Rotary Good News č. 3/2016https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org 3 / 2 0 1 6 Schopné ženy jsou ozdobou Rotary GOOD NEWS

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

DVEŘE DOKOŘÁN Uspořádejte ve vašem klubu veřejné setkání. Pozvěte čerstvé i dřívější absolventy programů Rotary a předejte jim speciální čestné odznaky. Přizvěte také studenty, přátele, profesní partnery, rodinné příslušníky a další známé. KDO JSOU ROTARY ALUMNI? Všichni, které váš klub vybral a zařadil do některého z programů Rotary a oni je v minulosti úspěšně absolvovali. • Interact, Rotaract • Rotary Youth Exchange • ROTEX • New Generations Service Exchange • Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) • Rotary Peace Fellowships • Rotary Scholarships (global grants and district grants) • Ambassadorial Scholarships • Grants for University Teachers • Group Study Exchange (members and leaders) • Rotary Volunteers Požádejte všechny Rotary Alumni vašeho klubu, aby se registrovali do mezinárodní databáze na: www.rotary.org/alumni World Alumni Reconnect Week 9.—15. říjen 2016 alumni

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 3 glosář červnové vydání našeho magazínu je poslední v mém funkčním roce. Úspěšně pro- běhla Distriktní konference 2016 v Ostravě. Dovolte, abych se stručně ohlédl za jejím průběhem. Již tradičně zaujalo vystoupení zahraničních studentů pod příkladným vedením Služby mládeži a rotexáků. Děkujeme. Ti, kteří se do Ostravy nedostali a ani neměli možnost shlédnout přímý přenos na internetu, mají možnost tak učinit nyní na www.rotaryostrava.cz. Dále chci velmi poděkovat všem organizátorům z řad členů ostravských klubů nebo distriktu a zejména Vám, účastníkům, kteří jste přispěli ke zdaru konference. Chci připomenout, že konferencí byl odsouhlasen příspěvek na Evropský Rotaract Meeting v minimální výši 5 € na člena. Jsem přesvědčen, že si rotarakťáci naši podporu zaslouží. Zakončením konference však nekončí práce pro tento rok. Asistenti guvernéra mají za úkol napsat hodnocení klubů, odcházející předat agendu a zkušenosti nastupujícím. Řada klubů má v plánu oslavit různá výročí, vyhodnotit projekty, zamyslet se nad aktivitami pro rok příští. Další významnou událostí pro náš distrikt bude návštěva světového prezidenta Raviho Ravindrana v Praze. Ravi přijede s manželkou Vanathy dne 10. 6. 2016 večer. Na sobotu 11. června jsme připravili společnou večeři pro rotariány z distriktu. Ravi promluví na téma: „Why should be Rotary attractive for those, who wish to serve and donate; why Rotary?“ – „Proč by mělo být Rotary atraktivní pro ty, kteří chtějí sloužit a darovat. Proč Rotary?“ Očekávám, že zejména členové pražských klubů navrhnou projekty, se kterými by se chtěli Ravimu pochlubit. Období dovolených slouží především k odpočinku a načerpání nových sil. Ještě předtím však kluby organizují předávací mítinky. To je příležitost k bilancování a k tvorbě plánů na příští rotariánský rok. Přeji Vám, aby se práce ve prospěch potřebným dařila i v příštím roce. Abyste nezapomněli „Být darem světu“. Milí čtenáři, VLADIMÍR ADÁMEK guvernér distriktu 2240 R O T A R Y I N T E R N A T I O N A L (vznik 1905 v USA) je kreativní společenství s vysokým synergickým potenciálem. Má celosvětovou působnost,  je nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, podporuje rozvoj regionu (státu), v němž působí. Pro ČR a SR je společnou koordinační složkou Rotary distrikt 2240. Emblém RI a pojmy jako ROTARY INTERNATIONAL, ROTARY, ROTARY KLUB a ROTARIÁN jsou mezinárodními zákony chráněná označení a jejich užití podléhá souhlasu ústředí RI. V Rotary klubech (samostatné právní subjekty) se sdružují špičkoví odborníci a odbornice nejrozmanitějších profesí. Členům a členkám Rotary nabízí kultivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů, otevřené přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Rotary svými nezištnými aktivitami a všeobecně prospěšnými projekty (službami) pozitivně ovlivňuje širší komunitu v místě svého působení a napomáhá utváření občanské společnosti v duchu svého trvalého kréda: „Service above self.“ Názory publikované v tomto časopise se nemusejí shodovat se stanovisky Rotary International nebo Nadace Rotary.

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

ze světa DOPISY PREZIDENTA RI 4 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 Více o aktivitách prezidenta RI K. R. Ravindrana najdete na: www.rotary.org/office-president MÁJ 2016 Na planine Kano v Keni sa pred niekoľkými rokmi istá rozvojová agentúra v dobrej viere podu­ jala zrealizovať projekt, ktorého cieľom bolo mies­ tnym vidieckym komunitám zlepšiť dostupnosť vody. Vytvoril sa plán na dosiahnutie tohto cieľa, následne sa začali práce presne podľa požiadaviek komunity. Napriek tomu sa hneď v začiatkoch výstavba stretla s okamžitým protestom skupín lokálnych žien, ktoré vlastným telom bránili robotníkom vo výkopových prácach. Voda, ktorú mali v úmysle od­ čerpávať na hospodárske účely, totiž pochádzala z jediného zdroja pitnej vody, ktorú desiatky rodín využívajú na varenie a hygienu. Celý projekt napo­ kon stroskotal. Prečo? Pretože žiadnemu z čisto mužského osa­ denstva realizačného tímu nikdy nenapadlo skon­ zultovať miestne ženy. V každej fáze projektu sa predpokladalo, že muži poznali potreby komunity, vystupovali v jej mene a boli kompetentní ju zastu­ povať. Potreby komunity a ich zdroje oveľa lepšie poznali ženy – ich sa však na názor nikto nepýtal. V rámci Rotary sme členstvo ženám sprístupnili iba v poslednej štvrtine našej existencie. V roku 1995 pripadala iba 1 žena na 20 rotariánov, v súčasnosti pomer predstavuje 1 k 5. Ide o evidentný pokrok, no stále to nestačí. Politika Rotary o rodovej rovnosti je úplne jasná. Napriek tomu takmer pätina klubov stále odmieta prijímať ženy, pričom ako argument zvyčajne uvádza, že jednoducho nemôžu nájsť vhodné adeptky spĺňajúce kritéria na členstvo. Po­ vedal by som, že rotarián, ktorý použije tento argu­ ment, alebo v to nebodaj aj verí, sám nedisponuje dvomi základnými predpokladmi na členstvo v Ro­ tary – chýba mu charakternosť a zdravý rozum. Tým, že takýto klub umocňuje stereotypy, po­ škodzuje nielen svoje vlastné pôsobenie, ale aj dob­ ré meno celej našej organizácie. V dôsledku toho nás naši partneri berú menej vážne a celé Rotary tak stráca na atraktivite u potenciálnych členov, najmä u mladých ľudí. Tolerovať diskrimináciu voči ženám znamená uvaliť na našu organizáciu tieň bezvýznamnosti. Nemôžeme predstierať, že stále žijeme v časoch Paula Harrisa, ani on by to určite nechcel. Napokon sám hovorieval: „Príbeh Rotary bude musieť byť pí­ saný znovu a znovu.“ Držme sa teda tejto zásady a dohliadnime na to, aby príbeh, ktorý píšeme v Ro­ tary, bol takým, na aký by aj on bol právom hrdý. JÚN 2016 Britský spisovateľ a pilot kráľovského le­ tectva Roald Dahl bol tiež zanietený fotograf, ktoré­ mu na dobrodružných cestách nemohol chýbať obľúbený fotoaparát Zeiss. Stovky záberov nazhro­ maždil v časoch, keď každú snímku bolo treba ručne vyvolávať na filmových alebo sklenených negatí­ voch. Fotografie poslúžili v neskoršom období ako vizuálny záznam z jeho ciest, pričom prostredníc­ tvom obrazovej dokumentácie zdieľal s ľuďmi svoje zážitky. Vždy však hovorieval, že vlastné spomienky sú oveľa živšie než vyobrazenia na fotografiách. Slová nám často nestačia, fotografie časom bled­ nú, pamäť je klamlivá a detaily zapadnú prachom. Ale ako Dahl hovorí, niektoré momenty nikdy ne­ stratia na intenzite. Večne sa týčia nad horizontom našej minulosti a rozdeľujú naše životy na to, čo bolo predtým, a čo prišlo potom. Táto metafora ma sprevádzala po celý uplynulý rok, keď som brázdil svet v mene Rotary. Pretože pre mňa celý tento rok bol a vždy bude medzníkom, plá­ polajúcou hranicou v mojej mysli, rozdeľujúcou môj život na etapu pred a po ňom. Keď si spätne rekapitulujem ostatných 12 mesia­ cov, pred očami sa mi zjaví kaleidoskop kaskádovito sa prelínajúcich obrazov. Úzkostliví rodičia v indic­ kom Chandigarh skláňajúci sa nad lôžkom dieťaťa, ktoré sa zotavuje po náročnej život zachraňujúcej operácii srdca. Žiarivé nepálske vlajky vejúce nad dedinou, ktorá bola celá po ničivom zemetrasení nanovo vybudovaná. Úžasný pocit na Nám. sv. Petra pri príležitosti osláv výročia Rotary pod taktovkou pápeža Františka. Radostné stretnutia po celom svete v toľkých krajinách, v toľkých jazykoch – s priateľmi, ktorých som predtým osobne nepo­ znal, s člen­ mi našej rotariánskej rodiny. Výkon funkcie prezidenta Rotary International je kolosálne poslanie, ktoré ani nemožno dostatočne výstižne vyjadriť slovami či vyobrazeniami. Je to ako večný oheň, ktorý bude navždy horieť v mojich spo­ mienkach. Tisícky výjavov prebleskujúcich mojou mysľou, tisíce spomienok, tisíce emócií. Spoločne formujú obrovskú mozaiku; spolu jasne vytvárajú úchvatné dielo vašich rúk. Na sklonku tohto rotariánskeho roka som pyšnej­ ší ako kedykoľvek predtým, že som súčasťou tejto úžasnej organizácie: takej, ktorá svet neochudobňu­ je, ale naopak obohacuje, zúfalstvo nahrádza ná­ dejou, pozdvihuje tých, ku ktorým osud nebol žičli­ vý, a je darom pre tak veľa ľudí, zatiaľ čo umožňuje každému z nás Byť darom pre svet. K. R. RAVINDRAN, prezident Rotary International Preklad: IVAN BELAN, PDG

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

ze světa NADACE ROTARY R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 5 ČERVEN 2016 Filmy o dobývání západu Severní Ame­ riky – westerny – patřily k nejpopulárnějším po mnoho desetiletí a znaly je celé generace na celém světě. Mnoho z nich končí po vítězné bitvě mezi hod­ nými a zlými hochy tak, že hrdina blahosklonně při­ jme gratulaci přátel a podporovatelů, aby pak samo­ tinký na svém koni odcválal za zapadajícím sluncem. Pokud jde o mne, díky svým rotariánským přáte­ lům, já nebudu 30. června večer cválat k západu Rotary osamocen. Přesto si nemohu odpustit to přirovnání – za posledních více než 50 let se můj život hodně podobal těm filmovým příběhům. Od roku 1959, kdy mne vybrali mezi stipendisty Rotary, se odvíjela série pro mne dobrých věcí skoro stejně, jak to líčily srdceryvné filmy minulých let. Díky stipendiu od Nadace Rotary ke studiu v Jižní Africe se můj život proměnil v neuvěřitelné dobro­ družství. Ani ve snu mne nikdy nenapadlo, že se budu v roce 1961 plavit z New Orleansu do Kap­ ského Města na nákladní lodi společnosti Lykes Line a že v roce 2011 budu předsedat Kongresu Rotary v tomtéž přístavním městě New Orleans právě o 50 let později. Ale stalo se a já skutečně cítím hlubokou vděčnost a obdiv k Nadaci Rotary. Mám také štěstí, že se mi podařilo najít způsob, jak využít můj farmářský původ pomocí hudby a poezie písně „Logika kovboje“, jakož i moudro ply­ noucí z Kodexu západu popsaného v knize Etika kovboje. Bylo mi zvláštní ctí, hrát roli ve fantastic­ kém příběhu Rotary, když vstupovalo na světovou scénu. Ale především mohu s hrdostí přiznávat, že jsem živoucím a dosud dýchajícím produktem Nadace Rotary – protože jsem byl stipendistou Rotary. KVĚTEN 2016 Stoleté narozeniny Nadace Rotary si připomeneme příští rok v červnu, ale už na Rotary kongresu 2016 v Soulu začne celý rok aktivit pláno­ vaných k tomuto výročí, který vyvrcholí kongresem roku 2017 v Atlantě. Vzpomínám na to velké nad­ šení, které provázelo stoleté výročí Rotary v roce 2004–05, a doufám, že všichni rotariáni se oslav výročí Nadace Rotary zúčastní se stejným zápalem! Oslavy století začnou na kongresu v Soulu, kde budou během celého úterního dopoledního plenár­ ního zasedání představovány programy nadace. Nicméně, pro úspěch oslav budou rozhodující akti­ vity klubů a distriktů. S cílem napomoci při pláno­ vání oslav století, připraví Centrum podpory Rotary v Domě přátelství při kongresu v Soulu pro rotariány mnoho užitečných dokumentů a námětů. Rotary by sotva mohlo být tak silné a života­ schopné, jako je dnes, bez obrovské podpory po­ sky­ tované Nadací Rotary. Proto je teď třeba důstojně oslavit sté výročí od jejího vzniku. Rotary je občan­ skou organizací, kterou tvoří více než 35 tisíc klubů, z nichž většina využila přímou podporu od Nadace Rotary. Takže já skutečně doufám, že vy všichni – a s vámi vaše kluby – projevíte uznání nadaci, kterou Rotary založilo za účelem konání dobra na světě! RAY KLINGINSMITH, předseda správní rady Nadace Rotary V Soulu začneme slavit sto let Nadace Rotary Konec westernu – kovbojové cválají do dáli Překlad: PETR J. PAJAS, PDG Pro ty rotariány, kterým se nepodaří zúčastnit se kongresu, budou materiály k dispozici ke stažení na www.rotary.org/foundation100 SOU B O RY O B SA H UJ Í • Náměty pro aktivity klubů a distriktů • Propagační leták a odkazy na publikaci Konání dobra na světě – Doing Good in the World – vydanou k výročí Nadace Rotary • Propagační poštovní pohlednice • Příklad vedení tiskové konference k propagaci aktivit klubů v obcích, kde působí • Prezentace o historii Nadace Rotary • Hlavičkový papír a pozadí pro prezentace v PowerPointu s odkazem na stoleté výročí • Video ke stoletému výročí (jehož využití opravdu doporučuji) • Zvláštní znak vydaný ke stoletému výročí Nadace Rotary

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

Novinky o Rotary z celého světa LETEM SVĚTEM Překlad do češtiny: DOBROSLAV ZEMAN, PDG Překlad do slovenštiny: IVAN BELAN, PDG Rotary klubu Grand Bahama Sunrise, kto­ rý vedie nadáciu. „Rotariánske technolo­ gické zariadenie na zabezpečenie pitnej vody slúži aj ako rotariánske riadiace cen­ trum pre počiatočné posúdenie a reakciu na možné hrozby.“ Charitatívny subjekt – Nadácia TK Foundation so sídlom na ost­ rove New Providence – začal s realizáciou projektu v roku 2007 v spolupráci s mies­ tnymi rotariánmi a s podporou rotariánov v Karibiku a Kalifornii a grantu od Nadácie Rotary získal takmer 218 000 USD. Tech­ nologické zariadenie začalo produkovať vodu v roku 2011. Môže prečistiť až skoro 30 000 litrov za deň, pričom vodu čerpá z vlastnej studne. „Myšlienka takého za­ riadenia sa zrodila po hurikánoch Francis a Jeanne v 2004.“ Stafford spomína zni­ čujúce búrky, po ktorých ostalo veľa ľudí dlhé týždne bez domova a bez spoľahli­ vého zdroja pitnej vody. Prvú veľkú skúš­ ku zariadenie absolvovalo po hurikáne Sandy v roku 2012, kedy členovia klubu Freeport využili dva prívesy a 1000-litrové nádrže na zabezpečenie vody v zaplave­ ných východných štvrtiach ostrova Grand Bahama. MEXIKO Penny Bollinger, past-prezi­ dentka kalifornského Rotary klubu Chula Vista Sunset, kte­ rý se podílel na rotariánském projektu na výstavbu domů v Tijuaně, zjistila, jak nalé­ havě potřebuje tato mexická komunita také nové školy. Shodou okolností je vý­ konnou ředitelkou neziskové společnosti „Learning Tools for Global Schools“ (volně přeloženo: učební pomůcky pro školy kde­ koliv na světě), která zajišťuje charitativní dodávky školních potřeb pro školy v Etio­ pii, na Haiti, Filipínách a v Tanzánii. Bollin­ gerova společnost se spojila s rotariány z RC Chula Vista Sunset a sestavila 45 souprav školních potřeb v hodnotě po 20 dolarech pro školu Primero Calmécac a v září je škole také předala. BAHAMY Rotariánmi vedená nadácia Grand Bahama Emergency Wa­ ter Relief Foundation zmobili­ zovala vlastné technologické zariadenie fungujúce na báze reverznej osmózy, aby zabezpečila distribúciu pitnej vody do ob­ lastí silne postihnutých hurikánom Joa­ quin. „Po upokojení poveternostných pod­ mienok rotariáni prešli postihnutými oblasťami, kde roznášali vodu od dverí k dverám,“ uviedol Mike Stafford, člen ze světa 6 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 Výsledok projektu slúži potrebám 50 000 obyvateľov a využíva sa v rámci spolupráce s Červeným krížom, Armádou spásy a Národnou agentúrou pre riadenie záchranných prác.

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

V Malajsii má 33 % dospělých osob nadváhu a 27 % je obézních. Asi 3 percentá Britov bicyklujú najmenej päť dní v týždni. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO Z podujatia založeného pred dvoma desaťročiami ako jazda pár cyklistov cez oblasť jazier v English Lake District, sa vyprofi­ lovala Tour de Furness, ktorá každoročne pritiahne takmer 700 športovcov vo veku 5 až 75 rokov. Vďaka septembrovému po­ dujatiu organizovanému Rotary klubom Furness v Barrow-in-Furness sa vyzbiera­ la suma viac ako 59 000 USD určená 31 charitatívnym organizáciám. Účastníci šliapali do pedálov na trasách dlhých 5, 13, 23 a 50 míľ v Cumbrii. Klub udeľuje trofej tímu, ktorý vyzbiera čo najviac pe­ ňazí. Častými víťazmi bývajú „Terminal Trundlers“, technici z miestnej výmenní­ kovej stanice plynu, ale v roku 2014 sa ví­ ťazom stal tím z veternej farmy, čo roz­ dúchalo priateľské súperenie poháňané nadšenými zamestnancami – „plynári“ versus „elektrikári“. MALAJSIE Poté, co je jeden z jejich přá­ tel inspiroval, že stojí za to snažit se o snížení své hmot­ nosti, vyhlásilo 11 členů Rotaract klubu v Subangu v předměstí Kuala Lumpuru zvaném Petaling Jaya mezi sebou sou­ těž, v jejíchž podmínkách bylo, že za kaž­ dý snížený kg hmotnosti přispějí 10 do­ lary. Přihlásilo se do ní celkem 23 účastníků a za šest měsíců, které končily květnem 2015, vybrali celkem 3600 USD, které pak předali škole pro uprchlíky z Myanmaru v Malajsii a k podpoře obětí zemětřesení v Nepálu. Svou iniciativou současně upozornili, jak důležité je do­ držovat zásady zdravého života. TOGO Rotary kluby Lomé-Lumière a Fort Wayne z americké In­ diany ve spolupráci s americ­ kými mírovými sbory (US Peace Corps) umožnily výstavbu osmitřídní střední školy v Gléï a její vybavení potřebným za­ řízením. Projekt, který byl dokončen v říj­ nu 2015, inicioval už v roce 2010 Jason Daenens, tehdejší prezident Rotary klubu Fort Wayne, který se při své cestě do Zá­ padoafrického veletrhu v městě Accra v Ghaně dozvěděl od místních rotariánů, jak je této školy zapotřebí. Do projektu přispěly částkou 46 000 USD Rotary klu­ by Forty Wayne a Chicago. Za dalších 9000 dolarů byly pořízeny učebnice a vy­ budováno školní hřiště. Místní obyvatelé pomohli s úpravou pozemku a vybudovali základy pro celou stavbu, která poskytne učebny pro 880 žáků oproti původním 600. Mírové sbory pomohly s dopravou učebnic a s koordinací slavnosti k předá­ ní školy, při níž byly připomenuty její roz­ hodující mezníky. ze světa 7 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

ze světa 8 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 PRAKTICKY CELOU DOBU ROTARIÁNSKÉHO ROKU 2015/16, po kterou vykonával funkci prezidenta Rotary International, strávil K.R. Ravi Ravindran na cestách po celém světě, aby se setkal s co největším počtem rotariánů, navštívil jejich zajímavé akce a zúčastnil se jejich projektů. Často jej doprovázela jeho paní Vanathy. Společně s Rayem Klinginsmithem, předsedou Rady zmocněnců Nadace Rotary, se podílel na pěti prezidentských konferencích, vždy k tématům, jimiž se Nadace intenzivně zabývá. Výrazného úspěchu se dosáhlo v boji proti dětské obrně – vždyť ani z Nigérie, ani z dalších afrických zemí nebyl hlášen žádný nový případ jejího výskytu! Překlad: DOBROSLAV ZEMAN, PDG Prezident RI Ravi a jeho dary, které stále rozdává 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Na počest svého prvního prezidenta RI vydala srílanská pošta pamětní razítko a poštovní známku.

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 9 ze světa 1 Ravi se společně s guvernérkou polského Rotary distriktu 2230 Barbarou Pawlisz zúčastnil slav- nostní večeře v Gdaňsku, při níž byly 40 členům předány čestné odznaky Paul Harris Fellow. 2 S guvernérem distriktu 9125 „Big Mike“ Omotoshem se podílel na očkování dětí proti obrně. 3 Společně s bývalým prezidentem RI Raja Saboo (druhý zleva) se zúčastnil lékařské mise ve Rwandě. 4 Společně se svou manželkou se 4. 7. podílel na slavnostním setkání v centru Evanstonu, aby si společně se členy ústředí a RI připomněli program „End Polio Now“. 5 Ravi společně s generálním sekretářem RI Johnem Hewko (vlevo) vzdali čest policii, která úspěšně zasáhla po teroristickém útoku v San Bernardinu v Kalifornii. 6 Při projektech, podporovaných granty Nadace Rotary v Zimbabwe, se Ravi s manželkou připojili k tanci domorodých kmenů. 7 Při své návštěvě veřejné knihovny v Kigali oslavili spolupráci mezi rotariány a rwandskou vládou. 8 Před studenty Univerzity v Dháce, Bangladéš, pohovořil Ravi na téma rozvoje jejich odborné kariéry. 9 Ve Spojených národech v New Yorku se v roce 2015 Ravi spo- lečně se svou paní Vanathy zúčastnili celosvětové akce žen v Rotary. 10 V Birminghamu v Alabamě vybavili rotariáni jednu dětskou nemocnici helikoptérou. 11 V Keni věnovali rotariáni míst- ním obyvatelům mobilní kliniku. 12 Prezident RI Ravi a ředitel RI Manoj Desai se setkali s místními studenty při předání nových mobilních toaletních jednotek od Rotary distriktu 3131. 13 Rada ředitelů RI poskytla výklad k letošnímu mottu prezi- denta RI Raviho „Be a Gift to the World“ na večeru talentů, uspořá- daném při Mezinárodním shromáž- dění RI v San Diegu. 14 V Zimbabwe se Ravi setkal s guvernérem distriktu 9210 Deanem Lungu, starostou města Harrare (bývalým členem místního Rotaract klubu) a ředitelem RI jménem Şafak Alpy. 15 Členové Rotaract klubů vystou- pili při slavnosti vyvěšování vlajek při mezinárodním shromáždění RI. 16 Do zahajovací slavnosti Insti- tutu RI v Koreji bylo zařazeno také vystoupení místních dětí. 17 Slavnost Evropského centra solidarity v Polsku připomněla posun k demokratickému systému ve východní Evropě. 18 Den Rotary přilákal do Spoje- ných národů i mnoho studentů a členů Interact klubů. 16 17 10 11 12 13 14 15 18

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 10 N A D A C E R O TA R Y Chystáme oslavu stého výročí Když se noví guvernéři všech Rotary distriktů setkali v lednu t.r. na mezinárodním shromáždění v San Diegu, započali s přípravou oslav stého výročí Nadace Rotary v průběhu roku 2016/17. ze světa ově zvoleným guvernérům se do- stalo také nového podnětu ke stá- lému uplatňování hesla Doing Good in the World (konat ve světě dobro) v knize, obsahující pohled do zákulisí růz- norodých aktivit Nadace Rotary, a to počí- naje prvním návrhem zakladatele Nadace RI Arche Klumpha na celosvětovém shro- máždění RI v roce 1917, až po nejnovější humanitární granty Nadace. Všichni gu- vernéři dostali nové výtisky této publikace a její autor David C. Forward, guvernér distriktu 7500 (New Jersey, USA), každému z nich jednu kopii podepsal. „Objel jsem celý svět, abych se mohl se- známit s aktivitami Nadace, povídat a psát o nich, a nikdy jsem nebyl tak hrdý na to, že jsem rotariánem, jako jsem dnes,“ pro- hlásil D. C. Forward. „Svou knihu mohu dát třeba starostovi či starostce města, abych mu/jí pomohl pochopit význam a hodnotu, kterou má Rotary klub v je­ - ho/jejím městě, stejně tak jako jeho noví členové, aby se mohli stát ještě angažova- nějšími, motivovanějšími a vstřícnějšími rotariány.“ • Při každotýdenní schůzce klubu věnujte trochu času Nadaci Rotary. Pohovořte o tom, jak vaše tuzemské i meziná­ rodní projekty zlepšují život v oblastech, na něž rotariáni zaměřují svou pozornost. • Pokračujte v odkazu Nadace Rotary v oblasti humanitárních služeb a pomocí svou účastí na některém globálním grantu nebo na distriktním grantovém projektu na počest stého výročí naší Nadace. • Vyzvěte své členy ke zvýšení svých příspěvků ve prospěch Nadace. Mějte je k tomu, aby přispívali jak do programu Rotary Direct, tak i do Společ­ nosti Paula Harrise každoročně částkou 1000 USD nebo i více. • V místě své působnosti zorganizujte oslavu stého výročí založení Nadace RI a využijte ji k informaci pro místní média o společenství Rotary a jeho Nadaci. T E Ď J E P R ÁV Ě T E N ČAS, kdy je třeba začít s přípravou oslav na úrovni klubu i distriktu. Vedle toho, abyste sami pohovořili o mé knize (k objednání na: shop.rotary.org), máte spoustu možností, jak své členy seznámit s významem a posláním Nadace Rotary: N Stáhněte si sadu nástrojů, které vám poskytnou podklady pro plánování oslav a pro využití vhodných propagačních nástrojů na adrese: www.rotary.org/foundation100

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 11 Téma CO BYCHOM BYLI BEZ ŽEN? Rotariánům je někdy vytýkán přezíravý postoj vůči ženám. Pravda, máme ještě několik klubů, které se brání přijímat mezi sebe ženy. Neprávem. Ženský prvek dokáže obohatit klubový život a přinést nové impulzy. Dnešní téma našeho magazínu je věnováno třem výjimečným zástupkyním něžného pohlaví. Uznejte, nechtěli byste je mít ve svém středu?

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

12 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 téma Prosím, mohla byste stručně cha- rakterizovat vaši firmu a její histo- rii vzniku? Firma PETROF byla založena roku 1864 mým pra pra dědečkem Antonínem, který, vyučený truhlář jako jeho otec, se zhlédl v tehdy módním klavíru a ode- šel se klavíry učit stavět do Vídně. Po sedmi letech učení v různých vídeňských firmách vyrobil pak už v Hradci Králové, v domě za katedrálou, svůj první klavír, později harmonia a  pianina. Od té doby se firma rozrostla, získala mnoho ocenění a  medailí. Mezi ty nejvýznamnější patří: titul c.k. dodavatel na rakousko-uherský císařský dvůr v roce 1899, Grand Prix udělená v belgickém Gentu 1921, Grande prime udělená v Barceloně roku 1929, Grand Prix udělená v Paříži roku 1937, Zlatá medaile a Diplôme d´hon­ neur v Bruselu 1958. Před 2. světovou válkou firma patřila mezi nevýznamnější výrobce pian na celém světě. Vyvážely se do 40 zemí všech kontinentů. V  roce 1948 přišlo znárodnění firmy 2. generace – vlastníků, tří synů Antonína, a  další generace tří spoluvlastníků bratranců, kteří, ačkoliv s  meziná- rodním vyučením v  oboru klavírník a  s obchodní průpravou, měli všichni zákaz vstupu do továrny na téměř 50 let. Až můj tatínek Jan Petrof společně se svými příbuznými ze 4. generace podali privatizační projekt. Privatizace trvala dlouho a výsledkem bylo získání pouze 4 % firmy v restituci a 96 % jsme si mu- seli odkoupit od státu. Hodně jsme se tehdy zadlužili. V průběhu celosvětové ekonomické krize jsme prošli těžkým obdobím, protože naše obchody byly vázány z 60 % na problémový americký trh. Náš největší do- davatel pianových skříní byl v krizi a drtila nás silná koruna. Díky promyšlené obchodní a marketingové strategii a orientaci na východní trhy (Čína, Rusko, Japonsko, Singapur) jsme vše zvládli a  stále jsme největšími výrobci pian v Evropě. Naše klavíry a pia- nina se stavějí především ručně, většinu polotovarů si vyrábíme sami, soustředíme se na nástroje s vyšší přidanou hodnotou. Výroba klavíru trvá až 12 mě- síců a  výroba pianina 4–6 měsíců. Díky vlastnímu vývojově-výzkumnému středisku nabízíme neustá- le nové modely, a to i pro nejnáročnější zákazníky (špičkové klavíry, speciální design nástrojů a hlavně náš speciální měkký kulatý tón). Jak jste se stala členkou top managementu? Vystudovala jsem FaF UK v Hradci Králové. Chtěla jsem mít svoji lékárnu. Osud tomu však nechtěl. Pra- covala jsem 5 let pro německou farmaceutickou fir- mu, kde jsem se naučila obchodu, marketingu a jazy- kům. V roce 2000 jsem nastoupila do firmy PETROF na pozici vedoucí propagace. S  naším týmem jsme tehdy zrealizovali několik celosvětově úspěšných projektů. Přes propagaci a marketing jsem poznala všechny naše zákazníky a v roce 2002 jsem byla jme- nována obchodní ředitelkou. Pak přišel pro nás kruš- ný rok 2004. Tatínek byl jednatelem a výkonným ře- ditelem. Ve firmě bylo 5 spolumajitelů a financovaly nás 4 banky, které nám ze dne na den zastavily účty. Bylo to těžké. Nabídla jsem příbuzným, že na sebe převezmu zodpovědnost a  zkusím se pustit do vy- jednávání. Najala jsem si nový management a před- ložila bankám restrukturalizaci, plán, který nakonec přijaly. Začalo snižování nákladů všeho druhu, pro- pouštění lidí, kupříkladu tatínků mých spolužáků. Nic pěkného, ale přežili jsme to a vyšli posílení. Dnes je firma již 10. rokem stabilizovaná, máme výborné zaměstnance, kolegy, se kterými vyrábíme piana pro zákazníky z celého světa. Máme skvělý management a mojí úlohou je řešit strategické věci, obchod a mar- keting. V roce 2014 jsme důstojně oslavili 150 let tr- vání firmy a nepřetržité výroby pian v Hradci Králo- vé. Do roku 1918 jsme poctivě platili daně monarchii a pak Československé a České republice. Ptal se: FRANTIŠEK RYNEŠ Není to tak dávno, co byly ženy ve vedení firem ojedinělým úkazem. Prosadit se v převážně mužském světě byznysu není snadné ani dnes, proto vždy s takovou radostí představujeme ženy, které to zvládly. Zejména když jde o rotariánky. R O DI N N Ý O DK A Z ZUZA N A CERALOVÁ PETROFOVÁ Prezidentka skupiny Petrof

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

téma R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 13 Jaké byly a jsou vaše priority? Jsou jiné než u muž- ských kolegů? Moje priority jsou fungující rodina, na kterou mám spoleh, zdraví nás všech a prosperující firma. Všech- no stojí úsilí, nic není zadarmo. Já razím heslo: „Jaké si to uděláš, takové to máš.“ Neřeším pohlaví. Jak se vám daří podnikat v našem poněkud živel- ném prostředí? Člověk si musí najít svoji cestu a nebát se. Občas je třeba zdravě zariskovat. Nemá smysl si stěžovat, že něco nefunguje, to je zbytečné vysilování se. Je třeba hledat cesty, jak to jde. Slyšel jsem, že jste se loni stala laureátkou vý- znamného ocenění. Loni jsem dostala několik ocenění. To pro mě nejvíce prestižní je titul „Manažerka roku“. Je milé, když to vaše každodenní úsilí někdo ocení. Samozřejmě to beru jako ocenění pro celou firmu a moji rodinu, kte- rá mi v podnikání pomáhá. Sám člověk nic nezmůže. Jak vám pomáhají rotariánské zásady v podnikání a v životě? Společenství Rotary pro mě znamená společné sdíle- ní životních hodnot, prestiž s mezinárodním přesa- hem, úcta k profesím, pomoc jeden druhému, předá- vání životních zkušeností. Můj otec, Ing. Jan Petrof, je obnovitelem-znovuzakladatelem hradeckého Ro- tary klubu, který byl založen v roce 1926, po válce obnoven v roce 1946 mým dědečkem Dimitrijem Pe- trofem a znovu obnoven otcem Janem po sametové revoluci roku 1992. Je mi ctí, že jsem měla možnost podělit se s vámi, rotariány, o svůj příběh. Navštivte stránky společnosti: www.petrof.cz http://muzeumpetrof.cz

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

14 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 téma Ptal se: SVATOPLUK JEDLIČKA V Česku ji zastihnete nejčastěji na diskusních fórech, workshopech či setkáních s mladými lidmi. Při jednom z nich se podařilo Martinu Dlabajovou vyprovokovat k malému osobnímu i profesnímu ohlédnutí. H L ED Á M J E DI N E Č N O ST Doba vašich studií a profesních za- čátků je spojena kromě vašeho pů- vodního domova se severní Itálií. Jak se to seběhlo? Ihned po maturitě jsem se přihlásila na Università de- gli Studi Padova, kde jsem vystudovala obor meziná- rodní politika se specializací na evropskou integraci. Při náročném studiu v Itálii jsem musela pracovat a za- ložila jsem hned dvě firmy zabývající se mezinárodním poradenstvím: jednu v ČR a druhou v Itálii. Od té doby jste si zvykla hodně cestovat. Je to snad důvod, proč se v EP účastníte práce Výboru pro do- pravu a cestovní ruch (TRAN)? Práce ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch je dnes už opravdu o mobilitě, nikoli budování cest a dálnic. Takže z tohoto pohledu mám dostatek zkušeností, stejně jako s provozem mezinárodních letišť. Ve vý- boru pracuji jako náhradnice, má parlamentní práce směřuje hlavně do Výboru pro rozpočtovou kontro- lu, kde jsem místopředsedkyní, a do Výboru pro za- městnanost a sociální věci, kde se angažuji v prosa- zování pracovní mobility. V roce 2006 jste se účastnila několikatýdenního týmového programu v Coloradu, podporovaného Nadací Rotary (GSE – Group Study Exchange), kte- rý pomáhá mladým lidem v profesních začátcích. Ne nadarmo slyšíte od všech účastníků GSE týmů, že jim tato zkušenost změnila život. Byla to silná životní zkušenost – od výběrového řízení v Třebíči. Nedávno jsem tu byla na oficiální návštěvě a  nos- talgicky vzpomínala setkání u tehdejšího guvernéra Františka Ryneše, kde nás několik rotariánů zkou- šeli ze světových znalostí a dovedností, aby vybrali GSE tým, který bude distrikt zastupovat v Coloradu. V roce 2013 jste sama jednu studijní skupinu do USA vedla. Můžete srovnat pohled účastníka a or- ganizátora? Být lídrem týmu, mít na starosti mladé kolegy a zod- povídat za reprezentaci našeho distriktu byla mno- hem větší výzva. Cestu do Centrální Floridy jsme velmi dobře připravili i zvládli, ještě dnes se o nás v Americe mluví jako o Dream GSE týmu. Byl to snad jeden z impulzů, proč jste v Evropském parlamentu zaměřila svoji pozornost právě k mla- dým lidem? Zaměstnanostmladýchlidíjev celéEvropěvelkétéma. Na podzim jsem vypracovala zprávu Vytvoření konku- renceschopného pracovního trhu EU pro 21. století, podařilo se rozšířit evropský portál pracovních příleži- tostí EURES o nabídky stáží a praxí, doplněním práce na toto téma je projekt pro mladé lidi v ČR, kteří si mo- hou splnit profesní sen (projekt PročByNe?). Loni jsme měli na stážích 28 mladých lidí, kteří vytvořili stínovou redakci časopisu Elle, oblékali hvězdy Filmového fes- tivalu v Karlových Varech nebo sledovali cestu cukro- vinek od výroby po prodejny v Nestlé. Letos v projektu pokračujeme stínováním špičkových politiků. Evropu zaskočila nečekaně velká vlna migrantů z Asie a severní Afriky. Co vidíte jako podstatné pro jejich uplatnění? Musíme umět regulovat toky migrantů do Evropy a mít přehled a informace o všech příchozích. K je- jich uplatnění by přispěl systém tzv. modrých karet – centrální databáze žadatelů o zaměstnání, jejich kvalifikací a dovedností, jež pomůže k efektivnímu obsazování volných pracovních míst po celé Evropě. Společně s  modernizovaným portálem pracovních příležitostí EURES je to pak ideální nástroj, jak zajis- tit co nejlepší uplatnění a efektivně využít pracovní kapacity, které migranti poskytují. Evropská unie vydává na množství konkrétních pro- jektů z pohledu občanů velké částky. Překvapilo vás něco při detailním pohledu na hospodaření EU? Komise v roce 2014 hospodařila se 142,5 miliardami M ART IN A D LA BA JOVÁ Poslankyně evropského parlamentu

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

téma R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 15 EUR, což je obrovský objem finančních prostředků a je opravdu nutné posoudit využití každého eura. Mnoho mých předchůdců se při posuzování soustře- dilo především na chyby ve využívání a nepodařené projekty. Já jsem se rozhodla naopak soustředit na úspěšné projekty, ze kterých se můžeme poučit. Za- měřila jsem se nikoliv na formální stránku hospo- daření, ale na dosud opomíjená kritéria skutečné výkonnosti, tedy výsledky a  dopady. Silnice, která nikam nevede, byť financována podle pravidel, zů- stane silnicí, která nikam nevede. Jako europoslankyně máte českou kancelář ve zlínské Baťově vile, jste spoluzakladatelkou obec- ně prospěšné společnosti Zlínský zámek, byla jste předsedkyní Krajské hospodářské komory Zlínské- ho kraje. Je to i nějaká reflexe baťovské tradice? Vypadá to, že se v životě řídím většinou baťovským: Když nemůžeš, přidej! Mám k rodnému kraji oprav- du silnou vazbu a v Baťově vile sídlila už moje před- chozí firma. Osobnost Tomáše Bati je velkou inspi- rací pro nás pro všechny. Já se řídím hlavně heslem: Co chceš, můžeš! Své životy máme ve svých rukou, ať už žijeme kdekoliv, ale tady ve Zlíně je duch pod- nikavosti zvláště intenzivní. Ve svém osobním i profesním životě se snažíte roz- víjet občanskou společnost, pomáhat potřebným, plnit jejich sny. Jaký sen se už splnil vám osobně? Samozřejmě, že si nejvíce přeji být zdravá a spokoje- ná, jako každý z nás. Pokud jde o sny profesní, jeden si právě naplno užívám. Politika mě baví víc, než jsem čekala. Přináší každý den nějaké nové příležitosti, po- znání a setkání s inspirativními lidmi. Více na: www.martinadlabajova.eu MART INA DL ABAJOVÁ (*1976, Zlín) zastupuje občany České republiky v Evropském parlamentu (nezávislá kandi­ dátka za hnutí ANO 2011). V rámci EP se zařadila do Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE Group). Pracuje ve třech z dvaceti dvou stálých odborných výborů, v meziskupině pro malé a střední podniky a pro kreativní průmy­ slová odvětví. Je také členkou Delegace pro vztahy EU s Jiho­ africkou republikou. Ovládá šest evropských jazyků a ruštinu.

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

16 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 téma Text: IRENA BRICHTA, PDG Svět Rotary a život rotariána někdy hodně překvapuje! Když jsem letos v lednu s manželem školila budoucí guvernéry na International Assembly v San Diegu, kde se školilo 534 budoucích guvernérů a jejich chotí, aby byli dostatečně připraveni na svůj náročný rok služby, vůbec jsem netušila, co mne ještě čeká. Z   ČE C H A Ž N A SI B I Ř ačátkem února, tedy hned po návratu domů, přišel znenadání e-mail z Rotary International od prezidenta Raviho Ravindrana a preziden- ta elect John Germa s výzvou, jestli bych nepřijala dobrovolnou pozici jako President’s Special Repre- sentative pro Rotary kluby na Sibiři a na Dálném vý- chodě Ruska od 1. března 2016 do června 2017! Co se přihodilo? Kvůli vážným vnitřním neshodám v tomto distriktu 2225 se výbor Rotary International rozhodl, že dočasně nebude tato část Ruska (na východ od Uralu) dál evidovaná jako distrikt, ale všech 462 ro- tariánů z 27 klubů bude podřízeno přímo prezidento- vi RI jako v jiné nedistriktované zemi, jako jsou např. Čína, Albánie nebo Kosovo. To byla velmi překvapující zpráva! Řekla jsem si: „Taková výzva se asi nemůže odmítnout!“ Už v břez- nu, týden před naším vlastním distriktním PETS (Pre- sident Elect Training Seminar), jsem jela do Moskvy, kde distrikt 2220 (západní část Ruska) pořádal PETS a pozvali tam budoucí prezidenty z bývalého distrik- tu 2225. Museli jsme řešit stovky dotazů, které vznik- ly z toho, že už není distriktní struktura. Já navíc nemluvím rusky. Narodila jsem se v Anglii a tam jsme přirozeně ruštinu neměli, takže ani nečtu azbuku. Ale naštěstí jsem kdysi pro nadnárodní firmu cestovala po Rusku obchodně, tak se tam alespoň trochu vy- znám. Také mi byla doporučena vynikající tlumočni- ce Faina (Arménka žijící ve Vladivostoku), která 19 let pomáhala guvernérovi distriktu 5010 (Aljaška) každý rok při návštěvě klubů, dokud tyto kluby patřily do roku 2012 pod distrikt. Bez ní bych asi nebyla vůbec efektivní. Ona zná všechny výrazy Rotary a taky vý- voj těchto klubů a velkou část těch rotariánů! Velmi dokonalá asistentka, i když není rotariánka. Právě za její zásluhy a služby jí distrikt 5010 udělil vyzname- nání Paul Harris Fellow s rubínem. Teď právě balím kufry a chystám se na návštěvu 12 Rotary klubů a 3 Rotaract klubů na Sibiř a Dálný vý- chod Ruska. Čeká mne Omsk (2 kluby plus Rotaract), Novosibirsk (3 kluby – jeden je ten největší s 50 členy – plus Rotaract), Kemerovo (1 klub plus Rotaract), Jakutsk, Vladivostok (2 kluby), ostrov Sachalin (3 klu- by). Mým úkolem je kluby zmobilizovat, aby si vytvo- řily strukturu nad klubovou strukturou, která se bude starat o trénink budoucích prezidentů i ostat- ních rotariánů, založily si e-časopis, webové stránky apod. Snad se mi to během léta podaří. Do konce roku doufám, že taky bude splněn můj třetí úkol: finanční audit distriktních účtů a účet programu výměny mlá- deže. Mým posledním úkolem je pak navrhnout pre- zidentovi RI, jak od 1. 8. 2018 postupovat, jestli má být tato část opět samostatným distriktem, nebo zda bude sloučena s jiným distriktem. Především musím samozřejmě pohovořit s kluby a najít cestu, jak jim pomoci, zjistit, co potřebují, aby mohly úspěšně fun- govat a přilákaly nové členy. Problém nás všech po celém světě! Držte mi palce a v příštím čísle RGN na shledanou! Z

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

téma R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 17 Nedávno jsem od jednoho vzdělaného člově­ ka slyšel, jak je moc dobře, že jsem v kontak­ tu se svým ženským aspektem. Poděkoval jsem za pochvalu, ale hlavou se mi honila spousta otázek. Protože vařím, peru, žehlím? Nebo že balancuji ve vzduchu množství úkolů a projektů a jako správný žonglér jen doufám, že stačím z dlaně uvolnit jeden z nich, abych tam mohl zachytit další, který se na mě řítí? Anebo že bych občas neměl potlačovat zá­ chvaty hysterie, které na mě lezou jako vleklá chřipka? Neměl jsem odvahu se zeptat. Vybavují se mi některé z rotariánských ko­ legyň, které jsem vždy nesmírně obdivoval. Když si vzpomenu například na Hanku Fialo­ vou nebo Martinu Dlabajovou, které excelova­ ly jako vedoucí GSE týmů, s bravurou dokázaly připravit týmy na stáž v zahraničí, a potom tu měsíční anabázi absolvovaly s hu­ morem, i když padaly únavou. Nebo Jana Při­ krylová, která hýří optimismem i po náročné vánoční dražbě, zatímco já se chci vyčerpá­ ním stočit do klubíčka. Nebo Kačka Dušková, která má plno energie i po celovečerním mo­ derování… Ženy v našich řadách jsou skvělé a schopné zvládat milion úkolů. Sociologové tvrdí, že je to důsledkem evoluce, kdy se muži museli soustředit, aby přežili lov či boj, ale ženy mu­ sely zvládnout vše ostatní, aby přežila rodina, ale já nějak nechápu, kde se tedy bere ten můj ženský aspekt. Možná bychom měli žen­ ský um zvládat mnoho věcí najednou a s grá­ cií ho v rotariánském životě víc využívat. Ne­ myslíte? Teď mě ale omluvte, za chvíli mi začíná moje oblíbená telenovela. Chvála ženského aspektu J A K T O V I D Í M J Á GEORGE J. PODZIMEK

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

18 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 z domova ICC htěly bychom v Plzni založit Rotaract klub – jak na to? To byla pro mne velmi potěšitelná slova, která jsem uslyšel z úst Lucky a Gábiny, dvou studen- tek Plzeňského gymnázia na Mikulášském náměstí, na závěr mezinárodního RYLA semináře uspořádaného našimi německými přáteli. V tomto rotariánském roce to bylo již pošesté, co dva mimořádně iniciativní němečtí rotariáni, Kurt Droßel a Frits Zeeuw, vyhlásili uspořádání RYLA semi- náře, který měl v uplynulých letech mezi mladými vždy pozitivní ohlas. V prostorách Centra mezinárodního setkávání (IBZ) v St. Marienthalu se ve dnech 8. až 20. dubna sešlo celkem 25 mladých lidí z Německa, Česka, Polska, Rumunska, Ukrajiny a Maďarska. Hlavním mottem semináře byla slova „Wir Sind Europa“ a hlavním tématem byly „Proměny hodnot ve státě a ve společ- nosti“. Úvodní slovo guvernéra distriktu 1950 Bernharda Fischenicha, člena RC Obermain, připomnělo účastníkům smysl a poslání ideálů společenství Rotary. Do programu zařadili organizátoři semináře prohlídku historického centra nedalekého Zhořelce. Večer se setkalo všech pět pracov- ních skupin na poradách, aby si jejich čle- nové prodiskutovali témata, která jim byla zadána, a aby se dohodli, jakým způsobem je přednesou. Že se jim to povedlo, to si mohli všichni účastníci ověřit hned ve třetí den semináře, kdy se rozvinula živá diskuse, do níž se zapojili i mnozí přednášející. O to radostnější tedy byla pro mne otázka dvou studentek – jak založit Rotaract klub? Právě pro Plzeň by to bylo o to zajímavější, neboť první Rotaract klub tam byl založen již před asi 20 roky. Ovšem jeho členové z klubu „vystárli“ a klub byl zrušen. A v tom můžeme nalézt poučení pro všechny, kteří by se měli o aktivity nově vznikajícího Rotaract klubu zajímat, tedy i pro členy místního Rotary klubu, který jednou pře- vezme nad mladými svůj patronát. R Y L A S E M I N Á Ř My jsme Evropa! Text & foto: DOBROSLAV ZEMAN, PDG Ve dnech 8. až 10. dubna se sešlo celkem 25 mladých lidí z Německa, Česka, Polska, Rumunska, Ukrajiny a Maďarska na RYLA semináři, jehož letošním tématem byly „Proměny hodnot ve státě a ve společnosti“. C

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 19 z domova INNER WHEEL čekávání? Těžko říct. Byli jsme zvě- daví. Na přichystaný program, ostat- ní účastníky, řečníky i lektory. O to více, že tématem letošního ročníku bylo Moderní otroctví. Téma se dalo pojmout různě, a my jsme toho naplno využili. Program jsme si asi nemohli představit rozmanitější a zajímavější. Měli jsme pří- ležitost setkat se s guvernérem Rotary distriktu 2240, panem Vladimírem Adám- kem, a zjistit, co vše rotariáni dělají. Dis- kutovali jsme na témata související s mo- derním otroctvím a osobní (ne)svobodou s hosty Martinem Gaborem, Janem Ben- dou, Jaromírem Radkovským, Pavlem Mo- tyčkou či Janem Krejčím. Strávili jsme hodiny prací na týmových projektech, ve kterých jsme se usilovně snažili najít řeše- ní vybraných problémů moderního otroc- tví. Výlet do Štramberku byl příjemným (a chut­ ným) zpestřením. Svou odvahu jsme mohli otestovat v lanovém centru. Ještě více však naši odvahu i charakter prověřila sobotní „hra“ Labyrint světa a ráj srdce. Nečekali jsme, že se mnohým z nás život doslova „obrátí naruby“. A často ne jen jednou. Samotná hra i závěrečný roz- bor byl pro nás vskutku emotivní zážitek. Můžeme říci, že i díky této hře se mezi námi vytvořila kamarádství, která budou sahat daleko za hranice RYLY. Těžko shr- nout, co vše pro nás RYLA 2016 je a byla. Po návratu domů jsme se snažili dát do- hromady slova díků, která se nám vybaví při vzpomínání na všechny zajímavé chví- le a nezapomenutelné okamžiky prožité s RYLOU. Velké poděkování patří všem, kteří se starali o to, abychom si RYLU uži- li tak, jak jsme si ji užili. Našim councello- rům Adamovi Hotovému, Radku Smolkovi a Honzovi Pešatovi, lektorům Bláže Mačá- kové, „Ázce“ Podžorné, Zdeňkovi Michál- kovi a podpůrnému týmu děkujeme za neskutečné množství energie a péče, které nám věnovali. Moc si toho vážíme. R Y L A 2 0 1 6 Překonání sebe sama Text: ADAM HOTOVÝ Byla středa večer, když skupina třinácti mladých účastníků dorazila na skautskou základnu Vanaivan v Kopřivnici, kde měla strávit následující čtyři dny. O Strávili jsme hodiny prací na týmových projektech, ve kterých jsme se usilovně snažili najít řešení vybraných problémů moderního otroctví.

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

20 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 z domova ICC ředposlední víkend v dubnu skauti v České republice uctili památku svých pěti mladých bratrů, kteří byli na sklonku války popraveni gesta- pem, na starém židovském hřbitově v pol- ském Těšíně. Na jejich památku začala na hřebeni Lysé hory před 70 lety vyrůstat kamenná mohyla jako symbol odboje mla- dých lidí vůči totalitě. Slavnostní tryznu i následující výstup k mohyle na Ivančeně, kterého se v sobotu 23. 4. zúčastnilo více než 3000 skautů, zachycovala pro právě vznikající film o českém skautingu dokumentaristka Olga Špátová a její zvukař Petr Provazník. „Bylo až dojemné vidět skauty a skautky z různých konců České republiky i ze Slo- venska, často celé rodiny i s malými dětmi, drápající se do kopce se svými kameny…“ říká Olga, taky skautka. Nechyběli pamětníci, kteří mohylu v roce 1946 zakládali, ani náčelník českého Junáka Marek Baláž. Sestra náčelní Eva Měřínská přivezla autobusem z Tábora dokonce celou výpravu. Důvodem bylo mimo jiné to, že to byla poslední šance vidět mohylu v součas- ném stavu. Bude se totiž zásadně rekonstru- ovat, aby vyhověla přísnějším požadavkům statiků i ekologů. To vše bude zachyceno v připravovaném filmu. Ti, kdo porozuměli, na film již přispěli. Přidáte se i vy? Vyzval nás k tomu přece na distriktní konferenci první místostarosta Junáka Jiří Navrátil! F E L L O W S H I P Natáčení pokračuje! Text: ZDENĚK MICHÁLEK Následujte ty, kdo již vyslyšeli výzvy starosty Junáka i našeho guvernéra. P Bylo až dojemné vidět skauty a skautky z různých konců České republiky i ze Slovenska, drápající se do kopce se svými kameny. OLGA ŠPÁTOVÁ Nevíte-li jak, bližší informace vám rád poskytne pan Zdeněk Michálek, DGN 2018–19, RC Ostrava: zmichalek@hmpartners.cz, +420 606 760 130

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 21 z domova INNER WHEEL ároveň se však konají i distriktní konference Rotaract klubů, a to vždy dvakrát do roka – na jaře v Čechách a na podzim na Slovensku. Jeden ze šesti českých a šesti slovenských klubů se vždy ujme organizace. Tentokrát konferenci hostil nejstarší dis- triktní Rotaract klub, tedy ten pražský, který příští rok oslaví 25 let existence. Hojná účast nejen z řad Rotaract klubů z našeho distriktu, jakož i funkcionářů Rotaractu z Indonésie či Indie a účast řady distriktních i klubových funkcionářů Rotary včetně dis- triktního guvernéra dala vzniknout celé řadě nápadů na společné projekty, mezi nimiž jmenujme zejména plánovaný celo- distriktní projekt darování kostní dřeně či vánočního prodeje svařeného vína. Pro dele- gáty byl kromě vlastní konference zajištěn také bohatý doprovodný program. S velmi pozitivními ohlasy se setkala teambuildin- gová hra připravená společností Treasure Hunt Prague, kdy měli hosté možnost zábavnou formou poznat zákoutí Starého Města a zasoutěžit si o ceny. Odměnou za pracovní odpoledne byl pak pohled na noční Prahu z žižkovské televizní věže. Další distriktní konference Rotaractu se koná na podzim ve slovenských Košicích a my se již nyní těšíme na viděnou! R O TA R A C T Distriktní konference v Praze Text: JAROSLAV FOŘT Je obecně známo, že distriktní konference Rotary se koná jednou ročně vždy v místě bydliště právě úřadujícího guvernéra. Z Dlouhodobá spolupráce pražského Rotar­ act klubu s Azylovým domem tří přání vyústila v poslední dubnový den v další příjemné odpoledne. Tentokrát se několik dětí v doprovodu našich členů a dvou vychovatelů vypravilo změřit a překonat své limity na horolezeckou stěnu. Bylo strhující sledovat děti, jak se s každým dalším pokusem odvažují výš a výš a jak je jejich úspěch naplňuje nadšením a důvěrou v sebe sama. Tímto zároveň děkujeme všem, kteří se zúčastnili listopadového sportovního víkendu pořádaného naším klubem, z jehož výtěžku byla tato akce financo- vána. Už se moc těšíme na další pří- jemně strávený den! Text: JAROSLAV FOŘT R A C S dětmi na lezecké stěně

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

22 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 z domova VÝMĚNNÉ POBYTY dubnu jsme se jak studenti, tak i my, dozor v podobě dvou rotexá- ků a pěti rotariánů, vydali na ces- tu napříč jižní Evropou. Navštívili jsme Francii, Španělsko a Itálii a podařilo se nám prozkoumat mnoho nádherných a významných měst. V Paříži jsme shléd- li galerii Louvre a Musée d\'Orsay, prošli Vítězným obloukem, vyšplhali na Eiffe- lovu věž a ti odvážní z nás dokonce poo- bědvali šneky. Barcelona se nesla v du- chu dobrého jídla, přátelské atmosféry města a objevování historických památek. Naprosto nás uchvátila Sagrada Família a studenty také velmi potěšila návštěva pláže a španělské vesnice. Ne­ chyběla sa- mozřejmě ani prohlídka Gotické čtvrti, ulice La Rambla, Camp Nou či Palau de la Música. Inboundi se jednoznačně shodli, že Barcelona byla jejich oblíbe- ným městem. Dalším napínavým úse- kem naší cesty byla plavba trajektem do naší následující destinace – Říma. V době plavby se na lodi konala diskotéka, která u studentů sklidila velký úspěch. V prů- běhu dne stráveného na moři jsme měli možnost relaxovat, ulevit našim nohám po týdnu plném chození a nabrat nové síly na objevování Itálie. Studenti se také vrhli na přípravy vystoupení pro Dis- triktní konferenci. Druhý týden Eurotour jsme strávili objevováním krás Itálie. Naší první za- stávkou byl Řím. Historii jsme na sebe nechali dýchat z Kolosea a čtvrti Forum Romanum. Spatřili jsme Fontanu di Trevi, vyšlapali Španělské schody a zlatým hře- bem byla návštěva Vatikánu. Při dalším putování jsme prošli ulice starověkých Pompejí a úspěšně zdolali Vesuv. Bohužel bylo velmi mlhavo, a tak jsme kráter spat- řili jen velmi krátce. Následující den jsme se ocitli ve Florencii. Byla to však pouze jednodenní zastávka a naše poslední ces- ta mířila do Benátek. Čím více jsme se tomuto městu lásky přibližovali, tím více bylo ve vzduchu cítit nadšení všech. Po- časí bylo překrásné a studenti si Benátky naprosto zamilovali. Poznali je netradiční cestou; všichni dostali mapu a vydali se na hon za pokladem. Bylo to výborné za- končení celého výletu a studenti byli vel- mi spokojení. Po intenzivních a velmi vydařených dvou týdnech cestování jsme se vydali zpět domů. Byl to rozhodně skvělý zážitek pro všechny zúčastněné. V E U R O T O U R Napříč Evropou za dva týdny Text: KATHRIN DECKNEROVÁ Foto: MIREK BARÁK, MICHAL KUKUČKA 68 studentů z celého světa, 14 dní, 6 měst, 3 země. Spousta zábavy, zážitků, adrenalinových chvil, dobrého jídla a mnohé páry prochozených bot. To byla Eurotour ve zkratce. 1 Eiffelova věž, Paříž 6 Studenti během Eurotour ušli více jak 200 kilometrů; k odpočinku využívali každé vhodné místo

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 23 VÝMĚNNÉ POBYTY z domova 2 Pravidelný „counting“, tedy počítání studentů, probíhal i před chrámem Sagrada Família v Barceloně 3 Při prohlídce chrámu Sagrada Família v Barceloně svítilo slunce z té správné strany 9 Prohlídka Pompejí 4 Stadion Nou Camp klubu FC Barcelona nebylo možné vynechat 8 Vesuv byl zahalen v mracích, o jeho krásách musel místní průvodce pouze vyprávět 5 Studenti na nejdelší lavičce na světě v Parku Güell v Barceloně, který též vyprojektoval slavný katalánský architekt Antoni Gaudí 10 Při návštěvě Benátek nesměla chybět projížďka na gondolách 7 I když bylo Středozemní moře ještě studené, někteří studenti se nakonec odvážili i do jeho vln

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

24 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 z domova Text: SVATOPLUK JEDLIČKA Foto: MARTIN PEŠAT, SVATOPLUK JEDLIČKA Nejvýznamnější pracovní i společenská událost letošního rotariánského roku, Distriktní konference, se uskutečnila 6. a 7. května 2016 v kongresovém centru ostravského hotelu Clarion, který byl i v uplynulých dvaceti letech svědkem mnoha menších i větších rotariánských setkání. Nejrozsáhlejší diskusi vzbudila prezentace členů Rotaract klubu Bratislava, kteří představili realizaci týdenní konference Rotaract klubů z evropských zemí D I S T R I K T N Í K O N F E R E N C E 2 0 1 6 Klíčové rotariánské setkání

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 25 z domova INNER WHEEL še začalo jako obvykle v pátek od­ poledním maratonem pracovních schůzek guvernérské rady, asisten­ tů guvernéra a individuálními konzultace­ mi členů jednotlivých výborů a komisí dis­ triktu. Všichni pak byli večer odměněni ojedinělým zážitkem, muzikálem Malované na skle v nastudování souboru moderního ostravského Divadla loutek. Zážitek umoc­ nil i způsob dopravy z kongresového centra do divadla a zpět historickou tramvají. V programu letošní konference se proje­ vil střízlivý a racionální přístup obou gu­ vernérů, končícího Vladimíra Adámka a nastupujícího Štěpána de Wolfa, i mana­ žerské schopnosti Lukáše Ženatého z RC Ostrava, jehož členové průběh konference zajišťovali organizačně. Příjemným detai­ lem byla například ta skutečnost, že kon­ ference probíhala návazně v několika sá­ lech, a odpadly tak prostoje s přestavbou sálu a mohl být téměř přesně dodržen ča­ sový harmonogram. Jiným milým detailem byl sponzorský dar pivovaru Radegast účastníkům konference v podobě zdarma čepovaného osvěžujícího moku nebo his­ torický městský autobus, který vyvezl partnery a partnerky účastníků konference v sobotu dopoledne na výlet po zajíma­ vých místech Ostravy. Z oficiální části byla asi nejvýznamnější ta skutečnost, že letošní distriktní konference se výjimečně nezúčastnil zástupce preziden­ ta Rotary International. Bylo to dáno tím, že K. R. „Ravi“ Ravindran navštíví v červnu náš distrikt osobně. Druhým významným mo­ mentem byla nominace guvernéra distriktu pro rotariánský rok 2018/2019, kterou obhájil Zdeněk Michálek z RC Ostrava. Oficiální závěry pracovní části konferen­ ce jsou k dispozici v usnesení rozeslaném všem klubům distriktu. Za zmínku však V 1 Jednání konference pozorně sledoval guvernér distriktu Vladimír Adámek. 2 Insignie distriktu pře­ dal „starý“ guvernér Vladimír Adámek „mla­dému“ Štěpánovi de Wolfovi. 3 První místostarosta Junáka Jiří Navrátil vysoce ocenil spolupráci s Rotary. 2 3 1

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

26 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 z domova ROTARACT stojí několik momentů z diskusních vy­ stoupení. Účastníci konference se kladně vyjádřili ke způsobu organizačního zajiš­ tění nadcházejícího rotariánského roku oddělením setkání budoucích prezidentů klubů (PETS), které se uskutečnilo v polo­ vině března v Olomouci, od školení sekre­ tářů, která probíhala v dubnu ve třech „spádových“ místech podle regionů. Tento model bude použit i v příštím roce. Snad nejrozsáhlejší diskusi vzbudila pre­ zentace členů Rotaract klubu Bratislava, kteří podrobně představili realizaci týdenní konference Rotaract klubů z evropských zemí, jež se tentokrát uskuteční v Bratisla­ vě, a to v lednu 2017. Poctu uspořádat REM (Rotaract European Meeting) získal Rotar­ act klub Bratislava Danube od ústředí RI v konkurenci několika dalších evropských měst. Očekává se účast přibližně pěti set nejen vysokoškoláků, ale i mladých lidí, kteří již zahájili svoji profesní kariéru. K nejživějším částem konference patřilo jako obvykle vystoupení zahraničních stře­ doškoláků, kteří byli v uplynulém školním roce na výměnném pobytu v klubech a rodi­ nách našeho distriktu. Překvapil nejen jejich velký počet, ale i pestrost národnostního zastoupení. To, že jejich program byl o něco delší, než se původně plánovalo, nikomu nevadilo. Naopak. Organizační zajištění si vzal na starost opět klub Rotex, sdružující absolventy tohoto programu Rotary. Letos se mezi organizátory objevili i dva dnes již řádní členové Rotary klubu Praga Ekumena. Vyvrcholením konference byla odměna nejaktivnějších členů jednotlivých Rotary klubů i členů distriktních výborů a komisí různými stupni ocenění, oficiální předání guvernérských insignií mezi končícím a nastupujícím guvernérem a závěrečný společenský večer. 4 Bývalí guvernéři Irena Brichta, Petr Pajas a Martin Timr mezi mládím omládli. 5 Emily Carll z USA (RC Rožňava) a Daniela Sanchez Guillen z Peru (RC Ostrava International) skvělou slovenštinou a češtinou provázely více než hodinové vystoupení. 6 Dan Bee Choi z Jižní Koreje (RC Třebíč) zazpívala tradiční korejskou píseň. 7 Taneční vystoupení Daniely Sanchez Guillen z Peru (RC Ostrava International). 4 5 6 7

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 27 ROTARACT z domova řivítání proběhlo v hotelu Conti­ nental, kde byl RC Plzeň před 25 roky založen. Při večeři si preziden­ ti obou klubů předali své klubové vlaječky a zavzpomínali na naše dlouholeté přátel­ ství, k němuž se postupně připojily i další Rotary kluby – z Francie RC Aubigny-Ar­ gent a z Anglie RC Mersea Island. Své hos­ ty jsme po večeři seznámili s připraveným cestovním plánem. Naším prvním cílem byl zámek v Bečo­ vě, kde je vystaven nádherný relikviář sv. Maura, a také zámek Kynžvart, který je na seznamu Evropského kulturního dědictví. Žádná cesta do západních Čech se nemůže obejít bez prohlídky ohromného cisterci­ áckého kláštera v Plasích, založeného před více než 870 lety přemyslovským knížetem Vladislavem II. Během let 1661 až 1785 bylo toto opatství velkolepě barokně přestavo­ váno podle idejí a plánů mistrů, jako byl Jean Baptiste Mathey, Jan Blažej Santini­ -Aichel nebo Kilián Ignác Dientzenhoffer. K rozsáhlému cisterciáckému klášteru v Plasích patřilo kdysi i proboštství v Ma­ riánské Týnici s krásným kostelem zvěsto­ vání Panny Marie, kde se opět setkáváme s tvorbou architekta Jana Blažeje Santini­ ho. Samozřejmě jsme se pochlubili i krá­ sami a pozoruhodnostmi Plzně – jak kate­ drálou sv. Bartoloměje, tak i renesanční radnicí. S našimi přáteli jsme prošli histo­ rickým jádrem Plzně, trochu povykládali o složité minulosti města a pak si na veče­ ři pochutnali v restaurantu v areálu Plzeň­ ských pivovarů. V příštím roce se opět sejdeme, tento­ krát v Belgii, a snad i za účasti našich dal­ ších přátel z Francie a Anglie! I N T E R – C O U N T R Y M E E T I N G Přijeďte k nám do západních Čech! Text & foto: DOBROSLAV ZEMAN, PDG Na náš v pořadí již XXVI. Inter-Country Meeting 2016 přijeli členové belgického Rotary klubu Amay a Villers-le-Temple, měst ležících nedaleko Liège (Lutychu). P Pro belgické přátele jsme samozřejmě připravili zajímavé výlety za krásami našeho kraje.

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

28 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 VÝMĚNNÉ POBYTY z domova

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 29 VÝMĚNNÉ POBYTY z domova adšence dragonboatingu přilákala nejstarší a největší akce tohoto dru­ hu, již 19. ročník Pražského festiva­ lu dračích lodí, který pořádá tradičně Česká asociace dračích lodí (ČADL), zajišťující v tomto sportovním odvětví také oficiální reprezentaci ČR na mezinárodní úrovni. Letos to bylo již podruhé, kdy se součástí této prestižní sportovní události stal také samostatný závod amatérských týmů na 200 m, známý pod názvem Rotary Dragon Boat Charity Challenge a pořádaný členy Rotary klubu Prague International. Nad tímto závodem převzal záštitu guvernér Ro­ tary distriktu 2240 Vladimír Adámek, staros­ ta MČ Praha 5 Radek Klíma a místostarosta MČ Praha 4 Zdeněk Kovařík. Nejvýznamněj­ ším sponzorem byla společnost Pražské vodovody a kanalizace. Sedmému ročníku charitativního závodu Rotary věnovala ČADL ve Žlutých lázních celé sobotní dopoledne. V rychlém sledu zde ve dvou semifinálových a jednom finálovém kole soutěžilo 25 týmů, což představuje na čtyři stovky dračích veslařů. Členům Rotary klubu Prague International se opět podařilo pro závod získat zdatné týmy ze společnos­ tí IBM ČR, Heineken ČR, Oracle Czech, No­ vum Group, Avast Software, Lego Produc­ tion, České spořitelny a dalších. Samotní rotariáni letos bohužel tvořili osádku jen jedné závodní lodě. I když čas týmu Rotary Dragons byl jen o něco málo pomalejší než 51 vteřin nejrychlejšího týmu, na stupně ví­ tězů to tentokrát nestačilo. Aktivity rotariánů však byly i tentokrát při závodech pestřejší. Podpořili také závod pro děti z dětských domovů, který společně s dětským doprovodným programem uspo­ řádalo sdružení Múzy dětem, a mezi účast­ níky uspořádali prodej triček nebo dárko­ vých balíčků, jehož výtěžek posílí celkovou sumu, která bude rozdělena rovným dílem mezi nadaci Naše dítě a sdružení Život 90. Jako každý rok se bude jednat o finanční dary řádově ve stotisícových částkách. Petr Klíma z ČADL při vyhlašování výsled­ ků spolupráci s Rotary klubem Prague Inter­ national výstižně shrnul slovy: „Jsem rád, že jsme mohli již několik let skvěle fungující závod Rotary Dragon Boat Charity Chal­ lenge začlenit do programu našeho profesi­ onálního festivalu a nebýt jen servisní orga­ nizací. Fascinuje mě výjimečnou koncepcí a synergií, kterou naplňuje své poslání. Není to jen spojení zábavy a sportovních zážitků nebo realizace teambuldingu, jako v případě většiny ostatních závodů. Je s ním spojená podpora dětí a mládeže, právě tak jako seni­ orů, prostě pozitivní ovlivňování mezigene­ račních vztahů. Naše asociace proto počítá se spoluprací i při dalších ročnících.“ N Text & foto: SVATOPLUK K. JEDLIČKA D R A Č Í L O D Ě Závodit a pomáhat O víkendu 14. a 15. května zaplavily pražský relaxační areál Žluté lázně na jižním břehu Vltavy posádky dračích lodí snad z celé republiky. Rotariáni podpořili závod dětí z dětských domovů a uspořádali prodej triček a dárkových balíčků.

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

30 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 z domova VÝMĚNNÉ POBYTY outěžilo se ve dvou věkových kategoriích v celkovém počtu 29 soutěžících. Zájemci v doprovodu svých rodičů, učitelů i asistentů dorazili z Opavy (speciální ZŠ a praktické, klub Eliška), Vlaštoviček (Dům pro zrakově postižené Cyrila a Metodě- je), Ostravy (lidová konzervatoř a Múzická škola), Kopřivnice (MŠ a ZŠ Motýlek), Oder (ZUŠ), Krnova (ZŠ Slezské diakonie), Brna (SŠ pro zrakově postižené), Rotary klub Žilina vyslal do soutěže také jednu pěvkyni z Čadce (Stružielka). Jako host vystoupila se svým tancem Daniela Sanchez Guillen z Peru, českou píseň Není nutno zazpívaly výměnné studentky Isabela Ramponi z Brazílie, Casey Gulberti z Austrálie a Lucy San- doe z Ameriky. Všichni soutěžící zpívali s velkým nasazením a hlasitý potlesk i uznalé povzbudivé výkřiky byly důkazem obdivu a dojetí. Radost- ná byla nejen vystoupení, ale i vtipné a povzbuzující moderování Josefa Meleckého. Porota nakonec udělila v obou kategoriích 1., 2. a 3. místo, Cenu poroty, Cenu Rotary i Cenu prezidenta RC. Přesto vítězové byli všichni, kdo se soutěže zúčastnili, kdo přes svůj handicap v sobě našli odvahu a sílu podělit se s ostatními o radost ze zpěvu a ze života. Děkovná slova zazněla na adresu pedagogů, kteří mladé soutěžící trpělivě připravovali a dovedli až na pódium. S Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučí mne píli ... bych mohl přinést dar. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost. Děkuji za slzy, za slzy děkuji, ty naučí mne citu. Děkuji. Výňatek textu Karla Kryla (zvolená píseň soutěžícího Jakuba Brychty z Brna) Text: MIROSLAVA MELECKÁ Foto: RENATA FOLTYSOVÁ Z A Č A R O VA N Á P Í S N I Č K A Zpívání má tu moc Již tradičně RC OPAVA zorganizoval během měsíce května v kostele sv. Václava v Opavě finále 8. ročníku pěvecké soutěže handicapovaných dětí a mládeže Začarovaná písnička.

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

31 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

32 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 zprávy Více fotografií z akcí najdete v elektronické verzi časopisu: www.rotarygoodnews.cz KLUBOVÉ Dne 13. až 15. května 2016 se konal 11. ročník setkání rotariánů a jejich přátel. Zástupci RC Karlovy Vary rozhodně nepřijeli s prázdnou. edním z mnoha dárků byla unikátní vitráž, vyrobená pro RC Karlovy Vary k příležitosti 700. výročí narození Karla IV. Jeden exemplář byl darován primátorovi Karlových Varů do jednacího salónku, dru- hý potěšil ministra kultury a třetí byl určen váženým a milým přátelům a rotariánům v RC Valtice–Břeclav–Velké Pavlovice. Na důkaz přátelských vztahů přivezli zástupci RC Karlovy Vary krásný a symbolický dar: dub letní (Quercus robur Fastigiata Koster), sloupovitě rostoucí do výšky 9 až 12 metrů a dosahující šířky 2 až 3 metry. Je darem Rotary klubu Valtice–Břeclav–Velké Pavlo- vice do nově založeného krásného lesoparku ve Velkých Pavlovicích. Karlovarští přivezli také nerezovou voděodolnou schránku, do které byly umístěny dokumenty o činnosti klubů RC Karlovy Vary a RC Valtice–Břeclav. Pečlivě uzavřená schránka byla umístěna 80 cm hluboko pod darovaným dubem. Nako- nec byl štíhlý kultivar dubu letního označen tabulkou. Příjemné setkání bylo zakončeno bilancováním a spojeno s degustací skvě- lých moravských vín. Poděkování za podpo- ru patří budoucímu guvernérovi Štěpánu de Wolfovi za vzornou a obětavou organizaci, Jaroslavu Bendovi a stále fotícímu Josefu Pelantovi, který je vždy obětavým vyslan- cem rotariánských myšlenek. Text: LEOŠ TUŠAKOVSKÝ V A LT I C E Na bicyklu i pěšky J Quercus robur Fastigiata Koster (Dub letní) Dar RC Valtice–Břeclav–Velké Pavlovice do nově založeného lesoparku ve Velkých Pavlovicích.

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 33 zprávy V říjnu loňského roku jsme křtili s primátorem města Pardubice ing. Charvátem charitativní kalendář 2016 „Oči a ruce“ fotografa a našeho člena Štěpána Bartoše. polečným cílem nás všech bylo co nejvíce kalendářů prodat a z výtěžku pak pořídit potřebné vybavení pro Domov seniorů v Pardubicích. Koncem dub- na, opět za účasti primátora p. Charváta, ředitele Sociálních služeb města Pardubic a dalších významných osobností náš klub předal zástupcům domova seniorů „U Kos- telíčka“ šek v hodnotě 226 tis. Kč. Děkuje- me všem, kteří náš projekt podpořili. Text: ROMAN KOLÁŘ Projekt laboratorního chovu čmeláků pro české zemědělce a zahrádkáře podpořil také karlovarský Rotary klub. kce se uskutečnila 3. března 2016 za účasti 90 návštěvníků, kteří si se zájmem vyslechli hodinu a půl trvající přednášku. V sále byly vystaveny výtvarné práce žáků ze Základní školy ve Šmeralově ulici s motivem čmeláčí popu- lace. Některé z nich byly doplněny čme- láčími pohádkami a příběhy. Přednášku, které se též zúčastnil nadcházející guver- nér Distriktu 2240 Štěpán de Wolf, zahájil sekretář karlovarského Rotary klubu Mgr. Bohuslav Peroutka. V úvo­ du poděkoval sponzorské firmě Doupovské uzeniny, s jejíž pomocí projekt klubu odstartoval. Organizátoři pro zájemce a budoucí cho- vatele zajistili příručku: „Chov a podpora čmeláků na zahrádkách i ve městě“. V druhé polovině května Rotary klub pro přihlášené zájemce doveze z Výzkumné- ho ústavu v Troubkách 12 normovaných čmelínů i s oplodněnými matkami. Bohu- žel tím neuspokojí všechny zájemce. Ti přebývající obdrží slušivé tričko s nápi- sem „Podpořte čmeláky!“ a příslib, že se na ně dostane v příštím roce. Text: ANNA FIDLEROVÁ PA R D U B I C E Povedlo se! L I B E R E C – J A B L O N E C Slavnostní setkání K A R L O V Y V A R Y Zachraňme čmeláky, oni pak zachrání nás Na konci dubna proběhlo přátelské setkání českého RC Liberec–Jablonec a německého RC Freital – distrikt 1880 ve Freitalu. rogram byl oproti standardní agen- dě klubu velmi výjimečný. Hlavním hostem večera byl pan Hilmar Hei- nemann (91) – zakladatel klubu ve Freitalu a také spoluzakladatel a sponzor liberec- kého klubu. Je jedním z iniciátorů dlouho- dobé spolupráce klubů v trojmezí ČR–Ně- mecko–Polsko. Díky jeho neutuchající podpoře a nadšení vznikla řada zajímavých a prospěšných projektů – dnes již dvaceti- letá tradice mládežnických letních táborů, mezinárodní výměnné studentské pobyty, pravidelná sportovní (turistická) i spole- čenská setkání klubů a zejména významná finanční pomoc při odstraňování důsledků povodní a participace na MG-projektech. Na návrh RC Liberec–Jablonec byla panu Hilmaru Heinemannovi udělena Cena To- máše Bati za dlouholetou činnost a podpo- ru mezinárodní spolupráce klubů trojme- zí. Cenu našeho distriktu předal asistent guvernéra, přítel Petr Javořík. Součas- ně RC Liberec–Jablonec na tomto slavnost- ním setkání přijal Hilmara Heinemanna za svého čestného člena. Text: JANA ŠRÝTROVÁ P A S 20 let Dlouhodobá spolupráce klubů v trojmezí ČR–Německo–Polsko. 226 000 Kč Výtěžek z prodeje kalendáře věnovaný domovu seniorů U Kostelíčka v Pardubicích.

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

34 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 zprávy V piatok 22. apríla 2016 prišli na mimoriadnu schôdzku RC Spišská Nová Ves šiesti zástupcovia Rotary klubu Janów Lubelski z Poľska na čele s prezidentom Tomaszom Pietrasom. ušili sme, že účelom ich návštevy bude pozvanie na tradičné podujatie „Na Trasie“, ktoré budú naši poľskí priatelia organizovať v dňoch 17.–18. 6. 2016. O inom a nečakanom prekvapení však dávalo tušiť slávnostné oblečenie hostí a ich tajnostkárske úsmevy. Našich dvoch členov, Blažeja Pirkovského a Pavla Čekov- ského, za dlhoročnú aktívnu prácu vyme- novali za čestných členov RC Janów Lubel- ski. Slávnostne im odovzdali menovacie dekréty. Menovací dekrét priviezli aj pre nášho bývalého člena Petra Ferenca. Prija- tím za čestných členov menovaní získali doživotnú možnosť bezplatne sa zúčastňo- vať na podujatiach organizovaných Rotary klubom Janów Lubelski. Text: PAVOL ČEKOVSKÝ S P I Š S K Á N O V Á V E S Návšteva s prekvapením K O Š I C E Jedlo a víno Rotariáni z RC Košice Classic pokračujú v tradícii benefičných večerí. Druhý ročník stretnutia pri vyberanom jedle a víne prilákal takmer 100 hostí. odujatie bolo venované podpore Glo- bálneho grantu RC Košice Classic, ktorého ambíciou je zásadne zlepšiť zásobovanie vodou, vybudovať čističku od- padových vôd a kanalizáciu v Domove so­ ciálnych služieb v Jasini na Ukrajine. V uve- denom domove žije 70 starčekov a stareniek v podmienkach, ktoré sú pre nás len ťažko predstaviteľné. Jedná sa o ambiciózny a roz- siahly projekt, ktorého lídrami sú náš člen František Siska a prezidentka klubu Ivana Lengová. Účastníci večera mohli vidieť krát­ ky film natočený ukrajinskou televíziou o osudoch obyvateľov Centra, o tom, ako to v spomínanom centre vyzerá, čo všetko sa už dosiaľ podarilo vďaka RC Košice Classic vynoviť a ako úpenlivo si to našu ďalšiu pomoc zasluhuje. A srdcia prítomných chladné naozaj nezostali. Výsledkom je suma 13 150 Euro, ktorá bude použitá na spo- mínaný Globálny grant. Prostriedkov však bude potrebné oveľa viac a o to viac teší zá- ujem viacerých domácich a zahraničných klubov o tento ušľachtilý projekt. Text: IGOR JENČO P T 13 150 Eur Výťažok benefičnej večere pre Globálny grant. Vážené kolegyně a kolegové, v pondělí 14. března 2016 v kruhu své rodiny tiše zesnula Anička Fidlerová, všemi milovaná čestná členka karlovarského Rotary klubu, nositelka nejvyššího klubového uznání za celoživotní novinářskou práci plakety Vladislava Jáchymovského a nejstarší čestná členka našeho distriktu. Narodila se rok po ukončení I. světové války, svůj život prožila v obou totalitách. Přestože na vlastní kůži brutalitu nacistických a komunistických perzekucí nepoznala, zasáhly ji oba režimy více než zřetelně. Od roku 1965 žila v Karlových Varech a pracovala jako novinářka, v období normalizace však neprošla prověrkami. Zažila mnoho nepříjemných rozhovorů s StB zejména v době, kdy přepisovala Chartu 77 a předávala dál. V roce 1986 odešla do důchodu, ale aktivně se účastnila všech zlomových historických událostí. Pokud jí to zdraví dovolilo, navštěvovala mítinky karlovarského Rotary klubu, potkávali jsme ji vždy tam, kde se v místní kultuře něco dělo. Její práci velmi oceňovala také místní Židovská obec. Bude nám chybět. Čest její památce! MAX SHERMAN Prezident RC Karlovy Vary ANNA FIDLEROVÁ 11. 11. 1919 – 14. 3. 2016

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 35 zprávy Druhý benefiční ples RC Ostrava City, který se konal dne 13. února 2016, dopadl skvěle. Výtěžek charitativní dražby, tomboly a sponzoringu pomohl potřebným významnou částkou. epřehlédnutelnou star plesu byl jako vždy famózní Josef Laufer, který vy- provokoval k tanci celý sál. Zatímco dámy se postaraly o působivou image ple- su, pánové připravili z podnětu Gerharda Herudka překvapení v podobě tomboly. Nešlo jen o její rozmanitost, ale tentokrát především o netradiční losování v moderní elektronické podobě pomocí QR kódů. Na účet charitativních projektů klubu tak při- bylo 33 350 Kč. Tradičně také proběhla vel- mi úspěšná charitativní dražba hodnot- ných uměleckých děl. Výtěžek z dražby 127 000 Kč předal prezident Rotary klubu Ostrava City Vladimír Šic řediteli Hipotera- peutického ranče v Hlučíně, jehož stáj se tak rozroste o dalšího speciálně vycvičené- ho koně pro zdravotně handicapované děti. Současně byl slavnostně předán i výtěžek ve výši 50 000 Kč z charitativního prodeje vánočního punče k zakoupení elektrického vozíku pro malého Honzíka Varmužu ze Šternberka. Děkujeme za podporu generál- nímu partnerovi plesu, panu Aleši Buksovi, a rovněž všem ostatním partnerům této dobročinné akce. Text: ALEXANDRA UHERKOVÁ Koncem dubna se většina členů našeho Rotary klubu letos prvně zapojila do celonárodní akce ke Dni Země v projektu „Uklidíme Česko“. ešli jsme se v sobotu 23. dubna ráno přímo na pracovišti našeho člena Karla Rady před dominantou Pece pod Sněžkou u hotelu Horizont. Nad velmi podrobnou mapou Východních Krkonoš nám organizátoři stanovili trasu, jež prak- ticky kopírovala tok Zeleného potoka, kte- rý tvoří přítok řeky Úpy. Každý z nás „vy- produkoval“ 3–4 zcela naplněné velké pytle odpadu. Celé dopoledne jsme strávili v hor- ské přírodě s pozitivními pocity, že jsme využili příležitost, jak jednoduše přispět ke zkvalitnění životního prostředí. Text: KAREL JAVŮREK T R U T N O V Uklizené Krkonoše O S T R A V A Benefiční ples dopadl skvěle N S 210 350 Kč Celkový výtěžek benefičního plesu na pomoc potřebným. V letošním rotariánském roce klub připravil a realizoval pod vedením budoucí prezidentky Evy Volšické zajímavý vzdělávací projekt pro děti z dětského domova Pepa v Lazci, který byl z poloviny podpořen i grantovým programem Nadace Rotary. elkové věcné náklady na jeho rea- lizaci dosáhly 73 tisíc korun a usku- tečnil se téměř každou sobotu do- poledne v období od září 2015 do března 2016. Pod souhrnným názvem Bezpečný a odpovědný přístup k životu bylo za po- moci vychovatelů pro děti upořádáno souběžně několik aktivit. Eva Volšická si vzala na starost besedy o společenském chování, které byly doplněny ukázkami vhodného oblékání, líčení a úpravy vla- sů. Nosným tématem se přitom stala pří- prava na větší společenskou událost, v tomto případě ples. Starší z dětí se pak skutečného plesu Rotary klubu Praha City i zúčastnily. Sváťa Jedlička se dětem snažil při několika setkáních vysvětlit, jaké nástrahy je čekají po osamostatnění v oblasti osobních financí a hospodaření domácnosti. Gestorem zdravotní a sexu- ální výchovy se stal lékař Ilja Chocho- louš. Ředitelka dětského domova Věra Splítková ve svém poděkování po ukon- čení projektu jeho význam shrnula velmi výstižně: „Oceňuji váš profesionální pří- stup, humor a trpělivost. Naše děti ne- jsou téměř nikdy pozornými posluchači a žáky, vy jste si jejich pozornost získali. Díky za to!“ Text & foto: SVATOPLUK JEDLIČKA P R A H A Bezpečně a odpovědně C

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

36 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 událost a pozvání papeže jich přijelo téměř 9 tisíc. Náš distrikt zastupoval příští guvernér Ště- pán de Wolf. V čele této četné delegace stál prezident Rotary International K. R. Ravindran, se kterým se Svatý otec setkal bezprostředně po audi- enci. Současný papež tak navázal na dobré vztahy svých předchůdců, Pavla VI. a zejména Jana Pavla II. Papež František inspiruje lidi po celém světě svou skromností a laskavostí. Jeho výzvy ke zmírnění pří- činy extrémní chudoby a lidského utrpení přesahují náboženskou víru, věk, národnost i politickou přísluš- nost. Rotariáni s ním sdílejí ducha slitování a soucitu, který vyzývá k řešení výzev současného světa. Papež vyzval rotariány, aby pokračovali v úsilí o vymýcení dětské obrny. Rotariáni a jejich partneři z globální iniciativy za vymýcení dětské obrny jsou u cíle svého snažení. Výskytu případů tohoto paralyzu- jícího onemocnění lze pomocí vakcíny předejít. Počet onemocnění klesl o více než 99,9 %, od 350 000 případů v roce 1988 k 74 případům, které byly potvrzeny v roce 2015. Od zahájení programu PolioPlus v roce 1985 věno- valo Rotary 1,5 miliardy amerických dolarů a nespočet hodin práce dobrovolníků na očkování proti obrně 2,5 miliardy dětí ve 122 zemích světa. Více než 13 milionů lidí, kteří by bez očkování ochrnuli, je dnes schopno chodit. Papež František letos v únoru osobně pomáhal při očkování dětí proti dětské obrně v Mexiku. Ještě jako arcibiskup Jorge Mario Bergoglio v Bue- nos Aires byl papež František jmenován čestným členem místního Rotary klubu. Je tak prvním zná- mým papežem, který byl přijat do některého Rotary klubu. Ř Í M Papež přijal rotariány Text: FRANTIŠEK RYNEŠ Členy Rotary klubů z více než osmdesáti zemí všech kontinentů přijal papež František 30. dubna na náměstí Svatého Petra v Římě. N Papež vyzval rotariány, aby pokračovali v úsilí o vymýcení dětské obrny. Osobně letos pomáhal při očkování dětí v Mexiku.

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

37 Supplement ENGLISH E U R O T O U R ACROSS EUROPE IN TWO DAYS Text: KATHRIN DECKNEROVÁ (ROTEX) IN APRIL we set out on the road across Southern Europe. We’ve been to France, Spain and Italy and explored many beautiful and important cities. In Paris we visited the Louvre Gallery and the Musée d’Orsay, passed through the Arc de Triomphe, climbed the Eiffel Tower, and the more adven­ turous mem­ ­ bers of our team even feasted on snails. Barcelona was all about great food and discovering mo­ numents from the past. A ferry boat voyage to our next desti­ nation, Rome, was a most thrilling experience. We saw the Trevi Fountain, climbed the Spanish Stairs, and crowned our stay at the Vatican. We traipsed the streets of ancient Pompeii and negotiated an ascent to Mt. Vesu­ vius with aplomb. Venice was our last destination. After intense, successful two weeks on the road, we were hea­ ding home. It was cer­ tainly a splen­ did experience for all those involved. Sixty-eight students from all over the world, 14 days, six cities and three countries—lots of fun, impressions, adrenaline, good food and many pairs of shoes used up: that was Eurotour in a nutshell. R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

38 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 supplement The June issue of this magazine is the last in my one-year turn of duty. District Conference 2016 in Ostrava was a suc­ cess. A traditional attraction came in the form of exchange students’ presentation under the model guidance of the Youth Service and Rotex. Thanks a lot! Those who couldn’t make it to Ostrava and didn’t watch a live online trans­ mission can do so on www.rotary­ ostrava.cz. I’d like to thank all organizers from the Ostrava clubs or District, and especially you, the parti­ cipants who helped make the conference a success. I’d like to note that the con­ ference endorsed a contribution to the European Rotaract Meeting, amounting to at least five euros per mem­ ber. I am convinced Rotaract deserves our support. However, one successful con­ ference is not the end of our work this year. The Governor’s assistants have been asked to produce a written evaluation of the clubs, and the out- goers to share their agenda and experience with the new blood. Many clubs plan to mark various anniver­ saries, eva­ luate projects, and consider next year’s agenda. Another important event will be the visit of World President Ravi Ravindran to Prague in the evening of 10 June 2016. On Saturday 11 June we plan a community dinner for the District Rotarians. I espe­ cially expect members of the Prague clubs to raise projects with which to impress Ravi. The summer season is mainly designed to take some rest and recharge the batteries. Before that, however, clubs will organize handover meetings. It’s an opportunity to take stock and to plan for the next Rotary Year. I wish your work to help the needy were successful in the next year. I wish that you did not forget to be “a gift to the world”. VLADIMÍR ADÁMEK District 2240 Governor for 2015–16 G L O S S A R Y Dear Readers, On the last day of April, longtime interaction between the Prague Rotaract Club and the Three Wishes Asylum Home ensued in a finely spent afternoon. scorted by our members and two educators, a group of children set out to test and overcome their limits on a climbing wall. It was awesome to watch the kids raising their limits with every new attempt to climb higher and higher and how their exploits are filled with élan and the feeling of self-confidence. We’d also like to thank all the participants in the November sports weekend, organized by our club, the proceeds of which helped to finance this event. We are looking forward to another quality time spent with you! Text: JAROSLAV FOŘT, Photo: MICHAELA VARYŠOVÁ At the weekend of 14–15 May, Prague’s Žluté Lázně rest and recreation area was virtually occupied by dragon boat crews from almost all the Czech Republic. Dragon boat aficionados congregated for the 19th annual Prague Dragon Boat Festival, sponsored by the Czech Dragon Boat Association. or the second time running, a 200- -metre amateur team race, known as the Rotary Dragon Boat Charity Cha­ llenge, organized by Rotary Club Prague International, was an organic part of this undertaking. The aegis to this particular race was provided by Rotary District 2240 Governor Vladimír Adámek and officials of two city boroughs from the opposite banks of the Vltava, namely Prague 5 Mayor Ra­ dek Klíma and Deputy Mayor of Prague 4 Zdeněk Kovařík. The seventh annual Rota­ ry charity race brought together a roster of 25 teams with 400 Dragon boaters. Rotary Prague International once again attracted able-bodied teams from IBM ČR, Oracle Czech, Novum Group, Avast Software, Lego Production, Česká spořitelna and other companies. Regrettably, Rotarians posted a single crew this year. But Rotary activi­ ties were still much in evidence, including their support for a race of children’s homes and the sale of T-shirts and gift packages. Text and photo: SVATOPLUK JEDLIČKA D R A G O N B O AT S Race and Help R A C Kids on the climbing wall E F

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 39 supplement It is not easy for one to assert himself in the predominantly male-centred world of business, and that’s why we are always happy to present women who made it, especially if they are Rotarians. Could you briefly describe your business and its genealogy? Petrof was founded in 1864 by my great­ -great grandfather Antonín, a certified ca­ binet-maker, who took a liking of the pia­ no. After seven years of training in Vienna, he built his first piano in Hradec Králové. His business kept growing, and garnered many awards, including the title of purve­ yor to the Austrian-Hungarian Imperial Court in 1899, a Grand Prix from Ghent, Belgium in 1921, a Grand Premium of Bar­ celona, awarded in 1929, Grand Prix of Paris in 1937, and a Diplôme d’honneur from Brus­ sels in 1958. We were one of the world’s most prominent piano builders before the Se­ cond World War. The firm was nationalized in 1948 and members of our family were barred from entering its premises for al­ most 50 years, until my father, Jan Petrof, and some other family members filed a pri­ vatization project. Privatization dragged on; we only regained four percent of the company in a restitution programme and had to buy the remaining 96 % from the state. We accumulated serious debts. Ti­ mes were hard during the economic crisis; our piano cabinet supplier was hard hit by the crisis, just as we were by the strong currency. But we made it and stand out to­ day as the biggest piano builders in Euro­ pe. Our grand and upright pianos are built by hand and we make most of the semi­ -products we need. A grand piano is built over up to 12 months, and an upright takes 4-6 months. Our research and development centre keeps supplying us with new mo­ dels all the time, including models for the most discerning customer. How did you get to be a member of top management? In 2000 I joined Petrof as head of the PR department; PR and marketing helped me get in touch with all our customers, and I was appointed Business Manager in 2002. Hard times came in 2004. Our group had five co-owners and was financed by four banks, which froze our accounts overnight. It was difficult. I told my family I’d take on all responsibilities, hired a new manage­ ment and presented banks with a restructu­ ring plan. We had to cut costs and release employees, many of whom fathers of my classmates. It wasn’t very nice, but we sur­ vived. Now our company enjoys a tenth stable year and we celebrated 150 years in business, back in 2014. What about your priorities? Do they dif- fer from your male colleagues? My priorities include a functional family that I can depend on, health for all, and a prosperous business. This takes its toll and nothing is free. My motto is: You’ve made your bed, now lie in it. I shun gender issues. How do you manage doing business in a somewhat elemental environment? You have to find your way and not be sca­ red. Sometimes it takes a fearless little risk. To complain that thigs are not wor­ king is to lose strength. One has to look for how-to ways. Last year you won an important award. Last year I won several awards. Manager of the Year was the most prestigious of them all. It’s good to see that somebody appreci­ ates your daily work. Of course, I take it as an award to all the company and all my family, which helps me to do my business. One is not enough. How helpful are the do Rotarian princi- ples to your business and private life? The ROTARY community means to me the sharing of life values, prestige that trans­ cends borders, respect for professionalism, helping the others, and sharing experien­ ce. My father, Jan Petrof, has restored and re-established the Rotary Club in Hradec Králové, which was chartered in 1926, res­ tored in 1946, after the war, by my grandfa­ ther Dimitrij Petrof, and finally restored by my father Jan in 1992, shortly after the Vel­ vet Revolution. I N T E R V I E W Runs in the family ZUZAN A CERALOVÁ PETROFOVÁ President of Petrof Group

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

40 R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 supplement True to a time-honoured tradition, RC OPAVA in May chose Opava’s St. Wenceslas Church as the venue of the finals of the 8th annual singing contest of handicapped children, called Enchanted Song. here were two age categories offered to 29 contestants. Guest performer Daniela Sanchez Guillen from Peru opened the proceeding with a dance num­ ber, followed by a rendition of the Czech Song, It Ain’t Necessary, by exchange stu­ dents from Brazil, Australia and the United States. All contestants sang their heart out and a laud applause and shouts of encou­ ragement betrayed an air of admiration and emotion. Joy emanated from the perfor­ mances and encouragement provided by anchorman Josef Melecký. The winners were all the contestants, who beat their handicap and found the courage and strength to share the joy of singing and living. Sincere thanks go to the teachers who patiently coached their young charges and helped them take the stage. Text: MIROSLAVA MELECKÁ Photo: RENATA FOLTYSOVÁ The premises of the International Meeting Centre in St. Marienthal close to Görlitz on 8–10 April hosted 25 young talents from Germany, the Czech Republic, Poland, Romania, Ukraine and Hungary at a RYLA seminar prepared by Frits Zeeuw and Kurt Drossel, focusing on “Changing values in state and society”. n his opening address, Governor of Dis­ trict 1950 Bernhard Fischenich (RC Ober­ main), reminded those present about the idea and mission of the Rotary. The first lecture of the seminar, “The Birth of Europe in the Spirit of Philosophy”, was delivered by Professor Karl H. Lembeck was followed by a speech of Slavonic scholar Wolfgang Geierhos, and the third lecture was delive­ red by religionist Norbert Klaes. During the Sunday afternoon programme I ran a video from the 25th Inter-Country Meeting in Pil­ sen, held in June 2015. It served as an exam­ ple for the younger participants of where to direct the attention of the Rotarians who try to do good to society in various fields. Text & photo: DOBROSLAV ZEMAN, PDG R Y L A We are Europe E N C H A N T E D S O N G Singing has the Power T I The new governors of all Rotary Districts agreed at their January 2016 international convention in San Diego it was high time to start preparing for the celebrations marking the Rotary Foundation Centennial on club and district levels. In your weekly club meetings, do please spare time to discuss the Rotary Foundation. You could discuss how your national and international projects help to improve life in the areas in the Rotarian focus. Promote the Rotary Foundation legacy in the field of humanitarian service and take part in a global grant or district grant project in honour of the 100th birthday of our Foundation. Ask your members to increase their contri­ butions in favour of the Rotary Foundation and the Rotary Direct programme, or the Paul Harris Society. Plan celebrations of the RI Foundation centennial and use the opportunity to brief the local media on the Rotary Community and its Foundation. Rotary Foundation Centennial Find a set of tools to get backgrounds for planning the celebrations and using suitable promotion instruments on: www.rotary.org/ foundation100

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 41 supplement A community evening and awards to mode volunteers took place in Trutnov. resident of RC Trutnov Václav Ně­ mec briefed those present on this year’s charity fundraisers on be­ half of two people present there, namely Zdeněk Doležal (permanently disabled after injury) and Michalka Krejčová (victim of the Rett Syndrome). Mayor Ivan Adamec praised our Rotary Club’s role in promoting humanitarian work in Trutnov. The Charita Trutnov Volunteer Centre put forward as candidates two adults, who have donated hundreds of work hours to the Charita projects, and the local healthcare school put forth three girl students, who have over the past two years regularly helped in a Pen­ sioners’ Home and Trutnov sanatorium for chronically ill seniors. Text: KAREL JAVŮREK T R U T N O V Awards to model volunteers Rotary Good News 3 | 2016 These five pages contain English-language highlights of the content of the Czech and Slovak magazine TRANSLATI ON Libor Trejdl E DITOR IAL BOARD +420 602 343 314 rgn@rotary2240.org P This Rotarian Year’s most important working and social event, the District Conference, took place on 6–7 May 2016 at the Congress centre of Ostrava’s Clarion Hotel. he proceedings started on Friday af­ ternoon with a marathon of working meetings of the Council of Governors and Governor’s assistants, as well as indi­ vidual consultations of members of the district’s various committees and commis­ sions. The outgoing Governor Vladimír Adámek and his successor Štěpán de Wolf displayed a rational attitude, and Lukáš Ženatý from RC Ostrava, whose members handled organizational affairs, proved suf­ ficient management skills and saw to it that the conference met in several rooms at once to avoid time delays. This year’s District Conference exceptionally procee­ ded in the absence of an RI President’s en­ voy, since K.R. Ravindran will make a per­ sonal call on our district in June. Zdeněk Michálek from RC Ostrava won the District Governor nomination for Rotary 2018/2019. A lively debate marked a presentation by Rotaract Club Bratislava, which unveiled its ideas on a conference of European Ro­ taract Clubs, scheduled to meet in January, in Bratislava. Presentations by foreign high school students, who were on exchange stays here in the past academic year, were the most animated segment. Their number and ethnic mix came as a pleasant surprise to us. Organization was handled by RO­ TEX, which associates the alumni of this particular Rotary programme. The most active members of Rotary Clubs and dis­ trict committees received various degrees of acknowledgement; the event culminated with the transfer of Governor’s insignia between the outgoing and incoming gover­ nor, and a formal evening programme. Text & photo: SVATOPLUK JEDLIČKA Rotarians from RC Košice Classic continue their tradition of fundraising dinners. he second annual meeting over se­ lected delicacies caught the fancy of almost 100 guests. Our member, Chef Juraj Hruška and his team arranged fascinating nuptials of food and wine. The evening was in support of an RC Košice global grant, the aim of which is to radical­ ly improve water supply and provide a wa­ ter treatment plant and sewage system to the social services home in Yasina in Ukraine. The hearts of those present cer­ tainly did not stay cold. The proceeds made a wonderful 13,150 euros, which will go to­ wards the global grant. Text: IGOR JENČO K O Š I C E Fundraising dinner O S T R A V A Important Rotary Meeting T T

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

R O T A R Y G O O D N E W S 3 | 2 0 1 6 42 Sledujte a aktualizujte kalendář aktivit: www.rotary2240.org Všechna čísla časopisu (od roku 1999) si můžete přečíst na: www.rotarygoodnews.cz Beroun Brno Brno City České Budějovice Český Krumlov Cheb/Eger Frýdek-Místek Hluboká n. Vltavou – Golf Hradec Králové Jičín Jihlava Jindřichův Hradec Karlovy Vary Karlovy Vary Spa Klatovy Kroměříž Liberec, Jablonec Most Olomouc Olomouc City Opava Ostrava Ostrava International Ostrava City Pardubice Písek Plzeň Plzeň Beseda Poděbrady Prag Bohemia Praga Caput Regni Praga Ekumena Prague International Prague Platinum Praha Praha City Praha – Staré Město Přerov Prostějov Tábor Telč Třebíč Trutnov Uherský Brod Valtice – Břeclav Zlín Znojmo ROTA R ACT Brno Hradec Králové Ostrava Pardubice Poděbrady Praha ROTA RY K LUBY / ČR / DATU M P O Ř A DAT EL A K T I V I TA M Í STO ROTA RY K LUBY / S K / Banská Bystrica Banská Bystrica Classic Bratislava Bratislava Danube Bratislava International Dunajská Streda Humenné Košice Košice – Country Košice Classic Levice Liptovský Mikuláš Lučenec (v zakl.) Malacky Golf (v zakl.) Martin Nitra Nitra Harmony Nové Zámky Piešťany Poprad Prešov (v zakl.) Rožňava Spišská Nová Ves Trebišov Trenčín Zvolen Žilina ROTA R ACT Banská Bystrica Bratislava Danube Košice Košice Classic Nitra Nové Zámky I N T ER ACT ČES KO A S LOV EN S KO Praha Rožňava ROT EX Společně pro ČR a SR Rotary Good News 3 | 2016 © Praha, 10. června 2016 evid. číslo MK ČR: E 15244 / ISSN 1214-7222 Náklad: 2500 ks NEPRODEJNÉ – distribuce direct-mail Oficiální regionální časopis společenství ROTARY INTERNATIONAL (Rotary World Magazine Press) VY DÁVÁ Rotary International – Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika mezinárodní nezisková organizace IČO: 86595130 Dusíkova 4829/16, 586 01 Jihlava Šéfredaktor František Ryneš Zástupce šéfredaktora Svatopluk K. Jedlička Editorka RWMP Donna Cotter RE DAKČNÍ RADA George Podzimek, předseda, RC Praha – Staré Město František Ryneš, PDG, RC Třebíč Svatopluk K. Jedlička, RC Praha City Dobroslav Zeman, PDG, RC Plzeň Ivan Belan, PDG, RC Banská Bystrica Alexander Turkovič, PDG, RC Brno ČLEN OVÉ P ORA D NÍH O V Ý BORU Vladimír Adámek, DG, RC Ostrava Jozefa Poláková, PDG, RC Košice Štěpán de Wolf, DGE Pro Rotary International Distrikt 2240 vydává Business Media CZ Nádražní 32, 150 00 Praha 5 – Smíchov IČ: 284 73 531 Editorka Lucie Spoustová Grafika Roman Černohous T IS K Grafotechna Plus, s. r. o., Praha DIST RIBUCE Mailstep Praha rgn@rotary2240.org www.rotarygoodnews.cz Rotary International –– Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika www.rotary2240.org 3 / 2 0 1 6 Schopné ženy jsou ozdobou Rotary GOOD NEWS 11. 6. D-2240 Setkání s prezidentem RI K. R. Ravindranem Praha 15.–19. 6. DVVM Farewell Weekend ČR+SR Valtice 18. 6. D-2240 Udělení Charty Rotary novému klubu Stupava–Záhorie 30. 6. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 4/2016 (vychází 10. 8.) Všeobecná aktivita 29. 7. RC Telč Golfový turnaj Šiškův mlýn 29.–30. 7. RC Telč 10. výročí založení klubu Telč a okolí 30. 7. D-2240 RGF Golfový turnaj Monitorov Monitorov 31. 8. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 5/2016 (vychází 10. 10.) Všeobecná aktivita 3. 9. ICC A-CZ-SK 18. setkání na Třístoličníku Dreisesselberg 3. 9. RC Praha City Sportovní den vozíčkářů – Břevnovský klášter Praha 7. 9. RC Opava Opavská míle Opava 9.–11. 9. DVVM Setkání výměnných studentů a klubových YEO Strečno 9.–15. 10. RI + D-2240 Alumni Week – týden s absolventy programů Rotary Všechny kluby 31. 10. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 6/2016 (vychází 10. 12.) Všeobecná aktivita 11. 11. RC Praha City Charitativní ples ve znamení doby Karla IV. Praha 12. 11. D-2240 Seminář Nadace Rotary – mezinárodní podpora projektů Martin 13. 11. D-2240 Seminář Nadace Rotary – mezinárodní podpora projektů Praha prosinec kluby Adventní prodej punče na vánočních trzích bude upřesněno 31. 12. RGN Uzávěrka příspěvků pro RGN 1/2017 (vychází 10. 2.) Všeobecná aktivita aktivity kluby

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

43

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/

ALEŠ BUKSA – BUKSA & PARTNER

https://www.floowie.com/cs/cti/rgn-3-2016-flowie/