Katalóg rodinné domy IVhttps://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

1

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

2

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

Obchodné zastúpenie na predaj typových projektov v SR:  Banská Bystrica Ing. Marián Svrčok – Sloving projekt, Javornícka 8, 974 11 Banská Bystrica tel./Fax: +421 48 417 65 75, mobil: +421 903 517 359, e-mail: marian.svrcok@slovingprojekt.sk  Galanta Stanislav Vaverka, Krásna 1123, 924 01 Galanta tel.: +421 31 780 37 39, mobil: +421 905 243 731, e-mail: v-real@stonline.sk  Košice Ing. Jozef Rybár, Výstavby 2, 040 11 Košice mobil: +421 905 117 601, e-mail: rybarsk@atlas.sk  Levice Ing. Jozef Kudeľa – JK projekt, Dopravná 14, 934 01 Levice mobil: +421 903 376 951, e-mail: jkprojekt@jkprojekt.sk  Liptovský Mikuláš Ing. arch. Monika Callová, Ploštín 212, 031 01 Liptovský Mikuláš mobil: +421 904 659 412, e-mail: callova.monika@gmail.com  Lučenec PRIMA Interiér, s.r.o., M. Rázusa 13, 984 01 Lučenec tel.: +421 47 433 31 23, mobil: +421 905 915 931, e-mail: egal@egal.sk  Malacky Ing. arch. Martin Sládek, Malé námestie 6, 901 01 Malacky tel./Fax.: +421 34 772 48 21, mobil: +421 903 342 522, e-mail: sladekpro@gmail.com  Martin Ing. arch. Ján Gustiňák – JANG, s.r.o., Jánošíkova 53, 036 01 Martin tel./Fax.: +421 43 422 30 35, e-mail: gustinak@jang.sk, jang@jang.sk  Nitra Ing. Jiří Bárta – SOAR, 951 43 Čakajovce 61 tel.: +421 37 779 33 19, Fax: +421 37 650 32 08, mobil: +421 910 577 830, e-mail: soarbarta@gmail.com  Nové Zámky Ing. Jozef Flimel, 941 23 Andovce 518 mobil: +421 907 480 934, e-mail: flimeljozef@post.sk  Nové Mesto nad Váhom Ing. Michal Horák – Procer s.r.o., 916 33 Hrádok 409 mobil: +421 944 155 788, e-mail: horak@procer.sk  Prešov Ing. Jaroslava Komárová – B&K company, s.r.o., Kotrádová 6, 080 01 Prešov mobil: +421 905 636 741, e-mail: komarova@bkcompany.sk  Považská Bystrica Ing. Jozef Jágrik – STAVING, Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica mobil: +421 948 526 462, e-mail: promi.pb@gmail.com  Šamorín Ing. Ján Fašanga – PRIVILEG.SK, s.r.o., Veterná 2283/43, 931 01 Šamorín mobil: +421 905 769 912, e-mail: projekt@privileg.sk  Topoľčany Vladimír Opačitý – VOPA, Jurkoviča 2419, 955 03 Topoľčany tel.: +421 38 532 17 38, mobil: +421 905 648 231, e-mail: vopa@vopa.sk  Trebišov Ing. Juraj Danko, J. Kostru 1, 075 01 Trebišov, mobil: +421 905 693 480, e-mail: projekciadanko@gmail.com  Trenčín Ing. Irena Mojžišová – projekčná kancelária PROTECH, Nábrežná 3, 911 01 Trenčín tel./Fax.: +421 32 743 22 85, mobil: +421 903 816 785, e-mail: protech-tn@protech-tn.sk  Trnava Ing. Jozef Šulko, Hraničná 22, 971 05 Trnava, kancelária: Bulharská 37/1, 971 01 Trnava mobil: +421 905 337 385, e-mail: sulko.j@centrum.sk  Vrbové Ing. Janka Karlíková, Parková 664/6, 922 05 Chtelnica mobil: +421 915 799 086  Žilina Ing. Marián Franek – ADEN-SK, s.r.o., Andreja Kmeťa 310/28, 010 01 Žilina mobil: +421 905 871 614, +421 905 259 505, e-mail: aden@aden.sk Obchodné zastúpenie v ČR:  Jemnice Prowi projekt – Roman Wirgler, Větrná 1061, 675 31 Jemnice kancelária: Palackého 770, 675 31 Jemnice mobil: +420 606 517 063, +420 607 858 364, e-mail: prowi@prowiprojekt.cz  Praha Prowi projekt – Roman Wirgler, Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9 – Běchovice mobil: +420 606 517 063, +420 607 858 364, e-mail: prowi@prowiprojekt.cz Sídlo spoločnosti – projekcia PROmiprojekt, s. r. o. Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava Tel.: +421 2 546 302 04 (05) mobil: +421 905 442 486 +421 911 152 886 e-mail: promi@promiprojekt.sk projekcia@promiprojekt.sk mvorcak@promiprojekt.sk www.promiprojekt.sk Stavebniny – Sklad HELUZ Zohor (areál PD), okr. Malacky mobil: +421 915 897 897 +421 905 442 486 e-mail: promi@promiprojekt.sk stavebniny@promiprojekt.sk www.promiprojekt.sk Fakturačné údaje PROmiprojekt, s. r. o. Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava IČO: 35894431 IČ DPH: SK2021865439 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. číslo účtu: 0189830808/0900 RODINNÉ DOMY IV. Autor: PROmiprojekt, s. r. o., Bratislava Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava Vydavateľ: PROmiprojekt, s. r. o. Grafická úprava a distribúcia: JAGA GROUP, s. r. o. Imricha Karvaša 2, 810 05 Bratislava 15 Tlač: Neografia Martin ISBN 978-80-971316-2-3 Distribuovanie a kopírovanie akejkoľvek časti katalógu je možné iba s písomným súhlasom firmy PROmiprojekt, s. r. o. Za jazykovú a gramatickú úpravu inzercie autor katalógu ani vydavateľ nezodpovedá. © PROmiprojekt, s. r. o., 2013

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

TYPOVÝ PROJEKT RODINNÉHO DOMU Projektová dokumentácia typového rodinného domu je vyhotovená v 5 Pare. Pare č. 1, 2, 3 slúži na vybavenie územného rozhodnutia a staveb- ného povolenia a pare č. 4, 5 slúži na výstavbu rodinného domu. Jedno kom- pletné pare navyše je možné doobjednať za cenu 100 € s DPH. Podľa autorského zákona č. 618/2013 Z. z. môže byť podľa jedného projektu postavený len jeden rodinný dom. Každý projekt typového rodinného domu je určený na konkrétne parcelné číslo stavebného pozemku. Kompletnú projektovú dokumentáciu neposkytujeme v digitálnej forme. Projekt typového rodinného domu obsahuje: PROJEKT ARCHITEKTÚRY Projekt architektúry obsahuje sprievodnú a technickú správu, projekt protipo- žiarneho zabezpečenia stavby (pare č. 1, 2, 3), výkresy – základy, pôdo rysy, zvislé rezy, krov, rezy krovu, pohľady, detaily a kompletné výpisy výrobkov. Výkresy sú spracované v mierke 1:50. PROJEKT STATIKY Projekt statiky obsahuje technickú správu, výkresy skladby stropov, výkresy tvaru stropných dosiek, výkresy výstuže, prekladov, vencov, trámov, výkres schodiska vrátane výkazu výstuže a iných prvkov. PROJEKT ÚSTREDNÉHO KÚRENIA Projekt ústredného kúrenia obsahuje technickú správu, výkresy rozvodov ústred- ného kúrenia, rozmiestnenia a dimenzie vykurovacích telies, schému zapojenia kotla a výpis materiálu, projektové energetické hodnotenie (pare č. 1, 2, 3). Projekt je spracovaný vo dvoch alternatívach s plynovým aj elektrickým vykurovaním. PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY Projekt zdravotechniky obsahuje technickú správu, výkresy vnútorných rozvo- dov vody a kanalizácie, zvislé schémy a výpis materiálu na jednotlivé inštalácie. PROJEKT DOMOVÉHO PLYNOVODU Projekt domového plynovodu obsahuje technickú správu, výkresy vnútorných rozvodov plynu, zvislé schémy a výpis materiálu. PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE Projekt elektroinštalácie obsahuje technickú správu, výkresy uzemnenia, roz- vodov vnútornej elektroinštalácie, bleskozvodu, schému domového rozvádza- ča a výpis materiálu. Projekt typového rodinného domu neobsahuje:  výkaz výmer a podrobný položkový rozpočet  projekt osadenia rodinného domu na pozemok a prípojky inžinierskych sietí. PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET Nie je povinná súčasť typového projektu rodinného domu. Podrobný položko- vý rozpočet (PPR) predstavuje súhrn všetkých prác a materiálov, ich jednotko- vé ceny a výsledné sumy dodávok a prác. Slúži na účely vybavenia hypotekár- neho, stavebného úveru alebo úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. PPR je možné objednať si len k zakúpenému typovému projektu rodinného domu od spoločnosti PROmiprojekt, s. r. o. PPR je dodávaný vo dvoch vyhotove- niach. Súčasťou PPR je aj výkaz výmer v jednom vyhotovení. Cena za Podrobný položkový rozpo- čet je 60 € s DPH + poštovné a balné 3 € s DPH. Termín dodania je do 30 dní. DOPLNKOVÉ PROJEKTY K typovému projektu rodinného domu je možné doobjednať projekt záhrad- ného domčeka, samostatne stojacej garáže a žumpy. Ceny doplnkových pro- jektov sú platné iba v prípade zakúpenia typového projektu rodinného domu od spoločnosti PROmiprojekt,s. r. o. Samostatne je možné tieto projekty zakúpiť za jednotnú cenu 180 € s DPH. NÍZKOENERGETICKÝ DOM Projektovú dokumentáciu v nízkoenergetickom štandarde je možné si doob- jednať ku všetkým typovým projektom rodinných domov za príplatok 500 € s DPH k cene pôvodného projektu. Záloha na projekt rodinného domu je 700 €. Termín dodania projektu systémovej elektroinštalácie je 4 až 6 týždňov. INTELIGENTNÝ DOM Projektovú dokumentáciu v inteligentnom štandarde je možné si doobjednať ku všetkým typovým projektom rodinných domov za príplatok 360 € s DPH k cene pôvodného projektu. Záloha na projekt rodinného domu je 700 €. Termín dodania projektu systémovej elektroinštalácie je 4 až 6 týždňov. ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT Pre všetky stavby rodinných domov realizované podľa našich projektov vám ponúkame spracovanie energetického certifikátu v cene 160 € s DPH. V cene nie sú zahrnuté prípadné cestovné náklady na stavbu. ZRKADLOVÝ OBRAZ RODINNÉHO DOMU Ak vám typový projekt rodinného domu nevyhovuje z  hľadiska orientácie na svetové strany alebo umiestnenia vzhľadom na susedné stavby, je možné si ho objednať ako ZRKADLOVÝ OBRAZ. Následne vám bude dodaná celá projektová dokumentácia v zr- kadlovom obraze (vrátane využitia všetkých profesií) za rovnakú cenu ako projekt pôvodný. Typové riešenie Zrkadlový obraz 2 tel: +421 911 152 886 ŠTÚDIA NA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE Oproti informáciám v katalógu zahŕňa po- drobnejší prehľad o typovom rodinnom dome a zároveň slúži na územné rozhodnutie (ÚR), prípadne na vyžiadanie si záväzného stano- viska k výstavbe rodinného domu. Štúdia na ÚR obsahuje technickú správu, vý- kresy pôdorysov jednotlivých podlaží, zvislý rez, pohľady (mierka 1:100) a podklady na správne vypracovanie situačného plánu (mierka 1:200). Cena štúdie na ÚR je 10 € s DPH + poštovné a balné 3 € s DPH.

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

ZMENY TYPOVÉHO PROJEKTU INDIVIDUÁLNY PROJEKT RODINNÉHO DOMU Na základe individuálnych požiadaviek stavebníkov vykonávame zmeny v našich typových projektoch. Vzhľadom na to, že požiadavky na zmeny sú rôznorodé, je potrebné ich prekonzultovať osobne. Podľa rozsahu prác sa dohodne cena za vypracovanie zmeny a termín dodania alebo dáme bez- platný súhlas na zmeny, ktoré vám vypracuje odborne spôsobilý projektant v mieste vášho bydliska. Zmenu vám môžu vypracovať aj naši obchodní zástupcovia. Zmeny a úpravy typového projektu podľa autorského zákona môže vyho- toviť odborne spôsobilý projektant len s písomným súhlasom spoločnosti PROmiprojekt, s. r. o. V prípade, že si z rôznych dôvodov (napr. svahovitý terén, atypický tvar par- cely) nevyberiete typový projekt rodinného domu z katalógu, môžete vyu- žiť našu ponuku na vypracovanie individuálneho projektu rodinného domu. Cenu a termín stanovíme na základe osobnej dohody. Projekt typového rodinného domu, doplnkového projektu, štúdiu na ÚR alebo podrobný položkový rozpočet si môžete objednať osobne v našej spoločnosti, cez internet on-line formulárom na našej stránke www.promiprojekt.sk, poš- tou, prípadne u našich obchodných zástupcov. Pri objednaní typového projektu rodinného domu je potrebné uhradiť zá- lohovú platbu vo výške 150 €. Zálohová platba je rovnaká pre všetky typové projekty rodinných domov. Platbu zálohy 150 € môžete realizovať vkladom na účet, bankovým prevodom alebo prevodom cez internet banking na účet: Slovenská sporiteľňa, a. s., číslo účtu: 0189830808/0900. Ako variabilný symbol (VS) uveďte číslo domu (napr. LINEAR 324 – VS je 324) a do poznámky uveďte svoje meno a názov domu. Pri objednávke poštou je potrebné zaslať vyplnenú a podpísanú objednávku spolu s dokladom o zaplatení zálohy na adresu: PROmiprojekt, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava. Objednávkový formulár sa nachádza na našej stránke www.promiprojekt.sk. Vaša objednávka bude akceptovaná až po prijatí objednávkového formulára a uhradení zálohy 150 €, teda dňom prijatia zálohy na náš účet. Pri posielaní projektu poštou na dobierku bude od ceny projektu odpočítaná uhradená záloha a k cene projektu sa pripočíta cena za poštovné a balné 10 € s DPH. Pri osobnom odbere projektu bude od ceny projektu odpočítaná uhradená záloha a doplatok zaplatíte na účet podľa vystavenej faktúry, ktorá vám bude zaslaná e-mailom, po jej úhrade si môžete prevziať projekt v sídle našej spo- ločnosti. Štandardný čas na dodanie typového projektu rodinného domu je do 10 pra- covných dní od objednania projektu a zaplatenia zálohy. Pri projektoch, ktoré sú označené ako NOVINKA, je termín dodávky projektovej dokumentácie potrebné prekonzultovať osobne (zoznam noviniek je aktualizovaný na internetovej stránke www.promiprojekt.sk). Dodanie projektov nízkoenergetických a inteligentných rodinných domov trvá 4 – 6 týždňov. V prípade požiadavky na expresnú do- dávku projektu do 3 dní účtujeme prípla- tok 15 % z ceny celého projektu. Pri zrušení objednávky prepadá uhradená záloha v prospech spoločnosti. Ak si objednávateľ nevyzdvihne projekto- vú dokumentáciu do 30 dní od vystavenia expedičného listu a faktúry, celá objednáv- ka sa považuje za stornovanú a uhradená záloha prepadá v prospech spoločnosti. Stornovanie projektovej dokumentácie po jej fyzickom prevzatí nie je možné. Firma PROmiprojekt, s. r. o., poskytuje databázu stavebníkov, ktorí si zakúpili typový projekt rodinného domu firmám, ktorých materiály sú navrhnuté v projekte. Tieto firmy vám na po­ žiadanie môžu zaslať ponuky cenovo zvýhodnených materiálov, ktoré počas roka ponúkajú. Objednaním projektu vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami a so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zároveň potvrdzujete správnosť údajov uvedených v objednávke. OBJEDNANIE A DODANIE TYPOVÉHO PROJEKTU RODINNÉHO DOMU – obchodné podmienky 3 Projekt osadenia rodinného domu musí byť predložený spoločne s projektom typového rodinného domu na vydanie stavebného povolenia. Tento projekt re- špektuje príslušné územné rozhodnutie (ak bolo vydané) pre daný stavebný pozemok a odstupové vzdialenosti od susedných pozemkov. Z dôvodu rôz- norodosti stavebných parciel, napojenia inžinierskych sietí a komunikácií nie je možné osadenie na pozemok riešiť ako typový projekt. Ide o samostatnú časť, individuálnu pri každom pozemku a type rodinného domu. Tento projekt vám na požiadanie vypracujeme alebo si ho môžete dať vypracovať projektantovi v mieste vášho bydliska, ktorý má príslušné oprávnenie na projekčnú činnosť. Na správne vypracovanie projektu osadenia rodinného domu na pozemok je potrebné predložiť projektantovi tieto podklady:  výpis z katastrálnej mapy,  geodetické zameranie polohopisu a výškopisu pozemku vrátane jestvujú- cich sietí v digitálnej forme (.dwg, .dxf, .dgn),  hydrogeologický prieskum (ak bol spracovaný). Projekt osadenia rodinného domu obsahuje sprievodnú správu, súhrnnú tech- nickú správu, celkovú situáciu stavby v mierke 1:200, projekt prípojky vody a kanalizácie, projekt prípojky plynu a projekt prípojky NN. PROJEKT OSADENIA RODINNÉHO DOMU NA POZEMOK www.promiprojekt.sk

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

4 tel: +421 911 152 886 NíZKOENERGETIcKÝ RODINNÝ DOM Energetická náročnosť na Slovensku je vyššia ako vo vyspelých krajinách európskej únie. V dôsledku dotovaných cien energií a nedostatočnej ochrane životného prostredia v mi- nulosti, množstvo spotrebovanej energie nebolo dôležité. Súčasný rozvoj spoločnosti je charakterizovaný zvyšujúcimi sa nákladmi na energiu. Nevyhnutnosť šetriť energiu vy- plýva z neustáleho rastu ceny a zvyšovania sa spotreby energie. Požiadavky na tepelno- -technické parametre domov na bývanie sa neustále zvyšujú. Rozhodujúcim parame- trom energetickej spotreby rodinného domu je jeho spotreba energie na vykurovanie. Z hľadiska spotreby energie na vykurovanie môžeme rodinné domy rozdeliť do štyroch kategórii: 1. Nulové a plusové domy – viac energie vyrobia ako spotrebujú 2. Pasívne domy – spotreba energie < 15 kWh/m²/rok 3. Nízkoenergetické domy – spotreba energie 15 – 50 kWh/m²/rok 4. Ostatné domy – spotreba energie > 50 kWh/m²/rok Základné princípy nízkoenergetických domov  Výborné tepelno-izolačné vlastnosti obalovej konštrukcie (obvodové steny, podlaha na teréne, strecha)  Realizácia stavby bez tepelných mostov  Orientácia veľkých presklených plôch na južnú a západnú stranu  Celková spotrebu energie na vykurovanie do 50 kWh/m²/rok  Spätné získavanie tepla riadeným vetraním (rekuperácia)  Využitie slnečnej energie na ohrev TÚV Za nízkoenergetický dom sa nedá považovať len hrubá stavba, kde boli pou- žité príslušné stavebné materiály, ktorých parametre sú klasifikované ako níz- koenergetické. Súčasťou komplexného nízkoenergetického domu sú aj ďalšie prvky a technológie, ktoré zvýšia využiteľnosť stavby na maximum. Ide naprí- klad o správne navrhnutý typ vykurovania, správne odvetrávanie domu, tech- nológie ako sú slnečné kolektory alebo zemné kolektory, rekuperácia. Projektová dokumentácia Všetky projekty rodinných domov vám ponúkame aj v nízkoenergetickom štandarde. Nízkoenergetické rodinné domy sa navonok nelíšia od klasického. Zmeny sú najmä v konštrukčnom a technologickom riešení projektovej doku- mentácie. Vzhľadom na to, že nevieme v akej oblasti bude dom realizovaný je celková ročná spotreba energie na vykurovanie uvedená v projektoch orien- tačne. Presná konečná hodnota je závislá od viacerých faktorov a je možné ju vypočítať až po osadení domu v konkrétnom prostredí. Ovplyvňuje ju najmä teplotné pásmo, v ktorom bude daný dom realizovaný, celkový tvar budovy, dispozičné riešenie interiéru, vhodná orientácia na svetové strany, a taktiež dôkladné vyhotovenie všetkých stavebných prác a konštrukčných riešení na- vrhnutých v projekte. Celkové náklady na výstavbu rodinného domu v nízkoenergetickom štandarde sa navýšia o cca 15 %, ale náklady na vykurovanie objektu môžu klesnúť až o 40 – 50% pri dôkladnej realizácii stavby. Konštrukčné riešenie:  Obvodová konštrukcia z izolačných tehlových blokov so zateplením (U = 0,15 W/m2 K)  Strešná konštrukcia z tepelnou izoláciou min. hr. 300 mm (U = 0,13 W/m2 K)  Plastové okná s izolačným trojsklom (U = 0,8 W/m2 K)  Podlaha s tepelnou izoláciou hr. 250 mm (U = 0,18 W/m2 K) Technologické riešenie:  Podlahové vykurovanie  Tepelné čerpadlo (vzduch – voda) na vykurovanie a ohrev TÚV, alt. konden- začný kotol s podporou solárnych panelov na ohrev TÚV  Riadené vetranie s rekuperačnou jednotkou Projektovú dokumentáciu v nízkoenergetickom štandarde je možné si doobjednať ku všetkým typovým projektom rodinných domov za prípla- tok 500 € s DPH k cene pôvodného projektu. Záloha na projekt rodinného domu je 700 €. Termín dodania projektu systémovej elektroinštalácie je 4 – 6 týždňov. ENERGETIcKÝ cERTIFIKÁT Energetická certifikácia Podmienky certifikácie budov upravuje zákon č. 555/2005 Z. z. o energetic- kej hospodárnosti budov a jeho novela zákon č. 300/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2013. Podliehajú jej budovy, ktoré sú kolaudované, alebo ktoré sa predávajú a prenajímajú po 1. 1. 2008. Účelom certifikácie je zistiť objektívny stav každej budovy z hľadiska jej energetickej náročnosti. Budovy podrobené certifikácii sú podľa energetickej hospodárnosti zatriedené do energetických tried A až G. Triedenie by malo pomôcť vlastníkom, ale i záujemcom o kúpu nehnuteľnosti jednoducho zistiť, do akej miery je budova energeticky hos- podárna. Energetickú certifikáciu môžu vykonávať len oprávnené osoby, ktoré podni- kajú v oblasti energetickej certifikácie na základe živnosti, pričom osobitnou podmienkou jej prevádzkovania je odborná spôsobilosť a jej preukázanie skúškou odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu. Energetický posudok Energetický posudok (projektové energetické hodnotenie) je dokument, ktorý je povinnou súčasťou projektovej dokumentácie k žiadosti o stavebné povo- lenie. Projektovým hodnotením je určovanie potreby energie výpočtom podľa projektovej dokumentácie s  použitím navrhovaných vstupných údajov o vlastnostiach stavebných konštrukcií, technického a energetického vyba- venia budovy. Energetický certifikát Je osvedčenie o vykonanej energetickej cer- tifikácii. Obsahuje identifikačné údaje opráv- nenej osoby, opis budovy, kategóriu budovy, číselne ukazovatele, výsledky výpočtu a udaj platnosti. Vzhľad energetického certifikátu musí zodpovedať vzoru, ktorý je zverejnený vo vyhláške MVRR SR č. 625/2006 Z.z. Energetický certifikát je dokladom, ktorý je potrebný ku kolaudácii novej budovy, alebo ako príloha kúpno-predajnej zmluvy pri pre- daji predmetnej stavby. Z dôsledne vyhoto- vených energetických certifikátov je možné posúdiť, či budova spĺňa minimálne požia- davky na energetickú hospodárnosť. Platnosť energetického certifikátu je najviac 10 rokov. Pred uplynutím určenej platnosti stratí energetický certifikát plat- nosť vykonaním stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetic- kú hospodárnosť. Pre všetky stavby rodinných domov realizované podľa našich projektov vám ponúkame spracovanie energetického certifikátu v cene 160 € s DPH. V cene nie sú zahrnuté prípadné cestovné náklady na stavbu.

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

5 www.promiprojekt.sk KONŠTRUKČNÉ A TEcHNIcKÉ RIEŠENIE V TYPOVÝcH PROJEKTOcH RODINNÝcH DOMOV Projekt RD v Rakúsku Vybrali ste si náš projekt rodinného domu a plánujete stavať v Rakúsku? Vypracujeme vám dokumentáciu potrebnú k udeleniu povo- lenia na výstavbu (Einreichplan), energetický certifikát (ener- gieausweis) a všet ky ostatné technické a právne dokumenty. Zabezpečíme vám služby stavebného dozoru (Baumeister). Ceny projektu a ostatných služieb vám stanovíme individuál- ne na základe vašich podkladov pri osobnej konzultácii. ZVISLÉ KONŠTRUKCIE Obvodové murivo rodinných domov je navrhnuté pre hrúbky 380 mm, alebo 300 mm z tehál HELUZ, alt. POROTHERM, YTONG a PORFIX. Obvodové konštrukcie sú zateplené tepelnou izoláciou POLYSTYRÉN EPS-F hrúbky 60 – 100 mm (pri hrúbke muriva 380 mm), alebo 80 – 100 mm (pri hrúbke muriva 300 mm). Vnútorné priečky sú hrúbky 240 mm, 175 mm a 115 mm z tehál HELUZ, alt. POROTHERM, YTONG, PORFIX. VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE Stropná konštrukcia je montovaná z betónových nosníkov a stropných tvárnic, alt. z keramických nosníkov a stropných vložiek. V projektoch kde nie je mož- né realizovať montovaný strop je navrhnutý monolitický železobetónový strop. V niektorých prízemných rodinných domoch stropnú konštrukciu tvorí iba za- vesený sadrokartónový podhľad na drevenej väzníkovej konštrukcii. STREŠNÁ KONŠTRUKCIA Zastrešenie šikmých striech tvorí klasická konštrukcia krovu s betónovou kry- tinou BRAMAC. Pri nízkych sklonoch strechy je zastrešenie navrhnuté plecho- vou krytinou RHEINZINK. Zastrešenie plochých striech tvorí PVC fólia ICOPAL. POVRCHOVÉ ÚPRAVY V interiéri sú navrhnuté vápenno-cementové omietky a keramický obklad v miestnostiach s mokrou prevádzkou. V exteriéri s navrhnuté škrabaná silikátová omietka, kamenný obklad, obklad s fasádnych dosiek, obklad z keramických pásikov ako finálna úprava kom- paktného zatepľovacieho systému. VÝPLNE OTVOROV Všetky okná a dvere sú plastové s izolačným dvojsklom, alt. drevené, prípadne hliníkové s prerušeným tepelným mostom. PODLAHY V obytných miestnostiach sú navrhnuté laminátové parkety. V miestnostiach s mokrou prevádzkou je keramická dlažba. V garážach a skladoch sú navrh- nuté bezprašné cementové potery. HYDROIZOLÁCIA Hydroizolácia spodnej stavby je navrhnutá ako izolácia proti zemnej vlhkosti a tvoria ju asfaltové izolačné pasy ICOPAL. Hydroizolácia šikmých a plochých striech je riešená systémovými fóliami pre jednotlivé typy striech. TECHNICKÉ RIEŠENIE Zdravotechnika rieši komplet rozvody teplej a studenej vody k zariaďovacím predmetom, splaškovej a dažďovej domovej kanalizácie a rozvody plynu ku kotlu a sporáku v rodinnom dome. Prípravu teplej vody a vykurovanie zabez- pečuje plynový kondenzačný kotol BUDERUS v zostave so zásobníkom TÚV. Ústredne kúrenie je navrhnuté klasické teplovodné s radiátormi a podlahovými konvektormi. V niektorých projektoch je navrhnuté komplet podlahové kúrenie. Každý rodinný dom je alternatívne spracovaný aj ako celoelektrifikovaný s elek- trokotlom, elektrickým ohrevom TÚV a elektrickým sporákom. V rozsahu každého projektu je riešená svetelná, zásuvková motorická elektroinšta- lácia a bleskozvod s uzemnením. Slaboprúdové rozvody nie sú súčasťou riešenia projektu a je potrebné ich riešiť priamo počas výstavby s konkrétnym dodávateľom. cENA VYSTAVBY NA KĽúČ ZAHŔŇA:  zemné práce  štrkový podsyp pod základy a základovú dosku  základové konštrukcie (základové pásy a pätky)  základová doska vystužená KARI sieťou  hydroizolácia proti zemnej vlhkosti z asfaltových pásov s penetračným náterom  obvodové nosné murivo hr. 380 mm a hr. 300 mm  vnútorné nosné murivo hr. 300 a hr.240 mm  vnútorné deliace priečky hr. 115 mm, hr. 140 mm a hr. 175 mm.  montované keramické a železobetónové monolitické preklady  montovaná betónová, alebo monolitická železobetónová stropná konštrukcia  monolitická železobetónová schodisková konštrukcia  drevený krov s protiplesňovým a protipožiarnym nástrekom  strešný plášť z betónových alebo pálených škridiel vrátane doplnkov (alt. plechová krytina)  strešný PVC fólia s kompletnou skladbou pri plochých strechách  klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu  komínový systém z tvárnic a šamotových vložiek (alt. nerezový komín)  vonkajšie plastové okna, dvere a garážové vráta  strešné okna a sklápacie stropné schody v podkroví  vnútorné inštalácie – vodovod, kanalizácia, plynovod, elektroinštalácia  vnútorné vápenno-cementové štukové omietky  tepelná izolácia podláh  betónová mazanina podláh vystužená KARI sieťovinou  tepelná izolácia strechy v stropoch a podkroví hr. min. 210 mm  sadrokartónový podhľad s parozábranou.  doskové a rebríkové vykurovacie telesá (alt. komplet podlahové kúrenie)  kondenzačný kotol so zásobníkom TÚV  zateplenie obvodových konštrukcií fasádnym polystyrénom hr. 60 – 100 mm  vonkajšia silikátová škrabaná omietka, soklová omietka MARMOLIT  vonkajší obklad (kamenný obklad, klinker, obklad s fasádnych dosiek)  vnútorné maľby stien a stropov (2 x biela)  vnútorné keramické obklady v sanitárnych priestoroch a v kuchyni  podlahy z keramickej dlažby v sanitárnych priestoroch a v kuchyni  komplet sanitárne zariaďovacie predmety vrátane armatúr  komplet elektroinštalácia vrátane koncových prvkov (vypínače, zásuvky, objímky)  podlaha z laminátových parkiet v obytných miestnostiach  obloženie schodiskových betónových stupňov drevenými doskami  bezprašný náter podlahy v garáži a skladoch  interiérové fóliované dvere s obložkovou zárubňou  vnútorné a vonkajšie zábradlia schodísk a balkónov  odkvapové chodníky zo zámkovej dlažby šírky 500 mm  terasa a vstup zo zámkovej dlažby POZNÁMKA: V orientačnej cene výstavby nie sú zahrnuté svietidlá, kuchynská linka, krbové teleso, slaboprúdové rozvody elektroinštalácie, vonkajšie prípojky inžinierskych sieti. cENA VÝSTAVBY SVOJPOMOcNE ZAHŔŇA: Cena výstavby svojpomocne zahŕňa všetky položky ceny výstavby na kľúč po odpočítaní práce. Cena svojpomocne je v podstate kompletná cena za materiál použitý pri výstavbe domu.

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

6 Inteligentný dom je dom, ktorý vám zabezpečuje komfortné býva- nie v maximálnom pohodlí a s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Je vybavený modernými technológiami a je navrhnutý podľa nízkoener- getických štandardov. Technológie v inteligentnom dome sú navzá- jom prepojené s cieľom zjednotiť a uľahčiť ovládanie. Takýto spôsob ovládania umožňuje systémová elektroinštalácia označovaná aj ako inteligentná elektroinštalácia. Význam tohto nového a moderného spôsobu inštalácie je v hospo- dárnosti a úsporách energie, zvýšenom komforte, bezpečnosti a fle- xibilite. Základné možnosti Systémy do všetkých rodinných domov v katalógu sú navrhnuté a vy- skladané z modulov, ktoré umožňujú ovládanie osvetlenia, tieniacej techniky, spotrebičov a centrálnu reguláciu teploty. Ovládanie je mož- né vzdialene cez web alebo pomocou softvéru v smartfóne. V základnej konfigurácií sú dva svetelné obvody stmievané, ostatné sú spínané. To umožňuje vytváranie svetelných scén, ktoré je nastavi- teľné, ľubovoľné a rôzne kombinovateľné. Je tak možné navoliť prí- jemnú atmosféru na večeru, sledovanie TV, alebo iné bežné denné činnosti. Osvetlenie a svetelné scény sú ovládané systémovými tlači- dlami (vypínačmi) pri vstupe do miestností. Funkcie jednotlivých tlači- diel sú nastaviteľné podľa vašich želaní. Osvetlenie na chodbách je ovládané snímačmi bezpečnostného systému, ďalšie snímače nie sú potrebné. Zopnutie osvetlenia je podmienené intenzitou vonkajšieho svetla v kombinácii s časom. Pri odchode z domu sa všetko osvetle- nie vypína, vonkajšie osvetlenie sa zapne a neskôr, po nastavenom čase sa vypne. Podobne sa vypne všetko osvetlenie počas spánku (tlačidlo vedľa postele). Počas vašej neprítomnosti je zopínaním a vy- pínaním svetiel v miestnostiach možné spustiť tzv. simuláciu prítom- nosti a odstrašiť tak potenciálnych záškodníkov. Pri narušení a spus- tení poplachu možno spustiť celý rad príkazových sekvencií, napríklad zapnutie vonkajšieho aj vnútorného osvetlenia a vytiahnutie žalúzií. Inteligentný dom alebo dom so systémovou elektroinštaláciou Pojem „inteligentný dom“ sa dostáva do povedomia čoraz širšej skupiny ľudí, ktorí uvažujú nad stavbou nového domu. Nároky moderného človeka na komfort bývania sú dnes nepomerne vyššie ako pred nie- koľkými rokmi a mať takýto dom už dávno nie je výsadou tých najbohatších. S dostupnosťou sa zvyšuje aj informovanosť a mnoho ľudí už má istú predstavu o tom, čo dom s inteligentnou elektroinštaláciou „dokáže“. V nasledujúcich riadkoch ponúkame komplexnejší pohľad na elektroinštaláciu takéhoto domu. tel: +421 911 152 886

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

7 Tieniaca technika, žalúzie alebo rolety sú tiež ovládané systémovými tlačidlami (vypínačmi), v podstate rovnakými ako osvetlenie. Žalúzie (rolety) môžu byť riadené jednotlivo alebo po skupinách a môžu byť aj súčasťou svetelných scén, nastavenie je ľubovoľné. Žalúzie (role- ty) štandardne fungujú v automatickom režime a sú riadené pove- ternostnou jednotkou podľa vonkajšej intenzity osvetlenia, súmraku, podľa rýchlosti vetra, podľa vnútornej teploty alebo podľa časového programu. Automatický režim tienenia podporuje vnútornú regulá- ciu teploty – v lete tienením a zabraňovaním vnútornému prehriatiu a v zime dohriatím priestoru slnečnými lúčmi. Ak vám automatický režim nevyhovuje, je možné aj ručné ovládanie tlačidlami. Teplotná regulácia sa vykonáva regulátorom kotla s vlastným termo- statom na základe ekvitermickej regulácie podľa vonkajšej teploty a nastavenej žiadanej týždennej teplotnej krivky. Systémová inštalácia zadáva povel na útlm a normálny chod kotla ako externý povel pre kotol alebo priamo vypína kotol počas neprítomnosti. Elektrický zabezpečovací systém (alarm) je dnes už bežnou súčas- ťou rodinných domov. Systémová (inteligentná) inštalácia využíva jeho možnosti a systémy sú navzájom prepojené. Snímače pohybu vyu- žívate v odkódovanom aj zakódovanom stave. V odkódovanom na ovládanie osvetlenia, v zakódovanom na stráženie. Inteligentný sys- tém je informovaný o stave alarmu (napríklad zakódované/odkódova- né, poplach, porucha alebo sabotáž) a tieto informácie vstupujú do rozhodovacieho procesu systému inteligentnej inštalácie. Preto naprí- klad nie je potrebné ani centrálne odchodové tlačidlo a stačí jednodu- cho zakódovať. Inteligentný systém potom prechádza do útlmového režimu, povypína svetlá, stiahne žalúzie a spustí program simulácie prítomnosti. Systémy sa navzájom podporujú a zvyšujú bezpečnosť aj komfort. Systémovú inštaláciu môžete ovládať systémovými tlačidlami, veľmi podobnými bežným vypínačom, alebo povelmi z rôznych snímačov (pohyb, slnko, súmrak, vietor). Obľúbené je aj vzdialené ovládanie pomocou webového prehliadača alebo cez aplikácie v smatrfónoch. Rozšírené možnosti Systémová inštalácia je flexibilná a prispôsobivá. Zmeny sa vykoná- vajú v užívateľskom softvéri jednoducho, možnosti však súvisia s mo- dulmi, ktoré sú nainštalované prevažne v rozvádzači. Každý systém a systémovú kabeláž je možné individuálne navrhnúť a zostaviť tak, že dokáže oveľa, oveľa viac. A čo napríklad? Napríklad centrálne vypínať zásuvky, ovládať vstupné a garážové brá- ny, riadiť ohrev vonkajších plôch, žľabov a vpustí, ovládať motorické okná a dvere, zónovú reguláciu vykurovania, klimatizáciu a rekuperá- ciu, riadiť vlastné vodné hospodárstvo a zavlažovanie, snímať únik plynu a vody a požiar. Možná je aj integrácia multimédií, domáceho vrátnika a interkomu, zónového multiroom ozvučenia, kamerového systému a ich vizualizácie na TV, ďalej dotykových panelov alebo smartfónov. Zaujímavá je aj oblasť merania spotreby energie, vody a plynu či integrovanie vlastných zdrojov elektrickej energie ako foto- voltické články, motorgenerátory a záložné UPS zdroje. Váš dom tak získava úplne iný rozmer. Investičné náklady. V porovnaní s klasickou elektroinštaláciou sa investičné náklady na- výšia cca 1,7-násobne. V porovnaní s celkovou výškou investície na výstavbu rodinného domu sa inštalovanie inteligentného systému s popísanými základnými možnosťami prejaví v navýšení ceny o 3,5 až 4 %. Na stránkach tohto katalógu sú prezentované systémy MY HOME Legrand, Niko Home Control a iNELS popredných výrobcov a lídrov v domácej automatizácii s dlhoročnou tradíciou a skúsenosťami. Projektová dokumentácia Projektová dokumentácia systémovej elektroinštalácie obsahuje po- pis uvedených základných možností a ďalších možností rozširovania. Navrhnuté sú zapojenia svetelných, zásuvkových a slaboprúdových elektrorozvodov vrátane potrebných komunikačných prepojení. Na- vrhnutá je aj schéma vnútorného zapojenia rozvádzača so všetký- mi potrebnými modulmi a rezerva priestoru na ďalšie rozširovanie. Spolupráca systémov je detailne popísaná v texte a nechýba ani stanovenie požiadaviek na inštalované elektrozariadenia a spotrebiče v jednotlivých priestoroch. Priložené tabuľky obsahujú všetky potreb- né materiálové položky. Elektroinštalácia je navrhovaná v systémoch Niko Home Control, iNELS a MY HOME Legrand. Projektovú dokumentáciu si možno doobjednať ku všetkým typovým projektom rodinných domov za príplatok 360 € k cene pôvodného projektu. Záloha na projekt rodinného domu je 700 €. Termín dodania projektu systémovej elektroinštalácie je 4 – 6 týždňov. Vytvorenie vlastnej konfigurácie systému a zodpovedajúcu dokumen- táciu si možno dohodnúť individuálne. www.promiprojekt.sk

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

Cena realizácie na kľúč: 50 500 € Cena realizácie svojpomocne: 27 800 € Cena projektu: 820 € Laguna 5 14 Cena realizácie na kľúč: 124 000 € Cena realizácie svojpomocne: 68 200 € Cena projektu: 1 070 € Laguna 17 20 Cena realizácie na kľúč: 51 600 € Cena realizácie svojpomocne: 28 400 € Cena projektu: 835 € Laguna 6 14 Cena realizácie na kľúč: 114 600 € Cena realizácie svojpomocne: 63 000 € Cena projektu: 950 € Laguna 18 20 Cena realizácie na kľúč: 70 300 € Cena realizácie svojpomocne: 38 700 € Cena projektu: 850 € Laguna 7 15 Cena realizácie na kľúč: 87 100 € Cena realizácie svojpomocne: 47 900 € Cena projektu: 870 € Laguna 19 21 Cena realizácie na kľúč: 68 400 € Cena realizácie svojpomocne: 37 600 € Cena projektu: 855 € Laguna 8 15 Cena realizácie na kľúč: 102 100 € Cena realizácie svojpomocne: 56 200 € Cena projektu: 930 € Laguna 20 21 Cena realizácie na kľúč: 72 800 € Cena realizácie svojpomocne: 40 000 € Cena projektu: 865 € Laguna 9 16 Cena realizácie na kľúč: 101 100 € Cena realizácie svojpomocne: 55 600 € Cena projektu: 915 € Laguna 21 22 Cena realizácie na kľúč: 77 400 € Cena realizácie svojpomocne: 42 600 € Cena projektu: 850 € Laguna 10 16 Cena realizácie na kľúč: 92 000 € Cena realizácie svojpomocne: 50 600 € Cena projektu: 880 € Laguna 22 22 Cena realizácie na kľúč: 82 600 € Cena realizácie svojpomocne: 45 400 € Cena projektu: 870 € Laguna 11 17 Cena realizácie na kľúč: 95 200 € Cena realizácie svojpomocne: 52 300 € Cena projektu: 920 € Laguna 23 23 Cena realizácie na kľúč: 101 000 € Cena realizácie svojpomocne: 55 600 € Cena projektu: 990 € Laguna 12n 17 Cena realizácie na kľúč: 96 300 € Cena realizácie svojpomocne: 53 000 € Cena projektu: 925 € Laguna 24 23 Cena realizácie na kľúč: 97 300 € Cena realizácie svojpomocne: 53 500 € Cena projektu: 915 € Laguna 13 18 Cena realizácie na kľúč: 92 900 € Cena realizácie svojpomocne: 51 100 € Cena projektu: 910 € Laguna 25 24 Cena realizácie na kľúč: 88 700 € Cena realizácie svojpomocne: 48 800 € Cena projektu: 940 € Laguna 14 18 Cena realizácie na kľúč: 100 600 € Cena realizácie svojpomocne: 55 300 € Cena projektu: 940 € Laguna 26 24 Cena realizácie na kľúč: 108 000 € Cena realizácie svojpomocne: 59 400 € Cena projektu: 950 € Laguna 15 19 Cena realizácie na kľúč: 105 500 € Cena realizácie svojpomocne: 58 000 € Cena projektu: 1 030 € Laguna 27 25 Cena realizácie na kľúč: 104 400 € Cena realizácie svojpomocne: 57 400 € Cena projektu: 935 € Laguna 16 19 Cena realizácie na kľúč: 149 400 € Cena realizácie svojpomocne: 82 200 € Cena projektu: 1 080 € Laguna 28 25 Prehľad Projektov rodinných domov

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

Cena realizácie na kľúč: 134 100 € Cena realizácie svojpomocne: 73 700 € Cena projektu: 1 040 € Laguna 29 26 Cena realizácie na kľúč: 104 600 € Cena realizácie svojpomocne: 57 500 € Cena projektu: 980 € Laguna 40 32 Cena realizácie na kľúč: 117 200 € Cena realizácie svojpomocne: 64 500 € Cena projektu: 1 170 € Laguna 30n 26 Cena realizácie na kľúč: 132 300 € Cena realizácie svojpomocne: 72 700 € Cena projektu: 1 070 € Laguna 41 32 Cena realizácie na kľúč: 110 000 € Cena realizácie svojpomocne: 60 500 € Cena projektu: 990 € Laguna 31 27 Cena realizácie na kľúč: 105 700 € Cena realizácie svojpomocne: 58 200 € Cena projektu: 985 € Laguna 42 33 Cena realizácie na kľúč: 138 600 € Cena realizácie svojpomocne: 76 300 € Cena projektu: 1 095 € Laguna 32 27 Cena realizácie na kľúč: 131 300 € Cena realizácie svojpomocne: 72 200 € Cena projektu: 1 055 € Laguna 43 33 Cena realizácie na kľúč: 143 900 € Cena realizácie svojpomocne: 79 200 € Cena projektu: 1 045 € Laguna 33/a 28 Cena realizácie na kľúč: 160 300 € Cena realizácie svojpomocne: 88 100 € Cena projektu: 1 080 € Laguna 44 34 Cena realizácie na kľúč: 143 600 € Cena realizácie svojpomocne: 78 900 € Cena projektu: 1 045 € Laguna 33/b 28 Cena realizácie na kľúč: 178 500 € Cena realizácie svojpomocne: 98 200 € Cena projektu: 1 120 € Laguna 45 34 Cena realizácie na kľúč: 142 000 € Cena realizácie svojpomocne: 78 100 € Cena projektu: 1 100 € Laguna 34 29 Cena realizácie na kľúč: 179 400 € Cena realizácie svojpomocne: 98 700 € Cena projektu: 1 200 € Laguna 46 35 Cena realizácie na kľúč: 110 700 € Cena realizácie svojpomocne: 60 900 € Cena projektu: 990 € Laguna 35 29 Cena realizácie na kľúč: 167 900 € Cena realizácie svojpomocne: 92 300 € Cena projektu: 1 150 € Laguna 47 35 Cena realizácie na kľúč: 120 000 € Cena realizácie svojpomocne: 66 000 € Cena projektu: 1 010 € Laguna 36 30 Cena realizácie na kľúč: 113 300 € Cena realizácie svojpomocne: 62 300 € Cena projektu: 1 180 € Laguna 415 36 Cena realizácie na kľúč: 128 300 € Cena realizácie svojpomocne: 70 600 € Cena projektu: 1 000 € Laguna 37 30 Cena realizácie na kľúč: 124 200 € Cena realizácie svojpomocne: 68 300 € Cena projektu: 1 140 € Laguna 419 36 Cena realizácie na kľúč: 119 200 € Cena realizácie svojpomocne: 65 600 € Cena projektu: 995 € Laguna 38 31 Cena realizácie na kľúč: 114 100 € Cena realizácie svojpomocne: 62 800 € Cena projektu: 1 100 € Laguna 422 37 Cena realizácie na kľúč: 100 600 € Cena realizácie svojpomocne: 55 300 € Cena projektu: 975 € Laguna 39 31 Cena realizácie na kľúč: 115 500 € Cena realizácie svojpomocne: 63 500 € Cena projektu: 1 210 € Laguna 425 37 Prehľad Projektov rodinných domov Všetky ceny sú uvádzané s DPH

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

Prehľad Projektov rodinných domov Cena realizácie na kľúč: 101 100 € Cena realizácie svojpomocne: 55 600 € Cena projektu: 1 130 € Laguna 430 38 Cena realizácie na kľúč: 153 400 € Cena realizácie svojpomocne: 84 400 € Cena projektu: 1 010 € Štandard 106 56 Cena realizácie na kľúč: 155 500 € Cena realizácie svojpomocne: 85 500 € Cena projektu: 1 220 € Laguna 433 38 Cena realizácie na kľúč: 123 600 € Cena realizácie svojpomocne: 68 000 € Cena projektu: 980 € Štandard 107 56 Cena realizácie na kľúč: 108 200 € Cena realizácie svojpomocne: 59 500 € Cena projektu: 1 200 € Laguna 435 39 Cena realizácie na kľúč: 96 200 € Cena realizácie svojpomocne: 52 900 € Cena projektu: 950 € Štandard 108 57 Cena realizácie na kľúč: 158 700 € Cena realizácie svojpomocne: 87 300 € Cena projektu: 1 260 € Laguna 442 39 Cena realizácie na kľúč: 122 000 € Cena realizácie svojpomocne: 67 100 € Cena projektu: 980 € Štandard 109 57 Cena realizácie na kľúč: 91 800 € Cena realizácie svojpomocne: 50 500 € Cena projektu: 945 € trend 49 52 Cena realizácie na kľúč: 119 300 € Cena realizácie svojpomocne: 65 600 € Cena projektu: 985 € Štandard 110 58 Cena realizácie na kľúč: 141 300 € Cena realizácie svojpomocne: 77 700 € Cena projektu: 985 € trend 65 52 Cena realizácie na kľúč: 136 500 € Cena realizácie svojpomocne: 75 100 € Cena projektu: 985 € Štandard 110g 58 Cena realizácie na kľúč: 103 400 € Cena realizácie svojpomocne: 56 900 € Cena projektu: 930 € trend 67 53 Cena realizácie na kľúč: 137 500 € Cena realizácie svojpomocne: 75 600 € Cena projektu: 990 € Štandard 111 59 Cena realizácie na kľúč: 144 700 € Cena realizácie svojpomocne: 79 600 € Cena projektu: 970 € trend 80 53 Cena realizácie na kľúč: 116 200 € Cena realizácie svojpomocne: 63 900 € Cena projektu: 960 € Štandard 113 59 Cena realizácie na kľúč: 102 500 € Cena realizácie svojpomocne: 56 400 € Cena projektu: 950 € Štandard 102 54 Cena realizácie na kľúč: 138 200 € Cena realizácie svojpomocne: 76 000 € Cena projektu: 970 € Štandard 117 60 Cena realizácie na kľúč: 107 000 € Cena realizácie svojpomocne: 58 900 € Cena projektu: 955 € Štandard 103 54 Cena realizácie na kľúč: 130 200 € Cena realizácie svojpomocne: 71 600 € Cena projektu: 985 € Štandard 118 60 Cena realizácie na kľúč: 86 600 € Cena realizácie svojpomocne: 47 600 € Cena projektu: 920 € Štandard 104 55 Cena realizácie na kľúč: 171 100 € Cena realizácie svojpomocne: 94 100 € Cena projektu: 1 060 € Štandard 124 61 Cena realizácie na kľúč: 120 300 € Cena realizácie svojpomocne: 66 200 € Cena projektu: 1 050 € Štandard 105 55 Cena realizácie na kľúč: 156 900 € Cena realizácie svojpomocne: 86 300 € Cena projektu: 1 050 € Štandard 135 61

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

Prehľad Projektov rodinných domov Všetky ceny sú uvádzané s DPH Cena realizácie na kľúč: 109 900 € Cena realizácie svojpomocne: 60 400 € Cena projektu: 1 025 € Pohoda 155 62 Cena realizácie na kľúč: 121 600 € Cena realizácie svojpomocne: 66 900 € Cena projektu: 1 390 € Linear 309 78 Cena realizácie na kľúč: 129 500 € Cena realizácie svojpomocne: 71 200 € Cena projektu: 1 090 € Pohoda 163 62 Cena realizácie na kľúč: 115 500 € Cena realizácie svojpomocne: 63 500 € Cena projektu: 1 270 € Linear 310 78 Cena realizácie na kľúč: 128 800 € Cena realizácie svojpomocne: 70 800 € Cena projektu: 1 025 € Pohoda 170 63 Cena realizácie na kľúč: 112 800 € Cena realizácie svojpomocne: 62 000 € Cena projektu: 1 300 € Linear 315 79 Cena realizácie na kľúč: 147 000 € Cena realizácie svojpomocne: 80 800 € Cena projektu: 1 220 € Pohoda 177 63 Cena realizácie na kľúč: 184 100 € Cena realizácie svojpomocne: 101 200 € Cena projektu: 1 350 € Linear 318 79 Cena realizácie na kľúč: 161 000 € Cena realizácie svojpomocne: 88 500 € Cena projektu: 1 250 € grande 257 74 Cena realizácie na kľúč: 138 200 € Cena realizácie svojpomocne: 76 000 € Cena projektu: 1 300 € Linear 320 80 Cena realizácie na kľúč: 171 900 € Cena realizácie svojpomocne: 94 600 € Cena projektu: 1 300 € grande 262 74 Cena realizácie na kľúč: 121 100 € Cena realizácie svojpomocne: 66 600 € Cena projektu: 1 200 € Linear 321 80 Cena realizácie na kľúč: 206 700 € Cena realizácie svojpomocne: 113 700 € Cena projektu: 1 320 € grande 263 75 Cena realizácie na kľúč: 106 100 € Cena realizácie svojpomocne: 58 400 € Cena projektu: 1 180 € Linear 323 81 Cena realizácie na kľuč: 167 500 € Cena realizácie svojpomocne: 92 100 € Cena projektu: 1 280 € grande 265 75 Cena realizácie na kľúč: 146 300 € Cena realizácie svojpomocne: 80 500 € Cena projektu: 1 250 € Linear 324 81 Cena realizácie na kľúč: 180 700 € Cena realizácie svojpomocne: 99 400 € Cena projektu: 1 300 € Linear 301 76 Cena realizácie na kľúč: 139 600 € Cena realizácie svojpomocne: 76 800 € Cena projektu: 1 280 € Linear 325 82 Cena realizácie na kľúč: 148 900 € Cena realizácie svojpomocne: 81 900 € Cena projektu: 1 015 € Linear 302 76 Cena realizácie na kľúč: 161 100 € Cena realizácie svojpomocne: 88 100 € Cena projektu: 1 460 € Linear 326 82 Cena realizácie na kľúč: 194 300 € Cena realizácie svojpomocne: 106 900 € Cena projektu: 1 290 € Linear 305 77 Cena realizácie na kľúč: 163 000 € Cena realizácie svojpomocne: 89 700 € Cena projektu: 1 320 € Linear 327 83 Cena realizácie na kľúč: 79 300 € Cena realizácie svojpomocne: 43 600 € Cena projektu: 1 200 € Linear 307 77 Cena realizácie na kľúč: 144 600 € Cena realizácie svojpomocne: 79 500 € Cena projektu: 1 380 € Linear 328 83

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

Prehľad Projektov rodinných domov Cena realizácie na kľúč: 174 200 € Cena realizácie svojpomocne: 95 800 € Cena projektu: 1 410 € Linear 329 84 Cena realizácie na kľúč: 107 000 € Cena realizácie svojpomocne: 58 900 € Cena projektu: 965 € Štandard 101 86 Cena realizácie na kľúč: 139 600 € Cena realizácie svojpomocne: 76 800 € Cena projektu: 1 260 € Linear 330 84 Cena realizácie na kľúč: 148 800 € Cena realizácie svojpomocne: 81 800 € Cena projektu: 970 € Štandard 115 86 Cena realizácie na kľúč: 194 700 € Cena realizácie svojpomocne: 107 100 € Cena projektu: 1 540 € Linear 331 85 Cena realizácie na kľúč: 112 100 € Cena realizácie svojpomocne: 61 700 € Cena projektu: 960 € Štandard 133 87 Cena realizácie na kľúč: 238 000 € Cena realizácie svojpomocne: 130 900 € Cena projektu: 2 600 € Linear 333 85 Cena realizácie na kľúč: 143 100 € Cena realizácie svojpomocne: 78 700 € Cena projektu: 1 000 € Prima 212 87 Cena realizácie na kľúč: 75 300 € Cena realizácie svojpomocne: 41 400 € Cena projektu: 925 € trend 48 86 Cena realizácie na kľúč: 203 100 € Cena realizácie svojpomocne: 111 700 € Cena projektu: 1 250 € Prima 222 87 Cena realizácie na kľúč: 146 600 € Cena realizácie svojpomocne: 80 600 € Cena projektu: 995 € trend 50 86 Cena realizácie na kľúč: 109 000 € Cena realizácie svojpomocne: 60 000 € Cena projektu: 1 020 € Pohoda 158 87 Cena realizácie na kľúč: 115 700 € Cena realizácie svojpomocne: 63 700 € Cena projektu: 955 € trend 55 86 Cena realizácie na kľúč: 173 300 € Cena realizácie svojpomocne: 95 300 € Cena projektu: 1 330 € grande 254 87 Cena realizácie na kľúč: 121 300 € Cena realizácie svojpomocne: 66 700 € Cena projektu: 975 € trend 69 86 Cena realizácie na kľúč: 148 000 € Cena realizácie svojpomocne: 81 400 € Cena projektu: 1 110 € grande 259 87 Zakúpením projektu z našej ponuky získavate celoročné predplatné časopisov môj dom a urob si sám Platnosť akcie: od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

garáž g1 Úžitková plocha: 36,0 m2 Zastavaná plocha: 43,6 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 3,8 m Sklon strechy: 17° Cena realizácie na kľúč: 24 100 € Cena realizácie svojpomocne: 13 200 € Cena projektu: 80 € garáž 2g2 garáž g2 Úžitková plocha: 36,0 m2 Zastavaná plocha: 43,6 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 3,4 m Cena realizácie na kľúč: 24 100 € Cena realizácie svojpomocne: 13 200 € Cena projektu: 80 € garáž 2g3 garáž g3 Úžitková plocha: 42,6 m2 Zastavaná plocha: 47,9 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 5,3 m Sklon strechy: 35° Cena realizácie na kľúč: 21 400 € Cena realizácie svojpomocne: 11 800 € Cena projektu: 80 € garáž gP1 garáž g3/a Úžitková plocha: 38,0 m2 Zastavaná plocha: 46,6 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,5 m Sklon strechy: 30° Cena realizácie na kľúč: 22 800 € Cena realizácie svojpomocne: 12 500 € Cena projektu: 80 € garáž gP2 garáž g4 Cena realizácie na kľúč: 11 000 € Cena realizácie svojpomocne: 6 000 € Cena projektu: 40 € žumPa 15 m3 garáž g5 Cena realizácie na kľúč: 15 000 € Cena realizácie svojpomocne: 8 000 € Cena projektu: 40 € žumPa 30 m3 garáž 2g1 Úžitková plocha: 11,6 m2 Zastavaná plocha: 16,0 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,2 m Sklon strechy: 35° Cena realizácie na kľúč: 8 400 € Cena realizácie svojpomocne: 4 600 € Cena projektu: 40 € Záhradný domček d1 doPlnkové Projekty Všetky ceny sú uvádzané s DPH Úžitková plocha: 20,5 m2 Zastavaná plocha: 26,4 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,2 m Sklon strechy: 35° Cena realizácie na kľúč: 14 800 € Cena realizácie svojpomocne: 8 100 € Cena projektu: 40 € Úžitková plocha: 20,5 m2 Zastavaná plocha: 26,4 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 5,1 m Sklon strechy: 35° Cena realizácie na kľúč: 14 800 € Cena realizácie svojpomocne: 8 100 € Cena projektu: 40 € Úžitková plocha: 21,0 m2 Zastavaná plocha: 27,1 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,1 m Sklon strechy: 17° Cena realizácie na kľúč: 14 800 € Cena realizácie svojpomocne: 8 100 € Cena projektu: 40 € Úžitková plocha: 27,2 m2 Zastavaná plocha: 34,9 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,1 m Sklon strechy: 17° Cena realizácie na kľúč: 15 000 € Cena realizácie svojpomocne: 8 300 € Cena projektu: 40 € Úžitková plocha: 18,0 m2 Zastavaná plocha: 23,8 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 3,4 m Sklon strechy: 17° Cena realizácie na kľúč: 13 000 € Cena realizácie svojpomocne: 7 200 € Cena projektu: 40 € Úžitková plocha: 20,5 m2 Zastavaná plocha: 26,4 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 3,4 m Cena realizácie na kľúč: 14 800 € Cena realizácie svojpomocne: 8 100 € Cena projektu: 40 € Úžitková plocha: 36,0 m2 Zastavaná plocha: 43,6 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 5,1 m Sklon strechy: 35° Cena realizácie na kľúč: 23 800 € Cena realizácie svojpomocne: 13 100 € Cena projektu: 80 €

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

Cena realizácie na kľúč: 51 600 € Cena realizácie svojpomocne: 28 400 € Cena projektu: 835 € Cena realizácie na kľúč: 50 500 € Cena realizácie svojpomocne: 27 800 € Cena projektu: 820 € Úžitková plocha domu: 51,8 m2 Obytná plocha domu: 35,1 m2 Zastavaná plocha: 64,0 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,3 m Sklon strechy: 15° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 90 kWh/m2 /rok prízemie – úžitková plocha 51,8 m2 prízemie – úžitková plocha 50,7 m2 Úžitková plocha domu: 50,7 m2 Obytná plocha domu: 34,2 m2 Zastavaná plocha: 63,0 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 3,8 m Sklon strechy: 7° Orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z Energetická náročnosť: 95 kWh/m2 /rok e-mail: promi@promiprojekt.sk 14 Laguna 6 Laguna 5

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

prízemie – úžitková plocha 70,6 m2 prízemie – úžitková plocha 68,7 m2 Cena realizácie na kľúč: 68 400 € Cena realizácie svojpomocne: 37 600 € Cena projektu: 855 € Cena realizácie na kľúč: 70 300 € Cena realizácie svojpomocne: 38 700 € Cena projektu: 850 € Úžitková plocha domu: 68,7 m2 Obytná plocha domu: 44,3 m2 Zastavaná plocha: 84,0 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,6 m Sklon strechy: 20° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 83 kWh/m2 /rok Úžitková plocha domu: 70,6 m2 Obytná plocha domu: 51,3 m2 Zastavaná plocha: 85,5 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,2 m Sklon strechy: 10°, 16° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 85 kWh/m2 /rok 15 www.promiprojekt.sk tel: +421 911 152 886 Laguna 8 Laguna 7

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

prízemie – úžitková plocha 76,8 m2 prízemie – úžitková plocha 72,2 m2 Cena realizácie na kľúč: 77 400 € Cena realizácie svojpomocne: 42 600 € Cena projektu: 850 € Úžitková plocha domu: 76,8 m2 Obytná plocha domu: 49,3 m2 Zastavaná plocha: 97,8 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,6 m Sklon strechy: 25° Orientácia hlavného vstupu: j, jV, jZ Energetická náročnosť: 88 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 72 800 € Cena realizácie svojpomocne: 40 000 € Cena projektu: 865 € Úžitková plocha domu: 72,2 m2 Obytná plocha domu: 46,7 m2 Zastavaná plocha: 87,5 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,2 m Sklon strechy: 20° Orientácia hlavného vstupu: Z, jZ, j Energetická náročnosť: 69 kWh/m2 /rok e-mail: promi@promiprojekt.sk 16 Laguna 10 Laguna 9

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

prízemie – úžitková plocha 82,9 m2 Cena realizácie na kľúč: 82 600 € Cena realizácie svojpomocne: 45 400 € Cena projektu: 870 € Úžitková plocha domu: 82,9 m2 Obytná plocha domu: 59,5 m2 Zastavaná plocha: 100,0 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 5,0 m Sklon strechy: 22° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 90 kWh/m2 /rok www.promiprojekt.sk tel: +421 911 152 886 Laguna 12n Laguna 11 prízemie – úžitková plocha 100,2 m2 Úžitková plocha domu: 100,2 m2 Obytná plocha domu: 76,6 m2 Zastavaná plocha: 132,2 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,6 m Sklon strechy: 18° Orientácia hlavného vstupu: V, jV, j Energetická náročnosť: 96 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 101 000 € Cena realizácie svojpomocne: 55 600 € Cena projektu: 990 € 17

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

prízemie – úžitková plocha 87 m2 prízemie – úžitková plocha 95,4 m2 Cena realizácie na kľúč: 88 700 € Cena realizácie svojpomocne: 48 800 € Cena projektu: 940 € Úžitková plocha domu: 87,0 m2 Obytná plocha domu: 52,1 m2 Zastavaná plocha: 119,1 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 3,7 m Sklon strechy: 7° Orientácia hlavného vstupu: j, V, jV Energetická náročnosť: 86 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 97 300 € Cena realizácie svojpomocne: 53 500 € Cena projektu: 915 € Úžitková plocha domu: 95,4 m2 Obytná plocha domu: 67,8 m2 Zastavaná plocha: 118,8 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 5,2 m Sklon strechy: 25° Orientácia hlavného vstupu: S, V, SV Energetická náročnosť: 99 kWh/m2 /rok e-mail: promi@promiprojekt.sk 18 Laguna 14 Laguna 13

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

prízemie – úžitková plocha 103,6 m2 prízemie – úžitková plocha 107,1 m2 Cena realizácie na kľúč: 104 400 € Cena realizácie svojpomocne: 57 400 € Cena projektu: 935 € Úžitková plocha domu: 103,6 m2 Obytná plocha domu: 49,9 m2 Zastavaná plocha: 124,0 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,5 m Sklon strechy: 22° Orientácia hlavného vstupu: V, jV Energetická náročnosť: 93 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 108 000 € Cena realizácie svojpomocne: 59 400 € Cena projektu: 950 € Úžitková plocha domu: 107,1 m2 Obytná plocha domu: 69,8 m2 Zastavaná plocha: 132,4 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 5,7 m Sklon strechy: 25° Orientácia hlavného vstupu: S,Z, SZ, jZ Energetická náročnosť: 94 kWh/m2 /rok 19 www.promiprojekt.sk tel: +421 911 152 886 Laguna 16 Laguna 15

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

prízemie – úžitková plocha 111 m2 prízemie – úžitková plocha 120,1 m2 Cena realizácie na kľúč: 114 600 € Cena realizácie svojpomocne: 63 000 € Cena projektu: 950 € Úžitková plocha domu: 111,0 m2 Obytná plocha domu: 86,1 m2 Zastavaná plocha: 136,5 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 5,3 m Sklon strechy: 20° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, SZ Energetická náročnosť: 96 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 124 000 € Cena realizácie svojpomocne: 68 200 € Cena projektu: 1 070 € Úžitková plocha domu: 120,1 m2 Obytná plocha domu: 64,3 m2 Zastavaná plocha: 150,1 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,2 m Sklon strechy: 7° Orientácia hlavného vstupu: j, jZ, jV Energetická náročnosť: 95 kWh/m2 /rok e-mail: promi@promiprojekt.sk 20 Laguna 18 Laguna 17

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

prízemie – úžitková plocha 101,3 m2 prízemie – úžitková plocha 87,4 m2 Cena realizácie na kľúč: 102 100 € Cena realizácie svojpomocne: 56 200 € Cena projektu: 930 € Úžitková plocha domu: 101,3 m2 Obytná plocha domu: 65,4 m2 Zastavaná plocha: 122,5 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 5,0 m Sklon strechy: 20° Orientácia hlavného vstupu: V, jV Energetická náročnosť: 69 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 87 100 € Cena realizácie svojpomocne: 47 900 € Cena projektu: 870 € Úžitková plocha domu: 87,4 m2 Obytná plocha domu: 59,5 m2 Zastavaná plocha: 108,0 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,2 m Sklon strechy: 18° Orientácia hlavného vstupu: V, j, jV Energetická náročnosť: 88 kWh/m2 /rok 21 www.promiprojekt.sk tel: +421 911 152 886 Laguna 20 Laguna 19

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

prízemie – úžitková plocha 91,3 m2 Cena realizácie na kľúč: 92 000 € Cena realizácie svojpomocne: 50 600 € Cena projektu: 880 € Úžitková plocha domu: 91,3 m2 Obytná plocha domu: 64,4 m2 Zastavaná plocha: 112,6 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,3 m Sklon strechy: 18° Orientácia hlavného vstupu: j, V, jV Energetická náročnosť: 85 kWh/m2 /rok prízemie – úžitková plocha 100,3 m2 Cena realizácie na kľúč: 101 100 € Cena realizácie svojpomocne: 55 600 € Cena projektu: 915 € Úžitková plocha domu: 100,3 m2 Obytná plocha domu: 73,3 m2 Zastavaná plocha: 127,2 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,3 m Sklon strechy: 20° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 92 kWh/m2 /rok e-mail: promi@promiprojekt.sk 22 Laguna 22 Laguna 21

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

prízemie – úžitková plocha 95,5 m2 Cena realizácie na kľúč: 96 300 € Cena realizácie svojpomocne: 53 000 € Cena projektu: 925 € Úžitková plocha domu: 95,5 m2 Obytná plocha domu: 63,9 m2 Zastavaná plocha: 118,7 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,9 m Sklon strechy: 22° Orientácia hlavného vstupu: V, SV, S Energetická náročnosť: 94 kWh/m2 /rok prízemie – úžitková plocha 94,4 m2 Cena realizácie na kľúč: 95 200 € Cena realizácie svojpomocne: 52 300 € Cena projektu: 920 € Úžitková plocha domu: 94,4 m2 Obytná plocha domu: 68,6 m2 Zastavaná plocha: 112,5 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,6 m Sklon strechy: 20° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 89 kWh/m2 /rok 23 www.promiprojekt.sk tel: +421 911 152 886 Laguna 24 Laguna 23

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

Cena realizácie na kľúč: 100 600 € Cena realizácie svojpomocne: 55 300 € Cena projektu: 940 € Úžitková plocha domu: 98,6 m2 Obytná plocha domu: 74,9 m2 Zastavaná plocha: 135,0 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,8 m Sklon strechy: 20° Orientácia hlavného vstupu: V, jV, j Energetická náročnosť: 75 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 92 900 € Cena realizácie svojpomocne: 51 100 € Cena projektu: 910 € Úžitková plocha domu: 92,2 m2 Obytná plocha domu: 70,7 m2 Zastavaná plocha: 116,6 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 5,1 m Sklon strechy: 20° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 100 kWh/m2 /rok prízemie – úžitková plocha 98,6 m2 prízemie – úžitková plocha 92,2 m2 e-mail: promi@promiprojekt.sk 24 Laguna 26 Laguna 25

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

Cena realizácie na kľúč: 149 400 € Cena realizácie svojpomocne: 82 200 € Cena projektu: 1 080 € Úžitková plocha domu: 144,8 m2 Obytná plocha domu: 91,9 m2 Zastavaná plocha: 189,7 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,5 m Sklon strechy: 15° Orientácia hlavného vstupu: S, SZ Energetická náročnosť: 92 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 105 500 € Cena realizácie svojpomocne: 58 000 € Cena projektu: 1 030 € Úžitková plocha domu: 103,4 m2 Obytná plocha domu: 48,3 m2 Zastavaná plocha: 141,7 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,5 m Sklon strechy: 7° Orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z Energetická náročnosť: 86 kWh/m2 /rok prízemie – úžitková plocha 144,8 m2 prízemie – úžitková plocha 103,4 m2 25 www.promiprojekt.sk tel: +421 911 152 886 Laguna 28 Laguna 27

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

prízemie – úžitková plocha 133 m2 prízemie – úžitková plocha 114,9 m2 e-mail: promi@promiprojekt.sk Úžitková plocha domu: 133,0 m2 Obytná plocha domu: 78,2 m2 Zastavaná plocha: 174,7 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 5,2 m Sklon strechy: 7° Orientácia hlavného vstupu: V, SV Energetická náročnosť: 89 kWh/m2 /rok Úžitková plocha domu: 114,9 m2 Obytná plocha domu: 74,3 m2 Zastavaná plocha: 170,9 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 5,5 m Sklon strechy: 22° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 96 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 134 100 € Cena realizácie svojpomocne: 73 700 € Cena projektu: 1 040 € Cena realizácie na kľúč: 117 200 € Cena realizácie svojpomocne: 64 500 € Cena projektu: 1 170 € 26 Laguna 30n Laguna 29

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

prízemie – úžitková plocha 107,8 m2 prízemie – úžitková plocha 132,8 m2 www.promiprojekt.sk tel: +421 911 152 886 Úžitková plocha domu: 107,8 m2 Obytná plocha domu: 69,1 m2 Zastavaná plocha: 191,6 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,2 m Sklon strechy: 7° Orientácia hlavného vstupu: j, jV, V Energetická náročnosť: 80 kWh/m2 /rok Úžitková plocha domu: 132,8 m2 Obytná plocha domu: 83,6 m2 Zastavaná plocha: 181,7 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,5 m Sklon strechy: 7° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 86 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 110 000 € Cena realizácie svojpomocne: 60 500 € Cena projektu: 990 € Cena realizácie na kľúč: 138 600 € Cena realizácie svojpomocne: 76 300 € Cena projektu: 1 095 € 27 Laguna 32 Laguna 31

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

prízemie – úžitková plocha 141,1 m2 prízemie – úžitková plocha 141,1 m2 e-mail: promi@promiprojekt.sk Úžitková plocha domu: 141,1 m2 Obytná plocha domu: 78,6 m2 Zastavaná plocha: 175,0 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 5,4 m Sklon strechy: 22° Orientácia hlavného vstupu: V, SV, jV Energetická náročnosť: 97 kWh/m2 /rok Úžitková plocha domu: 141,1 m2 Obytná plocha domu: 78,6 m2 Zastavaná plocha: 175,0 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 5,4 m Sklon strechy: 22° Orientácia hlavného vstupu: V, SV, jV Energetická náročnosť: 97 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 143 900 € Cena realizácie svojpomocne: 79 200 € Cena projektu: 1 045 € Cena realizácie na kľúč: 143 600 € Cena realizácie svojpomocne: 78 900 € Cena projektu: 1 045 € 28 Laguna 33/b Laguna 33/a

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

prízemie – úžitková plocha 139,2 m2 prízemie – úžitková plocha 109,8 m2 www.promiprojekt.sk tel: +421 911 152 886 Úžitková plocha domu: 139,2 m2 Obytná plocha domu: 80,7 m2 Zastavaná plocha: 181,7 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,1 m Sklon strechy: 7°, 14° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 96 kWh/m2 /rok Úžitková plocha domu: 109,8 m2 Obytná plocha domu: 81,8 m2 Zastavaná plocha: 134,5 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 5,1 m Sklon strechy: 25° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 94 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 142 000 € Cena realizácie svojpomocne: 78 100 € Cena projektu: 1 100 € Cena realizácie na kľúč: 110 700 € Cena realizácie svojpomocne: 60 900 € Cena projektu: 990 € 29 Laguna 35 Laguna 34

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

prízemie – úžitková plocha 119 m2 prízemie – úžitková plocha 125,8 m2 e-mail: promi@promiprojekt.sk Úžitková plocha domu: 119,0 m2 Obytná plocha domu: 64,3 m2 Zastavaná plocha: 143,3 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 5,1 m Sklon strechy: 22° Orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z Energetická náročnosť: 61 kWh/m2 /rok Úžitková plocha domu: 125,8 m2 Obytná plocha domu: 73,3 m2 Zastavaná plocha: 169,0 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,7 m Sklon strechy: 17° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 81 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 120 000 € Cena realizácie svojpomocne: 66 000 € Cena projektu: 1 010 € Cena realizácie na kľúč: 128 300 € Cena realizácie svojpomocne: 70 600 € Cena projektu: 1 000 € 30 Laguna 37 Laguna 36

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

prízemie – úžitková plocha 116,9 m2 prízemie – úžitková plocha 98,6 m2 www.promiprojekt.sk tel: +421 911 152 886 Úžitková plocha domu: 116,9 m2 Obytná plocha domu: 83,8 m2 Zastavaná plocha: 157,4 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 5,1 m Sklon strechy: 18° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 72 kWh/m2 /rok Úžitková plocha domu: 98,6 m2 Obytná plocha domu: 67,1 m2 Zastavaná plocha: 136,9 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,7 m Sklon strechy: 22° Orientácia hlavného vstupu: j, jV, jZ Energetická náročnosť: 70 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 119 200 € Cena realizácie svojpomocne: 65 600 € Cena projektu: 995 € Cena realizácie na kľúč: 100 600 € Cena realizácie svojpomocne: 55 300 € Cena projektu: 975 € 31 Laguna 39 Laguna 38

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

prízemie – úžitková plocha 102,5 m2 prízemie – úžitková plocha 129,7 m2 e-mail: promi@promiprojekt.sk Úžitková plocha domu: 102,5 m2 Obytná plocha domu: 66,7 m2 Zastavaná plocha: 139,7 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 5,1 m Sklon strechy: 22° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 98 kWh/m2 /rok Úžitková plocha domu: 129,7 m2 Obytná plocha domu: 69,7 m2 Zastavaná plocha: 159,3 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,8 m Sklon strechy: 10°, 25° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 95 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 104 600 € Cena realizácie svojpomocne: 57 500 € Cena projektu: 980 € Cena realizácie na kľúč: 132 300 € Cena realizácie svojpomocne: 72 700 € Cena projektu: 1 070 € 32 Laguna 41 Laguna 40

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

prízemie – úžitková plocha 101,3 m2 prízemie – úžitková plocha 125,8 m2 www.promiprojekt.sk tel: +421 911 152 886 Úžitková plocha domu: 101,3 m2 Obytná plocha domu: 69,9 m2 Zastavaná plocha: 125,3 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 5,0 m Sklon strechy: 22° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 97 kWh/m2 /rok Úžitková plocha domu: 125,8 m2 Obytná plocha domu: 68,9 m2 Zastavaná plocha: 169,5 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 5,3 m Sklon strechy: 20° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 66 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 105 700 € Cena realizácie svojpomocne: 58 200 € Cena projektu: 985 € Cena realizácie na kľúč: 131 300 € Cena realizácie svojpomocne: 72 200 € Cena projektu: 1 055 € 33 Laguna 43 Laguna 42

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

prízemie – úžitková plocha 153,5 m2 prízemie – úžitková plocha 171 m2 e-mail: promi@promiprojekt.sk Úžitková plocha domu: 153,5 m2 Obytná plocha domu: 75,8 m2 Zastavaná plocha: 218,9 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,9 m Sklon strechy: 22° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 87 kWh/m2 /rok Úžitková plocha domu: 171,0 m2 Obytná plocha domu: 82,7 m2 Zastavaná plocha: 240,5 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 5,0 m Sklon strechy: 17° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, SZ Energetická náročnosť: 68 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 160 300 € Cena realizácie svojpomocne: 88 100 € Cena projektu: 1 080 € Cena realizácie na kľúč: 178 500 € Cena realizácie svojpomocne: 98 200 € Cena projektu: 1 120 € 34 Laguna 45 Laguna 44

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

prízemie – úžitková plocha 169,9 m2 prízemie – úžitková plocha 164,6 m2 www.promiprojekt.sk tel: +421 911 152 886 Úžitková plocha domu: 169,9 m2 Obytná plocha domu: 84,5 m2 Zastavaná plocha: 241,0 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 5,2 m Sklon strechy: 22° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 100 kWh/m2 /rok Úžitková plocha domu: 164,6 m2 Obytná plocha domu: 90,2 m2 Zastavaná plocha: 205,8 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,9 m Sklon strechy: 15° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 98 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 179 400 € Cena realizácie svojpomocne: 98 700 € Cena projektu: 1 200 € Cena realizácie na kľúč: 167 900 € Cena realizácie svojpomocne: 92 300 € Cena projektu: 1 150 € 35 Laguna 47 Laguna 46

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

Cena realizácie na kľúč: 124 200 € Cena realizácie svojpomocne: 68 300 € Cena projektu: 1 140 € Cena realizácie na kľúč: 113 300 € Cena realizácie svojpomocne: 62 300 € Cena projektu: 1 180 € Úžitková plocha domu: 123,2 m2 Obytná plocha domu: 78,6 m2 Zastavaná plocha: 163,8 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,4 m Sklon strechy: 14° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V, jV Energetická náročnosť: 91 kWh/m2 /rok prízemie – úžitková plocha 123,2 m2 prízemie – úžitková plocha 112,4 m2 Úžitková plocha domu: 112,4 m2 Obytná plocha domu: 80,6 m2 Zastavaná plocha: 184,0 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 3,9 m Sklon strechy: 7°, 15° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V, jV Energetická náročnosť: 93 kWh/m2 /rok e-mail: promi@promiprojekt.sk 36 Laguna 419 Laguna 415

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

prízemie – úžitková plocha 113,2 m2 prízemie – úžitková plocha 111,9 m2 Cena realizácie na kľúč: 115 500 € Cena realizácie svojpomocne: 63 500 € Cena projektu: 1 210 € Cena realizácie na kľúč: 114 100 € Cena realizácie svojpomocne: 62 800 € Cena projektu: 1 100 € Úžitková plocha domu: 111,9 m2 Obytná plocha domu: 81,5 m2 Zastavaná plocha: 167,3 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,1 m Sklon strechy: 6° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 97 kWh/m2 /rok Úžitková plocha domu: 113,2 m2 Obytná plocha domu: 82,1 m2 Zastavaná plocha: 135,0 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 3,9 m Sklon strechy: 8°, 12° Orientácia hlavného vstupu: j, jV, jZ Energetická náročnosť: 88 kWh/m2 /rok 37 www.promiprojekt.sk tel: +421 911 152 886 Laguna 425 Laguna 422

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

Cena realizácie na kľúč: 155 500 € Cena realizácie svojpomocne: 85 500 € Cena projektu: 1 220 € Cena realizácie na kľúč: 101 100 € Cena realizácie svojpomocne: 55 600 € Cena projektu: 1 130 € Úžitková plocha domu: 154,3 m2 Obytná plocha domu: 88,3 m2 Zastavaná plocha: 201,4 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,6 m Sklon strechy: 11°, 22° Orientácia hlavného vstupu: Z, SZ, S, SV Energetická náročnosť: 91 kWh/m2 /rok prízemie – úžitková plocha 154,3 m2 prízemie – úžitková plocha 100,3 m2 Úžitková plocha domu: 100,3 m2 Obytná plocha domu: 68,6 m2 Zastavaná plocha: 137,3 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,7 m Sklon strechy: 7° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, SZ Energetická náročnosť: 86 kWh/m2 /rok e-mail: promi@promiprojekt.sk 38 Laguna 433 Laguna 430

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

prízemie – úžitková plocha 107,3 m2 prízemie – úžitková plocha 155,6 m2 Cena realizácie na kľúč: 158 700 € Cena realizácie svojpomocne: 87 300 € Cena projektu: 1 260 € Cena realizácie na kľúč: 108 200 € Cena realizácie svojpomocne: 59 500 € Cena projektu: 1 200 € Úžitková plocha domu: 155,6 m2 Obytná plocha domu: 95,6 m2 Zastavaná plocha: 195,1 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,6 m Sklon strechy: 22° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 95 kWh/m2 /rok Úžitková plocha domu: 107,3 m2 Obytná plocha domu: 74,0 m2 Zastavaná plocha: 128,6 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 4,7 m Sklon strechy: 7° Orientácia hlavného vstupu: V, jV, j Energetická náročnosť: 87 kWh/m2 /rok 39 www.promiprojekt.sk tel: +421 911 152 886 Laguna 442 Laguna 435

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

42

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

43

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

Prepocitajte si, KOLKO MOZETE USETRIT na svojej hypoteke. www.refinancnyuver.sk

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

kontrakting staviame z dreva

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

46

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

Spotreba paliva v kombinovanom cykle: 6,0 – 7,6 l/100 km | emisie CO2 : 159 – 200 g/km. U každého predajcu Ford. TO NAJLEPŠIE PRE VAŠE PODNIKANIE Nový FORD TRANSIT má všetko, čo potrebujete na ceste k úspechu. Sklopný integrovaný strešný nosič dáva kabíne väčšiu flexibilitu a ešte lepšiu aerodynamiku. Vo veľkorysom úložnom priestore pohodlne odveziete aj predmety s dĺžkou 3 metre. Určite tiež oceníte, že má najnižšiu spotrebu vo svojej triede – iba 6,0 l/100 km a mimoriadne nízke emisie CO2 – iba 159 g/km. Aj preto si vyslúžil prestížne ocenenie Medzinárodná dodávka roka 2013.

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

vyberte si svoj kotol na www.immergas.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: 032/2850 100 záruka rokov na kondenzačné kotly LIKOV s.r.o., Blanenská 1859, 664 34 Kuřim, Česká republika LIKOV SK s.r.o., Dvorčanská 815, 949 05 Nitra, Slovenská republika - popredný európsky výrobca - export do viac než 25 krajín - výrobné a skladové haly cez 12 000 m2 - pobočky v CZ, SK, AT - vlastný vývoj - mnohoročné skúsenosti v obore od roku 1994 systém stavebných prolov príslušenstva pre strechy www.likov.sk Thermospoj Thermospoj Thermospoj Teleskop 2D prol 3D prol

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

Nový dizajn a štruktúry Baumit CreativTop Kreativita bez hraníc Nová omietka Baumit CreativTop Tenkovrstvová prefarbená omietka na silikónovej báze, vhodná na kreatívne stvárnenie povrchov tepelnoizolačných systémov, na staré i nové minerálne podklady. Váš dom. Vaše farby. Váš Life. CreativTop Max, CreativTop Trend, CreativTop Fine a CreativTop S-Fine To sú 4 varianty jedinečnej modelovateľnej omietky pre vytvorenie nových kreatívnych štruktúr. Vďaka rôznym technikám spracovania môže byť výsledný povrch vašej fasády vždy nápaditý a originálny. Široká paleta farieb Baumit Life a neobmedzené spôsoby kreatívneho spracovania spolu s dobrými nápadmi architektov tak otvárajú nové možnosti pri realizácii povrchových úprav fasád. Pomocou omietky CreativTop vdýchnete vašej fasáde nový život a nezameniteľný vzhľad v podobe atraktívneho dizajnu a netradičných štruktúr. Neváhajte experimentovať a realizujte svoje sny! é Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33, 041/507 66 51

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

ww.casopismojdom.sk zoznámte sa... množstvo inšpirácií len za 1,63 €! Nový obsah & dizajN viac inšpirácií a praktických informácií

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, A. S., vám ponúka výhodnú možnosť, ako získať úver na výstavbu rodinného domu, jeho rekonštrukciu, nadstavbu, prístavbu, alebo vstavbu. Hlavnou výhodou postupného financovania je, že záložným objektom je financovaná nehnuteľnosť. Máme pre vás pripravených niekoľko možností: • pomôžeme vám financovať výstavbu celého rodinného domu, • pomôžeme vám financovať výstavbu hrubej stavby rodinného domu so strechou, • úver môžete získať aj pred začiatkom výstavby rodinného domu, • úver môžete použiť aj na zveľadenie už existujúcej nehnuteľnosti. VÝHODY PRE VÁS: • záložným objektom je stavba, ktorú plánujete stavať, staviate, modernizujete, nadstavujete, pristavujete, alebo uskutočňujete jej vstavbu; • pri stanovení hodnoty nehnuteľnosti akceptujeme jej budúcu hodnotu a nezohľadňujeme jej geografickú polohu (čo je výhoda najmä v prípade menších miest a obcí); • maximálna výška úveru až do 100 % z budúcej hodnoty nehnuteľnosti; • cieľová suma až 340 000 € na financovaný objekt; • možnosť získať úver bez počiatočného vkladu či pred- chádzajúceho sporenia; • pri voľbe medziúveru s  poistením zvýhodnená ročná úroková sadzba. Viac informácií získate u obchodných zástupcoch PSS, a. s., na telefónnom čísle 02/58 55 58 55 alebo na www.pss.sk. FINANCOVANIE VÝSTAVBY RODINNÉHO DOMU

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

Vysoké očakávania zákazníkov, preferujúcich trvalú estetickú hod- notu, spĺňajú jedine prírodné mate- riály namiesto rôznych alternatív- nych napodobenín. Nie je tomu inak ani pri strechách z ušľachti- lých kovov, ktoré urobia z rodinného domu architektonický skvost aj po uplynutí niekoľkých desaťročí. Prírodný ORIGINÁL robí architekto- nické dielo krajším ako kópie natre- té na zinkovú šeď. Stáva sa to vidi- teľným už po uplynutí niekoľkých rokov. Preto je materiál RHEINZINK® s prírodným povrchom kľúčom k ele- gancii a zdrojom skutočného archi- tektonického významu. Hodnotná budova sa môže rodiť len z materiá- lov s trvalou hodnotou. Z takých, ako je RHEINZINK® . KLASICKÝ MATERIÁL PRE SÚČASNÚ ARCHITEKTÚRU Tradícia. Hodnota. Nadčasovosť. Rodinný dom, arch. návrh: Stefan Paptistella, Hirschaid, Nemecko RHEINZINK SK s.r.o., Zadunajská cesta 6, 851 01 Bratislava, tel.: +421 2 5341 4565, fax: +421 2 5363 2808, info@rheinzink.sk www.rheinzink.sk

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

obývačka terasa predsieň kuchyňa hosťovská izba detská izba prevádzka energia spotreba deň elektrina dnes cieletipy obľúbené nastavenia Niko Home Control Live it, love it Nová elektroinštalácia Niko Home Control umožňuje inštaláciu ovládať centrálne, prostredníctvom dotykovej obrazovky alebo pomocou smart- fónu. Vďaka inštalačnému softvéru je možné naprogramovať časovo ovládané funkcie, či už pre svetlá alebo kúrenie, a to pre každú miestnosť samostatne. Spoločnosť Niko dodáva na trh prvú elektroinštaláciu pre rodiny, ktorá umožňuje aktívne šetriť energiu. Niko Home Control spotrebúva minimum energie, pričom obsahuje ekodisplej, ktorý umožňuje zistiť, koľko energie sa v každom okamihu spotrebuje. Vďaka ekologickým funk- ciám, ako je eko displej a eko tlačidlo, môžu obyvatelia domu ušetriť až 10 % energie. Niko Home Control Prvá elektroinštalácia, ktorá aktívne šetrí energiu. Niko Slovakia s.r.o. Údernícka 9 851 01 Bratislava niko@niko.sk tel. +421 2 63 825 155 fax +421 2 63 824 603 www.niko.sk www.facebook.com/niko.eu www.twitter.com/nikonews

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

prízemie – úžitková plocha 52,9 m2 prízemie – úžitková plocha 82,3 m2 poschodie – úžitková plocha 47,8 m2 poschodie – úžitková plocha 74,7 m2 Cena realizácie na kľúč: 141 300 € Cena realizácie svojpomocne: 77 700 € Cena projektu: 985 € Úžitková plocha domu: 157,0 m2 Obytná plocha domu: 97,2 m2 Zastavaná plocha: 98,0 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 7,1 m Sklon strechy: 30° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 63 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 91 800 € Cena realizácie svojpomocne: 50 500 € Cena projektu: 945 € Úžitková plocha domu: 100,7 m2 Obytná plocha domu: 70,0 m2 Zastavaná plocha: 64,7 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 7,4 m Sklon strechy: 22° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, SZ, V Energetická náročnosť: 64 kWh/m2 /rok e-mail: promi@promiprojekt.sk 52 trend 65 trend 49

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

prízemie – úžitková plocha 60,6 m2 prízemie – úžitková plocha 80,8 m2 poschodie – úžitková plocha 54,3 m2 poschodie – úžitková plocha 80,0 m2 Cena realizácie na kľúč: 103 400 € Cena realizácie svojpomocne: 56 900 € Cena projektu: 930 € Úžitková plocha domu: 114,9 m2 Obytná plocha domu: 78,3 m2 Zastavaná plocha: 74,7 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 7,4 m Sklon strechy: 35° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 88 kWh/m2 /rok www.promiprojekt.sk tel: +421 911 152 886 trend 80 trend 67 Úžitková plocha domu: 160,8 m2 Obytná plocha domu: 84,0 m2 Zastavaná plocha: 102,6 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 7,8 m Sklon strechy: 38° Orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z Energetická náročnosť: 86 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 144 700 € Cena realizácie svojpomocne: 79 600 € Cena projektu: 970 € 53

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

e-mail: promi@promiprojekt.sk 54 Štandard 103 Štandard 102 prízemie – úžitková plocha 60,4 m2 prízemie – úžitková plocha 63,1 m2 poschodie – úžitková plocha 53,5 m2 poschodie – úžitková plocha 55,8 m2 Cena realizácie na kľúč: 107 000 € Cena realizácie svojpomocne: 58 900 € Cena projektu: 955 € Úžitková plocha domu: 118,9 m2 Obytná plocha domu: 72,9 m2 Zastavaná plocha: 76,8 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 7,5 m Sklon strechy: 40° Orientácia hlavného vstupu: j, jV, V Energetická náročnosť: 78 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 102 500 € Cena realizácie svojpomocne: 56 400 € Cena projektu: 950 € Úžitková plocha domu: 113,9 m2 Obytná plocha domu: 74,2 m2 Zastavaná plocha: 72,3 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 7,4 m Sklon strechy: 38° Orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z Energetická náročnosť: 72 kWh/m2 /rok

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

www.promiprojekt.sk tel: +421 911 152 886 Štandard 105 Štandard 104 55 prízemie – úžitková plocha 51,8 m2 prízemie – úžitková plocha 69,7 m2 poschodie – úžitková plocha 44,4 m2 poschodie – úžitková plocha 62,2 m2 Cena realizácie na kľúč: 86 600 € Cena realizácie svojpomocne: 47 600 € Cena projektu: 920 € Úžitková plocha domu: 96,2 m2 Obytná plocha domu: 59,5 m2 Zastavaná plocha: 65,4 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 7,4 m Sklon strechy: 42° Orientácia hlavného vstupu: S, SV Energetická náročnosť: 76 kWh/m2 /rok Úžitková plocha domu: 131,9 m2 Obytná plocha domu: 80,0 m2 Zastavaná plocha: 80,5 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 6,4 m Sklon strechy: 15° Orientácia hlavného vstupu: V, jV, j, jZ Energetická náročnosť: 86 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 120 300 € Cena realizácie svojpomocne: 66 200 € Cena projektu: 1 050 €

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

e-mail: promi@promiprojekt.sk 56 Štandard 107 Štandard 106 prízemie – úžitková plocha 100,5 m2 prízemie – úžitková plocha 70,7 m2 poschodie – úžitková plocha 67,7 m2 poschodie – úžitková plocha 64,8 m2 Cena realizácie na kľúč: 123 600 € Cena realizácie svojpomocne: 68 000 € Cena projektu: 980 € Úžitková plocha domu: 135,5 m2 Obytná plocha domu: 92,2 m2 Zastavaná plocha: 108,4 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 6,6 m Sklon strechy: 25° Orientácia hlavného vstupu: j, jV, V Energetická náročnosť: 69 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 153 400 € Cena realizácie svojpomocne: 84 400 € Cena projektu: 1 010 € Úžitková plocha domu: 168,2 m2 Obytná plocha domu: 83,1 m2 Zastavaná plocha: 120,9 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 6,9 m Sklon strechy: 23° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 65 kWh/m2 /rok

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

www.promiprojekt.sk tel: +421 911 152 886 Štandard 109 Štandard 108 57 prízemie – úžitková plocha 54,8 m2 prízemie – úžitková plocha 72,0 m2 poschodie – úžitková plocha 52,4 m2 poschodie – úžitková plocha 63,6 m2 Cena realizácie na kľúč: 96 200 € Cena realizácie svojpomocne: 52 900 € Cena projektu: 950 € Úžitková plocha domu: 107,2 m2 Obytná plocha domu: 66,3 m2 Zastavaná plocha: 75,3 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 6,7 m Sklon strechy: 15° Orientácia hlavného vstupu: S, SZ Energetická náročnosť: 85 kWh/m2 /rok Úžitková plocha domu: 135,6 m2 Obytná plocha domu: 99,3 m2 Zastavaná plocha: 88,3 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 7,6 m Sklon strechy: 35° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 63 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 122 000 € Cena realizácie svojpomocne: 67 100 € Cena projektu: 980 €

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

e-mail: promi@promiprojekt.sk 58 Štandard 110g Štandard 110 prízemie – úžitková plocha 68,1 m2 prízemie – úžitková plocha 87,3 m2 poschodie – úžitková plocha 64,4 m2 poschodie – úžitková plocha 64,4 m2 Cena realizácie na kľúč: 136 500 € Cena realizácie svojpomocne: 75 100 € Cena projektu: 985 € Úžitková plocha domu: 151,7 m2 Obytná plocha domu: 80,8 m2 Zastavaná plocha: 111,9 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 6,8 m Sklon strechy: 25° Orientácia hlavného vstupu: V, SV, jV Energetická náročnosť: 82 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 119 300 € Cena realizácie svojpomocne: 65 600 € Cena projektu: 985 € Úžitková plocha domu: 132,5 m2 Obytná plocha domu: 80,8 m2 Zastavaná plocha: 89,0 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 6,8 m Sklon strechy: 25° Orientácia hlavného vstupu: V, SV, jV Energetická náročnosť: 82 kWh/m2 /rok

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

www.promiprojekt.sk tel: +421 911 152 886 Štandard 113 Štandard 111 59 prízemie – úžitková plocha 79,2 m2 prízemie – úžitková plocha 68,5 m2 poschodie – úžitková plocha 73,6 m2 poschodie – úžitková plocha 60,6 m2 Cena realizácie na kľúč: 137 500 € Cena realizácie svojpomocne: 75 600 € Cena projektu: 990 € Úžitková plocha domu: 152,8 m2 Obytná plocha domu: 89,9 m2 Zastavaná plocha: 94,2 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 7,6 m Sklon strechy: 35° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 89 kWh/m2 /rok Úžitková plocha domu: 129,1 m2 Obytná plocha domu: 72,8 m2 Zastavaná plocha: 83,7 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 7,3 m Sklon strechy: 35° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 82 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 116 200 € Cena realizácie svojpomocne: 63 900 € Cena projektu: 960 €

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

e-mail: promi@promiprojekt.sk 60 Štandard 118 Štandard 117 prízemie – úžitková plocha 92,1 m2 prízemie – úžitková plocha 71,1 m2 poschodie – úžitková plocha 61,4 m2 poschodie – úžitková plocha 73,6 m2 Cena realizácie na kľúč: 130 200 € Cena realizácie svojpomocne: 71 600 € Cena projektu: 985 € Úžitková plocha domu: 144,7 m2 Obytná plocha domu: 97,2 m2 Zastavaná plocha: 100,7 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 7,2 m Sklon strechy: 35° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 72 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 138 200 € Cena realizácie svojpomocne: 76 000 € Cena projektu: 970 € Úžitková plocha domu: 153,5 m2 Obytná plocha domu: 86,5 m2 Zastavaná plocha: 108,7 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 7,0 m Sklon strechy: 30° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 77 kWh/m2 /rok

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

www.promiprojekt.sk tel: +421 911 152 886 Štandard 135 Štandard 124 61 prízemie – úžitková plocha 98,7 m2 prízemie – úžitková plocha 92,4 m2 poschodie – úžitková plocha 91,4 m2 poschodie – úžitková plocha 79,6 m2 Cena realizácie na kľúč: 171 100 € Cena realizácie svojpomocne: 94 100 € Cena projektu: 1 060 € Úžitková plocha domu: 190,1 m2 Obytná plocha domu: 117,5 m2 Zastavaná plocha: 135,2 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 8,2 m Sklon strechy: 40° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 84 kWh/m2 /rok Úžitková plocha domu: 172,0 m2 Obytná plocha domu: 89,5 m2 Zastavaná plocha: 110,4 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 6,6 m Sklon strechy: 15° Orientácia hlavného vstupu: S, SV Energetická náročnosť: 91 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 156 900 € Cena realizácie svojpomocne: 86 300 € Cena projektu: 1 050 €

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

e-mail: promi@promiprojekt.sk 62 Pohoda 163 Pohoda 155 prízemie – úžitková plocha 62,3 m2 prízemie – úžitková plocha 85,1 m2 poschodie – úžitková plocha 55,1 m2 poschodie – úžitková plocha 51,5 m2 Cena realizácie na kľúč: 129 500 € Cena realizácie svojpomocne: 71 200 € Cena projektu: 1 090 € Úžitková plocha domu: 136,6 m2 Obytná plocha domu: 84,2 m2 Zastavaná plocha: 106,7 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 6,6 m Sklon strechy: 15° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 82 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 109 900 € Cena realizácie svojpomocne: 60 400 € Cena projektu: 1 025 € Úžitková plocha domu: 117,4 m2 Obytná plocha domu: 76,3 m2 Zastavaná plocha: 73,4 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 7,5 m Sklon strechy: 17° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 91 kWh/m2 /rok

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

www.promiprojekt.sk tel: +421 911 152 886 Pohoda 177 Pohoda 170 63 prízemie – úžitková plocha 73,9 m2 prízemie – úžitková plocha 101,8 m2 poschodie – úžitková plocha 63,7 m2 poschodie – úžitková plocha 51,3 m2 Cena realizácie na kľúč: 128 800 € Cena realizácie svojpomocne: 70 800 € Cena projektu: 1 025 € Úžitková plocha domu: 137,6 m2 Obytná plocha domu: 78,4 m2 Zastavaná plocha: 88,7 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 7,1 m Sklon strechy: 10° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 79 kWh/m2 /rok Úžitková plocha domu: 153,1 m2 Obytná plocha domu: 76,1 m2 Zastavaná plocha: 128,8 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 6,5 m Sklon strechy: 5° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V, jV Energetická náročnosť: 77 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 147 000 € Cena realizácie svojpomocne: 80 800 € Cena projektu: 1 220 €

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

66

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

Chcete stavať dom a neviete z čoho? Myslite na budúcnosť. Rozhodli ste sa pre bývanie vo svojom? Máte kúpenú parcelu, predstavu ako bude dom vyzerať, možno už máte vybraný konkrétny projekt a teraz sa zamýšľate nad tým, z čoho vlastne svoj dom postaviť. Než porovnáte ponuky výrobcov, vlastnosti materiálov a ich cenu, skúste si najskôr odpovedať na otázku, aký dom vlastne chcete a čo je pre vás dôležité. Stavba vlastného domu je v živote zá- sadnou investíciou, veď si tým budujeme náš domov. Ani v budúcnosti by sme nemali svo- je rozhodnutie ľutovať. V dome, kde budeme bývať, by sme sa mali cítiť príjemne, bezpeč- ne a náklady na jeho prevádzku by mali byť čo možno najmenšie. Dôležitá je tiež jedno- duchosť výstavby a systémové riešenie detai- lov, ktoré maximálne eliminuje možnosť vzni- ku porúch. Väčšina z nás si peniaze na stavbu musí požičať, čo bohužiaľ ovplyvňuje aj naše rozhodnutie, aký materiál vybrať. Počítame, koľko a ako dlho budeme splácať, a začíname šetriť už na hrubej stavbe. Hoci náklady na ňu tvoria len okolo 10 % celkových nákladov na stavbu, kvalita materiálu a vyhotovenia sa však na celkovom výsledku významne pre- javia. A to hlavne v ďalších rokoch. Navyše by sme si mali uvedomiť, že počas životnosti stavby nie je možné materiál, z ktorého je po- stavená hrubá stavba, vymeniť. Tradičný materiál preverený časom Na stavbu rodinných domov sa používa- jú tehly, pórobetón, drevo a materiály na bá- ze dreva, dokonca aj slama a mnoho ďalších. U nás je najviac rodinných domov postave- ných z tehál a v ponuke realitných kancelárií majú tieto domy vždy vyššiu hodnotu než do- my z iných materiálov. Pozrime sa na to, prečo to tak je. V Čechách i na Slovensku sa pálené teh- ly vyrábajú už viac ako 1 100 rokov. Pre svo- je výhodné vlastnosti, ako je dlhá životnosť, pevnosť, odolnosť, zdravotná neškodnosť, ne- horľavosť, schopnosť akumulovať teplo a bez- problémovo zvládať kolísanie vlhkosti vzdu- chu, nestratili na obľube a v súčasnosti sú naj- používanejším materiálom na výstavbu rodin- ných domov. Počas druhej polovice 20. storo- čia postupne zmenili tvar a veľkosť a namiesto plnej tehly sa začali vyrábať dierované tehlové bloky. Za posledných 25 rokov prešli zásadnou premenou a ich tepelnoizolačné parametre sa zvýšili takmer 10-násobne. Napr. české tehly HELUZ je možné aj bez dodatočného zatep- lenia použiť na výstavbu nízkoenergetických a pasívnych domov, pričom patria medzi eu- rópsku špičku. Brúsené tehlové bloky od tohto výrobcu s názvom Family a nové bloky Family 2in1, ktoré sú vyplnené polystyrénom, majú vysokú únosnosť a zároveň ich tepelnoizolač- né vlastnosti vyhovejú požiadavkám pre domy s veľmi nízkou potrebou energie. Vyrábajú sa v šírkach od 250 do 500 mm a obvodové muri- vo z týchto tehál dosiahne súčiniteľ prechodu tepla až 0,11 W/m2 K. Murovanie z nich je navy- še rýchle a jednoduché – spájajú sa pomocou špeciálnych lepidiel či murovacej peny. Na rie- šenie detailov, ako sú väzby rohov, parapety a ostenia okien, sa používajú doplnkové tehly s vybratím na vloženie tepelnej izolácie, ktorá zabráni únikom tepla. Tým sa predíde vzniku tepelných mostov v obvodovom murive. Komplexný systém aj služby Hrubú stavbu však netvorí iba samotné Hrubú stavbu však netvorí iba samotné mu- rivo, ale tiež preklady nad otvormi, strop a vo väčšine prípadov aj komín. Komplexný systém od jedného výrobcu prinesie tú výhodu, že ne- vznikajú problémy zapríčinené použitím roz- dielnych materiálov a nadväznosti konštrukcií sú vyriešené do detailu. Sortiment tehlových produktov spoločnosti HELUZ umožňuje nie- koľko variantov riešenia prekladov, konštruk- cie stropu aj výber komínového systému. Pri výbere dodávateľa materiálu by sme sa mali informovať aj o tom, aký nám po- skytne servis. Ak servis funguje, nemusíme potom zložito zháňať či dokupovať pomôcky a materiály na murovanie, môžeme sa poradiť s odborníkmi a ušetríme si veľa starostí a ča- su. Český výrobca tehlového systému HELUZ umožňuje zákazníkom využiť širokú ponuku služieb. Patrí k nim napríklad spracovanie ce- novej ponuky s výpisom materiálu, spraco- vanie kladečského plánu stropu a prekladov, služby statika, vypracovanie energetického certifikátu budovy, návrh komínového telesa a výpočet spalinovej cesty, doprava materi- álu na stavbu, vykládka hydraulickou rukou, zvoz paliet, požičanie pomôcok na murovanie, pomoc pri založení muriva z brúsených tehál a mnoho ďalších. Úsporné a zdravé bývanie Domy s obvodovou konštrukciou z jed- novrstvového tehlového muriva sa vyznačujú jednoduchou vykonateľnosťou, dlhou život- nosťou a príjemnou mikroklímou v každom ročnom období. Použitý materiál je vďaka svojmu čistému, prírodnému pôvodu prívetivý k životnému prostrediu aj ľudskému zdraviu a vďaka inováciám tehly nepotrebujú žiadne dodatočné zateplenie. Spĺňajú dnešné vysoké požiadavky na parametre stavebných materiá- lov a ich vlastnosti sú zárukou dlhodobo kom- fortného, bezpečného a úsporného bývania. Ešte váhate, aký materiál si zvoliť? HELUZ cihlářský průmysl v. o. s., 373 65 Dolní Bukovsko 295, zákaznícka linka 0800 106 206 ■ info komíny 0800 118 192 ■ info@heluz.sk ■ www.heluz.sk Skvelé tehly pre Váš dom Brúsený tehlový blok HELUZ Family 50 2in1 s integrovanou tepelnou izoláciou

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

DVERE A ZÁRUBNE OBKLADY, DLAŽBY, SANITA VINYL, LAMINÁTOVÉ A DREVENÉ PODLAHY Kúpeľne na kľúč | zameriame | navrhneme | zrealizujeme najľahšia cesta k novej kuchyni Predajňa Brnenská 7, Malacky | Telefón 034/774 1390, 91 eden@edensk.sk | www.edensk.sk VÝROBA KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU Viac ako 50 obložených kúpeľňových kójí | vizualizácia v 3D | odvoz v regióne až do domu | ceny šité na mieru zákazníka | 450 m2 predajnej plochy

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

DVERE A ZÁRUBNE OBKLADY, DLAŽBY, SANITA VINYL, LAMINÁTOVÉ A DREVENÉ PODLAHY Kúpeľne na kľúč | zameriame | navrhneme | zrealizujeme najľahšia cesta k novej kuchyni Predajňa Brnenská 7, Malacky | Telefón 034/774 1390, 91 eden@edensk.sk | www.edensk.sk VÝROBA KÚPEĽŇOVÉHO NÁBYTKU Viac ako 50 obložených kúpeľňových kójí | vizualizácia v 3D | odvoz v regióne až do domu | ceny šité na mieru zákazníka | 450 m2 predajnej plochy

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

J.A.P. Slovakia, s.r.o. Zadunajská cesta 12 851 01 Bratislava Tel.: 02 / 6353 0368 Fax.: 02 / 6353 0366 E-mail: obchod@jap.sk www.jap.sk VZORKOVŇU NÁJDETE NA ADRESE: Bývame VIAC PRIESTORU - VIAC ELEGANCIE STAVEBNÉ PUZDRA SŤAHOVACIE SCHODYNEREZOVÉ ZÁBRADLIE SCHODYCELOSKLENENÉSTENYA DVERE PRE ZASÚVACIE DVERE DO STENY DO STROPU AJ DO STENY • ELEGANTNÉ RIEŠENIE • ÚSPORA PRIESTORU • PRE MODERNÝ DESIGN • 100% PRIECHODNOSŤ • ZÁRUKA 10 ROKOV • JEDNODUCHÁ MONTÁŽ • PROTIPOŽIARNA ODOLNOSŤ 60 MIN. • ZATEPLENÉ • ŠTANDARDNÉ • BEZÚDRŽBOVÉ • ĽAHKÁ MONTÁŽ • PREDAJNÁ SIEŤ PO CELEJ SR • STAVEBNICOVÉ RIEŠENIE • DESIGNOVÝ VZHĽAD • VARIABILNÉ PRE VŠETKY TYPY SCHODÍSK • MATERIÁL NEREZ AISI 304 • POUŽITIE V INTERIÉRI AJ EXTERIÉRI www.jap.sk www.grafosklo.sk www.zabradlie-jap.sk e-mail: obchod@jap.sk tel.: 02/ 63 53 03 68 fax: 02/ 63 53 03 66

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

SKLENÁ VLNA, KAMENNÁ VLNA, POLYSTYRÉN EPS, STYRODUR C, PUREN PIR

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

72

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

RECTOBETON RECTOLIGHT JE LEPŠIE STAVA SPOLU Predpäté stropné systémy RECTOR Slovakia - www.rector-sk.com RECTOBETON a RECTOLIGHT STROPNÉ SYSTÉMY Stropné systémy RECTOBETON a RECTOLIGHT sú moderným riešením v oblasti stropných konštrukcií, použiteľné na každej úrovni stavby, či už je to pivnica, garáž, podlažie, podkrovie, terasa alebo plochá strecha. Vnašichsystémochpoužívamestropnénosníky vyrobené najmodernejšou technológiou v najvyššej kvalite, s presným účelom ich uplatnenia pre konkrétnu konštrukciu a spôsob montáže.

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

Je príjemné, ak sa po namáhavom dni vrátite tam, kde sa cítite najlepšie a pokojne si užívate pohodlie svojho domova. Kým si však vybudujete príjemné bývanie, stojí to každého z vás nemálo námahy. O to viac vás mrzí, keï vaše bývanie poškodí, možno i znièí, nejaká katastrofa alebo nebezpeèenstvo. Už sa to stalo mnohým z vás, že vás napríklad vytopilo, alebo vás postihli nepríjemné záplavy. Napriek dobrému pocitu, že máte uzatvorené poistenie, nepríjemne vás prekvapil fakt, žestenedostaliplnúsumu,ktorústeodpoisťovnepožadovali a oèakávali. Preto sme zástupcom UNIQA poisťovne položili zopár otázok, ktoré by mohli byť zaujímavé aj pre vás. Èojenajèastejšoupríèinou,žepoisťovòanevyplatípoškodenému celkovú škodu? V prvom rade je to nesprávne ohodnotenie nehnute¾nosti klientom, ktoré nevyjadruje jeho novú hodnotu, t. j. hodnotu, za ktorú je možné v èase vzniku škody postaviť na mieste poistenia novú nehnute¾nosť pri zachovaní rovnakého konštrukèného a stavebného riešenia. Ïalšou hrozbou podpoistenia je, že si klient nedojedná poistenie nehnute¾nosti s indexáciou, ktorou sa každoroène upravuje hodnota nehnute¾nosti a ktorá pri správne stanovenej poistnej sume zabráni v nasledujúcich obdobiach vzniku podpoistenia. Z tohto dôvodu odporúèame klientom, aby si skontrolovali svoje staré poistné zmluvy a prípadne si ich dali prepracovať. Príklad podpoistenia: Dom máte poistený na hodnotu 63 000 Eur. Súèasná hodnota domu je 180 000 Eur. Víchrica poškodí strechu a musíte ju vymeniť. Vznikne vám škoda v hodnote 20 000 Eur. Keïže je dom poistený len na 35 % skutoènej hodnoty, aj poistné plnenie bude v hodnote 35 % zo vzniknutej škody, t. j. 7 000 Eur. Vaše náklady na opravu strechy, ktoré poisťovòa nekryje sú teda až 13 000 Eur. Ako si klient môže správne ohodnotiť nehnute¾nosť a vyhnúť sa tým podpoisteniu? UNIQA poisťovòa ponúka produkt na poistenie domu, bytu a domácnosti „Domov & Šťastie“. V tomto produkte je poistná suma nehnute¾nosti stanovená poisťovòou, na základe údajov o rozlohe nehnute¾nosti od klienta s dojednaním automatickej indexácie. V uvedenom prípade, ak klient správne uvedie rozlohu nehnute¾nosti, nedôjde poèas celého trvania poistenia k podpoisteniu. Ako si najlepšie ochrániť jednu zo svojich najväèších investícií v živote - investíciu do vlastného bývania? UNIQA poisťovòa ponúka komplexné poistenie nehnute¾nosti a zariadenia domácnosti, ktoré ušijeme priamo na mieru pre každého jedného klienta. Klient si môže dojednať poistenie domu, ved¾ajších stavieb, bytu, garáže a zariadenia domácnosti. Týmto poistením vieme klienta ochrániť pred nepriaznivým finanèným dopadom spôsobeným rôznymi rizikami ako napríklad: požiar, priamy úder blesku, výbuch, pád alebo náraz vzdušných telies, náraz neznámeho vozidla, víchrica, ťarcha snehu a námrazy, zosuv snehu v dôsledku snehovej masy nahromadenej na streche, zosuv skál, kameòov a zeme, krupobitie, snehové lavíny, povodeò, záplava, zemetrasenie, náplava sutín, spätné prúdenie vody, voda z vodovodných zariadení, lom skla, krádež vlámaním. Zároveò si môže pripoistiť napríklad prepätie, skrat elektromotora, atmosférické zrážky, jednoduchú krádež a vonkajší vandalizmus. Máte aj nieèo „uniqátne“ v poistení domu alebo bytu? K tomuto poisteniu ponúkame svojim klientom výhodne bonusy a navyše už v základe asistenèné služby ZDARMA. Vrámci asistenèných služieb našim klientom nielen poradíme, ale pošleme k nim aj odborníka a uhradíme náklady za jeho prácu. Navyše ZDARMA opravíme aj elektrospotrebièe po záruènej dobe (chladnièka, mraznièka, práèka, sušièka bielizne,umývaèka riadu, sporák, ohrievaè) až do veku 7 rokov. Asistenèné služby sú našim klientom k dispozícii NONSTOP a to nielen pri vzniknutej poistnej udalosti, ale aj v prípade havarijnej situácie. Tento stav núdze si vyžaduje rýchle a pohotové riešenie na zabránenie rozšírenia už vzniknutých škôd. Najèastejšie havarijné situácie vznikajú z dôvodu poškodenia vodovodného a vykurova- cieho zariadenia, skla alebo elektrických rozvodov. V prípade ïalších otázok a záujmu o poistenie kontaktujte nášho sprostredkovate¾a poistenia: Peter Stanoviè Tel.: +421 905 605 548 E-mail: stanovic@uniqa.sk Váš domov je len vo vašich rukách! OPRAVA elektrospotrebièov po záruènej dobe ZDARMA! OPRAVA elektrospotrebièov po záruènej dobe ZDARMA!

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

Premeňte ktorýkoľvek dom z tohto katalógu na inteligentný. Keď inteligentný dom tak od striebornej firmy roka 2012. So systémom inteligentnej inštalácie iNELS máte celý dom doslova pod palcom. www.inels.sk

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

e-mail: promi@promiprojekt.sk 74 grande 262 grande 257 prízemie – úžitková plocha 100,0 m2 prízemie – úžitková plocha 106,1 m2 poschodie – úžitková plocha 65,6 m2 poschodie – úžitková plocha 70,4 m2 Cena realizácie na kľúč: 171 900 € Cena realizácie svojpomocne: 94 600 € Cena projektu: 1 300 € Úžitková plocha domu: 176,9 m2 Obytná plocha domu: 94,2 m2 Zastavaná plocha: 144,1 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 7,6 m Sklon strechy: 17° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 77 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 161 000 € Cena realizácie svojpomocne: 88 500 € Cena projektu: 1 250 € Úžitková plocha domu: 165,6 m2 Obytná plocha domu: 101,0 m2 Zastavaná plocha: 140,0 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 7,7 m Sklon strechy: 20° Orientácia hlavného vstupu: V, SV, jV Energetická náročnosť: 67 kWh/m2 /rok

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

www.promiprojekt.sk tel: +421 911 152 886 grande 265 grande 263 75 Cena realizácie na kľúč: 206 700 € Cena realizácie svojpomocne: 113 700 € Cena projektu: 1 320 € Úžitková plocha domu: 212,7 m2 Obytná plocha domu: 101,1 m2 Zastavaná plocha: 154,0 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 8,2 m Sklon strechy: 22° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 74 kWh/m2 /rok Úžitková plocha domu: 172,3 m2 Obytná plocha domu: 109,1 m2 Zastavaná plocha: 111,9 m2 Výška hrebeňa strechy od +0,0: 7,8 m Sklon strechy: 17° Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 68 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľuč: 167 500 € Cena realizácie svojpomocne: 92 100 € Cena projektu: 1 280 € prízemie – úžitková plocha 121,3 m2 prízemie – úžitková plocha 87,9 m2 poschodie – úžitková plocha 91,4 m2 poschodie – úžitková plocha 84,4 m2

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

e-mail: promi@promiprojekt.sk 76 Linear 302 Linear 301 prízemie – úžitková plocha 86,5 m2 poschodie – úžitková plocha 56,1 m2 Cena realizácie na kľúč: 148 900 € Cena realizácie svojpomocne: 81 900 € Cena projektu: 1 015 € Úžitková plocha domu: 142,6 m2 Obytná plocha domu: 79,1 m2 Zastavaná plocha: 111,4 m2 Výška atiky od +0,0: 6,5 m Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 73 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 180 700 € Cena realizácie svojpomocne: 99 400 € Cena projektu: 1 300 € prízemie – úžitková plocha 171,1 m2 Úžitková plocha domu: 171,1 m2 Obytná plocha domu: 77,8 m2 Zastavaná plocha: 221,6 m2 Výška atiky od +0,0: 4,3 m Orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z Energetická náročnosť: 85 kWh/m2 /rok

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

www.promiprojekt.sk tel: +421 911 152 886 Linear 307 Linear 305 77 prízemie – úžitková plocha 114,8 m2 poschodie – úžitková plocha 71,3 m2 Cena realizácie na kľúč: 194 300 € Cena realizácie svojpomocne: 106 900 € Cena projektu: 1 290 € Úžitková plocha domu: 186,1 m2 Obytná plocha domu: 94,3 m2 Zastavaná plocha: 135,0 m2 Výška atiky od +0,0: 6,4 m Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 70 kWh/m2 /rok Úžitková plocha domu: 75,1 m2 Obytná plocha domu: 52,6 m2 Zastavaná plocha: 91,0 m2 Výška atiky od +0,0: 3,4 m Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 75 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 79 300 € Cena realizácie svojpomocne: 43 600 € Cena projektu: 1 200 € prízemie – úžitková plocha 75,1 m2

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

e-mail: promi@promiprojekt.sk 78 Linear 310 Linear 309 Cena realizácie na kľúč: 121 600 € Cena realizácie svojpomocne: 66 900 € Cena projektu: 1 390 € Úžitková plocha domu: 112,6 m2 Obytná plocha domu: 73,4 m2 Zastavaná plocha: 186,0 m2 Výška atiky od +0,0: 3,8 m Orientácia hlavného vstupu: SV, S, SZ, Z Energetická náročnosť: 82 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 115 500 € Cena realizácie svojpomocne: 63 500 € Cena projektu: 1 270 € Úžitková plocha domu: 106,9 m2 Obytná plocha domu: 69,5 m2 Zastavaná plocha: 179,9 m2 Výška atiky od +0,0: 3,7 m Orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z Energetická náročnosť: 77 kWh/m2 /rok prízemie – úžitková plocha 106,9 m2 prízemie – úžitková plocha 112,6 m2

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

www.promiprojekt.sk tel: +421 911 152 886 Linear 318 Linear 315 79 prízemie – úžitková plocha 174,3 m2 Cena realizácie na kľúč: 184 100 € Cena realizácie svojpomocne: 101 200 € Cena projektu: 1 350 € Úžitková plocha domu: 174,3 m2 Obytná plocha domu: 95,8 m2 Zastavaná plocha: 212,4 m2 Výška atiky od +0,0: 4,1 m Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 80 kWh/m2 /rok prízemie – úžitková plocha 106,8 m2 Cena realizácie na kľúč: 112 800 € Cena realizácie svojpomocne: 62 000 € Cena projektu: 1 300 € Úžitková plocha domu: 106,8 m2 Obytná plocha domu: 74,6 m2 Zastavaná plocha: 137,8 m2 Výška atiky od +0,0: 4,8 m Orientácia hlavného vstupu: V, jV, j, jZ Energetická náročnosť: 88 kWh/m2 /rok

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

e-mail: promi@promiprojekt.sk 80 Linear 321 Linear 320 Cena realizácie na kľúč: 138 200 € Cena realizácie svojpomocne: 76 000 € Cena projektu: 1 300 € Úžitková plocha domu: 132,4 m2 Obytná plocha domu: 69,1 m2 Zastavaná plocha: 116,0 m2 Výška atiky od +0,0: 6,4 m Orientácia hlavného vstupu: Z, SZ Energetická náročnosť: 69 kWh/m2 /rok prízemie – úžitková plocha 77,0 m2 poschodie – úžitková plocha 55,4 m2 Cena realizácie na kľúč: 121 100 € Cena realizácie svojpomocne: 66 600 € Cena projektu: 1 200 € Úžitková plocha domu: 114,7 m2 Obytná plocha domu: 71,5 m2 Zastavaná plocha: 143,0 m2 Výška atiky od +0,0: 3,9 m Orientácia hlavného vstupu: S, SV, SZ Energetická náročnosť: 82 kWh/m2 /rok prízemie – úžitková plocha 114,7 m2

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

www.promiprojekt.sk tel: +421 911 152 886 Linear 324 Linear 323 81 prízemie – úžitková plocha 100,5 m2 prízemie – úžitková plocha 135,5 m2 Cena realizácie na kľúč: 146 300 € Cena realizácie svojpomocne: 80 500 € Cena projektu: 1 250 € Cena realizácie na kľúč: 106 100 € Cena realizácie svojpomocne: 58 400 € Cena projektu: 1 180 € Úžitková plocha domu: 135,5 m2 Obytná plocha domu: 70,5 m2 Zastavaná plocha: 201,7 m2 Výška atiky od +0,0: 4,9 m Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 80 kWh/m2 /rok Úžitková plocha domu: 100,5 m2 Obytná plocha domu: 67,4 m2 Zastavaná plocha: 120,5 m2 Výška atiky od +0,0: 3,8 m Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 79 kWh/m2 /rok

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

e-mail: promi@promiprojekt.sk 82 Linear 326 Linear 325 Cena realizácie na kľúč: 161 100 € Cena realizácie svojpomocne: 88 100 € Cena projektu: 1 460 € Úžitková plocha domu: 149,9 m2 Obytná plocha domu: 91,3 m2 Zastavaná plocha: 184,6 m2 Výška atiky od +0,0: 4,3 m Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V, jV Energetická náročnosť: 85 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 139 600 € Cena realizácie svojpomocne: 76 800 € Cena projektu: 1 280 € prízemie – úžitková plocha 132,2 m2 Úžitková plocha domu: 132,2 m2 Obytná plocha domu: 78,3 m2 Zastavaná plocha: 171,6 m2 Výška atiky od +0,0: 4,1 m Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 83 kWh/m2 /rok prízemie – úžitková plocha 149,9 m2

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

www.promiprojekt.sk tel: +421 911 152 886 Linear 328 Linear 327 83 Cena realizácie na kľúč: 163 000 € Cena realizácie svojpomocne: 89 700 € Cena projektu: 1 320 € Úžitková plocha domu: 154,4 m2 Obytná plocha domu: 90,9 m2 Zastavaná plocha: 131,6 m2 Výška atiky od +0,0: 6,6 m Orientácia hlavného vstupu: S, SZ, Z Energetická náročnosť: 72 kWh/m2 /rok Úžitková plocha domu: 136,9 m2 Obytná plocha domu: 80,0 m2 Zastavaná plocha: 184,0 m2 Výška atiky od +0,0: 4,3 m Orientácia hlavného vstupu: SV, S, SZ Energetická náročnosť: 84 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 144 600 € Cena realizácie svojpomocne: 79 500 € Cena projektu: 1 380 € prízemie – úžitková plocha 100,8 m2 poschodie – úžitková plocha 46,3 m2 prízemie – úžitková plocha 136,9 m2

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

e-mail: promi@promiprojekt.sk 84 Linear 330 Linear 329 Cena realizácie na kľúč: 139 600 € Cena realizácie svojpomocne: 76 800 € Cena projektu: 1 260 € Úžitková plocha domu: 132,2 m2 Obytná plocha domu: 73,6 m2 Zastavaná plocha: 191,6 m2 Výška atiky od +0,0: 3,8 m Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 78 kWh/m2 /rok prízemie – úžitková plocha 132,2 m2 prízemie – úžitková plocha 117,9 m2 poschodie – úžitková plocha 49,0 m2 Cena realizácie na kľúč: 174 200 € Cena realizácie svojpomocne: 95 800 € Cena projektu: 1 410 € Úžitková plocha domu: 166,9 m2 Obytná plocha domu: 96,5 m2 Zastavaná plocha: 158,5 m2 Výška atiky od +0,0: 6,3 m Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 75 kWh/m2 /rok

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

www.promiprojekt.sk tel: +421 911 152 886 Linear 333 Linear 331 85 Cena realizácie na kľúč: 194 700 € Cena realizácie svojpomocne: 107 100 € Cena projektu: 1 540 € Úžitková plocha domu: 182,3 m2 Obytná plocha domu: 100,4 m2 Zastavaná plocha: 224,5 m2 Výška atiky od +0,0: 5,6 m Orientácia hlavného vstupu: S, SV, V Energetická náročnosť: 82 kWh/m2 /rok Úžitková plocha domu: 228,1 m2 Obytná plocha domu: 131,7 m2 Zastavaná plocha: 192,0 m2 Výška atiky od +0,0: 6,4 m Orientácia hlavného vstupu: V, SV, SZ Energetická náročnosť: 65 kWh/m2 /rok Cena realizácie na kľúč: 238 000 € Cena realizácie svojpomocne: 130 900 € Cena projektu: 2 600 € prízemie – úžitková plocha 165,8 m2 prízemie – úžitková plocha byt č. 1 – 65,1 m2 prízemie – úžitková plocha byt č. 2 – 64,8 m2 galéria – úžitková plocha 16,5 m2 poschodie – úžitková plocha 98,2 m2

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

Cena realizácie na kľúč: 75 300 € Cena realizácie svojpomocne: 41 400 € Cena projektu: 925 € Cena realizácie na kľúč: 146 600 € Cena realizácie svojpomocne: 80 600 € Cena projektu: 995 € Cena realizácie na kľúč: 115 700 € Cena realizácie svojpomocne: 63 700 € Cena projektu: 955 € Cena realizácie na kľúč: 121 300 € Cena realizácie svojpomocne: 66 700 € Cena projektu: 975 € Cena realizácie na kľúč: 107 000 € Cena realizácie svojpomocne: 58 900 € Cena projektu: 965 € Cena realizácie na kľúč: 148 800 € Cena realizácie svojpomocne: 81 800 € Cena projektu: 970 € Úžitková plocha domu: 83,7 m2 Obytná plocha domu: 51,1 m2 Zastavaná plocha: 56,7 m2 Úžitková plocha domu: 162,9 m2 Obytná plocha domu: 111,9 m2 Zastavaná plocha: 101,4 m2 Úžitková plocha domu: 128,6 m2 Obytná plocha domu: 77,6 m2 Zastavaná plocha: 94,4 m2 Úžitková plocha domu: 133,0 m2 Obytná plocha domu: 76,6 m2 Zastavaná plocha: 101,9 m2 Úžitková plocha domu: 118,9 m2 Obytná plocha domu: 72,8 m2 Zastavaná plocha: 70,5 m2 Úžitková plocha domu: 165,3 m2 Obytná plocha domu: 97,5 m2 Zastavaná plocha: 114,5 m2 86 trend 48 trend 50 trend 55 trend 69 Štandard 101 Štandard 115 poschodie – úžitková plocha 39,5 m2 poschodie – úžitková plocha 76,5 m2 poschodie – úžitková plocha 51,3 m2 poschodie – úžitková plocha 48,9 m2 poschodie – úžitková plocha 61,8 m2 poschodie – úžitková plocha 75,7 m2 prízemie – úžitková plocha 44,2 m2 prízemie – úžitková plocha 86,4 m2 prízemie – úžitková plocha 77,3 m2 prízemie – úžitková plocha 84,1 m2 prízemie – úžitková plocha 57,1 m2 prízemie – úžitková plocha 89,6 m2 ostatné rodinné domy v Ponuke WWW.promiprojekt.Sk

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

Cena realizácie na kľúč: 112 100 € Cena realizácie svojpomocne: 61 700 € Cena projektu: 960 € Cena realizácie na kľúč: 143 100 € Cena realizácie svojpomocne: 78 700 € Cena projektu: 1 000 € Cena realizácie na kľúč: 203 100 € Cena realizácie svojpomocne: 111 700 € Cena projektu: 1 250 € Cena realizácie na kľúč: 109 000 € Cena realizácie svojpomocne: 60 000 € Cena projektu: 1 020 € Cena realizácie na kľúč: 173 300 € Cena realizácie svojpomocne: 95 300 € Cena projektu: 1 330 € Cena realizácie na kľúč: 148 000 € Cena realizácie svojpomocne: 81 400 € Cena projektu: 1 110 € Úžitková plocha domu: 119 600 m2 Obytná plocha domu: 65 800 m2 Zastavaná plocha: 960 m2 Úžitková plocha domu: 156,9 m2 Obytná plocha domu: 91,2 m2 Zastavaná plocha: 110,0 m2 Úžitková plocha domu: 222,7 m2 Obytná plocha domu: 132,5 m2 Zastavaná plocha: 141,7 m2 Úžitková plocha domu: 116,4 m2 Obytná plocha domu: 78,0 m2 Zastavaná plocha: 76,3 m2 Úžitková plocha domu: 178,3 m2 Obytná plocha domu: 88,0 m2 Zastavaná plocha: 136,0 m2 Úžitková plocha domu: 152,3 m2 Obytná plocha domu: 79,6 m2 Zastavaná plocha: 118,0 m2 87 Štandard 133 Prima 212 Prima 222 Pohoda 158 grande 254 grande 259 poschodie – úžitková plocha 63,6 m2 poschodie – úžitková plocha 79,9 m2 poschodie – úžitková plocha 111,2 m2 poschodie – úžitková plocha 56,4 m2 poschodie – úžitková plocha 76,9 m2 poschodie – úžitková plocha 63,4 m2 prízemie – úžitková plocha 61,0 m2 prízemie – úžitková plocha 77,0 m2 prízemie – úžitková plocha 111,5 m2 prízemie – úžitková plocha 60,0 m2 prízemie – úžitková plocha 101,4 m2 prízemie – úžitková plocha 88,9 m2 ostatné rodinné domy v Ponuke WWW.promiprojekt.Sk

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

90

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

Cenovodostupnéa komfortné ako bežné elektrospotrebiče, ktoré máte v domácnosti. Navštívte showroomy Legrand. My Home Legrand podporuje 2 technológie domácej automatizácie: Rádiovú pomocou ZigBee® protokolu a BUS pomocou SCS protokolu. Viac informácií na www.legrand.sk sekcia Moderné riešenia elektroinštalácie alebo tel. 02/32 153 601

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

Prečo Vaillant? Prinášame komplexné a elegantné riešenia www.vaillant.sk vybrané zostavy za zvýhodnenú cenu 2 099 € Pretože myslí dopredu. vykurovacia technika solárne systémy tepelné čerpadlá Kompaktné riešenia pre všetkých Už od roku 1874 posúvame technológie v oblasti kúrenia dopredu. Aby mal náš zákazník z vyspelých technológií pôžitok, špičkovú kvalitu spájame vždy s premysleným dizajnom. Vďaka variabilite našich systémov je možné kotol a zásobník zladiť harmonicky s interiérom. Užite si jednoduchosť našich riešení v akciovej ponuke variabilných zostáv závesných kondenzačných kotlov, zásobníkov teplej vody a ekvitermického regulátora. Vybrané zostavy dostanete za zvýhodnenú cenu 2 099 EUR s DPH. Akciová cena platí od 1. 2. 2013. Viac informácií získate na www.vaillant.sk alebo na zákazníckej linke 0850 211 711 Ekoaktívny dom predstavuje spojenie ekodomu a aktívneho domu, čím sa zabezpečí nízka energetická náročnosť stavby a jej aktívne vytváranie vlastnej energie pri použití ekologických materiálov nezaťažujúcich životné prostredie. Ekoaktívne domy z masívneho dreva www.ekoaktivdom.sk EKO AKTÍV DOM Holubyho 71, Malá Pasáž, Pezinok 902 01 0910 208 408, 0911 208 408 www.revital-haus.sk, revitalhaus@gmail.com Masívne panely CLT  Trvalo udržateľný, ekologický a CO2 neutrálny stavebný systém  Pohodlné a zdravé bývanie vďaka neobyčajným vlastnostiam dreva  Masívny, suchý stavebný systém s extrémne krátkou lehotou výstavby  Ekonomickosť a neobmedzené dizajnové možnosti  Excelentné protipožiarne, zvukovo- a tepelnoizolačné vlastnosti  Konštrukcia bez tepelných mostov, systém je vhodný do pasívnych a energeticky úsporných stavieb  Kompletný systém na základové dosky, steny, stropy a krovy

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

Prečo obklad VASPO?  Najkvalitnejší obkladový kameň  31-ročná tradícia výroby obkladového kameňa  Jednoznačný líder v kvalite a inováciách  Vlastná, jedinečná technológia foriem a výroby obkladu  Neobmedzená životnosť a 30 ročná garancia stálofarebnosti  mrazuvzdorný, celofarbený betón triedy c25/30  Zdravotne nezávadný materiál  vysoká presnosť obkladov umožnuje rýchlu a efektívnu inštaláciu  Krátke dodacie lehoty  Ľahká údržba VASPO - Ježík František, TrenčianskaTurná 1013, tel.: ++421/32/6585218, fax.: ++421/32/6529173 , vaspo@vaspo.sk

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

www.projektyrodinnychdomov.sk Nájdite si Nové bývaNie Na stráNke Kategórie top economy classic extra www.projektyrd.sk www.projektyrodinnychdomov.sk

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

Kompletný sortiment stavebných materiálov www.leier.skwww.leier.sk Postav dom s LEIERom

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

Firma EPOXY PB POnúka nOvinkY na BázE EPOXidOvých a PU živíc, ktOré sú kOmPlEXným a mOdErným riEšEním POvrchOvých úPrav POdláh v intEriéri i EXtEriéri. EPOXY STONE a EPOXY GLASS nOvinkY Veľkú pozornosť si zaslúži nový, ale už overený výrobok štrkový koberec, ktorý predstavujeme pod názvom EPOXY stOnE. Je vhodný do interiéru, hlavne ale pre exteriérové použitie. výhOdY OPrOti dlažBE v EXtEriéri: Má vzhľad prírodného trvale mokrého kamenného koberca, nevyžaduje odizolované podklady, je vodopriepustný, mrazuvzdorný, bezškárový, neprerastá burinou, je ľahko opraviteľný a nevyžaduje zvlášť rovné podklady, je dlhoveký, zapadne do okolitej prírody, má skvelé protišmykové vlastnosti, odoláva posypovým soliam a dá sa aplikovať horizontálne aj vertikálne – na schody, sokle, kvetináče, mozaiky, chodníky, cesty, priedomia, lemy bazénov... Štrkový koberec EPOXY STONE ochráni a vynoví i staré (vydrobené) betóny, dlažby, zámkové dlažby, terasso atď. Druhy kameniva: štrk, piesok, paleobazalt a mramorové okrúhliačiky. Žiadané frakcie sú od 2 do 10 mm. Ďalšou novinkou pre túto sezónu máme novo vyvinutý sklenený koberec EPOXY Glass, vhodný najmä do interiérov – ako na podlahy s vpusťami (kúpeľne, sprchové kúty...), kde funguje ako vodopriepustný rošt , tak aj pre použitie na steny, okolie krbov, na rímsy, podlahy balkónov, terás, výstavných miestností, show-roomov ale aj v obývacích priestoroch. Použitie na podlahách bez vpustí (guličiek) by mal byť kvôli ľahkej údržbe systém polouzavretý alebo celkom uzavretý - nepriepustný. Keďže farebnosť je úžasná, na svoje si prídu hlavne dizajnéri a bytoví architekti, ktorí majú možnosť v kombinácii s podsvietením (dá sa jednoducho zamontovať do vrstvy) vytvoriť svetelnú muziku, ba až svetelný farebný orchester – to záleží od ich kreativity. Sklené plnivo nie je ostré, je zaguľatené a je príjemné pre bosé nohy. Farebná škála je v cca 35 farebných odtieňoch. EPOXY PB hlavná 1, 900 06 vysoká pri morave mobil: 0907 742 513 tel. / fax: 02 659 67 131 e-mail: benkovic@epoxidy.sk www.epoxidy.sk, www.strkovykoberec.sk

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

Energeticky úsporné systémy a produkty Wolf minimalizujú náklady na energie a prevádzku pri zachovaní požadovaného komfortu bývania. Sú spoľahlivé a vyznačujú sa dlhou životnosťou. Hoci produkty Wolf dosa- hujú vysokú technickú úroveň, ich obsluha je jednoduchá. Bezproblémové uvedenie do prevádzky a garanto- vaný servis sú samozrejmosťou. O kvalite produktov Wolf svedčia aj ocenenia v nemeckom spotrebiteľskom teste Stiftung Warentest. Wolf – Made in Germany - je správna voľba, ak hľadáte moderné riešenie, ktoré prinesie úsporu a pohodlné bývanie. S Wolfom vyhrávate dvakrát: veľký výber a riešenia presne na mieru Wolf do každej domácnosti: plynové kondenzačné kotly solárne systémy tepelné čerpadlá zásobníky a ohrievače vody podlahové a stenové vykurovanie gabotherm® stropné chladenie gabotherm® pripojenie radiátorových telies vetranie s rekuperáciou Wolf Slovenská republika s.r.o. Galvaniho 7, 821 04 Bratislava Tel.: 02/4820 0802 www.wolfsr.sk

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

Denného svetla a dobrých správ nie je nikdy dosť Nádherný a ničím nerušený výhľad. Strešné okná VELUX prepúšťajú v porovnaní s fasádnymi oknami omnoho viac svetla. Prežiaria celý priestor vrátane miest, na ktoré fasádne okná nestačia. A navyše poskytnú nádherný, ničím nerušený výhľad doďaleka. Správne umiestnené strešné okná spravia interiér vášho bytu omnoho zaujímavejším. Doprajte si bezchybné bývanie so strešnými oknami VELUX. www.velux.sk • 02 33 000 555 ©2013VELUXGROUP∏VELUXAVELUXLOGOSÚREGISTROVANÉOCHRANNÉZNÁMKYPOUŽÍVANÉVLICENCIIVELUXGROUP.

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

Byt vybraný. Úver schválený. A s kým bankujete vy? www.slsp.sk sporotel: 0850 111 888 Na banke záleží. Príďte si k nám po Úver na bývanie. Môžete ho získať jednoducho a pohodlne.

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/

100

https://www.floowie.com/en/read/promi-katalog2013/