ČILICHILI 4/2018https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 4 | 2018 Vypěstuj si ráj

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

2

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

3 .ULVWHORYi.DWHĥLQDDíky Pájo. Jsi kámoš. .ULVWHORYi.DWHĥLQD%XĐWDNKRGQHM-iWLSDN]DVSĥHV7RPiåNDSRåOX QĕMDNøçDORE\DE\VHQĕFRGĕOR\'tN 3DYHO1RYRWQø2IÀ FLDO7RYtå0iP]DVQDIDFHERRNQDSVDWçHVHå NRORWRĆiĥND]5DGHQtQDSĥHGH[HNXFtDE\FKWL]YHGQXOUDWLQJ" 3DYHO1RYRWQø2IÀ FLDOĪXīX 3DYHO1RYRWQø2IÀ FLDO-H$OHPĭçHåMHY\WUROLWNG\çVLQHFKiå]DSODWLW DY\IRWtåVHMDNWRĆWHåDOHWXNQtçNXREUiWtåKODYRXGROĭ 9iFODYäPHMNDO0\WDN\PRFGĕNXMHPH%\ORVNYĕOøçHMVPHVLSDNYåLFKQL SRW\NDOLDåOLVL]DKUiWNYDUWHWR3R]GUDYXM7RPiåHDY]NDççHMVPHQDQĕM S\åQtLNG\çVHSRGHSLVXMHĤHEND .ULVWHORYi.DWHĥLQD9H]PLWRQĭçNDPDOiVNR.RXSLPWLVOLS\ .ULVWHORYi.DWHĥLQD-RVWĥtKHMMHQRPGROiWN\SURVLPWĕ-iYLPçH Y\GUçtåEROHVWDOHWDG\MHWR]E\WHĆQø Fakebook ČiliChili 4 | 2018 .DWHĥLQD.ULVWHORYi Foto: Profimedia 1LNG\MVHPQHPĕODSUREOpPY\IRWLWVH]DSHQt]HQD,QVWDJUDP VĆtPNROLYDOHWHĐPLDJHQWGRKRGLOQĕMDNøVHEUDQøVSLV\ +XVVHUOD1HQLWRQĕMDNiGUĭEHç"1HFKWĕODE\FKVHVKRGLW \'Ì.<02&YåHPFRGRUD]LOLQD7RPiåRYXDXWRJUDPLiGX Y%HQiWNiFKQDG-L]HURX3ĥHNYDSLOLMVWHQiVDE\OLMVWH IDQWDVWLFNpSXEOLNXP -VHPåīDVWQi0iPVNYĕORXURGLQXVXSHUSDUWQHUDNYDQWD ~VSĕåQøFKSURMHNWĭDSHQt]HEH]SHĆQĕXORçHQpYLQYHVWLĆQtP ERWR[X%\O\WRURN\GĥLQ\EH]GRYROHQøFKEH]YtNHQGĭNDçGø GHQGYĕWĥLSiUW\DKQHGUiQR]DVHIRFHQtQD,QVWDJUDP$OH VWiORWR]DWR ! .DWXåNRKHOS9\SDGiWRçHMVHPVLXWUHQHNVWUĆLOREĕKDNVQ\ GRMHGQøQRKDYLFH&RWHĐ" .ULVWHORYi.DWHĥLQD .ULVWHORYi.DWHĥLQD .ULVWHORYi.DWHĥLQD 8çLYDWHOND.ULVWHORYi.DWHĥLQDE\ODR]QDĆHQDYĆOiQNX 8çLYDWHOND.ULVWHORYi.DWHĥLQDE\ODR]QDĆHQDYĆOiQNX 8çLYDWHOND.ULVWHORYi.DWHĥLQDE\ODR]QDĆHQDYĆOiQNX 7RPiåĤHSNDf.ULVWHORYi.DWHĥLQD ,QIRUPDFH 6WXGHQWNDSUHVWLçQt8QLYHU]LW\-DQD$PRVH.RPHQVNpKR YPDJLVWHUVNpPVWXGLMQtPSURJUDPX+ROHQtQRKRX 0RGHUiWRUND~VSĕåQøFKSRĥDGĭYWHOHYL]tFKÉĆNRDÔĆNR 7RPiåLNQR]H .ULVWHORYi.DWHĥLQD 9ODĐND(UERYi$QR-HQPXVtWHYĕGĕWFRSRFKi]tRGNRKR .ULVWHORYi.DWHĥLQD-GĕWHVHY\FSDWEOEHĆFL6QDKRWRXQHPiPSUREOpP DOHçiGQHMSRGSUĭPĕUQHMFYDNDOQDPĕQHEXGHĥYiWÅ9\EDOPROLWDQ\´ -DVQø".YĭOLYiPMVHPVLMHYHVKRSXQHREMHGQiYDOD 7RPiåĤHSND7RQHQtSUDYGD9ĭEHF]DQĕKRQHStåX 7RWRVHOtEt7RPiåĤHSNDĤHSND2OHMNDĤHSiN%OLNDQHFDGDOåtPSURÀ OĭP VSUDYRYDQøP.DWHĥLQRX.ULVWHORYRX Tomáši, k noze! 7RWRVHOtEtOLGHPNWHĥtYĕGtFRMHWRWYUGiSUiFH

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

4 02 Znala jsem paní, která chtěla umřít na zahrádce. Každý rok od března do října víceméně žila v chatce v zahrádkářské kolonii, kde si na důchod koupila podíl. Přes den zvelebova- la pozemeček, při západu slunce si oblékla slavnost- ní teplákovou soupravu, lehla si na zahradní lehátko a čekala na smrt. Když to nevyšlo, vstala a podle po- časí buď přespala v chatce, nebo odjela domů do pa- neláku. Tahle žena byla jedním z mála lidí, kterým rozumím. Těžko může být hezčí smrt než ta při zápa- du slunce, v klidu, když se díváte na svůj malý soukro- mý ráj. Spousta městských lidí obdivuje cizí zahrádky, ale říkají, že by nedokázali dělat všechnu tu práci. My- slím, že možná vůbec nechápou, o co jde. Odměnou za to, že máte malý pozemek v kolonii, nejsou jaho- dy, rajčata a rovné cestičky v záhoncích. To nejlepší na zahrádce je právě možnost rýpat se v hlíně, vykopá- vat kameny, plít a potom na každém čtverečním cen- timetru tu vlastní práci vidět. Další odměnou je to, že zahrádkaření je zdravé. Zjistili to výzkumníci a píšeme o tom v tématu tohohle čísla. Paní, co chtěla umřít na zahrádce, to nakonec vyšlo. Akorát to trvalo dvacet šest let, bylo jí osmaosmdesát. Myslím, že umřela je- nom proto, že zahrádka byla už úplně dokonalá a ne- bylo na ní co zlepšit. < Tereza Jiráková tereza.jirakova@cilichili.cz Dočtete se u nás i s obrázky 6 Loučímeses internetem 8 Bitkakozlasezahradníkem 10 Našizahrádkáři 24 Lididvakrát 28 Pročjdouchlapidoválky 32 Nebavitsefrčí.Pomalu 34 Srazduhovýchponíků 36 Dusíme 40 Kulturníček 123:Vodafone 44 Internet věcí 46 Příslušenství 48 Zadáno pro Vodafone 49 Všechno o telefonech 58 Nabídka pro věrné 60 Předplacená nabídka 62 Připojení s Vodafonem 64 Nabídka 60+ 65 Tarif pro mladé 66 Tarif pro firmy 70 Vodafone Pass 72 Tarify pro jednotlivce 74 Rodinné tarify TIRÁŽ VydavatelBoomerangCommunication,s.r.o., Nad Kazankou37/708,171 00Praha7 – Troja, IČ: 26447657,tel.: 244023201, www.boomerang.co.com,pro Vodafone Czech Republic,a.s.TiskHelmaRoto,s.r.o. Uzávěrkavydání15.3.2018. Datumvydání1. 4. 2018.DistribuceČeskárepublika. Periodicitaměsíčník.ProdejinzerceLenkaSchindlerová, e-mail:lenka.schindlerova@boomerang.co.com. Uzávěrkapodkladůinzerce5/201815.4.2018.MK ČR 15371.Komusenelaní,tomusejelení.Údajejsou platnéke dniuzávěrky.Změnyuvedenýchúdajůnebo tiskovéchybyjsouvyhrazeny.Petržel,abydlouho večeřel.E-maildo redakce:redakce@cilichili.cz. Kompletní ceníks aktuálnímicenamistejnějako kompletnípopispodmínekjednotlivýchproduktů a služebnajdetena www.vodafone.cz. Foto: Michael Kratochvíl ČILICHILI 123 Ředitelkaprojektu Markéta01Moreno Šéfredaktorka Tereza02Jiráková Zástupkyněšéfredaktorky Petra03Poláková Obsahovýdohled Štefan04Švec Hlavníeditor Filip05Horáček Kreativníředitel Petr06Toman Editořia psavci Jindřich07Novák Markéta08Bajerová Onlinedepartment Jan09Studnička Designéři Tomáš10Trnobranský Petr11Bláha Ilustrátorka KarolínaSlováková Manažerredakce Marek12Slezák Produkční Pavel13Matuška DTP Jan14Pitra Manažeřiinzerce LenkaSchindlerová, ZdeněkVaculík Fotograf MichaelKratochvíl Titulka ZuzanaBramborová 01 03 05 07 04 06 08 09 10 11 13 12 14 Předplatné T Chcete ČILICHILI až domů a originální dárek k tomu? Stačí říct. Prostě si objednejte předplatné jen za 25Kč měsíčně a dárek dostanete ke každému číslu. Více na cilichili.cz/predplatne-cilichili Rozjezd

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

Věda T Tvar Země má kompromisní řešení Naše planeta není ani kulatá, ani placa- tá. Tvrdí to nejnovější vyjádření skupiny politiků a občanských aktivistů, kteří se rozhodli budovat mostyvrozdělené spo- lečnosti. Jako nový tvar Země navrhují vypouklý disk, který se směrem k foto- aparátům a kamerám ve vesmíru stále otáčívrcholem, abynebylvidět spodek. Rozjezd 5 Sport T Snowboardisténenávidífocení,protoženavšech fotkáchvypadají,jakožetančínazáchodě. Automoto T Ve Formuli1zakázaliiauta Po zákazu sexy hostesek u závodních vozů přistoupila sportovní komise zá- vodů Formule 1 i k zákazu samotných automobilů. Důvodem je jejich neeko- logický provoz a podpora mužské dominance, kterou symbolicky demonstruje podlouhlý tvarvozidel. Od nového ročníku budou závodníci běhat po okruzích s volantem v rukou a dělat „brm brm“. Sponzoři změnu víta- jí, neboť přilby a kožené závodnické obleky s logy zůstanou zachová- ny. Zároveň budou kamery zabírat billboardy kolem trati při snímání běžících závodníků o něco déle.= < Bryskně T E. T. byl ilegální imigrant a měl být zastřelen, potvrdila americká administrativa. Nový veganský dort je vyroben jen z bezlepkové mouky a smutku. Základní škola Fráni Šrámka v Sobotce oslavila Světový den čtení celoškolním turnajem v Call of Duty. Média T Sociální sítě jsouvrcholem vývoje lidstva. Díkynim se evoluce obrátila a míří zpět, potvrdilivědci. ČiliChili 4 | 2018 Nemyslím, tedy nejsem

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

Zdravotnictví T Konečně homeopatický lék nablbost Firma Boiron uvedla natrh homeopatikum, které má zmírňovat slabomyslnost. Podle firmy bylo vyrobe- nozeslinyoutuberůmilionkrátnaředěnýchvodou= < 6 106 –Psycholog, Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin Rozjezd Pro volné chvíle T Lichoku V kostce T Žena, obviněná facebookovým lynčem z toho, že nekojí, se marně hájí tím, že nemá děti. Internet byla velká chyba a měl by být smazán, tvrdí konspirační web. Architektonické studio začalo stavět úspěšné luxusní domy z popelnic. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 Zatímcovsudoku nesmí býtvžádném řádku, sloupci ani čtverci ani jedno stejné číslo,vlichoku musí být naopak stejné číslove čtverci, řádku i sloupci. Prozačátečníky Pro pokročilé Pro experty

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

xiaomi-czech.cz Zlatá Platinová šedá

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

Bytovou krizi vyřeší obytné autobusy Vysoké ceny bytů řeší londýnská radnice uby- továváním mladých lidí ve vyřazených autobu- sech veřejné dopravy. Praha se k podobnému kroku chystá. = < Literatura T Nová motivační kniha pro holčičky Úspěšný titul „Buď statečná jako slavné princez- ny“, na který vybraly autorky dva miliony dolarů na Kickstarteru, motivuje malé dívky příběhy slav- ných princezen v historii lid- stva. Většina kapitol končí po třech stranách, když od- vážnou historickou princez- nu její rodina v sedmi letech provdá za starého agresivní- ho analfabeta. = < Rozjezd 8 Foto: Profimedia, Obrázek: Tereza Vašků Duel Kozel : Zahradník Smrdí kozlem 0 : 1 Voní hlínou Občas trkne 1 : 0 Občas je to vrah Neumí nic jinýho než kozí bradku 0 : 1 Knírek, plnovous a někdy je i hladce oholen Takřka bezúdržbově seká trávu 1 : 0 Potřebuje sekačku, benzín, elektriku… Padaj z něj jen bobky a všechno sežere 0 : 1 Nosí zeleninu, ovoce i květinové pugéty 2 : 3 Kozel holt na zahradníka nemá, i když jím občas je. Sociální sítě T MladílidéchodínaFacebookužjenproto, abyseujistili,žejsoujejichrodičenaživu. Ahoj, děti!

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

9

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

* Opava, osada Uvody Téma 10 ČiliChili 4 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

Když bylvParlamentu České republikyvroce 2001 projednáván „zahrádkářskýzákon“,vystoupilvrozpravě Jiří Payne a zavzpomínal, jak provázel po republice návštěvu z USAa cestou projížděli kolem zahrádkářské kolonie. Hosta to zaujalo a ptal se, zda u nás mnoho lidí žijevtakových slumech. Nedovedl prýpochopit, že pidipozemkyse sflikovanými boudami nejsou sídliště živořících chuďasů, alevýsledek národní posedlosti stěhovat se ovíkendech do zahrádkářských kolonií, rýpat sevzemi a na pěti čtverečních metrech pěstovat zeleninu. Text:JiříHolubec Foto:DavidMacháč/www.dmfoto.cz,Profimedia Koláž:Yvans Infografika:TerezaVašků Ilustrace:KájaSlováková 11

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

Už samotný fakt, že se poslanci zabývali něčím, čemu se říká „zahrádkářský zákon“, dosvědčuje, že Češi mají k zahrádkaření kromobyčejný vztah. Ještě trochu lépe ten vztah osvětluje detail, že zákon, který má udělit zahrádka- ření statut veřejně prospěšné činnosti, putuje parlamentními rozpravami už sedmnáct let, a že pořád není schválen. Zavání to skoro paradoxem. Jako bychom na jedné straně bez zahrádky nemohli žít a na druhé straně se za ni tak trochu styděli. KOŘENY ZAHRÁDEK Historie zahradnictví a pěstitelství začíná hluboko ve středověku a klášterní zahrady, domovní předzahrádky a zelené plochy tvo- řily až do 19. století velkou část měst. Zahrád- kářské kolonie se v nich začaly objevovat až ve chvíli, kdy zeleň začala ustupovat stále rychleji rostoucím domům, garážím a továr- nám. V centrech měst na ně už nezbývalo místo, takže rostly na perifériích, podél želez- nic a často i v zázemí továren. Tady je zaklá- dali sami továrníci, kteří chtěli dát svým zaměstnancům možnost vylepšit si živobytí vlastnoručně vypěstovanou zeleninou. Napří- klad v Plzni takto vznikla zahrádkářská kolo- nie už v roce 1914 v areálu Škodovky. Největší rozkvět zahrádky zažily během válek, kdy panoval nedostatek potravin, a za socialismu, kdy panoval nedostatek soukromí a smysluplného trávení volného času. Komunističtí ideologové viděli měst- ské zahrádkaření jako ideální aktivitu spo- jující levnou rekreaci s kolektivní výchovou občanů a částečně i jako řešení notorického nedostatku ovoce a zeleniny v obchodech. Nestor českých zahrádkářů Jaromír Šikula to rozněžněně popisoval slovy: „Osady jsou vzorem společenského života v socialistické společnosti. Vzájemným poznáváním členů a celých rodin vzniká dokonalá souhra, pře- cházející v přátelství vysoce kolektivní a roz- bíjející nezdravý individualismus.“ Těžko říct, kolik zahrádkářů v koloniích individualismus rozbíjelo. Moc pravděpodobně ne. Stejně jako chataři v nich spíš viděli možnost utéct z prostředí reálného socialismu na kousek oplocené země, kterou mohli považovat za svou. Kulturní historik Vladimír Czumalo tuto tendenci v pořadu ČT Padající květináč glo- soval: „Zahrádky poskytly řadě lidí bydlících ve městě kompenzaci toho, že všechno pat- řilo všem. Najednou měl člověk kus hlíny, i přesto, že zpravidla nebyla jeho, a smys- luplnou náplň času, kterého bylo relativně hodně.“ NENECHME ZAHRÁDKY UVADNOUT Přestože městské zahrádkaření zažívalo za normalizace svou zlatou éru, počet kolonií paradoxně postupně klesal. Revoluce tomu moc nepomohla. Zahrádkaření si s sebou neslo cejch socialismu, lidé mohli cesto- vat a o víkendové pinožení v kolonii ztrá- celi zájem. Pozemky se zahrádkami se navíc ocitly pod náletem developerů, kteří do nich STARÉ ČASY SOCIALISMUS NORMALIZACE PRVNÍ A DRUHÁ VÁLKA skleník z umělohmotných lahví vlastní okurky místo Znojma zahradní lehátko je ráj brambory rostou i za ušima zelenýho dost Jak šel čas v českých zahrádkách Téma 12 Téma

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

13 s oblibou nasázeli činžáky, v katalogu popiso- vané jako „s přírodou za okny“. Jejich cílenou likvidaci zelených ploch ve městě usnad- ňuje onen dosud neschválený zahrádkář- ský zákon. Bez přesné zákonné definice se zahrádkářské kolonie stále pohybují kdesi na pomezí mezi zástavbou a přírodou, veřej- ným a soukromým prostorem a nevejdou se pohodlně do žádné přesně definované ška- tulky. Městští plánovači si s nimi zpravidla nevěděli rady a jejich prodeji moc nebránili. Ze stejného důvodu na tom nejsou kousky obdělávané zeleně uvnitř měst nijak slavně ani dnes. Kolonie se zmenšují a jejich počet neu- stále klesá. V Praze například nedávno zanikla velká zahrádkářská osada U Elektry v Praze 9, která tu fungovala už od čtyřicátých let minu- lého století. Další – například osada na Libeň- ském ostrově – bojují o přežití. Zahrádkaření se čím dál tím častěji stěhuje do komunitních hipsterzahrádek, pěstitelských pytlů ve vnit- roblocích a na zelené střechy činžáků. Zájem o městské zahradničení přesto v posledních zhruba deseti letech neuvadá a zdá se, že tuto naši národní zálibu úspěšně předáme dalším generacím. Což je dobře. Ne proto, že měst- ské zahrádkaření dokonale zapadá do trendu dlouhodobé udržitelnosti a z hlediska minima- lizace uhlíkové stopy je to nejlepší způsob trá- vení volného času. Ani proto, že nám zahrádky nějakým zvláštním způsobem umožňují žít ve městě a kompenzovat si pocit viny z konzum- ního způsobu života. Měli bychom je zachovat jako memento české nátury. Jako rituál pěsto- vaný generacemi našich rodičů a prarodičů, kteří jsou stejně jako my nejšťastnější, když za sebou v sobotu zaklapnou vrátka zahrádky, nahodí sekačku, zapálí gril a začnou se rýpat v hlíně. < SOUČASNOST hipsterzahrádky komunity developeři zabírají kolonie sádroví trpaslíci jsou retro sekačka v sobotu ráno chci jíst vlastní artyčok Najděte si na YouTube film ze zahrádkářské kolonie na Libeňském ostrově chalupy nečekaně přežívají ČiliChili 4 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

Proč jste začal fotit zahrádkáře a zahrádky? Já mám k zahrádkám osobní vztah. Pocházím z Opavy a moje rodina včetně teti- ček a strýců vždycky na zahrádky do kolonií jezdila. Když jsem před dvanácti lety studoval Institut tvůrčí fotografie, musel jsem v rámci bakalářské práce předložit ucelený fotografický soubor. Zahrádky a lidé na nich mi přišly jako hezké téma. Co jste se za tu dobu o zahrádkářích dozvěděl? Mají něco společného? Jsou to lidé z paneláků, kteří na zahrádku utíkají z města. To vlastně platí i pro cha- taře, ale zahrádkáři jsou trochu jiní. Do svého kousku přírody musí být schopni dojet na kole nebo městskou dopravou, necestovat déle než dejme tomu dvacet minut. Spojuje je tento společný rys do nějaké homogenní komunity, nebo jsou to pořád různí lidé, co prostě náhodou vlastní zahrádku? Když se podíváte na kolonii, tak je to ohromně pestrá mozaika různých životních stylů a sociálních vrstev. Jeden ryje v zahrádce, sází mrkev a pěstuje rajčata, další má vilku se saunou a bazén s protiproudem, třetí chatku posle- povanou ze všeho možného a u ní necky. Každá stavba nějak odráží osobnost zahrádkáře, stejně jako ji odráží třeba jeho oblečení. Komunita zahrádkářů je tak různo- rodá, že mi na nafocení práce stačilo zůstat na Opavsku. Když jsem v jedné kolonii udělal deset fotek, tak každá je úplně jiná. Jediné, co lidé měli společného, bylo, že byli všichni hrozně v pohodě. Požitek ze zahrádky na peně- zích nezáleží. Fotil jste pak i někde jinde než v Česku? Fotil jsem v Polsku, ale velké zahrádkářské komunity jsou třeba v Německu, ve Francii, v Itálii, ve Skandinávii. Na polských zahrádkách je zajímavé, že je v nich vidět hodně kutilství, všechno je stavěné svépomocí. U nás je oproti tomu vidět, jestli zrovna měli v Hornbachu v akci bazény, nebo grily. Jak zahrádkářská komunita funguje? Nebo nefun- guje? Dělají si tam lidé naschvály? Nechci být idealista a říkat, že mezi zahrádkáři neexistují konflikty, ale já jsem žádné nezažil. Ono by to asi ani moc nešlo, protože zahrádky jsou miniaturní, a když se pohá- dáte se sousedem, tak se mu pak nemáte šanci vyhnout. Jasně, asi se vyskytne případ, že vám soused vynadá, že mu od vás foukají na jeho anglický trávník pampelišky. Většinou se zahrádkáři navzájem respektují. Sousedi se znají, hlídají si navzájem své chatky, jakmile vidí cizího člo- věka, už po něm startují. Každá kolonie má svého před- sedu, pořádá schůze, kde se řeší společné záležitosti, jako je přívod vody, elektřiny a podobně. Bují tam tedy i nějaký společenský život? To bych neřekl. Záleží samozřejmě na velikosti kolonie. V menší se lidé budou víc znát a fungovat společně než v nějaké, kde jsou zahrádek stovky. Celkově bych ale řekl, že sem lidé jezdí za kouskem svého soukromí. Což je zvláštní, protože všude kolem jsou obklopeni lidmi, stejně jako v paneláku. Zahrádkář si ale dokáže na dvaceti čtve- rečních metrech zařídit svůj osobní ráj. A opravdu to fun- guje. Když jezdíme v létě grilovat na zahrádku k tetičce, tak ty okolní lidi vůbec nevnímám. ROZHOVOR DAVIDMACHÁČsi zahrádkya zahrádkáře zvolil za téma svých fotografií náhodou. Nakonec se z jednorázového cyklu stalo dlouhodobé téma, které muvlonivyneslo nominaci na Czech Press Photo. Osobní ráj na dvaceti metrech čtverečních Téma 14

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

*Opava, osadaMír 15 ČiliChili 4 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

* Zahrádkyjsou častovyňuňané 16 Téma

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

Spousta lidí v mém okolí začala zavařovat a dělat džemy, protože jim ty kupované nechutnají. Třeba se díky tomu zase začne na zahrádkách zahradničit. * Bruntál Téma 17 ČiliChili 4 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

Mění se nějak věkový profil zahrádkářů? Když jsem před dvanácti lety začínal fotit, tak na zahrádky jezdili starší lidé. Jejich děti za nimi občas přijely v pátek odpoledne pose- dět a nechat tam vnoučky na hlídání. V poslední době ale sleduji, že na zahrádky začíná jezdit i střední a mladší generace. Jen tak. Vypad- nout z bytu, lehnout si na sluníčko a číst si. Takže na zahrádku se nejezdí zahradničit? Mrkev dnes pěstuje málokdo, většinou si tam lidé jezdí odpočinout nebo pěstovat nějaké okrasné květiny, kolega z práce tam šlechtí exo- tické dřeviny. To je možná i největší rozdíl mezi tím, jak si zahrádky pamatuji a jak fungují teď. Tetička na zahrádce mívala rajčata, zele- ninu, okopávala záhony a zavařovala tam marmelády. Dnes je na vět- šině zahrádek bazének, houpačka, šlechtěný trávník a gril. Možná se to zase otočí zpátky. Je to dost dobře možné, protože zahrádky tak nějak odráží módní trendy ve společnosti. Spousta lidí v mém okolí začala zavařovat a dělat džemy, protože jim ty kupované nechutnají. Třeba se díky tomu zase začne na zahrádkách zahradničit. Jak na vaše fotografie reagují lidé ze zemí, kde zahrádkářská kul- tura nebují? Myslím si, že to vnímají jako trochu zvláštní, ale celkem sympatickou zálibu. Občas se někdo pozastaví nad tím, proč je na fotce zahrádka s kaktusy a v pozadí stojí hradba paneláků. Anebo proč má paní zahrádku přímo pod mostem dálničního obchvatu Opavy. Celkově ale ty fotografie působí velmi příjemně. Lidé jsou na nich sice občas v neuvěřitelném prostředí, ale jsou spokojení, v klidu a pohodě. < DRUHY ZAHRÁDKÁŘŮ Zahrádka je obrazem duše svého majitele, a protože je každý zahrádkář unikát, nenajdete dvě stejné anivté největší kolonii. Pár základních druhů zahrádek a zahrádkářů se alevysledovat dá. * Budišovnad Budišovkou *Bruntál *Ruda Téma 18

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

Na zahrádky začíná jezdit i střední a mladší generace. Jen tak. Vypadnout z bytu, lehnout si na sluníčko a číst si. ZELENINÁŘ Zahrádku má rozvrženou podle počítačově zpracovaného algoritmu výtěžnosti. Mezi záhonky se pohybuje na chůdách, protože experimentálně dokázal, že osázením cestiček zvýší roční úrodu fazolí o 374 gramů. NATURALISTA Trávu nekosí, listí neshrabuje, plevel nehubí, stromy nezastřihuje a nechává přírodu plynout. Radost z přirozené krásy mu kazí pouze soused, který věčně prudí kvůli pampeliškám, co mu semení na jeho anglický trávníček. ESTÉT Stromky prořezává zásadně podle zlatého řezu, kůlnu s nářadím udržuje v dokonalé feng-šuej harmonii a záhonky s maceškami kvetou podle vzorníku Pantone. KUTIL Jeho zahrádka je tak nabitá vynálezy, zlepšováky a udělátky, že by na ní v podstatě nemusel ani hnout prstem, pokud by ovšem nemusel dřít od slunka do slunka, aby všechny ty vynálezy, zlepšováky a udělátka udržel v chodu. * Opava, osada UVody 19

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

Městské zahrádky ZAHRÁDKA NA BALKONĚ Pokud máte balkon nebo terasu, nic vám nebrání založit si zahrádku na nich. Pro mikrozahradničení dnes existuje doslova všechno od pěstitelských pytlů přes speciálně vyšlechtěné odrůdy zeleniny až po důmyslné samozavlažovací systémy. Na internetu najdete celá diskusní fóra, kde se probírají nejvychytanější metody alternativního hnojení jíchami, zákvasy, čajovým výluhem, mulčováním nebo žížalím čajem. Nadto se nemusíte bát, že vám vaši úrodu někdo očeše. GUERILLA GARDENING Nejekologičtější forma zásahu do veřejného prostoru. Namísto s batohem plným sprejů vyráží guerilloví zahradníci do nočního města s pytlem kompostu, lopatkou a zásobou semínek. Výsledkem jejich nájezdů jsou miniaturní zahrádky v okolí stromů, ve výmolech, u obrubníků, na nástupištích a dalších zanedbaných koutech ulic. Vzhledem k tomu, že jejich činnost je veskrze bohulibá a prospěšná, se s ní partyzánští zahradníci netají. Než navás dojde řadavpořadníku čekatelů na členstvívzahrádkářské kolonii, můžete se smělevrhnout do zahradničení přímove městě. Příležitostí máte dost a dost. Pravidelně aktualizovaná mapa spolku Kokoza ukazuje, že nějaká forma urbánního zemědělství se pěstuje na 390 místechvrepublice. JenvPraze je jich celých 237. KOMUNITNÍ KOMPOSTÉRY Abyste měli pro své rostlinky kvalitní výživu, můžete se domluvit s podobnými nadšenci na zřízení společného kompostéru. Zařízení na výrobu humusu se běžně prodávají, jsou to v podstatě dva nebo tři vedle sebe stojící izolované boxy s perforovaným dnem pro odvod zbytkové vody a odvětrání. Vrchem se do nich vkládá materiál (většinou domácí bioodpad), uzamykatelnými dvířky se odebírá hotový kompost. Pokud se v kompostéru zpracovávají pouze odpady z domácnosti, stačí kompostér o objemu cca 0,8m3 pro 20 až 30 domácností. ZAHRÁDKY VE VNITROBLOKU Forma komunitní zahrady, kterou spravují sousedé domu (či domů), ke kterému náleží pozemek. Neplatí se za členství, ale přispívá se na investice do nářadí, půdy, osiva a podobně. Téma 20

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

ODBĚRNÉ MÍSTO Místo, kde městští zemědělci sdílí své výpěstky. Bývá to buď bedna na zahradě, skříň v klubovně, nebo pult v hip kavárně. Pokud u něj nestojí obsluha, bývá napojená na appku, přes kterou zájemce kontaktuje správce a dostane od něj instrukce, jak se do odběrného místa dostat. Za produkty v něm se platí formou dobrovolného příspěvku, který se hodí do kasičky. ZELENÉ STŘECHY Střechy pokryté vegetací se po staletí používají v zemích, kde je nutné domy co nejvíce izolovat od extrémů počasí – nejčastěji je najdete ve Skandinávii a v afrických zemích, jako je Tanzanie. Zelených střech ale přibývá po celém světě, protože jsou přínosné i jinak. Zachycují oxid uhličitý, prach a škodliviny ze vzduchu, produkují kyslík, redukují výkyvy vlhkosti vzduchu a teplot mezi dnem a nocí. Také fungují jako prevence požáru, zpomalují odtok dešťové vody z města, vytvářejí životní prostor pro hmyz a ptáčky a příjemně se na nich odpočívá. Založit si na nich zahrádku už je jen třešničkou na dortu. KOMUNITNÍ ZAHRADA Komunitní zahradničení vzniklo jako forma městského aktivismu v sedmde- sátých letech v USA. Spolky jako newyorští Zelení partyzáni nebo bostonští Městští zahradníci zakládaly záhonky v opuštěných městských čtvrtích a dvorech vybydlených budov. Dnešní komunitní zahrádkaření funguje ve dvou hlavních modelech. Původní směr spočívá v tom, že se o zahradu někde v prostoru města stará celá parta společně. Rozpis určuje provozní dobu, zalívací službu, zahrádkáři se pravidelně schází a na konci sezony si sklizeň rozdělí. Druhý model komunitních zahrad funguje tak, že si každý člen spolku pronajímá svůj kousek půdy, záhonek nebo pěsticí pytel se zeminou. Jestli chcete mít zahrádku ve městě, mrkněte na stranu 48! 21 ČiliChili 4 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

ANGLIE V Británii má zahrádkářské osady na starosti Národní zahrádkářská společnost (oficiální název je The National Society of Allotment and Leisure Gardeners Limited). Funguje už od roku 1901 a sdružuje přes 2422 spolků a 125 tisíc zahrádkářů z Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska. Od roku 2011 je jejich patronem princ Charles, který je sám vášnivý zahrádkář. FINSKO Finská federace zahrádkářských osad Suomen Siirtolapuutarhaliitto vznikla až ve třicátých letech a v porovnání se zbytkem Evropy je poměrně malá – spadá pod ni jen asi 4000 zahrádek. Je to způsobeno také tím, že ve Finsku nepanují pro zahrádkaření úplně ideální podmínky. Jedna zahrádkářská osada dokonce leží až za polárním kruhem ve městě Rovaniemi. ŠVÉDSKO Švédská federace zahrádkářů Koloniträdgårdsforbundet byla založena ve 20. letech minulého století. Dnes zastupuje asi 260 místních spolků s 25 tisíci členy. Má velmi přísná pravidla, zprostředkovává například všechny prodeje a pronájmy zahrádek, aby zamezila spekulacím a růstu cen. DÁNSKO První zahrádkářská osada vznikla už v roce 1884. Od roku 1908 působí zastřešovací organizace pro zahrádkaření a volný čas Kolonihaveforbundet. V jejím rámci působí asi 400 spolků a zhruba 40 000 zahrádkářů. FRANCIE První zahrádky ve městech začala zakládat francouzská katolická charita už v polo- vině 19. století. Dávala je k užívání chudým lidem a ves- ničanům a doufala, že je tak ochrání před svody hříšného velkoměstského života. Měst- ské zahradničení se uchy- tilo. Na začátku 20. století ve Francii fungovalo 232 kolo- nií s více než 10 tisíci zahrád- kami, zastřešených dodnes působící organizací Fédération Nationale des Jardins Fami- liaux et Collectifs (Národní federace rodinných zahrad a kolektivů). Renesanci pro- žilo zahrádkaření v 70. letech, údajně jako reakci na pou- žívání chemických hnojiv v zemědělství. Velmi popu- lární je i dnes. V Paříži se na volné místo v zahrádkář- ské osadě čeká i deset let. Zahrádkaření jinde A sem bych dal patizón. Téma 22

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., ředitel Národního ústavu duševního zdraví v rozhovoru pro Český rozhlas Dobrým koníčkem pro pokročilý věk je kombinace fyzické a duševní činnosti, například formou zahrádkaření. Ono to vše obstarat, vědět, co dříve, co potom, je velká křížovka, kterou je třeba luštit, a zároveň je to práce na vzduchu. V Japonsku, Kalifornii a na Sardinii jsou oblasti s vysokým výskytem dlouhověkosti. Když se hledalo, čím jsou si podobné, přišlo se na to, že ačkoliv populace je úplně různá, stejné je to, že se místní lidé pohybují z velké části na vzduchu, mají rozumnou duševní činnost v podobě například péče o vinnou révu, přiměřený tělesný pohyb a dostatek slunce čili vitamínu D. 23 ČiliChili 4 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

Navštívit mezinárodní festival dvojčat avícerčatvamerickémTwinsburgu je zvláštní zážitek. Vsérii House of Surprises se ho snaží zachytit fotografka KathrynAllen Hurniová. Na svých portrétech představuje sourozence tak, jak sevsobě navzájem odrážejí. Jejich propojení jevizuální i genetické, a přesto jde pokaždé o dvě různé bytosti, kterým nemůžeme upírat osobní originalitu. Záhada „identických“ osobností láká ivědce, kteří na festivalu často sbírají materiál pro své studie. Foto:KathrynAllenHurniová,www.kahurni.com TEBEUŽJSEMNĚKDEVIDĚL! 24

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

25 Čumenda

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

26

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

DÉJÀVU!…ADALŠÍ…AZAS! 27 Čumenda ČiliChili 4 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

vznikla z demonstrací nejdřív neformální organizační struktura, která hnala lidi, aby rozváželi „tu naši“ revoluci dál, na Balkáně a na Kavkaze vznikaly mnohdy jakési „občanské ozbrojené iniciativy“. Byli v nich občas sice mafiáni, propuštění vězni, různí divní týpci, ale zároveň také intelek- tuálové, učitelé, vysokoškoláci, obyčejní chlápci... A na samém počátku mnohdy nebylo moc jasné, kdo co má dělat a kdo komu velí. Kdo je velitel a kdo si tak jen říká. Začínalo to spíš jako exhibice, která vyprovo- kovala menší konflikt, posléze eskalaci a následně pak regulérní válku. Připomíná mi to klučičí hraní na vojáky… Však v tom duchu se to – tedy na počátku – neslo. Měli pušky na zajíce, ale ověnčili se k nim pásy z kulometu. Vyhrabali maskáče a nechali si narůst dlouhé fousy, až vypadali jako ti hrdinové z národních obrazů. Nazývali se jmény legendárních jednotek, hrdinů a zbojníků, co znali z dobrodružných filmů a knih. A někdy se i tak teatrálně oblékali, zpí- vali jejich písně, a dokonce se občas snažili chovat jako oni. Bylo to velké drama. Divadlo na náměstích a později v poli, které přerostlo v realitu. Předvádivé střílení vyprovokovalo skutečný konflikt. Bylo to – tedy ovšem jen na počátku – natolik strhující, že nikdo nikoho nemusel shora dvakrát verbovat. Všichni jako by chtěli bojovat za „správnou věc“. Válka nezačala tak, že by ji vyhlásili nově zvolení národovečtí politici, ale bohužel takto zespoda. Na rozdíl od velkých světových válek? Dnes již víme, že ne zas tak úplně. I ty měly – bohužel – ze začátku sil- nou celospolečenskou podporu. A třeba v předválečném nacistickém Německu nebo fašistické Itálii vidíme vlastně podobnou roli radikali- zace skrze masové spektákly v ulicích léta před započetím konfliktu. I války, do nichž se povolává povolávacím rozkazem shora, vyžadují značnou míru celospolečenského konsenzu na jedné straně a chtění samotných aktérů na straně druhé. Studie ukazují, jak třeba do první světové války vstupovali muži na základě jistého celospolečenského > Proč jste šel, a to několikrát za sebou, do války? Vlastně asi z podobných důvodů jako mí vrstevníci v těch místech, kteří ale šli skutečně bojovat. Hnala mě chuť být u toho a touha po dobro- družství. A taky jsem chtěl přinášet svědectví, psal jsem odtud repor- táže pro časopisy. Postupně z toho ale byla čím dál víc věda: diplomka, pak doktorát ze sociálních věd. Než jste vyrazil na cesty, představoval jste si to jako Hurvínek válku? To víte, že jo. Věděl jsem, že se tam schyluje ke konfliktu nebo se tam už bojuje, ale jako všichni zúčastnění jsem nedomýšlel konce. Ale ti, co tam stříleli, na tom nebyli líp. Šli do toho s velmi romantickou představou, že budou po pádu komunistického impéria budovat nějaké „krásné národní lepší příště“, že to konečně bude ten pravý autentický život, zbaví se jha svých „etnických nepřátel“ stejně snadno, jako se zbavili komunismu, a že to bude rychlé a slavné vítězství. Kdyby těm klukům, co šli do války, na začátku někdo řekl, jak moc tu zemi zničí, na kolik let dopředu, kolik lidí přitom umře a jak skončí oni sami, nevěřili by. Byli stejně naivní jako já, student s batůžkem. Ta naivita nás sbližovala. Brali mě k sobě domů a představovali rodině, kamarádům, sousedům... Vaše kniha se nesoustředí ani tak na války jako takové, ale na jejich poněkud extatické počátky. Jak vypadal typický začátek takového konfliktu? Začíná to obrovskými masovými demonstracemi. Podobně jako když u nás v roce 89 všichni zvonili klíči. Lidi se drží za ruce, svítí zapalovači, skandují vtipy a připomíná to karneval. Ale pak už to bylo na Kavkaze a Balkáně jinak. Vepředu na tribuně se odehrával jakýsi velký národní spektákl, lidé byli převlečení třeba za hrdiny z minulosti, z mytologie, oblékli si národní kroje. A pak se začnou na ulicích objevovat chlapi s puškami a organizují se malé militarizované skupinky, paravojenská cvičení, menší a větší přehlídky oddanosti a síly. Jedno velké pouliční drama s flintami. A přikládá se do ohně. Tak jako v Československu AntropologRadanHaluzíkstrávilvdevadesátýchletechdelšíčasna KavkazeanaBalkáně.Voblastech,kdedoutnalyneboužhořelyválečné konflikty.Bezpušky,alesdiktafonem.Způvodníreportérskétouhy býtutohosestalazvědavostvědecká.Dvacetletponávratuvydává výpravnoupublikaciPročjdouchlapidoválky. Text:LenkaVrtiškováNejezchlebová Foto:MichaelKratochvíl,Profimedia Spuškouvruce, sohněmvsrdci 28 Pokec

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

29 ČiliChili 4 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

že našel v domě obsazeném nepřáteli upečené muslimské dítě. Prý je „upekli Srbové zaživa v troubě“. Všude to vykládal, všichni říkali, že on to prý viděl… Ale když jsme to druhý večer probírali, přiznal, že neví, jestli to bylo dítě, nebo jehně, nebo kůzle. Neříkám, že se žádná taková zvěrstva neděla, ale velká část jich je vymyšlená nebo aspoň přimyšlená. Jsou přetavená v příběhy burcující představivost. Proč? Je to amatérská propaganda? Aby to podněcovalo nenávist vůči nepříteli? Taky. Ale já za tím vidím spíš čistě pochopitelný lidský důvod. Jde o snahu důsledně vyjádřit prožité emoce. Bolest, úzkost, strach… Když lidi potřebují vyjádřit míru strachu nebo bolesti, tak nadsazují, přehá- nějí nebo použijí metaforu, aniž je v tom nějaká záměrná manipulace. Mluvil jste s desítkami bojovníků. Měl jste možnost se s některými setkat po válce, s odstupem? Jo. Na ta místa jsem se vracel. Mnozí ale v těch válkách umřeli. Před pár lety jsem byl znova v Čečensku a navštívil jsem rodinu, se kterou jsem nahrál a napsal spoustu rozhovorů… a někteří už nežili. Bylo to velmi bolestivé setkání. Přišel jsem tam jako živá vzpomínka na jejich mrtvé. Ukázalo se, že si ty věci pamatují jinak než já, který je měl zapsané a léta nad nimi při své práci přemýšlel. Pamatují si často i mnohem míň. Najednou jsem pro ně mohl být zdrojem informací o jejich vlastní nedávné minulosti. Vzpomínali jsme, co říkal tehdy jejich brácha a táta… To je velmi specifická stránka antropologie, nadšení a psali z kasáren děvčatům, jak se – cituji – „nedočkavě těší na prvního Němčoura, do kterého to vpálí“. Když jsem pročítala pár kapitol vaší knihy, zaujal mě fenomén prvního mrtvého v konfliktu. Co se stane, když je na scéně velkého spektáklu, o kterém mluvíte, první oběť? To je klíčový moment předválečného dramatu, který startuje další eska- laci. S prvním mrtvým, respektive s mrtvými, se spektakulárně a symbo- licky nakládá. Demonstrativní pohřby v režii polovojenských jednotek, projevy vousatých velitelů i politiků v kravatě, patos, střílí se do vzdu- chu, spílání nepříteli, pláč matek nad hrobem, koberec karafiátů za rakví se táhne městem. První mrtvé taky náležitě prezentuje televize... A někdy si mrtvého půjčí média napříč stranami konfliktu. Pamatuju si, že v Bosně vysílaly stejné obrázky nějakého mrtvého chlápka v gumá- kách, jak plave v řece, televize obou stran konfliktu. S tím souvisí i fámy, které se šíří o obětech, o bestiálních zvěrstvech, která páchá protistrana. Několikrát jsem se po jejich skutkové podstatě snažil pátrat… A…? Jednou jsem třeba objevil člověka, který měl být brutálním způsobem zabit, ale on byl živý a zdravý. Jindy jsem v Abcházii mluvil s dědou, o němž šly legendy, že ho nepřátelé zaživa skalpovali, vytrhali mu zuby a narvali mu granát do pusy… Přitom byl léta přirozeně ple- šatý, v puse měl zlatý chrup udělaný ještě za komunismu a vše mi nakonec přiznal. V Bosně jsem zase bydlel u muslima, který tvrdil, Napočátkutobylonatolik strhující,ženikdonikoho nemuselshoradvakrát verbovat. 30 Pokec

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

máte doma jako v konzervě zapsaný kus cizího mikrosvěta. Zacho- váte něco, co proběhlo a už neexistuje. Do jaké míry jste si jejich osudy pouštěl k srdci? Hodně. Neumím to moc oddělovat. Nejsem zrovna typ militantního tvrďáka. Párkrát jsem byl úplně mimo. Třeba tohle setkání mě nako- nec tak vzalo, že jsem pak doma brečel. Jsou ti, co přežili, schopní nějaké sebereflexe? Dokážou si kdysi naivní kluci připustit svou tehdejší naivitu nebo idealismus? Moc ne. Zpětné hodnocení, historická reflexe, to jsou složité věci, na to si přece živíme historiky. Jen si vemte, jak u nás lidi rozdílně vidí některé historické události. Třeba dobu komunismu. V jejich pohle- dech jsou propastné rozdíly. Jsme zajatci vlastního obrazu doby. Jedni to vidí jako Zdivočelou zemi, jiní jako barvotiskový seriál Vyprávěj, další jako veselou taškařici Pelíšků a nostalgici jako jednu velkou Inže- nýrskou odyseu, kdy se stavělo a budovalo. A co z toho je pravda? Podtitul vaší knihy zní Emoce a estetika u počátků etnických konfliktů. Emoce, tomu rozumím, ale co má válka společného s estetikou? Jakou souvislost tam vidíte? Chci ukázat postmoderní etnické konflikty za národní sebeurčení nejen jako čistě politický projekt, ale více jako projekt politicko-estetický. Projekt snahy o postkomunistické probuzení a obrození krásy velkého národa, jeho vlasti a slavné historie. Snahu o velký návrat k tradicím a kořenům, ale i starým křivdám a nepřátelům. Vizi, v níž vody zurčí po lučinách, ale tam za horami čekají zákeřní mocní cizáci nebo chudí přivandrovalci, kteří se tu národní čistotu pokoušejí pošpi- nit. Projekt krásy iluze národních hranic, které naši vlast jasně před oním cizorodým vymezují a chrání. A hrdinných národních reků, kteří ji umí hezky s puškou v ruce ohlídat. Chci ukázat, kam vedou estetiky, které jsou lákavé, přímo svůdné, ale dovedeny do důsledku neudržitelné a nebezpečné. Chci ukázat, že když se tyto estetiky propojí se správ- nými masovými emocemi a velkými spektákly v ulicích, dovede to stvo- řit onu atmosféru všenárodní mobilizace. Postkomunistické etnické konflikty jsou naštěstí minulost, ale vidíte v dnešním světě podobně svůdné estetiky, i když třeba nevedou přímo do války? I dnes začínáme slyšet všude okolo, jak se nám dějí velké národní křivdy a jak jsme ohroženi. I dneska se nám nabízejí hrdinové, kteří nás chtějí ochránit před nebezpečím, které sami vytvořili nebo aspoň zveličili. I dneska slýcháme, že je třeba vystřízlivět z budování utopic- kých babylonů modernity, zahájit exit a vrátit se ke svým národním zájmům. To, jak se situace bude vyvíjet dál, je tedy nejen otázkou suché racionality politických programů, ale velkých estetických vizí a jejich emocí. Bez nich se žádná politika neobejde. A to na obou stranách dnes tak rozdělené západní společnosti. Přiznávám, že občas, když si pustím televizi, mi docela přeběhne mráz po zádech. < RADANHALUZÍK Biolog a sociální antropolog Radan Haluzík studoval na UK v Praze, na Stanford University v USA a University College London. Narodil se ve Zlíně, žije v Praze. Věnuje se souběžně několika tématům. Už několik let mapuje takzvané podnikatelské baroko (domy „bohatých chudých“) v Evropě i ve světě, zabývá se i výzkumem vágních terénů (např. pražské divočiny). V dubnu vychází jeho obsáhlá monografie Proč jdou chlapi do války v nakladatelství Dokořán. ČiliChili 4 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

Kdybychomvám řekli, ževám pustíme osmihodinovýzáběr na norské pobřeží, kývli byste na to? Kývli! Protože drama už lidi dávno omrzelo, teď frčí o poznání pomalejší zábava. SlowTV. Zpomal,bedno! Pomalá TV se zrodila na počátku ame- rických šedesátek. Tehdy natočil Andy Warhol snímek Sleep, který neobsaho- val nic jiného než pět hodin a dvacet minut spánku básníka Johna Giorna. Film se promítal v roce 1964 v Gramercy Arts Theatre za přítomnosti celých devíti diváků, z nichž dva v průběhu promítání opustili sál. Zatímco jiní režiséři by pravdě- podobně pověsili filmovou dráhu na hřebík a svůj život na podkrovní trám, Warhol vzal tuhle záležitost za opačný konec. Ještě v tom- též roce natočil němý černobílý film Empire o necelých osmi hodinách téměř neměnného statického záběru na vrchol Empire State Buil- ding, který nejspíš zvládl dokoukat jen málo- kdo. Přesně tak, jak to Warhol zamýšlel. PŘÍŠTÍ STANICE – NRK2 Podobný druh zábavy však dneska dávno není o nekoukatelných artovkách z dílny podi- vína fascinovaného plechovkami fazolí. A to od roku 2009, kdy kanál NRK2, tedy taková norská ČT dvojka, odvysílal záběry z vlaku projíždějícího místní krajinou, a kopíro- val tak původní, čtyřicet let starý záznam. Sedm hodin a čtrnáct minut čistého času sní- maly čtyři kamery umístěné uvnitř i vně vlaku koleje, tunely a norskou krajinu, což v jednu chvíli sledovalo v televizi více než milion diváků, zhruba pětina norské populace. Pořad předčil sledovanost všech ostat- ních norských programů a způsobil obrov- skou vlnu reakcí na sociálních sítích. A tak na popud veřejnosti o dva roky později vznikl dokument Minutt for minutt, který je zapsán na norském seznamu UNESCO i v Guinne- ssově knize rekordů. Přímý přenos legen- dární plavby podél norského pobřeží, který běžel na NRK2 pět a půl dne v kuse, doslova pohltil celé Norsko. Lidé chtěli být součástí převratu v televizní zábavě, objevovali se na pobřežích, jednou rukou mávali do kamer a v druhé drželi telefon, přes který hlásili svým blízkým, že jsou v televizi. Díky extrémně dlou- hým záběrům stihli jejich blízcí přiběhnout k televizi a pravděpodobně si cestou ještě udělat popcorn z čerstvé kukuřice. Většina lidí se však jen zřídka odlepila od obrazovek a telefon tím pádem v podstatě nebyl třeba. Celých pět dní vznikaly v přímém přenosu příběhy, které doznívaly ještě dlouho poté. Například školák Karl se před kamerou obje- vil s transparentem „Zítra přijdu pozdě do školy“, druhý den mu hodinu vážně omlu- vili. A když se ve vysílání objevila sama nor- ská královna, spadl Twitter. PEEP SHOW PO SEVERSKU Zdlouhavé relaxační snímky a přenosy se rychle staly neodmyslitelnou součástí nor- ských programů. Během dalších let vznikaly pořady, které dokumentovaly například lov lososů, což by znělo zajímavě, kdyby v něm první rybu nechytili po třech hodinách nesestříhaného vysílání. V roce 2014 NRK2 14 hodin denně, tři měsíce v kuse vysílala pořad s názvem Piip-show, což nebylo nic Text:AnnaKruchňová Foto:Profimedia 32 Zoom

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

jiného než záznam chování ptáků v krmítku, které vypadalo jako maličká kavárna. Některé z těchto pořadů, jako třeba Národní noc pali- vového dřeva, zaujaly i zaoceánský tisk, kon- krétně The New York Times, posléze třeba Stephena Colberta či Jimmyho Kimmela, jedny z nejznámějších tváří amerických late night show. NEPROPADEJTE... PANICE... Slow TV přitom rozhodně není čistě norskou záležitostí. Na Islandu v den letního sluno- vratu roku 2016 islandská kapela Sigur Rós odvysílala živě přes YouTube čtyřiadvace- tihodinovou cestu po islandské Route 1, zatímco ve smyčce přehrávala remix své skladby Óveður. Mezi programy typu Slow TV lze zařadit i poměrně nedávný projekt Spa- ceX vizionáře a vynálezce Elona Muska, při kterém raketa Falcon Heavy vynesla do ves- míru kabriolet značky Tesla a celý svět mohl v přímém přenosu sledovat desetihodinový statický záběr na robotického kosmonauta Starmana. Relaxační programy si už nějakou dobu můžete naladit třeba i na Netflixu, který tak konečně dostál provařenému slovnímu spojení Netflix&Chill. MOZKOVÝ ORGASMUS Největší šílenosti, které lze s přimhouřenýma očima považovat za odnož Slow TV, najdeme na YouTube – typickým příkladem jsou videa s podtitulem ASMR. Nejznámější v tomhle oboru je youtuberka, která si říká ASMR Dar- ling a jejíž kanál odebírá bezmála 1,5 mili- onu lidí. Ti pak před spaním naslouchají jejímu uklidňujícímu šepotu, klepání nehty do různých předmětů a dalším podmanivým zvukům. A v tom je celá věda. ASMR (Auto- nomous sensory meridian response, tedy samostatná smyslově-meridiánová reakce) je, nadsazeně řečeno, pokus o jakýsi moz- kový orgasmus a každá maličkost ve videu má své opodstatnění. Skalní fanoušci tohohle specifického žánru ukolébavek se v komen- tářích pod videi často předhánějí, kam až byli schopni čtyřhodinové sekvence dokou- kat, a odsuzují ty, kteří si dovolili ohodnotit video záporně. „Těch 7 tisíc disliků je určitě od lidí, kteří u tvého videa usnuli a zmáčkli to omylem,” zlobí se fanynka SadieMCR P!ATD. JSEM POPPY Absolutním vrcholem, a dost možná i opakem ASMR videí je Poppy, americká youtuberka, z jejíž tvorby taky běhá mráz po zádech, ovšem rozhodně ne tím správným způso- bem. Na svých videích, jejichž zhlédnutí se pohybují mezi 200 tisíci a několika miliony, mluví třeba s bazalkou, s figurínou jménem Charlotte anebo jen deset minut opakuje jem- ným, ale přesto podivně zneklidňujícím hla- sem větu „I’m Poppy”. A ačkoli si po zhlédnutí videí téhle plavovlasé slečny nejspíš budete říkat, že svět se dočista zbláznil, vždycky se můžete vrátit k vlakům projíždějícím krajinou a konečně upustit páru. < ––PlavbakolemNorskaprostězakusživotastojí. Ani v Česku nezůstáváme s pomalým vysíláním pozadu. S trochou nadsázky se dá říct, že třeba Panorama, pořad vysílaný každý den na ČT sport, lze pod Slow TV zařadit. Pokud ale toužíte po nefalšované formě téhle nezábavy, Playtvak.tv vám nabízí hned několik variant – ať už jde o záběry ptačího krmítka z Čížové, či rušné prostředí pražského Letiště Václava Havla, zaznamenávané kamerou umístěnou na jedné z řídicích věží. ACOUNÁS? Jo,jestlisichcetesledováníSlowTVopravdu užít,budesevámhoditVideoPassod Vodafonu.S nímsemůžetenaruzyňskéletiště dívatdoaleluja.Mrknětenastranu70. 33 ČiliChili 4 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

Na hlubokém Jižáku je kvidění leccos a zdejší peneři jen tak kvůli něčemu obočí nezvednou. Když ale po eskalátoru metra Hájevyjede elfkavloveckém hábitu a s mečem na zádech, zástup cestujících na zastávce se přece jen zavlní.Tauriel si prostých smrtelníků nevšímá. Přičísne průvanem rozcuchanou růžovou paruku a zamíří směrem, kterým ukazuje šipka s nápisem Modrá škola. Text:JiříHolubec Foto:MichaelKratochvíl PonícinaJižáku Reportáž 34

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

s blonďatou parukou usvědčí z příslušnosti ke klanu Mal- foyů. Než se jí stačím zeptat, zmizí i s Bellatrix kdesi v davu ostatních maskovaných bytostí. Rapidní nárůst vyznavačů cosplay a jejich sveřepá identifikace se svou postavou je tu vidět na každém kroku. J Jak stoupáme schodištěm a procházíme školními chod- bami, potkáváme okostýmovaných jedinců desítky. Roz- í tomilé a zároveň i fascinující je, že na hru tu přistupují naprosto všichni. Je úplně jedno, že v realitě jste hubený šestnáctiletý geek s uhry a řídkým chmýřím pod nosem. Podomácku vyrobený kostým a meč z hračkářství vás na celé odpoledne promění v mezigalaktického desperáta. Nikoho z vašeho okolí ani nenapadne to zpochybňovat, protože ve vás opravdu vidí Graye Fullbustera, legendár- ního šermíře z anime seriálu Fairy Tail. Když jeden šťoura podotkne, že Gray by neměl mít meč z oceli, ale z ledu, nastartuje asi půlhodinovou diskusi o sečných zbraních tak zasvěcenou, že i já úplně zapomenu, že ve skuteč- nosti má náš Gray meč z papundeklu. TŘÍDA Č. 21 J Jestli byla cesta do velína PoníConu průletem fanta- zie, samotná místnost číslo 21 představuje jiný vesmír. Maličká, mírně zatuchlá třída je vyzdobena barevnými balonky, fáborky a spoustou obrázků poníků, kteří jako by vzhlíželi k obří nafukovací figuríně stojící v rohu. U stolku u dveří sedí dva broníci junioři a za asistence okaté slečny v modré paruce a se špičatými oušky vyrábí obrázky svých oblíbených postav. Na zbylých židlích sedí namačkáno asi dvacet posluchačů, kteří se zaujetím sledují přednášku o kryptozoologických tvorech ve světě My Little Pony. A když říkám „přednáška“, tak myslím přednáška se vším všudy. Včetně powerpointu, animací, odkazů na popu- lární i vědeckou literaturu a diskuzí. í „Sirény, ty nemůžou chybět, ty mají na bronies.cz aktivní fanklub asi tří lidí,“ překlikne mládenec jménem Quint-t- -W na další slide a je odměněn uznalým smíchem milov- níků sirén. „Měli jsme na ně pohled teďka na konci sedmý série. Tohleto,“ další obrázek s další podivnou obludkou, „je porovnání se sirénami ze seriálu Samurai Jack, abyste viděli, jak se taky někdo může inspirovat. Zajímavý je, že zatímco v poníkách je známe jako takový zmutovaný sea ponnies, tak původní sirény měly daleko víc ptačích prvků, který měly symbolizovat umění zpěvu.“ Přednáška pokra- čuje zasvěceným ponorem do řecké mytologie, během kte- rého posluchači ani nedutají. Netroufám si odhadovat, kolik z nich dávalo stejně zaujatě pozor při hodině češtiny, když se probíraly staré řecké báje a pověsti. Nebo kolik z nich by bylo ochotno absolvovat kurs tvůrčího psaní, přednášku o architektuře nebo rozebírat přeslechy v dabingu v něko- lika cizích jazycích, což jsou další body programu dneš- p J p p y, ního odpoledne. Jakmile do čehokoliv přidáte poníky, > > Do legendárního jihoměstského vzdělávacího í í institutu nekráčela sličná elfka náhodou. První únorovou sobotu tu probíhal festival Prago- FFest, a tím pádem sem mířil každý, kdo je jen trochu šmrnclý sci-fi, fantastikou, Harrym Potterem, Hrou o trůny, cosplay, asijskými šíle- nostmi, britskými seriály, simulátory, video i deskovými hrami. A poníky. Nesmíme zapomenout na poníky, protože kvůli nim jsme do Modré školy zamířili my. Jestli čtete ČiliChili pravidelně, možná si vybavíte epic- kou reportáž, kdy jsme se v září 2012 na Vyšehradské zahrádce setkali s českými Bronies. Pro vás nezasvě- cené jen stručně, protože si tu reportáž můžete klidně dohledat online, žejo: Bronies jsou dospělí (nebo dospí- vající) lidé, kteří ujíždějí na sledování animovaného seriálu My Little Pony, Friendship Is Magic (Můj malý Pony, Přátelství je kouzelné). Teorií, proč tahle podivná komunita vznikla a proč se rozrostla do celosvětového hnutí, existuje spousta. Mluví se o redefinici maskuli- nity, vlivu internetové kultury, ale taky o tom, že tyhle věci se prostě stávají, když se zruší povinná vojenská služba. Mě osobně nepřesvědčila žádná z nich a po prv- ním setkání s bratrstvem poníků jsem nabyl dojmu, že kvůli nějaké chybě v Matrixu tisíce mladých lidí prostě přilnuly k pohádkám o přátelství a lásce. Od té doby už uplynulo šest let a dost mě zajímalo, co se za tu dobu s českými poníky stalo. KOŇSKÁ DÁVKA FANTAZIE Hlavní stáj PoníConu se nachází v prvním patře Modré školy. Než se tam s kolegou fotografem probojujeme, začíná se u nás projevovat syndrom předávkování fantas- tičnem. Přízemí školy je doslova narváno vším možným, co se k neexistujícím světům pojí. Jeden vedle druhého se tu těsnají stánky s figurkami, hračkami, plakáty, plac- kami, hrnečky, tričky, přívěsky, povlečením a vůbec s čím- koliv, z čeho lze vytřískat nějaký peníz. A že nejde o malé částky. Taková autentická hůlka Harryho Pottera vás vyjde na hezkých 999 korun, a to na ni máte ještě festivalovou slevu. Normálně je za jedenáct stovek. Když se labyrintem í í stánků pustíme do hlubin školy, otvírají se před námi další netušené věci. Herny virtuální reality v šatnách, simulá- tor vesmírné lodi v jakémsi kabinetu, tělocvična narvaná ode zdi ke zdi hráči her počítačových i deskových. Kaž- dých pár vteřin se kolem nás odehrává nějaká drobná epizoda, kterou jinde nezažijete. í í „Nebelvír, Nebelvír se jde fotit,“ vykřikuje kolemjdoucí j jinoch v kostýmu jakési obskurní postavy z Harryho Pottera. „Neslyšíš? Volají Nebelvír,“ šťouchne vedle nás stojící mladá dáma v sexy černém kostýmku Bella- trix Lestrangeové svou kamarádku. „Já nejsem Nebel- vír,“ odtuší dotázaná tak pohrdlivě, že ji to společně vír,“ odtuší dotázaná tak pohrdlivě, že ji to společně 35 35 ČiliChili 4 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

budou sedět, soustředěně poslouchat a klást zaujaté otázky. A bude jim jedno, že přednášející má na zádech křidélka a na čele roh. Jelikož právě skončila výtvarná dílna, přitočíme se k další okostýmované dvojici a dáváme se do řeči. Dozví- dáme se, že se jmenují Coco Pommel a Fluttershy. Jestli to nevíte, tak Coco Pommel není jeden z hlavních poníků, objevuje se jen v pár dílech a nemá element. „Je to taková pony verze Coco Channel. Tady kamarád je Fluttershy, ten je jeden z hlavních a má element Laskavosti. Každá hlavní postava v My Little Pony má jeden element přá- telství. Fluttershy Laskavost, Applejack Poctivost, Rarity Štědrost, Rainbow Dash Věrnost a Pinkie Pie Smích. Pak je ještě šestý element Magie, který má Twilight Sparkle,“ vysvětluje Coco zapáleně, zatímco Fluttershy si nervózně mne oko orámované rozteklou řasenkou a sune se od nás pryč. Aby nám neutekla i Coco, začnu vyzvídat, jak se k poníkům dostala a proč se převléká za postavičku kresleného seriálu pro čtyřleté holčičky. „Na poníky jsem přišla na internetu, líbí se mi vcítit se do role poníka,“ krčí rameny. „Nojo, na internetu ale člověk narazí na leccos,“ namítám a snažím se nedomýšlet, na co všechno by to něžné stvoření mohlo narazit a do jakých rolí by se mohlo vcítit. „Proč zrovna poníci?“ „Já ani nevím. Líbí se mi tu, jsem tu mezi kamarády,“ našpulí Coco zamyšleně rtíky. „My se scházíme docela často. V létě je velký con Czeques- tria. Během roku pak menší cony, k tomu se vždycky třeba jednou za měsíc udělá sraz v nějakém městě, a když máte v okolí víc Bronies, tak se scházíte vlastně pořád. A mě to baví s nimi být. Komunita Bronies je… prostě přátelská.“ … PROSTĚ PŘÁTELSKÁ Jestli jste ještě nepodlehli zvědavosti a nesjeli na YouTube pár MLP klipů, tak vám doporučuji to udělat. Jinak totiž nepochopíte, jak intenzivní gejzír pozitivity se ze seriálu line, a definici Bronies komunity jako „prostě přátelské“ bez toho zážitku nedoceníte. I na mě, ačkoliv se neidentifikuji s žádnou postavou a nemám element, začíná koncentro- vané přátelství doléhat. A je to vlastně hrozně fajn pocit. Bronies jsou hodně různorodá parta. Věkové, vzhledové, sociální a bůhvíjaké ještě rozdíly jsou tu ale naprosto nepod- statné. Každý se baví s každým, všichni se upřímně smějí jakémukoliv fóru a odměňují nadšeným potleskem koho- koliv, kdo se ujme slova. Když začne přednáška o akcích uplynulého roku 2017, panuje tu atmosféra jako na kon- certě. Přednášející je veselý třicátník v paruce a s křidélky na zádech, navlečený v kostýmu, který je velmi přiléhavý, leccos se pod ním rýsuje a ne všechno je břicho. Jinde by budil posměch nebo rozhořčení. Tady je to Jamis, šéf čes- kých Bronies, který v tom kostýmu objel doslova celý svět od St. Petersburgu přes Německo, Británii až po BabsCon v San Francisku. Když se podíváte na hlavní poníkovský portál equestriadaily.com, zjistíte, že MLP festivalů je tolik, že byste po nich mohli cestovat celý rok takřka nonstop. A to prosím mluvíme jen o velkých akcích, kam se sjíždějí tisíce Bronies okukovat dabéry a ilustrátory svého milova- ného seriálu a utrácet tisíce za značkové plyšáky. Když vez- meme v potaz i menší srazy, jako jsou česká Czequestria, multifandom cony typu PragoFFest nebo Festival Fantazie, srazy Bronies v Brně, Bratislavě a Ostravě a zimní poníkov- skou Karaoke párty, tak křidélka ze zad nemusíte sundat vůbec. A proč by to vlastně někdo dělal? Kouknu kolem sebe a vidím, jak parta velmi nesourodých lidiček nadšeně tleská zprávě, že čeští Bronies vybrali v dobročinné aukci 130 tisíc korun a poslali je spolku Chewal, který se zabývá hipoterapií. Proč by někdo chtěl z téhle oázy magického přátelství vycházet do reality, kde stále častěji vítězí vul- garita a primitivní agrese, ptám se sám sebe. Odpověď mě nenapadá. TAJEMSTVÍ ŽIVOTA Když se vydáme na cestu domů, zjišťuji, že takhle neuva- žuji sám. Vycházíme z Modré školy. Venku stojí na mrazu postavy z různých koutů popkulturního univerza, propo- jené zálibou v nikotinu. Harley Quinn tu bafá s jakýmsi vesmírným žoldákem, Gilderoy Lockhart si připaluje od nindži s plyšákem na rameni, opodál se klepe Rumcajs a jeho Manka, která opovrhla kabátem, aby nezakryla svůj pozornost budící dekolt. „Víš co,“ pronese zničeho- nic zamyšleně kolega fotograf, „já je úplně chápu. Před- stav si, že děláš někde v kanceláři, všichni kolem tebe jsou stejný, všude je hrozná nuda, lidi si nadávají, ale tobě je to jedno, protože víš, že jsi poník a že za týden poletíš s dal- šími poníky do Moskvy, a tam budou další stovky poníků a všichni budete kamarádi.“ A tak to je. S Bronies jsem se sice viděl dvakrát v životě, ale jsem skálopevně pře- svědčen, že rozlouskli tajemství života, vesmíru a vůbec. Friendship is Magic, přátelé. Ať žijí poníci! < Reportáž 36

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

Víš,žejsiponíkažezatýden poletíšsdalšímiponíkydo Moskvy,atambudoudalší stovkyponíkůavšichni budetekamarádi. 37 ČiliChili 4 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

„LidévNigériijsoumožnáchudí,aletakéjsouvděční,milujícíavstřícní.Takžekdyžužsedomaněcovaří, nevařísejenproblízkourodinu,aleprocelouulici.Dveřejsouotevřenéakaždýmůžepřijítanajístse– takhlesetodělávAfrice.“AtakjsmesesvěčněusměvavouJessicourozhodliudělattradiční„stew“čili dušenémasoprocelépražskéModřany.Kdybytototižbylojenomnanás,taktamsedímeajímeještědnes. Nigerijskédušení Do velkého hrnce nalijte litr vody, vložte do ní hovězí kostky a dejte vařit. Přidejte zhruba dvě lžíce kari, lžičku tymiánu, rozmarýnu, sušeného česneku, zázvoru, osolte a opepřete. Hovězí se dělá nejdéle, proto jde na řadu jako první. Jakmile se zatáhne, při- dejte do hrnce kuře. Společně se budou dusit asi hodinu, pak vyn- dejte kuře a nechte ještě hovězí vyvářet, ať je měkké. A  pusťte se do ryb. Makrely nakrájejte na válečky (cel- kem 6 až 8 kusů), vložte je do vody a vytáhněte, přesněji palci vytlačte, ze středu vnitřnosti. Uvidíte, že je to jednodušší, než to vypadá. Získáte tak duté rybí válečky, ty ještě očistěte a opláchněte. Je čas na základ. Nakrájejte raj- čata na menší kousky, spolu s jednou nakrájenou cibulí a chi- lli papričkami je šoupněte do mixéru, dolijte trochu vody a vše rozmixujte do hustého pyré. To přelijte do čistého hrnce a dejte vařit. Až začne omáčka probub- lávat, vmíchejte do ní protlak – zvýrazní chuť i barvu. Vařte ji tak dlouho, dokud se nevyvaří voda a omáčka není hustá. Vedle si na rozpáleném oleji ores- tujte druhou cibuli nakrájenou na půlkolečka. Jakmile zesklo- vatí, vmíchejte ji do omáčky. Asi po 10 minutách přidejte kostku až dvě bujonu. Vývar z  dru- hého hrnce přelijte přes cedník k omáčce, podle gusta dochuťte sušenými chilli papričkami, osolte a nechte probublávat. Přidejte rybu i hovězí, kuře vložte až po 10 minutách. Ještě chvíli vařte na mírném plameni, dokud nebude ryba hotová a hovězí tak akorát. Podávejte s rýží nebo brambo- rem. Přejeme vám „ounje ajeye o“! Sporák ČiliChili 4 | 2018 38

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

• 0,5kg hovězích kostek na guláš • 1kg kuřecích horních stehen (1 rodinné balení) • 2 celé makrely (ideálně čerstvé nevykuchané, případně mražené) • 1,5kg rajčat • 2 cibule • 3 až 5 čerstvých chilli papriček • 1 rajčatový protlak (150g) • 1–2 kostky bujonu • olivový olej • kari a bylinky, co dům dá: tymián, sušený česnek, zázvor, rozmarýn… • sušené chilli papričky podle chuti • sůl a pepř Conato potřebujete: Vlasovádiva zNigérie Jessica odjela z Nigérie za lepším – to našla v roce 2010 u nás v Česku, což je dobrá zpráva pro nás, co chceme být krásní, protože s vlasy umí zázraky. Jako vlasová sty- listka sbírá jednu cenu za dru- hou, přesto se v kadeřnictví pořád vzdělává. Jedna perla na závěr: během výletu do Plzně byla tak znuděná, že si z něj odvezla budoucího man- žela. Asi ji nalákal na pivo! Tip:Základemafrického dušenéhojsoutři ingredience–rajčata,cibule a olej.Jakémasopoužijete, jepakužjennavás.Někdo dávásušenéryby,někdo zasekráličínebokozímaso, kterésiv Nigériimálokdo můžedovolit.Patříalemezi největšílahůdky. Sporák 39

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

Konzum 40 Věci, které jsme objevili a které stojí za tovidět, slyšet, přečíst, stáhnout nebo objet. Text:MichalPařízek,Jan Studnička,ŠtefanŠvec, MarkétaBajerová Foto:archiv,Profimedia.cz Boom for Real! Jean-Michel Basquiat: Boom For Real! Schirn Kunst- halle, Frankfurt nad Mohanem, do 28. 5., www.schirn.de Minule jsme upozorňovali na vídeňskou výstavu Keitha Haringa, nyní přichází na řadu jeho kumpán, kamarád a někdejší souputník Jean-Michel Basquiat. Jeho výjimečná retrospektiva se po úspěšném angažmá v londýnské galerii Barbican stěhuje do Schirn Kunsthalle ve Frankfurtu nad Mohanem. Expozice je nazvaná podle Basquiatova termínu pro nadšení Boom For Real! A nad- šení byli i v londýnském Barbicanu, kde se retrospektiva stala vůbec nejnavštěvovanější výstavou v historii. Soubor obsahuje víc než sto originálních děl, která jsou zapůjčena ze sbírek slavných muzeí i soukromých kolekcí třeba Johnnyho Deppa nebo Johna McEnroea. Nechybí ukázky prvních mistrových tagů, originální filmové záběry nebo bohatý doprovodný program, v jehož rámci vznikl také povedený soundtrack, který najdete na Soundcloudu nebo na Spotify. VÝSTAVA Foto:RolandHagenberger

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

41 Nico na plátně Nico, 1988 Itálie/Belgie, 2017, 93 min, www.acfk.cz Ať už to způsobila smutná náhoda, nebo osud, snímek Nico, 1988, který mapuje poslední dny známé zpěvačky, herečky a modelky Christy Päffgenové známé jako Nico, vstupuje do kin pouhých několik týdnů poté, co zemřel Vojtěch Lindaur, hlavní organizátor jejího ilegálního koncertu v Praze v roce 1985. Obrázky z tehdejšího pověstného vystoupení se v životopisném snímku režisérky Susanny Nicchiarelli, ve kterém zpěvačku ztvárnila dánská herečka Trie Dyrholmová, objeví také. Bohužel ale mezi vrcholy jinak povedeného snímku zrovna nepatří, absence policejního zákroku je trestuhodná. S biografiemi slavných to není nikdy jednoduché, zvláště v případě takových ikon, jakou zpěvačka The Velvet Underground bezpochyby byla. Tvůrcům se ale podařilo tíživou atmosféru posledních dní někdejší hvězdy zachytit velice dobře. Rovnováha radosti a smutku Eels: The Deconstruction www.eelstheband.com Písničky Marka Olivera Everetta známého jako E a jeho skupiny Eels zazněly v tolika filmech a televizních seriálech, že na ně musel narazit snad každý, aniž nutně musí znát jejich alba. Jeden příklad za všechny: smutnící Hellboy a píseň Beaufitul Freak, která ve druhém díle příběhu velkého rudocha zazní téměř celá. Po vydání kolekce The Cautionary Tales of Mark Oliver Everett si kapela vybrala nutnou pauzu. Z frontmana se stal herec a nyní účinkuje již ve třetí sérii televizního seriálu Love. Eels se nyní po čtyřech letech vracejí s albem The Deconstruction. Snaží se poslucha- če povzbudit: „Svět se zbláznil, ale pokud hledáte, můžete najít spoustu krásného.“ Není třeba chodit daleko, stačí si pustit takovouhle hudbu. Talent na divná jména Jakub König: Zvíře jménem Podzim Praha, Paseka 2017 Kuba König, který mimochodem strávil pár pěkných let i v redakci ČiliChili, je multitalent, co dělá hudbu, kreslí komiksy i píše. Jeho zatím poslední hudební projekt se jmenuje Zvíře jménem Podzim a k němu vznikla i samostatná knížka, detektivka s několika různými zápletkami najednou. Je to úplně jiné čtení, než na jaké jsme běžně zvyklí, a narušovat si zaběhané způsoby je vždycky dobře. Tak si zapněte písničky, prohlídněte obrázky a nebojte se začíst... Sdílení je cesta Vero zdarma, iOS, Android Víme, co si asi říkáte. Další sociální síť, na kterou se nikdo nepřihlásí? Vždyť jsme se ještě ani nestihli všichni nepřihlásit na Snapchat! Ale Vero by vás mohlo bavit. Vero je totiž to, co chtěl být Instagram. Socka pro umělce, zapálené nadšence a chorobné sdíleče všeho doopravdy hezkého. A má chro- nologický feed, takže… uvidíme se tam. FILM ALBUM KNIHA ČiliChili 4 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

Brutal lowcost cestování Afrika pod stanem | Diáky 17. 4., 20.30–22.30, Bio Oko, Praha, www.biooko.net Slyšeli jste někdy jméno Slávek Král? My taky ne, ale tenhle chlápek dvakrát objel svět stopem a poznal Afriku jako nikdo. A bude o tom povídat v rámci dubnových Diáků kina Oko, kde si do sálu můžete vzít i pivko. Že to bude stát za to, dokazuje už anota- ce: „Jak si stopnout letadlo, loď, policejní auto, koně nebo pašeráky drog? Jaké to je, když vás obklíčí 200 slonů v safari? Jak náročné může být objet Mauritius na kole? Jak přespat u kolemjdoucích Masajů?“ Pro odpovědi přijďte do Oka. Čokoládový orgasmus Kavárna Chocco Caffé Smetanovo nám. 117, Litomyšl, www.ceskepralinky.cz Ulehčíme vám přemýšlení, až zase budete v sobotu váhat, kam zajet na výlet. Sedněte do auta, zajeďte do Litomyšle, projděte si zámek spolu se Smetanovým domkem, zamiřte do vedlejšího parku plného Zoubkových soch a přes Váchalův román vyrytý ve fasádě domu čp. 127 na náměstí zamiřte rovnou do kavárny Chocco Caffé. Tam sice bude plno, ale stojí za to si počkat, dát si dort a jedny z nejlepších čokoládových pralinek domácí výroby, co jsme kdy měli. Foto:FacebookSlávekKrál Foto:FacebookChoccoCaffé Konzum 42 PŘEDNÁŠKA Billboardy na trampu Triffids Age & Trampové do 13. 4., galerie kina Kotva, Lidická třída, České Budějovice, www.kinokotva.cz Pražáci o  Českých Budějovicích sice tvrdí, že jsou největší vesnicí pod Kletí, ale místní vědí své. V Budějovicích najdete nejen čistý vzduch a cyklostezku na Hlubokou, ale i zajímavou galerii v místním artovém kině Kotva. Od roku 2008 v ní fotograf a kurátor Václav Němec uspořádal 114 fotografických výstav. Ta současná hostí dva (pražské) autory Tomáše Teodosijeva a Oldřicha Malachtu. Teodosijev vystavuje soubor fotografií billboardů v  noční industriální krajině kolem Prahy, Olda Malachta, který z města naopak utíká, vystavuje dokument z víkendového života partičky severočeských trampů. VÝSTAVA Foto:TomášTeodosiev

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

43 ČiliChili 4 | 2018 Ryan Gosling v pixelech Hotline Miami 1 + 2 Windows, Mac, Linux, Playstation, Android Máte rádi extrémní násilí, adrenalin a osmdesátkové vizuály? Tak je tahle pecka pro vás. Možná jste ji před pár lety, když vyšla, přehlédli jako my. A byla to chyba. Představte si film Drive kombi- novaný s Johnem Wickem a to všechno na steroidech a metamfetaminech. Nasadíte si zvířecí masku a likvidujete ruskou mafii v jednom z nejdravějších bojových mechanismů poslední dekády. Takže pokud rádi kopete lidi do hlavy, můžete pořídit oba dva díly Hotline Miami za necelých dvacet éček. Létající koberec Baba Zula 19. 4., Palác Akropolis, Praha, www.rachot.cz Turecká psychedelie je v hudebních kruzích pojem už od šedesátých let minulého století. Snahy umlčet svobodného ducha jsou sice v současném Turecku silné, ale naštěstí se to pořád nedaří. Jedním z hlavních jmen tamní undergroundové scény je istanbulská skupina Baba Zula, která 19. dubna vystoupí vůbec poprvé v Praze. V Paláci Akropolis přistane bohatě zdobený létající koberec plný orientálních rytmů a nečekaných propojení experimentální elektroniky a tajuplných melodií Středního východu. Baba Zula prosluli také hutnými a divokými koncerty, které připomínají omamné seance, na nichž nechybí extravagantní kostýmy ani břišní tanečnice. „Když o válce vyprávějí ženy, v těch příbězích není nebo téměř není to, co jsme jinak v tomto ohledu zvyklí slyšet nebo číst: není tam nic o tom, jak jedni lidé hrdinně zabíjeli jiné lidi a zvítězili. Nebo prohráli. Jaká u toho byla technika a jací generálové. Ženská líčení jsou jiná a o něčem jiném. Ženská válka má své barvy, své vůně, své světlo a svůj pocitový prostor. Svá vlastní slova. Nejsou tam váleční rekové a jejich neuvěřitelná hrdinství, jen prostě lidé nucení dělat věci pro člověka nelidské. A trpí tam nejen oni (lidé!), ale i země, ptáci a stromy. Všechno, co tu žije společně s námi. To všechno trpí beze slov, což je ještě hrůzyplnější.“ SvětlanaAlexijevičová: Válka nemá ženskou tvář www.pistorius.cz Poštovní rock žije Godspeed You! Black Emperor 19. 4, Divadlo Archa, www.divadloarcha.cz Obaly, na nichž není ani název kapely, ani alba. Mediální prezentace omezená na mi- nimum. Bez jakýchkoliv oficiálních fotek. Přes nulové ambice a trestuhodnou absenci jakéhokoliv promotion patří Godspeed You! Black Emperor k nejslavnějším skupi- nám postrocku. Jejich zvukový vesmír je ale opravdu bohatý. Loni se přihlásili s albem Luciferian Towers, které bezpochyby patří k nejlepším dílům jejich kariéry. Křišťálově tvrdá, dotažená a vycizelovaná kolekce otevírá zdánlivě vyčerpanému žánru mnoho dalších cest. Ostatně můžete se nechat přesvědčit v pražské Arše. KONCERT

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

44 ,QWHUQHWYöFÈ Tadyje Vodafonovo ,QWHUQHWYöFÈ 44 3IJÈVOXwHQVWYÈ 46 Zadáno pro Vodafone 48 9wHFKQRRWHOHIRQHFK 49 1DEÈGNDSURYöUQÄ 58 3IJHGSODFHQ¼QDEÈGND 60 3IJLSRMHQÈV9RGDIRQHP 62 1DEÈGND 64 7DULISURPODGÄ 65 7DULI\SURILUP\ 66 9RGDIRQH3DVV 70 7DULI\SURMHGQRWOLYFH 72 5RGLQQÄWDULI\ 74 9ÈFHQDvodafone.cz/internet-veci 0¼PHSURY¼VÕŔDVQRXQRYLQNX-HWRVÈļ1%,R7œHY¼P WRQLFQHIJÈN¼"1HGLYÈPHVHDOHGRSRUXèXMHPH]E\VWIJLW 1DUR]GÈORGEöŔQÄPRELOQÈVÈWöMDNML]Q¼WHQHQÈ1%,R7 XUèHQDDQLNWHOHIRQRY¼QÈDQLNHVMÈŔGöQÈ)DFHERRNXDOH SURFK\WUÄYöFL3URSIJLSRMRY¼QÈFK\WUØFKYöFÈNLQWHUQHWX NVREöQDY]¼MHPNY¼PNYDwHPXGRGDYDWHOLHOHNWIJLQ\èL NYDwHPX]WUDFHQÄPXNXIUXQHERSHMVNRYL-HWRVÈļSUR LQWHUQHWNWHUØXŔEU]\]PöQÈŔLYRWQ¼PYwHP 6WYRIJLOLMVPHVÈļ SUREXGRXFQRVW &RY¼PSIJLQHVH" 0RŔQRVWLFK\WUØFKYöFÈVHUR]wLIJXMÈWÈPŔHNRPXQLNXMÈVMLQØPL YöFPLQHERVèORYöNHP QDSIJÈNODGSURVWIJHGQLFWYÈP6,0 NDUW\

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

DY]¼MHPQöVLY\VÈODMÈVLJQ¼O\SU¼YöSIJHVVÈļ1%,R7 ,GHDLQWHUQHWXYöFÈMHYODVWQöXŔGRFHODVWDU¼e0\wOHQND ŔHE\VSROXYöFLD]DIJÈ]HQÈNRPXQLNRYDO\QDY]¼MHPY]QLNOD PLQLP¼OQöSIJHGOHW\pY\VYöWOXMH*¼ERU3HWH+HDGRI ,R7SUR0DêDUVNRDçHVNRXUHSXEOLNXe=SņVREMDNØP GQHVSRXŔÈY¼PHLQWHUQHWVHYODVWQöY\YLQXO]HY]¼MHPQÄ NRPXQLNDFH]DIJÈ]HQÈpGRG¼Y¼$Q\QÈ9RGDIRQHVSXVWLOMDNR SUYQÈ1%,R7VÈļYçHVNÄUHSXEOLFHDWDNÄMHGQX]SUYQÈFK Y(YURSöNWHU¼VSOģXMHKODYQÈVYöWRYØVWDQGDUG*333IJLYÈWDO WÈPEXGRXFQRVWNWHU¼NQ¼PPÈIJÈPÈORYØPLNURN\

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

&21œ6ç(.œ61%,27" 9FK\WUÄPPöVWöY¼PVÈļVDPDQDMGH PÈVWRN]DSDUNRY¼QÈXSR]RUQÈSRSHO¼IJH QDSOQØNRQWHMQHUQDMGHY¼P]WUDFHQÄKR SVDDHOHNWU¼UQXQHFK¼Y\URELWSIJHVQöWROLN HQHUJLHNROLNVHYHYDwÈPöVWVNÄè¼VWLQHER YVLVSRWIJHEXMH.RPEDMQSRwOHQDWRSROH NWHUÄMHSU¼YöWDNDNRU¼W]UDOÄQDVNOL]Hģ DIJÈGÈVLGRSUDYXSRGOHSURYR]XWDNDE\ QHY]QLNDO\]¼FS\.G\VHWRVWDQH"3RGOH *¼ERUDMHWDNRYØWRFK\WUØVYöWRW¼]NRXS¼U OHW$P\VHVYRX1%,R7VÈWÈMVPHQDQöM SIJLSUDYHQL6WRMÈQDUREXVWQöMwÈPV\VWÄPXQHŔ NODVLFN¼eWHOHIRQRYDFÈpVÈļDP¼WXGÈŔOHSwÈ SURSXVWQRVWGREXGRYı¼GRYö]GRO¼RMHGQX DŔGYö]GLYÈFHQHŔNODVLFNØVLJQ¼O7RŔHP¼WH YRGRPöUYHVNOHSöMÈWHG\YFK\WUÄPRGHèWX QH]DEU¼QÈ7DNŔHXŔQHEXGHWHPXVHWGIJHSöW GRPDDèHNDWQDS¼QDVWXŔNRXFRVLèÈVOD ]YRGRPöUX]DSÈwH&RQDWRIJÈN¼WH" 27(9¨5œ0(\'9(ı(=¨7ı.8 1DwHFK\WU¼VÈļMHWXSURWRDE\]OHSwRYDOD ŔLYRW\DwHWIJLODèDVSIJÈURGQÈ]GURMHLSHQÈ]H DXPRŔģRYDODEH]SHèQRXNRPXQLNDFL PH]LMHGQRWOLYØPLeYöFPLp6WYRIJLOLMVPH EXGRXFQRVWDWHêXŔGRQÈVWDèÈMHQYNURèLW 9ØUREFLDSRVN\WRYDWHOÄVOXŔHE]HYwHFK RGYöWYÈPDMÈNGLVSR]LFLNRPXQLNDèQÈPRGXO\ DQDSIJÈèRGYöWYÈPLY\YÈMHMÈFK\WUÄYØUREN\ DSIJÈVOXwHQVWYÈ 2WRPFRYwHFKQRMHYHVYöWö FK\WUØFKYöFÈPRŔQÄY¼VEXGHPH NDŔGØPöVÈFLQIRUPRYDWYQDwHP QRYÄP1%,R7VHUL¼OX 3$5.8-7(61œ0,0¨6729œ0 8œ1,.\'21(9<)28.1( 0LPRFKRGHPWRFK\WUÄSDUNRY¼QÈMHUHDOLWRX XŔGQHV9RGDIRQHÕVSöwQöRWHVWRYDO DSIJHGVWDYLOMHKRNRQFHSWQDNRQIHUHQFL ,\'&,R7)RUXP=¼NODGHPeFK\WUÄKR SDUNRYLwWöpMHVHQ]RU]DEXGRYDQØQD SDUNRYDFÈPPÈVWöG¼OHSRWIJHEXMHPHSURJUDP SURVEöUGDWRMHKRREVD]HQRVWLDPRELOQÈ DSOLNDFL èLZHERYRXVWU¼QNX

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

SIJHVQLŔVLSIJHG SIJÈMH]GHP]DUH]HUYXMHWHNRQNUÄWQÈSDUNRYDFÈ PÈVWRQDNRQNUÄWQÈèDVD]DSODWÈWH7DG¼¼¼¼ 1DSLORWQÈFKFK\WUØFKSDUNRYLwWÈFKVHXŔ SUDFXMH 320Ņœ(0(9œ0/¤3(\'¸&+$7 \'DOwÈY\FK\W¼YNDNWHU¼SIJLwOD]FK\WUÄ EXGRXFQRVWLXŔGQHVMHRQOLQHPRQLWRULQJ RY]GXwÈSURNWHUØMH1%,R7LGH¼OQÈ1D Y\EUDQ¼PÈVWDVHQDLQVWDOXMÈVHQ]RU\ DQDPöIJHQÄKRGQRW\VHRGHVÈODMÈGRGDWDE¼]H NWHU¼MHY\KRGQRWÈ3RGOHYØVOHGNņSDN PRKRXPöVWDUHDJRYDWQDDNWX¼OQÈVLWXDFL DQDSIJÈNODGRPH]LWGRSUDYX ,QWHUQHWYöFÈ 45

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

46 3IJÈVOXwHQVWYÈ 9ÈFHQDvodafone.cz/prislusenstvi &KFHWHVLXŔÈWNRSHF]¼EDY\Y\FKXWQDWKXGEXIRWRJUDIRY¼QÈQHERMHQRFKU¼QLWVYņM FK\WUØWHOHIRQ"0¼WH]èHKRY\EÈUDW6QDEÈGNRXSIJÈVOXwHQVWYÈY¼PSRUDGÈWIJHEDQDwL SURGHMFL]SUDŔVNÄ1¼URGQÈXOLFH 3RIJLêWHVLNRPSOHWQÈY\EDYHQÈ Ochranatelefonu TVRZENÁ SKLA &KU¼QÈFLWOLYØGLVSOHMSIJHG UR]ELWÈPDSRwNU¼E¼QÈP 1DOHSHQÈ]GDUPDYQDwÈ SURGHMQö KRYTY A POUZDRA =DGQÈNU\W\QHERVLOLNRQRY¼ SRX]GUDRFKU¼QÈWHOHIRQ SIJLEöŔQØFKQ¼UD]HFK Nacesty \'5œœ.<\'2$87$ 3URYDULDELOQÈDEH]SHèQÄ XPÈVWöQÈ]DIJÈ]HQÈQDSDOXEQÈ GHVNX $8721$%¨-(ç.< 8QLYHU]¼OQÈSURUņ]QÄGUXK\ WHOHIRQņQDYLJDFHKDQGVHW\ QHERSIJHKU¼YDèHVPLFUR86% POWER BANKY 3RVORXŔÈSURDŔ QöNROLNDQ¼VREQÄQDELWÈ WHOHIRQXL3RGX*36QDYLJDFH 03SIJHKU¼YDèHIRWRDSDU¼WX QHERGLJLW¼OQÈNDPHU\ Provášnivé fotografy 3$0õĻ29¤.$57< 6QDGQRXORŔÈWHQHMHQ IRWRJUDILHDYLGHDDOHWDNÄ KXGEXQHERMLQ¼GDWD\'ÈN\6\' DGDSWÄUXMHVQDGQRSIJHQHVHWH QDSIJÈèSODWIRUPDPL 6(/),(7<ç( 1DVWDYÈWHGÄONXSRGOHSRWIJHE\ SRPņŔHY¼PLRWRèQØwURXE VWDWLYXSURIL[DFLWHOHIRQX 2G.è 2G.è 2G.è &HQ\XY¼GÈPHYèHWQö\'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ 2G.è 2G.è 2G.è 2G.è

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

6OHYD.è 3IJLQ¼NXSXSIJÈVOXwHQVWYÈ YKRGQRWöDOHVSRģ.è 3IJÈVOXwHQVWYÈ 47 Promilovníky hudby SLUCHÁTKA 3RVORXFKHMWHKXGEX DWHOHIRQXMWHEH]QXWQRVWL GUŔHWWHOHIRQYUXFH REPRODUKTORY .SRVOHFKXKXGE\Y¼PVWDèÈ PÈWEOXHWRRWK Promilovníky zábavy DRONY  3RIJL]XMWHVNYöOÄ]¼EöU\ DXŔÈYHMWHVLKU\VY\FK\WDQØP VWURMHPQDG¼ONRYÄRYO¼G¼QÈ CHYTRÉ HODINKY çWöWH606DSIJLWRPKOÈGHMWH VYņMWHSLVSRUWRYQÈYØNRQ Novinka \'öWVNÄKRGLQN\7&/ 029(7,0()DPLO\:DWFK  9KRGQÄSRNXGGÈWöWLMHwWöQHFKFHWH SRIJL]RYDWPRELOQÈWHOHIRQDOHFKFHWH EØWYHVSRMHQÈ  9RO¼QÈKODVRYÄ]SU¼Y\DREU¼]NRYÄ ]SU¼Y\  %DUHYQØGRW\NRYØGLVSOHM  8UèHQÈSIJHVQÄSRORK\SRPRFÈ *36$*36/%6:,),  9]G¼OHQÄQDVWDYRY¼QÈKRGLQHN FK\WURXDSOLNDFÈ  6QDGQÄRYO¼G¼QÈ 0RGHUQÈGHVLJQDYHVHOÄEDUY\ .YDOLWQÈ]SUDFRY¼QÈ 2G.è 2G.è 2G.è 2G.è .è

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

48 Zadáno pro Vodafone Více na nadacevodafone.cz „Neházej todokoše, odnestonakompost,“ posílaly nás na zahradu VH]E\WN\RGREöGDQDwH]NXwHQÄEDELèN\$MHMLFKPRXGURVWVHYUDFÈ GRKU\.RPXQLWQÈ]DKUDG\DNRPSRVWRY¼QÈWRWLŔGREØYDMÈLPöVWD .RPSRVWRYDQÄGREUR OLGPLILUPDPLDGDOwÈPLRUJDQL]DFHPLSURSDJXMH NRPSRVWRY¼QÈDSöVWRY¼QÈYHPöVWö \'ņOHŔLWRXVRXè¼VWÈWöFKWRDNWLYLWMHLSIJHKOHGQ¼ PDSDPDSNRF]NWHU¼]¼MHPFņPRGKDOÈNGH QDMGRXNRPSRVWÄU\YHIJHMQöSIJÈVWXSQÄYQLW- UREORN\]¼KRQN\èL]DKUDG\1DMHMÈPY\OHSwHQÈ VHORQLSRGÈOHOL-DNXE5HLFKOsDXGLWRUDRGERUQÈN QDRSWLPDOL]DFLSURFHVņ8PRŔQLOPXWRJUDQW SURJUDPX5RNMLQDN1DGDFH9RGDIRQH e-VHPKUGØQDWRŔHVHQ¼PSRGDIJLORPDSX PRGHUQL]RYDWDXŔLYDWHOVN\]SIJÈVWXSQLW $NWX¼OQöP¼PHUHJLVWURYDQØFKVNRURPÈVW SRFHOÄPçHVNXDSRèHWWöFKNWHIJÈPDMÈRWÄPD ]¼MHPVW¼OHURVWHpUDGXMHVH-DNXE3RNXG P¼WHLY\SURVSöwQÄQ¼SDG\NWHUÄY\XŔLMÈ WHFKQRORJLHSURGREURVSROHèQRVWLPUNQöWHQD nadacevodafone.cz &RŔRWRSUROLGLŔLMÈFÈQDYHVQLFLQHQÈNRPSRVW QLFY]¼FQÄKRDOHYHPöVWHFKNRQèÈVOXSN\ RGEUDPERUYØKUDGQöYSRSHOQLFL9]KOHGHP NHVWRXSDMÈFÈPHNRORJLFNØPVQDK¼PVH QDwWöVWÈVLWXDFH]DèÈQ¼PöQLWDRE\YDWHOÄ PöVWVLXYöGRPXMÈŔHPRKRXEU¼WRKOHGMDN QDŔLYRWQÈSURVWIJHGÈWDNQDYODVWQÈSURVSöFK 3URWRVLREOÈELOLGRP¼FÈYHUPLNRPSRVWÄU\ XèÈVHMDNSUDFRYDWVSņGRXD]DNO¼GDMÈ NRPXQLWQÈ]DKU¼GN\ e/LGÄVHGQHVYÈFH]DMÈPDMÈRWRRGNXGMÈGORQD MHMLFKVWROHSRFK¼]ÈçDVWRE\PRŔQ¼PöOLFKXļ LDPELFHVDPLQöFRSöVWRYDWMHQŔH]DKU¼GND KRGLQXFHVW\RGPöVWDQHQÈSUDNWLFN¼DWDN WRY]GDMÈ.RPXQLWQÈ]DKUDG\DOHWRWRPöQÈ =DOÈWVYÄIJHGNYLèN\PņŔHWHWIJHEDFHVWRX ]SU¼FHpIJÈN¼5DGND3RNRUQ¼]HVSROHèHQVN\ SURVSöwQÄKRSRGQLNX.RNR]DNWHUØPH]L Xxxxxxx xxxxxxx xxxx Workshopy,nakteré VHPņŔHWHWöwLW .¼PRwLYNYöWQÈNX 3UDKD

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

&KFHWH]MLVWLWNWHUØPURVWOLQ¼PVH VSROHèQöOÄSHURVWHQHERPLOXMHWHLWDOVNRX NXFK\QLDFKFHWHVLSöVWRYDWYwHFKQR FRNQÈSRWIJHEXMHWH"\'RVWDQHWHUDGXMDN URVWOLQ\GREIJHQDNRPELQRYDWDE\VWHPöOL ]SöVWRY¼QÈUDGRVW2VDGÈWHVLLVDPR]DYOD- ŔRYDFÈWUXKOÈN\ 6H]QDPWHVHSURSROLVYèHOÈYRVNDPHG 3UDKD

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

3RQRIJÈWHVHGRVYöWDYèHOÈFKSURGXNWņ DGR]YÈWHVHMDNMHYèHO\Y\U¼EÈ=SUDFXMHWH VLSURSROLVGRWLQNWXU\DRFKXWQ¼WHUņ]QÄ GUXK\PHGX\'RNRQFHVHQDXèÈWHYØUREX EDO]¼PXQDUW\]HYèHOÈKRYRVNXDSURSROLVX 0ÈFK¼PHVL]HPLQX PÈVWRDGDWXPEXGHXSIJHVQöQR

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

.DŔG¼URVWOLQDSRWIJHEXMHWURFKXMLQÄSRG- PÈQN\DSODWÈWRLSUR]HPLQX7IJHEDPUNHY YHVWHMQÄPVXEVWU¼WXMDNRUDMèHUR]KRGQö QHY\SöVWXMHWH-DNVLQDPÈFKDWYKRGQRX VPöVDE\YDwHURVWOLQ\E\O\VSRNRMHQÄ" Více na www.kokoza.cz

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 49 Více na vodafone.cz Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MHX]DYIJHQÈ ÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL Vodafone Smart E8 LG K4 2017 Nokia 2 Ceny &HQ\VHPRKRXYSUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMYFP FP FP FP Rozlišení displeje ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% Procesor ²*+] ²*+] ²*+] 7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rs 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

2200 2500 4100 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrs rrs rrs %OXHWRRWK r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr rr rr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

/7(   5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

²² ²² ²² Speciální certifikace s s s )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM /HSwÈ cenapro YöUQÄ 3URYöUQÄ]¼ND]QÈN\ P¼PHWHOHIRQ\ za lepší cenu. Více QDVWUDQ¼FKs 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ VYBRANÉPRODEJNY 652=k¨ı(1281$%¨\'.28 7(/()21Ņ$7$%/(7Ņ Brno • *DOHULH 9DģNRYND • 0DVDU\NRYD • OC Olympia çHVNÄ %XGöMRYLFH • ,*<&HQWUXP 3UDŔVN¼ +UDGHF.U¼ORYÄ • 2&)XWXUXP -LKODYD • &LW\3DUN .DUORY\9DU\ • =H\HURYD 277/13 /LEHUHF • OC Nisa 0ODG¼%ROHVODY • OC Olympia 0RVW • 5DGQLèQÈ 2ORPRXF • *DOHULH Šantovka • Globus 2VWUDYD • Avion 6KRSSLQJ3DUN • 1RY¼.DUROLQD 3DUGXELFH • $WULXP3DODFH 3O]Hģ • Q¼PöVWÈ Republiky 3 Praha • &HQWUXP Chodov • &HQWUXP çHUQØ0RVW • \'HMYLFN¼ • Jugoslávská 11 • NC Eden • 2&$UN¼G\ • 2&$WULXP )ORUD • OC Novo- GYRUVN¼3OD]D • 2&1RYØ Smíchov • 2&/HWģDQ\ • Palladium • Václavské Q¼PöVWÈ 3URVWöMRY • .RQHèQ¼ 7¼ERU • (UEHQRYD 7HSOLFH • Q¼PöVWÈ Svobody 3316 µVWÈQDG/DEHP • 2&)RUXP =OÈQ • NYöWQD Všechny SIJÈVWURMHMHPRŔQÄ REMHGQDWGRNWHUÄNROL SURGHMQ\RVREQö nebo e-mailem.

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

50 3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 1DEÈGNDFK\WUØFKWHOHIRQņ 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL Xiaomi Redmi 5A Vodafone SmartN8 Huawei Y6 2017 Nokia 3 Lenovo Moto E4 Plus Samsung Galaxy J3 2017 Ceny &HQ\VHPRKRXYSUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .è .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost ]ODWREÈO¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK SRVOHGQÈwDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V ]ODW¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje 720 × 1280 720 × 1280 720 × 1280 720 × 1280 720 × 1280 720 × 1280 &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% *%*% *%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% r*% r*% r*% Procesor ²*+] ²*+] ²*+] ²*+] ²*+] ²*+] 7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

3000 2400 3000 5000 2400 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrs rrr rrs rrs rrr rrs %OXHWRRWK r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè rr rr rr rr rr rr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

/7(       5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

²² ²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace s s s s s s )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV\'3+DMVRXSODWQÄGRDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ 3URYöUQÄ]¼ND]QÈN\ P¼PHWHOHIRQ\ ]DOHSwÈFHQX9ÈFH QDVWUDQ¼FKs Dual 6,0 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ /HSwÈ cenapro YöUQÄ

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 51 Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL Více na vodafone.cz Xiaomi Redmi Note 5A Prime Nokia 5 Samsung Galaxy J5 2017 Vodafone SmartV8 Sony Xperia XA1 Huawei P10 lite Ceny &HQ\VHPRKRXYSUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .è .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost ]ODW¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHVKRSX SRVOHGQÈwDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V SRVOHGQÈwDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje ² ² ² ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% *%*% *%*% DŔ*%*% *%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% r*% r*% r*% Procesor ²*+] ²*+] ²*+] ² (4²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

² ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

² ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%&s 0LFUR86%s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

 3000 3000 3000 2300 3000 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrr rrr rrr rrr %OXHWRRWK r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè rr rr rr rr rr sr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

/7(       5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

²² ²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace s s s s s s )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM Dual 6,0 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ /HSwÈ cenapro YöUQÄ 9R/7( D:L)L volání

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

52 3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL 1DEÈGNDFK\WUØFKWHOHIRQņ Huawei P Smart LG Q6 Samsung Galaxy Xcover4 Samsung Galaxy A3 (2017) Apple iPhone SE 32/128 GB Samsung Galaxy A5 (2017) Ceny &HQ\VHPRKRXYSUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .è .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK *%YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr L26r $QGURLGr \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje ² ² 720 × 1280 720 × 1280 ² 1080 × 1920 &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% *%*% DŔ*%*% DŔ*%*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% r*% –/– r*% Procesor ²*+] ²*+] ²*+] ²*+] ²*+] ²*+] 7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%&s /LJKWQLQJs 0LFUR86%&s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

3000 3000 2800 2350 QHXY¼GÈVH 3000 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrs rrs rrr rrr rrr %OXHWRRWK r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè rr rr sr rr sr rr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

/7( 800/900/1800/ 700/800/850/900/ 800/850/900/1800/ 800/850/900/1800/ 800/850/900/ 700/800/850/900/ 5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

²² ²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace – IP52 ,3 ,3 – ,3 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM 0LFUR6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ /HSwÈ cenapro YöUQÄ /HSwÈ cenapro YöUQÄ 3URYöUQÄ]¼ND]QÈN\ P¼PHWHOHIRQ\ za lepší cenu. Více QDVWUDQ¼FKs 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 53 Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL Více na vodafone.cz Huawei P20 lite Sony Xperia XA2 LG G6 Samsung Galaxy A8 (2018) Nokia 8 Xiaomi Mi MIX 2 Ceny &HQ\VHPRKRXYSUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .è .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND 250 .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost QRYLQNDGRVWXSQ¼ YSUņEöKXPöVÈFH QRYLQNDGRVWXSQ¼ YSUņEöKXPöVÈFH YHVKRSX ]ODW¼DwHG¼YDULDQWD GRVWXSQ¼YHVKRSX SRVOHGQÈwDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V YHVKRSX 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje ² ² ² ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r7% r*% r*% ss Procesor ² ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

²*+] ² ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

² ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

² ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

² ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

2900 3300 3300 3000 3090 3400 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrr rrr rrr rrr %OXHWRRWK r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè rr rr sr sr sr sr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

/7(        5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

²² ²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace – – ,3 ,3 IP54 – )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ Dual 6,0

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

54 3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ Sony Xperia XZ1 Compact Apple iPhone 7 32/128GB Huawei P20 Samsung GalaxyS8 Huawei Mate 10 Pro Sony Xperia XZ2 Ceny &HQ\VHPRKRXYSUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .è .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost *%YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK QRYLQNDGRVWXSQ¼ YSUņEöKXPöVÈFH YHVKRSX SRVOHGQÈwDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V QRYLQNDGRVWXSQ¼ YSUņEöKXPöVÈFH YHVKRSX 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr L26r $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje 720 × 1280 750 × 1334 1080 × 2244 ² 1080 × 2160 1080 × 2160 &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% –/– –/– r*% –/– r*% Procesor 8× ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

²7ZLVWHU \'0,360+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

8x ²*+][*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

8x ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

8× ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

²*+] 7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%&s /LJKWQLQJs 0LFUR86%&s 0LFUR86%&r 0LFUR86%&s 0LFUR86%&r )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr \'XDOSL[HO0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

2700 QHXY¼GÈVH 3400 3000 4000 3180 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrr rrr rrr rrr %OXHWRRWK r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr sr sr sr sr sr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

/7( 1800/2100/2600 2100/2600  2100/2600  2100/2600 700/800/850/1700/ 2300/2600 5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

²² ²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace ,3 ,3 – ,3 ,3 ,3 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 1DEÈGNDFK\WUØFKWHOHIRQņ Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 55 Více na vodafone.cz Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. Apple iPhone 8 64/256 GB Samsung GalaxyS8+ Samsung GalaxyS9 64/256GB Huawei P20 Pro Apple iPhone 8 Plus 64/256 GB Ceny &HQ\VHPRKRXYSUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ    9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost ]HSWHMWHVHQ¼V SRVOHGQÈwDQFH]HSWHMWHVHQ¼V PRGU¼YDULDQWDsQRYLQND GRVWXSQ¼YSUņEöKXPöVÈFH YHVKRSX QRYLQNDGRVWXSQ¼YSUņEöKX PöVÈFHYHY\EUDQØFK SURGHMQ¼FK ]HSWHMWHVHQ¼V 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 L26r $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr L26r \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje × ² ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ ss r*% r*% ss ss Procesor ×0RQVRRQ0LVWUDOQP × ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

× (²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

² ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

²0RQVRRQ0LVWUDOQP 7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ /LJKWQLQJr 0LFUR86%&r 0LFUR86%&r 0LFUR86%&s /LJKWQLQJr )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr \'XDOSL[HO0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

QHXY¼GÈVH  QHXY¼GÈVH :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrr rrr rrr %OXHWRRWK r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr sr sr sr sr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

/7(      5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace ,3 ,3 ,3 ,3 ,3 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

56 3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. Samsung GalaxyS9Plus 64/256GB Samsung GalaxyNote8 Apple iPhoneX 64/256GB Nokia 130 Nokia 3310 CAT B30 Ceny &HQ\VHPRKRXYSUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .è .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 12 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost ]HSWHMWHVHQ¼V YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK ]HSWHMWHVHQ¼V YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr L26r EH]RSHUDèQÈKRV\VWÄPX 1RNLD6HULHVs EH]RSHUDèQÈKRV\VWÄPXs \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje 1440 × 2960 1440 × 2960 1125 × 2436 128 × 160 240 × 320 176 × 220 &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ0%0% ss *%0% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% ss r*% r*% r*% Procesor 8× ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

8× ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

6×0RQVRRQ0LVWUDOQP s s s 7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%&r 0LFUR86%&r /LJKWQLQJr 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV \'XDOSL[HO0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[ss 0SL[rs 0SL[rs )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ s s s .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

3500 3300 QHXY¼GÈVH 1020 1200 1000 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrs sss sss sss %OXHWRRWK r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr sr sr rr rr rr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

/7( 700/800/850/900/ 1500/1800/1900/ 2100/2600 700/800/850/900/ 1800/1900/2100/2300/ 2500/2600 800/900/1800/ 2100/2600 s s s 5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

²² ²² ²² ²² ²² 118 × 54 × 16 Speciální certifikace IP68 IP68 IP67 s s IP67 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM 0LQL6,0 0LFUR6,0 0LFUR6,0 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL 1DEÈGNDFK\WUØFKWHOHIRQņ

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 57 Vodafone Tab N8 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Apple iPad 32 GB Apple 10.5 iPad Pro 64/256/512 GB Apple 12.9 iPad Pro 512 GB Ceny &HQ\VHPRKRXYSUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost YHVKRSX YSURGHMQ¼FK VLQRYDWLYQÈPNRXWNHP YHVKRSX YHVKRSX 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr L26r L26r L26r \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje ² ² ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%QHXY¼GÈVH DŔ*%QHXY¼GÈVH 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% ss ss ss Procesor ²*+] ²*+] ²*+] QHXY¼GÈVH QHXY¼GÈVH 7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%s /LJKWQLQJs /LJKWQLQJs /LJKWQLQJs )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[ss 0SL[rr 0SL[sr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

4600 7300 8827 QHXY¼GÈVH QHXY¼GÈVH :L)L*36èWHèNDRWLVNņSUVWņ rrs rrr rrr rrr rrr %OXHWRRWK r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr sr sr sr sr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

/7(    5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace – – – – – )RUP¼W6,0 0LFUR6,0 0LFUR6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM 1DEÈGNDWDEOHWņ 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWDEOHWXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV\'3+DMVRXSODWQÄGRDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ /HSwÈ cenapro YöUQÄ /HSwÈ cenapro YöUQÄ 3URYöUQÄ]¼ND]QÈN\ P¼PHWHOHIRQ\ ]DOHSwÈFHQX9ÈFH QDVWUDQ¼FKs

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

1DEÈGNDSURYöUQÄ ]DOHSwÈFHQX 7\NWHIJÈXQ¼V]ņVW¼YDMÈGRYHGHPHRGPöQLW 1DEÈGNDSURYöUQÄVHY]WDKXMHQDYwHFKQ\GRVWXSQÄEDUHYQÄYDULDQW\GDQÄKRWHOHIRQX-HXUèHQDSUR]¼ND]QÈN\VSOģXMÈFÈSRGPÈQN\YöUQÄKR]¼ND]QÈND9RGDIRQXDSODWÈSIJL VRXèDVQÄPX]DYIJHQÈèLSURGORXŔHQÈVPORXY\V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈP.èDSRIJÈ]HQÈWHOHIRQXèLWDEOHWXQDVSO¼WN\YGDQÄYDULDQWö&HQ\XY¼GÈPHLV\'3+ DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\9ÈFHLQIRUPDFÈQDYRGDIRQHF]WHOHIRQ\SURYHUQHYRGDIRQHF]WDEOHW\SURYHUQHQHERXSURGHMQÈKRWØPX VodafoneSmartE8 1HMGRVWXSQöMwÈWHOHIRQ VSRGSRURX9R/7(D:L)L YRO¼QÈ 9HONØGLVSOHM \'ORXK¼YØGUŔEDWHULH µORŔLwWöRYHOLNRVWL*% 6NYöOØSRPöUFHQDYØNRQ 8wHWIJÈWH.è 9ÈFHQDvodafone.cz/telefony-pro-verne QHER 58 1DEÈGNDSURYöUQÄ .è .è²PöVÈFņ .è .è VodafoneSmartN8 6W\ORYØWHOHIRQVHèWHèNRX RWLVNņSUVWņ .YDOLWQÈ+\'GLVSOHM 6NYöOØ0SL[IRWRDSDU¼W *%ÕORŔLwWö D*%RSHUDèQÈSDPöWL 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è .è VodafoneSmartV8 &HORNRYRYØVW\ORYØWHOHIRQ V0SL[IRWRDSDU¼WHP 1¼GKHUQØ)+\'GLVSOHM )RWRDSDU¼WVUR]OLwHQÈP 0SL[ µORŔLwWöRYHOLNRVWL*% DRSHUDèQÈSDPöļ*% çWHèNDRWLVNņSUVWņ 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è .è +XDZHL< &K\WUØWHOHIRQ]D UR]XPQRXFHQX µFKYDWQØGHVLJQLYØNRQ 6NYöOØM¼GURYØSURFHVRU 0HGLDWHN 0SL[IRWRDSDU¼W *%YQLWIJQÈSDPöļ $QGURLG0DUVKPDOORZ 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è .è 6DPVXQJ*DOD[\$ 0RGHUQÈGHVLJQsHOHJDQFHYH VYÄQHMèLVWwÈSRGREö %ULODQWQÈYØNRQMDGHU .DSDFLWDYQLWIJQÈSDPöWL*% 0SL[UR]OLwHQÈIRWRDSDU¼WX $QGURLG0DUVKPDOORZ 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è .è

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

1DEÈGNDSURYöUQÄ 59 VodafoneTabN8 1HQ¼URèQÄPXXŔLYDWHOLSIJLQHVHYwHFR SRŔDGXMHDMHwWöQöFRQDYÈF 7DEOHWV+\'GLVSOHMHPRYHOLNRVWL 0SL[IRWRDSDU¼W 3RGSRUDSDPöļRYØFKNDUHW *%ÕORŔLwWöD*%5$0 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è .è +XDZHL3OLWH \'RNRQDOØVPDUWSKRQHVGYRMLWØP IRWRDSDU¼WHP 2SHUDèQÈV\VWÄP$QGURLG2UHR 3IJHGQÈIRWRDSDU¼W0SL[ 3URFHVRUVHèW\IJPLM¼GU\VWDNWHP*+] DèW\IJPLM¼GU\VWDNWHP*+] *%SDPöļD*%5$0 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è .è .è .è²PöVÈFņ .è .è 6DPVXQJ*DOD[\$ 

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

\'HVLJQVODGQØPLNIJLYNDPLVWDUDMÈFÈVH RSRKRGOQÄDHUJRQRPLFNÄRYO¼G¼QÈ (OHJDQWQÈU¼PHèHN]HVNODDNRYX *RRJOH$QGURLG 1RXJDW

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

 ,QWHUQÈSDPöļ*% .RPELQDFH0SL[D0SL[VHQ]RUXIRWRDSDU¼WX 3RGSRUDEUØOÈ*HDU95 8wHWIJÈWH.è 6RQ\;SHULD;$ 1HMOHSwÈIRWRDSDU¼WYH VYÄWIJÈGöYHOHJDQWQÈP EH]U¼PHèNRYÄPGHVLJQX %H]U¼PHèNRYØGHVLJQ =DGQÈIRWRDSDU¼W0SL[ DSIJHGQÈ0SL[ *RRJOH$QGURLG1RXJDW 2SHUDèQÈSDPöļ*% *%YQLWIJQÈSDPöļ 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è .è +XDZHL36PDUW 6PDUWSKRQHRGWUDGLèQÈKRYØUREFH VGYRMLWØPIRWRDSDU¼WHP GLVSOHMV)XOO+\'UR]OLwHQÈP *%RSHUDèQÈSDPöWL5$0 D*%LQWHUQÈÕORŔLwWö \'YD]DGQÈIRWRDSDU¼W\ V0SL[D0SL[VHQ]RUHP 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è .è

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

Více na vodafone.cz/predplacene-karty nebo 800 777 777 60 3IJHGSODFHQ¼QDEÈGND 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV\'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ 1HNDŔGØFKFHPÈWWDULIDWDNSURY¼VP¼PHSDU¼GQÈSIJHGSODFHQÄNDUW\6WDèÈVLMHQY\EUDW 9\EHUWHVL]QDwLFK SIJHGSODFHQØFKNDUHW Kartapropartunavolání 9FHQöNDUW\MHEDOÈèHNQHRPH]HQÄKR YRO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXQDSUYQÈPöVÈF 3RWÄVHEDOÈèHNREQRYÈ]D.èPöVÈèQö 1DVWDYHQÈO]HXSUDYLW $NWLYXMWHVL3URJUDPèW\IJNDDYROHMWHQD èW\IJLèÈVODGRYwHFKVÈWÈ]D.èPLQ 9RO¼QÈQDRVWDWQÈèÈVODYç5Y¼VEXGHVW¼W .èPLQ606VWRMÈ.è 3RNXGVHSIJLSRMÈWHNLQWHUQHWXDNWLYXMHVH Y¼PEDOÈèHN3IJLSRMHQÈQDPöVÈFVH0% GDWMHQ]D.è .DUWXSRIJÈGÈWH]D.è9FHQöMH([WUD NUHGLW.è .DUWDGRVYöWD 9RO¼WHèDVWRGR]DKUDQLèÈ"3RIJLêWHVL.DUWX GRVYöWD aYROHMWHGRY\EUDQÄ]HPö YØKRGQöMLGÈN\VOXŔEö0\&RXQWU\ 6WDèÈVLMHQY\EUDWQöNWHURX]]HPÈ \'R9LHWQDPXçÈQ\5XVND0ROGDYVND QD8NUDMLQXQHERGR86$D.DQDG\ SDNPņŔHWHYRODWMHQ]D.èPLQ .RPSOHWQÈVH]QDP]HPÈDFHQÈNQDMGHWH na YRGDIRQHF]P\FRXQWU\ 6OXŔEX0\&RXQWU\QDYÈFVWRXWRNDUWRX ]ÈVN¼WHQDPöVÈFņ]GDUPD 9ç5Y¼VYRO¼QÈEXGHVW¼W.èPLQ 63URJUDPHPèW\IJNDQDYÈFPņŔHWHYRODW na èW\IJLèÈVODGRYwHFKVÈWÈMHQ]D .èPLQ606Y¼VY\MGHQD.è &HQDNDUW\MH.è9FHQö MH([WUDNUHGLW.è Karta26 6.DUWRXVLPņŔHWHY\EUDW]HEDOÈèNņ NHNDUWö]DVNYöORXFHQX %DOÈèHNV*%GDWDQHRPH]HQØPL606 v síti VVOHYRXMHQ]D.è 1HEREDOÈèHNVQHRPH]HQØPYRO¼QÈP YVÈWLDPLQXWDPLGRRVWDWQÈFKVÈWÈ QDYUFKVHVOHYRX]D.è $NWLYRYDWVLMHPņŔHWHMDNSRWIJHEXMHWH %DOÈèN\O]HVWIJÈGDWQHERY\XŔÈYDWRED VRXèDVQö &HQDNDUW\MH.è9FHQöMH([WUDNUHGLW .è Pro PODGÄ =DNDŔGÄGRELWÈPLQLP¼OQö .èY¼VRGPöQÈPHDŔ ([WUDNUHGLWXQDYÈF 6WDèÈVH]DUHJLVWURYDW9ÈFH na YRGDIRQHF]RGPHQ\

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

,VSIJHGSODFHQRX NDUWRXPņŔHWH YRODWQHRPH]HQö Neomezené $QRQDwHEDOÈèN\MVRXQHRPH]HQÄMDN SURYRO¼QÈWDNSUR606N\ Bezsmlouvy 9wHFKQ\EDOÈèN\MVRXEH]VPOXY D]¼YD]Nņ&HQXEDOÈèNXY¼P RGHèWHPH]NUHGLWX 3IJL]SņVRELYÄ 0ņŔHWHVLY\EUDWEDOÈèHNNWHUØSU¼Yö SRWIJHEXMHWH$NG\Ŕ]URYQDMHGHWH QDGRYROHQRXDFKFHWHPÈWRGWHOHIRQX SRNRMPņŔHWH]ņVWDWMHQXVYÄKR NUHGLWX 6REQRYRY¼QÈPSRPöVÈFL %DOÈèN\VHY¼PSIJHVQöSRPöVÈFL DXWRPDWLFN\REQRYÈWDNŔHVHRQLF QHPXVÈWHVWDUDW1DSIJÈNODGEDOÈèHN ]VHY¼PREQRYÈ DWG 8NRQèHQÈEDOÈèNņ VREQRYRY¼QÈP SRPöVÈFL 9SIJÈSDGöŔHQHEXGHWHPÈWYGREö NG\VHEDOÈèHNREQRYXMHGRVWDWHèQØ NUHGLW]UXwÈVHY¼PDXWRPDWLFN\ 3RNXGKREXGHWHFKWÈWG¼OHY\XŔÈYDW MHSRWIJHEDMHM]QRYXDNWLYRYDW%DOÈèHN WDNÄPņŔHWHMHGQRGXwH]UXwLWSIJHV0ņM 9RGDIRQH 6WDèÈVLDNWLYRYDWQDwHEDOÈèN\ NWHUÄMVRXSURVWö 3RNXGEXGHWHPÈW QöNWHUØ]EDOÈèNņ NWHUÄREVDKXMÈGDWD DNWLYQÈPņŔHWHVLQ\QÈ YDSOLNDFL0ņM9RGDIRQH Y\]YHGQRXWGDOwÈGDWDQDYÈF 3IJHGSODFHQ¼QDEÈGND 61 9ÈFHQDYRGDIRQHF]EDOLFN\ %DOÈèN\QD\'DWDD606 ZDwOHWH606YHWYDUX\'$7$),;QDèÈVOR7700 500 0%GDWD606YVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX\'$7$),;QDèÈVOR7700 *%GDWD606YVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX\'$7$),;QDèÈVOR7700 *%GDWD606YVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è %DOÈèN\.RPSOHW =DwOHWH606YHWYDUX.203/(79)),;QDèÈVOR7700 .RPSOHWYVÈWL *%GDW606DYRO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è =DwOHWH606YHWYDUX.203/(7968\'(),;QDèÈVOR7700 .RPSOHWGRYwHFKVÈWÈ *%GDW606DYRO¼QÈGRYwHFKVÈWÈQHRPH]HQö .è %DOÈèN\QD9RO¼QÈ ZDwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)),;QDèÈVOR7700 9RO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX92/$1,968\'(),;QDèÈVOR7700 9RO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)3/86QDèÈVOR7700 9RO¼QÈGRYwHFKVÈWÈ 1HRPH]HQÄYRO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXPLQXWGRRVWDWQÈFKVÈWÈ .è ZDwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)3/86),;QDèÈVOR7700 9RO¼QÈGRYwHFKVÈWÈ 1HRPH]HQÄYRO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXPLQXWGRRVWDWQÈFKVÈWÈ .è \'DWRY¼QÈ EH]SRèÈW¼QÈ 8ŔÈYHMWHVLVYÄREOÈEHQÄ DSOLNDFHDQLŔE\Y¼PèHUSDO\ GDWD.EDOÈèNņP.RPSOHWVL VWDèÈY\EUDWQöNWHUØ]9RGDIRQH 3DVVņs6RFLDO&KDW0XVLF QHER9LGHR3DVV9ÈFHRQLFK QDMGHWHQDVWUDQö

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

62 Internet Mobilníinternet 0RELOQÈSIJLSRMHQÈ 3RèHW6,0NDUHW YWDULIX =YØKRGQöQ¼ FHQDVHVPORXYRX QDPöVÈFņ &HQD EH]]¼YD]NX 5HG\'DWD*% 1+3 .è .è 5HG\'DWD*% 1+1 .è .è 0RELOQÈSIJLSRMHQÈ*% 1 .è .è */7(LQWHUQHWXŔSRNUØY¼WDNIJNDNDŔGØNRXWUHSXEOLN\)UèHW QDQöPPņŔHWHVMDNØPNROLGDWRYØPSIJLSRMHQÈPRG9RGDIRQX -DNVLSRIJÈGLWGDOwÈGDWRYØREMHP 2EMHPGDWVLPņŔHWHQDYØwLWYDSOLNDFL0ņM9RGDIRQHQHERQDPXMYRGDIRQHF]SURVWIJHGQLFWYÈPVOXŔHE=YöWwHQÈGDWRYÄKREDOÈèNX R*%PöVÈF]D.è

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

D\'RGDWHèQØREMHPGDW &HQ\MVRX]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\VPöUHPGROņDXY¼GÈPHMHLV\'3+ 7DULISURSIJÈOHŔLWRVWQÄSIJLSRMHQÈsLGH¼OQÈQDSIJSURMÈ]GQÈIJ¼G\ QHERSIJHGSRYöêSRèDVÈ &HQD 3IJLSRMHQÈQDPöVÈF0% .è .WDULIņP5HG\'DWDGRVWDQHWHGDOwÈ/7(6,0NDUWXSURWDEOHW QHERQRWHERRN\'DWD]WDULIXWDNEXGHWHPRFLèHUSDW]YÈFH]DIJÈ]HQÈ 6,0 GRGDOwÈKR ]DIJÈ]HQÈ 9ÈFHQDYRGDIRQHF]LQWHUQHW QHER XŔRG 477.è 477.è VWDULIHP5HG\'DWD QHERVDPRVWDWQö ]D.è 86%02\'(0 9RGDIRQH&RQQHFW 86%6SHHG \'RSIJHMWHVYÄPXGRP¼FÈPXPD]OÈèNRYL YROQRVWLEH]SHèÈ3RK\ESVDPņŔHWH SRKRGOQöVOHGRYDWQDVYÄPPRELOX +/¨\'$&¨2%2-(. $OFDWHO0RYH7UDFNHU :,),+276327 9RGDIRQH0RELOH:L)L5K /]HSIJLSRMLWDŔ]DIJÈ]HQÈ %DWHULHVNDSDFLWRXP$K .RPSDNWQÈUR]PöU\ XŔRG 477.è $NWLYXMWHVLPRELOQÈ79 6OHGXMWHWHOHYL]QÈY\VÈO¼QÈSIJÈPR YHYDwHPWHOHIRQXèLWDEOHWX.G\NROL DRGNXGNROL .GLVSR]LFLP¼WH]SöWQÄVOHGRY¼QÈDDŔ KRGLQ]¼]QDPX %DOÈèHNSURJUDPņMLŔRG.èVLPņŔHWH Y\EUDWDDNWLYRYDWQDWDPMHWY

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

WI-FI MODEM HuaweiLTECPEB310 Pevnýinternet bezomezení 3RIJLêWHVLQHRPH]HQØLQWHUQHWSIJHV NWHUØSIJLSRMÈWHFHORXGRP¼FQRVWQHER WIJHEDPHQwÈILUPX :L)LVÈļYŔG\WDP NGHMVWHY\ 3IJLSRMHQÈV*%GDWVLPņŔHWHXŔÈW GRPDLQDFKDWö \'DWRYØREMHP*%REY\NOHSRNU\MHFHORXPöVÈèQÈ VSRWIJHEXGRP¼FQRVWL.G\E\Y¼PGDWDSIJHVWRFK\EöOD PņŔHWHVLMHMHGQRGXwHQDY\wRYDWSR*%]D.è =DSRMHQÈMHVQDGQÄ0ņŔHWHSIJLSRMLWDŔ]DIJÈ]HQÈ QDMHGQRX 3IJLSRIJÈ]HQÈVOXŔE\VHVPORXYRXGRVWDQHWHVOHYX .èQDPRGHP6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 0ņŔHWHVLY\EUDWKQHG]QöNROLNDYDULDQWU\FKORVWL SHYQÄKRLQWHUQHWXQDSIJÈNODGQHRPH]HQØLQWHUQHW VU\FKORVWÈ0ELWV\'RVWXSQRVWXY¼VGRPDVQDGQRRYöIJÈWH QDYRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW &HQ\MVRXSODWQÄSIJLSRIJÈ]HQÈVHVPORXYRXQDPöVÈFņ ]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\DXY¼GÈPHMHLV\'3+ .è .è²PöVÈFņ .è 9ÈFHQDYRGDIRQHF]SULSRMHQLEH]NDEHOXDYRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW nebo Internet 63 NOVINKA 3HYQØLQWHUQHWVLPņŔHWHSRIJÈGLWMHwWöYØKRGQöMLYU¼PFLNRPELQRYDQÄ QDEÈGN\SURURGLQX VWU

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

MHGQRWOLYFH VWU

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

QHERILUPX VWU

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

 5\FKORVW DŔ0ELWV 3IJLSRMÈPHY¼VSIJHV */7($\'6/9\'6/ QHERRSWLFNÄVÈWö 3RNUØY¼PH SRSXODFH )XQJXMHPHQDVDPRWö XOHVDLYFHQWUXPöVW =IJÈ]HQÈ ]GDUPD %H]SODWQ¼DNWLYDFH DLQVWDODFH .è PöVÈèQö 1HRPH]HQØLQWHUQHW 0ELWV 3HYQØLQWHUQHW 60 GB 3IJLSRMHQÈEH]NDEHOX1DSOQR 5\FKORVW0ELWVSURVWDKRY¼QÈ D0ELWVSURQDKU¼Y¼QÈ .è PöVÈèQö

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

 1DEÈGNDMHXUèHQDSRX]H]¼ND]QÈNņPVWDUwÈPOHW8WDEOHWXVGDW\VHFHQD .èVNO¼G¼]HVSO¼WN\WDEOHWXNWHU¼èLQÈ.èPöVÈèQöDPöVÈèQÈFHQ\ WDULIXVLQWHUQHWHP.è7DEOHWEXGHSOQöVSODFHQSRPöVÈFÈFK&HQ\ XY¼GÈPHYèHWQö\'3+-VRXSODWQÄSIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÈP PöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņ]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\VPöUHP GROņDMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ 6SRXVWDYØKRG SRwHGHV¼WFH Internet 4 GB + tablet Vodafone Tab N8 Nyní zaplatíte .è a poté .èPöVÈèQö 7DEOHWVPRELOQÈPLQWHUQHWHP Vodafone Smart E8 VHVOHYRX.è 1\QÈ.èDSRWÄ .è²PöVÈFņ .è VWDQGDUGQÈFHQDMH.è

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

.è PöVÈèQö 0öVÈèQÈWDULIVYROQØPL MHGQRWNDPL SMS .è PLQXW GRYwHFKVÈWÈ SRY\èHUS¼QÈ]D.èPLQ 250 MB GDW =DNDŔGÄGRELWÈQDG.è Y¼VRGPöQÈPHNUHGLWHP QDYÈF9ÈFHQDVWU .è PöVÈèQö 3IJHGSODFHQ¼NDUWD VQHRPH]HQØPYRO¼QÈP YVÈWL SMS .è 1HRPH]HQÄYRO¼QÈ YVÈWL9RGDIRQH 9RO¼QÈGRRVWDWQÈFKVÈWÈ .èPLQQDY\EUDQ¼èÈVOD .èPLQQDRVWDWQÈèÈVOD 8ŔY¼PE\OR"6WDèÈQ¼PXN¼]DWREèDQNXDPņŔHWHVL Y\EUDWWDULISIJHGSODFHQRXNDUWXQHERWDEOHWVPRELOQÈP LQWHUQHWHP]D]YØKRGQöQRXFHQX-È]GQÈIJ¼G\PDS\ DGDOwÈDSOLNDFHNWHUÄY¼PSRPRKRXXŔÈWVLŔLYRW QDSOQRSDNEXGHWHPÈWNG\NROLSRUXFH =ņVWDQHY¼PèÈVOR 3IJL]PöQöRSHU¼WRUDVLPņŔHWHQHFKDWVYRMHVRXèDVQÄ WHOHIRQQÈèÈVOR 1DVWDYÈPHY¼PYöWwÈSÈVPR 1DQRYÄPWHOHIRQXèLWDEOHWXY¼PQDVWDYÈPHYöWwÈSÈVPR SUROHSwÈèLWHOQRVW \'DWRY¼QÈEH]SRèÈW¼QÈ 3IJLGHMWHVLNPöVÈèQÈPXWDULIXQöNWHUØ]EDOÈèNņ9RGDIRQH 3DVVDXŔÈYHMWHVLDSOLNDFHNG\NROLDNGHNROLEH]SRèÈW¼QÈGDW 9ÈFHQDVWU 64 Nabídka 60+ 9ÈFHQDYRGDIRQHF] QHER 800 777 777

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

\'DWRY¼QÈEH]SRèÈW¼QÈ 8ŔÈYHMVLVYÄREOÈEHQÄDSOLNDFHDQLŔE\ èHUSDO\GDWD]WYÄKRWDULIX6WDèÈVLY\EUDW QöNWHUØ]EDOÈèNņ9RGDIRQH3DVVs6RFLDO &KDW0XVLFQHER9LGHR3DVV9ÈFHRQLFK QDMGHwQDVWUDQö Tarify 65 9ÈFHQD vodafone.cz/tarify QHER 800 777 777 5R]MHêWRV*,*$ YHVWXGHQWVNÄPWDULIX -HWRYWREö"7DNVHNQ¼PSIJLGHM 0¼PHSURWHEH*%]¼EDY\QD VXUIRY¼QÈDQHRPH]HQÄYRO¼QÈ L606GRYwHFKVÈWÈ3URèHUS¼QÈ GDW]WDULIXWL]GDUPDSIJLG¼PH GUXKRXGDWRYRX6,0WIJHEDGR WDEOHWX7DNMHVWOLWLMHwWöQHE\OR DP¼wSODWQØ,6,&MGLGRWRKR Tarif MHWRYWREö Datová SIM ]GDUPD .è PöVÈèQöEH]]¼YD]NX Neomezené SMS GRYwHFKVÈWÈ Neomezené volání GRYwHFKVÈWÈ 10GB dat Bez ]¼YD]NX 7DULIMHEH]VPORXY\DMHKRFHQDMHXYHGHQDYèHWQö\'3+ 1\QÈY¼PYDSOLNDFL0ņM9RGDIRQHGDUXMHPH 0%GDWQDYÈF6WDèÈVLMHY\]YHGQRXW 3IJLGHMWHVLNWDULIXQöNWHUØ]EDOÈèNņ9RGDIRQH 3DVVDXŔÈYHMWHVLDSOLNDFHNG\NROLDNGHNROL EH]SRèÈW¼QÈGDW9ÈFHQDVWU .WDULIXVLPņŔHWHGRNRXSLWDŔGDOwÈGDWRYÄ 6,0NDUW\GÈN\QLPŔVYņMGDWRYØEDOÈèHN Y\XŔLMHWHLYGDOwÈFK]DIJÈ]HQÈFK3RIJÈ]HQÈMH ]GDUPD]DVGÈOHQÈ]DSODWÈWH.èPöVÈèQö ]DMHGQX6,0NDUWX 1DVWDUWXMWH VYņMWDULI 3RNXGQHSRWIJHEXMHWH QHRPH]HQÄYRO¼QÈDYHONRX SRUFLGDWP¼PHSURY¼VWDULI 6WDUWPLQXWNWHUØY¼V XUèLWöXVSRNRMÈ Start 500minut .è PöVÈèQö .è606 500 minut GRYwHFKVÈWÈGDOwÈ.èPLQ 500MB dat

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

66 3URŻ UP\ %XêWHVW¼OH YHVSRMHQÈ 6OXŔE\XwLWÄQDPÈUXVWDYDIJņP 0öMWHSIJHKOHG 9\EÈUHMWH]YØKRGQØFKWDULIņ 5HGQHER5HG1DSOQR 1DMGHWHMHQDVWUD 9ODVWQÈWHRVREQÈDXWDQ¼NODGQÈYR]LGODQHERVWDYHEQÈWHFKQLNX DFKFHWHPÈWYwHSRGNRQWURORX"\'ÈN\VOXŔEö9RGDIRQH H\'RKOHGEXGHWHPÈWRQOLQHSIJHKOHGRWRPNGHVHY¼w PDMHWHNQDFK¼]È 3RPņŔHPHY¼PIJÈGLWSU¼FLQDVWDYEöMHGQRGXwHU\FKOH]PRELOX 1DEÈ]ÈPHNRPSOHWQÈIJHwHQÈSURVWDYHEQÈILUP\ &HQ\MVRXSODWQÄSIJL SRGSLVXVPORXY\ V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈP SOQöQÈPQDPöVÈFņ XY¼GÈPHMHYèHWQö \'3+]DRNURXKOHQÄ QDFHOÄNRUXQ\SODWQÄ GRGDOwÈDNWXDOL]DFH QDEÈGN\ $ļMHMHGQRWND NGHNROLYWHUÄQX PņŔHWHMLRQOLQH QDVWDYLWDVOHGRYDW ]SRUW¼OX %DWHULHY\GUŔÈGOHW\SX MHGQRWN\DŔURN \'DOwÈYDULDQW\PRGXOņNWHUÄVHOLwÈSRX]HYØGUŔÈEDWHULH 9ØGUŔEDWHULHQDMHGQRQDELWÈ &HQD H\'RKOHGPRGXO0LQL PöVÈF .è H\'RKOHGPRGXO6WDQGDUG DŔPöVÈFņ .è H\'RKOHGPRGXO0D[L URN .è 9wHFKQ\YDULDQW\VOXŔE\H\'RKOHG \'RVDK &HQD H\'RKOHG0LQL SRX]HQDÕ]HPÈç5 .èPöVÈèQö H\'RKOHG(YURSD PRQLWRULQJSRFHOÄ(8 .èPöVÈèQö H\'RKOHG6YöW PRQLWRULQJSRFHOÄPVYöWö .èPöVÈèQö +ODYQöSRWIJHEXML YöGöWFRVHQD VWDYEöGöMH1HFKFL Ŕ¼GQÄ]GUŔHQÈ 2EèDVQHYÈPNGH]DPöVWQDQFL ]URYQDMVRXVDXWHPDQ¼IJDGÈP 1HPXVÈWHQLF ]DSRMRYDW MHGQRWNXXORŔÈWH GR]DYD]DGOD QHERPDJQHWHP NDPNROL SIJLFK\WÈWH \'ÈN\JORE¼OQÈ6,0 PņŔHWHVOHGRYDW VYņMPDMHWHNSR FHOÄPVYöWö

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

.è PöVÈèQöOLFHQFH 1HIJHwWH UR]ELWÄ WHOHIRQ\ 8NO¼GHMWHDVGÈOHMWH 3IJÈPR]PRELOXPņŔXXNO¼GDW DRNDPŔLWöVGÈOHWYwHFKQ\ GRNXPHQW\DIRWN\ .G\ŔVLNRXSÈP WHOHIRQWDNKODYQö FKFLDE\Y\GUŔHO 6DPVXQJ*DOD[\;FRYHUMH YKRGQØPSRPRFQÈNHPQD VWDYEX0¼SURWLVNOX]RYØSRYUFK MHFKU¼QöQSIJHGY\VRNØPL NRQFHQWUDFHPLSUDFKXDXVWRMÈ LSRE\WSRGYRGRX1DVWDYEö VHRQöMQHEXGHWHE¼W DPņŔHWHQDQöM]ÈVNDW VOHYX.è 3RWIJHEXMHWHU\FKOHDMHGQRGXwHVGÈOHW GRNXPHQW\VNROHJ\QHER]¼ND]QÈN\" 3RIJLêWHVL]DEH]SHèHQÄGDWRYÄÕORŔLwWö 2QH\'ULYHDYwLFKQLEXGRXSIJHVQöYöGöW QDèHPDMDNVHP¼SUDFRYDW 3RNXGVLSRIJÈGÈWHQöNWHUØ]WDULIņ5HGQHER 5HG1DSOQRDNQöPXEXêVOXŔEXH\'RKOHG QHERÕORŔLwWö2QH\'ULYHPņŔHWHVLY\EUDW VOHYX.èQDWHQWRWHOHIRQQHERQD NWHUØNROLPRGXOH\'RKOHG 1HSODļWHGUDKÄDMļ¼N\UDGöMLSRGSRIJWH VYÄSRGQLN¼QÈ 1DXNO¼G¼QÈQ¼NUHVņIDNWXUQHERIRWHN]ÈVNHMWH DŔ7%SURVWRUX LiFHQFHO]HQDLQVWDORYDWDŔQDSRèÈWDèņ DPRELOQÈFK]DIJÈ]HQÈ 6WIJHŔWHVLVRXNURPÈsQLNGRQHRSU¼YQöQØ Y¼PGRGDWQHQDKOÄGQH 6DPVXQJ*DOD[\ ;FRYHU &HUWLILNDFH,3 DVWDQGDUG 0,/67\'* \'LVSOHMVÕKORSIJÈèNRX 0SL[SIJHGQÈD0SL[ ]DGQÈIRWRDSDU¼W %DWHULHVNDSDFLWRX P$K .è .è 9ÈFHQDYRGDIRQHF]VWDYHEQLFWYL 3URŻ UP\ 67 67

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

Více na vodafone.cz/business-red-plus nebo 800 777 700 FiremnítarifRed+ Q\QÈVYöWwÈSRUFÈGDW 68 Pro firmy 1DYØwLOLMVPHVGÈOHQ¼GDWD1DWUYDORDRKRGQös]*% KQHGQD$QHMOHSwÈQDWRPMHŔHFHQD]ņVWDODVWHMQ¼ çHUS¼QÈGDW 6GÈOHQ¼GDWDPņŔHWHGRSIJHGXUR]GöOLWSURNDŔGÄ èÈVOR]YO¼wļ 3IJLGDOLMVPHVSRXVWXGDW $WRMDNQRYØPWDNLVW¼YDMÈFÈP]¼ND]QÈNņP 1DYØwHQÈSUREöKORDXWRPDWLFN\ \'DWRY¼QÈEH]SRèÈW¼QÈ 3IJLGHMWHVLNWDULIXQöNWHUØ]EDOÈèNņ9RGDIRQH 3DVVDXŔÈYHMWHVLDSOLNDFHNG\NROLDNGHNROLEH] SRèÈW¼QÈGDW9ÈFHQDVWU .è PöVÈèQö Red+20GB WDULISURèOHQ\ILUP\ 12 GB 20 GB VGÈOHQØFKPRELOQÈFKGDW ²1HRPH]HQÄ606 GRYwHFKVÈWÈ ²1HRPH]HQÄYRO¼QÈ GRYwHFKVÈWÈ &HQ\MVRXSODWQÄSIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņXY¼GÈPHMHYèHWQö\'3+D]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\ TRVALE VÍCE DAT

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

Kombinovanánabídka Red+Officeprofirmu 3URŻ UP\ 69 Více na vodafone.cz/red-office -HwWöU\FKOHMwÈSHYQØLQWHUQHW .G\E\Y¼PQHVWDèLODU\FKORVW0ELWVPņŔHWHVLMLQDYØwLWEXê QD0ELWV]D.èPöVÈèQöQHERQD0ELWV]D.è =¼OHŔÈQDWHFKQLFNØFKPRŔQRVWHFKYPÈVWöLQVWDODFH 20 GB VGÈOHQØFKPRELOQÈFKGDW 50 GB VGÈOHQØFKPRELOQÈFKGDW 1RYöSURY¼VP¼PHQHRPH]HQØSHYQØLQWHUQHWYHYØKRGQÄPEDOHQÈ3IJLEDOÈPHY¼PNQöPX WDULISURèOHQ\ILUP\VQHRPH]HQØPYRO¼QÈPD606RKURPQRXSRUFÈPRELOQÈFKGDWDQDYÈF GYöPD9RGDIRQH3DVV\SURVRFL¼OQÈVÈWöDFKDWRY¼QÈ6YÄREOÈEHQÄDSOLNDFHVLWDNEXGHWH PRFLXŔÈYDWDQLŔE\VWHSRèÈWDOLGDWD Red+Office50GB SURèOHQ\ILUP\ 1HRPH]HQØSHYQØ LQWHUQHW0ELWV 1HRPH]HQØSHYQØ LQWHUQHW0ELWV 6RFLDOD&KDW3DVV 6RFLDOD&KDW3DVV ²1HRPH]HQÄYRO¼QÈD606 GRYwHFKVÈWÈ ²1HRPH]HQÄYRO¼QÈD606 GRYwHFKVÈWÈ .è PöVÈèQö .è PöVÈèQö Red+Office20GB SURèOHQ\ILUP\ NOVINKA .SHYQÄPXLQWHUQHWXY¼VSIJLSRMÈPHSRPRFÈWHFKQRORJLÈ*/7($\'6/9\'6/QHERRSWLFNÄVÈWö6RXè¼VWÈNRPELQRYDQÄQDEÈGN\MHSHYQØLQWHUQHWVU\FKORVWÈDŔ0ELWV SRNXGWXWRU\FKORVWXPRŔQÈWHFKQLFNÄSDUDPHWU\QDYDwÈDGUHVH3RNXGQHQDEÈGQHPHY¼PQLŔwÈU\FKORVWSRGOHPRŔQRVWÈPÈVWDLQVWDODFH7\VLPņŔHWHRYöIJLW QDYRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW1DEÈGNXMHPRŔQÄNRPELQRYDWLVGDOwÈPLYDULDQWDPLWDULIņ9ÈFHLQIRUPDFÈ]ÈVN¼WHXSURGHMQÈKRWØPX&HQ\MVRXSODWQÄSIJLSRGSLVXVPORXY\ V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņMVRXYèHWQö\'3+DMVRX]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

6GÈOHMWHVYÄ]¼ŔLWN\ QDVRFL¼OQÈFKVÈWÈFK 9ÈPHŔHQHMOHSwÈ]¼ŔLWN\MVRXW\RNWHUÄVHPņŔHWHSRGöOLW7DN VGÈOHMWHFRKUGORU¼èÈ9DSOLNDFÈFK)DFHERRN7ZLWWHU,QVWDJUDP D3LQWHUHVWXŔQHPXVÈWHEU¼WRKOHG\QDWRNROLNIRWHNDYLGHÈ QDKUDMHWHQHER]KOÄGQHWH 9HONÄSIJÈEöK\ LQDPDOÄREUD]RYFH /HQRwWHXREOÈEHQØFKVHUL¼OņYLGHÈDILOPņ6OHGXMWHMHSIJHV

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

Vodafone Pass 71 6SU¼YQÄIXQJRY¼QÈVOXŔE\Y¼PPņŔHPH]DUXèLWXRILFL¼OQÈFKPRELOQÈFKDSOLNDFÈNWHUÄMVRXGRY\EUDQÄKREDOÈèNX]DIJD]HQ\9SIJÈSDGöY\XŔLWÈDOWHUQDWLYQÈFKDSOLNDFÈQHER ZHERYØFKYHU]ÈVOXŔHEQHPņŔHPHRYOLYQLWŔHGDWDQHEXGRXSRèÈW¼QD\'DWDQHPXVÈWHSRèÈWDWSRNXGSRXŔÈY¼WHREVDKSIJÈPRYDSOLNDFLDQHMGHRREVDKWIJHWÈVWUDQ\ 6HVOXŔERX&KDW3DVVY¼PQHSRèÈW¼PHGDWDSIJLFKDWRY¼QÈDSRVÈO¼QÈ]SU¼YVREU¼]N\IRWNDPLYLGHLDWG6SRWIJHEXGDWY¼PSRèÈW¼PHMHQSIJLDXGLRDYLGHRKRYRUHFK 6HVOXŔEDPL9LGHRD0XVLF3DVVSRèÈW¼PHGDWDYSIJÈSDGöSIJHKU¼QÈUHNODP\YU¼PFLYLGHDKXGE\QHERNG\ŔY¼VUHNODPDRGN¼ŔHPLPRDSOLNDFL6RXè¼VWÈVOXŔHEQHQÈ SIJHGSODWQÄ QDSIJSIJHGSODWQÄYU¼PFL+%2*2QHER0XVLF-HWX

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

6HVOXŔERX0XVLF3DVVYU¼PFL$SSOH0XVLFSRèÈW¼PHGDWDSIJLSIJHKU¼QÈYLGHÈ .è PöVÈèQö .è PöVÈèQö 0ÈFK¼PHWRQHMOHSwÈ 2EOÈEHQÄNRPELQDFHQDwLFK3DVVņWHêQDMGHWHSRKURPDGö6WDèÈVLMHQY\EUDWNWHUÄDSOLNDFHVHGÈ SU¼YöY¼PDMHGHQ]0XOWL3DVVņVLDNWLYRYDW$QHMOHSwÈQDWRPMHŔHXwHWIJÈWH &RYwHFKQRY¼P9RGDIRQH3DVVXPRŔQÈ 9\XŔÈYDWGDWDEH]REDY =DSRPHģWHQDKOÈG¼QÈPöVÈèQÈKR GDWRYÄKROLPLWX 1HRPH]RYDW]¼EDYX 9\XŔÈYHMWHVYņMFK\WUØWHOHIRQ RSUDYGXFK\WIJH 1HèHNDWQD:L)L œLMWHRNDPŔLNHP\'DWXMWHNG\NROLDNGHNROL $WRQHMHQYç5DOHLSRFHOÄ(8 -DNEDOÈèN\IXQJXMÈ \'DWDQHPXVÈWHSRèÈWDWSRNXGMVWHYDSOLNDFLDQHSURKOÈŔÈWHREVDKWIJHWÈVWUDQ\1DSIJÈNODGVEDOÈèNHPSURVRFL¼OQÈVÈWöPņŔHWHQDKU¼YDWIRWN\LYLGHDQD )DFHERRNSURKOÈŔHWQHERNRPHQWRYDW.G\ŔDOHNOLNQHWHQDRGND]YHGRXFÈQDMLQRXVWU¼QNXVSXVWÈWHKUXQHERRWHYIJHWH

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

Více na vodafone.cz/rodina nebo 800 777 777 Více na vodafone.cz/tarify nebo 800 777 777 Tarify RedNaplnoprojednotlivce DatováSIM .WDULIņPVLPņŔHWHSRIJÈGLWDŔ 3 další datové SIM. Data pak Y\XŔLMHWHLYGDOwÈFK]DIJÈ]HQÈFK 3RIJÈ]HQÈMH]GDUPD]DVGÈOHQÈ ]DSODWÈWH.èPöVÈèQö ]DMHGQX6,0 \'DWRY¼QÈEH]SRèÈW¼QÈ 3IJLGHMWHVLNWDULIXQöNWHUØ ]EDOÈèNņ9RGDIRQH3DVV DXŔÈYHMWHVLDSOLNDFHNG\NROL DNGHNROLEH]SRèÈW¼QÈGDW 9ÈFHQDVWU Nynídárek2GB 9DSOLNDFL0ņM9RGDIRQHY¼P Q\QÈG¼PHQDYÈF*%GDW ]GDUPD6WDèÈMLMHQSRXŔÈYDW DGDWDVLY\]YHGQRXWYVHNFL Moje nabídky. Výdajepodkontrolou 3RNXGGRV¼KQHWHGYRMQ¼- VRENXVYÄSUņPöUQÄÕWUDW\ ]DSRVOHGQÈFKPöVÈFņ XSR]RUQÈPHY¼VQDWRQRYö SMSkou. &HQDWDULIX1DSOQRMHSODWQ¼SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņMHYèHWQö\'3+DSODWÈGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ çHUS¼QÈGDWPņŔHWHNRQWURORYDWGÈN\DataStropuSRMHKRŔGRVDŔHQÈSIJHVWDQHLQWHUQHWIXQJRYDW3URWDULI\MHQDVWDYHQQ¼VOHGRYQö*%XWDULIX5HG1DSOQR*%*% XWDULIX5HG1DSOQR*%*%XWDULIX5HG1DSOQR*%D*%XVGÈOHQÄGDWRYÄNDUW\9ØwLDataStropu]PöQÈWHYDSOLNDFL0ņM9RGDIRQH 3URILUHPQÈ]¼ND]QÈN\$NWLYXMWHVL931DNRPXQLNXMWHYU¼PFLVYÄILUP\]DGDUPR6QDwÈ931P¼WHYRO¼QÈD606YHVYÄILUHPQÈeVNXSLQöp]DGDUPRDWREH]RKOHGXQDGUXK WDULIXXMHGQRWOLYØFKèÈVHO0D[LP¼OQÈSRèHWÕèDVWQÈNņ931QHQÈRPH]HQ .è PöVÈèQö .è PöVÈèQö 10 GB mobilních dat Neomezené volání GRYwHFKVÈWÈ Neomezené SMS GRYwHFKVÈWÈ RedNaplno 10 GB 1000 minut pro volání ]ç5GRUHJLRQX a na Slovensko .è PöVÈèQö 20 GB mobilních dat Neomezené volání GRYwHFKVÈWÈ Neomezené SMS GRYwHFKVÈWÈ 1000 minut pro volání ]ç5GRUHJLRQX a na Slovensko RedNaplno 20 GB 7dníneomezenéhovolání, SMSDDŔ0%GHQQö ]Y\EUDQØFK]HPÈVYöWD 72 Tarify 5 GB mobilních dat Neomezené volání GRYwHFKVÈWÈ Neomezené SMS GRYwHFKVÈWÈ RedNaplno 5 GB

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

Kombinovanánabídka RedHomeprojednotlivce -HwWöU\FKOHMwÈSHYQØLQWHUQHW 3RNXGE\Y¼PQHVWDèLODU\FKORVW0ELWV PņŔHWHVLMLQDYØwLWEXêQD0ELWV]D.è PöVÈèQöQHERQD0ELWV]D.è=¼OHŔÈQD WHFKQLFNØFKPRŔQRVWHFKYDwHKRE\GOLwWö -HwWöYÈFHPRELOQÈFKGDW .G\E\Y¼PQHVWDèLOR*%PRELOQÈFKGDWPņŔHWH VLMHVQDGQRQDYØwLWQDQHER*%6WDèÈVH ]HSWDWQDwLFKSURGHMFņ 9\EUDQÄDSOLNDFHEH]SRèÈW¼QÈGDW 0öMWHPRELOSRUXFHsVXUIXMWHQDVRFL¼OQÈFK VÈWÈFKDFKDWXMWHNG\NROL6EDOÈèN\6RFLDO D&KDW3DVVY¼PQHEXGRXREOÈEHQÄDSOLNDFH VSRWIJHERY¼YDWGDWD9ÈFHQDVWU 73 7DULI\ .SHYQÄPXLQWHUQHWXY¼VSIJLSRMÈPHSRPRFÈWHFKQRORJLÈ*/7($\'6/9\'6/QHERRSWLFNÄVÈWö6RXè¼VWÈNRPELQRYDQÄQDEÈGN\MHSHYQØLQWHUQHWVU\FKORVWÈDŔ0ELWV SRNXGWXWRU\FKORVWXPRŔQÈWHFKQLFNÄSDUDPHWU\QDYDwÈDGUHVH3RNXGQHQDEÈGQHPHY¼PQLŔwÈU\FKORVWSRGOHPRŔQRVWÈYDwHKRE\GOLwWö7\VLPņŔHWHRYöIJLWQD YRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW1DEÈGNXPRKRXY\XŔÈWLILUHPQÈ]¼ND]QÈFLDMHPRŔQÄMLNRPELQRYDWLVGDOwÈPLYDULDQWDPLWDULIņ9ÈFHXSURGHMQÈKRWØPX&HQ\MVRXSODWQÄSIJL SRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņMVRXYèHWQö\'3+DMVRX]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\ 8GöOHMWHVLUDGRVWQDwÈVNYöORXQRYLQNRX9HYØKRGQÄPEDOHQÈQDMGHWHQHRPH]HQØSHYQØ LQWHUQHWQHRPH]HQÄYRO¼QÈD606SRIJ¼GQRXSRUFLPRELOQÈFKGDWDNWRPXYwHPXGYD 9RGDIRQH3DVV\SURVRFL¼OQÈVÈWöDFKDWRY¼QÈWDNŔHVLXŔLMHWHVYØFKREOÈEHQØFKDSOLNDFÈ SRGOHOLERVWL 9ÈFHQDYRGDIRQHF]UHGKRPH nebo 6RFLDOD&KDW3DVV 1HRPH]HQÄYRO¼QÈD606 GRYwHFKVÈWÈ .è PöVÈèQö 5 GB PRELOQÈFKGDW RedHome SURMHGQRWOLYFH 1HRPH]HQØSHYQØ LQWHUQHW0ELWV NOVINKA

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

74 Rubrika Více na vodafone.cz 1DYØwLOLMVPHVGÈOHQ¼GDWD1DWUYDORDRKRGQös]H*% KQHGQD$QHMOHSwÈQDWRPMHŔHFHQD]ņVWDODVWHMQ¼ 9ÈFHQDvodafone.cz/rodina nebo 800 777 777 Pro rodinu 74 TarifRed+prorodinu Q\QÈVYöWwÈSRUFÈGDW 3IJHKOHGQØÕèHW 9ØGDMHFHOÄURGLQ\P¼WHSRGNRQWURORX QDMHGQRPÕèWX 3IJLGDOLMVPHVSRXVWXGDW $WRMDNQRYØPWDNLVW¼YDMÈFÈP]¼ND]QÈNņP 1DYØwHQÈSUREöKORDXWRPDWLFN\ çHUS¼QÈGDW \'DWDYURGLQöVLPņŔHWHGRSIJHGXUR]GöOLWSUR NDŔGÄèÈVOR]YO¼wļ \'DWRY¼QÈEH]SRèÈW¼QÈ 3IJLGHMWHVLNWDULIXQöNWHUØ]EDOÈèNņ9RGDIRQH 3DVVDXŔÈYHMWHVLDSOLNDFHNG\NROLDNGHNROLEH] SRèÈW¼QÈGDW6NYöOÄQDWRPMHŔHEDOÈèHNVWDèÈ DNWLYRYDWMHGQRXDSODWÈSURYwHFKQ\èOHQ\ URGLQ\9ÈFHQDVWU .è PöVÈèQö Red+ WDULISURèOHQ\URGLQ\ 2 GB 10 GB VGÈOHQØFKPRELOQÈFKGDW ²1HRPH]HQÄ606 GRYwHFKVÈWÈ ²1HRPH]HQÄYRO¼QÈ GRYwHFKVÈWÈ TRVALE 5× VÍCE DAT

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

-HwWöU\FKOHMwÈSHYQØLQWHUQHW .G\E\Y¼PQHVWDèLODU\FKORVW0ELWVPņŔHWHVLMLQDYØwLWEXê QD0ELWV]D.èPöVÈèQöQHERQD0ELWV]D.è =¼OHŔÈQDWHFKQLFNØFKPRŔQRVWHFKYDwHKRE\GOLwWö 5XEULND 75 Více na vodafone.cz 20 GB VGÈOHQØFKPRELOQÈFKGDW 50 GB VGÈOHQØFKPRELOQÈFKGDW 9ÈFHQDYRGDIRQHF]UHGKRPH QHER 3URURGLQX 75 .RPELQRYDQ¼QDEÈGND 5HG+RPHSURURGLQX .SHYQÄPXLQWHUQHWXY¼VSIJLSRMÈPHSRPRFÈWHFKQRORJLÈ*/7($\'6/9\'6/QHERRSWLFNÄVÈWö6RXè¼VWÈNRPELQRYDQÄQDEÈGN\MHSHYQØLQWHUQHWVU\FKORVWÈDŔ0ELWV SRNXGWXWRU\FKORVWXPRŔQÈWHFKQLFNÄSDUDPHWU\QDYDwÈDGUHVH3RNXGQHQDEÈGQHPHY¼PQLŔwÈU\FKORVWSRGOHPRŔQRVWÈYDwHKRE\GOLwWö7\VLPņŔHWHRYöIJLW QDYRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW1DEÈGNXMHPRŔQÄNRPELQRYDWLVGDOwÈPLYDULDQWDPLWDULIņ9ÈFHLQIRUPDFÈ]ÈVN¼WHXSURGHMQÈKRWØPX&HQ\MVRXSODWQÄSIJLSRGSLVXVPORXY\ V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņXY¼GÈPHMHYèHWQö\'3+D]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\ Red+Home50GB SURèOHQ\URGLQ\ 1HRPH]HQØSHYQØ LQWHUQHW0ELWV 1HRPH]HQØSHYQØ LQWHUQHW0ELWV 6RFLDOD&KDW3DVV 6RFLDOD&KDW3DVV ²1HRPH]HQÄYRO¼QÈD606 GRYwHFKVÈWÈ ²1HRPH]HQÄYRO¼QÈD606 GRYwHFKVÈWÈ .è PöVÈèQö .è PöVÈèQö Red+Home20GB SURèOHQ\URGLQ\ NOVINKA 6SROXXŔQDSHYQR1RYöVLPņŔHWHXŔÈWQHRPH]HQØSHYQØLQWHUQHWYHYØKRGQÄPEDOHQÈ VSROXVWDULIHPSUR1DMGHWHYQöPRKURPQRXSRUFLGDWQHRPH]HQÄYRO¼QÈD606 D9RGDIRQH3DVV\7DNŔHEURX]GDWSRVRFL¼OQÈFKVÈWÈFKDFKDWRYDWEXGHWHRGU¼QDGRYHèHUD

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/

Galaxy S9+ Nová definice fotoaparátu. Představujeme

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-04-18-screen/