MH duben 2019

MH duben 2019https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1904/

Sledujeme kraje: Vysočina  |  Jihomoravský  Olomoucký  |  Zlínský  Moravskoslezský  |  Pardubický  Královéhradecký to p o ds tat n é p r o f i r m y a  v eř e j n o u s p r áv u     b ř e z e n | d u b e n 2 0 1 9 www.moravskehospodarstvi.cz www.facebook.com/moravskehospodarstvi Nový územní plán umožní rychleji reagovat na potřeby města Brno chystá nový územní plán. Bylo na čase, ten součas- ný je již z  roku 1994 a  brzdí další rozvoj města. Jak pokra- čují přípravy a  co čeká jiho- moravskou metropoli po jeho schválení? Na tyto a další zají- mavé otázky jsme vedli rozho- vor s Doc. Ing. arch. Michalem Sedláčkem, který je ředitelem Kanceláře architekta města Brna. Jak aktuálně pokračují práce na územním plánu? Stíháte rok 2022? Děláme všechno pro to, aby- chom územní plán dokončili v ter- mínu. Nejprve je ale potřeba říci, že pracujeme na už rozpracova- ném územním plánu. Dokument má za sebou první veřejné projed- nání, ze kterého vzešly tisíce po- kynů k jeho dopracování. Sestavili jsme tým, který má přes dvacet li- Developerské projekty Nový velodrom poskytne zázemí pro řadu sportů. Jeho plocha bude využitelná kromě cyklistiky také pro všechny míčové sporty, gymnastiku, kulturní a společenské akce.  ■  Více se dočtete na stranách 1 a 2. ZDROJ: Město Brno Kvalita zázemí pro sport se zvyšuje Několikaletý růst ekonomiky výrazně zvýšil daňové příjmy obcí a krajů. Mnohé tak masivněji investují do rozvoje nejen infrastruktury, ale i podmínek pro kulturu a sport. Ladislav Koubek Další motivací je snaha zís- kat ještě před koncem progra- movacího období prostředky z  evropských fondů. Připravili jsme pro Vás tři příběhy z Brna, Valašského Meziříčí a Proseče. Kapacita velodromu bude 2000 diváků s možnost navýše- ní o dalších pět set. Dráha dře- věné konstrukce o délce 250 m nahradí současný velodrom v blízkosti výstaviště, kde město počítá s  ještě velkolepější pře- stavbou na novou multifunkční halu. Ovšem i  nový velodrom poskytne zázemí pro další spor- ty. Jeho plocha využitelná pro všechny míčové sporty, gym- nastiku, kulturní a společenské akce. Hlavní provozní celky tedy budou závodní dráha a  multi- funkční plocha. Chybět ale ne- bude ani zázemí pro sportovce (šatny, hygienické zázemí, po- silovna, trenažérovna, místnost pro relaxaci a regeneraci, sklady a servis kol), zázemí pro pořádá- ní závodů. Příznivci méně frek- ventovaných sportů zde najdou prostory pro sálovou cyklistiku a BMX. Součástí budu prostory pro administrativu a  trenéry, ubytovna, ústav sportovní me- dicíny a hypobarický úsek. „Nesmírně se těšíme, že bu- deme mít vlastní zázemí, kterým se vyrovnáme vyspělým státům a  nebudeme muset jezdit tré- novat jinam. Nejčastěji jezdíme do Vídně, z každého tréninku se ale kvůli náročné logistice stává celodenní záležitost,“ podotkl dráhový cyklista a  vicemistr světa Tomáš Bábek.  Umožňovat bude i pořádání špičkových cyklistických akcí podle parametrů mezinárodní cyklistické unie UCI. Žádný takový areál nefunguje v Česku ani na Slovensku.  „Náklady na vybudování ve- lodromu se budou pohybovat v rozmezí od 350 do 400 milio- nů korun – přesnou částku určí až výběrové řízení na dodavate- le stavby. Do roku 2021 by mělo být hotovo. Nový velodrom by měl mít kapacitu 2000 pevných a 500 mobilních sedadel a klo- penou dráhu dlouhou 250 me- trů a  širokou osm metrů,“ ře- kl 1. náměstek primátora Petr Hladík.  Hlavními uživateli velo- dromu budou sportovní od- díly Favorit Brno a  Dukla Br- no. Kromě sportovců, trenérů a diváků podpoří provoz areálu i komerční pronájmy (ubytovna, sportovní medicína, hypobaric- ký úsek). I když je zřejmé, že velodrom bude sloužit přede- vším regionální, národní i me- zinárodní cyklistice (evropské poháry, mistrovství Evropy či světa), bude zde prostor i  pro pořádání kulturních a společen- ských akcí. Pokračování na straně 2 Vyšší platy zdravotní sestry nepřilákají Jaká je budoucnost českého zdravotnictví? Jak si nemocnice poradí s verifikací léčiv nebo s nekončící personální krizí? Desítky ředitelů českých nemocnic přijely diskutovat na Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví Více na str. 5 Tesla přichází do Česka První česká pobočka bude v pražských Vysočanech. Oficiální servisní středisko bude důležité pro české majitele elektromobilů Tesla, protože už nebudou muset využívat servisy v sousedním Rakousku a Německu. Více na str. 10 Města testují chytré popelnice Budoucnost odpadového hospodářství zdá se ovládly chytré technologie. Inteligentní popelnice tzv. Bigbelly pojmou čtyřikrát více odpadu, zamezují zápachu i výskytu škůdců. Mají v sobě dokonce nainstalovaný lis, který odpadky stlačuje. Více na str. 14 Zabezpečení škol I v roce 2019 se v České republice najdou školy, do kterých nemá problém vstoupit kdokoli cizí. Bezpečnostní opatření se sice zlepšují, ale stále nejsou zavedena plošně. Školní inspekce školy na pochybení upozorňuje, ale mnoho zařízení dosud do bezpečnosti neinvestovala. Více na str. 8 Brno-Komárov Základní údaje: ■ Plánované datum dokončení: 2021 ■ Cena: 350–400 mil. Kč ■ Investor: město Brno  velodrom 5 Ministr: V elektronizaci zdravotnictví doháníme deficit 8 Přeshraniční spolupráce záchranářů i hasičů posiluje 9 – 16 Speciál: Smart city a doprava dí, jsou v něm architekti, krajinář- ští architekti, urbanisté, doprav- ní inženýři, sociální geografové, právníci nebo vodohospodářský specialista. Teď návrh dopracuje- me a na konci letošního roku pře- dáme pořizovateli. Jsme zhruba ve třetině. Pak budou následovat dvě veřejná projednání s veřejností. Co je nyní největší překáž- kou? Nejsložitější a nejdelší na celém procesu bude fáze projednání návr- hu a vypořádání všech připomínek. Bude nutné nový plán odsouhla- sit, což v  Brně nebude jednodu- ché. Čím je město větší, tím je to komplikovanější. Zájmy města, městských částí, obyvatel nebo developerů se mohou lišit, často jsou protichůdné. Naším úkolem je dokument projednat tak, aby byl výsledný návrh akceptovatelný pro všechny. Do návrhu bude potřeba zapracovat také Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, což je nadřazený územní plán kraje. Pokračování na straně 3 S p e ci á l •smartc itya dop rava•

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1904/

2 březen | duben 2019 Kvalita zázemí pro sport se zvyšuje „ „ Sportovní hala Valašské Meziříčí Navrhovaná přístavba spor- tovní haly se zázemím bude umístěna v  jihozápadní části města a bude napojena na stá- vající tělocvičnu integrované střední školy. Objekt se skládá ze sportovní haly, zázemí pro sportovce a spojovacích krčků. Celkový půdorysný rozměr objektu je 56,30 m × 53,98 m. V  současné době je dokonče- na dokumentace pro společné územní řízení a povolení stavby a byla zahájena inženýrská čin- nost za účelem zajištění staveb- ního povolení. Na této hale je zajímavá spoluúčast kraje s měs- Jaroslav Klaška je architekt a zároveň bývalý starosta Šlapanic u Brna. Zeptali jsme se jej, proč v současnosti roste tolik nových sportovních hal a jaká je jejich architektonická úroveň. Proč dnes dochází k  roz- machu budování sportovních hal v  českých a  moravských městech? Prožíváme ekonomický roz- květ, všude se buduje a  opra- vuje. Sport je velký fenomén, vrcholoví sportovci jsou pro mladé vzory. Mezi populární sporty patří sálové sporty, kte- ré potřebují sportovní haly. Ty stávající jsou vytížené dlouho do večera, a proto je zapotřebí dalších a  ty se postupně sta- ví. Dotacemi pomáhá stát, ale hlavní tíha leží na obcích, měs- tech a spolcích. „ „ Největší úskalí je ve financích Jak vnímáte architektonic- kou hodnotu těchto hal? Daří se je dobře zakomponovat do okolní zástavby? Kvalita hal je ovlivněna pro- středím, zkušenostmi projek- tantů a množstvím peněz, které má ten který spolek, obec nebo město k dispozici. Znám zdařilá provedení velkých sportovních hal z Kuřimi nebo z Modřic, do kterých investovala jejich města. Ta mají svoji kvalitu a  jen mi- nimum drobných provozních nedokonalostí. Znám i  menší projekty např. ze Šlapanic, kde investují spolky, jako je Orel ne- bo Sokol. Ty dosti složitě shá- ní hlavně finance. Jinak tamější sportovci úspěšně řeší svá nová sportoviště, aby byla kvalitní jak sportovně, provozně, tak i archi- tektonicky a vhodně zapadla do svého prostředí. Kde vnímáte největší úskalí podobných projektů? Zatím stále ve financích. Pro- jekty z  Kuřimi nebo z  Modřic jsou opravdu velké sportovní haly s  výbornými parametry, a s kvalitním zázemím, které jsou spíše do větších měst. Stojí hodně a proto potřebují dobré provozní zázemí: správce a údržbu na plný úvazek a dostatek akcí, aby byly co nejlépe využity. I menší pro- jekty jsou úspěšné, hlavně pro běžný sport, a je o ně zájem. Ladislav KOUBEK tem, jehož zástupci se aktivně podílejí na přípravě akce. Sportovní hala se bude vy- užívat pro více druhů sportu – házená, basketbal, volejbal apod. V interiéru haly bude umístěna rovněž horolezecká stěna. V 1. patře sousední budovy (zázemí pro sportovce) se na- chází zádveří, vstupní hala, kan- celář správce budovy, schodiště, výtah, chodby, sportovní hala, sklady sportovního nářadí, re- cepce, server, sociální zařízení, šatny a  sprchy pro sportovce (8×), šatna rozhodčích se zá- zemím, výměníková stanice a  ostatní technické místnosti, ošetřovna, úklidová komora, klubovny, spojovací krčky a šat- na s recepcí. Ve 2. podlaží se nachází tri- buny, hala (foyer), šatna pro veřejnost, bufet, chodby, sklad (bufet), VIP salonek (klubovna), schodiště, výtah, sociální zaříze- ní, šatny a sprchy pro sportovce (2×) a cvičební sály (2×). Ve 3. podlaží se nachází scho- diště a VIP salonek (klubovna). Sportovní hala bude jedno- podlažní budova obdélníkového půdorysu se střešní konstruk- cí ve tvaru oblouku. Půdo- rysný rozměr samotné haly je 32 × 47 metrů a výška 14,4 m. Hala bude řešena jako bezba- riérová. stavebnictví Milí čtenáři, ráda bych se vám jako nová šéfredaktorka krátce představila. Novinařině se věnuji už pěknou řádku let, nyní mám tu čest vést Moravské hospodářství. Laťka je vysoko, spolu se zbytkem redakčního týmu se budeme snažit dostát stejně vysoké úrovně, a snad ji i posuneme zas o kousek výš. Namístě je tak i poděkování mé Kamila Fuchsová šéfredaktorka Moravské hospodářství předchůdkyni paní Anně Fajkusové za kus dobře odvedené práce. A teď již k číslu samotnému. Pozitivní vývoj ekonomiky výrazně zvýšil daňové příjmy obcí a krajů a ty tak mohou investovat i do sportovního zázemí. Tři velké investiční akce tohoto typu – dvou moravských a jednoho českého města – představuje ve svém článku na straně 1 a 2 kolega Ladislav Koubek. Pro Brno je nyní aktuální téma územního plánu, o to více, že ten současný platí již od roku 1994. Není tedy divu, že město brzdí v dalším rozvoji. O přípravách nového územního plánu jsme si povídali s hlavním architektem města Brna panem Michalem Sedláčkem. Přílohu jsme tentokrát věnovali dopravě a chytrým technologiím, resp. jejich využití při chodu města v praxi a potenciálu například právě v dopravě, nakládání s odpadem či při práci městské policie.  úvodník Kvalita hal je ovlivněna prostředím, zkušenostmi projektantů a penězi Valašské Meziříčí Základní údaje: ■ Zahájení stavby v prosinci 2019 ■ Dokončení v srpnu 2021 ■ Předpokládané náklady 190 mil. Kč ■ Investor: Zlínský kraj (50 %), město Valašské Meziříčí (50 %)  sportovni hala z  nějakého národního zdro- je plánujeme na roky 2020 až 2021,“ podotýká Macháček. Nová sportovní hala vyros- te v  místě technicky zastaralé tělocvičny z roku 1961 v areálu základní školy, která je ve velmi špatném stavu. Vnitřní rozměry nové hrací plochy haly budou 18  ×  36  metrů. Větší hala do místa bohužel nešla dispozičně umístit. Z hlediska provozního je sportovní hala řešena pouze jako sportoviště s prostory pro diváky (84 míst + 4 místa ZTP), s  nářaďovnou a  s  prostorem technologie. Přidružené komunikační prostory včetně hlavních vstupů, šatny a sociální zařízení budou řešeny ve stávajícím přilehlém objektu. Dokončení ze strany 1 „ „ Sportovní hala v Proseči Proseč je městečko s více jak osmisetletou historií. Leží v Par- dubickém kraji na pokraji Čes- komoravské vysočiny na severo- východě Žďárských vrchů a má 2000 obyvatel. Je tak zřejmé, že jeho projekt sportovní haly bude řádově menší než v Brně či Va- lašském Meziříčí a jeho realizace bude závislá na finančních mož- nostech města. „Investiční náklady jsou cca 25 mil. Kč, v současné době hle- dá město finanční prostředky. Bohužel evropské, ani národní dotační tituly nejsou k dispozici pro toto využití a pro města do 3 000 obyvatel. Investorem bude město Proseč, hala bude vyu- žívána pro školní výuku a mi- mo učební hodiny pro širokou veřejnost a  spolky,“ sdělil Mo- ravskému hospodářství starosta města Jan Macháček. „Realizaci chceme v případě získání alespoň 10 mil. dotace V proseči Základní údaje: ■ Zahájení (předpoklad): 2020 ■ Dokončení (předpoklad): 2021 ■ Předpokládané náklady 25 mil. Kč ■ Investor: město Proseč  sportovni hala Jaroslav Klaška, architekt a zároveň bývalý starosta Šlapanic u Brna. ZDROJ: Zlínský kraj ZDROJ: Město Proseč

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1904/

březen | duben 2019 3 Nový územní plán umožní rychleji reagovat na potřeby města Dokončení ze strany 1 Proč je potřeba nového ÚP tak akutní, resp. co v tomto smě- ru podle vás Brno nejvíce pálí? Brno má územní plán z roku 1994. Je to jeden z  nejstarších územních plánů v  České repub- lice. Město nutně potřebuje nový, ten stávající blokuje jak výstavbu bytů, tak rozvoj dopravy. A to jsou věci, které Brno nejvíc pálí. Hlavní problém je v tom, že území, která jsou v  platném územním plánu vymezená pro bydlení, jsou už vyčerpaná. Tam, kde by se stavět dalo, zase chybí potřebná infra- struktura, silnice, sítě, městská hromadná doprava a  další. Přes dvacet let starý územní plán už není schopný reagovat na měnící se potřeby města a jeho obyvatel. S tím souvisí i další otázka – jak se bude Brno po jeho schvá- lení dále rozvíjet? Jakmile budeme mít nový územní plán, otevřou se plochy pro další výstavbu. Uvedu příklad, území nazývané jako Západní brá- na na ulici Jihlavská, naproti fa- kultní nemocnici v Bohunicích, je určené pro výstavbu nových bytů. Mohly by tady vyrůst výškové do- my až o dvaceti podlažích. Platný územní plán tady ale umožňuje postavit jen padesát procent bytů, a  to je málo. Nový územní plán nám umožní lépe a rychleji rea- govat na potřeby města. V  souvislosti s  rozvojem města a  přesunem brněnského hlavního nádraží se zmiňuje také výstavba nové Jižní čtvrti, jak by měla vypadat? Chceme, aby nová čtvrť by- la katalyzátorem rozvoje Brna Kdy by se mohla nová čtvrť začít stavět? Časový horizont realizace nové čtvrti souvisí s výstavbou nového nádraží na místě dnešního dolní- ho nádraží u řeky Svratky. To by mělo podle současných představ být dokončeno za 12 až 15 let. Chtěli bychom, aby nové budovy vyrostly v horizontu pěti až sedmi let tak, aby ve chvíli, kdy se otevře nové nádraží, už byla dokončena zástavba podél hlavního bulváru, který bude spojovat tuto oblast s historickým centrem Brna. V „oblibě“ máte architek- tonické a  urbanistické soutěže. Jsou pro vás i pro chystaný územ- ní plán zdrojem inspirace? Za dva roky fungování KAM jsme připravili už sedm architek- tonických a  urbanistických sou- těží pro město a jeho části. Podle nás jsou soutěže efektivní nástroj, jak zajistit kvalitní rozvoj města. Výsledky urbanistických soutěží, například soutěž na Špitálku ne- bo na areál BVV, se promítnou i  do územního plánu. Poptávka po soutěžích roste, rádi bychom jich dělali více, ale jejich příprava je náročná, proto bychom chtěli do budoucna vytvořit samostatné oddělení, které se bude na archi- tektonické a urbanistické soutěže specializovat. Na jaké téma chystáte další soutěže? Aktuálně připravujeme velkou mezinárodní soutěž na budovu nového hlavního nádraží. Součás- tí bude nejen řešení samotné bu- dovy, ale také veřejného prostoru před a za nádražím. Společně se zadavatelem, Správou železniční a  dopravní cesty, pracujeme na zadání soutěže. Vypíšeme ji ještě letos v září. Chceme oslovit také architekty ze zahraničí, kteří mají zkušenosti s velkými dopravními stavbami. Už teď hledáme inspi- raci u  našich sousedů, třeba ve Vídni nebo v Hamburku. V letoš- ním roce plánujeme mimo jiné i  dopravně-krajinářskou soutěž na řešení úseku D43 nebo archi- tektonickou soutěž na kulturní centrum Stará hasička v Komíně. Nedávno jste také v  souvis- losti s novým územním plánem realizovali průzkum parkovišť u jihomoravských nádraží, s ja- kým výsledkem? Na konci loňského roku se kolegové z  dopravního oddělení zaměřili na kapacitu a obsazenost parkovišť typu Park and Ride v  okolí vybraných železničních stanic a nádraží u tratí spojujících Brno s Břeclaví, Českou Třebovou a Tišnovem. Získaná data teď vy- užijeme při zpracování územní- ho plánu, doplní dopravní model, který prověřuje zatížení doprav- ní sítě. Dopravní oddělení takto průběžně sleduje vývoj ve všech druzích dopravy, a to i pro cesty přesahující hranice města Brna. Právě záchytná parkoviště u želez- a  současně měla lidské měřítko a  nabídla kvalitní a  živá veřejná prostranství. Bude mít smíšenou výstavbu s  byty, kancelářemi, kulturními a  veřejnými stavbami a park. Naším hlavním úkolem je teď vymezit, jak bude tato čtvrť prostorově a funkčně uspořádána, zpřesnit návrh městské infrastruk- tury a  etapizaci výstavby. Území o rozloze zhruba 140 hektarů by mělo do budoucna nabídnout by- dlení pro deset až patnáct tisíc lidí. Bude to čtvrť krátkých vzdáleností, lokalita nabídne pracovní příleži- tosti i možnosti kulturního využití a relaxace. Navíc bude v těsné blíz- kosti historického centra, lemova- ná rozsáhlým parkem a oživeným nábřežím řeky Svratky. Jak proměnit část nevyu- žívaného areálu brněnských tepláren a přilehlého okolí na chytrou městskou čtvrť? S tím si museli poradit účastníci mezinárodní ideové soutěže Špitálka. Jako vítězný návrh vybrala porota složená z českých i zahra- ničních odborníků návrh pražské architektonické kanceláře Aulík Fišer architekti, od autorů Jana Aulíka, Petry Skalické a  Miloše Linharta. „Návrh je ambiciózní, a přitom realistický. Autoři propojují okruh městských parků s nábřežím Svi- tavy. Parky tak tvoří základní osy, podél kterých je členěna výstav- ba. Zároveň tím vytváří řadu roz- manitých veřejných prostranství, ale také hustou síť stezek pro pě- ší a  cyklisty. Citlivě pracují také s průmyslovými budovami, které trh realit ničních stanic jsou jednou z mož- ností, která může odlehčit přetíže- ným komunikacím na příjezdu do města i ve městě samotném. Jaké obdobné průzkumy jste ještě realizovali a  k  čemu jste dospěli? Další průzkumy připravují především naši sociální geogra- fové, se sběrem dat nám pomá- hají také studenti. V loňském ro- ce jsme dělali například průzkum maloobchodní sítě a služeb města Brna. Brno je v tomto jedinečné, protože jako jediné město u nás data sbírá už přes dvacet let. Průzkum poprvé převzala KAM. Díky tomu máme informace o  proměňujícím se sortimentu nebo velikosti prodejní plochy. Výsledky ukazují i  to, kolik ob- jektů ještě čeká na své nájemce nebo kde jsou obchody a služby lépe dostupné a kde za nimi musí lidé cestovat, to jsou data, která využijeme při plánování města. Je pozitivní, že za posledních pět let se rozložení obchodů ve městě výrazně nemění, zastavil se také úbytek malých obchodů z histo- rického centra města. V letošním roce plánujeme zveřejnit také výsledky průzkumu podlažnosti a funkcí budov nebo interaktivní mapu pracovních míst v Brně. Kdy budou mít příležitost občané vyjádřit svůj názor na novou podobu ÚP? Mají občané ještě nějaké další možnosti, jak se podílet na „podobě“ města? Obyvatelé Brna budou moci vyjádřit svůj názor v rámci dvou veřejných projednání k  územní- mu plánu. To první bude na jaře příštího roku. Za KAM se snažíme zapojovat obyvatele Brna do všech velkých projektů, které připravuje- me. Proto pořádáme jak diskuzní, tak participativní setkání. V letoš- ním roce bychom rádi uspořádali participaci k  Mendlovu náměstí, na jehož proměnu jsme uspořá- dali ideovou soutěž. Vzhledem k  tomu, že proměna náměstí je dlouhodobý proces, bychom rádi začali aspoň postupně s  malými změnami a do rozhodování zapo- jili právě místní obyvatele. Kamila Fuchsová Kancelář architekta města Brna (KAM) je hlavní koncepční pracoviště Brna v oblasti architektury, urbanismu a tvorby města. Radou města Brna byla zřízena v roce 2016, vede ji právě Doc. Ing. arch. Michal Sedláček. KAM pracuje na novém územním plánu, navrhuje urbanistické a dopravní studie, připravuje architektonické a urbanistické soutěže. Zároveň usiluje o zapojení široké veřejnosti do otázek týkajících se rozvoje města.  architekt KAM Soutěž o podobu Špitálky zná vítěze. Areál brněnských tepláren se promění v chytrou čtvrť Stavební veletrh přivítal více než 26  000 návštěvníků Na přelomu února a března patřilo brněnské výstaviště stavebnictví, řemeslům a interiérovému designu. Současně se uskutečnily tři veletrhy – Stavební veletrh Brno, veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno a veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX. Zúčastnilo se jich celkem 314 vysta- vovatelů převážně z České republiky. Firmy představily své novinky a nejlepší exponáty soutěžily o trofeje.Trojici Zlatých medailí SVB 2019 si rozdělily posuvná střešní taška SALSA 13 od firmy Tondach ČR, chytrá řídicí jednot- ka vnitřního prostředí Velux Active od společnosti Velux ČR a tepelné čerpa- dlo Chameleon Hybrid od společnosti Tepelná čerpadla Mach.  SVB 2019 bylo nutné ponechat z důvodu ne- narušení provozu tepláren,“  shr- nul ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček. „Nová městská čtvrť nabíd- ne bydlení pro tři až čtyři tisíce obyvatel, nové pracovní příle- žitosti i  služby, zároveň to bude atraktivní lokalita v  docházkové vzdálenosti historického centra. Ideje z  nejvýše oceněných návr- hů teď město použije pro zadání územní studie širšího území, která bude následně použita pro změ- nu Územního plánu města Brna a pro samotnou výstavbu a oživení této části města,“ doplnil náměs- tek primátorky a člen poroty Petr Hladík. Řešené území se nachází mezi ulicemi Koliště, Cejl, Radlas a Špi- tálka, z jihu je ohraničeno želez- niční tratí. Má rozlohu zhruba dvacet pět hektarů. Proměna ob- lasti nebude spojená jen s novými plochami pro bydlení, práci nebo volný čas, ale v  území přibydou i nové dopravní spojnice. Nejdů- ležitější z  nich je Nová městská třída, která má propojit sever a jih Brna novou trasou. Půjde o bulvár s prodejnami v přízemí domů, uži- vatelsky přívětivý jak pro pěší, tak pro cyklisty. Sloužit bude zároveň i hromadné dopravě, kdy v místě přibude nová trolejbusová linka. Soutěž pro město Brno organi- zovala Kancelář architekta města Brna. Porota hodnotila celkem dvacet šest návrhů z tuzemska, ale také od účastníků ze Slovenska, Srbska, Polska, Belgie, Litvy, Velké Británie, Japonska a Singapuru. (red) ZDROJ: KAM Brno

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1904/

4 březen | duben 2019 Michaela Čapková oděvní kolekce ARTEFACTS FOTO: michaelacapkova.com Kolekce je inspirována tradičním českým materiálem kanafasem, ze kterého se od 15. století šily peřiny, závěsy, utěrky, či tradiční sukně konofasky. Je inspirována výročím založení Československa a úspěch již sklidila v Tokiu.Výchozí ideou pro její dámskou kolekci je ‚proměna‘. Oděv podává svědectví o vztahu člověka a historického artefaktu.Vzájemným propojením těchto několika artefaktů vznikla výsledná forma kolekce, která je zároveň dialogem mezi uměleckým objektem a užitým předmětem. Sebastian Kitzberger vázy Crust FOTO: Ester Kyselková Vázy Crust Sebastiana Kitzbergera navazují na umělecko-řemeslnou tradici hutně tvarovaných skleněných nádob. Mladý designér klade důraz na rehabilitaci tvarosloví a inovaci klasických dřevěných forem, jejíž struktura se podepisuje na konečném výsledku. Právě tato jemně hrubá struktura dělá vázy zajímavější.Vytvořil smyčku od mladé vázy až po starou, rozpadající se vázu. Kitzberger na sebe strhnul pozornost už během studia. Svou diplomovou prací potvrzuje, že vládne talentem, o kterém ještě uslyšíme. Zuzana Gombošová Susmith / Malai Biomaterials / vývoj biomateriálu Malai FOTO:Architectural Digest Nakrmit bakterie kokosovou vodou, nechat zkvasit a dostat ekologický materiál podobný kůži.Tak nějak vznikají kolekce značky Malai. Za nápadem stojí slovenská designérka Zuzana Gombošová, která se vymezuje vůči nešetrné a neudržitelné módě. Z unikátního materiálu dvojice vytváří prototypy doplňků, první kusy jsou k prodeji v podzimní kolekci. Zuzana po boku odborníků dokonce vyvinula přístroj, který kontroluje růst mikroorganismů a umí z nich vytvářet výsledný materiál, tedy jakousi bakteriální celulózu. Miksmitte kolekce sklokeramických objektů FOTO: Miksmitte studio Trojice designérů Zuzana Svatik, Štefan Sekáč a Dávid Kuinec spolu nedávno založili MIKSMITTE STUDIO a loni už brali cenu BADW AWARDS. Čerství absolventi VŠVU pracují se sklem a keramikou, avšak jejich snahou je s jistou dávkou experimentu překonávat stereotypní hranice těchto materiálů. Jejich tvorba je aktuální ve vyjádření současných témat genderu, sexu i smrti, stejně jako progresivní svým zpracováním a zároveň notnou dávkou ironie a smyslu pro humor. Tyformy a Adam Kovalčík kolekce Kořenáče FOTO: zamaye.com Kolekce Kořenáče je výsledek spolupráce tandemu Pavla Vachunová (pražské studio Tyformy) – Adam Kovalčík (sochař).Ve společném „květináčovém“ projektu navázali oba umělci na předchozí spolupráci vyznačující se jemnými ornamenty, jež vznikly díky obtiskům rozličných přírodních materiálů. Spolupráce s Kovalčíkem měla na obří květináče promítnout tvarosloví zahradního náčiní – rýče, motyky nebo hrábě. Samotný proces tvorby však prvotní ideu přeměnil v kolekci, která výtvarníky dovedla k výrobě vlastního nářadí. Kořenáče tak nesou naprosto mimořádný a specifický dekor. Terezie Lexová a Štěpán Smetana zrcadla Mirror Stage FOTO:Terezie Lexová a Štěpán Smetana Designérská dvojice Terezie Lexová a Štěpán Smetana osvobodila zrcadla do prostoru, kde žijí vlastním životem. Jejich hravá kolekce Mirror Stage hýří tlumenými barvami, zaujme jednoduchými tvary a září precizním zpracováním. Solitéry navíc elegantně propojují sklo s kovem. Započíná tak cesta z imaginárního prostoru zrcadlení, kde vzniká Já a naše identita, přes prostor symbolický, neosobní sféru společnosti, ve které přijímáme své místo. Místo tvořící značnou část toho, co nazýváme realitou. Sabina Rich kolekce tenisek SS19 FOTO: Daily style Sabina Rich je česká značka, kterou založila mladá návrhářka a stylistka Sabina Sádková (rozená Boháčová).Ta pracovala již pro značku Snaha a pod vlastním labelem uvedla kolekci tenisek ručně vyráběných v ČR z materiálů jako prime nebo flyknit. Hlavním cílem značky je vysoká kvalita zpracování, pohodlnost a splnění nároků na zdravotní aspekty. Sádková v průběhu několika posledních let spolupracovala s významnými českými designéry a navrhla také kolekci bot pro značky Petra Ptáčková a LaFormela. František Dvořák elektrický motocykl Kuberg – Tauro FOTO: František Dvořák Mladý český designér František Dvořák, který je studentem průmyslového designu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, navrhl jako diplomovou práci elektrickou motorku Kuberg Tauro. Spojuje v sobě to nejlepší z městského skútru a dakarového i závodního speciálu. Moderně vyhlížející stroj by měl mít dojezd asi 300 kilometrů a některé jeho části vznikly na 3D tiskárně. Technologicky asi nejzajímavější je fakt, že veškeré plastové díly kapotáží jsou vytisknuté na obyčejné 3D tiskárně Průša. Veronika Janečková kompostovatelné kávové kapsle FOTO:Tomáš Polák Jednorázové kapsle do kávovarů se vyrábějí z plastu a hliníku, tudíž jsou velmi špatně recyklovatelné.To představuje pro životní prostředí výraznou zátěž. Porota v soutěži Model Young Package 2018 udělila Veronice Janečkové hlavní cenu za „vizionářský ekologický přístup“ i za dotažený vzorník kapslí.Autorka návrhu Veronika již v roce 2013 bodovala se Šperkem první pomoci a v roce 2016 získala ocenění v této soutěži za hravý a inovativní obal na vodu „Drink Water – Play with a Bottle“. Designová budoucnost   budoucnost designu business style Designérský svět má nejen své krále, ale také korunní prince a princezny. Platí to i o soutěži Czech Grand Design. Kdo bude Objevem roku na letošním třináctém ročníku? Šanci má jedenáct tvůrců, respektive projektů, které se rozprostírají snad v celé šíři domácího designu. Michaela Římanová Johana Němečková kolekce venkovního nábytku Opilion FOTO: Meyto Johana Němečková vytvořila ve své diplomové práci základní kolekci sedacího venkovního nábytku ve spolupráci se začínající českou značkou MEYTO, která se specializuje na kovovýrobu a CNC ohýbáni trubek. Základní kolekce se skládá z jídelní židle, křesla s područkami a židle. Jednotlivé kusy jsou navrženy pro použití jak v exteriéru, tak v interiéru.V budoucnu bude povlak navržen tak, aby zvýšil komfort sedadel. Maria Nina Václavková projekt OffCuts FOTO: banger.cz Jako malá si přála být ilustrátorkou, ale osud ji zavedl k botám. Se svými Rectangle shoes se dostala do sbírek Metropolitního muzea v New Yorku. Zabývá se udržitelností. Hledala současné přístupy, kdy se tohle téma začalo řešit a tak přístupy zkoumala více a snažila se z nich vycházet v praktické části práce, což byl koncept kolekce bot Offcuts.Aby se dala snadno recyklovat, bylo důležité botu zjednodušit na co nejmenší množství součástek, a to jak konstrukčně, tak výrobně.

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1904/

březen | duben 2019 5 inzerce Vyšší platy zdravotní sestry nepřilákají, shodly se nemocnice nad tímto problémem zavírat oči, ale snažíme se jej aktivně řešit,“ řekl ministr. Plošné pau- šální zvyšování platů ale podle něj řešením není a  nemocnice by měly samy určovat, kolik dají sestrám i dalšímu personálu při- dáno. Podobný názor vyjádřila také náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění z minister- stva Helena Rögnerová. „Zvy- šování platu má být motivující. Plošné přidávání peněz motivaci k práci nezvyšuje,“ řekla. To potvrzuje také ředitel Vy- sokomýtské nemocnice Josef Pejchl. „Je to paradox, ale když jsme sestrám dali vyšší plat, začaly si zkracovat směny. Po zvýšení současného platu by se dostaly až na 40 000, a to si raději zkrátí pracovní dobu a jsou do- poledne doma. Pro dnešní mladé lidi není plat to nejdůležitější. Mají priority jinde,“ poznamenal Pejchl. Na zkušenosti, jak sestry do nemocnic nalákat, se ptal ostat- ních nemocnic ředitel Nemocni- ce Na Bulovce Praha Jan Kvaček. Jaká je budoucnost českého zdravotnictví? Jak si nemocnice poradí s verifikací léčiv nebo s nekončící personální krizí? Desítky ředitelů českých nemocnic přijely diskutovat na Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví. Akci pořádala 7. 2. v Praze společnost Magnus Regio. Anna Fajkusová Jak se vyvíjí elektronizace čes- kého zdravotnictví přiblížil hned v  úvodu ministr zdravotnictví České republiky Adam Vojtěch. „Elektronizace zdravotnictví je pro nás priorita, která přinese revoluční změny. Elektronické recepty jsou jen dílčí projekt. Chceme standardy pro sdílení dat, sdílení receptů… To všechno by nás mělo posunout na úroveň západních států. Elektronizace zdravotnictví běží, a  pokud vše dobře půjde, zákon by měl být připraven do konce roku,“ přislí- bil ministr a připomenul probí- hající připomínkové řízení. Vedle e-receptů se nemocnice a  lékárny musí letos sžít s  pro- tipadělkovou směrnicí. „Imple- mentovat toto nařízení byla naše povinnost, přestože to není téma, které by nás pálilo nejvíc. Můžu ale prohlásit, že naší prioritou je ve veřejném zájmu vydávání léků pacientů, takže v každém případě počítáme s  bezsankčním obdo- bím,“ upozornil. Podle ředitele Fakultní nemocni- ce Brno Romana Krause většina benefitů nepomáhá. „Vyzkoušeli jsme všechno. Dopravu, školku, bydlení… Při průzkumu zájmu o školku ji všichni chtěli. Nako- nec je dětmi zaměstnanců zapl- něná jen z  poloviny. Svozovou dopravu sestry téměř nevyuží- vají, není ani zájem o byty, které jsme vyjednali s městem. Jediné, co pomohlo, bylo, že jsme přijali více sanitářů a sestry tak nemusí dělat ty nejtěžší práce,“ poradil. Ostatní nemocnice už se kvůli nedostatku sester poohlíží i  v  zahraničí. Do Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav přija- li například 5 zdravotních sester z Makedonie. „Se samotnými se- strami jsme velice spokojení, ale největším problémem nám by- lo ministerstvo vnitra. Povinné úkony jsou totiž nastaveny tak, aby se nedaly stihnout,“ postěžo- val si ředitel nemocnice Ladislav Řípa. Na výpomoc ze zahraničí sází i Nemocnice na Bulovce Praha, která se chystá přijímat zdravotní sestry z Ukrajiny. Problém je ale v tom, aby po nákladném zaško- lení a  aprobaci nechtěly sestry zamířit do západnějších států za lepšími platovými podmínkami. Podle zkušenosti některých ře- ditelů totiž u západoevropských nemocnic tvoří většinu nelékař- ského personálu cizinci. „Proto musíme do smluv vložit nějakou zavazovací položku, aby sestry po vyškolení musely nějakou do- bu sloužit u nás,“ dodal Kvaček. Podle Lubomíra Chudoby z  České lékárnické komory by měli ředitelé nemocnic ocenit kolegy z nemocničních lékáren. „Doufám, že pro ně máte ve mzdových fondech připraveny podpory,“ obrátil se na účastní- ky. Komora podle něj v poslední době bojovala za snížení a odlo- žení trestů pro lékárníky za ne- dodržení pravidel protipadělkové směrnice, což se povedlo. „Samo- zřejmě jsme pro přísné trestání za cílené zneužívání. Ne ale za administrativní chyby,“ zdůraznil Chudoba. „ „ Zdravotní sestry už peníze nezajímají? Podle ministerstva zdravot- nictví personální krize v nemoc- nicích trvá už dvacet let a výhrou bude, když se úbytek zdravotních sester zastaví. „Tím nechceme naše akce Ministr zdravotnictví České republiky Adam Vojtěch hovořil o vývoji elektronizace českého zdravotnictví. FOTO:Vojtěch Vladár Generální partner Partneři Kdy: sobota 8. června v 10:00 Kde: v krásném koutu Brna (Kamenná kolonie a Červený kopec), start a cíl v areálu hospice, Kamenná 36, Brno Pro koho: běžci všech věkových i kondičních kategorií, firemní týmy Délka trati: 5,5 km po asfaltovém chodníku a lesních cestách Moderuje: Borek Kapitančik, Český rozhlas Brno Registrace: individuální účastníci: www.behyprohospice.cz firemní týmy: tel. 736 503 781 Kontakt: fundraising@hospicbrno.cz, tel. 736 503 781 Partneři: Mattoni, Decathlon, Běžecká škola Miloše Škorpila, Rock Point, Imi Partner, Magistrát města Brna Mediální partner: Magnus Regio Akce proběhne pod záštitou JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky města Brna. BĚH PRO HOSPIC sv. Alžběty BĚH PRO HOSPIC sv. Alžběty Výnos z této akce bude použit na rekonstrukci a dostavbu Hospice sv. Alžběty. benefiční běžecký happening Ministr: V elektronizaci zdravotnictví doháníme deficit Ministerstvo sestavilo pracovní skupinu, která měla za úkol mimo jiné zhodnotit současný stav elektronizace zdravotnictví a vytyčit priority. Co do této doby zjistili? V současné době máme v připomínkách věcný záměr ohledně elektronizace zdravotnictví, který by měl být předložen vládě do konce března. Je to skutečně zcela nový zákon, který elektronizuje zdravotnictví jako celek. Chceme totiž nastavit určité standardy pro vedení elektronické dokumentace, pro možnost sdílení dat napříč poskytovateli i pro možnost, aby se sám pacient mohl podívat do své zdravotnické dokumentace. Chceme odbourat aby pacienti nosili vytištěné zprávy, které můžou někde ztratit nebo zapomenout. Dokumentace by v budoucnu měla být plně elektronizována s možností přístupu jak ze strany pacienta, tak ze strany konkrétních ošetřujících lékařů. Je to podobné jako s elektronickým receptem, který se nyní vyvíjí podobným směrem.Ve sněmovně teď máme novelu zákona, která umožní zavést onen sdílený lékový záznam. To znamená, že systém umožní sdílet informace o předepsaných lécích, které může lékař využít pro nastavení farmakoterapie.Tím by se zabránilo duplicitám a nevhodnému předepisování těch léků, které jsou v kombinaci s jinými medikamenty kontraproduktivní. Chceme jít ale právě ještě dál, sdílet informace o provedených vyšetřeních. Pokud je například poslán na odběr krve nebo nějaké testy, aby byly tyto informace poskytnuty napříč poskytovateli, protože chroničtí pacienti často chodí od lékaře k lékaři, ke svojí doktorce, k praktikovi, do nemocnice... ale zatím náš systém nefunguje tak, aby mohl informace o pacientovi sdílet. Opak by mohl vést k vyšší kvalitě zdravotnictví, k vyšší bezpečnosti a samozřejmě ke komfortu, efektivitě a rychlosti celého systému. Vidíme, že státy jako Dánsko, Rakousko a další jdou stejnou cestou, zatímco my tu doháníme určitý deficit. Co když ale někteří pacienti tyto údaje sdílet nechtějí? Pokud nebudou chtít, řeknou, že takové informace sdílet nechtějí, a budou respektováni. S tím počítáme rovněž v rámci lékového záznamu. Pacient musí písemně nebo elektronicky napsat žádost, že si sdílení nepřeje. Určitě nechceme sdílení zavádět jako něco direktivního.To je na svobodné volbě každého. Chráníme osobní práva občanů a pacientů. Nenabourá to celý systém? Domnívám se, že nikoli.V jiných státech, kde už podobný systém funguje, například v Rakousku, je těch, kteří tuto možnost nevyužili maximálně v řádu procent.To znamená, že drtivá většina lidí chápe, že se jedná o přínos. Je to skutečně věc, která pomůže jim samotným, a tak zvýší jejich komfort.Tak to už dnes pacienti vnímají i s elektronickým receptem, který je takovou první vlaštovkou. Mohou dostat identifikátor do mobilu a jít s ním rovnou do lékárny. Nemusí pokaždé navštěvovat svého lékaře a mají přístup ke svým elektronickým receptům v aplikaci na mobilu nebo na počítači. Generace se proměňuje a i ti mladší, kteří už vyrůstali s novými technologiemi, se dostávají do věku, kdy přicházejí nemoci a sami budou elektronizaci vyžadovat. Podobně dnes funguje elektronické bankovnictví, a nikdo to neřeší. Vzhledem k současné úrovni eGovernmentu, neobáváte se úniku citlivých a osobních dat pacientů? Myslím, že ne.Všechny ty systémy jsou zařazeny do kritické informační infrastruktury státu a jsou pod kontrolou. Člověk samozřejmě nikdy nemůže stoprocentně vyloučit, že se nic nestane.To asi nejde. Jistota je jenom smrt, nic dalšího jisté není. My ale musíme udělat maximum pro to, aby k tomu nedošlo, což také děláme.Ty systémy splňují nejpřísnější kritéria. Za Moravské hospodářství se ptala Anna Fajkusová. Fotogalerii z diskuze najdete na facebooku moravského hospodářství www.facebook.com/moravskehospodarstvi Předmět diskuze: • Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu Moravskoslezského kraje • Napojení kraje na vysokorychlostní železnici, další modernizace železničních tratí • Zavedení chytrých a alternativních technologií v dopravě • Zvyšování bezpečnosti na železničních a silničních přejezdech • Aktuální stav čerpání evropských dotací letos a pro rok 2020 • Výstavby obchvatů velkých měst Účastníci akce: • Zástupci Ministerstva dopravy ČR • Zástupci Moravskoslezského kraje • Zástupci statutárního města Ostravy • Zástupci managementu SŽDC, Českých drah, SFDI, Ředitelství silnic a dálnic, Centra dopravního výzkumu, Správy silnic MSK, Ostravských komunikací, Dopravního podniku Ostrava, Drážního úřadu, Dopravního inspektorátu Policie ČR • Zástupci měst a obcí MSK Bezpečná dopravní infrastruktura MSK 5. září 2019, BEST WESTERN Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava-Zábřeh setkání u kulatého stolu 8. ročník V případě zájmu o partnerství na této akci kontaktujte: obchod@magnusregio.cz nebo 774 010 540 | 774 112 138 PRODUKCE: GSM  725 006 094 j.hrstkova@magnusregio.cz www.magnusregio.cz Organizátor: Mediální partner:

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1904/

6 březen | duben 2019 Hlavní brzdou rozvoje dopravní infrastruktury je legislativa ze Státního fondu dopravní infra- struktury, dále ještě informoval o  podpoře projektů cyklostezek ze strany SFDI. Diskutující se shodli, že zá- sadní brzdou rozvoje dopravy je legislativa ČR. V diskuzi padlo několik poznámek stran dlouhých lhůt u jednotlivých procesů, resp. rekodifikace stavebního práva. Jedním z  hlavních problémů je však dle místostarostky Mikulova Leony Alexové zahlcení pracov- níků stavebních úřadů, které trá- pí složitost vydávání stavebního rozhodnutí. Na řadu se dostalo také využi- tí chytrých technologií v  dopra- vě. Roman Nekula, správní ředitel společnosti Brněnské komunika- ce, informoval o pokračování pro- jektu C-roads. Ten by měl díky kooperativním systémům poskyt- nout řidičům informace o aktuál- ní situaci v  silničním provozu. „Projekt nyní čeká samotná insta- lace zařízení na křižovatkách, kte- ré vozidlům umožní komunikovat s  okolní infrastrukturou. Pilotní provoz budeme dále vyhodnoco- vat,“ poznamenal Nekula. Dalším tématem byly nehody na silnicích v  obcích a  také na železničních přejezdech. Zástupci policie pak neopomněli vyzdvih- nout důležitost kvality výuky v  autoškolách jako významného prvku v zajištění bezpečnosti na silnicích, kterou má svým dílem v rukách každý účastník silniční- ho provozu. Aktuální stav dopravní infrastruktury v Jihomoravském kraji, zavádění chytrých a alternativních technologií v dopravě či bezpečnost na železničních přejezdech a silničních přechodech, to byla některá z dílčích témat již 9. ročníku akce Bezpečná dopravní infrastruktura Jihomoravského kraje. Kamila Fuchsová K diskuzi ke kulatému stolu pozvala pořádající společnost Magnus Regio zástupce měst, policie a  důležitých institucí ja- ko Ředitelství silnic a  dálnic či Státního fondu dopravní infra- struktury. Jihomoravský kraj je z hledis- ka bezpečnosti na silnicích dru- hý nejhorší kraj České republiky. Samotné Brno se pak dle statistik pojišťoven řadí v  rámci bezpeč- konstrukcí, v roce 2016 jich bylo v havarijním stavu 33, v součas- nosti 17,“ uvedl Hanák. V souvislosti s  přetížením silniční dopravy vidí kraj velký potenciál v  železniční dopravě. V plánu je omlazení vozového parku a zvýšení kvality dopravní obslužnosti. „Usilujeme o dotaci ve výši 5,5 mld. Kč z Operačního programu dopravy na pořízení 37 nových železničních jednotek. Věříme, že to bude úspěšná akce,“ dodal Hanák. Na slova Romana Hanáka na- vázal náměstek hejtmana Jihomo- ravského kraje Martin Maleček, který nastínil současný stav ve věci plánované komunikace R43, jež propojí D1 a  D35. „Na zá- kladě územní studie, která řešila otázku nejlepší varianty, je závěr jednoznačný – nejlepší je varian- ta jdoucí bystrckou stopou. Nyní bude probíhat aktualizace zásad územního rozvoje,“ informoval Martin Maleček. „Etapu od Lysic na hranici kraje je možné začít budovat,“ doplnil. „ „ Kolik bude na opravy silnic II. a III. tříd není dopředu známo Řeč přišla i  na příspěvky ze Státního fondu dopravní infra- struktury na opravy silnic II. a III. tříd v tomto roce. „V tuto chvíli bohužel stále ještě nemá- me informaci, kolik bychom na opravy těchto komunikací mohli dostat. Je to rozhodnutí čistě po- litické. Tento proces bohužel není nijak nastaven systémově ve vaz- bě na náš rozpočet,“ uvedl Milan Dont, ředitel Odboru příspěvků nosti provozu mezi nejrizikovější města ČR. Otázky týkající se ře- šení situace a možností vedoucích ke zvýšení bezpečnosti jsou tedy na místě. Hned na úvod seznámil se současným stavem dopravy a vý- hledem do budoucna přítomné účastníky panelu a další diskutu- jící náměstek hejtmana Jihomo- ravského kraje Roman Hanák. Pozitivní je podle něj v  rámci kraje zlepšení stavu infrastruktu- ry, konkrétně silnic II. a III. tříd. „Od roku 2016 se zlepšil stav sil- nic v  kategoriích II. a  III. tříd. Stejně tak vidíme pozitivní trend i ve vztahu k opravám mostních naše akce Účastník panelu Martin Maleček, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, informoval o aktuální situaci plánované výstavby komunikace R43. FOTO:Attila Racek Fotogalerii z diskuze najdete na facebooku moravského hospodářství www.facebook.com/moravskehospodarstvi Videoanalýza společnosti BriefCam pomáhá nejen při řešení incidentů, ale i v optimalizaci dopravní obslužnosti. Dodává distributor pro Českou a Slovenskou republiku společnost Cavid s.r.o. se svými certifikovanými partnery: www.cavid.cz inzerce Partneři

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1904/

březen | duben 2019 7 Policisté marně čekají na stravenky či nová auta borářů jeden z vhodných způsobů, jak nové zaměstnance navnadit. „ „ Peníze na stravování zatím chybí Na lednovém jednání přislíbil ministr vnitra Jan Hamáček, že se problematika stravování policistů bude v blízké době řešit. „Stravo- vání by mohlo být řešeno od roku Policisté v České republice často mohou jen závidět pracovní podmínky svým kolegům v zahraniční. Odbory kritizují nedostatek vybavení nebo chybějící stravenky, samotné vedení policie přiznává problém se zastaralým vozovým parkem. Petra Hanzlová Podle Nezávislého odborové- ho svazu Policie České republi- ky (NOSPČR) je velkým nedo- statkem české policie, že svým zaměstnancům nepřispívá na stravování formou stravenek. Na rozdíl například od jejich sloven- ských kolegů, kteří mají dokon- ce ze zákona zajištěné teplé jídlo v průběhu služby. „Žijeme v době, kdy se firmy předhánějí v nabíd- ce benefitů, kterými lákají nové a  oceňují stávající zaměstnance, 2020, jelikož v průběhu roku by se finance na stravu řešily obtížně,“ uvedl Hamáček. Konkrétních sli- bů se ovšem odboráři nedočkali. Před časem média informovala o nedostatku neprůstřelných vest, na který upozornila organizace Odborová aliance IZS. Podle ní má česká policie o  dvanáct tisíc vest méně, než by potřebovala. Proti tomuto tvrzení se však po- licejní prezidium ostře ohradilo s tím, že má k dispozici více než osmadvacet tisíc vest v normě ži- votnosti. „Nutno zmínit, že přímý vý- kon služby vykonává přibližně šestatřicet tisíc příslušníků a  při posuzování adekvátnosti počtu balistických vest je nutné také brát v potaz fakt, že tito policisté nevy- konávají výkon služby současně,“ uvedl mluvčí prezidia Jozef Bocán. Podle něj policie pořizuje vesty v souladu se schválenou koncepcí a  připravuje veřejnou soutěž na nákup vybavení včetně přileb, vest a štítů v hodnotě 180 milionů Kč. Zatímco vest je tedy nejspíše dostatek, skutečným problémem je zastaralý vozový park. Zakázky opakovaně zrušil Antimonopolní úřad. „Vedení Policie ČR v  sou- časné době velmi intenzivně řeší problém s  nedostatkem vozidel a hledá způsob, jak nejrychleji tu- to krizovou situaci vyřešit. Stejnou situaci s  nedostatkem vozidel či nutnou obměnou vozového par- ku v současné době řeší všechna krajská ředitelství policie v  celé republice,“ uvedla vrchní komi- sařka policejního prezidia Eva Kropáčová. Přesluhují zhruba tři čtvrtiny policejních aut a už teď je jasné, že do dvou let se problém ještě prohloubí. „ „ Nahrazeno bude 2  500 policejních aut Ministerstvo vnitra už před několika měsíci vypsalo zakáz- ku na nákup 620 aut do středně těžkého terénu, za které zaplatí zhruba 330  milionů Kč. A  k  to- mu tento měsíc přibyla obří za- kázka v hodnotě 2,25 miliardy Kč na dodávku 2500 policejních aut, která v průběhu čtyř let nahradí především dosluhující Octavie. „Je celá řada policistů, kteří jezdí s vozidly, které mají na tachome- tru 200, 300, 500 tisíc kilometrů, a to není udržitelné,“ sdělil před časem ministr Hamáček. Obálky s nabídkami na dodávku policej- ních aut se mají otevírat v květnu. Celkově by policie potřebovala asi čtyři tisíce nových aut. Na rozdíl od dřívějších zakázek tohoto typu se chce ministerstvo pojistit, aby se levně nakoupené vozy při pro- vozu neprodražily. V hodnoticích kritériích má proto cena váhu jen 35 procent a stejnou hodnotu má i spotřeba vozů. Součástí hodno- cení bude i  předpokládaná cena servisu a náhradních dílů po dobu životnosti, která je sedm let nebo 220 tisíc kilometrů, a  poté také jízdní vlastnosti. Spotřebu chce ministerstvo posuzovat při testo- vací jízdě, kde všechny zvažované vozy s  plnou nádrží pojedou po stejné trase za běžného provozu. přičemž stravenky jsou zcela sa- mozřejmým minimem. Vedle to- ho je zde Policie České republiky, jeden z největších zaměstnavatelů v této zemi. Ona jediná nemá pro- středky na to, aby svým příslušní- kům a zaměstnancům tento samo- zřejmý benefit nabídla,“ upozornil v dopise vládním představitelům předseda svazu Milan Štěpánek. Přitom se česká policie potýká dlouhodobě s  nedostatkem lidí a je nucena snižovat kritéria pro přijetí, aby se jí podařilo stavy do- plňovat. Stravenky jsou podle od- integrovaný záchranný systém UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK INZERCE DO PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ: do 3. 5. 2019 VYDAVATEL: Magnus Regio, s. r. o. Lipová 906/1, 602 00 Brno telefon: 518 321 576 e-mail: info@magnusregio.cz www.magnusregio.cz JEDNATELKA SPOLEČNOSTI: Magda Slaninová e-mail: m.slaninova@magnusregio.cz REDAKCE: šéfredaktor: Kamila Fuchsová GSM: 732 177 982 e-mail: k.fuchsova@magnusregio.cz redaktoři: Ladislav Koubek, Veronika Vindišová, Michaela Římanová, Petra Hanzlová, Petr Jeřábek OBCHODNÍ ODDĚLENÍ: Aleš Haluza GSM: 774 112 138 e-mail: a.haluza@magnusregio.cz PRODUKCE: Jana Hrstková GSM: 725 006 094 e-mail: j.hrstkova@magnusregio.cz Petra Štěrbáková GSM: 725 893 273 e-mail: p.sterbakova@magnusregio.cz TISK: SAMAB BRNO GROUP, a. s. Cyrilská 14, 614 00 Brno www.samab.cz REGISTRACE: MK ČR E 18141 patří do Brno TOP 100 V příštím čísle Moravského hospodářství: Máte zájem získávat zdarma Moravské hospodářství? Objednejte si další číslo na adrese: k.fuchsova@magnusregio.cz Příští vydání dostanete na váš stůl do 21. května 2019.  Energetika a obnovitelné zdroje  Životní prostředí  Odpadové hospodářství a energetické zpracování odpadu  Sucho a povodně  Zemědělství  Regionální kuchyně a potraviny  Business style: Lov  Speciál: Doprava ve městě Tesla – 1, 10 Aulík Fišer architekti – 3 Tondach ČR – 3 Velux ČR – 3 Tepelná čerpadla Mach – 3 Meyto – 4 Miksmitte studio – 4 C SYSTEM – 5 SUEZ – 5 GS1 Czech Republic – 5 Brněnské komunikace – 6 Toyota – 6 MasterCard – 6, 9 Zemako – 6 Brněnské komunikace – 6 Ředitelství silnic a dálnic – 6 E.ON – 7, 9 Nessy – 8 Siemens – 9 Mobilní rozhlas (Neogenia) – 9 ČEZ – 10 Polygon Brno – 11 Dekra CZ – 11 s-drive – 11 Polygon Max Cars – 11 Autoklub Karosa – 11 Polygon Jihlava – 11 Autodrom Most – 11 Autodrom Promotion – 11 Libros, Centrum bezpečné jízdy – 11 O2 – 14 Verb – 14 Huawei – 15 ZTE corporation – 15 T-Mobile – 15 Vodafone – 15 Reality Muzejka – 16 Ramfin – 16 CAVID s. r. o. – 6 Nessy s. r. o. – 8 Auxilium PX Consulting s. r. o. – 12 VERA, spol. s r. o. – 13 AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. – 14 MVV Energie CZ a. s. – 15 Národní divadlo Brno – 16 Rejstřík firem Seznam Inzerentů Přesluhují zhruba tři čtvrtiny policejních aut a už teď je jasné, že do dvou let se problém ještě prohloubí. ZDROJ: www.policie.cz Dešťovka i pro obce Městům a obcím nabízí Ministerstvo životního prostředí jednu miliardu z Operačního programu Životní prostředí v tzv. velké Dešťovce pro obce. Srážkovou vodu mohou používat k zavlažování obecní zeleně, chlazení ulic v době letních veder nebo ke splachování ve školách, úřadech a jiných veřejných budovách. „Starostové ušetří pitnou vodu, ochrání vodní zdroje před znečištěním a zároveň uspoří energie i finance z obecních rozpočtů,“ vypočítává přínosy hospodaření s dešťovou vodou ministr Richard Brabec. Do roku 2020 poskytuje finance na hospodaření s dešťovou vodou v obcích Operační program Životní prostředí, ve kterém je aktuálně k dispozici jedna miliarda korun. „Peníze mohou obce použít na vybudování podzemních vsakovacích zařízení, retenčních nádrží, zasakovacích pásů, poldrů, výstavbu zelených vegetačních střech nebo jednoduše na přeměnu nepropustných povrchů v propustné. Částka, kterou evropské fondy na taková opatření přispějí, dosahuje až 85 % z vynaložených nákladů na projekt,“ upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.  (red) Výskyt kůrovce na Vysočině hlídá internetová aplikace Aplikace Evidence kůrovce je systém, který už má za sebou zkušební provoz a nyní zhruba rok zajišťuje v ostrém provozu přesnější a přehlednější evidenci kůrovcových porostů. Na míru požadavků lesních odborných hospodářů a měst z regionu ji vyvinul a rozvíjí odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina. Vedle této mezi kraji unikátní aplikace jsou služby pro lesní hospodářství dále rozvíjeny například formou přípravy speciálních hospodářských map, do kterých mohou lesní odborní hospodáři v terénu přes uživatelské rozhraní tabletů zaznamenávat on-line aktuální stav sledovaného území. „Požadavky na podobu a funkcionality nové aplikace vychází z konkrétních pracovních úkonů lidí v terénu. Usnadňuje nejen evidenci kůrovcem napadených území, ale také práce, které jsou na porostech v čase vykonávány. Důležité na této aplikaci je on-line sdílení informací mezi lesními hospodáři a úřady, odstranění duplicit, úspora času a rychlý on-line přístup,“ uzavírá hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. (red) Obce mohou opět soutěžit s ekologickými nápady Soutěž E.ON Energy Globe už po jedenácté ocení ekologické a energeticky úsporné projekty.Také letos se mohou přihlásit obce, které šetří energie nebo realizují projekty na ochranu životního prostředí. Na hlavního vítěze čeká elektromobil. Obce mohou své projekty přihlašovat do 30. dubna 2019. Minulý rok v soutěži zabodovalo středočeské město Jesenice. V rámci projektu Inteligentní veřejné osvětlení obec upravila část světel speciálním filtrem modrého světla, jenž zajistí větší bezpečnost chodců a chrání přírodu. Díky koridorovému osvícení a technologii LED jsou světla navíc též energeticky úsporná. V roce 2016 získal obecní projekt dokonce post celkového vítěze soutěže. Malé hanácké vesnici Haňovice se díky spolupráci s místním zemědělským družstvem a městem Litovel podařilo zabránit znečištění spodních vod, využívat obnovitelné zdroje energie a vytvářet desítky nových pracovních míst. Největší úspěch zaznamenala bioplynová stanice, která dodává teplo do kulturního domu a skleníků pro pěstování rajčat. (red)

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1904/

8 březen | duben 2019 Přeshraniční spolupráce záchranářů i hasičů posiluje Jihomoravští záchranáři mají možnost navštěvovat jazykové kurzy, zdravotnickou dokumentaci mají v češtině i v němčině. V sanitce také vozí slovník nejčastějších frází z oblasti urgentní medicíny. ZDROJ: ZZS JmK Zdraví nezná hranice. Když se někdo ocitne v nesnázích, je jedno, jestli pomoc přijde z rukou rakouských, českých či slovenských záchranářů. Hlavně, že přijde rychle a účinně. Jednotky hasičů, záchranářů či policistů v České republice proto dlouhodobě spolupracují s kolegy za hranicemi, a čím dál více vylepšují systém předávání informací o zásazích. Petra Hanzlová Od roku 2016 se čeští hasiči spolu s  polskými kolegy účast- ní projektu Bezpečné pohraničí. Součástí jsou společná cvičení, konference, zlepšování komu- nikace mezi jednotkami a  také reálné zásahy při požárech nebo dopravních nehodách. Ředitel hasičů Královehradeckého kraje František Mencl si spolupráci po- chvaluje. „V roce 2018 zasahovaly společně jednotky požární ochra- ny z  Královéhradeckého kraje a Polska u sedmi událostí, oproti tomu v  roce 2017 to byly pouze tři zásahy. Naše spolupráce sice není každodenní, ale je znatelné, že se společné výcviky, výměnné stáže a workshopy konané v rámci projektu Bezpečné pohraničí začí- V sanitce navíc vozíme slovník nej- častějších frází z oblasti urgentní medicíny. Navíc funguje mezi obě- ma dispečinky v rámci nastavené aplikace „chat“, který se automa- ticky překládá,“ doplnila Albrech- tová. „ „ Spolupráce funguje díky evropským fondům V  nedávné době spolupraco- vali čeští a  rakouští záchranáři například u  zásahu v  restauraci u  hraničního přechodu v  Hevlí- ně, kde žena rakouské národnosti upadla do bezvědomí. „Tísňovou každý svůj „jedinečný klíč“ vždy u sebe. Rodiče tak nemusí my- slet na to, zda mají klíč s sebou, nemohou ho ztratit a my máme zajištěno, že si klíče nemohou různé osoby mezi sebou předá- vat, protože v  tom případě by kterýkoliv zabezpečovací systém ztrácel smysl,“ popsal starosta Libochova Filip Kraus. „ „ Turnikety se speciálními čidly Zařízení ocení i  učitelky, které musely dosud ke dveřím chodit a rodiče a další návštěv- níky pouštět osobně. „Mohou se plně věnovat dětem a nemusí protože ty musí respektovat i specifika dané školy,“ dodal. „ „ Dotace na zabezpečení Loni v  listopadu na konfe- renci Bezpečné a  chytré školy, kterou pořádala společnost Magnus Regio, informovalo Ministerstvo vnitra o  novém dotačním programu na ochra- nu měkkých cílů, jehož část je zaměřená právě na školy. Čerpat mohou kraje, které pak peníze dál přerozdělí. Plnění bude sto- procentní, takže školy už nebu- dou muset sáhnout do vlastních rozpočtů. „Využít půjde napří- klad na nákupy bezpečnostního vybavení, zábran proti vjezdu vozidla nebo na bezpečnostní pracovníky,“ informovala Niko- la Micková z  Odboru bezpeč- nostní politiky. Petra Hanzlová výzvu přijali rakouští operátoři a na základě domluvené přeshra- niční spolupráce požádali o  po- moc systémem Notruf  144  naše operační středisko. Na místo byla vyslána lékařská posádka z Hru- šovan nad Jevišovkou a inspektor provozu, který se nacházel poblíž. Z Rakouska vyjížděla posádka záchranářů a  vozidlo systému rendez-vous s  lékařem,“ sdělila Albrechtová. Pacientku po ošet- ření zdravotníci předali do péče rakouských kolegů, a ti ji převezli do nemocnice. Přeshraniční spolupráce mezi záchrannými složkami by nefun- govala bez podpory z evropských fondů. Příkladem je tříletý projekt Společně ke zdraví, který poběží ještě do poloviny letošního roku a snaží se sladit systémy zdravot- ní péče v  pohraničí. Díky němu vzniklo například centrum pro léčbu endometriózy v rakouském Melku. „Musíme podporovat evropské zdravotnické regiony, abychom zlepšili zdravotní péči v příhraničí a tato péče byla dostupná v mís- tě bydliště. Posílíme tak lokální struktury, dosáhneme vyšší při- dané hodnoty a zajistíme pracovní místa v regionu,“ zhodnotil pro- jekt předseda Dolnorakouského zdravotního a  sociálního fondu (NÖGUS) a zemský rada Dr. Mar- tin Eichtinger. Na jihu Moravy se daří spolu- pracovat také policistům. Na za- čátku tohoto roku přinesla média zprávu o tom, že se českým a ra- kouským vyšetřovatelům podařilo rozbít gang obchodníků s droga- mi, který od roku 2015 prodal omamné látky za více než padesát milionůkorun.Skupinuvedldvaa- třicetiletý Čech a dealeři prodávali drogy ve Štýrském Hradci. nají promítat i do ostré zásahové činnosti,“ poznamenal. Do projektu jsou zapojeny na české straně Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého, Libe- reckého, Pardubického, Olo- mouckého a  Moravskoslezského kraje. Na polské straně v projektu spolupracují Komenda Wojewó- dzka Państwowej Straży Pożarnej w  Opolu, Wrocławiu a  Katowi- cach. Kromě konferencí je letos v  dubnu čeká cvičení zaměřené na záchranu cestujících z lanovky na Sněžku a v září pak na havárii cisterny převážející nebezpečnou chemickou látku. Spolupráces rakouskoustranou už několik let funguje u Zdravotní záchranné služby Jihomoravského kraje a  záchranářů na Vysočině a jihu Čech. „S dolnorakouskými kolegy máme propojená střediska. I v roce 2019 se v České re- publice najdou školy, do kte- rých nemá problém vstoupit kdokoli cizí. Bezpečnostní opatření se sice zlepšují, ale stále nejsou zavedena ploš- ně. Školní inspekce školy na pochybení upozorňuje, ale mnoho zařízení dosud do bezpečnosti neinvestovala. Ministerstvo školství sice na pořízení bezpečnostních prv- ků poskytlo dotaci, ale na tu dosáhnou jen některé školy. V roce 2014 otřásla Českou republikou tragédie ve Žďáru nad Sázavou, kde psychicky nemocná žena vnikla do ško- ly a nožem zabila studenta. Od té doby řada školských zaříze- ní modernizovala zabezpečení vstupů. Mezi nimi je i zábřežská základní škola Boženy Němco- od nich odbíhat, aby zjistily, kdo stojí za dveřmi, a  následně ho vpustily dovnitř. Biometrický systém udělá tuto práci za ně,“ vysvětlil Kraus. Podle Milana Neškrabala ze společnosti Nessy jsou nejbez- pečnějším systémem pro za- bezpečení vstupů škol turnikety s čidly proti přelezení a podle- zení. „Hlavní předností turni- ketů je to, že jako jediná zábrana pouští osoby po jedné. Pomocí turniketu lze vytvořit doslova zeď a ve spojení s kamerovým systémem je tak možné zabez- pečit vstup do budovy, který je  opravdu odolný proti vnik- nutí nepovolané osoby,“ vylíčil. Záleží podle něj i  na zpraco- vání signálu při nepovoleném vniknutí. Jestli se spustí zvuko- vý alarm nebo třeba kamerový systém. Spolupráce funguje tak, že pokud dojde u pacienta jakékoliv národ- nosti, který se nachází podél hra- nice, k  život ohrožujícímu stavu, pak se vyšle nejbližší výjezdová skupina, ať už jihomoravská či dol- norakouská. I v případě mimořád- né události s hromadným postiže- ním osob poblíž hranice se počítá s tím, že vyrazí výjezdové skupiny obou států. Dodávám k tomu, že oba dispečinky vzájemně vidí vol- né výjezdové prostředky,“ popsala ředitelka jihomoravské záchranky Hana Albrechtová. Jazyková bariéra podle ní není pro záchranáře překážkou, protože na dispečinku je pokaždé přítom- ný alespoň jeden člověk mluvící německy. „Zaměstnanci mají mož- nost navštěvovat jazykové kurzy, zdravotnickoudokumentacimáme identickou v češtině i v němčině. vé. „Škola je uzamčená, je do ní možné vstoupit po zazvonění, kdy po představení osoby přes mluvítko odemkneme na dálku. Zaměstnanci a  děti mají čipy, kterými hlavní dveře v určených hodinách otevřou. Před hlavním vchodem je kamerový systém, který nahrává veškerý pohyb. Záznam je možné si prohléd- nout, což jsme již několikrát využili ve spolupráci s  Policií ČR,“ sdělil ředitel školy Pavel Nimrichtr. Záznam z  kamer škola využila při krádeži hodin v hale, pachatele díky tomu po- licisté odhalili. Ještě dál šla obec Libotov na Jaroměřsku, kde namontovali u vstupu do mateřské školy čteč- ku otisků prstů. „Výhody tohoto systému jsou v  tom, že oproti otevírání dveří pomocí karet, čipů nebo číselných kódů, má Českáškolníinspekcenaško- lách sleduje, zda zařízení splňují minimální bezpečnostní stan- dard stanovený Ministerstvem školství. Ten například říká, že ke vstupu žáků a zaměstnanců má sloužit jediný vchod, který je nepřetržitě monitorován, a cizí osoby mohou do školy vstoupit až po ověření účelu návštěvy. „Za posledních pět let se stalo z bezpečnosti ve školách mno- hem větší téma, školy se na tuto oblast mnohem více soustředí, stejně tak zřizovatelé v  tomto směru školám mnohem ví- ce pomáhají,“ sdělil náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys. Podle něj však některé školy spolehlivě zabezpečené nejsou. „Stále se ale objevují situace, kdy je možné do školy nepo- zorovaně vstoupit bez jakékoli identifikace a projít až do třídy, v takových případech školy upo- zorňujeme na jejich povinnosti, metodicky je vedeme v  dané oblasti a  diskutujeme s  nimi o  možných cestách k  nápravě, integrovaný záchranný systém inzerce Zabezpečení škol se zlepšuje, pořád se však najdou nedostatky Stát bude platit za újmy způsobené povinným očkováním Vláda schválila návrh zákona Ministerstva zdravotnictví, který přináší zcela novou možnost odškodnit ty osoby, kterým vznikla újma na zdraví v důsledku povinného očkování. Zákon nyní zamíří do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Podmínkou odškodnění je žádost podaná do tří let od doby, kdy vznikla újma. „Každý případ bude posuzován jednotlivě, bude se využívat odborných znaleckých posudků, nahlížet do zdravotnické dokumentace, a bude-li potřeba multioborového posouzení, svolá se odborná komise,“ přiblížil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že podle odhadů odborníků se bude jednat o jednotky případů ročně. Výše případného odškodnění bude individuální a bude se odvíjet od míry zdravotní újmy (red) Ministerstvo zdravotnictví podpoří poskytovatele paliativní péče Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory mobilní specializované paliativní péče. Cílem programu je zlepšit přístup ke kvalitní paliativní péči v domácím prostředí. Dotace je určena pro poskytovatele této specializované péče (tzv. domácí hospice). Podmínkou je zajištění pilotního provozu po dobu 36 měsíců. Součástí pilotního provozu je také vzdělávání pracovníků příjemce dotace a spolupráce s mentorskou organizací. Poskytovatelé, kteří mají zájem do projektu vstoupit, se mohou do výběrového řízení hlásit od 1. května 2019 do 15. května 2019. Podrobné informace k dotačnímu řízení jsou uvedeny na webu Ministerstva zdravotnictví. (red)  aktuálně

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1904/

březen  | duben 2019 www.moravskehospodarstvi.cz | www.facebook.com/moravskehospodarstvi Speciál: SMART CITY A DOPRAVA Budoucnost patří chytrým technologiím. Jejich potenciál z hlediska chodu města spočívá v multifunkčnosti – možnostech propojování „nepropojitelných“ systémů a okamžitého sdílení dat. Kamila Fuchsová Výsledkem mohou být a jsou chytrá řešení v oblasti veřejné in- frastruktury, osvětlení, hospoda- ření s odpadem, a to vše za parti- cipace obyvatel. Cesta za chytrým městem však není bez překážek. Světová, evropská i česká měs- ta chtějí svůj další rozvoj mimo jiné směřovat k vizi tzv. chytrého města (jinak Smart City). Moti- vace je jasná, v ideálním případě je to cesta vedoucí k vyšší životní úrovni obyvatel, efektivnějšímu hospodaření města a  snížení negativních dopadů na životní prostředí. Dojít k  těmto cílům však není úplně snadné. Vedení měst se potýkají s výběrem reali- začních firem, nekompatibilností některých starých a nových řeše- na nakupování jednoúčelových technologií bez reálných potřeb občanů či města, docházelo by k  deziluzi a  k  nevyužití poten- ciálu v reálném prostředí města, tj. nasazená technologie reálně nezlepší kvalitu života ve městě,“ doplňuje David Bárta, specialista na chytrá města a zakladatel por- tálu Onecity.cz „ „ Dlouhodobá koncepce Budování spolu perfektně fungujících systémů je během na dlouhou trať. Určitou roli v  úspěšnosti nových řešení pak může sehrát i obměna ve vedení vyfotit registrační značku vozidla, kterou systém převede na text. Ná- sledně tento systém automaticky z registru vozidel spojí s poznáva- cí značkou údaje o provozovateli vozidla a jako ucelený spis spolu s  fotografiemi předá událost na Jednotku projednávání přestup- ků k  dořešení,“ uvedla Tereza Kadrnožková, tisková mluvčí Městské policie Brno. Velkou pomocí je podle Kadrnožkové i to, že při zadávání údajů do systému  – i  prostřed- nictvím výše zmíněného tabletu, získávají jednotlivé události v in- formačním systému zařazení do kategorií, které následně pomáhají i se statistikami. „Poměrně jedno- duše jsme pak schopni zjistit na- Jednou z oblastí jsou třeba mož- nosti kamerových systémů, které na základě biometrických údajů rozeznávají totožnost osob. Dále je to práce s daty, kde vidí velký potenciál Městská policie Brno. „Podíleli jsme se například na tvorbě mapy vyznačující místa nalezených aplikačních pomůcek. To je možné díky pečlivé statisti- ce, kterou městská policie vede. Z  takto zpracovaných údajů lze následně vyčíst nejen počet nale- zených jehel, ale také například to, v které ulici jich bylo nejvíce. To může napomoci nejen lepšímu za- měření preventivní činnosti hlídek městské policie, ale v součinnosti s  dalšími složkami i  například k odhalování drogové kriminali- ty,“ informovala Kadrnožková.  Kamila Fuchsová radnice po skončení volebního období. „Setkáváme se i s přípa- dy, kdy si samospráva nebo kraj chce vyvinout za každou cenu své vlastní řešení na míru, které bu- de fungovat pouze pro ni. Často je za tím velice kontraproduk- tivní politická ambice. A známe i případy, kdy je to již několikátý pokus v řadě, a kraj nebo město se stejně není ochotno poučit,“ upozorňuje Ondřej Švrček, au- tor projektu Mobilní Rozhlas a zakladatel iniciativy Zlepšeme Česko. „Obecně platí, že při změně politického vedení měst, krajů i  státu se priority přehodnocu- jí,“ potvrzuje primátor Pardubic Martin Charvát a  současně do- dává, že by v tomto pomohla jas- ná státní koncepce či strategie.“ Podle Zuzany Weissové je tedy vhodné, aby jakékoliv strategie tykající se „chytrého města“ byly vytvářené na 5 až 10 let. „ „ Na základě požadavků Klíčová je neustálá komuni- kace směrem k obyvatelům, aby se město pravidelně ptalo, jaké inovace by ocenili. Smart City není pouze o implementaci mo- derních technologií, ale právě o  vytvoření vztahu mezi obča- nem a městem. „Obecně ale platí, že občan, který do doby Smart City nedo- zraje, nedokáže technologie do- cenit, a natož pak plnohodnotně využívat. Klíčem je tedy dlouho- dobá a nepřetržitá erudice, uka- zovat výhody jednotlivých řešení a jejich skutečný dopad na lidské životy. Jak říkáme samosprávám v  našem případě  – neprodávej- te občanům systém pro chytrou Cíl: Chytré město. „ Kudy vede cesta? Smart technologie v každodenní praxi Je třeba nedívat se na Smart City jako na módní a krátkodobou záležitost. Na základě analýzy potřeb města, jeho vize, si představitelé měst a obcí mohou specifikovat prioritní oblasti rozvojového zájmu, které následně rozvinou ve strategické koncepci Smart City. ní, nejasnou metodikou ze strany státu a k tomu někdy i nepocho- pením ze strany obyvatel. „ „ Jako chytrá skládačka Primárním předpokladem úspěchu projektu je vždy ana- lýza současných systémů, jejich stavu a možné napojení na no- vou technologii. Odborníci z řad dodavatelských firem se dokonce často setkávají s  přístupem, že vše, co již funguje, je potřeba změnit „Cílem není vytvoření nového řešení, ale vylepšit to stávající a nabídnout jej většímu počtu uživatelů. Města často za- Průkopníky ve využívání chytrých technologií bývají v  rámci města často strážníci městské policie. Moderní tech- nologie jim usnadňují práci a  pomáhají v  každodenních činnostech. Jak daleko jsou na tom z hlediska moderních řešení v praxi třeba v Brně, Olomouci či Zlíně? Chytré technologie usnadňují strážníkům práci v  mnoha ob- lastech. Automatizované procesy dokážou během několika vteřin dohledat, zda není vozidlo krade- né, jestli je osoba v pátrání, a sys- tém dokáže také vypsat, jakých přestupků se již dopustila. „Díky tomu mohou být městští policisté příklad to, kde se v daném období zvyšuje nebo snižuje výskyt kon- krétních přestupků nebo jiných specifických událostí,“ popsala Kadrnožková. Pozitivní zkušenosti s  tablety v rámci výkonu služby mají také strážníci pořádkové a  dopravní služby z  města Olomouce. Tato chytrá zařízení používají k  poři- zování fotodokumentace  z míst událostí,  ke  kontrole registrač- ních značek vozidel v souvislosti s uhrazením plateb za parkování, atd. „Smart technologie jsou vy- užívány při možnostech  úhrady plateb za parkování v  místech, která jsou zpoplatněna nařízením města Olomouce. Řidiči mohou využít platby přes Premium SMS, pomínají, že řešení, které chtějí, může už úspěšně fungovat ně- kde jinde a spíše se projekt snaží vymyslet od základu a po svém, což je ovšem ve většině případů zbytečné,“ říká Zuzana Weissová, manažerka rozvoje obchodu ve společnosti Mastercard. „Předností a zároveň slabos- tí je naše vlastní vynalézavost. Spousta radnic a  měst vyvíjí vlastní řešení pro různé odvětví, ale to je jako znovuobjevování kola,“ míní Lukáš Loun, speciali- sta na inteligentní technologie ze společnosti Siemens. Je to spíše o nalezení kompromisu na obou stranách tak, aby byl s výsledkem spokojen hlavně konečný uživa- tel, tedy obyvatel v daném místě. „Pokud by navíc byla stra- tegie Smart City postavena jen i  více v  terénu a  řešit konkrétní případy a ne administrativu. Zá- roveň má velitel k dispozici statis- tiky, na základě kterých se může lépe rozhodovat,“ řekla Aneta Blümlová, marketingová mana- žerka firmy Vera, jež na trh dodá- vá informační systémy. „ „ Více v terénu Například hlídky brněnské městské policie jsou vybaveny tab- lety, pomocí kterých dokumentují podezření z  přestupku a  rovnou je odesílají do systému k dalšímu zpracování. „Tablet jim například u dopravních přestupků umožňuje pomocí platebních karet nebo také využít webovou aplikaci,“ sdělila tisková mluvčí Olomouce Radka Štědrá. Ve Zlíně pak například pou- žívají inteligentní systém, který automaticky pracuje s  detekcí přestupkového jednání v  poru- šení rychlosti vozidel, sledování denního počtu průjezdů vozidel v řezu komunikace či vyhledávání kradených vozidel. „Významná je také aplikace Událostního infor- mačního systému. Tato techno- logie umožňuje vzdálený přístup online s  operačním střediskem policie s možností oboustranného okamžitého přenosu potřebných informací včetně videopřenosu z místa zásahu,“ říká Zdeněk Dvo- řák, tiskový mluvčí Zlína. Praktické využití se do budouc- na díky vývoji neustále rozšiřuje. komunikaci, ale systém, který je varuje před odtahy aut, který jim pomůže najít zatoulaného psa a pomocí kterého dokážou opra- vit rozbitou lavičku,“ radí Ondřej Švrček. Anna Dudková z  Tiskového střediska Magistrátu města Br- na potvrzuje, že systémy musí být takové, aby je cíloví uživa- telé chtěli využít. „Musí pro ně mít hodnotu například ve formě ušetření času, využitelnosti pro jejich práci nebo ve formě pomo- ci realizace některých jejich ná- padů a podnětů, například par- ticipativní rozpočet,“ vysvětluje. Lukáš Svoboda, specialista na chytré technologie z firmy E.ON, k tomu dodává: „Obyvatelé měst jsou důležitými partnery a je žá- doucí, aby byli vtaženi do reali- zace chytrého města. Města, ve kterém se jim bude dobře žít,“ doplňuje Lukáš Svoboda. Pro úspěch projektu je klíčová: 1. Multifunkčnost – Úspěch mají projekty, které propojují to, co vypadá nepropojitelné. 2. Jednoduchost – Uživatelská zkušenost je základem pro všechny podobné projekty. Čím jednodušší, tím lepší. 3. Personifikace řešení – Lidé chtějí takový systém, který je pro ně šitý na míru a funguje od prvního dne. 4. Dobrá komunikace projektů a dlouhodobý marketing  smart

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1904/

10 březen | duben 2019 speciál – smart city a doprava Tesla přichází do Česka jecích stanic pro elektromobily v  Česku společnost ČEZ. Ved- le 56 rychlodobíjecích stanic je řidičům k  dispozici i  téměř še- desátka  tzv. stanic normálního dobíjení. Díky dvojici grantů z evrop- ského programu CEF buduje ČEZ postupně více než 100 ve- řejných rychlodobíjecích stanic na hlavních tazích napříč Čes- kou republikou. Souběžně jsou veřejné dobíjecí stanice stavěny i z vlastních prostředků Skupiny ČEZ. Aktuálně vyhlásilo Minis- terstvo dopravy již třetí výzvu Operačního programu doprava (OPD) pro zájemce o  výstavbu dalších tuzemských rychlodobí- jecích stanic elektromobilů. „ „ Budoucnost elektromobilů v tuzemsku V České republice jsou v sou- časnosti registrovány už více než dva tisíce elektromobilů. Jen za období od ledna do července loňského roku činil počet no- vých registrací podle SDA celkem 407 vozů. Podobně jako v dalších vyspělých zemích Evropy i v Čes- ké republice se elektrická auta stávají běžnou součástí zejména městského provozu. To se pro- mítá do všech oblastí týkajících se prodeje a  servisu elektromo- bilů. Odhady dalšího vývoje hovo- ří v horizontu několika let o roč- ních prodejích v řádu tisíců elekt- romobilů a plug-in hybridů. Tesla otevírá v Česku první pobočku se servisem. Nacházet se bude v pražských Vysočanech. Ladislav Koubek Oficiální servisní středisko bude důležité pro české majitele elektromobilů Tesla, protože už nebudou muset využívat servi- sy v okolních zemích (Německo a  Rakousko). Na druhou stra- nu ještě dlouho bude platit, že servis elektromobilu nebude nic jednoduchého, a tak se majitelé budou muset spolehnout i na to, že v elektromobilu není tolik sou- částek, které by se mohly pokazit, jako v autě s klasickým pohonem. Je otázkou, kdy přesně bude centrum otevřeno – zatím to zjevně závisí na získání zaměst- nanců, které se ještě nepodařilo nabrat. Jinak je vše připraveno a  s  nejvyšší pravděpodobností můžeme první servis Tesly v ČR očekávat na jaře. Na počátku března zároveň Elon Musk ozná- mil změnu v  prodejní strategii Tesly. Díky uvedení levnějšího modelu 3 (stojí v přepočtu méně než 800 000 korun) automobilka uzavře většinu svých kamenných slabá infrastruktura představuje bariéru rozvoje elektromobility v Česku. Podle serveru Elektřina. cz má Česko zatím 162 nabíje- cích stanic a velké oblasti napří- klad na jižní Moravě nebo v zá- padních Čechách stále žádnou nabíječku nemají. Při srovnání s počtem více než čtyř tisíc ben- zinových pump je zřejmé, že zá- zemí pro uživatele elektromobilů je nedostatečné. A pravděpodob- ně to nebude Tesla, kdo v Čes- ku nabíječky vybuduje  – spíše lze čekat úsilí českých prodejců elektřiny. V současnosti provozuje nej- rozsáhlejší síť veřejných dobí- obchodů a bude svoje auta pro- dávat výhradně přes internet. Tesla má více než 12 tisíc rych- lonabíječek v  Severní Americe, Evropě a Asii. Její síť stále roste: více než 99 % obyvatel USA již má k dispozici dostatečné pokrytí, do konce roku automobilka očekává obdobně hustou síť i v Evropě. „ „ Problémy s nabíječkami Evidentně tím ale má na my- sli vybrané země západní Evro- py, protože v Česku je nabíječek pořád žalostně málo, a  právě Dlouho očekávaný „ Model 3 je tady V březnu Tesla uvedla na trh Model 3. Jedná se o menší a cenově dostupnější elektrický vůz. Byl navržen a postaven jako první elektromobil na světě určený pro masový trh. Právě proto model 3 vyvolal bouři v celém odvětví a vyprovokoval klasické automobilky k obrovské modelové ofenzivě elektromobilů, která přichází letos a v příštím roce. Dá se říci, že Tesla tak naplnila své poslání společnosti urychlit přechod světa k udržitelné energii. Model 3 kombinuje rozsah, výkon, bezpečnost a technologii. Inteligentní design maximalizuje vnitřní prostor pro pohodlné svezení pěti dospělých.Vysoce účinná hnací soustava umožňuje zrychlení na 100 km/h za pouhých 3,5 sekundy. Model 3 je navržen tak, aby dosáhl nejvyššího stupně bezpečnosti. Má dojezd až 530 km. „ „ Cenově dostupný Model 3 Při ceně 35 000 dolarů a se zvážením dalších úspor na cenách paliva je tento model dostupný širokému spektru zákazníků.V současné době je k dispozici ke koupi na Tesla.com v řadě různých konfigurací, včetně volby kapacity baterie, a tedy i dojezdu. Některé varianty jsou k dispozici s pohonem všech kol. Tesla model 3. Zdroj:Tesla inzerce Předmět diskuze: • Dotační programy na projekty pro boj se suchem či povodněmi  • Připravované projekty Povodí Moravy a Povodí Odry • Sucho jako globální/voda jako palčivý problém a jak s nimi bojovat • Aktuální technický stav protipovodňových hrází a účinnost protipovodňových opatření v konkrétních situacích • Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR • Způsoby zadržení vody v krajině, příklady z praxe • Jak správně hospodařit s vodou a její nedostatek jako globální problém • Zásobování vodou, její čištění, problém kontaminace vod Sucho, povodně, voda a hospodaření s ní 17. května 2019, Hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno setkání u kulatého stolu 5. ročník JUDr. Bohumil Šimek hejtman Jihomoravského kraje V případě zájmu o partnerství na této akci kontaktujte: obchod@magnusregio.cz nebo 774 010 540 | 774 112 138 PRODUKCE: GSM  725 006 094 j.hrstkova@magnusregio.cz www.magnusregio.cz Organizátor: Mediální partner: Záštitu převzal: Účastníci akce: • Ministerstvo životního prostředí ČR • Ministerstvo zemědělství ČR • Mendelova univerzita Brno • SFŽP ČR • Český hydrometeorologický ústav • Povodí Moravy, s. p. • Povodí Odry, s. p. • VUT Brno • Agrární komora ČR • Zástupci měst a obcí Předmět diskuze: • Rozvoj dopravní infrastruktury v Královéhradeckém a Pardubickém kraji • Bezpečnost v silniční a železniční dopravě • Železnice a jejich rozšiřování v obou krajích • Financování a zdroje evropských dotací • Zavádění chytrých a alternativních technologií v dopravě Bezpečná dopravní infrastruktura ve městech a obcích KHK a PAK 25. dubna 2019, hotel Tereziánský dvůr, J. Koziny 336, Hradec Králové setkání u kulatého stolu 5. ročník Účastníci akce: • Zástupci Ministerstva dopravy ČR • Zástupci Královéhradeckého a Pardubického kraje • Zástupci managementu SŽDC, Českých drah, SFDI, Ředitelství silnic a dálnic, Centra dopravního výzkumu, Drážního úřadu, Dopravního inspektorátu Policie ČR, OREDO, SÚS Královéhradeckého kraje, SÚS Pardubického kraje, aj. • Zástupci měst a obcí Královéhradeckého a Pardubického kraje Záštitu nad akcí udělil hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Záštitu nad akcí udělil hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Hradec Králové prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. V případě zájmu o partnerství na této akci kontaktujte: obchod@magnusregio.cz nebo 774 010 540  |  774 112 138 PRODUKCE: GSM  725 893 273  |  p.sterbakova@magnusregio.cz Organizátor: Mediální partner: Záštita: Mapa nabíječek elektromobilů v Česku a na Slovensku Zdroj: www.elektrina.cz

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1904/

březen | duben 2019 speciál – smart city a doprava 11 Ivana Ulmanová: Všichni se chceme z cest vrátit domů, tak pro to něco aktivně dělejme V kurzech bezpečné jízdy si účastníci pod dohledem profesionálních instruktorů v naprosto bezpečném prostředí natrénují správné reakce na krizové situace, což je zkušenost k nezaplacení. Kurzy navíc bývají odstupňovány podle zkušeností řidiče. FOTO: Polygon Brno s pokročilými technologiemi je navíc možné na Polygonu vy- tyčit okruhovou dráhu, takže centrum je ideální kombinací bezpečnosti a  zábavy, což ještě umocňuje atmosféra závodní dráhy Masarykova okruhu. Co bývá hlavní motivací pro účast na školení? Motivací může být celá řada. Máme účastníky kurzů, pro kte- ré je auto koníček a chtějí si den za volantem užít nějakým netra- dičním způsobem. Tou primár- ní motivací ale opravdu zůstává pocit nebezpečí za volantem. Při řízení se každý určitě někdy ocitl v nebezpečné situaci, aniž Bezpečnost dopravy ovlivňují schopnosti každého účastníka silničního provozu. K jejich zlepšení, potažmo ke snížení rizikového chování na silnicích, mohou významně přispět výuky bezpečné jízdy na polygonech. Kamila Fuchsová Za Moravské hospodářství jsme položili několik otázek Ivaně Ulmanové, předsedky- ni představenstva Masarykova okruhu Brno, kde funguje spe- cializované centrum Polygon Brno. Jaký je podle vás význam polygonů z  hlediska zajištění bezpečnosti na silnicích? Kvůli stále intenzivnějšímu silničnímu provozu považuji výuku bezpečné jízdy na po- lygonech za zásadní. Speciali- zovaná centra jako je Polygon Brno, poskytují všem řidičům bez rozdílu jedinečnou možnost, jak se na problémy za volantem připravit dopředu a  v  klidu. Je důležité si přiznat, že nám na silnicích nebezpečí hrozí, ať už jedeme pár kilometrů do práce, nebo do zahraničí na dovolenou. Na škole smyku si pod dohle- dem profesionálních instruktorů by ji způsobil. Pokud v  takové chvíli nemáme natrénovány ty správné reakce, důsledky mohou být fatální. Přitom mnohdy stačí maličkost a vše dobře dopadne. Jenom musíme vědět, jak na to. Pořádáte nějaké speciální kurzy bezpečnosti zaměřené dle osoby řidiče? Nabídka kurzů je pestrá a do budoucna ji plánujeme ještě rozšiřovat. Pro jednotlivce má- me školu smyku odstupňovanou podle zkušeností řidiče. Speci- ální kurz nabízíme maminkám s dětmi, v jejichž případě bezpeč- nostní faktor hraje ještě zásad- nější roli. Chystáme i  vyloženě zážitkový kurz, jehož účastníci se po vzoru akčních filmů naučí driftovat. I takový kurz má ale neoddiskutovatelný bezpečnost- ní aspekt. Těm největším nad- šencům nabídneme prostor, kde si mohou vyzkoušet jízdu kont- rolovaným smykem, aniž by ně- koho ohrožovali na běžných sil- nicích nebo parkovištích. Navíc se extrémně zábavnou formou naučí do detailu ovládat svůj vůz. Jaké jsou největší nešvary řidičů? V době chytrých telefonů ur- čitě nepozornost. Snad při každé cestě autem míjím někoho, kdo má hlavu skloněnou k  mobilu. Přitom stačí jedna jediná vte- řina, kdy se řidič stoprocentně nevěnuje řízení, a neštěstí může být na světě. I proto kromě prak- tického tréninku hodně dbáme na osvětu – za volantem nemá mobil co dělat! Můžete více specifikovat dle skupin výše? Jak to řešit? Nedá se vyloženě říct, že by nějaká skupina řidičů byla pro- blematičtější než jiná. Například zmíněná nepozornost může být větším problémem u  mladších řidičů, kde se navíc přidává nezkušenost. Ale obecně je to o přístupu jednotlivce, v tomto nelze paušalizovat. Stejně tak je nesmyslný mýtus, že lépe řídí muži než ženy. Mnohdy je to právě naopak, žena řidička bývá při jízdě pozornější a  rozváž- nější, což výrazně snižuje riziko nehody. Pokud se člověk přihlásí kvůli snížení odpočtu bodů, má to nějaká specifika? v naprosto bezpečném prostředí můžeme natrénovat správné re- akce na krizové situace, což je zkušenost k  nezaplacení. Může to znít jako klišé, ale v tomto pří- padě to platí stoprocentně – kdo je připraven, není překvapen. Je zde prostor pro další pro- jekty, pro větší využití? Polygon Brno je multifunkč- ní areál, který zdaleka neslouží pouze pro školu bezpečné jíz- dy v  osobních automobilech. Díky svým parametrům dobře poslouží motorkářům, stejně jako řidičům nákladních vozů nebo autobusů. Vyjma speci- álních tréninkových modulů Kurz pro odpočet trestných bodů má jasně nastavené man- tinely v  příslušných zákonech. Liší se hlavně v administrativní části, protože k  účasti na kur- zu nejprve musíte získat výpis z  evidence bodového hodno- cení řidiče a  další dokumenty, na základě kterých vás teprve můžeme na školení pro odpočet přijmout. V praktické rovině ale samozřejmě klademe důraz na stejné věci jako při běžné škole smyku. Chceme, aby z Polygo- nu účastník kurzu odjížděl jako lepší řidič. Jaká osvěta chybí v autoško- lách? Žijeme v překotné době, kdy neustále na něco nemáme čas. Stejné je to i v autoškole. Jistě, základy se naučíte, ale nikdo to s  vámi nebude probírat do detailu. Stejně tak jsou situace, typicky třeba zvládnutí smyku, které v klasické autoškole prostě nemáte kde natrénovat. Přitom jde při jízdě v chladném počasí o naprosto zásadní věc, se kterou se snad každý už někdy potkal. Na Polygonu se tomuto díky speciálním kluzným plochám můžeme věnovat celoročně, na- víc v prostředí, které je maximál- ně bezpečné jak pro účastníky, tak pro jejich vozy. Sledujete trendy v  oblasti prevence bezpečnosti na sil- nicích v zahraničí? Jak si stojí Česká republika? Myslím, že řada organizací u nás v oblasti prevence odvádí dobrou práci, ale z  velké části tím pouze suplují nedokonalé zákony. V  zahraničí můžeme pozorovat trend, kdy základní kurz bezpečné jízdy musí po- vinně absolvovat každý čerstvý držitel řidičského oprávnění. Přijde mi to naprosto logické a  správné. S  hustým silničním provozem toho jako jednotlivci příliš nezmůžeme, ale to přeci neznamená, že bychom měli rezignovaně čekat, co se nám na silnicích přihodí. Musí to být právě naopak. Všichni se z cest chceme vrátit domů v po- řádku, tak pro to něco aktivně dělejme. Projekt „Jedu s dobou“ zahajuje druhý ročník „Spokojenost a pozitivní ohlasy účastníků svědčí o tom, že projekt je užitečný a trefili jsme se jím přesně do poptávky řidičů seniorů. Byl o něj velký zájem a všechny, na které se loni nedostalo, určitě potěší, že díky dvojnásobné finanční podpoře letos upořádáme 128 kurzů, tedy jednou tolik, co v loňském roce,“ uvedl Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR a předseda Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR. „Chceme využít zkušeností z minulého ročníku a výcvik řidičů obohatit o některé nové prvky, například si budou moci porovnat bezpečnostní prvky svého vozu jízdou ve zbrusu novém vozidle,“ doplnil Jan Šťovíček. (red) I letos mají aktivní řidiči nad 65 let možnost zúčastnit se vzdělávacího programu Jedu s dobou. Díky finanční podpoře z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů je pro účastníky i nadále zdarma. Stejně jako v roce 2018 bude probíhat v osmi centrech bezpečné jízdy po celé České republice. Patronem projektu je Karel Loprais. Šestihodinový kurz zahrnuje teoretickou část, ve které instruktoři seznamují řidiče s novinkami v legislativě a zásadami bezpečné jízdy, v praktické části na polygonu si pak účastníci vyzkouší zvládnutí krizových momentů a chování vozidla v mezní situaci. Součástí programu jsou také praktické ukázky první pomoci. Kam za programem Jedu s dobou ■ Dekra CZ, Staré Město,Třinec ■ s-drive, Hradec Králové ■ Polygon Max Cars, Dlouhá Lhota u Dobříše ■ Autoklub Karosa,Vysoké Mýto ■ Polygon Jihlava ■ Autodrom Most ■ Autodrom Promotion, Sosnová u České Lípy ■ Libros, Centrum bezpečné jízdy Ostrava  jedu s dobou

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1904/

12 březen | duben 2019 speciál – smart city a doprava Nápor na nervy řidičů: „ začíná stavba Žabovřeské náměstek primátorky pro oblast dopravy a investic Robert Kerndl. Přestavba Žabovřeské mě- la začít už před lety. Projekt ale brzdil pomalý výkup pozem- ků, pomalé získávání povolení a loni také vstup sdružení Voda z  Tetčic, které napadlo staveb- ní povolení. „I nadále trvá stav přezkumu vydaného stavebního povolení na hlavní stavební ob- jekt. Předpokládané další kroky občanských sdružení nám nejsou známy,“ uvedla mluvčí silničářů Ledvinová. „ „ Tramvaje budou jezdit tunelem Zmíněné křižovatky se však napadené povolení netýká. „Na nabytí právní moci stavebního povolení závisí až další práce,“ podotkla Ledvinová. Stavba za asi 1,6 miliardy korun počítá s  tím, že silnici ustoupí tramvajové koleje. Přesto tramvaje z ulice nezmizí. „V do- kumentaci EIA bylo posuzováno přes deset variant řešení a výsled- kem projednávání je souhlasné stanovisko Ministerstva životní- ho prostředí k variantě s tramvají v tunelu, s oboustrannou galerií, která zajistí průchodnost území Žabovřeských luk a  Wilsonova lesa,“ popsal generální ředitel ŘSD Jan Kroupa. Ještě letos silničáři začnou také s přípravnými pracemi dal- ší části brněnského okruhu na Tomkově náměstí a v ulici Roky- tova za 2,4 miliardy. Dopravu ale omezit nemají. Celý okruh má být podle oficiálních zdrojů hoto- vý v roce 2035. Náklady na jeho dokončení jsou přes osmatřicet miliard korun. V dubnu začínají uzavírky kvůli stavbě brněnského velkého městského okruhu v Žabovřeské ulici. Policisté i zástupci města očekávají dopravní komplikace. Hotová stavba má naopak dopravě pomoci. Petr Jeřábek Úzké hrdlo pomyslného trychtýře připomíná Žabovřeská ulice v  Brně. Dvouproudá sil- nice v ní totiž spojuje dvě části čtyřpruhého velkého městského okruhu, do nějž navíc na obou koncích ústí další silnice. Ve špič- ce ráno i odpoledne se pak silnice ucpává proudy aut. Zlepšit situaci má stavba čtyřproudé silnice. Po letech odkladů začaly na podzim přípravné práce, v dubnu už musí s  uzavírkami počítat i  brněnští řidiči. Už první uzavírka celé sta- vební akce bude patřit k jedněm z nejnáročnějších. Silničáři totiž uzavřou mimoúrovňovou křižo- vatku Žabovřeské s Kníničskou. „Uzavírka je naplánovaná od přichází v  souběhu s  dalšími omezeními v Brně. Opravuje se Sokolova ulice, chystají se uzavír- ky dálnice D1 a sjezdu v Bítešské. Také se budou vyměňovat sema- fory v  Brně. Zajistit náhradní trasy nelze. Jen se vynasnažíme optimalizovat průjezd,“ konsta- toval policejní mluvčí Pavel Šváb. Policie podle něj chystá řadu opatření kvůli uzavírce. „Budeme mít posílený výkon služby. Moto- tým bude plně aktivovaný a pri- oritně určený pro řešení situace v uzavírkách a okolí. Snažíme se také komunikovat se zadavateli i firmami a optimalizovat znače- ní, aby doprava byla co nejplynu- lejší,“ popsal Šváb. Nejnáročnější podle něj bu- dou první dny uzavírky. „Situace se musí usadit. Řidiči si postup- ně najdou nejvhodnější trasy a zvyknou si,“ nastínil. Zároveň zdůraznil nutnost stavby. „Na městském okruhu se v tomto místě tvoří špunt, který rozšíření odstraní,“ řekl Šváb. „ „ Projekt brzdil výkup pozemků Představitelé brněnského ma- gistrátu se chtějí při uzavírkách zaměřit hlavně na informová- ní řidičů. „O uzavírkách, jejich průběhu či ukončení pravidelně informujeme například na we- bu kopemezabrno.cz nebo na oficiálním městském Facebooku či Twitteru BRNOmycity pod hashtagem #kopemezabrno. No- vě se o nich řidiči dozvědí také z  pravidelných relací v  rádiu. Momentálně posuzujeme nabíd- ky různých stanic a spustit spoty chceme co nejdříve. Město se tak snaží v  co největší míře infor- movat o dopravní situaci,“ uvedl 30. března do 31. srpna,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová. Ve směru do městské čás- ti Bystrc auta do 6,5 tuny musí využívat objízdnou trasu přes Komín. „Doprava ve směru od křižovatky Hlinky bude bez ome- zení vedena přes okružní křižo- vatku v  Hradecké. Odtud bude otočena zpět na městský okruh a navedena na připojení směrem na Kníničskou,“ nastínili trasy silničáři ve zprávě o uzavírce. Právě pro zmíněnou Bystrc tvoří trasa přes křižovatku hlavní příjezdovou cestu. Jedná se při- tom o městskou část s čtyřiadva- ceti tisíci obyvateli, což odpovídá okresnímu městu. Na problémy se připravují policisté. „Na uza- vírku se připravujeme. Bohužel inzerce Stavba brněnského velkého městského okruhu v Žabovřeské začíná v dubnu. Počítá s přesunutím tramvajových kolejí do tunelu pod Wilsonovým lesem. VIZUALIZACE: Zdeněk Stránský – WAVE Studio www.la-garde.cz Luxusní obleky a košile Jak ušít oblek skutečně na míru Oblek šitý přesně na míru tělesným proporcím svého nositele dokáže umně skrýt jeho nedostatky a naopak zvýraznit jeho přednosti. Ovšem i z hlediska šití na míru není oblek jako oblek. Pro naplněná očekávání je užitečné seznámit se minimálně se dvěma pojmy. Jedná se o MTM (Made-to-Measure) a Bespoke. MTM – byť překlad tohoto termínu přímo znamená „děláno na míru“, je zde jedno velké ale. Takto šitý oblek totiž vychází ze standardizovaných velikostí stejně jako samotný střih. Až následně se na látce tento střih upravuje, aby měl na určitých místech konkrétní rozměry. Konečný výsledek je pak ovlivněn řadou ome- zení, například možnostmi tvaru fazóny či kapes.  ■ Opravdu na míru znamená „Bespoke“ Bespoke – tyto obleky či košile, resp. jejich výroba se vyznačuje řadou specifik už od samotného začátku, kdy s vámi začne pracovat konzultant a mistr krejčí v jedné osobě. Místo „pouhého“ konzultanta, který například i u MTM má na starosti měření, se o vás stará přímo mistr krejčí. Jeho práce není nijak limitována, téměř neomezené jsou možnosti tvarů střihu. Volnou ruku má a vy s ním i při výběru látek, knoflíků, či dokonce barvy nití. Po procesu konzultací a výběru všeho potřebného – od látky, přes knoflíky po barvu nití, nakreslí krejčí střih přímo dle vaší postavy, přenese jej na látku a nastříhá. V této fázi svou práci předává dále do dílny, kde na něm dále pracují švadleny. Některé z nich dávají výztuhy, jiné přišívají knoflíky, obšívají dírky, zkrátka kompletují celý oděv tak, jak by měl vypadat, následně jej dokonale vyžehlí. Výsledkem je jedinečné umělecké dílo, které je radost nosit.  ■ SHOWROOM Kounicova 10, Brno, 602 00 módní konzultant: Ondřej Durkáč Telefon: +420 732 471 162 facebook.com/krejcovstvilagarde instagram.com/la_garde_tailoring

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1904/

březen | duben 2019 speciál – smart city a doprava 13 Městská policie „ jako základní prvek prevence kriminality FOTO: MP Zlín Strážníci obecních policií jsou základním prvkem prevence kriminality na místní úrovni. Přítomnost a kvalitní výkon služby v terénu přispívá zásadním způsobem k pocitu bezpečí občanů v každé municipalitě.  Ing. Milan Kladníček, MBA Proto je nezbytné vytvořit ta- kové sociální a společenské pod- mínky, které zajistí stabilizaci a  rozvoj těchto jednotek, jež se staly nedílnou součástí zajiště- ní vnitřní bezpečnosti obyvatel v České republice. Kolegium ředi- telů se proto písemně obrátilo na poslance bezpečnostního výboru Parlamentu České republiky s žá- dostí o  otevření diskuze týkající se narovnání sociálního postavení strážníků. Kompetence strážníků se po- stupně vyvíjely stejně jako samot- ná společnost v závislosti na po- třebách státu a obcí při zajišťování veřejného pořádku v širším slova smyslu, kdy městské a obecní po- licie (OP) disponují obdobnými zákonnými oprávněními jako pořádková služba Policie České republiky. Po více než 27 letech znovuob- novení činnosti OP v Česku však nedošlo k žádné úpravě v oblasti sociálního zabezpečení strážní- ků, a ti se oprávněně cítí diskri- minováni oproti příslušníkům bezpečnostních sborů, kteří mají velmi podobnou pracovní náplň. Významným rozdílem je skuteč- nost, že strážníci OP nemají po letech výkonu služby žádný ná- rok na odchodné, na výsluhový příspěvek a ani v průběhu služby žádné ozdravné pobyty či dny řád- né dovolené navíc. V České republice je nyní asi 8 500 strážníků a dalších 1 200 za- městnanců obcí zařazených do OP. Personální stav je velmi alarmují- cí ve většině měst, kdy na jedné straně dochází k neustálému zvy- šování věkového průměru stráž- níků, na straně druhé pak schopní a mladí strážníci/strážnice odchá- zejí po pár letech služby k bezpeč- nostním sborům, přičemž hlavní motivací nezřídka bývají právě zmiňované sociální benefity a jis- toty. Dlouhodobé sledování per- sonální agendy totiž potvrzuje, že neexistence zejména výsluhového příspěvku je zásadním demoti- vujícím faktorem pro potenciální zájemce o  práci u  OP, ale i  pro dlouhodobou zaměstnaneckou udržitelnost stávajících strážníků. Obávám se, že pokud nedojde k radikální změně v této oblasti, pocítíme nejpozději v  horizontu jednoho desetiletí závažné problé- my vyplývající z hlediska věkové proporcionality strážníků, která může vést k negativnímu ohrože- ní vnitřní bezpečnosti ve městech. Kolegium ředitelů městských policií statutárních měst a hl. m. Prahy proto navrhuje tato opat- ření: 1. základní výměra výsluhové- ho příspěvku od 20 let služby strážníka/strážnice, 2. snížení věkové hranice o pět let při odchodu do řádného dů- chodu (jako možnost), nebo odchod dle odpracovaných let u OP, 3. změny v  katalogu prací ve veřejných službách a  správě v položce 2. 21. 31 STRÁŽNÍK, zařazení do platové třídy po- dle nejnáročnější práce, kterou v rámci druhu práce vykonává, 4. nárok na odchodné by měl strážník, který službu vykoná- val po dobu nejméně 15 let. I když jsou strážníci jako za- městnanci municipalit v  pracov- ním poměru, nikoliv ve služebním jako příslušníci bezpečnostních sborů, jsem přesvědčený, že argu- menty kolegů jsou opodstatněné a strážníci si navrhované sociální benefity s ohledem na náplň jejich práce a  léta služby ve prospěch veřejnosti plně zaslouží. Autor je předsedou Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hl. m. Prahy. Nová značka STOP – PROTISMĚR Ministerstvo dopravy vydalo povolení k umístění varovných dopravních zna- ček STOP – PROTISMĚR.Tabule budou osazovány na nejrizikovější dálniční úseky. Značení STOP-PROTISMĚR bude nejprve instalováno na těchto 4 nej- rizikovějších dálničních lokalitách dle návrhu dopravní policie: dálnice D1 na exitu 41 sjezd od Prahy a exitu 357 sjezd od Brna, dálnice D2 na nultém kilometru z centra Brna a dále na dál- nici D6 na exitu 146 sjezd od Karlových Varů. Návrhy úseků vychází z rozborů dopravních nehod na dálnicích z dů- vodu jízdy řidiče v protisměru v letech 2018 i 2019 a tam, kde bylo možné určit konkrétní nájezd, kterým řidič do protisměru vjel. (red) Poslední výzva kotlíkových dotací: 3 miliardy Kč V průběhu dubna začíná třetí a poslední vlna kotlíkových dotací. Jako první vyhla- šuje výzvu pro občany Karlovarský kraj, který začne přijímat žádosti 11. června. Ještě dříve stihne spustit příjem žádostí Moravskoslezský, Středočeský a Olo- moucký kraj. Ostatní se přidají postup- ně, kotlíkové dotace musí vyhlásit do konce září.V poslední vlně kraje rozdělí 3,125 miliardy korun. Žádosti bude opět možné podávat elektronicky, bez front před krajskými úřady.Výše dotace může dosáhnout až 127 500 Kč. (red) Rezidentní parkování v Brně se zjednoduší a zlevní Od podzimu bude město rozděleno pouze na tři zóny. Regulace bude platit jen v pracovní dny a na většině území jen v noci. Dělení na rezidenty a abo- nenty zůstává. Předplatné na parkování si budou moci koupit i návštěvníci. Nová koncepce parkování bude jedno- dušší. Na zemi budou všechny oblasti označeny modrými čarami, dopravní značky ale lidem jednodušeji přiblíží, jaká pravidla na tomto konkrétním místě platí. „Příprava nové koncepce trvala několik měsíců.V tuto chvíli máme koncept, podle něhož bude mož- né postupovat v následujících týdnech a měsících. Změní se dopravní značení, nařízení, ceník i celé technické nastave- ní.Věřím, že celý systém bude možné na podzim spustit,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková. (red)  aktuálně inzerce odborná konference 5. jubilejní ročník Celostátní konference zástupců městské a obecní policie 8. dubna 2019, Hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno Projekt, který získal ocenění na Egovernment The Best Město Žatec hledalo systém pro zefek- tivnění práce městské policie, který by podpořil všechny její činnosti včetně evidencí a ověřování v registrech, a to jak na služebně, tak i přímo v terénu. Měl zajistit co nejjednodušší zpracování rutinních činností strážníků a  výstupy pro vedení policie i města. Vybrali mo- dul Městská policie VERA Radnice. Díky dobré přípravě proces nasazení systému trval včetně proškolení pouhý týden. Projekt přinesl zaměstnancům městské policie usnadnění administrati- vy a zkvalitnění uživatelského komfortu. Došlo ke zjednodušení řady čin- ností pro strážníky zejména díky: ■ rychlému zakládání událostí a pře- stupků (využití technologie OCR, vyhledání dle RZ, QR kódy atp.) ■ automatickému vkládání GPS souřadnic a adresního bodu místo manuálního naťukávání místa pře- stupku Moderním strážníkem za 7 dní ■ činnosti: denní hlášení, svodky a podrobné mapy událostí a pře- stupků ■ ekonomických výkonech – poku- tách ■ provozu vozidel, hospodaření s po- honnými hmotami atd. Po zkušenostech z ostrého provozu v Žatci konstatovali, že aplikace v prv- ní řadě ulevila dozorčí službě. Díky ní strážníci většinu případů zadávají do systému přímo z ulice. Mohou bez- pečněji lustrovat osoby v základních registrech v terénu, pořizovat fotodo- kumentace k případům a ukládat je k příslušné události nebo přestupku či řešit případy bez součinnosti s dozorčí službou, která teď v podstatě jen kontroluje správnost zadávaných infor- mací do systému. Z terénu prostřed- nictvím mobilní aplikace se provádí více jak 95 % veškerých záznamů do informačního systému. I díky tomu si projekt „Moderním strážníkem za 7 dní – implementace systému Městská policie VERA Radni- ce v Žatci“ vysloužil speciální ocenění v soutěži Egovernment The Best 2018, která vyhodnocuje nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v ČR. ■ pořízení a připojení fotodokumen- tace k přestupku přímo na místě ■ využití číselníků přesných právních kvalifikací místo jejich manuálního zadávání Management získal snadný pří- stup k informacím o: ■ zaměstnancích: prohlídky, školení, výstroj, kariéra, platové pohyby

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1904/

14 březen | duben 2019 speciál – smart city a doprava inzerce Před nedávnem jsem narazil na článek, který zajímavým způsobem pojednával o profesích, kterým jejich každodenní práci stěžuje nadměrná byrokracie. Činnost byla nazvána trochu úsměvně – jako tzv. jalová práce. Její charakter je prý takový, že se sice koná, ale její užitek je nulový nebo záporný, neboť následkem vzniká jen další požadavek na jalovou práci. Úsměv na tváři i nadšení záhy zmizely při výčtu povolání, kte- rých se to týká, neboť zde byl za- řazen i odpadový hospodář. Jako člověk z oboru mám představu, co to je za práci, znám spoustu odpadových hospodářů a  vím, jak tvrdá a náročná práce to je. Nakonec jsem ale musel uznat, že autor článku má v širším kon- textu vlastně pravdu, protože na- příklad pro malého živnostníka jsou požadavky na různé externě najímané služby jen důsledkem přebujelé administrativy. Všechno jsou to povinnosti vyplývající ze zákonů, které jsme si buď sami navrhli, nebo jsme je prostě implementovali z evrop- ského práva do naší legislativy. Co by mohlo tedy práci odpado- vých hospodářů alespoň trochu technologií je najít optimální ře- šení pro všechny složky životního prostředí. Na základě požadavků našich klientů, v tomto případě municipalit, dochází k zavádění nových systémů. Jako vůbec první firma z od- padového sektoru jsme začali spolupracovat na projektu Smart City, a to v Kolíně ve středních Čechách. Na podobných projek- tech spolupracujeme i v dalších městech. Podzemní kontejnery lze využít jak na separaci, tak i  na směsný komunální odpad. Jsou v nich nainstalována čidla, která monitorují stav zaplnění těchto kontejnerů, a pokud je potřeba, dají signál k  vývozu odpadů. Podle toho dotyčný pracovník městského úřadu nebo přímo usnadnit? Stále více se rozvíjející chytré technologie. „ „ Odpadové hospodářství a chytré technologie S tím, jak se postupně mění uvažování obyvatel nad produk- cí odpadů, a  vůbec nad samot- ným životním stylem zvyšují se i  jejich nároky. Moderní občan už nechce chodit kolem přepl- něných nádob na směsný komu- nální odpad. Velmi se osvědčují podzemní kontejnery, které pře- devším v  historických centrech dispečer svozové firmy rozhod- ne o  vyvezení těchto podzem- ních kontejnerů. Pro nastavení nového systému optimálního svozu odpadů je nejlepším řeše- ním použití dočasných čidel na vybraných nádobách v určeném území města. Výsledkem získávání a  vy- hodnocování dat je nastavení optimální svozové trasy. S ohle- dem na ekonomickou náročnost čidel se nevyplatí nechávat je na nádobách dlouhodobě. Z letitých zkušeností víme, že změnit za- vedený systém není jednoduché, a pokud se pro to rozhodneme, musíme to udělat správně hned napoprvé. Jinak to občané po- nesou velmi nelibě. Proto náš systém s  dočasným umístěním senzorů a jejich následné nasaze- ní v jiných částech obce vychází jako nejefektivnější. Naše společnost spolupracuje mj. se systémy, kde mají občané v aplikaci nastaveny vlastní účty – vidí tak aktuální množství SKO v černých popelnicích i množství separace. Podle toho jsou nasta- vovány motivační systémy. „ „ Odpovědnost spotřebitele i výrobce Odpadovým hospodářům dělá radost i fakt, že postupně dochází ke snižování množství měst plní funkci systému, který mnohem méně narušuje původní architekturu města. Důvodem je snaha o  opti- malizaci svozových tras těchto odpadů, neboť cílem chytrých produkovaného odpadu, a  tím i  ke snížení směsných komu- nálních odpadů. V  tom je sa- mozřejmě důležité pokračovat. Proto je namístě zdůraznit, jak je důležité naučit se každý den přemýšlet o tom, co kupuji a hlavně v čem je to zabalené. Dalším krokem musí být odpo- vědnost výrobců z hlediska pro- dukce množství odpadů. „ „ Vlastní cesta využití Od chytrých technologií jsme volně přešli k  produkci odpadů – není přece možné obyvatele neustále motivovat k většímu třídění, aniž bychom řešili vznik odpadů jako celek, a především schopnost vysepa- rované odpady (materiály) sa- mi zpracovat, případně využít. Důvodem je i  upadající zájem asijských států o tyto materiály. Musíme najít cestu, jak si sa- mi poradit. Je potřeba motivo- vat provozovatele recyklačních, ale především zpracovatelských zařízení. Společnost AVE pro- vozuje zařízení PETKA, která z vytříděných plastových suro- vin (obalů) vyrábí spoustu vý- robků pro každodenní spotřebu. To je vedle snižování produkce odpadů jediná cesta, jak může- me současnou produkci z „nad- spotřeby“ zvládnout. Pevně věřím, že v rámci na- šeho evropského prostoru za- čneme v odpadovém hospodář- ství používat selský rozum. Jak usnadnit práci odpadovým hospodářům Zdeněk Bočan ředitel oddělení využívání odpadů AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. ■ Skupina AVE patří mezi vedoucí společnosti zabývající se nakládáním s odpady ve střední a východní Evropě. ■ Na českém trhu působí od roku 1993 a funguje s pečlivým ohledem na trvale udržitelný rozvoj. ■ AVE zajišťuje nejvyšší možnou technologickou a ekologickou úroveň zpracování odpadu.  AVE ZDROJ:AVE Budoucnost odpadového hospodářství? Města testují chytré popelnice Bigbelly testují v Brně už čtyři roky.Nachází se v centru města u Janáčkova divadla. Pojmou čtyřikrát více odpadu než běžný koš, zamezují výskytu škůdců i zápachu a nikdo se v nich nemůže přehrabovat. Mají v sobě navíc nainstalovaný lis, který odpadky stlačuje. FOTO:Veronika Vindišová kvalitní městská data a jejich ná- sledné využití pro řízení města jsou zcela zásadním stavebním materiálem pro budování Smart City,“ zhodnotil výsledky soutěže pražský primátor Zdeněk Hřib. Bigbelly na český trh dodává například společnost Verb. Podle jejich případové studie z Brna se běžné koše vyvážely až sedmkrát týdně, chytré popelnice asi třikrát. Počet svozů tak poklesl o více než polovinu. Chytré popelnice testují i menší města jako například jiho- moravské Znojmo. Se společností O2 pak nedávno spojil síly Kolín. „Nabízíme popel- nice ve dvou režimech. V  aktiv- ním hlásí popelnice naplněnost automaticky. V pasivním je klasic- ký plastový kontejner na tříděný odpad opatřen samolepkou s QR kódem nebo NFC čipem. Pracov- ník města, technických služeb ne- bo svozové firmy přečte chytrým telefonem kód ze samolepky na kontejneru, sám ověří vizuálně zaplněnost daného kontejneru a v aplikaci v mobilním telefonu vyznačí míru zaplnění konkrétní- ho kontejneru,“ přiblížil odpověd- ný manažer O2 Jan Lazar. Jinou cestou jdou zatím v  Ostravě, nyní se zaměřili na třídění odpadů. „V  nedávné do- bě  jsme  obdrželi  informace od dodavatelů Bigbellů, v  součas- né době  ale  zkouší naše svozo- vá městská společnost jiný způsob třídění komunálních odpadů pří- mo u rodinných domů. V průbě- hu letošního roku vyhodnotíme, jak se daří plnit aktuální plán odpadového hospodářství měs- ta, a teprve potom bude dostatek informací, zejména ekonomic- kých, jakým směrem se odpadové hospodářství s  využitím nových technologií v Ostravě rozvine,“ in- formovala mluvčí Ostravy Andrea Vojkovská. V zimě vyhřívané chodníky i inteligentní silnice, které dokážou zamezit kolonám. Vypadá to trochu jako sci-fi, ale opak je pravdou. S tím vším totiž počítá projekt chytrého města, takzvaného Smart City, na kterém pracuje Brno i Praha. Začlenit do něho chtějí také vývoz a zpracování odpadu – v ulicích instalují takzvané chytré popelnice, protože popeláři vozí čím dál častěji vzduch. Veronika Vindišová Ve většině případů jde o chyt- ré popelnice, takzvané Bigbelly, které mají hned několik vychytá- vek. Pojmou čtyřikrát více odpa- du než běžný koš, zamezují vý- ekologické, energii získávají ze solárních panelů.  Speciální koše na odpadky tes- tují v Brně už čtyři roky. Nachá- zí se v centru města u Janáčkova divadla. „Určitě je to dobrá věc, která by se ujala také v odlehlej- ších částech. Dennodenně totiž kontrolujeme park u  Janáčko- va divadla, takže vidíme, kdy je potřeba vývoz. Mimo centrum nejsou popelnice pod takovým dohledem a koše aktuálně hlásící přeplněnost se tam hodí,“ myslí si  technický pracovník Veřejné zeleně města Brna Tomáš Hájek.  Už před dvěma lety Brno spustilo webovou aplikaci, která zobrazuje dostupnost kontejnerů tříděného odpadu a jejich přepl- něnost. Uživatel si také může do- hledat, kde jsou dostupná sběrná střediska. O  nové celkové kon- cepci odpadového hospodářství v  Brně vedení města vyjednává. „Hledáme způsob, jak současné problémy vyřešit. Velká potíž jsou například krabice, kterých neu- stále přibývá. Je to dáno tím, že lidé stále více objednávají zboží na internetu. Pak do kontejnerů vyhazují krabice, které ale pořád- ně nestlačí. Popelářské vozy pak vozí vzduch,“ nastínil náměstek brněnské primátory Petr Hladík (KDU-ČSL), který má na starosti životní prostředí.  Právě Brno minulý rok před- stavilo koncept moderní ulice, kde budou nejenom chytré popelnice, ale také vyhřívané chodníky. Pře- měnit tak plánuje v budoucnu uli- ci Špitálka u brněnských Tepláren. Na její moderní podobě pracuje Vysoké učení technické. „ „ Chytré popelnice zkouší také Praha Kromě Brna testují Bigbelly také v  Karlových Varech, Žatci, Prachaticích a Praze. Právě v hlav- ním městě si tyto chytré popelnice pochvalují a plánují jejich rozmís- tění na další místa. Řídit nejen odpadové hospodářství komplex- ně plánují prostřednictvím dato- vé platformy Golemio. V soutěži Chytrá města pro budoucnost 2018 získala Praha hned tři oce- nění. „I  díky této soutěži jsme ukázali, že jsme skutečným leade- rem v oblasti zavádění a testování inovativních řešení v  městském prostředí. Obzvláště mě těší cena odborné poroty za nejlepší datový portál města za rok 2018, kterou jsme získali za Golemio. Právě skytu škůdců i zápachu a nikdo se v  nich nemůže přehrabovat. Mají v  sobě nainstalovaný lis, který odpadky stlačuje, aby ko- še zbytečně nezaplňoval vzduch z plastových lahví či krabic. Na- víc jsou připojené k  internetu. Když jsou plné, dostanou tech- nické služby signál, aby odpadky vyvezly. Napájení je maximálně

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1904/

březen | duben 2019 speciál – smart city a doprava 15 inzerce Spotřeba Referenční spotřeba původní osvětlovací soustavy byla 74 MWh ročně. Nová soustava v roce 2018 spotřebovala pouze 24,1 MWh elektrické energie. Proti minulému stavu se tedy jedná o úsporu ve výši 67 %, a to i přesto, že nová světla umožňují intenzitu 750 lx. V současné době je velkým trendem využívání nejrůznějších chytrých technologií, tzv. „smart“ řešení, které mají za úkol zlepšit prostředí měst, zefektivnit jejich fungování, případně snížit energetickou náročnost. Škála takovýchto opatření je velmi široká. Statutární město Opava se v roce 2014 pustilo do projektu energetických úspor pomocí me- tody se zaručeným výsledkem, tzv. metodou EPC (z anglické- ho Energy Performance Con- tracting). Na celkem 10 objektech realizoval dodavatel EPC projek- tu energeticky úsporná opatření za 32,9 mil Kč a  od roku 2015 po dobu 10 let garantuje městu úsporu ve výši cca 4,8 mil Kč. Jedním z  objektů je i  zimní stadion v Opavě. V rámci toho- to projektu byla, jako dodatečné opatření na náklady dodavatele EPC v roce 2017, kompletně mo- dernizována soustava osvětlení ledové plochy. Bc. Martin Hvoz- da, manažer divize energetických služeb společnosti MVV Energie CZ a.s. jako dodavatel vysvětlu- je, proč k tomuto dodatečnému opatření došlo: „Metoda EPC má pro klienta mnoho výhod. Jed- nou z největších je ta, že po ce- Společnost MVV vymysle- la řešení, ve kterém se způsob osvětlení ledové plochy plně přizpůsobí jejímu rozdílnému využití, a  to při zachování rov- noměrnosti osvětlení. „Původní svítidla v podstatě svítila po celý den, neboť kvůli jejich porucho- vosti bylo problematické je třeba na půl hodiny vypínat. V  rám- lou dobu projektu má dodavatel EPC projektu naprosto stejnou motivaci jako klient, tzn. neu- stále hledat možnosti, jak ma- ximalizovat úspory nákladů na energie, zlepšit výsledky projektu třeba tím, že nalezne další úspor- ná opatření. To se přesně stalo v Opavě. Identifikovali jsme vel- ký potenciál v modernizaci ener- geticky vysoce náročné soustavy osvětlení nad ledovou plochou.“ Zimní stadion v  Opavě byl postaven v  roce 1953 a  zastře- šen o 3 roky později. Byl teprve třetím zastřešeným stadionem v  ČR. Soustava svítidel před projektem EPC čítala celkem 30 ks již nehospodárných výbo- jek o  příkonu 2kW. Jednalo se o světla za hranicí své životnosti, čemuž odpovídala také kvalita osvětlení ledové plochy. Díky tomu, že zimní stadion byl zařazen do projektu EPC, mohl dodavatel vymyslet ener- ci našich EPC projektů však se spotřebou energií pracujeme maximálně efektivně, energii využíváme jen v takovém množ- ství, jaké je v daném čase potřeba. A to platí i pro osvětlení ledové plochy. Není například nutné svítit intenzitou 750  lx v  době, kdy probíhá „pouze“ úprava ledu. Světla se musí umět přizpůsobit,“ vysvětlil Martin Hvozda. „ „ Světlo v množství a době, kdy je zapotřebí Nové opatření tedy neobsa- huje pouze nová, vysoce kvalitní LED svítidla pro osvětlení ledové plochy, ale hlavně řídicí systém pro možnost jejich ovládání po- dle potřeby využití zimního sta- dionu. V systému je definováno několik úrovní svícení, ledovou plochu lze také rozsvítit třeba jen na jedné, či druhé polovině. Ovládání má na starosti obslu- ha zimního stadionu, ale vše je možné obsluhovat také pomocí webové aplikace, která je navíc schopna monitorovat časy využití jednotlivých scén. Vedení hoke- jového klubu tak má možnost kontrolovat, jestli jsou svítidla využívána optimálně. Má to jed- noduchý důvod – čím efektivněji bude tato regulace osvětlení vy- geticky nejefektivnější opatření, které by v maximální možné míře ušetřilo náklady na elektrickou energii, a hlavně zlepšilo světelný komfort. Původní osvětlení bylo dimenzováno na 500  lx. Město Opava však zcela správně vzneslo požadavek na instalaci nové sou- stavy, která osvítí ledovou plochu na 750 lx. užívána, tím menší bude spotře- ba elektřiny a uspořené náklady bude možné využít na jiné věci v rámci hokejového klubu. „ „ EPC metoda „ má mnoho výhod Moderní LED osvětlení s  možností regulace je již plně funkční rok a  půl. Vzhledem k tomu, že v rámci EPC projektů jsou veškeré energie monitoro- vány, dochází k jejich faktickému vyhodnocení. „Toto technické řešení je vel- mi efektivní, pomáhá výrazně snížit energetickou náročnost a  na druhou stranu vylepšuje světelný komfort ledové plochy. Nicméně k tomuto řešení mohlo dojít právě díky využití EPC me- tody na tomto objektu. Klasická investice by nejspíše vedla jen k realizaci nejlevějšího řešení z pohledu vstupní investi- ce, ale už by nebyla zohledněna nákladovost budoucí, tzn. pro- vozní. A právě díky tomu jsme by- li schopni navrhnout optimální řídicí systém a  velmi kvalitní LED svítidla s  potřebnou elek- tronikou. Tou největší přidanou hodnotou při využití EPC me- tody je úspora vzešlá z  tohoto opatření, kterou klientovi garan- tujeme. Pokud předem stanove- ných úspor nedosáhneme, vrací- me vzniklý rozdíl zpět,“ doplnil Martin Hvozda ze společnosti MVV Energie CZ. Smart řešení jako cesta k úsporám zimního stadionu Kvůli Huawei úřady analyzují své vybavení. Riziko většinou není velké Firma Huawei musí podle čínských zákonů být k dispozici tamním složkám. I proto ji český úřad pro kyberbezpečnost vyhodnotil jako rizikovou. Foto: Huawei díž pouštět je do systémů, které jsou klíčové pro chod státu, může představovat hrozbu,“ řekl ředitel NÚKIB Dušan Navrátil. „ „ Analýza rizik na úřadech Varování podle zákona o  ky- bernetické bezpečnosti znamená, že správci systémů kritické infor- mační infrastruktury, význam- ných informačních systémů nebo provozovatelů základních služeb se popsanými hrozbami musí za- bývat a musí přijmout adekvátní opatření. „Nerozlišujeme mezi Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost před elektronikou značek Huawei a ZTE museli vzít v potaz i představitelé městských či krajských úřadů. Někde prováděli analýzy rizik, jinde vybavení používají jen minimálně. Kontrolují i mobilní operátoři. Petr Jeřábek Pozor na vybavení od někte- rých čínských značek, mohou být bezpečnostním rizikem. S varová- ním týkajícím se výrobků společ- nosti Huawei Technologies Co., Ltd., a ZTE Corporation přišel na konci loňského roku Národní úřad pro kybernetickou a  informační bezpečnost. Kromě diplomatické roztržky s Čínou varování vyvo- lalo i  některé kroky úřadů měst či krajů směřující k větší bezpeč- systémy ve správě státu a ve sprá- vě soukromých subjektů,“ vysvětlil Navrátil. Varováním úřadu se museli zabývat například na úřadu Par- dubického kraje. Od značky Hua- wei využívá telefony a datové mo- demy. „Z vyhodnocené analýzy v současné době vyplývá, že míra rizika použití technických pro- středků firmy Huawei je akcepto- vatelná, neboť technické prostřed- ky Huawei nejsou podpůrnými aktivy významného informačního systému a také neslouží pro práci s vyšším množstvím neveřejných informací,“ konstatoval mluvčí úřadu Dominik Barták. Dodal, že kraj počítá s  tím, že musí zvažovat rizika použití programových nebo technických prostředků firem uvedených ve varování při každém nákupu. Po upozornění se na svoje vy- bavení Huawei zaměřil také kraj Vysočina. „Provedli jsme analýzu rizik a  realizovali sérii opatření pro minimalizaci těchto rizik,“ sdělila mluvčí Jitka Svatošová. Kontrolu provedli i v Morav- skoslezském kraji, přestože vyba- vení Huawei nevyužívají. Ke kontrolám naopak nesáh- li na pardubickém magistrátu. Software ani hardware pro počí- tače tam totiž od Huawei nemají. „Máme pouze mobilní telefony. A to ne celoplošně,“ uvedla mluvčí Nataša Hradní. V klidu jsou v  nedalekém Hradci Králové. Tam mají na magistrátu jediný telefon zmíně- né značky. Nekontrolovali ani na magistrátu v Olomouci. Přestože vybavení od Huawei mají. Vybavení od Huawei mají také ve Zlíně. Ani tam ovšem v klíčo- vých oblastech. „V infrastruktuře ho nevyužíváme, pouze pořizu- jeme jako koncová zařízení. To znamená konkrétně služební mo- bilní telefony a  datové modemy. Na tato koncová zařízení není umožněn jiný přenos dat od za- městnavatele, než je běžná práce s kontakty a mailovou komunikací pracovního charakteru. Bez mož- nosti přístupu k  vyhrazeným či utajovaným skutečnostem,“ sdělil mluvčí města Zdeněk Dvořák. Ve Zlíně už s vybavením Hu- awei problémy měli, ale ne bez- pečnostního charakteru. „Byly ojedinělé. Jednalo se o běžné re- klamační řízení k spotřební elek- tronice. Například na nesprávnou funkci displeje, baterie a podob- ně,“ řekl mluvčí. Možné nebezpečí kvůli výrob- kům Huawei si uvědomují na zlín- ském krajském úřadu. „Technolo- nosti. Většina z nich výrobky Hu- awei používá, ne však tam, kde by mohly škodit. Úřad varování zdůvodnil tím, že Čína na území České republiky aktivně prosazuje své zájmy včetně provádění zpravodajských aktivit vlivového i špionážního charakte- ru. „K vydání nás vedly naše po- znatky včetně poznatků z činnosti našich bezpečnostních partnerů a  také zjištění našich spojenců. Hlavním problémem je právní a politické prostředí Čínské lido- vé republiky, ve kterém uvedené společnosti primárně působí. Čín- ské zákony vyžadují po soukro- mých společnostech působících v Číně mimo jiné součinnost při zpravodajských aktivitách, a  tu- gie od firmy Huawei mohou být zcela jistě bezpečnostní hrozbou, proto také vydal NÚKIB varování. Vzhledem k rozsahu a účelu, pro které tato zařízení používáme, pro nás ale nepředstavují zvláštní bez- pečnostní riziko,“ shrnula mluvčí Adéla Kousalová. Úřad podle ní používá několik mobilních telefo- nů a GSM modemů. „ „ Vztyčený ukazováček se týká i operátorů Ze soukromých firem se va- rování týká mimo jiné mobilních operátorů. Ti moc konkrétní ohledně opatření být nechtějí. „Co se týká koncových zařízení, nemáme důvod se domnívat, že by mobilní telefony a běžné síťové prvky Huawei či ZTE představo- valy bezpečnostní riziko. Varo- vání vydané Národním úřadem pro kybernetickou a  informační bezpečnost nemíří k běžným uži- vatelům. Zde se uplatňují obvyklá rizika spojená s  používáním ja- kýchkoli mobilních či síťových zařízení. Pokud uživatel dodržuje obecná pravidla bezpečného cho- vání v kyberprostoru a zařízení je správně nastaveno, pak nevidíme důvod k obavám,“ poradila mluvčí T-Mobile Czech Republic Anna Hroudová. Zda může varování změnit třeba plány na výstavbu 5G sítí, nesdělila. „V tuto chvíli nemůže- me predikovat, kdo bude naším dodavatelem,“ uvedla. Tajemní zůstávají i ve Vodafo- ne. „V současnosti aktualizujeme analýzu rizik podle metodiky Ná- rodního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost,” konsta- toval jen Ondřej Luštinec.

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1904/

16 březen | duben 2019 speciál – smart city a doprava Západu Ostravy se uleví od dopravy. Už za rok Dostavbu čtyřsetmetrového úseku silnice I/11 mimo města už přestalo blokovat místní občanské sdružení. Projet by se po něm řidiči měli v roce 2020. FOTO: ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky podle oficiálního webu počítá s tím, že stavět začne letos. „Na konci dubna 2019 bude podá- na žádost o stavební povolení na Krajský úřad Moravskoslezského kraje na všechny stavební objekty, týkající se nedokončeného čtyř- setmetrového úseku stavby. Stavba může být zahájena, jakmile bude vydáno stavební povolení s naby- Po letech sporů se podařilo odblokovat dostavbu prodloužené Rudné. Silničáři se dohodli s místním občanským sdružením na podobě protihlukových stěn. Stavět se může už letos. Petr Jeřábek Silnice přeplněné tranzitní i lo- kální dopravou. Tak vypadá situa- ce v západní části Ostravy, hlavně v ulicích 17. listopadu a Opavská. Ulevit místním od hluku a  ex- halací má projekt Prodloužená Rudná počítající se stavbou nové části silnice I/11. Ačkoliv ji sil- ničáři plánují už od roku 2003, teprve letos to vypadá, že se začne konečně stavět. Podařilo se totiž odblokovat letitý spor silničářů s  Občanským sdružením Skalka zastupovaným Dušanem Rich- tárem o  podobu protihlukových opatření. S pozitivní zprávou pro míst- ní přišli představitelé Moravsko- slezského kraje, kteří se snažili dialog zprostředkovat. „Odpůrci stavby stáhli své procesní námit- ky a podle dohody bylo zastaveno projednávání starého stavebního povolení na dostavbu chybějící- tím právní moci a budou dořešeny majetkoprávní vztahy. Délka pří- mo závisí na období, kdy budou obě tyto záležitosti dořešeny. Čin- nost zhotovitele bude zahájena do třiceti dní od výzvy správce stavby a stavba pak uvedena do provozu do patnácti měsíců od obnovení prací na nedokončeném úseku,“ uvedla mluvčí podniku Nina Led- vinová Podle náměstka Unucka zatím ale není zcela vyhráno. „Pokud všechno půjde dobře, stavět by se mohlo začít letos na podzim. Jezdit pak příští rok v  létě. S důležitou spojnicí, která urychlí cestování mezi Opavou a  centrem Ostravy i  dálnicí D1, počítá také rozpo- čet Státního fondu dopravní in- frastruktury pro letošní rok. Ale pozor, chybí ještě asi tak dvě stě sedmdesát razítek a ke každému se může vyjádřit padesát lidí,“ s nad- sázkou varoval Unucka. Další debata bude podle něj o věcných břemenech na pozemku pod budoucí silnicí, která zaručují jejich majitelům právo chůze i jíz- dy na druhou stranu přes dálniční přivaděč. Problém má vyřešit láv- ka, o jejíž podobě se jedná. „ „ Nejdůležitější dopravní stavba v regionu Ostravští posun vítají. Neexis- tencí silnice nejvíce trpí obyvatelé Ostravy Poruby, Pustkovce a Krás- ného Pole. „Stavba Prodloužené Rudné odkloní hlavně tranzitní dopravu z ulice 17. listopadu ko- lem fakultní nemocnice a  VŠB ke křižovatce Slovan a  dále tahu na Opavu, kdy vozidla nebudou projíždět obydlenou částí Poruby a budou tranzitovat mimo město po této přeložce,“ popsala pozitiv- ní dopady mluvčí města Andrea Vojkovská. Podle silničářů patří stavba za 2,4 miliardy korun k  jedněm z nejdůležitějších dopravních sta- veb v regionu. „Dokončená stavba převede dopravu mimo zastavě- né území ze zcela nevyhovujícího úseku stávajícího tahu I/11 ulicí 17. listopadu a  ulicí Opavskou. Sníží se tak zatížení obyvatel podél ho čtyřsetmetrového úseku sil- nice. Jakmile rozhodnutí nabude právní moci, požádá Ředitelství silnic a  dálnic o  vydání nového stavebního povolení. Žádost už bude obsahovat oběma stranami odsouhlasené provedení protihlu- kových stěn,“ informoval náměs- tek moravskoslezského hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka. průtahu silnice I/11 touto západní částí Ostravy a také přilehlého vy- bavení, jakým je nemocnice, před nadměrným hlukem a exhalacemi. Zvýší se bezpečnost silniční dopra- vy a zlepší se dopravní obslužnost území. Stavba má přímou návaz- nost na dálnici D47 a související silniční síť,“ uvedla mluvčí silni- čářů Ledvinová Průlom v jednáních o dostavbě necelého půlkilometru prodlouže- né Rudné nastal koncem minulého roku. Při jednáních organizova- ných krajem a městem našlo Ob- čanské sdružení Skalka v čele s ar- chitektem Dušanem Richtárem, které stavbu dálničního přivaděče blokovalo, shodu s  Ředitelstvím silnic a dálnic na technickém řeše- ní protihlukových stěn, které byly jádrem mnoho let trvajících sporů. „Investor stavby připravil projekt, který před hlukem ochrání nejen je, ale také hustě osídlenou část Ostravy-Poruby, kudy komunikace povede,“ uvedla mluvčí kraje Mi- roslava Chlebounová. Spokojenost s  výsledkem jed- nání vyjádřil i  architekt Richtár. „Konečně jsme dosáhli shody nad technickým řešením protihluko- vých stěn a byli jsme ujištěni, že kvalita protihlukových stěn nemů- že už být snížena. O to jsme se snažili od počátku,“ prohlásil. inzerce ■ Se stavbou se počítalo již od roku 2003, po letech sporů se ale začne stavět až letos. ■ Projekt by měl stát 2,4 miliardy Kč. ■ Předpokládané dokončení je plánováno a rok 2020. ■ Stavba má přímou návaznost na dálnici D47.  Rudná v kostce ká nabídka. „Ta jde ruku v  ruce s nižší výstavbou. Úřady vydávají méně stavebních povolení, často kvůli aktivitám ekologických spol- ků. Vydávání stavebního povolení u  nás trvá několikanásobně déle než v Evropě. Od plánování stavby k jejímu zahájení může uběhnout i osm let,“ popisuje Jarošová. Přes- tože zájem o koupi bytů v České republice je, vývoj cen spolu se zpřísněním poskytování hypoték radikálně omezil počet lidí, kteří si vlastní byt mohou nově dovolit. „To může mít na druhou stranu i pozitivní dopad – uměle nafouk- nuté ceny nemovitostí se díky to- mu ochladí,“ dodává Jarošová. Prozatím ale část lidí nemá jinou možnost než se přiklonit k nájemnímu bydlení, ať už kvůli neochotě zadlužit se na celý život a riskovat existenční problémy při případné ztrátě zaměstnání, nebo kvůli nesplnitelným požadavkům banky. Ani nájemní bydlení ale ne- ní cenově příznivé, protože ceny bytů s  sebou táhnou i  cenu ná- jemného, a to především v Praze a Brně. „Nájmy stoupají kvůli nedo- statku nájemních bytů. Pro develo- pery donedávna nebyla tato oblast atraktivní. Výhodnější byl model prodat hned po stavbě nemovitost či komplex nemovitostí investoro- vi, přesunout se k dalšímu projektu a  nezabývat se časově náročnou správou objektu. Investiční re- alitní firmy na druhou stranu upřednostňují objekty, jako jsou výrobny, kde stačí jednat s jedním člověkem místo velkého množství nájemníků,“ popisuje Roman Ou- trata z finanční skupiny Ramfin. „ „ Program „Výstavba“ Současný hlad po bydlení po- dle něj náhled investorů i  deve- loperů možná pozmění, stále ale platí, že kvůli problematickému povolování staveb ze strany úřadů nejsou ke stavbám nájemních by- tů možnosti. Podmínky pro vznik nového nájemního bydlení chce proto podpořit stát prostřednic- tvím Státního fondu rozvoje bydle- ní v rámci programu Výstavba. Ten má v prvé řadě podpořit ve výstav- bě samotné obce tím, že zadotuje jednu pětinu vystavěných bytů. Celkově chce stát touto formou poslat do bydlení jednu miliardu. Program je zaměřený na sociál- ní bydlení a částečně tak přejímá funkci původně plánovaného zá- kona o  sociálním bydlení. Podle státního fondu rozvoje bydlení lze byty v rámci programu Výstavba stavět pouze pro vymezené skupi- ny obyvatel, jako jsou senioři do 65 let, zdravotně či jinak hendike- povaní občané a zletilé osoby do 30 let. Anna Fajkusová Období extrémního nárůs- tu cen bytů je pravděpodobně u konce. Přestože drahé a špatně dostupné hypotéky v  poslední době navýšily podíl lidí bydlí- cích v nájmu, může tento trend znamenat stopku pro zvyšující se nadsazování hodnoty bytů v ce- nové politice. Když Česká národní banka na podzim zpřísnila podmínky pro získání hypotečního úvěru, spolu se zvýšením úrokových sazeb to vedlo ke komplikacím pro zájemce o bydlení. Mnoho lidí nyní na hy- potéku zkrátka nedosáhne. „Poptávka v  minulých letech vystoupala kvůli levným hypoté- kám a malé developerské výstav- bě. V  České republice je tren- dem bydlet ve vlastním, přestože v  bohatších západních zemích je podíl vlastnického bydlení mno- hem menší,“ vysvětluje realitní expertka a jednatelka společnosti Reality Muzejka Olga Jarošová. Ceny bytů podle ní navýšila níz- Nafouknuté ceny nemovitostí mohou splasknout

https://www.floowie.com/cs/cti/web-mh1904/