MH duben 2018

MH duben 2018https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1803/

Sledujeme kraje: Vysočina  |  Jihomoravský  Olomoucký  |  Zlínský  Moravskoslezský  |  Pardubický  Královéhradecký to p o ds tat n é p r o f i r m y a  v eř e j n o u s p r áv u     b ř e z e n | d u b e n 2 0 1 8 www.moravskehospodarstvi.cz www.facebook.com/moravskehospodarstvi Doprava a zdravotnictví Elektronizace zdravotnictví, verifikace léčiv a zavádění elektronických receptů, ale také bezpečnost dopravy v Jihomo- ravském kraji a dostavba důle- žitých komunikací. Dva různé tematické okruhy, dvě setkání u kulatého stolu a bouřlivé diskuze starostů, firem i od- borníků. Více na str. 4 a 7 České zboží na naše pulty Ministr zemědělství Jiří Milek představil nový plán týkající se prodeje českých výrobků v supermarketech. Obchody a řetězce by měly nabízet minimální povinné množství českého zboží. Výrobci návrh považují za nerealizovatelný. Více na str. 10 Smart Moravěnka Samoobslužná věž na parkování kol, varování před smogem v mobilu nebo rychlé informace pro řidiče. To jsou příklady chytrých řešení, která nabízí čím dál častěji moravské obce svým obyvatelům. Více na str. 16 Nové tramvajové tratě Jsou drahé a náročné na provoz. Na druhou stranu mají bezkonkurenční přepravní kapacitu. Tramvaje jsou ve větších městech nezastupitelným dopravním prostředkem. Brno, Olomouc i Ostrava plánují nové trasy. Více na str. 2 Brněnské nádraží? Rozhodnutí je blízko, vede Řeka Už sto let nevyhovuje a politici plánují jeho přesun na vhodnější místo. Skoro stejnou dobu také ale vyvolává rozepře mezi příznivci různých variant jeho polohy. Gordický uzel, týkající se nového brněnského vlakového nádraží za více než čtyřicet miliard korun, má být konečně rozetnut v následujících měsících. Petr Jeřábek Většina politiků se vyjádřila pro polohu nádraží dále od centra, stále se ale nevzdávají ani příznivci umístění stanice pod kopcem Petrov, tedy jen pár set metrů daleko od současné polohy. Rozhodne vláda. Zatím nejsilnější podporu pro stavbu nového nádraží v takzvané variantě Řeka vyjádřili zastupitelé Brna na konci února. Pro odsun nádraží jich hlasovala většina, přestože se koaliční zelení postavili proti. Zároveň ale označili za akceptovatelnou variantu pod Petrovem, tedy v místě současného pátého a šestého nástupiště. „ „ Krok kupředu „Pro město je to významné rozhodnutí, podobně jako když se naši předkové rozhodli zbourat hradby. A je to také ideální chvíle pro to, abychom po desít- kách let přetahování o různé varianty napjali své síly jedním směrem a začali pracovat na tom, abychom ho měli co nejdříve. A samozřejmě aby Brno a jeho obyvatelé konečně začali mít užitek z ladem ležící části za současným nádražím,“ uvedl primátor města Petr Vokřál. Zastupitelé zároveň do svého usnesení vložili podmínku, že nové nádraží u řeky Svratky, v sou- sedství autobusového nádraží Zvonařka, se má při- pravovat souběžně s  dlouho plánovanou vlakovou dráhou s podzemním úsekem od Králova Pole po Zvonařku nazývanou severojižní kolejový diametr. „Diametr má aktualizovanou studii provedi- telnosti z  roku 2011, která prověřila i  geologické poměry. Studie odhaduje náklady na stavbu úse- ku Křenovice – Sokolnice – Brno – Technologický park – Řečkovice na dvacet miliard korun. Nicméně je nutno vzít v potaz skutečnost, že je reálné uvažo- vat o  efektivnějším trasování a  rozložení zastávek. V tomto případě lze očekávat náklady deset miliard,“ upozornil dopravní expert koaličních lidovců Filip Chvátal. Rozhodování o poloze nádraží už dříve vyvolalo roztržku v koalici na brněnské radnici. Koaliční ze- lení dokonce hrozili, že odejdou z koalice. Nakonec se rozhodli zůstat, ale s nádražím u řeky se nesmířili. Pokračování na straně 3 5 Zelené vydírání. Když ekologové blokují stavby 8 Na Olomoucku se daří developerům 14  –16 Speciál: Chytré město ■ U řeky Stavba nádraží v poloze současného dolního nádraží užívaného jen při výlukách.Výhodou je větší připravenost stavby a bezproblémové zavedení vysokorychlostních tratí. Nevýhodou delší vzdálenost od centra a nutnost přivést hromadnou dopravu. ■ Pod Petrovem Stavba nádraží v místě současného pátého a šestého nástupiště a Malé Ameriky.Výhodou je dobrá stávající dopravní obslužnost, nevýhodou pak možnost zaústění vysokorychlostních tratí pouze pod zemí. ■ Nulová varianta Pouze rekonstrukce stávajícího nádraží. Nevyhovuje současným objemům železniční dopravy.  varianty nádraží Návrh podoby nádraží pod Petrovem podle architektů Chybíka a Krištofa. Zdroj: CHYBIK+KRISTOF Vítězný návrh soutěže o podobu brněnského nádraží u řeky. Zdroj: MMB S p e ci á l •  chyt ré měs to  •

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1803/

2 březen | duben 2018 Tramvaj je vhodná jen pro města nad sto tisíc obyvatel Nové tramvajové tratě: největší plány má Brno V druhé polovině letošního ro- ku hodlají začít stavět tramvajovou trať také Ostravané. Obsloužit má sedmý a osmý obvod. Loni politici dostali dopravní model, který na- značil, kudy povede nejvhodnější trasa. „Vyplynulo, že trať vedoucí po ulici Bedřicha Nikodéma není zapotřebí, protože by nepřinesla potřebný přepravní výkon. Do- pravní obslužnost lokality zajistí trať s trasou od Slovanu k Duze a ke Globusu, která bude dlouhá 2,8 kilometru,“ řekl radní Lukáš Semerák. Město podle něj prefe- ruje tuto variantu, která přinese šest nových zastávek a cestu bez přestupu k fakultní nemocnici či letnímu koupališti. Plány za více než miliardu však narážejí u  místních. Proti stavbě sepsali petici. „Jsme přesvědčeni, že tramvajová trať, její příslušen- ství a s ní související stavební úpra- vy by výrazně poškodily kvalitu života. Protestujeme proti zániku zelených ploch. Obáváme se hluku, nepohodlí a  špíny ze stavebních prací. Ani nejmodernější techno- logie nezabrání hlučnosti a  vib- racím z  tramvajového provozu,“ uvádějí. Stojí za nimi i část poli- tiků. Představitelé Ostravy obavy odmítají. Aby je vyvraceli, zřídili dokonce speciální informační web. Desítky let uvažují o  tramva- jích také v Hradci Králové. Podle posledních návrhů z dob přípravy nového územního plánu se mělo jednat o  vlakotramvaj spojující město s Pardubicemi. Konkrétněj- ší projekty však zatím neexistují. Ještě před deseti lety mělo v územ- ním plánu tramvaj také okresní město nedaleko Brna Blansko. Ani tam však stavba není reálná. Stej- ně tak se neuvažuje o obnově za- niklých tramvajových sítí v Opavě či Jihlavě. Speciální vůz plný fanoušků hromadné dopravy a řízený přímo ředitelem dopravního podniku Milošem Havránkem. Petr Jeřábek Tak v  půlce března vypadala poslední jízda tramvaje mezi cen- trem Brna a  čtvrtí Komárov po 117 letech. Za dva roky se tramvaj na jih Brna vrátí. Pojede zbrusu novou tratí po Plotní ulici. Začala totiž desítky let trvající stavba této trasy. Nové tramvajové trati plánuje moravská metropole mohutně stavět i  v  následujících letech. Plánují je také některá jiná moravská města. Přeložka do Plotní má stát 1,2 miliardy korun. Pomůže řidi- čům aut i cestujícím v hromadné dopravě. „Průjezd ulicemi Plotní či Dornych kolem autobusového nádraží Zvonařka je nyní kom- plikovaný. Nepřehledná je situ- ace i  pro chodce, kteří jdou do nákupní galerie Vaňkovky nebo na autobusové nádraží Zvonařka. Ze zastávky se totiž na Zvonařku a  do Vaňkovky dostanou jedině nepohodlnou a  zdlouhavou ces- tou přes nadchod,“ popsala mluvčí brněnského dopravního podniku 1964. Později ji využívalo už jen Technické muzeum města Brna pro svůj depozitář u bývalého lí- šeňského nádraží. V devadesátých letech minulého století přestala být provozuschopná. Obnova má umožnit obsluhu stávající zástavby i  připravova- ných nových obytných souborů v  plánovaných rozvojových úze- mích na jihu a jihovýchodě Líšně. „Předpokládá se i její využití pro převoz historických vozidel z are- álu muzea do kolejové sítě DPMB a zpět. Zlepší se tak možnosti pre- zentace exponátů a  turisticky se zatraktivní město Brno, městská část Líšeň i expozice Technického muzea v Brně,“ popsala Doleža- lová. Termín stavby za 360 milio- nů korun musel dopravní podnik odsunout kvůli místním, kterým se nelíbilo, že koleje povedou po původním tělese, a tedy nedaleko jejich zahrad. „Kvůli obstrukcím jsme termín odložili. Navíc mu- síme znovu žádat o  dotaci. Trať měla být hotova do roku 2019, kdy Brno slaví 150 let MHD. Dokon- čení v tomto termínu však již reál- né není,“ připustila mluvčí. Letos či příští rok stále hodlá podle oficiálních vyjádření město stavět další z odkládaných nových tras tramvaje. Přes stávající zastáv- ku Osová spojí centrum s novým komplexem v  Bohunicích, kde vedle nemocnice vyrostl také uni- verzitní kampus, obchodní pasáž a  přestupní terminál. 900 metrů dlouhá trať má stát 900 milionů a vést z velké části pod zemí. S tunelem počítá taktéž projekt prodloužení tramvaje v  městské části Bystrc z konečné Ečerova na nové sídliště Kamechy. Podle pů- vodních plánu měl být už hotový, zdržuje jej ale zjištění, že podloží je pro stavbu příliš náročné. Zá- stupci města přišli dokonce i s ná- padem, že místo tramvaje může na sídliště jezdit lanovka. Nejistý je také projekt druhé trati na sídliště Lesná, které má na- pojit i od Štefánikovy čtvrti. Vadí totiž jak část místních, tak radním městské části Brno-sever. „ „ Nové trasy v Olomouci a Ostravě Novou trasu pro tramvaj chtějí kopat také v  hanácké metropoli. Tramvajovou síť Olomouce roz- šířili naposledy v roce 2013. Po- stavili 1,4 kilometru dlouhý úsek z centra do Trnkovy ulice směrem k  sídlišti Nové Sady. „Další roz- šíření se týká druhé etapy stejné tramvajové trasy, která tramvaje dovede hlouběji do nitra lidnatého sídliště na jihu Olomouce. Půjde-li vše bez komplikací předpokládá- me, že do konce letošního roku bychom mohli získat stavební povolení. Výstavba by tak mohla začít v roce 2019,“ uvedla mluvčí města Radka Štědrá. Trať má podle ní mít tři za- stávky, měřit 1,3 kilometru a stát 300 milionů korun. V budoucnu na ní může navázat další etapa vedoucí až do Slavonína. Barbora Doležalová. Trať v Plotní přiblíží tramvaj nejen autobuso- vému nádraží, ale také novému vlakovému, pokud vyroste ve variantě u řeky. V Dornychu pak vznikne pohodlná čtyřproudová silnice pro auta. Už letos mělo město začít s obnovou staré trati od Stránské skály do městské části Líšeň. Na této původně vlakové trati, která měla vést až do Jedov- nic, skončil provoz tramvají v roce doprava a bezpečnost ve městě Milí čtenáři, popravdě řečeno, když slyším výraz „rezidentní parkování“, ježí se mi chlupy. Není pochyb, že tragickou situaci s parkováním je potřeba (nejen v Brně) řešit. Nejlépe pak přístavbou parkovišť, pomoci ale může i inteligentnější značení parkovacích míst s využíváním šikmých stání. Z rezidentního parkování mám ale pocit, že jde především o to, jak dostat více peněz do městské kasy. Platit budou rezidenti, platit budou nerezidenti, platit budou lidé, kteří v místě pracují. S nejpřísnější možnou formou rezidentního parkování, takzvanou květinkou (viz článek na str. 2), kterou odsouhlasili brněnští radní, budu znovu platit i po zakoupení rezidentní karty.  úvodník Jsou drahé, jejich stavba způsobuje komplikace a  v  ulicích si většinou vynucují natahování drátů, které se třeba v  historických centrech měst nemusí všem líbit. Přesto hrají tramvajové trati podle vedoucího Ústavu železničních konstrukcí a staveb brněnské techniky Otto Pláška ve větších městech nezastupitelnou roli. „Tramvaje totiž mají výrazně vyšší kapacitu, než ty druhy městské dopravy, které nevyužívají koleje,“ zdůrazňuje Plášek. Lze říct i to, že větší množství peněz, které je nutné do nových tramvajo- vých linek vkládat, se v nějakém horizontu městu vrátí? Nejde ani tak o finanční návratnost, ale to, že tramvaje převezou mnohem více lidí. Pokud navíc je možné stavět trati na samostatném tělese, je doprava nezávislá na okolí a také rychlejší. Tramvaje ale určitě nemají jen výhody. Ano.A není to jen cena. Trať je v ulici města nepřirozený prvek. Kromě kolejí je nutné stavět i trakční vedení. V minulosti tramvaje jezdily i v Opavě či Jihlavě, trať mělo dlouho v plánu třeba Blansko. Přesto menší města už tuto dopravu nevyužívají. Je nějaká hranice velikosti, kdy se stavět trati vyplatí a kdy ne? Tramvaje zaváděla města v době, kdy nebyla tak rozvinutá automobilová doprava. Byly tehdy jediný možný prvek pro městskou dopravu.Vozy měly menší kapacitu,která dostačovala. S rozvojem automobilové dopravy se staly na malých městech tramvaje zbytečné.V současnosti nemají smysl pro města s méně než sto tisíci obyvateli.Nemají je dokonce ani Pardubice či Hradec Králové. Právě v Hradci ale nedávno uvažovali o zřízení takzvané vlakotramvaje, která by propojila obě města. V případě takového souměstí by to mohlo dávat smysl.Ve městech, kde není tramva- jová síť,je sice budování takového systému drahé,ale snazší než tam,kde už rozvinutý systém tramvají funguje. Lze totiž od počátku budovat síť, která je kompatibilní se železnicí, jíž vlakotramvaj částečně využívá.V Brně či Praze by to znamenalo spoustu problémů.Ať už by se týkala jiné velikosti kol u vozidel či rozdílného napájení. Anna Fajkusová, šéfredaktorka Moravského hospodářství Například když pojedu navštívit babičku do vedlejší čtvrti nebo když se mi večer nepodaří zaparkovat v těsné blízkosti bydliště. Otázkou tedy zůstává, jestli je rezidentní parkování opravdu službou pro Brňany, a ne jen nástrojem, jak z nich znovu získat peníze pro město, které už jednou odvedli na daních, a ze kterých by se potřeby daňových poplatníků, jako právě parkování je, měly řešit. Metra se v nejbližší době Brňané nedočkají. Těšit se mohou alespoň na částečně podzemní tramvaj jedoucí k univerzitnímu kampusu. Pod zemí má být i zastávka Nová Jihlavská. Zdroj: MMB V Olomouci propojí nová trať tramvají cen- trum a sídliště Nové Sady. V budoucnu se má ještě prodlužovat. Zdroj: Statutární město Olomouc Po nové trati v ostravské Porubě mají jez- dit i zbrusu nové tramvaje, navíc má být postavená tak, aby byla co nejtišší. Místní přesto protestují. Zdroj: novatramvajporuba.cz Rezidentní parkování? V Brně převládají obavy Hodiny v práci, pak cesta odpo- lední špičkou domů. Pro řidiče v  Brně tím ale náročný všední den často nekončí. Čeká je další výzva  – najít parkovací místo. Ulehčit tento úkol jim má dlou- ho odkládané zavedení systému rezidentního parkování. Plán, který na konci minulého roku schválili radní města, má ovšem řadu kritiků. Vadí jim, že se Br- ňané na většině míst svého města stanou cizinci. Rezidentní parkování město zavádí, aby se vyrovnalo s tím, že do něj dojíždí za prací zhruba se- dmdesát tisíc lidí z okolí. „Třetina využívá pro dojíždění automobil. V současnosti je ve městě asi 138 tisíc legálních parkovacích stání. Minimálně sto tisíc stání chybí. Budování stále nových parkova- cích míst v souvislé zástavbě není možné. Zavedením rezidentního parkování chceme dopravu regu- lovat,“ uvedl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Zdůraznil, že systém rezidentního parkování neomezuje pohyb vozidel po měs- tě, ale jen reguluje parkovací návy- ky obyvatel a zvýhodňuje řidiče se vztahem k dané oblasti. Parkování po zavedení rezi- dentních zón rozdělí řidiče do třech kategorií. V první, rezident- ní, jsou ti, kteří v  místě bydlí či vlastní nemovitost. Abonentní kategorie pak zahrnuje ty, kteří v  oblasti podnikají. Ostatní mají patřit do kategorie návštěvníků. „ „ V bezprostřední blízkosti bydliště Zavedení rezidentního parko- vání město plánuje už na letošní rok, pilotní projekt spustí v  létě v historickém centru a přilehlých nejrušnějších ulicích. Další oblasti mají přijít na řadu v následujících letech. „Rozhodující slovo v  za- vádění rezidentního parkování v  dalších oblastech budou mít radnice městských částí,“ pozna- menal Poňuchálek. Radní na podzim odsouhlasili nejpřísnější možnou formu rezi- dentního parkování, takzvanou květinku. Město je v ní rozděleno na takzvané funkční oblasti. Lidé tak mají na rezidentní kartu prá- vo zaparkovat jen v bezprostřední blízkosti bydliště, ve zbytku města mají status návštěvníka, který za parkování zaplatí až sto korun za hodinu. Cílem je přimět lidi, aby více využívali parkoviště Park and Ride. Tedy zaparkovali na okraji města a dále pokračovali hromad- nou dopravou. Bývalý náměstek primátora pro dopravu Matěj Hollan přitom navrhoval mírnější a  jednodušší formu rezidentního parkování. „Nejsem příznivcem zbytečných regulací, proto jsem po diskuzích s odborníky a právníky přišel na vedení města s  návrhem na za- vedení jedné velké zóny mimo historické jádro,“ uvedl Hollan. Návrh v  koaličním jednání ov- šem neprošel. Přímo Hollan se pak musel řízení oblasti dopravy v březnu po tlaku primátora Petra Vokřála vzdát. Plán na zavedení rezident- ního parkování v  Brně má řadu odpůrců. A to z mnoha důvodů. „Brno se snaží být technologické centrum a  universitní město. Já osobně bydlím na dvou místech. Rodina zůstává na jednom, já jez- dím vydělávat. Pokud mi město zde znemožní žít, půjdu za prací jinam. Třeba do Ostravy, Přerova, Vyškova nebo Prahy. Ale se mnou odejdou i moje peníze, které jsem utrácel za nájem, v  benzinkách, barech či kinech,“ upozornil například Olomoučan Vladi- mír Pach. Některým místním zase vadí to, že by měli i za rezidentní karty platit stovky korun ročně. „Sou- hlasím s tím, aby měli Brňáci ve svých místech bydliště přednost v parkování, ale nesouhlasím, aby za to museli platit. Odvádíme zde veškeré formy daní, a to by mohlo stačit,“ uvedl na sociální síti Bohu- mil Stejskal. Sdružení Brno autem, které chce v Brně hájit zájmy řidičů, je rezidentní parkování ochotné ak- ceptovat. Ale jen v mírnější dvou- zónové formě. „Hlavní hřích sou- časného návrhu je to, že rezident z  jedné části Brna je návštěvník v druhé. Zaplatí tedy doma rezi- dentní poplatek, ale když přijede do práce, je už návštěvník. Jako rezident je tedy sice zvýhodněný, ale jen ve velmi úzkém okruhu. Doufáme, že zde ještě je prostor pro změnu,“ poznamenal předse- da sdružení Jan Mandát. Zónové parkování už v minu- losti zařídila Ostrava. „Zóna place- ného stání byla v Ostravě zavede- na v roce 2000. V současné době rozšiřujeme zóny v oblastech, kde byly vybudovány velké kancelář- ské komplexy – Orchard, či Tie- to,“ uvedla mluvčí města Andrea Vojkovská. Zkušenosti ale město nemá ideální. „Zavedením zón roste po- čet parkujících vozidel na hranici zóny a nespokojenosti rezidentů. Typické je sídliště Kamenec ve Slezské Ostravě. Je nutno si ta- ké uvědomit, že počet vydaných rezidentních karet převyšuje na- bídku parkovacích míst, což vede k  nespokojenosti rezidentů. Tito přestávají mít o  parkovací karty zájem,“ upozornila mluvčí. Rezidenti si mohou dlouho- dobou parkovací kartu vyřídit po prokázání trvalého bydliště také třeba v Olomouci. „Ve všední dny od devíti dopoledne do šesti ve- čer je v zóně placeného parkování možné stání pouze na vyznače- ných místech na dobu maximálně dvou hodin s parkovacím lístkem či dlouhodobou parkovací kar- tou,“ řekla mluvčí města Radka Štědrá. Petr Jeřábek Návrh ceníku parkování v lednu 2018: ■ Rezidenti první vůz: 300–900 Kč ročně ■ Rezidenti druhý a každý další vůz: 3 000–9 000 Kč ročně ■ Abonenti první vůz: 3 000–9 000 Kč ročně ■ Abonenti druhý a každý další vůz: 9 000–18 000 Kč ročně ■ Návštěvník v rezidentním a abonentním režimu: 100 korun za hodinu (Jedná se o návrh, který dostali k vyjádření představitelé městských částí v lednu a únoru 2018 zveřejněný později spolkem Brno autem)  ceník

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1803/

březen | duben 2018 3 dopravní stavby Brněnské nádraží? Rozhodnutí je blízko, vede Řeka Pro variantu Řeka se na pře- lomu roku 2017 a 2018 vyjádřili také zastupitelé Jihomoravského kraje, Brna-středu, nebo Kance- láře architekta města Brna. Vo- dítkem k  rozhodování jim byla především studie proveditelnosti nového nádraží, kterou železničáři ze Správy železniční dopravní ces- ty po letech zpracovávání dodali na podzim. Z ní vyplynulo, že obě varianty jsou realizovatelné, mají Dokončení ze strany 1 „Debata se přesouvá na ce- lostátní úroveň. Kde nádraží nakonec bude, rozhodne vláda. Budeme proto hledat podporu pro nádraží v  centru v  senátu, kde máme své zástupce, ale i me- zi poslanci,” řekl předseda strany Petr Štěpánek. Podle zelených je varianta blíž centru výhodnější pro cestující díky blízkosti uzlu hromadné dopravy a nevyvolá vy- soké přidružené investice právě do zavedení hromadné dopravy. Pro variantu nádraží blíž cen- tra se v minulosti ve dvou neplat- ných referendech vyjádřila většina hlasujících, podobně vyzněl i so- ciologický průzkum, jehož výsled- ky letos vedení města dostalo. „ „ Nejdříve nádraží, potom kolejový diametr S  rozhodnutím zastupitelstva nejsou zcela spokojení ani dlou- hodobí příznivci takzvaného od- sunu. Například opozičním ob- čanským demokratům, nebo hnutí Brno+ se nelíbí podmínka stavby diametru. „Kolejový diametr pod- porujeme všichni. Ale jeho přípra- va spočívá už v tom, že je zvolena právě zmíněná varianta nádraží. Obsahuje totiž stavební přípravu diametru. Proč tedy nadbytečně srovnatelnou cenu mezi čtyřiceti a  padesáti miliardami a  umožní zlepšit nevyhovující kapacitu sou- časného uzlu. Varianta u řeky je ovšem připravenější. Po doporu- čeních politiků a  techniků bude mít poslední slovo ministerstvo dopravy, potažmo česká vláda. Výraznou podporou pro ná- draží u  řeky se na konci března stalo rozhodnutí Řídícího výbo- ru železničního uzlu Brno, který tuto variantu doporučil s tím, že na stavbě zmiňované podzemní dráhy se má podílet také Jihomo- ravský kraj a město Brno. Posled- ní slovo bude mít ministerstvo dopravy, potažmo česká vláda. „Centrální komise ministerstva dopravy zhruba v závěru prvního pololetí schválí konkrétní varian- tu řešení a  materiál předloží na jednání vlády, která definitivně rozhodne,“ přiblížil termín mluv- podmiňovat nové nádraží touto nebezpečnou podmínkou? Posta- vit diametr, ani jeho smysluplnou funkční etapu, nelze současně s nádražím u řeky stihnout. Tato podmínka je prostě nesplnitelná. Brno mohlo říct jednoznačné slo- vo. Namísto toho máme slátani- nu, nad kterou se hranicemi Brna bude kroutit hlavou,“ kritizoval předseda hnutí a bývalý náměstek primátora Robert Kotzian. čí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar. Kdy se začne stavět a kdy bude hotovo, předjímat nechtěl. Ať už vyroste nové brněnské nádraží u řeky či pod Petrovem, jisté je, že dostane jiné jméno než jen prozaické Hlavní nádraží. „Ještě na jaře proto spustíme soutěž o nové pojmenování nádra- ží, které si sami vyberou a vymyslí ti, kteří ho nejčastěji používají,“ slíbil primátor Vokřál.   Plány na nové nádraží v Brně VSTUPENKY NA WWW.JAZZFESTBRNO.CZ A V BĚŽNÝCH PŘEDPRODEJÍCH generální partner generální mediální partner hlavní partner inzerce inzerce Rumunská společnost Blue Air, která měla Brno propojit s Bruselem, Milánem, Barcelonou, Lvovem a Římem, na brněnském letišti skončila. Kraj se rozhodl spolupráci s dopravcem ukončit kvůli neshodám. Informoval o tom server idnes.cz.V prosinci přitom Jihomoravský kraj s brněnským magistrátem oficiálně vyhlásily, že se domluvily s rumunskou nízkonákladovou společností Blue Air na pěti nových pravidelných linkách. S aerolinkou měly založit zmíněnou společnou firmu, jejímž prostřednictvím by mohly provoz linek dotovat. „Nepodařilo se nám ale sladit český a rumunský právní rámec. Dostali jsme se do bodu, že máme různý názor na fungování společného podniku,“ vysvětlil šéf Jihomoravské rozvojové společnosti Daniel Mahovský, který má vyjednávání na starosti. Už před pár týdny kraj oslovil jiné letecké společnosti. Ozvaly se tři a s těmi teď řeší, zda by nějaká spolupráce byla vůbec možná. „V tuto chvíli není možné mluvit o konkrétních společnostech,“ uvedla krajská mluvčí. Není vyloučeno ani to, že se o provoz linek podělí několik dopravců současně. (red) Blue Air z Brna nevzlétne. Kraj hledá náhradu  aktuálně 1924 Město Brno vyhlásilo architektonickou soutěž na přestavbu nádraží z roku 1838. 1966 Brno schválilo přestavbu železničního uzlu s nádražím odsunutým do prostoru dnešního dolního nádraží. 1927 Představitelé města poprvé rozhodli, že je nutné přesunout nádraží ze stávající polohy. 1994 Brno přijalo nový územní plán s nádražím v odsunuté poloze. 2004 Po tlaku aktivistů proti odsunu město vyhlásilo referendum o poloze nádraží. Vyhráli odpůrci odsunu, referendum však nebylo pro nízkou účast závazné. 2011 Odpůrci přesunu nádraží představili vlastní studii nádraží.Architekti Chybík a Krištof pro ně navrhli nádraží pod Petrovem. 2016 Kvůli petici aktivistů proti odsunu město vyhlásilo druhé referendum o poloze nádraží.Vyhráli odpůrci odsunu, referendum však nebylo pro nízkou účast závazné. 2017 Studie proveditelnosti ukázala, že realizovatelné jsou varianty nového nádraží jak u řeky, tak pod Petrovem. 2018 Zastupitelé Brna podpořili variantu u řeky. 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 V případě zájmu o partnerství na této akci kontaktujte: obchod@magnusregio.cz nebo 774 010 540 | 774 112 138 business snídaně 4. ročník Bezpečná dopravní infrastruktura ve městech a obcích Královéhradeckého a Pardubického kraje 26. dubna 2018, hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové Organizátor: Mediální partner: PRODUKCE: GSM  725 893 273 p.sterbakova@magnusregio.cz www.magnusregio.cz Předmět diskuze: • Rozvoj dopravní infrastruktury v Královéhradeckém a Pardubickémkraji (D11, obchvaty velkých měst) • Bezpečnost v silniční a železniční dopravě • Železnice a jejich rozšiřování v obou krajích • Rozvoj dopravních inteligentních systémů v Královéhradeckém a Pardubickém kraji Účastníci akce: • Zástupci Ministerstva dopravy ČR • Zástupci Královéhradeckého a Pardubického kraje • Zástupci měst Hradce Králové a Pardubic • Zástupci managementu SŽDC, Českých drah, SFDI, Ředitelství silnic a dálnic, Centra dopravního výzkumu, Drážního úřadu, Dopravního inspektorátu Policie ČR, OREDO, SÚS Královéhradeckého kraje, SÚS Pardubického kraje, aj. • Zástupci měst a obcí Králové- hradeckého a Pardubického kraje ležící na důležitých dopravních tepnách

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1803/

4 březen | duben 2018 inzerce Budoucnost je v chytré dopravě i vysokorychlostní železnici Jižní Morava je, co se bezpečnosti na silnicích týče, druhý nejhorší kraj v České republice. Anna Fajkusová Ve čtvrtek 15.  března se do Brna sjeli zástupci měst a  důle- žitých institucí jako Ředitelství silnic a  dálnic nebo policie, aby diskutovali, jak tuto situaci zlepšit. Setkání u kulatého stolu na téma Bezpečná dopravní infrastruktu- ra Jihomoravského kraje už po- osmé pořádala společnost Magnus Regio. Náměstek hejtmana Jihomo- ravského kraje Roman Hanák hned ze začátku upozornil na plá- nované stavby. „Do dopravních staveb se letos chystáme investo- vat 1,5 miliardy korun. A investoři jako Správa železniční dopravní cesty plánují další,“ uvedl Hanák. ru strategie SŽDC Radek Čech. Trasa podle něj řeší také napojení na Rakousko a má několik variant. „Velký důraz je na etapizaci, která by zrychlila i přepravu mezi Pra- hou a Brnem. Důležité je ukotvení ČR do mezinárodních sítí. Hledá- me kroky, jak by to šlo urychlit,“ dodal Čech. Schválena už podle něj byla trasa Břeclav – Vídeň pro rychlost 200 km/h. K plánům na nové stavby jsou někteří starostové skeptičtí. „V Le- tovicích se o zlepšení okolních ko- munikací mluví už desítky let, ale neděje se nic,“ namítnul například starosta Letovic Vladimír Stejskal. Podle Čecha je ale náročné přesně odhadovat a plnit termíny staveb jednak kvůli legislativě, jednak kvůli napadání staveb různými spolky a lidmi, kteří dokáží stavbu zdržet na dlouhé měsíce či roky. Dalším problémem je často také nedostatek peněz. Například podle Milana Donta, ředitele Od- boru příspěvků Státního fondu dopravní infrastruktury, je pro letošní rok na financování silnic II. a III. třídy vyčleněna jen jedna miliarda korun, což je méně než v předchozích letech. „ „ Chytré a potřebné komunikace Naopak lépe se podle něj do- stanou k penězům obce díky pří- spěvkům státního fondu. „Týká se připravených projekt cyklostezek, ochrany chodníků a tak dále. Dří- ve se přihlášky podávaly v lednu, letos to bude v průběhu léta, aby již v  lednu byly výsledky. Cílem je dosáhnout toho, aby se projek- ty realizovaly v průběhu jednoho rozpočtového roku. Financování potom bude jednodušší. Všechny potřebné informace je možné najít na našem webu,“ doplnil Dont. Už teď je podle něj přetlak v žádosti o cyklostezky. Poptávka převyšuje nabídku více než čtyřikrát. Upozornil také na nově zřízený fond BESIP, kam poputují peníze z vybraných pokut řidičů. Ty poté fond využije například na stavbu dopravních hřišť. Velmi významnou je plánovaná stavba vysokorychlostní železni- ce. „Realizujeme studii provedi- telnosti vysokorychlostní železnice z Prahy do Drážďan, jejíž součástí je tunel pod Krušnými horami. Co se Moravy týče, aktuálně řešíme studii proveditelnosti trasy Praha – Brno – Břeclav. Ta se pozdržela na Úřadu pro ochranu hospodář- ské soutěže, ale na přelomu března a  dubna už bychom mohli znát verdikt,“ informoval ředitel odbo- doprava a bezpečnost ve městě Revoluční projekt představil při prezentaci Roman Nekula, správní ředitel společnosti Br- něnské komunikace. „Jedná se o  kooperativní systémy, kdy vo- zidla hovoří s infrastrukturou. Je to pilot v  rámci celoevropského projektu,“ popsal. Cílem je pode něj zvýšení bezpečnosti a plynu- losti, a naopak snížení nehodovos- ti. Projekt bude probíhat do roku 2020 a  dotkne se dálniční sítě, železničních přejezdů i některých městských dopravních podniků. Velkým tématem byla také tra- sa R/52, jejíž součástí je obchvat Mikulova. „Je to ostuda tohoto státu, že tato komunikace není ho- tová ani po 20 letech vyjednávání. Kvůli současné legislativě bohužel může škodit stavbě kdokoli. Se škodiči si ale musí poradit stát,“ řekl starosta Mikulova Rostislav Koštial. Připomenul, že intenzi- ta dopravy se stále zvyšuje a zá- cpa se zhoršuje s každým dalším zprovozněným úsekem na straně Rakouska. Podle Martina Malečka z  ji- homoravského krajského úřadu ze strany kraje s přípravou pláno- vací dokumentace problém není. „Chceme pomoci Ředitelství silnic a dálnic s předjednáním výkupu pozemků,“ řekl. Mluvilo se také o  nehodách na silnicích a železničních přejez- dech, významným tématem po- tom bylo parkování v centru měst. ANKETA Jaká je ve vašem městě situace s parkováním? Stanislav Lustig, Odbor dopravních a správních agend, Hodonín Od června jsme zavedli rezidentní parkování. Zatím jsme ve zkušebním provozu. Nerezidenti nemají možnost si parkovací kartu koupit. Týká se to jen části centra, která vychází ze studie z projektu, který máme. V letošním roce chystáme zóny rozšířit. Ohlasy jsou stejné, jako v jiných městech s rezidentním parkováním. Někomu se to líbí, jiným ne. Ludvík Hekrle, místostarosta, Znojmo My jsme se pokusili jednat s majiteli pozemku bývalého autobusového ná- draží, kde je stanoviště pro 25 autobusů po jedné straně, ale bohužel jsme neuspěli. Další možnost pro parkoviště tak byl velký prostor mezi současnou celnicí a starým vodojemem. V současné době jednáme s Českými drahami a smlouva je připravená. Hledáme v rozpočtu 11 milionů korun na pozemek. Parkovací dům jsme zavrhli, ten nemáme kde v centru postavit. Pozdvižení nastalo, když jsme výrazně zdražili parkovací karty na druhé auto,kvůli regulaci podnikatelů,kteří v pracovní době zapírají parkovací místa. Byl kolem toho rozruch, ale všem se zavděčit nemůžeme. Petr Buchta, vedoucí odboru dopravy, Vyškov V centru města máme dostatek parkovacích míst, ta jsou všechna zpoplatněna. Problémem jsou tři průmyslové zóny, což znamená hodně dojíždějících. Ti dojíždějící, kteří parkují samozřejmě mimo placené zóny, oblast ucpou. Když se potom večer vrací naši občané domů, mají dvě, tři auta v rodině, takže sídliště ucpou zase. Od roku 2010 je nárůst motorové dopravy o 40 %. Způsobil problém všem a auta není kam dávat. Řešení zatím nevidíme. Parkovací domy u nás můžou stavět snad jen soukromí investoři a nejsme tak atraktivní turistická oblast, abychom stavěli odstavná parkoviště. (zn) Zástupci měst,ministerstva dopravy a institucí jako Ředitelství silnic a dálnic nebo policie diskutovali, jak zlepšit dopravní situaci v JMK. FOTO:Vojtěch Vladár Partneři V rámci Jihomoravského kraje a brněnské aglomerace budou nasezeny dva piloty: ■ DT1 – služby C-ITS budou postaveny na hybridní komunikaci. Ředitelství silnic a dálnic je odpovědné za instalaci technologií ITS G5. Služby založené na mobilní síti LTE bude poskytovat mobilní operátor O2 Czech Republic. Projekt pokryje část dálnice D1 podél vybraných hlavních cest vedoucích do Brna. ■ DT2 – v Brně společnost Brněnské komunikace a. s., rozmístí systémy ITS G5. Operátoři O2 Czech Republic a T-Mobile Czech Republic poskytnou služby postavené na technologii LTE. C-ITS služby budou poskytovány pomocí hybridního ITS G5 / LTE systému. Technologie budou rozmístěny na vybrané městské komunikace tak, aby navazovaly na hlavní silnice vybavené C-ITS technologiemi v rámci projektu DT1.  JMK Evropský projekt C-ROADS položí základy pro autonomní vozidla a chytré dálnice, ale i chytré Brno Ilustrační obrázky k brněnské etapě projektu C-ROADS CZ. Zdroj: http://c-roads.cz/ Město Brno zastoupené spo- lečností Brněnské komunikace a.s. dlouhodobě a  systematicky podporuje rozvoj inteligentních dopravních systémů (ITS) a ino- vativních řešení, plně využitel- ných v  konceptu SMART CITY. V  loňském roce získalo město Brno v národní soutěži CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST ve své kategorii 1.  místo za projekt přihlášený společností Brněnské komunikace a. s. Do roku 2020 bude na světě podle odhadů až 10 milionů datově propojených a autonomních vozidel. Aby na to Česká republika byla připravena, rozjela evropský projekt C-ROADS. Ministerstvo dopravy koordinuje český pilotní projekt, který přispěje ke zvýšení bezpečnosti dopravy v Evropě a položí základy na cestě k využívání kooperativních systémů a automatizovaného řízení vozidel, včetně těch autonomních. Projekt je spolufinancován z Nástroje pro propojení Evropy (CEF Transport) a  je příkladem unikátní spolupráce státních insti- tucí a soukromých firem, které se spojily dohromady za účelem otes- tování nejmodernějších systémů vedoucích k zvýšení bezpečnosti a  plynulosti dopravy na silnici a železnici. Spolupracuje na něm naci a standardizaci, ČVUT se za- měřuje zejména na vyhodnocení výstupů z testů. Informace o všech projektech konsorcia jsou k dispo- zici na webových stránkách pro- jektu www.c-roads.cz. Současná verze C-ITS jednot- ky ve vozidle je zařízení, které přímo komunikuje na vyhrazené radiové frekvenci 5,9 GHz se svý- mi „protějšky“ na infrastruktuře a  v  okolních vozidlech. Dnes je na trhu dostupných několik řeše- ní, kterými lze vybavit prakticky jakékoliv vozidlo. Automobilky se pak zavázaly k tomu, že od roku 2019 budou touto technologií vy- bavovat vybrané modely. Pořídit technologii bude mož- né i  na starší vozidla  – cena za jednotku se bude pohybovat v řá- dech tisíců korun. Paralelně se zkoumají také možnosti využití tzv. hybridních systémů, které by současně využívaly vyhrazenou radiovou frekvenci na 5,9  GHz a  stávající (LTE) či nové (LTE- -V, 5G) mobilní technologie pro zvýšení pokrytí signálem a  na- bízenými bezpečnostními služ- bami. Vzhledem k  nízké penetraci C-ITS vozidel v  ČR vybaví ta- ké BKOM v  rámci projektu C- -ROADS část vlastní vozidlové flotily palubními jednotkami (OBU) C-ITS. V  rámci projek- tu bude v  roce 2018 vybudován back-office na centrálním tech- nickém dispečinku BKOM, budou rozmístěny RSU jednotky na kři- žovatkách a  instalovány palubní jednotky ve vozidlech. V následu- jícím roce 2019 proběhne testová- ní systému. BKOM bude testovat pět use-cases, např. varování před průjezdem na červenou, informa- ce o blížícím se vozidle IZS a ší- ření meteorologických informací. V roce 2020 proběhne vyhodno- cení projektu a jeho ukončení. Vý- sledky projektu budou podkladem pro standardizaci C-ITS systémů v rámci EU. 8  hlavních partnerů: AŽD Pra- ha, ČVUT, INTENS Corporation, O2 Czech Republic, T-Mobile, ŘSD, SŽDC a společnost Brněn- ské komunikace a. s. (BKOM). Do projektu se dále zapojují organi- zace, instituce a firmy ze státního, univerzitního i soukromého sek- toru – např. Plzeňské městské do- pravní podniky, Dopravní podnik Ostrava, ŠKODA AUTO a další. Všichni partneři v rámci pro- jektu C-ROADS mají na starosti své vlastní aktivity. Patří sem tes- tování LTE-V v síti T-Mobile, O2 bude ověřovat technické možnosti hybridní vozidlové jednotky pro automatickou datovou komunika- ci mezi vozidly. ŘSD se zaměří na realizaci infrastruktury podél dál- nic, AŽD a SŽDC vybaví vybra- né železniční přejezdy pilotními C-ITS systémy, BKOM se zamě- ří na vybavení C-ITS technolo- gií příjezdových radiál do Brna, INTENS řeší technickou koordi- Spolufinancováno Evropskou unií Nástroj pro propojení Evropy

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1803/

březen | duben 2018 5 Ministr Ťok: Aktivisté si berou občany jako rukojmí Když ekologové maří stavby moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Ekologové mají zcela jiný ná- zor a neberou si servítky. „Nezbý- vá než ocenit výkon Ministerstva dopravy za to, že se jim dlouhodo- bě daří vydávat vlastní neschop- nost za dílo sdružení Děti Země a  většina médií i  veřejnosti jim to stále ještě věří. Jádro problému přitom spočívá v tom, že Minis- terstvo dopravy (konkrétně tedy ŘSD) dlouhodobě nestíhá připra- vovat projekty, samo se dostává do časové tísně, a pak není schopné korektně připomínky veřejnosti vypořádat. Že úřady nedodržují řádné lhůty ani v případech, kdy řízení probíhá bez účasti veřej- nosti, je vidět například na sta- vebních povoleních pro zmíněnou Mnoho, především dopravních, staveb stojí kvůli protestům ekologů. Urychlení jejich výstavby by mohl pomoci (alespoň u menších staveb) nový zákon. Jaká je skutečnost a na čí straně je pravda? Jsou stížnosti ekologů oprávněné? A jaký je názor developerů a krajů? Ladislav Koubek Na jedné straně ministr, hejt- mani a  starostové, kteří chtějí stavět. Nekonečné hodiny čekání motoristů, kteří se musí prodírat starou zástavbou. Obyvatelé dusící se v exhalacích – to znají například v  Přerově. Ti všichni nemohou přijít ekologům na jméno. „Tak- zvaní ochránci životního prostředí mají v současné době tolik práv, že mohou zdržet výstavbu důležitých dopravních spojnic o mnoho let, jak je tomu u stavby dálnice D49 kvůli křečkovi polnímu, která by měla spojovat Hulín a  Fryšták,“ myslí si hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Stejný názor má ná- chodský starosta Jan Birke: „Kro- mě rozkladů, které hnutí Děti země podalo loni na 8 stavebních povolení rekonstrukce dálnice D1, která se tím pravděpodobně tedy ještě o rok protáhne, tak mě, ja- D1. Ačkoli řádná lhůta je 60 dní, průměrná lhůta vydání stavební- ho povolení na šesti ukončených úsecích D1 bez účasti Dětí Země byla 140 dní (s účastí Dětí Země na jiných šesti úsecích průměrně 248 dní). Stát by se měl poučit ze svých minulých chyb a tam, kde neziskové organizace nebo místní obyvatelé svými protesty upozor- ňují na špatně připravené projekty, by se jejich připomínkami měl za- bývat,“ uvedla místopředsedkyně Strany Zelených Magdalena Da- vis. I ekologové přitom udávají, že jim jde o  zrychlení vydávání úředních rozhodnutí. „Asociace Zelený kruh sdružující ekologické organizace a Nadace VIA shrnuly základní principy pro rychlejší, kvalitnější a transparentní rozho- dování do společné výzvy Za spra- vedlivé rozhodování o  stavbách. Výzvu již podporuje 120 organiza- cí a více než tisíc architektů, stava- řů, ekonomů, ekologů, ochranářů, novinářů, politiků a dalších obča- nů. S rostoucí veřejnou podporou ekologické organizace již něko- lik let opakovaně vyzývají státní úředníky a zákonodárce ke zjed- nodušení a zrychlení rozhodování o stavbách,“ sdělil Lukáš Hrábek z Greenpeace. „ „ Zelené vydírání Máslo na hlavě má nicméně jak stát, tak ekologové, kteří dů- sledným neustálým podáváním dalších stížností a  odvolání sku- tečně mnohdy stavby protahují. A to nehovoříme situacích, které jsou z jejich strany za hranou zá- kona. Například na Karvinsku to- tiž předsedové dvou ekologických spolků podle policie několik let vydírali firmy a  podnikatele. Na základě policejního obvinění vstu- povali do stavebních řízení a dělali účelové obstrukce. Za to, že stáh- nou podané námitky a odvolání, požadovali peníze. Novela stavebního zákona, která přinesla sjednocení tří fází povolovacího řízení do jedné, je podle většiny politiků v pořádku. „Je to krok správným směrem, ale ani tato úprava rozhodně není dostačující. Naším cílem je sjed- nocení povolovacího procesu do jednoho řízení s jedním správním rozhodnutím, které bude podléhat ko starostu Náchoda, trápí jejich rozporování výstavby dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Smiřice- mi, takže nákladní doprava smě- rem do Polska stále zatěžuje měs- to. Můžeme si asi vsadit i na to, že až budou vydaná další povolení, podají rozklady i na ně.“ Dalším příkladem je obchvat Frýdku-Místku. „Věc se řeší od roku 2003. Děti Země – klub za udržitelnou dopravu opakovaně napadá závazné stanovisko kraj- ského úřadu týkající se souhlasu s činnostmi v bližších ochranných podmínkách přírodní památ- ky Profil Morávky a  se stavební činností v  ochranných pásmech přírodní památky Profil Morávky a  přírodní památky Kamenec,“ sdělil Moravskému hospodářství stavebnictví inzerce soudnímu přezkumu. Na tvorbě novely stavebního zákona by se mělo podílet jak ministerstvo pro místní rozvoj, tak i minister- stvo dopravy,“ myslí si poslanec za Piráty Ondřej Polanský. Jeho lidovecký kolega Marian Jurečka jej doplňuje: „Myslím si, že nove- la stavebního zákona z  loňského roku přinesla mnoho pozitivní- ho posunu kupředu. Je správné, aby si investor zvážil, zda chce využít nové možnosti sjednocení povolovacího řízení do jednoho. Jsem přesvědčen, že do budoucna by výrazným způsobem přispělo k  rychlosti povolovacího řízení, kdyby v  rámci veškerých povo- lovacích procesů stavebního ří- zení byly stanoveny pevné lhůty pro veškeré vyjadřující se orgány. V případě uplynutí stanovené lhů- ty by bylo bráno vyjádření dané- ho úřadu jako souhlasné.“ Podle něho není ani zdaleka chyba jen na straně ekologů: „Jako ministr zemědělství jsem se mohl potkat s  případem, kdy se dokončovala dálnice u Hradce Králové a řešil se spor s rodinou Havránkových. Po bližším seznámení s problema- tikou člověk zjistil, že daná rodina neměla žádné přehnané požadav- ky. Kdyby stát komunikoval sluš- ně a vstřícně, mohl být problém vyřešen mnohem dříve,“ dodává Jurečka. Právě stanovení pevných lhůt a další zjednodušení rozhodování by nebylo proti mysli ani ekolo- gům. „Zelený kruh podporoval sjednocení tří řízení do jednoho. Bohužel jsme neuspěli. Sjednocení bude pouze dobrovolné, tak jak to zákon u infrastrukturních staveb umožňoval i  předtím. Zjedno- dušení a  zrychlení rozhodování prosazujeme i  nadále. Zbytečné běhání po úřadech se nelíbí ani investorům ani občanům,“ uzavírá za Zelený kruh Daniel Vondrouš. Proč Děti země blokují dostavbu dálnice D1 u Přerova? Pokoušel se s nimi nějak dohodnout? Spolek Děti Země si bohužel bere všechny občany obcí, přes které jezdí tranzitní doprava, jako svoje rukojmí, a ztěžuje tak jejich život. Jejich rozklady, které údajně chrání přírodu, jsou účelové a zavalují úřady několikaměsíčním papírováním místo toho, aby mohla stavba co nejdřív sloužit lidem a chránit především je před těžkou nákladní dopravou. Stejné je to v případě dostavby dálnice D1 u Přerova. Se spolkem jsme opakovaně jednali, bohužel tato jednání nebyla konstruktivní. Děti Země bohužel jednotlivá stavební povolení napadají čistě účelově bez seznámení s vlastním předmětem stavby. Podobnou zdržovací taktiku spolek Děti země už použil na sedmi úsecích modernizace dálnice D1 a v průměru tak zdržel výstavbu těchto úseků nové D1 z Prahy do Brna o jeden rok. O několik let sdružení také oddálilo zprovoznění dálnice D8 v úseku Lovosice – Řehlovice.  Jak může stát urychlit stavby klíčových silnic, a přitom neignorovat ekologické zájmy? Na urychlení přípravy staveb tlačím od svého nástupu do funkce, za poslední roky se také zvýšily významně prostředky putující na přípravu samotných staveb nových dálnic a silnic I. třídy. Mým cílem je zkracovat dlouhou dobu příprav, která dosahuje i 13 let, než je možné začít stavět. Ekologické zájmy jsou samozřejmě důležité, ale nesmí jim být podřízeno vše ostatní. Novelu zákona č. 416/2019 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, kterou jsem inicioval, nyní řeší Hospodářský výbor a třetí čtení zákona by mělo proběhnout ještě během letošního jara. Jedním z hlavních nástrojů pro zrychlení výstavby je institut předběžné držby. (kou) Vybrané stavby, které zdržují pře s ekologickými organizacemi Rekonstrukce D1. Hnutí Děti země podalo loni na 8 stavebních povolení rekonstrukce dálnice. Silnice I/48 Frýdek-Místek, obchvat.Věc se řeší od roku 2003. Děti Země – klub za udržitelnou dopravu opakovaně napadá závazné stanovisko krajského úřadu týkající se souhlasu s činnostmi v bližších ochranných podmínkách přírodní památky Profil Morávky a se stavební činností v ochranných pásmech přírodní památky Profil Morávky a přírodní památky Kamenec. R48 – mimoúrovňová křižovatka Nošovice. Krajský úřad vydal výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů. Děti Země – klub za udržitelnou dopravu podal žalobu proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, kterým bylo toto rozhodnutí krajského úřadu změněno. Rozhodnutí soudu očekáváme v nejbližších dnech. Dálnice D49 Hulín – Fryšták.Výstavba se zdržela o mnoho let kvůli křečkovi polnímu. Dálníce D1 Říkovice – Předmostí. Námitky ekologů zde mohou vést k výraznému zdržení výstavby dálnice D1 a jejího dokončení.

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1803/

6 březen | duben 2018 Realitní veletrh nalákal do Česka zahraniční investory Pozitivní signály od významných investorů: investice do komerčních nemovitostí v téměř všech evropských zemích nadále rostou. Očekávané poptávce investorů vyšla vstříc Praha, Brno a Ostrava: tři největší česká města prezento- vala ve  společné expozici na re- alitním veletrhu MIPIM širokou škálu projektů pro  různorodé investiční záměry. Ústředním té- matem letošního ročníku se stalo mapování světové urbanity a napl- ňování strategií udržitelnosti pro lepší život městských obyvatel. „ „ CZECH CITIES Největší evropská přehlídka nemovitostí a  investičních příle- žitostí se konala ve francouzském Cannes od 13. do 16. března 2018. V konkurenci desítek evropských „Jedním z ústředních témat veletrhu byl letos koncept Smart City a nahlížení na tzv. chytré město z různých úhlů pohledu. My jsme na MIPIMu získali inspirace k našemu projektu budoucí brněnské chytré čtvrti Špitálka, na němž si koncept, jak by se město mělo chytře rozvíjet, chceme vyzkoušet v praxi: půjde mj. o úsporné využívání energií, dopravu a parkování, veřejné osvětlení, facility management či zpracování dat.Vedle toho jsme se v naší prezentaci soustředili na oživení lokality Ponava s budoucí realizací tří významných sportovišť: fotbalového stadionu, multifunkční hokejové haly a aquaparku.V rámci projektu počítáme i s více než 20 000 m2 komerčních ploch; naším cílem je totiž vnést do lokality Ponava život i v době, kdy se ve výše uvedených třech sportovištích nebudou konat žádné akce. Celkovou výši investice do Ponavy odhadujeme na 4,5 mld. Kč – a s ohledem na tak velkou investici byl právě veletrh MIPIM pro nás vynikající příležitostí pro jednání jak s potenciálními investory (třeba i jen na jeden segment projektu), tak i s operátory. Úspěšnou realizaci projektu Ponava považujeme za velmi důležitou, protože se může stát akcelerátorem dalšího rozvoje města a navázat na sebe řadu dalších aktivit. S ohledem na rozsáhlé projekty zásadního významu, které na MIPIMu evropské metropole často prezentují, bychom v příštím ročníku již velmi rádi prezentovali projekt přesunu brněnského hlavního nádraží k řece Svratce. K této variantě se přiklonila Rada města Brna i krajské zastupitelstvo, konečné slovo bude mít česká vláda. Přesunem nádraží by se stávající drážní prostory uvolnily pro další rozvoj města a vzniklo by zde více než 100 ha rozvojových ploch v lokalitě, která zažívá ekonomický boom. Shrnuto – projekt, který se k prezentaci potenciálním investorům na tak významném veletrhu, jakým je MIPIM, přímo nabízí.“ Brněnský primátor Petr Vokřál: Brno: Investoři pro Ponavu, Inspirace pro budoucí chytrou čtvrť Špitálka Primátor Ostravy Tomáš Macura: Ostrava: Tendr pro investory na rozvojové území Hrušov, Možnosti pro výstavbu v historickém centru města „Na MIPIMu jsme vedli jednání s možnými investory a developery pro revitalizaci rozvojového území v Ostravě-Hrušově pro účely lehkého průmyslu a logistiky. Upřesňovali jsme jim detaily – na jejich nabídky totiž čekáme do 30. dubna.Ve své letošní veletržní prezentaci jsme se soustředili také na lokality v historickém centru, navazující přímo na Masarykovo náměstí, a plochy v nově vznikající čtvrti Karolina. Celkem jde o téměř 25 000 m2 pozemků pro různé funkce – od bydlení přes obchody až po kanceláře. Protože během léta letošního roku plánujeme vypsat tendr na investiční záměry v uvedených lokalitách v historickém centru (obdobně jako nyní probíhá tendr na Hrušov), byl pro nás veletrh výbornou příležitostí k diskusi s investory o jejich představách na využití tohoto území, například z pohledu koncepce či objemu investic.A v neposlední řadě jsme představili rovněž projekt rekonstrukce historických městských jatek pro účely galerie moderního umění PLATO, realizovaný podle návrhu uznávaného polského architekta Roberta Konieczného.Tento projekt by se měl stát příkladem budoucí kulturní čtvrti.Těší nás, že si z MIPIMu vezeme ocenění prestižního časopisu fDi´s Intelligence, v jehož žebříčku fDi European Cities and Regions of the Future 2018/2019 se Ostrava umístila na 6. místě v kategorii Top 10 fDi strategie.“ metropolí a regionů o pozornost zahraničních investorů usilovaly také tři největší česká města Praha, Brno a Ostrava. Ta se již podru- hé v  historii veletrhu představi- la ve  společné expozici CZECH CITIES. Potenciální investoři i další zá- jemci tak stejně jako vloni mohli všechny podstatné informace zís- kat na jednom místě, kde také měli příležitost k jednání s primátory jednotlivých měst. MIPIMu zú- častnilo více než 1  100  zástupců měst a regionů od Londýna přes Berlín a Paříž až po Moskvu. Konkrétní výsledky společné české prezentace se ukážou až za delší dobu s  ohledem na velký rozsah prezentovaných projek- tů a  tomu odpovídající inves- tice. Již nyní však lze říci, že ná- vštěvnost expozice byla vysoká: recepce na stánku pro stávající a  potenciální obchodní partnery a investory ve středu 14. března se zúčastnilo na 150 hostů. (red) trh realit inzerce K E M PY P R O D Ě T I LETNÍ GOLFOVÉ GOLF RESORT KASKÁDA • 2018 PŘIHLÁŠKY a další informace Tomáš Kroupa • tomas.kroupa@golfbrno.cz tel. +420 734 418 880, +420 541 511 704 www.golfbrno.cz Všechny kempy vedou certifikovaní trenéři 4 DENNÍ PŘÍMĚSTSKÝ GOLFOVÝ KEMP pondělí–čtvrtek 16.–19. 7. • věk dětí: 4–8 let • 4 800,- Kč/ 1 dítě • trenéři: Jana Giacintova, Adam Studený každý den program 8:45–16:00 hodin • výuka golfu včetně her na hřišti, svačina/oběd/svačina, pitný režim 5 DENNÍ POBYTOVÝ GOLFOVÝ KEMP pondělí–pátek 23.–27. 7. • věk dětí: 8–16 let • 7 500,- Kč/1 dítě • trenéři: Martin Laimar, Lukáš Horák (Adam Studený) výuka golfu včetně kondice a her na hřišti • ubytování v hotelu Kaskáda, plná penze, pitný režim • v pátek golfový turnaj 4 DENNÍ PŘÍMĚSTSKÝ GOLFOVÝ KEMP/ SPORTOVNĚJŠÍ VARIANTA GOLFOVÉHO KEMPU, INTENZIVNĚJŠÍ TRÉNINK pondělí–čtvrtek 30. 7.–2. 8. • věk dětí: 8–12 let • 6 000,- Kč/ 1 dítě • trenéři: Petr Moučka (trenér RTC ČGF Východ B), Milan Mojžíš (kondiční trenér ČGF) každý den program 8:45–16:00 hodin • výuka golfu včetně her na hřišti, svačina/oběd/svačina, pitný režim 5 DENNÍ POBYTOVÝ CZECH PGA JUNIOR GOLF CAMP KASKÁDA neděle–pátek 5.–10. 8. • věk dětí: 11–18 let, HCP max. 25, intenzivní trénink • 10 500,- Kč/1 dítě trenéři: Petr Moučka (trenér RTC ČGF Východ B), Milan Mojžíš (kondiční trenér ČGF) výuka golfu, hra na hřišti, kondiční trénink, ubytování, plná penze vč. pitného režimu • návštěva českých profesionálních hráčů golfu 4 DENNÍ PŘÍMĚSTSKÝ GOLFOVÝ KEMP pondělí–čtvrtek 13.–16. 8. • věk dětí: 5–10 let • 4 800,- Kč/ 1 dítě • trenéři: Lukáš Horák, Petr Šafarčík (Lucie Hinnerová) každý den program 8:45–16:00 hodin • výuka golfu včetně kondice a her na hřišti, svačina/oběd/svačina, pitný režim 4 DENNÍ PŘÍMĚSTSKÝ GOLFOVÝ KEMP pondělí–čtvrtek 20.–23. 8. • věk dětí: 8–14 let • 4 800,- Kč/ 1 dítě • trenéři: Martin Laimar, Petr Šafarčík každý den program 8:45–16:00 hodin • výuka golfu včetně kondice a her na hřišti, svačina/oběd/svačina, pitný režim  primátoři o veletrhu Zdroj: MIPIM

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1803/

březen | duben 2018 7 Ve FN Brno se loni narodilo 6  285 dětí V roce 2017 bylo ve Fakultní nemocnici Brno na Gynekologic- ko-porodnické klinice odvedeno 6 199 porodů a narodilo se 6 285 dětí.Ve srovnání s rokem 2016 se jedná o nárůst o 144 po- rodů a 103 novorozenců, což je nejvíce narozených dětí za posled- ních 6 let. Gynekologicko-porod- nická klinika LF MU a FN Brno je největším porodnickým pracovištěm v Česku, každoročně se zde narodí téměř 50 % dětí v Jihomoravském kraji. Počet těhotenství, která bylo potřeba ukončit císařským řezem, loni opět klesl na 1 312 (21,2 %). Na Gynekologicko-porodnické klinice se jedná o dlouhodobý trend snižování počtu císařských řezů, který byl v loňském roce následo- ván i z celostátního pohledu. (zn) Královéhradecký kraj přidá krajským nemocnicím 10  % na mzdy Začátkem března se uskutečnilo jednání zástupců odborových organizací nemocnic z Rychnova nad Kněžnou a Náchoda (včetně zástupců Lékařského odborového klubu) s vedením Oblastní nemoc- nice Náchod, a. s. a Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kra- je, a. s. a Královéhradeckého kraje, za který byl přítomen hejtman Jiří Štěpán a jeho náměstek pro oblast zdravotnictví Aleš Cabicar.Výsled- kem jednání je shoda na znění kolektivní smlouvy pro ON Náchod a.s. pro rok 2018. (zn) Lékařská knihovna nabízí přes 17 tisíc svazků Součástí Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně je také lékařská knihovna. Půjčování knih nabízí nejen zdra- votnickým pracovníkům či studen- tům, ale i široké veřejnosti. Laická veřejnost si tak v knihovně v areálu může krátit čas při čekání na své blízké. Kromě půjčování knih nabízí knihovna také služby typu kopíro- vání, přístup na internet nebo do různých databází. „Naši knihovnu využívá asi 1 200 čtenářů. Chodí k nám lékaři z nemocnice i soukro- mých praxí, studenti, lidé z různých institucí a široká veřejnost.Vítáni jsou všichni – pokud tedy nemají sklony k hypochondrii,“ říká vedou- cí lékařské knihovny Josef Šilhavík. (zn)  aktuálně Elektronizace zdravotnictví? Na to nám chybí personál, brání se nemocnice S jejím názorem nesouhlasil Lubomír Chudoba, prezident Čes- ké lékárnické komory. „Padělky v  ČR byly, jsou a  budou. Nevy- skytují se ale v lékárnách, ale na tržištích nebo na internetu. Těmto cestám verifikace léčiv nezabrá- ní. Pro lékárny to navíc zname- ná vícenáklady dosahující až 500 milionů korun. Nejde jen o poří- zení čteček, ale také o proškolení personálu, vracení sporných léků a tak dále,“ namítá Chudoba. Na komplikace, které má ve- rifikace přinést, upozorňuje také Michal Hojný, vedoucí lékárník IKEM (Institut klinické a experi- mentální medicíny) ze sekce ne- mocničních lékárníků ČFS (Česká farmaceutická společnost). Podle pilotního provozu ze zahraničí víme, jak vysoký je nárůst per- sonální náročnosti. Ověřování jedné krabičky může trvat až 2,5 vteřiny. Vidíme tedy jen potřebu nárůstu personálu, který ale ve Nemocnice, zdravotnická zařízení i lékárny čekají v blízké budoucnosti změny, které přímo s medicínou příliš společného nemají. Anna Fajkusová Budou se muset vypořádat s  novými nařízeními a  předpisy, které přináší povinnost vydávání elektronických receptů, směrnice o verifikaci léčiv a obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR. Podle ředitelů nemocnic to znamená nemalé výdaje a potře- bu nových zaměstnanců, kteří ale v této oblasti chybí. O tom, jak se s těmito novinkami ve zdravotnic- tví vypořádat, přišli diskutovat 22. února do Prahy na Celostátní se- tkání ředitelů nemocnic a zástup- ců ze sektoru zdravotnictví. Akci již tradičně pořádala společnost Magnus Regio. Úvodní slovo si vzal Radek Policar, náměstek pro legislativu a  právo z  Ministerstva zdravot- nictví ČR. Podotknul, že je na setkání připraven probrat záleži- tosti, které sice nejsou příjemné, ale je potřeba o nich diskutovat. „Například GDPR – zatím žádný evropský předpis tolik do činnosti zdravotníků nezasáhl. Informace, které o něm kolují, jsou ale často přehnané. GDPR má velkou nevý- hodu, nebo výhodu, Jak se to vez- me. Dostávám na toto téma zcela konkrétní otázky, na které ale není konkrétní odpověď. Částečně je možné si toto nařízení vykládat podle svého, pokud dokážeme náš postup racionálně vysvětlit,“ upo- zornil Policar. Připomněl také, že pro ty, kdo se o  osobní údaje klientů odpo- vědně starali už v minulosti, bude nyní práce jednodušší. „Je potřeba udělat inventuru a  během ní se ujistit, jestli jsou shromažďována správná data a jestli k nim máme souhlas,“ doplnil Policar. Nařízení GDPR, které vstoupí v  účinnost 25. května, se podle ministerstva přímo nedotkne pacientů. „Není k tomu žádný právní důvod, aby zdravotnictví prostě chybí, a nic, co by motivovalo,“ upozornil Hoj- ný. V technickém hledisku podle něj problém není, naopak pacienti ale prodloužený čas vydávání léků poznají. Otázkou také je, kdo by měl nést náklady, které se s verifikací pojí. Podle Chudoby ten, kdo si verifikaci objednal. Tedy stát, pro- střednictvím pojišťoven. Policar v odpovědi upozornil, že minister- stvo zdravotnictví nemá v úmyslu do financování vstupovat vůbec. Chudoba v diskuzi také upo- zornil na sankce, které by moh- ly na lékárníky padnout, a  které jsou druhé nejvyšší v Evropě. Po- dle Jonášové ale nebudou dopa- dy tak hrozné. „Podle mě je sice nejhorší, čeho se může lékárník dopustit, právě to, pokud vydá pa- dělek a ohrozí tak pacienta. Přesto se pokuty běžně nepohybují ani v horní polovině sazby,“ informo- vala Jonášová. Proč se liší výška sankcí v  jednotlivých státech, přestože nařízení je stejné pro ce- lou EU, vysvětlila tím, že v jiných zemích je k finanční sankci navíc přidružená trestně právní sank- ce, které se čeští lékárníci obávat nemusí. Elektronické recepty už jsou v  oběhu. Zda za jejich nevydá- vání už letos budou padat poku- ty, to zatím není jisté. Lékárníci ale zatím mají problém s přihlá- šením do centrálního systému. „Nedovedu si to moc představit bez pomoci IT pracovníka. Mně to trvalo hodinu a půl,“ obrátil se na přítomné viceprezident České lékařské komory Zdeněk Mrozek. Vydávat recepty už podle něj tak obtížné, jako přihlášení do samot- ného systému, není. „ „ Elektronické recepty „Lidé se ale ptají, jestli nemů- žou dostat normální, papírový re- cept. Rozhodně e-recepty zatím neposilují důvěru mezi lékařem a pacientem. Nechtějí, aby nechá- vali stopu po tom, co si kde kupují. A možná i  to je nakonec může vyhnat na černý trh,“ upozornil Mrozek. Problémy s přihlášením podle ministerstva zdravotnictví vzni- kají kvůli tomu, že elektronizace českého zdravotnictví dlouhodo- bě zaostává. „Není lehké vyrovnat se s  desetiletím špatného vývoje elektronizace. Ale připravujeme technické i  legislativní změny,“ ubezpečil Martin Zeman, ře- ditel odboru informatiky Mi- nisterstva zdravotnictví České re- publiky. „Osobně nechápu, proč nejdeme v  případě e-receptů cestou výhod, která by si získala lékaře,“ pokračoval v diskuzi Mro- zek. „Zatím je jediná výhoda, tedy alespoň mediálně, že může lékař poslat recept pacientovi na mobil. Jenomže to je bez vyšetření přece nesmysl! Zato chybí důležitá kon- tra medikace,“ připomenul. O  personální dopady se bojí ředitelka Všeobecné fakultní ne- mocnice v Praze Dana Jurásková. „Sotva zvládáme běžný provoz. Musíme řešit verifikaci léčiv, e-re- cepty, GDPR, nedovedu si před- stavit, kde ne to vezmeme další lidi,“ upozornila. Jak se nemocnice s finančními i  personálními problémy vyrov- nají, ukáže čas. K  další diskuzi mezi nemocnicemi a státním sek- torem bude příležitost nejpozději letos na podzim, kdy proběhne už 10.  setkání u  kulatého stolu pro ředitele nemocnic. Setkání se bude konat v Brně, opět pod taktovkou společnosti Magnus Regio. například dostali v čekárně nějaká lejstra na vyplnění,“ dodal. „ „ Verifikace léčiv Další novinkou, se kterou si dělají starosti výrobci, distribu- toři léčiv i lékárníci, je směrnice o verifikaci léčiv, které mimo jiné nařizuje označování a  následné snímání všech krabiček léků, aby se předešlo padělání. Podle mini- sterstva se jedná o  celoevropské nařízení, vycházející z celkové po- třeby unie, se kterou „se vezou“ i země, které problémy s padělky nemají, jako právě Česká republi- ka. „Je to daň za benefity, která EU poskytuje, i když to znamená ná- klady a navýšení práce a přínosy zatím nějak nezaznamenáváme,“ vysvětlil Policar. Podle Apoleny Jonášové, ředi- telky sekce dozoru Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Českou repub- liku padělky ale zase tolik nemíjí. „V minulosti se tu nějaké padělky mihly, i když se nikdy nedostaly až do lékáren. Jinde v Evropě je ale tento fenomén na vzestupu. Na- příklad víme o případu z Finska, kdy u  jednoho pacienta neúčin- kovala léčba a zjistilo se, že mu byl podáván padělek, který obsahoval pouze 80 % účinné látky,“ nechala se slyšet Jonášová. naše akce Generální partner Partneři Tomáš Jedlička ředitel Masarykova Nemocnice PRIVAMED s.r.o., Rakovník Zatím jsme ve vlažném stádiu.Ale zvládneme to, protože máme spolupracující právní kancelář, která se na to připravuje a se kterou jsme na všem domluveni. Dotační výzvy bohužel využít nemůžeme, protože jsme soukromá nemocnice, a tak na ně nemáme nárok.To považuji za hodně velkou nespravedlnost. Musíme na to tedy využít vlastní peníze. Jan Mlčák ředitel Nemocnice Pelhřimov p.o. Máme hotovou vstupní analýzu a v současné době pracujeme na uzavření celého systému a nastavení procesu. Řekl bych, že jsme uprostřed. Externistu nemáme, řešili jsme to s naším pracovníkem, který to pojal jako součást osobního vzdělávání. Má totiž právnické vzdělání a informační technologie jsou mu blízké. Josef Drbal ředitel Nemocnice Milosrdných bratří Brno S přípravou jsme začali v závěru loňského roku. Udělali jsme si věcný a časový harmonogram a podle nich teď postupujeme. Externě jsme si nechali udělat základní analýzu, přes dotazníky jsme zjistili, jak na tom jednotlivá pracoviště jsou. Potom jsme si nechali zpracovat tuto problematiku za jednotlivé oblasti, co bychom potom měli vyhodnotit v návaznosti na analýzu rizik a potom udělat opatření, abychom do května pokryly všechno, co je v rámci legislativy potřeba. Nyní jsme tedy před vytvořením závěru, který by měl definovat všechna opatření. Není to záležitost, která se dá řešit měsíc předem.Teď zvažujeme, jak se ještě podrobněji popasovat s analýzou rizik a jakým způsobem opatření uděláme. Systém máme ale nastavený tak, abychom měli nejlépe do dubna vše vyřešené. Tomáš Fiala ředitel Nemocnice Strakonice a.s. V Jihočeských nemocnicích už máme pro GDPR pověřence. Docela intenzivně se připravujeme už zhruba od léta loňského roku. Snažíme se dostat příspěvky na vybavení, které bude nutné pořídit s ohledem na GDPR, z evropských peněz, konkrétně z výzvy číslo 10, 26, 28, které jsou určeny pro kyberbezpečnost. Právě proto jsme se začali připravovat už loni.V některých výzvách už jsme uspěli a ještě pokračujeme. Dana Jurásková ředitelka Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Začali jsme zhruba před tři čtvrtě rokem. Prověřujeme, v jakém stavu máme nakládání s citlivými daty v rámci nemocnice, vytvořili jsme speciální výbor, který pro to i tak v rámci zákona budeme muset mít a stanovili formální pozice. S překvapením jsme zjistili, že například počty softwarové aplikace, které používáme, jsou v řádu stovek. Zdravotníci si sami začínají uvědomovat, že je to problém. Já osobně vidím další problém v tom, že budeme muset všechny procesy napravit, což rozhodně nebude zadarmo. Zdravotnická zařízení v platbách od zdravotních pojišťoven nemají zakomponovanou žádnou částku, která by tyto náklady kryla. Opět tedy budeme muset najít nějaké vnitřní zdroje, a to mi na tom vadí. Rozumím, proč se systém zavádí. Chápu, že citlivá data o našich pacientech i zaměstnancích mají být v nějaké režimu, ale nelíbí se mi, jakým způsobem je to zaváděno. Jiří Veselý zástupce ředitele Domažlická nemocnice, a.s. Přípravu na GDPR řešíme centrálně, v rámci holdingu, odkud také dostáváme pokyny, aby vše bylo zpracováno, jak má. Speciální pracovníky na to nemáme, čili to přináší zvýšené nároky na náš stávající personál. Pravděpodobně to ale částečně budeme řešit i pomocí externí spolupráce. Zavedení GDPR podle ředitelů nemocnic znamená nemalé výdaje a potřebu nových zaměstnanců, kteří ale v této oblasti chybí. FOTO:Vojtěch Vladár ANKETA Jak jste daleko se zaváděním GDPR ve vaší nemocnici?

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1803/

8 březen | duben 2018 Olomoucko prosperuje. Dokazují to i developerské projekty Index návratnosti bydlení Zdroj: Reality Morava Ekonomický boom s sebou přináší růst cen nemovitostí. V jednotlivých regionech jsou ovšem velké rozdíly v tom, jak velký tento nárůst je. Ladislav Koubek Výrazně se také liší zájem o bydlení a tím pádem i množství developerských projektů. Mezi regiony, kde v  posledních letech panuje hlad po bydlení, patří Olomoucko. Naopak Moravskoslezský kraj je saturovaný. Vzhledem ke klesajícímu počtu obyvatel v něm příliš velká aktivita developerů nepanuje. Po Praze a  Jihomoravském kraji, který je výrazně ovlivněn městem Brnem, vykazuje právě Olomoucký kraj extrémně vysoký nárůst cen bytů. „V Praze v kontrastu s novinovými titulky tempo růstu cen bytů v posledních měsících znatelně zpomalilo a největší meziroční nárůsty nyní vidíme spíše v Olomouckém a Plzeňském kraji a na Vysočině,“ upřesňuje Luboš Svačina ze společnosti Reality Morava. developerské projekty na Moravě „Jen tady se moderní bydlení setkává s historií“.Tak zní motto jednoho z největších developerských projektů na Moravě – Šantovka living Olomouc. Projekt je situován v bezprostřední blízkosti oblíbené Galerie Šantovka a v docházkové vzdálenosti od centra Olomouce. Celkově je součástí projektů 12 domů a první fázi projektu tvoří 136 bytových jednotek. Svým designem, lokalitou i propracovaným konceptem je projekt ojedinělý v Olomouckém kraji i celém Česku.Architektonický návrh vytvořila architektonicko-urbanistická kancelář STOPRO. Za projektem stojí konsorcium privátních investorů. „O projekt Šantovka Living registrujeme od začátku stabilně velký zájem. Již před zahájením stavby bylo prodáno více než 40 % první etapy,“ uvedla zástupkyně developera Romana Šebková. Příprava projektu podle ní trvala dva roky. „Celkem nabídneme 240 bytových jednotek v šestnácti objektech. Dokončení první fáze projektu je předpokládáno v roce 2019,“ doplňuje Šebková. Celkově je součástí projektů 12 domů a první fázi projektu tvoří 136 bytových jednotek. Svým designem, lokalitou i propracovaným konceptem je projekt ojedinělý v Olomouckém kraji i celém Česku. Zdroj: Galerie Šantovka, a. s. Další developerský projekt, který aktuálně Olomouc nabízí, se zaměřuje na movitější klientelu.Týká se Atriových rodinných domů na Arbesově ulici v Olomouci – Zahrady Olomouc. „Jedná se o výstavbu 12 zcela nových atriových domů v nově vznikající rezidenční lokalitě pro rodinné bydlení. Domy jsou navrženy jako přízemní domy 4+kk se zahrádkou a garáží nebo kolárnou zajišťující komfortní bydlení s pocitem soukromí a bezpečí.Výstavba domů byla započata na podzim roku 2016 a kolaudaci prvních domů plánujeme na konci roku 2018,“ uvádí Valentina Mohelníková ze společnosti reality Valentina. Dvanáct jednopodlažních domů tvoří jednolitý celek, který se vyznačuje příjemnou slunnou polohou vlídnou, takřka "domáckou" atmosférou. Lokalita má velmi dobré dopravní napojení na dálnice do Brna, Ostravy i Prostějova. Zároveň v místě nechybí škola, školka, městská hromadná doprava a další potřebné zázemí charakteristické pro život ve městě. Zahrady Olomouc je 12 nových atriových domů v nově vznikající rezidenční lokalitě pro rodinné bydlení. Zdroj: Reality Valentina Šantovka Zahrady Olomouc

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1803/

březen | duben 2018 9 inzerce Společnost ČEZ ESCO nabízí pro soukromý i veřejný sektor komplex úsporných a investičních opatření vedoucích ke snížení energetických nákladů metodou EPC. Milionových úspor energií ročně dosahuje například Nemocnice Jihlava. Jak ušetřit na provozu a přitom zachovat vyso- kou kvalitu nabízených služeb? Takový problém řešilo vedení Nemocnice Jihlava, jejíž provozní ná- klady dříve z celé třetiny tvořily výdaje za energie. Ideální řešení v rámci modernizace celého objektu, navrhla nemocnici společnost ČEZ ESCO spolu se svou dceřinou firmou ENESA. Je jím metoda EPC – komplexní energetické úspory se zárukou. V  praxi to znamená, že úspory garantuje doda- vatel řešení ve smlouvě a náklady na investici na straně zákazníka se splácejí přímo z  dosažených úspor. � Energetický management zajistí přehled Modernizace se dotkla prakticky celé energe- tické infrastruktury Nemocnice Jihlava: „Energe- tické řešení na míru v tomto případě zahrnovalo zprovoznění kogenerační jednotky, rekonstrukci vzduchotechnické jednotky, instalaci individuální regulace teploty v místnostech a rovněž moderniza- ci osvětlení interiérů,“ vysvětluje Miroslav Marada ze společnosti ENESA. Města, školy i nemocnice uspoří na energiích se zárukou Projekt modernizace Nemocnice Jihlava získal cenu European Energy Service Award 2014 Evrop- ské iniciativy pro energetické služby (EESI). Výhody energetických úspor se zárukou může čerpat jakákoli veřejná instituce, rozhodne-li se pro řešení od ČEZ ESCO. Mezi realizovanými EPC projekty společnosti najdeme budovy divadel, kul- turních domů či vzdělávacích institucí. Nespornou výhodou pro zákazníka je přenesení odpovědnos- ti za finanční a technická rizika společností ČEZ ESCO tak, že může věnovat více času a pozornosti svým klíčovým aktivitám. � EPC projekty: méně starostí a více času Modernizací technického zázemí prošel před pěti lety areál největší neratovické základní školy. Firmy a obce představují pro společnost ČEZ ESCO jeden ze tří klíčových segmentů zákazníků, kterým chce věnovat zvláštní pozornost s ohledem na jejich specifické potřeby a požadavky. Cílem ČEZ ESCO není pouze spolehlivě dodávat elektřinu a zemní plyn, ale též nabízet komplexní energetická řešení šitá na míru a reagující na trendy tzv. nové energetiky. Tým odborníků ČEZ ESCO realizuje pro firmy a obce projekty v oblasti fotovoltaiky, tepelných čerpadel, plynových kotlů, elektromobility, vzduchotechniky i osvětlení.  ČEZ ESCO pro firmy a obce ČEZ ESCO, a.  s. Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 - Michle E-mail: obchod@cezesco.cz Kromě zateplení obvodových zdí, nových oken a  dveří bylo s  využitím energetických služeb se zárukou úspor (EPC) modernizováno vytápění, příprava teplé vody a osvětlení. Při zachování tepelného komfortu se podařilo snížit současnou spotřebu el. energie, plynu a vody na 18 % částky, kterou platila škola s deseti pavilony před modernizací. Investici škola zaplatila z budou- cích úspor za tři roky. I v tom případě realizovala projekt společnost ENESA z ČEZ ESCO. Kogenerační jednotky vyrábějí elektrickou ener- gii a  produkují zbytkové teplo, které se využívá na  vytápění. Přebytky pak prodává nemocnice do distribuční sítě. O energetické hospodářství ne- mocnice dále pečují odborníci z ČEZ ESCO v rám- ci zajištění tzv. energetického managementu, tedy služby, která bývá nedílnou součástí EPC projektů. Díky modernizaci energetické infrastruktury ušetří management jihlavské nemocnice každoroč- ně více než 13 mil. korun na nákladech za energie. Celková investice do modernizace přesáhla 69 mil. korun „Hlavní výhodou pro nás byla možnost předat všechna naše energetická zařízení i jejich správu odborníkům, kteří vědí, do jakých úspor se vyplatí investovat, “ říká ředitel jihlavské nemocnice Lukáš Velev. Veškerá energetická infrastruktura nemocni- ce je propojena přes jednotný řídící a informační systém. Svůj dispečink má nemocnice i ČEZ ESCO, která dozoruje efektivitu provozu a průběžně vy- hodnocuje dosažené úspory.

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1803/

10 březen | duben 2018 Více českého zboží v supermarketech Nový plán týkající se prodeje českých výrobků v supermarketech představil ministr zemědělství Jiří Milek. Veronika Vindišová Milek oživil myšlenku na za- vedení minimálního povinného objemu našeho zboží na pultech obchodních řetězců. Výrobci a odborníci na obchod v Evrop- ské unii ale tento návrh považují za nerealizovatelný. Milek otevřel toto téma v sou- vislosti s  činností Evropské ko- mise, která zahájila celoevropskou veřejnou konzultaci na téma, jak učinit potravinový řetězec spra- vedlivější. Přes 90 procent dotáza- ných uvedlo, že nekalé obchodní praktiky mají zásadní negativní dopad na fungování potravino- vého řetězce, a  požadují předlo- žení legislativního řešení. „Dvojí kvalita potravin, podnákladové ceny a rozdílné marže na stejných výrobcích, to jsou hlavní nekalé obchodní praktiky, které musíme řešit,“ řekl ministr zemědělství. Chce se inspirovat legislativ- ním návrhem, se kterým přišla francouzská vláda. „Podle tohoto návrhu by zemědělci a potraviná- ři mohli prodávat své výrobky se masa Česká republika vyproduku- je dostatečné množství, u vepřo- vého masa jsme závislí na dovozu ze zahraničí,“ upozornil Juračka. Největším problémem ale bu- de podle Juračky nejen stanove- ní minimálního podílu českého zboží na celkovém sortimentu, ale i  kontrola jeho dodržová- ní. „Vyvstávají nám navíc i další otazníky. Bude se měřit roční či jiný průměr? Je dostatečně jasná definice české potraviny? Vše je samozřejmě tématem k  diskusi. A  my rozumné řešení podpo- říme. Každopádně (AČTO) už druhým rokem uděluje ocenění kvality Tradiční český obchod. Tyto prodejny mají na pultech zhruba osmdesát procent českých potravin,“ poznamenal Juračka. Před stejnými problémy varují také samotní podnikatelé. Jaromír Steinhauser, který provozuje zná- mou jihomoravskou firmu Steinex zabývající se výrobou uzenin, do- konce návrh ministra zemědělství označil jako utopii. „Například co s  týče masa, v  Češku skuteč- ně nemáme takovou produkci, abychom mohli takový požada- vek pokrýt,“ vysvětlil Steinhauser, proč považuje myšlenku ministra Milka za neuskutečnitelnou. Stejně jako Juračka upozorňu- je Steinhauser na evropské nor- my týkající se obchodu a pohybu zboží po Evropě. „To je sice hezké, co by chtěla pan ministr, ale nará- žíme na evropské směrnice, které nám přikazují, že nesmíme bránit volnému obchodu v EU,“ podotkl Steinhauser. Milek v souvislosti s prezento- vaným plánem na prodej českých výrobků počítá s oživením chovu českých prasat. Je si vědom toho, že současný objem produkce ma- sa by nestačil. Chce prostě vyjít vstříc lidem, kteří se stále více vra- cí k českým potravinám. ziskem a  supermarkety by měly mít povinnost prodávat potra- viny se ziskem minimálně deset procent, aby nebyly prodávány za nižší ceny, než jsou jejich výrobní náklady. Mimo jiné by měl návrh také zajistit, aby nejméně padesát procent potravin dostupných na veřejných místech, jako jsou školy či nemocnice, pocházelo z lokální produkce,“ přiblížil Milek, v čem návrh spočívá. Obchodní řetězce jsou zatím zdrženlivé a nechtějí se k nápadu ministra zemědělství příliš vyjad- řovat. „Jelikož se jedná prozatím o úvahy a standardně se k těmto tématům nevyjadřujeme, nebude- me je tedy komentovat,“ uvedla například mluvčí Lidlu Zuzana Holá. „ „ Problém? Volný obchod po Evropě Podle předsedy předseda Aso- ciace českého tradičního obchodu (AČTO) Zdeňka Juračky je myš- lenka zavedení minimálního po- vinného objemu českého zboží na pultech obchodních řetězců v zá- sadě dobrá. Zároveň však varuje před možnými problémy. První podle jeho mínění budou už se samotnou EU, protože v případě upřednostnění českých výrobků dojde k omezením svobody pod- nikání a celní unie. A to je zakázá- no. „Druhá potíž bude v otázkách soběstačnosti. Zatímco hovězího ekonomika a export inzerce FOTO: Ministr zemědělství oživil myšlenku na zavedení minimálního povinného objemu českého zboží na pultech obchodních řetězců. FOTO: Freeimages Růst cen vloni poháněly potraviny Hrubý domácí produkt vloni vzrostl o 4,5 %. Jde o druhou nejvyšší hodnotu od roku 2007. Dynamiku národního hospodářství určovala spotřeba domácností poháněná výrazným zvyšováním výdělků, za- hraniční poptávka a ve druhém po- loletí i investiční aktivita. Informoval o tom Český statistický úřad. „ „ Automobilismus a strojírenství K loňskému růstu přispěly obdob- ným dílem služby a zpracovatelský průmysl. Dařilo se nejen výrobcům aut a jejich subdodavatelům, ale také strojírenství. Pozitivně se do stavu národní ekonomiky pro- mítlo i obnovení výrobních kapacit v chemickém průmyslu a energetice. Růst spotřebitelských cen byl vloni nejvyšší od roku 2012. Ceny vzrost- ly o 2,5 %. Nejvýrazněji zdražily potraviny. „Ceny potravin a nealko- holických nápojů vzrostly o 5,2 %. Klíčové bylo zdražení pekárenských výrobků a obilovin, mléka, sýrů, vajec a masa. Zvýšily se ale i ceny bydlení, energií a dopravy,“ upozor- nil předseda ČSÚ Marek Rojíček. Otázka dostupnosti bydlení byla znovu aktuální. Meziroční růst in- dexu nabídkových cen bytů totiž ve druhém pololetí zrychlil na 12,5 %. Závratným tempem rostly přede- vším ceny bytů v Praze.V průběhu roku zvyšovaly tempo svého růstu, které v posledním kvartálu dosáhlo 18,8 %. Pokud jde o realizované ceny star- ších bytů, meziročně nejvíc vzrostly ve druhém čtvrtletí, a to o 18,7 %. Poté zpomalily.Ve čtvrtém čtvrtletí v hlavním městě dokonce poprvé od konce roku 2013 mezičtvrtletně klesly. „Závěr roku přinesl také mezič- tvrtletní snížení realizovaných cen nových bytů v Praze.Tyto ceny v průběhu loňska meziročně rostly průměrně o 13,6 %. Do značné míry odrážely zvýšení cen bytů v nových stavebních projektech,“ podotýká analytička ČSÚ Karolína Súkupová. Zahraniční obchod vloni skončil přebytkem 145,3 miliardy korun. Meziročně posílil vývoz i dovoz. Dobře se vedlo hlavně exportérům motorových vozidel, strojů a zaříze- ní či elektrických zařízení. Na trhu práce převažovaly příznivé tendence. „Počet pracovníků mezi- ročně vzrostl o 1,6 %. Práci mělo nejvíc lidí v éře samostatné České republiky. Průměrná hrubá měsíční mzda překročila v posledním čtvrt- letí loňského roku poprvé v historii 30tisícovou hranici. Meziročně vzrostla o 8 %,“ upřesnil analytik ČSÚ Jiří Kamenický.  (red)

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1803/

březen | duben 2018 11 ekonomika a export Minulý rok dosáhl export nevídaných čísel, letošek bude obtížnější v  zavádění nových technologií i dalším rozšiřování portfolia vý- robků,“ komentoval akvizici dosa- vadní jednatel společnosti Luboš Malý. Úspěšně minulý rok z hledis- ka exportu hodnotí také brněnský Zetor. Podařilo se jim vstoupit na nové trhy jako Zambie, Keňa, Filipíny či Uzbekistán. Aktuálně firma působí v 57 zemí světa. „Po- zornost nyní upíráme zejména na Export českých firem byl v minulém roce rekordní. Dosáhl 1,38 bilionu korun. Tradičně nejvíce výrobků směřovalo do Německa, kde vývoz činil 32,8 procenta z celkového objemu. Veronika Vindišová Rozšiřuje se také obchodování s  Čínou. Asociace exportérů ale upozorňuje na úskalí, na které už nyní firmy naráží. Podle ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera nikdy předtím jako v roce 2017 jsme na zahraničních trzích neuplatnili tolik českého zboží, know-how a  technologií. „Za to patří velké poděkování tuzemským firmám. Je to také důkaz toho, že systém podpory vývozu je nastaven správně, přináší výsledky a  stát je pro podniky stabilním partne- rem,“ konstatoval Hüner. Daří se firmám napříč celým průmyslem. Například Třinec- ké železárny nyní zaměstnávají už sedm tisíc lidí. Roční výroba Austrálii a Nový Zéland, východní Afriku i Blízký východ,“ přiblížil Alexandr Kuchař ze Zetoru. Navíc se Zetoru podařilo získat lukra- tivní zakázku v  Rusku, kam má v  letech 2018 až 2022 dodat až šest tisíc sad traktorů modelové řady Forterra. Úspěšný rok mají za sebou i výrobci potravin. Velkou měrou jim pomáhá například Státní ve- terinární správa (SVS). Podařilo se dokonce více prorazit do tře- tích zemí, kde se v minulém ro- ce vyjednalo nebo aktualizovalo třináct veterinárních osvědčení umožňujících vývoz živočišných produktů. Ročně se tak objem ex- portu v  tomto odvětví pohybuje v  desítkách tisíc tun. „Největší část produkce směřovala v minu- lém roce do Malajsie, Bangladéše a  Libanonu. O  tisíce tun vzrostl také vývoz krmiv. Téměř polovina z  tohoto množství směřovala do Ruska. Významným odběratelem produkce českých krmivářů by- la v tomto období také Ukrajina a  Turecko. Vyváží se především krmiva pro psy a kočky a další do- mácí zvířata,“ nastínil mluvčí SVS Petr Vorlíček. „ „ Potraviny vyváží do třetích zemí Domluvit vývoz potravin do takových zemí není vůbec jedno- duché a celý proces trvá měsíce až roky. Minulý rok dokonce do Čes- ka dorazila inspekce až z Thajska. Stále větší zájem firem vyvážet na větší množství zahraničních trhů potvrzuje i Asociace malých a  středních podniků a  živnost- níků, která si nechala zpracovat průzkum. Z něho vyplývá, že do více než pěti destinací exportuje celkem 69 procent všech vývozců. Asociace exportéru ale varu- je, že růst exportu nebude trvat věčně. Tempo růstu vývozu zvolní podle nich už v prvním čtvrtletí tohoto roku. A také začátek dru- hého čtvrtletí se ponese ve zna- mení zpomalování výkonnosti exportu.  „Zatímco hospodářská expanze u našeho největšího ob- chodního partnera Německa se blíží k  vrcholu, český průmysl huti se pohybuje zhruba kolem 2,5 milionů tun oceli, přes 60 pro- cent produkce směřuje na export, přibližně do šedesáti zemí světa. Nově dokonce koupili společnost Brück AM Zámrsk sídlící v Par- dubickém kraji. Firma se zabývá výrobou komponentů v  oblasti větrné energetiky. „Naše výrobky patří ke špičce v  oboru. Spojení s výrobcem vysoce kvalitních oce- lí pomůže dalšímu rozvoji firmy inzerce naráží na nedostatečné výrobní kapacity. Největším problémem je nedostatek pracovníků, ale poslední měsíce také nedostatek materiálu. Výsledkem je hroma- dění nedodělků. Navíc některé produkční kapacity jsou zastaralé a  vyžadují zásadní obnovu,“ vy- světlila hlavní ekonomka Raiffei- senbank Helena Horská. Problémy podle ní může na- dělat také posílení koruny k hra- nici 25 korun za euro, se kterým ne všichni exportéři počítali, „To může být další brzda rychlejší expanze českého vývozu,“  upo- zornila Horská. Letošní rok bude z hlediska asociace poměrně ob- tížnější. Výpadek může dosáhnout až 93 miliard korun. Rozhodně tak nelze očekávat další rekord v exportu. TOP země, kde měly české firmy v roce 2017 z vývozu nejvyšší obrat Měřicí jednotka: miliony Kč ■  Německo 1 381 125 ■  Slovensko 324 908 ■  Polsko 255 932 ■  Francie 215 026 ■  Velká Británie 207 068 ■  Rakousko 185 522 ■  Itálie 172 087 ■  Nizozemsko 123 278 ■  Maďarsko 122 203 ■  Španělsko 121 721 ■  Belgie 96 485 ■  USA 87 731 ■  Rusko 82 248 ■  Švédsko 66 473 ■  Švýcarsko 59 268 ■  Rumunsko 58 729 Zdroj: ČSÚ  export Úspěšně minulý rok z hlediska exportu hodnotí také brněnský Zetor. Podařilo se mu vstoupit na nové trhy jako Zambie, Keňa, Filipíny či Uzbekistán. FOTO: Zetor Dokážete si představit, že bychom v České republice museli každý rok skladovat 60 000 použitých PET lahví, které lidé za toto období spotřebují? Díky společnosti PETKA CZ, která je součástí skupiny firem AVE, je toto množství menší však k ničemu takovému nedojde. Firma totiž využívá unikátní recyklační linku, díky níž může být materiál z PET lahví nadále využíván. A to i v oblastech, kde byste to možná nečekali. PET je látka patřící mezi nejvýznamnější termoplastické polymery. Na vyrobení jednoho kilogramu této suroviny je potře- ba asi 1,9 kilogramu ropy. Téměř z osmdesáti procent je tato látka nejčastěji využívána při výrobě PET lahví, protože představuje použitých PET lahví, což se jí díky unikátní recyklační lince a tech- nologii opravdu daří. Ročně totiž dokáže zpracovat téměř 8,5 tisíce tun materiálu, který z PET lahví získá. Společnost PETKA CZ klade velký důraz na ochranu životní- ho prostředí. A to nejenom tím, že pomáhá zpracovávat plasty, ale také tím, že samotný proces recyklace tvoří minimální zátěž pro životní prostředí. Maximum odpadů, které vystupují z techno- logie se totiž dále využívá. Díky lince, která je v provozu 24 hodin denně, zpracuje společnost téměř 1 tunu materiálu za hodinu. Aby měla recyklace opravdo- vý efekt, je důležité, aby se o  ni snažili všichni, kteří si PET lahve kupují. Není nic jednoduššího než po vypití nápoje lahev sešlápnout a odnést do žlutých nádob na tří- děný odpad, které jsou pravidelně vyváženy. Jejich obsah následně putuje do třídících linek. „Skupina AVE CZ provozuje celkem 8 třídících linek a několik dalších zařízení, kde se plasty rozdělují podle druhu ma- teriálu, ze kterých jsou vyrobeny. Většinou je třídíme na PET lah- ve čiré, modré, zelené a  ostatní. Dále pak na fólie čiré a barevné, duté obaly a směs ostatních plas- tů,“ vysvětluje ředitel PETKA CZ Josef Hejl. „ „ Jak přírodě nejvíce pomoci? V třídících linkách poté vzni- kají slisované balíky s druhově vy- tříděnými plasty, mezi nimiž jsou i  balíky vytvořené pouze z  PET lahví. Ty společnost PETKA CZ dále zpracovává. Jejich ekologické zpracování je založeno na podrce- ní materiálu a odseparování nežá- doucích nečistot a příměsí. Z pů- vodního materiálu tak vznikají tzv. PET flakes neboli PET vločky a ta- ké směs polyolefinů, která vznikla recyklací etiket a víček. Aby společnost zajistila čistotu recyklátu v  podobě PET vloček, je tento produkt průběžně kont- rolován ve specializované labora- toři a poté podle zájmu prodáván výrobcům k dalšímu využití. Tím je zaručena úspora tzv. panenské PET látky, která je vyráběna přímo z ropy. Materiál, který vznikne re- cyklací PET lahví, nachází vyu- žití v řadě průmyslových oblastí. A  kromě opětovné výroby lahví ho lze uplatnit při výrobě mnoha dalších produktů. Možná i  tam, Společnost PETKA CZ recykluje PET lahve unikátním způsobem. Ročně zpracuje až 8,5 tisíce tun materiálu vynikající obalový materiál. Vy- užít se však dá také jinde. Jak všichni víte, většina lidí využije zakoupenou PET lahev pouze jednou. Následně ji hodí do odpadkového koše, a  až do- stane žízeň, koupí si lahev novou. A takto pořád dokola, což je ne- ekologické. Abychom co nejvíce ochránili životní prostředí, je nut- né PET lahve recyklovat a znovu využít, což můžeme u jedné lahve udělat až patnáctkrát. Zbavíme se tak odpadu a navíc levným způ- sobem dokážeme vyrobit další produkty, které denně využíváme. Pokud bychom PET lahve znovu nevyužili, dlouho bychom se jich nezbavili. Jejich počet by navíc neuvěřitelně rychle stoupal. Doba rozkladu PET lahve se totiž odhaduje minimálně na 80 let. To znamená, že pokud někdo v pří- rodě pohodil PET lahve, které se začaly poprvé vyrábět v roce 1978 v USA, můžeme je v přírodě stále najít. A to rozhodně není příjem- ná představa. „ „ PETKA CZ klade důraz na životní prostředí O to, abychom v  přírodě ne- nacházeli použité PET lahve, se od roku 2005 stará společnost PETKA CZ, která patří do skupi- ny firem AVE. Tato společnost se zabývá druhotným zpracováním kde byste to nečekali. Například ve stavebnictví ho lze použít při výrobě izolačních materiálů, střeš- ních krytin, plastových kanálů sil- ničních komunikací, plastbetonů nebo jako součást výbavy dět- ských hřišť. „ „ Jak lze recyklované lahve znovu využít? Své uplatnění nachází také v  automobilovém průmyslu, kde se využívá při výrobě kobereč- ků nebo izolací. Ve zdravotnic- tví se vyskytuje v jednorázových ochranných pomůckách pro léka- ře, ale i v hygienických potřebách pro ženy, nebo netkaných textili- ích, jako jsou dětské pleny. Spektrum využití PET vloček je opravdu rozmanité. Využít je lze například také při výrobě oba- lových materiálů, vázacích pásek, PET fólií, podložek, tácků nebo preforem PET lahví. V  oděvním průmyslu pak jako surovinu pro tvorbu vnitřních výstelek oděvů, výplní spacích pytlů a fleecových oděvů. PET vločky se jednoduše ne- ztratí. „Díky unikátní technologii společnosti PETKA CZ jsou lah- ve navíc recyklovány s  vysokým důrazem na životní prostředí. Odpad, který házíme každý den do koše, je znovu využíván pro výrobu širokého spektra produk- tů. Většinou ani nevíme, že jsou vyrobené z materiálu, kterým dřív byla láhev od vody,“ dodává k ce- loevropsky uznávanému zařízení jeho ředitel Josef Hejl. Olga Šmídlová ředitelka QM AVE CZ odpadové hospodářství

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1803/

12 březen | duben 2018 telekomunikace inzerce Co je digitální asistentka: Digitální asistentka je zařízení s mikrofonem a re- produktorem připojené k  internetu. Ovládá se hlasovými povely. Asistentky vyvíjí a  prodávají společnosti Google, Amazon nebo Apple. Asis- tentka je vybavená umělou inteligencí a stále se učí. Neustále monitoruje zvuky a po zaznění ak- tivačního příkazu odpovídá na dotazy nebo plní příkazy. Mikrofon lze vypnout stiskem tlačítka. Asistentky získávají informace z různých zdrojů, odpovědi nemusí být vždy přesné. Příklady použití (liší se dle zařízení): ■ přehrávání hudby z internetové služby, např. Spotitfy nebo Google Play ■ poslech audioknih ■ zasílání emailů, kontrola kalendáře ■ vyhledávání informací (počasí, doprava, překlad do cizích jazyků, zprávy, atd.) ■ ovládání chytrých domácích spotřebičů – žárovky, termostaty a některé elektrospotřebiče – kompatibilní s produkty značek Nest, Samsung SmartThings, Philips Hue, Belkin WeMo, Honeywell, službou IFTTT. Městký tarif na mobil? První uspělo Nové Město FOTO: PEXELS Získat levnější volání pro lidi se loni neúspěšně pokusila radni- ce městské části Brno-Střed. Do soutěže se jim nepřihlásil žádný operátor. „Využili jsme brněn- ských zkušeností a  neopakovali jejich chyby,“ tvrdí Šmarda. Do brněnské soutěže o mobilní „su- pertarif“ pro občany se do vý- běrového řízení nepřihlásil žád- ný síťový ani virtuální operátor. „Mně osobně se potvrdilo, že tři čeští mobilní operátoři mají kar- tel,“ prohlásil tehdy radní měst- ské části Brno-střed Svatopluk Bartík, který o  výhodné tarifní podmínky po vzoru firemních tarifů usiloval. Podle Fayn Telecommunica- tions budou smluvní podmínky nastaveny už podle nové legisla- tivy, která začne platit v  únoru 2018. „Výpovědní lhůta pro od- chod s  přenosem čísla tak bude pouhých deset dnů, bez přenosu čísla třicet dnů,“ říká ředitel firmy Lukáš Honek. Je pravděpodobné, že Češi bu- dou chtít podobných nabídek ze strany radnic a  obecních úřadů využívat častěji. Ze srovnání na- bídkových cen českých síťových operátorů, které provedla spotře- bitelská organizace Telefonující.cz totiž vyplynulo, že ceny mobilních tarifů v EU stále průběžně klesají. Naopak ceny české trojky mobil- ních operátorů zůstaly na stejné úrovni a  nemění se od jarních úprav poplatků před změnami v evropském roamingu. Proto se rozdíly mezi ČR a EU opět výraz- ně zvětšily. Pro výhodnější tarif k mobilnímu telefonu na radnici či obecní úřad? Zatím utopie, brzy ale možná docela normální situace. Jako první v republice vyjednalo pro své občany speciální tarify Nové Město na Moravě. A další zřejmě budou následovat. Michaela Římanová Desetitisícové město z  Vy- sočiny chtělo pro své obyvatale levnější mobilní služby, a tak vy- hlásilo veřejnou soutěž. Do ní se přihlásila jediná firma  – společ- nost Fayn Telecommunications, která také vyhrála. „Vadí nám, že ti nejchudší lidé obvykle platí za mobilní komunikaci nejvyšší ceny, de to ten nejlepší výsledek našeho snažení,“ dodal. Sám starosta však ale přizná- vá, že ne všechny nabídky nového městského tarifu předčí ty ko- merční. „Podle mého názoru je vý- hodnější nižší z tarifů, ale bude na rozhodnutí každého občana, jestli o některý bude mít zájem. Nabíd- ka je ale orientována především na nižší tarify,“ uvedl Šmarda. Brněnská společnost FAYN nabízí levné tarify, kupříkladu za 139 korun měsíčně, za které uži- vatel získá 100 volných minut do všech sítí a 50 sms zpráv. Radnice chce svým obyvatelům nabídnout také neomezený tarif za 499 ko- run. Společnost O2 má ale běžně k  dispozici tarif za stejnou cenu navíc i s mobilními daty. „Virtuál- ní operátoři mají poměrně těžké podmínky na trhu. Bojují s velkou trojkou operátorů, takže snižování cen je obtížné,“ vysvětlil ředitel společnosti FAYN Lukáš Honek. „ „ Pokřivený trh telekomunikací „Jsem si vědom toho, že ně- kteří uživatelé mají zájem o větší objemy mobilních dat. Bohužel podmínky na velkoobchodním trhu mobilních komunikací jsou pokřivené a  jako alternativní operátor máme v  tomto ohledu omezené možnosti. Věřím ale, že se inspirují další obce a města a podobné aukce nám pomohou zvýšit konkurenci na trhu, a tím i zvednout tlak na naše velkoob- chodní dodavatele mobilních slu- žeb,“ doplnil Honek. Spolupráci si FAYN pochvaluje i z toho důvodu, že se o samotné existenci virtuálních operátorů dozví i  lidé, kteří doposud měli za to, že krom velké trojky ne- existuje jiný poskytovatel. Město bude tarify propagovat například ve zpravodaji nebo přímo na be- sedě s občany. proto jsme vypsali soutěž o co nej- výhodnější tarify. Nabídka FAYN předložila vyváženou strukturu tarifů přesně podle našich před- stav,“ uvedl starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. „Po- kud by se nám povedlo inspirovat ke slevám i ostatní operátory, bu- Pokud neustálý technologický vývoj někoho ještě nepřesvědčil, že realita sci-fi filmů leží na do- sah ruky, mohou ho přesvědčit chytré reproduktory a s nimi di- gitální asistentky. Nabídnou pro- dukty světových gigantů Google, Amazonu a nejnověji Applu re- voluci v komunikaci i bydlení? Změnu přináší ovládání hla- sem. Apple HomePod po vzoru Amazon Echo nebo Google Home zvládne nejen přehrávat hudbu, ale také odpoví na řadu všeteč- ných otázek, jako jaká je venku teplota nebo jak dlouho bude trvat cesta do práce. Také na pracoviš- tích se začíná stále častěji mluvit o  virtuálních asistentkách Apple Siri, Asistent Google nebo Ama- zon Alexa. Dá se čekat, že tento trend bude pokračovat i v letoš- ním roce. Zajímavé ale bude, co tyto digi- tální hlasy dokáží v následujících letech změnit v  našich domech. Potenciál je velký. Pomocí chyt- rých reproduktorů můžeme měnit nastavení teploty, světla, zabezpe- čení, žaluzií a  podobně. Ovšem produktů, které jsou certifikovány pro Homekit, je zatím stále i po letech jako šafránu. Aby se stala součástí vaší domácnosti a  byla užitečným pomocníkem totiž ani tak nezávisí na samotné Siri, jako spíš na dalším vybavení s podpo- rou Homekitu. Společnost Loup Ventures totiž provedla před pár týdny průzkum, ve které oslovila přesně 520 spo- třebitelů v USA, ze kterých jim 31 torem tak snadno nedostaneme. Potíž je především v tom, že chytré asistentky nemluví, a ani nerozu- mí česky. A na jazykovou lokaliza- ci si ještě nějakou dobu počkáme. Cena totiž přestane být časem výraznější problém. Apple údaj- ně chystá na trh menší levnější HomePod, který tak bude kon- kurovat nižší kategorii chytrých Jedná se o  další kapitolu bo- je dvou internetových velikánů. Symbolem konkurenčního sváru jsou digitální asistentky Google Home a Alexa od Amazonu. Prá- vě Alexe by měla prospět nedávná akvizice společnosti Ring, která vyrábí kamery a videozvonky. Je- jí produkty již dokážou s Alexou komunikovat. Kvůli boji si Amazon již dříve zřídil vlastní obchod s aplikacemi na Android a Google omezil stre- amování YouTube na produktech Amazonu. Holding Alphabet do- stal firmu Nest pod svá křídla před čtyřmi lety v transakci za 3,2 mili- ardy dolarů. Boje mezi největšími světový- mi firmami ale nejsou jediným rizikem chytrých domácností a digitálních asistentek. reproduktorů. Nižší cena umož- ní větší zásah uživatelů, kteří si chytrý reproduktor se Siri chtějí pořídit, ale HomePod je pro ně až zbytečně velký a luxusní. Současná klasická verze HomePodu má sta- novenou cenu 349 dolarů (přibliž- ně 10 tisíc korun s DPH), zatímco chystaný menší model by měl být s cenou v rozmezí 150 až 200 do- larů (až 6 tisíc korun s DPH). To je sice méně, ale pořád moc. Pro srovnání – nejmenší a  prodejně nejúspěšnější Echo Dot od Ama- zonu i  Google Home Mini stojí 50 dolarů (1 250 korun s DPH). „ „ Válka digitálních asistentek Že jde o výrobky se slibnou bu- doucností, a hraje se tedy o spous- tu peněz, dokazuje také obchodní válka mezi technologickými gi- ganty. Americký obchod Amazon vyřadí z nabídky produkty společ- nosti Nest. Ta spadá do koncernu Alphabet a nabízí výrobky chytré domácnosti. Na tomto poli ovšem působí i  Amazon a  Nest vnímá jako konkurenci. Výrobky od Ne- stu na Amazonu brzy nenajdete. Obchodní impérium Jeffa Bezose o  tom informovalo v  telefonátu se zástupci divize, která patří do rodiny Google. Rozhodnutí prý nesouvisí s  kvalitou produktů a přichází z nejvyšších míst. V USA došlo k  případu, kdy byla digitální asistentka zneužita nevědomky dítětem, které si ob- jednalo hračky a  bonbony. Ná- sledně se případ znásobil, když v televizi o tomto případu mluvili v reportáži a digitální asistentky ve spoustě domácností poslouchaly a „poslechly příkaz“ zadaný repor- térem v televizi. Naštěstí v tomto případě zafungovalo bezpečnost- ní opatření na úrovni potvrzová- ní nákupní transakce. Ale může dojít třeba k  situaci, kdy zloděj v noci slušně požádá vaši domácí digitální asistentku, aby vypnula alarm a  otevřela dveře. Obecně platí, že každý nástroj, který při- náší pohodlí a užitek svému maji- teli, může přinést pohodlí a užitek i zlodějům. MICHAELA ŘÍMANOVÁ Siri, Alexa a další. Svět objevuje digitální asistentky % dotázaných potvrdilo, že doma nějaký chytrý reproduktor má. U těchto zákazníků pak převlá- dá z velké části asistent Amazon Echo, kterého vlastní 55 % zá- kazníků, následuje Google Home s  23 %, Microsoft Cortana s  15 % a  konečně HomePod se 3 %. V České republice se ke třetině domácností s chytrým reproduk- Tarify pro obyvatele Nového Města na Moravě 499 Kč/měsíc 3000 minut volání 250 SMS 299 Kč/měsíc   500 minut volání 250 SMS 139 Kč/měsíc   100 minut volání   50 SMS Zdroj: Fayn Telecommunications s. r. o. unikátní kamerová technologie – najdete nás na konferenci Celostátní setkání zástupců městské a obecní policie Brno, hotel Voroněž 3. 4. 2018, 9–14hod. www.panomera.com

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1803/

březen | duben 2018 13 policie Evropský soudní dvůr neodložil účinnost směrnice o zbraních Ministerstvo uvádí, že v rámci změny zákona maximálně využívá výjimek, které zabraňují významným dopadům na občany. FOTO: Freeimages Únorové  usnesení  Evropské- ho soudního dvora podle ní nemá na legální držitele zbraní žádný vliv. „Vláda už minulý měsíc schválila změnu zákona o střel- ných zbraních, která na evrop- skou směrnici reaguje a zohled- ňuje ji v minimálně nutné míře. Evropský soudní dvůr 27. února 2018 usnesením nevyhověl návrhu České republiky na předběžné opatření, kterým se vláda ČR domáhala odkladu provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní.  Soudní dvůr se nicméně za- tím nezabýval samotnou žalobou na zrušení směrnice, pouze kon- statoval, že odložení účinnosti nepovažuje za naléhavé. „Zamítnutí návrhu na před- běžné opatření nemá žádný vliv na budoucí rozhodnutí Evrop- ského soudního dvora o  žalo- bě samotné, které lze očekávat v  první polovině příštího roku. Současně v rámci změny zákona využíváme maximálně výjimek, které zabraňují významným do- padům na občany,“ uvedla Vit- nerová. Proti směrnici vystoupily desetitisíce příznivců a  držitelů zbraní, kteří podepsali petici za zachování práva držet zbraň. Cel- kově se podpisů sešlo přes pade- sát tisíc a další přibývají. „ „ Petice za právo na zbraň „V  současné době podniká Evropské komise aktivity, které jsou zcela zjevně namířeny proti bezúhonným a  zákona dodržu- jícím občanům členských státu Evropské unie a  to především proti jejich právu nabývat a nosit zbraň související s  jejich svobo- dou a  principy demokratického státu. Klademe si proto za cíl touto petiční iniciativou Petice – CzechForGuns  obhajovat mož- nost každého občana ČR na efektivní a spravedlivou obranu,“ uvádí iniciátor petice Pavel Černý. „O EU sem nikdy neměl dob- ré mínění, ale když její vedení téměř jednomyslně spolu se svý- mi 50 000 úředníky odsouhlasí směrnici, která omezuje držení legálních zbraní slušných občanů EU, aby tím tak zabránili tero- ristům v  páchání zla zbraněmi nelegálními, to jasně ukazuje na naprostou degradaci myšle- ní a lidské inteligence v západní Evropě,“ uvedl na sociálních sítí jeden z petičníků Martin Kříž. Petici v  březnu podpořili v  Praze také muži v  historic- kých uniformách ozbrojených složek vyzbrojení košťaty. Sna- žili se tak upozornit na nesmysl- nost směrnice o regulaci zbraní a  sebeobranných prostředků ze strany EU. Dvacet mužů sbíralo u kolemjdoucích podpisy a upo- zorňovali, že nařízení by mohlo znamenat i konec veškerých re- konstrukcí historických bitev. (zn) Návrh na předběžné opatření Česká republika podala v srpnu 2017 spolu s žalobou na neplat- nost výše uvedené směrnice,“ uvedla Marika Vitnerová, pově- řená řízením odboru tisku a pu- blic relations Ministerstva vnitra České republiky. Smrt policisty nebyla sebevražda Detektivové olomoucké expozitury NCOZ ukončili vyšetřování vraždy policisty Krajského ředitelství Olomouckého kraje. V únoru 2015 byl v Olomouci nalezen mrtvý policista. Lékař konstatoval smrt a vyjádřil hypotézu, že se muž. Případ byl tak prověřován jako sebevražda. Z důkazů ale vyvstalo podezření, že za úmrtím stál další člověk. „Ten měl policistu přesvědčit, aby spáchal demonstrativní sebevraždu s tím, že mu bude okamžitě poskytnuta pomoc, což se nestalo,“ řekl plk. Jaroslav Ibehej. Kriminalisté NCOZ obvinili čtyřiatřicetiletého muže ze spáchání zvlášť závažného trestného činu vraždy. Obviněný je nyní ve výkonu trestu odnětí svobody pro jinou trestnou činnost. (zn) Strážníci zachránili bruslařku. Poděkovala dopisem Bruslařka, které brněnští strážníci na konci února zachránili život a vytáhli ji z ledové vody, poslala městské policii o svém zážitku dopis určený veřejnosti. „Kdo to nezažil, neuvěří, jak vás takový zážitek poznamená. Je to přežití vlastní smrti. S odstupem času mám za to, že nade mnou někdo musel držet ochrannou ruku. Bylo neskutečné štěstí, že strážníci na celé obrovské přehradě kontrolovali právě místo, kde jsem se zrovna topila. Člověk si uvědomí, jak moc vzácný je život na takový zbytečný hazard,“ uvedla v dopise. (zn)  aktuálně inzerce Sedmadvacet projektů dostalo zelenou a v brzké budoucnosti má začít jejich realizace. Podporu Řídicího výboru ITI získaly investice do základních škol, městské hromadné dopravy, památek nebo rozvoje podnikatelských aktivit. Celkově se jedná o záměry za 385 milionů korun. Řídicí výbor ITI projednával celkem 31 projektových záměrů, čtyři z nich vrátil k dopracování. Podporu aglomerace získal například nový odbavovací systém hradecké MHD, revitalizace pevnosti Josefov, pořízení trolejbusů pro MHD v Pardubicích nebo rekonstrukce a vybavení odborných učeben. „Pro dvanáct královéhradeckých, osm pardubických a jednu základní školu z Lázní Bohdaneč je připraveno 185 milionů korun. Zdá se, že projekty jsou ve vysokém stupni připravenosti, což potvrzuje jejich zájem o výzvy ITI, které mají nastavená přísná kritéria hodnocení, jako je předložení pravomocného stavebního povolení,“ říká primátor Hradce Králové Zdeněk Fink. (red) Hradecko-pardubická aglomerace podpořila projekty za téměř 400 milionů korun  aktuálně Informační systém Městská policie Agenda Městská policie IS VERA Radnice je špičkový moderní nástroj reflektující nejnovější technologické trendy a umožňující efektivně plánovat, realizovat a vykazovat zákony definované úkoly i další činnosti pro potřeby města. Pro bližší informace pište na info@vera.cz. IS Městská policie VERA pokrývá všechny oblasti činnosti městské policie a nabízí manažerské funkce v modulu Velitel. Díky mobilní aplikaci umožňuje využití přímo v terénu a usnadňuje práci strážníků. Starostovi nebo řediteli městské policie nabízí: vedení personalistiky – informace o: ■ zaměstnancích MP (prohlídky, školení, výstroj, kariéra, platové pohyby…) ■ činnosti MP včetně zobrazení na mapových podkladech (denní hlášení, svodky události a přestupků, podrobné mapy událostí a přestupků…) ■ výkonech MP (ekonomické výkony – pokuty) ■ provozu vozidel MP (využívání služebních vozidel, hospodaření s PHM, ekonomika provozu vozidel, povinné statistiky o roční spotřebě PHM…) ■ přehledy o finančních tocích ■ podklady pro reporty podle dalších kritérií Strážníkům a referentům umožňuje na jednom místě vést evidence ■ přestupků a dalších forem protiprávního jednání, včetně pachatelů, svědků, poškozených, oznamovatele, údajů o vozidle a automatického uložení do mapových podkladů ■ událostí řešených během dne nebo během směny ■ další činnosti strážníků včetně uložení do mapových podkladů (kontroly, nálezy, odchyty zvířat …) ■ úkonů realizovaných vůči osobám, podporu detekce alkoholu a jiných návykových látek ■ použití donucovacích prostředků vůči osobě včetně automatického vyrozumívání zákonem stanovených osob vyhledávat podle různých kritérií ověřit (i přímo z terénu) ■ osobu na ISZR ■ provozovatele vozidla na Centrálním registru vozidel Ministerstva dopravy ČR ■ recidivy přestupce (žádost, opis, oprava, rušení) na IS Evidence přestupků ■ tvořit dokumenty pomocí předem nadefinovaných vzorů včetně zaevidování do spisové služby ■ bezpečně ukládat informace s ochranou proti zneužití a s rozsáhlou úrovní nastavení přístupových práv O Velikonocích se zvyšuje závažnost dopravních nehod a svou významnou roli hraje alkohol. Každou 11. nehodu v době loňských Velikonoc zavinili řidiči pod vlivem alkoholu. Uvádí to preventivní oddělení BESIP Ministerstva dopravy České republiy. V období od Zeleného čtvrt- ka až Velikonočního pondělí došlo v minulém roce k celkem 1132 dopravním nehodám, při kterých bylo 6 osob usmrce- no, 35 osob bylo těžce zraněno a 277 osob bylo lehce zraněno. Z pohledu příčin dopravní ne- hody vedl s  41,4 % nesprávný způsob jízdy, s 13,3 % následo- vaný nepřiměřenou rychlostí, v 9,5 % si řidiči nedali přednost a pod vlivem alkoholu havaro- valo 7 % řidičů. Ve srovnání s rokem 2016 by- lo zaznamenáno o 119 doprav- ních nehod více, o 2 usmrcené osoby méně, o 3 těžce zraněné osoby méně a o 2 lehce zraněné více. Z pohledu příčin doprav- ních nehod opět s 41,1 % vedl nesprávný způsob jízdy, s 12,4 % nepřiměřená rychlost, v 10,6 % nedání přednosti v jízdě a pod vlivem alkoholu havarovalo 6,2 % řidičů. Meziročně tak došlo u dopravních nehod k nárůstu nepřiměřené rychlosti a  řízení pod vlivem alkoholu. „Alkohol se v  roce 2017 podílel 4 % všech dopravních nehod, ale ve velikonočním období činil podíl alkoholu na dopravních nehodách dokonce 7 %. Za posledních 17 let je pak z pohledu obětí při velikonoč- ních dopravních nehodách ne- lepší bilance za rok 2013 a 2011 se  třemi oběťmi. Z  opačného pohledu je nejhorší rok 2003 s  25 oběťmi“, hodnotí statisti- ku Tomáš Neřold pověřený ří- zením Samostatného oddělení BESIP. BESIP se stejně jako v  loň- ském roce bude spolu s policií podílet na velikonočních do- pravně-bezpečnostních akcích zaměřených zejména na alkohol za volantem. „ „ Jak rychle odbourám alkohol? Krajští koordinátoři BESIP budou na vybraných místech spolu s policisty oslovovat řidi- če a upozorní je na rizika říze- ní pod vlivem alkoholu. Řidiči, kteří se chovají v souladu s pra- vidly silničního provozu, dosta- nou alkohol tester a další moti- vační předměty. Alkohol za volantem není problémem pouze v  období Velikonoc. Mezi hlavní fakto- ry, které mají na odbourávání alkoholu z těla vliv, patří výška, hmotnost, pohlaví, zdravotní stav a rychlost s jakou alkohol přijímáme. Průměrná rychlost odbourávání alkoholu je přitom cca 0,15 promile za hodinu. (red) O Velikonocích se zvyšuje počet nehod s alkoholem Počet Den v týdnu Zdroj vstupních dat: ŘSDP PP ČR sobota Květná neděle Modré pondělí Šedé úterý Škaredá středa Zelený čtvrtek Velký pátek Bílá sobota Boží hod velikonoční Velikonoční pondělí úterý Dopravní nehody s podílem alkoholu ve velikonočním období 25 20 15 10 5 0 20 10 10 7 10 16 17 18 16 18 8 ■ 2017 průměr 2009–2016 18 15 8 8 7 14 13 22 19 19 8

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1803/

14 březen | duben 2018 inzerce Zavedením smart technologií může každá domácnost ušetřit Během příštích pěti let přibude v České republice na 340 tisíc chytrých domácností. Údajeo vývojipočtusmartdomácností vychází ze zjištění specializovaného serveru de.statista.com. Aktuálně je v tuzemsku zhruba 170 tisíc chytrých domácností, což představuje 3,9 % z celkového počtu zhruba 4,375 milionu domácností. FOTO: Freeimages Na Smart region tour 2018 v Ostravě se v březnu sešly desítky podnikatelů a starostů, aby jednaly o spolupráci v zavádění chytrých technologií v obcích a městech. Během příštích pěti let přibu- de v České republice na 340 tisíc chytrých (smart) domácností. „Chytrá domácnost je budoucnos- tí Česka. Do roku 2022 to bude už každá šestá domácnost, což je více než půl milionu domácností,“ uvedl na Smart region tour 2018 Aleš Pospíšil, manažer vnějších vztahů energetické společnosti Centropol. Údaje o  vývoji počtu smart domácností vychází ze zjištění specializovaného serveru de.sta- tista.com. Aktuálně je v tuzemsku zhruba 170 tisíc chytrých domác- ností, což představuje 3,9 % z cel- kového počtu zhruba 4,375 milio- nu domácností. V  roce 2022 by chytrých domácností mělo být již 507 tisíc, tedy 14,6 % domácností. Tento vývoj naznačuje změnu přístupu lidí k moderním techno- logiím, mizí i obavy ze vstupních gionálních politiků a starostů obcí a měst pod názvem Smart region tour 2018. „ „ Výhody technologií Cílem je, aby starostové zjis- tili možnosti a  výhody zavádění chytrých technologií přímo od zástupců firem. (red) nákladů. Rodiny, podnikatelská sféra i veřejná správa si totiž stále více uvědomují, že chytré tech- nologie jsou cestou finančních úspor a  šetrnosti vůči přírodní- mu prostředí. Podle aktuálních výpočtů může každá domácnost v ČR díky zavedení chytrých tech- nologií ušetřit v průměru ročně až 3500 korun. Právě na smart trendy v ener- getice a dopravě a jejich praktic- kou aplikaci je zaměřena série letošních setkání podnikatelů, re- speciál – chytré město S p e ci á l •  chyt ré měs to  • Podíl chytrých domácností v Evropě (2017) ■ Dánsko 18,4 % ■ Nizozemsko 16,0 % ■ Británie 14,9 % ■ Německo 11,7 % ■ Rakousko 11,6 % ■ Švýcarsko 11,1 % ■ Francie 7,1 % ■ Španělsko 4,5 % ■ ČR 3,9 % (ČR – odhad pro rok 2018) Zdroj: https://de.statista.com  smart v Evropě Smart City v Brně: česká města budou inspirovat evropští lídři i světoví urbanisté Více než 50 měst z celé Evropy,světově uznávaný urbanista Ulrik Nielsen,zástupci Evropské unie.Tak vypadá stručný přehled účastníků konference, která proběhne 25.a 26.dubna na brněnském výstavišti v dubnu pod obnovenou značkou URBIS. Ta má nově podtitul „smart city fair“ a starostům středoevropských měst představí formou konference a výstavy nejnovější trendy v budování „chytrých“ měst. Cílem konference i výstavy, na které se představí největší hráči na poli Smart City, je ukázat představitelům středoevropských měst cestu, jak smysluplně budovat koncept chytrého města. „URBIS se stává unikátní platformou pro sdílení zkuše- ností a navazování kontaktů mezi městy, která jsou dnes v Evropě lídry v oblasti smart city,a osvícenými představiteli měst,kteří chtějí nová řešení usnadňující život svým občanům zavádět systematicky a s jasnou vizí,“ vysvětluje vedoucí manažer projektu URBIS Smart City Fair Martin Videczký. Akce cílí nejen na česká města, součástí bude Summit chytrých měst celé Vise- grádské čtyřky.Ten cílí na sdílení dobré praxe mezi ministerstvy 7 států s ohledem na finanční i organizační podporu chytrých měst ze strany státu. Svoje zkušenosti představí i zástupci dvou zemí, které jsou v Evropě lídry v zavádění chytrých řešení – vystoupí norská velvyslankyně i velvyslanec Francie. „ „ Výstava firem, které tvoří chytrá města O zkušenosti se hned první den podělí také uznávaný urbanista a architekt Ulrik Nielsen,který je tváří proslulého studia GehlArchitects.Na konkrétních případech ukáže, jak lze vybudovat chytré město, ve kterém se lidem lépe žije. Nielsen umí takto kouzlit i v dopravně velmi vytížených městech,jako jsou například NewYork, Moskva nebo Sydney. Dvoudenní program by měl podle organizátora konference Davida Bárty propojit velkorysé ideje s praktickými informacemi a zkušenostmi se samotným zaváděním řešení. „První den je proto zaměřen především na chytrý development,tedy výstavbu chytrých čtvrtí.Pokročilá města si uvědomují,že právě skloubením nových technologií a urbanistického pojetí měst pro lidi lze ovlivnit jejich životní styl i ceny bytů.Představí se tak špičková zahraniční města,od kterých se mohou naši developeři i města učit. Druhý den má program za cíl prezentovat příklady středoevropských měst, jejichž problémy jsou všem blízké. Cílem je inspirovat se mezi sebou a tím urychlit zavádění chytrých řešení, ale i podnítit vzájemnou spolupráci mezi městy,“ popisuje program organizátor konference David Bárta. Právě praktický přesah a propojení s dodavateli chytrých řešení je přidanou hodnotou celé akce. Chytrá řešení v Brně představí například Vídeň (chytrá čtvrť Seestadt), Stavanger, francouzské Bordeaux (nová čtvrť Euroatlantique), Graz (nová čtvrť Reininghaus), Rotterdam (obnova městské čtvrti) či španělské Bilbao.Na pódium zamíří prezident sekce TEN Evropského hospodářského a sociálního výboru Jean Pierre Coulon a program financování investic do chytrých měst představí Pierre-Emmanuel Noel z Evropské investiční banky (EIB). Na místě program doplní výstava největších českých i nadnárodních hráčů na trhu chytrých řešení.

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1803/

březen | duben 2018 15 speciál – chytré město inzerce Třebíč otevře chytré parkoviště, parkovné řidiči zaplatí mobilem Chytré parkoviště v Třebíči by mělo začít fungovat do konce června. FOTO: smartcityolygon.cz Namísto závory nebo parkovacího automatu pohlídá správné parkování na Komenského náměstí v Třebíči moderní systém sledující změny geomagnetického pole. Město plánuje ještě letos spuštění takzvaného chytrého parkoviště. Petra Hanzlová Řidiči mohou přes mobil dopředu zjistit, jestli je dostatek volných míst, a například městští strážníci zase přesně uvidí, komu už vypršelo parkovné a  blokuje místo neoprávněně. Nové parkoviště by mělo začít fungovat do konce června. „Pro- jekt se ještě upravuje na základě rozšířených požadavků města na osazení LED diodami. Zároveň se zajišťují stanoviska dotčených sub- jektů,“ upřesnila mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová. LED diody osazené u každého parkovacího místa budou měnit barvy podle toho, jestli je stání obsazené nebo volné, jestli má stojící auto zaplacené parkovné, a upozorní blikáním na vypršení předplacené doby parkování. Pod celým parkovištěm bude propoje- ná síť čidel, která budou sledovat geomagnetické pole na povrchu. Když přijede auto, pole se změní, a čidlo pošle informaci do systé- mu, který také zaznamená, jestli řidič auta za parkování zaplatil. Přehled o  počtu obsazených míst získají lidé ve svém mobil- ním telefonu nebo také z elektro- Radnice ubezpečuje, že nové parkoviště není jen pro majitele chytrých telefonů. K dispozici bu- de i  parkovací totem, kde bude možné parkovné zaplatit hotově nebo platební kartou. Proměna stávajícího parkoviště v moderní nebude příliš náročná, protože náměstí každopádně čeka- la výměna povrchu. Bude potřeba pouze vyfrézovat drážku pro polo- žení kabelu spojujícího jednotlivá čidla. „Přesné náklady vzejdou až z poptávkového řízení, náš odhad je okolo dvou milionů korun,“ do- plnila mluvčí Martakidisová. Inspiraci pro zřízení moder- ního parkoviště vedení Třebíče načerpalo loni na podzim při ote- vření Smart city polygonu v Plzni, který ukazuje nejnovější techno- logie v městské dopravě a dalších oblastech infrastruktury. „Při ži- vých ukázkách jsme se přesvědčili, že parkovací senzory, informační tabule, řídící software i  dobíjení a provoz elektromobilů jsou aktu- álním standardem českých měst,“ komentoval vedoucí třebíčského odboru dopravy a  komunálních služeb Aleš Kratina. „ „ Karlovo náměstí v pořadí V blízkosti chytrého parkoviště na Komenského náměstí by měla vzniknout také dobíjecí stanice pro elektromobily. Pokud se no- vá parkovací technologie osvědčí, plánuje ji radnice zavést i na Kar- lově náměstí, které v  budoucnu stejně čeká oprava. Třebíč se na využívání moder- ních technologií v dopravě inten- zivně zaměřuje a loni v listopadu vyhrála i  soutěž Chytrá radnice v kategorii Individuální doprava. Soutěž pro města a  obce České republiky organizuje Úřad Vlády ČR, společně se společností O2 a  Českou spořitelnou. „Třebíč soutěžila s  Chytrou mobilitou, která zahrnuje stávající doprav- ní terminál, připravované chytré parkoviště na Komenského ná- městí a elektromobilitu. Ta je zde prezentována elektromobilem pro úředníky města a chystanou veřej- nou dobíjecí stanicí pro elektro- mobily a elektrokola,“ popsal mís- tostarosta Třebíče Vladimír Malý. Chytré technologie se stávají součástí měst v čím dál větší míře. Kromě projektu chytrého parkovi- ště je možné se na Moravě setkat třeba se samoobslužnou věží na parkování kol, informačními pa- nely, které pomáhají zorientovat se v dopravě nebo lavičkami, které umožňují lidem v  okolí bezdrá- tové připojení k internetu a mají zabudovaný USB vstup pro nabí- jení telefonů. nických informačních cedulí na příjezdu do města. „Od nového parkoviště si také slibujeme zrych- lení obrátkovosti parkujících aut a  lepší vymahatelnost ze strany městské policie,“ sdělila mluvčí. „ „ Nejen pro chytré telefony Dosud se totiž na parkovišti na Komenského náměstí často stáva- lo, že řidič zaplatil parkovné třeba na dvě hodiny, ale auto tam nechal odstavené celý den. „Je pravda, že někdy byl problém sehnat na par- kovišti místo. Doufám ale, že nový systém nebude moc složitý,“ po- znamenal řidič Libor Daška. UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK INZERCE DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ: do 15. 5. 2018 VYDAVATEL: Magnus Regio, s. r. o. Lipová 906/1, 602 00 Brno telefon: 518 321 576 e-mail: info@magnusregio.cz www.magnusregio.cz JEDNATELKA SPOLEČNOSTI: Magda Slaninová e-mail: m.slaninova@magnusregio.cz REDAKCE: šéfredaktor:Anna Fajkusová GSM: 774 112 643 e-mail: a.fajkusova@magnusregio.cz redaktoři: Ladislav Koubek, Veronika Vindišová, Michaela Římanová, Petra Hanzlová, Petr Jeřábek OBCHODNÍ ODDĚLENÍ: Gabriela Kulhavá GSM: 774 010 540 e-mail: g.kulhava@magnusregio.cz PRODUKCE: Jana Hrstková GSM: 725 006 094 e-mail: j.hrstkova@magnusregio.cz Petra Štěrbáková GSM: 725 893 273 e-mail: p.sterbakova@magnusregio.cz TISK: SAMAB BRNO GROUP, a. s. Cyrilská 14, 614 00 Brno www.samab.cz REGISTRACE: MK ČR E 18141 patří do Brno TOP 100 V příštím čísle Moravského hospodářství: Máte zájem získávat zdarma Moravské hospodářství? Objednejte si další číslo na adrese: a.fajkusova@magnusregio.cz  Příští vydání dostanete na váš stůl do 6. června 2018.  Doprava ve městě  Energetika a obnovitelné zdroje  Životní prostředí  Odpadové hospodářství a energetické zpracování odpadu  Sociální bydlení  Integrovaný záchranný systém  Zemědělství  Regionální kuchyně a potraviny  Bezpečné město Dopravní podnik města Brna, a. s. – 2 Technické muzeum v Brně – 2 Blue air – 3 Ředitelství silnic a dálnic ČR – 4, 5 Správa železniční dopravní cesty – 4 Oblastní nemocnice Náchod, a. s. – 7 Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a. s. – 7 Krajská nemocniceT. Bati, a. s. – 7 Masarykova Nemocnice PRIVAMED s. r. o., - 7 Nemocnice Pelhřimov p. o. – 7 Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace – 7 Nemocnice Strakonice a. s. – 7 Domažlická nemocnice, a. s. – 7 Galerie Šantovka, a. s. – 8 Lidl Česká republika v. o. s. – 10 STEINEX a. s. – 10 ZETORTRACTORS a. s. – 11 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. – 11 BrückAM spol. s r. o. – 11 Raiffeisenbank a. s. – 11 FAYNTelecommunications s. r. o. – 12 Google, Inc. – 12 Amazon.com, Inc. – 12 Apple, Inc. – 12 LoupVentures – 12 Nest Labs – 12 Albhabet Internacional GmbH – 12 CENTROPOL ENERGY, a. s. – 14 Národní divadlo Brno, příspěvková organizace – 16 JAZZFESTBRNOAHEAD, s. r. o. – 3 Brněnské komunikace a. s. – 4 Národní divadlo Brno, příspěvková organizace – 5 GOLF BRNO, a. s. – 6 ČEZ a. s. – 9 TRIADA, spol. s r. o. – 10 CARTec motor, s. r. o. – 10 AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. – 11 Dallmeier – 12 VERA, spol. s r. o. – 13 Veletrhy Brno, a. s. – 14 Autonapůl, družstvo – 16 Rejstřík firem Seznam Inzerentů S p e ci á l •  chyt ré měs to  • ■ Každé parkovací místo bude osázeno LED diodami.Ty budou měnit barvy podle toho, jestli je stání obsazené nebo volné, jestli má stojící auto zaplacené parkovné, a upozorní blikáním na vypršení předplacené doby parkování. ■ Přehled o počtu obsazených míst získají lidé ve svém mobilním telefonu nebo také z elektronických informačních cedulí na příjezdu do města. ■ Nové parkoviště nebude jen pro majitele chytrých telefonů. K dispozici bude i parkovací totem, kde bude možné parkovné zaplatit hotově nebo platební kartou.  parkování V případě zájmu o partnerství na této akci kontaktujte: obchod@magnusregio.cz nebo 774 010 540 | 774 112 138 business snídaně 4. ročník Sucho, povodně, voda a hospodaření s ní 18. května 2018, Hotel Avanti, Brno Organizátor: Mediální partner: PRODUKCE: GSM  725 006 094 j.hrstkova@magnusregio.cz www.magnusregio.cz Záštita: Předmět diskuze: • Dotační programy na projekty pro boj se suchem či povodněmi • Připravované projekty Povodí Moravy a Povodí Odry • Aktuální technický stav protipovodňových hrází a účinnost protipovodňových opatření v konkrétních situacích • Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR • Způsoby zadržení vody v krajině, příklady z praxe • Jak správně hospodařit s vodou a její nedostatek jako globální problém • Zásobování vodou, její čištění (problém zvaný kaly), problém kontaminace vod Účastníci akce: • Ministerstvo životního prostředí ČR • Ministerstvo zemědělství ČR • Mendelova univerzita Brno • SFŽP ČR • Český hydrometeorologický ústav • Povodí Moravy, s. p. • Povodí Odry, s. p. • VUT Brno • Agrární komora ČR • Zástupci měst a obcí

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1803/

16 březen | duben 2018 SMART MORAVĚNKA Obce sází na chytrá řešení. Lavičky s internetem jsou jen začátek speciál – chytré město Solární lavičky CappaSitty v Mikulově Cena: 110 tisíc korun (bez DPH) za jednu ■ Nachází se v Mikulově na Břeclavsku na místech, která vybrali obyvatelé města v anketě. ■ Má USB vstup pro nabíjení telefonů, tabletů a dalších přístrojů. ■ V jejím okolí je bezdrátové připojení k internetu. ■ Energii získává díky solárním panelům o výkonu 150 wattů. ■ Umí zaznamenat množství vyrobené energie i informace o připojeních. Informační panely ve Zlíně Cena: 5 milionů korun ■ Elektronické informační tabule ukazují dojezdový čas do různých míst ve Zlíně a umí i poradit alternativní trasu. ■ Informačních tabulí je celkem osm. Čtyři dvouřádkové na příjezdových cestách, informující o dojezdových časech, čtyři třířádkové blíže k centru města. ■ Informace pro tabule zajišťuje 21 detektorů, které jsou rozmístěné u hlavních tahů. Dokáží mimo jiné měřit čas průjezdu aut mezi jednotlivými body, z těchto údajů je tak možné vypočítávat dojezdové časy a navrhovat alternativní trasy. Aplikace SmogAlarm v Ostravě Cena: 242 tisíc korun ■ Zkušební verzi aplikace vyvinula nezisková organizace Čisté nebe a město Ostrava financovalo její rozšíření. ■ Aplikace je určená pro chytré telefony a tablety. ■ Uživatelé mohou snadno zjistit, jak to vypadá s čistotou ovzduší v místě, kde se právě nachází. ■ V případě překročení limitů znečištění v ovzduší upozorňuje, že lidé mají omezit pobyt venku a brát ohled na svůj zdravotní stav. Mobilní referenda v Březině ■ Namísto pořádání klasických referend, kdy obyvatelé obce hlasují vhazováním lístků do uren, se názor lidí zjišťuje po telefonu. ■ Vedení obce dopředu vyhlásí otázku a čas, kdy se referendum koná, a poté všechny obyvatele obce pracovníci radnice obvolají. ■ Naposledy takto zjišťovali názor lidí na polohu nového hřiště. ■ Obec využívá také mobilní rozhlas. Geoportál obce Hodonice ■ Obec Hodonice se zapojila do pilotního projektu na vytvoření multifunkčních map v systému GisOnline. ■ Geoportál zobrazuje například přesné umístění kanalizačního a vodovodního potrubí, elektrické vedení, hranice parcel nebo také rozmístění odpadkových košů nebo dopravních značek. Odpadový systém v Těšanech Cena: 5,7 milionu korun (pro celý region Židlochovicko) ■ Každá domácnost v obci dostává nádoby na tříděný odpad označené čárovým kódem. Při vyvážení nádob pak popeláři zaznamenávají, kolik kdo vytřídil plastu a papíru. ■ Čím více odpadu domácnosti vytřídí, tím větší slevu dostanou z poplatku za vyvážení. ■ Obec díky tomu ušetří ročně 30 procent nákladů za likvidaci odpadu a lidé si mohou poplatek snížit až o 70 procent. Samoobslužná věž na parkování kol, varování před smogem v mobilu nebo rychlé informace pro řidiče jsou příklady chytrých řešení, která nabízí čím dál častěji moravské obce svým obyvatelům. Města i  vesnice se chtějí řadit mezi takzvané „Smart Cities“, což je označení pro pokrokové obce, které sází na moderní technologie. Díky chytrým řešením radnice šetří náklady na provoz a umožňují lidem snadný přístup k potřebným informacím. PETRA HANZLOVÁ S p e ci á l •  chyt ré měs to  • Cyklověž v Třinci Cena: 10 milionů korun ■ Lidé si mohou v této samoobslužné zastřešené konstrukci uschovat celý den jízdní kola i drobná zavazadla. ■ Stojí v blízkosti železniční zastávky. ■ Věž chrání kola a vybavení před nepříznivými povětrnostními podmínkami nebo krádežemi. Uschovaná kola jsou navíc pojištěná. ■ V budoucnu by u věže měla fungovat i půjčovna elektrokol. Rozsáhlá rekonstrukce Janáč- kova divadla, která začala lo- ni v  létě, potrvá déle, než se původně předpokládalo. Jde o největší investici do této bu- dovy od dob jejího postavení. V  průběhu rozsáhlých prací došlo ke zjištění řady problé- mů, které je třeba řešit dodat- kem ke smlouvě a prodlouže- ním termínu realizace. Dodatečné práce si však vyžádají další prodloužení oprav  – první část prací bude dokončena už před festivalem do  25.  10.  2018, další práce uvnitř budovy však budou pro- bíhat až do konce dubna 2019. Rekonstrukce střechy a  finál- ní předání celé stavby se pro- dlužuje až do konce září 2019. „Naší prioritou bylo zajištění ním divadla probíhat v období mimo zkoušky a  představe- ní,“  uvedl  náměstek primátora města Brna pro oblast investic Richard Mrázek. Celková cena za  rekon- strukci divadla včetně více- prací a  méně prací nyní dělá 582 862 059,60 Kč bez DPH. Spolu s  oznámením o  pro- dloužení rekonstrukce zástupci divadla informovali také o spuš- tění prodeje předplatného. „V divadelní sezoně 2018/2019 Rekonstrukce Janáčkova divadla v Brně potrvá déle Rada města Brna tento do- datek odsouhlasila. „Festival Janáček Brno proběhne po- dle původního plánu. Termín dokončení oprav divadla byl od počátku koordinován s ter- mínem festivalu Janáček Brno, jehož letošní ročník se koná od 17. 11. do 5. 12. 2018,“ infor- moval Martin Glaser, ředitel divadla. zdárného konání festivalu Janá- ček Brno na podzim letošního roku a běžného chodu divadla v následující sezoně. Při pláno- vání dodatečných prací jsme proto v maximální možné míře respektovali požadavky souboru a provozu divadla. Od listopadu 2018 se díky tomu bude v Janáč- kově divadle opět hrát. Stavební práce budou po dohodě s vede- inzerce V březnu 2018 zahájil První český carsharing Autonapůl provoz už v desátém městě ČR, Zlíně. Síť pokrytých měst se tak opět rozšířila a pokrývá většinu krajských měst: Brno, Prahu, Zlín, Olomouc, Ostravu, Pardubice, Hradec Králové, Liberec, Plzeň a České Budějovice. V nich je pro stovky registro- vaných uživatelů nonstop k dis- pozici přes 70 aut od úsporných městských vozů po devítimístné dodávky. Autonapůl brzy zařadí do své flotily i  první elektro- mobily. Carsharing je snadný, výhod- ný a ohleduplný k městům a ži- votnímu prostředí. Svým uži- vatelům šetří finance i starosti. Průzkumy říkají, že průměrné auto jezdí jen jednu hodinu denně. Díky výrazně efektiv- nějšímu využití dokáže jedno auto carsharingu nahradit 5 až 10  soukromých aut, čímž šet- ří místo v ulicích. Sdílené vozy jsou také výrazně novější než průměrné auto. Díky tomu jsou bezpečnější, úspornější a splňují aktuální emisní normy. „ „ Auto snadno, výhodně a ohleduplně Typický uživatel carsharingu pro většinu svých cest využívá hromadnou dopravu, kolo či chůzi a  do auta usedá jen teh- dy, když ho opravdu potřebuje. Pak mu stačí jen najít nejbližší volné auto, rezervovat si ho přes počítač nebo telefon, s čipovou kartou nebo chytrým telefonem vyzvednout a jet. Carsharing je První český carsharing Autonapůl už v 10 městech ČR vhodný jak pro rodiny a  jed- notlivce, tak pro živnostníky, menší firmy, neziskové organi- zace či veřejné instituce – služeb Autonapůl využívají například architektonické kanceláře i libe- recká ZOO. Také díky tomu je carsharing chápán jako doplněk k ostatním druhům dopravy a je- den z  pilířů moderní městské mobility 21. století. V síti Auto- napůl navíc může každý uživatel využívat auta ve všech městech. „ „ Kdykoliv rezervovat a jet V Německu carsharing vy- užívají přes dva miliony uži- vatelů, sdílená auta provozují i státní dráhy DB a má podpo- ru veřejných institucí např. ve formě vyhrazených parkova- cích míst či výhodné reklamy. Veřejnou podporu se podařilo v rámci pilotního projektu pro- sadit i v Praze, kde mohou vozy carsharingu parkovat v tzv. mo- drých rezidentních zónách. Michal Šimoník Autonapůl www.autonapul.cz si mohou stálí i noví divadelní příznivci vybrat z  18 abonent- ních skupin. Stálým předplati- telům blokujeme místa jeden měsíc od zahájení prodeje se- zonního předplatného, což je od 3. do 30. dubna 2018. Celková doba prodeje předplatného je šest měsíců, tedy do 30. 9. 2018, a lze ho zakoupit jak v Zákaz- nickém centru NdB, tak online z pohodlí svých domovů či kan- celáří,“ uvedl Glaser. (red)

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh-1803/