Stratené umenie myslieť - Ako myslenie mení chemické reakcie v mozgu

Stratené umenie myslieť - Ako myslenie mení chemické reakcie v mozguhttp://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

Neil NeDleY, M.D. STRATENÉ UMENIE MYSLIEŤ Ako MySlENIE MENí chEMIckÉ REAkcIE v MozgU Ako zlepšiť eMocioNálNu iNteligeNciu A DosiAhNuťvYsokú DuševNúvýkoNNosť prvá časť

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

2

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

3

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

4

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

NEIL NEDLEY, M.D. STRATENÉ UMENIE MYSLIEŤ AKO MYSLENIE MENÍ CHEMICKÉ REAKCIE V MOZGU AKO ZLEPŠIŤ EMOCIONÁLNU INTELIGENCIU A DOSIAHNUŤVYSOKÚ DUŠEVNÚVÝKONNOSŤ PRVÁ ČASŤ

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

Dôležité upozornenie: Táto kniha nemôže byť pre čitateľa náhradou vzťahu lekár – pacient. Osoby, ktoré trpia ochorením alebo užívajú lieky a chcú výrazne zmeniť svoj životný štýl, by mali takúto zmenu absolvovať pod dohľadom lekára, ktorý im odporučí, aké postupy sú pre ne vhodné. Vydavateľ a distribútor nenesú zodpovednosť za problémy, ktoré by čitateľovi vznikli nesprávnym pou- žitím informácií obsiahnutých v tejto knihe. Preložené z anglického originálu The Lost Art of Thinking, vydaného v roku 2014 v nakladateľstve Nedley Publishing (ISBN 978-0-9661979-2-1) Všetky práva sú vyhradené. Žiadna časť tejto knihy nemôže byť použitá, reprodukovaná či predvádzaná v akejkoľvek podobe a akýmikoľvek prostriedkami bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľa. Original English Edition Copyright © 2011 by Nedley Publishing © Advent-Orion, Praha 2018 (ISBN 978-80-7172-679-1) Translation 2019 © Vydavateľstvo ADVENT-ORION Šafárikova 9 038 61 Vrútky Slovak Republic Tel.: [+421] 43 428 2670 adventorion@adventorion.sk · www.adventorion.sk ISBN 978-80-8071-219-8

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

STRATENÉ UMENIE MYSLIEŤ 11 O autorovi ...................................................................................... 13 Predhovor – Komplexný prístup ................................................... 15 Úvod – Porozumieť emocionálnej inteligencii ............................19 AKO MYSLENIE MENÍ CHEMICKÉ REAKCIE V MOZGU 1. Žiť život medzi riadkami ............................................................ 26 2. Opatrne s generalizovaním ....................................................... 36 3. Vyčistite si „mentálne filtre“ ................................................... 46 4. Overte svoje závery .................................................................... 60 5. Ruky preč od predpovedania budúcnosti ................................. 68 6. Objavte vyvážený postoj ............................................................ 82 7. Neberte si to osobne ................................................................ 100 8. Myslite hlavou ......................................................................... 112 9. Naučte sa správne hodnotiť ................................................... 124 10. Spočítajte pozitíva .................................................................. 134 DODATOK Toxicita rôznych látok ............................................................... 142 POZNÁMKY..................................................................................... 148 REGISTER ........................................................................................ 156 Obsah

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

8

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

STRATENÉ UMENIE MYSLIEŤ 13 O autorovi Neil Nedley, M.D., je praktický le- kár s atestáciou v internej medicíne a so špecializáciou na gastroenterológiu, du- ševné zdravie, medicínu životného štýlu a pacientov s ťažko diagnostikovateľnými problémami. Pravidelne prednáša na kurzoch ce- loživotného vzdelávania pre lekárov a  zdravotníkov po celom svete. Zároveň usporadúva psychologické semináre pre ši- rokú verejnosť. Neustále sleduje najnovšie trendy a poznatky v medicíne, stravovaní, životnom štýle a psychológii. Rastúci počet pacientov s  diagnosti- kovanou depresiou viedol doktora Nedley- ho k tomu, aby venoval svoj čas výskumu príčin a liečby tejto zákernej choroby. Na základe poznatkov získaných výskumom vznikol Nedleyho program na liečbu depre- sie. Ukázalo sa, že tento program je veľmi efektívnym nástrojom v  boji s  depresiou a úzkostnými stavmi. Doktor Nedley teraz organizuje liečebný program, ktorý využí- va celostný prístup k pacientovi. Je určený predovšetkým pre tých, ktorí trpia depre- sívnymi či úzkostnými stavmi rezistentný- mi voči tradičným liečebným postupom. Účinnosť liečby sa blíži k  98 %. Neplá- novaným vedľajším účinkom programu je skutočnosť, že bežný účastník prichádza s podpriemernou emocionálnou inteligen- ciou a o desať dní neskôr odchádza s EQ v  najvyššom percentile. Pacienti nielenže ukončia program s tým, že pravdepodobne nebudú trpieť depresiou, ale taktiež s lep- šími vyhliadkami na budúci šťastnejší ži- vot, než má človek, ktorý depresiou nikdy netrpel. Je autorom knihy Život bez depresie (Advent-Orion 2007). Anglický origi- nál Depression: The Way Out je doplnený o osem cvičných DVD. Kompletný súbor je často používaný v rámci psychologických výučbových seminárov po celých Spoje- ných štátoch amerických a tiež v  iných krajinách. Navrhol test (v súčasnosti je podaná žiadosť o  patentovú ochranu), ktorý pomáha jedincom aj lekárom určiť špecifické príčiny narúšajúce duševnú vý- konnosť. Test tiež určuje úroveň depresivi- ty alebo úzkosti (ak sú prítomné) a výšku emocionálnej inteligencie. Doktor Nedley vedie aj  tréningy profesionálov v  oblasti duševného zdravia. Jeho knihy boli vyda- né v angličtine, češtine, španielčine, nem- čine, portugalčine, kórejčine, maďarčine, rumunčine a iných jazykoch. Doktor Nedley je autorom knihy Proof Positive: How to Reliably Combat Di- sease and Achieve Optimal Health through Nutrition and Lifestyle. Ukazuje v nej, ako správne zmeny v  stravovaní a  životnom štýle môžu byť účinné ako doplnok liečby alebo prevencie napríklad pri kardiovasku- lárnych ochoreniach, rakovine, hyperten- zii, cukrovke, zlyhaní obličiek, vysokom cholesterole a pod. Doktor Nedley je prezidentom Wei- mar Center of Health and Education so sídlom na úpätí Sierra Nevady blízko Sacramenta, hlavného mesta Kalifornie, ktoré ponúka lôžkové oddelenie zame-

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

14 STRATENÉ UMENIE MYSLIEŤ rané na liečbu životného štýlu, akadé- miu a  vyššiu školu. Ďalej je majiteľom Nedleyho kliniky v  meste Ardmore v  štáte Oklahoma, ponúkajúcej služby v  oblasti internej medicíny; disponuje napríklad plne vybaveným laboratóriom. Je predsedom vedenia spoločností Ard- more Gastroenterology a  Oklahoma Diagnostics Center, ktoré ponúkajú aj magnetickú rezonanciu. Neil Nedley je držiteľom pilotného preukazu. Spolu s  manželkou majú šty- roch synov. Celá rodina sa venuje lieta- niu, jazde na bicykloch, vysokohorskej turistike, tenisu a  hraniu či počúvaniu kvalitnej sakrálnej alebo vážnej hudby.

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

STRATENÉ UMENIE MYSLIEŤ 15 Predhovor Komplexnýprístup Ako lekár túžim pomôcť pacientovi úplne sa uzdraviť. Preto som sa venoval výskumu choroby, s ktorou sa vo svojej praxi stretávam až príliš často – depre- sii. Mám skúsenosť, že táto ničivá cho- roba býva zvyčajne liečená nedostatočne alebo len čiastočne. Keď som výsledky svojho výskumu aplikoval na pacientov, došlo u nich k nečakanému a trvalému zlepšeniu. Vo väčšine prípadov depre- sia nielenže zmizla, ale nastalo u  nich aj zvýšenie duševnej výkonnosti. Prejavi- la sa u nich lepšia pamäť, zvýšila sa mo- tivácia, obnovili si vzťahy a boli schopní lepšie analyzovať zložité problémy a ro- biť správne rozhodnutia. Vďaka tomu sa zlepšila kvalita ich života, produktivita a subjektívne vnímanie šťastia. Aj štúdie analyzujúce stav pacientov, ktorí prešli Nedleyho programom na liečbu depresie (pomocou Beckovej stupnice na hodno- tenie depresie a kritérií DSM-IV), uka- zujú, že štandardný pacient odchádza vyliečený z depresie. Navyše prežíva väč- šiu radosť zo života ako ten, kto depresiu nikdy nezažil, a tak ani neprešiel touto liečbou. Mnohí z mojich pacientov tvrdia, že tento program by mal absolvovať každý, nielen depresívni ľudia. A naozaj, mnohí z ich priateľov a príbuzných sa programu zúčastnili, keď videli, akou zmenou pre- šli ich blízki. Aj keď oni sami depresiou netrpia, túžia po zvýšení svojho duševné- ho potenciálu. Bol som svedkom toho, ako nejeden „zdravý“ človek bez depresie vylepšil svoje vzťahy, študijné výsledky, pracovný výkon, svoj vplyv na druhých a celkovú úspešnosť v živote práve vďaka používaniu metód opísaných v programe. Vtedy som sa rozhodol, že aj pre zdravých ľudí musím vytvoriť program, ktorý im ponúkne možnosť dosiahnuť vysokú duševnú výkonnosť. Väčšina ľudí má veľké rezervy v  tom, ako žijú svoje životy. Potrebujú len nájsť nástroje, aby mohli tieto rezervy využiť. Náš kurz môže človeku s  priemernou inteligen- ciou (IQ) aj priemernou emocionálnou inteligenciou (EQ) pomôcť dosiahnuť najvyšší percentil, aký zvyčajne vykazujú len elitní myslitelia. Merateľný pokrok je možné sledovať už v priebehu prvých piatich dní, maximum môže jedinec dosiahnuť v  rozmedzí od šesť mesiacov do jedného roka od chvíle, keď opísané princípy aplikuje vo svojom živote. Mozog je ešte úžasnejší, než som si myslel v čase, keď som sa pustil do tohto výskumu. Netreba sa uspokojiť s prieme- rom alebo miernou nadpriemernosťou. Pomocou jednoduchých, ale zásadných krokov sa môžete stať vedúcou osobnosťou v spoločnosti, v ktorej žijete. Vaše životné vyhliadky sa zlepšia. Váš život získa zmy- sel. Váš mozog bude dokonalým, vyváže- ným nástrojom a stane sa cestou k lepšie- mu vzdelaniu, motivácii a vzťahom.

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

16 STRATENÉ UMENIE MYSLIEŤ KOMPLEXNÁ STRATÉGIA Dnešná doba nepraje hlbokým myš- lienkam, a  hoci objektívne a  disciplino- vané uvažovanie v  širších súvislostiach sa stalo minulosťou, kritické myslenie a emočná pohoda nemusia byť strateným umením. Vďaka porozumeniu a  násled- nej aplikácii princípov, ktoré vám budú predstavené, môžete dosiahnuť špičkové duševné výkony. Stratené umenie myslieť je na súčasnom trhu tou najucelenejšou knihou o  emo- cionálnej inteligencii. Je rozdelená na tri hlavné oblasti, ktorým je nutné sa veno- vať, ak nám ide o emocionálne a mentálne zdravie. Prvá časť sa zaoberá našimi skutočnými myšlienkami, a to s dôrazom na myšlienkové vzorce, ktoré narúšajú naše emocionálne zdravie. Nasledujúca časť opisuje správanie, ktoré silno ovplyvňuje naše psychické schopnosti. Napokon sa budeme zaoberať princípmi, ktoré dovoľu- jú nášmu mozgu vyrovnať sa napríklad so zásadnými zmenami v živote alebo s neča- kanou stratou, umožňujú urobiť ťažké roz- hodnutia alebo upraviť štýl života. Všetky tri uvedené oblasti sú veľmi dôležité. Troj- nožka stráca stabilitu, ak jedna noha chý- ba, a teda aj snaha aplikovať iba časť toho, čo táto kniha opisuje, povedie k emocio- nálnej a myšlienkovej nerovnováhe. Kniha sa zaoberá celostným prístupom k človeku a aplikáciou tohto prístupu v ži- vote a v terapii. Preto je veľmi vhodná pre zdravotníkov, obzvlášť pre profesionálov venujúcich sa duševnému zdraviu. Tí iste ocenia detailné návody a mnohé odkazy. Na rozdiel od iných textov zaoberajúcich sa emocionálnou inteligenciou táto kniha nepopiera ani nebagatelizuje vplyv čelo- vého laloka mozgu (odborne nazývaného prefrontálny kortex). Je totiž preukázané, že emocionálne zdravie závisí od dobre fungujúceho čelového laloka. Keď je jeho funkcia narušená, strácame schopnosť sku- točnej empatie. Takto postihnutá osoba sa stáva egocentrickým a  vychvaľujúcim sa jedincom, ktorý často stráca sebakontrolu a prejavuje nepriateľstvo a hnev, sústredí sa výlučne na najbližšie obdobie a  stráca zo zreteľa dlhodobejšie plánovanie aj zlo- žitejšie premýšľanie. Schopnosť analyzovať vlastné myšlienkové pochody je oslabená. Je jasné, že čelový mozgový lalok v  sebe skrýva našu schopnosť premýšľať, žiť duchovným životom, konať a  mys- lieť morálne a  používať vôľu. Sekulárne učebnice neurológie sa zhodujú v tom, že čelový lalok je štrukturálne aj funkčne kontrolným centrom riadiacim človeka.1,2,3 Funkcii čelového laloka som sa rozsiahlo venoval v knihách Proof Positive (kapito- la 12) a Život bez depresie (kapitola 9). Ak chcete o tejto časti mozgu získať viac in- formácií, odporúčam vám obe zmienené kapitoly. Hoci sa v knihe, ktorá leží pred vami, nevenujem čelovému laloku v samo- statnej kapitole, zmienky o ňom sa objavu- jú naprieč celou publikáciou. Existuje mnoho spôsobov, ako posilniť fungovanie čelového laloka. Nasledujúci text opisuje princípy, ktoré majú podpo- riť jeho prekrvenie a aktivitu a napomôcť tak snahu získať emocionálne zdravie a do- siahnuť vysokú duševnú výkonnosť. Čelový lalok mozgu z  nás robí duchovné bytosti. Bolo by teda logické predpokladať, že aktívne prežívanie spirituálneho života prehĺbi jeho funkčnosť. Mnohí psychológovia a  psy- chiatri tento rozmer úplne ignorujú napriek tomu, že je pre pacientov emo- cionálne aj intelektuálne prospešný – vý-

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

STRATENÉ UMENIE MYSLIEŤ 17 skumy preukázali, že ľudia, ktorí silne prežívajú náboženský život, sa zároveň tešia lepšiemu emocionálnemu zdraviu. Samozrejme niet pochýb, že vážne psy- chické problémy, napríklad depresia, postihujú aj veriacich. Je však zaujímavé, že American Journal of Psychiatry v roku 1998 publikoval štúdiu, ktorá preuka- zuje, že každých 10 bodov navyše v teste religiozity znamená pre chorého šancu na rýchlejšie uzdravenie, a to až o 70 %. Cieľom tejto knihy je zlepšiť vašu emocionálnu aj všeobecnú inteligenciu, čo zvyčajne vedie k väčšej úspešnosti v ži- vote. Opísané princípy môžu pomôcť nie- len ľuďom nábožensky zameraným, ale aj tým, ktorí žijú úplne sekulárne. Prosím vás, aby ste bez ohľadu na svoje duchovné zameranie prijímali použité príklady zo staroveku bez predsudkov, pretože ak im porozumiete a aplikujete ich, môžu zásad- ne pomôcť optimalizovať fungovanie váš- ho čelového laloka. Väčšina príkladov pochádza z Biblie, teda z knihy rešpektovanej kresťanmi, žid- mi, moslimami, hinduistami, buddhistami aj mnohými sekulárnymi ľuďmi. Biblia ob- stála v čase a aj v dnešnej náboženskej spo- ločnosti zostáva najpredávanejšou knihou. Nielenže ponúka princípy, ako vyladiť my- seľ, ale taktiež ukazuje príklady správnych a nesprávnych rozhodnutí a ich dôsledkov. Nie je nutné držať sa špecifického nábo- ženského systému, aby sme z Biblie mohli vyťažiť poučenie, ktoré v sebe skrýva. Ešte raz vás prosím, aby ste sa nedali odradiť biblickými odkazmi uvádzanými v  tej- to knihe. Hoci v  texte hrajú len menšiu rolu (v porovnaní s  množstvom odkazov na súčasné vedecké poznatky a  moderné príklady), domnievam sa, že tieto príbehy môžu značne ovplyvniť naše emocionálne a intelektuálne zdravie. Pri čítaní knihy Stratené umenie mys- lieť otvorte svoju myseľ, zahoďte predsud- ky a pokúste sa prijať a naučiť niečo nové. Verím, že vďaka tomu dosiahnete zlepše- nie emocionálnej inteligencie, kvalitnejšie vzťahy a budete prežívať šťastnejší a úspeš- nejší život.

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

Prečo je čierno-biele myslenie v niektorých situáciách nevyhnutné a v iných zase škodlivé? Ako spoznať rozdiel? Ako ich odlíšiť? Žiť život medzi riadkami Všetko Nič Pre ľudí, ktorí premýšľajú spôsobom „všetko alebo nič“, neexistuje žiadne„medzi“. KAPITOLA 1

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

Žiť život medzi riadkami 27 František postupne preberal hromadu vecí, ktoré zhromaždil vo svojej garáži a ktoré nebolo možné pomenovať inak než haraburdie. Dúfal, že nájde svoje obľúbené rybárske návnady. „Raz musím tú garáž upratať, aj keby to mala byť posledná vec, ktorú na tomto svete urobím,“ mrmlal si popod fúzy a po tretí raz zakopol o prevrhnuté vedro ležiace pri východe z garáže. „To by bolo toľko práce,“ povzdychol si a naposledy očami previnilo prešiel po všetkom, čo sa nazbieralo za posledných desať rokov. Potom rozhodným spô- sobom zabuchol dvere – a  svet bol zase uprataný. „Musím si na to niekedy uro- biť čas. Lenže pochybujem, že takýto deň skutočne príde.“ Jarmila uprene zízala na dva zmrzlino- vé poháre, škatuľu s pizzou vo veľkosti XL a ďalšie lahôdky na stole pred ňou. Známe hlasy okolo nej boli prehlušené jediným, ktorý znel vnútri jej hlavy a znova a znova sa pýtal: „Jesť alebo nejesť? To je otázka.“ Na stretnutie triedy po 25 rokoch sa Jarmila tešila niekoľko mesiacov. Chcela vyzerať atraktívne, a  preto schudla 16 ki- logramov. Dokonca sa vzdala aj svojho naj- obľúbenejšieho jedla – pizze. Ale vôňa zape- čeného syra, ktorá sa vznášala vo vzduchu, bola neodolateľná. „Čert to ber,“ zamumlala Jarmila a začala si na tanier nakladať jeden kúsok pizze za druhým. „Ak mám niekedy porušiť svoje predsavzatie, tak teraz.“ Čo majú František s Jarmilou spoloč- né? Obaja používajú negatívny vnútorný dialóg nazývaný „všetko alebo nič“. Franti- šek nezačne upratovať, pokiaľ nebude môcť usporiadať celú garáž. A  keďže upratovací deň D nikdy nepríde, miera entropie v jeho garáži stále narastá, rovnako ako Františko- vo podráždenie. Pritom neporiadok by sa dal postupne zvládnuť, ak by každý deň ve- noval15 minút práci v garáži. Jarmila sama seba presvedčila, že zlyhala, a  tak uviazla v bludnom kruhu negatívnych myšlienok, ktoré ju pravdepodobne povedú k  cho- robnému prejedaniu sa a  k  opätovnému nabratiu stratenej váhy. Mohla si dovoliť jeden alebo dva kúsky pizze a neprehnať to. Obaja, ak by zaujali vyvážený postoj, mohli opísané situácie zvládnuť omnoho lepšie. ČIERNO-BIELE MYSLENIE Ľudia, ktorí premýšľajú čierno-bielo, vnímajú celý svet v  polohe dvoch proti- kladných extrémov. Všetko je pre nich čierne alebo biele, dobré alebo zlé, super alebo hrozné.34 Psychológovia podobný spôsob uvažovania nazývajú polarizačné alebo dichotomické myslenie.35 Takíto ľudia radi používajú extrémne vyjadrenia typu „Ja mám pravdu a ty sa mýliš“ alebo „Tá chyba úplne zničila celý projekt.“36

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

28 STRATENÉ UMENIE MYSLIEŤ Pre človeka, ktorý inklinuje k mysleniu „všetko alebo nič“, existujú len dva postoje – „úžasné“ a „strašné“.37 Uviazne v pasci ri- gidného myslenia a okráda sám seba o znač- nú časť šťastia tým, že ignoruje šedú zónu, v ktorej sa odohráva väčšina nášho života.38 Základná charakteristika čierno-bielej men- tality je opísaná v tabuľke 1.1. VEĽMI DRAHÝ TANIER POLIEVKY Jeden z  najhorších biblických ob- chodov staroveku bol vlastne dôsledkom pokriveného pohľadu na svet – „všetko alebo nič“. V Biblii sa hovorí, že Ezáv bol veľký lovec. Žiadny jeleň v  dostrele Ezávovho luku si nemohol byť istý životom. Ale aj Ezáv mal dni, keď sa mu nedarilo. Raz sa vrátil z veľmi namáhavého lovu úplne vyčerpaný. Pravdepodobne vnímal len svoju korisť a zabudol niečo zjesť. Deň sa chýlil ku koncu a Ezáv bol bez koristi a na pokraji svojich síl. Ako klesala hladina cukru v jeho krvi, Ezáv myslel na jediné – chcel jedlo a chcel ho hneď. Nanešťastie pre neho najbližšia sta- roveká obdoba fastfoodového reťazca bola kuchyňa jeho mladšieho dvojčaťa Jákoba. Aby sme príbehu dobre porozumeli, treba pripomenúť, že Jákob a  Ezáv boli dokonalým príkladom mimoriadnej sú- rodeneckej rivality. Dokonca už v matki- nej maternici sa začali biť o lepšie miesto. Rozhodujúce bolo, kto sa narodí ako prvý – a zvíťazil Ezáv, hoci podľa Biblie sa ho Jákob držal pevne za pätu.39 Na poradí veľmi záležalo, pretože ich otec Izák mal značný majetok, a práve pr- vorodený mal z neho dostať nemalú časť. Prvý syn sa mal v budúcnosti stať hlavou domu, získať dvojnásobný diel majetku a navyše aj duchovné požehnanie. Vráťme sa k  príbehu. Pred nami je Jákob, intrigán, ktorý sa už od detstva snaží pomocou trikov získať od svojho brata právo prvorodeného. Proti nemu stojí Ezáv, spontánny, živočíšny muž ži- júci prítomnosťou. Ezáv sa vracal domov a po ceste míňal oheň svojho brata. Jákob sa skláňal nad kotlíkom skvelo voňajúcej polievky. Ezáv padol na kolená a  žobral o  misku tohto Tabuľka 1.1 • majú ťažkosti akceptovať čokoľvek menej ako to najlepšie • majú nerealisticky vysoké očakávania od seba aj svojho okolia • s ťažkosťami uznávajú, že všetci robíme chyby a mnoho vecí v živote sa môžeme naučiť práve z týchto drobných chýb • myslia si, že oni sami aj ľudia okolo nich musia byť buď bezvýhradne úspešní, alebo naopak, totálni zúfalci ĽUDIA, KTORÍ CHCÚ VŠETKO ALEBO NIČ:

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

Žiť život medzi riadkami 29 úžasného pokrmu. Jákob pochopil, že toto je jeho chvíľa, a ponúkol svojmu bratovi misku šošovicovej polievky výmenou za prvorodenstvo. Ezáv v tej chvíli neuvažoval nad tým, že ide o nepomernú vec, a okam- žite súhlasil. Pravdepodobne nemal energiu premýšľať a navyše ho ovládla myšlienka, že môže mať buď všetko, alebo nič. „Načo mi bude hlúpe prvorodenstvo, keď umriem?“ našepkávalo mu jeho hla- dom ovplyvnené myslenie. Ezáv videl len dve alternatívy – šošovicu alebo smrť. Je jasné, že by trvalo ešte niekoľko týždňov, než by Ezáv skutočne zomrel od hladu, ale práve teraz sa cítil na umretie. Aj bez prí- tomnosti notára donútil Jákob svojho bra- ta, aby pozdvihol pravicu a vyslovil sláv- nostnú prísahu. Až potom mu dal misku so strukovinou.40 Tým bol uzavretý najhorší obchod v ľudských dejinách. Predstavte si, že by ste vymenili majetok Billa Gatesa za jedinú makovú buchtu. A to všetko len pre nesprávne čierno-biele uvažovanie. Tabuľ- ka 1.2 ukazuje na niektoré veľmi negatívne dôsledky čierno-bieleho pohľadu na svet. VECI MUSIA BYŤ „DOKONALÉ“ Tí, ktorí chcú všetko alebo nič, sú často perfekcionisti.41 Ak nemôžu niečo urobiť dobre, radšej sa o to ani nepokú- šajú. Pokiaľ sa situácia nevyvíja dokonale, majú dojem úplného zlyhania. Ciele, ktoré si takíto ľudia kladú, sú absolútne. Perfekcionizmus je vlastne pokrútenie snahy bojovať zo všetkých síl. Perfekcionista svoje osobné maxi- mum meria jedine bezchybnosťou. Desí sa možnosti, že urobí chybu, preto môže prežívať stres, úzkostné stavy, dokonca depresie.42 Podľa doktora Davida Burnsa sú per- fekcionisti hnaní strachom zo zlyhania, pocitom povinnosti, potrebou kontroly a snahou byť „jednotkou“. Zdravšia mo- tivácia by mala zahŕňať nadšenie pre daný projekt, radosť z úspechu alebo potešenie z práce s druhými. Zdravá snaha o dosiah- nutie vysokej kvality by nemala byť pohá- ňaná potrebou lásky či úspechu. Zlyhanie nie je nikdy príjemné, ale zdravý jedinec si uvedomuje, že ho môže naučiť aj niečo pozitívne. Dôsledkom je, že sa nebojí prí- padného neúspechu.43 Na snahe o dokonalosť nie je nič zlé, avšak je potrebné, aby sme mali realistic- ké očakávania. Mali by sme túžiť, usilovať sa i dúfať v to najlepšie, ale je nerealistic- ké veriť, že všetko, čo robíme, bude jed- noznačne úspešné. Tabuľka 1.2 • nízkemu sebahodnoteniu • myšlienkam na samovraždu • prokrastinácii • strate odvahy • nedokončeniu projektov • pesimizmu • zveličovaniu • frustrácii ČIERNO-BIELE VIDENIE VEDIE K:

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

30 STRATENÉ UMENIE MYSLIEŤ Faktom je, že život sa zvyčajne odo- hráva v šedej zóne medzi čiernym a bie- lym. Väčšina vecí nie je len dobrá alebo zlá. Realita pripomína skôr svetlo vybave- né stmievačom než to, ktoré je možné iba vypnúť alebo zapnúť. Svetlo života svieti stále, ale jeho intenzita sa mení.44 Existujú ľudia, ktorí sú pyšní na svoje čierno-biele zmýšľanie. Už samotná idea v nich vyvolá- va pocit sily a istoty. Pravdou však zostáva, že v živote existuje mnoho rovín úspechu. POSLEDNÁ ČIERNO-BIELA MYŠLIENKA V ŽIVOTE Myšlienky na samovraždu sú najex- trémnejším a  najnebezpečnejším príkla- dom myslenia, ktoré chce všetko alebo nič.45 Pokus o samovraždu môže byť tiež volaním o pomoc človeka, ktorý sám seba presvedčil, že pokiaľ nemôže mať to, čo považuje za „všetko“, radšej nebude mať „nič“.46 Samovražda zvykne byť dôsledkom nezvládnutých depresívnych stavov. Člo- vek, ktorý sa pokúsi o samovraždu, môže bojovať s bolesťou a so strachom, môže byť vystavený extrémnemu tlaku alebo psychic- kej chorobe. Ročne spácha samovraždu celosvetovo okolo 1 000 000 ľudí, z toho 30 000 samovrážd sa odohrá v Spojených štátoch amerických (v roku 2017 na Sloven- sku ukončilo život samovraždou 506 osôb – 410 mužov a 96 žien). Viac než 60 % z do- vŕšených samovrážd spáchajú ľudia trpiaci vážnou depresívnou poruchou.47,48 Nezdravé čierno-biele myslenie, ktoré prispieva k mnohým depresívnym vzor- com v uvažovaní, môže viesť k  úzkosti, panike, depresiám, pocitom viny, pocitom menejcennosti, beznádeji, perfekcionizmu a hnevu.49

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

Žiť život medzi riadkami 31 Ľudia, ktorí zvyčajne chcú všetko alebo nič, vnímajú cez túto prizmu sami seba, ostatných ľudí aj celý okolitý svet, a preto môže mať ich narušené vnímanie značne negatívne dôsledky. Ako príklad by som rád uviedol príslovie, ktoré po- sledných 150 – 200 rokov vyjadrovalo názor niektorých „bielych“ Američanov – „dobrý Indián je mŕtvy Indián“. O koľ- ko lepšia by mohla byť Amerika, keby jej obyvatelia odložili čierno-biele rasové ste- reotypy. V  priebehu ľudských dejín sa ob- javovali hrdinovia ochotní vzoprieť sa väčšinovému mysleniu, ktoré požadu- je všetko alebo nič. Takýto bol naprí- klad Paul Rusesabagina. Ako príslušník rwandského kmeňa Hutuov dostal do ruky zbraň a k tomu rozkaz, aby začal za- bíjať „šváby“. Genocída, na ktorej sa mal Paul zúčastniť, trvala 100 dní a vyžiadala si 800 000 životov. Paul odmietol uveriť čierno-bielemu vnímaniu Tutsiov a  na- miesto ich zabíjania sa rozhodol zachra- ňovať ich. Paul využil schopnosti, ktoré si vycibril ako riaditeľ štvorhviezdičkového hotela v hlavnom meste Rwandy – Kigali. Vďaka svojej bystrosti, úplatkom a „kšef- tovaniu“ sa mu podarilo zachrániť životy 1268 ľudí, ktorí našli útočisko v jeho ho- teli, zatiaľ čo vonku zúrila občianska voj- na. Paul, ktorého príbeh bol spracovaný vo filme Hotel Rwanda, nominovanom na Zlatý glóbus, sám seba nikdy nepova- žoval za hrdinu. „Robil som proste svoju prácu,“ hovoril. AJ ČIERNO-BIELE MYSLENIE MÁ SVOJE MIESTO Niektorí psychológovia mylne ozna- čujú polarizované myslenie ako zlé, skres- lené a nevhodné. V každom prípade exis- tujú chvíle, keď je absolútne namieste ho využiť. Ak je myslenie, ktoré chce všetko alebo nič, zamerané správne, môže byť veľmi silným motivátorom. Úspešne sa dá aplikovať u ľudí, ktorí bojujú so závislos- ťou. Mnohí abstinujúci alkoholici vedia, že čo i len jeden pohárik alkoholu môže spustiť novú lavínu pitia. Podobný prin- cíp platí aj pre ďalších vyliečených závis- lých. Fajčiar, gambler alebo človek závis- lý od pornografie vie, že jediná cigareta, jediná návšteva herne alebo jediný soft pornofilm môže naštartovať cestu vedúcu do priepasti, ktorá ho zhltne a jeho život premení na trosky. V týchto prípadoch je nutné, aby boli zreteľne vytýčené ciele, ktoré budú stáť proti sebe na opačných póloch, pretože iba tak si človek jasne uvedomí dôsledky svo- jich rozhodnutí. Vďaka tomu, že rozpozná povahu nebezpečenstva, môže človek, kto- rý prekonal závislosť, urobiť správnu voľbu a žiť úspešný život. Náš život môže byť takmer dokonalý v každej fáze vývoja, ale vždy je možné rásť ďalej

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

Ako precitlivenosť a obviňovanie môžu ubližovať druhým aj nám samým a ako sa im vyhnúť. Neberte si to osobne „Sebaobviňovanie je prepychová emócia. Keď obviňujeme sami seba, ostatní strácajú právo kritizovať nás.“ Oscar Wilde KAPITOLA 7

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

Neberte si to osobne 101 „Už nikdy si nesadnem za volant,“ vyhlásil Anton a unavene sa oprel o stenu garáže. Nešťastne sa pozrel na svoj kedysi milovaný pick-up. „Ale no tak, Tóno,“ utešovala ho Dáša. Od incidentu, keď malý Jakub vbe- hol Antonovi pod kolesá, ubehlo päť týž- dňov. Vodič vôbec nemal čas akokoľvek zareagovať, strhnúť volant alebo skočiť na brzdu. Ozval sa desivý zvuk, po ktorom nasledovala tragédia, šok a srdce drásajúci, bolestný pohreb. Antonovo auto sa prá- ve vrátilo zo servisu, ale on naďalej nebol schopný pustiť nehodu z hlavy. Celá scé- na sa mu neustále premietala v mysli aj so všetkými detailmi. „Keby som sa vtedy zdržal v  práci... Keby som sa zastavil v  obchode... Keby som si ho všimol skôr...“ Neustále sa za- oberal podobnými myšlienkami. Cítil sa vinný za to, že dieťa nežije a že jeho rodina prechádza nesmiernym utrpením. „Niektorí z  vás nevenovali učeniu dostatočnú energiu ani  čas,“ profesorka Benderová sa prísne pozrela cez rám svo- jich okuliarov na 24 študentov sediacich v  laviciach pred ňou. „Nikoho nebudem menovať konkrétne, pretože dotyční vedia, o koho ide.“ „Myslí mňa,“ pomyslela si Sofia a re- zignovane sa na stoličke zošuchla nižšie. „Vždy je to rovnaké,“ sťažovala sa ve- čer rodičom. „Učím sa na písomku ako cvok, trávim hromadu času nad úlohami a  snažím sa byť čo najlepšie pripravená. A  čo urobí ona? Strápni ma pred celou triedou. Normálne na mne ‚sedí‘!“ Čo majú spoločné Anton a  Sofia? Obidvaja podliehajú chybnému myšlien- kovému postupu nazývanému precitlive- nosť. To znamená, že sa obviňujú za veci, ktoré sa stali bez ich zavinenia alebo za ne nenesú priamu zodpovednosť.147 Jakubova smrť nebola Antonovou chybou. Šoféroval opatrne a  neprekračo- val najvyššiu povolenú rýchlosť. Nedalo sa predvídať, že sa mu pod kolesami náhle ocitne dieťa, ktoré vybehlo spoza zapar- kovaných áut. A napriek tomu sa Anton nemohol zbaviť pocitu viny. Predal auto a začala jazdiť hromadnou dopravou. Upa- dol do hlbokej depresie a nakoniec prišiel o prácu. Nehoda bola skutočnou tragickou udalosťou – a práve Anton bol ten, kto ria- dil auto, čo narazilo do Jakuba. Vinu za jeho smrť si však zobral plne na seba – na úkor vlastného zdravia, práce aj rodiny. Sofia sa na hodiny profesorky Ben- derovej naozaj pripravovala. Keby učenie podceňovala, mohli jej kritické slová po- môcť, ale to nebol jej prípad. Pretože ne- bola jednotkárka, došla k záveru, že nead- resné slová učiteľky sú namierené proti nej. V dôsledku toho sa v nej rozvinul odpor k celému predmetu a pocit, že nemá cenu sa snažiť, pretože nakoniec sa dočká len

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

102 STRATENÉ UMENIE MYSLIEŤ kritiky. Sofia sa cítila ukrivdená, nahneva- ná a znechutená. Jej doterajšie dvojky sa čoskoro zmenili na päťky. Precitlivenosť spôsobila, že Sofia trpela pre kritiku, ktorá vlastne vôbec nebola cielená na jej osobu! Aj keby profesorka zahrnula do skupiny študentov, s  ktorých výsledkami nebola spokojná, aj  Sofiu, bolo by lepšie, ak by ona jej slová nebrala osobne. HRA NA VINU Precitlivenosť spôsobuje, že sa cíti- me úplne vinní za vec, na ktorej výsledku máme len malý podiel. Precitlivené by bolo, keby sme sa obviňovali za vznik veľ- kej hospodárskej krízy, pretože sme v roku 1928 hlasovali za víťazného prezidentské- ho kandidáta. Katastrofa predsa nenastala preto, lebo sme nemali dosť predvídavosti a zvolili sme zlého politika. Veľkú hospo- dársku krízu zapríčinilo množstvo rôznych faktorov. Ak sa precitlivenosť vymkne spod kontroly, negatívne myšlienky môžu spô- sobiť, že človek úplne stratí zo zreteľa svo- je ciele a úlohy. „Plakanie nad rozliatym mliekom“ bráni človeku, aby sa posunul ďalej, a  sebaobviňovanie ničí jeho súčas- ný život, aj keď na tom minulom už nie je možné nič zmeniť. Oveľa zmysluplnejšie je investovať energiu do súčasnej situácie a dnešných starostí. Premýšľanie nad mi- nulosťou má význam len vtedy, ak sa z nej môžeme poučiť. Precitlivenosť sa prejavuje aj tým, že nevinné poznámky, otázky a  správanie druhých vnímame ako útok na vlastnú se- bahodnotu.148 Precitlivený človek pripisuje zlé úmysly aj dobre mieneným slovám. To jedôvod,prečobývaveľmipopudlivýa dot- knutý. Na obyčajnú otázku: „Odkiaľ máš tú novú raketu?“ možno odpovedať buď jednoducho: „Kúpil som ju v športových potrebách“, alebo urazene: „Kde by som ju vzal? Myslíš, že som ju ukradol?“ Prvá Tabuľka 7.1 Keď sa ľudia obviňujú, môže sa stať, že budú: • pociťovať vinu za veci, ktoré boli nevyhnutné a za ktoré oni neboli zodpovední • prisudzovať druhým ľuďom vinu za niečo, za čo nenesú plnú zodpovednosť • vysvetľovať si poznámky, otázky alebo správanie druhých ako útok na vlastnú sebahodnotu • odmietať konštruktívnu kritiku, ktorú by mali počuť • predpokladať, čo si druhí myslia NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY SEBAOBVIŇOVANIA

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

Neberte si to osobne 103 reakcia je prostá neemocionálna odpoveď na nezákernú otázku. Druhá je dotknutá a útočná – a celý rozhovor sa ľahko môže zvrhnúť na hádku, ak pýtajúci sa zareaguje podobne defenzívnym spôsobom. Precitlivený človek sa môže obklo- piť nepreniknuteľnou škrupinou, ktorá mu bráni počuť akúkoľvek konštruktívnu kritiku. Je v poriadku do istej miery vní- mať kritiku osobne, ale ak sa „istá miera“ vymkne spod kontroly, výsledkom budú problémy a  pocit prehry. Tabuľka 7.1 ukazuje niektoré typické pasce, v ktorých môžu ľahko uviaznuť precitlivení ľudia. VŠETCI NEMAJÚ ROVNAKÉ MOŽNOSTI Nikto nie je voči (seba)obviňovaniu imúnny. Zdravý človek môže mať dokona- le objektívny pohľad na jednu vec, zato iná sa ho dotýka natoľko, že ju nedokáže vní- mať z  odstupu. Niekto môže podľahnúť dojmu, že ženy bývajú náchylnejšie na se- baobviňovanie, ale v skutočnosti je tento sklon nezávislý od pohlavia. Precitlivenosť môže zasiahnuť každého. Náš veľmi súťaživý svet nás núti, aby sme boli neustále pripravení brániť sa pro- ti potenciálnym rivalom a  nepriateľom. „Chválim hlasno, kritizujem citlivo.“ Katarína Veľká Tabuľka 7.2 • „Nehľadajme republikánske riešenie alebo demokratické riešenie. Hľadajme to správne riešenie. Nesnažme sa navzájom obviňovať za minulé chyby, ale prijmime svoju zodpovednosť za budúcnosť.“ (John Fitzgerald Kennedy) • „Robiť chyby je ľudské. Obviňovať druhých za svoje chyby je typicky politické.“ (Hubert H. Humphrey) • „Nezatracujme človeka vo vysokom úrade pre jediný čin. Možno ide o človeka, ktorý nie je priamou príčinou katastrofy, ale len sa k nej primotal.“ (Theodore Roosevelt) O OBVIŇOVANÍ V POLITIKE

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

104 STRATENÉ UMENIE MYSLIEŤ Navyše, niektorí ľudia vedia byť veľmi tvrdí sami na seba. Nie sú to len politici, kto veľmi pozorne sleduje reakcie a súhlas svojho okolia. Zaujímavé výroky vysokých štátnych predstaviteľov týkajúce sa (seba) obviňovania sú v tabuľke 7.2.149,150,151 EXTRÉMNE EMÓCIE Obviňovanie môže mať mimoriadne ničivé následky v rodinných vzťahoch. Ro- dičia môžu v záchvate hnevu vidieť svoje dieťa ako „dospelého nepriateľa“ a  úplne stratia nadhľad. To sa stáva vtedy, keď rodič interpre- tuje adolescentnú vzburu typickú pre do- spievanie ako odmietnutie svojej autority. V  krajnom prípade takýto chybný myš- lienkový proces môže vyústiť až do týra- nia dieťaťa. Nie je výnimkou, keď sa rodič odsúdený za týranie obhajoval tým, že „on mi ublížil prvý“ a že „ma nemal rád“. Die- ťa nikdy nechcelo útočiť na svojho rodiča osobne, napriek tomu bolo jeho správanie vnímané práve takto. Precitlivenosť narúša manželské vzťa- hy. Jeden z partnerov sa po náročnom dni v práci vráti domov v zlej nálade. Len čo vstúpi do dverí, jeho partner vycíti, že sa hnevá, ale mylne si myslí, že terčom nega- tívnej emócie je on sám, a preto preventív- ne zaútočí ako prvý. Namiesto privítania vznikne hádka a  dôsledkom je tichá do- mácnosť. Precitlivenosť sa môže prejaviť aj za volantom. Keď nás niekto bezohľadne predbehne, máme pokušenie vnímať jeho manéver ako osobný útok. Nezvládnuté emócie za volantom môžu viesť k  stresu, vážnym zraneniam, či dokonca k  smrti.

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

Neberte si to osobne 105 A to všetko pre situáciu, ktorá mohla, ale tiež nemusela byť zavinená. Precitlivený človek vidí urážky, odmietnutie a kritiku vo všetkom a vo všetkých, preto sa cíti zra- nený a nie je v pohode. HORÚCE HLAVY V BIBLICKÝCH DEJINÁCH Ježišovi učeníci Jakub a Ján boli veľ- mi precitlivení. Na dedinčanov, ktorí im neboli ochotní poskytnúť nocľah, chce- li s  Ježišovým dovolením zoslať oheň z  neba.152 Hamán, prominentný dvoran perzského kráľa Achašveróša, sa pokúsil (a neuspel) nenávistne vyhladiť celú židov- skú populáciu v ríši. A to len preto, lebo sa mu Mordokaj odmietol pokloniť.153 Nezvládnutá precitlivenosť môže mať ex- trémne následky. Iný biblický príklad sebaobviňo- vania nachádzame v  konaní proroka Samuela. Samuel bol uznávaný sudca a vojenský veliteľ. V tom čase Izrael spra- vovali sudcovia, nie králi. Ľudia sa však dožadovali kráľa, lebo chceli, aby sa ich politický systém priblížil tomu, čo vi- deli u okolitých národov. Samuel si bol vedomý toho, že na pozadí ich žiadosti čiastočne stojí zlyhanie jeho vlastných synov, ktorých ustanovil do úradu. Boh Samuela presvedčil, že to nie je prorok, koho ľudia odmietajú, ale On sám.154 Potom Samuela inštruoval, aby dal ľudu, čo chce, a pomazal kráľa Saula. KEĎ PRŠÍ, TAK PORIADNE Aj tí najpokojnejší a  najracionálnejší ľudia niekedy reagujú precitlivene. Každý totiž občas podľahne tlaku nahromade- ných nešťastných udalostí. Stret viacerých negatívnych okolností môže ovplyvniť aj človeka, ktorý je inak voči precitliveným reakciám veľmi odolný. Naše myslenie má tendenciu spájať aj také veci, ktoré medzi sebou nemajú žiadny vzťah. Môže sa stať, že váš syn pri basketbale nešťastne spadne a  pretrhne si kolenný väz. O týždeň neskôr vy sami spadnete z  rebríka a  zlomíte si nohu. Dva dni nato vypovie službu prevodovka vášho zvyčajne spoľahlivého auta. „Pre- čo ja?“ pýtate sa. Nevyhnutne si začnete pripadať ako povestný Jób zo Starého zá- kona, na ktorého sa zvalili všetky možné katastrofy.155 Prečo je vaša reakcia dôležitá? Pre- tože ovplyvňuje spôsob, ako sa s  prob- lémom vyrovnáte. Čím viac si začnete pripadať ako zúfalec, ktorý nemá nič pod kontrolou, tým ťažšie budete zvlá- dať stres. „Ak sa priateľka rozosmeje pri pohľade na vašu kravatu, neberte to osobne. Vymeňte buď kravatu, alebo dievča.“ Marilyn vos Svantová

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

Chystáte sa odpísať všetko dobré vo svojom živote? Najprv si, prosím, prečítajte nasledujúcu kapitolu. Spočítajte pozitíva Veďte druhých ľudí k tomu, aby vnímali vo svojom živote to dobré v každej situácii. Vnímať len negatíva je jednostranné. KAPITOLA 10

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

Spočítajte pozitíva 135 „Ako mohli prepustiť práve mňa?“ nechápala Monika. „Päť rokov som nepočula na svoju prácu nič iné len chválu!“ V dvadsiatich troch rokoch si Moni- ka užívala vysoký plat a istotu zamestna- nia. A zrazu bolo všetko preč! Pohľad do budúcnosti sa zdal veľmi temný. Monika podľahla zúfalstvu a jej správanie čoskoro začalo vykazovať známky depresie. Nevstá- vala pred poludním, pretrhla väzby s pria- teľmi, prestala sa venovať svojim koníčkom a jej zvyčajne pozitívny pohľad na život sa zmenil na konštantne zachmúrenú náladu. „Hlavu hore, Monča,“ oslovila ju su- sedka Mária, žena v strednom veku, ktorá si všimla Monikin stav. „Život ide predsa ďalej.“ „Aký život?“ zakňučala Monika. „Veď sa so mnou bude ťahať stigma výpovede. Ja už žiadnu budúcnosť nemám. O chvíľu ma vyhodia z bytu a budem na ulici.“ Braňo sa ešte raz načiahol po čin- ke a prinútil svoje unavené telo na ďalšie opakovanie. Keď skončil posledný pohyb, ťažká činka s rachotom zapadla na stojan. „Kámo, tie tvoje bicepsy začínajú tvrdnúť ako skala,“ tréner Braňa zo žartu udrel do ramena a hodil mu uterák. „Nič zvláštne to nie je,“ zaškľabil sa Braňo. „Skôr by som mohol súťažiť na majstrovstvách sveta v  rachitických no- hách. Prsné svalstvo nestojí za nič a bruš- né pripomína skôr žemľovku než pekáč buchiet.“ Čo majú Monika a Braňo spoločné? Obaja sa dostali do negatívneho myšlien- kového vzorca, ktorý absolútne podceňu- je pozitíva a do života prináša nepriazni- vé dôsledky, ako to demonštruje tabuľka 10.1.202 Monika šmahom ruky zmietla zo sto- la prax, ktorú za celých päť rokov získala u svojho zamestnávateľa, a rozhodla sa ig- norovať výhodu, ktorú na pracovnom trhu predstavuje jej mladosť. Braňo odmietol uznať kvality svojej muskulatúry, pretože jeho pozornosť bola zameraná len a len na nedostatky. Na prvý pohľad sa môže zdať, že tento chybný kognitívny postup je totožný s po- hľadom na svet cez negatívny mentálny fil- ter. Napriek tomu je medzi nimi rozdiel. Ľudia používajúci negatívny mentálny fil- ter vôbec nevidia pozitíva. Tí, ktorí znižu- jú význam pozitív, kladné stránky vníma- jú, ale nepriznávajú im žiadnu hodnotu, pretože...203 Ľudia berúci na ľahkú váhu pozitíva sa na prvý pohľad môžu javiť objektívnej- ší, keďže si uvedomujú aj záporné stránky života. To je však klamné zdanie, lebo prá- ca s ľuďmi, ktorí vedome prehliadajú výz- nam pozitívnych zážitkov a svoje úspechy, môže byť niekedy ťažšia než s ľuďmi, ktorí pre negatívny mentálny filter to dobré vô-

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

136 STRATENÉ UMENIE MYSLIEŤ bec nevidia. Na rozdiel od mentálneho fil- tra vytvára ignorácia pozitívnych aspektov falošný dojem objektivity. Tabuľka 10.2 ponúka typické zlozvyky ľudí prehliadajú- cich pozitíva. BIBLICKÝ PRÍKLAD ĽUDÍ, KTORÍ BRALI POZITÍVA NA ĽAHKÚ VÁHU Dobrým biblickým príkladom pre- hliadania pozitívneho je príbeh izrael- ského národa putujúceho po púšti do zasľúbenej zeme pod vedením Mojžiša. Izraeliti si uvedomovali, že Boh je s nimi, ale neprisudzovali tomu žiadnu hodnotu. Poukazovali len na ťažkosti a  obviňova- li Mojžiša, že ich na nehostinné miesto zaviedol preto, aby ich zahubil. Aktuálna kríza úplne odsunula nabok dôkazy Božej ochrany, ktorej boli neraz svedkami. Už predtým totiž Boh kvôli nim rozdelil Čer- vené more a zachránil ich pred egyptským vojskom, vyviedol prameň vody zo skaly, dával im z neba čerstvé jedlo, osvecoval nočný tábor, bojoval ich bitky, ba dokon- ca urobil odolnejším aj ich oblečenie.204 To všetko brali putujúci na ľahkú váhu. Ľud prežíval úzkosť, depresiu a  paniku. Tieto emocionálne stavy sú priamym pro- tikladom produktívneho pokoja, ktorý by im bezpochyby priniesol omnoho lepšie výsledky. Iný staroveký príklad prehliadania po- zitív je príbeh kráľa Saula. Ten však neig- noroval kladné stránky svojej vlastnej oso- by, ale svojho mladého nástupcu. Dávid bol len mladučký pastier, keď bol uvedený na kráľovský dvor, ale Biblia jeho konanie opisuje ako veľmi múdre. Dávid sa sprá- val ako lojálny služobník a verný poddaný, navyše sa prejavil ako schopný vojenský stratég. Saul sa nechal sužovať žiarlivosťou na obľúbenejšieho Dávida a jeho prínos zmietol zo stola. Jeho nenávisť posilnil spev izraelských žien: „Saul zabil svoje ti- síce, Dávid desaťtisíce.“ Mladík neurobil nič zlé. Napriek postaveniu kráľovského zaťa odmietal panovník uznať jeho prínos a napokon začal túžiť po jeho smrti.205 Dô- sledkom bola Saulova depresia, obsedant- ná porucha a pracovná ochromenosť. Tabuľka 10.1 • znižovanie sebahodnoty • strata radosti zo života • znížená motivácia • nižšie výkony • sklony k depresii • bludný kruh ďalších negatívnych činov DÔSLEDKY PREHLIADANIA POZITÍVNYCH ASPEKTOV ŽIVOTA

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

Spočítajte pozitíva 137 Prorok Eliáš sa tri a pol roka skrýval pred hnevom kráľa Achába a  kráľovnej Izebel. Úkryt mu poskytla žena známa ako „vdova zo Sarepty“. Táto žena vďači- la Eliášovi za záchranu života, keďže Boh svojmu prorokovi a žene, u ktorej prebý- val, posielal v priebehu hladomoru dosta- točné množstvo jedla. Smutné je, že keď jej ochorel a zomrel syn, bleskovo odsúdila všetko dobré, čo jej Eliášova prítomnosť priniesla, a proroka obvinila zo smrti svoj- ho dieťaťa.206 Niet pochýb, že najvýraznejším príkla- dom prehliadania dobrých vecí je správanie davu posmievajúceho sa Ježišovi, ktorý sa uberá s krížom v ústrety smrti. Všetko dob- ré, čo svojmu ľudu priniesol, teda zdravie, lásku, jedlo, duchovné vodcovstvo, ba do- konca život niektorým z tých, ktorí zomre- li, bolo zabudnuté v dramatickej chvíli, keď dav podliehal vášňam a túžbe po krvi. Pilát považoval Ježiša za nevinného a  dokonca bol zvláštnym spôsobom varovaný, aby sa rozhodol správne. Nakoniec sa rozhodol všetky pozitíva ignorovať a v snahe zavďačiť sa davu vydal Ježiša na ukrižovanie.207 PREHLIADANIE POZITÍV SO SMRTEĽNÝMI NÁSLEDKAMI: PORUCHA TELOVEJ SCHÉMY A PORUCHY PRÍJMU POTRAVY Ľudia majú sklon byť na seba tvrdí, pokiaľ ide o ich telesné proporcie. Spo- ločnosť pozitívne hodnotí niektoré fyzické atribúty a mnoho ľudí sa cíti frustrovane, keď nezodpovedajú spoločnosťou prefe- rovanému ideálu krásy. Toto napätie sa v  psychológii nazýva „porucha vnímania telovej schémy“. Tá je dnes natoľko roz- šírená, že psychiatri ju u žien opisujú ako „normatívnu nespokojnosť“.208 Inými slo- vami, žena spokojná so svojím telom je po- važovaná za abnormálnu! Telová schéma je postoj jedinca k svoj- mu telu, najmä s  ohľadom na jeho tvar, veľkosť a  estetické vnímanie.209 Porucha telovej schémy nastáva, keď jedinec svo- je telo vníma spôsobom nezodpovedajú- cim realite.210 Šírka výskytu tejto poruchy v populácii je dostatočne doložená (pozri tabuľku 10.3).211,212,213,214,215,216,217 Napríklad istá skupina žien svoje vlast- né telo vždy vníma ako telo s  nadváhou Tabuľka 10.2 • bagatelizovať dobré zážitky a osobné úspechy, pretože „to sa nepočíta“ • obracať pozitívne na negatívne • uznať, že niečo je dobré, ale uprieť tomu akúkoľvek hodnotu TYPICKÉ NÁVYKY ĽUDÍ PREHLIADAJÚCICH DOBRÉ VECI

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

138 STRATENÉ UMENIE MYSLIEŤ a podobne vidí aj ostatné ženy s normálnou váhou. V prípade mužov je to naopak. Nor- málna váha je považovaná za vychudnutosť, zatiaľ čo veľké svaly typické pre kulturistov sú vnímané ako ideál.218 Muži a  chlapci, ktorí podliehajú tomuto sociálnemu tlaku, sa omnoho častejšie uchyľujú k rizikovému správaniu, ako napríklad k užívaniu kreatí- nu, či dokonca steroidov.219 Spočiatku sa porucha vnímania telovej schémy javí ako neškodná. Väčšina ľudí si na svojom tele uvedomuje niečo, čo by chcela zmeniť. Problém nastáva, keď sa túžba po zmene vzhľadu vzďaľuje realite a želanie sa stáva obsesiou. To sa najčastejšie deje vtedy, keď jedinec prehliada pozitívne aspekty vlast- ného vzhľadu. Tabuľka 10.4 opisuje nezdra- vé správanie spojené s touto poruchou. Tabuľka 10.3 • Až 85 % vysokoškolských študentiek sa domnieva, že majú nadváhu. • Ženy trpiace podváhou sú so svojím telom nespokojné podobne ako tie s normálnou váhou aj tie s nadváhou. • Už šesťročné dievčatá vyjadrujú túžbu byť štíhle. • Túžba po štíhlosti sa vekom neznižuje. • Vnímanie vlastného tela sa dramaticky zhoršuje v priebehu adolescencie (na rozdiel od chlapcov; u nich je to naopak). • Len 3 – 5 % žien má šancu dosiahnuť ideál krásy (tzn. 183 cm výšky a 59 kg váhy). • Dievčatá s poruchou telovej schémy sú náchylné na poruchy príjmu potravy. Približne 1 % násťročných dievčat trpí anorexiou, z toho 10 % môže na túto chorobu aj zomrieť. VNÍMANIE VLASTNÉHO TELA: ŠTATISTIKY TÝKAJÚCE SA ŽIEN

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

31

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/

ISBN 978-80-8071-219-8 9 7 8 8 0 8 0 7 1 2 1 9 8 Kniha Stratené umenie myslieť vám pomôže jasnejšie premýšľať, posilniť vaše vzťahy, zlepšiť náladu a žiť dlhší a šťastnejší život. Je praktickým nástrojom, ktorý môžete využiť na zlepšenie svojho duševného výkonu, emocionálnej inteligencie a celkovej spokojnosti v živote. • Naučte sa prežívať emocionálny pokoj a stabilitu aj počas veľkého stresu. • Rozviňte svoje schopnosti riešiť zložité situácie, dôkladne analyzovať informácie a prijímať správne rozhodnutia. • Uskutočnite trvalé pozitívne zmeny svojho životného štýlu. Aj malé zlepšenia povedú k zvýšeniu vašich mentálnych schopností. • Prežite svoj život s chuťou. Nech vám každý deň prináša spokojnosť a tiež novú motiváciu rásť. Lekár, vedec, lektor a autor niekoľkých kníh Neil Nedley sa špecializuje na gastroenterológiu, duševné zdravie a medicínu životného štýlu. Pravidelne prednáša na kurzoch celoživotného vzdelávania pre lekárov a zdravotníkov po celom svete. Neustále sleduje najnovšie trendy a poznatky v oblasti medicíny, stravovania, životného štýlu a psychológie.

http://www.floowie.com/sk/citaj/stratene-umenie-mysliet-1-cast/