Nové knihy edice Rodičovstvíhttps://www.floowie.com/en/read/skladacka-rodicovstvi-80x199-2014-floowie/

Edice Rodičovství Průvodce pro vnímavé rodiče .................... Robert W. Sears Kniha o očkování Jak se správně rozhodnout ve prospěchsvéhodítěte Kniha, jež vám pomůže při těžkém rozhodování, pro- ti kterým nemocem a kdy nechatočkovatsvédítě.Na- jdete v ní informace o prů- běhu,rizicícha četnostivý- skytu jednotlivých nemocí, proti nimž existuje očková- ní,o složenívakcína jejich možných vedlejších účin- cích. Jsou v ní rozebrány možné souvislosti očkování a autismu a kontroverzní otázky týkající se výzkumu bezpečnosti vakcín. Kniha se týká očkování povinných i nepovinných, a pro ty, kterým nevyhovuje obvyklý očkovací kalendář, jsou v knize uve- deny návrhy alternativních kalendářů. 358 Kč Marie-Josephe Challamelová, Marie Thirionová Spánek, sen a dítě Některé děti se naučí bez velké námahy spát dosta- tečně a v přirozeném ryt- mu záhy. Ale mnoho una- vených rodičů, jejichž děti z různých důvodů – nebo i zdánlivě bezdůvodně – nemohou po dlouhé týdny, měsíce, a někdy i roky spát, potřebuje podat pomocnou ruku. Autorky, obě pediat- ričky (jedna z nich je záro- veň specialistka v oblasti spánku), v této vstřícné a pro mnohé uklidňující knize odpovídají na otázky, které rodiče nespavých dětí často kladou. 348Kč Více informací a knih z Edice Rodičovství naleznete na www.argo.cz. Knihy můžete také pohodlně zakoupit v internetovém knihkupectví www.kosmas.cz.

https://www.floowie.com/en/read/skladacka-rodicovstvi-80x199-2014-floowie/

William Sears, Martha Searsová Kontaktní rodičovství Kontaktní rodičovství je vý- chovnámetoda,kteránavra- cí děti do náručí (a postelí) rodičů,pomáhámaminkám najít cestu k vlastnímu ma- teřství a zvládnout s ote- vřenou myslí dnešní pře- technizovanýsvětmonitorů dechu, chůviček a počítání hodin mezi kojením. Dozví- te se například, co je to vaz- ba po porodu, proč mámy v pravěku nedaly dítě z ru- ky, jak spojit práci a péči o dítě, jak nedospět k vyčerpání všech sil nebo jak si po- radit s různými typy nespavců a uplakánků. Rodiče v této knize naleznou podporu pro svůj intuitivní přístup k vý- chově, který bývá často kritizován generací našich ma- minek a babiček. 328Kč Ina May Gaskinová Průvodce kojením Průvodce kojením věhlas- né americké porodní asis- tentky Iny May Gaskinové je inspirativní četbou pro (budoucí) rodiče, ale též pro lékaře, porodní asis- tentky, zdravotní sestry, duly, laktační poradkyně a další zájemce. Ina May Gaskinová vychází ze své více než třicetileté profes- ní praxe i z osobních zkuše- ností a opírá se o poslední vědecké výsledky. Skvělá vypravěčka podrobné praktické informace a teorii dopl- ňuje příběhy matek a jejich dětí. Čtenářky a čtenáři se dozvědí, jak kojení probíhá a působí a jak se ženy jeho prostřednictvím mohou hluboce napojit na své děti i na své vlastní tělo. 348Kč ....................

https://www.floowie.com/en/read/skladacka-rodicovstvi-80x199-2014-floowie/

Janet Balaskasová Jóga v těhotenství a příprava na porod Jóga a příprava k porodu přináší celistvý návod, jak projít těhotenstvím s pomo- cí jógy, a poskytuje kvalitní přípravu na porod a mateř- ství. Autorka, matka čtyř dětí a lektorka jógy pro tě- hotné ženy, se v úvodu za- bývá hlubokou duševní i fy- ziologickou proměnou ženy v těhotenství. Ve druhé čás- ti knihy, doplněné mnoha fotografiemi a ilustracemi, najdete soubor relaxačních, dechových a tělesných jó- gových cvičení a poloh vhodných pro období tě- hotenství i k porodu. 298Kč Janet Balaskasová Aktivní porod Knížka, jejíž autorkou je zakladatelka Hnutí za ak- tivní porod a matka čtyř dětí, může být jedním z va- šich průvodců přípravou k porodu. Poradí vám, jak se na tento důležitý úkon připravovat během těho- tenství, jak se spojit se svým nejniternějším já, jak objevit vnitřní sílu, kte- rá vám pomůže překonat těžké chvilky porodního procesu. Poradí vám, jak najít potřebný vnitřní klid a sebedůvěru, jak navázat pevný kontakt s miminkem před jeho narozením a jak tento kontakt upevnit. 298Kč ....................

https://www.floowie.com/en/read/skladacka-rodicovstvi-80x199-2014-floowie/

.................... Zuzana Štromerová a kol. Porodní asistentkou krok za krokem Průvodce porodem pro porodní asistentky a zvídavé rodiče Normální porod je spíše so- ciální událostí než zdravotní krizí. Knížka předkládá sou- borné informace o vlastnos- tech a dovednostech, které porodní asistentky pracují- cí v komunitním prostředí potřebují, aby mohly že- nám poskytnout kvalitní, bezpečnou a efektivní péči během těhotenství, porodu a v době poporodní. Odhalu- je souvislosti a návaznosti jednotlivých fází normálního těhotenství a porodního procesu a porod předkládá jako holistický obraz nejdůležitější události v životě každého člověka. Porodní asistentky mohou knihu využít jako stu- dijní materiál. 308Kč Zuzana Štromerová Možnost volby Narození miminka je tako- vým malým zázrakem, ať se odehraje kdekoli. Je ne- zadatelným právem matky, aby si vybrala místo, které jí pro přivedení miminka na svět připadá nejvhodnější, nejbezpečnější, nejpřiro- zenější... V České repub- lice měly ženy donedávna možnostporoditpouzev ne- mocnici.Aťbylynemocné,či zdravé. Dnes stále více žen uvažujeo jinémzpůsobupo- rodui o jiném prostředí než nemocničním. K tomu, aby mohly maminky učinit rozumné rozhodnutí, kde a jak přivést miminko na svět, potřebují spoustu informací. Měly by vzít v úvahu výhody a nevý- hody prostředí mimo nemocnici, zhodnotit svůj zdravotní stav a možnosti. Kniha Možnost volby by jim v rozhodování měla pomoci nejen konkrétní radou, ale i prostřednictvím příběhů žen, které možnosti volby využily. 198Kč

https://www.floowie.com/en/read/skladacka-rodicovstvi-80x199-2014-floowie/

Jana Doležalová Hovory s porodní bábou Kniha nabízí pohled na těho- tenství a porod prostřednic- tvím rozhovoru se známou porodní asistentkou Ivanou Königsmarkovou, která již přes třicet let pomáhá při- vést děti na svět. Porodní asistentka hod- notí kontroverzní problémy dnešních těhotných – gene- tické testování, přístup me- dicínský kontra přírodní, epidurální anestezii, rozmá- hající se počet porodů cí- sařským řezem… Zamýšlí se nad úlohou porodních bab v životě ženy, mluví o zku- šenostech z porodnictví v zahraničí, o pokusech prosadit u nás individuální péči o těhotné… 198Kč Michel Odent Znovuzrozený porod Dnes již všeobecně známá a uznávaná kniha, která změnila přístup k porodu. Do světa porodů s chemic- kými a technologickými zá- sahy prováděnými ve jménu bezpečnosti, ovšem bez vě- deckých důkazů, jež by pro- kazovaly, že matce a dítěti prospívají, vnáší dr. Odent zdravý rozum. 198Kč .................... Více informací a knih z Edice Rodičovství naleznete na www.argo.cz. Knihy můžete také pohodlně zakoupit v internetovém knihkupectví www.kosmas.cz.

https://www.floowie.com/en/read/skladacka-rodicovstvi-80x199-2014-floowie/

.................... Připravujeme: Elisabeth Davisová, Debra Pascali-Bonarová Orgasmický porod Kniha, která vám může otevřít oči a úplně změnit přístup k rození a možná i k vlastními životu. Odbornice na slovo vzaté, porodní asistentka a autorka učebnice pro porodní asistentky Elizabeth Davisová a zkušená dula a lektorka Debra Pascali-Bonarová ukazují, že porod je možné prožít jako příjemnou až slastnou a extatickou, zásadně posilu- jící událost, která ženě dodá sílu a odhodlání nejen pro následující roky mateřství. Orgasmický porod je přehledným průvodcem těhoten- stvím a porodem. Přináší podrobný návod, jak se na porod, který je součástí sexuálního života ženy, připravit. Klade důraz na informovanost, zdravou životosprávu, sexualitu, odbourání stresu a vyrovnání se s traumaty. Kniha ženám (i jejich partnerům) dodá sebevědomí, potřebné informa- ce podložené vědeckými výzkumy i životními zkušenostmi autorek a mnoha rodiček. Čtenářky podpoří, aby nejen své porody, ale i svůj život vzaly do svých rukou. Teoretickou část doprovázejí inspirativní porodní příběhy. Jesper Juul Dítě – váš partner ve výchově (pracovní název) Kniha dánského rodinného terapeuta podává pomocnou ruku všem rodičům, kteří by svým dětem chtěli lépe poro- zumět, a všem dospělým, kteří si s dětmi touží vybudovat zdravý a plodný vztah. Podle Jespera Juula je pro zdárný vývoj dětí rozhodující, aby rodiče svým dětem důvěřovali a aby profesionální vychovatelé a učitelé zase důvěřovali rodičům, že se chovají, jak nejlépe dovedou. Děti vysílají naprosto kompetentní signály a v zásadě reagují na svět velmi způsobile, na rozdíl od obecně rozšířené představy, že schopné jedince z nich vychovají teprve dospělí. Kom- petentní ovšem neznamená, že by byly děti vševědoucí, ani pro rodiče to neznamená zvolit cestu nejmenšího odporu. Od prvního vydání knihy v roce 1995 uplynulo dvacet let, byla přeložena do několika jazyků a dodnes ji využí- vají nejen rodiče, ale hlavně vychovatelé a učitelé, pro- tože lidská touha ovládat a mít hlavně hodné a milé děti se bohužel od dřívějších generací nezměnila natolik, jak by si autor přál.

https://www.floowie.com/en/read/skladacka-rodicovstvi-80x199-2014-floowie/