Slovenský stolný tenis č. 1/2017http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

Slovenský STOLNÝ TENIS 27. ročník 1/2017 Valuch majstrom Európy do 21 rokov v štvorhre Pištej na majstrovstvách sveta v osemfinále dvojhry

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

2

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

obsah SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS – časopis pre priaznivcov stolného tenisu 27. ročník, číslo 1/2017 Vydavateľ: Slovenský stolnotenisový zväz, Černockého 6, 831 53 Bratislava, IČO: 30806836 Šéfredaktor: RNDr. Tibor Kollár Redaktor: Dr. Ján Vaniak Spracovanie výsledkov: Ing. Tomáš Šereda, Jakub Cibula Úprava textov: RNDr. Tibor Kollár Predseda redakčnej rady: PhDr. Zdenko Kríž Členovia redakčnej rady: Radoslav Blažek, RNDr. Marta Brúderová, Ing. Anton Hamran, Vladislav Kmeť, RNDr. Tibor Kollár, Dr. Ján Vaniak Redakcia: Černockého 6, 831 53 Bratislava, tel.: 02/4488 4042, fax: 02/4488 8615, e-mail: casopis@sstz.sk, www.sstz.sk Dizajn a typografia: RNDr. Tibor Kollár – TIGEO, Majcichov Tlač: FIDAT, ofsetová tlačiareň, Bratislava Časopis Slovenský stolný tenis vychádza od roku 1991. Periodicita vydávania: polročne. Náklad: 500 ks. Nepredajné. Uzávierka čísla: 30. 5. 2017. Číslo vychádza v júni 2017. Vyhradzujeme si právo na jazykovú úpravu. Nevyžiadané materiály nevraciame. © Slovenský stolnotenisový zväz, Černockého 6, 831 53 Bratislava Foto na prednej strane obálky: Alexander Valuch, majstri Európy vo štvorhre do 21 rokov Valuch-Lind ● foto: archív SSTZ 2 ROZHOVOR Všetko chcem robiť naplno Rozhovor s Ľubomírom Pištejom 4 MAJSTROVSTVÁ SVETA Ľubomír Pištej na MS napodobnil Grmana 6 ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÍ Skvelý svetový šampionát v Bratislave 8 MAJSTROVSTVÁ EURÓPY DO 21 ROKOV Slováci vďaka Valuchovi v zlatom lesku 10 kvalifikácia me družstiev 12 SUPERLIGA – SK Vydrany víťazom Superligy! 13 slováci na TURNAJOCH ittf 14 majstrovstvá sR jednotlivcov – medailisti 16 súťaže sstz, SUPERLIGA 17 REGIÓNY 18 SLOVENSKÝ POHÁR MLÁDEŽE 20 STOLNOTENISOVÉ TALENTY 21 SLOVENSKÉ REBRÍČKY K 1. 7. 2017 25 SVETOVÉ REBRÍČKY K 1. 6. 2017 26 INFORMÁCIE SSTZ 27 ZÁKON O ŠPORTE 28 JUBILANTI 29 TRÉNERSKÉ OKIENKO 31 SLOVAK JUNIOR OPEN 32 majstrovstvá sR družstiev 32 majstrovstvá sR jednotlivcov 33 za rozhodcovským stolíkom 34 policajti s loptičkou 35 STOLNOTENISOVÉ KLUBY SPST Záhorská Bystrica 36 kRÍŽOVKA Milí čitatelia, možno si spomínate na môj editoriál v poslednom čísle nášho ča- sopisu, keď som v súvislosti s účasťou našich stolnotenisových repre- zentantov na olympijských hrách v Riu de Janeiro napísal, že by sme si všetci priali o niečo výraznejší výsledok na takomto významnom podu- jatí. Priznám sa vám, vôbec som netušil, že sa už v prvom polroku 2017 budeme tešiť z viacerých vynikajúcich umiestnení, či už na reprezen- tačnej alebo klubovej úrovni. Ale poďme pekne poporiadku. Začiatkom februára nás najprv potešila skvelá správa zo Soči, kde si Alexander Valuch (spolu s Dánom Andersom Lindom) na európ- skom šampionáte hráčov do 21 rokov celkom nečakane vybojoval zlatú medailu a titul majstra Európy vo štvorhre. Je to po dlhšej dobe ďalší úspech nášho mládežníckeho reprezentanta na vrcholnom podujatí. V apríli sa hrali aj barážové kvalifikačné stretnutia ME družstiev 2017. Ženy síce cez silné Švédky neprešli, zato však muži pokorili silné Anglicko a predstavia sa tak na septembrových majstrovstvách Európy v elitnej šestnástke. Na konci apríla sa hrali aj finálové stretnutia medzinárodnej Superligy a nás môže tešiť, že náš mužský klubový majster SK Vydra- ny sa stal jej víťazom. Slovenské klubové družstvo na celkové víťazstvo v tejto súťaži čakalo 21 rokov. Azda najväčší individuálny úspech však dosiahol Ľubomír Pištej na júnových majstrovstvách sveta v nemeckom Düsseldorfe, kde sa jeho púť skončila až v osemfinále. Vyrovnal tak umiestnenie Milana Grmana ešte z roku 1997, ktorý vtedy na svetovom šampionáte v Manchestri tiež skončil v dvojhre v najlepšej šestnástke. Pri vymenúvaní úspešných výsledkov nesmieme zabudnúť ani na zlatú a bronzovú medailu slovenských tímov na majstrovstvách sveta zdra- votne znevýhodnených, ktoré sa prvýkrát konali v máji v Bratislave. O úspešných vystúpeniach ako aj o všetkých ďalších najdôležitej- ších okamihoch v slovenskom stolnom tenise za posledných šesť me- siacov vás informujeme aj v tomto, tentokrát 36-stranovom čísle časo- pisu. Detailnejšie sa venujeme aj majstrovstvám Slovenska družstiev či medzinárodnému turnaju ITTF Slovak Junior Open v Senci. Posledná strana bude od tohto čísla venovaná stol- notenisovej krížovke. V júni sa v Bratislave koná aj celoslo- venská konferencia SSTZ, ktorá si zároveň zvolí aj nové vedenie slovenského stolného tenisu na nadchádzajúce štyri roky. Držme teda delegátom palce, nech majú pri voľ- be bystrú myseľ a šťastnú ruku. Všetkým vám želám krásne leto a príjemne stráve- nú dovolenku, možno aj za stolnotenisový- mi stolmi. Tibor Kollár, šéfredaktor Foto na zadnej strane obálky: SK Vydrany – majster Slovenska družstiev mužov 2017 SSTE Dunajská Streda – majster Slovenska družstiev žien 2017 ● foto: archív SSTZ

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

2 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 ROZHOVOR rádsomneskôrvymenildruhémiestav mlá- dežníckych kategóriách za rekord v počte ti- tulov majstra Slovenska medzi mužmi. Ešte ako hráč MKST Hubeného Brati- slava si počas troch rokov s Dajanou Filis- tovovou získal medailu v zmiešanej štvor- hre na každom európskom juniorskom šampionáte. Ako členovi družstva juniorov ti pribudol aj jeden strieborný kov. Ktorá z medailí je pre teba najpamätnejšia? V tomto smere je odpoveď jednoznač- ná. Nie je to ani jedna z troch individuál- nych medailí, aj keď sme s Dajanou v roku 2001 v Terni získali zlato. Najpamätnejšie je určite striebro z družstiev v tom istom roku po boku Petra Šeredu, Martina Pal- čeka a Valentína Baženova. Vo finále som prispel dvoma bodmi, pričom v rozhodujú- com zápase o titul majstra Európy Valentín nezvládol koncovku posledného setu proti Francúzovi Bobillierovi, keď viedol 19:15 (hralo sa do 21). Za úspechmi v juniorskej kategórii vzápätí nasledoval tvoj prestup do belgic- kého RV Charleroi s hviezdnou zostavou Odchod od rodičov vo veku 12 rokov bol, samozrejme, náročný nielen pre mňa, ale aj pre celú moju rodinu. Niekedy mám aj teraz pocit, že moji rodičia doteraz ľutujú, že ma pustili už v takom ranom veku mimo ich dosah. Pre mňa to však bola škola života a som veľmi rád, že som mohol byť súčas- ťou projektu, ktorý vychoval generáciu re- prezentantov na ďalších 15 rokov. Na slovenských mládežníckych stol- notenisových šampionátoch si bol večne druhý. Nebolo to pre teba frustrujúce a demotivujúce? Každý športovec chce víťaziť. Demotivu- júce by z môjho pohľadu mohlo byť, keby som bol bez konkurencie a na domácej scé- ne víťazil bez problémov. Práve vtedy môže nastať uspokojenie a to je najväčším nepria- teľom ďalšieho výkonnostného rastu. Veľmi Narodil si sa v Prešove a tu si prežil aj svoje detstvo. Aké sú tvoje spomienky na toto obdobie? Na detstvo spomínam veľmi rád. Všetok voľný čas som trávil rôznymi hrami, či už športového alebo iného charakteru. V lete nebolodňa,kedybysomskamarátminehral futbal. Ten sme hrali od rána do večera. Spomínaš si aj na tvoje prvé zoznáme- nie sa so stolným tenisom? Kedy to bolo? Na úplne prvé zoznámenie sa so stol- ným tenisom si nepamätám, ale viem, že som začal už ako štvorročný. V pivnici sme mali stôl, kde sme hrávali najmä s otcom, ale aj s ďalšími kamarátmi. Ešte ako dieťa si z rodičovského hniez- da odišiel do centra talentovanej mládeže v Bratislave. Bolo náročné odísť v tomto veku na druhý koniec Slovenska? Všetko chcem robiť naplno Detstvo prežil v metropole Šariša – Prešove, kde sa narodil v roku 1984. Už ako dvanásťročný odišiel kvôli stolnému tenisu do Bratislavy, aby v tamojšom centre talentovanej mládeže kvalitatívne napredoval. Ešte ako hráč MKST Hube- ného Bratislava bol úspešný v juniorskej kategórii. V rokoch 1999 a 2000 získal v zmiešanej štvorhre s partnerkou Da- janou Filistovovou bronzovú a v roku 2001 zlatú medailu na majstrovstvách Európy juniorov, kde bol zároveň aj členom strieborného juniorského družstva. Jeho úspechy medzi juniormi prispeli k prestupu do renomovaného belgického klubu RV Charleroi, s ktorým v rokoch 2002a 2003vyhral Ligu majstrov. Neskôr pôsobil v Nemecku, Španielsku, vo Francúzsku aj v Česku v drese Hradca Králové. Je šesťnásobným majstrom Slovenska vo dvojhre, osemnásobným vo štvorhre a päťná- sobným v zmiešanej štvorhre. Jeho najväčším úspechom je strieborná medaila, ktorú získal spolu s Barborou Balážovou v zmiešanej štvorhre na majstrovstvách Európy v roku 2013. Dlhoročný člen reprezentačného družstva Slovenska a hráč rakúskeho SPG Linz, v súčasnosti kandidát za člena výkonného výboru SSTZ za hráčov a aktuálne úspešný osemfinalista z nedávnych majstrovstiev sveta v nemeckom Düsseldorfe Ľubomír Pištej. S rodinou na dovolenke

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

3 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 miesto na budúcoročných MS. Už v auguste bude v Maďarsku tzv. európska kvalifikácia, v ktorej sa bude hrať o štyri miestenky. Dovoľ mi zablahoželať ti k osemfiná- lovej účasti vo dvojhre a najmä k tvojim skvelým výkonom na nedávnych maj- strovstvách sveta. Aké máš pocity z tvoj- ho účinkovania na šampionáte? Ďakujem, z umiestnenia mám veľkú radosť a zároveň som rád, že tvrdá práca počas niekoľkých rokov prináša svoje ovo- cie. O to viac ma teší, že sa to podarilo na tak významnom podujatí. Po výhre nad je- denástym nasadeným Kórejcom Jeoungom som proti Olahovi a Lakatosovi na ceste do osemfinále nezaváhal. Mladý Japonec Hari- moto ma vďaka dobrému výkonu a myslím si, že aj s pomocou rozhodcov, zdolal 4:1, aj keď sa všetky sety rozhodovali v koncov- kách. S výkonmi a aj s výsledkom som však spokojný a už teraz sa teším na nové výzvy. Aké sú ešte tvoje hráčske ciele? Mojim hlavným cieľom je postup na olympijské hry. V roku 2015 som absolvo- val 1. európske hry v Baku. Bolo to skvelé podu­ jatie a určite by som chcel niečo po- dobné absolvovať aj vo svetovom meradle. Na tohtoročnej celoslovenskej konfe- rencii SSTZ kandiduješ ako zástupca hrá- čov do výkonného výboru SSTZ. S akými cieľmi by si chcel vstúpiť aj do čisto funk- cionárskej práce? Všetko, čo v živote robím, sa snažím robiť naplno a nebude to inak aj v tomto smere. Mám rôzne nápady, ktoré by mohli pomôcť stolnému tenisu na Slovensku a vzhľadom na moje dlhoročné skúsenosti aj zo zahraničia si myslím, že mám čo po- núknuť. Hlavnou úlohou zástupcu hráčskej asociácie bude hájiť najmä záujmy hráčov v konfrontácii so zväzom a klubmi. Netre- ba zabúdať ani na ďalšie možnosti, ktoré asociácia má, a to napr. v súvislosti so vzdelávaním či pobytmi v zahraničí. ● zhováral sa: Tibor Kollár ● foto: archív Ľubomíra Pišteja a SSTZ strovstvách sveta v roku 2009 v japonskej Jokohame, kde sme v boji o medailu pod- ľahli čínskemu páru Žang Čao – Jao Jan 3:4 na sety. Zároveň však verím, že medaila z roku 2013 nebola posledná, ktorú získalo Slovensko z veľkého podujatia. V roku 2010 si sa oženil a s manželkou vychovávaš dcéru a syna. Ako sa v súvis- losti so založením rodiny zmenil tvoj stol- notenisový život? Moje deti Sarinka a Davidko mi zmenili úplne všetko. Mne aj manželke Dominike však nič nerobí väčšiu radosť ako ich spo- kojnosť a to je pre rodiča to najdôležitejšie. Svoj stolnotenisový život som, samozrej- me, musel prehodnotiť, keďže pri každom rozhodnutí týkajúcom sa môjho pôsobenia v klube alebo účasti na turnaji musím brať do úvahy aj potreby mojej rodiny. Nedávno si otvoril aj svoj stolnoteni- sový e-shop. Darí sa mu? Začiatky sú ťažké v každom odvetví. Po- stupnesivšakvytváramstáluklientelu.Ľudia sa ku mne radi vracajú a to je pre mňa pod- statné. V lete sa chystám otvoriť aj kamennú predajňu v krásnom stolnotenisovom kom- plexe na ulici Stará Vajnorská v Bratislave. Nedá mi neopýtať sa ťa aj na tzv. „ping- pong“, v ktorom si už dvojnásobným me- dailistom z majstrovstiev sveta. Kedy a kde vznikla táto „odroda“ stolného tenisu? Som vďačný za každý úspech, ale moje ciele smerujú vyššie ako je bronzová medai- la. Každý rok patrím k favoritom na celkový triumf a verím, že jedného dňa svoju účasť premenímnatitulmajstrasveta.Prvýročník pingpongu sa odohral v Las Vegas pred pia- timi rokmi. Posledné štyri edície sa už hrali v Londýne a inak to nebude ani v roku 2018. V tomto roku však bude kvalifikácia iná ako doteraz. Len štyria najlepší hráči z tohtoroč- ného svetového šampionátu budú mať isté Vladimir Samsonov, Jean-Michel Saive a Patrick Chila. Ako k tomu prišlo? Po výborne zvládnutých MEJ v Ter- ni, kde som mal v stretnutiach s Ruskom, Poľskom, Nemeckom a Francúzskom skóre sedem vyhratých a ani jeden prehratý zá- pas, mi k prestupu pomohli dobré vzťahy Kolářovcov z môjho klubu MKST Hubeného s BelgičanomDidieromLeroyom.Tendopo- mohol k mojej finálnej skúške v Charleroi, po ktorej prišlo k dohode s belgickým klu- bom. Dovtedy som hráčov ako Samsonov, Saive a Chila mohol sledovať len v televízii a zrazu som s nimi každý deň trénoval . Po odchode z Belgicka nasledovali tvo- je hráčske zastávky v Nemecku, Španiel- sku, opäť v Nemecku a neskôr najdlhšie vo francúzskom klube Cestas. Po pôsobe- ní v českom Hradci Králové si v súčasnos- ti hráčom rakúskeho SPG Linz. V ktorom klube si sa cítil najlepšie? Každá krajina má svoje špecifiká, iný postoj k životu, tréningové možnosti či zvyklosti. Veľmi sa mi páčila atmosféra, ktorá panovala v Španielsku. Tam som si asi vytvoril najsilnejšie priateľské väzby. Páčilo sa mi však v každom z mojich pre- došlých pôsobísk a ak bude príležitosť, rád všetky kluby znovu navštívim. V mixe s Barborou Balážovou si v roku 2013získalprvú,striebornúmedailuz maj- strovstiev Európy mužov a žien. Úspech v zmiešanej štvorhre akosi priťahuješ... Myslím si, že moja variabilná hra je ne- príjemná pre mužov a o to viac aj pre ženy. Viackrát som už spomínal, že rád klamem telom, čo v tomto prípade platí dvojná- sobne. V štvorhrách by mala medzi spolu- hráčmi vládnuť istá symbióza, a to nielen za stolom. Bez nej bojovať o úspech je veľmi náročné. Rád však spomínam aj na štvrťfinále mixu s Evou Ódorovou na maj- ROZHOVOR Ako fanúšik Realu Madrid na futbalovom štadióne Santiago Bernabéu V reprezentačnom drese Slovenska

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

4 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 majstrovstvá sveta V dňoch 29. 5. – 5. 6. 2017 sa konal v kongresovo-výstavnom centre v nemec- kom Düsseldorfe svetový šampionát v súťa- ži jednotlivcov. Po piatich rokoch sa tak sve- tová elita vrátila opäť do Nemecka, ktoré dlhodobo patrí medzi stolnotenisové veľ- moci. Ani na domácej pôde, väčšinou pred vypredaným hľadiskom, sa však nemeckým ako aj iným európskym hráčom nepodarilo zosadiť z líderského trónu Číňanov. Tí opäť výrazne dominovali vo všetkých kategó­ riách. Výraznou osobnosťou bol najmä Ma Long, olympijský víťaz z Ria, ktorý obhájil aj titul majstra sveta. Podobne v súťaži žien kraľovala majsterka sveta a jednotka sveto- vého rebríčka Číňanka Ding Ning. V silnej konkurencii sa nestratili ani slo- venskíreprezentanti.Znašejosmičkyzazna- menal vynikajúci úspech najmä 33-roč­ ný Ľubomír Pištej (SPG Linz) v dvojhre. Po  dvadsiatich rokoch zopakoval postup Slováka do osemfinále, čo pred ním dokázal na MS v Manchestri 1997 iba Milan Grman! Pištej (156. vo svetovom rebríčku) šokoval v  1.  kole jedenásteho nasadeného hráča Kórejčana Jeounga. S  prehľadom a  suve- rénne vyradil potom Fína Olaha i Maďara Lakatosa. O  postup do najlepšej osmičky však podľahol supertalentovi z Japonska, 13-roč­­ nému Harimotovi. Náš hráč nebol bez šancí ani proti nemu, z konceptu ho však vyviedla rozhodkyňa, ktorá mu zapo- čítala dva servisy. Z ďalších našich hráčov podal sľubné výkony aj Wang Yang. Postú- pil medzi 64 najlepších, kde podľahol tesne a nešťastne Grékovi Gionisovi. Nesklamali však ani Šereda, Novota, Kukuľková a Truk- sová, ktorí vyhrali svoje kvalifikačné skupi- ny. Ódorová podľahla v 1. kole holandskej Číňanke Li Jie až po veľkom boji. Škoda, že MS sledovala iba z hľadiska Balážová, ktorá je v rekonvalescencii po operácii kolena. ● text: Zdenko Kríž, foto: František Zálewský Reprezentačný tréner mužov Jaromír Truksa: Prvý hrací deň bol pre slovenské far- by úspešný, všetci naši hráči povyhrávali zá- pasy jednotlivcov aj štvorhier. Škoda len po- sledného zápasu – mixu Šeredu s Jurkovou, keď v 2. kole prehrali s tureckým párom po výbornom výkone nešťastne 2:3 na sety. Druhý deň už nebol tak výsledkovo úspešný, ale naši reprezentanti podávali výkony na hranici svojich možností. Škoda pre Novotu, že si nedokázal poradiť v boji o hlavnú sú- ťaž s Levenkom z Rakúska. Peter Šereda si skúsene poradil s Bulharom Krastevom 4:2. Tretí deň sa predstavili aj Wang s Gerassi- menkom (4:3) a Pištej, ktorý si neuveriteľne hladko poradil s Kórejcom Jeoungom 4:1. Šereda prehral s domácim Franziskom 0:4 po dokonalom taktickom boji Nemca. Keďže vo štvorhrách aj mixoch sme skon- čili, do štvrtého hracieho dňa postúpili z mu- žov iba Wang a Pištej. Najskôr sa predstavil Pištej s Fínom Olahom, ktorého vyprevadil s kurtu celkom jasne4:1 a dostal sa medzi 32 najlepších. Wang proti Gio­ nisovi celý zápas vyhrával, mal dokonca tri mečbaly, ale pre- hral 3:4. Piaty hrací deň pokračoval vo svojej spanilej jazde Pištej, keď prevalcoval Lakato- sa excelentne 4:0 a postúpil do osemfinále. Obrovský ús­ pech pre celé Slovensko mohol ešte Pištej vyšperkovať proti Japoncovi Hari- motovi. No talent tisícročia, ako Japonca na- zvalimédiá,prekazilĽuboveplány.Harimoto vy­ hral v nervóznom zápase s vyrovnanými koncovkami setov a možno aj s pomocou rozhodcov 4:1. Nič to však nemení na tom, Ľubomír Pištej na MS napodobnil Grmana Wang Yang postúpil medzi 64 najlepších

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

5 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 Zmiešané štvorhry – predkolo 128: Še- reda, Jurková – Ursu, Brindza (MDA) 3:1, predkolo 64: Pištej, Zhang (CAN) – Pu- tuntica, Jibric (MDA) 3:0, Šereda, Jurko- vá – Kojic, Durak (CRO) 3:2, predkolo 32: Šereda, Jurková – Gunduz, Yilmaz (TUR) 2:3, Pištej, Zhang (CAN) – Nguyen, Nguyen (VIE) 3:1, pavúk 64: Pištej, Zhang (CAN) – Tanviriyavechakul, Sawettabut (THA) 3:4, finále: Yoshimura, Ishikawa (CHN) – Chen, Cheng (TPE) 4:3 (EST) 0:4, Kukuľková – Vivarelli (ITA) 4:2, pavúk 128: Ódorová – Ramirez (ESP) 4:1, Kukuľková – Li (NED) 0:4, pavúk 64: Ódoro- vá – Li (NED) 1:4, semifinále: Ding (CHN) – Hirano (JPN) 4:1, Zhu (CHN) – Liu (CHN) 4:3, finále: Ding (CHN) – Zhu (CHN) 4:2 Štvorhry – predkolo 64: Jurková, Truksová – Bergstrom, Kallberg (SWE) 2:3, pavúk 64: Kukuľková, Adámková (CZE) – Madarasz, Pergel (HUN) 2:4, finále: Chen, Zhu (CHN) – Ding, Liu (CHN) 3:4 že Ľubo hral úžasný stolný tenis, ktorý oce- ňovali mnohí odborníci z celého sveta". Sumár výsledkov Muži Dvojhry – skupiny: Šereda – Sow (SEN) 4:0, Šereda – Waerstad (NOR) 4:3, Novota – Malla (NEP) 4:0, Novota – Howieson (SCO) 4:0, predkolo: Šereda – Krastev (BUL) 4:2, Novota – Levenko (AUT) 0:4, pavúk 128: Wang – Gerassimenko (KAZ) 4:3, Šereda – Franziska (GER) 0:4, Pištej – Jeoung (KOR) 4:1, pavúk 64: Pištej – Olah (FIN) 4:1, Wang – Gionis (GRE) 3:4, pavúk 32: Pištej – Laka- tos (HUN) 4:1, pavúk 16: Pištej – Harimoto (JPN) 1:4, semifinále: Ma (CHN) – Xu (CHN) 4:0, Lee (KOR) – Fan (CHN) 0:4, finále: Ma (CHN) – Fan (CHN) 4:3 Štvorhry – predkolo 128: Pištej, Šereda – Wang,Yang(AZE)3:0,predkolo64:Novota, Wang – Abdulwahhab, Al-Malki (QAT) 3:1, Pištej, Šereda – Idowu, Lawal (CGO) 3:0, predkolo 32: Novota, Wang – Glod, Mla- denovic (LUX) 0:3, Pištej, Šereda – Freitas (POR), Gacina (CRO) 1:3, finále: Morizono, Oshima (JPN) – Fan, Xu (CHN) 1:4 Ženy Dvojhry – skupiny: Jurková – Laid (ALG) 4:1, Jurková – Ting (MAS) 3:4, Kukuľková – Kou- adio (CIV) 4:0, Kukuľková – Brindza (MDA) 4:0, Truksová – Chung (TTO) 4:2, Truksová – Akter (BAN) 4:0, Truksová – Christensen (DEN) 4:3, predkolo: Truksová – Petrova majstrovstvá sveta Eva Ódorová podľahla Holanďanke Li Jie v zápase o postup medzi najlepších 32 hráčok Z rokovania kongresov ITTF a ETTU v Düsseldorfe Weikert obhájil post prezidenta Na brehu Rýna, v hlavnom meste Sever- ného Porýnia – Westfálska v Düsseldorfe sa konal počas tohtoročných májových MS v stolnom tenise jednotlivcov i volebný kon- gres ITTF a okrem neho dve desiatky ďalších významných rokovaní, ktoré priamo, či ne- priamo ovplyvňujú smerovanie a dianie vo svetovom i európskom stolnom tenise. Do boja o najvyšší post svetového stolného te- nisu sa postavili dva vyrovnané tábory s veľ- mi podobnými predstavami o budúcnosti tohto športu. Doterajší prezident, právnik Thomas Weikert mal výhodu domáceho prostredia. Ponúkol kontinuitu dobrých programov, skúsenosti, ktoré nadobudol ako hráč i predseda Nemeckého stolnoteni- sového zväzu a v neposlednom rade aj ako aktuálny šéf ITTF. Oproti nemu sa postavil vynikajúci stolný tenista, vicemajster sveta z roku 1993 a sedemnásobný olympionik Je- an-Michael Saive z Belgicka. Ten predstavil veľmi ambiciózny program, za ktorým stál aj bývalý prezident ITTF Kanaďan Adham Sha- rara. Delegáti nemali jednoduchú voľbu, pretože obidva progra- my voli príťažlivé a zmysluplné. Nakoniec sa však z víťazstva v pomere 118:90 radoval Thomas Weikert, ktorý v tajných voľbách dokázal presvedčiť viac delegátov o tom, že predvolebné sľuby naozaj aj naplní. Pikantériou volieb je histo- ricky najdlhší čas, ktorý kongres venoval to- muto bodu – štyri hodiny! Keďže sa volilo aj osem viceprezidentov a hlasovacia procedú- ra bola zložitá, skrutátori za každý kontinent prerátavali všetky hlasy (207) a nie na prvý raz sa im podarilo dosiahnuť rovnaké čísla... Kongres ITTF prijal v Nemecku za nových členov Bahamy, Kapverdské ostrovy, Eritreu a Guineu-Bissau, čím sa táto federácia stala bezkonkurenčne najväčšou na svete. ITTF má dnes 226 členov. Kongres ITTF potvrdil aj na kontinentoch zvolených členov Rady ria- diteľov,medzi nimi aj predsedu SSTZ Zdenka Kríža na ďalšie štvorročné obdobie. Delegáti pozitívne prijali aj správu, že MOV pošle na účet ITTF 17,3 mil. USD, ako podiel z výno- sov OH v Rio de Janeiro. Tieto prostriedky budú využité na rozvojové programy ITTF. Delegáti s uspokojením vzali na vedomie prezentáciu budúcoročných MS vo švéd- skom Halmstadte a v roku 2019 v Budapešti. Zaujímavá je aj informácia, že prebiehajú in- tenzívne rokovania ITTF s programovou ko- misiou MOV o zaradení zmiešanej štvorhry už na OH 2020 v Tokiu. Na kongre- se ETTU bola kľúčovou dis- kusia o budúc- nosti a forme kvalifikácie družstiev na ME. Pracovná skupina predlo- žila viacero variant a je veľmi pravdepodob- né, že na riadnom kongrese ETTU počas ME družstiev v Luxembursku (13. – 17. 9. 2017) dôjde k zmenám oproti doterajšiemu systé- mu kvalifikácie. Rokovanie v Luxembursku bude mať aj pečať slávnostnej schôdze – delegáti z 56 štátov Európy si na ňom pri- pomenú 60. výročie založenia ETTU. ● text: Zdenko Kríž

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

Jedno zlato a jeden bronz zostali na domácej pôde Po smole, ktorá slovenských stolných tenistov sprevádzala v septembri v Riu, si napravili chuť na domácej pôde. Majstrov- ský titul v TM2 a bronz v TM4 potvrdil, že stále patríme k užšej svetovej špičke. Deň pred štartom MS 2017 v stolnom tenise družstiev sa na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu uskutočnil tlačový brífing. „Dúfam,žeturnajdopadnečonajlepšiez or- ganizačného hľadiska. Čo sa týka športovej stránky, máme vyrovnaný tím so skúsenými i mladými hráčmi a chceme zabojovať o me- daily,“ povedal riaditeľ turnaja Ján Riapoš, ktorý počas MS bojoval na dvoch frontoch. Jeho tímový kolega z TM2 Martin Lud- rovský priznal, že túžil v Bratislave odplatiť Slováci boli napokon jednou z trinás- tich krajín, ktoré na MS 2017 získali maj- strovský titul. V posledný deň šampionátu sa z  víťazstva dvakrát radovali iba Švédi. V skupine TM8 vyhrali nad Ukrajinou 2:1, v TM9 zdolali Japonsko 2:0. Jediným žen- ským finále posledného dňa šampionátu bol boj o titul skupiny TF9-10, v ktorom Brazília porazila Turecko 2:0. Nemci vy- bojovali zlato v skupine TM3, keď porazili Ukrajinu 2:0, rovnakým pomerom vyhrali v  skupine TM4 Turci nad Francúzskom. Veľký súboj zviedli hráči Tajpej so Švéd- skom v skupine TM5. Vyhrali 2:1 a zaradili sa medzi zlaté tímy bratislavského šampi- onátu. Španieli si odviezli zlato v skupine TM6 po výhre 2:0 nad Chorvátskom, Ukra- jinci potom v skupine TM7, keď vo finále zdolali Thajsko 2:0. Zlata sa dočkali aj Po- liaci - v skupine TM10 zdolali Rusko 2:0. 6 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 ZDRAVOTNE znevýhodnení Favoriti väčšinou naplnili predpoklady Do Bratislavy zavítalo na svetový šampio­ nát družstiev 259 hráčov z 34 krajín sveta. Bolo medzi nimi aj viacero svetových jednotiek vo svojich skupinách, čo sľubovalo vysokú úroveň turnaja. O tituly svetových šampiónov bojovalo počas štyroch hracích dní 116 tímov - 88 mužských a 28 ženských. Favoriti už od začiatku potvrdzovali svoju rolu. Patril medzi nich aj Fabien La- mirault, jednotka v skupine TM2, ktorý v prvom zápase potiahol zástupcov kraji- ny galského kohúta k dôležitému víťazstvu nad Španielskom. V „osmičke“ kraľuje Ukrajinec Viktor Di- duch, ktorý bol výborným hráčom už pred úrazom medzi zdravými. Spoločne s Maiom porazili na úvod náš pár Csejtey – Kršiak, vzápätí zdolal nášho najlepšieho hráča me- dzi stojacimi a získal rozhodujúci bod. Jeho spoluhráč zo zlatého paralympijského tímu Maxim Nikolenko štartoval v Bratislave v skupine TM7 a spoločne s Michailom Po- povom porazili českú dvojicu Daniel Horut, Zbyněk Lambert 2:0. Zbyněk Lambert spolu so svojim spoluhráčom boli prekvapujúco jedinými zástupcami Česka na turnaji. Ako prvé si titul majsteriek sveta zabez- pečili v Bratislave Talianky v skupine TF3. Vy- hrali trikrát za sebou a napokon zvládli aj zá- pas o zlato s Chorvátkami (2:1), striebornými medailistkami z minuloročnej paralympiády v Riu. Dvojica Michaela Bruneliová a Giada Rossiová boli jedným z najväčších prekvape- ní šampionátu a napokon získali aj ocenenie ako najlepší ženský tím šampionátu. Účastníci majstrovstiev sveta pri slávnostnom otvorení Skvelý svetový šampionát v Bratislave

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

7 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 Brazílčanom prehru z PH 2016. Zmenil aj ra- ketu a systém hry, aby mohol čeliť vysokým rotovaným loptičkám, na ktorých už stavajú svoju hru viaceré tímy. Domáci tím postavil 16 hráčov. S väčším počtom reprezentantov nepricestovala do Bratislavy žiadna krajina. Rovnaký počet mali iba Francúzi, Nemci a Japonci. Predpoklady začali „dvojkári“ napĺňať už v základnej skupine, kde na úvod porazili Srbov 2:0. Viac ich potrápili v druhom zá- pase Poliaci. Rozhodujúci bod na 2:1 získal v druhej dvojhre Ján Riapoš proti nepríjem- nému Jakimczukovi. V poslednom stretnutí skupiny si Slováci už hladko poradili s Ra- kúskom a prvým miestom v skupine sa vyhli v semifinále paralympijským víťazom z Ria Francúzom. V ostatných skupinách sme zázraky ne- čakali. „Jednotkári“ prehrali všetky zápasy a jedinýbodzískalivpremiéresVeľkouBritá- niou. Dokonca bez bodu skončili naše jediné ženské zástupkyne Alena Kánová a Katarína Dobrovodská v TF4-5. Sen o medaile v Csej- teyovej skupine TM8 sa rozplynul po dvoch úvodných prehrách s Ukrajinou a Francúz- skom. „Šestkári“ Gabriel Csémy - Alexander Nagy uhrali svoje maximum. A tak najlepšie umiestnenie medzi stojacimi napokon do- siahol v TM7 pár Miroslav Jambor – Tomáš Valach. Pri svojej premiére na „veľkom“ tur- naji obsadili konečné piate miesto. Slovensku však napokon predsa len za- bral aj ďalší tím. V TM4 sme sa roky spolie- hali na dvojicu Andrej Mészáros – Peter Mi- hálik, ktorého v Bratislave nahradila česká posila s čerstvým slovenským občianstvom Boris Trávníček. Hoci mali na stupienok ví- ťazov ľahšiu cestu ako „dvojkári“, bronzová medaila z MS sa počíta. O ich postupe do se- mifinále rozhodlo víťazstvo nad Tajpej 2:0. Radosť z cenného kovu im už semifinálová prehra s Tureckom nepokazila. Dvojicu Riapoš – Ludrovský (tretí hráč Lukáš Kližan do hry nezasiahol) čakali v se- mifinále Taliani a opäť to bola trojzápasová bitka. Súper z Apeninského polostrova po- tvrdil svoju povesť o silnej štvorhre, ktorú ale napokon Slováci predsa len vyhrali. Po Ludrovského prehre v prvej dvojhre bola postupová ťarcha opäť na pleciach Jána Riapoša, aktuálnej svetovej trojky v TM2. Rozhodujúci zápas proti Vellovi zvládol s prehľadom a vyhral 3:0. V záverečný deň MS naši nastúpili proti Francúzsku. Z prvého stola išiel počas ce- lých MS, rovnako ako z dvojky, live stream do celého sveta. A po zápase aj správa, že Slovensko vyhralo 2:0 a stalo sa na domá- cej pôde svetovým šampiónom. Víťazstvo sa však nerodilo ľahko. Vo štvorhre bolo potrebných odohrať päť setov. Vzápätí zdo- lal v prvej dvojhre Ján Riapoš svetovú jed- ZDRAVOTNE znevýhodnení notku Fabiena Lamiraulta. Jeho spoluhráči z tímu pochopiteľne žiarili šťastím. Šampionát v Bratislave napokon dopa- dol po organizačnej stránke výborne. Vďa- ka dvom cenným kovom pre Slovensko sa vydaril aj po športovej stránke. Sumár výsledkov reprezentantov SR TM1 (M. Polkoráb, M. Kamien, M. Barbierik) Slovensko – Veľká Británia 1:2 Slovensko – Kórea 0:2 Slovensko – Taliansko 0:2 Slovensko – Maďarsko 0:2 KONEČNÉ UMIESTNENIE: 5. miesto TM2 (J. Riapoš, M. Ludrovský, L. Kližan) Slovensko – Srbsko 2:0 Slovensko – Poľsko 2:1 Slovensko – Rakúsko 2:0 Semifinále: Slovensko – Taliansko 2:1 Finále: Slovensko – Francúzsko 2:0 KONEČNÉ UMIESTNENIE: 1. miesto TM4 (A. Mészáros, B. Trávníček) Slovensko – Francúzsko 0:2 Slovensko - Tajpej 2:0 Semifinále Slovensko – Turecko 0:2 KONEČNÉ UMIESTNENIE: 3. miesto TF4-5 (A. Kánová, K. Dobrovodská) Slovensko – Veľká Británia 0:2 Slovensko – Srbsko 0:2 Slovensko – Nemecko 0:2 Slovensko – Tajpej 0:2 KONEČNÉ UMIESTNENIE: 5. miesto TM6 (G. Csémy, A. Nagy) Slovensko – Veľká Británia 1:2 Slovensko – Chile 0:2 Slovensko – Dánsko 0:2 O 5. – 8. miesto: Slovensko – Nemecko 1:2 KONEČNÉ UMIESTNENIE: 7. – 8. miesto TM7 (M. Jambor, T. Valach) Slovensko – Thajsko 1:2 Slovensko – Hongkong 2:0 Slovensko – Francúzsko 0:2 O 5. – 8. miesto: Slovensko – Kazachstan 2:0 O 5. miesto: Slovensko – Hongkong 2:0 KONEČNÉ UMIESTNENIE: 5. miesto TM8 (R. Csejtey, J. Kršiak) Slovensko – Ukrajina 0:2 Slovensko – Francúzsko 0:2 O 7. – 11. miesto: Slovensko – Japonsko 2:0 O 7. miesto: Slovensko – Veľká Británia 1:2 KONEČNÉ UMIESTNENIE: 8. miesto ● text: Tomáš Varga, foto: Roman Benický Bronzoví medailisti v kategórii TM4 – A. Mészáros a B. Trávníček s trénerom A. Bardoňom Majstri sveta v kategórii TM2 – J. Riapoš, M. Ludrovský a L. Kližan s trénerom J. Lackovičom

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

8 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 o prekvapenie.SmolumalAlexanderValuch, od ktorého sa postup čakal, ale v koncovke nezvládol súboj s Bielorusom Šamrakom. Viedol 3:2 a v šiestom sete 7:4, ale súper zariskoval a zápas otočil na 3:4. V II. stupni, ktorý sa hral opäť v skupinách, to chvíľu vy- zeralo, že Kukuľková dostane „červenú“, ale tento raz sa k nej priklonilo športové šťastie. S jedinou výhrou (nad Poľkou Wegrzynovou 4:2) postúpila nakoniec z 2. miesta, preto- že favorizovaná Nemka Mittelhamová sa pre zranenie nohy vzdala. V osemfinále už nestačila na dobre rozbehnutú Češku Blaš- kovú (má na forhende sendvič rovnako ako Kukuľková). Tá zahrala takticky veľmi umne a naša reprezentantka s absentujúcim topspinom ju prakticky vôbec nedokázala a Tatiana Kukuľková figurovali v rebríčkoch okolopoloviceštartovnéhopoľa,ďalšídvaja sa kvalifikovali na tento šampionát zo zad- ných pozícií alebo dokonca dodatočne – až ako náhradníci. O medailových ambíciách nebola reč, ale v družstvách, kde koučovali skúsení tréneri Jaromír Truksa a Valentína Popová, vládla pohodová a žičlivá atmosfé- ra. Každý, bez psychického tlaku, chcel po- dať svoj najlepší výkon. Súťaže v dvojhrách, ktoré otvárali štvor- dňové zápolenia, nám veľa radosti nepri- niesli. Zo skupín I. stupňa dokázala postúpiť iba Tatiana Kukuľková, hoci bez reálnej šan- ce na pokračovanie v súťaži nebola ani Na- tália Grigelová. Keby nešťastne neprehrala s Češkou Blaškovou 3:4, mohla sa postarať majstrovstvá európy do 21 rokov Do Soči z Viedne cez Petrohrad cesto- valo slovenské sexteto hráčov do 21 rokov so skromnými cieľmi. Iba Alexander Valuch Slováci vďaka Valuchovi v zlatom lesku Historicky prvé stolnotenisové majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov usporiadalo ruské Soči v dňoch 2. – 5. 2. 2017. Dejis- kom súperenia mladých talentov však nebol ani jeden z početných moderných olympijských objektov, ale luxusné stredisko ruského vrcholového športu v úpolových disciplínach, ktoré dokončili až po ZOH v roku 2014. Vyše stovka kvalifikovaných pretekárov (56 + 56) z 35 krajín tam našla ideálne podmienky na svoje súťaže. Hracia sála (16 stolov), ubytovanie i stravova- niepodjednoustrechou–tonaozajnevidieťčasto.NašimužibývalivštvorhviezdičkovomhoteliParusnarovnakomposchodí, kde sa hralo a ženy sa museli odviesť výťahom iba jedno poschodie a ocitli sa tiež priamo v dejisku stolnotenisových súbojov. Najlepšie štyri páry vo štvorhre mužov na stupňoch víťazov aj s naším Alexandrom Valuchom

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

9 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 (DEN) – Pinto, Rossi (ITA) 3:2; 2. kolo: Va- luch, Lind – Jorgič, Kozul (SLO) 3:0; 3. kolo: Valuch, Lind – Polanský, Reitšpies (CZE) 3:2. Semifinále: Valuch, Lind – Källberg, Ber- glund (SWE) 3:0 (9, 5, 9). Finále: Valuch, Lind – Pucar, Majoros (CRO, HUN) 3:0 (8, 5, 6). Štvorhra žien – 1. kolo: Labošová, Zhang (ESP) – Gerasimatouová, Santosová (GRE, POR) 3:0, Kukuľková, Grigelová – Talaková, Malaninová (RUS) 2:3; 2. kolo: Labošová, Zhang – Diaconuová, Dragomanová (ROU) 2:3. Semifinále: Diaconuová, Dragomanová (ROU) – Gusevová, Blašková (RUS, CZE) 3:0 (9, 5, 3), Lungová, Loyenová (BEL) – Nikit- čanková, Patsejevová (BLR) 3:1 (-6, 5, 10, 9). Finále: Lungová, Loyenová – Diaconuová, Dragomanová 3:1 (-10, 10, 8, 9). ● text: Zdenko Kríž ● foto: Zdenko Kríž a archív SSTZ Alexandrovi Valuchovi, hráčovi štvrtoligo- vého nemeckého družstva TB/ASV Regens- tauf, bolo Slovensko po šiestich rokoch opäť v zlatom lesku na stupňoch víťazov. Verme, že to nebol prvý a ani posledný medailový zápis tohto talentovaného hráča! Výsledky našich hráčov I. stupeň v skupinách – dvojhra mužov: 3. skupina: Valuch – Majoros (HUN) 0:4, Šamruk (BLR) – Valuch 4:3; 5. skupina: Kalužný – Chen (POR) 2:4, Kalužný – Rossi (ITA) 4:0, Kalužný – Sgouropoulos (GRE) 4:1; 9. skupina: Péter – Nielsen (DAN) 2:4, Péter – Jigenier 1:4, Péter – Reitšpies (CZE) 1:4. Semifinále: Qiu Dang (GER) – Kozul (SLO) 4:3 (10, -10, -8, -6, 8, 8, 6), Pucar (CRO) – Jorgič (SLO) 4:2 (-9, 8, -11, 11, 12, 3). Finále: Pucar – Qiu Dang 4:1 (6, 2, -9, 12, 9). I. stu- peň v skupinách – dvojhra žien: 5. skupina: Labošová – Dovalová (NOR) 1:4, Labošová – Lavrentiová (ITA) 2:4, Labošová – Verma- asová (NED) 0:4; 6. skupina: Grigelová – Blašková (CZE) 3:4, Grigelová – Bergandová (SWE) 2:4, Grigelová – Careyová (WAL) 1:4; 11. skupina Kukuľková – Lungová (BEL) 4:0, Kukuľková – Karahanová (TUR) 3:4, Kukuľ- ková – Picclinová (ITA) 4:0. II. stupeň v sku- pinách – dvojhra žien: B-skupina: Kukuľko- vá – Mittelhamová (GER) 0:4, Kukuľková – Wegrzynová (POL) 4:2, Kukuľková – Tin Tin Ho (ENG) 0:4. Po odstúpení Mittelha- movej kvôli zraneniu postúpila ako druhá zo skupiny Kukuľková. Osemfinále: Kukuľ- ková – Blašková (CZE) 0:4 (-3,-7,-8,-12). Se- mifinále: Mantzová (GER) – Tailaková (RUS) 4:0 (12, 9, 6, 9); Wan Yuan (GER) – Lungová (BEL) 4:0 (4, 7, 8, 8). Finále: Mantzová – Wan Yuan 4:2 (-8, 9, -5, 10, 6, 7). Štvorhra mužov – 1. kolo: Kalužný, Péter – Källberg, Berglund (SWE) 0:3, Valuch, Lind ohroziť. Napriek tomu umiestnenie Kukuľ- kovej na 9. – 16. mieste možno považovať za dobrý výsledok. V štvorhrách naše tri páry skončili v 1., resp. 2. kole, ale slovensko-dánska dvojica Alexander Valuch – Anders Lind postupo- vala nečakane ďalej. Pár, ktorý vznikol iba dva týždne predtým na Hungarian Open v Budapešti (vypadol vtedy už v kvalifiká- cii), nenápadne zdolával prekážku za pre- kážkou. Dvadsaťročný Valuch a o dva roky mladší ľavák Lind sa výborne dopĺňali. Ťažili najmä z dobrého príjmu, ale aj servisu dán- skeho reprezentanta, po ktorom nasledoval zdrvujúci slovenský topspin. V 1. kole proti Talianom Pintovi a Rossimu sa akoby iba zo- hrávali a na plné obrátky zapli, až keď pre- hrávali 1:2. Postupne sa zlepšovali a najväč- šiu krízu prekonali vo štvrťfinále. S Čechmi Polanským a Reitšpiesom prehrávali už 0:2 a 6:8. Až vtedy zabrali naplno, nebojácne začali útočiť na súperov z obidvoch strán a psychicky ich zdeptali 3:2! V tej chvíli bola v hale v Soči sobota – 21.00 hod. Slovenská výprava mala naplá- novaný odlet v nedeľu ráno, pretože nikto nepredpokladal, že naši stolní tenisti budú hrať nedeľňajšie semifinále či finále. Vedú- ci výpravy však cez noc stihol zabezpečiť všetky potrebné zmeny, vrátane výmeny le- teniek, a tak Valuch s Lindom za asistencie trénera Jaromíra Truksu dohrali záver tur- naja v pohode. V semifinále a finále zdolali horúcich favoritov zakaždým 3:0 a pričini- li sa tak o nečakanú zlatú medailu. Vďaka majstrovstvá európy do 21 rokov Reprezentácia SR žien do 21 rokov Reprezentácia SR mužov do 21 rokov Anders Lind a Alexander Valuch – majstri Európy vo štvorhre mužov do 21 rokov

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

10 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 KValifikácia mE družstiev MUŽI Švédsko – Slovensko (24. 1. 2017) Na odvetný zápas proti Švédsku cestovali skúsený Pištej a per- spektívni Valuch, Kalužný a Novota. V prvom zápase Pištej po veľmi dobrom taktickom boji porazil Karlssona. Potom Valuch nastúpil proti Perssonovi, s ktorým prehral najmä v koncovkách setov. Skú- sený Gerell proti Novotovi tiež lepšie zvládol koncovky setov. Na ďalší zápas švédsky tréner proti Valuchovi postavil Franzena. V dueli dvoch rýchlych hráčov bol Švéd o čosi lepší. Tréner Truksa však na- priek prehre 3:1 výkon proti silnému Švédsku hodnotil pozitívne. Slovensko – Estónsko (7. 3. 2017) ReprezentačnýtrénerJaromírTruksasimoholdovoliťpostaviťna odvetu aj mladých nádejných hráčov. Zostavu tvorili Pištej, Valuch, Novota a náhradník Kalužný. Pohoda v družstve aj tak predurčovala dobrý výkon a výsledok. To sa priamo potvrdilo aj za stolom a od začiatku bolo jasné, že v konečnej tabuľke obsadíme 2. miesto. Alexander Valuch: „Napriek tomu, že aj keď už o nič nešlo a umiestnenia v skupine boli jasné, súper z Estónska prišiel v naj- silnejšej možnej zostave. To ma prekvapilo najviac. My sme plán vyhrať splnili do bodky a potvrdili sme druhú pozíciu v skupine za Švédskom. Môj súper Lušin ma neprekvapil, pretože sa dlhé roky poznáme z Nemecka aj z medzinárodných turnajov, kedže sme rov- naký ročník narodenia. Poznám aj jeho obrannú hru, takže podľa mňa bol priebeh zápasu veľmi rýchly a potvrdil som v ňom úlohu favorita. Teraz už len budeme čakať na barážového súpera...". Baráž, 1. stretnutie: Anglicko – Slovensko (11. 4. 2017) Stretnutie proti Anglicku, ktoré bolo favoritom, sa hralo na uni- verzite v Prestone. Slovenské družstvo tam cestovalo deň vopred na tri etapy. Tréner Jaromír Truksa s Ľubom Pištejom a Petrom Šeredom leteli z Viedne do Manchestru, Bai He priletel z Dublinu a Wang Yang z Poľska. Organizácia pred stretnutím bola ukážková – od hotela a stravy až po tréning pred stretnutím. Privítala nás krásna dvojaréna, keďže aj ženy Anglicka hrali svoje barážové stret- nutie. V hale bolo pripravených viacero televíznych kamier, keďže sa očakávala veľká sledovanosť. To sa aj potvrdilo. Stretnutie, v kto- rom Slovensko fantasticky prekvapilo a porazilo Anglicko 3:1, videlo približne 600 000 ľudí. Veľká radosť našej mužskej reprezentácie bola zaslúžená, chalani podali koncentrovaný výkon, zostava vyšla podľa predstav, atmosféra v družstve bola uvoľnená a tréner až na duel Wanga s Pitchfordom spokojný. Wang mal totiž zápas veľmi dobre rozohratý a v prípade výhry mohol byť celkový výsledok 3:0 pre nás jednoznačnejší. Aj tak sme však mali výbornú východiskovú pozíciu pred odvetou, ktorá sa hrala o týždeň v Bratislave. Baráž, odveta: Slovensko – Anglicko (18. 4. 2017) Odvetné stretnutie proti Anglicku sa odohralo presne o týždeň v Bratislave v hale Národného stolnotenisového centra SSTZ. Ví- ťazná zostava spred týždňa sa nemenila, hráči Wang, Pištej, Šereda a Bai boli pripravení zabojovať o postup. Tomuto cieľu sa podriadi- lo všetko. Tréner síce vedel už po stretnutí v Prestone, koho posta- ví do odvety, ale celý týždeň mal na premyslenie si všetkých mož- ností, výhod a nevýhod. Bolo to vyčerpávajúcich sedem dní, keď Muži postúpili do elitnej šestnástky na ME Po januárovom a marcovom stretnutí našej mužskej reprezentácie so Švédskom a Estónskom v kvalifikácii majstrovstiev Eu- rópynasledovalivaprílidvebarážovéstretnutiasosilnýmAnglickom.PoprekvapujúcejvýhrevPrestoneaodvetevBratislave sa naši reprezentanti predstavia na tohtoročnom európskom šampionáte družstiev v elitnej Championship Divison. Slovenky po stretnutiach vo Francúzsku a doma s Talianskom taktiež postúpili do baráže, kde im však cestu do najlepšej európskej šestnástky v dvoch stretnutiach zmarili favorizované hráčky Švédska. Nástup našich mužských a ženských družstiev na aprílové barážové stretnutia s Anglickom a Švédskom Bratislave

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

11 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 KValifikácia mE družstiev bolo jasné, že Slovákom bude na postup stačiť prehra 2:3 alebo aj 1:3 pri lepšom pomere setov pre nás. Angličania však boli stále papieroví favoriti, o čom svedčilo rebríčkové postavenie ich dvoch hráčov okolo 40. miesta na svete a skutočnosť, že boli bronzovým tímom z majstrovstiev sveta družstiev v roku 2016. Prvý začínal Pištej, druhý Šereda a ako poistka Wang na treťej pozícii. Bai He bol pripravený striedať. Celkovo sme síce stretnutie prehrali 2:3, ale práve tento výsledok zaručoval postup do elitnej šestnástky na ME, ktoré sa uskutočnia v septembri v Luxembursku. Veľmi dobrý kolektívny výkon celého družstva aj za podpory divákov ukončil veľkú nervozitu pred aj počas zápasu. Chalani cítili možnosť postupu a to ich zväzovalo, ale dokázali, že sú skúsení hráči a vedia sa s ťažkými situáciami úspešne popasovať. ŽENY Francúzsko – Slovensko (24. 1. 2017) Žiaľ, prvé dva zápasy v odvetnom stretnutí s Francúzskom patrili domácim hráčkam, keď Balážová i Ódorová prehrali veľmi tesne v piatich setoch. Jurková už na prehre Sloveniek nič nezme- nila, Migotovej podľahla 3:0. Francúzky tak vrátili našim hráčkam prehru 1:3 z prvého vzájomného zápasu. Slovensko – Taliansko (7. 3. 2017) Ženy sa predstavili na domácej pôde a bez dvoch najväčších opôr podľahli Taliankam. Najlepší výkon podala čerstvá majsterka Slovenska Eva Jurková, ktorá podľahla Veronice Mosconi až v pia- tich setoch. Mladé hráčky Tatiana Kukuľková a Nikoleta Puchova- nová podali sympatický výkon, žiaľ, na body to tentokrát nestači- lo. Na lavičku sa dostali aj ďalšie dve mladé stolnotenistky Monika Uríková a Lucia Truksová. Zverenkyne Valentíny Popovej podobne ako muži museli o účasť v elitnej divízii na ME bojovať v play off v dvojstretnutí so Švédskom. Eva Jurková: „Veľmi ma mrzí, že sme tak rýchlo prehrali celé stretnutie. Verila som, že hra bude oveľa vyrovnanejšia a súperky viac potrápime. Som sklamaná a smutná najmä z toho, že som svoj zápas s Veronicou Mosconi nedotiahla do víťazného konca a pre- hrala tak tesne. Urobila som veľmi veľa nevynútených chýb a to, myslím si, rozhodlo. Po víkendových majstrovstvách Slovenska som síce bola trochu unavená, ale to nebol dôvod mojej prehry. Možno by sa po mojom víťaznom zápase celé stretnutie vyvíjalo inak...". Baráž, 1. stretnutie: Švédsko – Slovensko (11. 4. 2017) Ženy nastúpili vo Švédsku bez Barbory Balážovej a na silný ce- lok jednoducho nemali. Jediný set vyhrala Eva Ódorová, ktorá si merala sily so silnou Fen Li. Vyhliadky na postup do šestnástky najlepších na ME sa tak znížili na minimum. Baráž, odveta: Slovensko – Švédsko (18. 4. 2017) Na úspech mužov sa po prvom vzájomnom stretnutí podľa očakávania nepodarilo nadviazať ženám, ktoré po prehre 0:3 vo Švédsku nestačili na svoje súperky ani doma a prehrali 3:1. Jediný bod získala Tatiana Kukuľková, ktorá si vo vyrovnanom zápase po- radila 3:2 s Jennifer Jonsson. Európsky stolnotenisový šampionát družstiev sa uskutoční v termíne 13. – 17. septembra 2017 v Luxembursku. Na turnaji sa zúčastnia všetci účastníci kvalifikácie, ktorí budú rozdelení do kva- litatívnych divízií. V elitnej Championship Division sa z kvalifikač- ných skupín predstaví desať víťazov, piati víťazi baráže (vrátane mužov Slovenska) a Luxembursko ako organizátor podujatia. ● text: Jaroslav Truksa, Tibor Kollár a Radoslav Blažek ● foto: archív SSTZ Sumár výsledkov Muži Švédsko – Slovensko 3:1 KARLSSON Mattias – PIŠTEJ Ľubomír 0:3 (-9,-9,-8) PERSSON Jon – VALUCH Alexander 3:0 (9,5,11) GERELL Pär – NOVOTA Samuel 3:1 (9,-9,5,9) FRANZÉN Alexander – VALUCH Alexander 3:1 (9,-8,6,8) Slovensko – Estónsko 3:0 PIŠTEJ Ľubomír – LIBENE Toomas 3:0 (6,4,3) NOVOTA Samuel – SMIRNOV Aleksandr 3:0 (10,8,8) VALUCH Alexander – LUŠIN Aleksandr 3:0 (4,5,4) Anglicko – Slovensko 1:3 DRINKHALL Paul – PIŠTEJ Ľubomír 1:3 (8,-7,-6,-4) PITCHFORD Liam – WANG Yang 3:2 (5,-7,-7,7,8) WALKER Sam – ŠEREDA Peter 1:3 (-7,9,-13,-10) DRINKHALL Paul – WANG Yang 0:3 (-8,-8,-4) Slovensko – Anglicko 2:3 PIŠTEJ Ľubomír – PITCHFORD Liam 2:3 (-4,9,5,-4,-9) ŠEREDA Peter – DRINKHALL Paul 3:2 (-5,-9,8,10,10) WANG Yang – WALKER Sam 3:0 (7,4,10) PIŠTEJ Ľubomír – McBEATH David 1:3 (-9,-9,8,-8) BAI He – PITCHFORD Liam 0:3 (-9,-9,-11) Ženy Francúzsko – Slovensko 3:0 LOEUILLETTE Stephanie – ÓDOROVÁ Eva 3:2 (9,9,-6,-7,4) GASNIER Laura – BALÁŽOVÁ Barbora 3:2 (4,-4,4,-6,12) MIGOT Marie – JURKOVÁ Eva 3:0 (7,8,10) Slovensko – Taliansko 0:3 JURKOVÁ Eva – MOSCONI Veronica 2:3 (9,-4,-9,9,-9) KUKUĽKOVÁ Tatiana – COLANTONI Chiara 1:3 (-6,-12,7,-9) PUCHOVANOVÁ Nikoleta – PICCOLIN Giorgia 0:3 (-8,-7,-4) Švédsko – Slovensko 3:0 EKHOLM Matilda – JURKOVÁ Eva 3:0 (8,3,6) FEN Li – ÓDOROVÁ Eva 3:1 (4,-9,11,6) BERGSTROM Linda – TRUKSOVÁ Lucia 3:0 (2,5,2) Slovensko – Švédsko 1:3 JURKOVÁ Eva – FEN Li 0:3 (-1,-5,-7) TRUKSOVÁ Lucia – EKHOLM Matilda 0:3 (-4,-4,-1) KUKUĽKOVÁ Tatiana – JONSSON Jennifer 3:2 (-9,7,6,-4,5) JURKOVÁ Eva – BERGSTROM Jennifer 1:3 (-9,-4,9,-8) Peter Šereda – jeden zo strojcov víťazstva v baráži nad Anglickom

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

12 superliga SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 Ako víťaz skupiny (lepší pomer setov vo vzájomných stretnutiach s Celldömölkom) Vydrany postúpili priamo do semifinále sú- ťaže, v ktorom sa stretli s reprezentáciou ČR U21. Po veľmi vyrovnaných a kvalitných zápasoch náš majster v domácom prostre- dí vyhral 6:3 a v Prahe uhral remízu 5:5. Finále Superligy proti chorvátskemu Varaždinu malo všetko to, čo takéto stret- nutie má mať – náboj, emócie a súperenie o každú jednu loptičku. Hráči Vydrian po vynikajúcich výkonoch zdolali finálového súpera dvakrát 6:4. Úspešnosť hráčov SK Vydrany: štvorhry: Lelkeš-Muskó 1/0, Didukh- -Novota 0/1, Didukh-Muskó 3/3 jednotlivci: Didukh 14/6, Novota 14/6, Lelkeš 9/7, Muskó 3/2 Aj z výsledkov najväčších opôr Vydrian (Didukh – 6 prehier, Novota – 6 prehier) je zrejmé, že Superliga je vysoko kvalit- ná medzinárodná súťaž. Všetky stretnutia mali vysokú športovú úroveň a množstvo vyrovnaných kvalitných zápasov, ktoré len ťažko možno porovnávať so zápasmi v na- šej extralige. Dokonca aj finálové stretnu- tia domácej extraligy kvalitatívne výrazne zaostávali za stretnutiami Superligy. ● text: Jozef Kmeť a Tibor Kollár, ● foto: archív SK Vydrany výkone v odvete družstvo Vydrian vyhra- lo rovnakým pomerom 6:2 (na sety 19:10). Dôležitá bola úvodná štvorhra, ktorú dvo- jica Didukh-Muskó vyhrala. Didukh potom vyhral všetky tri dvojhry a Lelkeš s Novo- tom z dvoch dvojhier vyhrali jednu. Ďalším súperom Vydrian bolo v skupi- novej fáze rakúske bundesligové družstvo TTC Wiener Neudorf so Slovákom Jaromí- rom Truksom. Vydrany obidve stretnutia vyhrali, prvé 7:0 a odvetu 6:1. Superliga je medzinárodná dlhodo- bá súťaž založená v roku 1993 národný- mi asociáciami stolného tenisu Rakúska, Maďarska, Česka a Slovenska. V priebe- hu 24 rokov existencie Superligy bol až do súčasnosti jediným slovenským víťazom klub ŠKST Sporiteľňa Bratislava. Ten súťaž vyhral dvakrát – v sezónach 1993/1994 a 1995/1996. Po vlaňajšom 2. mieste boli aj v aktuál­ nej sezóne ambície SK Vydrany vysoké. Zároveň však bolo potrebné rešpektovať aj silu súperov, najmä družstva sedemná- sobného maďarského majstra CVSE Cell- dömölk v silnej zostave Fazekas, Lindner a Szita, tohtoročného vicemajstra Chorvát- ska STK Starr Varaždin v zložení Jia Zeng, Redjep a Zubčić a taktiež aj reprezentácie ČR do 21 rokov. České družstvo totiž pravi- delne nastupovalo aj s hráčmi zo širšieho reprezentačného kádra mužov v zostave Reitšpies, Bajger, Kučera a Seibert. Vydrančania odohrali celkovo osem stretnutí v súťaži, z ktorých šesť vyhrali, jedno remizovali a jedno prehrali. Jedinú prehru utrpeli v 2. kole skupinovej fázy s  maďarským Celldömölkom 6:2 (pomer setov 18:12). V tomto stretnutí však op- timálne nehrali opory Vydrian Oleksandr Didukh a Samuel Novota. Didukh z troch dvojhier vyhral iba jednu a Novota obidve dvojhryprehral.Našťastie,povynikajúcom Základom úspechu Vydrian bola aj štvorhra dvojice Oleksandr Didukh a Péter Muskó SK Vydrany víťazom Superligy! Aktuálne už trojnásobný majster Slovenska SK Vydrany sa po troch účastiach v medzinárodnej Superlige (5.miestovsezóne2014/2015,2.miestovsezóne2015/2016)stalvaktuálnejsezóne2016/2017víťa- zom Superligy. Je to historický úspech pre SK Vydrany, ale aj pre celý klubový stolný tenis na Slovensku. Víťazná výprava SK Vydrany a pohár pre superligového šampióna sezóny 2016/2017

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

(CZE) 3:0, Diko – Ban (CRO) 1:3, Diko – Tomi- ca (ROM) 0:3, Dráb – Skala (CZE) 0:3, Dráb – Silva (POR) 2:3, Dráb – Kubik (POL) 0:3 Kadetky Jednotlivci – skupiny: Slobodníková – Kova- cek (CRO) 3:0, Slobodníková – Witoszová (CZE) 2:3, Slobodníková – Jung (KOR) 0:3, Peková – Gilewska (POL) 3:2, Peková – Laskai (HUN) 3:1, Kováčová – Karkusova (SRB) 0:3, Kováčová – Kisel (BLR) 0:3, Kováčová – Jur- cevic (CRO) 0:3, Divinská – Novakova (CZE) 3:1, Divinská – Tu (GER) 0:3, Divinská – Tol- gyes (HUN) 2:3, Terezková – Grammatopo- ulou (FIN) 3:0, Terezková – Kirner (GER) 1:3, Terezková – Stránská (CZE) 3:1, Lacenová – Alkhouskaya (BLR) 0:3, Lacenová – Malíková (CZE) 2:3, Lacenová – Muskantor (SWE) 0:3 Pavúk 32: Peková – Ilieva (HUN) 2:3 French Junior & Cadet Open ITTF Premium Junior Circuit 15. – 19. 2. 2017, Metz, Francúzsko Kadeti Jednotlivci – skupiny: Ivančo – Degros (BEL) 1:3, Ivančo – Jiang (CAN) 2:3, Ivančo – Kulczycki (POL) 0:3 Kadetky Jednotlivci – skupiny: Terezková – Duvivier (BEL) 3:1, Terezková – Frete (FRA) 1:3, Te- rezková – Toz (TUR) 0:3 Štvorhry – pavúk 32: Ivančo, Martinko (CZE) – Cisneros (PER), Jiang (CAN) 3:0 Pavúk 16: Ivančo, Martinko (CZE) – Hama- che, Sabhi (FRA) 0:3 Štvorhry – pavúk 16: Terezková, Duvivier (BEL) – Batista, Bettencourt (POR) 1:3 Qatar Open 21. – 26. 2. 2017, Katar Muži Jednotlivci – skupiny: Wang – EL Hakim (LIB) 4:0, Wang – Noroozi (IRI) 4:3, Wang – Konečný (CZE) 1:4 Ženy Jednotlivci – skupiny: Balážová – Stefanska (POL) 3:4, Balážová – Hashimoto (JPN) 4:1 Pavúk 32: Balážová – Tie 4:1 Pavúk 16: Balážová – Wang (CHN) 1:4 Štvorhry – predkolo 16: Balážová, Mate- lová (CZE) – Stefanska (POL), Todorovic (SRB) 3:0 Pavúk 16: Balážová, Matelová (CZE) – Han, Shan (GER) 3:0 Štvrťfinále: Balážová, Matelová (CZE) – Li (NED), Li (POL) 3:1 Semifinále: Balážová, Matelová (CZE) – Jeon, Yang (KOR) 1:3 ko (SRB) 3:0, Peko – Nilsen (NOR) 3:1, Peko – Rukliatsou (BLR) 3:1, Peko – Miyamoto (JPN) 1:3, Horňák – Valenta (CZE) 0:3, Hor- ňák – Belakon (BLR) 3:0 Pavúk 64: Peko – Amato (ITA) 4:1, Zelin- ka – Nalepa (POL) 3:4, Tonkovič – Chirita (ROU) 0:4, Špánik – Hribar (SLO) 4:2 Pavúk 32: Peko – Gillen (IRL) 2:4, Špánik – Georgsson (SWE) 4:1 Pavúk 16: Špánik – Martinko (CZE) 1:4 Štvorhry – pavúk 64: Horňák, Pindura – Gacev, Levajac (SRB) 1:3, Tonkovič, Zelinka – Berner, Wetzel (NOR) 3:0 Pavúk 32: Peko, Špánik – Mladin, Oprea (ROU) 1:3, Tonkovič, Zelinka – Cathcart, Gillen (IRL) 3:0 Pavúk 16: Tonkovič, Zelinka – Grela, Nale- pa 2:3 Juniorky Jednotlivci – skupiny: Kukuľková – Ilieva (BUL) 3:1, Kukuľková – Mavri (SLO) 3:0, Klučárová – Dari (HUN) 1:3, Klučárová – Čechová (CZE) 0:3, Klučárová – Ettari (FRA) 1:3, Uríková – Kim (KOR) 3:0, Uríková – Hudusan (BEL) 3:1, Uríková – Kellermann (LTU) 3:0, Puchovanová – Satkeviciute (LTU) 3:1, Puchovanová – Randriantsoa (FRA) 2:3, Puchovanová – Volkava (BLR) 3:0, Čermáková – Slezáková (CZE) 0:3, Čermáková – Petric (MNE) 0:3, Čermáko- vá – Sciglaite (LTU) 3:2, Labošová – Leitner (LTV) 3:1, Labošová – Nagypal (HUN) 0:3, Labošová – Matějovská (CZE) 2:3, Šinkaro- vá – Dakova (BUL) 3:0, Šinkarová – Harasz- tovich (HUN) 3:2, Šinkarová – Jirásková (CZE) 3:1 Pavúk 64: Kukuľková – Nagypal (HUN) 4:0, Puchovanová – Takeuchi (JPN) 1:4, Šinka- rová – Slezak (POL) 2:4, Uríková – Gerasi- matou (GRE) 2:4 Pavúk 32: Kukuľková – Brateyko (UKR) 4:1 Pavúk 16: Kukuľková – Surjan (SRB) 2:4 Štvorhry – pavúk 64: Labošová, Uríková – Muskantor, Roose (SWE) 3:2, Čermáková, Klučárová – Hristova, Ilieva (BUL) 3:0 Pavúk 32: Labošová, Uríková – Nagasaki, Shi- omi (JPN) 0:3, Čermáková, Klučárová – Jokic, Vignjevic (SRB) 1:3, Lundstrom (FIN), Pucho- vanová–Fule,Gondor(HUN)3:1,Kukuľková, Šinkárová – Fischer, Gerasimatou (GRE) 0:3 Pavúk 16: Lundstrom (FIN), Puchovanová – Blašková (CZE), Plaian (ROU) 0:3 Kadeti Jednotlivci – skupiny: Klajber – Hamache (FRA) 0:3, Klajber – Cappuccio (ITA) 0:3, Pach – Li (POR) 0:3, Pach – Kveton (CZE) 1:3, Pach – Tsyhanouski (BLR) 1:3, Delinčák – Ramsl (LTV) 3:0, Delinčák – Mokrejs (CZE) 0:3, Delinčák – Cavaille (FRA) 0:3, Ivančo – Hollo (GER) 0:3, Ivančo – Feraru (ROM) 3:2, Ivančo – Cathcart (IRL) 0:3, Diko – Skopal 13 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 SLOVÁCI na turnajoch ITTF Hungarian Open 17. – 22. 1. 2017, Budapešť, Maďarsko Muži Jednotlivci – skupiny: Kobes – Diaw (FRA) 4:1, Kobes – Tokic (SLO) 2:4, Wang – Ba- rabanov (BLR) 4:0, Wang – Carvalho (POR) 4:1, Kalužný – Cazacu (ROU) 3:4, Kalužný – Walther (GER) 0:4, Lelkeš – Lind (DEN) 1:4, Lelkeš – Nuytinck (BEL) 0:4, Valuch – Rossi (ITA) 4:2, Valuch – Karakasevic (SRB) 1:4, Brat – Indeherberg (BEL) 0:4, Brat – Hachaard (FRA) 0:4, Novota – Rasmussen (DEN) 4:2, Novota – Robles (ESP) 1:4, Pištej –DeSaintilan(FRA)4:0,Pištej– Chen(POR) 4:0, Illáš – Chew (SGP) 0:4, Illáš – Kojic (CRO) 4:3, Keinath – Szita (HUN) 4:1, Kei­ nath – Brodd (SWE) 3:4, Figeľ – Landrieu (FRA) 0:4, Figeľ – Abiodun (NGR) 4:0 Predkolo pavúk: Pištej – Jiang (HKG) 3:4, Wang – Tromer (NED) 4:0, Wang – Mon- teiro (BRA) 4:1 Pavúk 32: Wang – Fang (CHN) 1:4 Štvorhry–predkolo:Kalužný,Novota–Jorgic, Tokic (SLO) 1:3, Gionis (GRE), Wang – Carval- ho, Silva (POR) 3:0, Lind (DEN), Valuch – An- dersson, Arvidsson (SWE) 0:3, Gionis (GRE), Wang – Ishiy, Matsumoto (BRA) 1:3 U21 muži Jednotlivci – skupiny: Valuch – Chen (POR) 0:3 Ženy Jednotlivci – skupiny: Balážová – Fenyvesi (SRB) 4:1, Balážová – Štefcová (CZE) 4:0, Odorová – Adámková (CZE) 3:4 Predkolo: Balážová – Arlouskaya (BLR) 2:4 Štvorhry – predkolo: Balážová, Matelová (CZE) – Helle, Timina (NED) 3:1 Pavúk 16: Balážová, Matelová (CZE) – Nos- kova, Tailakova (RUS) 3:1 Pavúk 8: Balážová, Matelová (CZE) – Chen, Li (CHN) 2:3 Europe Top 16 Cup 3. – 5. 2. 2017, Antibes, Francúzsko Ženy Jednotlivci – skupiny: Balážová – Winter (GER) 2:3, Balážová – Mikhailova (RUS) 3:0, Balážová – Liu (AUT) 2:3 Czech Junior & Cadet Open ITTF Premium Junior Circuit 8. – 12. 2. 2017, Hodonín, Česko Juniori Jednotlivci – skupiny: Tonkovič – Berner (NOR) 1:3, Tonkovič – Gillen (IRL) 3:1, Pin- dura – Radoi (ROU) 3:2, Pindura – Friis (SWE) 0:3, Zelinka – Carrasco (CHI) 3:0, Ze- linka – Tsiarokhin (BLR) 2:3, Zelinka – Ben-

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

14 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 majstrovstvá sR jednotlivcov Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov – muži a ženy, Bratislava, 3. – 5. 3. 2017 dvojhra mužov 1. BAI He ŠKST Bratislava 2. NOVOTA Samuel SK Vydrany 3.-4. PIŠTEJ Lubomír SPG Linz 3.-4. ŠEREDA Peter TTC Indeland Jülich dvojhra žien 1. JURKOVÁ Eva KSTS Krosno 2. TRUKSOVÁ Lucia TB Wilferdingen 3.-4. URÍKOVÁ Monika TTC Považská Bystrica 3.-4. PUCHOVANOVÁ Nikol. ŠKST Ružomberok štvorhra mužov 1. PIŠTEJ Ľubomír SPG Linz ŠEREDA Peter TTC Indeland Jülich 2. KOPÁNYI Tomáš Köpings BTK (SWE) PÉTER Ingemar Köpings BTK (SWE) 3.-4. ŠEVEC Jakub ŠK ŠOG Nitra ZELINKA Jakub STK Košice-Čaňa 3.-4. PEKO Štefan ŠK ŠOG Nitra ŠPÁNIK TIBOR ŠK ŠOG Nitra štvorhra žien 1. JURKOVÁ Eva KSTS Krosno TRUKSOVÁ Lucia TB Wilferdingen 2. GRIGELOVÁ Natália ŠK ŠOG Nitra KUKUĽKOVÁ Tatiana KST Viktória Trnava 3.-4. FABIANOVÁ Simona Wiener Neudorf PUCHOVANOVÁ Nikol. ŠKST Ružomberok 3.-4. BAKAIOVÁ Tatiana SV DJK Kolbermoor BELOPOTOČANOVÁ Kat. TB Wilferdingen zmiešaná štvorhra 1. KEINATH Thomas TTC Fulda-Maberzell JURKOVÁ Eva KSTS Krosno 2. PAVOLKA Michal TTG Neckarbischofsheim (GER) TRUKSOVÁ Lucia TB Wilferdingen 3.-4. KOPÁNYI Tomáš Köpings BTK (SWE) FURKOVÁ Karolína ŠKST Topoľčany 3.-4. PÉTER Ingemar Köpings BTK (SWE) PUCHOVANOVÁ Nikol. ŠKST Ružomberok Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov – dorast, Valaliky, 6. – 7. 5. 2017 dvojhra dorastencov 1. ZELINKA Jakub STK Košice-Čaňa 2. ŠPÁNIK Tibor ŠK ŠOG Nitra 3.-4. TONKOVIČ Marcus STK Rybník 3.-4. PEKO Štefan ŠK ŠOG Nitra/KST Viktória Trnava dvojhra dorasteniek 1. KUKUĽKOVÁ Tatiana KST Viktória Trnava 2. LABOŠOVÁ Ema STO Valaliky 3.-4. ŠINKAROVÁ Dáša ŠKST Michalovce 3.-4. PUCHOVANOVÁ Nikol. ŠKST Ružomberok štvorhra dorastencov 1. ZELINKA Jakub STK Košice-Čaňa TONKOVIČ Marcus STK Rybník 2. ŠPÁNIK Tibor ŠK ŠOG Nitra PEKO Štefan ŠK ŠOG Nitra/KST Viktória Trnava 3.-4. ORÁČ Daniel MŠK VSTK Vranov nad Topľou ŠEVEC Jakub ŠK ŠOG Nitra 3.-4. TRUSKA Martin STK Veľké Uherce BUČKO Patrik ŠKST Bošany štvorhra dorasteniek 1. GRIGELOVÁ Natália ŠK ŠOG Nitra KUKUĽKOVÁ Tatiana KST Viktória Trnava 2. PUCHOVANOVÁ Nikol. ŠKST Ružomberok/Doprastav Zvolen ŠINKAROVÁ Dáša ŠKST Michalovce 3.-4. PEKOVÁ Zuzana KST Viktória Trnava DIVINSKÁ Natália MSTK Tvrdošín 3.-4. LABOŠOVÁ Ema STO Valaliky URÍKOVÁ Monika TTC Považská Bystrica zmiešaná štvorhra 1. ŠPÁNIK Tibor ŠK ŠOG Nitra KUKUĽKOVÁ Tatiana KST Viktória Trnava 2. ZELINKA Jakub STK Košice-Čaňa PUCHOVANOVÁ Nikol. ŠKST Ružomberok 3.-4. TONKOVIČ Marcus STK Rybník LABOŠOVÁ Ema STO Valaliky 3.-4. PEKO Štefan ŠK ŠOG Nitra/KST Viktória Trnava GRIGELOVÁ Natália ŠK ŠOG Nitra Samuel Novota – finalista M SR 2017 vo dvojhre mužov Foto: archív SSTZ Tatiana Kukuľková – trojnásobná zlatá medailistka zo slovenského šampionátu dorastu pre rok 2017 Foto: archív SSTZ

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

15 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 majstrovstvá sR jednotlivcov Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov – staršie žiactvo, Valaliky, 13. – 14. 5. 2017 dvojhra starších žiakov 1. DIKO Dalibor MSTK Tvrdošín 2. KLAJBER Adam Javorinka Levoča 3.-4. DELINČÁK Filip MSK Čadca 3.-4. ĎANOVSKÝ Martin Lokomotíva Vrútky dvojhra starších žiačok 1. PEKOVÁ Zuzana KST Viktória Trnava 2. TEREZKOVÁ Jana ŠKST Michalovce 3.-4. DIVINSKÁ Natália MSTK Tvrdošín 3.-4. ILLÁŠOVÁ Adriana ŠKST Topoľčany štvorhra starších žiakov 1. DIKO Dalibor MSTK Tvrdošín ĎANOVSKÝ Martin Lokomotíva Vrútky 2. DRÁB Matúš ŠKST Michalovce IVANČO Félix ŠKST Feromax Bratislava 3.-4. PACH Kamil STO Valaliky PÁLENÍK Adam STK Rybník 3.-4. DELINČÁK Filip MSK Čadca KLAJBER Adam Javorinka Levoča štvorhra starších žiačok 1. LACENOVÁ Renáta ŠKST Topoľčany TEREZKOVÁ Jana ŠKST Michalovce 2. GAŠPARÍKOVÁ Lucia TTC Majcichov MAJERSKÁ Alena STO Valaliky 3.-4. SLOBODNÍKOVÁ Hana STK ZŠ na Bielenisku Pezinok DZUROVÁ Lenka STK Stará Turá 3.-4. PEKOVÁ Zuzana KST Viktória Trnava DIVINSKÁ Natália MSTK Tvrdošín zmiešaná štvorhra 1. DIKO Dalibor MSTK Tvrdošín PEKOVÁ Zuzana KST Viktória Trnava 2. DRÁB Matúš ŠKST Michalovce TEREZKOVÁ Jana ŠKST Michalovce 3.-4. ĎANOVSKÝ Martin Lokomotíva Vrútky DIVINSKÁ Natália MSTK Tvrdošín 3.-4. KLAJBER Adam Javorinka Levoča DZELINSKA Júlia STK Košice-Čaňa Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov – mladšie žiactvo, Čadca, 20. – 21. 5. 2017 dvojhra mladších žiakov 1. GOLDÍR Jakub MSK Čadca 2. KÁLLAY Fedor MSK Čadca 3.-4. PŠENKA Martin MKST Nová Dubnica 3.-4. FRANCE Roman TTC Interspead Nové Zámky dvojhra mladších žiačok 1. ILLÁŠOVÁ Adriana ŠKST Topoľčany 2. ČINČUROVÁ Ema ŠKST Topoľčany 3.-4. ŠTULLEROVÁ Eliška STK Nová Baňa/Podlužany 3.-4. BILKOVIČOVÁ Sára MSK Malacky štvorhra mladších žiakov 1. PŠENKA Martin MKST Nová Dubnica KULICH Ivan STK Lučenec-Kalinovo 2. BELOPOTOČAN Roman MSTK Tvrdošín BELOPOTOČAN Dávid MSTK Tvrdošín 3.-4. GOLDÍR Jakub MSK Čadca KUBALA Nicolas OŠK Zavar/KST Viktória Trnava 3.-4. KÁLLAY Fedor MSK Čadca ŠVENTO Jakub ŠKST Ružomberok štvorhra mladších žiačok 1. ILLÁŠOVÁ Adriana ŠKST Topoľčany WILTSCHKOVÁ Domin. Gasto Metalfin Galanta 2. ČINČUROVÁ Ema ŠKST Topoľčany VINCZEOVÁ Laura MKST Nová Dubnica 3.-4. FERENČÍKOVÁ Sára MSTK Tvrdošín DRBIAKOVÁ Karin MSTK Tvrdošín 3.-4. ŠINKAROVÁ Monika ŠKST Michalovce SVITANOVÁ Zuzana STK PC Trenčianska Teplá zmiešaná štvorhra 1. UHERÍK Kristián ŠKST Topoľčany ILLÁŠOVÁ Adriana ŠKST Topoľčany 2. GOLDÍR Jakub MSK Čadca BILKOVIČOVÁ Sára MSK Malacky 3.-4. ŠUTIAK Samuel ŠKST Topoľčany ČINČUROVÁ Ema ŠKST Topoľčany 3.-4. PŠENKA Martin MKST Nová Dubnica VINCZEOVÁ Laura MKST Nová Dubnica pozn.: Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov – najmladšie žiactvo, Žiar nad Hronom, 17. – 18. 6. 2017, sa konali po uzávierke čísla Lucia Gašparíková a Alena Majerská – strieborné medailistky z M SR 2017 vo štvorhre v kategórii starších žiačok Foto: Tibor Kollár Jakub Goldír – zlatý a strieborný medailista z M SR mladších žiakov Foto: archív SSTZ

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 16 súťaže SSTZ, superliga Majstrovstvá Slovenska družstiev mládeže 2017 Starší žiaci 1. ŠKST Topoľčany 2. Medokýš Martin 3. MSK Čadca 4. ŠKST Michalovce 5. STK Košice-Čaňa 6. STK 1. ZŠ Vráble Staršie žiačky 1. ŠKST Topoľčany 2. STK Košice-Čaňa 3. STO Valaliky 4. STK Pezinok 5. ŠKST Ružomberok 6. STK Rybník 7. STK Devínska Nová Ves Mladší žiaci 1. MSK Čadca 2. ŠKST Topoľčany 3. ŠKST Michalovce 4. STK 1. ZŠ Vráble 5. STK Košice-Čaňa 6. MSTK Tvrdošín 7. STK Devínska Nová Ves Mladšie žiačky 1. ŠKST Topoľčany 2. ŠKST Michalovce 3. MSK Malacky 4. STK Devínska Nová Ves 5. MSTK Tvrdošín 6. STO Valaliky 7. MKST Nová Dubnica Superliga 2016/2017 Muži 1. SK Vydrany 2. STK Starr Varaždin 3. CVSE Celldömölk 4. U21 Team Czech Republic 5. U21 Team Slovenia 6. U21 Team Slovakia 7. TTC Wiener Neudorf Ženy 1. Linz AG Froschberg 2. Szekszard AC 3. Budaorsi 2iSC 4. MSK Břeclav Gumotex 5. TT Moravský Krumlov 6. U21 Team Czech Republic 7. U21 Team Slovenia 8. LZ-easy Therm Linz-Froschberg 9. U21 Team Slovakia 3. MSK Čadca B 4. ŠKST Michalovce 5. STO Nižná 6. TJ Javorinka Levoča 7. STK Stará Ľubovňa 8. Mladosť Rimavská Sobota 9. STK Sokol Stránske 10. MŠK VSTK Vranov nad Topľou B 11. ŠKST Ružomberok B 12. 1. PPC Fortuna Kežmarok postup do extraligy muži – STO Valča zostup do 2. ligy ZA-BB – ŠKST Ružomberok B zostup do 2. ligy VR – 1. PPC Fortuna Kež- marok postup do 1. ligy muži-východ – STK Luče- nec-Kalinovo, STO Mokrance 1. liga ženy-západ 1. MKST Nová Dubnica 2. ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján 3. TTC Majcichov 4. MSK Malacky B 5. KST DRIVE Trenčianske Jastrabie 6. TJ Trnávka Bratislava B 7. STK Pezinok 1. liga ženy-východ 1. Doprastav Zvolen 2. Športklub MSS Prešov 3. Orion Belá nad Cirochou 4. Geológ Rožňava 5. STO Valaliky B postup do extraligy ženy – Doprastav Zvolen Extraliga dorastenci 1. ŠK ŠOG Nitra 2. STK Košice-Čaňa 3. ŠK ŠOG Nitra B 4. MSK Čadca 5. STO Valaliky 6. STK Veľké Uherce 7. MŠK VSTK Vranov nad Topľou 8. ŠKST Ružomberok 9. Lokomotíva Vrútky 10. TJ Oravan Námestovo 11. TTC Majcichov 12. MSK Malacky Extraliga dorastenky 1. KST Viktória Trnava 2. ŠKST Ružomberok 3. ŠKST Michalovce 4. ŠK Orion Belá nad Cirochou 5. Keraming-Kubran Trenčín 6. MSTK Tvrdošín 7. TTC Majcichov 8. STK Nová Baňa/Podlužany 9. TTC Považská Bystrica 10. STK Rybník 11. MSK Malacky 12. STK Veľké Uherce Konečné tabuľky 2016/2017 Extraliga muži 1. SK Vydrany 2. TJ Hontianske Trsťany/Dudince 3. ŠK ŠOG Nitra 4. MŠK VSTK Vranov nad Topľou 5. MSK Čadca 6. ŠKST FEROMAX Bratislava 7. STK Rybník 8. STK Košice-Čaňa 9. ŠKST Ružomberok 10. Geológ Rožňava 11. MSTK Tvrdošín 12. Gasto Metalfin Galanta (odhlásil sa) Majster SR družstiev mužov 2016/2017 – SK Vydrany zostup do 1.ligy muži-západ – Gasto Me- talfin Galanta zostup do 1.ligy muži-východ – MSTK Tvrdošín postup do extraligy muži – TTC Interspead Nové Zámky, STO Valča Extraliga ženy 1. SSTE Dunajská Streda 2. KST Viktória Trnava 3. ŠKST Ružomberok 4. ŠKST Topoľčany 5. TTC Považská Bystrica 6. STO Valaliky 7. TJ Trnávka Bratislava 8. MSK Malacky (odhlásil sa) Majster SR družstiev žien 2016/2017 – SSTE Dunajská Streda zostup do 1.ligy ženy-západ – MSK Malacky postup do extraligy žien – Doprastav Zvolen 1. liga muži-západ 1. STO Spoje Ivanka 2. TTC Interspead Nové Zámky 3. Gasto Metalfin Galanta B 4. STK Senec 5. STK Devínska Nová Ves 6. STK Pezinok 7. STK Elastik Trnava 8. SK Vydrany B 9. ŠKST FEROMAX Bratislava B 10. MTJ Piešťany-Moravany 11. TJ Hontianske Trsťany/Dudince B 12. MKST Nová Dubnica postup do extraligy muži – TTC Interspead Nové Zámky zostup do 2. ligy NR-TN – TJ Hontianske Trsťany/Dudince B, MKST Nová Dubnica postup do 1. ligy muži-západ – ŠK ŠOG Nitra B, MSTK Leopoldov 1.liga muži-východ 1. STO Valča 2. ŠKST Energodata Žilina

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

17 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 regióny 9. PK Komárno 10. STK Strekov 11. ŠK Žitavany 12. STK Levice B 13. STK CVČ Zlaté Moravce B 14. STC TJ Čab Krajský stolnotenisový zväz Žilina 2. liga muži 1. STK Lučenec-Kalinovo 2. Medokýš Martin 3. ŠKST Energodata Žilina B 4. STO Valča B 5. TJ Oravan Námestovo 6. MSTK Tvrdošín B 7. TJ Oravská Lesná 8. MSTK Martin 9. TZO Bytča 10. MŠK Žiar nad Hronom 11. STO Nižná B 12. STO Zvolenská Slatina 3. liga muži 1. MSK Čadca C 2. OŠK Bziny 3. Teplička nad Váhom 4. STK Radoľa 5. STK Sokol Stránske B 6. Lokomotíva Vrútky 7. Vitalit Liptovský Hrádok 8. TJ Dolný Kubín 9. Slávia Zákopčie 10. MSTK Tvrdošín C 11. TJ Iľanovo 12. TJ Oravan Námestovo B Krajský stolnotenisový zväz Banská Bystrica 3. liga muži 1. STK Magnezit Revúca-Tisovec 2. Obec Podbrezová 3. MSTK Krupina 4. Lokomotíva Banská Bystrica 5. MŠK STO Brezno 6. Mladosť Rimavská Sobota B 7. TJ Kremnica 8. STK Lučenec-Kalinovo B 9. ŠK Žarnovica 10. OTJ Hontianske Nemce 11. OŠK Hliník nad Hronom 12. MŠK Žiar nad Hronom B 8. SK Vydrany C 9. OSTK Malženice 10. STO Veľké Úľany B 11. ŠKP Trnava 12. STK Pata Krajský stolnotenisový zväz Trenčín 2. liga muži 1. ŠK ŠOG Nitra B 2. STK PC Trenčianska Teplá 3. Interspead Nové Zámky B 4. STK Veľké Uherce 5. TJ Dynamo Trnovec 6. STK Malé Chlievany 7. Keraming-Kubran Trenčín 8. ŠKST Bošany 9. STK Nové Mesto nad Váhom 10. STK TEVOS Partizánske 11. STO Klasov 12. STK CVČ Zlaté Moravce 13. STK Nová Baňa/Podlužany 14. STK 1. ZŠ Vráble 3. liga muži 1. Polstrav Bystričany 2. TTC Považská Bystrica 3. Cementárne Ladce 4. Keraming-Kubran Trenčín B 5. SK Karpatia Prievidza 6. ObSK UNIMAT Lazany 7. STK EURO Drietoma 8. ŠKST Bošany B 9. MKST Nová Dubnica B 10. STK Prievidza 11. STK Veľké Uherce B 12. STK TEVOS Partizánske B 13. STK Stará Turá 14. TJ Slovan Dolné Kočkovce Krajský stolnotenisový zväz Nitra 3. liga muži 1. STK Vlkas 2. Šahy/Veľké Turovce 3. ŠK ŠOG Nitra C 4. STK Rybník B 5. Slovenský Orol Ludanice 6. ŠKST Topoľčany 7. STK Levice 8. TJ Lokomotíva Bánov Bratislavský stolnotenisový zväz 2. liga muži 1. STO Spoje Ivanka B 2. ŠK Ister Bratislava 3. STK Blatné 4. ŠK VATEK Bernolákovo 5. STK Senec B 6. MSK Malacky 7. Educo Petržalka 8. STK Devínska Nová Ves B 9. ŠKST Karlova Ves 10. STK Pezinok B 11. ŠKST FEROMAX Bratislava C 12. STO Spoje Ivanka C 3. liga muži 1. ŠK Ister Bratislava B 2. OŠK Slovenský Grob 3. TJ Štadión Bratislava 4. STO Svätý Jur B 5. STO Svätý Jur A 6. TJ Slovan Most pri Bratislave 7. Educo Petržalka B 8. MSK Malacky B 9. ŠKST Karlova Ves B 10. ŠK Ister Bratislava C 11. STK Pezinok C 12. STO Spoje Ivanka D Krajský stolnotenisový zväz Trnava 2. liga muži 1. MSTK Leopoldov 2. ŠKST Gabčíkovo 3. Slavoj Sládkovičovo 4. Propria Kúty 5. TTC Baka 6. STO Veľké Úľany 7. Trhová Hradská 8. ŠK III. ZŠ Hlohovec 9. STC Rohožník 10. Sokol Skalica 11. ŠK Dobrá Voda 12. TTC Majcichov 3. liga muži 1. MTJ Piešťany-Moravany B 2. MSTK Leopoldov B 3. Gasto Metalfin Galanta C 4. STO Blava Jasl. Bohunice 5. STK Elastik Trnava B 6. Slavoj Sládkovičovo B 7. ZŠK Mesta Vrbové STK Východoslovenský stolnotenisový zväz Košice 2. liga muži 1. STO Mokrance 2. STO Valaliky 3. STK Zbereko Košice 4. STO Valaliky B 5. ŠKST Humenné 6. ŠKST Sokol Vojčice 7. ŠKST Michalovce B 8. ŠKST Margecany 9. ŠKP PŠ Košice 10. ŠŠK Centrál Svidník 11. OŠK Šarišské Michaľany 12. MKST Veľké Kapušany 13. MŠK VSTK Vranov n/T C 14. TJ Javorinka Levoča B 3. liga muži-západ 1. TJ STO Slovenská Ves 2. OŠK Spišský Štvrtok 3. STK Severka Kežmarok 4. Slavoj Spišská Belá 5. ŠK Veterán Poprad 6. ŠKST Spišské Vlachy 7. AŠK Maria Huta 8. ŠK Jablonov nad Turňou 9. Geológ Rožňava B 10. STO Letanovce 11. BBF Spišská Nová Ves 12. ŠKST Margecany B 3. liga muži-severovýchod 1. STO Sedlice 2. ŠKST Humenné B 3. MŠK VSTK Vranov n/T D 4. ŠK Orion Belá nad Cirochou 5. ŠKST Kamenica nad Cirochou 6. STO Snina 7. STJ Družba Bardejov 8. STK Lemešany 9. JMC Lužany pri Topli 10. ŠKP Prešov 11. MŠK VSTK Vranov n/T E 12. STŠK Tecák Vranov n/T 3. liga muži-juh 1. SO ZŠ MIHRA Bracovce 2. TJ Čečehov 3. MKST Veľké Kapušany B 4. ŠKST Michalovce C 5. SŠK Poproč 6. STK Košice-Čaňa B 7. SO TJ Čičarovce 8. TTC Vojany Tigers 9. SO TJ Malý Kamenec 10. ŠKST Sokol Vojčice B 11. SO Borša 12. OKST Regmont Hraň Konečné tabuľky 2016/2017

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

18 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 slovenský pohár mládeže SPM SR, MSK ČADCA, 15. 1. 2017 – dorastenci 1. ŠPÁNIK TIBOR 1999 ŠK ŠOG NITRA 2. TONKOVIČ MARKUS 1999 STK RYBNÍK 3. TRUSKA MARTIN 1999 STK VEĽKÉ UHERCE 4. BUČKO PATRIK 2000 ŠKST BOŠANY 5. WILTSCHKA DÁVID 1999 GASTO METALFIN GALANTA 6. PEKO ŠTEFAN 2000 ŠK ŠOG NITRA 7. ZELINKA JAKUB 2000 STK KOŠICE - ČAŇA 8. DIKO DALIBOR 2002 MSTK TVRDOŠÍN 9. ŠEVEC JAKUB 1999 ŠK ŠOG NITRA 10. CYPRICH RADOVAN 2000 MSK ČADCA 11.-12. TUREK TOMÁŠ 1999 ŠK ŠOG NITRA 11.-12. HORŇAK TOMÁŠ 1999 STO VALALIKY 13.-16. URBANICS DOMINIK 1999 ŠK ŠOG NITRA 13.-16. KYSEL MARTIN 2001 MSTK TVRDOŠÍN 13.-16. FEČO SAMUEL 2001 MŠK VSTK VRANOV NAD TOPĽOU 13.-16. VEIS MATÚŠ 1999 ŠK ŠOG NITRA SPM SR, šk JÁŇAN Moravský Sv. Ján, 15. 1. 2017 – dorastenky 1. LABOŠOVÁ EMA 2001 STO VALALIKY 2. PUCHOVANOVÁ NIKOL. 2000 ŠKST RUŽOMBEROK 3. GRIGELOVÁ NATÁLIA 2000 ŠK ŠOG NITRA 4. ŠINKAROVÁ DÁŠA 2001 ŠKST MICHALOVCE 5. PEKOVÁ ZUZANA 2002 KST VIKTÓRIA TRNAVA 6. KLUČÁROVÁ AGÁTA 2000 STO VALALIKY 7. SLOBODNÍKOVÁ HANA 2003 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK 8. KUKUĽKOVÁ TATIANA 2000 KST VIKTÓRIA TRNAVA 9. TEREZKOVÁ JANA 2002 ŠKST MICHALOVCE 10. DZELINSKA JÚLIA 2002 STK KOŠICE - ČAŇA 11.-12. MAROUSKOVÁ MONIKA 2000 KERAMING - KUBRAN TRENČÍN 11.-12. ČERMÁKOVÁ PAULA 2000 ŠKST RUŽOMBEROK 13.-16. DIVINSKÁ NATÁLIA 2002 MSTK TVRDOŠÍN 13.-16. DZUROVÁ LENKA 2002 STK STARÁ TURÁ 13.-16. HUDÁKOVÁ IVANA 2001 MŠK VSTK VRANOV NAD TOPĽOU 13.-16. BELIANSKA SARAH 1999 ŠKST KARLOVA VES SPM SR, STK LOKOMOTÍVA KOŠICE, 21. 1. 2017 – starší žiaci 1. DRÁB MATÚŠ 2002 ŠKST MICHALOVCE 2. DIKO DALIBOR 2002 MSTK TVRDOŠÍN 3. DELINČAK FILIP 2003 MSK ČADCA 4. PACH KAMIL 2003 STO VALALIKY 5. KLAJBER ADAM 2003 JAVORINKA LEVOČA 6. PÁLENÍK ADAM 2002 STK RYBNÍK 7. ŠVENTO JAKUB 2004 ŠKST RUŽOMBEROK 8. FUSEK PATRIK 2002 MSK MALACKY 9. IVANČO FÉLIX 2003 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 10. KAPUSTA MARTIN 2002 MSK ČADCA 11.-12. MIKLUŠČÁK BENJAMÍN 2002 ŠKST KARLOVA VES 11.-12. ŠUTIAK SAMUEL 2005 ŠKST TOPOĽČANY 13.-16. BLAŠKO NIKOLAS 2004 ŠKST MICHALOVCE 13.-16. KUBALA NICOLAS 2005 OŠK ZAVAR 13.-16. BUDINSKÝ DANIEL 2003 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 13.-16. GOLDÍR JAKUB 2005 MSK ČADCA SPM SR, STK LOKOMOTÍVA KOŠICE, 21. 1. 2017 – staršie žiačky 1. PEKOVÁ ZUZANA 2002 KST VIKTÓRIA TRNAVA 2. DZELINSKA JÚLIA 2002 STK KOŠICE - ČAŇA 3. SLOBODNÍKOVÁ HANA 2003 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK 4. TEREZKOVÁ JANA 2002 ŠKST MICHALOVCE 5. DIVINSKÁ NATÁLIA 2002 MSTK TVRDOŠÍN 6. LACENOVÁ RENÁTA 2003 ŠKST TOPOĽČANY 7. GUNIŠOVÁ IVANA 2002 ŠKST TOPOĽČANY 8. KOVÁČOVÁ ALŽBETA 2003 ŠKST RUŽOMBEROK 9. GAJDOŠOVÁ LUCIA 2002 ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU 10. BALÚCHOVÁ ADRIANA 2003 STK RYBNÍK 11.-12. ČINČUROVÁ EMA 2005 ŠKST TOPOĽČANY 11.-12. DZUROVÁ LENKA 2002 STK STARÁ TURÁ 13.-16. BILKOVIČOVÁ SÁRA 2005 MSK MALACKY 13.-16. PISARČIKOVÁ FREDERIKA 2002 ŠKST RUŽOMBEROK 13.-16. ŠTULLEROVÁ ELIŠKA 2005 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 13.-16. VINCZEOVÁ LAURA 2005 MKST NOVÁ DUBNICA SPM SR, lokomotíva vrútky, 11. 2. 2017 – najmladší žiaci 1. UHERÍK KRISTIÁN 2006 ŠKST TOPOĽČANY 2. ARPÁŠ SAMUEL 2007 ŠKST TOPOĽČANY 3. KUBJATKO SAMUEL 2006 MSK ČADCA 4. MRIŽO MICHAL 2006 ŠKST TOPOĽČANY 5. PALUŠEK SAMUEL 2006 STK KOŠICE - ČAŇA 6. KATONA ALEXANDER 2006 ŠKST TOPOĽČANY 7. TEREZKA TOMÁŠ 2006 ŠKST MICHALOVCE 8. ŽÁK LUKÁŠ 2006 KST RAKSIT 9. BILKA PAVOL 2006 SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA 10. VLAŠIČ LEO 2006 ŠKST KARLOVA VES 11.-12. GOMBALA SAMUEL 2006 STK LUČENEC - KALINOVO 11.-12. BILSKÝ MICHAL 2006 OŠK ŠAR.MICHAĽANY 13.-16. IMRIŠÍK MATÚŠ 2006 MSK ČADCA 13.-16. HATALA JURAJ 2006 STO VALČA 13.-16. BUNČEK ŠTEFAN 2006 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 13.-16. NOVÁK ADAM 2006 MSTK TVRDOŠÍN SPM SR, ttc majcichov, 11. 2. 2017 – najmladšie žiačky 1. WILTSCHKOVÁ DOMINIKA 2006 GASTO METALFIN GALANTA 2. WALLENFELSOVÁ ANETA 2006 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 3. DAROVCOVÁ NINA 2007 ŠKST KARLOVA VES 4. MAJERČÍKOVÁ LINDA 2006 MŠK ŽIAR/HRONOM 5. IGAZOVÁ MARTINA 2006 ŠKST TOPOĽČANY 6. KĽUCHOVÁ TERÉZIA 2006 LOKOMOTÍVA VRÚTKY 7. NÉMETHOVÁ NINA 2007 STO VALALIKY 8. DZIEWICZOVÁ LEA 2006 ŠKST RUŽOMBEROK 9. KUBJATKOVÁ ALICA 2008 MSK ČADCA 10. PUŠKÁROVÁ LUCIA 2007 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 11.-12. ČERMÁKOVÁ IVANA 2007 ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN 11.-12. ĎURANOVÁ DOROTA 2006 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 13.-16. KOVÁČOVÁ LENKA 2006 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK 13.-16. KRAJČOVIČOVÁ PETRON. 2009 TTC MAJCICHOV 13.-16. BIKSADSKÁ EMA 2007 MSK MALACKY 13.-16. BESKIDOVÁ KATARÍNA 2006 GASTO METALFIN GALANTA SPM SR, MSK ČADCA, 19. 2. 2017 – mladší žiaci 1. ŠVENTO JAKUB 2004 ŠKST RUŽOMBEROK 2. PŠENKA MARTIN 2004 MKST NOVÁ DUBNICA 3. KUBALA NICOLAS 2005 OŠK ZAVAR 4. SOKOL JAN 2004 STO SPOJE IVANKA 5. KAPUSTA MICHAL 2004 MSK ČADCA 6. ŠUTIAK SAMUEL 2005 ŠKST TOPOĽČANY 7. MUDRÁK ALEX 2005 STK 1.ZŠ VRÁBLE 8. GOLDÍR JAKUB 2005 MSK ČADCA 9. PIALA MARIÁN 2004 MSK ČADCA 10. UHERÍK KRISTIÁN 2006 ŠKST TOPOĽČANY 11.-12. KÁLLAY FEDOR 2004 MSK ČADCA 11.-12. HRČKA MATÚŠ 2004 STK KOŠICE - ČAŇA 13.-16. BLAŠKO NIKOLAS 2004 ŠKST MICHALOVCE 13.-16. PALUŠEK SAMUEL 2006 STK KOŠICE - ČAŇA 13.-16. BELOPOTOČAN DÁVID 2005 MSTK TVRDOŠÍN 13.-16. GAŠPARÍK JAKUB 2005 ŠKST TOPOĽČANY SPM SR, ttc považská bystrica, 19. 2. 2017 – mladšie žiačky 1. ILLÁŠOVÁ ADRIANA 2004 ŠKST TOPOĽČANY 2. ČINČUROVÁ EMA 2005 ŠKST TOPOĽČANY 3. WILTSCHKOVÁ DOMINIKA 2006 GASTO METALFIN GALANTA 4. SVITANOVÁ ZUZANA 2004 STK PC TRENČ.TEPLÁ 5. PORUBÄNOVÁ NINA 2004 STK KOŠICE - ČAŇA 6. WALLENFELSOVÁ ANETA 2006 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 7. BILKOVIČOVÁ SÁRA 2005 MSK MALACKY 8. VINCZEOVÁ LAURA 2005 MKST NOVÁ DUBNICA 9. CHORVÁTOVÁ DOMINIKA 2004 STK RYBNÍK 10. DROBOVÁ VERONIKA 2004 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 11.-12. ŠTULLEROVÁ ELIŠKA 2005 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 11.-12. MAJERČÍKOVÁ LINDA 2006 MŠK ŽIAR/HRONOM 13.-16. MÜLLEROVÁ EMA 2005 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 13.-16. IGAZOVÁ MARTINA 2006 ŠKST TOPOĽČANY 13.-16. URBANOVSKÁ VIKTÓRIA 2004 STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE 13.-16. IVANČÁKOVÁ SIMONA 2005 STO VALALIKY

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

19 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 SLOVENSKÝ POHÁR MLÁDEŽE SPM SR, BSTZ, 26. 2. 2017 – muži do 21 rokov 1. VALUCH ALEXANDER 1996 TB/ASV REGENSTAUF 2. ZELINKA JAKUB 2000 STK KOŠICE - ČAŇA 3. PEKO ŠTEFAN 2000 ŠK ŠOG NITRA 4. ŠPÁNIK TIBOR 1999 ŠK ŠOG NITRA 5. TAKÁČ JAKUB 1998 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 6. TONKOVIČ MARKUS 1999 STK RYBNÍK 7. HORŇÁK TOMÁŠ 1999 STO VALALIKY 8. KAŠŠAY ANDREJ 1998 ŠKST RUŢOMBEROK 9.-14. PÁLL ANDREJ 1998 ŠK ŠOG NITRA 9.-14. REHO RENÉ 2000 STK KOŠICE - ČAŇA 9.-14. KRAJČOVIČ JAKUB 2000 SK VYDRANY 9.-14. IVANČO FÉLIX 2003 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 9.-14. DIKO DALIBOR 2002 MSTK TVRDOŠÍN 9.-14. VEIS MATÚŠ 1999 ŠK ŠOG NITRA SPM SR, BSTZ, 26. 2. 2017 – ŽENY do 21 rokov 1. KUKUĽKOVÁ TATIANA 2000 KST VIKTÓRIA TRNAVA 2. PUCHOVANOVÁ NIKOL. 2000 ŠKST RUŢOMBEROK 3. HORVÁTHOVÁ SIMONA 1998 STO VALALIKY 4. GRIGELOVÁ NATÁLIA 2000 ŠK ŠOG NITRA 5. KLUČÁROVÁ AGÁTA 2000 STO VALALIKY 6. LABOŠOVÁ EMA 2001 STO VALALIKY 7. URÍKOVÁ MONIKA 1999 TTC POVAŢSKÁ BYSTRICA 8. ŠINKAROVÁ DÁŠA 2001 ŠKST MICHALOVCE 9. MAROUSKOVÁ MONIKA 2000 KERAMING - KUBRAN TRENČÍN 10. DIVINSKÁ NATÁLIA 2002 MSTK TVRDOŠÍN 11.-12. BELIANSKA SARAH 1999 ŠKST KARLOVA VES 11.-12. BELOPOTOČANOVÁ KAT. 2000 TB WILFERDINGEN 13.-16. DZUROVÁ LENKA 2002 STK STARÁ TURÁ 13.-16. ČERMÁKOVÁ PAULA 2000 ŠKST RUŢOMBEROK 13.-16. GURÍNOVÁ DANIELA 1998 KST DRIVE TR. JASTRABIE 13.-16. SLOBODNÍKOVÁ HANA 2003 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK SPM SR, STO Valaliky, 25. 3. 2017 – dorastenci 1. ZELINKA JAKUB 2000 STK KOŠICE - ČAŇA 2. ORÁČ DANIEL 2000 MŠK VSTK VRANOV NAD TOPĽOU 3. TRUSKA MARTIN 1999 STK VEĽKÉ UHERCE 4. DIKO DALIBOR 2002 MSTK TVRDOŠÍN 5. ŠPÁNIK TIBOR 1999 ŠK ŠOG NITRA 6. WILTSCHKA DÁVID 1999 GASTO METALFIN GALANTA 7. PEKO ŠTEFAN 2000 ŠK ŠOG NITRA 8. PINDURA TOBIÁŠ 2001 ŠKST RUŽOMBEROK 9. ŠEVEC JAKUB 1999 ŠK ŠOG NITRA 10. CYPRICH RADOVAN 2000 MSK ČADCA 11.-12. DRÁB MATÚŠ 2002 ŠKST MICHALOVCE 11.-12. BUČKO PATRIK 2000 ŠKST BOŠANY 13.-16. HORŇAK TOMÁŠ 1999 STO VALALIKY 13.-16. TONKOVIČ MARKUS 1999 STK RYBNÍK 13.-16. REHO RENÉ 2000 STK KOŠICE - ČAŇA 13.-16. FEČO SAMUEL 2001 MŠK VSTK VRANOV NAD TOPĽOU SPM SR, šŠK centrál svidník, 25. 3. 2017 – dorastenky 1. PUCHOVANOVÁ NIKOL. 2000 ŠKST RUŢOMBEROK 2. KUKUĽKOVÁ TATIANA 2000 KST VIKTÓRIA TRNAVA 3. GRIGELOVÁ NATÁLIA 2000 ŠK ŠOG NITRA 4. ŠINKAROVÁ DÁŠA 2001 ŠKST MICHALOVCE 5. URÍKOVÁ MONIKA 1999 TTC POVAŢSKÁ BYSTRICA 6. PEKOVÁ ZUZANA 2002 KST VIKTÓRIA TRNAVA 7. LABOŠOVÁ EMA 2001 STO VALALIKY 8. MAROUSKOVÁ MONIKA 2000 KERAMING - KUBRAN TRENČÍN 9. ČERMÁKOVÁ PAULA 2000 ŠKST RUŢOMBEROK 10. MELICHEROVÁ LÍVIA 1999 MSK ČADCA 11.-12. TEREZKOVÁ JANA 2002 ŠKST MICHALOVCE 11.-12. ŠVAJDLENKOVÁ LAURA 2001 STO SPOJE IVANKA 13.-16. DZELINSKA JÚLIA 2002 STK KOŠICE - ČAŇA 13.-16. KLUČÁROVÁ AGÁTA 2000 STO VALALIKY 13.-16. SLOBODNÍKOVÁ HANA 2003 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK 13.-16. BELIANSKA SARAH 1999 ŠKST KARLOVA VES SPM SR, lokomotíva vrútky, 1. 4. 2017 – starší žiaci 1. DIKO DALIBOR 2002 MSTK TVRDOŠÍN 2. IVANČO FÉLIX 2003 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 3. DELINČAK FILIP 2003 MSK ČADCA 4. ĎANOVSKÝ MARTIN 2002 LOKOMOTÍVA VRÚTKY 5. DRÁB MATÚŠ 2002 ŠKST MICHALOVCE 6. KLAJBER ADAM 2003 JAVORINKA LEVOČA 7. ŠVENTO JAKUB 2004 ŠKST RUŽOMBEROK 8. PÁLENÍK ADAM 2002 STK RYBNÍK 9. VETERNÍK PETER 2003 TJ MEDOKÝŠ MARTIN-ĽADOVEŇ 10. PACH KAMIL 2003 STO VALALIKY 11.-12. MIKLUŠČÁK BENJAMÍN 2002 ŠKST KARLOVA VES 11.-12. UHERÍK KRISTIÁN 2006 ŠKST TOPOĽČANY 13.-16. REMEŇ MATÚŠ 2003 ŠKST TOPOĽČANY 13.-16. DOUBEK KRISTIAN 2003 ŠKST KARLOVA VES 13.-16. PETRLÍK JURAJ 2003 ŠKST TOPOĽČANY 13.-16. GOLDÍR JAKUB 2005 MSK ČADCA SPM SR, STK NA bielenisku pezinok, 1. 4. 2017 – staršie žiačky 1. PEKOVÁ ZUZANA 2002 KST VIKTÓRIA TRNAVA 2. SLOBODNÍKOVÁ HANA 2003 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK 3. DIVINSKÁ NATÁLIA 2002 MSTK TVRDOŠÍN 4. TEREZKOVÁ JANA 2002 ŠKST MICHALOVCE 5. ILLÁŠOVÁ ADRIANA 2004 ŠKST TOPOĽČANY 6. ČINČUROVÁ EMA 2005 ŠKST TOPOĽČANY 7. LACENOVÁ RENÁTA 2003 ŠKST TOPOĽČANY 8. CHORVÁTOVÁ DOMINIKA 2004 STK RYBNÍK 9. DZUROVÁ LENKA 2002 STK STARÁ TURÁ 10. GUNIŠOVÁ IVANA 2002 ŠKST TOPOĽČANY 11.-12. VIŠŇOVSKÁ NINA 2003 TTC INTERSPEAD N.ZÁMKY 11.-12. KOVÁČOVÁ ALŽBETA 2003 ŠKST RUŽOMBEROK 13.-16. SVITANOVÁ ZUZANA 2004 STK PC TRENČ.TEPLÁ 13.-16. PISARČIKOVÁ FREDERIKA 2002 ŠKST RUŽOMBEROK 13.-16. WILTSCHKOVÁ DOMINIKA 2006 GASTO METALFIN GALANTA 13.-16. BALÚCHOVÁ ADRIANA 2003 STK RYBNÍK SPM SR, BSTZ, 2. 4. 2017 – muži do 21 rokov 1. VALUCH ALEXANDER 1996 TB/ASV REGENSTAUF 2. KALUŽNÝ SAMUEL 1997 ELIZZA PRAHA 3. BRAT ADAM 1998 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 4. TONKOVIČ MARKUS 1999 STK RYBNÍK 5. DIKO MATÚŠ 1998 TJ ORAVAN NÁMESTOVO 6. ZELINKA JAKUB 2000 STK KOŠICE - ČAŇA 7. PEKO ŠTEFAN 2000 ŠK ŠOG NITRA 8. KAŠŠAY ANDREJ 1998 ŠKST RUŽOMBEROK 9.-14. VEIS MATÚŠ 1999 ŠK ŠOG NITRA 9.-14. KYSEL MARTIN 2001 MSTK TVRDOŠÍN 9.-14. TUTURA MAREK 1996 OŠK BZINY 9.-14. HORŇÁK TOMÁŠ 1999 STO VALALIKY 9.-14. RÁBARA MARCEL 1996 MSTK LEOPOLDOV 9.-14. DIKO DALIBOR 2002 MSTK TVRDOŠÍN SPM SR, BSTZ, 2. 4. 2017 – ženy do 21 rokov 1. PUCHOVANOVÁ NIKOL. 2000 ŠKST RUŽOMBEROK 2. HORVÁTHOVÁ SIMONA 1998 STO VALALIKY 3. KUKUĽKOVÁ TATIANA 2000 KST VIKTÓRIA TRNAVA 4. BELOPOTOČANOVÁ KAT. 2000 TB WILFERDINGEN 5. KLUČÁROVÁ AGÁTA 2000 STO VALALIKY 6. ČERMÁKOVÁ PAULA 2000 ŠKST RUŽOMBEROK 7. URÍKOVÁ MONIKA 1999 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 8. MAROUSKOVÁ MONIKA 2000 KERAMING - KUBRAN TRENČÍN 9. ZÁNOVÁ MARTINA 1997 ŠPORTKLUB MSS PREŠOV 10. DIVINSKÁ NATÁLIA 2002 MSTK TVRDOŠÍN 11.-12. LACENOVÁ RENÁTA 2003 ŠKST TOPOĽČANY 11.-12. TEREZKOVÁ JANA 2002 ŠKST MICHALOVCE 13.-16. MICHALOVIČOVÁ VANDA 1998 MSK MALACKY 13.-16. ŠVAJDLENKOVÁ LAURA 2001 STO SPOJE IVANKA 13.-16. BELIANSKA SARAH 1999 ŠKST KARLOVA VES 13.-16. GURÍNOVÁ DANIELA 1998 KST DRIVE TR. JASTRABIE

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

20 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 STOLNOTENISOVÉ TALENTY SPM SR, ttc považská bystrica, 22. 4. 2017 – mladší žiaci 1. GOLDÍR JAKUB 2005 MSK ČADCA 2. ŠVENTO JAKUB 2004 ŠKST RUŽOMBEROK 3. BLAŠKO NIKOLAS 2004 ŠKST MICHALOVCE 4. KUBALA NICOLAS 2005 OŠK ZAVAR 5. ŠUTIAK SAMUEL 2005 ŠKST TOPOĽČANY 6. PALUŠEK SAMUEL 2006 STK KOŠICE - ČAŇA 7. MUDRÁK ALEX 2005 STK 1.ZŠ VRÁBLE 8. KAPUSTA MICHAL 2004 MSK ČADCA 9. PŠENKA MARTIN 2004 MKST NOVÁ DUBNICA 10. KÁLLAY FEDOR 2004 MSK ČADCA 11.-12. PIALA MARIÁN 2004 MSK ČADCA 11.-12. HRČKA MATÚŠ 2004 STK KOŠICE - ČAŇA 13.-16. ŠRAMO RADOSLAV 2005 MSK ČADCA 13.-16. UHERÍK KRISTIÁN 2006 ŠKST TOPOĽČANY 13.-16. KULICH IVAN 2005 STK LUČENEC - KALINOVO 13.-16. BELOPOTOČAN DÁVID 2005 MSTK TVRDOŠÍN SPM SR, mšk žiar nad hronom, 22. 4. 2017 – mladšie žiačky 1. ILLÁŠOVÁ ADRIANA 2004 ŠKST TOPOĽČANY 2. ČINČUROVÁ EMA 2005 ŠKST TOPOĽČANY 3. VINCZEOVÁ LAURA 2005 MKST NOVÁ DUBNICA 4. SVITANOVÁ ZUZANA 2004 STK PC TRENČ.TEPLÁ 5. CHORVÁTOVÁ DOMINIKA 2004 STK RYBNÍK 6. ŠINKAROVÁ MONIKA 2005 ŠKST MICHALOVCE 7. BILKOVIČOVÁ SÁRA 2005 MSK MALACKY 8. WALLENFELSOVÁ ANETA 2006 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 9. ŠTULLEROVÁ ELIŠKA 2005 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 10. PORUBÄNOVÁ NINA 2004 STK KOŠICE - ČAŇA 11.-12. PALAŠTYOVÁ NIKOLA 2004 STK RADOĽA 11.-12. WILTSCHKOVÁ DOMINIKA 2006 GASTO METALFIN GALANTA 13.-16. DROBOVÁ VERONIKA 2004 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 13.-16. DUDOVÁ EMMA 2004 ŠKST MICHALOVCE 13.-16. MÜLLEROVÁ EMA 2005 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 13.-16. DRBIAKOVÁ KARIN 2005 MSTK TVRDOŠÍN SPM SR, škst humenné, 29. 4. 2017 – najmladší žiaci 1. UHERÍK KRISTIÁN 2006 ŠKST TOPOĽČANY 2. KATONA ALEXANDER 2006 ŠKST TOPOĽČANY 3. PALUŠEK SAMUEL 2006 STK KOŠICE - ČAŇA 4. BILKA PAVOL 2006 SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA 5. ARPÁŠ SAMUEL 2007 ŠKST TOPOĽČANY 6. TEREZKA TOMÁŠ 2006 ŠKST MICHALOVCE 7. IMRIŠÍK MATÚŠ 2006 MSK ČADCA 8. MITRÍK JOZEF 2007 ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU 9. KUBJATKO SAMUEL 2006 MSK ČADCA 10. SEKERA MIKLUŠ TADEÁŠ 2006 ŠPORTKLUB MSS PREŠOV 11.-12. JURČÁK SAMUEL 2006 STO VALČA 11.-12. MRIŽO MICHAL 2006 ŠKST TOPOĽČANY 13.-16. LACKOVIČ OLIVER 2006 STK RYBNÍK 13.-16. GERÁT DOMINIK 2006 MSK ČADCA 13.-16. KOPEC VIKTOR 2006 MSK MALACKY 13.-16. HOLEŠČÁK DOMINIK 2006 MSK ČADCA SPM SR, šk JÁŇAN Mor. Sv. Ján, 29. 4. 2017 – najmladšie žiačky 1. WILTSCHKOVÁ DOMINIKA 2006 GASTO METALFIN GALANTA 2. BITÓOVÁ MICHAELA 2007 STK KOŠICE - ČAŇA 3. WALLENFELSOVÁ ANETA 2006 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 4. MAJERČÍKOVÁ LINDA 2006 MŠK ŽIAR/HRONOM 5. IGAZOVÁ MARTINA 2006 ŠKST TOPOĽČANY 6. DAROVCOVÁ NINA 2007 ŠKST KARLOVA VES 7. NÉMETHOVÁ NINA 2007 STO VALALIKY 8. DZIEWICZOVÁ LEA 2006 ŠKST RUŽOMBEROK 9. ĎURANOVÁ DOROTA 2006 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 10. ŠTETKOVÁ EMA 2006 STK LUČENEC - KALINOVO 11.-12. KĽUCHOVÁ TERÉZIA 2006 LOKOMOTÍVA VRÚTKY 11.-12. PUŠKÁROVÁ LUCIA 2007 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 13.-16. FIALOVÁ SOFIA 2007 STK RYBNÍK 13.-16. BIKSADSKÁ EMA 2007 MSK MALACKY 13.-16. BOHÁČOVÁ SABÍNA 2007 MŠK VSTK VRANOV NAD TOPĽOU 13.-16. BESKIDOVÁ KATARÍNA 2006 GASTO METALFIN GALANTA Nina Némethová Rok narodenia: 2007 Hracia ruka: pravá Štýl hry: útočný, podporovaný dobrým bekhendovým servisom a forhen- dovým topspinom Poťahy: Victas Limber Donic Acuda S3 Drevo: Donic Persson Carbotec Tréner: Jozef Kacvinský Klub: STO Valaliky Najväčšie úspechy: Majsterka východného Slovenska 2017 – naj- mladšie žiačky, víťazka Východoslovenského pohára 2017 – naj- mladšie žiačky, Prague Grand Prix 2017 – družstvá najmladšie žiačky – 5. miesto, SPM najmladšie žiačky Valaliky – 6. miesto, SPM najmladšie žiačky Malacky – 6. miesto Jakub Švento Rok narodenia: 2004 Hracia ruka: pravá Štýl hry: útočný Poťahy: Andro Razant Grip Andro Razant Grip Drevo: Donic Epoxx Off Tréner: Dalibor Jahoda Klub: ŠKST Ružomberok Najväčšie úspechy: MSR najmladší žiaci – 2. miesto – dvojhra, MSR najmladšížiaci–2.miesto–štvorhra,MSRnajmladšížiaci–3.miesto – mix, MSR mladší žiaci – 3. miesto – štvorhra, Prague Grand Prix 2017 – 2. miesto – dvojhra, MSR mladší žiaci – 3. miesto – družstvá Laura Vinczeová Rok narodenia: 2005 Hracia ruka: pravá Štýl hry: útočný Poťahy: Stiga Airoc OCS M Stiga Airoc OCS S Drevo: Stiga OPTIMUM SYNC Tréneri: Milan Ondrejiček, Ivan Páleník Klub: MKST Nová Dubnica Jej športovým snom je účasť na majstrovstvách sveta. Najväčšie úspechy: SPM najmladšie žiačky – dvakrát 2. miesto, SPM mladšie žiačky – 2. miesto, SPM mladšie žiačky – 3. miesto, Prague Grand Prix družstvá najmladšie žiačky – 1. miesto Fedor Kállay Rok narodenia: 2004 Hracia ruka: pravá Štýl hry: útočný Poťahy: Victas V>01 Limber Victas V>01 Limber Drevo: Gewo Tréneri: Róbert Valúch ml. Klub: STK Sokol Stránske Moje najväčšie úspechy: Jednoznačne 2. miesto z tohtoročných M SR v kategórii mladších žiakov. Za úspech považujem aj niektoré moje zápasy s chlapcami, ktorých som dokázal tento rok poraziť prvýkrát vďaka mojej útočnej hre.

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

21 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 slovenské rebríčky k 1. 7. 2017 66 ORÁČ Daniel 2000 126,45 MŠK VSTK VRANOV N/T 67 HAMRAN Anton 1982 126,32 STO SPOJE IVANKA 68 VALKO Pavel 1987 126,27 STO VALČA 69 MACHALÍK Ivan 1979 123,88 TTC INTERSPEAD N.ZÁMKY 70 GUMAN Stanislav 1979 123,85 STK STARÁ ĽUBOVŇA 71 POLGÁRI Gabriel 1979 123,58 MLADOSŤ RELAX RIM.SOBOTA 72 KRÁL Slavomír 1988 123,08 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 73 MUDRÍK Juraj 1993 122,93 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK 74 BIRÓ Bálint 1995 122,72 GYŐRI ELEKTROMOS (HUN) 75 MARIAK Milan 1985 122,41 MSK ČADCA 76 GUNÁR Jaroslav 1990 121,44 MKST NOVÁ DUBNICA 77 LEITNER Ľubomír 1989 121,18 GEOLÓG ROŽŇAVA 78 KUCKO Peter 1987 120,83 ŠKST ENERGODATA ŽILINA 79 PÁLENÍK Patrik 1991 120,75 STO VALČA 80 PINDURA Tobiáš 2001 120,49 ŠKST RUŽOMBEROK 81 REHO René 2000 118,95 STK KOŠICE - ČAŇA 82 DIKO Dalibor 2002 118,60 MSTK TVRDOŠÍN 83 POĽA Peter 1970 117,69 STK STARÁ ĽUBOVŇA 84 KRAJČI Peter 1966 114,58 ŠKST ENERGODATA ŽILINA 85 JAKUBEC Pavol 1978 114,00 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK 86 DRBIAK Zdeno 1976 113,93 TJ NIŽNÁ 87 ŠESTÁK Tomáš 1980 113,72 STK RYBNÍK 88 GAJDOSCHIK Adrián 1993 113,72 TJ SOKOL LANŽHOT (CZE) 89 KUDREC Jozef 1987 112,30 ŠKST MICHALOVCE 90 DANDÁR Michal 1993 112,22 MŠK VSTK VRANOV N/T 91 KOVALÍK Jozef 1985 111,58 TTC HEPPENHEIM 92 VALUCH Róbert 1966 111,26 STK SOKOL STRÁNSKE 93 SAČUROVSKÝ Peter 1992 110,64 SSV SCHLOTHEIM 94 ONDREJIČKA Igor 1966 110,41 AC ADELSDORF (GER) 95 NAGY Richard 1970 109,32 STK SENEC 96 HORVÁTH Peter 1969 109,09 MLADOSŤ RELAX RIM.SOBOTA 97 TAKÁČ Zdenko 1975 108,82 STK SENEC 98 KOČKIN Peter 1981 108,80 STK KOŠICE - ČAŇA 99 HUDCOVSKÝ Michal 1986 108,38 MKST NOVÁ DUBNICA 100 LIPTÁK Andrej 1979 108,26 STO SPOJE IVANKA ŽENY 1 BALÁŽOVÁ Barbora 1992 276,94 TUSEM ESSEN 2 ÓDOROVÁ Eva 1979 258,40 ELANCOURT CTT 3 JURKOVÁ Eva 1995 248,50 KSTS KROSNO 4 TRUKSOVÁ Lucia 1995 214,00 TB WILFERDINGEN 5 MAJERČÍKOVÁ Vierka 1982 206,15 SST EUROMILK DUN.STREDA 6 PUCHOVANOVÁ Nikoleta2000 205,83 ŠKST RUŽOMBEROK 7 KUKUĽKOVÁ Tatiana 2000 204,88 KST VIKTÓRIA TRNAVA 8 DAUBNEROVÁ Andrea 1991 193,67 SST EUROMILK DUN.STREDA 9 HOLOKOVÁ Dijana 1993 190,00 TTK GROßBURGWEDEL 10 FURKOVÁ Karolína 1998 180,75 ŠKST TOPOĽČANY 11 KROVINOVÁ Soňa 1990 177,97 STK PC TRENČ.TEPLÁ 12 GRIGELOVÁ Natália 2000 173,54 KST VIKTÓRIA TRNAVA 13 DZELINSKA Oľga 1987 171,05 TECO CORTEMAGGIORE 14 LABOŠOVÁ Ema 2001 169,64 STO VALALIKY 15 URÍKOVÁ Monika 1999 168,00 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 16 KÚDELOVÁ Alena 1977 167,70 ŠKST TOPOĽČANY 17 HORVÁTHOVÁ Simona 1998 159,62 STO VALALIKY 18 ŠINKAROVÁ Dáša 2001 156,00 ŠKST RUŽOMBEROK 19 PEKOVÁ Zuzana 2002 150,00 KST VIKTÓRIA TRNAVA 20 RAJTOKOVÁ Pavlína 1986 146,16 MSK MALACKY 21 ŽILKOVÁ Tatiana 2001 145,67 ŠPORTKLUB MSS PREŠOV 22 ADÁMEKOVÁ Martina 1992 144,83 ŠKST TOPOĽČANY 23 BAKAIOVÁ Tatiana 1987 143,45 SV DJK KOLBERMOOR 24 BUDAYOVÁ Renáta 1968 142,90 ŠKST RUŽOMBEROK 25 BELOPOTOČANOVÁ Katka2000 142,00 TB WILFERDINGEN 26 CEROVSKÁ Petronela 1997 141,67 TJ DOPRASTAV ZVOLEN 27 PŠENKOVÁ Ľubica 1976 141,67 MKST NOVÁ DUBNICA 28 SLOBODNÍKOVÁ Hana 2003 141,67 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK MUŽI 1 WANG Yang 1994 326,33 ASTS OLYMPIA GRUDZIADZ 2 PIŠTEJ Ľubomír 1984 322,50 SPG LINZ 3 ŠEREDA Peter 1984 286,56 TTC INDELAND JÜLICH 4 BAI He 1987 285,65 ŠKST BRATISLAVA 5 NOVOTA Samuel 1992 262,74 SK VYDRANY 6 VALUCH Alexander 1996 252,39 TB/ASV REGENSTAUF 7 LELKEŠ Zoltán 1988 213,69 SK VYDRANY 8 ŠPÁNIK Tibor 1999 213,00 ŠK ŠOG NITRA 9 ILLÁŠ Erik 1980 212,71 HONT. TRSŤANY-DUDINCE 10 KOBES Kristián 1990 207,50 ŠKST BRATISLAVA 11 FIGEĽ Jakub 1992 203,67 HONT. TRSŤANY-DUDINCE 12 BARDOŇ Michal 1978 200,00 EL NINO PRAHA 13 PÉTER Ingemar 1996 199,03 KÖPINGS BTK (SWE) 14 KEINATH Thomas 1977 193,40 TTC FULDA - MABERZELL 15 KALUŽNÝ Samuel 1997 192,75 ELIZZA PRAHA 16 PETRÁŠ Pavel 1983 191,32 MSK ČADCA 17 JASLOVSKÝ Martin 1978 181,30 DJK SPVGG EFFELTRICH (GER) 18 GUMÁŇ Martin 1985 181,00 DJK SPVGG EFFELTRICH (GER) 19 MEGO Pavol 1990 178,08 SV SCHOTT JENA 20 BLAŽEK Radoslav 1987 172,50 MSK ČADCA 21 BAŽENOV Valentín 1985 172,46 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK 22 REZETKA Roman 1995 171,25 ŠKST HAVÍŘOV 23 PEKO Štefan 2000 170,75 ŠK ŠOG NITRA 24 PAVOLKA Michal 1995 170,36 TTG NECKARBISCHOFSHEIM 25 KOPÁNYI Tomáš 1997 169,45 KÖPINGS BTK (SWE) 26 ZELINKA Jakub 2000 167,17 STK KOŠICE - ČAŇA 27 BRAT Adam 1998 165,18 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 28 GAJDOŠ Martin 1985 161,14 STK RYBNÍK 29 JAHODA Dalibor 1975 160,00 ŠKST RUŽOMBEROK 30 TURČEK Peter 1996 159,85 ELIZZA PRAHA 31 ŠEVEC Jakub 1999 158,69 ŠK ŠOG NITRA 32 KOSTELNÍK Lukáš 1994 158,52 MŠK VSTK VRANOV N/T 33 HRUŠKA Martin 1991 155,75 MŠK VSTK VRANOV N/T 34 KAŠŠAY Andrej 1998 153,50 ŠKST RUŽOMBEROK 35 SLOVÁČIK Andrej 1992 151,30 GEOLÓG ROŽŇAVA 36 TILL Juraj 1991 149,74 STK KOŠICE - ČAŇA 37 KALUŽNÝ Branislav 1972 148,00 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 38 VLAČUŠKA Patrik 1996 146,84 SSV SCHLOTHEIM 39 TUŠIM Peter 1978 144,71 MŠK VSTK VRANOV N/T 40 TONKOVIČ Markus 1999 144,63 STK RYBNÍK 41 ŠEREDA Tomáš 1979 144,29 STO SPOJE IVANKA 42 WILTSCHKA Jozef 1972 143,48 GASTO METALFIN GALANTA 43 DRAGAŠ Saša 1973 143,33 STO VALČA 44 PALČEK Martin 1986 142,80 KERAMING - KUBRAN TRENČÍN 45 DEMÍR Amel 1982 141,94 STK SENEC 46 GOGA Daniel 1979 141,90 STK RYBNÍK 47 JEŽO Martin 1994 141,71 VFR BIRKMANNSWEILER (GER) 48 TAKÁČ Jakub 1998 141,33 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 49 HODOR Michal 1963 141,00 ŠKST RUŽOMBEROK 50 PAVOLKA Jakub 1998 139,71 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 51 KRAJČÍK Róbert 1976 139,09 STK RYBNÍK 52 DRÁBIK Imrich 1978 138,52 JAVORINKA LEVOČA 53 FILAGA Marcel 1980 137,89 TTC INTERSPEAD N.ZÁMKY 54 SENKULIČ Patrik 1988 136,96 ŠKST MICHALOVCE 55 WILTSCHKA Dávid 1999 135,62 GASTO METALFIN GALANTA 56 MARTINKA Matúš 1981 132,58 STO SPOJE IVANKA 57 VEJMELKA Pavol 1985 132,42 STK ELASTIK TRNAVA 58 JEŽO Filip 1990 132,13 TUS MEINERZHAGEN (GER) 59 ŽATKO Juraj 1995 130,80 1.FC BAYREUTRH (GER) 60 BARDOŇ Andrej 1975 130,00 SK VYDRANY 61 KRKOŠKA Peter 1982 129,95 MSK ČADCA 62 GALLO Gregor 1987 129,19 GEOLÓG ROŽŇAVA 63 CYPRICH Radovan 2000 128,00 MSK ČADCA 64 KAČNÍK Milan 1972 127,00 TTG NECKARBISCHOFSHEIM 65 MAJÁK Marián 1994 126,86 TSG 1845 HEILBRONN (GER)

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 22 slovenské rebríčky k 1. 5. 2017 8 KLUČÁROVÁ Agáta 2000 149,51 STO VALALIKY 9 ŠINKAROVÁ Dáša 2001 135,5 ŠKST MICHALOVCE 10 MAROUSKOVÁ Monika 2000 124,97 KERAMING - KUBRAN TRENČÍN 11 ČERMÁKOVÁ Paula 2000 118,53 ŠKST RUŽOMBEROK 12 DIVINSKÁ Natália 2002 114,81 MSTK TVRDOŠÍN 13 BELIANSKA Sarah 1999 112,1 ŠKST KARLOVA VES 14 TEREZKOVÁ Jana 2002 111,59 ŠKST MICHALOVCE 15 ZÁNOVÁ Martina 1997 102,1 ŠPORTKLUB MSS PREŠOV 16 PEKOVÁ Zuzana 2002 94,92 KST VIKTÓRIA TRNAVA 17 ŠVAJDLENKOVÁ Laura 2001 72,91 STO SPOJE IVANKA 18 LACENOVÁ Renáta 2003 71,06 ŠKST TOPOĽČANY 19 GURÍNOVÁ Daniela 1998 70,91 KST DRIVE TR. JASTRABIE 20 DZUROVÁ Lenka 2002 70,08 STK STARÁ TURÁ DORASTENCI 1 ŠPÁNIK Tibor 1999 345,5 ŠK ŠOG NITRA 2 ZELINKA Jakub 2000 276,36 STK KOŠICE - ČAŇA 3 TONKOVIČ Markus 1999 239,57 STK RYBNÍK 4 TRUSKA Martin 1999 225,55 STK VEĽKÉ UHERCE 5 PEKO Štefan 2000 188,79 ŠK ŠOG NITRA 6 DIKO Dalibor 2002 181,91 MSTK TVRDOŠÍN 7 WILTSCHKA Dávid 1999 181,12 GASTO METALFIN GALANTA 8 BUČKO Patrik 2000 149,64 ŠKST BOŠANY 9 ŠEVEC Jakub 1999 140,07 ŠK ŠOG NITRA 10 ORÁČ Daniel 2000 135,32 MŠK VSTK VRANOV N/T 11 PINDURA Tobiáš 2001 129,32 ŠKST RUŽOMBEROK 12 CYPRICH Radovan 2000 126,92 MSK ČADCA 13 HORŇAK Tomáš 1999 123,26 STO VALALIKY 14 VEIS Matúš 1999 99,97 ŠK ŠOG NITRA 15 FEČO Samuel 2001 98,75 MŠK VSTK VRANOV N/T 16 TUREK Tomáš 1999 94,03 ŠK ŠOG NITRA 17 DRÁB Matúš 2002 92,23 ŠKST MICHALOVCE 18 KYSEL Martin 2001 84,65 MSTK TVRDOŠÍN 19 ČIČMIŠ Dušan 2000 82,98 DYNAMO TRNOVEC N/V 20 URBANICS Dominik 1999 82,68 ŠK ŠOG NITRA 21 KLAJBER Adam 2003 76,68 STK KOŠICE - ČAŇA 22 REHO René 2000 76,47 STK KOŠICE - ČAŇA 23 ĎANOVSKÝ Martin 2002 72,88 LOKOMOTÍVA VRÚTKY 24 KRAJČOVIČ Jakub 2000 70,88 SK VYDRANY 24 IVANČO Félix 2003 70,88 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 26 JOHN Marek 2000 70,64 ŠKST RUŽOMBEROK 27 LABOŠ Adam 1999 70,11 STO VALALIKY 28 DELINČAK Filip 2003 68,15 MSK ČADCA 29 HURKA Rastislav 2001 66,63 STO VALALIKY 30 CYPRICH Samuel 2001 65,93 MSK ČADCA 31 PACH Kamil 2003 65,82 STO VALALIKY 32 MARUNIAK Dominik 2000 64,56 MSTK VTJ MARTIN 33 JANÍČEK Juraj 1999 62,64 MLADOSŤ RELAX R.SOBOTA 34 MUŠÁK Matej 1999 58,64 MŠK VSTK VRANOV N/T 35 BRABLEC Michal 2000 57,13 STK LUČENEC - KALINOVO 36 REPÁŇ Hugo 2000 56,99 ŠK ŠOG NITRA 37 PAPÁNEK Martin 2001 55,68 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 38 JALOVECKÝ Marek 2001 52,79 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK 39 FEČO Michal 2001 52,2 MŠK VSTK VRANOV N/T 39 GAŠPAROVIČ Dávid 2000 52,2 STK KOŠICE - ČAŇA 39 PAPÍRNIK Ondrej 1999 52,2 ŠK ŠOG NITRA 42 PÁLENÍK Adam 2002 51,82 STK RYBNÍK 43 SALAKY Martin 2000 51,68 MKST V. KAPUŠANY 44 PETRÍK Filip 2001 49,42 KST PLUS40 TREBIŠOV 45 POTOCKÝ Oliver 2001 48,79 STK RYBNÍK 45 PIVKO Lukáš 1999 48,79 ŠKST KARLOVA VES 47 HAMBÁLEK Viktor 2001 46,82 SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA 48 KAPUSTA Michal 2004 46,2 MSK ČADCA 49 FUSEK Patrik 2002 44,22 MSK MALACKY 50 PISARČÍK Peter 2000 43,12 ŠKST RUŽOMBEROK 29 KRŠIAKOVÁ Miriam 1997 140,30 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 30 ŠESTÁKOVÁ Lenka 1987 137,11 STK RYBNÍK 31 VIZINOVÁ Dominika 1995 136,36 SKV ALTENMARKT 32 MALÁ Denisa 1992 136,28 TJ TRNÁVKA BRATISLAVA 33 FABIANOVÁ Simona 1992 135,37 WIENER NEUDORF 34 HATALOVÁ Ivica 1989 135,17 TTC MAJCICHOV 35 KUCKOVÁ Iveta 1962 135,00 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 36 ČERMÁKOVÁ Paula 2000 133,14 ŠKST RUŽOMBEROK 37 LAZARČÍKOVÁ Simona 1991 132,31 MSK MALACKY 38 ONDROVIČOVÁ Katarína1979 132,14 MSK MALACKY 39 ZÁNOVÁ Martina 1997 129,17 ŠPORTKLUB MSS PREŠOV 40 KLIMOVÁ Monika 1991 128,25 TB WILFERDINGEN 41 OLIVOVÁ Blanka 1964 127,78 ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN 42 FRIČOVSKÁ Jana 1984 127,64 SŠK POPROČ 43 MÉSÁROŠOVÁ Lenka 1999 127,42 TTC INTERSPEAD N.ZÁMKY 44 ZEMANOVÁ Simona 1992 127,27 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 45 TEREZKOVÁ Jana 2002 126,66 STO VALALIKY 46 CISARIKOVÁ Adriana 1995 126,57 MSK ČADCA 47 KOKAVCOVÁ Lucia 1994 126,34 TSG KAISERSLAUTERN 48 ŠRÁMKOVÁ Erika 1999 125,00 ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN 49 KLIMOVÁ Zdenka 1967 124,96 DOPRASTAV ZVOLEN 50 KLUČÁROVÁ Agáta 2000 124,33 STO VALALIKY MUŽI DO 21 ROKOV 1 VALUCH Alexander 1996 311,93 TB/ASV REGENSTAUF/ČADCA 2 KALUŽNÝ Samuel 1997 301,48 ELIZZA PRAHA/MSK MALACKY 3 ZELINKA Jakub 2000 242,8 STK KOŠICE - ČAŇA 4 PEKO Štefan 2000 193,05 ŠK ŠOG NITRA 5 BRAT Adam 1998 184,07 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 6 ŠPÁNIK Tibor 1999 181,83 ŠK ŠOG NITRA 7 TONKOVIČ Markus 1999 173,5 STK RYBNÍK 8 KAŠŠAY Andrej 1998 161,46 ŠKST RUŽOMBEROK 9 HORŇAK Tomáš 1999 142,25 STO VALALIKY 10 DIKO Matúš 1998 114,28 TJ ORAVAN NÁMESTOVO 11 DIKO Dalibor 2002 112,58 MSTK TVRDOŠÍN 12 TAKÁČ Jakub 1998 109,57 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 13 VEIS Matúš 1999 105,23 ŠK ŠOG NITRA 14 KYSEL Martin 2001 94 MSTK TVRDOŠÍN 15 PÁLL Andrej 1998 84,7 ŠK ŠOG NITRA 16 IVANČO Félix 2003 84,62 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 17 TUREK Tomáš 1999 82,19 ŠK ŠOG NITRA 18 RÁBARA Marcel 1996 81,37 MSTK LEOPOLDOV 19 KOPÁNYI Tomáš 1997 77,7 KÖPINGS BTK (SWE) 20 URBANICS Dominik 1999 75,44 ŠK ŠOG NITRA 21 PAVOLKA Jakub 1998 72,01 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 22 DELINČAK Filip 2003 71,33 MSK ČADCA 23 CYPRICH Samuel 2001 68,49 MSK ČADCA 24 PACH Kamil 2003 67,57 STO VALALIKY 25 TUTURA Marek 1996 65,93 OŠK BZINY 26 KLAJBER Adam 2003 62,37 STK KOŠICE - ČAŇA 27 HARABIN Matej 1998 61,6 1.PPC FORTUNA KEŽMAROK 28 TRUSKA Martin 1999 61,34 STK VEĽKÉ UHERCE 29 REHO René 2000 61,11 STK KOŠICE - ČAŇA 30 CYPRICH Radovan 2000 59,92 MSK ČADCA ŽENY DO 21 ROKOV 1 KUKUĽKOVÁ Tatiana 2000 391,1 KST VIKTÓRIA TRNAVA 2 PUCHOVANOVÁ Nikoleta2000 262,71 ŠKST RUŽOMBEROK 3 HORVÁTHOVÁ Simona 1998 261,78 STO VALALIKY 4 URÍKOVÁMonika 1999 174,36 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 5 BELOPOTOČANOVÁ Katka2000 168,55 TB WILFERDINGEN/TVRDOŠÍN 6 GRIGELOVÁ Natália 2000 166,62 ŠK ŠOG NITRA 7 LABOŠOVÁ Ema 2001 154,93 STO VALALIKY

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

23 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 slovenské rebríčky k 1. 5. 2017 33 TROPP Rastislav 2002 57,36 TJ STO SLOVENSKÁ VES 34 PALUŠEK Samuel 2006 56,87 STK KOŠICE - ČAŇA 35 BELOPOTOČAN Dávid 2005 56,4 MSTK TVRDOŠÍN 36 SZOLNOKI Kristián 2002 55,33 STK 1.ZŠ VRÁBLE 37 KUBJATKO Samuel 2006 54,85 MSK ČADCA 37 PANÁČEK Dušan 2003 54,85 KST DRIVE TR. JASTRABIE 37 VARGA Peter 2002 54,85 TTC MAJCICHOV 40 KULICH Ivan 2005 54,8 STK LUČENEC - KALINOVO 41 FRANCE Roman 2005 53,36 TTC INTERSPEAD N.ZÁMKY 41 BADURA Martin 2003 53,36 MSK ČADCA 41 SYKORA Kristián 2003 53,36 TJ STO SLOVENSKÁ VES 44 BELOPOTOČAN Roman 2004 52 MSTK TVRDOŠÍN 45 GAŠPARÍK Jakub 2005 50,93 ŠKST TOPOĽČANY 46 VRANAY Michal 2005 48,48 STK KOŠICE - ČAŇA 47 FOJTÍK Matúš 2005 48,44 STK RADOĽA 48 FATUL Gregor 2004 48,26 STO VALČA 49 PAVLÁK Michal 2002 48,17 MEDOKÝŠ MARTIN-ĽADOVEŇ 50 SOKOL Jan 2004 46,64 STO SPOJE IVANKA STARŠIE ŽIAČKY 1 PEKOVÁ Zuzana 2002 348,01 KST VIKTÓRIA TRNAVA 2 DZELINSKA Júlia 2002 249,95 STK KOŠICE - ČAŇA 3 DIVINSKÁ Natália 2002 248,75 MSTK TVRDOŠÍN 4 SLOBODNÍKOVÁ Hana 2003 234,63 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK 5 LACENOVÁ Renáta 2003 206,96 ŠKST TOPOĽČANY 6 TEREZKOVÁ Jana 2002 206,77 ŠKST MICHALOVCE 7 DZUROVÁ Lenka 2002 160,16 STK STARÁ TURÁ 8 ILLÁŠOVÁ Adriana 2004 153,55 ŠKST TOPOĽČANY 9 GUNIŠOVÁ Ivana 2002 149,81 ŠKST TOPOĽČANY 10 ČINČUROVÁ Ema 2005 139,88 ŠKST TOPOĽČANY 11 KOVÁČOVÁ Alžbeta 2003 128,26 ŠKST RUŽOMBEROK 12 CHORVÁTOVÁ Dominika2004 122,23 STK RYBNÍK 13 PISARČIKOVÁ Frederika 2002 119,33 ŠKST RUŽOMBEROK 14 BALÚCHOVÁ Adriana 2003 112,49 STK RYBNÍK 15 GAŠPARÍKOVÁ Lucia 2002 102,23 TTC MAJCICHOV 16 MAJERSKÁ Alena 2002 101,24 STO VALALIKY 17 VIŠŇOVSKÁ Nina 2003 100,72 TTC INTERSPEAD N.ZÁMKY 18 BILKOVIČOVÁ Sára 2005 84,32 MSK MALACKY 19 VINCZEOVÁ Laura 2005 82,93 MKST NOVÁ DUBNICA 20 ZAJAČKOVÁ Lucia 2003 77,95 KST DRIVE TR. JASTRABIE 21 WILTSCHKOVÁ Dominika2006 74,43 GASTO METALFIN GALANTA 22 ŠINKAROVÁ Monika 2005 72,62 ŠKST MICHALOVCE 23 FERENČÍKOVÁ Sára 2005 67,21 MSTK TVRDOŠÍN 24 PORUBÄNOVÁ Nina 2004 66,7 STK KOŠICE - ČAŇA 25 VARGOVÁ Silvia 2003 66,65 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK 26 ŠTULLEROVÁ Eliška 2005 64,47 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 27 GAJDOŠOVÁ Lucia 2002 61,76 ŠK ORION BELÁ N/C 28 LACKOVIČOVÁ Lenka 2002 61,33 STK RYBNÍK 29 IVANČÁKOVÁ Simona 2005 60,37 STO VALALIKY 30 ZGEBUROVÁ Anastázia 2003 59,33 TJ STO SLOVENSKÁ VES MLADŠÍ ŽIACI 1 GOLDÍR Jakub 2005 307,76 MSK ČADCA 2 ŠVENTO Jakub 2004 303,43 ŠKST RUŽOMBEROK 3 KUBALA Nicolas 2005 238,45 OŠK ZAVAR 4 PŠENKA Martin 2004 205,76 MKST NOVÁ DUBNICA 5 KAPUSTA Michal 2004 175,68 MSK ČADCA 6 ŠUTIAK Samuel 2005 175,46 ŠKST TOPOĽČANY 7 BLAŠKO Nikolas 2004 169,42 ŠKST MICHALOVCE 8 MUDRÁK Alex 2005 165,51 STK 1.ZŠ VRÁBLE 9 PALUŠEK Samuel 2006 139,22 STK KOŠICE - ČAŇA 10 KÁLLAY Fedor 2004 135,78 MSK ČADCA 11 PIALA Marián 2004 131,03 MSK ČADCA 12 SOKOL Jan 2004 127,77 STO SPOJE IVANKA 13 HRČKA Matúš 2004 126,26 STK KOŠICE - ČAŇA DORASTENKY 1 KUKUĽKOVÁ Tatiana 2000 300,46 KST VIKTÓRIA TRNAVA 2 PUCHOVANOVÁ Nikoleta2000 290,72 ŠKST RUŽOMBEROK 3 LABOŠOVÁ Ema 2001 253,58 STO VALALIKY 4 ŠINKAROVÁ Dáša 2001 248,62 ŠKST MICHALOVCE 5 GRIGELOVÁ Natália 2000 232,97 ŠK ŠOG NITRA 6 PEKOVÁ Zuzana 2002 190,27 KST VIKTÓRIA TRNAVA 7 URÍKOVÁ Monika 1999 168,09 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 8 KLUČÁROVÁ Agáta 2000 144,6 STO VALALIKY 9 MAROUSKOVÁ Monika 2000 135,29 KERAMING - KUBRAN TRENČÍN 10 TEREZKOVÁ Jana 2002 131,35 ŠKST MICHALOVCE 11 ČERMÁKOVÁ Paula 2000 131,26 ŠKST RUŽOMBEROK 12 DZELINSKA Júlia 2002 114,9 STK KOŠICE - ČAŇA 13 SLOBODNÍKOVÁ Hana 2003 108,29 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK 14 MELICHEROVÁ Lívia 1999 104,86 MSK ČADCA 15 BELIANSKA Sarah 1999 103,01 ŠKST KARLOVA VES 16 DIVINSKÁ Natália 2002 97,18 MSTK TVRDOŠÍN 17 ŠVAJDLENKOVÁ Laura 2001 95,75 STO SPOJE IVANKA 18 LACENOVÁ Renáta 2003 86,86 ŠKST TOPOĽČANY 19 DZUROVÁ Lenka 2002 86,47 STK STARÁ TURÁ 20 HUDÁKOVÁ Ivana 2001 80,7 MŠK VSTK VRANOV N/T 21 BRENESSELOVÁ Alžbeta 1999 77,25 ZŠK MESTA VRBOVÉ STK 22 VOJTASOVÁ Patrícia 2001 74,16 OBEC LIETAVSKÁ LÚČKA 23 PISARČIKOVÁ Frederika 2002 70,16 ŠKST RUŽOMBEROK 24 BELOPOTOČANOVÁ Katka2000 67,4 TB WILFERDINGEN/TVRDOŠÍN 25 ŽILKOVÁ Tatiana 2001 64,14 ŠPORTKLUB MSS PREŠOV 26 ŠRÁMKOVÁ Erika 1999 64,06 ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN 27 GUNIŠOVÁ Ivana 2002 63,94 ŠKST TOPOĽČANY 28 KREŠILOVÁ Andrea 2000 60,96 ŠK ORION BELÁ N/C 29 TUŠANOVÁ Kristína 1999 60,04 STK RYBNÍK 30 KOVÁČOVÁ Alžbeta 2003 59,83 ŠKST RUŽOMBEROK STARŠÍ ŽIACI 1 DIKO Dalibor 2002 322,02 MSTK TVRDOŠÍN 2 DRÁB Matúš 2002 267,85 ŠKST MICHALOVCE 3 IVANČO Félix 2003 230,89 ŠKST FEROMAX BRATISLAVA 4 DELINČAK Filip 2003 223,17 MSK ČADCA 5 KLAJBER Adam 2003 190,55 STK KOŠICE - ČAŇA 6 ĎANOVSKÝ Martin 2002 187,28 LOKOMOTÍVA VRÚTKY 7 PACH Kamil 2003 174,71 STO VALALIKY 8 PÁLENÍK Adam 2002 157,44 STK RYBNÍK 9 ŠVENTO Jakub 2004 147,67 ŠKST RUŽOMBEROK 10 PETRLÍK Juraj 2003 124,65 ŠKST TOPOĽČANY 11 MIKLUŠČÁK Benjamín 2002 111,28 ŠKST KARLOVA VES 12 ŠRAMO Radoslav 2005 102,21 MSK ČADCA 13 FUSEK Patrik 2002 99,01 MSK MALACKY 14 GOLDÍR Jakub 2005 97,31 MSK ČADCA 15 VETERNÍK Peter 2003 91,96 MEDOKÝŠ MARTIN-ĽADOVEŇ 16 KAPUSTA Martin 2002 91,94 MSK ČADCA 17 ŠUTIAK Samuel 2005 88,46 ŠKST TOPOĽČANY 18 DOUBEK Kristian 2003 88,33 ŠKST KARLOVA VES 19 VETERNÍK Jakub 2003 85,96 MEDOKÝŠ MARTIN-ĽADOVEŇ 20 REMEŇ Matúš 2003 83,42 ŠKST TOPOĽČANY 21 UHERÍK Kristián 2006 79,04 ŠKST TOPOĽČANY 22 PIALA Marián 2004 79 MSK ČADCA 23 KUBALA Nicolas 2005 78,12 OŠK ZAVAR 24 BUDINSKÝ Daniel 2003 77,55 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 25 KÁLLAY Fedor 2004 72,53 MSK ČADCA 26 KOSTKA Šimon 2002 70,68 DUNAJEC SPIŠ.STARÁ VES 27 CSERMÁK Alexander 2003 69,43 TTC INTERSPEAD N.ZÁMKY 28 NÉMETH Štefan 2003 66,1 STK KOŠICE - ČAŇA 29 PAĽKO Kamil 2003 65,8 MŠK VSTK VRANOV N/T 30 BLAŠKO Nikolas 2004 63,86 ŠKST MICHALOVCE 31 KAPUSTA Michal 2004 61,8 MSK ČADCA 32 FREUND Andrej 2002 61,44 MSK MALACKY

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 24 slovenské rebríčky k 1. 5. 2017 6 BILKA Pavol 2006 188,85 SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA 7 TEREZKA Tomáš 2006 188,81 ŠKST MICHALOVCE 8 MRIŽO Michal 2006 165,08 ŠKST TOPOĽČANY 9 ŽÁK Lukáš 2006 137,16 KST RAKSIT 10 IMRIŠÍK Matúš 2006 127,96 MSK ČADCA 11 MITRÍK Jozef 2007 113,62 ŠK ORION BELÁ N/C 12 VLAŠIČ Leo 2006 110 ŠKST KARLOVA VES 13 GOMBALA Samuel 2006 98,97 STK LUČENEC - KALINOVO 14 KOPEC Viktor 2006 98,63 MSK MALACKY 15 LACKOVIČ Oliver 2006 98,16 STK RYBNÍK 16 HATALA Juraj 2006 97,93 STO VALČA 17 HOLEŠČÁK Dominik 2006 96,98 MSK ČADCA 18 SEKERA Mikluš Tadeáš 2006 96,38 ŠPORTKLUB MSS PREŠOV 19 BILSKÝ Michal 2006 94,66 OŠK ŠAR.MICHAĽANY 20 BUNČEK Štefan 2006 94,25 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 21 KRUŽIC Tobias 2006 91,22 STK1.ZŠVRÁBLE 22 JURČÁK Samuel 2006 89,28 STO VALČA 23 ADAMIČKA Dominik 2006 87,69 TTC INTERSPEAD N.ZÁMKY 24 GERÁT Dominik 2006 78,07 MSK ČADCA 25 NOVÁK Adam 2006 74,44 MSTK TVRDOŠÍN 26 TUŠKA Adam 2006 74,01 GASTO METALFIN GALANTA 26 BOGNÁR Matúš 2006 74,01 STO VEĽKÝ BIEL 28 NÉMETH Juraj 2006 72,87 STO VALALIKY 29 PLANIETA Radovan 2006 72 ŠK SUCHÁ HORA - HLADOVKA 30 HOREČNÝ Jakub 2007 69,64 KST RAKSIT 31 PEČALKA Nataniel 2006 65,04 MŠK KYS.NOVÉ MESTO 32 DRBIAK Kevin 2006 63,48 MSTK TVRDOŠÍN 33 STRAKA Martin 2006 60,33 SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA 34 CIRÁK Filip 2007 59,29 1.PPC FORTUNA KEŽMAROK 35 SEPEŠI Luca 2007 57,88 STO VALALIKY 36 MADARAS Adam 2007 55,16 KST RAKSIT 37 SABOVČÍK Lukáš 2007 54,96 LOKOMOTÍVA VRÚTKY 38 KUBÍK Adam 2007 54,36 MŠK KYS.NOVÉ MESTO 39 KREMNICKÝ Adam 2006 53,63 OŠK BETLANOVCE 40 PAPÁNEK Peter 2006 53,34 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY NAJMLADŠIE ŽIAČKY 1 WILTSCHKOVÁ Dominika2006 345,1 GASTO METALFIN GALANTA 2 WALLENFELSOVÁ Aneta 2006 260,75 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 3 BITÓOVÁ Michaela 2007 243,26 STK KOŠICE - ČAŇA 4 MAJERČÍKOVÁ Linda 2006 216,01 MŠK ŽIAR/HRONOM 5 IGAZOVÁ Martina 2006 204,36 ŠKST TOPOĽČANY 6 DAROVCOVÁ Nina 2007 199,14 ŠKST KARLOVA VES 7 NÉMETHOVÁ Nina 2007 165,28 STO VALALIKY 8 KĽUCHOVÁ Terézia 2006 145,24 LOKOMOTÍVA VRÚTKY 9 DZIEWICZOVÁ Lea 2006 134,58 ŠKST RUŽOMBEROK 10 ĎURANOVÁ Dorota 2006 131,69 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 11 BIKSADSKÁ Ema 2007 128,83 MSK MALACKY 12 KUBJATKOVÁ Alica 2008 110,95 MSK ČADCA 13 KRAJČOVIČOVÁ Petronela2009 100,76 TTC MAJCICHOV 14 PUŠKÁROVÁ Lucia 2007 99,11 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 15 BESKIDOVÁ Katarína 2006 97,92 GASTO METALFIN GALANTA 16 SČURYOVÁ Lucia 2006 92,57 GASTO METALFIN GALANTA 17 ŠTETKOVÁ Ema 2006 92,35 STK LUČENEC - KALINOVO 18 KOVÁČOVÁ Lenka 2006 88,76 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK 19 ČERMÁKOVÁ Ivana 2007 83,14 ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN 20 VANIŠOVÁ Vanda 2008 78,3 MSK MALACKY 21 GERÁTOVÁ Soňa 2008 77,11 MSK ČADCA 22 FIALOVÁ Sofia 2007 75,95 STK RYBNÍK 23 BOHÁČOVÁ Sabína 2007 74,53 MŠK VSTK VRANOV N/T 24 BEHÚNOVÁ Ela 2006 73,53 ŠKST HUMENNÉ 25 HROMÁDKOVÁ Erika 2006 70,3 MŠK KYS.NOVÉ MESTO 26 STANKOVIČOVÁ Hana 2008 68,9 SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA 27 BUGOVÁJessica 2006 61,39 MŠK KYS.NOVÉ MESTO 28 STÚPALOVÁ Veronika 2008 60,1 MSK MALACKY 29 HREHOVÁ Vanesa 2006 60,03 MŠK VSTK VRANOV N/T 30 KOTESOVÁ Adela 2008 59,75 ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN 14 GAŠPARÍK Jakub 2005 122,48 ŠKST TOPOĽČANY 15 UHERÍK Kristián 2006 112,38 ŠKST TOPOĽČANY 16 ŠRAMO Radoslav 2005 107,29 MSK ČADCA 17 BELOPOTOČAN Dávid 2005 104,14 MSTK TVRDOŠÍN 18 KULICH Ivan 2005 101,93 STK LUČENEC - KALINOVO 19 TKÁČ Matej 2004 86,63 ŠKST MICHALOVCE 20 FRANCE Roman 2005 84,93 TTC INTERSPEAD N.ZÁMKY 21 GODA Patrik 2005 84,49 STK RYBNÍK 22 VRANAY Michal 2005 81,96 STK KOŠICE - ČAŇA 23 BELOPOTOČAN Roman 2004 81,33 MSTK TVRDOŠÍN 24 FATUL Gregor 2004 74,01 STO VALČA 25 ARPÁŠ Samuel 2007 66,94 ŠKST TOPOĽČANY 26 KUBJATKO Samuel 2006 66,48 MSK ČADCA 27 FRITZ Andrej 2005 65,68 MSK ČADCA 28 NOVICKÝ Oliver 2005 63,76 STK KOŠICE - ČAŇA 29 SKLENÁR Lukáš 2005 62,22 STK 1.ZŠ VRÁBLE 30 KUCMEN Richard 2004 61,94 MSK MALACKY 31 MRIŽO Michal 2006 60,58 ŠKST TOPOĽČANY 32 NEMČEK Patrik 2005 58,45 STK PROPRIA KÚTY 33 HRABAJ Patrik 2005 57,8 MŠK ŽIAR/HRONOM 34 TEREZKA Tomáš 2006 56,78 ŠKST MICHALOVCE 35 BIRÓ András 2004 56,74 GASTO METALFIN GALANTA 36 ZEMAN Slavomír 2005 56,35 STK 1.ZŠ VRÁBLE 37 FOJTÍK Matúš 2005 53,44 STK RADOĽA 38 BILKA Pavol 2006 52,62 SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA 39 KURUC Matúš 2005 51,85 ŠKST KARLOVA VES 40 RADIČ Jasmin 2004 51,39 ŠKST KARLOVA VES MLADŠIE ŽIAČKY 1 ILLÁŠOVÁ Adriana 2004 345,1 ŠKST TOPOĽČANY 2 ČINČUROVÁ Ema 2005 253,2 ŠKST TOPOĽČANY 3 VINCZEOVÁ Laura 2005 220,08 MKST NOVÁ DUBNICA 4 SVITANOVÁ Zuzana 2004 211,38 STK PC TRENČ.TEPLÁ 5 WILTSCHKOVÁ Dominika2006 197,3 GASTO METALFIN GALANTA 6 ŠINKAROVÁ Monika 2005 179,44 ŠKST MICHALOVCE 7 CHORVÁTOVÁ Dominika2004 169,6 STK RYBNÍK 8 ŠTULLEROVÁ Eliška 2005 159,57 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 9 BILKOVIČOVÁ Sára 2005 157,88 MSK MALACKY 10 WALLENFELSOVÁ Aneta 2006 148,49 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 11 PORUBÄNOVÁ Nina 2004 148,34 STK KOŠICE - ČAŇA 12 DROBOVÁ Veronika 2004 108,24 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 13 MÜLLEROVÁ Ema 2005 107,95 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 14 DUDOVÁ Emma 2004 101,55 ŠKST MICHALOVCE 15 PALAŠTYOVÁ Nikola 2004 95,39 STK RADOĽA 16 DRBIAKOVÁ Karin 2005 92,53 MSTK TVRDOŠÍN 17 URBANOVSKÁ Viktória 2004 92,09 STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE 18 MAJERČÍKOVÁ Linda 2006 84,5 MŠK ŽIAR/HRONOM 19 IGAZOVÁ Martina 2006 82,44 ŠKST TOPOĽČANY 19 IVANČÁKOVÁ Simona 2005 82,44 STO VALALIKY 21 NÉMETHOVÁ Noemi 2004 80,35 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 22 ANDREJKOVIČOVÁNatália2004 78,41 STO VALALIKY 23 MOKRYŠOVÁ Paulina 2005 74,35 TTC INTERSPEAD N.ZÁMKY 24 POLAKOVIČOVÁ Bianka 2005 73,44 MSK MALACKY 25 FERENČÍKOVÁ Sára 2005 71,32 MSTK TVRDOŠÍN 26 DZIEWICZOVÁ Lea 2006 64,78 ŠKST RUŽOMBEROK 27 DAROVCOVÁ Nina 2007 64,38 ŠKST KARLOVA VES 27 ŠELINGOVÁ Lucia 2005 64,38 MKST NOVÁ DUBNICA 29 ŠTETKOVÁ Ema 2006 62,12 STK LUČENEC - KALINOVO 30 KĽUCHOVÁ Terézia 2006 61,94 LOKOMOTÍVA VRÚTKY NAJMLADŠÍ ŽIACI 1 UHERÍK Kristián 2006 364 ŠKST TOPOĽČANY 2 PALUŠEK Samuel 2006 283,19 STK KOŠICE - ČAŇA 3 ARPÁŠ Samuel 2007 247,89 ŠKST TOPOĽČANY 4 KATONA Alexander 2006 224,9 ŠKST TOPOĽČANY 5 KUBJATKO Samuel 2006 213,55 MSK ČADCA

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

25 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 svetové rebríčky k 1. 6. 2017 5 JHA Kanak USA 1722 6 KANAMITSU Koyo JPN 1704 7 IZUMO Takuto JPN 1695 8 CHO Daeseong KOR 1675 9 UDA Yukiya JPN 1658 10 LIN Yun-Ju TPE 1629 98 ŠPÁNIK Tibor SVK 1039 150 TONKOVIČ Markus SVK 870 177 PEKO Štefan SVK 811 189 ZELINKA Jakub SVK 786 267 ORÁČ Daniel SVK 622 360 DIKO Dalibor SVK 405 378 BUČKO Patrik SVK 319 JUNIORKY 1 HIRANO Miu JPN 3104 2 ITO Mima JPN 2950 3 HAYATA Hina JPN 2825 4 KATO Miyu JPN 2789 5 WANG Manyu CHN 2649 6 SHIOMI Maki JPN 2576 7 DIACONU Adina ROU 2422 8 DIAZ Adriana PUR 2377 9 SASAO Asuka JPN 2298 10 NAGASAKI Miyu JPN 2211 60 KUKUĽKOVÁ Tatiana SVK 1688 120 PUCHOVANOVÁ Nikoleta SVK 1412 148 GRIGELOVÁ Natália SVK 1307 157 LABOŠOVÁ Ema SVK 1282 166 ŠINKAROVÁ Dáša SVK 1247 208 URÍKOVÁ Monika SVK 1162 236 PEKOVÁ Zuzana SVK 1106 293 TEREZKOVÁ Jana SVK 992 321 DIVINSKÁ Natália SVK 933 348 MAROUSKOVÁ Monika SVK 849 349 ČERMÁKOVÁ Paula SVK 843 KADETI 1 HARIMOTO Tomokazu JPN 2391 2 CHO Daeseong KOR 1675 3 SIDORENKO Vladimir RUS 1541 4 FENG Yi-Hsin TPE 1505 5 SONE Kakeru JPN 1415 6 MOREGARD Truls SWE 1395 7 YOKOTANI Jo JPN 1307 8 HAMACHE Bilal FRA 1206 9 HAMADA Kazuki JPN 1185 10 GREBNEV Maksim RUS 1178 82 DIKO Dalibor SVK 405 KADETKY 1 NAGASAKI Miyu JPN 2211 2 KIHARA Miyuu JPN 2190 3 WANG Crystal USA 1960 4 WANG Amy USA 1876 5 SHIN Yubin KOR 1846 6 LEE Ka Yee HKG 1805 7 SOMA Yumeno JPN 1775 8 ZIRONOVA Ekaterina RUS 1763 9 ODO Satsuki JPN 1751 10 ZAHARIA Elena ROU 1706 64 PEKOVÁ Zuzana SVK 1106 88 TEREZKOVÁ Jana SVK 992 96 DIVINSKÁ Natália SVK 933 335 TRUKSOVÁ Lucia SVK 1614 423 PUCHOVANOVÁ Nikoleta SVK 1412 475 GRIGELOVÁ Natália SVK 1307 487 LABOŠOVÁ Ema SVK 1282 500 ŠINKAROVÁ Dáša SVK 1247 548 URÍKOVÁ Monika SVK 1162 580 PEKOVÁ Zuzana SVK 1106 652 TEREZKOVÁ Jana SVK 992 685 DIVINSKÁ Natália SVK 933 716 MAROUSKOVÁ Monika SVK 849 717 ČERMÁKOVÁ Paula SVK 843 MUŽI DO 21 ROKOV 1 FAN Zhendong CHN 3346 2 CALDERANO Hugo BRA 2519 3 MURAMATSU Yuto JPN 2475 4 HARIMOTO Tomokazu JPN 2391 5 LIANG Jingkun CHN 2369 6 HO Kwan Kit HKG 2255 7 LIM Jonghoon KOR 2245 8 LIAO Cheng-Ting TPE 2202 9 PUCAR Tomislav CRO 2192 10 CHO Seungmin KOR 2169 77 VALUCH Alexander SVK 1516 130 KALUŽNÝ Samuel SVK 1268 177 PÉTER Ingemar SVK 1126 208 ŠPÁNIK Tibor SVK 1039 221 BRAT Adam SVK 1003 284 TONKOVIČ Markus SVK 870 318 PEKO Štefan SVK 811 334 ZELINKA Jakub SVK 786 426 ORÁČ Daniel SVK 622 532 DIKO Dalibor SVK 405 552 BUČKO Patrik SVK 319 ŽENY DO 21 ROKOV 1 HIRANO Miu JPN 3104 2 ITO Mima JPN 2950 3 SATO Hitomi JPN 2892 4 HASHIMOTO Honoka JPN 2832 5 DOO Hoi Kem HKG 2831 6 HAYATA Hina JPN 2825 7 ZENG Jian SGP 2794 8 KATO Miyu JPN 2789 9 HAMAMOTO Yui JPN 2738 10 MORI Sakura JPN 2735 126 KUKUĽKOVÁ Tatiana SVK 1688 213 PUCHOVANOVÁ Nikoleta SVK 1412 249 GRIGELOVÁ Natália SVK 1307 259 LABOŠOVÁ Ema SVK 1282 270 ŠINKAROVÁ Dáša SVK 1247 315 URÍKOVÁ Monika SVK 1162 346 PEKOVÁ Zuzana SVK 1106 414 TEREZKOVÁ Jana SVK 992 443 DIVINSKÁ Natália SVK 933 470 MAROUSKOVÁ Monika SVK 849 471 ČERMÁKOVÁ Paula SVK 843 JUNIORI 1 HARIMOTO Tomokazu JPN 2391 2 KIZUKURI Yuto JPN 2100 3 AN Jaehyun KOR 1853 4 PLETEA Cristian ROU 1821 MUŽI 1 MA Long CHN 3437 2 FAN Zhendong CHN 3346 3 XU Xin CHN 3129 4 ZHANG Jike CHN 2953 5 OVTCHAROV Dimitrij GER 2880 6 MIZUTANI Jun JPN 2807 7 WONG Chun Ting HKG 2792 8 BOLL Timo GER 2754 9 NIWA Koki JPN 2746 10 CHUANG Chih-Yuan TPE 2690 11 FANG Bo CHN 2665 12 SAMSONOV Vladimir BLR 2656 13 LEE Sangsu KOR 2650 14 FREITAS Marcos POR 2607 15 JEOUNG Youngsik KOR 2577 16 GAUZY Simon FRA 2562 17 CALDERANO Hugo BRA 2519 18 MATSUDAIRA Kenta JPN 2497 19 FEGERL Stefan AUT 2481 20 GIONIS Panagiotis GRE 2478 61 WANG Yang SVK 2264 110 PIŠTEJ Ľubomír SVK 2074 141 BAI He SVK 1979 168 ŠEREDA Peter SVK 1881 192 KEINATH Thomas SVK 1812 262 NOVOTA Samuel SVK 1566 287 VALUCH Alexander SVK 1516 351 KOBES Kristián SVK 1365 403 KALUŽNÝ Samuel SVK 1268 478 PÉTER Ingemar SVK 1126 528 ŠPÁNIK Tibor SVK 1039 546 BRAT Adam SVK 1003 633 TONKOVIČ Markus SVK 870 673 PEKO Štefan SVK 811 692 ZELINKA Jakub SVK 786 794 ORÁČ Daniel SVK 622 903 DIKO Dalibor SVK 405 923 BUČKO Patrik SVK 319 ŽENY 1 DING Ning CHN 3488 2 LIU Shiwen CHN 3326 3 ZHU Yuling CHN 3310 4 FENG Tianwei SGP 3165 5 CHEN Meng CHN 3117 6 ISHIKAWA Kasumi JPN 3109 7 HIRANO Miu JPN 3104 8 CHENG I-Ching TPE 3042 9 HAN Ying GER 2996 10 ITO Mima JPN 2950 11 WU Yang CHN 2914 12 SATO Hitomi JPN 2892 13 LIU Jia AUT 2845 14 MU Zi CHN 2836 15 LI Jie NED 2833 16 HASHIMOTO Honoka JPN 2832 17 DOO Hoi Kem HKG 2831 18 SHAN Xiaona GER 2830 19 HAYATA Hina JPN 2825 20 HU Melek TUR 2816 71 BALÁŽOVÁ Barbora SVK 2437 104 ÓDOROVÁ Eva SVK 2276 296 KUKUĽKOVÁ Tatiana SVK 1688 319 JURKOVÁ Eva SVK 1637

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 26 informácie sstz Zápis VV SSTZ č. 3/2017 2. – 3. 5. 2017, Trenčianske Teplice Dňa 3. 4. 2017 zasadala na sekretariá- te SSTZ redakčná rada časopisu Slovenský stolný tenis. Vzhľadom na veľký počet prí- spevkov došlo k dohode o rozšírení čísla o štyri strany. Šéfredaktor T. Kollár ubez- pečil členov redakčnej rady, že číslo bude k dispozícii delegátom celoslovenskej Kon- ferencie SSTZ dňa 16. 6. 2017 V dňoch 7. 4. 2017, resp. 8. 4. 2017 sa uskutočnilo stretnutie medzi mužskými kolektívmi Vydrian a Trsťanmi/Dudiniec vo Vydranoch a záverečný turnaj štyroch naj- lepších ženských tímov v Dunajskej Strede. Súťaž družstiev mužov vyhrali opäť ŠK Vy- drany a v kategórii žien obhájili prvenstvo SSTE Dunajská Streda. Na finálových stret- nutiach sa zúčastnila a ceny odovzdala dele- gácia SSTZ v zložení Z. Kríž a A. Hamran. Dňa 13. 4. 2017 sa v bratislavskom ho- teli Linder stretli predstavitelia SSTZ Z. Kríž a A. Hamran s riaditeľom športových pod- ujatí ITTF R. Calinom. Prerokovali stav prí- prav blížiacich sa MS družstiev zdravotne znevýhodnených športovcov, ktoré sa uskutočnia 17. – 20. 5. 2017 v Bratislave. V Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave-Krasňanoch sa 18. 4. 2017 odo- hrali odvetné stretnutia baráže o postup do I. divízie na septembrové ME družstiev. Dňa 20. 4. 2017 sa konala v Budapešti porada zástupcov Superligy za účasti dele- gácie SSTZ v zložení Z. Kríž a A. Hamran. Dňa 25. 4. 2017 zasadala Rada ministra pre šport, ktorej je členom aj Z. Kríž – za KŠZ SR. Rada navrhla ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu P. Plavčanovi zá- sadnú novelu zákona o športe, ktorý pôso- bí na mnohé zväzy diskriminačne. Dňa 26. 4. 2017 sa konalo v Dome špor- tu XV. VZ Konfederácie športových zväzov SR. Za SSTZ sa ho ako delegáti zúčastnili pp. Hamran, Suchý, Vaniak a Hatalová. Stolnotenisová firma Butterfly vypove- dala sponzorskú zmluvu v pôvodnom rozsa- hu. Nový návrh zmluvy zodpovedá približne polovici materiálneho plnenia v porovnaní s pôvodnou zmluvou. VV SSTZ poveril pred- sedu SSTZ o rokovaní s fy Butterfly o novej zmluve počas MS v Dusseldorfe. Ing. Hamran informoval o rokovaniach s televíznou stanicou s názvom 213, ktorá je zameraná na šport a kultúru. Cieľom je za- bezpečiť priame televízne prenosy zo stol- notenisových podujatí a vybraných stretnutí Extraligy mužov a žien v ročníku 2017/18. Počas MS zdravotne znevýhodnených športovcov sa dňa 20. 5. 2017 uskutoční v Bratislave zasadnutie exekutívy ETTU. Podrobné zápisy z rokovaní VV SSTZ sú k dispozícii v plnom znení na www.sstz.sk. V dňoch 2. – 5. 2. 2017 sa konali v rus- kom Soči I. ME hráčov do 21 rokov. V silnej konkurencii nastupujúcej generácie eu- rópskych hráčov sa v dvojhrách presadila z nášho kolektívu iba Tatiana Kukuľková, ktorá nakoniec obsadila 9. – 16. miesto. Vo štvorhrách podal vynikajúci výkon Alexander Valuch, ktorý spolu s Dánom Andreasom Lindom získal nečakaný titul a po šiestich rokoch čakania priniesol pre slovenský stolný tenis opäť zlatú medailu! V Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave-Krasňanoch sa konali v dňoch 3. – 5. 3. 2017 majstrovstvá Slovenska do- spelých v individuálnych súťažiach. Turnaj, ktorý zabezpečoval sekretariát SSTZ, pre- behol hladko, za veľkej diváckej podpory. Obidve slovenské reprezentácie dospe- lých zakončili svoje účinkovanie v  skupi- nách o postup na tohtoročné ME družstiev súbojmi na domácich stoloch 7.  3.  2017 v Národnom stolnotenisovom centre v Bra- tislave-Krasňanoch. Muži hladko 3:0 zdolali Estónsko a oslabený ženský tím podľahol až príliš jasne 0:3 Taliansku. Predseda SSTZ podpísal 10. 3. 2017 memorandum o spolupráci a porozumení s predsedom SPV Jánom Riapošom, týkajú- ce sa MS družstiev vozíčkarov v stolnom te- nise, ktoré sú naplánované v Bratislave na štadióne O. Nepelu 17. – 20. 5. 2017. SSTZ sa bude významnou mierou podieľať na športovo-technickom zabezpečení turnaja. Tradičný turnaj osobností zorganizoval SSTZ v spolupráci s mestskou časťou Rača a klubom Mostex Rača dňa 10. 3. 2017. Zú- častnilo sa ho takmer 100 hostí z prostredia diplomatov, umelcov, novinárov, podnika- teľov a podporovateľov stolného tenisu. Dlhoročný sponzor slovenského stol- ného tenisu japonská firma Butterfly ozná- mila, že k 31. 8. 2017 vypovedáva zmluvu so SSTZ v doterajšej podobe. V spolupráci s ČAST bola dohodnutá spoluúčasť na financovaní tréningov pre Balážovú a Matelovú. Špeciálny tréning im zabezpečuje v Düsseldorfe Japonka Umemura. Sekretariát v zmysle nového záko- na o  športe zabezpečil auditorskú firmu EKORDA, ktorá vykoná každoročne audit hospodárenia SSTZ. Ten bude predmetom rokovania konferencie SSTZ. SSTZ objednal 1 350 m2 stolnoteniso- vého povrchu od fy STAG, ktorý bude slú- žiť na podujatia mimo stolnotenisovej haly SSTZ. Ing.Hamran a p. Grman sa zúčastnili pracovnej cesty na ISPO Mníchov, kde ro- kovali s fy STAG o možnostiach zakúpenia podlahy STAG. Zápis VV SSTZ č. 1/2017 24. 1. 2017, Bratislava Dňa 5. 12. 2016 sa uskutočnilo na sek- retariáte SSTZ rokovanie predsedu a gene- rálneho sekretára SSTZ s predstaviteľmi PR agentúry SPR media M. Grendelovou a M. Židíkom. Agentúra, ktorá úspešne spolu- pracuje s ČAST ponúkla SSTZ možnosti na zlepšenie propagácie stolného tenisu i zís- kanie nových sponzorov pre zväz. Došlo k  predbežnej dohode, že agentúra pred- loží do 30. 1. 2017 konkrétne námety na propagáciu podujatí SSTZ i možnosti na spoluprácu so sponzormi. Dňa 6. 12. 2016 sa vo Viedni konala po- rada zástupcov Superligy zo zainteresova- ných stolnotenisových zväzov. Za SSTZ sa jej zúčastnili pp. Kríž a Hamran. Na porade bol zhodnotený priebeh základnej časti Superligy a vyžrebovanie druhej časti tej- to súťaže. Turnaj trojice družstiev mužov a žien z druhej polovice skupín sa uskutoč- ní 21. 3. 2017 v Národnom stolnoteniso- vom centre v Bratislave-Krasňanoch. Redakčná rada časopisu Slovenský stolný tenis zasadala 7. 12. 2016. Zhodno- tila obsah čísla 1/2016 a upresnila obsah časopisu 2/2016 vrátane autorov jednotli- vých príspevkov. Uzávierka bola stanovená na 15. 1. 2017. K 31. 12. 2016 definitívne ukončilo svo- ju činnosť Slovenské združenie telesnej kul- túry a bolo vymazané z registra spoločen- ských organizácií. K tomuto termínu zanikla aj povinnosť SSTZ konzultovať so SZTK (pô- vodný vlastník stolnotenisovej haly v Brati- slave-Krasňanoch) nakladanie s Národným stolnotenisovým centrom, ktoré prešlo v roku 1990 prevodom do vlastníctva SSTZ. Hlavná kontrolórka slovenského športu Ing. A. Fisterová na porade so športovými zväzmi v dňoch 10. – 11. 1. 2017 konšta- tovala, že 66 zväzov (z 97) upravilo svoje stanovy v zmysle nového zákona o športe a splnilo aj ďalšie predpísané podmienky. Iba tieto zväzy sú zo zákona oprávnené po- berať štátny príspevok na činnosť športu, ktorý reprezentujú. So všetkými zväzmi, ktoré úspešne implementovali zákon do svojej legislatívy ešte prebehnú bilaterál- ne rokovania na úpravu niektorých detai- lov v stanovách, ktoré dopracujú na svo- jich konferenciách v priebehu roka 2017. Na rokovaní SSTZ zastupovali predseda a generálny sekretár. Po dlhých prieťahoch dňa 13. 1. 2017 zverejnilo MŠVVaŠ SR rozpis štátnej pod- pory pre športové zväzy, medzi ktoré pod- ľa kontroverzného vzorca rozdelilo na rok 2017 sumu 36 319 878 €. SSTZ skončilo v poradí zväzov na 13. mieste s podporou 606 419 €. Zápis VV SSTZ č. 2/2017 14. 3. 2017, Bratislava

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

27 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 zákon o športe Predseda Slovenského stolnotenisové- ho zväzu (SSTZ) Zdeno Kríž si myslí, že v Zá- kone o športe i po novelizácii prevažujú ne- gatíva nad pozitívami. Ten totiž priniesol zväzu väčšie administratívne zaťaženie, zviazané ruky a v konečnom dôsledku me- nej peňazí na skutočnú prácu. Aj keď pri- znáva, že zákon bol potrebný a má svoje plusy, je presvedčený, že potrebuje ďalšiu novelizáciu, hlavne v otázke vzorca na pre- rozdeľovanie financií a systému výpočtu popularity. „Nám zákon zďaleka nepomo- hol tak, ako sa to prezentuje na verejnosti“ povedal v rozhovore pre TASR. „Zákon o športe bol potrebný, pred- chádzala mu pomerne dlhá diskusia a mal výborný PR v médiách. Avšak väčšina pripo- mienok a návrhov od menších a úspešných zväzov sa nebrala do úvahy. Rozhodujúcu úlohu pri tvorbe zákona hrali predstavite- lia futbalu, hokeja, tenisu a ešte siedmich ďalších takzvane veľkých športov. Výsle- dok je, že zákon zďaleka nie je taký ideálny a dobrý ako ho jeho tvorcovia prezentovali a neustále aj prezentujú verejnosti, a už vô- bec nie taký, aký väčšina zväzov očakávala,“ uviedol. Za veľké plus považuje fakt, že štát sa po viac ako 15 rokoch rozhodol pridať peniaze na šport a bude ich zvyšovať štyri roky. „Ďalší prínos je napríklad to, že dob- rovoľníci môžu byť oceňovaní do 500 € bez zdanenia, je to zjednodušenie ocenenia ich práce. Pozitíva sú aj ohľadne zabezpečenia sociálnych istôt pre športovcov.“ Na druhej strane vidí množstvo slabín v zákone. Za hlavné negatívum považuje vzorec na výpočet prerozdelenia peňazí medzi jednotlivé športy. „Nie je spravod- livý a jeho filozofia je veľmi pochybná - úspech krát popularita plus členská zá- kladňa do 23 rokov. To spochybňuje väčši- na zväzov. Druhý problém sú výpočty para- metrov, ktoré vstupujú do vzorca. Povedal by som, že boli spracované účelovo. Roz- delenie financií, ako to garantuje zákon, nie je spravodlivé pre väčšinu športových zväzov, teda ani pre stolný tenis.“ Zákon mal priniesť do športu viac pe- ňazí aj z podnikateľského prostredia. Pod- ľa Kríža sa však zmeny vôbec neodzrkadlili na väčšom záujme sponzorov a daňové úpravy nie sú dostatočne motivujúce pre investorov. Reálne chýbajú aj športové po- ukazy pre mládež, cez ktoré by si jednotli- vé kluby mohli sami zháňať financie. „V zá- kone sa o nich píše, ale prvý ani druhý rok sa nerealizovali, lebo nie sú kryté peniazmi a nevyzerá to tak, že budú aktuálne. Ak by sa to naplnilo, kluby by si k sebe stiahli viac mládeže na športovanie a zároveň by si za- robili.“ Veľkým problémom pre športové zvä- zy je nárast finančných i časových nárokov na administratívu v snahe o čo najväčšiu transparentnosť. Zväzy sú povinné dokla- dovať narábanie s finančnými prostried- kami na transparentnom účte a priebežne ich zverejňovať. „Vyžaduje si to veľké ná- klady. Veľké zväzy, ktorým sa podstatne zvýšil rozpočet, si na to zobrali nových ľudí. Menšie, ktoré majú jedného, alebo len pol pracovníka, na to peniaze nema- jú. Navyše, plánovaný informačný systém zatiaľ nefunguje. Zväzom podľa nového zákona vznikli aj ďalšie administratívne povinnosti, ktoré predtým nevykonávali a ktoré stoja peniaze,“ uviedol šéf zväzu, ktorý je zároveň viceprezident Slovenské- ho olympijského výboru. Kľúčovú nespravodlivosť ale vidí v spo- mínanom vzorci. „Vďaka nemu sa niekto- rým zväzom zvýšil rozpočet o milióny a niektorým vôbec, alebo len o drobné.“ Jeden vzorec totiž podľa neho nemôže ob- siahnuť rôznorodosť všetkých športových odvetví. „Je scestné si to myslieť. Nedajú sa skĺbiť kolektívne a individuálne športy, olympijské a neolympijské. Navyše v ňom spojili exaktné parametre so subjektívnou popularitou. Napr. medzinárodná popu- larita sa vypočítala zo sledovanosti špor- tov iba v 35 krajinách sveta. Veľmi dobrý úspech športu tak môže úplne znehodno- tiť nízka popularita.“ Šéf zväzu predostrel aj vlastný návrh. Popularita by sa odvodzovala z počtu člen- ských krajín vo svetovej federácii, z počtu športujúcich na svete, na Slovensku, z poč- tu klubov a z počtu súťaží. „Potom by sa k tomu možno mohla prirátať aj interneto- vá sledovanosť a prieskum verejnej mien- ky v SR. Toto by sa dalo relatívne presne zmerať. Tu vidíme najväčšiu slabinu vzorca, ktorý je výhodný možno pre desať zväzov.“ Kríž zdôraznil, že nie len oni hovoria o tom, že vzorec je zlý. Poukázal na fakt, že peniaze sa nerozdeľujú presne podľa výsledkov z neho plynúcich, existujú totiž obmedzenia. „Prirobili sa takzvané “brz- dy”, ktoré hovoria, že sa rozpočet môže zvýšiť najviac o 25 % a znížiť o 10 % oproti predchádzajúcemu roku. Iba vďaka tomu niektoré zväzy úplne neskolabovali.“ Kritike podrobil aj novelu. Tá podľa neho ide proti pôvodnej filozofii Záko- na o športe, keďže zväzom určuje koľko prostriedkov majú na čo použiť. „Úradníci určili rovnaké percentá pre všetky športy, ale je rozdiel, či máte niekoľkomiliónový rozpočet, alebo 50 000 €. V každom športe je to inak a aj v tom jednom sú každý rok iné priority.” Ako ukážku použil situáciu, keď sú jeden rok MS na Novom Zélande a druhý v Budapešti. „Určili, že treba ne- zmyselne rozdeliť 15 % na mládež podľa počtu členov do 23 rokov a 20 % na rozvoj talentov. Namiesto toho mali nechať na zväz, nech rozdelí celých 35 % podľa vlast- ných kritérií. Ďalej 15  % na sekretariát. Keď majú futbal, tenis či hokej saturované rozpočty, tak im to stačí. Ale keď niekto dostane iba niekoľko desiatok tisíc, tak nie. Nebudú mať ľudí, ktorí by zabezpečili súťaže. Zodpovednosť majú zväzy, úradní- ci určili percentá...“ Kríž uviedol, že v praxi to znamená, že SSTZ má na priame použitie menej peňazí, ako pred zavedením zákona. „Za dva roky sa nám zvýšil rozpočet zhruba o 108 000 € čo je približne 20 %. Na prvý pohľad to vyzerá dobre, v skutočnosti to tak nie je. K predchádzajúcemu rozpočtu sme dostali v minulosti 20 000 € na podporu význam- ných podujatí na Slovensku, tie sú zrušené. Zákon určil, že konferencia SSTZ musí byť každý rok, my sme ju mali každé dva, takže pribudli náklady vo výške cca 5 000 €, mu- síme robiť audit – 1 500 €, musíme zaplatiť kontrolóra – zhruba 3 000 €, nového pra- covníka, ktorý napĺňa informačný systém – 10 000 €. Čo je kľúčové, musíme rozde- liť tých 91 000 € medzi všetky kluby podľa členov do 23 rokov. To znamená, že peniaze rozdrobíme zhruba medzi 700 klubov a na jedného hráča príde asi 21 €. A to už neho- vorím o administratívnej náročnosti zasie- lania a zúčtovávania dotácie. Ak má nejaký klub z 8. ligy troch mladých hráčov, dostane 60 € a to mu nijako nepomôže. Tie peniaze sa rozplynú a neprinesú žiadny významný efekt. Keď to všetko odrátam, tak máme na skutočnú prácu zväzu menej peňazí, ako sme mali pred dvomi rokmi. Preto SSTZ i ďalšie zväzy chcú opäť novelizáciu záko- na. „To, že nie je dobrý, nehovoríme iba my zväzy, ale povedala to aj novo konštituova- ná Rada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport, ktorá sa jednoznačne zhodla na tom, že zákon má vážne nedo- statky a treba ho podstatne novelizovať. To už je silný argument,“ dodal. ● text (krátený): Michal Tezga, Tlačová agentúra Slovenskej republiky Zákon o športe nám komplikuje život

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

28 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 jubilanti Anton Hajduk – 60 rokov Patrí medzi po- predných funkcio- nárov slovenského stolného tenisu. Aktuálne šéfuje disciplinárnej ko- misii SSTZ a od roku 2015 vedie Východoslovenský stolnotenisovýzväz ako jeho predseda. V rokoch 2006 – 2007 bol aj členom výkonného výboru SSTZ. Význam- nou mierou sa pričinil aj o rozvoj stolného tenisu vo svojom rodisku – vo Vranove nad Topľou.Keďvroku2002získalMŠKVSTKVra- novnadTopľoudovlastníctvastolnotenisovú halu, začal intenzívne pracovať vo vedení klu- bu. Športový stánok dostal aj jeho zásluhou výraznemodernejšiupodobu,zlepšilasaprá- ca s mládežou i príprava dospelých. Z cieľave- domých krokov rezultovalo historicky najlep- šie umiestnenie klubu v najvyššej súťaži v SR v sezóne 2016/2017 – 4. miesto, pričom za MŠK VSTK Vranov nad Topľou hrajú predo- všetkým jeho vlastní odchovanci. Sám ešte stále pravidelne trénuje a hrá 3. ligu. Imrich Svat – 60 rokov Bývalý dlhoroč- ný stolný tenista, tréner ŠŠS a CTM pri STO Valaliky so zameraním na prí- pravu talentovanej mládeže.Spoločne sE.KrálomaF.Bla- ňárom pripravoval Alica Grofová-Chládeková – 65 rokov Je členkou Siene slávy Slovenského stolnotenisového zväzu, kde jej spo- lu s Františkom Tokárom patrí naj- čestnejšie miesto. V bohatej, vyše 90- -ročnej histórii stolného tenisu sa žiadnej Slovenke nepo- daril taký významný prienik medzi sveto- vú elitu. Historický úspech dosiahla v roku 1973 na MS v Sarajeve, kde sa prebojovala až do finále. V tom istom roku získala aj ti- tul akademickej majsterky sveta. Na prelo- me šesťdesiatych a  sedemdesiatych rokov 20.  storočia patrila k absolútnej svetovej špičke, o čom svedčia aj ďalšie tri bronzové medailyzosvetovýchšampionátov(družstvá 1969, 1971 a mix 1973 s Dvořáčkom). Úspe- chy žala aj na majstrovstvách Európy, odkiaľ si priniesla štyri strieborné a dve bronzové medaily. Alica Grofová-Chládeková športovo vyrástla v bratislavskej Rači. Hrala za miest- nu Lokomotívu, neskôr za Lokomotívu Bra- tislava a  TSMB Trnávka. V  rokoch 1965 až 1969 bola členkou juniorskej reprezentácie ČSSR a v rokoch 1967 až 1978 bola stabilnou oporou ženského tímu ČSSR, v tom čase pat- riaceho do svetovej špičky. Je absolventkou FTVŠ v Bratislave, špecializácie stolný tenis. Získala najvyššie trénerské vzdelanie – licen- ciu A. V rokoch 1990 až 1992 bola členkou komisie vrcholového športu SSTZ, zväzovou metodičkouasekretáromSSTZ,neskôrsave- novala trénerskej práci s mládežou. V minu- losti bola aj členkou kontrolnej komisie SSTZ. členky reprezentácie mládeže SR – Drotáro- vú, Kraželovú, Ivanovú a Horváthovú, kto- ré v tom čase boli členkami CTM Valaliky. K jeho najlepším športovým výsledkom pat- ria 2. miesto družstiev starších žiačok v roku 2008, 3. miesto družstiev mladších žiačok v roku 2009, 3. miesto dvojhry dorasteniek v roku 2006 – Drotárová, 3. miesto dvojhry starších žiačok v  roku 2008 – Kraželová, 3. miesto dvojhry mladších žiačok v roku 2008 – Ivanová a 1. miesto v dvojhre naj- mladších žiačok v roku 2009 – Horváthová. Trénerskú kvalifikáciu nadobudol v rokoch 2006 – 2007. Dušan Zelman – 60 rokov Dlhoročný ak- tívny hráč, tréner a  rozhodca. Ak- tívne sa stolné- mu tenisu začal venovať vo svo- jich štrnástich ro- koch  v  Sládkovi- čove pod ve­ dením Emila  Dovalovské- ho. Postupne pôsobil v kluboch STK Senec, Drietoma a  Keraming-Kubran Trenčín, kde naďalej aktívne hráva v 2. až 4. lige. Aktívne pracoval aj v  rôznych zväzových funkciách vrátane SSTZ ako člen disciplinárnej komi- sie a dozornej rady. V súčasnosti je členom ObSTZ Trenčín, VV KSTZ Trenčín, kde vyše 10 rokov vykonáva funkciu matrikára. V roku 1993 získal trénerskú licenciu a od roku 1980 jedržiteľomrozhodcovskejlicencie.Vosvojej trénerskej práci sa venuje aj mládeži, pričom najväčšieúspechyajnamedzinárodnompoli dosiahol s Monikou Marouskovou. Navždy nás opustil Jozef Hulín (1937 – 2017). Do Hlohovca prišiel v roku 1962, od roku 1964 až do roku 1991 bol predsedom TJ Drôtovňa i jeho stolnotenisového oddielu. Pod jeho vedením sa Hlohovec dostal aj do povedomia vyznávačov celuloidovej loptičky na celoslovenskej i celoštátnej úrovni. Hlohovec vďaka nemu usporiadal v osemdesiatych rokoch 20. storočia medzinárodné M-ČSSR a medzištátne stretnutia. Aktívne hrával stolný tenis v krajských súťažiach aj v slovenskej národnej lige. V osemdesia- tych rokoch 20. storočia bol aj členom predsedníctva SSTZ. Dosiahol úspechy aj v celoštátnych súťažiach odborárov. Úspešne si počínal aj ako tréner hlohoveckého dievčenského stolného tenisu. Dcéra Jana získala viacero medailí, naj- cennejšia bola zlatá na M-ČSSR v zmiešanej štvorhre dorastu. Zomrel 27. apríla 2017 v Hlohovci. Česť jeho pamiatke! Navždy nás opustil Vít Mercel (1932 – 2017). Vo veku 84 rokov nás 19. 1. 2017 opustil Vít Mercel, nestor stolného tenisu v Majcichove. Dorastenecký majster Slovenska z roku 1949 vo štvorhre (s Jozefom Gašparíkom) spojil svoj športový život s rodnou obcou. Aj vďaka nemu sa v Majcichove najmä žiacky stolný tenis zapísal do povedomia stolnotenisového Slovenska. Vo svojom vrcholnom období patril k širšej slovenskej stolnotenisovej elite. Na základe výborných výsledkov si medzi veteránmi v kate- górii C-1 (60 až 64-roční) vybojoval aj účasť v reprezentačnom stolnotenisovom drese Slovenska na majstrovstvách Európy vo Viedni. Vítovi Mercelovi patrí okrem iného vďaka i uznanie aj ako všestrannému športovcovi. Bude nám všetkým veľmi chýbať... Česť jeho pamiatke! Navždy nás opustil Milan Kováč (1963 – 2017). Dňa 30. 5. 2017 vo veku 54 rokov zomrel Milan Kováč, ktorý prehral svoj posledný zápas s ťažkou chorobou. S bývalým viacnásob- ným medailistom z mládežníckych M-ČSSR, M-SSR a bývalým dlhoročným extraligovým hráčom Geológu Rožňava sa športová a stolnotenisová verejnosť rozlúčila 3. 6. 2017 na Mestskom cintoríne v Rožňave. Česť jeho pamiatke!

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

29 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 trénerské okienko ako hovorí Rosskopf, „naučil sa.“ Boll má teraz vždy správne vyžarovanie, „človek má pocit, že vždy vyhrá zápas. Je na ňom vidieť, že hrá každý set s nasadením až do konca.“ Ako viditeľné sú signály, ktorými špor- tovci – vedome alebo nevedome – dáva- jú najavo svoj stav, dokladajú výskumy, o ktorých rozpráva Geoffrey Schweizer, Reinhardtov kolega v Heidelbergu. „V jed- nej sérii štúdií ukázali ľudom krátke videá jednotlivých hráčov tímu a oni mohli po- zorovať, či je tím práve vo vedení, alebo prehráva. Športovci vnímajú reč tela svo- jich protivníkov a vyvodzujú z nej dôsledky pre predpoklad svojho úspechu“, hovorí Schweizer a pokračuje: „Čím viac protivník vešia hlavu, tým istejší sú jeho súperi.“ Aj preto vyžaduje Rosskopf „zdvih- núť päsť“ od svojich chránencov. Mnoho hviezd na medzinárodnej úrovni sa chová bez emócií, sťažuje sa spolkový tréner. Ak ukážeme pozitívny pocit, zvyšuje to náš výkon. Určite nie je vlastné každému, be- žať do kruhu so zdvihnutou päsťou k tímu. Minimum, čo si z výskumu môžeme od- niesť, je ovládať sa a nezverejňovať svoju frustráciu. Mnohí hráči sú zamestnaní sami sebou, druhí nie sú schopní prečítať reč tela svojho protihráča. „To nie je nič, to sa jednoducho dá natrénovať“, hovorí Ovčarov. Kto nehrá len pre zábavu, ale ide za úspechom, tomu sa oplatí zaoberať sa touto témou. Dimitrij Ovčarov vie presne: „Hru môžete ovládať nielen herne, ale aj rečou tela.“ Z nemeckého časopisu Tischtennis, č. 5, máj 2016, str. 8 – 10. ● text: Rahul Nelson ● preklad: Andreja Vidová Doktor športovej psychológie Chris- tian Reinhardt dokladá v jednej štúdii o futbale, že isté, dominantné vystupova- nie vyvolá v protivníkovi neistotu a pocit podradnosti. „Skúmajúci mohli ukázať, že úspešnosť u brankárov značne poklesla, keď stáli zoči-voči dominantne vystupu- júcemu strelcovi jedenástky, pretože od- hadovali jeho kvality vyššie ako u iného nie tak sebaistého strelca.“, opisuje Rein- hardt. Dominantnosť zapríčiňuje bojazli- vosť, takže brankár nedokázal podať svoj výkon a nízka úspešnosť sa stáva naplne- nou predpoveďou. Reinhardt prízvukuje: „Efekt z kopania jedenástky sa dá preniesť na akúkoľvek hernú situáciu“, platí to teda aj pre stolných tenistov. Nikto nie je vždy sebavedomý, no reč tela sa dá natrénovať Jörg Rosskopf, spolkový tréner hovorí: „Človek povzbudzuje, alebo demoralizuje protivníka tým, že mu ukáže svoje slabé alebo silné stránky. Toho si bol vedomý už počas svojho aktívneho pôsobenia ako hráč. V roku 1992 sa stal Rosskopf maj- strom Európy jednotlivcov a prišiel vo vynikajúcej forme na Olympijské hry do Barcelony. „Tam ale“, spomína si, „Jan- -Owe Waldner demonštroval celým svojim správaním: Dnes proti mne nevyhráš. Tak- že bolo ťažké hrať proti nemu.“ Prikázanie teda znie: Ukázať sa silným práve vtedy, keď prichádzajú ťažké situá- cie. Pravdaže to nedokáže každý, no Ovča- rov uisťuje, že sa to dá naučiť. Reinhardt potvrdzuje: Nikto nemôže byť vždy istý a sebavedomý, ale napriek tomu sa dá tak vystupovať, čo má ten istý efekt. Športový psychológ ešte dodáva, že to má navyše aj vedľajší pozitívny účinok: Vlastnou rečou tela sa dá ovplyvniť aj svoj vnútorný život, t.j. povzbudiť sa zdôrazneným bojovným vystupovaním. Samozrejme vo svetovej špičke je nie- koľko obzvlášť citlivých osobností, ktoré reagujú so seizmografickou citlivosťou na chyby a neúspechy. Vysoko senzibilné typy ako napr. Vladimír Samsonov, hrajú aj častejšie pod svoju úroveň, a preto mnohí z nich sa herne nedostanú vysoko. Kto sa chce dostať na špičku, ten sa musí naučiť aj tomu zodpovedajúc sebaisto vystupo- vať. Ma Long, ktorý bol dlhý čas známy svojou bojazlivosťou, sa aj v oblasti reči tela niečomu priučil. Dnes je vidieť, že je veľmajster. Mladý Timo Boll býval často nespokojný s hernými podmienkami, ale, Náš prejav pôsobí dovnútra aj navo- nok. V zásade platí ukázať sa silným v zá- pase práve vtedy, keď je vážna situácia. To sa dá naučiť – a tým ovplyvniť nielen pro- tivníka, ale aj seba samého. Dimitrij Ovčarov tresne ohlušujúco forhendový topspin na protivníkovu stra- nu. Získal úžasný bod, ale majster Európy nepohne ani jedným svalom na tvári. Ani po druhej lopte, tvrdom bekhendovom topspine, nič. Teraz zaútočí protivník. Ov- čarov odvetí krátkym úderom, súper dá loptičku do siete. Teraz vyletí Ovčarovova päsť do vzduchu a ozve sa jasajúci výkrik. Takto sa dá demoralizovať súper. Dimitrij Ovčarov je vynikajúci taktik a presne vie, čo robí. „Reč tela je v športe neuveriteľne dôležitý aspekt“, hovorí 27-ročný „samo- zrejme aj v stolnom tenise“. Je vraj tak isto dôležitá ako prehľad počas hry, pozorova- nie hry a sebakontrola. Ako perfektné prí- klady vymenuje také hviezdy ako Jana-Ove Waldnera a Jörga Perssona, ktorí niekedy zdanlivo beznádejne prehrávali, urobili jeden bod, napr. z 2:8 na 3:8 – „a vtedy zdvihli päsť dohora, ktorú obyčajne nedví- hali často“, opisuje Ovčarov. „Keď sa divák prizerá takejto hre, má pocit: Oni veria ab- solútne na svoje víťazstvo, nevešajú hlavu, pôsobia stále ako víťazi, hoci prehrávajú takmer beznádejne. To je vynikajúca reč tela, a to je veľmi dôležité.“ Výskumy do- kazujú tiež význam sebavedomého vystu- povania v zápase. Len nevešať hlavu O nie, prosím nie! Andrej Gacina patrí k hviezdam, ktoré dávajú najavo slabšiu fázu hry Jasná vôľa zvíťaziť: Masaka Morizono ukazuje extrovertne svoje pocity v hre

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

30 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 priezvisko a meno číslo platnosť KUCKO Peter 13/39 2016 LAŠŠÁK Milan 12/10 2020 LENART Róbert, Ing. 16/87 2019 LENČOVÁ Denisa, Mgr. 13/44 2016 LETKOVSKÝ Karol 16/88 2019 LUHA Peter 13/46 2016 MAJERČÍK Ľubomír 16/89 2019 MATAVA Matúš, Bc. 16/90 2019 PAVOLKA Michal 14/76 2017 PERHÁČOVÁ Zuzana, Ing. 16/91 2019 PÉTER Juraj, Mgr. 11/22 2019 ROBA Peter 12/32 2019 SELICKÁ Silvia 13/73 2016 STRAKA Vincent 10/09 2020 ŠIMUNEK marek 15/82 2018 ŠNAUKO Radomír 11/10 2020 ŠPROHO Rastislav 13/64 2016 ŠVRČINA Dávid, Bc. 16/92 2019 TRETINÍK Peter, Mgr. 14/74 2017 VALACH Peter, Ing. 13/49 2020 VAVRO Roman 13/67 2016 VAVRO Branislav, Bc. 13/66 2016 VOJTEK Tomáš 13/68 2016 ZAHORNACKÝ Jozef, Ing. 12/37 2019 ZÁVODY Michal, Mgr., Ing. 13/69 2016 ZELMAN Dušan 15/80 2018 ZIMNÝ Vladimír 10/01 2017 ŽARNOVICKÝ Peter, Ing. 13/70 2016 ŽATKO Juraj 15/83 2018 ŽILLA Jaroslav 10/08 2020 Licencia C (stará) Andrus Miroslav 162 2019 Balogh Erik 136 2019 Baran Alexander 157 2019 Bardoň Andrej 1-1996/C 2019 Cinkanič Daniel 178 2019 Dráb Ján 108 2019 Drotárová Lívia 208 2017 Figeľ Jozef, MVDr. 203 2016 Filep Zoltán 065 2019 Gajdoš Daniel 147 2017 Gallo Zoltán 021 2016 Gerboc Marián 189 2019 Gotthardtová Jana 198 2016 Gumáň Martin st. 145 2019 Gumáň Martin ml. 209 2019 Hajduk Michal 161 2019 Haky Ondrej 49/98 2019 Hrabovský Miroslav 167 2017 Hrivňák Milan, Ing. 127 2019 Chomča Igor, RNDr. 139 2017 Jakub Ján, Ing. 076 2019 Jambor Miroslav 2019 Juroš Dušan, Ing. 044 2016 Jurová Elena 236 2019 Kačáni Miroslav 1/02 2019 Kachman Bohuš 078 2016 Kandráč Ladislav 196 2019 Kocur Milan 018 2016 Koperdan Anton, Ing. 068 2019 Kubányi Marián 3/08 2020 Malina Michal, Ing. 159 2019 Maretta Venanc C10/08 2020 Nagyidai Ladislav 103 2019 Nitkulinec Štefan 235 2019 Pavlotty Anton, Ing. 188 2019 Pavolka Vladimír 21/06 2019 Pavuk Vincent 117 2017 Pisarčík Martin 154 2019 Pitoňák Ján 128 2019 Poľa Peter 144 2019 Slabej Boris C2002 2020 Stanko Ján, Mgr. 064 2019 Strežo Jozef C11/08 2020 Terezka Rastislav 079 2019 Tokarčík Jozef, Ing. 146 2019 Tomko Martin 125 2019 Torba Silvester 2019 Valuška Igor 4/01 2019 Vanta Matúš 126 2019 Vaňo Cyril 083 2017 Vaňo Marián 129 2017 Varchola Mikuláš 184 2019 Vaverka Peter C1995 2020 Wintzler Ján 004 2019 priezvisko a meno číslo platnosť KRAJČÍ Peter 140 2016 KÚDELOVÁ Alena 192 2016 KUDREC Jozef, Mgr. 163 2019 KUREČKO Miroslav 220 2017 LACKOVIČ Ján 221 2019 LENKEY Milan 143 2019 LUČENKOVÁ Viktória 195 2018 MACKOVIČ Oto 222 2018 MAURER Emil 223 2017 MIHAĽOVOVÁ Janka, Mgr. 16/05/B 2019 MLYNARČÍK František, Ing. 197 2019 MROŠČÁK Ján 144 2017 NOVOTNÝ Jaroslav, MUDr. 100 2018 PINZÍK Ľubomír 008 2019 PIRNÍK Miroslav 252 2018 PITERKA Andrej 253 2016 PODMANÍK Milan, Ing. 090 2019 POPOVÁ Valentína 167 2017 PRIŠČÁKOVÁ Renáta, Mgr. 16/11/B 2019 REISINGER Antonín, Ing. 045 2016 SAGULA Jaroslav, PaedDr. 274 2019 SEMAN Jaroslav 029 2017 SLUK Vladislav 198 2020 SOLÁR František 254 2019 ŠINKAR Dimitrij, Ing. 165 2019 ŠKRHA Ján 226 2017 TAKÁČOVÁ Zuzana, Bc., Bc. 15/279 2018 THOMASOVÁ Elena, Ing. 034 2019 TISO,Ing. Bohuslav 278 2019 TUŽINSKÝ Ľubomír, Ing. 148 2019 VALÚCH Róbert 149 2018 WAWREK Gabriel, Ing. 16/06/B 2019 WILTSCHKA Jozef 277 2017 LICENCIA C – 2. kvalifikačný stupeň BAKAIOVÁ Tatiana, Mgr. 16/31/C 2019 BARNIAK Jozef, Ing. 16/32/C 2019 BELLA Juraj 17/34/C 2020 BLAŽEK Radoslav 15/18 2018 ERDÉLSKY Juraj, Ing. 15/19 2018 EŠTOK Štefan 17/35/C 2020 FOJTÍK Miroslav, Ing. 15/21 2018 GROBARČÍK Pavol, Ing. 15/22 2018 JURÍKOVÁ Zuzana, Ing. 17/37/C 2020 KLEBERC Valentín 17/38/C 2020 KMOŠKO Ondrej, Ing. 15/24 2018 KOVÁCSOVÁ Viktória 17/36/C 2020 KOVÁČ František, Ing. 15/25 2018 LIPTÁK Jakub, Bc. 16/33/C 2019 OLIVOVÁ Blanka, Ing. 15/27 2018 REZETKA Vladimír, Ing. 12/12 2018 ROTÍK Martin 15/28 2019 ŠIŠKA Peter, Ing. 12/07 2019 ŠIŠKOVÁ Eva, Bc. 12/08 2018 ŠRÁMEK Peter 15/29 2018 TEPLANSKÝ Juraj 15/30 2018 VIDOVÁ Andreja, Mgr. 17/39/C 2020 LICENCIA D – 1. kvalifikačný stupeň ADÁMEKOVÁ Martina 11/21 2019 BARKÁČ Milan, Mgr. 11/20 2019 BEDNÁRIK Anton 13/52 2016 BLAŇÁR František 10/05 2017 BYSTRIČANOVÁ Michaela 13/40 2019 BLCHA Róbert 10/13 2016 CVEČKO Daniel, Ing. 13/51 2016 ČREP Róbert, Ing. 13/54 2016 DARMOŠ Ľubomír 16/84 2019 DUBEC Tomáš 14/77 2017 DZÚRIK Ján 13/50 2020 FRIEDL Peter, Bc. 13/56 2016 GNIP Ján 12/27 2019 GRZYB Marián, Ing. 12/28 2019 GUMAN Stanislav, Ing. 12/29 2019 GUNAR Jaroslav, Mgr. 15/81 2019 HAKY Marek 14/79 2019 HORŇÁK Peter 13/57 2016 JAKUBČIN Matúš, Ing. 16/85 2019 JENČKO Vladimír, PaedDr. 10/2 2017 JURIGA Zlatko 13/58 2020 KĽUCH Marián, Ing. 16/86 2019 KMEŤ Milan 10/10 2020 KOSÁR Ľuboš, Mgr. 13/48 2016 KOVÁCS Oliver, Bc. 11/23 2019 KOVALÍK Jozef, Mgr. 10/15 2019 KRÁTKY Marek, Mgr. 13/61 2016 KRUTÝ Peter, Ing. 16/94 2019 trénerské okienko Zoznam trénerov z platnými trénerskými licenciami k 1. 6. 2017 priezvisko a meno číslo platnosť LICENCIA A – 4. (5.) kvalifikačný stupeň BALČÁK Vendelín 026 2018 BARDOŇ Jozef 036 2019 BRATH Štefan 229 2016 BLAŠKO Jozef, JUDr., Bc. 16/06/A 2019 BUKOVINSKÝ Rudolf, Bc. 16/02/A 2019 BUKOVINSKÝ Róbert, Bc. 16/03/A 2019 CIBULKA Roman 230 2019 COMISSO Alexander 132 2017 CSÖLLE Szilárd 176 2016 ČERŇAN Miroslav 023 2018 ČERNÝ Tomáš 231 2017 DAUBNEROVÁ Marta 178 2017 DZELINSKÝ Andrej, Ing. 237 2019 GÁBOR Miroslav 177 2019 HAMRAN Anton, Mgr. 232 2017 JANČI Tomáš, Mgr. 034 2017 JAREMENKO Sergej 151 2016 KASANOVÁ Petra, Mgr.,Bc. 16/01A 2019 KOKEŠ Ľubomír 031 2019 KOPRDA Jarolím, PaedDr. 150 2018 KORBEL Karol 036 2018 KUTIŠ Anton, Ing. 180 2019 MEDVECKÝ Ján 233 2019 MIHOČKO Vladimír ml. 182 2017 MIHOČKO Vladimír st. 012 2019 MICHALKA Dušan 086 2018 MIKO Jarolím, Ing. 010 2017 PEKO Ivan, Mgr. 234 2018 PIŠTEJ Ľubomír, Bc. 16/05/A 2019 RZAVSKÝ Igor, Ing. 259 2019 RUŽÍK Andrej, Ing.,Bc. 16/04/A 2019 SOKOLSKÝ Marián, Bc. 16/07A 2019 SÝKORA Viliam, Mgr. 183 2018 ŠAGÁT Peter, Mgr., Mgr. 235 2017 ŠEREDA Peter, Bc. 240 2019 ŠEREDA Tomáš, Ing. 236 2017 TRUKSA Jaromír 238 2019 VOZÁR Michal 003 2016 LICENCIA B – 3. kvalifikačný stupeň ADÁMEK Jaroslav 241 2018 ALEXY Pavol, prof., Ing., PhD. 260 2018 ANTAL Jozef 188 2018 BACSÓ Július, Ing. 242 2017 BAČÍK Ladislav, Ing. 243 2019 BARAN Jozef, Ing. 211 2017 BARBUŠOVÁ Oľga 16/01/B 2019 BAROK Róbert, Mgr. 16/08/B 2019 BILSKÝ Ján, Ing. 16/02/B 2019 BODNÁR Ladislav 157 2018 BOKROŠ Karol 003 2017 BRÚDEROVÁ Marta, RNDr. 019 2019 BUCZACKI Ján, Ing. 055 2019 BYSTRIČAN Marián 123 2017 CEROVSKÝ Peter 244 2018 ČOLOVIČKOVÁ Lucia 266 2019 DARMOŠ Dušan 016 2019 DOBROTKA Ľuboš 214 2017 FINK Daniel, JUDr. 16/03/B 2019 FOTTA Marián 16/04/B 2019 GALLO Gregor, Mgr., Bc. 268 2016 GAŠPARÍK Ivan 245 2019 GAŠPARÍK Vladimír 246 2019 GRIGEL Roman, Ing. 088 2019 GRIEGELOVÁ Zuzana 089 2019 GRMAN Milan 106 2018 GUASSARDO Paulo Leonidas 16/07/B 2019 GUMÁŇOVÁ Jana 257 2018 GURČÍK Anton 096 2019 HALUŠKA Ľubomír 018 2018 HAMRAN Anton, Ing. 217 2018 HAMRAN Matej, Mgr., LLM. 247 2017 HARABIN Miroslav, Ing. 269 2020 HORSKÝ Rudolf 071 2017 CHAMULA Milan, Ing. 154 2017 JAHODA Dalibor 01z 2019 JANČI Vladimír 108 2019 KACVINSKÝ Jozef, Ing. 16/09/B 2019 KAČNÍK Milan 141 2018 KLAČANSKÁ Iveta 270 2019 KLÍMOVÁ Zdenka 250 2018 KNOBLICH Kristián, Ing. 066 2017 KOČKIN Peter, Ing. 271 2020 KOLENČÍK Anton 240 2020 KOLLÁR Tibor, RNDr. 16/10/B 2019

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

31 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 našej dvojice, ktorí vo finále porazili prekva- penie turnaja – argentínsky pár Betancor- Lorenzo v pomere 3:0. Najúspešnejšou krajinou z pohľadu dosiahnutých výsledkov bola u junioriek výprava Taiwanu s tromi zlatými, jednou striebornou a tromi bronzovými medaila- mi. Zjednotlivkýňbolanajúspešnejšouprvá nasadená hráčka Taiwančanka Su Pei-Ling s tromi zlatými medailami. Medzi juniormi bol najúspešnejším jednotlivcom Angličan Luke Savill s dvoma zlatými medailami. ● text: Ján Vaniak, foto: archív SSTZ Z výsledkov našich hráčov Juniori Jednotlivci – pavúk 32: Peko – Leete (ENG) 4:1, Tonkovič – Karmazin (ISR) 4:2, Oráč – Stumper (GER) 1:4, Zelinka – Lushnikov (UKR) 4:0, Špánik – Meissner (GER) 4:3, Diko – Jarvis (ENG) 0:4, pavúk 16: Peko – Berner (NOR) 2:4, Tonkovič – De Vincenzo (ARG) 4:0, Zelinka – Špánik 3:4, štvrťfi- nále: Tonkovič – Stumper (GER) 1:4, Špá- nik – Jarvis (ENG) 4:1, semifinále: Špánik – Stumper (GER) 3:4 Štvorhry – pavúk 16: Tonkovič, Zelinka – Limonov, Lushnikov (UKR) 3:1, štvrťfiná- le: Tonkovič, Zelinka – Jarvis, Leete (ENG) 3:1, semifinále: Tonkovič, Zelinka – Juhasz, Molnar (HUN) 0:3 Juniorky Jednotlivci – pavúk 32: Puchovanová – Chen (TPE), Šinkarová - Wegrzyn (POL) 0:4 Štvorhry – pavúk 16: Klučárová, Sazimová (CZE) – Slazak, Zakrzewska (POL) 0:3 štvorhrách, keď získali zlatú a striebornú medailu a iba bronz prenechali dvom pá- rom z Poľska. Zo slovenských družstiev sa ani jedno neprebojovalo do hlavnej súťa- že, keď si nakoniec naše družstvá zahrali finále útechy s výsledkom Slovensko A – Slovensko B 3:0. V súťaži jednotlivcov sa zo skupín do hlavnej súťaže z jedenástich slovenských hráčok prebojovali iba Nikole- ta Puchovanová a Dáša Šinkarová, obidve však skončili už v 1. kole. Vo štvorhre sa ani jedna dvojica do 2. kola neprebojovala. Úspešnejšie ako juniorky si za stolmi po- čínalijuniori.Dohlavnejsúťažesazoskupiny prebojovalo družstvo Slovenska A, v 1. kole však narazilo na družstvo Česka A, ktorému po tuhom boji podľahlo 2:3. Vo finále druž- stiev juniorov Anglicko porazilo Nemecko A v pomere 3:1. Bronzové medaily získali Ma- ďarsko A a Slovinsko/Srbsko. V súťaži útechy vo finále porazilo Slovensko B družstvo Ma- ďarska B v pomere 3:2. Úspešnejší však boli slovenskí juniori v súťaži jednotlivcov, keď sa do hlavnej súťaže zo skupín prebojovalo šesť hráčov. Z nich sa do 2. kola prebojovali štyria a do štvrťfinále dvaja – Markus Ton- kovič a Tibor Špánik. Kým Tonkovič prehral so Stumperom 1:4, Špánik porazil Jarvisa 4:1. V semifinále Tibor Špánik prepásol veľ- kú šancu, nakoľko po veľkom boji podľahol Nemcovi Stumperovi na sety 3:4 a získal bronzovú medailu. V štvorhre juniorov sa zo šiestich dvojíc do 2. kola prebojovali iba Ton- kovič so Zelinkom, ktorí si po vyradení Ukra- jincov Limonova s Lušnikovom v osemfinále a Jarvisa s Leetom z Anglicka vo štvrťfinále zabezpečili bronzovú medailu. V semifinále prehrali s maďarským párom Juhász-Molnár 0:3. Zlaté medaily získali práve premožitelia slovak junior open V dňoch 1. – 4. júna 2017 sa v Senci uskutočnil Slovak Junior Open 2017, turnaj zaradený do svetového okruhu juniorov ITTF. Turnaja, ktorý začal písať už svoju 21. kapitolu, sa zúčastnilo 63 juniorov a 53 junioriek z 18 krajín. Je na škodu, že sa turnaj hral v termíne prebiehajúcich majstrovstiev sveta jednot- livcov, čo malo vplyv na to, že absentovali hráči z niektorých tradičných krajín, ktorí patria nielen medzi európsku, ale aj sveto- vú špičku. Zaujímavosťou bolo, že sa tur- naja zúčastnili hráči z Mongolska. Napriek tomu sa snáď, tak ako v minulosti, viacero terajších účastníkov presadí v európskej či svetovej konkurencii. Potvrdzujú to aj mnohí súčasní reprezentanti svojich krajín z Nemecka, Francúzska, Švédska, Česka, atď. Najčerstvejšími príkladmi sú minulo- ročná víťazka v kategórii junioriek Adriana Diaz, ktorá reprezentovala Portoriko na OH v Riu alebo Tomokazu Harimoto z Japon- ska, štvrťfinalista a osemfinálový premoži- teľ Ľuba Pišteja z tohtoročných majstrov- stiev sveta. Ten pred dvoma rokmi medzi juniormi ako 11-ročný skončil v Senci vo štvrťfinále na rakete Francúza Seyfrieda. V kategórii junioriek tak ako v minulom roku dominovali ázijské hráčky z Taiwanu, ktorým však úspešne konkurovali najmä dievčatázMaďarskaaPoľska.V súťažidruž- stiev Taiwančanky obsadili 1. a 3. miesto a na 2. a 3. mieste skončili družstvá Ma- ďarska a Francúzska. V súťaži jednotlivcov získali Taiwančanky zlatú, striebornú aj bronzovú medailu, keď sa jediná bronzová medaila ušla Poľke Anne Wegrzyn. Diev- čatá z Taiwanu rovnako dominovali aj vo Slovak Junior Open v treťom desaťročí Bronzový vo dvojhre Tibor Špánik Bronz vo štvorhre – J. Zelinka a M. Tonkovič

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

32 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 majstrovstvá sR družstiev V prvom semifinálovom stretnutí sa proti sebe postavila Dunajská Streda v zlo- žení Majerčíková, Daubnerová a Malá proti ŠKST Topoľčany (Furková, Lacenová a Adá- meková). Dunajská Streda jednoznačne potvrdila svoju suverénnosť, keď Topoľča- nom nedarovala ani jeden bod. V druhom semifinálovom stretnutí sa odohral taktiež jednoznačný súboj, v ktorom Viktória Trna- va v zložení Kukuľková, Grigelová a Peková porazila svoje súperky z Ružomberka 6:1. Ružomberok prišiel v zostave Puchovano- vá, Marousková a Šinkarová. Finálové stretnutie Dunajskej Stredy a  Trnavčaniek bol opäť v réžii domácich hráčok. Skúsenejší celok porazil mladšie súperky 6:2, keď sa o dva body Trnavy postarali Grigelová v dvojhre proti Malej a Kukuľková v zápase proti Daubnerovej. Domáca hráčka Majerčíková neprehrala ani jeden zápas. Majstrom SR pre túto se- zónu sa právom stalo družstvo Dunajskej Stredy. Semifinále SSTE Dunajská Streda – ŠKST Topoľčany 6:0 Viktória Trnava – ŠKST Ružomberok 6:1 o 3. miesto ŠKST Ružomberok – ŠKST Topoľčany 6:3 Finále SSTE Dunajská Streda – Viktória Trnava 6:2 ● text: Ivica Hatalová ľom, keď Novota tesne zvíťazil a Vydrany sa dostali do vedenia 2:1. Pokus o obrat ešte prišiel za stavu 4:1 pre domácich, keď Sadílek porazil Novotu a stav stretnutia sa tým znížil na 4:2. Víťazstvo domáceho celku však spečatil legionár Didukh, keď porazil Figeľa 3:2 na sety. Majstrom Slo- venska sa tak pre sezónu 2016/2017 stalo družstvo SK Vydrany. Hontianske Trsťany/Dudince – Vydrany 1:5 Illáš – Didukh 2:3 Sadílek – Lelkeš 3:1 Figeľ – Novota 2:3 Sadílek – Didukh 0:3 Illáš – Novota 1:3 Figeľ – Lelkeš 2:3 Vydrany – Hontianske Trsťany/Dudince 5:2 Lelkeš – Illáš 0:3 Didukh – Sadílek 3:1 Novota – Figeľ 3:2 Didukh – Illáš 3:1 Lelkeš – Figeľ 3:0 Novota – Sadílek 2:3 Didukh – Figeľ 3:2 Ženské finále extraligy prebiehalo tur- najovým play-off systémom, keď sa o titul pobili prvé 4 družstvá – SSTE Dunajská Streda, ŠKST Topoľčany, Viktória Trnava a ŠKST Ružomberok. Všetky súboje sa odo- hrali v Dunajskej Strede. Finále našej najvyššej mužskej ligovej súťaže sezóny 2016/2017 odohralo medzi obhajcom titulu SK Vydrany a Hontian- skymi Trsťanmi/Dudincami. Najprv si však stručne pripomeňme ich cestu do finále. Kým Vydrany v semifinále jednoznačne prešli cez súperov z MŠK VSTK Vranov nad Topľou v dvoch zápasoch 2:0 a stratili len jeden bod, tak klub z Hontianskych Trstian sa potrápil s mladíkmi z ŠK ŠOG Nitra, keď na stretnutia vyhral 2:1. Vo víťaznom tre- ťom stretnutí zvíťazili Hontianske Trsťany/ Dudince na domácej pôde 5:2. Prvý aprílový finálový boj v Dudinciach priniesol pre Vydrany vysokú výhru 5:1. Avšak celkový priebeh nebol až taký jed- noznačne suverénny. Hontianske Trsťany/ Dudince v zložení Erik Illáš, Jakub Figeľ a  Tomáš Sadílek nemali v prvom zápase naklonené šťastie na svojej strane. Figeľ prehral v dvoch päťsetových zápasoch a Il- láš pridal jeden bod. Hostia tak mali po pr- vom stretnutí cestu k titulu jednoduchšiu. Odveta vo Vydranoch taktiež nepatrila úplne jednoznačne domácim. Aj keď vy- hrali 5:2, tak od začiatku stretnutia bolo cítiť, že Hontianske Trsťany prišli ešte za- bojovať o titul. Obidve družstvá nastúpili v rovnakých zostavách ako v prvom zápase. Už prvá víťazná dvojhra Illáša naznačila, že by sa boj o titul mohol zamotať. Zlomový zápas sa odohral medzi Novotom a Fige- Tituly opäť Vydranom a Dunajskej Strede Eva Jurková trojnásobnou majsterkou SR UžtradičnesaprvýmarcovývíkendvNárodnomstolnotenisovom centre SSTZ konali majstrovstvá Slovenska mužov a žien jednot- livcov. V piatok počas kvalifikácie sa v mužskej kategórii rozhodlo, že zo 40 hráčov do hlavnej súťaže postúpili víťazi z 12 základných skupín. V ženskej kvalifikácii sa do hlavnej súťaže prebojovalo z 12 základných skupín 24 hráčok, t. j. prvá a druhá hráčka z kaž- dej skupiny. Spolu sa ženskej kvalifikácie zúčastnilo 28 hráčok. V hlavnej súťaži chýbalo niekoľko našich najlepších hráčov. Z mužov neprišiel Wang Yang a cestu k titulu mali otvorení viacerí hráči. Či už dlhoroční reprezentanti Pištej so P. Šeredom alebo Bai He. Taktiež sa o titul mohli pobiť mladší hráči, ktorí sa pomalič- ky predierajú vyššie, či už Valuch, Novota alebo Kalužný. Prvýkrát sa do finále národných majstrovstiev dostal Bai He, ktorý, aj keď v štvrťfinále stratil dva sety s Jakubom Figeľom, si v semifinále po- radil so P. Šeredom 4:0. Druhý finalista Samuel Novota síce prehrá- val v semifinále s Ľubomírom Pištejom 2:0 na sety, ale dokázal zá- pas otočiť vo svoj prospech. Vo finále Bai He vyhral nad Novotom Eva Jurková – trojnásobná majsterka Slovenska za rok 2017

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

33 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 majstrovstvá sR jednotlivcov Téma, ktorou sa nielen v stolnom tenise neustále zaoberajú tak hráči, tréneri, fanú- šikovia, ako aj samotní rozhodcovia. A že je stále čo v tejto oblasti riešiť a zlepšovať, o tom nepochybuje nikto. Preto je neustále potrebnésaňouzaoberať,hodnotiťahľadať východiská na skvalitňovanie podmienok na ich prácu zo strany funkcionárov zväzu a klubov, ale aj na zvyšovanie nárokov na ich neustále vzdelávanie sa, štúdium pravidiel, predpisov a získavanie praktických návykov. Kritickejšie ako na prácu rozhodcov v medzinárodných akciách musíme hodno- tiť ich činnosť v domácich súťažiach. Má to celý rad dôvodov, ktorými sa bude musieť výkonný výbor a komisia rozhodcov SSTZ vážne zaoberať a riešiť ich. Ide o: – prehodnotenie odmeňovania roz- hodcov na všetkých úrovniach, vrátane medzinárodných a domácich turnajov, aj v súvislosti s novým zákonom o športe, – výber a zabezpečenie rozhodcov ku všetkým dlhodobým majstrovským sú- ťažiam a turnajom dospelých a mládeže organizovaným SSTZ, vrátane ich prípravy a preškoleniu, – spracovanie nových smerníc SSTZ na získanie rozhodcovských licencií, ich plat- nosti a obsahového zamerania jednotlivých stupňov, aj s oprávnením rozhodovania. V súvislosti s tým presunúť školenia rozhod- cov licencie C do kompetencie krajských zväzov, ktoré ich budú zabezpečovať v sú- činnosti s komisiou rozhodcov SSTZ. Ško- lenia k licenciám A a B a školenia hlavných rozhodcov zostanú v pôsobnosti SSTZ, – upriamenie pozornosti výberu a prí- prave hlavných rozhodcov, – neustále uverejňovanie a aktualizo- vanie všetkých zmien týkajúcich sa pravi- diel stolného tenisu, informácii z komisii rozhodcov ITTF a ETTU, metodických ma- teriálov potrebných pre prácu rozhodcov na webovej stránke SSTZ, – aktualizácia databázy rozhodcov SSTZ pred začiatkom súťažnej sezóny 2017/2018, – schválenie novej komisie rozhodcov SSTZ so zaradením rozhodcov, ktorí sú schopní presadzovať nový a náročnejší trend v rozhodovaní, – výber a zabezpečenie rozhodcov ovládajúcich anglický jazyk, ktorí dokážu sledovať všetky aktuálne zmeny vydáva- né komisiou rozhodcov ITTF, s možnosťou prekladu do slovenského jazyka, aby mohli byť publikované na webovej stránke SSTZ. ● text: Ján Vaniak Rozhodcovia a domáce súťaže za rozhodcovským stolíkom 4:1 a zaslúžene sa stal majstrom. V mužskej štvorhre išla za svojim titulom ostrieľaná dvojica Pištej s P.  Šeredom. Vo finále si pora- dili s oveľa mladšou dvojicou Péter a Kopá- nyi 3:0, aj keď to nebol jednoznačný zápas. Semifinále dvojhry Novota – Pištej 4:2 (-3,-6,4,9,5,11) Bai He – P. Šereda 4:0 (6,3,5,7) Finále dvojhry Bai He – Novota 4:1 (8,11,-9,12,8) Semifinále štvorhry Pištej, P. Šereda – Ševec, Zelinka 3:0 (6,3,6) Péter, Kopányi – Peko, Špánik 3:2 (4,-7,-7,9,7) Finále štvorhry Pištej, P. Šereda – Péter, Kopányi 3:0 (13,10,7) Medziženamichýbalidvenajlepšiehráč- ky Balážová s Ódorovou a z prvej desiatky ženského rebríčka chýbalo až šesť hráčok. Boj o majsterku Slovenska bol práve z tohto dôvodu otvorenejší. Obhajkyňa minuloroč- ného titulu šestnásťročná Trnavčanka Tatia- na Kukuľková vypadla v osemfinále hlavnej súťaže s o rok staršou Monikou Uríkovou. Víťazkou dvojhry a majsterkou Slovenska sa pre rok 2017 stala Eva Jurková, ktorá vo finá- le pomerne ľahko porazila 4:0 na sety Luciu Truksovú. Eva Jurková sa okrem víťazstva vo dvojhre tešila ďalším dvom zlatým me- dailám, keď sa stala majsterkou vo štvorhre aj v zmiešanej štvorhre. Vo štvorhre si spo- lu so svojou finálovou protihráčkou Luciou Truksovou vybojovali titul, keď v boji o zlato porazili Kukuľkovú s Grigelovou 3:0. Cestu za víťazstvom mali pomerne jednoznačnú, pretože nestratili ani jeden set. V zmiešanej štvohre sa Jurková spolu s Thomasom Kei- nathom tešili s prvenstva, keď vo finále po- razili Truksovú s Pavolkom 3:1 na sety. Semifinále dvojhry Truksová – Uríková 4:0 (9,9,6,8) Jurková – Puchovanová 4:2 (-8,9,7,9,-7,4) Finále dvojhry Jurková – Truksová 4:0 (8,7,9,4) Semifinále štvorhry Jurková, Truksová – Fabianová, Puchova- nová 3:0 (10,7,9) Kukuľková, Grigelová – Bakaiová, Belopo- točanová w.o Finále štvorhry Jurková, Truksová – Kukuľková, Grigelová 3:0 (10,9,6) Finále zmiešanej štvorhry Jurková, Keinath – Truksová, Pavolka 3:1 (8,-11,8,9) ● text: Ivica Hatalová, foto: archív SSTZ Bai He sa stal majstrom Slovenska vo dvojhre prvýkrát

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

34 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 policajti s loptičkou Aj keď tento ročník sa nevyznačoval rekordným počtom prihlásených hráčov, ale svojou vysokou športovou úrovňou prekonal všetky doterajšie ročníky. Spolu sa turnaja zúčastnilo 74 stolných tenistov z 82  prihlásených reprezentujúcich všet- ky krajské riaditeľstvá PZ, športové kluby polície a výsluhoví dôchodcovia. Výrazne vysokú športovú úroveň zdvihli aj 4 repre- zentanti Hasičského a záchranného zboru a v ženskej kategórii účasť Lucie Truksovej, členky širšieho reprezentačného kádra žien SR. Turnaj oficiálne otvoril podpredseda Odborového zväzu polície Viktor Kiss za účasti generálneho sekretára SSTZ Antona Hamrana, zástupcov UNITOPu a Odboru výcviku PPZ a zakladateľov turnaja Ladisla- va Gračíka a Jána Vaniaka, člena VV SSTZ a predsedu komisie rozhodcov SSTZ, ktorý už po dvadsiaty prvý raz vykonával funkciu hlavného rozhodcu. V hlavnej kategórii registrovaných hrá- čov o majstra MV SR a PZ sa súťaže zúčast- nilo spolu 48 hráčov od 1. až po 6. ligu. Všetci hráči preukázali vysoké majstrovstvo v ovládaní stolnotenisovej loptičky a pre- dovšetkým zápasy v druhom stupni, kde sa hralo vyraďovacím systémom, mali vysokú športovú úroveň, ktoré by zniesli aj prísne prvoligové kritériá. Nie všetkým favori- tom sa podarilo obhájiť svoje umiestnenia z minulých rokov a tak sa vo finálovom zá- pase stretli Slavomír Král z KR PZ Bratislava a prekvapujúco Zdeno Drbiak z Hasičského a záchranného zboru MV SR, ktorý sa stal aj celkovým víťazom a získal titul majstra MV SR a PZ pre rok 2017. Víťaz posledných dvoch ročníkov Martin Gajdoš z KR PZ Nit- ra spoločne s Marekom Hakym z KR PZ Prešov obsadili spoločne 3. miesto. V kategórii žien sa prihlásilo iba 6 žien, ktoréhralivjednejskupinesystémomkaždá s každou. Celkovou víťazkou a majsterkou MV SR a PZ pre rok 2017 sa zaslúžene stala Lucia Truksová, poslucháčka Akadémie PZ v Bratislave, hoci mala za sebou dlhú cestu z turnaja v Otočeci v Slovinsku a do Bratisla- vy prišla v neskorých nočných hodinách. Vysokú športovú úroveň mala aj kate- gória neregistrovaných hráčov, ktorí hrali v  1. stupni v štyroch päťčlenných skupi- nách. Z nich prví dvaja, rovnako ako v pr- vej kategórii, postúpili do 2. stupňa, kde sa hralo vylučovacím systémom. Do 2. stup- ňa postúpili prakticky hráči, ktorí ešte v  nedávnej minulosti pravidelne hrávali dlhodobé súťaže v rámci krajov a okresov. Celkovým víťazom o Putovný pohár polície sa stal Marek Chaľ z KR PZ Bratislava, ktorý vo finálovom zápase porazil Jaroslava Vla- satého z KR PZ Trenčín. Po niekoľkých rokoch sa vzhľadom na nižší počet účastníkov podarilo zorganizo- vať aj súťaž útechy, do ktorej sa mohli pri- hlásiť hráči umiestnení na 3. až 5. mieste v skupinách v obidvoch kategóriách, teda tí, ktorí nepostúpili do 2. stupňa. Celko- vým víťazom súťaže útechy sa stal Peter Bukovič z KR PZ Košice. Celkove je možné hodnotiť turnaj po športovej stránke ako jeden z najlepších. Aj keď sa jednotlivé zápasy vyznačovali veľkou bojovnosťou, niesli sa v športovom a priateľskom duchu. A tak, ako sa všetci účastníci tešili na turnaj, tak aj spokojní odchádzali domov. Na záver odzneli aj ich slová vďaky organizátorom za prípravu a organizáciu podujatia, osobitne UNITO- Pu, Odborovému zväzu polície (OZP) v SR za poskytnutie finančných prostriedkov, ŠKP pri APZ a Slovenskému stolnoteniso- vému zväzu za poskytnutie reprezentač- ných priestorov a vytvorenie príjemného turnajového prostredia. Sumár výsledkov Registrovaní muži 1. Zdeno Drbiak (HaZZ MV SR) 2. Slavomír Král (KR PZ Bratislava) 3. Martin Gajdoš (KR PZ Nitra) Marek Haky (KR PZ Prešov) Neregistrovaní muži 1. Marek Chaľ (KR PZ Bratislava) 2. Jaroslav Vlasatý (KR PZ Trenčín) 3. Branislav Lopoš (KR PZ Bratislava) Igor Andráš (KR PZ Banská Bystrica) Ženy 1. Lucia Truksová (APZ Bratislava) 2. Ivica Hatalová (ŠKP Trnava) 3. Martina Kanderová (KR PZ Žilina) Jana Palčeková (ŠKP APZ Bratislava) ● text: Ján Vaniak, foto: archív OZP Najlepšia štvorica registrovaných mužov Putovný pohár polície v treťom desaťročí Dňa 28. apríla 2017 sa v Národnom stolnotenisovom centre SSTZ na Černockého ulici v Bratislave stretli stolní tenisti z rezortu Ministerstva vnútra SR, výsluhoví dôchodcovia a členovia športových klubov polície, aby za modrými stolmi zabo- jovali už po dvadsiaty prvý raz o Putovný pohár redakcie novín Polícia a už po ôsmykrát aj o oficiálne tituly majstrov MV SR a polície pre rok 2017 v kategórii mužov aj žien. Najlepšia štvorica žien

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

35 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 tvogel (3. miesto) a v kategórii mladšieho žiactva Pavol Bilka (3. miesto). V máji 2016 sa v rakúskom Angerne konal medzinárodný stolnotenisový tur- naj, ktorého sa zúčastnili hráči z Rakúska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska. Za Záhorskú Bystricu štartovalo 16 detí a v kategórii najmladšieho žiactva obsadili prvé tri miesta deti zo Záhorskej Bystrice – prvý Matej Hauptvogel, druhý Dušan Liška a tretí Viki Bartoš. V kategórii mladších žia- kov získal 3. miesto Pavol Bilka. Aktuálne je v klube do 40 detí, predo- všetkým tých najmladších. Napriek krátke- mu času sa v sezóne 2015/2016 umiestnilo v rebríčku BSTZ až 18 detí zo Záhorskej Bys- trice. Najlepšie výsledky medzi najmladšími chlapcami dlhodobo dosahoval Pavol Bilka, z najmladších dievčat Hana Stankovičová. Prácu s deťmi a ich stolnotenisové napre- dovanie v Záhorskej Bystrici podporuje aj Základná škola na Hargašovej ulici. Cieľom je naštartovať rozvoj stolného tenisu pre deti a mládež v Záhorskej Bystrici, prípadne aj v širšej spádovej oblasti ako aj pripraviť a vypracovať koncept práce s mládežou. Záhorská Bystrica je centrom relaxu a oddychu. K tomu by malo prispieť aj ob- čianske združenie Spoločenstvo priateľov stolného tenisu, ktoré aj naďalej plánuje ísť za svojím snom. Chce plniť svoje vízie, budovať a podporovať vzťah k stolnému tenisu pre širokú verejnosť, deti a mládež ako aj pre dospelých a vytvoriť tak ideálne prostredie pre športovanie akejkoľvek úro- ve v rôznych vekových kategóriách. ● text: Zuzana Juríková, foto: archív klubu Deťom sa postupne začalo venovať viacero trénerov, a to od úplných začiatkov a držania rakety až po účasť na turnajoch. Výborná práca s deťmi priniesla už aj prvé výsledky a skvelú reprezentáciu Záhorskej Bystrice.Odroku2015detiodohraliviacero turnajov Slovenského pohára mládeže, re- gionálnych turnajov v rámci Bratislavkého a Trnavského kraja ako aj v súťaži družstiev (dve žiacke družstvá v bratislavskej lige). Deti sa zúčastnili aj turnajov v školskej lige a medzinárodných turnajov. V  priebehu tohto obdobia tak zbierali cenné výsledky a trofeje pre Záhorskú Bystricu. Mladí stolní tenisti SPST Záhorská Bystrica sa prvýkrát v histórii zapojili aj do školskej ligy, ktorá sa odohráva medzi základnými školami v Bratislavskom kra- ji. Deti reprezentovali Základnú školu na Hargašovej ulici. Ako nováčikovia súťaže na jednotlivých turnajoch v priebehu roka pozbierali trofeje a pobrali doslova ,,čo sa dalo. V rokoch 2015 a 2016 získali ocene- nia v kategórii najmladšieho žiactva Hanka Stankovičová (1. miesto) a Matej Haup- stolnotenisové kluby Za oživením pingpongu v Záhorskej Bystrici treba hľadať skupinu nadšencov okolo Miloslava Sajana a Pavla Pilárika. Tí sa stretávali najskôr v pivnici Ľubomíra Stareka, aby si v stiesnených podmienkach zapinkali. „Keď sme boli chlapci, takmer v každom dvore stál stolnotenisový stôl“, spomína Pavol Pilárik a dodáva: „Boli sme presvedčení, že najmä generácia našich rovesníkov, si na to raz spomenie a stolný tenis ich chytí ako voľakedy.“ Niekoľko nadšencov tak v roku 2009 založilo občianske združenie Spoločenstvo priateľov stolného tenisu. Našli vhodné priestory, zakúpili stoly a zabezpečili klub finančne. Ich jedinou a spoločnou myš- lienkou sa stala propagácia stolného teni- su pre mládež a dospelých, aj s podporou mestskej časti Záhorská Bystrica. Prvý tur- naj v stolnom tenise sa v Záhorskej Bystrici odohral 9. januára 2010. Športovej a záro- veň kultúrno-spoločenskej akcie sa zúčast- nili aj významní hostia, ako napr. legenda stolného tenisu na Slovensku Štefan Kollá- rovits či generálny riaditeľ Úradu vládnej legislatívy Štefan Grman. V roku 2010 sa počas Vínnych slávností podarilo zorgani- zovať aj stolnotenisovú exhibíciu legiend Milana Orlowskeho a Jindřicha Panského. Časom pribúdalo stále viac hráčov a  stolnotenisové akcie sa rozšírili aj o li- gové súťaže. Rok 2012 sa stal medzníkom stolného tenisu v Záhorskej Bystrici, kedy sa klub pod hlavičkou SPST Záhorská Bys- trica prihlásil do 8. bratislavskej ligy druž- stiev. Účasť v súťaži zvýšilo úroveň každé- ho z registrovaných hráčov a pritiahlo aj ďalších nových záujemcov o stolný tenis a onedlho vzniklo aj ďalšie družstvo hrá- čov. Novou posilou sa na jeseň roku 2013 stala aj Ľubka Gogová (rod. Mládková), bý- valá úspešná reprezentantka Slovenska. Vo februári 2015 vznikol aj detský klub stolného tenisu pod názvom Ping Pong King Kong Klub určený pre deti a mládež. Za obdobie 1 a pol roka sa podarilo zreali- zovať a dosiahnuť výborné výsledky tak po stránke organizačnej ako aj hernej. Klub získal viackrát podporu z grantov hlav- ného mesta SR Bratislavy na turnaje a na technické vybavenie pre deti ako sú loptič- ky, rakety a dresy. Mestská časť Záhorská Bystrica pomohla s prenájmom priestorov a zakúpením stolnotenisového robota. V Záhorskej Bystrici s jasnou víziou Záhorská Bystrica, mestská časť Bratislavy, nemá v stolnom tenise takmer žiadnu históriu ani tradíciu. Vývoj a začiatky stolného tenisu siahajú len do roku 2009, no napriek krátkemu času sa tu podarilo zrealizovať neuveriteľné výsledky a kus poctivej práce, ktorá by nemala zostať bez povšimnutia. Členovia klubu zo Záhorskej Bystrice Mladí medailisti SPST Záhorská Bystrica

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

36 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2017 krížovka ● autor: Roman Vittek Predchodcom stolného tenisu (TAJNIČKA), ktorú priniesli do Európy Angličania v osemdesiatych rokoch 19. storočia. Tajničku krížovky zašlite poštou na adresu redakcie alebo e-mailom na casopis@sstz.sk do 30. septembra 2017. Vyžrebovanému výhercovi pošleme vecnú cenu od stolnotenisovej firmy Butterfly.

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

1062-XX – CARBONADO 45 1061-XX – CARBONADO 90 CARBONADO 45 & 90 BUILDING WORLD CHAMPIONS SINCE 1944 64 gram Carbon fibre per m2. A thinner TeXtreme® carbon fibre for increased control and wood feel. 100 gram Carbon fibre per m2. CARBONADO 45 & 90 CARBONADO 145 & 190 RRP 179.90€ RRP 159.90€

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/

SSTE Dunajská Streda – majster Slovenska družstiev žien 2017 SK Vydrany – majster Slovenska družstiev mužov 2017

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12017/