ČILICHILI 07/2018https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 7 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

2

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

3 Fakebook ČiliChili 7 | 2018 Váš Letní Fest 2018 Foto: Profimedia, Shutterstock Pozor, pozor, ztráty a nálezy. V Jägermeister chillout stanu našel personál tašku na rameno s nápisem Idiot free zone, která do -lJHUPHLVWHUFKLOORXWVWDQXRSUDYGXQHSDWĥt\'iYHMWHVLSR]RUQDVYi ]DYD]DGODQHERMHEXGHPHPXVHWQHFKDWRGSiOLWS\URWHFKQLNHP Váš Letní Fest ÔYRGQtLQIRUPDFH Událost ro(c)ku $MHWRWDG\1iåYHĆHUQtSURJUDPVWDUWXMHQRYRXQHRNRXNDQRX QDGĕMtPDMiOHVRYpKRSRSXVNXSLQRX0DQGUDJH Váš Letní Fest 7RWRVHOtEtVNXSLQĕ0DQGUDJH 3ĥLFKi]tSRGĕNRYiQtQDåLPPLOøPVSRQ]RUĭP3LWQøUHçLPSUR YiV]DMLåīXMH3LYRYDU5\FKOHE\–QHMOHSåtSLYRQD5\FKOHEVNX$ī YiPWRWHĆH5\FKOHE\ Váš Letní Fest 7RWRVHOtEt3LYRYDUX5\FKOHE\ 8SR]RUQĕQtSURQiYåWĕYQtN\1DFHVWĕNWRLWRLNiPVHREMHYLO\ EOLWN\2EHMtWMHPĭçHWHYOHYRSĥHVEDKQLåWĕSĥtSDGQĕVHGi SUROp]WYSUDYRVWDQHPVHVRXORçtFtGYRMLFt\'ĕNXMHPH Váš Letní Fest 3R]RUSR]RU.GRGĕOiKOXNYHVWDQRYpPPĕVWHĆNXYHUiQR" 7DG\QHQtKROXEQtNDQRĆQtNOLGSODWtSURNDçGpKR Váš Letní Fest $GDOåtSHFND]QDåHKROLQHXSXMHQDVFpQĕ-VPHUiGLçHMVPH XORYLOLWDNYøMLPHĆQRXNDSHOXMDNRMVRX5\ELĆN\7HGD 3RGOHNRQFHGUXKpVYĕWRYpYiON\VDPR]ĥHMPĕ Váš Letní Fest 7RWRVHOtEtVNXSLQĕ5\ELĆN\ 8VWiQNXVKDOXåNDPLGRVWDQHWHSUDYpIHVWLYDORYpKDOXåN\MHQ]D NRUXQ7ĥLFHWJUDPĭY\GDWQpSRFKRXWN\SOXVQDYøEĕU]HOt EU\QG]DVODQLQDQHERNHĆXS]DSDGH\'REURXFKXī Váš Letní Fest Juan Tortilla:-HQSĥLSRPLQDWçHQHPDåWHOLFKXWQDĆHVNRXNXFK\Qĕ DīMGHWHGRPH[LFNpKRNRXWHNX0DPHWXSĕWNRXVNĭQDFKRVSRNDSDQp JXDFDPROHD]DN\VDQNRX]D\'HVHWNRXVNĭYDNFL]D 1DVFpQĕMVRX:RKQRXWLV-HOHQHPDVKRVWHP0DUGRåRX D0DUGRåDYiPYåHP]SyGLDY]ND]XMHÅ$KRMOLGL7RKOHMH GQHVNDQDåHĆWYUWiRSHQåWDFHWDNçHQHYtPHNGHMVPHDOH GiPHGRYiV~SOQĕYåHFKQRQHç]DVH]DGYDFHWPLQXWSRMHGHPH GiO8VO\åtWHYåHFKQ\]QiPpKLW\DSĥHNYDSHQtSURWRçHMHGHQ ]QLFKRSDNXMHPHGYDNUiW9LYDWWDKOHVXSHUDNFHQHMOHSåt IHVīiNYąHVNX7HGDMHVWOLMHYąHVNX\'RXIiP´ Váš Letní Fest 7RWRVHOtEt0DUGRåH

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

02 Jděte někam „Když jsem šel k našim, táhnul jsem s sebou hodně jídla. Škvarky jsou lehký, vydržely a zasytily,“ prohlásil nad mísou téhle dobroty během rodinné sešlosti u ka- maráda jakýsi příbuzný kmet. Ta chvála výživových vlastností vyškvařeného sádla mě nezarazila, protože pokud jde o obhajobu vepřového, zbaštím ráda co- koliv. Překvapilo mě ale, že se někdo zásobuje jídlem na návštěvu k rodičům. „Bydleli na Šumavě a odsud to trvalo pěšky tři dny,“ dostalo se mi záhy vysvětlení. Dřív se prostě chodilo daleko víc a dál. Já jsem sice daleka toho považovat všechno, co se dělávalo dřív, za jaksi zdravější z gruntu. Lidi většinou umírali dřív než my, takže nám to asi funguje líp. Jenže kmet byl mimořádně zachovalý, a tak jsem ochotna všem těm řečem o prospěšnosti chůze věřit. Chůze nám prostě chybí jak tělesně, tak duševně. A přitom je to sport ve- skrze nenáročný, člověk se u něj ani nezapotí a celkem snadno ho zařadí do denního programu. Abychom vás přesvědčili, věnovali jsme chození tohle číslo. A ta- ké budete vědět, že to s vámi myslíme dobře, když zvoláme: „Jděte někam, milí čtenáři. Bude vám líp...“ < Tereza Jiráková tereza.jirakova@cilichili.cz Dočtete se u nás i s obrázky 5 Vztekvyřešen 6 Denželv 8 Kdomákoliknašlapáno 18 Kekřížku 22 Pán,coznámininácky 26 Pražáci,coráditrávu 30 Kdovámpijekrev? 32 VařímeMexiko 34 Tipys dipy 123:Vodafone 38 Pokrytí 40 Vodafone stroje 41 Všechno o telefonech 50 Nabídka pro věrné 52 Příslušenství 53 Tarify pro studenty a seniory 54 Předplacená nabídka 56 Připojení s Vodafonem 58 Tarify pro firmy 62 Vodafone Pass 64 Tarify pro jednotlivce 66 Rodinné tarify TIRÁŽ VydavatelBoomerangCommunication,s.r.o., Nad Kazankou37/708,171 00 Praha7 – Troja, IČ:26447657,tel.: 244023201, www.boomerang.co.com,pro Vodafone Czech Republic,a.s.TiskHelmaRoto,s.r.o. Uzávěrkavydání15.6.2018. Datumvydání1. 7. 2018.DistribuceČeskárepublika. Periodicitaměsíčník. ProdejinzerceTerezaKunová, e-mail:tereza.kunova@boomerang.co.com.Uzávěrka podkladůinzerce8/201815.7.2018.MKČR 15371. Takdlouhosechodí,ažseněkamdojde.Údajejsou platnéke dniuzávěrky.Změnyuvedenýchúdajůnebo tiskovéchybyjsouvyhrazeny.Kdochcekam,pomočme mutam!E-maildo redakce:redakce@cilichili.cz. Kompletní ceníks aktuálnímicenami,stejnějako kompletnípopispodmínekjednotlivýchproduktů a služebnajdetena www.vodafone.cz. Foto: Michael Kratochvíl ČILICHILI 123 Ředitelkaprojektu Markéta01Moreno Šéfredaktorka Tereza02Jiráková Zástupkyněšéfredaktorky Petra03Poláková Obsahovýdohled Štefan04Švec Hlavníeditor Filip05Horáček Editořia psavci Jindřich06Novák Markéta07Bajerová Onlinedepartment Jan08Studnička Designér Tomáš09Trnobranský Kreativníředitel Petr10Bláha Ilustrátorka Karolína11Slováková Manažerredakce Marek12Slezák Produkční Pavel13Matuška DTP Jan14Pitra Manažeřiinzerce LenkaSchindlerová, ZdeněkVaculík Fotograf MichaelKratochvíl Titulka Tomski&Polanski 01 03 05 06 04 07 08 09 10 12 11 13 14 Dopis měsíce T Dobrý den, líbí se mi vaše noviny, jste dobří lidé. Pamatujte, že sláva není ve věcech pomíjivých, ale věčných. Nehoňte se za světskými věcmi, přemýšlejte nad věčností. Nazdar! Josef, Havlíčkův Brod 4 Rozjezd

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

5 Foto: Profimedia, Shutterstock ČiliChili 7 | 2018 Z LEPŠÍ SPOLEČNOSTI PrincovéWilliam a Harry se dohodli s vévodkyněmi Meghan a Kate, že půjdou doVýměny manželek. Duel Puchýř : Mozol Bolí. A jak! 0 : 1 Ani o něm nevíte Dá se propíchnout 1 : 0 Jedině obrousit Dokazuje,žesehýbete, a tojezdravé 1 : 0 Ve verzi pivní rozhodně zdravý není S puchýřem na noze je to jak chodit po rozbitém skle 0 : 1 S pořádným mozolem na noze můžete chodit po střepech Nikdo nechce vypadat jako puchýř 0 : 0 Ani mozol moc krásy nepobral 2 : 2 Zajímavé. Myslíte, že je možné mít mozol s puchýřem? Duševní zdraví T 3 krokynacestě k uzdravení ze vzteku 1 – Najděte si tiché, klidné místo a ujistěte se, ževás ni- kdo nebude alespoň 30 minut vyrušovat. 2 – Usaďte se do meditační polohy, uvolněte tělo, zhlu- boka dýchejte do podbřiš- ku a vyprázdněte mysl od zbytečných strachů a ji- ných pastí ega. 3 – V klidu a bez vyrušo- vání naplánujte drtivou, devastující pomstu.= < Zoologie T Anejstupidnějšími tvory na světě jsou... Za nejtupější stvoření na planetě vědci zvolili létající hmyz. Ať už jde o mouchy, včely, nebo čmeláky, tak stvoření, která nedovedou opustit místnost, i když jim otevřete okno dokořán, lítají kolem dokola a narážejí do zdi, si nezaslouží nic jiného než vzít mokrým hadrem.= < Bleskově T Počet vysokoškoláků v populaci Finska dosáhl 140 procent. Obě strany sporu o odvolání děkana FAMU se navzájem dost točí, potvrdili svědci. Nové trendy v benefitech: Poukázky na kolonoskopii a stravenky z jedlého papíru místo oběda. Vytěžení kryptoměn v hodnotě 42 korun si žádá třídenní kapacitu jaderné elektrárny Dukovany. Špatné zprávy: Americký satelit Fate 14, vypuštěný na oběžnou dráhu roku 2006, spadl zpátky na zem a rozmašíroval štáb seriálu Single Lady. Hipsteři, kteří dosáhli 35 let, jsou nejčastější klientelou psychologů „Tito muži k nám přicházejí, když si uvědomí, že to období života, kdy měli nejpohlednější obličej, strá- vili s bizarním plnovousem,“ říká psycholožka Marie Drátěná z Linky pomoci. „Většinou jim už nepomáhá ani domácí Club Maté. Pokoušíme se je přimět k tomu, aby se snažili dospět aspoň k mentálnímu věku 16 let, což se nám téměř ve 20 procentech případů daří.“= <

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

6 Charita T Americká baseballová federace oslaví Mezinárodní den želv Baseballoví profesionálové z USAse jednohlasně přihlásili k hnutí naochranuželvaspolečněoslavíjejichmezinárodníden.Tenvychá- zí na datum 8. kola letošní MajorLeague.Vtento den budou hráči místo míčků odpalovatvýhradně menší a středněvelké želvy.= < Rozjezd ME TOO Zaměstnanec milánské zoo je v kritickém stavu po pokusu o sexuální obtěžování nosorožce. 109 – Mimoň. Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin Rychle T V aukční síni Sotheby\'s byly vydraženy vzácné fotografie císařů Hadriána a Diokleciána. Muž, který si před dvěma lety za dvacet bitcoinů koupil pizzu, ji chce vrátit a požaduje peníze zpět. Aktivisté, kteří se rozhodli cvičit svého psa genderově neutrálně, aby nevěděl, zda je pes, či fena, z něj nakonec vychovali veverku. Čím víckrát zmáčknete tlačítko na přechodu, tím rychleji se objeví zelená, potvrdila dopravní policie. Školství T Lesní školkybudou i pro chudé. Jen nebudou lesní Předražené lesní školkysi mohou dovolit jen zhýčka- né děti zbohatlíků. Je to tak v pořádku, protože nárok chodit do privatizovaných lesů budou mít v budoucnu skutečně jen ony. Aby si i děti ostatních příjmových skupin zvyklyna svůj budoucí životní prostor, rozhodlo ministerstvo školství o zakládání důlních školek, sute- rénních školek, kauflandových školek, ubytovnových školek a dvanáctihodinových sedících openspace ško- lek s malými kójemi pro přilepení fotek rodičů.= <

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

7

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

Jezděte pěškobusem Téma 8

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

Chůze z nás udělala pány tvorstva. Vážně. Celý příběh naší cesty na vrchol potravního řetězce začal v Africe někdy před 5 až 7 miliony lety, když se náš praprapředek australopiték rozhodl opustit bezpečí lesa a vydat se na pochod savanou. Aby ve vysoké trávě nezabloudil, musel se naučit chodit po zadních a s hlavou vzhůru. Když už mu to tak hezky štrádovalo, pouštěl se dál. Text:JiříHolubec,RichardŠulc Obrázky:KarolínaSlováková,Profimedia,archiv dobře jsou na tom taky Ukrajina, Rusko, Finsko a Portu- galsko. Naopak nejméně – kolem 3000 kroků – nachodí lidé v Indonésii, Venezuele, Pákistánu, Saúdské Arábii a USA. Spojené státy vnímají krizi chůze už tak vážně, že spouští celonárodní kampaně na záchranu chůze. Dává to smysl, protože žebříčky zemí s nejlínějšími chodci přesně korelují s žebříčky výskytu civilizačních chorob. ŠLAPÁNÍM K OSVÍCENÍ Dopady chození a jeho nedostatku na fyzické zdraví jsou dobře změřitelné. Daleko míň se sleduje, co nechození dělá s pohodou psychickou. Chůze pro nás byla po mi- liony let jediným dopravním prostředkem. Jejímu rytmu a rychlosti jsou přizpůsobené naše smysly, způsob uvažo- vání, a dokonce i řeč. Myslíte, že je náhoda, že se v jazyce tolik věcí opisuje chůzí? „Tak co, jak ti to ŠLO? PŘIŠEL jsi na to? DOŠEL jsem k názoru, že můžeš JÍT někam.“ Máme se bát, že na nedostatek chůze naše civilizace ZAJDE? Asi ne. Chození není všespásný multilék a navíc se zdá, že jí zase pomalu PŘICHÁZÍME na chuť. Jak to ale bývá, PŘECHÁZÍME z jednoho extrému do druhého. Každý mobil už má v sobě zabudovanou chytrou appku, která nám sestavuje chodicí plány, počítá kroky a vyčítá nám, že jsme nedosáhli vytčeného cíle. Ještě horší je trend považovat chůzi za prostředek k duchovnímu prozření. Kráčet přírodou a nacházet souznění s všehomírem je určitě nádhera. Nezapomínejme ale na to, že je to přede- vším prostředek, jak se dostat z bodu A do bodu B. Na tom nic nezmění ani tisíc a jeden blogísek, který tvrdí že „cílem je cesta“. Ani rozhovor s paní spisovatelkou, která šla na svatojakubskou pouť a vzdychá: „Bylo mi dobře jako pole hvězd na půlnočním nebi. Dobře jako pole slunečnic při let- ním svítání.“ Chodit bychom měli víc, ale není pro každého nutné, jak- mile rozšlápne pohorky, za každou cenu vyrazit do Santiaga a napsat o tom knihu. < Postupně naši předci DOŠLI z Afriky do Evropy a Asie a před 150 tisíci lety už homo erectus (nesmějte se, puberťáci) rázoval po celém světě. Větší rozhled nebyl jedinou výhodou, kterou chůze přinesla. Přestali jsme díky ní být závislí na jednom druhu prostředí, mohli jsme jíst různé druhy potravy a přežívat v náročných klima- tech. Hlavně nám ale chůze dala podnět k proměnám intelektuálním. Naše tělo se totiž muselo nepřirozenému pohybu přizpůsobovat. Proto máme třeba krátkou a širo- kou pánev, která dokáže nést celou váhu těla, ale zato se v ní zmenšily porodní cesty a naše děti se musí rodit malé a málo vyvinuté. Abychom je uchránili, museli jsme začít přemýšlet, což naštěstí ŠLO, protože vzpřímená páteř je ideální podporou pro velkou lebku s maximozkovnou. NEJVÍC CHODÍ NA VÝCHODĚ Kromě vzpřímené chůze a hlavy jako škopek se my, homo sapiensové, vyznačujeme sklonem ničeho si nevážit. Nevážíme si ani chůze, která nás vynesla z říše zvířat. Jen co jsme se rozkoukali, začali jsme vymýšlet všechno možné, jen abychom chodit nemuseli. Už staří Mezopo- támci místo chození radši drandili ve vozících uhánějících na nejnovějším vynálezu jménem kolo. Dnes chodíme tak málo, že nás to začíná poznamenávat na těle i na duchu. Obecně se tvrdí, že pro zachování kondice, prevenci srdečních chorob, obezity atd. by každý z nás měl ujít 10 000 kroků denně. Asi sami cítíte, že našlapat každý den 7 kilometrů je sci-fi. Fyzio- logové ze Stanfordu analyzovali data získaná z mobilních aplikací monitorujících chůzi víc než 700 000 lidí ze 111 zemí světa. Česko ze studie v časopise Nature VYCHÁZÍ celkem pozitivně. Průměrně denně našlapeme asi 5500 kroků, což nás řadí k lep- šímu evropskému průměru. Nejvíc – skoro 7000 kroků – nachodí Číňané a  Japonci, 43 minut potřebujete na vychození jednoho Big Maca 347 dní bez zastavení by vám trvalo obejít zeměkouli 5500 kroků průměrně našlapeme za den 9 ČiliChili 7 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

TOMÁŠ GAVLAS Fyzicky je pro mě dlouhá chůze bolestivá. Na druhou stranu pak zažívám pocit vykou- pení, když tu bolest překonám. Psychicky působí jako mlýnek na všechen nešvar, co si hromadím v hlavě. S KAŽDÝM KROKEM SE VELKÉ A TĚŽKÉ MYŠLENKY DRTÍ NA DROBNĚJŠÍ ZRNO, AŽ JE Z NICH NAKO- NEC JEN PRACH A TEN ODFOUKNE VÍTR. Mohlo by se zdát, že se lidé u poutí nebo meditací uklidní, ale často je opak pravdou, v tichu se mysl víc exponuje a poutník s ní musí začít pracovat. Největší překvapení pro mě bylo, když prosté radosti z poutě (dobře se vykadit, po třech dnech se umýt nebo naopak uschnout, dobře se vyspat v odlehlé vinici…) překonají drahé a složité radosti dnešního světa. TAMARA TROJINSKÁ Mám vyzkoušené, že pouť mi rozšíří obzory. Zní to jako fráze, ale tady se to děje doslova. VE MĚSTĚ KOUKÁM BUĎ DO OBRA- ZOVKY, NEBO NANEJVÝŠ NĚJAKÝCH 20–30 METRŮ DOPŘEDU a tam je nějaká zeď, výloha, dopravní značka, něco. Zatímco když vyjdu ven, začnu se po pár hodinách sou- středit na mnohem vzdálenější výhled. Kou- kám tam, kde se nebe potkává se zemí, vidím hory v dáli, cestu, co se ztrácí v rovině, pole po stranách. Prostor, který obsáhnu zrakem, a tím i myslí, se mnohonásobně zvětší. Dává mi to úplně novou perspektivu toho, kdo jsem a co se se mnou v životě děje. V hlavě to vím pořád, ale potřebuju občas skutečně vyjít ven, abych si to uvědomila i očima a tělem. SAMUEL VIMMER Chození je pro mě užitečné už jenom proto, že změním obvyklé prostředí. Když jdu kra- jinou, v hlavě mi rotují stejné otázky a pro- blémy, které si v ní přemílám běžně. Ale jak jdu, začne ta radioaktivní šlichta v mé ške- bli s krajinou mluvit. Začnou spolu interago- vat, UVIDÍM ROZKVETLÝ STROM A MOJE MYŠLENKY SE ROZEBĚHNOU PO JINÉ DRÁZE, NEŽ NA JAKOU JSOU ZVYKLÉ. Díky tomu mě napadají nová řešení, nebo dokonce i lepší otázky, a časem se vycho- dím do klidu a smíření s mnohým z toho, co mi předtím žralo čas a emoce. 75000 km urazil za 11 let a prošel 64 zemí pravděpodobně nej- vytrvalejší chodec v historii – bývalý obchodní cestující Jean Beliveau, který se v roce 2000 vydal na procházku kolem světa 13. měsíc života začne chodit většina dětí, za normální se považuje rozmezí mezi 9. a 16. měsícem ? ? ? ? ? ? ? ? 800 km chůze vydrží průměrné tenisky Asi 18 % lidí trpí nějakou formou somnambulismu, tedy chozením ve spánku 1904 byla na pořad olympiády uvedena sportovní chůze, je to tedy jeden z nejstarších olympijských sportů Proč šlapete? Zeptali jsme se lidí, kteří chodí opravdu hodně, co na tom vidí. Téma 10

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

LUCIE LUŇÁČKOVÁ Pouť je pro mě synonymem svobody. Nabíjí, oživuje, zlepšuje náladu. TAKY ALE UMOŽ- ŇUJE „PROJÍT“ TĚŽKÝMI VĚCMI A NECHÁ- VAT JE OPRAVDU ZA SEBOU. Někdy stačí 10 minut a jindy jsou potřeba týdny. Čím déle putuju, tím rychleji se překlápím do „pout- ního režimu“. Přitom každý den na pouti napl- ňuju nějakým záměrem – otázkou, na kterou hledám odpověď, přáním, myšlenkou na někoho dru- hého, modlitbou. Vní- mám, jak se daný záměr v krajině odráží, k čemu mě krajina inspiruje. JAN FRANTIŠEK BÍM Chodím celý život. Nastartovali to rodiče. Napřed výlety, pak hory a divočina, od roku 2005 dálkové pěší poutě. Chůze je pro mne esence lidského bytí – pohyb, klid, sepětí s krajinou i jinými lidmi. Můj oblíbený je příběh muže, kterému doktoři předpově- děli po mrtvici několik týdnů života. PODE- PSAL REVERS A VYRAZIL Z DOMOVA V BILBAU DO SANTIAGA. POTKAL JSEM HO POPRVÉ ASI PŮL ROKU POTÉ, CO VYRAZIL. ŠOURAVÝM KROKEM BEZ ZVEDÁNÍ NOHOU URAZIL ASI 800 KM. Obtížně mluvil a místo prstů měl zatuhlé „hra- bičky“. Podruhé jsem jej potkal za další rok. Nor- málně chodil, skoro nor- málně ovládal ruce. Ušel asi 5000 km. Pořád žil, a tak šel dál. Možná ještě pořád někde putuje. PETR HIRSH V  roce 2009, kdy jsem se rozhodl vyra- zit ze Dvora Králové nad Labem do San- tiaga, to byl pro mě způsob restartu po vyhoření, po ztrátě smyslu života. Dnes je pro mě chůze a putování způsob, jak se potkávat s lidmi i se sebou samotným. Moje první pouť trvala 2,5 roku a ušel jsem při ní přes 16 tisíc kilometrů. TEĎ MI NĚKDY STAČÍ JEDNODENNÍ PROCHÁZKA A PÁR KILOMETRŮ. Ale obecně doporučuji pokusit se nalézt čas alespoň na více než 21 dnů. Kdo jednou zkusí, už nechce jinak. Za posledních 5 let besedování jsem ještě nepotkal kolegu poutníka, který by po první cestě řekl: „Už nikam nejdu.“ RICHARD ŠULC Na chození po svých je celá řada báječných věcí. Tou nejlepší je, že člověku dává opravdo- vou svobodu. A taky – pro někoho možná pře- kvapivě – velkou porci smířlivosti a tolerance. V POROVNÁNÍ S KOPCEM, KTERÝ JSTE PRÁVĚ V PRUDKÉM DEŠTI VYŠLAPALI, SE NAJEDNOU DOMÁCÍ HÁDKY NEBO NERUDNÝ KOLEGA JEVÍ MÉNĚ HROZIVĚ a vy konečně zjistíte, že to nejsou věci, kvůli kterým je třeba si dělat starosti. Chození pěšky vám také neustále přináší celou řadu drob- ných radostí, které jinde nezažijete. Máloco se vyrovná euforickému pocitu, když zdo- láte potok uprostřed lesa po kládě, kterou tam někdo přikutálel před vámi. Zkuste to schválně porovnat s okamžikem, kdy ode- vzdáváte tabulku s roz- počty nadřízeným a víte, že vám všechny součty sedí. Dmete se u toho pýchou, jste na sebe hrdí, že jste to dokázali? Těžko. < FRANTA UNPREPARED Nepovažuju se za velkého a zapáleného „chodiče“. To, že jsem na své pětileté cestě kolem světa ušel pěšky tisíce kilo- metrů, mělo jenom dva důvody: jednak abych ušetřil, protože vlastní nohy jsou pořád ještě nejlevnějším dopravním prostředkem, a zadruhé abych se dostal na úžasná místa, kam se člověk žádným jiným způsobem nedostane. Sama o sobě pro mne chůze zvláštní smysl nemá. U psychiky účinky nezaznamenávám, ale u vlivu na tělo bych řekl, že pro zásadní proměnu a odstranění veškerého tuku v těle klidně stačí 4–6 hodin chůze denně, hlavně když se to děje delší dobu, ideálně několik týdnů v tahu. Pro mne je zásadní, kde a kam jdu. Himálaj, Andy, amazonské pralesy, tam všude mne chodit moc baví. A třeba cesta do Santiaga de Compos- tela má taky kouzlo, přestože je vizuálně a fyzicky v mnoha částech extrémně nepří- jemná. PÁR SET KILOMETRŮ PŘED SANTIAGEM JDE TOTIŽ ČLOVĚK DNY A DNY JEN PO ROVINĚ, KOLEM POLÍ, A CO BYLO PRO MNE NEJVÍC ŠOKU- JÍCÍ, VELKÉ ČÁSTI SE CHODÍ PROSTĚ PO SILNICI MEZI AUTY. To je hrozně nepříjemné. Evropa má bohužel asfaltky a dálnice všude. 11

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

Chodicí starter pack Téma 12

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

Hallux valgus Není to kletba Harryho Pottera, ale označení pro vbočený palec. Ten vzniká špatným postavením kyčlí a nadměrným namáháním chodidla při chůzi a nevhodné obuvi. Plochá noha Kolapsem přetěžované plantární šlachy dojde ke zborcení nožní klenby. Únavová zlomenina Opakované přetěžování kostí v noze vede k oslabení podpůrných svalů a šlach, následně k mikrofrakturám a nakonec ke zlomeninám. Únavové zlomeniny jsou zákeřné, protože je obvykle neodhalí ani rentgenový snímek. Rozpoznatelné jsou obvykle dva až deset týdnů po objevení symptomů. Pěšky k nesmrtelnosti Pár tipů na dlouhý pochod Na nohy Chodci se dělí do dvou kategorií. Jedni přísahají na řádně rozšlápnuté kotníkové kožené pohory. Druzí radši chodí v lehkých prodyšných běžeckých botách. Jedni i druzí ale nosí pořádné trekové ponožky. Do sebe Kombinujte sladké a slané jídlo. Co koupíte po cestě, hned snězte. S sebou balte věci, které se vám nerozmačkají, jsou lehké a energeticky nadupané. Nezanedbávejte přísun tekutin. Sbalte to Krosnu balte do tří vrstev. Dolů lehké věci jako spacák a oblečení. Doprostřed středně těžké předměty a nahoru, co nejblíže k zádům, věci těžké. Věci, které mají zůstat suché, balte do igeliťáků se zipem. Přibalte i základní lékárničku: náplasti, tejpy, obvaz, léky na bolest a horečku (paralen), léky na průjem, tea tree oil jako dezinfekci, repelent, krém s UV faktorem. Nezapomeňte Dobře si ostříhejte nehty na nohou, místa hrozících puchýřů si přelepte tejpou (vydrží déle než náplast). Ráno si nárty a prsty zlehka natřete jelením lojem nebo vazelínou. A nezapomeňte s sebou krém na opruzeniny. Nejužitečnější věc ze všech. Dobré tipy pro cestovatele: www.pod7kilo.cz/jak_cestovat www.hedvabnastezka.cz www.outdoorforum.cz www.zivotnacestach.cz www.wanderingthere.net/vybaveni 1 2 3 4 Pěšky do špitálu Chůze snižuje riziko rozvoje vysokého tlaku, vysokého cholesterolu, cukrovky a ischemické choroby srdeční. 45 minut chůze denně 5 dní v týdnu dokáže zvrátit nabírání hmotnosti a zvýšit kapacitu plic již za 6 týdnů. Pravidelná chůze snižuje výskyt kardio- vaskulárních příhod o 31 % a úmrtnost na ně o 32 %. Každých 60 minut chůze prodlužuje život průměrně o 2 hodiny. Z toho logicky vyplývá, že pokud strávíte více než polovinu života chůzí, budete žít věčně. Puchýř Vznikne, když se dlouhým třením uvolní první vrstvy pokožky od škáry a vzniklá kapsa se naplní tkáňovým mokem. Ten je v puchýři, aby udržoval citlivou škáru sterilní. Když puchýř propíchnete či strhnete, hrozí infekce, až otrava. Kompartment syndrom Ignorace bolesti může vést k chronickému otoku. Ten zas může v noze vytvořit zánětlivé ložisko, které způsobí vleklou infekci a v extrémních případech až odumření svalové tkáně. Chůze může být i nebezpečná. Pravděpodobnost smrtelného úrazu je u chodců 36× větší než u automobilistů a 300× větší než u cesty letadlem. Únavový syndrom holenní okostice Dálkoví chodci ho znají pod anglickým termínem shin splints. Projevuje se chronickou bolestí svalových úponů na vnitřní části holenních kostí. 13 ČiliChili 7 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

Čeští poutníci Slavní chodci František Lízna Jezuitský kněz, signatář Charty 77 a politický vězeň. Po revoluci sloužil hlavně v léčebnách a věznicích s nejtvrdším režimem, na své faře se stará o lidi bez domova a propuštěné vězně. Po návratu z poutě do Santiaga mu lékaři diagnostikovali neope- rovatelný zhoubný nádor, ale přesto se vydal na další cesty. Přešel pěšky Evropu od Atlantiku až k Černému moři, došel do Říma a na Ukrajinu a celkově ušel přes 7000 km. Navzdory všem prognózám se svou nemocí úspěšně bojuje. Aristoteles Stejně jako pracovníku odbytu Svátkovi i Aristotelovi to nejlépe pálilo při chůzi. Žák Platona přednášel svým studentům zásadně během procházek po své aténské škole. Metodou se proslavil natolik, že se jeho žákům začalo říkat peripatetici (chodci). William Wordsworth Slavný anglický básník považoval chůzi za nezbytnou součást svého tvůrčího procesu, který jeho básním dává přesný rytmus, náladu a tvar. Jelikož byl autor velmi pilný, nachodil během své spisovatelské kariéry nějakých 280 tisíc kilometrů. Henry David Thoreau Americký filozof, spisovatel, moralista a básník zastával názor, že procházky přírodou jsou pro člověka naprosto nezbytné a že bez nich nemáme možnost dospět k duševní vyrovnanosti. Courání se krajinou dokonce věnoval slavnou esej Walking (Chůze), ve které tvrdí, že bezcílná procházka je nejpřirozenější formou duchovního rozjímání. Ladislav Zibura Korunní princ českých chodců (ne protože by byl urozený, ale protože tak vypadá a říká se mu Princ Ládík). Své putování začal stylově poutí do Santiaga, došel ale také pěšky z Budějovic do Říma, z Bulharska do Jeruzaléma, podnikl dlouhé treky po Nepálu, Číně, Gruzii a Arménii. O zážitcích z cest pořádá besedy a přednášky a napsal už o nich tři knihy: 40 dní pěšky do Jeruzaléma, Pěšky mezi buddhisty a komunisty a Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii. Karel Hynek Mácha Český romantik rád cestoval, ale jelikož neměl peněz nazbyt, putoval většinou pěšky. Chodil za každého počasí, celý rok přespával venku, na hradech a zříceni- nách, pod širým nebem nebo na seně. Česko prochodil doslova křížem krážem. S oblibou cestoval po hradech a zámcích, podle záznamů v denících jich navštívil přes 90 a pravděpodobně jich bylo daleko víc. Vydával se i za hranice, s kamarádem Antonínem Strobachem došli pěšky přes Rakousko až do Benátek a Terstu. Denně našlapali běžně přes 50 kilometrů. Téma 14

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

Chůze jako umění Francis Alÿs Fotograf a konceptuální umělec, který používá chůzi jako prostředek svých performancí. V sérii The Collector například procházel Mexico City s vozíčkem, na kterém vezl silný magnet a samovolně jím přitahoval kovové harampádí. V projektu Green Line zase prošel po celé imaginární hranici Izraele a Palestiny, které se říká Zelená linie, a kapal za sebou pramínek zelené barvy. Marina Abramović & Uwe Laysiepen Marina a Uwe (známý jako Ulay) jsou oba umělci a řadu let spolu žili. V roce 1988 dospěli k závěru, že už soužití i soutvoření bylo dost, a rozhodli se vztah ukončit. Jako akt rozluky si vybrali procházku po Velké čínské zdi nazvanou The Lovers – The Great Wall Walk. Marina vyšla z východního konce na břehu Žlutého moře, Ulay ve stejný moment začal kráčet ze západního konce na okraji pouště Gobi. O devadesát dní později se potkali v Er Lang Shan. Oba ušli 2500 km, objali se a rozešli se navždy. Že lze použít chůzi jako prostředek uměleckého vyjádření, dokázali Monty Pythoni v legendárním skeči Ministerstvo švihlé chůze. Umělců-chodců ale v historii umění najdeme daleko víc. Jaroslav Anděl Jaroslav Anděl je fotograf, historik umění, konceptuální umělec a zanícený chodec. V sedmdesátých letech se rozhodl propojit všechny své záliby a vydal se na pěší túru podle záznamů v denících Karla Hynka Máchy, které ho vedly z Pra- hy na Bezděz a přes Český ráj až do Krkonoš. Cyklus dokumentárních fotografií „Cestou s Karlem Hynkem Máchou“ byl dlouho nejdelším cho- deckým uměleckým dílem u nás. František Skála Když byl František Skála pozván v roce 1993 na benátské bienále, rozhodl se, že na výstavě nepředstaví hotové dílo, ale že ho vytvoří (doslova) cestou. Už 2. května se proto vydal z Prahy přes Šumavu, Rakousko a Alpy a po 850 km dlouhé cestě došel 1. června do Benátek. Jeho výstava sestávala z ilustrovaných deníků, které po cestě psal, a z miniaturních sošek vyrobených z různých materiálů sesbíraných cestou. 15 ČiliChili 7 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

To nejhorší z poutnických blogů Každý, kdo dneska dojde z Hradce do Pardubic, si založí chodecký blogísek a začne mudrovat o šlapavém osvícení. Ty nejhorší špeky se v nich kopírují a najdete je tady. „Jak se máš?“ zeptal se mě poté, co jsem se vrátila domů. Řekla jsem, že dobře. Nikdy jsem to neřekla s takovým pocitem. Dobře jako pole hvězd na půlnočním nebi. Dobře jako pole slunečnic při letním svítání. Myslím si, že Země, její povrch, půda, které se při chůzi dotýkám chodidly, kterou vnímám přes podrážky bot, mi něco předává. Nějakou kladnou, nebo zápornou informaci, jakoby mimochodem spolu s ostatními vjemy přijímanými mým vědomím a mou duší, vyvolávající při chůzi nějaký soubor pocitů, na jejichž základě si k té části Země, k tomu kousku její krajiny, vytvářím svůj vztah. Vykročíš ve šlépějích tisíců a miliónů těch, kteří šli před tebou, a od toho okamžiku, jsi-li vnímavý a připravený naslouchat, ta cesta k tobě promlouvá. Každý jsme jiný, neseme na svých bedrech různé osudy a to, co se během cesty dozvíš, přímo souvisí jenom s tím osudem jediným, tím tvým. Pouť je starodávnou cestou k uzdravení. Je to lék, který musíte vydržet, ne si ho užít. Téma 16

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

Díky cestě si i ten největší cynik uvědomí řadu otázek, které jej jako jednotlivce přesahují a propojují se vším živým i neživým ve světě okolo. Aneb „Já jsem ve všem a vše je ve mně“. Pouť se stává jakýmsi obrazem životní pouti člověka a směřování při pozemské pouti k vytyčenému cíli má poutníka disponovat k lepšímu prožívání životní pouti. Živé bytosti jsou nadřazené hmotné energii. Když je vyšší energie ve styku s nižší energií, nastane neslučitelná situace, když je však vyšší energie ve styku s nejvyšší energií, živá bytost dosáhne svého přirozeného, šťastného postavení. Ahojky… kdyby někdo plánoval cestu cca na měsíc, jedno odkud, moc ráda se přidám!!! Pouť je pro mě duchovní otázkou… Vše, co potřebujeme k zlepšení našeho života, máme ve skutečnosti neustále k dispozici. A v každém okamžiku se můžeme rozhodnout vykročit novou cestou vědomého tvůrce a jít cestou, kterou chceme, a žít takový život, jaký si sami přejeme. Použila jsem Beckettovu větu z Nepojmenovatelného jako svou mantru: „Nemůžu dál. Jdu dál. Nemůžu dál. Jdu dál.“ 17 ČiliChili 7 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

Fotograf Dominik Bachůrekvyrůstalvhlubocevěřící rodině. Každýrokvlétěvní bylo tradicí chodit na náboženské poutě. Když byl ještě dítě, prožíval je jako nutné, nudné zlo,vdospělosti se ale rozhodl na poutní místavrátit a zkusit je pochopit jinak. „Na první pohledvidíte davylidí se sepjatýma rukama, odříkávající dlouhé hodinymodlitby, které formou připomínajívýchodní mantry,“ říká. „Proč to dělají, ale může pochopit jen ten, kdo si to sám prožil.“ Foto:DominikBachůrek Křížkoťap Częstochowa,2012 Čumenda 18

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

SvatýHostýn,2012 Częstochowa,2012 Częstochowa,2012 Čumenda 19 ČiliChili 7 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

UPOUTÍJDEOPROCESPRŮCHODUKRAJINOU,KDEDOCHÁZÍKPROMĚNĚ. PŘIODCHODUZCIVILIZACEAPUTOVÁNÍNAVZDÁLENÉMÍSTOPŘIJDEMEDO VLASTNÍHONITRA. Železnýpoutník–nočnítrasaSvatýKopečekuOlomouce–Svatý Hostýn(50km),2017 SvatýKopečekuMikulova,2017 SvatýKopečekuMikulova,2017 Železnýpoutník,SvatýHostýn,2017 Čumenda 20 ČiliChili 7 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

21

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

22 on sám je úspěšný student archeologie. Většina členů vedení Branců jsou vysokoškoláci. To je na tom vlastně nejděsivější. Že taková parta nepřipomíná složením nějakou bandu primitivů, ale spíš sraz absol- ventů mírně nadprůměrné třídy gymnázia. K čemu se vlastně Branci hlásí? Když jsme mluvili o tom západním Slovensku, tak tam je zajímavé, že Branci mají největší zastoupení v Nitře a v Trnavě. Tedy ve měs- tech, kde za dob slovenského štátu byly nejsilnější Hlinkovy gardy. Na ty se Branci svým způsobem odkazují. Svým vystupováním a vizu- álem, kanadami, kšandami na štorc a podobně. Zároveň se ale hlásí k nějaké slovanské říši, obdivují Stalina a idealizují si období komuni- smu. Berou si z pravého i levého extrému, co jim vyhovuje. Spojuje je vlastně jen tendence tíhnout k vládě pevné ruky. To mě taky zaujalo. Ve filmu jsem nemohl uvěřit, že uhrovatý kluk, čerstvý maturant, drsně rozkazuje čtyřicetiletým chlapům a ti ho bez zaváhání poslouchají. Petrovi se nedá upřít charisma a schopnost vycházet s lidmi. Je naprosto jiný ve škole, kde vystupuje spíš jako milý bavič a komik. Sám jsem s ním byl asi dvakrát na pivu a působil na mě jako vtipný, inteligentní a dobře vychovaný kluk. V lese ale popustí totálně uzdu své touze ovládat a velet a stane se z něj malý diktátor. Nedokážu přesně odpovědět na to, proč ho ti čtyřicetiletí tátové od rodin berou tak vážně, nechají se buzerovat a ponižovat. Možná je v tom touha zbavit se na chvíli věčné odpovědnosti sama za sebe. Odhodit iden- titu, vzdát se osobní svobody a nechat někoho, aby rozhodoval ve všem za vás. A opět jsme u skutečnosti, že ve skupině Branců se odráží tendence celé naší společnosti. Hodně lidí na celém světě si dnes volí vůdce, kteří jim slibují, že se o nic nebudou muset starat. Že stačí poslouchat a oni vše zařídí za ně. > Než jsem vyrazil na schůzku, pustil jsem si váš dokument ještě jed- nou a musím říct, že z něj jde trochu hrůza. Jo? Tak to děkuju. Nemáte zač. Byl to váš záměr, natočit dokument, ze kterého běhá mráz po zádech? Ne že bych chtěl primárně pouštět hrůzu. Chtěl jsem prostě natočit film, který by nějak pojímal vzestup popularity extremistů s lidskou tváří, což je problém, který kolem nás čím dál tím silněji vnímám. Zachytit proces zrodu hnutí, které ze začátku působí nevinně, až legračně, ale za pár let máme ty srandovní hochy přetavené v ostří- lené vůdce polovojenských sdružení a ještě o něco později v chari- smatické politické populisty. Proč jste je hledal na Slovensku? U nás takové partičky nejsou? Jsou, ale nebyly pro mě tak zajímavé. Tahle konkrétní mě zaujala tím, že v ní byli hodně mladí lidé. Teenageři, snad by se dalo říct, že děti, ovšem velmi organizované a schopné děti. Skupina Slovenských branců vznikla v roce 2012, kdy byl její vůdce středoškolák, a měla jen pár členů. Už za pár měsíců ale dostal Peter Švrček a jeho pobočník nabídku odjet na několikatýdenní výcvik a školení k ruským kozákům. Dnes mají Branci desítky členů, stovky sympatizantů a reálné politické ambice. Oproti nim jsou české takzvané domobrany banda matlalů. Zarazilo mě, že se taková skupina objevila zrovna na západním Slovensku, v prosperujícím regionu, kde se lidé mají dobře. Ano, mají se dobře. Ale v Praze se lidé také mají dobře. To neznamená, že jednoho dne nezjistíte, že váš soused nebo obvodní lékař či nej- lepší kamarád nevolí nějakou extremistickou stranu. Extremismus už není doménou vyloučených oblastí, kde se lidé potýkají se zajištěním základních potřeb. On už se dnes profiltroval do všech pater společ- nosti. Peter Švrček žije ve spořádané rodině, mají rodinný dům, auto, NazačátkufilmuAžpřijdeválkasehlavníprotagonistapotíumaturity.Vzápětístejného klučinuvidímevlesenavlečenéhodomaskáčů,jakštěkározkazynapartuchlapůse samopaly,kteříserozhodlivzítobranuSlovenskadovlastníchrukou.Nakonciuž samozvanývojevůdcevelídesítkám„branců“ařečnínanáměstíchotom,jakjepotřeba zavéstpořádek.Bohuželtenfilmnenífikce,aledokument.RežisérJanGebertsnímotvíral letošnídokumentárnísekciBerlinale. Užtoneníbanda holohlavýchmlátiček Pokec Text:JiříHolubec Foto:MichaelKratochvíl,StanislavKrupar,PINKproduction

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

JANGEBERT Filmovýdokumentarista a novinář.Působiljako reportérv týdeníku Reflex,pozdějipracoval naredaktorsképozici v Hospodářskýchnovinách. ZadebutHrao kámenzískal uznánínafestivaluIDFF Ji.hlava,dokumentAžpřijde válkaotvíralletošníBerlinale a vyhrálcenuzanejlepší dokumentnarakouském LET\'SCEEFilmFestivalu.Do českéa slovenskéfilmové distribucea HBOpřijdena podzim.

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

poprosil reportérku, aby se ho na to přímo zeptala. Peter to popřel, ale vzápětí ho vidíme v zákulisí, jak se spolu s kamarády směje, že reportérku obelhal. Ve filmu se Branci poměrně často dostávají do kontaktu s úřady nebo policií, která je ale bere na velmi lehkou váhu. V jedné scéně jim Peter vysvětluje, že ty samopaly, se kterými běhají po lesích, jsou jen atrapy, a policisté tomu uvěří a ani si to nejdou prověřit. To máte recht. Pasivita společnosti a přihlížení mě zarážely neustále. Vlastně pořád vystupovali v roli kluků, co si chodí hrát na vojáky. Ani rodiče, ani policie, a vlastně nikdo jim nedal najevo, že to, co dělají, není v pořádku. Vážně jim to nikdo neřekl? Já jsem se konfliktům ani střetům s protinázorem nebránil. Dokonce jsem na nějaký čekal, ale za celé tři roky natáčení jsem žádný nezazna- menal. Viděl jsem jen, jak jim všechno strašně snadno prochází. Jak nikomu nevadí, že ve vojenských uniformách s insigniemi mašírují po ulici. Jak dělají besedy s malými dětmi na školách. Mluví na veřejných akcích. Policie, úřady i veřejnost jim to beze slova umožňovaly anebo řešily triviální formality. Jako že k výlepu plakátů musí mít povolení od městského úřadu nebo že by neměli nosit vojenské insignie. Jediné Ve filmu zazní věta: Proč bysme měli mít nějaké volby? Volební právo přece máme jen my a my si vždycky zvolíme sami sebe. Jo. A vůbec mu takové uvažování nepřipadalo divné. On vlastně jen kopíruje to, co vidí kolem sebe, ale jde vždycky o krok dál. Když ve skupině zrušil možnost demokratické volby, tak nadto ještě zavedl opatření, že noví rekruti nebudou mít jména, ale jen čísla. Mám tomu rozumět tak, že kdyby kolem sebe Peter viděl něco jiného, tak by se z něj vojenský diktátorek nestal? Ano. Já si myslím, že by se za jiného nastavení společnosti mohl klidně stát třeba cílevědomým ekonomem nebo ambciózním ekologem. Jenže když mu doba přihrála popularitu militantních domobran, tak toho s radostí využívá. Pamatuji si, jak strašně povzbuzující efekt na ně měl brexit nebo když byl v USA zvolen Donald Trump. Jakou radost Branci mají, když ve zprávách slyší, že stejné věci, jaké hlásají oni, říká Orbán nebo Kaczyński. To jim dává obrovské sebevědomí a pocit, že s tímhle uvažováním to můžou v politice dotáhnout hodně vysoko. Kupodivu Peter ale na začátku filmu tvrdí, že politické ambice nemá. Ta scéna nevznikla náhodou. Já jsem od samého počátku nechtěl točit film o domobraně, ale zachytit jeho vysoké ambice. Cítil jsem, že chce do politiky, ale nechce mi to říct. Proto jsem před rozhovorem 24 Pokec

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

konfrontace jsem se dočkal, když byli Branci pozvaní na besedu ke stu- dentskému dokumentu Dominika Jursy. Seděl tam proti nim expert na extremismus, který ale absolutně nebyl schopen jim oponovat. Nedo- kázal říct, že jsou nebezpečná militantní skupina s inklinací k fašismu. Místo toho rozebíral, co Branci lajkují na Facebooku. Věděli, co si o nich myslíte vy? A nebránilo to v natáčení? My jsme se o mých názorech bavili jen velmi okrajově, ale vzhledem k tomu, že jsem novinář a filmař, tak jsem velmi snadno vygooglova- telný. Peter Švrček do toho přesto šel, protože být ve filmu byla pro jeho ego příliš lákavá příležitost. On je pragmatik. Myslím, že nikdy nikoho s rozhovorem nebo natáčením neodmítl. Jak tedy natáčení probíhalo? Byl velmi obezřetný. Nechtěl nám ukázat úplně všechno, hlídal si, k čemu nás přizve. Když jsem mu ukazoval hotový film, tak chtěl některé scény vyhodit a vyhrožoval nám právníky. Nakonec to snad nějak pochopil. Nemůžu říct, že by se mu film líbil, ale necítí se snad podvedený nebo zmanipulovaný. A ostatní respektují názor vůdce? Víceméně. Jen jeden Branec nám vyhrožuje žalobou kvůli výroku z nějakého rozhovoru. Na otázku, jestli je považuji za fašisty, jsem odpověděl, že jsou nový druh, chytřejší, a tím pádem nebezpečnější. Mohl by z toho být komický soud, kam by ten pán přišel v uniformě a v kanadách a dokazoval by, že není chytřejší než fašista. Když říkáte, že vás Branci všude nepustili, máte dojem, že možná kují ještě temnější pikle? Ne. Oni jsou naprosto otevření v tom, co hlásají. Myslel jsem tím, že jsem se třeba nedostal blíž do jejich rodin. Což mě mrzí, protože jsem neměl tolik příležitostí ukázat je jako normální kluky, kterým maminky perou uniformy a vozí je autem na výcvik. To je podle mě hrozně důležité, protože dnes musíme žít s vědomím, že extremisti už nejsou banda holohlavých mlátiček, která si žije někde v izolaci. My si musíme uvědomit, že je máme doslova všude kolem sebe. Že se nás tenhle problém velmi týká. Váš film otvíral dokumentární sekci Berlinale. Jak na něj lidé reagovali? V Německu není zvykem natočit film o fašistech, aniž byste na ně uká- zal prstem a řekl, že jsou špatní. Myslím si, že to ale všichni pocho- pili a brali to jako strašidelnou zprávu nejen o Slovensku, ale o celé Evropě. V podstatě se nestane, že by po projekci nevypukla velmi živá diskuse. Počítáte s tím, že se na Slovensku do diskuse zapojí i Branci? Já bych je chtěl pozvat. Už jen proto, že spousta lidí tíhne k podob- ným spolkům z nějakého pocitu nevyslyšenosti. Mají dojem, že nikoho nezajímají. Kdyby se na projekcích potkaly dva světy, které se nepotká- vají a neumí se spolu bavit, tak by to třeba k něčemu mohlo pomoct. Ještě mi řekněte, existuje nějaká šance, že by se Branci mohli utrh- nout ze řetězu a něco provést? Můj názor je, že celé to vojenské téma, maskáče a buzerace jsou jen taková stafáž. Většina těch kluků by za jiných okolností neměla potřebu běhat se samopalem po lese a hlásit se k blbostem, jako je velkoslovanská říše. Ani Peter není rozený voják a nemá militantní ambice. Jeho opravdový cíl je mít skupinu, kterou absolutně ovládá, a že je to zrovna domobrana, to je spíš souhra okolností. On se chce stát Velkým Slovákem, mít vliv, moc. Ve filmu je to i vidět. Na začátku je to nervózní maturant, který o víkendu chodí v maskáčích do lesa, na konci už je z něj takový Tonda Blaník, který v kravatě a obleku pro- mlouvá k lidem na náměstí a nechává se fotit na billboardy. Rychlost, jakou ta proměna proběhla, je zarážející. Stejně zarážející jako fakt, že myšlenky a hesla, které před třemi lety dostaly Brance na seznam extremistických organizací, dnes běžně slyšíme v hlavních zprávách. < ČiliChili 7 | 2018 25 Jehoopravdovýcíljemítskupinu, kterouabsolutněovládá.Žejeto zrovnadomobrana,tojespíšsouhra okolností.OnsechcestátVelkým Slovákem,mítvliv,moc.

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

Nedávno mi bývalýspolužák tvrdil, že bysevPraze ukousal nudou. Prýtu lidi jen sedívpráci nebovzácpě na magistrále.To je samozřejmě nesmysl, protoževnaší matičce měst se dá zažít úplně všechno.Třebavyrazit za kuropění žnout louku. Text:JiříHolubec Foto:MichaelKratochvíl KoseníPražáků Reportáž 26

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

sucho a vypadá to, že tu nakonec bude víc sekáčů než trávy. „Prosim vás brousky budou všechny tady v kyblíku ve vodě a pak je tam zase vždycky vraťte. Nebudeme mít letos toulce, protože se nám spousta brousků poztrácela,“ uděluje instrukce. „Na první koze jsou osobní kosy, které jste naklepávali na workshopu. Na dalších dvou kozách jsou erární kosy volně k dispozici. Jo, a repelenty jsou taky volně k dis- pozici,“ dodává a dav se pohne ke stojanům. O kosy j je zájem a mám co dělat, abych aspoň jednu ukořistil. Mimochodem, když stojíte uprostřed skupiny dvaceti lidí, z nichž každý třímá v nezkušené ruce nástroj s půlmet- rovým břitem, jdou vám hlavou lecjaké myšlenky. Třeba j jak se museli cítit husité namačkaní na vozové hradbě. Anebo kde přesně máte v krku tepnu. Naštěstí se nic nestane, a když na mě přijde řada i s brouskem, pře- j jedu pro fazónu ostří a jdu se mrknout po nějaké trávě. í Moje obavy se potvrdily a hromada sekáčů se musí spokojit s nepříliš vzrostlým porostem na loučce a pleve- lem rašícím ve stínu pod stromy. Zkušení sekáči, z nichž j jeden má, nekecám, dokonce kroj, klobouk a čižmy, se do něj dlouhými švihy pustí a nechávají za sebou úhledné y y , řádky. My ostatní žmolíme, kde a co se dá. > J Je půl páté ráno… Pardon, na chvíli jsem usnul za chůze, protože, no víte, je půl páté ráno. V tuhle zvláštní dobu, kdy už není noc, ale den ještě nezačal, je při vědomí jen málokdo a máloco. Ve Stromovce, kterou v polospánku klopýtám, není kromě mě ani noha. Vzhůru jsou jen ptáci, kteří ovšem řvou jak zjednaní, a muchničky, které jsou celé nadšené, že jim jde snídaně. Než se vzpamatuji, mám nohy dožrané jako sirota. Asi bude pršet. PROČ TO NEVZÍT KOSOU? Když podlezu viadukt a dojdu k můstku na Císařský ostrov, zjišťuji, že tu přece jen ještě jedna živá duše bdí. Pořada- telka pátého ročníku Kosení Stromovky se mi předsta- vuje jako Bára, a jelikož jsme tu zatím sami, dáváme se do řeči. Celá tahle zvláštní akce prý odstartovala před pěti lety, když za Bárou, šéfovou údržby Stromovky, při- šla kamarádka Petra a začala se vyptávat, proč se tráva v parku seče motorovými sekačkami, a ne kosou. „Nej- dřív jsem se jí trochu vysmála,“ vypráví Bára a tluče se po nohou poštípaných dotěrným hmyzem. „Nedovedla j jsem si představit, že bych naše zaměstnance hnala ve tři ráno do Stromovky s kosou. A taky by asi návštěvníci nadávali, kdyby tu všude leželo seno, že jo. Kosa je sice kosa, ale sekačka po sobě trávu dokáže i sebrat a dá se s ní sekat i v poledne. No ale pak jsem se dozvěděla, že Petra je z party lidí, co jezdí kosit pravidelně. Nakonec j jsme vymysleli, že necháme trávu na nějaké loučce stra- nou růst a aspoň jednou do roka uspořádáme ve Stro- movce sečení.“ í Jestli to nevíte, tak u nás vážně existují partičky lidí, kteří se věnují kosení jako koníčku. O víkendech a dovolené se vydávají do hor, na louky, na které technika nevyšplhá, spí v přírodě ve stanech nebo v týpí a přes den sečou trávu. Kromě toho se taky pořádá mistrovství republiky v sečení, a dokonce i evropský šampionát. Prostě kolem kos se kosí celkem živá komunita. Kdo by to byl řekl? í Jak tak klábosíme a odháníme mouchy, dorazí hlavní sponzor akce – kavárna Alchymista. Lijeme do sebe vděčně kávu a vítáme další sekáče. Přijíždí na kolech, kolo- běžkách, pár dorazí autem. Jeden se právě souká z taxíku a opatrně z něj vyplétá vlastní kosu zabalenou v ručně šitém maskáčovém futrálu. „Jo, já kosím celkem dost,“ říká sekáč Martin, zatímco vybaluje svůj nástroj a zručně montuje čepel na kosiště. „Starám se tu o kus pozemku, kam se nedá dost dobře zajet se sekačkou, tak jsem si pořídil kosu. Ono mě to i baví, jsem přece jen naplave- nina,“ krčí rameny a imbusem ladí úhel čepele ke kosišti. V VÍC SEKÁČŮ NEŽ TRÁVY „Tož vítejte,“ zdraví Petra hezky po moravsku, když udeří půl šestá. Je nás tu asi dvacet a podle všeho dorazí ještě další. Což je trochu problém, protože je Pocestičkáchkolemnásdusají běžci,kteřísejdouránopředprací zpotit,avypadajítrochunakrknutě, žednesnejsouzanejvětšíblázny. 27 27 ČiliChili 7 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

Ššššrc, ssssss, šššrcc, sssss. Šinu se kupředu a sna- žím se vzpomenout si na lekce kosení, které mi asi před třiceti lety uděloval můj nebožtík děda. Stát rozkročený. Nehrbit se, jinak tě budou bolet záda. Dělat malé krůčky v rytmu záběrů. Nezvedat kosu ze země. Švih vést patou čepele, nezvedat špičku, ale dávat bacha, aby nezajížděla do hlíny. A často brousit. Jako to bylo v té pohádce, ve které se vsadil hospodář s čertem, kdo poseká dřív louku, a hospodář vyhrál, protože čert byl ňouma a nebrousil. Na mistry, kteří jedou jako kombajn, sice nemám, ale když čas od času chytnu rytmus, uznávám, že na téhle činnosti něco je. Ne že bych měl chuť jet rovnou kosit horské hřbety, ale takhle na chvíli je to doslova medi- tace v pohybu. Bylo by to ještě lepší, kdybych se nemusel bát sekáče hned vedle, který patrně odkoukal techniku z nějakého kung-fu filmu. Jeho razantní švihy a nápřahy metr nad zem by mu Jackie Chan záviděl. VPROSTŘED PRAHY KOSY SVIŠTÍ Je čtvrt na sedm a je už celkem vedro. Anebo je to tím pohy- bem. Dívčice roznáší po kalíšku, aby se sekáči nepotili, což na mě má přesně opačný efekt a po trnkovici se orosím až po záda. Stromovka už není zdaleka tak liduprázdná jako na začátku. Po cestičkách kolem nás dusají běžci, kteří se jdou ráno před prací zpotit, a vypadají trochu nakrknutě, že dnes nejsou za největší blázny. Zároveň s nimi přichází další vlna sekáčů, kteří postávají a žádostivě pokukují po rozebraných kosách. Dojedu řádku, utřu čepel hrstí trávy, přejedu ji brouskem a předávám ji jednomu z nich. Jdu ke stánku s kávou ještě na jedno espreso, i když mám pocit, že bych si měl spíš dát meltu z bandasky. Víte co, abych zachoval autenticitu. Ta tu jede na plné obrátky. Zatímco naši moravští ogaři jezdí po lúkách na Husqarně, upro- střed Prahy sviští kosy a od řeky, kde působí hardcore sekáčské jádro, se ozývá „Žalo dívča, žalo trávu nedaleko Velehradu“. Klidně se můžete šklebit, že pražští hipsteři už nevědí coby, tak začínají objevovat trávnice a halekačky. Jenže když je slyšíte takhle zrána, zpívané dvojhlasem za doprovodu houslí, harmoniky a podepřené rytmem dvaceti kos, tak na nich není patetického ani zbla. Příští rok jdu zase a možná si pořídím kosu. Anebo se aspoň naučím něja- kou hezkou písničku. Ligotala sa hvězdička, anjel moj. < Reportáž 28

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

29

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

30 Do krve

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

Hraběnka Báthoryová se podle pověstí koupávalavkrvi mladých panen s nadějí na obnovení mládí a krásy. Na první pohled je to projev psychopatie. Na ten druhýto začínávypadat, že čachtická paní předběhla dobu a mladá krevmůže opravdu prodlužovat mládí. Užvíme,cona tomupířimají NEVÍME, ALE ZKOUŠÍME Ruku v ruce se vzrušujícími objevy se rozběhl hon za kamenem mudrců, který má celé čáry na svědomí. Mezi vyšetřovanými jsou chemokiny, jacísi poslíčci či navigátoři imunitního systému. A vedle nich ještě oxytocin, známější jako hormon lásky, protože se uvol- ňuje při dotecích na příjemných částech těla. Spolehlivou odpověď přitom nemáme ani na tak základní otázku, zda krevní magie způ- sobuje dodání omlazujících faktorů, nebo spíš naředění těch zesta- řujících. Prostě zmatek. I přesto se však někteří vědci rozhodli vrhnout po hlavě do praxe, respektive tam zkoušejí hodit své pacienty. Během klinické studie sle- dovali 18 pacientů s Alzheimerovou nemocí, kterým podali pár kapek mladé krve nebo (pro kontrolu) pár dávek placeba. Zatím se neuká- zalo zlepšení v myšlení jako takovém, dobrou zprávou ale je, že žádný z pacientů neumřel ani nezaznamenal vážné vedlejší účinky léčby. Navíc se pacienti léčení krví zlepšili v praktických dovednostech, jako je třeba nakupování, příprava jídla a dalších, které jsou pro přežití v našem zmateném světě důležitější než schopnost rychle počítat. Pár rýpavých výzkumníků z jiných týmů sice upozorňuje na něko- lik kontroverzních detailů, jako třeba že není rozumné používat metodu, které vlastně nerozumíme, nebo že staré buňky možná povzbudíme k aktivitě natolik, že se začnou množit nádorově. I tak ale díky povzbudivému výsledku společnost Alkahest, která testy provádí, chystá další studie. Pro nedočkavce s duší pokusného králíka existuje i klinika, která vám za skromnou úplatu 8000 dolarů umožní vyzkoušet upíří tera- pii na vlastní kůži. Sice vám ještě nikdo s jistotou nezaručí, zda za své tisíce dostanete pár chvil života navíc, nebo si jich spíše pár uberete, jedno už ale pomalu říci můžeme: Vytoužená fontána mládí bude asi zbarvená do ruda. A léčba budoucnosti bude možná připomí- nat aztécký rituál. < Jako spousta věcí v biomedicíně se i teorie o omlazující krvi poprvé vynořila u skupiny vědců provádějících nechutnosti na hlodavcích. V roce 1972 dva výzkumníci na Kalifornské univerzitě experimen- tovali s parabiózou – chirurgickým spojením krevních oběhů dvou jedinců. Všimli si, že když spojí myš starší s myší mladší, starším myším se jako zázrakem prodlouží délka života. A u povšimnutí na následujících 30 let zůstalo, hlavně kvůli vysoké úmrtnosti spo- jených hlodavců, která zatěžovala svědomí výzkumných institucí (a jejich peněženky). KMENOVÉ KRVÁKY K honu na stálejší mládí se tak věda vrátila až v novém tisíciletí, kdy se krevní záhady chopil tým ve Stanfordu. A začalo se znovu sešívat. Mladá–mladá: nic. Stará–stará: nic. Mladá–stará: zázrak. Poškozené svaly staršího zvířete rychleji regenerují, obdobně jsou na tom játra, krev a nervová soustava. Zdá se, že celé kouzlo je způsobeno obnovenou funkcí kmenových buněk, tichých záloh číhajících v tkáni pro případ nutné opravy. Záloh, které na stáří přestanou slyšet SOS volání poškozené tkáně a mladá krev jim nej- spíš vrací ztracený sluch. Konkrétní ukázkou zázračné moci mladé krve je její účinek na nervové buňky v hipokampu, části mozku odpovědné za krátkodo- bou paměť a prostorovou orientaci. Navíc je to jedna z prvních částí mozku, které poškozuje Alzheimer (proto nám tenhle Němec nejdřív začne schovávat věci!). Na rozdíl od mladších myší hipokampus těch starších ztrácí schopnost sebeobnovy a přizpůsobení se (tzv. synap- tickou plasticitu), jejich nervové buňky mají menší počet výběžků, pomocí kterých mezi sebou komunikují, a snad i v důsledku toho horší paměť a prostorové učení. Situací však, zdá se, může zamíchat právě infuze mladé krve, která vyvolává aktivaci genů zodpovědných za funkční plasticitu neuronů. Text:EliškaSelinger Ilustrace:LucieLučanská 31 ČiliChili 7 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

Uplácejtesitortilly Tradičnímexickákuchynějerychlá,úsporná(tedypoužíváminimumsurovin), častobezlepkováanepohrdnoujíanivegani.Promexickéingredienceužnavíc nemusítechoditdaleko,seženetejenainternetuivevětšíchsámoškách.My jsmebylinadšeníztzv.sopes,minitortilleksevšímmožnýmdobrým,kterési nášhostitelEduardoděláváksnídani.Mrknětenajehouměnívkuchyni.Nebo kuchynivumění?Eduardojetotižumělec. Smíchejte v míse kukuřičnou mouku s vodou (1:1). Uhnětené tužší těsto pak rozdělte na deset částí a uválejte z nich kuličky o velikosti golfového míčku. Postupně pak vyválejte placky o tloušťce 2mm. Eduardo doporučuje placku vylisovat třeba mezi dvěma dřevěnými prkýnky (jde to prý i s knihami), dělejte to ale přes mikrotenový sáček, ať se vám těsto nelepí. V Mexiku placky dokonce tvarují mezi dlaněmi, chce to ale grif. Tortilly pak pečte na suché pánvi – několikrát otočte (tak po 20 vte- řinách), dokud placka neztvrdne. Tortilly jsou hotové, teď už to bude rychlovka. Nakrájejte cibuli na kostičky a vedle v misce vidličkou rozmačkejte balkán. Na uleželou roštěnou vezměte pořádně ostrý nůž, nakrá- jejte ji šikmo na tenké plátky a lehce osolte. Maso pak zprudka orestujte na lžičce olivo- vého oleje a dejte stranou. Základ i ingredience máte připravené, teď jen tohle umělecké dílo dotáhnout. Vychladlé tortillky položte na rozehřátou čistou pánev, prvních pět potřete pastou z černých fazolí z plechovky, posypte balkánem a cibulkou a na závěr položte několik hovězích nudli- ček. To samé udělejte i se zbylými tortillami, jen místo fazolí placky potřete velkou vrstvou salsy verde. Skvělá je i varianta bez masa! Text:HelenaSuchá Foto:MichaelKratochvíl Sporák 32

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

Nadesetporcíje potřeba: • 1,5 hrnku kukuřičné mouky • 1,5 hrnku vody • 200 gramů balkánského sýra • 1 cibule • 1 steak z vysokého roštěnce (tloušťka 2–2,5cm) • 1 lžíce olivového oleje • sůl • 1 plechovka Frijoles Negros Refritos (což je vlastně pasta nebo krém ze smažených černých fazolí, najdete ji běžně v supermarketech, např. od značky La Costeňa) • 1 lahvička omáčky Salsa Verde (případně jakákoli jiná pikantní salsa) Mexičanjako malovaný Uhrančivé oči, úsměv od ucha k uchu a obdivuhodná čeština s hispánským přízvu- kem. Eduardo své kořeny nezapře, stejně tak ani svou lásku k Česku. Mexický výtvar- ník přijel poprvé do Prahy před 15 lety na výstavu. O pár měsíců později mu přibyla česká slovíčka ve slovní zásobě i čeští kamarádi (později dokonce potomci). Na Mexiko ale nezanevřel – několikrát do roka tam vyráží vystavovat a vést kurzy grafiky. Eduardovy realistické malby vám vyrazí dech, stejně jako jeho vaření – obojí je pestré, vydatné a akorát pikantní. Tip: Eduardo nás taky naučil, jak zabránit úniku salsy a jiných dobrot ze sopes. Předtím, než syrovou tortillu dáte na pánev, ohněte její okraje po obvodu nahoru, čímž dostanete 3mm vysoké košíčky. 33

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

Konzum 34 Praha plná duhy Prague Pride 2018 6.–12. 8., Praha, praguepride.cz V srpnu bude zase nejteplejší týden v roce. LGBT festival Prague Pride opět nabídne stovku akcí pro každého a vyvrcholí tradičním průvodem, který skončí velkým koncertem na Letné. Nenechte si ujít show Dance Divas s Heather Small. Věci, které jsme objevili a které stojí za tovidět, slyšet, přečíst, stáhnout nebo objet. Text:MichalPařízek,Filip Horáček,ŠtefanŠvec, RichardŠulc Foto:Profimedia,archiv ALBUM Temná krása Chelsea Wolfe 5. 8., Lucerna Music Bar, Praha, chelseawolfe.net Chelsea Wolfe hraje v Česku často a ráda a návštěvníků na jejích koncertech neustále přibývá. První srpnovou neděli bude v Lucerna Music Baru zase nabito – královna ponurého gotického metalu zde představí svoje stále čerstvé album Hiss Spun, na kterém opět vymítá vlastní osobní démony a ráda pomůže i s těmi našimi. Temnou krásu, která nezevšední, doprovodí rozjívení nováčci Brutus. Z Belgie, ne z Rakovníka. KONCERT Líné hity Čáry života: Stínítko caryzivota.bandcamp.com Fiordmoss to mají jinak. Před několika lety se kvůli inspiraci odstěhovali do Berlína, a když konečně s albem Kingdom Come vylezli na světlo boží, tak se, přes cenu Anděl za elektronickou hudbu, stihli hned rozpadnout. Ale kytarista Jan Boroš možná oddych od kapely uvítal, už několik let pouští na net ukázky svého sólového projektu Čáry života a v polovině června vydal pod jeho hlavičkou kompletní debutové album Stínítko. Báječně nekomplikované indie s okouzlující atmosférou, jeden líný hit za druhým. Ideální soundtrack k horkému létu ve městě. FESTIVAL

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

35 ČiliChili 7 | 2018 Žádné písně o lásce P.I.L. 13. 7., Lucerna Music Bar, Praha, musicbar.cz/program/public-image-ltd-uk/ Další veteráni, tentokrát ještě mnohem shnilejší než jiní. Public Image Limited, kapela soustředěná okolo Johna Lydona (Rottena), slaví letos těžko uvěřitelné čtyři dekády od založení. V plánu je velkolepé turné a vydání rozměrné kompilace The Public Image is Rotten (Songs from the Heart). Na rozdíl od mnohem slavnějších a populárnějších Sex Pistols, kde Rotten začínal, jsou P.I.L. daleko zajímavější kapelou, nehledě jen na klasická alba z osmdesátých let s hity jako This Is Not A Love Song nebo Rise, ale také na dvě novinky z této dekády, se kterými si veteráni roz- hodně žádnou ostudu neutrhli. Naopak. P.I.L. poprvé v Praze v pátek 13. července v Lucerna Music Baru. Na jejich vystoupení na Colours v roce 2011 zúčastnění vzpomínají s nadšením, takže laťka je vysoko. „Za obloukem nás čeká hlavní úsek třídy Vítězství. Tu navrhl říšský ministr Albert Speer a byla dokončena roku 1957. Je sto dvacet tři metrů široká a na délku měří pět celých šest kilometru, což ji činí širší a také dvaapůlkrát delší než Champs–Élysées v Paříži.” Vyšší, delší, větší, širší, dražší… Navzdory vítězství zůstal Německu zbohatlický komplex méněcennosti, uvažoval March. Nic neobstojí samo o sobě, všechno se musí srovnávat s cizinou. Instagram analog Wim Wenders: Instant Stories 7. 7.–23. 9., galerie C/O, Berlín, co-berlin.org Wima Wenderse známe pochopitelně hlavně jako režiséra kultovních snímků Nebe nad Berlínem nebo Paříž, Texas. Méně se ví, že je také velice nadaným a nadšeným fotografem, který poměrně často vystavuje. Od začátku července bude v berlínské galerii C/O k vidění výstava Instant Stories, která představuje ohromné množství jeho polaroidů, nasbíraných během několika dekád. Z názvu výstavy čouhá ironie, nečekejte žádné prchavé stories, ale starý dobrý instagram analog, který připomene dobu, kdy polaroid nebyl ještě vousatou módou, ale technologic- kým zázrakem. KONCERT KNÍŽKA VÝSTAVA FESTIVAL Vodafone pláž na MFF KarlovyVary Pláž Vodafonu 29. 6.–7. 7., Vřídelní kolonáda, Karlovy Vary Vodafone KVIFF 2018 aplikace pro iOS/Android zdarma V době filmového festivalu je ve Varech fakt rušno. To pak přijde vhod relaxační pláž. Takovou nabízí Voda- fone, jako jeden z hlavních partnerů KVIFF, už několik let. A i letos bude přímo u Vřídelní kolonády místo pro klidnou regeneraci po divokém večírku nebo k načerpání sil na nejlepší bijáky. Návštěvníci se k pláži můžou nechat dovézt v červeném velotrixu, který se prostřednictvím aplikace propojí se službou Liftago. Na místě budou plážová lehátka, občerstvení i zmrzlina z Angelata. Můžete si taky vyrobit vlastní filmový plakát nebo si zasoutěžit o legendární červené Vodafone slamáky. Do svých mobilů si zadarmo stáhněte aplikaci Vodafone KVIFF 2018. Přes tu pak snadno vyhledáte program kinosálů, podrobnosti o filmech, a dokonce i zarezervujete vstupenky. Během festivalu doporučujeme sledovat instagram.com/VodafoneCZ a twitterový účet @VodafoneVary. Robert Harris: Otčina Překlad Pavel Bakič, Kniha Zlín, knihazlin.cz

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

Černé světlo a temné formule La luz negra do 21. 10., galerie CCCB, Barcelona cccb.org/es/exposiciones/ficha/la-luz-negra/228235  Okultismus v dnešní době už tolik nefrčí, ale pořád se najdou nadšenci, kteří se tím zabývají, a jistě ne náhodou jich většina pochází z uměleckých kruhů. Křehké, citlivé duše. Jejich výkvět za posledních padesát let mapuje výstava La luz negra (Černé světlo), která je k vidění v barcelonské galerii CCCB. Najdeme zde díla výtvarných umělců, jako byli Antoni Tàpies nebo Henri Michaux, ale také nadžánrových popkulturních ikon, jako je Aleister Crowley, William S. Burroughs nebo Sun Ra. S temnými formulemi obcoval kdekdo, většina podlehla a nikdo nevyhrál. Dojemné, fascinující a taky trochu strašidelné. Takže až vás pohodička na Costa Brava přestane bavit, skočte si na výstavu. Konzum 36 „O největší bojové situaci toho dne jsme později museli často vyprávět. Honza Tříska si hlavně žádal reprízy dialogu, který jsme se Standou při té příležitosti vedli, a smál se. Když ruské tanky vyšívaly do fasády Národního muzea fresky El Grečka, jak je později přejmenovali pražští vtipálci, leželi jsme se Standou přitisknutí na břiše na muzejní rampě. Z kvádrů lítalo kamení a zlatě vepsaná jména pánů Riegera, Ressla a dalších se nestačila krčit mezi kamennými římsami. A pan Palacký nám asi záviděl, že jsme v centru dějin. Můj milovaný na mě zařval své neodolatelné žižkovské vyznání: „Ty jdi v takovouhle chvíli hlavně do prdele někam!“ Já odpověděla do přehlušující palby stejným křikem: „To nevím, kde je teď větší!“ Později jsme znění upravovali podle posluchačů, ale tak nějak to bylo. Vlasta Chramostová: Byl to můj osud. Na přeskáčku I. a II. Academia, academia.cz Možná přijde i... bigbít Beseda u bigbítu 3.–4. 8., Tasov, besedaubigbitu.cz  Jeden z nejlepších domácích festivalů se už několik let odehrává v jistém topolovém hájku. Tasovská Beseda u bigbítu klame všemi slovy v názvu – o bigbítu (alespoň v tradičním vnímání tohoto termínu) to opravdu není a besedovat se v kraji, kde se každý chlubí (téměř) bezednými zásobami domácí pálenky, také příliš nedá. Na kvalitách festivalu tyto nesrovnalosti nijak neubírají, každý, kdo se do Tasova jednou podívá, už se musí vracet. Výtečná dramaturgie domácích kapel, letos třeba Lvmen, Orient, Jan P. Muchow, Ghost of You nebo Povodí Ohře, pečlivě vybraní zahraniční hosté – Astronautalis, Blue Crime nebo Zola Jesus – obecně pop, alternativa i mimožánrové lahůdky, skvělý catering a korek od lahve slivovice neustále po ruce. První srpnový víkend. FESTIVAL KNÍŽKA VÝSTAVA

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

3ODFHQÈ9\ÕèWRY¼QÈQHERGREÈMHQÈNUHGLWXQLNG\QHE\ORMHGQRGXwwÈ 7HêWR]YO¼GQHWHUD]{GYDSIJÈPRYDSOLNDFL0ņM9RGDIRQHNWHU¼QRYöSRGSRUXMH SODWE\Y{FHUWLż NRYDQÄGLJLW¼OQÈSHQöŔHQFH0DVWHUSDVVœHMLQH]Q¼WH" 3DNMHèDVWR]PöQLW8PÈWRKRY¼ŔQöKRGQö 1RQHQ¯WRDSSNDSUR0DVWHU\"6WHMQÝMDNRWD QDģHDVLSURWRVLWDNGREěHUR]XP¯Ȋ 9Ýě¯PHŀHY£PWDKOHQRYLQNDXGÝO£UDGRVW DbWURFKX]MHGQRGXģ¯ŀLYRW3RNXGDSOLNDFL 0ıMb9RGDIRQHMHģWÝQHP£WHVW£KQÝWHVLML snadno na YRGDIRQHF]PXMYRGDIRQH 3RNXGXŔP¼WHWXKOHSULPDPRELOQÈSHQöŔHQNX YHVYÄPWHOHIRQXQDLQVWDORYDQRXVWDèÈMHQ MHGHQNOLND]DSODWÈWH9\ÕèWRY¼QÈQHERGRELWÈ NUHGLWXœ¼GQÄY\SOģRY¼QÈÕGDMņSRIJ¼GGRNROD -HGQRX]DG¼WHSDNXŔMHQNOLN¼WH 3ODļWHSHQöŔHQNRX0DVWHUSDVV MDNR0DVWHU1\QÈQRYöLYDSSFH 0ņM9RGDIRQH %H]SHÏQÝFKU£Q¯¼GDMHRYDģLFKNDUW£FKYbWHOHIRQX 0ıŀHWHMLY\Xŀ¯WVbNDUWDPL0DVWHUFDUG0DHVWURL9LVDYģHFKÏHVN¿FKEDQN 3ODW¯WHG¯N\Q¯MHGQRGXģHEH]SěHSLVRY£Q¯¼GDMı]SODWHEQ¯NDUW\YģXGHWDP NGHYLG¯WHWODϯWNR0DVWHUSDVV 0ņM9RGDIRQH

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

1D]£NODGÝQH]£YLVO«KRWHVWX3JORE£OQ¯KRO¯GUDYbKRGQRFHQ¯ PRELOQ¯FKVOXŀHEE\O9RGDIRQHY\KO£ģHQ1HMOHSģ¯V¯W¯YbWHVWXYbÎ5 7HVWE\OSURYHGHQYbGXEQX 9¯FHQD www.p3-group.com/en/czechrepublic .YDOLWXQDģ¯V¯WÝRSÝWSRWYUGLODVSROHÏQRVW3 FRPPXQLFDWLRQVNWHU£YbSěHGFKR]¯FKOHWHFKYbÎ5 QÝNROLNU£WSURY£GÝODQH]£YLVO¿WHVWNYDOLW\V¯W¯6WHMQÝ MDNRYbNYÝWQXDbYb¼QRUXMVPHLbOHWRV YbGXEQX]¯VNDOLFHUWLȣ N£W%HVWLQ7HVW\'RVDŀHQ«ERG\ ]bSRVOHGQ¯KRWHVWRY£Q¯ěDG¯9RGDIRQHPH]L723 RSHU£WRUıYb(YURSÝ 8ŔSRWIJHWÈSRWYU]HQR QH]¼YLVOØPWHVWHP NYDOLW\ 04/2018 Mobile Benchmark Czech Republic in test 38 3RNU\W¯ 7DG\MH 9RGDIRQRYR 3RNU\W¯ 38 9RGDIRQHVWURMH 40 9ģHFKQRRbWHOHIRQHFK 41 1DE¯GNDSURYÝUQ« 50 3ě¯VOXģHQVWY¯ 52 7DULI\SURVWXGHQW\DbVHQLRU\ 53 3ěHGSODFHQ£QDE¯GND 54 3ěLSRMHQ¯Vb9RGDIRQHP 56 7DULI\SURȣ UP\ 58 9RGDIRQH3DVV 62 7DULI\SURMHGQRWOLYFH 64 5RGLQQ«WDULI\ 66

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

1HMOHSwÈVÈļ pro volání D{GDWD 35Ņ%õ+7(6729œ1¨ 0ÝěHQ¯SURE¯KDORYb3UD]H%UQÝ3O]QL2VWUDYÝDbGDOģ¯FKPÝVWHFK DbQDFHVW£FKPH]LQLPL 3URPÝěHQ¯NYDOLW\KODVRY¿FKDbGDWRY¿FKVOXŀHEE\O\SRXŀLW\PRELO Q¯WHOHIRQ\6DPVXQJ*DOD[\6 0ÝěHQ¯MHQH]£YLVO«3FRPPXQLFDWLRQVRSHU£WRU\SěHGHPQHLQ IRUPXMHRbKDUPRQRJUDPXPÝěHQ¯DQLRbPÝěLF¯FKWUDV£FK 9¯FHQDbYRGDIRQHF]SRNU\WL 3RNU\W¯ 39 =9¨7õ=,/,-60(9{7(678.9$/,7<92/œ1¨ ,{\'$729¸&+02%,/1¨&+6/8œ(% 9bKRGQRFHQ¯KODVRY¿FKVOXŀHEMVPH]¯VNDOLERGı]HPRŀQ¿FK DbYbWHVWXGDWRY¿FKVOXŀHEERGı]bPRŀQ¿FK =YÈWö]LOLMVPH Y{U¼PFLKRGQRFHQÈNYDOLW\SIJHQ¼wHQÄKRKODVX Y{ÕVSöwQöQDY¼]DQØFKD{XNRQèHQØFKKRYRUHFK Y]¼ND]QLFNÄ]NXwHQRVWLVOHGRY¼QÈVOXŔE\

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

Všechno,cochcete RGbFK\WU«KRWHOHIRQX 1DģHQRYLQN\QDE¯]¯VNYÝO¿SRPÝUFHQ\DY¿NRQX 1HMPRGHUQÝMģ¯PLGLVSOHMLDRSWLP£OQ¯PY¿NRQHP QDGFKQRXLQHMYÝWģ¯IDMQģPHNU\ &HQ\XY£G¯PHYÏHWQÝ\'3+DbMVRXSODWQ«GRGDOģ¯DNWXDOL]DFHQDE¯GN\ VodafoneSmartN9 .U£VDYL]HEH]SHÏQRVW 0SL[]DGQ¯Db0SL[SěHGQ¯ IRWRDSDU£W ÎWHÏNDRWLVNıSUVWı 9HON¿GLVSOHMVbPDO¿PLU£PHÏN\ $QGURLG2UHR +\'UR]OLģHQ¯ 9¯FHQDbvodafone.cz/nase-zarizeni QHERb{{ 40 9RGDIRQHVWURMH .Ï .Ï™PÝV¯Fı .Ï .Ï .Ï™PÝV¯Fı .Ï VodafoneSmartN9lite -HGQRGXģHVSROHKOLY¿3ěHNYDSLYÝ DWUDNWLYQ¯ 0SL[]DGQ¯Db0SL[SěHGQ¯ IRWRDSDU£W 7H[WXURYDQ£]£GDSUROHSģ¯GUŀHQ¯ $QGURLG2UHR *RHGLWLRQ

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

 5RGLÏRYVN£NRQWUROD

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

3IJHKOHGWHOHIRQņD{WDEOHWņ 41 Více na{YRGDIRQHF] 9ģHFKQ\FHQ\XY£G¯PHLbVb\'3+DbMVRXSODWQ«GRDNWXDOL]DFHQDE¯GN\ 8YHGHQ«FHQ\MVRXMHGQ¯PSě¯NODGHPVSO£WHN0D[LP£OQ¯YHOLNRVWVSO£WN\MHG£QDY¿ģ¯0LQLP£OQ¯KRPÝV¯ÏQ¯KRSOQÝQ¯\'«ONDVSO£FHQ¯PıŀHE¿WQHERPÝV¯Fı3RGP¯QNRX]¯VN£Q¯WHOHIRQXQDbVSO£WN\MHX]DYěHQ¯ ¼ÏDVWQLFN«VPORXY\VH]Y¿KRGQÝQ¯PQDbVOXŀE\\'DOģ¯LQIRUPDFHRbFHQ£FKDbSRGP¯QN£FKY£PU£GLVGÝO¯QDģLSURGHMFL Vodafone Smart E8 Vodafone Smart N9 lite Nokia 1 &HQ\ &HQ\VHPRKRXY{SUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW 6WDQGDUGQÈFHQD .Ï .Ï .Ï &HQ\QD{VSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHX{QDwLFKSURGHMFņ \'RVWXSQRVW $NWX¼OQÈGRVWXSQRVW SRVOHGQÈwDQFH]HSWHMWHVHQ¼V QRYLQNDGRVWXSQ¼Y{SUņEöKX PöVÈFHEÈO¼YDULDQWDGRVWXSQ¼YH Y\EUDQØFKSURGHMQ¼FK èHUYHQ¼YDULDQWD GRVWXSQ¼Y{HVKRSX 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGR{NWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYH{YwHFKSURGHMQ¼FKL{Y{HVKRSX 7HFKQLFN¼VSHFLż NDFH 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMY{FP FP FP FP 5R]OLwHQÈGLVSOHMH ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% 3URFHVRU ²*+] ²*+] ²*+] 7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rs 0SL[rr 0SL[rs )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

2200 2460 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrs rrs rrs %OXHWRRWK r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr sr rr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

/7(  5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

²² ²² ²² 6SHFL¼OQÈFHUWLż NDFH s s s )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM /HSwÈ FHQDSUR YöUQÄ 3URYÝUQ«]£ND]Q¯N\P£PH WHOHIRQ\]DbOHSģ¯FHQX9¯FH QDbVWUDQ£FKbǾ 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ /HSwÈ FHQDSUR YöUQÄ /HSwÈ FHQDSUR YöUQÄ VYBRANÉPRODEJNY 6b52=ĢĚ(1281$%\'.28 7(/()21İ$b7$%/(7İ Brno r*DOHULH 9DĊNRYND r0DVDU\NRYD r2&2O\PSLD ÎHVN« %XGÝMRYLFH r,*<&HQWUXP 3UDŀVN£ +UDGHF.U£ORY« r2&)XWXUXP -LKODYD r&LW\3DUN .DUORY\9DU\ r=H\HURYD /LEHUHF r2&1LVD 0ODG£%ROHVODY r2&2O\PSLD 0RVW r5DGQLÏQ¯ 2ORPRXF r*DOHULH ĢDQWRYND r*OREXV 2VWUDYD r$YLRQ 6KRSSLQJ3DUN r1RY£.DUROLQD 3DUGXELFH r$WULXP3DODFH 3O]HĊ rQ£PÝVW¯ 5HSXEOLN\ Praha r&HQWUXP &KRGRY r&HQWUXP ÎHUQ¿0RVW r\'HMYLFN£ r-XJRVO£YVN£ rNC Eden r2&$UN£G\ r2&$WULXP )ORUD r2&1RYR GYRUVN£3OD]D r2&1RY¿ 6P¯FKRY r2&/HWĊDQ\ r3DOODGLXP r9£FODYVN« Q£PÝVW¯ 3URVWÝMRY r.RQHÏQ£ 7£ERU r(UEHQRYD 7HSOLFH rQ£PÝVW¯ 6YRERG\ œVW¯QDG/DEHP r2&)RUXP =O¯Q rNYÝWQD Všechny Sě¯VWURMHMHPRŀQ« REMHGQDWGRbNWHU«NROL SURGHMQ\RVREQÝ QHERHPDLOHP 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

42 3IJHKOHGWHOHIRQņD{WDEOHWņ 1DE¯GNDFK\WU¿FKWHOHIRQı 8YHGHQ«FHQ\MVRXMHGQ¯PSě¯NODGHPVSO£WHN0D[LP£OQ¯YHOLNRVWVSO£WN\MHG£QDY¿ģ¯0LQLP£OQ¯KRPÝV¯ÏQ¯KRSOQÝQ¯\'«ONDVSO£FHQ¯PıŀHE¿WQHERPÝV¯Fı3RGP¯QNRX]¯VN£Q¯WHOHIRQXQDbVSO£WN\MH X]DYěHQ¯¼ÏDVWQLFN«VPORXY\VH]Y¿KRGQÝQ¯PQDbVOXŀE\\'DOģ¯LQIRUPDFHRbFHQ£FKDbSRGP¯QN£FKY£PU£GLVGÝO¯QDģLSURGHMFL LG K4 2017 Vodafone SmartN8 Nokia 2 Xiaomi Redmi 5A Huawei Y5 2018 Ceny &HQ\VHPRKRXY{SUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .Ï .Ï .Ï .Ï .Ï &HQ\QD{VSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHX{QDwLFKSURGHMFņ \'RVWXSQRVW $NWX¼OQÈGRVWXSQRVW SRVOHGQÈwDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V SRVOHGQÈwDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK QRYLQNDGRVWXSQ¼ YSUņEöKXPöVÈFH 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGR{NWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYH{YwHFKSURGHMQ¼FKL{Y{HVKRSX 7HFKQLFN¼VSHFLż NDFH 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMY{FP FP FP FP FP FP 5R]OLwHQÈGLVSOHMH ² ² ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% r*% r*% 3URFHVRU ²*+] ²*+] ²*+] ²*+] ²*+] 7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86% 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

2500 2400 4100 3000 3020 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrs rrr rrs rrs rrs %OXHWRRWK r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè rr rr rr rr rr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

/7(     5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

²² ²² ²² ²² ²² 6SHFL¼OQÈFHUWLż NDFH s s s s s )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 9ģHFKQ\FHQ\XY£G¯PHLbVb\'3+DbMVRXSODWQ«GRDNWXDOL]DFHQDE¯GN\ 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ /HSwÈ FHQDSUR YöUQÄ 3URYÝUQ«]£ND]Q¯N\ P£PHWHOHIRQ\ ]DbOHSģ¯FHQX9¯FH QDbVWUDQ£FKbǾ \'XDO 6,0 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ /HSwÈ FHQDSUR YöUQÄ

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

3IJHKOHGWHOHIRQņD{WDEOHWņ 43 9ģHFKQ\FHQ\XY£G¯PHLbVb\'3+DbMVRXSODWQ«GRDNWXDOL]DFHQDE¯GN\ 8YHGHQ«FHQ\MVRXMHGQ¯PSě¯NODGHPVSO£WHN0D[LP£OQ¯YHOLNRVWVSO£WN\MHG£QDY¿ģ¯0LQLP£OQ¯KRPÝV¯ÏQ¯KRSOQÝQ¯\'«ONDVSO£FHQ¯PıŀHE¿WQHERPÝV¯Fı3RGP¯QNRX]¯VN£Q¯WHOHIRQXQDbVSO£WN\MH X]DYěHQ¯¼ÏDVWQLFN«VPORXY\VH]Y¿KRGQÝQ¯PQDbVOXŀE\\'DOģ¯LQIRUPDFHRbFHQ£FKDbSRGP¯QN£FKY£PU£GLVGÝO¯QDģLSURGHMFL 9¯FHQDbvodafone.cz Xiaomi Redmi Note 5A Prime Vodafone Smart N9 Nokia 3.1 Samsung Galaxy J3 2017 Huawei Y6 Prime 2018 Ceny &HQ\VHPRKRXY{SUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .Ï .Ï .Ï .Ï .Ï &HQ\QD{VSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è 100 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHX{QDwLFKSURGHMFņ \'RVWXSQRVW $NWX¼OQÈGRVWXSQRVW QRYLQNDGRVWXSQ¼Y{SUņEöKX PöVÈFHVWIJÈEUQ¼YDULDQWDGRVWXS Q¼YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK QRYLQNDGRVWXSQ¼ Y{SUņEöKXPöVÈFH ]ODW¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGR{NWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYH{YwHFKSURGHMQ¼FKL{Y{HVKRSX 7HFKQLFN¼VSHFLż NDFH 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMY{FP FP FP FP FP FP 5R]OLwHQÈGLVSOHMH ² ² ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% r*% r*% 3URFHVRU ²*+] ²*+] ² ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

²*+] ²*+] 7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

  2400 3000 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrs rrs rrr %OXHWRRWK r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè rr sr rr rr rr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

/7(      5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

²² ²² ²² ²² ²² 6SHFL¼OQÈFHUWLż NDFH s s s s s )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM \'XDO 6,0 \'XDO 6,0 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ /HSwÈ FHQDSUR YöUQÄ /HSwÈ FHQDSUR YöUQÄ 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

44 3IJHKOHGWHOHIRQņD{WDEOHWņ 9ģHFKQ\FHQ\XY£G¯PHLbVb\'3+DbMVRXSODWQ«GRDNWXDOL]DFHQDE¯GN\ 8YHGHQ«FHQ\MVRXMHGQ¯PSě¯NODGHPVSO£WHN0D[LP£OQ¯YHOLNRVWVSO£WN\MHG£QDY¿ģ¯0LQLP£OQ¯KRPÝV¯ÏQ¯KRSOQÝQ¯\'«ONDVSO£FHQ¯PıŀHE¿WQHERPÝV¯Fı3RGP¯QNRX]¯VN£Q¯WHOHIRQXQDbVSO£WN\MH X]DYěHQ¯¼ÏDVWQLFN«VPORXY\VH]Y¿KRGQÝQ¯PQDbVOXŀE\\'DOģ¯LQIRUPDFHRbFHQ£FKDbSRGP¯QN£FKY£PU£GLVGÝO¯QDģLSURGHMFL 1DE¯GNDFK\WU¿FKWHOHIRQı Vodafone SmartV8 Samsung Galaxy J5 2017 Sony Xperia XA1 Huawei P Smart Samsung Galaxy Xcover4 Ceny &HQ\VHPRKRXY{SUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .Ï .Ï .Ï .Ï .Ï &HQ\QD{VSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHX{QDwLFKSURGHMFņ \'RVWXSQRVW $NWX¼OQÈGRVWXSQRVW SRVOHGQÈwDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGR{NWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYH{YwHFKSURGHMQ¼FKL{Y{HVKRSX 7HFKQLFN¼VSHFLż NDFH 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMY{FP FP FP FP FP FP 5R]OLwHQÈGLVSOHMH 1080 × 720 × 1280 720 × 1280 ² 720 × 1280 &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% r*% r*% 3URFHVRU 8× (4× *+]× *+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

²*+] 8× ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

8× ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

²*+] 7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%&s 0LFUR86%s 0LFUR86%s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

3000 3000 2300 3000 2800 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrs rrr rrs %OXHWRRWK r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè rr rr rr rr sr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

/7(      5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

× × ²² ²² ²² ²² 6SHFL¼OQÈFHUWLż NDFH s s s s ,3 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 0LFUR6,0 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ /HSwÈ FHQDSUR YöUQÄ 3URYÝUQ«]£ND]Q¯N\ P£PHWHOHIRQ\ ]DbOHSģ¯FHQX9¯FH QDbVWUDQ£FKbǾ /HSwÈ FHQDSUR YöUQÄ 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ /HSwÈ FHQDSUR YöUQÄ 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

3IJHKOHGWHOHIRQņD{WDEOHWņ 45 9ģHFKQ\FHQ\XY£G¯PHLbVb\'3+DbMVRXSODWQ«GRDNWXDOL]DFHQDE¯GN\ 8YHGHQ«FHQ\MVRXMHGQ¯PSě¯NODGHPVSO£WHN0D[LP£OQ¯YHOLNRVWVSO£WN\MHG£QDY¿ģ¯0LQLP£OQ¯KRPÝV¯ÏQ¯KRSOQÝQ¯\'«ONDVSO£FHQ¯PıŀHE¿WQHERPÝV¯Fı3RGP¯QNRX]¯VN£Q¯WHOHIRQXQDbVSO£WN\MH X]DYěHQ¯¼ÏDVWQLFN«VPORXY\VH]Y¿KRGQÝQ¯PQDbVOXŀE\\'DOģ¯LQIRUPDFHRbFHQ£FKDbSRGP¯QN£FKY£PU£GLVGÝO¯QDģLSURGHMFL 9¯FHQDbvodafone.cz Samsung Galaxy A6 Sony Xperia XA2 Apple iPhone SE 32/128 GB Huawei P20 lite Samsung GalaxyA6Plus Xiaomi Mi MIX 2 Ceny &HQ\VHPRKRXY{SUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .Ï .Ï .Ï .Ï .Ï .Ï &HQ\QD{VSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHX{QDwLFKSURGHMFņ \'RVWXSQRVW $NWX¼OQÈGRVWXSQRVW OHYDQGXORY¼D{]ODW¼ YDULDQWDGRVWXSQ¼ Y{HVKRSX *%YDULDQWD GRVWXSQ¼YHVKRSX èHUQ¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK UņŔRY¼YHVKRSX OHYDQGXORY¼D{]ODW¼ YDULDQWDGRVWXSQ¼ Y{HVKRSX Y{HVKRSX 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGR{NWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYH{YwHFKSURGHMQ¼FKL{Y{HVKRSX 7HFKQLFN¼VSHFLż NDFH 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr L26r $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMY{FP FP FP FP FP FP FP 5R]OLwHQÈGLVSOHMH ² ² ² ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% –/– r*% r*% –/– 3URFHVRU ²*+] ²*+] ²*+] ² ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

²*+] ² ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%&s /LJKWQLQJs 0LFUR86%&s 0LFUR86%s 0LFUR86%&s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

3000 3300 QHXY¼GÈVH 2900 3500 3400 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrr rrr rrr rrr %OXHWRRWK r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr rr sr rr sr sr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

/7( 800/850/900/ 800/850/900/ 800/850/900/ 800/900/1800/ 800/850/900/1800/ 700/800/850/900/ 5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

²² ²² ²² ²² ²² ²² 6SHFL¼OQÈFHUWLż NDFH – – – – – – )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ /HSwÈ FHQDSUR YöUQÄ /HSwÈ FHQDSUR YöUQÄ \'XDO 6,0 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ /HSwÈ FHQDSUR YöUQÄ

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

46 3IJHKOHGWHOHIRQņD{WDEOHWņ Nokia 7 Plus Samsung Galaxy A8 (2018) Sony Xperia XZ1 Compact Apple iPhone 7 32GB Huawei P20 Samsung GalaxyS8 Ceny &HQ\VHPRKRXY{SUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .Ï .Ï .Ï .Ï .Ï .Ï &HQ\QD{VSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è {.è {.è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHX{QDwLFKSURGHMFņ \'RVWXSQRVW $NWX¼OQÈGRVWXSQRVW YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK ]ODW¼D{wHG¼YDULDQWD GRVWXSQ¼Y{HVKRSX SRVOHGQÈwDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V Y{HVKRSX 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGR{NWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYH{YwHFKSURGHMQ¼FKL{Y{HVKRSX 7HFKQLFN¼VSHFLż NDFH 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr L26r $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMY{FP FP FP FP FP FP FP 5R]OLwHQÈGLVSOHMH ² 1080 × 2220 720 × 1280 750 × 1334 1080 × 2244 ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% ss ss r*% 3URFHVRU 8× ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

8× ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

8× ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

²7ZLVWHU \'0,360+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

8x ²*+][*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

8x ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s /LJKWQLQJs 0LFUR86%&s 0LFUR86%&r )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

3800 3000 2700 QHXY¼GÈVH 3400 3000 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrr rrr rrr rrr %OXHWRRWK r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè rr sr sr sr sr sr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

/7(        5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

²² ²² ²² ²² ²² ²² 6SHFL¼OQÈFHUWLż NDFH ,3 ,3 ,3 ,3 – ,3 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 1DE¯GNDFK\WU¿FKWHOHIRQı 9ģHFKQ\FHQ\XY£G¯PHLbVb\'3+DbMVRXSODWQ«GRDNWXDOL]DFHQDE¯GN\ 8YHGHQ«FHQ\MVRXMHGQ¯PSě¯NODGHPVSO£WHN0D[LP£OQ¯YHOLNRVWVSO£WN\MHG£QDY¿ģ¯0LQLP£OQ¯KRPÝV¯ÏQ¯KRSOQÝQ¯\'«ONDVSO£FHQ¯PıŀHE¿WQHERPÝV¯Fı3RGP¯QNRX]¯VN£Q¯WHOHIRQXQDbVSO£WN\MH X]DYěHQ¯¼ÏDVWQLFN«VPORXY\VH]Y¿KRGQÝQ¯PQDbVOXŀE\\'DOģ¯LQIRUPDFHRbFHQ£FKDbSRGP¯QN£FKY£PU£GLVGÝO¯QDģLSURGHMFL 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ /HSwÈ FHQDSUR YöUQÄ 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ /HSwÈ FHQDSUR YöUQÄ 3URYÝUQ«]£ND]Q¯N\ máme telefony ]DbOHSģ¯FHQX9¯FH QDbVWUDQ£FKbǾ

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

3IJHKOHGWHOHIRQņD{WDEOHWņ 47 Více na{YRGDIRQHF] 9ģHFKQ\FHQ\XY£G¯PHLbVb\'3+DbMVRXSODWQ«GRDNWXDOL]DFHQDE¯GN\ LG G7 ThinQ Sony Xperia XZ2 Samsung GalaxyNote8 Apple iPhone 8 64/256 GB Samsung GalaxyS9 64/256GB Huawei P20 Pro &HQ\ &HQ\VHPRKRXY{SUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW 6WDQGDUGQÈFHQD .è.Ï .Ï .Ï .Ï .Ï .Ï &HQ\QD{VSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è {.è {.è {{.è {.è {.è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHX{QDwLFKSURGHMFņ \'RVWXSQRVW $NWX¼OQÈGRVWXSQRVW Y{HVKRSX Y{HVKRSX YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK ]HSWHMWHVHQ¼V ]HSWHMWHVHQ¼V YHY\EUDQØFK SURGHMQ¼FK 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGR{NWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYH{YwHFKSURGHMQ¼FKL{Y{HVKRSX 7HFKQLFN¼VSHFLż NDFH 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr L26r $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMY{FP FP FP FP FP FP FP 5R]OLwHQÈGLVSOHMH × × ² × ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r7% r*% r*% ss r*% ss 3URFHVRU ²*+] ²*+] ² ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

×0RQVRRQ0LVWUDO QP × (²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

² ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%&r 0LFUR86%&r 0LFUR86%&r /LJKWQLQJr 0LFUR86%&r 0LFUR86%&s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

3000 3300 QHXY¼GÈVH 3000 4000 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrr rrr rrr rrr %OXHWRRWK r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè rr sr sr sr sr sr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

/7(         5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

²² ²² ²² ²² ²² ²² 6SHFL¼OQÈFHUWLż NDFH ,3 ,3 ,3 ,3 ,3 ,3 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ 8YHGHQ«FHQ\MVRXMHGQ¯PSě¯NODGHPVSO£WHN0D[LP£OQ¯YHOLNRVWVSO£WN\MHG£QDY¿ģ¯0LQLP£OQ¯KRPÝV¯ÏQ¯KRSOQÝQ¯\'«ONDVSO£FHQ¯PıŀHE¿WQHERPÝV¯Fı3RGP¯QNRX]¯VN£Q¯WHOHIRQXQDbVSO£WN\MH X]DYěHQ¯¼ÏDVWQLFN«VPORXY\VH]Y¿KRGQÝQ¯PQDbVOXŀE\\'DOģ¯LQIRUPDFHRbFHQ£FKDbSRGP¯QN£FKY£PU£GLVGÝO¯QDģLSURGHMFL 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

48 3IJHKOHGWHOHIRQņD{WDEOHWņ 9ģHFKQ\FHQ\XY£G¯PHLbVb\'3+DbMVRXSODWQ«GRDNWXDOL]DFHQDE¯GN\ Apple iPhone 8 Plus 64/256 GB Samsung GalaxyS9Plus 64/256GB Apple iPhoneX 64/256GB Nokia 130 Nokia 3310 CAT B30 Ceny &HQ\VHPRKRXY{SUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .Ï .Ï .Ï .Ï .Ï .Ï &HQ\QD{VSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

3Rè¼WHèQÈSODWED {{.è {.è {.è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ    9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHX{QDwLFKSURGHMFņ \'RVWXSQRVW $NWX¼OQÈGRVWXSQRVW *%YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK *%YDULDQWDYHVKRSX *%YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK *%YDULDQWDYHVKRSX ]HSWHMWHVHQ¼V Y{HVKRSX 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGR{NWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYH{YwHFKSURGHMQ¼FKL{Y{HVKRSX 7HFKQLFN¼VSHFLż NDFH 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 L26r $QGURLGr L26r EH]RSHUDèQÈKRV\VWÄPX 1RNLD6HULHVs EH]RSHUDèQÈKRV\VWÄPXs \'LVSOHMY{FP FP FP FP FP FP FP 5R]OLwHQÈGLVSOHMH ² ² ² ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ0%0% ss DŔ*%0% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ ss r*% ss r*% r*% r*% 3URFHVRU ²0RQVRRQ 0LVWUDOQP ² ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

6²0RQVRRQ0LVWUDOQP s s s 7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ /LJKWQLQJr 0LFUR86%&r /LJKWQLQJr 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[ss 0SL[rs 0SL[rs )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ s s s .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

QHXY¼GÈVH QHXY¼GÈVH  :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrs sss sss sss %OXHWRRWK r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr sr sr rr rr rr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

/7(    s s s 5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

²² ²² ²² ²² ²² ²² 6SHFL¼OQÈFHUWLż NDFH IP67 ,3 IP67 s s IP67 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM 0LQL6,0 0LFUR6,0 0LFUR6,0 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ 8YHGHQ«FHQ\MVRXMHGQ¯PSě¯NODGHPVSO£WHN0D[LP£OQ¯YHOLNRVWVSO£WN\MHG£QDY¿ģ¯0LQLP£OQ¯KRPÝV¯ÏQ¯KRSOQÝQ¯\'«ONDVSO£FHQ¯PıŀHE¿WQHERPÝV¯Fı3RGP¯QNRX]¯VN£Q¯WHOHIRQXQDbVSO£WN\MH X]DYěHQ¯¼ÏDVWQLFN«VPORXY\VH]Y¿KRGQÝQ¯PQDbVOXŀE\\'DOģ¯LQIRUPDFHRbFHQ£FKDbSRGP¯QN£FKY£PU£GLVGÝO¯QDģLSURGHMFL 1DE¯GNDFK\WU¿FKWHOHIRQı 9R/7( D{:L)L YRO¼QÈ /HSwÈ FHQDSUR YöUQÄ 3URYÝUQ«]£ND]Q¯N\ P£PHWHOHIRQ\ ]DbOHSģ¯FHQX9¯FH QDbVWUDQ£FKbǾ

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

3IJHKOHGWHOHIRQņD{WDEOHWņ 49 Vodafone Tab N8 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Apple iPad 32/128 GB Apple 10.5 iPad Pro 64/256/512 GB Apple 12.9 iPad Pro 512 GB Ceny &HQ\VHPRKRXY{SUņEöKXPöVÈFHPöQLW=HSWHMWHVHSURGHMFņPņŔHY¼VWRSIJÈMHPQöSIJHNYDSLW Standardní cena .Ï .Ï .Ï .Ï .Ï &HQ\QD{VSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è {{{.è {.è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHX{QDwLFKSURGHMFņ \'RVWXSQRVW $NWX¼OQÈGRVWXSQRVW Y{HVKRSX ]HSWHMWHVHQ¼V Y{HVKRSX Y{HVKRSX 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGR{NWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HFKQLFN¼VSHFLż NDFH 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr L26r L26r L26r \'LVSOHMY{FP FP FP FP FP FP 5R]OLwHQÈGLVSOHMH ² ² ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%QHXY¼GÈVH DŔ*%QHXY¼GÈVH 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% –/– –/– –/– 3URFHVRU ²*+] ²*+] ²*+] QHXY¼GÈVH QHXY¼GÈVH 7\SQDEÈMHFÈKRNRQHNWRUX 3RGSRUDEH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%s /LJKWQLQJs /LJKWQLQJs /LJKWQLQJs )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[ss 0SL[rr 0SL[sr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

4600 QHXY¼GÈVH QHXY¼GÈVH QHXY¼GÈVH :L)L*36èWHèNDRWLVNņSUVWņ rrs rrr rrr rrr rrr %OXHWRRWK r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr sr sr sr sr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

/7(    5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

²² ²² ²² ²² ²² 6SHFL¼OQÈFHUWLż NDFH – – – – – )RUP¼W6,0 0LFUR6,0 0LFUR6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM 1DE¯GNDWDEOHWı 8YHGHQ«FHQ\MVRXMHGQ¯PSě¯NODGHPVSO£WHN0D[LP£OQ¯YHOLNRVWVSO£WN\MHG£QDY¿ģ¯0LQLP£OQ¯KRPÝV¯ÏQ¯KRSOQÝQ¯\'«ONDVSO£FHQ¯PıŀHE¿WQHERPÝV¯Fı3RGP¯QNRX]¯VN£Q¯WDEOHWXQDbVSO£WN\MH X]DYěHQ¯¼ÏDVWQLFN«VPORXY\VH]Y¿KRGQÝQ¯PQDbVOXŀE\\'DOģ¯LQIRUPDFHRbFHQ£FKDbSRGP¯QN£FKY£PU£GLVGÝO¯QDģLSURGHMFL 9ģHFKQ\FHQ\XY£G¯PHLbVb\'3+DbMVRXSODWQ«GRDNWXDOL]DFHQDE¯GN\ /HSwÈ FHQDSUR YöUQÄ

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

Nabídkapro YÝUQ«]DbOHSģ¯FHQX 7\NWHě¯XbQ£V]ıVW£YDM¯GRYHGHPHRGPÝQLW 1DE¯GNDSURYÝUQ«VHY]WDKXMHQDbYģHFKQ\GRVWXSQ«EDUHYQ«YDULDQW\GDQ«KRWHOHIRQX-HXUÏHQDSUR]£ND]Q¯N\VSOĊXM¯F¯SRGP¯QN\YÝUQ«KR]£ND]Q¯ND9RGDIRQXDbSODW¯SěL VRXÏDVQ«PX]DYěHQ¯ÏLSURGORXŀHQ¯VPORXY\Vb0LQLP£OQ¯PPÝV¯ÏQ¯PSOQÝQ¯P.ÏDbSRě¯]HQ¯WHOHIRQXÏLWDEOHWXQDbVSO£WN\YbGDQ«YDULDQWÝ&HQ\XY£G¯PHLbVb\'3+ DbMVRXSODWQ«GRbGDOģ¯DNWXDOL]DFHQDE¯GN\9¯FHLQIRUPDF¯QDbYRGDIRQHF]WHOHIRQ\SURYHUQHYRGDIRQHF]WDEOHW\SURYHUQHQHERXbSURGHMQ¯KRW¿PX VodafoneSmart N9lite -HGQRGXģHVSROHKOLY¿ 3ěHNYDSLYÝDWUDNWLYQ¯ 0SL[]DGQ¯D0SL[ SěHGQ¯IRWRDSDU£W 7H[WXURYDQ£]£GD SUROHSģ¯GUŀHQ¯ $QGURLG2UHR *RHGLWLRQ

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

 5RGLÏRYVN£NRQWUROD 8wHWIJÈWH{.è 9¯FHQDbvodafone.cz/telefony-pro-verne QHERb{{ 50 1DE¯GNDSURYÝUQ« .Ï .Ï™PÝV¯Fı .Ï .Ï VodafoneSmartN9 .U£VDYL]HEH]SHÏQRVW 0SL[]DGQ¯D0SL[ SěHGQ¯IRWRDSDU£W ÎWHÏNDRWLVNıSUVWı 9HON¿GLVSOHM VPDO¿PLU£PHÏN\ $QGURLG2UHR +\'UR]OLģHQ¯ 8wHWIJÈWH{.è .Ï .Ï™PÝV¯Fı .Ï .Ï VodafoneSmartV8 &HORNRYRY¿VW\ORY¿WHOHIRQ Vb0SL[IRWRDSDU£WHP 1£GKHUQ¿)+\'GLVSOHM )RWRDSDU£WVbUR]OLģHQ¯P 0SL[ œORŀLģWÝRbYHOLNRVWL*% DbRSHUDÏQ¯SDPÝħ*% ÎWHÏNDRWLVNıSUVWı 8wHWIJÈWH{.è .Ï .Ï™PÝV¯Fı .Ï .Ï VodafoneTabN8 1HQ£URÏQ«PXXŀLYDWHOLSěLQHVH YģHDbMHģWÝQÝFRQDY¯F 7DEOHWVb+\'GLVSOHMHPRbYHOLNRVWL 0SL[IRWRDSDU£W 3RGSRUDSDPÝħRY¿FKNDUHW *%¼ORŀLģWÝDb*%5$0 8wHWIJÈWH{.è .Ï .Ï™PÝV¯Fı .Ï .Ï 3RNXGFKFHWH]DFHQXSURYÝUQ«]¯VNDW WHOHIRQ\9RGDIRQH6PDUW(D9RGDIRQH 6PDUW1SRVSÝģWHVLGRSURG£YDM¯VH &HQXY£PVGÝO¯QDģLSURGHMFL

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

1DE¯GNDSURYÝUQ« 51 HuaweiY6Prime2018 0LPRMLQ¿FK]DM¯PDY¿FKIXQNF¯ +XDZHLSěLQ£ģ¯LbRGHPNQXW¯ REOLÏHMHPDb,36GLVSOHM 3URW£KO¿)XOO9LHZGLVSOHM 2GHP\N£Q¯VNHQHPREOLÏHMH *RRJOH$QGURLG b*%5$0 b*%YQLWěQ¯bSDPÝWL 0SL[IRWRDSDU£W 8wHWIJÈWH{.è .Ï .Ï™PÝV¯Fı .Ï .Ï HuaweiP20lite \'RNRQDO¿VPDUWSKRQH VbGYRMLW¿PIRWRDSDU£WHP 2SHUDÏQ¯V\VW«P$QGURLG2UHR 3ěHGQ¯IRWRDSDU£W0SL[ 3URFHVRUVHÏW\ěPLM£GU\ VbWDNWHPb*+] DbÏW\ěPLM£GU\VbWDNWHP b*+] *%SDPÝħDb*%5$0 8wHWIJÈWH{.è .Ï .Ï™PÝV¯Fı .Ï .Ï .Ï .Ï™PÝV¯Fı .Ï .Ï SamsungGalaxyA8 (2018) \'HVLJQVbODGQ¿PLNěLYNDPL VWDUDM¯F¯VHRbSRKRGOQ« DbHUJRQRPLFN«RYO£G£Q¯ (OHJDQWQ¯U£PHÏHN ]HVNODDbNRYX *RRJOH$QGURLG 1RXJDW

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

 ,QWHUQ¯SDPÝħ*% .RPELQDFH0SL[Db0SL[ VHQ]RUXIRWRDSDU£WX 3RGSRUDEU¿O¯*HDU95 8wHWIJÈWH{.è SonyXperiaXA2 9¿NRQQ¿VPDUWSKRQHNWHU¿ VNYÝOHSDGQHGRUXN\ 3UHFL]Q¯NRQVWUXNFH 2SHUDÏQ¯V\VW«P$QGURLG 5$0bb*%YQLWěQ¯bSDPÝħbb*% )RWRDSDU£W0SL[ 8wHWIJÈWH.è .Ï .Ï™PÝV¯Fı .Ï .Ï HuaweiPSmart 6PDUWSKRQHRGWUDGLÏQ¯KRY¿UREFH VbGYRMLW¿PIRWRDSDU£WHP GLVSOHMVb)XOO+\'UR]OLģHQ¯P *%RSHUDÏQ¯SDPÝWL5$0 Db*%bLQWHUQ¯¼ORŀLģWÝ \'YD]DGQ¯IRWRDSDU£W\ Vb0SL[Db0SL[VHQ]RUHP 8wHWIJÈWH{.è .Ï .Ï™PÝV¯Fı .Ï b.Ï SamsungGalaxyA6 6W\ORY¿DbPRGHUQ¯WHOHIRQSOQ¿ Y¿NRQXVH6XSHU$02/(\' ,Qȣ QLW\GLVSOHMHPVbSRPÝUHP VWUDQ $QGURLG2UHR 6XSHU$02/(\'GLVSOHM 0SL[IRWRDSDU£W 5$0bb*%YQLWěQ¯bSDPÝħbb*% 8wHWIJÈWH{.è .Ï .Ï™PÝV¯Fı .Ï .Ï

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

52 3ě¯VOXģHQVWY¯ 9¯FHQDbvodafone.cz/prislusenstvi \'RSěHMWHVLSUDNWLFN«Sě¯VOXģHQVWY¯QDY¿OHWÏLGRYROHQRX0£PHSURY£VPDORXRFKXWQ£YNX QDģLFKY\FK\W£YHN3Rě¯GLWVLMHPıŀHWHQDYRGDIRQHF]SULVOXVHQVWYLQHERREMHGQDW GRMDN«NROLYSURGHMQ\ ,GH£OQ¯Y\EDYHQ¯QDFHVW\ SBSNepromokavývak V{SRSUXKHP 2GROQ¿YıÏLS¯VNXDbYRGÝ .bGLVSR]LFLNDSDFLWDD{OLWUņ 0DWHUL£O39&DbWNDQLQD MyArcadePixelClassic +HUQ¯NRQ]ROHYbUHWURVW\OX .RPSDNWQ¯UR]PÝU\ ]DEXGRYDQ¿FK KHU 2YO£G£Q¯KODVLWRVWL Sě¯PRQDNRQ]ROL 0RŀQRVWSěLSRMHQ¯ VOXFK£WHN 0\$UFDGH5HWUR0DFKLQH; +HUQ¯NRQ]ROHYbUHWURVW\OX .RPSDNWQ¯UR]PÝU\™™FP SURVQDGQRXSěHSUDYX ]DEXGRYDQ¿FKKHU /&\'EDUHYQ¿GLVSOHM 6%6%H]GU¼WRY¼VHOż HW\è VHVWDWLYHPD{G¼ONRYØP ovládáním ,GH£OQ¯SURIRWRJUDILH DbYLGHD 0RŀQRVWSURGORXŀHQ¯ DŀQDFP .RQVWUXNFHRGROQ£SURWL YLEUDF¯PRK¿E£Q¯DbRW£ÏHQ¯ &HQ\XY£G¯PHYÏHWQÝ\'3+DbMVRXSODWQ«GRbGDOģ¯DNWXDOL]DFHQDE¯GN\ \'öWVNÄKRGLQN\7&/ 029(7,0()DPLO\:DWFK 9KRGQ«SRNXGG¯WÝWLMHģWÝQHFKFHWH SRěL]RYDWPRELOQ¯WHOHIRQ DOHFKFHWHE¿WYHVSRMHQ¯ 9RO£Q¯KODVRY«]SU£Y\DbREU£]NRY«]SU£Y\ %DUHYQ¿GRW\NRY¿GLVSOHM 8UÏHQ¯SěHVQ«SRORK\SRPRF¯ *36$*36/%6:,), 9]G£OHQ«QDVWDYRY£Q¯ KRGLQHNFK\WURX DSOLNDF¯ GRVWXSQ£ SUR$QGURLGLbL26

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

 \'R]Dě¯]HQ¯MH WěHEDYORŀLW 6,0NDUWX VbDNWLYQ¯P KODVRY¿P DbGDWRY¿P WDULIHP 2L .Ï 5L .Ï .Ï .Ï ]DGQ¯NU\W\DbSRX]GUD WYU]HQ£VNOD SRZHUEDQN\ SDPÝħRY«NDUW\ GUŀ£N\GRDXWD V¯ħRY«QDE¯MHÏN\ DXWRQDE¯MHÏN\ GURQ\ DbVSRXVWXGDOģ¯KR .Ï 7RWRMHMHQRFKXWQ¼YNDX{Q¼VVLPņŔHWHNRXSLW PQRKHPYÈF1DSIJÈNODG .Ï

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

 1DE¯GNDMHXUÏHQDSRX]H]£ND]Q¯NıPVWDUģ¯POHW8bWDEOHWXVbGDW\VHFHQD b.ÏVNO£G£]HVSO£WN\WDEOHWXNWHU£ÏLQ¯b.ÏPÝV¯ÏQÝDbPÝV¯ÏQ¯FHQ\WDULIX VbLQWHUQHWHPb.Ï7DEOHWEXGHSOQÝVSODFHQSRbPÝV¯F¯FK&HQ\XY£G¯PH YÏHWQÝ\'3+-VRXSODWQ«SěLSRGSLVXVPORXY\Vb0LQLP£OQ¯PPÝV¯ÏQ¯PSOQÝQ¯P QDbbPÝV¯Fı]DRNURXKOHQ«QDbFHO«NRUXQ\VPÝUHPGROıDbMVRXSODWQ«GRbGDOģ¯ DNWXDOL]DFHQDE¯GN\ 3RģHGHV£WFH VSRXVWDY¿KRG Vodafone Smart N9 lite VHVOHYRX.è 1\Q¯.ÏDbSRW« .Ï™PÝV¯Fı .Ï VWDQGDUGQ¯FHQDMHb.Ï

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

.Ï PöVÈèQö 0ÝV¯ÏQ¯WDULI VbYROQ¿PL MHGQRWNDPL SMS .Ï PLQXW GRbYģHFKV¯W¯ SRbY\ÏHUS£Q¯]Dbb.ÏPLQ 250 MB GDW 3RNXGY£PXŀE\ORVWDϯQ£PXN£]DWREÏDQNX DbPıŀHWHVLY\EUDWWDULIQHERWDEOHWVbPRELOQ¯P LQWHUQHWHP]Db]Y¿KRGQÝQRXFHQX 1\Q¯]DSODW¯WH{.è DbSRW«{.è ™PöVÈFņ 4 GB GDW WDEOHW 9RGDIRQH7DE1 7DEOHW VbPRELOQ¯P LQWHUQHWHP Tarify 53 9¯FHQD{YRGDIRQHF] 9¯FHQD{YRGDIRQHF]MHWRYWREH QHER{{{ .HVWXGHQWVN«PX WDULIX0XOWLSDVV ]GDUPD 7DULI MHWRYWREÝ \'DWRY£6,0 ]GDUPD .Ï PöVÈèQöEH]]¼YD]NX 1HRPH]HQ«606 GRbYģHFKV¯W¯ 1HRPH]HQ«YRO£Q¯ GRbYģHFKV¯W¯ 10GB dat %H] ]¼YD]NX 7DULIMHWRYWREÝMHEH]VPORXY\DMHKRFHQDMHXYHGHQDYÏHWQÝ\'3+ \'£UHNYSRGREÝ9RGDIRQH0XOWLSDVVXQDSıOURNX]GDUPD]¯VN£WHSěLSRě¯]H Q¯WDULIXGR \'DWXM]{WHOHIRQX L{]{WDEOHWX .bWDULIXWL]GDUPDSěLG£PH GUXKRXGDWRYRX6,0NDUWX WDNŀHEXGHģPRFWVY¿FK *%ÏHUSDWQDMHGQRX MDN]bWHOHIRQXWDNWěHED Lb]bWDEOHWX7DNŀHMHVWOLWL MHģWÝQHE\ORDbP£ģ SODWQ¿,6,&MGLGRWRKR 0£ģWDULIMHWRYWREÝQHERVLKRFKFHģSRě¯GLW" \'RSRUXÏKRLbVY«PXN£PRģRYLDbRED]¯VN£WH 9LGHR6RFLDOD0XVLF3DVVQDSņOURNX ]GDUPD6Y«REO¯EHQ«DSOLNDFHVLWDNEXGHWH Xŀ¯YDWDQLŀE\Y£PÏHUSDO\GDWD]WDULIX 9¯FHQDVWUǾ

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

Více na{YRGDIRQHF]SUHGSODFHQHNDUW\ nebo{{{ 54 3ěHGSODFHQ£QDE¯GND 9ģHFKQ\FHQ\XY£G¯PHLV\'3+MVRX]DRNURXKOHQ«QDFHO«NRUXQ\DSODWQ«GRGDOģ¯DNWXDOL]DFHQDE¯GN\ 1HNDŀG¿FKFHP¯WWDULIDbWDNSURY£VP£PHSDU£GQ¯SěHGSODFHQ«NDUW\6WDϯVLMHQY\EUDW 9\EHUWHVL]bQDģLFK SěHGSODFHQ¿FKNDUHW .DUWDSURSDUWXQDYRO¼QÈ 9{FHQöNDUW\MHEDOÈèHNQHRPH]HQÄKR YRO¼QÈY{VÈWL9RGDIRQXQDSUYQÈPöVÈF 3RW«VHEDO¯ÏHNREQRY¯]Db.ÏPÝV¯ÏQÝ 1DVWDYHQ¯O]HXSUDYLW $NWLYXMWHVL3URJUDPÏW\ěNDDbYROHMWHQD èW\IJLèÈVODGR{YwHFKVÈWÈ]D{.èPLQ 9RO£Q¯QDbRVWDWQ¯ϯVODYbÎ5Y£VEXGHVW£W b.ÏPLQ606VWRMÈ.è 3RNXGVHSěLSRM¯WHNbLQWHUQHWXDNWLYXMHVH Y£PEDO¯ÏHN3ěLSRMHQ¯QDPÝV¯FVH{0% GDWMHQ]D{.è .DUWXSRě¯G¯WH]Db.Ï9bFHQÝMH([WUD NUHGLW.Ï .DUWD 3RNXGXŀY£PE\ORP£PHSURY£VSěHG SODFHQRXNDUWXVQHRPH]HQØPYRO¼QÈP YVÈWL9RGDIRQX]D.èPöVÈèQö 63URJUDPHPÏW\ěNDEXGHWHYRODW QDèW\IJLY\EUDQ¼èÈVOD]MDNÄNROLYVÈWö ]D.èPLQ9RO£Q¯QDRVWDWQ¯ϯVODY£V EXGHVW£W.ÏPLQD606.Ï 3RNXGVHSěLSRM¯WHNLQWHUQHWXDNWLYXMHVH Y£PEDO¯ÏHN3ěLSRMHQ¯QDPÝV¯FVH0% GDW]D.è .DUWDVWRM¯.ÏDYFHQÝMH([WUD NUHGLW.Ï .DUWD 6b.DUWRXVLPıŀHWHY\EUDW]HEDO¯ÏNı NHNDUWÝ]DVNYÝORXFHQX %DO¯ÏHNVb*%GDWD{QHRPH]HQØPL606 Y{VÈWLVbVOHYRXMHQ]Db.Ï 1HEREDO¯ÏHNV{QHRPH]HQØPYRO¼QÈP Y{VÈWLD{PLQXWDPLGRRVWDWQÈFKVÈWÈ QDYUFKVHVOHYRXb]Db.Ï $NWLYRYDWVLMHPıŀHWHMDNSRWěHEXMHWH %DO¯ÏN\O]HVWě¯GDWQHERY\Xŀ¯YDWRED VRXÏDVQÝ &HQDNDUW\MHb.Ï9bFHQÝMH([WUDNUHGLW .Ï 3UR PODGÄ =DNDŀG«GRELW¯PLQLP£OQÝ .ÏY£VRGPÝQ¯PHDŀ ([WUDNUHGLWXQDY¯F 6WDϯVH]DUHJLVWURYDW9¯FH na YRGDIRQHF]RGPHQ\

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

,bVbSěHGSODFHQRX NDUWRXPıŀHWH YRODWQHRPH]HQÝ Neomezené $QRQDģHEDO¯ÏN\MVRXQHRPH]HQ«MDN SURYRO£Q¯WDNSUR606N\ Bezsmlouvy 9ģHFKQ\EDO¯ÏN\MVRXEH]VPOXY Db]£YD]Nı&HQXEDO¯ÏNXY£P RGHÏWHPH]bNUHGLWX 3IJL]SņVRELYÄ 0ıŀHWHVLY\EUDWEDO¯ÏHNNWHU¿SU£YÝ SRWěHEXMHWH$bNG\ŀ]URYQDMHGHWH QDbGRYROHQRXDbFKFHWHP¯WRGbWHOHIRQX SRNRMPıŀHWH]ıVWDWMHQXbVY«KR NUHGLWX 6{REQRYRY¼QÈPSR{PöVÈFL %DO¯ÏN\VHY£PSěHVQÝSRbPÝV¯FL DXWRPDWLFN\REQRY¯WDNŀHVHRbQLF QHPXV¯WHVWDUDW1DSě¯NODGEDO¯ÏHN ]bVHY£PREQRY¯ DWG 8NRQèHQÈEDOÈèNņ V{REQRYRY¼QÈP SR{PöVÈFL 9bSě¯SDGÝŀHQHEXGHWHP¯WYbGREÝ NG\VHEDO¯ÏHNREQRYXMHGRVWDWHÏQ¿ NUHGLW]UXģ¯VHY£PDXWRPDWLFN\ 3RNXGKREXGHWHFKW¯WG£OHY\Xŀ¯YDW MHSRWěHEDMHM]QRYXDNWLYRYDW%DO¯ÏHN WDN«PıŀHWHMHGQRGXģH]UXģLWSěHV0ıM 9RGDIRQH 6WDϯVLDNWLYRYDWQDģHEDO¯ÏN\ NWHU«MVRXSURVWÝ 3RNXGEXGHWHP¯W QÝNWHU¿]bEDO¯ÏNı NWHU«REVDKXM¯GDWD DNWLYQ¯PıŀHWHVLQ\Q¯ YbDSOLNDFL0ıM9RGDIRQH Y\]YHGQRXWGDOģ¯GDWDQDY¯F 3ěHGSODFHQ£QDE¯GND 55 9¯FHQD{YRGDIRQHF]EDOLFN\ %DOÈèN\QD\'DWDD606 ZDģOHWH606YHbWYDUX\'$7$),;QDbϯVOR7700 500 0%GDWD{606Y{VÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDģOHWH606YHbWYDUX\'$7$),;QDbϯVOR7700 *%GDWD{606Y{VÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDģOHWH606YHbWYDUX\'$7$),;QDbϯVOR7700 *%GDWD{606Y{VÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è %DOÈèN\.RPSOHW =DģOHWH606YHbWYDUX.203/(79)),;QDbϯVOR7700 .RPSOHWY{VÈWL *%GDW606DbYRO£Q¯YbV¯WL9RGDIRQXQHRPH]HQÝ .è =DģOHWH606YHbWYDUX.203/(7968\'(),;QDbϯVOR7700 .RPSOHWGRYwHFK{VÈWÈ *%GDW606DbYRO£Q¯GRYģHFKV¯W¯QHRPH]HQÝ .è %DOÈèN\QD9RO¼QÈ ZDģOHWH606YHbWYDUX92/$1,9)),;QDbϯVOR7700 9RO¼QÈY{VÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDģOHWH606YHbWYDUX92/$1,968\'(),;QDbϯVOR7700 9RO¼QÈGRYwHFKVÈWÈQHRPH]HQö .è ZDģOHWH606YHbWYDUX92/$1,9)3/86QDbϯVOR7700 9RO¼QÈGRYwHFK{VÈWÈ 1HRPH]HQ«YRO£Q¯YbV¯WL9RGDIRQXPLQXWGRRVWDWQ¯FKV¯W¯ .è ZDģOHWH606YHbWYDUX92/$1,9)3/86),;QDbϯVOR7700 9RO¼QÈGRYwHFK{VÈWÈ 1HRPH]HQ«YRO£Q¯YbV¯WL9RGDIRQXPLQXWGRRVWDWQ¯FKV¯W¯ .è \'DWRY¼QÈ EH]SRèÈW¼QÈ 8ŀ¯YHMWHVLVY«REO¯EHQ« DSOLNDFHDQLŀE\Y£PÏHUSDO\ GDWD.EDO¯ÏNıP.RPSOHWVL VWDϯY\EUDWQÝNWHU¿]b9RGDIRQH 3DVVıǾ6RFLDO&KDW0XVLF QHER9LGHR3DVV9¯FHRbQLFK QDMGHWHQDVWǾ

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

WI-FI MODEM HuaweiLTECPEB310 56 Internet :L)LV¯ħYŀG\ WDPNGHMVWHY\ 3ěLSRMHQ¯Vb*%GDWVL PıŀHWHXŀ¯WGRPDLbQDFKDWÝ \'DWRY¿REMHP*%REY\NOHSRNU\MH FHORXPÝV¯ÏQ¯VSRWěHEXGRP£FQRVWL .G\E\Y£PGDWDSěHVWRFK\EÝOD PıŀHWHVLMHMHGQRGXģHQDY\ģRYDW SRb*%]Db.Ï =DSRMHQ¯MHVQDGQ«0ıŀHWHSěLSRMLWDŀ ]Dě¯]HQ¯QDMHGQRX 3IJLSRIJÈ]HQÈVOXŔE\VHVPORXYRX GRVWDQHWHVOHYX.èQDPRGHP 6WDQGDUGQÈFHQDMH.è .Ï .Ï™PÝV¯Fı .Ï 0RELOQ¯LQWHUQHW 0RELOQÈSIJLSRMHQÈ 3RèHW6,0NDUHW Y{WDULIX =YØKRGQöQ¼ FHQDVHVPORXYRX QD{PöVÈFņ &HQD EH]]¼YD]NX 5HG\'DWD*% 1+3 .è .Ï 5HG\'DWD*% 1+1 .è .Ï 0RELOQÈSIJLSRMHQÈ*% 1 .è .Ï */7(LQWHUQHWXŀSRNU¿Y£WDNěNDNDŀG¿NRXWUHSXEOLN\)UÏHW QDbQÝPPıŀHWHVbMDN¿PNROLGDWRY¿PSěLSRMHQ¯PRGb9RGDIRQX -DNVLSRě¯GLWGDOģ¯GDWRY¿REMHP"2EMHPGDWVLPıŀHWHQDY¿ģLWYbDSOLNDFL0ıM9RGDIRQHQHERQDbPXMYRGDIRQHF] SURVWěHGQLFWY¯PVOXŀHE=YÝWģHQ¯GDWRY«KREDO¯ÏNX Rb*%PÝV¯F]Db.Ï

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

Db\'RGDWHÏQ¿REMHPGDW &HQ\MVRXSODWQ«SěLSRě¯]HQ¯VHVPORXYRXQDPÝV¯Fı]DRNURXKOHQ«QDFHO«NRUXQ\DbXY£G¯PHMHLbVb\'3+ 7DULISURSIJÈOHŔLWRVWQÄSIJLSRMHQÈsLGH¼OQÈQDSIJSURMÈ]GQÈIJ¼G\ QHERSIJHGSRYöêSRèDVÈ &HQD 3IJLSRMHQÈQD{PöVÈF0% .Ï .bWDULIıP5HG\'DWDGRVWDQHWHGDOģ¯/7(6,0NDUWXSURWDEOHW QHERQRWHERRN\'DWD]bWDULIXWDNEXGHWHPRFLÏHUSDW]bY¯FH]Dě¯]HQ¯ SIM GR{GDOwÈKR ]DIJÈ]HQÈ 9¯FHQDbYRGDIRQHF]LQWHUQHW a YRGDIRQHF]SULSRMHQLEH]NDEHOX QHER{{{ USB MODEM 9RGDIRQH&RQQHFW 86%6SHHG WI-FI HOTSPOT 9RGDIRQH 0RELOH:L)L 5K 3(775$&.(5 +OÈGDFÈRERMHN \'¯N\DSOLNDFL029(75$&.SURL26Lb$QGURLG PıŀHWHNG\NROLY\KOHGDWSRORKXSVDQHER GRVW£YDWXSR]RUQÝQ¯NG\ŀRSXVW¯EH]SHÏQRX ]µQX *% 3IJLSRMHQÈEH] NDEHOX1DSOQR 0ELWVSURVWDKRY¼QÈ D0ELWVSURQDKU¼Y¼QÈ .Ï PöVÈèQö 477.Ï .Ï VbWDULI\5HG\'DWD QHERVDPRVWDWQÝ ]Dbb.Ï

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

Neomezený pevnýinternet 3RěLÑWHVLQHRPH]HQ¿ LQWHUQHWSěHVNWHU¿SěLSRM¯WH FHORXGRP£FQRVWQHERWěHED PHQģ¯ȣ UPX 9\Xŀ¯WPıŀHWHQDSě¯NODGMHGQX]bQ£VOHGXM¯F¯FKYDULDQWSěLSRMHQ¯-DN£U\FKORVWMHGRVWXSQ£XbY£VGRPD VLVQDGQRRYÝě¯WHQDYRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW 9¯FHQDbvodafone.cz/pevny-internet QHERb{{ Internet 57 &HQ\MVRXSODWQ«SěLSRě¯]HQ¯VHVPORXYRXQDPÝV¯Fı]DRNURXKOHQ«QDFHO«NRUXQ\DbXY£G¯PHMHLbVb\'3+ 3HYQ¿LQWHUQHWVLPıŀHWHSRě¯GLWMHģWÝY¿KRGQÝMLYbU£PFLNRPELQRYDQ«QDE¯GN\SUR URGLQX VWU

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

MHGQRWOLYFH VWU

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

QHERȣ UPX VWU

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

 .Ï PöVÈèQö 0ELWV .Ï PöVÈèQö 0ELWV .Ï PöVÈèQö 0ELWV .Ï PöVÈèQö 0ELWV .Ï PöVÈèQö 0ELWV .Ï PöVÈèQö 0ELWV 5\FKORVW DŔ0ELWV 3ěLSRM¯PHY£VSěHV*/7( $\'6/9\'6/QHERRSWLFN«V¯WÝ Pokrýváme 99%populace )XQJXMHPHQDVDPRWÝXbOHVD LbYbFHQWUXPÝVW =IJÈ]HQÈ]GDUPD %H]SODWQ£DNWLYDFHDbLQVWDODFH Neomezený pevný internet ,QWHUQHWMHģWÝ Y¿KRGQÝML

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

58 3URŻ UP\ %XÑWHVW£OH YHVSRMHQ¯ .RPELQXMWHOLERYROQÝVOXŀE\ NWHU«VWRM¯QDSHYQ¿FK]£NODGHFK 0ÝMWHSěHKOHG 9\E¯UHMWH]bY¿KRGQ¿FKWDULIı 5HGQHER5HG1DSOQR 1DMGHWHMHQDVWUD 9ODVWQ¯WHRVREQ¯DXWDQ£NODGQ¯YR]LGODQHERVWDYHEQ¯WHFKQLNX DbFKFHWHP¯WYģHSRGNRQWURORX"\'¯N\VOXŀEÝ9RGDIRQH H\'RKOHGEXGHWHP¯WRQOLQHSěHKOHGRbWRPNGHVHY£ģ PDMHWHNQDFK£]¯ 3RPıŀHPHY£Pě¯GLWSU£FLQDVWDYEÝVQDGQRU\FKOH]bPRELOX &HQ\MVRXSODWQ«SěL SRGSLVXVPORXY\ Vb0LQLP£OQ¯PPÝV¯ÏQ¯P SOQÝQ¯PQDbbPÝV¯Fı XY£G¯PHMHYÏHWQÝ b\'3+]DRNURXKOHQ« QDFHO«NRUXQ\SODWQ« GRbGDOģ¯DNWXDOL]DFH QDE¯GN\ $ħMHMHGQRWND NGHNROLYbWHU«QX PıŀHWHMLRQOLQH QDVWDYLWDbVOHGRYDW ]bSRUW£OX %DWHULHY\GUŀ¯GOHW\SX MHGQRWN\DŀURN \'DOwÈYDULDQW\PRGXOņNWHUÄVHOLwÈSRX]HYØGUŔÈEDWHULH 9ØGUŔEDWHULHQDMHGQRQDELWÈ &HQD H\'RKOHGPRGXO0LQL PÝV¯F .Ï H\'RKOHGPRGXO6WDQGDUG DŀPÝV¯Fı .Ï H\'RKOHGPRGXO0D[L URN .Ï 9wHFKQ\YDULDQW\VOXŔE\H\'RKOHG \'RVDK &HQD H\'RKOHG0LQL SRX]HQD¼]HP¯Î5 .ÏPÝV¯ÏQÝ H\'RKOHG(YURSD PRQLWRULQJSRFHO«(8 .ÏPÝV¯ÏQÝ H\'RKOHG6YöW PRQLWRULQJSRFHO«PVYÝWÝ .ÏPÝV¯ÏQÝ +ODYQöSRWIJHEXML YöGöWFRVHQD VWDYEöGöMH1HFKFL Ŕ¼GQÄ]GUŔHQÈ 2EèDVQHYÈPNGH]DPöVWQDQFL ]URYQDMVRXV{DXWHPD{Q¼IJDGÈP 1HPXV¯WHQLF ]DSRMRYDW MHGQRWNXXORŀ¯WH GRb]DYD]DGOD QHERPDJQHWHP NDPNROL SěLFK\W¯WH \'¯N\JORE£OQ¯6,0 PıŀHWHVOHGRYDW VYıMPDMHWHNSR FHO«PVYÝWÝ

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

.Ï PÝV¯ÏQÝOLFHQFH 1HěHģWH UR]ELW« WHOHIRQ\ 8NO£GHMWHDbVG¯OHMWH 6DPVXQJ*DOD[\;FRYHUMH YKRGQ¿PSRPRFQ¯NHPQD VWDYEX0£SURWLVNOX]RY¿SRYUFK MHFKU£QÝQSěHGY\VRN¿PL NRQFHQWUDFHPLSUDFKXDbXVWRM¯ LbSRE\WSRGYRGRX1DVWDYEÝ VHRbQÝMQHEXGHWHE£W DbPıŀHWHQDQÝM]¯VNDW VOHYX.Ï 3RWěHEXMHWHU\FKOHDbMHGQRGXģHVG¯OHW GRNXPHQW\VbNROHJ\QHER]£ND]Q¯N\" 3RěLÑWHVL]DEH]SHÏHQ«GDWRY«¼ORŀLģWÝ 2QH\'ULYHDbYģLFKQLEXGRXSěHVQÝYÝGÝW QDÏHPDbMDNVHP£SUDFRYDW 3RNXGVLSRIJÈGÈWHQöNWHUØ]{WDULIņ5HGQHER 5HG1DSOQRD{N{QöPXEXêVOXŔEXH\'RKOHG QHERÕORŔLwWö2QH\'ULYHPņŔHWHVLY\EUDW VOHYX.èQDWHQWRWHOHIRQQHERQD NWHUØNROLPRGXOH\'RKOHG 6DPVXQJ*DOD[\ ;FRYHU &HUWLILNDFH,3 DbVWDQGDUG 0,/67\'* %DWHULHVbNDSDFLWRX P$K .Ï .Ï 9¯FHQDbYRGDIRQHF]VWDYHEQLFWYL 3URŻ UP\ 59 59 3IJÈPR]{PRELOXPņŔXXNO¼GDW D{RNDPŔLWöVGÈOHWYwHFKQ\ GRNXPHQW\D{IRWN\ .G\ŔVLNRXSÈP WHOHIRQWDNKODYQö FKFLDE\Y\GUŔHO 1DXNO£G£Q¯ Q£NUHVıIDNWXU QHERIRWHN]¯VNHMWH Dŀ7%SURVWRUX 1HSODħWHGUDK« DMħ£N\UDGÝML SRGSRěWHVY« SRGQLN£Q¯ /LFHQFHO]H QDLQVWDORYDWDŀ QDSRϯWDÏı DbPRELOQ¯FK ]Dě¯]HQ¯ 6WěHŀWHVLVRXNURP¯bǾ QLNGRQHRSU£YQÝQ¿ Y£PGRGDW QHQDKO«GQH

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

60 Pro firmy .Ï PöVÈèQö .Ï PöVÈèQö TarifRed+ profirmy 9\EDYWHVYRXȣ UPXRKURPQRXSRUF¯GDWQHRPH]HQ¿P YRO£Q¯PDb6061RYÝQDY¯FPıŀHWHWXWRQDE¯GNX]¯VNDW QHMHQSURDOHLbSURÏOHQıȣ UP\ 9¯FHQD{YRGDIRQHF]EXVLQHVVUHGSOXV QHER{{{ &HQ\MVRXSODWQ«SěLSRGSLVXVPORXY\Vb0LQLP£OQ¯PPÝV¯ÏQ¯PSOQÝQ¯PQDbPÝV¯FıXY£G¯PHMHYÏHWQÝ\'3+Db]DRNURXKOHQ«QDFHO«NRUXQ\ \'DWRY¼QÈEH] SRèÈW¼QÈ 3ěLGHMWHVLNbWDULIıPQÝNWHU¿ ]bEDO¯ÏNı9RGDIRQH3DVV DbXŀ¯YHMWHVLDSOLNDFHNG\NROL DbNGHNROLEH]SRϯW£Q¯GDW 6NYÝO«QDWRPMHŀHEDO¯ÏHN VWDϯDNWLYRYDWMHQMHGQRX DbSODW¯SURYģHFKQ\ÏOHQ\ ILUP\9¯FHQDVWUǾ çHUS¼QÈGDW 6G¯OHQ£GDWDPıŀHWH GRSěHGXUR]GÝOLWSURNDŀG« ϯVOR]YO£ģħ Red+pro 4 ÏOHQ\ȣ UP\ Red+pro 6 ÏOHQıȣ UP\ 4× 1HRPH]HQÄYRO¼QÈ D{606GR{YwHFKVÈWÈ 6× 1HRPH]HQÄYRO¼QÈ D{606GR{YwHFKVÈWÈ 50 GB VGÈOHQØFKPRELOQÈFKGDW 20 GB VGÈOHQØFKPRELOQÈFKGDW

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

3URŻ UP\ 61 Více na{YRGDIRQHF]UHGRIż FH 6RFLDOD{&KDW3DVV 6RFLDOD{&KDW3DVV Kombinovanánabídka Red+Officeprofirmu 60 GB VGÈOHQØFKPRELOQÈFKGDW 30 GB VGÈOHQØFKPRELOQÈFKGDW 3ěLMÑWHVLSURQHRPH]HQ¿SHYQ¿LQWHUQHWDbPRELOQ¯VOXŀE\YbNRPELQRYDQ«QDE¯GFH5HG2Iȣ FH1DMGHWH YbQ¯RKURPQRXSRUFLGDWDbSURNDŀG«KRÏOHQDȣ UP\QHRPH]HQ«YRO£Q¯Lb606GRYģHFKV¯W¯1RYÝQDY¯F PıŀHWHWXWRQDE¯GNX]¯VNDWQHMHQSURDOHLbSURÏOHQıȣ UP\.WDULIıPQDY¯F]¯VN£WHVSRXVWXY¿KRG XģLW¿FKQDP¯UXȣ UHPQ¯P]£ND]Q¯NıP6OXŀE\WDNPıŀHWH]DϯWY\Xŀ¯YDWLKQHGDEH]GDOģ¯FKQ£NODGı 5HG2Iȣ FHSUR ÏOHQıȣ UP\ 4× 1HRPH]HQÄYRO¼QÈD{606GR{YwHFKVÈWÈ 6× 1HRPH]HQÄYRO¼QÈD{606GR{YwHFKVÈWÈ .Ï PöVÈèQö 5HG2Iȣ FHSUR ÏOHQ\ȣ UP\ .bSHYQ«PXLQWHUQHWXY£VSěLSRM¯PHSRPRF¯WHFKQRORJL¯*/7($\'6/9\'6/QHERRSWLFN«V¯WÝ6RXÏ£VW¯NRPELQRYDQ«QDE¯GN\MHSHYQ¿LQWHUQHWVbU\FKORVW¯Dŀb0ELWV SRNXGWXWRU\FKORVWXPRŀQ¯WHFKQLFN«SDUDPHWU\QDbYDģ¯DGUHVH3RNXGQHQDE¯GQHPHY£PQLŀģ¯U\FKORVWSRGOHPRŀQRVW¯P¯VWDLQVWDODFH7\VLPıŀHWHRYÝěLW QDbYRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW1DE¯GNXMHPRŀQ«NRPELQRYDWLbVbGDOģ¯PLYDULDQWDPLWDULIı9¯FHLQIRUPDF¯]¯VN£WHXbSURGHMQ¯KRW¿PX&HQ\MVRXSODWQ«SěLSRGSLVXVPORXY\ Vb0LQLP£OQ¯PPÝV¯ÏQ¯PSOQÝQ¯PQDPÝV¯FıMVRXYÏHWQÝ\'3+DbMVRX]DRNURXKOHQ«QDFHO«NRUXQ\ 129Ü352 Î/(1İ FIRMY 5\FKORVWDŔ0ELWV 0RGHP]D.è 3HYQ¼,3DGUHVD 9,3WHFKQLFN¼SRGSRUD 3HYQØLQWHUQHWVYØKRGDPLSURż UP\

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

Zalenoštesiodovolené sVideoPassem &K\VW¼WHVHYØOHWRYDWQHERY\UD]LWQD]DVORXŔHQRXGRYROHQRX"\'ÈN\9LGHR3DVVXY¼PQHERYDwLP GöWHPXWHèH]GORXKDY¼FHVWDFRE\GXS$SRNRXSDèFHQHERYØOHWöVLPņŔHWHRGSRèLQRXWSIJLVOHGRY¼QÈ SRK¼GHNQHERREOÈEHQØFKVHUL¼OņEH]VWDURVWLRYDwHGDWD3URVWöŔ¼GQÄRPH]RY¼QÈ6OHGXMWHVY¼ REOÈEHQ¼YLGHDMDNGORXKRFKFHWHDļXŔSRMHGHWHGRèHVNØFKOXKņDK¼MņQHEREXGHWHFHVWRYDW YU¼PFL(YURSVNÄXQLH Více na{ZZZYRGDIRQHF]SDVV -DNIXQJXMHDbFRYģHFKQRVLPıŀHWHVb9LGHR3DVVHPGRSě£W" .YDģHPXWDULIXQHER%DO¯ÏNıP.RPSOHWSURSěHGSODFHQN\VLKRMHGQRGXģHDNWLYXMHWHY0ıM9RGDIRQH YVHNFL6OXŀE\Ǿ,QWHUQHWǾ1DVWDYHQ¯ LQWHUQHWRY¿FKVOXŀHE

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

$bSDNXŀEXGHWHSěHKU£YDWYLGHDEH]SRϯW£Q¯GDW+QHGQD]DÏ£WNXY£VDOHFKFHPHXSR]RUQLWŀHSěHKU£YDQ«UHNODP\PRKRX RGÏHUSDWPHQģ¯bPQRŀVWY¯GDW]bYDģHKRGDWRY«KREDO¯ÏNX-HWRSURWRŀHMGHRbREVDKWěHW¯FKVWUDQQDNWHU¿VHEDO¯ÏHNQHY]WDKXMH 62 9RGDIRQH3DVV 6SU£YQ«IXQJRY£Q¯VOXŀE\Y£PPıŀHPH]DUXÏLWXbRȣ FL£OQ¯FKPRELOQ¯FKDSOLNDF¯NWHU«MVRXGRY\EUDQ«KREDO¯ÏNX]DěD]HQ\9bSě¯SDGÝY\XŀLW¯DOWHUQDWLYQ¯FKDSOLNDF¯QHER ZHERY¿FKYHU]¯VOXŀHEQHPıŀHPHRYOLYQLWŀHGDWDQHEXGRXSRϯW£QD\'DWDQHPXV¯WHSRϯWDWSRNXGSRXŀ¯Y£WHREVDKSě¯PRYbDSOLNDFLDbQHMGHRbREVDKWěHW¯VWUDQ\ 6HVOXŀERX&KDW3DVVY£PQHSRϯW£PHGDWDSěLFKDWRY£Q¯DbSRV¯O£Q¯]SU£YVbREU£]N\IRWNDPLYLGHLDWG6SRWěHEXGDWY£PSRϯW£PHMHQSěLDXGLRDbYLGHRKRYRUHFK 6HVOXŀEDPL9LGHRDb0XVLF3DVVSRϯW£PHGDWDYbSě¯SDGÝSěHKU£Q¯UHNODP\YbU£PFLYLGHDKXGE\QHERNG\ŀY£VUHNODPDRGN£ŀHPLPRDSOLNDFL6RXÏ£VW¯VOXŀHEQHQ¯ SěHGSODWQ« QDSěSěHGSODWQ«YbU£PFL+%2*2QHER0XVLF-HWX

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

6HVOXŀERX0XVLF3DVVYbU£PFL$SSOH0XVLFSRϯW£PHGDWDSěLSěHKU£Q¯YLGH¯ 2GUHDJXMWHVHXREO¯EHQ¿FKVHUL£OıYLGH¯Dȣ OPı6OHGXMWHMH SěHV

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

\'RSěHMWHVLWDN«VRFL£OQ¯ V¯WÝKXGEXQHERFKDW EH]SRϯW£Q¯GDW Vodafone Pass 63 {.è PöVÈèQö CHATPASS 3LģWHMDNRRb]£YRG 1HQHFKWHVHRPH]RYDWSěLNRQYHU]DFLVHVY¿PLQHMEOLŀģ¯PL3RXŀ¯YHMWHDSOLNDFH :KDWV$SS9LEHU0HVVHQJHU7HOHJUDPQHER0HVVDJHEH]SRϯW£Q¯GDW 6G¯OHMWHVY«]£ŀLWN\QDVRFL£OQ¯FKV¯W¯FK 9¯PHŀHQHMOHSģ¯]£ŀLWN\MVRXW\RbNWHU«VHPıŀHWHSRGÝOLW7DNVG¯OHMWHFRKUGORU£Ï¯ 9bDSOLNDF¯FK)DFHERRN7ZLWWHU,QVWDJUDP6QDSFKDWDb3LQWHUHVWXŀQHPXV¯WHEU£W RKOHG\QDWRNROLNIRWHNDbYLGH¯QDKUDMHWHQHER]KO«GQHWH {.è PöVÈèQö SOCIALPASS 1\Q¯Y£PYbDSOLNDFL0ıM9RGDIRQHGDUXMHPH 0%GDWQDY¯F6WDϯVLMHY\]YHGQRXW ,NWRPXWRWDULIXVLPıŀHWHGRSě£WQÝNWHU¿ ]bEDO¯ÏNı9RGDIRQH3DVV 0ıŀHWHVLGRNRXSLWDŀbGDOģ¯GDWRY«6,0 NDUW\G¯N\QLPŀVYıMGDWRY¿EDO¯ÏHNY\XŀLMHWH LbYbGDOģ¯FK]Dě¯]HQ¯FK3Rě¯]HQ¯MH]GDUPD ]DbVG¯OHQ¯]DSODW¯WHb.ÏPÝV¯ÏQÝ]DbMHGQX 6,0NDUWX 1DVWDUWXMWH VYıMWDULI 3RNXGQHSRWěHEXMHWH QHRPH]HQ«YRO£Q¯DbYHONRX SRUFLGDWP£PHSURY£VWDULI 6WDUWPLQXWNWHU¿Y£V XUÏLWÝXVSRNRM¯ Start 500minut .Ï PöVÈèQö .Ï606 500 minut GRbYģHFKV¯W¯GDOģ¯.ÏPLQ 0% dat 3OQRPX]LN\EH]SOQ«SDPÝWL =DSRPHĊWHQDSěHSOQÝQ«¼ORŀLģWÝ.YDQWDPX]LN\PıŀHWHVWUHDPRYDWSRGOHOLERVWL YbDSOLNDF¯FK$SSOH0XVLF0XVLF-HW(YURSDb

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

Neomezené volání D606GR{YwHFKVÈWÈ Neomezené volání D606GR{YwHFKVÈWÈ 9¯FHQDbYRGDIRQHF]URGLQD nebo{{{ 9¯FHQDbYRGDIRQHF]WDULI\ nebo{{{ Tarify RedNaplnoprojednotlivce \'DWRY¼6,0 .bWDULIıPVLPıŀHWHSRě¯GLW DŀbGDOģ¯GDWRY«6,0\'DWD SDNY\XŀLMHWHLbYbGDOģ¯FK ]Dě¯]HQ¯FK3Rě¯]HQ¯MH]GDUPD ]DbVG¯OHQ¯]DSODW¯WH.Ï PÝV¯ÏQÝ]DbMHGQX6,0 \'DWRY¼QÈEH]SRèÈW¼QÈ 3ěLGHMWHVLNWDULIXQÝNWHU¿ ]EDO¯ÏNı9RGDIRQH3DVV DXŀ¯YHMWHVLDSOLNDFHNG\NROL DNGHNROLEH]SRϯW£Q¯GDW 9¯FHQDVWUǾ 1\QÈG¼UHN*% 9bDSOLNDFL0ıM9RGDIRQHY£P Q\Q¯G£PHQDY¯F*%GDW ]GDUPD6WDϯMLMHQSRXŀ¯YDW DGDWDVLY\]YHGQRXWYVHNFL 0RMHQDE¯GN\ 9ØGDMHSRGNRQWURORX 3RNXGGRV£KQHWHGYRMQ£- VRENXVY«SUıPÝUQ«¼WUDW\ ]DbSRVOHGQ¯FKPÝV¯Fı XSR]RUQ¯PHY£VQDbWRQRYÝ 606NRX &HQDWDULIX1DSOQRMHSODWQ£SěLSRGSLVXVPORXY\Vb0LQLP£OQ¯PPÝV¯ÏQ¯PSOQÝQ¯PQDbPÝV¯FıMHYÏHWQÝ\'3+DbSODW¯GRbGDOģ¯DNWXDOL]DFHQDE¯GN\ ÎHUS£Q¯GDWPıŀHWHNRQWURORYDWG¯N\\'DWD6WURSXSRbMHKRŀGRVDŀHQ¯SěHVWDQHLQWHUQHWIXQJRYDW3URWDULI\MHQDVWDYHQQ£VOHGRYQÝ*%XbWDULIX5HG1DSOQR*%*% XbWDULIX5HG1DSOQR*%*%XbWDULIXb5HG1DSOQR*%Db*%XbVG¯OHQ«GDWRY«NDUW\9¿ģL\'DWD6WURSX]PÝQ¯WHYbDSOLNDFL0ıM9RGDIRQH 3URȣUHPQ¯]£ND]Q¯N\$NWLYXMWHVL931DbNRPXQLNXMWHYbU£PFLVY«ȣUP\]DGDUPR6bQDģ¯931P£WHYRO£Q¯Db606YHbVY«ȣUHPQ¯ȆVNXSLQÝȄ]DGDUPRDbWREH]RKOHGXQDbGUXK WDULIXXbMHGQRWOLY¿FKϯVHO0D[LP£OQ¯SRÏHW¼ÏDVWQ¯Nı931QHQ¯RPH]HQ .Ï PöVÈèQö .Ï PöVÈèQö 10 GB PRELOQÈFKGDW RedNaplno *% 1000 minut pro volání ]Î5GRbUHJLRQX anaSlovensko .Ï PöVÈèQö 20 GB PRELOQÈFKGDW 1000 minut pro volání ]Î5GRUHJLRQX ana Slovensko RedNaplno *% 7dníneomezenéhovolání, SMSDDŀb0%GHQQÝ ]bY\EUDQ¿FK]HP¯VYÝWD 64 Tarify 5 GB PRELOQÈFKGDW Neomezené volání D606GR{YwHFKVÈWÈ RedNaplno *%

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

Kombinovanánabídka RedHomeprojednotlivce -HwWöU\FKOHMwÈSHYQØLQWHUQHW 3RNXGE\Y£PQHVWDÏLODU\FKORVW0ELWV PıŀHWHVLMLQDY¿ģLWEXÑQDb0ELWV]Db.Ï PÝV¯ÏQÝQHERQDb0ELWV]Db.Ï=£OHŀ¯QD WHFKQLFN¿FKPRŀQRVWHFKYDģHKRE\GOLģWÝ -HwWöYÈFHPRELOQÈFKGDW .G\E\Y£PQHVWDÏLOR*%PRELOQ¯FKGDWPıŀHWH VLMHVQDGQRQDY¿ģLWQDbQHER*%6WDϯVH ]HSWDWQDģLFKSURGHMFı 9\EUDQÄDSOLNDFHEH]SRèÈW¼QÈGDW 0ÝMWHPRELOSRUXFHǾVXUIXMWHQDVRFL£OQ¯FK V¯W¯FKDFKDWXMWHNG\NROL6EDO¯ÏN\6RFLDO Db&KDW3DVVY£PQHEXGRXREO¯EHQ«DSOLNDFH VSRWěHERY£YDWGDWD9¯FHQDVWUǾ .bSHYQ«PXLQWHUQHWXY£VSěLSRM¯PHSRPRF¯WHFKQRORJL¯*/7($\'6/9\'6/QHERRSWLFN«V¯WÝ6RXÏ£VW¯NRPELQRYDQ«QDE¯GN\MHSHYQ¿LQWHUQHWVbU\FKORVW¯Dŀ0ELWV SRNXGWXWRU\FKORVWXPRŀQ¯WHFKQLFN«SDUDPHWU\QDbYDģ¯DGUHVH3RNXGQHQDE¯GQHPHY£PQLŀģ¯U\FKORVWSRGOHPRŀQRVW¯YDģHKRE\GOLģWÝ7\VLPıŀHWHRYÝěLWQD YRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW1DE¯GNXPRKRXY\Xŀ¯WLȣUHPQ¯]£ND]Q¯FLDMHPRŀQ«MLNRPELQRYDWLVGDOģ¯PLYDULDQWDPLWDULIı9¯FHXbSURGHMQ¯KRW¿PX&HQ\MVRXSODWQ«SěL SRGSLVXVPORXY\V0LQLP£OQ¯PPÝV¯ÏQ¯PSOQÝQ¯PQDPÝV¯FıMVRXYÏHWQÝ\'3+DMVRX]DRNURXKOHQ«QDFHO«NRUXQ\ 8GÝOHMWHVLUDGRVWQDģ¯VNYÝORXQRYLQNRX9HY¿KRGQ«PEDOHQ¯QDMGHWHQHRPH]HQ¿SHYQ¿ LQWHUQHWQHRPH]HQ«YRO£Q¯Db606SRě£GQRXSRUFLPRELOQ¯FKGDWDbNbWRPXYģHPXGYD 9RGDIRQH3DVV\SURVRFL£OQ¯V¯WÝDFKDWRY£Q¯WDNŀHVLXŀLMHWHVY¿FKREO¯EHQ¿FKDSOLNDF¯ SRGOHOLERVWL 9¯FHQDbYRGDIRQHF]UHGKRPH nebo{{{ 6RFLDOD{&KDW3DVV 1HRPH]HQÄYRO¼QÈ D606GR{YwHFKVÈWÈ .Ï PöVÈèQö 5 GB PRELOQÈFKGDW RedHome SUR{MHGQRWOLYFH Neomezený pevný internet 20 Mbit/s 7DULI\ 65

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

66 Rubrika 9¯FHQDbvodafone.cz 9\EDYWHVY«QHMEOLŀģ¯RKURPQRXSRUF¯GDWQHRPH]HQ¿PYRO£Q¯P Db606G¯N\WDULIıP5HGSURÏW\ěLÏOHQ\URGLQ\ 9¯FHQDbvodafone.cz/rodina QHER{{{ 3URURGLQX 66 7DULI5HG SURURGLQX .Ï PöVÈèQö .Ï PöVÈèQö 3IJHKOHGQØÕèHW 9¿GDMHFHO«URGLQ\P£WHSRG NRQWURORXQDbMHGQRP¼ÏWX çHUS¼QÈGDW \'DWDYbURGLQÝVLPıŀHWHGRSěHGX UR]GÝOLWSURNDŀG«ϯVOR]YO£ģħ \'DWRY¼QÈEH]SRèÈW¼QÈ 3ěLGHMWHVLNWDULIXQÝNWHU¿]EDO¯ÏNı 9RGDIRQH3DVVDXŀ¯YHMWHVLDSOLNDFH NG\NROLDNGHNROLEH]SRϯW£Q¯GDW 6NYÝO«QDWRPMHŀHEDO¯ÏHNVWDϯ DNWLYRYDWMHGQRXDSODW¯SURYģHFKQ\ ÏOHQ\URGLQ\9¯FHQDVWUǾ Red+10GBpro4 ÏOHQ\URGLQ\ 10 GB VGÈOHQØFKPRELOQÈFKGDW 4× 1HRPH]HQÄYRO¼QÈ D606GR{YwHFKVÈWÈ 4× 1HRPH]HQÄYRO¼QÈ D606GR{YwHFKVÈWÈ Red+50GBpro4 ÏOHQ\URGLQ\ 50 GB VGÈOHQØFKPRELOQÈFKGDW

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

Rubrika 67 Více na{YRGDIRQHF] 20 GB VGÈOHQØFKPRELOQÈFKGDW 30 GB VGÈOHQØFKPRELOQÈFKGDW 9¯FHQDbYRGDIRQHF]UHGKRPH nebo{{{ Pro rodinu 67 Kombinovanánabídka Red+Homeprorodinu .bSHYQ«PXLQWHUQHWXY£VSěLSRM¯PHSRPRF¯WHFKQRORJL¯*/7($\'6/9\'6/QHERRSWLFN«V¯WÝ6RXÏ£VW¯5HG+RPHSURMHSHYQ¿LQWHUQHWVU\FKORVW¯Dŀ0ELWVX5HG+RPH SURMHVRXÏ£VW¯SHYQ¿LQWHUQHWVU\FKORVW¯Dŀ0ELWVSRNXGWXWRU\FKORVWXPRŀQ¯WHFKQLFN«SDUDPHWU\QDbYDģ¯DGUHVH3RNXGQHQDE¯GQHPHY£PQLŀģ¯U\FKORVWSRGOHPRŀQRVW¯ YDģHKRE\GOLģWÝ7\VLPıŀHWHRYÝěLWQDbYRGDIRQHF]SHYQ\LQWHUQHW1DE¯GNXMHPRŀQ«NRPELQRYDWLbVbGDOģ¯PLYDULDQWDPLWDULIı9¯FHLQIRUPDF¯]¯VN£WHXbSURGHMQ¯KRW¿PX&HQ\MVRX SODWQ«SěLSRGSLVXVPORXY\Vb0LQLP£OQ¯PPÝV¯ÏQ¯PSOQÝQ¯PQDbPÝV¯FıXY£G¯PHMHYÏHWQÝ\'3+Db]DRNURXKOHQ«QDFHO«NRUXQ\ Red+ Home pro 6 ÏOHQıURGLQ\ 1HRPH]HQ¿SHYQ¿ LQWHUQHWDŀ0ELWV 1HRPH]HQ¿SHYQ¿ LQWHUQHWDŀ0ELWV 6RFLDOD{&KDW3DVV 6RFLDOD{&KDW3DVV 4× 1HRPH]HQÄYRO¼QÈD{606GR{YwHFKVÈWÈ 6× 1HRPH]HQÄYRO¼QÈD{606GR{YwHFKVÈWÈ .Ï PöVÈèQö .Ï PöVÈèQö Red+Homepro 4 ÏOHQ\URGLQ\ 129Ü352 Î/(1İ RODINY 3ěLMÑWHVLSURQHRPH]HQ¿SHYQ¿LQWHUQHWQDGRPDDPRELOQ¯VOXŀE\YNRPELQRYDQ«QDE¯GFH5HG +RPH1DMGHWHYQ¯RKURPQRXSRUFLGDWDSURNDŀG«KRÏOHQDURGLQ\QHRPH]HQ«YRO£Q¯L606GR YģHFKV¯W¯DGYD9RGDIRQH3DVV\WDNŀHSěLEURX]G£Q¯SRVRFL£OQ¯FKV¯W¯FKDFKDWRY£Q¯XŀQHEXGHWH PXVHWSRϯWDWGDWD1RYÝQDY¯FPıŀHWHWXWRQDE¯GNX]¯VNDWQHMHQSURDOHLSURÏOHQıURGLQ\ 1HVWDèÈY¼PX5HG+RPHSURU\FKORVW0ELWV" 1DY\ģWHVLMLQDbb0ELWV]Db.ÏPÝV¯ÏQÝQHERQDb0ELWV ]Db.Ï=£OHŀ¯QDWHFKQLFN¿FKPRŀQRVWHFKYDģHKRE\GOLģWÝ

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/

131

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-072018/