ č. 1/2016 19. 1. 2016, Bratislava V dňoch 18. – 19. 11. 2015 sa konalo v Miňovciach a Stropkove dvojdňové výjaz- dové zasadnutie VV SSTZ. Na prvej časti sa zúčastniliajpredstaviteliaobecnéhozastupi- teľstva v Miňovciach. Obec významne pod- poruje stolný tenis a vyrástla tu aj súčasná slovenská reprezentantka Eva Jurková. Dňa 19. 11. 2015 sa uskutočnila v Mest- skej športovej hale v Stropkove tretia časť osláv 90. výročia organizovaného stolného tenisu na území Slovenska. Pred hlavným programom prijal delegáciu SSTZ na rad- nici primátor Stropkova O. Brendza. Na oslavách sa zúčastnila aj delegácia Českej asociácie stolného tenisu na čele s jej pre- zidentom Z. Špačkom. Prítomní boli viacerí poprední slovenskí stolní tenisti z minulosti i súčasnosti. Diváci sa zoznámili s históriou nášho stolného tenisu, ale mali možnosť vi- dieť v akcii aj viacerých našich hráčov a na záver aj nezabudnuteľnú exhibíciu bývalých československých reprezentantov Milana Orlowského a Jindřicha Panského. Dňa 27. 11. 2015 delegácia SSTZ v zlo- žení Kríž, Hamran a Mihočko navštívila v zariadení pre seniorov v Studienke jed- nu z najúspešnejších slovenských stolných tenistiek v histórii Irenu Mikócziovú-Bo- sú. Zagratulovala jej k 70. narodeninám a  odovzdala aj ocenenie pri príležitosti 90. výročia organizovaného stolného teni- su na území Slovenska. V Hodoníne sa uskutočnila 3. 12. 2015 porada medzinárodného vedenia Super- ligy. Za SSTZ sa jej zúčastnili Kríž, Hamran a Vaniak. Súťaž prebieha bez závažnejších problémov. Bola vyžrebovaná druhá časť Superligy. Začiatkom decembra 2015 bola v sídle ETTU v Luxemburgu vyžrebovaná kvalifiká- cia súťaže družstiev na ME 2017 (organizá- tor zatiaľ nie je určený). Družstvo mužov SR bude mať v skupine za súperov tímy zo Švédska a Estónska, družstvo žien SR sa stretne v skupine s Francúzskom a Ta- lianskom. Hrá sa systémom doma – vonku. Víťazi skupiny postúpia priamo do elitnej kategórie ME (10 kolektívov). Celky na dru- hom mieste budú hrať v baráži o ďalších päť miest, 16. družstvo bude reprezentá- cia organizátorskej krajiny. Ostatné celky budú hrať II. divíziu. V prípade, že naši re- prezentanti skončia na druhých miestach, budú sa hrať ešte aj dva barážové súboje. V priebehu decembra 2015 sa uskutoč- nilo hlasovanie VV SSTZ „per rollam“ o no- minácii na MS družstiev v Kuala Lumpur. V súvislosti s návrhom trénerky Popovej na zaradenie talentovanej Emy Labošovej do družstva žien sa uskutočnilo viacero roko-

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 20 organizačných problémov, priniesol SSTZ aj stratu vyše 6 000 € (prepadnutie nestor- novateľných leteniek do Istanbulu, drahšie cestovné do Halmstadu). V priebehu marca a apríla 2016 sa zrealizovalo podpísanie nájomnej zmluvy s MV SR a následné potvrdenie zmluvy s MF SR na pozemky využívané SSTZ (hala, ubytovňa a priľahlý pozemok) na obdo- bie ďalších piatich rokov od 1. 4. 2016. Po rokovaniach zostala nakoniec v platnosti pôvodná suma, ktorú SSTZ platil za pred- chádzajúce obdobie. Dňa 11. 3. 2015 sa uskutočnil v Národ- nom stolnotenisovom centre v Bratislave- Rači ďalší ročník turnaja osobností. Turnaj bol spoluorganizovaný s MÚ MČ Rača a ŠK Mostex Rača. Bol dobrou propagáciou stolného tenisu medzi sponzormi a pod- porovateľmi stolného tenisu. Dňa 8. 3. 2016 sa uskutočnilo spoločné rokovanie zástupcov Slovenska, Maďarska a RakúskavmaďarskomLipóteoDunajskom pohári na rok 2016. Za KŠZ sa zúčastnil Kríž, za SSTZ Hamran. Tohto roku sa bude turnaj konať v termíne 1. – 2. 10. 2016, organizá- tormi budú v kategórii chlapcov Maďarsko a v kategórii dievčat Slovensko. Vo Viedni sa uskutočnila 16. 3. 2016 porada medzinárodného vedenia Superli- gy. Za SSTZ sa jej zúčastnili Hamran a Va- niak. Súťaž prebiehala bez závažnejších problémov. Ďalšia porada sa uskutoční 18. 5. 2016 v Senci. SSTZ podpísalo reklamnú zmluvu s fir- mou Right Power na M SR mužov a žien. Fir- ma zaplatila sumu 1000 € a venovala vecné ceny pre medailistov domácich súťaží. V priebehu apríla sa uskutočnilo stretnu- tie so zástupkyňou firmy Union Soft Mgr. Ko- reňovou, ktorá ponúkla zväzu zabezpečenie informačného systému. K dohode nedošlo. V priebehu apríla bolo zrealizované nové rýchle internetové pripojenie do haly, ktoré bude postačujúce aj pre kvalit- né streamingové prenosy. Zároveň bude využívané aj na bežnú internetovú komu- nikáciu na sekretariáte zväzu. Po odskúša- ní bude následne zrušené existujúce inter- netové pripojenie s Telekomom. Hamran a Čelko sa zúčastnili ako dele- gáti SSTZ na 20. M SR novinárov v stolnom tenise v Považskej Bystrici. Podujatie bolo zorganizované tradične na vysokej úrovni. Poďakovanie patrí mestu Považská Bystri- ca a Milanovi Podmaníkovi. VV SSTZ schválil elektronickým hlaso- vaním per´rollam metodické usmernenie - aj s prílohami pre predkladanie ročných tréningových plánov. VV SSTZ schválil elektronickým hlaso- vaním „per rollam“ návrh na školenie hlav- ných rozhodcov v termíne 1. 5. 2016. Zápis VV SSTZ č. 3/2016 19. 4. 2016, Bratislava V dňoch 28. 2. – 6. 3. 2016 sa konali v Kuala Lumpur 53. majstrovstvá sveta v stolnom tenise – v súťaži družstiev. Slo- venské tímy, v ktorých štartovali 4 muži a 4 ženy nesplnili očakávanie. V celkovom hodnotení obsadili zhodne 33. miesto, čo je najslabší výsledok v histórii samostatné- ho Slovenského stolnotenisového zväzu. RadariaditeľovITTFsazaoberalanajmä budúcnosťou svetových stolnotenisových šampionátov. Po dlhej diskusii smerujúcej k zníženiu počtu účastníkov na MS z teraj- ších 96 na 64 alebo menej, bola ustanove- ná pracovná skupina, ktorá pripraví návrh pre budúce rokovanie v Düsseldorfe. Rada riaditeľov potvrdila dejisko MS juniorov 2016 v Kapskom meste a rozhodla, že MS juniorov 2017 budú v talianskom Riva del Garda. MS telesne znevýhodnených stol- ných tenistov – súťaže družstiev – sa budú hrať v roku 2017 v Bratislave na štadióne Ondreja Nepelu. Neformálny kongres ETTU diskutoval najmä o budúcnosti európskeho stolné- ho tenisu, o intenzívnej práci s mládežou, ktorá by mala zastaviť zvyšujúci sa rozdiel vo výkonnosti ázijských a európskych hrá- čov. Rozhodol tiež o praktickom otestovaní návrhov Ruskej stolnotenisovej federácie, ktoré by mali zatraktívniť stolný tenis (hrať aj dvojhry iba na tri víťazné sety, posled- ný set hrať len do 7 bodov a zrušiť rozdiel dvoch loptičiek potrebných na víťazstvo v každom sete). Kongres rozhodol, že ME mládeže 2017 budú v portugalskom meste Gondomar. V Kuala Lumpur sa zišiel na svojej vý- ročnej schôdzi aj Swaythling Club Interna- tional, združenie bývalých majstrov sveta, resp. kontinentov a úspešných trénerov a rozhodcov, ako aj popredných funkcioná- rov stolného tenisu. Majstrovstvá Sloven- ska jednotlivcov v Bratislave boli poslednou šancou splniť kritériá na účasť našich hrá- čov na olympijskej kvalifikácii, ktorá bola z bezpečnostných dôvodov preložená na poslednú chvíľu z Istanbulu do Halmsta- du. Keďže domáci šampionát nepriniesol v dvojhre mužov v zmysle vypísaných kri- térií žiadne výrazné prekvapenie, tréner Miko nenavrhol žiadnu úpravu pôvodne schválenej nominácie. K vynútenej zmene v nominácii však nakoniec predsa len došlo. Zo zdravotných a rodinných dôvodov sa na poslednú chvíľu ospravedlnil Peter Šereda, namiesto ktorého cestoval náhradník Bai He. Na olympijskej kvalifikácii sa z dôvodu PN nezúčastnil pôvodne schválený predse- da SSTZ Zdenko Kríž. Rozhodnutie o zme- ne miesta šampionátu, okrem množstva Popovej bola „per rollam“ členmi VV SSTZ doplnená do nominácie talentovaná Tatia- na Kukuľková. Dňa 12. 2. 2016 sa generálny sekretár SSTZ stretol počas turnaja Czech Open juniorov a kadetov v Hodoníne s českou trénerkou M. Novotnou. Prerokoval s ňou formy a metódy spolupráce pri zavádzaní najnovšej stolnotenisovej metodiky do praxe, pri jej stretnutiach a konzultáciách s reprezentačnými trénermi slovenských národných družstiev a vybraných klubov. M. Novotná navštívi aj kluby, v ktorých sa pripravujú mladí slovenskí reprezentan- ti a  prekonzultuje s klubovými trénermi skvalitnenie ich ďalšej prípravy. Erich Reho predložil písomnú správu zo stolnotenisovej súťaže z univerziády. VV SSTZ správu zobral na vedomie. Anton Hamran informoval o prebieha- júcich rokovaniach s MV SR o prenájme pozemkov pod halou a ubytovňou SSTZ. V tomto roku sa uskutočnia skúšky na medzinárodných rozhodcov ITTF. Adminis- trátorom je Hamran a prihlásených je päť kandidátov. VV SSTZ schválil počty na ME mládeže na náklady SSTZ, výprava pocestuje v maximál- nych počtoch hráčov a trénerov – 5 juniorov, 5 junioriek, 4 kadeti, 4 kadetky a 4 tréneri. Ostatní členovia výpravy budú nominovaní dodatočne. Na súťaž družstiev pocestujú výbery v počtoch 4+4+3+3. Na súťaže jed- notlivcov pocestujú ďalší štyria hráči – po jednom do každej vekovej kategórie. VV SSTZ schválil organizačné zmeny na sekretariáte SSTZ: – zrušil funkciu organizačno-technické- ho pracovníka k 30. 6. 2016, na ktorej je zaradená Katarína Kolářová. Pracovníčke budú vyplatené všetky finančné náležitosti v zmysle zákona, nakoľko dosiahla zároveň aj dôchodkový vek. – schválil vznik novej pozície – sekretár pre informačný systém SSTZ (vyplývajúci z povinností pre športové zväzy z nového zákona o športe) na plný úväzok s predpo- kladaným nástupom nového pracovníka od 1. 4. 2016, – schválil vznik novej pozície – sekre- tár pre marketing, na polovičný úväzok s predpokladaným nástupom nového pra- covníka od 1. 9. 2016, resp. od 1. 1. 2017, v závislosti od finančných možností SSTZ. informácie sstz

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

21 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 66 GAJDOSCHIK Adrián 1993 126,00 SK VYDRANY 67 KUCKO Peter 1987 125,81 ŠKST ENERGODATA ŽILINA 68 VALKO Pavel 1987 125,51 STO VALČA 69 TONKOVIČ Markus 1999 125,21 STK RYBNÍK 70 BEZÚR Tomáš 1989 124,55 STO VALČA 71 PÁLENÍK Patrik 1991 124,33 STO VALČA 72 KOVALÍK Jozef 1985 123,63 TV 1895 BAD RAPPENAU 73 HORVÁTH Peter 1969 123,17 MLADOSŤ RELAX RIM.SOBOTA 74 SAČUROVSKÝ Peter 1992 122,59 ŠKST MICHALOVCE 75 ONDREJIČKA Igor 1966 122,34 SK VYDRANY 76 TAKÁČ Jakub 1998 122,24 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 77 MUDRÍK Juraj 1993 121,88 STK PEZINOK 78 VALUCH Róbert 1966 121,00 MŠK KYS.NOVÉ MESTO 79 GALLO Gregor 1987 120,91 GEOLÓG ROŽŇAVA 80 LEITNER Ľubomír 1989 120,00 GEOLÓG ROŽŇAVA 81 JAKUBEC Dávid 1997 119,42 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 82 MACHALÍK Ivan 1979 118,42 TTC INTERSPEAD N. ZÁMKY 83 BIRÓ Bálint 1995 118,25 GASTO METALFIN GALANTA 84 CSEJTEY Richard 1979 117,92 GASTO METALFIN GALANTA 85 VEJMELKA Pavol 1985 117,27 STK TRNAVA-HORNÉ OREŠANY 86 BARDOŇ Andrej 1975 117,24 SK VYDRANY 87 SENKULIČ Patrik 1988 116,82 ŠKST MICHALOVCE 88 CAGÁŇ Jaroslav 1970 116,42 STO VALČA 89 KAPUSTA Marián 1976 115,79 MSK ČADCA 90 HRÁDEL Jakub 1992 115,17 SK POLSTRAV BYSTRIČANY 91 NAGY Richard 1970 115,08 STK SENEC 92 URBAN Miroslav 1973 113,33 ŠK ŠOG NITRA 92 SZEMES Attila 1967 113,33 GASTO METALFIN GALANTA 94 GOGA Daniel 1979 113,27 STK RYBNÍK 95 PÁLENÍK Ivan 1961 113,04 STO VALČA 96 KUDREC Jozef 1987 112,96 ŠKST TOPSPIN MARGECANY 97 VEIS Matúš 1999 112,86 ŠK ŠOG NITRA 98 DROBNÝ Jakub 1994 112,79 STK RYBNÍK 99 POLGÁRI Gabriel 1979 111,22 MLADOSŤ RELAX RIM.SOBOTA 100 MATIAŠOVSKÝ Michal 1982 110,32 STK SOKOL STRÁNSKE ŽENY 1 BALÁŽOVÁ Barbora 1992 280,54 TUSEM ESSEN 2 ÓDOROVÁ Eva 1979 260,00 ELANCOURT CTT 3 JURKOVÁ Eva 1995 230,00 KSTS KROSNO 4 DAUBNEROVÁ Andrea 1991 222,00 SST EUROMILK DUN.STREDA 5 KUKUĽKOVÁ Tatiana 2000 212,31 KST VIKTÓRIA TRNAVA 6 HOLOKOVÁ Dijana 1993 207,00 TTK GROßBURGWEDEL 7 TRUKSOVÁ Lucia 1995 204,87 SVS HRADEC KRÁLOVÉ 8 MAJERČÍKOVÁ Vierka 1982 199,45 SST EUROMILK DUN.STREDA 9 PUCHOVANOVÁ Nikoleta2000 195,33 ŠKST RUŽOMBEROK 10 HORVÁTHOVÁ Simona 1998 194,35 STO VALALIKY 11 DZELINSKA Oľga 1987 189,53 TECO CORTEMAGGIORE 12 KROVINOVÁ Soňa 1990 187,33 STK PC TRENČ.TEPLÁ 13 KÚDELOVÁ Alena 1977 185,82 ŠKST TOPOĽČANY 14 FURKOVÁ Karolína 1998 179,50 ŠKST TOPOĽČANY 15 URÍKOVÁ Monika 1999 179,23 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 16 GRIGELOVÁ Natália 2000 176,19 KST VIKTÓRIA TRNAVA 17 BAKAIOVÁ Tatiana 1987 175,00 TTF FRANKENTHAL 18 KOKAVCOVÁ Lucia 1994 170,00 ŠK ŠOG NITRA 19 ADÁMEKOVÁ Martina 1992 166,00 ŠKST TOPOĽČANY 20 PEKOVÁ Zuzana 2002 160,00 KST VIKTÓRIA TRNAVA 21 BUDAYOVÁ Renáta 1968 158,34 ŠKST RUŽOMBEROK 22 ZEMANOVÁ Simona 1992 156,67 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 23 KRŠIAKOVÁ Miriam 1997 155,46 ŠKST TOPOĽČANY 24 ŠESTÁKOVÁ Lenka 1987 151,93 STK RYBNÍK 25 KLUČÁROVÁ Agáta 2000 151,71 STO VALALIKY 26 MALÁ Denisa 1992 151,00 TRNÁVKA BRATISLAVA 27 FABIANOVÁ Simona 1992 150,00 WIENER NEUDORF 28 KUCKOVÁ Iveta 1962 148,00 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA slovenské rebríčky k 1. 7. 2016 MUŽI 1 WANG Yang 1994 330,00 ASTS OLYMPIA GRUDZIADZ 2 PIŠTEJ Ľubomír 1984 295,01 DTJ HRADEC KRÁLOVÉ 3 BAI He 1987 278,00 SF SKK EL NIŇO EHW PRAHA 4 ŠEREDA Peter 1984 265,99 DTJ HRADEC KRÁLOVÉ 5 NOVOTA Samuel 1992 245,00 SK VYDRANY 6 LELKEŠ Zoltán 1988 228,00 SK VYDRANY 7 BARDOŇ Michal 1978 225,63 MUHLHAUSEN 8 ILLÁŠ Erik 1980 222,05 H. TRSŤANY-DUDINCE 9 KOBES Kristián 1990 218,00 SF SKK EL NIŇO EHW PRAHA 10 VALUCH Alexander 1996 215,00 TB/ASV REGENSTAUF 11 FIGEĽ Jakub 1992 202,41 H. TRSŤANY-DUDINCE 12 KEINATH Thomas 1997 201,00 TTC FULDA - MABERZELL 13 PÉTER Ingemar 1996 198,76 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 14 MEGO Pavol 1990 193,00 SSV SCHLOTHEIM 15 BAŽENOV Valentín 1985 191,09 SK POLSTRAV BYSTRIČANY 16 BRAT Adam 1998 188,83 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 17 GUMÁŇ Martin 1985 181,37 GEOLÓG ROŽŇAVA 18 REZETKA Roman 1995 180,00 ŠKST HAVÍŘOV 19 JASLOVSKÝ Martin 1978 179,00 DJK SPVGG EFFELTRICH 20 ŠPÁNIK Tibor 1999 178,14 ŠK ŠOG NITRA 21 KALUŽNÝ Samuel 1997 178,00 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 22 TRUKSA Jaromír 1971 170,54 WIENER NEUDORF 23 TUŠIM Peter 1978 164,80 MŠK VSTK VRANOV N/T 24 PETRÁŠ Pavel 1983 162,00 MSK ČADCA 25 PAVOLKA Michal 1995 161,36 IFK VISBY 26 KOPÁNYI Tomáš 1997 161,00 TTC INTERSPEAD N. ZÁMKY 26 TURČEK Peter 1996 161,00 SF SKK EL NIŇO EHW PRAHA 28 WILTSCHKA Jozef 1972 159,05 GASTO METALFIN GALANTA 29 SLOVÁČIK Andrej 1992 158,67 GASTO METALFIN GALANTA 30 BLAŽEK Radoslav 1987 158,24 MSK ČADCA 31 PALČEK Martin 1986 158,24 KERAMING-KUBRAN TRENČÍN 32 JEŽO Martin 1994 154,86 SK POLSTRAV BYSTRIČANY 33 PEKO Štefan 2000 154,22 ŠK ŠOG NITRA 34 JAHODA Dalibor 1975 153,35 ŠKST RUŽOMBEROK 35 HRUŠKA Martin 1991 150,29 MŠK VSTK VRANOV N/T 36 KOSTELNÍK Lukáš 1994 149,56 MŠK VSTK VRANOV N/T 37 DRAGAŠ Saša 1973 147,00 H. TRSŤANY-DUDINCE 38 KAŠŠAY Andrej 1998 146,77 ŠKST RUŽOMBEROK 39 KONRÁD Peter 1965 146,06 QUARZSAN. WAIZENKIRCHEN 40 JEŽO Filip 1990 145,29 SK POLSTRAV BYSTRIČANY 41 ŠEREDA Tomáš 1979 145,00 STK IVÁNKA PRI DUNAJI 42 KALUŽNÝ Branislav 1972 144,25 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 43 KRKOŠKA Peter 1982 143,98 MSK ČADCA 44 TILL Juraj 1991 143,73 STK KOŠICE-ČAŇA 45 GREŽO Martin 1977 141,84 ŠKST KARLOVA VES 46 ZELINKA Jakub 2000 140,93 STK KOŠICE-ČAŇA 47 GUMAN Stanislav 1979 140,76 STK STARÁ ĽUBOVŇA 48 MAJÁK Marián 1994 140,57 TTC ODENHEIM 49 ORÁČ Daniel 2000 140,10 MŠK VSTK VRANOV N/T 50 FILAGA Marcel 1980 140,06 TTC INTERSPEAD N. ZÁMKY 51 HODOR Michal 1963 138,29 ŠKST RUŽOMBEROK 52 GUNÁR Jaroslav 1990 137,50 MKST NOVÁ DUBNICA 53 VLAČUŠKA Patrik 1996 135,00 SSV SCHLOTHEIM 54 ŽATKO Juraj 1995 133,85 STO TJ LOKOMOTÍVA BÁNOV 55 ŠEVEC Jakub 1999 132,70 MŠK KYS.NOVÉ MESTO 56 POĽA Peter 1970 132,43 STK STARÁ ĽUBOVŇA 57 PAVOLKA Jakub 1998 131,85 ŠKST RUŽOMBEROK 58 KÁRÁS Dávid 1992 131,77 TTC Lampertheim 59 BALÁŽ Michal 1988 131,55 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 60 GAJDOŠ Martin 1985 130,00 STK RYBNÍK 61 REHO René 2000 129,95 STK KOŠICE-ČAŇA 62 KRAJČÍK Róbert 1976 127,78 STK RYBNÍK 63 WILTSCHKA Dávid 1999 127,71 GASTO METALFIN GALANTA 64 DRÁBIK Imrich 1978 127,05 JAVORINKA LEVOČA 65 ŠESTÁK Tomáš 1980 126,00 STK RYBNÍK

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 22 8 MAROUSKOVÁ Monika 2000 93,8 KERAMING-KUBRAN TRENČÍN 9 URÍKOVÁ Monika 1999 84,14 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 10 KLUČÁROVÁ Agáta 2000 75,57 STO VALALIKY 11 ČERMÁKOVÁ Paula 2000 73,81 ŠKST KARLOVA VES 12 BELOPOTOČANOVÁ Katka2000 70,87 TB WILFERDINGEN/OŠK BREZA 13 KRŠIAKOVÁ Miriam 1997 70,76 ŠKST TOPOĽČANY/NOVÁ BAŇA 14 BELIANSKA Sarah 1999 70,4 STO SPOJE BRATISLAVA 15 JANTOŠOVÁ Denisa 1997 68,7 ŠKST RUŽOMBEROK 16 ŠVAJDLENKOVÁ Laura 2001 59,37 PST STUPAVA 17 KOVÁCSOVÁ Viktória 1997 56,88 GALANTA/ŠK ŠOG NITRA 18 GRIGELOVÁ Natália 2000 54,47 ŠK ŠOG NITRA 19 VLČKOVÁ Rebeka 1997 49,67 ŠKST RUŽOMBEROK 20 MAJERSKÁ Alena 2002 45,58 STO VALALIKY DORASTENCI 1 ŠPÁNIK Tibor 1999 379,16 ŠK ŠOG NITRA 2 BRAT Adam 1998 335,67 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 3 ZELINKA Jakub 2000 303,38 STK KOŠICE-ČAŇA 4 KAŠŠAY Andrej 1998 241,2 ŠKST RUŽOMBEROK 5 PEKO Štefan 2000 204,54 ŠK ŠOG NITRA/KST V. TRNAVA 6 WILTSCHKA Dávid 1999 202,57 GASTO METALFIN GALANTA 7 TONKOVIČ Markus 1999 181,82 STK RYBNÍK 8 DIKO Matúš 1998 180,42 TJ ORAVAN NÁMESTOVO 9 REHO René 2000 179,5 STK KOŠICE-ČAŇA 10 PAVOLKA Jakub 1998 174,45 ŠKST RUŽOMBEROK 11 TAKÁČ Jakub 1998 154,36 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 12 TRUSKA Martin 1999 138,89 STK VEĽKÉ UHERCE 13 ŠEVEC Jakub 1999 131,26 K.N. MESTO/ŠK ŠOG NITRA 14 ORÁČ Daniel 2000 119,7 MŠK VSTK VRANOV N/T 15 VEIS Matúš 1999 114,91 ŠK ŠOG NITRA 16 FEČO Samuel 2001 108,3 MŠK VSTK VRANOV N/T 17 HORŇAK Tomáš 1999 105,2 STO VALALIKY 18 HARABIN Matej 1998 97,58 1.PPC FORTUNA KEŽMAROK 19 DIKO Dalibor 2002 92,98 TJ ORAVAN NÁMESTOVO 20 KYSEL Martin 2001 88,19 MSTK TVRDOŠÍN 21 IVANČO Félix 2003 87,59 STK D. N. VES/MSK MALACKY 22 GEMEĽA Šimon 1999 84,35 TJ ORAVAN NÁMESTOVO 23 BUČKO Patrik 2000 77,45 ŠKST BOŠANY 24 LABOŠ Adam 1999 77,36 STO VALALIKY 25 PÁLL Andrej 1998 77,28 ŠK ŠOG NITRA 26 TUREK Tomáš 1999 76,88 ŠK ŠOG NITRA 27 ČIČMIŠ Dušan 2000 75,4 TRNOVEC N/V/ŠK ŠOG NITRA 28 URBANICS Dominik 1999 75,25 ŠK ŠOG NITRA 29 KRAJČOVIČ Jakub 2000 74,67 SK VYDRANY/KARLOVA VES 30 CYPRICH Samuel 2001 73,59 MSK ČADCA 31 MARUNIAK Dominik 2000 70,61 MSTK VTJ MARTIN 32 PÉTER Niklas 1998 66,92 STK LUČENEC-KALINOVO 33 PAPÍRNIK Ondrej 1999 65,16 STK NITRA 08/ŠK ŠOG NITRA 34 JOHN Marek 2000 49,33 ŠKST RUŽOMBEROK 35 CYPRICH Radovan 2000 48,48 MSK ČADCA 36 JANÍČEK Juraj 1999 47,88 ŠK ŠOG NITRA 37 REPÁŇ Hugo 2000 47,85 ŠK ŠOG NITRA 38 ÁCS Zoltán 1998 47,36 STK 1. ZŠ VRÁBLE 38 ĎANOVSKÝ Martin 2002 47,36 LOKOMOTÍVA VRÚTKY 40 PINDURA Tobiáš 2001 46,84 ŠKST RUŽOMBEROK 40 GAŠPAROVIČ Dávid 2000 46,84 STK KOŠICE-ČAŇA 42 BRABLEC Michal 2000 45,89 STK LUČENEC-KALINOVO 43 ČIBA Jakub 1998 44,77 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 44 HURKA Rastislav 2001 41,6 STO VALALIKY 45 BUROŠ Timotej 1998 41,12 ŠKST RUŽOMBEROK 46 BIELESCH Ján 1999 39,56 LOKOMOTÍVA VRÚTKY 46 SLÁDEK Samuel 1998 39,56 TJ ORAVAN NÁMESTOVO 48 MILAN Martin 2001 39,2 1.PPC FORTUNA KEŽMAROK 49 MUŠÁK Matej 1999 38,95 MŠK VSTK VRANOV N/T 50 REVAY Ivan 1998 37,91 ŠK ŠOG NITRA slovenské rebríčky k 1. 7. 2016 29 LAZARČÍKOVÁ Simona 1991 146,60 MSK MALACKY 30 PŠENKOVÁ Ľubica 1976 143,33 MKST NOVÁ DUBNICA 31 HARINGOVÁ Monika 1996 142,43 MSK MALACKY 32 GUMAŇOVÁ Jana 1984 141,43 GEOLÓG ROŽŇAVA 33 MÉSÁROŠOVÁ Lenka 1999 141,19 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 34 CISARIKOVÁ Adriana 1995 140,25 MSK ČADCA 35 BELIANSKA Sarah 1999 138,89 TRNÁVKA BRATISLAVA 36 KLIMOVÁ Zdenka 1967 138,46 DOPRASTAV ZVOLEN 36 RAJTOKOVÁ Pavlína 1986 138,46 MSK MALACKY 38 CEROVSKÁ Petronela 1997 137,50 DOPRASTAV ZVOLEN 39 KALUŽNÁ Natália 1992 136,99 TSV BETZINGEN 40 DROTÁROVÁ Lívia 1988 136,41 TTF ALTSHAUSEN 41 SELICKÁ Silvia 1995 136,28 ŠK ŠOG NITRA 42 ČÍŠKOVÁ Anna 1978 136,21 GEOLÓG ROŽŇAVA 43 VIZINOVÁ Dominika 1995 136,11 SKV ALTENMARKT 44 KOSOVÁ Natália 1991 135,74 MSK MALACKY 45 LABOŠOVÁ Ema 2001 134,61 STK KOŠICE-ČAŇA 46 JANTOŠOVÁ Denisa 1997 133,40 ŠKST RUŽOMBEROK 47 BÚDOVÁ Nikoleta 1990 133,33 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 48 BELOPOTOČANOVÁ Katka2000 129,83 MSTK TVRDOŠÍN 49 ČERMÁKOVÁ Paula 2000 129,13 ŠKST RUŽOMBEROK 50 KLIMOVÁ Monika 1991 128,34 TSV BETZINGEN MUŽI DO 21 ROKOV 1 KALUŽNÝ Samuel 1997 227,21 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 2 VALUCH Alexander 1996 200,59 TB/ASV REGENSTAUF 3 ŠPÁNIK Tibor 1999 187,03 ŠK ŠOG NITRA 4 REZETKA Roman 1995 177,07 ŠKST HAVÍŘOV 5 BRAT Adam 1998 172,43 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 6 PEKO Štefan 2000 135,4 ŠK ŠOG NITRA/KST V. TRNAVA 7 ZELINKA Jakub 2000 121,42 STK KOŠICE-ČAŇA 8 KAŠŠAY Andrej 1998 117,69 ŠKST RUŽOMBEROK 9 JAKUBEC Dávid 1997 104,58 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 10 ŠEVEC Jakub 1999 100,97 K.N. MESTO/ŠK ŠOG NITRA 11 PAVOLKA Jakub 1998 97,56 ŠKST RUŽOMBEROK 12 KOPÁNYI Tomáš 1997 92,91 KÖPINGS BTK/TTC N. ZÁMKY 13 TAKÁČ Jakub 1998 80,72 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 14 VEIS Matúš 1999 77,61 ŠK ŠOG NITRA 15 GEMEĽA Šimon 1999 75,36 TJ ORAVAN NÁMESTOVO 16 ŽATKO Juraj 1995 71,55 LOK. BÁNOV/1.FC BAYREUTH 17 DIKO Matúš 1998 67,81 TJ ORAVAN NÁMESTOVO 18 PÉTER Ingemar 1996 67,47 KÖPINGS BTK/STK LUČENEC 19 KRUPANSKÝ Lukáš 1997 66,09 SLÁDKOVIČOVO/V. TRNAVA 20 TUREK Tomáš 1999 63,77 ŠK ŠOG NITRA 21 GIECI Lukáš 1997 63,64 KERAMING-KUBRAN TRENČÍN 22 KOVANIČ Kristián 1996 62,59 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 23 GAJDOŠ Milan 1997 61,39 KST DRIVE TR. JASTRABIE 24 HORŇAK Tomáš 1999 60,05 STO VALALIKY 25 MIKUŠIAK Michal 1995 56,27 ŠKST RUŽOMBEROK 26 FEČO Samuel 2001 55,24 MŠK VSTK VRANOV N/T 27 TUTURA Marek 1996 54,14 STK PC TRENČ.TEPLÁ/D. KUBÍN 28 KADUK Matúš 1996 53,16 KERAMING-KUBRAN TRENČÍN 29 REHO René 2000 51,47 STK KOŠICE-ČAŇA 30 ČIČMIŠ Dušan 2000 51,43 TRNOVEC N/V/ŠK ŠOG NITRA ŽENY DO 21 ROKOV 1 LABOŠOVÁ Ema 2001 220,08 STK KOŠICE-ČAŇA 2 KUKUĽKOVÁ Tatiana 2000 167,25 KST VIKTÓRIA TRNAVA 3 FURKOVÁ Karolína 1998 164,34 ŠKST TOPOĽČANY 4 HORVÁTHOVÁSimona 1998 150,1 STO VALALIKY 5 PUCHOVANOVÁ Nikoleta 2000 130,69 ŠKST RUŽOMBEROK/ZVOLEN 6 ŠINKAROVÁ Dáša 2001 115,48 ŠKST MICHALOVCE 7 TEREZKOVÁ Jana 2002 95,32 ŠKST MICHALOVCE

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

23 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 33 KAPUSTA Michal 2004 53,16 MSK ČADCA 34 GOLDÍR Jakub 2005 51,95 MSK ČADCA 35 TROPP Rastislav 2002 47,36 1.PPC FORTUNA KEŽMAROK 36 FREUND Andrej 2002 46,84 MSK MALACKY 37 BUDINSKÝ Daniel 2003 46 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 37 KÁLLAY Fedor 2004 46 MSK ČADCA 39 SOKOL Jan 2004 45,85 STO SPOJE BRATISLAVA 40 PETRLÍK Juraj 2003 45,48 ŠKST TOPOĽČANY 41 HAMBÁLEK Viktor 2001 44,4 ŠKST KARLOVA VES 42 PAĽKO Kamil 2003 43,72 MŠK VSTK VRANOV N/T 42 STRIŠOVSKÝ Adam 2001 43,72 TJ STO SLOVENSKÁ VES 44 ZAJAC Jakub 2001 43,64 TJ ORAVAN NÁMESTOVO 45 BADURA Martin 2003 43,6 MSK ČADCA 46 KOVÁČ Dominik 2002 41,93 RUŽOMBEROK/L.HRÁDOK 46 SYKORA Kristián 2003 41,93 SLOVENSKÁ VES/JAKUBANY 48 MATO Norbert 2001 38,89 STO VALALIKY 49 BLAŠKO Nikolas 2004 38,06 ŠKST MICHALOVCE 50 DUŽEK David 2002 36,82 STO SPOJE BRATISLAVA STARŠIE ŽIAČKY 1 LABOŠOVÁ Ema 2001 419,74 STK KOŠICE-ČAŇA 2 ŠINKAROVÁ Dáša 2001 356,89 ŠKST MICHALOVCE 3 PEKOVÁ Zuzana 2002 255,9 KST VIKTÓRIA TRNAVA 4 TEREZKOVÁ Jana 2002 241,75 ŠKST MICHALOVCE 5 SLOBODNÍKOVÁ Hana 2003 226 STK PEZINOK 6 DIVINSKÁ Natália 2002 223,83 MSTK TVRDOŠÍN 7 DZELINSKA Júlia 2002 187,07 STK KOŠICE-ČAŇA 8 ŠVAJDLENKOVÁ Laura 2001 184,78 PST STUPAVA 9 MAJERSKÁ Alena 2002 145,59 STO VALALIKY 10 LACENOVÁ Renáta 2003 133,41 ŠKST TOPOĽČANY 11 BALÚCHOVÁ Adriana 2003 118,21 STK RYBNÍK 12 GAŠPARÍKOVÁ Lucia 2002 114,09 TTC MAJCICHOV 12 GUNIŠOVÁ Ivana 2002 114,09 ŠKST TOPOĽČANY 14 DZUROVÁ Lenka 2002 112,46 STK STARÁ TURÁ 15 KOVÁČOVÁ Alžbeta 2003 110,04 ŠKST RUŽOMBEROK 16 ILLÁŠOVÁ Adriana 2004 109,12 ŠKST TOPOĽČANY 17 HUDÁKOVÁ Ivana 2001 104,82 VRANOV N/T/VYŠNÝ ŽIPOV 18 ŽILKOVÁ Tatiana 2001 96,44 ŠPORTKLUB MSS PREŠOV 19 CHYLOVÁ Sabína 2001 90,47 MSTK TVRDOŠÍN 20 VOJTASOVÁ Patrícia 2001 87,28 ZŠ LIETAVSKÁ LÚČKA 21 LIPTÁKOVÁ Nikoleta 2001 83,54 ŠK VATEK BERNOLÁKOVO 22 GALČÍKOVÁ Sára 2001 82,97 TJ ORAVAN NÁMESTOVO 22 PISARČIKOVÁ Frederika 2002 82,97 ŠKST RUŽOMBEROK 24 MIKULOVÁ Terézia 2001 82,16 KST DRIVE TR. JASTRABIE 25 PAPCUNOVÁ Viktória 2001 73,62 STK KOŠICE-ČAŇA 26 KUHEJDOVÁ Lucia 2001 73,37 TJ ORAVAN NÁMESTOVO 27 ZAJAČKOVÁ Lucia 2003 72,95 KST DRIVE TR. JASTRABIE 28 CHORVÁTOVÁ Dominika2004 51,88 STK RYBNÍK 28 PORUBÄNOVÁ Nina 2004 51,88 STK KOŠICE-ČAŇA 30 STOLIČNA Petra 2001 49,46 ŠKST RUŽOMBEROK MLADŠÍ ŽIACI 1 KLAJBER Adam 2003 425,83 MOKRANCE/STK KOŠICE-ČAŇA 2 IVANČO Félix 2003 308,77 STK D. N. VES/MSK MALACKY 3 DELINČAK Filip 2003 254,7 MSK ČADCA 4 PACH Kamil 2003 231,51 STO VALALIKY 5 GOLDÍR Jakub 2005 191,18 MSK ČADCA 6 PŠENKA Martin 2004 190,82 MKST NOVÁ DUBNICA 7 PETRLÍK Juraj 2003 182,85 ŠKST TOPOĽČANY 8 BUDINSKÝ Daniel 2003 177,38 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 9 ŠVENTO Jakub 2004 160,09 LOKOMOTÍVA VRÚTKY 10 DOUBEK Kristian 2003 143,83 ŠKST KARLOVA VES 11 KAPUSTA Michal 2004 143,39 MSK ČADCA 12 KUBALA Nicolas 2005 139,39 KST VIKTÓRIA TRNAVA 13 VETERNÍK Peter 2003 127,49 MEDOKÝŠ MARTIN-ĽADOVEŇ DORASTENKY 1 KUKUĽKOVÁ Tatiana 2000 383,87 KST VIKTÓRIA TRNAVA 2 FURKOVÁ Karolína 1998 279,17 ŠKST TOPOĽČANY 3 LABOŠOVÁ Ema 2001 255,07 STK KOŠICE-ČAŇA 4 PUCHOVANOVÁ Nikoleta2000 234,13 ŠKST RUŽOMBEROK/ZVOLEN 5 URÍKOVÁ Monika 1999 221,08 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 6 ŠINKAROVÁ Dáša 2001 197,8 ŠKST MICHALOVCE 7 BELOPOTOČANOVÁ Katka2000 196,58 TB WILFERDINGEN/OŠK BREZA 8 HORVÁTHOVÁ Simona 1998 188,27 STO VALALIKY 9 GRIGELOVÁ Natália 2000 173,13 ŠK ŠOG NITRA 10 DIVINSKÁ Natália 2002 132,33 MSTK TVRDOŠÍN 11 PEKOVÁ Zuzana 2002 131,89 KST VIKTÓRIA TRNAVA 12 KLUČÁROVÁ Agáta 2000 131,68 STO VALALIKY 13 MAROUSKOVÁ Monika 2000 118,93 KERAMING-KUBRAN TRENČÍN 14 ČERMÁKOVÁ Paula 2000 117,02 ŠKST KARLOVA VES 15 TEREZKOVÁ Jana 2002 115,44 ŠKST MICHALOVCE 16 TUŠANOVÁ Kristína 1999 109,55 STK RYBNÍK 17 GURÍNOVÁ Daniela 1998 104,46 KST DRIVE TR. JASTRABIE 18 LACENOVÁ Renáta 2003 97,28 ŠKST TOPOĽČANY 19 ŠRÁMKOVÁ Erika 1999 90,83 ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN 20 MELICHEROVÁ Lívia 1999 87,13 MSK ČADCA 21 MÉSÁROŠOVÁ Lenka 1999 83,43 TTC INTERSPEAD N. ZÁMKY 22 DZUROVÁ Lenka 2002 78,47 STK STARÁ TURÁ 23 POLYÁKOVÁ Karolína 1998 78,21 TRNÁVKA BRATISLAVA 24 GAŠPARÍKOVÁ Lucia 2002 73,36 TTC MAJCICHOV 25 BELIANSKA Sarah 1999 61,16 STO SPOJE BRATISLAVA 26 PISARČIKOVÁ Frederika 2002 52,09 ŠKST RUŽOMBEROK 27 SIKELOVÁ Karin 1998 51,36 ŠKST TOPOĽČANY 28 ŠVAJDLENKOVÁ Laura 2001 51,12 PST STUPAVA 29 PRADLIČKOVÁ Hana 2000 50,94 MSK MALACKY 30 NOVÁKOVÁ Martina 1998 49,19 STK RYBNÍK STARŠÍ ŽIACI 1 KYSEL Martin 2001 309,77 MSTK TVRDOŠÍN 2 KLAJBER Adam 2003 308,77 MOKRANCE/STK KOŠICE-ČAŇA 3 DIKO Dalibor 2002 296,5 TJ ORAVAN NÁMESTOVO 4 PINDURA Tobiáš 2001 282,3 ŠKST RUŽOMBEROK 5 FEČO Samuel 2001 269,46 MŠK VSTK VRANOV N/T 6 CYPRICH Samuel 2001 228,28 MSK ČADCA 7 IVANČO Félix 2003 196,72 STK D. N. VES/MSK MALACKY 8 HURKA Rastislav 2001 167,18 STO VALALIKY 9 DRÁB Matúš 2002 154,15 ŠKST MICHALOVCE 10 DELINČAK Filip 2003 138,1 MSK ČADCA 11 PETRÍK Filip 2001 131,91 VRANOV N/T/MICHALOVCE 12 PACH Kamil 2003 131,19 STO VALALIKY 13 ĎANOVSKÝ Martin 2002 131,15 LOKOMOTÍVA VRÚTKY 14 MILAN Martin 2001 119,87 1.PPC FORTUNA KEŽMAROK 15 JALOVECKÝ Marek 2001 115,56 STK PEZINOK 16 FEČO Michal 2001 114,91 MŠK VSTK VRANOV N/T 17 FUSEK Patrik 2002 102,92 MSK MALACKY 18 PAPÁNEK Martin 2001 92,5 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 19 SUCHA Tomáš 2001 88,19 ŠKST KARLOVA VES 20 GREGOR Jakub 2001 84,24 ŠKST KARLOVA VES 21 ŠRAMO Radoslav 2005 81,92 MSK ČADCA 22 CSERMÁK Alexander 2003 76,05 TTC INTERSPEAD N. ZÁMKY 23 DOUBEK Kristian 2003 74,67 ŠKST KARLOVA VES 24 MAKÚCH Damian 2001 73,95 NÁMESTOVO/KRUŠETNICA 25 ZELINKA Matúš 2001 72,81 STK KOŠICE-ČAŇA 26 KOSTKA Šimon 2002 70,61 DUNAJEC SPIŠSKÁ STARÁ VES 27 PÁLENÍK Adam 2002 68,64 STK RYBNÍK 27 MIKLUŠČÁK Benjamín 2002 68,64 ŠKST KARLOVA VES 29 ŠVENTO Jakub 2004 68,56 LOKOMOTÍVA VRÚTKY 30 VICO Dávid 2001 67,15 STO VALALIKY 31 KAPUSTA Martin 2002 66,49 MSK ČADCA 32 POTOCKÝ Oliver 2001 53,28 STK RYBNÍK slovenské rebríčky k 1. 7. 2016

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 24 6 KULICH Ivan 2005 197,41 STK LUČENEC-KALINOVO 7 GAŠPARÍK Jakub 2005 183,04 ŠKST TOPOĽČANY 8 MUDRÁK Alex 2005 168,43 STK 1. ZŠ VRÁBLE 9 PALUŠEK Samuel 2006 155,3 STK KOŠICE-ČAŇA 10 UHERÍK Kristián 2006 154,88 ŠKST TOPOĽČANY 11 VRANAY Michal 2005 149,94 STK KOŠICE-ČAŇA 12 KUBJATKO Samuel 2006 147,96 MSK ČADCA 13 BALLEK Patrik 2005 120,26 MSTK TVRDOŠÍN 14 MRIŽO Michal 2006 115,33 ŠKST TOPOĽČANY 15 FOJTÍK Matúš 2005 109,99 STK RADOĽA 16 MUCHA Matúš 2005 106,58 KST DRIVE TR. JASTRABIE 17 KATONA Alexander 2006 100,96 ŠKST TOPOĽČANY 18 ARPÁŠ Samuel 2007 99,82 ŠKST TOPOĽČANY 19 GONO Matúš 2005 95,88 ŠKST TOPOĽČANY 20 GODA Patrik 2005 94,63 STK RYBNÍK 21 KRAJČOVIČ Filip 2005 92,88 TTC MAJCICHOV 22 TEREZKA Tomáš 2006 91,63 ŠKST MICHALOVCE 23 SKLENÁR Lukáš 2005 88,19 STK 1. ZŠ VRÁBLE 24 KRUŽIC Tobias 2006 84,24 STK 1. ZŠ VRÁBLE 25 ZEMAN Slavomír 2005 79,6 STK 1. ZŠ VRÁBLE 26 GERÁT Dominik 2006 79,17 MSK ČADCA 27 SEKERA Mikluš Tadeáš 2006 73,02 ŠPORTKLUB PREŠOV/SVIDNÍK 27 FRITZ Andrej 2005 73,02 MSK ČADCA 29 ŠTIBLICKÝ Dominik 2005 68,64 KST PLUS40 TREBIŠOV 30 ZIÓLKO Izaak 2005 67,13 TJ ORAVAN NÁMESTOVO 31 KURUC Matúš 2005 65,68 ŠKST KARLOVA VES 32 HRABAJ Patrik 2005 65,16 MŠK ŽIAR NAD HRONOM 33 STAŇO Jakub 2005 62,55 STO VALALIKY 34 ŽÁK Lukáš 2006 57,82 KST RAKSIT 35 BITÓ Matej 2005 57,3 STK KOŠICE-ČAŇA 36 NEMČEK Patrik 2005 47,91 STK PROPRIA KÚTY 37 IMRIŠÍK Matúš 2006 47,82 MSK ČADCA 38 VLAŠIČ Leo 2006 47,36 ŠKST KARLOVA VES 39 PEČALKA Nataniel 2006 46,46 STK RADOĽA 40 GOMBALA Samuel 2006 45,51 STK LUČENEC-KALINOVO NAJMLADŠIE ŽIAČKY 1 ČINČUROVÁ Ema 2005 357,5 ŠKST TOPOĽČANY 2 ŠTULLEROVÁ Eliška 2005 319,55 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 3 WILTSCHKOVÁ Dominika2006 283,99 GASTO METALFIN GALANTA 4 VINCZEOVÁ Laura 2005 256,47 MKST NOVÁ DUBNICA 5 BILKOVIČOVÁ Sára 2005 218,1 MSK MALACKY 6 MÜLLEROVÁ Ema 2005 193,12 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 7 ŠINKAROVÁ Monika 2005 185,78 ŠKST MICHALOVCE 8 DRBIAKOVÁ Karin 2005 183,72 MSTK TVRDOŠÍN 9 FERENČÍKOVÁ Sára 2005 175,5 MSTK TVRDOŠÍN 10 WALLENFELSOVÁ Aneta 2006 136,42 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 11 IGAZOVÁ Martina 2006 126,05 ŠKST TOPOĽČANY 12 POLAKOVIČOVÁ Bianka 2005 123,35 MSK MALACKY 13 MOKRYŠOVÁ Paulina 2005 113,66 TTC INTERSPEAD N. ZÁMKY 14 NGUYEN Thi My Anh 2005 110,12 ŠKM TRENČÍN 14 GRENČÍKOVÁ Evelyn 2005 110,12 ŠKST TOPOĽČANY 16 ŠELINGOVÁ Lucia 2005 109,28 MKST NOVÁ DUBNICA 16 MAJERČÍKOVÁ Linda 2006 109,28 MŠK ŽIAR NAD HRONOM 18 BITÓOVÁ Michaela 2007 103,1 STK KOŠICE-ČAŇA 19 NÉMETHOVÁ Nina 2007 101,18 STO VALALIKY 20 DAROVCOVÁ Nina 2007 98,87 ŠKST KARLOVA VES 21 IVANČÁKOVÁ Simona 2005 97,02 ŠKST SPIŠSKÉ VLACHY 22 ČULKOVÁ Simona 2005 92,79 STO VALALIKY 23 JAJCAYOVÁ Kristína 2005 79,39 ŠKST KARLOVA VES 24 KĽUCHOVÁ Terézia 2006 77,27 LOKOMOTÍVA VRÚTKY 25 ĎURANOVÁ Dorota 2006 76,89 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 26 SOLÍKOVÁ Barbora 2005 55,79 MKST NOVÁ DUBNICA 27 KAPALLOVÁAlžbetaMária2005 54,86 STK RADOĽA 28 BESKIDOVÁ Katarína 2006 51,96 GASTO METALFIN GALANTA 29 KRAJČOVIČOVÁ Petronela2009 50,12 TTC MAJCICHOV 30 KUBJATKOVÁ Alica 2008 49,43 MSK ČADCA 14 SVIATKO Dominik 2003 120 STO VALALIKY 15 ŠRAMO Radoslav 2005 114,09 MSK ČADCA 16 REMEŇ Matúš 2003 101,68 ŠKST TOPOĽČANY 17 VETERNÍK Jakub 2003 94,65 MEDOKÝŠ MARTIN-ĽADOVEŇ 18 SOKOL Jan 2004 91,28 STO SPOJE BRATISLAVA 19 BELOPOTOČAN Dávid 2005 90,09 MSTK TVRDOŠÍN 20 ŠUTIAK Samuel 2005 83,54 ŠKST TOPOĽČANY 21 KÁLLAY Fedor 2004 82,12 MSK ČADCA 22 PÁNSKY Richard 2003 80,62 ŠKST TOPOĽČANY 23 KULICH Ivan 2005 79,85 STK LUČENEC-KALINOVO 24 BLAŠKO Nikolas 2004 78,89 ŠKST MICHALOVCE 25 MUDRÁK Alex 2005 78,61 STK 1. ZŠ VRÁBLE 26 PAĽKO Kamil 2003 76,76 MŠK VSTK VRANOV N/T 27 BADURA Martin 2003 76,66 MSK ČADCA 28 CSERMÁK Alexander 2003 75,43 TTC INTERSPEAD N. ZÁMKY 29 GAŠPARÍK Jakub 2005 75,18 ŠKST TOPOĽČANY 30 NÉMETH Štefan 2003 73,37 STK KOŠICE-ČAŇA 31 BELOPOTOČAN Roman 2004 71,66 MSTK TVRDOŠÍN 32 TKÁČ Matej 2004 68,12 MŠK VSTK VRANOV N/T 33 PIALA Marián 2004 64,73 MSK ČADCA 34 HRČKA Matúš 2004 49,89 STK KOŠICE-ČAŇA 35 KRAJČOVIČ Peter 2003 49,2 D. N. VES/STOLNOT. CENTRUM 36 PETROVSKÝ Matej 2004 48,2 GASTO METALFIN GALANTA 37 KUBJATKO Samuel 2006 48,03 MSK ČADCA 38 PALUŠEK Samuel 2006 45,67 STK KOŠICE-ČAŇA 39 BARČIAK Boris 2003 45,6 TTC INTERSPEAD N. ZÁMKY 40 SYKORA Kristián 2003 45,57 SLOVENSKÁ VES/JAKUBANY MLADŠIE ŽIAČKY 1 LACENOVÁ Renáta 2003 352,98 ŠKST TOPOĽČANY 2 ILLÁŠOVÁ Adriana 2004 352,28 ŠKST TOPOĽČANY 3 SLOBODNÍKOVÁ Hana 2003 310,72 STK PEZINOK 4 BALÚCHOVÁ Adriana 2003 224,67 STK RYBNÍK 5 ZGEBUROVÁ Anastázia 2003 202,08 TJ STO SLOVENSKÁ VES 6 ČINČUROVÁ Ema 2005 197,88 ŠKST TOPOĽČANY 7 KOVÁČOVÁ Alžbeta 2003 169,26 ŠKST RUŽOMBEROK 8 WILTSCHKOVÁ Dominika2006 148,16 GASTO METALFIN GALANTA 9 ŠTULLEROVÁ Eliška 2005 136,14 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 10 BILKOVIČOVÁ Sára 2005 133,77 MSK MALACKY 11 ZAJAČKOVÁ Lucia 2003 130,02 KST DRIVE TR. JASTRABIE 12 CHORVÁTOVÁ Dominika2004 127,93 STK RYBNÍK 13 SVITANOVÁ Zuzana 2004 125,87 STK PC TRENČ.TEPLÁ 14 VIŠŇOVSKÁ Nina 2003 123,61 TTC INTERSPEAD N. ZÁMKY 15 HORVÁTHOVÁ Rebecca 2003 113,95 TTC INTERSPEAD N. ZÁMKY 16 MÜLLEROVÁ Ema 2005 113,77 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 17 FERENČÍKOVÁ Sára 2005 111,9 MSTK TVRDOŠÍN 18 ŠINKAROVÁ Monika 2005 110,48 ŠKST MICHALOVCE 19 VINCZEOVÁ Laura 2005 107,59 MKST NOVÁ DUBNICA 20 PORUBÄNOVÁ Nina 2004 100,18 STK KOŠICE-ČAŇA 21 ANDREJKOVIČOVÁ Nat. 2004 99,08 STO VALALIKY 22 JANOKOVÁ Viktoria 2003 96,74 KST PLUS40 TREBIŠOV 23 SÓRÁDOVÁ Svetlana 2003 95,82 ŠK ŠOG NITRA 24 DRBIAKOVÁ Karin 2005 82,27 MSTK TVRDOŠÍN 25 DUDOVÁ Emma 2004 75,53 ŠKST MICHALOVCE 26 URBANOVSKÁ Viktória 2004 57,63 KST VIKTÓRIA TRNAVA 27 PALAŠTYOVÁ Nikola 2004 56,65 STK RADOĽA 28 VARGOVÁ Silvia 2003 55,83 STK PEZINOK 29 ZEMKOVÁ Adela 2003 55,68 ŠKM TRENČÍN 30 MOKRYŠOVÁ Paulina 2005 51,87 TTC INTERSPEAD N. ZÁMKY NAJMLADŠÍ ŽIACI 1 GOLDÍR Jakub 2005 376,77 MSK ČADCA 2 KUBALA Nicolas 2005 299,63 KST VIKTÓRIA TRNAVA 3 ŠRAMO Radoslav 2005 246,96 MSK ČADCA 4 BELOPOTOČAN Dávid 2005 229,29 MSTK TVRDOŠÍN 5 ŠUTIAK Samuel 2005 202,76 ŠKST TOPOĽČANY slovenské rebríčky k 1. 7. 2016

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

25 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 4 OGATA Ryotaro JPN 1828 6 NG Pak Nam HKG 1817 7 HARIMOTO Tomokazu JPN 1765 8 UDA Yukiya JPN 1709 9 POLANSKY Tomas CZE 1648 10 CIFUENTES Horacio ARG 1624 93 BRAT Adam SVK 1049 137 ŠPÁNIK Tibor SVK 889 167 PEKO Štefan SVK 802 213 ZELINKA Jakub SVK 720 249 KAŠŠAY Andrej SVK 652 335 PAVOLKA Jakub SVK 518 335 DIKO Matúš SVK 518 424 REHO René SVK 386 JUNIORKY 1 ITO Mima JPN 3050 2 HIRANO Miu JPN 2955 3 KATO Miyu JPN 2701 4 HAYATA Hina JPN 2664 5 HAMAMOTO Yui JPN 2654 6 HASHIMOTO Honoka JPN 2627 7 CHOI Hyojoo KOR 2611 8 DIAZ Adriana PUR 2352 9 SOO Wai Yam Minnie HKG 2336 10 NAGASAKI Miyu JPN 2215 100 KUKUĽKOVÁ Tatiana SVK 1431 118 LABOŠOVÁ Ema SVK 1386 139 GRIGELOVÁ Natália SVK 1300 148 PUCHOVANOVÁ Nikoleta SVK 1255 153 FURKOVÁ Karolína SVK 1244 178 ŠINKAROVÁ Dáša SVK 1194 195 BELOPOTOČANOVÁ Kat. SVK 1146 196 URÍKOVÁ Monika SVK 1145 240 HORVÁTHOVÁ Simona SVK 1037 271 PEKOVÁ Zuzana SVK 975 280 TEREZKOVÁ Jana SVK 951 327 ČERMÁKOVÁ Paula SVK 852 KADETI 1 HARIMOTO Tomokazu JPN 1765 2 UDA Yukiya JPN 1709 3 KAYAMA Yu JPN 1447 4 SIDORENKO Vladimir RUS 1378 5 MOREGARD Truls SWE 1327 6 HOSHI Shota JPN 1286 7 HSU Po-Hsuan TPE 1195 8 TOGAMI Shunsuke JPN 1170 9 KASHIWA Takeru JPN 1161 10 KATSMAN Lev RUS 1124 KADETKY 1 NAGASAKI Miyu JPN 2215 2 KIHARA Miyuu JPN 1990 3 WANG Crystal USA 1939 4 KOLISH Anastasia RUS 1850 5 TAILAKOVA Mariia RUS 1836 6 KAZANTSEVA Kristina RUS 1773 7 LEE Ka Yee HKG 1756 8 VUKELIC Marta CRO 1654 9 BLASKOVA Zdena CZE 1620 10 PLAIAN Tania ROU 1607 23 LABOŠOVÁ Ema SVK 1386 39 ŠINKAROVÁ Dáša SVK 1194 81 PEKOVÁ Zuzana SVK 975 86 TEREZKOVÁ Jana SVK 951 svetové rebríčky k 1. 6. 2016 416 LABOŠOVÁ Ema SVK 1386 459 GRIGELOVÁ Natália SVK 1300 476 PUCHOVANOVÁ Nikoleta SVK 1255 481 FURKOVÁ Karolína SVK 1244 509 ŠINKAROVÁ Dáša SVK 1194 529 BELOPOTOČANOVÁ Kat. SVK 1146 530 URÍKOVÁ Monika SVK 1145 597 HORVÁTHOVÁ Simona SVK 1037 632 PEKOVÁ Zuzana SVK 975 643 TEREZKOVÁ Jana SVK 951 696 ČERMÁKOVÁ Paula SVK 852 MUŽI DO 21 ROKOV 1 FAN Zhendong CHN 3214 2 HO Kwan Kit HKG 2404 3 MORIZONO Masataka JPN 2371 4 JANG Woojin KOR 2364 5 DYJAS Jakub POL 2278 6 GERALDO Joao POR 2219 7 CALDERANO Hugo BRA 2205 8 KALLBERG Anton SWE 2124 9 SAMBE Kohei JPN 2111 10 FLORE Tristan FRA 2068 71 VALÚCH Alexander SVK 1530 151 REZETKA Roman SVK 1160 173 KALUŽNÝ Samuel SVK 1099 195 BRAT Adam SVK 1049 257 ŠPÁNIK Tibor SVK 889 298 PEKO Štefan SVK 802 349 ZELINKA Jakub SVK 720 387 KAŠŠAY Andrej SVK 652 484 PAVOLKA Jakub SVK 518 484 DIKO Matúš SVK 518 581 REHO René SVK 386 ŽENY DO 21 ROKOV 1 ZHU Yuling CHN 3288 2 ITO Mima JPN 3050 3 HIRANO Miu JPN 2955 4 DOO Hoi Kem HKG 2838 5 SATO Hitomi JPN 2832 6 KATO Miyu JPN 2701 7 ZENG Jian SIN 2670 8 HAYATA Hina JPN 2664 9 NAKAHATA Natsumi JPN 2658 10 HAMAMOTO Yui JPN 2654 106 JURKOVÁ Eva SVK 1677 176 KUKUĽKOVÁ Tatiana SVK 1431 198 LABOŠOVÁ Ema SVK 1386 228 GRIGELOVÁ Natália SVK 1300 240 PUCHOVANOVÁ Nikoleta SVK 1255 245 FURKOVÁ Karolína SVK 1244 272 ŠINKAROVÁ Dáša SVK 1194 291 BELOPOTOČANOVÁ Kat. SVK 1146 292 URÍKOVÁ Monika SVK 1145 345 HORVÁTHOVÁ Simona SVK 1037 378 PEKOVÁ Zuzana SVK 975 389 TEREZKOVÁ Jana SVK 951 438 ČERMÁKOVÁ Paula SVK 852 JUNIORI 1 JORGIC Darko SLO 1966 2 KIZUKURI Yuto JPN 1931 3 CASSIN Alexandre FRA 1843 4 RYUZAKI Tonin JPN 1828 MUŽI 1 MA Long CHN 3303 2 FAN Zhendong CHN 3214 3 XU Xin CHN 3143 4 ZHANG Jike CHN 3054 5 OVTCHAROV Dimitrij GER 3001 6 MIZUTANI Jun JPN 2868 7 CHUANG Chih-Yuan TPE 2851 8 WONG Chun Ting HKG 2726 9 SAMSONOV Vladimir BLR 2649 10 BOLL Timo GER 2615 11 FANG Bo CHN 2612 12 FREITAS Marcos POR 2599 13 JOO Saehyuk KOR 2595 13 JEOUNG Youngsik KOR 2595 15 TANG Peng HKG 2560 16 LEE Sangsu KOR 2538 17 APOLONIA Tiago POR 2536 18 NIWA Koki JPN 2516 19 YOSHIMURA Maharu JPN 2510 20 GACINA Andrej CRO 2490 46 WANG Yang SVK 2287 103 BAI He SVK 2059 135 PIŠTEJ Ľubomír SVK 1926 172 ŠEREDA Peter SVK 1834 172 KEINATH Thomas SVK 1834 265 VALÚCH Alexander SVK 1530 278 NOVOTA Samuel SVK 1508 338 KOBES Kristián SVK 1373 447 REZETKA Roman SVK 1160 484 KALUŽNÝ Samuel SVK 1099 516 BRAT Adam SVK 1049 612 ŠPÁNIK Tibor SVK 889 666 PEKO Štefan SVK 802 724 ZELINKA Jakub SVK 720 765 KAŠŠAY Andrej SVK 652 869 PAVOLKA Jakub SVK 518 869 DIKO Matúš SVK 518 967 REHO René SVK 386 ŽENY 1 LIU Shiwen CHN 3419 2 DING Ning CHN 3306 3 ZHU Yuling CHN 3288 4 ISHIKAWA Kasumi JPN 3207 5 LI Xiaoxia CHN 3203 6 FENG Tianwei SIN 3125 7 FUKUHARA Ai JPN 3105 8 CHEN Meng CHN 3091 9 HAN Ying GER 3062 10 ITO Mima JPN 3050 11 HIRANO Miu JPN 2955 11 JEON Jihee KOR 2955 13 SOLJA Petrissa GER 2936 14 SUH Hyowon KOR 2927 15 CHENG I-Ching TPE 2909 16 YU Mengyu SIN 2899 17 SHAN Xiaona GER 2858 18 TIE Yana HKG 2844 19 DOO Hoi Kem HKG 2838 20 YANG Haeun KOR 2836 65 BALÁŽOVÁ Barbora SVK 2460 84 ÓDOROVÁ Eva SVK 2342 275 JURKOVÁ Eva SVK 1677 385 KUKUĽKOVÁ Tatiana SVK 1431

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

26 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 jubilanti Marián Šereda – 70 rokov Dlhoročný stolno- tenisový funkcio- nár, hráč a orga- nizátor. V rokoch 1990 – 1994 bol členom ŠKST But- terfly a Sporiteľňa Bratislava. V roku 1994 vytvoril sa- mostatný klub ŠK Mostex Rača, ktorého bol dlhé roky pred- sedom. Pod jeho vedením dosiahli hráči klubu významné výsledky – v rokoch 2001 – 2004 sa stali trikrát majstrami Slovenska družstiev a v súťažiach jednotlivcov získali niekoľko medailí. Viacerí hráči klubu oblie- kali reperezentačný dres a dosiahli úspechy aj na medzinárodnom poli – Erik Illáš, Milan Grman, Martin Grežo, Peter Šereda, Zoltán Lelkeš a ďalší. Marián Šereda hrával rokoch 1971 – 1976 za Spoje Bratislava a výkon- nostne patril v celoštátnom rebríčku medzi hráčov na 50. až 70. mieste. V mladosti bol tiež úspešným hráčom volejbalového druž- stva, s ktorým získal titul dorasteneckého majstra Slovenska. Vďaka nemu patril klub ŠK Mostex Rača medzi najlepšie slovenské mužské kluby. Aj jeho zásluhou sa Peter Še- redavypracovalnadlhoročnéhoúspešného reprezentanta SR. Je tiež spoluorganizáto- rom medzinárodných majstrovstiev SR ka- detov v Bratislave. Od roku 2003 je členom dozornej rady SSTZ za Bratislavský kraj. Jozef Tancer – 75 rokov Funkcionár, roz- hodca, hráč stol- ného tenisu. Člen STO Lokomotíva Levice 1955 – 1959, Slovan Ga- lanta 1960 – 1973, Slavoj Sládkovičo- vo 1974 – 1982, TJ Trnávka Bratislava 1984 – 2010. Člen výboru Bratislavského stolnotenisového zväzu 1987 – 1992 a člen výkonného výboru SSTZ 1994 – 1997. Po- dieľal sa na príprave viacerých významných medzinárodných podujatí stolného tenisu naSlovensku.JerozhodcomlicencieAame- dzinárodným rozhodcom s licenciou ITTF. Ako rozhodca pôsobil na takmer všetkých významných medzinárodných podujatiach na Slovensku. Pravidelne sa zúčastňuje aj zahraničných turnajov v Európe. Patrí me- dzi najstarších a najskúsenejších aktívnych medzinárodných rozhodcov v SR. ● text: Ján Vaniak Miroslav Marek – 65 rokov Hráč, tréner a funkcionár stol- ného tenisu. Klu- by: ČH Malacky 1960 – 1964, Lo- komotíva Malac- ky 1964 – 1970, Strojár Malacky 1971 – 1994, TTC Hirocem Malacky 1994 – 1996. Ligový hráč útočného topspi- nového spôsobu hry. V rokoch 1964 – 1967 patril medzi popredných mladých talen- tovaných hráčov Slovenska. Na majstrov- stvách Slovenska v roku 1977 získal bronz vo štvorhre mužov. Člen družstva SNL Strojár Malacky, ktoré v rokoch 1970 – 1971, 1976 – 1977 a 1988 – 1989 získalo 1. miesto. V I. celoštátnej lige v rokoch 1974 – 1975 sa družstvo umiestnilo na 1. mieste. Z druž- stvom Strojár Malacky bol účastník I. celo- štátnej ligy v rokoch 1971 – 1978. Je tréne- rom licencie A. Trénerskú činnosť vykonával v klube Strojár Malacky. Pod jeho vedením získalo družstvo titul majstra ČSFR, v rokoch 1992 – 1993 3. miesto a v rokoch 1993 – 1995 9. miesto v Superlige. Bol aj členom výkonného výboru SSTZ. Funkciu trénera reprezentačného družstva Slovenska mužov vykonával v rokoch 1993 – 1994. V rokoch 1996 – 2000 bol prezidentom a majiteľom klubu Mareka Malacky. Podieľal sa na or- ganizovaní viacerých medzinárodných tur- najov mládeže na Slovensku. V posledných rokoch sa podiela na príprave mládežnícke- ho turnaja ITTF v Senci. Jozef Goláň – 75 rokov Funkcionár a roz- hodca stolného te- nisu. Kluby: 1976 – 1990 Lokomotíva Bratislava, 1990 – 1992 ŠKST Butterf- ly, Sporiteľňa Brati- slava, 1993 – 1996 ŠKP Bratislava. V  stolnoteniso- vom hnutí je činný ako funkcionár od roku 1976. Predseda STO Lokomotíva Bratisla- va 1981 – 1987, predseda Bratislavského zväzu stolného tenisu 1989 – 1992, člen výkonného výboru AST ČSFR 1990 – 1992, člen výkonného výboru SSTZ 1994 – 1997. Bol predsedom legislatívnej komisie a čle- nom komisie rozhodcov SSTZ. V rokoch 1997 – 2013 vykonával funkciu predsedu kontrolnej komisie SSTZ. V roku 1994 bol zvolený za člena komisie rozhodcov ETTU, v ktorej pôsobil niekoľko funkčných obdo- bí. Ako rozhodca pôsobil na viacerých vr- cholných medzinárodných akciách ako sú majstrovstvá sveta či majstrovstvá Európy. Ako člen lektorského zboru SSTZ má výraz- ný podiel na výchove a príprave mnohých rozhodcov. Autor príručky rozhodcov, spo- luautor pravidiel stolného tenisu a Súboru predpisov SSTZ. Je držiteľom rozhodcov- skej licencie A a medzinárodným hlavným rozhodcom s celosvetovou pôsobnosťou od roku 2003, ako prvý a zatiaľ jediný Slo- vák s touto licenciou ITTF. Je renomova- ným odborníkom stolnotenisového športu na národnej i medzinárodnej úrovni. Navždy nás opustil Milan Mach (1930 – 2016). Dňa 13. 2. 2016 nás vo veku 85 rokov navždy opustil dlhoročný úspešný tréner, funkcionár, čestný člen a člen Siene slávy SSTZ Milan Mach. Bol úspešným trénerom v Športovej základni pri Lokomotíve Rača v rokoch 1969 – 1975 a v Stredisku vrcholového športu pri Lokomotíve Bratislava v rokoch 1975 – 1967. Počas svojej dlhoročnej trénerskej činnosti viedol trénoval viacerých ligových hráčov. Vychoval celú plejádu reprezentantov Českosloven- ska a Slovenska, napr. Polakoviča, Mĺkveho, Bosú, Grófovú, Číkovú, Škvareninovú, Sodo- movú, Cibulkovú, sestry Navarové, Múčku, Cicha, Jančího, Grmana a Kutiša. Všetci títo hráči sa dokázali presadiť aj na majstrovstvách sveta či Európy. Milan Mach s trénerskou licenciou A bol popri trénerskej práci členom viacerých stolnotenisových orgánov na ce- loštátnej úrovni. Poverovali ho aj vedením výberu Slovenska na mnohých medzištátnych podujatiach. V rokoch 1969 – 1976 bol asistentom trénera reprezentačného družstva žien ČSSR. V rokoch 1987 – 1990 pracoval vo funkcii vedúceho novej stolnotenisovej haly v Bratislave-Rači. Ako dobrovoľný tréner mládeže bol činný v ŠK Mostex Rača až do roku 2004, kedy definitívne ako 74-ročný odišiel do dôchodku. Navždy nás opustil Miloslav Hulej (1933 – 2016). Dňa 15. 6. 2016 vo veku 80 rokov zomrel Miloslav Hulej, ktorý bol dlho- ročnýmprimáromočnéhooddeleniaÚVNvRužomberku,spoluzakladate- ľom, dlhoročným šéfom a neskôr čestným predsedom ŠKST SCP Ružom- berok. V neposlednom rade bol aj veľmi dobrým hráčom. Známym bol tiež z pôsobenia vo folklórnych súboroch Liptov a Radosť spod Salatína.

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

27 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 trénerské okienko 4. pinkať na stole len FH; 5. pre pokročilých hráčov: FH topspin ťahať diagonálne z BH strany. V nasledujúcom čísle nájdete druhé po- kračovanie tohto príspevku. V ňom sa do- zviete, aké dôsledky má držanie rakety na rotáciu pri podaní a ako sa dajú variovať po- dania jednoduchou zmenou držania rakety. Z nemeckého časopisu Tischtennis, č. 4, str. 48 – 49, apríl 2016. Autor článku je nemecký stolnotenisový tréner v športo- vom klube Schott Jena a súčasne pracuje aj vo Zväze nemeckých stolnotenisových trénerov (VDTT). ● text: Ralf Hamrik, ● preklad: Andreja Vidová predpokladu, že obe držania sú na hranici akceptovateľnosti. Hráč má v takom prípade možnosť počas výmeny loptičky zmenou tla- kového bodu zavčasu prispôsobiť si držanie rakety a tak môže zahrať každú nasledujúcu techniku správne, pričom drží raketu opti- málne. Na to, aby sme predišli nebezpečen- stvu BH držania rakety, je už v začiatkoch potrebné začať so špeciálnymi cvičeniami, ktoré zabránia tendencii k BH držaniu. Uvá- dzame niekoľko jednoduchých príkladov, ktoré by si mal na sebe vyskúšať každý tré- ner, aby si uvedomil a precítil ich účinok. Najjednoduchšie klasické cvičenie je nadhadzovanie loptičky na rakete FH. Ro- bieva to každý začiatočník a tréner ho pri tom správne vedie. V tomto prípade sa odporúča zastaviť hráča a nechať ho, aby nadhadzoval loptičku BH. Pritom treba dr- žať raketu tak, aby vrch rakety smeroval preč od tela. Pri BH nadhadzovaní si tréner rýchlo uvedomí, aký je veľký rozdiel medzi FH a BH nadhadzovaním. Ďalšie cvičenia na prevenciu pred nesprávnym BH držaním: 1. udierať FH stranou rakety loptičku na dlážku (pozor: udieranie bekhendom upevňuje BH držanie); 2. gúľať loptičku FH stranou po stole; 3. striedať nadhadzovanie loptičky BH a udieranie loptičkou o dlážku FH; Jednostranné držanie rakety obme- dzuje technické možnosti hráča a preto sa musí zavčasu opravovať. Väčšina trénerov však reaguje len na forhendové držanie a na bekhendové už nie. Držanieraketyjenielenzákladnýmpred- pokladom dobrej techniky, ale má aj rozho- dujúci vplyv na športový vývoj hráča. V po- čiatkoch tréningu začiatočníkov by malo byť prirodzené tzv. neutrálne držanie. Pri ňom sa raketa drží pevne medzipalcom a ukazo- vákom. Obyčajne je to však tak, že tréner za- čiatočníka upozorní, až keď zbadá odchýlku v jeho držaní. Postupne s pribúdajúcou her- nou (úderovou) istotou hráča je pohľad tré- nera na držanie rakety trochu zhovievavejší. A práve v tejto fáze sa u mnohých objaví tzv. bekhendové (BH) držanie. To je aj preto, lebo bekhendové držanie pri hre neskúsený tréner rozozná ťažšie. Bekhendové držanie znamená, že sa raketa v ruke pootočí tak, aby hrana rakety smerovala k ukazováku, tlak ukazováka je slabý a dolná hrana rakety je opretá o spodný článok ukazováka. Ak je toto držanie navyše spojené aj s ovisnutým zápästím, nedá sa zahrať forhendový (FH) topspin náležitým tlakom a nie je možné do- siahnuť forhendom na polodlhé lopty. Urči- te sa dá takto ešte zasmečovať a aj zahrať dobrá loptička s bočnou rotáciou, ale či to celkovo bude stačiť na vyššiu úroveň, o tom sa dá pochybovať. Pri tzv. bekhendovom držaní sa raketa drží palcom vyššie na poťahu a je pooto- čená k hánke ukazováka. Tréneri opravujú skôr FH držanie, ktoré sa objavuje zried- kavejšie, lebo je oveľa nápadnejšie ako už spomínané BH držanie. Pri FH držaní je horný okraj rakety pootočený k palcu a ukazovák na BH strane je často posunutý do stredu poťahu rakety. Samozrejme tre- ba zasiahnuť, i keď nevýhody tohto držania podľa mojej mienky nie sú až také hrozné ako pri BH držaní. Odporúčané cvičenia v tomto článku sú preto zamerané na pre- venciu BH držania. Pri tzv. forhendovom držaní sa raketa drží nižšie na rúčke a for- hendová strana je viac natočená k palcu. Ak zhrnieme podstatné informácie, môžeme konštatovať, že špičkový hráč variuje medzi BH a FH držaním podľa her- nej techniky – napr. FH flip sa nedá zahrať v dobrej kvalite, ak hráč použije BH drža- nie. Práve tak je takmer nemožné BH boč- ný flip (banán) zahrať FH držaním. Nielen BH držanie, ale aj FH držanie má v dnešnom stolnom tenise svoje miesto za Správne držanie rakety je dôležité Pohľad na forhendové držanie Pohľad na bekhendové držanie Bekhendové nadhadzovanie loptičky

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

28 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 Okrem Karola Korbela patrili na šam- pionáte medzi najlepších vo štvorhrách aj dvojice Daubnerová – Petreková, Bundzel – Láni, Jaško – Holoda, Baďurová – Fojtíko- vá a Gyllányi­ ová, keď skončili medzi 16 naj- lepšími. Do šestnásťfinále sa prebojovali aj dvojice Hodor – Begala, Cvečko – Sagáčik, Jančo – Kováč, Mišinský – Paríšek a Horvát – Hrnčiřík. V súťaží útechy dokázal v kategórii MS 65 zvíťaziť Peter Kováč, keď vo finále pora- zil Angličana Callota v pomere 3:1. Rovna- ko úspešný bol aj Ján Jančo v kategórii MS 70, keď vo finále porazil Švéda Lonnberga. Bronzovú medailu v súťaži útechy bol ešte aj Štefan Ozorák v kategórii MS 40, keď porazil Abramenka z Izraela 3:0. Medailu zo súťaže útechy v kategórii MD 65 pri- dal zo štvorhry aj Ľubomír Válek s Turkom Iskitom. V Alicante nás úspešne reprezentoval aj jediný slovenský rozhodca Marián Bys- tričan, ktorý rozhodoval stretnutia v kvali- fikačných skupinách a taktiež aj zápasy vo vyraďovacích bojoch až po semifinále a fi- nále, tak vo dvojhre ako aj v štvorhre. Ďakujeme, Alicante, a dovidenia v Las Vegas v roku 2018. ● text a foto: Marián Bystričan lárik, Hlubina a ďalší. Jedným sa darilo viac, iným menej. Vo dvojhre sa do osemfinále podarilo prebojovať piatim Slovákom. Ľu- dovít Valárik v ňom prehral s Angličanom Hillom tesne 2:3, Rudolf Mochnacký v ka- tegórii MS 70 so Švédom Rambergom 0:3, Marta Daubnerová v kat. WS 50 s Ruskou Thikomirovou 2:3, Jozef Jaško s Austrálča- nom Reidom 0:3 a Július Holo- da s Nemcom Vemkom v kat. MS 75 0:3. Všetkým však patrí uznanie za ich kvalitné výko- ny. Najviac sa darilo Karolovi Korbelovi, keď stroskotal až vo štvrťfinále a len tesne mu ušla medaila. Vyradil ho Číňan Wang Schi Qi v pomere 3:0. Čo sa nepodarilo vo dvojhre, stalo sa skutočnosťou v súťaži štvor- hry. Karol Korbel spoločne s  Lingom z Malajzie nakoniec dosiahlinavysnívanúbronzovú medailu. Ani ich semifinálové stretnutie s belgicko-dánskym párom Yao – Pedersom nebolo beznádejné. Karol sa tak stal naším najúspešnejším hrá- čom na týchto majstrovstvách sveta. Získal bronzovú medailu vo štvorhre a umiestnil sa medzi najlepšími ôsmimi vo dvojhre! turnaje VETERÁNov Rekordné, krásne a úspešné pre Slo- vensko. Také boli osemnáste majstrovstvá sveta veteránov v španielskom Alicante. V dňoch 23. – 29. 5. 2016 sa konal v krásnom prímorskom mestečku Alicante (330 000 obyvateľov) ďalší zo svetových šampionátov veteránov. Už po pridelení kandidatúry usporiadatelia avizovali, že to bude rekordný šampionát. Predpovede sa naplnili, turnaja sa zúčastnilo 4 600 hráčov a hráčok z 80 krajín sveta. V hale IFA odo- hrali s loptičkami Xushaofa na 165 hracích a 60 tréningových stoloch Butterfly pri- bližne 17 000 duelov. Samozrejme, medzi účastníkmi nechýbali tradične ani Slováci. A nebolo ich málo – spolu 50, z toho 43 mužov a 7 žien. Doprava do dejiska šam- pionátu bola rôznorodá, ale v najväčšej or- ganizovanej skupine prišli účastníci okolo Jaroslava Sedláčka. Každý z hráčov sa sna- žil spojiť účasť na turnaji aj so spoznáva- ním regiónu. Niektorí zvolili relax, niektorí vyrazili do okolia a užili si slniečka (28 °C) na pláži. Tí náročnejší stihli navštíviť aj Madrid či Sevillu. Náročné boje sa začali prvý hrací deň súťažou jednotlivcov. Hrala sa v štvorčlen- ných skupinách. Kto sa chcel prebojovať do ďalších bojov, musel skončiť na prvom alebo druhom mieste v skupine. Porazení, teda tretí a štvrtí v poradí, hrali v tzv. súťaži útechy. Podobne sa druhý hrací deň hrali aj štvorhry. Až tridsiatim Slovákom sa poda- rilo postúpiť do hlavnej súťaže vo dvojhre, z  toho sedemnásti svoje skupiny vyhrali. Aj tu sme mali svoje želiezka v ohni. Medzi tých, ktorí mohli pomýšľať aj na najvyššie ciele, patrili tradične Marta Daubnero- vá, Karol Korbel a Július Holoda. Na dob- ré umiestnenie pomýšľali aj skúsení Láni, Cvečko, Hodor, Jaško, Horvát, Tužinský, Va- Slovenskí veteráni úspešní v Alicante Časť slovenskej výpravy v španielskom Alicante Hralo sa na 165 stolnotenisových stoloch Karol Korbel vo štvorhre v stretnutí o bronz

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

29 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 Jednotlivci – 1. kolo: Uríková – Slezáková (CZE) 3:4, Belopotočanová – Fule (HUN) 1:4 2. kolo: Furková – Fazlic (GER) 4:1, Kukuľ- ková – Bundesmann (GER) 4:3, Labošová – Hartbrich (HUN) 4:3 Štvrťfinále: Ševčíková (CZE) – Furková 4:0, Kukuľková – Labošová 4:1 Semifinále: Diaz (PUR) – Kukuľková 4:1 Štvorhry – 1. kolo: Hartbrich, Petrovová (HUN/CZE) – Furková, Uríková 1:3, Calange Ravichandran, Nath (IND) – Labošová, Šin- karová 3:1, Ševčíková, Slezáková (CZE) – Pe- ková, Terezková 3:2, Čermáková, Divinská – Jaiswal, Selvakumar (IND) 3:2, Fule, Gondor (HUN) – Kukuľková, Puchovanová 0:3 2.kolo: Furková, Uríková (SVK) – Calange Ravichandran, Nath (IND) 3:1, Ševčíková, Slezáková (CZE) – Čermáková, Divinská 3:0, Saritapirak, Sawettabut (THA) – Ku- kuľková, Puchovanová 3:2 Semifinále: Furková, Uríková – Bundes- mann, Rose (GER) 0:3 ● text: Ján Vaniak, foto: archív SSTZ junioriek vydobyla Furková s Uríkovou. U chlapcov sa najďalej prebojovala dvojica Reho – Zelinka, ktorá vo štvrťfinále prehra- la s celkovými víťazmi Kashiwa – Kayama z Japonska. Čiernou škvrnou turnaja boli tri prípady okradnutia hráčov o peniaze a do- klady. Najsmutnejšie na tom je, že zisteným páchateľom bol srbský tréner. Juniori Družstvá – skupiny: Česko – Slovensko C 0:3 (Pindura, Diko, Cyprich), Srbsko B – Slo- vensko C 3:0 (Klajber, Pindura, Cyprich), IN- D-SVK – Slovensko A 0:3 (Takáč – Kaššay, Špánik, Zelinka), Maďarsko – IND-SVK 3:1 (Takáč), Japonsko – Slovensko A 3:0 (Špá- nik, Kaššay, Zelinka), Maďarsko – Sloven- sko A 3:1 (Kaššay, Špánik, Zelinka), Japonsko – IND-SVK 3:0 (Takáč), Srbsko A – Slovensko B 3:1 (Tonkovič, Reho, Pavolka), Slovinsko – Slovensko B 3:0 (Pavolka, Tonkovič, Reho) Jednotlivci – 1. kolo: Kaššay – Thakkar Ma- nav (IND) 3:4, Zelinka – Devarajan (IND) 4:0, Pieraert (BEL) – Brat 1:4 2. kolo: Hutter (GER) – Zelinka 2:4, Brat – Asazu (JPN) 2:4 Štvrťfinále: Zelinka – Asazu (JPN) 1:4 Štvorhry – 1. kolo: Cyprich, Klajber – Cvet- ko, Hribar (SLO) 0:3, Kobayashi, Togami (JPN) – Pavolka, Špánik 3:1, Takáč, Tonkovič – Cnudde, Pieraert (BEL) 1:3, Bruckner, Da- rcis (HUN/BEL) – Diko, Pindura 3:1, Gacev, Marinkovic (SRB) – Reho, Zelinka 2:3, Brat, Kaššay – Cozmolici, Lahoti (MDA/IND) 3:1 2. kolo: Reho, Zelinka – Panagitgung, Vera- kultawang (THA) 3:1, Brat, Kaššay – Kashi- wa, Kayama (JPN) 1:3 Štvrťfinále: Reho, Zelinka – Kashiwa, Kaya- ma (JPN) 0:3 Juniorky Družstvá – skupiny: Slovensko A – Belgicko 3:2 (Kukuľková, Furková, Horváthová), PUR- THA – Slovensko A 3:1 (Furková, Kukuľko- vá, Puchovanová), IND-SVK-UKR – Česko 0:3 (Divinská), HUN-SVK – Slovensko C 1:3 (Terezková – Šinkarová, Labošová, Peková), Česko – HUN-SVK 3:0 (Terezková), IND-SVK- -UKR – Slovensko C 3:0 (Divinská – Labošo- vá, Šinkarová, Peková), Česko – Slovensko C 3:1 (Šinkarová, Labošová, Peková), IND- SVK-UKR – HUN-SVK 3:2 (Divinská – Terez- ková), Nemecko – Slovensko B 3:0 (Uríková, Belopotočanová, Čermáková), Slovensko B – Maďarsko 1:3 (Uríková, Belopotočanová, Čermáková), Slovensko B – India 0:3 (Uríko- vá, Belopotočanová, Čermáková) 1. kolo: IND-SVK-UKR – IND 3:1 (Divinská) slovak junior open Vdňoch19.–22.5.2016savSenciusku- točnil Slovak Junior Open 2016 zaradený do svetového okruhu juniorov ITTF. Na podu- jatí sa zúčastnilo 60 juniorov a 34 junioriek z 13 krajín. Je na škodu, že za stolmi chýbali niektoré tradičné európske krajiny, ktorých talenty patria nielen medzi európsku, ale aj svetovú špičku. Potešiteľná je však účasť najmä mladých Japoncov a Indov, ktorí bo- li zárukou kvalitných výkonov, čo napokon dokumentovali aj samotné výsledky. Abso- lútnou mládežníckou špičkou bola víťazka dvojhry junioriek Adriana Diaz z Portorika – účastníčka nadchádzajúcich olympijských hier v Rio de Janeiro. Zo slovenských repre- zentantov potešili najmä juniorky, ktoré vý- sledkami výrazne prevýšili chlapcov. V súťaži družstiev sa zo skupiny do hlav- nej súťaže prebojovali iba juniorky Sloven- ska A, ktoré však v 1. kole prehrali s druž- stvom Nemecka A 1:3. V skupine porazili Belgičanky 3:2 a prehrali s kombinovaným družstvom Portorika a Thajska 1:3. Naše družstvo juniorov sa zo skupiny neprebojo- valo cez kolektívy Japonska a Maďarska. V kategórii jednotlivcov sa do štvrťfiná- le prebojoval Jakub Zelinka, ktorý skončil na rakete Aoto Asuza z Japonska. Zo skupín do hlavnej súťaže ešte postúpili Andrej Kaš­ šay a Adam Brat, ktorí svoju púť dobojovali v 1. resp. 2. kole. Úspešnejšie boli juniorky, keď sa do hlavnej súťaže prebojovali Moni- ka Uríková, Katarína Belopotočanová, Karo- línaFurková,TatianaKukuľkováaEmaLabo- šová, z ktorých do štvrťfinále postúpili tri. Furková skončila na rakete Češky Markéty Ševčíkovej a v slovenskom štvrťfinálovom súboji bola úspešnejšia Kukuľková. Získa- la bronz, keď v semifinále prehrala s  cel- kovou víťazkou Adrianou Diazovou z Por- torika. Ďalšiu bronzovú medailu v štvorhre Senec ovládli Ázijčania a Portoričanka Najlepšia juniorka Adriana Diaz z Portorika Bronz vo štvorhre pre Furkovú a Uríkovú Bronzová z dvojhry – Tatiana Kukuľková

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

30 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 zdravotne znevýhodnení účinkovanie už v základnej skupine. Re- vúcky však čelil počas turnaja ochoreniu, ktoré mu už nedovolilo nastúpiť v súťaži družstiev. Okrem nich nás ešte na bratislavskom turnaji reprezentovala druhá sedmička hráčov – Martin Polkoráb, Marián Kamien (obaja TT1), Michal Bábela, Lukáš Kližan (obaja TT2), stojaci Alexander Nagy, Ga- briel Csémy (obaja TT6) a Jozef Kršiak (TT8). Do záverečných bojov o medaily ne- postúpil nikto z nich. Príjemne prekvapil Kližan výhrou nad Talianom Vellom v zá- kladnej skupine, ktorá mu však k postupu nepomohla. Ochorenie Revúckeho znamenalo, že svojim súperom v TT2 sa namiesto tradič- nej trojice postavilo iba duo Ján Riapoš – Martin Ludrovský a uhralo z našich naj- lepší výsledok – 2. miesto. Po vyradení Kó- rejčanov v semifinále mali po úvodnej fi- nálovej štvorhre „na lopate“ aj Francúzov, ale galskí kohúti dvoma víťaznými singla- mi otočili zápas vo svoj prospech. Takýto zvrat sa podaril, ale v opačnom garde, aj Alene Kánovej v spoločnom tíme s Brit- kou Susan Gilroy v semifinále proti Brazílii. Vďaka tomu bolo z toho tretie striebro pre usporiadateľskú krajinu (alebo polovica finalisti). Tohto Ukrajinca, ktorý bol pred úrazom profesionálnym stolným tenistom, zdolal náš reprezentant na ME 2015 vo Vejle, takže pred Riom sú jeho šance na ďalší medailový úspech stále otvorené. Z hráčov, ktorí ešte pocestujú na PH 2016, vypadol Martin Ludrovský vo štvrťfi- nále, Peter Mihálik v osemfinále, Rastislav Revúcky a Miroslav Jambor skončili svoje Medzi 270 hráčmi sa nestratilo ani 14 Slovákov. Medailové nádeje sa vkladali hlavne do sedmičky, ktorá nás bude repre- zentovať aj na septembrovej paralympiá- de v Riu a tí rozhodne nesklamali. Celkový zisk Slovenska bol 5 medailí (1 – 3 – 1), z toho tri zo súťaže jednotlivcov a dve z tí- mov. O tú najcennejšiu sa postaral obhajca zlata z PH 2012 Ján Riapoš, ktorý vo svojej skupine TT2 zdolal aj troch rebríčkovo lep- šie postavených hráčov a po dlhšom čase vybojoval prvenstvo aj na domácej pôde. Striebrom mu výborne sekundovala je- dináženavslovenskomtímeAlenaKánová, ktorá po PH v Londýne stihla naplniť svoje materské povinnosti a ešte aj posilniť našu reprezentáciu v curlingu na vozíku počas zimnej paralympiády v Soči 2014. V Brati- slave po vyradení Turkyne Hatice Duman vo štvrťfinále dokázala v semifinále zdolať aj svetovú päťku Doris Mader z Rakúska. Nad jej sily bola vo finále iba Kórejčanka Jiyu Yoon, ktorú však po prvýkrát v kariére zdolala v základnej skupine. Bronz prida- la naša tradičná medailová istota Richard Csejtey v skupine stojacich TT8. V semi- finále ho zastavila aktuálna svetová jed- notka Viktor Diduch z Ukrajiny (bronzové medaily dostávajú obaja porazení semi- Päť medailí z domácej pôdy Zimný štadión OndrejaNepelubolužpopiatykrátdejiskommedzinárodnéhoturnajavstolnomtenisezdravotneznevýhod- nených, na ktorom sa zišlo 270 hráčov z 39 krajín sveta. Osemnásty ročník dostal po druhýkrát do názvu aj generálneho partnera a tak sa podujatie odohralo ako ALISON SLOVAKIA OPEN 2016. Predchádzajúcim dejiskom boli Piešťany, odkiaľ sa turnaj presťahoval do hlavného mesta v roku 2012. Zlato v súťaži jednotlivcov TT2 zostalo vďaka Jánovi Riapošovi doma Srbka Nadja Matič s Cenou Márie Pillárovej za najlepší ženský výkon

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

31 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 zdravotne znevýhodnení Medzinárodná federácia stolného tenisu zdravotne znevýhodnených (ITTF – PTT) zverejnila 12. 3. 2016 rozde- lenie bipartitných slotov, čím sa uzavrela možnosť nominácie na PH v Riu. Slováci tam budú obhajovať dve zlaté, jednu striebornú a jednu bronzovú medailu z Londýna 2012. Miestenky získalo šesť mužov a jedna žena. Najvyššie postaveným podľa tohto rebríčka je Ján Riapoš (TT2) na 6. mieste, nasleduje Alena Kánová (TT3) na 7. mieste, Martin Ludrovský (TT2) je na 8. mieste, Richard Csejtey (TT8) na 9. mieste, Peter Mihálik (TT4) na 12. mieste, Ras- tislav Revúcky (TT2) na 13. mieste a nomináciu uzatvára Miroslav Jambor (TT7) momentálne na 16. mieste. Dejiskom súťaží v stolnom tenise bude počas PH 2016 Riocentro – najväčšie výstavné a kongresové centrum v Latinskej Amerike, ktoré bolo postavené v roku 1977. Ako športovisko už bolo využité počas Panamerických hier v roku 2007. Okrem stolného tenisu bude v septembri dejiskom súťaží v tlaku na lavičke (Pavilón 2) a vo- lejbale sediacich (Pavilón 6). Domovom stolných tenistov bude Pavilón 3, v ktorom je 6 500 miest na sedenie. Športovisko je umiestnené hneď vedľa paralympijskej dediny v zóne Barrá. organizáciou, ktorú znásobuje moderná aréna a  blízkosť renomovaných hotelov v jej okolí. Double Tree Hilton sa stal zá- kladňou, kde okrem záverečného banketu prebiehali aj medailové ceremoniály. Aj vďaka tomu bolo Slovensko poctené stať sa organizátorom prvých majstrovstiev sveta družstiev, ktoré sa na rovnakom mies- te odohrajú o rok v máji. Svetová federácia stolného tenisu nám to „priklepla“ začiat- kom roka v malajskom Kuala Lumpur počas MS v stolnom tenise, kde nás na zasadnutí ITTF – PTT zastupovali športový manažér Slovenského paralympijského výboru To- máš Varga a generálny sekretár Slovenské- ho stolnotenisového zväzu Anton Hamran. Na programe bolo aj rozhodnutie o pride- lení tohto šampionátu zdravotne znevý- hodnených a do užšieho výberu sa dostali rumunské mesto Cluj a Bratislava. Po pred- stavení oboch kandidátov bolo jednohlasne rozhodnuté, že MS 2017 sa uskutočnia na Slovensku. Doteraz posledný šampionát bol striebra), lebo favorizované Srbky potvrdili vo finále svoju dominanciu. Jedna z nich, Nadja Matič, si zo závereč- néhobanketuodnieslaajoceneniespoluza- kladateľky turnaja Cenu Márie Pillárovej za najlepší ženský výkon. U mužov sa ušla Bri- tovi Davidovi Wetherillovi. Mimochodom, tento stolný tenista hrajúci s barlou, dostal ocenenie aj za príspevok k popularizácii športu zdravotne znevýhodnených. Jeho grandiózny return v páde počas londýnskej paralympiády bol hitom na YouTube. Ceny odovzdával spolu s Alenou Kánovou a ria- diteľom všetkých turnajov ITTF – PTT Go- razdom Veckom minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Turnaj bol jedným z posledných míľni- kov na ceste do Ria a väčšina účastníkov sem merala krok zo slovinského Laška, kde sa týždeň predtým odohral Slovenia Open 2016 (oba turnaje s faktorom 40, vyšší majú iba PH, MS a kontinentálne šampionáty). Opäť sme sa blysli skvelou Jediná žena v slovenskom tíme Alena Kánová vybojovala dva strieborné kovy v roku 2014 v Pekingu, kde sa ešte konali súťaže jednotlivcov i tímov v rámci jedného podujatia. „Veľmi ma tešia pozitívne odozvy, ktorédostávameodváspočastohtoturnaja, ale aj po iné roky. Preto pevne verím, že sa tu všetci o rok stretneme na svetovom šam- pionáte“, pozval počas záverečného banke- tu účastníkov ALISON SLOVAKIA OPEN 2016 na MS riaditeľ turnaja Ján Riapoš. Ešte predtým však čaká našich repre- zentantov paralympiáda v Riu. A všetci veríme, že minimálne s takou medailovou nádielkou, aká bola pred štyrmi rokmi na brehu Temže. ● text: Roman Végh, foto: Roman Benický Chlapci, že by už loptička odletela do Ria? (Richard Csejtey a Miroslav Jambor) V Riu nás bude reprezentovať sedem hráčov Richard Csejtey Miroslav Jambor Alena Kánová Martin Ludrovský Peter Mihálik Rastislav Revúcky Ján Riapoš

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

32 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 na návšteve u majstra Stolný tenis sa vo Vydranoch začal hrať v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. V roku 1967 sa niekoľko jeho nadšencov – Dezider Kiss, Peter Fekete, Mikuláš Egri, Vla- dislav Kmeť, Žigmund Gálffy, Ľudovít Rácz, Vincent Hodosi a ďalší – rozhodlo založiť si klub, ktorý prihlásili aj do majstrovských sú- ťaží. V prvých rokoch existencie sa družstvo stolných tenistov pohybovalo v okresných súťažiach. Vážnejší úspech zaznamenalo družstvo v roku 1972, keď postúpilo do I. B divízie Západoslovenského kraja. O tento postup sa zaslúžili hráči Mikuláš Egri, Pé- ter Fekete, József Horváth, Vladislav Kmeť, Jozef Kmeť, Aladár Kardos, Emil Kardos, František Kardos, Tibor Bajnóczy a Tivadar Mogyorósi. Stolnotenisový oddiel mal viac ako 15 členov a v dlhodobých súťažiach hra- li až tri družstvá. Predsedom oddielu v tej dobe bol jeden z jeho zakladateľov Vladislav Kmeť. Na začiatku osemdesiatych rokov na čele stolnotenisového oddielu Vladislava Kmeťa vystriedal jeho brat Jozef Kmeť, ktorý je na čele dnešného klubu aj v súčasnosti. Koncom osemdesiatych rokov družstvo Vy- drian postúpilo do I. A triedy majstrovstiev Západoslovenského kraja, ktorá bola v tom čase druhou najvyššou súťažou na Sloven- sku. Veľkú zásluhu na vtedajších úspechoch družstva mal hrajúci tréner Tibor Lichtblau, ktorý sa na dlhé roky upísal vydrianskemu stolnému tenisu. Za A-družstvo vtedy hrali Tibor Lichtblau, Jozef Kmeť, Karol Bokroš, Tibor Vími, Karol Navrátil, za B-družstvo Ló- ránt Horváth, Ľudovít Rácz, Tibor Vígh, Pe- ter Fekete, za C-družstvo Mikuláš Egri, Alojz Šuchter, Emil Kardos a za D-družstvo Vla- dislav Kmeť, Ján Haid ml. a Július Bartalos. Neskôr k nim pribudol aj starší brat Tibora Lichtblaua – Ernest Lichtblau. V roku 1993 Vydrany postúpili do najvyššej 1. slovenskej ligy (súčasná extraliga), kde skončili na 11. (predposlednom) mieste a súťaž po ročnom pôsobení opustili. Za družstvo v tom čase hrali Tibor Nagy, Jozef Bardoň, Attila Török, Karol Navrátil, Jozef Kmeť a Aladár Kardos. Do mužstva po vypadnutí pribudli ďalší od- chovanci dunajskostredského stolného teni- su – Richard Kmeť a Ján Szalay. Ako druholi- gistisaVydranyv súťažnomročníku1997/98 zapojili do európskeho pohára TT-Intercup. V ňom prehrali s francúzskym družstvom Lagny sur Marne 1:4, keď jediný bod získal Richard Kmeť. V roku 2001 sa v TT-Inter- cup-e – súťaži útechy v  talianskej Verone umiestnili na 1. mieste. Najväčšie úspechy však stolný tenis vo Vydranoch začal písať od roku 2012, kedy družstvo mužov postúpi- lo do najvyššej slovenskej súťaže – Extraligy mužov. V sezóne 2012/13 v nej skončili na 9. mieste a v sezóne 2013/14 na 8. mieste. Hráčmi klubu boli vtedy Roland Vími, Zsolt Kriston, jeho syn Dániel Kriston, Andrej Bar- doň a Robert Krajčík. V nižších súťažiach hrali i B- a C-družstvá mužov s hráčmi Igor Ondrejička, Norbert Gaál, Jakub Krajčovič, Róbert Sáha či Peter Šandal. Najvýznamnej- šiea historickynajcennejšievýsledkysavšak začali rodiť v sezóne 2014/15, keď sa klub stal po prvýkrát majstrom Slovenska. O maj- strovský titul sa zaslúžili hráči Péter Muskó, Zoltán Lelkeš, Martin Grežo, Adrián Gajdo- schík a Dávid Kiss. Veľkú zásluhu na tomto úspechu majú aj dvaja rodáci z Vydrian – dl- horočný predseda klubu Jozef Kmeť, ktoré- mu sa podarilo v klube zabezpečiť vynika- júce zázemie a Aladár Kardos, ktorý je tiež už takmer päťdesiat rokov neodmysliteľnou súčasťou vydrianskeho stolného tenisu. Vo finálovom boji Vydrany zdolali na jeho vlast- ných stoloch Stavoimpex Holíč 6:3. Svoje súťaže vyhralo i B-družstvo mužov a postúpilo do 1. ligy, C-družstvo mužov po- stúpilo do 4. ligy. Vydrany sa prihlásili aj do medzinárodnej Superligy, v ktorej skončili na 5. mieste. Do nového ročníka 2015/16 klub nastúpil s odhodlaním obhájiť titul. Kostru družstva tvorili Péter Muskó, Zoltán Lelkeš a Samuel Novota. Tak ako aj v uply- nulom ročníku sa družstvo prihlásilo do me- dzinárodnej Superligy a po dlhých rokoch Vydriansky stolný tenis sa navždy zapísal do stolnotenisovej histórie Slovenska Členovia klubu SK Vydrany po zisku majstrovského titulu SK Vydrany – majster Slovenska družstiev mužov 2015/2016

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

sa znovu objavilo aj v tretej najvyššej eu- rópskej súťaži – v TT-Intercup-e. Po ukonče- ní sezóny môžeme skonštatovať, že súťažný ročník 2015/16 sa stal doposiaľ najlepším v doterajšej takmer 50-ročnej histórii klu- bu. Podarilo sa obhájiť majstrovský titul, keď Vydrany vo finále zdolali družstvo ŠKST Feromax Bratislava. Po domácej súťaži na- sledovalo finále aj v Superlige. Toto finále postavilo proti sebe dvoch národných maj- strov – slovenského SK Vydrany a maďar- ského CVSE Celldömölk. Prvý finálový duel 33 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 Gračík, bývalý podpredseda OZP, ktorý sa aktívne podieľal na organizovaní turnaja. Najmä zásluhou týchto mužov a ich pracov- ných tímov bol jubilejný 20. ročník turnaja o Putovný pohár polície dôstojnou súčas- ťou histórie rezortného stolného tenisu. Sumár výsledkov Registrovaní muži 1. Martin Gajdoš (KR PZ Nitra) 2. Slavomír Král (KR PZ Bratislava) 3. Martin Kuruc (KR PZ Košice) 4. Zdeno Drbiak (HaZZ) Neregistrovaní muži 1. Milan Gramantík (Trenčín) 2. Ján Szalay (Trnava) 3. Igor Andráš (Banská Bystrica) 4. Miroslav Porubčan (ÚVTOS Hrnčiarovce) Ženy 1. Lucia Truksová (APZ) 2. Martina Kanderová (ZA) 3. Gabriela Gožová (PO) Jana Drienovská (ŠKP APZ) ● text a foto: Peter Ondera Medzinajlepšímiregistrovanými hráčmi panovala veľká súťaživosť a mnohé výme- ny loptičiek boli až neuveriteľne dokonalé. Mená víťazov sa preto vopred odhadovali veľmi ťažko. Ak vlani obsadil prvú priečku Martin Gajdoš (Nitra) a ďalšie tri miesta obsadila výkonnostne silná košická skupina výborných hráčov (Revaj, Král, Kukučka), v tomto ročníku sa zdal byť veľkým adep- tom na pódiové umiestenie aj Martin Kuruc (Košice). Neuveriteľne bojovným výkonom s variabilnosťou úderov i podaní nás veľmi zaujal aj reprezentant HaZZ Zdeno Drbiak. Tieto predpoklady sa napokon naplnili. Pod prísnym dohľadom rozhodcu Borisa Račku sa Martinovi Gajdošovi, striebornému me- dailistovi z minuloročných majstrovstiev Európy, v súboji so Slavom Králom podari- lo obhájiť vlaňajšie víťazstvo. Ďalšie miesta obsadili Martin Kuruc a Zdeno Drbiak. Zástupcovia rezortu MV a OZP MV SR poďakovali organizátorom za pekné špor- tové chvíle. Ako dlhoročná duša podujatia nechýbal ani hlavný rozhodca a člen VV SSTZ Ján Vaniak, generálny sekretár SSTZ Anton Hamran, riaditeľ odboru výcviku PPZ plk. Miloš Barna a reprezentant Odborové- ho zväzu polície v SR, podpredseda Viktor Kiss. Na svoje „športové korene“ ani po odchode do dôchodku nezabudol Ladislav policajti s loptičkou Oproti minulému ročníku sa prihlásilo o čosi menej účastníkov, mužom chýbala najmä väčšia účasť nežného pohlavia, ale organizátori ocenili, že medzi súťažiaci- mi nechýbali ani zástupcovia HaZZ a ZVJS. Videli sme tu tiež mnoho tvárí, známych z  predchádzajúcich ročníkov, ktorí rok čo rok zvádzajú tuhé a športovo veľmi hodnot- né súboje o miesta na stupňoch víťazov. Turnajnajmäzhľadiskaúčastikvalitných aktívnych hráčov z rezortu MV SR, hrajúcich súťaže organizované SSTZ, regio­ nálnymi či krajskými zväzmi, nesklamal ani v jubilej- nom ročníku. Najmä zápasy v druhom stup- ni boli kvalitou výkonov potešením pre oči milovníkov bielej loptičky nielen v prípade registrovaných, ale aj neregistrovaných hrá- čov. V skromnom tíme krajších polovičiek kraľovala svojím výkonom aj v tomto roku slovenská špičková stolná tenistka Lucia Truksová z Akadémie Policajného zboru (vlani skončila druhá, pretože pre časovú tieseňnenastúpilanafinálovýzápas).Hviez- dou turnaja v mužskej časti sa nepochybne stal už neregistrovaný Milan Gramantík z Prievidze. Pamätníci vedia, že vyhral prvý ročník turnaja v roku 1996 a o ďalších pár rokov patril medzi najlepších. V súčasnosti, o dvadsať rokov starší, znova suverénne zví- ťazil, ale už v kategórii neregistrovaných. Jubilejný turnaj o Putovný pohár polície Národné stolnotenisové centrum na Černockého ulici v Bratislave sa 8. apríla 2016 stalo dejiskom jubilejného 20. ročníka stolnotenisovej súťaže o Putovný pohár polície spojeného so 7. ročníkom majstrovstiev Ministerstva vnútra SR. Najlepší registrovaní muži Najlepší neregistrovaní muži Najlepšia štvorica žien Vydrany u súpera prehrali 6:2 a druhý duel na domácich stoloch prehrali 7:0. Treba však poznamenať, že v druhom domácom stretnutí sa až päť zápasov skončilo tesnou prehrou vydrianskeho hráča, a to v pome- re 3:2. Po obhajobe majstrovského titulu a 2. mieste v Superlige Vydrančania úspeš- ne zavŕšili svoje účinkovanie aj v TT-Inter- cup-e. Prebojovali sa v ňom medzi najlepšie štyri družstvá a tak dostali možnosť zorga- nizovať finále. Nakoľko vo Vydranoch to kvôli hracím podmienkam nebolo možné, finálové boje sa odohrali v športovej hale v Dunajskej Strede. Vydrany aj do tretice zaznamenali svoj ďalší cenný úspech, keď skončili na 3. mieste po výsledkoch Vydra- ny – Oberwart (AUT) 2:4, Vydrany – Mühl- hausen (GER) 2:4 a Vydrany – Lancy (SUI) 4:0. V stretnutí s Mühlhausenom dokonca Zoltán Lelkeš pripravil pre domácich divá- kov príjemné prekvapenie, keď porazil 68. hráča svetového rebríčka Rumuna Ovidia Ionescua hladko 3:1. ● text: Jozef Kmeť, foto: archív SK Vydrany

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

34 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2016 stolnotenisové kluby Pavel Petráš a Pavol Jakubec vybojovala pre klub historický titul. Na druhé miesto odsunula rivala z Bratislavy. Pod novým predsedom klub napreduje Pred štyrmi rokmi došlo k dôležitým zmenám vo vedení klubu. Funkcie predse- du sa vzdal dlhoročný šéf Ľudovít Valárik. Na jeho stoličku zasadol Marián Kapusta, odchovanec klubu a dlhoročný hráč prvo- ligového béčka. Úspešný klub reštartoval prácu vo vý- chove mládeže, čo dokumentuje svojimi vý- sledkami v posledných rokoch. „Dlhodobo sme klub, ktorý preferuje skladanie extrali- gového mužstva z odchovancov. Po mojom príchode sme mali vo výchove mládeže istú dieru. Chýbali aj úspechy na slovenských podujatiach mládeže, a tak sme sa spoloč- ne dali do práce,“ hovorí Marián Kapusta a pokračuje slovami: „Funkciu predsedu som zobral s podmienkou, že začneme na klube makať všetci spoločne. Som rád, že väčšina hráčov a rodičov sa týchto slov drží. Myslím si, že sme v poslednej dobe urobili kus prá- ce, hovoria za nás výsledky.“ V Čadci tak začala vyrastať nová generá- cia, ktorú reprezentujú bratia Cyprichovci, bratia Kapustovci, Lívia Melicherová, Filip Delinčák, Jakub Goldír, Fedor Kállay, Marián Piala, Radoslav Šramo či Samuel Kubjatko. Títo hráči sa postarali o viacero význam- ných úspechov. Veď Čadca získala majstrov- ský titul v súťaži družstiev mladších žiakov v sezónach 2013/2014 a 2014/2015, starší žiaci triumfovali v uplynulej sezóne. Klub má šampióna aj v individuálnych súťažiach, v sezónach 2014/2015 a 2015/2016 sa ním stal Jakub Goldír. Ostatní hráči získali me- dailové umiestnenia vo štvorhrách. Úspešnú generáciu pomaly ale isto na- hrádzajú aj ďalší hráči ako Andrej Fritz, Do- minikGerát,DominikHoleščák,JurajPonek, Matúš Imrišík, Branko Novák či dievčatá Ali- ca Kubjatková a Soňa Gerátová. „Robíme, čo môžeme. Viacerí z nás fungujú na svoje maximum, v hale trávime každý deň po prá- ci. Avšak, čo sa týka výchovy mládeže, chcel by som vyzdvihnúť trénera začiatočníkov Bohdana Kormanca, ktorý má obrovskú tr- pezlivosť a venuje sa deťom na jednotku.“ ● text: Radoslav Blažek ● foto: archív MSK Čadca V zložení Pavol Jakubec, Vladimír Po- liaček, Peter Krkoška, Pavel Petráš a Peter Óváry vyhrala Čadca v sezóne 2000/2001 najvyššiu slovenskú súťaž – 1. ligu mužov. Tento úspech znamenal účasť v boji o titul majstra Slovenska v súťaži družstiev, kde sa proti sebe postavili víťaz 1. ligy a traja účastníci Superligy. Klub z Kysúc si zároveň vybojoval účasť v medzinárodnej Superli- ge pre nadchádzajúcu sezónu. Superligová sezóna priniesla na Kysuce pamätný stolnotenisový sviatok. Čadčania sa v základnej skupine stretli s tímom SVS Niederösterreich, a tak diváci mali mož- nosť naživo vidieť neskoršieho majstra sveta v stolnom tenise vo dvojhre mužov Wernera Schlagera z Rakúska. Jeho polo- exhibičný výkon s Petrom Krkoškom zdví- hal divákov zo sedačiek a je azda najpa- mätnejším dňom v histórii klubu. Získali titul, vychovali reprezentantov Popri úspechoch v najvyšších mužských súťažiach Čadčania produkovali aj slovenských re- prezentantov mládeže. Dres Slovenska si viackrát obliekli Vla- dimír Poliaček, niekoľkonásobný majster Slovenska mládeže, Pe- ter Krkoška, Pavel Petráš, Rado- slav Blažek a neskôr i kvarteto stolnotenistov Marián Maják, Juraj Mudrík, Adriána Cisariková a Roman Rezetka. V roku 2002 prišiel pre klub historicky najväčší individuál- ny úspech na medzinárodnom poli. Postaral sa oň Radoslav Blažek, ktorý na majstrovstvách Európy kadetov v Moskve vybo- joval striebornú medailu v mixe spoločne s Oľgou Dzelinskou z Michaloviec. K me- daile pridal odchovanec Čadce štvrťfinálo- vú účasť vo dvojhre kadetov, kde podľahol Dimitrijovi Ovtcharovovi 4:2 na sety. Opárrokovneskôrprišliajnajväčšieklu- bové úspechy. V sezóne 2005/2006 zahalil Čadcu veľký smútok. V boji o zlato viedli do- máci hráči s klubom ŠKST Bratislava 6:2. Na titul im stačila remíza, no nepodarilo sa. O to príjemnejšiu príchuť mala nasle- dujúca sezóna. Čadca v zložení Miroslav Hořejší, Peter Krkoška, Vladimír Poliaček, Keď v roku 1971 pár nadšencov na čele s Ľudovítom Valárikom založilo stolnoteni- sový oddiel pri TJ ZZO Čadca, ani vo sne im nenapadlo, že oddiel sa bude rozras- tať a ich nástupcovia budú hrať extraligu či medzinárodnú Superligu a budú repre- zentantmi Slovenska na majstrovstvách Európy mládeže. Čadčiansky stolnotenisový klub sa do prvých okresných a neskôr krajských súťaží prihlásil už po dvoch rokoch svojho fungo- vania. Čadca sa začala postupne venovať najmä mládežníckym družstvám, z čoho pramenili aj prví špičkoví hráči v rámci Slo- venska ako Igor Koniar, Róbert Šamaj, Mar- tin Kosán, Marián Zelienka či Ferdinand Straka. Družstvo sa postupne vyvíjalo, až prišlo do štádia, kedy začalo hrať najvyššiu slovenskú súťaž za éry samostatného Slo- venska, v ktorej sa drží dodnes. Príchod sponzorov klub nakopol Na prelome tisícročí sa do extraligové- ho kádra prebojovali mladí stolní tenisti ako Vladimír Poliaček, Peter Krkoška, Pavol Jakubec a neskôr i Pavel Petráš, ktorých dopĺňali skúsenejší stolní tenisti. Čadča- nom sa darilo, no výrazná zmena a útok na vyššie priečky v najvyššej slovenskej súťaži prišiel až po príchode stolnoteniso- vých nadšencov a sponzorov Petra Hluše- ka a Jána Horniačika. Majstrovský titul, medaila z ME kadetov – aj to sú najväčšie úspechy MSK Čadca Družstvo starších žiakov MSK Čadca – majster SR 2016

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

1062-XX – CARBONADO 45 1061-XX – CARBONADO 90 CARBONADO 45 & 90 BUILDING WORLD CHAMPIONS SINCE 1944 64 gram Carbon fibre per m2. A thinner TeXtreme® carbon fibre for increased control and wood feel. 100 gram Carbon fibre per m2. CARBONADO 45 & 90 CARBONADO 145 & 190 RRP 179.90€ RRP 159.90€

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/

36

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12016/