BRATISLAVSKÝ KRAJ 5/2019https://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-52019/

 5 | 2019 N a j l e p š i e m i e s t o p r e ž i v o t Na hokejový šampionát vlakom a autobusom Tipy na výlet s turistickým vlakom Záhoráčik Hokejom bude žiť celá Bratislava Tentoraz idem voliť

https://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-52019/

| 02 EDITORIÁL Mesačník, 9. ročník, číslo 5. Vychádza 2. 5. 2019. Nepredajné. Vydáva: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava. IČO: 36063606 redakcia@region-bsk.sk Registračné číslo: EV 4122/10 ISSN: 1339-0864 Šéfredaktorka: Ing. Alena Cehláriková Záleská, redakčná rada: PhDr. Branislav Masarovič, Katarína Weissová, Mgr. Nora Čechmánková, PhD., Renáta Staněková, Ľubor Kyselý, foto titul- ka: shutterstock.com predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba Milí čitatelia, význam členstva našej krajiny v Európskej únii, ako aj význam Európskeho parlamentu sú na Slovensku stále málo diskutované. Nedostatok informácií dosiaľ prispieval k nízkej účasti voličov. Je aj v mojom záujme zvýšiť povedomie o tejto téme. Preto náš kraj v spolu- práci s Európskym parlamentom zorganizoval podu- jatie, na ktorom sme sa o význame účasti na eurovoľ- bách rozprávali s 300 študentmi našich župných škôl. Budem veľmi rád, ak diskusia podnietila ich záujem a tento rok prispejeme k zvýšeniu účasti nielen prvo- voličov. Nenechajte za seba rozhodovať iných. Voľby do Európskeho parlamentu sú už tento mesiac, v sobotu 25. mája 2019. Májsazároveňponesievznameníhokeja.Budenímžiť celá Bratislava. Aby sme fanúšikom, ale aj Bratislav- čanom pomohli zorientovať sa v dopravnom režime v našom meste počas MS v ľadovom hokeji, venovali sme téme majstrovstiev a doprave počas šampionátu priestor na viacerých stranách. Zároveň je mi poteše- ním, že naša župa prispela k majstrovstvám stavbou panoramatickej Rotundy, ktorú aktuálne nájdete na Rybnom námestí. Veríme, že pri fotografovaní sa zaba- víte rovnako ako návštevníci nášho mesta. Všetky ostatné témy nájdete v obsahu nášho mesační- ka. Verím, že je z čoho vyberať a každý z čitateľov si náj- de niečo pre seba. Ak by ste mali nápady na témy, ktoré by ste v našom mesačníku radi našli, posielajte ich na adresu redakcie: redakcia@region-bsk.sk. Prajem vám príjemné čítanie. Obsah 02 Editoriál 03  Okom poslanca  Tristo študentov diskutovalo o význame Európskej únie 04  Tentoraz idem voliť 05  Prečo pôjdete voliť?  Aké právomoci má Európsky parlament? 06 Hokejom bude žiť celá Bratislava 07  Skvelá atmosféra aj v oficiálnej fanzóne Odfoťte sa s panorámou Bratislavy a regiónu v Rotunde 08  Na hokejový šampionát vlakom a autobusom 09  Využite mobilnú aplikáciu IDS BK 10 Výzva na prekladanie projektov Verejný protipovodňový a výstražný systém 11 Nové turistické informačné centrum vo Viedni Po stopách sv. Cyrila a Metoda 12 Súťaž Vráťme knihy do škôl pozná víťazov Oceňovanie učiteľov 13 Tipy na výlet s turistickým vlakom Záhoráčik 14 Krížovka 15 Rozpis pohotovostných služieb ambulancií 16 Program župných divadiel  – máj

https://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-52019/

| 03 Zastupiteľstvo Bratislavský samosprávny kraj v spo- luprácisKanceláriouEurópskehopar- lamentu na Slovensku opäť zorganizo- validiskusnýeventsnázvomVoľbydo Európskeho parlamentu 2019. Podu- jatie bolo určené pre študentov stred- ných župných škôl. Cieľom bolo zvý- šiť povedomie mladých ľudí o dianí vEurópskejúnii,akoajinformovanosť ovýznameúčastiveurovoľbách. Práve nedostatočná informovanosť prispieva k nízkej účasti Slovákov na voľbách do Európskeho parlamentu, ktorá je najnižšia spomedzi všetkých členských krajín Európskej únie. Štu- denti,ktoríbudúprvýkrátoprávnení zúčastniť sa na májových voľbách, diskutovali s predsedom BSK Jurajom Drobom aj o vplyve EÚ na miestnu a regionálnu politiku. Dionýz Hochel im vysvetlil, prečo sú eurovoľby dô- ležité. O mobilite, odborných zahra- ničných stážach a o možnostiach štu- dentovvrámciprogramuErasmusim porozprávala Lenka Babicová (Iuven- ta), Lucia Hudecová (SAAIC) a Diana Jašeková (Youth for Equality). Tristo študentov diskutovalo o význame Európskej únie Starostovia pre kraj 1. mája 2004 sa stala naša krajina členským štátom Európskej únie, čo nás geopoliticky zaradilo medzi významné krajiny európskeho kontinentu. Priamo v tejto nadväznosti je potrebné za- bezpečiť pre členské krajiny koordi- novaný postup prijímania zákonov a nariadení, čo sa deje práve v Eu- rópskom parlamente. Je dôleži- té, aby sa naši občania zúčastnili na voľbách do Európskeho parla- mentu, lebo nami volení zástupco- via budú na nasledujúce obdobie hájiť záujmy našej krajiny, čo pova- žujem za najdôležitejšiu právomoc, ktorú nesmieme premrhať. Starostovia pre kraj Voľby do parla- mentu Európskej únie sú veľmi dô- ležité, pretože projekt Európskej únie sa dostal na rázcestie. Je veľmi dôležité, aké budú jej hlavné priority nielen pre nové volebné obdobie Eu- rópskeho parlamentu, ale najmä his- torickyvrámcijejdlhodobéhovývoja a existencie. Projekt spojenej Európy treba vní- mať zo širšieho pohľadu, nielen tak, že Slováci a ostatní Európania môžu slobodne cestovať a obcho- dovať. Preto máme sami voči sebe i ostatným krajinám povinnosť zvoliť ľudí, ktorí sú vzdelaní, skú- sení, neovplyvniteľní, neskorum- povateľní, no najmä zvoliť ozdra- venie vnímania potrieb Európy, pretože EÚ sa stala hračkou v ru- kách mocných. Za lepší kraj Voliť určite pôj- dem a považujem to za dôležité naj- mä z dvoch dôvo- dov. Slovensko si na 5 rokov opäť volí svojich politických zástupcov v Európe. Myslím si, že tentoraz by sme sa mohli pokúsiť o to, aby mali trochu silnejší mandát. V predchá- dzajúcich eurovoľbách bola voleb- ná účasť v SR najnižšia v celej EÚ – iba niečo málo nad 13 %. Druhý dôvod je špecifický z po- hľadu BSK a hlavného mesta: I keď je tu z prostriedkov EÚ financova- ných nemálo programov a projek- tov, mnohé oblasti sú o možnosť čerpať eurofondy stále ukrátené. Preto prídem voliť a krúžkovať takých kandidátov, ktorí majú okrem iného v programe aj viac európskych peňazí pre Bratislavu a Bratislavský kraj. Barbora Oráčová Okom poslanca Voliť a vyjadriť svoj postoj k Európskej únii znamená, že nenecháte druhých, aby rozhodli za vás. Po- žiadali sme poslancov Zastupiteľstva Bratislavského kraja, aby vyjadrili svoj názor na aktuálnu otázku: Prečo je podľa vás dôležité zúčastniť sa na voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa na Sloven- sku uskutočnia po štvrtýkrát 25. 5. 2019? Peter Fitz Peter Tydlitát Na diskusii sa zúčastnil predseda BSK Juraj Droba, za- stupujúci riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Dionýz Hochel a europoslanci Monika Beňová (S & D), Branislav Škripek (ECR) a Ivan Šte- fanec (PPE).

https://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-52019/

| 04 ŠKOLSTVO Tentoraz idem voliť Pred tridsiatimi rokmi sme zvo- lali: „Ahoj, Európa!” Tisíce ľudí na námestiach v novembri 1989 odmietli normalizačný režim vlády jednej strany. Stal sa zá- zrak, režimy v krajinách stred- nej a východnej Európy sa zrú- tili ako domčeky z karát. Vďaka podpore veľkej väčšiny ob- čanov sme sa v roku 2004 vrátili do zjednotenej Európy slobodných a demokratických štátov. No pokroči- li sme ešte o krok ďalej ako naši vy- šehradskí susedia, prijali sme euro a stali sme sa krajinou najužšej spo- lupráce v Európskej únii. Tento proces spolupráce sa však ne- končí. Aby sme si ujasnili, ako ďalej s integráciou a rozšírením Európskej únie,musímeísťkvolebnýmurnám 25. mája 2019 (od 7.00 do 22.00 hod.). Iniciatíva Európskeho parlamentu tentorazidemvolit.eu je zameraná na zvýšenie povedomia o Európskej únii a voľbách do Európskeho par- lamentu. Prísť voliť a vyjadriť svoj postoj k Európskej únii, našej druhej vlasti, znamená, že nenecháte dru- hých, aby rozhodli za vás. Voliť v SR môže každý, kto má eu- rópske občianstvo a viac ako 18 ro- kov. Kandidát do EP potrebuje mať trvalý pobyt na Slovensku a dovŕše- ných21rokov.Kandidovaťmožnolen v jednom členskom štáte EÚ! Sloven- skí voliči nemôžu voliť elektronicky, zo zahraničia, poštou či prostredníc- tvom zahraničnej ambasády. Ako sa volí do europarlamentu? Voliči môžu hlasovať za nových europoslancov aj mimo svojho byd- liska v prípade, že si vopred vybavili voličský preukaz v obci svojho trva- lého pobytu. Každý volič dostane 31 hlasovacích lístkov a jednu obálku. Jednotlivé politické strany, ktorých členovia prejavili záujem kandidovať do Eu- rópskeho parlamentu, majú samo- statný hlasovací lístok. Aby bolo hlasovanie platné, volič si môže vybrať iba jednu politickú stranu, a teda jeden hlasovací lístok, ktorý vloží do obálky. Tým odovzdá hlas politickejstrane.Zároveňmôže,ale aj nemusí označiť, ktorého z kan- didátov tejto strany uprednostňu- je. Takýto prednostný hlas odovzdá zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta. Na jednom hlasovacom lístku však môže označiť najviac dvoch kandidátov. Na získanie aspoň jedného mandátu v Európskom par- lamente musí politický subjekt pre- kročiť kvórum 5 % hlasov. Kandidáti získavajú mandát v poradí, v akom sú uvedení na hlasovacom lístku v rámci jednotlivých politických strán. Prednosť má kandidát, ktorý dostal preferenčný hlas. Iniciatíva Európskeho parla- mentu Tentoraz idem voliť Viac ako 150 000 dobrovoľníkov sa pripojilo k iniciatíve Európskeho parlamentu Tentoraz idem voliť s cieľom presvedčiť ľudí o potrebe zú- častniť sa na voľbách do EP v dňoch 23. – 26. mája 2019 (na Slovensku 25. mája 2019). Dobrovoľníci sa sna- žia proaktívne zvýšiť demokratic- ké povedomie pomocou kampane na sociálnych sieťach a organizujú podujatia a diskusie pre svojich spolužiakov, komunitu alebo obec. S ľuďmi diskutujú o témach, ktoré sú pre nich dôležité, ako aj o budúcnosti EÚ a pripomínajú, že práve výsledok európskych volieb môže ovplyvniť smerovanie Únie. Parlament vyzýva Európanov, aby sa na voľbách nielen zúčastnili, ale zároveň o nich hovo- rili a k účasti tak podnietili aj svoje rodiny, priateľov, susedov a širšie okolie. Miestni slovenskí dobrovoľ- níci spolupracujú s Kanceláriou Eu- rópskeho parlamentu na príprave podujatí, ich zoznam je dostupný na stránke tentorazidemvolit.eu. VOLÍME UŽ 25. 5. 2019

https://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-52019/

| 05 Európsky parlament má zákonodarnú a rozpočtovú právomoc, pričom dozerá na činnosť všetkých európskych inštitúcií. Tvorí ho 751 europoslancov (v prípade brexitu 705 poslancov). Zároveň je zastupiteľským orgánom, skladá sa z viac ako 500 miliónov zástupcov občanov a 28 členských krajín (v prípade brexitu 27 členských krajín). Voľby poslancov do EP sa uskutočňujú v členských krajinách EÚ od roku 1979 každých 5 rokov. V poradí dvanáste voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sú zároveň štvrtými na Slovensku, sa konajú v EÚ v rámci celoeurópskych volieb do Európskeho parlamentu od 23. mája do 26. mája 2019. Na Slovensku bude kandidovať až 31 strán a na kandidátkach politických strán je maximálne 14 mien. Fero Joke, komik Na eurovoľbách mi záleží, lebo mi nie je jedno, kto bude našu krajinu zastupovať v tejto inštitúcii. Cítim potrebu svojím hlasom vyjadriť, že mi to nie je jedno. cojebratislava, bloger Ja si nikdy pred voľbami neodpustím ahovorímsvojimfanúšikom,abyišlivo- liť. Európska únia je pre mňa špeciálna téma v tom, že je to najlepšia „krajina“, v akej som kedy žil, a bol by som rád, keby to tak aj ostalo. Aké právomoci má Európsky parlament? eurovoľby Matúš Krnčok, moderátor V európskych voľbách pôjdem voliť hlav- ne preto, lebo Slovensko je súčasťou Euró- py a Európa nás pomerne dosť zastrešuje. Cítim sa byť Európanom, takže mám po- cit, že aj môj hlas v eurovoľbách môže byť nápomocný k tomu, aby sa Európa, a teda aj Slovensko mali lepšie, aby bola prosperita a hlavne mier. Keď mám mož- nosť dať svoj hlas niekomu, kto ma bude zastupovať v Európe, určite to urobím. Veronika Cifrová- -Ostrihoňová, redaktorka Mám úplne jasno v tom, prečo pôjdem vo- liť v eurovoľbách. Záleží mi na budúcnos- ti Slovenska pevne zakotvenej v EÚ, pre- tože tam patríme, nie je to samozrejmosť a mali by sme si to vážiť. Je to inštitúcia, ktorá nám prináša veľa, aj keď to mož- no nevidíme. Za všetko spomeňme, že tu máme desiatky rokov relatívny mier. V jednote je sila, pokope sme silnejší ako Európa než samostatne. Prečo pôjdete voliť? Čo robí Európa pre mňa? Z členstva Slovenska v EÚ majú úži- tok všetci obyvatelia Bratislavského kraja. EÚ prispela investíciami do dopravnej infraštruktúry k rozvo- ju integrovaného dopravného sys- témuvkraji,vďakačomuvznikliter- minály integrovanej dopravy v Senci a Pezinku a bratislavský Starý most prešiel kompletnou rekonštrukciou. Európske fondy dopomohli k obnove verejných priestranstiev v kraji, na- príklad k revitalizácii mestskej oddy- chovej zóny v Senci alebo Zámockého parku v Pezinku. Pomocou projektov cezhraničnej spolupráce Európska únia podpo- ruje rozvoj cestovného ruchu na svojom území. Príkladom toho je projekt Danube bike & boat, ktoré- ho cieľom je v kooperácii s Maďar- skom vytvoriť ucelenú cezhraničnú turistickú destináciu pri Malom a Mošonskom Dunaji, nazvanú Vnút- rozemská delta Dunaja. Vďaka spo- lupráci s Rakúskom v rámci EÚ dnes Cyklomost slobody umožňuje pre- pojenie rakúskych a slovenských cyklotrás. Za výraznej pomoci EÚ tu vznikla Malokarpatsko-šúrska cyklomagistrála s dĺžkou 27 km. Na slovensko-maďarskej hranici by mala čoskoro vzniknúť ďalšia cezhraničná cyklotrasa s názvom SacraVelo. O prínose Európskej únie na Slovensku sa dozviete na stránke https://www.what-europe-does-for-me. eu/sk/home.

https://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-52019/

| 06 Bratislavčanov čaká počas 2019 IIHF Majstrov- stiev sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa uskutočnia v Bratislave a v Košiciach 10. – 26. mája, regulácia dopravy. Opatrenia sa najviac dotknú rezidentov, ktorí žijú v bezprostrednom okolí štadióna a v zóne ohraničenej ulicami Bajkalská, Trnavská a Vajnorská v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a ulicami Trnavská, Jégého, Záhradnícka a Bajkalská v mestskej časti Bratislava-Ru- žinov. Do regulovanej zóny sa dostanú iba rezidenti s pobytom v danej zóne, to budú na viacerých miestach kontrolovať príslušníci mestskej polície. Regulácia dopravy sa začne už 6. mája, keď polícia obmedzí prejazd po Kalinčiakovej ulici. Komplexné dopravné opatrenia v súvislosti s MS 2019 sa začnú 9. mája. Počas zápasových dní bude polícia priebežne regulovať dopravu i na frekventovanej Trnavskej ceste a fanúšikom preto odporúča, aby sa frekventovanému úseku vyhli. V prípade hracích dní s dvomi zápasmi bude regulácia dopravy trvať od 13.00 do 24.00 hod. Ak budú na programe tri zápasy, bude doprava regulovaná už od 10.00 hod. Ak sa fanúšikovia rozhodnú cestovať do hlavné- ho mesta autom, na jeho odstavenie a zaparkovanie môžu využívať záchytné parkoviská. Na ceste z Trna- vy odporúčame využiť záchytné parkovisko na Zlatých pieskoch, odkiaľ bude posilnená preprava električkami k štadiónu. Veľmi blízko sa nachádza i záchytné parko- visko v areáli bývalých technických služieb na Technic- kej ulici. Odtiaľ bude k štadiónu premávať kyvadlová autobusová linka. Ďalšie záchytné parkovisko sa nachá- dza na Tyršovom nábreží a štvrté parkovisko organi- zátori umiestnili do Dúbravky k štadiónu ŠKP. Z oboch parkovísk môžu fanúšikovia na presun k štadiónu využívať električkové linky MHD, ktoré majú navyše so vstupenkou na hokejový zápas bezplatne. Posilnené budú i linky z Hlavnej stanice a zo stanice Bratislava-No- vé Mesto smerujúce k štadiónu Ondreja Nepelu. Vajnorská Vajnorská Družstevná Pri starej prachárni Kalinčiakova Kalinčiakova Bartoškova Trnavská cesta Záhradnícka Jégého Stodolova Palkovičova Palkovičova Prešovská Prešovská Gajarská Bajzova Ondavská Liščie nivy Sartorisova Ružinovská Šancová Športová Príkopova Viktora Tegelhoffa Bajkalská Bajkalská Trnavská cesta Teslova Prešovská Brestová Drieňova Drieňova Sabinovská Odbojárov zákaz odbočenia, vjazd možný iba s príslušným povolením smery obchádzkových trás dopravné smery bez obmedzení zóna s obmedzeným dopravným režimom ZŠ Ondreja Nepelu Bajkalská Trnavské mýto FŠ Inter FŠ Slovan Vstup Trnavská cesta bude v zápasových dňoch priebežne regulovaná políciou. Križovatka Bajkalská ‒ Trnavská bude v zápasových dňoch priebežne regulovaná políciou. DOPRAVNÝ REŽIM V BRATISLAVE POČAS 2019 IIHF MS V ĽADOVOM HOKEJI Hokejom bude žiť celá Bratislava MS v ľadovom hokeji

https://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-52019/

| 07 Stage WC Official Shop Activity zone ENTRY EXIT Activity zone + Gastro Gastro Gastro Istropolis TRNAVSKÉ MÝTO TRNAVSKÁ CESTA ŠANCOVÁ VAJNORSKÁ KRÍŽNA Arena Škoda MAPA FANZÓNY BRATISLAVA 2019 IIHF MS V ĽADOVOM HOKEJI Bratislavský kraj v spolupráci so spoločnosťou CEWE prináša do ulíc hlavného mesta panoramatický pro- jekt Rotunda. Netradičná stavba púta pozornosť nielen svojím vzhľadom, ale i farbami. Bratislavčania, ako aj návštevníci mesta sa môžu v Rotunde odfotografovať s panorámou Bratislavy a regiónu na Rybnom námestí. Rotunda bude putovať nielen po Bratislave či turisticky atraktívnych miestach v rámci bratislavského regiónu, ale aj za jeho hranice. Konštrukcia Rotundy má kruhový pôdorys s prieme- rom 6 – 7 metrov a s výškou 4 metre. Vnútri, v jej strede, sa nachádza pódium, kde sa návštevníci môžu odfoto- grafovať s 360-stupňovou panorámou. Rotunda je vklad župy k majstrovstvám sveta v ľadovom hokeji. Stage WC Official Shop Activity zone ENTRY EXIT Activity zone + Gastro Gastro Gastro Istropolis TRNAVSKÉ MÝTO TRNAVSKÁ CESTA ŠANCOVÁ VAJNORSKÁ KRÍŽNA Arena Škoda MAPA FANZÓNY BRATISLAVA 2019 IIHF MS V ĽADOVOM HOKEJI Stage WC Official Shop Activity zone ENTRY EXIT Activity zone + Gastro Gastro Gastro Istropolis TRNAVSKÉ MÝTO TRNAVSKÁ CESTA ŠANCOVÁ VAJNORSKÁ KRÍŽNA Arena Škoda PA FANZÓNY BRATISLAVA 9 IIHF MS V ĽADOVOM HOKEJI Skvelú hokejovú atmosféru môžu fanúšikovia zažiť nie- len na štadióne, ale aj v oficiálnej fanzóne 2019 IIHF MS, ktorá vznikne v Bratislave na Trnavskom mýte na námestí pri Istropolise. Návštevníci sa môžu tešiť na premietanie zápasov šampionátu na veľkoplošných obrazovkách a bohatý sprievodný program. Ten budú moderovať hlasy a tváre Funrádia. Fanzóny budú rozdelené na dve časti. Prvá bude patriť partnerom a sponzorom majstrovstiev sveta. V ich stánkoch budú rôzne aktivity pre návštevníkov. Každý deň sa budú žre- bovať vstupenky na zápasy, takže aj návštevníci fanzón bez lístkov sa môžu nečakane dostať do hľadísk oboch arénavychutnaťsizápasynaživo.Chýbaťnebudepredaj rôznych suvenírov a dresov jednotlivých tímov. „Fanzó- ny sú určené pre všetkých záujemcov, nielen pre tých, ktorí majú vstupenku. Vstup do fanzón je zadarmo a veríme, že atmosféra v nich bude minimálne taká dobrá ako na šta- diónoch,“ povedala riaditeľka komunikácie 2019 IIHF MS Michaela Grendelová. Skvelá atmosféra aj v oficiálnej fanzóne MS v ľadovom hokeji Odfoťte sa s panorámou Bratislavy a regiónu v Rotunde Rotunda na Rybnom námestí

https://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-52019/

| 08 integrovaná doprava Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji si teraz mô- žete užiť bez zbytočných starostí. Na dopravu na zápasy a domov využite spoje Integrovaného do- pravného systému v Bratislavskom kraji. Ušetrí- te si čas, peniaze aj starosti. Už o pár dní sa v Bratislave stretne svetová hokejová špička. Do hlavného mesta zavítajú desiatky tisíc fanú- šikov z celého sveta, aby podporili svoj tím a užili si špič- kové športové výkony. No davy fanúšikov znamenajú aj nápor na dopravu a parkovanie. Fanúšikovia z Bratislavy a Bratislavského samosprávne- ho kraja si však teraz môžu užiť šampionát bez zbytoč- ných starostí. Na dopravu na zápasy a následne na cestu domov môžu využiť spoje Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. „Od minulého roka sme výrazne rozšírili ponuku cestova- nia v celom regióne. Fanúšikovia môžu vďaka tomu využiť na cestu domov oveľa viac spojov, ako bolo zvykom. K dis- pozícii majú niekoľko spojov prímestskej autobusovej do- pravy, ktoré odchádzajú z Nív po 23. hodine. Taktiež môžu využiť prímestské regionálne vlaky, ktoré po 23. hodine od- chádzajú z bratislavskej Hlavnej stanice na všetky smery,“ uviedla generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy Zuzana Horčíková. Vďaka tomu pred zápasmi nebudete musieť premýšľať, kde zaparkujete auto a či vôbec nájdete voľné parkovacie miesto. Navyše ak plánujete navštíviť šampionát počas víkendov aj so svojou rodinou alebo s priateľmi, môžete využiť skupinové cestovanie na 1 lístok. Ak si zakúpite 24-hodinový zónový lístok (platný v celom kraji) cez ví- kend, môžu s vami neobmedzene v celom IDS BK cesto- vať až 3 deti do 16 rokov a ďalšia dospelá osoba. Minimál- ny počet členov skupiny je 1 dospelý a 1 dieťa do 16 rokov, maximálny počet sú 2 dospelí a 3 deti do 16 rokov. Užite si šampionát a držte palce nášmu tímu! Zdroj: shutterstock.com Na hokejový šampionát vlakom a autobusom

https://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-52019/

| 09 integrovaná doprava Odchody vlakov z Hlavnej stanice po 23.00 hod. 23.05 hod. linka S 70 (Os 4355) v smere Rovinka, Nové Košariská, Miloslavov, Kvetoslavov 23.09 hod. linka S 60 (Os 4639) v smere Ivanka pri Du- naji, Bernolákovo, Veľký Biel, Senec, Reca 23.16 hod. linka S 20 (Os 2038) v smere Zohor, Plavec- ký Štvrtok, Malacky, Veľké Leváre, Závod, Moravský Sv. Ján, Sekule 23.28 hod. linka S 50 (Os 3039) v smere Svätý Jur, Pezi- nok, Šenkvice, Báhoň, Cífer, Trnava Odchody autobusov zo stanice NIVY po 23.00 hod. 23.05 hod. linka 269 v smere Stupava, Lozorno, Jablo- nové, Pernek, Kuchyňa, Rohožník 23.05 hod. (iba cez pracovné dni) linka 730 v smere Rovinka, Dunajská Lužná, Miloslavov, Štvrtok na Os- trove, Čakany, Zlaté Klasy 23.17 hod. linka 630 v smere Ivanka pri Dunaji, Berno- lákovo, Senec 23.20 hod. linka 740 v smere Most pri Bratislave, Mali- novo, Tomášov, Vlky, Janíky, Zlaté Klasy, Čenkovce 23.20 hod. linka 550 v smere Svätý Jur, Pezinok, Vino- sady, Modra, Dubová, Častá, Doľany 23.35 hod. linka 737 v smere Rovinka, Dunajská Luž- ná, Kalinkovo, Hamuliakovo, Šamorín – Nájdite si svoj spoj – Kúpte si cestovný lístok – Cestujte bez starostí – Nepotrebujete hotovosť, stačí karta Nainštalujte si mobilnú aplikáciu IDS BK a cestujte v celom regióne na 1 lístok. www.idsbk.sk Tickets Current credit Add credit ZONES Basic from Hlavná stanica 2 30 00.29.53 MINUTES TICKET IS VALID VALID 71,03€ IDS BK 12.55 79% 3 Last purchased tickets ZONES 2 30 0,90 € MINUTES BASIC STIAHNUŤ NA Stiahnuť na Lístky Aktuálny kredit Dobiť kredit ZÓNY Základný z Hlavná stanica 2 30 00.29.53 MINÚT LÍSTOK JE AKTÍVNY PLATNOSŤ 71,03€ IDS BK 12.55 79% 3 Naposledy zakúpené lístky ZÓNY 2 30 0,90 € MINÚT ZÁKLADNÝ Využite mobilnú aplikáciu IDS BK

https://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-52019/

| 10 PROJEKTY Suma 1,5 milióna eur bude rozdelená v 6 oblastiach: Podporíme 420 projektov za viac ako 1,5 milióna eur. šport a pohybové aktivity šport a mládež životné prostredie a rozvoj vidieka šport a aktivity športových zväzov kultúra turizmus FLOODserv je projekt, ktorý poskytuje kompletné rie- šenie protipovodňových opatrení, ako aj vzdelávacie aktivity týkajúce sa povodní prostredníctvom využitia moderných technológií. Momentálne sa nachádza vo svojej finálnej fáze, ktorej cieľom je otestovať tri z celko- vých piatich vyvíjaných komponentov slúžiacich pria- mo obyvateľstvu (Wikipédia, Portál, mobilná aplikácia). Na výzvu BSK sa do testovania dňa 15. 4. 2019 zapojili ob- čania pilotných mestských častí, ako aj študenti strednej odbornej školy informačných technológií. Ich úlohou bolo pozorne sledovať testovanie daných komponentov a na záver každej sekcie vyplniť dotazník, v ktorom mali vyjadriť spokojnosť s daným komponentom, resp. návr- hy na jeho zlepšenie. Systém varovného manažmentu združuje dostupné in- formácie zo sociálnych médií, vizualizuje stavy núdze z rôznych zdrojov (satelitné snímky, meteorologické a senzorické dáta, drony, letecké snímky). Bratislavský samosprávny kraj je súčasťou medzinárodného projektu Verejný protipovodňový a výstražný systém nazývaného tiež FLOODserv. Priamo na našom území pomáha pri testovaní vý- stražného systému v čase povodní. Mestské časti Bratislava-Rača a Bratislava-Devín v projekte vy- stupujú ako jedny z pilotných. Verejný protipovodňový a výstražný systém Bratislavský kraj sa vďaka tomu stane atraktívnejším, bohatším pre jeho obyvateľov nielen na zážitky ale aj možnosti, kam ísť športovať či za kultúrou. Ďakujeme vašim skvelým nápadom. Prehľad podporených projektov konkrétnych výziev nájdete na www.brds.sk. Bratislavský samosprávny kraj ti opäť dáva možnosť rozhodnúť, ako naložiť s jeho financiami v rámci participatívneho rozpočtu . Prihlás seba, svoju firmu alebo občianske združenie, vyplň jednoduchý formulár a získaj finančnú podporu pre svoj projekt. Prerozdelíme až 255 880 eur. Maximálna výška podpory projektu je 3 500 eur. Všetky informácie na www.rozhodni-bsk.sk VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV! zdravotníctvo a sociálna pomoc komunitná infraštruktúra organizácia športových turnajov životné prostredie voľnočasové aktivity Projekty predkladajte do 20. 05. 2019

https://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-52019/

| 11 CESTOVANIE Nové turistické informačné centrum vo Viedni V bratislavskom, trnavskom a nitrianskom kraji pribudnetematickácestasv.CyrilaaMetoda.Zara- dí sa medzi európske certifikované kultúrnecesty. Cesta sa tiahne od Velehradu na Morave až po grécky Solún. Spoznáte na nej pamiatky spojené s Veľkou Mo- ravou nesúce odkaz solúnskych bratov. Spája pútnické miesta, sakrálne pamiatky a významné kultúrne body a prináša informácie o kultúrnom a duchovnom dedič- stve raného stredoveku. Poodhalí tajomstvo európskej kultúrnej identity a cyrilo-metodského odkazu, v kto- rom sa snúbi múdrosť jazyka, poriadok zákona a úcta k druhým. Všetky trasy si ľahko naplánujete aj v aplikácii Story- mapa. Po stopách sv. Cyrila a Metoda Pri príležitosti sprevádzkovania novej lode Twin City Liner v budove nástupného terminá- lu v centre Viedne bolo otvorené nové turistické informačné centrum. Bratislavský samosprávny kraj tým chce prilákať do Bratislavy a jej okolia viac turistov z Rakúska. Úloha nového centra Gate to Bratislava bude nielen in- formačná, ale aj predajná. Špeciálne vyškolené zamest- nankyne budú predávať destináciu Bratislava... „Viedeň je dvojmiliónová metropola. Podľa štatistík vyše dve tretiny obyvateľov ešte ani raz nenavštívili Bratisla- vu. Takže tu máme obrovský potenciál. Vidím tiež poten- ciál Bratislavského kraja a viem, že je nenaplnený. Týchto 25 štvorcových metrov v srdci Viedne určite bude pomáhať propagácii,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba. Tento rakúsko-slovenský projekt vstupuje do svojej 14. se- zóny. „Loď je vyrobená na mieru na túto časť lodnej cesty me- dzi Bratislavou a Viedňou. Prináša dvojnásobne zvýšenú ka- pacitu na 250 pasažierov. Má štyri motory, výkon 3 500 kon- ských síl a dokáže vyvinúť rýchlosť okolo 70 km/h,“ priblížil TomášKubík,generálnypartnerpreprojektnaSlovensku. Prepravný čas medzi hlavnými mestami je 75 minút. Ďalšie informácie nájdete na www.cyril-methodius.eu. Projekt zastrešuje Bratislavský samosprávny kraj a Slovenský dom Centrope. Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program podpora regionálneho rozvoja. Župan Juraj Droba, predsedníčka bratislavskej mestskej komisie pre cestovný ruch Soňa Svoreňová a starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

https://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-52019/

| 12 ŠKOLSTVO Slávnostné vyhodnotenie ôsmeho ročníka ob- ľúbenej celoslovenskej knižnej súťaže Vráťme knihy do škôl sa konalo v aule Gymnázia L. Novo- mestského v Bratislave. Študenti aj žiaci sa do nej mohli zapojiť, ak napísali o svojom obľúbenom knižnom príbehu. Hrali o rôzne zaujímavé ceny ako čítačky, encyklopédie, poukážky na knihy a mnoho ďalších. Z doručených 8 857 príspevkov bolo ocenených 63. Do súťaže sa zapojilo 4 076 žiakov a študentov zo 401 škôl, ktorí spolu prečítali 4 319 rôznych kníh. Zapojilo sa aj 94 materských, 156 základných a 151 stredných škôl. Deti a tínedžeri do súťaže zaslali celkovo 5 395 textov a 3 462 kresbičiek. V rámci krajov vzbudila súťaž naj- väčší záujem medzi školami v Bratislavskom kraji, kde bol percentuálny podiel účasti 26 %. Najaktívnejšími čitateľmi boli dievčatá so 61,4 %. V dnešnej elektronickej dobe sú knihy nenahraditeľným spoločníkom nielen v detstve, ale aj počas dospievania. Rozvíjajú fantáziu, slovnú zásobu a pomáhajú vzdeláva- niu. Nezabúdajme si to pripomínať. Výška odmeny, samozrejme, závisela od výšky úväzku. Pedagóg pracujúci na plný úväzok dostal plnú výšku odmeny a pedagóg s 50 % úväzkom dostal polovicu zo 100 eur. BSK celkovo vyčlenil na odmeny sumu tak- mer 390-tisíc eur. Súťaž Vráťme knihy do škôl pozná víťazov Pri príležitosti Dňa učiteľov pripravil Bratislavský kraj prekvapenie v podobe mimoriadnej odmeny 100 € k výplate. Poďakovanie a oce- nenie za svoju prácu dostalo presne 3 408 pedagogických aj nepeda- gogických zamestnancov župných škôl. Oceňovanie učiteľov Viac informácií, ako aj zoznam výhercov 8. ročníka súťaže Vráťme knihy do škôl nájdete na: http://www.vratmeknihydoskol.sk/Vyhercovia.aspx.

https://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-52019/

| 13 VOĽNÝ ČAS juniales malinovo leták A6 navysku.indd 1 18/03/2019 14:56 autentických a remeselných vín Festival írodných, STARÁ TRŽNICA 14:00 - 21:00 LÍSTKY: 26 EUR PREDPREDAJ 35 EUR NA MIESTE 19/5 2019 BRATISLAVA Vzájomné použitie lôg Stará tržnica a Volkswagen Horizontálne umiestnenie lôg Vzájomné použitie lôg Stará tržnica a Volkswagen Vertikálne umiestnenie lôg ZV_festival_A6_2019_print.pdf 1 4/24/2019 5:19:37 PM 1 Kuchyňa – po modrej značke na vrch Vysoká (754 m. n. m.) – krásny polkru- hový výhľad z 2. najvyššieho vrchu Ma- lých Karpát, cyklistická a turistická trasa z Kuchyne na Zochovu chatu 2 Sološnica (po zelenej značke), Plavecké Podhradie (po žltej značke) – rozhľad- ňa na vrchu Vápenná nazývanom aj Roštún (752 m. n. m.) 3 Sološnická dolina (po modrej značke) – Veľký Petrklín (587 m. n. m.) – nároč- nejšia túra pre zdatnejších turistov 4 cyklotúry po medzinárodnej cyklo- trase Eurovelo 13 pozdĺž bývalej želez- nej opony (trasa Vysoká pri Morave – Záhorská Ves – preprava kompou do obce Angern (Rakúsko) a späť po trase Kamp – Thaya – March cez Marchegg, Schloßhof a Cyklomost slobody 5 Vysoká pri Morave – Lábske jazerá (rybársky raj) 6 Malacky – kaštieľ a park, Múzeum Mi- chala Tillnera v Malackách 7 Lozorno – Gazdovská dedinka Abe- land 8 Plavecké Podhradie – Plavecký hrad a Plavecká jaskyňa, Tri kľúče pre Kata- rínu 6. 4. – 21. 9. 2019 Tipy na výlet s turistickým vlakom Záhoráčik V minulom čísle mesačníka BSK sme vás pozvali na ot- vorenie 3. sezóny prevádzky turistického vlaku Záhoráčik. Začala sa koncom apríla a po- trvá do polovice októbra 2019. Základná trasa vlaku vedie cez Zá- horskú Ves – Vysokú pri Morave –Lábskejazero–Zohor–Lozorno – Jablonové – Pernek – Kuchyňu – Rohožník – Sološnicu – Plavec- ké Podhradie (v Zohore prípoje z/do Bratislavy). Záhoráčik je ideálnym prostriedkom, ktorý približuje prírodné krásy Záho- ria, a je ako stvorený najmä na ví- kendový oddych. NAŠE TIPY NA VÝLETY

https://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-52019/

| 14 180 x 80 mm KRÍŽOVKA Milí lúštitelia, správnu odpoveď z krížovky nám posielajte na adresu: redakcia@region-bsk.sk alebo poštou na adresu redakcie uvedenú v tiráži. Správne odpovede posielajte do 15. 5. 2019 spolu s vaším celým menom a s poštovou adresou. Výhercov súťaže budeme kontaktovať písomne. Vyhrať môžete lístky pre dve osoby na divadelné predstavenia v Divadle ASTORKA Korzo ,90 a Divadle Aréna a knižnú publikáciu ZA MOSTOM. Štatút súťaže vrátane infor- mácií o spracovaní osobných údajov nájdete na  www.bratislavskykraj.sk. Rozlúštenie krížovky z čísla 3 – 4/2019: „Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre všadeprítomný a pritom neviditeľný.“ Gustave Flaubert (1821 – 1880) „Každá nepriazeň, každý neúspech a každý nepríjemný zážitok so sebou nesie semienko rovnako veľkého prospechu, ktoré sa môže ukázať ako...” Napoleon Hill (1883 – 1970), americký spisovateľ

https://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-52019/

| 15 ZDRAVOTNíCTVO ZDRAVOTNíCTVO Dátum Názov a adresa lekárne Čas 6. 5. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska Lekáreň EGI, Zámocká 1066/2 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 7. 5. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska Lekáreň HARMÓNIA, Malé Námestie 7 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 8. 5. Lekáreň BENU, Mierová 10/A 07.00 – 22.30 9. 5. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska Lekáreň NEMOCNIČNÁ, Duklianskych hrdinov 34 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 10. 5. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska Lekáreň TESCO MALACKY, Pezinská 5662/13 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 Dátum Názov a adresa lekárne Čas 6. 5. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 Lekáreň SCHNEIDER, Myslenická 2/B 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 7. 5. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 Lekáreň SEVER, Svätoplukova 11/D 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 8. 5. Lekáreň VITALITAS, Myslenická 2/C 07.00 – 22.30 9. 5. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 Lekáreň SV. TADEÁŠA, Holubyho 41 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 10. 5. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 Lekáreň U TIGRA, Moyzesova 4 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 Dátum Názov a adresa lekárne Čas 6. 5. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30 Lekáreň Petržalská tržnica, Bratská 3 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 7. 5. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30 Lekáreň PHARMACY 4U, Haanova 7 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 8. 5. Lekáreň BellaMia, Žltá 1/A 07.00 – 22.30 9. 5. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30 Lekáreň SCHNEIDER, Bzovícka 3244/38 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 10. 5. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30 Lekáreň SOFIA, Švabinského 17 16.00 – 20.00 20.00 – 22.30 Rozpis pohotovostných služieb ambulancií počas mája a lekární počas 6. – 10. mája Dátum Názov a adresa lekárne Čas 1. 5. – 31. 5. Lekáreň APOTEKA ALEXANDRA, Rázusovo nábrežie 6, Bratislava-Staré Mesto UNIVERZITNÁ lekáreň, Ružinovská 12, Bratislava-Ružinov, tel. 48211001, 48211011 Lekáreň POKROK, Račianske mýto 10990/1A, Bratislava-Nové Mesto, tel. 44455291 nonstop nonstop nonstop POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY LEKÁRNÍ OKRES Bratislava Bratislava-Petržalka Okres Malacky Okres Pezinok AMBULANTNÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA PRE DETI pracovný deň: od 16.00 do 22.00, víkendy a sviatky: od 7.00 do 22.00 • Bratislava – Národný ústav detských chorôb: Limbová 1 • Pezinok: Bratislavská 85 AMBULANTNÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA PRE DOSPELÝCH pracovný deň: od 16.00 do 22.00, víkendy a sviatky: od 7.00 do 22.00 • Bratislava: Šancová 110 • Bratislava-Petržalka: Strečnianska 13 • Malacky: Duklianskych hrdinov 34 • Pezinok: Bratislavská 85 ZUBNO-LEKÁRSKA POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA pracovný deň: od 17.30 do 24.00, víkendy a sviatky: od 11.00 do 23.00 • Bratislava: Drieňová 38 Pre spádové územie Senec zabezpečuje pohotovostnú službu UNIVERZITNÁ lekáreň, Ružinovská 12, 821 01 Bratislava-Ružinov.

https://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-52019/

Štefan Kvietik Foto: TASR/Martin Baumann 02. Bratislavské bábkové divadlo 10.00 a 14.00 Neviditeľní Divadlo Aréna 19.00 Írska kliatba 03. Bratislavské bábkové divadlo 09.00 Neviditeľní Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 IDIOT 04. Bratislavské bábkové divadlo 09.30 Zajko Bojko Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 SEN SVÄTOJÁNSKEJ NOCI 05. Bratislavské bábkové divadlo 10.00 a 14.30 Osmijankove rozprávky o princeznách 07. Bratislavské bábkové divadlo 09.30 a 11.00 Opice z našej police Divadlo Astorka Korzo´90 18.00 NÁŠ ČLOVEK 09. Bratislavské bábkové divadlo 09.00 a 11.00 Opice z našej police Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 SEN SVÄTOJÁNSKEJ NOCI 10. Bratislavské bábkové divadlo 10.00 Rozprávky z červenej ponožky Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 LETMÝ SNEH 11. Bratislavské bábkové divadlo 09.30 Rozprávky z červenej ponožky Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 ČÍM RÝCHLEJŠIE KRÁČAM, TÝM SOM MENŠIA Divadlo Aréna 18.00 Dialógy karmelitánok 12. Bratislavské bábkové divadlo 10.00 a 14.30 Opice z našej police Divadlo Aréna 10.00 Aladinova čarovná lampa 13. Divadlo Aréna 19.00 #dubček 14. Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 IDIOT Divadlo Aréna 10.00 a 19.00 Masaryk/Štefánik 15. Bratislavské bábkové divadlo 09.00 a 11.00 Malá morská víla Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 NA KOHO TO SLOVO PADNE Divadlo Aréna 19.00 Biblia 16. Bratislavské bábkové divadlo 10.00 Malá morská víla Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 KONTAJNER PARÍŽ Divadlo Ludus 10.00 Pozor, double stress! 17. Bratislavské bábkové divadlo 19.00 Kráľ Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 NÁŠ ČLOVEK 18. Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 ČÍM RÝCHLEJŠIE KRÁČAM, TÝM SOM MENŠIA 19. Divadlo Aréna 19.00 Josef Švejk 20. Bratislavské bábkové divadlo 09.00 a 10.30 Osmijankove rozprávky o princeznách Divadlo Aréna 19.00 Podvolenie Divadlo Ludus 10.00 Džungľa 21. Bratislavské bábkové divadlo 10.00 Osmijankove rozprávky o princeznách Divadlo Aréna 19.00 Tiso 22. Bratislavské bábkové divadlo 10.00 Osmijankove rozprávky o princeznách Divadlo Aréna 19.00 Opona hore Divadlo Ludus 10.00 Modrý vták 23. Divadlo Aréna 17.00 Tanec nad plačom, 19.00 My Fair Lady Divadlo Ludus 09.00 Modrý vták 24. Divadlo Aréna 19.00 Venuša v kožuchu Divadlo Ludus 10.00 Medveď a Pytačky 26. Divadlo Ludus 10.30 HUGO, FRIGO, BUBLINA 27. Divadlo Astorka Korzo´90 11.00 KOMÚNA (verejná generálka) Divadlo Aréna 19.00 November 28. Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 KOMÚNA 29. Bratislavské bábkové divadlo 10.00 O Rybárovi a zlatej rybke Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 KOMÚNA 30. Bratislavské bábkové divadlo 09.00 a 10.30 O Rybárovi a zlatej rybke Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 PAMÄŤ Divadlo Ludus 10.00 Tajný denník Adriana Mola 31. Bratislavské bábkové divadlo 09.00 a 10.30 O Rybárovi a zlatej rybke Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 SEN SVÄTOJÁNSKEJ NOCI Program župných divadiel – máj Divadlo ARÉNA Viedenská cesta 10, Bratislava. Predaj vstupeniek online a v pokladnici: pondelok – nedeľa od 14.00 do 18.00 hod. Divadlo LUDUS Hrá v Štúdiu L + S, Nám. 1. mája 5, Bratislava. Vstupenky sú k dispozícii online. Bratislavské bábkové divadlo Z dôvodu rekonštrukcie hrá v budove Istropolisu (zadný vchod zo Škultétyho 5), ako aj v priestore súčasnej kultúry A4 na Karpatskej 2 (YMCA). Divadlo ASTORKA Korzo´90 Nám. SNP 33, Bratislava. Predaj vstupeniek online a v pokladnici v pracovných dňoch od 12.00 do 19.00 hod. Cez víkend: hodinu pred predstavením. Zmena programu vyhradená KINO v divadle Aréna Divadlo Aréna je bratislav- skou multižánrovou scénou. Okrem divadla ponúka náv- števníkom priame prenosy z Metropolitnej opery v New Yorku, organizuje jazzové koncerty a od februára 2015 sa každý štvrtý štvrtok v mesiaci mení na Kino Aréna, v rámci ktorého premieta najväčšie skvosty domácej a svetovej ki- nematografie. V máji, 23. 5. 2019, sa návštev- níci Kina Aréna môžu tešiť na nasledujúce tituly: 17.00 | TANEC NAD PLAČOM (legendárne televízne pondel- ky) VSTUP VOĽNÝ! Pripomenieme si jubileum slo- venskej hereckej legendy Štefa- na Kvietika, ktorý v máji oslávi 85. narodeniny. 19.00 | MY FAIR LADY (naj- krajšie filmy nášho života) VSTUPNÉ: 5 EUR Nezabudnuteľný legendárny americký muzikál v hlavných úlohách s Audrey Hepburno- vou a Rexom Harrisonom. www.divadloarena.sk www.astorka.sk www.ludusdivadlo.sk www.babkovedivadlo.sk

https://www.floowie.com/ru/read/bratislavsky-kraj-52019/