Katalog 2013 - CK America Tourshttps://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Severní, Střední a Jižní 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

www.ERVpojistovna.cz Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění. Pro cesty do 24 dnů HolidayPass Limity pojistného plnění (v Kč) Celý svět Léčebné výlohy Zubní ošetření Fyzioterapie 5 400 000 24 000 120 000 Aktivní asistence Převoz, přeložení a přeprava Repatriace tělesných ostatků Náklady na opatrovníka neomezeně 1 000 000 1 000 000 150 000 Trvalé následky úrazu Úmrtí následkem úrazu 400 000 200 000 Škoda na osobních věcech Jednotlivá položka 30 000 15 000 1) Zpoždění zavazadel 10 000 2) Škoda na zdraví Škoda na majetku 6 000 000 3 000 000 Právní ochrana 200 000 Úhrada stornopoplatků 80 000 3) Přerušení cesty 50 000 Nevyužitá dovolená 20 000 4) Zpoždění odjezdu 5 000 5) Komplexní cestovní pojištění v ceně Vašeho poznávacího zájezdu Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás. Vysvětlivky: 1) Spoluúčast 500 Kč na pojistnou událost 2) 2 000 Kč za hodinu zpoždění delšího než 6 hodin 3) Spoluúčast 20 % (min. 1 000 Kč) 4) Kompenzace2 000 Kč za 1 den 5) Kompenzace1 000 Kč za 6 hodin zpoždění

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Dámy a pánové, vážení klienti, Stejně jako v uplynulých dvaadvaceti sezónách si Vám dovolujeme na- bídnout katalog produktů AMERICA TOURS. Jako vždy Vám předkládáme ke zvážení nejenom naši doménu – poznávací zájezdy, ale i jednotlivé služby a tzv. „package“- výhodné balíčky služeb. Ať jde o samotné letenky do amerických či světových destinací, pro- nájem automobilů, motocyklů nebo camperhomes, ubytování, návštěvy koncertů, sportovních utkání, účast na konferencích či odborné exkurze pro jednotlivce nebo skupiny, to vše AMERICA TOURS běžně zajišťuje, a zá- jem o tyto dílčí služby permanentně narůstá. Produkty „na klíč“ jsou stále žádanější, a nejde pouze o incentivní a odbornou turistiku. Rostoucí popularitě se těší zájezdy na zakázku pro rodiny či skupiny přátel, které sestaví- me přesně podle Vašich přání a finančních možností. Největší položkou v činnosti AMERICA TOURS však nadále zůstávají poznáva- cí zájezdy, doplněné nabídkou pobytových oddechových destinací. Rozšiřuje se okruh lidí, kteří přichází na to, že poznávací zájezd poskytuje lepší relaxaci a „vyčištění hla- vy“ od problémů a stresu všedních dnů. My jsme na tento trend připraveni, vždyť země Ameriky toho mají tolik co nabídnout!! Proto Vám předkládáme výběr z toho nejlep- šího, co můžete v Americe vidět a zažít: pestrou škálu zájezdů do USA a Kanady, kte- rá svojí propracovaností a obsahem nemá na našem trhu obdoby, v čele s evergree- ny označenými v katalogu jako bestsellery. Sérii poutavých a vyhledávaných zájezdů do Střední Ameriky, kterým jednoznačně vévodí cestovatelská lahůdka Perly Střední Ameriky – naše originální trasa Panamou, Kostarikou a Nicaraguou, letos doplněná o den navíc v Panamě s návštěvou proslulých kávových plantáží. Paleta zájezdů do Již- ní Ameriky, kde musím vyzdvihnout Velký okruh Peru a Bolívií, a nejoblíbenější zájezd AMERICA TOURS z jihoamerické nabídky – Velký okruh Latinskou Amerikou. V roce 2011 jsme vydali obsáhlou publikaci Spojené státy americké, která na 402 stranách shrnuje nejdů- ležitější informace o USA jako celku, o jednotlivých státech, důležitých městech, a zejména národních a státních parcích a přírodních rezervacích. Díky vydatné pomoci našich zkušených průvodců je kniha okořeněna množ- stvím osobních poznatků, zajímavostí a kuriozit. Tato kniha je dárkem AMERICA TOURS pro všechny účastníky našich poznávacích zájezdů do USA. Na jaro 2013 je připravena obdobná publikace o Kanadě, a pracujeme na publikaci o dalších amerických destinacích. Vážení přátelé, chtěl bych Vám popřát šťastnou ruku při výběru Vaší letošní do- volené. Moje doporučení – pečlivě porovnávejte nabídky a jejich obsah, ne jenom cenu. Jsem přesvědčen, že v tomto porovnání nabídka AMERICA TOURS zvítězí. Náš zkušený tým zaměstnanců a výborných průvodců udělá vše potřebné, aby Vaše do- volená byla cestou snů. Přeji Vám do roku 2013 vše dobré, stálé zdraví a pohodu doma i na cestách. Bude mi ctí, když k tomu AMERICA TOURS bude moci přispět. S úctou Michal Kužel gnerální manager a majitel AMERICA TOURS v.o.s. V roce 2013 se o Vaši spokojenost budou starat tito zaměstnanci America Tours: Hana Kuželová, Michal Kužel majitelé firmy, general manager Vladimír Kužel ředitel Ing. Jan Kužel obchodní ředitel Pavel Myšák letecká doprava Ing. Alena Knotková indiv. rezervace Jakub Fučík ubytování Romana Hrstková rezervace zájezdů Jana Jaderná ekonom Irena Reiterová vedoucí pobočky Liberec Michaela Kuželová asistentka Zdeňka Klárová vedoucí pobočky Praha Ing. Pavla Janková vedoucí pobočky Brno Heinz Mosch asistent Vítězslav Richter odbavení zájezdů 3AmericA tours 2013 ÚVODNÍ SLOVO

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

AMERICA TOURS – 23 let excelentních služeb cestujícím přes Atlantik!! Kvalitní program zájezdů Veškerý program zájezdů AMERICA TOURS pochází z naší autorské dílny. Všechny trasy jsou pečlivě naplánovány, aby bě- hem zájezdu nedocházelo ke zbytečným programovým prosto- jům. Ubytovací kapacity pravidelně kontrolujeme, stejně jako nabídku místních atrakcí, a to nejlepší poté zařazujeme do pro- gramu zájezdů. Každý zájezd AMERICA TOURS projde každo- ročně „omlazovací kúrou“. Zájezdové skupiny Velkou předností zájezdů AMERICA TOURS je velikost sku- piny, která se většinou pohybuje mezi osmi až dvaceti osobami, u klasických okruhů pak zpravidla do 30 osob. Použití minibusů /vanů/ pro 8 – 10 osob a malokapacitních autokarů pro 26 – 32 osob Vám umožní navštívit i taková místa, která jsou pro kla- sický autokar nedostupná. V odlehlých oblastech jako jsou Al- jaška, Yukon a Britská Kolumbie pak AMERICA TOURS používá i minivany nebo terénní automobily pro 7 cestujících, které jsou ještě pohyblivější a flexibilnější, a díky nim zájezd stíhá projet větším územím, aniž by klienti pocítili spěch. Větší skupiny tvo- ří pouze základní klasické zájezdy hlavně na východě USA, kde je méně přírody a více velkoměst. Zde je autokar ve výhodě. Zájezdy vedené v češtině nebo slovenštině VeškerézájezdyAMERICATOURSdoSeverníAmerikyjsouve- deny v českém nebo slovenském jazyce. V zemích Střední a Jižní Ameriky – podle místních zákonů – je skupina doprovázena míst- nímprůvodcem,jehožvýkladprůvodceAMERICATOURSpřekládá. Zájezdy na zakázku Pokud Vám z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje nabídka sku- pinových zájezdů, naši odborníci Vám zpracují program přesně podle Vašich požadavků, možností a rozpočtu, jak na akce prů- vodcované, tak i na individuální turistiku. Oblíbené návštěvy veletrhů a incentivní akce Neustále stoupá obliba a počet zakázek od firem a orga- nizací na zajištění účasti zaměstnanců na veletrzích, sympózi- ích a konferencích prakticky ve všech zemích Ameriky. V oblasti služebních a incentivních cest má AMERICA TOURS bohaté zku- šenosti, které neustále rozvíjí poznáváním stále nových desti- nací vhodných pro tento druh zájezdů. Náš okruh stálých klien- tů z řad tuzemských i zahraničních firem se neustále rozrůstá, a organizace služebních cest na zakázku tvoří podstatnou a dů- ležitou složku činnosti AMERICA TOURS. Veletrhy cestovního ruchu v ČR a SR AMERICA TOURS se kromě řady regionálních výstav pra- videlně zúčastňuje veletrhů cestovního ruchu v Čechách – letos GO 2013 v Brně a Holiday World v Praze, na Slovensku pak Slo- vakiatour 2013 v Bratislavě. Zde se s námi můžete setkat a ne- závazně prodiskutovat Vaše plány na cestu do Ameriky. Těšíme se na setkání s Vámi v roce 2013!! America tours je mnohonásobným držitelem titulu nejlepší touroperátor pro Ameriku hlasováním odborníků z cestovního ruchu v prestižní anketě časopisu ttG Veletrh Holiday World Tradice AMERICA TOURS je jediným českým tour operátorem spe- cializovaným pouze na americký kontinent. Rok 2013 je naší dvacátou třetí sezónou. AMERICA TOURS působí na českém a slovenském trhu nepřetržitě od roku 1991. Za tuto dobu jsme nasbírali bohaté zkušenosti s přípravou a realizací zájez- dů a služeb ve všech zemích amerického kontinentu, které dále předáváme svým klientům. Naší zásadou je znát svoji oblast činnosti lépe než konkurence, proto dodnes mezi povinnosti za- městnanců na všech stupních patří i pravidelné návštěvy USA a dalších zemí amerického kontinentu. Management navštěvu- je ročně mnoho veletrhů a workshopů ve všech zemích Ameri- ky a udržuje si tak aktuální přehled o situaci v cílových lokali- tách AMERICA TOURS. Když náš klient hovoří se zaměstnancem AMERICA TOURS, vždy hovoří s odborníkem. Jsme vždy připra- veni Vás přesvědčit, že náš reklamní slogan„Nikdo v Čechách nezná Ameriku lépe než America Tours“ není pouhou vě- tou na papíře!! Kvalitní zaměstnanci Velkým problémem cestovních kanceláří je fluktuace za- městnanců. Tento jev není v AMERICA TOURS obvyklý, většina zaměstnanců u nás pracuje více než deset let. Každý ze zaměstnanců AMERICA TOURS prošel výběrovým řízením a je odborníkem na svém postu. Celek pak tvoří kompaktní tým, který dobře zná Ameriku od Aljašky po Patagonii a nemá v Če- chách konkurenci. Kvalitní průvodci AMERICA TOURS dbá na kvalitu poskytovaných průvod- covských služeb. Všichni průvodci /většina s námi spolupracu- je mnoho let/ prošli našimi vlastními vědomostními testy, kte- ré zaručují vysoké znalosti o destinacích, ve kterých působí. AMERICA TOURS má k dispozici tým průvodců – specialistů na všechny země amerického kontinentu. Naši průvodci zvládají a jsou připraveni vést katalogové zájezdy, cesty na zakázku, doprovod VIP i incentivních skupin. Spolupráce s kvalitními partnery Nikdy bychom nedosáhli naší dnešní pozice bez spolupráce s nejlepšími partnery ze všech oborů cestovního ruchu: od kva- litních aerolinií pro transatlantické i vnitřní lety, přes hotelové řetězce a privátní hotely, půjčovny automobilů, leasingové spo- lečnosti, plavební společnosti atd. Při všech jednáních vždy dbá- me na dobré jméno budoucí partnerské organizace, jež nám pak zaručuje, že i AMERICA TOURS je v zemích Ameriky hod- nocena jako vysoce kvalitní obchodní partner. Cenová politika AMERICA TOURS Od založení firmy v roce 1991 se AMERICA TOURS snaží poskytnout klientovi maximum služeb za férovou cenu. Ne- podbízíme se Vám nejnižšími cenami, které by znamenaly ochuzení Vaší cesty o kvalitu, komfort nebo zážitky. Naše sku- pinové zájezdy jsou vedeny snahou přiblížit Ameriku co nej- většímu počtu klientů, aniž by však utrpěla poznávací úroveň na úkor ceny. Pouhým prolistováním našeho katalogu zjistíte, že naše zájezdy obsahují mnohem více programové náplně včetně různých letů, plaveb a akcí než zájezdy naší konkuren- ce. Podle našeho mínění by bez nich program nebyl úplný. Na ceně však rozdíl málokdy poznáte – díky množství a objemu obchodů má AMERICA TOURS vynikající cenové podmínky. Proto můžeme tvrdit, že u nás klient za svoje peníze do- stane nejvíce. Toto platí nejenom pro zájezdy, ale také pro ceny letenek do celé Ameriky, pro pronájem automobilů, mo- tocyklů a camperhomes, ubytování a samozřejmě i pro zájez- dy a akce na zakázku. Nadstavbou pro klienta je fakt, že na- bízené služby dobře známe, máme s nimi zkušenosti a umíme dobře poradit. To AMERICA TOURS odlišuje od konkurence. Žádné skryté přirážky k ceně zájezdů Ceny zájezdů jsou konečné – tedy obsahují plný základní program, a nenutí klienta k žádným nepředvídaným nákladům před odletem nebo na místě. Samozřejmostí je komplexní pojištění včetně storna pro všechny poznávací průvodco- vané zájezdy a pojištění proti úpadku CK. cestovní kancelář America tours Vám ve spolu- práci s erV pojišťovnou přináší evropský stan- dard při řešení Vašich případných reklamací. nově uplatňujeme pro všechny naše klienty itQ kodex, který je používán dlouhodobě v nejvyspě- lejších zemích západní evropy. tento systém ga- rantuje transparentní a jednotné řešení Vašich případných reklamací. VšEObECNé INfORMACE 4 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Obsah katalogu pojištění obsažené v zájezdech America tours 2 Úvodní slovo, zaměstnanci 3 proč právě s America tours 4 chronologický přehled zájezdů 6 orientační mapky zájezdů 8 co byste měli vědět a zvážit před cestou 13 co Vás čeká na zájezdech America tours 14 informace o u.s.A. a kanadě 16 Východ u.s.A. – klasický okruh 9 dnů 20 new York!!! 6 dnů 22 new York a miami Beach 9 dnů 23 Velký okruh východem u.s.A. 16 dnů 24 country, rock’n roll a jazz – jižanské státy u.s.A. 12 dnů 26 z Bostonu do miami 16 dnů 28 Velký okruh Floridou 9 dnů 30 perly východního pobřeží u.s.A. a kanady 16 dnů 32 krásy nové Anglie a východu kanady 14 dnů 34 niagara a metropole východní kanady 9 dnů 35 Velký okruh východní kanadou 14 dnů 36 křížem krážem spojenými státy 20 dnů 38 z Floridy do kalifornie 23 dnů 40 Velká země 36 dnů 42 country express – to nejlepší ze západu usA 12 dnů 44 las Vegas!! 6 dnů 46 svatba v las Vegas 47 pacifickým pobřežím z los Angeles do seattle 12 dnů 48 metropole západu u.s.A. 9 dnů 49 západ u.s.A. – klasický okruh 16 dnů 50 západ u.s.A. v jeepech 16 dnů 52 západ u.s.A. – velký okruh americkým západem 16 dnů 54 perly západu u.s.A. 23 dnů 56 národní parky západu u.s.A. 23 dnů 58 Harley tour – nevada, utah, Arizona a route 66 9 dnů 60 na motocyklech kalifornií a nevadou 12 dnů 61 White stallion ranch – pobyt na ranči v jižní Arizoně 62 Havajské ostrovy – ostrov maui 10 dnů 64 Havajské ostrovy – ostrov oahu 10 dnů 65 perly Havajských ostrovů 16 dnů 66 národní parky západní kanady 12 dnů 68 perly západní kanady 15 dnů 70 z Anchorage do Vancouveru 17 dnů 72 z Vancouveru na Aljašku 20 dnů 74 krásy Aljašky – velký okruh Aljaškou a kanadským Yukonem 15 dnů 76 Aljaškou a Yukonem v jeepech 16 dnů 78 Hokej – východ u.s.A. 6 dnů 80 Hokej – západ u.s.A. 12 dnů 81 Fakultativní akce v u.s.A. a kanadě 82 FlY & DriVe – program pro individuální cestující 85 programy FlY & DriVe pro u.s.A. a kanadu 86 individuální cesty do u.s.A. a kanady 88 individuální pobyty na Havajských ostrovech 104 plavby royal caribbean 108 z Floridy do západního karibiku 10 dnů 110 z Floridy do východního karibiku 10 dnů 111 plavba panamským průplavem 18 dnů 112 z panamy do karibiku 10 dnů 113 lodí z Vancouveru na Aljašku 10 dnů 114 seattle a inside passage 10 dnů 115 plavby carnival cruise 116 Východní karibik 10 dnů 118 ze seattlu na Aljašku 10 dnů 119 z tampy do západního karibiku 10 dnů 120 z miami do východního karibiku 10 dnů 121 individuální pobyty na Floridě 122 pronájem vil na Floridě 130 individuální ubytování v u.s.A. a kanadě 131 pronájem automobilů v u.s.A. – national 137 pronájem automobilů v u.s.A. – Alamo 138 pronájem automobilů na Aljašce a v kanadě 139 pronájem automobilů v u.s.A. – Dollar 140 pronájem automobilů v kanadě – Dollar 141 pronájem obytných automobilů v u.s.A. a kanadě 142 pronájem motocyklů v u.s.A. 143 informace o zemích střední a jižní Ameriky 145 mayské památky střední Ameriky – Guatemala, Honduras, Belize 16 dnů 149 památky mexico city a Yucatánu 12 dnů 150 napříč mexikem od pacifiku po karibik 16 dnů 152 Velký okruh mexikem 20 dnů 154 za mayskou civilizací – velký okruh Yucatánem 9 dnů 156 kouzelná kostarika 9 dnů 157 kostarika – výlet do ráje 12 dnů 158 perly střední Ameriky – panama, kostarika a nikaragua 15 dnů 160 Venezuela – ztracený svět 14 dnů 162 metropole a přírodní krásy Argentiny, uruguaye a Brazílie 12 dnů 163 rio de janeiro 7 dnů 164 rio de janeiro a vodopády iguacu 10 dnů 165 rio de janeiro, vodopády iguacu a tropický ostrov ilha Bela 14 dnů 166 Brazílie–ostrov ilha Bela 167 Brazílie–drahé kameny, tropická příroda a vzrušující metropole 14 dnů 170 Brazílií křížem krážem 17 dnů 172 Buenos Aires a vodopády iguacu 10 dnů 174 Buenos Aires – tango a pampa 7 dnů 175 od patagonských ledovců po tropické vodopády 16 dnů 176 chile a Argentina – magické pouště, horká vřídla a věčný led 16 dnů 178 Velký okruh latinskou Amerikou 17 dnů 180 peru a Bolívie – velký okruh říší inků 15 dnů 182 peru – pobyt v Amazonii 9 dnů 184 peru a Bolívie – inka express 9 dnů 185 Velký okruh ecuadorem 15 dnů 186 peru – Bolívie – ecuador 14 dnů 187 krásy Bolívie 14 dnů 188 individuální pobyty v cancúnu a na riviera maya 190 Dominikánská republika 196 st.maarten / st.martin 202 Aruba 204 Guadeloupe 206 st.lucia 208 Barbados 209 Bahamy 210 jamajka 211 martinique 212 curaçao 213 kuba 214 průměrné teploty ve vybraných oblastech Ameriky 216 Fakultativní akce – střední a jižní Amerika 217 informace o zemích Ameriky 218 Austrálie – velký poznávací okruh 19 dnů 220 Austrálie – korálová cesta 17 dnů 221 perly Austrálie a nového zélandu 21 dnů 222 krásy nového zélandu 25 dnů 223 Všeobecné podmínky 224 cestovní smlouva 226 VšEObECNé INfORMACE 5AmericA tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Zájezdy do USA a Kanady řazené chronologicky termín název zájezdu dnů leden 11.01. – 16.01. New York!!! 6 únor 21.02. – 08.03. Západ 16 březen 07.03. - 16.03. Havajské ostrovy – pobyt na Waikiki 10 07.03. - 18.03. Country express – to nejlepší ze západu 12 07.03. - 22.03. Západ 16 16.03. - 24.03. Velký okruh Floridou 9 16.03. - 21.03. New York!!! 6 16.03. - 24.03. New York a Miami Beach 9 21.03. - 04.04. Z Bostonu do Miami 16 21.03. - 05.04 Západ 16 21.03. - 30.03. Havajské ostrovy – pobyt na ostrově MAUI 10 duben 04.04. - 15.04. Country express – to nejlepší ze západu 12 04.04. - 12.04. Východ USA 9 04.04. - 19.04. Západ 16 04.04. - 13.04. Havajské ostrovy – pobyt na Waikiki 10 04.04. - 19.04. Perly Havajských ostrovů 16 11.04. - 26.04. Z Bostonu do Miami 16 11.04. - 16.04. New York!!! 6 11.04. - 19.04. New York a Miami Beach 9 15.04. - 20.04. Las Vegas!!! 6 18.04. - 03.05. Západ 16 18.04. - 27.04. Havajské ostrovy – pobyt na ostrově MAUI 10 18.04. - 10.05. Z Floridy do Kalifornie 23 18.04. - 03.05. Západ USA v Jeepech 16 25.04. - 03.05. Východ USA 9 25.04. - 03.05. Velký okruh Floridou 9 květen 02.05. - 13.05. Country express – to nejlepší ze západu 12 02.05. - 10.05. Východ USA 9 02.05. - 17.05. Západ 16 02.05. - 17.05. Perly východu USA a Kanady 16 02.05. - 07.05. New York!!! 6 02.05. - 10.05. New York a Miami Beach 9 02.05. - 11.05. Havajské ostrovy – pobyt na Waikiki 10 02.05. - 06.06. Velká země 36 06.05. - 11.05. Las Vegas!!! 6 06.05. - 17.05. Kalifornií a Nevadou na motocyklech 12 09.05. - 24.05. Z Bostonu do Miami 16 09.05. - 28.05. Křížem krážem Spojenými Státy 20 10.05. - 18.05. Niagara a metropole východu Kanady 9 16.05. - 31.05. Západ 16 16.05. - 31.05. Velký okruh východem USA 16 16.05. - 27.05. Country, Rock’n Roll a Jazz 12 16.05. - 24.05. Metropole západu USA 9 16.05. - 07.06. Národní parky západu USA 23 16.05. - 25.05. Havajské ostrovy – pobyt na ostrově MAUI 10 16.05. - 31.05. Velký okruh západem USA 16 16.05. - 24.05. Harley Tour 9 17.05. - 30.05. Velký okruh východní Kanadou 14 19.05. - 30.05. Národní parky západní Kanady 12 20.05. - 31.05. Pacifickým pobřežím 12 23.05. - 07.07. Perly východu USA a Kanady 16 30.05. - 10.06. Country express – to nejlepší ze západu 12 30.05. - 14.06. Západ 16 30.05. - 07.06. Velký okruh Floridou 9 30.05. - 12.06. Krásy Nové Anglie 14 30.05. - 08.06. Havajské ostrovy – pobyt na Waikiki 10 30.05. - 13.06. Perly západní Kanady 15 31.05. - 08.06. Východ USA 9 červen 06.06. - 21.06. Z Bostonu do Miami 16 06.06. - 11.06. New York!!! 6 06.06. - 14.06. New York a Miami Beach 9 06.06. - 28.06. Perly západu USA 23 06.06. - 28.06. Národní parky západu USA 23 10.06. - 15.06. Las Vegas!!! 6 12.06. - 28.06. Z Anchorage do Vancouveru 17 termín název zájezdu dnů 13.06. - 28.06. Západ 16 13.06. - 22.06. Havajské ostrovy – pobyt na ostrově MAUI 10 17.06. - 28.06. Pacifickým pobřežím 12 20.06. - 05.07. Perly východu USA a Kanady 16 20.06. - 12.07. Z Floridy do Kalifornie 23 21.06. - 29.06. Východ USA 9 21.06. - 29.06. Niagara a metropole východu Kanady 9 27.06. - 08.07. Country express – to nejlepší ze západu 12 27.06. - 12.07. Západ 16 27.06. - 05.07. Velký okruh Floridou 9 27.06. - 02.07. New York!!! 6 27.06. - 05.07. New York a Miami Beach 9 27.06. - 19.07. Národní parky západu USA 23 27.06. - 06.07. Havajské ostrovy – pobyt na Waikiki 10 27.06. - 16.07. Z Vancouveru na Aljašku 20 27.06. - 11.07. Krásy Aljašky 15 27.06. - 01.08. Velká země 36 27.06. - 12.07. Perly Havajských ostrovů 16 27.06. - 11.07. Perly západní Kanady 15 27.06. - 16.07. Křížem krážem Spojenými Státy 20 28.06. - 06.07. Východ USA 9 28.06. - 11.07. Velký okruh východní Kanadou 14 červenec 10.07. - 26.07. Z Anchorage do Vancouveru 17 11.07. - 26.07. Západ 16 11.07. - 26.07. Velký okruh východem USA 16 11.07. - 20.07. Havajské ostrovy – pobyt na ostrově MAUI 10 11.07. - 26.07. Západ USA v Jeepech 16 11.07. - 26.07. Aljaškou a Yukonem v Jeepech 16 15.07. - 26.07. Národní parky západní Kanady 12 15.07. - 20.07. Las Vegas!!! 6 18.07. - 09.08. Perly západu USA 23 18.07. - 09.08. Národní parky západu USA 23 25.07. - 09.08. Z Bostonu do Miami 16 25.07. - 05.08. Country express – to nejlepší ze západu 12 25.07. - 09.08. Západ 16 25.07. - 09.08. Perly východu USA a Kanady 16 25.07. - 03.08. Havajské ostrovy – pobyt na Waikiki 10 25.07. - 08.08. Krásy Aljašky 15 25.07. - 08.08. Perly západní Kanady 15 25.07. - 09.08. Velký okruh západem USA 16 26.07. - 03.08. Východ USA 9 29.07. - 09.08. Kalifornií a Nevadou na motocyklech 12 srpen 01.08. - 12.08. Country, Rock’n Roll a Jazz 12 01.08. - 06.08. New York!!! 6 01.08. - 09.08. New York a Miami Beach 9 01.08. - 20.08. Křížem krážem Spojenými Státy 20 02.08. - 15.08. Velký okruh východní Kanadou 14 08.08. - 23.08. Západ 16 08.08. - 16.08. Velký okruh Floridou 9 08.08. - 16.08. Metropole západu USA 9 08.08. - 30.08. Národní parky západu USA 23 08.08. - 17.08. Havajské ostrovy – pobyt na ostrově MAUI 10 08.08. - 27.08. Z Vancouveru na Aljašku 20 08.08. - 19.08. Pacifickým pobřežím 12 08.08. - 16.08. Harley Tour 9 08.08. - 23.08. Aljaškou a Yukonem v Jeepech 16 22.08. - 02.09. Country express – to nejlepší ze západu 12 22.08. - 06.09. Západ 16 22.08. - 31.08. Havajské ostrovy – pobyt na Waikiki 10 22.08. - 05.09. Krásy Aljašky 15 22.08. - 06.09. Perly Havajských ostrovů 16 23.08. - 31.08. Východ USA 9 26.08. - 11.09. Z Anchorage do Vancouveru 17 26.08. - 31.08. Las Vegas!!! 6 29.08. - 13.09. Perly východu USA a Kanady 16 29.08. - 03.09. New York!!! 6 29.08. - 06.09. New York a Miami Beach 9 29.08. - 20.09. Národní parky západu USA 23 30.08. - 07.09. Východ USA 9 termín název zájezdu dnů 30.08. - 07.09. Niagara a metropole východu Kanady 9 září 05.09. - 20.09. Západ 16 05.09. - 13.09. Metropole západu USA 9 05.09. - 14.09. Havajské ostrovy – pobyt na ostrově MAUI 10 05.09. - 10.10. Velká země 36 05.09. - 20.09. Velký okruh západem USA 16 05.09. - 24.09. Křížem krážem Spojenými Státy 20 06.09. - 14.09. Východ USA 9 06.09. - 19.09. Velký okruh východní Kanadou 14 10.09. - 24.09. Perly západní Kanady 15 12.09. - 27.09. Z Bostonu do Miami 16 12.09. - 27.09. Velký okruh východem USA 16 12.09. - 20.09. Velký okruh Floridou 9 12.09. - 23.09. Country, Rock’n Roll a Jazz 12 12.09. - 17.09. New York!!! 6 12.09. - 20.09. New York a Miami Beach 9 18.09. - 01.10. Krásy Nové Anglie 14 19.09. - 30.09. Country express – to nejlepší ze západu 12 19.09. - 04.10. Západ 16 19.09. - 11.10. Perly západu USA 23 19.09. - 11.10. Národní parky západu USA 23 19.09. - 28.09. Havajské ostrovy – pobyt na Waikiki 10 19.09. - 11.10. Z Floridy do Kalifornie 23 19.09. - 04.10. Západ USA v Jeepech 16 23.09. - 04.10. Národní parky západní Kanady 12 23.09. - 28.09. Las Vegas!!! 6 23.09. - 04.10. Kalifornií a Nevadou na motocyklech 12 26.09. - 11.10. Perly východu USA a Kanady 16 26.09. - 01.10. New York!!! 6 26.09. - 04.10. New York a Miami Beach 9 říjen 03.10. - 18.10. Západ 16 03.10. - 12.10. Havajské ostrovy – pobyt na ostrově MAUI 10 03.10. - 14.10. Pacifickým pobřežím 12 03.10. - 11.10. Harley Tour 9 04.10. - 12.10. Východ USA 9 10.10. - 25.10. Z Bostonu do Miami 16 10.10. - 15.10. New York!!! 6 10.10. - 18.11. New York a Miami Beach 9 17.10. - 28.10. Country express – to nejlepší ze západu 12 17.10. - 01.11. Západ 16 17.10. - 25.10. Velký okruh Floridou 9 17.10. - 26.10. Havajské ostrovy – pobyt na Waikiki 10 17.10. - 01.11. Perly Havajských ostrovů 16 28.10. - 02.11. Las Vegas!!! 6 31.10. - 15.11. Západ 16 31.10. - 09.11. Havajské ostrovy – pobyt na ostrově MAUI 10 listopad 01.11. - 09.11. Východ USA 9 07.11. - 22.11. Z Bostonu do Miami 16 07.11. - 12.11. New York!!! 6 07.11. - 15.11. New York a Miami Beach 9 14.11. - 29.11. Západ 16 14.11. - 23.11. Havajské ostrovy – pobyt na Waikiki 10 21.11. - 29.11. Velký okruh Floridou 9 28.11. - 09.12. Country express – to nejlepší ze západu 12 28.11. - 13.12. Západ 16 28.11. - 07.12. Havajské ostrovy – pobyt na ostrově MAUI 10 29.11. - 07.12. Východ USA 9 prosinec 02.12. - 07.12. Las Vegas!!! 6 05.12. - 10.12. New York!!! 6 05.12. - 13.12. New York a Miami Beach 9 12.12. - 27.12. Západ 16 26.12. - 06.01. Country express – to nejlepší ze západu 12 26.12. - 10.01. Západ 16 26.12. - 03.01. Velký okruh Floridou 9 26.12. - 04.01. Havajské ostrovy – pobyt na Waikiki 10 26.12. - 10.01. Perly Havajských ostrovů 16 29.12. - 03.01. Las Vegas!!! 6 VšEObECNé INfORMACE 6 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Zájezdy do Mexika, Střední a Jižní Ameriky řazené chronologicky termín název zájezdu země dnů leden 31.01.-19.02. Velký Okruh Mexikem Mexiko 20 únor 18.02.-05.03. Mexikem od Pacifiku po Karibik Mexiko 15 březen 01.03.-07.03. Rio de Janeiro Brazílie 7 01.03.-10.03. Rio de Janeiro a vodopády Iguacu Brazílie 10 01.03.-14.03. Rio de Janeiro, Vodopády Iguacu a Tropický Ostrov Ilha Bela Brazílie 14 01.03.-07.03. Buenos Aires – Tango a Pampa Argentina 6 01.03.-10.03. Buenos Aires a Vodopády Iguacu Argentina, Brazílie 10 01.03.-17.03. Velký Okruh Latinskou Amerikou Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Peru, Uruguay 17 01.03.-15.03. Perly Střední Ameriky Panama, Kostarika, Nikaragua 15 04.03.-12.03. Za Mayskou civilizací Mexiko 9 09.03.-22.03. Brazílie: drahé kameny, tropická příroda a vzrušující metropole Brazílie 14 11.03.-22.03. Památky Mexico City a Yucatánu Mexiko 12 13.03.-24.03. Mexico City, Riviera Maya a Cancun Mexiko 12 14.03.-25.03. Kostarika – Výlet do Ráje Kostarika 12 15.03.-28.03. Peru a Ecuador Peru, Ecuador 14 17.03.-25.03. Peru a Bolívie – Inka Express Peru, Bolívie 9 22.03.-10.04. Velký Okruh Mexikem Mexiko 20 22.03.-06.04. Od Patagonských Ledovců po Tropické Vodopády Argentina, Brazílie, Chile, Uruguay 16 24.03.-01.04. Kouzelná Kostarika Kostarika 9 24.03.-07.04. Velký Okruh Říší Inků – Peru a Bolívie Peru, Bolívie 15 duben 01.04.-16.04. Mayské Památky Střední Ameriky Belize, Guatemala, Honduras 16 05.04.-16.04. Metropole a přírodní krásy Argentiny, Uruguaye a Brazílie Argentina, Brazílie, Uruguay 12 06.04.-19.04. Krásy Bolívie Bolívie 14 06.04.-19.04. Venezuela – ztracený svět Venezuela 14 06.04.-15.04. Peru – týden v Amazonii Peru 10 09.04.-24.04. Mexikem od Pacifiku po Karibik Mexiko 15 15.04.-30.04. Chile a Argentina – magické pouště, horké prameny a věčný led Chile, Argentina 16 15.04.-29.04. Velký Okruh Ecuadorem Ecuador 15 16.04.-02.05. Brazílií křížem krážem Brazílie 17 16.04.-30.04. Perly Střední Ameriky Panama, Kostarika, Nikaragua 15 22.04.-30.04. Za Mayskou civilizací Mexiko 9 29.04.-10.05. Kostarika – Výlet do Ráje Kostarika 12 29.04.-15.05. Velký Okruh Latinskou Amerikou Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Peru, Uruguay 17 29.04.-10.05. Památky Mexico City a Yucatánu Mexiko 12 květen 01.05.-07.05. Rio de Janeiro Brazílie 7 01.05.-10.05. Rio de Janeiro a vodopády Iguacu Brazílie 10 01.05.-14.05. Rio de Janeiro, Vodopády Iguacu a Tropický Ostrov Ilha Bela Brazílie 14 01.05.-07.05. Buenos Aires – Tango a Pampa Argentina 6 01.05.-10.05. Buenos Aires a Vodopády Iguacu Argentina, Brazílie 10 09.05.-17.05. Kouzelná Kostarika Kostarika 9 10.05.-29.05. Velký Okruh Mexikem Mexiko 20 14.05.-29.05. Od Patagonských Ledovců po Tropické Vodopády Argentina, Brazílie, Chile, Uruguay 16 14.05.-22.05. Peru a Bolívie – Inka Express Peru, Bolívie 9 17.05.-01.06. Mayské Památky Střední Ameriky Belize, Guatemala, Honduras 16 17.05.-28.05. Mexico City, Riviera Maya a Cancun Mexiko 12 21.05.-04.06. Velký Okruh Říší Inků – Peru a Bolívie Peru, Bolívie 15 28.05.-08.06. Metropole a přírodní krásy Argentiny, Uruguaye a Brazílie Argentina, Brazílie, Uruguay 12 28.05.-12.06. Mexikem od Pacifiku po Karibik Mexiko 15 červen 01.06.-15.06. Perly Střední Ameriky Panama, Kostarika, Nikaragua 15 03.06.-12.06. Peru – týden v Amazonii Peru 10 07.06.-23.06. Brazílií křížem krážem Brazílie 17 11.06.-19.06. Za Mayskou civilizací Mexiko 9 12.06.-27.06. Chile a Argentina – magické pouště, horké prameny a věčný led Chile, Argentina 16 12.06.-28.06. Velký Okruh Latinskou Amerikou Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Peru, Uruguay 17 12.06.-26.06. Velký Okruh Ecuadorem Ecuador 15 14.06.-25.06. Kostarika – Výlet do Ráje Kostarika 12 18.06.-29.06. Památky Mexico City a Yucatánu Mexiko 12 22.06.-28.06. Rio de Janeiro Brazílie 7 22.06.-01.07. Rio de Janeiro a vodopády Iguacu Brazílie 10 termín název zájezdu země dnů 22.06.-05.07. Rio de Janeiro, Vodopády Iguacu a Tropický Ostrov Ilha Bela Brazílie 14 22.06.-28.06. Buenos Aires – Tango a Pampa Argentina 6 22.06.-01.07. Buenos Aires a Vodopády Iguacu Argentina, Brazílie 10 24.06.-02.07. Kouzelná Kostarika Kostarika 9 28.06.-12.07. Velký Okruh Říší Inků – Peru a Bolívie Peru, Bolívie 15 červenec 18.07.-02.08. Mexikem od Pacifiku po Karibik Mexiko 15 22.07.-02.08. Kostarika – Výlet do Ráje Kostarika 12 srpen 01.08.-09.08. Za Mayskou civilizací Mexiko 9 01.08.-15.08. Perly Střední Ameriky Panama, Kostarika, Nikaragua 15 09.08.-20.08. Památky Mexico City a Yucatánu Mexiko 12 14.08.-22.08. Kouzelná Kostarika Kostarika 9 září 05.09.-24.09. Velký Okruh Mexikem Mexiko 20 06.09.-17.09. Kostarika – Výlet do Ráje Kostarika 12 06.09.-14.09. Peru a Bolívie – Inka Express Peru, Bolívie 9 12.09.-18.09. Rio de Janeiro Brazílie 7 12.09.-21.09. Rio de Janeiro a vodopády Iguacu Brazílie 10 12.09.-18.09. Buenos Aires – Tango a Pampa Argentina 6 12.09.-21.09. Buenos Aires a Vodopády Iguacu Argentina, Brazílie 10 13.09.-28.09. Chile a Argentina – magické pouště, horké prameny a věčný led Chile, Argentina 16 13.09.-29.09. Velký Okruh Latinskou Amerikou Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Peru, Uruguay 17 17.09.-01.10. Perly Střední Ameriky Panama, Kostarika, Nikaragua 15 20.09.-05.10. Od Patagonských Ledovců po Tropické Vodopády Argentina, Brazílie, Chile, Uruguay 16 20.09.-03.10. Peru a Ecuador Peru, Ecuador 14 23.09.-08.10. Mexikem od Pacifiku po Karibik Mexiko 15 28.09.-12.10. Velký Okruh Říší Inků – Peru a Bolívie Peru, Bolívie 15 30.09.-08.10. Kouzelná Kostarika Kostarika 9 říjen 04.10.-15.10. Metropole a přírodní krásy Argentiny, Uruguaye a Brazílie Argentina, Brazílie, Uruguay 12 07.10.-15.10. Za Mayskou civilizací Mexiko 9 08.10.-23.10. Mayské Památky Střední Ameriky Belize, Guatemala, Honduras 16 11.10.-20.10. Peru – týden v Amazonii Peru 10 12.10.-25.10. Krásy Bolívie Bolívie 14 12.10.-25.10. Venezuela – ztracený svět Venezuela 14 14.10.-30.10. Brazílií křížem krážem Brazílie 17 14.10.-25.10. Památky Mexico City a Yucatánu Mexiko 12 20.10.-03.11. Velký Okruh Ecuadorem Ecuador 15 23.10.-31.10. Kouzelná Kostarika Kostarika 9 29.10.-11.11. Brazílie: drahé kameny, tropická příroda a vzrušující metropole Brazílie 14 29.10.-04.11. Rio de Janeiro Brazílie 7 29.10.-07.11. Rio de Janeiro a vodopády Iguacu Brazílie 10 29.10.-11.11. Rio de Janeiro, Vodopády Iguacu a Tropický Ostrov Ilha Bela Brazílie 14 29.10.-04.11. Buenos Aires – Tango a Pampa Argentina 6 29.10.-07.11. Buenos Aires a Vodopády Iguacu Argentina, Brazílie 10 30.10.-13.11. Perly Střední Ameriky Panama, Kostarika, Nikaragua 15 listopad 03.11.-14.11. Mexico City, Riviera Maya a Cancun Mexiko 12 04.11.-20.11. Velký Okruh Latinskou Amerikou Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Peru, Uruguay 17 11.11.-26.11. Od Patagonských Ledovců po Tropické Vodopády Argentina, Brazílie, Chile, Uruguay 16 11.11.-26.11. Mexikem od Pacifiku po Karibik Mexiko 15 12.11.-23.11. Kostarika – Výlet do Ráje Kostarika 12 20.11.-05.12. Chile a Argentina – magické pouště, horké prameny a věčný led Chile, Argentina 16 20.11.-04.12. Velký Okruh Ecuadorem Ecuador 15 20.11.-04.12. Velký Okruh Říší Inků – Peru a Bolívie Peru, Bolívie 15 23.11.-08.12. Mayské Památky Střední Ameriky Belize, Guatemala, Honduras 16 25.11.-11.12. Brazílií křížem krážem Brazílie 17 25.11.-03.12. Za Mayskou civilizací Mexiko 9 25.11.-06.12. Metropole a přírodní krásy Argentiny, Uruguaye a Brazílie Argentina, Brazílie, Uruguay 12 prosinec 02.12.-10.12. Peru a Bolívie – Inka Express Peru, Bolívie 9 02.12.-11.12. Peru – týden v Amazonii Peru 10 03.12.-14.12. Památky Mexico City a Yucatánu Mexiko 12 05.12.-11.12. Rio de Janeiro Brazílie 7 05.12.-11.12. Buenos Aires – Tango a Pampa Argentina 6 05.12.-14.12. Buenos Aires a Vodopády Iguacu Argentina, Brazílie 10 VšEObECNé INfORMACE 7AmericA tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Přehled zájezdů America Tours do Severní Ameriky miami Beach cape canaveral orlando key West everglades naples treasure island tampa Velký okruh floridou 9 dnů strana 30 new York Binghampton niagara Falls erie pittsburgh philadelphia Washington D. c. Východ U.S.A. – klasický okruh 9 dnů strana 20 las Vegas Hoover Dam laughlin kingmn Flagstaff Grand canyon page kanabzion Valley of Fire Harley Tour – Nevada, Utah, Arizona a Route 66 9 dnů strana 60 New York a Miami beach 9 dnů strana 23 New York!! 6 dnů strana 22 Hokej – východ USA 6 dnů strana 80 los Angeles santa Barbara monterey san Francisco Fresno Bakersfield sequoia np reno lake tahoe sacramento Yosemite np Na motocyklech Kalifornií a Nevadou 12 dnů strana 61 los Angeles san Francisco olympia np north cascades np redwood np olympic mt. rainier seattle Pacifickým pobřežím z Los Angeles do Seattle 12 dnů strana 48 Las Vegas!! 6 dnů strana 46 Havajské ostrovy 10 dnů strana 64 Niagara a metropole východní Kanady 9 dnů strana 35 niagara Falls toronto ottawa montreal Quebec city Boston montreal Québec riviére-du-loup chicoutimi Great Falls miramichi murray Head Halifax peggy\'s cove st. john Acadia n. p. Digby Beaupré Krásy Nové Anglie a východu Kanady 14 dnů strana 34 midland niagara Fallstoronto Algonquin sp ottawa lac st. jan tadoussac Quebec city montreal kingston Velký okruh východní Kanadou 14 dnů strana 36 seward Fairbanks Anchorage np Denali tok Dawson city Whitehorse polární kruh skagway Wrangell np Haines Krásy Aljašky – okruh Aljaškou a Yukonem 15 dnů strana 76 Perly západní Kanady 15 dnů strana 70 prince rupert port Hardy Victoria Vancouver kelowna np Yoho prince George mt. robson np jasper np Banff calgary Vancouver kamloops mt. robson Yoho n. p. kelowna calgary Glacier n. p. Banff jasper kootenay n. p.Whistler Národní parky západní Kanady 12 dnů strana 68 Hokej – západ USA 12 dnů strana 81 Metropole západu U.S.A. 9 dnů strana 49 los Angeles san Francisco reno las Vegas lake tahoe Západ U.S.A. v jeepech 16 dnů strana 52 tucson AjoYuma palm springs los Angeles monterey san Francisco Fresno sequoia n. p. las Vegas Death Valley zion Bryce canyon Valley of Gods page monument Valley Grand canyon Flagstaff sedona mex. Hat Washington D. c. nashville memphis pigeon Forge Great smoky mtns. chattanooga orlandonew orleans Country, Rock’n Roll a Jazz – jižanské státy U.S.A. 12 dnů strana 26 Country express – to nejlepší ze západu USA 12 dnů strana 44 Grand canyon las Vegas Death Valley zionsan Francisco page laughlin joshua treelos Angeles np Yosemite sacramento Fresno VšEObECNé INfORMACE 8 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Washington D. c. new York niagara Falls st. louis nashville Atlanta charleston savannah memphis chicago Detroit philadelphia Velký okruh východem U.S.A. 16 dnů strana 24 los Angeles san Francisco Grand canyon np sequoia las Vegas DenverArches rocky mountain Bryce zion np redwood crater lake np Yellowstone north cascadesseattlenp olympic mt. st. Helens Národní parky západu U.S.A. 23 dnů strana 58 Perly západu U.S.A. 23 dnů strana 56 page los Angeles san Francisco Grand canyon Denver salt lake cityreno Devil\'s towerYellowstone n. p. Farmington Flagstaff Bryce canyon las Vegas Yumapalm springs Great Basin Aljaškou a Yukonem v jeepech 16 dnů strana 78 skagwaystewart Fairbanks Anchorage n. p. Denali tok Dawson city Whitehorse polární kruh Wrangell n. p. Haines Haines jct. mackenzie inuvik Vancouver Whittier Anchorage n. p. Denali tok Dawson city Whitehorse Watson lake port Hardy prince rupert Hyder Victoria Z Anchorage do Vancouveru 17 dnů strana 72 Anchorage np Denali tok Dawson city Whitehorse skagway Watson lake np jasperprince George BanffVancouver seward Fairbanks Z Vancouveru na Aljašku 20 dnů strana 74 Perly Havajských ostrovů 16 dnů strana 66 Washington D. c. pittsburgh niagara Falls Boston new York ottawa Detroit toronto Quebec city montreal cleveland philadelphia Perly východního pobřeží U.S.A. a Kanady 16 dnů strana 32 Křížem krážem Spojenými státy 20 dnů strana 38 new York Washington D. c. niagara Falls orlando cape canaveral miami tampa Grand canyon zion las Vegas los Angeles Yosemitesan Francisco reno   Z bostonu do Miami 16 dnů strana 28 miami cape canaveral orlando Washington D. c. savannah richmond pittsburgh niagara Boston new York Západ USA – velký okruh americkým západem 16 dnů strana 54 los Angeles san Francisco lake tahoe laughlin Grand canyon monument Valley np Arches Dinosaur nm park city salt lake city escalante lehmans cave reno np lassen Volcanicnp redwoood Západ U.S.A. – klasický okruh 16 dnů strana 50 sequoia n. p.san Francisco los Angeles Fresno las Vegas Bryce canyon page monument Valley Flagstaff tucson Ajo Yuma san Diego zion sedona Grand canyon capitol reef Z floridy do Kalifornie 23 dnů strana 40 miami cape carnevalorlando tallahasse new orleans Baton rouge Dallasodessael paso carlsbad caverns n. p. san Francisco los Angeles zion reno kanab page Flagstaff las Vegas Albuquerque lake tahoe meteor crater Grand canyon Velká země 36 dnů strana 42 new York Washington D. c. niagara Falls philadelphia nashville memphis chicago Dallas Devil\'s tower mt. rushmore Yellowstone mt. rainier spokaneolympic n. p. el pasotucson Grand canyon monument Valleyzion las Vegas Flagstaff los Angeles n. p. sequoia san Francisco n. p. redwood VšEObECNé INfORMACE 9AmericA tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

stát zastupitelský úřad Adresa město telefon Fax Argentina Velvyslanectví junín 1461 Buenos Aires 005411/48073107 005411/48001088 Bolívie Velvyslanectví Baltazar la torre 398, san isidro lima 00511/2643381 00511/2641708 Brazílie Velvyslanectví ses 805 lote 21A Via l3 sul, Asa sul Brasilia 005561/32427785 005561/32427833 Dominikánská republika Honorární konzulát Ave. Bolívar 830 santo Domingo 001809/6856900 001809/2215607 ekvádor Honorární konzulát Avenida tercera 520y calle cuarta Guayaquil 00593-4-2000023 00593-4-2004530 chile Velvyslanectví Av. el Golf 254, las condes santiago de chile 00562/2321066 00562/2320707 kanada Velvyslanectví 251 cooper street ottawa 001613/5623875 001613/5623878 Honorární konzulát 611 – 71 st. Avenue s. e. calgary 001403/2694924 001403/2613077 kostarika Velvyslanectví v mexiku cuvier 22, col. nueva Anzures mexico 0052/55/55312544 0052/55/55311837 mexiko Velvyslanectví cuvier 22, col. nueva Anzures, del miguel Hidalgo mexico 0052/55/55312544 0052/55/55311837 panama Honorární konzulát Ave. manuel e. Batista, torre iBc, piso 4 panama 00507/2695537 00507/2695537 peru Velvyslanectví Baltazar la torre 398, san isidro lima 00511/2643381 00511/2641708 uruguay Velvyslanectví junín 1461 Buenos Aires 005411/48073107 005411/48001088 Venezuela Velvyslanectví Brasília ses 805 lote 21A Via l3 sul Brasília 005561/32427785 005561/32427833 usA Velvyslanectví 3900 spring of Freedom st. Washington 001/202/2749100 001/202/2442147 Generální konzulát 10990 Wilshire Blvd., suite 1100 los Angeles 001310/4730889 001310/4739813 České centrum 321 e 73rd str. new York 001-646-422-3344 001-646-422-3311 Zastupitelské úřady České republiky v Americe Přehled zájezdů America Tours do Střední a Jižní Ameriky Rio de Janeiro a vodopády Iguacu 10 dnů strana 165 Peru – pobyt v Amazonii 9 dnů strana 184 Za Mayskou civilizací 9 dnů strana 156 buenos Aires a vodopády Iguacu 10 dnů strana 174 Mexico City, Riviera Maya a Cancún 12 dnů strana 151 Peru a bolívie – Inka express 9 dnů strana 185 Kouzelná Kostarika 9 dnů strana 157 Rio de Janeiro 7 dnů strana 164 buenos Aires – tango a pampa 7 dnů strana 175 Kostarika – výlet do ráje 12 dnů strana 158 Venezuela – ztracený svět 14 dnů strana 162 Metropole a přírodní krásy Argentiny, Uruguaye a brazílie 12 dnů strana 163 Památky Mexico City a Yucatánu 12 dnů strana 150 VšEObECNé INfORMACE 10 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

brazílie – drahé kameny, tropická příroda a vzrušující metropole 14 dnů strana 170 Peru a bolívie – velký okruh říší Inků 15 dnů strana 182 brazílií křížem krážem 17 dnů strana 172 Chile a Argentina – magické pouště, horká vřídla a věčný led 16 dnů strana 178 Velký okruh Ecuadorem 15 dnů strana 186 Velký okruh Mexikem 20 dnů strana 154 Rio de Janeiro, vodopády Iguacu a tropický ostrov Ilha bela 14 dnů strana 166 Perly Střední Ameriky 15 dnů strana 160 Velký okruh Latinskou Amerikou 17 dnů stran 180 Od patagonských ledovců po tropické vodopády 16 dnů strana 176 Peru – bolívie – Ecuador 14 dnů strana 187 Napříč Mexikem od Pacifiku po Karibik 16 dnů strana 152 Mayské památky Střední Ameriky 16 dnů strana 149 Krásy bolívie 14 dnů strana 188 VšEObECNé INfORMACE 11AmericA tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Přehled lodních zájezdů America Tours – Royal Caribbean Přehled lodních zájezdů America Tours – Carnival Cruise Z Tampy do západního Karibiku 10 dnů strana 120 Z Panamy do Karibiku 10 dnů strana 113 Z floridy do západního Karibiku 10 dnů strana 110 Plavba Panamským průplavem 18 dnů strana 112 Z floridy do východního Karibiku 10 dnů strana 111 Lodí z Vancouveru na Aljašku 10 dnů strana 114 Seattle a Inside Passage 10 dnů strana 115 Východní Karibik 10 dnů strana 118 Ze Seattlu na Aljašku 10 dnů strana 119 Z Miami do východního Karibiku 10 dnů strana 121 America tours nabízí svým klientům možnost PARKOVÁNÍ AUTOMObILŮ PO DObU ZÁJEZDU v hlídaném areálu v blízkosti letiště praha – ruzyně exkluzivní cena pro klienty AmericA tours: - do 9 dnů 800 kč - do 16 dnů 1.000 kč - do 36 dnů 1.300 kč Full serVis: - svůj vůz předáte proti podpisu před odletovým terminálem - ihned po příletu zpět bude Váš vůz přistaven před příletový terminál - vůz je během převozu a parkování plně pojištěn proti odcizení a poškození!! objednejte přímo v přihlášce na zájezd jako fakultativní službu nebo nejpozději 5 dnů před zájezdem telefonicky na tel. čísle 777 747 333 nebo na e-mailu romca@americatours.cz VšEObECNé INfORMACE 12 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Co byste měli vědět a zvážit před zakoupením zájezdu America Tours Cena zájezdů zahrnuje (detaily naleznete u popisů zájezdů) - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky a palivové příplatky a taxy související s hlav- ní letenkou do/z cílové destinace - v itineráři jmenované vnitřní přelety, které jsou součástí zá- jezdu - transfery a pozemní dopravu dle itineráře minibusem či au- tokarem - program dle itineráře - ubytování dle programu v hotelech turistické a vyšší katego- rie (3*-4*) ve dvoulůžkových pokojích - vstupné dle itineráře (mimo uvedeného fakultativního pro- gramu) - služby průvodce America Tours v českém nebo slovenském jazyce - služby lokálních průvodců (pouze uvedené v itineráři) - snídaně u většiny zájezdů (info u popisu zájezdů) - komplexní pojištění vč. pojištění storna u poznávacích zájez- dů, pojištění léčebných výloh a asistence v nesnázích u poby- tových zájezdů (viz katalog str. 2) - zákonné pojištění pro případ úpadku CK - orientační meeting v Liberci nebo jeho internetovou verzi Cena zájezdů nezahrnuje (detaily naleznete u popisů zájezdů) - vyřízení a cenu vstupních formalit cílových zemí (AT zařídí na vyžádání za poplatek vízum do Kanady či vstupní autorizaci ESTA do USA) - letištní, palivové, turistické a státní poplatky splatné při vstu- pu či výstupu ze země v některých zemích Střední a Jižní Ameriky v hotovosti na místě - stravu mimo stravování jmenovaného v itineráři (na stravu doporučujeme cca 25 USD denně nebo ekvivalent v místní měně) - spropitné (řidič za transfer max. 2 USD, za den programu 2,5-4 USD, místní průvodce 2-3 USD za osobu a den, nosič 1-2 USD za odnesené zavazadlo, restaurace 10-20 % z útra- ty). Detaily vždy sdělí průvodce na místě - vstupy a fakultativní akce nezahrnuté v programu Další informace, upozornění, doporučení ubytování: - kategorie clAssic: v pokojích s dvěma dvoulůžky (výji- mečně jednolůžky) a příslušenstvím v hotelech a motelech při obsazení dvěma osobami na pokoji (manželským párům může být přidělen pokoj s jedním dvoulůžkem) - kategorie economY: v hotelech a motelech s obsazením čtyř osob na pokoji (dvě dvoulůžka) v lokalitách mimo cen- tra měst. Kategorie ECONOMY je od sezóny 2010 pouze na vyžádání klienta a po dohodě s America Tours - pokoj se dvěma dvoulůžky, je-li obsazen třemi osobami, je považován za třílůžkový a podle kategorie zájezdu se třetí osobě účtuje sleva nebo doplatek - ubytování používané AT při zájezdech a nabízené individu- álním zákazníkům odpovídá zpravidla *** kvalitě v Evropě nebo vyšší (kategorizace hotelů v některých státech Ameriky není v souladu s evropskou normou!) Volba ubytování je vždy podřízena programu zájezdu a výhodné a bezpečné poloze - pokoje jsou vybaveny barevnou kabelovou TV, klimatizací a sociálním zařízením. V klimatických podmínkách, kde není potřeba chladit vzduch (severní oblasti, vyšší nadmořská výš- ka), nejsou pokoje vybaveny klimatizací - seznam ubytování s adresami a telefonními čísly hotelů a motelů obdrží účastníci zájezdu před odletem na letišti v obálce spolu s cestovními doklady. AT si vyhrazuje právo změnit avizovaný hotel v nezbytném případě za jiný stejné kategorie - v případě zjištění nedostatků při předání pokoje je zákaz- ník povinen informovat okamžitě průvodce, který zajistí je- jich odstranění nebo výměnu pokoje strava: - AMERICA TOURS poskytuje kontinentální nebo americ- kou snídani v ceně zájezdu u většiny katalogových zájezdů. Detailní informace dostanete na pobočkách America Tours a u prodejců zájezdů letecká doprava: - všechny lety nabízené zákazníkům AT jsou provozovány re- nomovanými leteckými společnostmi, a to zásadně linkový- mi spoji. Letecká doprava přes Atlantik do místa začátku zá- jezdu a zpět je většinou s jedním až třemi přestupy - běžné přestupní časy se pohybují dle lokality zpravidla od 40 minut do 5 hodin - zákazník vždy obdrží od AT zpáteční letenku podle itineráře zájezdu nebo individuální cesty. Odlety jsou zásadně z Prahy, na přání zákazníka AT zajistí odlet z jiných letišť za přípla- tek, časy odletů jsou uvedeny v letence - při přeletech přes Atlantik je den odletu a příletu, event. prv- ní a poslední den zájezdu určen k přepravě - ATnemůževyhovětindiv.žádostemokonkrétnímístavletadle (např. okno, ulička apod.). Za všechny změny v letecké dopra- vě, které se vyskytnou z jakéhokoli důvodu, odpovídá letecký dopravce. AT nenese žádnou odpovědnost za zpoždění, pře- směrování nebo zrušení letu, stejně jako za časové odchylky způsobené mimořádnými opatřeními k zajištění bezpečnosti leteckého provozu, za opoždění letu, ztrátu zavazadel a jiné problémy související s leteckou přepravou. O změnách v letec- ké přepravě je AT dopravcem průběžně informována a v pří- padě časového posunu přizpůsobí začátek programu zájezdu - základní cena zájezdu nezahrnuje letištní, bezpečnostní a palivové taxy při přepravě Praha – cílové místo a zpět. U jednotlivých zájezdů v katalogu AT je uvedena celková výše těchto tax (paušál) podle výše platné v době korektury katalogu AT. Tyto položky tvoří konečnou cenu zájezdu hra- zenou zákazníkem. Změny se řídí bodem 4.6. Všeobecných podmínek – poslední 2 strany katalogu - o letištních, bezpečnostních a palivových taxách při vnitros- tátních přeletech hrazených v hotovosti zákazníky na místě podá AT informace při sdělení k odletu. Taxy činí nejvýše 60 USD na celý zájezd (údaj 2011) transfery – pozemní doprava: - pozemní doprava je řešena v závislosti na povaze zájezdu, jeho časové náročnosti a počtu zákazníků v zájezdu. O pou- žitém druhu dopravního prostředku jsou zákazníci informo- váni 1 měsíc před odletem - ATpoužíváprojednotlivézájezdyvozidlaamerickévýroby,ato: - autokary smluvních dopravců pro 34-56 osob vybavené kli- matizací, WC, televizí a videem (ilustrační fota v katalogu) řízené místním řidičem. Jeho služba je odměňována podle místních zvyklostí tzv. spropitným (tip), které je v USA kal- kulovánojakosoučástmzdyřidiče.Obvyklávýšespropitného činířidiči2,5-4USDzaosobuaden.Spropitnéneníkalkulo- vánovcenězájezdůajesoučástíamerickéhozpůsobuživota. Totoodměňovánísenetýkáčeskéhoprůvodce.Sespropitným je potřeba počítat u přenosu zavazadel i u vyšších kategorií hotelů v Severní Americe a zcela běžně u hotelů v Americe Jižní, Střední a v Mexiku (běžná taxa 1-2 USD/1 zavazadlo) - pro většinu katalogových zájezdů používá AMERICA TOURS pronajaté minibusy s klimatizací, okny s protislu- nečními filtry a přehrávačem s rádiem pro 15 cestujících včetně českého řidiče – průvodce. Zavazadla jsou přepra- vována v zavazadlovém prostoru v zadní části minibusu, zvláštním cargo vanem (pokud jede více vanů pohromadě) - u zájezdů s náročným programem mohou být použity i tzv. minivany pro 6-8 osob řízené českým řidičem – průvodcem s klimatizaci, okny s protislunečními filtry a přehrávačem s rádiem, přeprava zavazadel je shodná s minibusy - AT používá také malokapacitní autokary pro 16-34 osob s výbavou srovnatelnou s autokary s výjimkou WC - u vanů a minivanů platí pravidlo denního postupného stří- dání míst k sezení (kolování), aby všichni cestující měli stej- né podmínky přepravy počet zavazadel a jejich hmotnost - AT povoluje klientům poznávacích zájezdů jedno odbavené zavazadlo o hmotnosti maximálně 20 kg, nejlépe sportovní tašku. Zároveň lze s sebou vzít do letadla jedno příruční za- vazadlo o maximální hmotnosti 8 kg, které se bez problémů vejde do schránky nad sedadlem služby průvodce: - služby českého průvodce AT spočívají v zajištění programu, organizaci ubytování a orientačním informování zákazníků o trase a jejích zajímavostech. Detailní informace poskytu- jí turistická návštěvní centra, situovaná u všech zajímavých míst a na hranicích států. Zde průvodce poskytuje překlada- telskou službu - průvodce až na výjimky nedoprovází zákazníky při letec- ké přepravě, ale čeká na přílet skupiny na cílovém letiš- ti. Absolvuje potom se skupinou celý program včetně fa- kultativních akcí s výjimkou těch, kde jeho účast není ne- zbytná - podrobnější informace na: www.americatours.cz víza: Do usA platí bezvízový styk. cestující se musí proká- zat buď platným cestovním pasem s platným vízem usA (platnost pasu min. 6 měsíců od data plánovaného ná- vratu) nebo biometrickým pasem s platnou autorizací estA (naleznete na https://esta.cbp.dhs.gov). poplatek v době uzávěrky katalogu činil 14 usD, který se zapla- tí platební kartou při registraci. Autorizace je platná 2 roky od schválení. k cestám do kanady je třeba vízum v platném pasu. pro cesty do dalších zemí, kam AmericA tours pořádá zájezdy, není v době uzávěrky katalogu třeba víz. pro bližší informace prosíme kontaktujte pobočky AmericA tours nebo www.AmericAtours.cz - klient je povinen splňovat vízové podmínky cílové země a tranzitních zemí (zejména při tranzitu přes usA do střední a jižní Ameriky). Aktuální informace o vízové po- vinnosti poskytne AT nebo prodejce zájezdu, letenky nebo služby. Pro skupinové zájezdy a katalogové indiv. zájezdy může na požádání vybavit víza AT za klienta za poplatek. - VÍZA ZAJIŠŤUJE AT POUZE PRO OBČANY ČR. Občanům ostatních zemí na požádání vystavíme potvrzení o účasti na zájezdu pro příslušný zastupitelský úřad - AT doporučuje všem klientům, kteří plánují cestu do Ameriky, aby bez váhání zkontrolovali dobu platnos- ti pasu a v případě potřeby si vyřídili nový pojištění: - zákazníci poznávacích zájezdů jsou pojištěni komplex- ním cestovním pojištěním zahrnující aktivní asistenci 24 hod. denně, léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění zavaza- del, zpoždění zavazadel, odpovědnost za škody, pojištění storna zájezdu, pojištění přerušení cesty, kompenzaci nevy- užité dovolené a zpoždění odjezdu, to vše podle podmínek ERV pojišťovny, a. s. uvedených v katalogu AT. pobytové zá- jezdy zahrnují pojištění zákazníků, obsahující aktivní asis- tenci 24 hod. denně a léčebné výlohy, to vše podle podmí- nek pojišťovny uvedených v katalogu AT - AT nabízí a doporučuje zákazníkům cestovní připojištění pro individuální cesty - AT má uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ úpadku pod- le zákona č. 159/1999 Sb. ve znění následných změn - smluvním partnerem pro pojištění zákazníků AT je ERV pojišťovna, a. s. (do 30. 9. 2012 Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s.) další informace: - upozorňujeme na přísné předpisy leteckých přepravců pro kabinová zavazadla a jejich obsah - zákaz dovozu potravin a drog zejména ze zemí Jižní Ameriky - zákazníci se zdravotními problémy by měli plánovanou ces- tu konzultovat s osobním lékařem 13AmericA tours 2013 INfORMACE K VšEObECNýM SMLUVNÍM PODMÍNKÁM

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

naše dopravní prostředky Co Vás čeká na zájezdech America Tours do Severní Ameriky luxusní autokary americké výroby pro 40 až 56 osob pro klasické okruhy v hlavních termínech malokapacitní autokary pro 20 až 26 osob pro klasické okruhy minibusy pro maximálně 15 osob (zavazadla uložena uvnitř) - pohodové ubytování ve dvoulůžkovém pokoji - více soukromí - v ceně zahrnuty hlavní fakultativní akce za výhodných podmínek - ubytování po čtyřech na pokoji na dvou dvoulůžkách - méně soukromí, ale nižší cena zájezdu - stejný základní program jako classic - většina fakultativních akcí za doplatek kategorie zájezdů classic 2 osoby na pokoji economy 4 osoby na pokoji naši hlavní letečtí dopravci vany pro maximálně 11 cestujících (zavazadla uložena uvnitř) minivany pro 6-8 cestujících terénní automobily pro 6-8 cestujících British Airways Alitalia KLM Royal Dutch Airlines United Airlines Delta Air Lines Air France LufthansaAir CanadaAmerican Airlines VšEObECNé INfORMACE 14 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Co Vás čeká na zájezdech America Tours do Jižní Ameriky - pohodové ubytování ve dvoulůžkovém pokoji - více soukromí - v ceně zahrnuty hlavní fakultativní akce za výhodných podmínek kategorie zájezdů classic 2 osoby na pokoji naše dopravní prostředky luxusní autokary pro 40 až 56 osob minibusy pro maximálně 21 osob malokapacitní autokary pro 20 až 26 osob vany pro maximálně 12 cestujících naši hlavní letečtí dopravci British Airways LAN KLM Royal Dutch Airlines Aerolineas Argentinas American Airlines COPA Airlines Air FranceTACATAM Airlines VšEObECNé INfORMACE 15AmericA tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Informace o USa Hlavní město: Washington D.C. Obyvatelstvo: cca 312 355 000 Rozloha: 9,5 mil km2 Jazyk: angličtina Časové pásmo: GMT -5 – GMT -9 Měna: USD Spojené státy americké leží ve střední a jižní části Severní Ameriky, na Aljašce a na Hawaj- ských ostrovech. Přidruženými státy jsou Porto- riko a Severní Mariana, k zámořským územím patří Americká Samoa, Guam, Panenské ostro- vy a další. Pevninské území USA je na východě převážně nízké s členitým pobřežím, směrem k západu se zvedá. Pobřeží Tichého oceánu je naopak hornaté. Shrnout podnebí země do jedné věty je ne- možné. Snad jen uvedeme-li, že se zde lze se- tkat s takřka jakýmkoliv podnebím – na seve- ru Aljašky s arktickým, na Havajských ostro- vech s vlhkým tropickým, na většině území však s mírným, které je na jihu velmi teplé, zatím co na severu a v horách chladné. Časté jsou náh- lé průniky studeného vzduchu od severu k jihu a naopak. Stejně bohatá na typy je i vegeta- ce – na severu s převládajícími jehličnatými a smíšenými lesy, dále k jihu pak prérie a be- zlesé stepi. Není přesně jasné, kdo tento kontinent ob- jevil. První zmínky o objevení Newfoundlan- du Vikingem Leifem Erikssonem se datují mezi roky 1000 až 1015. Žádné stopy se o tom ovšem nedochovaly. O to víc jich zanechali Španělé. 11 října 1492 tento kontinent obje- vil pro Evropu Kryštof Kolumbus. Od roku 1607 se do kolonizace výrazně zapojili také Britové. V roce 1626 prodali indiáni na Manhattanu svůj ostrov jedné holandsko – západoindické koloniální společnosti za směšnou částku 60 guldenů – resp. 24 dolarů. Na místě byl zalo- žen Nový Amsterdam. Angličané ho pak do- slova přes noc mění na Nový York – New York. 4.7.1776 je na kongresu ve Filadelfii oficiál- ně přijata Deklarace nezávislosti. V roce 1789 v New Yorku skládá svou přísahu první americ- ký prezident George Washington. Do země je striktně zakázán dovoz většiny druhů zejména čerstvých potravin a zeměděl- ských výrobků (včetně svačiny z letadla). Dovoz předepsaných léků pro osobní spotřebu je s vý- jimkami dovolen. Je zakázán dovoz narkotik. Všeobecně je zakázáno konzumovat alko- hol na veřejnosti. Při nošení alkoholu je nutné dbát na to, aby byl v neprůhledném obalu. Do rozporu se zákonem se dostane i ten, kdo se objeví na veřejnosti v podnapilém stavu. Na- kupovat a konzumovat alkohol na veřejnos- ti smějí v USA pouze osoby starší 21 let. Stej- ná věková hranice platí i pro hraní v kasinech. V síti USA je obvyklý střídavý proud o na- pětí 110V. Zástrčky musí mít dva ploché ko- líky. Pokud si tedy s sebou do Ameriky bude- te brát nějaké elektrické spotřebiče, je nutné, aby umožňovaly změnu napájecího napětí. Jinak potřebujete transformátor a v každém případě také adaptér pro připojení k U.S. zá- suvce. Spropitné se sice na účtech v amerických re- stauracích a barech většinou neuvádí, přesto je s ním ovšem třeba počítat a bere se spíše jako nezbytný poplatek za obsluhu. Váš číšník nebo servírka by jej měli dostat ve výši nejmé- ně 10 – 15% z účtované částky za konzumaci. Se spropitným počítají také nosiči, portýři i ob- sluha výtahu. New York – nejlidnatější město Spoje- ných států. V současnosti je jedním ze světo- vých center obchodu a finančnictví. Nachází se zde sídlo Organizace spojených národů. Turis- Užitečné míry, váhy, jednotky a jejich převody Převod kilometry / míle a naopak míle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0,6 1,2 1,9 2,5 3,1 3,7 4,3 5,0 5,6 kilometry 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 9,7 11,3 12,9 14,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Duté míry tekutin 1 fluid ounce (dutá unce) = 29,57 mililitrů 10 mililitrů = 0,34 fluid ounces (dutých uncí) 1 pint (pinta) = 0,47 litru 1 litr = 2,11 pints (pint) 1 quart (kvart) = 0,95 litru 1 litr = 1,06 quarts (kvartu) 1 gallon (galon) = 3,79 litru 1 litr = 0,26 gallons (galonů) Délkové míry 1 inch (palec) = 2,54 centimetru 1 centimetr = 0,39 inches (palce) 1 foot (stopa) = 30,48 centimetru 1 metr = 3,28 feet (stopy) 1 yard = 0,91 metru 1 metr = 1,09 yards (yardu) 1 mile (míle) = 1,61 kilometru 1 kilometr = 0,62 miles (mil) Tlak pneumatik Tlak v pneumatikách je vyjádřen v kilo- pascalech (kPa). Násobením „pound- force per square inch“ – psi (tíhové libry na čtvereční palec) číslem 6,89 získáme hodnotu v kilopascalech. 24 psi = 165 kPa 28 psi = 193 kPa 26 psi = 179 kPa 30 psi = 207 kPa Převod galony / litry a naopak galony / litry litry / galony 1 . . . .3,79 2 . . . .7,57 3 . . .11,36 4 . . .15,14 5 . . .18,93 6 . . .22,71 7 . . .26,50 8 . . .30,28 9 . . .34,07 10 . . .37,85 15 . . .56,78 20 . . .75,71 25 . . .94,64 30 . .113,56 1 . . . .0,26 2 . . . .0,53 3 . . . .0,79 4 . . . .1,06 5 . . . .1,32 6 . . . .1,59 7 . . . .1,85 8 . . . .2,11 9 . . . .2,38 10 . . . .2,64 15 . . . .3,96 20 . . . .5,28 25 . . . .6,60 30 . . . .7,93 Teplota -40 -20 0 20 37 60 80 100 -40 0 32 80 98,6 160 212 st. Celsia °C °F st. Fahrenheita voda mrzNe TePloTa lidSkého TĚla voda vŘe °C °F ticka patří mezi významné zdroje příjmů, pro- tože město navštíví cca 40 milionů turistů roč- ně. Nejpopulárnější místa jsou – Empire Sta- te Bilding, Ellis Island, divadla na Broadwayi, Central Park, Rockefeller Center, Times Squa- re. Nejpopulárnější atrakcí je socha Svobody, jedna z ikon Spojených států. Washington – hlavní město Spojených stá- tů. Na jeho území nenajdete mrakodrapy, pro- tože je zakázáno, aby byla nějaká budova na území města vyšší než budova Kapitolu. Převládají tu budovy veřejných institucí a budovy administrativní. Los Angeles – druhé největší město v USA. Je to jedno z nejvýznamnějších světových cen- ter kultury, vědy, technologií a vzdělání. Na- chází se zde jeden z nejvýznamnějších přísta- vů v Severní Americe. San Francisco – vyhledávaný cíl turistů díky velkému množství zajímavostí a památek. Pro- slulý Golden Gate Bridge, slavný Fischerman’s Wharf, nezapomenutelný Cable Car a mnoho dalších stojí jistě za návštěvu. VšEObECNé INfORMACE 16 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Informace o Kanadě Hlavní město: Ottawa Obyvatelstvo: 32 547 200 Rozloha: 9,8 mil km2 Jazyk: angličtina, francouzština Časové pásmo: GMT -3 – GMT -8 Měna: kanadský dolar Kanada leží v severní části Severní Ameriky. Atlantské pobřeží je velmi členité s fjordy a řa- dou ostrovů, podobně i tichomořské. Na zápa- dě území sahají do výšek Kordillery, ve středu planiny, na východě převažují nížiny. Je tu hus- tá říční síť s řadou jezer. Podnebí severu je chladné arktické, ve středu kontinentální, u pobřeží přímořské vlh- ké. Změna nadmořských výšek a podnebí od- povídá i vegetace, která je rovněž různoro- dá – od tundry a lesotundry na severu až k le- sům a prériím. V zemi se nachází řada národ- ních parků nabízejících jinde neviděné překrás- né přírodní scenérie. Generace Inuitů a dalších původních obyva- tel Kanady nezanechaly před příchodem Evro- panů žádnou písemnou kulturu a zbývá po nich jen archeologická směsice kostí, kamenů a nejrůznějších artefaktů. Až příchod francouz- ských a později britských kolonizátorů jim při- nesl – výměnou za bobří kožešiny – měděné konvice a pušky, deky a brandy, křesťanství, spalničky a neštovice. Poté co Amerika vyhlá- sila nezávislost, odešlo na sever do Kanady asi 40 000 loajálních občanů Nové Anglie, Němců z Pennsylvanie a také řada indiánů a černých afrických otroků. Ve válce roku 1812 musela Kanada čelit náporu nepřátelství Spoje- ných států. Američané byli přesvědčeni, že Bri- tové podporují indiánské nájezdy na americké osady podél kanadské hranice. Britský Severo- americký zákon z roku 1867 vytvořil Kanadské dominium a Kanada tak měla svého prvního ministerského předsedu. Napětí elektrického proudu je 110 až 120V, 60 cyklů, střídavý. Zástrčky jsou standardní- ho amerického typu, takže evropští turisté, kte- ří s sebou mají elektrické spotřebiče, by si měli před odjezdem do Kanady zakoupit adaptér. Oficiální jazyky jsou francouzština a angličti- na. Kanadská angličtina se velice podobá ame- rické. V Quebecku, kanadské frankofonní pro- vincii, se místním lidem zavděčíte, když se po- koušíte mluvit francouzsky, i když umíte pouze „Bonjour“ nebo „Merci“. Kanadská francouzšti- na se liší od francouzské podobně jako americ- ká angličtina od britské. Spropitné se na účtech v restauracích neuvá- dí, přesto se jako projev spokojenosti očekává. Číšník v restauraci předpokládá, že obdrží cca 10 až 15% z ceny konzumace. Nosič na letišti avhotelupožaduje1dolarzazavazadlo.Průvod- ce očeká- vá cca 10%. V Kanadě se vět- šinou užívá metrický systém. Vzdálenosti a rychlost se počítají v kilometrech. Teplota se uvádí ve stupních Cel- sia. Při udávání váhy po- travin a velikost oblečení se používá buď metric- ký nebo americko-brit- ský systém. Hmotnost na obalech potravin je uváděna většinou v uncích – ounces nebo librách – pounds, ale také v gramech. Ottawa – hlavní měs- to Kanady má výhodnou po- lohu na hranicích mezi Ontari- em a Quebecem. Je to příjemné město, nabízející pěkné prostředí s parky a vodními cestami, prvotříd- ní muzea a osobité památky. Quebec – historický střed města má něco z atmosféry francouzských přístavních měst u Atlantiku. Hlavní dominanta města Cha- teau Frontenac leží na vrcholu skály. Vancouver – přístavní město v jihozápadní části kanadské provincie Britská Kolumbie. Mírné klima a blízkost hor, řek, jezer a oceánu dělá z města populární cíl turistů a sportovců. Ve městě se nachází velký počet muzeíí a galerií. Mezi významné stavby města patří katedrála Christ Church Cathedral. VšEObECNé INfORMACE 17AmericA tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Mnoho krásných zážitků na cestách s námi Vám přeje kolektiv America Tours

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Západ U. S. a., klasický okruh To nejlepší z přírody a měst Kalifornie, Arizony, Nevady a jižního Utahu V naší nabídce dvacátou sezónu 23 termínů připraveno pro rok 2013 Východ U. S. a., klasický okruh Největší turistické atrakce východu USA V naší nabídce dvacátou sezónu 13 termínů připraveno pro rok 2013 perly VýchodU U. S. a. a Kanady To nejlepší z přírody a velkoměst východu USA a Kanady V naší nabídce patnáctou sezónu 6 termínů připraveno pro rok 2013 Křížem Krážem Spojenými Státy Tři tématické okruhy Spojenými státy v jedné dovolené V naší nabídce třetí sezónu 4 termíny připraveny pro rok 2013 národní parKy ZápadU U. S. a. To nejlepší z přírody západu USA V naší nabídce osmnáctou sezónu 7 termínů připraveno pro rok 2013 perly Západní Kanady To nejlepší z přírody Britské Kolumbie a Alberty V naší nabídce devátou sezónu 4 termíny připraveny pro rok 2013 ŠŤaSTnoU ceSTU VÁm PŘeJe GaLerIe BeSTSeLLerŮ

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

termín kód celková cena 04.04. – 12.04. AT 130201 43.990 25.04. – 03.05. AT 130202 46.990 02.05. – 10.05. AT 130203 47.990 31.05. – 08.06. AT 130204 47.990 21.06. – 29.06. AT 130205 47.990 28.06. – 06.07. AT 130206 48.990 26.07. – 03.08. AT 130207 51.990 23.08. – 31.08. AT 130208 49.990 30.08. – 07.09. AT 130209 48.990 06.09. – 14.09. AT 130210 47.990 04.10. – 12.10. AT 130211 46.990 01.11. – 09.11. AT 130212 44.990 29.11. – 07.12. AT 130213 46.990 Zájezd může být směrován opačně. Prohlídka New Yorku může být zařazena na začátku nebo na konci zájezdu. minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 7× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 5× snídani (mimo New York) - dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 2.800 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji 1.800 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 11.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 10.900 fakultativní akce: - let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 12-15 minut 3.000 - plavba lodí kolem Manhattanu (90 minut) v ceně zájezdu - plavba lodí pod Niagarské vodopády v ceně zájezdu - vstupné na Empire State Building v ceně zájezdu - vstupné do Rockefellerova Centra v ceně zájezdu - prohlídka Philadelphie obojživelným busem v ceně zájezdu - polodenní výlet do Atlantic City 1.700 - indiv. prodloužení pobytu (odlet ze stejné destinace) 3.000 - čtyřdenní pobyt na Miami Beach 20.04.-09.06. 10.990 4 noci, hotel 3* + letenka 10.06.-31.08. 13.990 (transfer není v ceně) 01.09.-10.12. 10.990 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. 01. NEW YORK, PHILADELPHIA 120 mil / 190 km Odlet z Prahy do new Yorku. Po uvítání na letišti průvod- cem America Tours odjezd do philadelphie, ubytování a orientační meeting s průvodcem. 02. PHILADELPHIA, WASHINGTON D. C. 150 mil / 240 km Ráno začneme prohlídkou centra historické philadel- phie z paluby obojživelného autobusu, zakončenou krát- kou plavbou po řece Delaware. Následuje odjezd do Washingtonu D. c., hlavního města U. S. A. Pokračo- vání prohlídkou Washingtonu. Uvidíte největší atrakce metropole – White House, capitol, lincolnův a jef- fersonův památník, slavný hřbitov na Arlington- ském kopci, řeku potomac a mnohem více… Odpoled- ne budete mít volno v centru k samostatné prohlídce mu- zeí a galerií až do večerních hodin, poté návrat do ho- telu, nocleh. 03. WASHINGTON D. C., PITTSBURGH 250 mil / 400 km Dopoledne ještě volno v centru Washingtonu, poté pře- jezd státem Pennsylvania na sever do města pittsburgh. Individuální prohlídka centra města a místa, kde soutok řek monongahela a Allegheny dává vzniknout řece ohio. V podvečer odjezd do hotelu, ubytování. 04. BUFFALO, NIAGARA FALLS 240 mil / 380 km Cílem dne jsou niagarské vodopády. Cestou spatří- te rozlehlé jezero erie, jehož jižní břehy jsou – pro nás překvapivě – vinařskou oblastí. Dle počasí je možná za- stávka na vykoupání. Prohlídka centra města Buffalo. Po příjezdu do niagara Falls ubytování a návštěva vodo- pádů z americké strany. Závěrem společného progra- mu s průvodcem Vás pozveme k plavbě lodí pod nia- garské vodopády – přímo do centra slavného vodopá- du „Horseshoe“ (květen-září). Držitelům kanadských víz doporučujeme individuální návštěvu vodopádů z ka- Druhý nejprodávanější zájezd AmericA tours v naší historii. zájezd obsahující vše, co nesmíte mi- nout během Vaší návštěvy východního pobřeží usA. zájezd, který Vás seznámí s největšími metropo- lemi a přírodou oblasti. zájezd, který kombinuje poznávání se zábavou. přejeme Vám skvělé zážitky!! v nabídce dvacátou první sezónu9 dnů Východ U.S.a.– klasický okruh new York Binghampton niagara Falls erie pittsburgh philadelphia Washington D. c. Během zájezdu urazíte cca 1.245 mil (2.000 km) Bestseller !! U. S. A. 20 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

New York • Philadelphia • Washington • Pittsburgh • Erie • Buffalo • Niagarské vodopády • Finger Lakes • Binghampton • New York • Atlantic City nadské strany /vycházka přes hraniční most tam a zpět cca 3 km/. Večer můžete využít třeba ke klidné relaxaci při vy- cházce podél řeky… 05. LAKE ONTARIO, FINGER LAKES 240 mil / 380 km Dopoledne individuální volno u niagarských vodopá- dů!! Užijte si v klidu atmosféru slavného místa, vydej- te se podél řeky od vodopádů k jezeru… Odpoledne od- jezd farmářskou oblastí u jezera ontario do rekreační oblasti Finger lakes. Lyrická atmosféra krásné příro- dy protkané sítí jezer si Vás jistě získá!! Večer příjezd do Binghamptonu, ubytování. 06. NEW YORK CITY 180 mil / 290 km Časně odjezd do cíle zájezdu – new York city. Po příjez- du Vás zve America Tours naplavbu lodí kolem slavné- ho manhattanu, během které se seznámíte s místopisem Manhattanu a přilehlých čtvrtí, a naskytne se Vám bez- počet jedinečných scenérií města a sochy svobody. Po- kračováním Vašeho poznávání new Yorku bude možnost fakultativního letu helikoptérou nad manhattanem /není v ceně/. Využijte skvělé příležitosti a prohlédněte si Manhattan skutečně ze všech stran!!! Vaše prohlídka bude poté pokračovat orientačním okruhem po man- hattanu zakončeným návštěvou vyhlídky na man- hattan ze střechy mrakodrapu rockefellerova centra. Den zakončíte přejezdem do hotelu a ubytováním. 07. MANHATTAN 40 mil / 65 km celodenní volno na manhattanu!! Máte možnost vy- razit samostatně za poznáním nebo s průvodcem absolvo- vat okruh zahrnující největší atrakce Manhattanu – so- chu svobody, budovu Burzy, Wall street, Freedom park, china town, Brooklyn Bridge… /vstupy a jízd- né nejsou v ceně/. Jako dárek od nás dostanou zájemci o návštěvu Empire State Building vstupenku na vyhlídku ve 78 patře!! Odpoledne Vám doporučujeme fakultativní výlet do města kasin na břehu moře – Atlantic city. Návštěvou tohoto „Las Vegas“ východního pobřeží můžete krásně strávit poslední večer Vašeho zájezdu. 08. NEW YORK, odlet domů 25 mil / 40 km Dopoledne indiv. volno, poslední shopping… poté odjezdnaletištěaodletdoPrahy.Fakultativněodletk po- bytu v některé z nabízených plážových destinací. 09. Přílet do Prahy v dopoledních hodinách Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: plavba lodí kolem manhattanu plavba lodí pod niagarské vodopády vyhlídka rockefellerova centra na manhattanu obojživelný bus ve philadelphii snídaně v ceně zájezdu (mimo new York) vstupné na empire state Building U. S. A. 21AmericA tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce čtrnáctou sezónu poznejte s námi jednu z nejživějších a nejatraktivnějších metropolí světa! pod vedením zkušeného průvodce America tours se seznámíte s historií i současným životem new Yorku. náš bohatý program Vám zajistí spoustu jedinečných zážitků z Vaší krátké návštěvy usA. Doporučujeme Vám fakultativní prodloužení zájezdu o čtyřdenní pobyt na miami Beach. 01. NEW YORK CITY Odlet z Prahy do new Yorku. Po uvítání na letišti delegá- tem America tours Vás čeká transfer do hotelu, uby- tování a orientační meeting s průvodcem. 02. LOWER MANHATTAN Na úvod dne Vás pozveme na plavbu lodí kolem man- hattanu po řekách Hudson a east river /v ceně/, bě- hem které se seznámíte s místopisem new Yorku, a na- skytnou se Vám jedinečné pohledy na manhattan a so- chu svobody. Hned po tomto úvodu dne bude následo- vat okružní prohlídka největších atrakcí manhattanu – Battery park, Wall street se slavnou Burzou, chi- na town, Brooklyn Bridge a dalších atrakcí vyhlídko- vým busem. Během dne Vám nabídneme fakulta- tivní let helikoptérou nad manhattanem a sochou svobody – skvělý doplněk k Vašemu zájezdu. Do hotelu se vrátíte ve večerních hodinách. 03. MIDTOWN, UPTOWN MANHATTAN pokračování prohlídky manhattanu !! Poznejte Broadway, oblast central parku a 5. Avenue. Spo- lečně navštívíte vyhlídku ze střechy mrakodrapu rocke- fellerova centra a projdete si slavné times square… Návrat do hotelu v pozdních hodinách. 04. EMPIRE STATE BUILDING celodenní volno na manhattanu!! Využijte času k sa- mostatnému poznávání metropole – muzeí, galerií nebo turistických atrakcí. jako bonus Vám America tours věnuje vstupenku na empire state Building – na- vštivte tuto dominantu manhattanu v čase, který Vám nejvíce vyhovuje!! 05. Odlet domů Dopoledne indiv. volno, poté transfer na letiště a od- let do prahy. 06. přílet do prahy Váš zájezd ukončí. 6 dnů termín kód celková cena 11.01. – 16.01. AT 132001 29.990 16.03. – 21.03. AT 132002 35.990 11.04. – 16.04. AT 132003 37.990 02.05. – 07.05. AT 132004 38.990 06.06. – 11.06. AT 132005 38.990 27.06. – 02.07. AT 132006 39.990 01.08. – 06.08. AT 132007 45.990 29.08. – 03.09. AT 132008 40.990 12.09. – 17.09. AT 132009 39.990 26.09. – 01.10. AT 132010 39.990 10.10. – 15.10. AT 132011 38.990 07.11. – 12.11. AT 132012 38.990 05.12. – 10.12. AT 132013 43.990 minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 4× nocleh v hotelu na Manhattanu - transfery letiště – hotel – letiště - program dle itineráře - služby delegáta America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 9.900 fakultativní akce: - let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 3.000 - plavba lodí kolem Manhattanu (90 minut) v ceně zájezdu - návštěva Rockefellerova Centra s vyhlídkou na Manhattan v ceně zájezdu - návštěva vyhlídky z Empire State Building v ceně zájezdu - okružní prohlídka Manhattanu v ceně zájezdu - výlet do Atlantic City 1.700 - spojení se zájezdem LAS VEGAS!!! 15.990 - individuální změna odletu (odlet ze stejné destinace) 3.000 - čtyřdenní pobyt na Miami Beach 20.04.-09.06. 10.990 4 noci, hotel 3* + letenka 10.06.-31.08. 13.990 (transfer není v ceně) 01.09.-10.12. 10.990 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. new yorK!!! atrakce v ceně: plavba lodí kolem manhattanu vyhlídka rockefellerova centra na manhattanu vyhlídkový bus po manhattanu vstupné na empire state Building U. S. A. 22 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce devátou sezónu kombinace poznání světoznámé metropole a oddechu na proslulých floridských plážích. pobyt na Flo- ridě si můžete libovolně prodloužit!! 01. NEW YORK CITY Odlet z Prahy do new Yorku. Po uvítání na letišti delegá- tem America tours Vás čeká transfer do hotelu, uby- tování a orientační meeting s průvodcem. 02. LOWER MANHATTAN Na úvod dne Vás pozveme na plavbu lodí kolem man- hattanu po řekách Hudson a east river /v ceně/, bě- hem které se seznámíte s místopisem new Yorku, a na- skytnou se Vám jedinečné pohledy na manhattan a so- chu svobody. Hned po tomto úvodu dne bude následo- vat okružní prohlídka největších atrakcí manhattanu – Battery park, Wall street se slavnou Burzou, chi- na town, Brooklyn Bridge a dalších atrakcí vyhlídko- vým busem. Během dne Vám nabídneme fakulta- tivní let helikoptérou nad manhattanem a sochou svobody – skvělý doplněk k Vašemu zájezdu. Do hotelu se vrátíte ve večerních hodinách. 03. MIDTOWN, UPTOWN MANHATTAN pokračování prohlídky manhattanu !! Poznejte Broadway, oblast central parku a 5. Avenue. Společ- ně navštívíte vyhlídku ze střechy mrakodrapu rockefel- ler center a projdete si slavné times square… Návrat do hotelu v pozdních hodinách. 04. EMPIRE STATE BUILDING, MIAMI Volno na manhattanu!! Využijte času k samostatné- mu poznávání metropole. jako bonus Vám America tours věnuje vstupenku na empire state Building – navštivte tuto dominantu manhattanu v čase, který Vám nejvíce vyhovuje!! Odpoledne transfer na letiš- tě a odlet do miami. Po uvítání na letišti delegátem America tours transfer do hotelu na miami Beach, ubytování. 05. MIAMI BEACH Dopoledne Vás čeká orientační okruh po miami a mi- ami Beach, a odpoledne již bude plně ve Vaší režii – re- laxace, pobyt na pláži nebo u bazénu … 06. MIAMI BEACH Volný den k relaxaci. Fakultativně Vám nabízíme celo- denní výlet na ostrov key West – nejjižnější bod kon- tinentálních USA v Karibském moři. 07. MIAMI BEACH celodenní volno k relaxaci na pláži či u bazénu. 08. Odlet domů Dopoledne volno, poté transfer na letiště a odlet do Prahy. Fakultativně individuální prodloužení pobytu na miami Beach. 09. přílet do prahy Váš zájezd ukončí. new yorK a mIamI Beach 9 dnů termín kód celková cena 16.03. – 24.03. AT 131501 48.990 11.04. – 19.04. AT 131502 48.990 02.05. – 10.05. AT 131503 49.990 06.06. – 14.06. AT 131504 49.990 27.06. – 05.07. AT 131505 50.990 01.08. – 09.08. AT 131506 53.990 29.08. – 06.09. AT 131507 50.990 12.09. – 20.09. AT 131508 49.990 26.09. – 04.10. AT 131509 49.990 10.10. – 18.10. AT 131510 49.990 07.11. – 15.11. AT 131511 48.990 05.12. – 13.12. AT 131512 52.990 minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 7× ubytování ve 3* hotelech - 4× snídani (mimo New York) - transfery letiště – hotel – letiště - program dle itineráře - služby delegáta America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím - odbavení zavazadla pro vnitřní let /cca 25 USD/ slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 1.500 - příplatek za jednolůžkový pokoj 11.800 fakultativní akce: - let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 3.000 - plavba lodí kolem Manhattanu (90 minut) v ceně zájezdu - návštěva vyhlídky z Empire State Building v ceně zájezdu - návštěva Rockefellerova Centra s vyhlídkou na Manhattan v ceně zájezdu - okružní prohlídka Lower Manhattanu v ceně zájezdu - celodenní výlet na ostrov Key West 1.900 - indiv. prodloužení pobytu na Miami Beach, hotel 3*, za osobu a noc ve dvoulůžkovém pokoji (transfer hotel – letiště není v ceně) 1.300 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. atrakce v ceně: plavba lodí kolem manhattanu vyhlídka rockefellerova centra na manhattanu vyhlídkový bus po manhattanu vstupné na empire state Building snídaně v ceně zájezdu (mimo new York) U. S. A. 23AmericA tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce třináctou sezónu 01. NEW YORK 120 mil / 190 km Odlet z Prahy do new Yorku. Po uvítání na letišti průvod- cem America tours transfer do philadelphie, ubytová- ní ve večerních hodinách. 02. PHILADELPHIA, WASHINGTON DC 160 mil / 260 km prohlídka centra historické philadelphie na palu- bě obojživelného autobusu zakončená krátkou plavbou po řece Delaware. Pokračování cesty do Washingto- nu, zde do večerních hodin prohlídka zahrnující největ- ší atrakce a pamětihodnosti – capitol, White House, lincolnův a Washingtonův památník, Arlingtonský hřbitov… Ubytování večer. 03. WASHINGTON DC 180 mil / 290 km Volný den ve Washingtonu!! Využijte ho k návště- vám bezpočtu muzeí a galerií lemujících slavný „Mall“. Odpoledne odjezd na jih do charlestonu, nocleh v mo- telu na trase. 04. CHARLESTON, SAVANNAH 470 mil / 750 km Po příjezdu do charlestonu prohlídka historického centra města. Pokračování do savannah v Georgii, uby- tování a návštěva podvečerního centra města s ná- břežím plným stylových hospůdek a barů. 05. ATLANTA 370 mil / 590 km Přejezd do Atlanty, hlavního města Georgie. Prohlídka moderního velkoměsta, dostatek času k indiv. prohlídce centra. Pokračování cesty do nashville, nocleh v oblas- ti města chattanooga. 06. LYNCHBURG, NASHVILLE 160 mil / 260 km Dopoledne návštěva destilerie slavné whisky jack Da- niels v lynchburgu, poté pokračování do nashville. Pro- hlídkahlavníhoměstacountryhudby–rymanAuditorium, music row, Grand ole opry… Večer mohou zájemci navštívitslavnýWildhorsesaloon/vstupynejsouvceně/. 07. NASHVILLE 40 mil / 65 km Celodenní volno v nashville. Využijte odpočinkový den k samostatné prohlídce centra Nashville, absolvujte pro- jížďku po řece cumberland na parníku General jackson nebo Music City Queen… 08. MEMPHIS, GRACELAND 360 mil / 570 km Přejezd do dalšího hudebního města – memphisu. Ná- oblíbený zájezd Vám umožní poznat metropole a zajímavosti podstatné části východu usA!! VeLKý oKrUh Východem U.S.a. 16 dnů termín kód celková cena 16.05. – 31.05. AT 133501 62.990 11.07. – 26.07. AT 133502 67.990 12.09. – 27.09. AT 133503 62.990 Zájezd může být směrován opačně. Prohlídka New Yorku může být zařazena na začátku nebo na konci zájezdu. minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 14× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 12× snídani (mimo New York) - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.300 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 14.800 - příplatek za jednolůžkový pokoj 17.900 fakultativní akce: - let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 3.000 - plavba lodí kolem Manhattanu (90 minut) v ceně zájezdu - plavba lodí pod Niagarské vodopády v ceně zájezdu - vstup na Willis Tower v Chicagu v ceně zájezdu - prohlídka Philadelphie obojživelným busem v ceně zájezdu - vstup do Rockefellerova Centra v ceně zájezdu - individuální změna odletu (odlet ze stejné destinace) 3.000 - čtyřdenní pobyt na Miami Beach 20.04.-09.06. 10.990 4 noci, hotel 3* + letenka 10.06.-31.08. 12.990 (transfer není v ceně) 01.09.-10.12. 10.990 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. Washington D. c. new York niagara Falls st. louis nashville Atlanta charleston savannah memphis chicago Detroit philadelphia Během zájezdu urazíte cca 3.520 mil (5.630 km) U. S. A. 24 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

New York • Washington • Charleston • Savannah • Atlanta • Nashville • Memphis • St. Louis • Chicago • Detroit • Cleveland • Niagarské vodopády • New York vštěva Gracelandu – domova a muzea slavného el- vise presleyho /vstupné v ceně zájezdu/. Orientační návštěva centra memphisu, poté odjezd na sever do st. louis. Nocleh v motelu na trase. 09. ST. LOUIS 350 mil / 560 km prohlídka slavného města blues. Doporučujeme Vám návštěvu „Brány západu“ – proslulého oblouku kle- noucího se vysoko nad městem a řekou mississippi /vstup není v ceně/. Volno v centru města do odpoledních hodin, poté odjezd do chicaga. Nocleh v motelu na trase. 10. CHICAGO 140mil / 220 km celodenní prohlídka chicaga. Společně navštívíte do nedávné doby nejvyšší budovu světa Willis tower /vstup v ceně/ a navy pier, budete mít dostatek času k prohlídce miracle mile… Ubytování ve večerních hodinách. 11. DETROIT 430 mil / 690 km Časně odjezd do Detroitu. Prohlídka města, poté pokra- čování do clevelandu ve státě Ohio. Ubytování ve večer- ních hodinách. 12. NIAGARA FALLS 230 mil / 370 km Ráno pokračování cesty podél jezera erie do Buffala. Krátká prohlídka centra města, a poté už Vás očekávají niagarské vodopády!! Po ubytování prohlídka vodo- pádů, během které Vás pozveme na projížďku lodí pod vodopády /v ceně květen – září/. Do večerních hodin in- div. volno k samostatné prohlídce okolí vodopádů. 13. NEW YORK CITY 420 mil / 670 km Časně odjezd do new Yorku. Po příjezdu následuje okružní orientační prohlídka manhattanu a vycház- ka po 5. Avenue a Broadway s průvodcem zakon- čená návštěvou vyhlídky ze střechy mrakodrapu roc- kefellerova centra. Večer odjezd do hotelu, ubytování. 14. NEW YORK CITY 50 mil / 80 km celodenní prohlídka manhattanu zahrnující největ- ší atrakce – sochu svobody, Wall street s budovou slavné Burzy, china town, Brooklyn Bridge. Navštíví- te také památník obětí útoku na Wtc a mnoho dalších unikátních míst. Během prohlídky Vás také pozveme na plavbu kolem manhattanu a sochy svobody /v ceně/ 15. MANHATTAN, odlet domů 40 mil / 60 km Dopoledne individuální volno na Manhattanu. Doporuču- jeme Vám fakultativní let helikoptérou nad manhat- tanem a sochou svobody /není v ceně/. Odpoledne dle Vašeho letového plánu odjezd na letiště a odlet do Prahy. 16. Přílet do Prahy v dopoledních hodinách Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: plavba lodí kolem manhattanu plavba lodí pod niagarské vodopády vyhlídka rockefellerova centra na manhattanu obojživelný bus ve philadelphii vstup na Willis tower v chicagu snídaně v ceně zájezdu (mimo new York) U. S. A. 25AmericA tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce třetí sezónu zájezd Vás po úvodní prohlídce hlavního města usA zavede do hlavních měst tří hudebních stylů – na- shville /country music/, memphisu /rock’n roll/ a new orleansu /jazz/. seznamte se s domovem a his- torií country, navštivte dům legendárního elvise presleyho, nechte se unést rytmem jazzu při plavbě po mississippi, a závěrem poznejte život floridského orlanda!! přejeme Vám krásné a nezapomenu- telné zážitky!! 01. WASHINGTON D. C. 35 mil / 55 km Odlet z Prahy do Washingtonu. Po uvítání na letišti prů- vodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting s průvodcem. 02. WASHINGTON D. C. 70 mil / 110 km celodenní prohlídka Washingtonu – hlavního města USA. Uvidíte us capitol, White House, Washingtonův a lincolnův památník, navštívíte Arlingtonský hřbitov. Odpolednenávštěvamuzealetectvíakosmonautiky,vol- novcentruměstadovečerníchhodin.Návratdohoteluvečer. 03. PIGEON FORGE, DIXIE STAMPEDE 460 mil / 730 km přejezd do tennessee. Cílem dne je pigeon Forge, městečko na úpatí jednoho z nejnavštěvovanějších národ- ních parků Ameriky – Great smoky mountains. Zde Vás večer čeká stylová westernová show s ještě stylovější veče- ří – Dixie stampede, jejíž majitelkou je hvězda count- ry music Dolly parton. Koně, soutěže a country hudba do pozdních hodin… 04. GREAT SMOKY MOUNTAINS 350 mil / 560 km Časně odjezd přírodou podhůří Great smoky mountains doměsta chattanooga.Pokračovánído lynchburgu,kde navštívítedestileriislavnéwhiskyjack Daniels.Poprohlíd- cejižzamířítedonashville.ZdeVásčekáuvítánívevelkém stylu – koncert ve slavné Grand ole opry – první scé- ně country music /tento koncert může být v jiný den pobytu v Nashville – Grand Ole Opry nehraje každý den v týdnu/. 05. NASHVILLE 60 mil / 100 km Dopoledne seznámení s centrem nashville, odpo- ledne společná návštěva county music Hall of Fame a ryman Auditorium, průjezd slavnou music row pře- plněnou nahrávacími studii. Večer doporučujeme návště- vu slavného country baru a tančírny Wildhorse saloon /vstup není v ceně/. 06. NASHVILLE 50 mil / 80 km Volné dopoledne v centru nashville, poté Vás pozveme na plavbu na parníku General jackson po řece cum- 12 dnů termín kód celková cena 16.05. – 27.05. AT 135401 57.990 01.08. – 12.08. AT 135402 62.990 12.09. – 23.09. AT 135403 57.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 10× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 10× snídani - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 2.900 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 12.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 11.800 fakultativní akce: - vstup na Dixie Stampede v ceně zájezdu - návštěva destilerie Jack Daniel’s v ceně zájezdu - vstupné na koncert v Grand Ole Opry v ceně zájezdu - plavba parníkem po řece Cumberland v ceně zájezdu - plavba parníkem po Mississippi v ceně zájezdu - prodloužení pobytu v USA (odlet ze stejné destinace) 3.000 - čtyřdenní pobyt v Orlandu 20.04.-09.06. 4.400 4 noci, hotel 3* + letenka 10.06.-31.08. 5.900 (transfer není v ceně) 01.09.-10.12. 4.400 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. coUnTry, rocK’n roLL a Jazz JIžanSKé STÁTy USa Washington D. c. nashville memphis pigeon Forge Great smoky mtns. chattanooga orlandonew orleans Během zájezdu urazíte cca 2.295 mil (3.670 km) U. S. A. 26 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Washington DC • Pigeon Forge • Great Smoky Mountains N. P. • Lynchburg • Nashville • Memphis • New Orleans • Orlando berland s obědem, a jak jinak – s doprovodem country hudby!! Po návratu do přístavu Vám doporučujeme projít si v klidu bary a hospůdky v centru města a poslechnout si hudbu, kterou zde produkují zatím bezejmenní umělci… 07. MEMPHIS, GRACELAND 230 mil / 360 km Časně odjezd do memphisu. Po příjezdu krátké volno v centru k vycházce po nábřeží řeky mississippi. Odpo- ledne společná návštěva Gracelandu – domova a mu- zea elvise presleyho. Přidáte se ke statisícům lidí, kteří toto kultovní místo každoročně navštíví, prohlédnete si El- visův dům, neuvěřitelné množství zlatých desek a oceně- ní, nahrávací studio, Elvisovu sbírku automobilů i soukro- mé dopravní letadlo… ubytování ve večerních hodinách. 08. NEW ORLEANS 390 mil / 620 km Přejezd do new orleansu. Po ubytování Vás čeká krát- ká orientační prohlídka centra města, a pak Vás po- zveme k plavbě po mississippi na palubě kolesové- ho parníku natchez v rytmu typického jižanského jazzu. Po návratu ve večerních hodinách pak absolvujete vycház- ku po French Quarter, historické čtvrti prostoupené hud- bou a nočním životem. Vychutnejte si živý jazz a skvělou whisky v některém z bezpočtu barů na slavné Bourbon street!! Návrat do hotelu v nočních hodinách. 09. ORLANDO 420 mil / 670 km Dopoledne dostatek času na dospání po náročném večer- ním programu, poté přejezd do floridského orlanda. Pří- jezd očekávejte v pozdních hodinách. 10. ORLANDO, SEA WORLD 190 mil / 290 km oddechový den na závěr zájezdu. Po příjezdu do Or- landa navštívíte zábavní park sea World /vstup v ceně/, a budete mít dostatek času k relaxaci u hotelového ba- zénu či nákupům v obřím outletovém centru. 11. Odlet domů Dle Vašeho cestovního plánu transfer na letiště a odlet do Prahy, nebo fakultativně odjezd k prodlouženému po- bytu na miami Beach. 12. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: Dixie stampede v pigeon Forge návštěva destilerie jack Daniels koncert v Grand ole opry v nashville plavba parníkem po řece cumberland plavba kolesovým parníkem po řece mississippi vstupné do sea Worldu v orlandu U. S. A. 27AmericA tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce čtrnáctou sezónu Do své čtrnácté sezóny vstupuje náš klasický zájezd, který Vás provede největšími atrakcemi pobřeží Atlantiku od Bostonu po miami, s přídavkem jedinečných niagarských vodopádů. program jsme pro Vás rozšířili o dva dny – v nichž Vás navíc oproti minulosti čeká jedinečný shopping v orlandu, světo- známý zábavní park sea World, plážová města pobřeží mexického zálivu, a pozorování aligátorů v pří- rodě oblasti everglades. po zájezdu Vám nabízíme samostatné prodloužení pobytu na miami Beach! 01. NEW YORK 30 mil / 50 km Odlet z Prahy do new Yorku. Po uvítání na letišti průvod- cem America Tours transfer do hotelu. Po ubytování orien- tační meeting s průvodcem. 02. MANHATTAN 50 mil / 80 km Celodenní prohlídka manhattanu s průvodcem zahrnující největšíatrakcevelkoměsta,jejížsoučástíjeiplavbakolem manhattanulodípořekáchHudsonaeast river/vceně/. Vrcholem prohlídky pro Vás určitě bude let helikoptérou nad manhattanem a sochou svobody /fakultativně, ale doporučujeme/. Závěrem dne následuje pěší vycház- ka po 5. Avenue a společná návštěva vyhlídky ze stře- chy mrakodrapu rockefellerova centra /vstup v ceně/. 03. BOSTON 240 mil / 380 km Časně odjezd do Bostonu. Po orientační prohlídce centra města budete mít dostatek indiv. volna v centru do od- poledních hodin. V podvečer ubytování. 04. NIAGARA FALLS 470 mil / 750 km Přejezd do niagara Falls. Po ubytování společná ná- vštěva slavných vodopádů, včetně plavby na lodi pod vodopády /květen – září/. 05. BUFFALO, PITTSBURGH 240 mil / 380 km Dopoledne indiv. volno k samostatným vycházkám v okolí majestátníchvodopádů,odpoledneodjezddopittsburghu, cestou krátká zastávka v Buffalu a u jezera erie. V podve- čer orientační prohlídka centra pittsburghu a ubytování. 06. WASHINGTON DC 250 mil / 400 km Časně odjezd do Washingtonu D. c. prohlídka hlav- ního města u. s. A. zahrnující největší pamětihodnos- ti a atrakce města. 07. WASHINGTON DC 180 mil / 280 km Pokračování prohlídky Washingtonu – budete mít do- statek volného času k návštěvě muzeí a galerií a k vy- cházkám po slavném „Mallu“. Odpoledne odjezd do místa ubytování na trase do savannah. 08. SAVANNAH 410 mil / 650 km Přejezd do savannah. Odpoledne po příjezdu návště- va centra města a nábřeží se stylovými hospůdkami a bary… Příjezd do hotelu ve večerních hodinách. termín kód celková cena 21.03. – 05.04. AT 131801 64.990 11.04. – 26.04. AT 131802 65.990 09.05. – 24.05. AT 131803 66.990 06.06. – 21.06. AT 131804 66.990 25.07. – 09.08. AT 131805 69.990 12.09. – 27.09. AT 131806 67.990 10.10. – 25.10. AT 131807 66.990 07.11. – 22.11. AT 131808 64.990 Zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 14× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 12× snídani (mimo New York) - dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.000 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji 2.800 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 14.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 15.900 fakultativní akce: - let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 3.000 - plavba lodí kolem Manhattanu (90 minut) v ceně zájezdu - plavba lodí pod Niagarské vodopády v ceně zájezdu - vstup do Rockefellerova Centra v ceně zájezdu - vstup do kosmického střediska Cape Canaveral v ceně zájezdu - vstup do Sea Worldu v Orlandu v ceně zájezdu - celodenní výlet na ostrov Key West 2.000 - individuální prodloužení pobytu v USA (odlet ze stejné destinace) 3.000 - indiv. prodloužení pobytu na Miami Beach hotel 3*, za osobu a noc ve dvoul. pokoji (transfer hotel – letiště není v ceně) 1.300 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. 16 dnů z BoSTonU do mIamI miami cape canaveral orlando Washington D. c. savannah richmond pittsburgh niagara Boston new York Během zájezdu urazíte cca 2.800 mil (4.480 km) Bestseller !! U. S. A. 28 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

New York • Boston • Niagara • Buffalo • Pittsburgh • Washington D. C. • Richmond • Savannah • Cape Canaveral • Kennedy Space Center • Merrit Island • Orlando • Tampa • Everglades • Miami Beach • Key West 09. KENNEDY SPACE CENTER 290 mil / 460 km Časně odjezd do titusville. Zde Vás čeká návštěva kos- mického střediska na cape canaveral. Absolvujete túru po kosmodromu busem, prohlédnete si odpalovací rampy, řídící středisko, můžete se zúčastnit besedy s as- tronautem a uvidíte jedinečné představení v kině imAX /vstup v ceně/. 10. MERRIT ISLAND, ORLANDO 100 mil / 160 km Dopoledne návštěva přírodní rezervace na merrit is- land – domova aligátorů a mnoha druhů zvěře a ptáků, a relaxace na jediné ryze přírodní pláži Floridy playalin- da Beach. Odpoledne odjezd do orlanda, centra zábavy pro všechny generace, a také vyhlášené mekky shoppingu. Po ubytování návštěva některého ze zdejších outlet mallů a možnost nákupu značkového zboží za skvělé ceny, večer prohlídka slavného international Drive. 11. ORLANDO, SEA WORLD 40 mil / 70 km Dnes Vás pozveme k návštěvě zábavního parku sea World, jedné z největších atrakcí orlanda /vstup v ceně/. Seznámíte se zde s životem mořských živočichů, ptáků a savců, zhlédnete několik show cvičených delfínů, lach- tanů a kosatek, jistě si nenecháte ujít zdejší dech be- roucí horské dráhy a mnoho dalších atrakcí. Nocleh v orlandu. 12. GULF OF MEXICO 390 mil / 620 km Odjezd do oblasti mexického zálivu. Návštěva plážových destinací madeira a treasure island a st. pete Be- ach s možností koupání v moři. Pokračování přes Bra- denton a sarasotu do oblasti everglades, pozorová- ní aligátorů a vodních ptáků ve volné přírodě Big cy- press national preserve. Příjezd do hotelu na miami Beach ve večerních hodinách. 13. MIAMI BEACH 60 mil / 90 km Po orientačním okruhu centrem miami odjezd zpět do hotelu, volné odpoledne k relaxaci na pláži nebo u bazénu… 14. MIAMI BEACH 10 mil / 15 km Celodenní volno na pláži, fakultativně Vám doporučuje- me celodenní výlet na ostrov key West – nejjižnější bod kontinentálních USA v karibském moři. 15. MIAMI, odlet domů 40 mil / 70 km Do odjezdu na letiště indiv. volno, poté transfer na letiště a odlet do Prahy, fakultativně individuální prodloužení pobytu na miami Beach. 16. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: plavba lodí kolem manhattanu plavba lodí pod niagarské vodopády vyhlídka rockefellerova centra na manhattanu vstup do kosmického střediska cape canaveral vstup do parku sea World v orlandu snídaně v ceně zájezdu (mimo new York) U. S. A. 29AmericA tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

01. MIAMI 35 mil / 55 km Odlet z Prahy do Miami. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours Váš čeká transfer do hotelu na slavné pláži Miami Beach a ubytování, poté orientační meeting s prů- vodcem, během kterého budete informováni o detailech Vašeho zájezdu. 02. MIAMI BEACH 60 mil / 100 km Volné dopoledne k relaxaci na pláži nebo u hotelového ba- zénu.OdpoledneorientačníprohlídkaMiamiBeachaMiami. 03. EVERGLADES 280 mil / 450 km Časně odjezd na západ k pobřeží Mexického zálivu. Cestou průjezd oblastí Everglades a Big Cypress Preserve, pozoro- vání aligátorů a vodních ptáků ve volné přírodě. V podve- čer ubytování v hotelu u Mexického zálivu. 04. ORLANDO 190 mil / 300 km Odjezd do Orlanda. Zde budete mít možnost výběru – ná- vštěva skvělého zábavního parku Sea World /vstup není v ceně/ nebo shopping ve velkém značkovém outletu. V odpoledních hodinách po průjezdu slavným Internati- onal Drive příjezd do Cocoa Beach, ubytování. 05. CAPE CANAVERAL 50 mil / 80 km Dopoledne návštěva Kennedyho kosmického centra na mysu Canaveral, kde absolvujete túru po kosmodromu náš poznávací okruh Vám přiblíží nejzajímavější části Floridy. pod vedením zkušeného průvodce po- znáte nejenom metropole, ale i přírodní krásy, a nevynecháte ani světoznámé kosmické centrum. ten- to zájezd Vám doporučujeme prodloužit o individuální pobyt na floridských plážích!! v nabídce osmnáctou sezónu VeLKý oKrUh fLorIdoU 9 dnů s možností prodloužení termín kód celková cena 16.03. – 24.03. AT 132901 45.990 25.04. – 03.05. AT 132902 46.990 30.05. – 07.06. AT 132903 47.990 27.06. – 05.07. AT 132904 48.990 08.08. – 16.08. AT 132905 52.990 12.09. – 20.09. AT 132906 48.990 17.10. – 25.10. AT 132907 47.990 21.11. – 29.11. AT 132908 46.990 26.12. – 03.01. AT 132909 56.990 minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 7× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 1.900 - sleva pro dítě do 12 let v doprovodu rodičů 11.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 8.900 fakultativní akce: - celodenní výlet na ostrov Key West v ceně zájezdu - vstup do kosmického střediska v Cape Canaveral v ceně zájezdu - prodloužení pobytu v USA (odlet ze stejné destinace) 3.000 - indiv. prodloužení pobytu na Miami Beach o čtyři noci, hotel 3*, za osobu ve dvoulůžkovém pokoji (transfer hotel – letiště není v ceně) 4.900 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. miami Beach cape canaveral orlando key West everglades naples treasure island tampa Během zájezdu urazíte cca 1.220 mil (1.950 km) U. S. A. 30 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Miami Beach•relaxace na pláži•Key West•Everglades•pozorování aligátorů v přírodě•Mexický záliv•St. Petersburg•Orlando •zábavní park Sea World•kosmické středisko Cape Canaveral•Merrit Island•Playalinda Beach•Cocoa Beach•Miami Beach busem a zhlédnete film o dobývání kosmu v kině IMAX /vstupné v ceně/. Odpoledne společně navštívíte přírodní rezervaci Merrit Island a vykoupete se na jediné ryze pří- rodní pláži Floridy – Playalinda Beach /pozor – v době před startem rakety je oblast rezervace a pláží uzavře- na. V tomto případě bude program přesunut do oblasti Cocoa Beach/. 06. MIAMI BEACH 220 mil / 350 km Dopoledne volno k relaxaci u bazénu či koupání v moři. Odpoledne přejezd do Miami, ubytování ve večerních ho- dinách. 07. FLORIDA KEYS 350 mil / 560 km Celodenní výlet na ostrov Key West – nejjižnější bod konti- nentálních USA. Navštívíte pitoreskní downtown Key West se slavnou Duval Street, zhlédnete nejjižnější pevninský bod USA, navštívíte dům Ernsta Hemingwaye a vykoupete se na jedné ze zdejších pláží… Návrat do hotelu očeká- vejte v pozdních hodinách. 08. Odlet domů 35 mil / 55 km Dle Vašeho cestovního plánu transfer na letiště a odlet do Prahy nebo fakultativně individuální prodloužení pobytu na Floridě – transfer do zvoleného hotelu v Miami Beach. 09. Přílet do Prahy váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: výlet na ostrov key West vstupné do kosmického střediska cape canaveral U. S. A. 31AmericA tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce šestnáctou sezónu zájezd z kategorie bestsellerů Vás seznámí s městy a přírodou oblasti východu usA a kanady. nabitý program Vás nenechá vydechnout, vrátíte se zpět obohaceni o množství poznatků a spoustu báječných zážitků. připravte se na skvělou dovolenou!! 01. NEW YORK 120 mil / 190 km Odlet z Prahy do new Yorku. Po uvítání na letišti průvod- cem America tours transfer do philadelphie, ubytová- ní ve večerních hodinách. 02. PHILADELPHIA, WASHINGTON DC 160 mil / 260 km prohlídka centra historické philadelphie na palubě obojživelného autobusu zakončená krátkou plavbou po řece Delaware. Pokračování cesty do Washingtonu, zde do večerních hodin prohlídka zahrnující největší atrakce a pamětihodnosti – capitol, White House, lincolnův a Washingtonův památník, Arlingtonský hřbitov… Ubytování večer. 03. PITTSBURGH 250 mil / 400 km Pokračování prohlídky Washingtonu, tentokrát však formou volna k návštěvě některých z bezpočtu muzeí a galerií lemujících slavný „Mall“. Odpoledne odjezd do pittsburghu.Popříjezduvevečerníchhodináchubytování. 04. CLEVELAND, LAKE ERIE 270 mil / 430 km Ráno společná návštěva centra pittsburghu, poté po- kračování cesty do města cleveland ve státě Ohio. Pro- hlídka centra města a mariny u jezera erie. Odpoledne cesta podél jezera přes toledo do místa ubytování na ces- tě do Detroitu. 05. DETROIT, LAKE HURON 190 mil / 300 km DnesnavštívíteslavnéFordovo muzeum/vstupnévceně/, a budete mít dostatek času k samostatné prohlídce „down- townu“ města Detroit. V odpoledních hodinách Vás cesta zavede kolem jižního cípu Huronského jezera na úze- mí kanady, kde Vás čeká ubytování ve městě london. 06. NIAGARA FALLS 250 mil / 400 km niagarské vodopády – místo které touží jednou poznat snad každý člověk!! Vás tento zážitek čeká právě dnes – a to včetně plavby lodí až pod hlavní vodopád, slav- nou „Podkovu“! /v ceně květen – září/ Připravte si dosta- tek filmového materiálu k zachycení obou stran niaga- ry – americké i kanadské. Fakultativně Vám nabízíme ne- zapomenutelný let helikoptérou nad vodopády. V od- poledních hodinách si ještě prohlédnete městečko niaga- ra on the lake a čeká Vás jedinečná a vzrušující atrakce – plavba tryskovým člunem do peřejí Whirlpool na řece niagara /v ceně zájezdu květen – září!!/. Večer Vás již očekává toronto. Ubytování ve večerních hodinách. PerLy Východního PoBŘeží U.S.a. a Kanady 16 dnů termín kód celková cena 02.05. – 17.05. AT 131401 64.890 23.05. – 07.07. AT 131402 66.890 20.06. – 05.07. AT 131403 67.890 25.07. – 09.08. AT 131404 72.990 29.08. – 13.09. AT 131405 68.990 26.09. – 11.10. AT 131406 67.990 Zájezd může být směrován opačně. Prohlídka New Yorku může být zařazena na začátku nebo na konci zájezdu. minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 14× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 12× snídani (mimo New York) - dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.100 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji 2.500 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 15.800 - příplatek za jednolůžkový pokoj 18.300 fakultativní akce: - let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 3.000 - plavba oblastí Thousand Islands v ceně zájezdu - plavba lodí pod Niagarské vodopády v ceně zájezdu - plavba lodí kolem Manhattanu v ceně zájezdu - tryskovým člunem do peřejí Niagary v ceně zájezdu - vstup na Empire State Building v ceně zájezdu - vstup do Rockefellerova Centra v ceně zájezdu - prohlídka Philadelphie obojživelným busem v ceně zájezdu - vstup do Fordova muzea v Detroitu v ceně zájezdu - vstup na CN Tower v Torontu v ceně zájezdu - prohlídka Toronta busem a lodí v ceně zájezdu - polodenní výlet do Atlantic City 1.700 - let helikoptérou nad Niagarskými vodopády 2.200 - let helikoptérou nad Torontem (5 CAD token na místě) 2.400 - indiv. prodloužení pobytu (odlet ze stejné destinace) 3.000 - čtyřdenní pobyt na Miami Beach 20.04.-09.06. 10.990 4 noci, hotel 3* + letenka 10.06.-31.08. 12.990 (transfer není v ceně) 01.09.-10.12. 10.990 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. Washington D. c. pittsburgh niagara Falls Boston new York ottawa Detroit toronto Quebec city montreal cleveland philadelphia Během zájezdu urazíte cca 2.730 mil (4.370 km) Bestseller !! 32 WWW.AmericAtours.cz U. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

New York • Philadelphia • Washington DC • Pittsburgh • Cleveland • Detroit • Niagarské vodopády • Toronto • Ottawa • Montreal • Quebec City • vodopády Montmorency a St. Anne • jedinečná příroda Vermontu • Boston • Providence • New York 07. TORONTO 170 mil / 270 km Ráno zahájíte prohlídku výjezdem na donedávna nej- vyšší stavbu světa – cn tower /v ceně/. Odtud z ne- uvěřitelné výšky je pohled na město opravdu jedinečný. K umocnění Vašich zážitků Vám nabízíme fakultativně let helikoptérou nad městem a jezerem ontario, a po- zveme Vás na kombinovanou prohlídku města au- tobusem a lodí /v ceně zájezdu květen – září/. Závě- rem volného času v centru města toronto opustíte a vy- dáte se do hlavního města Kanady – ottawy. Nocleh Vás čeká v motelu na trase. 08. THOUSAND ISLANDS, OTTAWA 130 mil / 200 km Z kingstonu – hlavního města oblasti „tisíce ostro- vů“ Vás pozveme k plavbě mezi stovkami ostrůvků s honosnými rezidencemi. Odpoledne dorazíme do ot- tawy. Čeká Vás krásné historické město, ve kterém na- vštívíte centrum s budovou parlamentu, a budete mít dostatek času k samostatné prohlídce. Ubytování ve večer- ních hodinách. 09. MONTREAL 150 mil / 240 km Časně odjezd do montrealu. Společně navštívíte slav- nou katedrálu /vstup v ceně/ a společně také zhlédnete město z vrcholu hory mt. royal… Odpoledne po uby- tování budete mít dostatek času k samostatné prohlídce centra města až do večerních hodin. 10. QUEBEC CITY 190 mil / 300 km Dnes Vás čeká perla ve šňůře měst „navlečených“ na řece st. lawrence – Quebec city se svojí dominan- tou – chateau Frontenac. Po příjezdu do města ubyto- vání, poté až do večerních hodin prohlídka historické- ho centra města. 11. MONTMORENCY, BEAUPRE 290 mil / 460 km Dopoledne navštívíte jedinečné vodopády montmo- rency a pozoruhodnou baziliku st. Anne de Beaup- ré /vstup v ceně/. Dále Vás čeká soutěska řeky st. Anne s četnými vodopády a visutými mosty nad divokou říčkou /vstup v ceně/, a potom se již Vaše cesta stočí k jihu, kde je cílem město Boston. Nocleh v motelu na trase. 12. BOSTON 240 mil / 380 km Po přejezdu do Bostonu jedinečnou přírodou států Ver- mont a new Hampshire absolvujete krátkou orientač- ní prohlídku centra, následně budete mít prostor k sa- mostatnému poznávání centra města do pozdních hodin. Ubytování ve večerních hodinách. 13. NEW YORK CITY 250 mil / 400 km Časně odjezd do cíle zájezdu – new York city s krát- kou zastávkou v historické providence. Po příjezdu do new Yorku Vás zve America Tours na plavbu lodí ko- lem slavného manhattanu, během které se seznámí- te s místopisem Manhattanu a přilehlých čtvrtí, a naskyt- ne se Vám bezpočet jedinečných scenérií města a sochy svobody. Pokračováním Vašeho poznávání new Yorku bude možnost fakultativního letu helikoptérou nad manhattanem /není v ceně/. Využijte skvělé příležitos- ti a zhlédněte Manhattan skutečně ze všech stran!!! Vaše prohlídka bude poté pokračovat orientačním okruhem po manhattanu zakončeným návštěvou vyhlídky na manhattan ze střechy mrakodrapu rockefellerova centra. Den zakončíte přejezdem do hotelu a ubytováním. 14. MANHATTAN 40 mil / 65 km celodenní volno na manhattanu!! Máte možnost vy- razit samostatně za poznáním nebo s průvodcem absolvo- vat okruh zahrnující největší atrakce Manhattanu –sochu svobody, budovu Burzy, Wall street, Freedom park, china town, Brooklyn Bridge… /vstupy a jízdné ne- jsou v ceně/. Odpoledne Vám doporučujeme fakultativní výlet do města kasin na břehu moře – Atlantic city. Návštěvou tohoto „Las Vegas“ východního pobřeží můžete krásně strávit poslední večer Vašeho zájezdu. 15. Odlet domů 25 mil / 40 km Dopoledne indiv. volno, poslední shopping… poté odjezdnaletištěaodletdoPrahy.Fakultativněodletk po- bytu v některé z nabízených plážových destinací. 16. Přílet do Prahy v dopoledních hodinách Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: plavba lodí kolem manhattanu tryskovým člunem do peřejí niagary plavba oblastí thousand islands vstupné na cn tower v torontu prohlídka toronta busem a lodí plavba lodí pod niagarské vodopády vstupné na empire state Building vyhlídka rockefellerova centra na manhattanu obojživelný bus ve philadelphii vstupné do soutěsky st. Anne vstupné do Fordova muzea v Detroitu snídaně v ceně zájezdu (mimo new York) 33AmericA tours 2013 U. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce čtrnáctou sezónu Boston • Cape Cod • NP Acadia • St. John • Peggys Cove • Halifax • ostrov Prince Edward • Grand Falls • řeka St. Lawrence • Laurentides • bazilika St. Anne de Beaupré • Québec City • Montreal 01. BOSTON 30 mil / 50 km Odlet z Prahy doBostonu. Po uvítání na letišti průvodcem America tours transfer do hotelu spojený s orientační prohlídkou centra města, ubytování a orientační meeting. 02. CAPE COD 240 mil / 380 km celodenní výlet na mys cape cod. Návštěva městeč- ka Hyannis plného rezidencí slavných lidí a pitoreskní- ho městečka provincetown. Dle počasí koupání na plá- žích cape cod Bay. 03. BRUNSWICK 150 mil / 240 km Dopoledne indiv. volno v centru Bostonu, poté odjezd do Brunswicku ve státě Maine, ubytování. 04. NP ACADIA 250 mil / 400 km putování podél pobřeží Atlantiku na východ. Zastáv- ka v přístavních městečkách camdenu, Belfastu a ve státním parku moose point, poté příjezd do národního parku Acadia. Prohlídka parku včetně výjezdu na nejvyš- ší horu poloostrova mt. cadillac. Ubytování v motelu na cestě do calais. 05. SAINT JOHN 80 mil / 130 km Podle pobřeží příjezd do calais – zde překročíte hra- nice Kanady. Po poledni příjezd do saint john, ubyto- vání a zhlédnutí jedinečného přírodního úkazu, který nemá ve světě obdoby – reversních vodopádů na řece st. john. 06. FUNDY SOUND 250 mil / 400 km Velmi časně odjezd lodním trajektem přes mořský záliv Fundy do Digby na poloostrově nova scotia. Pokračo- vání podél pobřeží přes Yarmouth a liverpool do místa ubytování v blízkosti města Bridgewater. 07. HALIFAX 145 mil / 230 km Návštěva malebné rybářské rybářské osady peggy’s cove s prastarým majákem na oblých žulových skaliscích nad mořem, poté odjezd do Halifaxu. Prohlídka vojen- ské pevnosti, indiv. volno v centru města. Odpoledne od- jezd do truro, nocleh. 08. PRINCE EDWARD ISLAND 250 mil / 400 km Přejezd lodním trajektem na ostrov prince edward, zde návštěva majáku na mysu murray Head, který jako první zachytil signály z potápějícího se Titanicu. Prohlídka historického centra městečka charlottetown. Odpoled- ne opustíte ostrov po novém 17 mil dlouhém mostě con- federation Bridge. Ubytování v motelu na cestě do mi- ramichi. 09. GRAND FALLS 175 mil / 280 km Prohlídka městečka miramichi, pokračování přes Ba- thurst do campbelltonu. Dále vede cesta napříč nej- starším pohořím Ameriky do Grand Falls, ubytování a prohlídka soutěsky s vodopády. 10. SAGUENAY SOUND 230 mil / 360 km Velmi časně odjezd do riviére-du-loup. Přejezd lodním trajektempřesřekust. lawrencedo st. simeón,odtuddo chicoutimi romantickou cestou opuštěnými horami podél řeky saguenay. Příjezd ve večerních hodinách, ubytování. 11. LARENTIDES, QUEBEC CITY 140 mil / 220 km Průjezdpřírodnírezervacílaurentides,dlepodmínekpo- zorování losů a jelenů. Odpoledne příjezd do Québec city, ubytování a indiv. volno k návštěvě historického centra tohoto nejkrásnějšího města provincie Québec. 12. BEAUPRE, ST. ANNE 90 mil / 140 km návštěva jedinečných vodopádů montmorency, slavné baziliky st. Anne de Beaupré a soutěsky s vo- dopády na řece st. Anne /vstup není v ceně/, odpoled- ne návrat do Québecu, indiv. volno. 13. MONTREAL 175 mil / 280 km Odjezd do montrealu. Prohlídka města včetně návštěvy slavné katedrály a zhlédnutí města z vrcholku mt. royal, odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy. 14. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. zájezd určený pro opravdové turisty, kteří netouží navštívit jen ta nejvíce známá místa. ukážeme Vám jedinečnou přírodu severovýchodních přímořských provincií kanady a seznámíme Vás s životem jejich obyvatel. nesmírně zajímavý zájezd Vás jistě nezklame!! KrÁSy noVé anGLIe a VýchodU Kanady 14 dnů termín kód celková cena 30.05. – 12.06. AT 131601 63.990 18.09. – 01.10. AT 131602 63.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 12× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 3.400 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 13.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 15.700 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. Boston montreal Québec riviére-du-loupchicoutimi Great Falls miramichi murray Head Halifax peggy\'s cove st. john Acadia n. p. Digby Beaupré Během zájezdu urazíte cca 2.205 mil (3.530 km) 34 WWW.AmericAtours.cz U. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce čtrnáctou sezónu Montreal • Québec City • vodopád Montmorency • bazilika St. Anne de Beaupré • Mont Tremblant • Ottawa • oblast Thousand Islands • jezero Huron • Toronto • Niagarské vodopády 01. QUEBEC CITY 155 mil / 250 km Odlet z Prahy do montrealu. Po uvítání na letišti průvod- cem America tours transfer do Quebec City, ubytování a informativní meeting s průvodcem. 02. QUEBEC CITY, BEAUPRE 80 mil / 130 km celodenní prohlídka Quebec city a okolí. Návště- va jedinečných vodopádů montmorency a slavné ka- tedrály sv. Anny de Beaupré, dle časových možností prohlídka soutěsky řeky st. Anne s divokými pe- řejemi a visutými mosty /vstup není v ceně/. Prohlíd- ka historického centra Quebecu s dominantou cha- teau Frontenac. 03. MONTREAL 180 mil / 290 km Ráno odjezd do montrealu, prohlídka města. Společ- ná návštěva slavné katedrály a dostatek času k indiv. prohlídce centra města, návštěva mt. royal. Odpo- ledne odjezd do hlavního města Kanady ottawy, nocleh v motelu na trase. 04. OTTAWA 140 mil / 220 km Průjezd lyžařskou oblastí mont tremblant do ottawy. Po příjezdu prohlídka historického centra města, ná- vštěva budovy parlamentu. Po ubytování volný večer v centru města. 05. PP ALGONQUIN 310 mil / 490 km Celodenní putování krásnou přírodou protkanou stovkami jezer, návštěva provinčního parku Algon- quin. Večer příjezd do městečka midland u Huronské- ho jezera, ubytování. 06. TORONTO 100 mil / 160 km Dopoledne příjezd do toronta a orientační prohlíd- ka centra města. Následovat bude společná návštěva donedávna nejvyšší stavby světa – věže cn tower /vstup v ceně/. Fakultativně Vám nabízíme jedinečný let helikoptérou nad městem, a poté volno v centru měs- ta do večerních hodin. 07. NIAGARA FALLS 100 mil / 160 km Ráno návštěva městečka niagara on the lake, během které Vás pozveme k výletu tryskovým člunem do pe- řejí řeky niagara /v ceně květen – září/. Odpoledne od- jezd k niagarským vodopádům!! Prohlídka vodopádů do večerních hodin, včetně plavby lodí pod vodopády /v ceně zájezdu květen – září/. 08. odlet domů 80 mil / 130 km Dopoledne indiv. volno k návštěvě a rozloučení s nia- garou, poté odjezd na letiště a odlet do Prahy. 09. Příletem do Prahy Váš nezapomenutelný výlet skončí. zájezd nabízející poznání metropolí východu kanady od Quebec city po toronto, okořeněný návštěvou niagarských vodopádů. kromě měst pod vedením zkušeného průvodce America tours poznáte také mnoho přírodních krás a zajímavostí. termín kód celková cena 10.05. – 18.05. AT 130401 48.990 21.06. – 29.06. AT 130402 49.990 30.08. – 07.09. AT 130403 48.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 7× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 7× snídani - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím fakultativní akce: - let helikoptérou nad Niagarskými vodopády 2.200 - let helikoptérou nad Torontem 2.400 - tryskovým člunem do peřejí Niagary v ceně zájezdu - plavba lodí pod Niagarské vodopády v ceně zájezdu - vstupné na věž CN Tower v Torontu v ceně zájezdu K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. 9 dnů nIaGara a meTroPoLe Východní Kanady niagara Falls toronto ottawa montreal Quebec city atrakce v ceně: plavba lodí pod niagarské vodopády tryskovým člunem do peřejí niagary návštěva cn tower v torontu snídaně v ceně zájezdu!! Během zájezdu urazíte cca 1.145 mil (1.830 km) 35AmericA tours 2013 KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce desátou sezónu oblíbený zájezd do východní kanady Vás přesvědčí, že je to oblast krásné přírody s jedinečnými sce- nériemi, města a příroda jsou zde v rovnováze. Bohatý program v zemi „tisíců ostrovů“ obsahuje ze- jména mnoho plaveb… Vy si odvezete domů spoustu krásných cestovatelských zážitků! 01. Toronto 15 mil / 25 km Odlet z prahy do toronta. Po uvítání na letišti prů- vodcem America tours transfer do hotelu, ubytová- ní a orientační meeting. 02. THOUSAND ISLANDS 280 mil / 450 km Časně odjezd podél jezera ontario do historické- ho kingstonu. Po krátké prohlídce města pokračová- ní cesty po thousand islands Highway do rockpor- tu. Zde Vás pozveme na osvěžující plavbu lodí úze- mím „tisíců ostrovů“. V podvečer příjezd do montre- alu, ubytování. 03. MONTREAL 110 mil / 170 km prohlídka downtownu montreal, olympijského komplexu a zhlédnutí města z vrcholu mont royal. Odpoledne odjezd do shawiniganu, ubytování. 04. LAC SAINT-JEAN 220 mil / 350 km Dnes Vás čeká celodenní putování velkolepou příro- dou plnou hlubokých lesů a krásných jezer. Odpoledne příjezd k ohromnému jezeru lac st-jean a v podvečer ubytování v městě chicoutimi. 05. PP SAGUENAY, ST. SIMEON 140 mil / 230 km Průjezd oblastí provinčního parku saguenay. Přejezd lodním trajektem přes fjord saguenay a návštěva krásného městečka tadoussac. Zde Vás pozveme k plav- bě lodí za velrybami do ústí řeky st. lawrence – ne- zapomeňte si dostatek filmů pro zachycení jedinečných momentů!! V podvečer návrat trajektem zpět a nocleh v st. simeón. termín kód celková cena 17.05. – 30.05. AT 130901 64.990 28.06. – 11.07. AT 130902 66.990 02.08. – 15.08. AT 130903 74.990 06.09. – 19.09. AT 130904 66.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 12× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 12× snídani - dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 3.400 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 12.800 - příplatek za jednolůžkový pokoj 16.900 fakultativní akce: - let helikoptérou nad Torontem (5 CAD token na místě) 2.400 - let helikoptérou nad Niagarskými vodopády 2.200 - plavba lodí oblastí 1000 ostrovů v ceně zájezdu - plavba lodí v Midlandu v ceně zájezdu - lodní výlet za velrybami v ceně zájezdu - plavbalodípodNiagarskévodopády v ceně zájezdu - tryskovým člunem do peřejí Niagary v ceně zájezdu - návštěva CN Tower v Torontu v ceně zájezdu - indiv. prodloužení pobytu (odlet ze stejné destinace) 3.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. 14 dnů VeLKý oKrUh Východní KanadoU midland niagara Falls toronto Algonquin sp ottawa lac st. jan tadoussac Quebec city montreal kingston Během zájezdu urazíte cca 1.830 mil (2.930 km) Bestseller !! 36 WWW.AmericAtours.cz KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Toronto • Kingston • oblast Tisíců ostrovů • Montreal • Lac Saint Jean • Chicoutimi • Tadoussac • Quebec City • Ottawa • Algonquin SP • Midland • Niagarské vodopády • Toronto 06. BEAUPRE, ORLEANS ISLAND 140 mil / 220 km Ráno odjezd podél řeky sv. Vavřince do Quebec city. Cestou návštěva soutěsky st. Anne s divokou řekou a vi- sutými mosty /vstup v ceně/ a také zastávka v katedrále st. Anne de Beaupré – známém poutním místě. Odpo- ledne dále navštívíte typický „sugar shack“ – farmu na výrobu kanadského javorového sirupu na ostrově orle- ans. Večer příjezd do Québec city, ubytování. 07. QUEBEC CITY, MONTMORANCY FALLS 30 mil / 45 km prohlídka centra tohoto krásného historického města, kterému vévodí monumentální hotel chateau Frontenac. Návštěva mohutných vodopádů montmo- rency Falls. Do večerních hodin volno k samostatné prohlídce a odpočinku. 08. OTTAWA 280 mil / 440 km Časně odjezd přes montreal do ottawy. Odpoledne po příjezdu ubytování a prohlídka tohoto hlavního měs- ta kanady do večerních hodin. 09. PP ALGONQUIN 300 mil / 480 km Celodenní putování jedinečnou přírodou oblasti pro- vinčního parku Algonquin. Hluboké lesy protkané tisí- ci jezer Vás budou doprovázet až téměř k cíli dnešní etapy – městečku midland. Ubytování v odpoledních hodinách. 10. GEORGIAN BAY, TORONTO 100 mil / 160 km Dopoledne Vás čeká plavba na lodi po Georgian Bay oblastí „30000 ostrovů“ – bývalým územím in- diánského kmene Huronů /v ceně zájezdu/, poté se již vydáte do toronta. Po ubytování následuje orientač- ní prohlídka centra toronta. Fakultativně Vám nabíd- neme jedinečný let helikoptérou nad torontem a sa- mozřejmě také návštěvu cn tower – donedávna nej- vyšší stavby světa. 11. TORONTO, NIAGARA FALLS 100 mil / 160 km Volnédopoledne v centru toronta!!OdpoledneVásčeká přesun k vrcholné atrakci Vaší cesty – niagarským vodo- pádům. Po ubytování absolvujete nejprve projížďku lodí pod vodopády /v ceně květen-září/, poté i procházku podél vodopádů s průvodcem. Zbytek dne indiv. volno k samostatné prohlídce monumentálních vodopádů. 12. NIAGARA FALLS 35 mil / 55 km Dopoledne máme pro Vás připravený výlet do krás- ného městečka niagara on the lake, jehož součás- tí je i vzrušující plavba tryskovým člunem do peře- jí Whirlpool na řece niagara /v ceně zájezdu květen – září/. Také Vám nabídneme fakultativní let helikop- térou nad niagarskými vodopády. Odpoledne budete mít volno k relaxaci u vodopádů. 13. TORONTO, odlet domů 80 mil / 125 km Dopoledne indiv. volno, poté transfer na letiště do toronta a odlet do prahy. 14. přílet do prahy v dopoledních hodinách. atrakce v ceně: plavba lodí oblastí tisíce ostrovů plavba lodí po Georgian Bay lodní výlet za velrybami plavba lodí pod niagarské vodopády tryskovým člunem do peřejí niagary návštěva cn tower v torontu vstupné do soutěsky st. Anne snídaně v ceně zájezdu!! 37AmericA tours 2013 KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce třetí sezónu lahůdka v programu AmericA tours, která se hned po uvedení stala bestsellerem. nabízíme Vám tři tématické poznávací okruhy během jedné dovolené – pulsující východní pobřeží s new Yorkem, nia- garskými vodopády a Washingtonem, tropickou Floridu s centrem zábavy orlandem, kosmickým cent- rem cape canaveral, přírodní rezervací everglades a symbolem rekreace miami Beach, a západní po- břeží usA s jeho metropolemi a úchvatnými národními parky a přírodními krásami. Bohatý program obsahuje vše k prožití jedinečné aktivní dovolené!! 01. NEW YORK 25 mil / 40 km Odlet z Prahy do new Yorku. Po příletu a uvítání průvod- cem America tours transfer do hotelu, ubytování a spo- lečná večeře s průvodcem na účet America tours. 02. NEW YORK CITY 40 mil / 65 km celodenní návštěva manhattanu a jeho největších atrakcí: Nejprve plavba lodí kolem manhattanu, poté prohlídka lower manhattanu, Battery park, Wall street, south street seaport, Brooklynský most, Čínská čtvrť, v podvečer pak oblast central parku, time square a 5. a 6. Avenue. Závěrem společná ná- vštěva empire state Building a vyhlídky v 78. patře na svítící new York. Návrat do hotelu v pozdních hodinách. 03. NIAGARA FALLS 390 mil / 620 km Časně odjezd k niagarským vodopádům. Průjezd ob- lastí Finger lakes a farmářskou oblastí státu new York. Odpoledne společná plavba lodí pod vodopády na lodi maid of the mist, a poté již volno k samostatné prohlíd- ce světoznámých vodopádů. 04. AMISH COUNTY 400 mil / 640 km Volné dopoledne k vychutnání atmosféry vodopádů, a poté se již rozjedeme do Washingtonu. Krajem Amishů – lidí odmítajících výdobytky pokroku a techniky dorazíme do hotelu ve večerních hodinách. 05. WASHINGTON DC 40 mil / 65 km celodenní prohlídka Washingtonu zahrnující nej- větší atrakce hlavního města USA – White House, ca- pitol, slavný mall s muzei a galeriemi, Arlington- ský hřbitov, památníky… Návrat do hotelu ve večer- ních hodinách. 06. ORLANDO, SEA WORLD 25 mil / 40 km Časně transfer na letiště a odlet do orlanda. Nejprve se seznámíme s atrakcemi international Drive a po uby- tování je v programu návštěva zábavního parku sea World, který je kromě seznámení s mořskou faunou zná- mý vystoupeními cvičených kosatek, lachtanů, delfínů, lvounů a vyder, a celou řadou horských drah… Návrat do hotelu očekávejte pozdě večer!! 07. CAPE CANAVERAL 100 mil / 160 km Po ránu odjezd do kennedyho kosmického středis- ka na cape canaveral. Prohlídka střediska do večer- ních hodin /kosmodrom, řídící středisko, odpalovací rampy busem, kino imAX, setkání s astronautem – vše v ceně/. Návrat do hotelu v podvečer. 08. EVERGLADES, MIAMI 360 mil / 570 km Časně odjezd do miami jihozápadní stranou Floridy ob- lastí everglades. Cestou budeme pozorovat aligátory ve volné přírodě lužního pralesa během průjezdu speciál- ním trailem, který chybí na mapách /skvělé fotky garantu- termín kód celková cena 09.05. – 28.05. AT 135501 89.990 27.06. – 16.07. AT 135502 89.990 01.08. – 20.08. AT 135503 98.990 05.09. – 24.09. AT 135504 89.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - místní přelety dle itineráře - 18× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 16× snídani (mimo New York) - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - poplatky za zavazadla u vnitrostátních přeletů /cca 25 USD za kus a let/ - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.300 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 12.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 18.700 fakultativní akce: - let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 12-15 minut 3.000 - plavba lodí kolem Manhattanu (90 minut) v ceně zájezdu - vstupenka na Empire State Building v ceně zájezdu - plavba lodí pod Niagarské vodopády v ceně zájezdu - vstup do kosmického střediska na Cape Canaveral v ceně zájezdu - vstup do Sea World v Orlandu v ceně zájezdu - vstup do Universal Studios v Hollywoodu v ceně zájezdu - plavba po zálivu v San Franciscu v ceně zájezdu - let nad Grand Canyonem letadlem 3.000 - let nad Grand Canyonem helikoptérou 3.500 - let nad Lake Powell a Rainbow Bridge 2.600 - let helikoptérou nad San Franciscem 3.390 - prodloužení pobytu v USA (odlet ze stejné destinace) 3.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. 20 dnů KŘížem KrÁžem SPoJenýmI STÁTy new York Washington D. c. niagara Falls orlando cape canaveral miami tampa Grand canyon zion las Vegas los Angeles Yosemite san Francisco reno   Během zájezdu urazíte cca 3.540 mil (5.670 km) U. S. A. 38 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

New York •Niagara Falls•Washington D. C.•Orlando•Cape Canaveral•Sea World•Everglades•Miami•Los Angeles•Beverly Hills •Laughlin •Grand Canyon •Zion •Las Vegas •NP Death Valley •NP Yosemite •Lake Tahoe •Sacramento •San Francisco jeme!!/. Uvidíte také kuriózní nejmenší poštovní úřad na světě. Večer po orientační návštěvě downtownu miami ubytování v hotelu na miami Beach. 09. MIAMI BEACH 15 mil / 25 km Užijtesirelaxační denpoprvníčástiVašehozájezdu–na pláži, u bazénu či vycházkou po rušné collins Avenue… 10. LOS ANGELES 60 mil / 100 km Časně odlet do los Angeles. Po vyložení zavazadel v hotelu Vás čeká prohlídka Beverly Hills a Hollywo- odu zakončená večerní návštěvou santa monica Beach. 11. HOLLYWOOD, LAUGHLIN 280 mil / 450 km Návštěva jedné z největších atrakcí USA – filmových stu- dií universal v Hollywoodu. V odpoledních hodinách potom odjezd do městečka laughlinu v nevadě plného hotelů s kasiny a hernami, ubytování. 12. NP GRAND CANYON 350 mil / 560 km Časně odjezd do Grand canyonu. Celodenní návštěva to- hoto skvostu přírody, možnost letu nad kaňonem letadlem nebo helikoptérou. Večer příjezd do page, ubytování. 13. LAKE POWELL, NP ZION 330 mil / 530 km Dopoledne dle podmínek koupání v jezeře lake powell a návštěva přehradní hráze, poté odjezd podél severní hrany Grand canyonu přes kanab do národ- ního parku zion, dalšího klenotu severoamerické příro- dy. Prohlídka do pozdních hodin, poté odjezd do las Ve- gas. Po orientačním okruhu městem ubytování v hotelu na slavném „stripu“. 14. LAS VEGAS 20 mil / 35 km Volný den v městě zábavy!! Můžete ležet a relaxo- vat u bazénu, procházet kasina, zkoušet štěstí ve hře, navštívit koncert nebo kabaret – zkrátka v las Ve- gas můžete vše!! 15. NP DEATH VALLEY, BAKERSFIELD 490 mil / 780 km Časně odjezd do národního parku Death Valley, nejniž- šího a nejteplejšího místa západní hemisféry. Pokračová- ní přes Bakersfield přejezdem k hranici národního par- ku Yosemite, ubytování. 16. NP YOSEMITE, CARSON CITY 280 mil / 440 km Celodenní návštěva národního parku Yosemite, do- mova slavné skalní stěny el capitan, úchvatných vodo- pádů a obřích sekvojí. Během prohlídky překročíte přes tioga pass pohoří sierra nevada, ubytování ve večer- ních hodinách v hlavním městě nevady carson city. 17. LAKE TAHOE, SACRAMENTO 250 mil / 400 km Odjezd k jedinečnému horskému jezeru lake tahoe. Okruh kolem jezera začneme v south lake tahoe. Pokra- čujeme podél jezera se zastávkami na mnoha úchvatných vyhlídkách… odpoledne příjezd do hlavního města ka- lifornie sacramenta. Orientační prohlídka města, v pod- večer přejezd do san Francisca, ubytování. 18. SAN FRANCISCO 40 mil / 65 km Závěrem zájezdu Vás čeká celodenní prohlídka san Francisca. Absolvujete orientační okruh městem za- hrnující největší atrakce a fantastické vyhlídky na měs- to – Golden Gate, twin peaks, coit tower, china town, lombard street…, poté Vás pozveme na pro- jížďku lodí po zálivu pod slavný Golden Gate a ko- lem ostrova Alcatraz /v ceně/. Do večerních hodin pak budete mít volno k prohlídce Fisherman’s Wharf – nej- živějšího turistického místa san Francisca. 19. Odlet domů 20 mil / 35 km Dle Vašeho cestovního plánu odjezd na letiště a odlet do Prahy. 20. přílet do prahy Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: plavba lodí kolem manhattanu plavba lodí pod niagarské vodopády vstup na empire state Building vstup do kosmického střediska na cape canaveral vstup do sea World v orlandu vstup do universal studios v Hollywoodu plavba po zálivu v san Franciscu snídaně v ceně zájezdu U. S. A. 39AmericA tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce patnáctou sezónu 01. MIAMI 25 mil / 40 km Odlet z prahy do miami, po uvítání na letišti průvod- cem At transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting. 02. MIAMI 40 mil / 70 km Dopoledne volno k lenošení na pláži, odpoledne orientač- ní okruh po miami a miami Beach. 03. KENNEDY SPACE CENTER 220 mil / 350 km Dopoledne odjezd do titusville. Návštěva kosmického střediska na cape canaveral. Absolvujete túru bu- sem po kosmodromu a zhlédnete film v kině imAX /v ceně zájezdu/. 04. MERRIT ISLAND 50 mil / 80 km Relaxační den. Prohlídka přírodní rezervace merrit is- land – pozorování aligátorů a vodních ptáků ve volné přírodě, koupání na jediné přírodní pláži Floridy playa- linda Beach. Možnost výletu na airboatu /není v ceně/. 05. ORLANDO 60 mil / 95 km Dopoledne návštěva orlanda, prohlídka international Drive. Odpoledne budete mít možnost navštívit obrovský outletový shopping mall, nebo Vás průvodce doveze do některého ze zábavních parků /vstup není v ceně/. 06. MOBILE 500 mil / 800 km Celodenní přejezd podél mexického zálivu do blízkos- ti hlavního města jazzu new orleans. Ubytování. 07. NEW ORLEANS 160 mil / 250 km prohlídka new orleans, jeho turistických lákadel a pa- mětihodností. Zejména večerní návštěva French Quar- ter Vám jistě nadlouho utkví v paměti!! unikátní zájezd Vás zavede podél jižní hranice usA z miami až k pacifickým metropolím san Franciscu a los Angeles. můžete se těšit nejenom na tato města, ale i na mnoho přírodních krás na cestě. luž- ními pralesy, nekonečnou prérií, kaňony a horami, od Atlantiku po pacifik!! z fLorIdy do KaLIfornIe 23 dnů termín kód celková cena 18.04. – 10.05. AT 132101 74.990 20.06. – 12.07. AT 132102 77.990 19.09. – 11.10. AT 132103 75.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 21× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 11.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 28.600 fakultativní akce: - vstupné do Kennedy Space Center v ceně zájezdu - vstupné do kina IMAX v Grand Canyonu v ceně zájezdu - vstup do Meteor Crater v Arizoně v ceně zájezdu - plavba po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu - vstupné do Universal Studios v Hollywoodu v ceně zájezdu - vstupné do jeskyní Carlsbad Caverns v ceně zájezdu - let helikoptérou nad San Franciscem a Golden Gate 3.400 - let helikoptérou nad nočním Las Vegas 2.000 - celodenní výlet do Death Valley 2.200 - let nad jezerem Lake Powell a Rainbow Bridge 2.600 - let nad Grand Canyonem letadlem 3.000 - let nad Grand Canyonem helikoptérou 3.500 - celodenní výlet na ostrov Key West 2.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. miami cape carneval orlando tallahasse new orleans Baton rouge Dallasodessael paso carlsbad caverns n. p. san Francisco los Angeles zion reno kanab page Flagstaff las Vegas Albuquerque lake tahoe meteor crater Grand canyon Během zájezdu urazíte cca 4.795 mil (7.670 km) U. S. A. 40 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Miami Beach •Cape Canaveral •New Orleans •Dallas •Carlsbad Caverns •El Paso •Meteor Crater •Grand Canyon • Lake Powell•Marble Canyon•Zion•Las Vegas•Death Valley•Reno•Lake Tahoe•Sacramento•San Francisco•Los Angeles 08. DALLAS 500 mil / 800 km Celodenní přejezd přes Baton rouge a shreveport do Dallasu. Krátká prohlídka centra města, nocleh. 09. ABILENE, ODESSA 360 mil / 570 km Celodenní přejezd krajem naftařů a chovatelů do- bytka na západ, nocleh v motelu na trase. 10. CARLSBAD CAVERNS 320 mil / 510 km Pokračování cesty do národního parku carlsbad ca- verns, prohlídka největšího jeskynního systému v USA. Ubytování v el pasu. 11. EL PASO, ALBUQUERQUE 270 mil / 430 mil Prohlídka města s možností indiv. návštěvy města juarez v mexiku /není třeba vízum/. Odpoledne pokračování cesty do Albuquerque. Zde budete mít možnost odivovat úsek slavné route 66 procházející městem. Ubytování. 12. PETRIFIED FOREST, METEOR CRATER 330 mil / 530 km Ráno odjezd přes Gallup do národního parku petrified Forest /zkamenělý les/ a odpoledne prohlídka mete- or crater v arizonské poušti /nejlépe zachovalý mete- orický kráter na Zemi, vstup v ceně zájezdu/. Nocleh ve Flagstaffu. 13. GRAND CANYON NP 220 mil / 350 km Celodenní návštěva národního parku Grand canyon. Možnost fakultativního letu nad kaňonem letadlem nebo helikoptérou. Navštívíte také kino imAX /v ceně zájez- du/. Večer příjezd do page, malého městečka v poušti uprostřed rezervace indiánů kmene navaho. 14. LAKE POWELL, MONUMENT VALLEY 250 mil / 400 km Časně ráno Vám nabídneme fakultativní let letadlem nad pouštním jezerem lake powell. Následuje celodenní výlet do monument Valley – neskutečného výtvoru pří- rody známého z westernů a mnoha reklam. Návrat ve ve- černích hodinách. 15. KANAB, NP ZION 280 mil / 450 km Návštěva městečka kanab v utahu známého jako exte- riéry pro mnoho westernů. Pokračování prohlídkou ná- rodního parku zion do odpoledních hodin. Večer příjezd do las Vegas. Po orientačním okruhu zářícím městem ubytování v hotelu na slavném „stripu“. 16. LAS VEGAS 20 mil / 35 km Volný den v las Vegas k samostatné prohlídce kasin a atrakcí!!! Doporučujeme Vám fakultativní výlet do De- ath Valley – nejnižšího a nejteplejšího místa na západ- ní polokouli. 17. MONO LAKE, CARSON CITY, RENO 470 mil / 750 km Odjezd na sever hornatou pouští pod pohoří sierra ne- vada. Prohlídka jezera mono lake a osady Bishop, návštěva hlavního města nevady carson city, večer ubytování ve městě reno. 18. LAKE TAHOE, SACRAMENTO 190 mil / 300 km Odjezd přes pohoří sierra nevada k vysokohorskému je- zeru lake tahoe. Navštívíte několik dech beroucích vy- hlídek na obří kráter naplněný vodou smaragdo- vé barvy, a rozloučíte se s nevadou ve městečku sou- th lake tahoe. Cestou k pacifiku pak odpoledne dora- zíte do sacramenta, hlavního města kalifornie. Po pro- hlídce města ubytování. 19. SAN FRANCISCO 100 mil / 160 km Ráno odjezd do san Francisca se zastávkou v outle- tovém shoppingu /výhodné nákupy před odletem ne- lze vynechat!!/. Po příjezdu do san Francisca ubytová- ní a prohlídka části města včetně několika vyhlídek. 20. SAN FRANCISCO 250 mil / 400 km prohlídka san Francisca zahrnující nejvýznačnější pa- mětihodnosti a atrakce města včetně plavby lodí po zá- livu a pod Golden Gate /v ceně/. Fakultativně je mož- né absolvovat let helikoptérou nad městem, zálivem a Golden Gate. Večer odjezd do cíle cesty – los Ange- les. Nocleh v motelu na trase. 21. LOS ANGELES 150 mil / 240 km celodenní prohlídka los Angeles a okolí /Holly- wood, Beverly Hills, santa monica Beach…/, jeho atrakcí a turistických lákadel do pozdního večera, uby- tování. 22. UNIVERSAL STUDIOS, odlet domů 30 mil / 50 km Dopoledne na závěr Vašeho zájezdu navštívíte filmová studia universal, jednu z největších atrakcí Hollywo- odu. Odpoledne dle Vašeho cestovního plánu následuje transfer na letiště a odlet do prahy. 23. přílet do prahy Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: vstupné do kennedy space center vstupné do jeskyní carlsbad caverns vstup do meteor crater v Arizoně plavba po zálivu v san Franciscu vstupné do universal studios v Hollywoodu vstupné do kina imAX v Grand canyonu U. S. A. 41AmericA tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce devatenáctou sezónu Velice krásná, i když náročná cesta, bestseller minulých let. cílem zájezdu je ukázat Vám za přijatel- nou cenu co nejvíce z krás spojených států. uvidíte víc, než si dovedete představit… 01. NEW YORK CITY 30 mil / 50 km Odlet z Prahy do new Yorku. Po uvítání na letišti průvod- cem America tours Vás čeká transfer do hotelu, ubytová- ní a orientační meeting s průvodcem. 02. NEW YORK CITY 50 mil / 80 km Celodenní prohlídka manhattanu. plavba lodí podél manhattanu po řekách Hudson a east river a ko- lem sochy svobody /v ceně/. Navštívíte také vyhlídku ze střešní terasy rockefellerova centra a projdete se slavným central parkem a jeho okolím. Fakultativ- ně Vám nabídneme nezapomenutelný let helikoptérou nad manhattanem a sochou svobody. 03. PHILADELPHIA 120 mil / 190 km Dopoledne indiv. volno na manhattanu. Odpoledne od- jezd do philadelphie, prohlídka centra města, návště- va muzea se slavným independence Bell, ubytování. 04. WAsHinGton Dc 160 mil / 260 km Časně odjezd do Washingtonu. Celodenní prohlídka hlavního města usA zahrnující největší atrakce a pa- mětihodnosti. 05. WASHINGTON DC 380 mil / 600 km Dopoledne indiv. volno k návštěvě muzeí a galerií, od- poledne odjezd na západ do nashville, nocleh v mote- lu na trase. 06. LYNCHBURG, NASHVILLE 380 mil / 600 km návštěva destilerie slavné whisky jack Daniels, po- kračování cesty na západ. Příjezd do nashville v pod- večer, ubytování. Pro zájemce návštěva koncertu v slav- né Grand ole opry. 07. NASHVILLE, MEMPHIS 230 mil / 370 km Dopoledne indiv. prohlídka centra nashville a „mu- sic row“, možnost prohlídky Dvorany slávy country music /vstup není v ceně/. Odpoledne odjezd do mem- phisu, ubytování a indiv. volno. 08. DALLAS 450 mil / 720 km Celodenní přejezd do Dallasu. V odpoledních hodinách prohlídka centra města, ubytování. 09. EL PASO 630 mil / 990 km Cílem dne je známé město el paso. Po příjezdu ve večer- ních hodinách ubytování. 10. CIUDAD JUAREZ, TUCSON 330 mil / 530 km Dopoledne odpočinek po náročném přejezdu, možnost navštívit mexické město juarez. Odpoledne odjezd do města tucson v Arizoně, ubytování. VeLKÁ země 36 dnů termín kód celková cena 02.05. – 06.06. AT 130801 99.990 27.06. – 01.08. AT 130802 99.990 05.09. – 10.10. AT 130803 99.990 Zájezd může být směrován opačně. Prohlídka New Yorku může být zařazena na začátku nebo na konci zájezdu. minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 34× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 12.700 - příplatek za jednolůžkový pokoj 34.400 fakultativní akce: - let letadlem nad Grand Canyonem 3.000 - let helikoptérou nad Grand Canyonem 3.500 - let nad Lake Powell a Rainbow Bridge 2.600 - noční let helikoptérou nad Las Vegas 2.000 - celodenní výlet do Death Valley 2.200 - let helikoptérou nad San Franciscem a Golden Gate 3.400 - plavba po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu - plavba na lodi pod Niagarské vodopády v ceně zájezdu - plavba na lodi kolem Manhattanu v ceně zájezdu - vstupné do Rockefellerova Centra v ceně zájezdu - let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 3.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. new York Washington D. c. niagara Falls philadelphia nashville memphis chicago Dallas Devil\'s tower mt. rushmore Yellowstone mt. rainier spokaneolympic n. p. el pasotucson Grand canyon monument Valleyzion las Vegas Flagstaff los Angeles n. p. sequoia san Francisco n. p. redwood Během zájezdu urazíte cca 9.790 mil (15.670 km) Bestseller !! U. S. A. 42 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

New York•Philadelphia•Washington•Nashville•Memphis•Dallas•El Paso•Tucson•Grand Canyon•Monument Valley•Zion•Las Vegas •Los Angeles•Sequoia•San Francisco•Mt. Rainier•Seattle•Yellowstone•Devil’s Tower•Chicago•Niagarské vodopády•New York 11. APACHE TRAIL, FLAGSTAFF 320 mil / 510 km Putování na sever státem Arizona po originální trase America tours – kaktusy, kaňony, jezera, město du- chů… zhlédnete soumrak v kraji rudých skal u městečka sedona, nocleh ve Flagstaffu. 12. NP GRAND CANYON 230 mil / 370 km celodenní návštěva národního parku Grand ca- nyon. Možnost fakultativního letu nad kaňonem leta- dlem nebo helikoptérou. Odpoledne odjezd do městeč- ka page, ubytování. 13. MONUMENT VALLEY, KANAB 340 mil / 540 km Velmi časně odjezd do slavného monument Valley, pro- hlídka. Možnost projížďky údolím v jeepech s indián- skými průvodci /není v ceně/. Návrat do page, prohlíd- ka přehrady Glen Dam a dle počasí koupání v jeze- ře lake powell. Fakultativně Vám doporučujeme neza- pomenutelný let nad jezerem ke skalnímu oblouku rainbow Bridge. V podvečer odjezd do městečka ka- nab v Utahu, ubytování. 14. NP ZION, LAS VEGAS 230 mil / 370 km návštěva národního parku zion, poté pokračování do las Vegas. Orientačníprohlídka,ubytováníaindiv.volno. Večer Vám nabídneme jedinečný zážitek – let helikopté- rou nad zářícím las Vegas /fakultativně, není v ceně/. 15. LAS VEGAS 20 mil / 35 km Volný den v las Vegas!! Fakultativně celodenní výlet do národního parku Death Valley – nejnižšího a nej- teplejšího místa na západní polokouli. 16. LOS ANGELES 270 mil / 430 km Časně odjezd do los Angeles. Prohlídka města zahrnu- jící největší atrakce města – Hollywood, Beverly Hills, downtown, santa monica Beach… Ubytování ve ve- černích hodinách. 17. LOS ANGELES 20 mil / 35 km celodenní volno k relaxacipoprvníčástizájezdu–mů- žete relaxovat u hotelového bazénu nebo fakultativně na- vštívitslavnáfilmovástudiauniversal/vstupnenívceně/. 18. NP SEQUOIA, KING’S CANYON 340 mil / 540 km Velmičasněodjezddonárodníhoparku sequoia a king’s canyon. Prohlídka do večerních hodin, nocleh ve Fresnu. 19. SAN FRANCISCO 220 mil / 350 km Odjezd do san Francisca. Po příjezdu prohlídka hlavních atrakcí města včetně plavby lodí po zálivu pod Golden Gate /v ceně zájezdu/. Ubytování ve večerních hodinách. 20. SAN FRANCISCO 80 mil / 130 km pokračování prohlídkysan Francisca,běhemkterébu- dete mít i dostatek času k samostatným vycházkám. Fakul- tativněVámnabízímenezapomenutelný let helikopté- rou nad san Franciscem a Golden Gate. V podvečer odjezd na sever, nocleh v motelu na trase. 21. NP REDWOOD 390 mil / 620 km Návštěva národního parku redwood na pobřeží pacifi- ku, domova nejvyšších stromů na Zemi. Po prohlídce po- kračování do np crater lake v Oregonu, nocleh v mo- telu na trase. 22. NP CRATER LAKE 410 mil / 650 km prohlídka crater lake, pokračování cesty na sever, noc- leh v motelu na trase. 23. NP MT. RAINIER, SEATTLE 230 mil / 370 km Návštěva np mt. rainier. V odpoledních hodinách pří- jezd do seattle, indiv. prohlídka centra města, ubytování ve večerních hodinách. 24. NP OLYMPIC 370 mil / 590 km Časně odjezd do np olympic na stejnojmenném poloost- rově.celodenní okruh parkem,noclehnastejnémmístě. 25. SPOKANE 520 mil / 830 km Odjezd na východ do np Yellowstone, nocleh v mote- lu na trase. 26. NP YELLOWSTONE 350 mil / 560 km celodenní přejezd státy idaho a montana, prohlídka části np Yellowstone. Nocleh v Gardineru. 27. NP YELLOWSTONE 200 mil / 320 km celodenní prohlídka np Yellowstone, nocleh na stej- ném místě. 28. CODY 380 mil / 600 km Odjezd do Gillette přes Bighorn natl. Forest, zastáv- ka v cody. 29. DEVIL’S TOWER, MT. RUSHMORE 180 mil / 290 km prohlídka slavného skalního útvaru Devil’s tower, pokračování k národnímu monumentu mt. rushmore, nocleh v rapid city. 30. BADLANDS 625 mil / 990 km celodenní přejezd nekonečnými pláněmi států sou- th Dakota a iowa do chicaga, nocleh v motelu na trase. 31. CHICAGO 300 mil / 480 km Příjezddochicaga,orientační prohlídka centra města – downtown, magnificent mile, navy pier.Volnokná- vštěvě nejvyšší budovy Ameriky Willis tower /není v ceně/. 32. CLEVELAND 350 mil / 560 km Dopoledne volno v centru chicaga, odpoledne odjezd do niagara Falls, nocleh v motelu na trase. 33. NIAGARA FALLS 220 mil / 350 km Po příjezdu do niagara Falls ubytování a prohlídka vodopádů, v jejímž závěru Vás pozveme k plavbě lodí do centra hlavního vodopádu „Horseshoe“. Indiv. volno k vycházkám. 34. FINGER LAKES 240 mil / 380 km Dopoledne indiv. volno k vychutnání mohutnosti vodopá- dů, odpoledne odjezd do new Yorku, nocleh v mote- lu na trase. 35. NEW YORK, odlet domů 200 mil / 320 km Příjezd do new Yorku, poslední shopping, odpoledne dleVašíhodinyodletutransfer na letištěaodletdoPrahy. 36. příletem do prahy bude Váš zájezd ukončen. atrakce v ceně: plavba lodí kolem manhattanu plavba lodí pod niagarské vodopády plavba po zálivu v san Franciscu vyhlídka rockefellerova centra na manhattanu U. S. A. 43AmericA tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce patnáctou sezónu 01. LOS ANGELES 30 mil / 50 km Odlet z Prahy do Los Angeles. Po uvítání na letišti průvod- cem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orien- tační meeting. 02. LOS ANGELES 60 mil / 100 km Celodenní prohlídka Los Angeles zahrnující největší atrak- ce města – Hollywood, Beverly Hills, Griffith Observato- ry, Rodeo Drive, Santa Monica Beach… V ceně je zahrnu- ta i návštěva jedinečných filmových studií Universal v Hol- lywoodu!! 03. NP JOSHUA TREE, LAKE HAVASU, LAUGHLIN 380 mil / 610 km Ráno odjezd do národního parku Joshua Tree ležícího v hornaté Mojavské poušti. Průjezd parkem se zastávka- mi na vyhlídkách, poté pokračování cesty k řece Colora- do a přehradnímu jezeru Lake Havasu. Návštěva kontro- verzní atrakce „London Bridge“ v Lake Havasu City. Závě- rem navštívíte „město duchů“ Oatman pamatující zašlou slávu dobývání zlata s stříbra. V podvečer příjezd zajíma- vou hornatou pouští do Laughlinu – města na břehu Co- lorada tvořeného převážně kasiny a čerpacími stanicemi. Ubytování v hotelu a volný večer k návštěvě kasin a heren. 04. ROUTE 66, NP GRAND CANYON 350 mil / 560 km Časně odjezd do národního parku Grand Canyon, částečně po slavné historické Route 66. Prohlídka tohoto přírodní- ho divu do pozdních odpoledních hodin, fakultativně Vám nabízíme nezapomenutelný let nad Grand Canyonem le- zájezd nabitý návštěvami nejatraktivnějších národních parků a přírodních zajímavostí, v kombinaci se vzrušujícími metropolemi. není divu, že tato trasa se stala bestsellerem… pro ještě větší atraktivitu jsme upravili trasu a přidali dva dny, které Vám poskytnou více času v san Franciscu, navštívíte sacra- mento, hlavní město kalifornie, a dopřejete si delší pobyt v las Vegas. trasu jsme doplnili o národ- ní parky Death Valley a joshua tree. samozřejmě také zůstává naše nabídka na prodloužení zájezdu o čtyřdenní individuální pobyt na Havajských ostrovech. coUnTry eXPreSS – to nejlepší ze západu USa 12 dnů termín kód celková cena 07.03. - 18.03. AT 132601 49.990 04.04. - 15.04. AT 132602 52.990 02.05. - 13.05. AT 132603 56.990 30.05. - 10.06. AT 132604 57.990 27.06. - 08.07. AT 132605 58.990 25.07. - 05.08. AT 132606 63.990 22.08. - 02.09. AT 132607 58.990 19.09. - 30.09. AT 132608 57.990 17.10. - 28.10. AT 132609 55.990 28.11. - 09.12. AT 132610 57.990 26.12. - 06.01. AT 132611 65.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 10× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 10× snídani - dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 2.300 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji 1.700 - příplatek za jednolůžkový pokoj 12.300 fakultativní akce: - plavba po zálivu pod Golden Gate Bridge v ceně zájezdu - vstup do Universal Studios v Hollywoodu v ceně zájezdu - let letadlem nad Grand Canyonem 3.000 - let helikoptérou nad Grand Canyonem 3.500 - let nad Lake Powell a Rainbow Bridge 2.600 - noční let helikoptérou nad Las Vegas 2.000 - let helikoptérou nad San Franciscem 3.400 - celodenní výlet do Death Valley 2.200 - čtyřdenní pobyt na Havajských ostrovech od 15.990 - prodloužení pobytu v USA (odlet ze stejné destinace) 3.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. Během zájezdu urazíte cca 2.040 mil (3.260 km) Bestseller !! Grand canyon las Vegas Death Valley zionsan Francisco page laughlin joshua treelos Angeles np Yosemite sacramento Fresno U. S. A. 44 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Los Angeles•Hollywood•Universal Studios•Mojavská poušť•NP Joshua Tree•Laughlin•Route 66•Grand Canyon• Page•Lake Powell•Kanab•NP Zion•Las Vegas•NP Death Valley•NP Yosemite•Fresno•Sacramento•San Francisco tadlem nebo helikoptérou. Večer po průjezdu Painted De- sert příjezd do městečka Page, ubytování. 05. LAKE POWELL, NP ZION 330 mil / 530 km Časně Vám nabídneme fakultativní let letadlem nad po- hádkově krásným pouštním jezerem Lake Powell ke skal- nímu oblouku Rainbow Bridge, poté Vás čeká odjezd přes kaňon řeky Colorado oblastí Vermillion Cliffs a přes měs- tečko Kanab do národního parku Zion. Po prohlídce tohoto přírodníhoskvostuvevečerníchhodináchpříjezddoLasVe- gas, orientační okružní prohlídka, ubytování a volno k ná- vštěvě kasin a atrakcí města. Doporučujeme Vám fakulta- tivní let helikoptérou nad zářícím Las Vegas /není v ceně/. 06. LAS VEGAS 25 mil / 40 km Volný den v Las Vegas!! Můžete relaxovat u hotelového bazénu, věnovat se shoppingu, na vlastní pěst odhalovat „tajemství“ města… Fakultativně Vám nabídneme celo- denní výlet do slavného Večer doporučujeme návštěvu ně- které ze slavných show /fakultativně/. 07. NP DEATH VALLEY, FRESNO 390 mil / 620 km Ráno odjezd do národního parku Death Valley, nejnižšího a nejteplejšího místa západní hemisféry. Prohlídka parku, pokračování cesty podhůřím Sierry Nevady do kalifornské- ho Fresna, ubytování v podvečer. 08. NP YOSEMITE 180 mil / 290 km Časně odjezd do národního parku Yosemite – perly mezi národními parky Kalifornie. Celodenní prohlídka Yosemit- ského údolí, výlety k ohromujícím vodopádům. Ubytování ve večerních hodinách. 09. SACRAMENTO, SAN FRANCISCO 200 mil / 320 km OdjezddoSacramenta,hlavníhoměstaKalifornie.Prohlíd- ka historického i moderního centra města, návštěva Capi- tolu státu California, sídla senátu a guvernéra. Odpoledne přejezd do San Francisca, po příjezdu a ubytování prohlíd- ka největších atrakcí a zajímavostí města – downtown, Bay Bridge, Lombard Street, Fishermans Wharf, China Town… 10. SAN FRANCISCO 70 mil / 110 km Pokračování prohlídky San Francisca návštěvou vyhlídek Twin Peaks, Coit Tower, a slavného Golden Gate Bridge. Pozveme Vás také k plavbě po zálivu pod Golden Gate a kolem ostrova Alcatraz. Odpoledne individuální volno v San Franciscu k samostatné prohlídce centra města. 11. Odlet domů 15 mil / 25 km Dle Vašeho cestovního plánu poslední shopping, transfer na letiště a odlet do Prahy nebo fakultativně odlet k poby- tu na Havajské ostrovy. 12. přílet do prahy Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: plavba po zálivu v san Franciscu vstup do universal studios v Hollywoodu snídaně v ceně zájezdu!! U. S. A. 45AmericA tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce dvanáctou sezónu poznejte las Vegas – světové hlavní město zábavy!! pokud Vás láká hra v kasinech, nenajdete na svě- tě lepší místo. pokud Vás zajímá architektura – jste na správném místě. máte zájem o přírodní krásy hornatých pouští – budete nadšeni. rádi navštěvujete kulturní představení a skvělé show? každý ve- čer si budete moci vybrat ze široké nabídky. A co shopping? las Vegas je centrem skvělých nákupů!! Vítejte ve městě mnoha tváří, skvělé zábavy a aktivního oddechu!!! 01. LAS VEGAS Odlet z Prahy do Las Vegas. Po uvítání na letišti delegá- tem America tours Vás čeká transfer do hotelu, uby- tování a orientační meeting s průvodcem. A proto- že toto město Vám nedá v noci spát, pojedete si ho ješ- tě v noci prohlédnout. 02. PROHLÍDKA MĚSTA Dopoledne absolvujete orientační prohlídku slavného „stripu“ a downtownu las Vegas, a prohlédnete si některé ikonické hotely s kasiny. Odpoledne budete mít možnost si sami okusit život ve městě nikdy nekončící zá- bavy. Doporučujeme Vám večerní let helikoptérou nad zářícím las Vegas. 03. HOOVER DAM, LAKE POWELL Polodenní výlet k nejvyšší skořepinové přehradní hrázi Hoover Dam a k jezeru lake mead, návštěva státního parku Valley of Fire známého jedinečnými tvary a barev- ností skalních útvarů a indiánskými petroglyfy. Návrat do hotelu v podvečer. 04. Volný den!! celodenní volno k samostatné prohlídce a návště- vám atrakcí las Vegas. Fakultativně Vám nabídneme celodenní výlet do národního parku Death Valley, nej- nižšího a nejteplejšího místa západní hemisféry. 05. Odlet domů Dle Vašeho letového plánu transfer na letiště a odlet do prahy. 06. přílet do prahy Váš zájezd ukončí. 6 dnů LaS VeGaS!! termín kód celková cena 15.04. – 20.04. AT 133201 37.990 06.05. – 11.05. AT 133202 37.990 10.06. – 15.06. AT 133203 37.990 15.07. – 20.07. AT 133204 44.990 26.08. – 31.08. AT 133205 42.990 23.09. – 28.09. AT 133206 37.990 28.10. – 02.11. AT 133207 37.990 02.12. – 07.12. AT 133208 39.990 29.12. – 03.01. AT 133209 45.990 minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 4× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 600 - příplatek za jednolůžkový pokoj 4.500 fakultativní akce: - let helikoptérou nad nočním Las Vegas 2.000 - celodenní výlet do Death Valley 2.200 - fantastická show Le Reve v hotelu Wynn 3.000 další show a koncerty nabídne AT dle aktuální nabídky K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. U. S. A. 46 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce pátou sezónu Svatba je důležitým mezníkem v životě většiny lidí. Jsme velice rádi, že i my můžeme přispět k zorganizování tohoto dne. Již několikletpomáhámedvojicímkevstupudospolečnéhoživota. Nabízíme leteckou přepravu, ubytování, pronájem automobi- lu a samozřejmě i zajištění svatebního obřadu. Ten pro Vás za- jišťujeme v kapli Chapel of the Flowers. Toto místo pro svatební obřad nabízí tři svatební místnosti – Chapel Magnolia, Chapel Victorian a Chapel La Capella, ale i možnost svatby na překrásné zahradě nebo ve stínu altán- ku. Pro svatebčany a jejich hosty zde mají k dispozici celou flo- tilu limuzín. Profesionální tým talentovaných fotografů vám z této nezapo- menutelné události udělá ty nejkrásnější fotografie do rodin- ného alba a záznam na DVD, který budete moci ukazovat ješ- tě svým vnoučatům. Chapel of the Flowers nabízí několik balíčků obřadu, od těch nejjednodušších až po balíček pro opravdu náročné klienty. U většiny balíčků je i nabízena možnost sledování obřadu na internetu. Snoubenci obdrží přístupové heslo na webové strán- ky a jejich příbuzní a známí, kteří se nemůžou z nějakého dů- vodu svatby zúčastnit, ji mohou sledovat v klidu svého domova. THE SIMPLICITY PACKAGE - Romantický obřad se svíčkami - Reprodukovaná hudba - Jednoduchá růže pro nevěstu - Květinová ozdoba pro ženicha - 9 fotografií cca 10 × 15cm - Živý internetový přenos - Cena cca 200 usD THE ROMANTIC PACKAGE - Romantický obřad se svíčkami - Reprodukovaná hudba - Tradiční kytička pro nevěstu - Květinová ozdoba pro ženicha - 11 fotografií cca 10 × 15cm - Živý internetový přenos - Pro ženicha a nevěstu luxusní transfer do hotelu - Cena cca 305 usD THE FAMOUS „STRIP“ TOUR PACKAGE - Romantický obřad se svíčkami - Reprodukovaná hudba - Velká kytice pro nevěstu - Květinová ozdoba pro ženicha - 18 fotografií cca 10 × 15cm - Svatební DVD - Živý internetový přenos - 8 hodin možnost sledovat obřad ze záznamu - Cesta limuzínou pro ženicha a nevěstu po slavném Las Vegas Strip po obřadu - Cena cca 615 usD THE GRAND CANYON HELICOPTER DELUXE WEDDING - Romantický obřad se svíčkami - Reprodukovaná hudba - Velká kytice pro nevěstu - Květinová ozdoba pro ženicha - 18 fotografií cca 10 × 15cm - Svatební DVD - Živý internetový přenos - 8 hodin možnost sledovat obřad ze záznamu - Cesta limuzínou na stanoviště helikoptér - Let helikoptérou nad Hoover Dam ke Grand Canyonu - Oběd v Grand Canyonu - Let helikoptérou nad Lake Mead a Las Vegas Strip - Cena cca 1.965 usD K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. SVaTBa V LaS VeGaS U. S. A. 47AmericA tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce třináctou sezónu nechte se okouzlit krásou pacifického pobřeží usA od kanadských hranic až po los Angeles! Bude- te uchváceni drsnou krásou deštných pralesů poloostrova olympic, hustými porosty mlžných lesů ore- gonu, budete obdivovat majestátnost mohutných sekvojí na pobřeží severní kalifornie i surfařský ráj v jižnějších oblastech… Los Angeles • Monterey • San Francisco • NP Redwood • státní parky pacifického pobřeží • NP Olympic • NP North Cascades • NP Mt. Rainier • Seattle 01. LOS ANGELES 30 mil / 50 km Odlet z Prahy do los Angeles. Po uvítání na letišti prů- vodcem America tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting. 02. LOS ANGELES 70 mil / 110 km Celodenní prohlídka atrakcí a pamětihodností los Angeles a okolí. Po seznámení s velkoměstem Vás čeká jedinečný zážitek – filmová studia universal /vstup v letošním roce v ceně zájezdu/. 03. US-1, MONTEREY 430 mil / 680 km Celodenní přejezd do san Francisca, částečně po slavné silnici č.1 vinoucí se podél členitého pobřeží pacifi- ku. Cestou pozorování lachtanů a lvounů, odpoledne prohlídka monterey. Ubytování ve večerních hodinách. 04. SAN FRANCISCO 50 mil / 80 km Celodenní prohlídka san Francisca zahrnující největší atrakce a pamětihodnosti metropole, včetně plavby po zálivu pod Golden Gate /v ceně zájezdu/. 05. SAN FRANCISCO 100 mil / 160 km Dopoledne indiv. volno v centru san Francisca, poté odjezd na sever do národního parku redwood, nocleh v motelu na trase. 06. NP REDWOOD 360 mil / 570 km prohlídka np redwood, domova nejvyšších stromů na Zemi. Pokračování do místa ubytování v Oregonu. 07. OREGON DUNES, PORTLAND 370 mil / 590 km Pokračování cesty podél Pacifiku oblastí oregon Dunes, cestou pozorování mořských vyder a lvounů. Odpo- ledne krátká prohlídka centra Portlandu, ubytování již na území státu Washington. 08. NP OLYMPIC 360 mil / 570 km Časně odjezd do národního parku olympic na stejno- jmenném poloostrově. Celodenní prohlídka tohoto obdi- vuhodného místa, poté odjezd trajektem přes úžinu Admiralty na pevninu a ubytování. 09. NP NORTH CASCADES 290 mil / 460 km Prohlídka národního parku north cascades, poté přejezd do blízkosti NP Mt. Rainier, ubytování ve večer- ních hodinách. 10. NP MT. RAINIER 200 mil / 320 km Časně odjezd do národního parku mt. rainier. Pro- hlídka parku, odpoledne přejezd do Seattle. V podvečer prohlídka centra města, ubytování. 11. Odlet domů 40 mil / 60 km Dopoledne dle času odletu volno k odpočinku a náku- pům, poté odjezd na letiště a odlet do Prahy. 12. Přílet do Prahy v odpoledních hodinách Váš zájezd ukončí. PacIfIcKým PoBŘežím z LoS anGeLeS do SeaTTLe 12 dnů termín kód celková cena 20.05. – 31.05. AT 130301 57.990 17.06. – 28.06. AT 130302 59.990 08.08. – 19.08. AT 130303 65.990 03.10. – 14.10. AT 130304 56.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 10× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 2.300 - příplatek za jednolůžkový pokoj 13.200 fakultativní akce: - let helikoptérou nad San Franciscem a Golden Gate 3.400 - plavba po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu - vstup do studií Universal v Hollywoodu v ceně zájezdu - týdenní pobyt na Havajských ostrovech od 19.990 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. los Angeles san Francisco olympia np north cascades np redwood np olympic mt. rainier seattle atrakce v ceně: plavba po zálivu pod Golden Gate v san Franciscu vstup do universal studios v Hollywoodu Během zájezdu urazíte cca 2.300 mil (3.680 km) U. S. A. 48 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce čtrnáctou sezónu Los Angeles • Hollywood • Santa Monica • silnice č.1 • Monterey • San Francisco • Sacramento • Lake Tahoe • Squaw Valley • Reno • Carson City • Mono Lake • Las Vegas • Údolí smrti krátký zájezd nabízející poznání tří největších metropolí amerického západu, okořeněný krásami pří- rody kalifornie a nevady. ideální zájezd k následnému prodloužení pobytem na Havajských ostrovech! 01. LOS ANGELES 20 mil / 30 km Odlet z Prahy do los Angeles. Po uvítání na letišti průvod- cem America tours Vás čeká transfer do hotelu, během něhož Vás průvodce seznámí s detaily programu zájezdu. 02. LOS ANGELES 60 mil / 100 km Dnes Vás čeká celodenní prohlídka los Angeles – na- vštívíte Hollywood se slavnými bulváry Hollywood a sunset, prohlédnete si „chodník hvězd“, projdete se po slavném rodeo Drive v Beverly Hills, zhlédnete pa- noráma města z výšiny Griffith park a závěrem navští- víte slavnou pláž santa monica Beach. Odpoledne bu- dou moci zájemci navštívit jedinečná filmová studia uni- versal v Hollywoodu /vstup není v ceně/. 03. SAN FRANCISCO 380 mil / 610 km Časně odjezd do san Francisca, převážně po slavné „nejkrásnější silnici světa“ číslo 1 vinoucí se podél skalnatého pobřeží pacifiku. Čekají Vás četné zastávky s kouzelnými výhledy a prohlídka města monterey. Příjezd do san Francisca, ubytování očekávejte ve ve- černích hodinách. 04. SAN FRANCISCO 60 mil / 100 km celodenní prohlídka san Francisca Vás zavede neje- nom na světoznámá místa jako je Golden Gate, twin peaks, Fisherman’s Wharf, china town a další, ale ukážeme Vám i mnoho dalších turisticky zajímavých míst. JakosoučástprohlídkyVáspozvemekplavbě lodí po zá- livu pod Golden Gate /v ceně/, a doporučujeme Vám fa- kultativní let helikoptérou nad san Franciscem a nad Golden Gate, který je nezapomenutelným zážitkem. 05. SACRAMENTO, LAKE TAHOE 280 mil / 440 km Časně odjezd do hlavního města Kalifornie sacramenta. Po krátké prohlídce centra města budete pokračovat k vy- sokohorskému jezeru lake tahoe v pohoří sierra ne- vada. Návštěva slavného squaw Valley, okružní cesta kolem jezera s vyhlídkami na jedinečnou přírodu. V pod- večer příjezd do města reno v Nevadě, ubytování a ve- čer volný k návštěvám kasin a heren. 06. RENO, MONO LAKE 480 mil / 760 km návštěva hlavního města nevady carson city a ob- divuhodného jezera mono lake. Průjezd pouštěmi Ne- vady do las Vegas. Večer Vám doporučujeme jedinečný let helikoptérou nad zářícím las Vegas/fakultativně/. 07. LAS VEGAS 30 mil / 50 km celodenní volno v las Vegas!! Fakultativně Vám na- bízíme celodenní výlet do Death Valley – nejnižšího a nejteplejšího místa západní polokoule. 08. Odlet domů 10 mil / 15 km Dopoledne transfer na letiště a odlet do prahy. 09. přílet do prahy Váš zájezd ukončí. termín kód celková cena 16.05. – 24.05. AT 132801 48.990 08.08. – 16.08. AT 132802 54.990 05.09. – 13.09. AT 132803 48.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 7× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 7× snídani - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 1.600 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 9.600 - příplatek za jednolůžkový pokoj 10.800 fakultativní akce: - let helikoptérou nad San Franciscem a Golden Gate 3.400 - plavba po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu - noční let helikoptérou nad Las Vegas 2.000 - celodenní výlet do Death Valley 2.200 - týdenní pobyt na Havajských ostrovech od 19.990 - individuální změna odletu (odlet ze stejné destinace) 3.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. 9 dnů meTroPoLe zÁPadU U.S.a. los Angeles san Francisco reno las Vegas lake tahoe atrakce v ceně: plavba po zálivu v san Franciscu snídaně v ceně zájezdu!! Během zájezdu urazíte cca 1.320 mil (2.120 km) U. S. A. 49AmericA tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce třináctou sezónu 01. LOS ANGELES 25 mil / 40 km Odlet z Prahy do los Angeles. Po příletu a uvítání na letišti průvodcem America tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting s průvodcem. 02. LOS ANGELES 60 mil / 100 km Dopoledne Vás America Tours pozve k návštěvě filmových studií universal – jedné z největších atrakcí Hollywoo- du /vstupné je v tomto roce v ceně zájezdu!!/. Odpoledne následuje prohlídka města a okolí – Hollywood, Be- verly Hills, rodeo Drive, sunset a Hollywood Bou- levard, santa monica Beach… Večer návrat do hotelu. 03. SAN DIEGO, YUMA 310 mil / 490 km Časně odjezd do san Diega. Orientační prohlídka cen- tra města a ostrova coronado. Zde doporučujeme Vaší pozornosti zejména hotel Del coronado, který slou- žil jako exteriéry při natáčení slavného filmu „Někdo to rád horké“. Následuje návštěva letadlové lodi uss mid- way, která po vyřazení z aktivní služby kotví v san Diegu a je přístupná turistům /vstup v ceně/. Následuje návště- va skvělého zábavního parku sea World do odpoledních hodin /vstup v ceně/. Večer poté dorazíte cestou podél hra- ničních hor s mexikem do města Yuma ležícího na řece colorado za hranicí Arizony, ubytování. 04. AJO, TUCSON 300 mil / 480 km Putování krajem obřích kaktusů saguaro do města tuc- son. Cestou návštěva malebného městečka Ajo a průjezd rezervací indiánů kmene papago. Po příjezdu do Tuc- sonu následuje návštěva „pohřebiště“ letadel a muzea le- tecké techniky pima Air museum /vstup v ceně v návštěv- ní dny/. Ubytování v hotelu v podvečer. 05. APACHE TRAIL, SEDONA, FLAGSTAFF 310 mil/490 km Dnešní den bude bohatý na zážitky – cesta vede krajem jako vystřiženým z westernových příběhů. Uvidíte divoké kaňony porostlé kaktusy, jezera v horách, „město duchů“…Vpodvečernavštívímeměstečkosedonavkra- ji rudých skal, a poté se ubytujeme v hotelu ve Flagstaffu. 06. NP GRAND CANYON, PAGE 230 mil / 370 km Celodenní návštěva národního parku Grand canyon!! Doporučujeme Vám nezapomenutelný fakultativní let le- tadlem nad Grand canyonem nebo jeho alternativu helikoptérou, a návštěvu kina imAX. Odpoledne průjezd podél terasy Grand canyonu se zastávkami na vy- nejprodávanější a nejfrekventovanější zájezd historie AmericA tours. Během dvou týdnů Vás sezná- míme se všemi místy, která prostě nesmíte vynechat během své návštěvy západního pobřeží usA. tato oblast skýtá tolik turistických lákadel, že není snadné se v nich orientovat. náš zájezd Vás bezpečně provede těmi nejzajímavějšími a nejkrásnějšími partiemi kalifornie, Arizony, jižního utahu a nevady, a zanechá ve Vás nesmazatelné zážitky a vzpomínky!! zÁPad U.S.a.– klasický okruh 16 dnů termín kód celková cena 21.02. – 08.03. AT 130101 59.990 07.03. – 22.03. AT 130102 62.990 21.03. – 05.04 AT 130103 63.990 04.04. – 19.04. AT 130104 64.990 18.04. – 03.05. AT 130105 65.990 02.05. – 17.05. AT 130106 66.990 16.05. – 31.05. AT 130107 66.990 30.05. – 14.06. AT 130108 66.990 13.06. – 28.06. AT 130109 67.990 27.06. – 12.07. AT 130110 68.990 11.07. – 26.07. AT 130111 70.990 25.07. – 09.08. AT 130112 70.990 08.08. – 23.08. AT 130113 70.990 22.08. – 06.09. AT 130114 69.990 05.09. – 20.09. AT 130115 67.990 19.09. – 04.10. AT 130116 66.990 03.10. – 18.10. AT 130117 65.990 17.10. – 01.11. AT 130118 65.990 31.10. – 15.11. AT 130119 64.990 14.11. – 29.11. AT 130120 62.990 28.11. – 13.12. AT 130121 66.990 12.12. – 27.12. AT 130122 69.990 26.12. – 10.01. AT 130123 74.990 zájezd může být směrován opačně | minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 14× ubytování ve 3*-4* hotelech a motelech - 14× snídani - dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.400 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji 3.000 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 15.300 - příplatek za jednolůžkový pokoj 17.300 fakultativní akce: - let letadlem nad Grand Canyonem 3.000 - let helikoptérou nad Grand Canyonem 3.500 - let nad Lake Powell a Rainbow Bridge 2.600 - noční let helikoptérou nad Las Vegas 2.000 - let helikoptérou nad San Franciscem 3.400 - plavba po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu - vstup do studií Universal v Hollywoodu (vč. transferu) v ceně - vstup do zábavního parku Sea World v San Diegu v ceně - vstup na letadlovou loď USS Midway v ceně zájezdu - výlet do Valley of Fire, k Lake Mead a Hoover Dam 2.000 - týdenní pobyt na Havajských ostrovech od 19.990 - prodloužení pobytu v USA (odlet ze stejné destinace) 3.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. sequoia n. p. san Francisco los Angeles Fresno las Vegas Bryce canyon page monument Valley Flagstaff tucson Ajo Yuma san Diego zion sedona Grand canyon capitol reef Během zájezdu urazíte cca 3.360 mil (5.380 km) Bestseller !! U. S. A. 50 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

hlídkách… Ubytování ve večerních hodinách v pouštním městečku page uprostřed rezervace indiánů navaho. 07. LAKE POWELL, MONUMENT VALLEY 310 mil / 490 km Časně ráno Vám nabídneme jedinečný letecký výlet nad pouštní jezero lake powell k největšímu skalnímu oblouku světa rainbow Bridge /tento nevšední záži- tek vřele doporučujeme!!/. Odjezd do monument Val- ley známého jako kulisa mnoha westernů. Možnost pro- hlídky monument Valley v jeepech s indiánským prů- vodcem/nenívceně/.Následujeprůjezdjednouznejúžas- nějších scenérií, jakou kdy příroda stvořila – nejprve uvi- díte obří skalní „klobouk“ mexican Hat, navštívíme neu- věřitelné meandry řeky san juan ve státním parku Goo- senecks,zhlédnete Valley of Gods –panorámaskalních „tyčí“ a „prstů“, a projedete napříč kaňonem řeky colo- rado v místě, kde končí jezero lake powell v zemi roze- rvané rudými kaňony… ubytování ve večerních hodinách. 08. NP CAPITOL REEF, BRYCE CANYON 180 mil / 290 km Časně odjezd přírodou jižního utahu přes národní park capitol reef a oblastí Grand staircase of es- calante do národního parku Bryce canyon. Prohlídka parku do večerních hodin, závěrem návštěva inspiration point – jedinečného místa za pozdního světla. 09. NP ZION, LAS VEGAS 260 mil / 410 km Odjezd do národního parku zion, jednoho z nejkrásnějších národníchparkůUSA.Prohlídkadoodpoledníchhodin,poté přejezd do las Vegas a po orientačním okruhu měs- tem ubytování. Večer v centru města poznáte, proč je las Vegas nazýváno hlavním městem nikdy nekončící zábavy!! 10. LAS VEGAS 20 mil / 35 km celodenní volno v las Vegas!! Můžete na vlastní pěst poznávat atrakce města či relaxovat u hotelového bazé- nu. Protože však „to pravé“ poskytuje teprve noční rozzá- řené město, nabízíme Vám v tento den fakultativní vý- let k nejvyšší přehradní hrázi světa Hoover Dam na řece colorado, jezeru lake mead /dle počasí koupá- ní/ a do státního parku Valley of Fire – geologického skvostu plného hýřivých barev hornin s převažující rudou barvou, zkamenělých kmenů rostlin a indiánských petro- glyfů. Po návratu Vám nabídneme let helikoptérou nad rozzářeným nočním las Vegas – jedinečný zážitek!! /fakultativně, ale doporučujeme/ 11. NP DEATH VALLEY 490 mil / 780 km Časně odjezd do národního parku Death Valley. Průjezd nejnižším a nejteplejším místem západní polokoule Vás přesvědčí, že tato pouštní oblast není mrtvou pustinou, ale má svoje kouzlo a zajímavou historii. V podvečer příjezd do města Fresno v kalifornii, ubytování. 12. NP SEQUOIA, KINGS CANYON 220 mil / 350 km celodenní návštěva národních parků sequoia a kings canyon – domova jedinečných obřích sekvojí. Během dne absolvujete několik trailů v nejzajímavějších partiích parků, poznáte historii a s trochou štěstí potkáte typického obyvatele hor sierry nevady – černého med- věda baribala. Večer návrat do hotelu, nocleh. 13. SAN FRANCISCO 220 mil / 350 km Časně odjezd do san Francisca. Po příjezdu do měs- ta absolvujete orientační okruh městem zahrnující nej- větší atrakce a jedinečné vyhlídky na město – Golden Gate, twin peaks, coit tower, china town, lom- bard street…, poté Vás pozveme na projížďku lodí po zálivu pod slavný Golden Gate a kolem ostrova Al- catraz /v ceně/. Do večerních hodin pak budete mít vol- no k prohlídce Fisherman’s Wharf – nejživějšího turis- tického místa san Francisca. Večer ubytování v hotelu. 14. SAN FRANCISCO 160 mil / 250 km Volný den v san Franciscu!! Nezapomeňte se projet slavnou pozemní lanovkou a projít si hlavní ulici nemé- ně slavné čínské čtvrti. Fakultativně Vám nabídneme dal- ší nezapomenutelnou atrakci – let helikoptérou nad san Franciscem, Golden Gate a Alcatrazem. Nepro- meškejte příležitost vidět toto krásné město nejen ze země a z lodi, ale i ze vzduchu!! Odpoledne ještě budete mít možnost si sami přejít slavný Golden Gate… Poté od- jezd do místa ubytování na cestě do los Angeles. /V pří- padě odletu zpět ze san Francisca bude poslední nocleh na stejném místě jako předchozí noc./ 15. LOS ANGELES, odlet domů 260 mil / 410 km Pokračování přejezdu do los Angeles, poslední shop- ping. Dle času Vašeho odletu transfer na letiště a od- let do prahy, fakultativně odlet k pobytu na Havajské ostrovy. 16. přílet do prahy v dopoledních hodinách Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: návštěva filmových studií universal v Hollywoodu plavba po zálivu pod Golden Gate v san Franciscu vstupné do zábavního parku sea World v san Diegu vstupné na letadlovou loď uss midway vstup do pima Air museum v tucsonu (v návštěvní dny) snídaně v ceně zájezdu!! Los Angeles•Hollywood•Beverly Hills•Santa Monica•San Diego•Yuma•Tucson•kaktusové rezervace•Sedona•Grand Canyon•Monument Valley•Lake Powell•Goosenecks•Valley of Gods•Capitol Reef•Grand Staircase of Escalante•Bryce Canyon•Zion•St. George•Las Vegas•Hoover Dam•Valley of Fire•Údolí Smrti•NP Sequoia a Kings Canyon•San Francisco U. S. A. 51AmericA tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce sedmou sezónu16 dnů termín kód celková cena 18.04. – 03.05. AT 135001 69.990 11.07. – 26.07. AT 135002 79.990 19.09. – 04.10. AT 135003 69.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 14× ubytování ve 3*-4* hotelech a motelech - 14× snídaně - pronájem automobilu 4×4 na dobu pobytu v USA - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - parkovné, vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - provozní náklady vozidla (palivo, event. olej) - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) a ve voze 4.600 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) a ve voze 3.200 - sleva pro dítě do 12 let v doprovodu rodičů 15.800 - příplatek za jednolůžkový pokoj 16.800 fakultativní akce: - let letadlem nad Grand Canyonem 3.000 - let helikoptérou nad Grand Canyonem 3.500 - let nad Lake Powell a Rainbow Bridge 2.600 - noční let helikoptérou nad Las Vegas 2.000 - let helikoptérou nad San Franciscem 3.400 - plavba po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu - vstup do filmových studií Universal v Hollywoodu v ceně - prohlídka letadlové lodě Midway v ceně zájezdu - týdenní pobyt na Havajských ostrovech od 19.990 - prodloužení pobytu v USA (odlet ze stejné destinace) 3.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. unikátní zájezd postavený na bázi nejúspěšnějšího a nejpropracovanějšího zájezdu AmericA tours – západ usA – klasický okruh Vám nabízí kromě ohromného množství přírodních scenérií a velké roz- manitosti navštívených míst ještě pořádnou dávku adrenalinu: zájezd absolvujete v pronajatém jeepu jako řidič či spolujezdec!! tomuto schématu je přizpůsoben itinerář – více navštívených míst – mnoh- dy nedostupných pro naše běžné vany, více prašných a nezpevněných cest. V každém jeepu jede jen posádka, která se zná a přihlásila se společně, průvodce má svůj jeep a je ve spojení s ostatními pro- střednictvím vysílaček a pravidelných briefingů ráno, v poledne a večer. jste-li dobrý řidič, manželská dvojice či rodina s max. dvěma dětmi a dobrodružná povaha, tento zájezd je určen pro Vás!! 01. LOS ANGELES 20 mil / 35 km Odlet z Prahy do los Angeles. Po příletu a uvítání na letišti průvodcem America tours. transfer do hote- lu, ubytování. Po krátké instruktáži pak řidiči odjedou do půjčovny pro vozidla. Večer pak všechny čeká orien- tační meeting s průvodcem. 02. SAN DIEGO, YUMA 310 mil / 490 km Časně po ranním briefingu odjezd do san Diega. Orien- tační prohlídka centra města, kde společně navštívíte letadlovou loď midway a ostrov coronado. Zde do- poručujeme Vaší pozornosti zejména hotel Del corona- do, který sloužil jako exteriéry při natáčení slavného fil- mu „Někdo to rád horké“. Pokračování cesty podél pohra- ničních hor s Mexikem do města Yuma v Arizoně. Po uby- tování máte možnost relaxovat u hotelového bazénu a vychutnat horkou pouštní atmosféru. Večer společný bri- efing k programu následujícího dne. 03. NM ORGAN PIPE, TUCSON 360 mil / 570 km Putování krajem obřích kaktusů saguaro do města tuc- son. Cestou návštěva malebného městečka Ajo a průjezd rezervací indiánů kmene papago, návštěva národní- ho monumentu organ pipe cactus, kde absolvujete prv- ní „křest“ na nezpevněných cestách hornatou pouš- tí mezi jedinečnými kaktusovými poli. Po příjezdu uby- tování v hotelu a pro zájemce návštěva „pohřebiš- tě“ letadel a muzea letecké techniky pima Air muse- um /vstup není v ceně/. 04. APACHE TRAIL, SEDONA, FLAGSTAFF 320 mil / 510 km Dnešní den bude bohatý na zážitky a namáhavý pro řidi- če – cesta vede krajem jako vystřiženým z westernových příběhů. Uvidíte divoké kaňony porostlé kaktusy, je- zera v horách, „město duchů“… V podvečer navštíví- me městečko sedona v kraji rudých skal, a poté se ubytu- jeme v hotelu ve Flagstaffu. 05. NP GRAND CANYON, PAGE 220 mil / 350 km Celodenní návštěva národního parku Grand canyon!! Doporučujeme Vám nezapomenutelný fakultativní let le- tadlem nad Grand canyonem nebo jeho alternativu helikoptérou, a návštěvu kina imAX. Odpoledne prů- jezd podél terasy Grand canyonu se zastávkami na vyhlídkách. pokračování přes painted Desert do page, ubytování. 06. MONUMENT VALLEY, LAKE POWELL 330 mil / 530 km Odjezd do monument Valley známého jako kulisa mno- ha westernů. Sami projedete veřejnosti přístupnou část údolípoprašnýchcestách.Dálenavštívíteslavnýskal- ní útvar mexican Hat a neskutečné meandry řeky san juanvestátnímparkuGoosenecks,absolvujetetaképrů- jezd prašnými cestami napříč Valley of Gods – málo známou obdobou monument Valley s naprostým mini- mem návštěvníků a jedinečnými skalními útvary. Po- kračováníkrajinourozervanoukaňonydomístaubytování. 07. NP CAPITOL REEF, BRYCE CANYON 180 mil / 290 km Dnes Vás čeká průjezd národním parkem capitol reef, zÁPad U.S.a. V JeePech zÁPadem V JeePech Po ceSTÁch I neceSTÁch tucson Ajo Yuma palm springs las Angeles monterey san Francisco Fresno sequoia n. p. las Vegas Death Valley zion Bryce canyon Valley of Gods page monument Valley Grand canyon Flagstaffsedona mex. Hat Během zájezdu urazíte cca 3.430 mil (5.480 km) U. S. A. 52 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

oblastí Grand staircase of escalante se dostanete do státního parku kodachrom Basin honosícího se uni- kátními kolmými skalními „tyčemi“ a sloupy, poté do národního parku Bryce canyon. Prohlídka parku do odpoledních hodin, závěrem návštěva inspiration po- int v Bryce np – jedinečného místa za pozdního světla. 08. NP ZION, LAS VEGAS 260 mil / 410 km Odjezd do národního parku zion, jednoho z nejkrásněj- ších národních parků USA. Prohlídka do odpoledních ho- din, poté odjezd do las Vegas, ubytování. Večer v cent- ru města poznáte, proč je las Vegas nazýváno hlavním městem nikdy nekončící zábavy!! 09. LAS VEGAS 15 mil / 25 km celodenní volno v las Vegas!! Můžete na vlastní pěst poznávat atrakce města či relaxovat u hotelového bazénu. Protože však „to pravé“ poskytuje teprve noční rozzářené město, nabízíme Vám v tento den výlet k nejvyšší pře- hradní hrázi světa Hoover Dam na řece colorado, jezeru lake mead /dle počasí koupání/ a do státního parku Valley of Fire – geologického skvostu plného hý- řivých barev hornin s převažující rudou barvou, zkame- nělých kmenů rostlin a indiánských petroglyfů. Večer Vám doporučujeme let helikoptérou nad rozzářeným nočním las Vegas /fakultativně – není v ceně/. 10. NP DEATH VALLEY, FRESNO 460 mil / 730 km Časně odjezd do národního parku Death Valley. Průjezd nejnižším a nejteplejším místem západní polokou- le Vás přesvědčí, že tato pouštní oblast není mrtvou pusti- nou, ale má svoje kouzlo a zajímavou historii. V podvečer příjezd do města Fresno v Kalifornii, ubytování. 11. NP SEQUOIA, NP KINGS CANYON 200 mil / 320 km celodenní návštěva národních parků sequoia a kings canyon – domova jedinečných obřích sekvojí. Během dne absolvujete několik trailů v nejzajímavějších partiíchparků,poznátehistoriiastrochouštěstípotkátety- pického obyvatele hor sierry nevady – černého medvěda baribala. Na své si přijdou řidiči v nekonečných serpenti- nách nad strmými srázy.. Večer návrat do hotelu, nocleh. 12. SAN FRANCISCO 230 mil / 360 km Časně odjezd do san Francisca. Po příjezdu do měs- ta absolvujete orientační okruh městem zahrnující nej- větší atrakce a jedinečné vyhlídky na město – Golden Gate, twin peaks, coit tower, china town, lom- bard street…, poté Vás pozveme na projížďku lodí po zálivu pod slavný Golden Gate a kolem ostrova Al- catraz /v ceně/. Do večerních hodin pak budete mít vol- no k prohlídce Fisherman’s Wharf – nejživějšího turis- tického místa san Francisca. Večer ubytování v hotelu na pobřeží Pacifiku v blízkosti San Francisca. 13. US-1, LOS ANGELES 450 mil / 720 km Celodenní putování po slavné pobřežní silnici číslo 1 do los Angeles. Kromě bezpočtu fantastických přírodních scenérií navštívíte santa cruz, monterey, Big sur, san luis obispo, santa Barbaru… do los Angeles dora- zíme v pozdních večerních hodinách. 14. LOS ANGELES 60 mil / 100 km Dnes Vás čeká celodenní prohlídka los Angeles a okolí. Přejeme našim řidičům, aby toto město s ohrom- ným provozem zvládli!! Nejprve brzy ráno navštívíte Hollywood Boulevard se slavným chinese theatre, a poté se po mulholland Drive přesunete do filmových studií universal /parkovné není v ceně, vstup ano/. Po prohlídce v odpoledních hodinách Vás čeká návštěva Grif- fith observatory, a poté přejezd po sunset Boulevard na santa monica Beach. Do hotelu se obvykle vracíme pozdě večer… 15. LOS ANGELES, odlet domů 20 mil / 35 km Dle času Vašeho odletu odevzdání automobilů, transfer na letiště a odlet do prahy, fakultativně odlet k pobytu na Havajské ostrovy. 16. přílet do prahy v dopoledních hodinách Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: plavba po zálivu pod Golden Gate v san Franciscu návštěva filmových studií v Hollywoodu prohlídka letadlové lodě midway v san Diegu snídaně v ceně zájezdu Los Angeles•Hollywood•Beverly Hills•Santa Monica•San Diego•Yuma•Tucson•kaktusové rezervace•Sedona•Grand Canyon•Monument Valley•Mexican Hat•Goosenecks•Valley of Gods•Page •Lake Powell•Grand Staircase of Escalante•Bryce Canyon•Zion•Las Vegas•Hoover Dam•Valley of Fire•Údolí Smrti•NP Sequoia a Kings Canyon•San Francisco•Monterey•Big Sur•Los Angeles U. S. A. 53AmericA tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce šestou sezónu 01. SAN FRANCISCO 20 mil / 35 km Odlet z prahy do san Francisca. Po příletu a uvítání na letišti průvodcem AmericA tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting s průvodcem. 02. SAN FRANCISCO 40 mil / 70 km Celodenní prohlídka san Francisca zahrnující největší atrakce města, včetně plavby lodí po zátoce pod Gol- den Gate a kolem Alcatrazu, závěrem volno k prohlídce Fisherman’s Wharf. 03. SP HUMBOLDT REDWOOD 290 mil / 460 km Celodenní přejezd do města eureka na pobřeží pacifi- ku, částečně po jedinečné silnici č.1 lemující členité moř- ské pobřeží. Krásná příroda Vás bude provázet celý den. 04. NP REDWOOD 350 mil / 560 km Časně odjezd do národního parku redwood. Absolvuje- te několik trailů mezi nejvyššími stromy světa a odpoled- ne Vás čeká přejezd do města redding jedinečnou příro- dou severní kalifornie. 05. NP LASSEN, LAKE TAHOE 280 mil / 440 km Prvním cílem dne je národní park lassen Volcanic. Budete uneseni vysokohorskou nádherou skalních štítů a jezer doplněnou o projevy vulkanické činnosti – gej- zíry, bahenní vulkány a výrony horké páry z nitra země… pokračování přírodou sierry nevady k vysoko- horskému jezeru lake tahoe. Po několika zastávkách na vyhlídkách cesty kolem jezera budete ubytováni v sou- th lake tahoe. 06. CARSON CITY, RENO 80 mil / 130 km Ráno Vás čeká v případě dobré viditelnosti výjezd gon- dolou na jednu z hor nad jezerem /zimní lyžařský areál Heavenly/ a fantastický výhled na jezero a panoráma si- erry nevady. Po návratu odjezd do hlavního města ne- zájezd pro opravdové turistické labužníky nabízí kombinaci nejznámějších lákadel západu usA s mís- ty méně známými, ale neméně krásnými. jedinečný mix přírodních krás kalifornie, nevady, colorada, utahu a Arizony Vám učaruje!! zÁPad U.S.a. VeLKý oKrUh amerIcKým zÁPadem 16 dnů termín kód celková cena 16.05. – 31.05. AT 135301 68.990 25.07. – 09.08. AT 135302 75.990 05.09. – 20.09. AT 135303 68.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 14× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 14× snídani - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.600 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 13.700 - příplatek za jednolůžkový pokoj 17.300 fakultativní akce: - let letadlem nad Grand Canyonem 3.000 - let helikoptérou nad Grand Canyonem 3.500 - let nad Lake Powell a Rainbow Bridge 2.600 - let helikoptérou nad San Franciscem 3.400 - noční let helikoptérou nad Las Vegas 2.000 - plavba po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu - vstup do filmových studií Universal v Hollywoodu (vč. transferu) 1.900 - týdenní pobyt na Havajských ostrovech od 19.990 - indiv. prodloužení pobytu v USA (odlet ze stejné destinace) 3.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. los Angeles san Francisco lake tahoe laughlin Grand canyon monument Valley np Arches Dinosaur nm park city salt lake city escalante lehmans cave reno np lassen Volcanicnp redwoood Během zájezdu urazíte cca 3.325 mil (5.320 km) U. S. A. 54 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

vady carson city. Po krátké prohlídce centra pokračová- ní do rena – dnešního cíle cesty. Hodně štěstí ve hře v ka- sinech a nočních klubech!! 07. AUSTIN, EUREKA, ELY 320 mil / 510 km Celodenní putování po „nejopuštěnější silnici Ameri- ky“ napříč nevadou do města ely. Lidí zde opravdu neži- je mnoho, ale příroda horských pouští je krásná! 08. NP GREAT BASIN, LEHMAN’S CAVES 330 mil / 520 km Návštěva horského národního parku Great Basin a pro- hlídka jedinečného jeskynního systému lehman’s caves s bohatou krápníkovou výzdobou. Odpoledne pokračová- ní cesty na východ do utahu. Orientační prohlídka cen- tra salt lake city, ubytování. 09. PARK CITY, NM DINOSAUR 250 mil / 400 km Dnes nejprve navštívíte krásné horské městečko park city – dějiště Olympiády 2002, a poté již zamíříte přes cíp státu Wyoming kolem jezera starvation do Dinosaur na- tional monument. Zde se nachází jedno z nejzachova- lejších paleontologických nalezišť s kostrami dinosaurů. Ubytování ve večerních hodinách. 10. NP ARCHES 260 mil / 420 km Časně odjezd na jih do města moab, cestou průjezd sou- těskou řeky colorado. Odpoledne návštěva národního parku Arches – jedinečného skvostu mezi národními par- ky. Nocleh v moabu. 11. ESCALANTE, MEXICAN HAT 250 mil / 400 km Dnešní den je dnem neskutečné krásy pouštní krajiny utahu. Nejprve budete projíždět rozervanou zemí kaňo- nů v povodí řek san juan a Green river přírodní re- zervací escalante, poté budete obdivovat neskutečné sce- nérie a hru barev při přejezdu kaňonů colorada, až do- razíte do Údolí Bohů /Valley of the Gods/ s mohutný- mi skalními věžemi a terasami. V závěru dne ještě uvidí- te neuvěřitelné meandry řeky san juan ve státním parku Goosenecks, a stejně neuvěřitelný přírodní skalní „klo- bouk“ mexican Hat. Ubytování v mexican Hat Village. 12. MONUMENT VALLEY, NP GRAND CANYON 410 mil / 650 km Dopoledne návštěva slavného monument Valley, od- poledne pak navštívíte národní park Grand canyon. K umocnění zážitků Vám doporučujeme fakultativní let le- tadlem nebo helikoptérou nad Grand canyonem. Večer příjezd do laughlinu v nevadě, ubytování a volný večer k návštěvě kasin a nočních klubů. 13. LAKE HAVASU, LOS ANGELES 360 mil / 570 km Časně odjezd podél řeky colorado do města lake Ha- vasu city. Dle počasí možnost koupání v jezeře. Pokra- čování krajem stromů Joshua do los Angeles, cestou ná- vštěva obřího indiánského kasina v poušti nedaleko palm springs. Ubytování ve večerních hodinách. 14. LOS ANGELES 60 mil / 100 km Celodenní prohlídka los Angeles zahrnující největší atrakce města – downtown, Beverly Hills, Hollywo- od, santa monica Beach… Závěrem budete mít mož- nost navštívit slavná filmová studia universal v Hol- lywoodu. Doporučujeme!! 15. LOS ANGELES, odlet domů 25 mil / 45 km Dopoledne dle časových možností shopping, transfer na letiště a odlet do prahy. 16. přílet do prahy Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: plavba po zálivu pod Golden Gate v san Franciscu snídaně v ceně zájezdu!! San Francisco•NP Redwood•NP Lassen Volcanic•Lake Tahoe•Reno•Ely•Lehmans Cave•Salt Lake City•Dinosaur NM•NP Arches•Escalante NM• Natural Bridges NM•Valley of Gods•SP Goosenecks•Mexican Hat•Monument Valley•NP Grand Canyon•Laughlin•Lake Havasu•Morongo•Los Angeles U. S. A. 55AmericA tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce sedmnáctou sezónu zájezd ze zlatého fondu AmericA tours. pohodová cesta protkaná zážitky z návštěvy ohromujících míst. Dojmy z této cesty hned tak nevymizí!! 01. LOS ANGELES 30 mil / 45 km Odlet z Prahy do los Angeles. Po uvítání na letišti prů- vodcem America tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting. 02. LOS ANGELES 60 mil / 100 km Celodenní prohlídka los Angeles zahrnující největ- ší atrakce města – Hollywood, Beverly Hills, Griffith observatory, downtown lA a santa monica Beach. Doporučujeme Vám také navštívit filmová studia uni- versal /vstup není v ceně/. 03. YUMA 340 mil / 540 km Přejezd do města Yuma v jižní Arizoně. Cesta pohořím santa rosa do města milionářů palm springs. Po pří- jezdu do Yumy možnost relaxace u hotelového bazénu nebo navštívit nedaleké indiánské kasino. 04. LAS VEGAS 330 mil / 530 km Cesta podél hranice s Kalifornií do las Vegas v Nevadě. Cestou návštěva lake Havasu city a koupání v jezeře, zastávka ve městečku laughlin. Po příjezdu do las Ve- gas okružní prohlídka města, ubytování a volno k ná- vštěvám kasin a heren. Večer Vás pozveme k účasti na ne- všedním zážitku – letu helikoptérou nad nočním zá- řícím las Vegas /fakultativně/. 05. ROUTE 66, FLAGSTAFF 270 mil / 430 km návštěva nového mostu nad Hoover Dam na řece colorado, dle počasí koupání v jezeru. Pokračování ces- ty do města Flagstaff po slavné route 66 /dle zájmu návštěva jeskynního systému Grand canyon caverns – vstup není v ceně/. V podvečer ubytování v hotelu. 06. NP GRAND CANYON 160 mil / 260 km Celodenní návštěva národního parku Grand canyon. Na- bízíme Vám fakultativně nezapomenutelný let letadlem nebo helikoptérou nad kaňonem a návštěvu kina imAX–obojíjedinečnýzážitek.VpodvečernávštěvaTrading Postu v cameronu, ubytování v navažském tuba city. 07. COLORADO CANYON 230 mil / 370 km Průjezd pouští painted Desert, návštěva marble ca- nyonu řeky colorado a skalních útvarů Vermillion cliffs. Návštěva městečka kanab, v jehož okolí byly na- točeny desítky westernů. V podvečer ubytování v blízkosti národního parku Bryce canyon. PerLy zÁPadU U.S.a. 23 dnů termín kód celková cena 06.06. – 28.06. AT 130501 78.990 18.07. – 09.08. AT 130502 82.990 19.09. – 11.10. AT 130503 78.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 21× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.700 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 3.500 - příplatek za jednolůžkový pokoj 22.900 fakultativní akce: - plavba po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu - let helikoptérou nad San Franciscem a Golden Gate 3.400 - let helikoptérou nad nočním Las Vegas 2.000 - let nad Grand Canyonem vyhlídkovým letadlem 3.000 - let nad Grand Canyonem helikoptérou 3.500 - let nad jezerem Lake Powell a Rainbow Bridge 2.600 - celodenní výlet k jezeru Lake Tahoe 1.500 - týdenní pobyt na Havajských ostrovech od 19.990 - prodloužení pobytu v USA (odlet ze stejné destinace) 3.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. Yellowstone n. p. page los Angeles san Francisco Grand canyon Denver salt lake cityreno Devil\'s tower Farmington Flagstaff Bryce canyon las Vegas Yumapalm springs Great Basin Během zájezdu urazíte cca 5.175 mil (8.280 km) U. S. A. 56 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

08. np BrYce cAnYon, pAGe 95 mil / 150 km Celodenní prohlídka Bryce canyonu. Odpoledne od- jezd prašnými cestami rezervace escalante do městeč- ka page, ubytování. 09. MONUMENT VALLEY, MEXICAN HAT 270 mil / 430 km Ráno Vám doporučujeme absolvovat jedinečný fakultativní let nad jezerem lake powellkeskalnímuobloukurain- bow Bridge.Odjezddomonument Valley,možnostpro- hlídky údolí v jeepech s indiánským průvodcem /není v ceně/. Návštěva skalního útvaru mexican Hat, a poté státního parku Goosenecks, který je tvořen velkolepými meandry řeky san juan. Ubytování ve večerních hodinách. 10. NP MESA VERDE 60 mil / 100 km Celodenní návštěva národního parku mesa Verde /prehistorická indiánská sídliště/, nocleh na stejném místě. 11. DURANGO, SILVERTON 220 mil / 350 km Průjezd zlatokopeckou oblastí státu colorado – městečka Durango a silverton. Zájemci mohou cestu mezi městy absolvovat historickou železnicí /není v ceně/. 12. NP ROCKY MOUNTAIN 330 mil / 530 km Dnes Vás čeká cesta pohořím rocky mountains na vý- chod do Denveru se zastávkami na vychutnání horské pří- rody, a jako vrchol dne návštěva horského národního par- ku rocky mountain. Večer příjezd do Denveru, orien- tační prohlídka centra města a ubytování. 13. DEVIL’S TOWER 460 mil / 730 km Časně odjezd na sever do státuWyoming. Prohlídka slav- né skalní věže Devil’s tower, nocleh v Gillette. 14. NP YELLOWSTONE 380 mil / 610 km Ráno odjezd do národního parku Yellowstone. Cestou průjezd Bighorn national Forest a návštěva města cody. Prohlídka části parku, nocleh. 15. NP YELLOWSTONE, GRAND TETON 260 mil / 415 km Celodenní prohlídka np Yellowstone a Grand teton, nocleh v motelu na cestě do salt lake city. 16. SALT LAKE CITY 220 mil / 350 km Příjezd do salt lake city, po ubytování orientační pro- hlídka centra města, indiv. volno do večerních hodin k prohlídce temple square a okolí. 17. RENO 560 mil / 890 km Časně odjezd přes Velkou solnou poušť do Nevady. Ce- lodenní putování po „nejopuštěnější silnici světa“ do města kasin reno. Večer volno k prohlídce atrakcí města a návštěvě kasin. 18. RENO, LAKE TAHOE 140 mil / 220 km celodenní volno v renu!! Máte možnost vyžití v měs- tě zábavy, fakultativně celodenní výlet k vysokohor- skému jezeru lake tahoe známému jedinečnou vyso- kohorskou přírodou. 19. SACRAMENTO 230 mil / 370 km Časně odjezd napříč sierrou nevadou do san Francis- ca. Krátká zastávka v hlavním městě Kalifornie sacra- mentu. okružní prohlídka san Francisca zahrnující největší atrakce města. Ubytování ve večerních hodinách. 20. SAN FRANCISCO 50 mil / 80 km Dokončení prohlídky města, volno v san Francis- cu!! společná plavba po zálivu pod Golden Gate /vceně/.FakultativněVámnabízímenezapomenutelný let helikoptérou nad san Franciscem a Golden Gate. 21. LOS ANGELES 450 mil / 720 km Celodenní přejezd do počátečního bodu Vaší cesty – Los Angeles. Část cesty absolvujete po legendární silnici čís- lo 1 vinoucí se v nekonečných zákrutech nad pobřežím pacifiku, součástí jsou časté zastávky s jedinečnými sce- nériemi. Po příjezdu do los Angeles ubytování v hotelu. 22. Odlet domů 30 mil / 50 km Dopoledne indiv. volno, poslední shopping, odpoled- ne transfer na letiště a odlet do Prahy. 23. Přílet do Prahy v odpoledních hodinách Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: plavba po zálivu pod Golden Gate v san Franciscu Los Angeles•Hollywood•Palm Springs•Lake Havasu•Las Vegas•Flagstaff•Grand Canyon•Route 66•Marble Canyon•Bryce Canyon•Lake Powell• Monument Valley•NP Mesa Verde•Rocky Mountain•Denver•Devil’s Tower•NP Yellowstone•Salt Lake City•Reno•Lake Tahoe•San Francisco•Los Angeles U. S. A. 57AmericA tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce devatenáctou sezónu 01. LOS ANGELES 20 mil / 30 km Odlet z Prahy do los Angeles. Po uvítání na letišti prů- vodcem America tours Vás čeká transfer do hotelu, uby- tování a orientační meeting. 02. LOS ANGELES 60 mil / 100 km celodenní prohlídka los Angeles zahrnující největ- ší atrakce této metropole – Hollywood, Beverly Hills, Griffith observatory, rodeo Drive… Odpoledne bu- dete mít možnost navštívit filmová studia universal /vstup není v ceně, ale doporučujeme!!/. 03. NP SEQUOIA KINGS CANYON 340 mil / 550 km Velmi časně odjezd na sever do národního parku sequo- ia a kings canyon. Prohlídka parku do večerních hodin, ubytování ve Fresnu. 04. SAN FRANCISCO 220 mil / 350 km Odjezd do san Francisca. Po příjezdu prohlídka hlavních atrakcí města včetněplavby lodí po zálivu pod Golden Gate /v ceně zájezdu/. Ubytování ve večerních hodinách. 05. SAN FRANCISCO 80 mil / 130 km pokračování prohlídkysan Francisca,běhemkterébu- dete mít i dostatek času k samostatným vycházkám. Fakul- tativněVámnabízímenezapomenutelný let helikopté- rou nad san Franciscem a Golden Gate. V podvečer odjezd na sever, nocleh v motelu na trase. 06. NP REDWOOD 390 mil / 620 km Návštěva národního parku redwood na pobřeží pacifi- ku, domova nejvyšších stromů na Zemi. Po prohlídce po- kračování do np crater lake v Oregonu, nocleh v mo- telu na trase. 07. NP CRATER LAKE 410 mil / 650 km prohlídka crater lake, pokračování cesty na sever, noc- leh v motelu na trase. 08. NP MT. RAINIER, SEATTLE 230 mil / 370 km Návštěva np mt. rainier. V odpoledních hodinách pří- jezd do seattle, indiv. prohlídka centra města, ubytování ve večerních hodinách. 09. NP OLYMPIC 370 mil / 590 km Časně odjezd do np olympic na stejnojmenném polo- ostrově. celodenní okruh parkem, odpoledne odjezd lodním trajektem na pevninu a ubytování v motelu. 10. NP NORTH CASCADES 320 mil / 510 km Celodenní putování přírodou severu státu Washington. Průjezd np north cascades, nocleh ve spokane. 11. COEUR D’ALENE NF 470 mil / 750 km Přejezd do národního parku Yellowstone, v podvečer ubytování v Gardineru. 12. NP YELLOWSTONE 160 mil / 250 km celodenní prohlídka Yellowstone – okruh parkem s prohlídkou nejatraktivnějších míst, pozorování bizonů, jelenů a další zvěře. nocleh na stejném místě. 13. NP GRAND TETON 420 mil / 670 km průjezd přírodou np Grand teton, poté odjezd do Denveru, nocleh v motelu na trase. 14. DENVER 250 mil / 400 km Po příjezdu do Denveru ubytování, prohlídka centra měs- taa indiv. volno k odpočinkupoprvnípolovinězájezdu. zájezd, který nabízí milovníkům přírody průřez tím nejlepším, co může americký západ nabídnout. od pouští po ledovce, od mořských pláží po horské štíty. nechte se zlákat k poznání jedinečné rozmani- tosti přírodních zajímavostí západu usA!! nÁrodní ParKy zÁPadU U.S.a. 23 dnů termín kód celková cena 16.05. – 07.06. AT 130701 76.990 06.06. – 28.06. AT 130702 77.990 27.06. – 19.07. AT 130703 79.990 18.07. – 09.08. AT 130704 86.990 08.08. – 30.08. AT 130705 86.990 29.08. – 20.09. AT 130706 79.990 19.09. – 11.10. AT 130707 78.890 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 21× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.700 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 3.500 - příplatek za jednolůžkový pokoj 23.200 fakultativní akce: - plavba lodí po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu - let helikoptérou nad San Franciscem a Golden Gate 3.400 - let nad Grand Canyonem vyhlídkovým letadlem 3.000 - let nad Grand Canyonem helikoptérou 3.500 - let nad jezerem Lake Powell a Rainbow Bridge 2.600 - let helikoptérou nad nočním Las Vegas 2.000 - individuální změna odletu (odlet ze stejné destinace) 3.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. los Angeles san Francisco Grand canyon np sequoia las Vegas Denver Arches rocky mountainBryce zion np redwood crater lake np Yellowstone north cascadesseattle np olympic mt. st. Helens Během zájezdu urazíte cca 3.880 mil (6.200 km) Bestseller !! U. S. A. 58 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

15. NP ROCKY MOUNTAIN 370 mil / 590 km Časně odjezd do národního parku rocky mountain. Průjezd parkem, pozorování zvířat a pěší výlet. Od- poledne odjezd pohořím na západ, nocleh v Grand junction. 16. NP ARCHES 180 mil / 280 km Celodenní návštěva národního parku Arches. Traily k je- dinečným skalním obloukům. Zejména doporučujeme ná- vštěvu světoznámého divu přírody Delicate Arch. Večer příjezd do Green river, ubytování. 17. NP CAPITOL REEF, BRYCE CANYON 230 mil / 370 km Putování na jih přírodou státu Utah. průjezd zemí divo- kých kaňonů přes národní park capitol reef a ca- nyon escalante. Odpolední prohlídka národního parku Bryce canyon známého tisíci pískovcových věžiček, ubytování ve večerních hodinách. 18. NP ZION, LAKE POWELL 250 mil / 400 km Návštěvanárodního parku zion.Průjezdparkem,traily, poté odjezd přes kanab k jezeru lake powell. Dle poča- sí možnost koupání v tomto pouštním jezeru vzniklém přehrazením kaňonu řeky colorado. Nocleh v page. 19. NP GRAND CANYON 430 mil / 680 km Časně odjezd do národního parku Grand canyon. průjezd po jižní terase kaňonu s vyhlídkami s časem k individuálním krátkým trailům. Doporučujeme Vám fa- kultativní let nad Grand canyonem letadlem nebo helikoptérou – nezapomenutelný zážitek!! Odpoledne pokračování cesty do las Vegas. Orientační okruh noč- ním městem, ubytování. 20. LAS VEGAS 20 mil / 30 km celodenní volno v las Vegas!! Využijte volna k od- počinku, nebo Vám nabízíme celodenní fakultativní vý- let do státního parku Valley of Fire, k jezeru lake mead a přehradnímu jezeru lake mead. Večer Vám nabídneme další lahůdku – let helikoptérou nad září- cím las Vegas /fakultativně/. 21. NP DEATH VALLEY 390 mil / 620 km Časně odjezd do slavného Death Valley, nejnižšího a nejteplejšího bodu západní hemisféry. Prohlídka, poté pokračování cesty do los Angeles, ubytování ve večer- ních hodinách. 22. Odlet domů 20 mil / 30 km Dle Vašeho letového plánu transfer na letiště a odlet do Prahy. 23. Přílet do Prahy v odpoledních hodinách Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: plavba po zálivu pod Golden Gate v san Franciscu Los Angeles•Hollywood•NP Sequoia•San Francisco•Crater Lake•Mt. Rainier•NP Olympic•Seattle•North Cascades•Yellowstone•Grand Teton• Rocky Mountain•Denver•Arches•Capitol Reef•Escalante•Bryce Canyon•Zion•Lake Powell•Grand Canyon•Las Vegas•Údolí smrti•Los Angeles U. S. A. 59AmericA tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

9 dnů v nabídce šestou sezónu Las Vegas • Hoover Dam • Oatman • Laughlin • Kingman • Route 66 • Seligman • Flagstaff • NP Grand Canyon • Painted Desert • Page • Vermillion Cliffs • Jacob Lake • Kanab • NP Zion • St. George • SP Valley of Fire route 66 Vás očekává!! projeďte se na motocyklu Harley Davidson po slavné silnici, nechte ožít Vaše sny při průjezdu skalnatou pouští a kaňony amerického západu. 01. LAS VEGAS 15 mil / 25 km Odlet z Prahy do las Vegas. Po příletu a uvítání na letiš- ti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytová- ní a orientační meeting. 02. LAS VEGAS, Mt. CHARLESTON 90 mil / 140 km Dopoledne vyzvednutí motocyklů /typ dle Vašeho výbě- ru v objednávce zájezdu/, odpoledne instruktáž a trénink ovládání motocyklů, krátký výlet na mt. charleston. 03. HOOVER DAM, OATMAN, LAUGHLIN 160 mil / 250 km Počáteční etapa Vaší cesty zaměřená na dokonalé zvlád- nutí motocyklu. Nejprve navštívíte nejvyšší skořepinovou přehradu ne světě Hoover Dam, poté městečko king- man ležící na historické route 66. Odpoledne se přesu- nete pouštními horami do bývalého hornického městečka oatman. Po prohlídce tohoto nesmírně atraktivního mís- ta Vás čeká ubytování v laughlinu – místě konání slav- ného srazu motorkářů river run. 04. ROUTE 66, FLAGSTAFF 200 mil / 320 km Odjezd na východ do města Flagstaff. Část cesty absolvuje- te po slavné route 66. Doporučujeme Vám zastávku v his- torickém seligmanu a v zajímavých jeskyních Grand ca- nyon caverns. Po příjezdu v odpoledních hodinách ubyto- vání,večerdoporučujemenávštěvuslavného„roadhouse“ museum na route 66 procházející městem /živá count- ry a tanec o víkendech, pěkné posezení ve zbytku týdne/. 05. GRAND CANYON, PAGE 215 mil / 340 km Návštěva národního parku Grand canyon /doporučuje- me let nad Grand Canyonem letadlem či helikoptérou/. průjezd podél jižní terasy kaňonu s mnoha vyhlídka- mi, zastávka na tradičním trading post v cameronu, průjezd „malované pouště“, nocleh v page. 06. KANAB, NP ZION 155 mil / 250 km Časně odjezd údolím colorada přes Vermillion cliffs a jacob lake do westernového městečka kanab, poté pokračování prohlídkou národního parku zion, noc- leh v st. George – třetím největším městě utahu. 07. VALLEY OF FIRE, LAS VEGAS 180 mil / 290 km Ráno odjezd do státního parku Valley of Fire – jedineč- ného skvostu pouštní přírody. Park je známý neuvěřitel- nou hrou barev „zpřeházených“ skalních vrstev a indián- skými petroglyfy. Pokračování cesty podél lake mead až do Hendersonu, kde se napojíte na silnici do las Ve- gas. Ubytování v odpoledních hodinách, navrácení mo- tocyklů. 08. Odlet domů Dle času Vašeho odletu transfer na letiště a odlet do prahy. 09. přílet do prahy Váš zájezd ukončí. harLey ToUr neVada, UTah, arIzona a roUTe 66 termín kód celková cena 16.05. – 24.05. AT 135101 79.990 08.08. – 16.08. AT 135102 85.990 03.10. – 11.10. AT 135103 79.990 minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 7× ubytování ve 3* hotelech a motelech - pronájem motocyklu dle vlastního výběru - dopravu zavazadel minivanem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - palivo, parkovné a mýtné za motocykl - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu slevy a příplatky: - sleva pro spolujezdce 13.100 - příplatek za jednolůžkový pokoj 10.400 fakultativní akce: - let helikoptérou nad nočním Las Vegas 2.000 - let nad jezerem Lake Powell a Rainbow Bridge 2.600 - celodenní výlet do Death Valley 2.200 - let nad Grand Canyonem letadlem 3.000 - let nad Grand Canyonem helikoptérou 3.500 - týdenní pobyt na Havajských ostrovech od 19.990 - individuální změna odletu (odlet ze stejné destinace) 3.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. las Vegas Hoover Dam laughlin kingmn Flagstaff Grand canyon page kanab zion Valley of Fire Během zájezdu urazíte cca 1.015 mil (1.620 km) U. S. A. 60 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce šestou sezónu Los Angeles • Fresno • Yosemite NP • Sequoia NP • Lake Tahoe • Reno • Sacramento • San Francisco • Monterey • Santa Barbara 01. LOS ANGELES 25 mil / 40 km Odlet z Prahy do los Angeles. Po příletu a uvítání na letišti průvodcem America tours transfer do hotelu, orientační meeting, aklimatizace. 02. LOS ANGELES, SANTA MONICA 40 mil / 65 km orientační prohlídka hlavních atrakcí los Angeles, Beverly Hills, Hollywoodu. Odpoledne vyzvednutí mo- tocyklů Harley Davidson nebo Honda /typ dle Vašeho výběru v objednávce zájezdu/, odborná instruktáž a tré- nink ovládání, v podvečer krátký výlet na motocyklech do santa monica Beach. 03. CENTRAL VALLEY 220 mil / 350 km Časně odjezd na první – seznamovací etapu Vaší cesty s cílem ve Fresnu. Cesta vede převážně po dálnicích a je- jím cílem je dokonalé seznámení se s motorkou. Odpoled- ne ubytování ve Fresnu, volno k relaxaci u bazénu. 04. NP SEQUOIA / KINGS CANYON 190 mil / 300 km celodenní výlet do národních parků sequoia a kings canyon. Prohlídka parků do večerních hodin, poté ná- vrat do hotelu. 05. NP YOSEMITE 180 mil / 280 km Celodenní návštěva národního parku Yosemite. Pro- hlídka Yosemitského údolí a přejezd horskou silnicí přes tioga pass. V podvečer ubytování v lee Vining. 06. LAKE TAHOE, RENO 190 mil / 300 km Ráno odjezd k lake tahoe – vysokohorskému jezeru v pohoří sierra nevada. okruh kolem jezera, zastáv- ky na vyhlídkách… Odpoledne příjezd do města reno známého svými kasiny a nočními kluby, ubytování. 07. SACRAMENTO 225 mil / 360 km Celodenní přejezd přírodou tahoe national Forest nejprve do hlavního města kalifornie sacramenta, a v podvečer pak příjezd do san Francisca, ubytování. 08. SAN FRANCISCO 50 mil / 80 km celodenní prohlídka san Francisca a jeho největších atrakcí,včetněplavbypozálivupodGoldenGateBridge. 09. MONTEREY 120 mil / 190 km Dopoledne volno v centru san Francisca, poté odjezd do monterey na pobřeží pacifiku, ubytování. 10. US-1 340 mil / 540 km Celodenní krásný, ale náročný přejezd po „nejkrásněj- ší silnici usA“ číslo 1 do los Angeles přes morro Bay, st. louis obispo a santa Barbaru. Ubytování ve ve- černích hodinách. Po návratu dle časových možností ode- vzdání motocyklů. 11. Odlet domů Podle času odletu transfer na letiště a odlet do prahy. 12. přílet do prahy Váš zájezd ukončí. zájezd pro milovníky volnosti a svobody na dvou kolech. projet na motocyklu horské parky sierry ne- vady a členité pobřeží kalifornie je snem každého motorkáře. na moTocyKLech KaLIfornIí a neVadoU 12 dnů termín kód celková cena 06.05. – 17.05. AT 135201 89.990 29.07. – 09.08. AT 135202 94.990 23.09. – 04.10. AT 135203 89.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 10× ubytování ve 3* hotelech a motelech - pronájem motocyklu dle vlastního výběru - dopravu zavazadel minivanem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - palivo, parkovné a mýtné za motocykl - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu slevy a příplatky: - sleva pro spolujezdce 19.300 - příplatek za jednolůžkový pokoj 17.100 fakultativní akce: - plavba po zálivu v San Franciscu v ceně zájezdu K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. los Angeles santa Barbara monterey san Francisco Fresno Bakersfield sequoia np reno lake tahoe sacramento Yosemite np Během zájezdu urazíte cca 1.580 mil (2.530 km) U. S. A. 61AmericA tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Minimálně čtyřdenní pobyt od 3.990 Kč za osobu a noc ve dvoulůžkovém pokoji /zahrnuje transfer z letiště/ Týdenní pobyt od 26.990 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji /zahrnuje transfer z letiště/ Kalkulaci pro Váš pobyt provedeme na vyžádání. Cena závisí na datu, délce pobytu, typu zvoleného pokoje a počtu osob. Dovolujeme si Vám nabídnout opravdovou lahůdku – strávení nevšední dovolené na opravdovém ranči v jižní Arizoně. Tento rodinný ranč, založený v roce 1965, se nachází v jedné z nejmalebnějších končin, kterou jsme si zvykli nazývat „di- voký západ“. Svoji dovolenou prožijete v podhůří pouštních hor blízko města Tucson. Ranč samotný se rozkládá v srdci Sonorské pouště na plo- še cca tří tisíc akrů v sousedství národního parku Saguaro, kterému vé- vodí lesy stejnojmenných kaktusů na úpatí Tucson Mountains. Pohodlné ubytování a zařízení obvyklé u luxusních resortů se prolíná s auten- tickým životem ranče chovajícího stádo dobytka – texaských „long- hornů“, koní a dalších zvířat. Od prvního momentu se budete cí- tit jako součást zdejší velké rodiny – je samozřejmé, že jste sem nepřijeli pouze odpočívat u bazénu, opálit se nebo si zahrát tenis v magickém prostředí. Budete se účastnit vy- jížděk na koních pod dohledem zkušených wranglerů, kteří přizpůsobí rančerské aktivity Vašim požadav- kům, schopnostem a zkušenostem. V ceně pobytu je ubytování ve dvoulůžkovém pokoji /jednolůžkový za příplatek, tří nebo čtyřlůžkový se slevou/, plná penze včetně nealko nápojů, denní aktivity v sed- le /mimo neděle, kdy je dodržován odpočinek pro zvířata/, široká nabídka denních a večerních akti- vit, a využití rekreačního vybavení ranče. Pobyt na ranči White Stallion má mnoho podob. Každá z nich je jedinečná a nezapomenutelná. prožijte dovolenou jinak!!! whITe STaLLIon ranch pobyt na ranči v jižní arizoně od rozednění do tmy máte před sebou život pravého ranče – se všemi kovbojskými aktivitami k dispozici nebo prostě k relaxaci, podle Vašeho přání…

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Výbava ranče pro Vaše pohodlí: - venkovní vyhřívaný bazén - vnitřní sekvojová jacuzzi - osvětlený tenisový kurt - fitness center - tělocvična a sauna - terapeutické masáže /za poplatek/ - sportovní hřiště /volejbal, basket, badminton/ - rekreační indoor centrum /stolní hry/ - kino - bar /alkoholické nápoje nejsou v ceně/ - obchod se suvenýry - knihovna ostatní aktivity: - průvodcované pěší výlety - výlety na krytém voze taženém koňmi - rodeo - vaření v přírodě - večerní barbecue - péče o koně - večeře „z indiánské pece“ Večerní aktivity: - posezení u ohně pod hvězdami - večerní posezení s vypravěčem legend - sledování hvězd teleskopem s výkladem - seznámení se živými zvířaty - country tance - hovory o archeologii - výklad o historii oblasti Atrakce v nejbližším okolí: - golf /13 hřišť v dosahu 30 minut/ - muzeum Sonorské pouště - filmová studia Old Tucson - balónové létání - výlety do pouště v jeepech - národní park Saguaro /sousedí s rančem/ - misijní stanice San Xavier V ceně je zahrnuto: ubytování • kompletní strava • aktivity na ranči • denně vyjížďky na koních ranč vlastní jedno z největších stád koní v Arizoně, a s ním i tým profesionálních wranglerů připravených provázet jezdce všech stupňů dovednosti. Ať jste začátečník, umíte jezdit částečně či jste skvělý jezdec, trail pro Vás a Vašeho koně je vždy k dispozici. Bez ohledu na obtížnost trailu jsou zážitky vždy skvělé!! Aktivity v sedle: vyhlídkové jízdy na koních, výlety v klusu pro zkušené jezdce, výlety do hor, ranní vyjížďky se snídaní, polodenní výlety, celodenní výlety, hnaní stáda skotu, výuka jezdectví /za příplatek/

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

10 dnů v nabídce druhou sezónu Kahului • Iao Valley • Napili • Lahaina • Kihei • NP Haleakala • Wainapanapa SP • Hana haVaJSKé oSTroVy – ostrov maUI 01. KAHULUI 15 mil / 25 km Odlet z Prahy do Kahului. Po uvítání na letišti delegátem America tours transfer do hotelu, ubytování a orien- tační meeting. 02. WAILUKU, IAO VALLEY 40 mil / 65 km Dopoledne volno k relaxaci a aklimatizaci u hotelové- ho bazénu nebo na pláži, odpoledne společně navštívíte správní středisko maui Wailuku a státní park iao Val- ley, důležité místo v historii ostrova. 03. Volný den!! Celodenní volno k rekreaci na pláži nebo u hotelového bazénu. 04. OKRUH OSTROVEM MAUI 150 mil / 240 km Celodenní prohlídku ostrova začnete velmi časně ráno vý- jezdem na vrchol sopky Haleakalá, kde spatříte z výšky bezmála tří a půl kilometru dech beroucí východ slunce. Po prohlídce vrcholových scenérií národního parku bude Vaše cesta pokračovat do městečka Hana cestou se stov- kami serpentin v hustém tropickém pralese. Odměnou Vám bude koupel v moři na pohádkové vulkanické pláži. Cestou zpět ještě navštívíte plážové střediskokihei. Návrat do hotelu v podvečerních hodinách. 05.-07. MAUI volné dny!! celodenní volno k relaxaci na pláži. Fakultativně Vám nabízíme celodenní letecký výlet na sousední ostrov Hawaii nebo oahu s místním průvodcem. 08. Odlet domů 15 mil / 25 km Dopoledne volno k rekreaci. V odpoledních hodinách transfer na letiště a odlet do prahy. 09. Let domů Po přestupu na americkém kontinentu pokračování Va- šeho letu do prahy. 10. přílet do prahy Váš zájezd do ostrovního ráje ukončí. podívat se na Havajské ostrovy je snem snad každého člověka. tento sen Vám může splnit náš zájezd zaměřený na poznání i relaxaci na ostrově maui. poznáte nejzajímavější turistická místa ostrova, bu- dete se slunit na nejkrásnějších plážích, zažijete svítání na vrcholu exotického vulkánu Haleakalá a vy- koupete se na vulkanické pláži obklopené šťavnatým pralesem, naplno nasajete atmosféru Havaje… za solidní cenu Vám umožníme splnění jednoho z Vašich snů!! termín kód celková cena 21.03. – 30.03. AT 135701 59.990 18.04. – 27.04. AT 135702 58.990 16.05. – 25.05. AT 135703 58.990 13.06. – 22.06. AT 135704 59.990 11.07. – 20.07. AT 135705 69.990 08.08. – 17.08. AT 135706 69.990 05.09. – 14.09. AT 135707 58.990 03.10. – 12.10. AT 135708 58.990 31.10. – 09.11. AT 135709 57.990 28.11. – 07.12. AT 135710 62.990 minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 7× ubytování ve 3* hotelu - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 2.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 13.900 fakultativní akce: - okružní prohlídka ostrova Maui v ceně zájezdu - individuální návštěva okolních ostrovů od 8.900 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. atrakce v ceně: okružní prohlídka ostrova maui Během zájezdu urazíte cca 220 mil (350 km) U. S. A. 64 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

haVaJSKé oSTroVy – ostrov oahU Ostrov Oahu • Honolulu • Waikiki • Pearl Harbor • ananasové plantáže • Sunset Beach • Blowing Hole • SP Hanauma Bay • Diamond Head • Pali Lookout • možnost návštěv sousedních ostrovů 01. HONOLULU 15 mil / 25 km Odlet z Prahy do Honolulu. Po uvítání na letišti delegá- tem America tours transfer do hotelu v těsné blízkos- ti světoznámé pláže Waikiki, ubytování a orientační meeting. 02. PEARL HARBOR, WAIKIKI 40 mil / 65 km Dopoledne návštěva památníku křižníku uss Arizo- na v pearl Harbor a prohlídka centra Honolulu s vý- kladem o historii Havajských ostrovů, odpoledne in- div. volno. 03. WAIKIKI volný den!! celodenní volno k rekreaci na pláži nebo u hote- lového bazénu. Také se můžete vydat do ulic Waikiki a objevit jejich kouzlo a přátelskou atmosféru… 04. OKRUH OSTROVEM OAHU 130 mil / 210 km celodenní okružní prohlídka ostrova oahu, bě- hem které poznáte nejenom největší atrakce ostrova, ale i malebné vesničky a tichá zákoutí – dnes Vás čeká vše od šťavnatého pralesa po koupání na jedinečných plážích!! 05.-07. WAIKIKI volné dny!! celodenní volno k relaxaci na pláži. Fakultativně Vám nabízíme celodenní letecký výlet na sousední ostrov dle Vašeho výběru /kauai, maui nebo Hawaii/ s místním průvodcem. 08. Odlet domů 15 mil / 25 km Dopoledne volno k rekreaci. V odpoledních hodinách transfer na letiště a odlet do prahy. 09. Let domů Po přestupu na americkém kontinentu pokračování Va- šeho letu do prahy. 10. přílet do prahy Váš zájezd do ostrovního ráje ukončí. podívat se na Havajské ostrovy je snem snad každého člověka. tento sen Vám může splnit náš zájezd zaměřený na poznání i relaxaci na ostrově oahu. poznáte nejzajímavější turistická místa ostrova, pro- jdete se po bulvárech Honolulu, okusíte pláže Waikiki a nasajete do sebe atmosféru Havaje… za so- lidní cenu Vám umožníme splnění jednoho z Vašich snů!! termín kód celková cena 07.03. – 16.03. AT 131201 57.990 04.04. – 13.04. AT 131202 57.990 02.05. – 11.05. AT 131203 57.990 30.05. – 08.06. AT 131204 57.990 27.06. – 06.07. AT 131205 59.990 25.07. – 03.08. AT 131206 67.990 22.08. – 31.08. AT 131207 67.990 19.09. – 28.09. AT 131208 58.990 17.10. – 26.10. AT 131209 57.990 14.11. – 23.11. AT 131210 57.990 26.12. – 04.01. AT 131211 69.990 minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 7× ubytování ve 3* hotelu - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 2.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 13.600 fakultativní akce: - okružní let helikoptérou nad ostrovem Oahu 3.900 - návštěva památníku USS Arizona v Pearl Harbor v ceně zájezdu - okružní prodhlídka ostrova Oahu v ceně zájezdu - individuální návštěva okolních ostrovů od 8.900 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. atrakce v ceně: okružní prohlídka ostrova oahu návštěva památníku uss Arizona v nabídce sedmnáctou sezónu10 dnů Během zájezdu urazíte cca 200 mil (320 km) U. S. A. 65AmericA tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce šestnáctou sezónu nabízíme Vám poznat čtyři hlavní havajské ostrovy. Díky odlišnému stáří je každý ostrov unikátní – svojí geologickou stavbou i vývojem rostlin. seznámíme Vás s historií i současností ostrovů, zhlédnete jejich největší přírodní zajímavosti a budete mít i dostatek času k relaxaci na krásných plážích. Dovo- lená na Havaji byla a vždy bude dovolenou v ráji !! 01. OAHU 20 mil / 35 km Odlet z Prahy do Honolulu. Po uvítání na letišti průvod- cem AT transfer do hotelu na Waikiki, ubytování. 02. PEARL HARBOR, WAIKIKI 25 mil / 40 km Orientační meeting s průvodcem, seznamovací vy- cházka po Waikiki. Odpoledne návštěva památníku křižníku uss Arizona v přístavu pearl Harbor spo- jená s prohlídkou centra Honolulu. 03. OKRUH OAHU 100 mil / 160 km Celodenní okružní prohlídka ostrova oahu zahrnující vulkanický kráter Diamond Head, Hanauma Beach, Blowing Hole, sunset Beach, ananasové plantáže a další zajímavosti. 04. WAIKIKI 10 mil / 15 km Volno k indiv. rekreaci, fakultativně celodenní výlet na ostrov molokai. 05. KAUAI 25 mil / 40 km Odlet do lihue na ostrově kauai, transfer do hotelu, ubytování. relaxace u hotelového bazénu nebo na pláži, fakultativně let helikoptérou nad ostrovem. 06. OKRUH KAUAI 170 mil / 270 km Celodenní prohlídka ostrova kauai. Jedinečná příro- da deštného pralesa v horách ostrova, Waimea canyon přezdívaný „Grand Canyon Pacifiku“, vyhlídka do kala- lau Valley, památník jamese cooka, maják kilauea, divoké pláže u města princeville… 07. RELAXACE NA PLÁŽI Volný den k odpočinku a relaxaci na pláži či u hote- lového bazénu. Doporučujeme Vám fakultativní let heli- koptérou nad ostrovem kauai, který poskytuje neopa- kovatelnépohledydomíst,kdebylnatáčenfilmJurskýpark. PerLy haVaJSKých oSTroVŮ 16 dnů termín kód celková cena 26.12. – 10.01. AT 132407 106.490 04.04. – 19.04. AT 132401 93.990 27.06. – 12.07. AT 132402 93.990 22.08. – 06.09. AT 132403 93.990 17.10. – 01.11. AT 132404 93.990 26.12. – 10.01. AT 132405 108.990 Návštěva a prohlídky jednotlivých ostrovů a relaxační dny mo- hou být uskutečněny v jiném pořadí, než je uvedeno v itineráři. minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 13× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - poplatky za zavazadla při přeletech mezi ostrovy /cca 25 USD za kus a let/ - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 7.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 23.400 fakultativní akce: - celodenní výlet na ostrov Molokai s průvodcem (min. 4 osoby) 11.600 - let helikoptérou nad ostrovy Kauai nebo Hawaii 4.600 - celodenní výlet do města Hana na ostrově Maui (min. 4 osoby) 2.200 - výlet jeepem na vrchol sopky Mauna Kea (min. 3 osoby) 3.900 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. Během zájezdu urazíte cca 890 mil (1.430 km) U. S. A. 66 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

OAHU: Honolulu •Waikiki •křižník USS Arizona •Pearl Harbor •KAUAI: Waimea Canyon •James Cook Monument •Princeville HAWAII: Kona•Akaka Falls•Hilo•NP Volcanoes•Kilauea Volcano•Mauna Kea•MAUI: Kahului•Haleakala•Hana•Lahaina 08. HAWAII, KAILUA-KONA 20 mil / 35 km Odlet do kony na ostrově Hawaii – Velkém Ostrově. Transfer do hotelu, ubytování a volno k relaxaci u bazé- nu nebo k toulkám po přístavním městečku kailua kona. 09. OKRUH HAWAII 260 mil / 410 km Velmi časně odjezd k celodennímu okruhu ostrovem Hawaii. Návštěva fascinujících vodopádů Akaka obklo- pených pralesem plným květin a vůní, centra města Hilo a památníku sjednotitele Havajských ostrovů krále ka- mehamehy. Zde Vám nabídneme fakultativní let nad činným vulkánem kilauea, lávovými proudy a místy, kde se žhavá láva vlévá do moře. Naše cesta dále pokra- čuje do národního parku Volcanoes. Zdejší vulkán ki- lauea je nejdéle nepřetržitě aktivní sopkou v lidských dě- jinách, a jeho kráter puu-oo chrlí stále lávu po úbočí hory do nedalekého moře… Pro dobrodružné povahy je možnost pěšího výletu až k lávovému proudu. Kromě čin- ného vulkánu zde uvidíte také jedinečný lávový tubus, tropickým pralesem pokryté sopečné krátery a s trochou štěstí uvidíte i některého ze vzácných ptáků obývajících zdejší jedinečnou přírodu. Do hotelu se navrátíte v pozd- ních hodinách. 10. KAILUA-KONA 10 mil / 15 km Celodenní individuální volno k relaxaci u bazénu nebo na pláži. Doporučujeme šnorchlování s pozoro- váním korálových ryb a mořských želv. Odpoledne Vám nabídneme možnost výletu jeepem na vrchol sopky mauna kea /4527 metrů nad mořem/. Nikde jinde na světě nelze automobilem v tak krátkém čase zdolat tak veliké převýšení a málokterý výhled je tak úchvatný jako pohled na západ slunce do pacifiku vysoko nad mraky… Tato akce ale není vhodná pro osoby citlivé na změny at- mosférického tlaku. 11. MAUI, KAHULUI 40 mil / 65 km Odlet do kahului na ostrově maui. Transfer do hote- lu, ubytování a zbytek dne volno k relaxaci na pláži nebo u bazénu. 12. NP HALEAKALA 160 mil / 255 km Velmi časně ráno odjezd do národního parku Hale- akala. Zhlédnutí východu slunce z vrcholu stejnojmenné sopky. Cestou zpět návštěva kahului a přírodní rezervace iao Valley a osady kihei, koupání na tamních plážích. Odpoledne návrat do hotelu. 13. NAPILI BAY 10 mil / 15 km Celodenní volno k relaxaci na hotelové pláži s výhle- dem na ostrov molokai. Fakultativně celodenní výlet do městečka Hana – silnice s tisíci zatáčkami kopírující členité pobřeží ostrova s fantastickou tropickou přírodou. Koupání pod vodopádem a na vulkanické pláži pod pal- mami. Návrat v pozdních hodinách. 14. Odlet domů 30 mil / 50 km Volno do odpoledních hodin, poté transfer na letiště a od- let do prahy. 15. Po přestupu v USA pokračování letu do Prahy. 16. přílet do prahy v poledních hodinách. U. S. A. 67AmericA tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce čtrnáctou sezónu 01. VANCOUVER /SEATTLE/ 40 mil / 65 km Odlet z Prahy do seattle /usA/ nebo Vancouveru /ka- nada/. Po uvítání na letišti průvodcem America tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting. 02. OKANAGAN VALLEY 320 mil / 510 km Časně odjezd podél řeky okanagan polopouštní kraji- nou ke stejnojmennému jezeru, dle počasí koupání. Od- poledne příjezd do města kelowna, prohlídka rezidenč- ní čtvrti a ubytování. 03. MT. REVELSTOKE, NP GLACIER 230 mil / 360 km Odjezd do města revelstoke, návštěva horského parku mt. revelstoke, trail kvetoucí horskou přírodou. Pokra- čování přes národní park Glacier do městečka Golden ztraceného mezi horami, ubytování. 04. NP KOOTENAY, CALGARY 230 mil / 360 km Průjezd přes radium Hot springs do národního parku kootenay, prohlídka do odpoledních hodin. V podvečer příjezd do calgary, ubytování. 05. NP BANFF 90 mil / 140 km Dopoledne prohlídka centra calgary, poté odjezd přes canmore /zde Vám nabízíme fakultativní let helikopté- rou nad horami NP Banff/ do slavného městečka Banff, ubytování. Doporučujeme Vám navštívit zdejší horké prameny s jedinečnou vyhlídkou na okolní horské štíty!! poznejte nejznámější národní a státní parky kanadských provincií British columbia a Alberta v našem atraktivním zájezdu, nechte se unést jedinečnou krásou kanadské přírody!! nÁrodní ParKy zÁPadní Kanady 12 dnů termín kód celková cena 19.05. – 30.05. AT 132701 72.990 15.07. – 26.07. AT 132702 79.990 23.09. – 04.10. AT 132703 72.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 10× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 10× snídani - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 5.400 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 3.700 - příplatek za jednolůžkový pokoj 19.800 - snídaně v ceně zájezdu!! fakultativní akce: - let hydroplánem nad Vancouverem 2.400 - let helikoptérou nad pohořím Rocky Mountains 3.600 - plavba na raftu po řece Athabasca v ceně zájezdu - plavba po zálivu na kolesovém parníku v ceně zájezdu - indiv. prodloužení pobytu v Kanadě (odlet ze stejné destinace) 3.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. Vancouver kamloops mt. robson Yoho n. p. kelowna calgary Glacier n. p. Banff jasper kootenay n. p.Whistler Během zájezdu urazíte cca 1.770 mil (2.830 km) 68 WWW.AmericAtours.cz KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Vancouver • Kelowna • Mt. Revelstoke • Golden • Kootenay • Calgary • Banff • peřeje Kicking Horse • Lake Louise • Peyto Lake • ledovec Athabasca • Jasper • Mt. Robson • Kamloops • Hope • Vancouver 06. NP BANFF, NP YOHO 140 mil / 220 km Dopoledne návštěva jedinečných jezer lake louise a moraine lake v národním parku Banff, poté od- jezd do národního parku Yoho. prohlídka peřejí kic- king Horse a vodopádů takakkaw. Ubytování ve ve- černích hodinách. 07. NP JASPER 130 mil / 200 km Celodenní prohlídka národního parku jasper. Ná- vštěva jedinečného jezera peyto lake a slavného ledov- ce Athabasca, prohlídka městečka jasper. Zde Vás po- zveme k výletu na raftech po řece Athabasca /v ceně zájezdu/. 08. MT. ROBSON 300 mil / 480 km Ráno výjezd proslulou lanovkou na vrchol nad měs- tem a zhlédnutí fantastického panoráma hor /jízdné la- novkou není v ceně/. Pokračování cesty do provinčního parku mt. robson, trail a pozorování zvěře. Ubytování v podvečer. 09. WHISTLER 190 mil / 300 km Celodenníputováníkrásnoupřírodoukanadskýchhoraje- zer do dějiště zimní olympiády 2010 – horského středis- ka Whistler. Po příjezdu orientační prohlídka a ubytová- ní. Večer strávíte v relaxační atmosféře slavného městečka. 10. VANCOUVER 100 mil / 160 km Ráno odjezd do Vancouveru. celodenní prohlídka za- hrnující největší atrakce tohoto velkoměsta, včetně návště- vy stanley parku a lynn Valley s ojedinělým visutým mostem. Fakultativně Vám nabízíme nezapomenutelný let hydroplánem nad městem a mořskou zátokou, a plavbu na kolesovém parníku po zálivu. 11. Odlet domů Možnost posledních nákupů, dle Vašeho letového plánu transfer na letiště a odlet do Prahy. 12. přílet do prahy Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: plavba na kolesovém parníku ve Vancouveru plavba na raftu po řece Athabasca snídaně v ceně zájezdu!! 69AmericA tours 2013 KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce desátou sezónu zájezd z kategorie bestsellerů. nejdetailnější možnou formou Vás seznámí s přírodou západní kana- dy a jejími zvířecími obyvateli, nabídne Vám poznání nejenom nejkrásnějších partií Britské colum- bie a Alberty, ale dovede Vás i na ostrov Vancouver – přírodní klenot… průjezd lodí slavnou inside passage jen umocní Vaše dojmy. připravte se na silný cestovatelský zážitek!! 01. VANCOUVER 40 mil / 65 km Odlet z Prahy do seattle /USA/. Po uvítání na letišti prů- vodcem America tours transfer do hotelu ve Vancouveru, ubytování a orientační meeting. 02. VANCOUVER 25 mil / 40 km celodenní prohlídka Vancouveru zahrnující největší atrakce tohoto velkoměsta, včetně návštěvy stanley par- ku a lynn Valley s jedinečným visutým mostem. Fakulta- tivně Vám nabízíme nezapomenutelný let hydroplánem nad městem a mořskou zátokou, a plavbu na kole- sovém parníku po zálivu. 03. KELOWNA 290 mil / 460 km Časně odjezd podél řeky okanagan polopouštní kraji- nou ke stejnojmennému jezeru, dle počasí koupání. Od- poledne příjezd do města kelowna, prohlídka rezidenč- ní čtvrti a ubytování. 04. NP MT. REVELSTOKE, NP GLACIER 230 mil / 360 km Odjezd do města revelstoke, návštěva horského parku mt. revelstoke, trail kvetoucí horskou přírodou. Pokra- čování přes národní park Glacier do městečka Golden ztraceného mezi horami, ubytování. 05. NP YOHO, CALGARY 190 mil / 300 km Odjezddonárodníhoparku Yoho.prohlídkapeřejí kic- king Horse a vodopádů takakkaw. odpoledne pří- jezd do calgary, orientační prohlídka města, ubytování. 06. NP BANFF 100 mil / 160 km Odjezd přes canmore /možnost letu nad horami ná- rodního parku Banff/ do slavného městečka Banff. Cestou Vás pozveme k plavbě lodí po jezeře minne- wanka – relaxační plavba s úchvatnými výhledy na hor- PerLy zÁPadní Kanady 15 dnů termín kód celková cena 30.05. – 13.06. AT 131901 82.990 27.06. – 11.07. AT 131902 83.990 25.07. – 08.08. AT 131903 91.990 10.09. – 24.09. AT 131904 83.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 13× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 13× snídani - dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 5.600 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 3.500 - příplatek za jednolůžkový pokoj 23.200 fakultativní akce: - let hydroplánem nad Vancouverem 2.400 - let helikoptérou nad pohořím Rocky Mountains 3.600 - plavba po zálivu Vancouver v ceně zájezdu - plavba na raftu ro řece Athabasca v ceně zájezdu - plavba po jezeře Minnewanka (NP Banff) v ceně zájezdu - let helikoptérou nad Rocky Mountains 3.600 - výlet na rychlém člunu za kosatkami a velrybami v ceně zájezdu K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. prince rupert port Hardy Victoria Vancouver kelowna np Yoho prince George mt. robson np jasper np Banff calgary Během zájezdu urazíte cca 2.255 mil (3.600 km) Bestseller !! 70 WWW.AmericAtours.cz KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

ské velikány kolem /v ceně zájezdu/. Ubytování v Banffu ve večerních hodinách. 07. NP BANFF, NP JASPER 130 mil / 200 km Dopoledne návštěva jezer lake louise a moraine lake v národním parku Banff, odpoledne návštěva kouzel- ného jezera peyto lake a slavného ledovce Athabas- ca. Ubytování ve večerních hodinách. 08. NP JASPER 130 mil / 200 km Celodenní prohlídka národního parku jasper včetně stejnojmenného městečka. Zde Vás pozveme k plavbě na raftu po řece Athabasca krajem neporušené velehor- ské přírody!!/v ceně/ 09. PP MT. ROBSON 270 mil / 430 km Ráno v případě solidního počasí výjezd proslulou la- novkou na vrchol nad městem a zhlédnutí nádherného panoráma hor /jízdné lanovkou není v ceně/. Pokračová- ní cesty do provinčního parku mt. robson, trail a pozo- rování zvěře. V podvečer příjezd do prince George, uby- tování. 10. PRINCE RUPERT 450 mil / 720 km Dnes Vás čeká celodenní přejezd úžasnou přírodou Britské columbie do téměř od světa odříznutého měs- ta prince rupert. Cestou dávejte dobrý pozor na četné medvědy, losy a jeleny!! 11. INSIDE PASSAGE celodenní plavba Velmi časně se nalodíte na lodní trajekt, kterým absolvu- jete celodenní průjezd jednou z nejkrásnějších vod- ních cest světa – inside passage. Nechte se unést krá- sou okolní, naprosto nedotčené přírody, pozorujte typické obyvatele zdejších fjordů – vydry, kosatky, běluhy, vor- vaně… V pozdní večer příjezd do port Hardy na ostro- vě Vancouver, ubytování. 12. VANCOUVER ISLAND 310 mil / 490 km Celodenní přejezd ostrovem Vancouver do hlavního města Britské Columbie Victoria. Po dni na cestě krásnou přírodou Vám jistě přijde vhod odpolední prohlídka to- hoto krásného města. Ubytování ve večerních hodinách. 13. VICTORIA 90 mil / 140 km Dopoledne Vás pozveme na zajímavý výlet na člunu za kosatkami – typickými obyvateli zdejších vod /v ceně zájezdu/. Fakultativně Vám nabízíme let hydroplánem nad Victorií a pobřežím ostrova Vancouver. Odpoledne pak bude následovat odjezd trajektem na území usA a transfer do hotelu, ubytování ve večerních hodinách. 14. Odlet domů Dle Vašeho letového plánu indiv. Volno, shopping, transfer na letiště do seattle a odlet do Prahy. 15. přílet do prahy v odpoledních hodinách. atrakce v ceně: plavba na kolesovém parníku ve Vancouveru plavba na raftu po řece Athabasca výlet na člunu za kosatkami a velrybami plavba po jezeře minnewanka snídaně v ceně zájezdu!! Vancouver•Kelowna•Mt. Revelstoke•Golden•Calgary•Banff•peřeje Kicking Horse•Lake Louise•Peyto Lake•ledovec Athabasca •Jasper•Mt. Robson•Prince George•Prince Rupert•průjezd lodí Inside Passage•Ostrov Vancouver•Victoria•Vancouver 71AmericA tours 2013 KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce dvanáctou sezónu 01. ANCHORAGE 10 mil / 16 km Odlet z prahy do Anchorage. Dle použitého leteckého spoje přílet do Anchorage v pozdních nočních hodinách nebo přenocování na cestě v tranzitním hotelu. 02. WHITTIER, PRINCE WILLIAM SOUND 130 mil / 210 km Dopoledne volno k odpočinku po náročné cestě /v pří- padě noclehu en route přílet dopoledne/, poté odjezd k návštěvě městečka Whittier ukrytého za neprostup- nou hradbou hor pokrytých ledovci, kde jediným spoje- ním s civilizací je několik mil dlouhý tunel. Cestou ná- vštěva ledovce portage, pozorování lososů na poto- ce, vycházka v národním parku Gugach.. Ve Whitti- eru Vás pozveme k nádherné plavbě do národního parku prince William sound, kde budete moci spatřit kosatky, lvouny, velryby, vydry a další zástupce vodní říše, a uvidíte také obrovité ledovce sunoucí se z hor do mořských fjordů... Večer návrat do Anchorage. 03. ANCHORAGE, DENALI RANGE 250 mil / 400 km Dopoledne návštěva centra Anchorage, prohlídka největšího přístavu hydroplánů na světě. Odjezd do národního parku Denali – prohlídka Denali Village a ubytování v Healy. 04. DENALI NATIONAL PARK 130 mil / 210 km Celodenní túra do národního parku Denali busem správy parku – pozorování medvědů grizzly, losů, je- lenů caribou a dalších zvířat. Nocleh na stejném místě. 05. DENALI Hwy, WRANGELL-St. ELIAS RANGE 350 mil / 560 km Celodenní přejezd po prašné Denali Highway – jedi- nečnápříležitostkpozorovánídivokýchzvířata fantastic- ké přírodní scenérie!! Večer po průjezdu oblastí národ- ního parku Wrangell – st. elias ubytování v osadě tok. poznejte neopakovatelnou krásu drsné severské přírody od Aljašky po Vancouver! od divočin poloo- strova kenai a úchvatných ledovců dalekého severu, přes inside passage až po krásnou Victorii, pul- sující Vancouver a průmyslový seattle. krásná cesta se spoustou skvostných cestovatelských zážitků. z anchoraGe do VancoUVerU 17 dnů termín kód celková cena 12.06. – 28.06. AT 133001 96.990 10.07. – 26.07. AT 133002 104.990 26.08. – 11.09. AT 133003 97.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 15× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 6.800 - příplatek za jednolůžkový pokoj 27.600 fakultativní akce: - let hydroplánem nad Vancouverem 2.400 - lodní výlet do národního parku Prince William Sound v ceně zájezdu K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. Vancouver Whittier Anchorage n. p. Denali tok Dawson city Whitehorse Watson lake port Hardy prince rupert Hyder Victoria Během zájezdu urazíte cca 3.160 mil mil (5.060 km) 72 WWW.AmericAtours.cz U. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Anchorage•Whittier•Prince William Sound•NP Denali•Wrangell Range•Tok•Top of the World Hwy•Dawson•peřeje Five Fingers• Whitehorse•Skagway•Watson Lake•Stewart•Hyder•Prince Ruppert•Inside Passage•Port Hardy•Victoria•Vancouver•Seattle 06. TOP OF THE WORLD 210 mil / 330 km Dnes Vás čeká zlatokopecká cesta – top of the World Highway. Navštívíte jedinou osadu na dnešní cestě – chicken. Budete pozorovat losy a jeleny ve volné příro- dě, a opět se necháte unést jedinečností přírodních scené- rií… Odpoledne překročíte hranice kanady nejsever- nějším hraničním přechodem v USA, a v podvečer se tra- jektem přepravíte přes řeku Yukon do slavného Daw- son city. Po ubytování Vám doporučujeme představení v místním kabaretu Diamond tooth Gerties!! Pro ty z Vás, kteří neznají únavu, máme připravenu noční ná- vštěvu the Dome – kopce nad městem, kde v létě o půl- noci svítí slunce… 07. DAWSON CITY 50 mil / 80 km odpočinkový den v Dawson city!! Dopoledne si sami užijte atmosféry slavného zlatokopeckého města – na- vštivte prodejnu zlata a potěžkejte si v ruce zlatý nug- get… odpoledne absolvujete s průvodcem okruh po slavných nalezištích na potocích Bonanza, eldora- do a Hunker creek, a budete mít možnost si sami zkusit narýžovat zlato na záboru číslo 6 na Bonanze!! Ve- čer společně navštívíte hrob slavného českého polár- níka jana Welzla na dawsonském hřbitůvku.. 08. WHITEHORSE 340 mil / 540 km Časně odjezd do Whitehorse – hlavního města pro- vincie Yukon. Cestou mimo jiných zajímavostí uvidí- te slavné peřeje Five Fingers. Prohlídka centra měs- ta, ubytování. Fakultativně Vám nabízíme plavbu na lodi mV schwatka po řece Yukon pověstným mi- les canyonem. 09. SKAGWAY, WATSON LAKE 430 mil / 690 km Vaše cesta dnes zamíří do městečka skagway leží- cího na konci hlubokého mořského fjordu. Zavzpomínejte si na doby zlaté horečky cestou přes White pass a po- hledem na slavný chilcootský průsmyk. Z kraje medvě- dů a horských jezer budete pokračovat přes osadu car- cross do Watson lake – městečka proslulého svým „le- sem cedulí“. Kdo nejdříve objeví ceduli America tours? 10. CASSIAR RANGE, HYDER 410 mil / 650 km Dnes Vás čeká náročný, ale krásný den – dále budete po- kračovat neporušenou přírodou Britské columbie přes osady cassiar, Dease lake a iskut do místa noclehu ve velmi osamělém městečku stewart. Cesta k němu je však lemována tak krásnými ledovci, že toto místo nelze vynechat… další atrakcí dne bude podvečerní návštěva osady Hyder – územně náležející Aljašce, ale bez jaké- hokoliv pozemního spojení s ní. My zde budeme pozoro- vat lososy na potoce salmon creek a navštívíme i po lososech nazvaný ledovec. Nocleh ve stewartu. 11. PRINCE RUPERT 290 mil / 460 km Pokračování cesty na jih po cassiar Highway. Počítejte se spatřením mnoha černých medvědů baribalů, jejichž počet je ve zdejší přírodě velmi vysoký. Hory a jezera Vás budou provázet celým dnešním dnem – až do příjez- dudoměstaprince rupert.Totoměstotéměřodříznutéod civilizace je nejsevernějším přístavem na západě kanady. 12. INSIDE PASSAGE celodenní plavba Velmi časně se nalodíte na palubu trajektu. Čeká Vás ce- lodenní plavba jednou z nejkrásnějších vodních cest světa – slavnou inside passage. Od rozednění do tmy budete sledovat krásné pobřežní scenérie, pátrat na hladině po velrybách, kosatkách, běluhách a dal- ších vodních zvířatech, která mají domov ve zdejších fjor- dech. Pozdě večer příjezd do města port Hardy na ostro- vě Vancouver, ubytování. 13. VICTORIA 320 mil / 500 km Celodenní přejezd ostrovem do města Victoria – hlavní- ho města Britské columbie. Cestou opět pozorování zví- řat v přírodě, zejména černých medvědů a mořských orlů, návštěva města nanaimo. V odpoledních hodinách ubytování a prohlídka centra Victorie. 14. VANCOUVER 70 mil / 110 km Dopoledne indiv. volno v centru Victorie, poté odjezd lod- ním trajektem na pevninu do osady tsawassen, a od- tud do Vancouveru. Po ubytování Vás čeká prohlídka Vancouveru do večerních hodin – canada place, Gas town, stanley park, visutý lynn Bridge… Fakultativ- ně Vám doporučujeme dobrodružný let hydroplánem nad Vancouverem. 15. VANCOUVER, SEATTLE 170 mil / 260 km Volno v centru Vancouveru do odpoledních ho- din, poté odjezd do seattle. Ubytování ve večerních hodinách. 16. Odlet domů Dopoledne dle času odletu poslední shopping, relaxace po náročném zájezdu, poté transfer na letiště a od- let do prahy. 17. přílet do prahy Váš krásný zájezd ukončí. atrakce v ceně: lodní výlet do národního parku prince William sound 73AmericA tours 2013 U. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce patnáctou sezónu Bestseller pro milovníky přírody! náš zájezd Vám nabízí průřez přírodou západní kanady a Aljašky od pacifického pobřeží přes národní parky rocky mountains až po aljašské hory a mořské fjordy. Drsná severská příroda plná divokých zvířat Vás nemůže zklamat!! 01. SEATTLE 60 mil / 100 km Odlet z Prahy do Seattle. Po uvítání na letišti průvodcem America tours transfer do hotelu, ubytování a orientač- ní meeting s průvodcem. 02. VANCOUVER 130 mil / 210 km Časně odjezd do Vancouveru. Po ubytování následuje pro- hlídkaVancouveruzahrnujícínejvětšíatrakceměsta–Gas town, canada place, stanley park, lions Gate a slav- ný visutý most lynn Bridge… Fakultativně Vám nabízí- me nezapomenutelný let hydroplánem nad městem a okolím a plavbu lodí po zálivu okolo Vancouveru. 03. KAMLOOPS, REVELSTOKE 350 mil / 560 km Časně odjezd na východ do rocky mountains. Zastávka v kamloops, ubytování v hotelu v revelstoke. 04. NP YOHO, NP BANFF 220 mil / 350 km Průjezd krásnou přírodou národních parků Glacier, Yoho a Banff. Návštěva peřejí kicking Horse a vodopádů takakkaw, jezer lake louise a moraine lake. Nocleh ve známém městečku Banff. 05. NP JASPER 200 mil / 320 km Celodenní průjezd po tzv. Glacier Highway lemované přírodou plnou horských štítů a ledovců. Návštěva jezera Peyto známého neskutečně sytě zelenou vodou, ledovce Athabasca, možnost túry speciálním busem na le- dovec /není v ceně/. Závěrem návštěva np jasper do večerních hodin, ubytování. 06. NP MT. ROBSON, PRINCE GEORGE 240 mil / 380 km Časně odjezd do národního parku mt. robson, kterému vévodí stejnojmenný štít. Vycházka podél robson ri- ver k jezeru kinney, nocleh v prince George. 07. DEASE LAKE 600 mil / 960 km Časně odjezd přes Fort Fraser a new Hazelton na zá- pad. celodenní putování kanadskými horami po zapadlé zlatokopecké cestě, nocleh v osadě Dease lake. Připravte se na setkání s černými medvědy, je- jichž množství je ve zdejší přírodě značné!! 08. SKAGWAY 370 mil / 600 km Průjezd liduprázdnými horami podél Dease river na z VancoUVerU na aLJaŠKU 20 dnů termín kód celková cena 27.06. – 16.07. AT 132301 104.990 08.08. – 27.08. AT 132302 109.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 17× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 6.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 29.300 fakultativní akce: - let hydroplánem nad Vancouverem 2.400 - plavba po zálivu Vancouver v ceně zájezdu - plavba na raftu po řece Athabasca v ceně zájezdu - lodní výlet do národního parku Kenai Fjords (6 hod.) 3.600 - let helikoptérou nad pohořím Rocky Mountains 3.600 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. np Denali tok Dawson city Whitehorse skagway Watson lake np jasper prince George np BanffVancouver seward Fairbanks Anchorage Během zájezdu urazíte cca 4.130 mil (6.630 km) Bestseller !! 74 WWW.AmericAtours.cz U. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Seattle •Vancouver •Kamloops •Revelstoke •Canmore •Banff •Jasper •Prince George •Cassiar Highway •Alaska Highway • Whitehorse•Skagway•Dawson City•Wrangell Range•Fairbanks•NP Denali•ledovec Worthington•Seward•Kenai Fjords•Anchorage Alaska Highway, pozorování zvěře ve volné přírodě, návštěva Watson lake a proslaveného „lesa tabulí“. V podvečer příjezd do slavného městečka skagway, ubytování. 09. SKAGWAY, WHITEHORSE 120 mil / 190 km po stopách zlaté horečky–prohlídkahistorickéhodown- townu skagway. Návštěva výchozího místa trailu na chil- coot pass a White pass,četnézastávkyvkouzelnéhorské přírodě. Odpoledne odjezd do Whitehorse. Po ubytová- ní krátká prohlídka hlavního města provincie Yukon. 10. DAWSON CITY 340 mil / 550 km Přejezd do světoznámého městečka zlatokopů Daw- son city. Po příjezdu ubytování a volno k prohlídce cen- tra. Doporučujeme Vám navštívit saloon Diamond too- th Gertie’s se stylovou zábavou – bar, kasino, kankáno- vé tanečnice… Pozdě večer výjezd na horu nad měs- tem, na jejímž vrcholu v létě celou noc nezapadá slunce. 11. DAWSON CITY 60 mil / 95 km Odpočinkový den ve slavném a památném městě. ná- vštěva slavných záborů na potocích Bonanza a el- dorado, kde si můžete zapůjčit rýžovací pánev a zku- sit štěstí, a návštěva hrobu českého polárníka jana Welzla. 12. TOP OF THE WORLD 200 mil / 320 km Po překročení řeky Yukon trajektem se vydáme po slavné top of the World Highway na území USA. celoden- ní putování krajem zlatokopů ukončíme v osadě tok. 13. FAIRBANKS 360 mil / 570 km Přejezd přes osady Delta junction a north pole do nej- severnějšího bodu naší cesty – města Fairbanks. Prohlíd- ka centra města, poté odjezd do národního parku De- nali, nocleh v motelu v Healy. 14. NP DENALI 160 mil / 250 km návštěva národního parku Denali – celodenní túra busem správy národního parku. Pozorování divoké zvěře v neporušené přírodě a vycházky horskou přírodou do večerních hodin. Nocleh na stejném místě. 15. DENALI HIGHWAY 380 mil / 600 km Celodenní putování po prašné Denali Highway do ob- lasti národního parku Wrangell-st. elias. Pozorová- ní zvěře, zastávka v osadě Glenallen. Večer ubytování v městečku palmer. 16. ANCHORAGE 50 mil / 80 km Příjezd do Anchorage. Prohlídka tohoto největšího a nej- důležitějšího města Aljašky, návštěva největšího pří- stavu hydroplánů na světě. Po ubytování v odpoled- ních hodinách indiv. volno. 17. SEWARD, NP GUGACH 140 mil / 220 km Odjezd k prohlídce poloostrova kenai. návštěva je- zera portage se stejnojmenným ledovcem, traily ve státním parku chugach, nocleh v městečku seward. 18. NP KENAI FJORDS 140 mil / 220 km Dopoledne volno v sewardu. Fakultativně lodní výlet do národního parku kenai Fjords, pozorování vel- ryb, kosatek, lachtanů, vodních ptáků a ledovců. Odpoledne odjezd do Anchorage. Volno do odjezdu na letiště, noční odlet do Prahy. 19. PopřestupunakontinentuvUSApokračováníletudoPrahy. 20. přílet do prahy v odpoledních hodinách Váš zájezd ukončí. atrakce v ceně: plavba na kolesovém parníku ve Vancouveru plavba na raftu po řece Athabasca 75AmericA tours 2013 U. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce sedmnáctou sezónu 01. ANCHORAGE 10 mil / 15 km Odlet z Prahy do Anchorage. Po uvítání na letišti průvod- cem America tours transfer do hotelu, ubytování a ori- entační meeting /dle povahy leteckého spojení možnost ubytování v tranzitním hotelu na cestě a přílet do Ancho- rage druhý den dopoledne/. 02. DENALI RANGE 250 mil / 400 km Dopoledne volno k relaxaci a aklimatizaci po nároč- ném letu. Po obědě odjezd do blízkosti národního parku Denali, cestou pozorování divoké zvěře. V případě dobré viditelnosti budete uchváceni panoramatem nejvyšší hory Severní Ameriky mt. mckinley. Ubytování v Healy. 03. NP DENALI 140 mil / 220 km celodenní prohlídka národního parku Denali – túra busem správy národního parku s četnými za- stávkami při setkáních s losy, medvědy grizzly, jele- ny caribou a dalšími zvířaty. S trochou štěstí zahlédne- te i vrchol nejvyšší hory Severní Ameriky mt. mckinley. Návrat ve večerních hodinách. 04. FAIRBANKS, ALASKA HIGHWAY 330 mil / 520 km Ráno odjezd do Fairbanks. Návštěva centra města, poté pokračování cesty přes north pole a Delta junc- tion /oficiální začátek Alaska Highway/ do osady tok, ubytování. 05. NP KLUANE RANGE 430 mil / 680 km Dnes Vás čeká celodenní přejezd přes území kana- dy. I dnes Vás budou provázet jedinečné scenérie rozkvet- lé přírody a zasněžených hor v pozadí – tentokráte ná- rodního parku kluane. Ubytování v městečku Haines ve večerních hodinách – návrat na území USA. Upozor- nění: Ubytování a program dnů 5 a 6 mohou být modi- fikovány v závislosti na času odjezdu trajektu z Hainesu. 06. SKAGWAY, WHITEHORSE 150 mil / 240 km Po prohlídce Hainesu následuje nalodění na trajekt a po tzv. Alaska marine Highway přejezd do městeč- ka skagway známého jako výchozí místo zlatokopů v do- bách zlaté horečky na klondiku. Po krátké prohlídce města navštívíte výchozí bod dávné cesty přes průsmyk chilcoot, a poté již zamíříte zpět na území Kanady do hlavního města provincie Yukon Whitehorse. Ces- tou dávejte dobrý pozor na černé medvědy baribaly, jejichž množství je ve zdejším kraji horských jezer a hlu- bokých lesů značné. Večer absolvujete krátkou prohlídku centra Whitehorse, kde budete ubytováni. 07. DEMPSTER Hwy, POLÁRNÍ KRUH 540 mil / 860 km Velmi časně vyrazíte na nejdelší a nejnáročnější etapu Va- šeho putování. Cílem dne je motel v eagle plains leží- cí pouhých pár kilometrů od polárního kruhu – je- diná možnost ubytování v okruhu několika set kilometrů klasický zájezd z naší nabídky Vám nabízí poznání jednoho z nejodlehlejších koutů naší planety. Aljaš- ka a kanadský Yukon jsou oázami divočiny v severní Americe, a my Vám umožníme do nich nahlédnout a seznámit se s jejich životem a obyvateli za asistence našich zkušených průvodců. připravte se na se- tkání s medvědy, losy, cariboo a dalšími zvířaty obývajícími tuto drsnou, ale nesmírně krásnou zemi… 15 dnů KrÁSy aLJaŠKy VeLKý oKrUh aLJaŠKoU a KanadSKým yUKonem termín kód celková cena 27.06. – 11.07. AT 130601 89.990 25.07. – 08.08. AT 130602 98.990 22.08. – 05.09. AT 130603 92.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 12× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji nelze - příplatek za jednolůžkový pokoj 29.600 fakultativní akce: - lodní výlet do národního parku Kenai Fjords v ceně zájezdu K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. seward Fairbanks Anchorage n. p. Denali tok Dawson city Whitehorse polární kruh skagway Wrangell n. p. Haines Během zájezdu urazíte cca 3.135 mil (5.010 km) Bestseller !! 76 WWW.AmericAtours.cz U. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

na slavné Dempster Highway. Cestou navštívíte známé, a starými lodníky kdysi obávané, peřeje Five Fingers na Yukonu, budete sledovat divokou zvěř a měnící se tvář krajiny směrem na sever – přechod od hlubokých lesů až po pustou tundru pokrytou vřesovišti, vychladlé vul- kány, jezera, divoké řeky.. Večer ubytování a půlnoč- ní návštěva polárního kruhu, kde je i v tuto dobu celé léto světlo… /v případě nepřízně počasí návštěva na po- lárním kruhu druhý den dopoledne/. 08. DAWSON CITY 260 mil / 420 km Odjezd zpět po prašné a kamenité Dempster Highway, v odpoledních hodinách příjezd do Dawson city – slav- ného městečka proslulého jako metropole v dobách zlaté horečky. Ubytování a prohlídka městečka. Do- poručujeme Vám večerní návštěvu kabaretu a kasina Diamond tooth Gerties – nejdéle nonstop funkčního kasina a kabaretu v Severní Americe!! 09. DAWSON, BONANZA, ELDORADO 60 mil / 100 km Relaxační den po náročných zážitcích!! Dopoledne si vy- chutnejte volno v Dawsonu – nezapomeňte navštívit některého ze zlatníků a potěžkat si v ruce pravý zla- tý nugget, doporučujeme posedět na břehu veletoku Yukon a pokochat se jeho silou, nebo si při procházce po- dél řeky klondike představit tisíce lidí, kteří kdysi dno to- hoto údolí obrátili mnohokrát naruby… Odpoledne ab- solvujetesprůvodcem okruh po nejslavnějších místech zlaté horečky: Navštívíte proslulé zábory na potocích Bonanza a eldorado, na záboru číslo 6 si dokonce s vypůjčenou pánví můžete vyzkoušet vlastní štěs- tí!! Údolím potoka Hunker creek podél dosud funkč- ních zlatonosných záborů se vrátíte zpět do Dawsonu. Dalšímznavštívenýchmístbudehrob slavného českého dobrodruha a polárníka jana Welzla na městském hřbitůvku,azávěremstanetena vrcholu hory Dome,od- kud je nejlepší vyhlídka na Dawson city a okolí. 10. POKER CREEK, WRANGELL RANGE 330 mil / 520 km Po překročení Yukonu trajektem Vás dnes čeká krás- ná cesta – top of the World Highway. Tato prašná ces- ta Vás přivede po hřbetech vysokých hor s fantastický- mi výhledy stovek mil daleko zpět na území USA. Raritou bude průjezd přes nejsevernější hraniční přechod do usA – poker creek. Územím zlatokopů budete po- kračovat přes jedinou osadu na této cestě – chicken – do místa noclehu ve známé osadě tok, a odtud do Glennal- lenu cestou lemovanou jedinečnými výhledy na horské masívy, zasněžené štíty a ledovce národního parku Wrangell – st. elias. Ubytování ve večerních hodinách. 11. WORTHINGTON GLACIER 350 mil / 560 km Po návštěvě krásného ledovce Worthington odjezd do Anchorage cestou lemovanou horami s ledovci. Po příjez- du v odpoledních hodinách ubytování. 12. KENAI FJORDS 260 mil / 410 km Celodenní výlet do historického sewardu a národních parků Gugach a kenai Fjords. Návštěva jezera portage se stejnojmenným ledovcemapozorování lososů na potoce, po příjezdu do sewardu Vás pozveme k jedineč- néplavbě do národního parku kenai Fjords!!/vceně zájezdu/. Budete obdivovat vodní ptáky, kosatky, velry- by, běluhy, mořské vydry… navštívíme společně vyús- tění obrovského ledovce do mořského fjordu a bu- deme sledovat, jak jeho kusy odpadávají do moře… s tro- chou štěstí zde můžete zahlédnout i medvěda rybařícího na břehu. Návrat do Anchorage v pozdních hodinách. 13. ANCHORAGE 25 mil / 40 km Poslední den zájezdu si prohlédnete Anchorage – největší a nejdůležitější město Aljašky. Po prohlídce downtownu navštívíte také zdejší zajímavost – největší přístav hydroplánů na světě na jezeře Hood. odpo- ledne volno k posledním nákupům nebo odpočin- ku, večer transfer na letiště. 14. Odlet domů Ve velmi časných hodinách odlet do prahy s přestupem na kontinentu v USA. 15. příletem do prahy v dopoledních hodinách Váš zájezd skončí. atrakce v ceně: lodní výlet do národního parku kenai Fjords Anchorage•Palmer•Denali NP•Fairbanks•Delta•Tok•NP Kluane•Haines•Skagway•Whitehorse•Dawson City•Dempster Highway•severní polární kruh•Yukon•NP Wrangell / St.Elias•ledovec Worthington•Glennallen•SP Gugach•Seward•NP Kenai Fjords•ledovec Portage•Anchorage 77AmericA tours 2013 U. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce sedmou sezónu milovníkům dobrodružství a adrenalinu nabízíme opravdovou lahůdku: zájezd inspirovaný dnes již kla- sickým okruhem AmericA tours po Aljašce a kanadském Yukonu ve vozech 4×4, které navíc bude- te sami řídit!! Díky vyšší prostupnosti terénem a větší mobilitě těchto tzv. jeepů Vám ukážeme více, než může zhlédnout standardní zájezd. každá přihlášená dvojice či trojice bude mít svůj vůz 4×4 /jeep wran- gler nebo vůz stejné kategorie/, každý vůz max. 2 povolené řidiče. Vzhledem k řidičské náročnosti ně- kterých úseků doporučujeme řízení pouze opravdu zkušeným řidičům. povinný je věk řidiče nad 25 let!! 01. ANCHORAGE Odlet z Prahy do Anchorage. Po uvítání na letišti průvod- cem America tours transfer do hotelu, ubytování a ori- entační meeting /dle povahy leteckého spojení možnost ubytování v tranzitním hotelu na cestě a přílet do Ancho- rage druhý den dopoledne/. 02. MATANUSKA Mtn. RANGE 180 mil / 290 km Dopoledne řidiči pronájem automobilů a instruktáž k řízení, způsobu komunikace a ostatní detaily, poté ori- entační meeting celé skupiny s průvodcem. Odpoledne od- jezd do Glenallenu cestou lemovanou jedinečnými vý- hledy na horské masívy, zasněžené štíty a ledovce. V závěru dne budete obdivovat pohled na věčně zasněžený vrchol mt. Wrangell. Ubytování ve večerních hodinách. 03. WRANGELL St. ELIAS Mtn. RANGE 400 mil / 640 km Dopoledne navštívíte jeden z nejkrásnějších ledov- ců Aljašky – Worthington Glacier. Po prohlídce bude Vaše cesta pokračovat oblastí národního parku Wran- gell-st. elias ke starému měděnému dolu kennecott a osadě mccarthy. poté zamíříte do osady tok, kde se ve večerních hodinách ubytujete. Celé odpoledne Vás bude provázet úchvatné panoráma zasněžených ve- lehor v popředí s divokou přírodou protkanou sítě- mi jezer a řek – ideální místo k pozorování losů a je- lenů cariboo. 04. KLUANE NATIONAL PARK 330 mil / 530 km Dnes Vás čeká celodenní přejezd na území kanady po slavné Alaska Highway. I dnes Vás budou provázet nád- herné scenérie rozkvetlé přírody a zasněžených hor v po- zadí – tentokráte národního parku kluane. Ubytování v osadě Haines junction ve večerních hodinách. 05. SKAGWAY, WHITEHORSE 270 mil / 430 km Časně odjezd do městečka Haines ležící na březích hlu- bokého mořského fjordu /opět se vrátíte na území usA/. Po prohlídce Hainesu následuje nalodění na trajekt a po tzv. Alaska marine Highway přejezd fjor- dem do městečka skagway známého jako výchozí mís- to zlatokopů v dobách zlaté horečky na klondiku. Po krátké prohlídce města navštívíte výchozí bod dávné cesty přes průsmyk chilcoot, a poté již zamíříte zpět na území Kanady do hlavního města provincie Yu- kon Whitehorse. Cestou dávejte dobrý pozor na černé medvědy baribaly, jejichž množství je ve zdejším kra- ji horských jezer a hlubokých lesů značné. Večer absolvu- jete krátkou prohlídku centra Whitehorse, kde bude- te i ubytováni. /POZOR: program tohoto nebo předchozí- ho dne může být změněn v závislosti na času příjezdu tra- jektu do Skagway!/ 06. DEMPSTER HIGHWAY 530 mil / 850 km Velmi časně vyrazíte na nejdelší etapu Vašeho putování. Cílem dne je motel v eagle plains ležící pouhých pár ki- lometrů od polárního kruhu – jediná možnost ubyto- vání v okruhu několika set kilometrů na slavné Demp- ster Highway. Cestou navštívíte slavné, a starými lodníky kdysi obávané, peřeje Five Fingers na Yukonu, budete sledovat divokou zvěř a měnící se tvář krajiny směrem na sever – přechod od hlubokých lesů až po pustou tun- dru pokrytou vřesovišti, vychladlé vulkány, jezera, divoké řeky (cca 370 kilometrů po prašných a blátivých nezpevněných cestách). Večer ubytování. 16 dnů aLJaŠKoU a yUKonem V JeePech termín kód celková cena 11.07. – 26.07. AT 135601 98.990 08.08. – 23.08. AT 135602 98.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 13× ubytování ve 3* hotelech a motelech - pronájem vozu 4×4 pro každou dvojici na dobu pobytu v USA - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - parkovné, vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - provozní náklady vozidla (palivo, event. olej) - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) nelze - příplatek za jednolůžkový pokoj 30.400 fakultativní akce: - lodní výlet do národního parku Kenai Fjords v ceně zájezdu K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. skagway stewart Fairbanks Anchorage n. p. Denali tok Dawson city Whitehorse polární kruh Wrangell n. p. Haines Haines jct. mackenzie inuvik Během zájezdu urazíte cca 3.280 mil (5.250 km) 78 WWW.AmericAtours.cz U. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

07. POLÁRNÍ KRUH, DAWSON CITY 260 mil / 410 km Dopoledne Vás čeká návštěva polárního kruhu, kde je i v tuto dobu celé léto světlo… odjezd zpět po praš- né a kamenité Dempster Highway, v odpoledních hodi- nách příjezd do Dawson city – slavného městečka pro- slulého jako metropole v dobách zlaté horečky. Uby- tování a prohlídka městečka. Doporučujeme Vám ve- černí návštěvu kabaretu a kasina Diamond tooth Gerties – nejdéle nonstop funkčního kasina a kabaretu v severní Americe!! 08. DAWSON, BONANZA, ELDORADO 50 mil / 80 km Relaxační den po náročných zážitcích!! Dopoledne si vy- chutnejte volno v Dawsonu – nezapomeňte navštívit některého ze zlatníků a potěžkat si v ruce pravý zla- tý nugget, doporučujeme posedět na břehu veleto- ku Yukon a pokochat se jeho silou, nebo si při procház- ce podél řeky klondike představit tisíce lidí, kteří kdy- si dno tohoto údolí obrátili mnohokrát naruby… Odpo- ledne absolvujete s průvodcem okruh po nejslavněj- ších místech zlaté horečky: Navštívíte proslulé zábo- ry na potocích Bonanza a eldorado, na záboru číslo 6 si dokonce s vypůjčenou pánví můžete vyzkoušet vlastní štěstí!! Údolím potoka Hunker creek podél do- sud funkčních zlatonosných záborů se vrátíte zpět do Dawsonu. Dalším z navštívených míst bude hrob slav- ného českého dobrodruha a polárníka jana Welz- la na městském hřbitůvku, a závěrem stanete na vrcho- lu hory Dome, odkud je nejlepší vyhlídka na Daw- son city a okolí. 09. TOP OF THE WORLD 290 mil / 470 km Po překročení Yukonu trajektem Vás dnes čeká krás- ná cesta – top of the World Highway. Tato prašná ces- ta Vás přivede po hřbetech vysokých hor s fantastický- mi výhledy stovek mil daleko zpět na území USA. Rari- tou bude průjezd přes nejsevernější hraniční pře- chod do usA – poker creek. Územím zlatokopů bude- te pokračovat přes jedinou osadu na této cestě – chicken – do známé osady tok. Odtud Vás cesta přivede po Alas- ka Highway až na její konec v osadě Delta, ubytování. 10. DENALI Hwy. 250 mil / 400 km Nejprve zamíříte na jih po richardson Highway do osa- dy paxson. ledovci pokryté pohoří lemující silni- ci Vás zcela jistě uchvátí!! Hlavním zážitkem tohoto dne bude zcela jistě průjezd po Denali Highway. Tato praš- ná cesta s minimálním provozem Vás povede nefalšo- vanou aljašskou divočinou – kvetoucími močály, po- dél špičatých hor plných ledovců, krajinou jako stvo- řenou pro pozorování divoké zvěře – zejména med- vědů grizzly, losů a caribou. Večer příjezd do Hea- ly, ubytování. 11. DENALI NATIONAL PARK 130 mil / 200 km celodenní prohlídka národního parku Denali – túra busem správy národního parku s četnými za- stávkami při setkáních s losy, medvědy grizzly, jele- ny caribou a dalšími zvířaty. S trochou štěstí zahlédne- te i vrchol nejvyšší hory Severní Ameriky mt. mckinley. Návrat ve večerních hodinách. 12. ANCHORAGE 270 mil / 430 km odjezd do Anchorage. Cestou zastávky s výhledy na nejvyšší horu severní Ameriky mt. mckinley, nad osadou palmer průjezd horskou cestou k slavnému zlatému dolu independence mine /vstup není v ceně/. Večer příjezd do Anchorage, ubytování. 13. SEWARD, KENAI FJORDS NP 270 mil / 430 km Celodenní výlet do historického sewardu a národních parků Gugach a kenai Fjords. Návštěva ledovce porta- ge a pozorování lososů na potoce, po příjezdu do se- wardu Vás pozveme k senzační plavbě do národního parku kenai Fjords!! /v ceně zájezdu/. Budete obdivo- vat vodní ptáky, kosatky, velryby, běluhy, mořské vy- dry, navštívíme společně vyústění obrovského ledovce do mořského fjordu a budeme sledovat, jak jeho kusy odpadávají do moře… s trochou štěstí zde můžete za- hlédnout i medvěda rybařícího na břehu. Návrat do Anchorage v pozdních hodinách. 14. ANCHORAGE, odlet 30 mil / 50 km Poslední den zájezdu si prohlédnete Anchorage – největší a nejdůležitější město Aljašky. Po prohlídce downtownu navštívíte také zdejší zajímavost – největší přístav hydroplánů na světě na jezeře Hood. odpo- ledne volno k posledním nákupům nebo odpočin- ku, večer transfer na letiště a odlet do Prahy. 15. Odlet domů Ve velmi časných hodinách odlet do prahy s přestupem na kontinentu v USA. 16. příletem do prahy v dopoledních hodinách Váš zájezd skončí. atrakce v ceně: lodní výlet do národního parku kenai Fjords Anchorage•Palmer•Glenallen•ledovec Worthington•Kennecott•NP Wrangell-St. Elias•Tok•NP Kluane•Haines•Skagway•Whitehorse•Dawson City •Dempster Highway•severní polární kruh•Delta•Denali Highway•NP Denali•SP Gugach•Seward•NP Kenai Fjords•ledovec Portage•Anchorage 79AmericA tours 2013 U. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

New York New Jersey Devils – Philadelphia Flyers, New York Islanders – Colorado Avalanche, New York Rangers – Philadelphia Flyers, New Jersey Devils – San Jose Sharks 6 dnů termín kód celková cena 15.02. – 20.02. AT 131701 36.200 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 4× ubytování ve 3* hotelu v New Jersey - dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku - vstupenky na hokejová utkání nejlevnější kategorie (v pří- padě zájmu o lepší vstupenky můžeme ind. nabídnout) cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům a průvodcům - event. palivové příplatky (na místě k fakult. akcím) slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 2.100 - příplatek za jednolůžkový pokoj 9.400 fakultativní akce: - let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 2.990 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. 01. Odlet z Prahy do New Yorku, po příletu uvítání průvod- cem AT, transfer do hotelu v New Jersey a návštěva zápasu new jersey Devils – philadelphia Flyers. 02. Celodenní prohlídka New Yorku zahrnující i plavbu lodí kolem Manhattanu, večer návštěva zápasu new York is- landers – colorado Avalanche, nocleh na stejném místě. 03. Dopoledne nákupy v Jersey Garden, pak ind. volno na Manhattanu, večer návštěva zápasu new York rangers – philadelphia Flyers. 04. Prohlídka New Yorku, večer návštěva zápasu new jersey Devils – san jose sharks. 05. Nákupy v nákupním centru Jersey Garden, transfer na le- tiště a odlet do Prahy. 06. Přílet do Prahy. hoKeJ – Východ U.S.a. v nabídce sedmou sezónu U. S. A. 80 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

San Francisco • Los Angeles • San Diego • Phoenix • Grand Canyon • Monument Valley • Las Vegas San Jose Sharks – Toronto Maple Leafs, Anaheim Ducks – Los Angeles Kings, Los Angeles Kings – Dallas Stars, Phoenix Coyoties – St. Louis Blues v nabídce pátou sezónu 01. Odlet z Prahy do San Francisca, po příletu uvítání průvod- cem America Tours, informativní schůzka. 02. Prohlídka San Francisca – plavba lodí pod Golden Gate Bridge, Fishermans Wharf, China Town, vyhlídka Twin Peaks, Golden Gate Bridge a další zajímavosti – večer ná- vštěva hokejového utkání san jose sharks – toronto maple leafs. 03. Přejezd do Los Angeles, večer návštěva zápasu – městské- ho derby Anaheim Ducks – los Angeles kings, noc- leh v Los Angeles. 04. Celodenní prohlídka Los Angeles zahrnující Hollywood, Beverly Hills, Santa Monica Beach a další zajímavosti měs- ta, v ceně je i návštěva zábavního parku Universal Studi- os, večer návštěva zápasu los Angeles kings – Dallas stars s jaromírem jágrem!!!, nocleh v Los Angeles. 05. Ráno odjezd do San Diega, prohlídka města vč. slavné- ho hotelu Del Coronado, odpoledne pokračování do měs- ta Yuma v Arizoně, nocleh. 06. Přejezd do Phoenixu, po příjezdu návštěva města duchů mezi kaktusy saguaro Goldfield Ghost Town, večer návště- va zápasu phoenix coyoties –st. louis Blues, nocleh ve Phoenixu. 07. Odjezd přes město Sedona do Flagstaffu, návštěva NP Grand Canyon, nocleh v Page. 08. Celodenní výlet do Monument Valley, nocleh v Page. 09. Přejezd do Las Vegas, po cestě prohlídka NP Zion. 10. Celodenní volno v Las Vegas, řádění v kasinech, nákupy, nocleh v Las Vegas. Pro zájemce možnost fakultativního výletu do Valley of The Fire. 11. Přejezd do Los Angeles (nebo na letiště v Las Vegas), od- let do Prahy. 12. Přílet do Prahy. termín kód celková cena 04.03. – 15.03. AT 131703 64.600 cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět (v turistické třídě) - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - 10× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 10× snídani - dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - vstup do NP Grand Canyon, Monument Valley, Universal Studios Hollywood, NP Zion - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku - vstupenky na hokejová utkání nejlevnější kategorie (v pří- padě zájmu o lepší vstupenky můžeme ind. nabídnout) cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu mimo snídaní - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům a průvodcům - event. palivové příplatky (na místě k fakult. akcím) slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.600 - příplatek za jednolůžkový pokoj 15.800 fakultativní akce: - plavba lodí po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu - vstupné do Universal Studios v Hollywoodu v ceně zájezdu - let helikoptérou nad San Franciscem a Golden Gate 3.390 - let nad Grand Canyonem vyhlídkovým letadlem 2.990 - let nad Grand Canyonem helikoptérou 3.290 - let helikoptérou nad nočním Las Vegas 1.990 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. 12 dnů hoKeJ – zÁPad U.S.a. U. S. A. 81AmericA tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

fakultativní akce v sezóně 2013 – USa a Kanada Výlet do Atlantic City délka akce: cca 6 hodin z/do hotelu min. počet účastníků: 6 America tours polodenní výlet do města kasin na březích Atlantiku, kte- ré je protiváhou las Vegas na východním pobřeží u.s.A. můžete se věnovat návštěvě kasin a heren a pokoušet štěs- tí ve hře nebo se jen toulat po břehu moře a procházet se po dřevěném chodníku oddělujícím pláže od hotelů s kasiny. kasina jsou neoddělitelnou součástí amerického způsobu ži- vota – proto bez návštěvy Atlantic city není návštěva výcho- du u.s.A. kompletní. Let helikoptérou nad Manhattanem délka letu: 12 – 15 minut liberty Helicopters min. počet účastníků: 1 Váš let startuje v dolní části manhattanu (downtown heli- port) a bude se ubírat nad řekou Hudson směrem na sever. nádherně uvidíte Ground zero (místo, kde stávala „dvoj- čata“), spodní a střední část manhattanu s nádherným výhle- dem na mnoho mrakodrapů a central park. klient na místě platí bezpečnostní příplatek a tzv. Heliport Fee ve výši 30 usD. Plavba kolem Manhattanu cca 1,5 hod. nY citysight min. počet účastníků: celá skupina Vaše plavba kolem manhattanu začíná na nábřeží řeky Hudson. odtud se vydáte po proudu řeky podél Battery parku až do ústí east river. proti jejímu proudu poplujete až k budo- vám osn, odtud zpět k ústí řeky do zálivu. po zastávce k foto- grafování „na dosah ruky“ od sochy svobody se vrátíte proti proudu Hudsonu zpět na výchozí místo. Týdenní pobyt na Miami Beach min. počet účastníků: 2 hotely Days Hotel thunderbird, ramada marco polo pro zájezdy končící na východním pobřeží u.s.A. nabízíme fakultativní pobyt na světoznámé pláži miami Beach. náš package zahrnuje rozšíření Vaší původní letenky o úseky new York-miami a miami-praha a ubytování na sedm nocí v ***hotelu na miami Beach. America tours užívá přednostně hotel Days Hotel thunderbird (viz hotely na Floridě), v přípa- dě jeho obsazení pak jiný hotel shodné nebo vyšší kategorie. pokoj je vždy kategorie standard s možností příplatku za po- koj s kuchyňkou (20 usD denně), pokoj s výhledem na bazén (30 usD denně) nebo s výhledem na oceán (40 usD denně). transfery u tohoto package nejsou v ceně, jsme ale schop- ni na vyžádání vypracovat cenovou nabídku transferů, kte- rá Vám bude jistě vyhovovat. při pobytu v hotelu Days Hotel thunderbird či ramada marco polo, platí hosté tzv. resort fee ve výši cca 10 usD na pokoj a den. Obojživelný bus ve Philadelphii cca 1 hod. philadelphia Duck min. počet účastníků: celá skupina (v ceně zájezdu) poznejte philadelphii z paluby „obojživelníku“!! Vydáte se obojživelným autobusem, který započne cestu u návštěvnic- kého centra, projede s Vámi ty nejzajímavější části historic- kého centra města, zhlédnete například síň nezávislosti, his- torickou část města, Washingtonův park, dům Betsy rossové a mnoho dalších zajímavostí. závěrem s Vámi tato „kachna“ vpluje do řeky Delaware, odkud se Vám naskytne nádher- ný pohled na panorama philadelphie. celá tato atrakce trvá cca 70 minut a každý, kdo navštíví toto město, by neměl tuto skvělou atrakci vynechat! Plavba po zálivu pod Golden Gate cca 1 hod. red and White Fleet min. počet účastníků: celá skupina plavba po zálivu Vám poskytne neopakovatelné pohledy na město samé, na Alcatraz a Golden Gate. nejkrásnější foto- grafie san Francisca jsou z vodní hladiny a Golden Gate pů- sobí nejmohutněji, když jste právě pod ním. proto jsme tuto plavbu zařadili do všech zájezdů America tours navštěvují- cích san Francisco. Celodenní výlet na ostrov Key West cca 12 hodin America tours min. počet účastníků: 6 Časný odjezd z Vašeho hotelu na miami Beach zahájí Váš vý- let do karibského moře. po silnici spojující řetěz ostrůvků již- ně od Floridy, přes desítky mostů mezi ostrovy se dostanete až na key West, který přetéká atmosférou karibiku. tyrkysová voda kolem, šumění palem a horko – to je typický vzhled to- hoto místa. V době volna po prohlídce nejzajímavějších míst ostrova můžete navštívit mořské akvárium, projet se na lodi se skleněným dnem nad korálové útesy, nebo si jen lehnout na pláž a vystavit se žhavému slunci… Prodloužení pobytu na Floridě o čtyři dny 4 noci v místě min. počet účastníků: 2 prodloužení nabízíme u zájezdů, které končí nebo začínají na miami Beach. package zahrnuje ubytování na 4 noci v hotelu na pláži (shodný se zájezdem) ve dvoulůžkovém pokoji a změ- nu termínu odletu do prahy, resp. příletu z prahy. transfery u tohoto package nejsou v ceně, jsme ale schopni na vyžá- dání vypracovat cenovou nabídku transferů, která Vám bude jistě vyhovovat. při pobytu v hotelu Days Hotel thunderbird či ramada marco polo, platí hosté tzv. resort fee ve výši cca 10 usD na pokoj a den. Let helikoptérou nad San Franciscem cca 20 minut san Francisco Helicopters min. počet účastníků: 1 Úchvatný zážitek – to je bezprostřední hodnocení našich klientů, kteří právě ukončili svůj let nad slavným městem. trasa letu začíná v executive terminálu mezinárodního le- tiště v san Franciscu, kde absolvujete předletovou instruk- táž. již první dojmy ze startu přímo z centra letiště za plné- ho provozu obřích letadel jsou silné. cesta vzduchem smě- řuje k oceánu a podél jeho okraje přes presídio ke slavné- mu mostu Golden Gate. následuje „vzdušný stop“ na foto- grafie a v případě dobré viditelnosti i průlet pod mostem. Další let směřuje nad slavný ostrov Alcatraz a poté nad sa- motné centrum města. odtud po několika okruzích směřu- jete zpět k letišti. Celodenní výlet do Death Valley cca 10 hodin America tours min. počet účastníků: 6 jako bonbónek ke všem zážitkům z cest s America tours Vám předkládáme výlet do národního parku Death Valley (Údolí smrti). toto nejníže položené a zároveň nejteplejší místo zá- padní polokoule dovede člověka omámit nejen neskutečnou teplotou, ale také nevšední krásou hornaté pouště plné ba- rev a bizarních tvarů. Během celodenního výletu navštívíme přízračný zámeček scotty’s castle (vstup není v ceně) a ojedi- nělý kráter ubehebe, o jehož původu se dodnes vedou disku- se mezi vulkanology a astronomy. navštívíme také starý bo- raxový důl a „oázu“ života Furnace creek s návštěvním cen- trem, projedeme klikatým trailem horami a cílem naší ces- ty bude nejnižší bod – Badwater. zde na hladině vyschlého solného jezera si můžete vyzkoušet svoji výdrž v pekelném žáru – kdo dojde dál na jezero? náš van se zapnutou klima- tizací Vám bude záchranou… Let nad Lake Powell a Rainbow Bridge cca 25 minut papillon Helicopters min. počet účastníků: 1 jedinečnost a krása přírody dokáže člověka dojmout. let nad jezerem lake powell je právě takovým zážitkem. rozeklané břehy jezera, strmá skaliska tyčící se z vody, rudá barva okolní pouště ostře kontrastující s tmavou zelení vody jezera, to vše ve strmých paprscích ranního nebo večerního slunce podtrženo pohledem na největší přírodní skalní oblouk světa rainbow Bridge ve Vás zanechá zážitek na celý život… při zpátečním letu s trochou štěstí uvidíte divoké mustangy žijící dosud v této krásné, ale jinak nehostinné a liduprázdné krajině. Let helikoptérou nad Torontem cca 7-9 minut toronto Helicopters min. počet účastníků: 1 jedinečné panoráma metropole na jezeře ontario Vám odha- lí náš fakultativní let nad torontem. kromě downtownu a je- zera si zblízka prohlédnete nejvyšší stavbu světa – cn tower. Let letadlem nad Grand Canyonem cca 45 minut Grand canyon Airlines min. počet účastníků: 1 teprve klasický letecký výlet Vám poskytne přehled o mohut- nosti Grand canyonu. jedině s touto společností můžete pře- letět centrální partie Grand canyonu s přírodními scenérie- mi, jež berou dech. letadlo je hornoplošník s bezproblémo- vým výhledem všemi směry skrz velká panoramatická okna. pro zachycení Grand canyonu kamerou nebo fotoaparátem je tento výlet nejvhodnější. Let helikoptérou nad Grand Canyonem cca 25 min. papillon Helicopters min. počet účastníků: 1 Alternativa k letu letadlem nad Grand canyon. kaňon přeletí- te po stejné trase tam a zpět a zejména bezprostřední přiblí- žení ke skaliskům severní terasy ve Vás zanechá silný dojem. Let helikoptérou nad nočním Las Vegas cca 10 minut Heli usA min. počet účastníků: 1 noční las Vegas dokáže ohromit a okouzlit snad každého. Ale teprve možnost proletět se nad ním helikoptérou Vám vez- me dech!! okružní let podél slavného „stripu“ a downtow- nu je velkolepým zážitkem, který okoření Váš pobyt v hlav- ním městě zábavy. Plavba lodí pod Niagarské vodopády cca 20 minut maid of the mist Boat tours min. počet účastníků: celá skupina (v ceně zájezdu) jedinečná příležitost prohlédnout si slavné vodopády z bez- prostřední blízkosti! plavba nejprve podél „American Falls“ poskytující jedinečnou příležitost k fotografování a potom přiblížení na několik desítek metrů k hlavnímu vodopádu. Vzrušující a jedinečný zážitek!! Celodenní výlet k jezeru Lake Tahoe cca 7 hodin America tours min. počet účastníků: 6 Výlet k vysokohorskému jezeru lake tahoe Vás zavede do jedinečné horské přírody sierry nevady, na hranici mezi kalifornií a nevadou. jezero samo je ohromným vulkanic- kým kráterem zaplněným vodou o rozloze stovek čtverečních kilometrů. je známé až neuvěřitelně průzračnou vodou, kte- rá má smaragdovou barvu, a svým okolím protkaným vyni- kajícími lyžařskými terény. jména jako Heavenly nebo squaw Valley Vám jistě nejsou neznámá… pro Vás jsme připravi- li okruh kolem jezera s mnoha zastávkami na krátké trai- ly přírodou, dle roční doby na koupání. navštívíte také slav- né squaw Valley, městečko kasin na nevadské straně hrani- ce stateline, a cestou zpět hlavní město nevady carson city. Helikoptérou nad Niagarskými vodopády cca 10 min. niagara heli min. počet účastníků: 1 k návštěvě vodopádů patří bezpochyby projížďka lodí přímo pod vodopády.jak ale vypadají vodopády z ptačí perspektivy?to po- znáte, pokud absolvujete tento překrásný let (z kanadské stra- ny). Helikoptéra Vás vynese nad americkou i kanadskou část vodopádů. nezapomeňte si nachystat fotoaparáty či kamery!! Lodní výlet do NP Kenai Fjords cca 6 hod. kenai Fjords tours min. počet účastníků: 1 Bez nadsázky jeden z nejsilnějších zážitků při návštěvě Aljašky. plavba ze sewardu, během které uvidíte nespočet vodních a suchozemských živočichů a ptáků, musí nutně překonat Vaše představy. připravte se na setkání s vydrami, lachtany, lvouny, kosatkami, vorvani, kormorány a papuchalky. Budete pozoro- vat mořské orly hnízdící na malých ostrůvcích v moři a s tro- chou štěstí uvidíte medvěda lovícího na břehu ryby. cílem vý- letu je mohutný ledovec, jehož části neočekávaně odpadáva- jí do moře… zkrátka více než čtyři hodiny plavby okolo míst, kam nevede žádná cesta a kde je pravá divočina. Let Hydroplánem nad Vancouverem cca 25 minut Harbour Air seatplanes min. počet účastníků: 1 Vancouver je krásné město. Ale ještě krásnější je ze vzduchu. America tours Vám nabízí dvojí vzrušení naráz: jedinečné vý- hledy na město a okolí, navíc z paluby hydroplánu!! zážitek, o který byste neměli přijít… Plavba po zálivu Vancouver cca 50 minut Harbour cruise min. počet účastníků: celá skupina (v ceně zájezdu) nejlepší záběry Vancouveru pořídíte z paluby lodi brázdící vody zálivu!! připravte se na jedinečný zážitek z plavby ko- lem jedinečného města. 82 WWW.AmericAtours.cz fAKULTATIVNÍ AKCE

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Let helikoptérou nad pohořím Rockie Mountains cca 15 minut kananaski nebo Alpine Heli min. počet účastníků: 1 mnoho již bylo napsáno o kráse národního parku Banff. jeho jezera s kýčovitě zelenou vodou a horské štíty… to vše mů- žete ještě lépe uvidět během našeho letu helikoptérou nad skalnatými horami, který Vám nabízíme. Celodenní prohlídka ostrova Oahu cca 8 hodin min. počet účastníků: 3 America tours Během okruhu ostrovem oahu poznáte nejzajímavější mís- ta: punch Bowl, pali lookout, Diamond Head, Hanauma Bay, Blowing Hole, sunset Beach, ananasové plantáže v nitru os- trova… to vše za asistence česky hovořícího reprezentan- ta America tours. Individuální návštěva okolních ostrovů (Havaj) cca 14 hodin Hawaiian Airlines, Hertz min. počet účastníků: 2 individuální akce, která Vám umožní „na vlastní pěst“ poznat okolní ostrovy – kauai, molokai, lanai, maui nebo Hawaii. package zahrnuje zpáteční letenku na Vámi zvolený ostrov s odletem ranní linkou a návratem pozdní odpolední a pro- nájem automobilu kategorie ec 2, plán A. V ceně není zahr- nut transfer na/z letiště (cca 8 usD za osobu jedním směrem). Celodenní výlet na ostrov Molokai s průvodcem cca 14 hodin America tours min. počet účastníků: 4 Výlet na ostrov, který si uchovává svoji havajskou tvář. turisty neprávem opomíjený ostrov molokai je oázou klidu a pohody. celodenní prohlídka Vás seznámí s historií ostrova, poznáte tropický prales i dlouhé liduprázdné pláže. poznáte, jak vy- padá pravá Havaj!! Celodenní výlet do města Hana (Maui) cca 12 hodin America tours min. počet účastníků: 5 snad nejkrásnější výlet, jaký můžete na Havajských ostrovech podniknout. Úzká silnička vinoucí se podél jedinečné scenérie pobřeží hlubokým tropickým pralesem, stovky ostrých zatáček, desítky vodopádů, černé sopečné pláže lemované palmami, všude plno květin a vůní… to vše v ostrém kontrastu s dru- hou půlí cesty, která vede sopečnou stranou ostrova mezi lá- vovými poli. celkově – nezapomenutelný zážitek!! Výlet jeepem na vrchol Mauna Kea (Hawaii) cca 4,5 hodin America tours min. počet účastníků: 3 lahůdka mezi fakultativními akcemi – vždyť nikde jinde na světě nelze za necelé dvě hodiny zdolat převýšení od hladiny moře do 4,5 kilometru!! odjezd odpoledne od hotelu s teplým oblečením s sebou. pokračování neustále vzhůru nejprve mezi pastvinami, potom lávovými poli a nakonec po strmé kame- nité cestě až na vrchol nejvyššího vrcholu Havajských ostro- vů. zde zhlédneme soumrak nad mořem a budeme pozorovat práci radioteleskopů na vrcholu. Do hotelu se vrátíme v pozd- ních nočních hodinách. upozornĚní: Akce je nevhodná pro kardiaky a osoby citlivé na změnu atmosférického tlaku!! Týdenní pobyt na Havajských ostrovech 7 nocí v místě America tours min. počet účastníků: 2 ostrov oahu, hotel řetězce ohana nebo Aqua 19.990kč ostrov oahu, hotel řetězce outrigger 28.990kč ostrov kauai, hotel kauai Beach Hotel 30.990kč ostrov kauai, hotel outrigger lae nani 34.500kč ostrov maui, hotel outrigger Aina nalu 30.990kč ostrov maui, hotel napili shores 39.990kč ostrov Hawaii, hotel outrigger royal sea cliff 35.600kč ostrov Hawaii, hotel keauhou Beach 39.990kč pobyt na Havajských ostrovech je snem každého cestovate- le. America tours Vám nabízí tento sen uskutečnit. náš pa- ckage zahrnuje leteckou dopravu z los Angeles nebo san Francisca do Honolulu, případně návazný let na Vámi zvole- ný ostrov a dopravu zpět do prahy a ubytování ve zvoleném hotelu na 7 nocí (prodloužení pobytu je možné). V ceně není zahrnutý transfer letiště – hotel – letiště. u hotelů mimo os- trov oahu doporučujeme pronájem automobilu – hotely jsou většinou odlehlé od měst. Plavba tryskovým člunem do peřejí Niagary z kanadské strany cca 1 hodina Whirlpool jet Boat tours min. počet účastníků: celá skupina (v ceně zájezdu) Vzrušující zábava a jedinečná atrakce kanadské i americ- ké strany řeky niagara. plavba speciálně sestrojeným člu- nem rychlostí až 130 kilometrů v hodině proti proudu řeky až do místa zvaného Whirlpool k zdejším obrovským peře- jím. cestou průjezd mnoha menších kataraktů. kromě plav- by peřejemi se Vám nabízejí jedinečné scenérie kolem bře- hů řeky niagara… Plavba za kosatkami ve Victorii cca 2,5 hodiny springtide Whale tours min. počet účastníků: celá skupina (v ceně zájezdu) Velice působivý výlet za nádhernými obyvateli fjordů ostrova Vancouver – kosatkami na jednoduchém člunu zodiac. Budete pozorovat kosatky v jejich přirozeném prostředí z bezprostřed- ní blízkosti – jedinečný zážitek!! Plavba oblastí Thousand Islands cca 1,5 hodiny 1000 island cruises min. počet účastníků: celá skupina plavba místy, kde jezero ontario přechází v řeku sv. Vavřince poblíž města kingstonu. pohodová plavba na výletní lodi mezi spletí ostrůvků, které jsou rozesety mezi několik kilome- trů vzdálenými břehy řeky. soukromé ostrůvky jsou „osázeny“ domy svých majitelů, kterým vévodí vodní „hrad“ Bold’s castle. Plavba lodí v Midlandu cca 2 hodiny midland Boat cruises min. počet: celá skupina plavba po Gregorian’s Bay v midlandu je relaxačním zážit- kem. okruh vede průlivy mezi stovkami malých ostrůvků se žulovým povrchem, na kterém s námahou živoří vegetace. to však nebrání jejich majitelům ve výstavbě letních sídel a re- kreačních chat, které pak daly vzniknout jedinečné vodní re- kreační kolonii na bývalém území indiánského kmene Huronů. Lodní výlet za velrybami (Východní Kanada) cca 1,5 hodiny Groupe Dutour cruises min. počet: celá skupina z idylického rybářského městečka taddoussac vyplujeme na motorovém člunu „zodiac“ za pozorováním několika dru- hů velryb vyskytujících se v ústí fjordu saguenay. máte šan- ci spatřit kolohlavce a běluhy, delfíny a vzácněji šedé velryby. Návštěva filmových studií Universal min. 4 hodiny America tours min. počet: celá skupina (v ceně u vybraných zájezdů) unikátní fungující filmová studia máte možnost vidět jako ni- kde jinde na světě! Absolvujete túru studii elektrickým vláčkem, a pak se již budete věnovat atrakcím postaveným na motivy nejúspěšnějších filmů minulosti. poznáte zblízka až neskutečné filmové efekty a možná potkáte některou ze známých celebrit… Výlet do SP Valley of Fire min. 6 hodin America tours min. počet: 5 Výlet začíná zastávkou na přehradní hrázi Hoover Dam, kte- rá je nejvyšší skořepinovou přehradou světa. po přejití hrá- ze z Arizony zpět do nevady budete pokračovat podél jeze- ra lake mead do sp Valley of Fire. park je známý svými jako- by ohněm rozpraskanými skalními útvary v barvách od rudé po sněhově bílou. k zajímavostem patří kromě geologie také petroglyfy starých indiánů vyškrábané do skal uvnitř parku. Památník USS Arizona cca 2,5 hodiny America tours min. počet: celá skupina potopený křižník Arizona je mementem a připomínkou útoku japonců na pearl Harbor. z mnoha potopených plavidel byl neopravitelný křižník ponechán na svém místě jako historic- ká památka a muzeum. návštěva memoriálu uss Arizona je „povinností“ každého návštěvníka ostrova oahu. Plavba na raftu po řece Athabasca cca 2 hodiny jasper raft tours min. počet: celá skupina plavba na zcela bezpečném raftu po řece Athabasca v jasperu je jedinečným zážitkem, který Vám odkryje další z mož- ných pohledů na fantastickou přírodu kanadských rockies. Vyhlídková plavba je zcela nenáročná, vhodná i pro osoby se sníženou pohyblivostí a děti. Plavba po jezeře Minnewanka cca 1 hodina minnewanka Boat tours min. počet: celá skupina plavba vyhlídkovým člunem Vám otevře další z dosud nepo- znaných pohledů na krásy zdejší přírody. plavba je vhodná i pro osoby se sníženou pohyblivostí a děti. Lodní výlet do NP Prince William Sound cca 6 hodin Alaska Heritage tours min. počet: celá skupina Výlet Vám dává nahlédnout do nitra fjordu – zálivu prince Williama a seznámit se s tichým světem ledovců, zcela nepří- stupných ostrovů a divoké přírody. Během plavby budete po- zorovat kosatky, velryby, mořské ptáky a s trochou štěstí nara- zíte na typického obyvatele zdejších břehů – rybařícího med- věda. plavba – vydaří-li se počasí – patří k vrcholným zážit- kům, které může Aljaška nabídnout. Týdenní pobyt v Cancunu min. počet účastníků: 2 pro zájezdy končící na východním pobřeží usA nabízíme fa- kultativní pobyt v mexickém cancunu. celý package zahr- nuje letenku z usA do cancunu a zpět do usA, ubytování na sedm nocí v cancunu v hotelu 3* se snídaní nebo v pro- gramu all inclusive a transfer v cancunu z letiště na hotel a zpět na letiště. Let helikoptérou nad ostrovem Kauai cca: 45 min Heli usA min. počet: 1 tento letecký výlet Vám ukáže to nejkrásnější z tropické pří- rody Havajských ostrovů, jejich pláží, kráterů, nádherných mořských pobřeží a překrásně zelených pohoří, které znáte ze scén filmu jurský park. Let helikoptérou nad ostrovem Hawaii cca: 20 minut safari Helicopters min. počet: 1 každý cestovatel by měl určitě absolvovat tento báječný a okouzlující let helikoptérou nad činnými vulkány ostro- va Hawaii. Plavba lodí po Yukonu (Whitehorse) cca: 2 hodiny Yukon Alaska tourist tours min. počet: 2 plavba historickým miles canyon – nejhrozivější překážkou na cestě za bohatstvím Dawson city, místem známým ze zla- té horečky. plavba je zároveň návratem do historie do doby jacka londona. Návštěva Empire State Building 1 - 3 hodiny America tours min. počet účastníků: celá skupina (v ceně zájezdu) při prohlídce kosmopolitního new Yorku nelze vynechat ná- vštěvu tohoto mrakodrapu světového věhlasu. podíváte se na panorama Big Apple z této newyorské ikony, seznámíte se s historií stavby a dozvíte se mnoho zajímavostí o této budo- vě. návštěvu empire state Building doporučujeme po setmě- ní. pohled ve tmě na zářící new York je nezapomenutelným zážitkem a snem nejednoho cestovatele. Návštěva vodního světa Sea World cca 3 hodiny America tours min. počet účastníků: celá skupina (v ceně zájezdu) při návštěvě san Diega nelze vynechat světoznámý sea World. zhlédnete dech beroucí show s kosatkami, podíváte se na růz- né mořské živočichy, budete okouzleni pohádkovým předsta- vením s delfíny a v neposlední řadě budete mít příležitost okusit nějakou z místních atrakcí. Vřele doporučujeme pro- jížďku na horské dráze „manta“. Letadlová lod’ USS Midway cca 2 hodiny America tours min počet účastníků: celá skupina (v ceně zájezdu) uss midway je jednou z ikon města san Diega. tento „kolos“ kotví přímo v centru a nabízí příležitost nahlédnout do útrob této letadlové lodi, která byla nasazována na různé námořní mise za druhé světové války. prohlédnete si technická zázemí lodi, jako je jídelna, prádelna, ordinace a ostatní. snad neje- motivnějším zážitkem je prohlíka kapitánského můstku a tzv. „flight deck“, odkud kdysi startovaly stíhačky. Prohlídka Manhattanu autobusem „double—decker“ platnost jízdenky je 48 hodin city sights min počet účastníků: celá skupina (v ceně zájezdu) manhattan je pulsujícím místem new Yorku. ten, kdo je po- prvé v tomto městě, určitě žasne nad velikostí města i jeho životem. Double decker Vás proveze těmi nejoblíbenější- mi a nejpopulárnějšími částmi manhattanu. prohlídka za- číná v okolí times square. nejprve zamíříte do spodní čás- ti města, kde se můžete podívat k Wall street, na Ground zero a jeho památník či se podívat k Battery parku. Autobus pokračuje na sever okolo budovy spojených národů, po 5. Avenue až k central parku. prohlídka je koncipována for- mou „hop on, hop of“ (dle libosti nastoupíte, vystoupíte), což jistě oceníte. Koncert v Grand Ole Opry v Nashville 2,5-3 hodiny na nejslavnější scéně americké country music, jejíž historie sahá daleko do roku 1925, vystoupí elitní umělci zvučných jmen. celá show je živě vysílána do éteru a vy se coby po- sluchači, sedící v obřím auditoriu s kapacitou 4 400 seda- del, stáváte součástí jejího dění. 83AmericA tours 2013 fAKULTATIVNÍ AKCE

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Individuální cesty do USA a Kanady 84 WWW.AmericAtours.cz INDIVIDUÁLNÍ TURISTIKA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

podmínky speciálního tarifu FlY & DriVe: NEZAPOMEŇTE SI VČAS REZERVOVAT VAŠI CESTU SNŮ!!! - cena zahrnuje letenku PRAHA – destinace – PRAHA a pronájem automobilu kategorie Economy, plán A na týden - cena nezahrnuje letištní a bezpečnostní poplatky a event. palivový příplatek - cena je platná pro dvě a více osob cestujících společně - pobyt v destinaci lze prodloužit na max. 1 měsíc - lze vyžádat vyšší plán či kategorii vozu za doplatek – viz ceny nájmu automobilů DOLLAR 2013 - při prodloužení nájmu automobilu máte nárok na SLEVU 5% proti katalogové ceně DOLLAR 2013 - event. nevyužitou část pronájmu či letenky nelze refundovat l sezóna H sezóna destinace 01.01.-27.06. až 17.08.-13.12. 26.06.-25.08. PRAHA- Boston – PRAHA 8.860 19.580 PRAHA – cHicAGo – PRAHA 12.540 23.830 PRAHA – miAmi – PRAHA 13.890 21.860 PRAHA – neW York – PRAHA 12.680 21.860 PRAHA – WAsHinGton – PRAHA 12.890 20.690 PRAHA – orlAnDo – PRAHA 15.090 23.590 PRAHA – pHoeniX – PRAHA 18.350 29.290 PRAHA – lAs VeGAs – PRAHA 15.640 25.840 PRAHA – los AnGeles – PRAHA 14.490 24.340 PRAHA – sAn FrAncisco – PRAHA 13.890 24.440 PRAHA – seAttle – PRAHA 15.940 25.840 PRAHA – DenVer – PRAHA 16.690 27.540 PRAHA – AncHorAGe – PRAHA 22.540 33.410 PRAHA – toronto – PRAHA 14.640 22.390 PRAHA – VAncouVer – PRAHA 21.540 31.640 program doporučujeme doplnit ubytováním z naší nabídky hotelů BeZ VíZ do USa ! fLy & drIVe 2013 ProGram Pro IndIVIdUÁLní ceSTUJící do U.S.a. a Kanady 85AmericA tours 2013 fLY & DRIVE

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

fLy and drIVe and SLeeP ProGramy Pro U.S.a. a KanadU cenA za osobu v kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 1.2.-27.6 a 17.8.-13.12. 21.190 12.590 11.590 28.6.-16.8. 29.690 19.990 18.990 letenka prAHA – neW York – prAHA cenA za osobu v kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 1.4.-27.6. a 17.8.-13.12. 22.990 15.990 14.990 1.2. -30.4. a 28.6.-16.8. 35.890 22.590 21.590 letenka prAHA – orlAnDo/miAmi – prAHA cenA za osobu v kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 1.2.-27.6 a 17.8.-13.12. 24.490 13.190 12.190 28.6.-16.8. 33.240 19.790 18.790 letenka prAHA – toronto – prAHA cenA za osobu v kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 1.2.-27.6 a 17.8.-13.12. 33.190 18.190 17.190 28.6.-16.8. 44.790 24.290 23.290 letenka prAHA – neW York/miAmi – praha cenA za osobu v kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 1.2.-27.6 a 17.8.-13.12. 31.190 16.990 15.990 28.6.-16.8. 40.790 24.090 23.090 letenka prAHA – neW York – prAHA cenA za osobu v kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 1.2.-27.6 a 17.8.-13.12. 31.190 16.990 15.990 28.6.-16.8. 44.090 17.990 16.990 letenka prAHA – neW York – prAHA TraSa 1 – Východ USa 9 dnŮ neW York – pHilADelpHiA – BAltimore – WAsHinGton Dc – pittsBurGH – BuFFAlo – niAGArskÉ VoDopáDY – FinGer lAkes – neW York TraSa 2 – oKrUh fLorIdoU 9 dnŮ orlAnDo – cApe cAnAVerAl – tAmpA – meXickÝ záliV – eVerGlADes – keY West – miAmi TraSa 3 – meTroPoLe Východní Kanady 9 dnŮ toronto – kinGston – oBlAst tisícŮ jezer – montreAl – QueBec citY – ottAWA – AlGonQuin – niAGArA – toronto TraSa 4 – z BoSTonU do mIamI 16 dnŮ neW York – Boston – niAGArA – pHilADelpHiA – BAltimore – WAsHinGton Dc – ricHmonD – cHArleston – sAVAnnAH – st. AuGustine – cApe cAnAVerAl – orlAnDo – tAmpA – eVerGlADes – miAmi TraSa 5 – VeLKý oKrUh Východem 16 dnŮ neW York – niAGArA – cleVelAnD – Detroit – cHicAGo – st. louis – nAsHVille – mempHis – neW orleAns – AtlAntA – ricHmonD – WAsHinGton D. c. – pHilADelpHiA – AtlAntic citY – neW York TraSa 6 – PerLy Východního PoBŘeží 16 dnŮ neW York – BAltimore – pHilADelpHiA – WAsHinGton Dc – cleVelAnD – Detroit – niAGArA – toronto – oBlAst tisícŮ jezer – montreAl – QueBec citY – Boston – neW York V letošní sezóně jsme pro samostatné cestovatele připravili sérii „ba- líčků“ služeb s návrhy tras, které jsou nejčastěji žádány klienty America tours, za zvýhodněné ceny. Balíčky zahrnují letenku z prahy do cílové de- stinace, pronájem automobilu na celou dobu pobytu v usA nebo kana- dě, a samozřejmě ubytování v prověřených hotelech a motelech. náš ba- líček služeb Vám může sloužit jako inspirace pro přípravu Vaší dovole- né, a naši odborníci Vám dle Vašich požadavků trasu upraví do definitiv- ní podoby tak, aby přesně odpovídala Vašim představám. cena zahrnuje: leteckou dopravu z Prahy do uvedené destinace a zpět, nájem vozu kategorie COMPACT v plá- nu A na celou dobu pobytu v USA či Kanadě, ubytování v slušných motelech a hotelech turistic- ké kategorie (3*), itinerář cesty, turistického průvodce USA nebo Kanadou uvedené ceny jsou za osobu na dvoulůžkovém pokoji při účasti dvou osob cena nezahrnuje: letištní a bezpečnostní poplatky, event. palivové příplatky, provozní náklady vozu, vstupné, parkovné, průvodce, stravu, pojištění, náklady nezahrnuté v položce „cena zahrnuje“ letecká doprava je kalkulována v optimální knihovací třídě. Podmínky storna se řídí podmínkami letecké spo- lečnosti. Event. 3. a 4. osoba sdílí existující uspořádání hotelového pokoje (dvě dvoulůžka) Východ U.S.a. a Kanady U. S. A. 86 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

TraSa 1 – meTroPoLe zÁPadU 9 dnŮ los AnGeles – np Yosemite – sAn FrAncisco – lAke tAHoe – reno – lAs VeGAs TraSa 2 – ParKy a měSTa zÁPadU 9 dnŮ sAn FrAncisco – np Yosemite – np seQuoiA – los AnGeles – sAn DieGo TraSa 3 – maLý oKrUh zÁPadem 12 dnŮ los AnGeles – sAn FrAncisco – np Yosemite – BArstoW – GrAnD cAnYon – monument VAlleY – BrYce cAnYon – zion – lAs VeGAs TraSa 4 – PacIfIcKým PoBŘežím 12 dnŮ los AnGeles – sAn FrAncisco – np reDWooD – poBŘeŽí pAciFiku – np mt. rAinier – seAttle TraSa 5 – zÁPad USa 16 dnŮ los AnGeles – sAn DieGo – pHoeniX – tucson – seDonA – GrAnD cAnYon – monument VAlleY – cAnYonlAnDs – cApitol reeF – BrYce cAnYon – zion – lAs VeGAs – DeAtH VAlleY – np seQuoiA – np Yosemite – sAn FrAncisco TraSa 6 – PerLy zÁPadU 23 dnŮ los AnGeles – np Yosemite – sAn FrAncisco – np reDWooD – np crAter lAke – np olYmpic – seAttle – np nortH cAscADes – np YelloWstone – DeVil’s toWer – DenVer – np rockY mountAin – cAnYonlAnDs – monument VAlleY – np BrYce cAnYon – np zion – GrAnD cAnYon – lAs VeGAs – DeAtH VAlleY – los AnGeles TraSa 1 – nÁrodníParKyzÁPadníKanady 12 dnŮ VAncouVer – np mt. reVelstoke – GolDen – np kootenAY – cAlGArY – np BAnFF – np jAsper – mt. roBson – VAncouVer TraSa 2 – PerLy zÁPadní Kanady 16 dnŮ VAncouVer – keloWnA – reVelstoke – kootenAY – cAlGArY – BAnFF – jAsper – mt. roBson – prince GeorGe – prince rupert – insiDe pAssAGe – ostroV VAncouVer – VictoriA – VAncouVer TraSa 3 – KrÁSy aLJaŠKy a yUKonU 15 dnŮ AncHorAGe – np DenAli – np kluAne – WHiteHorse – DAWson citY – Dempster HiGHWAY – polární kruH – np WrAnGell/st. eliAs – sp GuAcH – seWArD – AncHorAGe cenA za osobu v kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 1.2.-27.6 a 17.8.-13.12. 22.790 14.890 13.890 28.6.-16.8. 32.590 25.590 24.590 letenka prAHA – los AnGeles/lAs VeGAs – prAHA cenA za osobu v kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 1.2.-27.6 a 17.8.-13.12. 23.990 16.690 15.690 28.6.-16.8. 35.790 26.090 25.090 letenka prAHA – sAn FrAncisco/sAn DieGo – prAHA cenA za osobu v kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 1.2.-27.6 a 17.8.-13.12. 24.490 18.090 17.090 28.6.-16.8. 37.890 27.390 26.390 letenka prAHA – los AnGeles/lAs VeGAs – prAHA cenA za osobu v kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 1.2.-27.6 a 17.8.-13.12. 26.490 17.790 16.790 28.6.-16.8. 37.990 27.090 26.090 letenka prAHA – los AnGeles/seAttle – prAHA cenA za osobu v kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 1.2.-27.6 a 17.8.-13.12. 31.990 16.890 15.890 28.6.-16.8. 42.890 25.990 24.990 letenka prAHA – los AnGeles/sAn FrAncisco – prAHA cenA za osobu v kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 1.2.-27.6 a 17.8.-13.12. 39.990 23.990 22.990 28.6.-16.8. 53.190 32.490 31.490 letenka prAHA – los AnGeles – prAHA cenA za osobu v kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 1.2.-27.6 a 1.9.-13.12. 44.290 26.990 25.990 28.6.-31.8. 56.090 31.590 30.590 letenka prAHA – VAncouVer – prAHA cenA za osobu v kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 1.2.-27.6 a 1.9.-13.12. 51.690 24.990 23.990 28.6.-31.8. 64.460 33.890 32.890 letenka prAHA – VAncouVer – prAHA cenA za osobu v kč odlet v období 1 os/2l. pokoj 3 osoba 4 osoba 1.2.-31.5. a 1.9.-13.12. 48.990 27.690 26.690 1.6.-31.8. 60.890 37.890 36.890 letenka prAHA – VAncouVer/WHiteHorse – prAHA zÁPad U.S.a. zÁPadní Kanada a aLJaŠKa 87AmericA tours 2013 U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

LaS VeGaS, neVada B. W. Mardigrass Inn & Casino *** Best Western Mardi Gras Hotel je „full-service“ hotel, který leží v Las Vegas nedaleko Stripu. Hotel je vzdálený 4km od mezi- národního letiště, asi 200m od konvenčního centra, kde se na- chází stanice monorailu, se kterým se pohodlně dostanete na všechna místa Stripu v Las Vegas. V hotelu se nachází kasino, koktejlový bar který je otevřený 24 hodin, venkovní vyhříva- ný bazén s vířivkou, kadeřnický salón a obchod se suvenýry. Hotel má tři podlaží a více než 310 pokojů, které jsou vyba- veny ledničkou, barevnou TV, mikrovlnkou, WiFi, vysoušečem vlasů, žehličkou a žehlicím prknem, radiobudíkem a kávova- rem. Hotel má vlastní hotelový a strip shuttle, který je v provo- zu 7 dní v týdnu od 8:00 do 23:00 hodin a pro hotelové hos- ty je zdarma. Stratosphere Tower hotel *** Tento „neviditelnější“ hotel leží na Stripu, nedaleko centra Las Vegas. Hotel Stratosphere přednostně používáme pro naše sku- pinové zájezdy, takže je naší stálicí v produktech America Tours. Hotel disponuje více jak 1600 pokoji, které jsou vybaveny stan- dardním vybavením jako je TV, kávovar, WiFi (poplatek), kli- matizace, vysoušeč vlasů, žehlička a žehlicí prkno, radiobudík a další. V suterénu hotelu je ohromné kasino, kde můžete utra- tit „přebytečné“ dolary. Nákupní arkáda s velkým výběrem re- staurací a barů jistě také příjde vhod. Pokud byste měli zájem o kulturní zážitek, doporučujeme vystoupení některých z vítězů soutěže American Idol. No a pro milovníky výšek je určena vy- hlídková věž se třemi adrenalinovými atrakcemi!! Když řekneme Las Vegas, každému z nás se vybaví spousta kasin, blikajících neonů a pestrý noční život. Realita je opravu taková. Las Vegas je bezpochyby hlavním městem kasin. Je to pulsující město plné turistů a vášnivých hráčů. Neony areálu Casino Center ve středu města září po celou noc se stejnou intenzitou jako polední slunce na Mohavské poušti. Proslulý bulvár „Strip“ se táhne v délce pěti kilometrů mezi třídami Sahara a Tropicana Avenue a je hustě lemován kasiny a hotely. Strip nenabízí jen kasina, ale je zde i dostatečné rozptýlení pro celou rodinu. Víte, že v Las Vegas lze navštívit třeba Paříž a New York během deseti minut? Jeďte se o tom přesvědčit. cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Tištěný turistický průvodce U.S.A. ZDARMA - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (pro vstup do U.S.A. je nutný biometrický pas s autorizací ESTA nebo platný pas s platným vízem) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Jun 25 8.100 1.050 Jun 26 – Aug 23 7.100 900 Aug 24 – Dec 15 8.100 1.050 cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc Jan 01 – May 30 7.900 1.000 Jun 01 – Sep 30 7.100 900 Oct 01 – Dec 20 7.900 1.000 cena letecké přepravy na vyžádání 7 nocí U. S. A. 88 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Bellagio ***** Poloha hotelu: Strip area Kapacita hotelu: 4695 luxusně vybavených pokojů. Jedná se o jeden z největších hotelových komplexů v Las Vegas, kte- rý je určen především pro náročnou a business klientelu. Po- koje jsou vybaveny stylovým nábytkem, klimatizací, kávova- rem, TV, připojením na internet, minibarem. Součástí hotelu jsou restaurace, bary, kasino, obchody se suvenýry, lázně, fit- ness center, tenisové kurty, salóny krásy a kadeřník. V oko- lí hotelu naleznete nepřeberné množství atrakcí, které nabí- zí Las Vegas. Ve 30minutových intervalech můžete obdivovat populární a oblíbenou fontánu s doprovodem těch nejznáměj- šich skladeb. Tropicana hotel *** Tropicana Hotel v Las Vegas splňuje veškerá očekávání mo- derně-globálního cestovatele. V nedávné době byla v hote- lu dokončena rekonstrukce a renovace, která si vyžádala cel- kové náklady ve výši 180 mil USD. Hotel disponuje moder- ním plážovým komplexem ve stylu „South Beach“, pokoji vy- bavené moderním nábytkem a nadčasovým designem, novým kasínem, bary a restauracemi a zábavnými kabarety. Všech- ny pokoje jsou dekorovány paletou teplých odstínů jako při západu slunce a nábytkem přímo na míru. Lůžka jsou vyba- vena moderní plyšovou matrací EURO TOP. Nechybí plasmo- vá TV, telefon se záznamníkem, pracovní stůl, sejf, radiobudík a bezdrátové připojení k internetu (za poplatek). Náš plážo- vý klub Nikki Beach Club leží thruba na dvou hektarech svě- ží zeleně. Klub disponuje lehátky, sluneční terasou a barem. Díky exklusivnímu bílému interiéru je klub světově proslulý ve své třídě. Naše hotelové kasíno promění hazard v prvotříd- ní zážitek ze hry. Kasíno má zcela nové pokerové herny, rule- ty, automaty a ostatní. Wynn ***** Poloha hotelu: Strip area Kapacita hotelu: 5620 luxusně vybavených pokojů, které jsou určeny pro náročnou klientelu. Hotel byl dokončen v roce 2004 a je opravdovým „skvostem“ na Stripu. Pokoje jsou rozděle- ny do několika kategorií a je možno si objednat apartmá. Tyto pokoje jsou velice luxusně zařízeny a naleznete zde vše, co po- žaduje náročný klient. Součástí hotelu jsou restaurace, bary, kasina, značkové obchody, lázně, fitness center, tenisové kur- ty, salóny krásy, kadeřník a denní „live“ show. V přízemí hote- lu je muzeum aut Ferrari, kam mají majitelé těchto vozů vstup zdarma. V okolí hotelu jsou módní obchody, hotel Mirage se „známým“ vulkánem a nebo hotel Treasure Island. MGM Grand Hotel ***** MGM Grand hotel, který byl otevřený v roce 1993, leží přímo na „Stripu“. Jde o veliký resort, který je tématicky laděn jako Hollywood. Majitelem tohoto resortu je filmová společnost MGM Mirage. Předností tohoto 30patrového resortu je kom- plex 5 venkovních vyhřívaných bazénů, které jsou oázou kli- du a relaxu. K Vašemu pohodlí jsou k dispozici i vířivky. Jed- ná se o jeden z největších hotelových komplexů na světě. Má více než 5000 pokojů a aparmánů, které jsou rozděleny do ně- kolika kategorií od standardních po ty nejluxusnější apartmá- ny. Součástí tohoto resortu je fitnessové centrum, masážní sa- lón, salón krásy s kosmetikou, nákupní centrum, stanice dráhy Monorail (spojuje severní a jižní části Stripu). Ti, kteří se při- jeli do Vegas oddat, jistě ocení služeb svatební kaple v hotelu. období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Jun 25 22.900 2.600 Jun 26 – Aug 23 20.600 2.300 Aug 24 – Dec 15 22.900 2.600 cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Jun 25 23.800 2.900 Jun 26 – Aug 23 21.600 2.900 Aug 24 – Dec 15 23.800 2.900 cena letecké přepravy na vyžádání Fakultativní akce pro las Vegas vypracujeme na vyžá- dání a na konkrétní termíny období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Jun 25 23.500 2.950 Jun 26 – Aug 23 15.900 1.800 Aug 24 – Dec 15 23.500 2.950 cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc Jan 02 – Jun 25 7.100 790 Jun 26 – Aug 23 6.900 790 Aug 24 – Dec 20 7.100 790 cena letecké přepravy na vyžádání 89AmericA tours 2013 U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

LoS anGeLeS, caLIfornIa Mayfair Hotel, centrum *** Hotel Mayfair leží přímo v centru města Los Angeles. Hotel je vhodný pro širokou klientelu a za slušnou cenu dostanete kva- litní služby. Hotel má 290 pokojů ve 14 patrech, které jsou vy- baveny standardním vybavením jako je kabelová televize, ra- diobudík, klimatizace či kávovar. Hosté mají zdarma připojení WiFi a použití hotelového počítače v recepci. V mezaninu je ho- telová restaurace, kde se dobře nasnídáte nebo si můžete ob- jednat večeři na pokoj. Parkování v hotelové garáži je za po- platek 20 USD / noc. Možnost dokoupení americké snídaně za cenu 10 USD / osoba. Pokud si při Vašem pobytu vyberete prá- vě tento hotel, jistě oceníte strategickou polohu. B. W. Dragon Gate Inn, centrum *** Hotel Best Western Dragon Gate Inn se nachází v Čínské čtvr- ti, dva bloky od centra L. A. V blízkosti hotelu se nachází con- vention centre a Union Station. Hollywood a Univerzální studia jsou vzdálena zhruba 15 minut jízdy autem. Hotelové pokoje jsou vybaveny standardním zařízením jako je klimatizace, fén, žehlička, barevná TV, kávovar, lednička či radiobudík. Součás- tí hotelu je obchod se suvenýry, kavárna, salón krásy a hlídané parkoviště (10 USD za noc). Klienti mají v ceně kontinentální snídani a připojení na internet (WiFi). L.A. je skrz naskrz výtvorem 20. století. Moderní technika našeho věku byla schopna proměnit zde původní pustinu v kvetoucí velkoměsto. K poznání tohoto města určitě přijde vhod si vypůjčit auto, vždyť L.A. se rozkládá na ploše 1200 čtverečních kilometrů mezi oceánem a písčitými plážemi na západě, horami na severu a východě a pouštěmi na jihu. Losangelská pláž se táhne podél Pacifiku v délce 65km od Malibu po Santa Monicu, která je vhodná pro „lenošení“ či aktivní formy odpočinku jako třeba surfování. Při návštěvě tohoto města nelze opomenout Hollywood, Malibu, Santa Monicu, Sunset Boulevard či filmová studia Universal. období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 20 8.100 990 cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 20 8.100 1.050 cena letecké přepravy na vyžádání 7 nocí cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Tištěný turistický průvodce U.S.A. ZDARMA - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (pro vstup do U.S.A. je nutný biometrický pas s autorizací ESTA nebo platný pas s platným vízem) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) U. S. A. 90 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 20 7.900 850 cena letecké přepravy na vyžádání Howard Johnson Hotel **** Howard Johnson leží poblíž Disneylandu v Los Angeles a je vhodný pro rodiny s dětmi. Pokoje a celý hotel je moderně a vkusně vybavený a zařízený. Nechybí venkovní vyhřívaný ba- zén, posilovna, připojení k internetu pomocí WiFi, restaura- ce a ostatní. Pokoje jsou vkusně vybaveny a nechybí standard- ní vybavení jako TV, klimatizace, fén, žehlička s žehlicím prk- nem, kávovar s kávou a čajem, bezpečnostní sejf či lednička. období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 31 13.800 1.700 cena letecké přepravy na vyžádání Westin Bonaventure, centrum **** Poloha hotelu: downtown Los Angeles. Kapacita hotelu: 135 hotelových suites je vybaveno také pro náročnější klientelu a hotel je ideální pro kongresovou turis- tiku. Součástí každého suite je přípojka na internet, kávovar, bezpečnostní sejf, lednička, vysoušeč vlasů. Hotel nabízí fitne- ss center, vyhřívaný bazén, konferenční sál atd. V okolí hotelu naleznete více než 40 restaurací a obchodů. B. W. South Bay Inn, Lawndale*** Hotel South Bay Inn leží nedaleko mezinárodního letiště a plá- ží LA. Centrum města Los Angeles je vzdáleno cca 15 mil. Jde o velice pěkný a moderní hotel, ve kterém najdete čínskou re- stauraci, více než 90 pokojů, které jsou vybaveny satelitní TV, radiobudíkem, kávovarem, vysoušečem vlasů, ledničkou, žeh- ličkou a klimatizací. Hotelovým hostům je k dispozici vyhříva- ný venkovní bazén, vířivka, pára, fitnessové centrum, prádel- na, trezor, faxová a kopírovací služba, WiFi na každém poko- ji a ve všech prostorách hotelu (některé služby za poplatek). V ceně pobytu je kontinentální snídaně a transport z a na letiš- tě 24 hodin denně. Hotel doporučujeme klientům s najmutým autem (parkování u hotelu zdarma!!). Hacienda Hotel, airport *** období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Jun 30 8.600 1.050 Jul 01 – Aug 31 9.700 1.200 Sep 01 – Dec 20 8.600 1.050 cena letecké přepravy na vyžádání Hotel Hacienda leží v blízkosti mezinárodního letiště v Los An- geles. Jedná se o velice pěkný „full servis“ hotel, ve kterém se nachází 630 moderně vybavených pokojů s moderním zaříze- ním a nábytkem. Hotel je určen především klientům, kteří prá- vě přiletěli nebo mají brzký ranní let. Pokud se ovšem rozhod- nete strávit delší dobu v tomto nádherném hotelu, jistě nebu- dete litovat. Součástí hotelu je vyhřívaný bazén, vířivka, fitnes- sové centrum, zahradní grill či výborná restaurace. Doprava z a na letiště je hotelovým hostům kdispozici 24 hodin aje zce- la zdarma. Poplatek za parkování u hotelu je 5 USD. Fakultativní akce pro los Angeles vypracujeme na vy- žádání a na konkrétní termíny období 7 nocí noc navíc Jan 01 – May 31 6.800 950 Jun 01 – Sep 30 7.800 1.100 Oct 01 – Dec 30 6.800 950 cena letecké přepravy na vyžádání 91AmericA tours 2013 U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

San francISco caLIfornIa Renoir hotel, centrum *** Přátelský, rodinný a butikový hotel s kosmopolitní klientelou. I tak by se dal ve stručnosti charekterizovat hotel Renoir, kte- rý leží v centru města mezi Union a Civic centrem. Hotel Renoir byl postaven v roce 1909 a kompletní rekonstrukcí prošel v roce 2005. V pěším dosahu je kupříkladu světoznámá pozemní la- novka „cable car“, divadla, obchody, restaurace, kavárny, bary či městská hromadná doprava. Tento sedmipatrový hotel má 133 moderně vybavených pokojů, které jsou vybaveny koupel- nou a soc. zařízením, barevnou TV s kabelovými programy, te- lefonem se záznamníkem, WiFi za poplatek, radiobudíkem, sej- fem, žehličkou a žehlicím prknem na vyžádání. V přízemí na- jdetekoktejlovýbaraho- telovou restauraci, která servíruje snídaně, obědy avečeře–stravaneníza- hrnuta v ceně ubytování. Hotelové parkoviště za poplatek 27 USD + taxy. Sheraton Fishermans Wharf***** Excelentní poloha přímo v srdci San Francisca na Fishermans Wharf, tímto sloganem se chlubí tento luxusní hotel Sheraton. Hotel je ideální pro náročnější klientelu, která vyhledává kva- litní ubytování v centru dění a v pěším dosahu téměř od všech atrakcí a zajímavostí San Francisca. Hotel nedávno prošel kom- pletní rekonstrukcí a všech jeho 531 pokojů je vybaveno moder- ním nábytkem a vybavením. Nechybí LCD televizor, klimatiza- ce, kávovar, žehlička či vysoušeč vlasů. Hotel je 100% nekuřác- ký. Hostům je k dispozici připojení WiFi, posilovna, prádelna, bazén, sejf a hlídané parkoviště (některé služby za poplatek). San Francisco je město na americké poměry velice originální, vyznačující se obecně přátelskou atmosférou a srdečnými vztahy mezi lidmi. Město je rozloženo na pahorcích a výšinách kolem stejnojmenné zátoky a vytváří neobvykle uzavřený sídelní celek. Doporučujeme absolvovat okružní trasu autem po vyhlídkové silnici 49, která měří zhruba 79km a je zakreslena na všech plánech města. Z Twin Peaks se Vám pak naskytne fascinující pohled na celé město. Nej atrakce města jsou bezpochyby „cable car“ neboli historické tramvaje, světově proslulý most Zlatá brána neboli „Golden Gate Bridge“, pevnost Alcatraz nebo Čínská čtvrť. The Argent Hotel, downtown **** Argent hotel je luxusní hotel v samém srdci San Francisca pou- hé 2 bloky od značkových obchodů, muzea moderního umě- ní nebo finančního distriktu. Hotel je určen především pro ná- ročnější a business klientelu. Hotel má 36 pater, ve kterých je dohromady 667 luxusně vybavených hotelových pokojů. Větši- na s nádherným výhledem na panorama San Francisca. K dis- pozici je fitness center, business center s připojením na inter- net (za poplatek). V hotelovém lobby je restaurace, bar a ob- chod se suvenýry. období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Jun 25 15.900 1.750 Jun 26 – Aug 23 19.600 1.900 Aug 24 – Dec 15 15.900 1.750 cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Jun 25 8.200 990 Jun 26 – Aug 23 13.900 1.300 Aug 24 – Dec 15 8.200 990 cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Jun 25 15.600 1.800 Jun 26 – Aug 23 21.900 2.100 Aug 24 – Dec 15 15.600 1.800 cena letecké přepravy na vyžádání 7 nocí cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Tištěný turistický průvodce U.S.A. ZDARMA - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (pro vstup do U.S.A. je nutný biometrický pas s autorizací ESTA nebo platný pas s platným vízem) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) U. S. A. 92 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

B. W. Lighthouse Inn, Pacifica *** Nově renovovaný hotel Best Western Plus je připraven na Vaší návštěvu!! Jedná se o jediný hotel v oblasti San Francisca, kte- rý leží přímo na pláži Pacifického oceánu. Hotel najdete neda- leko pláže Pacifica State Beach Park, která je oblíbenou desti- nací nejen místních surfařů. Místní molo Pacifica Pier je oblíbe- né místními rybáři, kteří si zde mohou zachytat lososa prouž- kovaného, který se zde v jeho sezóně hojně vyskytuje. Centrum městečka Pacifica je v pěším dosahu a naleznete zde mnoho malebných rybářských hospůdek, restaurací a barů. Pokud tou- žíte po nakupování, určitě si zajeďte do nedalekého San Fran- cisca, kam autem dorazíte zhruba do 20 minut (záleží na hus- totě dopravy). Poznejte toto krásné město, užijte si ruch míst- ních ulic a zábavy, ale večer se vrátíte do klidného místa, kde je právě tento hotel. Ráno Vás vzbudí šum vln oceánu a uvi- díte sami, že volba tohoto hotelu byla správná!! Hotel dispo- nuje 97 pokoji a 21 apartmány, které jsou vybaveny moder- ním nábytkem, barevnou TV, kávovary s čajem a kávou, vysou- šečem vlasů a připojením k internetu WiFi. Tento hotel je na- ším partnerem a je používán pro všechny naše skupinové zá- jezdy. Od roku 2007 jsme neobdrželi jediné negativní hodno- cení na tento hotel. B. W. El Rancho Inn, airport*** období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 31 8.200 1.100 cena letecké přepravy na vyžádání Hotel El Rancho Inn leží pár minut od mezinárodního letiš- tě v San Franciscu. Hotel je ideálním místem pro klienty, kteří potřebují transfer na nebo z letiště, který je pro hotelové hos- ty zdarma 24 hodin denně. Pokoje jsou vybaveny standard- ním vybavením pro Vaše pohodlí. Hoteloví hosté mají k dis- pozici fitnessové centrum, venkovní bazén s vířivkou, či parko- vání u hotelu zdarma. V okolí hotelu je mnoho restaurací, ná- kupní centrum a také stanice BART (veřejná doprava do cen- tra San Francisca). období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Apr 30 8.500 990 May 01 – Jun 30 9.990 1.300 Jul 01 – Oct 31 10.990 1.400 Nov 01 – Dec 20 9.600 1.200 cena letecké přepravy na vyžádání 93AmericA tours 2013 U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

San francISco, caLIfornIa Radisson Fishermans Wharf**** Poloha hotelu: downtown San Francisco Kapacita hotelu: 356 velmi dobře vybavených pokojů je urče- no pro náročnější klientelu, která vyhledává pohodlné a lepší ubytování v centru města. Každý pokoj je vybaven moderním zařízením a naleznete zde kabelovou TV, kávovar, přípojku na internet, ledničku, vysoušeč vlasů. Součástí hotelu jsou restau- race, bary a obchod se suvenýry. Beresford Hotel, centrum *** Hotel Beresford je velice příjemný hotel, který leží v downtow- nu San Francisca pouhé 2 bloky od Union Square. Je ideál- ním výchozím bodem pro objevování všech krás San Francisca. V pěším dosahu (100m) je stanice oblíbené „cable car“, znač- kové obchody, restaurace, bary, čínská čtvrť či financial district. Hotel má k dispozici 114 pokojů, které jsou zařízeny ve vikto- riánském dekóru. Vlastní koupelna, WC, satelitní TV, lednič- ka, telefon a rádio patří do vybavení každého pokoje. V ceně pobytu je kontinentální snídaně, přípojka na DSL internet či turistické informace a materiály. Součástí hotelu je restaura- ce a bar „White Horse“, kde si můžete vychutnat večeři nebo nějaký drink. období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Jun 25 14.200 1.600 Jun 26 – Aug 23 18.100 1.850 Aug 24 – Dec 15 14.200 1.600 cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Jun 25 11.600 1.500 Jun 26 – Aug 23 13.200 1.600 Aug 24 – Dec 15 11.600 1.500 cena letecké přepravy na vyžádání Holiday Inn Golden Gateway *** Hotel Holiday Inn leží na Van Ness Avenue v centru San Fran- cisca ve spodní části čtvrti Nob Hill. Doslova pár kroků je svě- toznámá atrakce města „cable car“. Hotel prošel kompletní re- novací v roce 2004. Tato 26patrová budova nabízí klientům 499 standardně vybavených pokojů (TV, radiobudík, kávovar, mikrovlnka, lednička, filmotéku či videohry – zpoplatněno), 5 apartmá, vyhřívaný bazén v 6. patře s výhledem na město, obchod se suvenýry, fitnessové a byznysové centrum. Parková- ní v hotelu za poplatek 30 USD / noc. 7 nocí Fakultativní akce pro san Francisco vypracujeme na vy- žádání a na konkrétní termíny období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Jun 25 10.500 1.100 Jun 26 – Aug 23 12.200 1.300 Aug 24 – Dec 15 10.500 1.100 cena letecké přepravy na vyžádání 94 WWW.AmericAtours.cz U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

BoSTon, maSSachUSeTTS B. W. Terrace Inn *** Hotel B. W. Terrace Inn leží v centru města Boston. V blízkém okolí hotelu je mnoho restaurací, obchodů, ale také stanice ve- řejné dopravy, což zejména ocení klienti bez najmutého vozu. Hotel byl v roce 2006 kompletně renovován a nabízí klientům pohodlné ubytování ve standardně vybavených pokojích (kávo- var, žehlička, klimatizér, barevný TV a další). Hosté mají v ceně kontinentální snídani, parkování u hotelu, byznysové centrum či kávu a čaj v recepci po celý den. Marriott Colpey Place **** Hotel Marriott Colpey Place leží v historické čtvrti Bostonu. Je velice pěkným a dobře zařízeným hotelem. Hodí se především pro byznysovou a náročnější klientelu. V hotelu najdeme 3 re- staurace, kavárnu, bar a obchod se suvenýry. Hotel má 1100 hotelových pokojů, které jsou moderně vybaveny, 47 apartmá- nů s výhledem na centrum města, fitnessové a byznysové cent- rum, krytý bazén, vířivku a lázně. Pokoje jsou vybaveny klima- tizérem, kávovarem, web TV, žehličkou, fénem a sejfem. Doplň- kem je balená voda na každém pokoji. Všechny prostory hotelu jsou nekuřácké!! Parkování v hotelové garáži cca 45 USD / noc. Wyndham Boston ***** Hotel Wyndham leží v centru města Boston, nedaleko kon- venčního centra, mnoho obchodů a restaurací. Tato 6patro- vá budova nabízí více než 180 zrenovovaných pokojů, které jsou vybaveny klimatizéry, radiobudíkem, kabelovou TV, vy- soušečem vlasů, žehličkou, miniledničkou či WEBovou TV. Ho- tel má vlastní restauraci, fitnessové centrum, 5 konferenčních místností (hotel je určen zejména pro byznysovou a náročněj- ší klientelu). Parkování u hotelu za poplatek cca 20 USD / noc. B. W. Royal Plaza Hotel ***+ Hotel Best Western Royal Plaza je velice pěkný a moderní ho- tel, který je vzdálen od centra Bostonu cca 20km. Hotel je ur- čený pro veškerou klientelu. V prostorách hotelu jsou výstavní plochy, konferenční sály, byznysové centrum s internetem, tis- kárnou a faxem. V hotelové restauraci mají klienti kontinen- tální snídani zdarma. V přízemí se nachází barová restaurace s kulečníkem a sportbar. K relaxaci jistě poslouží nově zrenovo- vaný krytý bazén a vířivka. Prostorné pokoje jsou moderně vy- baveny k Vašemu pohodlí. Hotel je vhodný pro klientelu s na- jmutým vozem. Parkování je u hotelu zdarma. Město Boston ztělesňuje historické počátky USA, jakož i jejich hospodářský rozkvět ve 20. století. V současné době ve městě žije okolo 600 tis. obyvatel. Boston je zaslíbeným městem pro chodce. V úzkých ulicích centra se případná jízda autem rychle mění v utrpení a těžko zde naleznete místo na parkování. Určitě stojí za to navštívit park Boston Common, dvacetihektarový park v centru města. Nedaleko tohoto parku naleznete nákupní centrum, divadla, muzeum afro-americké historie nebo čínskou čtvrť. V informačním centru si vezměte propagační materiály o tomto městě a nezapomeňte se informovat o cca 2,5km dlouhé prohlídkové trase (Freedom Trail), která vede kolem nejdůležitějších historických památek města. období 4 noci noc navíc Jan 01 – Jun 25 12.300 2.000 Jun 26 – Aug 23 15.100 2.200 Aug 24 – Dec 15 12.300 2.000 cena letecké přepravy na vyžádání období 4 noci noc navíc Jan 01 – Jun 25 15.100 2.990 Jun 26 – Aug 23 18.900 3.350 Aug 24 – Dec 15 15.100 2.990 cena letecké přepravy na vyžádání období 4 noci noc navíc Jan 01 – Jun 25 15.200 2.900 Jun 26 – Aug 23 18.900 3.100 Aug 24 – Dec 15 15.200 2.900 cena letecké přepravy na vyžádání období 4 noci noc navíc Jan 01 – Dec 20 8.600 1.050 cena letecké přepravy na vyžádání 4 noci cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Tištěný turistický průvodce U. S. A. ZDARMA - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (pro vstup do U. S. A. je nutný biometrický pas s autorizací ESTA nebo platný pas s platným vízem) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) Fakultativní akce pro Boston vypracujeme na vyžádání a na konkrétní termíny U. S. A. 95AmericA tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

new yorK, manhaTTan West Side YMCA * Poloha hostelu: severní část Central parku. Jedná se o ubytování ekonomického typu hostel (na pokoji mohou být palandy). Po- koje jsou jednoduše vybaveny a sociální zařízení je v tomto případě společné vždy na každém patře. Pennsylvania Hotel *** Pennsylvania hotel leží v centrální části Manhattanu a je pro- to velice vyhledávaným hotelem. Times Square, mnoho obcho- dů, restaurací, stanice metra je doslova jen pár kroků od toho- to hotelu. Hotel má 1700 standardně vybavených pokojů a 18 pater. V přízemí hotelu je restaurace, bar a obchody se suvený- ry. Za příplatek 70 USD (splatné na místě při check-in) si mů- žete objednat lepší kategorii pokoje ve vyšších patrech hotelu. K dispozici budete mít byznysové centrum a kontinentální sní- dani (pouze pro pokoje vyšší kategorie). Tento hotel doporuču- jeme všem klientům, kteří chtějí na „vlastní pěst“ poznat Man- hattan a krásy tohoto úžasného velkoměsta. Wellington hotel ***+ „Premier Location“ … tímto sloganem se právem chlubí ho- tel Wellington, který leží v samém středu Manhattanu. Doslo- va pár kroků od hotelu je světoznámá Broadway se svým di- vadelním distriktem, Carnegieho koncertní hala, Times Squa- re nebo Central Park. Hotel má 515 stylově dekorovaných po- kojů a 85 jedno-ložnicových apartmánů vybavených kuchyň- ským koutem (tyto apartmány jsou na vyžádání a za přípla- tek). Všechny hotelové pokoje jsou vybaveny klimatizací, tele- fonem se záznamníkem, kabelovou TV, vysoušečem vlasů, žeh- ličkou s žehlicím prknem, radiobudíkem a sociálním zaříze- ním. Hosté mají k dispozici byznysové centrum, připojení WiFi, faxovou a kopírovací službu či pronájem bezpečnostní schrán- ky v recepci (některé služby za poplatek). V prostorách hotelu se nachází restaurace, obchod se suvenýry a kadeřník. období 4 noci noc navíc Jan 01 – Jun 25 5.600 950 Jun 26 – Aug 23 8.200 1.290 Aug 24 – Dec 15 5.600 950 cena letecké přepravy na vyžádání období 4 noci noc navíc Jan 01 – Apr 30 9.900 1.700 May 01 – Sep 01 10.600 1.800 Sep 02 – Nov 03 12.900 2.100 Nov 04 – Dec 25 13.100 2.300 cena letecké přepravy na vyžádání období 4 noci noc navíc Jan 01 – Mar 14 9.200 1.900 Mar 15 – Mar 31 12.600 2.800 Apr 01 – Jun 30 12.900 2.850 Jul 01 – Aug 31 11.600 2.500 Sep 01 – Dec 31 14.900 3.300 cena letecké přepravy na vyžádání New York je bezpochyby městem, které v USA patří mezi ty nejzajímavější. New York je největším městem v USA a žije zde okolo 18 milionů lidí. Je jednou z nejvyhledávanějších turistických destinací na celém světě a i Vy byste si toto město neměli nechat ujít. O New Yorku se říká, že je městem dvou tváří. Buď si ho zamilujete, nebo Vás odradí. Většina lidí si pak toto město zamiluje pro jeho originalitu. Naleznete zde nesčetné množství muzeí a galerií, atrakcí města jsou socha Svobody, Empire State Building s fascinujícím výhledem na celé město, Broadway, kde si zajdete na muzikál, Madison Square Garden, kde okusíte atmosféru sportovního utkání či Times Square, kde Vás nadchne množství světelných reklam a neonů. Určitě absolvujte procházku po 5. Avenue a dále pak po Central Parku nebo jízdu metrem. Ochutnejte teplý preclík nebo Hot Dog „se vším“. New York je městem, které nikdy nespí. Okusíte zdejší život a na pár okamžiků se stanete součástí tohoto pulsujícího města. 4 noci cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Tištěný turistický průvodce U.S.A. ZDARMA - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (pro vstup do U.S.A. je nutný biometrický pas s autorizací ESTA nebo platný pas s platným vízem) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) hostel U. S. A. 96 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Ritz Carlton Central Park ***** Poloha hotelu: Manhattan – Central Park Kapacita hotelu: 261 luxusně vybavených pokojů, které jsou ideální pro nároč- nou a business klientelu. Hotel je umístěn na Manhattanu vblízkosti Central Par- ku. Každý pokoj má výhled na město, je vybaven moderním zařízením jako je například Sony Wega TV, klimatizace, kávovar, vysoušeč vlasů, DVD, mramorová koupelna. Součástí hotelu je restaurace, bar, prádelna a fitness center. The Newton Hotel *** Denní periodika Los Angeles Times a Chicago Tribune označi- ly hotel Newton jedním z nejlepších hotelů střední kategorie na Manhattanu!! Jedná se o typický hotel střední kategorie určený klientům, kteří vyhledávají pohodlí a ubytování v do- sahu všech TOP newyorských atrakcí na Manhattanu. Hotel leží na světoznámé Avenue Broadway v horní části Manhat- tanu (94. ulice). Jeho velikou předností je poloha hned u sta- nice metra, kde staví i expresní vlaky, tudíž doprava do cent- ra Manhattanu Vám z hotelu nezabere ani půl hodiny! Hotel má 105 standardních pokojů a 12 apartmánů s kuchyní. Jed- ná se o 100 % nekuřácký hotel. Všechny pokoje jsou vyba- veny LCD TV, klimatizací, miniledničkou, mikrovlnkou a ká- vovarem s kávou a čajem. Připojení k internetu WiFi je zpo- platněno cca 5 USD / 24 hodin. V sousedství hotelu je také re- staurace, která nabízí donášku jídla do Vašeho pokoje 24 ho- din denně. V okolí hotelu se nachází mnoho obchůdků s po- travinami, s občerstvením, kavárny, obchody se suvenýry, po- silovna, lékárna a hlavně stanice metra linek 1, 2 a 3 (Stani- ce metra 96th Street). Crowne Plaza Times Square **** Jak sám název hotelu napovídá, hotel Crowne Plaza leží pří- mo na náměstí Times Square. Jedná se o velice luxusní a mo- derní hotel, který se právem chlubí nejlepším umístěním na Manhattanu. Doslova pár kroků od hotelu je divadelní distrikt na Broadwayi, neustále žijící náměstí Times Square s nepře- berným množstvím restaurací, obchodů, barů a nočních pod- niků. Nenechte se odradit obavami z nadměrného hluku, pro- tože hotelové pokoje jsou vysoko nad tím vším. Všechny po- koje jsou prostorné a nabízejí pěkný výhled na Manhattan, Times Square či řeku Hudson. Pokoje jsou vybaveny kvalit- ními postelemi s polštářovým „menu“, individuálně nastavi- telnou klimatizací, telefonem, LCD TV s kabelovými kanály, radiobudíkem, kávovarem s kávou a čajem, žehličkou s žeh- licím prknem a sejfem. Součástí hotelu je restaurace Brasse- rie, bar „Broadway 49“ se širokou nabídkou drinků a koktej- lů, moderní posilovna s parní komorou a saunou. Pokud byste hledali největší krytý bazén na Manhattanu, najdete ho prá- vě v tomto hotelu!! Připojení WiFi je v tomto hotelu za po- platek, avšak hostům je k dispozici byznysové centrum s počí- tačem a tiskárnou. Pokud míříte do New Yorku za poznáním a chcete si užít trochu „luxusu“, neváhejte a rezervujte si pobyt právě v tomto hotelu!! období 4 noci noc navíc Jan 01 – Mar 31 8.900 1.750 Apr 01 – Aug 31 10.500 2.690 Sep 01 – Dec 29 13.200 2.950 cena letecké přepravy na vyžádání období 4 noci noc navíc Jan 01 – Jun 25 16.800 3.200 Jun 26 – Aug 23 21.500 4.800 Aug 24 – Dec 15 22.400 5.200 cena letecké přepravy na vyžádání období 4 noci noc navíc Jan 01 – Jun 25 24.800 4.900 Jun 26 – Aug 23 35.600 5.200 Aug 24 – Dec 15 42.100 8.200 cena letecké přepravy na vyžádání 97AmericA tours 2013 U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

new yorK mImo manhaTTan Holiday Inn Hasbrouck Heights *** Holiday Inn Hotel leží ve státě New Jersey v blízkosti města New York a jeho všech atrakcí. Náš hotel nabízí zdarma shutt- le, který Vás pohodlně dopraví do nedalekých nákupních cen- ter, kina, restaurací, barů nebo také na zastávku veřejné au- tobusové dopravy, odkud se během půl hodiny dostanete pří- mo do centra Manhattanu. Je potřeba zdůraznit, že tento ho- tel je ve srovnání s hotely na Manhattanu na vysoké úrovni a to za velice příjemnou cenu. V dubnu roku 2010 byla dokončena kompletní renovace hotelu. Pokoje jsou velice moderně a vkus- ně vybaveny nábytkem a vším potřebným k Vašemu pobytu. WiFi, LCD TV, klimatizace, kávovar, vysoušeč vlasů, mikrovln- ka, lednička a pracovní stůl je nedílnou součástí každého po- koje. Hosté mají k dispozici byznysové centrum ve vstupní hale, prádelnu (za poplatek), posilovnu, bazén a další. Hotelová re- staurace a bar jsou otevřeny každý den. K zakoupenému balíč- ku dostanete jako bonus vynikající bufetovou snídani. Hotel je určený pro veškerou klientelu, zejména pro turisty, kteří ocení kvalitní služby za dobrý peníz. CK America Tours používá ten- to hotel pro veškeré skupinové zájezdy na východním pobřeží. období 4 noci noc navíc Jan 01 – Dec 31 16.800 3.200 cena letecké přepravy na vyžádání Sheraton Lincoln Harbor ***** Poloha hotelu: Weehawken – 0,5 míle od Manhattanu Kapacita hotelu: 356 luxusně vybavených pokojů je určeno pro náročnou a business klientelu. Hotel leží na břehu řeky Hudson. Možnost přepravy lodí na Manhattan za poplatek cca 10 USD/osoba. Každý pokoj má výhled na město, je vybaven moderním zařízením, jako je například satelitní TV, klimati- zace, kávovar, vysoušeč vlasů. Součástí hotelu je vířivka, fit- ness center, bazén. 4 noci Fakultativní akce pro new York vypracujeme na vyžá- dání a na konkrétní termíny období 4 noci noc navíc Jan 01 – Dec 31 8.450 1.200 cena letecké přepravy na vyžádání U. S. A. 98 WWW.AmericAtours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

9, 16 dnů waShInGTon d. c. období 4 noci noc navíc Jan 01 – Dec 31 9.600 2.050 cena letecké přepravy na vyžádání Capitol Skyline Hotel *** Capitol Skyline hotel leží v centru města Washington pou- hých 5 bloků od Capitolu a 3 bloky od zelené linky metra. Hotel doporučujeme a nabízíme našim induviduálně cestu- jícím klientům, kteří rádi poznávají hlavní město USA. V pě- ším dosahu je náměstí „National Mall“ na kterém je sou- středěno mnoho muzeí a pamětihodností tohoto skvostné- ho města. Pokoje jsou vybaveny standardním zařízením jako TV s kabelovým a satelitním příjmem, sejfem, radio- budíkem, kávovarem, vysoušečem vlasů, žehličkou a žeh- licím prknem, toaletními potřebami a dalším. Na vyžádá- ní lze zapůjčit mikrovlnku a ledničku (poplatek). Hostům je k dispozici posilovna, byznysové centrum nebo bezplat- ná jednosměrná kyvadlová doprava k památkám a jiným zajímavostem. Vítejte v hlavním městě Spojených Států. Atmosféra hlavního města je tu cítit na každém kroku. Atrakcí tohoto města je Bílý dům, Kongres, Pentagon, pomníky a památníky, Arlingtonský národní hřbitov a nesčetné množství muzeí. V celé washintonské aglomeraci, do které počítáme i předměstí na území Virginiie a Marylandu, žije více než 3 mil. obyvatel. Město samotné má okolo 600 tis. obyvatel. Turisté ocení otevřené vyhlídkové autobusy, které jezdí kyvadlovým způsobem kolem všech významných památníků, muzeí a vládních budov, přičemž staví u Capitolu, na Mall (areál zeleně mezi Capitolem a Lincolnovým památníkem) a u Bílého domu. Během této jízdy se podává výklad. 4 noci Holiday Inn Express, Hyattsville *** Holiday Inn Express hotel leží na předměstí města Washing- ton zhruba 20 minut jízdy autem od centra. Tento hotel využí- váme pro naše skupinové zájezdy a s klidem ho můžeme do- poručit našim klientům. V loňském roce hotel prošel rozsáh- lou renovací a pokoje jsou moderně a vkusně vybaveny. Všech 88 hotelových pokojů je vybaveno kabelovou TV, připojením WiFi, žehličkou a žehlicím prknem, mikrovlnkou, minilednič- kou, kávovarem s kávou a čajem, vysoušečem vlasů, radiobudí- kem a individuálně nastavitelnou klimatizací. Hosté mají k dis- pozici posilovnu a v ceně pobytu je zahrnuta teplá snídaně for- mou buffetu. cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Tištěný turistický průvodce U. S. A. ZDARMA - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (pro vstup do U. S. A. je nutný biometrický pas s autorizací ESTA nebo platný pas s platným vízem) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) Fakultativní akce pro Washington vypracujeme na vy- žádání a na konkrétní termíny období 4 noci noc navíc Jan 01 – Dec 30 8.400 1.350 cena letecké přepravy na vyžádání U. S. A. 99AmericA tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

ChiCago, illinois B. W. Grant Park *** Poloha hotelu: downtown města Chicago Kapacita hotelu: 171 standardně vybavených pokojů je urče- no pro veškerou klientelu. Hotel má ideální polohu v centru města. Každý pokoj je vybaven standardním zařízením jako je satelitní TV, klimatizace, kávovar, vysoušeč vlasů, radiobudík, žehlička. Za příplatek snídaně. Součástí hotelu je venkovní ba- zén, prádelna, přípojka na internet. Tremont Hotel Chicago **** Poloha hotelu: Michigan Avenue, downtown města. Hotel leží v samém srdci Chica- ga nedaleko všech známých atrakcí jako je John Hancock Tower, Michi- gan Lake a další. Hotel disponu- je 130 pokoji, které jsou vybave- ny moderním nábytkem a zaříze- ním. Suite „Penthouse“ (za pří- platek) Vám pak nabídne komfort- ní zařízení, krb, víři- vou vanu nebo mra- morovou koupelnu. Obchody, restaurace, noční kluby jsou „na dosah ruky“ od ho- telu. Doporučujeme business a náročnější klientele. Fairmont Chicago ***** Poloha hotelu: downtown města Chicago Kapacita hotelu: 692 luxus- ně vybavených pokojů je ur- čeno pro náročnou a kongre- sovou klientelu. Hotel má výbornou polohu v centru města. Každý pokoj je vyba- ven luxusním zařízením jako je například satelitní TV, kli- matizace, pracovní stůl, vy- soušeč vlasů, radiobudík, žehlička, koupelna a další. Za příplatek snídaně. Součástí hote- lu je prádelna, restaurace a obchod se suvenýry. V okolí hotelu je nepřeberné množství obchodů, restaurací a barů. La Quinta Inn O’Hare *** La Quinta Hotel leží jen pár minut severo-západně od meziná- rodního letiště v Chicagu. Hotel je ideální nejen pro turisty, ale i pro byznysovou klientelu. Hotel nabízísvýmhostůmdopravuzana letiště ZDARMA. Hotel dále nabízí kontinentálnísnídani(vafle,cereá- lie, chléb, muffiny, ovoce, kávu, čaj a džusy), WiFi, parkování, posilov- nu, venkovní bazén, a místní tele- fonní hovory ZDARMA. V žádném hotelovém pokoji nechybí kávovar, klimatizace, vysoušeč vlasů, žehlič- ka, telefon, TV a radiobudík. Ně- které pokoje jsou dodatečně vyba- veny mikrovlkou a ledničkou. Chicago neboli „Windy City“ (větrné město) leží ve státě Illinois na břehu Michiganského jezera. Je třetím největším městem v USA po New Yorku a L. A. Se scenérií chicagských mrakodrapů může soupeřit jedině New York. Ve výstavbě výškových budov udávalo Chicago tónsvětuužodsaméhopočátku.Překvapenímpronávštěvníkytohotoměstabudebezpochyby 25kmdlouhépobřežíMichiganskéhojezeraspísčitýmiplážemiaparky.Chicagomázhruba 3 mil. obyvatel a nachází se zde velmi početná polská, ale i česká komunita. Centrum města je známo pod názvem „the Loop“ (smyčka) – podle nadzemní dráhy, která obtáčí rušnou obchodní čtvrť jižně od řeky Chicago River. Na západním okraji Loopu se vypíná jedna z nejvyšších budov světa Sears Tower, která se pyšní 110 patry a měří 444m. Další budova, která stojí za zmínku je John Hancock Center, mající rovných 100 podlaží. Nejelegantnější ulicí města je Michigan Avenue, která je plná obchodů a restaurací. V Chicagu pak dále naleznete Technicko-průmyslové muzeum, nejvetší akvárium na světě Shedd Aquarium, Přírodovědné muzeum, Chirurgické muzeum, Planetárium a Umělecký institut. období 4 noci noc navíc Jan 01 – Jun 25 5.100 910 Jun 26 – Aug 23 6.400 1.200 Aug 24 – Dec 15 5.100 910 Cena letecké přepravy na vyžádání období 4 noci noc navíc Jan 01 – Jun 25 18.800 2.900 Jun 26 – Aug 23 20.040 3.000 Aug 24 – Dec 15 18.800 2.900 Cena letecké přepravy na vyžádání období 4 noci noc navíc Jan 01 – Jun 25 16.990 2.100 Jun 26 – Aug 23 19.500 2.300 Aug 24 – Dec 15 16.990 2.100 Při víkendovém pobytu (páteční a sobotní noc) příplatek za osobu a noc 1.450Kč Cena letecké přepravy na vyžádání 4 noci období 4 noci noc navíc Jan 01 – Jun 25 15.600 1.600 Jun 26 – Aug 23 17.800 1.800 Aug 24 – Dec 15 15.600 1.600 Cena letecké přepravy na vyžádání Cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Tištěný turistický průvodce U.S.A. ZDARMA - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání Cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (pro vstup do U.S.A. je nutný biometrický pas s autorizací ESTA nebo platný pas s platným vízem) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) Fakultativní akce pro Chicago vypracujeme na vyžádá- ní a na konkrétní termíny U. S. A. 100 www.ameriCatours.Cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

pronájem automobilů výjezdní zasedání business meetingy odborné návštěvy konference ubytování veletrhy letenky centrUm kongreSové tUriStiky AmericA toUrS businesscenter@americatours. cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

ToronTo, onTario období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Jun 25 14.900 1.950 Jun 26 – Aug 23 15.900 2.050 Aug 24 – Dec 15 14.900 1.950 Cena letecké přepravy na vyžádání Ramada Suites, centrum *** Poloha hotelu: Downtown Toronto Kapacita hotelu: 102 standardně vybavených pokojů je určeno pro veškerou klientelu přímo v centru města. Každý pokoj je vybaven standardním zařízením jako je satelitní TV, kli- matizace, kávovar, radi- obudík, vysoušeč vlasů, privátní koupelna. Sou- částí hotelu je restaura- ce, fitness center, připo- jení na internet. Atrakce tohoto města jsou v ne- dalekém okolí hotelu. období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 30 19.000 2.600 Cena letecké přepravy na vyžádání Courtyard by Marriott **** Poloha hotelu: Downtown Toronto Kapacita hotelu: 156 moderně vybavených pokojů je určeno pro náročnější klientelu přímo v centru města. Každý pokoj je vybaven nadstandardním zařízením jako je satelitní TV, kli- matizace, kávovar, radiobudík, vysoušeč vlasů, připojení na in- ternet, privátní koupelna. Součástí hotelu je restaurace, fitne- ss center. Atrakce tohoto města jsou v nedalekém okolí hotelu. období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 30 7.500 990 Cena letecké přepravy na vyžádání Quality Inn & Suites Airport*** Quality Inn hotel leží v blízkosti Pearsonova mezinárodního le- tiště v Torontu. Tento 100% nekuřácký hotel byl kompletně re- novovaný v roce 2008 a všech jeho 197 pokojů ve dvou podla- žích je moderně a nově vybaveno vkusným nábytkem a zaříze- ním. Nechybí kabelová TV, kávovar, připojení k internetu pomo- cí WiFi zdarma, pracovní stůl, telefon se záznamníkem, vysoušeč vlasů, klimatizace a žehlička s žehlicím prknem. Hosté mohou bezplatně využít hotelový shuttle z letiště do hotelu a zpět, posi- lovnu, krytý bazén či byznysové centrum s tiskárnou, počítačem ainternetem.Teplábuffetovásnídanějezahrnutavceněpobytu. období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 30 20.900 3.400 Cena letecké přepravy na vyžádání Hilton Toronto ***** Poloha hotelu: Downtown Toronto Kapacita hotelu: 284 luxusně vybavených pokojů je určeno pro náročnou a business klientelu přímo v centru města. Každý po- koj je vybaven moderním a nadstandardním zařízením jako je satelitní TV, klimatizace, kávovar, radiobudík, vysoušeč vla- sů, připojení na internet, privátní koupelna, minibar. Součástí hotelu je restaurace, fitness center. Atrakce tohoto města jsou v nedalekém okolí hotelu. Toronto je největším městem Kanady. Žije zde okolo 4,3 milionu obyvatel a je etnicky různorodé. V roce 1790 bylo toto město malarickou bažinou a jedinou výhodou tohoto blátivého města byla jeho strategická poloha na jezeře Ontario. Dnes je bláto hluboko pod úhlednou dlažbou a město se může pochlubit spoustou moderních budov, restaurací, obchodů, kaváren a hotelů. Prohlídku města byste měli zahájit návštěvou věže CN Tower, která měří 605 metrů a je jednou z nejvyšších samostatně stojících staveb světa. Ulice Yonge Street byla kdysi vojenskou silnicí a v dnešní době jde o hlavní obchodní tepnu v srdci Toronta. Její křižovatka s elegantní nákupní třídou Bloor Street představuje módní střed města. Cestování po městě je velmi jednoduché, ale raději Vám doporučujeme jít pěšky nebo můžete využít autobus či podzemní dráhu. 7 nocí Cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání Cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (vízum pro občany ČR) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) Fakultativní akce pro toronto vypracujeme na vyžádání a na konkrétní termíny 102 www.ameriCatours.Cz kAnAdA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

VanCouVer, BriTish ColumBia Howard Johnson, Vancouver centrum *** Howard Johnson hotel leží v centru města Vancouver na uli- ci Granville. V pěším dosahu se nachází mnoho atrakcí toho- to města jako je umělecká galerie, historický Gas Town, Cana- da Place a další. Hotel má pět podlaží, dva výtahy, 110 neku- řáckých pokojů, novomanželské apartmá a pokoje typu suite. V roce 2007 prošel hotel rekonstrukcí a jeho pokoje jsou vy- baveny moderním nábytkem, klimatizací, barevnou TV s ka- belovými a placenými filmovými kanály, kávovarem, vysouše- čem vlasů, radiobudíkem a WiFi. V prvním patře hotelu je hos- tům k dispozici byznysové centrum *některé služby za popla- tek*. V přízemí hotelu je restaurace s barem, ve které si může- te objednat třeba snídani. Hotelové parkoviště je za poplatek 15 CAD / den. Pokud si při Vašem pobytu vyberete právě tento hotel, jistě nebudete litovat. období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Apr 30 8.300 1.050 May 01 – Sep 30 9.990 1.290 Oct 01 – Dec 31 8.300 1.050 Cena letecké přepravy na vyžádání B. W. Abercorn Inn, airport *** Hotel Abercorn Inn leží v Richmondu asi 20 minut jízdy autem od centra města Vancouver. Mezinárodní letiště se nachází 5 mi- nut od hotelu, který nabízí zdarma přepravu svých hostů z a na letiště. Již při příjezdu do hotelu ucítíte přátelskou atmosféru na každém kroku, jedná se o velice pěkný a nově zrenovovaný ho- tel.Vpřízemíhotelusenacházírestauracesbarem,kdesekaždé ráno podává snídaně formou bufetu, kterou mají hoteloví hosté ZDARMA. Prostorné pokoje jsou vybaveny moderním zařízením jako je klimatizace, kávovar, televizor, vysoušeč vlasů, žehlička, WiFi a další. Parkování u hotelu je zdarma. Město Vancouver leží v nádherné zátoce, obklopené zelenými horami, tyčícími se až do nebe. Město se v současnosti účelně rozrůstá, ale tempo je volnější než v jiných kanadských metropolích. Je postaveno kolem širokého Anglického zálivu, který se zužuje do První a Druhé úžiny a do Burrardovy zátoky. Přírodní přístav odděluje vlastní město od elegantních předměstí západního a severního Vancouveru. Určitě se svezte lanovkou „Skyride“ na vrchol hory Grouse Mountain, kde se Vám naskytne nádherný výhled k jihu na město a přírodní přístav. Pokud zde setrváte do západu slunce, budete svědky rozžíhání světel ve městě. Procházku po centru města byste měli začít na Robsonově náměstí, kde se nachází jedno ze skutečně mistrovských děl moderní americké architektury, a to Soudní budova. Najdete zde rovněž obchody, restaurace, malé kino a kluziště. období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Apr 30 6.900 790 May 01 – May 30 7.900 1.190 Jun 01 – Oct 30 12.500 1.600 Nov 01 – Dec 30 6.900 790 Cena letecké přepravy na vyžádání 7 nocí Fakultativní akce pro Vancouver vypracujeme na vyžá- dání a na konkrétní termíny 103ameriCa tours 2013 kAnAdA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

indiViduální poByTy na haVajskýCh osTroVeCh osTroV kauai Kauai Beach Hotel *** Je nádherným havajským hotelem a jedná se o resort, kte- rý leží na pobřeží Pacifiku v přenádherné havajské zahradě a zeleni. Hotel poskytuje stylové ubytování s moderním vyba- vením. Tento resort disponuje 350 pokoji, které jsou vybave- ny kávovary s kávou a čajem, sejfem, klimatizací, radiobudí- kem, kabelovou TV, vysoušečem vlasů, miniledničkou, balko- nem a žehličkou. Připojení k internetu pomocí WiFi je zpo- platněno 12,95 USD / 24 hodin. Hosté mají k dispozici připoje- ní k WiFi v recepci ZDARMA, denní tisk ZDARMA či transfery na letiště ZDARMA. Mezi zpoplatněné služby patří například pou- žití prádelny či byznysového centra. V hotelu je masážní salon, restaurace s grilem, bar či posilovna. A co rozhodně nesmí chy- bět? Určitě bazén! Tento hotel má dva plavecké bazény a je- den dětský bazén. Parkování je zpoplatněno 12,95 USD / 24 hodin. Milovníci golfu jistě ocení, že Wailua golfové hřiště je od hotelu vzdáleno pouhé 2 míle!! Outrigger Lae Nani *** Hotel Outrigger Lae Nani leží v tropické části na východním po- břeží ostrova Kauai. Všech 58 apartmánů má výhled na oceán a každý je vybavený moderním zařízením k strávení příjemné- ho pobytu. Jednoložnicové apartmány jsou určeny max pro 4 osoby a jsou vybaveny koupelnou, kuchyňským koutem, plo- týnkovým vařičem, mikrovlnkou, ledničkou, kávovarem, myč- kou nádobí, jídelním servisem, velkým balkónem, stereosysté- mem s CD přehrávačem, radiobudíkem a dalším. Dvouložnico- vé apartmány mají stejné vybavení, dvě koupelny a jsou urče- ny až pro 6 osob. Hosté mohou relaxovat u vyhřívaného bazé- nu či na pláži, která Vás jistě okouzlí. Součástí hotelu je osvět- lený tenisový kurt. Dovolená strávená v tomto resortu pro Vás bude jistě nezapomenutelným zážitkem. období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 31 13.200 1.590 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 21 15.700 2.100 Cena letecké přepravy na vyžádání Havajské ostrovy jsou tvořeny sedmi obydlenými a bezpočtem neobydlených ostrovů, útesů, písčitých mělčin a skalisek v Tichém oceánu. Jsou padesátým a historicky posledním státem USA. Hlavní město Honolulu s počtem zhruba 800 tisíc obyvatel leží na ostrově Oahu. Zdejší dlouhé pláže a nádherné azurově modré moře jsou jako stvořené ke koupání a opalování. Tato oblast je rovněž mekkou surfařů. Večerní a noční život panuje na Waikiki Beach. 7 nocí Cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Tištěný turistický průvodce U.S.A. ZDARMA - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání Cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (pro vstup do U.S.A. je nutný biometrický pas s autorizací ESTA nebo platný pas s platným vízem) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) Fakultativní akce pro Kauai vypracujeme na vyžádání a na konkrétní termíny U. S. A. 104 www.ameriCatours.Cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

osTroV oahu Ohana Waikiki Malia *** Poloha hotelu: Waikiki Beach nedaleko pláže. Kapacita hotelu: 327 hotelových pokojů se standardním vyba- vením. Za příplatek lze objednat pokoj s vybavenou kuchyní. K dispozici jsou i tenisové kurty (za poplatek). Okolí hotelu je stvořeno k strávení aktivní dovolené na Waikiki Beach. Nalez- nete zde restaurace, bary, obchody. Outrigger Reef ***** Poloha hotelu: Waikiki Beach přímo na pláži. Kapacita hotelu: 858 hotelových pokojů vybavených pro klid- né strávení dovolené. Součástí je klimatizace, kávovar, lednič- ka a za připlatek lze pokoj s balkónem či kuchyní. Součástí ho- telu je pak bazén a restaurace. V okolí naleznete nepřeberné množství obchodů, restaurací a zábavních podniků. Aqua Bamboo & spa *** Hotel Aqua Bamboo & spa je nově renovovaný hotel, pou- hé 2 bloky od pláže Waikiki. 92 pokojů ve 12 podlažích, které mají interiér inspirován asijským stylem, je vybave- no moderním zařízením jako je LCD televizor, mikrovln- ka, minilednička, kávovar, radiobudík, klimatizace či žeh- lička. Všechny pokoje mají vlastní balkóny. Hosté mají zdar- ma k dispozici WiFi připojení na pokoji, u bazénu či v re- cepci, použití pokojového sejfu, denně doplňovanou kávu na pokoji, vstup do bazénu se slanou vodou, saunu, vířivku či použití BBQ grilu. To vše je zahrnuto v ceně pobytu, káva a čaj po celý den v recepci ZDARMA. Mezi placené služby pa- tří např. vstup do posilovny, lázní, použití byznysového cen- tra či použití prádelny. Sheraton Moana Surfrider***** období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 21 11.200 1.350 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 21 17.900 2.100 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 31 11.400 1.390 Cena letecké přepravy na vyžádání Poloha hotelu: na pláži. Kapacita hotelu: 793 velmi dobře vybavených pokojů pro ná- ročnou klientelu, které nabízejí pohodlné ubytování. Pokoje jsou vybaveny klimatizací, ledničkou, kávovarem, balkónem, vysoušečem vlasů. Součástí hotelu je bazén, obchody a restau- race, nabídka vodních a turistických aktivit. období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 21 24.000 3.800 Cena letecké přepravy na vyžádání 7 nocí Fakultativní akce pro Honolulu vypracujeme na vyžá- dání a na konkrétní termíny 105ameriCa tours 2013 U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

osTroV hawaii Outrigger Royal Sea Cliff **** Outrigger Royal Sea Cliff je postavený na lávové vyvřelině pří- mo nad pobřežím Pacifiku. Díky terasovému uspořádání bu- dovy hotelu má každý balkón výhled na oceán. Zahrada upro- střed hotelu s vodopády a tropickými květinami tvoří idylickou atmosféru. Každé studio či apartmán je vybaveno klimatizací, radiobudíkem, balkónem, televizí, připojením k internetu (za poplatek), telefonem a kuchyňským koutem s vařičem, mikro- vlnkou, ledničkou, kávovarem, nádobím a jídelním servisem. Hotelové parkoviště, vyhřívaný bazén, vířivka či tenisový kurt je v ceně pobytu. Keauhou Beach Resort *** Keauhou Beach hotel leží v letovisku Kona na velkém os- trově na pláži Tichého oceánu. Všechny pokoje mají částeč- ný nebo plný výhled na krásně modrý oceán. Pokoje jsou vy- baveny moderním zařízením a nechybí zde klimatizace, ká- vovar, balkón, kabelová televize, telefon, chladnička, žehlič- ka a jiné. Ke zpříjemnění pobytu jistě přijde vhod venkovní bazén, tenisový kurt či posilovna. Tento hotel přednostně vy- užíváme pro naše skupinové zájezdy a můžeme ho vřele do- poručit všem klientům. Hosté mají ZDARMA buffetovou sní- dani každé ráno. Sheraton Keauhou Bay, Kona **** Poloha hotelu: tropická část letoviska Kona na pláži. Kapacita hotelu: 250 luxusních pokojů s výhledem na oceán, ledničkou, klimatizací, balkónem a dalším. Součástí hotelu je bazén, prádelna, možnost sportovních aktivit. Nedaleko se na- chází golfová hřiště, obchody a restaurace.Waikoloa Beach Marriott, Waikoloa **** Hotelový komplex Waikoloa Beach Marriott leží na 15 akrech tropické přírody v bezprostřední blízkosti oceánu. Jedná se o velice pěkný hotelový komplex, který ve Vás umocní poži- tek dovolené na Havajských ostrovech. V roce 2007 hotel pro- šel kompletní rekonstrukcí a od tohoto roku se tento hotel pro- měnil v „ráj na zemi“. Hotel má 6 pater, 523 pokojů, 22 sui- te a 10 konferenčních místností. K dispozici Vám jsou hotelo- vé bazény, restaurace, prádelna nebo kadeřnický salón (za po- platek). V blízkosti hotelu je golfové hřiště. období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 21 12.600 1.590 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 21 12.100 1.250 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 21 31.800 3.100 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 21 29.500 2.600 Cena letecké přepravy na vyžádání 7 nocí Fakultativní akce pro Hawaii vypracujeme na vyžádání a na konkrétní termíny 106 www.ameriCatours.Cz U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

osTroV maui Outrigger Napili Shores **** Poloha hotelu: na pláži, letovisko Lahaina. Kapacita hotelu: 95 apartmánů, které jsou vybaveny balkó- nem, kabelovou televizí, klimatizací, vysoušečem vlasů, ku- chyní, mikrovlnkou, ledničkou a kávovarem. Součástí hotelu je bazén, hotelová prádelna, restaurace, obchod se suvenýry, možnost sportovních aktivit. Outrigger Ainanalu Resort *** MěstoLahainabylov19.stoletínejvětšímpřístavemrybářůvel- ryb. Hotel Outrigger Aina Nalu leží jen pár kroků od oblíbené- ho centra tohoto města. Městečko Lahaina je známé svým noč- ním životem, bary a restauracemi. Standardní hotelové studio jevybavenotelevizorem,klimatizací,radiobudíkem,telefonem, vysoušečem vlasů, sejfem, žehličkou, koupelnou se sprchovým koutem,mikrovlnkoualedničkou.Zapříplatekjemožnéobjed- nat apartmán s kuchyňským koutem, sporákem, nádobím a jí- delním servisem. Hostům je k dispozici hotelový bazén, připoje- ní k internetu (za poplatek na pokoji) zdarma v recepci a v ně- kterých společných prostorách hotelu. Za slušnou cenu Vám ten- to hotel nabídne poměrně kvalitní ubytování. Je ovšem třeba podotknout, že tento hotel neleží přímo na pláži!! Kapalua Villas, Kapalua *** Poloha komplexu: v nádherné části ostrova nedaleko oceánu Kapacita: komplex s 280 vilami, které jsou rozděleny do tří kategorií a jsou vybaveny zařízenou kuchyní, klimatizací, TV, ledničkou, kávovarem. Komplex je vhodný pro rodiny či menší skupiny. Možnost až 8 lidí v jedné vile. Westin Maui Resort, Lahaina ***** Poloha hotelu: na pláži. Kapacita hotelu: 260 velmi dobře vybavených pokojů, které nabízejí pohodlné ubytování pro náročnou klientelu. Poko- je jsou vybaveny klimatizací, ledničkou, kávovarem a dalším. Součástí hotelu je bazén, masáže, transport z a na letiště, ob- chody a restaurace. období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 21 13.900 1.750 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 21 12.900 1.600 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 21 19.900 2.600 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc Jan 01 – Dec 21 28.900 3.800 Cena letecké přepravy na vyžádání 7 nocí Fakultativní akce pro maui vypracujeme na vyžádání a na konkrétní termíny 107ameriCa tours 2013 U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

westerN CariBBeaN Délka plavby: 7 nocí Loď: oasis of the seas trasa plavby: Fort Lauderdale – moře – Labadee – Falmoulth – moře – Cozumel – moře – Fort Lauderdale termíny: 5.1.,19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11. Cena dvoulůžkové kajuty od: 42.837,- Kč westerN CariBBeaN Délka plavby: 4 nocí Loď: Liberty of the seas trasa plavby: Fort Lauderdale – moře – Cozumel – moře – Fort Lauderdale termíny: 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3. Cena dvoulůžkové kajuty od: 21.138,- Kč Vážené klientky, vážení klienti – v současné době zahajujeme již jubilejní 10. sezónu, kdy si Vám dovolujeme nabídnout plavby společností Royal Caribbean a Celebrity Cruises. Podle našich zkušeností i pod- le zkušeností našich klientů Vám můžeme tyto lodě jen doporučit. Plavidla těchto společností brázdí vody několika moří a oceánů a patří k tomu nejlepšímu, co v této oblasti existuje. Již mnoho našich klientů využilo všech výhod, které tyto plavby poskytují. Během jedné cesty můžete zkombinovat poznávací i pobytový zájezd. Při každé zastávce na trase můžete poznávat nová místa a při- tom Vám odpadne stálé balení a vybalování kufrů. Pokud si chcete pouze „užívat“ – není nic snazšího než jednoduše zůstat u některého z bazé- nů a pouze relaxovat. Každá loď poskytuje nepřeberné množství možností využití volného času. Je jen na Vás, co si vyberete. Většinou zde najdete fitness centrum i knihov- nu, divadlo i diskotéku, saunu i masáže, kasíno i místo na poklidné pozorování západu slunce nad Karibikem. Mezi nejnovější, nejluxusnější a největší lodě této společnosti patří Oasis of the Seas a Allure of the Seas. Každý z těch- to plovoucích kolosů Vás uchvátí nejen svou velikostí, ale i pohodlím a luxusem. Od ostatních lodí se liší i unikát- ní vnitřní promenádou, která má podobu parku. Na každé lodi najdete 3 základní typy kajut – vnitřní kajutu (pro ty, kteří se zde nebudou mnoho zdržovat a využijí jí hlavně na přespání), vnější kajutu soknem a vnější kajutu s balkónem. Všechny jsou ale klimatizovány, mají televizní přijímač, vlastní sejf asamozřejmě vlastní kou- pelnu a toaletu. Strava na jakékoliv z lodí je pro každého kuli- nářským zážitkem. Objevte i Vy nádheru a pohodlí plavby na lodi!!! aLasKa sawYer GLaCier Cruise Délka plavby: 7 nocí Loď: rhapsody of the seas trasa plavby: seattle – moře – alaska inside Passage – Juneau – skagway – tracy arm Fjord – moře – Victoria – seattle termíny: 31.5., 7.6., 14.6., 21.6., 28.6., 5.7., 12.7.,19.7., 26.7., 2.8., 9.8., 16.8., 23.8. Cena dvoulůžkové kajuty od: 44.161,- Kč NortHBouND aLasKa Cruise Délka plavby: 7 nocí Loď: radiance of the seas trasa plavby: Vancouver – inside Passage – Ketchikan – icy strait Point – Juneau – skagway – Hubbard Glacier – seward termíny: 17.5., 31.5., 14.6., 28.6., 12.7., 26.7., 9.8., 23.8. Cena dvoulůžkové kajuty od: 35.683,- Kč plaVBy royal CariBBean 108 www.ameriCatours.Cz PlAvby royAl cAribbeAn

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

easterN CariBBeaN Cruise Délka plavby: 7 nocí Loď: oasis of the seas trasa plavby: Fort Lauderdale – Nassau – moře – Charlotte amalie – Philipsburg – moře – moře – Fort Lauderdale termíny: 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4.,4.5., 18.5., 1.6., 15.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11. Cena dvoulůžkové kajuty od: 41.407,- Kč soutHerN CariBBeaN Délka plavby: 7 nocí Loď: adventure of the seas trasa plavby: san Juan – st. Croix – Philipsburrg – st-John’s – Castries – Bridgetown – moře – san Juan termíny: 13.1.,27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 18.5., 8.6., 29.6., 20.7., 10.8., 31.8., 21.9., 12.10., 2.11., 1.12. Cena dvoulůžkové kajuty od: 35.601,- Kč traNsatLaNtiC Cruise Délka plavby: 12 nocí Loď: Liberty of the seas trasa plavby: Fort Lauderdale – 8x moře – Lisabon – Cadiz – moře – Barcelona termíny: 8.4. Cena dvoulůžkové kajuty od: 40.265,- Kč westerN CariBBeaN Cruise Délka plavby: 7 nocí Loď: marimer of the seas trasa plavby: Galveston – moře – Cozumel – George town – Falmouth – moře – Galveston (trasa může být směrována obráceně) termíny: 6.1., 20.1., 3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4.,24.11., 8.12. Cena dvoulůžkové kajuty od: 33.167,- Kč BermuDa Cruise Délka plavby: 6 nocí Loď: Grandeur of the seas trasa plavby: Baltimore – moře – Kings wharf – Kings wharf – Kings wharf – moře – Baltimore termíny: 30.8., 13.9., 27.9., 11.10. Cena dvoulůžkové kajuty od: 31.364,- Kč CaNaDa / New eNGLaND Cruise Délka plavby: 7 nocí Loď: Brilliance of the seas trasa plavby: Boston – Portland – Bar Harbor – saint John – moře – Halifax – moře – Boston (trasa může být směřována obráceně) termíny: 22.9., 29.9., 13.10., 20.10. Cena dvoulůžkové kajuty od: 39.733,- Kč Hawaii CirCLe Cruise Délka plavby: 11 nocí Loď: radiance of the seas trasa plavby: Honolulu – Nawiliwili – Lahaina – Lahaina – mount Kilauea – Kailua – Hilo – 5x moře – Vancouver termíny: 6.5. Cena dvoulůžkové kajuty od: 62.031,- Kč soutH CariBBeaN – PaNama Délka plavby: 7 nocí Loď: Grandeur of the seas trasa plavby: Colon – Cartagena – moře – Kralendijk – willemstad – orajestad – moře – Colon termíny: 6.1., 13.1., 20.1., 27.1., 3.2., 10.2., 17.2., 24.2., 3.3., 10.3., 17.3., 24.3., 14.4. Cena dvoulůžkové kajuty od: 35.223,- Kč PaNama CaNaL Délka plavby: 15 nocí Loď: Vision of the seas trasa plavby: Fort Lauderdale – 2x moře – Cartagena – Colon – Panama Canal – moře – Puntarenas – moře – Guatemala City – 2x moře – Puerto Vallarta – Cabo san Lucas – moře – san Diego (trasa může být směřována obráceně) termíny: 18.3., 2.4., 12.11., 27.11. Cena dvoulůžkové kajuty od: 74.960,- Kč BaHamas Cruise Délka plavby: 4 noci Loď: majesty of the seas trasa plavby: miami – Nassau – Coco Cay – Key west – miami termíny: 7.1., 14.1., 21.1., 4.2. a pak každé pondělí Cena dvoulůžkové kajuty od: 17.436,- Kč 109ameriCa tours 2013 PlAvby royAl cAribbeAn

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

oasis of the seas – největší loď ve flotile royal Carib- bean. Najdete zde 18 palub nevšedních zážitků. Nová neuvěřitelná promenáda je obklopená restauracemi, bary a obchody. Najdete zde revoluční Bar rosing tide, který se pohybuje nahoru a dolu mezi 3 palubami. Ve- čer máte možnost zhlédnout neuvěřitelné představení akrobatických skoků do vody v divadle aqua theater. Kaple, knihovna, kasino i knihovna patří již k samo- zřejmosti v této kategorii lodí. 01. Odlet z Prahy do Fort Lauderdale. Po absolvování imig- rační a celní kontroly transfer do hotelu 3* ubytování. 02. Dopoledne individuální volno, po něm následuje trans- fer do přístavu a nalodění. V podvečer vyplutí z přístavu Fort Lauderdale. 03. Celodenní plavba po Karibském moři. Individuální volno k prohlídce lodi a využití všech jejích atrakcí – ně- kolika bazény počínaje a návštěvou kavárniček konče. 04. Návštěva Labadee (Haiti). Relaxace na pláži nebo fakul- tativně možnost projížďky na vodních skútrech či výu- ky šnorchlování. Labadee je ideální místo pro strávení několika hodin na bílé karibské pláži u tyrkysového moře pod karibským sluncem. 05. Tento den se připlouvá do jamajského přístavu Falmouth. Milovníci historie jistě ocení historické budovy z 18. stole- tí, které byly restaurovány do dnešní podoby. Znalci filmu naopak navštíví vodopády Dunn’s River Falls, místo, kde se natáčel jeden z příběhů o Jamesi Bondovi. 06. Dnes nás čekají nezapomenutelné zážitky na moři. Využít můžete všechny atrakce, které loď nabízí. Během jediné- ho dne je téměř nemožné všechny zkusit. 07. Návštěva mexického ostrova Cozumel. Možnost potápě- ní nebo fakultativní výlet do slavného letoviska Cancun či k ruinám mayské památky tulum a návštěva vodního parku Xel-Ha. 08. Celodenní plavba po Karibském moři. Poslední mož- nost vychutnat si pohodlí a luxus výletní lodi. 09. Připlutí do Fort Lauderdale, transfer na letiště a odlet do Prahy. 10. Přílet do Prahy. v nabídce devátou sezónu10 dnů Fort Lauderdale • Labadee • Falmouth • Cozumel • Fort Lauderdale Z Floridy do Západního kariBiku termín kód cena celkem 04.01.-07.04. AT 133701 od 65.350 12.04.-30.06. AT 133702 od 63.190 05.07.-08.09. AT 133703 od 82.950 13.09.-01.12. AT 133704 od 63.950 trasa: Fort Lauderdale – Labadee – Falmouth – Cozumel – Fort Lauderdale termíny vyplutí: 5.1., 19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11. Loď: oasis of the seas cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - transfery letiště – hotel – loď – letiště - 1 nocleh v hotelu 3* před plavbou - 7 nocí na lodi ve dvoulůžkové vnitřní kajutě - all inclusive režim na lodi - přístavní taxy - komplexní pojištění AT cena zájezdu nezahrnuje: - průvodce - fakultativní akce - vstupní vízum navštívených zemí - spropitné (na lodi závěrem plavby) příplatky a slevy: - příplatek za jednolůžkovou kajutu na vyžádání - sleva pro třetí osobu v pokoji/kajutě na vyžádání - příplatek za vnější dvoulůžkovou kajutu za osobu od 2.500 - příplatekzadvoulůžkovoukajutusbalkónemzaosobu od 6.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. U. S. A. 110 www.ameriCatours.Cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

oasis of the seas – největší loď ve flotile royal Carib- bean. Najdete zde 18 palub nevšedních zážitků. Nová neuvěřitelná promenáda je obklopená restauracemi, bary a obchody. Najdete zde revoluční Bar rosing tide, který se pohybuje nahoru a dolu mezi 3 palubami. Ve- čer máte možnost zhlédnout neuvěřitelné představení akrobatických skoků do vody v divadle aqua theater. Kaple, knihovna, kasino i knihovna patří již k samo- zřejmosti v této kategorii lodí. 01. Odlet z Prahy do miami. Po absolvování imigrační a cel- ní kontroly transfer do hotelu 3*. Ubytování. 02. Dopoledne individuální volno, po něm následuje trans- fer do přístavu a nalodění. V podvečer vyplutí z přístavu Fort Lauderdale. 03. Dnes nás čeká opět jedinečný zážitek – návštěva unikátní- ho města Nassau na Bahamských ostrovech. Nezapomeň- te navštívit zdejší fascinující historická místa či běloskvou- cí pláže, které lemují tento ostrov. 04. Celodenní plavba po Karibském moři. Jedna z mož- ností, jak si užít pohodlí a luxus výletní lodi. Navštiv- te některou z dalších atrakcí, kterou Vám tato plavba na- bízí – fitness, kasíno, lezeckou stěnu atd. 05. Tento den nás zavede na malý ostrůvek st. thomas – do města Charlotte amalie. Jeden z karibských rájů je znám nejen díky skvělým nákupům, ale i díky překrásným výhledům z mountain top, či světoznámé pláži mag- den’s, která je hodnocena jako jedna z deseti nejlepších pláží na světě. 06. Návštěva Philipsburgu (st. maarten). Fakultativní možnost prohlídky ostrova st.maarten – ostrova dvou tváří – francouzské a holandské. Stejně tak se zde může- te potápět, projít po pláži či šnorchlovat. 07. Dnes nás čekají nezapomenutelné zážitky na moři. Vyu- žít všechny atrakce, které loď nabízí, během jediného dne je téměř nemožné. 08. Celodenní plavba po Karibském moři. Individuální volno k prohlídce lodi a využití všech jejích atrakcí – ně- kolika bazény počínaje a návštěvou kavárniček konče. 09. Připlutí do Fort Lauderdale, transfer na letiště a odlet do Prahy. 10. Přílet do Prahy. v nabídce osmou sezónu10 dnů Fort Lauderdale • Nassau • Charlotte Amalie • Philipsburg • Fort Lauderdale Z Floridy do VýChodního kariBiku termín kód cena celkem 11.01.-31.03. AT 133801 od 67.290 05.04.-07.07. AT 133802 od 75.280 12.07.-01.09. AT 133803 od 84.850 06.09.-08.11. AT 133804 od 65.390 trasa: Fort Lauderdale – Nassau – Charlotte Amalie – Philipsburg – Fort Lauderdale termíny vyplutí: 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6., 29.6., 13.7., 27.7.,10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11. Loď: oasis of the seas cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - transfery letiště – hotel – loď – letiště - 1 nocleh v hotelu 3* před plavbou - 7 nocí na lodi ve dvoulůžkové vnitřní kajutě - all inclusive režim na lodi - přístavní taxy - komplexní pojištění AT cena zájezdu nezahrnuje: - průvodce - fakultativní akce - vstupní vízum navštívených zemí - spropitné (na lodi závěrem plavby) příplatky a slevy: - příplatek za jednolůžkovou kajutu na vyžádání - sleva pro třetí osobu v pokoji/kajutě na vyžádání - příplatek za vnější dvoulůžkovou kajutu za osobu od 2.000 - příplatekzadvoulůžkovoukajutusbalkónemzaosobu od 4.500 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. U. S. A. 111ameriCa tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

NOVINKA18 dnů plaVBa panamským prŮplaVem Fort Lauderdale•Cartagena•Colon•Panama Canal•Puntarenas•Puerto Quetzal•Puerto Vallarta•Cabo San Lucas•San Diego Vision of the seas – loď třídy Vision Class – 11 podla- ží aktivit, občerstvení a ubytování. Najdete zde nejroz- manitější možnosti zábavy od divadla po kasíno, ho- rolezeckou stěnu, fitness, lázně a miniaturní golfové hřiště. Během plavby můžete využít venkovní či vnitřní bazén, běžeckou trať nebo solárium. 01. Odlet z Prahy do Fort Lauderdale. Po nutných imigrač- ních formalitách transfer do hotelu a ubytování. 02. Dopoledne volno k aklimatizaci na vlhké přímořské po- časí a brzo po poledni transfer do přístavu a nalodění na výletní loď. V podvečer vyplutí na plavbu plující jed- ním z nejznámějších průplavů na světě. 03. První možnost dokonale se seznámit s nádhernou lodí na širém moři. Během plavby Karibikem můžete relaxovat u bazénu nebo využít některého ze zařízení lodi jako je fitness či knihovna. 04. Plavba Karibským mořem k pobřeží Jižní ameriky. Vy- chutnejtesiskvěloulodníkuchyninebosidejteněkterýzbá- ječnýchkaribskýchkoktejlů,namíchanýchskvělýmibarmany. 05. Tento den ráno připlouvá loď do Cartageny – kolum- bijské metropole, založené Španěly a vystavěné v kolo- niálním stylu. Určitě si nenechte ujít procházku po městě, kde na Vás dýchá historie a nezapomeňte navštívit největ- ší zdejší pevnost Castillo de san Felipe de Barajas, která byla postavena, aby odrazila nápor pirátů v době španělské kolonizace. 06. Přístavní město Colon leží v srdci centrální Panamy a je možné z něj udělat několik výletů k zajímavostem této země. Známé jezero Gatun Lake s jeho zdymadly nebo španělská pevnost Fort san Lorenzo jsou jistě zajímavé náměty na cestu. 07. Dnešní den prožijete plavbou Panamským kanálem. Z výšky několika metrů nad hladinou vody můžete pozo- rovat, jak váš majestátní kolos proplouvá zdymadly a jak pluje po hladině uměle vytvořeného kanálu. Během plav- by si většina lidí uvědomí, jakou nesmírnou píli a dřinu bylo třeba vynaložit k vytvoření tohoto díla. 08. Dnešním dnem začíná plavba po druhé straně ame- rického kontinentu. Začíná plavba tichým oceánem. 09. Během dnešní zastávky v Kostarice můžete navští- vit hlavní město san José, kávovou plantáž, projet se na hřbetu koně pralesem nebo si vychutnat pohodu v lázních s termálními prameny pod činnou sopkou arenal. 10. Celodenní plavba může představovat trochu zklidnění po předcházejících dnech plných neuvěřitelných zážitků. 11. Návštěva Puerto Quetzal znamená opět několik mož- ností poznání středoamerické Guatemaly. Za zmínku určitě stojí La antigua, hlavní město země z koloniálních dob. Najdete zde velké množství památek z tohoto ob- dobí. Město bylo zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO a určitě uchvátí i Vás. 12. Plavba v tichém oceánu Vám opět umožní více poznat všechna zákoutí lodi anebo si odpočinout u bazénu napří- klad s knihou v ruce. 13. Dnes budete mít jednu z posledních příležitostí k relaxa- ci na moři. 14. Ráno loď zakotví v přístavu Puerto Vallarta. Původ- ně ospalá rybářská vesnice se stala po filmovém natáče- ní velmi populární a navštěvovaná. I vy můžete obdivovat krásy zdejších pláží, červených střech, dlážděných uliček a balkónů plných popínavých rostlin. 15. Další možnost obdivovat mexiko. Předposlední den plav- by loď kotví v přístavu Cabo san Lucas. V okolí najdete mnoho příležitosti pro šnorchlování a potápění. 16. Poslední celý den na lodi. Užijte si co nejvíce její luxus a pohodlí. 17. Časně ráno připlutí do san Diega. Podle časového plá- nu letecké přepravy možnost nákupů a transfer na letiště a odlet do Prahy. 18. Přílet do Prahy. termín kód cena celkem 17.03.-18.04. AT 134801 od 95.990 11.11.-13.12. AT 134802 od 91.920 trasa: Fort Lauderdale – 2x moře – Cartagena – Colon – Panama Canal – moře – Puntarenas – moře – Guatemala City – 2x moře – Puerto Vallarta – Cabo San Lucas – moře – San Diego Trasa může být směřována obráceně termíny vyplutí: 18.3., 2.4., 12.11., 27.11. Loď: Vision of the seas cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - transfery letiště – hotel – loď – letiště - 1 nocleh v hotelu 3* před plavbou - 15 nocí na lodi ve dvoulůžkové vnitřní kajutě - all inclusive režim na lodi - přístavní taxy - komplexní pojištění AT cena zájezdu nezahrnuje: - průvodce - fakultativní akce - vstupní vízum navštívených zemí - spropitné (na lodi závěrem plavby) příplatky a slevy: - příplatek za jednolůžkovou kajutu na vyžádání - sleva pro třetí osobu v pokoji/kajutě na vyžádání - příplatek za vnější dvoulůžkovou kajutu za osobu od 3.000 - příplatekzadvoulůžkovoukajutusbalkónemzaosobu od 10.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. 112 www.ameriCatours.Cz brAzílie

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce třetí sezónu10 dnů Panama • Cartagena • Kralendijk • Willemstad • Oranjestad • Panama Z panamy do kariBiku Grandeur of the seas – loď třídy Vision. Jedenáct pa- ter možností nejrůznějších aktivit, zábavy, stravová- ní a ubytování. Najdete zde několik barů a kavárni- ček (jedna je 46 metrů nad vlnami s panoramatickým výhledem 360°). můžete využít internetovou kavárnu, horolezeckou stěnu, bazén nebo centrum pro děti. 01. Odlet z Prahy do Panamy. Transfer z letiště do hotelu a ubytování. 02. Dopoledne možnost individuální prohlídky Panama City. Odpoledne transfer do přibližně 50 kilometrů vzdá- leného přístavu Colón. Nalodění a v podvečer vyplutí. 03. Dlážděné ulice, balkóny s kvetoucími bouganvileami a pas- telová náměstí dělají z Cartageny jedno z nejfotogeničtěj- ších měst v Latinské Americe. Ve městě založeném v roce 1533 najdete nespočetné stopy historie z doby španěl- ské kolonizace, ale i pozůstatky po pirátech a lupičích. 04. Celodenní plavba na moři. Dnes si můžete plně užít pře- pychu výletní lodi. Poznejte všechny možnosti, které Vám plavba nabízí – sportovně založení klienti mohou využít běžeckou dráhu, fitness nebo horolezeckou stěnu. Ostatní mohou v klidu relaxovat u bazénu nebo se slunit na ně- které z horních palub. 05. Připlutí do Kralendijku, hlavního města Bonaire. Toto „spící“ město na Holandských antilách, nazývané také prostě „pláž“, Vás jistě uchvátí domy, které jsou naštuko- vané a nabarvené růžově, oranžově a limetkovou zelení. Skvělé je zde samozřejmě i potápění. 06. Návštěva willemstadu na ostrově Curacao, jedno- ho z nejmalebnějších měst Karibiku. Fakultativně máte možnost prohlídky hlavního města s jeho typicky holand- skou architekturou či výlet za šnorchlováním. 07. Návštěva oranjestadu na arubě, 31 kilometrů dlouhém a 10 kilometrů širokém ostrově. Jedenáct kilometrů dlou- hé pláže Palm a eagle Beach patří k nejznámějším ka- ribským plážím. Fakultativně je možné navštívit oran- jestad s průvodcem nebo se zúčastnit výletu v automo- bilech off road do nitra aruby s návštěvou alto Vista Chapel, Gold mill ruins a Natural Bridge. 08. Celodenní plavba po Karibském moři. Volno k relaxaci u bazénu nebo k aktivnímu odpočinku při aktivitách, kte- ré loď nabízí. 09. Připlutí do Panamy.TransfernaletištěaodletdoPrahy. 10. Přílet do Prahy. termín kód cena celkem 05.01.-04.03. AT 133901 od 86.990 02.03.-22.04. AT 133902 od 79.890 trasa: Panama – Cartagena – Kralendijk – Willemstad – Oranjestad – Panama termíny vyplutí: 6.1., 13.1., 20.1., 27.1., 3.2., 10.2., 17.2., 24.2., 3.3., 10.3., 17.3., 24.3., 14.4. Loď: Grandeur of the seas cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - transfery letiště – hotel – loď – letiště - 1 nocleh v hotelu 3* před plavbou - 7 nocí na lodi ve dvoulůžkové vnitřní kajutě - all inclusive režim na lodi - přístavní taxy - komplexní pojištění AT cena zájezdu nezahrnuje: - průvodce - fakultativní akce - vstupní vízum navštívených zemí - spropitné (na lodi závěrem plavby) příplatky a slevy: - příplatek za jednolůžkovou kajutu na vyžádání - sleva pro třetí osobu v pokoji/kajutě na vyžádání - příplatek za vnější dvoulůžkovou kajutu za osobu od 2.000 - příplatekzadvoulůžkovoukajutusbalkónemzaosobuod 5.500 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. 113ameriCa tours 2013 PAnAmA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce osmou sezónu Vancouver • Inside passage • Ketchikam • Icy Strait Point • Juneau • Skagway • Hubbard Glacier • Seward lodí Z VanCouVeru na aljašku 10 dnů radiance of the seas – loď třídy radiance Family – střední velikosti ve flotile společnosti royal Caribbean. Na třinácti podlažích najdete velké množství zábavy, aktivit a ubytování. Pro relaxaci zde můžete využít sportovní kurt, fitness, solárium, trenažer golfu, lázně, divadlo, horolezeckou stěnu, kasíno, obchůdky, bazé- ny i knihovnu. 01. OdletzPrahydoVancouveru,transferdohoteluaubytování. 02. Dopoledne individuální možnost prohlídky Vancouve- ru, po které následuje nalodění. V podvečer pak vyplujete na sever podél ostrova Vancouver. 03. Celodenní plavba oblastí inside Passage – znalci hod- nocenou jako nejkrásnější vodní cesta na světě. Kromě lu- xusu na palubě budete jistě pozorovat velryby, kosat- ky, lvouny, mořské vydry a bezpočet vodních ptáků. Tato možnost pozorování mořské fauny Vás bude dopro- vázet celou plavbou. 04. Po zakotvení budete mít příležitost k celodenní návštěvě města Ketchikan, známého hlavně jako světové hlavní město lososů. Fakultativně možnost pozorování aljašských černých medvědů. Toto jedinečné dobrodružství si nesmí nechat ujít žádný z milovníků či fotografů přírody. 05. icy strait Point – místo nedaleko města Hoonah, nej- většího osídlení původních indiánů tlingit. Zároveň je velmi blízko národního parku Glacier Bay. Můžete zde vidět nespočetné množství tuleňů, velryb, ale i orky a pět specifických druhů lososů. 06. Návštěva Juneau – hlavního města Aljašky, založeného v době zlaté horečky. V okolí je možné pozorovat neuvěři- telné množství divoké zvěře, zejména medvědů grizzly. 07. Po připlutí do skagway, malého městečka známého z dob slavné zlaté horečky na Klondiku jako výchozí bod cesty zlatokopů přes průsmyk Chilcoot. Fakultativ- ně můžete absolvovat cestu historickou železnicí do prů- smyku white Pass a obdivovat jedinečné přírodní scené- rie hor protkaných tzv. „prstovými“ jezery. 08. Hubbard Glacier – plavba nejdelší řekou ledů v Severní Americe.LoděRoyalCaribbeanpatříkjedněmzmálanasvě- tě,kteréumožňujísvýmklientůmpřekrásnévýhledynaten- topřírodnídivsjeho1.350čtverečnímimílemimodréholedu. 09. Časně příjezd do sewardu, místa známého všem prospek- torům a horníkům. Transfer na letiště a odlet do Prahy. 10. Přílet do Prahy. termín kód cena celkem 16.05.-06.07. AT 134001 od 73.450 11.07.-31.08. AT 134002 od 86.990 trasa: Vancouver – Inside passage – Ketchikam – Icy Strait Point – Juneau – Skagway – Hubbard Glacier – Seward termíny vyplutí: 17.5., 31.5., 14.6., 28.6., 12.7., 26.7., 9.8., 23.8. Loď: radiance of the seas cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - transfery letiště – hotel – loď – letiště - 1 nocleh v hotelu 3* před plavbou - 7 nocí na lodi ve dvoulůžkové vnitřní kajutě - all inclusive režim na lodi - přístavní taxy - komplexní pojištění AT cena zájezdu nezahrnuje: - průvodce - fakultativní akce - vstupní vízum navštívených zemí - spropitné (na lodi závěrem plavby) příplatky a slevy: - příplatek za jednolůžkovou kajutu na vyžádání - sleva pro třetí osobu v pokoji/kajutě na vyžádání - příplatek za vnější dvoulůžkovou kajutu za osobu od 4.500 - příplatekzadvoulůžkovoukajutusbalkónemzaosobu od 10.500 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. 114 www.ameriCatours.Cz U. S. A. – kAnAdA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce třetí sezónu Seattle • Alaska Inside Passage • Juneau • Skagway • Tracy Arm Fjord • Victoria • Seattle seaTTle a inside passage 10 dnů rhapsody of the seas – loď třídy Vision. Na svých je- denácti patrech Vám nabídne luxus a pohodlí stejně jako její větší kolegyně. Najdete zde bazén i běžec- kou dráhu, saunu i lázně, obchůdky i internetovou ka- várnu, divadlo i diskotéku, kasíno i knihovnu, solári- um i sál na aerobik, horolezeckou stěnu i minigolf, ně- kolik druhů restaurací i fitness. 01. Odlet z Prahy do seattlu, transfer do hotelu a ubytování. 02. Dopoledne individuální možnost prohlídky seattlu. V podvečer pak vyplujete na sever z přístavu seattle. 03. Celodenní plavba podél amerického pobřeží. Využij- te možnost klidné luxusní plavby. Máte možnost navštívit všechna zařízení, která Vám tato loď nabízí. 04. Celodenní plavba alaska inside Passage – znalci hodnocenou jako nejkrásnější vodní cesta na světě. Kromě luxusu na palubě budete jistě pozorovat velryby, kosat- ky, lvouny, mořské vydry a bezpočet vodních ptáků. Tato možnost pozorování mořské fauny Vás bude doprová- zet celou plavbu. Návštěva Juneau – hlavního města al- jašky, založeného v době zlaté horečky. V okolí je možné pozorovat neuvěřitelné množství divoké zvěře, zejména medvědů grizzly. 05. Připlutí do skagway, malého městečka známého z dob slavné zlaté horečky na Klondiku, jako výchozí bod ces- ty zlatokopů přes průsmyk Chilcoot. Fakultativně může- te absolvovat cestu historickou železnicí do průsmyku white Pass a obdivovat přírodní scenerie protkaných tzv. prstovými jezery. 06. Návštěva tracy arm Fjord v tongass National Forrest. Na konci fjordů najdete sawyer Glaciers, jedny z nej- krásnějších ledovců na aljašce, domov černých i hnědých medvědů, jelenů, losů a vlků. 07. Celodenní plavba. Volno k relaxaci u bazénu nebo k ak- tivnímu odpočinku při aktivitách, které loď nabízí. 08. Dnes doplujete do Victorie – hlavního města Britské Kolumbie. Toto město na jižním cípu polostrova Van- couver patří k turisticky velmi oblíbeným místům světa. Kromě světově proslulé zahrady, kde na Vás bude dý- chat 150 let britské historie, je to místo známé svými gur- mánskými jídly i dobrým shoppingem. 09. Připlutí do seattlu. Transfer na letiště a odlet do Prahy. 10. Přílet do Prahy. termín kód cena celkem 30.05.-06.07. AT 134701 od 65.090 04.07.-03.08. AT 134702 od 82.990 01.08.-31.08. AT 134701 od 81.990 trasa: Seattle – Alaska Inside Passage – Juneau – Skagway – Tracy Arm Fjord – Victoria – Seattle termíny vyplutí: 31.5., 7.6., 14.6., 21.6., 28.6., 5.7., 12.7.,19.7., 26.7., 2.8., 9.8., 16.8., 23.8. Loď: rhapsody of the seas cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - transfery letiště – hotel – loď – letiště - 1 nocleh v hotelu 3* před plavbou - 7 nocí na lodi ve dvoulůžkové vnitřní kajutě - all inclusive režim na lodi - přístavní taxy - komplexní pojištění AT cena zájezdu nezahrnuje: - průvodce - fakultativní akce - vstupní vízum navštívených zemí - spropitné (na lodi závěrem plavby) příplatky a slevy: - příplatek za jednolůžkovou kajutu na vyžádání - sleva pro třetí osobu v pokoji/kajutě na vyžádání - příplatek za vnější dvoulůžkovou kajutu za osobu od 4.000 - příplatekzadvoulůžkovoukajutusbalkónemzaosobuod 10.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. 115ameriCa tours 2013 U. S. A. – kAnAdA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Pátou sezónu jsou zařazeny v naší nabídce plavby společnosti Carnival a těší se stále větší ob- líbenosti. Tato lodní společnost nabízí velké množství zábavy na všech svých lodích, plujících v obou oceánech a několika mořích. Lodi se značkou Carnival můžete potkat ve východním, západ- ním i jižním Karibiku, plují podél pobřeží Aljašky, východní části USA a Kanady nebo je potkáte na Hawaii. Flotila lodí Carnival nabízí vše, co potřebujete k dovolené snů. Pokud nebudete zrovna v někte- rém z exotických přístavů nebo na některém ze zajímavých míst, můžete pro- žít den plný odpočinku u bazénu, v lázních nebo ve fitness cen- tru. Den takto strávený pak můžete zakončit v jedné z útul- ných restaurací, klubů, barů či při nákupu v některém z míst- ních obchůdků. Najdete zde tři druhy kajut – kajutu vnitřní (bez výhledu na moře), kajutu s oknem nebo kajutu s vlastním balkó- nem. Všechny jsou vybavené televizním přijímačem, od- počinkovou částí a vlastní koupelnou s toaletou. Poznejte i Vy, jak skvělá může být dovolená na lodi!!! westerN CariBBeaN Délka plavby: 7 nocí Loď: Carnival Legend trasa plavby: tampa – moře – Cozumel – Belize – isla roatan – Grand Cayman – moře – tampa termíny: 6.1., 13.1., 20.1.,27.1., 3.2., 10.2., 17.2., 24.2., 3.3., 10.3., 17.3., 31.3., 1.12., 8.12., 15.12., 22.12., 29.12. Cena dvoulůžkové kajuty od: 22.660,- Kč soutHerN CariBBeaN Délka plavby: 7 nocí Loď: Carnival Victory / Carnival Valor trasa plavby: san Juan – st. thomas – moře – Barbados – st. Lucia – st. Kitts – st. maarten – san Juan termíny: 6.1., 13.1., 20.1., 10.2., 17.2., 24.2., 3.3., 10.3., 17.3., 24.3., 31.3., 7.4., 14.4., 21.4., 28.4., 5.5., 12.5., 19.5., 26.5., 2.6., 9.6., 16.6., 23.6., 30.6., 7.7., 14.7., 21.7., 28.7., 4.8., 11.8., 18.8., 25.8., 1.9., 8.9., 15.9., 22.9., 29.9., 6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11., 10.11., 17.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12., 22.12., 29.12. Cena dvoulůžkové kajuty od: 21.450,- Kč CaNaDa Délka plavby: 4 nocí Loď: Carnival Glory trasa plavby: Boston – moře – saint John – moře – Boston termíny: 16.6., 30.6. Cena dvoulůžkové kajuty od: 17.300,- Kč easterN CariBBeaN Délka plavby: 7 nocí Loď: Carnival Liberty trasa plavby: miami – Half moon Cay – moře – st. thomas – san Juan – Grand turk – moře – miami termíny: 19.1., 2.2., 16.2., 2.3.,13.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10.,9.11., 23.11., 7.12 Cena dvoulůžkové kajuty od: 23.590,- Kč BaLtimore BaHamas Délka plavby: 7 nocí Loď: Carnival Pride trasa plavby: Baltimore – moře – moře – Port Canaveral – Nassau – Freeport – moře – Baltimore termíny: 6.1., 13.1., 20.1., 27.1., 3.2., 10.2., 17.2., 27.2., 3.3., 10.3., 17.3., 24.3., 31.3., 7.4., 14.4., 21.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6., 7.7., 21.7., 28.7., 4.8., 18.8., 1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 20.10.,27.10., 10.11., 17.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12. Cena dvoulůžkové kajuty od: 22.506,- Kč aLasKa Délka plavby: 7 nocí Loď: Carnival miracle trasa plavby: seattle – moře – tracy arm Fjord – skagway – Juneau – Ketchikan – Victoria – seattle termíny: 7.5., 14.5., 21.5., 28.5., 4.6., 11.6., 18.6., 25.6., 2.7., 9.7., 16.7., 23.7., 30.7., 6.8., 13.8., 20.8., 27.8., 3.9. Cena dvoulůžkové kajuty od: 35.376,- Kč plaVBy CarniVal Cruise 116 www.ameriCatours.Cz PlAvby cArnivAl crUiSe

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

BaHamas Délka plavby: 4 noci Loď: Carnival Fascination trasa plavby: Jacksonville – Freeport – Nassau – moře – Jacksonville (itinerář může být i obrácený) termíny: 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 23.5., 6.6., 20.6., 4.7., 1.8., 15.8., 29.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 19.12. Cena dvoulůžkové kajuty od: 11.176,- Kč BaJa meXiCo Délka plavby: 4 noci Loď: Carnival inspiration trasa plavby: Los angeles – Catalina island – ensenada – moře – Los angeles termíny: od 7.1. každé pondělí Cena dvoulůžkové kajuty od: 13.530,- Kč New YorK – PaNama CaNaL Délka plavby: 15 nocí Loď: Carnival miracle trasa plavby: New York – 2 moře – Grand turk – moře – Cartagena – Panama Canal – moře – Puntarenas – moře – Puerto Quetzal – 2 moře – Cabo san Lucas – moře – Los angeles termíny: 16.3. Cena dvoulůžkové kajuty od: 69.455,- Kč JiŽNÍ ameriKa Délka plavby: 13 nocí Loď: Carnival splendor trasa plavby: santiago de Chile – 2 moře – Puerto montt – Chilean Fjords – Darwin Channel – Punta arenas – ushuaia – Cape Horn – moře – Puerto madryn – moře – montevideo – Buenos aires termíny: 22.2. Cena dvoulůžkové kajuty od: 63.954,- Kč Hawaii Délka plavby: 15 nocí Loď: Carnival miracle trasa plavby: Los angeles – 4x moře – hilo – maui – Honolulu – Kauai – Kona – 4x moře – ensenada – Los angeles termíny: 19.10., 7.12. Cena dvoulůžkové kajuty od: 57.046,- Kč CaNaDa / New eNGLaND Délka plavby: 5 nocí Loď: Carnival Glory trasa plavby: New York – moře – saint John – Halifax – moře – New York termíny: 29.7., 5.8., 19.8., 2.9. Cena dvoulůžkové kajuty od: 22.594,- Kč New YorK – BermuDas Délka plavby: 7 nocí Loď: Carnival splendor trasa plavby: New York – moře – King’s wharf – King’s wharf – King’s wharf – 2x moře – New York termíny: 16.4. Cena dvoulůžkové kajuty od: 29.612,- Kč New orLeaNs – CariBBeaN Délka plavby: 7 nocí Loď: Carnival Conquest trasa plavby: New orleans – moře – moře – isla roatan – Belize – Cozumel – moře – New orleans termíny: 27.1., 17.2., 31.3.,21.4., 12.5., 19.5., 9.6., 23.6., 14.7., 28.7., 11.8., 18.8., 8.9., 22.9., 13.10., 27.10. Cena dvoulůžkové kajuty od: 20.482,- Kč SANTIAGO PUERTO MONTT BUENOS AIRES PUERTO MADRYN PUNTA ARENAS USHUAIA LOS ANGELES CABO SAN LUCAS NEW YORK GRAND TURK PUNTARENAS PANAMSKÝ PRŮPLAV CARTAGENA 117ameriCa tours 2013 PlAvby cArnivAl crUiSe

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce čtvrtou sezónu VýChodní kariBik Miami • Nassau • St. Thomas • San Juan • Grand Turk • Miami 10 dnů Carnival Glory – loď třídy Conquest. Na plavbu se může vydat současně až 3000 klientů. Lodě této tří- dy patří k největším na světě. Naleznete zde samozřej- mě kromě tobogánu 3 bazény pro dospělé a 1 pro děti, fitness, kadeřnictví, saunu, lázně. občerstvit se můžete v několika restauracích, bufetu, pizzerii. Večer je mož- né trávit v některém z barů, v kasinu, tanečním klubu nebo v klidu knihovny. 01. Odlet z Prahy na miami. Po nezbytných imigračních for- malitách následuje transfer do hotelu a ubytování. 02. Dopoledne individuální volno. Kolem poledne transfer do přístavu a odpoledne vyplutí z přístavu miami. 03. Poznáte, co dělá Nassau tak speciálním. Perfektní bílé pláže, kokosové palmy a teplá křišťálově čistá voda, kde můžete obdivovat neobyčejnou barevnost zdejšího podmořského života. Pokud se nabažíte plavání v moři nebo polehávání na pláži, můžete zbytek dne prožít nakupováním nebo plavbou lodí s proskleným dnem. Z Bahamských ostrovů si v každém případě odvezete nádherné zážitky. 04. Celodenní plavba po Karibském moři. Užijte si nád- hery na lodi. Odpočívejte u bazénu, využijte možnosti ka- deřníka, pod vedením zkušeného trenéra zformujte svou postavu ve fitness. 05. Ráno připlutí do st. thomas. Maličké městečko Char- lotte amalie vám nabídne nepřeberné množství malých krámečků s parfémy a skvělým vínem. Slunce na nádher- né pláži, azurová voda moře a bílý písek, to jsou dal- ší lákadla tohoto ostrůvku. 06. Připlutí do san Juan – najdete zde dva světy – historic- ký – plný noblesních ulic a nevšední architektury ve špa- nělském stylu a druhý moderní, patřící světové metropo- li. Jistě stojí za návštěvu koloniální pevnosti el mor- ro a san Cristobal. Najdete zde ale i kosmopolitní měs- to se živými bulváry, milé kavárny, skvělé galerie a buti- ky s nádhernou módou. Střetávají se zde dva světy – nový a starý – užijte si obou. 07. Tento den připlouváte do hlavního města souostroví turks a Caicos – Grand turk. Přestože je městečko pro mno- hé z nás téměř neznámé, jistě všechny překvapí. Najdete zde neuvěřitelné množství historických budov a ruin, vše v koloniálním stylu. 08. Poslední možnost pro nabrání nových sil. Užijte si co nejví- ce všech zařízení na lodi. Nakupte poslední suvenýry a po- znejte i poslední zákoutí lodi. západ slunce nad Kari- bikem je nezapomenutelný. 09. Připlutí na miami. Transfer na letiště a odlet do Prahy. 10. Přílet do Prahy. termín kód cena celkem 12.01.-13.05. AT 134201 od 63.390 02.11.-23.12. AT 124202 od 61.390 trasa: Miami – Nassau – moře – St. Thomas – San Juan – Grand Turk – moře – moře – Miami termíny vyplutí: 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3.,21.4., 5.5., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12. Loď: Carnival Glory cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - transfery letiště – hotel – loď – letiště - 1 nocleh v hotelu 3* před plavbou - 7 nocí na lodi ve dvoulůžkové vnitřní kajutě - all inclusive režim na lodi - přístavní taxy - komplexní pojištění AT cena zájezdu nezahrnuje: - průvodce - fakultativní akce - vstupní vízum navštívených zemí - spropitné (na lodi závěrem plavby) příplatky a slevy: - příplatek za jednolůžkovou kajutu na vyžádání - sleva pro třetí osobu v pokoji/kajutě na vyžádání - příplatek za vnější dvoulůžkovou kajutu na vyžádání - příplatek za dvoulůžkovou kajutu s balkónem na vyžádání K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. U. S. A. 118 www.ameriCatours.Cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce třetí sezónu Ze seaTTlu na aljašku Seattle • Tracy Arm Fjord • Skagway • Juneau • Ketchikan • Victoria • Seattle 10 dnů Carnival miracle – loď střední třídy, která poskytuje svým klientům nadstandardní služby. Na lodi nalezne- te tři bazény – venkovní, jeden vnitřní, skvěle zařízené fitness, lázně, saunu i kadeřnický salon. občerstvit se můžete v některé z restaurací, bufetů, v pizzerii, nebo některém ze sedmi barů. Najdete zde dva taneční klu- by nebo knihovnu. Casino slouží k zábavě dospělých, dětský koutek k obveselení dětí od 2 do 15 let. 01. Odlet z Prahy do seattlu. Po příletu transfer do hotelu a ubytování. 02. Dopoledne individuální volno ke krátké prohlídce seattlu. Odpoledne transfer do přístavu a v podvečer od- plutí z přístavu seattle. 03. Celodenní volno na lodi. Budete mít možnost využít všechna zařízení, která loď nabízí – bazén, obchůdky, kavárny. 04. Plavba tracy arm Fjordem – jedním z nejkrásnějších míst na zemi, skládajícím se ze dvou oddělených fjordů. Oba jsou téměř 30 mil dlouhé a jedna pětina jejich délky je obklopena ledem. Během cesty spatříte stovky vodo- pádů a mnoho dalších divů zdejší úžasné přírody. 05. Připlutí do skagway, poklidného města na břehu řeky v údolí obklopeném Coast mountains. Některé ulice městečka skagway, které zde byly již před 100 lety, roz- hodně nepatřily mezi idylické po celou dobu. Dnes poklid- né městečko zažilo slávu v době zlaté horečky, kdy pa- třilo prospektorům. Tuto dobu zde připomíná nespočetné množství starých salonů a obchodů se suvenýry. 06. Dnes připlujete do Juneau, krásného hlavního města této oblasti. V tomto kosmopolitním městě najdete nádherné obchody, skvělé restaurace a nezapomenutelná jeze- ra. K zajímavým výletům jistě patří výlety na ledovce, kte- ré město obklopují 07. Připlutí do historického místa Ketchikan, památníku ná- rodní kultury ameriky – místa původního obyvatelstva – tlingit, Haida a tsimshian. Klidné zdejší vody a mír- né klimatické podmínky dělají z tohoto místa ideální pro- středí pro sportovní rybaření. 08. Tento den připlouváte do Victorie na jižním cípu Van- couver island. Hlavní město Britské Kolumbie každo- ročně přivítá miliony návštěvníků ročně a je perfektním zakončením Vaší cesty. 09. Připlutí do seattlu. Transfer na letiště a odlet do Prahy. 10. Přílet do Prahy. termín kód cena celkem 06.05.-05.06. AT 135601 od 62.990 03.06.-03.07. AT 135602 od 68.390 01.07.-07.08. AT 135603 od 80.090 05.08.-11.09. AT 135604 od 73.940 trasa: Seattle – moře – Tracy Arm Fjord – Skagway – Juneau – Ketchikan – Victoria – Seattle termíny vyplutí: 7.5., 14.5., 21.5., 28.5., 4.6., 11.6., 18.6., 25.6., 2.7., 9.7., 16.7., 23.7., 30.7., 6.8., 13.8., 20.8., 27.8., 3.9. Loď: Carnival miracle cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - transfery letiště – hotel – loď – letiště - 1 nocleh v hotelu 3* před plavbou - 7 nocí na lodi ve dvoulůžkové vnitřní kajutě - all inclusive režim na lodi - přístavní taxy - komplexní pojištění AT cena zájezdu nezahrnuje: - průvodce - fakultativní akce - vstupní vízum navštívených zemí - spropitné (na lodi závěrem plavby) příplatky a slevy: - příplatek za jednolůžkovou kajutu na vyžádání - sleva pro třetí osobu v pokoji/kajutě na vyžádání - příplatek za vnější dvoulůžkovou kajutu na vyžádání - příplatek za dvoulůžkovou kajutu s balkónem na vyžádání K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. U. S. A. 119ameriCa tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce čtvrtou sezónu10 dnů Carnival Legend – loď, která pojme téměř 2200 hostů. Najdete na ní 4 bazény, lázně i salón krásy, plně zaříze- né fitness, běžeckou dráhu – 15 kol se rovná 1 míli. Po- hodu můžete nalézt v knihovně nebo kapli, kde se po- řádají i svatební obřady, najdete zde i tobogán, dět- ský bazén, 4× whirlpool. Večer můžete trávit v divadle, některém z nočních barů, casinu nebo tanečním sále. o vaši pohodu se postarají v několika restauracích, 24 hodin denně otevřené pizzerii či v kavárně Piazza Cafe. 01. Odlet z Prahy do tampy. Po absolvování imigrační a cel- ní kontroly transfer do hotelu. Ubytování. 02. Dopoledne individuální volno, po něm následuje transfer do přístavu a nalodění. Odpoledne vyplutí z pří- stavu v tampě. 03. Celodenní plavba z mexického zálivu do Karibiku. Během dne můžete využít všechny atrakce, které loď nabí- zí – několik bazénů (včetně dětského), nákupní centrum, lázně, fitness nebo knihovnu. 04. Ráno připlutí do Grand Cayman na Kajmanských ost- rovech. Ostrov je známý tyrkysovou vodou a nádhernými plážemi s bílým pískem. Volno můžete využít k odpočinku na skvostné seven mile Beach nebo na některém z vý- letů za potápěním nebo koupáním s rejnoky. 05. Připlutí na ostrov Cozumel. Den zde může být opět na- plněn poznáním i relaxací. Navštivte světoznámé mayské ruiny v tulumu, ochutnejte typickou mexickou kuchyni, vydejte se na kole kolem ostrova, poznejte podmořský svět při šnorchlování nebo v klidu odpočívejte na pláži. 06. RánodorazítedoBelize.Pobytsimůžetezpříjemnitnávště- vouhlavníhoměstaBelize City neboprohlídkoumysterióz- ního centra altun Ha. Ideální způsob, jak poznat přírodní krásy Belize, jezkoňského hřbetu.Tytoamnohodalších výletů vám nabídnou přímo na palubě lodi. 07. Maličký ostrůvek isla roatan, na který připlujete 6. den plavby, najdete 60 kilometrů od pobřeží Hondurasu jako součást souostroví Bay islands. Bílá písčitá pláž nebo šnorchlování v průzračně modré vodě vás jistě uchvátí. Ob- divujte zde divoký život v přírodě, kde můžete vidět pa- poušky red Lored, opice Lala nebo Jesus Lizard, po- jmenované podle jejich schopnosti chodit po vodě. 08. Celodenní plavba, během které můžete vstřebat a vy- chutnat všechny zážitky z cesty. 09. Ránodorazítedotampy.TransfernaletištěaodletdoPrahy. 10. Přílet do Prahy. Tampa • Cozumel • Belize • Isla Roatan • Grand Cayman • Tampa Z Tampy do Západního kariBiku termín kód cena celkem 05.01.-04.02. AT 135801 od 58.090 02.02.-04.03. AT 135802 od 56.990 02.03.-08.04. AT 135803 od 58.990 30.11.-23.12. AT 135804 od 57.090 trasa: Tampa – moře – Cozumel – Belize – Isla Roatan – Grand Cayman – moře – Tampa termíny vyplutí: 6.1., 13.1., 20.1.,27.1., 3.2., 10.2., 17.2., 24.2., 3.3., 10.3., 17.3., 31.3., 1.12., 8.12., 15.12. Loď: Carnival Legend cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - transfery letiště – hotel – loď – letiště - 1 nocleh v hotelu 3* před plavbou - 7 nocí na lodi ve dvoulůžkové vnitřní kajutě - all inclusive režim na lodi - přístavní taxy - komplexní pojištění AT cena zájezdu nezahrnuje: - průvodce - fakultativní akce - vstupní vízum navštívených zemí - spropitné (na lodi závěrem plavby) příplatky a slevy: - příplatek za jednolůžkovou kajutu na vyžádání - sleva pro třetí osobu v pokoji/kajutě na vyžádání - příplatek za vnější dvoulůžkovou kajutu na vyžádání - příplatek za dvoulůžkovou kajutu s balkónem na vyžádání K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. U. S. A. 120 www.ameriCatours.Cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

NOVINKA Z miami do VýChodního kariBiku Miami • Half Moon Cay • St. Thomas • San Juan • Grand Turk • Miami 10 dnů Carnival Liberty – loď třídy Conquest. Na plavbu se může vydat současně až 3000 klientů. Lodě této tří- dy patří k největším na světě. Naleznete zde samozřej- mě kromě tobogánu 3 bazény pro dospělé a 1 pro děti, fitness, kadeřnictví, saunu, lázně. občerstvit se můžete v několika restauracích, bufetu, pizzerii. Večer je mož- né trávit v některém z barů, v kasinu, tanečním klubu nebo v klidu klubovny. 01. Odlet z Prahy do miami. Po nezbytných imigračních for- malitách transfer do hotelu a ubytování v hotelu. 02. Dopoledne individuální volno. Kolem poledne transfer do přístavu a nalodění. Již od této doby můžete čerpat všechny služby. Odpoledne odplutí z miami. 03. Ráno připlutí na překrásný ostrůvek Half moon Cay, pa- třící do souostroví Baham. Nádherná pláž s bílým pís- kem, sladký bahamský vánek a nádherné moře, to je pro- stě tropický ráj, který jste právě navštívili. 04. Celodenní plavba po Karibském moři. Den můžete vyu- žít k relaxaci u bazénu nebo sportování ve fitness, na vo- lejbalovém hřišti či hraní minigolfu. Večer můžete navští- vit divadelní představení nebo diskotéku. 05. Tento den připlouváte do st. thomas na amerických Pa- nenských ostrovech. Kromě skvělých nádherných pláží zde najdete křivolaké uličky z dob, kdy ostrov hojně oblé- hali piráti, ale i velkou možnost pro výhodné nákupy. 06. Dnešní den je ve znamení Puerto rica. Největší atrak- cí je zde hlavní město san Juan. Toto historické město vám odhalí svou tajemnou tvář z dob španělské koloniza- ce – hlavně pevnosti el morro a san Cristobal. 07. Grand turk je největší ostrov ze souostroví turks and Caicos. Objevte zdejší zelenou oázu a tyrkysové vody a bílého písku. 08. Celodenní plavba po Karibském moři. Využijte poslední celý den na lodi k důkladnému odpočinku a naberte co nejvíce sil při nádherné relaxaci například u bazénu. 09. Ráno Vám nabídne nádherný výhled na přístav miami při východu slunce. Pak už následuje jen transfer na le- tiště a odlet do Prahy. 10. Přílet do Prahy. termín kód cena celkem 18.01.-10.03. AT 135701 od 57.090 12.04.-30.06. AT 135702 od 55.990 05.07.-25.08. AT 135703 od 58.990 30.08.-15.12. AT 135704 od 57.090 trasa: Miami – Half Moon Cay – moře – St. Thomas – San Juan – Grand Turk – moře – Miami termíny vyplutí: 19.1., 2.2., 16.2., 2.3.,13.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10.,9.11., 23.11., 7.12. Loď: Carnival Liberty cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - transfery letiště – hotel – loď – letiště - 1 nocleh v hotelu 3* před plavbou - 7 nocí na lodi ve dvoulůžkové vnitřní kajutě - all inclusive režim na lodi - přístavní taxy - komplexní pojištění AT cena zájezdu nezahrnuje: - průvodce - fakultativní akce - vstupní vízum navštívených zemí - spropitné (na lodi závěrem plavby) příplatky a slevy: - příplatek za jednolůžkovou kajutu na vyžádání - sleva pro třetí osobu v pokoji/kajutě na vyžádání - příplatek za vnější dvoulůžkovou kajutu na vyžádání - příplatek za dvoulůžkovou kajutu s balkónem na vyžádání K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je třeba vízum. U. S. A. 121ameriCa tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

individuální pobyty na Floridě miami BeaCh Marco Polo Ramada Beach *** Hotel je situovaný přímo na pláži Atlantiku v severní části Mia- mi Beach. V pěším dosahu se nachází supermarket s potravina- mi a přibližně 1 míli je vzdálen nákupní komplex Aventura Mall, kdenaleznetenepřebernémnožstvíznačkovýchobchodůamulti- kino. Hotel je středně vyšší kategorie, nabízející pohodlné ubyto- vání pro širokou klientelu. Součástí každého pokoje je malá ku- chyňka,lednička,mikrovlnka,kabelovátelevize,bezpečnostnísejf atd.V cenějezahrnutakontinentálnísnídaněformoubuffetu,fit- ness center, sauna a hotelový bazén. V hotelovém lobby nalezne- te pizzerii, obchod se suvenýry a kadeřnický salón. Použití lehá- tekubazénu,bezpečnostníhosejfunapokojiavstupdoposilovny zdarma v rámci resort-fee 10 USD / pokoj / noc. Days Hotel Thunderbird *** Hotel je situovaný v severní části Miami Beach přímo na plá- ži Atlantiku. Přes ulici se nachází supermarket s potravinami a různé obchody a restaurace. Hotel nabízí transport na již- ní část Miami Beach a do nákupního centra Aventura Mall, kde naleznete mnoho obchodů, restaurací a multikino. Sou- částí každého pokoje je lednička, kávovar, kabelová tele- vize, bezpečnostní sejf, balkón. Za příplatek je možno ob- jednat pokoj s kuchyňkou nebo výhledem na bazén či oce- án. Součástí hotelu je bazén a jacuzzi, restaurace v lobby, obchod se suvenýry, kadeřnictví a prádelna. Použití lehátek u bazénu, bezpečnostního sejfu na pokoji a vstup do posi- lovny zdarma v rámci resort-fee 10 USD / pokoj / noc. období 7 nocí noc navíc JAN 01 – APR 30 15.900 2.100 MAY 01 – DEC 23 10.200 1.300 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc JAN 01 – APR 13 13.200 2.100 APR 14 – DEC 21 8.800 1.200 Cena letecké přepravy na vyžádání Když se řekne Florida, vybaví se každému krásné pláže Miami Beach, zábavní parky Orlanda a kosmické středisko Cape Canaveral. S poznávacím zájezdem America Tours uvidíte mnohem více, ale i pobytový zájezd Vás překvapí svojí možnou pestrostí. V nabídce individuálních pobytů America Tours na Floridě naleznete hotely v nejzajímavějších částech Floridy. Můžete zde nejenom odpočívat na krásných plážích, ale i navštěvovat atrakce všeho druhu na pevnině, podnikat výlety a seznamovat se s životem Američanů. K Floridě také neodmyslitelně patří skvělý shopping… K tomu přpočítejte bezpečí a snadnou orientaci kdekoliv se ocitnete. To vše si můžete užít s America Tours za velice přijatelnou cenu. Pokud chcete prožít opravdu skvělou dovolenou, neváhejte!! 7 nocí Cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Tištěný turistický průvodce U.S.A. ZDARMA - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání Cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (pro vstup do U.S.A. je nutný biometrický pas s autorizací ESTA nebo platný pas s platným vízem) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) U. S. A. 122 www.ameriCatours.Cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Newport Beachside Hotel & Resort **** Hotel Newport Beachside leží na krásné pláži North Miami Beach a je ideálním místem pro strávení nejen pobytové do- volené. Krásné přímořské prostředí a perfektní služby hotelu jsou bezpochyby dobrým důvodem, proč si vybrat pro Váš po- byt právě tento hotel. Jedno-ložnicové apartmány jsou vyba- veny dvěma TV, koupelnou s mramorovým designem, rozklá- dacím gaučem v obývacím pokoji, bezpečnostním sejfem, žeh- ličkou a žehlicím prknem, vysoušečem vlasů, kávovarem, mi- niledničkou, mikrovlnkou a individuálně nastavitelnou klima- tizací. Hosté mají k dispozici byznysové centrum, WiFi připojení a venkovní bazén. Hosté mají v ceně teplou bufetovou snídani. Howard Johnsons Dezerland Plaza *** Tento hotel leží ve čtvrti Art Deco District, která pamatuje slav- nou éru Miami Beach v padesátých a šedesátých letech. Hotel leží přímo na pláži Atlantiku a je určen především těm, kteří hledají rušné místo se spoustou barů, restaurací a zábavních podniků. Součástí hotelu je restaurace zařízená ve stylu 50. let, jacuzzi a venkovní bazén. Každý host podléhá placení RE- SORT FEE na místě ve výši 12 USD za každý den pobytu. V ceně je zahrnuto používání bezpečnostního sejfu na pokoji, použi- tí plážových lehátek, shuttle transport do jižní části Miami Be- ach, obchodů v Ball Harbour a Aventura Mall. Součástí pokoje je kabelová televize, rádiobudík, kávovar a telefon. Deauville Beach Resort *** Hotel Deauville Beach Resort leží na pláži Miami Beach zhru- ba 20km od mezinárodního letiště v Miami. V blízkosti hote- lového komplexu je mnoho obchodů (nákupní centrum Lin- coln Road Mall), restaurací a také konvenční centrum. Ho- tel disponuje 480 standardně vybavenými pokoji, které jsou prostorné. Všechny pokoje jsou vybaveny kabelovou TV, mini ledničkou, radiobudíkem, kávovarem, žehličkou a žehlicím prknem, vysoušečem vlasů, telefonem a záznamníkem a in- dividuálně nastavitelnou klimatizací. Hosté na místě platí tzv resort fee ve výši 15 USD na pokoj a den, který zahrnuje po- užití posilovny, sejfu na pokoji, plážových ručníků, lehátek u bazénu a připojení WiFi. Součástí hotelu je veliký venkov- ní bazén, restaurace, Tiki Bar u bazénu, kadeřnictví a He- alth klub. období 7 nocí noc navíc JAN 01 – APR 10 15.900 1.990 APR 11 – DEC 19 10.800 1.150 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc JAN 02 – APR 13 13.900 1.990 APR 14 – DEC 21 9.500 1.050 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc JAN 01 – APR 30 15.900 1.890 MAY 01 – DEC 22 10.900 1.100 Cena letecké přepravy na vyžádání 123ameriCa tours 2013 U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

hollywood BeaCh Hollywood Beach Resort *** Hotel leží přímo u pláže Atlantického oceánu v oblasti Hol- lywood Beach, která je mezi Fort Lauderdale a Miami. Hote- lové pokoje jsou po rekonstrukci a v roce 2008 proběhla re- konstrukce chodeb hotelu. Tento resort má 8 podlaží, 240 po- kojů a 73 pokojů typu „suite“. Níže uvedené ceny jsou pro ka- tegorii pokojů deluxe, které jsou vybaveny kuchyní, kychyň- ským nádobím, sporákem, mikrovlnnou troubou, ledničkou, kávovarem, barevným TV s kabelovými kanály a HBO, radi- obudíkem, žehličkou s žehlicím prknem, vysoušečem vlasů a WiFi. Součástí hotelu je velký venkovní bazén, vířivka, dět- ský bazén, fitnessové centrum, šest různých restaurací a barů, prádelna na každém patře *za poplatek*, obchod se suvený- ry, salón krásy, půjčovna automobilů a butikový obchod s ob- lečením. Podél pláže je téměř 4km dlouhá promenáda, po které se můžete procházet do pozdních večerních hodin, na- vštívit nějakou restauraci či bar a vychutnávat si atmosféru Hollywood Beach. období 7 nocí noc navíc JAN 01 – APR 21 15.900 1.800 APR 22 – APR 30 12.900 1.500 MAY 01 – DEC 15 11.900 1.160 Cena letecké přepravy na vyžádání Crowne Plaza Hollywood Beach Hotel **** Crowne Plaza Hollywood Beach resort hotel byl uvedený do provozu v roce 2007 a je právem nazýván „novou hvězdou“ v blízkosti Fort Lauderdale a Hollywood Beach. Leží v blíz- kosti pláže (cca 250 metrů přes hlavní silnici), nedaleko Nor- th Miami Beach a mezinárodního letiště v Miami. Tento re- sort má 311 moderně a komfortně vybavených pokojů, kte- ré Vás jistě překvapí svým vysokým standardem a vybave- ním. Naleznete zde třeba LCD televizor se satelitními a pla- cenými filmovými kanály, CD přehrávač, kávovar, výrobník ledu, mikrovlnku, ledničku, kosmetický balíček v koupelně, pracovní stůl, připojení WiFi a mnoho dalšího. Každý pokoj má vlastní balkón s výhledem do vnitrozemí nebo na oce- án. Součástí hotelu je restaurace, kavárna, bistro, venkov- ní bar s grilem, venkovní bazén s lehátky a parkoviště *za poplatek*. Hostům je k dispozici byznysové centrum a posi- lovna zdarma. Hotel má v nabídce i plážový servis: půjčov- na plážových lehátek a podložek, slunečníků či kajaků *služ- by za poplatek*. období 7 nocí noc navíc JAN 01 – APR 30 19.500 2.100 MAY 01 – SEP 30 11.900 1.100 OCT 01 – NOV 15 14.200 1.350 NOV 16 – DEC 21 16.200 1.420 Cena letecké přepravy na vyžádání 7 nocí 124 www.ameriCatours.Cz U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

FT. lauderdale B. W. Ocean Side Inn *** Best Western hotel leží v letovisku Fort Lauderdale cca 150m od písečných pláží Atlantiku. Nejedná se tedy o plážový hotel! Je však třeba zdůraznit, že tento hotel je pouhých 5 minut chů- ze od oceánu. Konvenční centrum a přístaviště Port Evergla- des jsou vzdáleny pouhé 2km. Mezinárodní letiště je vzdá- leno 7km. Obchody, restaurace jsou v pěším dosahu hotelu. Všechny hotelové pokoje jsou vybaveny mikrovlnkou, lednič- kou, klimatizací, elektronickým sejfem, vysoušečem vlasů, ká- vovarem, WiFi a dalším. Hostům je k dispozici venkovní bazén s lehátky a ručníky, hotelová prádelna *za poplatek*. Součás- tí hotelu je koktejlový bar. Hotelové parkoviště je za popla- tek 15 USD / den. Klienti mají ZDARMA teplou snídani for- mou bufetu. období 7 nocí noc navíc JAN 01 – APR 29 15.900 1.500 MAY 01 – OCT 25 8.500 990 OCT 31 – DEC 24 11.200 1.300 Cena letecké přepravy na vyžádání Days Inn Bahia Cabana Resort *** Days Inn Bahia Cabana resort leží přes ulici od bílých písečných pláží ve Fort Lauderdale. Hotel je vzdálený 6km od letiště ve Fort Lauderdale a 45km od letiště v Miami. Hotel se právem nazývá „Key West Style Hotel“. 70 hotelových pokojů je roz- děleno do několika kategoríí. Standardní pokoje jsou vybave- ny klimatizací, ledničkou, barevnou TV, bezpečnostním sejfem a vysoušečem vlasů. Za příplatek *na dotaz* si můžete objed- nat jedno-ložnicový apartmán s plně vybavenou kuchyní. Hos- té mají k dispozici parkování zdarma, používání venkovního bazénu a vířivky. Součástí hotelu je restaurace s barem, kde Vás čeká večerní „live show“ jako je karaoke a živá hudba. Ho- tel doporučujeme nenáročné klientele, která má ráda noční ži- vot a zábavu do pozdních nočních hodin. období 7 nocí noc navíc APR 14 – SEP 30 8.900 940 OCT 01 – DEC 12 9.500 1.060 Cena letecké přepravy na vyžádání 7 nocí 125ameriCa tours 2013 U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

orlando B.W.Lake Buena Vista Hotel*** Hotelový resort se nachází v Lake Buena Vista zhruba 5 mil od Orlanda a pouhou jednu míli od Disney World Resortu. Sou- částí tohoto resortu je vyhřívaný bazén, dětský bazén, dětské hřiště, restaurace, bar, fitness, business center, internetová ka- várna a pizzerie. Součástí každého pokoje je privátní balkón, kávovar, vysoušeč vlasů, televizor s kabelovým příjmem s mož- ností placených filmů a videoher. Každý host na místě pla- tí RESORT FEE ve výši 7 USD/den, který zahrnuje transport do všech čtyř Disney Worldů, parkování u hotelu, neomezené místní hovory, bezpečnostní sejf, připojení k internetu a fitness center. Hotel doporučujeme náročnější klientele. Quality Suites Orlando *** Quality hotel leží v blízkosti Universal Studios a jeden blok od světově proslulé International Drive. Všechny významné atrakce jako je Sea World, Walt Disney Magic Kingdom či kon- venční centrum jsou vzdáleny jen pár minut jízdy autem. Ho- tel má celkem 154 prostorné apartmány, které jsou vybave- ny dvěma TV, mikrovlnkou, ledničkou, minibarem, vysouše- čem vlasů, kávovarem s denní nabídkou kávy a čaje, klima- tizací, žehličkou a žehlicím prknem, sejfem a dalším. Hosté mají v ceně pobytu SNÍDANI formou buffetového stolu, míst- ní telefonní hovory, připojení k internetu WiFi a kyvadlovou dopravu do Universal Studios a Sea Worldu. Součástí hote- lu je také prádelna, obchod se suvenýry, venkovní bazén s le- hátky a vířivka. Palms Hotel & Villas ***+ Tento hotelový resort nabízí skvělé ubytování nedaleko Orlan- da v blízkosti Disney Worldu. Hotelový resort disponuje 163 deluxe pokoji a 156 apartmány, kde budete mít vše, co k pří- jemné dovolené potřebujete. Součástí tohoto komplexu jsou dva veliké bazény, vířivky, dětský bazén, basketbalové kurty a zahradní altány a grilem. Hosté mají zdarma kontinentální snídani a kyvadlovou dopravu do Disney Worldu. Všechny ho- telové pokoje jsou 100% nekuřácké a jsou vybaveny připoje- ním WiFi, žehličkou a žehlicím prknem, telefonem, radiobu- díkem, vysoušečem vlasů, barevnou TV s kabelovým příjmem a individuálně nastavitelnou klimatizací. Tento hotelový resort je vhodný zejména pro rodiny s dětmi. DOPORUČUJEME v kategorii standard období 7 nocí noc navíc FEB 09 – FEB 16 12.100 1.100 FEB 17 – MAR 23 9.960 990 MAR 24 – APR 18 11.520 1.100 APR 19 – JUN 03 9.100 890 JUN 04 – AUG 22 9.990 950 AUG 23 – DEC 23 9.100 890 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc JAN 05 – DEC 23 6.900 900 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc JAN 01 – FEB 10 6.900 750 FEB 11 – MAY 01 7.500 790 MAY 02 – JUN 17 6.900 750 JUN 18 – AUG 07 7.900 790 AUG 08 – DEC 23 6.900 750 Cena letecké přepravy na vyžádání 7 nocí 126 www.ameriCatours.Cz U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

TiTusVille a CoCoa BeaCh B. W. Space Shuttle Inn *** Nelze pobýt nějakou dobu na Floridě a nenavštívit kosmic- ké středisko Cape Canaveral. Musíte vidět tzv. „raketovou za- hradu“, zhlédnout film v kině IMAX (zde je největší plátno na světě), absolvovat seznamovací túru po kosmodromu, infor- movat se o právě probíhající kosmické misi na pravidelném briefingu pro návštěvníky centra, navštívit kosmickou Dvora- nu slávy. Báječná příroda obklopující Cape Canaveral Vám umožní pozorovat aligátory v přírodě, vodní ptáky, navští- vit poslední kus ryze přírodní pláže na Floridě. Nejhezčí pro- jížďku na airboatu můžete absolvovat právě zde. Vaším úto- čištěm je hotel Space Shuttle Inn. Pokoje jsou vybavené ve vy- sokém standardu s klimatizací, barevnou kabelovou TV, po- stelemi king nebo queen size dle Vašeho přání. Velký a hlu- boký vyhřívaný bazén se saunou Vám umožní relaxaci po ná- ročném dni. období 7 nocí noc navíc JAN 01 – FEB 13 6.500 700 FEB 14 – DEC 22 5.900 600 Cena letecké přepravy na vyžádání bez transferu!!! International Palms Resort Cocoa Beach ** International Palms Resort leží přímo u Atlantiku na Cocoa Be- ach. Jedná se o veliký hotelový resort, který je určený pro širo- ký okruh klientely, zejména pro rodiny s dětmi. Hotel je „full- service“ resort, vzdálený asi 20 minut jízdy autem od Kennedy- ho kosmického centra přístaviště Port Canaveral. V pěším do- sahu od hotelu je mnoho restaurací, barů a obchodů. Hotel byl renovovaný v roce 2007, má dvě podlaží, více jak 500 stan- dardních pokojů a 119 pokojů typu „suite“. Pokoje jsou stan- dardně vybaveny barevným TV, individuálně stavitelnou kli- matizací, kávovarem, WiFi, pracovím stolem, telefonem se zá- znamníkem, vysoušečem vlasů, žehličkou s žehlicím prknem a dalším. Součástí hotelu je parkoviště, restaurace, bar s gri- lem, vyhřívaný venkovní banzén s lehátky, snack bar a gril, dětský bazén s pirátskou lodí, dva tenisové kurty, kurt na plá- žový volejbal, fitnessové centrum, vířivka, herna s hracími au- tomaty. Hotel má také několik „dětských“ suite, ve kterých je dětský nábytek, TV s video přehrávačem, playstation, obýva- cí pokoj, mikrovlnná trouba a lednička. *ceny na dětské sui- te jsou na vyžádání*. období 7 nocí noc navíc JAN 01 – FEB 11 5.990 690 FEB 12 – APR 05 7.240 700 APR 06 – APR 30 5.990 690 MAY 01 – JUN 30 6.200 750 JUL 01 – JUL 31 7.300 890 AUG 01 – DEC 31 6.200 750 Cena letecké přepravy na vyžádání bez transferu!!! B. W. Cocoa Beach *** Vítejte v hotelu Best Western Cocoa Beach Hotel! Hotel leží cca 150 metrů od pláží Atlantiku. Best Western Cocoa Beach Ho- tel je moderní, pěkný a udržovaný hotel. Hotel má více jak 200 pokojů a 62 suite. Pokoje jsou standardně vybaveny kabelo- vou barevnou TV, individuelně nastavitelnou klimatizací, ra- diobudíkem, kávovarem, vysoušečem vlasů, žehličkou s žehli- cím prknem, telefonem se záznamníkem, ledničkou, WiFi, mi- krovlnkou, a dalším. Některé pokoje mají i balkóny. V ceně pobytu mají hosté ZDARMA kontinentální snídani a parková- ní na hotelovém parkovišti. K hotelu neodmyslitelně patří vy- hřívaný bazén s lehátky, restaurace a fitnessové centrum. V pě- ším dosahu je nádherná pláž, mnoho obchodů se suvenýry, re- staurací a barů. Kennedyho vesmírné středisko je vzdáleno cca 20km. Níže uvedené ceny jsou pro kategorii pokoje standard. Ceny za pokoj typu suite, které jsou vybaveny kuchyňkou jsou na vyžádání. období 7 nocí noc navíc JAN 01 – FEB 12 8.900 920 FEB 13 – MAY 01 11.900 1.050 MAY 02 – DEC 22 9.900 930 Cena letecké přepravy na vyžádání bez transferu!!! 7 nocí 127ameriCa tours 2013 U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

sT. peTe BeaCh a Treasure island období 7 nocí noc navíc FEB 01 – APR 15 10.500 1.500 APR 16 – DEC 31 8.900 1.100 Cena letecké přepravy na vyžádání bez transferu!!! Dolphin Beach Resort *** Dolphin Beach Resort je situován v oblasti St.Petersburgu. Hotel leží přímo na krásné pláži v Mexickém zálivu. V oko- lí hotelu je mnoho obchodů, restaurací a barů. Součástí ho- telu je restaurace v lobby, krásný bazén a plážový bar. Mů- žete si na místě zaplatit výlet na člunu a pozorovat delfíny. Standardní pokoje jsou vybaveny individuálně nastavitelnou klimatizací, kabelovou televizí, mikrovlnkou, ledničkou, ká- vovarem a vysoušečem vlasů. Na požádání Vám zapůjčí bez- pečnostní sejf (zdarma). Za příplatek je možno objednat po- koj s výhledem na hotelový bazén nebo přímo na oceán. Ho- tel je stvořený k prožití ideální dovolené přímo na pláži pro veškerou klientelu. období 7 nocí noc navíc JAN 01 – FEB 12 8.600 1.290 FEB 13 – APR 30 13.850 1.990 MAY 01 – DEC 30 8.990 1.350 Cena letecké přepravy na vyžádání bez transferu!!! Bilmar Beach Resort *** Hotel situovaný v centrální části Treasure Islandu přímo na po- břeží Mexického zálivu v sousedství mnoha restaurací, barů, prodejen suvenýrů a sportovních potřeb. Součástí hotelu je pri- vátní pláž, velký bazén a restaurace s každovečerní live hud- bou různých žánrů. Všechny pokoje mají přímý výhled na moře. Hotel doporučujeme i pro rodiny s malými dětmi. 7 nocí 128 www.ameriCatours.Cz U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

sarasoTa Tropical Sun Beach Resort *** Jedná se o malý hotel, spíše penzion rodinného typu, v ob- lasti Siesta Key. Tato oblast leží v Mexickém zálivu v bezpro- střední blízkosti nádherně sněhobílých pláží nedaleko Saraso- ty. Tropical Sun Beach Resort je malý a velice příjemný resort, jehož součástí je venkovní bazén, hotelová prádelna (za po- platek), volejbalové hřiště a zahrada s grilem. Samotné poko- je pak jsou vybaveny kuchyňkou, mikrovnkou, kabelovou tele- vizí, přípojkou na internet a te- lefonem. V hotelovém lobby je Vám k dispozici káva zdarma. V okolí hotelu naleznete půj- čovnu se sportovními potře- bami, různé obchody, nákupní centra a restaurace. Sara Sea On Siesta Key *** Sara Sea Resort se nachází v oblasti Sarasoty v Siesta Key. Re- sort je menšího rázu a navozuje příjemnou a klidnou atmo- sféru. Lokalita Mexického zálivu s nádherně sněhobílými plá- žemi je ideální pro trávení dovolené. Oceníte ochotu perso- nálu, krásné prostředí a okolí hotelu s malým parkem, s pal- mami a venkovním bazénem. Můžete si vypůjčit třeba kaja- ky, kola, vodní kola a šlapadla, zkusíte si windsurfing nebo jízdu na kolečkových bruslích. Pokud chcete Vaši dovolenou trávit aktivně, toto místo je stvořeno právě pro Vás!! Sou- částí hotelu je zahrádka s grilem, prádelna, faxová a kopíro- vací služba. Každý pokoj je vybaven individuálně nastavitel- nou klimatizací, kabelovou televizí, ledničkou, kávovarem, mikrovlnkou, radiobudíkem, plážovými ručníky a videopře- hrávačem. Za příplatek je možno objednání „deluxe“ poko- je s kuchyňkou. období 7 nocí noc navíc JAN 01 – JAN 31 14.500 1.200 FEB 01 – APR 30 18.600 1.400 MAY 01 – DEC 30 14.500 1.200 Cena letecké přepravy na vyžádání bez transferu!!! období 7 nocí noc navíc JAN 01 – JAN 31 14.100 1.150 FEB 01 – APR 30 18.400 1.390 MAY 01 – DEC 30 14.100 1.150 Cena letecké přepravy na vyžádání bez transferu!!! 7 nocí 129ameriCa tours 2013 U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

pronájem Vil na Floridě Villa domy *** – plně vybaveny nábytkem a kuchyňským vy- bavením vzdálené cca 25 až 30km od Disney worldu: 3ložnicový dům se společným bazénem pro více domů: (max 8 osob) 17.400,- Kč / týden v nízké sezóně 21.700,- Kč / týden ve vysoké sezóně 3ložnicový dům s privátním bazénem: (max 8 osob) 19.500,- Kč / týden v nízké sezóně 23.900,- Kč / týden ve vysoké sezóně 5ložnicový dům s privátním bazénem: (max 12 osob) 23.900,- Kč / týden v nízké sezóně 28.200,- Kč / týden ve vysoké sezóně Villa domy **** – plně vybaveny nábytkem, kuchyňskými spotřebiči a vybavením, velký obývací pokoj, vzdálené cca 15 až 20km od Disney worldu: 3ložnicový dům se společným bazénem pro více domů: (max 8 osob) 19.500,- Kč / týden v nízké sezóně 23.900,- Kč / týden ve vysoké sezóně 3ložnicový dům s privátním bazénem: (max 8 osob) 21.700,- Kč / týden v nízké sezóně 26.100,- Kč / týden ve vysoké sezóně 5ložnicový dům s privátním bazénem: (max 12 osob) 32.400,- Kč / týden v nízké sezóně 38.900,- Kč / týden ve vysoké sezóně 6ložnicový dům s privátním bazénem: (max 14 osob) 38.900,- Kč / týden v nízké sezóně 47.600,- Kč / týden ve vysoké sezóně Villa domy ***** – plně vybaveny komfortnějším nábytkem, kuchyňskými spotřebiči a vybavením, jacuzzi nebo dva velké obývací pokoje, výhled na jezero či jezírko, vzdálené cca 10 až 20km od Disney worldu: 4ložnicový dům s privátním bazénem: (max 10 osob) 38.900,- Kč / týden v nízké sezóně 43.200,- Kč / týden ve vysoké sezóně 5ložnicový dům s privátním bazénem: (max 12 osob) 43.200,- Kč / týden v nízké sezóně 47.600,- Kč / týden ve vysoké sezóně 6ložnicový dům s privátním bazénem: (max 14 osob) 48.600,- Kč / týden v nízké sezóně 56.500,- Kč / týden ve vysoké sezóně Vážení klienti, i v roce 2013 si Vám dovolujeme předložit nabídku pronájmu villa domů v atraktivních částech floridského poloostrova. Dle Vašich požadavků jsme schopni zajistit nájem domu, který bude odpovídat Vašim potřebám a požadavkům. V nabídce máme tří až šesti ložnicové domy, ve kterých se může ubytovat společně až 14 osob. Domy jsou kompletně vybaveny nábytkem, kuchyňským nádobím,ložnímprádlem,televizísesatelitnímykanály,zahradnímnábytkem,venkovním bazénem (ne všechny domy) a dalším. Domy se pronajímají v týdenních cyklech. Nejoblíbenější destinací je oblast Disney Worldu – Orlando a Kissimmee a oblast u Mexického zálivu – Bradenton a Sarasota. Ceny domů a sezóny pro rok 2013 v oblasti Disney worldu: Ceny jsou uvedeny za dům a týden. Maximální povolený počet osob nesmí být překročen. Poplatky a možné příplatky splatné klientem na místě: - bezpečnostní záloha 250 až 500 USD na pobyt, která mu bude vrácena (pouze v případě, že klient nezpůsobí škodu) - nevratná pobytová taxa ve výši 65,- USD na pobyt a dům - některé privátní bazény jsou vybaveny vyhříváním. Pokud má klient zájem o vyhřívání bazénu, poplatek činí 850,- Kč / den a je třeba tento požadavek zdůraznit s objednávkou. - možná přistýlka za poplatek 990,- Kč / pobyt - možný pronájem grilu za poplatek 990,- Kč / pobyt - úklidový poplatek ve výši 2.500,- Kč při pobytu kratším než 5 dní - uvítání na letišti tzv. meet & greet za poplatek 2.800,- Kč Domy jsou uklízeny vždy před příjezdem klientů a nejsou uklí- zeny v průběhu pobytu hostů. V případě používání pevné tele- fonní linky v domě, je třeba tuto službu předplatit na místě. Na Vaše přání můžeme vypracovat nabídku i v jiných lokali- tách na Floridě. Fotografie mají pouze informativní charakter. S potvrzenou rezervací budou klientovi předány podrobné in- formace o vybavení domu a konkrétní fotografie. Nízká sezóna: Vysoká sezóna: 7. leden až 14. březen 15. březen až 7. duben 8. duben až 14. červen 15. červen až 8. září 9. září až 15. prosinec U. S. A. 130 www.ameriCatours.Cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

indiViduální uByToVání V usa a kanadě ALABAMA, BIRMINGHAM DaYs iNN 95 95 95 JaN.01.13 - DeC.22.13 ComFort iNN oXmoor 102 102 102 JaN.01.13 - DeC.22.13 ALASKA, ANCHORAGE ameriCas Best VaLue iNN / 76 76 76 JaN 01.13 - aPr 30.13 eXeCutiVe HoteL & suites 98 98 98 maY 01.13 - maY 31.13 137 147 159 JuN 01.13 - auG 31.13 98 98 98 seP 01.13 - seP 30.13 76 76 76 oCt 01.13 - DeC 31.13 SEWARD mariNa moteL 165 175 185 JaN 01.13 - DeC 31.13 HEALY, DENALI NTNL. PARK DeNaLi ParK moteL 115 120 N/a JaN 01.13 - DeC 31.13 TOK YouNGs moteL 106 114 120 aPr 01.13 - oCt 31.13 FAIRBANKS GoLDeN NortH moteL 136 149 160 JaN.01.13 - DeC.22.13 ARIZONA, PAGE QuaLitY iNN at LaKe PoweLL 98 100 109 aPr 01.13 - oCt 31.13 69 76 79 NoV 01.13 - mar 31.14 traVeLoDGe HoteL cenová nabídka na vyžádání JaN 01.13 - DeC 31.13 PHOENIX B.w. CeNtraL PHoeNiX iNN 127 127 127 JaN 01.13 - mar 31.13 113 113 113 aPr 01.13 - maY 31.13 84 84 84 JuN 01.13 - seP 15.13 121 121 121 seP 16.13 - DeC 31.13 YUMA B.w. CoroNaDo motor iNN 77 83 94 JaN.01.13 - DeC.22.13 sHiLo iNN & suites 85 92 110 JaN.01.13 - DeC.22.13 TUCSON CourtYarD BY marriott 135 140 145 JaN 01.13 - mar 31.13 79 89 99 aPr 01.13 - DeC 31.13 tHe riVer ParK iNN 111 132 153 JaN 01.13 - mar 30.13 69 90 112 aPr 01.13 - DeC 30.13 HiLtoN eL CoNQuistaDor GoLF 235 261 291 JaN 01.13 - maY 17.13 & teNNis resort 117 146 176 maY 18.13 - seP 06.13 192 221 252 seP 07.13 - DeC 31.13 ramaDa FootHiLLs iNN & suites 121 137 155 JaN 01.13 - mar 31.13 75 85 106 aPr 01.13 - seP 30.13 97 111 130 oCt 01.13 - DeC 31.13 FLAGSTAFF asPeN iNN & suites 72 72 72 JaN 01.13 - FeB 28.13 77 77 77 mar 01.13 - oCt 30.13 72 72 72 NoV 01.13 - DeC 31.13 traVeLoDGe HoteL 72 72 72 JaN 01.13 - FeB 28.13 eCoNoLoDGe HoteL 77 77 77 mar 01.13 - oCt 30.13 KiNGs House HoteL 72 72 72 NoV 01.13 - DeC 31.13 HiLtoN GarDeN iNN 135 145 160 JaN 01.13 - DeC.22.13 ARKANSAS, LITTLE ROCK La QuiNta iNN 72 72 72 JaN.01.13 - DeC.22.13 CALIFORNIA, SACRAMENTO B.w. sutter House 101 105 105 JaN 01.13 - DeC 31.13 HawtHorN suites 98 110 121 aPr 01.13 - maY 31.13 105 117 131 JuN 01.13 - mar 31.13 SAN FRANCISCO sHeratoN FisHermaNs wHarF 179 210 230 JaN 01.13 - mar 30.13 219 243 258 aPr 01.13 - JuN 30.13 269 289 320 JuL 01.13 - oCt 31.13 219 243 258 NoV 01.13 - mar 31.13 B.w. LiGHtHouse iNN, PaCiFiCa 99 115 130 JaN 01.13 - aPr 30.13 počet osob na pokoji místo, hotel 1-2 3 4 období 119 / 135 121 / 148 138 / 159 maY 01.13 - JuN 30.13 136 / 149 149 / 159 159 / 169 JuL 01.13 - oCt 31.13 119 / 135 121 / 148 138 / 159 NoV 01.13 - aPr 30.14 reNoir HoteL, DowNtowN 69 88 107 JaN 01.13 - aPr 30.13 99 117 136 maY 01.13 - JuN 15.13 129 149 169 JuN 16.13 - oCt 31.13 69 88 107 NoV 01.13 - mar 31.13 BeresForD HoteL, DowNtowN 149 165 N/a JaN 01.13 - DeC 20.13 HoteL wHitComB 129 139 159 JaN 01.13 - mar 30.13 119 129 149 aPr 01.13 - aPr 30.13 149 159 189 maY 01.13 - oCt 31.13 119 129 149 NoV 01.13 - mar 31.14 sir DraKe HoteL 158 158 158 aPr 01.13 - oCt 31.13 189 189 189 NoV 01.13 - mar 31.14 tHe PiCKwiCK HoteL 133 145 157 aPr 01.13 - auG 31.13 148 160 175 seP 01.13 - oCt 31.13 126 138 150 NoV 01.13 - mar 31.14 tHe arGeNt HoteL, DowNtowN 169 195 220 JaN 01.13 - mar 31.13 224 258 290 aPr 01.13 - oCt 31.13 183 199 215 NoV 01.13 - mar 31.14 B.w. eL raNCHo iNN, sFo airPort 99 111 125 JaN 01.13 - DeC 31.13 LOS ANGELES maYFair HoteL DowNtowN 87 109 132 JaN 01.13 - DeC 31.13 B.w. soutH BaY iNN, LawNDaLe 85 88 91 JaN 01.13 - maY 31.13 98 102 105 JuN 01.13 - seP 30.13 85 88 91 oCt 01.13 - DeC 31.13 B.w. DraGoN Gate iNN, DwNt. 101 101 101 JaN 01.13 - DeC 31.13 HowarD JoHNsoN aNaHeim 79 85 92 JaN 01.13 - DeC 31.13 CrowNe PLaza HoteL FuLLertoN 98 110 121 JaN 01.13 - DeC 31.13 HoLiDaY iNN eXPress, airPort 101 101 101 JaN 01.13 - JuN 30.13 105 105 105 JuL 01.13 - auG 31.13 101 101 101 seP 01.13 - DeC 31.13 HaCieNDa HoteL, airPort 90 90 90 JaN 01.13 - DeC 31.13 raDissoN HoteL, airPort 119 130 149 JaN 01.13 - DeC 31.13 SANTA MONICA B.w. GatewaY HoteL 183 193 203 JaN 01.13 - mar 31.13 192 199 207 aPr 01.13 - aPr 30.13 206 213 221 maY 01.13 - JuN 30.13 220 227 235 JuL 01.13 - auG 31.13 206 213 221 seP 01.13 - seP 30.13 192 199 207 oCt 01.13 - DeC 31.13 SAN LUIS OBISPO B.w. roYaL oaK HoteL 99 / 131 99 / 131 99 / 131 aPr 01.13 - oCt 31.13 97 97 97 NoV 01.13 - mar 31.14 FREMONT B.w. GarDeN Court iNN 85 85 85 JaN 01.13 - DeC 31.13 SANTA BARBARA eL PraDo iNN 171/190 181/191 193/203 aPr 01.13 - oCt 31.13 135/149 146/160 157/162 NoV 01.13 - mar 31.14 FRESNO B.w. ViLLaGe iNN FresNo 71 71 71 JaN 01.13 - DeC 31.13 ComFort iNN FresNo 77 77 77 JaN 01.13 - DeC 31.13 saN DieGo Porto Vista HoteL 105 119 119 JaN 01.13 - maY 24.13 133 147 147 maY 25.13 - seP 02.13 105 119 119 seP 03.13 - mar 31.14 COLORADO, DENVER reD LioN HoteL, airPort 109 119 129 JaN.01.13 - DeC.22.13 B.w. soutHwest DeNVer 72 72 72 JaN.01.13 - DeC.22.13 ComFort iNN, DowNtowN 119 119 119 JaN.01.13 - DeC.22.13 ramaDa iNN 127 130 135 JaN.01.13 - DeC.22.13 počet osob na pokoji místo, hotel 1-2 3 4 období Pro rok 2013 jsme pro Vás opět připravili širokou škálu ubytování v nejznámějších destinacích v USA a Kanadě. Ceny jsou uvedeny včetně všech tax a místních poplatků (některé hotely vybírají tzv. lázeňský poplatek, který je splatný klientem při zapsání do hotelu) za pokoj a noc a jsou uváděny v místní měně. Ceny jsou platné pouze s potvrzenou rezervací. V době konání různých kongresů, zejména ve velkoměstech, v době státních svátků dané země či téměř vyčerpané kapacity hotelu, jsou ceny za ubytování mnohonásobně vyšší než je uvedeno v ceníku. Na vyžádání jsme Vám schopni vypracovat obsáhlejší nabídku ubytování ve Vámi vybrané lokalitě a termímu, a to i v destinaci, která není uvedena v naší nabídce. Ubytování zakoupené prostřednictvím America Tours platí klient v Kč, a to v daném kurzu pro týž den. Klientovi bude vydán voucher, na kterém bude uvedeno jméno a adresa hotelu, datum příjezdu, délka pobytu a typ pokoje. Upozorňujeme naše klienty, že voucher kryje náklady ceny pokoje + taxy a místní poplatky, nikoliv však tzv. incidental deposit. Každý host musí předložit vlastní kreditní kartu při check-in nebo musí složit zálohu ve výši zhruba 100 – 200 USD, která slouží pro krytí poškození nebo odcizení hotelového inventáře. 131ameriCa tours 2013 U. S. A. – kAnAdA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

CONNECTICUT, HARTFORD BaYmoNt iNN 74 74 74 JaN.01.13 - DeC.22.13 DC, WASHINGTON HoLiDaY iNN eXPress HYattsViLLe 105 105 105 JaN.01.13 - DeC.22.13 CaPitoL sKYLiNe HoteL 155 170 195 JaN.01.13 - DeC.22.13 HoLiDaY iNN, DowNtowN 185 200 215 JaN 01.13 - mar 31.13 215 230 245 aPr 01.13 - NoV 15.13 145 160 175 NoV 16.13 - DeC 31.13 CHaNNeL iNN HoteL 180 185 190 JaN.01.13 - DeC.22.13 FLORIDA, MIAMI ramaDa marCo PoLo, miami BeaCH 194 194 194 JaN 01.13 - aPr 30.13 113 113 113 maY 01.13 - DeC 20.13 Best westerN oCeaNFroNt resort, 215 215 215 JaN 02.13 - aPr 15.13 miami BeaCH 166 166 166 aPr 16.13 - JuN 17.13 199 199 199 JuN 18.13 - seP 06.13 149 149 149 seP 07.13 - DeC 20.13 229 229 229 DeC 21.13 - JaN 02.14 DeauViLLe BeaCH resort 190 204 213 JaN 01.13 - aPr 24.13 119 130 145 aPr 24.13 - DeC 22.13 NewPort BeaCHsiDe resort 204 280 280 JaN 01.13 - aPr 10.13 134 204 204 aPr 11.13 - DeC 19.13 204 280 280 DeC 20.13 - aPr 08.14 DaYs HoteL tHuNDerBirD, miami BeaCH 139 145 155 JaN 02.13 - aPr 15.13 91 97 104 aPr 16.13 - DeC 21.13 traVeLoDGe moNaCo oCeaNFroNt HoteL 134 139 145 JaN 02.13 - aPr 15.13 64 69 76 aPr 16.13 - DeC 21.13 B.w. iNN & suites mia airPort 128 128 128 JaN 01.13 - aPr 13.13 82 82 82 aPr 14.13 - seP 30.13 92 92 92 oCt 01.13 - DeC 31.13 HowarD JoHNsoNs DezerLaND PLaza 148 155 161 JaN 02.13 - aPr 15.13 & sPa resort, miami BeaCH 91 97 105 aPr 16.13 - DeC 21.13 LIDO BEACH, SARASOTA tHe HeLmsLeY saNDCastLe HoteL 202 202 202 JaN 30.13 - aPr 26.13 143 143 143 aPr 27.13 - FeB 01.14 FT. LAUDERDALE B.w. oCeaNsiDe iNN 218 230 245 JaN 01.13 - aPr 30.13 97 109 120 maY 01.13 - seP 30.13 134 145 157 oCt 01.13 - DeC 24.13 DaYs iNN BaHia BaBaNa resort 95 102 109 aPr 14.13 - seP 30.13 109 115 122 oCt 01.13 - DeC 17.13 HOLLYWOOD BEACH ramaDa HoLLYwooD BeaCH resort 150 170 180 JaN 01.13 - aPr 06.13 135 135 135 aPr 07.13 - DeC 14.13 CrowNe PLaza HoteL 248 269 289 JaN 01.13 - aPr 30.13 138 158 178 maY 01.13 - seP 30.13 178 198 219 oCt 01.13 - NoV 15.13 206 226 247 NoV 16.13 - DeC 21.13 LAUDERDALE BY THE SEA LauDerDaLe BeaCHsiDe HoteL 168 168 168 JaN 02.13 - aPr 18.13 92 92 92 aPr 19.13 - DeC 17.13 TREASURE ISLAND + ST. PETE BEACH BiLmar BeaCH resort 104/172 109/179 115/185 maY 01.13 - auG 11.13 104 110 120 auG 12.13 - DeC 29.13 104 110 120 JaN 02.14 - FeB 07.14 DoLPHiN BeaCH resort, st. Pete BeaCH 154 154 154 FeB 01.13 - aPr 15.13 102 102 102 aPr 16.13 - JaN 31.13 DEERFIELD BEACH ComFort iNN oCeaNsiDe HoteL 182 195 209 JaN 01.13 - aPr 15.13 89 96 105 aPr 16.13 - DeC 21.13 COCOA BEACH Best westerN oCeaN BeaCH HoteL 95 95 95 JaN 01.13 - FeB 10.13 & suites 139 139 139 FeB 12.13 - aPr 10.13 111 111 111 aPr 11.13 - maY 31.13 123 123 123 JuN 01.13 - auG 14.13 95 95 95 auG 15.13 - FeB 09.14 DaYs iNN CoCoa BeaCH 81 81 81 JaN 01.13 - FeB 10.13 123 123 123 FeB 12.13 - aPr 10.13 95 95 95 aPr 11.13 - maY 31.13 109 109 109 JuN 01.13 - auG 14.13 81 81 81 auG 15.13 - FeB 09.14 TITUSVILLE B.w.sPaCe sHuttLe iNN 87 87 87 JaN 01.13 - mar 31.13 59 59 59 aPr 01.13 - DeC 20.13 ORLANDO B.w. LaKe BueNa Vista HoteL 87 87 87 JaN 02.13 - FeB 14.13 111 111 111 FeB 15.13 - FeB 23.13 97 97 97 FeB 24.13 - mar 21.13 111 111 111 mar 22.13 - aPr 06.13 87 87 87 aPr 07.13 - JuN 13.13 97 97 97 JuN 14.13 - auG 17.13 87 87 87 auG 18.13 - DeC 23.13 QuaLitY iNN iNterNatioNaL DriVe 61 61 61 JaN 01.13 - FeB 13.13 63 63 63 FeB 14.13 - auG 31.13 61 61 61 seP 01.13 - DeC 24.13 B.w. airPort iNN 84 84 84 JaN 01.13 - aPr 15.13 73 73 73 aPr 16.13 - DeC 20.13 84 84 84 DeC 21.13 - DeC 31.13 QuaLitY suites Near oraNGe 69 69 69 aPr 01.13 - JuN 30.13 CoNVeNtioN CeNter 73 73 73 JuL 01.13 - auG 16.13 69 69 69 auG 17.13 - DeC 20.13 86 86 86 DeC 21.13 - JaN 02.14 73 73 73 JaN 03.13 - mar 31.14 CLarioN iNN LaKe BueNa Vista 61 61 61 JaN 01.13 - FeB 13.13 63 63 63 FeB 14.13 - auG 31.13 61 61 61 seP 01.13 - DeC 24.13 MELBOURNE tiDes HoteL waterFroNt 90 100 112 JaN 02.13 - JaN 31.13 104 115 126 FeB 01.13 - aPr 30.13 90 101 112 maY 01.13 - DeC 15.13 počet osob na pokoji místo, hotel 1-2 3 4 období WEST PALM BEACH B.w. PaLm BeaCH LaKes iNN 96 96 96 JaN 01.13 - JaN 14.13 137 137 137 JaN 15.13 - aPr 14.13 104 104 104 aPr 15.13 - JaN 14.14 TAMPA tHe west sHore HoteL 138 138 138 JaN.01.13 - aPr 14.13 99 99 99 aPr 15.13 - DeC 20.13 La QuiNta iNN, airPort 102 102 102 JaN.01.13 - DeC.22.13 raDissoN riVerParK HoteL 149 160 180 JaN.01.13 - DeC.22.13 GEORGIA, ATLANTA suPer 8 moteL, DowNtowN 99 105 125 JaN.01.13 - DeC.22.13 reD rooF iNN, airPort 94 99 110 JaN.01.13 - DeC.22.13 QuaLitY HoteL, DowNtowN 110 119 140 JaN 01.13 - DeC 22.13 weLLesLeY iNN atLaNta airPort 115 120 135 JaN.01.13 - DeC.22.13 SAVANNAH CLarioN iNN saVaNNaH 77 77 77 JaN 01.13 - DeC 31.13 IDAHO, BOISE ComFort iNN Boise 114 114 114 JaN 01.13 - DeC 31.13 ILLINOIS, CHICAGO La QuiNta iNN at oHare 89 89 89 JaN.01.13 - DeC.22.13 soFiteL o‘Hare iNt. airPort 149 160 180 JaN.01.13 - DeC.22.13 Best westerN at o‘Hare iNt. airPort 139 150 160 aPr 01.13 - NoV 19.13 129 135 140 NoV 20.13 - FeB 28.13 139 150 160 mar 01.14 - mar 31.13 marriott CHiCaGo 350 400 450 JaN.01.13 - DeC.22.13 B.w. GraNt ParK iNN 145 160 180 JaN.01.13 - DeC.22.13 HoLiDaY iNN mart PLaza 220 250 290 JaN.01.13 - DeC.22.13 DaYs iNN, GoLD Coast 160 160 160 JaN.01.13 - DeC.22.13 Best VaLue iNN, arLiNGtoN HeiGHts 89 89 89 JaN.01.13 - DeC.22.13 INDIANA, INDIANAPOLIS La QuiNta iNN 90 90 90 JaN.01.13 - DeC.22.13 IOWA, DES MOINES ViLLaGe iNN, Des moiNes 84 84 84 JaN.01.13 - DeC.22.13 KANSAS, KANSAS CITY roDewaY iNN, DowNtowN 95 95 95 JaN.01.13 - DeC.22.13 sLeeP iNN, airPort 94 94 94 JaN.01.13 - DeC.22.13 KENTUCKY, LOUISVILLE traVeLoDGe CoNVeNtioN CeNter 85 85 85 JaN.01.13 - DeC.22.13 LOUISIANA, NEW ORLEANS ramaDa oN BourBoN street, 168 168 168 aPr 01.13 - maY 31.13 FreNCH Quarter 139 139 139 JuN 01.13 - auG 31.13 168 168 168 seP 01.13 - NoV 30.13 139 139 139 DeC 01.13 - DeC 29.13 B.w. iNN airPort 93 100 109 JaN 01.13 - DeC 31.13 sHeratoN New orLeaNs 160 180 200 JaN 01.13 - DeC 31.13 FreNCH Quarter CourtYarD 120 140 160 JaN.01.13 - DeC.22.13 HoLiDaY iNN, FreNCH Quarter 120 145 160 JaN.01.13 - DeC.22.13 MAINE, PORTLAND B.w. marrY maNor iNN 136 168 199 JaN.01.13 - DeC.22.13 HowarD JoHNsoNs PLaza HoteL 72 72 72 JaN.01.13 - JuN.30.13 142 142 142 JuL.01.13 - oCt.20.13 72 72 72 oCt.21.13 - DeC.22.13 MARYLAND, BALTIMORE DaYs iNN west BaLtimore 72 72 72 JaN.01.13 - DeC.22.13 wYNDHam BaLtimore iNN 136 168 199 JaN.01.13 - DeC.22.13 MASSACHUSETTS, BOSTON mariott CoPLeY PLaCe 199 220 240 JaN.01.13 - DeC.22.13 BostoN ParK PLaza HoteL 220 240 260 JaN.01.13 - DeC.22.13 B.w. rouND House suites 150 150 150 JaN.01.13 - DeC.22.13 B.w. roYaL PLaza marLBorouGH 96 96 96 JaN.01.13 - DeC.22.13 MICHIGAN, DETROIT La QuiNta iNN 85 85 85 JaN.01.13 - DeC.22.13 miLNer HoteL 93 103 113 JaN.01.13 - DeC.22.13 BaYmoNt iNN airPort 85 85 85 JaN.01.13 - DeC.22.13 B.w. soutHFieLD iNN 126 126 126 JaN.01.13 - DeC.22.13 MINNESOTA, MINNEAPOLIS ParK PLaza HoteL 126 140 159 JaN.01.13 - DeC.22.13 MISSISSIPPI, JACKSON La QuiNta iNN NortH 79 79 79 JaN.01.13 - DeC.22.13 sLeeP iNN soutHwest 89 100 115 JaN.01.13 - DeC.22.13 MISSOURI, ST.LOUIS B.w. saiNt Louise iNN 99 105 120 JaN.01.13 - DeC.22.13 eCoNomY iNN CitY CeNter 97 115 130 JaN.01.13 - DeC.22.13 MONTANA, BIG SKY BuCK‘s t4 LoDGe at BiG sKY 130 155 170 JaN 01.13 - DeC 31.13 NEVADA, LAS VEGAS Four QueeNs HoteL, FremoNt street 58 / 119 74 / 135 90 / 151 JaN 03.13 - FeB 04.13 78 / 136 94 / 153 110 / 169 FeB 05.13 - aPr 24.13 58 / 119 74 / 135 90 / 151 aPr 25.13 - seP 09.13 78 / 136 94 / 153 110 / 169 seP 10.13 - oCt 31.13 58 / 119 74 / 135 90 / 151 NoV 01.13 - DeC 29.13 ameriCas Best VaLue iNN 43 / 71 43 / 71 43 / 71 JaN.01.13 - DeC.22.13 B.w. marDi Gras iNN 41 / 64 41 / 64 41 / 64 JaN 01.13 - mar 31.13 51 / 78 51 / 78 51 / 78 aPr 01.13 - NoV 14.13 44 / 72 44 / 72 44 / 72 NoV 15.13 - DeC 29.13 53 / 81 53 / 81 53 / 81 JaN 01.14 - mar 31.14 HiLtoN GraND VaCatioN CLuB 121 / 151 130 / 160 140 / 172 JaN 01.13 - FeB 28.13 142 / 173 152 / 183 162 / 193 mar 01.13 - aPr 30.13 121 / 151 130 / 160 140 / 172 maY 01.13 - auG 31.13 142 / 173 152 / 183 162 / 193 seP 01.13 - NoV 30.13 121 / 151 130 / 160 140 / 172 DeC 01.13 - DeC 28.13 stratosPHere tower HoteL cenová nabídka na vyžádání JaN.01.13 - DeC.22.13 eXCaLiBur HoteL cenová nabídka na vyžádání JaN.01.13 - DeC.22.13 New YorK HoteL cenová nabídka na vyžádání JaN.01.13 - DeC.22.13 Paris HoteL cenová nabídka na vyžádání JaN.01.13 - DeC.22.13 BeLLaGio HoteL cenová nabídka na vyžádání JaN.01.13 - DeC.22.13 počet osob na pokoji místo, hotel 1-2 3 4 období 132 www.ameriCatours.Cz U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

VeNetiaN HoteL cenová nabídka na vyžádání JaN.01.13 - DeC.22.13 treasure isLaND HoteL cenová nabídka na vyžádání JaN.01.13 - DeC.22.13 tHe miraGe cenová nabídka na vyžádání JaN.01.13 - DeC.22.13 FLamiNGo HoteL cenová nabídka na vyžádání JaN.01.13 - DeC.22.13 tHe CosmoPoLitam cenová nabídka na vyžádání JaN.01.13 - DeC.22.13 moNte CarLo HoteL cenová nabídka na vyžádání JaN.01.13 - DeC.22.13 wYNN HoteL cenová nabídka na vyžádání JaN.01.13 - DeC.22.13 CirCus CirCus HoteL cenová nabídka na vyžádání JaN.01.13 - DeC.22.13 LuXor HoteL cenová nabídka na vyžádání JaN.01.13 - DeC.22.13 LAUGHLIN eDGewater CasiNo & HoteL 45 / 98 65 / 110 85 / 130 JaN.01.13 - DeC.22.13 aQuarius CasiNo resort 49 / 85 66 / 122 89 / 160 JaN.01.13 - DeC.22.13 RENO atLaNtis resort 36 / 78 48 / 90 59 / 101 JaN 01.13 - FeB 28.13 43 / 106 55 / 120 66 / 132 mar 01.13 - mar 31.13 57 / 106 69 / 120 81 / 132 aPr 01.13 - JuN 30.13 64 / 139 75 / 155 87 / 169 JuL 01.13 - JuL 31.13 84 / 154 96 / 169 110 / 180 auG 01.13 - auG 31.13 97 / 154 110 / 170 122 / 185 seP 01.13 - seP 30.13 64 / 139 76 / 152 89 / 168 oCt 01.13 - oCt 31.13 43 / 106 54 / 120 68 / 135 NoV 01.13 - NoV 30.13 36 / 78 48 / 90 60 / 112 DeC 01.13 - DeC 31.13 NEW JERSEY, ATLANTIC CITY ramaDa LimiteD 130 130 130 JaN 01.13 - DeC 22.13 HoLiDaY iNN eXPress 129 139 150 JaN 01.13 - DeC 22.13 NEW MEXICO, SANTA FE CourtYarD BY marriott 85 105 109 JaN 01.13 - mar 30.13 90 110 120 JaN 01.13 - mar 30.13 120 130 140 JaN 01.13 - mar 30.13 ALBUQUERGUE QuaLitY iNN DowNtowN 69 79 89 JaN 01.13 - mar 30.13 FarFieLD iNN BY marriott 75 85 95 JaN 01.13 - mar 30.13 FARMINGTON traVeLoDGe HoteL 79 89 99 JaN 01.13 - mar 30.13 NEW YORK, NEW YORK - MANHATTAN tHe NewtoN HoteL 165 185 200 JaN 02.13 - mar 31.13 268 299 315 aPr 01.13 - auG 31.13 299 319 355 seP 01.13 - DeC 29.13 weLLiNGtoN HoteL 249/269 320/340 320/340 aPr 01.13 - auG 31.13 313/353 384/420 384/420 seP 01.13 - DeC 17.13 220/255 292/327 292/327 DeC 18.13 - DeC 28.13 220/255 292/327 292/327 JaN 01.13 - mar 14.13 CrowNe PLaza times sQuare 345 380 420 JaN 01.13 - FeB 29.13 399 439 469 mar 01.13 - seP 07.13 439 470 510 seP 08.13 - NoV 27.13 530 570 620 NoV 28.13 - DeC 20.13 PeNNsYLVaNia HoteL 135 155 189 JaN 01.13 - mar 31.13 225 235 275 aPr 01.13 - JuN 21.13 209 235 275 JuN 22.13 - seP 01.13 299 330 350 seP 02.13 - DeC 13.13 219 239 280 DeC 14.13 - DeC 28.13 astor HoteL oN CeNtraL ParK 185 N/a N/a JaN 01.13 - DeC 20.13 YmCa VaNDerBiLt and west siDe 119 N/a N/a JaN 01.13 - DeC 20.13 HosteL - sHareD BatH 100 - 140 110-150 N/a JaN 01.13 - DeC 20.13 NEW YORK AREA HoLiDaY iNN HasBrouCK HeiGHts 117 117 117 JaN 01.13 - DeC 20.13 HiLtoN HoteL Fort Lee 220 240 260 JaN 01.13 - DeC 20.13 HoLiDaY iNN JFK airPort 210 220 240 JaN 01.13 - DeC 20.13 H.i. miDtowN tu - LGa airPort 175 189 199 JaN 01.13 - DeC 20.13 Ho. Jo. JamaiCa (JFK area) 140 150 170 JaN 01.13 - DeC 20.13 DaYs iNN, NortH BerGeN, NJ 147 147 147 JaN 01.13 - DeC 20.13 ramaDa PLaza HoteL, JFK 170 170 170 JaN 01.13 - DeC 20.13 NIAGARA FALL5 DaYs iNN NiaGara FaLLs 87 / 125 97 / 150 107 / 170 JaN 01.13 - JuN 29.13 110 / 130 120 / 140 130 / 150 JuN 30.13 - seP 29.13 87 / 125 97 / 150 107 / 170 seP 30.13 - DeC 31.13 QuaLitY iNN NiaGara FaLLs 77 89 102 JaN 01.13 - mar 31.13 84 96 110 aPr 01.13 - JuN 15.13 129 / 165 145 / 180 160 / 200 JuN 16.13 - seP 15.13 91 104 117 seP 16.13 - DeC 30.13 ComFort iNN tHe PoiNte 110 120 130 JaN.01.13 - maY.27.13 145 160 189 maY.28.13 - seP.06.13 110 120 130 seP.07.13 - DeC.22.13 BINGHAMTON ComFort iNN 88 88 88 JaN 01.13 - DeC 31.13 NORTH CAROLINA, WINSTON - SALEM DaYs iNN NortH 89 89 89 JaN 01.13 - DeC 31.13 ATLANTIC BEACH DaYs iNN 89 89 89 JaN 01.13 - DeC 31.13 CHARLOTTE DaYs iNN researCH ParK 94 94 94 JaN 01.13 - DeC 31.13 OHIO, COLUMBUS ramaDa iNN airPort 82 82 82 JaN 01.13 - DeC 31.13 La QuiNta east 79 79 79 JaN 01.13 - DeC 31.13 HowarD JoHNsoNs PLaza 103 103 103 JaN 01.13 - DeC 31.13 CINCINNATI DaYs iNN sHaroNViLLe 78 78 78 JaN 01.13 - DeC 31.13 DaYs iNN airPort 95 95 95 JaN 01.13 - DeC 31.13 HowarD JoHNsoNs PLaza 120 120 120 JaN 01.13 - DeC 31.13 MASON ramaDa KiNGs isLaND 98 98 98 JaN 01.13 - DeC 31.13 OKLAHOMA, OKLAHOMA CITY HowarD JoHNsoN iNN 95 105 115 JaN 01.13 - DeC 31.13 wiNGate iNN 99 99 99 JaN 01.13 - DeC 31.13 La QuiNta iNN soutH 105 110 120 JaN 01.13 - DeC 31.13 OREGON, PORTLAND DaYs iNN CitY CeNter 89 99 115 JaN 01.13 - DeC 31.13 počet osob na pokoji místo, hotel 1-2 3 4 období 165 179 199 JuN.01.13 - seP.31.13 89 99 115 oCt.01.13 - DeC.22.13 traVeLoDGe HoteL, airPort 89 101 117 JaN 01.13 - DeC 31.13 B.w. iNN at tHe meaDows 99 110 125 JaN 01.13 - DeC 31.13 reD LioN HoteL, DowNtowN 149 170 198 JaN 01.13 - DeC 31.13 PENNSYLVANIA, PHILADELPHIA B.w. PHL airPort soutH 83 / 97 83 / 97 83 / 97 JaN 01.13 - DeC 30.13 HamPtoN iNN CitY CeNter 149 166 180 JaN 01.13 - DeC 30.13 HiLtoN airPort 127 144 156 JaN 01.13 - DeC 30.13 CrowNe PLaza HoteL 124 142 142 JaN 01.13 - DeC 30.13 PITTSBURGH HoLiDaY iNN moNroeViLLe 86 86 86 JaN 01.13 - DeC 30.13 sLeeP iNN airPort 99 99 99 JaN 01.13 - DeC 30.13 HoLiDaY iNN GreeNtree 120 135 149 JaN 01.13 - DeC 30.13 RHODE ISLAND, MIDDLETOWN HowarD JoHNsoNs 79 79 79 JaN.01.13 - JuN.10.13 149 149 149 JuN.11.13 - seP.25.13 79 79 79 seP.26.13 - DeC.22.13 ramaDa iNN 81 81 81 JaN.01.13 - aPr.30.13 151 151 151 maY.01.13 - oCt.31.13 81 81 81 NoV.01.13 - DeC.22.13 SOUTH CAROLINA, COLUMBIA west traVeLoDGe HoteL 82 82 82 JaN.01.13 - DeC 31.13 ramaDa PLaza HoteL 85 85 85 JaN.01.13 - DeC 31.13 amerisuites 83 99 115 JaN.01.13 - DeC 31.13 CamBriDGe PLaza HoteL 89 95 101 JaN.01.13 - DeC 31.13 MIRTLE BEACH ramaDa HoteL 79 79 79 JaN.01.13 - aPr.31.13 152 152 152 maY.01.13 - seP.15.13 79 79 79 seP.16.13 - DeC.22.13 soutH DaKota B.w. ramKota HoteL 133 133 133 JaN.01.13 - DeC.22.13 TENNESSEE, NASHVILLE La QuiNta airPort 88 98 108 JaN.01.13 - DeC.22.13 Guest House iNN 95 100 105 JaN.01.13 - DeC.22.13 DaYs iNN 84 84 84 JaN.01.13 - DeC.22.13 ramaDa LimiteD DowNtowN 130 145 160 JaN.01.13 - DeC.22.13 Best westerN HoteL, DowNtowN 145 165 190 JaN.01.13 - DeC.22.13 HoLiDaY iNN, DowNtowN 155 155 155 JaN.01.13 - DeC.22.13 CHATTANOOGA DaYs iNN DowNtowN 86 86 86 JaN.01.13 - DeC 31.13 ramaDa iNN DowNtowN 110 110 110 JaN.01.13 - DeC 31.13 MEMPHIS DaYs iNN west PYramiD 85 95 105 JaN.01.13 - DeC 31.13 ramaDa iNN west 88 88 88 JaN.01.13 - DeC 31.13 HoLiDaY iNN sYCamore View 99 110 121 JaN.01.13 - DeC 31.13 CLarioN airPort GraCeLaND 102 118 118 JaN.01.13 - DeC 31.13 amerisuites memPHis 117 128 145 JaN.01.13 - DeC 31.13 TEXAS, DALLAS DaLLas maCKiNGBirD HoteL 75 75 75 JaN.01.13 - DeC 31.13 La QuiNta iNN 69 69 69 JaN.01.13 - DeC 31.13 HoustoN ramaDa LimiteD 74 89 92 JaN.01.13 - DeC 31.13 HoLiDaY iNN HoteL 74 85 91 JaN.01.13 - DeC 31.13 UTAH, SALT LAKE CITY HoLiDaY iNN DowNtowN 95 100 105 JaN.01.13 - DeC 31.13 sHiLo iNN & suites 79 85 97 JaN.01.13 - DeC 31.13 PROVO B.w. CottoNtree iNN 101 111 121 JaN.01.13 - DeC 31.13 HoLiDaY iNN ProVo 115 115 115 JaN.01.13 - DeC 31.13 VERMONT, BURLINGTON DaYs iNN 90 90 90 JaN.01.13 - DeC 31.13 VIRGINIA, RICHMOND HamPtoN iNN soutH 119 119 119 JaN.01.13 - DeC 31.13 WASHINGTON, SEATTLE HoLiDaY iNN reNtoN 120 120 120 JaN.01.13 - DeC 31.13 traVeLoDGe seataC 75 80 85 JaN.01.13 - DeC 31.13 sHiLo iNN & suites, taComa 85 85 85 JaN.01.13 - DeC 31.13 BaYmoNt iNN & suites 114 114 114 JaN.01.13 - DeC 31.13 B.w. eXeCutiVe iNN 105 110 115 JaN.01.13 - DeC 31.13 WISCONSIN, MILWAUKEE HoLiDaY iNN 115 115 115 JaN.01.13 - DeC 31.13 WYOMING, RIVERTON HoLiDaY iNN riVertoN 94 104 114 JaN 01.13 - aPr 30.13 135 138 160 maY 01.13 - maY 31.13 162 178 198 JuN 01.13 - seP 30.13 107 120 135 oCt 01.13 - oCt 31.13 94 104 114 NoV 01.13 - DeC 31.13 CODY HoLiDaY iNN CoDY 93 103 113 JaN 01.13 - aPr 30.13 133 145 157 maY 01.13 - maY 31.13 168 180 195 JuN 01.13 - seP 30.13 93 103 113 oCt 01.13 - DeC 30.13 CHEYENNE La QuiNta 99 99 99 JaN 01.13 - DeC 31.13 Havajské ostrovy OAHU aQua PaLms waiKiKi 135 180 215 JaN 04.13 - DeC 20.13 aQua waiKiKi wawe 141 168 194 JaN 04.13 - DeC 20.13 aQua BamBoo & sPa 159 184 209 JaN 04.13 - DeC 20.13 oHaNa east - standard aloha rate 133 169 210 JaN 01.13 - DeC 21.13 oHaNa east - simple saver standard 145 180 215 JaN 01.13 - DeC 21.13 oHaNa east - kitchenette 156 N/a N/a JaN 01.13 - DeC 21.13 oHaNa west - standard aloha rate 109 144 N/a JaN 01.13 - DeC 21.13 oHaNa west - aloha rate kitchenette 121 155 190 JaN 01.13 - DeC 21.13 počet osob na pokoji místo, hotel 1-2 3 4 období 133ameriCa tours 2013 U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

oHaNa west - aloha kit combo - pokoj 6 os. 234 JaN 01.13 - DeC 21.13 oHaNa waiKiKi maLia - aloha rate 133 169 204 JaN 01.13 - DeC 21.13 oHaNa waiKiKi maLia - simple saver 144 178 104 JaN 01.13 - DeC 21.13 oHaNa waiKiKi maLia - 1 bedr. suite 4 os. 166 JaN 01.13 - DeC 21.13 HoLiDaY iNN BeaCHComBer - aloha 177 209 242 JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer LuaNa waiKiKi - aloha rate city/park view 155 155 N/a JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer LuaNa waiKiKi - aloha rate 1 bedroom kitchenette - 4 os. 220 220 220 JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer LuaNa waiKiKi - aloha rate 2 bedroom kitchenette - 6 os. 385 385 385 JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer reeF oN tHe BeaCH - aloha rate city view 263 315 378 JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer reeF oN tHe BeaCH - aloha rate partial ocean view 281 336 399 JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer reeF oN tHe BeaCH - aloha rate ocean view 326 381 436 JaN 01.13 - DeC 21.13 emBassY suites waiKiKi waLK - aloha rate 1 bedroom suite 312 377 442 JaN 01.13 - DeC 21.13 emBassY suites waiKiKi waLK - aloha rate 1 bedroom suite partial oV 379 444 506 JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer waiKiKi oN tHe BeaCH - aloha rate city view 267 322 377 JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer waiKiKi oN tHe BeaCH - aloha rate partial ocean view 312 367 422 JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer waiKiKi oN tHe BeaCH - aloha rate ocean view 345 400 455 JaN 01.13 - DeC 21.13 aLa moaNa HoteL - Kona tower, aloha rate city / mountain view 155 N/a N/a JaN 01.13 - DeC 21.13 aLa moaNa HoteL - waikiki tower, aloha rate partial ocean view 189 233 277 JaN 01.13 - DeC 21.13 MAUI outriGGer aiNa NaLu - aloha garden view 151 N/a N/a JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer aiNa NaLu - aloha rate 1 bedroom garden view 184 184 184 JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer aiNa NaLu - aloha rate 2 bedroom garden view - 6 os. 199 199 199 JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer roYaL KaHaNa - aloha rate studio garden view 155 155 N/a JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer roYaL KaHaNa - aloha rate 1 bedroom garden view 177 177 177 JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer roYaL KaHaNa - aloha rate 1 bedroom ocean view 184 184 184 JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer maui eLDoraDo - aloha rate studio garden view 166 N/a N/a JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer maui eLDoraDo - aloha rate 1 bedroom garden view 207 207 207 JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer maui eLDoraDo - aloha rate 2 bedroom garden view, 6 os. 329 329 329 JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer NaPiLi sHores - aloha rate studio garden view 173 195 N/a JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer NaPiLi sHores - aloha rate studio ocean view 190 220 N/a JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer NaPiLi sHores - aloha rate 1 bedroom garden view 218 218 218 JaN 01.13 - DeC 21.13 BIG ISLAND KeauHou BeaCH resort - aloha rate stand. 121 176 231 JaN 01.13 - DeC 21.13 KeauHou BeaCH resort - aloha rate ocean view 155 210 165 JaN 01.13 - DeC 21.13 KeauHou BeaCH resort - aloha rate deluxe ocean view 166 221 276 JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer roYaL sea CLiFF - aloha rate studio 121 N/a N/a JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer roYaL sea CLiFF - aloha rate 1 bedroom garden view 140 140 140 JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer roYaL sea CLiFF - aloha rate 1 bedroom ocean view 166 166 166 JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer FairwaY ViLLas - aloha rate 1 bedroom villa 166 166 N/a JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer FairwaY ViLLas - aloha rate 2 bedroom villa, pro 6 osob 189 189 189 JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer FairwaY ViLLas - aloha rate 3 bedroom villa, pro 8 osob 301 301 301 JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer KaNaLoa at KoNa - aloha rate 1 bedroom 144 144 144 JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer KaNaLoa at KoNa - aloha rate 1 bedroom ocean view 166 166 166 JaN 01.13 - DeC 21.13 VoLCaNo House 280 300 N/a JaN 05.13 - DeC 21.13 HiLo HawaiiaN HoteL, HiLo 145 160 200 JaN 05.13 - DeC 21.13 KiNG HameHameHa HoteL, KoNa 160 180 255 JaN 05.13 - DeC 21.13 roYaL KoNa resort 160 180 200 JaN 05.13 - DeC 21.13 KAUAI Kauai BeaCH resort 147 191 236 JaN 04.13 - DeC 22.13 outriGGer waiPouLi - aloha rate 1 bedr. 252 252 252 JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer waiPouLi - aloha rate 1 bedroom ocean view 341 341 341 JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer KiaHuNa PLaNtatioN - aloha rate 1 bedroom garden view 200 200 200 JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer KiaHuNa PLaNtatioN - aloha rate 1 bedroom ocean view 285 285 285 JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer Lae NaNi - aloha rate 1 bedroom ocean view 200 200 200 JaN 01.13 - DeC 21.13 outriGGer Lae NaNi - aloha rate 1 bedroom ocean front 245 245 245 JaN 01.13 - DeC 21.13 LANAI LoDGe at KoeLe 425 520 N/a JaN 05.13 - DeC 21.13 MOLOKAI HoteL moLoKai, Kaunakakai 155 N/a N/a JaN 05.13 - DeC 21.13 Národní parky ARCHES moteL 6, moaB 112 120 135 mar 01.13 - oCt 31.13 suPer 8 moteL, moaB 130 138 149 mar 01.13 - oCt 31.13 74 83 96 NoV 01.13 - DeC 31.13 reD CLiFFs LoDGe, moaB 188 200 220 JaN 01.13 - DeC 20.13 počet osob na pokoji místo, hotel 1-2 3 4 období B.w. GreeNweLL iNN, moaB 182 195 200 mar 01.13 - oCt 31.13 84 95 110 NoV 01.13 - DeC 31.13 BRYCE CANYON B.w. ruBYs iNN 71 71 71 JaN 01.13 - mar 31.13 99 99 99 aPr 01.13 - maY 10.13 112 112 112 maY 11.13 - maY 31.13 133 133 133 JuN 01.13 - seP 30.13 112 112 112 oCt 01.13 - oCt 15.13 99 99 99 oCt 16.13 - oCt 31.13 71 71 71 NoV 01.13 - mar 31.14 B.w. BrYCe CaNYoN GraND HoteL 86 92 98 JaN 01.13 - mar 31.13 112 118 124 aPr 01.13 - aPr 30.13 180 190 200 maY 01.13 - oCt 15.13 112 118 124 oCt 16.13 - oCt 31.13 86 92 98 NoV 01.13 mar 31.14 BrYCe View LoDGe 69 69 69 JaN 01.13 - mar 31.13 77 77 77 aPr 01.13 - maY 10.13 82 82 82 maY 11.13 - oCt 15.13 77 77 77 oCt 16.13 - oCt 31.13 69 69 69 NoV 01.13 mar 31.14 DEATH VALLEY B.w. FroNtier, LoNe PiNe, Ca 99 110 120 JaN.04.13 - aPr 30.13 159 170 199 maY 01.13 - oCt 30.13 99 110 120 NoV 01.13 - DeC 20.13 FurNaCe CreeK raNCH 135 145 155 JaN.04.13 - aPr 30.13 155 165 180 maY 01.13 - oCt 30.13 135 145 155 NoV 01.13 - DeC 20.13 PHoeNiX iNN, BeattY, NV 99 110 120 JaN.04.13 - DeC.21.13 GRAND CANYON B.w. GraND CaNYoN sQuire iNN 99 110 120 JaN.04.13 - mar.31.13 178 200 220 aPr.01.13 - oCt.31.13 99 110 120 NoV.01.13 - DeC.21.13 HoLiDaY iNN eXPress 95 105 115 JaN 01.13 - mar 31.13 130 145 160 aPr 01.13 - maY 31.13 169 189 199 JuN 01.13 - oCt 22.13 95 105 115 oCt 23.13 - DeC 31.13 CameroN traDiNG Post 120 130 145 aPr 01.13 - aPr 30.13 139 152 171 maY 01.13 - seP 30.13 120 130 145 oCt 01.13 - DeC 31.13 maswiK NortH 199 230 N/a aPr 01.13 - oCt 31.13 QuaLitY iNN GraND CaNYoN 175 185 195 aPr 01.13 - oCt 31.13 MONUMENT VALLEY saN JuaN iNN meXiCaN Hat 79 89 99 JaN.04.13 - mar.31.13 136 151 182 aPr.01.13 - oCt.31.13 79 89 99 NoV.01.13 - DeC.21.13 B.w. wetHeriLL iNN, KaYeNta 95 105 115 aPr 01.13 - aPr 30.13 172 193 205 maY 01.13 - oCt 15.13 95 105 115 oCt 16.13 - NoV 15.13 68 78 88 NoV 16.13 - DeC 31.13 HoLiDaY iNN moNumeNt VaLLeY 188 201 216 aPr 01.13 - oCt 15.13 112 122 132 oCt 16.13 - DeC 31.13 YELLOWSTONE B. w. mammotH Hot sPriNGs 105 105 105 JaN.04.13 - JuN.02.13 159 169 189 JuN.03.13 - seP.30.13 105 105 105 oCt.01.13 - DeC.21.13 traVeLoDGe HoteL, GarDiNer 99 109 119 maY 01.13 - maY 25.13 165 165 165 maY 26.13 - oCt 10.13 YOSEMITE B.w. Yosemite GatewaY iNN 89 99 119 aPr 01.13 - maY 18.13 145 160 175 maY 19.13 - oCt 14.13 89 99 119 oCt 15.13 - NoV 25.13 75 85 99 NoV 26.13 - DeC 21.13 ZION PioNeer LoDGe 125 140 165 JaN.04.13 - mar.31.13 149 160 185 aPr.01.13 - oCt.31.13 125 140 165 NoV.01.13 - DeC.21.13 B.w. zioN ParK iNN 155 160 165 mar 01.13 - oCt 31.13 89 99 109 NoV 01.13 - FeB 29.14 sHiLo iNN, KaNaB 99 99 99 JaN 01.13 - DeC 20.13 Kanada ALBERTA, EDMONTON saNDmaN iNN 130 142 155 JaN.04.13 - DeC 31.13 CALGARY saNDmaN iNN DowNtowN 130 142 155 JaN 01.13 - maY 31.13 142 155 168 JuN 01.13 - seP 30.13 130 142 155 oCt 16.13 - DeC 31.13 saNDmaN iNN & suites, airPort 132 145 158 JaN 01.13 - oCt 15.13 115 125 136 oCt 16.13 - DeC 31.13 saNDmaN iNN, oLYmPiC ParK 126 136 147 JaN 01.13 - DeC 31.13 CANMORE CaNmore mouNtaiN LoDGe 110 / 120 115 / 125 121 / 132 JaN 08.13 - aPr 09.13 119 / 130 125 / 136 131 / 145 aPr 10.13 - JuN 27.13 166 175 181 JuN 28.13 - seP 20.13 119 / 130 125 / 136 131 / 145 seP 21.13 - oCt 12.13 110 / 120 115 / 125 121 / 132 oCt 13.13 - DeC 23.13 wiNDtower LoDGe & suites 153 194 194 JaN 03.13 - aPr 30.13 166 208 208 maY 01.13 - maY 31.13 180 222 222 JuN 01.13 - JuN 30.13 194 250 250 JuL 01.13 - oCt 15.13 139 222 222 oCt 16.13 - DeC 26.13 BANFF HiGH CouNtrY iNN 130 142 165 aPr 01.13 - maY 17.13 149 169 189 maY 18.13 - maY 31.13 192 210 229 JuN 01.13 - JuN 14.13 239 255 274 JuN 15.13 - seP 29.13 149 169 189 seP 30.13 - oCt 04.13 130 142 165 oCt 05.13 - DeC 20.13 počet osob na pokoji místo, hotel 1-2 3 4 období 134 www.ameriCatours.Cz U. S. A. – kAnAdA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

sPruCe GroVe iNN 121 145 169 JaN 03.13 - maY 31.13 210 240 295 JuN 01.13 - seP 30.13 121 145 169 oCt 01.13 - DeC 22.13 BaNFF VoYaGer iNN 101 119 149 JaN 03.13 - maY 31.13 191 215 245 JuN 01.13 - seP 30.13 101 119 149 oCt 01.13 - DeC 22.13 JASPER teKarra LoDGe 130 140 150 maY 17.13 - JuN 16.13 215 230 245 JuN 17.13 - seP 16.13 130 140 150 seP 17.13 - oCt 02.13 mouNt roBsoN iNN 112 124 136 JaN 01.13 - aPr 30.13 171 185 199 maY 01.13 - JuN 15.13 269 285 301 JuN 16.13 - seP 30.13 112 124 136 oCt 01.13 - DeC 31.13 CROSSING tHe CrossiNG 129 135 150 maY 01.13 maY 31.13 195 220 240 JuN 01.13 - seP 20.13 LAKE LUISE LaKe Luise iNN 105 125 149 JaN 03.13 - FeB 01.13 149 169 189 FeB 02.13 - aPr 10.13 135 155 175 aPr 11.13 - maY 31.13 155 175 195 JuN 01.13 - JuN 19.13 220 240 260 JuN 20.13 - seP 20.13 149 169 189 seP 21.13 - oCt 13.13 129 149 169 oCt 14.13 - DeC 18.13 BRITISH COLUMBIA, VANCOUVER HowarD JoHNsoN DowNtowN 79 96 113 JaN 01.13 - aPr 30.13 115 132 150 maY 01.13 - maY 31.13 162 179 195 JuN 01.13 - seP 30.13 79 96 113 oCt 01.13 - DeC 31.13 B.w aBerCorN iNN, airPort 125 135 145 JaN 01.13 - aPr 30.13 135 145 155 maY 01.13 - seP 15.13 125 135 145 seP 16.13 - DeC 31.13 saNDmaN iNN DowNtowN 152 170 195 JaN 01.13 - maY 31.13 191 215 235 JuN 01.13 - seP 30.13 152 170 195 oCt 01.13 - DeC 31.13 B.w. DowNtowN VaNCouVer 119 131 143 JaN 01.13 - aPr 30.13 169 182 195 maY 01.13 - maY 31.13 184 196 209 JuN 01.13 - JuN 30.13 212 225 239 JuL 01.13 - seP 30.13 122 135 149 oCt 01.13 - DeC 30.13 BLue HorizoN HoteL, DowNtowN 122 143 N/a JaN 01.13 - aPr 23.13 150 173 N/a aPr 24.13 - maY 07.13 208 230 N/a maY 08.13 - oCt 03.13 150 173 N/a oCt 04.13 - oCt 10.13 125 146 N/a oCt 11.13 - DeC 30.13 REVELSTOKE tHree VaLLeY LaKe CHateau 120 130 140 JaN 01.13 - maY 11.13 129 145 165 maY 12.13 - JuN 23.13 136 150 170 JuN 24.13 - seP 08.13 129 145 165 seP 09.13 - seP 26.13 120 130 150 seP 27.13 - oCt 15.13 saNDmaN iNN 109 120 131 JaN 01.13 - maY 31.13 125 135 148 JuN 01.13 - seP 30.13 109 120 131 oCt 01.13 - DeC 30.13 KAMLOOPS saNDmaN iNN 114 126 139 JaN 01.13 - maY 31.13 122 133 144 JuN 01.13 - seP 30.13 114 126 139 oCt 01.13 - oCt 15.13 90 101 112 oCt 16.13 - aPr 30.14 aCCeNt iNN 87 99 122 JaN 01.13 - aPr 30.13 122 139 156 maY 01.13 - JuN 15.13 165 182 199 JuN 16.13 - seP 30.13 122 139 156 oCt 01.13 - oCt 15.13 93 109 129 oCt 16.13 - aPr 30.14 NELSON PrestiGe LaKesiDe resort 112 125 139 JaN 01.13 - aPr 30.13 145 159 177 maY 01.13 - JuN 30.13 178 199 215 JuL 01.13 - auG 31.13 112 125 139 oCt 01.13 - DeC 31.13 RADIUM HOT SPRINGS PrestiGe HoteL 105 117 129 JaN 01.13 - aPr 30.13 134 146 158 maY 01.13 - JuN 30.13 163 175 187 JuL 01.13 - auG 31.13 105 117 129 oCt 01.13 - DeC 31.13 PRINCE GEORGE saNDmaN iNN 129 145 161 JaN 01.13 - oCt 15.13 99 115 131 oCt 16.13 - aPr 30.14 PRINCE RUPERT aNCHor iNN 115 115 115 JaN 01.13 - DeC 22.13 VICTORIA aCCeNt iNN 87 99 112 JaN 01.13 - aPr 30.13 123 135 149 maY 01.13 - JuN 15.13 161 177 193 JuN 16.13 - seP 30.13 123 135 149 oCt 01.13 - oCt 15.13 93 109 125 oCt 16.13 - aPr 30.14 roYaL sCot suite HoteL 154 208 208 JaN 01.13 - JuN 15.13 179 237 237 JuN 16.13 - seP 15.13 154 208 208 seP 16.13 - DeC 31.13 saNDmaN iNN 126 139 155 JaN 01.13 - maY 31.13 179 195 211 JuN 01.13 - seP 30.13 126 139 155 oCt 01.13 - oCt 15.13 97 113 130 oCt 16.13 - aPr 30.14 suPer 8 HoteL 99 110 122 JaN 01.13 - maY 14.13 128 140 153 maY 15.13 - seP 30.13 99 110 122 oCt 01.13 - DeC 31.13 GoLDeN Best westerN HoteL, mouNtaiN View iNN 133 143 153 JaN 01.13 - mar 31.13 počet osob na pokoji místo, hotel 1-2 3 4 období PrestiGe iNN mouNtaiNsiDe resort 110 120 130 aPr 01.13 - aPr 30.13 148 158 168 maY 01.13 - JuN 30.13 186 199 212 JuL 01.13 - auG 31.13 148 158 168 seP 01.13 - seP 30.13 110 120 130 oCt 01.13 - NoV 30.13 seLKirK iNN 135 145 155 JaN.04.13 - DeC.22.13 MANITOBA, WINNIPEG saNDmaN iNN, airPort 122 132 142 JaN 01.13 - oCt 15.13 114 124 134 oCt 16.13 - aPr 30.14 NEW BRUNSWICK, FREDERICTON ComFort iNN HoteL 150 155 160 JaN 01.13 - DeC 31.13 NEW FOUNDLAND, ST.JOHN’S ComFort iNN 120 130 140 JaN.04.13 - maY.31.13 145 150 155 JuN.01.13 - seP.15.13 120 130 140 seP.16.13 - DeC.21.13 NOVA SCOTIA, HALIFAX airPort HoteL HaLiFaX 145 150 155 JaN 01.13 - maY 15.13 HoLiDaY iNN seLeCt CeNtre 139 142 149 JaN 01.13 - maY 15.13 142 149 159 maY 16.13 - JuN 30.13 150 162 174 JuL 01.13 - seP 30.13 139 142 149 oCt 01.13 - DeC 31.13 ONTARIO, TORONTO Best westerN ParKwaY HoteL 95 95 95 JaN 01.13 - DeC 31.13 QuaLitY iNN mississauGa, airPort 77 77 77 JaN 01.13 - DeC 31.13 saNDmaN iNN airPort 122 132 142 JaN 01.13 - DeC 31.13 sHeratoN ParKwaY HoteL 183 183 183 JaN 01.13 - DeC 31.13 ramaDa PLaza, DowNtowN 129 145 160 JaN 01.13 - aPr 30.13 165 180 195 maY 01.13 - oCt 31.13 129 145 160 NoV 01.13 - DeC 30.13 B.w. toroNto airPort west 113 113 113 JaN 01.13 - aPr 30.13 135 135 135 maY 01.13 - oCt 30.13 113 113 113 NoV 01.13 - DeC 31.13 KINGSTON ComFort iNN KiNGstoN 145 145 145 JaN 01.13 - JuN 30.13 156 156 156 JuL 01.13 - seP 30.13 145 145 145 oCt 01.13 - DeC 31.13 MIDLAND ComFort iNN miDLaND 135 145 155 JaN 01.13 - DeC 31.13 LONDON B.w. stoNeriDGe iNN 95 95 95 JaN 01.13 - DeC 31.13 OTTAWA ottawa DoNtowN HoteL 115 135 159 JaN 01.13 - aPr 30.13 149 171 192 maY 01.13 - JuL 31.13 187 200 220 auG 01.13 - oCt 15.13 116 137 162 oCt 16.13 - aPr 30.14 ComFort iNN ottawa west 124 124 124 JaN 01.13 - DeC 31.13 CaPitaL HiLL HoteL & suites 135 155 175 JaN 01.13 - DeC 31.13 QuaLitY HoteL DowNtowN 169 169 169 JaN 01.13 - DeC 31.13 NIAGARA FALLS tHe oaKes HoteL oVerLooKiNG tHe FaLLs 113 124 135 JaN 01.13 - aPr 30.13 141 152 163 maY 01.13 - JuN 21.13 212 222 236 JuN 22.13 - seP 03.13 141 152 163 seP 04.13 - oCt 31.13 113 124 135 NoV 01.13 - DeC 30.13 Best westerN CairN CroFt HoteL 85 96 107 JaN 01.13 - aPr 30.13 96 107 118 maY 01.13 - JuN 25.13 170 185 200 JuN 26.13 - seP 06.13 110 121 132 seP 07.13 - oCt 11.13 96 107 118 oCt 12.13 - DeC 30.13 DaYs iNN FaLLsView HoteL & CasiNo 69 80 92 JaN 01.13 - aPr 30.13 82 93 105 maY 01.13 - JuN 26.13 175 187 200 JuN 27.13 - seP 03.13 82 93 105 seP 04.13 - oCt 31.13 69 80 92 NoV 01.13 - DeC 30.13 QUEBEC, QUEBEC CITY sir wiLFrieD HoteL 110 120 130 JaN 01.13 - aPr 30.13 120 130 140 maY 01.13 - JuL 31.13 HoteL PLaza QueBeC 177 177 177 JaN.04.13 - DeC.21.13 B.w. Cartier HoteL 133 143 153 JaN.04.13 - DeC.21.13 SHAWINIGAN GouVerNeur auBerGe sHawiNiGaN 114 125 136 JaN 01.13 - aPr 30.13 122 133 144 maY 01.13 - oCt 15.13 115 126 137 oCt 16.13 - DeC 20.13 MONTREAL auBerGe uNiVerseL HoteL 119 130 150 JaN 01.13 - aPr 30.13 125 145 165 maY 01.13 - oCt 15.13 119 130 150 oCt 16.13 - DeC 20.13 GouVerNeur HoteL PLaCe DuPuis, 156 177 198 JaN 01.13 - aPr 30.13 DowNtowN area 185 206 227 maY 01.13 - auG 31.13 195 216 238 seP 01.13 - oCt 15.13 156 177 198 oCt 16.13 - aPr 30.14 GouVerNeur HoteL 112 123 134 JaN 01.13 - aPr 30.13 saiNt-JeaN-sur-riCHeLieu 115 127 138 maY 01.13 - aPr 30.14 traVeLoDGe HoteL, DowNtowN 93 99 107 JaN 01.13 - aPr 30.13 122 137 151 maY 01.13 - oCt 31.13 93 99 107 NoV 01.13 - DeC 31.13 SASKETCHEWAN, REGINA saNDmaN iNN 120 130 142 JaN 01.13 - DeC 31.13 sasKatooN saNDmaN iNN 120 130 142 JaN 01.13 - DeC 31.13 YUKON, WHITEHORSE towN & mouNtaiN HoteL 129 139 155 JaN.01.13 - DeC.21.13 DAWSON CITY KLoNDiKe Kate‘s CaBiNs 169 200 N/a JaN.04.13 - DeC.21.13 miDNiGHt suN HoteL 158 168 N/a JaN.04.13 - DeC.21.13 WATSON LAKE BiG HorN HoteL 125 138 155 JaN.04.13 - DeC.21.13 počet osob na pokoji místo, hotel 1-2 3 4 období 135ameriCa tours 2013 kAnAdA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

V Americe můžete řídit svůj sen! všeobecné informAce 136 www.ameriCatours.Cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

pronájem auTomoBilŮ V u.s.a. Veškeré uvedené ceny jsou v USD. Plán a zahrnuje: Neomezené míle, LDW, exten- ded protection (do 1.000.000USD), prodejní taxy, státní taxy a letištní poplatky. Plán B zahrnuje: Totéž + poplatek za druhého ři- diče a nádrž benzínu. Vysoká sezóna: 63 USD týdně nebo 13 USD denně pronájmyzasahujícídoobdobí1.7.–21.8.a15.12.– 31.12.2013 pro kategorie ECAR, EDAR, CCAR, CDAR, ICAR, IDAR, SCAR, FCAR, PDAR, LDAR a 125 USD týdně nebo 25 USD denně pro kategorie IFAR, FFAR, STAR, MVAR, SFAR, SVAR a FVAR mimo Manhattan. Příplatky za pronájem na manhattanu:125USD týdně nebo 25 USD denně pro všechny pronájmy. Poplatek za pronájem v lyžařské sezóně: 125 USD týdně nebo 25 USD denně pro všechny proná- jmy v Albuquerque, Aspen, Billings, Boise, Bozeman, Colorado Springs, Denver, Eagle County, Glacier park, GrandJunction,GreatFalls,Helena,IdahoFalls,Jack- son Hole, Missoula, Montrose, Reno, Telluride a Twin Fallsvtermínu20.12.-31.12.2013a16.1.–31.3.2014. Při výpůjčce předloží klient kreditní kartu nebo depozit ve výši 25 USD na den, 100 na týden. minimální věk pro nájem je 21 let. Ve věku 21 – 24 let platíte poplatek 20 USD denně za nízký věk řidiče. Další řidiči jsou povoleni za 6 USD denně každý. LDw – základní pojištění najatého vozu pro- ti poškození nebo odcizení (u všech plánů zahrnut v ceně). extended protection – pojištění zodpovědnosti za provoz vozidla do výše 1 milion USD. CPP – zdravotní pojištění (není zahrnuto a bude nabízeno na místě). CFC – customer facility charge Pásy a dětské sedačky – užití pásů a dětských sedaček je ve většině států povinné (dětská sedač- ka 5 USD denně). Vozidlo dostanete vždy s plnou nádrží. Při pronájmu v plánu a jste povinni tuto nádrž předplatit při převzetí vozu za cenu obvyklou v místě výpůjčky. taxy a poplatky – veškeré daně a poplatky v místě nájmu jsou zahrnuty u obou plánů výpůjčky. Jednosměrné výpůjčky – musí být knihovány při rezervaci a autorizovány (kontaktujte America Tours pro ceny). Geografické omezení – vozy mohou do Kanady, do Mexika je vjezd zakázán. west zahrnuje státy AZ, CA, CO, ID, MO, NV, NM, OR, UT, WA, WY. V případě dřívějšího vrácení vozu nemá klient nárok na refundaci nevyužitých prostředků. Klient musí mít platný řidičský průkaz svojí země a platnou zpáteční letenku. Mezinárodní prů- kaz se neakceptuje. Pronájem navigace za 63 USD týdně nebo 13 USD denně. kategorie kód plán Florida west Hawaii zbytek usa Chicago airport NYC platné v období 01. 04. 2013 – 31. 03. 2014 týden den týden den týden den týden den týden den týden den economy eCar A 259 57 290 63 325 73 344 78 414 90 422 93 CheVrOlet AVeO 4× 3×B 309 67 340 73 375 83 394 88 464 100 472 103 Compact CCar A 294 64 317 72 352 78 369 83 439 97 445 98 NIssAN VersA 4× 3×B 344 74 367 82 402 88 419 93 489 107 495 108 i-mediate iCar A 298 64 319 72 355 78 372 83 443 97 450 98 tOyOtA COrOllA 5× 3×B 348 74 369 82 405 88 422 93 493 107 500 108 standard sCar A 309 69 349 79 383 85 402 89 470 103 479 105 FOrd FusION 5× 4×B 359 79 399 89 433 95 452 99 520 113 529 115 Full-size FCar A 315 72 352 79 387 85 404 89 474 103 482 105 CheVrOlet ImpAlA 5× 4×B 365 82 402 89 437 95 454 99 524 113 532 115 Premium PCar A 413 93 403 89 438 97 455 100 525 114 534 115 BuICK regAl 5× 4×B 475 105 465 102 500 109 518 113 588 127 597 128 Luxury Car LCar A 425 95 468 104 503 110 522 115 592 130 602 133 CAdIllAC dts 5× 4×B 488 108 530 117 565 123 584 128 654 143 664 145 Convertible star A 458 103 479 107 514 114 N/A N/A N/A N/A N/A N/A FOrd mustANg 4× 2×B 508 113 529 117 564 124 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Luxury Van mVar A 447 99 479 107 514 114 532 120 602 133 613 135 dOdge CArAVAN 7× 6×B 509 112 542 119 577 127 594 133 664 145 675 148 standard suV sFar A 443 98 467 104 502 110 520 115 589 130 600 133 Jeep grANd CherOKee 5× 5×B 505 110 529 117 564 123 583 128 652 143 663 145 Luxury Van FVar A 929 207 1088 233 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A CheVrOlet express 12× 10×B 992 219 1150 245 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 137ameriCa tours 2013 U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Vysvětlivky: Všechny ceny nájmů jsou uvedené v usD. Plán a zahrnuje: neomezené množství ujetých mil, CDW, EP, taxy a letištní poplatky. Plán B zahrnuje: neomezené množství ujetých mil, CDW, EP, taxy a letištní poplatky, další 3 autorizované řidiče nad 25 let věku a plnou nádrž benzínu. Vysoká sezóna: 63 USD týdně nebo 13 USD denně pro nájmy zasahující do období 5.7. – 20.8. a 15.12. – 31.12.2013 pro kategorie ECAR, EDAR, CCAR, CDAR, ICAR, IDAR, SCAR, FCAR, PDAR, LDAR a 125USD týd- ně nebo 25USD denně pro kategorie IFAR, FFAR, STAR, MVAR, SFAR, SVAR a FVAR mimo Manhattan. Příplatky za pronájem na manhattanu: 188 USD týdně nebo 38 USD denně pro všechny pronájmy. Poplatek za pronájem v lyžařské sezóně: 125 USD týdně nebo 25 USD denně pro všechny pronájmy v Al- buquerque, Aspen, Billings, Boise, Bozeman, Colora- do Springs, Denver, Eagle County, Glacier park, Grand Junction, Great Falls, Helena, Idaho Falls, Jackson Hole, Missoula, Montrose, Reno, Telluride a Twin Falls v termí- nu 20.12.-31.12.2013 a 16.1. – 31.3.2014. Příplatky za pronájmy na letištích JFK, ewr a LGa: 125USDtýdněnebo25USDdenněprovšechnypronájmy. Pronájem navigace: 63 USD týdně nebo 13 USD den- ně (pouze k nájmům v plánu B). Přivýpůjčcepředložíklientembosovanoukreditníkartu nebodepositvevýši25USD/dena100USD/týdennájmu. minimální věk pro pronájem vozuje21let.Vevěku21 –24letplatítepoplatkek20USDdennězanízkývěkřidiče. Další řidiči jsou povoleni za poplatek 6 USD denně (pro plán A). CDw – základní pojištění vozu. eP–rozšířenépojištěníodpovědnostido1.000.000USD. Pásy a dětské sedačky – užití pásů a dětských seda- ček je povinné (dětská sedačka 5 USD denně). Vozidlo dostanete vždy s plnou nádrží. Při proná- jmu v plánu a jste povinni tuto nádrž předplatit při převzetí vozu za cenu obvyklou v místě výpůjčky. taxy a poplatky – všechny daně, taxy a poplatky spo- jené s nájmem vozu jsou zahrnuty v ceně pronájmu. Jednosměrné výpůjčky – musí být autorizovány ze strany půjčovny (kontaktujte America Tours pro ceny). Geografické omezení – vozy mohou vjet do Kanady (pokud to není ve smlouvě výslovně zakázáno), do Me- xika je vjezd zakázán. V případě dřívějšího vrácení vozu nemá klient ná- rok na refundaci nevyužitého pronájmu. Klientmusímítplatnýřidičskýprůkazsvézeměazpá- teční letenku. Mezinárodní ŘP nemusí být akceptován. Pronájemnavigace:63USDtýdněnebo13USDdenně. west zahrnuje státy Arizona, California, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah, Washington a Wyoming. pronájem auTomoBilŮ V u.s.a. kategorie kód plán FLoriDa west Hawaii zbytek usa CHiCaGo airPort NYC platné v období 01. 04. 2013 – 31. 03. 2014 týden den týden den týden den týden den týden den týden den economy eCar A 242 53 274 60 308 69 325 74 392 87 380 84 CheVrOlet AVeO 4× 3× B 292 63 324 70 358 79 375 84 442 97 430 94 economy eDar A 247 54 277 60 310 69 328 74 394 87 383 84 B 297 64 327 70 360 79 378 84 444 97 433 94 Compact CCar A 273 60 298 65 330 73 347 78 413 90 400 88 NIssAN VersA 4× 3× B 323 70 348 75 380 83 397 88 463 100 450 98 Compact CDar A 280 62 302 68 335 74 352 79 418 92 405 89 B 330 72 352 78 385 84 402 89 468 102 455 99 i-mediate iCar A 283 62 303 68 337 74 353 79 419 92 407 89 tOyOtA COrOllA 5× 3× B 333 72 353 78 387 84 403 89 469 102 457 99 i-mediate iDar A 284 62 304 68 338 74 354 79 422 92 409 89 B 334 72 354 78 388 84 404 89 472 102 459 99 i-mediate iFar A 319 70 354 78 388 84 404 88 472 100 458 98 FOrd esCApe 5× 4×B 382 83 417 90 450 97 467 100 534 113 520 110 standard sCar A 294 65 333 75 364 82 383 85 448 98 435 95 FOrd FusION 5× 4×B 344 75 383 85 414 92 433 95 498 108 485 105 Full-size FCar A 300 68 335 75 368 82 385 85 452 98 438 95 CheVrOlet ImpAlA 5× 4×B 350 78 385 85 418 92 435 95 502 108 488 105 Full-size suV FFar A 459 99 499 109 532 117 549 120 603 130 585 127 dOdge durANgO 6× 4×B 522 112 562 122 594 129 612 133 665 143 648 139 Premium PDar A 393 88 384 85 417 92 434 95 500 109 485 105 NIssAN mAxImA 5× 4×B 455 100 447 98 479 104 497 108 563 122 548 118 Luxury Car LDar A 405 90 445 99 479 105 497 110 563 124 547 120 CAdIllAC dts 5× 4×B 468 103 508 112 542 118 559 123 625 137 609 133 Convertible star A 437 98 457 102 489 109 N/A N/A N/A N/A N/A N/A FOrd mustANg 4× 2×B 487 108 507 112 539 119 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Luxury Van mVar A 425 94 457 102 489 109 507 114 573 127 557 123 dOdge CArAVAN 7× 6×B 488 107 519 114 552 122 569 127 635 139 619 135 standard suV sFar A 422 93 444 99 478 105 495 110 562 124 545 120 Jeep grANd CherOKee 5× 5×B 484 105 507 112 540 118 558 123 624 137 608 133 Luxury Van sVar A 607 133 705 157 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A tOyOtA sIeNNA 8× 7×B 669 145 768 169 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Luxury Van FVar A 885 197 1037 222 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A CheVrOlet express 12× 10×B 948 209 1099 234 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Premium PFar A 913 203 978 218 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A CheVrOlet suBurBAN 6× 4×B 975 215 1040 230 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 138 www.ameriCatours.Cz U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Vysvětlivky: Ceny uvedené v této tabulce jsou v KaNaDsKÝCH DoLareCH. Plán a zahrnuje: neomezené míle, CDW, pojištění zodpověd- nosti do 1 mil. dollarů, servisní, letištní, provinční a státní taxy a poplatky. Plán B zahrnuje: totéž co plán A + až tři řidiče navíc + pl- nou nádrž benzínu. Nízká sezóna: platí pro nájmy v období 1.4. – 31.5.2013 a 1.10.2013 – 31.3.2014 střední sezóna: platí pro všechny nájmy zasahující do období 1.6. – 30.6. a 1.9. – 30.9.2013 Vysoká sezóna: platí pro všechny nájmy zasahující do období 1.7. – 31.8.2013 Pronájem navigace: za příplatek 75 USD týdně nebo 15 USD denně (pouze k výpůjčkám v plánu B). platné v období 1.04.2013-31.03.2014 nízká sezóna: 1.4.-31.5.2013 a 1.9.2013-31.3.2014 vysoká sezóna 1.6.-31.8.2013 kategorie kód plán nízká sezóna vysoká sezóna typ vozu nízká sezóna vysoká sezóna týden den týden den týden den týden den economy eCar A 505 78 632 90 Chevrolet Aveo 4× 3× 505 78 632 90 B 554 88 693 112 554 88 693 111 Compact CCar A 542 78 677 97 Nissan Versa 4× 3× 542 78 677 97 B 594 94 743 119 594 94 743 119 intermediate iCar A 613 88 767 110 toyota Corolla 5× 3× 613 88 767 110 B 667 105 833 132 666 106 833 132 Full size FCar A 649 93 812 117 Chevrolet Impala 5× 4× 649 93 812 117 B 719 112 899 139 719 111 899 139 Luxury Van mVar A 865 124 1082 155 dodge Caravan 5× 4× 865 124 1082 155 B 952 153 1190 190 952 152 1190 191 standard suV sFar A 865 124 1082 155 Jeep grand Cherokee 5× 5× 865 124 1082 155 B 952 153 1190 190 952 152 1190 191 kategorie kód plán nízká sezóna střední sezóna vysoká sezóna platné v období 01. 04. 2013 – 31. 03. 2014 týden den týden den týden den economy eCar A 385 78 392 79 490 98 suzuki swift 4× 3×B 435 88 442 89 540 108 compact CCar A 399 80 405 82 507 102 Nissan Versa 4× 3×B 449 90 455 92 557 112 intermediate iCar A 473 95 479 97 583 117 dodge Caliber 5× 3×B 523 105 529 107 633 127 intermediate iFar A 547 109 553 110 670 134 Ford escape 5× 4×B 609 122 615 123 733 147 full size FCar A 507 102 514 103 617 124 Chevrolet Impala 5× 4×B 557 112 564 113 667 134 Luxury Car LCar A 625 125 632 127 753 150 lincoln town Car 5× 4×B 688 138 694 139 815 163 Luxury Van mVar A 670 134 677 135 799 160 dodge grand Caravan 7× 6×B 733 147 739 148 862 173 Standard SUV sFar A 670 134 677 135 799 160 Ford explorer 5× 5×B 733 147 739 148 862 173 pronájem auTomoBilŮ na aljašCe pronájem auTomoBilŮ V kanadě 139ameriCa tours 2013 kAnAdA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

pronájem auTomoBilŮ V u.s.a. FLoriDa Ca – az – NV zbytek usa (mimo Chicago) New YorK (mimo Newark) NewarK & CHiCaGo platné v období 01.04.2013 – 31.03.2014 nízká sezóna vysoká sezóna nízká sezóna vysoká sezóna nízká sezóna vysoká sezóna nízká sezóna vysoká sezóna nízká sezóna vysoká sezóna 1.4.-27.6.2013 17.8.-12.12.2013 1.1.-31.3.2014 28.6.-16.8. 2013 13.12.-31.12.2013 1.4.-27.6.2013 17.8.-12.12.2013 1.1.-31.3.2014 28.6.-16.8. 2013 13.12.-31.12.2013 1.4.-27.6.2013 17.8.-12.12.2013 1.1.-31.3.2014 28.6.-16.8. 2013 13.12.-31.12.2013 1.4.-27.6.2013 17.8.-12.12.2013 1.1.-31.3.2014 28.6.-16.8. 2013 13.12.-31.12.2013 1.4.-27.6.2013 17.8.-12.12.2013 1.1.-31.3.2014 28.6.-16.8. 2013 13.12.-31.12.2013 kategoie plán 1-4den týden dalšíden 1-4den týden dalšíden 1-4den týden dalšíden 1-4den týden dalšíden 1-4den týden dalšíden 1-4den týden dalšíden 1-4den týden dalšíden 1-4den týden dalšíden 1-4den týden dalšíden 1-4den týden dalšíden ECAR Economy A 45 223 38 56 279 49 45 223 38 56 279 49 48 239 40 59 295 52 89 353 71 100 409 82 60 239 48 100 409 82 CheVrOlet AVeO B 74 279 49 85 335 60 74 279 49 85 335 60 77 295 52 88 352 63 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 89 295 59 129 465 93 CCAR Compact A 48 238 40 59 294 51 48 238 40 59 294 51 52 258 43 63 314 55 90 360 72 102 417 84 65 258 52 102 417 84 FOrd FOCus B 77 294 51 88 350 63 77 294 51 88 350 63 81 314 55 92 370 66 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 94 314 63 130 473 95 ICAR I-mediate A 50 250 42 62 307 53 50 250 42 62 307 53 55 274 46 66 330 57 94 374 75 105 430 86 69 274 55 105 430 86 dOdge AVeNger B 79 307 53 90 363 65 79 307 53 90 363 65 84 330 57 95 387 69 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 98 330 66 134 487 98 SCAR Standard A 53 264 44 64 320 56 53 264 44 64 320 56 58 288 48 69 344 60 97 387 78 108 443 89 72 288 58 108 443 89 FOrd FusION B 82 320 56 93 377 67 82 320 56 93 377 67 87 344 60 98 400 71 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 101 344 69 137 499 100 FCAR Full Size A 56 280 47 68 337 58 56 280 47 68 337 58 60 300 50 72 357 62 100 399 80 111 455 91 75 300 60 111 455 91 dOdge ChArger B 85 337 58 96 393 70 85 337 58 96 393 70 89 357 62 100 413 73 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 104 357 72 140 512 103 PDAR Premium A 65 325 55 77 382 66 65 325 55 77 382 66 69 344 58 80 400 69 109 434 87 120 490 98 86 344 69 120 490 98 FOrd CrOWN VICtOrIA B 94 382 66 105 438 77 94 382 66 105 438 77 98 400 69 109 457 80 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 115 400 80 149 547 110 STAR Convertible A 77 385 65 90 448 77 77 385 65 92 460 80 81 403 68 96 478 83 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A FOrd mustANg B 109 448 77 121 510 90 115 460 80 130 535 95 118 478 83 133 553 98 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A IVAR Minivan 7 seats A 70 349 59 83 412 71 70 349 59 85 424 74 74 368 62 89 443 77 120 479 96 135 554 111 92 368 74 135 554 111 dOdge grANd CArAVAN B 101 412 71 114 474 84 108 424 74 123 499 89 111 443 77 126 518 92 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 130 443 89 173 629 126 FVAR 12 Pax Van A 128 638 107 140 700 119 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A FOrd 12-pass VAN B 159 700 119 172 763 132 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A IFAR I-mediate SUV A 57 284 48 68 340 59 57 284 48 68 340 59 64 320 54 76 377 65 106 424 85 118 480 96 80 320 64 118 480 96 FOrd esCApe B 86 340 59 97 397 70 86 340 59 97 397 70 93 377 65 104 433 76 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 109 377 76 146 537 108 SFAR Standard SUV A 74 370 62 87 433 75 74 370 62 89 445 77 85 422 71 100 497 86 134 534 107 149 609 122 106 422 85 149 609 122 Jeep grANd CherOKee B 106 433 75 118 495 87 112 445 77 127 520 92 122 497 86 137 572 101 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 143 497 100 186 684 137 FFAR SUV – 8 seats A 95 475 80 108 538 92 95 475 80 110 550 95 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A CheVrOlet trAVerse B 127 538 92 139 600 105 133 550 95 148 625 110 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 140 www.ameriCatours.Cz U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Veškeré uvedené ceny jsou v USD. Plán a zahrnuje: neomezené míle, LDW, SLI, CFC, HSF, UMP, všechny taxy a letištní poplatky známé ke dni 01.10.2012. Plán B zahrnuje: totéž jako plán A, navíc až tři povolené řidiče nad 25 let, plnou nádrž benzínu. Podmínky pronájmu: a. Loss Damage waiver (LDw) Základní pojištění vozu. V Americe nepovinné, ale doporučova- né pojištění v ceně 17-18 USD denně. Toto pojištění je pro klienty AMERICATOURSzahrnutovceněpronájmuvozidlauvšechplánů. B. Finanční depozit Od klienta, který nemá u sebe kreditní kartu, může být v mís- tě pronájmu požadován finanční depozit. Obvyklá výše je cca 25 USD za den nebo 100-150 USD za týden. Tento depozit je ve většině případů vrácen šekem na adresu klienta po uplynu- tí doby výpůjčky. Event. navrácení depozitu na místě je plně na rozhodnutí půjčovny. V lokalitě Atlanta je vlastnictví kreditní karty podmínkou pronájmu. C. Palivo Klientovi je vůz předán vždy s plnou nádrží, kterou je kli- ent povinen předplatit za cenu obvyklou v místě nájmu. Kli- ent odevzdá vozidlo s prázdnou nádrží. Nespotřebované pa- livo nelze refundovat. D. Druhý a další řidič Vozidlo je pronajímáno konkrétní osobě a další osoby zapsané do smlouvy podléhají poplatku 6 USD denně (s výjimkou Kali- fornie, která je bez poplatku). e. státní a místní taxy a poplatky Klient je povinen platit na místě v půjčovně všechny státní a místní daně (tax) a poplatky v následujících výších (v závis- losti na předplaceném plánu): - Florida State Surcharge: aktuálně 2,05 USD denně u všech nájmů na Floridě Všechny uvedené ceny jsou v CaD. Plán a zahrnuje: nájem vozu, neomezené množství ujetých mil, LDW (spo- luúčast 500CAD), taxy, PLC (pojištění do 1.000.000CAD), CFC, Energy Fee, druhý řidič (pouze manžel/ka), TMF. Plán B zahrnuje: totéž co plán A + 1 nádrž benzínu. Vysoká sezóna: všechny nájmy zasahující do období 1.7. – 31.8.2013. Pro specifické podmínky pronájmu vozidel v Kanadě kontaktujte Vaši ces- tovní kancelář. Vůz lze pronajmout v následujících lokalitách: Vancouver letiště, Vic- toria, Calgary letiště, Edmonton letiště, Montreal letiště, Quebec City, Ottawa, Toronto letiště a downtown. Cena za pronájem GPS na vyžádání. - California Licence Fee: aktuálně 0,75-1,75 USD denně v zá- vislosti na kategorii vozu - Airport Operating Fee: výše je až do 10% z ceny pronájmu, obvykle 3-3,5 USD denně s výjimkou Kalifornie - Sales Tax: tento poplatek je různý dle lokality, obvykle ve výši 5-15% z ceny nájmu a event. doplňkových služeb zakoupe- nýchnapřepážce.NaFloridějetaxpodnázvemHandlingFee. F. Řidič nižšího věku Všichni klienti se musí prokázat platným řidičským oprávněním a věk nesmí být nižší než 21 let. Řidiči ve věku 21-25 let jsou po- vinni zaplatit poplatek za nižší věk ve výši 25-35 USD denně. G. Dětské sedačky Dětské sedačky jsou povinné pro děti ve většině států. Proná- jem sedaček je možný za 5 USD denně. H. Poplatek za ujeté míle / kilometry Aktuálně se poplatek za ujeté míle neúčtuje. i. Kategorie vozidel viz tabulka cen nájmů. FVAR je k dispozici jen na Floridě. J. omezení pohybu do některých států a oblastí Ve většině lokalit je pohyb vozidel omezen na pouze konti- nentální státy USA a Kanady. Je zákaz vjezdu všech vozidel na území Mexika. K. Jednosměrný pronájem, Drop off fee Jednosměrný pronájem je možný pouze s autorizací rezervač- ního centra nebo půjčovny, a to za poplatek. Výši poplatku (tzv. drop off fee) sdělí rezervační centrála po provedení rezervace. Vůz musí být vrácen na území U. S. A. L. Pojištění Vozidlo je pojištěno na odpovědnost vůči třetí osobě v minimál- ní výši vyžadované zákonem. - Supplemental Liability Insurance (SLI) je připojištění zodpo- vědnosti na 1.000.000 USD. SLI je zahrnuto ve všech proná- jmech. - Uninsured Motorist Protection (UMP) je připojištění pro pří- pad, kdy jste zraněni nebo poškozeni nepojištěným řidičem jiného vozidla. Tato pojistka je na místě nabízena za 6 USD denně. - Personal Accident and Effects Coverage (PAI-PEC) je zdravot- ní pojištění pro případ úrazu při autonehodě. Je nabízeno na místě za 6-7 USD denně. m. upgrade Klient může požádat na místě o vyšší kategorii vozu za přísluš- ný poplatek splatný na místě. N. Částečné nevyužití nájmu V případě nevyužití části doby nájmu nemá klient nárok na náhradu. o. Navigace Pronájem navigace za příplatek 62 USD týdně a 9 USD denně. Příplatky: V Denveru je nutné počítat s místním poplatkem 11 USD týdně / 1,6 USD denně splatným na místě. - VNewarkuplatípříplatek21USDtýdněa3USDdenněsplat- ný na místě. Vysoká sezóna: - platí pro všechny nájmy zasahující do období vysoké sezó- ny (viz tabulka). kategorie plán nízká sezóna vysoká sezóna typ vozu kód den týden den týden eCoNomY eCar A 65 354 72 391 tOyOtA yArIs 5× 3×B 78 421 84 457 ComPaCt CCar A 68 368 74 406 tOyOtA mAtrIx 5× 4×B 80 436 86 471 iNtermeDiate iCar A 70 384 78 421 tOyOtA COrOllA 5× 4×B 85 465 91 501 FuLL size FCar A 73 399 80 436 tOyOtA CAmry 5× 4×B 95 516 101 554 miNi VaN iVar A 91 501 99 539 dOdge CArAVAN 7× 6×B 115 630 121 663 sPort utiLitY sFar A 89 486 96 524 Jeep grANd CherOKee 5× 4×B 113 619 120 656 pronájem auTomoBilŮ V kanadě 141ameriCa tours 2013 kAnAdA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

pronájem oByTnýCh auTomoBilŮ V u.s.a. a kanadě compact motorhome c19 cena na vyžádání* compact motorhome c22 cena na vyžádání* Standard motorhome c25 cena na vyžádání* large motorhome c30 cena na vyžádání* 134 půjčoven po celých Spojených státech (například Anchorage, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Salt Lake City, Denver, Phoenix, Dallas, Houston, Chi- cago, Memphis, Boston, New York, Orlando, Miami…). Kanada: Halifax, Montreal, Toronto, Calgary, Vancouver, Whitehorse. Minimální délka pronájmu 7 dní. Výpůjčka a vrácení camperu není možná v neděli. Camper je možno pronajmout až druhý den po příletu do USA/Kanady. Spoluúčast 500 USD/CAD. Ceny nájmu jsou zpracovávány vždy na vyžádání dle konkrétní objednávky. *Cena vždy závisí na nabídce a poptávce v konkrétní lokalitě a termínu. Platí, že při včasné objednávce je cena nižší. 142 www.ameriCatours.Cz U. S. A. – kAnAdA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

pronájem moToCyklŮ V u.s.a. LOKALITY A SEZONY (ostatní lokality na vyžádání) VYSOKÁ SEZONA – CELÝ ROK ZAVŘENO 1.11-31.3. vysoká sez. nízká sez. Albuquerque, NM 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Atlanta, GA JEN VS JEN VS Billings, MT 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Boston, MA 1.4.-31.10. ZAVŘENO Chicago, IL 1.4.-31.10. ZAVŘENO Cleveland, OH 1.4.-31.10. ZAVŘENO Dallas, TX 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Denver, CO 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Flagstaff, 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Fresno, CA 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Honolulu, HI JEN VS JEN VS Houston, TX 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Jackson, WY 1.4.-31.10. ZAVŘENO Las Vegas, NV 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Los Angeles, CA 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Maui, HI JEN VS JEN VS Memphis, TN 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Milwaukee, WI 1.4.-31.10. ZAVŘENO Minneapolis, MN 1.4.-31.10. ZAVŘENO Myrtle Beach, SC 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Nashville, TN 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. New Orleans, LA JEN VS JEN VS Newark, NJ 1.4.-31.10. ZAVŘENO Palm Springs, 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Phoenix, AZ JEN VS JEN VS Queens, NY 1.4.-31.10. ZAVŘENO Reno, NV 1.4.-31.10. ZAVŘENO Salt Lake, UT 1.4.-31.10. ZAVŘENO San Diego, CA JEN VS JEN VS San Francisco, CA 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. San Jose, CA 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Santa Monica, CA 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Seattle, WA 1.4.-31.10. ZAVŘENO Sedona, AZ JEN VS JEN VS Springfield, MO 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Washington, DC 1.4.-31.10. 11.1.-31.3. Daytona, FL 16.8.-31.5. 1.6.-15.8. Ft. Lauderdale, FL 16.8.-31.5. 1.6.-15.8. Kissimmee, FL 16.8.-31.5. 1.6.-15.8. Miami, FL 16.8.-31.5. 1.6.-15.8. Orlando, FL 16.8.-31.5. 1.6.-15.8. Cena zahrnuje: nájem motocyklu a základní pojištění, transfer z/do hotelu, sedlovou brašnu, 2 přilby, neomezené míle Cena nezahrnuje: místní, státní a prodejní taxy, benzín. Rozšířené pojištění E-VIP ZERO (Theft & Damage Waiver): 36,- USD/den nájmu spoluúčast 1000 USD Bezpečnostní depozit 100 USD Navigace 15 USD/den nájmu Harley davidson electra glide vysoká sezóna: 148 USd/den nízká sezóna: 98 USd/den Harley davidson road king vysoká sezóna: 148 USd/den nízká sezóna: 98 USd/den Harley davidson Heritage Softail vysoká sezóna: 148 USd/den nízká sezóna: 98 USd/den Harley davidson Street glide vysoká sezóna: 148 USd/den nízká sezóna: 98 USd/den Harley davidson low rider vysoká sezóna: 148 USd/den nízká sezóna: 98 USd/den Honda St1300 vysoká sezóna: 148 USd/den nízká sezóna: 98 USd/den Harley davidson Sportster vysoká sezóna: 105 USd/den nízká sezóna: 79 USd/den bmW k1200lt vysoká sezóna: 166 USd/den nízká sezóna: 116 USd/den triumph thunderbird vysoká sezóna: 148 USd/den nízká sezóna: 98 USd/den 143ameriCa tours 2013 U. S. A. – mexiko

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

STřEDNí A JIžNí AMERIKA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

inFormaCe o mexiku ti se těší letnímu, téměř tropickému poča- sí s teplotami v rozmezí od 22°C do 32°C prakticky celý rok, jen v období od června do listopadu tu více prší. Napětí v síti je 120 V o kmitočtu 60 Hz, zásuvky jsou uzpůsobeny pro zástrč- ky se dvěma plochými konektory. Pro ev- ropské přístroje budete potřebovat vhod- ný adaptér. Mexiko je největší španělsky mluvící země na světě. Kromě toho mexičtí indiá- ni hovoří 58 domorodými jazyky a dialekty a k tomu používají španělštinu jako obec- ně dorozumívací jazyk. V hotelích a pod- nicích orientovaných na turisty se domlu- víte anglicky. Cestovní agentury a turistic- ké kanceláře mohou zprostředkovat ang- licky mluvící průvodce. V hlavním městě a dalších větších městech otvírají obchody a úřady v 9 ráno a zůstávají otevřeny do 18 hodin nebo i déle. Ve většině rekreačních za- řízeních a ve vnitrozemí jsou obchody a úřady od dvou do čtyř odpoledne za- vřené, a pak zůstávají otevřeny do 19 nebo 20 hodin. V Mexiku nejsou výdělky vysoké, a tak většina zaměstnanců ve službách musí spoléhat na spropitné. To platí zejména pro nosiče a číšníky. Nosiči dostávají od 5 do 10 pesos za zavazadlo, číšníci 10 až 20% z ceny účtu, podle spokojenosti zá- kazníka. Mexiko City – hlavní město a jedno z největších měst na světě. Díky své více než dvoutisícileté historii se město sta- lo kulturním a komerčním centrem dáv- né civilizace. Většina hlavních turistic- kých atrakcí se nachází na pětikilometro- vém úseku mezi parkem Bosque de Cha- pultepec a hlavním náměstím, zvaným Zócalo. Teotihuacan – město založené před dvěma tisíci lety neznámým národem, leží severně od Mexico City a jeho pyramidy budí i po mnoha staletích respekt a úctu. Chichen Itza – je největší a nejzachova- lejší mayské město. Nejslavnější budovou je chrám hadího boha Kukulcána, který Španělé pojmenovali El Castileo. Tato de- vítistupňová pyramida dokládá, jak doko- nale ovládali Mayové kalendář. Cancún – pro většinu návštěvníků Me- xika je hlavním turistickým centrem. Akva- marínová voda, bílý písek, luxusní hotely a bohatý noční život jsou neodolatelným magnetem pro více jak 2 miliony návštěv- níků ročně. Hlavní město: Mexico Obyvatelstvo: 112 322 757 Rozloha: 1 964 375km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: GMT -6 až -8 Měna: 1 nové peso Vízum: není potřeba Mexiko je největším státem Střední Ameriky. Jeho území lemuje pobřeží, zčás- ti také díky dvěma velkým známým poloo- strovům Baja California a Yucatan. Na zá- padě jeho břehy omývá Tichý oceán, na východě pak v Mexickém a Campéchském zálivu vody Karibského moře. Na severu Mexiko sousedí s USA, na jihu s Guatema- lou a Belize. Krajina je extrémně hornatá se dvěma dlouhými pohořími jménem Si- erra Madre. Historie Mexika sahá až do prvního ti- síciletí před naším letopočtem. První vý- znamnější civilizace byli Olmékové, kte- ří výrazně ovlivnili i mladší civilizace. Po nich následovala další významná civiliza- ce – Mayové. Ti dosáhli pozoruhodných úspěchů: astronomové upravili kalendář do neuvěřitelně přesné podoby, matema- tikové začali používat „nulu“ a písaři vy- vinuli epigrafický styl písma. Zároveň pa- třili mezi zakladatele několika městských států v nížinách jihovýchodního Mexika. Po nich následují Toltékové a Aztékové. V roce 1519 připlouvají k břehům Mexi- ka Španělé a o dva roky později Hernán Cortes dobývá toto území pro španělskou korunu. Její nadvláda trvá 300 let. Písem- nosti a knihy byly spalovány, zlaté orna- menty přetaveny na ingoty a odesílány do Madridu. Mexiko je ohromná země s různými kli- matickými podmínkami. Pobřežní oblas- 145ameriCa tours 2013 mexiko

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

ARGENTINA Hlavní město: Buenos aires obyvatelstvo: 40 091 359 rozloha: 2 780 400km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: Gmt -3 měna: argentinské peso Vízum: není potřeba Argentina se nachází na jižní polokouli, v jižní části amerického kon- tinentu. Její rozsáhlé území je ohraničeno na východě vodami Atlantského oceánu. Základní charakteristikou je zde obrovský rozdíl mezi nepřehled- nými pláněmi na východě a impozantními pohořími And na západě, které tvoří přirozenou hranici se sousední Chile. Argentina byla objevena Španělem Juanem Diazem de Solis v roce 1516 a za další tři století španělské vlády zde bylo téměř vyhubeno pů- vodní obyvatelstvo. Roku 1816 byla vyhlášena nezávislost. V poválečném období dochá- zelo k častému střídání civilních i vojenských vlád, výjimkou bylo období vlády J. D. Perona 1946-1955. Stejně jako krajina je i počasí v Argentině velmi rozmanité – tropic- ké a subtropické na severu až po subarktické na jihu. V Argentině si každý návštěvník přijde na své. Buenos Aires – v době své slávy nejkrásnější město Jižní Ameriky se slavným prezidentským pa- lácem Casa Rosada, proslaveným muzikálem o manželce argentinské- ho prezidenta Peróna Evitě, ale i světově známým tangem, které se zde tančí téměř všude. Argentina si získá návštěvníky i svou úchvatnou přírodou. Sedmitisícové vrcholky And se pyšně tyčí nad proslavenou suchou pam- pou. Mohutné ledovce poblíž El Calafate zaujmou jistě každého svou majestátností stejně jako nádherné vodopády Iguacu u hranic s Brazílií. ARUBA Hlavní město: oranjestad obyvatelstvo: 103 000 rozloha: 193km2 Jazyk: holandština Časové pásmo: Gmt -4 měna: arubský florin Vízum: není potřeba Aruba je jeden z nejpopulárnějších karibských ostrovů. Od prvního okamžiku na ostrově máte pocit bezpečí a přátelské atmosféry. Ve zdej- ším klimatu se výborně daří bujné tropické vegetaci. Pobřeží ostrova je lemováno jedinečnými plážemi z bílého jemného písku. Na Arubě tvr- dí, že je zde stále léto. Rozdíl mezi denními a nočními teplotami je pou- ze 3 stupně Celsia. První Evropan, který zde přistál, byl Španěl Alonso de Ojeda v roce 1499. Během následujících let se několikrát měnila nadvláda nad ostro- vem, střídali se Holanďané a Španělé. Nyní patří Aruba k Nizozemskému království. K největším atrakcím Aruby patří beze sporu nádherné pláže. Za zhlédnutí jistě stojí i pevnost Zoutman, starý protestantský kostel a vápen- ka v Oranjestadu nebo numizmatické muzeum v hlavním městě, kde na- jdete více než 30.000 mincí vylovených z vraků lodí celého světa. Ostrov Aruba je rájem potápěčů a milovníků pohodové dovole- né na krásných klidných plážích. Pobyt zde můžeme doporučit i rodi- nám s malými dětmi. BAHAMY Hlavní město: Nassau obyvatelstvo: 310 000 rozloha: 13 939km2 Jazyk: angličtina Časové pásmo: Gmt -5 měna: bahamský dolar Vízum: viz informace o zemích ameriky Společenství Bahamy čítá přibližně 700 ostrovů v Atlantickém oceánu, leží cca 90km od pobřeží Floridy a nabízí nádherné pláže s bílým pískem a křišťálově modrou vodou. Cable Beach a Paradise Islands, dvě nádherné turistické destinace, jsou proslavené vodními sporty, golfem, tenisem a ka- síny. Hlavní město Baham – Nassau má stále svůj koloniální šarm a nabí- zí i neobyčejné možnosti k nákupům. Bahamy byly, předtím než je v roce 1492 objevil Kryštof Kolumbus, osídleny Arawaky. Během americké války o nezávislost a později občanské války přišli na ostrovy loajalisté se svými otroky. S jejich potomky se zde setkáváme dodnes. Bahamy mají asi 310 000 obyvatel, z toho asi 190 000 jich žije v Nassau a okolí. Na Bahamách vládne tropické a subtropické podnebí. Teplý Golfský proud omývá západní pobřeží a od rovníku neustále vane mírný jihový- chodní vítr. Z tohoto důvodu teploty ani v zimě neklesnou pod 15°C a v létě jsou zřídka kdy vyšší než 32°C. Teplota vody v křišťálově čistém moři se pohybuje mezi 23-27°C. BARBADOS Hlavní město: Bridgetown obyvatelstvo: 286 000 rozloha: 431km2 Jazyk: angličtina Časové pásmo: Gmt -4 měna: barbadoský dolar Vízum: do 28 dnů není potřeba Barbados je dost často nazýván perlou v Karibském moři. Nejvýchodnější ostrov na východní hranici Karibiku je součástí Malých Antil. Většinu ostorova tvoří nížiny a nejvyšší bod na ostrově je vrchol Mount Hillaby (cca 340m. n. m). Klima ostrova je tropické, pasáty udržu- jí relativně mírné teploty nad ostrovem. Období děšťů spadá do období června až listopadu, zbytek roku je období sucha. Ostrov byl objeven Portugalci v roce 1536 a své jméno dostal zřej- mě podle dlouhých lián fíkovníků, které vypadají jako vousy. Roku 1625 se stal britskou kolonií, nyní je nezávislým členem Britského společenství. Na Barbadosu jsou ideální podmínky k plavání a šnorchlování. Západní pobřeží ostrova je obklopeno korálovými útesy a má výborné podmínky pro potávění. Pěší turisté se mohou při túrách a toulkách ost- rovem seznámit nejen s přírodou, ale i s historií. Najdete zde i dostatek cyklostezek nebo možností vyjížděk na koni. ZanávštěvujistěstojíhlavníměstoBridgetown,městonajihozápaděos- trova,kdenajdetesměsicimoderníikoloniálníarchitektury.Určitěsinenechte ujít návštěvu některé staré plantáže, botanické zahrady nebo místní národní park,stejnějakotovárnunazpracovánícukrovétřtinyneborumovédestilerie. BOLíVIE Hlavní město: sucre obyvatelstvo: 8 858 000 rozloha: 1 098 581km2 Jazyk: španělština, angličtina Časové pásmo: Gmt -4 měna: boliviano Vízum: není potřeba Bolívie je jednou ze dvou jihoamerických vnitrozemských států ve střední části And. Přes 600km široké Andy se skládají ze Západních a Východních Kordiller, které jsou odděleny náhorní plošinou Altiplano, ležící v průměrné výšce 4000 metrů nad mořem. Na západě při hranicích s Peru najdeme nejvýše položené jezero světa Titikaka. Nížina na východě má vlhké tropické podnebí, které se dost liší od mírného, suššího a chladnějšího podnebí náhorní plošiny Altiplana. Území dnešní Bolívie bylo ve 30. letech 16. století dobyto Španěly. V srpnu 1825 dosáhl bolívijský lid politické samostatnosti a vyhlásil repub- liku. Oficiálním hlavním městem je Sucre, ale obchodním a politickým cen- trem je La Paz, protože je na přístupnějším místě. La Paz je v údolí řeky náhorní plošiny Altiplano ve výšce 3.658m nejvýše položeným hlavním městem na světě. Druhým největším bolívijským městem je Santa Cruz, které je zároveň oblastním zemědělským centrem. Vysokohorská republika láká své návštěvníky především svou přírodou – Andami, jejichž vrcholky dosahují výšky až 6.000 metrů, jezero Titikaka, Amazonský prales a neobvyklou faunou – nalezneme zde velmi rozšíře- né medvědy, jaguáry, lamy, alpaky, tapíry, želvy, krokodýly a vládce nad Andami–kondory.ZanávštěvujistěstojíLaPazstypickoukoloniálnítřídou, Sun Island – místo vzniku legendární říše Inků, Sucre s pozůstatky úchvatné koloniální architektury či Santa Cruz s nejstarší jezuitskou misií San Javier. BRAZíLIE Hlavní město: Brasilia obyvatelstvo: 191 909 000 rozloha: 8 511 965km2 Jazyk: portugalština Časové pásmo: Gmt -2 až Gmt -5 měna: 1 real Vízum: vízum není potřeba Brazílie je rozhodně perla Jižní Ameriky. Svou rozlohou patří k nej- větším státům světa. Před objevením Brazílie Portugalci v roce 1500 bylo území osídleno indiánskými kmeny. Z této doby se rovněž datuje název země – Brazílie – jméno vzniklo podle vzácného dřeva pro svou narůžo- vělou barvu připomínajícího rezavé uhlí – pau-brasil. Do historie země se významně zapsal i J. Kubitschek – původem Čech. V šedesátých letech minulého století byl prezidentem Brazílie a významně se zasadil o přesunutí hlavního města z Rio de Janeira do Brasilie, ide- álního středu celé země. Na většině území Brazílie převládá tropické teplé a vlhké podne- bí se sezónními srážkami. Na jihu území je podnebí subtropické, nejvyš- ší průměrné teploty s minimálními výkyvy během roku se vyskytují v po- vodí Amazonky. Obdobné klimatické podmínky jsou rovněž na východním pobřeží. Brazilská zima trvá od června do srpna. Každoročníudálostíčíslo1vBrazíliijekarnevalvRiodeJaneiru,pohybli- výsvátektanceahudby,konajícísevždy46dnípředVelikonocemi.Vtutodobu je několik dní pracovní volno a Brazilci se věnují pouze karnevalovému dění. PokudBrazíliinavštívíte,rozhodněnevynechejtenávštěvuRiodeJaneira. Totoměstopůsobilomagickýmdojmemužnaprvníkolonistyanepřestalopři- tahovat návštěvníky do dneška. Rio připomíná svou romantickou atmosférou Paříž, svou živostí Řím a celonočním životem Madrid. Město je rovněž úžas- né svou polohou mezi nádherným zálivem s rozmanitými ostrůvky a vysokým hřebenem,naněmžjižzačínáprales.SvětověznámévrcholyCukrováhomole a Corcovado či proslulá pláž Copacabana uchvátí srdce každého návštěvníka. Za návštěvu jistě stojí i další krásy Brazílie – nádherné vodopády Iguacu, Amazonský prales, Sao Paulo a mnoho dalších míst. DOMINIKáNSKá REPUBLIKA Hlavní město: santo Domingo obyvatelstvo: 9 380 000 rozloha: 48 730km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: Gmt -4 měna: dominikánské peso Vízum: pro pobyt kratší než 90 dní není potřeba vízum Ostrov Hispaniola, který je součástí Velkých Antil, je rozdělen na dvě části, větší z nich obývá Dominikánská republika. Na ostrově, kromě pláží, naleznete i 3 horské hřebeny, z nichž Cordillera Centra je nejvyšším pohořím Karibiku. Typickým rysem zdejší krajiny jsou vysoké palmy, které naleznete pouze v karibské oblasti a ko- kosové palmy podél pobřeží. Bílé písečné pláže Karibiku, bujná tropická vegetace a rozmanitá tu- ristická letoviska nabízí klientům možnost příjemně strávit svou dovole- nou v Dominikánské republice. Ostrov byl objeven v roce 1492 Kryštofem Kolumbem a jeho památ- ka je zde dodnes připomínána. Hlavní město Santo Domingo je nazývá- no prvním evropským městem v Americe a kromě jiného zde nalezneme i nejstarší americkou katedrálu. ECUADOR Hlavní město: Quito obyvatelstvo: 13 783 000 rozloha: 256 370km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: Gmt -5 měna: sucre Vízum: není potřeba Ecuador je jednou z nejmenších zemí Jižní Ameriky. Je to rozvojo- vá země ležící na rovníku, odkud pochází i její název. Turista zde nalez- ne jak přímořskou krajinu, tak andské pohoří. Na území Ecuadoru se tyčí nejvyšší činná sopka světa Cotopaxi – 5.897 metrů. Podnebí je zde velmi závislé na nadmořské výšce. V nížinách je tro- pické, v horách chladnější a sušší. V 15. století se do Ecuadoru rozšířila z Peru Incká říše. Po dobytí Incké říše v Peru roku 1532 začalo dobývání Ecuadoru Španěly. Roku 1830 byla vyhlášena nezávislost. Ecuador je navštěvován hlavně pro svou unikátní přírodu. Nejslavnější jsou sopky Chimborazo a Cotopaxi. V Amazonském pralese v povodí řeky Napo žijí například mravenečník, vačice a neuvěřitelné množství papoušků, hadůakrokodýlů.Knejnavštěvovanějšímpřírodnímrezervacímpatříbiolo- gickárezervaceMaquipucuna,kdevdeštnémpralesežijíopice,lamyaleno- chodi.NadšestitisícovýmivrcholkyAndsemajestátněvznáší kondor andský. Hlavní pamětihodnosti nalezneme z doby Incké říše – slavné rui- ny Ingapirca, kde se nachází obřadní chrám z doby Inků. Koloniální pa- mátky pak spatříme především v hlavním městě Quitu – katedrály, vlád- ní palác i koloniální kostely. GUADELOUPE Hlavní město: Basse terre obyvatelstvo: 417 000 rozloha: 1 780km2 Jazyk: francouzština Časové pásmo: Gmt -4 měna: euro Vízum: Pro pobyt kratší než 90 dní není potřeba vízum Vulkanický ostrov, který má tvar motýla, má dvě části. Severní kří- dlo „Grand Terre“ je mnohem plošší a podnebí je zde sušší. Nalezneme zde hlavně plantáže na pěstování cukru. Jižní křídlo „Basse Terre“ je hor- natější a nachází se zde i aktivní vulkán „La Soufriere“. Ostrov je pokryt banánovými plantážemi. Guadeloupe byl zpočátku obydlen indiány, kteří ho nazývali Ostrov krásných vod. Při své druhé výpravě ho objevil Kryštof Kolumbus (v roce 1493) a později připadl Francii. Obě části ostrova jsou velice rozmanité. Na Grand Terre vychutnáte klasické karibské pláže s bílým pískem, na druhém Basse Terre naleznete zelený snový tropický les a horské stráně. inFormaCe o ZemíCh sTřední a jižní ameriky a kariBiku všeobecné informAce 146 www.ameriCatours.Cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

CHILE Hlavní město: santiago de Chile obyvatelstvo: 17 248 450 rozloha: 756 626km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: Gmt -4 měna: nové chilské peso Vízum: není potřeba Chile je významná jihoamerická země, jejíž 4.300km dlouhé území sahá od horských pustin na severu až po deštivé území na jihu kontinen- tu. Podélně lze území rozdělit na tři části – pobřežní horské pásmo, kte- ré bylo v jižní části zatopeno vodou a tím vznikla řada ostrovů, druhou částí je podélné údolí táhnoucí se od hranic s Peru k Puerto Monttu a tře- tí je horský masiv And. Andy zabírají téměř polovinu rozlohy země a do- sahují výšky až 6.800 metrů. Podnebí Chile je stejně rozmanité jako reliéf krajiny. Andské poho- ří má v nejvyšších polohách velmi studené zimy a velké množství sněhu. V západní části Chile jsou tři různá klimatická pásma – pouštní na seve- ru, uprostřed středozemní typ a na jihu vlhké podnebí. Území Chile, které objevil v r. 1520 F. Magalhaes, bylo osídleno in- diánskými kmeny. Na počátku 16. století vtrhli do země Španělé a po- robenou zemi změnili na svou kolonii. V roce 1818 se stala Chile suve- rénním státem. Většina Chilanů žije ve střední části země. V Santiagu žije jedna třeti- na veškerého obyvatelstva. Je tak největší průmyslové a politické centrum země. Návštěvník Chile zde může především obdivovat rozmanitou příro- du – nehostinnou poušť Atacama, jezerní oblast v povodí řeky Bio Bio s vy- haslými sopkami, vodopády, zasněžené vrcholky And či ledovce a Ohňovou zemi. Za zhlédnutí jistě stojí i historické město Santiago s koloniálním cen- trem, předkolumbovským muzeem a stavbami z doby španělské nadvlády. KOSTARIKA Hlavní město: san José obyvatelstvo: 4 509 392 rozloha: 51 100km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: Gmt -7 měna: kostarický colón Vízum: není potřeba Kostarika je malá hornatá republika zaujímající úzký pruh území mezi Tichým a Atlantským oceánem ve Střední Americe. Mohutné pásmo Talamanca vyniká řadou vrcholů nad 3.000 metrů. Mezihorské plošiny mají o něco chladnější tropické podnebí, ale jsou nejvíce osídleny. Kostarika byla objevena Kryštofem Kolumbem v roce 1502. Do do- bytí Španěly v roce 1509 ji obývaly různé indiánské kmeny, které byly té- měř zcela vyhubeny. V roce 1821 se Kostarika stala samostatným státem. Největším lákadlem pro turisty je zde především malebná příroda. Najdeme zde více než osm set druhů ptáků, tropický prales s nespočetným množstvím druhů stromů, keřů a dřevin. Ze zvířat jsou nejznámější želvy, jaguáři, papoušci, tukani a opice. Kostarika je známá především velkým množstvím národních parků na svém území. Jedním z nejznámějším je národní park Arenal Vulcano s do- sud činným vulkánem, který je zde možné bezpečně pozorovat. V hlavním městě San José je možná návštěva některého z muzeí z předkolumbovské doby nebo Národního divadla z konce devatenáctého století. JAMAJKA Hlavní město: Kingston obyvatelstvo: 2 758 000 rozloha: 10 991km2 Jazyk: angličtina Časové pásmo: Gmt -5 měna: jamajský dolar Vízum: lze získat při vstupu do země Jamajkajetřetínejvětšíkaribskýostrov.Rozkládásenacca11.424km2 , je 235km dlouhý a široký od 35 do 82km. Na ostrově najdete bezpočet plá- ží, 120 řek a říček a několik minerálních pramenů. Země je velmi horna- tá a její největší vrchol Blue Montain Peak se tyčí do výše 2.256 metrů. Vyžití si zde najdou nejen příznivci bílých pláží, ale i golfisté a příz- nivci vodních sportů. Jamajka je rovněž známá jako domov reagge stylu, jeho hlavní představitel Bob Marley získal světovou proslulost. Jednou z vyhledávaných atrakcí Jamajky jsou i vodopády Dunn’s River Waterfalls, známé i z populárních „bondovek“. K nejvyhledáva- nějším letoviskům patří oblasti Ocho Rios, Montego Bay nebo Negril. MARTINIQUE Hlavní město: Fort de France obyvatelstvo: 431 800 rozloha: 1 100km2 Jazyk: francouzština Časové pásmo: Gmt -4 měna: euro Vízum: není potřeba Martinique je země, která Vás bude inspirovat ke snění. Často je na- zýván květem Karibiku. Naleznete ho mezi karibskými ostrovy Dominika a Guadeloupe. Tento ostrov byl objeven Kryštofem Kolumbem v roce 1502 na jeho čtvrté cestě do Nového Světa. V té době byl ostrov obydlen karib- skými indiány, kteří předtím vyvraždili původní kmen Arawaků. Kromě dvou krátkých period pod britskou nadvládou byl ostrov součástí Francie. V současné době má Martinique 392.000 obyvatel, z nichž 100.000 žije v hlavním městě Fort de France. Na tomto ostrově si příjdou na své příznivci plavání a odpočinku na pláži, vodních sportů i potápění. Můžete se zde projíždět s koněm na plá- ži nebo podniknout pěší túru do hor či na horském kole. Najdete zde ně- kolik možností golfu nebo tenisu. Odborníci tvrdí, že rum pocházející z ostrova Martinique je nejlepší na světě. Zároveň je Martinique nazýván výlohou Paříže v srdci Karibiku. To vše nabízí Martinique, klenot v karibské koruně. NIKARAGUA Hlavní město: managua obyvatelstvo: 5 680 000 rozloha: 129 494km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: Gmt -6 měna: cordoba Vízum: není potřeba Nikaragua se nachází ve Střední Americe, její pobřeží je omývá- no Karibským mořem na jedné straně a Tichým oceánem na straně dru- hé. Každého návštěvníka uchvátí její přírodní skvosty – nekonečné oceá- ny, nápadné vulkány, ohromná jezera, magické laguny, neuvěřitelné řeky, nesčetné množství druhů rostlin a zvířat. Nalezneme zde ale i koloniální města, archeologické poklady, divy přírody, živou hudbu a neobyčejně za- jímavou a chutnou místní kuchyni. Turisté mohou využít pro svou rekreaci některou z pláží na 305km dlouhém Pacifickém pobřeží. Slunečních dní v roce je zde téměř 300. Na plážích se můžete kromě plavání i potápět, surfovat či pozorovat příro- du. Některé želvy využívají zdejší příznivé klimatické prostředí ke každo- ročnímu kladení vajec. Jednou ze zajímavostí Nikaragui je Lago de Nicaragua. Nikaragujci ho často nazývají „sladké moře“ a je největším jezerem Střední Ameriky. Přestože leží pouhých 19km od pobřeží Tichého oceánu, jeho vody jsou splavnou řekou Río San Juan odváděny do Karibského moře. PANAMA Hlavní město: Panama obyvatelstvo: 3 405 813 rozloha: 78.200km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: Gmt -5 měna: balboa Vízum: není potřeba Panama, přímořský stát ve Střední Americe, byla objevena roku 1501 španělským mořeplavcem Rodrigem Galvanem de Bastidem a o několik let později se stala španělskou kolonií. V následujícím období byla postupně pod nadvládou Peru a Kolumbie. Polovinu plochy tvoří nížiny, nejvyšším pohořím je na západě po- hoří Sierra de Veraguas, kde nalezneme i nejvyšší horu – činnou sop- ku Vulkán Barú. Panama je převážně zemědělský stát. Z hospodářství je významný jen Panamský průplav, který je jednou z nejdůležitějších vodních cest na světě. V celé Panamě naleznete vlídné přivítání a přátelskou pohostin- nost. Panama je po setmění jasná a veselá, pulzující bouřícím rytmem. Můžete vyzkoušet národní kuchyni – např. čtvercové tamales v baná- nové slupce, horké křupavé empanadas nebo panamskou populární po- choutku z ryby ceviche. Kosmopolitní město Panama City nabízí návštěvníkům velké množ- ství koloniálních staveb, muzeí i parků. V jeho těsné blízkosti můžete ob- divovat neuvěřitelné množství divoké zvěře. Díky tomuto faktu patří Panama k jednomu z nejpřitažlivějších cílů ekoturistiky v Americe a na světě. Nádherné pláže můžete využít k skvost- nému potápění. PERU Hlavní město: Lima obyvatelstvo: 27 926 000 rozloha: 1 285 216km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: Gmt -5 měna: nový sol Vízum: není potřeba Peru je třetí největší země Jižní Ameriky. Nachází se na jejím západ- ním pobřeží od Tichého oceánu až po majestátní Andy. Historie Peru sahá několik tisíc let před náš letopočet. Největšího rozkvětu však pravděpodobně dosáhla v období 10.-16. století, kdy se na jeho uzemí rozkládala mocná říše Inků. Incká říše byla jednou z nejvy- spělejších kultur předkolumbovské doby. Inkové měli perfektní organizaci práce a díky ní si dokázali podrobit řadu kultur a vytvořit obrovskou říši. Koncem 16. století je Peru dobyta a připojena ke Španělsku. Nezávislost byla vyhlášena až v roce 1821. Osvoboditelé byli argentinský generál José San Martín a Simon Bolívar. Podnebí je zde velice závislé na poloze, je zde mírné pouštní, v Andách chladnější a v Amazonii tropické s letními dešti. Peru patří mezi turisticky nejatraktivnější země na světě. Hlavní měs- to Lima je nazýváno městem králů, najdete zde katedrálu a klášter San Francisco, ale i muzeum antropologie a archeologie s fascinujícími kolek- cemi kultur Chavin, Nazca, Mochica a Chimu. Důkazy o neobyčejnosti inc- ké kultury nalezneme především v krásném městě Cuzco či v téměř po- svátném městě Machu Picchu. ZanávštěvujistěstojínejvýšepoloženéjezeronasvětěTitikaka,přeletnad zvláštními obrazci na planině Nazca či malebné koloniální městečko Trujillo. VENEZUELA Hlavní město: Caracas obyvatelstvo: 26 415 000 rozloha: 916 445km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: Gmt -4 měna: bolívar Vízum: není potřeba Venezuela je nejsevernější zemí Jižní Ameriky. Její rozsáhlé území sahá od pobřeží Karibského moře, kde jí patří i několik menších ostro- vů, až hluboko do vnitrozemí téměř k rovníku. Andy pronikají jen na se- ver a západ země. Na jih od nich jsou rozsáhlé planiny Orinocké nížiny a Guyanská vysočina. Objevitelé nazvali zemi podle charakteru krajiny Malými Benátkami – Venezuela. Země má různé klimatické podmínky v závislosti na nadmořské výš- ce. Nížiny mají podnebí horké a vlhké, zatímco Orinocká nížina má hor- ká a vlhká léta, ale suché zimy. Venezuela byla objevena Kryštofem Kolumbem v r.1498. O rok později byla obsazena španělskými kolonizátory. Nezávislost si vydobyla v r.1821. Největší lákadlem pro návštěvníka Venezuely je rozhodně její pří- roda. V národních parcích lze pozorovat více než dvanáct set druhů ptá- ků – pelikány, tukany a mnoho rozličných druhů papoušků. Ze zvířat je možné setkat se zde s jaguáry, oceloty, koalami a všude přítomnými opi- cemi. Ve venezuelských pralesech žije také největší světový had – ana- konda. Úchvatnými se budou zdát všem návštěvníkům rozhodně i nejvyš- ší vodopád na světě Angel Fall a ojedinělé skalní formace – tepuie, vy- soké až 1300 metrů. Z měst je jistě nejvýznamnější návštěva hlavního města Caracasu s jeho koloniálním centrem, katedrálou či Pantheonem. Nejznámějším rodákem Venezuely je pravděpodobně Simon Bolívar, a proto po celé Venezuele najdete jeho pomníky a muzea. ST. LUCIA Hlavní město: Castries obyvatelstvo: 164 000 rozloha: 620km2 Jazyk: angličtina Časové pásmo: Gmt -4 měna: východokaribský dolar Vízum: viz informace o zemích ameriky Svatá Lucie – krásný zelený ostrov sopečného původu. Divoká džun- gle se zde prolíná se zvlněnou zemědělskou krajinou, oslnivými pláže- mi či sopečnými kužely. Původním obyvatelstvem byli Arawakové, kteří byli postupně vytlače- ni Kariby. Přestože Svatou Lucii objevil Kryštof Kolumbus již v roce 1498, první evropští osadníci přišli až v 17. století. Od té doby se zde však něko- likrát vystřídala vláda Francouzů i Britů. K největším pozoruhodnostem na ostrově patří rozhodně zdejší fau- na i flóra, stejně jako nádherné pláže vhodné k mnoha vodním sportům. ST. MAARTEN Hlavní město: Philipsburg obyvatelstvo: 43 000 rozloha: 44km2 Jazyk: holandština Časové pásmo: Gmt -5 měna: 1 florín (měna Nizozemských antil) Vízum: není potřeba ST. MARTIN Hlavní město: marigot obyvatelstvo: 27 000 rozloha: 54km2 Jazyk: francouzština Časové pásmo: Gmt -5 měna: 1 euro Vízum: není potřeba Oblíbený karibský ostrůvek rozdělený na dvě části – holandskou a francouzskou. Jde o celosvětový unikát, že na tak malém ostrůvku na- jdete 2 národnosti s tolika rozdílnostmi. Ostrov pokrývá tropická vegetace a průměrné denní teploty se pohy- bují okolo 26 – 32 stupňů Celsia. Nádherné pláže, zrcadlově čistá voda a zátoky s vlnami jsou ideální pro jakékoliv sportovní využití. Francouzská část je zcela typickým francouzským územím s měnou, jazykem, módou i žabími stehýnky v restauracích. Restaurací najdete v této části ostrova více než 350. Hlavní město Marigot je příjemné, klidné měs- tečko plné malých restaurací a obchůdků. Holandská část ostrova je menší, ale rušnější. Před Holanďany a Francouzi vlastnili ostrov i Britové a Španělé. V této části ostrova na- jdeme několik zřícenin koloniálních pevností a jedna z nich Great Bay Harbour byla vůbec první vojenskou stavbou, kterou Holanďané v Karibiku postavili. Hlavní město Philipsburg je směsicí historických i nových bu- dov, najdeme zde více než 500 obchůdků vyvedených v pastelových bar- vách – tolik typických pro Holandsko. všeobecné informAce 147ameriCa tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Vám přeje šŤasTnou CesTu galerie BesTsellerŮ PERLY STřEDNí AMERIKY Největší turistická lákadla Panamy, Kostariky a Nikaraguy V naší nabídce sedmou sezónu 6 termínů připraveno pro rok 2013 RIO DE JANEIRO A VODOPáDY IGUACU Kombinace světoznámé metropole a úžasných vodopádů V naší nabídce desátou sezónu 6 termínů připraveno pro rok 2013 METROPOLE A PříRODNí KRáSY ARGENTINY, URUGUAYE A BRAZíLIE Poznejte krásu přírody a atmosféru tří zcela odlišných metropolí V naší nabídce osmou sezónu 4 termíny připraveny pro rok 2013 PERU A BOLíVIE Velký okruh po stopách dávné říše Inků V naší nabídce desátou sezónu 5 termínů připraveno pro rok 2013 VELKý OKRUH LATINSKOU AMERIKOU Největší turistická lákadla Bolívie, Peru, Chile, Uruguaye, Argentiny a Brazílie V naší nabídce osmou sezónu 5 termínů připraveno pro rok 2013 CHILE A ARGENTINA Z pouště Atacama napříč Andami až do jižní Patagonie V naší nabídce devátou sezónu 4 termíny připraveny pro rok 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce pátou sezónu 01. PRAHA – GUATEMALA CITY Odlet z Prahy do Guatemaly. Uvítání na letišti průvodcem America Tours, transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting s průvodcem. 02. GUATEMALA CITY, ANTIGUA Dopoledne prohlídka hlavního města Guatemala City. Bě- hem ní navštívíme největší zajímavosti tohoto města. Pro- hlédneme si historické jádro města, navštívíme katedrálu, Národní Palác a Civic Center. Jistě zbyde čas i na prohlídku obchodního centra a rezidenčních čtvrtí města. Odpoledne nás čeká přejezd do města Antigua – španělského kolo- niálního města s elegantní architekturou 16. a 17. století. Ubytování v podvečerních hodinách. 03. ANTIGUA Den určený k podrobné prohlídce města Antigua a jeho okolí. Navštívíme Main Square, Palace of the Captains Ge- neral a několik kostelů, klášterů a katedrálu. Odpoledne si prohlédneme Ciudad Vieja a San Antonio Aguas Calientes, velmi dobře známé díky své tradici ručně tkaného textilu. 04. JEZERO ATITLAN Dnešní den začneme prohlídkou trhu v městečku Solola. Uvi- dítezdenepřebernémnožstvíovoceazeleniny,stejnětakjako typické látky a místní výrobky. Odpoledne odjezd k jezeru Atitlan,jednomuznejkrásnějšíchjezernasvětě.Jezerosesa- fírově modrou vodou je obklopeno třemi vyhaslými vulkány. 05. ATITLAN Dnes nás čeká výlet lodí po jezeře Atitlan do malebné- ho městečka Santiago Atitlan. Cestou navštívíme i něko- lik dalších typických vesniček. Odpoledne přejíždíme do Chichicastenanga, barevného města nacházejícího se se- verně od vulkanického jezera. 06. CHICHICASTENANGO Návštěva typického místního trhu, největšího a nejznáměj- šího v celé Guatemale. 07. COPÁN Přejezd do známého archeologického města Copán v Hon- durasu. Město pouze 11 kilometů vzdálené od hranic uka- zuje jedny z nejkrásnějších, nejvíce vypracovaných a nej- barevnějších památek mayské civilizace. 08. COPÁN, RIO DULCE Dopoledne prohlídka města. Odpoledne přejezd do národ- ního parku Rio Dulce. Ubytování v hotelu obklopeném šťav- natým deštným pralesem. Rio Dulce („sladká řeka“) vytváří svousvěží,čistouajasnouvodoujedinečnýekosystémvokolí. 09. LIVINGSTON Výlet po řece Rio Dulce do městečka Livingston, bývalého hlavního přístavu na karibském pobřeží. 10. FLORES Přejezd do města Flores. Ubytování poblíž jezera. Z hotelu budemeněkoliknásledujícíchdnípodnikatzajímavévýlety. 11. RUINY EL CEIBAL Výlet k El Ceibal, archeologické památce ležící na kopci nad Rio de la Pasión. Toto mayské město patřilo k nejdů- ležitějším centrům mayské historie. Oblast není ještě zce- la zrekonstruována, přesto zde najdeme plno obdivuhod- ných památek stavebního umění Mayů. 12. YAXHA, TOPOXTE Dnešní výlet nás zavede do Yaxha, ruin u nádherné lagu- ny. Jde o třetí největší mayský komplex v okolí Peten. Na- jdeme zde 2 pyramidy, 9 akropolí, několik náměstí –cel- kově téměř 500 staveb. Dále pokračujeme do Topoxte, pa- mátky podobné mexickému Chichen Itza. 13. XUNANTUNICH Tento den nás zavede do Xunantunich, archeologické pa- mátky v Belize. „Kamenná žena“ patřila k hlavnímu cen- tru mayské říše v době před 1500 lety. Nejdůležitější stav- ba El Castillo nad řekou Mopan v jižní části komplexu je nejvyšší stavba v Belize vůbec. 14. TIKAL, GUATEMALA CITY Dopoledne nás čeká nejrozsáhlejší archeologické naleziště na americkémkontinentu–Tikal,kdeneustálepokračujeodkrý- vánípamátek.OdpoledneodletdoGuatemalaCity,ubytování. 15. GUATEMALA CITY – PRAHA Transfer na letiště a odlet do Prahy. 16. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 16 dnů mayské pamáTky sTřední ameriky guaTemala, honduras, BeliZe Guatemala City •Antigua •jezero Atitlán •Copán •Rio Dulce •Flores •El Ceibal •Yaxha •Xunantunich •Tical termín kód celková cena 01.04.-16.04. AT 138202 89.990 17.05.-01.06. AT 138203 89.990 08.10.-23.10. AT 138203 89.990 23.11.-08.12. AT 138204 93.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky ve výši 10.500 Kč - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - snídaně - stravu uvedenou v itineráři - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 3.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 18.900 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 149ameriCa tours 2013 gUAtemAlA – HondUrAS – belize

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

termín kód celková cena 11.03.-22.03. AT 133301 68.990 29.04.-10.05. AT 133302 67.990 18.06.-29.06. AT 133303 67.990 09.08.-20.08. AT 133304 72.990 14.10.-25.10. AT 133305 67.990 03.12.-14.12. AT 133306 69.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 10 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky ve výši 10.800 Kč - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - snídaně a stravu uvedenou v itineráři - all inclusive program během pobytu v Cancunu - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 3.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 17.600 fakultativní akce: - prodloužení pobytu v Cancunu (cena za osobu a den) 1.900 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. v nabídce jedenáctou sezónu 01. PRAHA – MEXICO CITY Odlet z Prahy do Mexico City. Po uvítání na letišti průvod- cem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orien- tační meeting. 02. MEXICO CITY Dopoledne Vás čeká polodenní prohlídka centra Mexico City zahrnující největší zajímavosti a pamětihodnosti me- tropole – Zocalo, katedrálu, vládní palác, park Chapul- tepec… Prohlídku zakončíme návštěvou Antropologické- ho muzea /vstup není v ceně/. Odpolední hodiny jsou vy- hrazeny samostatnému poznávání centra Mexico City. 03. GUADALUPE, TEOTIHUACAN Dopoledne nejprve navštívíte slavnou baziliku Panny Ma- rie v Guadalupe, a poté Vás čeká výlet do jedinečného Te- otihuacanu. Prohlédnete si ruiny města, zhlédnete ukáz- ku výroby kultovních předmětů z obsidiánu a jistě absol- vujete výstup na některou z městských pyramid. Po ná- vratu do hotelu ještě zbyde čas na samostatnou vycházku podvečerním centrem. 04. VILLAHERMOSA, PALENQUE Ráno transfer na letiště a odlet do Villahermosy. Po příle- tu odjezd do Palenque, ubytování ve večerních hodinách. 12 dnů s možností prodloužení pamáTky mexiCo CiTy a yuCaTánu 150 www.ameriCatours.Cz mexiko

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

05. PALENQUE Po snídani odjezd k prohlídce jedné z nejzajímavějších mayských památek – města Palenque. Monumentálnost pyramid a staveb zasazených do tropického pralesa Vás určitě uchvátí!! V odpoledních hodinách odjezd do Cam- peche, ubytování. 06. UXMAL, MÉRIDA Dnes Vás čeká návštěva další nezapomenutelné památky – chrámového komplexu v Uxmalu a koloniálního města Mérida. Po náročném dnu večer ubytování v Chichen Itzá. 07. CHICHEN ITZÁ, COBÁ Časně ráno navštívíte archeologickou zónu bývalého sídel- ního města mayské říše – Chichen Itzá. Jedinečné zážitky z této památky Vám umocní návštěva dalšího mayského města Cobá. Zde jistě neodoláte možnosti vylézt na nej- vyšší mayskou pyramidu vysoko nad koruny stromů pra- lesa… V podvečer Vás čeká příjezd do Tulumu, osady na březích Karibiku, ubytování. 08. TULUM, CANCUN Ráno navštívíte jednu z nejkrásnějších mayských pamá- tek – ruiny města Tulum rozložené na pahorcích nad blan- kytně modrými vodami Karibiku. Jistě neodoláte koupeli na sněhově bílé pláži před odjezdem do Cancúnu – jedi- nečného turistického letoviska na břehu Karibského moře. Ubytování v hotelu přímo na bělostné pláži. 09. CANCUN /ISLA MUJERES/ Celodenní volno k relaxaci na pláži nebo u hotelového ba- zénu!! Fakultativně Vám nabídneme plavbu na ostrov Isla Mujeres spojenou se šnorchlováním na korálovém reefu /vč. oběda/. 10. CANCUN Celodenní relaxace na pláži u pohádkového moře bude krásnou tečkou za Vaším nezapomenutelným zájezdem. 11. CANCUN – PRAHA Dopoledne volno k relaxaci na pláži nebo u hotelového bazénu. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy, event. prodloužení pobytu v Cancunu. 12. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. Mexico City •chrám Guadeloupe •Teotihuacan •Villahermosa •Palenque •Campeche •Uxmal •Meridá •Chichen Itzá •Cobá •Tulum •Mayská riviéra• Cancún •Isla Mujeres 151ameriCa tours 2013 mexiko

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

termín kód celková cena 18.02.-05.03. AT 138601 75.990 09.04.-24.04. AT 138602 73.990 28.05.-12.06. AT 138603 72.990 18.07.-02.08. AT 138604 77.990 23.09.-08.10. AT 138605 73.990 11.11.-26.11. AT 138606 73.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 10 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky ve výši 10.500 Kč - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - snídaně a stravu uvedenou v itineráři - all inclusive program během pobytu v Cancunu - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 4.400 - příplatek za jednolůžkový pokoj 18.300 fakultativní akce: - prodloužení pobytu v Cancunu (cena za osobu a den) od 1.900 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. v nabídce sedmou sezónu 01. PRAHA – MEXICO CITY Odlet z Prahy do Mexico City. Po uvítání na letišti průvod- cem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orien- tační meeting. 02. MEXICO CITY Dopoledne Vás čeká polodenní prohlídka centra Mexico City zahrnující největší zajímavosti a pamětihodnosti me- tropole – Zocalo, katedrálu, vládní palác, park Chapul- tepec… prohlídku zakončíme návštěvou muzea antropo- logie /vstup není v ceně/. Odpolední hodiny jsou vyhraze- ny samostatnému poznávání centra Mexico City. 03. GUADALUPE, TEOTIHUACAN Dopoledne nejprve navštívíte slavnou baziliku Panny Ma- rie v Guadalupe, a poté Vás čeká výlet do jedinečného Te- otihuacanu. Prohlédnete si ruiny města, zhlédnete ukáz- ku výroby kultovních předmětů z obsidiánu a jistě absol- vujete výstup na některou z městských pyramid. Po ná- vratu do hotelu ještě zbyde čas na samostatnou vycházku podvečerním centrem. 04. TAXCO, ACAPULCO Ráno odjezd do slavného přímořského letoviska Acapul- ca. Cestou prohlídka neméně slavné metropole stříbrotep- ců – města Taxco. Po příjezdu do Acapulca orientační pro- hlídka města a ubytování. 05. ACAPULCO Celodenní volno k samostatným vycházkám v centru města čiodpočinkuarelaxacinaplážinebouhotelovéhobazénu. 06. PUEBLA, CHOLULA ČasněodjezdpřesMexicoCitydoměstaPuebla.Návštěvaslav- népyramidyCholulaaorientačníprohlídkaměsta,ubytování. 07. OAXACA Přejezd do města Oaxaca známého jedinečnou koloniální architekturou. Po ubytování prohlídka města, volný pod- večer k samostatným vycházkám v centru. 08. MONTE ALBAN Návštěva a prohlídka nedalekých ruin slavného města Monte Alban, poté odjezd směr Tuxtla Gutierrez, nocleh v motelu na trase. 16 dnů napříč mexikem od paCiFiku po kariBik Bestseller !! 152 www.ameriCatours.Cz mexiko

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

09. KAŇON SUMIDERO, SAN CRISTOBAL Program dne zahájíme návštěvou kaňonu Sumidero a plavbou skrz tento jedinečný přírodní útvar. Pokračování cestydoměstaSanCristobaldeLasCasasznáméhojedineč- nou starobylou architekturou. Před ubytováním ještě na- vštívíte dvě indiánské vesnice Zinacantan a San Juan Cha- mula, které ač leží nedaleko sebe, neuvěřitelně se odlišují. 10. AQUA AZUL, MISOL-HÁ Celodenní přejezd jedinečnou přírodou horského masívu Sierra Madre. Nejprve navštívíte slavné, blankytně modré katarakty Aqua Azul, poté ještě vodopády Misol-Há v tro- pickémpralese.VpodvečerpříjezddoPalenque,ubytování. 11. PALENQUE Návštěvapatrněnejslavnějšímaysképamátky–ruinměsta Palenque situovaných na úpatí hor s vyhlídkou na nekoneč- né roviny Yucatánu, zarostlé v šťavnatém tropickém prale- se. Po prohlídce následuje přesun do Campeche, ubytování. 12. UXMAL, MÉRIDA Dopoledne prohlídka dalšího ze skvostů mayské kultury – chrámového a pyramidového komplexu Uxmal, poté od- jezd do Méridy, krátká prohlídka koloniálního centra měs- ta, přejezd do Chichen Itzá a ubytování. 13. CHICHEN ITZÁ, TULUM Ráno prohlídka Chichen Itzá – bývalého hlavního města říše Mayů. Po prohlídce pokračování cesty napříč Yucatá- nem k další skvostné památce – zříceninám města Tulum na břehu Karibského moře. Čeká Vás koupel v Karibiku s jedinečnou historickou kulisou v zádech!! Ve večerních hodinách příjezd do Cancunu – cílového města Vašeho zá- jezdu, ubytování v hotelu na sněhobílé pláži. 14. CANCUN /ISLA MUJERES/ Celodennívolnokrelaxacinaplážinebouhotelovéhobazénu. Fakultativně Vám nabídneme plavbu na ostrov Isla Mujeres spojenousešnorchlovánímnakorálovémútesu/vč.oběda/. 15. CANCUN – PRAHA Dle Vašeho cestovního plánu volno k relaxaci na pláži nebo u hotelového bazénu, poté transfer na letiště a od- let do Prahy, eventuelní prodloužení pobytu v Cancunu. 16. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. Mexico City •Guadeloupe •Teotihuacan •Acapulco •Puebla •Oaxaca •Monte Alban •Tuxtla •San Cristobal •Aqua Azul •Palenque •Campeche •Uxmal •Merida •Chichen Itza •Tulum •Cancun 153ameriCa tours 2013 mexiko

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce čtrnáctou sezónu Velký okruh mexikem 20 dnů termín kód celková cena 31.01.-19.02. AT 133101 83.990 22.03.-10.04. AT 133102 82.990 10.05.-29.05. AT 133103 79.990 05.09.-24.09. AT 133104 79.990 24.10.-12.11. AT 133105 79.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 10 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky ve výši 10.500 Kč - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - snídaně a stravu uvedenou v itineráři - all inclusive program během pobytu v Cancunu - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 4.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 23.300 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. PRAHA – MEXICO CITY Odlet z Prahy do Mexico City. Po uvítání na letišti průvod- cem America Tours transfer do hotelu, ubytování. 02. MEXICO CITY, GUADALUPE Okružní prohlídka Mexico City s návštěvami známých pa- mětihodností včetně slavné baziliky svaté Panny Marie v Guadalupe. Odpoledne indiv. volno k samostatnému po- znávání centra metropole. 03. TEOTIHUACAN Časně odjezd do slavného Teotihuacanu. Prohlídka ruin města a zastávka v manufaktuře s ukázkami zpracování obsidiánu. Po návratu volno k návštěvě známého Antro- pologického muzea /vstup není v ceně, ale doporučujeme/. 04. TAXCO, ACAPULCO Odjezd do historického města Taxco známého svými stří- brotepeckými manufakturami a uměleckou rukodělnou výrobou. Po prohlídce města budete pokračovat do slav- ného přímořského letoviska Acapulca. Ubytování v hotelu a okružní prohlídka města do večerních hodin. 05. ACAPULCO Celodenní volno v Acapulcu k relaxaci na pláži nebo k sa- mostatnému poznávání slavného letoviska. 06. OAXACA Náročný celodenní přejezd do jednoho z nejkrásnějších koloniálních měst – Oaxacy. Dle časových možností orien- tační pěší prohlídka večerního centra, ubytování. 07. MONTE ALBAN Dopoledne pěší prohlídka centra města, chrámů a kostelů, poté návštěva nedalekých ruin slavného města Monte Al- ban. Pokračování cesty do města Tuxtla Gutierrez, ubyto- vání v hotelu na cestě ve večerních hodinách. Bestseller !! 154 www.ameriCatours.Cz mexiko

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

08. SAN CRISTOBAL /CANYON SUMIDERO/ ČasněodjezddoTuxtlaGutierrez,krátkázastávka.Pokračo- vání do města San Cristobal de las Casas jedinečného svojí nedotčenou starobylou architekturou. Cestou možnost plav- bynamotorovékánoikaňonemSumidero–nezvyklýmpří- rodním útvarem. Po návštěvě dvou diametrálně odlišných kmenových vesnic Zinacantan a San Juan Chamula příjezd do San Cristobalu, v podvečer prohlídka centra města. 09. AQUA AZUL, MISOL-HÁ Celodenní přejezd do Palenque kouzelnou přírodou pralesa horami Sierra Madre, cestou návštěva kataraktů Aqua Azul s blankytně modrou vodou. Dalším zastavením bude vodo- pádMisol-Hávtropickémpralesea/strochouštěstí/pozoro- vání tukanů a papoušků. Ubytování ve večerních hodinách. 10. PALENQUE Prohlídka výjimečné archeologické památky – ruin mayského města Palenque situovaných v tropickém prale- se,pozorováníopicaptákůvevětvích.Pokračovánícestydo města Campeche. Příjezd v pozdních hodinách, ubytování. 11. UXMAL, MÉRIDA Návštěva ruin mayského kultovního střediska Uxmal. Po prohlídce odjezd do Méridy, prohlídka koloniálního cen- tra města, ubytování. 12. CHICHEN ITZÁ, COBÁ Časně odjezd do Chichen Itzá, prohlídka ruin slavného mayského města. Pokračování cesty do Cobá, kdysi sídel- ního města Mayů, z větší části dosud skrytého v pralese. Odtud v podvečer odjezd do Cancunu – perly Yucatánu na březích Karibského moře. 13. CANCUN Celodenní volno k relaxaci na jedinečné bílé pláži nebo u hotelového bazénu. 14. CANCUN Celodenní volno k rekreaci. 15. TULUM, CHETUMAL Časně odjezd do Tulumu – jedné z nejpohlednějších mayských památek Yucatánu na břehu Karibiku. Prohlíd- ka ruin, koupání v pohádkovém moři. Odpoledne pokra- čování cesty do Chetumalu, ubytování. 16. VILLAHERMOSA /LA VENTA/ Přejezd do města Villahermosa, ubytování a návštěva mu- zea La Venta s cennou expozicí olméckých soch /vstup není v ceně, ale doporučujeme/. 17. COMALCALCO, VERACRUZ Časně odjezd do Comalcalca, prohlídka archeologického nalezištěComalcalco.VpodvečerpříjezddoměstaVeracruz, ubytování. Volný večer k samostatné prohlídce centra. 18. PUEBLA, CHOLULA Příjezd do koloniálního města Puebla, ubytování a do ve- černích hodin prohlídka města a jeho pamětihodností, ná- vštěva slavné pyramidy Cholula. 19. MEXICO CITY – PRAHA Přejezd do Mexico City, transfer na letiště a odlet do Prahy. 20. Přílet do Prahy v odpoledních hodinách. Mexico City •Guadalupe •Teotihuacan •Taxco •Acapulco •Oaxaca •Monte Alban •San Cristobal •kaňon Sumidero •Aqua Azul •Misol-Há •Palenque •Tulum •Karibské pláže •Cancun •Chichen Itzá •Merida •Uxmal •Villahermosa •Comalcalco •Veracruz •Puebla •Mex. City 155ameriCa tours 2013 mexiko

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce osmnáctou sezónu Cancun •Tulum •Chetumal •Palenque •Misol-Há •Campeche •Uxmal •Merida •Chichen Itzá •Cobá •Cancun Za mayskou CiViliZaCí Velký okruh yuCaTánem 9 dnů s možností prodloužení termín kód celková cena 04.03.-12.03. AT 132501 59.990 22.04.-30.04. AT 132502 57.990 11.06.-19.06. AT 132503 57.990 01.08.-09.08. AT 132504 59.990 07.10.-15.10. AT 132505 57.990 25.11.-03.12. AT 132506 58.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 10 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky ve výši 10.500 Kč - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - snídaně a stravu uvedenou v itineráři - all inclusive program během pobytu v Cancunu - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 3.300 - příplatek za jednolůžkový pokoj 14.500 fakultativní akce: - prodloužení pobytu v Cancunu (cena za osobu a den) od 1.900 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. PRAHA – CANCUN Odlet Z Prahy do Cancunu. Po uvítání na letišti průvod- cem America Tours Vás čeká transfer do osady Tulum ležící na břehu Karibského moře. Ubytování a orientační mee- ting s průvodcem. 02. TULUM, CHETUMAL Ráno navštívíte jedinečnou mayskou památku – ruiny města Tulum rozprostírající se na pahorcích nad blankyt- ně modrým mořem. Jistě neodoláte možnosti koupele na sněhově bílé pláži… Odpoledne odjezd do Chetumalu, města v těsné blízkosti hranic s Belize. Ubytování a nocleh. 03. PALENQUE Dnes Vás čeká náročný celodenní přejezd vnitrozemím po- loostrova Yucatán do Palenque. Zde po příjezdu ubytová- ní a dle časových možností podvečerní návštěva mayské- ho města Palenque. 04. PALENQUE, MISOL-HÁ Časně ráno nejprve navštívíte krásné pralesní vodopády Mi- sol-Há,apotomsejižbudeteplněvěnovatprohlídcejedineč- ného archeologického skvostu – mayského města Palenque obklopenéhošťavnatýmtropickýmpralesem.Odpolednená- sleduje přesun do města Campeche, kde Vás čeká ubytování. 05. UXMAL, MÉRIDA Vrcholem dne bude dnes návštěva chrámového komple- xu Uxmal. V odpoledních hodinách si pak ještě prohlédne- te historické centrum starobylé Méridy. Nocleh Vás očeká- vá ve slavném Chichen Itzá. 06. CHICHEN ITZÁ, COBÁ Den zahájíte prohlídkou ruin slavného Chichen Itzá – bý- valého hlavního města říše Mayů. Budete mít možnost vý- stupu na pyramidy, prohlédnete si proslulou obětní pro- past a Vaší pozornosti jistě neunikne ani observatoř, kde vznikl známý přesný mayský kalendář. Po poledni odjezd doCobá–největšíhodosudznáméhoměstaMayů,kteréje stále ještě z větší části skryto v neprostupném pralese. Od- vážní mohou vystoupit na vrchol nejvyšší známé mayské pyramidy, odkud je uchvacující rozhled nad korunami pra- lesní vegetace. Večer příjezd do turistické metropole Can- cunu a ubytování v hotelu ležícím přímo u sněhobílé pláže. 07. CANCUN /ISLA MUJERES/ Celodenní volno k relaxaci na sněhově bílé pláži a u hote- lového bazénu. Fakultativně Vám nabízíme výlet lodí na ostrov Isla Mujeres /prohlídka ostrova, šnorchlování, re- laxace, oběd/. 08. CANCUN – PRAHA Dopoledne volno k relaxaci, odpoledne transfer na letiš- tě a odlet do Prahy, event. prodloužený pobyt v Cancunu. 09. Přílet do Prahy v odpoledních hodinách. 156 www.ameriCatours.Cz mexiko

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

01. PRAHA – SAN JOSE Odlet z Prahy do San Jose /let může být směrován přes USA/. Po příletu transfer do hotelu, ubytování. 02. VULKÁN ARENAL, TERMÁLNÍ LÁZNĚ TABACON Časně odjezd k jednomu z nejčinnějších vulkánů Ameri- ky – vulkánu Arenal. Po cestě zastávka ve městečku Sar- chi a možnost nákupu suvenýrů – rukodělných výrobků. Po příjezdu a ubytování v hotelu v blízkosti vulkánu prů- jezd pralesem obklopujícím sopku, pozorování opic a ptá- ků ve větvích stromů. Odpoledne navštívíte termální láz- ně Tabacon situované v tropickém pralese, kde budete mít příležitost si dosyta užít koupel v horkých pramenech pod klenbou pralesních velikánů s výhledem na kouřící vulkán. 03. ARENAL /CAÑO NEGRO/ Celodenní volno v hotelu s výhledem na vulkán Arenal!! Můžete prožít den u bazénu mezi tropickou vegetací nebo vyrazit na fakultativní výlet busem a na člunu do přírod- ní rezervace Caño Negro ležící u hranic s Nicaraguou, kte- rá je domovem kajmanů, mnoha druhů opic, ptáků a vod- ních živočichů. Nocleh na stejném místě. 04. ARENAL – SAN JOSE Dopoledne indiv. volno k relaxaci u bazénu v tropické zahradě, poté návrat busem zpět do San Jose, ubytová- ní v hotelu. 05. VULKÁN IRAZU, CARTAGO Výlet k nejvyšší kostarické sopce Irazu. Po výjezdu k vr- cholu budete mít možnost pohlédnout do impozantního kráteru. Z tohoto místa je za jasného dne vidět Atlantik i Pacifik!! Po prohlídce kráteru navštívíte historické město Cartago, kde bude cílem jedinečná bazilika Andělů, boha- tě zdobená řezbami a malbami. Dalším navštíveným mís- tem budou Lankester Gardens – místo s výskytem více než 800 druhů tropických orchidejí a rostlin. Oběd /v ceně/ Vás čeká na kávové plantáži v Orosi Valley – údolí známém bohatostí půdy a jedinečnými podmínkami pro pěstování kávy. Návrat do hotelu ve večerních hodinách. 06. SAN JOSE Dopoledne volno u bazénu po náročném dnu. Odpoledne Vás čeká prohlídka San Jose busem. Návrat očekávejte ve večerních hodinách. 07. OSTROV ISLA TORTUGA Závěrem Vašeho pobytu v Kostarice Vás čeká celodenní vý- let na ostrov Tortuga – chráněné území s krásnou pláží a úžasným koupáním /snídaně a oběd v ceně/. 08. SAN JOSE – PRAHA Transfer na letiště a odlet do Prahy /let může být směro- ván přes USA/. Fakultativně Vám nabízíme prodloužení Vašeho zájezdu pobytem v plážovém resortu Punta Leona na březích Pacifiku /3 noci/. 09. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. v nabídce šestou sezónu kouZelná kosTarika San Jose •Sarchi •vulkány Arenal a Irazú •lázně Tabacon •kávové plantáže •Cartago •Lankester Gardens •Isla Tortuga 9 dnů termín kód celková cena 24.03.-01.04. AT 138401 65.990 09.05.-17.05. AT 138402 64.990 24.06.-02.07. AT 138403 64.990 14.08.-22.08. AT 138404 69.990 30.09.-08.10. AT 138405 64.990 23.10.-31.10. AT 138406 64.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky ve výši 10.500 Kč - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - snídaně - stravu uvedenou v itineráři - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 1.800 - příplatek za jednolůžkový pokoj 9.800 fakultativní akce: - celodenní výlet do přírodní rezervace Caňo Negro 2.500 - třídenní pobyt v tropickém resortu Punta Leona (tři noci) 7.900 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 157ameriCa tours 2013 koStArikA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce desátou sezónu kosTarika – VýleT do ráje 12 dnů termín kód celková cena 14.03.-25.03. AT 139301 76.990 29.04.-10.05. AT 139302 75.990 14.06.-25.06. AT 139303 75.990 22.07.-02.08. AT 139304 79.990 06.09.-17.09. AT 139305 75.990 12.11.-23.11. AT 139306 75.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky ve výši 10.500 Kč - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - snídaně - stravu uvedenou v itineráři - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 2.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 16.800 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. PRAHA – SAN JOSE Odlet z Prahy do San Jose. Po příletu a uvítání průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting s průvodcem. 02. SAN JOSE Dopoledne Vás čeká okružní prohlídka San Jose, během které kromě zhlédnutých pamětihodností, městských par- ků a Muzea zlata předkolumbovských kultur poznáte, že na ulicích je bezpečno a místní lidé jsou přátelští a přívě- tiví. Odpoledne je vyhrazeno Vaší relaxaci a aklimatizaci u hotelového bazénu. 03. VULKÁN IRAZU, CARTAGO Časně odjezd na vrchol vulkánu Irazu. Prohlídka vrcho- lového kráteru činného vulkánu, odkud je za jasného po- časí vidět pobřeží Pacifiku i Atlantiku! Cestou zpět si pro- hlédnete pitoreskní městečko Cartago a navštívíte Lankes- ter Gardens – orchidejové zahrady se stovkami druhů or- chidejí a jiných druhů květin. Návrat do hotelu odpoledne. 04. NP TORTUGUERO Celodenní výlet do národního parku Tortuguero – domo- va obřích želv. První zastávkou je banánová plantáž, kde budete seznámeni s pěstováním a způsobem sklizně těch- to plodů. Po příjezdu do blízkosti parku přesednete na loď a absolvujete výlet spletí říčních ramen karibského lužní- ho pralesa. Během návštěvy městečka Tortuguero budete mít možnost se setkat s místními domorodými obyvateli. Návrat do hotelu v pozdních hodinách. 05. VULKÁN ARENAL, TERMÁLNÍ LÁZNĚ TABACON Ráno odjezd do oblasti vulkánu Arenal. Cestou budete ob- divovat neuvěřitelnou pestrost rostlin a květů mlžného pra- lesa vnitrozemí Kostariky. Po příjezdu a ubytování v blízkos- ti nejčinnějšího vulkánu Kostariky následuje průjezd prale- 158 www.ameriCatours.Cz koStArikA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

San José •vulkán Irazú •NP Tortuguero •Cerro Chato •vulkán Arenal •Baldi •Caňo Negro •kávové plantáže •NP Carara •NP Manuel Antonio •Punta Leona •pláže Pacifiku sy v těsném sousedství a pozorování nosálů, několika druhů opic, pestrých ptáků atd. Po návštěvě jezera Arenal Vás čeká návštěvahorkýchpramenůalázníTabacon,kdeVásčekáně- kolikahodinová rajská pohoda – ponořeni v některém z hor- kýchminerálníchpotokůuprostředtropickéhopralesabudete až do soumraku sledovat hejna papoušků a tukanů nad hla- vou,anaslouchatobčasnémuhřměnínedalekéhovulkánu… 06. ARENAL /CAŇO NEGRO/ Celodenní volno v tropickém prostředí hotelové zahrady s jedinečnou kulisou vulkánu!! Celodenní relaxace u ba- zénu či možnost fakultativního výletu do Caňo Negro – re- zervace na hranici s Nicaraguou s lodním výletem za fló- rou a faunou lužního pralesa. 07. NP CARARA, PUNTA LEONA Přejezd do hotelového resortu Punta Leona na březích Pa- cifiku. Nejprve však navštívíte tropický národní park Cara- ra, kde se během vycházky po trailu do pralesa pokusíte zahlédnoutzdejšíhonejvyhledávanějšíhoopeřence–rudé- ho papouška druhu Scarlet Macaw. Kromě těchto ptáků zde ve větvích pralesa žije několik set ptačích druhů, jejichž po- zorovánípropadnekaždý.Popříjezdudohoteluvolnokre- laxaciuhotelovéhobazénunebomožnostkoupánínamoř- sképláži.Ubytovánívbungalovechsituovanýchvevysokém tropickém pralese a několik minut vzdálených od pláží. 08. NP MANUEL ANTONIO Celodenní výlet do NP Manuel Antonio. Kromě trailu do přímořského pralesa s dalším pozorováním zvířat a ptáků očekávejte perfektní koupání na krásné mořské pláži. Ná- vrat do hotelu v odpoledních hodinách. 09. PUNTA LEONA RESORT Čekají Vás dva pobytové dny plné slunce, koupání v moři či hotelových bazénech, a samozřejmě také pozorování opic, ptáků a pralesních živočichů ve Vašem okolí. Na mís- tě Vám také nabídneme několik možných výletů a aktivit pro zpestření Vašeho pobytu. 10. PUNTA LEONA RESORT Volný den v areálu resortu. 11. SAN JOSE – PRAHA Transfer na letiště a odlet do Prahy. Fakultativně prodlou- žení pobytu na plážích Pacifiku. 12. Přílet do Prahy Váš krásný zájezd ukončí. 159ameriCa tours 2013 koStArikA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce osmou sezónu perly sTřední ameriky panama, kosTarika a nikaragua 15 dnů termín kód celková cena 01.03.-15.03. AT 139101 80.990 16.04.-30.04. AT 139102 79.990 01.06.-15.06. AT 139203 79.990 01.08.-15.08. AT 139104 84.990 17.09.-01.10. AT 139105 79.990 30.10.-13.11. AT 139106 79.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky ve výši 10.500 Kč - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - snídaně - stravu uvedenou v itineráři - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 2.800 - příplatek za jednolůžkový pokoj 19.900 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. PRAHA – PANAMA CITY Odlet z Prahy do Panama City. Po příletu a uvítání průvod- cem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orien- tační meeting s průvodcem. 02. PANAMA CITY Okružní prohlídka Panama City. Budete překvapeni mo- derním městem plným výškových budov, čistotou na uli- cích a pocitem bezpečí. Kromě moderního downtownu, pří- stavu a městských parků uvidíte také historické centrum města z koloniální éry. Novověk pak představuje návštěva zdymadel Miraflores v úvodní části slavného Panamského průplavu a seznámení s jejich funkcí a historií. 03. PANAMSKÝ KANÁL, GATUN LAKE Dnes Vás čeká výlet na člunu po Gatun Lake – jezeře, kte- ré vzniklo jako součást průplavu zatopením lužních pralesů v centru Panamy. Jezero je dnes ohromným ekoparkem se spoustouostrovů–bývalýchvrcholkůkopců–porostlýchtro- pickou vegetací, kde žije nesčetně druhů ptactva a zvěře. Bě- hemVašíplavbybudetepozorovatnejenomptáky,opice,pro zdejší krajinu typické lenochody a záplavu rostlin, ale dosta- nete se i do těsné blízkosti ohromných námořních lodí, kte- réjezeremproplouvajínacestěmeziKaribikemaPacifikem. Zbytek dne volno, třeba k relaxaci u hotelového bazénu. 04. PANAMA – BOQUETE ČasněodjezdnaseverPanamydoměstečkaBoquete.Ocitne- tesevezcelajinémsvětě.Zdejšíhornatýkrajjeproslulýpěs- továním výjimečně kvalitní kávy. Po ubytování následuje ná- vštěva kávové plantáže, kde Vás domorodý průvodce sezná- mí se způsobem pěstování a zpracování této cenné plodiny. 05. NP MANUEL ANTONIO, PUNTA LEONA PosnídaniodjezdnahraniceKostariky.Povyřízenívstupních formalitbudetepokračovatpodélpacifickéhopobřežídojed- noho z nejznámějších národních parků Kostariky – Manuel Antonio. Park je proslulý výskytem nepřeberného množství tropické zvěře, ptactva a rostlinných druhů. Procházka par- kemdoodpoledníchhodin,potéodjezddorezortuPuntaLe- onarozkládajícíhosevtropickémpralesenabřezíchPacifiku. 06. NP CARARA, PUNTA LEONA Časně návštěva národního parku Carara – domova mnoha druhů ptáků, ze kterých nejvyhledávanější je rudý papou- šekScarletMacaw.ČekáVástrailparkem,pozorováníptáků a zvířat v jejich přirozeném prostředí. Odpoledne návrat do hotelu, volno k odpočinku na pláži či u hotelových bazénů. 07. OSTROV TORTUGA – SAN JOSE Dnešní výlet Vás zavede na jedinečný Tortuga Island na pa- cifické straně kostarického pobřeží. Po krátkém přejezdu do města Puntarenas se nalodíte na luxusní katamaran, který Vás dopraví k ostrovu známému svými bílými plážemi, křiš- ťálověčistouvodouajedinečnýmipodmínkamipropotápění a šnorchlování. Den strávený na ostrově je pobytem v ráji!! /obědjevceně/.PonávratunapevninuodjezddoSanJose, hlavního města Kostariky. Ubytování v pozdních hodinách. Bestseller !! 160 www.ameriCatours.Cz PAnAmA – koStArikA – nikArAgUA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

08. VULKÁN IRAZU, CARTAGO, OROSI VALLEY Výlet k nejvyšší kostarické sopce Irazu. Po výjezdu k vrcho- lu budete mít možnost pohlédnout do impozantního krá- teru. Z tohoto místa je za jasného dne vidět Atlantik i Paci- fik!! Po prohlídce kráteru navštívíte historické město Car- tago, kde bude cílem jedinečná bazilika Andělů, bohatě vyzdobená řezbami a malbami. Dalším navštíveným mís- tem budou Lankester Gardens – zde zhlédnete více než 800 druhů tropických orchidejí a rostlin. Oběd /v ceně/ Vás čeká v Orosi Valley – údolí známém bohatostí půdy a vy- nikajícími podmínkami pro pěstování kávy. Návrat do ho- telu ve večerních hodinách. 09. SAN JOSE – VULKÁN ARENAL, LÁZNĚ TABACON Dopoledne Vás čeká krátká okružní prohlídka San Jose, je- jímž vrcholem bude prohlídka Muzea zlata předkolumbov- skýchkultur.PotéVásčekápřejezddooblastivulkánuArenal. Tento již více než čtvrt století aktivní vulkán s jícnem ve výš- cevícenežtisícmetrůnadokolníkrajinoudonedávnanepře- tržitě chrlil lávu. Nezapomenutelný pohled na kouřící činnou sopku obklopenou tropickým pralesem plným květů, ptáků a zvířat nenechá nikoho chladným. Po ubytování Vás čeká průjezdpralesemkjezeruArenalspojenýspozorovánímno- sálů, opic a papoušků. Odpoledne pak navštívíte lázně Taba- con, kde strávíte několik velmi příjemných hodin ponořeni doněkteréhozhorkýchtermálníchpotoků,budetepozorovat hejna papoušků a tukany ve větvích pralesních stromů nad hlavou a naslouchat občasnému zahřmění jen pár set metrů vzdáleného vulkánu... /v případě obnovení toku lávy vyrazí- me za tmy pozorovat úchvatné přírodní divadlo/. 10. ARENAL – OSTROV OMETEPE Časně odjezd podél jezera Arenal oblastí mlžných prale- sů k hranici s Nicaraguou. Po překročení hranice v Peńas Blancas Vás čeká transfer do přístavu u ohromného jezera Nicaragua a odjezd lodí na ostrov Ometepe, který sestá- vá z vulkánů Concepcion a Maderas, tyčících se z vod jeze- ra. Odpoledne prohlídka přírodní rezervace Charco Verde, ubytování v hotelu přímo na ostrově. 11. OSTROV OMETEPE Výlet do mlžného tropického pralesa obklopujícího vul- kán Maderas, prohlídka starobylých indiánských petrogly- fů a historických obřadních míst. Odpoledne volno k rela- xaci v prostředí jezerní pláže Santo Domingo. 12. GRANADA Po snídani přejezd lodí na pevninu a transfer do koloniál- ního města Granada, nejstaršího města amerického kon- tinentu. Prohlídka historického centra města, ubytování. 13. GRANADA, VULKÁN MASAYA Dopoledne volno v centru Granady. Odpoledne odjezd k prohlídce Masaya Market, kde budete mít možnost ob- divovat řemeslnou zručnost místních umělců. Pokračování ke stejnojmennému vulkánu, kde nejprve zhlédnete krá- ter Santiago, poté se seznámíte s vulkanickými jeskyněmi a jejich obyvateli – tropickými netopýry. Vybaveni přilba- mi a svítilnami si prohlédnete vychladlý lávový tubus. Za příznivých podmínek pak za tmy budete z okraje kráteru sledovat jezero žhavé vařící se lávy… není mnoho míst na světě, kde můžete zažít takovou podívanou!! Návrat do Granady v pozdních hodinách. 14. GRANADA – PRAHA Po snídani transfer na letiště a odlet do Prahy. 15. Přílet do Prahy Váš krásný zájezd ukončí. Panama City •Panamský kanál •Gatun Lake •San José •Irazú •Cerro Chato •NP Carara •Punta Leona •Tortuga Island •vulkán Arenal •lázně Tabacon• ostrov Ometepe •vulkán Maderas •Granada •Managua 161ameriCa tours 2013 PAnAmA – koStArikA – nikArAgUA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce devátou sezónu VeneZuela – ZTraCený sVěT Caracas •Cunamo •Boca de Uracoa •Grand Sabana •Angel Fall •Isla Margarita 14 dnů termín kód celková cena 06.04.-19.04. AT 139501 86.990 12.10.-25.10. AT 139502 86.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky ve výši 10.500 Kč - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - snídaně - stravu uvedenou v itineráři - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 3.500 - příplatek za jednolůžkový pokoj 14.800 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. odlet z Prahy do Caracasu. Uvítání na letišti průvod- cem america tours, transfer do hotelu, ubytování a ori- entační meeting. 02. snídaně a prohlídka Caracasu. Prohlídka historic- ké části města – Cathedral, Bolivar square, Pan- theon a Capitolio. Panoramatický výhled z aveni- da Boyaca. Caracas nabízí také městský park, bota- nickou zahradu a ZOO, možnost návštěvy el avila Na- tional Park, který představuje zelené hory čnějící nad město. V avila se návštěvník může kochat nádhernou fakultativní túrou lanovkou vysoko do Caracas Valley mountains. 03. snídaně a let do Cumaná. Návštěva pevnosti z kolo- niální doby. Průjezd turimiquire hills typickými vesnice- mi a rozličnými sceneriemi do Caripe, který je nazýván „zahrada orientu“ – známá svými ovocnými a kávo- vými plantážemi. Návštěva jeskyně Guacharo, domova ptáků oil birds, kteří zde v tomto tmavém interiéru hníz- dí. Jeskyně byla objevena před 200 lety německým příro- dovědcem alexandrem von Humboldtem. 04. Po snídani přejezd do Boca de uracoa říčního přísta- vu v orinoco Delta, domova indiánů warao, kteří jsou neobyčejně zruční. Plavba lodí nás kontaktuje s bujnou okolní florou i faunou – např. sladkovodní delfíni, žel- vy, krokodýli, vydry, piraně, opice a papoušci. 05. Pokračování v pozorování piraň a obdivování příro- dy. Po obědě transfer do Boca de uracoaacestanajih do Vans to el Callao. Cestou možnost pozorovat ptactvo. 06. Po snídani přejezd do Grand sabana. Zde začíná ces- ta do země tepuis, se zajímavými skalními formacemi vysokými až 1300 metrů. Návštěva vodopádu Chinakl meru, padajícího z výšky až 100 metrů. Zde máme mož- nost koupele v průzračné vodě. 07. Po snídani přesun do severní části Grand saba- na s mnoha impozantními vodopády. Během tohoto dne navštívíme několik vodopádů a kaskád známých jako Quebrada Jasper. 08. Po snídani pokračování cesty savanou na letiště Luepa a odtud let vrtulovým letadlem do Canaima s přeletem nad angel Fall – nejvyšším vodopádem na světě. Canaima Camp je obklopen majestátnými hora- mi – jednou z nejstarších ekologických formací na světě. Zakončením je procházka clonou vytvořenou z vodopádu el sapo a skalami. Odpoledne let do Polamar. 09.-12. margarita island – relaxační pobyt na krásných ka- ribských plážích. 13. transfer do Caracasu a odlet do Prahy. 14. Příletem do Prahy Váš zájezd končí. 162 www.ameriCatours.Cz venezUelA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce devátou sezónu meTropole a přírodní krásy argenTiny, uruguaye a BraZílie Buenos Aires • Delta Tigre • Montevideo • vodopády Iguacu • Rio de Janeiro • Corcovado • Cukrová homole 01. PRAHA – BUENOS AIRES Odlet z Prahy do Buenos Aires /noční let/. 02. BUENOS AIRES Po příletu a uvítání na letišti průvodcem America Tours Vás čeká prohlídka Buenos Aires. Uvidíte nejširší ulici na světě 9. de Julio Avenue, slavný Obelisk a Colon Theatre, čtvrti San Telmo a May Square – historické a politické centrum, budovu parlamentu, Casa Rosada, italskou čtvrť La Boca i čtvrť aristokratů Recoleta, kde na místním hřbitově na- vštívíme i hrob slavné Evity Peronové. 03. ESTANCIA – VÝLET DO PAMPY Celodennívýletdoargentinsképampysnávštěvoutypickées- tancie – ranče na chov dobytka. Zde Vám místní gauchové předvedousvojedovednostivzacházeníslasem,jízděnakoni či krocení zdivočelého skotu, a během oběda ochutnáte typic- koustravuanápojezdejšíchobyvatel.Návratdohoteluvečer. 04. MONTEVIDEO Časně transfer do přístavu a odjezd katamaránem mohut- nou deltou řeky Paraná do uruguayského Montevidea. Ce- lodenní prohlídka hlavního města Uruguaye, návrat lodí v pozdních večerních hodinách. 05. TIGRE, TANGO SHOW DopoledneVáspozvemenaprojížďkulodívmalebnéspleti říčních ramen delty řeky Paraná v oblasti Tigre. Odpoledne budete mít dostatek času na samostatnou prohlídku centra Buenos Aires a večer Vás pozveme k návštěvě Tango Show, bez které by návštěva Buenos Aires nebyla kompletní. 06. VODOPÁDY IGUACU Časně odlet do Iguacu. Prohlídka světoznámých vodopá- dů z brazilské strany, která poskytuje jedinečné výhledy na celkovou mohutnost vodopádů. Cestou do hotelu ještě navštívíte Bird Park – jedinečnou expozici jihoamerických ptáků v prostředí pralesních voliér. 07. VODOPÁDY IGUACU, WANDA Ráno odjezd do polodrahokamového dolu Wanda ležícího na území Argentiny. Zde zhlédnete ukázky uložení hornin s geodami ametystů, křišťálů, citrinů a záhněd a jejich těž- by. Odpoledne Vás čeká prohlídka argentinské strany vodo- pádů Iguacu, která na rozdíl od předešlého dne nabízí blíz- kýkontaktsehřmícímivodamistovekpralesníchvodopádů. 08. RIO DE JANEIRO Transfer na letiště a odlet do Rio de Janeira. Po příletu Vás delegát America Tours zaveze do hotelu a poskytne Vám škálu základních informací nutných pro zajímavý, ale bez- pečnýpobytvRiu.Zbytekdneindiv.volnoksamostatnépro- hlídce pláže a čtvrti Copacabana, kde je situován Váš hotel. 09. RIO DE JANEIRO Celodenní prohlídka Rio de Janeira Vás zavede nejprve na Sugar Loaf – známou „Homoli cukru“ tyčící se nad záto- kou Botafogo, odkud je úžasný pohled na panoráma hor a pláží obklopujících město, seznámí Vás s městskými plá- žemi v čele se slavnou Copacabanou, s příměstským pra- lesem Tijucca a závěrem Vás ozubnicový vláček vyveze na vrchol slavné hory Corcovado se sochou Krista na vrcholu. 10. RIO DE JANEIRO /TROPICKÝ OSTROV/ Celodenní volno k samostatnému poznávání Ria!! Dopo- ručujeme fakultativní celodenní výlet na tropický ostrov. 11. RIO DE JANEIRO – PRAHA Transfer na letiště a odlet do Prahy. Fakultativně možnost prodloužení pobytu v Riu o tři noci či pětidenní pobyt /čty- ři noci/ na tropickém ostrově Ilha Bela. 12. Přílet do Prahy v odpoledních hodinách. 12 dnů termín kód celková cena 05.04.-16.04. AT 139201 79.990 28.05.-08.06. AT 139202 79.990 04.10.-15.10. AT 139203 79.990 25.11.-06.12. AT 139204 82.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky ve výši 11.500 Kč - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - snídaně - stravu uvedenou v itineráři - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 2.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 8.400 fakultativní akce: - celodenní výlet na ostrov tropický ostrov 1.700 - prodloužení pobytu v Rio de Janeiro o 3 noci 5.400 - čtyři noci na tropickém ostrově Ilha Bela (vč. transferů a snídaní – dle sezóny) od 17.400 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 163ameriCa tours 2013 ArgentinA – UrUgUAy – brAzílie

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce dvacátou sezónu Copacabana • Ipanema • Corcovado • cukrová homole • samba show 7 dnů s možností prodloužení termín kód celková cena 01.03.-07.03. AT 131001 51.990 01.05.-07.05. AT 131002 49.990 22.06.-28.06. AT 131003 49.990 12.09.-18.09. AT 131004 49.990 29.10.-04.11. AT 131005 50.990 05.12.-11.12. AT 131006 53.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky ve výši 10.500 Kč - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - snídaně - stravu uvedenou v itineráři - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 4.990 fakultativní akce (s místním průvodcem): - celodenní výlet na Corcovado a Sugar Loaf (vč. oběda) 3.200 - celodenní výlet na Tropical Island 2.300 - celodenní výlet do Petropolis (vč. oběda) 1.900 - večerní Samba Show (vč. večeře) 3.200 - dvoudenní výlet k Iguacu Falls (vč. prohlídky z braz. i argent. strany) 16.990 - individuální prodloužení pobytu v Riu (bez služeb) 3.000 - týdenní pobyt na tropickém ostrově Ilha Bela (vč. transferu a snídaní) od 15.900 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. rio de janeiro /indiViduální ZájeZd s českou asisTenCí/ 01. PRAHA – RIO DE JANEIRO Odlet z Prahy do Rio de Janeira /noční let/. 02. RIO DE JANEIRO VčasnýchranníchhodináchpříletdoRiodeJaneira.Trans- fer do hotelu v blízkosti pláže Copacabana, ubytování. 03.-05. RIO DE JANEIRO Indiv. volno k rekreaci + nabídka fakult. akcí 06. RIO DE JANEIRO – PRAHA Transfer na letiště, odlet do Prahy, fakult. pobyt na tropic- kém ostrově Ilha Bela. 07. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 164 www.ameriCatours.Cz brAzílie

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce jedenáctou sezónu termín kód celková cena 01.03.-10.03. AT 134101 62.990 01.05.-10.05. AT 134102 59.990 22.06.-01.07. AT 134103 59.990 12.09.-21.09. AT 134104 59.990 29.10.-07.11. AT 134105 60.990 05.12.-14.12. AT 134106 63.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky ve výši 10.800 Kč - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - snídaně - stravu uvedenou v itineráři - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 2.600 - příplatek za jednolůžkový pokoj 13.900 fakultativní akce: - polodenní výlet na Corcovado a prohlídka města v ceně zájezdu - polodenní výlet na Cukrovou homoli s prohlídkou pláží Ria v ceně zájezdu - celodenní výlet na tropický ostrov 2.300 - prohlídka brazilské a argentinské strany vodopádů Iguacu v ceně zájezdu - Macuco Safari – na člunu pod vodopády Iguacu 2.400 - prodloužení pobytu o 4 noci na tropickém ostrově Ilha Bela (vč. transferu a snídaní) od 17.400 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 10 dnů rio de janeiro a Vodopády iguaCu Copacabana • Ipanema • Corcovado • cukrová homole • samba show • brazilská i argentinská strana vodopádů Iguacu 01. PRAHA – RIO DE JANEIRO Odlet z Prahy do Rio de Janeira /noční let/. 02. RIO DE JANEIRO Přílet do Rio de Janeira v dopoledních hodinách. Transfer do hotelu spojený s návštěvou proslulé Sugar Loaf – zná- mé skály ve tvaru homole cukru tyčící se nad zátokou Bo- tafogo. Po prohlídce odjezd do hotelu v blízkosti slavné pláže Copacabana, ubytování, volné odpoledne k odpo- činku po náročné cestě. 03. RIO DE JANEIRO Polodenníprohlídkacentraměsta,světoznámýchplážíaná- vštěva největší atrakce města Corcovada – sochy Krista nad městem. Odpoledne volno k samostatné prohlídce okolí. 04. RIO DE JANEIRO /TROPICAL ISLAND/ Volný den v Riu!! Využijte jej k poznávání všech zákoutí slavné Copacabany, k relaxaci na slavné pláži či fakulta- tivnímu výletu na Tropical Island. 05. RIO DE JANEIRO Celodenní volno v Riu!! 06. VODOPÁDY IGUACU Časně transfer na letiště a odlet do Iguacu. Po příletu Vás čeká prohlídka první části vodopádů – brazilské strany. Po zhlédnutí jedinečného přírodního jevu následuje transfer do hotelu a ubytování. Zbytek dne využijte k relaxaci u ho- telového bazénu či nákupům suvenýrů. 07. VODOPÁDY IGUACU Odjezd přes hranice Argentiny /bezvízový styk pro Čechy a Slováky/ k prohlídce druhé části vodopádů. Čeká Vás dlouhá vycházka, odměnou Vám však budou jedinečné zá- žitky a množství fotek od nejkrásnějších vodopádů světa. Odpoledne Vám fakultativně nabídneme plavbu na člu- nu pod vodopády – další z nezapomenutelných zážitků!! Návrat do hotelu v odpoledních hodinách. Večer doporu- čujeme návštěvu některého ze zábavních podniků Iguacu. 08. VODOPÁDY IGUACU /WANDA/ Celodenní volno v Iguacu!! Můžete jej využít k poklid- né relaxaci u hotelového bazénu v tropické zahradě nebo Vám doporučíme výlet do dolu Wanda v Argentině – nale- ziště ametystů, křišťálů a záhněd. 09. IGUACU – PRAHA Transfer na letiště a odlet do Prahy. Fakultativně Vám na- bídneme 5denní prodloužení (4 noci) na tropickém ostro- vě Ilha Bela či třídenní návštěvu Buenos Aires. 10. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 165ameriCa tours 2013 brAzílie – ArgentinA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce devátou sezónu Copacabana • Ipanema • Corcovado • cukrová homole • samba show • brazilská i argentinská strana vodopádů Iguacu rio de janeiro, Vodopády iguaCu a TropiCký osTroV ilha Bela 14 dnů termín kód celková cena 01.03.-14.03. AT 138301 72.990 01.05.-14.05. AT 138302 69.990 22.06.-05.07. AT 138303 69.990 29.10.-11.11. AT 138304 70.990 05.12.-18.12. AT 138305 72.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky ve výši 10.800 Kč - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - snídaně - stravu uvedenou v itineráři - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 2.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 17.900 fakultativní akce: - polodenní výlet na Corcovado a prohlídka města v ceně zájezdu - polodenní výlet na Cukrovou homoli s prohlídkou pláží Ria v ceně zájezdu - celodenní výlet na tropický ostrov 2.300 - prohlídka brazilské a argentinské strany vodopádů Iguacu v ceně zájezdu - Macuco Safari – na člunu pod vodopády Iguacu 2.400 - čtyři noci na tropickém ostrově Ilha Bela (vč. transferů a snídaně – dle sezóny) od 14.700 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. PRAHA – RIO DE JANEIRO Odlet z Prahy do Rio de Janeira /noční let/. 02. RIO DE JANEIRO Přílet do Rio de Janeira v dopoledních hodinách. Transfer do hotelu spojený s návštěvou proslulé Sugar Loaf – zná- mé skály ve tvaru homole cukru tyčící se nad zátokou Bo- tafogo. Po prohlídce odjezd do hotelu v blízkosti slavné pláže Copacabana, ubytování, volné odpoledne k odpo- činku po náročné cestě. 03. RIO DE JANEIRO Polodenníprohlídkacentraměsta,světoznámýchplážíaná- vštěva největší atrakce města Corcovada – sochy Krista nad městem. Odpoledne volno k samostatné prohlídce okolí. 04. RIO DE JANEIRO /TROPICAL ISLAND/ Volný den v Riu!! Využijte jej k poznávání všech zákoutí slavné Copacabany, k relaxaci na slavné pláži či fakulta- tivnímu výletu na Tropical Island. 05. RIO DE JANEIRO Celodenní volno v Riu!! 06. VODOPÁDY IGUACU Časně transfer na letiště a odlet do Iguacu. Po příletu Vás čeká prohlídka první části vodopádů – brazilské strany. Po zhlédnutí jedinečného přírodního jevu následuje transfer do hotelu a ubytování. Zbytek dne využijte k relaxaci u ho- telového bazénu či nákupům suvenýrů. 07. VODOPÁDY IGUACU Odjezd přes hranice Argentiny /bezvízový styk pro Čechy a Slováky/ k prohlídce druhé části vodopádů. Čeká Vás dlouhá vycházka, odměnou Vám však budou jedinečné zá- žitky a množství fotek od nejkrásnějších vodopádů světa. Odpoledne Vám fakultativně nabídneme plavbu na člu- nu pod vodopády – další z nezapomenutelných zážitků!! Návrat do hotelu v odpoledních hodinách. Večer doporu- čujeme návštěvu některého ze zábavních podniků Iguacu. 08. VODOPÁDY IGUACU /WANDA/ Celodenní volno v Iguacu!! Můžete jej využít k poklidné relaxaci u hotelového bazénu v tropické zahradě, nebo Vám doporučíme výlet do dolu Wanda v Argentině – nale- ziště ametystů, křišťálů a záhněd. 09. OSTROV ILHA BELA Transfer na letiště a odlet do Sao Paula. Odtud Vás čeká transfer vanem a posléze lodním trajektem na ostrov Ilha Bela – jedinečné přírodní rezervace s malým rybářským městečkem, mnoha krásnými plážemi, tropickým prale- sem a příjemnými malými hotýlky. Ubytování v jednom z nich a volno k odpočinku. 10. OSTROV ILHA BELA Polodenní výlet v jeepu na druhou, téměř nepřístupnou stranu ostrova za krásnými plážemi a vodopády, odpoled- ne volno k relaxaci na pláži či u bazénu. 11. OSTROV ILHA BELA Celodenní volno k odpočinku a relaxaci. 12. OSTROV ILHA BELA Celodenní volno k odpočinku a relaxaci. 13. SAO PAULO – PRAHA Rozloučení s krásami ostrova, transfer lodí a vanem na le- tiště Sao Paulo, odlet do Prahy. 14. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 166 www.ameriCatours.Cz brAzílie – ArgentinA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

BraZílie–osTroV ilhaBela Nově zrekonstruovaný hotel rodinného typu, který vlast- ní a spravuje německá rodina. Hotel, který byl znovu ote- vřen 1.9.2011, se nachází přímo u pláže. Naleznete zde nový 200 m2 vyhřívaný bazén s barem a jacuzzi, saunu a vnitřní ba- zén. Otevřená je rovněž nová restaurace s malým bazénem a výhledem na oceán či do zahrady. Celkem má hotýlek 26 po- kojů v šesti různých kategoriích. Všechny pokoje mají klimati- zaci, televizor LCD a minibar. Pro klienty, kteří přijedou automobilem, je k dispozici vnitřní parkoviště. Tropický ostrov Ilhabela …36 pláží, 350 vodopádů, vodní sporty, vý- lety, restaurace, bary… to je Ilhabela ve zkrat- ce. Ilhabela znamená v portugalštině krásný os- trov. Nachází se 217km od Sao Paula a 440km od Rio de Janeira v Atlantském oceánu, pou- hých 5 kilometrů od pevniny. Tropický ostrov o rozloze 360km2 byl prohlášen součástí světo- vé biosférické rezervace a 85% ostrova je chrá- něno ve státním parku. Ilhabela nabízí mnoho možností sportovního vyžití – vodní sporty, turis- tika, plavání pod vodopády, potápění… Lahůd- kou pro zkušené potápěče je možnost vrakové- ho potápění. Ostrov je osídlen pouze ze strany obrácené k pevnině, a malé městečko s několi- ka osadami „navléknutými“ na jediné pobřežní silnici poskytuje dostatek ubytovacích kapacit, převážně pečlivě udržovaných malých rodin- ných hotýlků zvaných „Pousadas“. Původními obyvateli ostrova jsou potomci britských a por- tugalských korzárů, kteří uprchli na ostrov před spravedlností. Členité pobřeží a zrádná skaliska pod hladinou jim zajistila klidné útočiště. Dneš- ní obyvatelé žijí především z rybolovu a turisti- ky. Tropická rezervace začínající ihned za zdmi posledních domků městečka skýtá velké mož- nosti pěší turistiky spojené se sledováním ptá- ků a odměněné vždy na konci trailu koupelí na krásné pláži… Ve spojení s typickou vřelou po- hostinností Brazilců a skvělou brazilskou kuchy- ní – prostě ráj na Zemi!! PORTO PACuIBA HOTeL kategorie dospělých max. dětí strava **** 3 1 se snídaní sezóna 1 týden 2 týdny +den 02.01.-31.01. 27.490 45.990 2.650 01.02.-30.11. 23.990 38.490 2.100 cena zahrnuje: - transfer z letiště Sao Paulo do hotelu a zpět - ubytování se snídaní - základní pojištění léčebných výloh - zákonné pojištění CK proti úpadku cena nezahrnuje: - leteckou dopravu Praha – Sao Paulo – Praha - povinnou letištní a bezpečnostní taxu - místní odletovou taxu v nabídce sedmou sezónu 167ameriCa tours 2013 brAzílie

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

BraZílie – osTroV ilhaBela Nachází se v tropické zahradě asi 300m od pláže Engenho Dagua. Zvláštností hotelu je kaskáda bazénu, ze které je krás- ný výhled do okolí. V hotelu jsou dále tenisové kurty, posilov- na a sauna. Na pláži se nachází půjčovna šlapadel a dalšího vybavení pro vodní sporty spolu s barem, restaurací a pizzérií. Všechny pokoje jsou vybaveny klimatizací, TV, minibarem, telefonem. Za příplatek jsou možné pokoje s vlastní vířivkou. HOTeL ReAL VILLA BeLLA Hotel je postaven v námořnickém stylu. Nabízí bazén v tro- pické zahradě, irskou saunu. Dále nabízí hernu, kde jsou k dis- pozici videohry, playstation, karty. V hotelu je trvalé připojení k internetu. Příznivci filmů mohou využít domácího kina s širo- kým výběrem DVD všech žánrů. Pokoje: klimatizace, televize, minibar, telefon, připojení pro notebook. POuSADA DO CAPITAO kategorie dospělých max. dětí strava **** 3 1 se snídaní sezóna 1 týden 2 týdny + den 02.01.-31.01. 30.990 50.990 2.900 01.02.-30.04. 28.990 46.990 2.600 01.05.-30.06. 26.490 42.490 2.300 01.07.-31.07. 28.990 46.990 2.600 01.08.-31.08. 26.490 42.490 2.300 01.09.-16.12. 28.990 46.990 2.600 cena zahrnuje: - transfer z letiště Sao Paulo do hotelu a zpět - ubytování se snídaní - pojištění léčebných výloh - zákonné pojištění CK proti úpadku cena nezahrnuje: - leteckou dopravu Praha – Sao Paulo – Praha - povinnou letištní a bezpečnostní taxu - místní odletovou taxu kategorie dospělých max. dětí strava *** 3 0 se snídaní sezóna 1 týden 2 týdny +den 02.01.-28.02. 22.490 34.490 1.750 01.03.-31.08. 19.990 28.990 1.350 01.09.-15.12. 19.490 28.490 1.300 cena zahrnuje: - transfer z letiště Sao Paulo do hotelu a zpět - ubytování se snídaní - základní pojištění léčebných výloh - zákonné pojištění CK proti úpadku cena nezahrnuje: - leteckou dopravu Praha – Sao Paulo – Praha - povinnou letištní a bezpečnostní taxu - místní odletovou taxu 168 www.ameriCatours.Cz brAzílie

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Hotel se nachází na pláži Praia Saco de Capela, 800m od cen- tra městečka. V hotelu je bazén, brouzdaliště pro děti, sauna, par- ní lázeň, posilovna, tenisový kurt, squash, hřiště pro děti, herna s kulečníkem a stolním tenisem. Na pláži jsou pro hotelové hosty k dispozici lehátka, stolky a slunečníky. Hotel má výborné zázemí pro pořádání kongresů. Všechnypokojemajíklimatizaci,minibar,kabelovouTV,telefon. HOTeL ITAPeMAR Hotel se nachází cca 300 metrů od krásných pláží v tropic- kém pralese v oblasti mezi vodopády a pláží Sorceress, která je nejkrásnější pláží jižní strany ostrova Ilhabela. Z hotelu je rovněž nádherný výhled na horu Saint Sebastian. Hotel nabízí bazén, saunu, hernu, tělocvičnu, hřiště, televizní místnost, pří- stup k internetu. Na pláži jsou pro hotelové hosty k dispozici lehátka a slunečníky. Všechny pokoje mají klimatizaci, minibar, satelitní TV, DVD kanál, telefon a trezor. ILHA SOL HOTeL kategorie dospělých max. dětí strava **** 3 1 se snídaní sezóna 1 týden 2 týdny +den 02.01.-08.02. 26.490 42.490 2.300 09.02.-13.02. 36.990 62.990 3.750 14.02.-27.03. 23.490 35.990 1.800 28.03.-01.04. 31.490 51.990 2.950 02.04.-20.12. 23.490 35.990 1.800 cena zahrnuje: - transfer z letiště Sao Paulo do hotelu a zpět - ubytování se snídaní - základní pojištění léčebných výloh - zákonné pojištění CK proti úpadku cena nezahrnuje: - leteckou dopravu Praha – Sao Paulo – Praha - povinnou letištní a bezpečnostní taxu - místní odletovou taxu kategorie dospělých max. dětí strava **** 3 1 se snídaní sezóna 1 týden 2 týdny +den 02.01.-31.01. 26.490 42.490 2.300 01.02.-28.02. 22.990 34.990 1.750 01.03.-30.06. 20.490 29.990 1.400 01.07.-31.08. 19.990 28.990 1.300 01.09.-09.12. 20.490 29.990 1.400 cena zahrnuje: - transfer z letiště Sao Paulo do hotelu a zpět - ubytování se snídaní - základní pojištění léčebných výloh - zákonné pojištění CK proti úpadku cena nezahrnuje: - leteckou dopravu Praha – Sao Paulo – Praha - povinnou letištní a bezpečnostní taxu - místní odletovou taxu 169ameriCa tours 2013 brAzílie

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce devátou sezónu BraZílie drahé kameny, TropiCká příroda a VZrušujíCí meTropole 14 dnů termín kód celková cena 09.03.-22.03. AT 138901 79.990 29.10.-11.11. AT 138902 79.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky ve výši 10.800 Kč - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - snídaně - stravu uvedenou v itineráři - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 3.500 - příplatek za jednolůžkový pokoj 15.200 fakultativní akce: - večerní Samba Show (vč. večeře) 3.200 - prodloužení pobytu o 4 noci na tropickém ostrově Ilha Bela (vč. transferu a snídaní) od 14.700 - dvoudenní výlet k Iguacu Falls (vč. prohlídky z braz. i argent. strany) 16.990 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. PRAHA – SAO PAULO Odlet z Prahy do Sao Paula /noční let/. 02. SAO PAULO, MINAS GERAIS Přílet do Sao Paula v časných ranních hodinách. Po uvítá- ní průvodcem na letišti transfer do restaurace. Během spo- lečné snídaně /v ceně zájezdu/ Vás čeká orientační mee- ting a seznámení s detaily trasy zájezdu. Po snídani ná- sleduje krátká prohlídka Sao Paula přezdívaného „beto- nová džungle“. Po ní Vás očekává přejezd do místa uby- tování na trase do státu Minas Gerais. V časných odpoled- ních hodinách ubytování v hotelu, volno k relaxaci u bazé- nu po náročném letu z Evropy. 03. OURO PRETO, MARIANNA Časně odjezd do Ouro Preto – malebného historického městečka v horách proslulého těžbou drahých kamenů od dob středověku až do dnešních dnů. Zde navštívíte muze- um drahokamů a zhlédnete exponáty, jaké nelze spatřit nikde jinde na světě. Po prohlídce následuje přejezd do nedalekého hornického městečka Marianna, kde navští- víte historický hlubinný zlatý důl. Zlato se zde již více než 15 let nedobývá, ale sjezd do dolu na stroji 150 let sta- rém, prohlídka jeho prostor a expozice hornického provo- zu ve Vás jistě zanechají silné dojmy. Závěrem dne navští- víte přímo lokalitu, kde se nalézají jedny z nejcennějších brazilských drahokamů – tzv. imperiální topazy. Od míst- ních horníků si můžete zakoupit opravdu cenný suvenýr z Brazílie!! Večer ubytování v Ouro Preto. 04. PETROPOLIS, BÚZIOS Celodenní transfer do rekreačního centra Búzios na březích Atlantiku. Cestou Vás čeká zastávka v Petropolisu – býva- lém sídelním městě brazilských králů – a prohlídka králov- skéhopaláce.PopříjezdudoBúziosabsolvujetekrátkouse- znamovací projížďku centrem městečka, a poté Vás již čeká ubytování v malém stylovém hotýlku v těsné blízkosti pláže. 05. BÚZIOS Volný den k odpočinku, relaxačním vycházkám po maleb- némletovisku,sluněnínaplážinebouhotelovéhobazénu. 06. RIO DE JANEIRO Časně odjezd do Rio de Janeira. Čeká Vás celodenní pro- 170 www.ameriCatours.Cz brAzílie

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

hlídka města zahrnující návštěvu Corcovada – slavné so- chy Krista nad městem, Sugar Loaf – hory podobné homo- li cukru tyčící se nad zálivem Botafogo, centra města, jeho slavných pláží a zdejšího pralesa Tijucca. Večer ubytování v hotelu v blízkosti slavné pláže Copacabana. 07. RIO DE JANEIRO Volný den v Rio de Janeiru!! Prozkoumejte sami všech- na zákoutí pláže Copacabana, navštivte muzeum zlatnic- ké firmy Sauer /zdarma/, vychutnejte si lenošení na jedné z nejslavnějších pláží světa. Večer Vám fakultativně nabíd- neme jedinečnou Samba Show /včetně večeře/. 08. TROPICKÝ OSTROV Časně odjezd za dalším dobrodružstvím – čeká Vás výlet na tropický ostrov!! Nejprve na maketě pirátského škune- ru poplujete mezi desítkami malých neobydlených ostrův- ků, budete se moci vykoupat na otevřeném moři, pak po příjezdu na „Váš“ ostrov budete uvítáni domorodými kra- savicemi/akrasavci/,abystestrávilikrásnýpůldenvatmo- sféře tropického ráje – bujná vegetace, krásná pláž, pa- poušci nad hlavami… Po návratu na pevninu odjezd do historického rybářského městečka Paraty, ubytování v ma- lém stylovém hotýlku a pěší prohlídka starobylého centra. 09. PARATY Odpočinkový den v prostředí tropické pláže!! Ráno odjezd najatým člunem na odlehlou pláž nepřístupnou po zemi díky neprostupnému pralesu. Koupání, slunění, šnorchlo- vání… po návratu na pevninu odjezd do města Sao Sea- bastiao, a odtud pak trajektem na ostrov Ilha Bela. Po krátké orientační prohlídce malého rybářského městečka ubytování v romantickém rodinném hotýlku. 10. OSTROV ILHA BELA Ostrov Ilha Bela je osídlen z jedné čtvrtiny a většinu plochy zabírá rezervace tropického atlantického pralesa. Jediným způsobem, jak poznat druhou stranu ostrova, je Váš dneš- ní výlet v jeepech – tropickým pralesem k jedinečným li- duprázdným plážím s fantastickým potápěním, šnorchlo- váním, trek ke kouzelným vodopádům nebo jen oddech v tomto ostrovním ráji… 11. OSTROV ILHA BELA Volný den k relaxaci na pláži nebo u bazénu. Doporuču- jeme časně ranní pozorování ptáků v pralese – zejména hejna papoušků a tukanů Vás uchvátí!! 12. OSTROV ILHA BELA Volný den k relaxaci na pláži nebo u bazénu. 13. SAO PAULO – PRAHA Ráno odjezd do Sao Paula. Po příjezdu transfer na letiště a odlet do Prahy. Fakultativně prodloužení pobytu na Ilha Bela či dvoudenní výlet k vodopádům Iguacu. 14. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. Sao Paulo •Belo Horizonte •Ouro Preto •zlatý důl Marianna •naleziště drahokamů •Petropolis •Búzios •Rio de Janeiro •Corcovado •Barra da Tijucca •Sugar Loaf •Copacabana •ostrov San Bernardo •Paraty •ostrov IlhaBela 171ameriCa tours 2013 brAzílie

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce dvacátou sezónu BraZílií křížem krážem 17 dnů 01. PRAHA – RIO DE JANEIRO Odlet z Prahy do Rio de Janeira v odpoledních hodinách /noční let/. 02. RIO DE JANEIRO Po uvítání na letišti reprezentantem America Tours trans- fer do hotelu, ubytování a instruktáž k pobytu v Brazílii. Odpoledne návštěva velké atrakce Ria – hory Sugar Loaf tyčící se nad zátokou Guanabara. 03. RIO DE JANEIRO Po snídani polodenní návštěva Corcovada – známé sochy Krista nad městem, odpoledne indiv. volno. Večer Vám do- poručujeme fakultativní návštěvu Samba Show v někte- rém ze známých tanečních podniků. 04. RIO, TROPICKÝ OSTROV Volný den v Riu!! Fakultativně Vám nabídneme celodenní výlet na tropický ostrov /bus, loď, včetně oběda/ – kouzel- né koupání na krásných plážích. 05. AMAZONIE Časná snídaně, poté odjezd na letiště a odlet do Manausu v Amazonii. Transfer do přístavu na řece Rio Negro a od- jezd lodí do hotelu ležícího v nitru pralesa a přístupného pouze po vodě nebo ze vzduchu. Ubytování, večeře. 06. AMAZONIE Po snídani vycházka po stezce v pralese. Po obědě plavba na kánoích spojená s lovem dravých ryb piranhas. Po ná- vratu večeře a za soumraku pozorování aligátorů v příro- dě kolem hotelu. 07. AMAZONIE Sledování úsvitu nad pralesem, pozorování pralesních ptáků, poté návrat lodí do Manausu, ubytování v hotelu a polodenní prohlídka města. 08. RECIFE, OLINDA Časně transfer na letiště a odlet do Recife. Po příletu pro- hlídka města včetně návštěvy jedinečné historické památ- ky – města Olinda. Transfer do hotelu a zbytek dne volno k relaxaci na pláži nebo u hotelového bazénu. 09. RECIFE Volný den k relaxaci u hotelového bazénu či na pláži, od- počinek. termín kód celková cena 16.04.-02.05. AT 131101 99.990 07.06.-23.06. AT 131102 99.990 14.10.-30.10. AT 131103 102.990 25.11.-11.12. AT 131104 103.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky ve výši 11.300 Kč - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - snídaně - stravu uvedenou v itineráři - pozemní a vodní dopravu dle itineráře - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 5.600 - příplatek za jednolůžkový pokoj 19.900 fakultativní akce: - celodenní výlet na tropický ostrov 2.300 - prodloužení pobytu o 4 noci na tropickém ostrově Ilha Bela (vč. transferu a snídaní) od 14.700 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. Bestseller !! 172 www.ameriCatours.Cz brAzílie – ArgentinA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

10. MINAS GERAIS, MARIANNA Ráno odlet do Belo Horizonte – hlavního města státu Mi- nas Gerais, který je proslulý těžbou drahokamů. Po příletu transfer do města Marianna, návštěva starého hlubinného zlatého dolu. Ubytování ve večerních hodinách. 11. MINAS GERAIS, OURO PRETO Celodenní výlet do oblasti s největšími nalezišti drahých kamenů na světě, návštěva starobylého hornického města Ouro Preto a muzea drahokamů, které nelze vidět nikde jinde. Navštívíte také exkluzivně naleziště imperiálních to- pazů – vzácných drahokamů – které zde místní lidé dobý- vají středověkými metodami. 12. VODOPÁDY IGUACU Transfer na letiště a odlet do Foz do Iguacu. Prohlídka nej- krásnějších vodopádů světa z brazilské strany, poté trans- fer do hotelu a ubytování. 13. VODOPÁDY IGUACU, WANDA Časně odjezd přes hranice Argentiny do hodinu vzdále- ného dolu Wanda – místa známého svojí těžbou krysta- lů ametystu, záhnědy, křišťálu a citrinu. Po prohlídce tě- žební lokality návrat zpět do Iguacu, prohlídka argentin- ské strany vodopádů do večerních hodin. Jako přídavek Vás pozveme na plavbu na člunu pod vodopády – skvě- lý a dobrodružný zážitek ze setkání s hřmící stěnou vody!! 14. OSTROV ILHA BELA Transfer na letiště a odlet do Sao Paula. Odtud Vás čeká tří- hodinovácestakpobřežíAtlantiku,tzv.„CostaVerde“,apře- jezdtrajektemnaostrovIlhaBela.Tentoostrovjezvětšíčás- tipřírodnírezervacítropickéhopralesasjedinečnýmirostlin- nými a živičišnými společenstvy a bezpočtem krásných plá- ží. Ubytování v malém rodinném hotelu, volno k odpočinku. 15. OSTROV ILHA BELA Po snídani celodenní výlet v jeepech po jediné komunikaci vedoucí na oceánskou stranu ostrova. Strmou cestou s mno- hazatáčkami,fantastickýmšťavnatýmpralesemsedostane- te až ke krásným plážím, odkud se nikomu nechce zpět… 16. SAO PAULO – PRAHA Po snídani odjezd lodí na pevninu, transfer na letiště Sao Paulo a odlet do Prahy. Fakultativní prodloužení pobytu v kouzelném prostředí Ilha Bela. 17. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. Rio de Janeiro •Corcovado •Sugar Loaf •Manaus •Amazonie •Recife •Olinda •Belo Horizonte •zlatý důl Marianna • drahokamová naleziště •Ouro Preto •vodopády Iguacu •ametystový důl Wanda v Argentině •ostrov Ilha Bela •Sao Paulo 173ameriCa tours 2013 brAzílie – ArgentinA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce sedmou sezónu Buenos Aires • Tigre • Estancia • argentinská a brazilská strana vodopádů Iguacu Buenos aires a Vodopády iguaCu 10 dnů termín kód celková cena 01.03.-10.03. AT 138801 67.990 01.05.-10.05. AT 138802 66.990 22.06.-01.07. AT 138803 66.990 12.09.-21.09. AT 138804 66.990 29.10.-07.11. AT 138805 67.990 05.12.-14.12. AT 138806 69.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky ve výši 10.800 Kč - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - snídaně - stravu uvedenou v itineráři - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 1.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 14.800 fakultativní akce: - prodloužení pobytu o 4 noci na tropickém ostrově Ilha Bela (vč. transferu a snídaní) od 17.400 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. PRAHA – BUENOS AIRES Odlet z Prahy do Buenos Aires /noční let/. 02. BUENOS AIRES Po příletu a uvítání na letišti delegátem America Tours Vás čeká transfer do hotelu v centru města a ubytování. Po krátkém odpočinku následuje polodenní okružní prohlíd- ka města, která Vás seznámí s největšími pamětihodnost- mi a atrakcemi Buenos Aires. 03. TIGRE, TANGO SHOW DnesVásčekávýletdooblastiTigre–centraodpočinkuare- laxaceobyvatelBuenosAires.Lázeňskáatmosféraměstečka protkaného spletí říčních ramen delty řeky Paraná okouz- lí každého návštěvníka. Součástí výletu je také plavba na motorovém člunu mezi stovkami ostrovů a ostrůvků, návrat v odpoledních hodinách. Večer Vás pak pozveme na společ- nou večeři a představení typického argentinského tanga, bez kterého by návštěva Buenos Aires nebyla úplná!! 04. ESTANCIA Celodenní výlet do tzv. Estancie – na ranč chovající doby- tek a koně. Poznáte zde náročnou práci gaučů – honá- ků dobytka, a po typickém venkovském obědě se stanete svědky ukázek jejich dovedností. Návrat z argentinského venkova ve večerních hodinách. 05. BUENOS AIRES /MONTEVIDEO/ Celodenní volno k samostatnému poznávání metropole. Fakultativně Vám nabízíme celodenní výlet rychlým kata- maranem do uruguayského Montevidea /anglicky a špa- nělsky hovořící průvodce/. 06. VODOPÁDY IGUACU Časně transfer na letiště a odlet do Iguacu. Po příletu Vás čeká prohlídka první části mohutných vodopádů situova- ných v tropickém pralese – argentinské strany. Po pro- hlídce a návštěvě mnoha vyhlídek na úchvatné vodopády můžete fakultativně absolvovat plavbu pod vodopády na rychlém člunu – nezapomenutelný zážitek!! V podvečer následuje transfer do hotelu a ubytování. Zbytek dne vyu- žijte k relaxaci u hotelového bazénu či nákupu suvenýrů. 07. VODOPÁDY IGUACU Odjezd přes hranice Argentiny k prohlídce druhé – bra- zilské části vodopádů. Čeká Vás dlouhá vycházka, odmě- nou Vám však budou jedinečné zážitky a množství fotek od nejkrásnějších vodopádů světa. Návrat do hotelu v od- poledních hodinách. Večer doporučujeme návštěvu někte- rého ze zábavních podniků Iguacu. 08. VODOPÁDY IGUACU /WANDA/ Celodenní volno v Iguacu!! Můžete jej využít k poklid- né relaxaci u hotelového bazénu v tropické zahradě nebo Vám doporučíme výlet do dolu Wanda v Argentině – nale- ziště ametystů, křišťálů a záhněd. 09. SAO PAULO – PRAHA Dle Vašeho rozpisu letů transfer na letiště a odlet do Prahy nebo fakultativně odlet přes Sao Paulo k pobytu na tropic- kém ostrově Ilha Bela /Brazílie/. 10. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 174 www.ameriCatours.Cz ArgentinA – brAzílie

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce sedmou sezónu Buenos Aires • Tigre • Estancia Buenos aires – Tango a pampa termín kód celková cena 01.03.-07.03. AT 138301 55.990 01.05.-07.05. AT 138302 54.990 22.06.-28.06. AT 138303 54.990 12.09.-18.09. AT 138304 54.990 29.10.-04.11. AT 138305 55.990 05.12.-11.12. AT 138306 56.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky ve výši 10.500 Kč - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - snídaně - stravu uvedenou v itineráři - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 1.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 12.900 fakultativní akce: - prodloužení pobytu o 4 noci na tropickém ostrově Ilha Bela (vč. transferu a snídaní) od 20.700 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 7 dnů 01. PRAHA – BUENOS AIRES Odlet z Prahy do Buenos Aires /noční let/. 02. BUENOS AIRES Po příletu a uvítání na letišti průvodcem America Tours Vás čeká prohlídka Buenos Aires. Uvidíte nejširší ulici na světě 9. de Julio Avenue, slavný Obelisk a Colon Theatre, čtvrti San Telmo a May Square – historické a politické centrum, budovu parlamentu, Casa Rosada, italskou čtvrť La Boca i čtvrť aristokratů Recoleta, kde na místním hřbitově na- vštívíme i hrob slavné Evity Peronové. 03. TIGRE, TANGO SHOW DopoledneVáspozvemenaprojížďkulodívmalebnéspleti říčních ramen delty řeky Paraná v oblasti Tigre. Odpoledne budete mít dostatek času na samostatnou prohlídku centra Buenos Aires a večer Vás pozveme k návštěvě Tango Show, bez které by návštěva Buenos Aires nebyla kompletní. 04. ESTANCIA – VÝLET DO PAMPY Celodennívýletdoargentinsképampysnávštěvoutypickées- tancie – ranče na chov dobytka. Zde Vám místní gauchové předvedousvojedovednostivzacházeníslasem,jízděnakoni či krocení zdivočelého skotu, a během oběda ochutnáte typic- koustravuanápojezdejšíchobyvatel.Návratdohoteluvečer. 05. BUENOS AIRES /MONTEVIDEO/ CelodennívolnovBuenosAiresksamostatnémupoznávání metropole. Fakultativně Vám nabízíme celodenní výlet ka- tamaranem mohutnou deltou řeky Paraná do uruguayské- ho Montevidea /anglicky a španělsky hovořící průvodce/. 06. BUENOS AIRES – PRAHA Transfer na letiště a odlet do Prahy. Fakultativně odlet k pobytu na tropickém ostrově Ilha Bela /Brazílie/. 07. Přílet do Prahy v odpoledních hodinách. 175ameriCa tours 2013 ArgentinA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce desátou sezónu od paTagonskýCh ledoVCŮ po TropiCké Vodopády 16 dnů termín kód celková cena 22.03.-06.04. AT 139801 99.990 14.05.-29.05. AT 139802 98.990 20.09.-05.10. AT 139803 98.990 11.11.-26.11. AT 139804 99.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky ve výši 11.500 Kč - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - snídaně - stravu uvedenou v itineráři - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 3.300 - příplatek za jednolůžkový pokoj 22.900 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. PRAHA – BUENOS AIRES Odlet z Prahy do Buenos Aires /noční let/. 02. TRELEW, PUERTO MADRYN Po příletu a uvítání průvodcem America Tours pokračování v letu do Trelewu. Odtud přejezd do Punta Tombo – měs- ta na pacifickém pobřeží známého výskytem tučňáků Ma- gellanových. Pozorování kolonie tučňáků, poté odjezd do Puerto Madryn. 03. VALDEZ PENINSULA Celodenní výlet na poloostrov Valdes – tradiční útočiště rypoušů sloních. 04. EL CALAFATE Transfer na letiště a odlet do El Calafate, ubytování, pro- hlídka tohoto rekreačního města na březích jezera. 05. LEDOVEC PERITO MORENO Celodenní výlet k jedinečnému obrovskému ledovci Perino Moreno Glacier, pozorování odlamujících se kusů ledu pa- dajících do jezera. 06. NP TORRES DEL PAINE, PUERTO NATALES Časně odjezd přes hranice Chile do národního parku Tor- res del Paine. Okruh parkem, seznámení s proslulými žu- lovými věžemi, jezery ve všech odstínech modré a zelené barvyapozorovánívšudypřítomnýchlamguanacoapštro- sů nandu. Večer příjezd do Puerto Natales, ubytování. 07. NP O’HIGGINS, LEDOVEC BALMACEDA Celodenní výlet lodí do národního parku O’Higgins a k le- dovci Balmaceda. Budete uchváceni řekou ledu směřující 176 www.ameriCatours.Cz ArgentinA – cHile – UrUgUAy – brAzílie

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Buenos Aires • Trelew • Punta Tombo • Valdes • El Calafate • Perito Moreno Glacier • ledovce Uppsala a Onelli • Torres del Paine • Puerto Natales • Vodopády Iguacu • Sao Paulo fjordem do moře a uvidíte zdejší kolonie kormoránů. Pří- jezd do hotelu večer. 08. SAN CARLOS DE BARILOCHE Návrat zpět do argentinského Calafate, odtud odlet do lá- zeňského města San Carlos de Bariloche. Po ubytování Vás čeká prohlídka centra města a volno k vycházkám podél jezera Nahuel Huapi. 09. NP NAHUEL HUAPI Celodenní výlet do národního parku Nahuel Huapi, kde budete obdivovat krásu jezer položených v krásné pata- gonské přírodě plné příkrých kopců, skal a vyhaslých vul- kánů. Návrat do hotelu v odpoledních hodinách. 10. BUENOS AIRES, TANGO SHOW Přelet do Buenos Aires. Po příletu následuje prohlídka měs- tazahrnujícínejvětšíatrakceapamětihodnosti.ZávěremVás čekávečeřeaTangoShow–typickápodívanávtomtoměstě. 11. BUENOS AIRES, TIGRE Dopoledne indiv. volno k nákupům v centru Buenos Aires, odpoledne pak odjezd do Tigre, kde Vás čeká projížďka motorovou lodí v deltě řeky Paraná. Návrat do Buenos Aires večer. 12. COLONIA, MONTEVIDEO Celodenní návštěva Uruguaye. Nejprve se trajektem pře- pravíte do starobylého města Colonia. Po prohlídce archi- tektonické památky následuje transfer do hlavního měs- ta Montevidea. Po okružní prohlídce zahrnující největší atrakce historického centra i moderního města se nalo- díte na expresní katamaran, který Vás dopraví zpět del- tou Paraná do Buenos Aires. Návrat do hotelu v pozd- ních hodinách. 13. VODOPÁDY IGUACU Časně odlet do Iguacu. Prohlídka světoznámých vodopádů situovaných v tropickém pralese. Absolvujete několikakilo- metrový trail zahrnující nejkrásnější vyhlídky na vodopá- dy z argentinské strany, ubytování ve večerních hodinách. 14. VODOPÁDY IGUACU Po překročení hranice Brazílie prohlídka vodopádů z bra- zilské strany, která skýtá ucelený přehled o mohutnosti a nádheře vodopádů, včetně projížďky na tryskových člu- nech až pod hřmící stěnu hlavních vodopádů! Cestou zpět do hotelu ještě navštívíte Bird Park – pestrou ukázku ptá- ků žijících na území Jižní Ameriky. 15. IGUACU – PRAHA Transfer na letiště Iguacu a odtud odlet do Prahy. Fakulta- tivně odlet ke čtyřdennímu pobytu v Rio de Janeiru. 16. Přílet do Prahy v odpoledních hodinách. 177ameriCa tours 2013 ArgentinA – cHile – UrUgUAy – brAzílie

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce desátou sezónu Chile a argenTina magiCké poušTě, horká Vřídla a Věčný led 16 dnů termín kód celková cena 15.04.-30.04. AT 139901 109.990 12.06.-27.06. AT 139902 109.990 13.09.-28.09. AT 139903 109.990 20.11.-05.12. AT 139904 112.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky ve výši 11.800 Kč - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - snídaně - stravu uvedenou v itineráři - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 3.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 25.900 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. PRAHA – SANTIAGO DE CHILE Odlet z Prahy do Santiago de Chile /noční let/. 02. SAN PEDRO DE ATACAMA Po uvítání na letišti průvodcem America Tours pokračová- ní letu do Calamy, odtud transfer přes pouštní planinu do oázy San Pedro de Atacama. Tato krásná vesnice je velmi bohatá na tradice kultury Atacameno. Ubytování a odpo- činek po náročné cestě. 03. SAN PEDRO, MOON VALLEY Dopoledne prohlídka San Pedro a aklimatizace. Odpo- ledne navštívíte Valley of the Moon známé svými bizarní- mi skalními formacemi a hrou barev v zapadajícím slunci. 04. VULKÁN MISCANTI, SOLAR DE ATACAMA Celodenní výlet k lagunám Miscanti a Miniques. Cestou můžete obdivovat vyschlou pampu s impozantními vulká- ny And v pozadí a od jezer pak ohromující pohled na sop- ku Miscanti pokrytou sněhem. Odpoledne navštívíte solná pole Solar de Atacama a u zdejšího jezera uvidíte ptačí ko- lonie, zejména pak růžové plameňáky. 05. GEJZÍRY EL TATIO, CASPANA, CHIU-CHIU Ještě za hluboké noci odjezd temnými Andami k El Tatio Geyser – nejvýše položenému geotermálnímu poli na svě- tě.Zavýchodusluncejezde,vevýškáchnad4000metrů,síla gejzírů největší, a pohled na ně nejimpozantnější. Pokračo- vání „větrnou“ cestou pod andskými hřebeny, kde budete mít možnost vidět lišky, lamy guanaco, divoké muly a dal- ší místní zvířata. Prohlídka Caspana – sídla více než 800 let staré civilizace, návštěva ruin indiánské pevnosti Pukara de Bestseller !! 178 www.ameriCatours.Cz cHile – ArgentinA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Lasana a známého kostela ve vesnici Chiu Chiu. Závěrem příjezddoCalamyaodletdoSantiaga,transferaubytování. 06. SANTIAGO DE CHILE Prohlídka hlavního města Chile. Návštěva Plaza del Ar- mas s historickými vládními budovami a mnoha dalších zajímavých míst. Odpoledne návštěva proslulých vinic v podhůří And a ochutnávka zdejšího vína. 07. VALLE DE COLCHAGUAS Odjezd na jih do údolí Valle de Colchaguas. Prohlídka zdejších rozsáhlých vinic s ochutnávkou místního jedineč- ného vína. Odpoledne příjezd k mohutným vodopádům Salto del Laja, ubytování. 08. TEMUCO, VULKÁN VILLARICA Příjezd do historického města Temuco. Zastávka na tržiš- ti s možností nákupu výrobků mapuchských indiánů, poté pokračování do města Pucon – brány do oblasti jezer na úpatí impozantního kouřícího vulkánu Villarica. V podve- čer za příznivého počasí procházka podél jezera Villarica. 09. SEVEN LAKE REGION Průjezd lesními silnicemi do malebného Seven Lake Regi- on. Krásnou přírodou po převážně lesních cestách dojede- meodpolednedoosadyPuertoFuy,odkudpřeplujemelod- ním trajektem jezero Pirihueico a vstoupíme do Argentiny. V podvečer příjezd do městečka San Martin de los Andes. 10. SAN CARLOS DE BARILOCHE Příjezd do Lake District – území plného jezer pod zasně- ženými vrcholky And. Prohlídka známého města San Car- los de Bariloche, ubytování a možnost nákupů. 11. NP PUYEHUE, VULKÁN OSORNO DopoledneprůjezdpřesVillaAngosturazpětdoChile,návště- vanárodníhoparkuPuyehuesjedinečnýmivýhledynavulkán CasablancaajezeroLlanquihue.Závěremdnenávštěvajeze- raLakeofTodoslosSantosznáméhoneuvěřitelnětyrkysovou vodou. Zastávka u říčních peřejí tyrkysové barvy pod vulká- nem Osorno, poté odjezd do místa ubytování v Puerto Varas. 12. PUERTO VARAS – PUNTA ARENAS Přejezd z Puerto Varas do Puerto Montt a odtud odlet do Punta Arenas – nejjižnějšího města na světě. Odtud po orientační prohlídce města odjezd do Puerto Natales, brá- ny do národních parků Glacier a Torres de Paine. 13. PUERTO NATALES, NP O’HIGGINS Plavba vyhlídkovou lodí do národního parku O’Higgins. Loď nás poveze podél impozantních vodopádů a kolonií kormo- ránůkBalmacedaGlacier–řeceleduplujícízvolnadomoře. Následuje vycházka k hraně ledovce Serrano a poté nás již loď odveze zpět do Puerto Natales se zastávkou na typické patagonskéestancii.Návratdohoteluvevečerníchhodinách. 14. NP TORRES DEL PAINE Celodenní výlet do národního parku Torres del Paine – jedné z největších atrakcí Jižní Ameriky. Budete obdivo- vat impozantní hory, modré ledovce, divoké řeky, lagu- ny, patagonskou pampu a nezapomenutelné žulové věže Las Torres. Oživením budou i všudypřítomné lamy guana- cos a pštrosi nandu… 15. PUNTA ARENAS – PRAHA Časně ráno transfer na letiště do Punta Arenas a odlet do Prahy. 16. Přílet do Prahy v odpoledních hodinách. Santiago•Calama•Valley of the Moon•Miscanti a Miniques•Solar de Atacama•Gejzír El Tatio•Pukara de Lasana•Valle de Colchaguas •Temuco •Seven Lake Region •San Carlos de Bariloche •Puyuhue •Puerto Montt •Punta Arenas •Torres del Paine •O’Higgins 179ameriCa tours 2013 cHile – ArgentinA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce devátou sezónu Velký okruh laTinskou amerikou 17 dnů termín kód celková cena 01.03.-17.03. AT 134401 109.990 29.04.-15.05. AT 134402 109.990 12.06.-28.06. AT 134403 109.990 13.09.-29.09. AT 134404 109.990 04.11.-20.11. AT 134405 109.990 Zájezd může být směrován opačně. Pořadí navštívených míst v zájezdu se může lišit v závislosti na optimálním využití míst- ních leteckých spojů, klimatických podmínkách a otevíra- cí době památek. minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky ve výši 11.800 Kč - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - snídaně - stravu uvedenou v itineráři - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 3.700 - příplatek za jednolůžkový pokoj 22.900 fakultativní akce: - prodloužení pobytu v Rio de Janeiro /odlet dříve/ od 1.900/osobu/den Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. PRAHA – RIO DE JANEIRO Odlet z Prahy do Rio de Janeira /noční let/. 02. RIO DE JANEIRO Po příletu a uvítání na letišti průvodcem America Tours transferdohotelu,ubytování.Pokrátkémodpočinkunásle- duje polodenní okruh městem zakončený návštěvou slavné sochy Krista na vrcholku hory Corcovado, odkud je za jas- ného počasí fantastický výhled na celou oblast Ria a okolí. 03. RIO DE JANEIRO Pokračování prohlídky města návštěvou druhé hlav- ní atrakce – Cukrové homole. Výjezd lanovkou nejprve na „homoli“ Urca, a pokračování další lanovkou na vr- chol Cukrové homole. Odměnou je skvělý výhled na měs- to, pláže a celkové panoráma. Po krátké prohlídce cent- ra následuje transfer do hotelu, odpoledne volno k samo- statné návštěvě slavné pláže Copacabana či prohlídce ulic stejnojmenné čtvrti. 04. VODOPÁDY IGUACU Časně odjezd na letiště a odlet do Iguacu. Zdejší atrakcí jsou světoznámé vodopády ležící na hranici mezi Brazílií a Ar- gentinou. Dnes si prohlédnete jejich brazilskou část, která Vám dá pojem o mohutnosti a rozlehlosti vodopádů, které předVámibudoudefilovatvdélceněkolikakilometrů.Závě- rem navštívíte Bird Park – expozici ptactva situovanou pří- mo v prostředí tropického pralesa, která Vás seznámí s pta- čími druhy a jejich výskytem nejenom v Brazílii. V někte- rých voliérách žijí ptáci jako ve volné přírodě a Vy s nimi bu- dete v přímém kontaktu. Ubytování ve večerních hodinách. 05. VODOPÁDY IGUACU DnesVásčekáprohlídkavodopádůzargentinskéstrany.Ab- solvujete nejprve cestu elektrickým vláčkem a poté po můst- cích nad řekou k „Ďáblovu chřtánu“ – nejužšímu místu vo- dopádů. Hřmot padající vody je ohlušující!! Následuje trail podél stěn padající vody, který prochází svěžím tropickým pralesem. Nabídneme Vám i možnost plavby na člunu Zo- diac po řece přímo pod vodní stěnu /není v ceně/. Po návra- tu do hotelu Vás čeká volné odpoledne k relaxaci u bazénu. 06. PUERTO IGUAZU – MONTEVIDEO Transfer na letiště a odlet z Puerto Iguazu do uruguayské- ho Montevidea. Po příletu transfer do hotelu a ubytová- ní, dle časových podmínek pěší vycházka centrem města. 07. MONTEVIDEO, COLONIA Dopoledne okružní prohlídka Montevidea – historického centra i moderního nového města, poté odjezd do zná- mého historického města Colonia. Prohlídka města, kte- ré bylo prohlášeno památkou UNESCO, v podvečer trans- fer do přístavu a odjezd lodí do Buenos Aires. Po příjezdu transfer do hotelu a ubytování. Bestseller !! 180 www.ameriCatours.Cz brAzílie – ArgentinA – UrUgUAy – cHile – PerU – bolívie

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Rio de Janeiro • Iguacu • Montevideo • Colonia • Buenos Aires • Santiago de Chile • Lima • Cuzco • Urubamba • Machu Picchu • Puno • Titikaka • Sun Island • Tiwanaco • La Paz 08. BUENOS AIRES Dopoledne Vás čeká prohlídka centra Buenos Aires, během které zhlédnete největší atrakce a pamětihodnosti města. Odpoledne následuje výlet do Tigre – lázeňského předměs- tí–spojenýsromantickouplavbounalodispletíramendel- tyřekyParaná.Ponávratudohoteluještěprodnešeknebu- de konec – pozveme Vás totiž na večeři a typickou argentin- skou Tango Show… Návrat do hotelu v pozdních hodinách. 09. SANTIAGO DE CHILE Časně transfer na letiště a odlet do Santiaga de Chile. Ce- lodenní prohlídka tohoto krásného města pod Andami, včetně návštěvy některé ze slavných vinic v okolí a ochut- návky zdejšího skvělého vína. Ubytování ve večerních ho- dinách /v některých termínech noční odlet do Limy/. 10. LIMA Ráno transfer na letiště a odlet do peruánské Limy. Po- lodenní prohlídka města zahrnující náměstí Plaza Mayor, založené Franciscem Pizarrem, vládní palác, radnici a ka- tedrálu. Do večera ještě uvidíte mnoho architektonických skvostů jako například Torre Tagle Palace, Osambela Hou- se, Muzeum zlata. Ubytování po prohlídce města. 11. CUZCO Po snídani transfer na letiště a odlet do Cuzca. Prohlíd- ka tohoto skvostného města, které je směsicí kultury Inca a španělské architektury. Mimo jiné uvidíte chrám Slunce s katedrálou, ruiny Tambomachay /incké fontány/, „rudou pevnost“ Puca-Pucara a pevnost Sacsahuaman. 12. MACHU PICCHU Celodenní výlet vlakem údolím Urubamba do „Ztracené- ho města Inků“ – Machu Picchu. Návrat do hotelu v pozd- ních hodinách. 13. CUZCO – PUNO Odjezd do města Puno na březích jezera Titikaka. Cestou budete okouzleni panoramatem andských hřebenů lemu- jících Vaši cestu a navštívíte několik pitoreskních indián- ských vesnic. Ubytování ve večerních hodinách. 14. TIWANACO, LA PAZ Časně odjezd k hranicím Bolívie. Prvním navštíveným mís- tem na území Bolívie bude Tiwanaco, podle mnohých věd- ců kolébka civilizace Inků. Prohlídka vykopávek kdysi vel- kolepého města. Pokračování cesty do La Pazu, jednoho z nejvýše položených velkoměst světa. Po příjezdu do La Pazu absolvujete prohlídku města, během které uvidí- te mimo jiné Indian Witch Market, koloniální kostel San Francisco, náměstí Murillo, katedrálu, vládní palác, Ná- rodní kongres. Vaši prohlídku zakončíte návštěvou po- svátného údolí Měsíce se skalními věžemi připomínajícími Bryce Canyon v Utahu. Ubytování ve večerních hodinách. 15. JEZERO TITIKAKA, OSTROV SLUNCE Dopoledne opustíme La Paz a vydáme se k světoznámému jezeru Titikaka. Následuje nalodění na katamaran k cestě napříčjezerem.CestounavštívíteostrovSlunce,kdejeumís- těna jedinečná expozice historie říše Inků. Kromě seznáme- ní s inckou historií se stanete svědky šamanského obřadu a absolvujete krátkou plavbu na rákosovém katamaranu k jednomu ze starých obětních míst na ostrově. Odpoledne po vylodění ve starobylé Copacabaně následuje prohlídka zdejšího chrámu černé Madony. Překročení hranice zpět do Peru a ubytování v Punu dnešní den nabitý zážitky ukončí. 16. PUNO – PRAHA Dle Vašeho cestovního plánu Vás dnes čeká transfer na le- tiště a odlet do Prahy. 17. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 181ameriCa tours 2013 brAzílie – ArgentinA – UrUgUAy – cHile – PerU – bolívie

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce jedenáctou sezónu peru a BolíVie Velký okruh říší inkŮ 15 dnů termín kód celková cena 24.03.-07.04. AT 139601 89.990 21.05.-04.06. AT 139602 89.990 28.06.-12.07. AT 139603 89.990 28.09.-12.10. AT 139604 89.990 20.11.-04.12. AT 139605 92.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky ve výši 10.800 Kč - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - snídaně - stravu uvedenou v itineráři - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 2.600 - příplatek za jednolůžkový pokoj 22.300 fakultativní akce: - třídenní pobyt v Amazonském pralese (all inclusive vč. letenky a transferů lodí) 19.900 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. PRAHA – LIMA Odlet z Prahy do Limy. Po příletu a uvítání průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientač- ní meeting. 02. LIMA Po snídani prohlídka Limy – města králů, zahrnující slav- né náměstí Plaza Mayor založené Franciscem Pizarrem, vládní palác, radnici a katedrálu, pěší vycházka Vás zave- de zákoutími starého města k Torre Tagle Palace a Osam- bela House. Závěrem navštívíte moderní čtvrti San Isidro a Miraflores. Odpoledne odjezd podél pacifického pobře- ží do Paracas, města na pobřeží známého nedalekými os- trovy s koloniemi vzácných vodních ptáků, Humboldtových tučňáků, lachtanů a lvounů. Ubytování a nocleh. 03. OSTROVY BALLESTAS, ICA, NAZCA Dopoledne Vás čeká lodní výlet k Ballestas Islands – os- trovům osídleným tisíci vodními ptáky, koloniemi lvou- nů a tučňáků. Po návratu odjezd do města Ica v země- dělské oblasti jižního Peru, známého především pěstová- ním vinné révy a výrobou zdejšího nápoje pisco. Navštívíte také oázu zeleně uprostřed obrovitých písečných dun, kte- ré jsou charakteristickou kulisou města. Pokračování do města Nazca, které proslavily geometrické obrazce a kres- by v okolní poušti. Návštěva rozhledny, ze které lze část kreseb spatřit. Ubytování ve večerních hodinách. 04. PLANINA NAZCA Na ráno jsme pro zájemce připravili fakultativní let le- tadlem nad slavnou planinou Nazca pokrytou tajemnými obrazci a geometrickými liniemi viditelnými právě a pou- ze ze vzduchu. Po této velkolepé podívané odjezd do měs- ta Arequipa, ubytování ve večerních hodinách v hotelu. 05. AREQUIPA Po příjezdu do Arequipy ubytování a volno k relaxa- ci a aklimatizaci na velkou nadmořskou výšku. Odpoled- ne prohlídka „Bílého města“ Arequipy. Město je proslu- lé krásnými stavbami ze sněhově bílého kamene a bylo též důležitým městem říše Inků. Také zde nalezneme kláš- ter Santa Catalina, který je nejlépe dochovaným nábožen- ským komplexem staveb v Peru. 06. KAŇON COLCA Časně odjezd do Colca Valley – nejhlubšího kaňonu svě- ta /dvojnásobek hloubky Grand Canyonu/, který předsta- vuje jedinečnou ukázku prehistorického inckého pěstitel- ství – terasová políčka pokrývají maximum prostoru a lidé z místních vesnic se dodnes živí jejich obděláváním. Cesta Vás povede několika andskými vesnicemi, kolem přírod- ních jezírek a minerálních pramenů, náhorními planina- mi s divokými lamami Alpakami a Vicuňas. Velikou atrak- cí jsou zde obrovští kondoři, kteří se majestátně vznášejí ve vzdušném proudu nad propastí. Bestseller !! 182 www.ameriCatours.Cz PerU – bolívie

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

07. COLCA – PUNO Celodenní náročný přejezd krásnou přírodou Andských hřebenů do města Puno ležícího na březích jezera Titi- kaka. Prohlídka centra města a ubytování. 08. JEZERO TITIKAKA, OSTROV SLUNCE Ráno nejprve odjezd do starobylé Copacabany /přejezd hranic Bolívie/ a prohlídka zdejšího chrámu Černé Mado- ny. Dále Vás čeká plavba katamaranem po jezeru Titikaka na Sun Island – podle některých historiků kolébku říše Inků. Zde naleznete jedinečné muzeum Inků Inti Wata, poučíte se o způsobu stavby rákosových plavidel, absolvu- jete šamanský obřad a zhlédnete názornou ukázku pěsti- telství primitivními metodami. Pokračování cesty katama- ranem Vám přinese další nádherné výhledy na panorá- ma zasněžených And. V podvečer dorazíte do bolivijského La Pazu. Pohled z hrany náhorní planiny na mnohamili- onovou metropoli ležící hluboko pod vašima nohama pa- tří k nejmocnějším zážitkům. Ubytování v centru La Pazu. 09. LA PAZ, TIWANACO Den začnete prohlídkou La Pazu – náměstí Murillo, kolo- niální kostel San Francisco, katedrálu, vládní palác, Ná- rodní kongres, slavný čarodějnický market /jedinečná pří- ležitost k nákupu suvenýrů/. Poté odjezd k prohlídce nej- důležitější předincké památce – ruinám Tiwanaco. Po pro- hlídce komplexu vykopávek a muzea odjezd zpět do peru- ánského Puna, nocleh. 10. PUNO – CUZCO Dnes Vás čeká celodenní přejezd do Cuzca. Během náročné cesty uvidíte kromě překrásné altiplanské přírody také ně- kolik pitoreskních indiánských vesnic a navštívíte několik důležitých historických památek – Racci, Pikillacta a An- dahuaylillas. Po příjezdu ve večerních hodinách ubytování v centru jedinečného Cuzca. 11. CUZCO Dopoledne individuální volno k odpočinku po náročných dnech přejezdů, doporučujeme lehkou vycházku centrem města… Odpoledne prohlídka hlavních skvostů Cuzca – katedrály s oltáři a kaplemi Korichancha, pevnost Sacsay- huaman, bývalé lázně Tambomachay, labyrint Puca Puca- ra a amfiteátr Kenko. 12. POSVÁTNÉ ÚDOLÍ URUBAMBA Celodenní výlet do posvátného údolí Inků – údolí řeky Urubamba. Návštěva vesnice Pisac, kde na místním tržišti řemeslníci z okolí odedávna nabízejí své zboží, odpoled- ne prohlídka pevnosti Ollantaytambo – ojedinělé ukázky vojenské architektury. 13. MACHU PICCHU Brzy ráno přejezd do stanice Ollanta a odtud vlakem do AquasCalientes.Podalšíchdvacetiminutáchjízdyvminibu- su cestou plnou serpentin nad divokými srázy Vás čeká vr- chol celé cesty – návštěva „Ztraceného města Inků“ Machu Picchu. Po důkladné prohlídce jedinečného a tajuplného města se vlakem navrátíte ve večerních hodinách do Cuzca. 14. CUZCO – PRAHA Dle Vašeho letového plánu transfer na letiště a odlet přes Limu do Prahy. Fakultativně pak odlet do amazonské me- tropole Iqitosu k třídennímu pobytu v Amazonském prale- se. /Z Iquitos rychlým člunem a později na kánoi po Ama- zonce a jejích přítocích cca 160 kilometrů od civilizace, bez elektřiny, bez signálu telefonu, v lodži uprostřed pa- nenského pralesa budete pozorovat ptáky, hady, rostliny, v noci půjdete na lov kajmana a ve dne budete lovit dravé piranhas, navštívíte domorodou vesnici…celkem 2 noci na Amazonce a 1 noc před odletem v Limě./ 15. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. Lima • Paracas • Ica • Nazca • Arequipa • Colca Canyon • Puno • Titikaka • Copacabana • Sun Island • La Paz • Tiwanaco • Cuzco • Machu Picchu • Urubamba • Ollantantaybo • Lima (Iquitos, Amazonie) 183ameriCa tours 2013 PerU – bolívie

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce osmou sezónu peru – poByT V amaZonii Lima • Iquitos • Amazonka • Yarina Lake 9 dnů termín kód celková cena 06.04.-14.04. AT 139001 69.990 03.06.-11.06. AT 139002 69.990 11.10.-19.10. AT 139003 69.990 02.12.-10.12. AT 139004 71.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky ve výši 10.800 Kč - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - snídaně - stravu uvedenou v itineráři - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji nelze - příplatek za jednolůžkový pokoj 16.600 fakultativní akce: - třídenní výlet do Cuzca a Machu Picchu (vč. letenek a transferů) 16.990 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. PRAHA – LIMA Odlet z Prahy do Limy /noční let/. 02. IQUITOS – MUYUNA LODGE Pokračování letu do města Iquitos ležícího na Amazonce. Po příletu transfer do přístavu a odjezd rychlou motorovou lodí proti proudu Amazonky do primitivní lodge /3 hodi- ny plavby/. Po ubytování v bungalovech a obědě Vás čeká krátké pěší seznámení s okolím lodge a výklad místního průvodceozvířatech,ptactvuarostlinstvu.Pozorováníma- lých opiček a ptáků, zhlédnutí soumraku nad jezerem Sa- pote.Povečeřisenakánoíchvypravítepozorovatkajmany. 03. AMAZONIE, MUYUNA LODGE Výprava na kánoích k Lake Juanachi – jezeru s nepřeber- nou škálou vodních rostlin, pozorování papoušků, tuka- nů a dalších ptáků. S trochou štěstí potkáte hejno opiček Titi. Po návratu večer výprava do pralesa na lov tarantulí. 04. AMAZONIE, MUYUNA LODGE Celodenní pěší výlet do pralesa v okolí lodge. Budete pozo- rovatněkolikdruhůopicaptáků,obdivovatmohutnékme- ny stromů ceiba a uvidíte také mnoho druhů pestrobarev- ných motýlů. Se štěstím můžete zahlédnout i lenochoda. VečerVásčekárybářskýzážitek–lovdravýchrybpiranhas. 05. AMAZONIE, VÝLET DO PRALESA Časně odjezd kánoí k jezeru Yarina, kde Vaši průvodci za- loží spolu s Vámi kemp. V tomto naprosto odloučeném místě uprostřed Amazonského pralesa budete pozorovat ptáky a zvířata, učit se poznávat rostlinné druhy… mimo jiné uvidíte i královnu leknínů Victoria Regia v jejím přiro- zeném prostředí na jezeře. Nocleh pod širým nebem upro- střed pralesa bude jistě skvělým zážitkem!! 06. AMAZONIE, MUYUNA LODGE Návrat zpět do lodge. Odpolední výprava za vzácným ptá- kem hoatzin, který vypadá jako prehistorický živočich. Ve- černí sledování ptactva v okolí lodge. 07. AMAZONIE, IQUITOS – LIMA Velmi časně pozorování krmících se ptáků na stromech nad řekou, poté výprava lodí za říčními růžovými delfíny. Po obědě Váš pobyt v pralese skončí návratem rychlou lodí do Iquitosu a nočním přeletem do Limy. Ubytování v hotelu. 08. LIMA – PRAHA Polodenní prohlídka koloniální Limy. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy. Fakultativně třídenní výlet do Cuzca a Machu Picchu. 09. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. tento unikátní zájezd Vám nabízí poznat flóru a faunu amazonie tak zblízka, jak je to jenom možné. Šes- tidenní pobyt v lodži vzdálené 130 kilometrů od nejbližšího města iquitosu, přístupné pouze lodí, Vám na- bídne zcela nevšední a originální zážitky. Průvodce america tours zde má jen tlumočnickou funkci – sta- rat se o Vás budou pečliví místní průvodci – příslušníci místních indiánských kmenů. Připravte se na pobyt v primitivních podmínkách – ubytování je v pohodlných dvoulůžkových bungalovech vybavených koupelnou a wC, ale bez elektřiny /svítí se kerosinovými lampami/, bez teplé vody /v prostředí amazonie je ale vlast- ně voda teplá pořád.../, to vše leží v nejopravdovější divočině tropického pralesa. Pobyt je s plnou penzí – snídaně, oběd a večeře připravované místním kuchařem. Budete-li mít zájem, můžete s místním průvod- cem navštívit indiánskou vesnici a setkat se s jejími obyvateli. V tomto případě Vám doporučujeme přivézt drobné dárky, zejména pro děti. oceňovány jsou jakékoliv školní potřeby, které mohou pomoci s výukou. 184 www.ameriCatours.Cz PerU

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce sedmou sezónu La Paz • Tihuanaco • Titikaka • Sun Island • Puno • Cuzco • Ollantantaybo • Tambomachay • Machu Picchu • Lima peru a BolíVie – inka express 9 dnů termín kód celková cena 17.03.-25.03. AT 138701 74.990 14.05.-22.05. AT 138702 74.990 06.09.-14.09. AT 138703 74.990 02.12.-10.12. AT 138704 77.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky ve výši 10.800 Kč - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - snídaně - stravu uvedenou v itineráři - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 1.700 - příplatek za jednolůžkový pokoj 14.200 fakultativní akce: - třídenní pobyt v amazonském pralese 19.900 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. PRAHA – LA PAZ Odlet z Prahy do La Pazu. Po příletu a uvítání na letišti průvodcem America Tours Vás čeká transfer do hotelu, bě- hem kterého dostanete detailní instrukce k pobytu v Bo- lívii a Peru. Čeká Vás také jeden z nejkrásnějších výhledů z celého zájezdu – pohled z výšky do údolí na zářící noční La Paz se zasněženými velehorskými štíty v pozadí. 02. LA PAZ, TIWANAKO Po snídani krátká prohlídka historického centra města, náměstí Murillo, čarodějnického marketu a posvátného Moon Valley. Ihned poté odjezd k nejdůležitější památ- ce předincké civilizace – ruinám města Tiwanako. Po pro- hlídce vykopávek a muzea návrat do La Pazu. 03. TITIKAKA, OSTROV SLUNCE, PUNO Časně odjezd k jezeru Titikaka, nejvýše položenému splavnému jezeru světa. Zde se nalodíte na katamaran, kterým absolvujete plavbu na ostrov Slunce – podle mno- hých badatelů kolébku civilizace Inků /oběd v ceně/. Po prohlídce muzea Inti Wata a zhlédnutí šamanského obřa- du budete pokračovat v plavbě do starobylé Copacabany. Zde po vylodění navštívíte velkolepý chrám Černé Mado- ny a po překročení hranice Peru večer dojedete do města Puno na březích Titikaka. 04. ALTIPLANO, CUZCO Celodenní přejezd andskými průsmyky do sídelního města říše Inků Cuzca. Cestou navštívíte několik pitoreskních in- diánských vesnic a historických památek: Racci, Pikillacta a Andahuaylillas /oběd v ceně/. 05. MACHU PICCHU Časně odjezd úzkorozchodnou železnicí napříč Andami do stanice Aquas Calientes /speciální vyhlídkový vlak Vistado- me/, odtud silnicí plnou serpentin nad děsivými srázy mik- robusem k branám slavného Machu Picchu. Prohlídka po- svátného města Inků /oběd v ceně/, poté návrat busem do Aquas Calientes a vlakem zpět do Cuzca. 06. CUZCO – LIMA Dopoledne prohlídka centra historického Cuzca, jeho chrá- mů a pevností nad městem – Quenquo, Puca Pucara, Tom- bomachay a Sacsayhuaman. Odpoledne transfer na letiš- tě a odlet do Limy. 07. LIMA Orientační prohlídka centra města – Plaza Mayor, pre- zidentského paláce, katedrály s ostatky Francisca Pizza- ra a dalších památek, moderní čtvrti San Ysidro a Mira- flores. Odpoledne volno k odpočinku po náročném pro- gramu, shopping… 08. LIMA – PRAHA Po snídani transfer na letiště, odlet do Prahy. Fakultativně odlet do Iquitosu k pobytu v Amazonském pralese. 09. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 185ameriCa tours 2013 PerU – bolívie

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce pátou sezónu Velký okruh eCuadorem náhorní planiny, TropiCké pralesy a paCiFiCké pláže Quito •Otavalo •vulkán Cotopaxi •Baños •vulcán Chimborazo •Rio Bamba •Cuenca •NP El Cajas •Guayaquil 15 dnů termín kód celková cena 15.04.-29.04. AT 139701 79.990 12.06.-26.06. AT 139702 79.990 20.10.-03.11. AT 139703 79.990 20.11.-04.12. AT 139704 81.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky ve výši 10.500 Kč - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - snídaně - stravu uvedenou v itineráři - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 3.800 - příplatek za jednolůžkový pokoj 18.800 fakultativní akce: - pětidenní výlet (4 noci) lodí po souostroví Galapágy od 39.900 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. PRAHA – QUITO OdletzPrahydoQuita.PopříletuuvítáníprůvodcemAmeri- caTours,transferdohotelu,ubytováníaorientačnímeeting. 02. QUITO ProhlídkaQuita–skvostukoloniálníkultury.Totoměsto,ležící vnadmořskévýšcebezmála3000metrů,semůžepochlubitje- dinečnoukolekcíchrámů,kostelů,katedráladalšíchhistoricky cennýchstaveb.Odpolednenavštívíteslavnýmonument„Střed světa“postavenýpřímonarovníkovéčáře.NoclehvQuitu. 03. OTAVALO Celodenní výlet do indiánských vesnic v podhůří severních And a prohlídka největšího indiánského trhu v Jižní Americe –OtavaloIndianMarket.Můžetezdeobdivovatvystavenéru- kodělnévýrobky–ponča,tapiserie,šperky,kloboukyamno- ho dalších výrobků. Návrat do Quita ve večerních hodinách. 04. VULKÁN COTOPAXI Celodenní výlet k činnému vulkánu Cotopaxi. Tato sopka je se svojí výškou téměř 6000 metrů druhou největší ho- rou Ecuadoru. Zajímavostí je ledovec na jejím úbočí, kte- rý je jedním z mála světových ledovců v rovníkové oblasti. Návrat do hotelu v podvečer. 05. AMAZONIE DnešnícestaVászavedezregionuAndsilnicísjedinečnýmivý- hledynahorskévelikánydooblastitropickýchpralesůAmazo- nie. Již během cesty budete mít možnost pořídit krásné foto- grafie pralesních údolí a krásných vodopádů… Po ubytování ve stylových bungalovech a nezbytném odpočinku po cestě se běhemvečeře/vceně/seznámítesplánynanadcházejícíden. 06. AMAZONIE Cílem dopoledního výletu je kaskádový vodopád La Cascada de Latas. Po krátké plavbě motorovou kánoí a trailu prale- sem Vás čeká osvěžující koupel pod vodopádem v křišťálově čistévoděpralesnířeky.Ponávratuzpětoběd.Odpolednese můžete těšit na vycházku do pralesa a pozorování jeho oby- vatel–odrostlinahmyzuažpoopiceamnohozdejšíchdru- hů ptactva. Večer společné posezení u krbu, společná večeře. 07. BAŇOS Návrat do regionu Andes, prohlídka vesnic Puyo a Bańos, návštěva velkolepého kaňonu Pastaza, nocleh v Baňos. 08. VULKÁN TUNGURAHUA Vesnice Baňos je položena v údolí s množstvím vodopádů. Hlavní atrakcí je ale barevný kouř vycházející ze sopeč- ného jícnu Tungurahua. Místní indiáni toto místo uctívají jako projev síly „matky přírody“. Prohlídce tohoto údolí je zasvěcen dnešní den. 09. VULKÁN CHIMBORAZO, RIOBAMBA CelodennípřejezdjedinečnoupřírodouknejvyššíhořeEcua- doru – vulkánu Chimborazo. Ubytování v městě Riobamba. 10. NARIZ DEL DIABLO, CUENCA Dnešní zážitky z Vás hned tak nevyprchají!! Na progra- mu je jízda proslulou železnicí Nariz del Diablo. Jízda vla- kem nad srázy a kaňony s jedinečnými výhledy na vulkán Chimborazo je mnohými považována za vrchol zájezdu.. Odpoledne ještě navštívíte ruiny Ingapirca, nocleh Vás oče- kává ve městě Cuenca. 11. CUENCA Prohlídka města a volno k samostatné prohlídce. Město je známé jedinečnou koloniální architekturou, slavnou ka- tedrálou, klášterem a květinami zarostlými náměstími.. 12. EL CAJAS, GUAYAQUIL Návštěva národního parku El Cajas. Po prohlídce pokračo- vání cesty do Guayaquilu, nocleh. 13. GUAYAQUIL Po snídani Vás čeká prohlídka hlavního města ecuadorské- ho pobřeží, která zahrnuje největší turistické atrakce his- torie i současnosti. Nocleh v centru města. 14. GUAYAQUIL – PRAHA Dle Vašeho cestovního plánu transfer na letiště a odlet do Prahy, nebo fakultativní prodloužení pobytu v Ecuadoru čtyřdenní plavbou po souostroví Galapágy. 15. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 186 www.ameriCatours.Cz ecUAdor

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce čtvrtou sezónu Lima •Cuzco •Machu Picchu •Puno •Titikaka •Quito •vulkán Cotopaxi •Riobamba •Cuenca •Ingapirca •Guayaquil peru – BolíVie – eCuador 14 dnů termín kód celková cena 15.03. - 28.03. AT 138101 89.990 20.09. - 03.10. AT 138102 89.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky ve výši 10.800 Kč - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - snídaně - stravu uvedenou v itineráři - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 2.800 - příplatek za jednolůžkový pokoj 16.700 fakultativní akce: - pětidenní výlet (4 noci) lodí po souostroví Galapágy od 39.990 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. Odlet z Prahy do Limy (noční let). 02. Po příletu a uvítání průvodcem america tours transfer do hotelu a ubytování. Odpoledne polodenní prohlídka Limy – města králů, zahrnující nějvětší pamětihodnosti města – slavné náměstí Plaza mayor, vládní palác, radnici a katedrálu. Prohlídku ukončíme ve čtvrtích san isidro a miraflores. 03. Časně ráno transfer na letiště a přelet do Cuzca. Dopo- ledne budete mít krátké volno na hotelu určené k aklima- tizaci na vysokohorské prostředí. Odpoledne prohlídka tohoto úchvatného koloniálního města a památek, které ho obklopují. Navštívíte např. pevnost sacsayhua- mán, Kenko a lázně tambomachay. 04. Brzy ráno odjezd vlakem Vistadome do aquas Cali- entes. Odtud již pouhých 20 minut autobusem na vrchol, kde Vás čeká neobyčejný zážitek – návštěva „ztracené- ho města inků“ machu Picchu. Po prohlídce tajuplné pevnosti se vrátíte ve večerních hodinách do Cuzca. 05. Dnes Vás čeká celodenní přejezd do Puna. Během cesty uvi- dítekromějedinečnéaltiplansképřírodytakéněkolikdalších historických památek – např. raqchi a andahuylillas. 06. Ráno nejprve přejezd do starobylé Copacabany, prohlíd- ka zdejšího chrámu Černé madony a pak vás již čeká na- lodění na katamarán a plavba po jezeru titikaka, největším vysokohorském jezeře na světě. 07. Ráno se přesunete na letiště Juliaca a odletíte do Limy a odtud do Quita, druhého nejvýše položeného hlavního města na světě. Pak Vás již čeká pouze transfer do hote- lu a ubytování. Zbytek dne můžete prožít jako relaxaci po náročném dni. 08. Prohlídka Quita, jehož historické centrum bylo vyhlášeno UNESCEM za světové dědictví. Během autobusové a pěší prohlídky města navštívíte např. prezidentský palác, kostel i náměstí san Francisco či zlatem vykládaný kostel La Companía. Odpoledne navštívíte několik ki- lometrů vzdálený monument „middle of the world“. 09. Po snídani Vás dnešní cesta zavede do prvního národního parku v ecuadoru k vulkánu Cotopaxi, který je nejvyšší činný vulkán na světě. Odpoledne budeme pokračovat do města riobamba, kde bude ubytování. 10. Ráno vyrazíme na cestu do města Cuenca. Cesta nám při- nese spoustu výjimečných zážitků. Kromě návštěvy kostela Balbanera či jezera Colta Vás určitě zaujme jízda vlakem „Devil’s Nose“. Stihneme ještě návštěvu jedné z nejdůle- žitějších památek ecuadoru – pevnost ingapirca. 11. Dnes absolvujete prohlídku historického centra města Cuenca a odpoledne navštívíme Pumapungo a další pamětihodnosti v okolí. 12. PosnídanivyrazímenacestudoGuayaquilu,přístavunapa- cifickémpobřeží.Běhemjízdysepouzekrátcezastavímevná- rodním parku Cajas Cajas a po příjezdu do města absolvu- jeme prohlídku hlavních „atrakcí“ – park simona Boliva- ra – známého jako „iguání park“ nebo malecón 2000. 13. Dopoledne individuální volno. Transfer na na letiš- tě a odlet do Prahy (možnost fakultatiního prodlouže- ní – plavba po souostroví Galapágy). 14. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 187ameriCa tours 2013 PerU – bolívie – ecUAdor

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

v nabídce desátou sezónu La Paz • Moon Valley • jezero Titikaka • San Island • Copacabana • Sucre • Potosi • Uyuni • Santa Cruz krásy BolíVie 14 dnů termín kód celková cena 06.04.-19.04. AT 139401 86.990 12.10.-25.10. AT 139402 86.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky ve výši 10.500 Kč - ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* - snídaně - stravu uvedenou v itineráři - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 4.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 24.800 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 01. PRAHA – LA PAZ Odlet z Prahy do La Pazu. Po příletu a uvítání průvod- cem America Tours Vás čeká transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting s průvodcem. 02. LA PAZ Celodenní prohlídka La Paz: Návštěva typického indián- ského tržiště, Witch Doctor Market a San Francisco Colo- nial Church. Na Plaza Murillo zhlédnete vládní palác, bu- dovu kongresu a katedrálu, projdete se koloniální třídou Calle Jaen a uvidíte i obytné čtvrti Obrajes, Calacoto a La Florida. Závěrem navštívíte unikátní Moon Valley. 03. JEZERO TITIKAKA Časně odjezd k jezeru Titikaka, nástup na loď a odjezd na Sun Island – místo vzniku legendární říše Inků. Navštíví- te Inca Garden, Inti Wata Cultural Complex včetně Eka- ko Underground Museum, loďařské centrum Titikaka Reed a Manco Kapac a také Pilkakaina Inca Palace. 04. JEZERO TITIKAKA, OSTROV SLUNCE Plavba lodí napříč jezerem, pozorování jedinečných scené- rií zdejší přírody. Po prohlídce Sanctuary of Copacabana se vydáte zpět do La Paz. 05. SUCRE Transfer na letiště a odlet do Sucre. Odpoledne prohlíd- ka tohoto hlavního města Bolívie, které je považováno za jedno z prvních kulturních center Ameriky a jehož koloni- ální architektura Vás jistě uchvátí. 06. TARABUCO Celodenní výlet do Turabuco Market. Turabuco je asi 60 ki- lometrů vzdálené město, jehož kultura patří k nejstarším na kontinentu. Místní trh přivádí denně venkovany z širo- kého okolí k prodeji řemeslných výrobků, zejména různo- barevných ponč a kožených přilbic. 07. POTOSÍ Ráno odjezd do Potosí. Po příjezdu prohlídka tohoto ko- loniálního města a návštěva San Lorenzo Church a Casa de la Moneda. 08. CERRO RICO, UYUNI Dopoledne prohlídka soukromého dolu Cerro Rico Moun- tain a seznámení se způsoby středověkého způsobu těžby. Odpoledne odjezd do Uyuni, prohlídka města a ubytování. 09. SOLAR DE UYUNI Dopoledne návštěva a prohlídka proslulých solných polí v Uyuni a Isla Pescado. Odpoledne návrat do Potosí, uby- tování. 10. SANTA CRUZ Celodenní přejezd do Santa Cruz. 11. SAN XAVIER MISSION Ráno odjezd k návštěvě nejstarší jezuitské misie San Ja- vier, cestou návštěva měst Cotoca, Pailon, Los Troncos a Concepcion. Odpoledne možnost koupání v přehradě Sapoco. 12. SANTA CRUZ Prohlídka známé katedrály z roku 1709 a staré misie. Uvi- díte také domorodou řemeslnou dílnu, kde se restaurují náboženské obrazy. V San Javier Vás čeká procházka krás- ným palmovým hájem, návštěva laguny a komplexu Soro- boqut. Odpoledne odjezd do Santa Cruz. 13. SANTA CRUZ – PRAHA Transfer na letiště a odlet do Prahy. 14. Přílet do Prahy v odpoledních hodinách 188 www.ameriCatours.Cz bolívie

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

pobyty v karibiku

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

DOS PLAYAS HotelDosPlayasležívhotelovézóněpřímonamořsképláži. Klimatizované pokoje nabízejí jednoduché, ale pohodlné ubyto- vání.Jsouvybavenytelefonematelevizísesatelitnímiprogramy. Vzdušnýaprostornýareálhotelujezasazendoprostředítropické zahrady,jejížatrakcíjsouažpůlmetrovéiguany–pravíobyvate- léYucatánu.Krásnývýhlednaoceánačásthotelovézónydoplňu- je veliký pohodlný bazén s připojenou restaurací a barem. Zdar- majsoukdispozicidvatenisovékurty.Vpěšímdosahulzenalez- nout mnoho restaurací, nočních podniků a supermarket. DOPORUČUJEME v kategorii economy kategorie dospělých max. dětí strava **+ 2 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítědo11let/den 01.11.-15.07. 9.490 16.990 1.100 550 16.07.-16.08. 10.990 19.490 1.250 550 17.08.-31.10. 9.490 16.990 1.100 550 cena nezahrnuje leteckou přepravu cena letecké přepravy s přestupem od 13.800+taxy all inclusive program zahrnuje snídani, oběd a večeři for- mou švédských stolů, občerstvení v průběhu dne (hamburge- ry, hot dogy…), neomezenou konzumaci nealkoholických i al- koholických nápojů mexické výroby. K tomu slouží restaurace Guacamayas položená přímo u bazénu s jedinečným výhledem na pláže, hotelovou zónu a ostrov Isla Mujeres sleva a příplatky: - dítě do 5 let při ubytování se 2 dospělými zdarma - příplatek za jednolůžkový a třílůžkový pokoj na vyžádání - povinný příplatek: 24.12. a 31.12.2012 na vyžádání indiViduální poByTy CanCún a riViera maya Tak jako v uplynulých letech Vám předkládáme širokou na- bídku individuálních pobytových cest do mexického letoviska Can- cúnu a Riviera Maya. Přidejte se i Vy ke stovkám spokojených kli- entů, kteří s námi do této destinace každý rok vycestují. Cancún – naprosto ideální turistická destinace, kde lze kombi- novatodpočinkovýpobytvkvalitníchhotelechnajednéznejkrásněj- ších pláží na světě s aktivním poznáváním kultury. V oblasti je široká nabídka celé řady fakultativních výletů, je zde možnost potápění na korálových útesech či poznávání mayských památek, ležících v pře- krásnémtropickémpralese.Četnérestaurace,baryasvětověproslulé diskotékyjsourájemprogurmányamilovníkynočníhoživota.Spři- hlédnutím k vysoké kvalitě turistických služeb je Cancún právem po- važován za jednu z nejatraktivnějších turistických destinací na světě. riviera maya – jedná se o oblast cca 200km dlouhou na jih od Cancúnu, kde se nacházejí luxusní „all inclusive“ resorty, ob- klopené krásným Karibským mořem a tropickým pralesem. Nabí- zejí klidnou dovolenou v překrásné přírodě. Ceny individuálních pobytů zahrnují: ubytování ve dvoulůžkových pokojích dle nabídky hotelů a stravovacího plá- nu vč. hotelových tax, základní cestovní pojištění (není v ceně při pobytu kratším než týden), transfery z a na letiště v Cancúnu. Uvedené ceny jsou v Kč na osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Pro účast na individuálních pobytech v Mexiku platí Všeobecné informace a podmínky pro cestující. Umístění hotelů v hotelové zóně u Cancúnu Dos PlayasDos Playas Flamingo CancúnFlamingo Cancún Crown Paradise Club CancúnCrown Paradise Club Cancún Golden ParnasusGolden Parnasus royal Cancúnroyal Cancún Great ParnasusGreat Parnasus Celodenní výlet k mayským ruinám TULUM a přírodního vodního parku XEL-HA 2.890Kč Celodenní výlet do sídelního města Mayů CHICHEN ITZÁ (vč. oběda) 2.590Kč Jungle Tour – výlet na vodním skútru a šnorchlování na korálovém útesu PUNTA NIZUC 1.990Kč Celodenní výlet k ruinám mayského města COBÁ (vč. oběda) 3.200Kč Plavba na ostrov ISLA MUJERES, plavání, šnorchlování (vč. oběda) 1.870Kč 190 www.ameriCatours.Cz mexiko

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

FLAMINGO CANCúN Hotel Flamingo Cancún se nachází v centru hotelové zóny přímo u sněhově bílé pláže a jedinečného tyrkysového moře. Komfortní pokoje jsou klimatizovány, vybaveny TV se satelit- ním příjmem, telefonem a sejfem na drobné cennosti. Relaxo- vat můžete u bazénu na terase nad mořem nebo přímo na bílé mořské pláži. Druhý hotelový bazén je určen pro hry a vodní aktivity. Dvě restaurace a několik barů je vždy připraveno Vám poskytnout svoje služby. V pěším dosahu je mnoho restaurací, diskoték, barů a shopping center. příplatky: - v ubytování BEZ STRAVY nejvýše 2 děti do 12 let zdarma při ubytování s dvěma dospělými - v ubytování ALL INCLUSIVE zdarma děti do 5 let - příplatek za JUNIOR SUITE (za pokoj) 700/pokoj/noc - příplatek za jednolůžkový pokoj na vyžádání - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání - příplatek za Ocean View 420/pokoj/noc - příplatek za De Luxe 820/pokoj/noc - povinný příplatek (u all inclusive) za 31.12.2012 dospělý 1.320, dítě 660 DOPORUČUJEME v kategorii standard kategorie dospělých max. dětí strava **** 2 2 Bez straVY sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 23.12.-02.01. 17.990 33.490 2.300 zDarma 03.01.-31.01. 12.490 22.490 1.500 zDarma 01.02.-23.03. 13.990 25.490 1.700 zDarma 24.03.-07.04. 14.990 27.990 1.850 zDarma 08.04.-12.07. 9.990 17.490 1.100 zDarma 13.07.-11.08. 10.990 19.990 1.300 zDarma 12.08.-22.12. 9.990 17.490 1.100 zDarma cena nezahrnuje leteckou přepravu cena letecké přepravy s přestupem od 13.800+taxy kategorie dospělých max. dětí strava **** 2 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě 6-12 let/den 23.12.-02.01. 22.990 43.990 3.000 750 03.01.-31.01. 17.490 32.490 2.200 600 01.02.-23.03. 19.990 38.490 2.600 750 24.03.-07.04. 20.990 39.990 2.750 750 08.04.-12.07. 15.990 29.490 2.000 600 13.07.-11.08. 17.490 33.490 2.250 750 12.08.-22.12. 15.990 29.490 2.000 600 cena nezahrnuje leteckou přepravu cena letecké přepravy s přestupem od 13.800+taxy CROWN PARADISe CLuB CANCuN Luxusní all inclusive resort Crown Paradise Club se roz- prostírá na jedné z nejkrásnějších bílých písčitých pláží v ho- telové zóně. Všechny pokoje mají výhled na oceán a jsou vy- baveny prostorným balkonem, centrální klimatizací, kabelo- vou TV a telefonem. V hotelu se nachází 6 restaurací a celkem 7 barů, 5 bazénů, 3 velké jacuzzi, vlastní kabaret s každoden- ním představením, fitness centrum, sauna a 2 osvětlené teni- sové kurty. Použití těchto zařízení je v ceně pobytu. Pro klien- ty hotelu golf zdarma. - maximálně 2 děti do 12 let zdarma při dvou dospělých - příplatek za pokoj Crown Club Room (pouze dospělé osoby, max. 2 osoby na pokoji) 500/osoba/noc - příplatek za jednolůžkový pokoj na vyžádání - sleva na třetí lůžko na vyžádání - povinný příplatek za 31.12.2012 dospělý 1.350, dítě 660 All inclusive program v hotelu Crown Paradise zahrnuje neo- mezenou konzumaci jídla a pití v hotelových restauracích a ba- rech, včetně domácích a importovaných nápojů alko i nealko- holických, 24 hodinovou pokojovou službu, dětský klub a dět- ský vodní park, každodenní sportovní program, každovečerní kulturní live program, fitness centrum, použití 3 velkých jacuz- zi a sauny, použití osvětlených tenisových kurtů kategorie dospělých max. dětí strava ***** 2 3 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 23.12.-02.01. 25.990 49.990 3.450 1.400 03.01.-31.01. 16.490 30.990 2.100 1.400 01.02.-31.03. 17.490 32.990 2.200 1.400 01.04.-22.06. 13.990 25.990 1.750 1.400 23.06.-18.08. 16.490 30.990 2.100 1.400 19.08.-22.12. 12.490 23.490 1.550 1.400 cena nezahrnuje leteckou přepravu cena letecké přepravy s přestupem od 13.800+taxy 191ameriCa tours 2013 mexiko

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

mexiko – CanCún GReAT PARNASSuS ALL INCLuSIVe ReSORT & SPA Poloha: Tento krásný 12patrový resort se nachází na nejlepší pláži vjíž- ní zoně Cancúnu mezi hotely Hilton Cancun a Royal Resort, 15 min od mezinárodního letiště Cancún. ubytování: Deluxe rooms, 214: pokoje s balkónem a výhledem na oce- án, kabelová TV, rádio s hodinami, vysoušeč vlasů, žehlička s žehlicím prknem, telefon, trezor. Family rooms, 126: pokoje s balkonem a výhledem na oce- án, kabelová TV, rádio s hodinami, vysoušeč vlasů, žehlička s žehlicím prknem, telefon, trezor. Jedna velká manželská (king size) postel a patrová postel (palanda až pro 3 os.), nebo dvě manželské postele a patrová postel. Club rooms, 72: pokoje s balkónem a výhledem na oceán, vířivka pro 2 os., minibar, CD přehrávač, kávovar, župan a pan- tofle, kontinentální snídaně a odpolední koktejl v Private Club. Čerstvé květiny, sekt, košík s ovocem při příjezdu a jedna sou- kromá gurmánská večeře na pokoji, výlet na Cancúnskou krá- lovskou lagunu. suites, 82: pokoje s balkónem (dvě různé velikosti) a výhle- dem na oceán nebo lagunu, vířivka pro 2 os., minibar, CD pře- hrávač, kávovar, župan a pantofle, čerstvé květiny, sekt, košík s ovocem při příjezdu a jedna soukromá gurmánská večeře na pokoji, výlet na Cancúnskou královskou lagunu. Kontinentální snídaně a odpolední koktejl v Private Club. master rooms, 5: pokoje s výhledem na oceán nebo lagu- nu a balkonem, obývacím pokojem, vířivka pro 2 os., minibar, CD přehrávač, kávovar, župan a pantofle, čerstvé květiny, láhev sektu, košík s ovocem při příjezdu a jedna soukromá gurmán- ská večeře na pokoji, výlet na Cancúnskou královskou lagu- nu. Kontinentální snídaně a odpolední koktejl v Private Club. Presidential suite, 1: pokoj s jedinečným výhledem na oce- án, dvě ložnice, jedna z nich s vířivkou pro 2 os. na terase, dvě umyvadla, obývací pokoj, jídelna, bar, minibar, CD přehrávač, kávovar, župan a pantofle, čerstvé květiny, láhev sektu, košík s ovocem při příjezdu a jedna soukromá gurmánská večeře na pokoji, výlet na Cancúnskou královskou lagunu. Kontinentální snídaně a odpolední koktejl v Private Club. strava: magnus restourant: bufet s 12 různými kuchyněmi, otevře- no pro snídani, oběd a večeři. Deli manhattan: restaurace newyorského stylu, otevřena pro snídani, oběd či pozdní večeři. elite Lounge: A la carte & Hors D’Oevres restaurace na snídani. Carrousel: oblíbený dětský obědový bufet. tasca espaňola: A la carte restaurace se španělskými spe- cialitami Portofino: restaurace a la carte s mořskými specialitami, pro večeři. samuraj: japonská restaurace a la carte, pro příjemnou večeři. Big Ben steakhouse: A la carte restaurace specializovaná na steaky, na večeři. Le maison De michelle: A la carte mezinárodní gurmánská restaurace pro nevšední večeři (Požadované oblečení: formál- ní oděv, ne krátké kalhoty a sandály). Greperie: palačinky, zmrzlina a zákusky 24 Hours room service Bary: Bora Bora: pro oběd u bazénu, snack bar (občerstvení). atlantis Bar: bar v bazénu pouze pro dospělé. oktoberfest Bar, Karaoke Bar, Le Vin et Fromage Bar, Lobby Bar, samoa Beach Bar, Conga, Caribbean, bar v plaveckém bazénu pro dospělé, Bongo, bar v plaveckém ba- zénu, Paolas sport Bar. Vybavení: 4 bazény, 3 venkovní vířivky „treasure island“ (ostrov Pokladů) – vodní a rekreační ob- last speciálně navržená pro malé děti baby club (18měsíců – 3roky), dětský Kid’s Club (4-12let), pro dospívající Teens dis- ko (13-18let), 2 osvětlené tenisové kurty a 1 osvětlený multi (pro více sportů) kurt. Kinosál i pro divadlo pro 400 hostů, konferenční centrum pro 500 osob. Tělocvična a posilovna, sauna a pára. Parkoviště Doplňkový servis: Internet a business centrum Lázně, salon krásy Svatební pakety Zlatnictví, obchod s uměleckými předměty, butik a tabák. Prádelna Cestovní agentura a půjčovna vozidel Lékař na zavolání. all inclusive program v hotelu Great Parnasus zahrnuje neo- mezenou konzumaci jídla a pití v hotelových restauracích a ba- rech, včetně domácích a importovaných nápojů alko i nealko- holických, 24hodinovou pokojovou službu, dětský klub a dět- ský vodní park, každodenní sportovní program, každovečerní kulturní live program, fitness centrum, použití 3 velkých jacuz- zi a sauny, použití osvětlených tenisových kurtů příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 1.600/osoba/noc - příplatek za Family Room (1 nebo 2 postele + 2 palandy) (jen v termínu 24.12.-6.4.2013) 180/osoba/noc - příplatek za Club Room nebo Lagoon Suite (pouze dospělé osoby) na vyžádání kategorie dospělých max. dětí strava ***** 2 3 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 24.12.-02.01. 37.490 72.490 5.050 950 03.01.-31.01. 20.490 38.490 2.650 950 01.02.-22.03. 21.490 40.990 2.800 950 23.03.-06.04. 21.490 40.990 2.800 950 07.04.-12.07. 18.990 36.490 2.450 950 13.07.-17.08. 18.990 36.490 2.450 950 18.08.-31.10. 17.990 33.490 2.300 950 01.11.-23.12. 18.990 36.490 2.450 950 cena nezahrnuje leteckou přepravu cena letecké přepravy s přestupem od 13.800+taxy Club Room Family Room DOPORUČUJEME v kategorii de luxe 192 www.ameriCatours.Cz mexiko

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

ROYAL CANCúN Špičkový hotel třídy Grand Turismo, kterým se v Mexiku označují hotely, které jsou nejkvalitnější *****. Krásné poko- je s vířivkami, kvalitní restaurace, to vše je v tomto unikátním hotelu samozřejmostí. all inclusive program hotelu Royal Real zahrnuje snídani, oběd a večeři formou švédských stolů nebo „A la Carte“, občer- stvení (hamburgery, hot dogs…) neomezeně po celý den, ne- omezenou konzumaci domácích a vybraných zahraničních ná- pojů alko i nealkoholických, pokojovou službu, nemotorizova- né vodní sporty (kajaky, šlapací čluny, šnorchlovací výbava), do- náškovou službu u bazénu a na pláži, veškeré taxy a spropitné. pouze dospělí, věk od 16 let příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj, 3. a 4. osoba na vyžádání - příplatek v termínech: 28.3.-30.3. 1.060/noc/osoba 31.12.2012. na vyžádání - příplatky za vyšší kategorii pokoje Royal JR Suite ocean view 260/noc/osoba Royal JR Suite ocean front 530/noc/osoba Royal Corner Suite ocean front 1.320/noc/osoba Royal Swim Up beach front 2.900/noc/osoba Royal Presidential One Suite ocean front 3.440/noc/osoba kategorie dospělých max. dětí strava ***** 2 nelze all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě 24.12.-01.01. 56.490 110.490 7.800 nelze 02.01.-31.03. 46.990 91.490 6.400 nelze 01.04.-18.08. 37.490 72.990 5.100 nelze 19.08.-31.10. 31.990 61.990 4.300 nelze 01.11.-23.12 34.490 66.990 4.650 nelze cena nezahrnuje leteckou přepravu cena letecké přepravy s přestupem od 13.800+taxy Tento hotel se nachází na jedné z nejkrásnějších pláží v Cancunu. Je to all inclusive resort, který plně vyhovuje luxus- ní klidné rekreaci pro manželské páry nebo dvojice. Je určen pouze pro dospělé osoby. Kromě bufetové restaurace jsou zde ještě restaurace „a la carte“ – steakhouse, rybářská a „signature restaurant“ Shan- grilla, pokojová služba s donáškou jídla a pití 24 hodin den- ně, na pokoji je minibar kam jsou každý den doplňovány ná- poje. Do časných ranních hodin je otevřena barová restaurace s tanečním parketem. Hotel má vlastní minigolf, tenisové kur- ty, divadlo (kde se hraje min. 4× týdně) a lázně. Na vyžádá- ní si můžete objednat i lázeňské procedury. Vše kromě lázeň- ských procedur je zahrnuto v ceně, včetně neomezené konzu- mace nápojů. Za příplatek je možno objednat pokoj s vířivkou. strava: - all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 1.600/noc/osoba - příplatky do vyšších kategorií: Club Ocean View (vířivka, vý- hled na oceán), Club Room (s vířivkou a výhledem na lagu- nu), De Luxe Ocean View dle termínu na vyžádání Hotel pouze pro dospělé GOLDeN PARNASSuS ReSORT & SPA Adults All Inclusive Resort kategorie dospělých max. dětí strava ***** 2 nelze all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě 24.12.-02.01. 33.490 64.990 4.550 nelze 03.01.-31.01. 18.990 36.490 2.450 nelze 01.02.-22.03. 21.490 40.990 2.800 nelze 23.03.-06.04. 21.490 40.990 2.800 nelze 07.04.-12.07. 17.990 33.490 2.300 nelze 13.07.-17.08. 20.490 38.490 2.650 nelze 18.08.-31.10. 17.990 33.490 2.300 nelze 01.11.-23.12. 18.990 36.490 2.450 nelze cena nezahrnuje leteckou přepravu cena letecké přepravy s přestupem od 13.800+taxy 193ameriCa tours 2013 mexiko

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

mexiko – riViera maya Luxusní all inclusive resort, který se nachází 40km jižně od Cancúnu a leží přímo na bílé karibské pláži, poblíž města Pla- ya Del Carmen. Má 200 pokojů s klimatizací, sprchou a sociál- ním zařízením. Pokoje jsou vybaveny minibarem, fénem, sate- litní televizí a balkónem nebo terasou s výhledem do tropické zahrady. V areálu hotelu je několik restaurací formou bufetu nebo „a la carte“, můžete využít i pokojovou službu. GRAND COCO BAY kategorie dospělých max. dětí strava **** 2 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě 6-12 let/den 24.12.-31.12. 31.490 59.490 4.000 1.000 01.01.-03.02. 20.490 37.490 2.450 700 04.02.-07.04. 23.990 43.990 2.900 1.000 08.04.-30.06. 16.990 30.490 1.950 700 01.07.-25.08. 20.490 37.490 2.450 1.000 26.08.-31.10. 16.490 28.990 1.800 700 01.11.-20.12. 17.990 31.990 2.050 1.000 cena nezahrnuje leteckou přepravu cena letecké přepravy s přestupem od 13.800+taxy GRAN BAHIA PRINCIPe RIVIeRA MAYA ReSORT–TuLuM A AKuMAL Luxusní nově postavený turistický kom- plex, který se skládá ze dvou hotelů stejné kategorie, se nachází cca 60 minut od Can- cunu a 20 minut od Tulumu. Jedinečná pri- vátní pláž je lemována tropickým prale- sem a chráněna nedalekým korálovým re- efem. Pokoje jsou luxusně vybaveny a po- skytují dostatek pohodlí, v každém hote- lovém komplexu je několik bazénů. O Vaši spokojenost bude pečovat několik restaurací různých stylů, amfiteátr s večerním progra- mem. Oba hotely jsou ideálním místem pro klidnou rekreaci náročných klientů.Bahia Principe akumal Bahia Principe tulum strava: - all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 200/noc/osoba - jedno dítě do 12 let se 2 dospělými (mimo 24.12.-1.1.2013) zdarma - příplatek za jednolůžkový pokoj 1.060/noc - příplatek 31.12.2012 1.600/dospělý 800/dítě kategorie dospělých max. dětí strava ***** 3 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě 2-12 let/den 01.11.-23.12. 17.490 31.490 2.000 1.000 24.12.-01.01. 32.490 61.490 4.150 2.100 02.01.-31.01. 21.990 40.490 2.650 1.350 01.02.-31.03. 24.490 45.490 3.000 1.500 01.04.-30.04. 19.990 35.990 2.350 1.200 01.05.-15.07. 17.490 31.490 2.000 1.000 16.07.-31.08. 20.490 36.990 2.400 1.250 01.09.-31.10. 17.490 31.490 2.000 1.000 cena nezahrnuje leteckou přepravu cena letecké přepravy s přestupem od 13.800+taxy strava: - all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu sleva: - dítě 0-5 se dvěma dospělými zdarma příplatky: - příplatek za pokoj Ocean view 400/osoba/noc - příplatek za pokoj Pool front 140/osoba/noc - příplatek za jednolůžkový pokoj na vyžádání - povinný příplatek za 31.12.2012 dospělý 1.320 dítě 4-12 660 - sleva pro třetí osobu na pokoji 100/den 194 www.ameriCatours.Cz mexiko

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Luxusní resort, který leží v oblasti Riviera Maya, cca 80km od letiště v Cancúnu. Hotelový komplex má více než 1000 po- kojů a jednu z nehezčích pláží v oblasti, kde je voda téměž bez vln. V resortu jsou 2 bufetové restaurace, 7 restaurací a la car- te, 7 barů a amfiteátr pro umělecké vystoupení a show. GRAND SIReNIS ReSORT THe ROYAL PLAYA DeL CARMeN Špičkový hotel třídy Grand Turismo, kterým se v Mexiku označují hotely, které jsou nejkvalitnější *****. Krásné poko- je s vířivkami, kvalitní restaurace, to vše je v tomto unikátním hotelu samozřejmostí. Hotel navíc leží na krásné pláži a kou- sek od světoznámé 5th Ave v Playa Del Carmen. all inclusive program hotelu Royal Playa del Carmen zahr- nuje snídani, oběd a večeři formou švédských stolů nebo „A la Carte“, občerstvení (hamburgery, hot dogs…) neomezeně po celý den, neomezenou konzumaci domácích a vybraných za- hraničních nápojů alko i nealkoholických, pokojovou službu, nemotorizované vodní sporty (kajaky, šlapací čluny, šnorchlo- vací výbava), donáškovou službu u bazénu a na pláži, veške- ré taxy a spropitné. pouze dospělí, věk od 16 let příplatky: - příplatek v termínu: 28.3.-30.3. 1.060/noc/osoba 24.12., 31.12. 1.750/noc/osoba - příplatek za jednolůžkový pokoj, sleva pro 3. a 4. osobu na vyžádání - příplatky za vyšší kategorii pokoje Royal JR Suite ocean view 260/noc/osoba Royal JR Suite ocean front 1.600/noc/osoba Royal JR Suite beach front walk out 2.100/noc/osoba Royal JR Suite Swim Up beach front 2.400/noc/osoba Royal Master One BDRM Suite ocean view 2.640/noc/osoba Royal Master One BDRM Suite ocean front 3.700/noc/osoba Royal Presidential Suite ocean view with private pool 5.000/noc/osoba kategorie dospělých max. dětí strava ***** 2 nelze all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě 24.12.-01.01. 63.490 123.490 8.600 nelze 02.01.-31.03. 47.490 91.490 6.300 nelze 01.04.-18.08. 35.490 67.490 4.550 nelze 19.08.-31.10. 32.990 61.990 4.200 nelze 01.11.-23.12. 36.490 68.990 4.700 nelze cena nezahrnuje leteckou přepravu cena letecké přepravy s přestupem od 13.800+taxy min. 4 noci pobytu strava: - all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu sleva: - dítě do 3 let zdarma - 1. dítě od 3 do 11 let se dvěma dospělými v termínech 1.11.-22.12. 2012, 1.5.-14.7.2013, 1.9.-31.10.2013 zdarma - sleva pro třetí a čtvrtou dosp. osobu na pokoji na vyžádání příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj na vyžádání - příplatek za večeři 31.12. 1.320 dospělý, 660 dítě - příplatek za vyšší kategorii pokoje nelze kategorie dospělých max. dětí strava ***** 2 3 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě 3-11 let/den 01.11.-22.12. 20.490 37.490 2.450 1.000 23.12.-02.01. 43.990 83.990 5.750 1.000 03.01.-15.01. 28.490 52.990 3.550 1.000 16.01.-31.03. 28.490 52.990 3.550 1.000 01.04.-30.04. 22.990 42.490 2.800 1.000 01.05.-14.07. 18.990 34.490 2.200 1.000 15.07.-31.08. 24.990 45.990 3.050 1.000 01.09.-31.10. 18.990 34.490 2.200 1.000 cena nezahrnuje leteckou přepravu cena letecké přepravy s přestupem od 13.800+taxy 195ameriCa tours 2013 mexiko

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

9,16 dnů dominikánská repuBlika Hlavní město: Santo Domingo Obyvatelstvo: 8 950 000 Rozloha: 48 730km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: GMT -4 Měna: dominikánské peso Vízum: Pro pobyt kratší než 90 dní není potřeba vízum. Ostrov Hispaniola, který je součástí Velkých Antil, je rozdělen na dvě části, větší z nich obý- vá Dominikánská republika. Na ostrově, kromě pláží, naleznete i 3 horské hřebeny, z nichž Cordillera Centra je nejvyšším pohořím Karibiku. Typickým rysem zdejší krajiny jsou vysoké palmy, které naleznete pouze v ka- ribské oblasti a kokosové palmy podél pobřeží. Bílé písečné pláže Karibiku, bujná tropická vegetace a rozmanitá turistická letoviska nabízí klientům možnost příjemně strávit svou dovole- nou v Dominikánské republice. Ostrov byl objeven v roce 1492 Kryštofem Kolumbem a jeho památka je zde dodnes při- pomínána. Hlavní město Santo Domingo je na- zýváno prvním evropským městem v Americe a kromě jiného zde nalezneme i nejstarší ame- rickou katedrálu. Tento hotel najdete na bílé pláži v centru letoviska Juan Dolio, vzdáleném 30 minut jízdy od letiště Santo Domingo. All inclusive resort se skládá ze 4 čtyř až šestipatrových bu- dov, nacházející se v zahradě plné tropické vegetace. Každý z 542 pokojů je vybaven klimatizací, telefonem, televizí, sej- fem, vlastním balkonem a zařízenou koupelnou včetně vy- soušeče vlasů. Hotel má 3 restaurace, 1 bufet a několik barů – u bazénu i na pláži. V rámci all inclusive můžete využít 3 bazény, 2 jacuz- zi, aerobik, fitness, saunu, tenisové kurty a nemotorové vodní sporty či hodiny tanců. Večer můžete navštívit diskotéku, večerní představení nebo zábavnou show. CORAL COSTA CARIBe Juan Dolio kategorie dospělých max. dětí strava **** 2 2 all inclusive sezóna: 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 02.01.-06.02. 12.990 22.990 1.500 700 07.02.-30.04. 14.490 25.490 1.600 700 01.05.-31.10. 10.990 18.490 1.100 700 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 10.450 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 350 /den - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání 196 www.ameriCatours.Cz dominikánSká rePUblikA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

OCCIDeNTAL GRAND PuNTA CANA Punta Cana GRAN BAHIA PRINCIPe BAVARO ReSORT Punta Cana Na jedné z nejkrásnějších pláží naleznete rozsáhlý hotelo- vý komplex Occidental Grand Punta Cana. Hotel je pouze pár kroků od Bavaro, vesnice na pobřeží. K zařízení hotelu patří 9 restaurací a 7 barů, 3 bazény a fitness. Pro rodiny s dětmi je zde připraven Kids club, pro všechny pak animační program u bazénu i na pláži, noční zá- bavné představení, hodiny tance merengue. Tři dny v týdnu je zde živá hudba v provedení orchestru Occidental Fun Club band. Sportovně založení klienti zde mohou hrát volejbal v bazénu i na pláži, tenis, ping-pong, šnorchlovat, cvičit aero- bik, vodní aerobik, zkoušet windsurfing či jezdit na koni. Každý z 865 pokojů má klimatizaci, balkón nebo terasu, kabelovou televizi, telefon, kávovar, rádio s budíkem, miniled- ničku, žehličku a žehlicí prkno. Za příplatek můžete využít lázně, motorové sporty, golf v blízkosti, půjčit si auto nebo skútr, pronajmout sejf nebo vy- užít směnárnu peněz. Krásný hotelový komplex nacházející se pláži Bavaro. Ho- tel nabízí v rámci programu all inclusive mezinárodní zábav- ný program pro děti i dospělé ve dne i v noci. Speciálně pro děti od 4 do 12 let jsou připraveny hry a zábava v Mini klubu. Každý klient může zdarma využít jednu hodinu windsur- fingu, na kajaku, na katamaránu, tenisu, na horském kole nebo šnorchlování. Zároveň jsou k dispozici i lekce potápění, aerobiku či výuka merengue. V hotelu najdete několik restaurací (včetně specializova- ných kuchyní – japonské, gurmánské, steak house či rybí). Na- jdete zde také několik barů – včetně „mokrého“ v bazénu. Každý pokoj je vybaven klimatizací, satelitním televizo- rem, telefonem, kávovarem, budíkem, koupelnou s vysouše- čem vlasů, minibarem a za příplatek sejfem. Hotel má i několik pokojů pro handicapované klienty. kategorie dospělých max. dětí strava **** 2 2 all inclusive sezóna: 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 02.01.-31.01. 19.490 35.990 2.400 1.350 01.02.-31.03. 20.490 37.990 2.500 1.400 01.04.-07.07. 12.990 21.990 1.400 850 08.07.-25.08. 14.490 25.990 1.700 950 26.08.-31.10. 12.990 21.990 1.400 850 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 10.100 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 950 /den - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání kategorie dospělých max. dětí strava ***** 2 2 all inclusive sezóna: 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 02.01.-31.01. 21.990 40.490 2.700 1.350 01.02.-31.03. 22.990 42.990 2.900 1.450 01.04.-30.04. 19.990 36.490 2.400 1.200 01.05.-15.07. 16.490 29.490 1.900 950 16.07.-31.08. 19.490 35.490 2.300 1.150 01.09.-31.10. 16.490 29.490 1.900 950 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 10.100 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 1.200 /den - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání 197ameriCa tours 2013 dominikánSká rePUblikA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

dominikánská repuBlika CATALONIA BAVARO Punta Cana MeLIÁ CARIBe TROPICAL Punta Cana Na slavné pláži Bavaro naleznete komplex Catalonia. Úžasný bílý písek na pláži, tyrkysově modrá voda moře, zele- né palmy a kokosové plantáže tvoří z této oblasti tropický ráj. Všechny pokoje, vymalované v karibském stylu, vám spo- lu se skvělým servisem a nádherným prostředím garantují pře- krásnou dovolenou. Každý pokoj je klimatizovaný, má kabe- lovou televizi, kávovar, internetové připojení (WIFI), vysoušeč vlasů, minibar, trezor a vlastní terasu nebo balkón. Stravování je zajištěno v několika restauracích – přes den je to hlavní Gran Caribe nebo restaurace u pláže La Pa- lata s BBQ kuchyní nebo Pizzeria Sorrento či Snack Bar Ple- amar. Večer je k dispozici 5 tematických restaurací – Maria- chi s mexickou kuchyní, Rodeo Steak House – restaurace a la carte s nabídkou steaků a amerických specialit, Mikado – s ja- ponskou kuchyní, La Toscana s italskou kuchyní nebo restau- race Bretonne. Pro aktivní klienty nabízí hotel tenisový kurt, vodní spor- ty, pronájem automobilu, kasíno, fitness a internetový koutek. Hráči golfu si mohou vybrat mezi 2 hřišti (Cabeza de Toro Golf Club s 9 jamkami a Caribbean Golf Club s 18 jamkami). Nejkompletnější resort v Dominikánské republice pří- mo na slavné pláži Bavaro Beach. 124 akrů palem, křišťálové vody a bujné tropické vegetace tvoří opravdu skutečnou oázu v Karibiku, vzdálenou pouhých 20 minut od mezinárodního le- tiště Punta Cana. Každý z luxusních pokojů je vybaven samozřejmě klimati- zací, satelitní televizí, telefonem, sejfem, ledničkou ale i žeh- ličkou a žehlicím prknem. Přijdou si zde na své i milovníci jídla, ti si jistě z nabídky 7 restaurací a 5 bufetů vyberou. Navíc je zde k dispozici i 9 barů (včetně 2 přímo v bazénu). K odpočinku slouží několik bazé- nů, tenisové kurty, aerobik, fitness centrum, horolezecká stě- na, vodní sporty či golf. kategorie dospělých max. dětí strava ***** 3 2 all inclusive sezóna: 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 03.01.-31.01. 20.490 37.490 2.500 1.300 01.02.-31.03. 22.990 42.990 2.900 1.500 01.04.-30.04. 17.490 31.490 2.100 1.100 01.05.-30.06. 14.990 26.490 1.700 950 01.07.-31.08. 17.990 31.990 2.100 1.100 01.09.-31.10. 13.990 24.490 1.600 850 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 10.100 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 850 /den - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání kategorie dospělých max. dětí strava **** 2 2 all inclusive sezóna: 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 04.01.-31.01. 24.490 45.990 3.100 1.550 01.02.-31.03. 29.990 56.490 3.800 1.900 01.04.-30.04. 20.990 38.490 2.600 1.300 01.05.-31.07. 24.490 45.990 3.100 1.550 01.08.-24.08. 25.990 48.490 3.300 1.650 25.08.-31.10. 19.490 35.990 2.400 1.250 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 10.100 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 1.350 /den - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání 198 www.ameriCatours.Cz dominikánSká rePUblikA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

BARCeLO BAVARO BeACH Punta Cana BARCeLO BAVARO PALACe De LuXe Punta Cana Dvojice hotelů, která je součástí resortu Barceló Baváro Beach Resort. Klienti těchto dvou hotelů mohou využívat navíc zařízení hotelů Barceló Baváro Golf a Barcelo Baváro Casino. Hotely se nacházejí na jedné z nejkrásnějších pláži Kari- biku. Oba hotely byly v posledních letech zcela zrekonstruová- ny, skládají se vždy z několika maximálně čtyřpatrových budov, které jsou zasazeny do zahrady plné kokosových palem a buj- nétropickévegetace.Většinapokojůmávýhlednamořeapou- ze 10% má výhled do zahrady. Všechny pokoje jsou klimatizo- vány, mají satelitní televizi, lednici s minibarem, kávovar, tele- fon, sejf a plně zařízenou koupelnu – včetně vysoušeče vlasů. V obou hotelích mohou klienti využít 3 restaurace, 6 barů a 2 bufety. K relaxaci kromě pláže s bílým pískem slouží i 2 ba- zény, tenisové kurty, vodní sporty, minigolf, kasino, diskotéka či divadlo s zábavnou show. Hotel se nachází v překrásném prostředí na slavné a jedi- nečné pláži Bavaro Beach, vzdálený 20 minut od mezinárod- ního letiště Punta Cana. Hotel je součástí rozsáhlého komple- xu Barceló Baváro Beach Resort, skládající se z 5 hotelů. Ná- vštěvníci mohou využívat všech zařízení a služeb v celém resor- tu. Resort nabízí 8 tématických restaurací (mexická, italská, do- minikánská…), 5 bufetů na snídani, oběd či večeři, 2 gurmán- ské restaurace a 16 barů. Kromě pěti bazénů zde naleznete několik obchůdků, teni- sové kurty, golf, minigolf, vodní sporty, 3 divadla, kasino, ma- sáže, salón krásy a mnoho dalších možností, jak zde příjemně aktivně strávit dovolenou. Každý z 558 pokojů, nacházející se v jedné z třípatrových budov s výtahem, má klimatizaci, balkón, satelitní televizi, mi- nibar, kávovar, telefon, sejf a vybavenou koupelnu s vysouše- čem vlasů. kategorie dospělých max. dětí strava ***** 2 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 04.01.-20.01. 37.990 72.990 5.000 2.100 21.01.-31.03. 41.490 78.990 5.500 2.300 01.04.-30.04. 33.490 63.490 4.300 1.800 01.05.-30.06. 26.990 50.490 3.400 1.750 01.07.-31.08. 31.490 59.990 4.100 2.100 01.09.-31.10. 26.990 50.490 3.400 1.750 01.11.-23.12. 31.490 59.990 4.100 2.100 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 10.100 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 650 /den - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání kategorie dospělých max. dětí strava **** 4 0 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 04.01.-20.01. 34.990 66.490 4.600 NeLze 21.01.-31.03. 37.490 71.990 4.900 NeLze 01.04.-30.04. 30.490 57.490 3.900 NeLze 01.05.-30.06. 24.490 45.490 3.100 NeLze 01.07.-31.08. 28.990 54.490 3.700 NeLze 01.09.-31.10. 24.490 45.490 3.100 NeLze cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 10.100 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 525 /den - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání 199ameriCa tours 2013 dominikánSká rePUblikA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

dominikánská repuBlika CARIBe CLuB PRINCeSS Punta Cana Luxusní hotel na jedné z nejkrásnějších pláží v Karibiku. 768 pokojů je rozloženo do 86 dvoupodlažních bungalovů, za- sazených do bujné tropické vegetace karibské přírody. Prostorné pokoje jsou vybaveny klimatizací, televizí, sej- fem, kávovarem, minibarem, balkonem nebo terasou, ale i žehličkou. Večer můžete využít jednu ze 7 restaurací, bufetů nebo barů.Poklidnoudovolenouvhotelovémkomplexumůžetepro- žít na bílé karibské pláži, u některého ze 2 bazénů, v sauně, ja- cuzzi, při masážích, na tenisovém kurtu či při vodních sportech (nemotorové sporty jsou v rámci all inclusive zdarma). Okouzlující barvy Karibiku budete obdivovat v tomto ho- telu na jedné z nejhezčích karibských pláží. Hotel s 355 poko- ji nabízí všem svým klientům možnost strávit zde klidnou do- volenou. Každý pokoj je vybaven klimatizací, balkonem, mi- nibarem, telefonem, televizí, kávovarem a vysoušečem vlasů. V hotelu je k dispozici 6 restaurací, bufet a několik barů. Návštěvník zde najde 2 bazény, fitness centrum, nákupní cen- trum, saunu, jacuzzi, masáže, tenisový kurt či stolní tenis. Ho- tel je spojen s hotelem Tropical Princess a klient tak může vyu- žívat i všechna zařízení v tomto hotelu. kategorie dospělých max. dětí strava ***** 2 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 02.01.-31.01. 23.990 44.990 3.000 1.600 01.02.-31.03. 25.490 46.990 3.200 1.650 01.04.-30.04. 20.490 37.490 2.500 1.300 01.05.-30.06. 18.490 33.990 2.200 1.000 01.07.-31.08. 20.490 37.990 2.500 1.000 01.09.-22.12. 18.490 33.990 2.200 1.000 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 10.100 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po ce- lou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 950 /den - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání kategorie dospělých max. dětí strava **** 2 2 all inclusive sezóna: 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 02.01.-31.01. 20.490 37.490 2.500 1.300 01.02.-31.03. 21.490 39.990 2.700 1.400 01.04.-30.04. 17.990 32.990 2.200 1.150 01.05.-30.06. 16.990 30.490 2.000 1.000 01.07.-31.08. 18.990 34.990 2.300 1.000 01.09.-22.12. 16.990 30.490 2.000 1.000 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 10.100 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 950 /den - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání BAVARO PRINCeSS Punta Cana 200 www.ameriCatours.Cz dominikánSká rePUblikA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

GRAN BAHIA PRINCIPe LA ROMANA La Romana Hotel najdete na jižní straně Dominikánské republiky, při- bližně 25 kilometrů od města La Romana. Pláž dlouhá 2800 metrů je lemována palmami a nabízí překrásné výhledy na idylickou zátoku. Resort se rozkládá na téměř 950.000m2 . V rámci programu all inclusive můžete využít několik re- stauracích, jednu hodinu lekce potápění, nemotorové sporty, děti pobyt v mini klubu. Jsou zde k dispozici zábavné meziná- rodní programy ve dne i v noci. U vstupu do hotelu naleznete Pueblo Principe, což je cen- trum nákupů v karibském stylu a zároveň i centrum odpočin- ku a zábavy. Merengue se zde vyučuje během celých horkých karibských nocí. Shoping, disco a burger bar jsou otevřeny 24 hodin denně. Každý ze 400 pokojů, v 25 dvoupodlažních vilách, má kli- matizaci, koupelnu s vysoušečem vlasů, satelitní televizi, tele- fon, budík, minibar, a za příplatek sejf. IBeROSTAR HACIeNDA DOMINICuS Bayahibe Hotel nalezneme přímo na fantasticky krásné pláži s jem- ným pískem a pozvolným sklonem do moře, přibližně 5 kilo- metrů od rybářské vesnice Bayahibe (cca 2 hodiny od hlavního města Santo Dominga). Celkem 498 pokojů je rozloženo do jedno a dvoupatrových budov. K dispozici je zde lobby s možností posezení, několik typů restaurací, 3 bazény, oddělený bazén pro děti a rozlehlé terasy. Lehátka, slunečníky a ručníky jsou k dispozici u bazé- nů i na pláži. Pokoje zařízené ve španělském stylu jsou vyba- veny klimatizací, telefonem, satelitní TV, minibarem a za pří- platek i sejfem. Příznivci aktivní dovolené zde můžou využít tenisových kurtů, stolního tenisu, aerobiku, volejbalu, windsurfingu, ško- ly potápění. K dispozici jsou zde fitness, minimarket, jacuzzi, masáže a lázně. kategorie dospělých max. dětí strava ***** 2 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 03.01.-31.03. 30.990 55.990 3.600 1.900 01.04.-30.04. 24.990 44.990 2.800 1.500 01.05.-14.07. 21.490 36.990 2.300 1.200 15.07.-24.08. 23.990 42.490 2.700 1.400 25.08.-31.10. 21.490 36.990 2.300 1.200 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 10.100 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 1.050 /den - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání kategorie dospělých max. dětí strava **** 2 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 02.01.-31.01. 22.490 39.490 2.500 1.250 01.02.-31.03. 23.990 42.490 2.700 1.350 01.04.-30.04. 20.990 35.990 2.200 1.100 01.05.-15.07. 17.990 29.990 1.800 900 16.07.-31.08. 20.990 36.490 2.200 1.100 01.09.-31.10. 17.990 29.990 1.800 900 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 10.100 + taxy all inclusive =neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 1.200 /den - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání 201ameriCa tours 2013 dominikánSká rePUblikA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

9, 16 dnů sT.maarTen / sT.marTin ST. MAARTEN Hlavní město: Philipsburg Obyvatelstvo: 43 000 Rozloha: 44km2 Jazyk: holandština Časové pásmo:GMT -5 Měna: 1 florín (měna Nizozemských Antil) Vízum: není potřeba ST. MARTIN Hlavní město: Marigot Obyvatelstvo: 27 000 Rozloha: 54km2 Jazyk: francouzština Časové pásmo:GMT -5 Měna: 1 EURO Vízum: není potřeba Oblíbený karibský ostrůvek rozdělený na dvě části – holandskou a francouzskou. Jde o celosvětový unikát, že na tak malém ostrův- ku najdete 2 národnosti s tolika rozdílnostmi. Ostrov pokrývá tropická vegetace a prů- měrné denní teploty se pohybují okolo 26 – 32 stupňů Celsia. Nádherné pláže, zrcadlově čistá voda a zátoky s vlnami jsou ideální pro jakékoliv sportovní využití. Francouzská část je zcela typickým fran- couzským územím s měnou, jazykem, módou i žabími stehýnky v restauracích. Hlavní měs- to Marigot je příjemné klidné městečko, plné malých restaurací a obchůdků. Holandská část ostrova je menší, ale rušněj- ší. Před Holanďany a Francouzi vlastnili ostrov i Britové a Španělé. V této části ostrova najde- me několik zřícenin koloniálních pevností a jed- na z nich Great Bay Harbour byla vůbec první vojenskou stavbou, kterou Holanďané v Karibi- ku postavili. Hlavní město Philipsburg je smě- sicí historických i nových budov, najdeme zde více než 500 obchůdků vyvedených v pastelo- vých barvách – tolik typických pro Holandsko. MAHO BEACH – ráj airline spotterů Pláž maho Beach je opravdovým pojmem mezi lidmi, kteří propadli tzv. „airline spottingu“, neboli sle- dování, dokumenaci, filmování či fotografování letadel. Není na světě mnoho dalších míst, kde můžete stát u paty runwaye, kde Vám přistávající letadla přelétávají pár metrů nad hlavou, a kde si můžete zkusit, jaký pocit je postavit se pár desítek metrů za startující jet... to vše v exotickém prostředí karibské bílé písečné plá- že a vždy přítomných spotterů z celého světa. ameriCa tours Vám v tomto roce nabídne hned dva termíny tý- denních zájezdů pro spottery – v dubnu a v listopadu 2013. Na detailech v době uzávěrky katalogu pracuje- me, kontaktujte nás na e-mailové adrese alena@americatours.cz. zájezdy budou samozřejmě zveřejněny na www.americatours.cz. těšíme se na první „spotterský“ zájezd z Čech na st. maarten!! 202 www.ameriCatours.Cz St. mAArten – St. mArtin

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Hotel se nachází v holandské části ostrova St. Maarten v Holandských Antilách na boku zátoky Great Bay pouhých ně- kolik minut chůze od centra hlavního města Philipsburgu. Ho- tel kategorie First Class je nově zrekonstruován a nabízí po- hodlné a komfortní ubytování. Z oken máte možnost vidět úchvatný výhled na zátoku lemovanou horami s tropickou ve- getací a na pitoreskní přístav Philipsburg. Každý z 285 pokojů nabízí elegantní moderní nábytek, barevnou televizi, telefon, stůl s křesly a vlastní koupelnu. Hotel má vlastní pláž s půjčov- nou vodních skútrů, surfů a potápěčské výstroje. Dále hotel na- bízí vlastní kasino, dva bazény se sladkou vodou, dvě restaura- ce a dva bary, tenisový kurt, půjčovnu automobilů, fitness cen- trum, stolní tenis a zdarma parkoviště pro hosty. Večer je v ho- telu živé představení. SONeSTA MAHO BAY BeACH ReSORT St.Maarten SONeSTA GReAT BAY BeACH ReSORT St.Maarten kategorie dospělých max. dětí strava *** 3 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 02.01.-31.03. 36.490 72.490 5.090 800 01.04.-19.12. 28.990 56.990 3.990 800 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - základní pojištění léčebných výloh - transfer z letiště do hotelu a zpět cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - letištní taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických kategorie dospělých max. dětí strava *** 3 2 snídaně sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 02.01.-31.03. 26.990 52.490 3.690 350 01.04.-19.12. 18.990 37.490 2.590 350 cena zahrnuje: - ubytování se snídaní - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy Hotel se nachází na jedné z nejkrásnějších pláží na ostro- vě. Nově rekonstruovaný hotel zařízený ratanovým nábytkem s nádhernými výhledy na Karibské moře, bohatou tropickou zahradu nebo panoramatickými výhledy na ostrov. Hotel Maho Beach Resort a Casino nabízí ubytování v některém z 595 lu- xusních pokojů nacházejících se ve 3 oddělených křídlech. Každý pokoj má k dispozici balkon, vybavenou koupelnu, televizor, telefon, sejf i vysoušeč vlasů. Hotel se nachází na pláži, k relaxaci zde slouží ještě 2 ba- zény, fitness centrum, 4 tenisové kurty, obchůdky, diskotéka, kasino, divadelní představení. Poblíž se nachází i golfové hřiš- tě. Můžete zde navštívit 8 restaurací, 7 barů nebo bar přímo v bazénu. kategorie dospělých max. dětí strava *** 3 2 se snídaní sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 11 let/den 02.01.-31.03. 26.990 52.490 3.690 350 01.04.-19.12. 18.990 37.490 2.590 350 cena zahrnuje: - ubytování se snídaní - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy kategorie dospělých max. dětí strava *** 3 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 11 let 02.01.-31.03. 36.490 72.490 5.090 800 01.04.-19.12. 28.990 56.990 3.990 800 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických 203ameriCa tours 2013 St. mAArten – St. mArtin

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

9, 16 dnů aruBa Hlavní město: Oranjestad Obyvatelstvo: 103 000 Rozloha: 193km2 Jazyk: holandština Časové pásmo: GMT -4 Měna: Arubský florin Vízum: není potřeba Aruba je jeden z nejpopulárnějších karib- ských ostrovů. Od prvního okamžiku na ostro- vě máte pocit bezpečí a přátelské atmosféry. Ve zdejším klimatu se výborně daří bujné tropické vegetaci. Pobřeží ostrova je lemováno jedineč- nými plážemi z bílého jemného písku. Na Arubě tvrdí, že je zde stále léto. Rozdíl mezi denními a nočními teplotami je pouze 3 stupně Celsia. První Evropan, který zde přistál, byl Španěl Alonso de Ojeda v roce 1499. Během následu- jících let se několikrát měnila nadvláda nad os- trovem, střídali se Holanďané a Španělé. Nyní patří Aruba k Nizozemskému království. K největším atrakcím Aruby patří beze sporu nádherné pláže. Za zhlédnutí jistě stojí i pevnost Zoutman, starý protestantský kostel a vápenka v Oranjestadu nebo numizmatické muzeum v hlavním městě, kde najdete více než 30.000 mincí vylovených z vraků lodí celého světa. Hotel MANCHeBO BeACH ReSORT A SPA Hotel je situovaný u jedné z nejkrásnějších pláží Aru- by s jemným bílým pískem a křišťálovou vodou. Je vzdálen 5 mil od letiště a 3 míle od hlavního města ostrova Oranjesta- du. Každý z 71 pokojů má vlastní klimatizaci i balkon nebo te- rasu, sejf, kávovar, telefon, televizor, ledničku, žehličku i žeh- licí prkno. K vybavení hotelu patří bazén se sladkou vodou, 3 restau- race, prodejna suvenýrů i nově otevřené fitness centrum, te- nisový kurt, půjčovna automobilů a veřejná prádelna. Pláž je osázená slunečníky z palmových listů. Na pláži i u bazénu jsou k dispozici lehátka i ručníky. kategorie dospělých max. dětí strava *** 4 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 11 let 01.01.-01.04. 47.990 94.990 6.750 1.200 02.04.-22.12. 38.990 77.490 5.450 1.200 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických cena za 3. a 4. osobu: na vyžádání kategorie dospělých max. dětí strava *** 4 2 bez stravy sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 11 let 01.01.-01.04. 28.990 56.490 4.000 zDarma 02.04.-22.12. 19.990 38.990 2.700 zDarma cena zahrnuje: - ubytování bez stravy - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy cena za 3. a 4. osobu: na vyžádání 204 www.ameriCatours.Cz ArUbA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Uhnízděný do bílého prachového pobřeží Palm Beach, po- skytuje Occidental Grand Aruba perfektní kulisu pro neuspě- chanou tropickou dovolenou. Pouze několik mil od hlavního města Oranjestad a mezinárodního letiště v překrásném pro- středí je rezort karibskou oázou pro relaxaci a odpočinek. Bu- dete se cítit svobodnými při plavání, šnorchlování či plachtění v klidné tyrkysové vodě hned za Vašimi dveřmi. Můžete se vy- hřívat na slunci s exotickým koktejlem v ruce u úchvatného ba- zénu obloženého přírodním kamenem. Při posezení na terase odnese jemný karibský vánek všechny chmury. Resort má celkem 380 pokojů deseti nejrůznějších typů. Každý ale má pohodlnou postel, elegantní zařízení, mramoro- vé podlahy, soukromý balkón nebo terasu, klimatizaci, stropní ventilátor, kabelovou televizi, telefon, mini ledničku, radiobu- dík, vlastní elektronický sejf, kávovar, žehličku a žehlicí prkno a plně zařízenou koupelnu. V rámci programu all inclusive můžete neomezeně konzu- movat stravu a nápoje v některé ze 6 restaurací nebo 4 barech. Můžete relaxovat u některého z bazenů nebo využít jedné ze dvouvířivek.KdispozicijsouVámdvatenisovékurty,vodnípólo, aerobik,šnorchlovánínebojízdanakajaku.Večersemůžeteza- bavit při „noční show“ nebo dalších zábavných programech. Pro rodiny s dětmi ve věku 4-12 let nabízí resort dětský klub. Za příplatek si můžete zahrát golf na 18 jamkovém hřiš- ti, využít masáže, půjčit si automobil nebo se zdokonalit v te- nisu při soukromé lekci. AMSTeRDAM MANOR BeACH ReSORT ARuBA OCCIDeNTAL GRAND ARuBA Hotel s krásnou pláží s bílým jemným pískem leží 5 mil od centra Oranjestadu a sedm mil od letiště. Soulad holandské koloniální architektury a karibského šarmu činí z hotelu jedi- nečné místo k příjemnému prožití dovolené. Každý z 72 pokojů je vybaven klimatizací, terasou nebo balkonem, kuchyňkou, kabelovou televizí, telefonem, sejfem a koupelnou se sprchou nebo vanou. Součástí hotelu je ba- zén s vodopádem, restaurace a bar, minimarket a půjčovna automobilů. U bazénu i na pláži jsou k dispozici zdarma le- hátka i slunečníky. Veřejnou dopravou se lze přímo od hotelu dostat rychle a lacino do města. Několik minut od hotelu najdete největší karibské kasino, tenisový kurt, golf nebo bowling. kategorie dospělých max. dětí strava **** 3 2 bez stravy sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let 07.01.-02.02. 19.490 38.490 2.700 zDarma 03.02.-17.02. 22.490 43.490 3.050 zDarma 18.02.-01.04. 19.490 38.490 2.700 zDarma 02.04.-20.12. 13.990 26.490 1.850 zDarma cena zahrnuje: - ubytování bez stravy - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy cena za 3. osobu: na vyžádání kategorie dospě- lých max. dětí strava **** 2 0 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 17 let 02.01.-31.01. 34.990 68.490 4.850 2.440 01.02.-31.03. 37.490 74.490 5.250 2.640 01.04.-07.07. 28.990 56.990 4.000 1.990 08.07.-25.08. 30.990 60.990 4.300 2.140 26.08.-31.10. 28.990 56.990 4.000 1.990 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických cena za 3. osobu: na vyžádání 205ameriCa tours 2013 ArUbA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

9, 16 dnů guadeloupe Hlavní město: Basse Terre Obyvatelstvo: 430 000 Rozloha: 1 780km2 Jazyk: francouzština Časové pásmo: GMT -4 Měna: EURO Vízum: Pro pobyt kratší než 90 dní není potřeba vízum Vulkanický ostrov, který má tvar motýla, má dvě části. Severní křídlo „Grand Terre“ je mno- hem plošší a podnebí je zde sušší. Nalezneme zde hlavně plantáže na pěstování cukru. Již- ní křídlo „Basse Terre“ je hornatější a nachází se zde i aktivní vulkán „La Soufriere“. Ostrov je pokryt banánovými plantážemi. Guadeloupe byl zpočátku obydlen indiá- ny, kteří ho nazývali Ostrov krásných vod. Při své druhé výpravě ho objevil Kryštof Kolumbus (v roce 1493) a později připadl Francii. Obě části ostrova jsou velice rozmanité. Na Grand Terre vychutnáte klasické karibské pláže s bílým pískem, na druhém Basse Terre nalez- nete zelený snový tropický les a horské stráně. HOTeL LA TOuBANA Hotel se nachází na okraji pitoreskní rybářské vesnice Sainte-Anne. La Toubana se skládá z 32 bungalovů nacházejí- cí se v zahradě s bujnou tropickou vegatací. Každý z bungalo- vů má vlastní terasu, koupelnu, kuchyňku, telefon i klimatizaci. Bufetová snídaně je podávaná na hotelové terase s výhle- dem na Karibik. Hotel má restauraci, kde můžete ochutnat ty- pickou kreolskou či francouzskou kuchyni nebo mořské speci- ality. K relaxaci slouží nádherný bazén, soukromá pláž nebo tenisový kurt. Hotel La Toubana je vhodný i pro ty klienty, kteří milují ak- tivní dovolenou. V blízkosti se nachází golfové hřiště s 18 jam- kami, možnost potápění, rybaření nebo přístaviště pro kata- marán k průzkumu okolních ostrůvků. Všechny tyto aktivity si můžete zajistit na recepci hotelu. kategorie dospělých max. dětí strava *** 2 1 se snídaní sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 07.01.-30.04. 29.990 58.990 4.150 2.100 01.05.-05.11. 21.990 42.490 3.000 1.500 06.11.-20.12. 23.990 46.490 3.250 1.650 cena zahrnuje: - ubytování se snídaní - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy 206 www.ameriCatours.Cz gUAdeloUPe

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

MAHOGANY HOTeL LA CRÉOLe BeACH THe ReSORT Mahogany Hotel a Residence se nalézá na konci poloostro- va Verdure mezi Basse Terre a Grande Terre v divoké tropické zahradě u oceánu. Je to ideální místo pro Vaší dovolenou, kaž- dý si zde najde něco pro sebe – můžete zde jen tak relaxovat nebo provozovat extrémní sporty – záleží jen na Vás. Šarm hotelu a jeho okolí dělá z tohoto místa něco unikát- ního, zvláště pak pokud budete zde obdivovat nádherný vý- chod slunce. Hotel nabízí několik druhů ubytování – nejvíce (46) má dvoulůžkových pokojů, za příplatek je možné si objednat je- den z 10 pokojů „duplex“ nebo jeden ze 4 pokojů „suites“, kde může trávit dovolenou až šest osob. Každý pokoj nabízí individuální klimatizaci, kabelovou te- levizi, sejf, zařízenou koupelnu se sprchovým koutem a WC, te- rasu se stolem a židlemi, kuchyňku. Pokoj „duplex“ má navíc jeden pokoj. Pokoje „suites“ mají obývací pokoj, jídelnu, dva pokoje a dvě koupelny, v jedné z nich najdete i jacuzzi. V areálu najdete 3 bazény, které se rozkládají na ploše 500 m2 , jeden z nich je určen pro děti. Samozřejmostí jsou plá- žová lehátka a slunečníky, které Vám pomohou s ochranou před přílišným sluníčkem. Příznivci sportu zde naleznou možnost hrát plážový vo- lejbal, malou tělocvičnu, pétanque, stolní tenis i cvičení aqua aerobiku. Ideálně položený v srdci tropického parku v Pointe de la Vendure se nachází La Créole Beach Hotel, který je obklopen palmami, liliemi a ibišky. Všechny pokoje mají vlastní koupelnu, individuální klima- tizaci, satelitní televizi, vysoušeč vlasů, minibar, vlastní trez- or, WIFI a možnost přímých telefonních mezinárodních hovorů. Hotel má 2 restaurace, které nabízejí výběr ze čtyř kuchy- ní – italské, čínské, kreolské a gril, 1 bar a 1 snack bar. Odpočívat můžete u bazénu majícího 500 m2 nebo na plá- ži, využít můžete fitness centrum, zahrát si stolní tenis, pétan- que nebo plážový volejbal. Ideální je prostředí pro šnorchlová- ní nebo vodní lyže. Pro tyto sporty zde naleznete i zkušené in- struktory, takže je mohou zkusit i úplní nováčci. kategorie dospělých max. dětí strava **** 2 1 bez stravy sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 06.01.-19.04. 17.990 34.490 2.400 1.200 20.04.-10.05. 13.490 25.990 1.800 900 11.05.-21.07. 11.990 22.490 1.550 800 22.07.-23.08. 13.490 25.990 1.800 900 24.08.-25.10. 11.990 22.490 1.550 800 26.10.-05.11. 13.490 25.990 1.800 900 cena zahrnuje: - ubytování bez stravy - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy kategorie dospělých max. dětí strava *** 3 2 se snídaní sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 06.01.-19.04. 21.490 41.990 2.950 1.500 20.04.-05.11. 17.490 33.490 2.350 1.200 06.11.-20.12. 18.990 36.490 2.550 1.300 cena zahrnuje: - ubytování se snídaní - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy příplatky: - příplatek za 3. osobu na vyžádání 207ameriCa tours 2013 gUAdeloUPe

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

9, 16 dnů sT.luCia COCONuT BAY Pouze několik minut jízdy od mezinárodního letiště He- wanorra na jihovýchodní straně ostrova se nachází Resort and Spa Coconut Bay. Hlavní město ostrova je vzdáleno přibližně hodinu jízdy. Resort je zasazen do 85 akrů rozlehlého lesa se- stávajícího z kokosových palem. Čtyřpatrová budova se skládá ze 2 křídel – severního a jižního. Každý z 254 pokojů má nádherný výhled do zahra- dy nebo na oceán, obytnou část pokoje a soukromý balkon. Samozřejmostí ve vybavení je klimatizace, satelitní televizor, telefon, vlastní sejf, kávovar a koupelna s vysoušečem vlasů. Resort nabízí mnoho možností ke stravování, včetně dvou speciálních restaurací a la carte – s italskou a asij- skou kuchyní. V Coconut Bay naleznete 3 bazény a vodní park, dětské centrum, čtyři tenisové kurty, dva kurty na basketbal, venkovní jacuzzi a denně animační program. Program all inclusive zahrnuje snídani, oběd, večeři a sva- činu každý den, neomezenou konzumaci nealkoholických i al- koholických nápojů, využití všech bazénů, fitness či kurtů – pro zájemce o skupinovou výuku tenisu i lekce zdarma. Hlavní město: Castries Obyvatelstvo: 164 000 Rozloha: 620km2 Jazyk: angličtina Časové pásmo: GMT -4 Měna: východokaribský dolar Vízum: viz Informace o zemích Ameriky Svatá Lucie – krásný zelený ostrov sopečné- ho původu. Divoká džungle se zde prolíná se zvlněnou zemědělskou krajinou, oslnivými plá- žemi či sopečnými kužely. Původním obyvatelstvem byli Arawakové, kteří byli postupně vytlačeni Kariby. Přestože Svatou Lucii objevil Kryštof Kolumbus již v roce 1498, první evropští osadníci přišli až v 17. sto- letí. Od té doby se zde však několikrát vystřída- la vláda Francouzů i Britů. K největším pozoruhodnostem na ostrově pa- tří rozhodně zdejší fauna i flóra, stejně jako nád- herné pláže vhodné k mnoha vodním sportům. kategorie dospělých max. dětí strava **** 3 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let 03.01.-05.04. 46.490 91.490 6.500 1.600 06.04.-17.12. 41.990 82.990 5.900 1.600 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - základní pojištění léčebných výloh - transfer z letiště do hotelu a zpět cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - letištní taxy 208 www.ameriCatours.Cz St. lUciA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

9, 16 dnů BarBados Hlavní město: Bridgetown Obyvatelstvo: 286 000 Rozloha: 431km2 Jazyk: angličtina Časové pásmo: GMT -4 Měna: barbadoský dolar Vízum: do 28 dnů není potřeba Barbados je dost často nazýván jako perla v Karibském moři. Nejvýchodnější ostrov na vý- chodní hranici Karibiku je součástí Malých An- til. Většinu ostrova tvoří nížiny a nejvyšší bod na ostrově je vrchol Mount Hillaby (cca 340 m n.m.). Klima ostrova je tropické, pasáty udržu- jí relativně mírné teploty nad ostrovem. Obdo- bí děšťů spadá do období června až listopadu, zbytek roku je období sucha. Ostrov byl objeven Portugalci v roce 1536 a své jméno dostal zřejmě podle dlouhých lián fíkovníků, které vypadají jako vousy. Roku 1625 se stal britskou kolonií, nyní je nezávislým čle- nem Britského společenství. Na Barbadosu jsou ideální podmínky k pla- vání a šnorchlování. Západní pobřeží ostrova je obklopeno korálovými útesy a má výborné podmínky pro potápění. Pěší turisté se mohou při túrách a toulkách ostrovem seznámit nejen s přírodou, ale i s historií. Najdete zde i dosta- tek cyklostezek nebo možností vyjížděk na koni. Za návštěvu jistě stojí hlavní město Bridge- town, město na jihozápadě ostrova, kde na- jdete směsici moderní i koloniální architektu- ry. Určitě si nenechte ujít návštěvu některé sta- ré plantáže, botanické zahrady nebo místní ná- rodní park, stejně jako továrnu na zpracování cukrové třtiny nebo rumové destilerie. ALMOND CASuARINA BeACH Resort otevřený na jaře v roce 2008 se nachází u nádher- né pláže s bílým pískem na jižním pobřeží ostrova, pouhé čtyři míle od hlavního města Bridgetown a pět mil od mezinárodní- ho letiště Grantley Adams. Na téměř deseti akrech tropické zahrady najdete několik dvou až třípatrových budov, kde je celkem 280 pokojů, zaříze- ných v šesti kategoriíích. Všechny pokoje mají balkón nebo te- rasu, klimatizaci, vlastní koupelnu, vysoušeč vlasů, sejf, kávo- var, žehlicí prkno, barevnou televizi se satelitním přijímačem, ručníky na pláž a vysokorychlostní internet. Každý pokoj je nově zařízený nábytkem, kde se snoubí ele- gance a místní tradice. V all inclusive resortu naleznete tři restaurace se skvě- lou kuchyní a několik barů, kde si budete moci objednat ne- jen nealkoholické pití, ale i spoustu zajímavých koktejlů. Hlav- ní restaurace „Waves“ nabízí kromě jiného i tradiční odpoled- ní „anglický“ čaj a sendvič. Restaurace „Enids“ je klasická ka- ribská restaurace s typickou atmosférou zdejší oblasti. Poslední je „Dover Grill“ s neobyčejnou nabídkou různých druhů úprav mořských plodů. Pro relaxaci můžete využít tři bazény, tenisový kurt, fitnes centrum nebo lázně. K dispozici je zde možnost manikúry, pe- dikúry a masáží. Můžete zde šnorchlovat, půjčit si loďku, ka- jak nebo windsurfing. kategorie dospělých max. dětí strava **** 4 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 16 let/den 06.01.-31.01. 37.490 71.490 4.900 2.100 01.02.-15.04. 43.490 83.490 5.750 2.100 16.04.-30.04. 32.990 62.490 4.250 2.100 01.05.-31.10. 30.990 58.990 4.000 2.100 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - základní pojištění léčebných výloh - transfer z letiště do hotelu a zpět cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - letištní taxy 209ameriCa tours 2013 bArbAdoS

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

9, 16 dnů Bahamy Hlavní město: Nassau Obyvatelstvo: 310 000 Rozloha: 13 939km2 Jazyk: angličtina Časové pásmo: GMT -5 Měna: bahamský dolar Vízum: viz Informace o zemích Ameriky Společenství Bahamy čítá přibližně 700 os- trovů v Atlantickém oceánu, leží cca 90km od pobřeží Floridy a nabízí nádherné pláže s bílým pískem a křišťálově modrou vodou. Cable Be- ach a Paradise Islands, dvě nádherné turistic- ké destinace, jsou proslavené vodními sporty, golfem, tenisem a kasiny. Hlavní město Baham – Nassau má stále svůj koloniální šarm a nabízí i neobyčejné možnosti k nákupům. Bahamy byly předtím, než je v roce 1492 ob- jevil Kryštof Kolumbus, osídleny Arawaky. Bě- hem americké války o nezávislost a později ob- čanské války přišli na ostrovy loajalisté se svý- mi otroky. S jejich potomky se zde setkáváme dodnes. Bahamy mají asi 260 000 obyvatel, z toho asi 150 000 jich žije v Nassau a okolí. Na Bahamách vládne tropické a subtropic- ké podnebí. Teplý Golfský proud omývá západ- ní pobřeží a od rovníku neustále vane mírný ji- hovýchodní vítr. Z tohoto důvodu teploty ani v zimě neklesnou pod 15°C a v létě jsou zřídka kdy vyšší než 32°C. Teplota vody v křišťálově čis- tém moři se pohybuje mezi 23-27°C. ABACO BeACH ReSORT Abaco Beach Resort se nachází na ostrově Abaco, nalézají- cí se asi 200 mil od východního pobřeží Floridy. Všechny pokoje mají klimatizaci, koupelnu s vysoušečem vlasů, barevný televizor, miniledničku, kávovar, telefon, bal- kon nebo terasu a trezor v pokoji. V restauraci Angler’s jsou servírovány snídaně, oběd i večeře. V „Sand“ baru jsou podá- vány nápoje a svačiny. Zájemci zde mohou využít golfové hřiště, vodní sporty na pláži, průvodcované vyjížďky za rybařením nebo šnorchlová- ním. K dispozici jsou 2 tenisové kurty, dva bazény, fitness cent- rum nebo dětské hřiště. Maracaibo Barranquilla San Cristóbal Medellin Panamá San José Cali Ciudad Guayana Porlamar Boa Vista Bogotá Caracas anagua Panama Nikaragua ize Honduras r Kostarika Venezuela Guyana Kuba U.S.A Dominikánská republika Haiti BahamyNassau Abaco kategorie dospělých max. dětí strava *** 3 1 snídaně sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 07.01.-31.03. 25.990 46.490 2.950 zdarma 01.04.-07.07. 28.990 52.990 3.400 zdarma 08.07.-14.12. 24.990 43.990 2.750 zdarma cena zahrnuje: - ubytování - letenkou přepravu Nassau – Abaco – Nassau - pojištění léčebných výloh - kontinentální snídaně cena nezahrnuje: - leteckou přepravu Praha – Nassau - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy 210 www.ameriCatours.Cz bAHAmy

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

9, 16 dnů jamajka Hlavní město: Kingston Obyvatelstvo: 2 758 000 Rozloha: 10 991km2 Jazyk: angličtina Časové pásmo: GMT -5 Měna: jamajský dolar Vízum: lze získat při vstupu do země Jamajka je třetí největší karibský ostrov. Roz- kládá se na cca 11.424km2 , je 235km dlou- hý a široký od 35 do 82km. Na ostrově najdete bezpočet pláží, 120 řek a říček a několik mine- rálních pramenů. Země je velmi hornatá a její největší vrchol Blue Montain Peak se tyčí do výše 2.256 metrů. Vyžití si zde najdou nejen příznivci bílých pláží, ale i golfisté a příznivci vodních sportů. Jamajka je rovněž známá jako domov reagge stylu, jeho hlavní představitel Bob Marley získal světovou proslulost. Jednou z vyhledávaných atrakcí Jamajky jsou i vodopády Dunn’s River Waterfalls, známé i z populárních „bondovek“. K nejvyhledávanějším letoviskům patří ob- lasti Ocho Rios, Montego Bay nebo Negril. Na 19 akrech u překrásné pláže se rozkládá resort Couples Ocho Rios. Nalezneme zde 207 romantických pokojů a suites, 5 unikátních restaurací, soukromý přírodní ostrov a 4 bary. Všechny pokoje mají klimatizaci, satelitní televizi, telefon, přehrávač CD a stereo, žehličku s žehlicím prknem, vlastní tre- zor a balkón nebo terasu. Suites mají navíc jacuzzi a plně vy- bavený bar. All inclusive resort určený pouze pro dospělé páry nabízí také vyjížďky na koních, projížďku v lodi s proskleným sklem, výlet k Dunn’s River Falls, výlet za nákupy do Ocho Rios, pro- jížďku katamaránem nebo možnost návštěvy golfu (včetně transferů a poplatků), vodní lyžování nebo potápění s profesi- onálními instruktory. Maracaibo Barranquilla San Cristóbal Medellin Panamá San José Cali Ciudad Guayana Porlamar Bogotá Caracas Managua Panama Nikaragua Belize Honduras El Salvador Kostarika Venezuela Guyana Kuba U.S.A Dominikánská republika Haiti Jamajka kategorie dospělých max. dětí strava **** 2 0 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 18 let 02.01.-30.04. 49.990 90.990 5.900 nelze 01.05.-31.10. 45.990 82.490 5.300 nelze 01.11.-23.12. 48.990 88.490 5.700 nelze cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - základní pojištění léčebných výloh - transfer z letiště do hotelu a zpět cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - letištní taxy COuPLe TOWeR ISLe 211ameriCa tours 2013 JAmAJkA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

9, 16 dnů marTinique Hlavní město: Fort de France Obyvatelstvo: 431 800 Rozloha: 1 100km2 Jazyk: francouzština Časové pásmo: GMT -4 Měna: Euro Vízum: není potřeba Martinique je země, která Vás bude inspiro- vat ke snění. Často je nazýván květem Karibi- ku. Naleznete ho mezi karibskými ostrovy Do- minika a Guadeloupe. Tento ostrov byl objeven Kryštofem Kolumbem v roce 1502 na jeho čtvr- té cestě do Nového Světa. V té době byl os- trov obydlen karibskými indiány, kteří předtím vyvraždili původní kmen Arawaků. Kromě dvou krátkých period pod britskou nadvládou byl os- trov součástí Francie. V současné době má Martinique 392.000 obyvatel, z nichž 100.000 žije v hlavním měs- tě Fort de France. Na tomto ostrově si příjdou na své přízniv- ci plavání a odpočinku na pláži, vodních spor- tů i potápění. Můžete se zde projíždět s koněm na pláži nebo podniknout pěší túru do hor či na horském kole. Najdete zde několik možnos- tí golfu nebo tenisu. Odborníci tvrdí, že rum pocházející z ostro- va Martinique je nejlepší na světě. Zároveň je Martinique nazýván výlohou Paříže v srdci Ka- ribiku. To vše nabízí Martinique, klenot v karibské koruně. Maracaibo Barranquilla San Cristóbal Medellin Panamá San José Cali Ciudad Guayana Porlamar Boa Vista Bogotá Caracas Georgetown Paramaribo Cayenne Panama aragua ka Venezuela Guyana Suriname Kuba Dominikánská republika Haiti Martinique Boutiquový hotel nacházející se na východním pobřeží os- trova Martinique uprostřed parku ve francouzském stylu ma- jící rozlohu 20.000 m2 . Hotel patřící rodině, která na ostrově žije již od roku 1715, najdete přibližně 30 km od mezinárodní- ho letiště Fort de France (nejbližší pláž je vzdálená přibližně 4 km). V okolí najdete překrásné pobřeží, tropický prales, vrchol- ky vulkanických hor i legendární destilerie, které stále produ- kují zdejší slavný rum. Hotel samotný Vám svým unikátním šarmem umožní klid- ný odpočinek v příjemném, klidném prostředí. Všechny poko- je jsou zařízeny nábytkem v koloniálním stylu, mají svou vlast- ní klimatizaci a velkou vybavenou koupelnu. K dispozici je zde i několik apartmánů s více ložnicemi, obývacím pokojem s plaz- movou televizí a kuchyňkou. Le DOMAINe SAINT AuBIN kategorie dospělých max. dětí strava *** 4 2 snídaně sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let 05.01.-12.04. 22.490 43.490 2.600 1.300 13.04.-08.11. 16.990 32.990 1.800 900 09.11.-13.12. 17.990 34.990 2.000 1.000 cena zahrnuje: - ubytování - základní pojištění léčebných výloh - snídani cena nezahrnuje: - leteckou přepravu Praha – Fort de France – Praha - transfery letiště – hotel – letiště - letištní taxy 212 www.ameriCatours.Cz mArtiniqUe

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

9, 16 dnů CuraÇao Hlavní město: Willemstad Obyvatelstvo: 142 180 Rozloha: 444 km2 Jazyk: holandština Časové pásmo: GMT -4 Měna: 1 florín (nizozemský antil- ský gulden) Vízum: není potřeba Curacao je největší a pravděpodobně nej- populárnější ostrov z tzv. ABC ostrovů (Aru- ba, Bonaire a Curacao). Původní obyvatelé byli Arawakové a pro Evropu tento ostrov objevili Španělé pod vedením Alonsa de Ojeda v roce 1499. Od roku 1634 patřil tento ostrov Holan- ďanům a pozůstatky jejich kultury vidíme na každém kroku. Některé budovy v hlavním měs- tě Willemstad a v jeho okolí byly vyhlášeny za světové dědictví UNESCO. Curacao je velmi dobře známo všem zkuše- ným i amatérským potápěčům. V blízkosti po- břeží najdete velké množství korálových útesů, stejně jako vraků potopených lodí. Na ostrově se velmi často pořádají jazzové festivaly, gospelové festivaly a kulinářské fes- tivaly. Počasí je zde velmi příjemné. Průměrná tep- lota činí cca 27°C. Rozeznáváme zde dvě roční období – období sucha a období dešťů (to je od října do února a vyznačuje se občasnými pře- háňkami – většinou během noci). Morena Resort se nachází na jihovýchodním pobřeží tropic- kého ostrova, poblíž Karibského, tmavě modrého, moře. Pouze 400 metrů od nádherné pláže Jan Thiel a velmi dobře známé- ho plážového klubu Zanzibar, kde se můžete slunit, relaxovat a občerstvit. Z druhé strany obklopuje resort nedotčená příroda, kde se snadno můžete věnovat jízdě na horském kole, procház- kám a pozorování divokých plameňáků. Resort se nachází pouhých 10 minut jízdy od historického centra Willemstadu a je lehce dostupný od mezinárodního le- tiště Hato (cca 27 km). Resort se skládá z několika vil a apartmánů. V největší vile, která má 3 ložnice, 2 koupelny, obývací pokoj a soukromou ve- randu, může být ubytováno až 6 osob. Všechny vily a apartmá- ny mají klimatizaci v ložnicích, plně zařízenou kuchyň a koupel- nu, plochý televizní přijímač, zdarma připojení na internet, sejf a žehličku s žehlicím prknem. V areálu resortu najdete centrum, kde můžete zakoupit nejrůznější výlety, vypůjčit si auto nebo zdarma využít počítač s internetem. Děti si mohou hrát v dětském bazénu (méně chló- rovaném) nebo využít lezecké centrum. Povečeřet můžete v re- stauraci Fuego s barem, kde se pořádají kulinářské večery na nejrůznější témata. K dispozici je tropický bazén. Pokud si nebudete chtít vypůjčit automobil, můžete využít tzv. shuttle service pro nákupy nebo návštěvu jiných restaurací. MOReNA ReSORT kategorie dospělých max. dětí strava *** 4 2 snídaně sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let 06.01.-04.05. 18.490 35.990 2.440 650 05.05.-05.07. 15.490 28.990 1.990 650 06.07.-25.08. 18.490 35.990 2.440 650 26.08.-20.12. 15.490 28.990 1.990 650 cena zahrnuje: - ubytování - základní pojištění léčebných výloh - snídani cena nezahrnuje: - leteckou přepravu Praha – Curaçao – Praha - transfery letiště – hotel – letiště - letištní taxy 213ameriCa tours 2013 cUrAÇAo

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

9, 16 dnů kuBa Meliá Las Antillas se nachází v šestihektarové karibské za- hradě. Resort je doslova rájem díky komfortnímu ubytování, skvělému jídlu, nádhernému prostředí a sportovnímu vyžití jak ve vodě, tak na suchu. Nalézá se cca 30 minut od mezinárodního letištěJuanGualbertoGomézacca10minutodcentraVaradera. Resort čítá 346 pokojů, z toho 278 je jich umístěno v hlav- ní budově. Každý pokoj měří cca 39 m2 a má ložnici, koupelnu a balkón. V každém pokoji máte klimatizaci, minibar, vysou- šeč vlasů, kabelovou satelitní televizi s 25 programy v rozlič- ných jazycích, budík, žehličku, trezor a kávovar. V hotelu naleznete půjčovnu automobilů, salón krásy, cestovní kancelář, směnárnu, obchod se suvenýry, parfumérii a medicínské centrum. K Vaší pohodě při pobytu v hotelu Vám mohou pomoci i další vymoženosti – tenisový kurt, sauna, vířivka, dráha na běhání a masáže, které jsou za příplatek. Příznivci sportu mo- hou zkusit aerobik, plážový volejbal, tai-chi, jógu nebo stolní tenis. Z vodních sportů můžete jezdit na kajaku, kánoi, šnorch- lovat nebo se svézt na windsurfingu. Večer lze navštívit diskotéku nebo některý jiný zábavný program. Resort má 3 restaurace – „Los Tainos“, „Don Pepe- rone“ a „El Romántico“. K dispozici je rovněž 5 barů (na plá- ži, v hale, u bazénu, diskobar a pianobar), také máte možnost navštívit snack „El Conuco“. Hlavní město: Havana Obyvatelstvo: 11.236.790 Rozloha: 110.860km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: GMT -4 Měna: Kubánské peso Vízum: cca 650Kč Kuba je největší ostrov v Karibském moři. Ostrov si oblíbí všichni turisté. Naleznete zde typické karibské pláže, staré husté zelené lesy, vápencové hory Viňales, tabákové plantáže, ale i okouzlující a podmanivá města. Úchvatné ko- loniální hlavní město Havana, plné romantic- kých uliček, historických památek i malebných restaurací, Vás jistě zaujme stejně jako největ- ší kubánské turistické letovisko Varadero, zná- mé svými moderními hotely, kvalitním servisem a nádhernými bílými plážemi. MeLIÁ LAS ANTILLAS  Cayo Guillermo  Cayo Coco  Holguin Havana   Varadero  Pinar del río  Cayo Largo  trinidad santiago de Cuba  Kingston      kategorie dospělých max. dětí strava **** 3 0 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let 03.01.-31.01. 20.490 30.990 2.450 nelze 01.02.-31.03. 23.990 36990 2.950 nelze 01.04.-30.04. 16.990 25.990 2.000 nelze 01.05.-31.10. 16.490 24.990 1.950 nelze 01.11.-20.12. 20.990 32.490 2.600 nelze cena zahrnuje: - transfery letiště – hotel – letiště - ubytování all inclusive - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu Praha – Havana – Praha - letištní taxy - vízum - odletový turistický poplatek 214 www.ameriCatours.Cz kUbA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

MeLIÁ LAS AMÉRICAS MeLIÁ CAYO SANTA MARÍA Hotel Mélia Las Américas se nachází napravo podél slavné pláže Varadero. Je cca 7,5 km od města Varadero a cca 35 km od letiště Varadero (cca 140 km od hlavního města Havana). V hotelu naleznete 340 pokojů. Nejjednodušší jsou dvou- lůžkové standardní, kterých je celkem 220. V každém pokoji je koupelna, klimatizace, satelitní televize, telefon s přímým spo- jením a minibar. Všechny pokoje jsou vymalované v karibském stylu. Všechny mají svůj balkón nebo terasu. Pobyt Vám zpří- jemní kávovar, trezor, vysoušeč vlasů, žehlička s žehlicím prk- nem a venkovní nábytek na balkóně (terase). V hotelu najdete kadeřnictví a obchody s vybraným oble- čením. Součástí hotelů je 5 bazénů a golfové hřiště s 18 jam- kami (par 72). Během pobytu můžete využít několik barů (u bazénu, v hale a pianobar) a navštívit několik restaurací a bufetů. Za zmínku stojí určitě restaurace a la carte s živou hudbou, japon- ská restaurace Sakura, barbecue restaurace na pláži, specia- lizující se na španělské paelly nebo italská restaurace „Il Li- moncello“. AllinclusiveresortMeliáCayoSantaMaríasenacházína12 hektarech země a téměř 400 metrech bílé písečné pláže. Křiš- ťálově čistá tyrkysová voda, bílý písek na pláži a bujná vegeta- ce dělá z tohoto místa jednu z nejexotičtějších oblastí Karibiku. 27 bungalovů naleznete v celé překrásné zahradě. Resort má celkem 360 pokojů. Každý z nich má koupelnu s vysouše- čem vlasů, klimatizaci, satelitní televizi, telefon s přímou vol- bou, kávovar, žehličku s žehlicím prknem a trezor. Každý pokoj má terasu nebo balkón s nádherným uklidňujícím výhledem do zahrady nebo na moře. Za příplatek můžete využít vysokorychlostní připojení k in- ternetu. V hotelu rovněž najdete směnárnu, několik různých obchůdků, salón krásy, dětský klub s možností hlídání dětí, medicínské centrum. Pro pobavení slouží 3 bazény (2 pro dospělé a 1 pro děti), taneční lekce, cvičení vodního aerobiku, strečink, jóga, tai-chi atd. Tělocvična, sauna a vířivka jsou součástí místních lázní. K dispozici je několik restaurací – „Santa María del Mar“ – restaurace v bufetovém stylu otevřená na snídani, oběd i ve- čeři, a la carte restaurace „El Portuario“ – specializovaná na středozemní kuchyni; italská restaurace „Casa Da Vinci“; re- staurace v japonském stylu „Sakura“ a několik dalších barů a bister na pláži a u bazénu. kategorie dospělých max. dětí strava **** 3 1 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let 03.01.-31.01. 27.490 36.490 2.450 1.320 01.02.-31.03. 27.990 37.490 2.550 1.350 01.04.-30.04. 23.990 30.990 2.000 1.080 01.05.-31.10. 23.490 30.490 1.900 980 01.11.-20.12. 27.990 37.490 2.550 1.350 cena zahrnuje: - transfery letiště – hotel – letiště - ubytování all inclusive - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu Praha – Havana – Praha - letištní taxy - vízum - odletový turistický poplatek kategorie dospělých max. dětí strava ***** 3 0 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let 03.01.-31.01. 24.490 36.990 3.000 nelze 01.02.-31.03. 26.990 41.990 3.400 nelze 01.04.-30.04. 20.490 30.990 2.450 nelze 01.05.-31.10. 18.990 28.490 2.200 nelze 01.11.-20.12. 24.990 37.990 3.050 nelze cena zahrnuje: - transfery letiště – hotel – letiště - ubytování all inclusive - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu Praha – Havana – Praha - letištní taxy - vízum - odletový turistický poplatek 215ameriCa tours 2013 kUbA

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Průměrné teploty ve vybraných oblastech Ameriky minimum maximum ANCHORAGE teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 10 0 -10 -20 -30 BANFF teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 20 10 0 -10 -20 -30 BOSTON teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 20 10 0 -10 -20 BRYCE CANYON teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 CALGARY teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 CAPE CANAVERAL teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 DALLAS teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 DAWSON CITY teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 DEATH VALLEY teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50 40 30 20 10 0 -10 -20 DENALI teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 20 10 0 -10 -20 -30 DENVER teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 DETROIT teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 GRAND CANYON teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 GREAT FALLS teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 20 10 0 -10 -20 -30 HALIFAX teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 HAWAI teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50 40 30 20 10 0 -10 -20 CHICAGO teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 JASPER teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 20 10 0 -10 -20 LAS VEGAS teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50 40 30 20 10 0 -10 -20 LOS ANGELES teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 MIAMI teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 MONTREAL teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 MONUMENT VALLEY teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 NEW YORK teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 NIAGARA FALLS teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 OTTAWA teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 PITTSBURGH teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 QUEBEC CITY teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 RENO teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 SAN FRANCISCO teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 SAVANNAH teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 SEATTLE teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 TAMPA teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 TORONTO teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 TUCSON teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50 40 30 20 10 0 -10 -20 VANCOUVER teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 20 10 0 -10 -20 WASHINGTON teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 WHISTLER teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 WHITE HORSE teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 YELLOWSTONE teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 YOSEMITE teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 ZION teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 -20 CANCUN teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 ACAPULCO teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 MANAUS teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 CARACAS teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 CUZCO teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 BUENOS AIRES teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 MERIDA teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 MEXICO CITY teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 IGUACU FALLS teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 LA PAZ teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 LIMA teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 SAN JOSE teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 SANTIAGO teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 SUCRE teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 QUITO teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 RIO DE JANIERO teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 SAN CRISTOBAL teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 USHUAIA teplota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 30 20 10 0 -10 měsíc měsíc měsíc měsíc měsíc měsíc měsíc měsíc měsíc měsíc všeobecné informAce 216 www.ameriCatours.Cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

FakulTaTiVní akCe – sTřední a jižní amerika Celodenní výlet na Corcovado a Sugar Loaf (vč. oběda) Délka akce: cca 8 hodin minimální počet účastníků: 1 Celodenní prohlídka rio de Janeira. Navštívíte nejznámější místa tohoto proslulého města. můžete obdivovat nádherné výhledy z Cukrové homole (sugar Loaf) či Corcovada se sochou Krista. Projdete se po slavných plážích Copacabana či ipanema. V rámci výletu navštívíte i místní restauraci, kde budete mít možnost ochutnat speciality brazilské kuchyně. Polodenní výlet na Corcovado a prohlídka města Délka akce: cca 4 hodiny minimální počet účastníků: 1 Polodenní prohlídka rio de Janeira. Návštěva největší atrakce města Corcovada – sochy Krista nad městem. Kromě toho na- vštívíte i další známá místa rio de Janeira jako jsou fotbalo- vý stadion maracana či sambodrom, místo konání každoroční- ho slavného karnevalu. Polodenní výlet na Cukrovou homoli s prohlídkou pláží Délka akce: cca 4 hodiny minimální počet účastníků: 1 Polodenní prohlídka rio de Janeira. Jízda podél nejznáměj- ších pláží až k stanici lanovky. odtud jedete do urca montain s jeho zahradami a výhledem na záliv Botafogo. Pak již jedete na vrchol sugar Loaf – hory podobné homoli cukru s nádher- nými výhledy na město a záliv Guanabara. Celodenní výlet na tropický ostrov Délka akce: cca 8 hodin minimální počet účastníků: 1 ráno odjíždíme podél pobřeží do malebné rybářské vesnice. zde se nalodíme a pokračujeme plavbou mezi ostrovy u po- břeží Brazíie. Cestou se zastavíme na vykoupání. Po občerstve- ní na tropickém ostrově následuje plavba zpět. Polodenní výlet do Petropolis Délka akce: cca 6 hodin minimální počet účastníků: 1 Návštěva sídla starých brazilských císařů v montanha dos orgaos, vzdáleného pouhých 90 minut jízdy od rio de Janeira. Prohlédnete si Císařský palác, kde je muzeum korunovačních klenotů a katedrálu s královskými hroby. toto město Vás pře- nese do brazilské historie, kde se kloubí portugalská kultura s tradicemi a zvyky brazilského lidu. Večerní Samba Show (vč. večeře) Délka akce: cca 3-4 hodiny minimální počet účastníků: 1 Přejezd z Vašeho hotelu do některé z typické brazilské barbecue restaurace. Po věčeři si užijte opravdovou samba show – taneč- nice a tanečníci Vám v oblíbeném karnevalovém oblečení před- vedou pravé brazilské rytmy. Prohlídka brazilské a argentinské strany vodopádů Iguacu minimální počet účastníků: 2 Navštívíte oba národní parky rozkládající se na březích vodo- pádů iguacu. Čeká Vás prohlídka mohutných vodopádů v tro- pickém pralese. Jedinečné zážitky při procházce a velké množ- ství fotek jsou zde samozřejmostí. Třídenní výlet k vodopádům Iguacu Falls minimální počet účastníků: 2 Vychutnejte si na plno krásy této perly Jižní ameriky. součástí vý- letu je ubytování v hotelu 3*, transfery a samozřejmě návště- va iguacu Falls z obou stran – ze strany brazilské i ze strany ar- gentinské. sami se přesvěčte, že tyto vodopády patří k nejkrás- nějším na světě. Macuco Safari – na člunu pod vodopády Iguacu minimální počet účastníků: 1 Po prohlídce a návštěvě mnoha vyhlídek na úchvatné vodopá- dy můžete absolvovat plavbu pod vodopády na rychlém člu- nu – po tomto nezapomenutelném zážitku ještě absolvujete projížďku terénním automobilem v pralese s prohlídkou míst- ní fauny a flóry. Výlet do polodrahokamového dolu Wanda minimální počet účastníků: 2 Pro milovníky minerálů a obdivovatele polodrahokamů je ur- čen tento fakultativní výlet. Prohlédnete si přírodní naleziště polodrahokamů, budete se moci podívat, jak se opracovávají a případně koupit některé z výrobků z místní dílny. Týdenní pobyt na tropickém ostrově Ilha Bela minimální počet účastníků: 2 Pobyt na ilha Bele je příjemným zakončením některého ze zá- jezdů do Jižní ameriky. V ceně pobytu je transfer ze sao Paula na ostrov a zpět. ubytování v hotelu 3* se snídaní na sedm nocí. Příjemné prostředí malých hotýlků Vás jistě uchvátí. Prodloužení pobytu v Rio de Janeiru o 3 noci minimální počet účastníků: 2 Prodloužení je určeno pro ty, kteří chtějí světoznámou metropoli rio de Janeiro poznat samostatně a podrobněji. Prozkoumejte všechna zákoutí pláže Copacabana, navštivte muzeum zlatnic- ké firmy sauer nebo si jen vychutnejte lenošení na jedné z nej- slavnějších pláží světa. Čtyřdenní letecký výlet do jižní Patagonie minimální počet účastníků: 2 V rámci výletu navštívíte nejjižnější část Jižní ameriky. Přiletíte do Punta arenas – nejjižnějšího města na svě- tě. odtud odjezd do Puerto Natales, brány národních par- ků Glacier a torres del Paine. Následující dva dny absolvu- jete celodenní výlety do těchto parků. můžete zde obdivovat impozantní hory, modré ledovce, divoké řeky, laguny, pata- gonskou pampu… Třídenní pobyt v Amazonském pralese minimální počet účastníků: 2 Po časném příletu do města iquitos pojedete rychlou lodí proti proudu amazonky do primitivní lodge. Pak již budete mít mož- nost pozorovat nepřeberné množství živočichů přímo v prale- se. zúčastníte se procházek a výprav do okolí. Po dvou nocích uprostřed divočiny přeletíte zpět do Limy. Třídenní výlet do Cuzca a Machu Picchu minimální počet účastníků: 2 Poznejte jedny z nejkrásnějších a nejobdivovanějších památek Peru. Po příletu do vysokohorského Cuzca máte možnost pro- hlédnout si nejen toto pozoruhodné město, ale i ruiny pevnos- tí v jeho okolí. Druhý den následuje celodenní výlet do posvát- ného města inků machu Picchu. Výlet do přírodní rezervace Caňo Negro minimální počet účastníků: 2 Celodenní výlet do jednoho z národních parků v Kostarice. V tomto parku na severu země poblíž hranic s Nikaraguou může- te obdivovat nespočetné množství druhů unikátních zvířat i rost- lin. Některé živočišné a rostlinné druhy naleznete pouze zde. Třídenní pobyt v luxusním resortu Punta Leona minimální počet účastníků: 2 Prodlužte si některý ze zájezdů do Kostariky pobytem na po- břeží tichého oceánu. V ceně výletu máte ubytování na dvě noci v hotelu Punta Leona se snídaní a transfer do san José. Celodenní výlet k Mayským ruinám Tulum Délka akce: cca12 hodin minimální počet účastníků: 2 Celodenní výlet k mayským ruinám tulum a přírodního vodní- ho parku Xel – Ha. Navštívíte jednu z nejvýznamějších pamá- tek starých mayů. Pak si užijte šnorchlování v přírodním vodním parku s velkým množstvím barevných tropických ryb. Celodenní výlet do Chichen Itzá Délka akce: cca 10 hodin minimální počet účastníků: 2 Celodenní výlet do sídelního města mayů Chitzen itza. obdivujte nejdůležitější kulturní centrum mayské civilizace. mystické město s velkolepou pyramidou Kukulcan, observatoří či chrámem válečníků Vás jistě uchvátí. Jungle Tour minimální počet účastníků: 2 Výletnavodnímskútruabáječnéšnorchlovánínakorálovémútesu. Celodenní výlet k ruinám Cobá Délka akce: cca 10 hodin minimální počet účastníků: 2 Celodenní výlet k ruinám mayského města Cobá. rozlehlý are- ál staveb je zasazený do bujného tropického pralesa. Jistě ne- odoláte možnosti vylézt na nejvyšší mayskou pyramidu vyso- ko nad koruny pralesa. Plavba na ostrov Isla Mujeres Délka akce: cca 9 hodin minimální počet účastníků: 2 Den plný zábavy a odpočinku. Plavání a šnorchlování u ostrova isla mujeres, kde piráti údajně ukryli své poklady. můžete na- vštívit i rybářskou vesnici a nakoupit některé místní suvenýry. Let letadlem na planinou Nazca Délka akce: cca 20 minut minimální počet účastníků: 1 Let malým letadlem je určen pro velké příznivce létání. obsahuje prohlídkuvětšinyobrazůzvířatahlavnígeometrickéobrazcealinie planinyNazca.Nedopuručujemeproklientyskinetickýmipotížemi. Výlety se uskuteční s česky mluvícím průvodcem od osmi osob. všeobecné informAce 217ameriCa tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

inFormaCe o ZemíCh ameriky vlajka název státu hlavní město rozloha obyvatelstvo jazyk měna očkování ambasáda pro Čr ambasáda pro sr povinné nepovinné vízum Čr adresa tel. fax vízum sr adresa tel. fax antigua a Barbuda St. John’s 442 68 300 angličtina východokaribský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dnů pobytu není po- třeba, odletový poplatek 20 USD 15 Thayer street London W1U3JT 0044-20-74867073 0044-20-74869970 do 90 dnů pobytu není potřeba, odletový poplatek 20 USD Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska, Panská 16, 811 01 Bratislava 259982258 259982237 argentina Buenos Aires 2 780 400 40 091 359 španělština argentinské peso žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dnů pobytu není potřeba Panská 6, Praha 1 224212448 222241246 do 90 dnů pobytu není potřeba Goldschmiedgasse 2/1, A – 1010 Vídeň 0043-1-533 8463 0043-1-533 8797 aruba Oranjestad 193 103 000 holandština aruban guildar nebo florin žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dnů pobytu není potřeba Velvyslanectví Nizo- zemského království, Gotthardská 6/27, 160 00 Praha 6 233015200 233015256 do 90 dnů pobytu není potřeba Velvyslanectví Ho- landského království, Fraňa Krála 5, 811 05 Bratislava 02-5262 5091 02-5249 1075 Bahamské společenství Nassau 13 940 310 000 angličtina bahamský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dnů pobytu není potřeba Bahamas Hous Chesterfield st. 10 London W1XSAH 0044-207-408-4488 0044-207-499-9937 do 90 dnů pobytu není potřeba Honorárny konzulát Rybárska brána 8 Bratislava 004212/ 2063 4443 Barbados Bridgetown 431 286 000 angličtina barbadoský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dnů pobytu není po- třeba, odletový poplatek 12,5 USD 78 Avenue Gene- ral Lartigue, B- 1200 Brussels 0031-7321737 0031-7323266 do 90 dnů pobytu není potřeba, odletový popla- tek 12,5 USD 100 Av. F. D. Ro- osevelt Brusel 1050 00322/7321 1737 00322/7323266 Belize Belmopan 22 965 312 971 angličtina, španělšti- na, indiánské jazyky belizský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 30 dnů pobytu není potřeba Konzulát,Karmelitská 375/21,11800Praha1 257532263 257532263 do 30 dnů pobytu není potřeba Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska, Panská 16, 811 01 Bratislava 259982258 259982237 Bermudské ostrovy Hamilton 54 650 000 angličtina, portugalština bermudský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky vízum není potřeba Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska, Thunovská 14, 118 00 Praha 1 257402111 257402280 vízum není potřeba Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska, Panská 16, 811 01 Bratislava 259982258 259982237 Bolívie Sucre 1 098 581 8 858 000 španělština, indiánské jazyky boliviano žlutá zimnice hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, vzteklina, malárie do 90 dnů pobytu není potřeba Waaggasse 10/4, A- 1040 Vienna 0043-1-5874675 0043-1-5866880 do 90 dnů není potřeba Waagasse 10/4, A- 1040 Vienna 0043-1-5874675 0043-1-5866880 Brazílie Brasília 8 511 965 191 909 000 brazilská portu- galština real žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, vzteklina, malárie do 90 dnů pobytu není potřeba Panská 5, 11000 Praha 1 224321910 224312901 do 90 dnů pobytu není potřeba Veľvyslanectvo Palisády 47, 3.- 4. posch. Bratislava 421232181400 Dominikánská republika Santo Domingo 48 730 9 380 000 španělština dominikánské peso žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dnů není potřeba, tu- ristickou kartu za 10 USD lze zakoupit při příletu Nad Strakovkou 2291/9, Praha 6 241409939 do 15 dnů pobytu vstup na turistickou kartu 10 USD Prinz Eugen Strasse 18/1/33, A-1040 Wien, Austria (431) 505-8555 (431) 505-8555-20 společenství Dominika Roseau 75 72 600 angličtina východokaribský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 21 dnů pobytu není potřeba Rue des Aduatiques 100, B- 1040 Brusel 0032-2-7334328 0032-2-7357237 ano, vyřizuje velvysla- nectví GB Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska, Panská 16, 811 01 Bratislava 259982258 259982237 ekvádorská republika Quito 256 370 13 783 000 španělština sucre žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt do 90 dnů pobytu není potřeba Joachimstaler Strasse 10 – 12, 10719 Berlin 004930-800 96 95 004930-800969699 do 90 dnů pobytu není potřeba Goldschmiedgasse 10/2/24, A – 1010 Vídeň 0043-1-5353208 0043-1-5350897 Grenada Saint George’s 344 108 000 angličtina východokaribský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie do 90 dnů pobytu není po- třeba, odletový poplatek 14 USD Konzulát, Juraj Široký, Priemyselná 6, 84490 Bratislava 00421-7-5246333 00421-7-5215527 do 90 dnů pobytu není potřeba Honorárny konzulát Priemyselná 6 Bratislava 258246333 Guatemalská republika CiudaddeGuatemala 108 889 14 655 000 španělština quetzal žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie do 90 dnů pobytu není potřeba Konzulát Guatemal- ské republiky, Hru- sická 2513, 141 00 Praha 4 272761416 272761416 do 90 dní pobytu není potřeba Landstrasser Haupt- strasse 21/Top 9, A- 1030 Vienna 0043-1-7143570 0043-1-714357015 Guyana Georgetown 214 969 765 283 angličtina quyanský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie ano, poplatek cca 20 USD 3 Palace Court, Bayswater Road, W2 4LP London 0044-171-2297684 0044-171-7279809 ano 12, Avenue du Bresil B-1000 Brusel 0032-26756216 0032-26725598 Haitská republika Port au Prince 27 750 8 308 504 francouzština gourde žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie Ne při odletu poplatek 20 USD Meinekestrasse 5, 10719 Berlin 0049-30-88554134 0049-30-88554135 do 90 dní pobytu není potřeba Charleroisesteenweg 139, 1060 SINT – GILLIS, Belgique +32 2 649 7381 +32 2 649 6080 Honduras Tegucigalpa 112 088 8 045 990 španělština lempira žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie, vzteklina do 90 dnů pobytu není potřeba Cuxhavenerstrasse 14, 10555 Berlin 0049-30-39749711 0049-30-39749712 do 90 dnů pobytu není potřeba Cuxhavenerstrasse 14, 10555 Berlin 0049-30-39749711 0049-30-39749712 Chile Santiago de Chile 756 626 17 248 450 španělština nové chilské peso žlutá zimnice (při příjezdu z oblastí výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dnů pobytu není potřeba U Vorlíků 4/623, 160 00 Praha 6 224315064 224316069 do 90 dnů pobytu není potřeba Lugeck 1/3/10 Viedeň A-1010 0043/1/512 920 80 0043/1/512 9208 33 Jamajka Kingston 10 991 2 758 000 angličtina jamajský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, vzteklina, spalničky jednorázové vízum s plat- ností 3 měsíce lze získat při vstupu do země, popla- tek 20 USD Konzulát, Ondříčkova 7, 13000 Praha 3 222727041 222727041 jednorázové turistic- ké vízum lze získat při vstupu do země za popl. 20 USD Schmargendorfer Strasse 32, 12159 Berlin 0049/30/85 99 45 0 (+49-30)85994511 všeobecné informAce 218 www.ameriCatours.Cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

inFormaCe o ZemíCh ameriky vlajka název státu hlavní město rozloha obyvatelstvo jazyk měna očkování ambasáda pro Čr ambasáda pro sr povinné nepovinné vízum Čr adresa tel. fax vízum sr adresa tel. fax Kajmanské ostrovy Georgtown 262 51 900 angličtina kajmanský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, vzteklina, spalničky ano Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska, Thunovská 14, 118 00 Praha 1 257402111 257402296 ano Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska, Panská 16, 811 01 Bratislava 02-59982000 02-59982237 Kanada Ottawa 9 984 670 32 547 200 angličtina, francouzština kanadský dolar ne vzteklina jednovstupé vízum za po- platek 60 EUR, vicevstupé 120 EUR Muchova 6 160 00 Praha 6 272101841 272101887 do 180 dnů pobytu není potřeba Muchova 6 160 00 Praha 6 00420/2 /7210 1800 272101887 Kolumbie Bogotá 1 138 910 42 954 279 španělština kolumbijské peso žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie, vzteklina do 90 dnů pobytu není potřeba Stadiongasse 6-8, A- 1010 Vienna 0043-1-4054249 0043-1-4088303 do 90 dnů pobytu není potřeba Honorárny konzulát AC Diplomat Bratislava 259201512 Kostarika San José 51 100 4 509 392 španělština, angličtina kostarický colón žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, malárie, záškrt do 90 dnů pobytu není potřeba Dessauer Strasse 28/29, Berlin 10963 004930-2639 8990 004930-2655 7210 do 90 dnů pobytu není potřeba Konzulát, Prepoštská 6, 811 01 Bratislava 259101404 Kuba Havana 110 861 11 236 790 španělština kubánské peso žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, vzteklina, spalničky vízum uděluje kubánský konzulát ve formě turistické karty za popl. 630,- Kč, po- bytu do 30 dnů Sibiřské nám. 1, 160 00 Praha 6 224311253 233341029 ano Somolického 1/A, 811 05 Bratislava 232661440 mexiko Ciudad de México 1 964 375 112 322 757 španělština nové mexické peso žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie, vzteklina do 180 dnů pobytu není potřeba V Jirchářích 151/10 Praha 1 11000 283061530 233550477 do 90 dnů pobytu není potřeba Operngasse 21; 10th floor, A- 1040 Vienna 0043-1-3107383 0043-1-3107387 Nikaragua Managua 129 494 5 680 000 španělština nikaragujská córdoba žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie, vzteklina do 90 dnů pobytu není potřeba Konzulát, Vlkova 19, 13000 Praha 3 606762792 272920849 do 90 dnů pobytu není potřeba Veľvyslanectvo Nika- rag. rep. vo Viedni Ebendorferstrasse10/3/12 A-1010 Viedeň +43/1/4031 838 +43/1/4032 752 Panama Panamá 78 200 3 405 813 španělština balboa žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, vzteklina do 90 dnů pobytu není potřeba Náměstí 14. října 8 Praha 5 15000 242.412.873 242.412.873 do 90 dnů není potřeba Veľvyslanectvo, Wichmannstrasse 6, Berlín 0049/30 / 22 60 58 11 Paraquay Asunción 406 752 6 348 000 španělština guaraní žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie do 90 dnů pobytu není potřeba Konzulát Paraguayské republiky Sokolovská 22 Praha 8, 18600 774099725 do 90 dnů pobytu není potřeba Prinz Eugen Strasse 18, A- 1040 Vienna 0043-1-5054674 0043-1-9419898 Peru Lima 1 285 216 27 926 000 španělština nový sol žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie do 180 dnů pobytu není potřeba Muchova 9, 160 00 Praha 6 224316210 224314749 do 90 dnů pobytu není potřeba Konzulát, Tuhovská 5, 831 07 Bratislava 02-49294901 02-49294904 Portoriko San Juan 9 104 3 897 000 španělština, angličtina americký dolar ne hepatitida A, B, tetanus, záškrt, spalničky Platný pas s vízem nebo bi- ometrický pas a povolení ke vstupu(ESTA–https://esta.cbp. dhs.gov) – poplatek 14SUD Velvyslanectví Spoje- ných států amerických, Tržiště 15, 118 01 Praha 1 257022000 257530583 Platnýpassvízemnebobiome- trickýpasapovoleníkevstupu (ESTA–https://esta.cbp.dhs. gov)–poplatek14SUD Hviezdoslavovo nám. č. 5 81102 Bratislava 254430861 salvador San Salvador 21 041 5 744 110 španělština salvadorský colón žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dnů pobytu není potřeba Joachim-Karnatz Alle 47, 10557 Berlin 0049-30-2064660 0049-30-22488244 do 90 dnů pobytu není potřeba Konzulát, Zahradnícka 62, 821 05 Bratislava 02-55646862 02-55646862 spojené státy americké Washington D. C. 9 631 214 312 355 000 angličtina americký dolar ne hepatitida A, B, tetanus Platný pas s vízem nebo bi- ometrický pas a povolení ke vstupu(ESTA–https://esta.cbp. dhs.gov) – poplatek 14SUD Velvyslanectví Spoje- ných států amerických, Tržiště 15, 118 01 Praha 1 257022000 257530583 Platnýpassvízemnebobiome- trickýpasapovoleníkevstupu (ESTA–https://esta.cbp.dhs. gov)–poplatek14SUD Hviezdoslavovo nám. č. 5, 81102 Bratislava http://slovakia.usem- bassy.gov/ 00421 2 – 5443 3338 00421 2 – 5441 8861 surinam Paramaribo 163 265 438 144 holandština, angličtina surinamský gulden žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky poplatek za vízum 30 USD, vydání víza trvá cca 5 dní Alexander Gogelweg 2, NL- 2517 J. H’s Gra- venhage 0031-70-3650844 0031-70-3617445 ano Alexandr Gogelweg 2, Haag 2517 JH 0031-703 650844 0031-703 617445 svatá Lucie Castries 620 164 000 angličtina východokaribský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 30 dní pobytu není potřeba 1 Collingam Gardens, London SW5 0HW, London 0044-20-73707123 0044-20-73701905 do 90 dní pobytu není potřeba Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska, Panská 16, 811 01 Bratislava 259982258 259982237 sv. Kryštof a Nevis Basseterre 262 38 800 angličtina východokaribský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dní pobytu není potřeba Kensington Court 10, GB – London W8 5DL 0044-171-9379522 0044-171-9375514 do 90 dní pobytu není potřeba Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska, Panská 16, 811 01 Bratislava 259982258 259982237 trinidad a tobago Port of Spain 5 128 1 088 000 angličtina východokaribský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 30 dnů není potřeba 14, Avenue de la Fai- sanderie, 1150 Brussels 0032-276- 29400 0032-277-22783 do 30 dní pobytu není potřeba Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska, Panská 16, 811 01 Bratislava 259982258 259982237 uruguay Montevideo 176 220 3 415 920 španělština uruguayské peso žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dnů pobytu není potřeba Muchova 9, 160 00 Praha 6 224314755 224313780 do 90 dnů pobytu není potřeba Palais Esterházy, Wal- nerstrasse 4/Top NA 17, A- 1010 Vienna 0043-1-5356636 0043-1-5356618 Venezuela Caracas 916 445 26 415 000 španělština bolívar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie do 90 dnů pobytu není po- třeba, v letadle nutno za- koupit turistickou kartu Sněmovní 9, 110 00 Praha 1 257534256 257534257 do 90 dnů pobytu není po- třeba, v letadle nutno za- koupit turistickou kartu PrinzEugenStrasse 72/1,Vienna 0043-1-7122638 všeobecné informAce 219ameriCa tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

ausTrálie – velký poznávací okruh Sydney • Darling Harbour • NP Blue Mountains • NP Kosciuszko • Melbourne • NP Port Campbell • NP Uluru • Kings Canyon • Velký bariérový útes 19 dnů Novinka z nabídky partnerské CK Adventura Láká vás magický svět protinožců? Vydejte se s námi na cestu po přírodních zázracích a unikátech aus- trálie. Její barvy vám zaručeně vyrazí dech. 1.-3. Letecky do sydney, přesun do hotelu a dle času podve- černí procházka městem od Botanic Garden k opera House, návštěva nejstarší části města the rocks. 4. Darling Harbour – možnost navštívit jedno z největ- ších akvárií na světě, muzeum lodí nebo čínskou za- hradu klidu; projížďka lodí okolo Opery, známého mos- tu Harbour Bridge a dále zálivem do manly Beach s možností koupání. 5.-6. NP Blue mountains – krátká procházka eukalyptový- mi lesy v údolí mezi vodopády, jízda lanovkou, jedineč- ný útvar tři sestry; poklidný přejezd do hlavního města Austrálie – Canberry: architektura ve znamení geome- trie, návštěva budovy parlamentu, národní sbírky do- morodého umění australců. 7.-8. NP Kosciuszko největší národní park Jižního Walesu, po- dél NP Namadgi, městečko Cooma; majestátní hory, euka- lypty,bílébalvanyanejvyššíhoraAustráliemt.Koszciuszko (2228m)–prozájemcemožnostvystoupatažnavrchol,ces- tasnávratem4-5h;návštěvalyžařskéhostřediskathredbo. 9.-10. Jindabyne ranní vycházka podél jezera a přesun do melbourne – prohlídka centra, moderní budovy zasaze- né do viktoriánského stylu – Federation square a eu- reka tower, botanická zahrada i tradiční čínská čtvrť, vy- nikající místní kuchyně a káva. 11. NP Port Campbell – po vyhlášené australské silnici Great ocean road k dech beroucím skalním formacím Dvanáct apoštolů, zřícenina skalnaté plošiny London Bridge; návrat do Melbourne. 12.-13. NP uluru – Kata tjuta – přelet k nejproslulejší ikoně Austrálie; nesmírně fotogenické skalní masivy ayers rock aolgas;krátképěšívýlety(cca2–4hod.)lzenahraditpikni- kem a odpočinkem, nezapomenutelný západ slunce u Uluru. 14.-15. Kings Canyon – středně náročná půldenní pěší túra po hřebeni, panoramatické vyhlídky a možnost fotografování tohotopřírodníhoskvostu,pozorovánízvěřevpoušti–stáda velbloudů, klokanů a další menší zvířata; přelet do Cairns. 16.-17. Velký bariérový útes – největší žijící organismus na světě; fakultativně výlet lodí s možností šnorchlování v nej- krásnějších vodách planety nebo relaxace na místních plá- žích;příležitostnávštívit Hartley’s Creek Crocodile Park, fakultativněpralesnílanovkoudoKurandynebopřejezdau- temsprůvodcem;Kuranda–středtropickéhopralesa,mo- týlí farma, vodopády a nákupy; pro zájemce možnost za- řídit domorodé představení v Aboriginském divadle s večeří. 18.-19. Letecky zpět do Prahy. termín kód celková cena 29.06. – 17.07. 25805911301 135.700 19.10. – 06.11. 25805911302 135.700 počet účastníků 8-16 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou přepravu Praha - Sydney/ Cairns - Praha ( v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 15× ubytování v motelech nebo penziónech - snídaně - dopravu po trase zájezdu - 2 místní přelety - služby průvodce - program dle itineráře - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult.akce nezahrnuté v programu - spropitné - event.palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím - vízum do Austrálie - pojištění (kromě zákonného) příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 21.000 fakultativní akce: - lanová dráha v Blue Mountains v ceně zájezdu - výlet lodí v Sydney v ceně zájezdu Pro zájezdy partnerské CK platí Všeobecné smluvní a pojistné podmínky partnerské cestovní kanceláře. tyto podmínky jsou součástí cestovní smlouvy. atrakce v ceně: Lanová dráha v Blue mountains Výlet lodí v sydney 220 www.ameriCatours.Cz AUStrálie

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Vydejme se spolu na cestu po největších skvostech australského východního pobřeží. Čeká nás záři- vá perla tohoto pobřeží – proslulé letovisko Noosa, panenský Fraser island s nedotčenou přírodou a nevynecháme ani elegantní město Brisbane, překročíme obratník Kozoroha a další zastávka v airlie Beach. Cestu zakončíme malým průzkumem Cairns a okolí. Vychutnáme si zlatý hřeb programu Vel- ký bariérový útes. Novinka z nabídky partnerské CK Adventura 01.-03. Letecky do Brisbane, přesun na sunshine Coast; re- laxování po letu z Evropy na plážích. 04. NP Noosa – nejpopulárnější národní park této oblasti a možnost spatřit koaly ve volné přírodě, prohlídka stejno- jmenného městečka; nezapomenutelné vyhlídky z nejvyš- šího místního kopce do okolí a na pobřeží ostrova Fraser, procházka k nádherné pláži s výhledem na oceán s mož- ností koupání. 05. Fraser – největší písečný ostrov na světě: nedotčená pří- roda, sladkovodní jezera, obrovští pelikáni a psi dingo. 06. sunshine Coast – celodenní okružní výlet po starých australských vesničkách ve vnitrozemí Eumundi, Palmwo- ods, Mountville a Maleny; výhledy na známé Glass Hou- se mountains – 12 nadpozemsky krásných vulkanických útvarů opředených domorodými legendami. Nejznáměj- ší australská zoo, kterou stále provozuje rodina svě- toznámého přírodovědce steva irwina; podvečerní prů- jezd Sunshine Coast s návštěvou městeček maroochydore aCoolum,vněmžmásvésídlobritskákrálovnaAlžbětaII. 07. Brisbane: prohlídka centra podél řeky Brisbane, botanic- ká zahrada, Koala sanctuary Park s přehlídkou austral- ské fauny – klokani, koaly, vombati, pes dingo a další; ve- černí návrat do Noosy. 08.-09. Noosa – volný den pro koupání, nákupy nebo mož- nost vyzkoušet si surf na místních plážích (podmínky vhod- né i pro začátečníky) a řada dalších vodních i sportovních aktivit; celodenní putování Capricornským pobřežím: překročíme obratník Kozoroha a prozkoumáme farmář- skou oblast banánových plantáží a cukrové třtiny; Bun- daberg – město proslulé výrobou rumu a hnědého cuk- ru; rockhampton – nejlepší australské steaky a zářivé safíry. 10. airlie Beach – přejezd do výchozího bodu pro návštěvu whitsunday islands – rozlehlého seskupení malých os- trůvků uprostřed gigantického Bariérového útesu; cestou zastávka v Mackay – krátký odpočinek s koupáním. 11. Celodenní lodní výlet a návštěva rezervace Whitsunday Islands – široká nabídka vodních sportů, rozmanitá pod- mořská fauna a bílé písčité pláže. 12.-13. Cairns – podél Korálového moře na sever; zastávka v townsville – procházka po městské esplanádě, fakul- tativně prohlídka akvária pro obdivovatele Bariérového útesu (exotické ryby, žraloci, rejnoci, želvy a další); návště- va Hartley’s Creek Crocodile Park, zastávka u abo- riginského divadla, fakultativně pralesní lanovkou do Kurandy nebo přejezd autem s průvodcem; Kuranda – střed tropického pralesa, motýlí farma, vodopády a ná- kupy; pro zájemce možnost zařídit domorodé představení v Aboriginském divadle s večeří. 14.-15. Cairns – setkání s Velkým bariérovým útesem – největší žijící organismus na světě: celodenní výlet lodí s obědem, šnorchlování a plavání v nejkrásnějších vodách planety; NP atherton tableland – náhorní planina za- sazená v tropickém pralese, močály Hastie swamps, vo- dopády Milaa Milaa, Elinjaa, Zillie a jiné. 16.-17. Letecky zpět do Prahy. termín kód celková cena 15.11. – 01.12. 25805918301 119.000 počet účastníků 8-16 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou přepravu Praha - Brisbane / Cairns - Praha (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 13× ubytování v motelech nebo penziónech - snídaně - dopravu po trase zájezdu - služby průvodce - program dle itineráře - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult.akce nezahrnuté v programu - spropitné - event.palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím - vízum do Austrálie - pojištění (kromě zákonného) příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 16.000 fakultativní akce: - výlet na ostrov Frazer v ceně zájezdu - výlet lodí na Whitsundya islands v ceně zájezdu - výlet lodí na Velkou korálovou bariéru v ceně zájezdu - návštěva krokodýlího parku v ceně zájezdu Pro zájezdy partnerské CK platí Všeobecné smluvní a pojistné podmínky partnerské cestovní kanceláře. tyto podmínky jsou součástí cestovní smlouvy. 17 dnů Brisbane • NP Noosa • Fraser • Sunshine Coast • airlie Beach • Cairns • NP Atherton Tableland ausTrálie – koráloVá CesTa atrakce v ceně: Výlet na ostrov Frazer Výlet lodí na whitsundya islands Výlet lodí na Velkou korálovou bariéru Návštěva krokodýlího parku 221ameriCa tours 2013 AUStrálie

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

termín kód celková cena 08.02. – 28.02.2013 25805916301 139.000 20.10. – 09.11.2013 25805916302 139.000 počet účastníků 8-16 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou přepravu Praha - Auckland / Cairns - Praha ( v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 17× ubytování v motelech nebo penziónech - snídaně - dopravu po trase zájezdu - místní přelety - trajekt na Novém Zélandu - služby průvodce - program dle itineráře - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult.akce nezahrnuté v programu - spropitné - event.palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím - vízum do Austrálie - pojištění (mimo zákonného) příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 20.000 fakultativní akce: - lodní výlet v Sydney v ceně zájezdu - plavba lodičkou ve Waitomo Caves v ceně zájezdu - návštěva termálních lázní Rotorua v ceně zájezdu Pro zájezdy partnerské CK platí Všeobecné smluvní a pojistné podmínky partnerské cestovní kanceláře. tyto podmínky jsou součástí cestovní smlouvy. 01.-03. Letecky do aucklandu – dle času prohlídka centra, přístav, fakultativně akvárium Kelly tarlton’s nebo do- minanta města sky tower. 04.-05. waitomo Caves – plavba jeskyní se svítícími červy; přesun do rotorua – geotermální oblast Waiotapu (růz- nobarevná jezírka a slavný gejzír Lady Knox), možnost relaxace v polynéských lázních; přes „ďáblovu kuchyni“ Hells Gate k vodopádům okere Falls, prohlídka města a jezera Rotorua, možnost večerní návštěvy maorské ves- nice tamaki s programem. 06. Huka Falls vodopády na řece Waikato s největším prů- tokem, průzračné jezero Taupo a příjezd do NP Tongari- ro, kde nás čeká krátký výlet s výhledem na zítřejší cíl ces- ty – mt. ruapehu. 07. tongariro Crossing–nejhezčíjednodenníhorskýpřechod naNovémZélandu:možnostzaplatitsicertifikovanéhoprů- vodce nebo jít samostatně po bezpečné a vyznačené cestě. 08. otaki – přímořská osada s prvním maorským kostelem; wellington – prohlídka města, sídlo parlamentu, fakulta- tivnělanovkoudobotanickézahradysnádhernýmvýhledem. 09. Cookovou úžinou na Jižní ostrov – plavba trajektem do PictonuakrátkývýletpopopulárnístezceQueenCharlotte s fotogenickými vyhlídkami na malebné zátoky a ostrůvky. 10.-11. malborough – největší vinařská oblast, příležitost ochutnat báječné novozélandské víno a přejezd do rybář- ské vesničky Kaikoura; volný den v Kaikouře – fakultativ- ně výstup na horu mt. Fyffe (1269 m) s překrásným vý- hledem na pobřeží nebo plavba za velrybami - pozoro- vání delfínů a tuleňů, výlet do jeskyně či ochutnávka míst- ních humrů a různých mořských specialit. 12. Christchurch – závěrečná prohlídka v okolí a odlet do sydney – večerní průzkum australského velkoměsta. 13. Darling Harbour – možnost navštívit jedno z největ- ších akvárií na světě, muzeum lodí nebo čínskou za- hradu klidu; projížďka lodí okolo Opery, známého mos- tu Harbour Bridge a dále zálivem do manly Beach s možností koupání. 14. NP Blue mountains – celodenní výlet eukalyptovými lesy v údolí mezi vodopády, fakultativně jízda lanovkou, jedinečný útvar tři sestry; návrat zpět do Sydney. 15.-16. NP uluru – Kata tjuta – přelet k nejproslulejší ikoně Austrálie; nekonečně fotogenické skalní masivy ayers rock aolgas;krátképěšívýlety(cca2-4hod.)lzenahraditpikni- kem a odpočinkem, nezapomenutelný západ slunce u Uluru. 17. Pozdrav vycházejícímu slunci v ranní poušti a pozorování zvěře – stáda velbloudů, klokanů a další menší zvířata; přelet do Cairns. 18.-19. Velkým bariérový útes – největší žijící organismus na světě; fakultativně výlet lodí s možností šnorchlování v nejkrásnějších vodách planety nebo relaxace na místních plážích; příležitost návštívit Hartley’s Creek Crocodi- le Park, zastávka u aboriginského divadla, fakulta- tivně pralesní lanovkou do Kurandy nebo přejezd autem s průvodcem; Kuranda – střed tropického pralesa, motý- lí farma, vodopády a nákupy; pro zájemce možnost zaří- dit domorodé představení v Aboriginském divadle s večeří. 20.-21. Poslední minuty v Cairns a odlet zpět do Prahy. Jedinečná cesta kombinující největší cestovatelská lákadla druhého konce zeměkoule. Naše mozaika toho nejlepšího vám umožní nahlédnout pod pokličku typické kuchyně „protinožců“. Bělostné pláže, nejkrásnější národní parky a kosmopolitní velkoměsta austrálie v kontrastu s unikátní přírodou za- sněžených vrcholků, tajemných sopek a geotermálních oblastí Nového zélandu. Novinka z nabídky partnerské CK Adventura21 dnů Auckland • Waitomo Caves • Tangariro Crossing • Otaki • Wellington • Malborough • Christchurch • Darling Harbour • NP Blue Mountains • NP Uluru • kata Tjuta • Cairns • Velký bariérový útes perly ausTrálie a noVého Zélandu atrakce v ceně: Lodní výlet v sydney Plavba lodičkou ve waitomo Caves Návštěva termálních lázní rotorua 222 www.ameriCatours.Cz AUStrálie – nový zélAnd

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

krásy noVého Zélandu Auckland • mys Reingra • Coromandel • Rotorua • vodopády Huka • NP Tongariro • Wellington • Marlborough Sounds • NP Punakaiki • Queenstown • Milford Sound • Slope Point • Christchurch 01.-03. Letecky Praha – auckland – prohlídka „města pla- chet“: přístav, vyhlídková věž, fakultativně některé ze zdejších muzeí. 04.-05. Tropický Northland: nejsevernější bod Nového Zélandu osamělý mys reinga, kouzelná zátoka ostrovů se sto- žárem bez vlajky, slavná pláž Ninety mile Beach. 06.-07. Poloostrov Coromandel, největší stromy jižní polo- koule – Kauri; přejezd do oblasti Rotorua. 08.-09. rotorua – oblast gejzírů, horkých pramenů a maor- ské kultury: prohlídka kmenového centra s maorsko-křes- ťanským kostelem a slavnostní marae, možnost koupální v jezeře Rotorua či v teplých pramenech, večer maorská večeře hangi a kulturní večer s ukázkou tradičních zvyků, zpěvů a tanců; majestátní vodopády Huka, farma na chov krevet, geotermální elektrárna; fakultativně návště- va jeskyní waitomo se svítícími červy. 10.-11. NP tongariro – oblasti vulkánů a sjezdovek, mož- nost fakultativníhopěšíhovýletumezisopkamiMt.Ruape- hu a Mt. Ngauruhoe; návštěva Tokaanu Hot Springs – láz- ně a přírodní hangi, přejezd do hlavního města welling- tonu (prohlídka města, fakultativně muzeum te Papa). 12.-13. Přejezd lodí Cookovou úžinou na Jižní ostrov, stovky zátok v marlborough sounds – zde se projdeme popu- lární stezkou Queen Charlotte s vyhlídkami na malebné a fotogenické zátoky. 14.-16. Kaikoura – fakultativně pozorování velryb nebo plavá- ní s delfíny či tuleni, unikátní vápencové útesy. Pozorování lvounů a tuleňů. Západní pobřeží – „lívancové skály“ v NP Punakaiki, osada zlatokopů Hokitika (továrny na zpraco- váníjadeitu)návštěvakiwihouse(pozorováníptákůkiwi),le- dovceFranz JosefaFox,zrcadlovéjezero mattheson.Fa- kultativně při dobré viditelnosti možnost letu vrtulníkem. 17.-18. Queenstown – proslulé horské městečko, pěší výlet (s částečnou podporou lanovky) na majestátní vyhlídkovou horuLommond.Mimotojezdebohatánabídkafakultativ- ních programů (např. jízda na tryskových člunech, bun- geejumpingdo102mhlubokéhokaňonuamnohodalších). 19.-20. Kouzelný fjord milford sound – osmý div světa, zá- roveň jedno z nejvíce fotografovaných míst na světě, výlet lodí fjordem, po Milford Road do te anau, při dobrém po- časí výstup na vyhlídku Key summit. 21.-23. slope Point – přes nejjižnější bod Nového Zélandu k Moeraki Boulders (geologický unikát), Oamaru (kolonie tučňáků modrých a žlutookých) a slavné kachlíkové nádraží vDunedinu,podnejvyššíhoruNovéhoZélandumt. Cook, jezera Pukaki a tekapo. Přesun do města Christchurch. 24. Christchurch – mj. zajímavé muzeum antarktidy, wil- dlife park, botanická zahrada; odpolední odlet. 25. Návrat do Prahy. Detailní poznávací program v poklidnějším tempu nabízí ucelenou cestu napříč oběma ostrovy. z nejsever- nějšího mysu reinga projedeme krajinou gejzírů a sopek až k hlavnímu městu Nového zélandu. Přeplaví- me se přes Cookovu úžinu, abychom si odpočinuli při sklence místního výborného vína v malebných záto- kách marlborough sounds. Poté vyrazíme poznávat divoký Jižní ostrov až k nejjižnějšímu bodu země. Jez- dímepronajatýmmikrobusemvmaléskupinětak,abyzážitekzdruhéhokoncesvětabylconejintezivnější. Novinka z nabídky partnerské CK Adventura25 dnů termín kód celková cena 02.02. – 26.02.2013 25926302 115.900 16.01. – 09.02.2014 25833926401 116.900 počet účastníků 6-11 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou přepravu Praha - Auckland / Christchurch - Praha (v turistické třídě, včetně letištních poplatků) - 21× ubytování v motelech nebo penziónech - lehké snídaně - 3× typické novozélandské snídaně - dopravu po trase zájezdu - služby průvodce - program dle itineráře - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult.akce nezahrnuté v programu - spropitné - event.palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím - odletová turistická taxa ( cca 25 NZD) - pojištění (mimo zákonného) příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 12.000 fakultativní akce: - plavba po Milford Sound v ceně zájezdu - vstup na věž v Aucklandu v ceně zájezdu - lanovka na Bob’s Peak v ceně zájezdu - plavba za velrybami cca 160 NzD - Black Water Rafting ve Waitomo Caves 2.000 - let vrtulníkem nad ledovcem cca 375 NzD Pro zájezdy partnerské CK platí Všeobecné smluvní a pojistné podmínky partnerské cestovní kanceláře. tyto podmínky jsou součástí cestovní smlouvy. atrakce v ceně: Plavba po milford sound Vstup na věž v aucklandu Lanovka na Bob’s Peak maorský večer s večeří hangi 223ameriCa tours 2013 nový zélAnd

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ameriCa tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny služby poskytované touto ces- tovní kanceláří a tvoří nedílnou součást cestov- ní smlouvy nebo jiného smluvního vztahu mezi at a zákazníkem. 1.2. Účastníky smluvního vztahu jsou cestovní kance- lář america tours, v.o.s., 460 01 Liberec, Jánská 868/8, identifikační číslo 18385028, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl a. XXiii, vložka 450 (dále jen at) a zákazník, přičemž zákazníkem může být fyzická nebo právnická osoba. osoby mladší 15 let nebo osoby, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, se mo- hou zájezdu zúčastnit pouze v doprovodu odpo- vědné osoby starší 18 let, u osob mladších 18 let musí být doložen předem písemný souhlas zákon- ného zástupce. Účast cizích státních příslušníků na zájezdu nebo poskytování služeb těmto osobám uvede zákazník v cestovní smlouvě nebo objed- návce služeb, přičemž současně at informuje o své vízové povinnosti a všechny cestovní doklady včet- ně víz si zabezpečí samostatně, nebude-li dohod- nuto jinak. 1.3. Vznik smluvního vztahu: 1.3.1. smluvní vztah mezi at a zákazníkem vzniká uza- vřením písemné cestovní smlouvy s označením smluvních stran, vymezení zájezdu, ceny zájez- du včetně časového rozvrhu plateb a výše zálo- hy a dalších pravidelných náležitostí, a to pod- pisem této smlouvy pověřeným pracovníkem at na straně jedné a podpisem zákazníka na stra- ně druhé, příp. zákonným zástupcem zákazní- ka nebo osobou jednající za právnickou oso- bu. V případě uzavření smluvního vztahu pro- střednictvím zprostředkující cestovní kanceláře nebo cestovní agentury (dále jen prodejce) vzni- ká smluvní vztah potvrzením doručené cestovní smlouvy podepsané zákazníkem a potvrzené ze strany at. uzavřená cestovní smlouva je předá- na (zaslána) zákazníkovi přímo nebo prostřed- nictvím prodejce. 1.3.2. Převzetím potvrzené cestovní smlouvy zákazník potvrzuje, že se seznámil s obsahem cestovní smlouvy a Podmínkami, se kterými souhlasí. 1.3.3. Potvrzením cestovní smlouvy se at zavazuje po- skytnout zákazníkovi služby v rozsahu a kvali- tě podle uzavřené cestovní smlouvy a Podmínek, a zákazník se zavazuje zaplatit smluvenou cenu a dodržovat povinnosti stanovené cestovní smlouvou a těmito Podmínkami. 1.4. Předmětem smluvního vztahu mezi at a zákazní- kem je zájezd nebo jmenovité služby podle objed- návky zákazníka, přičemž jejich rozsah je dán ces- tovní smlouvou, objednávkou a obsahem katalogu, který v části „Všeobecné informace, upozornění, do- poručení“ na str. 13 a cenových informací tvoří ne- dílnou součást cestovní smlouvy nebo jiného smluv- ního vztahu mezi at a zákazníkem. 1.5. Vztahy mezi at a zákazníkem se řídí především uza- vřenou cestovní smlouvou, těmito Podmínkami, ob- sahem katalogu, občanským zákoníkem a zák. č. 159/1999 sb. ve znění pozdějších úprav. 2.Práva a povinnosti zákazníka 2.1. zákazník má právo především: 2.1.1. na poskytnutí služeb podle cestovní smlouvy a účast na zájezdu, a to pouze v případě úhrady ceny služeb v celém rozsahu. V případě nevyčer- pání služeb bez zavinění at nemá zákazník prá- vo na jejich náhradu 2.1.2. na dostupné informace o podstatných skutečnos- tech týkajících se poskytovaných služeb ve smys- lu zákona 2.1.3. odstoupit od cestovní smlouvy podle části 6. těch- to Podmínek 2.1.4. reklamovat služby podle části 7. těchto Podmínek 2.1.5. být seznámen s případnými změnami ceny a roz- sahu služeb 2.1.6. na pomoc v nesnázích ve smyslu zákona 2.2. zákazník má povinnost především: 2.2.1. uhradit cenu zájezdu nebo poskytovaných služeb v celém rozsahu podle bodu 4.2. těchto podmínek 2.2.2. poskytnout at součinnost, především úplným a pravdivým vyplněním údajů v cestovní smlouvě nebo objednávce a sdělením změn těchto údajů a dalších požadavků na at 2.2.3. při zájezdu nebo poskytování služeb dodržovat platné normy jednotlivých států, především do- pravní, zdravotní, bezpečnostní, celní, pasové a tranzitní včetně zvyklostí těchto států a předpi- sů dopravců a ubytovatelů a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám nebo újmám at, ostat- ních zákazníků ani třetích osob 2.2.4. vycestovat s platným cestovním pasem a splňo- vat vízové podmínky cílových, případně i tranzit- ních zemí 2.2.5. vycestovat s doklady požadovanými pro vstup do jednotlivých zemí, příp. tranzit, především s plat- nými vízy, doklady o zdravotní způsobilosti, pře- depsaném očkování a pod. 2.2.6. postupovat podle pokynů at a jejich zástupců, především průvodce a řidiče, dodržovat program zájezdu 2.2.7. v případě odstoupení od smlouvy nebo objednáv- ky služeb zaplatit at stornopoplatky podle bodu 6. těchto Podmínek 2.2.8. uhradit v plné výši náklady a škody vzniklé nedo- držením Podmínek zákazníkem 3. Práva a povinnosti At 3.1. at má právo především: 3.1.1. na úhradu ceny zájezdu nebo objednaných služeb v celém rozsahu 3.1.2. odstoupit od cestovní smlouvy nebo poskytování služeb podle zákona nebo těchto Podmínek 3.2. at má povinnost především: 3.2.1. poskytnout zákazníkovi služby podle cestovní smlouvy nebo objednávky služeb 3.2.2. informovat řádně, úplně a pravdivě o podstat- ných skutečnostech týkajících se poskytovaných služeb ve smyslu zákona 4. cena, platební podmínky 4.1. Cena zájezdu zahrnuje služby uvedené u jednotlivých zájezdů, především dopravu, transfery z letiště a na letiště (s výjimkou individuálně prodloužených poby- tů po skončení zájezdu) v místě pobytu nebo progra- mu, ubytování, program, pojištění a služby průvodce při příletu a odletu (průvodce nedoprovází zákazníky při letecké přepravě) a po dobu pobytu nebo progra- mu zájezdu v místě, případně další služby, není-li uve- deno jinak. Průvodce absolvuje se skupinou veškerý plánovaný program s vyjímkou fakultativních akcí, kde jeho přítomnost není nezbytná. Cena jednotli- vých objednaných služeb je stanovena individuálně. 4.2. změna cen za dopravu včetně zvýšení cen pohonných hmot, plateb spojených s dopravou, změna směn- ných kursů apod. opravňuje at změnit cenu zájez- du nebo poskytovaných služeb do 21 dne před za- hájením zájezdu nebo poskytnutím služeb. zvýšení ceny zájezdu nebo poskytovaných služeb bude pro- vedeno o částku odpovídající hodnotě navýšení cen oproti cenové kalkulaci s tím, že zákazník bude at o této změně informován. 4.3. Cena zájezdu nebo objednané služby je kalkulována kursem příslušných měn platných v době korektury katalogu at. V případě změny cen je pro at závazná cena uvedená na cestovní smlouvě nebo objednáv- ce zájezdu, pokud byla zákazníkem uhrazena cena zájezdu nebo objednaných služeb v celém rozsahu. 4.4. at má právo na: 4.4.1. úhradu zájezdu zákazníkem podle cestovní smlouvy nebo objednaných služeb v celém roz- sahu před jejich poskytnutím nejpozději 30 dnů před plánovaným zahájením zájezdu nebo posky- továním služeb, přičemž za okamžik úhrady všech plateb zákazníka vůči at je považován okamžik, kdy je platba připsána na účet at nebo uhraze- na v hotovosti. 4.4.2. úhradu zálohy zákazníkem ve výši 40% z ceny zájezdu nebo objednaných služeb při uzavření smlouvy. V případě platby bankovním převodem nebo složenkou jsou smluvené služby rezervová- ny následujících 14 kalendářních dnů. Pokud do této lhůty at neobdrží řádně platbu na účet, je re- zervace zrušena, nebude-li dohodnuto jinak. 4.4.3. úhrady zájezdů a služeb sjednané prostřednictvím prodejců jsou totožné s bodem 4.4.2. 4.4.4. v případě, že zákazník uzavře cestovní smlouvu nebo objedná služby v době kratší než 30 dnů před plánovaným zahájením zájezdu nebo po- skytováním služeb, je zákazník povinen uhradit cenu zájezdu nebo objednaných služeb v celém rozsahu současně s uzavřením cestovní smlouvy nebo předáním objednávky služeb 4.5. V případě, že zákazník neprovede úhradu zájezdu nebo objednaných služeb řádně a včas, je at oprávně- na jeho účast na zájezdu nebo objednané služby zru- šit bez výzvy a zákazník se pro tento případ zavazuje uhradit stornopoplatky podle části 6. těchto Podmínek. 4.6. Cena zájezdu nebo poskytovaných služeb nezahrnuje vyřízení a cenu vstupních formalit cílových zemí, stra- vu mimo stravování jmenovaného v itineráři, spro- pitné, vstupy a fakultativní akce nezahrnuté v pro- gramu a dále letištní, palivové, turistické a státní po- platky splatné v hotovosti na místě při vstupu nebo výstupu v některých zemích střední a Jižní ameriky. 4.7. Při změně jména zákazníka nebo objednaného ho- telu (překnihování), které at podle požadavku zá- kazníka provede, je zákazník povinen uhradit at po- platek 5.000,- Kč za toto překnihování provedené od potvrzení cestovní smlouvy nebo objednávky služeb do 45. dne před odletem původně plánovaného zá- jezdu nebo započetím služby. V případě žádosti kli- enta o překnihování ve lhůtě kratší než 45. dnů před započetím zájezdu nebo služby bude poplatek určen individuálně podle skutečných nákladů. 4.8. slevy: at poskytne zákazníkovi při objednávce zájez- du na základě jeho požadavku s doložením účasti na zájezdech at (od roku 1995) slevu ze základní ceny zájezdu, tj. z ceny bez tax, příplatků a ceny fakulta- tivních služeb bez možnosti kumulovat slevy: - při účasti na druhém skupinovém zájezdu at ve výši 3% - při účasti na třetím skupinovém zájezdu at ve výši 4% - při účasti na čtvrtém a dalších zájezdech at ve výši sleva 5% Tyto všeobecné smluvní a pojistné podmínky NePLATí pro zájezdy pořádané PARTNeRSkýMI Ck Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře AMERICA TOURS v.o.s. všeobecné informAce 224 www.ameriCatours.Cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

7.5. za vadu plnění se nepovažují děje způsobené třetí osobou nebo vyplývající z odlišných geografických, náboženských, kulturních a hygienických standardů v místě poskytování služeb, především hluk, menší možnosti občerstvení, kvalita komunikací spojená s časem přepravy, úroveň přepravy apod. 8. Pojištění 8.1. Pojištěním zákazníka vzniká vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou, kde at je zprostředkovatelem tohoto vztahu. zákazníci jsou pojištěni v případě poznáva- cích zájezdů komplexním cestovním pojištěním za- hrnující aktivní asistenci 24 hod. denně, léčebné vý- lohy, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, zpoždě- ní zavazadel, odpovědnost za škody, pojištění stor- na zájezdu, pojištění přerušení cesty, kompenzaci nevyužité dovolené a zpoždění odjezdu, to vše pod- le podmínek erV pojišťovny, a. s. uvedených v ka- talogu at. V případě pobytových zájezdů zahrnuje pojištění zákazníků aktivní asistenci 24 hod. denně a léčebné výlohy, to vše podle podmínek erV pojiš- ťovny, a. s. uvedených v katalogu at s tím, že at na- bízí a doporučuje zákazníkům cestovní připojištění. u pojištění, které je součástí ceny zájezdu, je pojist- ná smlouva uzavřena okamžikem zaplacení zálohy na zájezd na účet CK at. 8.2. at má uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ úpad- ku podle zákona č. 159/1999 sb. ve znění násled- ných změn. 8.3. at nenese zodpovědnost zejména za ztrátu nebo zni- čení osobních věcí klientů v průběhu zájezdu a za škodu vzniklou stornem zájezdu ze strany zákazníka. 8.4. Hlavním smluvním partnerem pro pojištění zákazní- ků at je erV pojišťovna, a. s. (www.ervpojistovna.cz) Na požadavek zákazníka zprostředkuje at pojištění u pojišťovny Kooperativa a.s. 8.5. spolu s cestovní smlouvou je at povinna předat zá- kazníkovi doklad o pojištění vystavený pojišťovnou, přičemž k předání tohoto dokladu platí bod 9. těch- to Podmínek. 9. další podmínky 9.1. způsob, doba a místo předání dokladů spojených se zájezdem nebo poskytováním služeb je se zákaz- níkem sjednán při uzavření cestovní smlouvy s tím, že at je oprávněna předat tyto doklady nejpozději v den odletu. 9.2. zákazník je povinen podle pokynů at dostavit se na stanovené místo nástupu na zájezd ve stanovenou hodinu, příp. převzít podle pokynů at doklady spo- jené se zájezdem nebo poskytováním služeb. 9.3. zákazník od cestovní smlouvy nebo poskytnutí slu- žeb odstoupí nebo uplatní reklamaci dnem, kdy je tento projev vůle řádně doručen at. 9.4. Fotografie a popisy uveřejněné v katalogu at jsou pouze ilustrativní. 10. zpracování osobních údajů 10.1. zákazník souhlasí ve smyslu platné právní úpravy, aby jeho osobní údaje uvedené v cestovní smlouvě, především jméno, příjmení, rodné číslo a místo trva- lého pobytu byly zpracovány do elektronické data- báze at a následně at používány v souvislosti s po- skytováním služeb cestovního ruchu. zákazník sou- časně prohlašuje, že je zmocněn k tomuto souhlasu i za další osoby uvedené v cestovní smlouvě nebo objednávce. 10.2. at se zavazuje ochraňovat osobní údaje klienta před zneužitím a nepovolanými osobami. 10.3. zákazník souhlasí s použitím fotografií pro potře- by at týkající se jeho osoby, které poskytne at sám nebo fotografií pořízených průvodcem zájezdu nebo jiným zákazníkem v průběhu zájezdu. 11. závěrečná ustanovení 11.1. tyto Podmínky jsou platné od 1.11.2010. 11.2. zákazník potvrzuje podpisem cestovní smlouvy nebo objednávky, že jsou mu Podmínky známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá. 5. změny 5.1. Je-li at nucena před zahájením zájezdu nebo po- skytováním služeb změnit podmínky cestovní smlou- vy nebo služeb, může navrhnout zákazníkovi změ- nu cestovní smlouvy nebo služeb včetně nové ceny. zákazník má právo rozhodnout se, zda s navrho- vanou změnou souhlasí nebo od cestovní smlouvy nebo poskytování služeb odstoupí. Pokud ve lhů- tě stanovené at, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení tohoto návrhu zákazníkovi, od cestovní smlouvy nebo poskytování služeb neodstoupí, má se za to, že se změnami souhlasí. 5.2. at si vyhrazuje právo změny jednotlivých služeb a časového programu zájezdu z důvodu zásahu vyšší moci, rozhodnutí orgánů státní moci a sprá- vy, omezení návštěv pamětihodností ve dnech svátků nebo oslav v místě, mimořádných okolnos- tí a v dalších nutných případech, především při změně dopravního prostředku, trasy a programu zájezdu apod. Je-li to možné, at v těchto přípa- dech zabezpečí náhradní program a služby kvali- tou a rozsahem srovnatelné se službami podle ces- tovní smlouvy, přičemž zákazníkovi nevzniká prá- vo na slevu z ceny nebo vrácení ceny. at si dále vyhrazuje právo změnit termín zájezdu až o sedm dnů v době pět týdnů a nebo déle, před odletem zájezdu. 5.3. Nebylo-li dosaženo minimálního počtu zákazníků uvedených u jednotlivých zájezdů podle bodu 5.3. 1. těchto podmínek, je at oprávněna zrušit zájezd a o této skutečnosti informovat zákazníka, nejpoz- ději však 14 kalendářních dnů před zahájením zá- jezdu. 5.3.1. minimální počet zákazníků at stanovuje podle možnosti pozemní dopravy na: - u autokaru do 47 sedadel na 35 zákazníků - u autokaru do 28 sedadel na 20 zákazníků - u minibusu do 15 sedadel na 10 zákazníků - u minivanu do 7-8 sedadel na 6 zákazníků 5.3.2. K ekonomickému využití dopravních prostředků může být zvolena kombinace prostředků pozem- ní přepravy (např. minibus + minivan, 2x mini- van apod.). 5.4. První den zájezdu a den odletu zpět je určen k zajiš- tění dopravy, transferu apod. a tyto dny nejsou ur- čeny k rekreaci nebo programu, nebude-li stanove- no jinak. 5.5. V případě změny služeb na základě požadavků zá- kazníka nese zákazník náklady spojené s touto změ- nou v plném rozsahu, není-li těmito podmínkami stanoveno jinak. 5.6. zákazník může ve lhůtě do 30 kalendářních dnů před zahájením zájezdu nebo poskytováním slu- žeb písemně oznámit at změnu v osobě účastníka spolu s prohlášením nového zákazníka, že souhla- sí s cestovní smlouvou a Podmínkami, přičemž spo- lečně a nerozdílně odpovídají za úhradu ceny zá- jezdu nebo poskytovaných služeb a úhradu dalších nákladů, které se změnou zákazníka at vzniknou s tím, že jsou pro ně závazné tyto Podmínky také v bodě 4.7. 6. odstoupení od smlouvy, odstupné (stornopoplatky) 6.1. zákazník může před zahájením zájezdu nebo po- skytováním služeb písemně odstoupit od cestovní smlouvy nebo objednávky služeb. 6.2. at může odstoupit od cestovní smlouvy nebo objed- návky služeb: 6.2.1. z důvodu zrušení zájezdu, především podle bodu 5.3. těchto Podmínek a v důsledku neodvratitel- ných událostí, kterým at nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze vyžadovat 6.2.2. z důvodu porušení povinností zákazníkem, při- čemž v případě odstoupení v průběhu zájezdu nebo poskytování služeb nemá zákazník nárok na vrácení poměrné části ceny zájezdu nebo slu- žeb, které nebyly čerpány a zákazník je povinen uhradit další náklady vzniklé at 6.3. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od cestov- ní smlouvy nebo objednávky služeb porušení po- vinností at nebo odstoupí-li at od cestovní smlouvy nebo objednávky služeb z důvodů porušení povin- ností zákazníka, je zákazník povinen zaplatit at za odstupné (stornopoplatky) ve výši skutečně vzniklých nákladů, nejméně však za osobu ve výši: - 10% z celkové ceny zájezdu, letenky nebo služby při stornování od podepsání smlouvy nebo objed- návky do 45. dne před odletem nebo zahájením poskytování služby - 25% z celkové ceny zájezdu, letenky nebo služ- by při stornování od 44. do 35. dne před odletem nebo zahájením poskytování služby - 50% z celkové ceny zájezdu, letenky nebo služ- by při stornování od 34. do 15. dne před odletem nebo zahájením poskytování služby - 75% z celkové ceny zájezdu, letenky nebo služ- by při stornování od 14. do 6. dne před odletem nebo zahájením poskytování služby - 100% z celkové ceny zájezdu, letenky nebo služ- by při stornování 5. a méně dnů před odletem nebo zahájením poskytování služby 6.4. Pro samostatné letenky platí stornopodmínky jed- notlivých leteckých společností, se kterými bude kli- ent seznámen při rezervaci letenky 7. reklamace, odpovědnostní vztahy 7.1. at odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vy- plývající z cestovní smlouvy nebo objednávky slu- žeb. at se odpovědnosti zprostí, došlo-li ke zrušení zájezdu nebo poskytované služby, porušení závaz- ku at nebo škodě v důsledku neodvratitelných udá- lostí, kterým at nemohla zabránit ani při vynalože- ní veškerého úsilí, které lze vyžadovat, podle bodu 5.2. těchto Podmínek nebo způsobil-li vadu, škodu nebo újmu zákazník nebo třetí osoba. 7.2. Nesplní-li at své povinnosti vyplývající z cestovní smlouvy nebo zákona řádně a včas, musí zákazník uplatnit své právo u at bez zbytečného odkladu, nej- později však do 3 měsíců od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, ji- nak právo zaniká. at reklamaci vyřídí v zákonné lhů- tě, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění rekla- mace, nedohodne-li se zákazníkem na delší lhůtě. 7.3. at nenese žádnou odpovědnost za služby, které si zákazník objedná nebo zabezpečí na místě mimo program a služby at. at nenese také žádnou od- povědnost za zpoždění, přesměrování nebo zru- šení letů, časové odchylky (ztráty) způsobené mi- mořádnými opatřeními k zajištění bezpečnosti le- teckého provozu, opoždění nebo ztrátu zavazadel nebo jiné problémy související s leteckou přepra- vou. Nedostaví-li se zákazník k odletu nebo zmeš- ká let, má at právo na plnou úhradu ceny zájezdu nebo poskytovaných služeb. 7.4. za předmět reklamace se nepovažují vady, škody a újmy způsobené zákazníkovi, které jsou předmě- tem pojistného plnění nebo které jsou z pojistného plnění výslovně vyňaty. všeobecné informAce 225ameriCa tours 2013

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

226

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

Výhodná možnost připojištění PLUS Limity pojistného plnění (v Kč) Celý svět Trvalé následky úrazu Úmrtí následkem úrazu 300 000 200 000 Škoda na osobních věcech Zpoždění zavazadel 80 000 10 000 1) 2) Odpovědnost za škodu na zdraví Odpovědnost za škodu na majetku 6 000 000 4 000 000 Právní ochrana 200 000 Úhrada stornopoplatků Přerušení cesty 100 000 50 000 3) Nevyužitá dovolená 15 000 4) Zpoždění odjezdu 5 000 5) Zvýhodněná cena za 1-24 dní PLUS Osoba 990 Kč Děti do 12 let 495 Kč Základní pojištění v ceně BASIC Limity pojistného plnění (v Kč) Celý svět Léčebné výlohy Zubní ošetření Fyzioterapie 5 400 000 24 000 120 000 Aktivní asistence Převoz, přeložení, přeprava Repatriace tělesných ostatků Náklady na opatrovníka neomezeně 1 000 000 1 000 000 150 000 Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění. Vysvětlivky: 1) Spoluúčast 500 Kč na pojistnou událost 2) 2 000 Kč za 1 hodinu zpoždění 3) Spoluúčast 20 % (min. 1 000 Kč) 4) Kompenzace1 000 Kč za den 5) Kompenzace 1 000 Kč za 6 hodin zpoždění Základní cestovní pojištění v ceně pobytového zájezdu Sjednejte si výhodné připojištění. www.ERVpojistovna.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/

nikdo v Čechách nezná Ameriku lépe než America Tours cestovní kancelář America Tours, v.o.s. tel.: 488 058 205 (zájezdy) • 488 058 203 (letenky) Jánská 868/8 488 058 204 (individ. služby) • fax: 488 058 211 460 01 Liberec 3 e-mail: info@americatours.cz • www.americatours.cz Prodejny: Ječná 43 (50m od I. P. Pavlova) Zámečnická 1 Jánská 868/8 120 00 Praha 2 602 00 Brno 460 01 Liberec 3 tel.: 224 941 313, 316 tel.: 542 215 152 tel.: 488 058 213 fax: 224 941 315 fax: 542 218 990 fax: 485 102 178 e-mail: praha@americatours.cz e-mail: brno@americatours.cz e-mail: liberec@americatours.cz VAŠE CESTOVNÍ KANCELÁŘ Objednávky zájezdů po telefonu: 777 747 333 488 058 205 nejširší nabídka zájezdů do Ameriky v Čechách www.americatours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalog-2013-ck-america-tours/