Metropola 03 / 2013https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

äťožije oriedok AlexanderRudnay str. 16-17 Šport str. 27 Kultúrno-spoločenskýmesačníkBratislavy 03/2013R o č n í k V m a r e c 2 0 1 3 n e p r e d a j n é PríjemnéprežitieVeľkonočnýchsviatkov ašibačomveľakraslíc želáMetropola

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

VÁŽENÁ REDAKCIA Som stálym čitateľom vášho časopisu. Páči sa mi jeho náplň, aj keď nie som vždy s  obsahom niektorých článkov nadšený. Každý človek je osobitný jedi- nec, ktorý má svoje názory a presvedče- nie a musíme sa navzájom tolerovať. Prekvapili ma „ myšlienky z čajovne“, z prvého tohtoročného čísla časopisu. Dejiny ľudstva ukazujú, že v každom vývojovom štádiu bola viera v nadpri- rodzenosť – Boha – hybnou silou po- kroku. Základné princípy morálky sú prakticky v každom vierovyznaní. Cir- kev tvoria veriaci a nie kňazi, tak ako štát tvoria občania a nie politici. Aj jed- ni aj druhí sú len ľudia a nie neomylné bytosti. Musia dodržiavať nejaké pra- vidlá, princípy. Spoliehanie sa na svoj vnútorný hlas, ktorý je determinovaný výchovou, prostredím, je málo. To robia aj zlodeji a darebáci, vrahovia. Preto láska k blížnemu, ktorú hlása kresťan- stvo a žiť podľa desatora je lepšia cesta ku šťastiu ako spoliehať sa na vnútorný hlas. Ivan Marko Bratislava VÁŽENÁ PANI HANZELOVÁ, ŠÉFREDAKTORKA MESAČNÍKA METROPOLA, listujúc vo Vašom kultúrno-spoločen- skom mesačníku METROPOLA, číslo 02/2013, zaujal ma článok na strane 6 - Osobnosť Bratislavy 2013, v ktorom predstavujete profesorku operného spevu pani Evu Blahovú. Priznám sa, že som nevedel, že máme na Slovensku tak hudobne vzdelanú a vo svete uzná- vanú osobu, akou je predstavovaná profesorka Blahová. Čo však viem urči- te, sú korektné názvy štátov, ktoré hneď v začiatku článku uvádzate, kde pani profesorka pôsobí. Preto mi dovoľ- te, aby som Vás upozornil, že názov “Veľká Británia” je nesprávny, nakoľko už v roku 2000 sa štandardizoval ako všeobecne záväzný názov “Spojené kráľovstvo”, čo je skrátená podoba slo- venského oficiálneho názvu tohto štá- tu - Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. V kontexte s ostat- nými skrátenými podobami názvov štá- tov, tak ako ich uvádzate, Rakúsko, Ho- landsko, Švajčiarsko, nie je korektná ani podoba názvu Česká republika, pre- tože to je oficiálne znenie názvu štátu a bol by stačil skrátený názov Česko. Predpokladám, že o týchto súvislos- tiach ste nemali dosiaľ dostatočné in- formácie, pretože ani médiá nepouží- vajú štandardizovanú podobu Spojené kráľovstvo, napriek tomu, že na to boli v minulosti upozornené. S pozdravom Ing. Dušan Fičor, člen Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (krátené) METROPOLA – BRATISLAVA Vydavateľ: STAR production, s. r. o. Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava Tel.: 02/48 282 220, IČO: 35 890 851 Riaditeľka vydavateľstva: Ing. Mária Reháková Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Katarína Michalechová www.casopismetropola.sk Šéfredaktorka: Katarína Hanzelová metropola@starproduction.sk Plošná inzercia: Star production – obchodné oddelenie Adresa: Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava Tel.: 02/48 282 154, fax: 02/48 282 203 Adresa pre dodávanie podkladov: E-mail: obchodne@starproduction.sk www. starproduction sk ISSN: 1338-3256 Ev. číslo: EV 2789/08 Grafická úprava: Peter Semančík semancik.p1@gmail.com SLNKO V DUŠI Celé uplynulé týždne,ba aj celé mesiace sme brodiac sa v mokrej kašovitej hmote a s pohľadom upretým na tmavošedú oblohu, z ktorej sa ustavične sypali biele chumáče snehu, matne spomínali na slnečné lúče, ne- vediac sa dočkať ich blahodarného účinku. V pochmúrnych zimných dňoch lepšie chápeme uctie- vaný slnečný kotúč boha Átona, klaňanie sa našich po- hanských predkov bohyni Vesne. Jar a s ňou súvisiace veľkonočné sviatky sú skutočným zmŕtvychvstaním tak pre veriace, ako aj sekulárneho človeka. Žiarivé teplo preniká cez pokožku hlboko do srdca a du- še,prebúdzajúc tak radosť a chuť do nového dňa,v kto- rom lepšie dokážeme prekonať aj tie horšie chvíle,ktoré nám svet vôkol nás prináša. Aj na stránky Metropoly sme sa snažili vniesť radosti jari. Hľadali sme tie najkrajšie kraslice,popri nostalgických fo- tografiách starej Bratislavy vám predstavíme aj jej novú, tvoriacu sa tvár. Zoznámime vás s ďalším laureátom na cenu Osobnosť Bratislavy a pripravili sme pre vás aj nové podujatie – Poetické návraty s Metropolou, v ktorej si môžete zmerať svoje recitačné schopnosti v prednese po- ézie a umeleckej prózy.Prešli sme sa ulicami nášho mes- ta,aby sme našli to,čo ho krášli a upozornili na to,čo ho špatí.Nevyhýbame sa ani takýmto témam.Aj to patrí do kolobehu našich dní.Krása sveta je založená na kontraste svetla a tmy, dobra a zla, krásy a škaredosti. Vďaka tejto prirodzenej, všade prítomnej bipolarite vzniká jeden krásny,dokonalý celok – náš ľudský svet. Veď bez tých snehových závejov by sme si nevedeli do- konale vychutnať pôvab rozkvitnutých lúk,bez obyčaj- ných pracovných dní by nebolo radosti a pohody tých sviatočných, a bez deprimujúcej smrti by nebol možný zázrak znovuzrodenia. Príjemné prežitie jarných dní, Veľkonočných sviatkov a čo najviac toho slnka, najmä v duši, vám želá Katarína Hanzelová. Milí čitatelia, staňte sa tvorcami mesačníka Metropola, podeľte s ostatnými o zážitky a postrehy zo života vo vašej tskej časti. Napíšte nám o svojich problémoch aj stiach. Využite Metropolu na drobnú inzerciu – tá anska je úplne zadarmo. Dajte nám tip na zaujíma- kciu alebo výnimočného človeka, ktorý žije vo vašej sti. Vaše listy posielajte na adresu Metropola, STAR ction, Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava, alebo ail: metropola@starproduction.sk. METROPOLA LISTÁREŇ 3 DOUČÍM pravopis a celé učivo z predmetu Slovenský jazyk a literatúra. Pri- pravím žiaka na zvládnutie monitoru. Len z Bratislavy. Kontakt: 0904 251 658 Valentínsky balíček METRO (z čísla 02/2013) v hodnote 24,57 eura vyhral: Marek Mojorovič, Šípková 2, 811 04 Bratislava. Srdečneblahoželáme!

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

4 Bratislava VIERA SÚ SKUTKY Akosi nám táto zima nie a nie skon- čiť. Mnohí, najmä my v mestách, na ňu nadávame, zmáča nám odev, špi- ní topánky, trvalo zamračená oblo- ha vnáša do našich tvárí chmáry. Ako by sme sa však mohli tešiť na leto, keby nebolo zimy? Ako by sme mohli vrhať tieň, keby na nás ne- svietilo slnko? Dlhou zimou nám ten, kto riadi naše životy, akoby chcel dopriať oddych, viac času na zamyslenie, zastavenie sa. Možno vie, že nás čakajú náročné ča- sy, do ktorých by sme mali vojsť od- dýchnutí, plní síl a odvahy. Popíjam čaj a je mi dobre. Nemusím sa, chva- labohu, každý deň v dopravnej zápche a v nervozitou nabitom autobuse do- praviť na pracovisko, mám ho v mojej izbe za písacím stolom. Viem, málo- ktorí majú takéto privilégium,o to viac si vážim, že mi bolo dopriate. Tak se- dím s manželkou v našej karloveskej čajovni, a ako každé ráno, pochutná- vam si na skvelom edamame – sójo- vých bôboch s tofu, zapíjam to obľú- beným jazmínovým čajom a kochám sa tichom, ktoré popoludní nahradí tlmená vrava milých návštevníkov. V duši mám pokoj a hľadím na husté sneženie. Možno niekde v mojom Líš- čom údolí, v mojom meste, v mojom svete sedí za oblokom smutné dievčat- ko a hľadí, tak ako ja, na tisíce, milió- ny snehových vločiek, ako nám zakrý- vajú ulice, stromy, duše. Možno jedi- nou radosťou dievčatka, na celý život pripútaného k lôžku, je pohľad do dvora, do ulice. Pred oblokom však má mohutný strom, a jeden z jeho hrubých konárov jej zakrýva výhľad. Každý rok viac a viac. Najmä v zime sa do jej srdiečka vkráda smútok. Tak veľmi by chcela byť na dvore s deť- mi, ktoré majú zdravé nohy, stavať si s nimi snehuliaka, spúšťať sa z kopca na saniach. Ale už si zvykla a teší sa aspoň pohľadom. Vlastne, už ani nie, mohutný konár je veľmi vysoko a ne- dá sa odrezať, leda by sa odrezal celý strom, čo by však bola škoda. Strom vyrástol a z niekdajšieho konára – priateľa, na ktorom sedávali sýkorky, drozdy a občas aj straky, ktoré jej roz- právali novinky z ulice, sa stal nepria- teľ. Dievčatko prestávalo veriť, že sa vrátia staré, krásne časy, keď videla ce- lý svet. Padajú, padajú. Milióny, mi- liardy snehových vločiek a vraj ani jedna z nich sa na druhú nepodobá. Koľko tak môže vážiť vločka? Nič? Menej ako nič? Aký zmysel má to ma- ličké, biele, bezvýznamné nič? Diev- čatko hľadelo na konár pokrytý vyso- kým nánosom snehu z nič nevážia- cich vločiek. Zodvihlo zrak a všimlo si jednu nádhernú, pomaličky, dôstojne padajúcu vločku. Zosadla na konár, zaradila sa k miliardám ostatných a zrazu... konár zapraskal. Pod váhou snehu sa zlomil. S rachotom spadol do hĺbky, našťastie sa nikomu nič nestalo. Odrazu sa izba rozžiarila, vošli do nej slnečné lúče, ktoré dievčatko kvôli mohutnému konáru nevidelo. Koľko váži jedna snehová vločka? Aký je jej zmysel? Aký je zmysel jedného, jedi- ného človeka zo siedmich miliárd? Možno som to práve ja, práve ty, na ktorého kdesi čaká smutné dievčatko, aby si prišiel a pomohol jej rozohnať chmáry na tvári. Jediná, zdanlivo bez- významná snehová vločka bola práve tou, na ktorú roky trpezlivo čakalo dievčatko. Možno si práve ty tá, alebo ten zdanlivo bezvýznamný, jeden zo siedmich miliárd, na ktorého čaká smutné dievčatko, smutný samotár, smutný chudák, či smutný boháč. A možno si to práve ty, kto čakáš na tú pravú vločku, na toho pravého člove- ka. Vedz, že celkom iste príde. Chce to len vieru. Preto sa postav a choď me- dzi ľudí. Rozdávaj úsmev, podávaj po- mocnú ruku, neudieraj, ale hlaď, buď aktívny, nesťažuj sa, ale pracuj. Lebo to je pravá viera. Nie slová, nie prázd- ne rituály, ale skutky. Každý tvoj dobrý skutok je snehovou vločkou, na ktorú niekto niekde čaká. Možno na ňu ča- káš práve ty. Jozef Banáš Myšlienky z čajovne Spustenie systému integrovanej do- pravy sa síce kvôli nečakaným tech- nickým problémom trochu posunulo od plánovaného termínu, ale aj tak je z hľadiska dopravy témou číslo jedna, najmä pre cestujúcu verej- nosť. Čo je jeho najväčším prínosom? Integrovaný dopravný systém prináša nielen možnosť cestovať s jedným dopravným lístkom po celom kraji, s využitím všetkých druhov dopravy, ale aj lepšiu nad- väznosť jednotlivých spojov a presný interval spojov. Cestujúci budú aj lepšie informovaní, vďaka novému dispečerskému systému. Za posledných 14 rokov sa po- čet cestujúcich v Bratislave zvýšil takmer o polovicu a súčasne rastie aj záujem o prímestskú hromadnú do- pravu. Kvôli tomu je integrácia jednotlivých regionál- nych spojov nevyhnutná pre udržanie mobility a zvýše- nia kvality cestovania v hromadnej doprave. Za väčší prí- nos považujem zjednodušenie a zefektívnenie cestova- nia v rámci regiónu. Zavedenie integrovanej dopravy ušetrí ľuďom nielen peniaze, ale aj čas. Ktorí dopravcovia sa zapojili do tohto projektu? Železnice Slovenskej republiky, Slovak Lines a Dopravný podnik Bratislava. Pred časom sa v médiách objavila in- ormácia, že tento dopravný systém estovanie síce zjednoduší, ale aj redraží. Prestanú platiť zľavy pre držiteľov ZŤP a dôchodcov, ktorí do- teraz užívali MHD zdarma? Do konca júna ostanú zľavy pre cestujúcich s preuka- zom ZŤP a ich sprievod nezmenené u každého doprav- cu, teda na pôvodnej úrovni. Počas tohto štvormesačné- ho obdobia urobia všetky zainteresované strany analýzy toho, aký to bude mať finančný dopad na ich rozpočet. -r- 1 2 3 METROPOLAAKTUÁLNE Tri otázky pre predsedu BSK Pavla Freša

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

Už viac ako šesť desaťročí vchádza do vašich do- mácností, dedí sa z matky na dcéru, vnučku. Vždy má čo ponúknuť, čím prekvapiť, potešiť. Náš naj- starší slovenský titul sa stal kultúrnym dedičstvom tohto národa. Šesťdesiatpäť rokov, to je viac ako tritisíc vydaní, a každé z nich malo svoju titulnú stranu, ktorá mala upútať, navodiť atmosféru. Objavovali sa na nich portréty slávnych hviezd, aj celkom neznáme tváre. Slovenka navštívila známe osobnosti zo svojich titulných stránok spred dvad- siatich, tridsiatich rokov, aby zistila, čo sa odvtedy u nich zmenilo. O tom, čo im osud prichystal a na- delil, sa dočítate v aktuálnom vydaní Slovenky.

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

6 Br tislava BOLI SME PRI TOM METROPOLA Bál s príchuťou čučoriedok po trojročnej prestávke opäť vrátil do reprezentatívnych prie- storov Reduty. Slávnostne ho otvoril primátor mesta Milan Ftáčnik. Nasledovalo uvedenie mladých dám a pánov do spo- ločnosti - tradičný Tanec novicov - v podaní frekventantov kurzov tanečnej školy Jagermajster. Tento ročník bol výnimočný naj- mä jubilejným 10. výročím oce- nenia „Bratislavská čučoried- ka“, ktoré prinieslo zostrih zo všetkých predchádzajúcich oce- sa Satinského plný emócií a spo- mienok. Keďže pán Satinský zvykol volať dámy čučoriedka- mi, symbolicky dostali všetky prítomné dámy chutnú čučo- riedkovú pozornosť. V Koncertnej sále do tanca hral Metropolitný orchester Bratisla- va a Rozhlasový Big band Gustá- va Broma. O jedenástej hodine večer vystúpil aj hosť večera Ri- chard Müller. V Divadelnej sále sa o dobrú náladu postarali Pa- vol Hammel, Starmania a Brati- roch Kaviarne roztancovali ná- vštevníkov Cigánski diabli, Big John & The Vienna Soul Society, Jazz Pops Up a DJ.Okrem kvalit- nej hudby na parkete predviedli viaceré tanečné skupiny spolo- čenské a latinsko-americké tan- ce a nebola núdza ani o krásne exotické tanečnice. Celým veče- rom návštevníkov sprevádzala zohratá moderátorská dvojica Iveta Malachovská a Vlado Von- drák.Nechýbali ani tradičné Pol- nočné noviny, ktoré priniesli za- formácie o účinkujúcich a o pro- grame, ale tiež rozhovor s pani Vierou Satinskou o cene Brati- slavská čučoriedka.Objavili sa v nich i čerstvé fotografie z prebie- hajúceho bálu. Čerešničkou bá- lovej noci bolo Polnočné pre- kvapenie, kedy sa na parkete Koncertnej sály roztancoval sú- bor Lúčnica, ktorý svojím ener- gickým vystúpením strhol všet- kých divákov. Dominika Poláková Foto: Dušan Kittler Stalo sa už tradíciou, že bratislavskú plesovú sezónu uzatvára Bratislavský bál. Nad tohtoročným, už 12. ročníkom reprezentačného bálu hlavného mesta SR Bratislavy prevzal záštitu primátor hlavného mesta Bratislavy – Milan Ftáčnik. Organizátorom a producentom akcie bolo Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. V programe vystúpil sólista Slovenského národného divadla Otokar Klein Vladimír Grežo, riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, ktorý bál organizoval, s partnerkou Bratislavský bál slávnostne otvoril primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, ktorý prvý tanec venoval manželke

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

METROPOLA BOLI SME PRI TOM KATEGÓRIA OSOBNOSŤ 2004 Mária Kišoňová – Hubová, operná speváčka 2005 Štefan Holčík, historik a propagátor starej Bratislavy 2006 Ján Miloslav Bahna, architekt, rekonštrukcie historických budov 2007 Hilda Múdra, trénerka krasokorčuľovania 2008 PhDr. Soňa Kovačevičová, DrSc., etnologička 2009 Tomáš Janovic, spisovateľ, aforista 2010 Peter Lipa, spevák, skladateľ a organizátor 2011 Emília Vášáryová, herečka SND 2012 Karol Kállay, fotograf KATEGÓRIA IDEA – POČIN ROKA 2004 Viktor Hulík, akademický maliar, vytvorenie sochy Čumila 2005 Selma Steinerová a Dagmar Ložeková, obnova antikvariátu Steiner 2006 Albert Marenčin, vydavateľ, edícia Bratislava – Pressburg vyd. PT 2007 Svetozár Ilavský, stvárnenie sochy J. Satinského na Dunajskej ulici 2008 MUDr. Barbara Ukropcová, objavná práca v medicínskom výskume 2009 MUDr. Eva Siracká, DrSc., dlhoročná práca v boji proti rakovine a založenie Ligy proti rakovine 2010 Peter a Pavol Hochschornerovci, vodní slalomári, výnimočná repre- zentácia Slovenska a rodnej Bratislavy 2011 Vladimír Michal, zakladateľ a majiteľ ARTFORA 2012 Bratislava Hot Serenaders, orchester, prinavrátenie hudobnej noblesy a tanečných tradícií starej Bratislavy Laureáti ceny Bratislavská čučoriedka v rokoch 2004 – 2012 7 Hviezda večera Richard Müller, ktorý na bále spieval hosťom viac ako hodinu Polnočné prekvapenie v podobe očarujúcich tanečníkov z Lúčnice Moderátormi bálu boli Iveta Malachovská a Vlado Vondrák. Na fotografii so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefom Burianom a jeho manželkou

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

8 Bratislava OSOBNOSŤ BRATISLAVY Už desiaty rok je Vladimír Grežo riaditeľom mestskej kultúrnej organizácie - Brati- slavského kultúrneho a infor- mačného strediska, ktorú za- kladal a spoločne so svojim tímom vytváral. Stojí za podu- jatiami ako festival Kultúrne leto a Hradné slávnosti Brati- slava, Bratislavský bál či Slo- venské Vianoce v Bratislave. Štyri roky riadi aj Mestské divad- lo P.O.Hviezdoslava,do ktorého sa snaží prinášať tie najlepšie slo- venské a české inscenácie.Poroz- právali sme sa s ním nielen o je- ho vzťahu k Bratislave, ale aj o pocite z nominácie na Osob- nosť Bratislavy. Od študentských čias sa ve- nujete kultúre. Programov, festivalov a podujatí, na prí- pravách ktorých ste sa podie- ľali, možno počítať na tisíce. Paradoxne ste vyštudovali ekonomickú univerzitu, štu- dovali ste aj na Prírodove- deckej fakulte UK v Bratisla- ve a v USA na John Hopkins University, odbor občianska spoločnosť. Ako ste dokázali skĺbiť tak rozmanité smery? Dá sa to vôbec? Túto skutočnosť som vždy po- važoval za prínos. Na prvý po- hľad úplne odlišné odbory mi rozšírili pohľad na svet okolo nás. Viem nájsť spoločné témy s ľuďmi z rôznych oblastí. Nielen v súkromnom,ale i v pro- fesnom živote je prospešné vi- dieť veci z viacerých strán a môcť o nich takto premýšľať. Časopis Metropola je určený Bratislavčanom a návštevní- kom nášho hlavného mesta. Vy ste rodený Bratislavčan. Ako vnímate naše, svoje mesto ? Mám naše mesto rád. Som tu doma, a preto som k nemu aj trochu nekritický. Za desať ro- kov pred príchodom do BKIS som precestoval s rôznymi kul- túrnymi podujatiami niekoľko- krát celé Slovensko, a vždy s úc- tou vystupujem na každej scé- ne každého mesta. Tento vzťah k Slovensku a k jeho ľuďom, nech sú z ktorejkoľvek jeho čas- ti, som si zachoval dodnes. Ste dlho spojený s kultúrou v mestskom prostredí. Orga- nizovanim kultúrnych podu- jatí ste sa venovali aj pred nástupom do BKIS. Čo vás po tých rokoch dnes teší, a čo najviac trápi či hnevá v otáz- ke stavu kultúry v Bratislave? V našom hlavnom meste na- priek zložitosti doby a podmie- nok pre kultúru, pribúda čoraz viac nadšených ľudí, ktorí pri- nášajú nové a kvalitné projekty. Prichádzajú k nám do BKIS čas- tejšie s ponukami na spoluprá- cu a ich projekty sú čoraz kva- itnejšie. To ma naozaj teší. Na druhej strane ma trápi, že v Bra- tislave nemáme mestské kultúr- ne centrum, a mám pocit, že sa to v blízkej budúcnosti ani ne- zmení. Budova Istropolisu by potrebovala rekonštrukciu a pre- stavbu, domy kultúry sa menia na obchodné centrá a bojujú o prežitie, Reduta je po rekon- štrukcii, no nie je to mestský a ani multifunkčný priestor po- trebný pre Bratislavčanov. Rovnocenná náhrada za PKO je nejasná a zdá sa, že je v nedo- hľadne. Je dobré, že máme as- poň Mestské divadlo, aj keď tá- to skutočnosť nerieši problém celomestského centra kultúry. Spolupodieľate sa aj na po- dujatí Osobnosť Bratislavy. Teraz ste sám nominovaný na toto ocenenie. Potešilo vás to? Určite, veľmi si vážim, že niekto podal návrh na moju nominá- ciu a chcem sa za to úprimne poďakovať. Som však v prvom rade spolutvorca a organizátor tohto ocenenia, a teda stojím na druhej strane – na strane tých, čo vyberajú a oceneným ďakujú. Zatiaľ som vďačný za príležitostný potlesk na scé- nach mesta, dobré slovo od ľu- dí, ktorí ocenia, keď sa niečo podarí. A ako ďakujem úprim- ne vnímam aj tento návrh na ocenenie. -r-, foto: Dušan Kittler VLADIMÍR GREŽO NEZABUDNITE, návrh musí okrem mena obsahovať aj zdôvodnenie, prečo ste sa rozhodli nominovať práve túto osobnosť. V novembri začne hlasovanie a v decembri sa počas slávnostného galavečera opäť dozvieme, koho ste si vybrali za Osobnosť Bratislavy. METROPOLAOSOBNOSŤ BRATISLAVY Vážení čitatelia Metropoly. Aj v roku 2013 sme pre vás pripravili populárnu čitateľskú anketu Osobnosť Bratislavy. Až do októbra vám budeme na stránkach Metropoly predstavovať nominované osobnosti. Veríme, že sa do ankety opäť aktívne zapojíte, a okrem hlasov nám budete do redakcie posielať aj vaše návrhy na ocenenie.

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

METROPOLA MAGISTRÁT 9 Po mesiacoch príprav mestskí poslanci 7. februára 2013 schvá- lili prenájom Starej tržnice v Bratislave občianskemu zdru- ženia Aliancia Stará tržnica, aby zrealizovala ňou pripravený pro- jekt revitalizácie tejto historickej budovy. Tržnica tak postupne znovu ožije trhmi, kultúrou i po- nukou služieb. Súčasťou schváleného materiálu nebola nájomná zmluva, ale len podstatné zmluvné podmienky. Finálne znenie zmluvy vytvore- nej na základe podstatných zmluvných podmienok, ktoré pripravuje Hlavné mesto v spo- lupráci s Alianciou, musí ešte prejsť schválením v jednotlivých poslaneckých kluboch. Až po- tom pán primátor Milan Ftáčnik pristúpi k podpisu zmluvy. Od momentu schválenia projektu mestským zastupiteľstvom do chvíle, kedy Aliancia získa budo- vu do užívania i reálne, tak môže prejsť ešte niekoľko týždňov až mesiacov. V ideálnom prípade by sa v tržnici už v priebehu toh- to roka mohli konať prvé „skú- šobné“ trhy a kultúrne poduja- tia, zároveň sa budú v budove vykonávať potrebné rekon- štrukčné práce. Aliancia plánuje aj otváracie podujatie, ktorým sa chce poďakovať verejnosti za podporu a predstaviť ďalšie kro- ky.Projekt Vráťme život do Starej tržnice bol od začiatku občians- kou iniciatívou, ktorá vznikla s cieľom prispieť k zlepšovaniu mestského priestoru v Bratisla- ve. V spolupráci s magistrátom sa bude snažiť znovu oživiť prie- story Starej tržnice a ukázať, že občania môžu zásadným spôso- bom kreatívne pretvárať svoje okolie. -r- Vizualizácie O.Z. Aliancia Stará tržnica Stará tržnica opäť ožije Na mieste súčasnej Starej tržnice stála pôvodne bašta z 15. storočia, ktorá bola súčasťou mestského opevnenia. Súčasná budova, ktorá slúžila ako prvá bratislavská krytá tržnica, bola postavená v roku 1910 v eklektickom štýle podľa projektu Františka Nechybu. Svojmu účelu slúžila plných 50 rokov, až do roku 1960. V rokoch 1961 až 1982 bol objekt využívaný ako televízne štúdio. V roku 1990 budovu získalo mesto späť a zrekonštruovalo ju v pôvodnej architektonickej podobe

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

METROPOLA 10 Bratislava V pobočke Staromestskej kniž- nice na Západnom rade 5 od- štartoval v stredu 20. februára 2013 o 14.00 hod. nový projekt realizovaný v spolupráci s Ok- resným riaditeľstvom Policaj- ného zboru Bratislava I, zame- raný na zvýšenie bezpečnosti pre najzraniteľnejšie vekové kategórie občanov. Knižnica pripravila na tento rok cyklus piatich prednášok spoje- ných s besedami s npor. Sylviou Brliťovou. „Témou prvej prednáš- ky budú otázky bezpečného sprá- vania sa v rizikových situáciách,te- da ako sa nestať obeťou trestného činu, ako si poradiť v krízových si- tuáciách, alebo kam sa obrátiť o pomoc. Prednáška je určená žia- kom zo štvrtého ročníka Základnej školy na Mudroňovej ulici,“ pove- dala starostka mestskej časti Bra- tislava-Staré Mesto Táňa Rosová. Druhú prednášku pripravuje knižnica v marci a bude o trest- noprávnej zodpovednosti pre žiakov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Zo- chovej ul. Tretia a štvrtá pred- náška bude pre deti z mater- ských škôl a 2. ročníkov základ- ných škôl. Posledná, piata prednáška bude určená senio- rom, uskutoční sa v októbri a bude zameraná na ochranu zdravia, majetku, zvýšenie bez- pečnosti domova, prevenciu pred podvodníkmi. Bratislavská samospráva pri- pravuje X. ročník celomest- ského projektu „Bratislava pre všetkých“, ktorý bude po- čas tretieho aprílového víken- du (20. - 21. apríl 2013). Brány slovenskej metropoly sa však pre širokú verejnosť sym- bolicky otvoria už 19. apríla slávnostným galaprogramom v  Primaciálnom paláci, počas ktorého Milan Ftáčnik odovzdá prestížne ocenenie - Cenu pri- mátora Bratislavy na rok 2013. Ocenení laureáti získajú bron- zovú sošku Rytiera Rolanda, ochrancu mestských práv a vý- sad. Týmto najvyšším samo- správnym ocenením sú už od roku 1992 vyznamenávaní Bra- tislavčania, ktorí sa význam- ným spôsobom zaslúžili o ob- čiansky, kultúrny, spoločenský či športový rozvoj hlavného mesta a spoločnosti. V  tomto roku však primátor M. Ftáčnik výnimočne, pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej repub- liky a  jej metropoly, odovzdá v mene mesta tiež Čestné pla- kety osobnostiam, ktoré sa vý- razným spôsobom podieľali na formovaní Bratislavy v ére sa- mostatnej republiky.Návrhy na tohtoročných laureátov Ceny bratislavského primátora či na udelenie Čestnej plakety môžu predkladať vedeniu samosprá- vy neziskové organizácie, ob- čianski aktivisti, vedecké či vzdelávacie inštitúcie, ale aj sa- motní obyvatelia. Jednotlivé návrhy na ocenenie konkrétnej osoby je možné zasielať do kon- ca marca poštou (Kancelária primátora, Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava) s označením na obálke „Cena primátora 2013“, alebo elektro- nicky na adresu primator@bra- tislava.sk. Každá nominácia musí obsahovať krátku charak- teristiku navrhovanej osobnos- ti, ktorej životná cesta je spája- ná so slovenskou metropolou, základné kontaktné údaje na navrhovateľa i  navrhovaného (telefón, mail, adresa). Cena primátora UDALOSTI V SKRATKE Bezpečnosť pre deti aj seniorov Hviezdoslavovo námestie v srd- ci Starého Mesta získa do začiatku letnej turistickej se- zóny na atraktivite a stane sa miestom na aktívny oddych Staromešťa- nov, ako aj návštev- níkov. Vďaka grantovému programu spoločnos- ti Tesco s názvom „Tesco pre zdravšie mestá“ sa vymenia doterajšie nevyhovu- úce koše na bežný odpad. Nové koše umožnia se- parovanie PET odpadu. „Vďaka tomu, že sme získali 4-tisíc eur, môžeme vymeniť osem až desať košov. Pri ich výbere zohľadníme estetické požiadavky a historickú lokalitu centra, ako aj mimoriad- ne veľkú záťaž bežným odpadom vzhľadom na veľmi vysoký počet turistov a návštevníkov,“ poveda- la starostka mestskej časti Bra- tislava-Staré Mesto Táňa Roso- vá. Súčasťou projektu sú aj osvetové aktivity pre verejnosť. Dobrovoľníci prispejú k zvidi- teľneniu projektu a možnosti separovať odpad rôznymi akti- vitami. Nebude chýbať ani pa- nelová výstava o tom, ako vzni- ká odpad a ako sa spracováva a recykluje. Staré Mesto taktiež pracuje na projekte, ktorý vytvorí z Hviez- doslavovho námestia miesto, kde budú môcť tráviť obyvate- lia aj návštevníci svoj voľný čas. „Spolu s mladými architektmi a majiteľmi prevádzok chceme z námestia urobiť živší priestor pre rodiny s deťmi, seniorov, či turistov,“ dodala starostka Ro- sová. Pribudnúť by mali nové oddychové zóny, prípadne hra- cie prvky pre deti. Hviezdoslavovo námestie dostane nové koše

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

METROPOLA UDALOSTI V SKRATKE Bratislavská samospráva zrea- lizovala v  roku 2012 celkom 58 verejných obstarávaní, pri- čom uchádzači mohli súťažiť až o takmer 13 miliónov eur. Samospráva v 5 prípadoch vy- hlásené obstarávanie zrušila (cca. 1,9 mil. eur) a 2 súťaže ešte neboli ukončené podpisom zmluvy s víťazom, pretože pre- bieha kontrola ich priebehu. Ide napríklad o zrušenie tendra na vybudovanie verejných toa- liet v  Devíne (predpokladaná hodnota zákazky 67,5-tisíc eur) či súťaž na výstavbu trolejbuso- vej trate Patrónka - Vojenská nemocnica (predpokladaná hodnota zákazky 1,47 mil. eur). Medzi kontrolovanými projekt- mi je súťaž na prípravu celoden- nej stravy pre mestské zariade- nie seniorov (predpokladaná hodnota zákazky 400-tisíc eur) a opakovaná súťaž spojená s  rozširovaním trolejbusových tratí na území hlavného mesta. Najväčší objem verejných zdro- jov smeruje do elektronizácie služieb bratislavskej samosprá- vy, pričom obchodná súťaž ešte nebola ukončená, pretože bola vyhlásená vo vestníku verejné- ho obstarávania len v decembri 2012. Cena zákazky je rozpočto- vaná na úrovni 3,7 mil. eur a  magistrát chce 95% finanč- ných nákladov spojených s rea- lizáciou projektu kryť z fondov Európskej únie. Najvýraznejšie šetrenie, ktoré hlavnému mestu priniesla v súťaži elektronická aukcia, bolo zaznamenané pri obstarávaní vodorovného do- pravného značenia. Do súťaže sa zapojili traja záujemcovia a predpokladanú sumu zákazky na 4 mil. eur znížili na zmluvnú cenu 1,24 mil. eur. Podobná, takmer 2/3 úspora bola zazna- menaná aj pri súťaži na dodáv- ku kancelárskych potrieb a pa- piera, kde samospráva rozpoč- tovala 165-tisíc eur a  aukcia vygenerovala partnera, ktorý mestu dodá zákazku za sumu 53-tisíc eur. ✸ Verejné obstarávanie

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

12 Bratislava METROPOLAVŠIMLI SME SI Obchod v múzeu bude zaujímavá kultúrna inštitúcia v pešej zóne Bratislavy, na Bielej ul. č. 6. Predávať sa tu bu- de tradičný tovar od potravín bez zbytočných chemických konzer- vantov a prísad,až po tradičné ľu- dovoumelecké výrobky,ale aj mo- derné dizajnové predmety mla- dých slovenských umelcov. Ob- chod v múzeu sa nachádza na tu- ristickej trase a jeho atraktív- nosť určite zvýši fakt, že jeho súčasťou sú ďalšie 2 miestnosti, kde bude umiestnená expozícia predmetov použí- vaných v obcho- doch pred 100 rok- mi, takisto z depozitu Múzea ob- chodu. Okrem stálej expozície Múzea budú v priestoroch prebie- hať dočasné výstavné akcie, na- príklad pri otvorení výstava o vzniku pohľadníc, doložená po- hľadnicami Bratislavy z čias Habs- burskej monarchie. V ponuke bu- de dokonca aj „kurz ťahania štrúdle“, či ukážka tradičnej zabí- jačky v zime.Patronát nad predaj- ňou prevzala starostka Starého Mesta Táňa Rosová. -r-, foto: archív Obchod v múzeu ...nájdete v obchode na Bielej ulici, zariadenom v štýle z prelomu 19. – 20. storočia. To najlepšie zo Slovenska... Ozdoba BratislavyPrimaciálny palác právom patrí medzi architektonické skvosty krášliace Bratislavu už takmer tri storočia. Bol postavený v klasicistickom štýle, na podnet arcibiskupa a kardinála Jozefa Batthyányho, podľa projektu architekta Mel- chiora Hefeleho v rokoch 1777 – 1781. Palác zažil búrlivé časy napo- leonských vojen, ktoré zachvátili Európu na začiatku 19. storočia a dotkli sa aj Bratislavy. V Zrkad- lovej sieni paláca bol podpísaný v roku 1805 Bratislavský mier medzi Francúzskom a Rakúskom. Na počesť tejto udalosti je na budove umiestnená pamätná ta- buľa. Jedným z dôsledkov tejto zmluvy bol aj sobáš dcéry cisára Františka II, Márie Lujzy s cisá- rom Napoleonom Bonaparte, čo zarmútilo bývalú Napoleonovu manželku Jozefínu a nepotešilo Lujzu. Obe to napokon dali dosť jasne najavo. V sieni sa konali otváracie zasadania Uhorského snemu, ktorý sídlil v súčasnej bu- dove Univerzitnej knižnice. V ro- ku 1848 tu podpísal posledný ko- runovaný panovník Ferdinand V. tzv. Marcové zákony, ako naprík- lad zrušenie poddanstva. V au- guste 1903 kúpilo mesto Bratisla- va budovu paláca a pri rekon- štrukcii bola v zabudnutej chodbe za tapetami jedného zo salónov objavená unikátna a kompletná séria 6 gobelínov utkaných v 17. stor. v anglickom Mortlake, ktorá rozpráva o tra- gickom príbehu lásky Heró a Leandra. Dnes tvoria súčasť vý- stavy v reprezentačných priesto- roch paláca, ktorý slúži ako síd- lo primátora hlavného mesta a v Zrkadlovej sieni sa vedú ro- kovania mestského zastupiteľ- stva, príp. konajú svadby či kon- certy. Palác je v súčasnosti sídlom pri- mátora Bratislavy, je to miesto zasadnutí mestského parlamen- tu a dôležitých podujatí, vyplý- vajúcich zo života mesta. Palác je národnou kultúrnou pa- miatkou. -r-, foto: Sita, Juraj Lučenič

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

METROPOLA VŠIMLI SME SI Strašiak Bratislavy Pri dlhšom pozorovaní tohto zá- zračného technického vynálezu vidno, že odpad z neho vypadá- va a vietor ho rozfúkava po oko- lí, po lúkach, aj medzi kríky, kde sa nachádza aj odpad rôzneho druhu, ako rádio, reproduktory, PVC rúry, atď. O niekoľko met- rov ďalej sú stromy, ktorých konáre samovoľne odpadávajú a ohrozujú na živote a zdraví tu prechádzajúcich chodcov. Tento stav trvá už tretí týždeň, denne to vidí niekoľko tisíc ľudí, niko- ho to nezaujíma, nikto to nerie- ši, ani tí, čo by to mali – nezod- povední-zodpovední, ľahostajní kompetent- ní-nekompetentní, kto- rí najradšej nechcú nič vidieť ani počuť. In- formácie poskytované všetkými dostupnými prostriedkami nikto ne- berie vážne – prečo? S pozdravom Rastislav Gemerský Pri zastávke MHD Budatínska-TESCO, smer Vyšehradská je už druhý rok pokusne nainštalovaná tzv. solárna nádoba na spracovanie odpadu. Straší aj na Budatínskej Objekt nachádzajúci sa v nedô- stojnom stave bol postavený v roku 1933 podľa architektonic- kého vzoru vily La Rotonda ta- lianskeho renesančného archi- tekta Andrea Palladia. Uvedený je architektonický návrh realizá- cie ateliéru Ludwig – Danielis. Sochárska reliéfna výzdoba fa- sád, teraz v havarijnom stave je dielom bratislavského sochára A. Rigeleho. Tematicky znázorňuje prácu kosca, prievozníka, murára a kováča, remeslá, ktoré sa v Prie- voze vykonávali. Je najvyšší čas seriózne sa zaoberať nutnou ob- novou objektu a jeho záchranou pre budúcnosť, ako jedinečného stavebného artefaktu. Dr. Ivan Bajchy V Ružinove „straší“ chátrajúci objekt bývalej obecnej radnice v Prievoze. Zatiaľ nie sú známe nijaké konkrétne okolnosti na jeho záchranu a opravu pre jeho využitie v budúcnosti. 13

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

14 METROPOLAANKETA Marián najradšej číta detektívky. Momentálne má roz- čítané Milénium, ale tento žáner preferuje už roky. „Mám prečítanú celú Agathu Christie, ako aj nášho naj- populárnejšieho autora detektívneho žánru, záhadného Dominika Dána.“ Okrem adrenalínových textov má rád aj poéziu, ale ako sám hovorí, tú radšej počúva ako číta. Jozef sa priznáva, že knihy v poslednom čase trochu zanedbáva: „Pred rokmi som čítal naozaj veľa. Mal som rád najmä klasickú literatúru a trochu aj poéziu. Teraz mi na tlačené slovo už neostáva veľa času, o ktorý sa u mňa knihy musia podeliť s internetom.“ Simona má tiež rada kriminálky, no v súčasnosti naj- viac číta rozprávky. Pri vyslovení názvu tohto žánru sa rozžiaria očká malému Jožkovi, ktorý je jej pravidel- ným poslucháčom. Láske ku knihám sa učí od mala a tak aj z neho raz vyrastie aktívny čitateľ. Knihy zaoberajúce sa tematikou rozvoja osobnosti vy- hľadáva Peter. „Sú poučné, zaujímavo písané a tvoria úlohu akéhosi kompasu bytia,“ odpovedá na naše pre- čo. „Mám rada klasické romány,“ hovorí Beáta. K jej naj- obľúbenejším autorom patrí Victor Hugo, Dostojevskij, Tolstoj. No ako hovorí, má rada aj verše: „Najmä tie od Jána Smreka,“ menuje svojho obľúbeného básnika. Filip je študent sociológie, a preto sa niet čo diviť, že teraz číta najmä povinnú školskú lieratúru. „Momentál- ne mám rozčítaného Sorokina,“ hovorí. „Na beletriu a poéziu mi veľa času neostáva.“ -r- Foto: Juraj Lučenič Čítate radi? Knihy sú nerozlučnou súčasťou našich dní, už niekoľko storočí. Verne nás sprevádzajú v časoch dobrých aj zlých, pobavia, poučia, dajú odpovede na mnohé otázky a inšpirujú k zdravej zvedavosti. Kniha je pre človeka rovnako dôležitá ako chlieb. A hoci mnohí, pod vplyvom modernej techniky prorokovali zánik tlačeného slova, nestalo sa tak. Dovolíme si to tvrdiť aj na základe vašich odpovedí na otázku – čítate radi? V prvom rade odporúčam vodi- čom jazdiť za vozidlami vo väčších vzdialenostiach, nakoľko tieto vý- tlky nie sú označené a vodič pred vami môže náhle znížiť rýchlosť jazdy tak, aby svoje vozidlo, resp. kolesá veľmi nepoškodil. Rýchlosť jazdy by sme mali prispôsobiť sta- vu vozovky, to znamená prejsť da- né výtlky čo najpomalšie,aby príp. poškodenie bolo čo najmenšie.Ak je možné sa výtlku vyhnúť, pred vybočením volantu do iné- ho smeru je potrebné si uvedomiť, že náhlou zme- nou smeru jazdy by ste mohli ohroziť,prípadne ob- medziť iných účastníkov cestnej premávky v inom azdnom pruhu. Ja osobne sa snažím jazdiť pomalšie, dodržiavam väčšie vzdiale- nosti medzi vozidlami tak, aby som mohol včas reago- vať na príp.výtlk na ceste.Niekedy sa to nedá,vyhnete sa jednej jame a padnete do druhej. Tam znižu- jem rýchlosť jazdy tak,aby som čo najmenej poškodil vozidlo.Za celú zimu sme u nás v autoškole nezni- čili ani jednu pneumatiku, ale na- priek tomu sa na jar chystám do servisu za účelom kontroly geo- metrie kolies a prednej nápravy. Bc. Martin Horka autoškola SHERIFF Tohtoročná jar je mimoriadne štedrá na výtlky, ktoré tu zanechal po sebe sneh a mráz. Tieto nepríjemné spomienky na zimu sa dotýkajú predovšetkým motoristov. O tom, ako prispôsobiť jazdu, aby bola pre auto čo najšetrnejšia, sme sa opýtali Martina Horku, majiteľa autoškoly Sheriff. Motoristi, na slovíčko

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30 821 04 Bratislava predaj@danubiaservice.sk Nová ŠKODA Octavia Úžasná každý deň Otestujte nový model ŠKODA Octavia počas testovacích týždňov a vyhrajte cestu na výnimočné miesto. Nová ŠKODA Octavia premení váš obyčajný deň na výnimočný. Zažite nadčasový dizajn s vyváženými proporciami, veľkorysý vnútorný priestor a najnovšie technológie, ktoré vám potvrdia, že nová ŠKODA Octavia 3. generácie je úžasné vozidlo. Užijete si komfortné parkovanie s parkovacím asistentom a Lane asistent, ktorý udrží vozidlo v jazdnom pruhu, sa postará o vašu bezpečnosť. Spravte si z obyčajného dňa výnimočný a zaregistrujte sa na testovaciu jazdu na www.uzasnaoctavia.sk. Pre každého máme darček. www.skoda-auto.sk Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Octavia: 3,8 – 6,1 l/100 km, 99 – 141 g/km. Ilustračné foto. Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA: ✸

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

16 METROPOLAHISTÓRIA Arcibiskup “Slovák som, a keby som bol i na stolci Petrovom, Slovákom zostanem.” Rudnay Alexander Rudnay sa narodil 4.10. 1760 vo Svätom Kríži nad Váhom (dnes Považany). Jeho rodičia boli miestni zemania, otec Ondrej Rudnay a matka Anna Dőryová. Alexander sa na- rodil ako tretí syn spomedzi štrnástich súrodencov. Základné slovenské vzdelanie získal vo svojom rodisku. V rokoch 1772- 76 absolvoval nižšie gymnaziál- ne triedy na piaristickom gym- náziu v Nitre. Teológiu a filo- zofiu študoval v seminároch v Bratislave, Trnave a v Budíne, kde získal titul doktor teológie. Neskôr nasledovalo vysvätenie za rímsko-katolíckeho kňaza, čo sa stalo v Trnave v roku 1783. Kňazom bol už v dnes zanik- nutom Laskári, Hronskom Be- ňadiku, Častej alebo Krušov- ciach, odkiaľ sa zachovalo aj niekoľko jeho autentických káz- ní v slovenskom jazyku. Panov- níckym dekrétom bol v roku 1809 menovaný dvorným rad- com a referentom Uhorskej dvorskej kancelárie vo Viedni. Trnavu opustil až v roku 1815, keď ho pápež Pius VII. meno- val sedmohradským biskupom v Alba Iulii (Rumunsko). Cisár František I. ho po návšteve Rí- ma navrhol za ostrihomského arcibiskupa. Vatikán vyhovel pa- novníkovej požiadavke, a tak sa ešte v tom istom roku 1819 stal Alexander ostrihomským arcibi- skupom. Ostrihomské arcibi- skupstvo malo v tom čase svoje sídlo v Trnave, a v roku 1820 bo- lo presťahovane do Ostrihomu. V roku 1822 zvolal a viedol ce- louhorskú cirkevnú synodu v Bratislave. V roku 1830 koru- noval v Bratislave za uhorského kráľa Ferdinanda V. NÁRODOVEC A FILANTROP Patril medzi významné európ- ske osobnosti, známe v cirkev- ných i politických kruhoch, ako reprezentant habsburskej mo- narchie bol napríklad účastní- kom Viedenského kongresu. Alexander Rudnay venoval mi- moriadnu pozornosť katolícke- mu školstvu. Za svoje zásluhy sa stal správcom celého katolícke- ho školstva v Sedmohradsku. Stal sa zakladateľom moder- ných foriem charity – nazývali ho aj „veľký almužník“. Uvedo- melo sa hlásil za Slováka a pa- tril k najvýznamnejším predsta- viteľom prvej fázy slovenského národného obrodenia. Bol pa- trónom a aktívnym členom ber- nolákovského hnutia, zapojil sa do činnosti Slovenského učené- ho tovaryšstva, úzko spolupra- coval s vrcholnými osobnosťami obrodenského pohybu (A. Ber- nolák, J. Palkovič, J. I. Bajza, AlexanderRudnay V blízkosti Dómu sv. Martina sa nachádza malé, malebné námestie pomenované po významnom slovenskom dejateľovi, kardinálovi Alexandrovi Rudnayovi, ktorý v roku 1830 položil na hlavu cisára Ferdinanda V. Svätoštefanskú korunu.

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

METROPOLA HISTÓRIA 17 Stručnú históriu podhradia s dô- razom na Zuckermandel na úvod ozrejmil historik Doc. Fre- derik Fredermayer. Nakoľko sa- motný autor knihy žije dlhodo- bo v Kanade, pozvanie prijal je- ho brat Peter Malaschitz, ktorý porozprával aj svoje zážitky a spomienky z raného detstva, kto- ré spolu na Zuckermandli preži- li. Ku slovu sa dostal aj Zsolt Le- hel, nestor bratislavského sprie- vodcovstva a publicista, ktorý vy- rozprával aj svoje spomienky, ktoré sa mu po prečítaní tejto knihy oživili v pamäti. Knihu symbolicky pokrstil tým, že ju vytiahol pred zrakmi návštevní- kov z originálnej plechovky UNNRA, v akej sa v ťažkých po- vojnových rokoch v bratislav- ských domácnostiach zvykol pre- chovávať cukor či múka. Riaditeľ Múzea karpatských Nemcov On- drej Pöss vyjadril potešenie nad novou knižkou a hlavne nad záujmom bratislavskej verejnosti o históriu mesta. Atmosféru do- tvoril spevácky zbor dôchodkýň z Karpatsko-nemeckého spolku „Singende Omas“, ktoré užasnu- tým divákom zaspievali krásne staré nemecké „prešpurácke“ patriotické piesne. Celú prezen- táciu moderoval Maroš Mačuha, výkonný riaditeľ Bratislavského okrášľovacieho spolku. Po ofi- ciálnom predstavení knihy si ju záujemcovia mohli zakúpiť pria- mo v priestoroch Pálffyho palá- ca spolu s venovaním od vydava- teľa knihy, pána Marenčina. Bra- tislavský okrášľovací spolok pripravuje na rok 2013 viace- ré podobné podujatia. Viac sa o spolku dozviete z webovej stránky www.bos-bratislava.sk, ktorej nová verzia bude čoskoro spustená. Mgr. Maroš Mačuha, PhD. Výkonný riaditeľ, Bratislavský okrášľovací spolok J. Kollár a P. J. Šafárik). Podporo- val národnokultúrne snahy ra- kúskych Slovanov, najmä Chor- vátov a Čechov, čím bol uzná- vanou autoritou súvekého slo- vanského sveta. Zaslúžil sa o vydanie prvého slovenského prekladu Biblie. Sám bol literárne činný, veno- val sa tvorbe náboženskej a ho- miletickej literatúry. Známy je jeho výrok, keď ho v roku 1828 vymenúvali za kardinála, pove- dal pápežovi Levovi XIII.: „Slo- vák som, a keby som bol i na stolci Petrovom, Slovákom zos- tanem.” V Bratislave máme po Alexandrovi Rudnayovi pome- nované námestie v blízkosti Dó- mu sv. Martina. Bratislavský okrášľovací spolok Foto: Juraj Lučenič a archív BOS Zuckermandel mojej mladosti V utorok 5.2.2013 sa v rámci úspešného prednáškového cyklu „Prešporské večery“, ktoré už druhý rok organizuje Bratislavský okrášľovací spolok, konala prezentácia knihy vydavateľstva Marenčin PT „Zuckermandel mojej mladosti“ od Waltera Malaschitza.

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

18 METROPOLAFOTOSÚŤAŽ Bratislavské ulice, tak ako ich poznali naši predkovia z konca 18. a začiatku 19. storočia nám do fotosúťaže poskytol aj Bra- tislavský okrášľovací spolok.

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

Čáry a máry ovládnu MDPOH! Máte doma deti, ktoré zbožňujú rozprávky a kúzla? Tak práve pre nich je určené nové premiérové predstavenie bratislavského Mestského divadla P. O. Hviezdoslava s príznačným názvom Čáry, Máry, Fuk alebo Kúzelnícka rozprávka. Vo veselej pesničkovej rozprávke sa stretnete s kúzelníckou rodin- kou, ktorú tvorí otec Čáry, mama Máry a syn Fuk. Tí zažívajú krí- zu. Nemajú peniaze, magickú debnu a ani divákov. Zháňanie dôležitej rekvizity im prinesie do cesty rôzne dobrodružstvá. Prídu o bieleho králika a nešťastnou náhodou sa Fuk stane neviditeľ- ným. Nie je to však až také ne- šťastie ako sa zdalo. Práve jeho neviditeľnosť im pomôže vyrie- šiť všetky problémy. A či sa stanú úspešnými kúzelníkmi? To zistí- te v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava. Kúzelnícka verej- ná generálka bude 22. marca o 10.00 hod. a slávnostná pre- miéra 24. marca o 15.00 hod. Marcová ponuka Mestského di- vadla je ozaj bohatá. Pozrite si ju na www.mdpoh.sk. METROPOLA BKIS SKLENENÝ ZVERINEC, Tennessee Williams Divadlo Andreja Bagara v Nitre 11. 3. 2013, pondelok, 19.00 12. 3. 2013, utorok, 10.00 – ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIE Vstupné: 9 €, 7 € Réžia: Svetozár Sprušanský Účinkujú: Gabriela Dolná, Jakub Rybárik, Eva Sakálová, Miloslav Kráľ, Jakub Šimiak a.h. HAMLET DNES NEBUDE, Rainer Lewandowski 15. 3. 2013, piatok, 19.00 Vstupné: 9 €, 7 € Réžia: Michal Vajdička Účinkuje: Ján Mistrík a ďalší Predstavenie MDPOH realizované v spolupráci s PubRes s.r.o. PRIVÍTANIE JARI – MLADÁ GENERÁCIA Metropolitný orchester Bratislava 17. 3. 2013, nedeľa, 17.00 Vstupné: 15 €, dôchodcovia a študenti 12 € RIVERSIDE DRIVE & OLD SAYBROOK, Woody Allen 18. 3. 2013, pondelok, 19.00 Vstupné: 10 €, 8 € Predstavenie MDPOH realizované v spolupráci so squat, o.z. Réžia: Ingrid Timková Účinkujú: Martin Mňahončák, Michaela Čobejová, Robert Roth, Richard Stanke, Petra Vajdová, Lucia Vráblicová, Tomáš Vravník ČÁRY, MÁRY, FUK 22. 3. 2013, piatok, 10.00 – VEREJNÁ GENERÁLKA 24. 3. 2013, nedeľa, 15.00 – PREMIÉRA 27. 3. 2013, streda, 10.00 – ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIE Vstupné: verejná generálka 3 €, premiéra 4 €, 3 € Hrajú: Majo Labuda, Dano Junas, Gabriel Tóth, Danica Matúšová, Marianna Pružinská, Simon Fico, Barbora Zamišková Réžia a texty piesní: Milan Žitný UCPANEJ SYSTÉM, Irvine Welsh Dejvické divadlo, Praha 26. 3. 2012, utorok 19.00 Vstupné: 15 €, 13 € Réžia: Michal Vajdička Účinkujú: Ivan Trojan, Václav Neužil, Miroslav Krobot, Martin Myšička, Martin Pechlát, Jaroslav Plesl, Hynek Čermák, Petr Vršek, Jana Holcová, Klára Melíšková, Lenka Krobotová. „Nejsprostší inscenace Dejvického divadla, nejbizarnější zpodobe- ní Boha nebo nejzábavnější obraz lidské bezprizornosti.“ I takto je českými médiami označovaná inscenácia Ucpanej systém, ktorá v roku 2012 bola druhou najlepšou inscenáciou roka. Marec v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava ▲ 19

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

20 Bratislava METROPOLAZAUJALO NÁS Televízia má nielen pútavý pro- gram, ale aj zaujímavé tváre, zná- me zo sveta slovenského šoubi- zu. O jej fungovaní a pripravova- ných programoch sme sa poroz- právali s jej riaditeľom Igorom Adamcom. Diváci vás poznajú predo- všetkým ako Milanka z Maf- story, ako aj z mnohých detských televíznych relácií. V televízii Ružinov fungujete na opačnej strane, nie pred kamerou, ale za objektívom. Čo považujete za zaujímavej- šie a kreatívnejšie? Zaujímavejšie je pochopiteľne kreovať televíziu ako celok. Mož- nože na prvý pohľad sa zdá láka- vejšie stáť pred kamerou, ale urči- te zodpovednejšie a asi aj zloži- tejšie je posadiť sa na manažér- sku stoličku. Ale nechcem, aby to vyzeralo ako sťažovanie. Sám som si to vybral a som nesmierne rád, že som sa tak rozhodol. Baví ma takáto práca. Myslím si, že niet lepšej školy ako regionálne médium. Tak ako sa kedysi vrave- lo, že každý herec by mal prejsť najprv oblasťou a až potom za- mieriť do SND, rovnako si mys- lím, že regionálne televízie a ma- lé rádiá vychovali množstvo dnes veľmi významných moderátorov, dokonca manažérov veľkých tele- vízií. Na obrazovke Ružinovskej TV sa zjavuje množstvo atraktív- nych tvárí. Ako sa vám poda- rilo dať dokopy takúto hviezd- nu zostavu? Veľmi jednoducho. Je mýtus, že veľkí hráči a veľké hviezdy igno- rujú regionálnu televíziu.Myslím, že regionálky ponúkajú to,čo veľ- ká telka nikdy neponúkne, a to je, že si celý svoj program mode- rátori budujú sami a nemusia iba spĺňať úlohy, ktoré dostávajú od niekoho iného. A pochopiteľne, že pre nás nepracujú kvôli ho- norárom, pretože my sme ich schopní platiť len v rámci mož- ností regionálnej televízie a nero- bíme rozdiely medzi hviezdou a nehviezdou. A  preto si veľmi vážim, že keď som oslovoval Mar- tina Vaneka, Ivetu Malachovskú, Karin Majtánovú, Romana Bom- boša,Sandru Vychlopenovú a Ale- xa Štefucu, že ma neposlali kade- ľahšie, ale naopak, zaujala ich idea, alebo cieľ vybudovať plno- formátovú malú televíziu, ktorá by bola blízko ľuďom. Myslím, že správne naformulované ciele sú hlavnou motiváciou mojich spo- lupracovníkov. Najväčšou bolesťou lokál- nych televízií je skromný ob- sah relácií. V priebehu týždňa sa nakrúti jedna spravodaj- ská relácia, ktorá sa točí 24 hodín, sedem dní v týždni nepretržite. Akú programovú štruktúru ponúkate divákom vy? No, neviem, či je namieste hovo- riť o skromnom obsahu. My vy- sielame 18 hodín denne program, a to denné spravodajstvo, publi- cistiku, magazíny, dokumenty, zá- bavné programy. Opäť treba do- dať, že tieto programy vyrábame v iných podmienkach ako celo- plošné telky, ale, a to musím do- dať, že vďaka miestnemu úradu v Ružinove a ružinovskému za- stupiteľstvu aj v úplne iných pod- mienkach ako mnohé iné regio- nálky. A toto poďakovanie MÚ a zastupiteľstvu nie je ani trochu formálne. Jednoducho Miestny úrad je zriaďovateľom televízie, a tá môže fungovať, alebo nefun- govať priamo úmerne starostli- vosti, ktorej sa jej od vedenia úra- du dostáva. A aj preto sa môžeme pochváliť,že máme víkendový ma- gazín, dámsky magazín, senior- ský magazín, diskusnú publicistic- kú reláciu o celospoločenských témach, vyrábame kulinársky program, kynologický a chovateľ- ský magazín, zábavnú talkshow, detský program a, samozrejme, denné správy a reportáže. Okrem toho máme vlastné dokumenty a vlastnú angličtinu. Nemyslím si, že ide o skromnú ponuku. Ste síce Ružinovská televízia, ale máte celoslovenské po- krytie. Čo má urobiť brati- slavský divák, bývajúci v inej mestskej časti, ktorý by chcel sledovať vašu televíziu. Čím môžete byť zaujímaví na- príklad pre obyvateľa Rače, Petržalky, alebo Lamača? Moh- li by ste sa poprípade presa- diť aj v úlohe celomestského média? Šírení sme káblom a to u troch operátorov. V UPC, v Mágiu a vo FiberTV. V UPC sme dosiahnuteľ- ní v celej Bratislave a v blízkom okolí (kanál 83) a v Mágiu (kanál 313) a vo FiberTV (kanál 47) do- konca na celom Slovensku. Kto si nás chce naladiť, stačí, ak si na- volí príslušný kanál a reštartuje svoj Set Up Box. A to je všetko. V úlohe celomestského média sa myslím už pomaly presadzuje- me, aj keď prioritou je stále náš Ružinov, pretože patríme do Ru- žinova a Ružinovčanom. -r- Televízia, ktorá má čo ponúknuť divákom Ružinovská televízia vznikla v roku 1996. Aj napriek tomu, že je stále v ponuke renomovaných televíznych operátorov a má celoslovenské pokrytie, si kladie za svoj prvoradý cieľ udržať predovšetkým lokálny charakter vysielania a byť tak čo najbližšie k svojim divákom. ▲

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

METROPOLA KULTÚRA Pri príležitosti vy- dania jeho naj- novšieho románu Smrť džokejky sa stretne so svojimi čitateľmi na auto- gramiádach v Bra- tislave 21. 3. 2013 o 18.00 v kníhku- pectve Martinus.sk na Obchodnej 26, v Banskej Bystrici 22.3.o 17.30 v Pan- ta Rhei v SC Euró- pa, a v Košiciach 23. 3. 2013 o 16.00 v Panta Rhei v Auparku. Felix Francis sa prvýkrát predstavil ako otcov spoluautor v roku 2008 v románe Na mŕtvom bode (Dead Heat). V ročných od- stupoch nasledovali ďalšie spoločné romá- ny Džokej v talári (Silks),Dvojnásobná vý- hra (Even Money) a Chybný krok (Crossfi- re), a po smrti otca v roku 2011 mu vyšiel prvý samostatný román Hazardná hra (Gamble). Týmto románom už nenechal nikoho na pochybách o tom,či zdedil,ale- bo nezdedil otcov spisovateľský talent, a väčšina odborníkov sa zhodla na tom,že otcovo majstrovstvo dokonca obohatil, a to najmä o dynamiku a fenomény dneš- nej doby ako sú terorizmus, elektronické stávkovanie či internetový poker. Román Smrť džokejky (Bloodline), ktorý vyjde v slovenčine 12.3.2013,je jeho druhým sa- mostatným románom. Felix Francis navštívi Slovensko tretíkrát, v roku 1995 a aj v roku 2001 sprevádzal na návštevách Slovenska svojho otca. Dick Francis bol v roku 2001 vyhlásený za naj- predávanejšieho zahraničného spisovateľa na Slovensku, keď súhrnný náklad sloven- ského vydania jeho 39 románov dosiahol 1 milión výtlačkov. -r- Na Slovensko príde Felix Francis 21 Felix Francis, anglický autor krimirománov z dostihového prostredia, syn slávneho spisovateľa a džokeja Dicka Francisa (1920 - 2010), navštívi v dňoch 21. – 25. 3. 2013 na pozvanie vydavateľstva Slovenský spisovateľ Slovensko. Návraty poézie s Metropolou Otázka pre Máriu Rehákovú, riaditeľku vydavateľstva Starproduction a predsedníčku Občianskeho združenia Lamačania Tento rok ste sa rozhodli zorga- nizovať pre všetkých, ktorí majú radi poéziu, súťaž s názvom Ná- vraty poézie s Metropolou. Máte za sebou veľa aktivít – Osobnosť Bratislavy, kde oceňujete výni- močných ľudí, organizujete po- dujatia v rámci projektu Po sto- pách Chorvátov na Slovensku, nemôžme zabudnúť na poduja- tia pre seniorov a mnohé ďalšie zmysluplné akcie – prečo po- etická súťaž? Pri koncipovaní mesačníka Metro- pola pred takmer piatimi rokmi som si stanovila cieľ – informovať jej čitateľov,ale aj budovať lokálpa- triotizmus. Rozvíjať hrdosť na mes- to a miesto, v ktorom bývame a spolunažívame.Metropola vznik- la v Lamači a v Záhorskej Bystrici,s tým súviselo množstvo aktivít, kto- ré sme neskôr preniesli aj do Devín- skej Novej Vsi, do Petržalky aj Sta- rého Mesta, kde začala Metropola takisto vychádzať. Cieľ sa napĺňal. Metropola bola informátorom uda- lostí, ale aj organizátorom mno- hých kultúrno-spoločenských po- dujatí, ktorými sme chceli ľudí na- vzájom spájať. Veľká vďaka patrí spoluorganizátorom podujatí, Bra- tislavskému kultúrnemu a infor- mačnému stredisku,starostom spo- mínaných mestských častí, podni- kateľom aj dobrovoľníkom. Rokmi sa Metropola spojila do jedného celku,dnes vychádza v náklade 130 tisíc výtlačkov, a som hrdá, že orga- nizujeme slávnostnú anketu Osob- nosť Bratislavy, že sme pripravili kultúrne podujatia od Devínskej Novej Vsi až po Vrakuňu a snažíme sa pracovať ďalej. Prečo súťaž po- ézie? Lebo poézia a vôbec kvalitná literatúra sa čím ďalej tým viac vy- tráca zo záujmu najmä,paradoxne, študujúcej mládeže.Či si to chceme alebo nechceme priznať, ak si ne- nájdeme čas na chvíľku zamyslenia, na prečítanie dobrej knihy alebo básne, stávame sa iba každodenný- mi vykonávačmi rôznorodých po- vinností,ktoré nás v hĺbke duše ne- uspokojujú.Prestávame byť vníma- ví,odcudzujeme sa jeden druhému, problémy iných alebo aj ich názory nás častokrát nezaujímajú.Občians- ke združenie Lamačania s Metro- polou ako organizátori novej súťaže Návraty poézie s Metropolou sa nestavajú do pozície, aby naprávali isté prehnané komerčné prvky tejto spoločnosti, ale chcú prispievať k rozvoju spomínaného lokálpa- triotizmu a kultúrneho povedomia mladej generácie. Poeticá súťaž, ktorá sa začne 13. apríla v kine La- mač na Malokarpatskom námestí o 9.hodine ráno,sa týka nielen žia- kov, študentov, ale aj dospelých zo všetkých bratislavských mestských častí, ktorí sa môžu s vybranými textami ešte stále prihlásiť na tele- fónnom čísle 0918 616 209. Tí naj- lepší sa odprezentujú v septembri v priestoroch Zichyho paláca v bra- tislavskom Starom Meste pred po- rotou renomovaných slovenských básnikov, novinárov a spisovateľov. Verím, že sa dočkáme nielen zaují- mavých prednesov, talentovaných recitátorov, ale aj ďalej prispejeme k tomu, aby sa kvalitné susedské vzťahy pestovali aj na úrovni brati- slavských mestských častí, a aby sa ľudia navzájom spoznávali a odo- vzdávali si skúsenosti aj krásu po- etického slova. Maja Ilkovičová

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

METROPOLASERVIS 22 Bratislava Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, 814 75 Bratislava Kontakty: www.fajnorka.sk; fajnorka@fajnorka.sk Riaditeľ: Ing. Felix Dömény Zoznam odborov: 2381 M strojárstvo (oblasť prípravy - technický di- zajn, ekonomika a podnikanie) 2387 M mechatronika 3918 M technické lýceum Počet otváraných tried: 2 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, 811 03 Bratislava Kontakty: 02/59200915, 59200917 Riaditeľ: Ing. Milan Ferenčík Zoznam odborov: 2675 M Elektrotechnika - pre absolventov zá- kladných škôl, 2695 Q Počítačové systémy - Pomaturitné vyššie odborné štúdium Počet otváraných tried: 3 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Kontakty: 02 6436 1041, 0903 422 117, office@adlerka.sk; www.adlerka.sk Riaditeľ: Ing. František Végh Zoznam odborov: 2675 M elektrotechnika – Školský vzdelávací pro- gram IT Špecialista v oblasti prípravy na po- volanie: počítačové systémy,informačné sys- témy, priemyselná informatika, obrazová a zvuková technika Počet otváraných tried: 4 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislava Kontakty: telefón: 02/63 82 34 02 mobil: 0918 711 250, e-mail: skola@spsehalova.sk internet: www.spsehalova.sk Riaditeľka: Ing. Iveta Šafránková Zoznam odborov: 2675 M elektrotechnika,Školský vzdelávací program Podnikanie v elektrotechnike a IT priemysle (oblasti prípravy - počítačové systémy,multime- diálna technika).Obe oblasti prípravy je možné študovať aj so športovou prípravou. Počet otváraných tried: 3 Uplatnenie: v oblasti informačných technológií, elektrotechniky a multimediálnej tech- niky. Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava Kontakt: 02/55 56 56 76, 02/55 96 86 92 spsdkvac@ba.telecom.sk, www.spsdkvacba.edu.sk Riaditeľka školy: RNDr. Eva Kozová Zoznam odborov: 3765 M technika a prevádzka dopravy 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy Počet otváraných tried: 3 Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, 826 64 Bratislava Kontakty: 02/43339783, 02/43336407, e-mail: riaditelstvo@stav-geo.edu.sk, web: www.stavgeo.edupage.org Riaditeľ: Ing. Karol Ďungel Zoznam odborov: 3650 M staviteľstvo (oblasť prípravy - stavebný ma- nažment, rekonštrukcie a adaptácie stavieb, architektúra, interiérový dizajn) 3692 M geodézia, kartografia a kataster (geoinfor- matika) 3917 M 06 tech. a infor. služby v stavebníctve Počet otváraných tried: 3 Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, 851 05 Bratislava Kontakty: 02/63 8304 84, E-mail: skola@sosznieba.edu.sk, www.sospodnikania.edupage.org Riaditeľka: Ing. Nadežda Ledererová Zoznam odborov: 6352 M obchod a podnikanie Počet otváraných tried: 2 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava Kontakty: 02/5930 6220, E-mail: suvba@centrum.sk, www.suvba.eu Riaditeľ: akad. mal. Milan Pagáč Zoznam odborov: 8260 M propagačné výtvarníctvo, 8223 M úžitková fotografia, 8245 M 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo, 8248 M kameňosochárstvo, 9 M keramický dizajn, 9 M dizajn a tvarovanie dreva, 1 M propagačná grafika, 8 M ručné výtvarné spracúvanie textílií, 21 M 05 dizajn – priemyselný dizajn očet otváraných tried: 2 SOŠ dopravná, Sklenárova 9, 821 09 Bratislava Kontakt: 02/53 41 31 05, ústredňa: 02/53 41 52 50, mail: skola@sosd-ba.sk, www.sosd-ba.sk aditeľ: Ing. Miroslav Hrabovský nam odborov: 9 K komerčný pracovník v doprave 7 H 01 autoopravár-mechanik 7 H 02 autoopravár-elektrikár 7 H 03 autoopravár-karosár 2487 H 04 autoopravár-lakovník študijné odbory nadstavbového štúdia - pre absol- ventov 3-ročných učebných odborov: 3757 L dopravná prevádzka 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prí- strojov, strojov a zariadení Počet otváraných tried: 2 Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava (od 1. 7. 2013 bude škola organizačnou zložkou Spo- jenej školy, Tokajícka 24, Bratislava) Kontakty: 02/43 33 76 01, 0917 831 941 Riaditeľka: Mgr. Jana Mináriková Zoznam odborov: 8245 M 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – dre- vorezieb 8269 M tvorba nábytku a interiéru 3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo študijný odbor nadstavbového štúdia 3347 L drevárska a nábytkárska výroba (určený pre absolventov učebných odborov stolár a ča- lúnnik, ktorí chcú získať maturitu) Počet otváraných tried: 1 Kam po skončení základnej školy? Žiaci základných škôl sa práve v týchto týždňoch a mesiacoch rozhodujú, kam po skončení povinnej školskej dochádzky. My vám prinášame malý prehľad stredných odborných škôl, ktoré spadajú do pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a ich absolventi sa úspešne uplatňujú na trhu práce.

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

23 METROPOLA OZ LAMAČANIA Tí, čo sa prebrodili závejmi, ne- oľutovali. Čakala ich skvelá at- mosféra, dobrá hudba, poézia, a samozrejme aj bohatá tombola. Na tanečnom parkete sa zvŕtali doslova všetky vekové kategórie. Veď najmladší účastník mal len šesť rokov a  prišiel v  sprievode mamy a babky. Organizátori podujatia O.Z mačania v spolupráci s mes časťou pripravili pre účastníko čerstvenie inšpirované nedá fašiangovým obdobím. Na rozvoniavali šišky a pečené k sy. Speváckym sólom poteši tradične Janko Greguš ako Vlado Baškovič, ktorý svojim melódiami vniesol do zimného dňa trochu jadranského slnka. Členka Občianskeho združenia Eva Černá predniesla prózu a o tanečnú hudbu sa postaral D.J.Karol. Na rad prišla, samozrejme, aj tom- bola,v ktorej mohli prítomní vyhrať zaujímavé ceny. Tesne pred ňou sa o slovo prihlásila stála účastníčka tohto kultúrno – spoločenského po- jatia, pani Ida, ktorá už v minu- ti prostredníctvom nej vyhrala re- eačný pobyt v kúpeľoch Brusno   ola mimoriadne spokojná.Orga- átorom poďakovala prednesom stnej básne Predjarie,v ktorej as- ň na chvíľu vyčarila v sále pred- vu zakvitnutých lúk.Dobrá zába- trvala do neskorých večerných dín. Členovia O.Z.Lamačania už   ýchto chvíľach pripravujú pre vás lšie zaujímavé podujatia, o kto- ch vás budeme priebežne infor- ovať aj na stránkach Metropoly   enského webu. -r- Foto: Dušan Kittler Zišli sme sa v TančiarniAj napriek snehovej kalamite, na akú Lamač ani nepamätá, sa priaznivci tohto podujatia zišli vo veľkom počte v piatok, 15. februára, v priestoroch kina na Malokarpatskom námestí. Medzi nás prišiel zaželať veľa zdravia, šťastia, lásky a fašiango- vej nálady spevák Otto Weiter so svojou manželkou Andreou Uhríkovou. Uši i srdcia obyvate- ľov Domova potešili nehynúcimi hitmi. Prispel k tomu Jozef Pia- ček zo skupiny Fortuna a taneč- níci Erik Jariaš so svojou partner- kou, ktorí v štýle rumby, samby a cha-cha okúzlili tancom a svo- jím majstrovstvom. Hostí fašian- gového popoludnia potešili, roz- tancovali a rozveselili. Veľmi vy- darená bola ja tombola, ktorú očakávali najmä majitelia tom- bolových lístkov. Bola to troška napätia i radosti a zábavy. Hudba, tanec a spev pokračovali. Výbornú náladu znásobili aj pa- gáče a čokolády. Bolo to veselé, pestré a nápadité popoludnie. Obyvatelia sa rozišli plní dojmov z nevšedných zážitkov. Taká správne prežitá fašiangová zába- va. Jana Chudíková Fašiangy v Domove seniorov LamačSpoločenské posedenia v Domove seniorov Lamač bolo aj v znamení masiek. Potvrdila to tohtoročná fašiangová veselica. Veľký záujem, ako aj kvalitný program umocnili príjemnú atmosféru popoludnia.

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

24 Bratislava METROPOLAKULINÁRSKY SPRIEVODCA Recepty starého Prešporka hýrili originalitou, nápaditosťou a nenapodobiteľnou chuťou. Jeden z tých tradičných receptov, ktorý ponúka kuchyňa v Zichyho reštaurácii, si môžete spolu s nami vyskúšať. Pozývame vás na veľkonočnú špecialitu do Zichyho reštaurácie. SUROVINY: • 200 g údená šunka • 6 ks žĺtky • 6 ks bielka • 40 g maslo • 0,2 l smotana na šlahanie • soľ • korenie biele • hladká múka 3 PL lyžice • muškátový orech • petržlenová vňať • 20 g hrášok • 250 ml mlieko POSTUP: • Mlieko zohrejeme na vlažné a odstavíme. Roztopíme maslo, od- stavíme, postupne pridáme múku a dobre vmiešame. Vrátime na mierny oheň a po troške pridávame teplé mlieko. Zakaždým dob- re premiešame. Varíme, až kým zmes nestuhne na konzistenciu hustej smotany, pozor na hrudky. Odstavíme z ohňa. • Žĺtka rozmiešame, postupne vlievame do zmesi z múky a mlieka a zakaždým dobre premiešame. Vrátime naspäť na mierny oheň a za stáleho miešania povaríme cca 2-3 min. Postupne pridávame na jemno nakrájanú údenú šunku (podľa chuti môžete použiť rôz- ne druhy), stále miešame. Osolíme, dochutíme korením a mušká- tovým orieškom. Odstavíme a necháme vychladnúť. • Bielka vyšľaháme do tuha a postupne pridávame do vychladnu- tej zmesi. Zmes opatrne vylejeme do maslom vymastenej a plát- kami šunky vystlanej formy. Pečieme vo vodnom kúpeli vo vyhria- tej rúre na 200 °C, na strednej priečke cca 35 min. Neotvárame rú- ru, aby nám to nespľaslo! Podávame teplé, kým je to pekne nadýchané, ako prílohu podávame varené zemiaky s maslom v pe- tržlenovej vňati. Dobrú chuť! Recept na Veľkonočný puding z údenej šunky Bratislavský gurmánBratislavský gurmán Veľkonočný puding z údenej šunky

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

METROPOLA ZASMEJTE SA Zo spomienok pamätníkov starej Petržalky a pani Marty Petrovičovej napísal bývalý Petržalčan Milan Stano BRATISLAVSKÉ úsmevy Istý profesor na prírodovedeckej fakulte vyňal operatívne žabe mo- zog a demonštroval exemplár pred študentmi. Naraz žaba bez mozgu skočila priamo do tváre najbližšie stojaceho študenta. Ostatní vypuk- li do smiechu. Profesor na to: – Vi- díte, ako málo mozgu treba na to, aby sa všetci pustili do smiechu? Na veži bratislavskej radnicebol kedysi zvon, na ktoromsa vraj každý večer o desia- tej vyzváňalo. Šibalskí Pre- šporčania si však vymyslelipríčinu. Vraj preto sa zvoní o desiatej večer, aby sa lum- pi spod viech a vinární ko- nečne vymotali a ponáhľalisa domov. Preto tento zvonvolali zvonomlumpov. V tridsiatych rokoch minulé- ho storočia chodil do petržal- skej Au café a do reštaurácie Leberfinger básnik Janko Smrek. Traduje sa, že raz, po- túžený vínom, sa prechádzal po petržalskom parku a stre- tol mladú dievčinu, ktorá mu padla do oka. Začali spolu flirtovať, a  tak vznikla jeho slávna báseň „Básnik a žena“. Starý prešporský obchodník zomieral. Zavolali k nemu naj- lepšie lekárske kapacity, no darmo boli pri jeho posteli až traja vychýrení profesori. Ob- chodník zomrel. Pýtajú sa po pohrebe vdovy členovia rodi- ny: – A bol pri ňom aj dajaký doktor? Boli, až traja, lenže čo už zmohol chudák sám proti trom... Na dverách jedného zo svätostánkov bol nápis: „Keď vstúpiš s pokrytou hlavou, je to ako keby si sa dopustil cudzoložstva.“ A niekto neznámy k tomu pripísal ceruzkou: „Skúsil som oboje, ale nedá sa to ani porovnať.“ Pán Gabriel bol šofér a mal závozníka Čava. Ten sa mu ponúkol, že mu pomôže pretŕhať ku- kuricu na jeho poli. Vy- svetlil mu, ako sa to robí, aby z troch štyroch kuku- ríc nechal tú najväčšiu a menšie aby vytrhal. Po čase ho skontroloval a zdúpnel. Čavo to urobil naopak a bránil sa: - Pre- to som tie veľké vytrhal, lebo už narástli a teraz nech rastú tie malé. Na Husitskej ulici bývala jedna uči- teľka. Zrazu počula v chodbe do- mu nejaké zvuky. Otvorila dvere a zbadala tam tri malé Cigánčatá, ktoré bývali na konci ulice. Rýchle siahla po zavesenej kabelke, či jej niečo z nej nepotiahli. Nato jedno z detí vraví: - Nebojte sa, pani su- sedka, my svojim nekradneme! Pri Chorvátskom ramenena Okrajovej ulici bývala pa-ni Báliová, ktorá pásla svojemenšie stádo kôz. V sedem-desiatych rokoch si ju vši-mol jeden televízny režisér.Báliovú a jej kozy angažo-val do svojich televíznychfilmov. Televízia najalamiestneho šoféra s náklad-ným mikrobusom, ktorýkozy a Báliovú prevážal dotelevízie v Mlynskej doline.Šofér od kôz zapáchal, a takmu v krčme na Husitskejzačali hovoriť„Kozák“! Kam idete, pán Nováček?Na Vydricu do bordelu.Teraz? O ôsmej ráno?A mám na to celý deňmyslieť? ✸

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

METROPOLAZAUJALO NÁS Obchod založila Natália Vicsá- piová, ako odkaz pamiatky svojej starej mamy Anny, ktorá zomre- la v  roku 2010. „Spomínam si, ako na zádušnej omši hovoril kňaz o mojej babke, ktorej sa dostalo daru viery,“ hovorí Natália. „Som tiež veriaci človek, viem, čo viera v živote človeka znamená a cítila som potrebu odovzdať tento jej odkaz ďalej.“ Predajňa bola slávnostne otvore- ná 12. februára. Ponúka okrem liturgických predmetov a litera- túry aj predmety slúžiace senio- rom, ako sú napríklad mobilné telefóny s veľkým, výrazným ci- ferníkom a pod. Mnohí sem chodia len tak, vypiť čaj, porozprávať sa, uľaviť na du- ši. Z ich príbehov tak vznikol aj časopis Anjelské príbehy, ktoré tiež nájdete medzi ponúkanými komoditami. -r- Predajňa svätej Anny Predajňa sv. Anny na Krížnej ulici ponúka okrem liturgických predmetov a literatúry aj zvláštnu komoditu, ktorá sa nedá zaplatiť peniazmi v nijakej mene. V jej priestoroch načerpáte pokoj duše a odchádzate s pocitom duševnej harmónie a krásy, aj keď nič nekúpite. Foto: Dušan Kittler Do harmonického celku sa m podarilo skĺbiť módne ex- perimenty s typickými ľudo- ými krojmi, tradičnými vý- ivkami a charakteristickou ozdobnosťou. Študenti ušili voje modely zo súčasných extílií, výšivku nahradili apli- káciami, kovovými nitmi, vy- trihovaním vzoru... Svoje výtvarné odevy si sami predviedli. Výstava, ktorú môžete až do príla navštíviť v starých priestoroch Múzea mesta Bratislavy, je rozdelená do roch častí. V prvej časti sú vystavené pôvodné archaické ľudové odevy zo zbierok archívu Mestského múzea. V druhej nájdete tradičné výšivky maj- sterky ľudovej umeleckej výroby pani Boženy Adamicovej. Tretia časť výstavy predstavuje súčasnú generáciu módnych tvorcov a dizajnérov, ktorí sa inš- pirujú tradičnými ľudovými technikami a odevmi. Táto časť výstavy ponúka prezentáciu textilných šperkov, odevných dopln- kov a súčasných odevov od reno- movaných dizaj- nérok, mód- nych ná- vrhárok až po študen- tov stred- nej ume- leckej školy. Akad. mal. Anna Bohatová, vedúca textilného oddelenia Foto: Tibor Géci Mladé talenty sveta tradície a módy Študenti Textilného oddelenia Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave sa predstavili verejnosti svojimi modelmi počas výstavy Konopná nostalgia v priestoroch Múzea mesta Bratislavy. 26 Bratislava

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

„Bratislavská župa pripravuje a tiež pod- poruje viaceré športové akcie, ktorými sa snaží vytiahnuť ľudí z domovov a od počí- tačov, a propagovať zdravý pohyb. Hokej je veľmi populárny šport, preto sme spolu s Vajnormi usporiadali už štvrtý ročník amatérskej hokejovej súťaže. Aj tento ama- térsky turnaj opäť dokázal, ako veľmi sme hokejovým národom,“ povedal bratislav- ský župan Pavol Frešo. Prvenstvo vo Vajnorskom ľadovom pohá- ri si vybojovali The Lasos, na druhom mieste skončili Jimmy Team a na treťom Condor Team. Tohtoročnou novinkou turnaja bola kategória veteránov, do kto- rej sa mohli prihlásiť tímy s minimálne troma hráčmi nad 40 rokov. Víťazom sa stal Jimmy Team, ktorý si okrem striebor- nej ceny odniesol aj Tanier tradičnej Vaj- norskej keramiky s folklórnymi motívmi. Starosta mestskej časti Ján Mrva doplnil, že popularita turnaja rastie. Prvý ročník mal osem tímov, druhý desať, tretí dva- násť a tento rok v čase uzávierky prihlá- ok, ktorá bola 2. 2., sa prihlásilo rekord- ných štrnásť mužstiev. Počas soboty a nedele sa na klzisku v reáli Alviano odohralo 32 zápasov, svoj ím postavila aj Bratislavská župa. V ne- eľu prišli všetkých účastníkov povzbu- iť aj hráči bratislavského Slovana Ma- ián Preisinger a Martin Štajnoch, tiež predseda BSK Pavol Frešo a tradičné ma- kary Vajnorského okrášľovacieho spol- ku. Slovanisti ukážkovými strelami otvo- ili detskú súťaž v streľbe na prázdnu bránu, kde vyše dvadsiatka detí sa snaži- a svojim vzorom priblížiť. Za svoje výko- ny boli ocenení kalendármi a šálmi HC Slovan Bratislava a hokejovými dresmi logom a erbom MČ Bratislava – Vajno- y. BSK Foto: archív BSK O Vajnorský ľadový pohár súťažil rekordný počet tímov Adrenalínoví jazdci dostali Pezinskú Babu do varu Piaty ročník Baba cupu Bratislavskej župy zožal úspech, sily si prišli zmerať tri desiatky adrenalínových športovcov. „Aj napriek nie celkom ideálnym podmienkam sa tu zišli tri desiatky nadšencov tohto novodo- bého športu. Vytváranie podmienok pre špor- tové vyžitie mladých ľudí je jednou z priorít Bratislavskej župy, a aj toto je signál, že ideme správnym smerom,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo. Výsledky: Baba cup snowboard: 1. miesto – Roman Roth 2. miesto – Martin Blaško 3. miesto – Tomáš Dropa Best trick snowboard – Lukáš Kalužák Baba cup lyže: 1. miesto – Viktor Jašica 2. miesto - Pavol Praženica 3. miesto – Patrik Fischer Best trick lyže – Dominik Trno. Pre všetkých, ktorí chcú byť takí dobrí ako účastníci Baba cupu, je do 8. marca priprave- ná bezplatná snowboardová a snowskateová škola. Každú sobotu od 14:00 do 16:00. Bliž- šie informácie sú na stránke www.skatebo- ardskola.sk. ŠPORT 27 METROPOLA Štrnásť amatérskych tímov bojovalo cez víkend 9. a 10. februára o Vajnorský ľadový pohár. Už štvrtý ročník podujatia organizovala mestská časť Vajnory v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom.

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

WWW.BMD.SK FOTO: JAKUB GULYÁS JAR/LETO2013 BRATISLAVSKÉ MODNE DNI´ PREDSTAVÍME VÁM TO NAJLEPŠIE ZO SLOVENSKEJ A ČESKEJ MÓDNEJ TVORBY 23. 4. 2013 ALIZÉ CENTRAL PASSAGE 24. a 25. 4. 2013 DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL SLOVENSKO: VERONIKA HLOŽNÍKOVÁ ZLATICA HUJBERTOVÁ LUKÁŠ KIMLIČKA VERONIKA KOSTKOVÁ MICHAELA MAZALANOVÁ JANA PIŠTEJOVÁ SLAVOMÍRA VLASOVÁ MONIKA VONTSZEMUOVÁ RÓBERT VRZALA KATIE’S BAG NINE FASHION BUTIK KOLEKCIE MÓDNEHO DOMU ALIZÉ STYLINGY VYTVORENÉ ŠPECIÁLNE PRE BRATISLAVSKÉ MÓDNE DNI ČESKÁ REPUBLIKA: PŘEMYSL HYTYCH LIBOR KOMOSNÝ TATIANA KOVÁŘÍKOVÁ PAVEL BREJCHA LINE OBSESSION BUTIK TBO - DETSKÁ MÓDA PRIAMO Z PARÍŽA MEDIÁLNI PARTNERI ZA PODPORY MESAČNÍKA A TÝŽDENNÍKA UVÁDZA HLAVNÍ PARTNERI VISAGE PARTNER

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

,,Aj my sme si mysleli, že získať úver nebude problém. Ja aj manželka sme síce v dôchod- ku, ale obaja ešte pracujeme, takže máme slušný príjem. Bolo pre nás veľkým sklama- ním, keď nám komerčná ban- ka, v ktorej som dlhoročným klientom, kde mám svoj bežný účet, úver na bývanie nepo- skytla,“ spomína pán Jozef. Tam, kde má aj dôchodca dvere otvorené Manželia sa postupne informovali vo viacerých bankách,ale výsledok bol rovnaký. Ak si dôchodca, na úver z komerčnej banky zabudni. Čo na tom, že práve starší ľudia, často aj s ohľadom na zhoršujúci sa zdravotný stav,potrebujú inves- tovať do svojho bývania? Koľkí se- niori by napríklad miesto vane uprednostnili sprchový kút, alebo by si výmenou starých okien za nové zvýšili tepelnú pohodu v by- te a platili menej za energie? Koľ- kým dôchodcom by nové dvere dali väčší pocit bezpečia a istoty? Nuž, zo slovenských dôchodkov a bez úverov môžete na financova- nie týchto alebo podobných zá- merov veľmi rýchlo zabudnúť... Na manželov sa predsa len usmia- lo šťastie. ,,Už niekoľko rokov som klientom Prvej stavebnej sporiteľne. Sporil som, pretože ma zaujala možnosť získať štát- nu prémiu, úroky, ale aj pocit, že o moje úspory je dobre po- starané, pretože som klientom úspešnej banky. No a teraz sa navyše aj ukázalo,že tu rozdiely medzi generáciami nerobia. Úver mi poskytli bez problé- mov a bez zbytočného papiero- vania,“ rekapituluje pán Jozef. Nový začiatok v novom byte Obchodná zástupkyňa Prvej sta- vebnej sporiteľne pani Štefánia Marčanová pomohla manželom pri vybavovaní úveru. ,,Naša banka už viac ako 20 rokov poskytuje úvery na bývanie. Nikdy sme klientov neposu- dzovali podľa veku, ani podľa profesie. Pre nás je rozhodujú- ce správanie sa klienta, jeho platobná disciplína. A preto poskytujeme úvery aj senio- rom,“ objasňuje stratégiu naj- väčšej stavebnej sporiteľne pani Marčanová. Dnes už má spočiatku nerieši- teľný príbeh šťastný koniec. Dcé- ra s deťmi býva v novom trojiz- bovom byte. ,,Byt sme vyberali veľmi starostlivo. Hoci novo- stavba bola trocha drahšia ako staršie byty, ale zavážila najmä lokalita. Vnúčatá majú totiž blízko školu, a  to rozhodlo,“ lúči sa s nami očividne spokojná pani Vierka. Možno aj vy ste si teraz poveda- li, že je fajn mať takých ochot- ných a obetavých rodičov, radosť byť ich dcérou. Ale porozmýšľaj- te, či aj pre vás nenastal ten správny čas myslieť na to, ako budete o niekoľko rokov finan- covať svoje bývanie alebo býva- nie svojich najbližších. Stavebné sporenie je receptom pre mla- dých a aj tých skôr narodených. Staviť na stavebné sporenie v Prvej stavebnej sporiteľni bol a je výborný ťah Úver pre seniorov nie je utópia Príbehov, aký je tento, je na Slovensku určite viac ako dosť. Dcéra manželov, pani Vierky a pána Jozefa, potrebovala novú strechu nad hlavou – pre seba, aj pre dve deti. Lenže z čoho financovať kúpu nového bytu? Poviete si, to už je dnes problém!? Stačí navštíviť prvú banku a úverom sa vyrieši všetko... Opýtajte sa nás Pani Štefánia Marčanová, obchodná zástupkyňa PSS, a. s., vysvet- ľuje: ,, Mnohí seniori považujú negatívne skúsenosti z iných bánk za všeobecné pravidlo. Ale pre stavebné sporenie to ne- platí. Dokonca pre seniorov máme špeciálne sporenie, vďaka ktorému získajú rentu k svojmu dôchodku. Príďte sa pora- diť, opýtať. Veď všetky konzultácie sú bezplatné a nezáväz- né.“ Ak hľadáte vhodné riešenie pre svoje bývanie, môžete zate- lefonovať pani Marčanovej na telefónne číslo 0915 402 203, prí- padne sa informovať na infolinke 02/58 55 58 55 alebo napísať na mail: smarcanova@fo.pss.sk Náš tip Až do 31. marca 2013 môžete v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., kúpu novej alebo staršej nehnuteľnosti, prípadne jej obnovu fi- nancovať úverom s úrokovou sadzbou už od 1 % ročne. Viac pod- robností na 2. obálkovej strane. 29 METROPOLA SERVIS ✸

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

Program pozostávajúci z troch dĺ- žok a troch modelových variantov Základom je skriňová dodávka v troch dĺžkach: od 3,94 cez 4,32 až do 4,71 m.K nej sa pridáva variabil- né päťmiestne vozidlo Citan Mixto so sklopnou zadnou lavicou, delia- cou mriežkou ložného priestoru a dvoma posuvnými dverami.Je za- ložené na extra dlhej verzii. Tretie základné vyhotovenie predstavuje Citan Kombi, tiež päťmiestny au- tomobil so sklopnou zadnou lavi- cou a posuvnými dverami, založe- ný však na dlhej verzii. Ponuku v závislosti od modelu rozširujú tri hmotnostné varianty až do najväč- šej prípustnej celkovej hmotnosti 2200 kilogramov. Rozsiahla bezpečnostná výbava Jej stredobodom je sériový elek- tronický stabilizačný program ADAPTIVE ESP® , ktorý berie ohľad na stav naloženia vozidla. Tento inovatívny systém regulácie dynamiky jazdy v novom Citane spája funkcie protiblokovacieho systému ABS® , kontroly pretáča- vosti a nedotáčavosti VDC® (Ve- hicle Dynamic Control) a trakčné- ho systému TCS® (Traction Con- trol System). Tiež zahŕňa re- guláciu prekĺzavania hnacích ko- lies ASR® a reguláciu hnacieho a brzdného momentu. Až šesť airbagov na palube ako súčasť sériovej výbavy Okrem toho sériová výbava za- hŕňa asistenta rozjazdu a denné osvetlenie, bezpečnostné pásy s nastaviteľnou výškou, napínače bezpečnostných pásov s obme- dzovačmi sily pre vodiča a spolu- jazdca, výstrahu pri nezapnutí pásu a airbag pre vodiča. V prípa- de verzie Citan Kombi sa k tej- to výbave sériovo okrem iného pridáva airbag spolujazdca či boč- né hrudníkové airbagy a oken- né airbagy pre vodiča a spolu- jazdca. Motory pokryjú všetky požiadavky Tri dynamické turbodieselové motory s priamym vstrekovaním a s rozpätím výkonov od 55 kW (75 k) do 81 kW (110 koní) a živý preplňovaný benzínový motor s výkonom 84 kW (114 koní) po- kryjú všetky obvyklé nároky. Všetky dieselové motory sú sério- vo vybavené filtrom pevných čas- tíc. Päťstupňové a šesťstupňové prevodovky zabezpečujú prenos sily na predné kolesá. Vynikajúca hospodárnosť Je daná nielen s dlhými interval- mi údržby až do 40 000 km, prí- padne dvoch rokov, ale aj čo sa týka spotreby paliva. Sériový in- dikátor momentu radenia pod- poruje vodiča nového Citanu v ekonomickom štýle jazdy. Pre- vádzkovatelia flotíl môžu účin- nosť nového Citanu ešte zvýšiť pomocou obmedzenia rýchlosti nastaveného z výroby. METROPOLAMOTOPORADŇA 30 Bratislava Veľký výkonom, kompaktný rozmermi vhodnými do mesta. Svoju premiéru pred publikom oslávil v septembri na Medzinárodnom automobilovom veľtrhu úžitkových vozidiel v Hannoveri. ✸ Mercedes-Benz Citan Viac informácií na www.novycitan.sk alebo www.motor-car.sk

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

METRO Na čerpacej stanici METRO De- vínska Nová Ves je vďaka mo- dernému samoobslužnému tan- komatu možné doplniť pohonné hmoty v  ktorúkoľvek dennú i nočnú hodinu – stačí vám na to klasická platobná karta. „Jedno- duchý, pohodlný a rýchly systém non-stop tankovania si zákazníci našej čerpacej stanice okamžite obľúbili. Všetkých vodičov, kto- rých cesta zavedie na západný okraj Bratislavy, preto pozývame vyskúšať si, ako sa čapuje v 21. storočí!“ hovorí riaditeľ METRO Devínska Nová Ves Marián Zele- ňák a dodáva, že pri samoobsluž- nom aj pri klasickom tankovaní si držitelia METRO karty môžu uplatniť svoje zákaznícke zľavy. Registrovaní zákazníci METRO tak na každom litri ľubovoľnej pohonnej hmoty ušetria 0,02 €, strieborní partneri 0,03 € a drži- telia zlatej karty až 0,04 €. Vyni- kajúce konkurencieschopné ce- ny však čakajú aj na vodičov, ktorí v  METRO zaregistrovaní nie sú. Na čerpacej stanici pri predajni METRO môžu natanko- vať Natural 95, Ultra 95 a Natu- ral 98, majitelia naftových moto- rov Diesel aj aditivovaný Ultra Diesel. Počas otváracích hodín stanice sú vodičom 7 dní v týžd- ni do desiatej večer k dispozícii aj dva tradičné kiosky s poklad- ňami. V  nich je možné okrem platby za pohonné hmoty zakú- piť aj najrôznejší doplnkový to- var pre motoristov - vodu do ostrekovačov, rozmrazovače skiel a zámkov, vône do auta, lekár- ničky a ďalšie potrebné veci. Garanciou spoľahlivosti je pre vodičov navyše spolupráca za- meraná na kvalitu pohonných hmôt, ktorú čerpacie stani- ce METRO zahájili s medziná- rodnou certifikačnou spoločnos- ťou SGS v rámci programu „Partnerská čerpacia stanica“. Overte si priaznivé ceny na http://www.metro.sk/public/ Uvod/Predajne/Devinska-No- va-Ves a  keď budete niekedy v blízkosti, zastavte sa natankovať v METRO Devínska Nová Ves! ▲ Vyhrajte s Metropolou! Stačí správne odpovedať na súťažnú otázku a môžete získať 16€ poukážku na nákup tovaru v METRO. Akú formu platby akceptuje samoobslužný tankomat čerpacej stanice METRO DNV? a) iba kreditnú kartu b) iba platobnú kartu c) iba hotovosť Vystrihnite súťažný kupón a zašlite ho na adresu redakcie Metropola, STAR production, s.r.o., Dr.Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava do 25.3.2013. Žrebujeme 3 výhercov. Čapovali ste už v tankomate? Výhodne nakúpiť zásoby do domácnosti či podniku a zároveň pod jednou strechou doplniť pohonné hmoty s atraktívnou zľavou? Príďte sa do METRO Devínska Nová Ves presvedčiť, že sa to dá a ušetríte čas i peniaze! Na čerpacej stanici METRO tankujú výhodne všetci vodiči, registrovaní zákazníci veľkoobchodu sa navyše môžu tešiť z extra zliav až do 0,04 eur za liter. Kupón

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/

*Splátka je uvedená bez DPH. Platí pre finančný leasing, cenu vozidla 13.690 € bez DPH, 20% akontácia, 20% posledná zvýšená splátka a 47 splátok. Údaje sú určené pre právnické a fyzické osoby, ktoré sú platcami DPH. Kombinovaná spotreba (l/100 km): 5,0–4,3; Emisie CO2 : 130–112 g/km. ZnačkaDaimlerAG Nový Citan Všestranný pomocník plný výhod: univerzálnosť, flexibilita, hospodárnosť, bezpečnosť, spoľahlivosť. • Servis na 6 rokov alebo do 160 000 km - bezplatný servis (ošetrenie a údržba vrátane prác a spotrebného materiálu) • Možnosť predĺženia záruky na 3 roky bez obmedzenia kilometrov • MobiloVan - záruka mobility v prípade poruchy či nehody • 24-hodinová pohotovostná služba • MercedesCard - systém výhod a zliav Zistite viac na www.novycitan.sk Zvýhodnené financovanie od 199 €* mesačne Motor-Car Bratislava, spol. s r. o., prevádzka Tuhovská 5, tel.: 02-4929 4555, info@mercedes-benz.sk Motor-Car Bratislava, spol. s r. o., prevádzka Hodonínska 7, tel.: 02-4929 4399, info.lamac@motor-car.sk Motor-Car Bratislava, spol. s r. o., prevádzka Panónska cesta 31, tel.: 02-6829 4111, info.panonska@motor-car.sk ✸

https://www.floowie.com/en/read/metropola-03-2013/