Katalog 2012 - CK America Tourshttps://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

SEVERNÍ, STŘEDNÍ A JIŽNÍSEVERNÍ, STŘEDNÍ A JIŽNÍ 201220122012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Léčebné výlohy fyzioterapie akutní zubní ošetření až 5 400 000 120 000 24 000 Aktivní asistence 24 hod. denně převoz, přeložení, přeprava repatriace tělesných ostatků náklady na opatrovníka neomezeně 1 000 000 1 000 000 150 000 Limity pojistného plnění (v Kč) HolidayPass Pro cesty do 24 dnů Celý svět Asistenční služby v tísni je vám k dispozici naše pražská asistenční centrála a široká siť Euro-Center ve všech hlavních turistických oblastech Aktivní asistence převoz, přeložení a přeprava repatriace tělesných ostatků náklady na opatrovníka neomezeně 1 000 000 1 000 000 150 000 Léčebné výlohy při onemocnění a úrazu úhrada léčení v zahraničí včetně nákladů na hospitalizaci anebo akutní zubní ošetření Léčebné výlohy fyzioterapie zubní ošetření 5 400 000 120 000 24 000 Úraz odškodnění při trvalé invaliditě a úmrtí následkem úrazu Trvalé následky úrazu úmrtí následkem úrazu 400 000 200 000 Osobní věci odškodnění při odcizení či poškození během přepravy i pobytu Škoda na osobních věcech jednotlivá položka 30 000 15 000 Zpoždění zavazadel úhrada výloh na nákup nezbytných věcí při zpoždění Zpoždění zavazadel za 1 hodinu zpoždění 10 000 2 000 Odpovědnost za škodu náhrada škody způsobené jiné osobě na zdraví či majetku Škoda na zdraví škoda na majetku 6 000 000 3 000 000 Zrušení cesty úhrada stornopoplatků při zrušení cesty z nenadálých příčin Úhrada stornopoplatků spoluúčast 80 000 20/30 % Pojištění přerušení cesty proplacení dopravy domů a zpět do místa zahraničního pobytu Přerušení cesty 50 000 Kompenzace nevyužité dovolené při hospitalizaci během dovolené v zahraničí Vám vyplatíme kompenzaci Nevyužitá dovolená kompenzace za 1 den 20 000 2 000 Zpoždění odjezdu - včetně zmeškání kompenzace za každých 6 hod. při zpoždění odjezdu Zpoždění odjezdu za 6 hodin zpoždění 5 000 1 000 Limity pojistného plnění (v Kč) PLUS Pro cesty do 24 dnů Celý svět Úraz odškodnění při trvalé invaliditě a úmrtí následkem úrazu Trvalé následky úrazu úmrtí následkem úrazu 300 000 200 000 Osobní věci odškodnění při odcizení či poškození během přepravy i pobytu a úhrada výloh na nákup nezbytných věcí při zpoždění zavazadel Škoda na osobních věcech spoluúčast zpoždění zavazadel 80 000 500 10 000 Odpovědnost za škodu náhrada škody způsobené jiné osobě na zdraví či majetku Škoda na zdraví škoda na majetku 6 000 000 4 000 000 Zrušení cesty úhrada stornopoplatků při zrušení cesty z nenadálých příčin Úhrada stornopoplatků spoluúčast 100 000 20/30 % Pojištění přerušení cesty proplacení dopravy domů a zpět do místa zahraničního pobytu Přerušení cesty 50 000 Kompenzace nevyužité dovolené při hospitalizaci během dovolené v zahraničí Vám vyplatíme kompenzaci Nevyužitá dovolená kompenzace za 1 den 15 000 1 000 Zpoždění odjezdu - včetně zmeškání kompenzace za každých 6 hod. při zpoždění odjezdu Zpoždění odjezdu za 6 hodin zpoždění 5 000 1 000 Zvýhodněná cena za osobu a pobyt do 24 dnů: 990 Kč Děti do 12 let 495 Kč Cestovní pojištění v ceně Vašeho poznávacího zájezdu Ceny všech zahraničních poznávacích zájezdů v tomto katalogu již zahrnují komplexní cestovní pojištění HolidayPass, které vám zaručí, že v případě jakýchkoli nepříjemností v zahraničí o Vás bude vždy dobře postaráno. Základní cestovní pojištění v ceně pobytového zájezdu Ceny zahraničních zájezdů již obsahují nezbytnou základní pojistnou ochranu: Sjednejte si připojištění podle vlastní potřeby Rozšířené pojištění dalších rizik pro pobytový zájezd: Podrobné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění u všech prodejců zájezdů, kteří vám rádi poskytnou jakékoli bližší informace.

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Dámy a pánové, vážení klienti, Stejně jako v uplynulých dvaceti sezónách si Vám dovolujeme nabíd- nout katalog produktů AMERICA TOURS. Záměrně jsem použil slovo „pro- dukty“, protože již po celá léta narůstá vedle zájmu o zájezdy i zájem o jed- notlivé služby nebo tzv. „package“- výhodné balíčky služeb. Ať jde o samotné letenky do amerických či světo- vých destinací, pronájem automobilů, motocyklů nebo camperhomes, ubytování, návštěvy koncertů, sportov- ních utkání, účast na konferencích či odborné exkurze pro jednotlivce nebo skupiny, to vše AMERICA TOURS běžně zajišťuje. Produkty „na klíč“ jsou stále žádanější, a nejde pouze o icentivní a odbornou turistiku. Stále větší popularitě se těší zájezdy na zakázku pro rodiny či skupiny přátel, které sestavíme přesně podle Vašich přání a finančních možností. Největší položkou v činnosti AMERICA TOURS však stále zůstá- vají poznávací zájezdy, doplněné nabídkou pobytových oddechových destinací. Stále více lidí přichází na to, že poznávací zájezd poskytuje lepší relaxaci a „vyčištění hlavy“ od problémů a stresu všedních dnů doma. My jsme na tento trend připraveni, vždyť země Ameriky toho mají tolik co nabídnout!! Proto Vám předkládáme výběr z toho nej- lepšího, co můžete v Americe vidět a zažít: pestrou škálu zájezdů do USA a Kanady, která svojí propracovaností a obsahem nemá na na- šem trhu obdoby, v čele s evergreeny označenými v katalogu jako bestsellery. Sérii poutavých a vyhledávaných zájezdů do střední Ame- riky, kterým jednoznačně vévodí cestovatelská lahůdka Perly Střední Ameriky – naše originální trasa Pana- mou, Kostarikou a Nicaraguou. Paleta zájezdů do jižní Ameriky, kde musím vyzdvihnout Velký Okruh Peru a Bolívií, a nejoblíbenější zájezd AMERICA TOURS z jihoamerické nabídky – Velký Okruh Latinskou Amerikou. V roce 2011 jsme vydali obsáhlou publikaci Spojené Státy Americké, která na 402 stranách shrnuje nejdůležitější informace o USA jako celku, o jednotlivých státech, důležitých městech, a zejména národních a státních parcích a přírodních rezervacích. Díky vydatné pomoci našich zkušených průvodců je kniha okoře- něna množstvím osobních poznatků, zajímavostí a kuriozit. Tato kniha je dárkem AMERICA TOURS pro všech- ny účastníky našich poznávacích zájezdů do USA. Pracujeme na přípravě obdobné publikace o Kanadě a dal- ších amerických destinacích. Vážení přátelé, chtěl bych Vám popřát šťastnou ruku při výběru Vaší letošní dovolené. Moje doporučení – pečlivě porovnávejte nabídky a jejich obsah, ne je- nom cenu. Jsem přesvědčen, že v tomto porovnání nabídka AMERICA TOURS zvítě- zí. Náš tým zaměstnanců a průvodců udělá vše potřebné, aby Vaše dovolená byla cestou snů. Přeji Vám v roce 2012 vše dobré, stálé zdraví a pohodu. Bude mi ctí, když k tomu AMERICA TOURS bude moci přispět. S úctou Michal Kužel generální manager a majitel AMERICA TOURS v.o.s. V roce 2012 se o Vaši spokojenost budou starat tito zaměstnanci America Tours: Hana Kuželová, Michal Kužel majitelé firmy, general manager Vladimír Kužel ředitel Ing. Jan Kužel obchodní ředitel Pavel Myšák letecká doprava Ing. Alena Knotková indiv. rezervace Jakub Fučík ubytování Romana Hrstková rezervace zájezdů Jana Jaderná ekonom Irena Reiterová vedoucí pobočky Liberec Jitka Knollová asistentka Zdeňka Klárová vedoucí pobočky Praha Ing. Pavla Janková vedoucí pobočky Brno Heinz Mosch asistent Vítězslav Richter odbavení zájezdů 3AMERICA TOURS 2012 ÚVODNÍ SLOVOÚVODNÍ SLOVO

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

AMERICA TOURS – dvě desítky let excelentních služeb cestujícím přes Atlantik!! stojům. Ubytovací kapacity pravidelně kontrolujeme, stejně jako nabídku místních atrakcí, a to nejlepší poté zařazujeme do programu zájezdů. Proto lze říci, že každý zájezd America Tours projde každoročně „omlazovací kůrou“. Zájezdové skupiny Velkou předností zájezdů America Tours je velikost sku- piny, která se většinou pohybuje mezi osmi až dvaceti osoba- mi, u klasických okruhů pak zpravidla do 30 osob. Použití mi- nibusů (vanů) pro 8-10 osob a malokapacitních autokarů pro 26-32 osob Vám umožní navštívit i taková místa, která jsou pro klasický autokar nedostupná. V odlehlých oblastech jako jsou Aljaška, Yukon a Britská Kolumbie pak America Tours po- užívá i minivany pro 7 cestujících, které jsou ještě pohyblivěj- ší a flexibilnější, a díky nim zájezd stíhá projet větším územím aniž by klienti pocítili spěch. Větší skupiny tvoří pouze základ- ní klasické zájezdy hlavně na východě USA, kde je méně příro- dy a více velkoměst. Zde je autokar ve výhodě. Zájezdy vedené v češtině nebo slovenštině Veškeré zájezdy America Tours do Severní Ameriky jsou vedeny v českém nebo slovenském jazyce. V zemích Střední a Jižní Ameriky – podle místních zákonů – je skupina dopro- vázena místním průvodcem, jehož výklad průvodce America Tours překládá. Zájezdy na zakázku Pokud Vám z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje nabídka sku- pinových zájezdů, naši odborníci Vám zpracují program přesně podle Vašich požadavků, možností a rozpočtu jak na akce prů- vodcované, tak i na individuální turistiku. Oblíbené návštěvy veletrhů a incentivní akce Neustále stoupá obliba a počet zakázek od firem a orga- nizací na zajištění účasti zaměstnanců na veletrzích, sympózi- ích a konferencích prakticky ve všech zemích Ameriky. V oblas- ti služebních a incentivních cest má America Tours bohaté zku- šenosti, které neustále rozvíjí poznáváním stále nových desti- nací vhodných pro tento druh zájezdů. Náš okruh stálých kli- entů z řad tuzemských i zahraničních firem se neustále rozrůs- tá, a organizace služebních cest na zakázku tvoří podstatnou a důležitou složku činnosti America Tours. Veletrhy cestovního ruchu v ČR a SR America Tours se kromě řady regionálních výstav pravidel- ně zúčastňuje veletrhů cestovního ruchu v Čechách – letos GO 2012 v Brně a Holiday World v Praze, na Slovensku pak Slova- kiatour 2012 v Bratislavě. Zde se s námi můžete setkat a nezá- vazně prodiskutovat Vaše plány na cestu do Ameriky. Těšíme se na setkání s Vámi v roce 2012!! America Tours je mnohonásobným držitelem titulu NEJLEPŠÍ TOUROPERÁTOR PRO AMERIKU hlasováním odborníků z cestovního ruchu v prestižní anketě časopisu TTG Veletrh Holiday World Tradice AMERICA TOURS působí na českém a slovenském trhu nepřetržitě od roku 1991. Nikdo v Čechách nezná Ameriku lépe než America Tours Tento reklamní slogan rozhodně nepřehání. Již před vzni- kem America Tours se zakladatel firmy připravoval usilovným cestováním a poznáváním USA a Kanady na nelehký úkol: na- bídnout tehdy nezkušenému a nezcestovalému klientovi co největší kus Ameriky za co nejpřijatelnější cenu. V době vzni- ku America Tours zde proto byla praktická zkušenost, kterou neměl nikdo jiný na nově vzniklém trhu cestovních kanceláří. Zásadu znát svoji oblast činnosti lépe než konkurence Ameri- ca Tours nikdy neopustila, proto dodnes mezi povinnosti za- městnanců na všech stupních patří i pravidelné návštěvy USA a dalších zemí amerického kontinentu. Management navště- vuje ročně mnoho veletrhů a workshopů ve všech zemích Ame- riky, a udržuje si tak aktuální přehled o situaci v cílových loka- litách America Tours. Když náš klient hovoří se zaměstnancem America Tours, vždy hovoří s odborníkem. Kvalitní zaměstnanci Každý ze zaměstnanců America Tours prošel výběrovým ří- zením a je odborníkem na svém postu. Celek pak tvoří kom- paktní tým, který dobře zná Ameriku od Aljašky po Patagonii a nemá v Čechách konkurenci. Kvalitní průvodci America Tours dbá na kvalitu poskytovaných průvodcov- ských služeb. Všichni průvodci prošli našimi vlastními vědo- mostními testy, které zaručují vysoké znalosti o destinacích, ve kterých působí. America Tours má k dispozici tým průvod- ců – specialistů na všechny země amerického kontinentu. Naši průvodci zvládají a jsou připravení na katalogové zájezdy, ces- ty na zakázku, doprovod VIP i incentivních skupin. Spolupráce s kvalitními partnery Nikdy bychom nedosáhli naší dnešní pozice bez spoluprá- ce s nejlepšími partnery ze všech oborů cestovního ruchu: od kvalitních aerolinií pro transatlantické i vnitřní lety, přes ho- telové řetězce a privátní hotely, půjčovny automobilů, leasin- gové společnosti, plavební společnosti atd. Při všech jednáních vždy dbáme na dobré jméno budoucí partnerské organizace, jež nám pak zaručuje, že i America Tours je v zemích Ameriky hodnocena jako kvalitní obchodní partner. Cenová politika America Tours Od založení firmy v roce 1991 se America Tours snaží po- skytnout klientovi maximum služeb za solidní cenu. Naše sku- pinové zájezdy jsou vedeny snahou přiblížit Ameriku co nej- většímu počtu klientů, aniž by však utrpěla poznávací úroveň na úkor ceny. Pouhým prolistováním našeho katalogu zjistí- te, že naše zájezdy obsahují mnohem více programové nápl- ně včetně různých letů, plaveb a akcí než zájezdy naší konku- rence. Podle našeho mínění by bez nich program nebyl úplný. Na ceně však rozdíl málokdy poznáte – díky množství a ob- jemu obchodů má America Tours vynikající cenové podmínky. Proto můžeme tvrdit, že u nás klient za svoje peníze dosta- ne nejvíce. Toto platí nejenom pro zájezdy, ale také pro ceny letenek do celé Ameriky, pro pronájem automobilů, motocy- klů a camperhomes, ubytování a samozřejmě i pro zájezdy a akce na zakázku. Žádné skryté přirážky k ceně zájezdů Ceny zájezdů jsou konečné – tedy obsahují plný základ- ní program, a nenutí klienta k žádným nepředvídaným nákla- dům před odletem nebo na místě. Samozřejmostí je pojištění proti úpadku CK a komplexní pojištění včetně storna pro všech- ny poznávací průvodcované zájezdy. Kvalitní program zájezdů Veškerý program zájezdů America Tours pochází z naší autorské dílny. Všechny trasy jsou pečlivě naplánovány, aby během zájezdu nedocházelo ke zbytečným programovým pro- Cestovní kancelář America Tours poskytuje ve spolupráci se společností Etics ITP všem svým kli- entům evropský standard při řešení reklamací. Nově uplatňujeme pro naše klienty ITQ kodex, který je dlouhodobě používán na vyspělých trzích západní Evropy. Tento systém pojištění je založen na transparentním a jednotném řešení reklama- cí služeb cestovní kanceláře. AMERICA TOURS d ě d íAMERICA TOURS d ě d í VŠEOBECNÉ INFORMACEVŠEOBECNÉ INFORMACE 4 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Obsah katalogu Pojištění obsažené v zájezdech America Tours 2 Úvodní slovo, zaměstnanci 3 Proč právě s America Tours 4 Chronologický přehled zájezdů 6 Orientační mapky zájezdů 8 Co byste měli vědět a zvážit před cestou 13 Co Vás čeká na zájezdech America Tours 14 Informace o U.S.A. a Kanadě 16 Východ U.S.A. – klasický okruh 9 dnů 20 New York!!! 6 dnů 22 New York a Miami Beach 9 dnů 23 Velký okruh východem U.S.A. 16 dnů 24 Country, Rock’n Roll a Jazz – jižanské státy U.S.A. 12 dnů 26 Z Bostonu do Miami 16 dnů 28 Velký okruh Floridou 9 dnů 30 Perly východního pobřeží U.S.A. a Kanady 16 dnů 32 Krásy Nové Anglie a východu Kanady 14 dnů 34 Niagara a metropole východní Kanady 9 dnů 35 Velký okruh východní Kanadou 14 dnů 36 Křížem krážem Spojenými státy 20 dnů 38 Z Floridy do Kalifornie 23 dnů 40 Velká země 36 dnů 42 Malý okruh západem U.S.A. 12 dnů 44 Las Vegas!! 6 dnů 46 Svatba v Las Vegas 47 Za přírodními skvosty středozápadu U.S.A. 9 dnů 48 Metropole západu U.S.A. 9 dnů 49 Západ U.S.A. – klasický okruh 16 dnů 50 Západ U.S.A. v jeepech 16 dnů 52 Západ U.S.A. – velký okruh americkým západem 16 dnů 54 Perly západu U.S.A. 23 dnů 56 Národní parky západu U.S.A. 23 dnů 58 Harley Tour – Nevada, Utah, Arizona a Route 66 9 dnů 60 Na motocyklech Kalifornií a Nevadou 12 dnů 61 Pacifickým pobřežím z Los Angeles do Seattle 12 dnů 62 Havajské ostrovy – ostrov Maui 10 dnů 64 Havajské ostrovy – ostrov Oahu 10 dnů 65 Perly Havajských ostrovů 16 dnů 66 Národní parky západní Kanady 12 dnů 68 Perly západní Kanady 15 dnů 70 Z Anchorage do Vancouveru 17 dnů 72 Z Vancouveru na Aljašku 20 dnů 74 Krásy Aljašky – velký okruh Aljaškou a kanadským Yukonem 15 dnů 76 Aljaškou a Yukonem v jeepech 17 dnů 78 Hokej – východ U.S.A. 7 dnů 80 Hokej – západ U.S.A. 11 dnů 81 Fakultativní akce v U.S.A. a Kanadě 82 FLY & DRIVE – program pro individuální cestující 85 Programy FLY & DRIVE pro U.S.A. a Kanadu 86 Individuální cesty do U.S.A. a Kanady 88 Individuální pobyty na Havajských ostrovech 104 Plavby Royal Caribbean 108 Z Floridy do západního Karibiku 10 dnů 110 Z Floridy do východního Karibiku 10 dnů 111 Jižní Amerika 11 dnů 112 Z Panamy do Karibiku 10 dnů 113 Lodí z Vancouveru na Aljašku 10 dnů 114 Seattle a Inside Passage 10 dnů 115 Plavby Carnival Cruise 116 Východní Karibik 10 dnů 118 Mexická riviera 12 dnů 119 Jižní Karibik 10 dnů 120 Ze Seattlu na Aljašku 10 dnů 121 Z Tampy do západního Karibiku 10 dnů 122 Z Miami do západního Karibiku 10 dnů 123 Individuální pobyty na Floridě 124 Pronájem vil na Floridě 132 Individuální ubytování v U.S.A. a Kanadě 133 Pronájem automobilů v U.S.A. – National 139 Pronájem automobilů v U.S.A. – Alamo 140 Pronájem automobilů na Aljašce a v Kanadě 141 Pronájem automobilů v U.S.A. – Dollar 142 Pronájem automobilů v Kanadě – Dollar 143 Pronájem obytných automobilů v U.S.A. a Kanadě 144 Pronájem motocyklů v U.S.A. 145 Informace o zemích Střední a Jižní Ameriky 147 Mexico City, Riviera Maya a Cancun 12 dnů 151 Památky Mexico City a Yucatánu 12 dnů 152 Napříč Mexikem od Pacifiku po Karibik 16 dnů 154 Velký okruh Mexikem 20 dnů 156 Mayské památky Střední Ameriky – Guatemala, Honduras, Belize 16 dnů 158 Za mayskou civilizací 9 dnů 159 Venezuela – ztracený svět 14 dnů 160 Kouzelná Kostarika 9 dnů 161 Kostarika – výlet do ráje 14 dnů 162 Perly Střední Ameriky – Panama, Kostarika a Nikaragua 14 dnů 164 Rio de Janeiro 7 dnů 166 Rio de Janeiro a vodopády Iguacu 10 dnů 167 Rio de Janeiro, vodopády Iguacu a tropický ostrov Ilha Bela 14 dnů 168 Brazílie–ostrov Ilha Bela 169 Brazílie–drahé kameny, tropická příroda a vzrušující metropole 14 dnů 172 Brazílií křížem krážem 17 dnů 174 Buenos Aires a vodopády Iguacu 10 dnů 176 Buenos Aires – tango a pampa 7 dnů 177 Od patagonských ledovců po tropické vodopády 16 dnů 178 Metropole a přírodní krásy Argentiny, Uruguaye a Brazílie 12 dnů 180 Chile – luxusní plavba severní Patagonií 11 dnů 181 Chile a Argentina – magické pouště, horká vřídla a věčný led 16 dnů 182 Velký okruh Latinskou Amerikou 17 dnů 184 Peru a Bolívie – velký okruh říší Inků 15 dnů 186 Peru – pobyt v Amazonii 10 dnů 188 Peru a Bolívie – Inka express 9 dnů 189 Velký okruh Ecuadorem 15 dnů 190 Peru – Bolívie – Ecuador 14 dnů 191 Krásy Bolívie 14 dnů 192 Individuální pobyty v Cancúnu a na Riviera Maya 194 Dominikánská republika 200 St.Maarten / St.Martin 206 Aruba 208 Guadeloupe 210 St.Lucia 212 Barbados 213 Bahamy 214 Jamajka 215 Martinique 216 Curaçao 217 Kuba 218 Průměrné teploty ve vybraných oblastech Ameriky 220 Fakultativní akce – Střední a Jižní Amerika 221 Informace o zemích Ameriky 222 Všeobecné podmínky 224 Cestovní smlouva 226 VŠEOBECNÉ INFORMACEVŠEOBECNÉ INFORMACE 5AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Zájezdy do USA a Kanady řazené chronologicky termín název zájezdu dnů prosinec 26.12.-10.01. Perly Havajských ostrovů 16 únor 15.02.-21.02. Hokej – východ 7 20.02.-01.03. Hokej – západ 11 23.02.-09.03. Západ USA 16 březen 08.03.-23.03. Západ USA 16 08.03.-17.03. Havajské ostrovy – pobyt na Waikiki 10 12.03.-23.03. Malý okruh západem 12 17.03.-25.03. Velký okruh Floridou 9 17.03.-22.03. New York!!! 6 17.03.-25.03. New York a Miami Beach 9 22.03.-05.04. Z Bostonu do Miami 16 22.03.-06.04. Západ USA 16 22.03.-31.03. Havajské ostrovy – pobyt na ostrově Maui 10 duben 05.04.-13.04. Východ U. S. A. 9 05.04.-20.04. Západ USA 16 05.04.-20.04. Perly Havajských ostrovů 16 05.04.-14.04. Havajské ostrovy – pobyt na Waikiki 10 09.04.-20.04. Malý okruh západem 12 12.04.-27.04. Z Bostonu do Miami 16 12.04.-17.04. New York!!! 6 12.04.-20.04. New York a Miami Beach 9 16.04.-21.04. Las Vegas!!! 6 19.04.-04.05. Západ USA 16 19.04.-27.04. Velký okruh Floridou 9 19.04.-04.05. Západ USA v jeepech 16 19.04.-28.04. Havajské ostrovy – pobyt na ostrově Maui 10 26.04.-04.05. Východ U. S. A. 9 26.04.-18.05. Z Floridy do Kalifornie 23 květen 03.05.-11.05. Východ U. S. A. 9 03.05.-18.05. Západ USA 16 03.05.-18.05. Perly východu USA a Kanady 16 03.05.-08.05. New York!!! 6 03.05.-11.05. New York a Miami Beach 9 03.05.-07.06. Velká země 36 03.05.-12.05. Havajské ostrovy – pobyt na Waikiki 10 07.05.-18.05. Malý okruh západem 12 07.05.-12.05. Las Vegas!!! 6 07.05.-18.05. Kalifornií a Nevadou na motocyklech 12 10.05.-25.05. Z Bostonu do Miami 16 10.05.-18.05. Velký okruh Floridou 9 10.05.-01.06. Národní parky západu USA 23 10.05.-28.05. Křížem krážem Spojenými státy 19 11.05.-19.05. Niagara a metropole východu Kanady 9 17.05.-01.06. Západ USA 16 17.05.-01.06. Velký okruh východem USA 16 17.05.-28.05. Country, Rock’n Roll a Jazz 12 17.05.-25.05. Metropole západu USA 9 17.05.-01.06. Velký okruh západem USA 16 17.05.-25.05. Harley Tour 9 17.05.-26.05. Havajské ostrovy – pobyt na ostrově Maui 10 18.05.-31.05. Velký okruh východní Kanadou 14 21.05.-01.06. Národní parky západní Kanady 12 21.05.-01.06. Pacifickým pobřežím 12 24.05.-01.06. Skvosty středozápadu USA 9 31.05.-08.06. Východ U. S. A. 9 31.05.-15.06. Západ USA 16 31.05.-13.06. Krásy Nové Anglie 14 31.05.-22.06. Perly západu USA 23 31.05.-22.06. Národní parky západu USA 23 31.05.-14.06. Perly západní Kanady 15 31.05.-09.06. Havajské ostrovy – pobyt na Waikiki 10 červen 07.06.-22.06. Z Bostonu do Miami 16 07.06.-12.06. New York!!! 6 07.06.-15.06. New York a Miami Beach 9 11.06.-16.06. Las Vegas!!! 6 13.06.-29.06. Z Anchorage do Vancouveru 17 14.06.-29.06. Západ USA 16 termín název zájezdu dnů 14.06.-22.06. Velký okruh Floridou 9 14.06.-23.06. Havajské ostrovy – pobyt na ostrově Maui 10 18.06.-29.06. Malý okruh západem 12 18.06.-29.06. Pacifickým pobřežím 12 21.06.-29.06. Východ U. S. A. 9 21.06.-13.07. Národní parky západu USA 23 21.06.-13.07. Z Floridy do Kalifornie 23 22.06.-30.06. Niagara a metropole východu Kanady 9 28.06.-06.07. Východ U. S. A. 9 28.06.-13.07. Západ USA 16 28.06.-13.07. Perly východu USA a Kanady 16 28.06.-03.07. New York!!! 6 28.06.-06.07. New York a Miami Beach 9 28.06.-06.07. Metropole západu USA 9 28.06.-06.07. Skvosty středozápadu USA 9 28.06.-17.07. Z Vancouveru na Aljašku 20 28.06.-12.07. Krásy Aljašky 16 28.06.-02.08. Velká země 36 28.06.-13.07. Perly Havajských ostrovů 16 28.06.-12.07. Perly západní Kanady 15 28.06.-16.07. Křížem krážem Spojenými státy 19 28.06.-13.07. Západ USA v jeepech 16 28.06.-07.07. Havajské ostrovy – pobyt na Waikiki 10 29.06.-12.07. Velký okruh východní Kanadou 14 červenec 02.07.-07.07. Las Vegas!!! 6 05.07.-13.07. Velký okruh Floridou 9 11.07.-27.07. Z Anchorage do Vancouveru 17 12.07.-27.07. Západ USA 16 12.07.-27.07. Velký okruh východem USA 16 12.07.-03.08. Perly západu USA 23 12.07.-03.08. Národní parky západu USA 23 12.07.-27.07. Aljaškou a Yukonem v jeepech 16 12.07.-27.07. Velký okruh západem USA 16 12.07.-21.07. Havajské ostrovy – pobyt na ostrově Maui 10 16.07.-27.07. Národní parky západní Kanady 12 26.07.-03.08. Východ U. S. A. 9 26.07.-10.08. Z Bostonu do Miami 16 26.07.-10.08. Západ USA 16 26.07.-09.08. Krásy Aljašky 16 26.07.-09.08. Perly západní Kanady 15 26.07.-04.08. Havajské ostrovy – pobyt na Waikiki 10 30.07.-10.08. Malý okruh západem 12 30.07.-10.08. Kalifornií a Nevadou na motocyklech 12 srpen 02.08.-13.08. Country, Rock’n Roll a Jazz 12 02.08.-07.08. New York!!! 6 02.08.-10.08. New York a Miami Beach 9 02.08.-24.08. Národní parky západu USA 23 02.08.-20.08. Křížem krážem Spojenými státy 19 03.08.-16.08. Velký okruh východní Kanadou 14 06.08.-11.08. Las Vegas!!! 6 09.08.-24.08. Západ USA 16 09.08.-17.08. Velký okruh Floridou 9 09.08.-17.08. Metropole západu USA 9 09.08.-28.08. Z Vancouveru na Aljašku 20 09.08.-20.08. Pacifickým pobřežím 12 09.08.-17.08. Harley Tour 9 09.08.-24.08. Aljaškou a Yukonem v jeepech 16 09.08.-18.08. Havajské ostrovy – pobyt na ostrově Maui 10 23.08.-31.08. Východ U. S. A. 9 23.08.-07.09. Západ USA 16 23.08.-14.09. Národní parky západu USA 23 23.08.-06.09. Krásy Aljašky 16 23.08.-07.09. Perly Havajských ostrovů 16 23.08.-01.09. Havajské ostrovy – pobyt na Waikiki 10 27.08.-12.09. Z Anchorage do Vancouveru 17 27.08.-07.09. Malý okruh západem 12 30.08.-07.09. Východ U. S. A. 9 30.08.-14.09. Perly východu USA a Kanady 16 30.08.-04.09. New York!!! 6 30.08.-07.09. New York a Miami Beach 9 31.08.-08.09. Niagara a metropole východu Kanady 9 termín název zájezdu dnů září 03.09.-08.09. Las Vegas!!! 6 06.09.-14.09. Východ U. S. A. 9 06.09.-21.09. Západ USA 16 06.09.-14.09. Velký okruh Floridou 9 06.09.-14.09. Skvosty středozápadu USA 9 06.09.-11.10. Velká země 36 06.09.-21.09. Velký okruh západem USA 16 06.09.-24.09. Křížem krážem Spojenými státy 19 06.09.-15.09. Havajské ostrovy – pobyt na ostrově Maui 10 07.09.-20.09. Velký okruh východní Kanadou 14 11.09.-25.09. Perly západní Kanady 15 13.09.-28.09. Z Bostonu do Miami 16 13.09.-28.09. Velký okruh východem USA 16 13.09.-24.09. Country, Rock’n Roll a Jazz 12 13.09.-18.09. New York!!! 6 13.09.-21.09. New York a Miami Beach 9 13.09.-05.10. Perly západu USA 23 13.09.-05.10. Národní parky západu USA 23 17.09.-22.09. Las Vegas!!! 6 19.09.-02.10. Krásy Nové Anglie 14 20.09.-05.10. Západ USA 16 20.09.-12.10. Z Floridy do Kalifornie 23 20.09.-05.10. Západ USA v jeepech 16 20.09.-29.09. Havajské ostrovy – pobyt na Waikiki 10 24.09.-05.10. Malý okruh západem 12 24.09.-05.10. Národní parky západní Kanady 12 24.09.-05.10. Kalifornií a Nevadou na motocyklech 12 27.09.-12.10. Perly východu USA a Kanady 16 27.09.-02.10. New York!!! 6 27.09.-05.10. New York a Miami Beach 9 říjen 01.10.-06.10. Las Vegas!!! 6 04.10.-12.10. Východ U. S. A. 9 04.10.-19.10. Západ USA 16 04.10.-12.10. Velký okruh Floridou 9 04.10.-12.10. Metropole západu USA 9 04.10.-15.10. Pacifickým pobřežím 12 04.10.-12.10. Harley Tour 9 04.10.-13.10. Havajské ostrovy – pobyt na ostrově Maui 10 11.10.-26.10. Z Bostonu do Miami 16 11.10.-16.10. New York!!! 6 11.10.-19.11. New York a Miami Beach 9 15.10.-20.10. Las Vegas!!! 6 18.10.-02.11. Západ USA 16 18.10.-02.11. Perly Havajských ostrovů 16 18.10.-27.10. Havajské ostrovy – pobyt na Waikiki 10 22.10.-02.11. Malý okruh západem 12 listopad 01.11.-09.11. Východ U. S. A. 9 01.11.-16.11. Západ USA 16 01.11.-10.11. Havajské ostrovy – pobyt na ostrově Maui 10 08.11.-23.11. Z Bostonu do Miami 16 08.11.-13.11. New York!!! 6 08.11.-16.11. New York a Miami Beach 9 12.11.-17.11. Las Vegas!!! 6 15.11.-30.11. Západ USA 16 15.11.-23.11. Velký okruh Floridou 9 15.11.-24.11. Havajské ostrovy – pobyt na Waikiki 10 29.11.-07.12. Východ USA 9 29.11.-14.12. Západ USA 16 29.11.-08.12. Havajské ostrovy – pobyt na ostrově Maui 10 prosinec 06.12.-11.12. New York!!! 6 06.12.-14.12. New York a Miami Beach 9 10.12.-15.12. Las Vegas!!! 6 13.12.-21.12. Velký okruh Floridou 9 27.12.-11.01. Západ USA 16 27.12.-07.01. Malý okruh západem 12 27.12.-11.01. Perly Havajských ostrovů 16 27.12.-05.11. Havajské ostrovy-pobyt na Waikiki 10 Záj d d U VŠEOBECNÉ INFORMACEVŠEOBECNÉ INFORMACE 6 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Zájezdy do Mexika, Střední a Jižní Ameriky řazené chronologicky termín název zájezdu země dnů leden 28.01.-16.02. Velký okruh Mexikem Mexiko 20 únor 05.02.-13.02. Kouzelná Kostarika Kostarika 9 14.02.-29.02. Mayské památky Střední Ameriky Belize, Guatemala, Honduras 16 16.02.-02.03. Od patagonských ledovců po tropické vodopády Argentina, Brazílie, Chile, Uruguay 16 16.02.-02.03. Mexikem od Pacifiku po Karibik Mexiko 16 23.02.-02.03. Za Mayskou civilizací Mexiko 9 28.02.-15.03. Velký okruh Latinskou Amerikou Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Peru, Uruguay 17 29.02.-06.03. Rio de Janeiro Brazílie 7 29.02.-09.03. Rio de Janeiro a vodopády Iguacu Brazílie 10 29.02.-13.03. Rio de Janeiro, vodopády Iguacu a tropický ostrov Ilha Bela Brazílie 14 29.02.-06.03. Buenos Aires – Tango a pampa Argentina 7 29.02.-09.03. Buenos Aires a vodopády Iguacu Argentina, Brazílie 10 29.02.-11.03. Metropole a přírodní krásy Argentiny, Uruguaye a Brazílie Argentina, Brazílie, Uruguay 12 29.02.-13.03. Perly Střední Ameriky Kostarika, Nikaragua, Panama 14 březen 02.03.-13.03. Památky Mexico City a Yucatánu Mexiko 12 12.03.-25.03. Brazílie: drahé kameny, tropická příroda a vzrušující metropole Brazílie 14 13.03.-18.03. Mexico City a okolí – historie a současnost Mexiko 6 13.03.-26.03. Kostarika – Výlet do ráje Kostarika 14 13.03.-24.03. Mexico City, Riviera Maya a Cancun Mexiko 12 15.03.-29.03. Velký okruh Ecuadorem Ecuador 15 15.03.-29.03. Velký okruh říší Inků – Peru a Bolívie Bolívie, Peru 15 15.03.-28.03. Peru a Ecuador Ecuador, Peru 14 24.03.-09.04. Brazílií křížem krážem Brazílie 16 25.03.-13.04. Velký okruh Mexikem Mexiko 20 26.03.-03.04. Kouzelná Kostarika Kostarika 9 29.03.-06.04. Peru a Bolívie – Inka express Bolívie, Peru 9 duben 04.04.-13.04. Peru – týden v Amazonii Peru 10 04.04.-19.04. Mayské památky Střední Ameriky Belize, Guatemala, Honduras 16 06.04.-19.04. Krásy Bolívie Bolívie 14 06.04.-19.04. Venezuela – ztracený svět Venezuela 14 07.04.-23.04. Chile a Argentina – magické pouště, horké prameny a věčný led Argentina, Chile 17 13.04.-28.04. Mexikem od Pacifiku po Karibik Mexiko 16 19.04.-02.05. Perly Střední Ameriky Kostarika, Nikaragua, Panama 14 22.04.-28.04. Rio de Janeiro Brazílie 7 22.04.-01.05. Rio de Janeiro a vodopády Iguacu Brazílie 10 22.04.-05.05. Rio de Janeiro, vodopády Iguacu a tropický ostrov Ilha Bela Brazílie 14 22.04.-28.04. Buenos Aires – Tango a pampa Argentina 7 22.04.-01.05. Buenos Aires a vodopády Iguacu Argentina, Brazílie 10 22.04.-03.05. Metropole a přírodní krásy Argentiny, Uruguaye a Brazílie Argentina, Brazílie, Uruguay 12 23.04.-02.05. CHILE – luxusní plavba severní Patagonií Chile 11 24.04.-10.05. Velký okruh Latinskou Amerikou Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Peru, Uruguay 17 28.04.-06.05. Za Mayskou civilizací Mexiko 9 30.04.-15.05. Od patagonských ledovců po tropické vodopády Argentina, Brazílie, Chile, Uruguay 16 květen 02.05.-15.05. Kostarika – Výlet do ráje Kostarika 14 06.05.-17.05. Památky Mexico City a Yucatánu Mexiko 12 10.05.-24.05. Velký okruh Ecuadorem Ecuador 15 10.05.-24.05. Velký okruh říší Inků – Peru a Bolívie Bolívie, Peru 15 17.05.-22.05. Mexico City a okolí – historie a současnost Mexiko 6 17.05.-28.05. Mexico City, Riviera Maya a Cancun Mexiko 12 24.05.-01.06. Peru a Bolívie – Inka express Bolívie, Peru 9 24.05.-06.06. Perly Střední Ameriky Kostarika, Nikaragua, Panama 14 27.05.-12.06. Brazílií křížem krážem Brazílie 16 30.05.-08.06. Peru – týden v Amazonii Peru 10 červen 02.06.-18.06. Chile a Argentina – magické pouště, horké prameny a věčný led Argentina, Chile 17 05.06.-24.06. Velký okruh Mexikem Mexiko 20 06.06.-19.06. Kostarika – Výlet do ráje Kostarika 14 11.06.-17.06. Rio de Janeiro Brazílie 7 11.06.-20.06. Rio de Janeiro a vodopády Iguacu Brazílie 10 11.06.-24.06. Rio de Janeiro, vodopády Iguacu a tropický ostrov Ilha Bela Brazílie 14 11.06.-17.06. Buenos Aires – Tango a pampa Argentina 7 11.06.-20.06. Buenos Aires a vodopády Iguacu Argentina, Brazílie 10 11.06.-22.06. Metropole a přírodní krásy Argentiny, Uruguaye a Brazílie Argentina, Brazílie, Uruguay 12 termín název zájezdu země dnů 18.06.-26.06. Kouzelná Kostarika Kostarika 9 19.06.-05.07. Velký okruh Latinskou Amerikou Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Peru, Uruguay 17 23.06.-08.07. Od patagonských ledovců po tropické vodopády Argentina, Brazílie, Chile, Uruguay 16 24.06.-09.07. Mexikem od Pacifiku po Karibik Mexiko 16 26.06.-10.07. Velký okruh říší Inků – Peru a Bolívie Bolívie, Peru 15 červenec 09.07.-17.07. Za Mayskou civilizací Mexiko 9 17.07.-28.07. Památky Mexico City a Yucatánu Mexiko 12 srpen 14.08.-22.08. Kouzelná Kostarika Kostarika 9 21.08.-03.09. Kostarika – Výlet do ráje Kostarika 14 září 03.09.-09.09. Rio de Janeiro Brazílie 7 03.09.-12.09. Rio de Janeiro a vodopády Iguacu Brazílie 10 03.09.-16.09. Rio de Janeiro, vodopády Iguacu a tropický ostrov Ilha Bela Brazílie 14 03.09.-09.09. Buenos Aires – Tango a pampa Argentina 7 03.09.-12.09. Buenos Aires a vodopády Iguacu Argentina, Brazílie 10 03.09.-14.09. Metropole a přírodní krásy Argentiny, Uruguaye a Brazílie Argentina, Brazílie, Uruguay 12 03.09.-16.09. Perly Střední Ameriky Kostarika, Nikaragua, Panama 14 03.09.-18.09. Mayské památky Střední Ameriky Belize, Guatemala, Honduras 16 04.09.-20.09. Velký okruh Latinskou Amerikou Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Peru, Uruguay 17 11.09.-30.09. Velký okruh Mexikem Mexiko 20 15.09.-30.09. Od patagonských ledovců po tropické vodopády Argentina, Brazílie, Chile, Uruguay 16 18.09.-26.09. Kouzelná Kostarika Kostarika 9 20.09.-04.10. Velký okruh říší Inků – Peru a Bolívie Bolívie, Peru 15 25.09.-08.10. Kostarika – Výlet do ráje Kostarika 14 20.09.-04.10. Velký okruh Ecuadorem Ecuador 15 20.09.-03.10. Peru a Ecuador Ecuador, Peru 14 30.09.-16.10. Brazílií křížem krážem Brazílie 16 30.09.-15.10. Mexikem od Pacifiku po Karibik Mexiko 16 říjen 04.10.-12.10. Peru a Bolívie – Inka express Bolívie, Peru 9 05.10.-21.10. Chile a Argentina – magické pouště, horké prameny a věčný led Argentina, Chile 17 08.10.-21.10. Perly Střední Ameriky Kostarika, Nikaragua, Panama 14 10.10.-19.10. Peru – týden v Amazonii Peru 10 12.10.-25.10. Krásy Bolívie Bolívie 14 12.10.-25.10. Venezuela – ztracený svět Venezuela 14 15.10.-23.10. Za Mayskou civilizací Mexiko 9 16.10.-29.10. Brazílie: drahé kameny, tropická příroda a vzrušující metropole Brazílie 14 21.10.-31.10. CHILE – luxusní plavba severní Patagonií Chile 11 21.10.-05.11. Mayské památky Střední Ameriky Belize, Guatemala, Honduras 16 22.10.-07.11. Velký okruh Latinskou Amerikou Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Peru, Uruguay 17 23.10.-03.11. Památky Mexico City a Yucatánu Mexiko 12 29.10.-04.11. Rio de Janeiro Brazílie 7 29.10.-07.11. Rio de Janeiro a vodopády Iguacu Brazílie 10 29.10.-11.11. Rio de Janeiro, vodopády Iguacu a tropický ostrov Ilha Bela Brazílie 14 29.10.-04.11. Buenos Aires – Tango a pampa Argentina 7 29.10.-07.11. Buenos Aires a vodopády Iguacu Argentina, Brazílie 10 29.10.-09.11. Metropole a přírodní krásy Argentiny, Uruguaye a Brazílie Argentina, Brazílie, Uruguay 12 listopad 03.11.-08.11. Mexico City a okolí – historie a současnost Mexiko 6 03.11.-18.11. Mexikem od Pacifiku po Karibik Mexiko 16 03.11.-14.11. Mexico City, Riviera Maya a Cancun Mexiko 12 05.11.-13.11. Kouzelná Kostarika Kostarika 9 07.11.-21.11. Velký okruh Ecuadorem Ecuador 15 07.11.-21.11. Velký okruh říší Inků – Peru a Bolívie Bolívie, Peru 15 10.11.-26.11. Brazílií křížem krážem Brazílie 16 12.11.-25.11. Perly Střední Ameriky Kostarika, Nikaragua, Panama 14 18.11.-07.12. Velký okruh Mexikem Mexiko 20 21.11.-29.11. Peru a Bolívie – Inka express Bolívie, Peru 9 22.11.-08.12. Chile a Argentina – magické pouště, horké prameny a věčný led Argentina, Chile 17 25.11.-08.12. Kostarika – Výlet do ráje Kostarika 14 26.11.-11.12. Od patagonských ledovců po tropické vodopády Argentina, Brazílie, Chile, Uruguay 16 27.11.-06.12. Peru – týden v Amazonii Peru 10 29.11.-15.12. Velký okruh Latinskou Amerikou Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Peru, Uruguay 17 ř é h l i k VŠEOBECNÉ INFORMACEVŠEOBECNÉ INFORMACE 7AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Přehled zájezdů America Tours do Severní Ameriky Miami BeachMiami Beach CapeCape CanaveralCanaveral OrlandoOrlando Key WestKey West EvergladesEverglades NaplesNaples TreasureTreasure IslandIsland TampaTampa Velký okruh Floridou 9 dnů strana 30 New YorkNew York BinghamptonBinghampton Niagara FallsNiagara Falls ErieErie PittsburghPittsburgh PhiladelphiaPhiladelphia Washington D. C.Washington D. C. Východ U.S.A. – klasický okruh 9 dnů strana 20 Las VegasLas Vegas Hoover DamHoover Dam LaughlinLaughlin KingmnKingmn FlagstaffFlagstaff Grand CanyonGrand Canyon PagePage KanabKanabZionZion Valley of FireValley of Fire Harley Tour – Nevada, Utah, Arizona a Route 66 9 dnů strana 60 New York a Miami Beach 9 dnů strana 23 New York!! 6 dnů strana 22 Hokej – východ USA 7 dnů strana 80 Los AngelesLos Angeles Santa BarbaraSanta Barbara MontereyMonterey San FranciscoSan Francisco FresnoFresno BakersfieldBakersfield Sequoia NPSequoia NP RenoReno Lake TahoeLake Tahoe SacramentoSacramento Yosemite NPYosemite NP Na motocyklech Kalifornií a Nevadou 12 dnů strana 61 Los AngelesLos Angeles San FranciscoSan Francisco OlympiaOlympia NP NorthNP North CascadesCascades NP RedwoodNP Redwood NP OlympicNP Olympic Mt. RainierMt. Rainier SeattleSeattle Pacifickým pobřežím z Los Angeles do Seattle 12 dnů strana 62 Za přírodními skvosty středozápadu U.S.A. 9 dnů strana 48 Las VegasLas Vegas Cedar BreaksCedar Breaks Bryce CanyonBryce Canyon Capitol ReefCapitol Reef Lake PowellLake Powell MonumentMonument ValleyValley PagePage Grand CanyonGrand Canyon Las Vegas!! 6 dnů strana 46 Havajské ostrovy 10 dnů strana 64 Niagara a metropole východní Kanady 9 dnů strana 35 Niagara FallsNiagara Falls TorontoToronto OttawaOttawa MontrealMontreal Quebec CityQuebec City BostonBoston MontrealMontreal QuébecQuébec Riviére-du-LoupRiviére-du-Loup ChicoutimiChicoutimi Great FallsGreat Falls MiramichiMiramichi MurrayMurray HeadHead HalifaxHalifax PeggyPeggy\'\'s Coves Cove St.St. JohnJohn Acadia N. P.Acadia N. P. DigbyDigby BeaupréBeaupré Krásy Nové Anglie a východu Kanady 14 dnů strana 34 MidlandMidland Niagara FallsNiagara FallsTorontoToronto Algonquin SPAlgonquin SP OttawaOttawa Lac St.Lac St. JanJan TadoussacTadoussac Quebec CityQuebec City MontrealMontreal KingstonKingston Velký okruh východní Kanadou 14 dnů strana 36 SewardSeward FairbanksFairbanks AnchorageAnchorage NP DenaliNP Denali TokTok Dawson CityDawson City WhitehorseWhitehorse polární kruhpolární kruh SkagwaySkagway Wrangell NPWrangell NP HainesHaines Krásy Aljašky – okruh Aljaškou a Yukonem 15 dnů strana 76 Prince RupertPrince Rupert Port HardyPort Hardy VictoriaVictoria VancouverVancouver KelownaKelowna NP YohoNP Yoho Prince GeorgePrince George Mt. RobsonMt. Robson NP JasperNP Jasper NP BanffNP Banff CalgaryCalgary NP KootenayNP Kootenay Perly západní Kanady 15 dnů strana 70 VancouverVancouver KamloopsKamloops Mt. RobsonMt. Robson Yoho N. P.Yoho N. P. KelownaKelowna CalgaryCalgary GlacierGlacier N. P.N. P. BanffBanff JasperJasper Kootenay N. P.Kootenay N. P.WhistlerWhistler Národní parky západní Kanady 12 dnů strana 68 Hokej – západ USA 11 dnů strana 81 Metropole západu U.S.A. 9 dnů strana 49 Los AngelesLos Angeles San FranciscoSan Francisco RenoReno Las VegasLas Vegas Lake TahoeLake Tahoe Západ U.S.A. v jeepech 16 dnů strana 52 TucsonTucson AjoAjoYumaYuma Palm SpringsPalm Springs Los AngelesLos Angeles MontereyMonterey San FranciscoSan Francisco FresnoFresno Sequoia N. P.Sequoia N. P. Las VegasLas Vegas Death ValleyDeath Valley ZionZion Bryce CanyonBryce Canyon Valley of GodsValley of Gods PagePage MonumentMonument ValleyValley GrandGrand CanyonCanyon FlagstaffFlagstaff SedonaSedona Mex.Mex. HatHat Washington D. C.Washington D. C. NashvilleNashville MemphisMemphis Pigeon ForgePigeon Forge Great Smoky Mtns.Great Smoky Mtns. ChattanoogaChattanooga OrlandoOrlandoNew OrleansNew Orleans Country, Rock’n Roll a Jazz – jižanské státy U.S.A. 12 dnů strana 26 Malý okruh západem U.S.A. 12 dnů strana 44 GrandGrand CanyonCanyon LasLas VegasVegas ZionZionSanSan FranciscoFrancisco PagePage LaughlinLaughlin Los AngelesLos Angeles NP YosemiteNP Yosemite SacramentoSacramento FresnoFresno Př hl d áj dů VŠEOBECNÉ INFORMACEVŠEOBECNÉ INFORMACE 8 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Washington D. C.Washington D. C. New YorkNew York Niagara FallsNiagara Falls St.St. LouisLouis NashvilleNashville AtlantaAtlanta CharlestonCharleston SavannahSavannah MemphisMemphis ChicagoChicago DetroitDetroit PhiladelphiaPhiladelphia Velký okruh východem U.S.A. 16 dnů strana 24 Los AngelesLos Angeles San FranciscoSan Francisco GrandGrand CanyonCanyon NP SequoiaNP Sequoia LasLas VegasVegas DenverDenverArchesArches RockyRocky MountainMountain BryceBryce ZionZion NPNP RedwoodRedwood Crater LakeCrater Lake NP YellowstoneNP Yellowstone North CascadesNorth CascadesSeattleSeattleNPNP OlympicOlympic Mt.Mt. St.St. HelensHelens Národní parky západu U.S.A. 23 dnů strana 58 Perly západu U.S.A. 23 dnů strana 56 PagePage Los AngelesLos Angeles San FranciscoSan Francisco Grand CanyonGrand Canyon DenverDenver Salt Lake CitySalt Lake CityRenoReno DevilDevil\'\'s Towers TowerYellowstone N. P.Yellowstone N. P. FarmingtonFarmington FlagstaffFlagstaff Bryce CanyonBryce Canyon Las VegasLas Vegas YumaYumaPalm SpringsPalm Springs GreatGreat BasinBasin Aljaškou a Yukonem v jeepech 17 dnů strana 78 SkagwaySkagwayStewartStewart FairbanksFairbanks AnchorageAnchorage N. P.N. P. DenaliDenali TokTok Dawson CityDawson City WhitehorseWhitehorse polární kruhpolární kruh Wrangell N. P.Wrangell N. P. HainesHaines Haines Jct.Haines Jct. MackenzieMackenzie InuvikInuvik VancouverVancouver WhittierWhittier AnchorageAnchorage N. P. DenaliN. P. Denali TokTok Dawson CityDawson City WhitehorseWhitehorse Watson LakeWatson Lake Port HardyPort Hardy Prince RupertPrince Rupert HyderHyder VictoriaVictoria Z Anchorage do Vancouveru 17 dnů strana 72 AnchorageAnchorage NP DenaliNP Denali TokTok Dawson CityDawson City WhitehorseWhitehorse SkagwaySkagway Watson LakeWatson Lake NPNP JasperJasperPrince GeorgePrince George BanffBanffVancouverVancouver SewardSeward FairbanksFairbanks Z Vancouveru na Aljašku 20 dnů strana 74 Perly Havajských ostrovů 16 dnů strana 66 Washington D. C.Washington D. C. PittsburghPittsburgh Niagara FallsNiagara Falls BostonBoston New YorkNew York OttawaOttawa DetroitDetroit TorontoToronto QuebecQuebec CityCity MontrealMontreal ClevelandCleveland PhiladelphiaPhiladelphia Perly východního pobřeží U.S.A. a Kanady 16 dnů strana 32 Křížem krážem Spojenými státy 20 dnů strana 38 New YorkNew York Washington D. C.Washington D. C. Niagara FallsNiagara Falls OrlandoOrlando Cape CanaveralCape Canaveral MiamiMiami TampaTampa Grand CanyonGrand Canyon ZionZion Las VegasLas Vegas Los AngelesLos Angeles YosemiteYosemiteSanSan FranciscoFrancisco RenoReno Z Bostonu do Miami 16 dnů strana 28 MiamiMiami Cape CanaveralCape Canaveral OrlandoOrlando Washington D. C.Washington D. C. SavannahSavannah RichmondRichmond PittsburghPittsburgh NiagaraNiagara BostonBoston New YorkNew York Západ USA – velký okruh americkým západem 16 dnů strana 54 Los AngelesLos Angeles San FranciscoSan Francisco Lake TahoeLake Tahoe LaughlinLaughlin Grand CanyonGrand Canyon MonumentMonument ValleyValley NP ArchesNP Arches DinosaurDinosaur NMNM Park CityPark City Salt Lake CitySalt Lake City EscalanteEscalante Lehmans CaveLehmans Cave RenoReno NP LassenNP Lassen VolcanicVolcanicNP RedwooodNP Redwoood Západ U.S.A. – klasický okruh 16 dnů strana 50 Sequoia N. P.Sequoia N. P.San FranciscoSan Francisco Los AngelesLos Angeles FresnoFresno Las VegasLas Vegas Bryce CanyonBryce Canyon PagePage MonumentMonument ValleyValley FlagstaffFlagstaff TucsonTucson AjoAjo YumaYuma San DiegoSan Diego ZionZion SedonaSedona Grand CanyonGrand Canyon Capitol ReefCapitol Reef Z Floridy do Kalifornie 23 dnů strana 40 MiamiMiami CapeCape CarnevalCarneval OrlandoOrlando TallahasseTallahasse NewNew OrleansOrleans BatonBaton RougeRouge DallasDallasOdessaOdessaEl PasoEl Paso Carlsbad Caverns N. P.Carlsbad Caverns N. P. SanSan FranciscoFrancisco ZionZion RenoReno KanabKanab PagePage FlagstaffFlagstaff Las VegasLas Vegas AlbuquerqueAlbuquerque Lake TahoeLake Tahoe MeteorMeteor CraterCrater Grand CanyonGrand Canyon Velká země 36 dnů strana 42 New YorkNew York Washington D. C.Washington D. C. Niagara FallsNiagara Falls PhiladelphiaPhiladelphia NashvilleNashville MemphisMemphis ChicagoChicago DallasDallas Devil\'s TowerDevil\'s Tower Mt. RushmoreMt. Rushmore YellowstoneYellowstone Mt. RainierMt. Rainier SpokaneSpokaneOlympic N. P.Olympic N. P. El PasoEl PasoTucsonTucson Grand CanyonGrand Canyon Monument ValleyMonument ValleyZionZion LasLas VegasVegas FlagstaffFlagstaff Los AngelesLos Angeles N. P. SequoiaN. P. Sequoia San FranciscoSan Francisco N. P. RedwoodN. P. Redwood Perly HaHHavavajjsjskýkýký hchch oo tststroro ůvůvů VŠEOBECNÉ INFORMACEVŠEOBECNÉ INFORMACE 9AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Stát Zastupitelský úřad Adresa Město Telefon Fax Argentina Velvyslanectví Junín 1461 Buenos Aires 005411/48073107 005411/48001088 Bolívie Velvyslanectví Baltazar la Torre 398, San Isidro Lima 00511/2643381 00511/2641708 Brazílie Velvyslanectví SES 805 Lote 21A Via L3 Sul, Asa Sul Brasilia 005561/32427785 005561/32427833 Dominikánská republika Honorární konzulát Ave. Bolívar 830 Santo Domingo 001809/6856900 001809/2215607 Ekvádor Honorární konzulát Avenida Tercera 520y Calle Cuarta Guayaquil 00593-4-2000023 00593-4-2004530 Chile Velvyslanectví Av. El Golf 254, Las Condes Santiago de Chile 00562/2321066 00562/2320707 Kanada Velvyslanectví 251 Cooper Street Ottawa 001613/5623875 001613/5623878 Honorární konzulát 611 – 71 st. Avenue S. E. Calgary 001403/2694924 001403/2613077 Kostarika Velvyslanectví v Mexiku Cuvier 22, Col. Nueva Anzures Mexico 0052/55/55312544 0052/55/55311837 Mexiko Velvyslanectví Cuvier 22, Col. Nueva Anzures, del Miguel Hidalgo Mexico 0052/55/55312544 0052/55/55311837 Panama Honorární konzulát Ave. Manuel E. Batista, Torre IBC, Piso 4 Panama 00507/2695537 00507/2695537 Peru Velvyslanectví Baltazar la Torre 398, San Isidro Lima 00511/2643381 00511/2641708 Uruguay Velvyslanectví Junín 1461 Buenos Aires 005411/48073107 005411/48001088 Venezuela Velvyslanectví Brasília SES 805 Lote 21A Via L3 Sul Brasília 005561/32427785 005561/32427833 USA Velvyslanectví 3900 Spring of Freedom St. Washington 001/202/2749100 001/202/2442147 Generální konzulát 10990 Wilshire Blvd., Suite 1100 Los Angeles 001310/4730889 001310/4739813 České centrum 321 E 73rd Str. New York 001212/2880830 001212/2880971 Zastupitelské úřady České republiky v Americe Přehled zájezdů America Tours do Střední a Jižní Ameriky Rio de Janeiro a vodopády Iguacu 10 dnů strana 167 Peru – pobyt v Amazonii 10 dnů strana 188 Za Mayskou civilizací 9 dnů strana 159 Buenos Aires a vodopády Iguacu 10 dnů strana 176 Mexico City, Riviera Maya a Cancún 12 dnů strana 151 Peru a Bolívie – Inka express 9 dnů strana 189 Kouzelná Kostarika 9 dnů strana 161 Rio de Janeiro 7 dnů strana 166 Buenos Aires – tango a pampa 7 dnů strana 177 Venezuela – ztracený svět 14 dnů strana 160 Metropole a přírodní krásy Argentiny, Uruguaye a Brazílie 12 dnů strana 180 Chile – luxusní plavba severní Patagonií 11 dnů strana 181 Památky Mexico City a Yucatánu 12 dnů strana 152 Př hl d áj dů A VŠEOBECNÉ INFORMACEVŠEOBECNÉ INFORMACE 10 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Brazílie – drahé kameny, tropická příroda a vzrušující metropole 14 dnů strana 172 Peru a Bolívie – velký okruh říší Inků 15 dnů strana 186 Brazílií křížem krážem 17 dnů strana 174 Kostarika – výlet do ráje 14 dnů strana 162 Chile a Argentina – magické pouště, horká vřídla a věčný led 16 dnů strana 182 Velký okruh Ecuadorem 15 dnů strana 190 Velký okruh Mexikem 20 dnů strana 156 Rio de Janeiro, vodopády Iguacu a tropický ostrov Ilha Bela 14 dnů strana 168 Perly Střední Ameriky 14 dnů strana 164 Velký okruh Latinskou Amerikou 17 dnů stran 184 Od patagonských ledovců po tropické vodopády 16 dnů strana 178 Peru – Bolívie – Ecuador 14 dnů strana 191 Napříč Mexikem od Pacifiku po Karibik 16 dnů strana 154 Mayské památky Střední Ameriky 16 dnů strana 158 Krásy Bolívie 14 dnů strana 192 Napříčíč MMexexikikikemem ooddd PaPa icicifififikkuku ppoo KaKa iriribibibikkk VŠEOBECNÉ INFORMACEVŠEOBECNÉ INFORMACE 11AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Přehled lodních zájezdů America Tours – Royal Caribbean Přehled lodních zájezdů America Tours – Carnival Cruise Z Tampy do západního Karibiku 10 dnů strana 122 Z Panamy do Karibiku 10 dnů strana 113 Z Floridy do západního Karibiku 10 dnů strana 110 Jižní Amerika 11 dnů strana 112 Z Floridy do východního Karibiku 10 dnů strana 111 Lodí z Vancouveru na Aljašku 10 dnů strana 114 Seattle a Inside Passage 10 dnů strana 115 Východní Karibik 10 dnů strana 118 Mexická Riviera 12 dnů strana 119 Jižní Karibik 10 dnů strana 120 Ze Seattlu na Aljašku 10 dnů strana 121 Z Miami do západního Karibiku 10 dnů strana 123 Př hl d l d í h áj VŠEOBECNÉ INFORMACEVŠEOBECNÉ INFORMACE 12 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Co byste měli vědět a zvážit před zakoupením zájezdu America Tours Cena zájezdů zahrnuje (detaily naleznete u popisů zájezdů) - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky a palivové příplatky a taxy související s hlavní le- tenkou do/z cílové destinace - v itineráři jmenované vnitřní přelety, které jsou součástí zájezdu - transfery a pozemní dopravu dle itineráře minibusem či autokarem - program dle itineráře - ubytování dle programu v hotelech turistické a vyšší kategorie (3*-4*) ve dvoulůžkových pokojích - vstupné dle itineráře (mimo uvedeného fakultativního programu) - služby průvodce America Tours v českém nebo slovenském jazyce - služby lokálních průvodců (pouze uvedené v itineráři) - snídaně u většiny zájezdů (info u popisu zájezdů) - komplexní pojištění vč. pojištění storna u poznávacích zájezdů, po- jištění léčebných výloh a asistence v nesnázích u pobytových zájez- dů (viz katalog str. 2) - zákonné pojištění pro případ úpadku CK - orientační meeting v Liberci nebo jeho internetovou verzi Cena zájezdů nezahrnuje (detaily naleznete u popisů zájezdů) - vyřízeníacenuvstupníchformalitcílovýchzemí(ATzařídínavyžádá- ní za poplatek vízum do Kanady či vstupní autorizaci ESTA do USA) - letištní, palivové, turistické a státní poplatky splatné při vstupu či výstupu ze země v některých zemích Střední a Jižní Ameriky v ho- tovosti na místě - stravu mimo stravování jmenovaného v itineráři (na stravu dopo- ručujeme cca 25 USD denně nebo ekvivalent v místní měně) - spropitné (řidič za transfer max. 2 USD, za den programu 2,5-4 USD, místní průvodce 2-3 USD za osobu a den, nosič 1-2 USD za odnesené zavazadlo, restaurace 10-20 % z útraty). Detaily vždy sdělí průvodce na místě - vstupy a fakultativní akce nezahrnuté v programu Další informace, upozornění, doporučení ubytování: - kategorie CLASSIC: v pokojích s dvěma dvoulůžky (výjimečně jednolůžky) a příslušenstvím v hotelech a motelech při obsazení dvěma osobami na pokoji (manželským párům může být přidělen pokoj s jedním dvoulůžkem) - kategorie ECONOMY: v hotelech a motelech s obsazením čtyř osob na pokoji (dvě dvoulůžka) v lokalitách mimo centra měst. Kategorie ECONOMY je od sezóny 2010 pouze na vyžádání klien- ta a po dohodě s America Tours - pokoj se dvěma dvoulůžky, je-li obsazen třemi osobami, je pova- žován za třílůžkový a podle kategorie zájezdu se třetí osobě účtu- je sleva nebo doplatek - ubytování používané AT při zájezdech a nabízené individuálním zákazníkům odpovídá zpravidla *** kvalitě v Evropě nebo vyšší (kategorizace hotelů v některých státech Ameriky není v souladu s evropskou normou!) Volba ubytování je vždy podřízena progra- mu zájezdu a výhodné a bezpečné poloze - pokoje jsou vybaveny barevnou kabelovou TV, klimatizací a sociál- ním zařízením. V klimatických podmínkách, kde není potřeba chla- dit vzduch (severní oblasti, vyšší nadmořská výška), nejsou poko- je vybaveny klimatizací - seznam ubytování s adresami a telefonními čísly hotelů a mote- lů obdrží účastníci zájezdu před odletem na letišti v obálce spolu s cestovními doklady. AT si vyhrazuje právo změnit avizovaný ho- tel v nezbytném případě za jiný stejné kategorie - v případě zjištění nedostatků při předání pokoje je zákazník povi- nen informovat okamžitě průvodce, který zajistí jejich odstranění nebo výměnu pokoje strava: - AMERICA TOURS poskytuje kontinentální nebo americkou snídani v ceně zájezdu u většiny katalogových zájezdů. Detailní informa- ce dostanete na pobočkách America Tours a u prodejců zájezdů letecká doprava: - všechny lety nabízené zákazníkům AT jsou provozovány reno- movanými leteckými společnostmi, a to zásadně linkovými spoji. Letecká doprava přes Atlantik do místa začátku zájezdu a zpět je většinou s jedním až třemi přestupy - běžné přestupní časy se pohybují dle lokality zpravidla od 40 mi- nut do 5 hodin - zákazník vždy obdrží od AT zpáteční letenku podle itineráře zájez- du nebo individuální cesty. Odlety jsou zásadně z Prahy, na přání zákazníka AT zajistí odlet z jiných letišť za příplatek, časy odletů jsou uvedeny v letence - při přeletech přes Atlantik je den odletu a příletu, event. první a poslední den zájezdu určen k přepravě - AT nemůže vyhovět indiv. žádostem o konkrétní místa v letadle (např. okno, ulička apod.). Za všechny změny v letecké dopra- vě, které se vyskytnou z jakéhokoli důvodu, odpovídá letecký do- pravce. AT nenese žádnou odpovědnost za zpoždění, přesměro- vání nebo zrušení letu, stejně jako za časové odchylky způsobené mimořádnými opatřeními k zajištění bezpečnosti leteckého provo- zu, za opoždění letu, ztrátu zavazadel a jiné problémy související s leteckou přepravou. O změnách v letecké přepravě je AT doprav- cem průběžně informována a v případě časového posunu přizpů- sobí začátek programu zájezdu - základní cena zájezdu nezahrnuje letištní, bezpečnostní a palivo- vé taxy při přepravě Praha – cílové místo a zpět. U jednotlivých zájezdů v katalogu AT je uvedena celková výše těchto tax (pau- šál) podle výše platné v době korektury katalogu AT. Tyto položky tvoří konečnou cenu zájezdu hrazenou zákazníkem. Změny se řídí bodem 4.6. Všeobecných podmínek – poslední 2 strany katalogu - o letištních, bezpečnostních a palivových taxách při vnitrostátních přeletech hrazených v hotovosti zákazníky na místě podá AT in- formace při sdělení k odletu. Taxy činí nejvýše 60 USD na celý zá- jezd (údaj 2011) transfery – pozemní doprava: - pozemní doprava je řešena v závislosti na povaze zájezdu, jeho časové náročnosti a počtu zákazníků v zájezdu. O použitém dru- hu dopravního prostředku jsou zákazníci informováni 1 měsíc před odletem - AT používá pro jednotlivé zájezdy vozidla americké výroby, a to: - autokary smluvních dopravců pro 34-56 osob vybavené klima- tizací, WC, televizí a videem (ilustrační fota v katalogu) řízené místním řidičem. Jeho služba je odměňována podle místních zvyklostí tzv. spropitným (tip), které je v USA kalkulováno jako součást mzdy řidiče. Obvyklá výše spropitného činí řidiči 2,5-4 USD za osobu a den. Spropitné není kalkulováno v ceně zájezdů a je součástí amerického způsobu života. Toto odměňování se ne- týká českého průvodce. Se spropitným je potřeba počítat u pře- nosu zavazadel i u vyšších kategorií hotelů v Severní Americe a zcela běžně u hotelů v Americe Jižní, Střední a v Mexiku (běž- ná taxa 1-2 USD/1 zavazadlo) - pro většinu katalogových zájezdů používá AMERICA TOURS pro- najaté minibusy s klimatizací, okny s protislunečními filtry a pře- hrávačem s rádiem pro 15 cestujících včetně českého řidiče – prů- vodce. Zavazadla jsou přepravována v zavazadlovém prostoru v zadní části minibusu, zvláštním cargo vanem (pokud jede více vanů pohromadě) - u zájezdů s náročným programem mohou být použity i tzv. mi- nivany pro 6-8 osob řízené českým řidičem – průvodcem s kli- matizaci, okny s protislunečními filtry a přehrávačem s rádiem, přeprava zavazadel je shodná s minibusy - AT používá také malokapacitní autokary pro 16-34 osob s výba- vou srovnatelnou s autokary s výjimkou WC - u vanů a minivanů platí pravidlo denního postupného střídá- ní míst k sezení (kolování), aby všichni cestující měli stejné pod- mínky přepravy počet zavazadel a jejich hmotnost - AT povoluje klientům poznávacích zájezdů jedno odbavené za- vazadlo o hmotnosti maximálně 20 kg, nejlépe sportovní tašku. Zároveň lze s sebou vzít do letadla jedno příruční zavazadlo o ma- ximální hmotnosti 8 kg, které se bez problémů vejde do schránky nad sedadlem služby průvodce: - služby českého průvodce AT spočívají v zajištění programu, organi- zaci ubytování a orientačním informování zákazníků o trase a je- jích zajímavostech. Detailní informace poskytují turistická návštěv- ní centra, situovaná u všech zajímavých míst a na hranicích států. Zde průvodce poskytuje překladatelskou službu - průvodce až na výjimky nedoprovází zákazníky při letecké přepra- vě, ale čeká na přílet skupiny na cílovém letišti. Absolvuje potom se skupinou celý program včetně fakultativních akcí s výjimkou těch, kde jeho účast není nezbytná - podrobnější informace na: www.americatours.cz víza: Do USA platí bezvízový styk. Cestující se musí prokázat buď platným cestovním pasem s platným vízem USA (platnost pasu min. 6 měsíců od data plánovaného návratu) nebo bi- ometrickým pasem s platnou autorizací ESTA (naleznete na https://esta.cbp.dhs.gov). Poplatek v době uzávěrky katalo- gu činil 14 USD, který se zaplatí platební kartou při registra- ci. Autorizace je platná 2 roky od schválení. K cestám do Kanady je třeba vízum v platném pasu. Pro cesty do dalších zemí, kam AMERICA TOURS pořádá zájez- dy, není v době uzávěrky katalogu třeba víz. Pro bližší in- formace prosíme kontaktujte pobočky AMERICA TOURS nebo www.AMERICATOURS.cz - klient je povinen splňovat vízové podmínky cílové země a tranzit- ních zemí (zejména při tranzitu přes USA do Střední a Jižní Ameriky). Aktuální informace o vízové povinnosti poskytne AT nebo prodejce zájezdu, letenky nebo služby. Pro skupinové zájez- dy a katalogové indiv. zájezdy může na požádání vybavit víza AT za klienta za poplatek. - VÍZA ZAJIŠŤUJE AT POUZE PRO OBČANY ČR. Občanům ostatních zemí na požádání vystavíme potvrzení o účasti na zájezdu pro pří- slušný zastupitelský úřad - AT doporučuje všem klientům, kteří plánují cestu do Ameriky, aby bez váhání zkontrolovali dobu platnosti pasu a v případě potřeby si vyřídili nový pojištění: - zákazníci poznávacích zájezdů jsou pojištěni komplexním cestovním pojištěním zahrnující aktivní asistenci 24 hod. den- ně, léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, zpož- dění zavazadel, odpovědnost za škody, pojištění storna zájez- du, pojištění přerušení cesty, kompenzaci nevyužité dovolené a zpoždění odjezdu, to vše podle podmínek Cestovní pojišťov- ny a. s. uvedených v katalogu AT. Pobytové zájezdy zahrnují pojištění zákazníků, obsahující aktivní asistenci 24 hod. denně a léčebné výlohy, to vše podle podmínek pojišťovny uvedených v katalogu AT - AT nabízí a doporučuje zákazníkům cestovní připojištění pro indi- viduální cesty - AT má uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ úpadku podle zá- kona č. 159/1999 Sb. ve znění následných změn - smluvním partnerem pro pojištění zákazníků AT je EVROPSKÁ CESTOVNÍ POJIŠŤOVNA a.s. další informace: - upozorňujeme na přísné předpisy leteckých přepravců pro kabino- vá zavazadla a jejich obsah - zákaz dovozu potravin a drog zejména ze zemí Jižní Ameriky - zákazníci se zdravotními problémy by měli plánovanou cestu kon- zultovat s osobním lékařem America Tours nabízí svým klientům možnost PARKOVÁNÍ AUTOMOBILŮ PO DOBU ZÁJEZDU v hlídaném areálu v blízkosti letiště Praha – Ruzyně Exkluzivní cena pro klienty AMERICA TOURS: - do 9 dnů 800 Kč - do 16 dnů 1.000 Kč - do 36 dnů 1.300 Kč FULL SERVIS: - svůj vůz předáte proti podpisu před odletovým terminálem - ihned po příletu zpět bude Váš vůz přistaven před příletový terminál - vůz je během převozu a parkování plně pojištěn proti odcizení a poškození!! objednejte přímo v přihlášce na zájezd jako fakultativní službu nebo nejpozději 5 dnů před zájezdem te- lefonicky na tel. čísle 777 747 333 nebo na e-mailu romca@americatours.cz 13AMERICA TOURS 2012 ážit ř d k í áj d A i T INFORMACE K VŠEOBECNÝM SMLUVNÍM PODMÍNKÁMINFORMACE K VŠEOBECNÝM SMLUVNÍM PODMÍNKÁM

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

naše dopravní prostředky Co Vás čeká na zájezdech America Tours do Severní Ameriky luxusní autokary americké výroby pro 40 až 56 osob pro klasické okruhy v hlavních termínech malokapacitní autokary pro 20 až 26 osob pro klasické okruhy minibusy pro maximálně 15 osob (zavazadla uložena uvnitř) - pohodové ubytování ve dvoulůžkovém pokoji - více soukromí - v ceně zahrnuty hlavní fakultativní akce za výhodných podmínek - ubytování po čtyřech na pokoji na dvou dvoulůžkách - méně soukromí, ale nižší cena zájezdu - stejný základní program jako classic - většina fakultativních akcí za doplatek kategorie zájezdů classic 2 osoby na pokoji economy 4 osoby na pokoji naši hlavní letečtí dopravci vany pro maximálně 11 cestujících (zavazadla uložena uvnitř) minivany pro 6-8 cestujících British Airways Alitalia KLM Royal Dutch Airlines Continental Airlines Delta Air Lines Air France LufthansaAir CanadaAmerican Airlines C Vá č ká áj VŠEOBECNÉ INFORMACEVŠEOBECNÉ INFORMACE 14 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Co Vás čeká na zájezdech America Tours do Jižní Ameriky - pohodové ubytování ve dvoulůžkovém pokoji - více soukromí - v ceně zahrnuty hlavní fakultativní akce za výhodných podmínek kategorie zájezdů classic 2 osoby na pokoji naše dopravní prostředky luxusní autokary pro 40 až 56 osob minibusy pro maximálně 21 osob malokapacitní autokary pro 20 až 26 osob vany pro maximálně 12 cestujících naši hlavní letečtí dopravci British Airways LAN KLM Royal Dutch Airlines Aerolineas Argentinas American Airlines COPA Airlines Air FranceTACATAM Airlines d Již í A ik VŠEOBECNÉ INFORMACEVŠEOBECNÉ INFORMACE 15AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

INFORMACE O USAINFORMACE O USA Hlavní město: Washington D.C. Obyvatelstvo: cca 308 745 538 Rozloha: 9,5 mil km2 Jazyk: angličtina Časové pásmo: GMT -5 – GMT -9 Měna: USD Spojené státy americké leží ve střední a jižní části Severní Ameriky, na Aljašce a na Hawaj- ských ostrovech. Přidruženými státy jsou Porto- riko a Severní Mariana, k zámořským územím patří Americká Samoa, Guam, Panenské ostro- vy a další. Pevninské území USA je na východě převážně nízké s členitým pobřežím, směrem k západu se zvedá. Pobřeží Tichého oceánu je naopak hornaté. Shrnout podnebí země do jedné věty je ne- možné. Snad jen uvedeme-li, že se zde lze se- tkat s takřka jakýmkoliv podnebím – na seve- ru Aljašky s arktickým, na Hawajských ostro- vech s vlhkým tropickým, na většině území však s mírným, které je na jihu velmi teplé, zatím co na severu a v horách chladné. Časté jsou náh- lé průniky studeného vzduchu od severu k jihu a naopak. Stejně bohatá na typy je i vegeta- ce – na severu s převládajícími jehličnatými a smíšenými lesy, dále k jihu pak prérie a be- zlesé stepi. Není přesně jasné, kdo tento kontinent ob- jevil. První zmínky o objevení Newfoundlan- du Vikingem Leifem Erikssonem se datují mezi roky 1000 až 1015. Žádné stopy se o tom ovšem nedochovaly. O to víc jich zanechali Španělé. 11 října 1492 tento kontinent obje- vil pro Evropu Kryštof Kolumbus. Od roku 1607 se do kolonizace výrazně zapojili také Britové. V roce 1626 prodali indiáni na Manhattanu svůj ostrov jedné holandsko – západoindické koloniální společnosti za směšnou částku 60 guldenů – resp. 24 dolarů. Na místě byl zalo- žen Nový Amsterdam. Angličané ho pak do- slova přes noc mění na Nový York – New York. 4.7.1776 je na kongresu ve Filadelfii oficiál- ně přijata Deklarace nezávislosti. V roce 1789 v New Yorku skládá svou přísahu první americ- ký prezident George Washington. Do země je striktně zakázán dovoz většiny druhů zejména čerstvých potravin a zeměděl- ských výrobků (včetně svačiny z letadla). Dovoz předepsaných léků pro osobní spotřebu je s vý- jimkami dovolen. Je zakázán dovoz narkotik. Všeobecně je zakázáno konzumovat alko- hol na veřejnosti. Při nošení alkoholu je nutné dbát na to, aby byl v neprůhledném obalu. Do rozporu se zákonem se dostane i ten, kdo se objeví na veřejnosti v podnapilém stavu. Na- kupovat a konzumovat alkohol na veřejnos- ti smějí v USA pouze osoby starší 21 let. Stej- ná věková hranice platí i pro hraní v kasinech. V síti USA je obvyklý střídavý proud o na- pětí 110V. Zástrčky musí mít dva ploché ko- líky. Pokud si tedy s sebou do Ameriky bude- te brát nějaké elektrické spotřebiče, je nutné, aby umožňovaly změnu napájecího napětí. Jinak potřebujete transformátor a v každém případě také adaptér pro připojení k U.S. zá- suvce. Spropitné se sice na účtech v amerických re- stauracích a barech většinou neuvádí, přesto je s ním ovšem třeba počítat a bere se spíše jako nezbytný poplatek za obsluhu. Váš číšník nebo servírka by jej měli dostat ve výši nejmé- ně 10 – 15% z účtované částky za konzumaci. Se spropitným počítají také nosiči, portýři i ob- sluha výtahu. New York – nejlidnatější město Spoje- ných států. V současnosti je jedním ze světo- vých center obchodu a finančnictví. Nachází se zde sídlo Organizace spojených národů. Turis- Užitečné míry, váhy, jednotky a jejich převody Převod kilometry / míle a naopak míle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0,6 1,2 1,9 2,5 3,1 3,7 4,3 5,0 5,6 kilometry 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 9,7 11,3 12,9 14,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Duté míry tekutin 1 fluid ounce (dutá unce) = 29,57 mililitrů 10 mililitrů = 0,34 fluid ounces (dutých uncí) 1 pint (pinta) = 0,47 litru 1 litr = 2,11 pints (pint) 1 quart (kvart) = 0,95 litru 1 litr = 1,06 quarts (kvartu) 1 gallon (galon) = 3,79 litru 1 litr = 0,26 gallons (galonů) Délkové míry 1 inch (palec) = 2,54 centimetru 1 centimetr = 0,39 inches (palce) 1 foot (stopa) = 30,48 centimetru 1 metr = 3,28 feet (stopy) 1 yard = 0,91 metru 1 metr = 1,09 yards (yardu) 1 mile (míle) = 1,61 kilometru 1 kilometr = 0,62 miles (mil) Tlak pneumatik Tlak v pneumatikách je vyjádřen v kilo- pascalech (kPa). Násobením „pound- force per square inch“ – psi (tíhové libry na čtvereční palec) číslem 6,89 získáme hodnotu v kilopascalech. 24 psi = 165 kPa 28 psi = 193 kPa 26 psi = 179 kPa 30 psi = 207 kPa Převod galony / litry a naopak galony / litry litry / galony 1 . . . .3,79 2 . . . .7,57 3 . . .11,36 4 . . .15,14 5 . . .18,93 6 . . .22,71 7 . . .26,50 8 . . .30,28 9 . . .34,07 10 . . .37,85 15 . . .56,78 20 . . .75,71 25 . . .94,64 30 . .113,56 1 . . . .0,26 2 . . . .0,53 3 . . . .0,79 4 . . . .1,06 5 . . . .1,32 6 . . . .1,59 7 . . . .1,85 8 . . . .2,11 9 . . . .2,38 10 . . . .2,64 15 . . . .3,96 20 . . . .5,28 25 . . . .6,60 30 . . . .7,93 Teplota -40 -20 0 20 37 60 80 100 -40 0 32 80 98,6 160 212 st. Celsia °C °F st. Fahrenheita VODA MRZNE TEPLOTA LIDSKÉHO TĚLA VODA VŘE °C °F ticka patří mezi významné zdroje příjmů, pro- tože město navštíví cca 40 milionů turistů roč- ně. Nejpopulárnější místa jsou – Empire Sta- te Bilding, Ellis Island, divadla na Broadwayi, Central Park, Rockefeller center, Times Square. Nejpopulárnější atrakcí je Socha svobody, jed- na z ikon Spojených států. Washington – hlavní město Spojených stá- tů. Na jeho území nenajdete mrakodrapy, pro- tože je zakázáno, aby byla nějaká budova na území města vyšší než budova Kapitolu. Převládají tu budovy veřejných institucí a budovy administrativní. Los Angeles – druhé největší město v USA. Je to jedno z nejvýznamnějších světových cen- ter kultury, vědy, technologií a vzdělání. Na- chází se zde jeden z nejvýznamnějších přísta- vů v Severní Americe. San Francisco – vyhledávaný cíl turistů díky velkému množství zajímavostí a památek. Pro- slulý Golden Gate Bridge, slavný Fischerman’s Wharf, nezapomenutelný Cable Car a mnoho dalších stojí jistě za návštěvu. VŠEOBECNÉ INFORMACEVŠEOBECNÉ INFORMACE 16 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

INFORMACE O KANADĚINFORMACE O KANADĚ Hlavní město: Ottawa Obyvatelstvo: 32 547 200 Rozloha: 9,8 mil km2 Jazyk: angličtina, francouzština Časové pásmo: GMT -3 – GMT -8 Měna: kanadský dolar Kanada leží v severní části Severní Ameriky. Atlantské pobřeží je velmi členité s fjordy a řa- dou ostrovů, podobně i tichomořské. Na zápa- dě území sahají do výšek Kordillery, ve středu planiny, na východě převažují nížiny. Je tu hus- tá říční síť s řadou jezer. Podnebí severu je chladné arktické, ve středu kontinentální, u pobřeží přímořské vlh- ké. Změna nadmořských výšek a podnebí od- povídá i vegetace, která je rovněž různoro- dá – od tundry a lesotundry na severu až k le- sům a prériím. V zemi se nachází řada národ- ních parků nabízejících jinde neviděné překrás- né přírodní scenérie. Generace Inuitů a dalších původních oby- vatel Kanady nezanechaly před příchodem Ev- ropanů žádnou písemnou kulturu a zbývá po nich jen archeologická směsice kostí, kame- nů a nejrůznějších artefaktů. Až příchod fran- couzských a později britských kolonizátorů jim přinesl – výměnou za bobří kožešiny – mědě- né konvice a pušky, deky a brandy, křesťanství, spalničky a neštovice. Poté co Amerika vyhlási- la nezávislost, odešlo na sever do Kanady asi 40 000 loajálních občanů Nové Anglie, Němců z Pensylvánie a také řada indiánů a černých af- rických otroků. Ve válce roku 1812 musela Ka- nada čelit náporu nepřátelství Spojených států. Američané byli přesvědčeni, že Britové podpo- rují indiánské nájezdy na americké osady podél kanadské hranice. Britský Severoamerický zá- kon z roku 1867 vytvořil Kanadské dominium a Kanada tak měla svého prvního ministerské- ho předsedu. Napětí elektrického proudu je 110 až 120V, 60 cyklů, střídavý. Zástrčky jsou standardní- ho amerického typu, takže evropští turisté, kte- ří s sebou mají elektrické spotřebiče, by si měli před odjezdem do Kanady zakoupit adaptér. Oficiální jazyky jsou francouzština a angličti- na. Kanadská angličtina se velice podobá ame- rické. V Quebecku, kanadské frankofonní pro- vincii, se místním lidem zavděčíte, když se po- koušíte mluvit francouzsky, i když umíte pouze „Bonjour“ nebo „Merci“. Kanadská francouzšti- na se liší od francouzské podobně jako americ- ká angličtina od britské. Spropitné se na účtech v restauracích neuvá- dí, přesto se jako projev spokojenosti očekává. Číšník v restauraci předpokládá, že obdrží cca 10 až 15% z ceny konzumace. Nosič na letišti avhotelupožaduje1dolarzazavazadlo.Průvod- ce očeká- vá cca 10%. V Kanadě se vět- šinou užívá metrický systém. Vzdálenosti a rychlost se počítají v kilometrech. Teplota se uvádí ve stupních Cel- sia. Při udávání váhy po- travin a velikost oblečení se používá buď metric- ký nebo americko-brit- ský systém. Hmotnost na obalech potravin je uváděna většinou v uncích – ounces nebo librách – pounds, ale také v gramech. Ottawa – hlavní město Kanady má výhodnou polo- hu na hranicích mezi Ontári- em a Quebecem. Je to příjemné město, nabízející pěkné prostředí s parky a vodními cestami, prvotříd- ní muzea a osobité památky. Quebec – historický střed města má něco z atmosféry francouzských přístavních měst u Atlantiku. Hlavní dominanta města Cha- teau Frontenac leží na vrcholu skály. Vancouver – přístavní město v jihozápadní části kanadské provincie Britská Kolumbie. Mírné kli- ma a blízkost hor, řek, jezer a oceánu dělá z města populární cíl turistů a sportovců. Ve městě se nachází velký počet muzeíí a galerií. Mezi významné stavby města patří katedrála Christ Church Cathedral. VŠEOBECNÉ INFORMACEVŠEOBECNÉ INFORMACE 17AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Mnoho krásných zážitků na cestách s námi Vám přeje kolektiv America Tours

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

ZÁPAD U. S. A., klasický okruh To nejlepší z přírody a měst Kalifornie, Arizony, Nevady a jižního Utahu V naší nabídce dvacátou sezónu 22 termínů připraveno pro rok 2012 VÝCHOD U. S. A., klasický okruh Největší turistické atrakce východu USA V naší nabídce dvacátou sezónu 13 termínů připraveno pro rok 2012 PERLY VÝCHODU U. S. A. A KANADY To nejlepší z přírody a velkoměst východu USA a Kanady V naší nabídce patnáctou sezónu 4 termíny připraveny pro rok 2012 Z BOSTONU DO MIAMI Průřez historií dobývání východu USA od Bostonu po Key West V naší nabídce třináctou sezónu 8 termínů připraveno pro rok 2012 NÁRODNÍ PARKY ZÁPADU U. S. A. To nejlepší z přírody západu USA V naší nabídce osmnáctou sezónu 7 termínů připraveno pro rok 2012 PERLY ZÁPADNÍ KANADY To nejlepší z přírody Britské Kolumbie a Alberty V naší nabídce devátou sezónu 4 termíny připraveny pro rok 2012 ŠŤASTNOU CESTU VÁM PŘEJEŠŤASTNOU CESTU VÁM PŘEJE GALERIE BESTSELLERŮGALERIE BESTSELLERŮ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

termín kód základní cena let. taxa celková cena 05.04. – 13.04. AT 120201 34.990 7.900 42.890 26.04. – 04.05. AT 120202 38.990 7.900 46.890 03.05. – 11.05. AT 120203 39.990 7.900 47.890 31.05. – 08.06. AT 120204 39.990 7.900 47.890 21.06. – 29.06. AT 120205 39.990 7.900 47.890 28.06. – 06.07. AT 120206 40.990 7.900 48.890 26.07. – 03.08. AT 120207 43.990 7.900 51.890 23.08. – 31.08. AT 120208 42.990 7.900 50.890 30.08. – 07.09. AT 120209 40.990 7.900 48.890 06.09. – 14.09. AT 120210 39.990 7.900 47.890 04.10. – 12.10. AT 120211 38.990 7.900 46.890 01.11. – 09.11. AT 120212 36.990 7.900 44.890 29.11. – 07.12. AT 120213 38.990 7.900 46.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 7× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 5× snídani (mimo New York) - dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 3.000 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji 2.000 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 12.500 - příplatek za jednolůžkový pokoj 10.600 fakultativní akce: - let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 12-15 minut 2.990 - plavba lodí kolem Manhattanu (90 minut) v ceně zájezdu - plavba lodí pod Niagarské vodopády v ceně zájezdu - tryskovým člunem do peřejí Niagary v ceně zájezdu - návštěva Rockefellerova centra v ceně zájezdu - prohlídka Philadelphie obojživelným autobusem v ceně zájezdu - individuální prodloužení pobytu v USA (odlet ze stejné destinace) 3.000 - čtyřdenní pobyt na Miami Beach 20.04.-09.06. 10.990 4 noci, hotel 3* + letenka 10.06.-31.08. 12.990 (transfer není v ceně) 01.09.-10.12. 10.990 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. 01. NEW YORK, PHILADELPHIA 120 mil / 190 km Odlet z Prahy do New Yorku. Po uvítání na letišti průvod- cem America Tours odjezd do Philadelphie, ubytování a orientační meeting s průvodcem. 02. PHILADELPHIA, WASHINGTON D. C. 150 mil / 240 km Ráno začneme prohlídkou centra historické Phila- delphie z paluby obojživelného autobusu, zakončenou krátkou plavbou po řece Delaware s výhledem na ma- jestátní panoráma Philadelphie. Následuje odjezd do Washingtonu D. C., hlavního města U. S. A. Pokračo- vání prohlídkou Washingtonu. Uvidíte největší atrakce metropole – White House, Capitol, Lincolnův a Jef- fersonův památník, slavný hřbitov na Arlington- ském kopci, řeku Potomac a mnohem více… Odpoled- ne budete mít volno v centru k samostatné prohlídce mu- zeí a galerií až do večerních hodin, poté návrat do ho- telu, nocleh. 03. WASHINGTON D. C., PITTSBURGH 250 mil / 400 km Dopoledne ještě volno v centru Washingtonu, poté pře- jezd státem Pennsylvania na sever do města Pittsburgh. Individuální prohlídka centra města a místa, kde soutok řek Monongahela a Allegheny dává vzniknout řece Ohio. V podvečer odjezd do hotelu, ubytování. 04. BUFFALO, NIAGARA FALLS 240 mil / 380 km Cílem dne jsou Niagarské vodopády. Cestou spatří- te rozlehlé jezero Erie, jehož jižní břehy jsou – pro nás překvapivě – vinařskou oblastí. Dle počasí je možná za- stávka na vykoupání. Prohlídka centra města Buffalo. Po příjezdu do Niagara Falls ubytování a návštěva vo- dopádů z americké strany. Závěrem společného pro- gramu s průvodcem Vás pozveme k plavbě lodí pod Ni- Druhý nejprodávanější zájezd AMERICA TOURS v naší historii. Zájezd obsahující vše, co nesmíte mi- nout během Vaší návštěvy východního pobřeží USA. Zájezd, který Vás seznámí s největšími metropo- lemi a přírodou oblasti. Zájezd, který kombinuje poznávání se zábavou. Přejeme Vám skvělé zážitky!! v nabídce dvacátou sezónu9 dnů VÝCHOD U.S.A.VÝCHOD U.S.A. –– klasický okruhklasický okruh New YorkNew York BinghamptonBinghampton Niagara FallsNiagara Falls ErieErie PittsburghPittsburgh PhiladelphiaPhiladelphia Washington D. C.Washington D. C. Během zájezdu urazíte cca 1.245 mil (2.000 km) Bestseller !! Bestseller !! U. S. A.U. S. A. 20 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

New York • Philadelphia • Washington • Pittsburgh • Erie • Buffalo • Niagarské vodopády • Finger Lakes • Binghampton • New York • Atlantic City agarské vodopády – přímo do centra slavného vodo- pádu „Horseshoe“. Držitelům kanadských víz doporu- čujeme individuální návštěvu vodopádů z kanadské stra- ny /vycházka přes hraniční most tam a zpět cca 3 km/. Večer můžete využít třeba ke klidné relaxaci při vycház- ce podél řeky… 05. LAKE ONTARIO, FINGER LAKES 240 mil / 380 km Ráno máme pro Vás připravenu dobrodružnou atrakci: plavbu tryskovým člunem po řece Niagara do pe- řejí Whirlpool – báječný a vzrušující zážitek!! /v ceně zájezdu od května do září/. Po zbytek dopoledne indi- viduální volno u Niagarských vodopádů!! Užijte si v klidu atmosféru slavného místa, vydejte se podél řeky od vodopádů k jezeru… Odpoledne odjezd farmářskou oblastí u jezera Ontario do rekreační oblasti Finger Lakes. Lyrická atmosféra krásné přírody protkané sítí je- zer si Vás jistě získá!! Večer příjezd do Binghamptonu, ubytování. 06. NEW YORK CITY 180 mil / 290 km Časně odjezd do cíle zájezdu – New York City. Po příjez- du Vás zve America Tours na plavbu lodí kolem slavné- ho Manhattanu, během které se seznámíte s místopisem Manhattanu a přilehlých čtvrtí, a naskytne se Vám bez- počet jedinečných scenérií města a sochy Svobody. Po- kračováním Vašeho poznávání New Yorku bude možnost fakultativního letu helikoptérou nad Manhattanem /není v ceně/ Využijte skvělé příležitosti a prohlédněte si Manhattan skutečně ze všech stran!!! Vaše prohlídka bude poté pokračovat orientačním okruhem po Man- hattanu zakončeným návštěvou vyhlídky na Man- hattan ze střechy mrakodrapu Rockefellerova Centra. Den zakončíte přejezdem do hotelu a ubytováním. 07. MANHATTAN 40 mil / 65 km Celodenní volno na Manhattanu!! Máte možnost vy- razit samostatně za poznáním nebo s průvodcem absolvo- vat okruh zahrnující největší atrakce Manhattanu – so- chu Svobody, budovu Burzy, Wall Street, Freedom Park, China Town, Brooklyn Bridge… /vstupy a jízd- né nejsou v ceně/. 08. NEW YORK, odlet domů 25 mil / 40 km Dopoledne indiv. volno, poslední shopping… poté odjezdnaletištěaodletdoPrahy.Fakultativněodletkpo- bytu v některé z nabízených plážových destinací. 09. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: plavba lodí kolem Manhattanu tryskovým člunem do peřejí Niagary plavba lodí pod Niagarské vodopády vyhlídka Rockefellerova centra na Manhattanu obojživelný bus ve Philadelphii snídaně v ceně zájezdu (mimo New York) U. S. A.U. S. A. 21AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce třináctou sezónu Poznejte s námi jednu z nejživějších a nejatraktivnějších metropolí světa! Pod vedením zkušeného průvodce America Tours se seznámíte s historií i současným životem New Yorku. Náš bohatý program Vám zajistí spoustu jedinečných zážitků z Vaší krátké návštěvy USA. Doporučujeme Vám fakultativní prodloužení zájezdu o čtyřdenní pobyt na Miami Beach. 01. NEW YORK CITY Odlet z Prahy do New Yorku. Po uvítání na letišti delegá- tem America Tours Vás čeká transfer do hotelu, uby- tování a orientační meeting s průvodcem. 02. LOWER MANHATTAN Na úvod dne Vás pozveme na plavbu lodí kolem Man- hattanu po řekách Hudson a East River /v ceně/, bě- hem které se seznámíte s místopisem New Yorku, a na- skytnou se Vám jedinečné pohledy na Manhattan a so- chu Svobody. Hned po tomto úvodu dne bude následo- vat okružní prohlídka největších atrakcí Manhattanu – Battery Park, Wall Street se slavnou Burzou, China Town, Brooklyn Bridge a dalších atrakcí vyhlídkovým busem. Během dne Vám nabídneme fakultativní let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobo- dy – skvělý doplněk k Vašemu zájezdu (není v ceně). Do hotelu se vrátíte ve večerních hodinách. 03. MIDTOWN, UPTOWN MANHATTAN Pokračování prohlídky Manhattanu !! Poznejte Broadway, oblast Central Parku a 5. Avenue. Společ- ně navštívíte vyhlídku ze střechy mrakodrapu Rockefel- ler Center a projdete si slavné Times Square… Návrat do hotelu v pozdních hodinách. 04. EMPIRE STATE BUILDING Celodenní volno na Manhattanu!! Využijte času k sa- mostatnému poznávání metropole – muzeí, galerií nebo turistických atrakcí. Jako bonus Vám America Tours věnuje vstupenku na Empire State Building – na- vštivte tuto dominantu Manhattanu v čase, který Vám nejvíce vyhovuje!! 05. odlet domů Dopoledne indiv. volno, poté transfer na letiště a od- let do Prahy. 06. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 6 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 17.03. – 22.03. AT 122001 25.990 7.900 33.890 12.04. – 17.04. AT 122002 26.990 7.900 34.890 03.05. – 08.05. AT 122003 27.990 7.900 35.890 07.06. – 12.06. AT 122004 27.990 7.900 35.890 28.06. – 03.07. AT 122005 28.990 7.900 36.890 02.08. – 07.08. AT 122006 34.990 7.900 42.890 30.08. – 04.09. AT 122007 29.990 7.900 37.890 13.09. – 18.09. AT 122008 28.990 7.900 36.890 27.09. – 02.10. AT 122009 27.990 7.900 35.890 11.10. – 16.10. AT 122010 26.990 7.900 34.890 08.11. – 13.11. AT 122011 26.990 7.900 34.890 06.12. – 11.12. AT 122012 27.990 7.900 35.890 minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 4× nocleh v hotelu na Manhattanu - transfery letiště – hotel – letiště - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 9.900 fakultativní akce: - let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 2.990 - plavba lodí kolem Manhattanu (90 minut) v ceně zájezdu - návštěva Rockefellerova Centra s vyhlídkou na Manhattan v ceně zájezdu - vstupné na Empire State Building v ceně zájezdu - okružní prohlídka Manhattanu v ceně zájezdu - výlet do Atlantic City 1.500 - spojení se zájezdem LAS VEGAS!!! 15.990 - individuální změna odletu (odlet ze stejné destinace) 3.000 - čtyřdenní pobyt na Miami Beach 20.04.-09.06. 10.990 4 noci, hotel 3* + letenka 10.06.-31.08. 12.990 (transfer není v ceně) 01.09.-10.12. 10.990 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. NEW YORK!!!NEW YORK!!! atrakce v ceně: plavba lodí kolem Manhattanu vyhlídka Rockefellerova centra na Manhattanu vyhlídkový bus po Manhattanu vstupné na Empire State Building U. S. A.U. S. A. 22 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce osmou sezónu Kombinace poznání světoznámé metropole a oddechu na proslulých floridských plážích. Pobyt na Flo- ridě si můžete libovolně prodloužit!! 01. NEW YORK CITY Odlet z Prahy do New Yorku. Po uvítání na letišti delegá- tem America Tours Vás čeká transfer do hotelu, uby- tování a orientační meeting s průvodcem. 02. LOWER MANHATTAN NaúvoddneVáspozvemenaplavbu lodí kolem Manhat- tanu po řekách Hudson a East River/vceně/,běhemkte- réseseznámítesmístopisemNewYorku,anaskytnouseVám jedinečné pohledy na Manhattan a sochu Svobody. Hned po tomto úvodu dne bude následovat okružní prohlídka nej- větších atrakcí Manhattanu – Battery Park, Wall Street seslavnouBurzou,ChinaTown,BrooklynBridgeadal- ších atrakcí vyhlídkovým busem. Během dne Vám na- bídneme fakultativní let helikoptérou nad Manhatta- nem a sochou Svobody – skvělý doplněk k Vašemu zájez- du(nenívceně).Dohotelusevrátítevevečerníchhodinách. 03. MIDTOWN, UPTOWN MANHATTAN Pokračování prohlídky Manhattanu !! Poznejte Broadway, oblast Central Parku a 5. Avenue. Společ- ně navštívíte vyhlídku ze střechy mrakodrapu Rockefel- ler Center a projdete si slavné Times Square… Návrat do hotelu v pozdních hodinách. 04. EMPIRE STATE BUILDING, MIAMI Volno na Manhattanu!! Využijte času k samostatnému poznávání metropole. Jako bonus Vám America Tours věnuje vstupenku na Empire State Building – na- vštivte tuto dominantu Manhattanu v čase, který Vám nejvíce vyhovuje!! Odpoledne transfer na letiště a od- let do Miami. Po uvítání na letišti delegátem America Tours transfer do hotelu na Miami Beach, ubytování. 05. MIAMI BEACH Dopoledne Vás čeká orientační okruh po Miami a Mi- ami Beach, a odpoledne již bude plně ve Vaší režii – re- laxace, pobyt na pláži nebo u bazénu … 06. MIAMI BEACH Volný den k relaxaci. Fakultativně Vám nabízíme celo- denní výlet na ostrov Key West – nejjižnější bod kon- tinentálních USA v Karibském moři. 07. MIAMI BEACH Celodenní volno k relaxaci na pláži či u bazénu. 08. odlet domů Dopoledne volno, poté transfer na letiště a odlet do Prahy. Fakultativně individuální prodloužení pobytu na Miami Beach. 09. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. NEW YORK A MIAMI BEACHNEW YORK A MIAMI BEACH 9 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 17.03. – 25.03. AT 121501 35.990 8.900 44.890 12.04. – 20.04. AT 121502 35.990 8.900 44.890 03.05. – 11.05. AT 121503 35.990 8.900 44.890 07.06. – 15.06. AT 121504 36.990 8.900 45.890 28.06. – 06.07. AT 121505 36.990 8.900 45.890 02.08. – 10.08. AT 121506 41.990 8.900 50.890 30.08. – 07.09. AT 121507 37.990 8.900 46.890 13.09. – 21.09. AT 121508 36.990 8.900 45.890 27.09. – 05.10. AT 121509 36.990 8.900 45.890 11.10. – 19.11. AT 121510 35.990 8.900 44.890 08.11. – 16.11. AT 121511 35.990 8.900 44.890 06.12. – 14.12. AT 121512 36.990 8.900 45.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 7× ubytování ve 3* hotelech - 5× snídani (mimo New York) - transfery letiště – hotel – letiště - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 1.500 - příplatek za jednolůžkový pokoj 11.500 fakultativní akce: - let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 2.990 - plavba lodí kolem Manhattanu (90 minut) v ceně zájezdu - vstupné na Empire State Building v ceně zájezdu - návštěva Rockefellerova Centra s vyhlídkou na Manhattan v ceně zájezdu - okružní prohlídka Lower Manhattanu v ceně zájezdu - celodenní výlet na ostrov Key West 1.900 - indiv. prodloužení pobytu na Miami Beach, hotel 3*, za osobu a noc ve dvoulůžkovém pokoji (transfer hotel – letiště není v ceně) 1.300 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. atrakce v ceně: plavba lodí kolem Manhattanu vyhlídka Rockefellerova centra na Manhattanu vyhlídkový bus po Manhattanu vstupné na Empire State Building snídaně v ceně zájezdu (mimo New York) U. S. A.U. S. A. 23AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce dvanáctou sezónu 01. NEW YORK 120 mil / 190 km Odlet z Prahy do New Yorku. Po uvítání na letišti průvod- cem America Tours transfer do Philadelphie, ubytová- ní ve večerních hodinách. 02. PHILADELPHIA, WASHINGTON DC 160 mil / 260 km Prohlídka centra historické Philadelphie na palu- bě obojživelného autobusu zakončená krátkou plavbou po řece Delaware s krásným výhledem na panoráma města. Pokračování cesty do Washingtonu, zde do večer- ních hodin prohlídka zahrnující největší atrakce a pamě- tihodnosti – Capitol, White House, Lincolnův a Wa- shingtonův památník, Arlingtonský hřbitov… Uby- tování večer. 03. WASHINGTON DC 180 mil / 290 km Volný den ve Washingtonu!! Využijte ho k návštěvám bezpočtu muzeí a galerií lemujících slavný „Mall“. Odpoled- neodjezdnajihdo Charlestonu,noclehvmotelunatrase. 04. CHARLESTON, SAVANNAH 470 mil / 750 km Po příjezdu do Charlestonu prohlídka historického centra města. Pokračování do Savannah v Georgii, uby- tování a návštěva podvečerního centra města s ná- břežím plným stylových hospůdek a barů. 05. ATLANTA 370 mil / 590 km Přejezd do Atlanty, hlavního města Georgie. Prohlídka moderního velkoměsta, dostatek času k indiv. prohlídce centra. Pokračování cesty do Nashville, nocleh v oblas- ti města Chattanooga. 06. LYNCHBURG, NASHVILLE 160 mil / 260 km Dopoledne návštěva destilerie slavné whisky Jack Daniels v Lynchburgu, poté pokračování do Nashville. Prohlídka hlavního města country hudby – Ryman Audi- torium, Music Row, Grand Ole Opry… Večer mohou zájemci navštívit slavný Wildhorse Saloon /vstupy nejsou v ceně/. 07. NASHVILLE 40 mil / 65 km Celodenní volno v Nashville. Využijte odpočinkový den k samostatné prohlídce centra Nashville, absolvujte pro- Oblíbený zájezd Vám umožní poznat metropole a zajímavosti podstatné části východu USA!! VELKÝ OKRUH VÝCHODEM U.S.A.VELKÝ OKRUH VÝCHODEM U.S.A. 16 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 17.05. – 01.06. AT 123501 52.990 7.900 60.890 12.07. – 27.07. AT 123502 57.990 7.900 65.890 13.09. – 28.09. AT 123503 52.990 7.900 60.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 14× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 12× snídani (mimo New York) - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.300 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 14.800 - příplatek za jednolůžkový pokoj 17.900 fakultativní akce: - let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 2.990 - plavba lodí kolem Manhattanu (90 minut) v ceně zájezdu - plavba lodí pod Niagarské vodopády v ceně zájezdu - návštěva Rockefellerova centra v ceně zájezdu - prohlídka Philadelphie obojživelným autobusem v ceně zájezdu - individuální změna odletu (odlet ze stejné destinace) 3.000 - čtyřdenní pobyt na Miami Beach 20.04.-09.06. 10.990 4 noci, hotel 3* + letenka 10.06.-31.08. 12.990 (transfer není v ceně) 01.09.-10.12. 10.990 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. Washington D. C.Washington D. C. New YorkNew York Niagara FallsNiagara Falls St. LouisSt. Louis NashvilleNashville AtlantaAtlanta CharlestonCharleston SavannahSavannah MemphisMemphis ChicagoChicago DetroitDetroit PhiladelphiaPhiladelphia Během zájezdu urazíte cca 3.520 mil (5.630 km) U. S. A.U. S. A. 24 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

New York • Washington • Charleston • Savannah • Atlanta • Nashville • Memphis • St. Louis • Chicago • Detroit • Cleveland • Niagarské vodopády • New York jížďku po řece Cumberland na parníku General Jackson nebo Music City Queen… 08. MEMPHIS, GRACELAND 360 mil / 570 km Přejezd do dalšího hudebního města – Memphisu. Ná- vštěva Gracelandu – domova a muzea slavného El- vise Presleyho /vstupné v ceně zájezdu/. Orientační návštěva centra Memphisu, poté odjezd na sever do St. Louis. Nocleh v motelu na trase. 09. ST. LOUIS 350 mil / 560 km Prohlídka slavného města blues. Doporučujeme Vám návštěvu „Brány Západu“ – proslulého oblouku kle- noucího se vysoko nad městem a řekou Mississippi /vstup není v ceně/. Volno v centru města do odpoledních hodin, poté odjezd do Chicaga. Nocleh v motelu na trase. 10. CHICAGO 140 mil / 220 km Celodenní prohlídka Chicaga. Společně navštívíte do nedávné doby nejvyšší budovu světa Willis Tower /vstup v ceně/ a Navy Pier, budete mít dostatek času k prohlídce Magnificent Mile… Ubytování ve večerních hodinách. 11. DETROIT 430 mil / 690 km Časně odjezd do Detroitu. Prohlídka města, poté pokra- čování do Clevelandu ve státě Ohio. Ubytování ve večer- ních hodinách. 12. NIAGARA FALLS 230 mil / 370 km Ráno pokračování cesty podél jezera Erie do Buffala. Krátká prohlídka centra města, a poté už Vás očekávají Niagarské vodopády!! Po ubytování prohlídka vodo- pádů, během které Vás pozveme na projížďku lodí pod vodopády /v ceně květen – září/. Do večerních hodin in- div. volno k samostatné prohlídce okolí vodopádů. 13. NEW YORK CITY 420 mil / 670 km Časně odjezd do New Yorku. Po příjezdu následuje okružní orientační prohlídka Manhattanu a vycház- ka po 5. Avenue a Broadway s průvodcem zakon- čená návštěvou vyhlídky ze střechy mrakodrapu Roc- kefellerova Centra. Večer odjezd do hotelu, ubytování. 14. NEW YORK CITY 50 mil / 80 km Celodenní prohlídka Manhattanu zahrnující největ- ší atrakce – sochu Svobody, Wall Street s budovou slavné Burzy, China Town, Brooklyn Bridge. Navštíví- te také památník obětí útoku na WTC a mnoho dalších unikátních míst. Během prohlídky Vás také pozveme na plavbu kolem Manhattanu a sochy Svobody /v ceně/. 15. MANHATTAN, odlet domů 40 mil / 60 km Dopoledne individuální volno na Manhattanu. Doporuču- jeme Vám fakultativní let helikoptérou nad Manhat- tanem a sochou Svobody /není v ceně/. Odpoledne dle Vašeho letového plánu odjezd na letiště a odlet do Prahy. 16. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: plavba lodí kolem Manhattanu plavba lodí pod Niagarské vodopády vyhlídka Rockefellerova centra na Manhattanu obojživelný bus ve Philadelphii snídaně v ceně zájezdu (mimo New York) U. S. A.U. S. A. 25AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce druhou sezónu Novinka v nabídce AMERICA TOURS. Zájezd Vás po úvodní prohlídce hlavního města USA zavede do hlavních měst tří hudebních stylů – Nashville /country music/, Memphisu /rock’n roll/ a New Orleansu /jazz/. Seznamte se s domovem a historií country, navštivte dům legendárního Elvise Presleyho, nech- te se unést rytmem jazzu při plavbě po Mississippi, a závěrem poznejte život floridského Orlanda!! Přejeme Vám krásné a nezapomenutelné zážitky!! 01. WASHINGTON D. C. 35 mil / 55 km Odlet z Prahy do Washingtonu. Po uvítání na letišti prů- vodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting s průvodcem. 02. WASHINGTON D. C. 70 mil / 110 km Celodenní prohlídka Washingtonu – hlavního měs- ta USA. Uvidíte US Capitol, White House, Washing- tonův a Lincolnův památník, navštívíte Arlingtonský hřbitov. Odpoledne návštěva Muzea letectví a kosmo- nautiky, volno v centru města do večerních hodin. Návrat do hotelu večer. 03. PIGEON FORGE, DIXIE STAMPEDE 460 mil / 730 km Přejezd do Tennessee. Cílem dne je Pigeon Forge, městečko na úpatí jednoho z nejnavštěvovanějších národ- ních parků Ameriky – Great Smoky Mountains. Zde Vás večer čeká stylová westernová show s ještě stylovější veče- ří – Dixie Stampede. Koně, soutěže a country hudba do pozdních hodin… 04. GREAT SMOKY MOUNTAINS 350 mil / 560 km Časně odjezd přírodou podhůří Great Smoky Mounta- ins do města Chattanooga. Pokračování do Lynchbur- gu, kde navštívíte destilerii slavné whisky Jack Daniels. Po prohlídce již zamíříte do Nashville. Zde Vás čeká uví- tání ve velkém stylu – koncert ve slavné Grand Ole Opry – první scéně country music. 05. NASHVILLE 60 mil / 100 km Dopoledne seznámení s centrem Nashville, odpo- ledne společná návštěva County Music Hall of Fame a Ryman Auditorium, průjezd slavnou Music Row pře- plněnou nahrávacími studii. Večer doporučujeme návště- vu slavného country baru a tančírny Wildhorse Saloon /vstup není v ceně/. 06. NASHVILLE 50 mil / 80 km Volné dopoledne v centru Nashville, poté Vás pozveme na plavbu na parníku General Jackson po řece Cum- berland s obědem a jak jinak – s doprovodem country 12 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 17.05. – 28.05. AT 125401 45.990 8.900 54.890 02.08. – 13.08. AT 125402 52.990 8.900 61.890 13.09. – 24.09. AT 125403 45.990 8.900 54.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 10× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 10× snídani - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 2.900 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 12.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 8.900 fakultativní akce: - prodloužení pobytu v USA (odlet ze stejné destinace) 3.000 - čtyřdenní pobyt na Miami Beach 20.04.-09.06. 10.990 4 noci, hotel 3* + letenka 10.06.-31.08. 12.990 (transfer není v ceně) 01.09.-10.12. 10.990 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. COUNTRY, ROCK’N ROLL A JAZZCOUNTRY, ROCK’N ROLL A JAZZ JIŽANSKÉ STÁTY USAJIŽANSKÉ STÁTY USA Washington D. C.Washington D. C. NashvilleNashville MemphisMemphis Pigeon ForgePigeon Forge Great Smoky Mtns.Great Smoky Mtns. ChattanoogaChattanooga OrlandoOrlandoNew OrleansNew Orleans Během zájezdu urazíte cca 2.295 mil (3.670 km) U. S. A.U. S. A. 26 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Washington DC • Pigeon Forge • Great Smoky Mountains N. P. • Lynchburg • Nashville • Memphis • New Orleans • Orlando hudby!! Po návratu do přístavu Vám doporučujeme projít si v klidu bary a hospůdky v centru města a poslechnout si hudbu, kterou zde produkují zatím bezejmenní umělci… 07. MEMPHIS, GRACELAND 230 mil / 360 km Časně odjezd do Memphisu. Po příjezdu krátké volno v centru k vycházce po nábřeží řeky Mississippi. Odpo- ledne společná návštěva Gracelandu – domova a mu- zea Elvise Presleyho. Přidáte se ke statisícům lidí, kteří toto kultovní místo každoročně navštíví, prohlédnete si El- visův dům, neuvěřitelné množství zlatých desek a oceně- ní, nahrávací studio, Elvisovu sbírku automobilů i soukro- mé dopravní letadlo… ubytování ve večerních hodinách. 08. NEW ORLEANS 390 mil / 620 km Přejezd do New Orleansu. Po ubytování Vás čeká krát- ká orientační prohlídka centra města, a pak Vás po- zveme k plavbě po Mississippi na palubě kolesové- ho parníku Natchez v rytmu typického jižanského jazzu. Po návratu ve večerních hodinách pak absolvujete vycház- ku po French Quarter, historické čtvrti prostoupené hud- bou a nočním životem. Vychutnejte si živý jazz a skvělou whisky v některém z bezpočtu barů na slavné Bourbon Street!! Návrat do hotelu v nočních hodinách. 09. ORLANDO 420 mil / 670 km Dopoledne dostatek času na dospání po náročném večer- ním programu, poté přejezd do floridského Orlanda. Pří- jezd očekávejte v pozdních hodinách. 10. ORLANDO, SEA WORLD 190 mil / 290 km Oddechový den na závěr zájezdu. Po příjezdu do Or- landa navštívíte zábavní park Sea World /vstup v ceně/, a budete mít dostatek času k relaxaci u hotelového ba- zénu či nákupům v obřím outletovém centru. 11. odlet domů Dle Vašeho cestovního plánu transfer na letiště a odlet do Prahy, nebo fakultativně odjezd k prodlouženému po- bytu na Miami Beach. 12. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: Dixie Stampede v Pigeon Forge návštěva destilerie Jack Daniels koncert v Grand Ole Opry v Nashville plavba parníkem po řece Cumberland plavba kolesovým parníkem po řece Mississippi U. S. A.U. S. A. 27AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce třináctou sezónu Do své třinácté sezóny vstupuje náš klasický zájezd, který Vás provede největšími atrakcemi pobřeží Atlantiku od Bostonu po Miami, s přídavkem jedinečných Niagarských vodopádů. Program jsme pro Vás rozšířili o dva dny – v nichž Vás navíc oproti minulosti čeká jedinečný shopping v Orlandu, světo- známý zábavní park Sea World, plážová města pobřeží Mexického zálivu, a pozorování aligátorů v pří- rodě oblasti Everglades. Po zájezdu Vám nabízíme samostatné prodloužení pobytu na Miami Beach! 01. NEW YORK 30 mil / 50 km Odlet z Prahy do New Yorku. Po uvítání na letišti průvod- cem America Tours transfer do hotelu. Po ubytování orien- tační meeting s průvodcem. 02. MANHATTAN 50 mil / 80 km Celodenní prohlídka Manhattanu s průvodcem zahrnující největšíatrakcevelkoměsta,jejížsoučástíjeiplavbakolem ManhattanulodípořekáchHudsonaEast River/vceně/. Vrcholem prohlídky pro Vás určitě bude let helikoptérou nad Manhattanem a Sochou Svobody /fakultativně, ale doporučujeme/. Závěrem dne následuje pěší vycház- ka po 5. Avenue a společná návštěva vyhlídky ze stře- chy mrakodrapu Rockefellerova Centra /vstup v ceně/. 03. BOSTON 240 mil / 380 km Časně odjezd do Bostonu. Po orientační prohlídce centra města budete mít dostatek indiv. volna v centru do od- poledních hodin. V podvečer ubytování. 04. NIAGARA FALLS 470 mil / 750 km Přejezd do Niagara Falls. Po ubytování společná ná- vštěva slavných vodopádů, včetně plavby na lodi pod vodopády /květen – září/. 05. BUFFALO, PITTSBURGH 240 mil / 380 km Ráno Vás pozveme ke vzrušující plavbě tryskovým člu- nem do peřejí Whirlpool na řece Niagara /v ceně květen – září/, zbytek dopoledne indiv. volno k samostat- ným vycházkám v okolí majestátních vodopádů, odpoled- ne odjezd do Pittsburghu, cestou krátká zastávka v Buf- falu a u jezera Erie. V podvečer orientační prohlídka cen- tra Pittsburghu a ubytování. 06. WASHINGTON DC 250 mil / 400 km Časně odjezd do Washingtonu D. C. Prohlídka hlav- ního města U. S. A. zahrnující největší pamětihodnos- ti a atrakce města. 07. WASHINGTON DC 180 mil / 280 km Pokračování prohlídky Washingtonu – budete mít do- statek volného času k návštěvě muzeí a galerií a k vy- cházkám po slavném „Mallu“. Odpoledne odjezd do místa ubytování na trase do Savannah. termín kód základní cena let. taxa celková cena 22.03. – 05.04. AT 121801 49.990 8.900 58.890 12.04. – 27.04. AT 121802 51.990 8.900 60.890 10.05. – 25.05. AT 121803 52.990 8.900 61.890 07.06. – 22.06. AT 121804 53.990 8.900 62.890 26.07. – 10.08. AT 121805 59.990 8.900 68.890 13.09. – 28.09. AT 121806 52.990 8.900 61.890 11.10. – 26.10. AT 121807 51.990 8.900 60.890 08.11. – 23.11. AT 121808 49.990 8.900 58.890 zájezd je vždy směrován z Bostonu do Miami minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 14× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 12× snídani (mimo New York) - dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.000 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji 2.800 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 14.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 15.900 fakultativní akce: - let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 2.990 - plavba lodí kolem Manhattanu (90 minut) v ceně zájezdu - plavba lodí pod Niagarské vodopády v ceně zájezdu - tryskovým člunem do peřejí Niagary v ceně zájezdu - vyhlídka Rockefellerova centra na Manhattanu v ceně zájezdu - vstup do kosmického střediska Cape Canaveral v ceně zájezdu - vstup do parku Sea World v Orlandu v ceně zájezdu - celodenní výlet na ostrov Key West 1.900 - prodloužení pobytu v USA (odlet ze stejné destinace) 3.000 - indiv. prodloužení pobytu na Miami Beach, hotel 3*, za os. a noc ve dvoul. pokoji (transfer hotel – letiště není v ceně) 1.300 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. 16 dnů Z BOSTONU DO MIAMIZ BOSTONU DO MIAMI MiamiMiami Cape CanaveralCape Canaveral OrlandoOrlando Washington D. C.Washington D. C. SavannahSavannah RichmondRichmond PittsburghPittsburgh NiagaraNiagara BostonBoston New YorkNew York Během zájezdu urazíte cca 2.800 mil (4.480 km) Bestseller !! Bestseller !! U. S. A.U. S. A. 28 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

New York • Boston • Niagara • Buffalo • Pittsburgh • Washington D. C. • Richmond • Savannah • Cape Canaveral • Kennedy Space Center • Merrit Island • Orlando • Tampa • Everglades • Miami Beach • Key West 08. SAVANNAH 410 mil / 650 km Přejezd do Savannah. Odpoledne po příjezdu návště- va centra města a nábřeží se stylovými hospůdkami a bary… Příjezd do hotelu ve večerních hodinách. 09. KENNEDY SPACE CENTER 290 mil / 460 km ČasněodjezddoTitusville.ZdeVásčekánávštěvakosmic- kého střediska na Cape Canaveral. Absolvujete túru po kosmodromu busem, prohlédnete si odpalovací ram- py, řídící středisko, zúčastníte se besedy s astronautem auvidítejedinečnépředstavenívkině IMAX/vstupvceně/. 10. MERRIT ISLAND, ORLANDO 100 mil / 160 km Dopoledne návštěva přírodní rezervace na Merrit Is- land – domova aligátorů a mnoha druhů zvěře a ptáků, a relaxace na jediné ryze přírodní pláži Floridy Playalin- da Beach. Odpoledne odjezd do Orlanda, centra zábavy pro všechny generace, a také vyhlášené mekky shoppingu. Po ubytování návštěva některého ze zdejších outlet mallů a možnost nákupu značkového zboží za skvělé ceny, večer prohlídka slavného International Drive. 11. ORLANDO, SEA WORLD 40 mil / 70 km Dnes Vás pozveme k návštěvě zábavního parku Sea World, jedné z největších atrakcí Orlanda /vstup v ceně/. Seznámíte se zde s životem mořských živočichů, ptáků asavců,zhlédneteněkolikshowcvičenýchdelfínů, lachta- nů a kosatek, jistě si nenecháte ujít zdejší dech beroucí horské dráhyamnohodalšíchatrakcí.NoclehvOrlandu. 12. GULF OF MEXICO 390 mil / 620 km Odjezd do oblasti Mexického zálivu. Návštěva plážových destinací Madeira a Treasure Island a St. Pete Be- ach s možností koupání v moři. Pokračování přes Bra- denton a Sarasotu do oblasti Everglades, pozorová- ní aligátorů a vodních ptáků ve volné přírodě Big Cy- press National Preserve. Příjezd do hotelu na Miami Beach ve večerních hodinách. 13. MIAMI BEACH 60 mil / 90 km Miami Beach. Po orientačním okruhu centrem Mia- mi odjezd zpět do hotelu, volné odpoledne k relaxaci na pláži nebo u bazénu… 14. MIAMI BEACH 10 mil / 15 km Celodenní volno na pláži, fakultativně Vám doporučuje- me celodenní výlet na ostrov Key West – nejjižnější bod kontinentálních U. S. A. v Karibském moři. 15. MIAMI, odlet domů 40 mil / 70 km Do odjezdu na letiště indiv. volno, poté transfer na letiště a odlet do Prahy, fakultativně individuální prodloužení pobytu na Miami Beach. 16. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: plavba lodí kolem Manhattanu tryskovým člunem do peřejí Niagary plavba lodí pod Niagarské vodopády vyhlídka Rockefellerova centra na Manhattanu vstup do kosmického střediska Cape Canaveral vstup do parku Sea World v Orlandu snídaně v ceně zájezdu (mimo New York) U. S. A.U. S. A. 29AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

01. MIAMI 35 mil / 55 km Odlet z Prahy do Miami. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours Váš čeká transfer do hotelu na slavné pláži Miami Beach a ubytování, poté orientační mee- ting s průvodcem, během kterého budete informováni o detailech Vašeho zájezdu. 02. MIAMI BEACH 60 mil / 100 km Volné dopoledne k relaxaci na pláži nebo u hotelo- vého bazénu. Odpoledne orientační prohlídka Miami Beach a Miami. 03. EVERGLADES 280 mil / 450 km Časně odjezd na západ k pobřeží Mexického zálivu. Cestou průjezd oblastí Everglades a Big Cypress Pre- serve, pozorování aligátorů a vodních ptáků ve vol- né přírodě. V podvečer ubytování v hotelu u Mexické- ho zálivu. 04. ORLANDO 190 mil / 300 km Odjezd do Orlanda. Zde budete mít možnost výběru – návštěva skvělého zábavního parku Sea World /vstup není v ceně/ nebo shopping ve velkém značkovém out- letu. V odpoledních hodinách po průjezdu slavným Inter- national Drive příjezd do Cocoa Beach, ubytování. 05. CAPE CANAVERAL 50 mil / 80 km Dopoledne návštěva Kennedyho kosmického centra na mysu Canaveral, kde absolvujete túru po kosmod- romu busem a zhlédnete film o dobývání kosmu v kině IMAX /vstupné v ceně/. Odpoledne společně navštívíte pří- rodní rezervaci Merrit Island a vykoupete se na jedi- né ryze přírodní pláži Floridy – Playalinda Beach /po- zor – v době před startem raketoplánu je oblast rezerva- ce a pláží uzavřena. V tomto případě bude program pře- sunut do oblasti Cocoa Beach/. Náš poznávací okruh Vám přiblíží nejzajímavější části Floridy. Pod vedením zkušeného průvodce po- znáte nejenom metropole, ale i přírodní krásy, a nevynecháte ani světoznámé kosmické centrum. Ten- to zájezd Vám doporučujeme prodloužit o individuální pobyt na floridských plážích!! v nabídce sedmnáctou sezónu VELKÝ OKRUH FLORIDOUVELKÝ OKRUH FLORIDOU 9 dnů s možností prodloužení termín kód základní cena let. taxa celková cena 17.03. – 25.03. AT 122901 36.990 8.900 45.890 19.04. – 27.04. AT 122902 36.990 8.900 45.890 10.05. – 18.05. AT 122903 34.990 8.900 43.890 14.06. – 22.06. AT 122904 35.990 8.900 44.890 05.07. – 13.07. AT 122905 42.990 8.900 51.890 09.08. – 17.08. AT 122906 42.990 8.900 51.890 06.09. – 14.09. AT 122907 34.990 8.900 43.890 04.10. – 12.10. AT 122908 34.990 8.900 43.890 15.11. – 23.11. AT 122909 34.990 8.900 43.890 13.12. – 21.12. AT 122910 35.990 8.900 44.890 minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 7× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 1.900 - sleva pro dítě do 12 let v doprovodu rodičů 11.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 8.900 fakultativní akce: - celodenní výlet na ostrov Key West v ceně zájezdu - vstup do kosmického střediska v Cape Canaveral v ceně zájezdu - prodloužení pobytu v USA (odlet ze stejné destinace) 3.000 - indiv. prodloužení pobytu na Miami Beach o čtyři noci, hotel 3*, za osobu ve dvoulůžkovém pokoji (transfer hotel – letiště není v ceně) 4.900 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. MiamiMiami BeachBeach CapeCape CanaveralCanaveral OrlandoOrlando Key WestKey West EvergladesEverglades NaplesNaples TreasureTreasure IslandIsland TampaTampa Během zájezdu urazíte cca 1.220 mil (1.950 km) U. S. A.U. S. A. 30 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Miami Beach•relaxace na pláži•Key West•Everglades•pozorování aligátorů v přírodě•Mexický záliv•St. Petersburg•Orlando •zábavní park Sea World•kosmické středisko Cape Canaveral•Merrit Island•Playalinda Beach•Cocoa Beach•Miami Beach 06. MIAMI BEACH 220 mil / 350 km Dopoledne volno k relaxaci u bazénu či koupání v moři. Odpoledne přejezd do Miami, ubytování ve ve- černích hodinách. 07. FLORIDA KEYS 350 mil / 560 km Celodenní výlet na ostrov Key West – nejjižnější bod kontinentálních USA. Navštívíte pitoreskní downtown Key West se slavnou Duval Street, zhlédnete nejjiž- nější pevninský bod USA, navštívíte dům Ernsta He- mingwaye a vykoupete se na jedné ze zdejších pláží… Návrat do hotelu očekávejte v pozdních hodinách. 08. odlet domů 35 mil / 55 km Dle Vašeho cestovního plánu transfer na letiště a od- let do Prahy, nebo fakultativně individuální prodlou- žení pobytu na Floridě – transfer do zvoleného hote- lu v Miami Beach. 09. Přílet do Prahy váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: výlet na ostrov Key West vstupné do Kosmického střediska Cape Canaveral U. S. A.U. S. A. 31AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce patnáctou sezónu Zájezd z kategorie bestsellerů Vás seznámí s městy a přírodou oblasti východu USA a Kanady. Nabitý program Vás nenechá vydechnout, vrátíte se zpět obohaceni o množství poznatků a spoustu báječných zážitků. Připravte se na skvělou dovolenou!! 01. NEW YORK 120 mil / 190 km Odlet z Prahy do New Yorku. Po uvítání na letišti průvod- cem America Tours transfer do Philadelphie, ubytová- ní ve večerních hodinách. 02. PHILADELPHIA, WASHINGTON DC 160 mil / 260 km Prohlídka centra historické Philadelphie na palubě obojživelného autobusu zakončená krátkou plavbou po řece Delaware s krásným výhledem na panoráma města. Pokračování cesty do Washingtonu, zde do večerních ho- din prohlídka zahrnující největší atrakce a pamětihodnos- ti–Capitol, White House, Lincolnův a Washingtonův památník, Arlingtonský hřbitov… Ubytování večer. 03. PITTSBURGH 250 mil / 400 km Pokračování prohlídky Washingtonu, tentokrát však formou volna k návštěvě některých z bezpočtu muzeí a galerií lemujících slavný „Mall“. Odpoledne odjezd do Pittsburghu.Popříjezduvevečerníchhodináchubytování. 04. CLEVELAND, LAKE ERIE 270 mil / 430 km Ráno společná návštěva centra Pittsburghu, poté pokra- čování cesty do města Cleveland ve státě Ohio. Prohlídka centraměstaamarinyujezera Erie.Odpolednecestapodél jezerapřesToledodomístaubytovánínacestědoDetroitu. 05. DETROIT, LAKE HURON 190 mil / 300 km Dnes navštívíte slavné Fordovo muzeum /vstupné v ceně/, a budete mít dostatek času k samostatné prohlídce „downtownu“ města Detroit. V odpoledních hodinách Vás cesta zavede kolem jižního cípu Huronského jezera na území Kanady, kde Vás čeká ubytování ve městě London. 06. NIAGARA FALLS 250 mil / 400 km Niagarské vodopády – místo které touží jednou poznat snad každý člověk!! Vás tento zážitek čeká právě dnes – a to včetně plavby lodí až pod hlavní vodopád, slav- nou „Podkovu“! /v ceně květen – září/ Připravte si dosta- tek filmového materiálu k zachycení obou stran Niaga- ry – americké i kanadské. Fakultativně Vám nabízíme ne- zapomenutelný let helikoptérou nad vodopády. V od- poledních hodinách si ještě prohlédnete městečko Niaga- ra on the Lake a čeká Vás jedinečná a vzrušující atrakce – plavba tryskovým člunem do peřejí Whirlpool na řece Niagara /v ceně zájezdu květen – září!!/. Večer Vás již očekává Toronto. Ubytování ve večerních hodinách. 07. TORONTO 170 mil / 270 km Ráno zahájíte prohlídku výjezdem na donedávna nej- vyšší stavbu světa – CN Tower /v ceně/. Odtud z ne- uvěřitelné výšky je pohled na město opravdu jedinečný. Bestseller !!PERLY VÝCHODNÍHO POBŘEŽÍPERLY VÝCHODNÍHO POBŘEŽÍ U.S.A. A KANADYU.S.A. A KANADY 16 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 03.05. – 18.05. AT 121401 54.990 7.900 62.890 28.06. – 13.07. AT 121402 56.990 7.900 64.890 30.08. – 14.09. AT 121403 58.990 7.900 66.890 27.09. – 12.10. AT 121404 56.990 7.900 64.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 14× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 12× snídani (mimo New York) - dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.300 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji 2.800 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 16.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 17.900 fakultativní akce: - let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 12-15 minut 2.990 - plavba oblastí Thousand Islands v ceně zájezdu - plavba lodí pod Niagarské vodopády v ceně zájezdu - tryskovým člunem do peřejí Niagary v ceně zájezdu - plavba lodí kolem Manhattanu v ceně zájezdu - návštěva Rockefellerova centra v ceně zájezdu - návštěva CN Tower v Torontu v ceně zájezdu - prohlídka Philadelphie obojživelným autobusem v ceně zájezdu - plavba po jezeře v obojživelném autobusu /Toronto/ v ceně zájezdu - let helikoptérou nad Niagarskými vodopády 1.990 - let helikoptérou nad Torontem (5 CAD token na místě) 1.990 - indiv. prodloužení pobytu v USA (odlet ze stejné destinace) 3.000 - čtyřdenní pobyt na Miami Beach 20.04.-09.06. 10.990 4 noci, hotel 3* + letenka 10.06.-31.08. 12.990 (transfer není v ceně) 01.09.-10.12. 10.990 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. Washington D. C.Washington D. C. PittsburghPittsburgh Niagara FallsNiagara Falls BostonBoston New YorkNew York OttawaOttawa DetroitDetroit TorontoToronto Quebec CityQuebec City MontrealMontreal ClevelandCleveland PhiladelphiaPhiladelphia Během zájezdu urazíte cca 2.730 mil (4.370 km) 32 WWW.AMERICATOURS.CZ U. S. A. – KANADAU. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

New York • Philadelphia • Washington DC • Pittsburgh • Cleveland • Detroit • Niagarské vodopády • Toronto • Ottawa • Montreal • Quebec City • vodopády Montmorency a St. Anne • jedinečná příroda Vermontu • Boston • Providence • New York K umocnění Vašich zážitků Vám nabízíme fakultativně let helikoptérou nad městem a jezerem Ontario, a po- zveme Vás na pozoruhodnou prohlídku centra Toron- ta spojenou s plavbou po jezeře obojživelným au- tobusem /v ceně zájezdu květen – září/. Závěrem volné- ho času v centru města Toronto opustíte a vydáte se do hlavního města Kanady – Ottawy. Nocleh Vás čeká v mo- telu na trase. 08. THOUSAND ISLANDS, OTTAWA 130 mil / 200 km Z Kingstonu – hlavního města oblasti „tisíce je- zer“ Vás pozveme k plavbě mezi stovkami ostrůvků s honosnými rezidencemi v čele se slavným Bold’s Castle. Odpoledne dorazíme do Ottawy. Čeká Vás krásné historické město, ve kterém navštívíte centrum s budo- vou parlamentu, a budete mít dostatek času k samostat- né prohlídce. Ubytování ve večerních hodinách. 09. MONTREAL 150 mil / 240 km Časně odjezd do Montrealu. Společně navštívíte slav- nou katedrálu /vstup v ceně/ a společně také zhlédnete město z vrcholu hory Mt. Royal… Odpoledne po uby- tování budete mít dostatek času k samostatné prohlídce centra města až do večerních hodin. 10. QUEBEC CITY 190 mil / 300 km Dnes Vás čeká perla ve šňůře měst „navlečených“ na řece St. Lawrence – Quebec City se svojí dominantou – Cha- teau Frontenac. Po příjezdu do města ubytování, poté až dovečerníchhodinprohlídkahistorickéhocentraměsta. 11. MONTMORENCY, BEAUPRE 290 mil / 460 km Dopoledne navštívíte jedinečné vodopády Montmo- rency a pozoruhodnou baziliku St. Anne de Beaup- ré /vstup v ceně/. Dále Vás čeká soutěska řeky St. Anne s četnými vodopády a visutými mosty nad divokou říčkou /vstup v ceně/, a potom se již Vaše cesta stočí k jihu, kde je cílem město Boston. Nocleh v motelu na trase. 12. BOSTON 240 mil / 380 km Po přejezdu do Bostonu jedinečnou přírodou států Ver- mont a New Hampshire absolvujete krátkou orientač- ní prohlídku centra, následně budete mít prostor k sa- mostatnému poznávání centra města do pozdních hodin. Ubytování ve večerních hodinách. 13. NEW YORK CITY 250 mil / 400 km Časně odjezd do cíle zájezdu – New York City s krát- kou zastávkou v historické Providence. Po příjezdu do New Yorku Vás zve America Tours na plavbu lodí ko- lem slavného Manhattanu, během které se seznámí- te s místopisem Manhattanu a přilehlých čtvrtí, a naskyt- ne se Vám bezpočet jedinečných scenérií města a sochy Svobody. Pokračováním Vašeho poznávání New Yor- ku bude možnost fakultativního letu helikoptérou nad Manhattanem /není v ceně/. Využijte skvělé příležitos- ti a zhlédněte Manhattan skutečně ze všech stran!!! Vaše prohlídka bude poté pokračovat orientačním okruhem po Manhattanu zakončeným návštěvou vyhlídky na Manhattan ze střechy mrakodrapu Rockefellerova centra. Den zakončíte přejezdem do hotelu a ubytováním. 14. MANHATTAN 40 mil / 65 km Celodenní volno na Manhattanu!! Máte možnost vy- razit samostatně za poznáním nebo s průvodcem absolvo- vat okruh zahrnující největší atrakce Manhattanu – so- chu Svobody, budovu Burzy, Wall Street, Freedom Park, China Town, Brooklyn Bridge… /vstupy a jízd- né nejsou v ceně/. 15. odlet domů 25 mil / 40 km Dopoledne indiv. volno, poslední shopping… poté odjezdnaletištěaodletdoPrahy.Fakultativněodletkpo- bytu v některé z nabízených plážových destinací. 16. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: plavba lodí kolem Manhattanu tryskovým člunem do peřejí Niagary plavba oblastí Thousand Islands plavba po jezeře v obojživelném autobusu návštěva CN Tower v Torontu plavba lodí pod Niagarské vodopády vyhlídka Rockefellerova centra na Manhattanu obojživelný bus ve Philadelphii snídaně v ceně zájezdu (mimo New York) 33AMERICA TOURS 2012 U. S. A. – KANADAU. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce třináctou sezónu Boston • Cape Cod • NP Acadia • St. John • Peggys Cove • Halifax • ostrov Prince Edward • Grand Falls • řeka St. Lawrence • Laurentides • bazilika St. Anne de Beaupré • Québec City • Montreal 01. BOSTON 30 mil / 50 km Odlet z Prahy do Bostonu. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu spojený s orientační prohlídkou centra města, ubytování a orientační meeting. 02. CAPE COD 240 mil / 380 km Celodenní výlet na mys Cape Cod. Návštěva městeč- ka Hyannis plného rezidencí slavných lidí a pitoreskní- ho městečka Provincetown. Dle počasí koupání na plá- žích Cape Cod Bay. 03. BRUNSWICK 150 mil / 240 km Dopoledne indiv. volno v centru Bostonu, poté odjezd do Brunswicku ve státě Maine, ubytování. 04. NP ACADIA 250 mil / 400 km Putování podél pobřeží Atlantiku na východ. Zastáv- ka v přístavních městečkách Camdenu, Belfastu a ve státním parku Moose Point, poté příjezd do národního parku Acadia. Prohlídka parku včetně výjezdu na nejvyš- ší horu poloostrova Mt. Cadillac. Ubytování v motelu na cestě do Calais. 05. SAINT JOHN 80 mil / 130 km Podle pobřeží příjezd do Calais – zde překročíte hrani- ce Kanady. Po poledni příjezd do Saint John, ubytování a zhlédnutí jedinečného přírodního úkazu, který nemá ve světě obdoby –reversních vodopádů na řece St. John. 06. FUNDY SOUND 250 mil / 400 km Velmi časně odjezd lodním trajektem přes mořský záliv Fundy do Digby na poloostrově Nova Scotia. Pokračo- vání podél pobřeží přes Yarmouth a Liverpool do místa ubytování v blízkosti města Bridgewater. 07. HALIFAX 145 mil / 230 km Návštěva malebné rybářské rybářské osady Peggy’s Cove s prastarým majákem na oblých žulových skaliscích nad mořem, poté odjezd do Halifaxu. Prohlídka vojen- ské pevnosti, indiv. volno v centru města. Odpoledne od- jezd do Truro, nocleh. 08. PRINCE EDWARD ISLAND 250 mil / 400 km Přejezd lodním trajektem na ostrov Prince Edward, zde návštěva majáku na mysu Murray Head, který jako první zachytil signály z potápějícího se Titanicu. Prohlídka historického centra městečka Charlottetown. Odpoledne opustíte ostrov po novém 17 mil dlouhém mostě Confede- ration Bridge.UbytovánívmotelunacestědoMiramichi. 09. GRAND FALLS 175 mil / 280 km Prohlídka městečka Miramichi, pokračování přes Ba- thurst do Campbelltonu. Dále vede cesta napříč nej- starším pohořím Ameriky do Grand Falls, ubytování a prohlídka soutěsky s vodopády. 10. SAGUENAY SOUND 230 mil / 360 km Velmi časně odjezd do Riviére-du-Loup. Přejezd lodním trajektem přes řeku St. Lawrence do St. Simeón, od- tud do Chicoutimi romantickou cestou opuštěnými hora- mi podél řeky Saguenay. Příjezd ve večerních hodinách, ubytování. 11. LARENTIDES, QUEBEC CITY 140 mil / 220 km Průjezd přírodní rezervací Laurentides, dle podmínek pozorování losů a jelenů. Odpoledne příjezd do Qué- bec City, ubytování a indiv. volno k návštěvě histo- rického centra tohoto nejkrásnějšího města provincie Québec. 12. BEAUPRE, ST. ANNE 90 mil / 140 km Návštěva jedinečných vodopádů Montmorency, slavné baziliky Ste-Anne-de-Beaupré a soutěsky s vodopády na řece St. Anne /vstup není v ceně/, odpo- ledne návrat do Québecu, indiv. volno. 13. MONTREAL 175 mil / 280 km Odjezd do Montrealu. Prohlídka města včetně návštěvy slavné katedrály a zhlédnutí města z vrcholku Mt. Royal, transfer na letiště a odlet do Prahy. 14. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. Zájezd určený pro opravdové turisty, kteří netouží navštívit jen ta nejvíce známá místa. Ukážeme Vám jedinečnou přírodu severovýchodních přímořských provincií Kanady a seznámíme Vás s životem jejich obyvatel. Nesmírně zajímavý zájezd Vás jistě nezklame!! KRÁSY NOVÉ ANGLIE A VÝCHODU KANADYKRÁSY NOVÉ ANGLIE A VÝCHODU KANADY 14 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 31.05. – 13.06. AT 121601 49.990 8.400 58.390 19.09. – 02.10. AT 121602 49.990 8.400 58.390 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 12× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 3.400 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 13.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 15.700 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. BostonBoston MontrealMontreal QuébecQuébec Riviére-du-LoupRiviére-du-LoupChicoutimiChicoutimi Great FallsGreat Falls MiramichiMiramichi MurrayMurray HeadHead HalifaxHalifax Peggy\'s CovePeggy\'s Cove St. JohnSt. John Acadia N. P.Acadia N. P. DigbyDigby BeaupréBeaupré Během zájezdu urazíte cca 2.205 mil (3.530 km) 34 WWW.AMERICATOURS.CZ U. S. A. – KANADAU. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce třináctou sezónu Montreal • Québec City • vodopád Montmorency • bazilika St. Anne de Beaupré • Mont Tremblant • Ottawa • oblast Thousand Islands • jezero Huron • Toronto • Niagarské vodopády 01. QUEBEC CITY 155 mil / 250 km Odlet z Prahy do Montrealu. Po uvítání na letišti průvod- cem America Tours transfer do Quebec City, ubytování a informativní meeting s průvodcem. 02. QUEBEC CITY, BEAUPRE 80 mil / 130 km Celodenní prohlídka Quebec City a okolí. Návštěva jedinečnýchvodopádů Montmorencyaslavnékatedrá- ly Sv. Anny v Beaupré, dle časových možností prohlíd- ka soutěsky řeky St. Anne s divokými peřejemi a vi- sutými mosty/vstupnenívceně/.Prohlídka historické- ho centra Quebecu s dominantou Chateau Frontenac. 03. MONTREAL 180 mil / 290 km Ráno odjezd do Montrealu, prohlídka města. Společná ná- vštěva slavné katedrály a dostatek času k indiv. prohlíd- ce centra města, návštěva Mt. Royal. Odpoledne odjezd dohlavníhoměstaKanadyOttawy,noclehvmotelunatrase. 04. OTTAWA 140 mil / 220 km Průjezd lyžařskou oblastí Mont Tremblant do Ottawy. Po příjezdu prohlídka historického centra města, ná- vštěva budovy parlamentu. Po ubytování volný večer v centru města. 05. PP ALGONQUIN 310 mil / 490 km Celodenní putování krásnou přírodou protkanou stovkami jezer, návštěva provinčního parku Algon- quin. Večer příjezd do městečka Midland u Huronské- ho jezera, ubytování. 06. TORONTO 100 mil / 160 km Dopoledne příjezd do Toronta. Po ubytování Vás pozve- me na jedinečnou atrakci – projížďku obojživelným autobusem po městě zakončenou plavbou po jeze- ře /v ceně/. Následovat bude společná návštěva nejvyš- ší stavby světa – věže CN Tower /vstup v ceně/. Fakul- tativně Vám nabízíme jedinečný let helikoptérou nad městem a poté volno v centru města do večerních hodin. 07. NIAGARA FALLS 100 mil / 160 km Ráno návštěva městečka Niagara on the Lake, během které Vás pozveme k výletu tryskovým člunem do peře- jí řeky Niagara / v ceně květen – září /. Odpoledne od- jezd k Niagarským vodopádům!! Prohlídka vodopádů do večerních hodin, včetně plavby lodí pod vodopády /v ceně zájezdu květen – září/. 08. odlet domů 80 mil / 130 km Dopoledne indiv. volno k návštěvě a rozloučení s Nia- garou, poté odjezd na letiště a odlet do Prahy. 09. Příletem do Prahy Váš nezapomenutelný výlet skončí. Zájezd nabízející poznání metropolí východu Kanady od Quebec City po Toronto, okořeněný návště- vou Niagarských vodopádů. Kromě měst pod vedením zkušeného průvodce America Tours navštívíte také mnoho přírodních krás a zajímavostí. termín kód základní cena let. taxa celková cena 11.05. – 19.05. AT 120401 38.990 8.900 47.890 22.06. – 30.06. AT 120402 39.990 8.900 48.890 31.08. – 08.09. AT 120403 39.990 8.900 48.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 7× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 7× snídani - dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím fakultativní akce: - let helikoptérou nad Niagarskými vodopády 1.990 - let helikoptérou nad Torontem 1.990 - tryskovým člunem do peřejí Whirlpool v ceně zájezdu - plavba lodí pod Niagarské vodopády v ceně zájezdu - prohlídka Toronta obojživelným busem v ceně zájezdu - vstupné na věž CN Tower v Torontu v ceně zájezdu K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. 9 dnů NIAGARA A METROPOLE VÝCHODNÍ KANADYNIAGARA A METROPOLE VÝCHODNÍ KANADY Niagara FallsNiagara Falls TorontoToronto OttawaOttawa MontrealMontreal Quebec CityQuebec City atrakce v ceně: projížďka obojživelným autobusem po jezeře plavba lodí pod Niagarské vodopády tryskovým člunem do peřejí Niagary návštěva CN Tower v Torontu snídaně v ceně zájezdu!! Během zájezdu urazíte cca 1.145 mil (1.830 km) 35AMERICA TOURS 2012 KANADAKANADA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce devátou sezónu Oblíbený zájezd do východní Kanady Vás přesvědčí, že je to oblast krásné přírody s jedinečnými sce- nériemi, města a příroda jsou zde v rovnováze. Bohatý program v zemi „tisíců jezer“ obsahuje zejmé- na mnoho plaveb… Vy si odvezete domů spoustu krásných cestovatelských zážitků! 01. Toronto 15 mil / 25 km Odlet z Prahy do Toronta. Po uvítání na letišti prů- vodcem America Tours transfer do hotelu, ubytová- ní a orientační meeting. 02. THOUSAND ISLANDS 280 mil / 450 km Časně odjezd podél jezera Ontario do historické- ho Kingstonu. Po krátké prohlídce města pokračová- ní cesty po „Thousand Islands Highway do Rockpor- tu. Zde Vás pozveme na osvěžující plavbu lodí územím „Tisíců ostrovů“ k vodnímu zámečku Bold’s Castle. V podvečer příjezd do Montrealu, ubytování. 03. MONTREAL 110 mil / 170 km Prohlídka downtownu Montreal, olympijského komplexu a zhlédnutí města z vrcholu Mont Royal. Odpoledne odjezd do Shawiniganu, ubytování. 04. LAC SAINT-JEAN 220 mil / 350 km Dnes Vás čeká celodenní putování velkolepou příro- dou plnou hlubokých lesů a krásných jezer. Odpoledne příjezd k ohromnému jezeru Lac St-Jean a v podvečer ubytování v městě Chicoutimi. 05. PP SAGUENAY, ST. SIMEON 140 mil / 230 km Průjezd oblastí provinčního parku Saguenay. Přejezd lodním trajektem přes fjord Saguenay a návštěva krásného městečka Tadoussac. Zde Vás pozveme k plav- bě lodí za velrybami do ústí řeky St. Lawrence – ne- zapomeňte si dostatek filmů pro zachycení jedinečných momentů!! V podvečer návrat trajektem zpět a nocleh v St. Simeón. Bestseller !! termín kód základní cena let. taxa celková cena 18.05. – 31.05. AT 120901 53.990 8.900 62.890 29.06. – 12.07. AT 120902 54.990 8.900 63.890 03.08. – 16.08. AT 120903 62.990 8.900 71.890 07.09. – 20.09. AT 120904 54.990 8.900 63.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 12× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 12× snídani - dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 3.400 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 12.800 - příplatek za jednolůžkový pokoj 16.900 fakultativní akce: - let helikoptérou nad Torontem (5 CAD token na místě) 1.990 - let helikoptérou nad Niagarskými vodopády 1.990 - plavba lodí oblastí 1000 ostrovů (do 30.9.) v ceně zájezdu - plavba lodí v Midlandu (do 30.9.) v ceně zájezdu - lodní výlet za velrybami v ceně zájezdu - návštěva CN Tower v Torontu v ceně zájezdu - projížďka obojživelným autobusem po jezeře (Toronto) v ceně zájezdu - plavbalodípodNiagarskévodopády(do30.9.) v ceně zájezdu - tryskovým člunem do peřejí Niagary (do 30.9.) v ceně zájezdu - prodloužení pobytu v Kanadě (odlet ze stejné destinace) 3.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. 14 dnů VELKÝ OKRUH VÝCHODNÍ KANADOUVELKÝ OKRUH VÝCHODNÍ KANADOU MidlandMidland Niagara FallsNiagara Falls TorontoToronto Algonquin SPAlgonquin SP OttawaOttawa Lac St. JanLac St. Jan TadoussacTadoussac Quebec CityQuebec City MontrealMontreal KingstonKingston Během zájezdu urazíte cca 1.830 mil (2.930 km) 36 WWW.AMERICATOURS.CZ KANADAKANADA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Toronto • Kingston • oblast Tisíců jezer • Montreal • Lac St. Jan • Chicoutimi • Tadoussac • Quebec City • Ottawa • Algonquin SP • Midland • Niagarské vodopády • Toronto 06. BEAUPRE, ORLEANS ISLAND 140 mil / 220 km Ráno odjezd podél řeky Sv. Vavřince do Quebec City. Cestou návštěva soutěsky St. Anne s divokou řekou a vi- sutými mosty /vstup v ceně/ a také zastávka v katedrále St. Anne de Beaupré – známém poutním místě. Odpo- ledne dále navštívíte typický „Sugar Shack“ – farmu na výrobu kanadského javorového sirupu na ostrově Orle- ans. Večer příjezd do Québec City, ubytování. 07. QUEBEC CITY, MONTMORANCY FALLS 30 mil / 45 km Prohlídka centra tohoto krásného historického města, kterému vévodí monumentální hotel Chateau Frontenac. Návštěva mohutných vodopádů Montmo- rency Falls. Do večerních hodin volno k samostatné prohlídce a odpočinku. 08. OTTAWA 280 mil / 440 km Časně odjezd přes Montreal do Ottawy. Odpoledne po příjezdu ubytování a prohlídka tohoto hlavního měs- ta Kanady do večerních hodin. 09. PP ALGONQUIN 300 mil / 480 km Celodenní putování jedinečnou přírodou oblasti pro- vinčního parku Algonquin. Hluboké lesy protkané tisí- ci jezer Vás budou doprovázet až téměř k cíli dnešní etapy – městečku Midland. Ubytování v odpoledních hodinách. 10. GEORGIAN BAY, TORONTO 100 mil / 160 km Dopoledne Vás čeká plavba na lodi po Georgian Bay oblastí „30000 ostrovů“ – bývalým územím indiánské- ho kmene Huronů /v ceně zájezdu/, poté se již vydáte do Toronta. Po ubytování Vás pozveme k jedinečné pro- hlídce města na palubě obojživelného autobusu. Závěrem prohlídky Váš autobus zamíří do jezera a po- skytne Vám nebývalý pohled na metropoli přes vodní hla- dinu!! Fakultativně Vám nabídneme jedinečný let heli- koptérou nad Torontem a samozřejmě také návštěvu CN Tower – donedávna nejvyšší stavby světa. 11. TORONTO, NIAGARA FALLS 100 mil / 160 km Volnédopoledne v centru Toronta!!OdpoledneVásčeká přesun k vrcholné atrakci Vaší cesty – Niagarským vodo- pádům. Po ubytování absolvujete nejprve projížďku lodí pod vodopády /v ceně květen-září/, poté i procházku podél vodopádů s průvodcem. Zbytek dne indiv. volno k samostatné prohlídce monumentálních vodopádů. 12. NIAGARA FALLS 35 mil / 55 km Dopoledne máme pro Vás připravený výlet do krás- ného městečka Niagara on the Lake, jehož součás- tí je i vzrušující plavba tryskovým člunem do peře- jí Whirlpool na řece Niagara /v ceně zájezdu květen – září/. Také Vám nabídneme fakultativní let helikop- térou nad Niagarskými vodopády. Odpoledne budete mít volno k relaxaci u vodopádů. 13. TORONTO, odlet domů 80 mil / 125 km Dopoledne indiv. volno, poté transfer na letiště do Toronta a odlet do Prahy. 14. Přílet do Prahy zájezd ukončí. atrakce v ceně: plavba lodí oblastí tisíce ostrovů plavba lodí po Georgian Bay lodní výlet za velrybami projížďka obojživelným autobusem po jezeře plavba lodí pod Niagarské vodopády tryskovým člunem do peřejí Niagary návštěva CN Tower v Torontu snídaně v ceně zájezdu!! 37AMERICA TOURS 2012 KANADAKANADA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce druhou sezónu Loňská novinka v programu AMERICA TOURS, která se hned v prvním roce stala bestsellerem. Nabí- zíme Vám tři tématické poznávací okruhy během jedné dovolené – pulsující východní pobřeží s New Yorkem, Niagarskými vodopády a Washingtonem, tropickou Floridu s centrem zábavy Orlandem, kos- mickým centrem Cape Canaveral, přírodní rezervací Everglades a symbolem rekreace Miami Beach, a západní pobřeží USA s jeho metropolemi a úchvatnými národními parky a přírodními krásami. Bo- hatý program obsahuje vše k prožití jedinečné dovolené!! 01. NEW YORK 25 mil / 40 km Odlet z Prahy do New Yorku. Po příletu a uvítání průvod- cem America Tours transfer do hotelu, ubytování a spo- lečná večeře s průvodcem na účet America Tours. 02. NEW YORK CITY 40 mil / 65 km Celodenní návštěva Manhattanu a jeho největších atrakcí: Nejprve plavba lodí kolem Manhattanu, poté prohlídka Lower Manhattanu, Battery Park, Wall Street, South Street Seaport, Brooklynský most, Čínská čtvrť, v podvečer pak oblast Central Parku, Time Square a 5. a 6. Avenue. Závěrem společná ná- vštěva Empire State Building a vyhlídky ve 78 patře na svítící New York. Návrat do hotelu v pozdních hodinách. 03. NIAGARA FALLS 390 mil / 620 km Časně odjezd k Niagarským vodopádům. Průjezd ob- lastí Finger Lakes a farmářskou oblastí státu New York. Odpoledne společná plavba lodí pod vodopády na lodi Maid of the Mist, a poté již volno k samostatné prohlíd- ce světoznámých vodopádů. 04. AMISH COUNTY 400 mil / 640 km V úvodu dne Vás pozveme k jízdě tryskovým člunem do peřejí řeky Niagara /Whirlpool Rapids/, a poté se již rozjedeme do Washingtonu. Krajem Amishů – lidí od- mítajících výdobytky pokroku a techniky dorazíme do ho- telu ve večerních hodinách. 05. WASHINGTON DC 40 mil / 65 km Celodenní prohlídka Washingtonu zahrnující nej- větší atrakce hlavního města USA – White House, Ca- pitol, slavný Mall s muzei a galeriemi, Arlington- ský hřbitov, památníky… Návrat do hotelu ve večer- ních hodinách. 06. ORLANDO, CAPE CANAVERAL 100 mil / 160 km Časně transfer na letiště a odlet do Orlanda. Po pří- letu odjezd do kosmického střediska na Cape Canave- ral. Prohlídka střediska do večerních hodin /kosmod- rom, řídící středisko, odpalovací rampy busem, kino IMAX, setkání s astronautem – vše v ceně/. Ubytování ve- čer v Orlandu. 07. SEA WORLD 25 mil / 40 km Ráno Vás nejprve seznámíme s atrakcemi International Drive v Orlandu, a poté je v programu návštěva zá- bavního parku Sea World, který je kromě seznáme- ní s mořskou faunou známý vystoupeními cvičených kosa- tek, lachtanů, delfínů, lvounů a vyder, a celou řadou hor- ských drah… Návrat do hotelu očekávejte pozdě večer!! 08. EVERGLADES, MIAMI 360 mil / 570 km Časně odjezd do Miami jihozápadní stranou Floridy ob- lastí Everglades. Cestou budeme pozorovat aligátory ve volné přírodě lužního pralesa během průjezdu speciál- termín kód základní cena let. taxa celková cena 10.05. – 29.05. AT 125501 78.990 9.500 88.490 28.06. – 17.07. AT 125502 79.990 9.500 89.490 02.08. – 21.08. AT 125503 88.990 9.500 98.490 06.09. – 25.09. AT 125504 79.990 9.500 89.490 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - místní přelety dle itineráře - 17× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 15× snídani (mimo New York) - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - poplatek za odbavené zavazadlo při vnitrostátním přeletu (cca 25 USD) - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.300 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 12.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 18.700 fakultativní akce: - let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 2.990 - plavba lodí kolem Manhattanu (90 minut) v ceně zájezdu - plavba lodí pod Niagarské vodopády v ceně zájezdu - tryskovým člunem do peřejí Niagary v ceně zájezdu - vstup do kosmického střediska na Cape Canaveral v ceně zájezdu - vstup do Sea World v Orlandu v ceně zájezdu - vstup do Universal Studios v Hollywoodu v ceně zájezdu - plavba po zálivu v San Franciscu v ceně zájezdu - výlet lanovkou na vyhlídku nad Lake Tahoe v ceně zájezdu - let nad Grand Canyonem letadlem 2.990 - let nad Grand Canyonem helikoptérou 3.290 - let nad Lake Powell a Rainbow Bridge 2.390 - let helikoptérou nad San Franciscem 3.390 - prodloužení pobytu v USA (odlet ze stejné destinace) 3.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. 20 dnů KŘÍŽEM KRÁŽEM SPOJENÝMI STÁTYKŘÍŽEM KRÁŽEM SPOJENÝMI STÁTY New YorkNew York Washington D. C.Washington D. C. Niagara FallsNiagara Falls OrlandoOrlando Cape CanaveralCape Canaveral MiamiMiami TampaTampa Grand CanyonGrand Canyon ZionZion Las VegasLas Vegas Los AngelesLos Angeles YosemiteYosemite SanSan FranciscoFrancisco RenoReno Během zájezdu urazíte cca 3.540 mil (5.670 km) U. S. A.U. S. A. 38 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

New York•Niagara Falls•Washington D. C.•Orlando•Cape Canaveral•Sea World•Everglades •Miami•Los Angeles•Beverly Hills•Laughlin•Grand Canyon•Zion•Las Vegas•San Francisco•Sacramento•Lake Tahoe •Reno•Yosemite •Tioga Pass ním trailem, který chybí na mapách /skvělé fotky garantu- jeme!!/. Uvidíte také kuriózní nejmenší poštovní úřad na světě. Večer po orientační návštěvě downtownu Miami ubytování v hotelu na Miami Beach. 09. MIAMI BEACH 15 mil / 25 km Užijtesirelaxační denpoprvníčástiVašehozájezdu–na pláži, u bazénu či vycházkou po rušné Collins Avenue… 10. LOS ANGELES 60 mil / 100 km Časně odlet do Los Angeles. Po vyložení zavazadel v hotelu Vás čeká prohlídka Beverly Hills a Hollywo- odu zakončená večerní návštěvou Santa Monica Beach. 11. HOLLYWOOD, LAUGHLIN 280 mil / 450 km Návštěva jedné z největších atrakcí USA – filmových stu- dií Universal v Hollywoodu. V odpoledních hodinách potom odjezd do městečka Laughlinu v Nevadě plného hotelů s kasiny a hernami, ubytování. 12. NP GRAND CANYON 350 mil / 560 km Časně odjezd do Grand Canyonu. Celodenní návštěva to- hoto skvostu přírody, možnost letu nad kaňonem letadlem nebo helikoptérou. Večer příjezd do Page, ubytování. 13. LAKE POWELL, NP ZION 330 mil / 530 km Dopoledne dle podmínek koupání v jezeře Lake Powell a návštěva přehradní hráze, poté odjezd podél severní hra- ny Grand Canyonu přes Kanab do národního parku Zion,dalšíhoklenotuseveroamericképřírody.Prohlídkado pozdních hodin, poté odjezd do Las Vegas. Po orientačním okruhu městem ubytování v hotelu na slavném „Stripu“. 14. LAS VEGAS 20 mil / 35 km Volný den v městě zábavy!! Můžete ležet a relaxo- vat u bazénu, procházet kasina, zkoušet štěstí ve hře, navštívit koncert nebo kabaret – zkrátka v Las Ve- gas můžete vše!! 15. NP DEATH VALLEY, BAKERSFIELD 490 mil / 780 km Časně odjezd do národního parku Death Valley, nejniž- šího a nejteplejšího místa západní hemisféry. Pokračová- ní via Bakersfield přejezdem k hranici národního parku Yosemite, ubytování. 16. NP YOSEMITE, CARSON CITY 280 mil / 440 km Celodenní návštěva národního parku Yosemite, do- mova slavné skalní stěny El Capitan, úchvatných vodo- pádů a obřích sekvojí. Během prohlídky překročíte přes Tioga Pass pohoří Sierra Nevada, ubytování ve večer- ních hodinách v hlavním městě Nevady Carson City. 17. LAKE TAHOE, SACRAMENTO 250 mil /400 km Odjezd k jedinečnému horskému jezeru Lake Tahoe. Okruh kolem jezera začneme v South Lake Tahoe, kde Vás pozveme na výjezd lanovkou na jeden z vrcho- lů nad jezerním kráterem. Fantastická vyhlídka od oceá- nu po Skalisté hory!! Pokračujeme podél jezera se za- stávkami na mnoha úchvatných vyhlídkách… odpoledne příjezd do hlavního města Kalifornie Sacramenta. Orientační prohlídka města, v podvečer přejezd do San Francisca, ubytování. 18. SAN FRANCISCO 40 mil / 65 km Závěrem zájezdu Vás čeká celodenní prohlídka San Francisca. Absolvujete orientační okruh městem zahrnu- jící největší atrakce a jedinečné vyhlídky na město – Gol- den Gate, Twin Peaks, Coit Tower, China Town, Lombard Street…, poté Vás pozveme na projížďku lodí po zálivu pod slavný Golden Gate a kolem os- trova Alcatraz /v ceně/. Do večerních hodin pak budete mít volno k prohlídce Fisherman’s Wharf – nejživějšího turistického místa San Francisca. 19. odlet domů 20 mil / 35 km Dle Vašeho cestovního plánu odjezd na letiště a odlet do Prahy. 20. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: plavba lodí kolem Manhattanu plavba lodí pod Niagarské vodopády tryskovým člunem do peřejí Niagary vstup na Empire State Building vstup do kosmického střediska na Cape Canaveral vstup do Sea World v Orlandu vstup do Universal Studios v Hollywoodu plavba po zálivu v San Franciscu U. S. A.U. S. A. 39AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce čtrnáctou sezónu 01. MIAMI 25 mil / 40 km Odlet z Prahy do Miami, po uvítání na letišti průvod- cem AT transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting. 02. MIAMI 40 mil / 70 km Dopoledne volno k lenošení na pláži, odpoledne orientač- ní okruh po Miami a Miami Beach. 03. KENNEDY SPACE CENTER 220 mil / 350 km Dopoledne odjezd do Titusville. Návštěva kosmického střediska na Cape Canaveral. Absolvujete tůru bu- sem po kosmodromu a zhlédnete film v kině IMAX /v ceně zájezdu/. 04. MERRIT ISLAND 50 mil / 80 km Relaxační den. Prohlídka přírodní rezervace Merrit Is- land – pozorování aligátorů a vodních ptáků ve volné přírodě, koupání na jediné přírodní pláži Floridy Playa- linda Beach. Možnost výletu na airboatu /není v ceně/. 05. ORLANDO 60 mil / 95 km Dopoledne návštěva Orlanda, prohlídka International Drive. Odpoledne budete mít možnost navštívit obrovský outletový shopping mall, nebo Vás průvodce doveze do některého ze zábavních parků /vstup není v ceně/. 06. MOBILE 500 mil / 800 km Celodenní přejezd podél Mexického zálivu do blízkos- ti hlavního města jazzu New Orleansu. Ubytování. 07. NEW ORLEANS 160 mil / 250 km Prohlídka New Orleans, jeho turistických lákadel a pa- mětihodností. Zejména večerní návštěva French Quar- ter Vám jistě nadlouho utkví v paměti!! Unikátní zájezd Vás zavede podél jižní hranice U.S.A. z Miami až k pacifickým metropolím San Fran- ciscu a Los Angeles za poznáním metropolí i přírodních krás. Lužními pralesy, nekonečnou prérií, ka- ňony a horami, od Atlantiku po Pacifik !! Z FLORIDY DO KALIFORNIEZ FLORIDY DO KALIFORNIE 23 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 26.04. – 18.05. AT 122101 64.990 8.900 73.890 21.06. – 13.07. AT 122102 65.990 8.900 74.890 20.09. – 12.10. AT 122103 65.990 8.900 74.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 21× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 11.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 28.600 fakultativní akce: - vstupné do Kennedy Space Center v ceně zájezdu - vstupné do jeskyní Carlsbad Caverns v ceně zájezdu - vstup do Meteor Crater v Arizoně v ceně zájezdu - plavba po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu - vstupné do Universal Studios v Hollywoodu v ceně zájezdu - let helikoptérou nad San Franciscem a Golden Gate 3.990 - let helikoptérou nad nočním Las Vegas 1.990 - celodenní výlet do Death Valley 1.900 - let nad jezerem Lake Powell a Rainbow Bridge 2.390 - let nad Grand Canyonem letadlem 2.990 - let nad Grand Canyonem helikoptérou 3.290 - celodenní výlet na ostrov Key West 1.900 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. MiamiMiami CapeCape CarnevalCarneval OrlandoOrlando TallahasseTallahasse NewNew OrleansOrleans BatonBaton RougeRouge DallasDallasOdessaOdessaEl PasoEl Paso Carlsbad Caverns N. P.Carlsbad Caverns N. P. SanSan FranciscoFrancisco Los AngelesLos Angeles ZionZion RenoReno KanabKanab PagePage FlagstaffFlagstaff Las VegasLas Vegas AlbuquerqueAlbuquerque LakeLake TahoeTahoe MeteorMeteor CraterCrater Grand CanyonGrand Canyon Během zájezdu urazíte cca 4.795 mil (7.670 km) U. S. A.U. S. A. 40 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Miami Beach •Cape Canaveral •New Orleans •Dallas •Carlsbad Caverns •El Paso •Meteor Crater •Grand Canyon •Lake Powell•Marble Canyon•Zion•Las Vegas•Death Valley•Reno•Lake Tahoe•Sacramento•San Francisco•Los Angeles 08. DALLAS 500 mil / 800 km Celodenní přejezd přes Baton Rouge a Shreveport do Dallasu. Krátká prohlídka centra města, nocleh. 09. ABILENE, ODESSA 360 mil / 570 km Celodenní přejezd krajem naftařů a chovatelů do- bytka na západ, nocleh v motelu na trase. 10. CARLSBAD CAVERNS 320 mil / 510 km Pokračování cesty do národního parku Carlsbad Ca- verns, prohlídka největšího jeskynního systému v U.S.A. Ubytování v El Pasu. 11. EL PASO, ALBUQUERQUE 270 mil / 430 km Prohlídka města s možností indiv. návštěvy města Juarez v Mexiku /není třeba vízum/. Odpoledne pokračování cesty do Albuquerque. Zde budete mít možnost odivovat úsek slavné Route 66 procházející městem. Ubytování. 12. PERTIFIED FOREST, METEOR CRATER 330 mil / 530 km Ráno odjezd via Gallup do národního parku Petrified Forest /zkamenělý les/ a odpoledne prohlídka Mete- or Crater v arizonské poušti /nejlépe zachovalý mete- orický kráter na Zemi, vstup v ceně zájezdu/. Nocleh ve Flagstaffu. 13. GRAND CANYON NP 220 mil / 350 km Celodenní návštěva národního parku Grand Canyon. Možnost fakultativního letu nad kaňonem letadlem nebo helikoptérou. Navštívíte také kino IMAX /v ceně zájez- du/. Večer příjezd do Page, malého městečka v poušti uprostřed rezervace indiánů kmene Navaho. 14. LAKE POWELL, MONUMENT VALLEY 250 mil / 400 km Časně ráno Vám nabídneme fakultativní let letadlem nad pouštním jezerem Lake Powell. Následuje celodenní výlet do Monument Valley – neskutečného výtvoru pří- rody známého z westernů a mnoha reklam. Návrat ve ve- černích hodinách. 15. KANAB, NP ZION 280 mil / 450 km Návštěva městečka Kanab v Utahu známého jako exte- riéry pro mnoho westernů. Pokračování prohlídkou ná- rodního parku Zion do odpoledních hodin. Večer příjezd do Las Vegas. Po orientačním okruhu zářícím městem ubytování v hotelu na slavném „Stripu“. 16. LAS VEGAS 20 mil / 35 km Volný den v Las Vegas k samostatné prohlídce kasin a atrakcí!!! Doporučujeme Vám fakultativní výlet do De- ath Valley – nejnižšího a nejteplejšího místa na západ- ní polokouli. 17. MONO LAKE, CARSON CITY, RENO 470 mil / 750 km Odjezd na sever hornatou pouští pod pohoří Sierra Ne- vada. Prohlídka jezera Mono Lake a osady Bishop, návštěva hlavního města Nevady Carson City, večer ubytování ve městě Reno. 18. LAKE TAHOE, SACRAMENTO 190 mil / 300 km Odjezd přes pohoří Sierra Nevada k vysokohorskému je- zeru Lake Tahoe. Navštívíte několik dech beroucích vy- hlídek na obří kráter naplněný vodou smaragdo- vé barvy, a rozloučíte se s Nevadou ve městečku Sou- th Lake Tahoe. Cestou k Pacifiku pak odpoledne dora- zíte do Sacramenta, hlavního města Kalifornie. Po pro- hlídce města ubytování. 19. SAN FRANCISCO 100 mil / 160 km Ráno odjezd do San Francisca se zastávkou v outle- tovém shoppingu /výhodné nákupy před odletem ne- lze vynechat!!/. Po příjezdu do San Francisca ubytová- ní a prohlídka části města včetně několika vyhlídek. 20. SAN FRANCISCO 250 mil / 400 km Prohlídka San Francisca zahrnující nejvýznačnější pa- mětihodnosti a atrakce města včetně plavby lodí po zá- livu a pod Golden Gate /v ceně/. Fakultativně je mož- né absolvovat let helikoptérou nad městem, zálivem a Golden Gate. Večer odjezd do cíle cesty – Los Ange- les. Nocleh v motelu na trase. 21. LOS ANGELES 150 mil / 240 km Celodenní prohlídka Los Angeles a okolí /Hollywo- od, Beverly Hills, Santa Monica Beach…/, jeho atrakcí a turistických lákadel do pozdního večera, uby- tování. 22. LOS ANGELES, odlet domů 30 mil / 50 km Dopoledne na závěr Vašeho zájezdu navštívíte filmová studia Universal, jednu z největších atrakcí Hollywo- odu. Odpoledne dle Vašeho cestovního plánu následuje transfer na letiště a odlet do Prahy. 23. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: vstupné do Kennedy Space Center vstupné do jeskyní Carlsbad Caverns vstup do Meteor Crater v Arizoně plavba po zálivu v San Franciscu vstupné do Universal Studios v Hollywoodu U. S. A.U. S. A. 41AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce osmnáctou sezónu Velice krásná a velmi náročná cesta, bestseller minulých let. Cílem zájezdu je ukázat Vám za přijatel- nou cenu co nejvíce z krás Spojených států. Uvidíte víc, než si dovedete představit… 01. NEW YORK CITY 30 mil / 50 km Odlet z Prahy do New Yorku. Po uvítání na letišti průvod- cem America Tours Vás čeká transfer do hotelu, ubytová- ní a orientační meeting s průvodcem. 02. NEW YORK CITY 50 mil / 80 km Celodenní prohlídka Manhattanu. Plavba lodí podél Manhattanu po řekách Hudson a East River a ko- lem sochy Svobody/v ceně/. Navštívíte také vyhlídku ze střešní terasy Rockefellerova Centra a projdete se slavným Central Parkem a jeho okolím. Fakultativ- ně Vám nabídneme nezapomenutelný let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody. 03. PHILADELPHIA 120 mil / 190 km Dopoledne indiv. volno na Manhattanu. Odpoledne od- jezd do Philadelphie, prohlídka centra města, návště- va muzea se slavným Independence Bell, ubytování. 04. WASHINGTON DC 160 mil / 260 km Časně odjezd do Washingtonu. Celodenní prohlíd- ka hlavního města U. S. A. zahrnující největší atrak- ce a pamětihodnosti. 05. WASHINGTON DC 380 mil / 600 km Dopoledne indiv. volno k návštěvě muzeí a galerií, od- poledne odjezd na západ do Nashville, nocleh v mote- lu na trase. 06. LYNCHBURG, NASHVILLE 380 mil / 600 km Návštěva destilerie slavné whisky Jack Daniels, po- kračování cesty na západ. Příjezd do Nashville v pod- večer, ubytování. Pro zájemce návštěva koncertu v slav- né Grand Ole Opry. 07. NASHVILLE, MEMPHIS 230 mil / 370 km Dopoledne indiv. prohlídka centra Nashville a „Mu- sic Row“, možnost prohlídky Dvorany slávy country music /vstup není v ceně/. Odpoledne odjezd do Mem- phisu, ubytování a indiv. volno. 08. DALLAS 450 mil / 720 km Celodenní přejezd do Dallasu. V odpoledních hodinách prohlídka centra města, ubytování. 09. EL PASO 630 mil / 990 km Cílem dne je známé město El Paso. Po příjezdu ve večer- ních hodinách ubytování. 10. CIUDAD JUAREZ, TUCSON 330 mil / 530 km Dopoledne odpočinek po náročném přejezdu, možnost navštívit mexické město Juarez. Odpoledne odjezd do města Tucson v Arizoně, ubytování. Bestseller !! Bestseller !! VELKÁ ZEMĚVELKÁ ZEMĚ 36 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 03.05. – 07.06. AT 120801 87.990 7.900 95.890 28.06. – 02.08. AT 120802 89.990 7.900 97.890 06.09. – 11.10. AT 120803 87.990 7.900 95.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 34× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 13.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 34.400 fakultativní akce: - let letadlem nad Grand Canyonem 2.990 - let helikoptérou nad Grand Canyonem 3.290 - let nad Lake Powell a Rainbow Bridge 2.390 - noční let helikoptérou nad Las Vegas 1.990 - celodenní výlet do Death Valley 1.990 - let helikoptérou nad San Franciscem a Golden Gate 3.390 - plavba po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu - plavba na lodi pod Niagarské vodopády v ceně zájezdu - plavba na lodi kolem Manhattanu v ceně zájezdu - vstupné na vyhlídku Rockefellerova centra v ceně zájezdu - let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 2.990 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. New YorkNew York Washington D. C.Washington D. C. Niagara FallsNiagara Falls PhiladelphiaPhiladelphia NashvilleNashville MemphisMemphis ChicagoChicago DallasDallas Devil\'s TowerDevil\'s Tower Mt. RushmoreMt. Rushmore YellowstoneYellowstone Mt. RainierMt. Rainier SpokaneSpokaneOlympic N. P.Olympic N. P. El PasoEl PasoTucsonTucson Grand CanyonGrand Canyon Monument ValleyMonument ValleyZionZion LasLas VegasVegas FlagstaffFlagstaff Los AngelesLos Angeles N. P. SequoiaN. P. Sequoia San FranciscoSan Francisco N. P. RedwoodN. P. Redwood Během zájezdu urazíte cca 9.790 mil (15.670 km) U. S. A.U. S. A. 42 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

New York•Philadelphia•Washington•Nashville•Memphis•Dallas•El Paso•Tucson•Grand Canyon•Monument Valley•Zion•Las Vegas •Los Angeles•Sequoia•San Francisco•Mt. Rainier•Seattle•Yellowstone•Devil’s Tower•Chicago•Niagarské vodopády•New York 11. APACHE TRAIL, FLAGSTAFF 320 mil / 510 km Putování na sever státem Arizona po originální trase America Tours – kaktusy, kaňony, jezera, město du- chů… zhlédnete soumrak v kraji rudých skal u městečka Sedona, nocleh ve Flagstaffu. 12. NP GRAND CANYON 230 mil / 370 km Celodenní návštěva národního parku Grand Ca- nyon. Možnost fakultativního letu nad kaňonem leta- dlem nebo helikoptérou. Odpoledne odjezd do městeč- ka Page, ubytování. 13. MONUMENT VALLEY, KANAB 340 mil / 540 km Velmi časně odjezd do slavného Monument Valley, pro- hlídka. Možnost projížďky údolím v jeepech s indián- skými průvodci /není v ceně/. Návrat do Page, prohlíd- ka přehrady Glen Dam a dle počasí koupání v jeze- ře Lake Powell. Fakultativně Vám doporučujeme neza- pomenutelný let nad jezerem ke skalnímu oblouku Rainbow Bridge. V podvečer odjezd do městečka Ka- nab v Utahu, ubytování. 14. NP ZION, LAS VEGAS 230 mil / 370 km Návštěva národního parku Zion, poté pokračování do Las Vegas. Orientační prohlídka, ubytování a indiv. volno. Večer Vám nabídneme jedinečný zážitek – let helikopté- rou nad zářícím Las Vegas /fakultativně, není v ceně/. 15. LAS VEGAS 20 mil / 35 km Volný den v Las Vegas!! Fakultativně celodenní výlet do národního parku Death Valley – nejnižšího a nej- teplejšího místa na západní polokouli. 16. LOS ANGELES 270 mil / 430 km Časně odjezd do Los Angeles. Prohlídka města zahrnu- jící největší atrakce města – Hollywood, Beverly Hills, downtown, Santa Monica Beach… Ubytování ve ve- černích hodinách. 17. LOS ANGELES 20 mil / 35 km Celodenní volno k relaxacipoprvníčástizájezdu–mů- žete relaxovat u hotelového bazénu nebo fakultativně na- vštívitslavnáfilmovástudiaUniversal/vstupnenívceně/. 18. NP SEQUOIA, KING’S CANYON 340 mil / 540 km Velmi časně odjezd do národního parku Sequoia a King’s Canyon. Prohlídka do večerních hodin, nocleh ve Fresnu. 19. SAN FRANCISCO 220 mil / 350 km Odjezd do San Francisca. Po příjezdu prohlídka hlavních atrakcí města včetně plavby lodí po zálivu pod Golden Gate /v ceně zájezdu/. Ubytování ve večerních hodinách. 20. SAN FRANCISCO 80 mil / 130 km Pokračování prohlídky San Francisca, běhemkterébu- dete mít i dostatek času k samostatným vycházkám. Fakul- tativněVámnabízímenezapomenutelný let helikopté- rou nad San Franciscem a Golden Gate. V podvečer odjezd na sever, nocleh v motelu na trase. 21. NP REDWOOD 390 mil / 620 km NávštěvanárodníhoparkuRedwoodnapobřeží Pacifiku, domovanejvyššíchstromůnaZemi.Poprohlídcepokračová- ní do NP Crater Lake v Oregonu, nocleh v motelu na trase. 22. NP CRATER LAKE 410 mil / 650 km Prohlídka Crater Lake, pokračování cesty na sever, noc- leh v motelu na trase. 23. NP MT. RAINIER, SEATTLE 230 mil / 370 km Návštěva NP Mt. Rainier. V odpoledních hodinách pří- jezd do Seattle, indiv. prohlídka centra města, ubytování ve večerních hodinách. 24. NP OLYMPIC 370 mil / 590 km Časně odjezd do NP Olympic na stejnojmenném poloost- rově.Celodenní okruh parkem,noclehnastejnémmístě. 25. SPOKANE 520 mil / 830 km Odjezd na východ do NP Yellowstone, nocleh v mote- lu na trase. 26. NP YELLOWSTONE 350 mil / 560 km Celodenní přejezd státy Idaho a Montana, prohlídka části NP Yellowstone. Nocleh v Gardineru. 27. NP YELLOWSTONE 200 mil / 320 km Celodenní prohlídka NP Yellowstone, nocleh na stej- ném místě. 28. CODY 380 mil / 600 km Odjezd do Gillette přes Bighorn Natl. Forest, zastáv- ka v Cody. 29. DEVIL’S TOWER, MT. RUSHMORE 180 mil / 290 km Prohlídka slavného skalního útvaru Devil’s Tower, pokračování k národnímu monumentu Mt. Rushmore, nocleh v Rapid City. 30. BADLANDS 625 mil / 990 km Celodenní přejezd nekonečnými pláněmi států Sou- th Dakota a Iowa do Chicaga, nocleh v motelu na trase. 31. CHICAGO 300 mil / 480 km Příjezd do Chicaga, orientační prohlídka centra měs- ta – downtown, Miracle Mile, Navy Pier. Volno k ná- vštěvěnejvyššíbudovyAmerikySears Tower/nenívceně/. 32. CLEVELAND 350 mil / 560 km Dopoledne volno v centru Chicaga, odpoledne odjezd do Niagara Falls, nocleh v motelu na trase. 33. NIAGARA FALLS 220 mil / 350 km Po příjezdu do Niagara Falls ubytování a prohlídka vodopádů, v jejímž závěru Vás pozveme k plavbě lodí do centra hlavního vodopádu „Horseshoe“. Indiv. volno k vycházkám. 34. FINGER LAKES 240 mil / 380 km Dopoledne indiv. volno k vychutnání mohutnosti vodopádů, odpoledneodjezddoNewYorku,noclehvmotelunatrase. 35. NEW YORK, odlet domů 200 mil / 320 km Příjezd do New Yorku, poslední shopping, odpoledne dleVašíhodinyodletutransfer na letištěaodletdoPrahy. 36. Příletem do Prahy bude Váš zájezd ukončen. atrakce v ceně: plavba lodí kolem Manhattanu plavba lodí pod Niagarské vodopády plavba po zálivu v San Franciscu vyhlídka Rockefellerova centra na Manhattanu U. S. A.U. S. A. 43AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce čtrnáctou sezónu 01. LOS ANGELES 30 mil / 50 km Odlet z Prahy do Los Angeles. Po uvítání na letišti prů- vodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting. 02. LOS ANGELES 60 mil / 100 km Celodenní prohlídka Los Angeles zahrnující největ- ší atrakce města – Hollywood, Beverly Hills, Griffith Observatory, Rodeo Drive, Santa Monica Beach… V ceně je zahrnuta i návštěva jedinečných filmových stu- dií Universal!! 03. SAN FRANCISCO 380 mil / 610 km Časně odjezd do San Francisca. Po příjezdu ubytování a prohlídka největších atrakcí a zajímavostí měs- ta – downtown, Bay Bridge, Lombard Street, Fis- hermans Wharf, China Town… 04. SAN FRANCISCO 70 mil / 110 km Pokračování prohlídky San Francisca návštěvou vyhlí- dek Twin Peaks, Coit Tower, a slavného Golden Gate Bridge. Pozveme Vás také k plavbě po zálivu pod Golden Gate a kolem ostrova Alcatraz. Odpoledne in- dividuální volno v San Franciscu k samostatné pro- hlídce centra města. 05. SACRAMENTO 200 mil / 320 km Odjezd do Sacramenta, hlavního města Kalifornie. Prohlídka historického i moderního centra města, návštěva Capitolu státu California, sídla senátu a gu- vernéra. Odpoledne přejezd do místa ubytování na cestě do národního parku Yosemite. Zájezd nabitý návštěvami nejatraktivnějších národních parků a přírodních zajímavostí, v kombinaci se vzrušujícími metropolemi. Není divu, že tato trasa se stala bestsellerem… Pro ještě větší atraktivi- tu jsme přidali dva dny, které Vám poskytnou více času v San Franciscu, navštívíte Sacramento, hlavní město Kalifornie, a dopřejete si delší pobyt v Las Vegas. Samozřejmě také zůstává naše nabídka na prodloužení zájezdu o individuální pobyt na Havajských ostrovech. Bestseller !! MALÝ OKRUH ZÁPADEM U.S.A.MALÝ OKRUH ZÁPADEM U.S.A. 12 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 12.03. – 23.03. AT 122601 42.990 8.900 51.890 09.04. – 20.04. AT 122602 44.990 8.900 53.890 07.05. – 18.05. AT 122603 46.990 8.900 55.890 18.06. – 29.06. AT 122604 47.990 8.900 56.890 30.07. – 10.08. AT 122605 52.990 8.900 61.890 27.08. – 07.09. AT 122606 48.990 8.900 57.890 24.09. – 05.10. AT 122607 45.990 8.900 54.890 22.10. – 02.11. AT 122608 43.990 8.900 52.890 27.12. – 07.01. AT 122609 50.990 8.900 59.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 10× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 10× snídani - dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 2.300 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji 1.800 - příplatek za jednolůžkový pokoj 11.700 fakultativní akce: - plavba po zálivu pod Golden Gate Bridge v ceně zájezdu - vstup do Universal Studios v Hollywoodu v ceně zájezdu - let letadlem nad Grand Canyonem 2.990 - let helikoptérou nad Grand Canyonem 3.290 - let nad Lake Powell a Rainbow Bridge 2.390 - noční let helikoptérou nad Las Vegas 1.990 - let helikoptérou nad San Franciscem 3.390 - celodenní výlet do Death Valley 1.990 - týdenní pobyt na Havajských ostrovech od 19.990 - prodloužení pobytu v USA (odlet ze stejné destinace) 3.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. GrandGrand CanyonCanyon LasLas VegasVegas ZionZionSanSan FranciscoFrancisco PagePage LaughlinLaughlin Los AngelesLos Angeles NP YosemiteNP Yosemite SacramentoSacramento FresnoFresno Během zájezdu urazíte cca 2.040 mil (3.260 km) U. S. A.U. S. A. 44 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Los Angeles • Hollywood • Universal Studios • San Francisco • Golden Gate Bridge • Sacramento • Fresno • NP Yosemite • Mojavská poušť • Laughlin • Route 66 • Grand Canyon • Page • Lake Powell • Kanab • NP Zion • Las Vegas 06. NP YOSEMITE 180 mil / 290 km Časně odjezd do národního parku Yosemite – perly mezi národními parky Kalifornie. Celodenní prohlídka Yosemitského údolí, výlety k ohromujícím vodopádům. Večer ubytování ve Fresnu. 07. MOJAVE DESERT, LAUGHLIN 400 mil / 640 km Celodenní přejezd až na území státu Nevada přes Ba- kersfield, Mojave a Barstow. V podvečer příjezd zají- mavou hornatou pouští do Laughlinu – města na břehu Colorada tvořeného převážně kasiny a čerpací- mi stanicemi. Ubytování v hotelu a volný večer k návště- vě kasin a heren. 08. ROUTE 66, NP GRAND CANYON 350 mil / 560 km Časně odjezd do národního parku Grand Canyon, čás- tečně po slavné historické Route 66. Prohlídka tohoto pří- rodního divu do pozdních odpoledních hodin, fakultativně Vám nabízíme nezapomenutelný let nad Grand Canyo- nem letadlem nebo helikoptérou. Večer po průjezdu Painted Desert příjezd do městečka Page, ubytování. 09. LAKE POWELL, NP ZION 330 mil / 530 km Časně Vám nabídneme fakultativní let letadlem nad pohádkově krásným pouštním jezerem Lake Powell ke skalnímu oblouku Rainbow Bridge, poté Vás čeká odjezd přes kaňon řeky Colorado oblastí Vermilli- on Cliffs a přes městečko Kanab do národního parku Zion. Po prohlídce tohoto přírodního skvostu ve večerních hodinách příjezd do Las Vegas, orientační okružní pro- hlídka, ubytování a volno k návštěvě kasin a atrak- cí města. Doporučujeme Vám fakultativní let helikopté- rou nad zářícím Las Vegas /není v ceně/. 10. LAS VEGAS 25 mil / 40 km Volný den v Las Vegas!! Můžete relaxovat u hotelové- ho bazénu, věnovat se shoppingu, na vlastní pěst odha- lovat „tajemství“ města… Fakultativně Vám nabídneme celodenní výlet do slavného národního parku De- ath Valley, nejnižšího a nejteplejšího místa západní he- misféry. Večer doporučujeme návštěvu některé ze slavných show /fakultativně/. 11. odlet domů 15 mil / 25 km V časných ranních hodinách transfer na letiště a od- let do Prahy nebo fakultativně odlet k pobytu na Ha- vajské ostrovy. 12. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: plavba po zálivu v San Franciscu vstup do Universal Studios v Hollywoodu snídaně v ceně zájezdu!! U. S. A.U. S. A. 45AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce jedenáctou sezónu Poznejte Las Vegas – světové hlavní město zábavy!! Pokud Vás láká hra v kasinech, nenajdete na svě- tě lepší místo. Pokud Vás zajímá architektura – jste na správném místě. Máte zájem o přírodní krásy hornatých pouští – budet nadšeni. Rádi navštěvujete kulturní představení a skvělá show? Každý ve- čer si budete moci vybrat ze široké nabídky. A co shopping? Las Vegas je centrem skvělých nákupů!! Vítejte ve městě mnoha tváří, skvělé zábavy a aktivního oddechu!!! 01. LAS VEGAS Odlet z Prahy do Las Vegas. Po uvítání na letišti delegá- tem America Tours Vás čeká transfer do hotelu, uby- tování a orientační meeting s průvodcem. A proto- že toto město Vám nedá v noci spát, pojedete si ho ješ- tě v noci prohlédnout. 02. PROHLÍDKA MĚSTA Dopoledne absolvujete orientační prohlídku slavného „Stripu“ a downtownu Las Vegas, a prohlédnete si některé ikonické hotely s kasiny. Odpoledne budete mít možnost si sami okusit život ve městě nikdy nekončící zá- bavy. Doporučujeme Vám večerní let helikoptérou nad zářícím Las Vegas. 03. HOOVER DAM, LAKE MEAD Polodenní výlet k nejvyšší skořepinové přehradní hrázi Hoover Dam a k jezeru Lake Mead, a návštěva státní- ho parku Valley of Fire známého jedinečnými tvary a ba- revností skalních útvarů a indiánskými petroglyfy. Ná- vrat do hotelu v podvečer. 04. volný den!! Celodenní volno k samostatné prohlídce a návště- vám atrakcí Las Vegas. Fakultativně Vám nabídneme celodenní výlet do národního parku Death Valley, nej- nižšího a nejteplejšího místa západní hemisféry. 05. odlet domů Dle Vašeho letového plánu transfer na letiště a odlet do Prahy. 06. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 6 dnů LAS VEGAS!!LAS VEGAS!! termín kód základní cena let. taxa celková cena 16.04. – 21.04. AT 123201 26.990 8.900 35.890 07.05. – 12.05. AT 123202 26.990 8.900 35.890 11.06. – 16.06. AT 123203 26.990 8.900 35.890 02.07. – 07.07. AT 123204 34.990 8.900 43.890 06.08. – 11.08. AT 123205 34.990 8.900 43.890 03.09. – 08.09. AT 123206 26.990 8.900 35.890 17.09. – 22.09. AT 123207 26.990 8.900 35.890 01.10. – 06.10. AT 123208 26.990 8.900 35.890 15.10. – 20.10. AT 123209 26.990 8.900 35.890 12.11. – 17.11. AT 123210 26.990 8.900 35.890 10.12. – 15.12. AT 123211 29.990 8.900 38.890 minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 4× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 600 - příplatek za jednolůžkový pokoj 4.500 fakultativní akce: - let helikoptérou nad nočním Las Vegas 1.990 - celodenní výlet do Death Valley 1.900 - fantastická show Le Reve v hotelu Wynn 1.990 další show a koncerty nabídne AT dle aktuální nabídky K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. U. S. A.U. S. A. 46 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce čtvrtou sezónu Stalo se již milou tradicí, že každoročně pomáháme organizo- vat pro několik našich klientů jeden z nejvýznamnějších dnů jejich života – svatbu. Tento nezapomenutelný zážitek může- me zprostředkovat i Vám. Kaple Chapel of the Flowers nabízí tři svatební místnosti – Chapel Magnolia, Chapel Victorian a Chapel La Capella, ale i možnost svatby na překrásné zahradě nebo ve stínu altán- ku. Pro svatebčany a jejich hosty zde mají k dispozici celou flo- tilu limuzín. Profesionální tým talentovaných fotografů vám z této nezapo- menutelné události udělá ty nejkrásnější fotografie do rodin- ného alba a záznam na DVD, který budete moci ukazovat ješ- tě svým vnoučatům. Chapel of the Flowers nabízí několik balíčků obřadu, od těch nejjednodušších až po balíček pro opravdu náročné klienty. U většiny balíčků je i nabízena možnost sledování obřadu na internetu. Snoubenci obdrží přístupové heslo na webové strán- ky a jejich příbuzní a známí, kteří se nemůžou z nějakého dů- vodu svatby zúčastnit, ji mohou sledovat v klidu svého domova. THE SIMPLICITY PACKAGE - Romantický obřad se svíčkami - Reprodukovaná hudba - Jednoduchá růže pro nevěstu - Květinová ozdoba pro ženicha - 9 fotografií cca 10 × 15cm - Živý internetový přenos - Cena cca 200 USD THE ROMANTIC PACKAGE - Romantický obřad se svíčkami - Reprodukovaná hudba - Tradiční kytička pro nevěstu - Květinová ozdoba pro ženicha - 11 fotografií cca 10 × 15cm - Živý internetový přenos - Pro ženicha a nevěstu luxusní transfer do hotelu - Cena cca 305 USD THE FAMOUS „STRIP“ TOUR PACKAGE - Romantický obřad se svíčkami - Reprodukovaná hudba - Velká kytice pro nevěstu - Květinová ozdoba pro ženicha - 18 fotografií cca 10 × 15cm - Svatební DVD - Živý internetový přenos - 8 hodin možnost sledovat obřad ze záznamu - Cesta limuzínou pro ženicha a nevěstu po slavném Las Vegas Strip po obřadu - Cena cca 615 USD THE GRAND CANYON HELICOPTER DELUXE WEDDING - Romantický obřad se svíčkami - Reprodukovaná hudba - Velká kytice pro nevěstu - Květinová ozdoba pro ženicha - 18 fotografií cca 10 × 15cm - Svatební DVD - Živý internetový přenos - 8 hodin možnost sledovat obřad ze záznamu - Cesta limuzínou na stanoviště helikoptér - Let helikoptérou nad Hoover Dam ke Grand Canyonu - Oběd v Grand Canyonu - Let helikoptérou nad Lake Mead a Las Vegas Strip - Cena cca 1.965 USD K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. SVATBA V LAS VEGASSVATBA V LAS VEGAS U. S. A.U. S. A. 47AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

9 dnů v nabídce jedenáctou sezónu Las Vegas•Death Valley•Cedar Breaks•Bryce Canyon•Escalante•Capitol Reef•Lake Powell•Natural Bridges•Goosenecks•Mexican Hat•Monument Valley•Grand Canyon•Flagstaff•Route 66•indiánská rezervace Hualapai•Lake Mead•Hoover Dam•Las Vegas 01. LAS VEGAS 25 mil / 40 km Odlet z Prahy do Las Vegas. Po uvítání na letišti průvod- cem America Tours transfer do hotelu spojený s orientač- ní prohlídkou Las Vegas, ubytování. 02. LAS VEGAS 25 mil / 40 km Ráno Vás pozveme na společnou snídani /v ceně zájezdu/, během které Vás průvodce seznámí s detaily Vašeho zá- jezdu. Následuje celodenní volno v Las Vegas!! Dopo- ručujeme Vám fakultativní výlet do nejnižšího a nej- teplejšího místa západní polokoule – Death Val- ley. Večer Vás pozveme k účasti na jedinečném letu heli- koptérou nad zářícím Las Vegas /není v ceně zájezdu/. 03. CEDAR BREAKS, NP BRYCE CANYON 260 mil / 410 km Časně odjezd do přírodní rezervace Cedar Breaks v Uta- hu, prohlídka jedinečných skalních útvarů a lávových polí v oblasti Brian Head. Odpoledne příjezd do národního parku Bryce Canyon, prohlídka do večerních hodin, poté ubytování. 04. NP CAPITOL REEF, ESCALANTE 250 mil / 400 km Průjezd velmi působivou oblastí kaňonů Escalante. Po- kračování po originální trase America Tours nezpev- něnými cestami jedinečnou přírodou jižního Utahu přes národní park Capitol Reef k jezeru Lake Powell. Přejezd jezera trajektem, dle počasí koupání. Odpoledne návštěva státního parku Natural Bridges s jedinečný- mi skalními mosty. Ubytování ve večerních hodinách. 05. MONUMENT VALLEY, MEXICAN HAT 180 mil / 290 km Návštěva státního parku Goosenecks tvořeného obří- mi meandry řeky San Juan, poté pokračování k unikát- nímu skalnímu útvaru Mexican Hat. Prohlídka slavného Monument Valley, kde budete mít možnost absolvovat prohlídku údolí v jeepech s indiánskými průvodci /není v ceně/. Večer příjezd do Page, ubytování. 06. NP GRAND CANYON 230 mil / 370 km Ráno návštěva přehrady Glen Dam a vyhlídky na řeku Colorado, poté odjezd do národního parku Grand Canyon. Průjezd podél terasy, prohlídka do od- poledních hodin. Doporučujeme Vám fakultativní let nad Grand Canyonem letadlem nebo helikoptérou – je- dinečné zážitky!!/. Večer příjezd do Flagstaffu, ubytování. 07. ROUTE 66, LAS VEGAS 270 mil / 430 km Ráno odjezd zpět do Las Vegas. Návštěva osady Selig- man na slavné Route 66, možnost návštěvy jeskynní- ho systému Grand Canyon Caverns. Pokračování cesty Vás zavede hornatou pouští k jezeru Lake Mead. Po vy- koupání v jezeře budete pokračovat prohlídkou přehra- dy Hoover Dam. Po příjezdu do Las Vegas ubytování a volno k návštěvě kasin a heren. 08. odlet domů 25 mil / 40 km V dopoledních hodinách transfer na letiště a odlet do Prahy.FakultativněodletkpobytunaHavajské ostrovy. 09. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. Zájezd určený pro milovníky drsné krásy hornatých pouští a neskutečných skalních útvarů. Kromě zná- mých parků a rezervací Vás seznámíme s neméně krásnými, ale mnohem méně navštěvovanými částmi oblasti „Grand Circle“. Zájezd lze prodloužit pobytem na Havajských ostrovech. ZA PŘÍRODNÍMI SKVOSTYZA PŘÍRODNÍMI SKVOSTY STŘEDOZÁPADU U.S.A.STŘEDOZÁPADU U.S.A. termín kód základní cena let. taxa celková cena 24.05. – 01.06. AT 123401 38.990 8.900 47.890 28.06. – 06.07. AT 123402 39.990 8.900 48.890 06.09. – 14.09. AT 123403 39.990 8.900 48.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 7× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 2.900 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 11.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 12.900 fakultativní akce: - let helikoptérou nad nočním Las Vegas v ceně zájezdu - celodenní výlet do Death Valley 1.900 - let nad jezerem Lake Powell a Rainbow Bridge 2.390 - let nad Grand Canyonem letadlem 2.990 - let nad Grand Canyonem helikoptérou 3.290 - týdenní pobyt na Havajských ostrovech od 19.990 - prodloužení pobytu v USA (odlet ze stejné destinace) 3.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. Cedar BreaksCedar Breaks Bryce CanyonBryce Canyon Capitol ReefCapitol Reef LakeLake PowellPowell MonumentMonument ValleyValley Grand CanyonGrand Canyon PagePage Las VegasLas Vegas Během zájezdu urazíte cca 1.270 mil (2.020 km) U. S. A.U. S. A. 48 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce třináctou sezónu Los Angeles • Hollywood • Santa Monica • silnice č.1 • Monterey • San Francisco • Sacramento • Lake Tahoe • Squaw Valley • Reno • Carson City • Mono Lake • Las Vegas • Údolí smrti Krátký zájezd nabízející poznání tří největších metropolí amerického západu, okořeněný krásami pří- rody Kalifornie a Nevady. Ideální zájezd k následnému prodloužení pobytem na Havajských ostrovech! 01. LOS ANGELES 20 mil / 30 km Odlet z Prahy do Los Angeles. Po uvítání na letišti průvod- cem America Tours Vás čeká transfer do hotelu, během něhož Vás průvodce seznámí s detaily programu zájezdu. 02. LOS ANGELES 60 mil / 100 km Dnes Vás čeká celodenní prohlídka Los Angeles – na- vštívíte Hollywood se slavnými bulváry Hollywood a Sunset, prohlédnete si „Chodník hvězd“, projdete se po slavném Rodeo Drive v Beverly Hills, zhlédnete pa- noráma města z výšiny Griffith Park a závěrem navští- víte slavnou pláž Santa Monica Beach. Odpoledne bu- dou moci zájemci navštívit jedinečná filmová studia Uni- versal v Hollywoodu /vstup není v ceně/. 03. SAN FRANCISCO 380 mil / 610 km ČasněodjezddoSan Francisca,převážněposlavné„Nej- krásnější silnici světa“ číslo 1vinoucísepodélskalnaté- ho pobřeží Pacifiku. Čekají Vás četné zastávky s jedinečný- mivýhledyaprohlídka města Monterey.PříjezddoSan Francisca, ubytování očekávejte ve večerních hodinách. 04. SAN FRANCISCO 60 mil / 100 km Celodenní prohlídka San Francisca Vás zavede neje- nom na světoznámá místa jako je Golden Gate, Twin Peaks, Fisherman’s Wharf, China Town a další, ale ukážeme Vám i mnoho dalších turisticky zajímavých míst. JakosoučástprohlídkyVáspozvemekplavbě lodí po zá- livu pod Golden Gate /v ceně/, a doporučujeme Vám fa- kultativní let helikoptérou nad San Franciscem a nad Golden Gate, který je nezapomenutelným zážitkem. 05. SACRAMENTO, LAKE TAHOE 280 mil / 440 km Časně odjezd do hlavního města Kalifornie Sacramenta. Po krátké prohlídce centra města budete pokračovat k vy- sokohorskému jezeru Lake Tahoe v pohoří Sierra Ne- vada. Návštěva slavného Squaw Valley, okružní cesta kolem jezera s vyhlídkami na jedinečnou přírodu. V pod- večer příjezd do města Reno v Nevadě, ubytování a ve- čer volný k návštěvám kasin a heren. 06. RENO, MONO LAKE 480 mil / 760 km Návštěva hlavního města Nevady Carson City a ob- divuhodného jezera Mono Lake. Průjezd pouštěmi Ne- vady do Las Vegas. Večer Vás na seznámení s hlavním městem zábavy zveme na jedinečný let helikoptérou nad zářícím Las Vegas /fakultativně/. 07. LAS VEGAS 30 mil / 50 km Celodenní volno v Las Vegas!! Fakultativně Vám na- bízíme celodenní výlet do Death Valley – nejnižšího a nejteplejšího místa západní polokoule. 08. odlet domů 10 mil / 15 km Dopoledne transfer na letiště a odlet do Prahy. 09. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. termín kód základní cena let. taxa celková cena 17.05. – 25.05. AT 122801 37.990 8.900 46.890 28.06. – 06.07. AT 122802 38.990 8.900 47.890 09.08. – 17.08. AT 122803 45.990 8.900 54.890 04.10. – 12.10. AT 122804 37.990 8.900 46.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 7× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 7× snídani - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 1.600 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 9.600 - příplatek za jednolůžkový pokoj 10.800 fakultativní akce: - let helikoptérou nad San Franciscem a Golden Gate 3.390 - plavba po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu - noční let helikoptérou nad Las Vegas 1.990 - celodenní výlet do Death Valley 1.900 - týdenní pobyt na Havajských ostrovech od 19.990 - individuální změna odletu (odlet ze stejné destinace) 3.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. 9 dnů METROPOLE ZÁPADU U.S.A.METROPOLE ZÁPADU U.S.A. Los AngelesLos Angeles San FranciscoSan Francisco RenoReno Las VegasLas Vegas Lake TahoeLake Tahoe atrakce v ceně: plavba po zálivu v San Franciscu snídaně v ceně zájezdu!! Během zájezdu urazíte cca 1.320 mil (2.120 km) U. S. A.U. S. A. 49AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce dvacátou sezónu 01. LOS ANGELES 25 mil / 40 km Odlet z Prahy do Los Angeles. Po příletu a uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting s průvodcem. 02. LOS ANGELES 60 mil / 100 km Dopoledne Vás America Tours pozve k návštěvě filmo- vých studií Universal – jedné z největších atrakcí Hol- lywoodu /vstupné v ceně zájezdu/. Odpoledne následuje prohlídka města a okolí – Hollywood, Beverly Hills, Rodeo Drive, Sunset a Hollywood Boulevard, Santa Monica Beach… Večer návrat do hotelu. 03. SAN DIEGO, YUMA 310 mil / 490 km Časně odjezd do San Diega. Orientační prohlídka cen- tra města a ostrova Coronado. Zde doporučujeme Vaší pozornosti zejména hotel Del Coronado, který slou- žil jako exteriéry při natáčení slavného filmu „Někdo to rád horké“. Následuje návštěva letadlové lodi USS Mid- way, která po vyřazení z aktivní služby kotví v San Die- gu a je přístupná turistům /vstup v ceně/. Následuje ná- vštěva skvělého zábavního parku Sea World do odpo- ledních hodin /vstup v ceně/. Večer poté dorazíte cestou podél pohraničních hor s Mexikem do města Yuma le- žícího na řece Colorado za hranicí Arizony, ubytování. 04. AJO, TUCSON 300 mil / 480 km Putování krajem obřích kaktusů saguaro do města Tuc- son. Cestou návštěva malebného městečka Ajo a průjezd rezervací indiánů kmene Papago. Po příjezdu do Tuc- sonu následuje návštěva „pohřebiště“ letadel a muzea le- tecké techniky Pima Air Museum /vstup v ceně v návštěv- ní dny/. Ubytování v hotelu v podvečer. 05. APACHE TRAIL, SEDONA, FLAGSTAFF 310 mil / 490 km Dnešní den bude bohatý na zážitky – cesta vede krajem jako vystřiženým z westernových příběhů. Uvidíte divoké kaňony porostlé kaktusy, jezera v horách, „město duchů“…VpodvečernavštívímeměstečkoSedonavkra- ji rudých skal, a poté se ubytujeme v hotelu ve Flagstaffu. 06. NP GRAND CANYON, PAGE 230 mil / 370 km Celodenní návštěva národního parku Grand Canyon!! Doporučujeme Vám nezapomenutelný fakultativní let le- tadlem nad Grand Canyonem nebo jeho alternativu Nejprodávanější a nejfrekventovanější zájezd historie AMERICA TOURS. Během dvou týdnů Vás sezná- míme se všemi místy, která prostě nesmíte vynechat během své návštěvy západního pobřeží USA. Tato oblast skýtá tolik turistických lákadel, že není snadné se v nich orientovat. Náš zájezd Vás bezpečně provede těmi nejzajímavějšími a nejkrásnějšími partiemi Kalifornie, Arizony, jižního Utahu a Nevady, a zanechá ve Vás nesmazatelné zážitky a vzpomínky!! Bestseller !!ZÁPAD U.S.A.ZÁPAD U.S.A.–– klasický okruhklasický okruh 16 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 23.02. – 09.03. AT 120101 52.990 8.900 61.890 08.03. – 23.03. AT 120102 52.990 8.900 61.890 22.03. – 06.04. AT 120103 52.990 8.900 61.890 05.04. – 20.04. AT 120104 54.990 8.900 63.890 19.04. – 04.05. AT 120105 54.990 8.900 63.890 03.05. – 18.05. AT 120106 55.990 8.900 64.890 17.05. – 01.06. AT 120107 56.990 8.900 65.890 31.05. – 15.06. AT 120108 56.990 8.900 65.890 14.06. – 29.06. AT 120109 57.990 8.900 66.890 28.06. – 13.07. AT 120110 59.990 8.900 68.890 12.07. – 27.07. AT 120111 59.990 8.900 68.890 26.07. – 10.08. AT 120112 59.990 8.900 68.890 09.08. – 24.08. AT 120113 59.990 8.900 68.890 23.08. – 07.09. AT 120114 59.990 8.900 68.890 06.09. – 21.09. AT 120115 56.990 8.900 65.890 20.09. – 05.10. AT 120116 55.990 8.900 64.890 04.10. – 19.10. AT 120117 53.990 8.900 62.890 18.10. – 02.11. AT 120118 52.990 8.900 61.890 01.11. – 16.11. AT 120119 52.990 8.900 61.890 15.11. – 30.11. AT 120120 52.990 8.900 61.890 29.11. – 14.12. AT 120121 52.990 8.900 61.890 27.12. – 11.01. AT 120122 64.990 8.900 74.890 zájezd může být směrován opačně | minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 14× ubytování ve 3*-4* hotelech a motelech - 14× snídani - dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.600 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji 3.200 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 15.800 - příplatek za jednolůžkový pokoj 16.800 fakultativní akce: - let letadlem nad Grand Canyonem 2.990 - let helikoptérou nad Grand Canyonem 3.290 - let nad Lake Powell a Rainbow Bridge 2.390 - noční let helikoptérou nad Las Vegas 1.990 - let helikoptérou nad San Franciscem 3.390 - plavba po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu - vstup do studií Universal v Hollywoodu (vč. transferu) v ceně - vstup do zábavního parku Sea World v San Diegu v ceně - výlet do Valley of Fire, k Lake Mead a Hoover Dam 1.990 - týdenní pobyt na Havajských ostrovech od 19.990 - prodloužení pobytu v USA (odlet ze stejné destinace) 3.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. Sequoia N. P.Sequoia N. P. SanSan FranciscoFrancisco Los AngelesLos Angeles FresnoFresno Las VegasLas Vegas Bryce CanyonBryce Canyon PagePage MonumentMonument ValleyValley FlagstaffFlagstaff TucsonTucson AjoAjo YumaYuma San DiegoSan Diego ZionZion SedonaSedona Grand CanyonGrand Canyon Capitol ReefCapitol Reef Během zájezdu urazíte cca 3.360 mil (5.380 km) U. S. A.U. S. A. 50 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

helikoptérou, a návštěvu kina IMAX. Odpoledne průjezd podél terasy Grand Canyonu se zastávkami na vy- hlídkách… Ubytování ve večerních hodinách v pouštním městečku Page uprostřed rezervace indiánů Navaho. 07. LAKE POWELL, MONUMENT VALLEY 310 mil / 490 km Časně ráno Vám nabídneme jedinečný letecký výlet nad pouštní jezero Lake Powell k největšímu skalnímu oblouku světa Rainbow Bridge /tento nevšední záži- tek vřele doporučujeme!!/. Odjezd do Monument Val- ley známého jako kulisa mnoha westernů. Možnost pro- hlídky Monument Valley v jeepech s indiánským prů- vodcem/nenívceně/.Následujeprůjezdjednouznejúžas- nějších scenérií, jakou kdy příroda stvořila – nejprve uvi- díte obří skalní „klobouk“ Mexican Hat, navštívíme neu- věřitelné meandry řeky San Juan ve státním parku Goo- senecks,zhlédneteValley of Gods–panorámaskalních „tyčí“ a „prstů“, a projedete napříč kaňonem řeky Colo- rado v místě, kde končí jezero Lake Powell v zemi roze- rvané rudými kaňony… ubytování ve večerních hodinách. 08. NP CAPITOL REEF, NP BRYCE CANYON 180 mil / 290 km Časně odjezd přírodou jižního Utahu přes národní park Capitol Reef a oblastí Grand Staircase of Es- calante do národního parku Bryce Canyon. Prohlídka parku do večerních hodin, závěrem návštěva Inspiration Point – jedinečného místa za pozdního světla. 09. NP ZION, LAS VEGAS 260 mil / 410 km Odjezd do národního parku Zion, jednoho z nejkrásnějších národníchparkůUSA.Prohlídkadoodpoledníchhodin,poté přejezd do Las Vegas a po orientačním okruhu měs- tem ubytování. Večer v centru města poznáte, proč je Las Vegas nazýváno hlavním městem nikdy nekončící zábavy!! 10. LAS VEGAS 20 mil / 35 km Celodenní volno v Las Vegas!! Můžete na vlastní pěst poznávat atrakce města, či relaxovat u hotelového bazé- nu Protože však „to pravé“ poskytuje teprve noční rozzá- řené město, nabízíme Vám v tento den fakultativní vý- let k nejvyšší přehradní hrázi světa Hoover Dam na řece Colorado, jezeru Lake Mead /dle počasí koupá- ní/ a do státního parku Valley of Fire – geologického skvostu plného hýřivých barev hornin s převažující rudou barvou, zkamenělých kmenů rostlin a indiánských petro- glyfů. Po návratu Vás pozveme k letu helikoptérou nad rozzářeným nočním Las Vegas – jedinečný zážitek!! /fakultativně, ale doporučujeme/ 11. NP DEATH VALLEY 490 mil / 780 km Časně odjezd do národního parku Death Valley. Průjezd nejnižším a nejteplejším místem západní polokoule Vás přesvědčí, že tato pouštní oblast není mrtvou pustinou, ale má svoje kouzlo a zajímavou historii. V podvečer příjezd do města Fresno v Kalifornii, ubytování. 12. NP SEQUOIA, KINGS CANYON 220 mil / 350 km Celodenní návštěva národních parků Sequoia a Kings Canyon – domova jedinečných obřích sekvojí. Během dne absolvujete několik trailů v nejzajímavějších partiích parků, poznáte historii a s trochou štěstí potkáte typického obyvatele hor Sierry Nevady – černého med- věda baribala. Večer návrat do hotelu, nocleh. 13. SAN FRANCISCO 220 mil / 350 km Časně odjezd do San Francisca. Po příjezdu do měs- ta absolvujete orientační okruh městem zahrnující nej- větší atrakce a jedinečné vyhlídky na město – Golden Gate, Twin Peaks, Coit Tower, China Town, Lom- bard Street…, poté Vás pozveme na projížďku lodí po zálivu pod slavný Golden Gate a kolem ostrova Al- catraz /v ceně/. Do večerních hodin pak budete mít vol- no k prohlídce Fisherman’s Wharf – nejživějšího turis- tického místa San Francisca. Večer ubytování v hotelu. 14. SAN FRANCISCO 160 mil / 250 km Volný den v San Franciscu!! Nezapomeňte se projet slav- nou pozemní lanovkou a projít si hlavní ulici neméně slavné čínské čtvrti. Fakultativně Vám nabídneme další nezapome- nutelnouatrakci–lethelikoptérounadSanFranciscem, Golden Gate a Alcatrazem. Nepromeškejte příležitost vi- dět toto krásné město nejen ze země a z lodi, ale i ze vzdu- chu!!Odpoledneještěbudetemítmožnostsisamipřejítslav- ný Golden Gate… Poté odjezd do místa ubytování na ces- tědoLos Angeles./VpřípaděodletuzpětzeSan Francisca bude poslední nocleh na stejném místě jako předchozí noc./ 15. LOS ANGELES, odlet domů 260 mil / 410 km Pokračování přejezdu do Los Angeles, dle času Vašeho odletu transfer na letiště a odlet do Prahy, fakultativ- ně odlet k pobytu na Havajské ostrovy. 16. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: návštěva filmových studií Universal v Hollywoodu plavba po zálivu pod Golden Gate v San Franciscu vstupné do zábavního parku Sea World v San Diegu vstupné na letadlovou loď USS Midway snídaně v ceně zájezdu!! Los Angeles•Hollywood•Beverly Hills•Santa Monica•San Diego•Yuma•Tucson•kaktusové rezervace•Sedona•Grand Canyon•Monument Valley•Lake Powell•Goosenecks•Valley of Gods•Capitol Reef•Grand Staircase of Escalante•Bryce Canyon•Zion•St. George•Las Vegas•Hoover Dam•Valley of Fire•Údolí Smrti•NP Sequoia a Kings Canyon•San Francisco U. S. A.U. S. A. 51AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce šestou sezónu16 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 19.04. – 04.05. AT 125001 59.990 8.900 68.890 28.06. – 13.07. AT 125002 69.990 8.900 78.890 20.09. – 05.10. AT 125003 59.990 8.900 68.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 14× ubytování ve 3*-4* hotelech a motelech - 14× snídaně - pronájem automobilu 4×4 na dobu pobytu v USA - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - parkovné, vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - provozní náklady vozidla (palivo, event. olej) - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) a ve voze 4.600 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) a ve voze 3.200 - sleva pro dítě do 12 let v doprovodu rodičů 15.800 - příplatek za jednolůžkový pokoj 16.800 fakultativní akce: - let letadlem nad Grand Canyonem 2.990 - let helikoptérou nad Grand Canyonem 3.290 - let nad Lake Powell a Rainbow Bridge 2.390 - noční let helikoptérou nad Las Vegas 1.990 - let helikoptérou nad San Franciscem 3.390 - plavba po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu - vstup do filmových studií Universal v Hollywoodu v ceně - vstup do zábavního parku Sea World v San Diegu v ceně - týdenní pobyt na Havajských ostrovech od 19.990 - prodloužení pobytu v USA (odlet ze stejné destinace) 3.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. Unikátní zájezd postavený na bázi nejúspěšnějšího a nejpropracovanějšího zájezdu AMERICA TOURS – Západ USA – klasický okruh Vám nabízí kromě ohromného množství přírodních scenérií a velké roz- manitosti navštívených míst ještě pořádnou dávku adrenalinu: zájezd absolvujete v pronajatém jeepu jako řidič či spolujezdec!! Tomuto schématu je přizpůsoben itinerář – více navštívených míst – mnoh- dy nedostupných pro naše běžné vany, více prašných a nezpevněných cest. V každém jeepu jede jen posádka, která se zná a přihlásila se společně, průvodce má svůj jeep a je ve spojení s ostatními pro- střednictvím vysílaček a pravidelných briefingů ráno, v poledne a večer. Jste – li dobrý řidič, man- želská dvojice či rodina s max. dvěma dětmi a dobrodružná povaha, tento zájezd je určen pro Vás!! 01. LOS ANGELES 20 mil / 35 km Odlet z Prahy do Los Angeles. Po příletu a uvítání na letišti průvodcem America Tours. Transfer do hote- lu, ubytování. Po krátké instruktáži pak řidiči odjedou do půjčovny pro vozidla. Večer pak všechny čeká orien- tační meeting s průvodcem. 02. SAN DIEGO, YUMA 310 mil / 490 km Časně po ranním briefingu odjezd do San Diega. Orien- tační prohlídka centra města, kde společně navštívíte letadlovou loď Midway, a ostrova Coronado. Zde do- poručujeme Vaší pozornosti zejména hotel Del Corona- do, který sloužil jako exteriéry při natáčení slavného fil- mu „Někdo to rád horké“. Pokračování cesty podél pohra- ničních hor s Mexikem do města Yuma v Arizoně. Po uby- tování máte možnost relaxovat u hotelového bazénu a vychutnat horkou pouštní atmosféru. Večer společný bri- efing k programu následujícího dne. 03. NM ORGAN PIPE, TUCSON 360 mil / 570 km Putování krajem obřích kaktusů saguaro do města Tuc- son. Cestou návštěva malebného městečka Ajo a průjezd rezervací indiánů kmene Papago, návštěva národní- ho monumentu Organ Pipe Cactus, kde absolvujete prv- ní „křest“ na nezpevněných cestách hornatou pouš- tí mezi jedinečnými kaktusovými poli. Po příjezdu uby- tování v hotelu a pro zájemce návštěva „pohřebiš- tě“ letadel a muzea letecké techniky Pima Air Muse- um /vstup není v ceně/. 04. APACHE TRAIL, SEDONA, FLAGSTAFF 320 mil / 510 km Dnešní den bude bohatý na zážitky a namáhavý pro řidi- če – cesta vede krajem jako vystřiženým z westernových příběhů. Uvidíte divoké kaňony porostlé kaktusy, je- zera v horách, „město duchů“… V podvečer navštíví- me městečko Sedona v kraji rudých skal, a poté se ubytu- jeme v hotelu ve Flagstaffu. 05. NP GRAND CANYON, PAGE 220 mil / 350 km Celodenní návštěva národního parku Grand Canyon!! Doporučujeme Vám nezapomenutelný fakultativní let le- tadlem nad Grand Canyonem nebo jeho alternativu helikoptérou, a návštěvu kina IMAX. Odpoledne prů- jezd podél terasy Grand Canyonu se zastávkami na vyhlídkách. Pokračování přes Painted Desert do Page, ubytování. 06. MONUMENT VALLEY, LAKE POWELL 330 mil / 530 km Odjezd do Monument Valley známého jako kulisa mno- ha westernů. Sami projedete veřejnosti přístupnou část údolí po prašných cestách. Dále navštívíte slav- ný skalní útvar Mexican Hat a neskutečné meandry řeky San Juan ve státním parku Goosenecks, absol- vujete také průjezd prašnými cestami napříč Valley of Gods – málo známou obdobou Monument Valley s naprostým minimem návštěvníků a jedinečnými skal- ními útvary. Pokračování krajinou rozervanou kaňony do místa ubytování. ZÁPAD U.S.A. V JEEPECHZÁPAD U.S.A. V JEEPECH ZÁPADEM V JEEPECH PO CESTÁCH I NECESTÁCHZÁPADEM V JEEPECH PO CESTÁCH I NECESTÁCH TucsonTucson AjoAjo YumaYuma Palm SpringsPalm Springs Las AngelesLas Angeles MontereyMonterey San FranciscoSan Francisco FresnoFresno Sequoia N. P.Sequoia N. P. Las VegasLas Vegas Death ValleyDeath Valley ZionZion BryceBryce CanyonCanyon Valley of GodsValley of Gods PagePage MonumentMonument ValleyValley Grand CanyonGrand Canyon FlagstaffFlagstaffSedonaSedona Mex.Mex. HatHat Během zájezdu urazíte cca 3.430 mil (5.480 km) U. S. A.U. S. A. 52 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

07. NP CAPITOL REEF, NP BRYCE CANYON 180 mil / 290 km Dnes Vás čeká průjezd národním parkem Capitol Reef, oblastí Grand Staircase of Escalante se dostanete do státního parku Kodachrom Basin honosícího se uni- kátními kolmými skalními „tyčemi“ a sloupy, poté do národního parku Bryce Canyon. Prohlídka parku do odpoledních hodin, závěrem návštěva Inspiration Po- int v Bryce NP – jedinečného místa za pozdního světla. 08. NP ZION, LAS VEGAS 260 mil / 410 km Odjezd do národního parku Zion, jednoho z nejkrásněj- ších národních parků USA. Prohlídka do odpoledních ho- din, poté odjezd do Las Vegas, ubytování. Večer v cent- ru města poznáte, proč je Las Vegas nazýváno hlavním městem nikdy nekončící zábavy!! 09. LAS VEGAS 15 mil / 25 km Celodenní volno v Las Vegas!! Můžete na vlastní pěst poznávat atrakce města, či relaxovat u hotelového bazénu Protože však „to pravé“ poskytuje teprve noční rozzářené město, nabízíme Vám v tento den výlet k nejvyšší pře- hradní hrázi světa Hoover Dam na řece Colorado, jezeru Lake Mead /dle počasí koupání/ a do státního parku Valley of Fire – geologického skvostu plného hý- řivých barev hornin s převažující rudou barvou, zkame- nělých kmenů rostlin a indiánských petroglyfů. Večer Vám doporučujeme let helikoptérou nad rozzářeným nočním Las Vegas /fakultativně – není v ceně/. 10. NP DEATH VALLEY, FRESNO 460 mil / 730 km Časně odjezd do národního parku Death Valley. Průjezd nejnižším a nejteplejším místem západní polokou- le Vás přesvědčí, že tato pouštní oblast není mrtvou pusti- nou, ale má svoje kouzlo a zajímavou historii. V podvečer příjezd do města Fresno v Kalifornii, ubytování. 11. NP SEQUOIA, NP KINGS CANYON 200 mil / 320 km Celodenní návštěva národních parků Sequoia a Kings Canyon – domova jedinečných obřích sekvojí. Během dne absolvujete několik trailů v nejzajímavějších partiíchparků,poznátehistoriiastrochouštěstípotkátety- pického obyvatele hor Sierry Nevady – černého medvěda baribala. Na své si přijdou řidiči v nekonečných serpenti- nách nad strmými srázy.. Večer návrat do hotelu, nocleh. 12. SAN FRANCISCO 230 mil / 360 km Časně odjezd do San Francisca. Po příjezdu do měs- ta absolvujete orientační okruh městem zahrnující nej- větší atrakce a jedinečné vyhlídky na město – Golden Gate, Twin Peaks, Coit Tower, China Town, Lom- bard Street…, poté Vás pozveme na projížďku lodí po zálivu pod slavný Golden Gate a kolem ostrova Al- catraz /v ceně/. Do večerních hodin pak budete mít vol- no k prohlídce Fisherman’s Wharf – nejživějšího turis- tického místa San Francisca. Večer ubytování v hotelu na pobřeží Pacifiku v blízkosti San Francisca. 13. US-1, LOS ANGELES 450 mil / 720 km Celodenní putování po slavné pobřežní silnici číslo 1 do Los Angeles. Kromě bezpočtu fantastických přírodních scenérií navštívíte Santa Cruz, Monterey, Big Sur, San Luis Obispo, Santa Barbaru… do Los Angeles dora- zíme v pozdních večerních hodinách. 14. LOS ANGELES 60 mil / 100 km Dnes Vás čeká celodenní prohlídka Los Angeles a oko- lí.Přejemenašimřidičům,abytotoměstosohromnýmpro- vozem zvládli!! Nejprve brzy ráno navštívíte Hollywood Boulevard se slavným Chinese Theatre, a poté se po Mulholland Drive přesunete do filmových studií Uni- versal/parkovnénenívceně,vstupano/Poprohlídcevod- poledních hodinách Vás čeká návštěva Griffith Observa- tory, a poté přejezd po Sunset Boulevard na Santa Mo- nica Beach. Do hotelu se obvykle vracíme pozdě večer… 15. LOS ANGELES, odlet domů 20 mil / 35 km Dle času Vašeho odletu odevzdání automobilů, transfer na letiště a odlet do Prahy, fakultativně odlet k pobytu na Havajské ostrovy. 16. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: plavba po zálivu pod Golden Gate v San Franciscu návštěva filmových studií v Hollywoodu vstupné do zábavního parku Sea World v San Diegu LosAngeles•Hollywood•BeverlyHills•SantaMonica•SanDiego•Yuma•Tucson•kaktusovérezervace•Sedona•GrandCanyon•MonumentValley•MexicanHat•Goosenecks•ValleyofGods•Page•LakePowell• GrandStaircaseofEscalante•KodachromBasin•BryceCanyon•Zion•St.George•LasVegas•HooverDam•ValleyofFire•ÚdolíSmrti•NPSequoiaaKingsCanyon•SanFrancisco•Monterey•BigSur•LosAngeles U. S. A.U. S. A. 53AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce pátou sezónu 01. SAN FRANCISCO 20 mil / 35 km Odlet z Prahy do San Francisca. Po příletu a uvítání na letišti průvodcem AMERICA TOURS transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting s průvodcem. 02. SAN FRANCISCO 40 mil / 70 km Celodenní prohlídka San Francisca zahrnující největší atrakce města, včetně plavby lodí po zátoce pod Gol- den Gate a kolem Alcatrazu, závěrem volno k prohlídce Fisherman’s Wharf. 03. SP HUMBOLDT REDWOOD 290 mil / 460 km Celodenní přejezd do města Eureka na pobřeží Paci- fiku, částečně po jedinečné silnici č.1 lemující členi- té mořské pobřeží. Krásná příroda Vás bude provázet celý den. 04. NP REDWOOD 350 mil / 560 km Časně odjezd do národního parku Redwood. Absolvuje- te několik trailů mezi nejvyššími stromy světa a odpoled- ne Vás čeká přejezd do města Redding jedinečnou příro- dou severní Kalifornie. 05. NP LASSEN, LAKE TAHOE 280 mil / 440 km Prvním cílem dne je národní park Lassen Volcanic. Bude- te uneseni vysokohorskou nádherou skalních štítů a jezer doplněnouoprojevyvulkanickéčinnosti–gejzíry, bahen- ní vulkány a výrony horké páry z nitra země… pokra- čování přírodou Sierry Nevady k vysokohorskému jezeru Lake Tahoe. Po několika zastávkách na vyhlídkách ces- ty kolem jezera budete ubytováni v South Lake Tahoe. 06. CARSON CITY, RENO 80 mil / 130 km Ráno Vás čeká v případě dobré viditelnosti výjezd gon- dolou na jednu z hor nad jezerem /zimní lyžařský areál Heavenly/ a fantastický výhled na jezero a panoráma Si- Zájezd pro opravdové turistické labužníky nabízí kombinaci nejznámějších lákadel západu USA s mís- ty méně známými, ale neméně krásnými. Jedinečný mix přírodních krás Kalifornie, Nevady, Colorada, Utahu a Arizony Vám učaruje!! ZÁPAD U.S.A.ZÁPAD U.S.A. VELKÝ OKRUH AMERICKÝM ZÁPADEMVELKÝ OKRUH AMERICKÝM ZÁPADEM 16 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 17.05. – 01.06. AT 125301 56.990 8.900 65.890 12.07. – 27.07. AT 125302 64.990 8.900 73.890 06.09. – 21.09. AT 125303 57.990 8.900 66.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 14× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 14× snídani - dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.600 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 14.600 - příplatek za jednolůžkový pokoj 17.300 fakultativní akce: - let letadlem nad Grand Canyonem 2.990 - let helikoptérou nad Grand Canyonem 3.290 - let nad Lake Powell a Rainbow Bridge 2.390 - let helikoptérou nad San Franciscem 3.390 - noční let helikoptérou nad Las Vegas 1.990 - plavba po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu - vstup do filmových studií Universal v Hollywoodu (vč. transferu) 1.800 - týdenní pobyt na Havajských ostrovech od 19.990 - indiv. prodloužení pobytu v USA (odlet ze stejné destinace) 3.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. Los AngelesLos Angeles San FranciscoSan Francisco Lake TahoeLake Tahoe LaughlinLaughlin Grand CanyonGrand Canyon MonumentMonument ValleyValley NP ArchesNP Arches DinosaurDinosaur NMNM Park CityPark City Salt Lake CitySalt Lake City EscalanteEscalante Lehmans CaveLehmans Cave RenoReno NP LassenNP Lassen VolcanicVolcanicNP RedwooodNP Redwoood Během zájezdu urazíte cca 3.325 mil (5.320 km) U. S. A.U. S. A. 54 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

erry Nevady. Po návratu odjezd do hlavního města Ne- vady Carson City. Po krátké prohlídce centra pokračová- ní do Rena – dnešního cíle cesty. Hodně štěstí ve hře v ka- sinech a nočních klubech!! 07. AUSTIN, EUREKA, ELY 320 mil / 510 km Celodenní putování po „Nejopuštěnější silnici Ameri- ky“ napříč Nevadou do města Ely. Lidí zde opravdu neži- je mnoho, ale příroda horských pouští je krásná! 08. NP GREAT BASIN, LEHMAN’S CAVES330 mil / 520 km Návštěva horského národního parku Great Basin a pro- hlídka jedinečného jeskynního systému Lehman’s Caves s bohatou krápníkovou výzdobou. Odpoledne pokračová- ní cesty na východ do Utahu. Orientační prohlídka cen- tra Salt Lake City, ubytování. 09. PARK CITY, NM DINOSAUR 250 mil / 400 km Dnes nejprve navštívíte krásné horské městečko Park City – dějiště Olympiády 2002, a poté již zamíříte přes cíp státu Wyoming kolem jezera Starvation do Dinosaur Na- tional Monument. Zde se nachází jedno z nejzachova- lejších paleontologických nalezišť s kostrami dinosaurů. Ubytování ve večerních hodinách. 10. NP ARCHES 260 mil / 420 km Časně odjezd na jih do města Moab, cestou průjezd sou- těskou řeky Colorado. Odpoledne návštěva národního parku Arches – jedinečného skvostu mezi národními par- ky. Nocleh v Moabu. 11. ESCALANTE, MEXICAN HAT 250 mil / 400 km Dnešní den je dnem neskutečné krásy pouštní krajiny Utahu. Nejprve budete projíždět rozervanou zemí kaňo- nů v povodí řek San Juan a Green River přírodní re- zervací Escalante, poté budete obdivovat neskutečné sce- nérie a hru barev při přejezdu kaňonů Colorada, až do- razíte do Údolí Bohů /Valley of the Gods/ s mohutný- mi skalními věžemi a terasami. V závěru dne ještě uvidí- te neuvěřitelné meandry řeky San Juan ve státním parku Goosenecks, a stejně neuvěřitelný přírodní skalní „klo- bouk“ Mexican Hat. Ubytování v Mexican Hat Village. 12. MONUMENT VALLEY, NP GRAND CANYON 410 mil / 650 km Dopoledne návštěva slavného Monument Valley, od- poledne pak navštívíte národní park Grand Canyon. K umocnění zážitků Vám doporučujeme fakultativní let le- tadlem nebo helikoptérou nad Grand Canyonem. Večer příjezd do Laughlinu v Nevadě, ubytování a volný večer k návštěvě kasin a nočních klubů. 13. LAKE HAVASU, LOS ANGELES 360 mil / 570 km Časně odjezd podél řeky Colorado do města Lake Ha- vasu City. Dle počasí možnost koupání v jezeře. Pokra- čování krajem stromů Joshua do Los Angeles, cestou ná- vštěva obřího indiánského kasina v poušti nedaleko Palm Springs. Ubytování ve večerních hodinách. 14. LOS ANGELES 60 mil / 100 km Celodenní prohlídka Los Angeles zahrnující největší atrakce města – downtown, Beverly Hills, Hollywo- od, Santa Monica Beach… Závěrem budete mít mož- nost navštívit slavná filmová studia Universal v Hol- lywoodu. Doporučujeme!! 15. LOS ANGELES, odlet domů 25 mil / 45 km Dopoledne dle časových možností shopping, transfer na letiště a odlet do Prahy. 16. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: plavba po zálivu pod Golden Gate v San Franciscu snídaně v ceně zájezdu!! San Francisco•NP Redwood•NP Lassen Volcanic•Lake Tahoe•Reno•Ely•Lehmans Cave•Salt Lake City•Dinosaur NM•NP Arches•Escalante NM• Natural Bridges NM•Valley of Gods•SP Goosenecks•Mexican Hat•Monument Valley•NP Grand Canyon•Laughlin•Lake Havasu•Morongo•Los Angeles U. S. A.U. S. A. 55AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce šestnáctou sezónu Zájezd ze zlatého fondu AMERICA TOURS. Pohodová cesta protkaná zážitky z návštěvy ohromujících míst. Dojmy z této cesty hned tak nevymizí!! 01. LOS ANGELES 30 mil / 45 km Odlet z Prahy do Los Angeles. Po uvítání na letišti prů- vodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting. 02. LOS ANGELES 60 mil / 100 km Celodenní prohlídka Los Angeles zahrnující největ- ší atrakce města – Hollywood, Beverly Hills, Griffith Observatory, downtown LA a Santa Monica Beach. Doporučujeme Vám také navštívit filmová studia Uni- versal /vstup není v ceně/. 03. YUMA 340 mil / 540 km Přejezd do města Yuma v jižní Arizoně. Cesta pohořím Santa Rosa do města milionářů Palm Springs. Po pří- jezdu do Yumy možnost relaxace u hotelového bazénu nebo navštívit nedaleké indiánské kasino. 04. LAS VEGAS 330 mil / 530 km Cesta podél hranice s Kalifornií do Las Vegas v Nevadě. Cestou návštěva Lake Havasu City a koupání v jezeře, zastávka ve městečku Laughlin. Po příjezdu do Las Ve- gas okružní prohlídka města, ubytování a volno k ná- vštěvám kasin a heren. Večer Vás pozveme k účasti na ne- všedním zážitku – letu helikoptérou nad nočním zá- řícím Las Vegas /fakultativně/. 05. ROUTE 66, FLAGSTAFF 270 mil / 430 km Návštěva nového mostu nad Hoover Dam na řece Colorado, dle počasí koupání v jezeru. Pokračování ces- ty do města Flagstaff po slavné Route 66 /dle zájmu návštěva jeskynního systému Grand Canyon Caverns, vstup není v ceně/. V podvečer ubytování v hotelu. 06. NP GRAND CANYON 160 mil / 260 km Celodenní návštěva národního parku Grand Canyon. Na- bízíme Vám fakultativně nezapomenutelný let letadlem nebo helikoptérou nad kaňonem a návštěvu kina IMAX–obojíjedinečnýzážitek.Vpodvečernávštěvatrading postu v Cameronu, ubytování v navažském Tuba City 07. COLORADO CANYON 230 mil / 370 km Průjezd pouští Painted Desert, návštěva Marble Ca- nyonu řeky Colorado a skalních útvarů Vermillion Cliffs. Návštěva městečka Kanab, v jehož okolí byly na- točeny desítky westernů. V podvečer ubytování v blízkosti národního parku Bryce Canyon. PERLY ZÁPADU U.S.A.PERLY ZÁPADU U.S.A. 23 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 31.05. – 22.06. AT 120501 65.990 8.900 74.890 12.07. – 03.08. AT 120502 69.990 8.900 78.890 13.09. – 05.10. AT 120503 66.990 8.900 75.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 21× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.700 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 3.500 - příplatek za jednolůžkový pokoj 22.900 fakultativní akce: - plavba po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu - let helikoptérou nad San Franciscem a Golden Gate 3.390 - let helikoptérou nad nočním Las Vegas 1.990 - let nad Grand Canyonem vyhlídkovým letadlem 2.990 - let nad Grand Canyonem helikoptérou 3.290 - let nad jezerem Lake Powell a Rainbow Bridge 2.390 - celodenní výlet k jezeru Lake Tahoe 1.200 - týdenní pobyt na Havajských ostrovech od 19.990 - prodloužení pobytu v USA (odlet ze stejné destinace) 3.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. Yellowstone N. P.Yellowstone N. P. PagePage Los AngelesLos Angeles SanSan FranciscoFrancisco Grand CanyonGrand Canyon DenverDenver Salt Lake CitySalt Lake CityRenoReno Devil\'s TowerDevil\'s Tower FarmingtonFarmington FlagstaffFlagstaff Bryce CanyonBryce Canyon Las VegasLas Vegas YumaYumaPalmPalm SpringsSprings GreatGreat BasinBasin Během zájezdu urazíte cca 5.175 mil (8.280 km) U. S. A.U. S. A. 56 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

08. NP BRYCE CANYON, PAGE 95 mil / 150 km Celodenní prohlídka Bryce Canyonu. Odpoledne od- jezd prašnými cestami rezervace Escalante do městeč- ka Page, ubytování. 09. MONUMENT VALLEY, MEXICAN HAT 270 mil / 430 km Ráno Vám doporučujeme absolvovat jedinečný fakultativní let nad jezerem Lake PowellkeskalnímuobloukuRain- bow Bridge.OdjezddoMonument Valley,možnostpro- hlídky údolí v jeepech s indiánským průvodcem /není v ceně/. Návštěva skalního útvaru Mexican Hat, a poté státního parku Goosenecks, který je tvořen velkolepými meandry řeky San Juan. Ubytování ve večerních hodinách. 10. NP MESA VERDE 60 mil / 100 km Celodenní návštěva národního parku Mesa Verde /prehistorická indiánská sídliště/, nocleh na stejném místě. 11. DURANGO, SILVERTON 220 mil / 350 km Průjezd zlatokopeckou oblastí státu Colorado – městečka Durango a Silverton. Zájemci mohou cestu mezi městy absolvovat historickou železnicí /není v ceně/. 12. NP ROCKY MOUNTAIN 330 mil / 530 km Dnes Vás čeká cesta pohořím Rocky Mountains na vý- chod do Denveru se zastávkami na vychutnání horské pří- rody, a jako vrchol dne návštěva horského národního par- ku Rocky Mountain. Večer příjezd do Denveru, orien- tační prohlídka centra města a ubytování. 13. DEVIL’S TOWER 460 mil / 730 km Časně odjezd na sever do státu Wyoming. Prohlídka slav- né skalní věže Devil’s Tower, nocleh v Gillette. 14. NP YELLOWSTONE 380 mil / 610 km Ráno odjezd do národního parku Yellowstone. Cestou průjezd Bighorn National Forest a návštěva města Cody. Prohlídka části parku, nocleh. 15. NP YELLOWSTONE, NP GRAND TETON 260 mil / 415 km Celodenní prohlídka NP Yellowstone a Grand Teton, nocleh v motelu na cestě do Salt Lake City. 16. SALT LAKE CITY 220 mil / 350 km Příjezd do Salt Lake City, po ubytování orientační pro- hlídka centra města, indiv. volno do večerních hodin k prohlídce Temple Square a okolí. 17. RENO 560 mil / 890 km Časně odjezd přes Velkou solnou poušť do Nevady. Ce- lodenní putování po „nejopuštěnější silnici světa“ do města kasin Reno. Večer volno k prohlídce atrakcí města a návštěvě kasin. 18. RENO, LAKE TAHOE 140 mil / 220 km Celodenní volno v Renu!! Máte možnost vyžití v měs- tě zábavy, fakultativně celodenní výlet k vysokohor- skému jezeru Lake Tahoe známému jedinečnou vyso- kohorskou přírodou. 19. SACRAMENTO 230 mil / 370 km Časně odjezd napříč Sierrou Nevadou do San Francis- ca. Krátká zastávka v hlavním městě Kalifornie Sacra- mentu. Okružní prohlídka San Francisca zahrnující největší atrakce města. Ubytování ve večerních hodinách. 20. SAN FRANCISCO 50 mil / 80 km Dokončení prohlídky města, volno v San Francis- cu!! Společná plavba po zálivu pod Golden Gate /vceně/.FakultativněVámnabízímenezapomenutelný let helikoptérou nad San Franciscem a Golden Gate. 21. LOS ANGELES 450 mil / 720 km Celodenní přejezd do počátečního bodu Vaší cesty – Los Angeles. Část cesty absolvujete po legendární silnici čís- lo 1 vinoucí se v nekonečných zákrutech nad pobřežím Pacifiku, součástí jsou časté zastávky s jedinečnými sce- nériemi. Po příjezdu do Los Angeles ubytování v hotelu. 22. odlet domů 30 mil / 50 km Dopoledne indiv. volno, poslední shopping, odpoled- ne transfer na letiště a odlet do Prahy. 23. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: plavba po zálivu pod Golden Gate v San Franciscu Los Angeles•Hollywood•Palm Springs•Lake Havasu•Las Vegas•Flagstaff•Grand Canyon•Route 66•Marble Canyon•Bryce Canyon•Lake Powell• Monument Valley•NP Mesa Verde•Rocky Mountain•Denver•Devil’s Tower•NP Yellowstone•Salt Lake City•Reno•Lake Tahoe•San Francisco•Los Angeles U. S. A.U. S. A. 57AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce osmnáctou sezónu 01. LOS ANGELES 20 mil / 30 km Odlet z Prahy do Los Angeles. Po uvítání na letišti prů- vodcem America Tours Vás čeká transfer do hotelu, uby- tování a orientační meeting. 02. LOS ANGELES 60 mil / 100 km Celodenní prohlídka Los Angeles zahrnující největ- ší atrakce této metropole – Hollywood, Beverly Hil- ls, Griffith Observatory, Rodeo Drive… Odpoledne budete mít možnost navštívit filmová studia Universal /vstup není v ceně, ale doporučujeme!!/. 03. NP SEQUOIA KINGS CANYON 340 mil / 550 km Velmi časně odjezd na sever do národního parku Sequo- ia a Kings Canyon. Prohlídka parku do večerních hodin, ubytování ve Fresnu. 04. SAN FRANCISCO 220 mil / 350 km Odjezd do San Francisca. Po příjezdu prohlídka hlavních atrakcí města včetně plavby lodí po zálivu pod Golden Gate /v ceně zájezdu/. Ubytování ve večerních hodinách. 05. SAN FRANCISCO 80 mil / 130 km Pokračování prohlídky San Francisca, běhemkterébu- dete mít i dostatek času k samostatným vycházkám. Fakul- tativněVámnabízímenezapomenutelný let helikopté- rou nad San Franciscem a Golden Gate. V podvečer odjezd na sever, nocleh v motelu na trase. 06. NP REDWOOD 390 mil / 620 km Návštěva národního parku Redwood na pobřeží Pacifi- ku, domova nejvyšších stromů na Zemi. Po prohlídce po- kračování do NP Crater Lake v Oregonu, nocleh v mo- telu na trase. 07. NP CRATER LAKE 410 mil / 650 km Prohlídka Crater Lake, pokračování cesty na sever, noc- leh v motelu na trase. 08. NP MT. RAINIER, SEATTLE 230 mil / 370 km Návštěva NP Mt. Rainier. V odpoledních hodinách pří- jezd do Seattle, indiv. prohlídka centra města, ubytování ve večerních hodinách. 09. NP OLYMPIC 370 mil / 590 km Časně odjezd do NP Olympic na stejnojmenném polo- ostrově. Celodenní okruh parkem, odpoledne odjezd lodním trajektem na pevninu a ubytování v motelu. 10. NP NORTH CASCADES 320 mil / 510 km Celodenní putování přírodou severu státu Washington. Průjezd NP North Cascades, nocleh ve Spokane. 11. COEUR D’ALENE NF 470 mil / 750 km Přejezd do národního parku Yellowstone, v podvečer ubytování v Gardineru. 12. NP YELLOWSTONE 160 mil / 250 km Celodenní prohlídka Yellowstone – okruh parkem s prohlídkou nejatraktivnějších míst, pozorování bizonů, jelenů a další zvěře. Nocleh na stejném místě. 13. NP GRAND TETON 420 mil / 670 km Průjezd přírodou NP Grand Teton, poté odjezd do Denveru, nocleh v motelu na trase. 14. DENVER 250 mil / 400 km Po příjezdu do Denveru ubytování, prohlídka centra měs- taaindiv. volno k odpočinkupoprvnípolovinězájezdu. Zájezd, který nabízí milovníkům přírody průřez tím nejlepším, co může americký západ nabídnout. Od pouští po ledovce, od mořských pláží po horské štíty. Nechte se zlákat k poznání jedinečné rozmani- tosti přírodních zajímavostí západu USA!! NÁRODNÍ PARKY ZÁPADU U.S.A.NÁRODNÍ PARKY ZÁPADU U.S.A. 23 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 10.05. – 01.06. AT 120701 65.990 8.900 74.890 31.05. – 22.06. AT 120702 67.990 8.900 76.890 21.06. – 13.07. AT 120703 68.990 8.900 77.890 12.07. – 03.08. AT 120704 75.990 8.900 84.890 02.08. – 24.08. AT 120705 75.990 8.900 84.890 23.08. – 14.09. AT 120706 74.990 8.900 83.890 13.09. – 05.10. AT 120707 69.990 8.900 78.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 21× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.700 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 3.500 - příplatek za jednolůžkový pokoj 23.200 fakultativní akce: - plavba lodí po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu - let helikoptérou nad San Franciscem a Golden Gate 3.390 - let nad Grand Canyonem vyhlídkovým letadlem 2.990 - let nad Grand Canyonem helikoptérou 3.290 - let nad jezerem Lake Powell a Rainbow Bridge 2.390 - let helikoptérou nad nočním Las Vegas 1.990 - individuální změna odletu (odlet ze stejné destinace) 3.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. Los AngelesLos Angeles San FranciscoSan Francisco Grand CanyonGrand Canyon NP SequoiaNP Sequoia Las VegasLas Vegas DenverDenver ArchesArches Rocky MountainRocky MountainBryceBryce ZionZion NP RedwoodNP Redwood Crater LakeCrater Lake NP YellowstoneNP Yellowstone North CascadesNorth CascadesSeattleSeattle NP OlympicNP Olympic Mt.Mt. St. HelensSt. Helens Během zájezdu urazíte cca 3.880 mil (6.200 km) Bestseller !! Bestseller !! U. S. A.U. S. A. 58 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

15. NP ROCKY MOUNTAIN 370 mil / 590 km Časně odjezd do národního parku Rocky Mountain. Prů- jezd parkem, pozorování zvířat a pěší výlet. Odpoled- ne odjezd pohořím na západ, nocleh v Grand Junction. 16. NP ARCHES 180 mil / 280 km Celodenní návštěva národního parku Arches. Traily k je- dinečným skalním obloukům. Zejména doporučujeme ná- vštěvu světoznámého divu přírody Delicate Arch. Večer pří- jezd do Green River, ubytování. 17. NP CAPITOL REEF, BRYCE CANYON 230 mil / 370 km Putování na jih přírodou státu Utah. Průjezd zemí divo- kých kaňonů přes národní park Capitol Reef a Ca- nyon Escalante. Odpolední prohlídka národního parku Bryce Canyon známého tisíci pískovcových věžiček, ubytování ve večerních hodinách. 18. NP ZION, LAKE POWELL 250 mil / 400 km Návštěva národního parku Zion. Průjezd parkem, trai- ly, poté odjezd přes Kanab k jezeru Lake Powell. Dle počasí možnost koupání v tomto pouštním jezeru vzniklém přehrazením kaňonu řeky Colorado. Noc- leh v Page. 19. NP GRAND CANYON 430 mil / 680 km Časně odjezd do národního parku Grand Canyon. Průjezd po jižní terase kaňonu s vyhlídkami s časem k individuálním krátkým trailům. Doporučujeme Vám fa- kultativní let nad Grand Canyonem letadlem nebo helikoptérou – nezapomenutelný zážitek!! Odpoledne pokračování cesty do Las Vegas. Orientační okruh noč- ním městem, ubytování. 20. LAS VEGAS 20 mil / 30 km Celodenní volno v Las Vegas!! Využijte volna k od- počinku, nebo Vám nabízíme celodenní fakultativní vý- let do státního parku Valley of Fire, k jezeru Lake Mead a přehradnímu jezeru Lake Mead. Večer Vám nabídneme další lahůdku – let helikoptérou nad září- cím Las Vegas /fakultativně/. 21. NP DEATH VALLEY 390 mil / 620 km Časně odjezd do slavného Death Valley, nejnižšího a nejteplejšího bodu západní hemisféry. Prohlídka, poté pokračování cesty do Los Angeles, ubytování ve večer- ních hodinách. 22. odlet domů 20 mil / 30 km Dle Vašeho letového plánu transfer na letiště a odlet do Prahy. 23. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: plavba po zálivu pod Golden Gate v San Franciscu Los Angeles•Hollywood•NP Sequoia•San Francisco•Crater Lake•Mt. Rainier•NP Olympic•Seattle•North Cascades•Yellowstone•Grand Teton• Rocky Mountain•Denver•Arches•Capitol Reef•Escalante•Bryce Canyon•Zion•Lake Powell•Grand Canyon•Las Vegas•Údolí smrti•Los Angeles U. S. A.U. S. A. 59AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

9 dnů v nabídce pátou sezónu Las Vegas • Hoover Dam • Oatman • Laughlin • Kingman • Route 66 • Seligman • Flagstaff • NP Grand Canyon • Painted Desert • Page • Vermillion Cliffs • Jacob Lake • Kanab • NP Zion • St. George • SP Valley of Fire Route 66 Vás očekává!! Projeďte se na motocyklu Harley Davidson po slavné silnici, nechte ožít Vaše sny při průjezdu skalnatou pouští a kaňony amerického západu. 01. LAS VEGAS 15 mil / 25 km Odlet z Prahy do Las Vegas. Po příletu a uvítání na letiš- ti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytová- ní a orientační meeting. 02. LAS VEGAS, Mt. CHARLESTON 90 mil / 140 km Dopoledne vyzvednutí motocyklů /typ dle Vašeho výbě- ru v objednávce zájezdu/, odpoledne instruktáž a trénink ovládání motocyklů, krátký výlet na Mt. Charleston. 03. HOOVER DAM, OATMAN, LAUGHLIN 160 mil / 250 km Počáteční etapa Vaší cesty zaměřená na dokonalé zvlád- nutí motocyklu. Nejprve navštívíte nejvyšší skořepinovou přehradu ne světě Hoover Dam, poté městečko King- man ležící na historické Route 66. Odpoledne se přesu- nete pouštními horami do bývalého hornického městečka Oatman. Po prohlídce tohoto nesmírně atraktivního mís- ta Vás čeká ubytování v Laughlinu – místě konání slav- ného srazu motorkářů River Run. 04. ROUTE 66, FLAGSTAFF 200 mil / 320 km Odjezd na východ do města Flagstaff. Část cesty absol- vujete po slavné Route 66. Doporučujeme Vám zastáv- ku v historickém Seligmanu a v zajímavých jeskyních Grand Canyon Caverns. Po příjezdu v odpoledních ho- dinách ubytování, večer doporučujeme návštěvu slavného „roadhouse“ Museum na Route 66 procházející měs- tem /živá country a tanec o víkendech, pěkné posezení ve zbytku týdne/. 05. GRAND CANYON, PAGE 215 mil / 340 km Návštěva národního parku Grand Canyon /doporučuje- me let nad Grand Canyonem letadlem či helikoptérou/. Průjezd podél jižní terasy kaňonu s mnoha vyhlídka- mi, zastávka na tradičním Trading Post v Cameronu, průjezd „Malované Pouště“, nocleh v Page. 06. KANAB, NP ZION 155 mil / 250 km Časně odjezd údolím Colorada přes Vermillion Cliffs a Jacob Lake do westernového městečka Kanab, poté pokračování prohlídkou národního parku Zion, noc- leh v St. George – třetím největším městě Utahu. 07. VALLEY OF FIRE, LAS VEGAS 180 mil / 290 km Ráno odjezd do státního parku Valley of Fire – jedineč- ného skvostu pouštní přírody. Park je známý neuvěřitelnou hrou barev „zpřeházených“ skalních vrstev a indiánský- mi petroglyfy. Pokračování cesty podél Lake Mead až do Hendersonu, kde se napojíte na silnici do Las Vegas. Ubytování v odpoledních hodinách, navrácení motocyklů. 08. odlet domů Dle času Vašeho odletu transfer na letiště a odlet do Prahy. 09. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. HARLEY TOURHARLEY TOUR NEVADA, UTAH, ARIZONA A ROUTE 66NEVADA, UTAH, ARIZONA A ROUTE 66 termín kód základní cena let. taxa celková cena 17.05. – 25.05. AT 125101 69.990 8.900 78.890 09.08. – 17.08. AT 125102 75.990 8.900 84.890 04.10. – 12.10. AT 125103 69.990 8.900 78.890 minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 7× ubytování ve 3* hotelech a motelech - pronájem motocyklu dle vlastního výběru - dopravu zavazadel minivanem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - palivo, parkovné a mýtné za motocykl - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu slevy a příplatky: - sleva pro spolujezdce 13.100 - příplatek za jednolůžkový pokoj 10.400 fakultativní akce: - let helikoptérou nad nočním Las Vegas 1.990 - let nad jezerem Lake Powell a Rainbow Bridge 2.390 - celodenní výlet do Death Valley 1.900 - let nad Grand Canyonem letadlem 2.990 - let nad Grand Canyonem helikoptérou 3.290 - týdenní pobyt na Havajských ostrovech od 19.990 - individuální změna odletu (odlet ze stejné destinace) 3.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. Las VegasLas Vegas Hoover DamHoover Dam LaughlinLaughlin KingmnKingmn FlagstaffFlagstaff Grand CanyonGrand Canyon PagePage KanabKanab ZionZion Valley of FireValley of Fire Během zájezdu urazíte cca 1.015 mil (1.620 km) U. S. A.U. S. A. 60 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce pátou sezónu Los Angeles • Fresno • Yosemite NP • Sequoia NP • Lake Tahoe • Reno • Sacramento • San Francisco • Monterey • Santa Barbara 01. LOS ANGELES 25 mil / 40 km Odlet z Prahy do Los Angeles. Po příletu a uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, orientační meeting, aklimatizace. 02. LOS ANGELES, SANTA MONICA 40 mil / 65 km Orientační prohlídka hlavních atrakcí Los Angeles, Beverly Hills, Hollywoodu. Odpoledne vyzvednutí mo- tocyklů Harley Davidson nebo Honda /typ dle Vašeho výběru v objednávce zájezdu/, odborná instruktáž a tré- nink ovládání, v podvečer krátký výlet na motocyklech do Santa Monica Beach. 03. CENTRAL VALLEY 220 mil / 350 km Časně odjezd na první – seznamovací etapu Vaší cesty s cílem ve Fresnu. Cesta vede převážně po dálnicích a je- jím cílem je dokonalé seznámení se s motorkou. Odpoled- ne ubytování ve Fresnu, volno k relaxaci u bazénu. 04. NP SEQUOIA / KINGS CANYON 190 mil / 300 km Celodenní výlet do národních parků Sequoia a Kings Canyon. Prohlídka parků do večerních hodin, poté ná- vrat do hotelu. 05. NP YOSEMITE 180 mil / 280 km Celodenní návštěva národního parku Yosemite. Pro- hlídka Yosemitského údolí a přejezd horskou silnicí přes Tioga Pass. V podvečer ubytování v Lee Vining. 06. LAKE TAHOE, RENO 190 mil / 300 km Ráno odjezd k Lake Tahoe – vysokohorskému jezeru v pohoří Sierra Nevada. Okruh kolem jezera, zastáv- ky na vyhlídkách… Odpoledne příjezd do města Reno známého svými kasiny a nočními kluby, ubytování. 07. SACRAMENTO 225 mil / 360 km Celodenní přejezd přírodou Tahoe National Forest nejprve do hlavního města Kalifornie Sacramenta, a v podvečer pak příjezd do San Francisca, ubytování. 08. SAN FRANCISCO 50 mil / 80 km Celodenní prohlídka San Francisca a jeho největších atrakcí,včetněplavbypozálivupodGoldenGateBridge. 09. MONTEREY 120 mil / 190 km Dopoledne volno v centru San Francisca, poté odjezd do Monterey na pobřeží Pacifiku, ubytování. 10. US – 1 340 mil / 540 km Celodenní krásný, ale náročný přejezd po „nejkrásněj- ší silnici USA“ číslo 1 do Los Angeles přes Morro Bay, St. Louis Obispo a Santa Barbaru. Ubytování ve ve- černích hodinách. Po návratu dle časových možností ode- vzdání motocyklů. 11. odlet domů Podle času odletu transfer na letiště a odlet do Prahy. 12. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. Zájezd pro milovníky volnosti a svobody na dvou kolech. Projet na motocyklu horské parky Sierry Ne- vady a členité pobřeží Kalifornie je snem každého motorkáře. NA MOTOCYKLECHNA MOTOCYKLECH KALIFORNIÍ A NEVADOUKALIFORNIÍ A NEVADOU 12 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 07.05. – 18.05. AT 125201 78.990 8.900 87.890 30.07. – 10.08. AT 125202 84.990 8.900 93.890 24.09. – 05.10. AT 125203 78.990 8.900 87.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 10× ubytování ve 3* hotelech a motelech - pronájem motocyklu dle vlastního výběru - dopravu zavazadel minivanem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - palivo, parkovné a mýtné za motocykl - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu slevy a příplatky: - sleva pro spolujezdce 19.300 - příplatek za jednolůžkový pokoj 17.100 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. Los AngelesLos Angeles Santa BarbaraSanta Barbara MontereyMonterey San FranciscoSan Francisco FresnoFresno BakersfieldBakersfield Sequoia NPSequoia NP RenoReno Lake TahoeLake Tahoe SacramentoSacramento Yosemite NPYosemite NP Během zájezdu urazíte cca 1.580 mil (2.530 km) U. S. A.U. S. A. 61AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce dvanáctou sezónu Nechte se okouzlit krásou pacifického pobřeží USA od kanadských hranic až po Los Angeles! Bude- te uchváceni drsnou krásou deštných pralesů poloostrova Olympic, hustými porosty mlžných lesů Ore- gonu, budete obdivovat majestátnost mohutných sekvojí na pobřeží severní Kalifornie i surfařský ráj v jižnějších oblastech… Los Angeles • Monterey • San Francisco • NP Redwood • státní parky pacifického pobřeží • NP Olympic • NP North Cascades • NP Mt. Rainier • Seattle 01. LOS ANGELES 30 mil / 50 km Odlet z Prahy do Los Angeles. Po uvítání na letišti prů- vodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting. 02. LOS ANGELES 70 mil / 110 km Celodenní prohlídka atrakcí a pamětihodností Los Angeles a okolí. Po seznámení s velkoměstem Vás čeká jedinečný zážitek – filmová studia Universal /vstup v letošním roce v ceně zájezdu/. 03. US-1, MONTEREY 430 mil / 680 km Celodenní přejezd do San Francisca, částečně po slavné silnici č.1 vinoucí se podél členitého pobřeží Pacifi- ku. Cestou pozorování lachtanů a lvounů, odpoledne prohlídka Monterey. Ubytování ve večerních hodinách. 04. SAN FRANCISCO 50 mil / 80 km Celodenní prohlídka San Francisca zahrnující největší atrakce a pamětihodnosti metropole, včetně plavby po zálivu pod Golden Gate /v ceně zájezdu/. 05. SAN FRANCISCO 100 mil / 160 km Dopoledne indiv. volno v centru San Francisca, poté odjezd na sever do národního parku Redwood, nocleh v motelu na trase. 06. NP REDWOOD 360 mil / 570 km Prohlídka NP Redwood, domova nejvyšších stromů na Zemi. Pokračování do místa ubytování v Oregonu. 07. OREGON DUNES, PORTLAND 370 mil / 590 km Pokračování cesty podél Pacifiku oblastí Oregon Dunes, cestou pozorování mořských vyder a lvounů. Odpo- ledne krátká prohlídka centra Portlandu, ubytování již na území státu Washington. 08. NP OLYMPIC 360 mil / 570 km Časně odjezd do národního parku Olympic na stejno- jmenném poloostrově. Celodenní prohlídka tohoto obdi- vuhodného místa, poté odjezd trajektem přes úžinu Admiralty na pevninu a ubytování. 09. NP NORTH CASCADES 290 mil / 460 km Prohlídka národního parku North Cascades, poté přejezd do blízkosti NP Mt. Rainier, ubytování ve večer- ních hodinách. 10. NP MT. RAINIER 200 mil / 320 km Časně odjezd do národního parku Mt. Rainier. Pro- hlídka parku, odpoledne přejezd do Seattle. V podvečer prohlídka centra města, ubytování. 11. odlet domů 40 mil / 60 km Dopoledne dle času odletu volno k odpočinku a náku- pům, poté odjezd na letiště a odlet do Prahy. 12. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. PACIFICKÝM POBŘEŽÍMPACIFICKÝM POBŘEŽÍM Z LOS ANGELES DO SEATTLEZ LOS ANGELES DO SEATTLE 12 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 21.05. – 01.06. AT 120301 44.990 8.900 53.890 18.06. – 29.06. AT 120302 45.990 8.900 54.890 09.08. – 20.08. AT 120303 53.990 8.900 62.890 04.10. – 15.10. AT 120304 43.990 8.900 52.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 10× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 2.300 - příplatek za jednolůžkový pokoj 13.200 fakultativní akce: - let helikoptérou nad San Franciscem a Golden Gate 3.390 - plavba po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu - vstup do studií Universal v Hollywoodu v ceně zájezdu - týdenní pobyt na Havajských ostrovech od 19.990 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. Los AngelesLos Angeles San FranciscoSan Francisco OlympiaOlympia NP North CascadesNP North Cascades NP RedwoodNP Redwood NP OlympicNP Olympic Mt. RainierMt. Rainier SeattleSeattle atrakce v ceně: plavba po zálivu pod Golden Gate v San Franciscu vstup do Universal Studios v Hollywoodu Během zájezdu urazíte cca 2.300 mil (3.680 km) U. S. A.U. S. A. 62 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

pronájem automobilůpronájem automobilů výjezdní zasedánívýjezdní zasedání business meetingybusiness meetingy odborné návštěvyodborné návštěvy konferencekonference ubytováníubytování veletrhyveletrhy letenkyletenky CENTRUM KONGRESOVÉ TURISTIKY AMERICA TOURS businesscenter@americatours. cz

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

10 dnů NOVINKA Kahului • Iao Valley • Napili • Lahaina • Kihei • NP Haleakala • Wainapanapa SP • Hana HAVAJSKÉ OSTROVY – ostrov MAUIHAVAJSKÉ OSTROVY – ostrov MAUI 01. KAHULUI 15 mil / 25 km Odlet z Prahy do Kahului. Po uvítání na letišti delegátem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orien- tační meeting. 02. WAILUKU, IAO VALLEY 40 mil / 65 km Dopoledne volno k relaxaci a aklimatizaci u hotelové- ho bazénu nebo na pláži, odpoledne společně navštívíte správní středisko Maui Wailuku a státní park Iao Val- ley, důležité místo v historii ostrova. 03. volný den!! Celodenní volno k rekreaci na pláži nebo u hotelového bazénu. 04. OKRUH OSTROVEM MAUI 150 mil / 240 km Celodenní prohlídku ostrova začnete velmi časně ráno výjezdem na vrchol sopky Haleakalá, kde shlédnete z výšky bezmála tří a půl kilometru dech beroucí východ slunce. Po prohlídce vrcholových scenérií národního par- ku bude Vaše cesta pokračovat do městečka Hana cestou se stovkami serpentin v hustém tropickém pralese. Od- měnou Vám bude koupel v moři na pohádkové vul- kanické pláži. Cestou zpět ještě navštívíte plážové stře- disko Kihei. Návrat do hotelu v podvečerních hodinách. 05.-07. MAUI volné dny!! Celodenní volno k relaxaci na pláži. Fakultativně Vám nabízíme celodenní letecký výlet na sousední ostrov Hawai nebo Oahu s místním průvodcem. 08. odlet domů 15 mil / 25 km Dopoledne volno k rekreaci. V odpoledních hodinách transfer na letiště a odlet do Prahy. 09. let domů Po přestupu na americkém kontinentu pokračování Va- šeho letu do Prahy. 10. Přílet do Prahy Váš zájezd do ostrovního ráje ukončí. Podívat se na Havajské ostrovy je snem snad každého člověka. Tento sen Vám může splnit náš zájezd zaměřený na poznání i relaxaci na ostrově Maui. Poznáte nejzajímavější turistická místa ostrova, bu- dete se slunit na nejkrásnějších plážích, zažijete svítání na vrcholu exotického vulkánu Haleakalá a vy- koupete se na vulkanické pláži obklopené šťavnatým pralesem, naplno nasajete atmosféru Havaje… Za solidní cenu Vám umožníme splnění jednoho z Vašich snů!! termín kód základní cena let. taxa celková cena 22.03. – 31.03. AT 125701 48.990 8.900 57.890 19.04. – 28.04. AT 125702 48.990 8.900 57.890 17.05. – 26.05. AT 125703 48.990 8.900 57.890 14.06. – 23.06. AT 125704 48.990 8.900 57.890 12.07. – 21.07. AT 125705 59.990 8.900 68.890 09.08. – 18.08. AT 125706 59.990 8.900 68.890 06.09. – 15.09. AT 125707 48.990 8.900 57.890 04.10. – 13.10. AT 125708 48.990 8.900 57.890 01.11. – 10.11. AT 125709 48.990 8.900 57.890 29.11.. 08.12. AT 125710 48.990 8.900 57.890 minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 7× ubytování ve 3* hotelu - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 2.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 13.900 fakultativní akce: - okružní prohlídka ostrova Maui v ceně zájezdu - individuální návštěva okolních ostrovů od 8.900 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. atrakce v ceně: okružní prohlídka ostrova Maui Během zájezdu urazíte cca 220 mil (350 km) U. S. A.U. S. A. 64 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

HAVAJSKÉ OSTROVY –HAVAJSKÉ OSTROVY – ostrovostrov OAHUOAHU Ostrov Oahu • Honolulu • Waikiki • Pearl Harbor • ananasové plantáže • Sunset Beach • Blowing Hole • SP Hanauma Bay • Diamond Head • Pali Lookout • možnost návštěv sousedních ostrovů 01. HONOLULU 15 mil / 25 km Odlet z Prahy do Honolulu. Po uvítání na letišti dele- gátem America Tours transfer do hotelu v těsné blíz- kosti světoznámé pláže Waikiki, ubytování a orientač- ní meeting. 02. PEARL HARBOR, WAIKIKI 40 mil / 65 km Dopoledne návštěva památníku křižníku USS Ari- zona v Pearl Harbor a prohlídka centra Honolu- lu s výkladem o historii Havajských ostrovů, odpo- ledne indiv. volno. 03. WAIKIKI volný den!! Celodenní volno k rekreaci na pláži nebo u hote- lového bazénu. Také se můžete vydat do ulic Waikiki a objevit jejich kouzlo a přátelskou atmosféru… 04. OKRUH OSTROVEM OAHU 130 mil / 210 km Celodenní okružní prohlídka ostrova Oahu, bě- hem které poznáte nejenom největší atrakce ostrova, ale i malebné vesničky a tichá zákoutí – dnes Vás čeká vše od šťavnatého pralesa po koupání na jedinečných plážích!! 05.-07. WAIKIKI volné dny!! Celodenní volno k relaxaci na pláži. Fakultativně Vám nabízíme celodenní letecký výlet na sousední ostrov dle Vašeho výběru /Kauai, Maui nebo Hawaii/ s místním průvodcem. 08. odlet domů 15 mil / 25 km Dopoledne volno k rekreaci. V odpoledních hodinách transfer na letiště a odlet do Prahy. 09. let domů Po přestupu na americkém kontinentu pokračování Va- šeho letu do Prahy. 10. Přílet do Prahy Váš zájezd do ostrovního ráje ukončí. Podívat se na Havajské ostrovy je snem snad každého člověka. Tento sen Vám může splnit náš zájezd zaměřený na poznání i relaxaci na ostrově Oahu. Poznáte nejzajímavější turistická místa ostrova, pro- jdete se po bulvárech Honolulu, okusíte pláže Waikiki a nasajete do sebe atmosféru Havaje… Za so- lidní cenu Vám umožníme splnění jednoho z Vašich snů!! termín kód základní cena let. taxa celková cena 08.03. – 17.03. AT 121201 46.990 8.900 55.890 05.04. – 14.04. AT 121202 46.990 8.900 55.890 03.05. – 12.05. AT 121203 46.990 8.900 55.890 31.05. – 09.06. AT 121204 46.990 8.900 55.890 28.06. – 07.07. AT 121205 48.990 8.900 57.890 26.07. – 04.08. AT 121206 58.990 8.900 67.890 23.08. – 01.09. AT 121207 58.990 8.900 67.890 20.09. – 29.09. AT 121208 46.990 8.900 55.890 18.10. – 27.10. AT 121209 46.990 8.900 55.890 15.11. – 24.11. AT 121210 46.990 8.900 55.890 27.12. – 05.11. AT 121211 63.990 8.900 72.890 minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 7× ubytování ve 3* hotelu - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 2.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 13.600 fakultativní akce: - okružní let helikoptérou nad ostrovem Oahu 3.900 - návštěva památníku USS Arizona v Pearl Harbor v ceně zájezdu - okružní prodhlídka ostrova Oahu v ceně zájezdu - individuální návštěva okolních ostrovů od 8.900 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. atrakce v ceně: okružní prohlídka ostrova Oahu návštěva památníku USS Arizona v nabídce šestnáctou sezónu10 dnů Během zájezdu urazíte cca 200 mil (320 km) U. S. A.U. S. A. 65AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce patnáctou sezónu Nabízíme Vám poznat čtyři hlavní havajské ostrovy. Díky odlišnému stáří je každý ostrov unikátní – svojí geologickou stavbou i vývojem rostlin. Seznámíme Vás s historií i současností ostrovů, zhlédnete jejich největší přírodní zajímavosti a budete mít i dostatek času k relaxaci na krásných plážích. Dovo- lená na Havaji byla a vždy bude dovolenou v ráji!! 01. OAHU 20 mil /35 km Odlet z Prahy do Honolulu. Po uvítání na letišti průvod- cem AT transfer do hotelu na Waikiki, ubytování. 02. PEARL HARBOR, WAIKIKI 25 mil / 40 km Orientační meeting s průvodcem, seznamovací vy- cházka po Waikiki. Odpoledne návštěva památníku křižníku USS Arizona v přístavu Pearl Harbor spo- jená s prohlídkou centra Honolulu. 03. OKRUH OAHU 100 mil / 160 km Celodenní okružní prohlídka ostrova Oahu zahrnující vulkanický kráter Diamond Head, Hanauma Beach, Blowing Hole, Sunset Beach, ananasové plantáže a další zajímavosti. 04. WAIKIKI 10 mil / 15 km Volno k indiv. rekreaci, fakultativně celodenní výlet na ostrov Molokai. 05. KAUAI 25 mil / 40 km Odlet do Lihue na ostrově Kauai, transfer do hotelu, ubytování. Relaxace u hotelového bazénu nebo na plá- ži, fakultativně let helikoptérou nad ostrovem, který poskytuje neopakovatelné pohledy do míst, kde byl natá- čen film Jurský park. 06. OKRUH KAUAI 170 mil / 270 km Celodenní prohlídka ostrova Kauai. Jedinečná příro- da deštného pralesa v horách ostrova, Waimea Canyon přezdívaný „Grand Canyon Pacifiku“, památník Jamese Cooka, divoké pláže u města Princeville… 07. HAWAII, KAILUA-KONA 20 mil / 35 km Odlet do Kony na ostrově Hawaii – Velkém Ostrově. Transfer do hotelu, ubytování a volno k relaxaci u bazé- nu nebo k toulkám po přístavním městečku Kailua Kona. PERLY HAVAJSKÝCH OSTROVŮPERLY HAVAJSKÝCH OSTROVŮ 16 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 26.12. – 10.01. AT 112407 94.990 10.500 105.490 05.04. – 20.04. AT 122401 79.990 10.500 90.490 28.06. – 13.07. AT 122402 79.990 10.500 90.490 23.08. – 07.09. AT 122403 89.990 10.500 100.490 18.10. – 02.11. AT 122404 79.990 10.500 90.490 27.12. – 11.01. AT 122405 95.990 10.500 106.490 ostrovy mohou být navštíveny v různém pořadí minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 13× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 7.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 23.400 fakultativní akce: - celodenní výlet na ostrov Molokai s průvodcem (min. 4 osoby) 9.900 - let helikoptérou nad ostrovy Kauai nebo Hawaii 4.600 - celodenní výlet do města Hana na ostrově Maui (min. 4 osoby) 1.990 - výlet jeepem na vrchol sopky Mauna Kea (min. 3 osoby) 3.900 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. Během zájezdu urazíte cca 890 mil (1.430 km) U. S. A.U. S. A. 66 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

OAHU: Honolulu •Waikiki •křižník USS Arizona •Pearl Harbor •KAUAI: Waimea Canyon •James Cook Monument •Princeville HAWAII: Kona•Akaka Falls•Hilo•NP Volcanoes•Kilauea Volcano•Mauna Kea•MAUI: Kahului•Haleakala•Hana•Lahaina 08. OKRUH HAWAII 260 mil / 410 km Velmi časně odjezd k celodennímu okruhu ostrovem Hawaii. Návštěva fascinujících vodopádů Akaka obklo- pených pralesem plným květin a vůní, centra města Hilo a památníku sjednotitele Havajských ostrovů krále Kame- hamehy. Zde Vám nabídneme fakultativní let nad čin- ným vulkánem Kilauea, lávovými proudy a místy, kde se žhavá láva vlévá do moře. Naše cesta dále pokračuje do národního parku Volcanoes. Zdejší vulkán Kilauea je nejdéle nepřetržitě aktivní sopkou v lidských dějinách, ajeho kráter Puu-oochrlístálelávupoúbočíhorydone- dalekéhomoře…Prodobrodružnépovahyjemožnostpě- šího výletu až k lávovému proudu. Kromě činného vulkánu zde uvidíte také jedinečný lávový tubus, tropickým pra- lesem pokryté sopečné krátery a s trochou štěstí uvidí- te i některého ze vzácných ptáků obývajících zdejší jedineč- nou přírodu. Do hotelu se navrátíte v pozdních hodinách. 09. KAILUA-KONA 10 mil / 15 km Celodenní individuální volno k relaxaci u bazénu nebo na pláži. Doporučujeme šnorchlování s pozoro- váním korálových ryb a mořských želv. Odpoledne Vám nabídneme možnost výletu jeepem na vrchol sopky Mauna Kea /4527 metrů nad mořem/. Nikde jinde na světě nelze automobilem v tak krátkém čase zdolat tak veliké převýšení a málokterý výhled je tak úchvatný jako pohled na západ slunce do Pacifiku vysoko nad mraky… Tato akce ale není vhodná pro osoby citlivé na změny at- mosférického tlaku. 10. MAUI, KAHULUI 40 mil / 65 km Odlet do Kahului na ostrově Maui. Transfer do hotelu spojený s návštěvou přírodní rezervace Iao Valley, ubyto- vání a zbytek dne volno k relaxaci na pláži nebo u bazénu. 11. NP HALEAKALA 160 mil / 255 km Velmi časně ráno odjezd do národního parku Hale- akala. Zhlédnutí východu slunce z vrcholu stejnojmen- né sopky. Cestou zpět návštěva Kahului a osady Kihei, koupání na tamních plážích. Odpoledne návrat do hotelu. Zbytek dne indiv. volno. 12. NAPILI BAY 10 mil / 15 km Celodenní volno k relaxaci na hotelové pláži s výhle- dem na ostrov Molokai. Fakultativně celodenní výlet do městečka Hana – silnice s tisíci zatáčkami kopírující členité pobřeží ostrova s fantastickou tropickou přírodou. Koupání pod vodopádem a na vulkanické pláži pod pal- mami. Návrat v pozdních hodinách. 13. NAPILI BAY 10 mil / 15 km Celodenní volno k relaxaci a odpočinku u bazénu nebo na pláži. 14. odlet domů 30 mil / 50 km Volno do odpoledních hodin, poté transfer na letiště a od- let do Prahy. 15. Po přestupu v U. S. A. pokračování letu do Prahy. 16. Přílet do Prahy zájezd ukončí. Ostrovy mohou být navštíveny v odlišném pořadí než je uvedeno v itineráři. U. S. A.U. S. A. 67AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce třináctou sezónu 01. VANCOUVER /SEATTLE/ 40 mil / 65 km Odlet z Prahy do Seattle /USA/ nebo Vancouveru /Ka- nada/. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting. 02. OKANAGAN VALLEY 320 mil / 510 km Časně odjezd podél řeky Okanagan polopouštní kraji- nou k Penticton Lake, dle počasí koupání v jezeru. Od- poledne příjezd do města Kelowna, prohlídka rezidenč- ní čtvrti a ubytování. 03. MT. REVELSTOKE, NP GLACIER 230 mil / 360 km Odjezd do města Revelstoke, návštěva horského parku Mt. Revelstoke, trail kvetoucí horskou přírodou. Pokra- čování přes národní park Glacier do městečka Golden ztraceného mezi horami, ubytování. 04. NP KOOTENAY, CALGARY 230 mil / 360 km Průjezd přes Radium Hot Springs do národního parku Kootenay, prohlídka do odpoledních hodin. V podvečer příjezd do Calgary, ubytování. 05. NP BANFF 90 mil / 140 km Dopoledne prohlídka centra Calgary, poté odjezd přes Canmore/zde Vám nabízíme fakultativní let helikoptérou nad horskými ledovci/ do slavného městečka Banff, uby- tování. Doporučujeme Vám navštívit zdejší horké prame- ny s jedinečnou vyhlídkou na okolní horské štíty!! Poznejte nejznámější národní a státní parky kanadských provincií British Columbia a Alberta v našem atraktivním zájezdu, nechte se unést jedinečnou krásou kanadské přírody!! NÁRODNÍ PARKY ZÁPADNÍ KANADYNÁRODNÍ PARKY ZÁPADNÍ KANADY 12 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 21.05. – 01.06. AT 122701 58.990 8.900 67.890 16.07. – 27.07. AT 122702 68.990 8.900 77.890 24.09. – 05.10. AT 122703 58.990 8.900 67.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 10× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 10× snídani - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 5.400 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 3.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 19.800 - snídaně v ceně zájezdu!! fakultativní akce: - let hydroplánem nad Vancouverem 2.400 - plavba na raftu po řece Athabasca v ceně zájezdu - plavba po zálivu na kolesovém parníku v ceně zájezdu - let helikoptérou nad ledovci v Banff 3.290 - indiv. prodloužení pobytu v Kanadě (odlet ze stejné destinace) 3.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. VancouverVancouver KamloopsKamloops Mt. RobsonMt. Robson Yoho N. P.Yoho N. P. KelownaKelowna CalgaryCalgary Glacier N. P.Glacier N. P. BanffBanff JasperJasper Kootenay N. P.Kootenay N. P.WhistlerWhistler Během zájezdu urazíte cca 1.770 mil (2.830 km) 68 WWW.AMERICATOURS.CZ KANADAKANADA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Vancouver • Kelowna • Mt. Revelstoke • Golden • Kootenay • Calgary • Banff • peřeje Kicking Horse • Lake Louise • Peyto Lake • ledovec Athabasca • Jasper • Mt. Robson • Kamloops • Hope • Vancouver 06. NP BANFF, NP YOHO 140 mil / 220 km Dopoledne návštěva jedinečných jezer Lake Louise a Moraine Lake v národním parku Banff, poté od- jezd do národního parku Yoho. Prohlídka peřejí Kic- king Horse a vodopádů Takakkaw. V podvečer ná- vštěva jedinečného jezera Peyto Lake. Ubytování ve ve- černích hodinách. 07. NP JASPER 130 mil / 200 km Celodenní prohlídka národního parku Jasper. Ná- vštěva slavného ledovce Athabasca, prohlídka městeč- ka Jasper. Zde Vás pozveme k jedinečnému výletu na raftech po řece Athabasca /v ceně zájezdu/. 08. MT. ROBSON 300 mil / 480 km Ráno výjezd proslulou lanovkou na vrchol nad měs- tem a zhlédnutí jedinečného panoráma hor /jízdné la- novkou není v ceně/. Pokračování cesty do provinčního parku Mt. Robson, trail a pozorování zvěře. Ubytová- ní v podvečer. 09. WHISTLER 190 mil / 300 km Celodenníputováníkrásnoupřírodoukanadskýchhoraje- zer do dějiště zimní olympiády 2010 – horského středis- ka Whistler. Po příjezdu, orientační prohlídka a ubytová- ní. Večer strávíte v relaxační atmosféře slavného městečka. 10. VANCOUVER 100 mil / 160 km Ráno odjezd do Vancouveru. Celodenní prohlídka za- hrnující největší atrakce tohoto velkoměsta, včetně návště- vy Stanley Parku a Lynn Valley s jedinečným visutým mostem. Fakultativně Vám nabízíme nezapomenutelný let hydroplánem nad městem a mořskou zátokou, a plavbu na kolesovém parníku po zálivu. 11. odlet domů Možnost posledních nákupů, dle Vašeho letového plánu transfer na letiště a odlet do Prahy. 12. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: plavba na kolesovém parníku ve Vancouveru plavba na raftu po řece Athabasca snídaně v ceně zájezdu!! 69AMERICA TOURS 2012 KANADAKANADA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce devátou sezónu Zájezd z kategorie bestsellerů. Nejdetailnější možnou formou Vás seznámí s přírodou západní Kana- dy a jejími zvířecími obyvateli, nabídne Vám poznání nejenom nejkrásnějších partií Britské Columbie a Alberty, ale dovede Vás i na ostrov Vancouver – přírodní klenot… Průjezd lodí slavnou Inside Pass- age jen umocní Vaše dojmy. Připravte se na silný cestovatelský zážitek!! 01. VANCOUVER 40 mil / 65 km Odlet z Prahy do Vancouveru /možno i do Seattle/. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting. 02. KELOWNA 290 mil / 460 km Časně odjezd podél řeky Okanagan polopouštní kraji- nou k Penticton Lake, dle počasí koupání v jezeru. Od- poledne příjezd do města Kelowna, prohlídka rezidenč- ní čtvrti a ubytování. 03. NP MT.REVELSTOKE, NP GLACIER 230 mil / 360 km Odjezd do města Revelstoke, návštěva horského parku Mt. Revelstoke, trail kvetoucí horskou přírodou. Pokra- čování přes národní park Glacier do městečka Golden ztraceného mezi horami, ubytování. 04. NP YOHO, CALGARY 190 mil / 300 km Odjezddonárodníhoparku Yoho.Prohlídkapeřejí Kic- king Horse a vodopádů Takakkaw. Odpoledne pře- jezd do Calgary, orientační prohlídka města, ubytování. 05. NP BANFF 100 mil / 160 km Odjezd přes Canmore /možnost letu nad ledovci ná- rodního parku Banff/ do slavného městečka Banff. Cestou Vás pozveme k plavbě lodí po jezeře Minne- wanka – relaxační plavba s úchvatnými výhledy na hor- ské velikány kolem /v ceně zájezdu/. Ubytování v Banffu ve večerních hodinách. 06. NP BANFF, NP JASPER 130 mil / 200 km Dopoledne návštěva jedinečných jezer Lake Louise a Moraine Lake v národním parku Banff, odpoled- ne návštěva jedinečného jezera Peyto Lake. Ubytování ve večerních hodinách. Bestseller !! PERLY ZÁPADNÍ KANADYPERLY ZÁPADNÍ KANADY 15 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 31.05. – 14.06. AT 121901 73.990 8.900 82.890 28.06. – 12.07. AT 121902 74.990 8.900 83.890 26.07. – 09.08. AT 121903 80.990 8.900 89.890 11.09. – 25.09. AT 121904 74.990 8.900 83.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 13× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 13× snídani - dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 5.600 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 3.500 - příplatek za jednolůžkový pokoj 23.200 fakultativní akce: - let hydroplánem nad Vancouverem 2.400 - plavba po zálivu Vancouver v ceně zájezdu - plavba na raftu ro řece Athabasca v ceně zájezdu - plavba po jezeře Minnewanka (NP Banff) v ceně zájezdu - let helikoptérou nad ledovci v NP Banff 3.390 - výlet na rychlém člunu za kosatkami a velrybami v ceně zájezdu K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. Prince RupertPrince Rupert Port HardyPort Hardy VictoriaVictoria VancouverVancouver KelownaKelowna NP YohoNP Yoho Prince GeorgePrince George Mt. RobsonMt. Robson NP JasperNP Jasper NP BanffNP Banff CalgaryCalgary NP KootenayNP Kootenay Během zájezdu urazíte cca 2.255 mil (3.600 km) 70 WWW.AMERICATOURS.CZ KANADAKANADA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

07. NP JASPER, ATHABASCA GLACIER 130 mil / 200 km Celodenní prohlídka národního parku Jasper včetně stejnojmenného městečka. Zde Vás pozveme k plavbě na raftu po řece Athabasca jedinečným krajem neporuše- né velehorské přírody!! /v ceně/ 08. PP MT. ROBSON 270 mil / 430 km Ráno v případě solidního počasí výjezd proslulou la- novkou na vrchol nad městem a zhlédnutí jedinečné- ho panoráma hor /jízdné lanovkou není v ceně/. Pokračo- vání cesty do provinčního parku Mt. Robson, trail a po- zorování zvěře. V podvečer příjezd do Prince George, ubytování. 09. PRINCE RUPERT 450 mil / 720 km Dnes Vás čeká celodenní přejezd jedinečnou příro- dou Britské Columbie do téměř od světa odříznutého města Prince Rupert. Cestou dávejte dobrý pozor na čet- né medvědy, losy a jeleny!! 10. INSIDE PASSAGE celodenní plavba Velmi časně se nalodíte na lodní trajekt, kterým absolvu- jete celodenní průjezd jednou z nejkrásnějších vod- ních cest světa – Inside Passage. Nechte se unést krá- sou okolní, naprosto nedotčené, přírody, pozorujte typické obyvatele zdejších fjordů – vydry, kosatky, běluhy, vor- vaně… V pozdní večer příjezd do Port Hardy na ostro- vě Vancouver, ubytování. 11. VANCOUVER ISLAND 310 mil / 490 km Celodenní přejezd ostrovem Vancouver do hlavního města Britské Columbie Victoria. Po dni na cestě krásnou přírodou Vám jistě přijde vhod odpolední prohlídka to- hoto krásného města. Ubytování ve večerních hodinách. 12. VICTORIA 90 mil / 140 km Dopoledne Vás pozveme na jedinečný výlet na člunu za kosatkami – typickými obyvateli zdejších vod /v ceně zájezdu/. Fakultativně Vám nabízíme let hydroplánem nad Victorií a pobřežím ostrova Vancouver. Odpoledne pak bude následovat odjezd do Schwartz Bay, přejezd lodí na pevninu a příjezd do Vancouveru ve večer- ních hodinách. 13. VANCOUVER 25 mil / 40 km Celodenní prohlídka Vancouveru zahrnující největší atrakce tohoto velkoměsta, včetně návštěvy Stanley Par- ku a Lynn Valley s jedinečným visutým mostem. Fakulta- tivně Vám nabízíme nezapomenutelný let hydroplánem nad městem a mořskou zátokou, a plavbu na kole- sovém parníku po zálivu. 14. odlet domů Do odjezdu na letiště indiv. volno, event. shopping. Transfer na letiště a odlet do Prahy. 15. Přílet do Prahy zájezd ukončí. atrakce v ceně: plavba na kolesovém parníku ve Vancouveru plavba na raftu po řece Athabasca výlet na člunu za kosatkami a velrybami plavba po jezeře Minnewanka snídaně v ceně zájezdu!! Vancouver•Kelowna•Mt. Revelstoke•Golden•Kootenay•Calgary•Banff•peřeje Kicking Horse•Lake Louise•Peyto Lake•ledovec Athabasca•Jasper•Mt. Robson•Prince George•Prince Rupert•průjezd lodí Inside Passage•Ostrov Vancouver•Victoria•Vancouver 71AMERICA TOURS 2012 KANADAKANADA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce jedenáctou sezónu 01. ANCHORAGE 10 mil / 16 km Odlet z Prahy do Anchorage. Dle použitého leteckého spoje přílet do Anchorage v pozdních nočních hodinách nebo přenocování na cestě v tranzitním hotelu. 02. WHITTIER, PRINCE WILLIAM SOUND 130 mil / 210 km Dopoledne volno k odpočinku po náročné cestě /v pří- padě noclehu en route přílet dopoledne/, poté odjezd k návštěvě městečka Whittier ukrytého za neprostup- nou hradbou hor pokrytých ledovci, kde jediným spoje- ním s civilizací je několik mil dlouhý tunel. Cestou ná- vštěva ledovce Portage, pozorování lososů na poto- ce, vycházka v národním parku Gugach.. Ve Whitti- eru Vás pozveme k jedinečné plavbě do národního parku Prince William Sound, kde budete moci spatřit kosatky, lvouny, velryby, vydry a další zástupce vodní říše, a uvidíte také obrovité ledovce sunoucí se z hor do mořských fjordů.. Večer návrat do Anchorage. 03. ANCHORAGE, DENALI RANGE 250 mil / 400 km Dopoledne prohlídka centra Anchorage, návštěva největšího přístavu hydroplánů na světě. Odjezd do národního parku Denali – prohlídka Denali Village a ubytování v Healy. 04. DENALI NATIONAL PARK 130 mil / 210 km Celodenní túra do národního parku Denali busem správy parku – pozorování medvědů grizzly, losů, je- lenů caribou a dalších zvířat. Nocleh na stejném místě. 05. DENALI Hwy, WRANGELL-St. ELIAS RANGE 350 mil / 560 km Celodenní přejezd po prašné Denali Highway – jedi- nečnápříležitostkpozorovánídivokýchzvířata fantastic- ké přírodní scenérie!! Večer po průjezdu oblastí národ- ního parku Wrangell – St.Elias ubytování v osadě Tok. Poznejte jedinečnou krásu drsné severské přírody od Aljašky po Vancouver! Od divočin poloostro- va Kenai a úchvatných ledovců dalekého severu, přes Inside Passage až po krásnou Victorii, pulsující Vancouver a průmyslový Seattle. Krásná cesta se spoustou skvostných cestovatelských zážitků. Z ANCHORAGE DO VANCOUVERUZ ANCHORAGE DO VANCOUVERU 17 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 13.06. – 29.06. AT 123001 79.990 8.900 88.890 11.07. – 27.07. AT 123002 87.990 8.900 96.890 27.08. – 12.09. AT 123003 83.990 8.900 92.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 15× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 6.800 - příplatek za jednolůžkový pokoj 27.600 fakultativní akce: - let hydroplánem nad Vancouverem 2.400 - lodní výlet do národního parku Prince William Sound v ceně zájezdu K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. VancouverVancouver WhittierWhittier AnchorageAnchorage N. P. DenaliN. P. Denali TokTok Dawson CityDawson City WhitehorseWhitehorse Watson LakeWatson Lake Port HardyPort Hardy Prince RupertPrince Rupert HyderHyder VictoriaVictoria Během zájezdu urazíte cca 3.160 mil mil (5.060 km) 72 WWW.AMERICATOURS.CZ U. S. A. – KANADAU. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Anchorage•Whittier•Prince William Sound•NP Denali•Wrangell Range•Tok•Top of the World Hwy•Dawson•peřeje Five Fingers• Whitehorse•Skagway•Watson Lake•Stewart•Hyder•Prince Ruppert•Inside Passage•Port Hardy•Victoria•Vancouver•Seattle 06. TOP OF THE WORLD 210 mil / 330 km Dnes Vás čeká zlatokopecká cesta – Top of the World Highway. Navštívíte jedinou osadu na dnešní cestě – Chicken. Budete pozorovat losy a jeleny ve volné příro- dě, a opět se necháte unést jedinečností přírodních scené- rií… Odpoledne překročíte hranice Kanady nejsever- nějším hraničním přechodem v USA, a v podvečer se tra- jektem přepravíte přes řeku Yukon do slavného Daw- son City. Po ubytování Vám doporučujeme představení v místním kabaretu Diamond Tooth Gerties!!, a pro ty z Vás, kteří neznají únavu, máme připravenu noční ná- vštěvu The Dome – kopce nad městem, kde v létě o půl- noci svítí slunce… 07. DAWSON CITY 50 mil / 80 km Odpočinkový den v Dawson City!! Dopoledne si sami užijte atmosféry slavného zlatokopeckého města – na- vštivte prodejnu zlata a potěžkejte si v ruce zlatý nug- get… odpoledne absolvujete s průvodcem okruh po slavných nalezištích na potocích Bonanza, Eldora- do a Hunker Creek, a budete mít možnost si sami zkusit narýžovat zlato na záboru číslo 6 na Bonanze!! Ve- čer společně navštívíte hrob slavného českého polár- níka Jana Welzla na dawsonském hřbitůvku.. 08. WHITEHORSE 340 mil / 540 km Časně odjezd do Whitehorse – hlavního města pro- vincie Yukon. Cestou mimo jiných zajímavostí uvidí- te slavné peřeje Five Fingers. Prohlídka centra měs- ta, ubytování. Fakultativně Vám nabízíme plavbu na lodi MV Schwatka po řece Yukon pověstným Mi- les Canyonem. 09. SKAGWAY, WATSON LAKE 430 mil / 690 km Vaše cesta dnes zamíří do městečka Skagway leží- cího na konci hlubokého mořského fjordu. Zavzpomínejte si na doby zlaté horečky cestou přes White Pass a po- hledem na slavný Chilcootský průsmyk. Z kraje medvě- dů a horských jezer budete pokračovat přes osadu Car- cross do Watson Lake – městečka proslulého svým „le- sem cedulí“. Kdo nejdříve objeví ceduli America Tours? 10. CASSIAR RANGE, HYDER 410 mil / 650 km Dnes Vás čeká náročný, ale krásný den – dále budete po- kračovat neporušenou přírodou Britské Columbie přes osady Cassiar, Dease Lake a Iskut do místa noclehu ve velmi osamělém městečku Stewart. Cesta k němu je však lemována tak jedinečně krásnými ledovci, že toto místo nelze vynechat… další atrakcí dne bude podvečerní návštěva osady Hyder – územně náleže- jící Aljašce, ale bez jakéhokoliv pozemního spojení s ní. My zde budeme pozorovat lososy na potoce Salmon Creek a navštívíme i po lososech nazvaný ledovec. Noc- leh ve Stewartu. 11. PRINCE RUPERT 290 mil / 460 km Pokračování cesty na jih po Cassiar Highway. Počítej- te se spatřením mnoha černých medvědů baribalů, je- jichž počet je ve zdejší přírodě k neuvěření. Hory a jeze- ra Vás budou provázet celým dnešním dnem – až do příjezdu do města Prince Rupert. Toto město téměř odříznuté od civilizace je nejsevernějším přístavem na zá- padě Kanady. 12. INSIDE PASSAGE celodenní plavba Velmi časně se nalodíte na palubu trajektu. Čeká Vás ce- lodenní plavba jednou z nejkrásnějších vodních cest světa – slavnou Inside Passage. Od rozednění do tmy budete sledovat krásné pobřežní scenérie, pátrat na hladině po velrybách, kosatkách, běluhách a dal- ších vodních zvířatech, která mají domov ve zdejších fjor- dech. Pozdě večer příjezd do města Port Hardy na ostro- vě Vancouver, ubytování. 13. VICTORIA 320 mil / 500 km Celodenní přejezd ostrovem do města Victoria – hlavní- ho města Britské Columbie. Cestou opět pozorování zví- řat v přírodě, zejména černých medvědů a mořských orlů, návštěva města Nanaimo. V odpoledních hodinách ubytování a prohlídka centra Victorie. 14. VANCOUVER 70 mil / 110 km Dopoledne indiv. volno v centru Victorie, poté odjezd lod- ním trajektem na pevninu do osady Tsawassen, a od- tud do Vancouveru. Po ubytování Vás čeká prohlídka Vancouveru do večerních hodin – Canada Place, Gas Town, Stanley Park, visutý Lynn Bridge… Fakulta- tivně Vám doporučujeme jedinečný let hydroplánem nad Vancouverem. 15. VANCOUVER, SEATTLE 170 mil / 260 km Dopoledne indiv. volno v centru Vancouveru, poté od- jezd do Seattle. Orientační návštěva centra města, ubytování. 16. odlet domů Dopoledne dle času odletu volno, poté transfer na le- tiště a odlet do Prahy. 17. Přílet do Prahy Váš krásný zájezd ukončí. atrakce v ceně: lodní výlet do národního parku Prince William Sound 73AMERICA TOURS 2012 U. S. A. – KANADAU. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce čtrnáctou sezónu Bestseller pro milovníky přírody! Náš zájezd Vám nabízí průřez přírodou západní Kanady a Aljašky od pacifického pobřeží přes národní parky Rocky Mountains až po aljašské hory a mořské fjordy. Drsná severská příroda plná divokých zvířat Vás nemůže zklamat!! 01. SEATTLE 60 mil / 100 km Odlet z Prahy do Seattle. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientač- ní meeting s průvodcem. 02. VANCOUVER 130 mil / 210 km Časně odjezd do Vancouveru. Po ubytování následuje pro- hlídkaVancouveruzahrnujícínejvětšíatrakceměsta–Gas Town, Canada Place, Stanley Park, Lions Gate a slav- ný visutý most Lynn Bridge… Fakultativně Vám nabízí- me nezapomenutelný let hydroplánem nad městem a okolím a plavbu lodí po zálivu okolo Vancouveru. 03. KAMLOOPS, REVELSTOKE 350 mil / 560 km Časně odjezd na východ do Rocky Mountains. Zastávka v Kamloops, ubytování v hotelu v Revelstoke. 04. NP YOHO, NP BANFF 220 mil / 350 km Průjezd krásnou přírodou národních parků Glacier, Yoho a Banff. Návštěva peřejí Kicking Horse a vodopádů Takakkaw, jezer Lake Louise a Moraine Lake. Nocleh ve známém městečku Banff. 05. NP JASPER 200 mil / 320 km Celodenní průjezd po tzv. Glacier Highway lemované přírodou plnou horských štítů a ledovců. Návštěva jezera Peyto známého neskutečně sytě zelenou vodou, ledovce Athabasca, možnost túry speciálním busem na le- dovec /není v ceně/. Závěrem návštěva NP Jasper do večerních hodin, ubytování. 06. NP MT. ROBSON, PRINCE GEORGE 240 mil / 380 km Časně odjezd do národního parku Mt. Robson, kterému vévodí stejnojmenný štít. Vycházka podél Robson Ri- ver k jezeru Kinney, nocleh v Prince George. 07. DEASE LAKE 600 mil / 960 km Časně odjezd přes Fort Fraser a New Hazelton na zá- pad. Celodenní putování kanadskými horami po zapadlé zlatokopecké cestě, nocleh v osadě Dease Lake. Připravte se na setkání s černými medvědy, je- jichž množství je ve zdejší přírodě až k neuvěření!! 08. WHITEHORSE 410 mil / 650 km Průjezd liduprázdnými horami podél Dease River na Z VANCOUVERU NA ALJAŠKUZ VANCOUVERU NA ALJAŠKU 20 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 28.06. – 17.07. AT 122301 85.990 8.900 94.890 09.08. – 28.08. AT 122302 94.990 8.900 103.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 17× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 6.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 29.300 fakultativní akce: - let hydroplánem nad Vancouverem 2.400 - plavba po zálivu Vancouver v ceně zájezdu - plavba na raftu po řece Athabasca v ceně zájezdu - lodní výlet do národního parku Kenai Fjords 3.400 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. NP DenaliNP Denali TokTok Dawson CityDawson City WhitehorseWhitehorse SkagwaySkagway Watson LakeWatson Lake NP JasperNP Jasper Prince GeorgePrince George NP BanffNP BanffVancouverVancouver SewardSeward FairbanksFairbanks AnchorageAnchorage Během zájezdu urazíte cca 4.430 mil (7.080 km) 74 WWW.AMERICATOURS.CZ U. S. A. – KANADAU. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Seattle •Vancouver •Kamloops •Revelstoke •Canmore •Banff •Jasper •Prince George •Cassiar Highway •Alaska Highway • Whitehorse•Skagway•Dawson City•Wrangell Range•Fairbanks•NP Denali•ledovec Worthington•Seward•Kenai Fjords•Anchorage Alaska Highway, pozorování zvěře ve volné přírodě, návštěva Watson Lake a proslaveného „lesa tabulí“. Večer příjezd do Whitehorse, nocleh. 09. SKAGWAY 250 mil / 400 km Po stopách zlaté horečky – celodenní výlet do měs- tečka Skagway. Návštěva výchozího místa trailu na Chilcoot Pass a White Pass, četné zastávky v kouzel- né horské přírodě. Odpoledne návrat do Whitehorse. Ve- čer Vám doporučujeme fakultativní plavbu na lodi MV Schwatka po řece Yukon skrz Miles Canyon. 10. DAWSON CITY 340 mil / 550 km Přejezd do světoznámého městečka zlatokopů Daw- son City. Po příjezdu ubytování a volno k prohlídce cen- tra. Doporučujeme Vám navštívit saloon Diamond Too- th Gertie’s se stylovou zábavou – bar, kasino, kankáno- vé tanečnice… Pozdě večer výjezd na horu nad měs- tem, na jejímž vrcholu v létě celou noc nezapadá slunce. 11. DAWSON CITY 60 mil / 95 km Odpočinkový den ve slavném a památném městě. Ná- vštěva slavných záborů na potocích Bonanza a El- dorado, kde si můžete zapůjčit rýžovací pánev a zku- sit štěstí, a návštěva hrobu českého polárníka Jana Welzla. 12. TOP OF THE WORLD 200 mil / 320 km Po překročení řeky Yukon trajektem se vydáme po slavné Top of the World Highway na území USA. Celoden- ní putování krajem zlatokopů ukončíme v osadě Tok. 13. FAIRBANKS 360 mil / 570 km Přejezd přes osady Delta Junction a North Pole do nej- severnějšího bodu naší cesty – města Fairbanks. Prohlíd- ka centra města, poté odjezd do národního parku De- nali, nocleh v motelu v Healy. 14. NP DENALI 160 mil / 250 km Návštěva národního parku Denali – celodenní túra busem správy národního parku. Pozorování divoké zvěře v neporušené přírodě a vycházky horskou přírodou do večerních hodin. Nocleh na stejném místě. 15. DENALI HIGHWAY 380 mil / 600 km Celodenní putování po prašné Denali Highway do ob- lasti národního parku Wrangell-St.Elias. Pozorová- ní zvěře, návštěva úchvatného ledovce Worthington a osady Glenallen, Večer ubytování v motelu. 16. ANCHORAGE 190 mil / 300 km Příjezd do Anchorage. Prohlídka tohoto největšího a nej- důležitějšího města Aljašky, návštěva největšího pří- stavu hydroplánů na světě. Po ubytování v odpoled- ních hodinách indiv. volno. 17. SEWARD, NP GUGACH 140 mil / 220 km Odjezd k prohlídce poloostrova Kenai. Návštěva je- zera Portage se stejnojmenným ledovcem, traily ve státním parku Chugach, nocleh v městečku Seward. 18. NP KENAI FJORDS 140 mil / 220 km Dopoledne volno v Sewardu. Fakultativně lodní výlet do národního parku Kenai Fjords, pozorování vel- ryb, kosatek, lachtanů, vodních ptáků a ledovců. Odpoledne odjezd do Anchorage. Volno do odjezdu na letiště, noční odlet do Prahy. 19. Po přestupu na kontinentu v USA pokračování letu do Prahy. 20. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: plavba na kolesovém parníku ve Vancouveru plavba na raftu po řece Athabasca 75AMERICA TOURS 2012 U. S. A. – KANADAU. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce šestnáctou sezónu 01. ANCHORAGE 10 mil / 15 km Odlet z Prahy do Anchorage. Po uvítání na letišti průvod- cem America Tours transfer do hotelu, ubytování a ori- entační meeting /dle povahy leteckého spojení možnost ubytování v tranzitním hotelu na cestě a přílet do Ancho- rage druhý den dopoledne/. 02. DENALI RANGE 250 mil / 400 km Dopoledne volno k relaxaci a aklimatizaci po nároč- ném letu. Po obědě odjezd do blízkosti národního parku Denali, cestou pozorování divoké zvěře. V případě dobré viditelnosti budete uchváceni panoramatem nejvyšší hory severní Ameriky Mt. McKinley. Ubytování v Healy. 03. NP DENALI 140 mil / 220 km Celodenní prohlídka národního parku Denali – túra busem správy národního parku s četnými za- stávkami při setkáních s losy, medvědy Grizzly, je- leny caribou a dalšími zvířaty. S trochou štěstí zahléd- nete i vrchol nejvyšší hory severní Ameriky Mt. McKinley. Návrat ve večerních hodinách. 04. FAIRBANKS, ALASKA HIGHWAY 330 mil / 520 km Ráno odjezd do Fairbanks. Návštěva centra města, poté pokračování cesty přes North Pole a Delta Junction /ofi- ciálnízačátekAlaska Highway/doosadyTok,ubytování. 05. NP KLUANE RANGE 430 mil / 680 km Dnes Vás čeká celodenní přejezd přes území Kana- dy. I dnes Vás budou provázet jedinečné scenérie rozkvet- lé přírody a zasněžených hor v pozadí – tentokráte ná- rodního parku Kluane. Ubytování v městečku Haines /návrat na území USA/ ve večerních hodinách /ubyto- vání a program dnů 5 a 6 mohou být modifikovány v zá- vislosti na času odjezdu trajektu z Hainesu/. 06. SKAGWAY, WHITEHORSE 150 mil / 240 km Po prohlídce Hainesu následuje nalodění na trajekt a po tzv. Alaska Marine Highway přejezd do městeč- ka Skagway známého jako výchozí místo zlatokopů v do- bách zlaté horečky na Klondiku. Po krátké prohlídce města navštívíte výchozí bod dávné cesty přes průsmyk Chilcoot, a poté již zamíříte zpět na území Kanady do hlavního města provincie Yukon Whitehorse. Ces- tou dávejte dobrý pozor na černé medvědy baribaly, jejichž množství je ve zdejším kraji horských jezer a hlu- bokých lesů značné. Večer absolvujete krátkou prohlídku centra Whitehorse, kde budete i ubytováni. 07. DEMPSTER Hwy. 540 mil / 860 km Velmi časně vyrazíte na nejdelší a nejnáročnější etapu Va- šeho putování. Cílem dne je motel v Eagle Plains leží- cí pouhých pár kilometrů od polárního kruhu – je- diná možnost ubytování v okruhu několika set kilometrů Klasický zájezd z naší nabídky Vám nabízí poznání jednoho z nejodlehlejších koutů naší planety. Aljaš- ka a kanadský Yukon jsou oázami divočiny v severní Americe, a my Vám umožníme do nich nahlédnout a seznámit se s jejich životem a obyvateli za asistence našich zkušených průvodců. Připravte se na se- tkání s medvědy, losy, cariboo a dalšími zvířaty obývajícími tuto drsnou, ale nesmírně krásnou zemi… Bestseller !!15 dnů KRÁSY ALJAŠKYKRÁSY ALJAŠKY VELKÝ OKRUH ALJAŠKOU A KANADSKÝM YUKONEMVELKÝ OKRUH ALJAŠKOU A KANADSKÝM YUKONEM termín kód základní cena let. taxa celková cena 28.06. – 12.07. AT 120601 76.990 8.900 85.890 26.07. – 09.08. AT 120602 84.990 8.900 93.890 23.08. – 06.09. AT 120603 80.990 8.900 89.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 13× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji nelze - příplatek za jednolůžkový pokoj 29.600 fakultativní akce: - lodní výlet do národního parku Kenai Fjords v ceně zájezdu K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. SewardSeward FairbanksFairbanks AnchorageAnchorage N. P. DenaliN. P. Denali TokTok Dawson CityDawson City WhitehorseWhitehorse polární kruhpolární kruh SkagwaySkagway Wrangell N. P.Wrangell N. P. HainesHaines Během zájezdu urazíte cca 3.135 mil (5.010 km) 76 WWW.AMERICATOURS.CZ U. S. A. – KANADAU. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

na slavné Dempster Highway. Cestou navštívíte známé, a starými lodníky kdysi obávané, peřeje Five Fingers na Yukonu, budete sledovat divokou zvěř a měnící se tvář krajiny směrem na sever – přechod od hlubokých lesů až po pustou tundru pokrytou vřesovišti, vychladlé vul- kány, jezera, divoké řeky.. Večer ubytování a půlnoč- ní návštěva polárního kruhu, kde je i v tuto dobu celé léto světlo… /V případě nepřízně počasí návštěva na po- lárním kruhu druhý den dopoledne./ 08. DAWSON CITY 260 mil / 420 km Odjezd zpět po prašné a kamenité Dempster Highway, v odpoledních hodinách příjezd do Dawson City – slav- ného městečka proslulého jako metropole v dobách zlaté horečky. Ubytování a prohlídka městečka. Do- poručujeme Vám večerní návštěvu kabaretu a kasina Diamond Tooth Gerties – nejdéle nonstop funkčního kasina a kabaretu v celé Americe!! 09. DAWSON, BONANZA, ELDORADO 60 mil / 100 km Relaxační den po náročných zážitcích!! Dopoledne si vy- chutnejte volno v Dawsonu – nezapomeňte navštívit některého ze zlatníků a potěžkat si v ruce pravý zla- tý nugget, doporučujeme posedět na břehu veleto- ku Yukon a pokochat se jeho silou, nebo si při procház- ce podél řeky Klondike představit tisíce lidí, kteří kdy- si dno tohoto údolí obrátili mnohokrát naruby… Odpo- ledne absolvujete s průvodcem okruh po nejslavněj- ších místech zlaté horečky: Navštívíte proslulé zábo- ry na potocích Bonanza a Eldorado, na záboru číslo 6 si dokonce s vypůjčenou pánví můžete vyzkoušet vlastní štěstí!! Údolím potoka Hunker Creek podél do- sud funkčních zlatonosných záborů se vrátíte zpět do Dawsonu. Dalším z navštívených míst bude hrob slav- ného českého polárníka Jana Welzla na městském hřbitůvku, a závěrem stanete na vrcholu hory Dome, odkud je nejlepší vyhlídka na Dawson City a okolí. 10. POKER CREEK, WRANGELL RANGE 330 mil / 520 km Po překročení Yukonu trajektem Vás dnes čeká krás- ná cesta – Top of the World Highway. Tato prašná ces- ta Vás přivede po hřbetech vysokých hor s fantastický- mi výhledy stovek mil daleko zpět na území USA. Raritou bude průjezd přes nejsevernější hraniční přechod do USA – Poker Creek. Územím zlatokopů budete po- kračovat přes jedinou osadu na této cestě – Chicken – do místa noclehu ve známé osadě Tok, a odtud do Glennal- lenu cestou lemovanou jedinečnými výhledy na horské masívy, zasněžené štíty a ledovce národního parku Wrangell – St.Elias. Ubytování ve večerních hodinách. 11. WORTHINGTON GLACIER 350 mil / 560 km Po návštěvě krásného ledovce Worthington odjezd do Anchorage cestou lemovanou horami s ledovci. Po příjez- du v odpoledních hodinách ubytování. 12. KENAI FJORDS 260 mil / 410 km Celodenní výlet do historického Sewardu a národních parků Gugach a Kenai Fjords. Návštěva jezera Por- tage se stejnojmenným ledovcem a pozorování lo- sosů na potoce, po příjezdu do Sewardu Vás pozve- me k jedinečné plavbě do národního parku Kenai Fjords!! /v ceně zájezdu/ Budete obdivovat vodní ptá- ky, kosatky, velryby, běluhy, mořské vydry… navští- víme společně vyústění obrovského ledovce do moř- ského fjordu a budeme sledovat, jak jeho kusy odpadá- vají do moře… s trochou štěstí zde můžete zahlédnout i medvěda rybařícího na břehu. Návrat do Anchora- ge v pozdních hodinách. 13. ANCHORAGE 25 mil / 40 km Poslední den zájezdu si prohlédnete Anchorage – největší a nejdůležitější město Aljašky. Po prohlídce downtownu navštívíte také zdejší zajímavost – největší přístav hydroplánů na světě na jezeře Hood. Odpo- ledne volno k posledním nákupům nebo odpočin- ku, večer transfer na letiště. 14. odlet domů Ve velmi časných hodinách odlet do Prahy s přestupem na kontinentu v USA. 15. Příletem do Prahy Váš zájezd skončí. atrakce v ceně: lodní výlet do národního parku Kenai Fjords Anchorage•Palmer•Denali NP•Fairbanks•Delta•Tok•NP Kluane•Haines•Skagway•Whitehorse•Dawson City•Dempster Highway•severní polární kruh•Yukon•NP Wrangell / St.Elias•ledovec Worthington•Glennallen•SP Gugach•Seward•NP Kenai Fjords•ledovec Portage•Anchorage 77AMERICA TOURS 2012 U. S. A. – KANADAU. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce šestou sezónu Milovníkům dobrodružství a adrenalinu nabízíme opravdovou lahůdku: Zájezd inspirovaný dnes již klasickým okruhem AMERICA TOURS po Aljašce a kanadském Yukonu v jeepech, které navíc bude- te sami řídit!! Díky vyšší prostupnosti terénem a větší mobilitě jeepů Vám ukážeme více, než může zhlédnout standardní zájezd. Každá přihlášená dvojice či trojice bude mít svůj vůz 4×4 /jeep wrangler nebo vůz stejné kategorie/, každý vůz max. 2 povolené řidiče. Vzhledem k řidičské náročnosti někte- rých úseků doporučujeme řízení pouze opravdu zkušeným řidičům. Povinný je věk řidiče nad 25 let!! 01. ANCHORAGE Odlet z Prahy do Anchorage. Po uvítání na letišti průvod- cem America Tours transfer do hotelu, ubytování a ori- entační meeting /dle povahy leteckého spojení možnost ubytování v tranzitním hotelu na cestě a přílet do Ancho- rage druhý den dopoledne/. 02. MATANUSKA Mtn. RANGE 180 mil / 290 km Dopoledne řidiči pronájem automobilů a instruktáž k řízení, způsobu komunikace a ostatní detaily, poté ori- entační meeting celé skupiny s průvodcem. Odpoledne od- jezd do Glenallenu cestou lemovanou jedinečnými vý- hledy na horské masívy, zasněžené štíty a ledovce. V závěru dne budete obdivovat pohled na věčně zasněžený vrchol Mt. Wrangell. Ubytování ve večerních hodinách. 03. WRANGELL St. ELIAS Mtn. RANGE 400 mil / 640 km Dopoledne navštívíte jeden z nejkrásnějších ledov- ců Aljašky – Worthington Glacier. Po prohlídce bude Vaše cesta pokračovat oblastí národního parku Wran- gell-St. Elias ke starému měděnému dolu Kennicott a osadě McCarthy. Poté zamíříte do osady Tok, kde se ve večerních hodinách ubytujete. Celé odpoledne Vás bude provázet úchvatné panoráma zasněžených ve- lehor v popředí s divokou přírodou protkanou sítě- mi jezer a řek – ideální místo k pozorování losů a je- lenů cariboo. 04. KLUANE NATIONAL PARK 330 mil / 530 km Dnes Vás čeká celodenní přejezd na území Kanady po slavné Alaska Highway. I dnes Vás budou provázet jedi- nečné scenérie rozkvetlé přírody a zasněžených hor v po- zadí – tentokráte národního parku Kluane. Ubytování v osadě Haines Junction ve večerních hodinách. 05. SKAGWAY, WHITEHORSE 270 mil / 430 km Časně odjezd do osady Haines ležící na březích hluboké- ho mořského fjordu /opět se vrátíte na území USA/. Po prohlídce Hainesu následuje nalodění na trajekt a po tzv.Alaska Marine Highwaypřejezdfjordemdoměsteč- ka Skagway známého jako výchozí místo zlatokopů v do- bách zlaté horečky na Klondiku. Po krátké prohlídce města navštívíte výchozí bod dávné cesty přes průsmyk Chilcoot, a poté již zamíříte zpět na území Kanady do hlavního města provincie Yukon Whitehorse. Cestou dávejte dobrý pozor na černé medvědy baribaly, jejichž množství je ve zdejším kraji horských jezer a hlubokých lesů značné. Večer absolvujete krátkou prohlídku centra Whitehorse, kde budete i ubytováni. /POZOR: program tohoto nebo předchozího dne může být změněn v závislos- ti na času příjezdu trajektu do Skagway!/ 06. DEMPSTER HIGHWAY, POLÁRNÍ KRUH 530 mil / 850 km Velmi časně vyrazíte na nejdelší etapu Vašeho putování. Cílem dne je motel v Eagle Plains ležící pouhých pár ki- lometrů od polárního kruhu – jediná možnost ubyto- vání v okruhu několika set kilometrů na slavné Demp- ster Highway. Cestou navštívíte slavné, a starými lodníky kdysi obávané, peřeje Five Fingers na Yukonu, bude- te sledovat divokou zvěř a měnící se tvář krajiny smě- rem na sever – přechod od hlubokých lesů až po pustou tundru pokrytou vřesovišti, vychladlé vulkány, jeze- ra, divoké řeky (většina cesty po prašných a blátivých ne- zpevněných cestách). Večer ubytování. 17 dnů ALJAŠKOU A YUKONEM V JEEPECHALJAŠKOU A YUKONEM V JEEPECH termín kód základní cena let. taxa celková cena 12.07. – 28.07. AT 125601 88.990 8.900 97.890 09.08. – 25.08. AT 125602 88.990 8.900 97.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 14× ubytování ve 3* hotelech a motelech - pronájem vozu 4×4 pro každou dvojici na dobu pobytu v USA - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - parkovné, vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - provozní náklady vozidla (palivo, event. olej) - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) nelze - příplatek za jednolůžkový pokoj 30.400 fakultativní akce: - lodní výlet do národního parku Kenai Fjords v ceně zájezdu K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. SkagwaySkagway StewartStewart FairbanksFairbanks AnchorageAnchorage N. P. DenaliN. P. Denali TokTok Dawson CityDawson City WhitehorseWhitehorse polární kruhpolární kruh Wrangell N. P.Wrangell N. P. HainesHaines Haines Jct.Haines Jct. MackenzieMackenzie InuvikInuvik Během zájezdu urazíte cca 3.700 mil (5.900 km) 78 WWW.AMERICATOURS.CZ U. S. A. – KANADAU. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

07. INUVIK 440 mil / 700 km Časně pokračování cesty na sever – návštěva polárního kruhu, kde je i v tuto dobu celé léto světlo… a pokračo- vání šotolinovou cestou a jedinečnou severskou tund- rou k řece Mackenzie a dále až do nejsevernějšího bodu našícesty– osady Inuvikvprovincii Northwest Territo- ries. Po prohlídce osady Vás čeká návrat do Eagle Plains, kam dorazíte sice v pozdních hodinách, ale stále za světla. 08. DAWSON CITY 260 mil / 410 km Odjezd zpět po prašné a kamenité Dempster Highway, v odpoledních hodinách příjezd do Dawson City – slav- ného městečka proslulého jako metropole v dobách zlaté horečky. Ubytování a prohlídka městečka. Do- poručujeme Vám večerní návštěvu kabaretu a kasina Diamond Tooth Gerties – nejdéle nonstop funkčního kasina a kabaretu v celé Americe!! 09. DAWSON, BONANZA, ELDORADO 50 mil / 80 km Relaxační den po náročných zážitcích!! Dopoledne si vy- chutnejte volno v Dawsonu – nezapomeňte navštívit některého ze zlatníků a potěžkat si v ruce pravý zla- tý nugget, doporučujeme posedět na břehu veleto- ku Yukon a pokochat se jeho silou, nebo si při procház- ce podél řeky Klondike představit tisíce lidí, kteří kdy- si dno tohoto údolí obrátili mnohokrát naruby… Odpo- ledne absolvujete s průvodcem okruh po nejslavněj- ších místech zlaté horečky: Navštívíte proslulé zábo- ry na potocích Bonanza a Eldorado, na záboru číslo 6 si dokonce s vypůjčenou pánví můžete vyzkoušet vlastní štěstí!! Údolím potoka Hunker Creek podél do- sud funkčních zlatonosných záborů se vrátíte zpět do Dawsonu. Dalším z navštívených míst bude hrob slav- ného českého polárníka Jana Welzla na městském hřbitůvku, a závěrem stanete na vrcholu hory Dome, odkud je nejlepší vyhlídka na Dawson City a okolí. 10. TOP OF THE WORLD 290 mil / 470 km Po překročení Yukonu trajektem Vás dnes čeká krás- ná cesta – Top of the World Highway. Tato prašná ces- ta Vás přivede po hřbetech vysokých hor s fantastický- mi výhledy stovek mil daleko zpět na území USA. Rari- tou bude průjezd přes nejsevernější hraniční pře- chod do USA – Poker Creek. Územím zlatokopů bude- te pokračovat přes jedinou osadu na této cestě – Chicken – do známé osady Tok. Odtud Vás cesta přivede po Alas- ka Highway až na její konec v osadě Delta, ubytování. 11. DENALI Hwy. 250 mil / 400 km Nejprve zamíříte na jih po Richardson Highway do osady Paxson. Ledovci pokryté pohoří lemující sil- nici Vás zcela jistě uchvátí!! Hlavním zážitkem tohoto dne bude zcela jistě průjezd po Denali Highway. Tato prašná cesta s minimálním provozem Vás povede jedi- nečnou aljašskou divočinou – kvetoucími močály, po- dél špičatých hor plných ledovců, krajinou jedinečnou a jako stvořenou pro pozorování divoké zvěře– zejmé- na medvědů Grizzly, losů a caribou. Večer příjezd do Healy, ubytování. 12. DENALI NATIONAL PARK 130 mil / 200 km Celodenní prohlídka národního parku Denali – túra busem správy národního parku s četnými za- stávkami při setkáních s losy, medvědy Grizzly, je- leny caribou a dalšími zvířaty. S trochou štěstí zahléd- nete i vrchol nejvyšší hory severní Ameriky Mt. McKinley. Návrat ve večerních hodinách. 13. ANCHORAGE 270 mil / 430 km Odjezd do Anchorage. Cestou zastávky s výhledy na nejvyšší horu severní Ameriky Mt. McKinley, nad osadou Palmer průjezd horskou cestou k slavnému zlatému dolu Independence Mine /vstup není v ceně/. Večer příjezd do Anchorage, ubytování. 14. SEWARD, KENAI FJORDS NP 270 mil / 430 km Celodenní výlet do historického Sewardu a národních parků Gugach a Kenai Fjords. Návštěva ledovce Porta- ge a pozorování lososů na potoce, po příjezdu do Se- wardu Vás pozveme k jedinečné plavbě do národního parku Kenai Fjords!! /v ceně zájezdu/. Budete obdivo- vat vodní ptáky, kosatky, velryby, běluhy, mořské vy- dry, navštívíme společně vyústění obrovského ledovce do mořského fjordu a budeme sledovat, jak jeho kusy odpadávají do moře… s trochou štěstí zde můžete za- hlédnout i medvěda rybařícího na břehu. Návrat do Anchorage v pozdních hodinách. 15. ANCHORAGE, odlet 30 mil / 50 km Poslední den zájezdu si prohlédnete Anchorage – největší a nejdůležitější město Aljašky. Po prohlídce downtownu navštívíte také zdejší zajímavost – největší přístav hydroplánů na světě na jezeře Hood. Odpo- ledne volno k posledním nákupům nebo odpočin- ku, večer transfer na letiště a odlet do Prahy. 16. odlet domů Ve velmi časných hodinách odlet do Prahy s přestupem na kontinentu v USA. 17. Příletem do Prahy Váš zájezd skončí. atrakce v ceně: lodní výlet do národního parku Kenai Fjords Anchorage•Palmer•Glenallen•ledovec Worthington•Kennicot•NP Wrangell-St. Elias•Tok•NP Kluane•Haines•Skagway•Whitehorse•Dawson City• Dempster Highway•severní polární kruh•Inuvik•Delta•Denali Highway•NP Denali•SP Gugach•Seward•NP Kenai Fjords•ledovec Portage•Anchorage 79AMERICA TOURS 2012 U. S. A. – KANADAU. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

New York • Philadelphia Philadelphia Flyers – Buffalo Sabres, New Jersey Devils – Anaheim Ducks, New York Islanders – Carolina Hurricanes, New York Rangers – Columbus Blue Jackets 7 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 15.02. – 21.02. AT 121701 30.900 8.900 39.800 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 6× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 6× snídani - dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku - vstupenky na hokejová utkání nejlevnější kategorie (v pří- padě zájmu o lepší vstupenky můžeme ind. nabídnout) cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům a průvodcům - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 2.700 - příplatek za jednolůžkový pokoj 9.800 fakultativní akce: - let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 2.990 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. 15.2. Odlet z Prahy do New Yorku, po příletu uvítání na letišti průvodcem America Tours, transfer do hotelu v New Jer- sey, orientační meeting. 16.2. Prohlídka Manhattanu, zahrnující plavbu lodí kolem Manhattanu, odpoledne odjezd do Philadelphie, večer návštěva zápasu Philadelphia Flyers – Buffalo Sa- bres. Nocleh v Philadelphii. 17.2. Prohlídka Philadelphie, odpoledne odjezd do New Jer- sey, večer návštěva zápasu New Jersey Devils – Ana- heim Ducks, nocleh v hotelu v New Jersey. 18.2. Pokračování v prohlídce New Yorku, večer návštěva utkání New York Islanders – Carolina Hurricanes, nocleh ve stejném hotelu. 19.2. Nákupy, večer návštěva utkání New York Rangers – Columbus Blue Jackets. 20.2. Transfer na letiště a odlet do Prahy. 21.2. Přílet do Prahy. HOKEJ – VÝCHOD U.S.A.HOKEJ – VÝCHOD U.S.A. v nabídce šestou sezónu U. S. A.U. S. A. 80 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Las Vegas • Phoenix • Grand Canyon • Page • Zion • Los Angeles • San Francisco Phoenix Coyotes – Los Angeles Kings, Los Angeles Kings – Chicago Blackhawks, Anaheim Ducks – Chicago Blackhawks, Anaheim Sharks – Philadelphia Flyers v nabídce čtvrtou sezónu 20.2. Odlet z Prahy do Las Vegas, po příletu uvítání průvod- cem America Tours, ind. prohlídka města. 21.2. Přejezd přes Hoover Dam přes Sonorskou poušť – kak- tusySaguaro–doPhoenixu,večernávštěvazápasuPhoe- nix Coyotes – Los Angeles Kings, nocleh ve Phoenixu. 22.2. Časně ráno odjezd do NP Grand Canyon, prohlídka parku a možnost fakultativního letu nad NP letadlem nebo helikoptérou, nocleh v městečku Page. 23.2. Ráno možnost fakultativního letu nad Lake Powell, pro- hlídka přehrady Glen Dam na Lake Powell, pak odjezd přes NP Zion do Las Vegas. 24.2. Celodenní volno v Las Vegas, možnost nákupů. Mož- nost fakultativního výletu do Valley of The Fire. Noc- leh v Las Vegas. 25.5. Přejezd do Los Angeles, po příjezdu návštěva zábavní- ho parku Universal Studios (vstup v ceně), večer návště- va zápasu Los Angeles Kings – Chicago Blackhawks, nocleh v Los Angeles. 26.2. Celodenní prohlídka Los Angeles, zahrnující Hollywo- od, Beverly Hills, Santa Monica Beach a další zajímavos- ti města, večer návštěva zápasu Anaheim Ducks – Chi- cago Blackhawks. 27.2. Přejezd do San Francisca, částečně po pobřežní silnici č. 1, pozorování lachtanů, nocleh v San Franciscu. 28.2. Prohlídka San Francisca – plavba lodí pod Golden Gate Bridge, Fishermans Wharf, China Town, vyhlídka Twin Peaks, Golden Gate Bridge a další zajímavosti – večer ná- vštěva hokejového utkání San Jose Sharks – Philadel- phia Flyers s Jaromírem Jágrem!!! 29.2. Dokončení prohlídky San Francisca, odlet do Prahy. 1.3. Přílet do Prahy. termín kód základní cena let. taxa celková cena 20.02. – 01.03. AT 121702 47.900 8.900 56.800 cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 10× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 10× snídani - dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - vstup do NP Grand Canyon - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku - vstupenky na hokejová utkání nejlevnější kategorie (v pří- padě zájmu o lepší vstupenky můžeme ind. nabídnout) cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům a průvodcům - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.300 - příplatek za jednolůžkový pokoj 14.600 fakultativní akce: - plavba lodí po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu - vstup do Universal Studios v Hollywoodu v ceně zájezdu - výlet do Valley of Fire, k Lake Mead a Hoover Dam 1.990 - let helikoptérou nad San Franciscem a Golden Gate 3.390 - let nad Grand Canyonem vyhlídkovým letadlem 2.990 - let nad Grand Canyonem helikoptérou 3.290 - let helikoptérou nad nočním Las Vegas 1.990 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. 11 dnů HOKEJ – ZÁPAD U.S.A.HOKEJ – ZÁPAD U.S.A. U. S. A.U. S. A. 81AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Fakultativní akce v sezóně 2012 – USA a KanadaFakultativní akce v sezóně 2012 – USA a Kanada Výlet do Atlantic City délka akce: cca 6 hodin z/do hotelu Min. počet účastníků: 6 America Tours Polodenní výlet do města kasin na březích Atlantiku, kte- ré je protiváhou Las Vegas na východním pobřeží U.S.A. Můžete se věnovat návštěvě kasin a heren a pokoušet štěs- tí ve hře nebo se jen toulat po břehu moře a procházet se po dřevěném chodníku oddělujícím pláže od hotelů s kasiny. Kasina jsou neoddělitelnou součástí amerického způsobu ži- vota – proto bez návštěvy Atlantic City není návštěva výcho- du U.S.A. kompletní. Let helikoptérou nad Manhattanem délka letu: 12 – 15 minut Liberty Helicopters Min. počet účastníků: 1 Váš let startuje v dolní části Manhattanu (downtown heli- port) a bude se ubírat nad řekou Hudson směrem na sever. Nádherně uvidíte Ground Zero, (místo, kde stávala „dvojča- ta“) spodní a střední část Manhattanu s nádherným výhledem na mnoho mrakodrapů a Central Park. Klient na místě pla- tí bezpečnostní příplatek a tzv Heliport Fee ve výši 30 USD. Plavba kolem Manhattanu cca 1,5 hod. NY Citysight Min. počet účastníků: celá skupina Vaše plavba kolem Manhattanu začíná na nábřeží řeky Hudson. Odtud se vydáte po proudu řeky podél Battery Parku až do ústí East River. Proti jejímu proudu poplujete až k budo- vám OSN, odtud zpět k ústí řeky do zálivu. Po zastávce k foto- grafování „na dosah ruky“ od sochy Svobody se vrátíte proti proudu Hudsonu zpět na výchozí místo. Týdenní pobyt na Miami Beach Min. počet účastníků: 2 hotely Days Hotel Thunderbird, Ramada Marco Polo Pro zájezdy končící na východním pobřeží U.S.A. nabízíme fakultativní pobyt na světoznámé pláži Miami Beach. Náš package zahrnuje rozšíření Vaší původní letenky o úseky New York-Miami a Miami-Praha a ubytování na sedm nocí v ***hotelu na Miami Beach. America Tours užívá přednostně hotel Days Hotel Thunderbird (viz hotely na Floridě), v přípa- dě jeho obsazení pak jiný hotel shodné nebo vyšší kategorie. Pokoj je vždy kategorie standard s možností příplatku za po- koj s kuchyňkou (20 USD denně), pokoj s výhledem na bazén (30 USD denně) nebo s výhledem na oceán (40 USD denně). Transfery u tohoto package NEJSOU v ceně, jsme ale schop- ni na vyžádání vypracovat cenovou nabídku transferů, kte- rá Vám bude jistě vyhovovat. Při pobytu v hotelu Days Hotel Thunderbird či Ramada Marco Polo, platí hosté tzv. Resort fee ve výši cca 10 USD na pokoj a den. Obojživelný bus ve Philadelphii cca 1 hod. Philadelphia Duck Min. počet účastníků: celá skupina (v ceně zájezdu) Poznejte Philadelphii z paluby „obojživelníku“!! Vydáte se obojživelným autobusem, který započne cestu u návštěvnic- kého centra, projede s Vámi ty nejzajímavější části historic- kého centra města, zhlédnete například Síň nezávislosti, his- torickou část města, Washingtonův park, dům Betsy Rossové a mnoho dalších zajímavostí. Závěrem s Vámi tato „kachna“ vpluje do řeky Delaware, odkud se Vám naskytne nádher- ný pohled na panorama Philadelphie. Celá tato atrakce trvá cca 70 minut a každý, kdo navštíví toto město, by neměl tuto skvělou atrakci vynechat! Plavba po zálivu pod Golden Gate cca 1 hod. Red and White Fleet Min. počet účastníků: celá skupina Plavba po zálivu Vám poskytne neopakovatelné pohledy na město samé, na Alcatraz a Golden Gate. Nejkrásnější foto- grafie San Francisca jsou z vodní hladiny a Golden Gate pů- sobí nejmohutněji, když jste právě pod ním. Proto jsme tuto plavbu zařadili do všech zájezdů America Tours navštěvují- cích San Francisco. Celodenní výlet na ostrov Key West cca 12 hodin America Tours Min. počet účastníků: 6 Časný odjezd z Vašeho hotelu na Miami Beach zahájí Váš vý- let do Karibského moře. Po silnici spojující řetěz ostrůvků již- ně od Floridy, přes desítky mostů mezi ostrovy se dostanete až na Key West, který přetéká atmosférou Karibiku. Tyrkysová voda kolem, šumění palem a horko – to je typický vzhled to- hoto místa. V době volna po prohlídce nejzajímavějších míst ostrova můžete navštívit mořské akvárium, projet se na lodi se skleněným dnem nad korálové útesy, nebo si jen lehnout na pláž a vystavit se žhavému slunci… Prodloužení pobytu na Floridě o čtyři dny 4 noci v místě Min. počet účastníků: 2 Prodloužení nabízíme u zájezdů, které končí nebo začínají na Miami Beach. Package zahrnuje ubytování na 4 noci v hotelu na pláži (shodný se zájezdem) ve dvoulůžkovém pokoji a změ- nu termínu odletu do Prahy, resp. příletu z Prahy. Transfery u tohoto package NEJSOU v ceně, jsme ale schopni na vyžá- dání vypracovat cenovou nabídku transferů, která Vám bude jistě vyhovovat. Při pobytu v hotelu Days Hotel Thunderbird či Ramada Marco Polo, platí hosté tzv. Resort fee ve výši cca 10 USD na pokoj a den. Let helikoptérou nad San Franciscem cca 20 minut San Francisco Helicopters Min. počet účastníků: 1 Úchvatný zážitek – to je bezprostřední hodnocení našich klientů, kteří právě ukončili svůj let nad slavným městem. Trasa letu začíná v executive terminálu mezinárodního le- tiště v San Franciscu, kde absolvujete předletovou instruk- táž. Již první dojmy ze startu přímo z centra letiště za plné- ho provozu obřích letadel jsou silné. Cesta vzduchem smě- řuje k oceánu a podél jeho okraje přes Presídio ke slavné- mu mostu Golden Gate. Následuje „vzdušný stop“ na foto- grafie a v případě dobré viditelnosti i průlet pod mostem. Další let směřuje nad slavný ostrov Alcatraz a poté nad sa- motné centrum města. Odtud po několika okruzích směřu- jete zpět k letišti. Celodenní výlet do Death Valley cca 10 hodin America Tours Min. počet účastníků: 6 Jako bonbónek ke všem zážitkům z cest s America Tours Vám předkládáme výlet do národního parku Death Valley (Údolí smrti). Toto nejníže položené a zároveň nejteplejší místo zá- padní polokoule dovede člověka omámit nejen neskutečnou teplotou, ale také nevšední krásou hornaté pouště plné ba- rev a bizarních tvarů. Během celodenního výletu navštívíme přízračný zámeček Scotty’s Castle (vstup není v ceně) a ojedi- nělý kráter Ubehebe, o jehož původu se dodnes vedou disku- se mezi vulkanology a astronomy. Navštívíme také starý bo- raxový důl a „oázu“ života Furnace Creek s návštěvním cen- trem, projedeme klikatým trailem horami a cílem naší ces- ty bude nejnižší bod – Badwater. Zde na hladině vyschlého solného jezera si můžete vyzkoušet svoji výdrž v pekelném žáru – kdo dojde dál na jezero? Náš van se zapnutou klima- tizací Vám bude záchranou… Let nad Lake Powell a Rainbow Bridge cca 25 minut Papillon Helicopters Min. počet účastníků: 1 Jedinečnost a krása přírody dokáže člověka dojmout. Let nad jezerem Lake Powell je právě takovým zážitkem. Rozeklané břehy jezera, strmá skaliska tyčící se z vody, rudá barva okol- ní pouště ostře kontrastující s tmavou zelení vody jezera, to vše ve strmých paprscích ranního nebo večerního slunce pod- trženo pohledem na největší přírodní skalní oblouk světa Rainbow Bridge ve Vás zanechá zážitek na celý život… Při zpátečním letu s trochou štěstí uvidíte divoké mustangy ži- jící dosud v této krásné, ale jinak nehostinné a liduprázd- né krajině. Let helikoptérou nad Torontem cca 7-9 minut Toronto Helicopters Min. počet účastníků: 1 Jedinečné panoráma metropole na jezeře Ontario Vám odha- lí náš fakultativní let nad Torontem. Kromě downtownu a je- zera si zblízka prohlédnete nejvyšší stavbu světa – CN Tower. Let letadlem nad Grand Canyonem cca 45 minut Grand Canyon Airlines Min. počet účastníků: 1 Teprve klasický letecký výlet Vám poskytne přehled o mohut- nosti Grand Canyonu. Jedině s touto společností můžete pře- letět centrální partie Grand Canyonu s přírodními scenérie- mi, jež berou dech. Letadlo je hornoplošník s bezproblémo- vým výhledem všemi směry skrz velká panoramatická okna. Pro zachycení Grand Canyonu kamerou nebo fotoaparátem je tento výlet nejvhodnější. Let helikoptérou nad Grand Canyonem cca 25 min. Papillon Helicopters Min. počet účastníků: 1 Alternativa k letu letadlem nad Grand Canyon. Kaňon přeletí- te po stejné trase tam a zpět a zejména bezprostřední přiblí- žení ke skaliskům severní terasy ve Vás zanechá silný dojem. Let helikoptérou nad nočním Las Vegas cca 10 minut Heli USA Min. počet účastníků: 1 Noční Las Vegas dokáže ohromit a okouzlit snad každého. Ale teprve možnost proletět se nad ním helikoptérou Vám vezme dech!! Okružní let podél slavného „Stripu“ a downtownu je velkolepým zážitkem, který okoření Váš pobyt v hlavním městě zábavy. Pro variantu classic je tento výlet letos v ceně zájezdu!! Plavba lodí pod Niagarské vodopády cca 20 minut Maid of the Mist Boat Tours Min. počet účastníků: celá skupina (v ceně zájezdu) Jedinečná příležitost prohlédnout si slavné vodopády z bez- prostřední blízkosti! Plavba nejprve podél „American Falls“ poskytující jedinečnou příležitost k fotografování a potom přiblížení na několik desítek metrů k hlavnímu vodopádu. Vzrušující a jedinečný zážitek!! Celodenní výlet k jezeru Lake Tahoe cca 7 hodin America Tours Min. počet účastníků: 6 Výlet k vysokohorskému jezeru Lake Tahoe Vás zavede do jedinečné horské přírody Sierry Nevady, na hranici mezi Kalifornií a Nevadou. Jezero samo je ohromným vulkanic- kým kráterem zaplněným vodou o rozloze stovek čtverečních kilometrů. Je známé až neuvěřitelně průzračnou vodou, kte- rá má smaragdovou barvu, a svým okolím protkaným vyni- kajícími lyžařskými terény. Jména jako Heavenly nebo Squaw Valley Vám jistě nejsou neznámá… Pro Vás jsme připravi- li okruh kolem jezera s mnoha zastávkami na krátké trai- ly přírodou, dle roční doby na koupání. Navštívíte také slav- né Squaw Valley, městečko kasin na nevadské straně hrani- ce Stateline, a cestou zpět hlavní město Nevady Carson City. Výlet obojživelným autobusem na jezero (Toronto) cca 1 hod. Hippo Tours Min. počet účastníků: celá skupina (v ceně zájezdu) Velmi neobvyklá a fascinující atrakce! Nejprve absolvujete ori- entační prohlídku downtownu Toronto s výkladem průvodce apotéseVášautobusrozjededovlnjezeraOntario…Plavbapo jezeře Vám poskytne jedinečné výhledy na panoráma města!! Lodní výlet do NP Kenai Fjords cca 6 hod. Kenai Fjords Tours Min. počet účastníků: 1 Bez nadsázky jeden z nejsilnějších zážitků při návštěvě Aljašky. Plavba ze Sewardu, během které uvidíte nespočet vodních a suchozemských živočichů a ptáků, musí nutně překonat Vaše představy. Připravte se na setkání s vydrami, lachtany, lvouny, kosatkami, vorvani, kormorány a papuchalky. Budete pozoro- 82 WWW.AMERICATOURS.CZ FAKULTATIVNÍ AKCEFAKULTATIVNÍ AKCE

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

vat mořské orly hnízdící na malých ostrůvcích v moři a s tro- chou štěstí uvidíte medvěda lovícího na břehu ryby. Cílem vý- letu je mohutný ledovec, jehož části neočekávaně odpadáva- jí do moře… Zkrátka více než čtyři hodiny plavby okolo míst, kam nevede žádná cesta a kde je pravá divočina. Let Hydroplánem nad Vancouverem cca 25 minut Harbour Air Seatplanes Min. počet účastníků: 1 Vancouver je krásné město. Ale ještě krásnější je ze vzduchu. America Tours Vám nabízí dvojí vzrušení naráz: Jedinečné vý- hledy na město a okolí, navíc z paluby hydroplánu!! Zážitek, o který byste neměli přijít… Plavba po zálivu Vancouver cca 50 minut Harbour Cruise Min. počet účastníků: celá skupina (v ceně zájezdu) Nejlepší záběry Vancouveru pořídíte z paluby lodi brázdící vody zálivu!! Připravte se na jedinečný zážitek z plavby ko- lem jedinečného města. Let helikoptérou nad ledovcem v NP Banff cca 25 minut Ice Field Helicopters Min. počet účastníků: 1 Mnoho již bylo napsáno o kráse národního parku Banff. Jeho jezera s kýčovitě zelenou vodou, horské štíty a ledovce… To vše můžete ještě lépe uvidět během našeho letu helikopté- rou nad alpinský ledovec, který Vám nabízíme. Celodenní prohlídka ostrova Oahu cca 8 hodin Min. počet účastníků: 3 America Tours Během okruhu ostrovem Oahu poznáte nejzajímavější mís- ta: Punch Bowl, Pali Lookout, Diamond Head, Hanauma Bay, Blowing Hole, Sunset Beach, ananasové plantáže v nitru os- trova… To vše za asistence česky hovořícího reprezentan- ta America Tours. Individuální návštěva okolních ostrovů (Havaj) cca 14 hodin Hawaiian Airlines, Hertz Min. počet účastníků: 2 Individuální akce, která Vám umožní „na vlastní pěst“ poznat okolní ostrovy – Kauai, Molokai, Lanai, Maui nebo Hawaii. Package zahrnuje zpáteční letenku na Vámi zvolený ostrov s odletem ranní linkou a návratem pozdní odpolední a pro- nájem automobilu kategorie EC 2, plán A. V ceně není zahr- nut transfer na/z letiště (cca 8 USD za osobu jedním směrem). Celodenní výlet na ostrov Molokai s průvodcem cca 14 hodin America Tours Min. počet účastníků: 4 Výlet na ostrov, který si uchovává svoji havajskou tvář. Turisty neprávem opomíjený ostrov Molokai je oázou klidu a pohody. Celodenní prohlídka Vás seznámí s historií ostrova, poznáte tropický prales i dlouhé liduprázdné pláže. Poznáte, jak vy- padá pravá Havaj!! Celodenní výlet do města Hana (Maui) cca 12 hodin America Tours Min. počet účastníků: 5 Snad nejkrásnější výlet, jaký můžete na Havajských ostrovech podniknout. Úzká silnička vinoucí se podél jedinečné scenérie pobřeží hlubokým tropickým pralesem, stovky ostrých zatáček, desítky vodopádů, černé sopečné pláže lemované palmami, všude plno květin a vůní… To vše v ostrém kontrastu s dru- hou půlí cesty, která vede sopečnou stranou ostrova mezi lá- vovými poli. Celkově – nezapomenutelný zážitek!! Výlet jeepem na vrchol Mauna Kea (Hawaii) cca 4,5 hodin America Tours Min. počet účastníků: 3 Lahůdka mezi fakultativními akcemi – vždyť nikde jinde na světě nelze za necelé dvě hodiny zdolat převýšení od hladiny moře do 4,5 kilometru!! Odjezd odpoledne od hotelu s teplým oblečením s sebou. Pokračování neustále vzhůru nejprve mezi pastvinami, potom lávovými poli a nakonec po strmé kame- nité cestě až na vrchol nejvyššího vrcholu Havajských ostro- vů. Zde zhlédneme soumrak nad mořem a budeme pozorovat práci radioteleskopů na vrcholu. Do hotelu se vrátíme v pozd- ních nočních hodinách. UPOZORNĚNÍ: Akce je nevhodná pro kardiaky a osoby citlivé na změnu atmosférického tlaku!! Týdenní pobyt na Havajských ostrovech 7 nocí v místě America Tours Min. počet účastníků: 2 Ostrov Oahu, hotel řetězce Ohana nebo Aqua 19.990Kč Ostrov Oahu, hotel řetězce Outrigger 28.990Kč Ostrov Kauai, hotel Kauai Beach Hotel 30.990Kč Ostrov Kauai, hotel Outrigger Lae Nani 34.500Kč Ostrov Maui, hotel Outrigger Aina Nalu 30.990Kč Ostrov Maui, hotel Napili Shores 39.990Kč Ostrov Hawaii, hotel Outrigger Royal Sea Cliff 35.600Kč Ostrov Hawaii, hotel Keauhou Beach 39.990Kč Pobyt na Havajských ostrovech je snem každého cestovate- le. America Tours Vám nabízí tento sen uskutečnit. Náš pa- ckage zahrnuje leteckou dopravu z Los Angeles nebo San Francisca do Honolulu, případně návazný let na Vámi zvole- ný ostrov a dopravu zpět do Prahy a ubytování ve zvoleném hotelu na 7 nocí (prodloužení pobytu je možné). V ceně není zahrnutý transfer letiště – hotel – letiště. U hotelů mimo os- trov Oahu doporučujeme pronájem automobilu – hotely jsou většinou odlehlé od měst. Plavba tryskovým člunem do peřejí Niagary cca 1 hodina Whirlpool Jet Boat Tours Min. počet účastníků: celá skupina (v ceně zájezdu) Vzrušující zábava a jedinečná atrakce kanadské i americ- ké strany řeky Niagara. Plavba speciálně sestrojeným člu- nem rychlostí až 130 kilometrů v hodině proti proudu řeky až do místa zvaného Whirlpool k zdejším obrovským peře- jím. Cestou průjezd mnoha menších kataraktů. Kromě plav- by peřejemi se Vám nabízejí jedinečné scenérie kolem bře- hů řeky Niagara… Plavba za kosatkami ve Victorii cca 2,5 hodiny Springtide Whale Tours Min. počet účastníků: celá skupina (v ceně zájezdu) Velice působivý výlet za nádhernými obyvateli fjordů ostrova Vancouver – kosatkami na jednoduchém člunu Zodiac. Budete pozorovat kosatky v jejich přirozeném prostředí z bezprostřed- ní blízkosti – jedinečný zážitek!! Let helikoptérou nad Niagarskými vodopády cca 9 minut Niagara Helicopters Min. počet účastníků: 1 Jedinečný doplněk celodenní prohlídky Niagarských vodo- pádů. Teprve ze vzduchu můžete opravdu pozorovat mohut- nost přírodního živlu a nádheru valícího se proudu vody… Tento výlet je k dispozici pro všechny návštěvníky kanad- ské části Niagary. Plavba oblastí Thousand Islands cca 1,5 hodiny 1000 Island Cruises min. počet účastníků: celá skupina Plavba místy, kde jezero Ontario přechází v řeku Sv. Vavřince poblíž města Kingstonu. Pohodová plavba na výletní lodi mezi spletí ostrůvků, které jsou rozesety mezi několik kilome- trů vzdálenými břehy řeky. Soukromé ostrůvky jsou „osázeny“ domy svých majitelů, kterým vévodí vodní „hrad“ Bold’s Castle. Plavba lodí v Midlandu cca 2 hodiny Midland Boat Cruises min. počet: celá skupina Plavba po Gregorian’s Bay v Midlandu je relaxačním zážit- kem. Okruh vede průlivy mezi stovkami malých ostrůvků se žulovým povrchem, na kterém s námahou živoří vegetace. To však nebrání jejich majitelům ve výstavbě letních sídel a re- kreačních chat, které pak daly vzniknout jedinečné vodní re- kreační kolonii na bývalém území indiánského kmene Huronů. Lodní výlet za velrybami (Východní Kanada) cca 1,5 hodiny Groupe Dutour Cruises min. počet: celá skupina Z idylického rybářského městečka Taddoussac vyplujeme na motorovém člunu „Zodiac“ za pozorováním několika dru- hů velryb vyskytujících se v ústí fjordu Saguenay. Máte šan- ci spatřit kolohlavce a běluhy, delfíny a vzácněji šedé velryby. Návštěva filmových studií Universal min. 4 hodiny America Tours min. počet: celá skupina (v ceně u vybraných zájezdů) Unikátní fungující filmová studia máte možnost vidět jako ni- kde jinde na světě! Absolvujete túru studii elektrickým vláč- kem, a pak se již budete věnovat atrakcím postaveným na motivy nejúspěšnějších filmů minulosti. Poznáte zblízka až neskutečné filmové efekty a možná potkáte některou ze zná- mých celebrit… Výlet do SP Valley of Fire min. 6 hodin America Tours min. počet: 5 Výlet začíná zastávkou na přehradní hrázi Hoover Dam, kte- rá je nejvyšší skořepinovou přehradou světa. Po přejití hrá- ze z Arizony zpět do Nevady budete pokračovat podél jeze- ra Lake Mead do SP Valley of Fire. Park je známý svými jako- by ohněm rozpraskanými skalními útvary v barvách od rudé po sněhově bílou. K zajímavostem patří kromě geologie také petroglyfy starých indiánů vyškrábané do skal uvnitř parku. Památník USS Arizona cca 2,5 hodiny America Tours min. počet: celá skupina Potopený křižník Arizona je mementem a připomínkou útoku Japonců na Pearl Harbor. Z mnoha potopených plavidel byl neopravitelný křižník ponechán na svém místě jako historic- ká památka a muzeum. Návštěva memoriálu USS Arizona je „povinností“ každého návštěvníka ostrova Oahu. Plavba na raftu po řece Athabasca cca 2 hodiny Jasper Raft Tours min. počet: celá skupina Plavba na zcela bezpečném raftu po řece Athabasca v Jasperu je jedinečným zážitkem, který Vám odkryje další z mož- ných pohledů na fantastickou přírodu kanadských Rockies. Vyhlídková plavba je zcela nenáročná, vhodná i pro osoby se sníženou pohyblivostí a děti. Plavba po jezeře Minnewanka cca 1 hodina Minnewanka Boat Tours min. počet: celá skupina Plavba vyhlídkovým člunem Vám otevře další z dosud nepo- znaných pohledů na krásy zdejší přírody. Plavba je vhodná i pro osoby se sníženou pohyblivostí a děti. Lodní výlet do NP Prince William Sound cca 6 hodin Alaska Heritage Tours min. počet: celá skupina Výlet Vám dává nahlédnout do nitra fjordu – zálivu Prince Williama a seznámit se s tichým světem ledovců, zcela nepří- stupných ostrovů a divoké přírody. Během plavby budete po- zorovat kosatky, velryby, mořské ptáky a s trochou štěstí nara- zíte na typického obyvatele zdejších břehů – rybařícího med- věda. Plavba – vydaří-li se počasí – patří k vrcholným zážit- kům, které může Aljaška nabídnout. Týdenní pobyt v Cancunu Min. počet účastníků: 2 Pro zájezdy končící na východním pobřeží USA nabízíme fa- kultativní pobyt v mexickém Cancunu. Celý package zahr- nuje letenku z USA do Cancunu a zpět do USA, ubytování na sedm nocí v Cancunu v hotelu 3* se snídaní nebo v pro- gramu all inclusive a transfer v Cancunu z letiště na hotel a zpět na letiště. Let helikoptérou nad ostrovem Kauai cca: 45 min Heli USA Min. počet: 1 Tento letecký výlet Vám ukáže to nejkrásnější z tropické pří- rody Havajských ostrovů, jejich pláží, kráterů, nádherných mořských pobřeží a překrásně zelených pohoří, které znáte ze scén filmu Jurský park. Let helikoptérou nad ostrovem Hawaii cca: 20 minut Safari Helicopters Min. počet: 1 Každý cestovatel by měl určitě absolvovat tento báječný a okouzlující let helikoptérou nad činnými vulkány ostro- va Hawaii. Plavba lodí po Yukonu (Whitehorse) cca: 2 hodiny Yukon Alaska Tourist Tours Min. počet: 2 Plavba historickým Miles Canyon – nejhrozivější překážkou na cestě za bohatstvím Dawson City, místem známým ze zla- té horečky. Plavba je zároveň návratem do historie do doby Jacka Londona. 83AMERICA TOURS 2012 mmmm, a, a, aa papapapak sk sk sk sk e je je je jižižižiž budbudbudbudeteeteeteetee věvěvěvěnovnovnovnovatatatatt atratratatrakcakcakcakca ímímímím pospospospostavtavtavtavenýenýenýeným nm nm nm nnaaaa FAKULTATIVNÍ AKCEFAKULTATIVNÍ AKCE

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Individuální cestyIndividuální cesty do USA a Kanadydo USA a Kanady 84 WWW.AMERICATOURS.CZ INDIVIDUÁLNÍ TURISTIKAINDIVIDUÁLNÍ TURISTIKA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

podmínky speciálního tarifu FLY & DRIVE: NEZAPOMEŇTE SI VČAS REZERVOVAT VAŠI CESTU SNŮ!!!NEZAPOMEŇTE SI VČAS REZERVOVAT VAŠI CESTU SNŮ!!! - cena zahrnuje letenku PRAHA – destinace – PRAHA a pronájem automobilu kategorie EC2, plán B na týden - cena nezahrnuje letištní a bezpečnostní poplatky a event. palivový příplatek - cena je platná pro dvě a více osob cestujících společně - pobyt v destinaci lze prodloužit na max. 1 měsíc - lze vyžádat vyšší plán či kategorii vozu za doplatek – viz ceny nájmu automobilů DOLLAR 2012 - při prodloužení nájmu automobilu máte nárok na SLEVU 5% proti katalogové ceně DOLLAR 2012 - event. nevyužitou část pronájmu či letenky nelze refundovat L sezóna H sezóna L sezóna destinace 1.03.-25.06. 26.06.-25.08. 26.08.-15.12. PRAHA- BOSTON – PRAHA 10.190 21.990 13.690 PRAHA – CHICAGO – PRAHA 14.090 24.590 15.190 PRAHA – MIAMI – PRAHA 13.690 23.190 15.190 PRAHA – NEW YORK – PRAHA 12.390 21.390 13.590 PRAHA – WASHINGTON – PRAHA 13.090 21.690 14.890 PRAHA – ORLANDO – PRAHA 16.690 25.290 17.990 PRAHA – PHOENIX – PRAHA 19.990 32.090 21.190 PRAHA – LAS VEGAS – PRAHA 16.690 27.690 19.490 PRAHA – LOS ANGELES – PRAHA 14.990 25.990 17.790 PRAHA – SAN FRANCISCO – PRAHA 14.990 25.990 17.790 PRAHA – SEATTLE – PRAHA 16.190 27.290 18.790 PRAHA – DENVER – PRAHA 18.590 30.690 19.790 PRAHA – ANCHORAGE – PRAHA 17.990 29.990 21.090 PRAHA – TORONTO – PRAHA 11.960 17.890 12.690 PRAHA – VANCOUVER – PRAHA 18.160 26.260 18.910 program doporučujeme doplnit ubytováním z naší nabídky hotelů BEZ VÍZ DO USA ! FLY & DRIVE 2012FLY & DRIVE 2012 PROGRAM PRO INDIVIDUÁLNÍ CESTUJÍCÍ DO U.S.A. A KANADYPROGRAM PRO INDIVIDUÁLNÍ CESTUJÍCÍ DO U.S.A. A KANADY 85AMERICA TOURS 2012 FLY & DRIVEFLY & DRIVE

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

FLY AND DRIVE AND SLEEPFLY AND DRIVE AND SLEEP PROGRAMY PRO U.S.A. A KANADUPROGRAMY PRO U.S.A. A KANADU CENA za osobu v Kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 01.04.-25.06. 20.840 11.450 10.450 26.06.-31.08. 28.890 18.290 17.290 01.01.-10.12. 21.950 12.570 11.570 letenka PRAHA – NEW YORK – PRAHA CENA za osobu v Kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 01.04.-25.06. 19.630 15.060 14.060 26.06.-31.08. 28.360 20.990 19.990 01.01.-10.12. 20.990 16.490 15.490 letenka PRAHA – ORLANDO/MIAMI – PRAHA CENA za osobu v Kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 01.04.-25.06. 21.390 12.720 11.720 26.06.-31.08. 27.760 18.290 17.290 01.01.-10.12. 22.090 13.360 12.360 letenka PRAHA – TORONTO – PRAHA CENA za osobu v Kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 01.04.-25.06. 28.730 17.150 16.150 26.06.-31.08. 33.810 24.130 23.130 01.01.-10.12. 26.030 18.450 17.450 letenka PRAHA – NEW YORK/MIAMI – Praha CENA za osobu v Kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 01.04.-25.06. 28.330 16.250 15.250 26.06.-31.08. 40.880 22.990 21.990 01.01.-10.12. 33.450 17.370 16.370 letenka PRAHA – NEW YORK – PRAHA CENA za osobu v Kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 01.04.-25.06. 33.670 12.050 11.050 26.06.-31.08. 42.080 18.800 17.800 01.01.-10.12. 34.790 13.170 12.170 letenka PRAHA – NEW YORK – PRAHA TRASA 1 – VÝCHOD USA 9 DNŮTRASA 1 – VÝCHOD USA 9 DNŮ NEW YORK – PHILADELPHIA – BALTIMORE – WASHINGTON DC – PITTSBURGH – BUFFALO – NIAGARSKÉ VODOPÁDY – FINGER LAKES – NEW YORK TRASA 2 – OKRUH FLORIDOU 9 DNŮTRASA 2 – OKRUH FLORIDOU 9 DNŮ ORLANDO – CAPE CANAVERAL – TAMPA – MEXICKÝ ZÁLIV – EVERGLADES – KEY WEST – MIAMI TRASA 3 – METROPOLE VÝCHODNÍ KANADY 9 DNŮTRASA 3 – METROPOLE VÝCHODNÍ KANADY 9 DNŮ TORONTO – KINGSTON – OBLAST TISÍCŮ JEZER – MONTREAL – QUEBEC CITY – OTTAWA – ALGONQUIN – NIAGARA – TORONTO TRASA 4 – Z BOSTONU DO MIAMI 16 DNŮTRASA 4 – Z BOSTONU DO MIAMI 16 DNŮ NEW YORK – BOSTON – NIAGARA – PHILADELPHIA – BALTIMORE – WASHINGTON DC – RICHMOND – CHARLESTON – SAVANNAH – ST. AUGUSTINE – CAPE CANAVERAL – ORLANDO – TAMPA – EVERGLADES – MIAMI TRASA 5 – VELKÝ OKRUH VÝCHODEM 16 DNŮTRASA 5 – VELKÝ OKRUH VÝCHODEM 16 DNŮ NEW YORK – NIAGARA – CLEVELAND – DETROIT – CHICAGO – ST. LOUIS – NASHVILLE – MEMPHIS – NEW ORLEANS – ATLANTA – RICHMOND – WASHINGTON D. C. – PHILADELPHIA – ATLANTIC CITY – NEW YORK TRASA 6 – PERLY VÝCHODNÍHO POBŘEŽÍ 16 DNŮTRASA 6 – PERLY VÝCHODNÍHO POBŘEŽÍ 16 DNŮ NEW YORK – BALTIMORE – PHILADELPHIA – WASHINGTON DC – CLEVELAND – DETROIT – NIAGARA – TORONTO – OBLAST TISÍCŮ JEZER – MONTREAL – QUEBEC CITY – BOSTON – NEW YORK V letošní sezóně jsme pro samostatné cestovatele připravili sérii „ba- líčků“ služeb s návrhy tras, které jsou nejčastěji žádány klienty America Tours, za zvýhodněné ceny. Balíčky zahrnují letenku z Prahy do cílové de- stinace, pronájem automobilu na celou dobu pobytu v USA nebo Kana- dě, a samozřejmě ubytování v prověřených hotelech a motelech. Náš ba- líček služeb Vám může sloužit jako inspirace pro přípravu Vaší dovole- né, a naši odborníci Vám dle Vašich požadavků trasu upraví do definitiv- ní podoby tak, aby přesně odpovídala Vašim představám. cena zahrnuje: leteckou dopravu z Prahy do uvedené destinace a zět, nájem vozu kategorie COMPACT v plá- nu B na celou dobu pobytu v USA či Kanadě, ubytování v slušných motelech a hotelech turistic- ké kategorie (3*), itinerář cesty, kapesního průvodce USA nebo Kanadou, uvedené ceny jsou za osobu na dvoulůžkovém pokoji při účasti dvou osob cena nezahrnuje: letištní a bezpečnostní poplatky, event. palivové příplatky, provozní náklady vozu, vstupné, parkovné, průvodce, stravu, pojištění, náklady nezahrnuté v položce „cena zahrnuje“ letecká doprava je kalkulována v optimální knihovací třídě. Podmínky storna se řídí podmínkami letecké spo- lečnosti. Event. 3. a 4. osoba sdílí existující uspořádání hotelového pokoje (dvě dvoulůžka) VÝCHOD U.S.A. AVÝCHOD U.S.A. A KANADYKANADY U. S. A.U. S. A. 86 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

TRASA 1 – METROPOLE ZÁPADU 9 DNŮTRASA 1 – METROPOLE ZÁPADU 9 DNŮ LOS ANGELES – NP YOSEMITE – SAN FRANCISCO – LAKE TAHOE – RENO – LAS VEGAS TRASA 2 – PARKY A MĚSTA ZÁPADU 9 DNŮTRASA 2 – PARKY A MĚSTA ZÁPADU 9 DNŮ SAN FRANCISCO – NP YOSEMITE – NP SEQUOIA – LOS ANGELES – SAN DIEGO TRASA 3 – MALÝ OKRUH ZÁPADEM 12 DNŮTRASA 3 – MALÝ OKRUH ZÁPADEM 12 DNŮ LOS ANGELES – SAN FRANCISCO – NP YOSEMITE – BARSTOW – GRAND CANYON – MONUMENT VALLEY – BRYCE CANYON – ZION – LAS VEGAS TRASA 4 – PACIFICKÝM POBŘEŽÍM 12 DNŮTRASA 4 – PACIFICKÝM POBŘEŽÍM 12 DNŮ LOS ANGELES – SAN FRANCISCO – NP REDWOOD – POBŘEŽÍ PACIFIKU – NP MT. RAINIER – SEATTLE TRASA 5 – ZÁPAD USA 16 DNŮTRASA 5 – ZÁPAD USA 16 DNŮ LOS ANGELES – SAN DIEGO – PHOENIX – TUCSON – SEDONA – GRAND CANYON – MONUMENT VALLEY – CANYONLANDS – CAPITOL REEF – BRYCE CANYON – ZION – LAS VEGAS – DEATH VALLEY – NP SEQUOIA – NP YOSEMITE – SAN FRANCISCO TRASA 6 – PERLY ZÁPADU 23 DNŮTRASA 6 – PERLY ZÁPADU 23 DNŮ LOS ANGELES – NP YOSEMITE – SAN FRANCISCO – NP REDWOOD – NP CRATER LAKE – NP OLYMPIC – SEATTLE – NP NORTH CASCADES – NP YELLOWSTONE – DEVIL’S TOWER – DENVER – NP ROCKY MOUNTAIN – CANYONLANDS – MONUMENT VALLEY – NP BRYCE CANYON – NP ZION – GRAND CANYON – LAS VEGAS – DEATH VALLEY – LOS ANGELES TRASA 1 – MĚSTA A PARKY ZÁPADNÍ KANADY 9 DNŮTRASA 1 – MĚSTA A PARKY ZÁPADNÍ KANADY 9 DNŮ VANCOUVER – REVELSTOKE – KOOTENAY – CALGARY – BANFF – JASPER – WHISTLER – VANCOUVER TRASA 2 – PERLY ZÁPADNÍ KANADY 16 DNŮTRASA 2 – PERLY ZÁPADNÍ KANADY 16 DNŮ VANCOUVER – KELOWNA – REVELSTOKE – KOOTENAY – CALGARY – BANFF – JASPER – MT. ROBSON – PRINCE GEORGE – PRINCE RUPERT – INSIDE PASSAGE – OSTROV VANCOUVER – VICTORIA – VANCOUVER TRASA 3 – BRITSKÁ KOLUMBIE A YUKON 16 DNŮTRASA 3 – BRITSKÁ KOLUMBIE A YUKON 16 DNŮ VANCOUVER – VICTORIA – NANAIMO – OSTROV VANCOUVER – INSIDE PASSAGE – PRINCE RUPERT – CASSIAR HIGHWAY – ALASKA HIGHWAY – WHITEHORSE – DAWSON CITY – POLÁRNÍ KRUH – WHITEHORSE CENA za osobu v Kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 01.04.-25.06. 20.890 15.600 14.600 26.06.-31.08. 30.420 23.970 22.970 01.01.-10.12. 23.590 14.560 13.560 letenka PRAHA – LOS ANGELES/LAS VEGAS – PRAHA CENA za osobu v Kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 01.04.-25.06. 21.290 16.600 15.600 26.06.-31.08. 30.820 24.970 23.970 01.01.-10.12. 23.990 13.560 12.560 letenka PRAHA – SAN FRANCISCO/SAN DIEGO – PRAHA CENA za osobu v Kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 01.04.-25.06. 24.990 17.400 16.400 26.06.-31.08. 34.370 25.770 24.770 01.01.-10.12. 27.730 20.140 19.140 letenka PRAHA – LOS ANGELES/LAS VEGAS – PRAHA CENA za osobu v Kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 01.04.-25.06. 25.440 17.100 16.100 26.06.-31.08. 36.500 25.520 24.520 01.01.-10.12. 28.080 19.740 18.740 letenka PRAHA – LOS ANGELES/SEATTLE – PRAHA CENA za osobu v Kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 01.04.-25.06. 31.840 16.460 15.460 26.06.-31.08. 41.640 25.140 24.140 01.01.-10.12. 34.250 18.870 17.870 letenka PRAHA – LOS ANGELES/SAN FRANCISCO – PRAHA CENA za osobu v Kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 01.04.-25.06. 37.570 23.330 22.330 26.06.-31.08. 49.630 31.700 30.700 01.01.-10.12. 40.310 26.070 25.070 letenka PRAHA – LOS ANGELES – PRAHA CENA za osobu v Kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 01.04.-25.06. 28.660 18.920 17.920 26.06.-31.08. 36.760 26.670 25.670 01.01.-10.12. 28.970 19.680 18.680 letenka PRAHA – VANCOUVER – PRAHA CENA za osobu v Kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 01.04.-25.06. 42.610 20.230 19.230 26.06.-31.08. 51.090 28.070 27.070 01.01.-10.12. 43.370 21.090 20.909 letenka PRAHA – VANCOUVER – PRAHA CENA za osobu v Kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 01.04.-25.06. 46.890 27.390 26.390 26.06.-31.08. 57.410 37.230 36.230 01.01.-10.12. 48.890 29.390 28.390 letenka PRAHA – VANCOUVER/WHITEHORSE – PRAHA ZÁPAD U.S.A.ZÁPAD U.S.A. ZÁPADNÍ KANADAZÁPADNÍ KANADA 87AMERICA TOURS 2012 U. S. A.U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

LAS VEGAS, NEVADALAS VEGAS, NEVADA B. W. Mardigrass Inn & Casino *** Best Western Mardi Gras Hotel je „full-service“ hotel, který leží v Las Vegas nedaleko stripu. Hotel je vzdálený 4km od me- zinárodního letiště, asi 200m od konvenčního centra, kde se nachází stanice monorailu, se kterým se pohodlně dostanete na všechna místa stripu v Las Vegas. V hotelu se nachází kasi- no, koktejlový bar který je otevřený 24 hodin, venkovní vyhří- vaný bazén s vířivkou, kadeřnický salón a obchod se suvený- ry. Hotel má tři podlaží a více než 310 pokojů, které jsou vyba- veny ledničkou, barevnou TV, mikrovlnkou, WiFi, vysoušečem vlasů, žehličkou a žehlícím prknem, radiobudíkem a kávova- rem. Hotel má vlastní hotelový a strip shuttle, který je v provo- zu 7 dní v týdnu od 8:00 do 23:00 hodin a pro hotelové hos- ty je zdarma. Americas Best Value Inn ** Americas Best Value Inn je jednodušší druh ubytování. Neče- kejte velikou budovu, jako najdete na báječném „stripu“. Jde spíše o ubytování motelového typu, avšak pro „nenáročného“ cestovatele je právě tím nejvhodnějším!! Pokoje jsou vybaveny standardním zařízením. Nechybí klimatizace na každém poko- ji, TV či radiobudík. Hoteloví hosté mají k dispozici prádelnu (za poplatek), internet v recepci (za poplatek), vyhřívaný ven- kovní bazén či vířivku. Strip je vzdálen od hotelu cca 300m. a mezinárodní letiště cca 10 minut jízdy autem. Stratosphere Tower hotel *** Tento „nejznámější“ hotel leží na Stripu, nedaleko centra Las Vegas. Hotel Stratosphere přednostně používáme pro naše sku- pinové zájezdy, takže je naší „stálicí“ v produktech America Tours. Hotel disponuje více jak 1600 pokoji, které jsou vyba- veny standardním vybavením jako je TV, kávovar, WiFi (popla- tek), klimatizace, vysoušeč vlasů, žehlička a žehlící prkno, radi- obudík a další. V suterénu hotelu je ohromné kasino, kde mů- žete utratit „přebytečné“ dolary. Nákupní arkáda s velkým vý- běremrestauracíabarůjistětaképříjdevhod.Pokudbysteměli zájemo„kulturní“zážitek,doporučujemevystoupeníněkterých z vítězů soutěže American Idol. No a pro milovníky výšek je ur- čena vyhlídková věž se třemi adrenalinovými atrakcemi!! DOPORUČUJEME v kategorii economy DOPORUČUJEME v kategorii standard Když řekneme Las Vegas, každému z nás se vybaví spousta kasin, blikajících neonů a pestrý noční život. Realita je opravu taková. Las Vegas je bezpochyby hlavním městem kasin. Je to pulsující město plné turistů a vášnivých hráčů. Neony areálu Casino Center ve středu města září po celou noc se stejnou intenzitou jako polední slunce na Mohavské poušti. Proslulý bulvár „Strip“ se táhne v délce pěti kilometrů mezi třídami Sahara a Tropicana Avenue a je hustě lemován kasiny a hotely. Strip nenabízí jen kasina, ale je zde i dostatečné rozptýlení pro celou rodinu. Víte, že v Las Vegas lze navštívit třeba Paříž a New York během deseti minut? Jeďte se o tom přesvědčit. Cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Tištěný turistický průvodce U. S. A. ZDARMA - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání Cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (pro vstup do U. S. A. je nutný biometrický pas s autorizací ESTA nebo platný pas s platným vízem) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Jun 25 7.900 1.050 Jun 26 – Aug 23 6.900 900 Aug 24 – Dec 15 7.900 1.050 Cena letecké přepravy od 11.500 + taxy období 7 nocí noc navíc Jan 01 – May 30 7.600 1.000 Jun 01 – Sep 30 6.800 900 Oct 01 – Dec 20 7.600 1.000 Cena letecké přepravy od 11.500 + taxy období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 15 5.200 550 Cena letecké přepravy od 11.500 + taxy 7 nocí U. S. A.U. S. A. 88 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Bellagio ***** Poloha hotelu: Strip area Kapacita hotelu: 4695 luxusně vybavených pokojů. Jedná se o jeden z největších hotelových komplexů v Las Vegas, kte- rý je určen především pro náročnou a business klientelu. Po- koje jsou vybaveny stylovým nábytkem, klimatizací, kávova- rem, TV, připojením na internet, mini barem. Součástí hote- lu jsou restaurace, bary, kasino, obchody se suvenýry, lázně, fitness center, tenisové kurty, salóny krásy a kadeřník. V oko- lí hotelu naleznete nepřeberné množství atrakcí, které nabí- zí Las Vegas. Ve 30-ti minutových intervalech můžete obdivo- vat populární a oblíbenou fontánu s doprovodem těch nejzná- mějšich skladeb. Tropicana hotel *** Tropicana Hotel v Las Vegas splňuje veškerá očekávání mo- derně-globálního cestovatele. V nedávné době byla v hote- lu dokončena rekonstrukce a renovace, která si vyžádala cel- kové náklady ve výši 180 mil USD. Hotel disponuje monerním plážovým komplexem ve stylu „South Beach“, pokoji vybave- né moderním nábytkem a nadčasovým designem, novým kasí- nem, bary a restauracemi a zábavnými kabarety. Všechny po- koje jsou dekorovány paletou teplých odstínů jako při západu slunce a nábytkem přímo na míru. Lůžka jsou vybavena mo- derní plyšovou matrací EURO TOP. Nechybí plasmová TV, te- lefon se záznamníkem, pracovní stůl, sejf, radiobudík a bez- drátové připojení k internetu (za poplatek). Náš plážový klub Nikki Beach Club leží thruba na dvouch hektarech svěží zele- ně. Klub disponuje lehátky, sluneční terasou a barem. Díky exklusivnímu bílému interiéru, je klub světově proslulý ve své třídě. Naše hotelové kasíno promění hazard v prvotřídní záži- tek ze hry. Kasíno má zcela nové pokerové herny, rulety, au- tomaty a ostatní. Wynn ***** Poloha hotelu: Strip area Kapacita hotelu: 5620 luxusně vybavených pokojů, které jsou určeny pro náročnou klientelu. Hotel byl dokončen v roce 2004 a je opravdovým „skvostem“ na stripu. Pokoje jsou rozděle- ny do několika kategorií a je možno si objednat apartmá. Tyto pokoje jsou velice luxusně zařízeny a naleznete zde vše, co po- žaduje náročný klient. Součástí hotelu jsou restaurace, bary, kasina, značkové obchody, lázně, fitness center, tenisové kur- ty, salóny krásy, kadeřník a denní „live“ show. V přízemí hote- lu je muzeum aut Ferrari, kam mají majitelé těchto vozů vstup zdarma. V okolí hotelu jsou módní obchody, hotel Mirage se „známým“ vulkánem a nebo hotel Treasure Island. MGM Grand Hotel ***** MGM Grand hotel, který byl otevřený v roce 1993, leží pří- mo na „stripu“. Jde o veliký resort, který je tématicky laděn jako Hollywood. Majitelem tohoto resortu je filmová společ- nost MGM Mirage. Předností tohoto 30-ti patrového resortu je komplex 5ti venkovních vyhřívaných bazénů, které jsou oázou klidu a relaxu. K Vašemu pohodlí jsou k dispozici i vířivky. Jed- ná se o jeden z největších hotelových komplexů na světě. Má více než 5000 pokojů a aparmánů, které jsou rozděleny do ně- kolika kategorií od standardních po ty nejluxusnější apartmá- ny. Součástí tohoto resortu je fitnesové centrum, masážní sa- lón, salón krásy s kosmetikou, nákupní centrum, stanice dráhy Monorail (spojuje severní a jižní části stripu). Ti, kteří se při- jeli do Vegas oddat, jistě ocení služeb svatební kaple v hotelu. období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Jun 25 22.900 2.600 Jun 26 – Aug 23 20.600 2.300 Aug 24 – Dec 15 22.900 2.600 Cena letecké přepravy od 11.500 + taxy období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Jun 25 23.800 2.900 Jun 26 – Aug 23 21.600 2.900 Aug 24 – Dec 15 23.800 2.900 Cena letecké přepravy od 11.500 + taxy Fakultativní akce pro Las Vegas vypracujeme na vyžá- dání a na konkrétní termíny období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Jun 25 23.500 2.950 Jun 26 – Aug 23 15.900 1.800 Aug 24 – Dec 15 23.500 2.950 Cena letecké přepravy od 11.500 + taxy období 7 nocí noc navíc Jan 02 – Jun 25 7.100 790 Jun 26 – Aug 23 6.900 790 Aug 24 – Dec 20 7.100 790 Cena letecké přepravy od 11.500 + taxy 89AMERICA TOURS 2012 ****** U. S. A.U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

LOS ANGELES,LOS ANGELES, CALIFORNIACALIFORNIA Mayfair Hotel, centrum *** Hotel Mayfair leží přímo v centru města Los Angeles. Hotel je vhodný pro širokou klientelu a za slušnou cenu dostanete kva- litní služby. Hotel má 290 pokojů ve 14ti patrech, které jsou vy- baveny standardním vybavením jako je kabelová televize, ra- diobudík, klimatizace či kávovar. Hosté mají zdarma připojení WiFi a použití hotelového počítače v recepci. V mezaninu je ho- telová restaurace, kde se dobře nasnídáte nebo si můžete ob- jednat večeři na pokoj. Parkování v hotelové garáži je za po- platek 20 USD / noc. Pokud si při Vašem pobytu vyberete prá- vě tento hotel, jistě oceníte strategickou polohu. Sheraton Hotel, centrum ***** Hotel Sheraton je velice luxusní hotel, který leží přímo v centru Los Angeles nedaleko od kongresového centra, nákupních cen- ter či restaurací. Hotel je ideální pro náročnějčí nebo byznyso- vou klientelu. Hotel má 485 prostorných a nově zrenovovaných pokojů, které jsou vybaveny moderním zařízením jako je při- pojení k vysokorychlostnímu internetu (zpoplatněno), fénem, klimatizací, barevnou TV, telefonem, radiobudíkem a lednič- kou. Hostům je k dispozici business centrum, trezor, prádelna či fitnesové centrum. Parkování možné za poplatek. B. W. Dragon Gate Inn, centrum*** Hotel Best Western Dragon Gate Inn se nachází v Čínské čtvr- ti, dva bloky od centra L. A. V blízkosti hotelu se nachází con- vention centre a Union Station. Hollywood a Universální studia jsou vzdálena zhruba 15 minut jízdy autem. Hotelové pokoje jsou vybaveny standardním zařízením jako je klimatizace, fén, žehlička, barevná TV, kávovar, lednička či radiobudík. Součás- tí hotelu je obchod se suvenýry, kavárna, salón krásy a hlídané parkoviště (10 USD za noc). Klienti mají v ceně kontinentální snídani a připojení na internet (WiFi). DOPORUČUJEME v kategorii standard L. A. je skrz naskrz výtvorem 20. století. Moderní technika našeho věku byla schopna proměnit zde původní pustinu v kvetoucí velkoměsto. K poznání tohoto města určitě přijde vhod si vypůjčit auto, vždyť L. A. se rozkládá na ploše 1200 čtverečních kilometrů mezi oceánem a písčitými plážemi na západě, horami na severu a východě a pouštěmi na jihu. Losangelská pláž se táhne podél Pacifiku v délce 65km od Malibu po Santa Monicu, která je vhodná pro „lenošení“ či aktivní formy odpočinku jako třeba surfování. Při návštěvě tohoto města nelze opomenout Hollywood, Malibu, Santa Monicu, Sunset Boulevard či filmová studia Universal. období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 20 7.600 850 Cena letecké přepravy od 10.100 + taxy období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 20 12.500 1.500 Cena letecké přepravy od 10.100 + taxy období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 20 7.900 900 Cena letecké přepravy od 10.100 + taxy 7 nocí Cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Tištěný turistický průvodce U. S. A. ZDARMA - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání Cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (pro vstup do U. S. A. je nutný biometrický pas s autorizací ESTA nebo platný pas s platným vízem) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) U. S. A.U. S. A. 90 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 20 7.100 790 Cena letecké přepravy od 10.100 + taxy Howard Johnson Anaheim **** Poloha hotelu: 3 míle od Disney Worldu, Fullerton Kapacita hotelu: 287 dobře vybavených pokojů je určeno pro turisty, kteří mají namířeno do Disney Worldu. Hotel je ale ide- ální pro veškerou klientelu. Každý pokoj je moderně vybaven a naleznete zde kávovar, bezpečnostní sejf, ledničku, vysou- šeč vlasů. Součástí hotelu je venkovní bazén a doprava do Dis- ney Worldu. období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 31 13.800 1.700 Cena letecké přepravy od 10.100 + taxy Westin Bonaventure, centrum **** Poloha hotelu: downtown Los Angeles. Kapacita hotelu: 135 hotelových suites je vybaveno také pro náročnější klientelu a hotel je ideální pro kongresovou turis- tiku. Součástí každého suite je přípojka na internet, kávovar, bezpečnostní sejf, lednička, vysoušeč vlasů. Hotel nabízí fitne- ss center, vyhřívaný bazén, konferenční sál atd. V okolí hotelu naleznete více než 40 restaurací a obchodů. B. W. South Bay Inn, Lawndale*** Hotel South Bay Inn leží nedaleko mezinárodního letiště a plá- ží L. A. Centrum města Los Angeles je vzdáleno cca 15 mil. Jde o velice pěkný a moderní hotel, ve kterém najdete čínskou re- stauraci, více než 90 pokojů, které jsou vybaveny satelitní TV, radio budíkem, kávovarem, vysoušečem vlasů, ledničkou, žeh- ličkou a klimatizací. Hotelovým hostům je k dispozici vyhříva- ný venkovní bazén, vířivka, pára, fitnesové centrum, prádelna, trezor, faxová a kopírovací služba, WiFi na každém pokoji a ve všech prostorách hotelu (některé služby za poplatek). V ceně pobytu je kontinentální snídaně a transport z a na letiště 24 hodin denně. Hotel doporučujeme klientům s najmutým autem (parkování u hotelu zdarma!!). Hacienda Hotel, airport *** období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Jun 30 8.200 950 Jul 01 – Aug 31 9.100 1.060 Sep 01 – Dec 20 8.200 950 Cena letecké přepravy od 10.100 + taxy Hotel Hacienda leží v blízkosti mezinárodního letiště v Los An- geles. Jedná se o velice pěkný „full servis“ hotel, ve kterém se nachází 630 moderně vybavených pokojů s moderním zaříze- ním a nábytkem. Hotel je určen především klientům, kteří prá- vě přiletěli nebo mají brzký ranní let. Pokud se ovšem rozhod- nete strávit delší dobu v tomto nádherném hotelu, jistě nebu- dete litovat. Součástí hotelu je vyhřívaný bazén, vířivka, fitne- sové centrum, zahradní grill či výborná restaurace. Doprava z a na letiště je hotelovým hostům k dispozici 24 hodin a je zce- la zdarma. Poplatek za parkování u hotelu je 5 USD. DOPORUČUJEME v kategorii standard Fakultativní akce pro Los Angeles vypracujeme na vy- žádání a na konkrétní termíny období 7 nocí noc navíc Jan 01 – May 31 6.500 840 Jun 01 – Sep 30 7.300 980 Oct 01 – Dec 30 6.500 840 Cena letecké přepravy od 10.100 + taxy 91AMERICA TOURS 2012 Inn LLawwndale****** U. S. A.U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

SAN FRANCISCOSAN FRANCISCO CALIFORNIACALIFORNIA Renoir hotel, centrum *** Přátelský, rodinný a butikový hotel s kosmopolitní klientelou. I tak by se dal ve stručnosti charekterizovat hotel Renoir, kte- rý leží v centru města mezi Union a Civic centrem. Hotel Renoir byl postaven v roce 1909 a kompletní rekonstrukcí prošel v roce 2005. V pěším dosahu je kupříkladu světoznámá pozemní la- novka „cable car“, divadla, obchody, restaurace, kavárny, bary či městská hromadná doprava. Tento sedmipatrový hotel má 133 moderně vybavených pokojů, které jsou vybaveny koupelnou a soc. zařízením, barevnou TV s kabelovými programy, telefo- nemsezáznamníkem,WiFi*poplatek*,radio-budíkem,sejfem, žehličkou a žehlícím prknem *na vyžádání*. V přízemí najdete hotelovourestauraci,kte- rá servíruje snídaně, obě- dy a večeře *není zahr- nuto v ceně ubytování* a koktejlový bar. Hotelo- vé parkoviště za poplatek 27 USD + taxy. Sheraton Fishermans Wharf***** Excelentní poloha přímo v srdci San Francisca na Fishermans Wharf, tímto sloganem se chlubí tento luxusní hotel Sheraton. Hotel je ideální pro náročnější klientelu, která vyhledává kva- litní ubytování v centru dění a v pěším dosahu téměř od všech atrakcí a zajímavostí San Francisca. Hotel nedávno prošel kom- pletní rekonstrukcí a všech jeho 531 pokojů je vybaveno moder- ním nábytkem a vybavením. Nechybí LCD televizor, klimatiza- ce, kávovar, žehlička či vysoušeč vlasů. Hotel je 100% nekuřác- ký. Hostům je k dispozici připojení WiFi, posilovna, prádelna, bazén, sejf a hlídané parkoviště (některé služby za poplatek). San Francisco je město na americké poměry velice originální, vyznačující se obecně přátelskou atmosférou a srdečnými vztahy mezi lidmi. Město je rozloženo na pahorcích a výšinách kolem stejnojmenné zátoky a vytváří neobvykle uzavřený sídelní celek. Doporučujeme absolvovat okružní trasu autem po vyhlídkové silnici 49, která měří zhruba 79km a je zakreslena na všech plánech města. Z Twin Peaks se Vám pak naskytne fascinující pohled na celé město. Nej atrakce města jsou bezpochyby „cable car“ neboli historické tramvaje, světově proslulý most Zlatá brána neboli „Golden Gate Bridge“, pevnost Alcatraz nebo Čínská čtvrť. The Argent Hotel, downtown **** Argent hotel je luxusní hotel v samém srdci San Francisca pou- hé 2 bloky od značkových obchodů, muzea moderního umě- ní nebo finančního distriktu. Hotel je určen především pro ná- ročnější a business klientelu. Hotel má 36 pater, ve kterých je dohromady 667 luxusně vybavených hotelových pokojů. Větši- na s nádherným výhledem na panorama San Francisca. K dis- pozici je fitness center, business center s připojením na inter- net (za poplatek). V hotelovém lobby je restaurace, bar a ob- chod se suvenýry. období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Jun 25 15.900 1.750 Jun 26 – Aug 23 19.600 1.900 Aug 24 – Dec 15 15.900 1.750 Cena letecké přepravy od 9.600 + taxy období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Jun 25 7.900 890 Jun 26 – Aug 23 13.600 1.200 Aug 24 – Dec 15 7.900 890 Cena letecké přepravy od 9.600 + taxy období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Jun 25 15.600 1.800 Jun 26 – Aug 23 21.900 2.100 Aug 24 – Dec 15 15.600 1.800 Cena letecké přepravy od 9.600 + taxy 7 nocí Cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Tištěný turistický průvodce U. S. A. ZDARMA - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání Cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (pro vstup do U. S. A. je nutný biometrický pas s autorizací ESTA nebo platný pas s platným vízem) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) U. S. A.U. S. A. 92 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

B. W. Lighthouse Inn, Pacifica *** Nově renovovaný hotel Best Western Plus je připraven na Vaší návštěvu!! Jedná se o jediný hotel v oblasti San Francisca, kte- rý leží přímo na pláži Pacifického oceánu. Hotel leží nedaleko pláže Pacifica State Beach park, která je oblíbenou destina- cí nejen místních surfařů. Místní molo Pacifica Pier je oblíbe- né místními rybáři, kteří si zde mohou zachytat lososa prouž- kovaného, který se zde v jeho sezóně hojně vyskytuje. Centrum městečka Pacifica je v pěším dosahu a naleznete zde mnoho malebných rybářských hospůdek, restaurací a barů. Pokud tou- žíte po nakupování, určitě si zajeďte do nedalekého San Fran- cisca, kam autem dorazíte zhruba do 20ti minut (záleží na hus- totě dopravy). Poznejte toto krásné město, užijte si ruch míst- ních ulic a zábavy, ale večer se vrátíte do klidného místa, kde je právě tento hotel. Ráno Vás vzbudí šum vln oceánu a uvi- díte sami, že volba tohoto hotelu byla správná!! Hotel dispo- nuje 97 pokoji a 21 apartmány, které jsou vybaveny kávova- ry, moderním nábytkem, barevnou TV, kávovary s čajem a ká- vou, vysoušečem vlasů a připojením k internetu WiFi. Tento ho- tel je naším partnerem a je používán pro všechny naše skupi- nové zájezdy. Od roku 2007 jsme neobdrželi jediné negativní hodnocení na tento hotel. B. W. El Rancho Inn, airport*** období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 31 7.950 980 Cena letecké přepravy od 9.600 + taxy Hotel El Rancho Inn leží pár minut od mezinárodního letiš- tě v San Franciscu. Hotel je ideálním místem pro klienty, kteří potřebují transfer na nebo z letiště, který je pro hotelové hos- ty zdarma 24 hodin denně. Pokoje jsou vybaveny standard- ním vybavením pro Vaše pohodlí. Hoteloví hosté mají k dis- pozici fitnesové centrum, venkovní bazén s vířivkou, či parko- vání u hotelu zdarma. V okolí hotelu je mnoho restaurací, ná- kupní centrum a také stanice BART (veřejná doprava do cen- tra San Francisca). období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Apr 30 7.940 920 May 01 – Jun 30 9.490 1.200 Jul 01 – Oct 31 10.540 1.300 Nov 01 – Dec 20 9.070 1.100 Cena letecké přepravy od 9.600 + taxy 93AMERICA TOURS 2012 o Inn aairirport****** U. S. A.U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

SAN FRANCISCO, CALIFORNIASAN FRANCISCO, CALIFORNIA Radisson Fishermans Wharf**** Poloha hotelu: downtown San Francisco Kapacita hotelu: 356 velmi dobře vybavených pokojů je urče- no pro náročnější klientelu, která vyhledává pohodlné a lepší ubytování v centru města. Každý pokoj je vybaven moderním zařízením a naleznete zde kabelovou TV, kávovar, přípojku na internet, ledničku, vysoušeč vlasů. Součástí hotelu jsou restau- race, bary a obchod se suvenýry. Beresford Hotel, centrum *** Hotel Beresford je velice příjemný hotel, který leží v downtow- nu San Francisca pouhé 2 bloky od Union Square. Je ideál- ním výchozím bodem pro objevování všech krás San Francisca. V pěším dosahu (100m) je stanice oblíbené „cable car“, znač- kové obchody, restaurace, bary, čínská čtvrť či financial district. Hotel má k dispozici 114 pokojů, které jsou zařízeny ve vikto- riánském dekóru. Vlastní koupelna, WC, satelitní TV, lednič- ka, telefon a rádio patří do vybavení každého pokoje. V ceně pobytu je kontinentální snídaně, přípojka na DSL internet či turistické informace a materiály. Součástí hotelu je restaura- ce a bar „White Horse“, kde si můžete vychutnat večeři nebo nějaký drink. období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Jun 25 14.200 1.600 Jun 26 – Aug 23 18.100 1.850 Aug 24 – Dec 15 14.200 1.600 Cena letecké přepravy od 9.600 + taxy období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Jun 25 11.600 1.500 Jun 26 – Aug 23 13.200 1.600 Aug 24 – Dec 15 11.600 1.500 Cena letecké přepravy od 9.600 + taxy Holiday Inn Golden Gateway *** Hotel Holiday Inn leží na Van Ness Avenue v centru San Fran- cisca ve spodní části čtvrti Nob Hill. Doslova pár kroků je svě- toznámá atrakce města „cable car“. Hotel prošel kompletní re- novací v roce 2004. Tato 26-ti patrová budova nabízí klientům 499 standardně vybavených pokojů (TV, radiobudík, kávovar, mikrovlnka, lednička, filmotéku či video hry – zpoplatněno), 5 apartmá, vyhřívaný bazén v 6. patře s výhledem na město, obchod se suvenýry, fitnesové a byznysové centrum. Parkování v hotelu za poplatek 30 USD / noc. 7 nocí Fakultativní akce pro San Francisco vypracujeme na vy- žádání a na konkrétní termíny období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Jun 25 10.500 1.100 Jun 26 – Aug 23 12.200 1.300 Aug 24 – Dec 15 10.500 1.100 Cena letecké přepravy od 9.600 + taxy 94 WWW.AMERICATOURS.CZ U. S. A.U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

BOSTON, MASSACHUSETTSBOSTON, MASSACHUSETTS B. W. Terrace Inn *** Hotel B. W. Terrace Inn leží v centru města Boston. V blízkém okolí hotelu je mnoho restaurací, obchodů ale také stanice ve- řejné dopravy, což zejména ocení klienti bez najmutého vozu. Hotel byl v roce 2006 kompletně renovován a nabízí klientům pohodlné ubytování ve standardně vybavených pokojích (kávo- var, žehlička, klimatizér, barevný TV a další). Hosté mají v ceně kontinentální snídani, parkování u hotelu, byznysové centrum či kávu a čaj v recepci po celý den. Marriott Colpey Place **** HotelMarriottColpeyPlaceležívhistorickéčtvrtiBostonu.Jeve- lice pekným a dobře zařízeným hotelem. Hodí se především pro byznysovou a náročnější klientelu. V hotelu najdeme 3 restau- race, kavárnu, bar a obchod se suvenýry. Hotel má 1100 hotelo- vých pokojů, které jsou moderně vybaveny, 47 apartmánů s vý- hledem na centrum města, fitnesové a byznysové centrum, krytý bazén, vířivku a lázně. Pokoje jsou vybaveny klimatizérem, ká- vovarem, web TV, žehličkou, fénem a sejfem. Komplimentem je balenávodanakaždémpokoji.Všechnyprostoryhotelujsoune- kuřácké!! Parkování v hotelové garáži cca 45 USD / noc. Wyndham Boston ***** Hotel Wyndham leží v centru města Boston, nedaleko kon- venčního centra, mnoho obchodů a restaurací. Tato 6-ti pat- rová budova nabízí více než 180 zrenovovaných pokojů, kte- ré jsou vybaveny klimatizéry, radiobudíkem, kabelovou TV, vy- soušečem vlasů, žehličkou, mini-ledničkou či WEBovou TV. Ho- tel má vlastní restauraci, fitnesové centrum, 5 konferenčních místností (hotel je určen zejména pro byznysovou a náročněj- ší klientelu). Parkování u hotelu za poplatek cca 20 USD / noc. B. W. Royal Plaza Hotel ***+ Hotel Best Western Royal Plaza je velice pěkný a moderní ho- tel, který je vzdálen od centra Bostonu cca 20km. Hotel je ur- čený pro veškerou klientelu. V prostorách hotelu jsou výstavní plochy, konferenční sály, byznysové centrum s internetem, tis- kárnou a faxem. V hotelové restauraci mají klienti kontinen- tální snídani zdarma. V přízemí se nachází barová restaura- ce s kulečníkem a sport bar. K relaxaci jistě poslouží nově zre- novovaný krytý bazén a vířivka. Prostorné pokoje jsou moder- ně vybaveny k Vašemu pohodlí. Hotel je vhodný pro klientelu s najmutým vozem. Parkování je u hotelu zdarma. Město Boston ztělesňuje historické počátky USA, jakož i jejich hospodářský rozkvět ve 20. století. V současné době ve městě žije okolo 600 tis. obyvatel. Boston je zaslíbeným městem pro chodce. V úzkých ulicích centra se případná jízda autem rychle mění v utrpení a těžko zde naleznete místo na parkování. Určitě stojí za to navštívit park Boston Common, dvacetihektarový park v centru města. Nedaleko tohoto parku naleznete nákupní centrum, divadla, muzeum afro-americké historie nebo čínskou čtvrť. V informačním centru si vezměte propagační materiály o tomto městě a nezapomeňte se informovat o cca 2,5km dlouhé prohlídkové trase (Freedom Trail), která vede kolem nejdůležitějších historických památek města. období 4 noci noc navíc Jan 01 – Jun 25 11.900 1.900 Jun 26 – Aug 23 14.800 2.100 Aug 24 – Dec 15 11.900 1.900 Cena letecké přepravy od 6.200 + taxy období 4 noci noc navíc Jan 01 – Jun 25 14.800 2.800 Jun 26 – Aug 23 18.600 3.200 Aug 24 – Dec 15 14.800 2.800 Cena letecké přepravy od 6.200 + taxy období 4 noci noc navíc Jan 01 – Jun 25 15.200 2.900 Jun 26 – Aug 23 18.900 3.100 Aug 24 – Dec 15 15.200 2.900 Cena letecké přepravy od 6.200 + taxy období 4 noci noc navíc Jan 01 – Dec 20 8.100 940 Cena letecké přepravy od 6.200 + taxy ****** 4 noci Cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Tištěný turistický průvodce U. S. A. ZDARMA - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání Cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (pro vstup do U. S. A. je nutný biometrický pas s autorizací ESTA nebo platný pas s platným vízem) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) Fakultativní akce pro Boston vypracujeme na vyžádání a na konkrétní termíny U. S. A.U. S. A. 95AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

NEW YORK, MANHATTANNEW YORK, MANHATTAN West Side YMCA * Poloha hostelu: severní část Central parku. Jedná se o ubytování ekonomického typu hostel (na pokoji mohou být palandy). Po- koje jsou jednoduše vybaveny a sociální zařízení je v tomto případě společné vždy na každém patře. Pennsylvania Hotel *** Pennsylvania hotel leží v centrální části Manhattanu a je pro- to velice vyhledávaným hotelem. Times Square, mnoho obcho- dů, restaurací, stanice metra je doslova jen pár kroků od toho- to hotelu. Hotel má 1700 standardně vybavených pokojů a 18 pater. V přízemí hotelu je restaurace, bar a obchody se suvený- ry. Za příplatek 70 USD (splatné na místě při check-in) si mů- žete objednat lepší kategorii pokoje ve vyšších patrech hotelu. K dispozici budete mít byznysové centrum a kontinentální sní- dani (pouze pro pokoje vyšší kategorie). Tento hotel doporuču- jeme všem klientům, kteří chtějí na „vlastní pěst“ poznat Man- hattan a krásy tohoto úžasného velkoměsta. Wellington hotel ***+ „Premier Location“ … tímto sloganem se právem chlubí ho- tel Wellington, který leží v samém středu Manhattanu. Doslo- va pár kroků od hotelu je světoznámá Broadway se svým di- vadelním distriktem, Carnegieho koncertní hala, Times Squa- re nebo Central Park. Hotel má 515 stylově dekorovaných po- kojů a 85 jedno-ložnicových apartmánů vybavených kuchyň- ským koutem (tyto apartmány jsou na vyžádání a za přípla- tek). Všechny hotelové pokoje jsou vybaveny klimatizací, tele- fonem se záznamníkem, kabelovou TV, vysoušečem vlasů, žeh- ličkou s žehlícím prknem, radiobudíkem a sociálním zaříze- ním. Hosté mají k dispozici byznysové centrum, připojení WiFi, faxovou a kopírovací službu či pronájem bezpečnostní schrán- ky v recepci (některé služby za poplatek). V prostorách hotelu se nachází restaurace, obchod se suvenýry a kadeřník. období 4 noci noc navíc Jan 01 – Jun 25 5.300 890 Jun 26 – Aug 23 7.900 1.200 Aug 24 – Dec 15 5.300 890 Cena letecké přepravy od 7.200 + taxy období 4 noci noc navíc Jan 01 – Apr 30 9.900 1.700 May 01 – Sep 01 10.600 1.800 Sep 02 – Nov 03 12.900 2.100 Nov 04 – Dec 25 13.100 2.300 Cena letecké přepravy od 7.200 + taxy období 4 noci noc navíc Jan 01 – Mar 14 9.200 1.900 Mar 15 – Mar 31 12.600 2.800 Apr 01 – Jun 30 12.900 2.850 Jul 01 – Aug 31 11.600 2.500 Sep 01 – Dec 31 14.900 3.300 Cena letecké přepravy od 7.200 + taxy New York je bezpochyby městem, které v USA patří mezi ty nejzajímavější. New York je největším městem v USA a žije zde okolo 18 milionů lidí. Je jednou z nejvyhledávanějších turistických destinací na celém světě a i Vy byste si toto město neměli nechat ujít. O New Yorku se říká, že je městem dvou tváří. Buď si ho zamilujete, nebo Vás odradí. Většina lidí si pak toto město zamiluje pro jeho originalitu. Naleznete zde nesčetné množství muzeí a galerií, atrakcí města jsou socha Svobody, Empire State Building s fascinujícím výhledem na celé město, Broadway, kde si zajdete na muzikál, Madison Square Garden, kde okusíte atmosféru sportovního utkání či Times Squire, kde Vás nadchne množství světelných reklam a neonů. Určitě absolvujte procházku po 5. Avenue a dále pak po Central Parku nebo jízdu metrem. Určitě si dejte teplý preclík nebo Hot Dog „se vším“. New York je městem, které nikdy nespí. Okusíte zdejší život a na pár okamžiků se stanete součástí tohoto pulsujícího města. 4 noci Cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Tištěný turistický průvodce U. S. A. ZDARMA - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání Cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (pro vstup do U. S. A. je nutný biometrický pas s autorizací ESTA nebo platný pas s platným vízem) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) hostel U. S. A.U. S. A. 96 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Ritz Carlton Central Park ***** Poloha hotelu: Manhattan – Central Park Kapacita hotelu: 261 luxusně vybavený pokoj je ideální pro náročnou a business klientelu. Hotel je umístěn na Manhattanu v blízkosti Central Parku. Každý po- koj má výhled na město, je vybaven moderním zařízením jako je například Sony Wega TV, klimatizace, kávovar, vysoušeč vlasů, DVD, mramorová koupelna. Sou- částí hotelu je restaurace, bar, prádelna a fitness center. The Newton Hotel *** Denní periodika Los Angeles Times a Chicago Tribune označi- ly hotel Newton jedním z nejlepších hotelů střední kategorie na Manhattanu!! Jedná se o typický hotel střední kategorie určený klientům, kteří vyhledávají pohodlí a ubytování v do- sahu všech TOP newyorských atrakcí na Manhattanu. Hotel leží na světoznámé Avenue Broadway v horní části Manhat- tanu (94. ulice). Jeho velikou předností je poloha hned u sta- nice metra, kde staví i expresní vlaky, tudíž doprava do cent- ra Manhattanu Vám z hotelu nezabere ani půl hodiny! Hotel má 105 standardních pokojů a 12 apartmánů s kuchyní. Jed- ná se o 100 % nekuřácký hotel. Všechny pokoje jsou vyba- veny LCD TV, klimatizací, mini ledničkou, mikrovlnkou a ká- vovarem s kávou a čajem. Připojení k internetu WiFi je zpo- platněno cca 5 USD / 24 hodin. V sousedství hotelu je také re- staurace, která nabízí donášku jídla do Vašeho pokoje 24 ho- din denně. V okolí hotelu se nachází mnoho obchůdků s po- travinami, s občerstvení, kavárny, obchody se suvenýry, posi- lovna, lékárna a hlavně stanice metra linek 1, 2 a 3 (Stani- ce metra 96th Street). Crowne Plaza Times Square **** Jak sám název hotelu napovídá, hotel Crowne Plaza leží pří- mo na náměstí Times Square. Jedná se o velice luxusní a mo- derní hotel, který se právem chlubí nejlepším umístěním na Manhattanu. Doslova pár kroků od hotelu je divadelní distrikt na Broadwayi, neustále žijící náměstí Times Square s nepře- berným množstvím restaurací, obchodů, barů a nočních pod- niků. Nenechte se odradit obavami z nadměrného hluku, pro- tože hotelové pokoje jsou vysoko na „tím“ vším. Všechny po- koje jsou prostorné a nabízejí pěkný výhled na Manhattan, Times Square či řeku Hudson. Pokoje jsou vybaveny kvalit- ními postelemi s polštářovým „menu“, individuálně nastavi- telnou klimatizací, telefonem, LCD TV s kabelovými kanály, radiobudíkem, kávovarem s kávou a čajem, žehličkou s žeh- lícím prknem a sejfem. Součástí hotelu je restaurace Brasse- rie, bar „Broadway 49“ se širokou nabídkou drinků a koktej- lů, moderní posilovna s parní komorou a saunou. Pokud byste hledali největší krytý bazén na Manhattanu, najdete ho prá- vě v tomto hotelu!! Připojení WiFi je v tomto hotelu za po- platek, avšak hostům je k dispozici byznysové centrum s počí- tačem a tiskárnou. Pokud míříte do New Yorku za poznáním a chcete si užít trocha „luxusu“, neváhejte a rezervujte si pobyt právě v tomto hotelu!! období 4 noci noc navíc Jan 01 – Mar 31 8.300 1.550 Apr 01 – Aug 31 9.860 2.490 Sep 01 – Dec 29 12.600 2.750 Cena letecké přepravy od 7.200 + taxy období 4 noci noc navíc Jan 01 – Jun 25 16.800 3.200 Jun 26 – Aug 23 21.500 4.800 Aug 24 – Dec 15 22.400 5.200 Cena letecké přepravy od 7.200 + taxy období 4 noci noc navíc Jan 01 – Jun 25 24.800 4.900 Jun 26 – Aug 23 35.600 5.200 Aug 24 – Dec 15 42.100 8.200 Cena letecké přepravy od 7.200 + taxy 97AMERICA TOURS 2012 ****** U. S. A.U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

NEW YORKNEW YORK MIMO MANHATTANMIMO MANHATTAN Holiday Inn Hasbrouck Heights *** Holiday Inn Hotel leží ve státě New Jersey v blízkosti města New York a jeho všech atrakcí. Náš hotel nabízí zdarma shutt- le, který Vás pohodlně dopraví do nedalekých nákupních cen- ter, kina, restaurací, barů nebo také na zastávku veřejné au- tobusové dopravy, odkud se během půl hodiny dostanete pří- mo do centra Manhattanu. Je potřeba zdůraznit, že tento ho- tel je ve srovnání s hotely na Manhattanu na vysoké úrovni a to za velice příjemnou cenu. V dubnu roku 2010 byla dokončena kompletní renovace hotelu. Pokoje jsou velice moderně a vkus- ně vybaveny nábytkem a vším potřebným k Vašemu pobytu. WiFi, LCD TV, klimatizace, kávovar, vysoušeč vlasů, mikrovln- ka, lednička a pracovní stůl je nedílnou součástí každého po- koje. Hosté mají k dispozici byznysové centrum ve vstupní hale, prádelnu (za poplatek), posilovnu, bazén a další. Hotelová re- staurace a bar jsou otevřeny každý den. K zakoupenému balíč- ku dostanete jako bonus vynikající bufetovou snídani. Hotel je určený pro veškerou klientelu, zejména pro turisty, kteří ocení kvalitní služby za dobrý peníz. CK America Tours používá ten- to hotel pro veškeré skupinové zájezdy na východním pobřeží. období 4 noci noc navíc Jan 01 – Dec 31 16.800 3.200 Cena letecké přepravy od 7.200 + taxy Sheraton Lincoln Harbor ***** Poloha hotelu: Weehawken – 0,5 míle od Manhattanu Kapacita hotelu: 356 luxusně vybavených pokojů je určeno pro náročnou a business klientelu. Hotel leží na břehu řeky Hudson. Možnost přepravy lodí na Manhattan za poplatek cca 10 USD/osoba. Každý pokoj má výhled na město, je vybaven moderním zařízením, jako je například satelitní TV, klimati- zace, kávovar, vysoušeč vlasů. Součástí hotelu je vířivka, fit- ness center, bazén. 4 noci Fakultativní akce pro New York vypracujeme na vyžá- dání a na konkrétní termíny období 4 noci noc navíc Jan 01 – Dec 31 7.900 1.150 Cena letecké přepravy od 7.200 + taxy U. S. A.U. S. A. 98 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

9, 16 dnů WASHINGTON D. C.WASHINGTON D. C. období 4 noci noc navíc Jan 01 – Dec 31 8.900 1.900 Cena letecké přepravy od 8.400 + taxy Capitol Skyline Hotel *** Capitol Skyline hotel leží v centru města Washington pou- hých 5 bloků od Capitolu a 3 bloky od zelené linky metra. Hotel doporučujeme a nabízíme našim induviduálně cestu- jícím klientům, kteří rádi poznávají hlavní město USA. V pě- ším dosahu je náměstí „National Mall“ na kterém je sou- středěno mnoho muzeí a pamětihodností tohoto skvostné- ho města. Pokoje jsou vybaveny standardním zařízením jako TV s kabelovým a satelitním příjmem, sejfem, radio- budíkem, kávovarem, vysoušečem vlasů, žehličkou a žeh- lícím prknem, toaletními potřebami a dalším. Na vyžádá- ní lze zapůjčit mikrovlnku a ledničku (poplatek), Hostům je k dispozici posilovna, byznysové centrum nebo bezplat- ná jednosměrná kyvadlová doprava k památkám a jiným zajímavostem. Vítejte v hlavním městě Spojených Států. Atmosféra hlavního města je tu cítit na každém kroku. Atrakcí tohoto města je Bílý dům, Kongres, Pentagon, pomníky a památníky, Arlingtonský národní hřbitov a nesčetné množství muzeí. V celé Washintonské aglomeraci, do které počítáme i předměstí na území Virginiie a Marylandu, žije více než 3 mil. obyvatel. Město samotné má okolo 600 tis. obyvatel. Turisté ocení otevřené vyhlídkové autobusy, které jezdí kyvadlovým způsobem kolem všech významných památníků, muzeí a vládních budov, přičemž staví u Capitolu, na Mall (areál zeleně mezi Capitolem a Lincolnovým památníkem a u Bílého domu. Během této jízdy se podává výklad. 4 noci Holiday Inn Express, Hyattsville *** Holiday Inn Express hotel leží na předměstí města Washing- ton zhruba 20 minut jízdy autem od centra. Tento hotel využí- váme pro naše skupinové zájezdy a s klidem ho můžeme do- poručit našim klientům. V loňském roce hotel prošel rozsáh- lou renovací a pokoje jsou moderně a vkusně vybaveny. Všech 88 hotelových pokojů je vybaveno kabelovou TV, připojením WiFi, žehličkou a žehlícím prknem, mikrovlnkou, mini-lednič- kou, kávovarem s kávou a čajem, vysoušečem vlasů, radiobudí- kem a individuálně nastavitelnou klimatizací. Hosté mají k dis- pozici posilovnu a v ceně pobytu je zahrnuta teplá snídaně for- mou buffetu. Cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Tištěný turistický průvodce U. S. A. ZDARMA - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání Cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (pro vstup do U. S. A. je nutný biometrický pas s autorizací ESTA nebo platný pas s platným vízem) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) Fakultativní akce pro Washington vypracujeme na vy- žádání a na konkrétní termíny období 4 noci noc navíc Jan 01 – Dec 30 7.900 1.250 Cena letecké přepravy od 8.400 + taxy U. S. A.U. S. A. 99AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

CHICAGO, ILLINOISCHICAGO, ILLINOIS B. W. Grant Park *** Poloha hotelu: downtown města Chicago Kapacita hotelu: 171 standardně vybavený pokoj je určen pro veškerou klientelu. Hotel má ideální polohu v centru města. Každý pokoj je vybaven standardním zařízením jako je sate- litní TV, klimatizace, kávovar, vysoušeč vlasů, radiobudík, žeh- lička. Za příplatek snídaně. Součástí hotelu je venkovní bazén, prádelna, přípojka na internet. Tremont Hotel Chicago **** Poloha hotelu: Michigan Avenue, downtown města. Hotel leží v samém srdci Chica- ga nedaleko všech známých atrakcí jako je John Hancock Tower, Michi- gan Lake a další. Hotel disponu- je 130 pokoji, které jsou vybave- ny moderním nábytkem a zaříze- ním. Suite „Penthouse“ (za pří- platek) Vám pak nabídne komfort- ní zařízení, krb, víři- vou vanu nebo mra- morovou koupelnu. Obchody, restaurace, noční kluby jsou „na dosah ruky“ od ho- telu. Doporučujeme business a náročnější klientele. Fairmont Chicago ***** Poloha hotelu: downtown města Chicago Kapacita hotelu: 692 luxus- ně vybavené pokoje jsou ur- čeny pro náročnou a kongre- sovou klientelu. Hotel má výbornou polohu v centru města. Každý pokoj je vyba- ven luxusním zařízením jako je například satelitní TV, kli- matizace, pracovní stůl, vy- soušeč vlasů, radiobudík, žehlička, koupelna a další. Za příplatek snídaně. Součástí ho- telu je prádelna, restaurace a obchod se suvenýry. V okolí hote- lu je nepřeberné množství obchodů, restaurací a barů. La Quinta Inn O’hare *** La Quinta Hotel leží jen pár minut severo-západně od meziná- rodního letiště v Chicagu. Hotel je ideální nejen pro turisty, ale i pro byznysovou klientelu. Hotel nabízísvýmhostůmdopravuzana letiště ZDARMA. Hotel dále nabízí kontinentálnísnídani(vafle,cereá- lie, chléb, muffiny, ovoce, kávu, čaj a džusy), WiFi, parkování, posilov- nu, venkovní bazén, a místní tele- fonní hovory ZDARMA. V žádném hotelovém pokoji nechybí kávovar, klimatizace, vysoušeč vlasů, žehlič- ka, telefon, TV a radiobudík. Ně- které pokoje jsou dodatečně vyba- veny mikrovlkou a ledničkou. Chicago neboli „Windy City“ (větrné město) leží ve státě Illinois na břehu Michiganského jezera. Je třetím největším městem v USA po New Yorku a L. A. Se scenérií chicagských mrakodrapů může soupeřit jedině New York. Ve výstavbě výškových budov udávalo Chicago tónsvětuužodsaméhopočátku.Překvapenímpronávštěvníkytohotoměstabudebezpochyby 25kmdlouhépobřežíMichiganskéhojezeraspísčitýmiplážemiaparky.Chicagomázhruba 3 mil. obyvatel a nachází se zde velmi početná polská ale i česká komunita. Centrum města je známo pod názvem „the Loop“ (smyčka) – podle nadzemní dráhy, která obtáčí rušnou obchodní čtvrť jižně od řeky Chicago River. Na západním okraji Loopu se vypíná jedna z nejvyšších budov světa Sears Tower, která se pyšní 110 patry a měří 444m. Další budova, která stojí za zmínku je John Hancock Center, mající rovných 100 podlaží. Nejelegantnější ulicí města je Michigan Avenue, která je plná obchodů a restaurací. V Chicagu pak dále naleznete Technicko-průmyslové muzeum, nejvetší akvárium na světě Shedd Aquarium, Přírodovědné muzeum, Chirurgické muzeum, Planetárium a Umělecký institut. období 4 noci noc navíc Jan 01 – Jun 25 4.900 910 Jun 26 – Aug 23 6.200 1.200 Aug 24 – Dec 15 4.900 910 Cena letecké přepravy od 9.200 + taxy období 4 noci noc navíc Jan 01 – Jun 25 18.800 2.900 Jun 26 – Aug 23 20.040 3.000 Aug 24 – Dec 15 18.800 2.900 Cena letecké přepravy od 9.200 + taxy období 4 noci noc navíc Jan 01 – Jun 25 16.990 2.100 Jun 26 – Aug 23 19.500 2.300 Aug 24 – Dec 15 16.990 2.100 Při víkendovém pobytu (páteční a sobotní noc) příplatek za osobu a noc 1.450Kč Cena letecké přepravy od 9.200 + taxy 4 noci období 4 noci noc navíc Jan 01 – Jun 25 15.600 1.600 Jun 26 – Aug 23 17.800 1.800 Aug 24 – Dec 15 15.600 1.600 Cena letecké přepravy od 9.200 + taxy Cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Tištěný turistický průvodce U. S. A. ZDARMA - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání Cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (pro vstup do U. S. A. je nutný biometrický pas s autorizací ESTA nebo platný pas s platným vízem) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) Fakultativní akce pro Chicago vypracujeme na vyžádá- ní a na konkrétní termíny U. S. A.U. S. A. 100 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

POBYT NA RANČIPOBYT NA RANČI V ARIZONĚV ARIZONĚ od 190 USD/denod 190 USD/den V ceně je zahrnuto:V ceně je zahrnuto: - ubytování- ubytování - kompletní strava- kompletní strava - aktivity na ranči- aktivity na ranči - denně vyjížďky na koních- denně vyjížďky na koních Informace o tomto unikátním programu obdržíte u prodejců America ToursInformace o tomto unikátním programu obdržíte u prodejců America Tours

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

TORONTO, ONTARIOTORONTO, ONTARIO období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Jun 25 14.400 1.850 Jun 26 – Aug 23 15.200 1.950 Aug 24 – Dec 15 14.400 1.850 Cena letecké přepravy od 7.900 + taxy Ramada Suites, centrum *** Poloha hotelu: Downtown Toronto Kapacita hotelu: 102 standardně vybavené pokoje jsou urče- ny pro veškerou kliente- lu přímo v centru města. Každý pokoj je vybaven standardním zařízením jako je satelitní TV, kli- matizace, kávovar, radi- obudík, vysoušeč vlasů, privátní koupelna. Sou- částí hotelu je restaura- ce, fitness center, připo- jení na internet. Atrakce tohoto města jsou v ne- dalekém okolí hotelu. období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 30 19.000 2.600 Cena letecké přepravy od 7.900 + taxy Courtyard by Marriott **** Poloha hotelu: Downtown Toronto Kapacita hotelu: 156 moderně vybavených pokojů je určeno pro náročnější klientelu přímo v centru města. Každý pokoj je vybaven nadstandardním zařízením jako je satelitní TV, kli- matizace, kávovar, radiobudík, vysoušeč vlasů, připojení na in- ternet, privátní koupelna. Součástí hotelu je restaurace, fitne- ss center. Atrakce tohoto města jsou v nedalekém okolí hotelu. období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 30 6.900 850 Cena letecké přepravy od 7.900 + taxy Quality Inn & Suites Airport*** Quality Inn hotel leží v blízkosti Pearsonova mezínárodního le- tiště v Torontu. Tento 100% nekuřácký hotel byl kompletně re- novovaný v roce 2008 a všech jeho 197 pokojů ve dvou podla- žích je moderně a nově vybaveno vkusným nábytkem a zaříze- ním. Nechybí kabelová TV, kávovar, připojení k internetu pomo- cí WiFi zdarma, pracovní stůl, telefon se záznamníkem, vysoušeč vlasů, klimatizace a žehlička s žehlícím prknem. Hosté mohou bezplatně využít hotelový shuttle z letiště do hotelu a zpět, posi- lovnu, krytý bazén či byznysové centrum s tiskárnou, počítačem ainternetem.Teplábuffetovásnídanějezahrnutavceněpobytu. období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 30 19.900 3.000 Cena letecké přepravy od 7.900 + taxy Hilton Toronto ***** Poloha hotelu: Downtown Toronto Kapacita hotelu: 284 luxusně vybavené pokoje jsou určeny pro náročnou a business klientelu přímo v centru města. Každý po- koj je vybaven moderním a nadstandardním zařízením jako je satelitní TV, klimatizace, kávovar, radiobudík, vysoušeč vla- sů, připojení na internet, privátní koupelna, minibar. Součástí hotelu je restaurace, fitness center. Atrakce tohoto města jsou v nedalekém okolí hotelu. Toronto je největším městem Kanady. Žije zde okolo 4,3 milionu obyvatel a je etnicky různorodé. V roce 1790 bylo toto město malarickou bažinou a jedinou výhodou tohoto blátivého města byla jeho strategická poloha na jezeře Ontario. Dnes je bláto hluboko pod úhlednou dlažbou a město se může pochlubit spoustou moderních budov, restaurací, obchodů, kaváren a hotelů. Prohlídku města byste měli zahájit návštěvou věže CN Tower, která měří 605 metrů a je jednou z nejvyšších samostatně stojících staveb světa. Ulice Yonge Street byla kdysi vojenskou silnicí a v dnešní době jde o hlavní obchodní tepnu v srdci Toronta. Její křižovatka s elegantní nákupní třídou Bloor Street představuje módní střed města. Cestování po městě je velmi jednoduché, ale raději Vám doporučujeme jít pěšky nebo můžete využít autobus či podzemní dráhu. 7 nocí Cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání Cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (pro vstup do U. S. A. je nutný biometrický pas s autorizací ESTA nebo platný pas s platným vízem) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) Fakultativní akce pro Toronto vypracujeme na vyžádání a na konkrétní termíny 102 WWW.AMERICATOURS.CZ KANADAKANADA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

VANCOUVER,VANCOUVER, BRITISH COLUMBIABRITISH COLUMBIA Howard Johnson, Vancouver centrum *** Howard Johnson hotel leží v centru města Vancouver na uli- ci Granville. V pěším dosahu se nachází mnoho atrakcí toho- to města jako je umělecká galerie, historický Gas Town, Cana- da Place a další. Hotel má pět podlaží, dva výtahy, 110 neku- řáckých pokojů, novomanželské apartmá a pokoje typu suite. V roce 2007 prošel hotel rekonstrukcí a jeho pokoje jsou vy- baveny moderním nábytkem, klimatizací, barevnou TV s ka- belovými a placenými filmovými kanály, kávovarem, vysouše- čem vlasů, radiobudíkem a WiFi. V prvním patře hotelu je hos- tům k dispozici byznysové centrum *některé služby za popla- tek*. V přízemí hotelu je restaurace s barem, ve které si může- te objednat třeba snídani. Hotelové parkoviště je za poplatek 15 CAD / den. Pokud si při Vašem pobytu vyberete právě tento hotel, jistě nebudete litovat. období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Apr 30 8.300 1.050 May 01 – Sep 30 9.990 1.290 Oct 01 – Dec 31 8.300 1.050 Cena letecké přepravy od 14.100 + taxy B. W. Abercorn Inn, airport *** Hotel Abercorn Inn leží v Richmondu asi 20 minut jízdy autem od centra města Vancouver. Mezinárodní letiště se nachází 5 mi- nut od hotelu, který nabízí zdarma přepravu svých hostů z a na letiště. Již při příjezdu do hotelu ucítíte přátelskou atmosféru na každém kroku, jedná se o velice pěkný a nově zrenovovaný ho- tel.Vpřízemíhotelusenacházírestauracesbarem,kdesekaždé ráno podává snídaně formou bufetu, kterou mají hoteloví hosté ZDARMA. Prostorné pokoje jsou vybaveny moderním zařízením jako je klimatizace, kávovar, televizor, vysoušeč vlasů, žehlička, WiFi a další. Parkování u hotelu je zdarma. Město Vancouver leží v nádherné zátoce, obklopené zelenými horami, tyčícími se až do nebe. Město se v současnosti účelně rozrůstá, ale tempo je volnější než v jiných kanadských metropolích. Město je postaveno kolem širokého Anglického zálivu, který se zužuje do První a Druhé úžiny a do Burrardovy zátoky. Přírodní přístav odděluje vlastní město od elegantních předměstí západního a severního Vancouveru. Určitě se svezte lanovkou „Skyride“ na vrchol hory Grouse Mountain, kde se Vám naskytne nádherný výhled k jihu na město a přírodní přístav. Pokud zde setrváte do západu slunce, budete svědky rozžíhání světel ve městě. Procházku po centru města byste měli začít na Robsonově náměstí, kde se nachází jedno ze skutečně mistrovských děl moderní americké architektury, a to Soudní budova. Najdete zde rovněž obchody, restaurace, malé kino a kluziště. období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Apr 30 6.900 790 May 01 – May 30 7.900 1.190 Jun 01 – Oct 30 12.500 1.600 Nov 01 – Dec 30 6.900 790 Cena letecké přepravy od 14.100 + taxy 7 nocí Fakultativní akce pro Vancouver vypracujeme na vyžá- dání a na konkrétní termíny 103AMERICA TOURS 2012 KANADAKANADA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

INDIVIDUÁLNÍ POBYTYINDIVIDUÁLNÍ POBYTY NA HAVAJSKÝCH OSTROVECHNA HAVAJSKÝCH OSTROVECH OSTROV KAUAIOSTROV KAUAI Kauai Beach Hotel *** Je nádherným havajským hotelem a jedná se o resort, kte- rý leží na pobřeží Pacifiku v přenádherné havajské zahradě a zeleni. Hotel poskytuje stylové ubytování s moderním vyba- vením. Tento resort disponuje 350 pokoji, které jsou vybave- ny kávovary s kávou a čajem, sejfem, klimatizací, radiobudí- kem, kabelovou TV, vysoušečem vlasů, mini-ledničkou, balko- nem a žehličkou. Připojení k internetu pomocí WiFi je zpoplat- něno 12,95 USD / 24 hodin. Hosté mají k dispozici připojení k WiFi v recepci ZDARMA, denní tisk ZDARMA či transfery na letiště ZDARMA. Mezi zpoplatněné služby patří například po- užití prádelny či byznysového centra. V hotelu je masážní sa- lon, restaurace s grilem, bar či posilovna. Co rozhodně nesmí chybět je bazén! Tento hotel má dva plavecké bazény a jeden dětský bazén. Parkování je zpoplatněno 12,95 USD / 24 hodin. Milovníci golfu jistě ocení, že Wailua golfové hřiště je od hotelu vzdáleno pouhé 2 míle!! Outrigger Lae Nani *** Hotel Outrigger Lae Nani leží v tropické části na východním po- břeží ostrova Kauai. Všech 58 apartmánů má výhled na oceán a každý je vybavený moderním zařízením k strávení příjemné- ho pobytu. Jednoložnicové apartmány jsou určeny max pro 4 osoby a jsou vybaveny koupelnou, kuchyňským koutem, plo- týnkovým vařičem, mikrovlnkou, ledničkou, kávovarem, myč- kou nádobí, jídelním servisem, velkým balkónem, stereo systé- mem s CD přehrávačem, radiobudíkem a dalším. Dvouložnico- vé apartmány mají stejné vybavení, dvě koupelny a jsou urče- ny až pro 6 osob. Hosté mohou relaxovat u vyhřívaného bazé- nu či na pláži, která Vás jistě okouzlí. Součástí hotelu je osvět- lený tenisový kurt. Dovolená strávená v tomto resortu pro Vás bude jistě nezapomenutelným zážitkem. období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 31 12.200 1.390 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 21 15.700 2.100 Cena letecké přepravy na vyžádání Havajské ostrovy jsou tvořeny sedmi obydlenými a bezpočtem neobydlených ostrovů, útesů, písčitých mělčin a skalisek v Tichém oceánu. Havajské ostrovy jsou padesátým a historicky posledním státem USA. Hlavní město Honolulu s počtem zhruba 800 tisíc obyvatel leží na ostrově Oahu. Zdejší dlouhé pláže a nádherné azurově modré moře jsou jako stvořené ke koupání a opalování. Tato oblast je rovněž mekkou surfařů. Večerní a noční život panuje na Waikiki Beach. 7 nocí Cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Tištěný turistický průvodce U. S. A. ZDARMA - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání Cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (pro vstup do U. S. A. je nutný biometrický pas s autorizací ESTA nebo platný pas s platným vízem) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) Fakultativní akce pro Kauai vypracujeme na vyžádání a na konkrétní termíny U. S. A.U. S. A. 104 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

OSTROV OAHUOSTROV OAHU Ohana Waikiki Malia *** Poloha hotelu: Waikiki Beach nedaleko pláže. Kapacita hotelu: 327 hotelových pokojů se standardním vyba- vením. Za příplatek lze objednat pokoj s vybavenou kuchyní. K dispozici jsou i tenisové kurty (za poplatek). Okolí hotelu je stvořeno k strávení aktivní dovolené na Waikiki Beach. Nalez- nete zde restaurace, bary, obchody. Outrigger Reef ***** Poloha hotelu: Waikiki Beach přímo na pláži. Kapacita hotelu: 858 hotelových pokojů vybavených pro klid- né strávení dovolené. Součástí je klimatizace, kávovar, lednič- ka a za připlatek lze pokoj s balkónem či kuchyní. Součástí ho- telu je pak bazén a restaurace. V okolí naleznete nepřeberné množství obchodů, restaurací a zábavních podniků. Aqua Bamboo & spa *** Hotel Aqua Bamboo & spa je nově renovovaný hotel, pou- hé 2 bloky od pláže Waikiki. 92 pokoje ve 12ti podlažích, které mají interiér inspirován asijským stylem, je vybave- no moderním zařízením jako je LCD televizor, mikrovln- ka, minilednička, kávovar, radiobudík, klimatizace či žeh- lička. Všechny pokoje mají vlastní balkóny. Hosté mají zdar- ma k dispozici WiFi připojení na pokoji, u bazénu či v re- cepci, použití pokojového sejfu, denně doplňovanou kávu na pokoji, vstup do bazénu se slanou vodou, saunu, vířivku či použití BBQ grilu. To vše je zahrnuto v ceně pobytu, káva a čaj po celý den v recepci ZDARMA. Mezi placené služby pa- tří např. vstup do posilovny, lázní, použití byznysového cen- tra či použití prádelny. Sheraton Moana Surfrider***** období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 21 10.600 1.290 Cena letecké přepravy od 15.300 + taxy období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 21 18.900 2.400 Cena letecké přepravy od 15.300 + taxy období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 31 10.900 1.300 Cena letecké přepravy od 15.300 + taxy Poloha hotelu: na pláži. Kapacita hotelu: 793 velmi dobře vybavené pokoje pro nároč- nou klientelu, které nabízejí pohodlné ubytování. Pokoje jsou vybaveny klimatizací, ledničkou, kávovarem, balkónem, vy- soušečem vlasů. Součástí hotelu je bazén, obchody a restau- race, nabídka vodních a turistických aktivit. období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 21 24.000 3.800 Cena letecké přepravy od 15.300 + taxy 7 nocí Fakultativní akce pro Honolulu vypracujeme na vyžá- dání a na konkrétní termíny 105AMERICA TOURS 2012 U. S. A.U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

OSTROV HAWAIIOSTROV HAWAII Outrigger Royal Sea Cliff **** Outrigger Royal Sea Cliff je postavený na lávové vyvřelině pří- mo nad pobřežím Pacifiku. Díky terasovému uspořádání bu- dovy hotelu má každý balkón výhled na oceán. Zahrada upro- střed hotelu s vodopády a tropickými květinami tvoří idylickou atmosféru. Každé studio či apartmán je vybaveno klimatizací, radiobudíkem, balkónem, televizí, připojením k internetu (za poplatek), telefonem a kuchyňským koutem s vařičem, mikro- vlnkou, ledničkou, kávovarem, nádobím a jídelním servisem. Hotelové parkoviště, vyhřívaný bazén, vířivka či tenisový kurt je v ceně pobytu. Keauhou Beach Resort *** Keauhou Beach hotel leží v letovisku Kona na velkém os- trově na pláži Tichého oceánu. Všechny pokoje mají částeč- ný nebo plný výhled na krásně modrý oceán. Pokoje jsou vy- baveny moderním zařízením a nechybí zde klimatizace, ká- vovar, balkón, kabelová televize, telefon, chladnička, žehlič- ka a jiné. Ke zpříjemnění pobytu jistě příijde vhod venkovní bazén, tenisový kurt či posilovna. Tento hotel přednostně vy- užíváme pro naše skupinové zájezdy a můžeme ho vřele do- poručit všem klientům. Hosté mají ZDARMA buffetovou sní- dani každé ráno. Sheraton Keauhou Bay, Kona **** Poloha hotelu: tropická část letoviska Kona na pláži. Kapacita hotelu: 250 luxusních pokojů s výhledem na oceán, ledničkou, klimatizací, balkónem a dalším. Součástí hotelu je bazén, prádelna, možnost sportovních aktivit. Nedaleko se na- chází golfová hřiště, obchody a restaurace.Waikoloa Beach Marriott, Waikoloa **** Hotelový komplex Waikoloa Beach Marriott leží na 15ti akrech tropické přírody v bezprostřední blízkosti oceánu. Jedná se o velice pěkný hotelový komplex, který ve Vás umocní poži- tek dovolené na Havajských ostrovech. V roce 2007 hotel pro- šel kompletní rekonstrukcí a od tohoto roku se tento hotel pro- měnil v „ráj na zemi“. Hotel má 6 pater, 523 pokoje, 22 sui- te a 10 konferenčních místností. K dispozici Vám jsou hotelo- vé bazény, restaurace, prádelna nebo kadeřnický salón (za po- platek). V blízkosti hotelu je golfové hřiště. období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 21 11.900 1.450 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 21 12.900 1.300 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 21 31.800 3.100 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 21 29.500 2.600 Cena letecké přepravy na vyžádání 7 nocí Fakultativní akce pro Hawaii vypracujeme na vyžádání a na konkrétní termíny 106 WWW.AMERICATOURS.CZ U. S. A.U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

OSTROV MAUIOSTROV MAUI Outrigger Napili Shores **** Poloha hotelu: na pláži, letovisko Lahaina. Kapacita hotelu: 95 apartmánů, které jsou vybaveny balkó- nem, kabelovou televizí, klimatizací, vysoušečem vlasů, ku- chyní, mikrovlnkou, ledničkou a kávovarem. Součástí hotelu je bazén, hotelová prádelna, restaurace, obchod se suvenýry, možnost sportovních aktivit. Outrigger Ainanalu Resort *** MěstoLahainabylov19.stoletínejvětšímpřístavemrybářůvel- ryb. Hotel Outrigger Aina Nalu leží jen pár kroků od oblíbené- ho centra tohoto města. Městečko Lahaina je známé svým noč- ním životem, bary a restauracemi. Standardní hotelové studio jevybavenotelevizorem,klimatizací,radiobudíkem,telefonem, vysoušečem vlasů, sejfem, žehličkou, koupelnou se sprchovým koutem,mikrovlnkoualedničkou.Zapříplatekjemožnéobjed- nat apartmán s kuchyňským koutem, sporákem, nádobím a jí- delním servisem. Hostům je k dispozici hotelový bazén, připoje- ní k internetu (za poplatek na pokoji) zdarma v recepci a v ně- kterých společných prostorách hotelu. Za slušnou cenu Vám ten- to hotel nabídne poměrně kvalitní ubytování. Je ovšem třeba podotknout, že tento hotel neleží přímo na pláži!! Kapalua Villas, Kapalua *** Poloha komplexu: v nádherné části ostrova nedaleko oceánu Kapacita: komplex s 280 vilami, které jsou rozděleny do tří kategorií a jsou vybaveny zařízenou kuchyní, klimatizací, TV, ledničkou, kávovarem. Komplex je vhodný pro rodiny či menší skupiny. Možnost až 8 lidí v jedné vile. Westin Maui Resort, Lahaina ***** Poloha hotelu: na pláži. Kapacita hotelu: 260 velmi dobře vybavených pokojů, které nabízejí pohodlné ubytování pro náročnou klientelu. Poko- je jsou vybaveny klimatizací, ledničkou, kávovarem a dalším. Součástí hotelu je bazén, masáže, transport z a na letiště, ob- chody a restaurace. období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 21 13.900 1.750 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 21 12.900 1.600 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 21 19.900 2.600 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 21 28.900 3.800 Cena letecké přepravy na vyžádání 7 nocí Fakultativní akce pro Maui vypracujeme na vyžádání a na konkrétní termíny 107AMERICA TOURS 2012 U. S. A.U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

WESTERN CARIBBEAN Délka plavby: 7 nocí Loď: Oasis of the Seas Trasa plavby: Fort Lauderdale – moře – Labadee – Falmoulth – moře – Cozumel – moře – Fort Lauderdale Termíny: 7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 3.3., 17.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6., 7.7., 21.7., 4.8., 18.8., 1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12. Cena dvoulůžkové kajuty od: 35.064,- Kč WESTERN CARIBBEAN Délka plavby: 4 nocí Loď: Liberty of the Seas Trasa plavby: Fort Lauderdale – moře – Cozumel – moře – Fort Lauderdale Termíny: 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 8.3., 22.3., 5.4., 15.11., 29.11., 13.12., 27.12. Cena dvoulůžkové kajuty od: 16.749,- Kč Vážené klientky, vážení klienti, již po deváté bychom Vás rádi seznámili s nabídkou plaveb společností Royal Caribbean International a Celebrity Cruises. Lodi těchto společností patří k největším plavidlům na světě a zároveň poskytují ten největší komfort v cestování. Již mnoho našich klientů využilo všech výhod, které tyto plavby poskytují. Během jedné cesty můžete zkombinovat poznávací i pobytový zájezd. Při každé zastávce na trase můžete poznávat nová místa a při- tom Vám odpadne stálé balení a vybalování kufrů. Pokud si chcete pouze „užívat“ – není nic snazšího než jednoduše zůstat u některého z bazé- nů a pouze relaxovat. Každá loď poskytuje nepřeberné množství možností využití volného času. Je jen na Vás, co si vyberete. Většinou zde najdete fitness centrum i knihov- nu, divadlo i diskotéku, saunu i masáže, kasíno i místo na poklidné pozorování západu slunce nad Karibikem. Mezi nejnovější, nejluxusnější a největší lodi této společnosti patří Oasis of the Seas a Allure of the Seas. Každý z těch- to plovoucích kolosů Vás uchvátí nejen svou velikostí, ale i pohodlím a luxusem. Od ostatních lodí se liší i unikát- ní vnitřní promenádou, která má podobu parku. Na každé lodi najdete 3 základní typy kajut – vnitřní kajutu (pro ty, kteří se zde nebudou mnoho zdržovat a využijí jí hlavně na přespání), vnější kajutu s oknem a vnější kajutu s balkónem. Všechny jsou ale klimatizovány, mají televizní přijímač, vlastní sejf a samozřejmě vlastní kou- pelnu a toaletu. Strava na jakékoliv z lodí je pro každého kuli- nářským zážitkem. Objevte i Vy nádheru a pohodlí plavby na lodi!!! ALASKA SAWYER GLACIER CRUISE Délka plavby: 7 nocí Loď: Rhapsody of the Seas Trasa plavby: Seattle – moře – Alaska Inside Passage – Juneau – Skagway – Tracy Arm Fjord – moře – Victoria – Seattle Termíny: 18.5., 25.5., 1.6., 8.6., 15.6., 22.6., 29.6., 6.7., 13.7., 20.7., 3.8., 10.8., 17.8., 24.8., 31.8. Cena dvoulůžkové kajuty od: 33.514,- Kč NORTHBOUND ALASKA CRUISE Délka plavby: 7 nocí Loď: Radiance of the Seas Trasa plavby: Vancouver – Inside Passage – Ketchikan – Icy Strait Point – Juneau – Skagway – Hubbard Glacier – Seward Termíny: 11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8. Cena dvoulůžkové kajuty od: 30.414,- Kč PLAVBY ROYAL CARIBBEANPLAVBY ROYAL CARIBBEAN 108 WWW.AMERICATOURS.CZ PLAVBY ROYAL CARIBBEANPLAVBY ROYAL CARIBBEAN

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

EASTERN CARIBBEAN CRUISE Délka plavby: 7 nocí Loď: Oasis of the Seas Trasa plavby: Fort Lauderdale – Nassau – moře – Charlotte Amalie – Philipsburg – moře – moře – Fort Lauderdale Termíny: 14.1., 28.1., 11.1., 25.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 16.6., 30.6., 14.7., 28.7., 11.8., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12. Cena dvoulůžkové kajuty od: 36.864,- Kč SOUTHERN CARIBBEAN Délka plavby: 7 nocí Loď: Adventure of the Seas Trasa plavby: San Juan – St. Croix – Philipsburrg – St-John’s – Castries – Bridgetown – moře – San Juan (tra- sa může být směrována obráceně) Termíny: 15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 11.3., 25.3., 8.4., 18.11., 2.12., 16.12. Cena dvoulůžkové kajuty od: 22.714,- Kč TRANSATLANTIC CRUISE Délka plavby: 14 nocí Loď: Liberty of the Seas Trasa plavby: Fort Lauderdale – Nassau – 7x moře – Tenerife – moře – Cadiz – Malaga – Valencia – Barcelona Termíny: 14.4. Cena dvoulůžkové kajuty od: 32.825,- Kč WESTERN CARIBBEAN CRUISE Délka plavby: 7 nocí Loď: Marimer of the Seas Trasa plavby: Galveston – moře – Cozumel – George Town – Falmouth – moře – Galveston Termíny: 8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 25.11., 9.12. Cena dvoulůžkové kajuty od: 26.414,- Kč BERMUDA CRUISE Délka plavby: 6 nocí Loď: Enchantment of the Seas Trasa plavby: Baltimore – moře – Kings Wharf – Kings Wharf – Kings Wharf – moře – Baltimore Termíny: 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10. Cena dvoulůžkové kajuty od: 26.925,- Kč CANADA / NEW ENGLAND CRUISE Délka plavby: 7 nocí Loď: Jewel of the Seas Trasa plavby: Boston – Portland – Bar Harbor – Saint John – moře – Halifax – moře – Boston (trasa může být směřována obráceně) Termíny: 16.9., 23.9., 30.9., 7.10., 14.10., 21.10. Cena dvoulůžkové kajuty od: 30.000,- Kč HAWAII CIRCLE CRUISE Délka plavby: 11 nocí Loď: Rhapsody of the Seas Trasa plavby: Honolulu – Honolulu – Lahaina – Lahaina – Kailua – kona- Mount Kilauea – Hilo – moře- moře – moře – moře – moře – Seattle – Vancouver Termíny: 30.4. Cena dvoulůžkové kajuty od: 47.540,- Kč SOUTH CARIBBEAN – PANAMA Délka plavby: 7 nocí Loď: Grandeur of the Seas Trasa plavby: Colon – Cartagena – moře – Kralendijk – Willemstad – Orajestad – moře – Colon Termíny: 8.1., 22.1., 19.2., 4.3., 18.3., 1.4. Cena dvoulůžkové kajuty od: 29.762,- Kč SOUTH AMERICA Délka plavby: 7 nocí Loď: Vision of the Seas Trasa plavby: Sao Paulo – Rio de Janeiro – moře – Salvador de Bahia – moře – Buzios – Ilha Bela – Sao Paulo Termíny: 6.1., 13.1., 27.1., 3.2., 17.2. Cena dvoulůžkové kajuty od: 33.540,- Kč BAHAMAS CRUISE Délka plavby: 4 noci Loď: Majesty of the Seas Trasa plavby: Miami – Nassau – Coco Cay – Key West – Miami Termíny: 9.1., 16.1., 30.1., 6.2., 13.2., 5.3., 12.3., 19.3., 26.3., 16.4., 23.4., 30.4., 7.5., 14.5., 21.5., 28.5., 4.6., 11.6., 18.6., 25.6., 2.7., 9.7., 16.7., 23.7., 30.7., 6.8., 13.8., 20.8., 27.8., 3.9., 10.9., 17.9., 24.9., 1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11., 3.12.10.12., 17.12 Cena dvoulůžkové kajuty od: 13.372,- Kč 109AMERICA TOURS 2012 ARIBBEANANANN PLAVBY ROYAL CARIBBEANPLAVBY ROYAL CARIBBEAN

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Oasis of The Seas – největší loď ve flotile Royal Carib- bean. Najdete zde 18 palub nevšedních zážitků. Nová neuvěřitelná promenáda je obklopená restauracemi, bary a obchody. Najdete zde revoluční Bar Rosing Tide, který se pohybuje nahoru a dolu mezi 3 palubami. Ve- čer máte možnost zhlédnout neuvěřitelné představení akrobatických skoků do vody v divadle Aqua Theater. Kaple, knihovna, kasino i knihovna patří již k samo- zřejmosti v této kategorii lodí. 01. Odlet z Prahy do Fort Lauderdale. Po absolvování imig- rační a celní kontroly transfer do hotelu 3* ubytování. 02. Dopoledne individuální volno, po něm následuje trans- fer do přístavu a nalodění. V podvečer vyplutí z přístavu Fort Lauderdale. 03. Celodenní plavba po Karibském moři. Individuální volno k prohlídce lodi a využití všech jejích atrakcí – ně- kolika bazény počínaje a návštěvou kavárniček konče. 04. Návštěva Labadee (Haiti). Relaxace na pláži nebo fakul- tativně možnost projížďka na vodních skútrech či výu- ka šnorchlování. Labadee je ideální místo pro strávení několika hodin na bílé karibské pláži u tyrkysového moře pod karibským sluncem. 05. Tento den se připlouvá do jamajského přístavu Fal- mouth. Milovníci historie jistě ocení historické budovy z 18. století, které byly restaurovány do dnešní podo- by. Znalci filmu naopak navštíví vodopády Dunn’s Ri- ver Falls, místo, kde se natáčel jeden z příběhů o Jame- si Bondovi. 06. Dnes nás čekají nezapomenutelné zážitky na moři. Využít můžete všechny atrakce, které loď nabízí. Během jediné- ho dne je téměř nemožné všechny zkusit. 07. Návštěva mexického ostrova Cozumel. Možnost potápě- ní nebo fakultativní výlet do slavného letoviska Cancun či k ruinám mayské památky Tulum a návštěva vodního parku Xel-Ha. 08. Celodenní plavba po Karibském moři. Poslední mož- nost vychutnat si pohodlí a luxus výletní lodi. 09. Připlutí do Fort Lauderdale, transfer na letiště a odlet do Prahy. 10. Přílet do Prahy. v nabídce devátou sezónu10 dnů Fort Lauderdale • Labadee • Falmouth • Cozumel • Fort Lauderdale Z FLORIDY DO ZÁPADNÍHO KARIBIKUZ FLORIDY DO ZÁPADNÍHO KARIBIKU termín kód základní cena taxy cena celkem 06.01. – 25.03. AT 123701 od 43.950 8.900 od 52.850 13.04. – 01.07. AT 123702 od 41.450 8.900 od 50.350 06.07. – 26.08. AT 123703 od 58.450 8.900 od 67.350 30.08. – 16.12. AT 123704 od 41.450 8.900 od 50.350 Trasa: Fort Lauderdale – Labadee – Falmouth – Cozumel – Fort Lauderdale Termíny vyplutí: 7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 3.3., 17.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6., 7.7., 21.7., 4.8., 18.8., 1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12. Loď: Oasis of the Seas cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu - transfery letiště – hotel – loď – letiště - 1 nocleh v hotelu 3* před plavbou - 7 nocí na lodi ve dvoulůžkové vnitřní kajutě - all inclusive režim na lodi - přístavní taxy - komplexní pojištění AT cena zájezdu nezahrnuje: - letištní a bezpečnostní poplatky - průvodce - fakultativní akce - vstupní vízum navštívených zemí - spropitné (na lodi závěrem plavby) příplatky a slevy: - příplatek za jednolůžkovou kajutu na vyžádání - sleva pro třetí osobu v pokoji/kajutě na vyžádání - příplatek za vnější dvoulůžkovou kajutu za osobu od 2.500 - příplatekzadvoulůžkovoukajutusbalkónemzaosobu od 6.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. U. S. A.U. S. A. 110 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Oasis of The Seas – největší loď ve flotile Royal Carib- bean. Najdete zde 18 palub nevšedních zážitků. Nová neuvěřitelná promenáda je obklopená restauracemi, bary a obchody. Najdete zde revoluční Bar Rosing Tide, který se pohybuje nahoru a dolu mezi 3 palubami. Ve- čer máte možnost zhlédnout neuvěřitelné představení akrobatických skoků do vody v divadle Aqua Theater. Kaple, knihovna, kasino i knihovna patří již k samo- zřejmosti v této kategorii lodí. 01. Odlet z Prahy do Miami. Po absolvování imigrační a cel- ní kontroly transfer do hotelu 3*. Ubytování. 02. Dopoledne individuální volno, po něm následuje trans- fer do přístavu a nalodění. V podvečer vyplutí z přístavu Fort Lauderdale. 03. Dnes nás čeká opět jedinečný zážitek – návštěva unikátní- ho města Nassau na Bahamských ostrovech. Nezapomeň- te navštívit zdejší fascinující historická místa či běloskvou- cí pláže, které lemují tento ostrov. 04. Celodenní plavba po Karibském moři. Jedna z mož- ností, jak si užít pohodlí a luxus výletní lodi. Navštiv- te některou z dalších atrakcí, kterou Vám tato plavba na- bízí – fitness, kasíno, lezeckou stěnu atd. 05. Tento den nás zavede na malý ostrůvek St. Thomas – do města Charlotte Amalie. Jeden z karibských rájů je znám nejen díky skvělým nákupům, ale i díky překrásným výhledům z Mountain Top, či světoznámé pláži Mag- den’s, která je hodnocena jako jedna z deseti nejlepších pláží na světě. 06. Návštěva Philipsburgu (St. Maarten). Fakultativní možnost prohlídky ostrova St.Maarten – ostrova dvou tváří – francouzské a holandské. Stejně tak se zde může- te potápět, projít po pláži či šnorchlovat. 07. Dnes nás čekají nezapomenutelné zážitky na moři. Vyu- žít všechny atrakce, které loď nabízí, během jediného dne je téměř nemožné. 08. Celodenní plavba po Karibském moři. Individuální volno k prohlídce lodi a využití všech jejích atrakcí – ně- kolika bazény počínaje a návštěvou kavárniček konče. 09. Připlutí do Fort Lauderdale, transfer na letiště a odlet do Prahy. 10. Přílet do Prahy. v nabídce osmou sezónu10 dnů Fort Lauderdale • Nassau • Charlotte Amalie • Philipsburg • Fort Lauderdale Z FLORIDY DO VÝCHODNÍHO KARIBIKUZ FLORIDY DO VÝCHODNÍHO KARIBIKU termín kód základní cena taxy cena celkem 13.01. – 01.04. AT 123801 od 43.950 8.900 od 52.850 06.04. – 08.07. AT 123802 od 50.950 8.900 od 59.850 13.07. – 02.09. AT 123803 od 59.450 8.900 od 68.350 07.09. – 23.12. AT 123804 od 42.450 8.900 od 51.350 Trasa: Fort Lauderdale – Nassau – Charlotte Amalie – Philipsburg – Fort Lauderdale Termíny vyplutí: 14.1., 28.1., 11.1., 25.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 16.6., 30.6., 14.7., 28.7., 11.8., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12. Loď: Oasis of the Seas cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu - transfery letiště – hotel – loď – letiště - 1 nocleh v hotelu 3* před plavbou - 7 nocí na lodi ve dvoulůžkové vnitřní kajutě - all inclusive režim na lodi - přístavní taxy - komplexní pojištění AT cena zájezdu nezahrnuje: - letištní a bezpečnostní poplatky - průvodce - fakultativní akce - vstupní vízum navštívených zemí - spropitné (na lodi závěrem plavby) příplatky a slevy: - příplatek za jednolůžkovou kajutu na vyžádání - sleva pro třetí osobu v pokoji/kajutě na vyžádání - příplatek za vnější dvoulůžkovou kajutu za osobu od 2.000 - příplatekzadvoulůžkovoukajutusbalkónemzaosobu od 4.500 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. U. S. A.U. S. A. 111AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce třetí sezónu11 dnů JIŽNÍ AMERIKAJIŽNÍ AMERIKA Sao Paulo • Rio de Janeiro • Salvador de Bahia • Buzios • Ilha Bela • Sao Paulo Vision of the Seas – loď třídy Vision Class – 11 podla- ží aktivit, občerstvení a ubytování. Najdete zde nejroz- manitější možnosti zábavy od divadla po kasíno, ho- rolezeckou stěnu, fitness, lázně a miniaturní golfové hřiště. Během plavby můžete využít venkovní či vnitřní bazén, běžeckou trať nebo solárium. 01. Odlet z Prahy do Sao Paula (noční let). 02. Transfer do hotelu a ubytování. Odpoledne možnost indi- viduální prohlídky města. 03. Transfer do přístavu Santos a nalodění. V podvečer vy- plutí na okružní plavbu. 04. Tentokrát připlujete do světoznámé metropole – Rio de Janeira. V rámci výletu na pobřeží si můžete udělat výlet na Cukrovou homoli (Sugar Loaf) a kochat se pohledem na město z kopce Corcovado od známé sochy Krista. 05. Celodenní plavba Vám umožní relaxovat u bazénu a zcela využít zařízení, které Vám loď nabízí. 06. Dnes připlouváte do města Salvador de Bahia, důležité- ho centra produkce cukrové třtiny. Historické bohatství a šarm jsou zde skvěle uchovány z koloniální doby. 07. Celodenní plavba po Atlantickém oceánu. Individuální volno k prohlídce lodi a využití všech jejích atrakcí – ně- kolika bazény počínaje a návštěvou kavárniček konče. 08. Návštěva Buzios – slavného místa pobytu pirátů a otro- kářů. Ještě slavnější se jeho pláže staly po návštěvě Bri- gitte Bardot v roce 1960. Najdete zde 20 nejrůznějších unikátních pláží. I příznivci potápění a šnorchlování si zde příjdou na své. 09. Kouzelný ostrůvek Ilhabela Vás přivítá svou úchvatnou zelení. Objevený v roce 1502 Americem Vespúciem Vám nabídne možnost kochat se původními plážemi a nedo- tčeným deštným pralesem. 10. Připlutí zpět k pevnině. Transfer na letiště a odlet do Prahy. 11. Přílet do Prahy. termín kód základní cena taxy cena celkem 06.01. – 04.02. AT 124801 od 58.450 8.900 od 67.350 02.02. – 25.02. AT 124802 od 53.950 8.900 od 62.850 Trasa: Sao Paulo – Rio de Janeiro – moře – Salvador de Bahia – moře – Buzios – Ilha Bela – Sao Paulo Termíny vyplutí: 6.1., 13.1., 27.1., 3.2., 17.2. Loď: Vision of the Seas cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu - transfery letiště – hotel – loď – letiště - 1 nocleh v hotelu 3* před plavbou - 7 nocí na lodi ve dvoulůžkové vnitřní kajutě - all inclusive režim na lodi - přístavní taxy - komplexní pojištění AT cena zájezdu nezahrnuje: - letištní a bezpečnostní poplatky - průvodce - fakultativní akce - vstupní vízum navštívených zemí - spropitné (na lodi závěrem plavby) příplatky a slevy: - příplatek za jednolůžkovou kajutu na vyžádání - sleva pro třetí osobu v pokoji/kajutě na vyžádání - příplatek za vnější dvoulůžkovou kajutu za osobu od 3.000 - příplatekzadvoulůžkovoukajutusbalkónemzaosobu od 10.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. 112 WWW.AMERICATOURS.CZ BRAZÍLIEBRAZÍLIE

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce třetí sezónu10 dnů Panama • Cartagena • Kralendijk • Willemstad • Oranjestad • Panama Z PANAMY DO KARIBIKUZ PANAMY DO KARIBIKU Grandeur of the Seas – loď třídy Vision. Jedenáct pa- ter možností nejrůznějších aktivit, zábavy, stravová- ní a ubytování. Najdete zde několik barů a kavárni- ček (jedna je 46 metrů nad vlnami s panoramatickým výhledem 360°). Můžete využít internetovou kavárnu, horolezeckou stěnu, bazén nebo centrum pro děti. 01. Odlet z Prahy do Panamy. Transfer z letiště do hotelu a ubytování. 02. Dopoledne možnost individuální prohlídky Panama City. Odpoledne transfer do přibližně 50 kilometrů vzdá- leného přístavu Colón. Nalodění a v podvečer vyplutí. 03. Dlážděné ulice, balkóny s kvetoucími bouganvileami a pas- telová náměstí dělají z Cartageny jedno z nejfotogeničtěj- ších měst v Latinské Americe. Ve městě založeném v roce 1533 najdete nespočetné stopy historie z doby španěl- ské kolonizace, ale i pozůstatky po pirátech a lupičích. 04. Celodenní plavba na moři. Dnes si můžete plně užít pře- pychu výletní lodi. Poznejte všechny možnosti, které Vám plavba nabízí – sportovně založení klienti mohou využít běžeckou dráhu, fitness nebo horolezeckou stěnu. Ostatní mohou v klidu relaxovat u bazénu nebo se slunit na ně- které z horních palub. 05. Připlutí do Kralendijku, hlavního města Bonaire. Toto „spící“ město na Holandských Antilách, nazývané také prostě „pláž“, Vás jistě uchvátí domy, které jsou naštuko- vané a nabarvené růžově, oranžově a limetkovou zelení. Skvělé je zde samozřejmě i potápění. 06. Návštěva Willemstadu na ostrově Curacao, jedno- ho z nejmalebnějších měst Karibiku. Fakultativně máte možnost prohlídky hlavního města s jeho typicky holand- skou architekturou či výlet za šnorchlováním. 07. Návštěva Oranjestadu na Arubě, 31 kilometrů dlouhém a 10 kilometrů širokém ostrově. Jedenáct kilometrů dlou- hé pláže Palm a Eagle Beach patří k nejznámějším ka- ribským plážím. Fakultativně je možné navštívit Oran- jestad s průvodcem nebo se zúčastnit výletu v automo- bilech off road do nitra Aruby s návštěvou Alto Vista Chapel, Gold Mill Ruins a Natural Bridge. 08. Celodenní plavba po Karibském moři. Volno k relaxaci u bazénu nebo k aktivnímu odpočinku při aktivitách, kte- ré loď nabízí. 09. Připlutí do Panamy.TransfernaletištěaodletdoPrahy. 10. Přílet do Prahy. termín kód základní cena taxy cena celkem 07.01. – 27.02. AT 123901 od 62.450 8.900 od 71.350 03.03. – 09.04. AT 123902 od 44.450 8.900 od 53.350 Trasa: Panama – Cartagena – Kralendijk – Willemstad – Oranjestad – Panama Termíny vyplutí: 8.1., 22.1., 19.2., 4.3., 18.3., 1.4. Loď: Grandeur of the Seas cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu -transfery letiště – hotel – loď – letiště - 1 nocleh v hotelu 3* před plavbou - 7 nocí na lodi ve dvoulůžkové vnitřní kajutě - all inclusive režim na lodi - přístavní taxy - komplexní pojištění AT cena zájezdu nezahrnuje: - letištní a bezpečnostní poplatky - průvodce - fakultativní akce - vstupní vízum navštívených zemí - spropitné (na lodi závěrem plavby) příplatky a slevy: - příplatek za jednolůžkovou kajutu na vyžádání - sleva pro třetí osobu v pokoji/kajutě na vyžádání - příplatek za vnější dvoulůžkovou kajutu za osobu od 2.000 - příplatekzadvoulůžkovoukajutusbalkónemzaosobu od 5.500 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. 113AMERICA TOURS 2012 PANAMAPANAMA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce osmou sezónu Vancouver • Inside passage • Ketchikam • Icy Strait Point • Juneau • Skagway • Hubbard Glacier • Seward LODÍ Z VANCOUVERU NA ALJAŠKULODÍ Z VANCOUVERU NA ALJAŠKU 10 dnů Radiance of the Seas – loď třídy Radiance family – střední velikosti ve flotile společnosti Royal Caribbe- an. Na třinácti podlažích najdete velké množství zába- vy, aktivit a ubytování. Pro relaxaci zde můžete využít sportovní kurt, fitness, solárium, trenažer golfu, lázně, divadlo, horolezeckou stěnu, kasíno, obchůdky, bazé- ny i knihovnu. 01. Odlet z Prahy do Vancouveru, transfer do hotelu a uby- tování. 02. Dopoledne individuální možnost prohlídky Vancouve- ru, po které následuje nalodění. V podvečer pak vyplujete na sever podél ostrova Vancouver. 03. Celodenní plavba oblastí Inside Passage – znalci hod- nocenou jako nejkrásnější vodní cesta na světě. Kromě lu- xusu na palubě budete jistě pozorovat velryby, kosat- ky, lvouny, mořské vydry a bezpočet vodních ptáků. Tato možnost pozorování mořské fauny Vás bude dopro- vázet celou plavbou. 04. Po zakotvení budete mít příležitost k celodenní návštěvě města Ketchikan, známého hlavně jako světové hlavní město lososů. Fakultativně možnost pozorování aljašských černých medvědů. Toto jedinečné dobrodružství si nesmí nechat ujít žádný z milovníků či fotografů přírody. 05. Icy Strait Point – místo nedaleko města Hoonah, nej- většího osídlení původních indiánů Tlingit. Zároveň je velmi blízko národního parku Glacier Bay. Můžete zde vidět nespočetné množství tuleňů, velryb, ale i orky a pět specifických druhů lososů. 06. Návštěva Juneau – hlavního města Aljašky, založeného v době zlaté horečky. V okolí je možné pozorovat neuvěři- telné množství divoké zvěře, zejména medvědů grizzly. 07. Po připlutí do Skagway, malého městečka známého z dob slavné zlaté horečky na Klondiku jako výchozí bod cesty zlatokopů přes průsmyk Chilcoot. Fakultativ- ně můžete absolvovat cestu historickou železnicí do prů- smyku White Pass a obdivovat jedinečné přírodní scené- rie hor protkaných tzv. „prstovými“ jezery. 08. Hubbard Glacier – plavba nejdelší řekou ledů v Sever- ní Americe. Lodě Royal Caribbean patří k jedněm z mála na světě, které umožňují svým klientům překrásné vý- hledy na tento přírodní div s jeho 1.350 čtverečními míle- mi modrého ledu. 09. Časně příjezd do Sewardu, místa známého všem prospek- torům a horníkům. Transfer na letiště a odlet do Prahy. 10. Přílet do Prahy. termín kód základní cena taxy cena celkem 10.05. – 30.06. AT 124001 od 46.450 8.900 od 55.350 05.07. – 08.09. AT 124002 od 62.950 8.900 od 71.850 Trasa: Vancouver – Inside passage – Ketchikam – Icy Strait Point – Juneau – Skagway – Hubbard Glacier – Seward Termíny vyplutí: 11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8. Loď: Radiance of the Seas cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu - transfery letiště – hotel – loď – letiště - 1 nocleh v hotelu 3* před plavbou - 7 nocí na lodi ve dvoulůžkové vnitřní kajutě - all inclusive režim na lodi - přístavní taxy - komplexní pojištění AT cena zájezdu nezahrnuje: - letištní a bezpečnostní poplatky - průvodce - fakultativní akce - vstupní vízum navštívených zemí - spropitné (na lodi závěrem plavby) příplatky a slevy: - příplatek za jednolůžkovou kajutu na vyžádání - sleva pro třetí osobu v pokoji/kajutě na vyžádání - příplatek za vnější dvoulůžkovou kajutu za osobu od 4.500 - příplatekzadvoulůžkovoukajutusbalkónemzaosobu od 10.500 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. 114 WWW.AMERICATOURS.CZ U. S. A. – KANADAU. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce třetí sezónu Seattle • Alaska Inside Passage • Juneau • Skagway • Tracy Arm Fjord • Victoria • Seattle SEATTLE A INSIDE PASSAGESEATTLE A INSIDE PASSAGE 10 dnů Rhapsody of the Seas – loď třídy Vision. Na svých je- denácti patrech Vám nabídne luxus a pohodlí stejně jako její větší kolegyně. Najdete zde bazén i běžec- kou dráhu, saunu i lázně, obchůdky i internetovou ka- várnu, divadlo i diskotéku, kasíno i knihovnu, solári- um i sál na aerobik, horolezeckou stěnu i minigolf, ně- kolik druhů restaurací i fitness. 01. Odlet z Prahy do Seattlu, transfer do hotelu a ubytování. 02. Dopoledne individuální možnost prohlídky Seattlu. V podvečer pak vyplujete na sever z přístavu Seattle. 03. Celodenní plavba podél amerického pobřeží. Využij- te možnost klidné luxusní plavby. Máte možnost navštívit všechna zařízení, která Vám tato loď nabízí. 04. Celodenní plavba Alaska inside Passage – znalci hodnocenou jako nejkrásnější vodní cesta na světě. Kromě luxusu na palubě budete jistě pozorovat velryby, kosat- ky, lvouny, mořské vydry a bezpočet vodních ptáků. Tato možnost pozorování mořské fauny Vás bude doprová- zet celou plavbu. Návštěva Juneau – hlavního města Al- jašky, založeného v době zlaté horečky. V okolí je možné pozorovat neuvěřitelné množství divoké zvěře, zejména medvědů grizzly. 05. Připlutí do Skagway, malého městečka známého z dob slavné zlaté horečky na Klondiku, jako výchozí bod ces- ty zlatokopů přes průsmyk Chilcoot. Fakultativně může- te absolvovat cestu historickou železnicí do průsmyku White Pass a obdivovat přírodní scenerie protkaných tzv. prstovými jezery. 06. Návštěva Tracy Arm Fjord v Tongass National Forrest. Na konci fjordů najdete Sawyer Glaciers, jedny z nej- krásnějších ledovců na Aljašce, domov černých i hnědých medvědů, jelenů, losů a vlků. 07. Celodenní plavba. Volno k relaxaci u bazénu nebo k ak- tivnímu odpočinku při aktivitách, které loď nabízí. 08. Dnes doplujete do Victorie – hlavního města Britské Kolumbie. Toto město na jižním cípu polostrova Van- couver patří k turisticky velmi oblíbeným místům světa. Kromě světově proslulé zahrady, kde na Vás bude dý- chat 150 let britské historie, je to místo známé svými gur- mánskými jídly i dobrým shoppingem. 09. Připlutí do Seattlu. Transfer na letiště a odlet do Prahy. 10. Přílet do Prahy. termín kód základní cena taxy cena celkem 17.05. – 07.07. AT 124701 od 41.450 8.900 od 50.350 05.07. – 08.09. AT 124702 od 54.990 8.900 od 63.890 Trasa: Seattle – Alaska Inside Passage – Juneau – Skagway – Tracy Arm Fjord – Victoria – Seattle Termíny vyplutí: 18.5., 25.5., 1.6., 8.6., 15.6., 22.6., 29.6., 6.7., 13.7., 20.7., 3.8., 10.8., 17.8., 24.8., 31.8. Loď: Rhapsody of the Seas cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu - transfery letiště – hotel – loď – letiště - 1 nocleh v hotelu 3* před plavbou - 7 nocí na lodi ve dvoulůžkové vnitřní kajutě - all inclusive režim na lodi - přístavní taxy - komplexní pojištění AT cena zájezdu nezahrnuje: - letištní a bezpečnostní poplatky - průvodce - fakultativní akce - vstupní vízum navštívených zemí - spropitné (na lodi závěrem plavby) příplatky a slevy: - příplatek za jednolůžkovou kajutu na vyžádání - sleva pro třetí osobu v pokoji/kajutě na vyžádání - příplatek za vnější dvoulůžkovou kajutu za osobu od 4.000 - příplatekzadvoulůžkovoukajutusbalkónemzaosobuod 10.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. 115AMERICA TOURS 2012 U. S. A. – KANADAU. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Čtvrtou sezónu jsou zařazeny v naší nabídce plavby společnosti Carnival a těší se stále větší oblíbenosti. Tato lodní společnost nabízí velké množství zábavy na všech svých lodích, plujících v obou oceánech a několika mořích. Lodi se značkou Carnival můžete potkat ve východním, západ- ním i jižním Karibiku, plují podél pobřeží Aljašky, východní části USA a Kanady nebo je potkáte na Hawaii. Flotila lodí Carnival nabízí vše, co potřebujete k dovolené snů. Pokud nebudete zrovna v někte- rém z exotických přístavů nebo na některém ze zajímavých míst, můžete pro- žít den plný odpočinku u bazénu, v lázních nebo ve fitness cen- tru. Den takto strávený pak můžete zakončit v jedné z útul- ných restaurací, klubů, barů či při nákupu v některém z míst- ních obchůdků. Najdete zde tři druhy kajut – kajutu vnitřní (bez výhledu na moře), kajutu s oknem nebo kajutu s vlastním balkó- nem. Všechny jsou vybavené televizním přijímačem, od- počinkovou částí a vlastní koupelnou s toaletou. Poznejte i Vy, jak skvělá může být dovolená na lodi!!! WESTERN CARIBBEAN Délka plavby: 7 nocí Loď: Carnival Legend Trasa plavby: Tampa – moře – Grand Cayman – Cozumel – Belize – Isla Roatan – moře – Tampa Termíny: 8.1., 15.1., 22.1., 29.1., 5.2., 12.2., 19.2., 26.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 1.4., 8.4., 15.4., 22.4., 29.4. Cena dvoulůžkové kajuty od: 21.200,- Kč SOUTHERN CARIBBEAN Délka plavby: 7 nocí Loď: Carnival Victory Trasa plavby: San Juan – St. Thomas – moře – Barbados – St. Lucia – St. Kitts – St. Maarten – San Juan Termíny: 8.1., 15.1., 22.1., 29.1., 5.2., 12.2., 19.2., 26.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 1.4., 8.4., 15.4., 22.4., 29.4., 6.5., 13.5., 20.5., 27.5., 3.6., 10.6., 17.6., 24.6., 1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 5.8., 12.8., 19.8., 26.8., 2.9., 9.9., 16.9., 23.9., 30.9., 7.10., 14.10., 21.10., 28.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11., 2.12., 9.12., 16.12. Cena dvoulůžkové kajuty od: 17.065,- Kč CANADA Délka plavby: 4 nocí Loď: Carnival Glory Trasa plavby: Boston – moře – Saint John – moře – Boston Termíny: 10.6., 14.6., 28.6., 12.7. Cena dvoulůžkové kajuty od: 12.522,- Kč EASTERN CARIBBEAN Délka plavby: 7 nocí Loď: Carnival Liberty Trasa plavby: Miami – Half Moon Cay – moře – St. Thomas – San Juan – Grand Turk – moře – Miami Termíny: 21.1., 18.2., 3.3., 17.3., 31.3., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6., 7.7., 21.7., 4.8., 18.8., 1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 24.11. Cena dvoulůžkové kajuty od: 19.840,- Kč BALTIMORE BAHAMAS Délka plavby: 7 nocí Loď: Carnival Pride Trasa plavby: Baltimore – moře – moře – Port Canaveral – Nassau – Freeport – moře – Baltimore Termíny: 8.1., 15.1., 22.1., 29.1., 5.2., 12.2., 19.2., 26.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 8.4., 13.5., 27.5., 10.6., 24.6., 8.7., 22.7., 5.8., 19.8., 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 18.11., 25.11., 2.12., 9.12., 16.12. Cena dvoulůžkové kajuty od: 19.260,- Kč ALASKA Délka plavby: 7 nocí Loď: Carnival Spirit Trasa plavby: Seattle – moře – Tracy Arm Fjord – Skagway – Juneau – Ketchikan – Victoria – Seattle Termíny: 8.5., 15.5., 22.5., 29.5., 5.6., 12.6., 19.6., 26.6., 3.7., 10.7., 17.7., 24.7., 31.7., 7.8., 14.8., 21.8., 28.8., 4.9. Cena dvoulůžkové kajuty od: 29.440,- Kč PLAVBY CARNIVAL CRUISEPLAVBY CARNIVAL CRUISE 116 WWW.AMERICATOURS.CZ PLAVBY CARNIVAL CRUISEPLAVBY CARNIVAL CRUISE

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

BAHAMAS Délka plavby: 4 noci Loď: Carnival Fascination Trasa plavby: Jacksonville – Freeport – Nassau – moře – Jacksonville (itinerář může být i obrácený) Termíny: 26.1., 9.2., 23.2., 22.3., 5.4., 3.5., 17.5., 14.6., 28.6., 12.7., 26.7., 9.8., 23.8., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 29.11., 13.12. Cena dvoulůžkové kajuty od: 10.400,- Kč BAJA MEXICO Délka plavby: 4 noci Loď: Carnival Inspiration Trasa plavby: Los Angeles – Catalina Island – Ensenada – moře – Los Angeles Termíny: od 2.1. každé pondělí Cena dvoulůžkové kajuty od: 12.560,- Kč BAJA MEXICO – SAN DIEGO Délka plavby: 5 nocí Loď: Carnival Spirit Trasa plavby: San Diego – moře – Cabo San Lucas – Cabo San Lucas – moře – San Diego Termíny: 12.2., 26.2., 11.3., 25.3., 8.4. Cena dvoulůžkové kajuty od: 19.640,- Kč MEXICAN RIVIERA Délka plavby: 9 nocí Loď: Carnival Spirit Trasa plavby: San Diego – moře – moře – Mazatlan – Puerto Vallarta – Cabo San Lucas – Cabo San Lucas – moře – Ensenada – San Diego Termíny: 2.3., 16.3., 30.3. Cena dvoulůžkové kajuty od: 24.880,- Kč HAWAII Délka plavby: 15 nocí Loď: Carnival Spirit Trasa plavby: San Diego – moře – moře – moře – moře – Hilo – Maui – Honolulu – Kona- Kauai – moře – moře – moře – moře – Ensenada – San Diego Termíny: 13.4. Cena dvoulůžkové kajuty od: 73.320,- Kč CANADA / NEW ENGLAND Délka plavby: 5 nocí Loď: Carnival Glory Trasa plavby: New York – moře – Saint John – Halifax – moře – New York Termíny: 6.8., 20.8., 3.9., 11.8., 25.8. Cena dvoulůžkové kajuty od: 17.400,- Kč NEW YORK – CARIBBEAN Délka plavby: 8 nocí Loď: Carnival Miracle Trasa plavby: New York – moře – moře – San Juan – St. Thomas – Grand Turk – moře – moře – New York Termíny: 12.4., 20.4., 6.5., 7.6., 23.6., 1.7., 25.7., 2.8., 10.8., 26.8., 27.9., 21.10. Cena dvoulůžkové kajuty od: 25.500,- Kč NEW ORLEANS – CARIBBEAN Délka plavby: 7 nocí Loď: Carnival Triumph Trasa plavby: New Orleans – moře – moře – Isla Roatan – Belize – Cozumel – moře – New Orleans Termíny: 27.5., 24.6., 29.7., 30.9., 25.11. Cena dvoulůžkové kajuty od: 19.460,- Kč 117AMERICA TOURS 2012 PLAVBY CARNIVAL CRUISEPLAVBY CARNIVAL CRUISE

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce čtvrtou sezónu VÝCHODNÍ KARIBIKVÝCHODNÍ KARIBIK Miami • Nassau • St. Thomas • San Juan • Grand Turk • Miami 10 dnů Carnival Glory – loď třídy Conquest. Na plavbu se může vydat současně až 3000 klientů. Lodě této tří- dy patří k největším na světě. Naleznete zde samozřej- mě kromě tobogánu 3 bazény pro dospělé a 1 pro děti, fitness, kadeřnictví, saunu, lázně. Občerstvit se můžete v několika restauracích, bufetu, pizzerii. Večer je mož- né trávit v některém z barů, v kasinu, tanečním klubu nebo v klidu knihovny. 01. Odlet z Prahy na Miami. Po nezbytných imigračních for- malitách následuje transfer do hotelu a ubytování. 02. Dopoledne individuální volno. Kolem poledne transfer do přístavu a odpoledne vyplutí z přístavu Miami. 03. Poznáte, co dělá Nassau tak speciálním. Perfektní bílé pláže, kokosové palmy a teplá křišťálově čistá voda, kde můžete obdivovat neobyčejnou barevnost zdejšího podmořského života. Pokud se nabažíte plavání v moři nebo polehávání na pláži, můžete zbytek dne prožít nakupováním nebo plavbou lodí s proskleným dnem. Z Bahamských ostrovů si v každém případě odvezete nádherné zážitky. 04. Celodenní plavba po Karibském moři. Užijte si nád- hery na lodi. Odpočívejte u bazénu, využijte možnosti ka- deřníka, pod vedením zkušeného trenéra zformujte svou postavu ve fitness. 05. Ráno připlutí do St. Thomas. Maličké městečko Char- lotte Amalie vám nabídne nepřeberné množství malých krámečků s parfémy a skvělým vínem. Slunce na nádher- né pláži, azurová voda moře a bílý písek, to jsou dal- ší lákadla tohoto ostrůvku. 06. Připlutí do San Juan – najdete zde dva světy – historic- ký – plný noblesních ulic a nevšední architektury ve špa- nělském stylu a druhý moderní, patřící světové metropo- li. Jistě stojí za návštěvu koloniální pevnosti El Mor- ro a San Cristobal. Najdete zde ale i kosmopolitní měs- to se živými bulváry, milé kavárny, skvělé galerie a buti- ky s nádhernou módou. Střetávají se zde dva světy – nový a starý – užijte si obou. 07. Tento den připlouváte do hlavního města souostroví Turks a Caicos – Grand Turk. Přestože je městečko pro mno- hé z nás téměř neznámé, jistě všechny překvapí. Najdete zde neuvěřitelné množství historických budov a ruin, vše v koloniálním stylu. 08. Poslední možnost pro nabrání nových sil. Užijte si co nejví- ce všech zařízení na lodi. Nakupte poslední suvenýry a po- znejte i poslední zákoutí lodi. Západ slunce nad Kari- bikem je nezapomenutelný. 09. Připlutí na Miami. Transfer na letiště a odlet do Prahy. 10. Přílet do Prahy. termín kód základní cena taxy cena celkem 14.01.-16.04. AT 124201 od 33.950 8.900 od 42.890 09.11.-16.12. AT 124202 od 31.950 8.900 od 40.850 Trasa: Miami – Nassau – moře – St. Thomas – San Juan – Grand Turk – moře – moře – Miami Termíny vyplutí: 15.1., 29.1., 4.2., 12.2., 26.2., 11.3., 25.3., 8.4., 10.11., 8.12. Loď: Carnival Glory cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu - transfery letiště – hotel – loď – letiště - 1 nocleh v hotelu 3* před plavbou - 7 nocí na lodi ve dvoulůžkové vnitřní kajutě - all inclusive režim na lodi - přístavní taxy - komplexní pojištění AT cena zájezdu nezahrnuje: - letištní a bezpečnostní poplatky - průvodce - fakultativní akce - vstupní vízum navštívených zemí - spropitné (na lodi závěrem plavby) příplatky a slevy: - příplatek za jednolůžkovou kajutu na vyžádání - sleva pro třetí osobu v pokoji/kajutě na vyžádání - příplatek za vnější dvoulůžkovou kajutu za osobu od 6.000 - příplatekzadvoulůžkovoukajutusbalkónemzaosobu od 8.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. U. S. A.U. S. A. 118 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce čtvrtou sezónu MEXICKÁ RIVIERAMEXICKÁ RIVIERA 12 dnů San Diego • Puerto Vallarta • Mazatlan • La Paz • Cabo San Lucas • Ensenada • San Diego Carnival Spirit – loď střední třídy, která poskytuje svým klientům nadstandardní služby. Na lodi naleznete tři bazény – venkovní, jeden vnitřní, skvěle zařízené fit- ness, lázně, saunu i kadeřnický salon. Občerstvit se můžete v některé z restaurací, bufetů, v pizzerii nebo některém ze sedmi barů. Najdete zde dva taneční klu- by nebo knihovnu. Casino slouží k zábavě dospělých, dětský koutek k obveselení dětí od 2 do 15 let. 01. Odlet z Prahy do San Diega. Po nutných vstupních for- malitách do USA transfer do hotelu a ubytování v hotelu. 02. Dopoledne individuální volno, v poledne transfer do přístavu. Nalodění na loď Carnival Spirit. V podvečer odplutí z přístavu San Diego. 03. Celodenní plavba po Tichém oceánu. Během dne můžete využít všechny přednosti pobytu na lodi – koupá- ní v bazénu, využití fitness, četba v knihovně nebo využití kadeřníka či masáží. 04. Druhý den plavby můžete dohnat to, co jste první den nestihli – nakoupit v obchůdcích, zahrát si minigolf nebo zaběhat na dráze. 05 Puerto Vallarta má všechno, co potřebuje pravý plážový resort–vzduch,písekaslunce.Atojejenzačátek!Jetoper- fektní místo pro sportovní rybaření, hraní golfu, vyjížď- ku na koni nebo pozorování velryb. Hory, moře, pláže a řeky dělají z této destinace skvělé místo na odpočinek. 06. Připlouváme do městečka Mazatlan, kde si můžete užít krásnou pláž s nejjemnějším pískem světa nebo na- vštívit „Zlatou zónu“ s krámky s jedinečnými šperky a mexickými tradičními výrobky. 07. Dnes budeme objevovat městečko La Paz. Ve španělštině název znamená mír a to je přesně to, co městečko plně vy- stihuje. Pokud budete mít dost relaxace na pláži, může- te se věnovat potápění, horolezectví v okolí nebo ry- baření. 08. Cabo San Lucas – dnes navštívíte tuto spící rybářskou vesnici na nejjižnějším cípu Baja Californian Peninsu- la. Uvidíte zde jedny z nejfotografovanějších skal světa. 09. Den, který můžete prožít u bazénu nebo si užít relaxaci na volejbalovém hřišti. 10. Ensenada, jedno z nejkrásnějších mexických měst, a to nejen v této oblasti. Postupně vyrostlo z ospalé rybářské vesnice v populární plážovou oblast. Kromě skvělé plážové promenády zde najdete i vinice Bodega Santo Tomas, které byly založeny již v roce 1888. Přírodní moř- ský gejzír La Bufadora naleznete jen nedaleko. 11. Ráno připlutí do San Diega. Přejezd na letiště a odlet do Prahy. 12 Přílet do Prahy. termín kód základní cena taxy cena celkem 01.03.-12.03. AT 124901 od 33.950 8.900 od 42.850 15.03.-26.03. AT 124902 od 34.450 8.900 od 43.350 29.03.-09.04. AT 124903 od 36.450 8.900 od 45.350 Trasa: San Diego – moře – moře – Mazatlan – Puerto Vallarta – Cabo San Lucas – Cabo San Lucas – moře – Ensenada – San Diego Termíny vyplutí: 2.3., 16.3., 30.3. Loď: Carnival Spirit cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu - transfery letiště – hotel – loď – letiště - 1 nocleh v hotelu 3* před plavbou - 8 nocí na lodi ve dvoulůžkové vnitřní kajutě - all inclusive režim na lodi - přístavní taxy - komplexní pojištění AT cena zájezdu nezahrnuje: - letištní a bezpečnostní poplatky - průvodce - fakultativní akce - vstupní vízum navštívených zemí - spropitné (na lodi závěrem plavby) příplatky a slevy: - příplatek za jednolůžkovou kajutu na vyžádání - sleva pro třetí osobu v pokoji/kajutě na vyžádání - příplatek za vnější dvoulůžkovou kajutu za osobu od 2.000 - příplatekzadvoulůžkovoukajutusbalkónemzaosobuod 5.500 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. U. S. A.U. S. A. 119AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce čtvrtou sezónu JIŽNÍ KARIBIKJIŽNÍ KARIBIK San Juan • St. Thomas • Barbados • St. Lucia • St. Kitts • St. Maarten • San Juan 10 dnů Carnival Victory – loď patří do třídy lodí Destiny. Krás- nou dovolenou zde může trávit až 2800 cestujících. Bě- hem plavby můžete využít několik restaurací, bufe- tů, pizzerii. Relaxovat můžete u tří bazénů pro dospě- lé, vaše děti u bazénu pro děti. Odpočinout si můžete v sauně nebo v lázních. Najdete zde rovněž plně vyba- vené fitness, kadeřnický salon, obchody, 7 barů a casi- no. Samozřejmostí je 200 stop dlouhý tobogán. 01. Odlet z Prahy do San Juan. Po příletu transfer do hotelu a ubytování. 02. Dopoledne individuální volno. Odpoledne transfer do přístavu a večer odplutí z přístavu San Juan. 03. Ráno připlutí do St. Thomas. Maličké městečko Char- lotte Amalie vám nabídne nepřeberné množství malých krámečků s parfémy a skvělým vínem. Slunce na nádher- né pláži, azurová voda, moře a bílý písek, to jsou další lá- kadla tohoto ostrůvku. 04. Dnešní den prožijeme celý na moři. Při plavbě může- te využít všechny atrakce, které loď nabízí. Kromě rela- xace u bazénu můžete navštívit saunu nebo si posedět v knihovně. Večer se můžete pokusit vyhrát v kasinu nebo zhlédnout program v divadle. 05. Dnes připlouváme na Barbados. Odpolední čaj a kriket jsou jen ukázkou, jak velmi tento ostrov ctí britské tra- dice. Ne nadarmo je nazýván „Malou Anglií“ v Kari- biku. Pláže s bílým pískem jsou jedny z nejkrásnějších v jižním Karibiku. Barbados je perfektní místo pro šnorchlování v tyrkysové vodě, procházky historickými místy nebo hraní golfu. 06. Svěží zelené kopce, černé písečné pláže, klid mod- rých lagun a růžový západ slunce, to je duha barev, kterou můžete najít na tomto překrásném ostrově St. Lu- cia, kam dnes připlouváte. Jistě vás zaujmou dvě známé hory nazývané Pitons. 07. Tento den navštívíte další z překrásných ostrúvků v Kari- biku – St. Kitts. 08. Na závěr plavby nás čeká další perla Karibského moře – ostrov St. Maarten. Tento ostrov, který je rozdělen na dvě části, Vás překvapí rozdílnosti obou dvou – francouz- skou i holandskou. Je zajímavé vidět, kolik toho mají tyto země, tak vzdálené, společného i rozdílného. 09. Ráno doplujeme do San Juan. Zde bohužel naše plavba končí. Následuje transfer na letiště a odlet do Prahy. 10. Přílet do Prahy. termín kód základní cena taxy cena celkem 07.01.-02.04. AT 125501 od 35.950 8.900 od 44.850 31.03.-02.07. AT 125502 od 39.450 8.900 od 48.350 30.06.-08.10. AT 125503 od 44.950 8.900 od 53.850 06.10.-24.12. AT 125504 od 43.450 8.900 od 52.350 Trasa: San Juan – St. Thomas – moře – Barbados – St. Lucia – St. Kitts – St. Maarten – San Juan Termíny vyplutí: 8.1., 15.1., 22.1., 29.1., 5.2., 12.2., 19.2., 26.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 1.4., 8.4., 15.4., 22.4., 29.4., 6.5., 13.5., 20.5., 27.5., 3.6., 10.6., 17.6., 24.6., 1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 5.8., 12.8., 19.8., 26.8., 2.9., 9.9., 16.9., 23.9., 30.9., 7.10., 14.10., 21.10., 28.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11., 2.12., 9.12., 16.12. Loď: Carnival Victory cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu - transfery letiště – hotel – loď – letiště - 1 nocleh v hotelu 3* před plavbou - 7 nocí na lodi ve dvoulůžkové vnitřní kajutě - all inclusive režim na lodi - přístavní taxy - komplexní pojištění AT cena zájezdu nezahrnuje: - letištní a bezpečnostní poplatky - průvodce - fakultativní akce - vstupní vízum navštívených zemí - spropitné (na lodi závěrem plavby) příplatky a slevy: - příplatek za jednolůžkovou kajutu na vyžádání - sleva pro třetí osobu v pokoji/kajutě na vyžádání - příplatek za vnější dvoulůžkovou kajutu za osobu od 3.000 - příplatekzadvoulůžkovoukajutusbalkónemzaosobu od 8.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. 120 WWW.AMERICATOURS.CZ PORTORIKOPORTORIKO

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce třetí sezónu ZE SEATTLU NA ALJAŠKUZE SEATTLU NA ALJAŠKU Seattle • Tracy Arm Fjord • Skagway • Juneau • Ketchikan • Victoria • Seattle 10 dnů Carnival Spirit – loď střední třídy, která poskytuje svým klientům nadstandardní služby. Na lodi naleznete tři bazény – venkovní, jeden vnitřní, skvěle zařízené fit- ness, lázně, saunu i kadeřnický salon. Občerstvit se můžete v některé z restaurací, bufetů, v pizzerii, nebo některém ze sedmi barů. Najdete zde dva taneční klu- by nebo knihovnu. Casino souží k zábavě dospělých, dětský koutek k obveselení dětí od 2 do 15 let. 01. Odlet z Prahy do Seattlu. Po příletu transfer do hotelu a ubytování. 02. Dopoledne individuální volno ke krátké prohlídce Seattlu. Odpoledne transfer do přístavu a v podvečer od- plutí z přístavu Seattle. 03. Celodenní volno na lodi. Budete mít možnost využít všechna zařízení, která loď nabízí – bazén, obchůdky, kavárny. 04. Plavba Tracy Arm Fjordem – jedním z nejkrásnějších míst na zemi, skládajícím se ze dvou oddělených fjordů. Oba jsou téměř 30 mil dlouhé a jedna pětina jejich délky je obklopena ledem. Během cesty spatříte stovky vodo- pádů a mnoho dalších divů zdejší úžasné přírody. 05. Připlutí do Skagway, poklidného města na břehu řeky v údolí obklopeném Coast Mountains. Některé ulice městečka Skagway, které zde byly již před 100 lety, roz- hodně nepatřily mezi idylické po celou dobu. Dnes poklid- né městečko zažilo slávu v době zlaté horečky, kdy pa- třilo prospektorům. Tuto dobu zde připomíná nespočetné množství starých salonů a obchodů se suvenýry. 06. Dnes připlujete do Juneau, krásného hlavního města této oblasti. V tomto kosmopolitním městě najdete nádherné obchody, skvělé restaurace a nezapomenutelná jeze- ra. K zajímavým výletům jistě patří výlety na ledovce, kte- ré město obklopují 07. Připlutí do historického místa Ketchikan, památníku ná- rodní kultury Ameriky – místa původního obyvatelstva – Tlingit, Haida a Tsimshian. Klidné zdejší vody a mír- né klimatické podmínky dělají z tohoto místa ideální pro- středí pro sportovní rybaření. 08. Tento den připlouváte do Victorie na jižním cípu Van- couver Island. Hlavní město Britské Kolumbie každo- ročně přivítá miliony návštěvníků ročně a je perfektním zakončením Vaší cesty. 09. Připlutí do Seattlu. Transfer na letiště a odlet do Prahy. 10. Přílet do Prahy. termín kód základní cena taxy cena celkem 08.05.-06.06. AT 125601 od 39.450 8.900 od 48.530 04.06.-04.07. AT 125602 od 44.950 8.900 od 53.850 02.07.-08.08. AT 125603 od 55.450 8.900 od 64.350 06.08.-12.09. AT 125604 od 51.450 8.900 od 60.440 Trasa: Seattle – moře – Tracy Arm Fjord – Skagway – Juneau – Ketchikan – Victoria – Seattle Termíny vyplutí: 8.5., 15.5., 22.5., 29.5., 5.6., 12.6., 19.6., 26.6., 3.7., 10.7., 17.7., 24.7., 31.7., 7.8., 14.8., 21.8., 28.8., 4.9. Loď: Carnival Spirit cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu - transfery letiště – hotel – loď – letiště - 1 nocleh v hotelu 3* před plavbou - 7 nocí na lodi ve dvoulůžkové vnitřní kajutě - all inclusive režim na lodi - přístavní taxy - komplexní pojištění AT cena zájezdu nezahrnuje: - letištní a bezpečnostní poplatky - průvodce - fakultativní akce - vstupní vízum navštívených zemí - spropitné (na lodi závěrem plavby) příplatky a slevy: - příplatek za jednolůžkovou kajutu na vyžádání - sleva pro třetí osobu v pokoji/kajutě na vyžádání - příplatek za vnější dvoulůžkovou kajutu za osobu od 4.000 - příplatekzadvoulůžkovoukajutusbalkónemzaosobuod 8.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. U. S. A.U. S. A. 121AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce čtvrtou sezónu10 dnů Carnival Legend – loď, která pojme téměř 2200 hostů. Najdete na ní 4 bazény, lázně i salón krásy, plně zaříze- né fitness, běžeckou dráhu – 15 kol se rovná 1 míli. Po- hodu můžete nalézt v knihovně nebo kapli, kde se po- řádají i svatební obřady, najdete zde i tobogán, dět- ský bazén, 4× whirpool. Večer můžete trávit v divadle, některém z nočních barů, casinu nebo tanečním sále. O vaši pohodu se postarají v několika restauracích, 24 hodin denně otevřené pizzerii či v kavárně Piazza Cafe. 01. Odlet z Prahy do Tampy. Po absolvování imigrační a cel- ní kontroly transfer do hotelu. Ubytování. 02. Dopoledne individuální volno, po něm následuje transfer do přístavu a nalodění. Odpoledne vyplutí z pří- stavu v Tampě. 03. Celodenní plavba z Mexického zálivu do Karibiku. Během dne můžete využít všechny atrakce, které loď nabí- zí – několik bazénů (včetně dětského), nákupní centrum, lázně, fitness nebo knihovnu. 04. Ráno připlutí do Grand Cayman na Kajmanských ost- rovech. Ostrov je známý tyrkysovou vodou a nádhernými plážemi s bílým pískem. Volno můžete využít k odpočinku na skvostné Seven Mile Beach nebo na některém z vý- letů za potápěním nebo koupáním s rejnoky. 05. Připlutí na ostrov Cozumel. Den zde může být opět na- plněn poznáním i relaxací. Navštivte světoznámé mayské ruiny v Tulumu, ochutnejte typickou mexickou kuchyni, vydejte se na kole kolem ostrova, poznejte podmořský svět při šnorchlování nebo v klidu odpočívejte na pláži. 06. RánodorazítedoBelize.Pobytsimůžetezpříjemnitnávště- vouhlavníhoměstaBelize City neboprohlídkoumysterióz- ního centra Altun Ha. Ideálním způsobem, jak poznat pří- rodní krásy Belize, je z koňského hřbetu. Tyto a mnoho dalších výletů vám nabídnou přímo na palubě lodi. 07. Maličký ostrůvek Isla Roatan, na který připlujete 6. den plavby, najdete 60 kilometrů od pobřeží Hondurasu jako součást souostroví Bay Islands. Bílá písčitá pláž nebo šnorchlování v průzračně modré vodě vás jistě uchvátí. Ob- divujte zde divoký život v přírodě, kde můžete vidět pa- poušky Red Lored, opice Lala nebo Jesus Lizard, po- jmenované podle jejich schopnosti chodit po vodě. 08. Celodenní plavba, během které můžete vstřebat a vy- chutnat všechny zážitky z cesty. 09. RánodorazítedoTampy.TransfernaletištěaodletdoPrahy. 10. Přílet do Prahy. Tampa • Grand Cayman • Cozumel • Belize • Isla Roatan • Tampa Z TAMPY DO ZÁPADNÍHO KARIBIKUZ TAMPY DO ZÁPADNÍHO KARIBIKU termín kód základní cena taxy cena celkem 07.01.-06.02. AT 125801 od 32.450 8.900 od 41.350 04.02.-05.03. AT 125802 od 32.950 8.900 od 41.850 03.03.-02.04. AT 125803 od 35.450 8.900 od 44.350 31.03.-07.05. AT 125804 od 33.450 8.900 od 42.350 Trasa: Tampa – moře – Grand Cayman – Cozumel – Belize – Isla Roatan – moře – Tampa Termíny vyplutí: 8.1., 15.1., 22.1., 29.1., 5.2., 12.2., 19.2., 26.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 1.4., 8.4., 15.4., 22.4., 29.4. Loď: Carnival Legend cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu - transfery letiště – hotel – loď – letiště - 1 nocleh v hotelu 3* před plavbou - 7 nocí na lodi ve dvoulůžkové vnitřní kajutě - all inclusive režim na lodi - přístavní taxy - komplexní pojištění AT cena zájezdu nezahrnuje: - letištní a bezpečnostní poplatky - průvodce - fakultativní akce - vstupní vízum navštívených zemí - spropitné (na lodi závěrem plavby) příplatky a slevy: - příplatek za jednolůžkovou kajutu na vyžádání - sleva pro třetí osobu v pokoji/kajutě na vyžádání - příplatek za vnější dvoulůžkovou kajutu za osobu od 2.000 - příplatekzadvoulůžkovoukajutusbalkónemzaosobu od 5.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. U. S. A.U. S. A. 122 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce čtvrtou sezónu Z MIAMI DO ZÁPADNÍHO KARIBIKUZ MIAMI DO ZÁPADNÍHO KARIBIKU Miami • Cozumel • Grand Cayman • Ocho Rios • Miami 10 dnů Carnival Liberty – loď třídy Conquest. Na plavbu se může vydat současně až 3000 klientů. Lodě této tří- dy patří k největším na světě. Naleznete zde samozřej- mě kromě tobogánu 3 bazény pro dospělé a 1 pro děti, fitness, kadeřnictví, saunu, lázně. Občerstvit se můžete v několika restauracích, bufetu, pizzerii. Večer je mož- né trávit v některém z barů, v kasinu, tanečním klubu nebo v klidu klubovny. 01. Odlet z Prahy do Miami. Po nezbytných imigračních for- malitách transfer do hotelu. Ubytování. 02. Dopoledne individuální volno. Kolem poledne trans- fer do přístavu a nalodění. Odpoledne odplutí z Miami. 03. Celodenní plavba po Karibském moři. Den můžete využít k relaxaci u bazénu nebo při sportování ve fitness, na volejbalovém hřišti či hraní minigolfu. 04. Ráno připlujete na ostrov Cozumel patřící Mexiku. Den můžete prožít na pláži při šnorchování nebo se vypravit na některou z mayských památek – např. Tulum, tyčící se nad překrásným křišťálově modrým mořem. 05. Celodenní plavba po Karibském moři. Navštivte ně- který taneční parket, divadelní show nebo si jen tak v kli- du vychutnejte hru pianisty v tichém zákoutí. 06. Dnes přijedete do města Grand Cayman na Kajman- ských ostrovech. Navštivte známou Seven Mile Beach nebo se zúčastněte plavby za rejnoky či šnorchlování. Užij- te si den na sněhobílé pláži s azurovou vodou, tolik typic- kou pro karibské moře. 07. Připlutí do Ocho Rios, jednoho z nejznámějšího přísta- vu na Jamajce. Fakultativně si můžete zakoupit některý z nabízených výletů – prohlédnout si vodopády Dunn’s River – 600 stop vysoké přírodní kaskády vody nebo na- vštívit Dolphin Cove. 08. Celodenní plavba po Karibském moři. Využij- te poslední celý den na lodi k důkladnému odpočinku a naberte co nejvíce sil při nádherné relaxaci například u bazénu. 09. Ráno vám nabídne nádherný výhled na přístav Miami při východu slunce. Pak už následuje jen transfer na letiště a odlet do Prahy. 10. Přílet do Prahy. termín kód základní cena taxy cena celkem 13.01.-01.04. AT 125701 od 32.450 8.900 od 41.350 06.04.-08.07. AT 125702 od 33.450 8.900 od 42.350 13.07.-02.09. AT 125703 od 45.950 8.900 od 54.850 07.09.-23.12. AT 125704 od 31.950 8.900 od 40.850 Trasa: Miami – moře – Cozumel – moře – Grand Cayman – Ocho Rios – moře – Miami Termíny vyplutí: 14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 16.6., 30.6., 14.7., 28.7., 11.8., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12. Loď: Carnival Liberty cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu - transfery letiště – hotel – loď – letiště - 1 nocleh v hotelu 3* před plavbou - 7 nocí na lodi ve dvoulůžkové vnitřní kajutě - all inclusive režim na lodi - přístavní taxy - komplexní pojištění AT cena zájezdu nezahrnuje: - letištní a bezpečnostní poplatky - průvodce - fakultativní akce - vstupní vízum navštívených zemí - spropitné (na lodi závěrem plavby) příplatky a slevy: - příplatek za jednolůžkovou kajutu na vyžádání - sleva pro třetí osobu v pokoji/kajutě na vyžádání - příplatek za vnější dvoulůžkovou kajutu za osobu od 2.000 - příplatekzadvoulůžkovoukajutusbalkónemzaosobuod 7.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. U. S. A.U. S. A. 123AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Individuální pobyty na FloriděIndividuální pobyty na Floridě MIAMI BEACHMIAMI BEACH Marco Polo Ramada Beach *** Hotel je situovaný přímo na pláži Atlantiku v severní části Mia- mi Beach. V pěším dosahu se nachází supermarket s potravina- mi a přibližně 1 míli je vzdálen nákupní komplex Aventura Mall, kdenaleznetenepřebernémnožstvíznačkovýchobchodůamulti- kino. Hotel je středně vyšší kategorie, nabízející pohodlné ubyto- vání pro širokou klientelu. Součástí každého pokoje je malá ku- chyňka,lednička,mikrovlnka,kabelovátelevize,bezpečnostnísejf atd. V ceně je zahrnuta kontinentální snídaně formou buffetu, fit- ness center, sauna a hotelový bazén. V hotelovém lobby nalez- nete pizzerii, obchod se suvenýry a kadeřnický salón. Použití le- hátek u bazénu, bezpečnostního sejfu na pokoji a vstup do posi- lovny zdarma. Days Hotel Thunderbird *** Hotel je situovaný v severní části Miami Beach přímo na plá- ži Atlantiku. Přes ulici se nachází supermarket s potravi- nami a různé obchody a restaurace. Hotel nabízí transport na jižní část Miami Beach a do nákupního centra Aventura Mall, kde naleznete mnoho obchodů, restaurací a multiki- no. Součástí každého pokoje je lednička, kávovar, kabelo- vá televize, bezpečnostní sejf, balkón. Za příplatek je mož- no objednat pokoj s kuchyňkou nebo výhledem na bazén či oceán. Součástí hotelu je bazén a jacuzzi, restaurace v lob- by, obchod se suvenýry, kadeřnictví a prádelna. Použití le- hátek u bazénu, bezpečnostního sejfu na pokoji a vstup do posilovny zdarma. B. W. Oceanfront Resort *** Poloha hotelu je přímo na pláži Atlantického oceánu v těsné blízkosti luxusní rezidenční části čtvrti Ball Harbour s přímým vstupem na krásnou pláž. Jde o menší hotel, který je velmi pěkně udržovaný a navozuje příjemnou atmosféru. Velké po- koje jsou vybaveny kuchyňkou, barevným televizorem se sa- telitním a kabelovým příjmem (HBO, CNN, ESPN, SHOWTI- ME…), kávovarem, mikrovlnkou, ledničkou a vysoušečem vla- sů. V bezprostředním okolí hotelu se nacházejí obchody a re- staurace. V ceně je dále zahrnuta teplá bufetová snídaně, pou- žívání plážových lehátek, parkování a telefonní hovory v rám- ci místního telefonováni (max. 30 minut). DOPORUČUJEME v kategorii standard DOPORUČUJEME v kategorii standard období 7 nocí noc navíc JAN 01 – APR 30 15.300 1.900 MAY 01 – DEC 23 9.300 1.090 cena letecké přepravy od 9.000 Kč + taxy období 7 nocí noc navíc JAN 01 – APR 13 12.900 1.900 APR 14 – DEC 21 8.100 990 cena letecké přepravy od 9.000 Kč + taxy období 7 nocí noc navíc JAN 01 – APR 15 15.900 1.800 APR 16 – JUN 17 12.900 1.400 JUN 18 – SEP 06 15.900 1.690 SEP 07 – DEC 20 12.200 1.290 cena letecké přepravy od 9.000 Kč + taxy Když se řekne Florida, vybaví se každému krásné pláže Miami Beach, zábavní parky Orlanda a kosmické středisko Cape Canaveral. S poznávacím zájezdem America Tours uvidíte mnohem více, ale i pobytový zájezd Vás překvapí svojí možnou pestrostí. V nabídce individuálních pobytů America Tours na Floridě naleznete hotely v nejzajímavějších částech Floridy. Můžete zde nejenom odpočívat na krásných plážích, ale i navštěvovat atrakce všeho druhu na pevnině, podnikat výlety a seznamovat se s životem Američanů. K Floridě také neodmyslitelně patří skvělý shopping… K tomu přpočítejte bezpečí a snadnou orientaci kdekoliv se ocitnete. To vše si můžete užít s America Tours za velice přijatelnou cenu. Pokud chcete prožít opravdu skvělou dovolenou, neváhejte!! 7 nocí Cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Tištěný turistický průvodce U. S. A. ZDARMA - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání Cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (pro vstup do U. S. A. je nutný biometrický pas s autorizací ESTA nebo platný pas s platným vízem) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) U. S. A.U. S. A. 124 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Newport Beachside Hotel & Resort **** Hotel Newport Beachside leží na krásné pláži North Miami Beach a je ideálním místem pro strávení nejen pobytové do- volené. Krásné přímořské prostředí a perfektní služby hotelu jsou bezpochyby dobrým důvodem, proč si vybrat pro Váš po- byt právě tento hotel. Jedno-ložnicové apartmány jsou vyba- veny dvěma TV, koupelnou s mramorovým designem, rozklá- dacím gaučem v obývacím pokoji, bezpečnostním sejfem, žeh- ličkou a žehlícím prknem, vysoušečem vlasů, kávovarem, mi- niledničkou, mikrovlnkou a individuálně nastavitelnou klima- tizací. Hosté mají k dispozici byznysové centrum, WiFi připojení a venkovní bazén. Hosté mají v ceně teplou bufetovou snídani. Howard Johnsons Dezerland Plaza *** Tento hotel leží ve čtvrti Art Deco District, která pamatuje slav- nou éru Miami Beach v padesátých a šedesátých letech. Hotel leží přímo na pláži Atlantiku a je určen především těm, kteří hledají rušné místo se spoustou barů, restaurací a zábavních podniků. Součástí hotelu je restaurace zařízená ve stylu 50. let, jacuzzi a venkovní bazén. Každý host podléhá placení RE- SORT FEE na místě ve výši 12 USD za každý den pobytu. V ceně je zahrnuto používání bezpečnostního sejfu na pokoji, použi- tí plážových lehátek, shuttle transport do jižní části Miami Be- ach, obchodů v Ball Harbour a Aventura Mall. Součástí pokoje je kabelová televize, rádiobudík, kávovar a telefon. Deauville Beach Resort *** Hotel Deauville Beach Resort leží na pláži Miami Beach zhru- ba 20km od mezinárodního letiště v Miami. V blízkosti hote- lového komplexu je mnoho obchodů (nákupní centrum Lin- coln Road Mall), restaurací a také konvenční centrum. Ho- tel disponuje 480 standardně vybavenými pokoji, které jsou prostorné. Všechny pokoje jsou vybaveny kabelovou TV, mini ledničkou, radiobudíkem, kávovarem, žehličkou a žehlícím prknem, vysoušečem vlasů, telefonem a záznamníkem a in- dividuálně nastavitelnou klimatizací. Hosté na místě platí tzv resort fee ve výši 15 USD na pokoj a den, který zahrnuje po- užití posilovny, sejfu na pokoji, plážových ručníků, lehátek u bazénu a připojení WiFi. Součástí hotelu je veliký venkov- ní bazén, restaurace, Tiki Bar u bazénu, kadeřnictví a He- alth klub. období 7 nocí noc navíc JAN 01 – APR 10 15.900 1.690 APR 11 – DEC 19 10.800 1.150 cena letecké přepravy od 9.000 Kč + taxy období 7 nocí noc navíc JAN 02 – APR 13 13.500 1.900 APR 14 – DEC 21 9.100 990 cena letecké přepravy od 9.000 Kč + taxy období 7 nocí noc navíc JAN 01 – APR 30 15.900 1.890 MAY 01 – DEC 22 10.900 1.100 cena letecké přepravy od 9.000 Kč + taxy 125AMERICA TOURS 2012 ******** U. S. A.U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

HOLLYWOOD BEACHHOLLYWOOD BEACH Ramada Hollywood Beach Resort *** Hotel Ramada Resort leží přímo u pláže Atlantického oceá- nu v oblasti Hollywood Beach, která je mezi Fort Lauderdale a Miami. Hotelové pokoje jsou po rekonstrukci a v roce 2008 proběhla rekonstrukce chodeb hotelu. Tento resort má 8 pod- laží, 240 pokojů a 73 pokojů typu „suite“. Níže uvedené ceny jsou pro kategorii pokojů deluxe, které jsou vybaveny kuchyní, kychyňským nádobím, sporákem, mikrovlnnou troubou, led- ničkou, kávovarem, barevným TV s kabelovými kanály a HBO, radiobudíkem, žehličkou s žehlícím prknem, vysoušečem vlasů a WiFi. Součástí hotelu je velký venkovní bazén, vířivka, dět- ský bazén, fitnesové centrum, šest různých restaurací a barů, prádelna na každém patře *za poplatek*, obchod se suvený- ry, salón krásy, půjčovna automobilů a butikový obchod s ob- lečením. Podél pláže je téměř 4km dlouhá promenáda, po které se můžete procházet do pozdních večerních hodin, na- vštívit nějakou restauraci či bar a vychutnávat si atmosféru Hollywood Beach. období 7 nocí noc navíc JAN 01 – APR 21 15.100 18.900 APR 22 – APR 30 12.200 1.500 MAY 01 – DEC 15 11.300 1.160 cena letecké přepravy od 9.000 Kč + taxy Crowne Plaza Hollywood Beach Hotel **** Crowne Plaza Hollywood Beach resort hotel byl uvedený do provozu v roce 2007 a je právem nazýván „novou hvězdou“ v blízkosti Fort Lauderdale a Hollywood Beach. Leží v blíz- kosti pláže (cca 250 metrů přes hlavní silnici), nedaleko Nor- th Miami Beach a mezinárodního letiště v Miami. Tento re- sort má 311 moderně a komfortně vybavených pokojů, kte- ré Vás jistě překvapí svým vysokým standardem a vybave- ním. Naleznete zde třeba LCD televizor se satelitními a pla- cenými filmovými kanály, CD přehrávač, kávovar, výrobník ledu, mikrovlnku, ledničku, kosmetický balíček v koupelně, pracovní stůl, připojení WiFi a mnoho dalšího. Každý pokoj má vlastní balkón s výhledem do vnitrozemí nebo na oce- án. Součástí hotelu je restaurace, kavárna, bistro, venkov- ní bar s grilem, venkovní bazén s lehátky a parkoviště *za poplatek*. Hostům je k dispozici byznysové centrum a posi- lovna zdarma. Hotel má v nabídce i plážový servis: půjčov- na plážových lehátek a podložek, slunečníků či kajaků *služ- by za poplatek*. období 7 nocí noc navíc JAN 01 – APR 30 19.500 2.100 MAY 01 – SEP 30 11.900 1.100 OCT 01 – NOV 15 14.200 1.350 NOV 16 – DEC 21 16.200 1.420 cena letecké přepravy od 9.000 Kč + taxy 7 nocí 126 WWW.AMERICATOURS.CZ U. S. A.U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

FT. LAUDERDALEFT. LAUDERDALE B. W. Ocean Side Inn *** Best Western hotel leží v letovisku Fort Lauderdale cca 150m od písečných pláží Atlantiku. Nejedná se tedy o plážový hotel! Je však třeba zdůraznit, že tento hotel je pouhých 5 minut chů- ze od oceánu. Konvenční centrum a přístaviště Port Evergla- des jsou vzdáleny pouhé 2km. Mezinárodní letiště je vzdá- leno 7km. Obchody, restaurace jsou v pěším dosahu hotelu. Všechny hotelové pokoje jsou vybaveny mikrovlnkou, lednič- kou, klimatizací, elektronickým sejfem, vysoušečem vlasů, ká- vovarem, WiFi a dalším. Hostům je k dispozici venkovní bazén s lehátky a ručníky, hotelová prádelna *za poplatek*. Součás- tí hotelu je koktejlový bar. Hotelové parkoviště je za popla- tek 15 USD / den. Klienti mají ZDARMA teplou snídani for- mou bufetu. období 7 nocí noc navíc JAN 01 – APR 29 15.900 1.500 MAY 01 – OCT 25 8.500 990 OCT 31 – DEC 24 11.200 1.300 cena letecké přepravy od 9.000 Kč + taxy Days Inn Bahia Cabana Resort *** Days Inn Bahia Cabana resort leží přes ulici od bílých písečných pláží ve Fort Lauderdale. Hotel je vzdálený 6km od letiště ve Fort Lauderdale a 45km od letiště v Miami. Hotel se právem nazývá „Key West Style Hotel“. 70 hotelových pokojů je roz- děleno do několika kategoríí. Standardní pokoje jsou vybave- ny klimatizací, ledničkou, barevnou TV, bezpečnostním sejfem a vysoušečem vlasů. Za příplatek *na dotaz* si můžete objed- nat jedno-ložnicový apartmán s plně vybavenou kuchyní. Hos- té mají k dispozici parkování zdarma, používání venkovního bazénu a vířivky. Součástí hotelu je restaurace s barem, kde Vás čeká večerní „live show“ jako je karaoke a živá hudba. Ho- tel doporučujeme nenáročné klientele, která má ráda noční ži- vot a zábavu do pozdních nočních hodin. období 7 nocí noc navíc APR 14 – SEP 30 8.200 880 OCT 01 – DEC 12 9.100 950 cena letecké přepravy od 9.000 Kč + taxy 7 nocí 127AMERICA TOURS 2012 U. S. A.U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

ORLANDOORLANDO Lake Buena Vista Hotel *** Hotelový resort se nachází v Lake Buena Vista zhruba 5 mil od Orlanda a pouhou jednu míli od Disney World Resortu. Sou- částí tohoto resortu je vyhřívaný bazén, dětský bazén, dětské hřiště, restaurace, bar, fitness, business center, internetová ka- várna a pizzerie. Součástí každého pokoje je privátní balkón, kávovar, vysoušeč vlasů, televizor s kabelovým příjmem s mož- ností placených filmů a videoher. Každý host na místě pla- tí RESORT FEE ve výši 7 USD/den, který zahrnuje transport do všech čtyř Disney Worldů, parkování u hotelu, neomezené místní hovory, bezpečnostní sejf, připojení k internetu a fitness center. Hotel doporučujeme náročnější klientele. Lexington Suites Universal *** Lexington Suites leží v blízkosti Universal Studios a jeden blok od světově proslulé International Drive. Všechny vý- znamné atrakce jako je Sea World, Wald Disney Magic King- dom či konvenční centrum jsou vzdáleny jen pár minut jízdy autem. Hotel má celkem 154 prostorné apartmány, které jsou vybaveny dvěma TV, mikrovlnkou, ledničkou, minibarem, vy- soušečem vlasů, kávovarem s denní nabídkou kávy a čaje, kli- matizací, žehličkou a žehlícím prknem, sejfem a dalším. Hosté mají v ceně pobytu SNÍDANI formou buffetového stolu, míst- ní telefonní hovory, připojení k internetu WiFi a kyvadlovou dopravu do Universal Studios a Sea Worldu. Součástí hote- lu je také prádelna, obchod se suvenýry, venkovní bazén s le- hátky a vířivka. Palms Hotel & Villas ***+ Tento hotelový resort nabízí skvělé ubytování nedaleko Orlan- da v blízkosti Disney Worldu. Hotelový resort disponuje 163 deluxe pokoji a 156 apartmány, kde budete mít vše, co k pří- jemné dovolené potřebujete. Součástí tohoto komplexu jsou dva veliké bazény, vířivky, dětský bazén, basketbalové kurty a zahradní altány a grilem. Hosté mají zdarma kontinentální snídani a kyvadlovou dopravu do Disney Worldu. Všechny ho- telové pokoje jsou 100% nekuřácké a jsou vybaveny připoje- ním WiFi, žehličkou a žehlícím prknem, telefonem, radiobu- díkem, vysoušečem vlasů, barevnou TV s kabelovým příjmem a individuálně nastavitelnou klimatizací. Tento hotelový resort je vhodný zejména pro rodiny s dětmi. DOPORUČUJEME v kategorii standard období 7 nocí noc navíc FEB 09 – FEB 16 11.460 1.100 FEB 17 – MAR 23 9.830 990 MAR 24 – APR 18 11.160 1.100 APR 19 – JUN 03 8.900 890 JUN 04 – AUG 22 9.830 950 AUG 23 – DEC 23 8.900 890 cena letecké přepravy od 9.000 Kč + taxy období 7 nocí noc navíc JAN 05 – DEC 23 6.400 700 cena letecké přepravy od 9.000 Kč + taxy období 7 nocí noc navíc JAN 01 – FEB 10 6.900 750 FEB 11 – MAY 01 7.500 790 MAY 02 – JUN 17 6.900 750 JUN 18 – AUG 07 7.900 790 AUG 08 – DEC 23 6.900 750 cena letecké přepravy od 9.000 Kč + taxy 7 nocí 128 WWW.AMERICATOURS.CZ U. S. A.U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

TITUSVILLE A COCOA BEACHTITUSVILLE A COCOA BEACH B. W. Space Shuttle Inn *** Nelze pobýt nějakou dobu na Floridě a nenavštívit kosmic- ké středisko Cape Canaveral. Musíte vidět tzv. „raketovou za- hradu“, zhlédnout film v kině IMAX (zde je největší plátno na světě), absolvovat seznamovací túru po kosmodromu, infor- movat se o právě probíhající kosmické misi na pravidelném briefingu pro návštěvníky centra, navštívit kosmickou Dvora- nu Slávy. Báječná příroda obklopující Cape Canaveral Vám umožní pozorovat aligátory v přírodě, vodní ptáky, navští- vit poslední kus ryze přírodní pláže na Floridě. Nejhezčí pro- jížďku na airboatu můžete absolvovat právě zde. Vaším úto- čištěm je hotel Space Shuttle Inn. Pokoje jsou vybavené ve vy- sokém standardu s klimatizací, barevnou kabelovou TV, po- stelemi king nebo queen size dle Vašeho přání. Velký a hlu- boký vyhřívaný bazén se saunou Vám umožní relaxaci po ná- ročném dni. DOPORUČUJEME v kategorii standard období 7 nocí noc navíc JAN 01 – FEB 13 6.500 700 FEB 14 – DEC 22 5.900 600 cena letecké přepravy od 9.000 Kč + taxy bez transferu!!! International Palms Resort Cocoa Beach *** International Palms Resort leží přímo u Atlantiku na Cocoa Be- ach. Jedná se o veliký hotelový resort, který je určený pro širo- ký okruh klientely, zejména pro rodiny s dětmi. Hotel je „full- service“ resort, vzdálený asi 20 minut jízdy autem od Kennedy- ho kosmického centra přístaviště Port Canaveral. V pěším do- sahu od hotelu je mnoho restaurací, barů a obchodů. Hotel byl renovovaný v roce 2007, má dvě podlaží, více jak 500 stan- dardních pokojů a 119 pokojů typu „suite“. Pokoje jsou stan- dardně vybaveny barevným TV, individuálně stavitelnou kli- matizací, kávovarem, WiFi, pracovím stolem, telefonem se zá- znamníkem, vysoušečem vlasů, žehličkou s žehlícím prknem a dalším. Součástí hotelu je parkoviště, restaurace, bar s gri- lem, vyhřívaný venkovní banzén s lehátky, snack bar a gril, dětský bazén s pirátskou lodí, dva tenisové kurty, kurt na plá- žový volejbal, fitnessové centrum, vířivka, herna s hracími au- tomaty. Hotel má také několik „dětských“ suite, ve kterých je dětský nábytek, TV s video přehrávačem, playstation, obýva- cí pokoj, mikrovlnná trouba a lednička. *ceny na dětské sui- te jsou na vyžádání*. období 7 nocí noc navíc JAN 01 – FEB 11 5.990 690 FEB 12 – APR 05 7.240 700 APR 06 – APR 30 5.990 690 MAY 01 – JUN 30 6.200 750 JUL 01 – JUL 31 7.300 890 AUG 01 – DEC 31 6.200 750 cena letecké přepravy od 9.000 Kč + taxy bez transferu!!! B. W. Cocoa Beach *** Vítejte v hotelu Best Western Cocoa Beach Hotel! Hotel leží cca 150 metrů od pláží Atlantiku. Best Western Cocoa Beach Ho- tel je moderní, pěkný a udržovaný hotel. Hotel má více jak 200 pokojů a 62 suite. Pokoje jsou standardně vybaveny kabelo- vou barevnou TV, individuelně nastavitelnou klimatizací, ra- diobudíkem, kávovarem, vysoušečem vlasů, žehličkou s žehlí- cím prknem, telefonem se záznamníkem, ledničkou, WiFi, mi- krovlnkou, a dalším. Některé pokoje mají i balkóny. V ceně pobytu mají hosté ZDARMA kontinentální snídani a parková- ní na hotelovém parkovišti. K hotelu neodmyslitelně patří vy- hřívaný bazén s lehátky, restaurace a fitnessové centrum. V pě- ším dosahu je nádherná pláž, mnoho obchodů se suvenýry, re- staurací a barů. Kennedyho vesmírné středisko je vzdáleno cca 20km. Níže uvedené ceny jsou pro kategorii pokoje standard. Ceny za pokoj typu suite, které jsou vybaveny kuchyňkou jsou na vyžádání. období 7 nocí noc navíc JAN 01 – FEB 12 8.200 880 FEB 13 – MAY 01 11.200 990 MAY 02 – SEP 01 9.200 900 SEP 02 – DEC 22 9.100 900 cena letecké přepravy od 9.000 Kč + taxy bez transferu!!! 7 nocí 129AMERICA TOURS 2012 U. S. A.U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

ST. PETE BEACH A TREASURE ISLANDST. PETE BEACH A TREASURE ISLAND období 7 nocí noc navíc FEB 01 – APR 15 9.600 1.350 APR 16 – DEC 31 8.200 890 cena letecké přepravy od 9.000 Kč + taxy bez transferu!!! Dolphin Beach Resort *** Dolphin Beach Resort je situován v oblasti St.Petersburgu. Hotel leží přímo na krásné pláži v Mexickém zálivu. V oko- lí hotelu je mnoho obchodů, restaurací a barů. Součástí ho- telu je restaurace v lobby, krásný bazén a plážový bar. Mů- žete si na místě zaplatit výlet na člunu a pozorovat delfíny. Standardní pokoje jsou vybaveny individuálně nastavitelnou klimatizací, kabelovou televizí, mikrovlnkou, ledničkou, ká- vovarem a vysoušečem vlasů. Na požádání Vám zapůjčí bez- pečnostní sejf (zdarma). Za příplatek je možno objednat po- koj s výhledem na hotelový bazén nebo přímo na oceán. Ho- tel je stvořený k prožití ideální dovolené přímo na pláži pro veškerou klientelu. období 7 nocí noc navíc JAN 01 – FEB 12 8.600 1.290 FEB 13 – APR 30 13.850 1.990 MAY 01 – DEC 30 8.990 1.350 cena letecké přepravy od 9.000 Kč + taxy bez transferu!!! Bilmar Beach Resort *** Hotel situovaný v centrální části Treasure Islandu přímo na po- břeží Mexického zálivu v sousedství mnoha restaurací, barů, prodejen suvenýrů a sportovních potřeb. Součástí hotelu je pri- vátní pláž, velký bazén a restaurace s každovečerní live hud- bou různých žánrů. Všechny pokoje mají přímý výhled na moře. Hotel doporučujeme i pro rodiny s malými dětmi. DOPORUČUJEME v kategorii standard DOPORUČUJEME v kategorii standard 7 nocí 130 WWW.AMERICATOURS.CZ U. S. A.U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

SARASOTASARASOTA Tropical Sun Beach Resort *** Jedná se o malý hotel, spíše penzion rodinného typu, v ob- lasti Siesta Key. Tato oblast leží v Mexickém zálivu v bezpro- střední blízkosti nádherně sněhobílých pláží nedaleko Saraso- ty. Tropical Sun Beach Resort je malý a velice příjemný resort, jehož součástí je venkovní bazén, hotelová prádelna (za po- platek), volejbalové hřiště a zahrada s grilem. Samotné poko- je pak jsou vybaveny kuchyňkou, mikrovnkou, kabelovou tele- vizí, přípojkou na internet a te- lefonem. V hotelovém lobby je Vám k dispozici káva zdarma. V okolí hotelu naleznete půj- čovnu se sportovními potře- bami, různé obchody, nákupní centra a restaurace. Sara Sea On Siesta Key *** Sara Sea Resort se nachází v oblasti Sarasoty v Siesta Key. Re- sort je menšího rázu a navozuje příjemnou a klidnou atmo- sféru. Lokalita Mexického zálivu s nádherně sněhobílými plá- žemi je ideální pro trávení dovolené. Oceníte ochotu perso- nálu, krásné prostředí a okolí hotelu s malým parkem, s pal- mami a venkovním bazénem. Můžete si vypůjčit třeba kaja- ky, kola, vodní kola a šlapadla, zkusíte si windsurfing nebo jízdu na kolečkových bruslích. Pokud chcete Vaši dovolenou trávit aktivně, toto místo je stvořeno právě pro Vás!! Sou- částí hotelu je zahrádka s grilem, prádelna, faxová a kopíro- vací služba. Každý pokoj je vybaven individuálně nastavitel- nou klimatizací, kabelovou televizí, ledničkou, kávovarem, mikrovlnkou, radiobudíkem, plážovými ručníky a videopře- hrávačem. Za příplatek je možno objednání „deluxe“ poko- je s kuchyňkou. období 7 nocí noc navíc JAN 01 – JAN 31 14.500 1.200 FEB 01 – APR 30 18.600 1.400 MAY 01 – DEC 30 14.500 1.200 cena letecké přepravy od 9.000 Kč + taxy bez transferu!!! období 7 nocí noc navíc JAN 01 – JAN 31 14.100 1.150 FEB 01 – APR 30 18.400 1.390 MAY 01 – DEC 30 14.100 1.150 cena letecké přepravy od 9.000 Kč + taxy bez transferu!!! 7 nocí 131AMERICA TOURS 2012 U. S. A.U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

PRONÁJEM VIL NA FLORIDĚPRONÁJEM VIL NA FLORIDĚ Villa domy *** – plně vybaveny nábytkem a kuchyňským vy- bavením vzdálené cca 25 až 30km od Disney Worldu: 3-ložnicový dům se společným bazénem pro více domů: (max 8 osob) 14.900,- Kč / týden v nízké sezóně 18.900,- Kč / týden ve vysoké sezóně 3-ložnicový dům s privátním bazénem: (max 8 osob) 16.900,- Kč / týden v nízké sezóně 20.900,- Kč / týden ve vysoké sezóně 5-ložnicový dům s privátním bazénem: (max 12 osob) 20.900,- Kč / týden v nízké sezóně 24.900,- Kč / týden ve vysoké sezóně Villa domy **** – plně vybaveny nábytkem, kuchyňskými spotřebiči a vybavením, velký obývací pokoj, vzdálené cca 15 až 20km od Disney Worldu: 3-ložnicový dům se společným bazénem pro více domů: (max 8 osob) 16.900,- Kč / týden v nízké sezóně 20.900,- Kč / týden ve vysoké sezóně 3-ložnicový dům s privátním bazénem: (max 8 osob) 18.900,- Kč / týden v nízké sezóně 22.900,- Kč / týden ve vysoké sezóně 5-ložnicový dům s privátním bazénem: (max 12 osob) 27.400,- Kč / týden v nízké sezóně 33.400,- Kč / týden ve vysoké sezóně 6-ložnicový dům s privátním bazénem: (max 14 osob) 33.400,- Kč / týden v nízké sezóně 41.330,- Kč / týden ve vysoké sezóně Villa domy ***** – plně vybaveny komfortnějším nábytkem, kuchyňskými spotřebiči a vybavením, jacuzzi nebo dva velké obývací pokoje, výhled na jezero či jezírko, vzdálené cca 10 až 20km od Disney Worldu: 4-ložnicový dům s privátním bazénem: (max 10 osob) 33.400,- Kč / týden v nízké sezóně 37.400,- Kč / týden ve vysoké sezóně 5-ložnicový dům s privátním bazénem: (max 12 osob) 37.400,- Kč / týden v nízké sezóně 41.330,- Kč / týden ve vysoké sezóně 6-ložnicový dům s privátním bazénem: (max 14 osob) 43.300,- Kč / týden v nízké sezóně 49.200,- Kč / týden ve vysoké sezóně Vážení klienti, i v roce 2012 si Vám dovolujeme předložit nabídku pronájmu villa domů v atraktivních částech floridského poloostrova. Dle Vašich požadavků jsme schopni zajistit nájem domu, který bude odpovídat Vašim potřebám a požadavkům. V nabídce máme tří až šesti ložnicové domy, ve kterých se může ubytovat společně až 14 osob. Domy jsou kompletně vybaveny nábytkem, kuchyňským nádobím,ložnímprádlem,televizísesatelitnímykanály,zahradnímnábytkem,venkovním bazénem (ne všechny domy) a dalším. Domy se pronajímají v týdenních cyklech. Nejoblíbenější destinací je oblast Disney Worldu – Orlando a Kissimmee a oblast u Mexického zálivu – Bradenton a Sarasota. Ceny domů a sezóny pro rok 2012 v oblasti Disney Worldu: Ceny jsou uvedeny za dům a týden. Maximální povolený počet osob nesmí být překročen. Poplatky a možné příplatky splatné klientem na místě: - bezpečnostní záloha 250 až 500 USD na pobyt, která mu bude vrácena (pouze v případě, že klient nezpůsobí škodu) - nevratná pobytová taxa ve výši 65,- USD na pobyt a dům - některé privátní bazény jsou vybaveny vyhříváním. Pokud má klient zájem o vyhřívání bazénu, poplatek činí 850,- Kč / den a je třeba tento požadavek zdůraznit s objednávkou. - možná přistýlka za poplatek 990,- Kč / pobyt - možný pronájem grilu za poplatek 990,- Kč / pobyt - možný pronájem video-přehrávače za poplatek 990,- Kč / pobyt Domy jsou uklízeny vždy před příjezdem klientů a nejsou uklí- zeny v průběhu pobytu hostů. V případě používání pevné tele- fonní linky v domě, je třeba tuto službu předplatit na místě. Na Vaše přání můžeme vypracovat nabídku i v jiných lokali- tách na Floridě. Fotografie mají pouze informativní charakter. S potvrzenou rezervací budou klientovi předány podrobné in- formace o vybavení domu a konkrétní fotografie. Nízká sezóna: Vysoká sezóna: 3. leden až 31. březen 1. duben až 15. duben 16. duben až 30. červen 1. červenec až 4. září 5. září až 15. prosinec U. S. A.U. S. A. 132 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

INDIVIDUÁLNÍ UBYTOVÁNÍINDIVIDUÁLNÍ UBYTOVÁNÍ V USA A KANADĚV USA A KANADĚ ALABAMA, BIRMINGHAM DAYS INN 95 95 95 JAN.01.12 - DEC.22.12 COMFORT INN OXMOOR 102 102 102 JAN.01.12 - DEC.22.12 ALASKA, ANCHORAGE AMERICAS BEST VALUE INN / EXECUTIVE 76 76 76 JAN 01.12 - APR 30.12 98 98 98 MAY 01.12 - MAY 31.12 137 147 159 JUN 01.12 - AUG 31.12 98 98 98 SEP 01.12 - SEP 30.12 76 76 76 OCT 01.12 - DEC 31.12 SEWARD MARINA MOTEL 165 175 185 JAN 01.12 - DEC 31.12 HEALY, DENALI NTNL. PARK DENALI PARK MOTEL 115 120 N/A JAN 01.12 - DEC 31.12 TOK YOUNGS MOTEL 106 114 120 APR 01.12 - OCT 31.12 FAIRBANKS GOLDEN NORTH MOTEL 136 149 160 JAN.01.12 - DEC.22.12 ARIZONA, PAGE QUALITY INN AT LAKE POWELL 98 100 109 APR 01.12 - OCT 31.12 69 76 79 NOV 01.12 - MAR 31.13 TRAVELODGE HOTEL cenová nabídka na vyžádání JAN 01.12 - DEC 31.12 PHOENIX B.W. CENTRAL PHOENIX INN 127 127 127 JAN 01.12 - MAR 31.12 113 113 113 APR 01.12 - MAY 31.12 84 84 84 JUN 01.12 - SEP 15.12 121 121 121 SEP 16.12 - DEC 31.12 YUMA B.W. CORONADO MOTOR INN 77 83 94 JAN.01.12 - DEC.22.12 SHILO INN & SUITES 85 92 110 JAN.01.12 - DEC.22.12 TUCSON COURTYARD BY MARRIOTT 135 140 145 JAN 01.12 - MAR 31.12 79 89 99 APR 01.12 - DEC 31.12 THE RIVER PARK INN 111 132 153 JAN 01.12 - MAR 30.12 69 90 112 APR 01.12 - DEC 30.12 HILTON EL CONQUISTADOR GOLF & TENNIS 235 261 291 JAN 01.12 - MAY 17.12 117 146 176 MAY 18.12 - SEP 06.12 192 221 252 SEP 07.12 - DEC 31.12 RAMADA FOOTHILLS INN & SUITES 121 137 155 JAN 01.12 - MAR 31.12 75 85 106 APR 01.12 - SEP 30.12 97 111 130 OCT 01.12 - DEC 31.12 FLAGSTAFF ASPEN INN & SUITES 72 72 72 JAN 01.12 - FEB 28.12 77 77 77 MAR 01.12 - OCT 30.12 72 72 72 NOV 01.12 - DEC 31.12 TRAVELODGE HOTEL 72 72 72 JAN 01.12 - FEB 28.12 ECONOLODGE HOTEL 77 77 77 MAR 01.12 - OCT 30.12 KINGS HOUSE HOTEL 72 72 72 NOV 01.12 - DEC 31.12 HILTON GARDEN INN 135 145 160 JAN 01.12 - DEC.22.12 ARKANSAS, LITTLE ROCK LA QUINTA INN 69 69 69 JAN.01.12 - DEC.22.12 CALIFORNIA, SACRAMENTO B.W. SUTTER HOUSE 105 105 105 JAN 01.12 - DEC 31.12 HAWTHORN SUITES 99 110 121 APR 01.12 - MAY 31.12 106 117 131 JUN 01.12 - MAR 31.12 SAN FRANCISCO SHERATON FISHERMANS WHARF 189 210 230 JAN 01.12 - MAR 30.12 228 243 258 APR 01.12 - JUN 30.12 275 289 320 JUL 01.12 - OCT 31.12 228 243 258 NOV 01.12 - MAR 31.12 počet osob na pokoji Místo, hotel 1-2 3 4 období B.W. LIGHTHOUSE INN, PACIFICA 92 92 92 JAN 01.12 - APR 30.12 111 / 122 113 / 133 115 / 145 MAY 01.12 - JUN 30.12 126 / 137 137 / 149 148 / 161 JUL 01.12 - OCT 31.12 105 / 116 116 / 128 128 / 140 NOV 01.12 - APR 30.13 RENOIR HOTEL, DOWNTOWN 69 88 107 JAN 01.12 - APR 30.12 99 117 136 MAY 01.12 - JUN 15.12 125 144 163 JUN 16.12 - OCT 31.12 69 88 107 NOV 01.12 - MAR 31.12 BERESFORD HOTEL, DOWNTOWN 135 155 172 JAN 01.12 - DEC 20.12 HOTEL WHITCOMB 104 125 146 JAN 01.12 - MAR 30.12 100 122 144 APR 01.12 - APR 30.12 129 151 173 MAY 01.12 - OCT 31.12 100 122 144 NOV 01.12 - MAR 31.13 FITZGERALD HOTEL 130/158 158 158 APR 01.12 - OCT 31.12 113/134 134 134 NOV 01.12 - MAR 31.13 THE PICKWICK HOTEL 133 145 157 APR 01.12 - AUG 31.12 148 160 175 SEP 01.12 - OCT 31.12 126 138 150 NOV 01.12 - MAR 31.13 THE ARGENT HOTEL, DOWNTOWN 169 195 220 JAN 01.12 - MAR 31.12 224 258 290 APR 01.12 - OCT 31.12 183 199 215 NOV 01.12 - MAR 31.13 B.W. EL RANCHO INN, SFO AIRPORT 99 111 125 JAN 01.12 - DEC 31.12 LOS ANGELES MAYFAIR HOTEL DOWNTOWN 85 106 129 JAN 01.12 - DEC 31.12 B.W. SOUTH BAY INN, LAWNDALE 85 88 91 JAN 01.12 - MAY 31.12 98 102 105 JUN 01.12 - SEP 30.12 85 88 91 OCT 01.12 - DEC 31.12 B.W. DRAGON GATE INN, DWNT. 101 101 101 JAN 01.12 - DEC 31.12 HOWARD JOHNSON ANAHEIM 79 85 92 JAN 01.12 - DEC 31.12 CROWNE PLAZA HOTEL FULLERTON 98 110 121 JAN 01.12 - DEC 31.12 HOLIDAY INN EXPRESS, AIRPORT 101 101 101 JAN 01.12 - JUN 30.12 105 105 105 JUL 01.12 - AUG 31.12 101 101 101 SEP 01.12 - DEC 31.12 HACIENDA HOTEL, AIRPORT 90 90 90 JAN 01.12 - DEC 31.12 RADISSON HOTEL, AIRPORT 119 130 149 JAN 01.12 - DEC 31.12 SANTA MONICA B.W. GATEWAY HOTEL 183 193 203 JAN 01.12 - MAR 31.12 192 199 207 APR 01.12 - APR 30.12 206 213 221 MAY 01.12 - JUN 30.12 220 227 235 JUL 01.12 - AUG 31.12 206 213 221 SEP 01.12 - SEP 30.12 192 199 207 OCT 01.12 - DEC 31.12 SAN LUIS OBISPO B.W. ROYAL OAK HOTEL 99 / 131 99 / 131 99 / 131 APR 01.12 - OCT 31.12 97 97 97 NOV 01.12 - MAR 31.13 FREMONT B.W. GARDEN COURT INN 85 85 85 JAN 01.12 - DEC 31.12 SANTA BARBARA EL PRADO INN 171/190 181/191 193/203 APR 01.12 - OCT 31.12 135/149 146/160 157/162 NOV 01.12 - MAR 31.13 FRESNO HOLIDAY INN EXPRESS 99 99 99 JAN 01.12 - DEC 31.12 COMFORT INN FRESNO 77 77 77 JAN 01.12 - DEC 31.12 SAN DIEGO PORTO VISTA HOTEL 105 119 119 JAN 01.12 - MAY 24.12 133 147 147 MAY 25.12 - SEP 02.12 105 119 119 SEP 03.12 - MAR 31.13 COLORADO, DENVER B.W. CENTRAL DENVER 112 115 120 JAN.01.12 - DEC.22.12 B.W. SOUTHWEST DENVER 72 72 72 JAN.01.12 - DEC.22.12 počet osob na pokoji Místo, hotel 1-2 3 4 období Pro rok 2012 jsme pro Vás opět připravili širokou škálu ubytování v nejznámějších destinacích v USA a Kanadě. Ceny jsou uvedeny včetně všech tax a místních poplatků (některé hotely vybírají tzv. lázeňský poplatek, který je splatný klientem při zapsání do hotelu) za pokoj a noc a jsou uváděny v místní měně. Ceny jsou platné pouze s potvrzenou rezervací. V době konání různých kongresů, zejména ve velkoměstech, v době státních svátků dané země či téměř vyčerpané kapacity hotelu, jsou ceny za ubytování mnohonásobně vyšší než je uvedeno v ceníku. Na vyžádání jsme Vám schopni vypracovat obsáhlejší nabídku ubytování ve Vámi vybrané lokalitě a termímu, a to i v destinaci, která není uvedena v naší nabídce. Ubytování zakoupené prostřednictvím America Tours platí klient v Kč, a to v daném kurzu pro týž den. Klientovi bude vydán voucher, na kterém bude uvedeno jméno a adresa hotelu, datum příjezdu, délka pobytu a typ pokoje. Upozorňujeme naše klienty, že voucher kryje náklady ceny pokoje + taxy a místní poplatky, nikoliv však tzv. incidental deposit. Každý host musí předložit vlastní kreditní kartu při check-in nebo musí složit zálohu ve výši zhruba 100 – 200 USD, která slouží pro krytí poškození nebo odcizení hotelového inventáře. 133AMERICA TOURS 2012 U. S. A. – KANADAU. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

COMFORT INN, DOWNTOWN 119 119 119 JAN.01.12 - DEC.22.12 RAMADA INN 127 130 135 JAN.01.12 - DEC.22.12 CONNECTICUT, HARTFORD BAYMONT INN 74 74 74 JAN.01.12 - DEC.22.12 DC, WASHINGTON HOLIDAY INN EXPRESS HYATTSVILLE 105 105 105 JAN.01.12 - DEC.22.12 CAPITOL SKYLINE HOTEL 155 170 195 JAN.01.12 - DEC.22.12 HOLIDAY INN, DOWNTOWN 185 200 215 JAN 01.12 - MAR 31.12 215 230 245 APR 01.12 - NOV 15.12 145 160 175 NOV 16.12 - DEC 31.12 PRESIDENT HOTEL 120 130 155 JAN.01.12 - DEC.22.12 CHANNEL INN HOTEL 180 185 190 JAN.01.12 - DEC.22.12 FLORIDA, MIAMI MARCO POLO RAMADA PLAZA BEACH 194 194 194 JAN 01.12 - APR 30.12 97 97 97 MAY 01.12 - DEC 20.12 BEST WESTERN OCEANFRONT RESORT 215 215 215 JAN 02.12 - APR 15.12 166 166 166 APR 16.12 - JUN 17.12 199 199 199 JUN 18.12 - SEP 06.12 149 149 149 SEP 07.12 - DEC 20.12 229 229 229 DEC 21.12 - JAN 02.13 DEAUVILLE BEACH RESORT 195 205 215 JAN 01.12 - APR 24.12 119 130 145 APR 24.12 - DEC 22.12 NEWPORT BEACHSIDE RESORT 204 280 280 JAN 01.12 - APR 10.12 134 204 204 APR 11.12 - DEC 19.12 204 280 280 DEC 20.12 - APR 08.13 DAYS HOTEL THUNDERBIRD, MIAMI BEACH 139 145 155 JAN 02.12 - APR 15.12 88 93 99 APR 16.12 - DEC 21.12 TRAVELODGE MONACO OCEANFRONT HOTEL 134 139 145 JAN 02.12 - APR 15.12 64 69 76 APR 16.12 - DEC 21.12 B.W. INN & SUITES MIA AIRPORT 128 128 128 JAN 01.12 - APR 13.12 82 82 82 APR 14.12 - SEP 30.12 92 92 92 OCT 01.12 - DEC 31.12 HOWARD JOHNSONS DEZERLAND PLAZA 148 155 161 JAN 02.12 - APR 15.12 91 97 105 APR 16.12 - DEC 21.12 LIDO BEACH, SARASOTA THE HELMSLEY SANDCASTLE HOTEL 202 202 202 JAN 30.12 - APR 26.12 143 143 143 APR 27.12 - FEB 01.13 FT. LAUDERDALE B.W. OCEANSIDE INN 218 230 245 JAN 01.12 - APR 30.12 97 109 120 MAY 01.12 - SEP 30.12 134 145 157 OCT 01.12 - DEC 24.12 DAYS INN BAHIA BABANA RESORT 95 102 109 APR 14.12 - SEP 30.12 109 115 122 OCT 01.12 - DEC 17.12 HOLLYWOOD BEACH RAMADA HOLLYWOOD BEACH RESORT 150 170 180 JAN 01.12 - APR 06.12 135 135 135 APR 07.12 - DEC 14.12 CROWNE PLAZA HOTEL 248 269 289 JAN 01.12 - APR 30.12 138 158 178 MAY 01.12 - SEP 30.12 178 198 219 OCT 01.12 - NOV 15.12 206 226 247 NOV 16.12 - DEC 21.12 LAUDERDALE BY THE SEA LAUDERDALE BEACHSIDE HOTEL 168 168 168 JAN 02.12 - APR 18.12 92 92 92 APR 19.12 - DEC 17.12 TREASURE ISLAND + ST. PETE BEACH BILMAR BEACH RESORT 104/172 109/179 115/185 MAY 01.12 - AUG 11.12 104 110 120 AUG 12.12 - DEC 29.12 104 110 120 JAN 02.13 - FEB 07.13 DOLPHIN BEACH RESORT, ST. PETE BEACH 154 154 154 FEB 01.12 - APR 15.12 102 102 102 APR 16.12 - JAN 31.13 DEERFIELD BEACH COMFORT INN OCEANSIDE HOTEL 182 195 209 JAN 01.12 - APR 15.12 89 96 105 APR 16.12 - DEC 21.12 COCOA BEACH BEST WESTERN OCEAN BEACH HOTEL 95 95 95 JAN 01.12 - FEB 10.12 139 139 139 FEB 12.12 - APR 10.12 111 111 111 APR 11.12 - MAY 31.12 123 123 123 JUN 01.12 - AUG 14.12 95 95 95 AUG 15.12 - FEB 09.13 DAYS INN COCOA BEACH 81 81 81 JAN 01.12 - FEB 10.12 123 123 123 FEB 12.12 - APR 10.12 95 95 95 APR 11.12 - MAY 31.12 109 109 109 JUN 01.12 - AUG 14.12 81 81 81 AUG 15.12 - FEB 09.13 TITUSVILLE B.W.SPACE SHUTTLE INN 87 87 87 JAN 01.12 - MAR 31.12 59 59 59 APR 01.12 - DEC 20.12 ORLANDO LAKE BUENA VISTA RESORT HOTEL 91 91 91 JAN 03.12 - FEB 08.12 99 99 99 FEB 09.12 - MAR 31.12 111 111 111 APR 01.12 - APR 14.12 84 84 84 APR 15.12 - APR 30.12 78 78 78 MAY 01.12 - JUN 03.12 99 99 99 JUN 04.12 - AUG 22.12 78 78 78 AUG 23.12 - OCT 04.12 85 85 85 OCT 05.12 - DEC 23.12 QUALITY INN INTERNATIONAL DRIVE 61 61 61 JAN 01.12 - FEB 13.12 63 63 63 FEB 14.12 - AUG 31.12 61 61 61 SEP 01.12 - DEC 24.12 B.W. AIRPORT INN 84 84 84 JAN 01.12 - APR 15.12 73 73 73 APR 16.12 - DEC 20.12 84 84 84 DEC 21.12 - DEC 31.12 LEXINGTON SUITES NEAR UNIVERSAL 69 69 69 APR 01.12 - JUN 30.12 73 73 73 JUL 01.12 - AUG 16.12 69 69 69 AUG 17.12 - DEC 20.12 86 86 86 DEC 21.12 - JAN 02.13 73 73 73 JAN 03.12 - MAR 31.13 počet osob na pokoji Místo, hotel 1-2 3 4 období CLARION INN LAKE BUENA VISTA 61 61 61 JAN 01.12 - FEB 13.12 63 63 63 FEB 14.12 - AUG 31.12 61 61 61 SEP 01.12 - DEC 24.12 MELBOURNE TIDES HOTEL WATERFRONT 90 100 112 JAN 02.12 - JAN 31.12 104 115 126 FEB 01.12 - APR 30.12 90 101 112 MAY 01.12 - DEC 15.12 WEST PALM BEACH B.W. PALM BEACH LAKES INN 96 96 96 JAN 01.12 - JAN 14.12 137 137 137 JAN 15.12 - APR 14.12 104 104 104 APR 15.12 - JAN 14.13 TAMPA THE WEST SHORE HOTEL 138 138 138 JAN.01.12 - APR 14.12 99 99 99 APR 15.12 - DEC 20.12 LA QUINTA INN, AIRPORT 102 102 102 JAN.01.12 - DEC.22.12 RADISSON RIVERPARK HOTEL 149 160 180 JAN.01.12 - DEC.22.12 GEORGIA, ATLANTA SUPER 8 MOTEL, DOWNTOWN 85 95 105 JAN.01.12 - DEC.22.12 RED ROOF INN, AIRPORT 94 99 110 JAN.01.12 - DEC.22.12 QUALITY HOTEL, DOWNTOWN 110 119 140 JAN 01.12 - DEC 22.12 WELLESLEY INN ATLANTA AIRPORT 115 120 135 JAN.01.12 - DEC.22.12 SAVANNAH CLARION INN SAVANNAH 77 77 77 JAN 01.12 - DEC 31.12 IDAHO, BOISE COMFORT INN BOISE 114 114 114 JAN 01.12 - DEC 31.12 ILLINOIS, CHICAGO LA QUINTA INN AT OHARE 89 89 89 JAN.01.12 - DEC.22.12 SOFITEL O‘HARE INT. AIRPORT 149 160 180 JAN.01.12 - DEC.22.12 BEST WESTERN AT O‘HARE INT. AIRPORT 139 150 160 APR 01.12 - NOV 19.12 129 135 140 NOV 20.12 - FEB 28.12 139 150 160 MAR 01.13 - MAR 31.12 MARRIOTT CHICAGO 350 400 450 JAN.01.12 - DEC.22.12 B.W. GRANT PARK INN 145 160 180 JAN.01.12 - DEC.22.12 HOLIDAY INN MART PLAZA 220 250 290 JAN.01.12 - DEC.22.12 DAYS INN, GOLD COAST 160 160 160 JAN.01.12 - DEC.22.12 BEST VALUE INN, ARLINGTON HEIGHTS 89 89 89 JAN.01.12 - DEC.22.12 INDIANA, INDIANAPOLIS LA QUINTA INN 90 90 90 JAN.01.12 - DEC.22.12 IOWA, DES MOINES VILLAGE INN, DES MOINES 84 84 84 JAN.01.12 - DEC.22.12 KANSAS, KANSAS CITY RODEWAY INN, DOWNTOWN 95 95 95 JAN.01.12 - DEC.22.12 SLEEP INN, AIRPORT 94 94 94 JAN.01.12 - DEC.22.12 KENTUCKY, LOUISVILLE TRAVELODGE CONVENTION CENTER 85 85 85 JAN.01.12 - DEC.22.12 LOUISIANA, NEW ORLEANS RAMADA ON BOURBON STREET, FRENCH Q. 168 168 168 APR 01.12 - MAY 31.12 139 139 139 JUN 01.12 - AUG 31.12 168 168 168 SEP 01.12 - NOV 30.12 139 139 139 DEC 01.12 - DEC 29.12 B.W. INN AIRPORT 93 100 109 JAN 01.12 - DEC 31.12 SHERATON NEW ORLEANS 160 180 200 JAN 01.12 - DEC 31.12 FRENCH QUARTER COURTYARD 120 140 160 JAN.01.12 - DEC.22.12 HOLIDAY INN, FRENCH QUARTER 120 145 160 JAN.01.12 - DEC.22.12 MAINE, PORTLAND B.W. MARRY MANOR INN 136 168 199 JAN.01.12 - DEC.22.12 HOWARD JOHNSONS PLAZA HOTEL 72 72 72 JAN.01.12 - JUN.30.12 142 142 142 JUL.01.12 - OCT.20.12 72 72 72 OCT.21.12 - DEC.22.12 MARYLAND, BALTIMORE DAYS INN WEST BALTIMORE 72 72 72 JAN.01.12 - DEC.22.12 WYNDHAM BALTIMORE INN 136 168 199 JAN.01.12 - DEC.22.12 MASSACHUSETTS, BOSTON MARIOTT COPLEY PLACE 199 220 240 JAN.01.12 - DEC.22.12 BOSTON PARK PLAZA HOTEL 220 240 260 JAN.01.12 - DEC.22.12 B.W. ROUND HOUSE SUITES 150 150 150 JAN.01.12 - DEC.22.12 B.W. ROYAL PLAZA MARLBOROUGH 96 96 96 JAN.01.12 - DEC.22.12 MICHIGAN, DETROIT LA QUINTA INN 85 85 85 JAN.01.12 - DEC.22.12 MILNER HOTEL 93 103 113 JAN.01.12 - DEC.22.12 BAYMONT INN AIRPORT 85 85 85 JAN.01.12 - DEC.22.12 B.W. SOUTHFIELD INN 126 126 126 JAN.01.12 - DEC.22.12 MINNESOTA, MINNEAPOLIS PARK PLAZA HOTEL 126 140 159 JAN.01.12 - DEC.22.12 MISSISSIPPI, JACKSON LA QUINTA INN NORTH 79 79 79 JAN.01.12 - DEC.22.12 SLEEP INN SOUTHWEST 89 100 115 JAN.01.12 - DEC.22.12 MISSOURI, ST.LOUIS B.W. SAINT LOUISE INN 99 105 120 JAN.01.12 - DEC.22.12 ECONOMY INN CITY CENTER 97 115 130 JAN.01.12 - DEC.22.12 MONTANA, BILLINGS B.W. CLOCK TOWER INN 75 87 99 JAN 01.12 - MAR 31.12 86 97 110 APR 01.12 - MAY 31.12 98 110 112 JUN 01.12 - AUG 31.12 84 95 106 SEP 01.12 - MAR 31.13 NEVADA, LAS VEGAS FOUR QUEENS HOTEL, FREMONT STREET 58 / 119 74 / 135 90 / 151 JAN 03.12 - FEB 04.12 78 / 136 94 / 153 110 / 169 FEB 05.12 - APR 24.12 58 / 119 74 / 135 90 / 151 APR 25.12 - SEP 09.12 78 / 136 94 / 153 110 / 169 SEP 10.12 - OCT 31.12 58 / 119 74 / 135 90 / 151 NOV 01.12 - DEC 29.12 AMERICAS BEST VALUE INN 45 / 74 45 / 74 45 / 74 JAN.01.12 - DEC.22.12 B.W. MARDI GRAS INN 53 / 81 53 / 81 53 / 81 JAN 01.12 - MAR 31.12 48 / 77 48 / 77 48 / 77 APR 01.12 - AUG 31.12 počet osob na pokoji Místo, hotel 1-2 3 4 období 134 WWW.AMERICATOURS.CZ počet osob na pokoji Mí t h t l U. S. A.U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

48 / 77 48 / 77 48 / 77 SEP 01.12 - NOV 14.12 42 / 72 42 / 72 42 / 72 NOV 15.12 - DEC 29.12 41 / 64 41 / 64 41 / 64 JAN 01.13 - MAR 31.13 HILTON GRAND VACATION CLUB 121 / 151 130 / 160 140 / 172 JAN 01.12 - FEB 28.12 142 / 173 152 / 183 162 / 193 MAR 01.12 - APR 30.12 121 / 151 130 / 160 140 / 172 MAY 01.12 - AUG 31.12 142 / 173 152 / 183 162 / 193 SEP 01.12 - NOV 30.12 121 / 151 130 / 160 140 / 172 DEC 01.12 - DEC 28.12 STRATOSPHERE TOWER HOTEL cenová nabídka na vyžádání JAN.01.12 - DEC.22.12 EXCALIBUR HOTEL cenová nabídka na vyžádání JAN.01.12 - DEC.22.12 NEW YORK HOTEL cenová nabídka na vyžádání JAN.01.12 - DEC.22.12 PARIS HOTEL cenová nabídka na vyžádání JAN.01.12 - DEC.22.12 BELLAGIO HOTEL cenová nabídka na vyžádání JAN.01.12 - DEC.22.12 VENETIAN HOTEL cenová nabídka na vyžádání JAN.01.12 - DEC.22.12 TREASURE ISLAND HOTEL cenová nabídka na vyžádání JAN.01.12 - DEC.22.12 THE MIRAGE cenová nabídka na vyžádání JAN.01.12 - DEC.22.12 FLAMINGO HOTEL cenová nabídka na vyžádání JAN.01.12 - DEC.22.12 THE COSMOPOLITAM cenová nabídka na vyžádání JAN.01.12 - DEC.22.12 MONTE CARLO HOTEL cenová nabídka na vyžádání JAN.01.12 - DEC.22.12 WYNN HOTEL cenová nabídka na vyžádání JAN.01.12 - DEC.22.12 CIRCUS CIRCUS HOTEL cenová nabídka na vyžádání JAN.01.12 - DEC.22.12 LUXOR HOTEL cenová nabídka na vyžádání JAN.01.12 - DEC.22.12 LAUGHLIN EDGEWATER CASINO & HOTEL 35 / 98 40 / 110 45 / 120 JAN.01.12 - DEC.22.12 AQUARIUS CASINO RESORT 45 / 85 66 / 122 89 / 160 JAN.01.12 - DEC.22.12 RENO ATLANTIS RESORT 36 / 78 48 / 90 59 / 101 JAN 01.12 - FEB 28.12 43 / 106 55 / 120 66 / 132 MAR 01.12 - MAR 31.12 57 / 106 69 / 120 81 / 132 APR 01.12 - JUN 30.12 64 / 139 75 / 155 87 / 169 JUL 01.12 - JUL 31.12 84 / 154 96 / 169 110 / 180 AUG 01.12 - AUG 31.12 97 / 154 110 / 170 122 / 185 SEP 01.12 - SEP 30.12 64 / 139 76 / 152 89 / 168 OCT 01.12 - OCT 31.12 43 / 106 54 / 120 68 / 135 NOV 01.12 - NOV 30.12 36 / 78 48 / 90 60 / 112 DEC 01.12 - DEC 31.12 NEW JERSEY, ATLANTIC CITY RAMADA LIMITED 130 130 130 JAN 01.12 - DEC 22.12 HOLIDAY INN EXPRESS 129 139 150 JAN 01.12 - DEC 22.12 NEW MEXICO, SANTA FE COURTYARD BY MARRIOTT 85 105 109 JAN 01.12 - MAR 30.12 90 110 120 JAN 01.12 - MAR 30.12 120 130 140 JAN 01.12 - MAR 30.12 ALBUQUERGUE QUALITY INN DOWNTOWN 69 79 89 JAN 01.12 - MAR 30.12 FARFIELD INN BY MARRIOTT 75 85 95 JAN 01.12 - MAR 30.12 FARMINGTON TRAVELODGE HOTEL 79 89 99 JAN 01.12 - MAR 30.12 NEW YORK, NEW YORK - MANHATTAN THE NEWTON HOTEL 154 169 183 JAN 02.12 - MAR 31.12 247 261 275 APR 01.12 - AUG 31.12 268 296 296 SEP 01.12 - DEC 29.12 WELLINGTON HOTEL 249/269 320/340 320/340 APR 01.12 - AUG 31.12 313/353 384/420 384/420 SEP 01.12 - DEC 17.12 220/255 292/327 292/327 DEC 18.12 - DEC 28.12 220/255 292/327 292/327 JAN 01.12 - MAR 14.12 CROWNE PLAZA TIMES SQUARE 345 380 420 JAN 01.12 - FEB 29.12 399 439 469 MAR 01.12 - SEP 07.12 439 470 510 SEP 08.12 - NOV 27.12 530 570 620 NOV 28.12 - DEC 20.12 PENNSYLVANIA HOTEL 179 199 220 JAN 01.12 - MAR 31.12 215 230 270 APR 01.12 - JUN 21.12 209 235 275 JUN 22.12 - SEP 01.12 299 330 350 SEP 02.12 - DEC 13.12 219 239 280 DEC 14.12 - DEC 28.12 ASTOR HOTEL ON CENTRAL PARK 285 320 385 JAN 01.12 - DEC 20.12 YMCA VANDERBILT and WEST SIDE 119 N/A N/A JAN 01.12 - DEC 31.12 HOSTEL - SHARED BATH 100 - 140 110-150 N/A JAN 01.12 - DEC 31.12 NEW YORK AREA HOLIDAY INN HASBROUCK HEIGHTS 115 115 115 JAN 01.12 - DEC 31.12 HILTON HOTEL FORT LEE 220 240 260 JAN 01.12 - DEC 31.12 HOLIDAY INN JFK AIRPORT 210 220 240 JAN 01.12 - DEC 31.12 H.I. MIDTOWN TU - LGA AIRPORT 175 189 199 JAN 01.12 - DEC 31.12 HO. JO. JAMAICA (JFK AREA) 140 150 170 JAN 01.12 - DEC 31.12 DAYS INN, NORTH BERGEN, NJ 147 147 147 JAN 01.12 - DEC 31.12 RAMADA PLAZA HOTEL, JFK 170 170 170 JAN 01.12 - DEC 31.12 NIAGARA FALL5 DAYS INN NIAGARA FALLS 87 / 125 97 / 150 107 / 170 JAN 01.12 - JUN 29.12 110 / 130 120 / 140 130 / 150 JUN 30.12 - SEP 29.12 87 / 125 97 / 150 107 / 170 SEP 30.12 - DEC 31.12 QUALITY INN NIAGARA FALLS 77 89 102 JAN 01.12 - MAR 31.12 84 96 110 APR 01.12 - JUN 15.12 129 / 165 145 / 180 160 / 200 JUN 16.12 - SEP 15.12 91 104 117 SEP 16.12 - DEC 30.12 COMFORT INN THE POINTE 110 120 130 JAN.01.12 - MAY.27.12 145 160 189 MAY.28.12 - SEP.06.12 110 120 130 SEP.07.12 - DEC.22.12 BINGHAMTON COMFORT INN 88 88 88 JAN 01.12 - DEC 31.12 NORTH CAROLINA, WINSTON - SALEM DAYS INN NORTH 89 89 89 JAN 01.12 - DEC 31.12 ATLANTIC BEACH DAYS INN 89 89 89 JAN 01.12 - DEC 31.12 CHARLOTTE DAYS INN RESEARCH PARK 94 94 94 JAN 01.12 - DEC 31.12 OHIO, COLUMBUS RAMADA INN AIRPORT 82 82 82 JAN 01.12 - DEC 31.12 počet osob na pokoji Místo, hotel 1-2 3 4 období LA QUINTA EAST 79 79 79 JAN 01.12 - DEC 31.12 HOWARD JOHNSONS PLAZA 103 103 103 JAN 01.12 - DEC 31.12 CINCINNATI DAYS INN SHARONVILLE 78 78 78 JAN 01.12 - DEC 31.12 DAYS INN AIRPORT 95 95 95 JAN 01.12 - DEC 31.12 HOWARD JOHNSONS PLAZA 120 120 120 JAN 01.12 - DEC 31.12 MASON RAMADA KINGS ISLAND 98 98 98 JAN 01.12 - DEC 31.12 OKLAHOMA, OKLAHOMA CITY HOWARD JOHNSON INN 95 105 115 JAN 01.12 - DEC 31.12 WINGATE INN 99 99 99 JAN 01.12 - DEC 31.12 LA QUINTA INN SOUTH 105 110 120 JAN 01.12 - DEC 31.12 OREGON, PORTLAND DAYS INN CITY CENTER 89 99 115 JAN 01.12 - DEC 31.12 165 179 199 JUN.01.12 - SEP.31.12 89 99 115 OCT.01.12 - DEC.22.12 TRAVELODGE HOTEL, AIRPORT 89 101 117 JAN 01.12 - DEC 31.12 B.W. INN AT THE MEADOWS 99 110 125 JAN 01.12 - DEC 31.12 RED LION HOTEL, DOWNTOWN 149 170 198 JAN 01.12 - DEC 31.12 PENNSYLVANIA, PHILADELPHIA B.W. PHL AIRPORT SOUTH 80 / 94 80 / 94 80 / 94 JAN 01.12 - DEC 30.12 HAMPTON INN CITY CENTER 149 166 180 JAN 01.12 - DEC 30.12 HILTON AIRPORT 127 144 156 JAN 01.12 - DEC 30.12 CROWNE PLAZA HOTEL 124 142 142 JAN 01.12 - DEC 30.12 PITTSBURGH HOLIDAY INN MONROEVILLE 86 86 86 JAN 01.12 - DEC 30.12 SLEEP INN AIRPORT 99 99 99 JAN 01.12 - DEC 30.12 HOLIDAY INN GREENTREE 120 135 149 JAN 01.12 - DEC 30.12 RHODE ISLAND, MIDDLETOWN HOWARD JOHNSONS 79 79 79 JAN.01.12 - JUN.10.12 149 149 149 JUN.11.12 - SEP.25.12 79 79 79 SEP.26.12 - DEC.22.12 RAMADA INN 81 81 81 JAN.01.12 - APR.30.12 151 151 151 MAY.01.12 - OCT.31.12 81 81 81 NOV.01.12 - DEC.22.12 SOUTH CAROLINA, COLUMBIA WEST TRAVELODGE HOTEL 82 82 82 JAN.01.12 - DEC 31.12 RAMADA PLAZA HOTEL 85 85 85 JAN.01.12 - DEC 31.12 AMERISUITES 83 99 115 JAN.01.12 - DEC 31.12 CAMBRIDGE PLAZA HOTEL 89 95 101 JAN.01.12 - DEC 31.12 MIRTLE BEACH RAMADA HOTEL 79 79 79 JAN.01.12 - APR.31.12 152 152 152 MAY.01.12 - SEP.15.12 79 79 79 SEP.16.12 - DEC.22.12 SOUTH DAKOTA B.W. RAMKOTA HOTEL 133 133 133 JAN.01.12 - DEC.22.12 TENNESSEE, NASHVILLE LA QUINTA AIRPORT 88 98 108 JAN.01.12 - DEC 31.12 GUEST HOUSE INN 95 100 105 JAN.01.12 - DEC 31.12 DAYS INN 84 84 84 JAN.01.12 - DEC 31.12 RAMADA LIMITED DOWNTOWN 130 145 160 JAN.01.12 - DEC 31.12 BEST WESTERN HOTEL, DOWNTOWN 145 165 190 JAN.01.12 - DEC 31.12 HOLIDAY INN, DOWNTOWN 155 155 155 JAN.01.12 - DEC 31.12 CHATTANOOGA DAYS INN DOWNTOWN 86 86 86 JAN.01.12 - DEC 31.12 RAMADA INN DOWNTOWN 110 110 110 JAN.01.12 - DEC 31.12 MEMPHIS DAYS INN WEST PYRAMID 85 95 105 JAN.01.12 - DEC 31.12 RAMADA INN WEST 88 88 88 JAN.01.12 - DEC 31.12 HOLIDAY INN SYCAMORE VIEW 99 110 121 JAN.01.12 - DEC 31.12 CLARION AIRPORT GRACELAND 102 118 118 JAN.01.12 - DEC 31.12 AMERISUITES MEMPHIS 117 128 145 JAN.01.12 - DEC 31.12 TEXAS, DALLAS DALLAS MACKINGBIRD HOTEL 75 75 75 JAN.01.12 - DEC 31.12 LA QUINTA INN 69 69 69 JAN.01.12 - DEC 31.12 HOUSTON RAMADA LIMITED 74 89 92 JAN.01.12 - DEC 31.12 HOLIDAY INN HOTEL 74 85 91 JAN.01.12 - DEC 31.12 UTAH, SALT LAKE CITY HOLIDAY INN DOWNTOWN 95 100 105 JAN.01.12 - DEC 31.12 SHILO INN & SUITES 79 85 97 JAN.01.12 - DEC 31.12 PROVO B.W. COTTONTREE INN 101 111 121 JAN.01.12 - DEC 31.12 HOLIDAY INN PROVO 115 115 115 JAN.01.12 - DEC 31.12 VERMONT, BURLINGTON DAYS INN 90 90 90 JAN.01.12 - DEC 31.12 VIRGINIA, RICHMOND QUALITY INN 80 80 80 JAN.01.12 - DEC 31.12 WASHINGTON, SEATTLE HOLIDAY INN RENTON 120 120 120 JAN.01.12 - DEC 31.12 TRAVELODGE SEATAC 75 80 85 JAN.01.12 - DEC 31.12 SHILO INN & SUITES, TACOMA 85 85 85 JAN.01.12 - DEC 31.12 BAYMONT INN & SUITES 114 114 114 JAN.01.12 - DEC 31.12 B.W. EXECUTIVE INN 105 110 115 JAN.01.12 - DEC 31.12 WISCONSIN, MILWAUKEE HOLIDAY INN 115 115 115 JAN.01.12 - DEC 31.12 WYOMING, RIVERTON HOLIDAY INN RIVERTON 94 104 114 JAN 01.12 - APR 30.12 135 138 160 MAY 01.12 - MAY 31.12 162 178 198 JUN 01.12 - SEP 30.12 107 120 135 OCT 01.12 - OCT 31.12 94 104 114 NOV 01.12 - DEC 31.12 CODY HOLIDAY INN CODY 93 103 113 JAN 01.12 - APR 30.12 počet osob na pokoji Místo, hotel 1-2 3 4 období 135AMERICA TOURS 2012 4 bd bí U. S. A.U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

133 145 157 MAY 01.12 - MAY 31.12 168 180 195 JUN 01.12 - SEP 30.12 93 103 113 OCT 01.12 - DEC 30.12 CHEYENNE LA QUINTA 99 99 99 JAN 01.12 - DEC 31.12 Havajské ostrovy OAHU AQUA PALMS & SPA 97 134 190 JAN 04.12 - DEC 22.12 AQUA WAIKIKI WAWE 107 134 168 JAN 04.12 - DEC 22.12 AQUA BAMBOO & SPA 124 170 285 JAN 04.12 - DEC 22.12 OHANA EAST - standard aloha rate 129 164 199 JAN 01.12 - DEC 21.12 OHANA EAST - simple saver city view 145 180 215 JAN 01.12 - DEC 21.12 OHANA EAST - kitchenette 145 N/A N/A JAN 01.12 - DEC 21.12 OHANA WEST - standard aloha rate 108 142 N/A JAN 01.12 - DEC 21.12 OHANA WEST - aloha rate kitchenette 119 153 188 JAN 01.12 - DEC 21.12 OHANA WEST - simple saver - pokoj pro 6 osob 209 JAN 01.12 - DEC 21.12 OHANA WAIKIKI MALIA - aloha rate 129 165 199 JAN 01.12 - DEC 21.12 OHANA WAIKIKI MALIA - simple saver 133 168 203 JAN 01.12 - DEC 21.12 OHANA WAIKIKI MALIA - 1 bedroom suite - pokoj pro 4 osoby 152 JAN 01.12 - DEC 21.12 HOLIDAY INN BEACHCOMBER - aloha 157 191 226 JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER LUANA WAIKIKI - city/park view 145 145 N/A JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER LUANA WAIKIKI - 1 bed. pro 4 os.213 213 213 JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER LUANA WAIKIKI - 2 bed. pro 6 os.371 371 371 JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER REEF ON THE BEACH - city view247 302 357 JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER REEF ON THE BEACH - part. OV 281 336 399 JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER REEF ON THE BEACH - OV 326 381 436 JAN 01.12 - DEC 21.12 EMBASSY SUITES WAIKIKI WALK - 1 bed. suite303 368 438 JAN 01.12 - DEC 21.12 EMBASSY SUITES WAIKIKI WALK - 1 bed.p. OV 360 425 495 JAN 01.12 - DEC 21.12 COUTRYARD BY MARRIOTT - standard 147 N/A N/A JAN 01.12 - DEC 21.12 COUTRYARD BY MARRIOTT - 1 bedroom suite 200 200 200 JAN 01.12 - DEC 21.12 COUTRYARD BY MARRIOTT - simple saver 179 214 N/A JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER WAIKIKI ON THE BEACH - city view235 290 345 JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER WAIKIKI ON THE BEACH - par.tOV 281 336 391 JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER WAIKIKI ON THE BEACH - OV 315 370 424 JAN 01.12 - DEC 21.12 ALA MOANA HOTEL - Kona tower, city/moun. v. 145 N/A N/A JAN 01.12 - DEC 21.12 ALA MOANA HOTEL - Waikiki tower, par.OV 179 224 269 JAN 01.12 - DEC 21.12 MAUI OUTRIGGER AINA NALU - garden view 147 N/A N/A JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER AINA NALU - 1 bedr. garden v. 197 197 197 JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER AINA NALU - 2 b. g. v. - pro 6 os. 213 213 213 JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER ROYAL KAHANA - studio gard.v. 175 175 N/A JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER ROYAL KAHANA - 1 bedr. gard. v.199 199 199 JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER ROYAL KAHANA - 1 bedr. OV 220 220 220 JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER MAUI ELDORADO - studio gard. v. 175 N/A N/A JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER MAUI ELDORADO - 1 bedr. g. v. 220 220 220 JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER MAUI ELDORADO - 2 b., pro 6 os. 333 333 333 JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER NAPILI SHORES - studio g. view175 199 N/A JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER NAPILI SHORES - studio OV 197 222 N/A JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER NAPILI SHORES - 1 bedr. g. v. 224 224 224 JAN 01.12 - DEC 21.12 BIG ISLAND KEAUHOU BEACH RESORT - standard 164 218 274 JAN 01.12 - DEC 21.12 KEAUHOU BEACH RESORT - ocean view 198 252 307 JAN 01.12 - DEC 21.12 KEAUHOU BEACH RESORT - deluxe OV 209 264 319 JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER ROYAL SEA CLIFF - studio 145 N/A N/A JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER ROYAL SEA CLIFF - 1 bedr. g.v. 168 168 168 JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER ROYAL SEA CLIFF - 1 bedr. OV 186 186 186 JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER FAIRWAY VILLAS - 1 bedr. villa 190 190 N/A JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER FAIRWAY VILLAS - 2 b. villa, 6 os. 213 213 213 JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER FAIRWAY VILLAS - 3 b. villa, 8 os. 326 326 326 JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER KANALOA AT KONA - 1 bedroom 175 175 175 JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER KANALOA AT KONA - 1 bedr. OV 199 199 199 JAN 01.12 - DEC 21.12 VOLCANO HOUSE 280 300 N/A JAN 05.12 - DEC 21.12 HILO HAWAIIAN HOTEL, HILO 145 160 200 JAN 05.12 - DEC 21.12 KING HAMEHAMEHA HOTEL, KONA 160 180 255 JAN 05.12 - DEC 21.12 ROYAL KONA RESORT 160 180 200 JAN 05.12 - DEC 21.12 KAUAI KAUAI BEACH RESORT 147 191 236 JAN 04.12 - DEC 22.12 OUTRIGGER WAIPOULI - 1 bedroom 266 266 266 JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER WAIPOULI - 1 bedroom OV 344 344 344 JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER KIAHUNA PLANTATION - 1 b. GV 213 213 213 JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER KIAHUNA PLANTATION - 1 b. OV 299 299 299 JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER LAE NANI - 1 bedroom OV 201 201 201 JAN 01.12 - DEC 21.12 OUTRIGGER LAE NANI - 1 bedr. ocean front 247 247 247 JAN 01.12 - DEC 21.12 LANAI LODGE AT KOELE 425 520 N/A JAN 05.12 - DEC 21.12 MOLOKAI HOTEL MOLOKAI, Kaunakakai 155 N/A N/A JAN 05.12 - DEC 21.12 Národní parky ARCHES MOTEL 6, MOAB 112 120 135 MAR 01.12 - OCT 31.12 SUPER 8 MOTEL, MOAB 130 138 149 MAR 01.12 - OCT 31.12 74 83 96 NOV 01.12 - DEC 31.12 RED CLIFFS LODGE, MOAB 188 200 220 JAN 01.12 - DEC 20.12 B.W. GREENWELL INN, MOAB 182 195 200 MAR 01.12 - OCT 31.12 84 95 110 NOV 01.12 - DEC 31.12 BRYCE CANYON B.W. RUBYS INN 71 71 71 JAN 01.12 - MAR 31.12 99 99 99 APR 01.12 - MAY 10.12 112 112 112 MAY 11.12 - MAY 31.12 133 133 133 JUN 01.12 - SEP 30.12 112 112 112 OCT 01.12 - OCT 15.12 99 99 99 OCT 16.12 - OCT 31.12 71 71 71 NOV 01.12 - MAR 31.13 B.W. BRYCE CANYON GRAND HOTEL 86 92 98 JAN 01.12 - MAR 31.12 počet osob na pokoji Místo, hotel 1-2 3 4 období 112 118 124 APR 01.12 - APR 30.12 180 190 200 MAY 01.12 - OCT 15.12 112 118 124 OCT 16.12 - OCT 31.12 86 92 98 NOV 01.12 MAR 31.13 BRYCE VIEW LODGE 69 69 69 JAN 01.12 - MAR 31.12 77 77 77 APR 01.12 - MAY 10.12 82 82 82 MAY 11.12 - OCT 15.12 77 77 77 OCT 16.12 - OCT 31.12 69 69 69 NOV 01.12 MAR 31.13 AMERICAS BEST VALUE INN, TROPIC 95 100 105 JAN 01.12 - DEC 31.12 DEATH VALLEY B.W. FRONTIER, LONE PINE, CA 99 110 120 JAN.04.12 - APR 30.12 159 170 199 MAY 01.12 - OCT 30.12 99 110 120 NOV 01.12 - DEC 20.12 FURNACE CREEK RANCH 135 145 155 JAN.04.12 - APR 30.12 155 165 180 MAY 01.12 - OCT 30.12 135 145 155 NOV 01.12 - DEC 20.12 PHOENIX INN, BEATTY, NV 99 110 120 JAN.04.12 - DEC.21.12 GRAND CANYON B.W. GRAND CANYON SQUIRE INN 99 110 120 JAN.04.12 - MAR.31.12 178 200 220 APR.01.12 - OCT.31.12 99 110 120 NOV.01.12 - DEC.21.12 HOLIDAY INN EXPRESS 95 105 115 JAN 01.12 - MAR 31.12 130 145 160 APR 01.12 - MAY 31.12 169 189 199 JUN 01.12 - OCT 22.12 95 105 115 OCT 23.12 - DEC 31.12 CAMERON TRADING POST 120 130 145 APR 01.12 - APR 30.12 139 152 171 MAY 01.12 - SEP 30.12 120 130 145 OCT 01.12 - DEC 31.12 MASWIK NORTH 199 230 N/A APR 01.12 - OCT 31.12 QUALITY INN GRAND CANYON 175 185 195 APR 01.12 - OCT 31.12 MONUMENT VALLEY SAN JUAN INN MEXICAN HAT 79 89 99 JAN.04.12 - MAR.31.12 136 151 182 APR.01.12 - OCT.31.12 79 89 99 NOV.01.12 - DEC.21.12 B.W. WETHERILL INN, KAYENTA 95 105 115 APR 01.12 - APR 30.12 172 193 205 MAY 01.12 - OCT 15.12 95 105 115 OCT 16.12 - NOV 15.12 68 78 88 NOV 16.12 - DEC 31.12 HOLIDAY INN MONUMENT VALLEY 188 201 216 APR 01.12 - OCT 15.12 112 122 132 OCT 16.12 - DEC 31.12 YELLOWSTONE B. W. MAMMOTH HOT SPRINGS 105 105 105 JAN.04.12 - JUN.02.12 159 169 189 JUN.03.12 - SEP.30.12 105 105 105 OCT.01.12 - DEC.21.12 TRAVELODGE HOTEL, GARDINER 99 109 119 MAY 01.12 - MAY 25.12 165 165 165 MAY 26.12 - OCT 10.12 YOSEMITE B.W. YOSEMITE GATEWAY INN 89 99 119 APR 01.12 - MAY 18.12 145 160 175 MAY 19.12 - OCT 14.12 89 99 119 OCT 15.12 - NOV 25.12 75 85 99 NOV 26.12 - DEC 21.12 ZION PIONEER LODGE 125 140 165 JAN.04.12 - MAR.31.12 149 160 185 APR.01.12 - OCT.31.12 125 140 165 NOV.01.12 - DEC.21.12 B.W. ZION PARK INN 155 160 165 MAR 01.12 - OCT 31.12 89 99 109 NOV 01.12 - FEB 29.13 SHILO INN, KANAB 99 99 99 JAN 01.12 - DEC 20.12 Kanada ALBERTA, EDMONTON SANDMAN INN 130 142 155 JAN.04.12 - DEC 31.12 CALGARY SANDMAN INN DOWNTOWN 129 142 155 JAN 01.12 - MAY 31.12 140 155 168 JUN 01.12 - SEP 30.12 129 142 155 OCT 16.12 - DEC 31.12 SANDMAN INN & SUITES, AIRPORT 132 145 158 JAN 01.12 - OCT 15.12 115 125 136 OCT 16.12 - DEC 31.12 SANDMAN INN, OLYMPIC PARK 126 136 147 JAN 01.12 - DEC 31.12 CANMORE CANMORE MOUNTAIN LODGE 110 / 120 115 / 125 121 / 132 JAN 08.12 - APR 09.12 119 / 130 125 / 136 131 / 145 APR 10.12 - JUN 27.12 166 175 181 JUN 28.12 - SEP 20.12 119 / 130 125 / 136 131 / 145 SEP 21.12 - OCT 12.12 110 / 120 115 / 125 121 / 132 OCT 13.12 - DEC 23.12 WINDTOWER LODGE & SUITES 153 194 194 JAN 03.12 - APR 30.12 166 208 208 MAY 01.12 - MAY 31.12 180 222 222 JUN 01.12 - JUN 30.12 194 250 250 JUL 01.12 - OCT 15.12 139 222 222 OCT 16.12 - DEC 26.12 BANFF HIGH COUNTRY INN 130 142 165 APR 01.12 - MAY 17.12 149 169 189 MAY 18.12 - MAY 31.12 192 210 229 JUN 01.12 - JUN 14.12 239 255 274 JUN 15.12 - SEP 29.12 149 169 189 SEP 30.12 - OCT 04.12 130 142 165 OCT 05.12 - DEC 20.12 SPRUCE GROVE INN 121 145 169 JAN 03.12 - MAY 31.12 210 240 295 JUN 01.12 - SEP 30.12 121 145 169 OCT 01.12 - DEC 22.12 BANFF VOYAGER INN 96 119 149 JAN 03.12 - MAY 31.12 188 215 245 JUN 01.12 - SEP 30.12 96 119 149 OCT 01.12 - DEC 22.12 JASPER TEKARRA LODGE 130 140 150 MAY 17.12 - JUN 16.12 počet osob na pokoji Místo, hotel 1-2 3 4 období 136 WWW.AMERICATOURS.CZ počet osob na pokoji Mí t h t l 1 2 3 U. S. A. – KANADAU. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

215 230 245 JUN 17.12 - SEP 16.12 130 140 150 SEP 17.12 - OCT 02.12 MOUNT ROBSON INN 112 124 136 JAN 01.12 - APR 30.12 171 185 199 MAY 01.12 - JUN 15.12 269 285 301 JUN 16.12 - SEP 30.12 112 124 136 OCT 01.12 - DEC 31.12 CROSSING THE CROSSING 120 135 150 MAY 01.12 MAY 31.12 179 189 205 JUN 01.12 - SEP 20.12 LAKE LUISE LAKE LUISE INN 105 125 149 JAN 03.12 - FEB 01.12 149 169 189 FEB 02.12 - APR 10.12 135 155 175 APR 11.12 - MAY 31.12 155 175 195 JUN 01.12 - JUN 19.12 220 240 260 JUN 20.12 - SEP 20.12 149 169 189 SEP 21.12 - OCT 13.12 129 149 169 OCT 14.12 - DEC 18.12 BRITISH COLUMBIA, VANCOUVER HOWARD JOHNSON DOWNTOWN 79 96 113 JAN 01.12 - APR 30.12 113 130 148 MAY 01.12 - MAY 31.12 159 176 193 JUN 01.12 - SEP 30.12 79 96 113 OCT 01.12 - DEC 31.12 B.W ABERCORN INN, AIRPORT 125 135 145 JAN 01.12 - APR 30.12 128 138 148 MAY 01.12 - SEP 15.12 125 135 145 SEP 16.12 - DEC 31.12 SANDMAN INN DOWNTOWN 152 170 195 JAN 01.12 - MAY 31.12 191 215 235 JUN 01.12 - SEP 30.12 152 170 195 OCT 01.12 - DEC 31.12 B.W. DOWNTOWN VANCOUVER 119 131 143 JAN 01.12 - APR 30.12 169 182 195 MAY 01.12 - MAY 31.12 184 196 209 JUN 01.12 - JUN 30.12 212 225 239 JUL 01.12 - SEP 30.12 122 135 149 OCT 01.12 - DEC 30.12 BLUE HORIZON HOTEL, DOWNTOWN 122 143 N/A JAN 01.12 - APR 23.12 150 173 N/A APR 24.12 - MAY 07.12 208 230 N/A MAY 08.12 - OCT 03.12 150 173 N/A OCT 04.12 - OCT 10.12 125 146 N/A OCT 11.12 - DEC 30.12 REVELSTOKE THREE VALLEY LAKE CHATEAU 120 130 140 JAN 01.12 - MAY 11.12 129 145 165 MAY 12.12 - JUN 23.12 136 150 170 JUN 24.12 - SEP 08.12 129 145 165 SEP 09.12 - SEP 26.12 120 130 150 SEP 27.12 - OCT 15.12 SANDMAN INN 109 120 131 JAN 01.12 - MAY 31.12 125 135 148 JUN 01.12 - SEP 30.12 109 120 131 OCT 01.12 - DEC 30.12 KAMLOOPS SANDMAN INN 114 126 139 JAN 01.12 - MAY 31.12 122 133 144 JUN 01.12 - SEP 30.12 114 126 139 OCT 01.12 - OCT 15.12 90 101 112 OCT 16.12 - APR 30.13 ACCENT INN 87 99 122 JAN 01.12 - APR 30.12 122 139 156 MAY 01.12 - JUN 15.12 165 182 199 JUN 16.12 - SEP 30.12 122 139 156 OCT 01.12 - OCT 15.12 93 109 129 OCT 16.12 - APR 30.13 NELSON PRESTIGE LAKESIDE RESORT 112 125 139 JAN 01.12 - APR 30.12 145 159 177 MAY 01.12 - JUN 30.12 178 199 215 JUL 01.12 - AUG 31.12 112 125 139 OCT 01.12 - DEC 31.12 RADIUM HOT SPRINGS PRESTIGE HOTEL 105 117 129 JAN 01.12 - APR 30.12 134 146 158 MAY 01.12 - JUN 30.12 163 175 187 JUL 01.12 - AUG 31.12 105 117 129 OCT 01.12 - DEC 31.12 PRINCE GEORGE SANDMAN INN 129 145 161 JAN 01.12 - OCT 15.12 99 115 131 OCT 16.12 - APR 30.13 PRINCE RUPERT ANCHOR INN 115 115 115 JAN 01.12 - DEC 22.12 VICTORIA ACCENT INN 87 99 112 JAN 01.12 - APR 30.12 123 135 149 MAY 01.12 - JUN 15.12 161 177 193 JUN 16.12 - SEP 30.12 123 135 149 OCT 01.12 - OCT 15.12 93 109 125 OCT 16.12 - APR 30.13 ROYAL SCOT SUITE HOTEL 154 208 208 JAN 01.12 - JUN 15.12 179 237 237 JUN 16.12 - SEP 15.12 154 208 208 SEP 16.12 - DEC 31.12 SANDMAN INN 126 139 155 JAN 01.12 - MAY 31.12 179 195 211 JUN 01.12 - SEP 30.12 126 139 155 OCT 01.12 - OCT 15.12 97 113 130 OCT 16.12 - APR 30.13 SUPER 8 HOTEL 99 110 122 JAN 01.12 - MAY 14.12 128 140 153 MAY 15.12 - SEP 30.12 99 110 122 OCT 01.12 - DEC 31.12 GOLDEN BEST WESTERN HOTEL, MOUNTAIN VIEW INN PRESTIGE INN MOUNTAINSIDE RESORT 133 143 153 JAN 01.12 - MAR 31.12 110 120 130 APR 01.12 - APR 30.12 148 158 168 MAY 01.12 - JUN 30.12 186 199 212 JUL 01.12 - AUG 31.12 148 158 168 SEP 01.12 - SEP 30.12 110 120 130 OCT 01.12 - NOV 30.12 SELKIRK INN 135 145 155 JAN.04.12 - DEC.22.12 počet osob na pokoji Místo, hotel 1-2 3 4 období MANITOBA, WINNIPEG SANDMAN INN, AIRPORT 122 132 142 JAN 01.12 - OCT 15.12 114 124 134 OCT 16.12 - APR 30.13 NEW BRUNSWICK, FREDERICTON COMFORT INN HOTEL 150 155 160 JAN 01.12 - DEC 31.12 NEW FOUNDLAND, ST.JOHN’S COMFORT INN 120 130 140 JAN.04.12 - MAY.31.12 145 150 155 JUN.01.12 - SEP.15.12 120 130 140 SEP.16.12 - DEC.21.12 NOVA SCOTIA, HALIFAX AIRPORT HOTEL HALIFAX 145 150 155 JAN 01.12 - MAY 15.12 HOLIDAY INN SELECT CENTRE 139 142 149 JAN 01.12 - MAY 15.12 142 149 159 MAY 16.12 - JUN 30.12 150 162 174 JUL 01.12 - SEP 30.12 139 142 149 OCT 01.12 - DEC 31.12 ONTARIO, TORONTO BEST WESTERN PARKWAY HOTEL 95 95 95 JAN 01.12 - DEC 31.12 QUALITY INN MISSISSAUGA, AIRPORT 77 77 77 JAN 01.12 - DEC 31.12 SANDMAN INN AIRPORT 122 132 142 JAN 01.12 - DEC 31.12 SHERATON PARKWAY HOTEL 183 183 183 JAN 01.12 - DEC 31.12 RAMADA PLAZA, DOWNTOWN 129 145 160 JAN 01.12 - APR 30.12 165 180 195 MAY 01.12 - OCT 31.12 129 145 160 NOV 01.12 - DEC 30.12 B.W. TORONTO AIRPORT WEST 113 113 113 JAN 01.12 - APR 30.12 135 135 135 MAY 01.12 - OCT 30.12 113 113 113 NOV 01.12 - DEC 31.12 KINGSTON COMFORT INN KINGSTON 145 145 145 JAN 01.12 - JUN 30.12 156 156 156 JUL 01.12 - SEP 30.12 145 145 145 OCT 01.12 - DEC 31.12 MIDLAND B.W. HIGHLAND INN 119/136 130/150 141/162 JAN 01.12 - APR 30.12 140/153 152/165 164/177 MAY 01.12 - JUN 25.12 155/184 167/196 179/210 JUN 26.12 - OCT 11.12 125/139 136/150 148/162 OCT 12.12 - DEC 31.12 LONDON B.W. STONERIDGE INN 95 95 95 JAN 01.12 - DEC 31.12 OTTAWA OTTAWA DONTOWN HOTEL 115 135 159 JAN 01.12 - APR 30.12 149 171 192 MAY 01.12 - JUL 31.12 187 200 220 AUG 01.12 - OCT 15.12 116 137 162 OCT 16.12 - APR 30.13 BEST WESTERN CARTIER HOTEL 124 124 124 JAN 01.12 - DEC 31.12 CAPITAL HILL HOTEL & SUITES 135 155 175 JAN 01.12 - DEC 31.12 QUALITY HOTEL DOWNTOWN 169 169 169 JAN 01.12 - DEC 31.12 NIAGARA FALLS THE OAKES HOTEL OVERLOOKING THE FALLS 113 124 135 JAN 01.12 - APR 30.12 141 152 163 MAY 01.12 - JUN 21.12 212 222 236 JUN 22.12 - SEP 03.12 141 152 163 SEP 04.12 - OCT 31.12 113 124 135 NOV 01.12 - DEC 30.12 BEST WESTERN CAIRN CROFT HOTEL 85 96 107 JAN 01.12 - APR 30.12 96 107 118 MAY 01.12 - JUN 25.12 170 185 200 JUN 26.12 - SEP 06.12 110 121 132 SEP 07.12 - OCT 11.12 96 107 118 OCT 12.12 - DEC 30.12 DAYS INN FALLSVIEW HOTEL & CASINO 69 80 92 JAN 01.12 - APR 30.12 82 93 105 MAY 01.12 - JUN 26.12 175 187 200 JUN 27.12 - SEP 03.12 82 93 105 SEP 04.12 - OCT 31.12 69 80 92 NOV 01.12 - DEC 30.12 QUEBEC, QUEBEC CITY SIR WILFRIED HOTEL 110 120 130 JAN 01.12 - APR 30.12 120 130 140 MAY 01.12 - JUL 31.12 HOTEL PLAZA QUEBEC 177 177 177 JAN.04.12 - DEC.21.12 B.W. CARTIER HOTEL 133 143 153 JAN.04.12 - DEC.21.12 SHAWINIGAN GOUVERNEUR AUBERGE SHAWINIGAN 114 125 136 JAN 01.12 - APR 30.12 122 133 144 MAY 01.12 - OCT 15.12 115 126 137 OCT 16.12 - DEC 20.12 MONTREAL AUBERGE UNIVERSEL HOTEL 119 130 150 JAN 01.12 - APR 30.12 125 145 165 MAY 01.12 - OCT 15.12 119 130 150 OCT 16.12 - DEC 20.12 GOUVERNEUR HOTEL PLACE DUPUIS 156 177 198 JAN 01.12 - APR 30.12 185 206 227 MAY 01.12 - AUG 31.12 195 216 238 SEP 01.12 - OCT 15.12 156 177 198 OCT 16.12 - APR 30.13 GOUVERNEUR HOTEL SAINT-JEAN-SUR-RICH. 112 123 134 JAN 01.12 - APR 30.12 115 127 138 MAY 01.12 - APR 30.13 TRAVELODGE HOTEL, DOWNTOWN 93 99 107 JAN 01.12 - APR 30.12 122 137 151 MAY 01.12 - OCT 31.12 93 99 107 NOV 01.12 - DEC 31.12 SASKETCHEWAN, REGINA SANDMAN INN 120 130 142 JAN 01.12 - DEC 31.12 SASKATOON SANDMAN INN 120 130 142 JAN 01.12 - DEC 31.12 YUKON, WHITEHORSE TOWN & MOUNTAIN HOTEL 129 139 155 JAN.01.12 - DEC.21.12 DAWSON CITY KLONDIKE KATE‘S CABINS 169 200 N/A JAN.04.12 - DEC.21.12 MIDNIGHT SUN HOTEL 158 168 N/A JAN.04.12 - DEC.21.12 WATSON LAKE BIG HORN HOTEL 125 138 155 JAN.04.12 - DEC.21.12 počet osob na pokoji Místo, hotel 1-2 3 4 období 137AMERICA TOURS 2012 4 bd bí KANADAKANADA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

VV AmericeAmerice můžete říditmůžete řídit svůj sen!svůj sen! VŠEOBECNÉ INFORMACEVŠEOBECNÉ INFORMACE 138 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

PRONÁJEM AUTOMOBILŮ V U.S.A.PRONÁJEM AUTOMOBILŮ V U.S.A. Veškeré uvedené ceny jsou v USD. Plán A zahrnuje: Neomezené míle, LDW, exten- ded protection (do 1.000.000USD), prodejní taxy, státní taxy a letištní poplatky. Plán B zahrnuje: Totéž + poplatek za druhého ři- diče a nádrž benzínu. Vysoká sezóna: 63 USD týdně nebo 13 USD denně pronájmyzasahujícídoobdobí1.7.–21.8.a15.12.– 31.12.2012 pro kategorie ECAR, EDAR, CCAR, CDAR, ICAR, IDAR, SCAR, FCAR, PDAR, LDAR a 125 USD týdně nebo 25 USD denně pro kategorie IFAR, FFAR, STAR, MVAR, SFAR, SVAR a FVAR mimo Manhattan. Příplatky za pronájem na Manhattanu:125USD týdně nebo 25 USD denně pro všechny pronájmy. Poplatek za pronájem v lyžařské sezóně: 125 USD týdně nebo 25 USD denně pro všechny pro- nájmy v Albuquerque, Aspen, Billings, Boise, Boze- man, Colorado Springs, Denver, Eagle County, Gla- cier park, Grand Junction, Great Falls, Helena, Idaho Falls, Jackson Hole, Missoula, Montrose, Reno, Tellu- ride a Twin Falls v termínu 20.12.-31.12.2012 a 16.1. – 31.3.2013. Při výpůjčce předloží klient kreditní kartu nebo depozit ve výši 25 USD na den, 100 na týden. Minimální věk pro nájem je 21 let. Ve věku 21 – 24 let platíte poplatek 20 USD denně za nízký věk řidiče. Další řidiči jsou povoleni za 6 USD denně každý. LDW – základní pojištění najatého vozu pro- ti poškození nebo odcizení (u všech plánů zahrnut v ceně). Extended protection – pojištění zodpovědnosti za provoz vozidla do výše 1 milion USD. CPP – zdravotní pojištění (není zahrnuto a bude nabízeno na místě). CFC – customer facility charge Pásy a dětské sedačky – užití pásů a dětských sedaček je ve většině států povinné (dětská sedač- ka 5 USD denně). Vozidlo dostanete vždy s plnou nádrží. Tuto nádrž jste povinni předplatit při převzetí vozu za cenu obvyklou v místě výpůjčky. Taxy a poplatky – veškeré daně a poplatky v mís- tě nájmu (zahrnuty u B a C). Jednosměrné výpůjčky – musí být knihovány při rezervaci a autorizovány (kontaktujte America Tours pro ceny). Geografické omezení – vozy mohou do Kanady, do Mexika je vjezd zakázán. WEST zahrnuje státy AZ, CA, CO, ID, MO, NV, NM, OR, UT, WA, WY. V případě dřívějšího vrácení vozu nemá klient nárok na refundaci nevyužitých prostředků. Klient musí mít platný řidičský průkaz svojí země a platnou zpáteční letenku. Mezinárodní prů- kaz se neakceptuje. Pronájem navigace za 63 USD týdně nebo 13 USD denně. kategorie kód plán Florida West Hawaii Zbytek USA Manhattan & Chicago platné v období 01. 04. 2012 – 31. 03. 2013týden den týden den týden den týden den týden den Economy ECAR A 240 54 273 61 305 69 321 74 386 86 CHEVROLET AVEO 4× 3× B 290 64 323 71 355 79 371 84 436 96 Economy EDAR A 245 55 275 61 308 69 324 74 389 86 B 295 65 325 71 358 79 374 84 439 96 Compact CCAR A 271 61 295 65 326 72 343 77 406 90 NISSAN VERSA 4× 3× B 321 71 345 75 376 82 393 87 456 100 Compact CDAR A 278 62 299 67 331 74 348 79 411 91 B 328 72 349 77 381 84 398 89 461 101 Intermediate ICAR A 280 62 300 67 333 74 349 79 413 81 TOYOTA COROLLA 5× 3× B 330 72 350 77 383 84 399 89 463 101 Intermediate IDAR A 281 62 301 67 334 74 350 79 415 91 B 321 72 251 77 384 84 400 89 465 101 Intermediate IFAR A 316 70 350 77 383 84 399 87 464 100 FORD ESCAPE 5× 4×B 373 82 413 90 445 96 461 100 526 112 Standard SCAR A 291 65 329 75 360 81 378 85 441 97 FORD FUSION 5× 4×B 341 75 379 85 410 91 428 95 491 107 Full-size FCAR A 298 67 331 75 363 81 380 85 444 97 CHEVROLET IMPALA 5× 4×B 348 77 381 85 413 91 430 95 494 107 Full-size SUV FFAR A 451 99 490 107 523 115 539 119 591 129 CHEVROLET TAHOE 8× 4×B 514 111 553 120 585 127 501 131 454 141 Premium PDAR A 388 87 379 85 410 91 428 95 491 170 BUICK REGAL 5× 4×B 450 100 441 97 473 104 490 107 554 1120 Luxury Car LDAR A 400 90 439 99 471 105 488 109 553 122 CADILLAC DTS 5× 4×B 263 102 501 111 534 117 550 121 615 135 Convertible STAR A 430 97 449 101 481 107 FORD MUSTANG 4× 2×B 480 107 499 111 531 117 Luxury Van MVAR A 419 94 499 101 481 107 498 112 563 125 DODGE CARAVAN 7× 6×B 481 106 511 114 544 120 560 125 625 137 Standard SUV SFAR A 415 92 438 99 470 105 486 109 551 122 JEEP GRAND CHEROKEE 5× 5×B 478 105 500 111 533 117 549 121 614 135 Luxury Van SVAR A 595 131 691 154 TOYOTA SIENNA 8× 7×B 658 144 754 166 Luxury Van FVAR A 865 192 1013 217 CHEVROLET EXPRESS 12× 10×B 928 205 1075 230 139AMERICA TOURS 2012 U. S. A.U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Vysvětlivky: Všechny ceny nájmů jsou uvedené v USD. Plán A zahrnuje: neomezené množství ujetých mil, CDW, EP, taxy a letištní poplatky. Plán B zahrnuje: neomezené množství ujetých mil, CDW, EP, taxy a letištní poplatky, další 3 autorizované řidiče nad 25 let věku a plnou nádrž benzínu. Vysoká sezóna: 63 USD týdně nebo 13 USD denně pro nájmy zasahující do období 1.7. – 21.8. a 15.12. – 31.12.2012 pro kategorie ECAR, EDAR, CCAR, CDAR, ICAR, IDAR, SCAR, FCAR, PDAR, LDAR a 125USD týd- ně nebo 25USD denně pro kategorie IFAR, FFAR, STAR, MVAR, SFAR, SVAR a FVAR mimo Manhattan. Příplatky za pronájem na Manhattanu: 125 USD týdně nebo 25 USD denně pro všechny pronájmy. Poplatek za pronájem v lyžařské sezóně: 125 USD týdně nebo 25 USD denně pro všechny pronájmy v Al- buquerque, Aspen, Billings, Boise, Bozeman, Colora- do Springs, Denver, Eagle County, Glacier park, Grand Junction, Great Falls, Helena, Idaho Falls, Jackson Hole, Missoula, Montrose, Reno, Telluride a Twin Falls v termí- nu 20.12.-31.12.2012 a 16.1. – 31.3.2013. Při výpůjčce předloží klient embosovanou kredit- ní kartu nebo deposit ve výši 25USD/den a 100Usd/tý- den nájmu. Minimální věk pro pronájem vozu je 21 let. Ve věku 21 – 24 let platíte poplatkek 20 USD denně za nízký věk řidiče. Další řidiči jsou povoleni za poplatek 6 USD denně (pro plán B). CDW – základní pojištění vozu. EP–rozšířenépojištěníodpovědnostido1.000.000USD. Pásy a dětské sedačky – užití pásů a dětských seda- ček je povinné (dětská sedačka 5 USD denně). Vozidlo dostanete vždy s plnou nádrží. Při proná- jmu v plánu B jste povinni tuto nádrž předplatit při převzetí vozu za cenu obvyklou v místě výpůjčky. Taxy a poplatky – všechny daně, taxy a poplatky spo- jené s nájmem vozu jsou zahrnuty v ceně pronájmu. Jednosměrné výpůjčky – musí být autorizovány ze strany půjčovny (kontaktujte America Tours pro ceny). Geografické omezení – vozy mohou vjet do Kanady (pokud to není ve smlouvě výslovně zakázáno), do Me- xika je vjezd zakázán. V případě dřívějšího vrácení vozu nemá klient ná- rok na refundaci nevyužitého pronájmu. Klient musí mít platný řidičský průkaz své země a zpáteční letenku. Mezinárodní ŘP nemusí být akcep- tován. Pronájemnavigace:63USDtýdněnebo13USDdenně. WEST zahrnuje státy Arizona, California, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah, Washington a Wyoming. kategorie kód plán Florida West Hawaii zbytek USA Manhattan & Chicago platné v období 01. 04. 2012 – 31. 03. 2013týden den týden den týden den týden den týden den Economy ECAR A 234 52 267 59 299 67 315 72 380 84 CHEVROLET AVEO 4× 3× B 284 62 317 69 349 77 365 82 430 94 Economy EDAR A 239 53 269 59 302 67 318 72 383 84 B 289 63 319 69 352 77 368 82 433 94 Compact CCAR A 265 59 289 63 320 70 337 75 400 88 NISSAN VERSA 4× 3× B 315 69 339 73 370 80 387 85 450 98 Compact CDAR A 272 60 293 65 325 72 342 77 405 89 B 322 70 343 75 375 82 392 87 455 99 Intermediate ICAR A 274 60 294 65 327 72 343 77 407 89 PONTIAC G6 5× 3× B 324 70 344 75 377 82 393 87 457 99 Intermediate IDAR A 275 60 295 65 328 72 344 77 409 89 B 325 70 345 75 378 82 394 87 459 99 Intermediate IFAR A 310 68 344 75 377 82 393 85 458 98 FORD ESCAPE 5× 4×B 373 80 407 88 439 94 455 98 520 110 Full-size FCAR A 292 65 325 73 357 79 374 83 438 95 CHEVROLET IMPALA 5× 4×B 342 75 375 83 407 89 424 93 488 105 Full-size SUV FFAR A 445 97 484 105 517 113 533 117 585 127 DODGE DURANGO 6× 4×B 508 109 547 118 579 125 595 129 648 139 Premium PDAR A 382 85 373 83 404 89 422 93 485 105 BUICK LUCERNE 5× 4×B 444 98 435 95 467 102 484 105 548 118 Luxury Car LDAR A 394 88 433 97 465 103 482 107 547 120 CADILLAC DTS 5× 4×B 457 100 495 109 528 115 544 119 609 133 Convertible STAR A 424 95 443 99 475 105 FORD MUSTANG 4× 2×B 474 105 493 109 525 115 Luxury Van MVAR A 413 92 443 99 475 105 492 110 557 123 DODGE CARAVAN 7× 6×B 475 104 505 112 538 118 554 123 619 135 4 Wheel Drive SFAR A 409 90 432 97 464 103 480 107 545 120 JEEP GRAND CHEROKEE 5× 5×B 472 103 494 109 527 115 543 119 608 133 Luxury Van SVAR A 589 129 685 152 TOYOTA SIENNA 8× 7×B 652 142 748 164 Luxury Van FVAR A 859 190 1007 215 CHEVROLET EXPRESS 12× 10×B 922 203 1069 228 M h PRONÁJEM AUTOMOBILŮ V U.S.A. 140 WWW.AMERICATOURS.CZ U. S. A.U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Vysvětlivky: Ceny uvedené v této tabulce jsou v KANADSKÝCH DOLARECH. Plán A zahrnuje: neomezené míle, CDW, pojištění zodpověd- nosti do 1 mil. dollarů, servisní, letištní, provinční a státní taxy a poplatky. Plán B zahrnuje: totéž co plán A + až tři řidiče navíc + pl- nou nádrž benzínu. Za střední sezónu jsou považovány všechny nájmy zasahující do období června a září; za vysokou sezónu potom nájmy zasa- hující do července a srpna 2012. Pronájem navigace zapříplatek75CADtýdněa15CADdenně. platné v období 01. 04. 2012 – 31. 03. 2013 kategorie kód plán nízká sezóna vysoká sezóna typ vozu nízká sezóna vysoká sezóna týden den týden den týden den týden den Economy ECAR A 490 75 613 88 Chevrolet Aveo 4× 3× 490 75 613 88 B 538 85 673 108 538 85 673 108 Compact CCAR A 525 75 657 94 Nissan Versa 4× 3× 525 75 657 94 B 577 92 722 115 577 92 722 115 Intermediate ICAR A 595 85 744 107 Toyota Corolla 5× 3× 595 85 744 107 B 647 103 809 128 647 103 809 128 Full size FCAR A 630 90 788 113 Chevrolet Impala 5× 4× 630 90 788 113 B 698 108 873 135 698 108 873 135 Luxury Van LCAR A 840 120 1050 150 Dodge Caravan 5× 4× 840 120 1050 150 B 924 148 1155 185 924 148 1155 185 Standard SUV SFAR A 840 120 1050 150 Jeep Grand Cherokee 5× 5× 840 120 1050 150 B 924 148 1155 185 924 148 1155 185 kategorie kód plán nízká sezóna střední sezóna vysoká sezóna platné v období 01. 04. 2012 – 31. 03. 2013 týden den týden den týden den economy ECAR B 399 89 426 96 467 102 Chevrolet Aveo 4× 3×C 453 100 479 107 520 112 compact CCAR B 402 90 429 96 469 102 Nissan Versa 4× 3×C 456 101 483 107 522 112 intermediate ICAR B 439 97 465 105 505 110 Dodge Caliber 5× 3×C 492 108 519 116 559 121 full size FCAR B 474 106 501 112 541 118 Dodge Charger 5× 4×C 528 117 554 123 595 128 luxury LCAR B 638 142 664 149 705 154 Cadillac STS 5× 4×C 705 155 732 163 771 168 minivan MVAR B 620 138 646 144 687 150 Dodge Grand Caravan 7× 6×C 687 152 714 158 753 164 4 wheel dr. SFAR B 580 129 607 136 646 141 Jeep Grand Cherokee 5× 5×C 646 142 673 150 714 155 PRONÁJEM AUTOMOBILŮ NA ALJAŠCEPRONÁJEM AUTOMOBILŮ NA ALJAŠCE PRONÁJEM AUTOMOBILŮ V KANADĚPRONÁJEM AUTOMOBILŮ V KANADĚ 141AMERICA TOURS 2012 KANADAKANADA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Florida CA-AZ-NV zbytek USA New York, EWR platné v období 01.04.2012 – 31.03.2013kód kategorie plán týden 1.-4. den extra den týden 1.-4. den extra den týden 1.-4. den extra den týden 1.-4. den extra den ECAR Economy 2-Door A 243 49 41 243 49 41 268 54 45 347 69 87 CHEVROLET AVEO 5× 3× B 293 59 51 293 59 51 318 64 55 397 79 97 EDAR Economy 4-Door A 248 50 41 248 50 41 276 55 46 356 71 89 B 298 60 51 298 60 51 326 65 56 406 81 99 CCAR Compact 2-Door A 256 51 43 256 51 43 290 58 48 382 76 95 FORD FOCUS 5× 4× B 306 61 53 306 61 53 340 68 58 432 86 105 CDAR Compact 4-Door A 261 52 44 261 52 44 301 60 50 392 78 98 B 311 62 54 311 62 54 351 70 60 442 88 108 ICAR Intermediate 2-Door A 273 55 45 273 55 45 307 61 51 398 80 100 DODGE AVENGER 5× 4× B 323 65 55 323 65 55 357 71 61 448 90 110 IDAR Intermediate 4-Door A 279 56 47 279 56 47 313 63 52 408 82 102 B 329 66 57 329 66 57 363 73 62 458 92 112 SCAR Standard 2-Door A 291 58 49 291 58 49 316 63 53 414 83 104 FORD FUSION 5× 4× B 341 68 59 341 68 59 366 73 63 464 93 114 SDAR Standard 4-Door A 298 60 50 298 60 50 321 64 53 422 84 105 B 348 70 60 348 70 60 371 74 63 472 94 115 FCAR Full-Size 2-Door A 311 62 52 311 62 52 325 65 54 433 87 108 DODGE CHARGER 5× 4× B 361 72 62 361 72 62 375 75 64 483 97 118 FDAR Full-Size 4-Door A 318 64 53 318 64 53 336 67 56 489 98 122 B 368 74 63 368 74 63 386 77 66 539 108 132 PDAR Premium 4-Door A 366 73 61 366 73 61 397 79 66 552 110 138 FORD CROWN VICTORIA 5× 4×B 429 86 74 429 86 74 460 92 79 615 123 151 LDAR Luxury 4-Door A 411 82 69 411 82 69 432 86 72 552 110 138 LINCOLN TOWN CAR 5× 4×B 474 95 81 474 95 81 495 99 85 615 123 151 STAR Convertible A 411 82 69 411 82 69 432 86 72 N/A N/A N/A FORD MUSTANG 4× 2×B 474 95 81 474 95 81 495 99 85 N/A N/A N/A IVAR Mini Van A 411 82 69 411 82 69 432 86 72 552 110 138 DODGE GRAND CARAVAN 7× 6×B 474 95 81 474 95 81 495 99 85 615 123 151 FVAR 12 Pax Van A 717 143 119 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A FORD 8-Pass VAN 12× 4×B 779 156 132 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A IFAR Sport Utility – Intermediate A 301 60 50 301 60 50 344 69 57 N/A N/A N/A FORD ESCAPE 5× 4×B 351 70 60 351 70 60 394 79 67 N/A N/A N/A SFAR Sport Utility – Standard A 414 83 69 414 83 69 453 91 75 539 108 135 JEEP GRAND CHEROKEE 5× 4×B 477 95 82 477 95 82 515 103 88 602 120 147 FFAR Sport Utility – Premium A 521 104 87 521 104 87 N/A N/A N/A N/A N/A N/A CHEVROLET TRAVERSE 5× 4×B 584 117 99 584 117 99 N/A N/A N/A N/A N/A N/A PRONÁJEM AUTOMOBILŮ V U.S.A. 142 WWW.AMERICATOURS.CZ U. S. A.U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Veškeré uvedené ceny jsou v USD. Plán A zahrnuje: neomezené míle, LDW, SLI, CFC, HSF, UMP , všechny taxy a letištní poplatky známé ke dni 01. 10. 2011. Plán B zahrnuje: totéž jako plán A, navíc až tři povolené řidiče nad 25 let, plnou nádrž benzínu. Podmínky pronájmu: A. Loss Damage Waiver (LDW) Základní pojištění vozu. V Americe nepovinné, ale doporučované pojištění v ceně 17 – 18 USD denně. Toto pojištění je pro klienty AMERICATOURSzahrnutovceněpronájmuvozidlauvšechplánů. B. Finanční depozit Od klienta, který nemá u sebe kreditní kartu, může být v mís- tě pronájmu požadován finanční depozit. Obvyklá výše je cca 25 USD za den nebo 100-150 USD za týden. Tento depozit je ve většině případů vrácen šekem na adresu klienta po uplynu- tí doby výpůjčky. Event. navrácení depozitu na místě je plně na rozhodnutí půjčovny. V lokalitě Atlanta je vlastnictví kreditní karty podmínkou pronájmu. C. Palivo Klientovi je vůz předán vždy s plnou nádrží, kterou je kli- ent povinen předplatit za cenu obvyklou v místě nájmu. Kli- ent odevzdá vozidlo s prázdnou nádrží. Nespotřebované pa- livo nelze refundovat. D. Druhý a další řidič Vozidlo je pronajímáno konkrétní osobě a další osoby zapsané do smlouvy podléhají poplatku 6 USD denně (s výjimkou Kali- fornie, která je bez poplatku). E. Státní a místní taxy a poplatky Klient je povinen platit na místě v půjčovně všechny státní a místní daně (tax) a poplatky v následujících výších (v závis- losti na předplaceném plánu): - Florida State Surcharge: aktuálně 2,05 USD denně u všech nájmů na Floridě Všechny uvedené ceny jsou v CAD. Plán A zahrnuje: nájem vozu, neomezené množství ujetých mil, LDW (spo- luúčast 500CAD), taxy, PLC (pojištění do 1.000.000CAD), CFC, Energy Fee, druhý řidič (pouze manžel/ka), TMF. Plán B zahrnuje: totéž co plán A + 1 nádrž benzínu. Vysoká sezóna: všechny nájmy zasahující do období 1.7. – 31.8.2012. Pro specifické podmínky pronájmu vozidel v Kanadě kontaktujte Vaši cestovní kancelář. Vůz lze pronajmout v následujících lokalitách: Vancouver letiště, Vic- toria, Calgary letiště, Edmonton letiště, Montreal letiště, Quebec City, Ottawa, Toronto letiště a downtown. Cena za pronájem GPS na vyžádání. - California Licence Fee: aktuálně 0,75 – 1,75 USD denně v zá- vislosti na kategorii vozu - Airport Operating Fee: výše je až do 10% z ceny pronájmu, obvykle 3 – 3,5 USD denně s vyjímkou Kalifornie - Sales Tax: tento poplatek je různý dle lokality, obvykle ve výši 5 – 15% z ceny nájmu a event. doplňkových služeb zakoupe- nýchnapřepážce.NaFloridějetaxpodnázvemHandlingFee. F. Řidič nižšího věku Všichni klienti se musí prokázat platným řidičským oprávněním a věk nesmí být nižší než 21 let. Řidiči ve věku 21 – 25 let jsou povinnizaplatitpoplatekzanižšívěkvevýši25–35USDdenně. G. Dětské sedačky Dětské sedačky jsou povinné pro děti ve většině států. Proná- jem sedaček je možný za 5 USD denně. H. Poplatek za ujeté míle / kilometry Aktuálně se poplatek za ujeté míle neúčtuje. I. Kategorie vozidel viz tabulka cen nájmů. FVAR je k dispozici jen na Floridě. J. Omezení pohybu do některých států a oblastí Ve většině lokalit je pohyb vozidel omezen na pouze konti- nentální státy USA a Kanady. Je zákaz vjezdu všech vozidel na území Mexika. K. Jednosměrný pronájem, Drop off fee Jednosměrný pronájem je možný pouze s autorizací rezervač- ního centra nebo půjčovny a to za poplatek. Výši poplatku (tzv. drop off fee) sdělí rezervační centrála po provedení rezervace. Vůz musí být vrácen na území U. S. A. L. Pojištění Vozidlo je pojištěno na odpovědnost vůči třetí osobě v minimál- ní výši vyžadované zákonem. - Supplemental Liability Insurance (SLI) je připojištění zodpo- vědnostina1.000.000USD.Cenanamístěje12,99USDnaden. Výhodnější je uvažovat o plánu B nebo C, kde je SLI zahrnuto. - Uninsured Motorist Protection (UMP) je připojištění pro pří- pad, kdy jste zraněni nebo poškozeni nepojištěným řidičem jiného vozidla. Tato pojistka je na místě nabízena za 6 USD denně. - Personal Accident and Effects Coverage (PAI-PEC) je zdravot- ní pojištění pro případ úrazu při autonehodě. Je nabízeno na místě za 6-7 USD denně. M. Upgrade Klient může požádat na místě o vyšší kategorii vozu za přísluš- ný poplatek splatný na místě. N. Částečné nevyužití nájmu V případě nevyužití části doby nájmu nemá klient nárok na náhradu. O. Navigace Pronájem navigace za příplatek 61 USD týdně a 9 USD denně. Příplatky: V Denveru je nutné počítat s místním poplatkem 11 USD týdně / 1,6 USD denně splatným na místě. - VNewarkuplatípříplatek21USDtýdněa3USDdenněsplat- ný na místě. Vysoká sezóna: - ke všem nájmům zasahujícím do období 28.6. – 16.8. a 14.12. – 31.12. připočtěte 56 USD týdně a 11 USD denně kategorie plán nízká sezóna vysoká sezóna typ vozu kód den týden den týden ECONOMY ECAR A 60 330 67 365 TOYOTA YARIS 5× 3×B 72 393 78 427 COMPACT CCAR A 63 343 69 379 TOYOTA MATRIX 5× 4×B 74 407 80 440 INTERMEDIATE ICAR A 65 358 72 393 TOYOTA COROLLA 5× 4×B 79 434 85 468 FULL SIZE FCAR A 68 372 74 407 TOYOTA CAMRY 5× 4×B 88 482 94 517 MINI VAN IVAR A 85 468 92 503 DODGE CARAVAN 7× 6×B 107 588 113 619 SPORT UTILITY SFAR A 83 454 89 489 JEEP GRAND CHEROKEE 5× 4×B 105 578 112 613 PRONÁJEM AUTOMOBILŮ V KANADĚPRONÁJEM AUTOMOBILŮ V KANADĚ 143AMERICA TOURS 2012 KANADAKANADA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

PRONÁJEM OBYTNÝCH AUTOMOBILŮ V U.S.A. A KANADĚPRONÁJEM OBYTNÝCH AUTOMOBILŮ V U.S.A. A KANADĚ Compact Motorhome C19 Cena na vyžádání* Compact Motorhome C22 Cena na vyžádání* Standard Motorhome C25 Cena na vyžádání* Large Motorhome C30 Cena na vyžádání* 134 půjčoven po celých Spojených státech (například Anchorage, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Salt Lake City, Denver, Phoenix, Dallas, Houston, Chi- cago, Memphis, Boston, New York, Orlando, Miami…). Kanada: Halifax, Montreal, Toronto, Calgary, Vancouver, Whitehorse. Minimální délka pronájmu 7 dní. Výpůjčka a vrácení camperu není možná v ne- děli. Camper je možno pronajmout až druhý den po příletu do USA/Kanady. Spoluúčast 500 USD/CAD. Ceny nájmu jsou zpracovávány vždy na vyžádání dle konkrétní objednávky. *Cena vždy závisí na nabídce a poptávce v konkrétní lokalitě a termínu. Platí, že při včasné objednávce je cena nižší. 144 WWW.AMERICATOURS.CZ U. S. A. – KANADAU. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

PRONÁJEM MOTOCYKLŮ V U.S.A.PRONÁJEM MOTOCYKLŮ V U.S.A. LOKALITY A SEZONY (ostatní lokality na vyžádání) VYSOKÁ SEZONA - CELÝ ROK ZAVŘENO 1.11-31.3. vysoká sez. nízká sez. Albuquerque, NM 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Atlanta, GA JEN VS JEN VS Billings, MT 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Boston, MA 1.4.-31.10. ZAVŘENO Chicago, IL 1.4.-31.10. ZAVŘENO Cleveland, OH 1.4.-31.10. ZAVŘENO Dallas, TX 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Denver, CO 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Flagstaff, 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Fresno, CA 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Honolulu, HI JEN VS JEN VS Houston, TX 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Jackson, WY 1.4.-31.10. ZAVŘENO Las Vegas, NV 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Los Angeles, CA 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Maui, HI JEN VS JEN VS Memphis, TN 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Milwaukee, WI 1.4.-31.10. ZAVŘENO Minneapolis, MN 1.4.-31.10. ZAVŘENO Myrtle Beach, SC 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Nashville, TN 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. New Orleans, LA JEN VS JEN VS Newark, NJ 1.4.-31.10. ZAVŘENO Palm Springs, 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Phoenix, AZ JEN VS JEN VS Queens, NY 1.4.-31.10. ZAVŘENO Reno, NV 1.4.-31.10. ZAVŘENO Salt Lake, UT 1.4.-31.10. ZAVŘENO San Diego, CA JEN VS JEN VS San Francisco, CA 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. San Jose, CA 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Santa Monica, CA 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Seattle, WA 1.4.-31.10. ZAVŘENO Sedona, AZ JEN VS JEN VS Springfield, MO 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Washington, DC 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Daytona, FL 16.8.-31.5. 1.6.-15.8. Ft. Lauderdale, FL 16.8.-31.5. 1.6.-15.8. Kissimmee, FL 16.8.-31.5. 1.6.-15.8. Miami, FL 16.8.-31.5. 1.6.-15.8. Orlando, FL 16.8.-31.5. 1.6.-15.8. Cena zahrnuje: nájem motocyklu a základní pojištění, transfer z/do hotelu, sedlovou brašnu, 2 přilby. Cena nezahrnuje: místní, státní a prodejní taxy, benzín, ujeté míle. Mileage: A) 0,39 USD/ujetá míle – splatné na místě B) 39,- USD/den – předplacených 100 mil denně C) 48,- USD/den – předplacené neomezené množství ujetých mil Rozšířené pojištění (E-VIP Damage Waiver): 36,- USD/den nájmu Bezpečnostní depozit 100 USD Navigace 15 USD/den nájmu Harley Davidson Electra Glide Vysoká sezóna: 88 USD/den Nízká sezóna: 50 USD/den Harley Davidson Road King Vysoká sezóna: 88 USD/den Nízká sezóna: 50 USD/den Harley Davidson Heritage Softail Vysoká sezóna: 88 USD/den Nízká sezóna: 50 USD/den Harley Davidson Dyna Wide Glide Vysoká sezóna: 88 USD/den Nízká sezóna: 50 USD/den Harley Davidson Low Rider Vysoká sezóna: 88 USD/den Nízká sezóna: 50 USD/den Honda Shadow 750 Vysoká sezóna: 58 USD/den Nízká sezóna: 33 USD/den Harley Davidson Sportster Vysoká sezóna: 58 USD/den Nízká sezóna: 33 USD/den BMW K1200LT Vysoká sezóna: 106 USD/den Nízká sezóna: 69 USD/den Honda Gold Wing Vysoká sezóna: 106 USD/den Nízká sezóna: 69 USD/den 145AMERICA TOURS 2012 U. S. A. – MEXIKOU. S. A. – MEXIKO

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

STŘEDNÍ A JIŽNÍSTŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKAAMERIKA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

INFORMACE O MEXIKUINFORMACE O MEXIKU ti se těší letnímu, téměř tropickému poča- sí s teplotami v rozmezí od 22°C do 32°C prakticky celý rok, jen v období od června do listopadu tu více prší. Napětí v síti je 120 V o kmitočtu 60 Hz, zásuvky jsou uzpůsobeny pro zástrč- ky se dvěma plochými konektory. Pro ev- ropské přístroje budete potřebovat vhod- ný adaptér. Mexiko je největší španělsky mluvící země na světě. Kromě toho mexičtí indiá- ni hovoří 58 domorodými jazyky a dialekty a k tomu používají španělštinu jako obec- ně dorozumívací jazyk. V hotelích a pod- nicích orientovaných na turisty se domlu- víte anglicky. Cestovní agentury a turistic- ké kanceláře mohou zprostředkovat ang- licky mluvící průvodce. V hlavním městě a dalších větších městech otvírají obchody a úřady v 9 ráno a zůstávají otevřeny do 18 hodin nebo i déle. Ve většině rekreačních za- řízeních a ve vnitrozemí jsou obchody a úřady od dvou do čtyř odpoledne za- vřené, a pak zůstávají otevřeny do 19 nebo 20 hodin. V Mexiku nejsou výdělky vysoké, a tak většina zaměstnanců ve službách musí spoléhat na spropitné. To platí zejména pro nosiče a číšníky. Nosiči dostávají od 5 do 10 pesos za zavazadlo, číšníci 10 až 20% z ceny účtu, podle spokojenosti zá- kazníka. Mexiko City – hlavní město a jedno z největších měst na světě. Díky své více než dvoutisícileté historii se město sta- lo kulturním a komerčním centrem dáv- né civilizace. Většina hlavních turistic- kých atrakcí se nachází na pětikilometro- vém úseku mezi parkem Bosque de Cha- pultepec a hlavním náměstím, zvaným Zócalo. Teotihuacan – město založené před dvěma tisíci lety neznámým národem, leží severně od Mexico City a jeho pyramidy budí i po mnoha staletích respekt a úctu. Chichen Itza – je největší a nejzachova- lejší mayské město. Nejslavnější budovou je chrám hadího boha Kukulcána, který Španělé pojmenovali El Castileo. Tato de- vítistupňová pyramida dokládá, jak doko- nale ovládali Mayové kalendář. Cancún – pro většinu návštěvníků Me- xika je hlavním turistickým centrem. Akva- marínová voda, bílý písek, luxusní hotely a bohatý noční život jsou neodolatelným magnetem pro více jak 2 miliony návštěv- níků ročně. Hlavní město: Mexico Obyvatelstvo: 106 203 000 Rozloha: 1 972 550km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: GMT -6 až -8 Měna: 1 nové peso Vízum: není potřeba Mexiko je největším státem Střední Ameriky. Jeho území lemuje pobřeží, zčás- ti také díky dvěma velkým známým poloo- strovům Baja California a Yucatan. Na zá- padě jeho břehy omývá Tichý oceán, na východě pak v Mexickém a Campéchském zálivu vody Karibského moře. Na severu Mexiko sousedí s USA, na jihu s Guatema- lou a Belize. Krajina je extrémně hornatá se dvěma dlouhými pohořími jménem Si- erra Madre. Historie Mexika sahá až do prvního ti- síciletí před naším letopočtem. První vý- znamnější civilizace byli Olmékové, kte- ří výrazně ovlivnili i mladší civilizace. Po nich následovala další významná civiliza- ce – Mayové. Ti dosáhli pozoruhodných úspěchů: astronomové upravili kalendář do neuvěřitelně přesné podoby, matema- tikové začali používat „nulu“ a písaři vy- vinuli epigrafický styl písma. Zároveň pa- třili mezi zakladatele několika městských států v nížinách jihovýchodního Mexika. Po nich následují Toltékové a Aztékové. V roce 1519 připlouvají k břehům Mexi- ka Španělé a o dva roky později Hernán Cortes dobývá toto území pro španělskou korunu. Její nadvláda trvá 300 let. Písem- nosti a knihy byly spalovány, zlaté orna- menty přetaveny na ingoty a odesílány do Madridu. Mexiko je ohromná země s různými kli- matickými podmínkami. Pobřežní oblas- 147AMERICA TOURS 2012 MEXIKOMEXIKO

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

ARGENTINA Hlavní město: Buenos Aires Obyvatelstvo: 40 091 359 Rozloha: 2 780 400km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: GMT -3 Měna: argentinské peso Vízum: není potřeba Argentina se nachází na jižní polokouli, v jižní části amerického kon- tinentu. Její rozsáhlé území je ohraničeno na východě vodami Atlantského oceánu. Základní charakteristikou je zde obrovský rozdíl mezi nepřehled- nými pláněmi na východě a impozantními pohořími And na západě, které tvoří přirozenou hranici se sousední Chile. Argentina byla objevena Španělem Juanem Diazem de Solis v roce 1516 a za další tři století španělské vlády zde bylo téměř vyhubeno pů- vodní obyvatelstvo. Roku 1816 byla vyhlášena nezávislost. V poválečném období dochá- zelo k častému střídání civilních i vojenských vlád, výjimkou bylo období vlády J. D. Perona 1946-1955. Stejně jako krajina je i počasí v Argentině velmi rozmanité – tropic- ké a subtropické na severu až po subarktické na jihu. V Argentině si každý návštěvník přijde na své. Buenos Aires – v době své slávy nejkrásnější město Jižní Ameriky se slavným prezidentským pa- lácem Casa Rosada, proslaveným muzikálem o manželce argentinské- ho prezidenta Peróna Evitě, ale i světově známým tangem, které se zde tančí téměř všude. Argentina si získá návštěvníky i svou úchvatnou přírodou. Sedmitisícové vrcholky And se pyšně tyčí nad proslavenou suchou pam- pou. Mohutné ledovce poblíž El Calafate zaujmou jistě každého svou majestátností stejně jako nádherné vodopády Iguacu u hranic s Brazílií. ARUBA Hlavní město: Oranjestad Obyvatelstvo: 103 000 Rozloha: 193km2 Jazyk: holandština Časové pásmo: GMT -4 Měna: Arubský florin Vízum: není potřeba Aruba je jeden z nejpopulárnějších karibských ostrovů. Od prvního okamžiku na ostrově máte pocit bezpečí a přátelské atmosféry. Ve zdej- ším klimatu se výborně daří bujné tropické vegetaci. Pobřeží ostrova je lemováno jedinečnými plážemi z bílého jemného písku. Na Arubě tvr- dí, že je zde stále léto. Rozdíl mezi denními a nočními teplotami je pou- ze 3 stupně Celsia. První Evropan, který zde přistál, byl Španěl Alonso de Ojeda v roce 1499. Během následujících let se několikrát měnila nadvláda nad ostro- vem, střídali se Holanďané a Španělé. Nyní patří Aruba k Nizozemskému království. K největším atrakcím Aruby patří beze sporu nádherné pláže. Za zhlédnutí jistě stojí i pevnost Zoutman, starý protestantský kostel a vápen- ka v Oranjestadu nebo numizmatické muzeum v hlavním městě, kde na- jdete více než 30.000 mincí vylovených z vraků lodí celého světa. Ostrov Aruba je rájem potápěčů a milovníků pohodové dovole- né na krásných klidných plážích. Pobyt zde můžeme doporučit i rodi- nám s malými dětmi. BAHAMY Hlavní město: Nassau Obyvatelstvo: 310 000 Rozloha: 13 939km2 Jazyk: angličtina Časové pásmo: GMT -5 Měna: bahamský dolar Vízum: viz Informace o zemích Ameriky Společenství Bahamy čítá přibližně 700 ostrovů v Atlantickém oceánu, leží cca 90km od pobřeží Floridy a nabízí nádherné pláže s bílým pískem a křišťálově modrou vodou. Cable Beach a Paradise Islands, dvě nádherné turistické destinace, jsou proslavené vodními sporty, golfem, tenisem a ka- síny. Hlavní město Baham – Nassau má stále svůj koloniální šarm a nabí- zí i neobyčejné možnosti k nákupům. Bahamy byly, předtím než je v roce 1492 objevil Kryštof Kolumbus, osídleny Arawaky. Během americké války o nezávislost a později občanské války přišli na ostrovy loajalisté se svými otroky. S jejich potomky se zde setkáváme dodnes. Bahamy mají asi 310 000 obyvatel, z toho asi 190 000 jich žije v Nassau a okolí. Na Bahamách vládne tropické a subtropické podnebí. Teplý Golfský proud omývá západní pobřeží a od rovníku neustále vane mírný jihový- chodní vítr. Z tohoto důvodu teploty ani v zimě neklesnou pod 15°C a v létě jsou zřídka kdy vyšší než 32°C. Teplota vody v křišťálově čistém moři se pohybuje mezi 23-27°C. BARBADOS Hlavní město: Bridgetown Obyvatelstvo: 286 000 Rozloha: 431km2 Jazyk: angličtina Časové pásmo: GMT -4 Měna: barbadoský dolar Vízum: do 28 dnů není potřeba Barbados je dost často nazýván perlou v Karibském moři. Nejvýchodnější ostrov na východní hranici Karibiku je součástí Malých Antil. Většinu ostorova tvoří nížiny a nejvyšší bod na ostrově je vrchol Mount Hillaby (cca 340m. n. m). Klima ostrova je tropické, pasáty udržu- jí relativně mírné teploty nad ostrovem. Období děšťů spadá do období června až listopadu, zbytek roku je období sucha. Ostrov byl objeven Portugalci v roce 1536 a své jméno dostal zřej- mě podle dlouhých lián fíkovníků, které vypadají jako vousy. Roku 1625 se stal britskou kolonií, nyní je nezávislým členem Britského společenství. Na Barbadosu jsou ideální podmínky k plavání a šnorchlování. Západní pobřeží ostrova je obklopeno korálovými útesy a má výborné podmínky pro potávění. Pěší turisté se mohou při túrách a toulkách ost- rovem seznámit nejen s přírodou, ale i s historií. Najdete zde i dostatek cyklostezek nebo možností vyjížděk na koni. ZanávštěvujistěstojíhlavníměstoBridgetown,městonajihozápaděos- trova,kdenajdetesměsicimoderníikoloniálníarchitektury.Určitěsinenechte ujít návštěvu některé staré plantáže, botanické zahrady nebo místní národní park,stejnějakotovárnunazpracovánícukrovétřtinyneborumovédestilerie. BOLÍVIE Hlavní město: Sucre Obyvatelstvo: 8 858 000 Rozloha: 1 098 581km2 Jazyk: španělština, angličtina Časové pásmo: GMT -4 Měna: boliviano Vízum: není potřeba Bolívie je jednou ze dvou jihoamerických vnitrozemských států ve střední části And. Přes 600km široké Andy se skládají ze Západních a Východních Kordiller, které jsou odděleny náhorní plošinou Altiplano, ležící v průměrné výšce 4000 metrů nad mořem. Na západě při hranicích s Peru najdeme nejvýše položené jezero světa Titicaca. Nížina na východě má vlhké tropické podnebí, které se dost liší od mírného, suššího a chladnějšího podnebí náhorní plošiny Altiplana. Území dnešní Bolívie bylo ve 30. letech 16. století dobyto Španěly. V srpnu 1825 dosáhl bolívijský lid politické samostatnosti a vyhlásil repub- liku. Oficiálním hlavním městem je Sucre, ale obchodním a politickým cen- trem je La Paz, protože je na přístupnějším místě. La Paz je v údolí řeky náhorní plošiny Altiplano ve výšce 3.658m nejvýše položeným hlavním městem na světě. Druhým největším bolívijským městem je Santa Cruz, které je zároveň oblastním zemědělským centrem. Vysokohorská republika láká své návštěvníky především svou přírodou – Andami, jejichž vrcholky dosahují výšky až 6.000 metrů, jezero Titicaca, amazonský prales a neobvyklou faunou – nalezneme zde velmi rozšíře- né medvědy, jaguáry, lamy, alpaky, tapíry, želvy, krokodýly a vládce nad Andami kondory. Za návštěvu jistě stojí La Paz s typickou koloniální třídou, Sun Island – místo vzniku legendární říše Inků, Sucre s pozůstatky úchvatné koloniální architektury či Santa Cruz s nejstarší jezuitskou misií San Javier. BRAZÍLIE Hlavní město: Brasilia Obyvatelstvo: 191 909 000 Rozloha: 8 511 965km2 Jazyk: portugalština Časové pásmo: GMT -2 až GMT -5 Měna: 1 real Vízum: vízum není potřeba Brazílie je rozhodně perla Jižní Ameriky. Svou rozlohou patří k nej- větším státům světa. Před objevením Brazílie Portugalci v roce 1500 bylo území osídleno indiánskými kmeny. Z této doby se rovněž datuje název země – Brazílie – jméno vzniklo podle vzácného dřeva pro svou narůžo- vělou barvu připomínajícího rezavé uhlí – pau-brasil. Do historie země se významně zapsal i J. Kubitschek – původem Čech. V šedesátých letech minulého století byl prezidentem Brazílie a významně se zasadil o přesunutí hlavního města z Rio de Janeira do Brasilie, ide- álního středu celé země. Na většině území Brazílie převládá tropické teplé a vlhké podne- bí se sezónními srážkami. Na jihu území je podnebí subtropické, nejvyš- ší průměrné teploty s minimálními výkyvy během roku se vyskytují v po- vodí Amazonky. Obdobné klimatické podmínky jsou rovněž na východním pobřeží. Brazilská zima trvá od června do srpna. Každoročníudálostíčíslo1vBrazíliijekarnevalvRiodeJaneiru,pohybli- výsvátektanceahudby,konajícísevždy46dnípředVelikonocemi.Vtutodobu je několik dní pracovní volno a Brazilci se věnují pouze karnevalovému dění. PokudBrazíliinavštívíte,rozhodněnevynechejtenávštěvuRiodeJaneira. Totoměstopůsobilomagickýmdojmemužnaprvníkolonistyanepřestalopři- tahovat návštěvníky do dneška. Rio připomíná svou romantickou atmosférou Paříž, svou živostí Řím a celonočním životem Madrid. Město je rovněž úžas- né svou polohou mezi nádherným zálivem s rozmanitými ostrůvky a vysokým hřebenem,naněmžjižzačínáprales.SvětověznámévrcholyCukrováhomole a Corcovado či proslulá pláž Copacabana uchvátí srdce každého návštěvníka. Za návštěvu jistě stojí i další krásy Brazílie – nádherné vodopády Iguacu, Amazonský prales, Sao Paulo a mnoho dalších míst. DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA Hlavní město: Santo Domingo Obyvatelstvo: 8 950 000 Rozloha: 48 730km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: GMT -4 Měna: dominikánské peso Vízum: pro pobyt kratší než 90 dní není potřeba vízum Ostrov Hispaniola, který je součástí Velkých Antil, je rozdělen na dvě části, větší z nich obývá Dominikánská republika. Na ostrově, kromě pláží, naleznete i 3 horské hřebeny, z nichž Cordillera Centra je nejvyšším pohořím Karibiku. Typickým rysem zdejší krajiny jsou vysoké palmy, které naleznete pouze v karibské oblasti a ko- kosové palmy podél pobřeží. Bílé písečné pláže Karibiku, bujná tropická vegetace a rozmanitá tu- ristická letoviska nabízí klientům možnost příjemně strávit svou dovole- nou v Dominikánské republice. Ostrov byl objeven v roce 1492 Kryštofem Kolumbem a jeho památ- ka je zde dodnes připomínána. Hlavní město Santo Domingo je nazývá- no prvním evropským městem v Americe a kromě jiného zde nalezneme i nejstarší americkou katedrálu. ECUADOR Hlavní město: Quito Obyvatelstvo: 13 783 000 Rozloha: 256 370km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: GMT -5 Měna: sucre Vízum: není potřeba Ecuador je jednou z nejmenších zemí Jižní Ameriky. Je to rozvojo- vá země ležící na rovníku, odkud pochází i její název. Turista zde nalez- ne jak přímořskou krajinu, tak andské pohoří. Na území Ecuadoru se tyčí nejvyšší činná sopka světa Cotopaxi – 5.897 metrů. Podnebí je zde velmi závislé na nadmořské výšce. V nížinách je tro- pické, v horách chladnější a sušší. V 15. století se do Ecuadoru rozšířila z Peru Incká říše. Po dobytí Incké říše v Peru roku 1532 začalo dobývání Ecuadoru Španěly. Roku 1830 byla vyhlášena nezávislost. Ecuador je navštěvován hlavně pro svou unikátní přírodu. Nejslavnější jsou sopky Chimborazo a Cotopaxi. V Amazonském pralese v povodí řeky Napo žijí například mravenečník, vačice a neuvěřitelné množství papoušků, hadůakrokodýlů.Knejnavštěvovanějšímpřírodnímrezervacímpatříbiolo- gickárezervaceMaquipucuna,kdevdeštnémpralesežijíopice,lamyaleno- chodi. Nad šestitisícovými vrcholky And se majestátně vznáší kondor andský. Hlavní pamětihodnosti nalezneme z doby Incké říše – slavné rui- ny Ingapirca, kde se nachází obřadní chrám z doby Inků. Koloniální pa- mátky pak spatříme především v hlavním městě Quitu – katedrály, vlád- ní palác i koloniální kostely. GUADELOUPE Hlavní město: Basse Terre Obyvatelstvo: 417 000 Rozloha: 1 780km2 Jazyk: francouzština Časové pásmo: GMT -4 Měna: EURO Vízum: Pro pobyt kratší než 90 dní není potřeba vízum Vulkanický ostrov, který má tvar motýla, má dvě části. Severní kří- dlo „Grand Terre“ je mnohem plošší a podnebí je zde sušší. Nalezneme zde hlavně plantáže na pěstování cukru. Jižní křídlo „Basse Terre“ je hor- natější a nachází se zde i aktivní vulkán „La Soufriere“. Ostrov je pokryt banánovými plantážemi. Guadeloupe byl zpočátku obydlen indiány, kteří ho nazývali Ostrov krásných vod. Při své druhé výpravě ho objevil Kryštof Kolumbus (v roce 1493) a později připadl Francii. Obě části ostrova jsou velice rozmanité. Na Grand Terre vychutnáte klasické karibské pláže s bílým pískem, na druhém Basse Terre naleznete zelený snový tropický les a horské stráně. P kP kP kP kP dddddBBBB ílílí iiii štíštíští ítítít dh dh dh d ěěě hhhh jtjtjtt áááá štštštštšš ěěě RiRiRi ddd JJJ iiii INFORMACE O ZEMÍCH STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKY A KARIBIKUINFORMACE O ZEMÍCH STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKY A KARIBIKU VŠEOBECNÉ INFORMACEVŠEOBECNÉ INFORMACE 148 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

CHILE Hlavní město: Santiago de Chile Obyvatelstvo: 16 598 000 Rozloha: 756 950km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: GMT -4 Měna: nové chilské peso Vízum: není potřeba Chile je významná jihoamerická země, jejíž 4.300km dlouhé území sahá od horských pustin na severu až po deštivé území na jihu kontinen- tu. Podélně lze území rozdělit na tři části – pobřežní horské pásmo, kte- ré bylo v jižní části zatopeno vodou a tím vznikla řada ostrovů, druhou částí je podélné údolí táhnoucí se od hranic s Peru k Puerto Monttu a tře- tí je horský masiv And. Andy zabírají téměř polovinu rozlohy země a do- sahují výšky až 6.800 metrů. Podnebí Chile je stejně rozmanité jako reliéf krajiny. Andské poho- ří má v nejvyšších polohách velmi studené zimy a velké množství sněhu. V západní části Chile jsou tři různá klimatická pásma – pouštní na seve- ru, uprostřed středozemní typ a na jihu vlhké podnebí. Území Chile, které objevil v r. 1520 F. Magalhaes, bylo osídleno in- diánskými kmeny. Na počátku 16. století vtrhli do země Španělé a po- robenou zemi změnili na svou kolonii. V roce 1818 se stala Chile suve- rénním státem. Většina Chilanů žije ve střední části země. V Santiagu žije jedna třeti- na veškerého obyvatelstva. Je tak největší průmyslové a politické centrum země. Návštěvník Chile zde může především obdivovat rozmanitou příro- du – nehostinnou poušť Atacama, jezerní oblast v povodí řeky Bio Bio s vy- haslými sopkami, vodopády, zasněžené vrcholky And či ledovce a Ohňovou zemi. Za shlédnutí jistě stojí i historické město Santiago s koloniálním cen- trem, předkolumbovským muzeem a stavbami z doby španělské nadvlády. KOSTARIKA Hlavní město: San José Obyvatelstvo: 4 509 392 Rozloha: 51 100km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: GMT -7 Měna: kostarický colón Vízum: není potřeba Kostarika je malá hornatá republika zaujímající úzký pruh území mezi Tichým a Atlantským oceánem ve střední Americe. Mohutné pásmo Talamanca vyniká řadou vrcholů nad 3.000 metrů. Mezihorské plošiny mají o něco chladnější tropické podnebí, ale jsou nejvíce osídleny. Kostarika byla objevena Kryštofem Kolumbem v roce 1502. Do do- bytí Španěly v roce 1509 ji obývaly různé indiánské kmeny, které byly té- měř zcela vyhubeny. V roce 1821 se Kostarika stala samostatným státem. Největším lákadlem pro turisty je zde především malebná příroda. Najdeme zde více než osm set druhů ptáků, tropický prales s nespočetným množstvím druhů stromů, keřů a dřevin. Ze zvířat jsou nejznámější želvy, jaguáři, papoušci, tukani a opice. Kostarika je známá především velkým množstvím národních parků na svém území. Jedním z nejznámějším je národní park Arenal Vulcano s do- sud činným vulkánem, který je zde možné bezpečně pozorovat. V hlavním městě San José je možná návštěva některého z muzeí z předkolumbovské doby nebo Národního divadla z konce devatenáctého století. JAMAJKA Hlavní město: Kingston Obyvatelstvo: 2 758 000 Rozloha: 10 991km2 Jazyk: angličtina Časové pásmo: GMT -5 Měna: jamajský dolar Vízum: lze získat při vstupu do země JamajkajetřetínejvětšíKaribskýostrov.Rozkládásenacca11.424km2 , je 235km dlouhý a široký od 35 do 82km. Na ostrově najdete bezpočet plá- ží, 120 řek a říček a několik minerálních pramenů. Země je velmi horna- tá a její největší vrchol Blue Montain Peak se tyčí do výše 2.256 metrů. Vyžití si zde najdou nejen příznivci bílých pláží, ale i golfisté a příz- nivci vodních sportů. Jamajka je rovněž známá jako domov reagge stylu, jeho hlavní představitel Bob Marley získal světovou proslulost. Jednou z vyhledávaných atrakcí Jamajky jsou i vodopády Dunn’s River Waterfalls, známé i z populárních „bondovek“. K nejvyhledáva- nějším letoviskům patří oblasti Ocho Rios, Montego Bay nebo Negril. MARTINIQUE Hlavní město: Fort de France Obyvatelstvo: 431 800 Rozloha: 1 100km2 Jazyk: francouzština Časové pásmo: GMT -4 Měna: Euro Vízum: není potřeba Martinique je země, která Vás bude inspirovat ke snění. Často je na- zýván květem Karibiku. Naleznete ho mezi karibskými ostrovy Dominika a Guadeloupe. Tento ostrov byl objeven Kryštofem Kolumbem v roce 1502 na jeho čtvrté cestě do Nového Světa. V té době byl ostrov obydlen carib- skými indiány, kteří předtím vyvraždili původní kmen Arawaků. Kromě dvou krátkých period pod britskou nadvládou byl ostrov součástí Francie. V současné době má Martinique 392.000 obyvatel, z nichž 100.000 žije v hlavním městě Fort de France. Na tomto ostrově si příjdou na své příznivci plavání a odpočinku na pláži, vodních sportů i potápění. Můžete se zde projíždět s koněm na plá- ži nebo podniknout pěší túru do hor či na horském kole. Najdete zde ně- kolik možností golfu nebo tenisu. Odborníci tvrdí, že rum pocházející z ostrova Martinique je nejlepší na světě. Zároveň je Martinique nazýván výlohou Paříže v srdci Karibiku. To vše nabízí Martinique, klenot v karibské koruně. NIKARAGUA Hlavní město: Managua Obyvatelstvo: 5 680 000 Rozloha: 129 494km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: GMT -6 Měna: cordoba Vízum: není potřeba Nikaragua se nachází ve Střední Americe, její pobřeží je omývá- no Karibským mořem na jedné straně a Tichým oceánem na straně dru- hé. Každého návštěvníka uchvátí její přírodní skvosty – nekonečné oceá- ny, nápadné vulkány, ohromná jezera, magické laguny, neuvěřitelné řeky, nesčetné množství druhů rostlin a zvířat. Nalezneme zde ale i koloniální města, archeologické poklady, divy přírody, živou hudbu a neobyčejně za- jímavou a chutnou místní kuchyni. Turisté mohou využít pro svou rekreaci některou z pláží na 305km dlouhém Pacifickém pobřeží. Slunečních dní v roce je zde téměř 300. Na plážích se můžete kromě plavání i potápět, surfovat či pozorovat příro- du. Některé želvy využívají zdejší příznivé klimatické prostředí ke každo- ročnímu kladení vajec. Jednou ze zajímavostí Nikaragui je Lago de Nicaragua. Nikaragujci ho často nazývají „sladké moře“ a je největším jezerem Střední Ameriky. Přestože leží pouhých 19km od pobřeží Tichého oceánu, jeho vody jsou splavnou řekou Río San Juan odváděny do Karibského moře. PANAMA Hlavní město: Panama Obyvatelstvo: 3 405 813 Rozloha: 78.200km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: GMT -5 Měna: balboa Vízum: není potřeba Panama, přímořský stát ve Střední Americe, byla objevena roku 1501 španělským mořeplavcem Rodrigem Galvanem de Bastidem a o několik let později se stala španělskou kolonií. V následujícím období byla postupně pod nadvládou Peru a Kolumbie. Polovinu plochy tvoří nížiny, nejvyšším pohořím je na západě po- hoří Sierra de Veraguas, kde nalezneme i nevyšší horu – činnou sop- ku Vulkán Barú. Panama je převážně zemědělský stát. Z hospodářství je významný jen Panamský průplav, který je jednou z nejdůležitějších vodních cest na světě. V celé Panamě naleznete vlídné přivítání a přátelskou pohostin- nost. Panama je po setmění jasná a veselá, pulzující bouřícím rytmem. Můžete vyzkoušet národní kuchyni – např. čtvercové tamales v baná- nové slupce, horké křupavé empanadas nebo panamskou populární po- choutku z ryby ceviche. Kosmopolitní město Panama City nabízí návštěvníkům velké množ- ství koloniálních staveb, muzeí i parků. V jeho těsné blízkosti můžete ob- divovat neuvěřitelné množství divoké zvěře. Díky tomuto faktu patří Panama k jednomu z nejpřitažlivějších cílů ekoturistiky v Americe a na světě. Nádherné pláže můžete využít k skvost- nému potápění. PERU Hlavní město: Lima Obyvatelstvo: 27 926 000 Rozloha: 1 285 216km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: GMT -5 Měna: nový sol Vízum: není potřeba Peru je třetí největší země Jižní Ameriky. Nachází se na jejím západ- ním pobřeží od Tichého oceánu až po majestátní Andy. Historie Peru sahá několik tisíc let před náš letopočet. Největšího rozkvětu však pravděpodobně dosáhla v období 10.-16. století, kdy se na jeho uzemí rozkládala mocná říše Inků. Incká říše byla jednou z nejvy- spělejších kultur předkolumbovské doby. Inkové měli perfektní organizaci práce a díky ní si dokázali podrobit řadu kultur a vytvořit obrovskou říši. Koncem 16. století je Peru dobyta a připojena ke Španělsku. Nezávislost byla vyhlášena až v roce 1821. Osvoboditelé byli argentinský generál José San Martín a Simon Bolívar. Podnebí je zde velice závislé na poloze, je zde mírné pouštní, v Andách chladnější a v Amazonii tropické s letními dešti. Peru patří mezi turisticky nejatraktivnější země na světě. Hlavní měs- to Lima je nazýváno městem králů, najdete zde katedrálu a klášter San Francisco, ale i muzeu antropologie a archeologie s fascinujícími kolekce- mi kultur Chavin, Nazca, Mochica a Chimu. Důkazy o neobyčejnosti incké kultury nalezneme především v krásném městě Cuzco či v téměř posvát- ném městě Machu Picchu. ZanávštěvujistěstojínejvýšepoloženéjezeronasvětěTiticaca,přeletnad zvláštními obrazci na planině Nazca či malebné koloniální městečko Trujillo. VENEZUELA Hlavní město: Caracas Obyvatelstvo: 26 415 000 Rozloha: 916 445km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: GMT -4 Měna: bolívar Vízum: není potřeba Venezuela je nejsevernější zemí Jižní Ameriky. Její rozsáhlé území sahá od pobřeží Karibského moře, kde jí patří i několik menších ostro- vů, až hluboko do vnitrozemí téměř k rovníku. Andy pronikají jen na se- ver a západ země. Na jih od nich jsou rozsáhlé planiny Orinocké nížiny a Guyanská vysočina. Objevitelé nazvali zemi podle charakteru krajiny Malými Benátkami – Venezuela. Země má různé klimatické podmínky v závislosti na nadmořské výš- ce. Nížiny mají podnebí horké a vlhké, zatímco Orinocká nížina má hor- ká a vlhká léta, ale suché zimy. Venezuela byla objevena Kryštofem Kolumbem v r.1498. O rok později byla obsazena španělskými kolonizátory. Nezávislost si vydobyla v r.1821. Největší lákadlem pro návštěvníka Venezuely je rozhodně její pří- roda. V národních parcích lze pozorovat více než dvanáct set druhů ptá- ků – pelikány, tukany a mnoho rozličných druhů papoušků. Ze zvířat je možné setkat se zde s jaguáry, oceloty, koalami a všude přítomnými opi- cemi. Ve venezuelských pralesech žije také největší světový had – ana- konda. Úchvatnými se budou zdát všem návštěvníkům rozhodně i nejvyš- ší vodopád na světě Angel Fall a ojedinělé skalní formace – tepuie, vy- soké až 1300 metrů. Z měst je jistě nejvýznamnější návštěva hlavního města Caracasu s jeho koloniálním centrem, katedrálou či Pantheonem. Nejznámějším rodákem Venezuely je pravděpodobně Simon Bolívar, a proto po celé Venezuele najdete jeho pomníky a muzea. ST. LUCIA Hlavní město: Castries Obyvatelstvo: 164 000 Rozloha: 620km2 Jazyk: angličtina Časové pásmo: GMT -4 Měna: východokaribský dolar Vízum: viz Informace o zemích Ameriky Svatá Lucie – krásný zelený ostrov sopečného původu. Divoká džun- gle se zde prolíná se zvlněnou zemědělskou krajinou, oslnivými pláže- mi či sopečnými kužely. Původním obyvatelstvem byli Arawakové, kteří byli postupně vytlače- ni Kariby. Přestože Svatou Lucii objevil Kryštof Kolumbus již v roce 1498, první evropští osadníci přišli až v 17. století. Od té doby se zde však něko- likrát vystřídala vláda Francouzů i Britů. K největším pozoruhodnostem na ostrově patří rozhodně zdejší fau- na i flóra, stejně jako nádherné pláže vhodné k mnoha vodním sportům. ST. MAARTEN Hlavní město: Philipsburg Obyvatelstvo: 43 000 Rozloha: 44km2 Jazyk: holandština Časové pásmo: GMT -5 Měna: 1 florín (měna Nizozemských Antil) Vízum: není potřeba ST. MARTIN Hlavní město: Marigot Obyvatelstvo: 27 000 Rozloha: 54km2 Jazyk: francouzština Časové pásmo: GMT -5 Měna: 1 EURO Vízum: není potřeba Oblíbený Karibský ostrůvek rozdělený na dvě části – holandskou a francouzskou. Jde o celosvětový unikát, že na tak malém ostrůvku na- jdete 2 národnosti s tolika rozdílnostmi. Ostrov pokrývá tropická vegetace a průměrné denní teploty se pohy- bují okolo 26 – 32 stupňů Celsia. Nádherné pláže, zrcadlově čistá voda a zátoky s vlnami jsou ideální pro jakékoliv sportovní využití. Francouzská část je zcela typickým francouzským územím s měnou, jazykem, módou i žabími stehýnky v restauracích. Restaurací najdete v této části ostrova více než 350. Hlavní město Marigot je příjemné, klidné měs- tečko plné malých restaurací a obchůdků. Holandská část ostrova je menší, ale rušnější. Před Holanďany a Francouzi vlastnili ostrov i Britové a Španělé. V této části ostrova na- jdeme několik zřícenin koloniálních pevností a jedna z nich Great Bay Harbour byla vůbec první vojenskou stavbou, kterou Holanďané v Karibiku postavili. Hlavní město Philipsburg je směsicí historických i nových bu- dov, najdeme zde více než 500 obchůdků vyvedených v pastelových bar- vách – tolik typických pro Holandsko. mmmměěěě kulkulkulkuu turturturtury ny ny ny nalealealealezneznezneznen memememe přepřepřepředevdevdevdevšímšímšímšímí vvvvv krákrákrákrásnésnésnésn m mm mm mm městěstěstěstě ě Cě Cě Cě Cě uzcuzcuzcuzco čo čo čo čo i vi vi vi v tétététéměřměřměřměř popopoposvásvásvásváát-t-t-t- ééé ěěěě tětětě MMMMM hhhhh PiPiPiPi hhhh VŠEOBECNÉ INFORMACEVŠEOBECNÉ INFORMACE 149AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

VÁM PŘEJE ŠŤASTNOU CESTUVÁM PŘEJE ŠŤASTNOU CESTU GALERIE BESTSELLERŮGALERIE BESTSELLERŮ PERLY STŘEDNÍ AMERIKY Největší turistická lákadla Panamy, Kostariky a Nikaraguy V naší nabídce sedmou sezónu 6 termínů připraveno pro rok 2012 RIO DE JANEIRO A VODOPÁDY IGUACU Kombinace světoznámé metropole a úžasných vodopádů V naší nabídce desátou sezónu 5 termínů připraveno pro rok 2012 METROPOLE A PŘÍRODNÍ KRÁSY ARGENTINY, URUGUAYE A BRAZÍLIE Poznejte krásu přírody a atmosféru tří zcela odlišných metropolí V naší nabídce osmou sezónu 5 termínů připraveno pro rok 2012 PERU A BOLÍVIE Velký okruh po stopách dávné říše Inků V naší nabídce desátou sezónu 5 termínů připraveno pro rok 2012 VELKÝ OKRUH LATINSKOU AMERIKOU Největší turistická lákadla Bolívie, Peru, Chile, Uruguaye, Argentiny a Brazílie V naší nabídce osmou sezónu 6 termínů připraveno pro rok 2012 CHILE A ARGENTINA Z pouště Atacama napříč Andami až do jižní Patagonie V naší nabídce devátou sezónu 4 termíny připraveny pro rok 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

termín kód základní cena let. taxa celková cena 13.03.-24.03. AT 128501 52.990 8.900 61.890 17.05.-28.05. AT 128502 50.990 8.900 59.890 03.11.-14.11. AT 128503 51.990 8.900 60.890 minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby průvodce America Tours - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji nelze - příplatek za jednolůžkový pokoj 18.800 fakultativní akce: - prodloužení pobytu v Cancunu (cena za osobu a den) 1.300 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. v nabídce šestou sezónu 01. Odlet z Prahy do Mexico City. Po uvítání na letišti česky hovořícím delegátem America Tours transfer do hote- lu, ubytování. 02. Okružní prohlídka Mexico City s návštěvami známých pamětihodností včetně slavné baziliky svaté Panny Marie v Guadalupe. Odpoledne indiv. volno k samo- statnému poznávání centra metropole. 03. Časně odjezd do slavného Teotihuacanu. Prohlíd- ka ruin města a zastávka v manufaktuře s ukázkami zpracování obsidiánu. Po návratu volno k návštěvě zná- mého Antropologického muzea (vstup není v ceně, ale doporučujeme). 04. Celodenní volno v centru Mexico City. Vychutnejte si samostatně atmosféru metropole!! 05. RánotransfernaletištěaodletdoCancunu.Popříletutrans- fer do hotelu na pláži, ubytování a volno k relaxaci. 06. Výlet k Mayské památce Tulum – ruinám města roz- loženého na březích Karibiku. Cestou zpět navštívíte la- gunu Xel-Há – přírodní rezervaci a vodní park s krás- ným koupáním a šnorchlováním. Návrat do hotelu v od- poledních hodinách. 07. Dnes Vás čeká celodenní výlet do Chichen Itzá, býva- lého sídelního města říše Mayů ležícího v srdci Yuca- tánu. Cestou zpět navštívíte jednu z přírodních zatope- ných jeskyní „cenote“ s křišťálovou vodou ideální pro koupel po náročné prohlídce indiánských ruin… 08. Volný den k rekreaci, fakultativně Vám nabízíme něko- lik celodenních výletů (viz sekce Cancun – pobyt). 09. Volný den k rekreaci na jedinečné bílé pláži či u ho- telového bazénu. 10. Volný den k rekreaci na jedinečné bílé pláži či u ho- telového bazénu. 11. Dle Vašeho cestovního plánu transfer na letiště a odlet do Prahy. 12. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 12 dnů MEXICO CITY, RIVIERA MAYA A CANCUNMEXICO CITY, RIVIERA MAYA A CANCUN Mexico City • Chrám Panny Marie v Guadalupe • historický Teotihuacan • karibský Cancun • Tulum • Xel-Há • Chichen Itzá 151AMERICA TOURS 2012 MEXIKOMEXIKO

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

termín kód základní cena let. taxa celková cena 02.03.-13.03. AT 123301 59.990 8.900 68.890 06.05.-17.05. AT 123302 57.990 8.900 66.890 17.07.-28.07. AT 123303 65.990 8.900 74.890 23.10.-03.11. AT 123304 57.990 8.900 66.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby průvodce America Tours - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 3.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 17.600 fakultativní akce: - prodloužení pobytu v Cancunu (cena za osobu a den) 1.300 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. v nabídce desátou sezónu 01. Odlet z Prahy do Mexico City. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubyto- vání a orientační meeting. 02. Dopoledne Vás čeká polodenní prohlídka cent- ra Mexico City zahrnující největší zajímavosti a pamě- tihodnosti metropole – Zocalo, katedrálu, vládní pa- lác, park Chapultepec… prohlídku zakončíme návště- vou muzea antropologie (vstup není v ceně). Odpoled- ní hodiny jsou vyhrazeny samostatnému poznávání cen- tra Mexico City. 03. Dopoledne nejprve navštívíte slavnou baziliku Panny Marie v Guadalupe, a poté Vás čeká výlet do jedinečného Teotihuacanu. Prohlédnete si ruiny města, zhlédnete ukázku výroby kultovních předmětů z ob- sidiánu a jistě absolvujete výstup na některou z měst- ských pyramid. Po návratu do hotelu ještě zbyde čas na samostatnou vycházku podvečerním centrem. 04. Ráno transfer na letiště a odlet do Villahermosy. Po příletu odjezd do Palenque, ubytování ve večerních hodinách. 05. Po snídani odjezd k prohlídce jedné z nejzajíma- vějších mayských památek – města Palenque. Mo- numentálnost pyramid a staveb zasazených do tro- pického pralesa Vás určitě uchvátí!! V odpoledních ho- dinách odjezd do Campeche, ubytování. 12 dnů s možností prodloužení PAMÁTKY MEXICO CITY A YUCATÁNUPAMÁTKY MEXICO CITY A YUCATÁNU 152 WWW.AMERICATOURS.CZ MEXIKOMEXIKO

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

06. Dnes Vás čeká návštěva další nezapomenutelné památky – chrámového komplexu v Uxmalu a ko- loniálního města Mérida. Po náročném dnu večer uby- tování v Chichen Itzá. 07. Časně ráno navštívíte archeologickou zónu bývalé- ho sídelního města Mayské říše – Chichen Itzá. Je- dinečné zážitky z této památky Vám umocní návštěva dal- šího Mayského města Cobá. Zde jistě neodoláte mož- nosti vylézt na nejvyšší Mayskou pyramidu vysoko nad koruny stromů pralesa… V podvečer Vás čeká příjezd do Tulumu, osady na březích Karibiku, ubytování. 08. Ráno navštívíte jednu z nejkrásnějších Mayských památek – ruiny města Tulum rozložené na pahorcích nad blankytně modrými vodami Karibiku. Jistě neodolá- te koupeli na sněhově bílé pláži před odjezdem do Can- cúnu – jedinečného turistického letoviska na břehu Ka- ribského moře. Ubytování v hotelu přímo na bělost- né pláži. 09. Celodenní volno k relaxaci na pláži nebo u hotelo- vého bazénu!! Fakultativně Vám nabídneme plavbu na ostrov Isla Mujeres spojenou se šnorchlováním na korálovém útesu (vč. oběda). 10. Celodenní relaxace na pláži u pohádkového moře bude krásnou tečkou za Vaším nezapomenutelným zá- jezdem. 11. Dopoledne volno k relaxaci na pláži nebo u hote- lového bazénu. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy, event. prodloužení pobytu v Cancunu. 12. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. Mexico City •chrám Guadeloupe •Teotihuacan •Villahermosa •Palenque •Campeche •Uxmal •Meridá •Chichen Itzá •Cobá •Tulum •Mayská riviéra• Cancún •Isla Mujeres 153AMERICA TOURS 2012 MEXIKOMEXIKO

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Bestseller !! termín kód základní cena let. taxa celková cena 16.02.-02.03. AT 128601 64.990 8.900 73.890 13.04.-28.04. AT 128602 62.990 8.900 71.890 24.06.-09.07. AT 128603 63.990 8.900 72.890 30.09.-15.10. AT 128604 62.990 8.900 71.890 03.11.-18.11. AT 128605 63.990 8.900 72.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby průvodce America Tours - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 4.400 - příplatek za jednolůžkový pokoj 18.300 fakultativní akce: - prodloužení pobytu v Cancunu (cena za osobu a den) 1.300 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. v nabídce šestou sezónu 01. Odlet z Prahy do Mexico City. Po uvítání na letišti prů- vodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting. 02. Dopoledne Vás čeká polodenní prohlídka cent- ra Mexico City zahrnující největší zajímavosti a pamě- tihodnosti metropole – Zocalo, katedrálu, vládní pa- lác, park Chapultepec… prohlídku zakončíme návště- vou muzea antropologie (vstup není v ceně). Odpoled- ní hodiny jsou vyhrazeny samostatnému poznávání cen- tra Mexico City. 03. Dopoledne nejprve navštívíte slavnou baziliku Panny Marie v Guadalupe, a poté Vás čeká výlet do jedinečného Teotihuacanu. Prohlédnete si ruiny města, zhlédnete ukázku výroby kultovních předmětů z ob- sidiánu a jistě absolvujete výstup na některou z měst- ských pyramid. Po návratu do hotelu ještě zbyde čas na samostatnou vycházku podvečerním centrem. 04. Ráno odjezd do slavného přímořského letoviska Acapulca. Cestou prohlídka neméně slavné metropo- le stříbrotepců – města Taxco. Po příjezdu do Acapul- ca orientační prohlídka města a ubytování. 05. Celodenní volno k samostatným vycházkám v centru města či odpočinku a relaxaci na pláži nebo u hotelo- vého bazénu. 06. Časně odjezd přes Mexico City do města Puebla. Ná- vštěva slavné pyramidy Cholula a orientační prohlídka města, ubytování. 07. Přejezd do města Oaxaca známého jedinečnou koloni- ální architekturou. Po ubytování prohlídka města, volný podvečer k samostatným vycházkám v centru. 08. Návštěva a prohlídka nedalekých ruin slavného města Monte Alban, poté odjezd směr Tuxtla Gutier- rez, nocleh v motelu na trase. 09. Program dne zahájíme návštěvou kaňonu Sumide- ro a plavbou skrz tento jedinečný přírodní útvar. Pokra- čování cesty do města San Cristobal de Las Casas zná- mého jedinečnou starobylou architekturou. Před ubytová- 16 dnů NAPŘÍČ MEXIKEMNAPŘÍČ MEXIKEM OD PACIFIKU PO KARIBIKOD PACIFIKU PO KARIBIK 154 WWW.AMERICATOURS.CZ MEXIKOMEXIKO

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

ním ještě navštívíte dvě indiánské vesnice Zinacantan a San Juan Chamula, které ač leží nedaleko sebe, neu- věřitelně se odlišují… 10. Celodenní přejezd jedinečnou přírodou horského masívu Sierra Madre. Nejprve navštívíte slavné blan- kytně modré katarakty Aqua Azul, poté ještě vodopády Misol-Há v tropickém pralese. V podvečer příjezd do Pa- lenque, ubytování. 11. Návštěva patrně nejslavnější Mayské památky – ruin města Palenque situovaných na úpatí hor s vy- hlídkou na nekonečné roviny Yucatánu, zarostlé v šťav- natém tropickém pralese. Po prohlídce následuje přesun do Chetumalu, ubytování. 12. Dopoledne prohlídka dalšího ze skvostů Mayské kultury – chrámového a pyramidového komple- xu Uxmal, poté odjezd do Meridy, krátká prohlíd- ka koloniálního centra města, přejezd do Chichen Itzá a ubytování. 13. Ráno prohlídka Chichen Itzá – bývalého hlavního města říše Mayů. Po prohlídce pokračování cesty na- příč Yucatanem k další skvostné památce – zříceninám města Tulum na břehu Karibského moře. Čeká Vás první koupel v Karibiku s jedinečnou historickou kuli- sou v zádech!! Ve večerních hodinách příjezd do Cancu- nu – cílového města Vašeho zájezdu, ubytování v hote- lu na sněhobílé pláži. 14. Celodenní volno k relaxaci na pláži nebo u hotelo- vého bazénu!! Fakultativně Vám nabídneme plavbu na ostrov Isla Mujeres spojenou se šnorchlováním na korálovém útesu (vč. oběda). 15. Dle Vašeho cestovního plánu volno k relaxaci na pláži nebo u hotelového bazénu, poté transfer na letiště a odlet do Prahy, event. prodloužení pobytu v Cancunu. 16. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. Mexico City •Guadeloupe •Teotihuacan •Acapulco •Puebla •Oaxaca •Monte Alban •Tuxtla •San Cristobal •Aqua Azul •Palenque •Campeche •Uxmal •Merida •Chichen Itza •Tulum •Cancun 155AMERICA TOURS 2012 MEXIKOMEXIKO

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce třináctou sezónu VELKÝ OKRUH MEXIKEMVELKÝ OKRUH MEXIKEM Bestseller !! Bestseller !! 20 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 28.01.-16.02. AT 123101 70.990 8.900 79.890 25.03.-13.04. AT 123102 70.990 8.900 79.890 05.06.-24.06. AT 123103 69.990 8.900 78.890 11.09.-30.09. AT 123104 69.990 8.900 78.890 18.11.-07.12. AT 123105 70.990 8.900 79.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby průvodce America Tours - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 4.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 23.300 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. Odlet z Prahy do Mexico City. Po uvítání na letišti prů- vodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování. 02. Okružní prohlídka Mexico City s návštěvami známých pamětihodností včetně slavné baziliky svaté Panny Marie v Guadalupe. Odpoledne indiv. volno k samo- statnému poznávání centra metropole. 03. Časně odjezd do slavného Teotihuacanu. Prohlíd- ka ruin města a zastávka v manufaktuře s ukázkami zpracování obsidiánu. Po návratu volno k návštěvě zná- mého Antropologického muzea (vstup není v ceně, ale doporučujeme). 04. Odjezd do historického města Taxco známého svý- mi stříbrotepeckými manufakturami a uměleckou ruko- dělnou výrobou. Po prohlídce města budete pokračovat do slavného přímořského letoviska Acapulca. Uby- tování v hotelu a okružní prohlídka města do večer- ních hodin. 05. Celodenní volno v Acapulcu k relaxaci na pláži nebo k samostatnému poznávání slavného letoviska. 06. Náročný celodenní přejezd do jednoho z nejkrásněj- ších koloniálních měst – Oaxacy. Dle časových možnos- tí orientační pěší prohlídka večerního centra, ubytování. 07. Dopoledne pěší prohlídka centra města, chrámů a kostelů, poté návštěva nedalekých ruin slavného měs- ta Monte Alban. Pokračování cesty do města Tuxtla Gu- tierrez, ubytování v hotelu na cestě ve večerních hodinách. 08. Časně odjezd do Tuxtla Gutierrez, krátká zastávka. Pokračování do města San Cristobal de las Casas jedi- nečného svojí nedotčenou starobylou architekturou. Ces- tou možnost plavby na motorové kánoi kaňonem Sumidero – nezvyklým přírodním útvarem. Po návště- 156 WWW.AMERICATOURS.CZ MEXIKOMEXIKO

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

vě dvou diametrálně odlišných kmenových vesnic Zi- nacantan a San Juan Chamula příjezd do San Cris- tobalu, v podvečer prohlídka centra města. 09. Celodenní přejezd do Palenque jedinečnou přírodou pralesa horami Sierra Madre, cestou návštěva kata- raktů Aqua Azul s blankytně modrou vodou. Dalším za- stavením bude vodopád Misol-Há v tropickém prale- se a (s trochou štěstí) pozorování tukanů a papoušků. Ubytování ve večerních hodinách. 10. Prohlídka jedinečné archeologické památky – ruin Mayského města Palenque situovaných v tropickém pralese, pozorování opic a ptáků ve větvích. Pokračo- vání cesty do města Campeche. Příjezd v pozdních hodi- nách, ubytování. 11. Návštěva ruin mayského kultovního střediska Ux- mal. Po prohlídce odjezd do Meridy, prohlídka koloniál- ního centra města, ubytování. 12. Časně odjezd do Chichen Itzá, prohlídka ruin slavné- ho mayského města. Pokračování cesty do Cobá, kdysi sí- delního města Mayů z větší části dosud skrytého v prale- se. Odtud v podvečer odjezd do Cancunu – perly Yuca- tánu na březích Karibského moře. 13. Celodenní volno k relaxaci na jedinečné bílé pláži nebo u hotelového bazénu. 14. Celodenní volno k rekreaci. 15. Časně odjezd do Tulumu – jedné z nejpohlednějších mayských památek Yucatanu na břehu Karibiku. Prohlídka ruin, koupání v pohádkovém moři. Od- poledne pokračování cesty do Chetumalu, ubytování. 16. Přejezd do města Villahermosa, ubytování a návště- va muzea La Venta s jedinečnou expozicí olméckých soch (vstup není v ceně, ale doporučujeme). 17. Časně odjezd do Comalcalca, prohlídka archeolo- gického naleziště Comalcalco. V podvečer příjezd do města Veracruz, ubytování. Volný večer k samostatné prohlídce centra. 18. Příjezd do koloniálního města Puebla, ubytování a do večerních hodin prohlídka města a jeho paměti- hodností, návštěva slavné pyramidy Cholula. 19. Přejezd do Mexico City, transfer na letiště a odlet do Prahy. 20. Přílet do Prahy zájezd ukončí. Mexico City •Guadalupe •Teotihuacan •Taxco •Acapulco •Oaxaca •Monte Alban •San Cristobal •kaňon Sumidero •Aqua Azul • Misol-Há•Palenque •Tulum •Karibské pláže•Cancun•Chichen Itzá•Merida•Uxmal•Villahermosa•Comalcalco•Veracruz•Puebla 157AMERICA TOURS 2012 MEXIKOMEXIKO

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce čtvrtou sezónu Guatemala City •Antigua •jezero Atitlán •Copán •Rio Dulce •Flores •El Ceibal •Yaxha •Xunantunich •Tical MAYSKÉ PAMÁTKY STŘEDNÍ AMERIKYMAYSKÉ PAMÁTKY STŘEDNÍ AMERIKY GUATEMALA, HONDURAS, BELIZEGUATEMALA, HONDURAS, BELIZE 16 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 14.02.-29.02. AT 128202 72.990 8.900 81.890 04.04.-19.04. AT 128203 70.990 8.900 79.890 03.09.-18.09. AT 128203 72.990 8.900 81.890 21.10.-05.11. AT 128204 70.990 8.900 79.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby průvodce America Tours - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 3.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 18.900 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. Odlet z Prahy do Guatemaly. Uvítání na letišti průvod- cem America Tours, transfer do hotelu, ubytování a orien- tační meeting s průvodcem. 02. Dopoledne prohlídka hlavního města Guatemala City. Během ní navštívíme největší zajímavosti tohoto města. Prohlédneme si historické jádro města, navštíví- me katedrálu a Národní Palác a Civic Center. Jistě zbyde čas i na prohlídku obchodního centra a rezidenč- ních čtvrtí města. Odpoledne nás čeká přejezd do měs- ta Antigua – španělského koloniálního města s elegant- ní architekturou 16. a 17. století. Ubytování v podvečer- ních hodinách. 03. Den určený k podrobné prohlídce města Antigua a jeho okolí. Navštívíme Main Square, Palace of the Captains General a několik kostelů, klášterů a katedrá- lu. Odpoledne si prohlédneme Ciudad Vieja a San An- tonio Aguas Calientes velmi dobře známé díky své tra- dici ručně tkaného textilu. 04. Dnešní den začneme prohlídkou trhu v městečku So- lola. Uvidíte zde nepřeberné množství ovoce a zeleniny, stejně tak jako typické látky a místní výrobky. Odpoledne odjezd k jezeru Atitlan, jednomu z nejkrásnějších jezer na světě. Jezero se safírově modrou vodou je obklopeno třemi vyhaslými vulkány. 05. Dnes nás čeká výlet lodí po jezeře Atitlan do maleb- ného městečka Santiago Atitlan. Cestou navštívíme i ně- kolik dalších typických vesniček. Odpoledne přejíždíme do Chichicastenanga, barevného města nacházejícího se severně od vulkanického jezera. 06. Návštěva typického místního trhu, největšího a nej- známějšího v celé Guatemale. 07. Přejezd do známého archeologického města Copan v Hondurasu. Město pouze 11 kilometů vzdálené od hra- nic ukazuje jedny z nejkrásnějších, nejvíce vypracovaných a nejbarevnějších památek Mayské civilizace. 08. Dopoledne prohlídka města. Odpoledne přejezd do Ná- rodního parku Rio Dulce. Ubytování v hotelu obklope- ném šťavnatým deštným pralesem. Rio Dulce („sladká řeka“) vytváří svou svěží, čistou a jasnou vodou jedinečný ekosystém v okolí. 09. Výlet po řece Rio Dulce do městečka Livingston, býva- lého hlavního přístavu na karibském pobřeží. 10. Přejezd do města Flores. Ubytování poblíž jezera. Z hotelu budeme několik následujících dní podnikat za- jímavé výlety. 11. Výlet k El Ceibal, archeologické památce ležící na kop- ci nad Rio de la Pasión. Toto mayské město patřilo k nejdůležitějším centrům mayské historie. Oblast není ještě zcela zrekonstruována, přesto zde najdeme plno ob- divuhodných památek stavebního umění Mayů. 12. Dnešní výlet nás zavede do Yaxha, ruin u nádherné la- guny. Jde o třetí největší mayský komplex v okolí Peten. Najdeme zde 2 pyramidy, 9 akropolí, několik náměstí – celkově téměř 500 staveb. Dále pokračujeme do Topox- te, památky podobné mexickému Chichen Itza. 13. Tento den nás zavede do Xunantunich, archeologické pa- mátky v Belize. „Kamenná žena“ patřila k hlavnímu centru Mayské říše v době před 1500 lety. Nejdůležitější stavba El Castillo nad řekou Mopan v jižní části kom- plexu je nejvyšší stavba v Belize vůbec. 14. Dopoledne nás čeká nejrozsáhlejší archeologické na- leziště na americkém kontinentu – Tikal, kde neustále pokračuje odkrývání památek. Odpoledne odlet do Gua- temala City, ubytování. 15. Transfer na letiště a odlet do Prahy. 16. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 158 WWW.AMERICATOURS.CZ GUATEMALA – HONDURAS – BELIZEGUATEMALA – HONDURAS – BELIZE

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce sedmnáctou sezónu Cancun •Tulum •Chetumal •Palenque •Misol-Há •Campeche •Uxmal •Merida •Chichen Itzá •Cobá •Cancun ZA MAYSKOU CIVILIZACÍZA MAYSKOU CIVILIZACÍ VELKÝ OKRUH YUCATÁNEMVELKÝ OKRUH YUCATÁNEM 9 dnů s možností prodloužení termín kód základní cena let. taxa celková cena 23.02.-02.03. AT 122501 50.990 8.900 59.890 28.04.-06.05. AT 122502 49.990 8.900 58.890 09.07.-17.07. AT 122503 55.990 8.900 64.890 15.10.-23.10. AT 122504 49.990 8.900 58.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby průvodce America Tours - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 3.300 - příplatek za jednolůžkový pokoj 14.500 fakultativní akce: - prodloužení pobytu v Cancunu (cena za osobu a den) 1.300 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. Odlet z Prahy do Cancunu. Po uvítání na letišti průvod- cem America Tours Vás čeká transfer do osady Tulum ležící na břehu Karibského moře. Ubytování a orien- tační meeting s průvodcem. 02. Ráno navštívíte jedinečnou Mayskou památ- ku – ruiny města Tulum rozprostírající se na pahorcích nad blankytně modrým mořem. Jistě neodoláte možnosti koupele na sněhově bílé pláži… Odpoledne odjezd do Chetumalu, města v těsné blízkosti hranic s Belize. Ubytování a nocleh. 03. Dnes Vás čeká náročný celodenní přejezd vnitroze- mím poloostrova Yucatán do Palenque. Zde po pří- jezdu ubytování a dle časových možností podvečerní ná- vštěva mayského města Palenque. 04. Časně ráno nejprve navštívíte krásné pralesní vo- dopády Misol-Há, a potom se již budete plně věno- vat prohlídce jedinečného archeologického skvostu – mayského města Palenque obklopeného šťavnatým tropickým pralesem. Odpoledne následuje přesun do měs- ta Campeche, kde Vás čeká ubytování. 05. Vrcholem dne bude dnes návštěva chrámového komplexu Uxmal. V odpoledních hodinách si pak ješ- tě prohlédnete historické centrum starobylé Meridy, a nocleh Vás očekává ve slavném Chichen Itzá. 06. Den zahájíte prohlídkou ruin slavného Chichen Itzá – bývalého hlavního města říše Mayů. Budete mít možnost výstupu na pyramidy, prohlédnete si proslulou obětní propast a Vaší pozornosti jistě neunikne ani ob- servatoř, kde vznikl známý přesný mayský kalendář. Po poledni odjezd do Cobá – největšího dosud známé- ho města Mayů, které je stále ještě z větší části skryto v neprostupném pralese. Odvážní mohou vystoupit na vrchol nejvyšší známé mayské pyramidy, odkud je uchvacující rozhled nad korunami pralesní vegetace… Večer příjezd do turistické metropole Cancunu a uby- tování v hotelu ležícím přímo u sněhobílé pláže. 07. Celodenní volno k relaxaci na sněhově bílé pláži a u hotelového bazénu. Fakultativně Vám nabízíme výlet lodí na ostrov Isla Mujeres (prohlídka ostrova, šnorch- lování, relaxace, oběd…). 08. Dopoledne volno k relaxaci, odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy, event. prodloužený pobyt v Cancunu. 09. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 159AMERICA TOURS 2012 MEXIKOMEXIKO

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce osmou sezónu VENEZUELA – ZTRACENÝ SVĚTVENEZUELA – ZTRACENÝ SVĚT Caracas •Cunamo •Boca de Uracoa •Grand Sabana •Angel Fall •Isla Margarita 14 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 06.04.-19.04. AT 129501 69.990 8.900 78.890 12.10.-25.10. AT 129502 69.990 8.900 78.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* se snídaní - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby průvodce America Tours - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 3.500 - příplatek za jednolůžkový pokoj 14.800 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. Odlet z Prahy do Caracasu. Uvítání na letišti průvod- cem America Tours, transfer do hotelu, ubytování a ori- entační meeting. 02. Snídaně a prohlídka Caracasu. Prohlídka historické části města – Cathedral, Bolivar Square, Pantheon a Capitolio. Panoramatický výhled z Avenida Boyaca. Caracas nabízí také městský park, botanickou zahradu a ZOO, možnost návštěvy El Avila National Park, který představuje zelené hory čnějící nad město. V Avila se ná- vštěvník může kochat nádhernou fakultativní túrou lanov- kou vysoko do Caracas Valley Mountains. 03. Snídaně a let do Cumaná. Návštěva pevnosti z kolo- niální doby. Průjezd Turimiquire hills typickými vesnice- mi a rozličnými sceneriemi do Caripe, který je nazýván „Zahrada Orientu“ – známá svými ovocnými a kávový- mi plantážemi. Návštěva jeskyně Guacharo, domova oil birds, kteří zde v tomto tmavém interiéru hnízdí. Jesky- ně byla objevena před 200 lety německým přírodovědcem Alexandrem von Humboldt. 04. Po snídani přejezd do Boca de Uracoa říčního přísta- vu v Orinoco Delta, domova indiánů Warao, kteří jsou neobyčejně zruční. Plavba lodí nás kontaktuje s bujnou okolní florou i faunou – např. sladkovodní delfíni, žel- vy, krokodýli, vydry, piraně, opice a papoušci. 05. Pokračování v pozorování piraň a obdivování pří- rody. Po obědě transfer do Boca de Uracoa a cesta na jih do Vans to El Callao. Cestou možnost pozorovat ptactvo. 06. Po snídani přejezd do Grand Sabana. Zde začíná ces- ta do země tepuis, se zajímavými skalními formacemi vysokými až 1300 metrů. Návštěva vodopádu Chinakl Meru, padajícího z výšky až 100 metrů. Zde máme mož- nost koupele v průzračné vodě. 07. Po snídani přesun do severní části Grand Saba- na s mnoha impozantními vodopády. Během tohoto dne navštívíme několik vodopádů a kaskád známých jako Quebrada Jasper. 08. Po snídani pokračování cesty savanou na letiště Luepa a odtud let vrtulovým letadlem do Canaima s přeletem nad Angel Fall – nejvyšším vodopádem na světě. Canaima Camp je obklopen majestátnými hora- mi – jednou z nejstarších ekologických formací na světě. Zakončením je procházka clonou vytvořenou z vodopádu El Sapo a skalami. Odpoledne let do Polamar. 09.-12. Margarita Island – relaxační pobyt na krásných ka- ribských plážích. 13. Transfer do Caracasu a odlet do Prahy. 14. Příletem do Prahy Váš zájezd končí. 160 WWW.AMERICATOURS.CZ VENEZUELAVENEZUELA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce pátou sezónu KOUZELNÁ KOSTARIKAKOUZELNÁ KOSTARIKA San Jose •Sarchi •vulkány Arenal a Irazú •lázně Tabacon •kávové plantáže •Cartago •Lankester Gardens •Isla Tortuga 9 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 05.02.-13.02. AT 128401 53.990 8.900 62.890 26.03.-03.04. AT 128402 53.990 8.900 62.890 18.06.-26.06. AT 128403 52.990 8.900 61.890 14.08.-22.08. AT 128404 56.990 8.900 65.890 18.09.-26.09. AT 128405 52.990 8.900 61.890 05.11.-13.11. AT 128406 53.990 8.900 62.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* se snídaní - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby průvodce America Tours - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 1.800 - příplatek za jednolůžkový pokoj 8.700 fakultativní akce: - celodenní výlet do přírodní rezervace Caňo Negro 2.300 - třídenní pobyt v tropickém resortu Punta Leona (tři noci) 6.900 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. Odlet z Prahy do San Jose (let může být směrován přes USA). Po příletu transfer do hotelu, ubytování. 02. Časně odjezd k jednomu z nejčinnějších vulkánů Ameriky – vulkánu Arenal. Po cestě zastávka ve městečku Sarchi a možnost nákupu suvenýrů – rukodělných výrobků. Po příjezdu a ubytování v hotelu v blízkosti vulkánu průjezd pralesem obklopujícím sopku, pozorování opic a ptáků ve větvích stromů. Po obědě (v ceně) navštívíte termální lázně Tabacon situované v tropickém pralese, kde bude- te mít příležitost si dosyta užít koupel v horkých pra- menech pod klenbou pralesních velikánů s výhledem na kouřící vulkán. Po večeři (v ceně) za tmy nastává teprve jedinečné divadlo, kdy rudé lávové proudy putují po kuželu sopky jako řeky za hromového rachotu tuhnoucí lávy…Ponávratudohotelubudetemocipokračovatvpo- zorování úchvatného jevu – třeba až do ranních hodin. 03. Celodenní volno v hotelu s výhledem na vulkán Are- nal!! Můžete prožít den u bazénu mezi tropickou vegeta- cí, nebo vyrazit na fakultativní výlet busem a na člunu do přírodní rezervace Cano Negro ležící u hranic s Nica- raguou, která je domovem kajmanů, mnoha druhů opic, ptáků a vodních živočichů. Nocleh na stejném místě. 04. Dopoledne indiv. volno k relaxaci u bazénu v tropické zahradě, poté návrat busem zpět do San Jose, ubytování v hotelu. 05. Výlet k nejvyšší kostarické sopce Irazu. Po výjezdu k vr- cholu budete mít možnost pohlédnout do impozantního kráteru. Z tohoto místa je za jasného dne vidět Atlantik i Pacifik!! Po prohlídce kráteru navštívíte historické město Cartago, kde bude cílem jedinečná „Bazilika Andělů“, bohatě vyzdobená řezbami a malbami. Dalším navštíve- ným místem budou Lankester Gardens – místo s výsky- tem více než 800 druhů tropických orchidejí a rostlin. Oběd (vceně)VásčekánakávovéplantáživOrosi Valley –údo- lí známém bohatostí půdy a jedinečnými podmínkami pro pěstování kávy. Návrat do hotelu ve večerních hodinách. 06. Dopoledne volno u bazénu po náročném dnu. Odpoledne Vás čeká prohlídka San Jose busem, a návrat očekávej- te ve večerních hodinách. 07. Závěrem Vašeho pobytu v Kostarice Vás čeká celodenní výlet na ostrov Tortuga – chráněné území s krásnou pláží a jedinečným koupáním (snídaně a oběd v ceně). 08. Transfer na letiště a odlet do Prahy (let může být smě- rován přes USA). Fakultativně Vám nabízíme prodlouže- ní Vašeho zájezdu pobytem v luxusním plážovém resortu Punta Leona na březích Pacifiku (3 noci). 09. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 161AMERICA TOURS 2012 KOSTARIKAKOSTARIKA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce devátou sezónu KOSTARIKA – VÝLET DO RÁJEKOSTARIKA – VÝLET DO RÁJE 14 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 13.03.-26.03. AT 129301 65.990 8.900 74.890 02.05.-15.05. AT 129302 64.990 8.900 73.890 06.06.-19.06. AT 129303 65.990 8.900 74.890 21.08.-03.09. AT 129304 67.990 8.900 76.890 25.09.-08.10. AT 129305 65.990 8.900 74.890 25.11.-08.12. AT 129306 66.990 8.900 75.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* se snídaní - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby průvodce America Tours - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 2.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 19.800 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. Odlet z Prahy do San Jose. Po příletu a uvítání průvod- cem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orien- tační meeting s průvodcem. 02. Dopoledne Vás čeká okružní prohlídka San Jose, bě- hem které kromě zhlédnutých pamětihodností, měst- ských parků a Muzea zlata předkolumbovských kul- tur poznáte, že na ulicích je bezpečno a místní lidé jsou přátelští a přívětiví. Odpoledne je vyhrazeno Vaší relaxaci a aklimatizaci u hotelového bazénu. 03. Časně odjezd na vrchol vulkánu Irazu. Prohlídka vrcho- lového kráteru činného vulkánu, odkud je za jasného po- časí vidět pobřeží Pacifiku i Atlantiku (!) Cestou zpět si prohlédnetepitoreskníměstečkoCartago anavštívíteLan- kester Gardens – orchidejové zahrady se stovkami druhů orchidejíajinýchdruhůkvětin.Návratdohoteluodpoledne. 04. Celodenní výlet do národního parku Tortuguero – do- mova obřích želv. První zastávkou je banánová plantáž, kde budete seznámeni s pěstováním a způsobem sklizně těchto plodů. Po příjezdu do blízkosti parku přesednete na loď a absolvujete výlet spletí říčních ramen ka- ribského lužního pralesa. Během návštěvy městečka Tor- tuguero budete mít možnost se setkat s místními domo- rodými obyvateli. Návrat do hotelu v pozdních hodinách. 05. Ráno odjezd do oblasti vulkánu Arenal. Cestou bude- te obdivovat neuvěřitelnou pestrost rostlin a květů mlžné- ho pralesa vnitrozemí Kostariky. Po příjezdu a uby- tování v blízkosti nejčinnějšího vulkánu Kostariky ná- sleduje průjezd pralesy v těsném sousedství a pozo- rování nosálů, několika druhů opic, pestrých ptáků… Po návštěvě jezera Arenal Vás čeká návštěva horkých pra- 162 WWW.AMERICATOURS.CZ KOSTARIKAKOSTARIKA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

San José •vulkán Irazú •NP Tortuguero •Cerro Chato •vulkán Arenal •Baldi •Caňo Negro •kávové plantáže •NP Carara •NP Manuel Antonio •Punta Leona •pláže Pacifiku menů a lázní Tabacon, kde Vás čeká několikahodino- vá rajská pohoda – ponořeni v některém z horkých mi- nerálních potoků uprostřed tropického pralesa budete až do soumraku sledovat hejna papoušků a tukanů nad hla- vou, a naslouchat občasnému hřmění nedalekého vulká- nu… Po návratu do Vašeho hotelu úžasná podívaná po- kračuje – za noci je nejlépe vidět, jak vulkán neustále chrlí z vrcholu lávu, která se jako několik rudých řek řítí do údolí… 06. Celodenní volno v tropickém prostředí hotelové za- hrady s jedinečnou kulisou vulkánu!! Celodenní relaxace u bazénu, či možnost fakultativního výletu do Caňo Ne- gro – rezervace na hranici s Nicaraguou s lodním výle- tem za flórou a faunou lužního pralesa. 07. Přejezd do hotelového resortu Punta Leona na březích Pacifiku. Nejprve však navštívíte tropický národní park Carara, kde se během vycházky po trailu do pralesa po- kusíte zahlédnout zdejšího nejvyhledávanějšího opeřen- ce – rudého papouška druhu Scarlet Macaw. Kromě těchto ptáků zde ve větvích pralesa žije několik set ptačích druhů, jejichž pozorování propadne každý… Po příjezdu do hotelu volno k relaxaci u hotelového bazénu nebo možnost koupání na mořské pláži. Ubytování v bunga- lovech situovaných ve vysokém tropickém pralese a něko- lik minut vzdálených od pláží. 08. Celodenní výlet do NP Manuel Antonio. Kromě trai- lu do přímořského pralesa s dalším pozorováním zvířat a ptáků očekávejte perfektní koupání na krásné moř- ské pláži. Návrat do hotelu v odpoledních hodinách. 09. Čeká Vás čeká několik pobytových dnů plných slunce, kou- pání v moři či hotelových bazénech, a samozřejmě také pozorování opic, ptáků a pralesních živočichů ve Vašem okolí. Na místě Vám také nabídneme několik mož- ných výletů a aktivit pro zpestření Vašeho pobytu. 10. Volný den v areálu resortu. 11. Volný den v areálu resortu. 12. Volný den v areálu resortu. 13. Transfer na letiště a odlet do Prahy. Fakultativně prodlou- žení pobytu na plážích Pacifiku. 14. Přílet do Prahy Váš krásný zájezd ukončí. 163AMERICA TOURS 2012 KOSTARIKAKOSTARIKA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce sedmou sezónu PERLY STŘEDNÍ AMERIKYPERLY STŘEDNÍ AMERIKY PANAMA, KOSTARIKA A NIKARAGUAPANAMA, KOSTARIKA A NIKARAGUA 14 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 29.02.-13.03. AT 129101 70.990 8.900 79.890 19.04.-02.05. AT 129102 69.990 8.900 78.890 24.05.-06.06. AT 129203 69.990 8.900 78.890 03.09.-16.09. AT 129104 70.990 8.900 79.990 08.10.-21.10. AT 129105 69.990 8.900 78.890 12.11.-25.11. AT 129106 69.990 8.900 78.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* se snídaní - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby průvodce America Tours - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 2.800 - příplatek za jednolůžkový pokoj 18.400 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. Odlet z Prahy do Panama City. Po příletu a uvítání prů- vodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a ori- entační meeting s průvodcem. 02. Okružníprohlídka Panama City.Budetepřekvapenimo- derním městem plným výškových budov, čistotou na ulicích a pocitem bezpečí. Kromě moderního downtownu, pří- stavu a městských parků uvidíte také historické centrum města z koloniální éry. Novověk pak představuje návštěva zdymadel Miraflores v úvodní části slavného Panam- ského průplavu a seznámení s jejich funkcí a historií. 03. Dnes Vás čeká výlet na člunu po Gatun Lake – je- zeře které vzniklo jako součást průplavu zatopením luž- ních pralesů v centru Panamy. Jezero je dnes ohromným ekoparkem se spoustou ostrovů – bývalých vrcholků kop- ců – porostlých tropickou vegetací, kde žije nesčetně dru- hů ptactva a zvěře. Během Vaší plavby budete pozorovat nejenom ptáky, opice a záplavu rostlin, ale dostane- te se i do těsné blízkosti ohromných námořních lodí, které jezerem proplouvají na cestě z Karibiku do Paci- fiku nebo naopak. Navštívíte také zbytky tajné americké radiostanice z dob druhé světové války, které dnes rych- le pohlcuje prales… 04. Časně transfer na letiště a odlet do San Jose (Kostari- ka), po příletu transfer do hotelu a ubytování. Odpoled- ne Vás čeká okružní prohlídka San Jose, během kte- ré kromě zhlédnutých pamětihodností, městských parků a Muzea zlata předkolumbovských kultur poznáte, že na ulicích je bezpečno a místní lidé jsou přátelští a přívětiví. 05. Výlet k nejvyšší kostarické sopce Irazu. Po výjezdu k vr- cholu budete mít možnost pohlédnout do impozantní- ho kráteru. Z tohoto místa je za jasného dne vidět At- lantik i Pacifik!! Po prohlídce kráteru navštívíte historic- ké město Cartago, kde bude cílem jedinečná „Bazilika Andělů“ bohatě vyzdobená řezbami a malbami. Dalším navštíveným místem budou Lankester Gardens – mís- to s výskytem více než 800 druhů tropických orchide- jí a rostlin. Oběd (v ceně) Vás čeká na kávové plantáži v Orosi Valley – údolí známém bohatostí půdy a jedi- nečnými podmínkami pro pěstování kávy. Návrat do hote- lu ve večerních hodinách. 06. Dnešní výlet Vás zavede na jedinečný Tortuga Island na pacifické straně kostarického pobřeží. Po krátkém ho- dinovém přejezdu k pobřeží se nalodíte na luxusní ka- Bestseller !! Bestseller !! 164 WWW.AMERICATOURS.CZ PANAMA – KOSTARIKA – NIKARAGUAPANAMA – KOSTARIKA – NIKARAGUA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

tamaran, který Vás dopraví k ostrovu známému svými bílými plážemi, křišťálově čistou vodou a jedinečný- mi podmínkami pro potápění a šnorchlování. Den stráve- ný na ostrově je pobytem v ráji!! (oběd je v ceně). Po ná- vratu na pevninu večer odjezd do resortu Punta Leona rozkládajícího se v tropickém pralese na březích Pacifiku. 07. Časně návštěva národního parku Carara – domova mno- ha druhů ptáků, ze kterých nejvyhledávanější je rudý pa- poušek Scarlet Macaw. Trail parkem, pozorování ptáků azvířatvjejichpřirozenémprostředí.Odpolednenávratdo hotelu, volno k odpočinku na pláži či u hotelových bazénů. 08. Ráno odjezd do oblasti vulkánu Arenal. Tento vulkán již více než čtvrt století chrlí nepřetržitě lávu z jícnu ve výši více než tisíc metrů nad okolní krajinou. Jedinečný po- hled na činnou sopku obklopenou tropickým pralesem plným květů, ptáků a zvířat nenechá nikoho chladným. Po obědě v hotelu pod vulkánem (v ceně) Vás čeká průjezd pralesem k jezeru Arenal spojený s pozorováním nosá- lů,opicapapoušků.Odpolednepaknavštívítelázně Taba- con, kde strávíte několik velmi příjemných hodin ponořeni do některého z horkých termálních potoků, budete po- zorovat hejna papoušků a tukanů ve větvích pralesních stromů nad hlavou a naslouchat občasnému zahřmění jen pár set metrů vzdáleného vulkánu. Hlavní zážitek dne Vás však čeká po soumraku. Tuhnoucí láva valící se z vrcholu sopky se řítí více než kilometr vysokým svahem, kde vytvá- ří rudé řeky, mizící a znovu a znovu se objevující… Fas- cinující přírodní divadlo je doplněno lomozem kamení a hřměním… Ubytování v hotelu přímo pod vulkánem. 09. Časně odjezd podél jezera Arenal oblastí mlžných prale- sů k hranici s Nicaraguou. Po překročení hranice v Peńas Blancas Vás čeká transfer do přístavu u ohromného jezera Managua, a odjezd lodí na ostrov Ometepe, který sestává ze dvou vulkánů tyčících se z vod jezera. Odpoledne prohlíd- ka přírodní rezervace Charto Verde, ubytování v hotelu pří- mo na ostrově. 10. Výlet do mlžného tropického pralesa obklopujícího vul- kán Maderas, prohlídka starobylých indiánských petro- glyfů a historických obřadních míst. Odpoledne volno k re- laxaci v prostředí jezerní pláže Santo Domingo. 11. Po snídani přejezd lodí na pevninu a transfer do koloniál- ního města Granada. Prohlídka historického centra měs- ta, ubytování. 12. Dopoledne volno v centru Granady. Odpoledne odjezd k prohlídce Masala Market, kde budete mít možnost ob- divovat řemeslnou zručnost místních umělců. Pokračování ke stejnojmennému vulkánu, kde nejprve zhlédnete krá- ter Santiago, poté se seznámíte s vulkanickými jeskyněmi a jejich obyvateli – tropickými netopýry. Lávovým pod- zemním tubusem se vybaveni přilbami a svítilnami do- stanete až do blízkosti vnitřního kráteru vulkánu. Za příz- nivých podmínek pak za tmy z okraje kráteru budete sle- dovat jezero žhavé vařící se lávy… není mnoho míst na světě, kde můžete zažít takovou podívanou!! Návrat do Granady v pozdních hodinách. 13. Po snídani transfer na letiště a odlet do Prahy. Fakultativ- ně prodloužení pobytu na plážích Floridy. 14. Přílet do Prahy Váš krásný zájezd ukončí. Panama City •Panamský kanál •Gatun Lake •San José •Irazú •Cerro Chato •NP Carara •Punta Leona •Tortuga Island •vulkán Arenal •lázně Tabacon• ostrov Ometepe •vulkán Maderas •Granada •Managua 165AMERICA TOURS 2012 PANAMA – KOSTARIKA – NIKARAGUAPANAMA – KOSTARIKA – NIKARAGUA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce devatenáctou sezónu Copacabana • Ipanema • Corcovado • cukrová homole • samba show 7 dnů s možností prodloužení termín kód základní cena let. taxa celková cena 29.02.-06.03. AT 121001 36.990 8.900 45.890 22.04.-28.04. AT 121002 35.990 8.900 44.890 11.06.-17.06. AT 121003 35.990 8.900 44.890 03.09.-09.09. AT 121004 35.990 8.900 44.890 29.10.-04.11. AT 121005 35.990 8.900 44.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby průvodce America Tours - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku - snídaně cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři (mimo snídaní) - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 4.990 fakultativní akce (s místním průvodcem): - celodenní výlet na Corcovado a Sugar Loaf (vč. oběda) 2.900 - celodenní výlet na Tropical Island 1.700 - celodenní výlet do Petropolis (vč. oběda) 1.900 - večerní Samba Show (vč. večeře) 2.900 - dvoudenní výlet k Iguacu Falls (vč. prohlídky z braz. i argent. strany) 14.990 - individuální prodloužení pobytu v Riu (bez služeb) 3.000 - týdenní pobyt na tropickém ostrově Ilha Bela (vč. transferu a snídaní) od 14.400 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. RIO DE JANEIRORIO DE JANEIRO 01. Odlet z Prahy do Rio de Janeira (noční let). 02. V časných ranních hodinách přílet do Rio de Janeira. Transfer do hotelu v blízkosti pláže Copacabana, uby- tování. 03.-05. Indiv. volno k rekreaci + nabídka fakult. akcí. 06. Transfer na letiště, odlet do Prahy, fakult. pobyt na tro- pickém ostrově Ilha Bela nebo třídenní výlet k vodo- pádům Iguacu. 07. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 166 WWW.AMERICATOURS.CZ BRAZÍLIEBRAZÍLIE

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce desátou sezónu termín kód základní cena let. taxa celková cena 29.02.-09.03. AT 124101 48.990 8.900 57.890 22.04.-01.05. AT 124102 47.990 8.900 56.890 11.06.-20.06. AT 124103 47.990 8.900 56.890 03.09.-12.09. AT 124104 47.990 8.900 56.890 29.10.-07.11. AT 124105 47.990 8.900 56.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby průvodce America Tours - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku - snídaně cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři (mimo snídaní) - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 2.600 - příplatek za jednolůžkový pokoj 21.300 fakultativní akce: - polodenní výlet na Corcovado a prohlídka města v ceně zájezdu - polodenní výlet na Cukrovou homoli s prohlídkou pláží Ria v ceně zájezdu - celodenní výlet na tropický ostrov 1.700 - prohlídka brazilské a argentinské strany vodopádů Iguacu v ceně zájezdu - Macuco Safari – na člunu pod vodopády Iguacu 1.900 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 10 dnů RIO DE JANEIRO A VODOPÁDY IGUACURIO DE JANEIRO A VODOPÁDY IGUACU Copacabana • Ipanema • Corcovado • cukrová homole • samba show • brazilská i argentinská strana vodopádů Iguacu 01. Odlet z Prahy do Rio de Janeira (noční let). 02. Přílet do Rio de Janeira v dopoledních hodinách. Trans- fer do hotelu spojený s návštěvou proslulé Sugar Loaf – známé skály ve tvaru homole cukru tyčící se nad záto- kou Botafogo. Po prohlídce odjezd do hotelu v blízkosti slavné pláže Copacabana, ubytování, volné odpoled- ne k odpočinku po náročné cestě. 03. Polodenní prohlídka centra města, světoznámých pláží a návštěva největší atrakce města Corcovada – so- chy Krista nad městem. Odpoledne volno k samostatné prohlídce okolí. 04. Volný den v Riu!! Využijte jej k poznávání všech zákou- tí slavné Copacabany, k relaxaci na slavné pláži či fakul- tativnímu výletu na Tropical Island. 05. Celodenní volno v Riu!! 06. Časně transfer na letiště a odlet do Iguacu. Po pří- letu Vás čeká prohlídka první části vodopádů – bra- zilské strany. Po zhlédnutí jedinečného přírodního jevu následuje transfer do hotelu a ubytování. Zbytek dne vy- užijte k relaxaci u hotelového bazénu či nákupům suvenýrů. 07. Odjezd přes hranice Argentiny (bezvízový styk pro Čechy a Slováky) k prohlídce druhé části vodopá- dů. Čeká Vás dlouhá vycházka, odměnou Vám však bu- dou jedinečné zážitky a množství fotek od nejkrásněj- ších vodopádů světa. Odpoledne Vám fakultativně na- bídneme plavbu na člunu pod vodopády – další z ne- zapomenutelných zážitků!! Návrat do hotelu v odpoled- ních hodinách. Večer doporučujeme návštěvu některého ze zábavních podniků Iguacu. 08. Celodenní volno v Iguacu!! Můžete jej využít k po- klidné relaxaci u hotelového bazénu v tropické zahradě, nebo Vám doporučíme výlet do dolu Wanda v Argen- tině – naleziště ametystů, křišťálů a záhněd. 09. Transfer na letiště a odlet do Prahy. Fakultativně Vám nabídneme týdenní prodloužení pobytem na tropickém ostrově Ilha Bela, či třídenní návštěvu Buenos Aires. 10. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 167AMERICA TOURS 2012 BRAZÍLIE – ARGENTINABRAZÍLIE – ARGENTINA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce osmou sezónu Copacabana • Ipanema • Corcovado • cukrová homole • samba show • brazilská i argentinská strana vodopádů Iguacu RIO DE JANEIRO, VODOPÁDY IGUACURIO DE JANEIRO, VODOPÁDY IGUACU A TROPICKÝ OSTROV ILHA BELAA TROPICKÝ OSTROV ILHA BELA 14 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 29.02.-13.03. AT 128301 55.990 8.900 64.890 22.04.-05.05. AT 128302 54.990 8.900 63.890 11.06.-24.06. AT 128303 54.990 8.900 63.890 03.09.-16.09. AT 128304 54.990 8.900 63.890 29.10.-11.11. AT 128305 55.990 8.900 64.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby průvodce America Tours - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku - snídaně cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři (mimo snídaní) - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 1.800 - příplatek za jednolůžkový pokoj 17.200 fakultativní akce: - polodenní výlet na Corcovado a prohlídka města v ceně zájezdu - polodenní výlet na Cukrovou homoli s prohlídkou pláží Ria v ceně zájezdu - celodenní výlet na tropický ostrov 1.700 - prohlídka brazilské a argentinské strany vodopádů Iguacu v ceně zájezdu - Macuco Safari – na člunu pod vodopády Iguacu 1.900 - týdenní pobyt na tropickém ostrově Ilha Bela (vč. transferů a snídaně – dle sezóny) od 14.400 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. Odlet z Prahy do Rio de Janeira (noční let). 02. Přílet do Rio de Janeira v dopoledních hodinách. Trans- fer do hotelu spojený s návštěvou proslulé Sugar Loaf – známé skály ve tvaru homole cukru tyčící se nad záto- kou Botafogo. Po prohlídce odjezd do hotelu v blízkosti slavné pláže Copacabana, ubytování, volné odpoled- ne k odpočinku po náročné cestě. 03. Polodenní prohlídka centra města, světoznámých pláží a návštěva největší atrakce města Corcovada – so- chy Krista nad městem. Odpoledne volno k samostatné prohlídce okolí. 04. Volný den v Riu!! Využijte jej k poznávání všech zákou- tí slavné Copacabany, k relaxaci na slavné pláži či fakul- tativnímu výletu na Tropical Island. 05. Celodenní volno v Riu!! 06. Časně transfer na letiště a odlet do Iguacu. Po pří- letu Vás čeká prohlídka první části vodopádů – bra- zilské strany. Po zhlédnutí jedinečného přírodního jevu následuje transfer do hotelu a ubytování. Zbytek dne vy- užijte k relaxaci u hotelového bazénu či nákupům suvenýrů. 07. Odjezd přes hranice Argentiny (bezvízový styk pro Čechy a Slováky) k prohlídce druhé části vodopá- dů. Čeká Vás dlouhá vycházka, odměnou Vám však bu- dou jedinečné zážitky a množství fotek od nejkrásněj- ších vodopádů světa. Odpoledne Vám fakultativně na- bídneme plavbu na člunu pod vodopády – další z ne- zapomenutelných zážitků!! Návrat do hotelu v odpoled- ních hodinách. Večer doporučujeme návštěvu některého ze zábavních podniků Iguacu. 08. Celodenní volno v Iguacu!! Můžete jej využít k po- klidné relaxaci u hotelového bazénu v tropické zahradě, nebo Vám doporučíme výlet do dolu Wanda v Argen- tině – naleziště ametystů, křišťálů a záhněd. 09. Transfer na letiště a odlet do Sao Paula. Odtud Vás čeká transfer vanem a posléze lodním trajektem na ost- rov Ilha Bela – jedinečné přírodní rezervace s malým ry- bářským městečkem, mnoha krásnými plážemi, tropickým pralesem a příjemnými malými hotýlky. Ubytování v jed- nom z nich a volno k odpočinku. 10. Polodennívýletvjeepunadruhou–téměřnepřístup- nou stranu ostrova za krásnými plážemi a vodopády, odpoledne volno k relaxaci na pláži či u bazénu. 11. Celodenní volno k odpočinku a relaxaci. 12. Celodenní volno k odpočinku a relaxaci. 13. Rozloučení s krásami ostrova, transfer lodí a va- nem na letiště Sao Paulo, odlet do Prahy. Fakulta- tivně Vám nabídneme týdenní prodloužení pobytem na tropickém ostrově Ilha Bela. 14. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 168 WWW.AMERICATOURS.CZ BRAZÍLIE – ARGENTINABRAZÍLIE – ARGENTINA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

BRAZÍLIE–OSTROV ILHABELABRAZÍLIE–OSTROV ILHABELA Nově zrekonstruovaný hotel rodinného typu, který vlast- ní a spravuje německá rodina. Hotel, který byl znovu ote- vřen 1.9.2011, se nachází přímo u pláže. Naleznete zde nový 200 m2 vyhřívaný bazén s barem a jacuzzi, saunu a vnitřní ba- zén. Otevřená je rovněž nová restaurace s malým bazénem a výhledem na oceán či do zahrady. Celkem má hotýlek 26 po- kojů v šesti různých kategoriích. Všechny pokoje mají klimati- zaci, televizor LCD a minibar. Pro klienty, kteří přijedou automobilem je k dispozici vnitřní parkoviště. Tropický ostrov Ilhabela …36 pláží, 350 vodopádů, vodní sporty, vý- lety, restaurace, bary… to je Ilhabela ve zkrat- ce. Ilhabela znamená v portugalštině krásný os- trov. Nachází se 217km od Sao Paula a 440km od Rio de Janeira v Atlantském oceánu, pou- hých 5 kilometrů od pevniny. Tropický ostrov o rozloze 360km2 byl prohlášen součástí světo- vé biosférické rezervace a 85% ostrova je chrá- něno ve státním parku. Ilhabela nabízí mnoho možností sportovního vyžití – vodní sporty, turis- tika, plavání pod vodopády, potápění… Lahůd- kou pro zkušené potápěče je možnost vrakové- ho potápění. Ostrov je osídlen pouze ze strany obrácené k pevnině, a malé městečko s několi- ka osadami „navléknutými“ na jediné pobřežní silnici poskytuje dostatek ubytovacích kapacit, převážně pečlivě udržovaných malých rodin- ných hotýlků zvaných „Pousadas“. Původními obyvateli ostrova jsou potomci britských a por- tugalských korzárů, kteří uprchli na ostrov před spravedlností. Členité pobřeží a zrádná skaliska pod hladinou jim zajistila klidné útočiště. Dneš- ní obyvatelé žijí především z rybolovu a turisti- ky. Tropická rezervace začínající ihned za zdmi posledních domků městečka skýtá velké mož- nosti pěší turistiky spojené se sledováním ptá- ků a odměněné vždy na konci trailu koupelí na krásné pláži… Ve spojení s typickou vřelou po- hostinností Brazilců a skvělou brazilskou kuchy- ní – prostě ráj na Zemi!! PORTO PACUIBA HOTEL kategorie dospělých max. dětí strava **** 3 1 se snídaní sezóna 1 týden 2 týdny +den 02.01.-31.01. 26.490 42.290 2.400 01.02.-30.04. 22.990 35.990 1.900 01.05.-30.06. 20.990 32.490 1.600 01.07.-31.10. 22.990 35.990 1.900 cena zahrnuje: - transfer z letiště Sao Paulo do hotelu a zpět - ubytování se snídaní - základní pojištění léčebných výloh - zákonné pojištění CK proti úpadku cena nezahrnuje: - leteckou dopravu Praha – Sao Paulo – Praha - povinnou letištní a bezpečnostní taxu 8.900Kč - místní odletovou taxu v nabídce sedmou sezónu 169AMERICA TOURS 2012 BRAZÍLIEBRAZÍLIE

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

BRAZÍLIE – OSTROV ILHABELA Nachází se v tropické zahradě asi 300m od pláže Engenho Dagua. Zvláštností hotelu je kaskáda bazénu, ze které je krás- ný výhled do okolí. V hotelu jsou dále tenisové kurty, posilov- na a sauna. Na pláži se nachází půjčovna šlapadel a dalšího vybavení pro vodní sporty spolu s barem, restaurací a pizzérií. Pokoje: všechny pokoje jsou vybaveny klimatizací, TV, mi- nibarem, telefonem. Za příplatek jsou možné pokoje s vlast- ní vířivkou. HOTEL REAL VILLA BELLA Hotel je postaven v námořnickém stylu. Nabízí bazén v tro- pické zahradě, irskou saunu. Dále nabízí hernu, kde jsou k dis- pozici videohry, playstation, karty. V hotelu je trvalé připojení k internetu. Příznivci filmů mohou využít domácího kina s širo- kým výběrem DVD všech žánrů. Pokoje: klimatizace, televize, minibar, telefon, připojení pro notebook. POUSADA DO CAPITAO kategorie dospělých max. dětí strava **** 3 1 se snídaní sezóna 1 týden 2 týdny + den 02.01.-31.01. 26.490 42.990 2.400 01.02.-30.04. 24.990 38.990 2.100 01.05.-30.06. 22.990 35.990 1.850 01.07.-31.07. 24.490 38.990 2.100 01.08.-31.08. 22.990 35.990 1.850 01.09.-16.12. 23.990 38.490 2.050 cena zahrnuje: - transfer z letiště Sao Paulo do hotelu a zpět - ubytování se snídaní - pojištění léčebných výloh - zákonné pojištění CK proti úpadku cena nezahrnuje: - leteckou dopravu Praha – Sao Paulo – Praha - povinnou letištní a bezpečnostní taxu 8.900Kč - místní odletovou taxu kategorie dospělých max. dětí strava *** 3 0 se snídaní sezóna 1 týden 2 týdny +den 02.01.-29.02. 19.990 29.990 1.450 01.03.-31.08. 17.990 25.990 1.150 01.09.-09.12. 17.490 24.990 1.100 cena zahrnuje: - transfer z letiště Sao Paulo do hotelu a zpět - ubytování se snídaní - základní pojištění léčebných výloh - zákonné pojištění CK proti úpadku cena nezahrnuje: - leteckou dopravu Praha – Sao Paulo – Praha - povinnou letištní a bezpečnostní taxu 8.900Kč - místní odletovou taxu 170 WWW.AMERICATOURS.CZ BRAZÍLIEBRAZÍLIE

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Hotel se nachází na pláži Praia Saco de Capela, 800m od cen- tra městečka. V hotelu je bazén, brouzdaliště pro děti, sauna, par- ní lázeň, posilovna, tenisový kurt, squash, hřiště pro děti, herna s kulečníkem a stolním tenisem. Na pláži jsou pro hotelové hosty k dispozici lehátka, stolky a slunečníky. Hotel má výborné zázemí pro pořádání kongresů. Pokoje: všechny pokoje mají klimatizaci, mini bar, kabelo- vou TV, telefon. HOTEL ITAPEMAR Hotel se nachází cca 300 metrů od krásných pláží v tropic- kém pralese v oblasti mezi vodopády a pláží Sorceress, která je nejkrásnější pláží jižní strany ostrova Ilhabela. Z hotelu je rovněž nádherný výhled na horu Saint Sebastian. Hotel nabízí bazén, saunu, hernu, tělocvičnu, hřiště, televizní místnost, pří- stup k internetu. Na pláži jsou pro hotelové hosty k dispozici lehátka a slunečníky. Pokoje: všechny pokoje mají klimatizaci, minibar, satelitní TV, DVD kanál, telefon a trezor. ILHA SOL HOTEL kategorie dospělých max. dětí strava **** 3 1 se snídaní sezóna 1 týden 2 týdny +den 02.01.-29.02. 23.990 37.990 2.000 01.03.-30.06. 20.990 31.990 1.600 01.07.-31.08. 19.990 29.990 1.450 01.09.-09.12. 20.490 30.990 1.500 cena zahrnuje: - transfer z letiště Sao Paulo do hotelu a zpět - ubytování se snídaní - základní pojištění léčebných výloh - zákonné pojištění CK proti úpadku cena nezahrnuje: - leteckou dopravu Praha – Sao Paulo – Praha - povinnou letištní a bezpečnostní taxu 8.900Kč - místní odletovou taxu kategorie dospělých max. dětí strava **** 3 1 se snídaní sezóna 1 týden 2 týdny +den 02.01.-31.01. 23.490 37.490 2.000 01.02.-29.02. 20.490 30.990 1.550 01.03.-30.06. 17.990 26.490 1.200 01.07.-31.08. 17.490 25.490 1.100 01.09.-09.12. 17.990 26.490 1.200 cena zahrnuje: - transfer z letiště Sao Paulo do hotelu a zpět - ubytování se snídaní - základní pojištění léčebných výloh - zákonné pojištění CK proti úpadku cena nezahrnuje: - leteckou dopravu Praha – Sao Paulo – Praha - povinnou letištní a bezpečnostní taxu 8.900Kč - místní odletovou taxu 171AMERICA TOURS 2012 BRAZÍLIEBRAZÍLIE

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce osmou sezónu BRAZÍLIEBRAZÍLIE DRAHÉ KAMENY, TROPICKÁ PŘÍRODA A VZRUŠUJÍCÍ METROPOLEDRAHÉ KAMENY, TROPICKÁ PŘÍRODA A VZRUŠUJÍCÍ METROPOLE 14 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 12.03.-25.03. AT 128901 65.990 8.900 74.890 16.10.-29.10. AT 128902 65.990 8.900 74.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby průvodce America Tours - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku - snídaně cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři (mimo snídaní) - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 3.500 - příplatek za jednolůžkový pokoj 15.200 fakultativní akce: - večerní Samba Show (vč. večeře) 2.900 - prodloužení pobytu o týden na ostrově Ilha Bela (vč. transferu a snídaní) od 12.900 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. Odlet z Prahy do Sao Paula (noční let). 02. Přílet do Sao Paula v časných ranních hodinách. Po uví- tání průvodcem na letišti transfer do restaurace. Během společné snídaně (v ceně zájezdu) Vás čeká orientač- ní meeting a seznámení s detaily trasy zájezdu. Po sní- dani následuje krátká prohlídka Sao Paula přezdívané- ho „betonová džungle“. Po ní Vás očekává přejezd do mís- ta ubytování na trase do státu Minas Gerais. V časných odpoledních hodinách ubytování v hotelu, volno k rela- xaci u bazénu po náročném letu z Evropy. 03. Časně odjezd do Ouro Preto – malebného historické- ho městečka v horách proslulého těžbou drahých kame- nů od dob středověku až do dnešních dnů. Zde navštíví- te muzeum drahokamů a zhlédnete exponáty, jaké ne- lze spatřit nikde jinde na světě. Po prohlídce následuje přejezd do nedalekého hornického městečka Marianna, kde navštívíte historický hlubinný zlatý důl. Zlato se zde již více než 15 let nedobývá, ale sjezd do dolu na stroji 150 let starém, prohlídka jeho prostor a expozice hornického provozu ve Vás jistě zanechají silné dojmy. Závěrem dne navštívíte přímo lokalitu, kde se naléza- jí jedny z nejcennějších brazilských drahokamů – tzv. im- periální topazy. Od místních horníků si můžete zakou- pit opravdu cenný suvenýr z Brazílie!! Večer ubytování v Ouro Preto. 04. Celodenní transfer do rekreačního centra Búzios na březích Atlantiku. Cestou Vás čeká zastávka v Pe- 172 WWW.AMERICATOURS.CZ BRAZÍLIEBRAZÍLIE

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

tropolisu – bývalém sídelním městě brazilských králů – a prohlídka královského paláce. Po příjezdu do Bú- zios absolvujete krátkou seznamovací projížďku cent- rem městečka, a poté Vás již čeká ubytování v malém sty- lovém hotýlku v těsné blízkosti pláže. 05. Volný den k odpočinku,relaxačnímvycházkámpomaleb- ném letovisku, slunění na pláži nebo u hotelového bazénu. 06. Časně odjezd do Rio de Janeira. Čeká Vás celodenní prohlídkaměstazahrnujícínávštěvuCorcovada–slavné sochy Krista nad městem, Sugar Loaf – hory podobné homolicukrutyčícísenadzálivemBotafogo,centraměsta, jehoslavnýchplážíazdejšíhopralesa Tijucca.Večerubyto- vání v hotelu v blízkosti slavné pláže Copacabana. 07. Volný den v Rio de Janeiru!! Prozkoumejte sami všechna zákoutí pláže Copacabana, navštivte muzeum zlatnické firmy Sauer (zdarma), vychutnejte si lenošení na jedné z nejslavnějších pláží světa. Večer Vám fakulta- tivně nabídneme jedinečnou Samba Show (vč. večeře). 08. Časně odjezd za dalším dobrodružstvím – čeká Vás výlet na ostrov San Bernardo!! Nejprve na maketě pi- rátského škuneru poplujete mezi desítkami malých neo- bydlených ostrůvků, budete se moci vykoupat na otevře- ném moři, pak po příjezdu na „Váš“ ostrov budete uvítá- ni domorodými krasavicemi (a krasavci), abyste strá- vili krásný půlden v atmosféře tropického ráje – buj- ná vegetace, krásná pláž, papoušci nad hlavami… Po návratu na pevnínu odjezd do historického rybářské- ho městečka Paraty, ubytování v malém stylovém hotýlku a pěší prohlídka starobylého centra. 09. Odpočinkový den v prostředí tropické pláže!! Ráno odjezd najatým člunem na odlehlou pláž nepřístupnou po zemi díky neprostupnému pralesu. Koupání, slunění, šnorchlování… Po návratu na pevninu odjezd do měs- ta Sao Seabastiao, a odtud pak trajektem na ostrov Ilha Bela. Po krátké orientační prohlídce malého rybářského městečka ubytování v romantickém rodinném hotýlku. 10. Ostrov Ilha Bela je osídlen z jedné čtvrtiny, a většinu plo- chy zabírá rezervace tropického atlantického prale- sa. Jediným způsobem jak poznat druhou stranu ostro- va je Váš dnešní výlet v jeepech – tropickým prale- sem k jedinečným liduprázdným plážím s fantas- tickým potápěním, šnorchlováním, trek k jedineč- ným vodopádům nebo jen oddech v tomto ostrov- ním ráji… 11. Volný den k relaxaci na pláži nebo u bazénu. Do- poručujeme časně ranní pozorování ptáků v pralese – ze- jména hejna papoušků a tukanů Vás uchvátí!! 12. Volný den k relaxaci na pláži nebo u bazénu. 13. Ráno odjezd do Sao Paula. Po příjezdu transfer na le- tiště a odlet do Prahy. Fakultativně prodloužení pobytu na Ilha Bela či třídenní výlet k vodopádům Iguacu. 14. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. Sao Paulo •Belo Horizonte •Ouro Preto •zlatý důl Marianna •naleziště drahokamů •Petropolis •Búzios •Rio de Janeiro •Corcovado •Barra da Tijucca •Sugar Loaf •Copacabana •ostrov San Bernardo •Paraty •ostrov IlhaBela 173AMERICA TOURS 2012 BRAZÍLIEBRAZÍLIE

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce devatenáctou sezónu BRAZÍLIÍ KŘÍŽEM KRÁŽEMBRAZÍLIÍ KŘÍŽEM KRÁŽEM 17 dnů 01. Odlet z Prahy do Rio de Janeira v odpoledních hodi- nách (noční let). 02. Po uvítání na letišti reprezentantem America Tours transfer do hotelu, ubytování a instruktáž k pobytu v Brazílii. Odpoledne návštěva velké atrakce Ria – hory Sugar Loaf tyčící se nad zátokou Guanabara. 03. Po snídani polodenní návštěva Corcovada – známé sochy Krista nad městem, odpoledne indiv. volno. Večer Vám doporučujeme fakultativní návštěvu Samba Show v některém ze známých tanečních podniků. 04. Volný den v Riu!! Fakultativně Vám nabídneme celo- denní výlet na tropický ostrov San Bernardo (bus, loď, včetně oběda) – kouzelné koupání na krásných plážích. 05. Časná snídaně, poté odjezd na letiště a odlet do Ma- nausu v Amazonii.Transferdopřístavunařece Rio Neg- roaodjezdlodí do hotelu ležícího v nitru pralesaapří- stupnéhopouzepovoděnebozevzduchu.Ubytování,večeře. 06. Po snídani vycházka po stezce v pralese. Po obědě plavba na kánoích spojená s lovem dravých ryb pi- ranhas. Po návratu večeře a za soumraku pozorování aligátorů v přírodě kolem hotelu. 07. Sledování úsvitu nad pralesem, pozorování prales- ních ptáků, poté návrat lodí do Manausu, ubytování v hotelu a polodenní prohlídka města. 08. Časně transfer na letiště a odlet do Recife. Po příle- tu prohlídka města včetně návštěvy jedinečné historic- ké památky – města Olinda.Transferdohoteluazbytek dne volno k relaxaci na pláži nebo u hotelového bazénu. 09. Volný den k relaxaci u hotelového bazénu či na pláži, odpočinek. 10. Ráno odlet do Belo Horizonte – hlavního města státu Minas Gerais, který je proslulý těžbou drahokamů. Po příletu transfer do města Marianna, návštěva sta- termín kód základní cena let. taxa celková cena 24.03.-09.04. AT 121101 88.990 8.900 97.890 27.05.-12.06. AT 121102 87.990 8.900 96.890 30.09.-16.10. AT 121103 87.990 8.900 96.890 10.11.-26.11. AT 121104 88.990 8.900 97.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - pozemní a vodní dopravu dle itineráře - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby průvodce America Tours - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku - snídaně cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři (mimo snídaní) - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 5.600 - příplatek za jednolůžkový pokoj 19.900 fakultativní akce: - celodenní výlet na tropický ostrov 1.900 - prodloužení pobytu o týden na ostrově Ilha Bela (vč. transferu a snídaní) od 12.900 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. Bestseller !! Bestseller !! 174 WWW.AMERICATOURS.CZ BRAZÍLIE – ARGENTINABRAZÍLIE – ARGENTINA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

rého hlubinného zlatého dolu. Ubytování ve večer- ních hodinách. 11. Celodenní výlet do oblasti s největšími nalezišti drahých kamenů na světě, návštěva starobylého hor- nického města Ouro Preto a muzea drahokamů, kte- ré nelze vidět nikde jinde. Navštívíte také exkluzivně na- leziště imperiálních topazů – vzácných drahokamů – které zde místní lidé dobývají středověkými metodami. 12. Transfer na letiště a odlet do Foz do Iguacu. Pro- hlídka nejkrásnějších vodopádů světa z brazilské strany, poté transfer do hotelu a ubytování. 13. Časně odjezd přes hranice Argentiny do hodinu vzdáleného dolu Wanda – místa známého svojí těž- bou krystalů ametystu, záhnědy, křišťálu a citrinu. Po prohlídce těžební lokality návrat zpět do Iguacu, prohlídka argentinské strany vodopádů do večerních hodin. Jako přídavek Vás pozveme na plavbu na člunu pod vodopády – jedinečný a dobrodružný zážitek ze se- tkání s hřmící stěnou vody!! 14. Transfer na letiště a odlet do Sao Paula. Odtud Vás čeká tříhodinová cesta k pobřeží Atlantiku, tzv. „Costa Verde“, a přejezd trajektem na ostrov Ilha Bela. Ten- to ostrov je z větší části přírodní rezervací tropického pralesa s jedinečnými rostlinnými a živičišnými společen- stvy, a s bezpočtem krásných pláží. Ubytování v malém rodinném hotelu, volno k odpočinku. 15. Po snídani celodenní výlet v jeepech po jediné komu- nikaci vedoucí na oceánskou stranu ostrova. Strmou cestou s bezpočtem zatáček, fantastickým šťavna- tým pralesem se dostanete až ke krásným plážím, od- kud se nikomu nechce zpět… 16. Po snídani odjezd lodí na pevninu, transfer na letiš- tě Sao Paulo a odlet do Prahy. Fakultativní prodlouže- ní pobytu v kouzelném prostředí Ilha Bela. 17. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. Rio de Janeiro •Corcovado •Sugar Loaf •Manaus •Amazonie •Recife •Olinda •Belo Horizonte •zlatý důl Marianna • drahokamová naleziště •Ouro Preto •vodopády Iguacu •ametystový důl Wanda v Argentině •ostrov Ilha Bela •Sao Paulo 175AMERICA TOURS 2012 BRAZÍLIE – ARGENTINABRAZÍLIE – ARGENTINA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce šestou sezónu Buenos Aires • Tigre • Estancia • argentinská a brazilská strana vodopádů Iguacu BUENOS AIRES A VODOPÁDY IGUACUBUENOS AIRES A VODOPÁDY IGUACU 10 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 29.02.-09.03. AT 128801 55.990 8.900 64.890 22.04.-01.05. AT 128802 54.990 8.900 63.890 11.06.-20.06. AT 128803 54.990 8.900 63.890 03.09.-12.09. AT 128804 54.990 8.900 63.890 29.10.-07.11. AT 128805 55.990 8.900 64.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby průvodce America Tours - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku - snídaně cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři (mimo snídaní) - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 1.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 14.800 fakultativní akce: - týdenní pobyt na tropickém ostrově Ilha Bela (s transferem a snídaněmi) od 12.400 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. Odlet z Prahy do Buenos Aires (noční let). 02. Po příletu a uvítání na letišti delegátem America Tours Vás čeká transfer do hotelu v centru města a ubytování. Po krátkém odpočinku následuje polodenní okružní pro- hlídka města, která Vás seznámí s největšími paměti- hodnostmi a atrakcemi Buenos Aires. 03. Dnes Vás čeká výlet do oblasti Tigre – centra odpočin- ku a relaxace obyvatel Buenos Aires. Lázeňská atmo- sféra městečka protkaného spletí říčních ramen delty řeky Paraná okouzlí každého návštěvníka. Součástí výletu je také plavba na motorovém člunu mezi stovkami os- trovů a ostrůvků… Návrat v odpoledních hodinách. Ve- čer Vás pak pozveme na společnou večeři a předsta- vení typického argentinského tanga, bez kterého by návštěva Buenos Aires nebyla úplná!! 04. Celodenní výlet do tzv. Estancie – na ranč chovající doby- tek a koně. Poznáte zde náročnou práci gaučů – honá- ků dobytka a po typickém venkovském obědě se stanete svědky ukázek jejich dovedností. Návrat z argentinské- ho venkova ve večerních hodinách. 05. Celodenní volno k samostatnému poznávání metropo- le. Fakultativně Vám nabízíme celodenní výlet rychlým katamaranem do uruguayského Montevidea (ang- licky a španělsky hovořící průvodce). 06. Časně transfer na letiště a odlet do Iguacu. Po příletu Vás čeká prohlídka první části mohutných vodopádů si- tuovaných v tropickém pralese – argentinské strany. Po prohlídce a návštěvě mnoha vyhlídek na úchvatné vodo- pády můžete fakultativně absolvovat plavbu pod vodo- pády na rychlém člunu – nezapomenutelný zážitek!! V podvečer následuje transfer do hotelu a ubytování. Zby- tek dne využijte k relaxaci u hotelového bazénu či ná- kupu suvenýrů. 07. Odjezd přes hranice Argentiny k prohlídce druhé – bra- zilské části vodopádů. Čeká Vás dlouhá vycházka, od- měnou Vám však budou jedinečné zážitky a množství fo- tek od nejkrásnějších vodopádů světa. Návrat do hotelu v odpoledních hodinách. Večer doporučujeme návštěvu některého ze zábavních podniků Iguacu. 08. Celodenní volno v Iguacu!! Můžete jej využít k po- klidné relaxaci u hotelového bazénu v tropické zahradě, nebo Vám doporučíme výlet do dolu Wanda v Argenti- ně – naleziště ametystů, křišťálů a záhněd. 09. Dle Vašeho rozpisu letů transfer na letiště a odlet do Pra- hy nebo fakultativně odlet přes Sao Paulo k pobytu na tropickém ostrově Ilha Bela (Brazílie). 10. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 176 WWW.AMERICATOURS.CZ ARGENTINA – BRAZÍLIEARGENTINA – BRAZÍLIE

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce šestou sezónu Buenos Aires • Tigre • Estancia BUENOS AIRES – TANGO A PAMPABUENOS AIRES – TANGO A PAMPA termín kód základní cena let. taxa celková cena 29.02.-06.03. AT 128301 44.990 8.900 53.890 22.04.-28.04. AT 128302 43.990 8.900 52.890 11.06.-17.06. AT 128303 43.990 8.900 52.890 03.09.-09.09. AT 128304 44.990 8.900 53.890 29.10.-04.11. AT 128305 43.990 8.900 52.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby průvodce America Tours - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku - snídaně cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři (mimo snídaní) - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 1.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 12.900 fakultativní akce: - týdenní pobyt na tropickém ostrově Ilha Bela (s přeletem, transferem a snídaněmi) od 17.900 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 7 dnů 01. Odlet z Prahy do Buenos Aires (noční let). 02. Po příletu a uvítání na letišti delegátem America Tours Vás čeká transfer do hotelu v centru města a ubytování. Po krátkém odpočinku následuje polodenní okružní pro- hlídka města, která Vás seznámí s největšími paměti- hodnostmi a atrakcemi Buenos Aires. 03. Dnes Vás čeká výlet do oblasti Tigre – centra odpočin- ku a relaxace obyvatel Buenos Aires. Lázeňská atmo- sféra městečka protkaného spletí říčních ramen delty řeky Paraná okouzlí každého návštěvníka. Součástí výletu je také plavba na motorovém člunu mezi stovkami ost- rovů a ostrůvků… návrat v odpoledních hodinách. Večer Vás pak pozveme na společnou večeři a představení ty- pického argentinského tanga, bez kterého by návštěva Buenos Aires nebyla úplná!! 04. Celodenní výlet do tzv. Estancie – na ranč chovající doby- tek a koně. Poznáte zde náročnou práci gaučů – honá- ků dobytka a po typickém venkovském obědě se stanete svědky ukázek jejich dovedností. Návrat z argentinské- ho venkova ve večerních hodinách. 05. Celodenní volno k samostatnému poznávání metropo- le. Fakultativně Vám nabízíme celodenní výlet rychlým katamaranem do uruguayského Montevidea (anglicky a španělsky hovořící průvodce). 06. Dle Vašeho rozpisu letů transfer na letiště a odlet do Prahy nebo fakultativně odlet via Sao Paulo k pobytu na tropickém ostrově Ilha Bela (Brazílie). 07. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 177AMERICA TOURS 2012 ARGENTINAARGENTINA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce devátou sezónu OD PATAGONSKÝCH LEDOVCŮOD PATAGONSKÝCH LEDOVCŮ PO TROPICKÉ VODOPÁDYPO TROPICKÉ VODOPÁDY 16 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 16.02.-02.03. AT 129801 88.990 8.900 97.890 30.04.-15.05. AT 129802 87.990 8.900 96.890 23.06.-08.07. AT 129803 87.990 8.900 96.890 15.09.-30.09. AT 129804 88.990 8.900 97.890 26.11.-11.12. AT 129805 89.990 8.900 98.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby průvodce America Tours - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku - snídaně cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři (mimo snídaní) - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 3.300 - příplatek za jednolůžkový pokoj 22.900 fakultativní akce: - týdenní pobyt na tropickém ostrově Ilha Bela (vč. transferů a snídaní) od 13.400 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. Odlet z Prahy do Buenos Aires (noční let). 02. Po příletu a uvítání průvodcem America Tours pokračo- vání v letu do Trelewu. Odtud přejezd do Punta Tombo – města na pacifickém pobřeží známého výskytem tučňá- ků Magellanových. Pozorování kolonie tučňáků, poté odjezd do Puerto Madryn. 03. Celodenní výlet na poloostrov Valdes – tradiční útočiš- tě rypoušů sloních. 04. Transfer na letiště a odlet do El Calafate, ubytování, pro- hlídka tohoto rekreačního města na březích jezera. 05. Celodenní výlet k jedinečnému obrovskému ledovci Pe- rino Moreno Glacier, pozorování odlamujících se kusů ledu padajících do jezera… 06. ČasněodjezdpřeshraniceChile donárodníhoparkuTorres del Paine.Okruhparkem,seznámenísproslulýmižulový- mi věžemi, jezery ve všech odstínech modré a zelené bar- vy a pozorování všudypřítomných lam guanaco a pštrosů nandu… Večer příjezd do Puerto Natales, ubytování. 07. Celodenní výlet lodí do národního parku O’Higgins a k ledovci Balmaceda. Budete uchváceni řekou ledu směřující fjordem do moře, a uvidíte zdejší kolonie kor- moránů… Příjezd do hotelu večer. 08. Návrat zpět do argentinského Calafate, odtud odlet do lázeňského města San Carlos de Bariloche. Po ubyto- vání Vás čeká prohlídka centra města a volno k vycházkám podél jezera Nahuel Huapi. 178 WWW.AMERICATOURS.CZ ARGENTINA – CHILE – URUGUAY – BRAZÍLIEARGENTINA – CHILE – URUGUAY – BRAZÍLIE

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Buenos Aires • Trelew • Punta Tombo • Valdes • El Calafate • Perito Moreno Glacier • ledovce Uppsala a Onelli • Torres del Paine • Puerto Natales • Vodopády Iguacu • Sao Paulo 09. Celodenní výlet do národního parku Nahuel Huapi, kde budete obdivovat krásu jezer položených v krásné pata- gonské přírodě plné příkrých kopců, skal a vyhaslých vulkánů. Návrat do hotelu v odpoledních hodinách. 10. Přelet do Buenos Aires. Po příletu následuje prohlídka města zahrnující největší atrakce a pamětihodnosti. Zá- věrem Vás čeká večeře a Tango Show – typická podívaná v tomto městě. 11. Dopoledne indiv. volno k nákupům v centru Buenos Aires, odpoledne pak odjezd do Tigre, kde Vás čeká pro- jížďka motorovou lodí v deltě řeky Paraná. Návrat do Buenos Aires večer. 12. Celodenní návštěva Uruguaye. Nejprve se trajektem pře- pravíte do starobylého města Colonia. Po prohlídce architektonické památky následuje transfer do hlavní- ho města Montevidea. Po okružní prohlídce zahrnu- jící největší atrakce historického centra i moderního měs- ta se nalodíte na expresní katamaran, který Vás dopra- ví zpět deltou Paraná do Buenos Aires. Návrat do hote- lu v pozdních hodinách. 13. Časně odlet do Iguacu. Prohlídka světoznámých vodo- pádů situovaných v tropickém pralese. Absolvujete něko- likakilometrový trail zahrnující nejkrásnější vyhlídky na vodopády z argentinské strany, ubytování ve večerních hodinách. 14. Po překročení hranice Brazílie prohlídka vodopádů z brazilské strany, která skýtá ucelený přehled o mohut- nosti a nádheře vodopádů, včetně projížďky na trys- kových člunech až pod hřmící stěnu hlavních vodopádů! Cestou zpět do hotelu ještě navštívíte Bird Park – pestrou ukázku ptáků žijících na území Jižní Ameriky. 15. Transfer na letiště Iguacu a odtud odlet do Prahy. Fakul- tativně odlet k týdennímu pobytu na ostrově Ilha Bella. 16. Přílet do Prahy zájezd ukončí. 179AMERICA TOURS 2012 ARGENTINA – CHILE – URUGUAY – BRAZÍLIEARGENTINA – CHILE – URUGUAY – BRAZÍLIE

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce osmou sezónu METROPOLE A PŘÍRODNÍ KRÁSYMETROPOLE A PŘÍRODNÍ KRÁSY ARGENTINY, URUGUAYE A BRAZÍLIEARGENTINY, URUGUAYE A BRAZÍLIE Buenos Aires • Delta Tigre • Montevideo • vodopády Iguacu • Rio de Janeiro • Corcovado • Cukrová homole 12 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 29.02.-11.03. AT 129201 70.990 8.900 79.890 22.04.-03.05. AT 129202 69.990 8.900 78.890 11.06.-22.06. AT 129203 69.990 8.900 78.890 03.09.-14.09. AT 129204 69.990 8.900 78.890 29.10.-09.11. AT 129205 68.990 8.900 77.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby průvodce America Tours - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku - snídaně cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři (mimo snídaně) - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 2.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 8.400 fakultativní akce: - celodenní výlet na ostrov tropický ostrov 1.700 - prodloužení pobytu v Rio de Janeiro o 3 noci 5.400 - týdenní pobyt na tropickém ostrově Ilha Bela (vč. transferů a snídaní – dle sezóny) od 12.400 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. Odlet z Prahy do Buenos Aires (noční let). 02. Po příletu a uvítání na letišti průvodcem America Tours Vás čekáprohlídka Buenos Aires.Uvidítenejširšíulicinasvě- tě 9. de Julio Avenue, slavný Obelisk a Colon Theat- re, čtvrti San Telmo a May Square – historické a politic- kécentrum,budovu parlamentu,Casa Rosada,italskou čtvrť La Boca i čtvrť aristokratů Recoleta, kde na místním hřbitově navštívíme i hrob slavné Evity Peronové… 03. Celodenní výlet do argentinské pampy s návštěvou ty- pické estancie – ranče na chov dobytka. Zde Vám míst- ní gauchové předvedou svoje dovednosti v zacházení s lasem, jízdě na koni či krocení zdivočelého skotu, a během oběda ochutnáte typickou stravu a nápoje zdej- ších obyvatel. Návrat do hotelu večer. 04. Časně transfer do přístavu a odjezd katamaránem mo- hutnou deltou řeky Paraná do uruguayského Monte- videa. Celodenní prohlídka hlavního města Uruguaye, návrat lodí v pozdních večerních hodinách. 05. Dopoledne Vás pozveme na projížďku lodí v malebné spleti říčních ramen delty řeky Paraná v oblasti Tigre. Odpoledne budete mít dostatek času na samostatnou pro- hlídku centra Buenos Aires, a večer Vás pozveme k ná- vštěvě Tango Show, bez které by návštěva Buenos Aires nebyla kompletní. 06. Časně odlet do Iguacu. Prohlídka světoznámých vodopá- dů z brazilské strany, která poskytuje jedinečné výhle- dy na celkovou mohutnost vodopádů. Cestou do ho- telu ještě navštívíte Bird Park – jedinečnou expozici jiho- amerických ptáků v prostředí pralesních voliér. 07. Ráno odjezd do polodrahokamového dolu Wanda ležícího na území Argentiny. Zde zhlédnete jedinečné ukázky uložení hornin s geodami ametystů, křišťálů, citrinů a záhněd a jejich těžby. Odpoledne Vás čeká pro- hlídka argentinské strany vodopádů Iguacu, která na rozdíl od předešlého dne nabízí blízký kontakt se hřmícími vodami stovek pralesních vodopádů. 08. Transfer na letiště a odlet do Rio de Janeira. Po příletu Vás delegátAmericaTourszavezedohoteluaposkytneVámškálu základních informací nutných pro zajímavý, ale bezpečný po- bytvRiu.Zbytekdneindiv.volno k samostatné prohlídce pláže a čtvrti Copacabana, kde je situován Váš hotel. 09. Celodenní prohlídka Rio de Janeira Vás zavede nejprve naSugar Loaf –známou„homolicukru“tyčícísenadzáto- kouBotafogo,odkudjejedinečnýpohlednapanorámahor a pláží obklopujících město, seznámí Vás s městskými pláže- mi v čele se slavnou Copacabanou, s příměstským prale- sem Tijucca a závěrem Vás ozubnicový vláček vyveze na vr- chol slavné hory Corcovado se sochou Krista na vrcholu. 10. Celodenní volno k samostatnému poznávání Ria!! Dopo- ručujeme fakultativní celodenní výlet na tropický ostrov. 11. Transfer na letiště a odlet do Prahy. Fakultativně možnost prodloužení pobytu v Riu o tři noci či týdenní pobyt na tropickém ostrově Ilha Bela. 12. Přílet do Prahy zájezd ukončí. 180 WWW.AMERICATOURS.CZ ARGENTINA – URUGUAY – BRAZÍLIEARGENTINA – URUGUAY – BRAZÍLIE

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce osmou sezónu CHILE – LUXUSNÍ PLAVBACHILE – LUXUSNÍ PLAVBA SEVERNÍ PATAGONIÍSEVERNÍ PATAGONIÍ Santiago • Puerto Montt • Puerto Varas • ledovec San Rafael • fjord Quatrilco • Castro 11 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 23.04.-02.05. AT 124301 89.990 8.900 98.890 21.10.-31.10. AT 124302 89.990 8.900 98.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - plavbu lodí v režimu all inclusive - transfery dle itineráře - pozemní program dle itineráře - služby průvodce America Tours - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 2.800 - příplatek za jednolůžkovou kajutu 22.800 - příplatek za kajutu s oknem (za osobu) 5.300 fakultativní akce: - čtyřdenní (tři noci) letecký výlet do jižní Patagonie 25.900 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. Odlet z Prahy do Santiaga (noční let). 02. Po příletu a ubytování následuje prohlídka Santi- aga – hlavního města Chile, která zahrnuje největší pa- mětihodnosti a zajímavosti metropole. Večer indiv. vol- no k samostatné vycházce městem. 03. Časně odlet do Puerto Montt – vstupní brány do tzv. Lake Districtu. Zde Vás čeká prohlídka Puerto Montt a Puerto Varas, ubytování ve večerních hodinách. 04. Ráno nalodění na luxusní loď Scorpios II v Puerto Montt. Loď popluje zálivy Ancud a Corcovado. 05. Průlivy Moraleda a Ferronave doplujete do Puerto Aquirre odkud budete pokračovat do Punta Leonardos, kde zakotvíte téměř na dosah ledovce San Rafael. 06. Zátokou San Rafael a po řece Témpanos doplujete do vzdálenosti 2km od ledovce San Rafael, kde zakotvíte. Zde se vám nabízí možnost výletu na člunu k pozorování ledovce. V odpoledních hodinách se k ledovci přiblíží i vaše loď a pokračuje v plavbě do fjordu Quatrilco. 07. Během dne zůstává loď zakotvena v Quatrilcu a vy můžete absolvovat výlet okolo fjordu na člunu nebo relaxovat v místních termálních lázních. Večer loď odplouvá a přes průlivy Moraleda a Peréz Norte po- kračuje ve své plavbě. 08. Přes průliv Leucayec a záliv Corcovado doplujete do Queilen, odkud plavba pokračuje do městečka Castro, kde loď zakotví. 09. Dopoledne můžete navštívit místní trh s tradiční- mi výrobky, muzeum a kostel. Rovněž se můžete zúčast- nit výletu do Chonchi. V poledne loď vyplouvá a vrací se zpět do Puerto Montt. Večer na vás čeká gala večeře. 10. Po snídani vaše plavba končí a zájezd pokračuje transferem na letiště, odkud odletíte přes Santiago do Prahy. Fakultativně Vám nabízíme možnost čtyřdenního (3 noci) leteckého výletu do jižní Patagonie (Puer- to Natales, NP Torres del Paine, NP O’Higgins). 11. Příletem do Prahy Váš zájezd končí. Zájezd s místními anglicky a španělsky hovořícími průvodci!! Zveme Vás na luxusní plavbu lodí Scorpios II oblastí severní Patagonie z přístavu Puerto Montt k ledovci San Ra- fael, který je pozůstatkem po poslední době ledové. Tato plavba snů Vás povede jedinečnými kanály a průlivy do míst, kde je příroda téměř nedotčena lidskou rukou, kde pouze oceán tvoří tvář ostrovů. Navštívíte ztracené pitoreskní rybářské osady a usedlosti jako například Puerto Aquirre a Queilen, městečko Castro, fjord Quitralco s termálními prameny a vrcholem všeho bude národní park San Rafael vyhlášený biosférickou rezervací UNESCO. Jeho 30 tisíc let starý ledovec se vypíná ve formě mnohobarevných věží do výšin až 70 metrů, aby se poté po čás- tech řítil do hlubin oceánu… Plavba probíhá v all inclusive stylu – čeká Vás jedinečný servis zkušené posádky, ochutnáte to nejlepší z chilské i mezinárodní kuchyně. Zahrnuta je plná penze včetně nápojů alkoholických i ne- alkoholických. Přichystejte se na jedinečný zážitek Vašeho života!! 181AMERICA TOURS 2012 CHILECHILE

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Bestseller !!v nabídce devátou sezónu CHILE A ARGENTINACHILE A ARGENTINA MAGICKÉ POUŠTĚ, HORKÁ VŘÍDLA A VĚČNÝ LEDMAGICKÉ POUŠTĚ, HORKÁ VŘÍDLA A VĚČNÝ LED 16 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 07.04.-23.04. AT 129901 107.990 8.900 116.890 02.06.-18.06. AT 129902 108.990 8.900 117.890 05.10.-21.10. AT 129903 108.990 8.900 117.890 22.11.-08.12. AT 129904 109.990 8.900 118.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby průvodce America Tours - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku - snídaně cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři (mimo snídaní) - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 3.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 25.900 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. Odlet z Prahy do Santiago de Chile (noční let). 02. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours pokračo- vání letu do Calamy, odtud transfer přes pouštní plani- nu do oázy San Pedro de Atacama. Tato krásná vesni- ce je velmi bohatá na tradice kultury Atacameno. Uby- tování a odpočinek po náročné cestě. 03. Dopoledne prohlídka San Pedro a aklimatizace. Odpo- ledne navštívíte Valley of the Moon známé svými bizar- nímiskalnímiformacemiahroubarevvzapadajícímslunci. 04. Celodenní výlet k lagunám Miscanti a Miniques. Cestou můžete obdivovat vyschlou pampu s impozant- ními vulkány And v pozadí, a od jezer pak ohromu- jící pohled na sopku Miscanti pokrytou sněhem… Odpoledne navštívíte solná pole Solar de Atacama a u zdejšího jezera uvidíte ptačí kolonie, zejména pak růžové plameňáky. 05. Ještě za hluboké noci odjezd temnými Andami k El Ta- tio Geyser – nejvýše položenému geotermálnímu poli na světě. Za východu slunce je zde, ve výškách nad 4000 me- trů síla gejzírů největší, a pohled na ně nejimpozantněj- ší. Pokračování „větrnou“ cestou pod andskými hře- beny, kde budete mít možnost vidět lišky, lamy guanaco, divoké muly a další místní zvířata. Prohlídka Caspana 182 WWW.AMERICATOURS.CZ CHILE – ARGENTINACHILE – ARGENTINA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

– sídla více než 800 let staré civilizace, návštěva ruin in- diánské pevnosti Pukara de Lasana a známého kos- tela ve vesnici Chiu Chiu. Závěrem příjezd do Calamy a odlet do Santiaga, transfer a ubytování. 06. Prohlídka hlavního města Chile. Návštěva Plaza del Armád s historickými vládními budovami a mnoha dal- ších zajímavých míst. Odpoledne návštěva proslulých vinic v podhůří And a ochutnávka zdejšího vína. 07. Odjezd na jih do údolí Valle de Colchaguas. Prohlídka zdejších rozsáhlých vinic s ochutnávkou místního jedi- nečného vína. Odpoledne příjezd k mohutným vodopá- dům Salto del Laja, ubytování. 08. Příjezd do historického města Temuco. Zastávka na tr- žištismožnostínákupuvýrobkůmapuchskýchindiánů,poté pokračování do města Pucon – brány do oblasti jezer na úpatíimpozantníhokouřícíhovulkánu Villarica.Vpodve- čer za příznivého počasí procházka podél jezera Villarica. 09. Průjezd lesními silnicemi do malebného Seven Lake Re- gion. Po převážně lesních cestách krásnou přírodou pak u osady Puerto Fuy odpoledne překročíme lodním trajek- tem jezero Pirihueico a vstoupíme do Argentiny. V pod- večer příjezd do městečka San Martin de los Andes. 10. Příjezd do Lake District – území plného jezer pod za- sněženými vrcholky And. Prohlídka známého města San Carlos de Bariloche, ubytování a možnost nákupů. 11. Dopoledne průjezd přes Villa Angostura zpět do Chi- le, návštěva národního parku Puyehue s jedinečnými vý- hledy na vulkán Casablanca a jezero Llanquihue. Zá- věrem dne návštěva jezera Lake of Todos los Santos známého neuvěřitelně tyrkysovou vodou. Zastávka u říč- ních peřejí tyrkysové barvy pod vulkánem Osorno, poté odjezd do místa ubytování v Puerto Varas. 12. Přejezd z Puerto Varas do Puerto Montt a odtud odlet do Punta Arenas – nejjižnějšího města na světě. Odtud po orientační prohlídce města odjezd do Puerto Natales, brány do národních parků Glacier a Torres de Paine. 13. Plavba vyhlídkovou lodí do národního parku O’Higgins. Loď nás poveze podél impozantních vodopá- dů a kolonií kormoránů k Balmaceda Glacier – řece ledu plující zvolna do moře. Následuje vycházka k hraně ledovce Serrano a poté nás již loď odveze zpět do Puer- to Natales se zastávkou na typické patagonské estan- cii. Návrat do hotelu ve večerních hodinách. 14. Celodenní výlet do národního parku Torres del Paine – jedné z největších atrakcí Jižní Ameriky. Budete obdivovat impozantní hory, modré ledovce, divoké řeky, lagu- ny, patagonskou pampu a nezapomenutelné žulové věže Las Torres. Oživením budou i všudypřítomné lamy guanacos a pštrosi nandu… 15. Časně ráno transfer na letiště do Punta Arenas a odlet do Prahy via Santiago. 16. Přílet do Prahy zájezd ukončí. Santiago•Calama•Valley of the Moon•Miscanti a Miniques•Solar de Atacama•Gejzír El Tatio•Pukara de Lasana•Valle de Colchaguas •Temuco •Seven Lake Region •San Carlos de Bariloche •Puyuhue •Puerto Montt •Punta Arenas •Torres del Paine •O’Higgins 183AMERICA TOURS 2012 CHILE – ARGENTINACHILE – ARGENTINA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce osmou sezónu VELKÝ OKRUH LATINSKOU AMERIKOUVELKÝ OKRUH LATINSKOU AMERIKOU 17 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 28.02.-15.03. AT 124401 99.990 8.900 108.890 24.04.-10.05. AT 124402 98.990 8.900 107.890 19.06.-05.07. AT 124403 98.990 8.900 107.890 04.09.-20.09. AT 124404 99.990 8.900 108.890 22.10.-07.11. AT 124405 99.990 8.900 108.890 29.11.-15.12. AT 124406 102.990 8.900 111.890 Upozornění: pořadí navštívených míst v zájezdu se může lišit v závislosti na optimálním využití místních leteckých spojů, klimatických podmínkách a otevírací době památek. minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby průvodce America Tours - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku - snídaně cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři (mimo snídaní) - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 3.700 - příplatek za jednolůžkový pokoj 21.700 fakultativní akce: - týdenní pobyt na ostrově Ilha Bela (vč. dopravy a snídaní – dle sezóny) od 12.400 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. Odlet z Prahy do Rio de Janeira (noční let). 02. PopříletuauvítánínaletištiprůvodcemAmericaTourstrans- fer do hotelu, ubytování. Po krátkém odpočinku následuje polodenní okruh městem zakončený návštěvou slavné so- chyKristanavrcholkuhoryCorcovado,odkudjezajasného počasí fantastický výhled na celou oblast Ria a okolí. 03. Pokračování prohlídky města návštěvou druhé hlavní atrak- ce–Cukrové Homole.Výjezdlanovkounejprvena„homo- li“ Urca, a pokračování další lanovkou na vrchol „Cukrové Homole“.Odměnoujeskvělývýhled na město,plážeacel- kové panoráma. Po krátké prohlídce centra následuje trans- ferdohotelu,odpolednevolnoksamostatnénávštěvěslavné pláže Copacabana či prohlídce ulic stejnojmenné čtvrti. 04. Časně odjezd na letiště a odlet do Iguacu. Zdejší atrakcí jsou světoznámé vodopády ležící na hranici mezi Brazí- lií a Argentinou. Dnes si prohlédnete jejich brazilskou část, kteráVámdápojemomohutnosti a rozlehlosti vodopá- dů,kterépředVámibudoudefilovatvdélceněkolikakilome- trů. Závěrem navštívíte Bird Park – expozici ptactva situo- vanou přímo v prostředí tropického pralesa, která Vás sezná- mísptačímidruhyajejichvýskytemnejenomvBrazílii.Vně- kterýchvoliéráchžijíptácijakovevolné příroděaVysnimi budetevpřímémkontaktu.Ubytovánívevečerníchhodinách. 05. Dnes Vás čeká prohlídka vodopádů z argentinské strany. Absolvujete nejprve cestu elektrickým vláčkem a poté po můstcích nad řekou k „Ďáblovu Chřtánu“ – nejužšímu místu vodopádů. Hřmot padající vody je ohlu- šující!! Následuje trail podél stěn padající vody, který pro- chází svěžím tropickým pralesem. Nabídneme Vám i mož- Bestseller !!Bestseller !! 184 WWW.AMERICATOURS.CZ BRAZÍLIE – ARGENTINA – URUGUAY – CHILE – PERU – BOLÍVIEBRAZÍLIE – ARGENTINA – URUGUAY – CHILE – PERU – BOLÍVIE

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Rio de Janeiro • Iguacu • Montevideo • Colonia • Buenos Aires • Santiago de Chile • Lima • Cuzco • Urubamba • Machu Picchu • Puno • Titikaka • Sun Island • Tiwanaco • La Paz nost plavby na člunu Zodiac po řece přímo pod vodní stěnu (není v ceně). Po návratu do hotelu Vás čeká volné odpoledne k relaxaci u bazénu. 06. Transfernaletištěaodlet z Puerto Iguazudouruguayské- ho Montevidea. Po příletu transfer do hotelu a ubytování, dle časových podmínek pěší vycházka centrem města. 07. Dopoledne okružní prohlídka Montevidea – historic- kého centra i moderního nového města, poté odjezd do známého historického města Colonia. Prohlídka měs- ta, které bylo prohlášeno památkou UNESCO, v podvečer transfer do přístavu a odjezd lodí do Buenos Aires. Po příjezdu transfer do hotelu a ubytování. 08. Dopoledne Vás čeká prohlídka centra Buenos Aires, během které zhlédnete největší atrakce a pamětihod- nosti města. Odpoledne následuje výlet do Tigre – lá- zeňského předměstí – spojený s romantickou plavbou na lodi spletí ramen delty řeky Paraná. Po návratu do hotelu ještě pro dnešek nebude konec – pozveme Vás na večeři a typickou argentinskou Tango Show… Návrat do hotelu v pozdních hodinách. 09. Časně transfer na letiště a odlet do Santiaga de Chi- le. Celodenní prohlídka tohoto krásného města pod An- dami, včetně návštěvy některé ze slavných vinic v okolí a ochutnávky zdejšího skvělého vína. Ubytování ve večerních hodinách (v některých termínech je možný noční odlet do Limy). 10. Ráno transfer na letiště a odlet do peruánské Limy. Po- lodenní prohlídka města zahrnující náměstí Plaza Mayor založenéFranciscemPizarrem,vládnípalác,radnici aka- tedrálu. Do večera ještě uvidíte mnoho architektonických skvostů jako například Torre Tagle Palace, Osambela House, Muzeum zlata. Ubytování závěrem prohlídky. 11. Po snídani transfer na letiště a odlet do Cuzca. Prohlíd- ka tohoto skvostného města, které je směsicí kultury Inca a španělské architektury. Mimo jiné uvidíte Chrám Slunce s katedrálou, ruiny Tambomachay (Incké fontány), „ru- dou pevnost“ Puca-Pucara a pevnost Sacsahuaman. 12. Celodenní výlet vlakem údolím Urubamba do Ztra- ceného Města Inků Machu Picchu. Návrat do hotelu v pozdních hodinách. 13. Odjezd do města Puno na březích jezera Titicaca. Ces- tou budete okouzleni panoramatem andských hřebe- nů lemujících Vaši cestu a navštívíte několik pitoreskních indiánských vesnic. Ubytování ve večerních hodinách. 14. Časně odjezd přes hranice Bolívie do přístavu Copa- cabana. Po prohlídce zdejší výstavné katedrály násle- duje nalodění na katamaran k cestě napříč jezerem Ti- ticaca. Cestou navštívíte Ostrov Slunce, kde je umístě- na jedinečná expozice historie říše Inků. Kromě seznáme- ní s inckou historií se stanete svědky šamanského obřa- du a absolvujete krátkou plavbu na rákosovém kata- maranu k jednomu ze starých obětních míst na ostrově. Závěrem Vás čeká ubytování na palubě luxusního kata- maranu a večeře spojená s folklorním představením. 15. Po snídani a příjezdu do bolivijského přístavu Vás čeká transfer do města La Paz. Cestou ale ještě navštívíte ko- lébku incké civilizace – vykopávky památného města Tiwanaco. Po příjezdu do La Pazu absolvujete prohlíd- ku města, během které uvidíte mimo jiné Indian Witch Market, koloniální kostel San Francisco, náměstí Mu- rillo, katedrálu, vládní palác, národní kongres, a Vaši pro- hlídku zakončíte návštěvou posvátného Údolí Měsíce se skalními věžemi připomínajícími Bryce Canyon v Utahu. Ubytování ve večerních hodinách. 16. V časných hodinách transfer na letiště a odlet do Prahy. 17. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 185AMERICA TOURS 2012 BRAZÍLIE – ARGENTINA – URUGUAY – CHILE – PERU – BOLÍVIEBRAZÍLIE – ARGENTINA – URUGUAY – CHILE – PERU – BOLÍVIE

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce desátou sezónu PERU A BOLÍVIEPERU A BOLÍVIE VELKÝ OKRUH ŘÍŠÍ INKŮVELKÝ OKRUH ŘÍŠÍ INKŮ Bestseller !! Bestseller !! 15 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 15.03.-29.03. AT 129601 88.990 8.900 97.890 10.05.-24.05. AT 129602 86.990 8.900 95.890 26.06.-10.07. AT 129603 88.990 8.900 97.890 20.09.-04.10. AT 129604 86.990 8.900 95.890 07.11.-21.11. AT 129605 87.990 8.900 96.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby průvodce America Tours - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku - snídaně cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři (mimo snídaní) - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 2.600 - příplatek za jednolůžkový pokoj 22.300 fakultativní akce: - třídenní pobyt v amazonském pralese (all inclusive vč. letenky a transferů lodí) 18.990 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. Odlet z Prahy do Limy. Po příletu a uvítání průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting. 02. Po snídani prohlídka centra Limy – města králů – za- hrnující slavné náměstí Plaza Mayor založené Francis- cem Pizarrem, vládní palác, radnici a katedrálu, pěší vy- cházka Vás zavede zákoutími starého města k Torre Tagle Palace a Osambela House. Závěrem navštívíte moderní čtvrti San Isidro a Miraflores. Odpoledne od- jezd podél pacifického pobřeží do Paracas, města na po- břeží Pacifiku známého nedalekými ostrovy s koloniemi vzácných vodních ptáků, Humboldtových tučňáků, lachta- nů a lvounů. Ubytování a nocleh. 03. Časně je pro Vás připraven lodní výlet k Ballestas Is- lands – ostrovům osídleným tisíci vodními ptáky, koloni- emi lvounů a tučňáků. Po návratu odjezd do města Ica v zemědělské oblasti jižního Peru, známého zejména pěstováním vinné révy a výrobou zdejšího nápoje pisco. Navštívíte také oázu zeleně uprostřed obrovitých píseč- ných dun, které jsou charakteristickou kulisou města. Od- poledne pokračování cesty do města Nazca, které prosla- vily tajemné geometrické obrazce a „kresby“ v okolní poušti. Návštěva rozhledny, odkud lze část kreseb spat- řit. Ubytování ve večerních hodinách. 04. Na ráno jsme pro zájemce přichystali fakultativní let le- tadlem nad planinou Nazca a jejími tajemnými obraz- ci a geometrickými liniemi viditelnými právě a pouze ze vzduchu. Po této velkolepé podívané odjezd do města Are- quipa, ubytování v hotelu en route ve večerních hodinách. 05. Po příjezdu do Arequipy ubytování a volno k relaxa- ci a aklimatizaci na velkou nadmořskou výšku. Odpo- ledne prohlídka „Bílého města“ Arequipy. Město je proslulé krásnými stavbami ze sněhově bílého kamene, a bylo také důležitým městem říše Inků. Také zde nalez- neme klášter Santa Catalina, který je nejlépe dochova- ným náboženským komplexem staveb v Peru. 06. Velmi časně odjezd do Colca Valley – nejhlubšího ka- ňonu světa (dvojnásobek hloubky Grand Canyonu), kte- rý představuje jedinečnou ukázku prehistorického inc- kého pěstitelství – terasová políčka pokrývají maximum prostoru a lidé z místních vesnic se dodnes živí jejich obdě- láváním.CestaVáspovedeněkolika andskými vesnice- mi, kolem přírodních jezírek a minerálních pramenů, ná- horními planinami s divokými lamami Alpakami a Vi- cuňas. Velikou atrakcí jsou zde obrovští kondoři, kteří se majestátně vznášejí ve vzdušném proudu nad propastí. 07. Celodenní náročný přejezd krásnou přírodou And- ských hřebenů do města Puno ležícího na březích je- zera Titicaca. Prohlídka centra města a ubytování. 186 WWW.AMERICATOURS.CZ PERU – BOLÍVIEPERU – BOLÍVIE

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

08. Ráno nejprve odjezd do starobylé Copacabany (přejezd hranic Bolívie) a prohlídka zdejšího chrámu černé Ma- dony. Dále Vás čeká plavba katamaranem po jezeru Titicaca na Sun Island – podle některých historiků ko- lébku říše Inků. Zde naleznete jedinečné muzeum Inků Inti Wata, poučíte se o způsobu stavby rákosových plavi- del, absolvujete šamanský obřad a shlédnete názornou ukázku pěstitelství primitivními metodami. Pokračování cesty katamaranem Vám přinese další jedinečné výhledy na panoráma zasněžených And. V podvečer dorazíte do bolivijského La Pazu. Pohled z hrany náhorní plani- ny na mnohamilionovou metropoli ležící hluboko pod Va- šima nohama patří k nejmocnějším zážitkům… Ubytová- ní v centru La Pazu. 09. Den začnete prohlídkou La Pazu – náměstí Murillo, koloniální kostel San Francisco, katedrála, vládní pa- lác, národní kongres, slavný čarodějnický market (jedi- nečná příležitost k nákupu suvenýrů). Po prohlídce odjezd k prohlídce nejdůležitější předincké památce – ruinám Tiwanaco. Po prohlídce komplexu vykopávek a muzea odjezd zpět do peruánského Puna, nocleh. 10. Dnes Vás čeká celodenní přejezd do Cuzca. Během ná- ročné cesty uvidíte kromě jedinečné altiplanské přírody také několik pitoreskních indiánských vesnic a navštívíte několik důležitých historických památek – Racci, Pikil- lacta a Andahuaylillas. Po příjezdu ve večerních hodi- nách ubytování v centru jedinečného Cuzca. 11. Dopoledne individuální volno k odpočinku po nároč- ných dnech přejezdů, doporučujeme lehkou vycházku cen- trem města… Odpoledne prohlídka hlavních skvostů Cuzca – katedrály s jedinečnými oltáři a kaplemi, Kori- chancha, pevnost Sacsayhuaman, bývalé lázně Tam- bomachay, labyrint Puca Pucara a amfiteátr Kenko. 12. Celodenní výlet do posvátného údolí Inků – údolí řeky Urubamba. Návštěva vesnice Pisac, kde na míst- ním tržišti řemeslníci z okolí odedávna nabízejí své zboží, odpoledne prohlídka pevnosti Ollantaytambo – jedi- nečné ukázky vojenské architektury. 13. Brzy ráno přejezd do stanice Ollanta a odtud vlakem do Aquas Calientes. Po dalších dvaceti minutách jíz- dy v minibusu cestou plnou serpentin nad divokými srázy Vás čeká vrchol celé cesty – návštěva „Ztraceného Měs- ta Inků“ Machu Picchu. Po důkladné prohlídce jedineč- ného a tajuplného města se vlakem navrátíte ve večerních hodinách do Cuzca. 14. Dle Vašeho letového plánu transfer na letiště a odlet do Limy, návazně odlet do Prahy. Fakultativně z Limy odlet do Iquitosu k pobytu v amazonském pralese. (Z Iquitos rychlým člunem a později na kánoi po Amazonce a jejích přítocích cca 160 kilometrů od civilizace, bez elektriky, bez signálu telefonu, v lodži uprostřed jedinečného panenské- ho pralesa budete pozorovat ptáky, hady, rostliny, v noci půjdete na lov kajmana a ve dne budete lovit dravé pi- ranhas, navštívíte domorodou vesnici… Celkem 2 noci na Amazonce a 1 noc před odletem v Limě.) 15. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. Lima • Paracas • Ica • Nazca • Arequipa • Colca Canyon • Puno • Titicaca • Copacabana • Sun Island • La Paz • Tiwanaco • Cuzco • Machu Picchu • Urubamba • Ollantantaybo • Lima (Iquitos, Amazonie) 187AMERICA TOURS 2012 PERU – BOLÍVIEPERU – BOLÍVIE

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce sedmou sezónu PERU – POBYT V AMAZONIIPERU – POBYT V AMAZONII Lima • Iquitos • Amazonka • Yarina Lake 10 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 04.04.-13.04. AT 129001 59.990 8.900 68.890 30.05.-08.06. AT 129002 59.990 8.900 68.890 10.10.-19.10. AT 129003 59.990 8.900 68.890 27.11.-06.12. AT 129004 59.990 8.900 68.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby průvodce America Tours - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji nelze - příplatek za jednolůžkový pokoj nelze fakultativní akce: - třídenní výlet do Cuzca a Machu Picchu (vč. letenek a transferů) 16.990 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. Odlet z Prahy do Limy (noční let). 02. Po příletu a uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování. Odpolední orientační pro- hlídka centra Limy. 03. Odlet do města Iquitos ležícího na Amazonce. Po příle- tu transfer do přístavu a odjezd rychlou motorovou lodí proti proudu Amazonky do primitivní lodge (3 hodi- ny plavby). Po ubytování v bungalovech a obědě Vás čeká krátké pěší seznámení s okolím lodge a výklad míst- ního průvodce o zvířatech, ptactvu a rostlinstvu. Pozoro- vání malých opiček a ptáků, zhlédnutí soumraku nad je- zerem Sapote. Po večeři se na kánoích vypravíte pozo- rovat kajmany. 04. Výprava na kánoích k Juanech Lake – jezeru s nepře- bernou škálou vodních rostlin, pozorování papoušků, tu- kanů a dalších ptáků. S trochou štěstí potkáte hejno opiček Titi. Po návratu večer výprava do pralesa na lov tarantulí. 05. Celodenní pěší výlet do pralesa v okolí lodge. Budete pozorovat několik druhů opic a ptáků, obdivovat mohutné kmeny stromů Ceiba a uvidíte také mnoho druhů pes- trobarevných motýlů. Se štěstím můžete zahlédnout i le- nochoda. Večer Vás čeká rybářský zážitek – lov dravých ryb piranhas. 06. Časně odjezd kánoí k jezeru Yarina, kde Vaši průvod- ci založí spolu s Vámi kemp. V tomto naprosto odlouče- ném místě uprostřed amazonského pralesa bude- te pozorovat ptáky a zvířata, učit se poznávat rostlinné druhy… Mimo jiné uvidíte i královnu leknínů Victoria Regia v jejím přirozeném prostředí na jezeře. Nocleh pod širým nebem uprostřed pralesa bude jistě skvělým zážitkem!! 07. Návrat zpět do lodge. Odpolední výprava za vzácným ptákem Hoatzin, který vypadá jako prehistorický živo- čich. Večerní sledování ptactva v okolí lodge. 08. Velmi časně pozorování krmících se ptáků na stromech nad řekou, poté výprava lodí za říčními růžovými del- fíny. Po obědě Váš pobyt v pralese skončí návratem rych- lou lodí do Iquitosu a nočním přeletem do Limy. Uby- tování v hotelu. 09. Transfer na letiště a odlet do Prahy, fakultativně třídenní výlet do Cuzca a Machu Picchu. 10. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. Tento unikátní zájezd Vám nabízí poznat flóru a faunu Amazonie tak zblízka, jak je to jenom možné. Šestidenní pobyt v lodži vzdálené 130 kilometrů od nejbližšího města Iquitosu, přístupné pouze lodí, Vám nabídne zcela nevšední a originální zážitky. Průvodce America Tours zde má jen tlumočnickou funk- ci – starat se o Vás budou pečliví místní průvodci – příslušníci místních indiánských kmenů. Připravte se na pobyt v primitivních podmínkách – bez elektřiny, bez teplé vody, v nejopravdovější divočině tropic- kého pralesa (pobyt v lodži je s plnou penzí – snídaně, oběd a večeře připravované místním kuchařem). 188 WWW.AMERICATOURS.CZ PERUPERU

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce šestou sezónu La Paz • Tihuanaco • Titikaka • Sun Island • Puno • Cuzco • Ollantantaybo • Tambomachay • Machu Picchu • Lima PERU A BOLÍVIE – INKA EXPRESSPERU A BOLÍVIE – INKA EXPRESS 9 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 29.03.-06.04. AT 128701 61.990 8.900 70.890 24.05.-01.06. AT 128702 59.990 8.900 68.890 04.10.-12.10. AT 128703 60.990 8.900 69.990 21.11.-29.11. AT 128704 61.990 8.900 70.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby průvodce America Tours - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku - snídaně cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři (mimo snídaní) - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 1.700 - příplatek za jednolůžkový pokoj 12.700 fakultativní akce: - třídenní pobyt v amazonském pralese 18.990 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. OdletzPrahy doLa Pazu.Popříletuauvítánínaletištiprů- vodcem America Tours Vás čeká transfer do hotelu, během kterého dostanete detailní instrukce k pobytu v Bolívii a Peru.ČekáVástakéjedenznejkrásnějšíchvýhledůzcelé- ho zájezdu – pohled z výšky do údolí na zářící noční La Paz se zasněženými velehorskými štíty v pozadí. 02. Po snídani krátká prohlídka historického centra měs- ta, náměstí Murillo, čarodějnického marketu a posvátné- ho Moon Valley. Ihned poté odjezd k nejdůležitější pa- mátce předincké civilizace – ruinám města Tiwanako. Po prohlídce vykopávek a muzea návrat do La Pazu. 03. Časně odjezd k jezeru Titicaca, nejvýše položenému splavnému jezeru světa. Zde se nalodíte na katamaran, kterým absolvujete plavbu na Ostrov Slunce – podle mnohých badatelů kolébku civilizace Inků (oběd v ceně). Po prohlídce muzea Inti Wata a zhlédnutí šamanského obřadu budete pokračovat v plavbě do starobylé Copa- cabany. Zde po vylodění navštívíte velkolepý chrám čer- né Madony, a po překročení hranice Peru večer dojede- te do města Puno na březích Titicaca. 04. Celodenní přejezd andskými průsmyky do sídelního města říše Inků Cuzca. Cestou navštívíte několik pito- reskních indiánských vesnic a historických památek: Rac- ci, Pikillacta a Andahuaylillas (oběd v ceně). 05. Časně odjezd úzkorozchodnou železnicí napříč Anda- mi do stanice Aquas Calientes (speciální vyhlídkový vlak Vistadome), odtud silnicí plnou serpentin nad děsivými srázy mikrobusem k branám slavného Machu Picchu. Prohlídka posvátného města Inků (oběd v ceně), poté ná- vrat busem do Aquas Calientes a vlakem zpět do Cuzca. 06. Dopoledne prohlídka centra historického Cuzca, jeho chrámů a pevností nad městem – Quenquo, Puca Pu- cara, Tombomachay a Sacsayhuaman. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Limy. 07. Orientační prohlídka centra města – Plaza Mayor, pre- zidentského paláce, katedrály s ostatky Francisca Pizzara a dalších památek, moderní čtvrti San Ysidro a Miraflo- res. Odpoledne volno k odpočinku po náročném progra- mu, shopping… 08. Po snídani transfer na letiště, odlet do Prahy. Fakultativně odlet do Iquitosu k pobytu v amazonském pralese. 09. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 189AMERICA TOURS 2012 PERU – BOLÍVIEPERU – BOLÍVIE

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce čtvrtou sezónu VELKÝ OKRUH ECUADOREMVELKÝ OKRUH ECUADOREM Quito •Otavalo •vulkán Cotopaxi •Baños •vulcán Chimborazo •Rio Bamba •Cuenca •NP El Cajas •Guayaquil 15 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 15.03.-29.03. AT 129701 69.990 8.900 78.890 10.05.-24.05. AT 129702 68.990 8.900 77.890 20.09.-04.10. AT 129703 68.990 8.900 77.890 07.11.-21.11. AT 129704 69.990 8.900 78.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby průvodce America Tours - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku - snídaně cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři (mimo snídaní) - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 3.800 - příplatek za jednolůžkový pokoj 18.800 fakultativní akce: - pětidenní výlet (4 noci) lodí po souostroví Galapágy od 39.900 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. Odlet z Prahy do Quita. Po příletu uvítání průvodcem America Tours, transfer do hotelu, ubytování a orientač- ní meeting. 02. Prohlídka Quita – skvostu koloniální kultury. Toto měs- to ležící v nadmořské výšce bezmála 3000 metrů se může pochlubit jedinečnou kolekcí chrámů, kostelů, kated- rál a dalších historicky cenných staveb. Odpoledne navštívíte slavný monument „střed světa“postavený pří- mo na rovníkové čáře. Nocleh v Quitu. 03. Celodenní výlet do indiánských vesnic v podhůří sever- ních And, a prohlídka největšího indiánského trhu v Již- ní Americe – Otavalo Indian Market. Můžete zde ob- divovat vystavené rukodělné výrobky – ponča, tapiserie, šperky, klobouky a mnoho dalších výrobků. Návrat do Quita ve večerních hodinách. 04. Celodenní výlet k činnému vulkánu Cotopaxi. Tato sop- ka je se svojí výškou téměř 6000 metrů druhou největší ho- rou Ecuadoru. Zajímavostí je ledovec na jejím úbočí, kte- rý je jedním z mála světových ledovců v rovníkové ob- lasti. Návrat do hotelu v podvečer. 05. Dnešní cesta Vás zavede z regionu And silnicí s jedineč- nými výhledy na horské velikány do oblasti tropických pralesů Amazonie. Již během cesty budete mít možnost pořídit krásné fotografie pralesních údolí a krásných vo- dopádů… Po ubytování ve stylových bungalovech a nezbytném odpočinku po cestě se během večeře (v ceně) seznámíte s plány na nadcházející den. 06. Cílem dopoledního výletu je kaskádový vodopád La Cascada de Latas. Po krátké plavbě motorovou kánoí a trailu pralesem Vás čeká osvěžující koupel pod vo- dopádem v křišťálově čisté vodě pralesní řeky. Po návra- tu zpět oběd, a odpoledne na Vás čeká vycházka do pra- lesa a pozorování jeho obyvatel – od rostlin a hmyzu až po opice a mnoho zdejších druhů ptactva. Večer společné posezení u krbu, společná večeře. 07. NávratdoregionuAndes,prohlídkavesnicPuyo a Baños, návštěva velkolepého kaňonu Pastaza, nocleh v Baños. 08. Vesnice Baños je položena v údolí s množstvím vodopá- dů. Hlavní atrakcí je ale barevný kouř vycházející ze sopeč- ného jícnu Tungurahua. Místní indiáni toto místo uctíva- jí jako projev síly matky Přírody. Prohlídce tohoto údolí je zasvěcen dnešní den. 09. Celodenní přejezd jedinečnou přírodou k nejvyšší hoře Ecuadoru – vulkánu Chimborazo. Ubytování v městě Riobamba. 10. Dnešní zážitky z Vás hned tak nevyprchají!! Na programu je jízda proslulou železnicí Nariz del Diablo. Jízda vlakem nad srázy a kaňony s jedinečnými výhledy na vul- kán Chimborazo je mnohými považována za vrchol zá- jezdu. Odpoledne ještě navštívíte ruiny Ingapirca, nocleh Vás očekává ve městě Cuenca. 11. Prohlídka města a volno k samostatné prohlídce. Město je známé jedinečnou koloniální architekturou, slavnou katedrálou, klášterem a květinami zarostlými náměstími. 12. Návštěva národního parku El Cajas. Po prohlídce po- kračování cesty do Guayaquilu, nocleh. 13. Po snídani Vás čeká prohlídka hlavního města ecuad- orského pobřeží. Prohlídka zahrnuje největší turistické atrakce historie i současnosti. Nocleh v centru města. 14. Dle Vašeho cestovního plánu transfer na letiště a odlet do Prahy, nebo fakultativní prodloužení pobytu v Ecuadoru čtyřdenní plavbou po souostroví Galapágy. 15. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 190 WWW.AMERICATOURS.CZ ECUADORECUADOR

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce třetí sezónu Lima •Cuzco •Machu Picchu •Puno •Titicaca •Quito •vulkán Cotopaxi •Riobamba •Cuenca •Ingapirca •Guayaquil PERU – BOLÍVIE – ECUADORPERU – BOLÍVIE – ECUADOR 14 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 15.03. - 28.03. AT 128101 76.990 8.900 85.890 20.09. - 03.10. AT 128102 76.990 8.900 85.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby průvodce America Tours - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku - snídaně cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři (mimo snídaní) - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 3.800 - příplatek za jednolůžkový pokoj 18.800 fakultativní akce: - pětidenní výlet (4 noci) lodí po souostroví Galapágy od 39.990 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. Odlet z Prahy do Limy (noční let). 02. Po příletu a uvítání průvodcem America Tours transfer do hotelu a ubytování. Odpoledne polodenní prohlídka Limy – města králů, zahrnující nějvětší pamětihodnosti města – slavné náměstí Plaza Mayor, vládní palác, radnici a katedrálu. Prohlídku ukončíme ve čtvrtích San Isidro a Miraflores. 03. Časně ráno transfer na letiště a přelet do Cuzca. Dopo- ledne budete mít krátké volno na hotelu určené k aklima- tizaci na vysokohorské prostředí. Odpoledne prohlídka tohoto úchvatného koloniálního města a památek, které ho obklopují. Navštívíte např. pevnost Sacsayhua- mán, Kenko a lázně Tambomachay. 04. Brzy ráno odjezd vlakem Vistadome do Aquas Cali- entes. Odtud již pouhých 20 minut autobusem na vrchol, kde Vás čeká neobyčejný zážitek – návštěva „Ztracené- ho Města Inků“ Machu Picchu. Po prohlídce tajuplné pevnosti se vrátíte ve večerních hodinách do Cuzca. 05. Dnes Vás čeká celodenní přejezd do Puna. Během cesty uvi- dítekromějedinečnéaltiplansképřírodytakéněkolikdalších historických památek – např. Raqchi a Andahuylillas. 06. Ráno nejprve přejezd do starobylé Copacabany, prohlíd- ka zdejšího chrámu Černé Madony a pak vás již čeká nalodění na katamarán a plavba po jezeru Titicaca, největším vysokohorském jezeře na světě. 07. Ráno se přesunete na letiště Juliaca a odletíte do Limy a odtud do Quita, druhého nejvýše položeného hlavního města na světě. Pak Vás již čeká pouze transfer do hote- lu a ubytování. Zbytek dne můžete prožít jako relaxaci po náročném dni. 08. Prohlídka Quita, jehož historické centrum bylo vyhlášeno UNESCEM za světové dědictví. Během autobusové a pěší prohlídky města navštívíte např. prezidentský palác, kostel i náměstí San Francisco či zlatem vykládaný kostel La Companía. Odpoledne navštívíte několik ki- lometrů vzdálený monument „Middle of the World“. 09. Po snídani Vás dnešní cesta zavede do prvního národního parku v Ecuadoru k vulkánu Cotopaxi, který je nejvyšší činný vulkán na světě. Odpoledne budeme pokračovat do města Riobamba, kde bude ubytování. 10. Ráno vyrazíme na cestu do města Cuenca. Cesta nám při- nese spoustu výjimečných zážitků. Kromě návštěvy kostela Balbanera či jezera Colta Vás určitě zaujme jízda vlakem „Devil’s Nose“. Stihneme ještě návštěvu jedné z nejdůle- žitějších památek Ecuadoru – pevnost Ingapirca. 11. Dnes absolvujete prohlídku historického centra města Cuenca a odpoledne navštívíme Pumapungo a další pamětihodnosti v okolí. 12. PosnídanivyrazímenacestudoGuayaquilu,přístavunapa- cifickém pobřeží. Během jízdy se pouze krátce zatavíme v ná- rodním parku Cajas Cajas a po příjezdu do města absolvu- jeme prohlídku hlavních „atrakcí“ – park Simona Boliva- ra – známého jako „Iguání park“ nebo Malecón 2000. 13. Dopoledne individuální volno. Transfer na na letiš- tě a odlet do Prahy (možnost fakultatiního prodlouže- ní – plavba po souostroví Galapágy). 14. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 191AMERICA TOURS 2012 PERU – BOLÍVIE – ECUADORPERU – BOLÍVIE – ECUADOR

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

v nabídce devátou sezónu La Paz • Moon Valley • jezero Titicaca • San Island • Copacabana • Sucre • Potosi • Uyuni • Santa Cruz KRÁSY BOLÍVIEKRÁSY BOLÍVIE 14 dnů termín kód základní cena let. taxa celková cena 06.04.-19.04. AT 129401 69.990 8.900 78.890 12.10.-25.10. AT 129402 69.990 8.900 78.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby průvodce America Tours - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku - snídaně cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři (mimo snídaní) - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 4.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 24.800 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. Odlet z Prahy do La Pazu. Po příletu a uvítání průvod- cem America Tours Vás čeká transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting s průvodcem. 02. Celodenní prohlídka La Paz: Návštěva typického indi- ánského tržiště, Witch Doctor Market a San Fran- cisco Colonial Church. Na Plaza Maurillo zhlédnete vládní palác, budovu kongresu a katedrálu, projdete se koloniální třídou Calle Jaen a uvidíte i obytné čtvrti Ob- rajes, Calacoto a La Florida. Závěrem navštívíte uni- kátní Moon Valley. 03. Časně odjezd k jezeru Titikaka, nástup na loď a odjezd na Sun Island –místovznikulegendárníříšeInků.Navštívíte Inca Garden, Inti Wata Cultural Complex včetně Eka- ko Underground Museum, loďařské centrum Titikaka Reed a Manco Kapac a také Pilkakaina Inca Palace. 04. Plavba lodí napříč jezerem, pozorování jedinečných scenérií zdejší přírody. Po prohlídce Sanctuary of Copa- cabana se vydáte zpět do La Paz. 05. Transfer na letiště a odlet do Sucre. Odpoledne prohlíd- ka tohoto hlavního města Bolívie, které je považováno za jedno z prvních kulturních center Ameriky a jehož ko- loniální architektura Vás jistě uchvátí. 06. Celodenní výlet do Turabuco Market. Turabuco je asi 60 kilometrů vzdálené město, jehož kultura patří k nej- starším na kontinentu. Místní trh přivádí denně venkova- ny z širokého okolí k prodeji řemeslných výrobků, ze- jména různobarevných ponč a kožených přilbic. 07. Ráno odjezd do Potosí. Po příjezdu prohlídka toho- to koloniálního města a návštěva San Lorenzo Church a Casa de la Moneda. 08. Dopoledne prohlídka soukromého dolu Cerro Rico Mountain a seznámení se způsoby středověkého způso- bu těžby. Odpoledne odjezd do Uyuni, prohlídka města a ubytování. 09. Dopoledne návštěva a prohlídka proslulých solných polí v Uyuni a Isla Pescado. Odpoledne návrat do Po- tosí, ubytování. 10. Celodenní přejezd do Santa Cruz. 11. Ráno odjezd k návštěvě nejstarší jezuitské misie San Javier, cestou návštěva měst Cotoca, Pailon, Los Tron- cos a Concepcion. Odpoledne možnost koupání v pře- hradě Sapoco. 12. Prohlídka známé katedrály z roku 1709 a staré misie. Uvidíte také domorodou řemeslnou dílnu, kde se restau- rují náboženské obrazy. V San Javier Vás čeká procház- ka krásným palmovým hájem, návštěva laguny a komple- xu Soroboqut. Odpoledne odjezd do Santa Cruz. 13. Transfer na letiště a odlet do Prahy. 14. Přílet do Prahy zájezd ukončí. 192 WWW.AMERICATOURS.CZ BOLÍVIEBOLÍVIE

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

POBYTY V KARIBIKUPOBYTY V KARIBIKU

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

DOS PLAYAS Hotel Dos Playas leží v hotelové zóně přímo na mořské pláži. Klimatizované pokoje nabízejí jednoduché, ale pohodl- né ubytování. Jsou vybaveny telefonem a televizí se satelitními programy. Vzdušný a prostorný areál hotelu je zasazen do pro- středí tropické zahrady, jejíž atrakcí jsou až půlmetrové igua- ny – praví obyvatelé Yucatánu. Krásný výhled na oceán a část hotelové zóny doplňuje veliký pohodlný bazén s připojenou re- staurací a barem. Zdarma jsou k dispozici dva tenisové kurty. V pěším dosahu lze naleznout mnoho restaurací, nočních pod- niků a supermarket. DOPORUČUJEME v kategorii economy kategorie dospělých max. dětí strava **+ 2 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítědo11let/den 01.11.-23.12. 7.990 13.990 900 650 24.12.-01.01. 11.490 21.490 1.400 650 02.01.-31.01. 8.990 15.990 1.000 650 01.02.-09.04. 8.990 15.990 1.000 650 10.04.-30.04. 7.990 13.990 900 650 01.05.-30.06. 11.490 18.490 1.200 650 01.07.-31.08. 10.990 19.990 1.200 650 01.09.-23.12. 10.990 18.490 1.200 650 cena nezahrnuje leteckou přepravu cena letecké přepravy s přestupem v USA od 9.280+taxy cena letecké přepravy s přestupem v Evropě od 10.600+taxy All inclusive program zahrnuje snídani, oběd a večeři for- mou švédských stolů, občerstvení v průběhu dne (hamburge- ry, hot dogy…), neomezenou konzumaci nealkoholických i al- koholických nápojů mexické výroby. K tomu slouží restaurace Guacamayas položená přímo u bazénu s jedinečným výhledem na pláže, hotelovou zónu a ostrov Isla Mujeres sleva a příplatky: - dítě do 5 let při ubytování se 2 dospělými zdarma - příplatek za jednolůžkový pokoj na vyžádání - příplatek za vyšší kategorii pokoje nelze - sleva pro třetí osobu na pokoji 100/den - příplatek 24.12. 750 dospělý, 450 dítě - příplatek 31.12. 1000 dospělý, 600 dítě INDIVIDUÁLNÍ POBYTYINDIVIDUÁLNÍ POBYTY CANCÚN A RIVIERA MAYACANCÚN A RIVIERA MAYA Tak jako v uplynulých letech Vám předkládáme širokou na- bídku individuálních pobytových cest do mexického letoviska Can- cúnu a Riviera Maya. Přidejte se i Vy ke stovkám spokojených kli- entů, kteří s námi do této destinace každý rok vycestují. Cancún – naprosto ideální turistická destinace, kde lze kombi- novatodpočinkovýpobytvkvalitníchhotelechnajednéznejkrásněj- ších pláží na světě s aktivním poznáváním kultury. V oblasti je široká nabídka celé řady fakultativních výletů, je zde možnost potápění na korálových útesech či poznávání mayských památek, ležících v pře- krásnémtropickémpralese.Četnérestaurace,baryasvětověproslulé diskotékyjsourájemprogurmányamilovníkynočníhoživota.Spři- hlédnutím k vysoké kvalitě turistických služeb je Cancún právem po- važován za jednu z nejatraktivnějších turistických destinací na světě. Riviera Maya – jedná se o oblast cca 200km dlouhou na jih od Cancúnu, kde se nacházejí luxusní „all inclusive“ resorty, ob- klopené krásným karibským mořem a tropickým pralesem. Nabí- zejí klidnou dovolenou v překrásné přírodě. Ceny individuálních pobytů zahrnují: ubytování ve dvoulůžkových pokojích dle nabídky hotelů a stravovacího plánu vč. hotelových tax, základní cestovní pojištění (není v ceně při pobytu kratším než týden), transfery z a na letiště v Cancúnu. Uve- dené ceny jsou v Kč na osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Pro účast na individuálních pobytech v Mexiku platí Všeobecné infor- mace a podmínky pro cestující. Umístění hotelů v hotelové zóně u Cancúnu Dos PlayasDos Playas Flamingo CancúnFlamingo Cancún Crown Paradise Club CancúnCrown Paradise Club Cancún Golden ParnasusGolden Parnasus Royal CancúnRoyal Cancún Great ParnasusGreat Parnasus SolymarSolymar Celodenní výlet k Mayským ruinám TULUM a přírodního vodního parku XEL-HA 2.890Kč Celodenní výlet do sídelního města Mayů CHICHEN ITZÁ (vč. oběda) 2.590Kč Jungle Tour – výlet na vodním skútru a šnorchlování na korálovém útesu PUNTA NIZUC 1.990Kč Celodenní výlet k ruinám Mayského města COBÁ (vč. oběda) 3.200Kč Plavba na ostrov ISLA MUJERES, plavání, šnorchlování (vč. oběda) 1.870Kč 194 WWW.AMERICATOURS.CZ MEXIKOMEXIKO

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

FLAMINGO CANCÚN Hotel Flamingo Cancún se nachází v centru hotelové zóny přímo u sněhově bílé pláže a jedinečného tyrkysového moře. Komfortní pokoje jsou klimatizovány, vybaveny TV se satelit- ním příjmem, telefonem a sejfem na drobné cennosti. Relaxo- vat můžete u bazénu na terase nad mořem, nebo přímo na bílé mořské pláži. Druhý hotelový bazén je určen pro hry a vodní aktivity. Dvě restaurace a několik barů je vždy připraveno Vám poskytnout svoje služby. V pěším dosahu je mnoho restaurací, diskoték, barů a shopping center. strava: - all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů me- xické výroby v areálu hotelu a v minibaru na pokoji příplatky: - dítě do 5 let zdarma při ubytování s rodiči - příplatek za JUNIOR SUITE (za pokoj) 650/pokoj/noc - příplatek za jednolůžkový pokoj na vyžádání - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání - příplatek za Ocean View 400/pokoj/noc - příplatek za De Luxe 750/pokoj/noc - příplatek za 31.12. 1.250/osoba DOPORUČUJEME v kategorii standard kategorie dospělých max. dětí strava **** 2 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě 6-12 let/den 23.11.-02.01. 19.990 38.490 2.650 650 03.01.-31.03. 17.490 33.490 2.250 650 01.04.-08.04. 19.490 36.990 2.500 650 09.04.-06.07. 13.490 24.990 1.650 500 07.07.-13.08. 14.990 28.490 1.900 650 14.08.-22.12. 13.490 24.990 1.650 500 cena nezahrnuje leteckou přepravu cena letecké přepravy s přestupem v USA od 9.280+taxy cena letecké přepravy s přestupem v Evropě od 10.600+taxy CROWN PARADISE CLUB CANCUN Luxusní all inclusive resort Crown Paradise Club se roz- prostírá na jedné z nejkrásnějších bílých písčitých pláží v ho- telové zóně. Všechny pokoje mají výhled na oceán a jsou vy- baveny prostorným balkonem, centrální klimatizací, kabelo- vou TV a telefonem. V hotelu se nachází 6 restaurací a celkem 7 barů, 5 bazénů, 3 velké jacuzzi, vlastní kabaret s každoden- ním představením, fitness centrum, sauna a 2 osvětlené teni- sové kurty. Použití těchto zařízení je v ceně pobytu. Pro klien- ty hotelu golf zdarma. - maximálně 2 děti do 12 let zdarma při dvou dospělých - další dítě od 3 do 12 let 1000/noc - příplatek za pokoj Crown Club Room (pouze dospělé osoby, max. 2 osoby na pokoji) 500/osoba/noc All inclusive program v hotelu Crown Paradise zahrnuje neo- mezenou konzumaci jídla a pití v hotelových restauracích a ba- rech, včetně domácích a importovaných nápojů alko i nealko- holických, 24 hodinovou pokojovou službu, dětský klub a dět- ský vodní park, každodenní sportovní program, každovečerní kulturní live program, fitness centrum, použití 3 velkých jacuz- zi a sauny, použití osvětlených tenisových kurtů kategorie dospělých max. dětí strava ***** 2 3 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 23.12.-02.01. 23.490 45.490 3.150 1.250 03.01.-31.01. 14.990 27.990 1.900 1.250 01.02.-15.04. 15.990 29.990 2.000 1.250 16.04.-23.06. 12.490 22.990 1.500 1.250 24.06.-18.08. 13.990 26.490 1.750 1.250 19.08.-22.12. 11.490 20.990 1.400 1.250 cena nezahrnuje leteckou přepravu cena letecké přepravy s přestupem v USA od 9.280+taxy cena letecké přepravy s přestupem v Evropě od 10.600+taxy 195AMERICA TOURS 2012 MEXIKOMEXIKO

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

MEXIKO – CANCÚN GREAT PARNASSUS ALL INCLUSIVE RESORT & SPA Poloha: Tento krásný 12-ti patrový resort se nachází na nejlepší pláži v jížní zoně Cancúnu mezi hotely Hilton Cancun a Royal Resort, 15min od mezinárodního letiště Cancún. Ubytování: Deluxe Rooms, 214: pokoje s balkónem a výhledem na oce- án, kabelová TV, rádio s hodinami, vysoušeč vlasů, žehlička s žehlícím prknem, telefon, trezor. Family Rooms, 126: pokoje s balkonem a výhledem na oce- án, kabelová TV, rádio s hodinami, vysoušeč vlasů, žehlička s žehlícím prknem, telefon, trezor. Jedna velká manželská (king size) postel a patrová postel (palanda až pro 3os.), nebo dvě manželské postele a patrová postel. Club Rooms, 72: pokoje s balkónem a výhledem na oceán, vířivka pro 2os., minibar, CD přehrávač, kávovar, župan a pan- tofle, kontinentální snídaně a odpolední koktejl v Private Club. Čerstvé květiny, sekt, košík s ovocem při příjezdu a jedna sou- kromá gurmánská večeře na pokoji, výlet na Cancúnskou krá- lovskou lagunu. Suites, 82: pokoje s balkónem (dvojí různé velikosti) a výhle- dem na oceán nebo lagunu, vířivka pro 2os., minibar, CD pře- hrávač, kávovar, župan a pantofle, čerstvé květiny, sekt, košík s ovocem při příjezdu a jedna soukromá gurmánská večeře na pokoji, výlet na Cancúnskou královskou lagunu. Kontinentální snídaně a odpolední koktejl v Private Club. Master Rooms, 5: pokoje s výhledem na oceán nebo lagu- nu a balkonem, obývacím pokojem, vířivka pro 2os., minibar, CD přehrávač, kávovar, župan a pantofle, čerstvé květiny, láhev sektu, košík s ovocem při příjezdu a jedna soukromá gurmán- ská večeře na pokoji, výlet na Cancúnskou královskou lagu- nu. Kontinentální snídaně a odpolední koktejl v Private Club. Presidential Suite, 1: pokoj s jedinečným výhledem na oce- án, dvě ložnice, jedna z nich s vířivkou pro 2os. na terase, dvě umyvadla, obývací pokoj, jídelna, bar, minibar, CD přehrávač, kávovar, župan a pantofle, čerstvé květiny, láhev sektu, košík s ovocem při příjezdu a jedna soukromá gurmánská večeře na pokoji, výlet na Cancúnskou královskou lagunu. Kontinentální snídaně a odpolední koktejl v Private Club. Strava: Magnus Restourant: bufet s 12 různými kuchyněmi, otevře- no pro snídani, oběd a večeři. Deli Manhattan: restaurace New Yorského stylu, otevřena pro snídani, oběd či pozdní večeři. Elite Lounge: A la carte & Hors D’Oevres restaurace na snídani. Carrousel: oblíbený dětský obědový bufet. Tasca Espaňola: A la carte restaurace se španělskými spe- cialitami Portofino: restaurace a la carte s mořskými specialitami, pro večeři. Samuraj: japonská restaurace a la carte, pro příjemnou večeři. Big Ben Steakhouse: A la carte restaurace specializovaná na steaky, na večeři. Le Maison De Michelle: A la carte mezinárodní gurmánská restaurace pro nevšední večeři (Požadované oblečení: formál- ní oděv, ne krátké kalhoty a sandály). Greperie: palačinky, zmrzlina a zákusky 24 Hours Room Service Bary: Bora Bora: pro oběd u bazénu, snack bar (občerstvení). Atlantis Bar: bar v bazénu pouze pro dospělé. Oktoberfest Bar, Karaoke Bar, Le Vin Et Fromage Bar, Lobby Bar, Samoa Beach Bar, Conga, Caribbean, bar v plaveckém bazénu pro dospělé, Bongo, bar v plaveckém ba- zénu, Paolas Sport Bar. Vybavení: 4 bazény, 3 venkovní vířivky „Treasure Island“ (ostrov Pokladů) – vodní a rekreační ob- last speciálně navržená pro malé děti baby club (18měsíců – 3roky), dětský Kid’s Club (4-12let), pro dospívající Teens dis- ko (13-18let), 2 osvětlené tenisové kurty a 1 osvětlený multi (pro více sportů) kurt. Kinosál i pro divadlo pro 400hostů, konferenční centrum pro 500 osob. Tělocvična a posilovna, sauna a pára. Parkoviště Doplňkový Servis: Internet a business centrum Lázně, salon krásy Svatební pakety Zlatnictví, obchod s uměleckými předměty, butik a tabák. Prádelna Cestovní agentura a půjčovna vozidel Lékař na zavolání. All inclusive program v hotelu Great Parnasus zahrnuje neo- mezenou konzumaci jídla a pití v hotelových restauracích a ba- rech, včetně domácích a importovaných nápojů alko i nealko- holických, 24 hodinovou pokojovou službu, dětský klub a dět- ský vodní park, každodenní sportovní program, každovečerní kulturní live program, fitness centrum, použití 3 velkých jacuz- zi a sauny, použití osvětlených tenisových kurtů příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 1.400/osoba/noc - příplatek za Family Room (1 nebo 2 postele + 2 palandy) 150/osoba/noc - příplatek za Club Room nebo Lagun Suite 500/osoba/noc - příplatek za Ocean Suite 800/osoba/noc kategorie dospělých max. dětí strava ***** 2 3 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě 6-12 let/den 24.12.-02.01. 26.490 51.490 3.550 750 03.01.-31.01. 14.490 27.490 1.850 750 01.02.-30.03. 15.490 28.990 1.950 750 31.03.-14.04. 15.490 28.990 1.950 750 15.04.-13.07. 13.990 25.990 1.750 750 14.07.-18.08. 13.990 25.990 1.750 750 19.08.-31.10. 12.990 23.990 1.600 750 01.11.-23.12. 13.990 25.990 1.750 750 cena nezahrnuje leteckou přepravu cena letecké přepravy s přestupem v USA od 9.280+taxy cena letecké přepravy s přestupem v Evropě od 10.600+taxy Club Room Family Room DOPORUČUJEME v kategorii de luxe 196 WWW.AMERICATOURS.CZ MEXIKOMEXIKO

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Tento hotel se nachází na jedné z nejkrásnějších pláží v Cancunu. Je to all inclusive resort, který plně vyhovuje luxus- ní klidné rekreaci pro manželské páry nebo dvojice. Je určen pouze pro dospělé osoby. Kromě bufetové restaurace jsou zde ještě restaurace „a la carte“ – steakhouse, rybářská a „signature restaurant“ Shan- grilla, pokojová služba s donáškou jídla a pití 24 hodin den- ně, na pokoji je minibar kam jsou každý den doplňovány ná- poje. Do časných ranních hodin je otevřena barová restaurace s tanečním parketem. Hotel má vlastní minigolf, tenisové kur- ty, divadlo (kde se hraje min. 4× týdně) a lázně. Na vyžádá- ní si můžete objednat i lázeňské procedury. Vše kromě lázeň- ských procedur je zahrnuto v ceně, včetně neomezené konzu- mace nápojů. Za příplatek je možno objednat pokoj s vířivkou. strava: - all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu příplatky: - příplatek za pokoj Club Ocean View 1.000/noc/osoba - příplatek za pokoj Club Room s vířivkou a výhledem na lagunu 580/noc/osoba - příplatek za pokoj De Luxe Ocean View 430/noc/osoba - příplatek za jednolůžkový pokoj 1.400/noc GOLDEN PARNASSUS RESORT & SPA Adults All Inclusive Resort ROYAL CANCÚN Špičkový hotel třídy Grand Turismo, kterým se v Mexiku označují hotely, které jsou nejkvalitnějšími *****. Krásné po- koje s vířivkami, kvalitní restaurace, to vše je v tomto unikát- ním hotelu samozřejmostí. All inclusive program hotelu Royal Real zahrnuje snídani, oběd a večeři formou švédských stolů nebo „A la Carte“, občer- stvení (hamburgery, hot dogs…) neomezeně po celý den, ne- omezenou konzumaci domácích a vybraných zahraničních ná- pojů alko i nealkoholických, pokojovou službu, nemotorizova- né vodní sporty (kajaky, šlapací čluny, šnorchlovací výbava), do- náškovou službu u bazénu a na pláži, veškeré taxy a spropitné. pouze dospělí, věk od 16 let příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj, 3. a 4. osoba na vyžádání - příplatek v termínech: 16.2.-18.2., 24.-26.5. 1.100/noc/osoba 22.11.-24.11. 420/noc/osoba 24.12., 31.12. 1.750/noc/osoba 05.04.-07.04. 2.250/noc/osoba - příplatky za vyšší kategorii pokoje Royal JR Suite ocean view 250/noc/osoba Royal JR Suite ocean front 500/noc/osoba Royal Corner Suite ocean front 1.250/noc/osoba Royal Swim Up beach front 2.750/noc/osoba Royal Presidential One Suite ocean front 3.250/noc/osoba kategorie dospělých max. dětí strava ***** 2 nelze all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě 24.12.-01.01. 49.490 97.490 6.850 nelze 02.01.-07.04. 40.990 80.490 5.650 nelze 08.04.-30.06. 30.490 58.990 4.100 nelze 01.07.-19.08. 33.990 65.990 4.600 nelze 20.08.-31.10. 28.990 56.490 3.900 nelze 01.11.-23.12 30.490 58.990 4.100 nelze cena nezahrnuje leteckou přepravu cena letecké přepravy s přestupem v USA od 9.280+taxy cena letecké přepravy s přestupem v Evropě od 10.600+taxy kategorie dospělých max. dětí strava ***** 2 nelze all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě 24.12.-02.01. 24.990 48.490 3.350 nelze 03.01.-31.01. 15.490 28.990 1.950 nelze 01.02.-30.03. 17.490 33.490 2.250 nelze 31.03.-14.04. 17.490 33.490 2.250 nelze 15.04.-13.07. 13.490 24.990 1.700 nelze 14.07.-18.08. 13.490 24.990 1.700 nelze 19.08.-31.10. 13.490 24.990 1.700 nelze 01.11.-23.12. 13.490 24.990 1.700 nelze cena nezahrnuje leteckou přepravu cena letecké přepravy s přestupem v USA od 9.280+taxy cena letecké přepravy s přestupem v Evropě od 10.600+taxy 197AMERICA TOURS 2012 MEXIKOMEXIKO

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

MEXIKO – RIVIERA MAYAMEXIKO – RIVIERA MAYA Luxusní all inclusive resort, který se nachází 40km jižně od Cancúnu a leží přímo na bílé karibské pláži, poblíž města Pla- ya Del Carmen. Má 200 pokojů s klimatizací, sprchou a sociál- ním zařízením. Pokoje jsou vybaveny minibarem, fénem, sate- litní televizí a balkónem nebo terasou s výhledem do tropické zahrady. V areálu hotelu je několik restaurací formou bufetu nebo „a la carte“, můžete využít i pokojovou službu. GRAND COCO BAY kategorie dospělých max. dětí strava **** 2 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě 4-12 let/den 24.12.-03.01. 27.490 51.490 3.450 1.750 04.01.-31.01. 17.490 31.990 2.050 1.050 01.02.-07.04. 20.490 37.990 2.500 1.250 08.04.-30.06. 14.490 25.990 1.600 800 01.07.-25.08. 17.490 31.990 2.050 1.050 26.08.-31.10. 13.990 24.490 1.500 750 01.11.-23.12. 14.990 26.990 1.700 850 cena nezahrnuje leteckou přepravu cena letecké přepravy s přestupem v USA od 9.280+taxy cena letecké přepravy s přestupem v Evropě od 10.600+taxy GRAN BAHIA PRINCIPE RIVIERA MAYA RESORT–TULUM A AKUMAL Luxusní nově postavený turistický kom- plex, který se skládá ze dvou hotelů stejné kategorie, se nachází cca 60 minut od Can- cunu a 20 minut od Tulumu. Jedinečná pri- vátní pláž je lemována tropickým prale- sem a chráněna nedalekým korálovým re- efem. Pokoje jsou luxusně vybaveny a po- skytují dostatek pohodlí, v každém hote- lovém komplexu je několik bazénů. O Vaši spokojenost bude pečovat několik restaurací různých stylů, amfiteátr s večerním progra- mem. Oba hotely jsou ideálním místem pro klidnou rekreaci náročných klientů.Bahia Principe Akumal Bahia Principe Tulum strava: - all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 200/noc/osoba - jedno dítě do 2 let se 2 dospělými zdarma - příplatek za jednolůžkový pokoj 900/noc - příplatek za Junior Suite Superior 1.000/osoba/noc - příplatek za večeři 31.12. 1.400/dospělý 700/dítě kategorie dospělých max. dětí strava ***** 3 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě 2-12 let/den 01.11.-23.12. 15.490 26.990 1.700 850 24.12.-01.01. 28.490 53.490 3.600 1.800 02.01.-31.01. 18.990 34.990 2.250 1.150 01.02.-08.04. 21.490 39.490 2.600 1.300 09.04.-30.04. 16.990 30.490 1.950 1.000 01.05.-15.07. 15.490 26.990 1.700 850 16.07.-31.08. 17.990 32.490 2.100 1.050 01.09.-31.10. 15.490 26.990 1.700 850 cena nezahrnuje leteckou přepravu cena letecké přepravy s přestupem v USA od 9.280+taxy cena letecké přepravy s přestupem v Evropě od 10.600+taxy strava: - all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu sleva: - dítě 0-4 se dvěma dospělými zdarma příplatky: - příplatek za pokoj Ocean view 350/osoba/noc - příplatek za pokoj Pool front 180/osoba/noc - příplatek za pokoj Ocean front 600/osoba/noc - příplatek za jednolůžkový pokoj na vyžádání - příplatek za večeři 31.12. 1.450 dospělý, 720 dítě - sleva pro třetí osobu na pokoji 100/den 198 WWW.AMERICATOURS.CZ MEXIKOMEXIKO

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Luxusní resort, který leží v oblasti Riviera Maya, cca 80km od letiště v Cancúnu. Hotelový komplex má více než 1000 po- kojů a jednu z nehezčích pláží v oblasti, kde je voda téměž bez vln. V resortu jsou 2 bufetové restaurace, 7 restaurací a la car- te, 7 barů a amfiteátr pro umělecké vystoupení a show. GRAND SIRENIS RESORT THE ROYAL PLAYA DEL CARMEN Špičkový hotel třídy Grand Turismo, kterým se v Mexiku označují hotely, které jsou nejkvalitnějšími *****. Krásné po- koje s vířivkami, kvalitní restaurace, to vše je v tomto unikát- ním hotelu samozřejmostí. Hotel navíc leží na krásné pláži a kousek od světoznámé 5-th Ave v Playa Del Carmen. All inclusive program hotelu Royal Playa del Carmen zahr- nuje snídani, oběd a večeři formou švédských stolů nebo „A la Carte“, občerstvení (hamburgery, hot dogs…) neomezeně po celý den, neomezenou konzumaci domácích a vybraných za- hraničních nápojů alko i nealkoholických, pokojovou službu, nemotorizované vodní sporty (kajaky, šlapací čluny, šnorchlo- vací výbava), donáškovou službu u bazénu a na pláži, veške- ré taxy a spropitné. pouze dospělí, věk od 16 let příplatky: - příplatek v termínu: 16.2.-18.2., 24.5.-26.5. 1.100/noc/osoba 22.11.-24.11. 420/noc/osoba 24.12., 31.12. 1.750/noc/osoba 5.4.-7.4. 2.250/noc/osoba - příplatek za jednolůžkový pokoj, sleva pro 3. a 4. osobu na vyžádání - příplatky za vyšší kategorii pokoje Royal JR Suite ocean view 250/noc/osoba Royal JR Suite ocean front 1.500/noc/osoba Royal JR Suite beach front walk out 2.000/noc/osoba Royal JR Suite Swim Up beach front 2.250/noc/osoba Royal Master One BDRM Suite ocean view 2.500/noc/osoba Royal Master One BDRM Suite ocean front 3.500/noc/osoba Royal Presidential Suite ocean view with private pool 4.750/noc/osoba kategorie dospělých max. dětí strava ***** 2 nelze all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě 24.12.-01.01. 55.990 108.490 7.550 nelze 02.01.-07.04. 41.990 80.490 5.550 nelze 08.04.-30.06. 29.990 55.990 3.800 nelze 01.07.-19.08. 32.490 60.990 4.150 nelze 20.08.-31.10. 28.490 53.490 3.600 nelze 01.11.-23.12. 32.490 61.490 4.150 nelze cena nezahrnuje leteckou přepravu cena letecké přepravy s přestupem v USA od 9.280+taxy cena letecké přepravy s přestupem v Evropě od 10.600+taxy min. 4 noci pobytu strava: - all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu sleva: - dítě do 3 let zdarma - 1. dítě od 3 do 12 let v termínech 1.11.-22.12. 2011 a 1.9.-31.10.2012 zdarma - sleva pro třetí a čtvrtou dosp. osobu na pokoji na vyžádání příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj na vyžádání - příplatek za večeři 31.12. 1.250 dospělý, 625 dítě - velikonoční příplatek 260/osoba - příplatek za vyšší kategorii pokoje nelze kategorie dospělých max. dětí strava ***** 2 3 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě 3-11 let/den 01.11.-22.12. 18.990 33.990 2.200 900 23.12.-02.01. 39.990 75.990 5.200 900 03.01.-15.01. 25.990 47.990 3.200 900 16.01.-31.03. 25.990 47.990 3.200 900 01.04.-30.04. 20.990 38.490 2.550 900 01.05.-30.06. 18.990 33.990 2.200 900 01.07.-31.07. 20.990 38.990 2.550 900 01.08.-31.08. 22.990 42.490 2.800 900 01.09.-31.10. 17.490 31.490 2.000 900 cena nezahrnuje leteckou přepravu cena letecké přepravy s přestupem v USA od 9.280+taxy cena letecké přepravy s přestupem v Evropě od 10.600+taxy 199AMERICA TOURS 2012 MEXIKOMEXIKO

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

9,16 dnů DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKADOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA Hlavní město: Santo Domingo Obyvatelstvo: 8 950 000 Rozloha: 48 730km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: GMT -4 Měna: dominikánské peso Vízum: Pro pobyt kratší než 90 dní není potřeba vízum. Ostrov Hispaniola, který je součástí Velkých Antil, je rozdělen na dvě části, větší z nich obý- vá Dominikánská republika. Na ostrově, kromě pláží, naleznete i 3 horské hřebeny, z nichž Cordillera Centra je nejvyšším pohořím Karibiku. Typickým rysem zdejší krajiny jsou vysoké palmy, které naleznete pouze v ka- ribské oblasti a kokosové palmy podél pobřeží. Bílé písečné pláže Karibiku, bujná tropická vegetace a rozmanitá turistická letoviska nabízí klientům možnost příjemně strávit svou dovole- nou v Dominikánské republice. Ostrov byl objeven v roce 1492 Kryštofem Kolumbem a jeho památka je zde dodnes při- pomínána. Hlavní město Santo Domingo je na- zýváno prvním evropským městem v Americe a kromě jiného zde nalezneme i nejstarší ame- rickou katedrálu. Tento hotel najdete na bílé pláži v centru letoviska Juan Do- lio, vzdáleném 30 minut jízdy od letiště Santo Domingo. All in- clusive resort se skládá ze 4 čtyř až šestipatrových budov, nachá- zející se v zahradě plné tropické vegetace. Každý z 542 pokojů je vybavenklimatizací,telefonem,televizí,sejfem,vlastnímbalko- nem a zařízenou koupelnou včetně vysoušeče vlasů. Hotel má 3 restaurace, 1 bufet a několik barů – u bazénu i na pláži. V rámci all inclusive můžete využít 3 bazény, 2 jacuz- zi, aerobik, fitness, saunu, tenisové kurty a nemotorové vodní sporty či hodiny tanců. Večer můžete navštívit diskotéku, večerní představení nebo zábavnou show. CORAL COSTA CARIBE Juan Dolio kategorie dospělých max. dětí strava **** 2 2 all inclusive sezóna: 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 02.01.-06.02. 11.990 20.990 1.300 650 07.02.-17.03. 12.990 22.990 1.500 650 18.03.-07.04. 11.990 20.490 1.300 650 08.04.-22.12. 9.990 16.990 1.000 650 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 13.900 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 600 /den - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání 200 WWW.AMERICATOURS.CZ DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKADOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

OCCIDENTAL GRAND PUNTA CANA Punta Cana GRAN BAHIA PRINCIPE BAVARO RESORT Punta Cana Na jedné z nejkrásnějších pláží naleznete rozsáhlý hotelo- vý komplex Occidental Grand Punta Cana. Hotel je pouze pár kroků od Bavaro, vesnice na pobřeží. K zařízení hotelu patří 9 restaurací a 7 barů, 3 bazény a fitnes. Pro rodiny s dětmi je zde připraven Kids club, pro všechny pak animační program u bazénu i na pláži, noční zá- bavné představení, hodiny tance merengue. Tři dny v týdnu je zde živá hudba v provedení orchestru Occidental Fun Club band. Sportovně založení klienti zde mohou hrát volejbal v bazénu i na pláži, tenis, ping-pong, šnorchlovat, cvičit aero- bik, vodní aerobik, zkoušet windsurfing či jezdit na koni. Každý z 865 pokojů má klimatizaci, balkón nebo terasu, kabelovou televizi, telefon, kávovar, rádio s budíkem, miniled- ničku, žehličku a žehlicí prkno. Za příplatek můžete využít lázně, motorové sporty, golf v blízkosti, půjčit si auto nebo skútr, pronajmout sejf nebo vy- užít směnárnu peněz. Krásný hotelový komplex nacházející se pláži Bavaro. Ho- tel nabízí v rámci programu all inclusive mezinárodní zábav- ný program pro děti i dospělé ve dne i v noci. Speciálně pro děti od 4 do 12 let jsou připraveny hry a zábava v Mini klubu. Každý klient může zdarma využít jednu hodinu windsur- fingu, na kajaku, na katamaránu, tenisu, na horském kole nebo šnorchlování. Zároveň jsou k dispozici i lekce potápění, aerobiku či výuka merengue. V hotelu najdete několik restaurací (včetně specializova- ných kuchyní – japonské, gurmánské, steak house či rybí). Na- jdete zde také několik barů – včetně „mokrého“ v bazénu. Každý pokoj je vybaven klimatizací, satelitním televizo- rem, telefonem, kávovarem, budíkem, koupelnou s vysouše- čem vlasů, minibarem a za příplatek sejfem. Hotel má i několik pokojů pro handicapované klienty. kategorie dospělých max. dětí strava **** 2 2 all inclusive sezóna: 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 02.01.-31.01. 17.990 32.490 2.200 1.200 01.02.-31.03. 18.990 34.490 2.300 1.250 01.04.-04.04. 11.490 20.490 1.300 750 05.04.-09.04. 13.490 23.990 1.500 900 10.04.-07.07. 11.490 20.490 1.300 750 08.07.-25.08. 13.490 23.990 1.500 900 26.08.-31.10. 11.490 20.490 1.300 750 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 9.900 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 950 /den - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání kategorie dospělých max. dětí strava ***** 2 2 all inclusive sezóna: 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 02.01.-31.01. 18.990 34.990 2.300 1.150 01.02.-08.04. 20.490 37.490 2.500 1.250 09.04.-30.04. 15.990 28.990 1.900 950 01.05.-15.07. 14.490 25.990 1.700 850 16.07.-31.08. 16.990 30.990 2.000 1.000 01.09.-31.10. 14.490 25.990 1.700 850 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 9.900 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 1.200 /den - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání 201AMERICA TOURS 2012 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKADOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA NATURA PARK Punta Cana MELIÁ CARIBE TROPICAL Punta Cana Resort otevřený v srpnu 1997 se rozkládá na 432.500m2 , z toho budovy zaujímají pouze 10% plochy, jejich okolí tvo- ří tropická zahrada. Resort se nachází 20km od letiště Punta Cana na překrásné pláži Bavaro s bílým pískem a průzračnou vodou. Ekologická architektura je zde tvořena hlavně z přírod- ního materiálu jako kámen, dřevo, kokosový ořech… NaturaParkmá490pokojůa20suites,rozloženýchv13dvou- patrových budovách. Každý z pokojů má vlastní terasu nebo bal- kón, koupelnu s vysoušečem vlasů, žehličku s žehlicím prknem, te- levizorsesatelitem,telefon,minibar,klimatizaci,trezorakávovar. Resort nabízí 4 restaurace, 4 bary, fitnes a lázeňské cent- rum, supermarket, nákupní centrum, lékařské centrum a par- koviště pro hosty. Program all inclusive zahrnuje neomezenou konzumaci jídla, neal- koholických i alkoholických nápojů, „zmrzlinový“ servis na pláži, živou hudbu v restauracích, návštěvu ně- kterého ze 3 tenisových kurtů, mož- nost tanečních lekcí, stolní tenis, ne- motorové sporty či cyklistické výlety. Nejkompletnější resort v Dominikánské republice pří- mo na slavné pláži Bavaro Beach. 124 akrů palem, křišťálové vody a bujné tropické vegetace tvoří opravdu skutečnou oázu v Karibiku, vzdálenou pouhých 20 minut od mezinárodního le- tiště Punta Cana. Každý z luxusních pokojů je vybaven samozřejmě klimati- zací, satelitní televizí, telefonem, sejfem, ledničkou ale i žeh- ličkou a žehlicím prknem. Přijdou si zde na své i milovníci jídla, ti si jistě z nabídky 7 restaurací a 5 bufetů vyberou. Navíc je zde k dispozici i 9 barů (včetně 2 přímo v bazénu). K odpočinku slouží několik bazé- nů, tenisové kurty, aerobik, fitness centrum, horolezecká stě- na, vodní sporty či golf. kategorie dospělých max. dětí strava **** 2 2 all inclusive sezóna: 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 05.01.-29.02. 20.990 38.990 2.600 1.300 01.03.-07.04. 21.490 39.490 2.600 1.300 08.04.-30.04. 15.490 28.490 1.800 900 01.05.-30.06. 16.990 30.990 2.000 950 01.07.-31.08. 17.490 31.990 2.100 1.000 01.09.-31.10. 14.490 25.990 1.700 800 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 9.900 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 800 /den - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání kategorie dospělých max. dětí strava **** 2 2 all inclusive sezóna: 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 04.01.-31.01. 21.490 39.990 2.700 1.350 01.02.-08.04. 25.990 49.490 3.300 1.650 09.04.-30.04. 18.490 33.990 2.200 1.100 01.05.-31.07. 21.490 39.990 2.700 1.350 01.08.-24.08. 22.990 42.490 2.900 1.450 25.08.-31.10. 17.490 31.990 2.100 1.050 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 9.900 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 1.350 /den - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání 202 WWW.AMERICATOURS.CZ DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKADOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

BARCELO BAVARO BEACH & CONVENTION CENTER Punta Cana BARCELO BAVARO PALACE Punta Cana Dvojice hotelů, která je součástí resortu Barceló Baváro Beach Resort. Klienti těchto dvou hotelů mohou využívat navíc zařízení hotelů Barceló Baváro Golf a Barcelo Baváro Casino. Hotely se nacházejí na jedné z nejkrásnějších pláži Kari- biku. Oba hotely byly v posledních letech zcela zrekonstruová- ny, skládají se vždy z několika maximálně čtyřpatrových budov, které jsou zasazeny do zahrady plné kokosových palem a buj- né tropické vegetace. Většina pokojů má výhled na moře a pou- ze 10% má výhled do zahrady. Všechny pokoje jsou klimatizo- vány, mají satelitní televizi, lednici s minibarem, kávovar, tele- fon, sejf a plně zařízenou koupelnu – včetně vysoušeče vlasů. V obou hotelích mohou klienti využít 3 restaurace, 6 barů a 2 bufety. K relaxaci kromě pláže s bílým pískem slouží i 2 ba- zény, tenisové kurty, vodní sporty, minigolf, kasino, diskotéka či divadlo s zábavnou show. Hotel se nachází v překrásném prostředí na slavné a jedi- nečné pláži Bavaro Beach, vzdálený 20 minut od mezinárod- ního letiště Punta Cana. Hotel je součástí rozsáhlého komple- xu Barceló Baváro Beach Resort, skládající se z 5 hotelů. Ná- vštěvníci mohou využívat všech zařízení a služeb v celém resor- tu. Resort nabízí 8 tématických restaurací (mexická, italská, do- minikánská…), 5 bufetů na snídani, oběd či večeři, 2 gurmán- ské restaurace a 16 barů. Kromě pěti bazénů zde naleznete několik obchůdků, teni- sové kurty, golf, minigolf, vodní sporty, 3 divadla, kasino, ma- sáže, salón krásy a mnoho dalších možností, jak zde příjemně aktivně strávit dovolenou. Každý z 558 pokojů, nacházející se v jedné z třípatrových budov s výtahem, má klimatizaci, balkón, satelitní televizi, mi- nibar, kávovar, telefon, sejf a vybavenou koupelnu s vysouše- čem vlasů. kategorie dospělých max. dětí strava ***** 2 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 04.01.-20.01. 25.490 47.490 3.200 1.600 21.01.-07.04. 27.490 51.490 3.500 1.750 08.04.-30.04. 21.990 41.490 2.800 1.400 01.05.-30.06. 18.990 34.990 2.300 1.150 01.07.-31.08. 20.990 38.490 2.600 1.300 01.09.-31.10. 17.490 31.990 2.100 1.050 01.11.-23.12. 18.990 34.990 2.300 1.150 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 9.900 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj na vyžádání - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání kategorie dospělých max. dětí strava **** 4 0 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 04.01.-20.01. 25.990 49.490 3.300 NELZE 21.01.-07.04. 27.990 52.990 3.600 NELZE 08.04.-30.04. 23.490 43.490 2.900 NELZE 01.05.-30.06. 20.490 37.990 2.500 NELZE 01.07.-31.08. 21.990 41.490 2.800 NELZE 01.09.-31.10. 18.990 34.990 2.300 NELZE cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 9.900 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj na vyžádání - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání 203AMERICA TOURS 2012 ION CCENTER DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKADOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA CARIBE CLUB PRINCESS Punta Cana Luxusní hotel na jedné z nejkrásnějších pláží v Karibiku. 768 pokojů je rozloženo do 86 dvoupodlažních bungalovů, za- sazených do bujné tropické vegetace karibské přírody. Prostorné pokoje jsou vybaveny klimatizací, televizí, sej- fem, kávovarem, minibarem, balkonem nebo terasou, ale i žehličkou. Večer můžete využít jednu ze 7 restaurací, bufetů nebo barů.Poklidnoudovolenouvhotelovémkomplexumůžetepro- žít na bílé karibské pláži, u některého ze 2 bazénů, v sauně, ja- cuzzi, při masážích, na tenisovém kurtu či při vodních sportech (nemotorové sporty jsou v rámci all inclusive zdarma). Okouzlující barvy Karibiku budete obdivovat v tomto ho- telu na jedné z nejhezčích karibských pláží. Hotel s 355 poko- ji nabízí všem svým klientům možnost strávit zde klidnou do- volenou. Každý pokoj je vybaven klimatizací, balkonem, mi- nibarem, telefonem, televizí, kávovarem a vysoušečem vlasů. V hotelu je k dispozici 6 restaurací, bufet a několik barů. Návštěvník zde najde 2 bazény, fitness centrum, nákupní cen- trum, saunu, jacuzzi, masáže, tenisový kurt či stolní tenis. Ho- tel je spojen s hotelem Tropical Princess a klient tak může vyu- žívat i všechna zařízení v tomto hotelu. kategorie dospělých max. dětí strava ***** 2 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 02.01.-31.01. 19.990 36.490 2.400 1.250 01.02.-05.03. 20.490 37.990 2.500 1.300 06.03.-08.04. 21.990 41.490 2.800 1.450 09.04.-30.06. 16.490 29.490 1.900 950 01.07.-31.08. 17.990 32.990 2.200 950 01.09.-22.12. 16.490 29.490 1.900 950 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 9.900 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po ce- lou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 950 /den - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání kategorie dospělých max. dětí strava **** 2 2 all inclusive sezóna: 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 02.01.-31.01. 16.990 30.990 2.000 1.050 01.02.-05.03. 17.990 32.990 2.200 1.150 06.03.-08.04. 18.990 34.990 2.300 1.200 09.04.-30.06. 14.990 26.490 1.700 950 01.07.-31.08. 16.990 30.490 2.000 950 01.09.-22.12. 14.990 26.490 1.700 950 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 9.900 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 950 /den - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání BAVARO PRINCESS Punta Cana 204 WWW.AMERICATOURS.CZ DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKADOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

GRAN BAHIA PRINCIPE LA ROMANA La Romana Hotel najdete na jižní straně Dominikánské republiky, při- bližně 25 kilometrů od města La Romana. Pláž dlouhá 2800 metrů je lemována palmami a nabízí překrásné výhledy na idylickou zátoku. Resort se rozkládá na téměř 950.000m2 . V rámci programu all inclusive můžete využít několik re- stauracích, jednu hodinu lekce potápění, nemotorové sporty, děti pobyt v mini klubu. Jsou zde k dispozici zábavné meziná- rodní programy ve dne i v noci. U vstupu do hotelu naleznete Pueblo Principe, což je cen- trum nákupů v karibském stylu a zároveň i centrum odpočin- ku a zábavy. Merengue se zde vyučuje během celých horkých karibských nocí. Shoping, disco a burger bar jsou otevřeny 24 hodin denně. Každý ze 400 pokojů, v 25 dvoupodlažních vilách, má kli- matizaci, koupelnu s vysoušečem vlasů, satelitní televizi, tele- fon, budík, minibar, a za příplatek sejf. IBEROSTAR HACIENDA DOMINICUS Bayahibe Hotel nalezneme přímo na fantasticky krásné pláži s jem- ným pískem a pozvolným sklonem do moře, přibližně 5 kilo- metrů od rybářské vesnice Bayahibe (cca 2 hodiny od hlavního města Santo Dominga). Celkem 498 pokojů je rozloženo do jedno a dvoupatrových budov. K dispozici je zde lobby s možností posezení, několik typů restaurací, 3 bazény, oddělený bazén pro děti a rozlehlé terasy. Lehátka, slunečníky a ručníky jsou k dispozici u bazé- nů i na pláži. Pokoje zařízené ve španělském stylu jsou vyba- veny klimatizací, telefonem, satelitní TV, minibarem a za pří- platek i sejfem. Příznivci aktivní dovolené zde můžou využít tenisových kurtů, stolního tenisu, aerobiku, volejbalu, windsurfingu, ško- ly potápění. K dispozici jsou zde fitness, minimarket, jacuzzi, masáže a lázně. kategorie dospělých max. dětí strava ***** 2 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 03.01.-31.01. 22.490 39.490 2.500 1.200 01.02.-08.04. 22.990 40.990 2.600 1.250 09.04.-30.04. 18.490 31.990 1.900 950 01.05.-07.07. 17.990 30.990 1.900 950 08.07.-31.08. 19.990 34.490 2.100 1.000 01.09.-22.12. 18.990 32.490 2.000 950 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 9.900 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 950 /den - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání kategorie dospělých max. dětí strava **** 2 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 02.01.-31.01. 19.990 34.990 2.100 1.050 01.02.-08.04. 20.990 36.990 2.300 1.150 09.04.-30.04. 17.490 28.990 1.700 850 01.05.-15.07. 15.990 26.490 1.500 750 16.07.-31.08. 18.490 31.990 1.900 950 01.09.-31.10. 15.990 26.490 1.500 750 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 9.900 + taxy all inclusive =neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 1.200 /den - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání 205AMERICA TOURS 2012 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKADOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

9, 16 dnů ST.MAARTEN / ST.MARTINST.MAARTEN / ST.MARTIN ST. MAARTEN Hlavní město: Philipsburg Obyvatelstvo: 43 000 Rozloha: 44km2 Jazyk: holandština Časové pásmo:GMT -5 Měna: 1 florín (měna Nizozemských Antil) Vízum: není potřeba ST. MARTIN Hlavní město: Marigot Obyvatelstvo: 27 000 Rozloha: 54km2 Jazyk: francouzština Časové pásmo:GMT -5 Měna: 1 EURO Vízum: není potřeba Oblíbený karibský ostrůvek rozdělený na dvě části – holandskou a francouzskou. Jde o celosvětový unikát, že na tak malém ostrův- ku najdete 2 národnosti s tolika rozdílnostmi. Ostrov pokrývá tropická vegetace a prů- měrné denní teploty se pohybují okolo 26 – 32 stupňů Celsia. Nádherné pláže, zrcadlově čistá voda a zátoky s vlnami jsou ideální pro jakékoliv sportovní využití. Francouzská část je zcela typickým fran- couzským územím s měnou, jazykem, módou i žabími stehýnky v restauracích. Hlavní měs- to Marigot je příjemné klidné městečko, plné malých restaurací a obchůdků. Holandská část ostrova je menší, ale rušněj- ší. Před Holanďany a Francouzi vlastnili ostrov i Britové a Španělé. V této části ostrova najde- me několik zřícenin koloniálních pevností a jed- na z nich Great Bay Harbour byla vůbec první vojenskou stavbou, kterou Holanďané v Karibi- ku postavili. Hlavní město Philipsburg je smě- sicí historických i nových budov, najdeme zde více než 500 obchůdků vyvedených v pastelo- vých barvách – tolik typických pro Holandsko. SONESTA MAHO BAY BEACH RESORT St.Maarten Hotel se nachází na jedné z nejkrásnějších pláží na ostro- vě. Nově rekonstruovaný hotel zařízený ratanovým nábytkem s nádhernými výhledy na Karibské moře, bohatou tropickou zahradu nebo panoramatickými výhledy na ostrov. Hotel Maho Beach Resort a Casino nabízí ubytování v některém z 595 lu- xusních pokojů nacházejících se ve 3 oddělených křídlech. Každý pokoj má k dispozici balkon, vybavenou koupelnu, televizor, telefon, sejf i vysoušeč vlasů. Hotel se nachází na pláži, k relaxaci zde slouží ještě 2 bazé- ny, fitness centrum, 4 tenisové kurty, obchůdky, diskotéka, kasi- no, divadelní představení. Poblíž se nachází i golfové hřiště. Mů- žete zde navštívit 8 restaurací, 7 barů nebo bar přímo v bazénu. kategorie dospělých max. dětí strava *** 3 2 se snídaní sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 11 let/den 02.01.-07.04. 20.490 39.490 2.800 250 08.04.-21.12. 13.990 26.490 1.850 250 cena zahrnuje: - ubytování se snídaní - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy kategorie dospělých max. dětí strava *** 3 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 11 let 02.01.-07.04. 29.990 58.990 4.150 750 08.04.-21.12. 22.990 44.990 3.150 750 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických 206 WWW.AMERICATOURS.CZ ST. MAARTEN – ST. MARTINST. MAARTEN – ST. MARTIN

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Hotel se nachází v holandské části ostrova St. Maarten v Holandských Antilách na boku zátoky Great Bay pouhých ně- kolik minut chůze od centra hlavního města Philipsburgu. Ho- tel kategorie First Class je nově zrekonstruován a nabízí po- hodlné a komfortní ubytování. Z oken máte možnost vidět úchvatný výhled na zátoku lemovanou horami s tropickou ve- getací a na pitoreskní přístav Philipsburg. Každý z 285 pokojů nabízí elegantní moderní nábytek, barevnou televizi, telefon, stůl s křesly a vlastní koupelnu. Hotel má vlastní pláž s půjčov- nou vodních skútrů, surfů a potápěčské výstroje. Dále hotel na- bízí vlastní kasino, dva bazény se sladkou vodou, dvě restaura- ce a dva bary, tenisový kurt, půjčovnu automobilů, fitness cen- trum, stolní tenis a zdarma parkoviště pro hosty. Večer je v ho- telu živé představení. SONESTA GREAT BAY BEACH RESORT St.Maarten HOTEL BEACH PLAZA St.Martin Hotel naleznete na krásné písčité pláži ve francouzské části ostrova v těsném sousedství Simpson Bay Lagoon, 11km vzdá- lený od holandského hlavního města Philipsburg. Hotel Vás ubytuje v jednom z 144 svých pokojů. Každý má individuální klimatizaci, koupelnu, obývací část s 2 křesly a stolem, televizorem, telefonem, minibarem, sejfem a vlast- ním balkonem. Během svého pobytu můžete využít svěží vody v bazénu, lehátka a ručníky na pláži i u bazénu, tématické ve- čery či zdarma dopravu do kasina. V ceně pobytu máte snídani ve formě amerického bufetu, k dispozici je zde i několik restaurací a barů. kategorie dospělých max. dětí strava *** 3 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 02.01.-07.04. 29.990 58.990 4.150 750 08.04.-21.12. 22.990 44.990 3.150 750 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - základní pojištění léčebných výloh - transfer z letiště do hotelu a zpět cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - letištní taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických kategorie dospělých max. dětí strava *** 3 2 snídaně sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 02.01.-07.04. 20.490 39.490 2.800 250 08.04.-21.12. 13.990 26.490 1.850 250 cena zahrnuje: - ubytování se snídaní - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy kategorie dospělých max. dětí strava **** 3 2 americká snídaně sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let 03.01.-28.04. 17.490 33.490 2.350 ZDARMA 29.04.-28.07. 12.990 24.990 1.750 ZDARMA 29.07.-25.05. 14.990 28.990 2.000 ZDARMA 26.08.-20.12. 12.990 24.990 1.750 ZDARMA cena zahrnuje: - ubytování se snídaní - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy 207AMERICA TOURS 2012 ST. MAARTEN – ST. MARTINST. MAARTEN – ST. MARTIN

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

9, 16 dnů ARUBAARUBA Hlavní město: Oranjestad Obyvatelstvo: 103 000 Rozloha: 193km2 Jazyk: holandština Časové pásmo: GMT -4 Měna: Arubský florin Vízum: není potřeba Aruba je jeden z nejpopulárnějších karib- ských ostrovů. Od prvního okamžiku na ostro- vě máte pocit bezpečí a přátelské atmosféry. Ve zdejším klimatu se výborně daří bujné tropické vegetaci. Pobřeží ostrova je lemováno jedineč- nými plážemi z bílého jemného písku. Na Arubě tvrdí, že je zde stále léto. Rozdíl mezi denními a nočními teplotami je pouze 3 stupně Celsia. První Evropan, který zde přistál, byl Španěl Alonso de Ojeda v roce 1499. Během následu- jících let se několikrát měnila nadvláda nad os- trovem, střídali se Holanďané a Španělé. Nyní patří Aruba k Nizozemskému království. K největším atrakcím Aruby patří beze sporu nádherné pláže. Za shlédnutí jistě stojí i pevnost Zoutman, starý protestantský kostel a vápenka v Oranjestadu nebo numizmatické muzeum v hlavním městě, kde najdete více než 30.000 mincí vylovených z vraků lodí celého světa. Hotel MANCHEBO BEACH RESORT A SPA Hotel je situovaný u jedné z nejkrásnějších pláží Aru- by s jemným bílým pískem a křišťálovou vodou. Je vzdálen 5 mil od letiště a 3 míle od hlavního města ostrova Oranjesta- du. Každý z 71 pokojů má vlastní klimatizaci i balkon nebo te- rasu, sejf, kávovar, telefon, televizor, ledničku, žehličku i žeh- licí prkno. K vybavení hotelu patří bazén se sladkou vodou, 3 restau- race, prodejna suvenýrů i nově otevřené fitness centrum, te- nisový kurt, půjčovna automobilů a veřejná prádelna. Pláž je osázená slunečníky z palmových listů. Na pláži i u bazénu jsou k dispozici lehátka i ručníky. kategorie dospělých max. dětí strava *** 4 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 11 let 01.01.-09.04. 41.990 82.990 5.850 1.200 10.04.-22.12. 33.990 66.990 4.700 1.200 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických cena za 3. a 4. osobu: na vyžádání kategorie dospělých max. dětí strava *** 4 2 bez stravy sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 11 let 01.01.-09.04. 25.490 49.990 3.500 ZDARMA 10.04.-22.12. 17.490 33.490 2.350 ZDARMA cena zahrnuje: - ubytování bez stravy - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy cena za 3. a 4. osobu: na vyžádání 208 WWW.AMERICATOURS.CZ ARUBAARUBA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Uhnízděný do bílého prachového pobřeží Palm Beach, po- skytuje Occidental Grand Aruba perfektní kulisu pro neuspě- chanou tropickou dovolenou. Pouze několik mil od hlavního města Oranjestad a mezinárodního letiště v překrásném pro- středí je rezort karibskou oázou pro relaxaci a odpočinek. Bu- dete se cítit svobodnými při plavání, šnorchlování či plachtění v klidné tyrkysové vodě hned za Vašimi dveřmi. Můžete se vy- hřívat na slunci s exotickým koktejlem v ruce u úchvatného ba- zénu obloženého přírodním kamenem. Při posezení na terase odnese jemný karibský vánek všechny chmury. Resort má celkem 380 pokojů deseti nejrůznějších typů. Každý ale má pohodlnou postel, elegantní zařízení, mramoro- vé podlahy, soukromý balkón nebo terasu, klimatizaci, stropní ventilátor, kabelovou televizi, telefon, mini ledničku, radiobu- dík, vlastní elektronický sejf, kávovar, žehličku a žehlicí prkno a plně zařízenou koupelnu. V rámci programu all inklusive můžete neomezeně kon- zumovat stravu a nápoje v některé ze 6 restaurací nebo 4 ba- rech. Můžete relaxovat u některého z bazenů nebo využít jed- né ze dvou vířivek. K dispozici jsou Vám dva tenisové kurty, vodní pólo, aerobik, šnorchlování nebo jízda na kajaku. Ve- čer se můžete zabavit při „noční show“ nebo dalších zábav- ných programech. Pro rodiny s dětmi ve věku 4-12 let nabí- zí resort dětský klub. Za příplatek si můžete zahrát golf na 18 jamkovém hřiš- ti, využít masáže, půjčit si automobil nebo se zdokonalit v te- nisu při soukromé lekci. AMSTERDAM MANOR BEACH RESORT ARUBA OCCIDENTAL GRAND ARUBA Hotel s krásnou pláží s bílým jemným pískem leží 5 mil od centra Oranjestadu a sedm mil od letiště. Soulad holandské koloniální architektury a karibského šarmu činí z hotelu jedi- nečné místo k příjemnému prožití dovolené. Každý z 72 pokojů je vybaven klimatizací, terasou nebo balkonem, kuchyňkou, kabelovou televizí, telefonem, sejfem a koupelnou se sprchou nebo vanou. Součástí hotelu je bazén s vodopádem, restaurace a bar, minimarket a půjčovna automobilů. U bazénu i na pláži jsou k dispozici zdarma lehátka i slunečníky. Veřejnou dopravou se lze přímo od hotelu dostat rychle a lacino do města. Několik minut od hotelu najdete největší karibské kasino, tenisový kurt, golf nebo bowling. kategorie dospělých max. dětí strava **** 3 2 bez stravy sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let 10.01.-11.02. 19.490 38.490 2.700 ZDARMA 12.02.-26.02. 22.490 43.490 3.050 ZDARMA 27.02.-09.04. 19.490 38.490 2.700 ZDARMA 10.04.-20.12. 13.990 26.490 1.850 ZDARMA cena zahrnuje: - ubytování bez stravy - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy cena za 3. osobu: na vyžádání kategorie dospě- lých max. dětí strava **** 2 0 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 17 let 02.01.-31.01. 29.990 58.990 4.150 2.090 01.02.-31.03. 33.990 65.490 4.600 2.290 01.04.-04.04. 26.490 51.990 3.650 1.840 05.04.-09.04. 28.490 55.490 3.900 1.940 10.04.-07.07. 26.490 51.990 3.650 1.840 08.07.-25.08. 28.490 55.490 3.900 1.940 26.08.-31.10. 26.490 51.990 3.650 1.840 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických cena za 3. osobu: na vyžádání 209AMERICA TOURS 2012 ARUBAARUBA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

9, 16 dnů GUADELOUPEGUADELOUPE Hlavní město: Basse Terre Obyvatelstvo: 430 000 Rozloha: 1 780km2 Jazyk: francouzština Časové pásmo: GMT -4 Měna: EURO Vízum: Pro pobyt kratší než 90 dní není potřeba vízum Vulkanický ostrov, který má tvar motýla, má dvě části. Severní křídlo „Grand Terre“ je mno- hem plošší a podnebí je zde sušší. Nalezneme zde hlavně plantáže na pěstování cukru. Již- ní křídlo „Basse Terre“ je hornatější a nachází se zde i aktivní vulkán „La Soufriere“. Ostrov je pokryt banánovými plantážemi. Guadeloupe byl zpočátku obydlen indiá- ny, kteří ho nazývali Ostrov krásných vod. Při své druhé výpravě ho objevil Kryštof Kolumbus (v roce 1493) a později připadl Francii. Obě části ostrova jsou velice rozmanité. Na Grand Terre vychutnáte klasické karibské pláže s bílým pískem, na druhém Basse Terre nalez- nete zelený snový tropický les a horské stráně. HOTEL LA TOUBANA Hotel se nachází na okraji pitoreskní rybářské vesnice Sainte-Anne. La Toubana se skládá z 32 bungalovů nacházejí- cí se v zahradě s bujnou tropickou vegatací. Každý z bungalo- vů má vlastní terasu, koupelnu, kuchyňku, telefon i klimatizaci. Bufetová snídaně je podávaná na hotelové terase s výhle- dem na Karibik. Hotel má restauraci, kde můžete ochutnat ty- pickou kreolskou či francouzskou kuchyni nebo mořské speci- ality. K relaxaci slouží nádherný bazén, soukromá pláž nebo tenisový kurt. kategorie dospělých max. dětí strava *** 2 1 se snídaní sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 02.01.-30.04. 25.990 50.990 3.600 1.800 01.05.-13.07. 15.990 31.490 2.200 1.100 14.07.-25.08. 18.490 35.990 2.500 1.250 26.08.-27.10. 15.990 31.490 2.200 1.100 28.10.-05.11. 18.490 35.990 2.500 1.250 cena zahrnuje: - ubytování se snídaní - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy 210 WWW.AMERICATOURS.CZ GUADELOUPEGUADELOUPE

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

MAHOGANY HOTEL LA CRÉOLE BEACH THE RESORT Mahogany Hotel a Residence se nalézá na konci poloostro- va Verdure mezi Basse Terre a Grande Terre v divoké tropické zahradě u oceánu. Je to ideální místo pro Vaší dovolenou, kaž- dý si zde nejde něco pro sebe – můžete zde jen tak relaxovat nebo provozovat extrémní sporty – záleží jen na Vás. Šarm hotelu a jeho okolí, dělá z tohoto místa něco unikát- ního, zvláště pak pokud budete zde obdivovat nádherný vý- chod slunce. Hotel nabízí několik druhů ubytování – nejvíce (46) má dvoulůžkových pokojů, za příplatek je možné si objednat je- den z 10 pokojů „duplex“ nebo jeden ze 4 pokojů „suites“, kde může trávit dovolenou až šest osob. Každý pokoj nabízí individuální klimatizaci, kabelovou te- levizi, sejf, zařízenou koupelnu se sprchovým koutem a WC, te- rasu se stolem a židlemi, kuchyňku. Pokoj „duplex“ má navíc jeden pokoj. Pokoje „suites“ mají obývací pokoj, jídelnu, dva pokoje a dvě koupelny, v jedné z nich najdete i jacuzzi. V areálu najdete 3 bazény, které se rozkládají na ploše 500 m2 , jeden z nich je určen pro děti. Samozřejmostí jsou plá- žová lehátka a slunečníky, které Vám pomohou s ochranou před přílišným sluníčkem. Příznivci sportu zde naleznou možnost hrát plážový vo- lejbal, malou tělocvičnu, pétanque, stolní tenis i cvičení aqua aerobiku. Ideálně položený v srdci tropického parku v Pointe de la Vendure se nachází La Créole Beach Hotel, který je obklopen palmami, liliemi a ibišky. Všechny pokoje mají klimatizaci, kabelovou televizi, mini bar a koupelnu s vysoušečem vlasů. Hotel má 2 restaurace, které nabízejí výběr ze čtyř kuchy- ní – italské, čínské, kreolské a gril, 1 bar a 1 snack bar. Odpočívat můžete u bazénu, ve fitness centru, využít pin- g-pong či volejbal. kategorie dospělých max. dětí strava **** 2 1 bez stravy sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 02.01.-22.04. 17.490 33.490 2.350 1.200 23.04.-05.05. 11.490 21.990 1.500 750 06.05.-21.07. 9.490 17.990 1.200 600 22.07.-24.08. 11.490 21.990 1.500 750 25.08.-27.10. 9.490 17.990 1.200 600 28.10.-17.11. 11.490 21.990 1.500 750 cena zahrnuje: - ubytování bez stravy - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy kategorie dospělých max. dětí strava *** 3 2 se snídaní sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 02.01.-22.04. 19.490 37.990 2.650 1.350 23.04.-05.05. 15.990 30.490 2.100 1.050 06.05.-21.07. 13.490 25.990 1.800 900 22.07.-24.08. 15.990 30.490 2.100 1.050 25.08.-27.10. 13.490 25.990 1.800 900 28.10.-17.11 15.990 30.490 2.100 1.050 cena zahrnuje: - ubytování se snídaní - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy příplatky: - příplatek za 3. osobu na vyžádání 211AMERICA TOURS 2012 GUADELOUPEGUADELOUPE

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

9, 16 dnů ST.LUCIAST.LUCIA COCONUT BAY Pouze několik minut jízdy od mezinárodního letiště He- wanorra na jihovýchodní straně ostrova se nachází Resort and Spa Coconut Bay. Hlavní město ostrova je vzdáleno přibližně hodinu jízdy. Resort je zasazen do 85 akrů rozlehlého lesa se- stávajícího z kokosových palem. Čtyřpatrová budova se skládá ze 2 křídel – severního a jižního. Každý z 254 pokojů má nádherný výhled do zahra- dy nebo na oceán, obytnou část pokoje a soukromý balkon. Samozřejmostí ve vybavení je klimatizace, satelitní televizor, telefon, vlastní sejf, kávovar a koupelna s vysoušečem vlasů. Resort nabízí mnoho možností ke stravování, včetně dvou speciálních restaurací a la carte – s italskou a asij- skou kuchyní. V Coconut Bay naleznete 3 bazény a vodní park, dětské centrum, čtyři tenisové kurty, dva kurty na basketbal, venkovní jacuzzi a denně animační program. Program all inclusive zahrnuje snídani, oběd, večeři a sva- činu každý den, neomezenou konzumaci nealkoholických i al- koholických nápojů, využití všech bazénů, fitness či kurtů – pro zájemce o skupinovou výuku tenisu i lekce zdarma. Hlavní město: Castries Obyvatelstvo: 164 000 Rozloha: 620km2 Jazyk: angličtina Časové pásmo: GMT -4 Měna: východokaribský dolar Vízum: viz Informace o zemích Ameriky Svatá Lucie – krásný zelený ostrov sopečné- ho původu. Divoká džungle se zde prolíná se zvlněnou zemědělskou krajinou, oslnivými plá- žemi či sopečnými kužely. Původním obyvatelstvem byli Arawakové, kteří byli postupně vytlačeni Kariby. Přestože Svatou Lucii objevil Kryštof Kolumbus již v roce 1498, první evropští osadníci přišli až v 17. sto- letí. Od té doby se zde však několikrát vystřída- la vláda Francouzů i Britů. K největším pozoruhodnostem na ostrově pa- tří rozhodně zdejší fauna i flóra, stejně jako nád- herné pláže vhodné k mnoha vodním sportům. kategorie dospělých max. dětí strava **** 3 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let 03.01.-26.03. 28.990 56.490 3.950 1.450 27.03.-12.04. 32.990 64.990 4.550 1.450 13.04.-30.04. 28.990 56.490 3.950 1.450 01.05.-09.07. 23.990 46.490 3.250 1.450 10.07.-31.08. 26.490 51.990 3.650 1.450 01.09.-19.12. 23.990 46.490 3.250 1.450 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - základní pojištění léčebných výloh - transfer z letiště do hotelu a zpět cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - letištní taxy 212 WWW.AMERICATOURS.CZ ST. LUCIAST. LUCIA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

9, 16 dnů BARBADOSBARBADOS Hlavní město: Bridgetown Obyvatelstvo: 286 000 Rozloha: 431km2 Jazyk: angličtina Časové pásmo: GMT -4 Měna: barbadoský dolar Vízum: do 28 dnů není potřeba Barbados je dost často nazýván jako perla v karibském moři. Nejvýchodnější ostrov na vý- chodní hranici Karibiku je součástí Malých An- til. Většinu ostorova tvoří nížiny a nejvyšší bod na ostrově je vrchol Mount Hillaby (cca 340m. n. m). Klima ostrova je tropické, pasáty udržu- jí relativně mírné teploty nad ostrovem. Obdo- bí děšťů spadá do období června až listopadu, zbytek roku je období sucha. Ostrov byl objeven Portugalci v roce 1536 a své jméno dostal zřejmě podle dlouhých liján fíkovníků, které vypadají jako vousy. Roku 1625 se stal britskou kolonií, nyní je nezávislým čle- nem Britského společenství. Na Barbadosu jsou ideální podmínky k pla- vání a šnorchlování. Západní pobřeží ostrova je obklopeno korálovými útesy a má výborné podmínky pro potápění. Pěší turisté se mohou při túrách a toulkách ostrovem seznámit nejen s přírodou, ale i s historií. Najdete zde i dosta- tek cyklostezek nebo možností vyjížděk na koni. Za návštěvu jistě stojí hlavní město Bridge- town, město na jihozápadě ostrova, kde na- jdete směsici moderní i koloniální architektu- ry. Určitě si nenechte ujít návštěvu některé sta- ré plantáže, botanické zahrady nebo místní ná- rodní park, stejně jako továrnu na zpracování cukrové třtiny nebo rumové destilerie. ALMOND CASUARINA BEACH Resort otevřený na jaře v roce 2008 se nachází u nádher- né pláže s bílým pískem na jižním pobřeží ostrova, pouhé čtyři míle od hlavního města Bridgetown a pět mil od mezinárodní- ho letiště Grantley Adams. Na téměř deseti akrech tropické zahrady najdete několik dvou až třípatrových budov, kde je celkem 280 pokojů, zaříze- ných v šesti kategoriíích. Všechny pokoje mají balkón nebo te- rasu, klimatizaci, vlastní koupelnu, vysoušeč vlasů, sejf, kávo- var, žehlící prkno, barevnou televizi se satelitním přijímačem, ručníky na pláž a vysokorychlostní internet. Každý pokoj je nově zařízený nábytkem, kde se snoubí ele- gance a místní tradice. V all inclusive resortu naleznete tři restaurace se skvě- lou kuchyní a několik barů, kde si budete moci objednat ne- jen nealkoholické pití, ale i spoustu zajímavých koktejlů. Hlav- ní restaurace „Waves“ nabízí kromě jiného i tradiční odpoled- ní „anglický“ čaj a sendvič. Restaurace „Enids“ je klasická ka- ribská restaurace s typickou atmosférou zdejší oblasti. Poslední je „Dover Grill“ s neobyčejnou nabídkou různých druhů úprav mořských plodů. Pro relaxaci můžete využít tři bazény, tenisový kurt, fitnes centrum nebo lázně. K dispozici je zde možnost manikúry, pe- dikúry a masáží. Můžete zde šnorchlovat, půjčit si loďku, ka- jak nebo windsurfing. kategorie dospělých max. dětí strava **** 4 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 06.01.-31.01. 32.990 62.990 4.300 2.100 01.02.-15.04. 38.490 74.490 5.100 2.100 16.04.-31.10. 28.990 54.990 3.750 2.100 01.11.-20.12. 26.490 49.990 3.400 2.100 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - základní pojištění léčebných výloh - transfer z letiště do hotelu a zpět cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - letištní taxy 213AMERICA TOURS 2012 BARBADOSBARBADOS

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

9, 16 dnů BAHAMYBAHAMY Hlavní město: Nassau Obyvatelstvo: 310 000 Rozloha: 13 939km2 Jazyk: angličtina Časové pásmo: GMT -5 Měna: bahamský dolar Vízum: viz Informace o zemích Ameriky Společenství Bahamy čítá přibližně 700 ost- rovů, v Atlantickém oceánu, leží cca 90km od pobřeží Floridy a nabízí nádherné pláže s bílým pískem a křišťálově modrou vodou. Cable Be- ach a Paradise Islands, dvě nádherné turistic- ké destinace, jsou proslavené vodními sporty, golfem, tenisem a kasiny. Hlavní město Baham – Nassau má stále svůj koloniální šarm a nabízí i neobyčejné možnosti k nákupům. Bahamy byly, předtím než je v roce 1492 ob- jevil Kryštof Kolumbus, osídleny Arawaky. Bě- hem americké války o nezávislost a později ob- čanské války přišli na ostrovy loajalisté se svý- mi otroky. S jejich potomky se zde setkáváme do dnes. Bahamy mají asi 260 000 obyvatel, z toho asi 150 000 jich žije v Nassau a okolí. Na Bahamách vládne tropické a subtropic- ké podnebí. Teplý Golfský proud omývá západ- ní pobřeží a od rovníku neustále vane mírný ji- hovýchodní vítr. Z tohoto důvodu teploty ani v zimě neklesnou pod 15°C a v létě jsou zřídka kdy vyšší než 32°C. Teplota vody v křišťálově čis- tém moři se pohybuje mezi 23-27°C. ABACO BEACH RESORT Abaco Beach Resort se nachází na ostrově Abaco, nalézají- cí se asi 200 mil od východního pobřeží Floridy. Všechny pokoje mají klimatizaci, koupelnu s vysoušečem vlasů, barevný televizor, miniledničku, kávovar, telefon, bal- kon nebo terasu a trezor v pokoji. V restauraci Angler’s jsou servírovány snídaně, oběd i večeře. V „Sand“ baru jsou podá- vány nápoje a svačiny. Zájemci zde mohou využít golfové hřiště, vodní sporty na pláži, průvodcované vyjížďky za rybařením nebo šnorchlová- ním. K dispozici jsou 2 tenisové kurty, dva bazény, fitness cent- rum nebo dětské hřiště. Maracaibo Barranquilla San Cristóbal Medellin Panamá San José Cali Ciudad Guayana Porlamar Boa Vista Bogotá Caracas anagua Panama Nikaragua ize Honduras r Kostarika Venezuela Guyana KubaKuba U.S.AU.S.A Dominikánská republika Dominikánská republika HaitiHaiti BahamyBahamyNassauNassau AbacoAbaco kategorie dospělých max. dětí strava *** 3 1 bez stravy sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 10 let/den 09.01.-31.03. 23.490 42.490 2.700 zdarma 01.04.-08.07. 26.490 47.990 3.100 zdarma 09.07.-15.12. 22.490 39.990 2.500 zdarma cena zahrnuje: - ubytování - letenkou přepravu Nassau – Abaco – Nassau - pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu Praha – Nassau - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy 214 WWW.AMERICATOURS.CZ BAHAMYBAHAMY

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

9, 16 dnů JAMAJKAJAMAJKA Hlavní město: Kingston Obyvatelstvo: 2 758 000 Rozloha: 10 991km2 Jazyk: angličtina Časové pásmo: GMT -5 Měna: jamajský dolar Vízum: lze získat při vstupu do země Jamajka je třetí největší karibský ostrov. Roz- kládá se na cca 11.424km2 , je 235km dlou- hý a široký od 35 do 82km. Na ostrově najdete bezpočet pláží, 120 řek a říček a několik mine- rálních pramenů. Země je velmi hornatá a její největší vrchol Blue Montain Peak se tyčí do výše 2.256 metrů. Vyžití si zde najdou nejen příznivci bílých pláží, ale i golfisté a příznivci vodních sportů. Jamajka je rovněž známá jako domov reagge stylu, jeho hlavní představitel Bob Marley získal světovou proslulost. Jednou z vyhledávaných atrakcí Jamajky jsou i vodopády Dunn’s River Waterfalls, známé i z populárních „bondovek“. K nejvyhledávanějším letoviskům patří ob- lasti Ocho Rios, Montego Bay nebo Negril. Na 19 akrech u překrásné pláže se rozkládá resort Couples Ocho Rios. Nalezneme zde 207 romantických pokojů a suites, 5 unikátních restaurací, soukromý přírodní ostrov a 4 bary. Všechny pokoje mají klimatizaci, satelitní televizi, telefon, přehrávač CD a stereo, žehličku s žehlicím prknem, vlastní tre- zor a balkón nebo terasu. Suites mají navíc jacuzzi a plně vy- bavený bar. All inclusive resort určený pouze pro dospělé páry nabízí také vyjížďky na koních, projížďku v lodi s proskleným sklem, výlet k Dunn’s River Falls, výlet za nákupy do Ocho Rios, pro- jížďku katamaránem nebo možnost návštěvy golfu (včetně transferů a poplatků), vodní lyžování nebo potápění s profesi- onálními instruktory. MaracaiboMaracaibo BarranquillaBarranquilla San CristóbalSan Cristóbal Medellin PanamáPanamá San JoséSan José Cali Ciudad GuayanaCiuda PorlamarPorlam Bogotá CaracasCaracas Managuaagua PanamaPanama NikaraguaNikaragua Belizee Hondurasnduras El Salvador KostarikaKostarika VenezuelaVenezuela Guyana KubaKuba U.S.A Dominikánská republika Dominikánská republika HaitiHaiti JamajkaJamajka kategorie dospělých max. dětí strava **** 2 0 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 18 let 04.01.-30.04. 44.490 80.490 5.200 nelze 01.05.-31.10. 40.990 73.490 4.700 nelze 01.11.-23.12. 43.990 78.990 5.100 nelze cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - základní pojištění léčebných výloh - transfer z letiště do hotelu a zpět cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - letištní taxy COUPLE TOWER ISLE 215AMERICA TOURS 2012 JAMAJKAJAMAJKA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

9, 16 dnů MARTINIQUEMARTINIQUE Hlavní město: Fort de France Obyvatelstvo: 431 800 Rozloha: 1 100km2 Jazyk: francouzština Časové pásmo: GMT -4 Měna: Euro Vízum: není potřeba Martinique je země, která Vás bude inspiro- vat ke snění. Často je nazýván květem Karibi- ku. Naleznete ho mezi karibskými ostrovy Do- minika a Guadeloupe. Tento ostrov byl objeven Kryštofem Kolumbem v roce 1502 na jeho čtvr- té cestě do Nového Světa. V té době byl os- trov obydlen caribskými indiány, kteří předtím vyvraždili původní kmen Arawaků. Kromě dvou krátkých period pod britskou nadvládou byl os- trov součástí Francie. V současné době má Martinique 392.000 obyvatel, z nichž 100.000 žije v hlavním měs- tě Fort de France. Na tomto ostrově si příjdou na své přízniv- ci plavání a odpočinku na pláži, vodních spor- tů i potápění. Můžete se zde projíždět s koněm na pláži nebo podniknout pěší túru do hor či na horském kole. Najdete zde několik možnos- tí golfu nebo tenisu. Odborníci tvrdí, že rum pocházející z ostro- va Martinique je nejlepší na světě. Zároveň je Martinique nazýván výlohou Paříže v srdci Ka- ribiku. To vše nabízí Martinique, klenot v karibské koruně. MaracaiboMaracaibo BarranquillaBarranquilla San CristóbalS C i ób l Medellin PanamáPanamá San José Cali Ciudad GuayanaCiudad Guayana PorlamarPorlamar Boa Vista Bogotá CaracasCaracas Georgetown Paramaribo Cayenne Panama aragua ka Venezuela Guyana Suriname KubaKuba Dominikánská republika Dominikánská republika HaitiHaiti MartiniqueMartinique Boutiquový hotel nacházející se na východním pobřeží os- trova Martinique uprostřed parku ve francouzském stylu ma- jící rozlohu 20.000 m2 . Hotel patřící rodině, která na ostrově žije již od roku 1715, najdete přibližně 30 km od mezinárod- ního letiště Fort de France (nejbližší pláž je vzdálená přibližně 4 km). V okolí najdete překrásné pobřeží, tropický prales, vr- cholky vulkanických hor i legendární destilerie, které stále pro- dukují zdejší slavný rum. Hotel samotný Vám svým unikátním šarmem umožní klid- ný odpočinek v příjemném, klidném prostředí. Všechny poko- je jsou zařízeny nábytkem v koloniálním stylu, mají svou vlast- ní klimatizaci a velkou vybavenou koupelnu. K dispozici je zde i několik apartmánů s více ložnicemi, obývacím pokojem s plaz- movou televizí a kuchyňkou. LE DOMAINE SAINT AUBIN kategorie dospělých max. dětí strava *** 4 2 snídaně sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let 07.01.-13.04. 17.990 34.990 2.390 690 14.04.-09.11. 12.990 24.990 1.690 490 10.11.-14.12. 14.490 26.990 1.840 690 cena zahrnuje: - ubytování - základní pojištění léčebných výloh - snídani cena nezahrnuje: - leteckou přepravu Praha – Fort de France – Praha - transfery letiště – hotel – letiště - letištní taxy 216 WWW.AMERICATOURS.CZ MARTINIQUEMARTINIQUE

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

9, 16 dnů CURACURAÇÇAOAO Hlavní město: Willemstad Obyvatelstvo: 142 180 Rozloha: 444 km2 Jazyk: holandština Časové pásmo: GMT -4 Měna: 1 florín (nizozemský antil- ský gulden) Vízum: není potřeba Curacao je největší a pravděpodobně nej- populárnější ostrov z tzv. ABC ostrovů (Aru- ba, Bonaire a Curacao). Původní obyvatelé byli Arawakové a pro Evropu tento ostrov objevili Španělé pod vedením Alonsa de Ojeda v roce 1499. Od roku 1634 patřil tento ostrov Holan- ďanům a pozůstatky jejich kultury vidíme na každém kroku. Některé budovy v hlavním měs- tě Willemstad a v jeho okolí byly vyhlášeny za světové dědictví UNESCO. Curacao je velmi dobře známo všem zkuše- ným i amatérským potápěčům. V blízkosti po- břeží najdete velké množství korálových útesů, stejně jako vraků potopených lodí. Na ostrově se velmi často pořádají jazzové festivaly, gospelové festivaly a kulinářské fes- tivaly. Počasí je zde velmi příjemné. Průměrná tep- lota činí cca 27 °C. Rozeznáváme zde dvě roční období – období sucha a období dešťů (to je od října do února a vyznačuje se občasnými pře- háňkami – většinou během noci). Morena Resort se nachází na jihovýchodním pobřeží tropic- kého ostrova, poblíž karibského tmavě modrého moře. Pouze 400 metrů od nádherné pláže Jan Thiel a velmi dobře známé- ho plážového klubu Zanzibar, kde se můžete slunit, relaxovat a občerstvit. Z druhé strany obklopuje resort nedotčená příroda, kde se snadno můžete věnovat jízdě na horském kole, procház- kám a pozorování divokých plameňáků. Resort se nachází pouhých 10 minut jízdy od historického centra Willemstadu a je lehce dostupný od mezinárodního le- tiště Hato (cca 27 km). Resort se skládá z několika vil a apartmánů. V největší vile, která má 3 ložnice, 2 koupelny, obývací pokoj a soukromou ve- randu, může být ubytováno až 6 osob. Všechny vily a apartmá- ny mají klimatizaci v ložnicích, plně zařízenou kuchyň a koupel- nu, plochý televizní přijímač, zdarma připojení na internet, sejf a žehličku s žehlicím prknem. V areálu resortu najdete centrum, kde můžete zakoupit nejrůznější výlety, vypůjčit si auto nebo zdarma využít počí- tač s internetem. Děti si mohou hrát v dětském bazénu (méně chlórovaném) nebo využít „lezecké“ centrum. Povečeřet můžete v restauraci Fuego s barem, kde se pořádají kulinářské večery na nejrůznější témata. K dispozici je tropický bazén. Pokud si nebudete chtít vypůjčit automobil, můžete využít tzv. shuttle service pro nákupy nebo návštěvu jiných restaurací. MORENA RESORT kategorie dospělých max. dětí strava *** 4 2 snídaně sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let 07.01.-31.03. 16.490 31.990 2.190 550 01.04.-27.04. 13.490 25.490 1.740 550 28.04.-06.05. 16.490 31.990 2.190 550 07.05.-01.07. 13.490 25.490 1.740 550 02.07.-19.08. 16.490 31.990 2.190 550 20.08.-12.10. 13.490 25.490 1.740 550 13.10.-27.10. 16.490 31.990 2.190 550 28.10.-31.10. 13.490 25.490 1.740 550 cena zahrnuje: - ubytování - základní pojištění léčebných výloh - snídani cena nezahrnuje: - leteckou přepravu Praha – Curaçao – Praha - transfery letiště – hotel – letiště - letištní taxy 217AMERICA TOURS 2012 CURAÇAOCURAÇAO

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

9, 16 dnů KUBAKUBA Hotel se nachází na jedné z nejlepších pláží v oblasti Vara- dero. Hotel je doporučován rodinám, párům a všem, kteří mají rádi potápění a vodní aktivity všeobecně. Resort najdete pou- hých 25 minut od letiště Juan Gualberto Gomez International Airport (Varadero) a 2 hodiny jízdy od hlavního města Havany. Každý z 525 pokojů má terasu nebo balkón, vlastní kou- pelnu se sprchovým koutem nebo vanou. V každém nalezne- te klimatizaci, kávovar, telefon, vysoušeč vlasů, sejf, minibar a žehličku s žehlícím prknem. V rámci programu all inclusive můžete využít některou ze 4 restaurací, italskou trattorii nebo některý z 7 barů. Váš pobyt si můžete zpříjemnit využitím dalších zařízení v hotelu – dva venkovní bazeny, sauna, fitness, bazén pro děti, masáže, dva tenisové kurty, za příplatek je k dispozici připojení na internet. Na své si příjdou i všichni příznivci sportu – v hotelu nebo jeho blízkosti si můžete zahrát biliard, půjčit si kolo, cvičit ae- robik, zkusit windsurfing, zahrat si basketbal nebo šachy, te- nis nebo volejbal, vodní pólo, zacvičit vodní aerobik, potápět se nebo si zahrát golf. V hotelu si můžete půjčit automobil. Je zde medicínské centrum, kadeřník, supermarket, prodejna suvenýrů a pošta. Hlavní město: Havana Obyvatelstvo: 11.308.000 Rozloha: 110.860km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: GMT -4 Měna: Kubánské peso Vízum: cca 650Kč Kuba je největší ostrov v Karibském moři. Ostrov si oblíbí všichni turisté. Naleznete zde typické karibské pláže, staré husté zelené lesy, vápencové hory Viňales, tabákové plantáže, ale i okouzlující a podmanivá města. Úchvatné ko- loniální hlavní město Havana, plné romantic- kých uliček, historických památek i malebných restaurací, Vás jistě zaujme stejně jako největ- ší kubánské turistické letovisko Varadero, zná- mé svými moderními hotely, kvalitním servisem a nádhernými bílými plážemi. BARCELÓ SOLYMAR Varadero Cayo GuillermoCayo Guillermo Cayo CocoCayo Coco HolguinHolguin HavanaHavana VaraderoVaradero Pinar del RíoPinar del Río Cayo LargoCayo Largo TrinidadTrinidad Santiago de CubaSantiago de Cuba KingstonKingston kategorie dospělých max. dětí strava **** 3 1 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let 03.01.-31.01. 17.990 27.990 2.150 1.080 01.02.-08.04. 19.990 31.490 2.450 1.250 09.04.-30.04. 16.990 26.490 2.000 1.000 01.05.-14.07. 14.490 21.990 1.650 850 15.07.-24.08. 16.490 25.490 1.950 950 25.08.-31.10. 14.490 21.990 1.650 850 cena zahrnuje: - transfery letiště – hotel – letiště - ubytování all inclusive - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu Praha – Havana – Praha - letištní taxy - vízum - odletový turistický poplatek 218 WWW.AMERICATOURS.CZ KUBAKUBA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

BARCELÓ MARINA PALACE Varadero BARCELÓ CAYO SANTA MARÍA Cayo Santa María Hotel se nachází v poblíž jednoho z důležitých kubánských přístavů – Gaviota, v jedné z nejznámějších turistických des- tinací – na Varaderu. Nabízí perfektní místo pro prožití nád- herné dovolené s Vašimi přáteli i rodinou. Hotel je situován na pláži, která je dlouhá téměř dva kilometry, a je obklopen překrásnými zahradami. Resort se nachází pouze 35 minut od mezinárodního letiště Varadero – Juan Gualberto Gómez. V blízkosti najdete Punta Hicacos Ecological Park. Každý z pokojů má klimatizaci, minibar, telefon, zehličku s žehlicím prknem, sejf, televizor, terasu nebo balkón. Samo- zřejmostí je vlastní koupelna se sprchovým koutem nebo vanou. Během svého pobytu můžete navštívit některou z restaura- cí – La Marina (hlavní restaurace pro snídani, oběd a večeři), Bacunayagua (restaurace se speciální kubánskou kuchyní včet- ně ryb a mořských živočichů) nebo Ranchón Playa Grill. V rám- ci programu all inclusive můžete také navštívit jednou restau- raci a la carte – La Zarzuela nebo El Arlequino. Klientům je rovněž k dispozici sedm barů, včetně několika barů v bazénu. Hotel má 3 venkovní bazény pro dospělé a 1 bazén spe- ciálně pro děti, 2 tenisové kurty, lázně se saunou a vířivkou. V resortu je diskotéka, divadlo, které pojme až 550 lidí, medi- cínské centrum, půjčovna aut, kadeřník, cestovní kancelář, poš- ta a obchůdek se suvenýry. Resort se nachází na jedné z nejkrásnějších plážích s bílým pískem a tyrkysově modrou vodou na pobřeží Kuby. V tomto pětihvězdičkovém hotelu můžete prožít nádhernou dovolenou s vaším partnerem nebo celou rodinou. Hotel nabízí několik typů pokojů – Junior Suite, Juni- or Suite Sea View a Suite. Každý má vlastní sociální zařízení s vanou nebo sprchovým koutem, vysoušeč vlasů, sejf, minibar s vodou, pivem a nealko nápoji – denně dopňovanými, klima- tizaci, balkón nebo terasu, žehličku s žehlicím prknem, CD pře- hrávač, televizor se satelitní příjmem. V hotelu najdete několik restaurací s různými druhy ku- chyní – rybí speciality, kubánské speciality, španělská kuchy- ně, asijská kuchyně, italská kuchyně a středomořská kuchyně. K dispozici je zde několik barů, dva plážové grily a několik bu- fetových restaurací. Během svého pobytu můžete využít bazén, kurt na bad- minton nebo tenis, navštívit diskotéku, využít internet v busi- ness centru, zahrát si volejbal nebo plážový tenis. kategorie dospělých max. dětí strava ***** 3 1 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let 03.01.-31.01. 26.490 36.490 2.450 1.225 01.02.-08.04. 27.490 37.490 2.550 1.275 09.04.-30.04. 26.490 36.490 2.450 1.225 01.05.-14.07. 20.990 27.490 1.650 850 15.07.-24.08. 22.990 31.490 2.000 1.000 25.08.-31.10. 20.990 27.490 1.650 850 cena zahrnuje: - transfery letiště – hotel – letiště - ubytování all inclusive - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu Praha – Havana – Praha - letištní taxy - vízum - odletový turistický poplatek kategorie dospělých max. dětí strava ***** 3 1 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let 03.01.-31.01. 21.490 33.490 2.600 1.300 01.02.-08.04. 22.490 34.490 2.700 1.350 09.04.-30.04. 21.490 33.490 2.600 1.300 01.05.-14.07. 15.990 23.990 1.800 900 15.07.-24.08. 17.990 27.990 2.150 1.100 25.08.-31.10. 15.490 23.990 1.800 900 cena zahrnuje: - transfery letiště – hotel – letiště - ubytování all inclusive - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu Praha – Havana – Praha - letištní taxy - vízum - odletový turistický poplatek 219AMERICA TOURS 2012 KUBAKUBA

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

Průměrné teploty ve vybraných oblastech Ameriky minimum maximum ANCHORAGE teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 10 0 -10 -20 -30 BANFF teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 20 10 0 -10 -20 -30 BOSTON teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 20 10 0 -10 -20 BRYCE CANYON teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 CALGARY teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 CAPE CANAVERAL teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 DALLAS teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 DAWSON CITY teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 DEATH VALLEY teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50 40 30 20 10 0 -10 -20 DENALI teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 20 10 0 -10 -20 -30 DENVER teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 DETROIT teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 GRAND CANYON teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 GREAT FALLS teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 20 10 0 -10 -20 -30 HALIFAX teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 HAWAI teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50 40 30 20 10 0 -10 -20 CHICAGO teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 JASPER teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 20 10 0 -10 -20 LAS VEGAS teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50 40 30 20 10 0 -10 -20 LOS ANGELES teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 MIAMI teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 MONTREAL teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 MONUMENT VALLEY teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 NEW YORK teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 NIAGARA FALLS teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 OTTAWA teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 PITTSBURGH teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 QUEBEC CITY teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 RENO teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 SAN FRANCISCO teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 SAVANNAH teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 SEATTLE teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 TAMPA teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 TORONTO teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 TUCSON teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50 40 30 20 10 0 -10 -20 VANCOUVER teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 20 10 0 -10 -20 WASHINGTON teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 WHISTLER teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 WHITE HORSE teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 YELLOWSTONE teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 YOSEMITE teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 ZION teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 CANCUN teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 ACAPULCO teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 MANAUS teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 CARACAS teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 CUZCO teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 BUENOS AIRES teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 MERIDA teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 MEXICO CITY teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 IGUACU FALLS teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 LA PAZ teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 LIMA teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 SAN JOSE teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 SANTIAGO teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 SUCRE teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 QUITO teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 RIO DE JANIERO teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 SAN CRISTOBAL teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 USHUAIA teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 měsíc měsíc měsíc měsíc měsíc měsíc měsíc měsíc měsíc měsíc PPPrůůůůměěěěrnéééé tttepllllotty ve VŠEOBECNÉ INFORMACEVŠEOBECNÉ INFORMACE 220 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

FAKULTATIVNÍ AKCE – STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKAFAKULTATIVNÍ AKCE – STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA Celodenní výlet na Corcovado a Sugar Loaf (vč. oběda) Délka akce: cca 8 hodin Minimální počet účastníků: 1 Celodenní prohlídka Rio de Janeira. Navštívíte nejznámější mís- ta tohoto proslulého města. Můžete obdivovat nádherné výhle- dy z Cukrové homole (Sugar Loaf) či Corcovada se sochou Krista. Projdete se po slavných plážích Copacabana či Ipanema. V rám- ci výletu navštívíte i místní restauraci, kde budete mít možnost ochutnat speciality brazilské kuchyně. Polodenní výlet na Corcovado a prohlídka města Délka akce: cca 4 hodiny Minimální počet účastníků: 1 Polodenní prohlídka Rio de Janeira. Návštěva největší atrakce města Corcovada – sochy Krista nad městem. Kromě toho na- vštívíte i další známá místa Rio de Janeira jako jsou fotbalo- vý stadion Maracana či sambodrom, místo konání každoroční- ho slavného karnevalu. Polodenní výlet na Cukrovou homoli s prohlídkou pláží Délka akce: cca 4 hodiny Minimální počet účastníků: 1 Polodenní prohlídka Rio de Janeira. Jízda podél nejznámějších pláží až k stanici lanovky. Odtud jedete do Urca Montain s jeho zahradami a výhledem na záliv Botafogo. Pak již jedete na vr- chol Sugar Loaf – hory podobné homoli cukru s nádhernými vý- hledy na město a záliv Guanabara. Celodenní výlet na tropický ostrov Délka akce: cca 8 hodin Minimální počet účastníků: 1 Ráno odjíždíme podél pobřeží do malebné rybářské vesnice. Zde se nalodíme a pokračujeme plavbou mezi ostrovy u pobře- ží Brazíie. Cestou se zastavíme na vykoupání. Po občerstvení na tropickém ostrově následuje plavba zpět. Polodenní výlet do Petropolis Délka akce: cca 6 hodin Minimální počet účastníků: 1 Návštěva sídla starých brazilských císařů v Montanha dos Orgaos, vzdáleného pouhých 90 minut jízdy od Rio de Janeira. Prohlédnete si Císařský palác, kde je muzeum korunovačních klenotů a katedrálu s královskými hroby. Toto město Vás přene- se do brazilské historie, kde se kloubí portugalská kultura s tra- dicemi a zvyky brazilského lidu. Večerní Samba Show (vč. večeře) Délka akce: cca 3-4 hodiny Minimální počet účastníků: 1 Přejezd z Vašeho hotelu do některé z typické brazilské barbecue restaurace. Po věčeři si užijte opravdovou samba show – taneč- nice a tanečníci Vám v oblíbeném karnevalovém oblečení před- vedou pravé brazilské rytmy. Prohlídka brazilské a argentinské strany vodopádů Iguacu Minimální počet účastníků: 2 Navštívíte oba národní parky rozkládající se na březích vodo- pádů Iguacu. Čeká Vás prohlídka mohutných vodopádů v tro- pickém pralese. Jedinečné zážitky při procházce a velké množ- ství fotek jsou zde samozřejmostí. Třídenní výlet k vodopádům Iguacu Falls Minimální počet účastníků: 2 Vychutnejte si na plno krásy této perly Jižní Ameriky. Součástí výletu je ubytování v hotelu 3*, transfery a samozřejmě návštěva Iguacu Falls z obou stran – ze strany brazilské i ze strany argentinské. Sami se přesvěčte, že tyto vodopády patří k nejkrásnějším na světě. Macuco Safari – na člunu pod vodopády Iguacu Minimální počet účastníků: 1 Po prohlídce a návštěvě mnoha vyhlídek na úchvatné vodopá- dy můžete absolvovat plavbu pod vodopády na rychlém člu- nu – po tomto nezapomenutelném zážitku ještě absolvujete projížďku terénním automobilem v pralese s prohlídkou míst- ní fauny a flóry. Výlet do polodrahokamového dolu Wanda Minimální počet účastníků: 2 Pro milovníky minerálů a obdivovatele polodrahokamů je určen tento fakultativní výlet. Prohlédnete si přírodní naleziště polo- drahokamů, budete se moci podívat, jak se opracovávají a pří- padně koupit některé z výrobků z místní dílny. Týdenní pobyt na tropickém ostrově Ilha Bela Minimální počet účastníků: 2 Pobyt na Ilha Bele je příjemným zakončením některého ze zá- jezdů do Jižní Ameriky. V ceně pobytu je transfer ze Sao Paula na ostrov a zpět. Ubytování v hotelu 3* se snídaní na sedm nocí. Příjemné prostředí malých hotýlků Vás jistě uchvátí. Prodloužení pobytu v Rio de Janeiru o 3 noci Minimální počet účastníků: 2 Prodloužení je určeno pro ty, kteří chtějí světoznámou metropoli Rio de Janeiro poznat samostatně a podrobněji. Prozkoumejte všechna zákoutí pláže Copacabana, navštivte muzeum zlatnic- ké firmy Sauer nebo si jen vychutnejte lenošení na jedné z nej- slavnějších pláží světa. Čtyřdenní letecký výlet do jižní Patagonie Minimální počet účastníků: 2 V rámci výletu navštívíte nejjižnější část Jižní Ameriky. Přiletíte do Punta Arenas – nejjižnějšího města na světě. Odtud odjezd do Puerto Natales, brány národních parků Glacier a Torres del Paine. Následující dva dny absolvujete celodenní výlety do těchto parků. Můžete zde obdivovat impozantní hory, modré ledovce, divoké řeky, laguny, patagonskou pampu… Třídenní pobyt v Amazonském pralese Minimální počet účastníků: 2 Po časném příletu do města Iquitos pojedete rychlou lodí proti proudu Amazonky do primitivní lodge. Pak již budete mít mož- nost pozorovat nepřeberné množství živočichů přímo v pralese. Zúčastníte se procházek a výprav do okolí. Po dvou nocích upro- střed divočiny přeletíte zpět do Limy. Třídenní výlet do Cuzca a Machu Picchu Minimální počet účastníků: 2 Poznejte jedny z nejkrásnějších a nejobdivovanějších památek Peru. Po příletu do vysokohorského Cuzca máte možnost pro- hlédnout si nejen toto pozoruhodné město, ale i ruiny pevnos- tí v jeho okolí. Druhý den následuje celodenní výlet do posvát- ného města Inků Machu Picchu. Výlet do přírodní rezervace Caňo Negro Minimální počet účastníků: 2 Celodenní výlet do jednoho z národních parků v Kostarice. V tomto parku na severu země poblíž hranic s Nikaraguou může- te obdivovat nespočetné množství druhů unikátních zvířat i rost- lin. Některé živočišné a rostlinné druhy naleznete pouze zde. Třídenní pobyt v luxusním resortu Punta Leona Minimální počet účastníků: 2 Prodlužte si některý ze zájezdů do Kostariky pobytem na pobřeží Tichého oceánu. V ceně výletu máte ubytování na dvě noci v ho- telu Punta Leona se snídaní a transfer do San José. Celodenní výlet k Mayským ruinám Tulum Délka akce: cca12 hodin Minimální počet účastníků: 2 Celodenní výlet k Mayským ruinám Tulum a přírodního vodní- ho parku Xel – Ha. Navštívíte jednu z nejvýznamějších památek starých Mayů. Pak si užijte šnorchlování v přírodním vodním par- ku s velkým množstvím barevných tropických ryb. Celodenní výlet do Chichen Itzá Délka akce: cca 10 hodin Minimální počet účastníků: 2 Celodenní výlet do sídelního města Mayů Chitzen Itza. Obdivujte nejdůležitější kulturní centrum mayské civilizace. Mystické měs- to s velkolepou pyramidou Kukulcan, observatoří či chrámem válečníků Vás jistě uchvátí. Jungle Tour Minimální počet účastníků: 2 Výlet na vodním skútru a báječné šnorchlování na korálo- vém útesu. Celodenní výlet k ruinám Cobá Délka akce: cca 10 hodin Minimální počet účastníků: 2 Celodenní výlet k ruinám Mayského města Cobá. Rozlehlý are- ál staveb je zasazený do bujného tropického pralesa. Jistě ne- odoláte možnosti vylézt na nejvyšší Mayskou pyramidu vysoko nad koruny pralesa. Plavba na ostrov Isla Mujeres Délka akce: cca 9 hodin Minimální počet účastníků: 2 Den plný zábavy a odpočinku. Plavání a šnorchlování u ostrova Isla Mujeres, kde piráti udajně ukryli své poklady. Můžete na- vštívit i rybářskou vesnici a nakoupit některé místní suvenýry. Let letadlem na planinou Nazca Délka akce: cca 20 minut Minimální počet účastníků: 1 Let malým letadlem je určen pro velké příznivce létání. Obsahuje prohlídku většiny obrazů zvířat a hlavní geometric- ké obrazce a linie planiny Nazca. Nedopuručujeme pro klienty s kinetickými potížemi. Výlety se uskuteční s česky mluvícím průvodcem od 8-mi osob. VŠEOBECNÉ INFORMACEVŠEOBECNÉ INFORMACE 221AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

INFORMACE O ZEMÍCH AMERIKY vlajka název státu hlavní město rozloha obyvatelstvo jazyk měna očkování ambasáda pro ČR ambasáda pro SR povinné nepovinné vízum ČR adresa tel. fax vízum SR adresa tel. fax Antigua a Barbuda St. John’s 442 68 300 angličtina východokaribský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dnů pobytu není po- třeba, odletový poplatek 20 USD 15 Thayer street London W1U3JT 0044-20-74867073 0044-20-74869970 do 90 dnů pobytu není potřeba, odletový poplatek 20 USD Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska, Panská 16, 811 01 Bratislava 259982258 259982237 Argentina Buenos Aires 2 780 400 40 091 359 španělština argentinské peso žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dnů pobytu není potřeba Panská 6, Praha 1 224212448 222241246 do 90 dnů pobytu není potřeba Goldschmiedgasse 2/1, A – 1010 Vídeň 0043-1-533 8463 0043-1-533 8797 Aruba Oranjestad 193 103 000 holandština aruban guildar nebo florin žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dnů pobytu není potřeba Velvyslanectví Nizo- zemského království, Gotthardská 6/27, 160 00 Praha 6 233015200 233015256 do 90 dnů pobytu není potřeba Velvyslanectví Ho- landského království, Fraňa Krála 5, 811 05 Bratislava 02-5262 5091 02-5249 1075 Bahamské společenství Nassau 13 940 310 000 angličtina bahamský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dnů pobytu není potřeba Bahamas Hous Chesterfield st. 10 London W1XSAH 0044-207-408-4488 0044-207-499-9937 do 90 dnů pobytu není potřeba Honorárny konzulát Rybárska brána 8 Bratislava 004212/ 2063 4443 Barbados Bridgetown 431 286 000 angličtina barbadoský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dnů pobytu není po- třeba, odletový poplatek 12,5 USD 78 Avenue Gene- ral Lartigue, B- 1200 Brussels 0031-7321737 0031-7323266 do 90 dnů pobytu není potřeba, odletový popla- tek 12,5 USD 100 Av. F. D. Ro- osevelt Brusel 1050 00322/7321 1737 00322/7323266 Belize Belmopan 22 965 312 971 angličtina, španělšti- na, indiánské jazyky belizský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 30 dnů pobytu není potřeba Konzulát,Karmelitská 375/21,11800Praha1 257532263 257532263 do 30 dnů pobytu není potřeba Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska, Panská 16, 811 01 Bratislava 259982258 259982237 Bermudské os- trovy Hamilton 54 650 000 angličtina, portugalština bermudský dolar ne hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky vízum není potřeba Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska, Thunovská 14, 118 00 Praha 1 257402111 257402280 vízum není potřeba Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska, Panská 16, 811 01 Bratislava 259982258 259982237 Bolívie Sucre 1 098 581 8 858 000 španělština, indiánské jazyky boliviano žlutá zimnice hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, vzteklina, malárie do 90 dnů pobytu není potřeba Waaggasse 10/4, A- 1040 Vienna 0043-1-5874675 0043-1-5866880 do 90 dnů není potřeba Waagasse 10/4, A- 1040 Vienna 0043-1-5874675 0043-1-5866880 Brazílie Brasília 8 511 965 191 909 000 brazilská portu- galština real žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, vzteklina, malárie do 90 dnů pobytu není potřeba Panská 5, 11000 Praha 1 224321910 224312901 do 90 dnů pobytu není potřeba Veľvyslanectvo Palisády 47, 3.- 4. posch. Bratislava 421232181400 Dominikánská republika Santo Domingo 48 730 8 950 000 španělština dominikánské peso žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dnů není potřeba, tu- ristickou kartu za 10 USD lze zakoupit při příletu Nad Strakovkou 2291/9, Praha 6 241409939 do 15 dnů pobytu vstup na turistickou kartu 10 USD Veľvyslanectvo Veľkej Británie Panská 16 Bratislava 259982258 259982237 Společenství Dominika Roseau 75 72 600 angličtina východokaribský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 21 dnů pobytu není potřeba Rue des Aduatiques 100, B- 1040 Brusel 0032-2-7334328 0032-2-7357237 ano, vyřizuje velvysla- nectví GB Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska, Panská 16, 811 01 Bratislava 259982258 259982237 Ekvádorská republika Quito 256 370 13 783 000 španělština sucre žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt do 90 dnů pobytu není potřeba 15 Rejtana, Warsaw 02-516 0048-22-8487230 0048-22-8488196 do 90 dnů pobytu není potřeba Goldschmiedgasse 10/2/24, A – 1010 Vídeň 0043-1-5353208 0043-1-5350897 Grenada Saint George’s 344 108 000 angličtina východokaribský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie do 90 dnů pobytu není potřeba Konzulát, Juraj Široký, Priemyselná 6, 84490 Bratislava 00421-7-5246333 00421-7-5215527 do 90 dnů pobytu není potřeba Honorárny konzulát Priemyselná 6 Bratislava 258246333 Guatemalská republika CiudaddeGuatemala 108 889 14 655 000 španělština quetzal žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie do 90 dnů pobytu není potřeba Konzulát Guatemal- ské republiky, Hru- sická 2513, 141 00 Praha 4 272761416 272761416 do 90 dní pobytu není potřeba Landstrasser Haupt- strasse 21/Top 9, A- 1030 Vienna 0043-1-7143570 0043-1-714357015 Guyana Georgetown 214 969 765 283 angličtina quyanský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie ano, poplatek cca 20 USD 3 Palace Court, Bayswater Road, W2 4LP London 0044-171-2297684 0044-171-7279809 ano 12, Avenue du Bresil B-1000 Brusel 0032-26756216 0032-26725598 Haitská republika Port au Prince 27 750 8 308 504 francouzština gourde žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie Ne při odletu poplatek 20 USD Meinekestrasse 5, 10719 Berlin 0049-30-88554134 0049-30-88554135 do 90 dní pobytu není potřeba Veľvyslanectvo Haiti Paříž Honduras Tegucigalpa 112 088 6 975 000 španělština lempira žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie, vzteklina do 90 dnů pobytu není potřeba Cuxhavenerstrasse 14, 10555 Berlin 0049-30-39749711 0049-30-39749712 do 90 dnů pobytu není potřeba Cuxhavenerstrasse 14, 10555 Berlin 0049-30-39749711 0049-30-39749712 Chile Santiago de Chile 756 950 16 598 000 španělština nové chilské peso žlutá zimnice (při příjezdu z oblastí výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dnů pobytu není potřeba U Vorlíků 4/623, 160 00 Praha 6 224315064 224316069 do 90 dnů pobytu není potřeba Lugeck 1/3/10 Viedeň A-1010 0043/1/512 920 80 0043/1/512 9208 33 Jamajka Kingston 10 991 2 758 000 angličtina jamajský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, vzteklina, spalničky jednorázové vízum s plat- ností 3 měsíce lze získat při vstupu do země, popla- tek 20 USD Konzulát, Ondříčkova 7, 13000 Praha 3 222727041 222727041 jednorázové turistic- ké vízum lze získat při vstupu do země za popl. 20 USD Schmargendorfer Strasse 32, 12159 Berlin 0049/30/85 99 45 0 0049-30-85994540 VŠEOBECNÉ INFORMACEVŠEOBECNÉ INFORMACE 222 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

INFORMACE O ZEMÍCH AMERIKY vlajka název státu hlavní město rozloha obyvatelstvo jazyk měna očkování ambasáda pro ČR ambasáda pro SR povinné nepovinné vízum ČR adresa tel. fax vízum SR adresa tel. fax Kajmanské ostrovy Georgtown 262 51 900 angličtina kajmanský dolar ne hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, vzteklina, spalničky ano Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska, Thunovská 14, 118 00 Praha 1 257402111 257402296 ano Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska, Panská 16, 811 01 Bratislava 02-59982000 02-59982237 Kanada Ottawa 9 984 670 32 547 200 angličtina, fran- couzština kanadský dolar ne vzteklina jednovstupé vízum za po- platek 75 CAD, vicevstupé 150 CAD Muchova 6 160 00 Praha 6 272101841 272101887 do 180 dnů pobytu není potřeba Muchova 6 160 00 Praha 6 00420/2 /7210 1800 272101887 Kolumbie Bogotá 1 138 910 42 954 279 španělština kolumbijské peso žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie, vzteklina do 90 dnů pobytu není potřeba Stadiongasse 6-8, A- 1010 Vienna 0043-1-4054249 0043-1-4088303 do 90 dnů pobytu není potřeba Honorárny konzulát AC Diplomat Bratislava 259201512 Kostarika San José 51 100 4 509 392 španělština, ang- ličtina kostarický colón žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, malárie, záškrt do 90 dnů pobytu není potřeba Dessauer Strasse 28/29, Berlin 10963 004930-2639 8990 004930-2655 7210 do 90 dnů pobytu není potřeba Konzulát, Prepoštská 6, 811 01 Bratislava 259101404 Kuba Havana 110 861 11 308 000 španělština kubánské peso ne hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, vzteklina, spalničky vízum uděluje kubánský konzulát ve formě turistické karty za popl. 630,- Kč, po- bytu do 30 dnů Sibiřské nám. 1, 160 00 Praha 6 224311253 233341029 ano Somolického 1/A, 811 05 Bratislava 232661440 Mexiko Ciudad de México 1 972 550 106 203 000 španělština nové mexické peso ne hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie, vzteklina do 180 dnů pobytu není potřeba V Jirchářích 151/10 Praha 1 11000 283061530 233550477 do 90 dnů pobytu není potřeba Operngasse 21; 10th floor, A- 1040 Vienna 0043-1-3107383 0043-1-3107387 Nikaragua Managua 129 494 5 680 000 španělština nikaragujská córdoba žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie, vzteklina do 90 dnů pobytu není potřeba Konzulát, Vlkova 19, 13000 Praha 3 606762792 272920849 do 90 dnů pobytu není potřeba Veľvyslanectvo Nika- rag. rep. vo Viedni Ebendorferstrasse10/3/12 A-1010 Viedeň +43/1/4031 838 +43/1/4032 752 Panama Panamá 78 200 3 405 813 španělština balboa žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, vzteklina do 90 dnů pobytu není potřeba Náměstí 14. října 8 Praha 5 15000 242.412.873 242.412.873 do 90 dnů není potřeba Veľvyslanectvo, Wichmannstrasse 6, Berlín 0049/30 / 22 60 58 11 Paraquay Asunción 406 752 6 348 000 španělština guaraní žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie do 90 dnů pobytu není potřeba Konzulát Paraguayské republiky Sokolovská 22 Praha 8, 18600 774099725 do 90 dnů pobytu není potřeba Prinz Eugen Strasse 18, A- 1040 Vienna 0043-1-5054674 0043-1-9419898 Peru Lima 1 285 216 27 926 000 španělština nový sol žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie do 180 dnů pobytu není potřeba Muchova 9, 160 00 Praha 6 224316210 224314749 do 90 dnů pobytu není potřeba Konzulát, Tuhovská 5, 831 07 Bratislava 02-49294901 02-49294904 Portoriko San Juan 9 104 3 897 000 španělština, ang- ličtina americký dolar ne hepatitida A, B, tetanus, záškrt, spalničky Platný pas s vízem nebo bi- ometrický pas a povolení ke vstupu(ESTA-https://esta.cbp. dhs.gov)-poplatek14SUD Velvyslanectví Spoje- ných států amerických, Tržiště 15, 118 01 Praha 1 257022000 257530583 Platný pas s vízem nebo bi- ometrickýpasapovoleníke vstupu(ESTA-https://esta.cbp. dhs.gov)-poplatek14SUD Hviezdoslavovo nám. č. 5 81102 Bratislava 254430861 Salvador San Salvador 21 041 5 744 110 španělština salvadorský colón žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dnů pobytu není potřeba Joachim-Karnatz Alle 47, 10557 Berlin 0049-30-2064660 0049-30-22488244 do 90 dnů pobytu není potřeba Konzulát, Zahradnícka 62, 821 05 Bratislava 02-55646862 02-55646862 Spojené státy americké Washington D. C. 9 631 214 308 745 538 angličtina americký dolar ne hepatitida A, B, tetanus Platný pas s vízem nebo bi- ometrický pas a povolení ke vstupu(ESTA-https://esta.cbp. dhs.gov) - poplatek 14SUD Velvyslanectví Spoje- ných států amerických, Tržiště 15, 118 01 Praha 1 257022000 257530583 Platný pas s vízem nebo bi- ometrickýpasapovoleníke vstupu(ESTA-https://esta.cbp. dhs.gov)-poplatek14SUD Hviezdoslavovo nám. č. 5, 81102 Bratislava http://slovakia.usem- bassy.gov/ 00421 2 – 5443 3338 00421 2 – 5441 8861 Surinam Paramaribo 163 265 438 144 holandština, ang- ličtina surinamský gulden žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky poplatek za vízum 30 USD, vydání víza trvá cca 5 dní Alexander Gogelweg 2, NL- 2517 J. H’s Gra- venhage 0031-70-3650844 0031-70-3617445 ano Alexandr Gogelweg 2, Haag 2517 JH 0031-703 650844 0031-703 617445 Svatá Lucie Castries 620 164 000 angličtina východokaribský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dní pobytu není potřeba 1 Collingam Gardens, London SW5 0HW, London 0044-20-73707123 0044-20-73701905 do 90 dní pobytu není potřeba Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska, Panská 16, 811 01 Bratislava 259982258 259982237 Sv. Kryštof a Nevis Basseterre 262 38 800 angličtina východokaribský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dní pobytu není potřeba Kensington Court 10, GB – London W8 5DL 0044-171-9379522 0044-171-9375514 do 90 dní pobytu není potřeba Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska, Panská 16, 811 01 Bratislava 259982258 259982237 Trinidad a Tobago Port of Spain 5 128 1 096 000 angličtina východokaribský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 30 dnů není potřeba 14, Avenue de la Fai- sanderie, 1150 Brussels 0032-276- 29400 0032-277-22783 do 30 dní pobytu není potřeba Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska, Panská 16, 811 01 Bratislava 259982258 259982237 Uruguay Montevideo 176 220 3 415 920 španělština uruguayské peso žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dnů pobytu není potřeba Muchova 9, 160 00 Praha 6 224314755 224313780 do 90 dnů pobytu není potřeba Palais Esterházy, Wal- nerstrasse 4/Top NA 17, A- 1010 Vienna 0043-1-5356636 0043-1-5356618 Venezuela Caracas 916 445 26 415 000 španělština bolívar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie do 90 dnů pobytu není po- třeba, v letadle nutno za- koupit turistickou kartu Sněmovní 9, 110 00 Praha 1 257534256 257534257 do 90 dnů pobytu není potřeba, v letadle nut- no zakoupit turistic- kou kartu PrinzEugenStrasse 72/1,Vienna 0043-1-7122638 VŠEOBECNÉ INFORMACEVŠEOBECNÉ INFORMACE 223AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře AMERICA TOURS v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny služby poskytované touto ces- tovní kanceláří a tvoří nedílnou součást cestov- ní smlouvy nebo jiného smluvního vztahu mezi AT a zákazníkem. 1.2. Účastníky smluvního vztahu jsou cestovní kance- lář America Tours, v.o.s., 460 01 Liberec, Jánská 868/8, identifikační číslo 18385028, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A. XXIII, vložka 450 (dále jen AT) a zákazník, přičemž zákazníkem může být fyzická nebo právnická osoba. Osoby mladší 15 let nebo osoby, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, se mo- hou zájezdu zúčastnit pouze v doprovodu odpo- vědné osoby starší 18 let, u osob mladších 18 let musí být doložen předem písemný souhlas zákon- ného zástupce. Účast cizích státních příslušníků na zájezdu nebo poskytování služeb těmto osobám uvede zákazník v cestovní smlouvě nebo objed- návce služeb, přičemž současně AT informuje o své vízové povinnosti a všechny cestovní doklady včet- ně víz si zabezpečí samostatně, nebude-li dohod- nuto jinak. 1.3. Vznik smluvního vztahu: 1.3.1. Smluvní vztah mezi AT a zákazníkem vzniká uza- vřením písemné cestovní smlouvy s označením smluvních stran, vymezení zájezdu, ceny zájez- du včetně časového rozvrhu plateb a výše zálo- hy a dalších pravidelných náležitostí, a to pod- pisem této smlouvy pověřeným pracovníkem AT na straně jedné a podpisem zákazníka na stra- ně druhé, příp. zákonným zástupcem zákazní- ka nebo osobou jednající za právnickou oso- bu. V případě uzavření smluvního vztahu pro- střednictvím zprostředkující cestovní kanceláře nebo cestovní agentury (dále jen prodejce) vzni- ká smluvní vztah potvrzením doručené cestovní smlouvy podepsané zákazníkem a potvrzené ze strany AT. Uzavřená cestovní smlouva je předá- na (zaslána) zákazníkovi přímo nebo prostřed- nictvím prodejce. 1.3.2. Převzetím potvrzené cestovní smlouvy zákazník potvrzuje, že se seznámil s obsahem cestovní smlouvy a Podmínkami, se kterými souhlasí. 1.3.3. Potvrzením cestovní smlouvy se AT zavazuje po- skytnout zákazníkovi služby v rozsahu a kvali- tě podle uzavřené cestovní smlouvy a Podmínek, a zákazník se zavazuje zaplatit smluvenou cenu a dodržovat povinnosti stanovené cestovní smlouvou a těmito Podmínkami. 1.4. Předmětem smluvního vztahu mezi AT a zákazní- kem je zájezd nebo jmenovité služby podle objed- návky zákazníka, přičemž jejich rozsah je dán ces- tovní smlouvou, objednávkou a obsahem katalogu, který v části „Všeobecné informace, upozornění, do- poručení“ na str. 13 a cenových informací tvoří ne- dílnou součást cestovní smlouvy nebo jiného smluv- ního vztahu mezi AT a zákazníkem. 1.5. Vztahy mezi AT a zákazníkem se řídí především uza- vřenou cestovní smlouvou, těmito Podmínkami, ob- sahem katalogu, Občanským zákoníkem a zák. č. 159/1999 Sb. ve znění pozdějších úprav. 2.Práva a povinnosti zákazníka 2.1. Zákazník má právo především: 2.1.1. na poskytnutí služeb podle cestovní smlouvy a účast na zájezdu, a to pouze v případě úhrady ceny služeb v celém rozsahu. V případě nevyčer- pání služeb bez zavinění AT nemá zákazník prá- vo na jejich náhradu 2.1.2. na dostupné informace o podstatných skutečnos- tech týkajících se poskytovaných služeb ve smys- lu zákona 2.1.3. odstoupit od cestovní smlouvy podle části 6. těch- to Podmínek 2.1.4. reklamovat služby podle části 7. těchto Podmínek 2.1.5. být seznámen s případnými změnami ceny a roz- sahu služeb 2.1.6. na pomoc v nesnázích ve smyslu zákona 2.2. Zákazník má povinnost především: 2.2.1. uhradit cenu zájezdu nebo poskytovaných služeb v celém rozsahu podle bodu 4.2. těchto podmínek 2.2.2. poskytnout AT součinnost, především úplným a pravdivým vyplněním údajů v cestovní smlouvě nebo objednávce a sdělením změn těchto údajů a dalších požadavků na AT 2.2.3. při zájezdu nebo poskytování služeb dodržovat platné normy jednotlivých států, především do- pravní, zdravotní, bezpečnostní, celní, pasové a tranzitní včetně zvyklostí těchto států a předpi- sů dopravců a ubytovatelů a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám nebo újmám AT, ostat- ních zákazníků ani třetích osob 2.2.4. vycestovat s platným cestovním pasem a splňo- vat vízové podmínky cílových, případně i tranzit- ních zemí 2.2.5. vycestovat s doklady požadovanými pro vstup do jednotlivých zemí, příp. tranzit, především s plat- nými vízy, doklady o zdravotní způsobilosti, pře- depsaném očkování a pod. 2.2.6. postupovat podle pokynů AT a jejich zástupců, především průvodce a řidiče, dodržovat program zájezdu 2.2.7. v případě odstoupení od smlouvy nebo objednáv- ky služeb zaplatit AT stornopoplatky podle bodu 6. těchto Podmínek 2.2.8. uhradit v plné výši náklady a škody vzniklé nedo- držením Podmínek zákazníkem 3. Práva a povinnosti AT 3.1. AT má právo především: 3.1.1. na úhradu ceny zájezdu nebo objednaných služeb v celém rozsahu 3.1.2. odstoupit od cestovní smlouvy nebo poskytování služeb podle zákona nebo těchto Podmínek 3.2. AT má povinnost především: 3.2.1. poskytnout zákazníkovi služby podle cestovní smlouvy nebo objednávky služeb 3.2.2. informovat řádně, úplně a pravdivě o podstat- ných skutečnostech týkajících se poskytovaných služeb ve smyslu zákona 4. Cena, platební podmínky 4.1. Cena zájezdu zahrnuje služby uvedené u jednotlivých zájezdů, především dopravu, transfery z letiště a na letiště (s výjimkou individuálně prodloužených poby- tů po skončení zájezdu) v místě pobytu nebo progra- mu, ubytování, program, pojištění a služby průvodce při příletu a odletu (průvodce nedoprovází zákazníky při letecké přepravě) a po dobu pobytu nebo progra- mu zájezdu v místě, případně další služby, není-li uve- deno jinak. Průvodce absolvuje se skupinou veškerý plánovaný program s vyjímkou fakultativních akcí, kde jeho přítomnost není nezbytná. Cena jednotli- vých objednaných služeb je stanovena individuálně. 4.2. Změna cen za dopravu včetně zvýšení cen pohonných hmot, plateb spojených s dopravou, změna směn- ných kursů apod. opravňuje AT změnit cenu zájez- du nebo poskytovaných služeb do 21 dne před za- hájením zájezdu nebo poskytnutím služeb. Zvýšení ceny zájezdu nebo poskytovaných služeb bude pro- vedeno o částku odpovídající hodnotě navýšení cen oproti cenové kalkulaci s tím, že zákazník bude AT o této změně informován. 4.3. Cena zájezdu nebo objednané služby je kalkulována kursem příslušných měn platných v době korektury katalogu AT. V případě změny cen je pro AT závazná cena uvedená na cestovní smlouvě nebo objednáv- ce zájezdu, pokud byla zákazníkem uhrazena cena zájezdu nebo objednaných služeb v celém rozsahu. 4.4. AT má právo na: 4.4.1. úhradu zájezdu zákazníkem podle cestovní smlouvy nebo objednaných služeb v celém roz- sahu před jejich poskytnutím nejpozději 30 dnů před plánovaným zahájením zájezdu nebo posky- továním služeb, přičemž za okamžik úhrady všech plateb zákazníka vůči AT je považován okamžik, kdy je platba připsána na účet AT nebo uhraze- na v hotovosti. 4.4.2. úhradu zálohy zákazníkem ve výši 40% z ceny zájezdu nebo objednaných služeb při uzavření smlouvy. V případě platby bankovním převodem nebo složenkou jsou smluvené služby rezervová- ny následujících 14 kalendářních dnů. Pokud do této lhůty AT neobdrží řádně platbu na účet, je re- zervace zrušena, nebude-li dohodnuto jinak. 4.4.3. úhrady zájezdů a služeb sjednané prostřednictvím prodejců jsou totožné s bodem 4.4.2. 4.4.4. v případě, že zákazník uzavře cestovní smlouvu nebo objedná služby v době kratší než 30 dnů před plánovaným zahájením zájezdu nebo po- skytováním služeb, je zákazník povinen uhradit cenu zájezdu nebo objednaných služeb v celém rozsahu současně s uzavřením cestovní smlouvy nebo předáním objednávky služeb 4.5. V případě, že zákazník neprovede úhradu zájezdu nebo objednaných služeb řádně a včas, je AT oprávně- na jeho účast na zájezdu nebo objednané služby zru- šit bez výzvy a zákazník se pro tento případ zavazuje uhradit stornopoplatky podle části 6. těchto Podmínek. 4.6. Cena zájezdu nebo poskytovaných služeb nezahrnuje vyřízení a cenu vstupních formalit cílových zemí, stra- vu mimo stravování jmenovaného v itineráři, spro- pitné, vstupy a fakultativní akce nezahrnuté v pro- gramu a dále letištní, palivové, turistické a státní po- platky splatné v hotovosti na místě při vstupu nebo výstupu v některých zemích Střední a Jižní Ameriky. 4.7. Při změně jména zákazníka nebo objednaného ho- telu (překnihování), které AT podle požadavku zá- kazníka provede, je zákazník povinen uhradit AT po- platek 5.000,- Kč za toto překnihování provedené od potvrzení cestovní smlouvy nebo objednávky služeb do 45. dne před odletem původně plánovaného zá- jezdu nebo započetím služby. V případě žádosti kli- enta o překnihování ve lhůtě kratší než 45. dnů před započetím zájezdu nebo služby bude poplatek určen individuálně podle skutečných nákladů. 4.8. Slevy: AT poskytne zákazníkovi při objednávce zájez- du na základě jeho požadavku s doložením účasti na zájezdech AT (od roku 1995) slevu ze základní ceny zájezdu, tj. z ceny bez tax, příplatků a ceny fakulta- tivních služeb bez možnosti kumulovat slevy: - při účasti na druhém skupinovém zájezdu AT ve výši 3% - při účasti na třetím skupinovém zájezdu AT ve výši 4% - při účasti na čtvrtém a dalších zájezdech AT ve výši sleva 5% Nejúplnější možné komplexní pojištění je zahrnuto v ceně všech poznávacích zájezdů pouze u AMERICA TOURS !! Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře AMERICA TOURS v.o.s.V b l d VŠEOBECNÉ INFORMACEVŠEOBECNÉ INFORMACE 224 WWW.AMERICATOURS.CZ

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

7.5. Za vadu plnění se nepovažují děje způsobené třetí osobou nebo vyplývající z odlišných geografických, náboženských, kulturních a hygienických standardů v místě poskytování služeb, především hluk, menší možnosti občerstvení, kvalita komunikací spojená s časem přepravy, úroveň přepravy apod. 8. Pojištění 8.1. Pojištěním zákazníka vzniká vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou, kde AT je zprostředkovatelem tohoto vztahu. Zákazníci jsou pojištěni v případě poznáva- cích zájezdů komplexním cestovním pojištěním za- hrnující aktivní asistenci 24 hod. denně, léčebné vý- lohy, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, zpoždě- ní zavazadel, odpovědnost za škody, pojištění storna zájezdu, pojištění přerušení cesty, kompenzaci ne- využité dovolené a zpoždění odjezdu, to vše podle podmínek Cestovní pojišťovny a.s. uvedených v ka- talogu AT. V případě pobytových zájezdů zahrnuje pojištění zákazníků aktivní asistenci 24 hod. denně a léčebné výlohy, to vše podle podmínek Cestovní pojišťovny a.s. uvedených v katalogu AT s tím, že AT nabízí a doporučuje zákazníkům cestovní připojiště- ní. U pojištění, které je součástí ceny zájezdu, je po- jistná smlouva uzavřena okamžikem zaplacení zálo- hy na zájezd na účet CK AT. 8.2. AT má uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ úpad- ku podle zákona č. 159/1999 Sb. ve znění násled- ných změn. 8.3. AT nenese zodpovědnost zejména za ztrátu nebo zni- čení osobních věcí klientů v průběhu zájezdu a za škodu vzniklou stornem zájezdu ze strany zákazníka. 8.4. Hlavním smluvním partnerem pro pojištění zákaz- níků AT je EVROPSKÁ CESTOVNÍ POJIŠŤOVNAa.s. (www.evropska.cz) Na požadavek zákazníka zpro- středkuje AT pojištění u pojišťovny Kooperativa a.s. 8.5. Spolu s cestovní smlouvou je AT povinna předat zá- kazníkovi doklad o pojištění vystavený pojišťovnou, přičemž k předání tohoto dokladu platí bod 9. těch- to Podmínek. 9. Další podmínky 9.1. Způsob, doba a místo předání dokladů spojených se zájezdem nebo poskytováním služeb je se zákaz- níkem sjednán při uzavření cestovní smlouvy s tím, že AT je oprávněna předat tyto doklady nejpozději v den odletu. 9.2. Zákazník je povinen podle pokynů AT dostavit se na stanovené místo nástupu na zájezd ve stanovenou hodinu, příp. převzít podle pokynů AT doklady spo- jené se zájezdem nebo poskytováním služeb. 9.3. Zákazník od cestovní smlouvy nebo poskytnutí slu- žeb odstoupí nebo uplatní reklamaci dnem, kdy je tento projev vůle řádně doručen AT. 9.4. Fotografie a popisy uveřejněné v katalogu AT jsou pouze ilustrativní. 10. Zpracování osobních údajů 10.1. Zákazník souhlasí ve smyslu platné právní úpravy, aby jeho osobní údaje uvedené v cestovní smlouvě, především jméno, příjmení, rodné číslo a místo trva- lého pobytu byly zpracovány do elektronické data- báze AT a následně AT používány v souvislosti s po- skytováním služeb cestovního ruchu. Zákazník sou- časně prohlašuje, že je zmocněn k tomuto souhlasu i za další osoby uvedené v cestovní smlouvě nebo objednávce. 10.2. AT se zavazuje ochraňovat osobní údaje klienta před zneužitím a nepovolanými osobami. 10.3. Zákazník souhlasí s použitím fotografií pro potře- by AT týkající se jeho osoby, které poskytne AT sám nebo fotografií pořízených průvodcem zájezdu nebo jiným zákazníkem v průběhu zájezdu. 11. Závěrečná ustanovení 11.1. Tyto Podmínky jsou platné od 1.11.2010. 11.2. Zákazník potvrzuje podpisem cestovní smlouvy nebo objednávky, že jsou mu Podmínky známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá. 5. Změny 5.1. Je-li AT nucena před zahájením zájezdu nebo po- skytováním služeb změnit podmínky cestovní smlou- vy nebo služeb, může navrhnout zákazníkovi změ- nu cestovní smlouvy nebo služeb včetně nové ceny. Zákazník má právo rozhodnout se, zda s navrho- vanou změnou souhlasí nebo od cestovní smlouvy nebo poskytování služeb odstoupí. Pokud ve lhů- tě stanovené AT, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení tohoto návrhu zákazníkovi, od cestovní smlouvy nebo poskytování služeb neodstoupí, má se za to, že se změnami souhlasí. 5.2. AT si vyhrazuje právo změny jednotlivých služeb a časového programu zájezdu z důvodu zásahu vyšší moci, rozhodnutí orgánů státní moci a sprá- vy, omezení návštěv pamětihodností ve dnech svátků nebo oslav v místě, mimořádných okolnos- tí a v dalších nutných případech, především při změně dopravního prostředku, trasy a programu zájezdu apod. Je-li to možné, AT v těchto přípa- dech zabezpečí náhradní program a služby kvali- tou a rozsahem srovnatelné se službami podle ces- tovní smlouvy, přičemž zákazníkovi nevzniká prá- vo na slevu z ceny nebo vrácení ceny. AT si dále vyhrazuje právo změnit termín zájezdu až o sedm dnů v době pět týdnů a nebo déle, před odletem zájezdu. 5.3. Nebylo-li dosaženo minimálního počtu zákazníků uvedených u jednotlivých zájezdů podle bodu 5.3. 1. těchto podmínek, je AT oprávněna zrušit zájezd a o této skutečnosti informovat zákazníka, nejpoz- ději však 14 kalendářních dnů před zahájením zá- jezdu. 5.3.1. Minimální počet zákazníků AT stanovuje podle možnosti pozemní dopravy na: - u autokaru do 47 sedadel na 35 zákazníků - u autokaru do 28 sedadel na 20 zákazníků - u minibusu do 15 sedadel na 10 zákazníků - u minivanu do 7-8 sedadel na 6 zákazníků 5.3.2. K ekonomickému využití dopravních prostředků může být zvolena kombinace prostředků pozem- ní přepravy (např. minibus + minivan, 2x mini- van apod.). 5.4. První den zájezdu a den odletu zpět je určen k zajiš- tění dopravy, transferu apod. a tyto dny nejsou ur- čeny k rekreaci nebo programu, nebude-li stanove- no jinak. 5.5. V případě změny služeb na základě požadavků zá- kazníka nese zákazník náklady spojené s touto změ- nou v plném rozsahu, není-li těmito podmínkami stanoveno jinak. 5.6. Zákazník může ve lhůtě do 30 kalendářních dnů před zahájením zájezdu nebo poskytováním slu- žeb písemně oznámit AT změnu v osobě účastníka spolu s prohlášením nového zákazníka, že souhla- sí s cestovní smlouvou a Podmínkami, přičemž spo- lečně a nerozdílně odpovídají za úhradu ceny zá- jezdu nebo poskytovaných služeb a úhradu dalších nákladů, které se změnou zákazníka AT vzniknou s tím, že jsou pro ně závazné tyto Podmínky také v bodě 4.7. 6. Odstoupení od smlouvy, odstupné (stornopoplatky) 6.1. Zákazník může před zahájením zájezdu nebo po- skytováním služeb písemně odstoupit od cestovní smlouvy nebo objednávky služeb. 6.2. AT může odstoupit od cestovní smlouvy nebo objed- návky služeb: 6.2.1. z důvodu zrušení zájezdu, především podle bodu 5.3. těchto Podmínek a v důsledku neodvratitel- ných událostí, kterým AT nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze vyžadovat 6.2.2. z důvodu porušení povinností zákazníkem, při- čemž v případě odstoupení v průběhu zájezdu nebo poskytování služeb nemá zákazník nárok na vrácení poměrné části ceny zájezdu nebo slu- žeb, které nebyly čerpány a zákazník je povinen uhradit další náklady vzniklé AT 6.3. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od cestov- ní smlouvy nebo objednávky služeb porušení po- vinností AT nebo odstoupí-li AT od cestovní smlouvy nebo objednávky služeb z důvodů porušení povin- ností zákazníka, je zákazník povinen zaplatit AT za odstupné (stornopoplatky) ve výši skutečně vzniklých nákladů, nejméně však za osobu ve výši: - 10% z celkové ceny zájezdu, letenky nebo služby při stornování od podepsání smlouvy nebo objed- návky do 45. dne před odletem nebo zahájením poskytování služby - 25% z celkové ceny zájezdu, letenky nebo služ- by při stornování od 44. do 35. dne před odletem nebo zahájením poskytování služby - 50% z celkové ceny zájezdu, letenky nebo služ- by při stornování od 34. do 15. dne před odletem nebo zahájením poskytování služby - 75% z celkové ceny zájezdu, letenky nebo služ- by při stornování od 14. do 6. dne před odletem nebo zahájením poskytování služby - 100% z celkové ceny zájezdu, letenky nebo služ- by při stornování 5. a méně dnů před odletem nebo zahájením poskytování služby 6.4. Pro samostatné letenky platí stornopodmínky jed- notlivých leteckých společností, se kterými bude kli- ent seznámen při rezervaci letenky 7. Reklamace, odpovědnostní vztahy 7.1. AT odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vy- plývající z cestovní smlouvy nebo objednávky slu- žeb. AT se odpovědnosti zprostí, došlo-li ke zrušení zájezdu nebo poskytované služby, porušení závaz- ku AT nebo škodě v důsledku neodvratitelných udá- lostí, kterým AT nemohla zabránit ani při vynalože- ní veškerého úsilí, které lze vyžadovat, podle bodu 5.2. těchto Podmínek nebo způsobil-li vadu, škodu nebo újmu zákazník nebo třetí osoba. 7.2. Nesplní-li AT své povinnosti vyplývající z cestovní smlouvy nebo zákona řádně a včas, musí zákazník uplatnit své právo u AT bez zbytečného odkladu, nej- později však do 3 měsíců od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, ji- nak právo zaniká. AT reklamaci vyřídí v zákonné lhů- tě, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění rekla- mace, nedohodne-li se zákazníkem na delší lhůtě. 7.3. AT nenese žádnou odpovědnost za služby, které si zákazník objedná nebo zabezpečí na místě mimo program a služby AT. AT nenese také žádnou od- povědnost za zpoždění, přesměrování nebo zru- šení letů, časové odchylky (ztráty) způsobené mi- mořádnými opatřeními k zajištění bezpečnosti le- teckého provozu, opoždění nebo ztrátu zavazadel nebo jiné problémy související s leteckou přepra- vou. Nedostaví-li se zákazník k odletu nebo zmeš- ká let, má AT právo na plnou úhradu ceny zájezdu nebo poskytovaných služeb. 7.4. Za předmět reklamace se nepovažují vady, škody a újmy způsobené zákazníkovi, které jsou předmě- tem pojistného plnění nebo které jsou z pojistného plnění výslovně vyňaty. 7.7.7.7..5.5.5.5. ZZZZaaaa vavavavaadudududud pppplnlnlnlněněněněníííí sesesese nnnnepepepepovovovovažažažažžujujujujííííí děděděděd jejejeje zzzzzpůpůpůpůp sosososobebebebenénénéné ttttřeřeřeřeetítítítí VŠEOBECNÉ INFORMACEVŠEOBECNÉ INFORMACE 225AMERICA TOURS 2012

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

226

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

www.evropska.cz Musíte svá zavazadla hlídat všude? S námi nemusíte! Naši klienti vědí, že na cestovní pojištění jsme nejlepší. Vyzkoušejte nás...

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/

nikdo v Čechách nezná Ameriku lépe než America Tours cestovní kancelář America Tours, v.o.s. tel.: 488 058 205 (zájezdy) • 488 058 203 (letenky) Jánská 868/8 488 058 204 (individ. služby) • fax: 488 058 211 460 01 Liberec 3 e-mail: info@americatours.cz • www.americatours.cz Prodejny: Ječná 43 (50m od I. P. Pavlova) Zámečnická 1 Jánská 864/1 120 00 Praha 2 602 00 Brno 460 01 Liberec 3 tel.: 224 941 313, 316 tel.: 542 215 152 tel.: 488 058 213 fax: 224 941 315 fax: 542 218 990 fax: 485 102 178 e-mail: praha@americatours.cz e-mail: brno@americatours.cz e-mail: liberec@americatours.cz nikkddoo vv ČČeecchháácchh nneez cestovní kancelář America Tours v o s tel : 488 058 205 (z VAŠE CESTOVNÍ KANCELÁŘ Objednávky zájezdů po telefonu: 777 747 333 488 058 205 erikuu llééppe n nejširší nabídka zájezdů do Ameriky v Čechách WWW.AMERICATOURS.CZ znnáá AAmmeez eerrii

https://www.floowie.com/en/read/americatours-2011-katalog/