Aimagazine04/2017https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

metrológia, zváranie, robotika, automatizácia, logistika, obrábanie, automobilky, digitálnypodnik,konštrukcia,inovácie,vývoj,materiály,technológie, produkty, dodávatelia, náradie, nástroje, veľtrhy, výstavy, veda, výskum e et tr ro ológia, zváran d di ig gitáln d d d d dá á á á á á á á á á á á á á á á áv v v v v v v v v v v va a atelia, OPEN! AUTOMATIZACE TECHNOLOGICKÁ EXCELENCE DIGITÁLNÍ TOVÁRNA ADITIVNÍ VÝROBA EMO Hannover, 18. - 23. září 2017 H HA A A A A A AL L L L L L L L LA A A A A A A A A A A A A A 2 2 2 2 VS S S S S ST T T T T T T T TU U U U U U U U U U UP P P P P P P P P P S S S S SE E E E EV V V V V VE ER Časopis o automobilovom priemysle, strojárstve a ekonomike 4 € / 120 Kč w w w.leaderpress.sk 4/2017 september 2017 a u t o m o t i v e i n d u s t r y ® Journal about the automotive industry, mechanical engineering and economics 10. ročník ® ® ® VYCH ÁDZA OD ROK U 2008 SINCE 2008 1 0 ROKOV li t ti á i b áb i

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

ai magazine 4/2017 NOVÁ GENERÁCIA FRÉZOVACÍCH NÁSTROJOV S TECHNOLÓGIOU MIRACLE SIGMA PRE MAXIMÁLNY VÝKON A SPOĽAHLIVOSŤ C4LATB: Nová kužeľová rádiusová fréza pre efektívne orábanie hliníkových zliatin V t p

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

Hall 5 Stand D06 VFR: Nové stopkové frézy pre materiály s vysokou tvrdosťou s revolučným povlakom Impact Miracle pre mimoriadnu životnosť AHX475S: Nová čelná fréza pre frézovanie vysokým posuvom a reznými doštičkami so 14 reznými hranami www.mmc-hardmetal.com Ďalšie informácie nájdete na oficiálnej stránke VFR: Nové stopkové frézy pre materiály s vysokou tvrdosťou s revolučným povlakom Impact Miracle pre mimoriadnu životnosť

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

The strong connection ǁǁǁ͘LJŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǀĂůŬǁĞůĚŝŶŐ Robotické svařování ? sĂůŬtĞůĚŝŶŐƐ͘ƌ͘Žͮ͘WŽĚŶŝŬĂƚĞůƐŬljĂƌĞĄůϯϮϯͬϭϴͮͲϳϰϮϱϭDŽƓŶŽǀ нϰϮϬϱϱϲϳϯϬϵϱϰͮŝŶĨŽΛǀĂůŬǁĞůĚŝŶŐ͘Đnjͮǁǁǁ͘ƌŽďŽƟ njĂĐĞ͘Đnj ^ǀĂƎŽǀĂĐşƌŽďŽƚLJͮ\ĞnjĂĐşƌŽďŽƚLJͮKŋ ŝŶĞƉƌŽŐƌĂŵŽǀĄŶşͮdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞǀLJŚůĞĚĄǀĄŶş Inspirujte se u nás. Víme jak na to.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

Pre tých, ktorí sa neuspokoja s ničím iným ako tým najlepším: Tiger-tec® Gold Ak by ste sa mali teraz hneď rozhodnúť: medzi životnosťou nástoja, nekompromisnou procesnou spoľahlivosťou a optimálnou produktivitou – čo by ste si vybrali? Vyberte si možnosť nemusieť sa nikdy viac rozhodovať. Buďte verní Vašim vysokým štandardom. Rozhodnite sa pre Tiger-tec® Gold. Walter Slovakia s.r.o. Novozámocká 67 SK – 949 01 Nitra service.sk@walter-tools.com

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

EDITORIAL KBN135CL OD ROKU 1992! O O O O O O O O O OD D D D D D D R R R R RO O O OK K KU U 1992! PRUMYSLOVÉ CNC STROJE www.profika.cz ް OD ROKU 1992! KH50G LV1100RM Dear friends, Not every beginning of the month is as significant as the one of Septem- ber. Suddenly, a lot of changes take place. All parking lots are full, all road are congested. Offices lose their summer vibe because all collea- gues are back from vacation. Those who have children also enjoy the fact that the school year\'s obligations will ultimately bring family schedules to normal. From the cork se- ason, we go straight into a hectic time. The fact that autumn is really hectic can also be seen in your work as well as in our editorial calendar. In a few days, from the 18th to the 23rd of September, we are awaiting the biggest event of its kind - EMO in Hanover. According to the informa- tion published so far, more than 2,000 exhibitors from around the world will be present at the event, and the number is on the rise. Several world le- aders in the field of machining and tools have already announced that some products from their portfolio will premiere worldwide at the event. All exhibi- tors and business visitors from all continents are on their way to Hanover. The opening ceremony will be led by the German President Frank-Walter Steinmeier, which highlights the size and significance of the fair along with sold flights and fully booked hotels. Dear readers, Not even three weeks after the EMO Fair in Hannover, the 59th International En- gineering Fair in Brno will take place from the 9th to the 13th of October. Here, approximately 1,600 exhibiting companies are expected to participate. The editorial team of the ai magazine will take part in both events in order to bring you our comments and observations in the October issue. In the current one, howe- ver, you can already read a great deal of interesting articles. The Association of the Engineering Technology of the Czech Republic evaluates the progress of the export and import of the machine tools and machines in the last year and in the first half of 2017. We are also engaged in a typical September topic: Education. To be precise, we talk about dual education of university stu- dents at Volkswagen. After some time we returned to COBA automotive, which manufactures plastic parts for the automotive industry and we were pleasantly surprised by its significant progress. Read more in our report. Finally, if you like to relax with crosswords, you can find some on page 120. This time you can be the winner of the company SCHUNK. Wishing you a pleasant reading, Vlasta Rafajová vydavateľstvo odborných časopisov ® Please come to visit us at the MSV Brno in the pavilion V/192. We are looking forward seeing you there!

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

EDITORIAL Vážení priatelia, máloktorý začiatok mesiaca evidujeme tak intenzívne ako september. Zrazu sa toho akosi priveľa zmení. Všetky parkoviská sú plnšie a všetky cesty prepchatejšie. Z kancelárií sa vytra- tí ten zdanlivý letný pokoj, pretože všetci kolegovia sú už z dovoleniek späť. Tí, čo majú deti, sa navyše tešia, že povinnosti školského roka konečne vrátia rodinné fungovanie do normálu. Z uhorkovej sezóny jednoducho vpadneme pria- mo do hektického diania... A to, že je jeseň naozaj hektická, vidieť zrejme rovnako vo vašom pracovnom i našom redakčnom kalendári. Už o niekoľko dní, od 18. do 23. septembra, nás čaká najväčšie veľtržné podujatie svojho druhu – EMO v Hannoveri. Podľa doteraz zve- rejnených informácií sa na podujatí predstaví viac ako 2 000 vystavova- teľov z celého sveta, a to ešte nie je počet prihlásených konečný. Viacerí svetoví lídri z oblasti obrábania a nástrojov už oznámili, že na podujatí budú mať svetovú premiéru novinky z ich portfólia. Do Hannoveru smerujú kroky vystavovateľov a odborných návštevníkov zo všetkých kontinentov. O veľkosti a význame veľtrhu vypovedá nielen fakt, že ho slávnostne otvorí nemecký pre- zident Frank-Walter Steinmeier, ale aj vypredané lety a plné hotely. Vážení čitatelia, len necelé tri týždne po EMO, od 9. do 13. októbra, nás čaká už 59. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne. Aj tu sa očakáva účasť približne 1 600 vystavujúcich firiem. Na oboch podujatiach sa redakčný tím ai magazine zúčastní, aby sme vám mohli priniesť naše postrehy v nasledujúcom októbrovom vydaní. V tom aktuálnom sa však môžete dočítať veľa zaujímavého už teraz. Svaz strojí- renské technologie ČR hodnotí vo svojom materiáli vývoj exportu a importu obrá- bacích a tvárniacich strojov v uplynulom roku a prvom polroku 2017. Venujeme sa tiež typickej septembrovej téme – vzdelávaniu, konkrétne duálnemu vzdelá- vaniu vysokoškolákov v automobilke Volkswagen. S odstupom niekoľkých rokov sme sa vrátili do firmy COBA automotive, ktorá vyrába plastové diely pre au- tomobilový priemysel a boli sme príjemne prekvapení jej výrazným progresom. Viac informácií si môžete prečítať v našej reportáži. A napokon, ak radi relaxujete pri krížovke, nech sa páči, nájdete ju na stra- ne 120. Tentoraz môžete vyhrať cenu od firmy SCHUNK. Príjemné a podnetné čítanie Vlasta Rafajová sEX Y X Y X Y LAsER s R L LAs As s s s s s s s s s s s R L LA L LAs R sOLARIs OLAR AK NEVIEŠ AKO POUŽIŤ LASER, OPÝTAJ SA ŠPECIALISTOV Z LEONARDO TECHNOLOGY TÍMU IP65 90 % Stainless steel 10 % Aluminium šetrí peniaze až do 65 ° C prevádzky zvyšuje produktivitu servis 24/7/365 +421 911 584 636 Made in EU www.myLT.sk www.tlacovehlavy.sk ROBÍME AUT OMATiZÁCiU priemyselnÉho # P.$ Navštívte nás v dňoch 9. - 13. 10. 2017 na MSV 2017 v Brně, nájdete nás v hale E, stánkoch č. 08 a 16 MÁME RIEŠENIE NA MIERU PRE KAŽDÉHO .$ 6$02/(3,$&((7,.(7<ǩ7(50275$16)‹529‹7/$Î,$51(ǩ,1.-(7ǩ$3/,.ƒ725<(7,.,(7ǩ7(50275$16)‹529‹3ƒ6.<ǩ=1$Î(1,$/$6(520ǩ9(5,),.ƒ&,$2&5$.•\'29ǩ.$0(529‹6<67‹0< Navštívte nás na MSV Brno v pavilóne V/192. Tešíme sa na vás! a u t o m o t i v e i n d u s t r y ®

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

OBSAH CONTENT 4 | 4/2017 | www.leaderpress.sk Register automotive.......................................................6 Automotive companies register Top téma dňa Top Day Topic Kvalifikácia inžinierskych lídrov na Slovensku....................16 Qualification of engineering leaders in Slovakia Duálne vzdelávanie aj pre vysokoškolákov........................18 Dual Education As Well As for the University Students Svet lídrov World of Leaders ISCAR – kde inovácie nikdy nekončia! .............................22 ISCAR – Where the Innovations Are Never Ending! Plasty Plastics WITTMANN BATTENFELD s náročnými technológiami vstrekovania na veľtrhu Fakuma 2017 ..............................24 WITTMANN BATTENFELD with Demanding Injection Technologies at the Fair Fakuma 2017 Plasty z Jánošíkovho kraja do všetkých automobiliek ..............................................................26 Plastics from Original Slovak Region for All Car Factories Materiály, technológie, produkty Materials, Technologies, Products Vrtáky MPS1 v novom vyhotovení s dĺžkami 10 ~ 40 x D .................................................30 Borers MPS1 in New Design with Lenghts 10 ~ 40 x D Mitsubishi Materials – nový typ sústružníckych doštičiek MS6015........................................................31 Mitsubishi Materials Presents New Type of Cutting Inserts MS6015 SCHUNK na veľtrhu EMO 2017......................................32 SCHUNK at the fair EMO 2017 Moderné výdajné systémy podporujú vyššiu produktivitu .......................................................34 Modern Dispenser Systems Are Supporting Higher Productivity Velký úspěch s digitální budoucností ..............................36 Great Success with Digital Future Automatizácia a konektivita – absolútne správne! ................40 Automation and Connectivity – Absolutely Right! Obrábění skříní turbodmychadel se posunulo o velký krok vpřed ........................................................42 Machining of turbo exhaust housings takes big step forward Spoločnosť Walter na EMO 2017 – digitalizácia v popredí záujmu......................................44 The company Walter at the EMO 2017 – digitisation forward of interest TAJMAC-ZPS v Indii .....................................................46 TAJMAC-ZPS in India Magnetické materiály pro průmysl ..................................48 Magnetics Materials for Industry Ergonomická pomocná ramena .....................................49 Ergonomics Auxiliary Arms PRIMA POWER představuje FAST BEND 5 .....................50 The PRIMA POWER Introduces the FAST BEND 5 TungTri-Shred – Rohové frézy s konstrukcí pro jemné dělení třísky ................................................................52 TungTri-Shred – Corner Milling Cutters Designed for Fine Chip Separation Vertikální centrum DOOSAN DMP 500/ 2SP pro maximálně produktivní výrobu ...................................54 Vertical Centre DOOSAN DMP 500/ 2SP for Maximally Productive Manufacture Tři zcela rozdílné technologie 3D tisku pro stavbu modelů .......................................................55 Three Quite Different Technologies of 3D Print for Building of Models DRILLTRONIC – vrtací, závitovací a vystružovací stroj ......................................................56 DRILLTRONIC – Drilling, Tapping and Reaming Machine Jednička v magnetickém upínaní – magnety Tecnomagnete..............................................57 Number One in Magnetic Clamping – Tecnomagnete Magnets Nové multifunkčné obrábacie centrá LEADWELL TM-1000 a TM-1700....................................58 New Multifunctional Machining Centres LEADWELL TM-1000 and TM-1700 Praktické zkušenosti se zaváděním prediktivní údržby do podnikové praxe, 1. časť ................................60 Practical Experiences with Implementation of Predictive Production into Company Practice – the 1st Part

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2017 | 5 OBSAH CONTENT WALTER a EWAG na EMO Hannover...............................62 The WALTER and EWAG at the EMO Hannover Dvojnásobná výkonnosť vďaka novému etážovému prevodu Meusburger.....................................64 Double Efficiency Thanks to New Gear Unit for Stack Moulds Meusburger NCBrain – prečo a kedy optimalizovať NC programy pri obrábaní foriem?.....................................................66 NCBrain – Why and When to Optimize NC Programmes for Machining of Moulds? Elektromobil Edison s flexibilným fotovoltickým panelom ako nezávislým zdrojom energie .....................................67 Electromobile Edison with Flexible Photovoltaic Panel as Independent Source of Energy Přijdte se k nám podívat, jak nám řežou mašiny! ..................68 Come to Visit Us and to See How Our Machines Are Cutting! MPM – automatizácia prevádzky CNC rezacích strojov............................................................70 MPM – Automation of Operation for CNC Cutting Machines RECA iSTORAGE – inovatívne automatizované riešenie pre vaše zásoby...............................................72 RECA iSTORAGE – Innovative Automated Solutions for Your Stocks Identifikace bezpečnostních prvků laserem pro větší bezpečí v autě ................................................74 Identification of Safety Components by Laser for Higher Safety in Motorcar Katalog Hoffmann Group nyní s komplexním sortimentem OOP.........................................................76 Catalogue Hoffmann Group Currently with Complex Assortment of Personal Protective Equipment Robotika, automatizácia, zváranie Robotics, Automation, Welding CoWelder™ – chytré řešení pro automatizaci svařování ...................................................................80 CoWelder™ – Smart Solution for Automation of Welding Inteligentní regulace plynu IGC® výrazně snižuje spotřebu plynu při svařování MIG/MAG/TIG .....................81 Intelligent Gas Control IGC® Significantly Reduces the Gas Consumption During Welding MIG/MAG/TIG Špecialista pre aplikácie v obrábacích strojoch .................82 Specialist for Applications in Machine Tools Zvárací robot Valk Welding pre výrobu krbových kachlí .......84 Valk Welding Robot for Production of Fireplace Stoves Spolupráce člověka s robotem (HRC) – budoucnost robotiky .................................................86 Human-Robot Cooperation (HRC) – Future of Robotics Přehlídka trendů v automatizaci ......................................88 View of Trends in Automation Logistika Logistics Nechcete kupovať techniku? Požičajte si ju! .....................90 You do not want to buy a technology, do you? Rent it! Inteligentní manipulace s břemeny...................................92 Intelligent loads handling Masívny prepravný projekt – preprava 100 000 ton komponentov si vyžiadala radikálny prístup .......................94 Giant Transport Project – Transportation of 100 000 Tons of Components Required Radical Solution Oslava výročia partnerstva Trilogiq Slovakia a Akebono Brake ........................................................96 Celebrating the anniversary of Akebono Brake partnership Digitálny podnik Digital factory HMI/PLC a PLC v krytí IP67 – inteligencia priamo na stroji ...........................................................98 HMI/PLC and PLC with Covering IP67 – Intelligence Direct in Machine Minimalizátor úsilia......................................................100 Minimizer of Effort Jak uplatnit 3D skener a získat konkurenční výhodu......................................................................102 How To Apply 3D Scanner in Order To Gain Competitive Advantage Řízení skladů (WMS) – štíhlým nebo elektronickým systémem?................................................................105 Warehouse Management System (WMS) – with Lean or Electronic System? Metrológia Metrology Blum prezentuje měřicí sondy pro Průmysl 4.0 ……….…..106 Blum Presents Measuring Probes for the Industry 4.0 Vývoj a výroba špičkových tvrdomerov ...........................108 Development and Production of Top Hardness Testers Hospodárske spektrum Economic Spectrum MSV – největší průmyslové konferenční centrum České republiky..........................................................112 MSV – the Largest Industrial Conference Centre in The Czech Republic Obor obráběcích a tvářecích strojů v ČR v roce 2016 a 2017.....................................................114 Giant of Tool and Shaping Machines in Czech Republic for Years 2016 and 2017 Krížovka....................................................................120 Crossword Resumé článkov.........................................................122 Résumés of Articles

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 6 REGISTER REGISTER Vyšné Kamence 11 013 06 Terchová Slovakia tel.: +421 41 507 1101 fax: +421 41 507 1151 www.cobaautomotive.sk Výroba vytlačovaných a vstrekovaných plastových dielov pre automobilový priemysel V V 0 0 S S t te fa w ov l vaných ový priemysel FANUC CZECH s.r.o. U Pekařky 1A/484 180 00 Praha 8 - Libeň www.fanuc.cz OBJEVTE KOMPLETNÍ NABÍDKU PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI ǩ snižujeme náklady ǩ zvyšujeme produktivitu ǩ spolehlivost 99,99% Prodej průmyslových robotů a periferií Servis, školení a programování KUKA Roboter CEE GmbH organizační složka Pražská 239, Zdiby, 250 66 Česká republika Tel.: +420 226 212 271 Fax: +420 226 212 270 info@kuka.cz RECA | DRŽÍ. PÔSOBÍ. NAPREDUJE. RECA Slovensko s.r.o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, tel.: (+421) 2 4445 5916, e-mail: reca@reca.sk, www.reca.sk Váš kompetentný partner pre dodávky: – spojovacieho materiálu – vŕtacieho a brúsneho materiálu – chemických prostriedkov – kotviacej techniky – diamantovej techniky – náradia ručného a elektrického – dielenského vybavenia – prípravkov na údržbu pre autoservisy – služieb zameraných na optimalizáciu všetkých logistických procesov – RFID systémov Upínače ZIMMER: • až 30 miliónov bezúdržbových cyklov aj vďaka extrémne presným vedeniam oceľ v oceli • čeľuste s DLC povlakom (extrémne tvrdý, antikorózny a odolný voči opotrebeniu) • štandardne klasifikované pre IP64 (odolnosť voči striekajúcej vode a vysokej prašnosti) a možnosť úpravy na triedu IP67 (upínače ponorené v kvapaline) • odolné voči korózii • o 30 % vyššia upínacia sila a o 15 % dlhšie upínacie čeľuste ako má konkurencia • priama náhrada 1:1 za upínače konkurencie pri bezkonkurenčnej cene • dostupné všetky náhradné diely pre jednoduchšiu a hlavne lacnejšiu údržbu Zimmer Group Slovensko, s.r.o. Centrum 1746/265 017 01 Považská Bystrica M: 0911 878 800 T: 042/4331 788 roman.majersky@zimmer-group.sk www.zimmer-group.sk www.staubli.cz/robotics Man and Machine MSV 2017 hala G1 / 47

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2017 | 7 REGISTER REGISTER Robotické riešenia: • paletizácia • pick and place • FSJ – bodové zváranie hliníka • striekanie • obsluha strojov • zváranie MG10HL (nosnosť 1000/1500 kg) BX200L WD002 Solutions for Industrial Automation Kontakt ČR: PROFIKA s.r.o., Průmyslová 1006, 294 71 Benátky nad Jizerou, tel.: +420 326 909 511 – ústř., profika@profika.cz, www.profika.cz Kontakt SK: PROFIKA SK s.r.o., Bernolákova 1, P.O.BOX 7, 974 05 Banská Bystrica, tel.: +421 918 653 147, profika@orangemail.sk, www.profika.sk PROFIKA PROFIKA dodává a servisuje CNC stroje dodává a servisuje CNC stroje již od roku 1992! již od roku 1992! ISCAR SR, K múzeu 3, 010 03 Žilina, tel.: 00421 41 507 43 08, fax: 00421 41 507 43 11, www.iscar.sk guehring@guehring.sk www.guehring.sk PARTNER PRE TIE NAJZLOŽITEJŠIE ÚLOHY V OBRÁBANÍ / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRONIUS SLOVENSKO S.R.O., Nitrianska 5, 917 01 Trnava, Tel: +421 (0) 33 5907 511, Fax: +421 (0) 33 5907 599, email: sales.slovakia@fronius.com, www.fronius.sk Orlové 277, 017 01 Považská Bystrica tel.: +421 42 432 99 01 aquastyl@aquastyl.sk MERACIA TECHNIKA V STROJÁRSTVE • VÝROBA • SERVIS • KALIBRÁCIE www.aquastyl.sk www aqua t t st l l yl sk k k

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 8 REGISTER Odborný informačný portál pre plasty a gumu www.plasticportal.eu Vodná 9, 949 01 Nitra, tel./fax: +421 911 264 141 e-mail: plasticportal@plasticportal.eu • • POVLAKOVANIE LOŽISKOVÝCH A CEMENTAČNÝCH OCELÍ KLZNÝM POVLAKOM DLC POVLAKOVANIE LOŽISKOVÝCH A CEMENTAČNÝCH OCELÍ KLZNÝM POVLAKOM DLC • • POVLAKOVANIE NÁSTROJOV UŽ DO 200 °C POVLAKOVANIE NÁSTROJOV UŽ DO 200 °C • • VÝROBA A OSTRENIE REZNÝCH NÁSTROJOV VÝROBA A OSTRENIE REZNÝCH NÁSTROJOV STATON s.r.o., Sadová 1148, 038 53 Turany, tel. : +421 43 4292 638, 4292 362, povlaky@staton.sk, www.staton.sk PREDAJ, TECHNICKÁ PODPORA A SERVIS pre výrobky: KENNAMETAL, HEULE, KRISTEN + GOERMANN, MAHR TPV – TECHNOLOGY s. r. o., Dubnica nad Váhom, T: +421 42 442 7239, tpvtechnology@tpvtechnology.sk REGISTER 2SWLPDOL]XMWHVY«REU£EÝF¯DUR]KRGRYDF¯SURFHV\VSRPRF¯&RUR3OXVp QRY«KRVRXERUXěHģHQ¯VSě¯P¿PV¯ħRY¿PSěLSRMHQ¯PXUÏHQ¿FKSURGLJLW£OQ¯REU£EÝQ¯ 9VWXSXMHPHGREXGRXFQRVWLVWURM¯UHQVN«Y¿URE\-GHWHWDN«" 3URKO«GQÝWHVLQDģHZHERY«VWU£QN\FRURSOXVVDQGYLNFRURPDQW /2:,16., &2168/7,1* hŶŝƋƵĞ ĐŽŶƐƵůƟŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ƚŽ Įƚ LJŽƵƌ ŶĞĞĚƐ >ŽǁŝŶƐŬŝ ŽŶƐƵůƚŝŶŐ Ɛ͘ƌ͘Ž͘  ^ǀ͘LJƐƚƌşŬĂϳ͕ϵϰϵϬϳEŝƚƌĂϳͲ^< dĞů͗ нϰϮϭ ;ϬͿ ϵϬϰ ϱϵ ϬϬ ϯϯ ŝŶĨŽΛůĐƐŬ͘ĞƵ͕ǁǁǁ͘ůĐƐŬ͘ĞƵ E\'/EZ/E\'Yh>/&/d/KEͳE\'/EZ/E\'dD^ͳE\'/EZ/E\'WZK^^ͳE\'/EZ/E\'K,/E\'

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

Yamazaki Mazak Central Europe, s.r.o. 9CģAQ@CRJđ õİě@MX )@ţKNUHBD T: W:VVV L@Y@JDT BY INTEGREX i-200S MULTIFUNKČNÍ OBRÁBĚNÍ v rámci koncepce DONE-IN-ONE 3@SNJNMBDOBDY@GQMTIDUŎDBGMXOQNBDRXNAQđAģMİNCURSTOTRTQNUġGNL@SDQHđKT@ţONJNMDěMġ NAQđAģMİlUŎDM@IDCHMġLRSQNIH #ġKJ@KNţDLLONRJXSTIDUģSŎİkDWHAHKHSTOQNCKNTGġNAQNAJX@RMİţDMNTHMSDQEDQDMBHLDYH RNTRSQTţMHBJNT@EQġYNU@BİGK@UNT /@SDMSNU@MşONGNMNRX!

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

1.++$1&$ 1" ,TLNţĽTIDNRġRHLTKSđMMİNAQđAģMİN¦ "GK@YDMġJTKHěJNUġŎQNTAX@UŋDSDMN QNYKHŎDMİKHMDđQMİBGNR LLlUDKLHUXRNJđOŋDRMNRS NAVŠTIVTE NÁŠ STÁ N EK È. 143, V HALE P ,SV!1N.õÍ )$N.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

.7

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

Pozývame Vás na návštevu našej expozície v pavilóne F, stánok 020 www.aquastyl.sk Po

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

t provozní měřidla a různé měřicí přípravky t měřidla úchylek geometrického tvaru a polohy t bezkontaktní měřidla vlnitosti, drsnosti a defektů t kalibrační měřidla a speciální laboratorní zařízení t měřidla velkorozměrových součástek t měřidla momentů, deformace a síly t snímače a elektronické jednotky t kontrolní stanice a třídicí automaty t jednoúčelové stroje a rovnací lisy MESING, spol.s r.o., Šámalova 60a, 615 00 Brno tel. +420 545 426 211, e-mail: info@mesing.cz Měřicí a automatizační technika MSV BRNO 2017 9. - 13.10. 2017 pavilon F, stánek 027A

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

SYSTÉM www.guehring.sk NOVÉ Vnútorné sústruženie | Zapichovanie | Vnútorné závitovanie | Obrážanie drážok | Špeciálne nástroje

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, pavel.nemecek@hermle.cz, martin.skukalek@hermle.sk MSV Brno 09.–13.10. Neustále v pohybu – se stálým výkonem nejvyšší úrovně. Obráběcí centra s jedinečnou dlouhodobou přesností.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

59. mezinárodní strojírenský veletrh 8. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí MSV 2017 ENVITECH Měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika 9.–13. 10. 2017 Výstaviště Brno www.bvv.cz/msv INDIE – PARTNERSKÁ ZEMĚ MSV 2017 Zaregistrujte se před svou návštěvou veletrhu, ušetříte čas i peníze! www.bvv.cz/msv Veletrhy Brno, a.s. BVV Trade Fairs Brno Výstaviště 1 603 00 Brno Czech Republic www.bvv.cz

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

WITTMANN 4.0 WITTMANN BATTENFELD CZ spol. s r.o. Malé Nepodřice 67, Dobev | CZ-397 01 Písek Tel: +420 384-972-165 | info@wittmann-group.cz WITTMANN BATTENFELD SK spol. s r.o. Ľ. Stárka 2722/16 | SK-911 05 Trenčín Tel: +421 326-420-852| info@wittmann-group.sk

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 16 TOP TÉMA DŇA Vzdelávanie V rozhovore pre ai magazine Clemens Lowinski približuje, prečo je táto téma na Slovensku taká dôležitá a výsostne aktuálna. Kedy ste začali rozmýšľať o kvalifikácii inžinierskych lídrov v Slo- venskej republike a k akému záveru ste dospeli? Prvé myšlienky prišli dosť dávno, musím sa v čase vrátiť späť až do po- lovice roku 2004, kedy sa môj bývalý zamestnávateľ rozhodol založiť výskumno-vývojové centrum pre automobilový priemysel na Sloven- sku a ja som sa zaviazal toto výskumno-vývojové centrum vybudovať a viesť. V tom čase sme mali dobré poznatky o infraštruktúre, pracov- nom prostredí a dostupnosti inžinierov na Slovensku. Nevedeli sme však toho veľa o ich schopnostiach v oblasti vývoja produktu v auto- mobilovom priemysle. Z tohto dôvodu boli pre mňa najdôležitejšie dva kroky. V prvom rade identifikovať pre každú pracovnú pozíciu požadované zručnosti. Vyko- nať pravidelné hodnotenie každého zamestnanca vzhľadom na tieto zručnosti a vytvoriť tréningový program na odstránenie nedostatkov odhalených hodnotením. Druhým dôležitým krokom bolo vytvorenie takého pracovného prostredia, kde všetci zamestnanci sledujú jeden spoločný cieľ a umožniť im, aby sa stali súčasťou zákazníckeho sveta a ostatných vývojárskych tímov. Preklenovacím cieľom bolo, samozrej- me, zabezpečiť požadovanú kvalitu a produktivitu vo všetkých vyko- návaných činnostiach. Kvalifikačný proces bol vykonávaný súbežne s výkonom pracovných povinností, podporovaný zavedením potreby neustáleho zdokonaľovania zručností. Prirodzene, od začiatku bolo všetkým jasné, že to bude beh na dlhé trate. Kvalifikácia inžinierskych lídrov na Slovensku Vlasta RAFAJOVÁ, foto Lowinski Consulting s.r.o. Aké sú podľa vás momentálne potreby kvalifikácie inžinierov na Slovensku? V odpovedi na vašu otázku by som sa rád zameral na automobilový priemysel a strojárstvo. Počas posledných viac ako desiatich rokov sa už urobil veľký pokrok. Medzičasom sa vytvorila a je dostupná dosť dobrá základňa rôznorodých poznatkov. Ako príklad uvediem CAD (Computer Aided Design) a všeobecné počítačové znalosti a zruč- nosti, ako aj jazyková zdatnosť v angličtine či nemčine. Mnohí inži- nieri nadobudli aj skúsenosti z oblasti vývoja produktu. Lenže, rýchlo sa rozvíjajúci automobilový priemysel a strojárstvo v Slo- venskej republike vyžadujú čoraz väčšie množstvo zručných a skúsených inžinierskych vedúcich pracovníkov. Nárast je zaznamenaný v oblasti výskumu a vývoja produktov, ale aj v samotnej výrobe. Nastupujúcim trendom je určite zvyšovanie počtu projektov a nárast zodpovednosti pre slovenských inžinierov. To sú dôvody, prečo nás v oblastiach pro- jektového plánovania, projektového manažmentu, riadenia a rozvoja zamestnancov, riešenia problémov či robenia zásadných rozhodnutí, čaká ešte veľa práce na to, aby sme urobili zásadný pokrok. Očakáva sa tiež zvyšovanie technických požiadaviek na vývoj a výskum nových produktov, aby sa udržal krok s technologickým vývojom. To bude viesť k vyššej nezávislosti a schopnosti brať na seba oveľa viac zodpoved- nosti, ako kedykoľvek predtým. Budúcnosť spojená s Priemyslom 4.0 prinesie do výroby nutnosť vyššej flexibility a produktivity, zvýšenie kva- litatívnej úrovne, zrýchlenie výroby, zníženie skladových zásob a nižšie straty. Inžinieri z oblasti výskumu a vývoja nových produktov, či samotnej výroby i kvality, sa budú musieť pripraviť na nové technológie a výzvy. Zakladateľ Lowinski Consulting s.r.o. – Clemens Lowinski, má 27-ročné skúsenosti z automobilového priemyslu v spoločnosti Johnson Controls. Disponuje know-how z oblasti vývoja produktov interiérových modulov a kom- ponentov pre pasažierov automobilov a riadiacimi skú- senosťami z rôznorodých medzinárodných projektov. Je expertom vo všetkých aspektoch procesu vývoja produktu. Riadil kľúčové projekty realizované napr. pre spoločnosti Ford, Mercedes, Smart a Mitsubishi. Založil a viedol najväčšie automobilové technologické centrum na Slovensku pre spoločnosť Johnson Controls v Tren- číne s viac ako 550 pracovníkmi. Dnes odovzdáva svoje bohaté skúsenosti firmám, ktoré potrebujú pracovať na príprave vlastných inžinierskych lídrov. Clemens Lowinski

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2017 | 17 TOP TÉMA DŇA Vzdelávanie Aké prínosy teda môže ponúknuť inžinierska kvalifikácia? Som presvedčený, že má určite veľký význam o tom intenzívne uva- žovať, predtým ako začneme vykonávať aktivity v tomto smere. Je potrebné sa na to pozerať z dvoch pohľadov. Prvým je prínos pre firmu. Inžinierska kvalifikácia pokrýva všetky zručnosti, vyžadované firmou v reálnom čase aj do budúcnosti. Úroveň v oblastiach služieb zákazníkom, komunikácie a všeobec- nej spokojnosti narastie. Zvýšenie inžinierskej produktivity vedie v konečnom dôsledku aj k zvýšeniu finančných ziskov firmy. Sa- motní inžinieri sú lojálnejší a stabilnejší, ak samotný zamestnávateľ do nich investuje. Na druhej strane, ich spoluúčasť na tomto procese ochraňuje samotnú firmu. Firma je neustále o krok vpred pred svo- jou konkurenciou prostredníctvom garancie neustáleho zlepšovania úrovne zručností svojich zamestnancov. Vnútropodniková podpora nových príležitostí je následne prístupná pre všetkých. Na rozdiel od nových inžinierov, firme tento prístup garantuje, že má inžinierov s kompletnými poznatkami z oblasti podnikania a správnymi súbor- mi zručností. Firma si tak môže byť istá, že má zamestnancov, ktorí ju poznajú a veria jej. Druhým aspektom je prínos pre zamestnanca. Inžinierska kvalifikácia poskytuje inžinierom príležitosť získavať nové zručnosti, zvyšuje ich prínos pre samotné podnikanie a podporuje ich vlastnú sebarealizá- ciu. Následne im môžu byť ponúknuté nové pozície na iných miestach v rámci firmy – pozície s lepšími výhodami a ohodnotením. Získavajú dodatočné zručnosti na zvládnutie plnenia nových a odlišných úloh, ktoré ich dokážu udržať motivovaných a plných elánu a energie. Bu- dú určite viac spokojní s vlastnou prácou a ich pracovná morálka sa bude zvyšovať. Môže byť takýto kvalifikačný koncept a proces integrovaný do každodenného pracovného výkonu? Toto je určite kľúčová výzva pre každú firmu. Na jednej strane je tu záujem neustále kvalifikovať vlastných zamestnancov, na druhej strane však nie je možné obetovať, či prerušiť vlastné práve rea- lizované projekty. Na riešenie tohto problému je potrebné zame- rať sa len na skutočné potreby a vykonávať kvalifikáciu v rámci pracovného výkonu. To znamená realizovať prakticky orientova- né tréningy s interaktívnymi výučbovými metódami. Sú to školenia a workshopy založené na riešení reál- nych úloh, simulácie, prípadové štúdie, hry na funkcie, a pod. Tieto tréningy mô- žu byť vykonávané v jednotlivých dňoch, alebo vo výučbových blokoch. Súbežne popri pracovnom výkone sa zavádza aj systém koučingu, ktorý podporuje výčbu na základe reálnych pracovných úloh. Takáto činnosť krok za krokom potom vedie k procesu neustáleho zlepšovania. Čo je potrebné na realizáciu organizá- cie vzdelávania pre inžinierov? Jednou z dobrých ciest by mohlo byť zavedenie Systému riadenia vedomos- tí (Knowledge Management System). Vo všeobecnosti možno povedať, že je to neustále získavanie všetkých užitočných poznatkov, ktoré sa následne stávajú dostupné pre všetkých inžinierov. Výme- na know-how sa uskutočňuje prostred- níctvom inžinierskych okrúhlych stolov. Využitie poznatkov a skúseností na rieše- nie nových technických problémov bude viesť k vyššej odbornej spôsobilosti všet- kých inžinierov a v konečnom dôsledku aj ich vyššej konkurencieschopnosti. Kľú- čovým faktorom k úspechu je podpora (najmä v rozpočtovej a ča- sovej oblasti) zo strany zamestnávateľa a firemná kultúra otvorenej komunikácie. Ako ďalší evolučný krok môže byť spomínaný Systém riadenia vedomostí v budúcnosti využitý pri rozvoji inovácií. Lowinski Consulting s.r.o., je konzultačno-servisná spoločnosť založená v roku 2017 v Nitre. Poskytuje jedinečné inžinierske služby prispôsobené na mieru automobilovému a strojárskemu priemyslu. Na základe rozsiahlych skúseností a poznatkov v oblasti automo- bilového inžinierstva, vývoja produktov a rozbehu výroby spolupra- cujeme s našimi zákazníkmi, aby sme spoločne vyvíjali vylepšené produkty, zlepšovali procesy a inžinierske skúsenosti. Naším hlav- ným cieľom je prekonať očakávania našich zákazníkov merateľnými výsledkami a rozvíjať dlhodobé vzťahy. Vždy sa snažíme poskytovať nadštandardné riešenia, ktoré fungujú pre našich zákazníkov. Naše služby sú sústredené do štyroch oblastí: • EQ-Engineering Qualification – kvalifikačné programy, ktoré umožňujú vedúcim inžinierom zlepšiť ich výkonnosť. • ET-Engineering Teams – spolupráca so zákazníckymi tímami pri zlepšovaní projektov, ako aj vytvorenie nových alebo rozšírených inžinierskych tímov. • EP-Engineering Process – optimalizácia inžinierskych procesov s cieľom zvýšiť efektivitu a znížiť náklady. • EC-Engineering Coaching – tréning vedúcich inžinierov alebo tímov zákazníckych inžinierov s cieľom zabezpečiť výsledky pro- jektu a zlepšiť ich výkonnosť.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 18 TOP TÉMA DŇA Vzdelávanie „Po úspešnom štarte Duálnej akadémie, ktorú sme vlani otvorili s naši- mi partnermi, zavádzame duálne vzdelávanie aj do vysokoškolského štúdia. Bakalár v automobilovom priemysle dôkladne pripraví absol- ventov pre potreby praxe. Tých budeme čoraz viac potrebovať najmä Duálne vzdelávanie aj pre vysokoškolákov Z podkladov VW Slovakia spracovala Vlasta RAFAJOVÁ, foto VW Slovakia Spoločnosť Volkswagen Slovakia (VW SK), v spo- lupráci so Strojníckou fakultou Slovenskej tech- nickej univerzity (STU) v Bratislave, spúšťa pilotný projekt duálneho bakalárskeho štúdia v automo- bilovom priemysle. Projekt štartuje v septembri tohto roka. Na bakalársky štipendijný program nastúpi v akademickom roku 2017/2018 desať študentov. Volkswagen Slovakia tak ako prvý zamestnávateľ na Slovensku zavádza duálne vy- sokoškolské vzdelávanie. v súvislosti so zavádzaním nových technológií,“ uviedol v tejto súvis- losti Eric Reuting, člen predstavenstva VW SK pre personálnu oblasť. Príprava naozaj pre prax Takmer polovicu štúdia bude tvoriť prax vo Volkswagen Slovakia. Poslucháčovi počas celého programu prináleží mesačné podnikové štipendium v závislosti od dosiahnutých výsledkov. „V podnikoch je dopyt po bakalároch orientovaných pre potreby praxe, ale na trhu práce takí jednoducho nie sú. Aj to mizivé percento absolventov, ktorí nepokračujú na druhom stupni štúdia, je pre prax aj tak väčšinou ne- použiteľné, keďže nemajú požadované zručnosti vo svojom odbore. Aj preto sme sa rozhodli pripraviť v spolupráci s Volkswagen Slovakia tento pilotný projekt,“ uvádza Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Štúdium bakalára v automobilovom priemysle bude mať prvé dva roky rovnakú podobu ako u bežných denných poslucháčov, ale s let- nou praxou v bratislavskom závode. Na rozdiel od klasického štúdia budú študenti počas celého tretieho ročníka pracovať vo VW SK už na konkrétnych úlohách a projektoch s prideleným mentorom, za čo im bude prislúchať mzda. Vo štvrtom ročníku sa vrátia naspäť na uni- verzitu a nadobudnuté skúsenosti môžu uplatniť napríklad aj pri tvor- be záverečnej bakalárskej práce. (pokračovanie na str. 20)

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

VitajteNaPalube.sk &KFHWHSRVXQ~ĢYDãXNDULpUXYSUHG"9

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

‡ =QDORVĢDQJOLFNpKRDOHERQHPHFNpKRMD]\ND QDNRPXQLNDWtYQHM~URYQL x Product Engineer ‡ .RQãWUXNFLDSURGXNWX]KĐDGLVNDQiNODGRYDYêURE\ ‡ .RRUGLQiFLDGHWDLORYVR]iND]QtNPLDGRGiYDWHĐPL ‡ \'PRGHO\Y&$\'XYRĐĖRYDQLHYêNUHVRY ‡ 3RGSRUDVSXVWHQLDSURMHNWRYYQDãLFKYêUREQêFK]iYRGRFK ‡ 7HFKQLFNpY\VNRãNROVNpY]GHODQLH LGHiOQHVWURMiUVNH]DPHUDQLH

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

‡ 3O\QXOi]QDORVĢDQJOLFNpKRMD]\NDQHPHFNêMD]\NYêKRGRX x Lead Engineer ‡ =RGSRYHGQRVĢ]DYêYRMLQWHULpURYSRGĐDSRåLDGDYLHN]iND]QtNDDQRULHP<) ‡ =RGSRYHGQRVĢ]D\'PRGHO\Y&$7,$91;DYêNUHV\ ‡ .RRUGLQiFLDGHWDLORY VR]iND]QtNPLGRGiYDWHĐPLDYêUREQêPL]iYRGPL ‡ =RGSRYHGQRVĢ]DYHGHQLH WtPX&$\'LQåLQLHURY ‡ 2FKRWDFHVWRYDĢ ‡ 3O\QXOi]QDORVĢDQJOLFNpKRMD]\NDQHPHFNêMD]\NYêKRGRX x Engineering Manager ‡ =RGSRYHGQRVĢ]DYHGHQLHLQIRUPRYDQLHPRWLYiFLXDSRGSRUX SRGULDGHQêFK ]DPHVWQDQFRY ‡ =RGSRYHGQRVĢ ]DSURMHNW\YWHFKQLFNêFKþDVRYêFKDUR]SRþWRYêFKREODVWLDFK ‡ .RPXQLNiFLDVR]iND]QtNPL ‡ 7HFKQLFNiSRGSRUDSULYêEHUHGRGiYDWHĐRY ‡ 3O\QXOi]QDORVĢDQJOLFNpKRDQHPHFNpKRMD]\ND ‡ 9\QLNDM~FHNRPXQLNDþQpDLQWHUSHUVRQiOQH]UXþQRVWL ‡ 6N~VHQRVWLVYHGHQtP ĐXGt ‡ 9\VRNiIOH[LELOLWDDRFKRWDFHVWRYDĢ $SOLNRYDĢQDRWYRUHQpSR]tFLHP{åeWHFH] QDãXNDULpUQXVWUiQNXZZZFDUHHUV\IDLFRP

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 20 TOP TÉMA DŇA Vzdelávanie IngA program V rámci prípravy budúcej pracovnej sily spolupracuje Volkswagen Slovakia so štyrmi univerzitami (Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Technickou univerzitou v Košiciach, Žilinskou univerzi- tou a Ekonomickou univerzitou v Bratislave) na projekte Program IngA – Inžinier v automobilovom priemysle. Jeho cieľom je: • ponúknuť VŠ študentom a pedagógom pohľad do výroby tech- nicky vyspelých automobilov • umožniť najlepším študentom absolvovanie kvalitnej praxe • získať kvalifikovaných absolventov pre vlastný výrobný závod. Aktivity programu IngA Sú určené všetkým študentom všetkých ročníkov. Informácie môžu získať počas Dňa Volkswagen Slovakia na ich univerzite. Jeho sú- časťou je odborná prednáška, kde je predstavený celý program a možnosti pre študentov. Deň VW SK na univerzite – Na každej zapojenej univerzi- te sa počas akademického roku uskutočňuje odborná prednáška otvorená pre všetkých študentov a pedagógov. Prednášajú špecia- listi VW SK na tému, ktorá súvisí so študijným zameraním fakulty. UniTag vo VW SK – Vybraných študentov VW pozýva na 1 – 2-dňové podujatie v bratislavskom závode. Firma im priblíži praktické znalosti a poskytne informácie priamo od odborníkov z praxe. Súčasť UniTagu tvoria prehliadky pracovísk, off-road jazdy, prednášky, interaktívne školenia, workshopy a diskusie. Odborná prax – Najlepší študenti získajú kvalitnú odbornú prax vo Volkswagen Slovakia na jednom zo 17 oddelení výrobnej či nevýrobnej oblasti. Podľa zamerania študenta a požiadaviek odborných útvarov, je študent počas praxe zapojený do riešenia úloh, ktoré mu umožnia odborný rozvoj a uplatnenie vedomostí v praxi. Pre študentov mimobratislavských univerzít je prax možné absolvovať v letných mesiacoch. Štipendium – Najlepší účastníci letnej praxe IngA programu ma- jú možnosť získať na nasledujúci akademický rok (október – jún) pravidelné štipendium vo výške 183 eur mesačne. Počas doby po- berania štipendia spolupracujú s Volkswagen Slovakia na projek- toch a pomáhajú pri zabezpečení komunikácie medzi Volkswagen Slovakia a univerzitou. Trainee Program – Aktívnych IngA študentov firma podnecuje po skončení štúdia k účasti v Trainee programe. Odborná prax a skúsenosti, ktoré počas štúdia získali, sú pri prijímaní do Trainee programu výhodou. IngA Klub – Členstvo v prestížnom IngA Klube je určené najlep- ším študentom, ktorí sa zapojili do programu IngA. Členovia klubu majú možnosť zúčastňovať sa rôznych akcií organizovaných Volk- swagen Slovakia a získať prednostný prístup k ponukám praxe a spracovaniu diplomových prác či priamy kontakt so špecialis- tami firmy. Výhody pre študentov, ktorí sa zapoja • priamy prístup k informáciám o možnostiach praxe a zamestna- nia vo Volkswagen Slovakia • absolvovanie kvalitnej odbornej praxe • spoznanie špičkovej automobilky • uplatnenie teoretických vedomostí v praxi • nadviazanie kontaktov s odborníkmi • rozšírenie odborných znalostí a rozhľadu • spracovanie bakalárskej či diplomovej práce vo VW Slovakia • získanie štipendia. Bakalár v automobilovom priemysle – otázky a odpovede Aký je rozdiel medzi klasickým bakalárom a bakalárom v automobilovom prie- mysle? Kým klasický bakalár trvá tri roky, v automobilovom priemysle ide o profesijne orientované 4-ročné štúdium s nadštandardnou dĺžkou praxe priamo v podniku. Ako sa možno uchádzať o štúdium? Prvým krokom je podanie prihlášky na bakalárske štúdium v študijnom programe Automobily a mobilné pracovné stroje na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Druhým krokom je vyplnenie žiadosti o podnikové štipendium Volkswagen Slo- vakia. A napokon, finálnou podmienkou je úspešné absolvovanie výberového konania vo Volkswagen Slovakia. Aká je forma štúdia? Ide o denné štúdium. Organizácia štúdia prvé dva roky je úplne rovnaká ako pri tradičnom štúdiu na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, ale študent praxuje počas letných prázdnin a celý tretí ročník vo Volkswagen Slovakia na konkrét- nych úlohách a projektoch s prideleným mentorom zodpovedným za jeho úlohy. Vo štvrtom ročníku sa vráti späť na univerzitu a nazbierané množstvo skúseností a nadobudnuté poznatky z praxe môže uplatniť napríklad pri písaní bakalárskej práce. Aký je pomer praxe k teórii v študijnom programe bakalára v automobilovom priemysle? Takmer polovicu štúdia tvorí prax vo Volkswagen Slovakia. Študent ju absolvu- je počas letných prázdnin a celého tretieho ročníka. Čaká ho zaujímavá práca na konkrétnych projektoch, vďaka čomu využije poznatky, ktoré nadobudol po- čas štúdia. Veľa praktických skúseností tiež získa počas písania bakalárskej práce priamo vo Volkswagen Slovakia. Kde sa vykonáva prax počas tretieho roka? Počas jedného roka praxe vo Volkswagen Slovakia má študent možnosť spoznať viacero útvarov v bratislavskom závode, medzi ktoré patrí napríklad pilotná hala, montáž, riadenie kvality a iné. Okrem toho bude môcť absolvovať aj špecializo- vané kurzy v Duálnej akadémii. Možno písať bakalársku prácu v spolupráci s Volkswagen Slovakia? Zmyslom pilotného študijného programu je práve prepojenie teórie a praxe. Fir- ma študentovi rada nájde vhodného konzultanta, ktorý je expertom v danej ob- lasti a od ktorého sa určite veľa naučí. Je však len na študentovi, či sa rozhodne písať bakalársku prácu na univerzite alebo u zamestnávateľa. Čo je podnikové štipendium? Ide o sumu, ktorá bude študentovi pravidelne vyplácaná. Podstatou podnikového štipendia je podpísanie zmluvy s Volkswagen Slovakia, v ktorej spoločnosť ga- rantuje pracovné miesto po ukončení štúdia zodpovedajúce jeho kvalifikácii, aby si aj svoju ďalšiu budúcnosť spojil s VW Slovakia. V čom spočíva výberové konanie na získanie podnikového štipendia Volkswagen Slovakia? V absolvovaní skúšky zručnosti, testu z matematiky a osobného pohovoru. Aká je výška štipendia a ako často sa štipendium vypláca? Prvý a druhý ročník štúdia získa študent štipendium 100 – 150 eur v závislosti od študijných výsledkov. Tretí ročník štúdia bude pracovať pre Volkswagen Slova- kia s odmenou 868 eur (v hrubom). Štvrtý ročník štúdia si ako štipendista prilepší o 130 – 180 eur v závislosti od študijných výsledkov. Počas letnej praxe dostane k štipendiu ďalších 200 eur. Vypláca sa každý mesiac bez ohľadu na to, či štu- dent práve praxuje alebo nie. Štipendium dostáva prevodom na účet. Aké sa študentom otvoria možnosti po úspešnom ukončení štúdia? Najlepším garantujú pracovné miesto vo Volkswagen Slovakia. Cieľom firmy je, aby študent už počas tretieho ročníka, teda počas celoročného nasadenia vo fir- me zistil, čo ho najviac zaujíma a kde by sa v budúcnosti rád uplatnil.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2017 | MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje 21

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 22 SVET LÍDROV Rozhovor Iscar kde inovácie nikdy nekončia! Eva Ertlová, foto ISCAR SR ISCAR je najväčšia z 15 spoločností IMC s viac ako 60 zastúpeniami po celom svete. Jedným z nich je aj 25-ročný ISCAR SR. Pri tejto príležitosti ai magazine poskytol rozhovor konateľ ISCAR SR Ing. Branislav Šefčovič (na snímke). Spoločnosť ISCAR SR si v tomto roku pripomína 25. výročie vzniku. Ktoré sú základné míľniky pô- sobenia firmy na slovenskom trhu a ako vnímate jej súčasnú pozíciu? Ak ide o ISCAR SR – prvých približne 10 rokov, poznám len z počutia. Boli to nesporne zaujímavé časy, keď skôr ako o biznis išlo často o osvetu, keďže izraelské firmy v časoch minulého režimu nemali voľný prístup na trh. Boli neznáme a začínalo sa od nuly. Dňa 3. 6. 1992 vtedajší (a v ČR dodnes aktívny) konateľ ISCAR ČR Ing. Zdeňek Roubíček založil spoločnosť ISCAR ČSFR. Prví dvaja zamestnanci – Ing. Tibor Handák a Ing. Milan Ftorek boli, dá sa povedať, pionieri. Neskôr konatelia. Dodnes budujeme a rastieme na solídnych základoch, ktoré položili. Za to im určite patrí vďaka a obdiv. Súčasný ISCAR SR, to však nie je „one man show“ o mne, sú tu tiež dvaja regionálni obchodní manažéri (area sales manageri) – Ján Beňa pre východné Slovensko a Štefan Gorel pre západ krajiny. V slovenskom ISCARe tiež pracuje 10 špičkových technických predajcov a 5 skvelých kolegýň. Skupina IMC (International Metalworking Companies) združuje vedúcich svetových výrobcov rezných nástrojov pre trieskové obrábanie. Spolu dodávajú komplexnú škálu nástrojov pre presné opracovanie kovov na báze spekaných karbidov. Tieto spoločnosti vyrábajú široký sortiment karbidových VRD – vymeniteľných rezných doštičiek, či vymeniteľných hlavičiek – frézovacích, vŕtacích a rezných nástrojov, pre väčšinu aplikácií obrábania kovov. IMC tiež poskytuje inžinierske a výrobné riešenia pre veľké priemyselné odvetvia na celom svete. Mnoho inovatívnych produktov navrhnutých špeciálne pre požiadavky zákazníkov, umožnilo spoločnosti IMC stať sa svetovým lídrom v hlavných výrobných odvetviach, ako sú automobilový, letecký, energetický priemysel, všeobecné strojárstvo, či v ob- lasti medicíny alebo vo výrobe miniatúr- nych súčiastok. Ing. Branislav Šefčovič

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2017 | 23 SVET LÍDROV Rozhovor Samotných míľnikov bolo mnoho, no aby sme neskĺzli do tech- nických detailov jednotlivých nástrojových systémov, pohovorím radšej o našej aktuálnej pozícii. Takže – nie sme najlepší, ani naj- silnejší, ani najdrahší, či naopak najlacnejší. Sme tak akurát . Teda skoro najväčší, skoro najsilnejší a skoro najdrahší... Naša globálna pozícia je č. 2 a aj na Slovensku, podľa voľne dostup- ných dát (www.finstat.sk), sme číslo 2. Ale na 100 % to neviem garantovať, lebo časť konkurencie funguje ako organizačné zlož- ky a tam sa dostať k relevantným číslam je dosť problém. Ja však verím, že naša pozícia je dostatočná. Spoločnosť ISCAR pravidelne uvádza na trh nové pro- dukty. Ktoré hlavné kritériá musia spĺňať s dôrazom napríklad na produktivitu, ziskovosť, výkonnosť.... Čo v súčasnosti ISCAR ponúka? Áno, naša spoločnosť prináša stovky nových produktov ročne, či už pod hlavičkou ucelenej kampane (aktuálne dobieha IQ kam- paň), alebo aj počas bežného roka, možno povedať – na týžden- nej báze. Osobne verím, že v rámci inovácií a noviniek sme silný hráč, veď napríklad viac ako 50% nášho predaja sú produkty mladšie ako 5 rokov, 70% všetkých produktov je patentovo chrá- nených, 7 až 8% celosvetového obratu ide práve do R&D. Teda aj naše logo, či slogan: „ISCAR – kde inovácia nikdy nekončí “, sa mi zdá viac ako na mieste. Inovácie a progres má ISCAR hl- boko vo svojom DNA. Naši zákazníci a partneri sa môžu spoľahnúť na to, že v aktu- álnom čase majú od nás technicky najlepšie možné riešenie. Kvantifikovať prínos, či už cez produktivitu, ziskovosť, znižovanie nákladov na obrábanie, atď..., je viacmenej v našom odvetví al- fou a omegou. V súčasnosti veľmi silno vnímame dôraz na automati- záciu a robotizáciu aj v procese obrábania. Má tento trend vplyv na kvalitu a zameranie nástrojov potreb- ných pri obrábaní – napríklad ich multifunkčnosť a podobne, aj vo vzťahu ku kompletnému obrábaniu na CNC centrách? V zásade áno. Robotizácia, automatizácia, sústružnícko-frézova- cie centrá, obrábanie kusa na jedno upnutie, atď... , sú trendy, na ktoré naše R&D reflektuje priamo v úzkej spolupráci s popred- nými výrobcami obrábacích strojov. V ktorých odvetviach na slovenskom trhu má ISCAR najsilnejšiu pozíciu? Vo všeobecnosti a z pohľadu štatistiky nášho predaja, čo je ale dané reálnou situáciou na trhu, sú to: automotive, ložiskový prie- mysel (s veľkým presahom opäť na automotive), všeobecné stro- járstvo. V čom sa ISCAR odlišuje od konkurencie – čo ponúka „iné“...? Nepoznám do detailov situáciu každého konkurenta, v zásade ale platí, že si konkurenciu vážime, nebránime sa otvorenej súťaži a technicky lepší – nech dodáva! Ak sa však zamyslím – akí sme, aký je ISCAR? Povedal by som „Slim & Fast“ a naša štruktúra je veľmi horizontálna. Preto aj odozva, či naša reakcia na dianie na trhu, je viacmenej okamžitá. Čo ponúkame iné ? Keď tak nad tým uvažujem – komplexná správa náradia, výdajné automaty MATRIX, konsignačné sklady, atď..., nič z toho nie je prevratne nové, teda neobjavili sme koleso. No, zdá sa mi, že zákazníci oceňujú flexibilný prístup k riešeniu svojich požiadaviek. Teda, nie to, čo robíme, ale ako to robíme... A budem aj osobnejší. Veď čo, ak sa niekto dočíta až sem, a bu- de mať pocit, že sa nič nové nedozvedel? Takže, pred rokmi som prišiel s myšlienkou, ktorú som prezentoval kolegom: „V supermarketoch predáva obal, v našom biznise príbeh“. Ne- dávno som čítal zaujímavú myšlienku od F. Gála, že „jediná možnosť ako hovoriť pravdu, je povedať príbeh“. Zaujímavá myš- lienka, ktorá ako keby potvrdzovala moju úvahu. Príbehom sa pritom nemyslí niečo pejoratívne, vymyslené, rozprávka, či polo- pravda,... Ale cez dokreslenie ďalších historických a iných reálií snaha vsadiť realitu „tu a teraz“ do širšieho rámca. Nadviažem na vašu odpoveď smerom k individuál- nym požiadavkám zákazníkov – viete im vyhovieť? Čiastočne som už načrtol základné predpoklady na riešenie in- dividuálnych požiadaviek našich zákazníkov: flexibilita, Slim & Fast, horizontálna štruktúra, globálna firemná kultúra a filozofia... Myslím si, že to sú základné kamene úspechu. Ste v pozícii riaditeľa ISCAR SR od roku 2012. Prišli ste sem s istými zámermi a predstavami, podarilo sa ich realizovať? Opäť nadviažem na moje predchádzajúce vyjadrenia. Kvalitní ľu- dia sú základ a to najcennejšie, čím každá firma disponuje. Môže to vyznieť ako ošúchaná HR fráza, no ja tomu verím. Myslím si, že sa nám podarilo dať dokopy veľmi zdatných a samostatných predajcov, ktorých skupinová dynamika často prináša aj neča- kané synergické efekty – vytvorili sme biznis verziu „Golema“, ktorému je lepšie nestáť v ceste.... Dúfam, že kolegov niekedy nebrzdím v rozlete. Preto bolo mojím hlavným cieľom vybudovať tím ľudí – nadšen- cov, ktorí sú rovnako zapálení pre vec a zároveň mojou úprimnou snahou zabezpečiť najlepšie možné podmienky pre prácu svojich kolegov tak, aby pracovať pre ISCAR SR bolo vecou cti a istého privilégia. To všetko aj s víziou, že keď si raz kolegovia/kolegy- ne v dôchodku spomenú na prácu v ISCARe, aby si nostalgicky vzdychli a povedali si: „Ááá, to bolo v čase, keď som pracoval pre ISCAR. To boli zlaté časy“. Je to dlhodobý cieľ, možno idea- listická predstava, ale moje rozhodnutia berú do úvahy jeho bu- dúce naplnenie.... Vrátim sa však na zem k praktickej reči čísiel: Posledných päť ro- kov sa nám darí udržiavať medziročný „Double-Digit growth“, čo je, myslím, tiež dobré hodnotiace kritérium. Minimálne z nášho pohľadu. I keď, samozrejme, platí okrídlená manažérska mantra: „Vždy sa dá pridať“ . V tejto línii zrejme vnímate aj vaše ďalšie vízie do bu- dúcnosti... Iste. Aktuálne máme pred sebou posledných niekoľko mesiacov 5-ročného úsilia – IQ kampane. Začiatkom roka 2018 prídeme na trh s novou kampaňou, produktmi, riešeniami, či víziami. Veľmi sa teším na nové výzvy a som si istý, že to bude výrazný impulz aj pre náš trh. Určite budeme o novinkách informovať aj čitateľov ai magazine. Zatiaľ ďakujem za príjemný rozhovor, hádam sa mi podarilo umožniť vám nazrieť priamo do našej kuchyne. Ďakujeme aj my a želáme firme ISCAR SR minimálne ďalších 25 rokov úspešného pôsobenia na slovenskom trhu!

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 24 PLASTY Novinka: Plne elektrický vysoko výkonný vstrekovací stroj EcoPower Xpress 400 Nový stroj EcoPower Xpress, ktorého prototyp bol predstavený na veľtrhu K 2016, bol následne v priebehu roka 2017 pripravený pre podmienky sériovej výroby, a tak bude od jesene 2017 k dispozícii aj pre zákazníkov, vo veľkostiach uzatváracej sily 400 a 500t. Model EcoPower Xpress je rýchlobežný, plne elektrický stroj, navrhnutý predovšetkým pre potreby obalového priemyslu a pre tenkostenné aplikácie. Vysoko dynamické pohony vstrekovacej a uzatváracej jednotky sú konštruované s ohľadom na rýchle pohyby a vysokú presnosť regulácie. Nasadenie vysoko dynamických servopohonov zaručuje najvyššiu mieru energetickej efektivity. Funkčné vlastnosti tohto stroja demonštruje WITTMANN BATTENFELD na Fakume prostredníc- tvom modelu EcoPower Xpress 400/3300+, a to pri výrobe uzáverov z HDPE na 96-násobnej forme od francúzskej firmy Plastisud s cyklom 2,7 sekundy. Uzávery sú chladené zariadením Capcooler od rakúskej firmy Eisbär a následne odkladané do prepravky. Ťažisko: Chytrá multikomponentná technológia pre náročné aplikácie Ťažisko výstavného programu WITTMANN BATTENFELD leží tento rok na strojoch COMBI- MOULD série Power. Vystavené budú dva stroje zo servohydraulického radu SmartPower a je- den stroj z plne elektrického radu MicroPower, navrhnutý pre výrobu najmenších plastových dielov a mikrodielov s kompaktne integrovanou technológiou multikomponentného vstrekovania. Na stroji SmartPower 120/525H/130L sa predstaví 2-komponentná aplikácia, pričom je- den komponent je z termoplastu a druhý z tekutého silikónu. Výroba dielov sa uskutočňuje na 4+4-násobnej forme talianskej firmy Silital (Oldrati Group), vyrobenou Linea Stampi Srl. Diely budú odoberané robotom WITTMANN W831 s novým riadiacim systémom R9 a odkla- dané na pásový dopravník. Na tohtoročnom veľtrhu Fakuma, ktorý sa koná od 17. do 21. októbra v nemeckom Friedrichshafene, predstaví WITTMANN BATTENFELD zainteresovanému publiku technológie vstreko- vania najvyššej úrovne, a to v hale B1, stánku 1204. Ing. Juraj Majerský, foto Wittmann Battenfeld SK spol. s r.o. WITTMANN BATTENFELD WITTMANN BATTENFELD s náročnými technológiami vstrekovania na veľtrhu Fakuma 2017 na veľtrhu Fakuma 2017 Naša novinka – nový EcoPower Xpress Uzávery z HDPE – vyrábané na EcoPower Xpress MicroPower COMBIMOULD – vstrekovacie agregáty

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2017 | 25 PLASTY Od septembra 2016 aktívne pôsobí na slovenskom trhu WITTMANN Group prostredníctvom novej dcérskej spoločnosti Wittmann Battenfeld SK spol. s r.o. Wittmann Battenfeld SK spol. s r.o. Ľ. Stárka 2722/16, 911 05 Trenčín, Slovenská republika e-mail: info@wittmann-group.sk, web: www.wittmann-group.sk tel.: +421 32 642 08 52 Na stroji SmartPower 60/210H210S/210V budú môcť zákazníci vidieť 3-komponentnú aplikáciu. Na 6-násobnej forme od firmy Geobra Brandstät- ter budú spracovávané výlisky z PPT, POM a PA na výrobku „Playmobil-šim- panz“. Otvorené konštrukčné vyhotovenie stroja SmartPower s veľkorysými rozmermi a veľmi dobrým prístupom, je vhodné zvlášť pre multikomponent- né aplikácie pri súčasnej výbornej energetickej efektivite. V tretej aplikácii COMBIMOULD ide o výrobu 2-komponentného konektoru snímacej hlavy gramofónovej prenosky na prehrávanie vinylových platní. Diely z materiálov PC a elektricky vodivého PC sú vyrábané na 1-násobnej forme dánskej firmy Ortofon, na stroji MicroPower 15/10H/10H, s dvoma paralelnými vstrekovacími agregátmi a otočným tanierom. Diely odoberá a odkladá robot WITTMANN W8VS4, špeciálne navrhnutý pre tento stroj. Na automatickú kontrolu kvality dielov slúži kamerový systém integrovaný do stroja. Najmodernejšie hightech zariadenie pri plnej integrácii robotov a periférií Prostredníctvom WITTMANN 4.0 v kombinácii s WITTMANN BATTENFELD GIT-procesom AIRMOULD® demonštruje stroj EcoPower 160 s integrovanou výrobnou bunkou najmodernejšie hightech riešenie plnej integrácie robotov a periférií. Na všetkých exponátoch, ktoré budú vystavené na veľtrhu Fakuma, bude demonštrované sieťové prepojenie stroja a periférií pomocou WITTMANN 4.0. Okrem integrácie robotov, temperačných prístrojov TEMPRO, gravimet- rických dávkovačov GRAVIMAX a regulátorov prietoku FLOWCON bude prvý krát prezentovaná aj integrácia WITTMANN sušičky ATON do riadia- ceho systému stroja UNILOG B8. Prostredníctvom WITTMANN 4.0 bude špeciálne predstavená integrácia do riadiaceho systému stroja UNILOG B8, a to na stroji z plne elektrické- ho radu EcoPower v integrovanom vyhotovení Insider. Na stroji EcoPower 160/750, s uzatváracou silou 1600 kN, budú vyrábané ramienka na šaty na 1-násobnej forme firmy Haidlmair, Rakúsko, s pomocou GIT-technoló- gie AIRMOULD® od WITTMANN BATTENFELD. Rovnako aj rozhranie AIRMOULD® je integrované do riadiaceho systému B8. Nasadená jed- notka pre výrobu dusíka a reguláciu tlaku je vyvinutá a vyrábaná firmou WITTMANN BATTENFELD. Diely budú odoberané robotom WITTMAN W818 s novým riadením R9 a odkladané na pásový dopravník. AIRMOULD® – centrum umiestnené vedľa stroja ponúka návštevníkom možnosť sa dôkladne zoznámiť s procesom AIRMOULD® od WITTMANN BATTENFELD. Aby bolo možné návštevníkom lepšie objasniť princíp WITTMANN 4.0, rie- šenie skupiny WITTMANN ku koncepcii „Priemysel 4.0“, bude prostredníc- tvom interaktívnej obrazovky názorne a zrozumiteľne zobrazená integrácia periférnych zariadení WITTMANN do riadiaceho systému vstrekovacieho stroja UNILOG B8. Naše služby: MES a CMS – chytré a efektívne Program WITTMANN BATTENFELD je na Fakume 2017 doplnený prezen- táciou servisných služieb. Bude tak predstavený MES-systém nášho nového MES-partnera, firmy MPDV Mikrolab GmbH so sieťovým pripojením našich vstrekovacích strojov, a tým aj zapojenie do koncepcie Priemysel 4.0. Ako novinka môže byť na každej obrazovke stroja, vybaveného riadením B8, integrovaný WIBA-MPVD SmartMonitoring-modul. Tým je možné zobraziť status každého stroja zapojeného do siete. Prvý krát bude prezentované spojenie vstrekovacieho stroja pomocou protokolu Euromap 77/83 na zá- klade OPC/UA. Uvoľnenie nového EM 77/83 je od Euromap plánované na február 2018. Návštevníci veľtrhu tiež budú môcť získať informácie o funkcionalite nášho moderného systému kontroly prevádzkového stavu stroja CMS (Condition Monitoring Systém) a našich službách WebService 24/7 (on-line servisné služby dostupné počas celého týždňa, 24 hodín denne). Prostredníctvom CMS systému sa pomocou senzorov merajú dôležité strojné údaje, ktoré sú vyhodnocované riadiacim systémom stroja a prostredníctvom MES-systému podniku, sa ďalej odosielajú na plánovanie údržby. CMS – prehlaď Zariadenie na vyvíjanie dusíka s reguláciou tlaku pre GIT-proces AIRMOULD® WITTMANN 4.0 obrazový panel

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 26 PLASTY Dodávatelia Areál spoločnosti COBA automotive, s.r.o., vo Vyšných Kamencoch neďaleko Terchovej, je jedným z troch výrobných závodov britskej spoločnosti Coba International v rámci Európy. Firma z Jánošíkov- ho kraja je od svojho vzniku v roku 2001 zameraná dominantne na produkciu pre automobilový priemysel. Jadro produkcie COBA automotive, s.r.o., tvoria plastové diely pre výrobcov poťahov na automobilové sedadlá. Zhruba tretinu pro- dukcie z Vyšných Kamencov predstavujú špecializované technické Plasty z Jánošíkovho kraja Plasty z Jánošíkovho kraja do všetkých automobiliek Vlasta RAFAJOVÁ, foto COBA automotive, Eva ERTLOVÁ Keď sme o spoločnosti COBA automotive, s.r.o., písali v ai magazine naposledy, začiatkom roka 2011, vyrobila ročne okolo 50 miliónov kusov plastových dielov sedadiel automobilov a za- mestnávala 160 ľudí. Za uplynulých šesť rokov sa však toho veľa zmenilo. So svojimi súčasnými 330 zamestnancami dnes firma vyprodukuje v trojzmennej prevádzke až 602 miliónov plasto- vých dielov ročne! Tým sa ale progres v COBA automotive nekončí... výlisky, rovnako pre segment automotive, a približne tromi až piatimi percentami sa na objeme výroby a tržieb podieľajú profily a výlisky pre nábytkársky priemysel a výrobcov tieniacej techniky. Stále viac pridanej hodnoty Za výrazným nárastom objemu výroby v uplynulých rokoch mož- no, podľa technického riaditeľa COBA automotive, Tibora Zuzia- ka, nájsť hneď niekoľko faktorov – zúročenie investícií do nových výrobných technológií, lepšie usporiadanie výroby postupnou re- konštrukciou areálu, presun in-line vysekávacej linky na Slovensko, rozšírenie vlastnej nástrojárne, či vyhľadávanie nových projektov s vyššou pridanou hodnotou výroby, na ktorých COBA spolupracu- je s automobilkami. „Oveľa výraznejšie sme sa zamerali na oblasť technických výliskov pre segment automotive. Sedadlá sú naďalej nosnou časťou našej výroby, ale postupne sa snažíme presadiť aj technickými výliskami s vyššou pridanou hodnotou, ako sú tesnenia pod strešné nosiče, čelné sklá, alebo pod panoramatické strešné sklá automobilov,“ hovorí T. Zuziak. Prvý projekt tohto druhu realizovali vo Vyšných Kamencoch v roku 2013 pre automobilku Suzuki. Postupne nasledovali ďalšie: BMW, Nissan, Jaguar, Citröen, Renault, Opel. Nejde pritom o žiadnu In-line vysekávanie na konci extrúznej linky je zariadenie, ktoré vyseká- va a značí určité časti priamo na profile. Jeho nasadením sa odbúrala časť manuálnej ľudskej práce. Na snímke Tibor Zuziak. „D le it je, e na n lnom produkte pracuje- me samostatne. Ke dostaneme model od z kaz- n ka, vyu vame u len vlastn kapacity, nie sme odk zan na extern kooperácie ani  sub- dod vky.“ Tibor Zuziak

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2017 | 27 PLASTY Dodávatelia presunutú výrobu z inej lokality, ale o vlastnú obchodnú iniciatívu a komplexnú projektovú úlohu. „Dostaneme zadanie a model od zákazníka, ostatné je na nás. Máme vlastné vývojovo-konštrukčné oddelenie s ôsmimi ľuďmi, sami si navrhneme a vyrobíme potrebné nástroje a formy na výrobu, nasadíme ich, odladíme výrobný pro- ces, vyrobíme a dodávame. V súčasnosti technické výlisky tohto druhu tvoria približne 30 percent našej celkovej produkcie,“ dopĺ- ňa T. Zuziak. Svoju produkciu COBA automotive, s.r.o., dodáva takmer do všet- kých typov automobilov a automobiliek. „Nie sme však dodáva- teľom kategórie TIER1, tým sú naši zákazníci, napríklad Adient, Faurecia a Lear pre oblasť sedadiel automobilov. V segmente tech- nických výliskov je naším odberateľom zasa napríklad firma, ktorá vyrába panoramatické sklá a pripravuje ich na montáž v automo- bilke. Iste, dodávame aj priamo pre výrobcov automobilov – do BMW, VW, Rolls Royce. V takýchto prípadoch však ide o malé sé- rie, či skôr technické vychytávky, s ktorými nás oslovujú,“ vysvetľuje Tibor Zuziak. Unikátna technológia spájania plastov Technické výlisky pre automobilový priemysel nie sú vždy len jedno- duché diely. Naopak, veľmi často sú zložené z viacerých častí, čo si vyžaduje vysoké nároky na kvalitu ich spájania. „V rámci Európy nie je veľa firiem, ktoré dokážu spájať napríklad extrúzne polotovary pro- stredníctvom rovnakého materiálu, z ktorého bol polotovar vyrobený. Sú rôzne technológie spájania plastov pomocou ultrazvuku alebo infračerveného žiarenia. My máme vlastné know-how ich spájania rovnakým materiálom, z akého sú vyrobené, priamo vo forme tak, aby boli spoje mimoriadne plynulé, teda bez toho, aby boli viditeľné. Keďže naše výrobky z kategórie technických patria väčšinou medzi pohľadové – vizuálne časti na automobile, kvalita ich vyhotovenia je pre našich zákazníkov veľmi dôležitá. V Európe túto technológiu zvláda možno tri až päť firiem, my sme však unikátni tým, že extrúziu, vstrekovanie aj spájanie, dokážeme urobiť v rámci jedného holdingu. Vďaka tomu sme samostatní, sebestační a dostatočne rýchli,“ objas- ňuje technický riaditeľ COBA automotive. Vlastná nástrojáreň výhodou Vlastná nástrojáreň, ktorou COBA automotive vo Vyšných Kamen- coch disponuje, je pre firmu nesmiernou výhodou. „Nástrojáreň je pre nás neoceniteľná, môžeme operatívne reagovať na požiadavky zákazníka, vieme si sami vyrobiť nástroje na výrobu a veľmi rýchlo dodať klientovi vzorky produkcie. Až 99 percent všetkých u nás po- Spájanie extrúznych polotovarov priamo vo forme užívaných nástrojov, je z našej nástrojárne. Dokážeme tak vyrobiť nielen výrobok, ale aj nástroj na jeho produkciu, takisto i konštrukciu nástrojov realizujeme vlastnými kapacitami,“ opisuje prednosti takej- to vybavenosti T. Zuziak. Vyrobiť extrúzne nástroje zaberie nástrojárni zhruba dva až štyri týždne v závislosti od ich náročnosti. Celý proces implementácie nového projektu (vstrekovanie) – od získania dizajnu produktu od zákazníka až po odovzdanie hotového dielu – pritom trvá 10 až 12 týždňov, nasleduje komunikácia so zákazníkom na finalizácii sé- riovej výroby. „Dôležité je, že na finálnom produkte pracujeme sa- Tibor Zuziak so strešným nosičom, ktorého plastové tesnenie je vyrobe- né v COBA automotive Časť vlastnej nástrojárne COBA automotive, v popredí nástroje vyrába- né pre potreby vlastnej produkcie

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 28 PLASTY Dodávatelia mostatne. Keď dostaneme model od zákazníka, využívame už len vlastné kapacity, nie sme odkázaní na externé kooperácie a sub- dodávky,“ zdôrazňuje T. Zuziak a dodáva, že existencia vlastnej nástrojárne je dôležitá aj z hľadiska údržby či úpravy nástroja. „Ak dôjde k zmene, úprave alebo poruche, nástroj si zavezieme do ná- strojárne a počas niekoľkých hodín ho môžeme opraviť alebo upra- viť, nevznikajú tak prestoje vo výrobe.“ Aktuálne je nástrojáreň v COBA automotive vybavená tromi elek- troerozívnymi drôtovými rezačkami Fanuc, jednou hĺbičkou – využí- vanou hlavne pre oblasť technických výliskov – tromi CNC frézami HAAS, klasickým sústruhom a rôznymi typmi brúsok (na guľato, na plocho). Vybavenie dopĺňa aj zariadenie na pieskovanie fo- riem, mikronaváranie a ultrazvukové opracovávanie kovov. Súčas- ná vybavenosť je podľa technického riaditeľa pre aktuálne potreby firmy optimálna, presťa- hovaním nástrojárne do zrekonštruovanej haly v rámci výrobného areálu v januári tohto roka, sa však priestorové kapacity nástrojárne rozší- rili a v prípade potreby tu bude možné umiest- niť ešte ďalšie dva-tri nové stroje. V nástrojárni COBA automotive momentálne pracuje desať ľudí v jednozmennej prevádz- ke, s výnimkou elektroerozívnych drôtových re- začiek, ktoré pracujú v dvojzmennom režime. Hoci nástrojáreň prioritne pokrýva potreby vlastnej výroby, v prípade voľných kapacít sú v COBA automotive otvorení aj záujmu a po- žiadavkám externých firiem. Aby boli ľudia spokojní COBA automotive dnes zamestnáva približne 330 kmeňových zamestnancov a ich počet sa v lete ešte zvyšuje o brigádnikov – dohodárov, ktorí pomáhajú vykryť obdobie čerpania dovo- leniek. Podľa technického riaditeľa vo firme ne- majú núdzu o záujemcov o prácu. „Plat u nás presahuje priemernú mzdu v tomto odvetví i v re- gióne, trinásty plat je pri plnení hospodárskych výsledkov vyplácaný taktiež,“ hovorí. Navyše, v terchovskej doline, kde nie je priemysel veľmi Jozef Kolba je riaditeľom a konateľom spoločnosti COBA automotive, s.r.o., od roku 2005. S firmou prežil ťažké krízové časy a stojí aj za jej súčasným progresom. Na snímke Jozef Kolba (vpravo) s tech- nickým riaditeľom Tiborom Zuziakom vo fitnesscen- tre vybudovanom pre zamestnancov spoločnosti. V auguste minulého roka si firma prenajala skladové priestory (2 000 paletových miest) v logistickom parku v blízkosti automobilky KIA. Bývalé sklady v areáli firmy vo Vyšných Kamencoch sa tak premenili na výrobné priestory. Tým sa podarilo sústrediť výrobnú časť extrúzie na jedno miesto a vstrekovacie stroje do druhej haly, aby sa optimalizoval mate- riálový tok i samotné výrobné činnosti. rozvinutý, je COBA pre domácich výbornou pracovnou príležitosťou. Väčšina zamestnancov spoločnosti sú tunajší obyvatelia, ktorí do práce nedochádzajú dlhšie ako desať minút. Okrem toho, COBA automotive je v širokom okolí známa ako firma s veľmi silným a pestrým sociálnym programom. V areáli spoločnosti je zriadené vlastné fitnesscentrum, kto- ré môžu zamestnanci využívať za symbolický členský poplatok, každý štvrťrok získavajú voľný vstup do aquaparku v Dolnom Kubíne, formou bonusov firma podporuje nefajčiarov... Určite netypickým, no veľmi ob- ľúbeným, je benefit v podobe masáže. Priamo do areálu firmy chodia maséri, program je nastavený tak, že na každého zo zamestnancov pripadne jedna dvadsaťminútová masáž za týždeň, pričom sa realizuje v pracovnom čase. Ak sa k tomu pripojí záujem firmy o podporu regió- nu, v ktorom pôsobí, potom je zrejmé, že na nedostatok pracovnej sily sa v COBA automotive nesťažujú.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

COBA automotive, s.r.o. Vyšné Kamence 11, 013 06 Terchová, Slovakia tel.: +421 41 507 1101 www.cobaautomotive.sk ZRAVOTNÍCTVO ZRAVOTNÍCTVO – – PVC hadičky BALENIE BALENIE – – plastové jadrá VYTLAČOVANÉ PVC, ABS, PP, LDPE PROFILY VYSEKÁVANÉ V LINKE NÁHRADA EPDM TESNENÍ ZA TPE RECYKLOVATEĽNÝ MATERIÁL NÁHRADA KOVOVÝCH ODLIATKOV VSTREKOVANIE PLASTOV VYSEKÁVANIE Z PLASTOVEJ FÓLIE NÁBYTKÁRSTVO NÁBYTKÁRSTVO – – komponenty pre čalúnený nábytok TIENIACA TECHNIKA TIENIACA TECHNIKA – – exteriérové žalúzie, sieťky proti hmyzu AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL – – sedačky, bočné airbagy, tesnenia dverí, ostrekovače, podkapotové tesnenia

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje | 4/2017 | www.leaderpress.sk 30 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Novinky firmy Mitsubishi Materials Každý nový vrták MPS1 je vyvíjaný s ohľadom na dva ciele – dosiahnuť vynikajúce rezné pa- rametre alebo výnimočnú životnosť. To vývojoví inžinieri dosahujú kombináciou preverených konštrukčných riešení a najmodernejších tech- nológií. Rad MPS1 sa teraz rozrastá o extra dl- hé typy v dĺžkach od 10 do 40 x D. Vrtáky MPS1 v novom vyhotovení s dĺžkami 10 ~ 40 x D Konštrukcia optimálnej reznej hrany MPS1 vrtáky majú nový dizajn – priamu reznú hranu pre vrtáky dĺžok LD3 ~ 8 a špeciálne optimalizovanú zakrivenú reznú hranu pre typy LD10 ~ 40. Tieto dve konštrukcie zabezpečujú vrtákom hladší rez, vďaka čomu sa zlepšuje aj životnosť vrtáku, hlavne pri vŕ- taní do väčšej hĺbky. Inovovaná rezná hrana spolu s Z-thinning point geometriou stredu reznej hrany znižuje rezné sily, čo spolu s novým povlakom na báze technológie Miracle Sigma vedie k vynikajúcej životnosti nástroja. Osvedčené technológie Prepracovaná konštrukcia telesa vrtáka s dvojitou fazetkou ešte zvy- šuje praxou preverené vlastnosti nástroja, ako vynikajúcu presnosť – obzvlášť pri použití krátkych verzií, ako pilotné vrtáky, efektívny od- vod triesky a vysokú kvalitu povrchu vo vŕtanom otvore. Pre prívod reznej kvapaliny slúžia unikátne otvory trojuholníkového prierezu Tri- -Coolant. Ich najvýznamnejší prínos je vo výraznom zlepšení prívo- du reznej kvapaliny k najdôležitejšiemu miestu – k rezným hranám vrtáka. Ako sa ukázalo pri podrobnom výskume prúdenia kvapaliny, trojuholníkové otvory ponúkajú okrem vyšších objemov chladiacej kvapaliny pri štandardných rýchlostiach aj ďalšiu, ešte dôležitejšiu výhodu – pri vyšších rýchlostiach dosiahol objem dávkovanej kva- paliny až dvojnásobok v porovnaní so štandardnými otvormi kruho- vého prierezu. A práve kombinácia extra objemu a lepšieho dávko- vania kvapaliny k reznej hrane, je zárukou aj trvalého špičkového výkonu naprieč celým spektrom materiálov, aj efektívneho odvodu triesky cez drážky von z vŕtaného otvoru. Povlakovanie MIRACLE SIGMA Nový PVD povlak MIRACLE SIGMA na báze Al-Ti-Cr-N zabezpe- čuje vrtáku potrebnú ochranu pre čo najdlhšiu životnosť, obzvlášť pri čoraz vyšších rezných rýchlostiach a posuvoch požadovaných dnešnými modernými výrobnými prevádzkami. Leštený povrch drá- žok technológiou Zero-μ zase poskytuje výhody, ako vynikajúcu odolnosť proti tvorbe nárastkov a minimálny trecí odpor pre čo naj- hladší rez. Ďalej tiež napomáha dôkladnému odstraňovaniu triesky, čo je mimoriadne dôležité pre celkový rezný výkon s ohľadom na zvýšené množstvo odpadového materiálu pri vyšších rýchlostiach a posuvoch. To všetko dopĺňa pevný a húževnatý karbidový substrát vrtákov MPS1.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2017 | 31 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Novinky firmy Mitsubishi Materials Na zlepšenie výkonov pri sústružení malých dielcov, Mitsubishi Materials uvádza nový typ sústružníckych rezných doštičiek. MS6015 je ideálny typ reznej doštičky pre obrábanie uhlíko- vých ocelí na CNC strojoch. Mitsubishi Materials – nový typ sústružníckych doštičiek MS6015 Nová PVD povlakovaná doštička kombinuje výborné vlastnosti špe- ciálneho karbidového substrátu s novovyvinutým povlakom, ktorý značne zlepšuje odolnosť voči opotrebeniu, čo výrazne znižuje nákla- dy používateľov hlavne pri obrábaní veľkých sérií. Na rozdiel od kon- venčných TiAlN typov povlakov, nový MS6015 spája inovatívny TiCN multivrstvový povlak s tvrdosťou nad 3000HV. Táto nová technológia zaručuje skvelú odolnosť voči opotrebeniu a tvorbe nárastkov. Okrem toho, nový MS6015, má veľmi nízky koeficient trenia, takže triesky sa hladko odvádzajú z oblasti rezu. Vďaka tomu nedochádza pri sústružení k problémom spôsobovaným nedostatočným odvodom triesok, sústružnícke doštičky ani obrábaný materiál nie sú nadmerne prehrievané a proces sústruženia je efektívnejší a hospodárnejší. Mitsubishi Materials vyvinulo MS6015 s to- leranciou rádiusu do mí- nusu, čo zabezpečuje presnejšie opracovanie rádiusov na obrábaných dielcoch. Mínusová toleran- cia je na doštičkách s ozna- čením 01M, 02M a 04M, ktoré majú rádiusy rozmerov 0,08 mm, 0,18 a 0,38 mm. MS6015 sa bude vyrábať s tromi utvá- račmi triesok, ktoré budú spájať pestré požiadavky moderných aplikácií pri sústružení. Utvárač R-SS je ur- čený na dokončovacie operácie. Vyznačuje sa dokonalou kontrolou triesky pri nízkych posuvoch, kým R-SN utvárač triesky je určený pre stredné hodnoty posuvov. Pre univerzálnejšie možnosti kopírovacieho sústruženia je určený SMG utvárač triesky s extrémnou 3D geometriou a ostrou reznou hra- nou a vynikajúcou kontrolou triesky počas celej životnosti reznej doš- tičky. Je vhodný pre rezné rýchlosti pod 150 m/min a posuvy do 0,15 mm/ot. Pozitívne 7° rezné doštičky sú dodávané v geometriách CCGT a DCGT. Kombinácia inovatívnej geometrie, povlaku a jeho kompozície, zaru- čuje zvýšenie životnosti o 30 až 60%, v závislosti od aplikácie.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 32 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Upínanie a uchopovanie SCHUNK Inteligentné vybavenie pre inteligentnú výrobu Inteligentné vybavenie pre inteligentnú výrobu SCHUNK Intec s.r.o. „Priemyselná výroba prechádza zásadnými zmenami,” zdôraznil Dr. Markus Klaiber, technický riaditeľ spoločnosti SCHUNK GmbH & Co. KG v Lauffene v Nemecku s výhľadom na EMO 2017. „V nasledujúcich rokoch digitalizácia, použitie mechatronických produktov a automatizácia výrob- ných procesov, spolupráca medzi ľuďmi a robotmi ako aj vytváranie inteligentnej siete všetkých výrobných komponentov, ktoré súvisia s procesom, podporia nový koncept priemyselnej výroby.“ Primárne sa zameria na tri aspekty: komunikáciu všetkých zainteresovaných zložiek, maximálnu transparentnosť komponentov a riadiacej technológie na úrovni podniku a flexibilné reakcie na vonkajšie a vnútorné udalosti. na veľtrhu EMO 2017 Inteligentné uchopenie: Inteligentný uchopovač SCHUNK EGL PROFINET umožňuje samostatné spracovanie scenárov, vysoko flexibilné procesy a mo- nitorovanie procesov v reálnom čase – pri výrobe dosiek s plošnými spojmi ako aj v obrábacích strojoch.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | 33 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Upínanie a uchopovanie „Použité typy upínacích zariadení a uchopovacích systémov sú vo všet- kých troch oblastiach veľmi dôležité,“ zdôraznil technický špecialista, pričom zachoval pozíciu spoločnosti SCHUNK ako vedúceho svetového dodávateľa v oboch segmentoch. „Naším cieľom je v budúcnosti využiť exponovanú pozíciu našich modulov “najbližšie-k-dielcu”, pre umožnenie podrobného monitorovania každého jednotlivého kroku procesu, ako aj trvalé poskytovanie informácií vyššej úrovne riadenia ERP a cloudových riešení s procesnými údajmi, aby bolo možné flexibilne reagovať na aké- koľvek udalosti,” objasnil Markus Klaiber. Autonómne scenáre spracovania Firma SCHUNK dnes ponúka širokú škálu upínacích silových blokov, kto- ré sú schopné komunikácie, plne automatizované paletizačné systémy a rýchlovýmenné riešenia pre flexibilnú výrobu. Rodinná firma bude po- kračovať v rozširovaní svojho portfólia pre Priemysel 4.0 na veľtrhu EMO. Vrcholom bude funkčná výrobná bunka, v ktorej inteligentný uchopovač SCHUNK EGL PROFINET s nastaviteľnou silou a polohou, umožní auto- nómne manipulačné scenáre a zaistí plne automatizované zabezpečenie kvality. Bez použitia vonkajších senzorov uchopovač nezávisle vyhodno- cuje chybné komponenty a rozhoduje, či má byť diel vylúčený z výrob- ného procesu. Zaznamenané informácie môžu byť nepretržite prenášané do riadiaceho systému stroja, do vyššej úrovne interných a externých systémov ako aj do cloudových riešení pre štatistické procesné analýzy. Všetky procesné kroky sú monitorované v reálnom čase a sú poskytované nadradeným úrovniam, ako napríklad ERP systémom alebo monitorova- cím platformám založeným na cloude. Firma SCHUNK navyše presadzu- je trend smerom k bezúdržbovým, vysoko prepojeným obrábacím strojom s VERO-S NSE mini – prvým globálnym elektricky ovládaným 24V rých- lovýmenným paletovým modulom. Systémový program pre priame upnutie obrobku Spoločnosť SCHUNK dokonca sľubuje vzrušujúce novinky aj s mechanic- kými upínacími systémami, ktoré znižujú prestoje, zvyšujú produktivitu ob- rábacích strojov a umožňujú flexibilné procesy. Okrem iného rozšíri svoj modulárny systém pre priame upínanie obrobkov, portfólio ľahkých skľu- čovadiel a po mnohých úspešných zákazníckych testoch začne so štíhlym hydrorozpínacím upínačom TENDO Slim 4ax, ktorý tlmí vibrácie. Základ- ná informácia: „Ľahko sa používa, integruje a udžiava,” hovorí Markus Klaiber. „Pretože moderné uchopovacie systémy a upínacie zariadenia sú kľúčom k efektívnym a flexibilným výrobným procesom,” dodáva. Flexibilná výroba: So zariadením SCHUNK VERO-S NSR robotickou spojkou, možno spoľahlivo upnúť palety. SCHUNK rýchlovýmenný pa- letový systém zaisťuje bezpečné držanie na stole stroja s maximálnou presnosťou opakovania. Jednoduché použitie: Priame upnu- tie obrobku pomocou zariadenia SCHUNK VERO-S umožňuje optimálnu dostupnosť a definovanú situáciu upnutia. SCHUNK TENDO Slim 4ax hydrorozpínací upínač tiež zaisťuje dokonalé tlmenie vibrácií a rýchlu vý- menu nástroja. Dr. Markus Klaiber, Dipl.-Ing. (TH), Technický riaditeľ/CTO, SCHUNK GmbH & Co. KG, Lauffen, Nemecko SCHUNK na veľtrhu EMO 2017: hala 3, stánok E55

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 34 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje Moderné výdajné systémy podporujú vyššiu produktivitu Už viac ako 20 rokov priemyselné výdajné auto- maty poskytujú efektívne prostriedky na sklado- vanie a vydávanie potrebného náradia. Kým USA boli prvá krajina, ktorá zaviedla tieto praktické a užitočné systémy, v posledných dvoch desaťro- čiach sa ich použitie stalo štandardom a rozšírilo sa do celého globálneho priemyslu. Odhaduje sa, že v súčasnosti existuje v priemyselných pre- vádzkach viac ako 10 tisíc takýchto výdajných automatov. Použitie týchto systémov sa stále roz- širuje, pretože potenciálni užívatelia si uvedomujú výhody, ktoré prinášajú. Tak ako multi-národné spoločnosti diverzifikujú svoje výrobné podniky do iných geografických častí sveta, súčasne s ni- mi majú tendenciu migrovať aj osvedčené výrobné postupy vrátane efektívneho vydávania rezných nástrojov na prevádzke. Priemyselné výdajné automaty, ako napríklad MATRIX™, poskytujú veľké výhody pre dodávateľa rezného náradia, distribútora či toolmanagera, ale najmä koncového používateľa (obr. 1). Predajcovia náradia radi poskytujú svojim zákazníkom ľahký a spoľahlivý prístup k ich produktom ako záruku ďalšieho opakujúceho sa obchodu. Zároveň tak využívajú potenciálnu príležitosť na ďalší rast obchodného obratu. Výdajný automat strategicky umiestnený v prevádzke tak pomáha stabilizovať a utužovať obchodný vzťah medzi zákazníkom a predajcom, a tým obmedzuje dosah konkurencie. Jednou zo zásadných každodenných úloh nákupcov je zabezpečenie kontinuity výroby a okamžitá dostupnosť výrobného náradia v požado- vanom množstve a čase. Navyše, oni vidia realizáciu systému výdajných automatov v spôsobe, ako minimalizovať náklady a riziko vyplývajúce zo skladových zásob, optimalizácie stavu zásob, alebo, v konečnom dôsled- ku, prenesenie logistických problémov na dodávateľa prostredníctvom dohodnutých zásielok náradia. Posledné roky zaznamenali exponenciálny nárast v nasadzovaní výdaj- ných automatov. Mnoho z hlavných hráčov investuje značné prostried- ky do nových inštalácií výdajných zariadení a logistických systémov. Priemerná návratnosť výdajného automatu sa odhaduje na 6 až 18 mesiacov, zatiaľ čo relevantné informácie deklarujú, že predaj náradia prostredníctvom výdajných automatov, vzrástol dvojnásobne v porovna- ní s predajom bez nich. Typy dostupných výdajných systémov sa líšia; od základných špirálových podávačov určených na jednoduchý výdaj a doplňovanie, až po sofisti- kované, high-end systémy - MATRIX™ , ktoré v jedinej výdajnej jednotke, spoločne s výhodou výkonného softvérového vybavenia pre ich správu, poskytujú užívateľom plnú kontrolu nad stovkami skladových položiek. Výdajný automat MATRIX™ je obzvlášť atraktívny pre náročných pou- žívateľov a stredne veľkých až veľkých zákazníkov, ktorí potrebujú ino- vatívne funkcie, vstavanú flexibilitu a vynikajúce schopnosti štatistického výkazníctva bez žiadnych ďalších podporných zariadení (obr. 2). Raoul Rapke, CTMS Division, IMC Group Obr. 1 Obr. 2

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2017 | MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje 35 Najmodernejšie systémy majú rad kľúčových výhod. Ich úložná kapacita je založená na viacerých pohodlne manipulovateľných zásuvkách, kto- ré ďalej navyše obsahujú individuálne uzamykateľné bunky. Do každej samostatnej bunky je možné uložiť inú skladovú položku – ideálne pre užívateľov, ktorí operujú s veľkým množstvom rezných nástrojov a ďalšími položkami v nízkych až stredných množstvách. Tento spôsob umožňuje vyššiu a komplexnú správu zásob, a ako mnoho ďalších položiek, môžu byť bezpečne uložené, a v prípade drahých nástrojov, účinne kontro- lované a starostlivo sledované. Aj z hľadiska prevádzkovej ergonómie, začlenenie týchto systémov priamo do výroby, šetrí kapitálové náklady na špecializované náraďovne (obr. 3). Nedávne pokroky v softvérovej funkcionalite teraz ponúkajú koneč- ným užívateľom ešte väčšie výhody. Vyspelejšie výdajné systémy, ako MATRIX™, používajú pokrokové logistické algoritmy pre maximalizova- nie dostupnosti nástrojov a zároveň minimalizujú objem zásob a morálne zastarávanie. V modernom výrobnom prostredí nemôže byť opomenutá dôležitosť dostupnosti nástroja v danom čase. Strojové vybavenie, ktoré stojí stovky tisíc eur, je nastavené na maximálny výrobný výkon. Pred dodávateľov náradia je teda postavený cieľ maximálnej dostupnosti v potrebnom čase. Ak požadované nástrojové vybavenie nie je na sklade, následná ne- činnosť výrobných strojov má za následok oneskorenie dodávok pro- dukcie. Nepriame náklady a riziko neefektívneho toolmanagementu sú preto neprijateľné. Predvídateľnosť je kľúčovým faktorom pre za- bezpečenie dostupnosti, preto najnovšie softvérové balíky ponúkajú chytré, používateľom definované funkcie, ktoré umožňujú prispôsobiť úrovne zásob pre položky, ktoré sa používajú i sporadicky. To možno dosiahnuť nastavením vypočítanej minimálnej úrovne zásob, alebo za- daním zmeny v príslušných parametroch ako sú: opakovateľnosť, po- užitie a dodacia lehota, automatické generovanie zmeny, vypočítaná minimálna úroveň zásoby. Zmeny možno precizovať priamo na mieste, než čakať na obligátne týždenné alebo mesačné výkazy, takže systém je vždy aktuálny (obr. 4). Významný pokrok bol dosiahnutý v celom rade ďalších oblastí, ktoré robia tieto výdajné systémy novej generácie inteligentnými. Je životne dôležité, aby sa vo výrobe používali iba adekvátne nástroje. Techno- logické postupy bežne definujú, aké požadované rezné nástroje je nutné použiť, ale musí byť istota, že iba tieto nástroje budú skutočne použité. Obmedzenie možno softvérovo definovať. Potom v čase vy- dania používateľ zadá kód obrobku, po ktorom môžu byť vydané iba alternatívne nástroje z možnej množiny pre obrábanie daného mate- riálu (obr. 5). Problematika položiek na základe nákladovej kalkulácie má aj ďalšie významné dopady. To umožňuje výrobným plánovačom a dielenským manažérom sledovať „skutočné” náklady na obrobok (CPU – Cost Per Unit), čo je vždy lepšie ako analytické stanovenie teoretickej ce- ny obrobku. Pri prepojení s vnútropodnikovým informačným systémom zákazníka (ERP - Enterprise Resource Planing), môžu byť importované aj výrobné dáta, a softvér MATRIX™ pre správu nástrojov bude potom prezentovať nielen dáta CPU, ale môže tiež hlásiť odchýlky od kritérií pre jej stanovenie. Týmto spôsobom možno identifikovať aj zmeny v ži- votnosti nástroja a vykonať včas prípadné korekcie zmenou nástroja, jeho nastavenia, korekciou rezných podmienok, alebo chladenia. Pretože zákazníci hľadajú nové spôsoby, ako zlepšiť svoju produktivitu, bude inteligentný management nástrojov obsahujúci ľahko použiteľ- ný, ale sofistikovaný softvér pre správu náradia, stále viac populárny a postupne nahradí tradičné jednoduché systémy, ktoré boli doteraz používané. Obr. 4 Obr. 5 Obr. 3

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 36 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY DMG MORI / Por tálové stroje Základní kámen stále úspěšné série portálových strojů položila firma DMG MORI se strojem DMU 200 P v roce 1999. Nejnovější modely – DMU 210 P, DMU 270 P, DMU 340 P a DMU 600 P – jsou průběžně vyvíjeny a vyráběny ve firmě DECKEL MAHO Pfronten GmbH. Na celém světě bylo dosud instalováno více než 1 100 strojů. Fle- xibilita, spolehlivost, přesnost a možnost velkého odběru mate- riálu byla a stále je nejvyšší prioritou v rozhodovacích kritériích. Pan Markus Piber, výkonný ředitel společnosti DECKEL MAHO Pfronten, se v rozhovoru zmiňuje o pozitivním vývoji na trhu a také o tom, co dělá série tak úspěšné. www.dmgmori.com Velký úspěch Velký úspěch Pane Piber, již více než 20 let inspirujete své zákazníky portálovými stroji na mezinárodní úrovni. Jak můžete vy- světlit takový trvalý úspěch? V té době jsme s DMU 200 P vyvinuli stroj, který spojuje vše, po čem uživatelé v požadované sofistikované výrobě toužili – byla to vysoká úroveň tuhosti konstrukce a přesnosti v kombinaci s vysokou opakova- nou přesností najetí na polohu a také vynikající řezný výkon. Vychá- zeli jsme z těchto funkcí u stroje DMU 210 P a také u větších modelů a neustále orientovali náš vývoj na požadavky trhu. Kterým trhům se v této souvislosti věnujete především? Portálové stroje se používají především pro výrobu forem v oblasti li- sování a tváření a v letecké výrobě. Naše DMG MORI Centrum tech- nologické excelence v těchto odvětvích průmyslu nadále zdůrazňuje toto zaměření, protože rozhodující impulsy pro další rozvoj portálo- vých strojů získáváme prostřednictvím přímého dialogu se zákazníky. Výsledkem jsou možnosti vybavení, jako je 5X torqueMASTER®, osa B s rychlostí 8 000 ot / min a krouticím momentem 1 800 Nm pro těžké obrábění nebo možnost μPrecision s přesností polohování 6 μm a vo- lumetrickou přesností menší než 25 μm. Díky své flexibilitě a širokému spektru možností jsou portálové stroje atraktivními výrobními řešeními nejen ve výše zmíněných odvětvích, na které se zaměřujeme, ale také v oblastech strojírenství, energetických technologií a výroby zařízení. S tolika různými odvětvími je sortiment součástí samozřej- mě obrovský. Jak řešíte tyto individuální požadavky? Nejprve je nutné podotknout, že naše portálové stroje jsou velmi uni- verzální, a to i ve svých standardních konfiguracích. Příslušně tuhé s digitální budoucností Markus Piber, generální ředitel společnosti DECKEL MAHO Pfronten Řada portálových strojů zahrnuje sortiment strojů od DMU 210 P až po DMU 600 P

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2017 | 37 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY DMG MORI / Por tálové stroje DMG MORI Czech s.r.o. Kaštanová 8, 620 00 Brno, tel.: + 420 545 426 311, czech@dmgmori.com Brnianska 2, 911 05 Trenčín, SK, tel.: +421 32 649 48 24, slovakia@dmgmori.com www.dmgmori.com Verze DMC portálových strojů jsou vybaveny výměníkem palet – jedi- nečným prodejním článkem v této strojní třídě FD verze portálových strojů umožňují efektivní obrábění složitých soustruž- nicko-frézovaných součástek Ozubená kola lze vyrábět kompletně ekonomicky pomocí softwaru pro výrobu ozubení – DMG MORI gearMILL® Převodová skříň vrtulníku Klikové skříně lože stroje, velká pracovní plocha a rozsáhlá chladicí opatření plus přímé měřicí systé- my ve všech osách, to vše společně splňuje nejvyšší nároky. Rozsahy pojezdu os X, Y a Z jsou u stroje DMU 210 P jsou 2 100 mm × 2 100 mm × 1 250 mm a v případě stro- je DMU 600 P až 6 000mm × 4 800mm × 1 500mm. Kromě toho reagujeme na ještě více individuálních požadavků s mnoha možnostmi speciálního vybavení. Mezi ně patří zásobník s prostorem pro až 363 nástrojů a uživatelsky specifický sortiment vřeten pro vysoce výkonné frézování a dokončování nebo pro kompletní obrábění. K tomu jsou přidány různé verze portálových strojů ... To je správně! Zde jsou dobrým příkladem stále důležitější automatizační řešení: Jedineč- ným prodejním článkem jsou verze DMC s integrovaným výměníkem palet. Úroveň automa- tizace může být zvýšena ještě více pomocí otočného zásobníku nebo pomocí manipulace s paletami. To přispívá k celkové produktivitě stejně tak, jako 5stranné až 5osé souvislé obrábění – nutnost v oblasti lisování a tváření – nebo specifikace FD pro obrábění frézo- vání + soustružení. Konkrétně turbínové komponenty a jiné rotačně symetrické součásti se vyrábějí rychle, čímž se optimalizují výrobní náklady na těchto obráběcích centrech. Na jedné straně, pořizovací náklady a prostorové nároky jsou nižší ve srovnání se dvěma stroji, které by byly jinak nutné, na druhé straně, přesnost je vyšší, protože není nutné obrobek upínat na dvou strojích. Specifické možnosti aplikace, jako je MTG Package (technologické cykly, umožňující použít technologii soustružení, frézovaní a broušení) nebo DMG MORI gearMill® cykly pro výrobu ozubení. Různé odvětví mají také vlastní preference, pokud jde o kontroly. Jak na to reagujete v portálových strojích? Portálové stroje jsou vybaveny ovládáním ERGOline® s multifunkčním 21,5 palcovým panelem a systémem CELOS ve standardních verzích. V leteckém odvětví a ve strojíren- ství je řízení především konvenčním řešením společnosti SIEMENS 840D. Pro zákazníky z oblasti lisování a tváření nabízíme také řídicí systém HEIDENHAIN TNC 640 s 19 pal- covým panelem ERGOline®. Softwarová řešení a digitální produkty mají obecně ve firmě DMG MORI velký význam. Jak portálové stroje zapadají sem? "Cesta digitalizace", s níž DMG MORI rozšiřuje digitalizaci, zahrnuje celé portfolio produktů. Portálové stroje jsou tedy také vybaveny ří- dícím a provozním systémem CELOS APP. Systém CELOS umožňuje komplexní správu, dokumentaci a plánování pracovních míst na jed- né straně, na druhé straně aplikace CELOS, jako je "Condition Analyzer (analyzátor stavu)" nebo "Performance Monitor (sledování výkonu)", nabízí našim zákazníkům detailní přehled o obráběcích procesech a stavu strojů jako základ procesu neustálého zlepšování. Kromě toho CELOS funguje stále více jako rozhraní pro komplexní strategie spojení a ko- munikace, čímž vytváří základ pro vzájemnou interakci výrobních společností do bu- doucnosti, pro které jsou DMG MORI a DECKEL MAHO Pfronten ideálními partnery.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

Svou ziskovostm ůžete zvýšitaž -tinásobně 6 80 R 30 40 R100 6 holes thro’ 50m m PC D R 10 6 XYZ ProtoTRAK konzolové a ložové frézky XYZ vertikální frézovací centra a soustružnická Výhradní distributor pro ČR a SR REXIM, spol. s r.o., U Pazderek 805/25, 181 00 Praha 8 tel. 224 312 168, e-mail: rexim@rexim.cz XYZ ProtoTRAK® SMX Konzolové frézky 4 typy v nabídce XYZ ProtoTRAK® SMX Ložové frézky 4 typy v nabídce XYZ ProtoTRAK® EMX Konzolové frézky XYZ Mini Mill 560 XYZ LPM Prototrak XYZ ProTURN® soustruhy 6 typů v nabídce XYZ vertikální frézovací centra 3 typy v nabídce Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné Dostupné skladem skladem skladem skladem skladem skladem skladem skladem skladem XYZ 2-OP ■ Celosvětově nejoblíbenější uživatelsky přátelský CNC systém pro frézování a soustružení. ■ Udržte si svou konkurenceschopnost. ■ Snižte si náklady na VŠECHNY zakázky pro manuální stroje a většinu zakázek na CNC obrábění. ■ Zlepšete svou produktivitu. ■ Snižte si náklady u kusové a malosériové výroby. ■ Získejte možnost dávat spolehlivé nabídky s patričnou mírou ziskovosti, a to i proti konkurentům s CNC centry. Výhody systému PROTOTRAK Vám naši pracovníci rádi předvedou u Vás v provozu na našem přenosném DEMOBOXU.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

c XYZ fréz Svou ziskovostm ůžete zvýšitaž -tinásobně 15 XYZ těžké váhy mezi centry centra www.cnc-xyz.cz, www.xyzmachinetools.com XYZ soustružnická centra 4 typy v nabídce XYZ XL 780 & & soustruhy Oil Country 5 typů v nabídce XYZ vysokorychlostní frézovací centrum XYZ frézovací centra super těžké váhy 3 typy v nabídce Dostupné Dostupné Dostupné skladem skladem skladem Navštivte nás na MSV Brno, pavilon P , stánek 35 MSV 2016 XYZ soustruhy XL 10 R Groove corners Radius 3mm 3 R M12 x 1.5 34 55 5 6 5 14 25 68 58 40 12 Výhody systému PROTOTRAK Vám naši pracovníci rádi předvedou u Vás v provozu na našem přenosném DEMOBOXU. Od výkresu k hotovému dílu za pouhých 20 minut Navštivte nás na MSV Brno, pavilon P, stánek 35 MSV 2017

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 40 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY MAKINO na veľtrhu EMO 2017 a MSV 2017 Vedúci marketingu a plánovania výroby pán Andreas Walbert na vý- ročnej tlačovej konferencii v Kirchheim unter Teck uviedol: „Presnosť je v spoločnosti Makino zavedeným postojom a ja s potešením ozna- mujem, že vám na veľtrhu EMO 2017 v dňoch 18. – 23. septembra v hale 12, v stánku B36 predstavíme presné technológie budúcej ge- nerácie. Priekopnícke vývojové trendy sa neobmedzujú len na 5-osové riešenia alebo riešenia elektroerozívného obrábania – predvedieme vám aj naše riešenia v rámci Priemyslu 4.0 a automatizačné riešenia, ktoré vám pomôžu nájsť to najlepšie pre vaše súčasné a budúce po- treby.“ Japonskývýrobcaobrábacíchstrojov,MakinoMillingMachineCo.,Ltd., vykázal rozpočtový rok stabilného celosvetového obratu s výrazným rastom vývozu, ktorý kompenzoval oslabenie dopytu na domácom tr- hu, najmä v Európe a Ázii. Napriek obrovskej politickej neistote na ce- lom svete sa v Európe a Ázii dosiahli rekordne vysoké úrovne obratu. Objednávky z Európy sa zvýšili o viac ako 70%, pričom veľkou mie- rou k tomu prispelo odvetvie letectva a priemyselných komponentov. Spoločnosť Makino zverejnila aj ďalšie informácie o niektorých naj- novších technológiách, ktoré mieni predviesť na veľtrhu EMO v Han- noveri a MSV v Brne. Patrí sem 5-osové horizontálne obrábacie centrum a500Z, 5-osové vertikálne obrábacie centrum L2 spolu so strojom pre elektroerozívne obrábanie (EDM), rezným drôtom UP6 a strojom pre EDM hĺbenie EDAF3 s technológiou H.E.A.T. Hlavné témy v rámci technológií na EMO 2017: • a500Z: nový štandard v 5-osovom obrábaní • L2-5X: optimálne riešenie pre veľkosériovú výrobu s vyhradenými špecifikáciami pre obrábanie obežných kolies a indexované ob- rábanie • Vertikálne obrábacie centrum V80S: Vývojová koncepcia pre naj- lepšiu povrchovú úpravu foriem pre vstrekovanie plastov • UP6: Funkcie rezania závitov za sucha a mokra • EDAF3 H.E.A.T.: 4-krát nižšia miera opotrebovania elektród vďaka grafitovým elektródam iAssist – autonómna výrobná bunka navrh- nutá pre kooperatívny pracovný scenár • Riešenie konektivity prostredníctvom rôznych otvorených protokolov • Monitorovanie a plná integrácia výrobnej bunky do systému MES • Riešenie Makino pre prediktívnu údržbu Automatizácia a konektivita absolútne správne! Text a foto MAKINO Na veľtrhu EMO 2017 v Hannoveri a MSV 2017 v Brne ožije 5 svetových premiér Čelný pohľad na stroj Makino a500Z Riešenia spoločnosti Makino v oblasti Priemyslu 4.0 budú klásť dôraz na automa- tizáciu, monitorovanie, preventívnu údržbu, autonómnu výrobu a simuláciu v reálnom čase ako model digitálneho dvojčaťa. Pri svojom 80. výročí sa spoločnosť Makino pozerá do budúcnosti s jasným zameraním na najmodernejšie inovatívne technológie a po- nuku špecializovaných riešení zákazníkom z celého radu priemysel- ných odvetví. Na výstavnej ploche v Hannoveri, s rozlohou viac ako 1 200 m², spoločnosť Makino predstaví široké spektrum nových technológií od najnovších 5-osových a EDM technológií až po naj- modernejšie riešenia v rámci Priemyslu 4.0.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2017 | 41 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY MAKINO na veľtrhu EMO 2017 a MSV 2017 5-osové horizontálne obrábacie centrum a500Z Vysoko pevná konštrukcia stroja a nízka zotrvačnosť modelu a500Z zabez- pečujú rovnakú účinnosť tohto 5-osového horizontálného obrábacieho centra, ktorú môžme bežne očakávať pri 4-osovom stroji. Celistvý odliatok lože, troj- bodový suport a konštrukcia so šikmým ložem ponúkajú tuhosť a vynikajúcu stabilitu. Symetrická šikmá konštrukcia, podobná niektorým strojom radu a1, zabezpečuje minimalizáciu silovej slučky pre väčšiu účinnosť. Vďaka inovatív- nej technológii Makino má otočný stôl minimálny presah a vynikajúcu tuhosť. Model a500Z je vybavený vretenom HSK-A63 Makino s vysokým krútiacim momentom 303 Nm. Prvotriedne zákazkové dielne sa stretávajú s častými vý- menami obrobkov, krátkymi časmi preprogramovania a ručným nastavením na stroji. Model a500Z zabezpečuje vysokú tuhosť vďaka krátkej vzdialenos- ti medzi otočným bodom osi A a polohou obrobku. Minimalizácia výškových rozdielov v mieste zvarov pri indexovom obrábaní a schopnosť presúvať ťažké obrobky a využiť rýchle zrýchlenie a spomalenie pri simultánnom 5-osovom obrábaní ďalej skráti dobu obrábania a dobu prestojov. Obrábacie centrum ponúka zdvih osi X 730 mm, osi Y 750 mm a osi Z 700 mm. Prispôsobí sa tak obrobku s maximálnou veľkosťou ø 630 mm x 500 mm a hmotnosti 400 kg. Vysokorýchlostný automatický menič paliet (APC) stroja a funkcie horizontálného zakladania sú ďalšími funkciami zvyšujúcimi účinnosť. Tuhosť a dynamika: Jedinečná konštrukcia 5-osového šikmého stola spoločnosti Makino Čelný pohľad na stroj Makino L2 5-osové vertikálné obrábacie centrum L2 Nové 5-osové vertikálné obrábacie centrum Makino L2 zabezpečuje vysokú presnosť a tuhosť na ultra kompaktnom pôdoryse. L2 sa dodá- va s dvoma modelmi určenými na aplikáciu indexovania a obrábania obežných kolies. Obe verzie boli zákazkovo navrhnuté pre procesy veľkosériovej výroby drobných dielov, pripravené na automatizáciu. Model L2, ktorý spája tuhú konštrukciu a flexibilné vyhotovenie vrete- na s ultra kompaktným pôdorysom, ponúka vysoko stabilnú a spoľah- livú platformu stroja pre úplné bezobslužné, nepretržité spracovanie drobných dielov. Malá veľkosť tohto stroja znamená, že je možné ho používať v prakticky akomkoľvek usporiadaní toku obrobkov, od ruč- ného prenosu dielov až k automatizovanej manipulácii s dielmi v ro- botických systémoch. Stroj, vybavený vysoko výkonným vretenom, si ľahko dokáže poradiť s presnými úlohami frézovania, vŕtania a re- zania závitov, požadovanými pre rôzne výrobné časti. Jeho rýchlosť a zrýchlenie prispievajú k mnohonásobnému skráteniu času výrob- ných cyklov. Špecifikovaný 5-osový stroj pre indexové obrábanie L2 sa dodáva s vysokorýchlostným 5-osovým indexovým stolom, prispôsobeným au- tomatizovaným upínačom a 5-osovými obrábacími funkciami pre rôzne materiály a obrobky, zamerané na segment veľkosériovej výroby die- lov v rôznych priemyselných odvetviach, ako je automobilová a lekár- ska technika. 5-osový stroj L2 špecifikovaný na obrábanie obežných kolies sa vyznačuje dvoma vynikajúcimi funkciami – vysokorýchlost- ným simultánnym 5-osovým stolom a vretenom s 25 000 ot/min. Na veľtrhu MSV Brno 2017 v dňoch 9. – 13. októbra v hale P, v stánku 008, predstavíme 5-osové horizontálné obrábacie centrum a500Z a ukážeme tiež obrábacie centrum D200Z. Ďalšie informácie nájdete na adrese: www.makino.eu/event/emo-2017/ Tešíme sa na stretnutie s Vami na veľtrhu EMO!

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 42 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Skříně turbodmychadel musejí odolávat teplotám v rozmezí od 850 °C až do více než 1 300 °C (1 562 °F až 2 372 °F). Z tohoto důvodu konstruk- téři pro jejich výrobu přednostně volí korozivzdorné oceli nebo litiny. Díky svým vlastnostem, které jim umožňují lépe odolávat jak teplotě výfukových plynů, tak i korozi, začínají v současnosti korozivzdorné oceli nad tradiční- mi litinami převažovat. Omezení při obrábění Každoročně se po celém světě vyrobí z litiny nebo z korozivzdorné oceli asi 50 milionů turbodmychadel. Náklady na obrábění korozivzdorných Obrábění skříní turbodmychadel se posunulo o velký krok vpřed Text a foto Sandvik Coromant Vysoce konkurenční charakter obrábění součástí pro automobilový průmysl znamená, že jakákoli nová výhoda, pokud se vynásobí velkými počty kusů v sérii, jež jsou pro tento exponovaný sektor charakte- ristické, pravděpodobně přinese nezanedbatelný výnos. Příkladem mohou být skříně turbodmychadel. Čelní frézování těchto dílů vyžaduje produktivitu i jakost. To jsou výstupy, jichž je těžké docílit, a to přede- vším vzhledem k abrazivní povaze korozivzdorných ocelí či litin, tedy typických materiálů, z nichž se tyto díly vyrábějí. To se však brzy změní díky nově vyvinuté čelní fréze s vyměnitelnými břitovými destičkami, určené speciálně pro obrábění skříní turbodmychadel. Díky břitovým destičkám se 12 řeznými hranami, které umožnily zkrácení času cyklu na obrobenou součást a obrovské prodloužení životnosti nástroje, lze novou frézu M612 značky Sandvik Coromant použít ke všem hrubovacím a polodokončovacím operacím. ocelí jsou však až dvacetkrát vyšší, protože tyto operace se často vyznačují extrémně krátkou a nestejnoměrnou životností břitových destiček a také ne- rovnoměrným průběhem opotřebení. Je všeobecně známo, že austenitické korozivzdorné oceli se vyznačují vysokou mírou deformačního zpevnění materiálu a omezeními, která souvisejí s jejich obráběním. Zvláště nežádou- cí je především hromadění třísek, neboť může mít za následek vyšší nároky Čelní frézování skříní turbodmychadel z korozivzdorných ocelí při do- držení přísných kritérií kvality, může být náročné Čelní fréza M612 značky Sandvik Coromant nabízí klidnější a plynu- lejší průběh záběru, což obrobnám umožňuje výrazně eliminovat sklo- ny ke vzniku vibrací

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2017 | 43 na výkon stroje a špatnou kvalitu obrobeného povrchu. V důsledku toho může být dodržení přísných tolerancí rozměrů a jakosti povrchu značně náročné a může klást příliš vysoké nároky na výkon obráběcího nástroje. Další výzvou pro obrobny je i složitý tvar těchto tenkostěnných součástí. Je příčinou toho, že jejich upnutí je velice komplikované a obráběcí proces je vysoce náchylný ke vzniku vibrací. Uvedené problémy měla na zřeteli společnost Sandvik Coromant, když se rozhodla vytvořit speciální nástrojové řešení určené pro obrábění skříní tur- bodmychadel, které by doplnilo její standardní nástroje a bázi aplikačních znalostí. Cílem bylo vyvinout silnou a robustní frézu, která by umožnila sní- žení nákladů na obrobenou součást. „Největší výhodou nové frézy M612 je, že využívá břitové destičky s 12 řeznými hranami – se šesti na každé její straně,“ vysvětluje Jacques Gasthuys, aplikační inženýr pro oblast automobilové výroby ze společnos- ti Sandvik Coromant. „Speciální geometrie společně s uložením břitových destiček v nástroji zajišťují velmi ostrý řez, což výrobním specialistům umož- ňuje zvýšení hodnot řezných parametrů.“ Klidný a plynulý záběr Pozitivní geometrie a kvalita břitu frézy M612 umožňují její klidný a plynulý záběr, což pomáhá snížit spotřebu energie a eliminovat vznik vibrací. To dovoluje zvýšení rychlosti úběru kovu a zkrácení času cyklu, což v kombina- ci s 12 řeznými hranami přispívá ke snížení nákladů na obrobenou součást. Sortiment kruhových břitových destiček přináší obrobnám vyšší flexibilitu, pokud jde o typy zpracovávaných materiálů a prováděných frézovacích operací, zatímco vysoce bezpečné upínací rozhraní břitových destiček za- ručuje přesnost i opakovatelnost. Přínos této čelní frézy, určené speciálně pro obrábění skříní turbodmycha- del z korozivzdorných ocelí, uvítají zejména strojírenské podniky specializo- vané na výrobu automobilových součástí, neboť tendence ke zmenšování velikosti motorů bez jakýchkoli kompromisů z hlediska výkonu, vede ke zvý- šené poptávce po turbodmychadlech. Díky spolehlivé funkci a výkonnosti frézy M612 a vyššímu počtu obrobených dílů na jednu destičku mohou získat významnou konkurenční výhodu. Možný přínos ukazuje uživatelská případová studie. Při hrubování skříně turbodmychadla z korozivzdorné oceli s využitím břitových destiček ve tří- dě GC4240, bylo při použití frézy M612 namísto konkurenční čelní frézy možné zvýšení otáček vřetena z 212 na 273 ot/min, řezná rychlost se tak zvýšila ze 70 na 90 m/min (z 230 na 295 ot/min), a rychlosti posuvu z 0,13 na 0,18 mm (z 0,005 na 0,007 inch). Výsledky zkoušek ukázaly, že při stejné hloubce řezu 2,5 mm (0,098 inch), umožnila čelní fréza M612 zkrácení strojního času na jednu součást o 27 %, přičemž životnost nástroje se zvýšila až o 172 %. Operace byla podle doporučení prováděna za su- cha (bez použití řezné kapaliny). Doplňková řešení Vhodným doplňkem k nové fréze M612, je v případě výroby skříní turbod- mychadel, fréza CoroMill® 490 – standardní a univerzální řešení značky Sandvik Coromant, které umožňuje dosažení vynikající výkonnosti při prová- dění dokončovacích operací. Obdobně lze u těchto skříní použít pro výrobu mnoha různých děr se závity prověřené řešení sestávající z vrtáku CoroDrill® 460 pro předvrtání a závitníku CoroTap™ 300 pro řezání závitu. Co se týče soustružnických operací, největší možnosti optimalizace skýtají účinky řezné kapaliny. Zvýšení tlaku řezné kapaliny má při obrábění skříní turbodmychadel pozitivní vliv jak na dělení třísek, tak i na životnost nástrojů. K dispozici je koncepce CoroTurn® HP, která byla navržena s pevnými tryskami zajišťujícími vysoce přesný přívod řezné kapaliny na ostří břitové destičky a s níž se otevírá přímá cesta k vysoké produktivitě a bezpečnosti obráběcího procesu. Z výsledků studie srovnávající životnost nástroje při obrábění skříní vyro- bených z austenitické korozivzdorné oceli (CMC 20.11, M2.0.C.AQ), je jasně patrný rozdílný efekt řezné kapaliny přiváděné za standardního a za vysokého tlaku. Při standardním tlaku 15 barů byl u destičky CNMG (třída GC1010 SF) naměřen celkový čas v řezu v délce 4,54 minuty, veli- kost opotřebení hřbetu (Vb) činila 0,62. Přechod na vysokotlaký přívod řez- né kapaliny (100 barů) však přinesl prodloužení času v řezu na 33 minut, přičemž velikost opotřebení hřbetu se snížila na 0,3. Z toho vyplývá, že díky použití řezné kapaliny o tlaku 100 barů se u této dokončovací soustružnické operace podařilo dosáhnout sedminásobného prodloužení životnosti nástroje. Sandvik Coromant Společnost Sandvik Coromant, která je součástí globální průmyslové strojírenské skupiny Sandvik, zaujímá vedoucí postavení v oblasti výroby nástrojů a nabídky odborných znalostí a řešení pro obrábění kovů, který- mi se řídí průmyslové standardy a inovace požadované kovozpracujícím průmyslem nyní, i pro další průmyslovou epochu. Podpora vzdělávání, rozsáhlé investice do výzkumu a vývoje a silné partnerství se zákazníky jsou zárukou rozvoje technologií obrábění, které mění, ukazují cestu a že- nou vpřed budoucí průmyslovou výrobu. Celosvětově společnost Sandvik Coromant vlastní více než 3 100 patentů, zaměstnává více než 8 500 zaměstnanců a své zastoupení má ve 150 zemích. Více informací získáte na www.sandvik.coromant.com nebo vstoupíte-li do diskuze na sociálních sítích. www.sandvik.coromant.com/sk Díky svým 12 řezným hranám umožňuje fréza M612 zvýšení rychlosti úběru kovu a zkrácení časů cyklů Největší výhodou nové frézy M612 je, že využívá břitové destičky s 12 řeznými hranami – se šesti na každé straně

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 44 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Pre Walter znamená Engineering Kompetenz, odborné znalosti v ob- lasti digitálnych riešení a spoločnosť zdôrazní svoje tvrdenie o tom, že je poskytovateľom digitálnych riešení práve na EMO 2017. Okrem iného, umožní návštevníkom hannoverského veľtrhu, nahliadnuť do budúcnosti podniku ako skutočného tvorcu digitálnej transformá- cie: využitím riešení, ktoré môžu skutočne odomknúť skrytý potenciál digitalizácie. Mirko Merlo, prezident spoločnosti Walter AG, vysvet- ľuje: „Základom nášho úspechu sú vynikajúce nástroje. Ale naši zá- kazníci úplne oprávnene očakávajú omnoho viac, než len to. Chcú napríklad spoľahlivý, pre nich prispôsobený proces a príležitosť na zvýšenie svojej efektivity, vďaka vysoko výkonným digitálnym rie- šeniam. Na veľtrhu EMO budeme demonštrovať výhody, ktoré mô- žeme už teraz ponúknuť vďaka nášmu vývoju smerom k dosiahnutiu Industry 4.0. A, samozrejme, spoločnosť Walter oboznámi zákazní- kov s ďalšími krokmi, ktoré smerujú ku konceptu Smart Factory.“ Spoločnosť Walter na EMO 2017 digitalizácia v popredí záujmu V dôsledku toho budú aplikácie a digitálne nástroje v Hannoveri v strede záujmu. Úzka spolupráca s firmou Comara špecializujúcou sa na dáta a vytváranie sietí, ktorá je súčasťou rodiny Walter, ďalej rozširuje digitálne odborné znalosti firmy. Okrem veľkej centrálnej obrazovky, môžu návštevníci našej expozície využiť viaceré intuitívne dotykové obrazovky a zobrazenia nástrojov, a tak sa o tejto téme dozvedieť viac. Spoločnosť Walter na EMO 2017: hala 3, stanovisko B34 www.walter-tools.com Kontaktná osoba pre médiá: Mária Bašťovanská Od prémiových nástrojov k digitálnej optimalizácii procesov Spoločnosť Walter zdôrazní na EMO Hannover 2017 svoju pozíciu poskytovateľa komplexných riešení Požiadavky kovospracujúceho priemyslu sa zvyšujú, zatiaľ čo digitalizácia a vytváranie sietí naberajú na obrát- kach. Zároveň požiadavky užívateľov na celostné koncepty spolu so zodpovedajúcimi digitálnymi službami aj naďalej rastú. Spoločnosť Walter vníma samu seba ako spoľahlivého partnera pre svojich zákazníkov, keď ide o komplexné riešenia, a preto ponúka stále rastúce portfólio digitálnych riešení, ktoré znamenajú oveľa viac, než len nástroje. Čo to v skutočnosti znamená, ukáže firma na EMO 2017, poprednom medzinárodnom veľtrhu kovospracujúceho priemyslu v Hannoveri 18. až 23. septembra 2017. Walter Slovakia s.r.o., Nitra

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

2SWLPDOL]XMWHVY«REU£EÝF¯DUR]KRGRYDF¯SURFHV\VSRPRF¯&RUR3OXVp QRY«KRVRXERUXěHģHQ¯VSě¯P¿PV¯ħRY¿PSěLSRMHQ¯PXUÏHQ¿FKSURGLJLW£OQ¯REU£EÝQ¯ 9VWXSXMHPHGREXGRXFQRVWL VWURM¯UHQVN«Y¿URE\ -GHWHWDN«" 3URKO«GQÝWHVLQDģHZHERY«VWU£QN\FRURSOXVVDQGYLNFRURPDQW ĢHWěHWHÏDVD]OHSģXMWH NYDOLWXSěLSURMHNWRY£Q¯ DSO£QRY£Q¯ =¯VNHMWHNRQWUROX REU£EÝF¯KRSURFHVX YUH£OQ«PÏDVH =OHSģXMWHVY«Y¿UREQ¯ SRVWXS\G¯N\SRNURÏLO« DQDO\WLFHREU£EÝF¯FK SURFHVı $UH\RXYLVLWLQJ(02LQ+DQQRYHU" /HWšVFRQQHFW6WDQG%

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 46 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY TAJMAC-ZPS v Indii Ing. Tomáš DEDERLE, ředitel divize MANURHIN, TAJMAC-ZPS, a.s. GALAXY-TAJMAC vyrobila a smontovala historicky první stroj z výrobního programu TAJMAC-ZPS mimo území České republiky GALAXY-TAJMAC, naše dceřiná firma v Indii, byla oficiálně registrována u in- dických úřadů dne 13. října 2016 s cílem vyrábět v Indii pro Indii dlouhotočné au- tomaty MANURHIN v souladu s progra- mem indické vlády premiéra Modiho – Make in India. V lednu 2017 jsme na výstavě IMTEX v Bangalore předsta- vili nejen stroj MANURHIN K´MX 413, ale zároveň právě i naši dceřinou firmu GALAXY-TAJMAC MACHINERY PVT LTD, která tyto stroje v Indii pro indický trh začne vyrábět.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2017 | 47 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY TAJMAC-ZPS vlastní 49%, GALAXY Machinery 51%, čímž je zaručeno, že GALAXY-TAJMAC je podle indických zákonů považována za indickou fir- mu. O tento stroj byl velký zájem a někteří návštěvníci ho chtěli již na místě objednat. Indové jsou mimo jiné velkými patrioty. Indie je věkovým složením nejmladší zemí na světě. Na složení obyvatel- stva má procentuálně nejvyšší podíl mladých lidí do 30 let věku. Tito lidé mají práci, mzdu a chtějí výrobky. Indická výrobní základna dnes ale roste pomaleji než poptávka indického trhu. Potkali jsme zákazníka, který nutně potřeboval koupit deset strojů, protože měl vyprodanou kapacitu do roku 2019. Všem těmto zákazníkům jsme slíbili, že je pozveme na slavnostní představení prototypu prvního stroje MANURHIN K´MX 413 vyrobeného v Indii. A tak se i stalo. Dne 12. 7. 2017 byl v Belgaum tento stroj předsta- ven a na slavnostní představení stroje se sešla více než stovka hostů. Po obřadním zapálení lampy se svíčkami, členy představenstva GALAXY-TAJMAC a hosty a následně hymnách Indie a České repub- liky, zahájil před naplněným sálem slavnostní akt pan Shrinivasan, CEO GALAXY Machinery a představil hlavního hosta a „zaoceánské“ hosty z TAJMAC-ZPS. Hlavním hostem byl v Indii velmi vážený Arvind Mel- ligeri, předseda představenstva a CEO firmy Aequs Inc, USA a India, který žije v Houstonu a je jediným certifikovaným indickým dodavatelem pro Bo- eing a Airbus. Přivítací řeč přednesli Subramanian Elango, výkonný ředitel a majitel GALAXY Machinery a spolumajitel GALAXY-TAJMAC, a Michele Taiariol, majitel TAJMAC-ZPS a spolumajitel GALAXY-TAJMAC. Stroj a vý- hody technologie obrábění na dlouhotočném automatu pak představil To- máš Dederle, ředitel divize MANURHIN v TAJMAC-ZPS. Následně byl před naplněným sálem Arvindem Melligerim symbolicky předán historicky první MANURHIN vyrobený v Indii řediteli a majiteli firmy POLYHYDRON z Belgaum, panu Siddharthu Hundremu, který stroj MANURHIN koupil a jak je v Indii zvykem, už i zaplatil. Tento stroj byl prodán ještě dříve, než se ho podařilo dokončit! Po slavnostním ukončení byli všichni účastníci převezeni do prostor firmy GALAXY Machinery, kde vedle sebe mohli porovnat stroj smontovaný lo- ni v říjnu v TAJMAC-ZPS a stroj dokončený v červnu v GALAXY-TAJMAC. Indickému týmu se povedla skvělá práce a na první pohled bylo těžké rozeznat, který stroj je který. Oba stroje byly seřízeny na předváděcí tech- nologii a poté se zákaznici odebrali na bohatou večeři organizovanou formou rautu. Dle zájmu zúčastněných se dá předpokládat, že ověřovací výrobní série 6 kusů strojů MANURHIN plánovaných montážně na prosi- nec 2017 a leden 2018, bude v Indii opět prodána dříve, než se ji podaří smontovat.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 48 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Magnetické materiály pro průmysl SELOS Magnetics, s.r.o., Brno Když je materiál vložen do silného magnetického pole a udr- ží si vysokou hodnotu magnetismu, dostaneme remanenci B r . Intenzita opačného pole, které sníží tento magnetismus na nulu je koercitivita H c . Silný magnet musí mít obě – dob- rou remanenci i vysokou koercitivitu, aby v materiálu zůstala dostatečná hodnota magnetismu. Moderní magnetické materiály se rozdělují do čtyř základních skupin: Feritové (keramické) magnety Obsahují přibližně 80% oxidu železa a 20% barya, nebo stroncia. Tyto suro- viny jsou v přírodě ve velkém množství a magnety z nich vyrobené jsou cenově příznivé. Tvarování se provádí lisováním. Feritové magnety jsou tvrdé a křehké. Opracování se nejčastěji dělá broušením diamantovými nástroji, nebo vodním paprskem. AlNiCo magnety Jsou směsí hliníku, niklu, kobaltu, železa, mědi a titanu. Vyrábějí se lisováním, nebo spékáním. Magnetované mohou být jen v axiálním směru. Mají vysokou remanenci, ale malou koercitivitu. To určuje velkou délku magnetizačního směru. Optimální poměr průměru magnetu k jeho délce je 1 : 4. Prodloužený tvar je vý- hodou ve spojení s jazýčkovými relé. Magnetické pole AlNiCo magnetů může být vlivem demagnetizace oslabeno. Plastomagnety Tyto magnety mají nejen dobré magnetické vlastnosti, ale i vynikající pružnost. Můžete je ohýbat, svinovat, děrovat a tvarovat bez ztráty jejich magnetických vlastností. Jsou velmi odolné proti korozi. Mohou být potištěny sítotiskem. Dělí se na dva typy: izotropní a anizotropní. Vysoce energetické magnety ze vzácných zemin Jsou to magnety s vysokým obsahem kovů ze vzácných zemin, jako například kobalt, samarium a neodym. Protože tyto materiály dosahují vysoký energetický produkt, mohou být mnohem menší než ferity nebo AlNiCo. • SmCo – Výroba lisováním v magnetickém poli a následném spékání. SmCo je křehký a tvrdý materiál s vysokým energetickým produktem. Proto mohou být SmCo magnety menší než jsou feritové, nebo AlNiCo magnety. • Neodymy – NdFeB – V současné době je to nejsilnější typ magnetu s vy- nikajícími magnetickými vlastnostmi, jako je remanence a energetická hustota. Neodymové magnety jsou dodávány jen v anizotropním provedení. Maxi- mální provozní teplota je v rozmezí +80 až +130 ºC. Neodymové magnety jsou nyní hodně používané v impulzních motorech, vřetenových motorech, bezkartáčových motorech, používají se v magnetronech, reproduktorech, sen- zorech, relé, různých nástrojích, atd. Více informací na www.magnety.cz Tel.: 530 501 300 E-mail: magnety@selos.cz MSV 2017 Hala P stánek č. 144

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2017 | 49 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY 3ARM je vyjádřením úsilí konstruktérského týmu o vytvoření skutečné „třetí ruky“ Všechny pomocné zvedací zařízení mají pozitivní vliv na ergonomickou bez- pečnost, přesto konvenční zdvihací zařízení, jako jsou zvedáky, nikdy nebyly spojeny se zvýšením produktivity. Pro aplikace, které vyžadují rychlý a přesný pohyb jsou nešikovné, pomalé a nevyužívají přirozené lidské schopnosti koor- dinovat a řídit pohyby. Tradiční pneumatické manipulátory mají také několik neergonomických vlastností: mají tendenci k procházení, nárazům a vyžadují mnoho drobných opravných pohybů, což způsobuje únavu a snížení produk- tivity. Absence intuitivního a citlivého ovládání může také způsobit poškození výrobku a kumulativní traumatické zranění. Usnadňují práci Pro efektivní zlepšení kondice pracovníka a na dosažení ergonomie při bez- pečné práci je nutné, aby manipulátor nejen odstraňoval napětí při zvedání břemen (podél svislé osy), ale také setrvačnost během zrychlení, brzdění ne- bo při změnách směru. Řešením je použití ergonomických pracovních ramen 3ARM. Jsou lehké a zároveň robustní, protože jejich základem je hliníkový odlitek. Jejich design vychází z více než 30letých zkušeností katalánského vý- robce pantografických závitořezů Roscamat, jehož osvědčené výrobky najde- me ve více než 47 zemích světa. 3ARM je vyjádřením snahy konstruktérského týmu o vytvoření skutečné „třetí ruky“, která je multifunkční a schopná pracovat s různými hmotnostmi a velikostmi na ni upnutého nářadí. Nejčastějším druhem je různé elektrické a pneumatické nářadí, jako jsou vrtačky, utahováky, ruční brusky, leštičky, nebo šroubováky. Také se na tato ramena s úspěchem montují různé ruční svářečky a značicí stroje či jiné typy zařízení, které potřebují být odlehčené. Nejčastěji využívanými pracovními operacemi pro 3ARM jsou uta- hování, odjehlení, leštění, svařování, značení, míchání, přičemž tyto operace jsou s beztížnými rameny používané nejvíce v těchto odvětvích: automobilový průmysl, letectví, loďařství, železnice, slévárny, kovoobrábění, lakovny, montá- že. Největšími uživateli 3ARM ramen jsou výrobci automobilů, firmy působící v leteckém průmyslu, výrobci kovových konstrukcí, jakož i producenti nářadí. Ramena 3ARM pracují s břemeny v rozsahu hmotností 0 až 35kg, s maximál- ním rádiusem 2 190mm a točivým momentem 650 Nm. Zamknutí polohy se provádí mechanicky nebo pneumaticky. SELOS magnetics, s.r.o. Vinohradská 1114/76 618 00 Brno Česká republika Tel.: 530 501 331 E-mail: stroje@selos.cz Ergonomická pomocná ramena SELOS Magnetics, s.r.o., Brno Práce s ručním nářadím obecně přispívá k velkému procentu svalových poruch hlášených každoročně v Evropě a USA. Tyto poruchy často zahrnují namožení a natažení spodní části zad, ramen a horních končetin. Průmyslové manipulátory a balan- céry vznikly v reakci na potřebu lepší ergonomie a vyšší bez- pečnosti při ruční manipulaci a za účelem dosažení souladu s národními normami a předpisy. MSV 2017 Hala P stánek č. 144 SELOS magnetics, s.r.o. Vinohradská 1114/76 618 00 Brno Česká republika Tel.: 530 501 331 E-mail: stroje@selos.cz MANIPULÁTOR M1

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 50 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY S tím vším také souvisí i náklady na jednici produktu, které se tak dostávají mimo tržně konkurence-schopnou hranici. Nejen pro tyto případy je pak ideální chvíle k zamyšlení, zda je naše produkce ještě rentabilní a zda není ideální krok k technologickému posunu. Tento posun může znamenat na- příklad pořízení ohýbacího centra, které výše uvedené problémy řeší, resp. je v této oblasti daleko efektivnější a rentabilnější než klasická technologie ohraňovacího lisu. Fast Bend 5, vysoce flexibilní, produktivní, efektivní a uživatelsky přívětivé servo-elektrické ohýbací centrum, představuje první krok od ohraňovacího lisu k servo-elektrickému ohýbacímu centru! Produkty Prima Power vycházejí z bohatých zkušeností aplikace servo-elek- trické ohýbací technologie v automatických ohýbacích centrech. Je třeba zdůraznit použití právě servo-elektrického zdroje pohybů, který má oproti hydraulickému řešení mnoho výhod. Ať už jsou to výhody dnes často sklo- ňované ekologie a tedy žádný olej, nebo samozřejmě provozní náklady, kdy například spotřeba el. energie u servo-elektrického řešení je na zlomku toho co u hydraulického, a pak také zejména náklady na údržbu (opět jsme u zmiňované olejové náplně). Nová generace ohýbacích center PRIMA POWER – FAST BEND zlepšuje vlastnosti a výhody tohoto modelu, který se zaměřuje na nastavení spíše než manipulace s materiálem (pouze zakládání, otáčení a vykládání dílce je manuální a konané obsluhou). Díky novému Tulus Bend HMI, který po- skytuje jasné a logické instrukce na obrazovce, jsou všechny operace pro manipulaci s dílci výrazně zjednodušeny a zrychleny a díky tomu je také podporována i funkce sebeučení. Součástí dodávky je i nový CAM, MASTER BendCAM, který ideálně dopl- ňuje inovativní funkce tohoto modelu a díky 3D simulaci součásti a procesu ohýbání, představuje opravdu realistickou vizualizaci výrobního procesu. Stroj může být vybaven opcí automatické výměny nástrojů ATC a čtečkou čárových kódů. Při přečtení kódu dílu pak dojde k automatickému načtení programu. Toto dramaticky zkracuje výrobní časy a zejména přípravné ne- produktivní časy. PRIMA POWER FAST BAND je vysoce efektivní, produktivní a udržitelný, s průměrnou spotřebou elektrické energie na úrovni servo-elektrického ohraňovacího lisu (7,5 kW) a výrazně nízkými náklady na údržbu oproti hydraulickým zařízením (až o 65% nižšími). K dispozici jsou tři modely roz- dělené dle maximální délky ohybu: FBe4 (2,250 mm), FBe5 (2,750 mm), a FBe6 (3,350 mm). Expozici PRIMA POWER na veletrhu MSV v Brně najdete v pavilónu B, stánek č. 25. Pro více informací: www.primapower.com PRIMA POWER představuje FAST BEND 5 Martin VOLNÝ, obchodní zastoupení PRIMA POWER v České republice Fast Bend 5, flexibilní, produktivní a uživatelsky přívětivé servo-elektrické ohýbací centrum! Požadavky na trhu se mění a stále více a více zpracovatelé čelí situacím, kdy jsou velké série a objemy nahrazeny potřebou/poptávkou vyrábět malé série, navíc postavené na bázi just-in time dodávek. Při použití tradiční technologie ohýbání pomocí ohraňovacích lisů se mohou sejít aspekty, které mohou následně způsobit problémy v řešení zmíněných úloh. Jedná se zejména o nastavovací časy, technické limity v produkci, složitosti dílů a součástí a v poslední době také hodně přetřásaný nedostatek kvalifi- kované pracovní síly.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

Navštivte nás na MSV Brno 2017. Pavilón B, VW QHNÌ Automatizujte 9 ĠY¼UREQ¬SURFHVVb35,0$32:(5 www.primapower.com The Bend The Combi The Laser The Punch The Shear /$6(5*(1,86 OĪRNAHU¸U¸JNM MDIMNUÖIĜ¨K@RDQNUœSDBGMNKNFHD 6+($5*(1,86 RDQUN

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

DKDJSQHBJ¤UXRDJœU@B¨ BDMSQTLUJNLAHM@BHROQ@UNµGK¸LH MĪĹJ@LHŔADYJNMJTQDMÈMÖ MDIQXBGKDIĜ¨UXRDJœUœM¨ YDIL¤M@ OQ@UNµGK¸BGC¨KĪ BCe Smart BGXSQ¤@OQNCTJSHUM¨NG¸A@B¨BDMSQTL 3XQFK*HQLXV MNUœFDMDQ@BDRDQUN

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

DKDJSQHBJ¸BG UXRDJœU@B¨BGBDMSDQ

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 52 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Frézovanie Nové frézovací nástroje TungTri-Shred od společnosti Tungaloy nabí- zí řešení toho problému a to díky unikátní geometrii břitových desti- ček, které mají zoubkovanou řeznou hranu. TungTri-Shred nabízí pro jedno těleso 2 typy destiček a to typ NMJ se zoubkovaným břitem pro hrubování a typ MJ s ostrou řeznou hranou pro dokončování. Typ NMJ dosahuje vysokého výkonu při hrubovacích operacích díky „rozsekání” třísek na malé kousky a eliminaci chvění díky menšímu opásání břitové destičky v řezu. Typ destiček s MJ utvařečem a ostrou řeznou hranou pak vytváří dokonale hladký povrch stěny bez znatel- ných přechodů. Konstrukce těles TungTri-Shred je vyjímečná svojí geometrií a vyni- kajícím dělením třísek, kdy lůžka destiček jsou uspořádána ve šrou- bovici tak, aniž by se řezné hrany destiček navzájem překrývaly. Tato unikátní konstrukce tělesa v kombinaci s destičkami s NMJ utvařečem, vede k rozlámání třísek na malé kousky a snížení řezné síly. Destičky s MJ utvařečem pak vytváří excelentní povrch stěny při dokončení. Díky stejné geometrii řezných hran je eliminována možnost nesprávné montáže destičky a je tak zjednodušena každá jejich výměna. Tělesa fréz TungTri-Shred jsou nabízena v průměru 50mm s prodlou- ženou válcovou stopkou a dále pak v průměrech 50 až 100mm v nástrčném provedení. K dispozici jsou také provedení s destičkami ve šroubovici o průměrech 63 až 80mm. Bohatá řada nástrojů TungTri-Shred přináší zákazníkům maximální fle- xibilitu a univerzálnost pro jejich aplikace frézování. TungTri-Shred Rohové frézy s konstrukcí pro jemné dělení třísky Při dnešním dramatickém růstu výkonů obráběcích strojů jsou nástroje pro vysokorychlost- ní obrábění často první volbou pro zvýšení produktivity. Při vysokorychlostním obrábění mohou vibrace nástroje, stroje nebo obrobku způsobit nestabilitu procesu. Zvýšíme-li hloubku nebo šířku řezu, je nutné v návaznosti na to snížit otáčky nebo posuv. Při vysokých parametrech řezné rychlosti či posuvu, je tedy naopak nutné, optimálně snížit hloubku nebo šířku řezu. Tyto faktory tak ovlivňují produktivitu při frézování. Společnost Tungaloy v rámci kampaně TunGForce uvedla na trh nový produkt TungTri-Shred, rohové frézy pro vysoce produktivní obrábění. Tungaloy / TungTriSherd

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.tungaloy.cz )Up]\VSURGORXåHQRXãURXERYLFt DGHVWLþNDPLVGČOHQêPLEĜLW\              ]DMLãĢXMtQLåãtĜH]QpVtO\                      DY\ããtYêNRQ\SĜLREUiEČQt \'RVWHMQpKROĤåNDO]HXSQRXWKUXERYDFt DGRNRQþRYDFtW\S\GHVWLþHN5R]ãLĜXMHVH WtPDSOLNDþQtUR]VDKQiVWURMH Řada vysokoposuvových nástrojů DoFeed s jemnozubou konstrukcí tělesa je určená pro široké spektrum aplikací (profilování, výroba forem a zápustek apod.) s požadavkem na efektivní odebrání vel- kého množství materialu. Důmyslně propracovaná oboustranná ge- ometrie břitové destičky přináší výhody ekonomické i výkonnostní a díky tomu si v posledních letech získala důvěru celé řady zákaz- níků. Nástroje DoFeed mají ucelený sortiment destiček a těles, jenž se dají vhodně používat pro obrábění ocelí, korozivzdorné oceli, litiny ale také žáruvzdorných superslitin. Na základě požadavků zákazníků byl nově vyvinut materiál AH8015, vhodný pro obrábění materiálů s tvrdostí více než HRc50. Novinka AH8015 je karbidový materiál s PVD povlakem na bázi AlTiN. Vícevrstvá konfigurace povlaků s vysokým podílem hliníku zlepšuje odolnost proti vylamování břitu a tvorbě nárůstků. Základ- ní substrát u něj tvoří extrémně tvrdé submikronové karbidy pro vý- razně lepší odolnost proti opotřebení. Až do 15. 12. 2017 lze využít akční nabídky na frézovací tělesa řady DoFeed spolu s novými destičkami AH8015. Více informací k produktu i akční nabídce Vám rádi poskytnou obchodní zástup- ci společnosti Tungaloy Czech. AH 8015 Nový materiál destiček pro nástroje DoFeed Japonská společnost Tungaloy Corporation neustále pracuje na vylepšování a rozšiřování svého produktového portfolia. V nedávné době proto došlo k rozšíření velmi úspěšné řady vysokoposuvových fréz DoFeed o nový materiál AH8015. Tungaloy / DoFeed

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 54 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Ve srovnání s jednovřetenovými stroji dochází k eliminaci času výměn nástrojů a zkrácení času obrábění. Vřetena, která současně obrábí stejné typy obrobků, jsou napřímo spojena, tím dochází ke snížení vibrací, hluku a současně ke zvýšení nejen produktivity, ale i přesnos- ti obrábění i při rychlosti vřetena 12 000 otáček za minutu a maxi- málním výkonu 18,5 kW. Stabilitu stroje zajišťuje také pevná a tuhá litinová konstrukce. Specifikace stroje DMP 500/2SP Jednotka DMP 500/2SP Max. otáčky vřetena r/min 12000 Max. výkon hlavního motoru (15 min. / cont.) kW (Hp) 18.5(24.8) / 11(14.8) Max. kroutící moment motoru vřetene N.m (lbf.ft) 118 (86.9) Kužel vřetene - ISO #40 Pojezdy (X / Y / Z / W) mm (inch) 1040 / 520 / 600 / 20 (40.9 / 20.5 / 23.6 / 0.8) Počet míst v zásobníku nástrojů ea 2-24 {2-30, 2-40} Rozměry stolu s upínacími T drážkami mm (inch) 1200 x 520 (47.2 x 20.5) Max.zatížení stolu kg 800 Rozměry stroje (š x dx v) mm (inch) 2760 x 2400 x 3510 (108.7 x 94.5 x 138.2) Hmotnost stroje kg (lb) 8500 (18739.3) Řídicí systém - DOOSAN FANUC i Vertikální centrum DOOSAN DMP 500/ 2SP pro maximálně produktivní výrobu Výraznou novinkou v portfoliu značky DOOSAN, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společ- nost TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE, s.r.o., je vertikální centrum DMP 500/2SP, které díky dvěma vřetenům s duálním výměníkem nástrojů dosahuje až zdvojnásobení produktivity a je ideální volbou pro středněsériovou a velkosériovou výrobu s malou různorodostí menších typů obrobků. Pro zvýšení přesnosti a zkrá- cení doby nastavení nástroje je nastavitelná osa W stan- dardní funkcí stroje a umožňu- je přesné přizpůsobení délky nástroje na obou vřetenech. Spolehlivost zvyšuje speciální konstrukce lineárního vedení typu LM jako standardní roz- šíření. Nástroje pro obě vřetena se ukládají do výměníku s celkovým počtem 48 pozic ve standardním provedení nebo opčně se 60, popř. 80 po- zicemi. Nosnost 800 kg a velikost stolu 1 200 x 520 mm umožnuje využití pro širokou škálu velikostí obrobku a příslušenství a v kombina- ci s 520 mm v ose Y poskytuje optimální obráběcí prostor. I přesto je DMP 500/2SP překvapivě kompaktní stroj s minimálními nároky na instalační plochu. Z řady volitelných příslušenství mají zákazníci k dispozici například vřeteno s 8 000 ot./min, zásobníky nástrojů s celkovým počtem 60, popř. 40 pozic, funkci automatického úplného vypnutí stroje nebo funkci správy nástrojů. Osa W je standardní funkcí stroje Dvouvřetena se systémem výměny – DMP 500/2SP, se vyplatí zejmé- na u krátkých obráběcích procesů, kde zkracují délku vedlejších časů, které jsou u tohoto stroje velmi malé. Vzdálenost mezi vřeteny je pev- ně daná - 400 mm (15,7 inch). DMP 500/2SP

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Zastupujeme jednu z nejvýznamnějších firem v poli výrobců profesionálních průmyslových 3D tiskáren, americkou firmu Stratasys. V polovině roku 2017 jsme se rovněž stali partnery švýcarské firmy Sintratec, zabývající se výrobou a vývojem tiskáren využívajících technologii SLS. V současné době se tedy zaměřujeme na 3 zcela rozdílné technologie 3D tisku – PolyJet, FDM a SLS. FDM (Fused Desposition Modeling) Všechny profesionální 3D tiskárny Stratasys, využívají pro tisk dvou zá- kladních materiálů – modelového a podpůrného. Struktury z podpůrného materiálu slouží k podepření geometricky složitých tvarů modelu. Jakmile je tisk dokončen, podpůrný materiál se rozpustí v mycím za- řízení a výrobek je připraven k dalšímu použití. FDM je čistý, jednoduchý na použití, pro kancelář příjemný, 3D tiskový proces. Termoplastické díly jsou odolné jak na působení tepla, tak chemikálií a na mechanické namáhání. Mezi základní materiály patří PLA, ABS, PC, Nylon, PPSF, Ultem a další. PolyJet Principem technologie PolyJet je tryskání fotopolymerních materiálů v ul- tratenkých vrstvách, vytvrzovaných pomocí UV světla. Jednou z největších Tři zcela rozdílné technologie 3D tisku pro stavbu modelů Významnou součástí portfolia společnosti TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE, s. r. o., jsou 3D tiskárny. Již více jak 20 let se zabýváme aditivními technologiemi a službami v rámci prototypové výroby. Nabízíme prodej a záruční / pozáruční servis širokého spektra profesionálních 3D tiskáren a výrobních systémů. Kromě prodeje tiskáren, spotřebního materiálu a příslušenství, rovněž nabízíme 3D tisk na zakázku, v našem showroomu v Kuřimi u Brna. Rádi s vámi zkonzultujeme vaše požadavky, pomůžeme s volbou správné technologie, materiálu nebo přípravou modelů. výhod je tloušťka nanášených vrstev, a to až 0,014 mm. Lze tak dosáhnout velmi jemných povrchů, se zachováním i nejdrobnějších de- tailů. Díky široké škále použitelných mate- riálů (pevné neprůhledné/průhledné materiály, imitace pryže uživatelem definované tvrdosti, polypropylen nebo digitální ABS), které lze kombinovat v rámci jednoho modelu, lze do- sáhnout velmi realistických prototypů. Nejnovější stroje této technologie na- bízí pro tisk více než 360 000 barevných odstínů. SLS (Selective Laser Sintering) Tato technologie využívá pro tvorbu modelů polyamidový prášek, který je spékán pomocí diodového laseru. V současné době je jako modelový materiál pro tisk využíván PA12 – Nylon (antra- citové barvy), s velikostí částic až 60 mikronů. Modely vzniklé pomocí této technologie, vynikají svojí přesností a mechanickou odolností a jsou tak často předurčované k funkčnímu testování. Ma- ximální pracovní prostor nabízených tiskáren je 130 x 130 x 180 mm, s tím že tloušťka nanášené vrstvy je vždy 100 mikronů. TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE, s. r. o., Blanenská 1965, 664 34 KUŘIM tel.: +420 541 263 636, fax: +420 541 263 637, e-mail: info@tecnotrade.cz, web: www.tecnotrade.cz TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE, s. r. o., Bla Bla Bla lanen nen n ne e ská ská s 196 196 196 965 5, , 664 664 34 34 KU KUŘIM ŘIM I tel tel tel.: : + +420 420 420 541 5 541 4 263 263 263 26 636 636, , fax fax fax fax fax: : : + + + +420 420 420 420 2 541 541 541 41 263 263 63 26 637 637 637, , , e-m e-m e-mail ail ail: : : inf inf inf info@t o@t o@t o@ ecn ecn ec ec otr otrade ade.cz .cz, , web: www.tecnotrade.cz TECNOTRADE OBRÁB OPTIMÁLNÍ TECHNOLOGIE PRO KAŽDÝ DETAIL Dvouvřetenové vertikální obráběcí centrum Multifunkční obráběcí centrum Dlouhotočný automat Nová řada 3D tiskáren značky STRATASYS F 170 SMX ST TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE E Vážení obchodní přátelé, srdečně Vás zveme na MSV Brno. Najdete nás v pavilonu P, stánek č. 30. Soubežně budou probíhat Dny otevřených dveří v našem showroomu v Kuřimi. Více informací najdete na www.tecnotrade.cz. Těšíme se na vaší návštěvu! tikální centrum vybavené vřeteny s duální výměnou nástrojů

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Upínání obrobků – Frézování – Soustružení – Broušení Upínání obrobků – Frézování – Soustružení – Broušení Magnetické systémy Magnetické systémy Magnetické upínání, www.magcentrum.cz (.sk .pl) DRILLTRONIC – vrtací, závitovací a vystružovací stroj DRILLTRONIC je stroj, který je určený pro efektivní vrtání, závitování, vystružování a další obráběcí operace při zpraco- vání plechů, profilů, trubek, svařovaných konstrukcí a dalších polotovarů bez nutnosti značení, rozměřování dílců nebo když nechcete zatěžovat drahá obráběcí centra. Komu je DRILLTRONIC určen? VŠEM zákazníkům, kteří chtějí zpro- duktivnit vlastní výrobu. Ať už v zámečnických dílnách, nástrojárnách, u pálících center, při výrobě konstrukcí, v kusové i sériové výrobě. Integrovaná vrtací a závitořezná jednotka DRILLTRONIC je vybavená inovativním sys- témem vyvinutým společně s kloubovým ra- menem pro dosažení maximální pracovní flexibility. Stroj je navržen tak, aby zajistil rychlé a přesné (volné nebo souřadnicové) polohování se zachováním vysoké tuhosti při obráběcích (vrtacích) operacích. Systém asistovaného polohování VAPS garantuje: • úsporu výrobních časů a nákladů • rychlé zjištění polohy obrobku (hledání nulo- vého bodu jak plochých tak kruhových dílců) • intuitivní programování pro vrtání v několika bodech • plánování, import a uložení vrtacích cyklů • automatickou a manuální změnu vrtací rychlosti • asistované závitování k minimalizaci výrob- ních nákladů • přesnost na 0,1mm (dosažena elektropneu- matickým uzamykáním pozic) Poloha nástroje K polohování vrtacího nástroje dochází díky ruč- nímu navádění ramen za asistence elektropneu- matických brzd s možností výběru zvolené po- zice nebo za pomoci souřadnicového systému asistovaného polohování (VAPS). Pohon vřetene je zabezpečený bezkartáčovou technologií. Spolu s dvoustupňovou planetovou převodovkou zajišťují naprosto tichý chod a dlou- hou životnost. Otáčky lze plynule měnit a regu- lovat pomocí potenciometru. Efektivně, spolehlivě, jednoduše

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Těžká manipulace Těžká manipulace Závitořezy Závitořezy manipulace, závitořezy www.magcentrum.cz (.sk .pl) Navštivte nás na v hale P stánek č. 29 MSV 2017 Na Špici 347, 284 01 Kutná Hora tel.: +420 313 034 053 magcentrum@magcentrum.cz Nezávislost elektropermanentního systému na elektrické energii snižuje provozní náklady, zajišťuje 100% bezpečnost systémů a díky použitým materiálům a technologiím má i mnohem delší životnost. Jen v Čechách a na Slovensku má firma MAG Centrum, s.r.o., více než 4 000 úspěšně realizovaných aplikací. Technologie MillTec V oblasti upínání obrobků při frézování vyvinula firma TECNOMAGNETE nejmodernější technologii oboustranného magnetu MillTec. Jedná se o patentovaný produkt, který disponuje všemi výhodami elektro-perma- nentní technologie, jako je nezávislost na stálé dodávce elektrické ener- gie, rychlost upnutí nebo přístupnost k obrobku z pěti stran. S využitím pólových nástavců je možné vrtat průchozí otvory a upínat nerovné ob- robky bez mechanických deformací. Magnety s technologií MillTec mají celokovový povrch, tloušťku jen 42 mm a díky oboustrannému magnetickému upnutí dochází k odstranění veškerých vibrací mezi stolem stroje a obrobkem. Jedná se tedy o skuteč- né „splynutí“ obrobku se strojem. Ovládání je zajištěno pomocí elektronické ovládací jednotky. Konektoro- vé připojení pak umožňuje po zamagnetování odpojit jednotku od mag- netu a obrobek je pak bezpečně upnut permanentní silou magnetů neomezeně dlouhou dobu. Technologie MillTec je úspěšně aplikována na různé typy obráběcích strojů, jak při upínání na vertikálních a pětiosých centrech, tak při upínání rozměrných dílců na horizontálních a portálových strojích. Jednička v magnetickém upínaní magnety Tecnomagnete TECNOMAGNETE je světový výrobce elektropermanentních magnetických systémů používaných pro upínání obrobků při obrábění, upínání forem a nástrojů při lisování a tváření, manipulaci feromagnetických materiálů různých tvarů a ve- likostí. Tato technologie klade důraz na produktivitu a efektivnost. Uplatňuje se v nástrojárnách, strojírnách, lisovnách, skladech hutního materiálu a dalších provozech.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 58 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Obrábanie MIKRON SLOVAKIA, s.r.o., Svetlá 8, 81102 Bratislava – Staré Mesto Prevádzka: Nitrianska 13, 94001 Nové Zámky, tel.: +421 35 6428 648 - 9 www.mikron.sk, mikron@mikron.sk Predaj a servis CNC obrábacích strojov a pásových píl Nové multifunkčné obrábacie centrá Tradičný výrobca obrábacích strojov LEADWELL predstavil tento rok na medzinárodnej strojárskej výstave TIMTOS inovácie aj v rade multifunkčných obrábacích centier. Ide o nový stroj TM-1000S a inovovaný TM-1700S. Výrobca LEADWELL MACHINES Co. v týchto technológiách používa pokrokový koncept pri tvorbe a štrukturálnom dizajne s cieľom dosiahnuť dokonalú súhru všetkých častí. Už aj názov modelového radu TM (Turning, Milling) napovedá, že ide vlastne o CNC sústruh a vertikálne centrum na jednej základni. Všetky čas- ti stroja boli zosilnené. Základňa, stĺp, vretenník, vedenie a protivreteno sú väčšie a masívnejšie, akoby boli na samotných strojoch, s cieľom zvýšenia stability a presnosti obrábania. Napríklad na osi y je posuv stĺpa na line- árnom vedení BOSCH REXROTH s pneumatickou brzdou pre stabilitu sú- struženia. Osi x, y, z sú na pohyblivom stĺpe s natáčajúcim sa vretenníkom v osi B. Motorové vreteno s otáčkami 12 000 ot/min a s krútiacim momentom 70 Nm je vhodné na stredné a dokončovacie frézovacie operácie. Vrete- no upína nástrojové držiaky Capto C6, prípadne HSK-63. Do zásobníka, ktorý má kapacitu 40 nástrojov, je možné vložiť nástroje na sústruženie a frézovanie. Zásobník sa podľa potreby môže zväčšiť až na 80 alebo 120 nástrojov. Hlavné vreteno, ale aj protivreteno je rovnocenné, osadené LEADWELL TM-1000 a TM-1700 Ing. Peter KOMPAS, obchodný riaditeľ MIKRON SLOVAKIA, s.r.o. skľučovadlom D 254mm, prípadne 315mm a použitý motor na oboch vre- tenách je s výkonom 26 kW. Maximálny priemer tyče je 78 mm, respektíve 91mm. Otáčanie súčiastok v hlavnom vretene aj v protivretene osou C1 a C2 je riadené po 0,001° a odmeriavané priamo pravítkami. Aj line- árne vedenia majú integrované optické snímače, čo zaručuje vyššiu pres- nosť, bezpečné meranie aj pri dynamickom namáhaní. Opakovateľnosť je 0,0025 mm a presnosť stavania súradníc je +- 0,004 mm / 1 000 mm. Stroje s hmotnosťou 15 000, respektíve 18 000 kg majú rýchloposuvy xyz 30 / 24 / 30 m/min. Výrobca vyrába TM-sériu s riadením Siemens alebo po novom aj Fanuc. V prípade potreby ďalších informácií vám radi poskytneme podrobnú ceno- vú aj technickú špecifikáciu. Kontaktujte nás na kompas@mikron.sk, prípadne sutara@mikron.sk 5-osové frézovanie na CNC sústruhu Nájdite si nás na facebooku a môžete od nás dostávať novinky a videá. Parametre: TM-1000S TM-1700S Pojazd v osi x v mm 600+50 600+50 Pojazd v osi y v mm +-130 +-130 Pojazd v osi z v mm 1 100 1 600 Rozsah osi B natáčania vretena v ° -30 - + 210 -30 - + 210 Pojazd v osi z2 protivretena v mm 1 075 1 575 Počet miest v zásobníku/dĺžka a hmotnosť nástroja 40/350 mm/8 kg 40/350 mm/8 kg Hmotnosť stroja 15 000 kg 18 000 kg Video stroja TM-1000S

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

69

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 60 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Diagnostika Profesionálně vzdělaní specialisté jsou klíčem úspěšného diagnostického projektu. Přístroje vám nikdy nevyřeší vaše problémy. Spolehlivě diagnosti- kovat problémy strojů jsou schopni pouze specialisté, kteří absolvovali od- borné školení a mají dostatečné znalosti a praxi. Když nechcete investovat do specialisty na diagnostiku, zajistěte si externí diagnostiku anebo diag- nostiku na dálku pomocí specializované diagnostické společnosti. Automatizované výrobní linky se neobejdou bez diagnostiky. V souvislosti s Industry 4.0 se objevily HW prostředky, které umožní masové nasazení levných snímačů na bezdrátový přenos dat přes internet na servery, kde se data vyhodnocují. Tím se stává diagnostika dostupnou pro úplně každého. Důležité pro diagnostickou praxi je: u lékaře nežádáme výsledky vyšetření ve formě zápisu EKG anebo laboratorních hodnot, ale úspěšné léčení po- mocí osvědčených metod a léků. I údržbáři chtějí vědět: jak dlouho ještě může stroj běžet, co je vadného a co s tím udělat. Pokud těmto strojům a poruchám diagnostik nerozumí, anebo neumí odstranit problém, nemá metody a prostředky na nápravu, není přínosem pro podnik. Je nutno znovu zdůraznit, že v úspěšném diagnostickém projektu musí mít skupina přehled o všech běžných diagnostických metodách a být komplex- ně vybavena všemi potřebnými prostředky. Bez těchto předpokladů projekt skončí nezdarem. Základní vybavení diagnostické skupiny v podniku Nejčastějšími problémy rotačních strojů jsou nedostatečné mazání a ne- vyhovující geometrie. Proto diagnostik musí mít školení a vybavení pro diagnostiku a nápravu těchto problémů. Je jedno, jestli je vibro - nebo tri- bodiagnostik, metody měření a nápravu musí ovládat na základní úrovni každý specialista v diagnostickém oboru. Pro diagnostiku maziv a mazání je nutno porozumět, jak volit viskozitu, pochopit procesy oxidace a degradace maziv, znečištění a roli vody v degradaci maziv. Diagnostici musí absolvovat základní školení o mazi- vech, procesu degradace a diagnostiky maziv v provozu. Jednoduchá sestava pro měření viskozity, kyselosti, nečistot a vody v ma- zivech je povinnou výbavou pro diagnostické laboratoře podniku. Tyto sady se dají pořídit zhruba za 45 000Kč. Pojízdná filtrační jednotka, kte- rá odstraní znečištění a vodu z oleje stojí 40 – 60 000Kč a měla by být součástí základní výbavy pro odstranění kořenové příčiny předčasných poškození rotačních strojů. Je to extrémně nutné pro hydraulické systémy, převodovky, kluzná a valivá ložiska. Praktické zkušenosti se zaváděním prediktivní údržby do podnikové praxe, 1. časť RNDr. Ondrej VALENT, CSc., foto CMMS, s.r.o. Diagnostik strojů je obdoba doktora pro lidi. Existuje obvodní lékař, odborný lékař, poliklinika anebo okresní a fakultní nemocnice s určitou úrovní vybavení. Obdobně i u diagnostiků si lze představit samo- statného diagnostika, diagnostickou skupinu podniku anebo specializovanou, komplexně vybavenou diagnostickou firmu. Výsledky obvodního lékaře jsou omezené znalostmi a přístrojovým vybavením. Okresní nemocnice vás může přivést na patologii, naopak fakultní nemocnice přesně určí, co vás trápí a provede korekci na nejvyšší úrovni. Diagnostik podniku nemá znalosti a zkušenosti tak vysoké úrovně, jako specialista diagnostické firmy, který denně analyzuje desítky různých problémů a má k dispozici veškerou techniku. Na druhé straně pro specifické a opakující se problémy strojů, jsou zkušenosti místního diagnostika neocenitelné.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2017 | 61 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Diagnostika Pro odstranění druhé nejčastější kořenové příčiny poškození je nutno vy- bavit diagnostickou skupinu lasery pro ustavení geometrie strojů. Základní školení pro ustavování strojů musí absolvovat všichni členové diagnostické skupiny. Jednoduché soupravy na ustavování řemenic (15 až 30 tisíc Kč) a spojek (100 – 250 tisíc Kč) a přesné nerezové podložky (20 – 100Kč) jsou základní povinnou výbavou pro odstranění druhé nejčastější kořenové příčiny poruch. Nejčastější příčinou poškození ložisek je nedostatečné mazání. Zjistit aktu- ální stav mazání v ložiscích a zabránit poškození umožňuje měření ultrazvu- ku a teploty. V základní výbavě diagnostické skupiny musí být jednoduchý ultrazvukový přístroj / stetoskop (10 – 30 tisíc Kč) a dotykový i bezdoty- kový teploměr (2 – 10 tisíc Kč). Pro diagnostiku elektronických problémů doporučujeme pořídit jednoduchou termokameru (10 – 50 tisíc Kč). Další příčinou poškození rotačních strojů jsou nadměrné síly, rezonance a vůle. Při výskytu těchto příčin vznikají velké vibrace, které způsobí pře- rušení mazacího filmu a výrazné zkrácení životnosti stroje a jeho částí. Po překročení povolených mezí platí, že dvojnásobně větší vibrace zkrátí životnost na jednu osminu. Prakticky to znamená, že životnost stroje ze 3-5 let zkrátíme na 8-12 měsíců. Pro podnikovou diagnostiku vibrací je nutno mít minimálně přístroj na měření celkové hodnoty vibrací dle ČSN (10 až 24 tisíc Kč). Je nutno zdůraznit, že je absolutní nutností absolvo- vat školení. Měření celkových hodnot vibrací může vést k zbytečným nepřesným in- terpretacím naměřených dat. Zvláště je nutno upozornit, že řada jevů (mechanické ucpávky, ložiskové mazání a poškození, problémy rotorů elektromotorů) vydávají vysokofrekvenční vibrace, které běžné přístroje nejsou schopny změřit. Pro komplexní diagnostiku problémů strojů je nutno používat analyzátory signálů. Pouze několik analyzátorů na trhu je schop- no odhalit tyto problémy. Pro systematickou práci je nutné provádět měření pravidelně, archivovat vý- sledky a sledovat trendy v jednoduchém SW (1 – 10 tisíc Kč). Velmi důležitou částí systému je mít možnost externího servisu pro analýzu problémů, které podnikový diagnostici nejsou schopni vyřešit. Je to obdob- né, jako když Vás obvodní lékař pošle na odborné vyšetření ke specialis- tovi. Je možné si uzavřít servisní kontrakt anebo konzultaci pro jednotlivé případy. Jedná se především o problémy strojů, které jsou důležité z hledis- ka výroby. Ceny se pohybují mezi 350 – 1000 Kč/hod. Jednou za rok je třeba poslat vzorky z velkých olejových nádrží na ana- lýzu do laboratoře. Cena pro komplexní analýzu vzorků je kolem 1 200Kč. Jednou z důležitých povinností diagnostika je účast na školeních a konfe- rencích, kterých součástí jsou i odborné konzultace a řešení různých prob- lémů jednotlivých výrobních procesů. V tomto volném procesu vzdělávání diagnostici mohou odborně růst, a tím i následně přinášejí výrobním jednot- kám a provozům ušetřené finanční prostředky. Dle IBM pro podnik platí, že deset centů vložených do vzdělávání přinese jeden dolar. Diagnostika na dálku – aktuální s ohledem na Industry 4.0 Je na zvážení, jestli zavedete podnikovou diagnostiku, anebo ji koupíte outsorcingově. V současnosti se nabízí diagnostika na dálku. Místo toho, aby specialisté externí firmy jezdili na měření, instalují vám na vašem zaří- zení měřící systém snímačů a přístrojů, které pomocí dálkového přenosu dat provádí diagnostiku jednotlivých problémů. Další možností je zapůjčení pře- nosného sběrače dat a následný sběr diagnostických dat vašimi údržbáři / provozáky. Tyto naměřené hodnoty se přenesou na server externí diag- nostické firmy. Vaši údržbáři / provozáci mohou nahlédnout do aktuálního stavu strojů přes dálkovou linku. Výhodou této diagnostiky na dálku je, že odpadnou veškeré náklady na investice, nemusíte mít svoje odborníky a máte přístup ke špičkovým expertním diagnostickým analýzám. Platíte měsíční paušál (200 – 500Kč /stroj). Některé firmy chtějí zaplatit i cenu přístrojů. Tento systém se velmi dobře uplatňuje při zavádění diagnostiky ve výrobních závodech, kde ještě není dostatečně vyškolen personál od- borné skupiny diagnostiky. Pokročilé vybavení diagnostických skupin Špičkovou diagnostickou skupinu můžeme vybavit prostředky v hodnotě několika milionů Kč. Platí ale pravidlo, že není všechno zlato, co se třpytí. Někdy platíte jen za jméno. Je třeba volit uváženě. Vedení bude velmi dů- kladně chtít vracet všechny investice v podobě úspor. Můžete koupit olejovou laboratoř za několik milionů a návratnost bude v nekonečnu. Možná je lepším řešením jednoduchá analyzační sada a analýza v externí laboratoři při problémech. Dávejte pozor na analýzu zdarma od dodavatele filtrace anebo olejů. Výsledek je velmi často: „po- třebná filtrace nebo výměna oleje.“ Tyto organizace mají konflikt zájmu. Prodávají filtrace a olej, ne diagnostiku. Místo filtračního vozíku za několik set tisíc korun vám skvěle poslouží filtrační jednotka za desítky tisíc. Výsled- ky dávají stejné. Termokamery za několik milionů jsou skvělými investicemi, ale potřebujete využívat všechny jejich pokročilé funkce? Není lepší vybavit každou sku- pinu jednoduchou kamerou za několik desetitisíců, s návratností investice za týdny? Vibrodiagnostický systém pro pokročilé se skládá z měřícího přístroje a SW. Školení v rozsahu několika týdnů a praxe několik let, jsou klíčovými předpoklady úspěšných diagnostických předpovědí. Pro úspěšný projekt pre- diktivní údržby je nutno do projektu zahrnout co nejvíce strojů. Je otázkou, jestli koupit přístroj, který váží několik kg (a budete ho denně mít na rukách a tahat po strojích), anebo kompaktní sběrač měření, který se vejde do kapsy a váží 200g. Výdrž baterií je klíčová. Nabíjet baterii dvakrát za den, nebo nám vydrží několik dní. Uvědomte si, že výrobci udávají výdrž nových baterii, která klesá rychle. Vibrodiagnostické systémy se dají pořídit od 100 000 Kč do 1 000 000 Kč. Ne vždy nejdražší je nejlepší. Pro komplexní diagnostiku problémů strojů je nutno používat analyzátory signálů. Pouze několik analyzátorů na trhu je schopno odhalit problémy (mechanické ucpávky, ložiskové mazání a poškození, problémy rotorů elek- tromotorů vydávající vysokofrekvenční vibrace). Požádejte několik nezávis- lých expertů o zhodnocení. Obrazovka přístroje by vás měla informovat o naměřeném stavu stroje a o změně oproti minulému měření. Barevné semafory a ikony poškoze- ných částí vám umožní okamžitý úsudek o stavu stroje a poškozených komponentech. Naopak komplikované grafy a černobílá obrazovka nemusí říct nic o stavu stroje. Dostatečná paměť v desítkách GB by měla být samozřejmostí. Pro sběr dat v provozu je důležitá jednoduchá manipulace, automatické rozpo- znání měřícího místa RFID anebo čárovým kódem, aby obsluha neudělala chybu při měření. Velké displeje a možnost analýzy signálu u stroje ocení pouze specialisté. Možná vám to nahradí pro tyto vzácné případy malý sběrač a notebook. Pokračování v ai magazine 05/2017 www.cmms.cz, +420 602 304 878

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 62 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY WALTER a EWAG na EMO Hannover Walter, s.r.o., Kuřim Na veletrhu EMO Hannover skupina WALTER a EWAG (WE) představí zajímavé novinky ze své pro- dukce. Zákazníci z regionu centrální a východní Evropy budou moci některé z těchto novinek vidět též na veletrzích TOOLEX v Sosnowci v Polsku od 3. do 5. 10. 2017 a na MSV v Brně v České republice od 9. do 13. 10. 2017. Světovou premiéru bude mít v Hannoveru nový stroj 2v1 spojující technologii broušení a erodování – HELITRONIC VISION DIAMOND 400L, který je vybaven novým robotickým zakladačem RL25, speciál- ně vyvinutým pro nástroje s váhou do 20kg a průměrem do 320mm. Nový robotický podavač 25 (Robot-Lader 25) je určen pro brusku HELITRONIC VISION 400L a nový erodovací a brousicí stroj HELITRONIC VISION DIAMOND 400L. Robotický podavač 25 je vybaven robotem FANUC, typ M-20iB25 a inovativním, nově vyvinutým softwarem s možností „chaotického“ zakládání nebo odebírání nástrojů a polotovarů v upínači HSK až do 7 úrovní palet, čímž robotický podavač 25 nyní nabízí větší fle- xibilitu také pro výrobu nástrojů s velkým průměrem a velkou hmot- ností. Na paletách může být uloženo až 21 nástrojů s průměrem do 320mm nebo 28 nástrojů s průměrem do 220mm nebo max. 70 nástrojů s průměrem do 105mm. Jako příslušenství se nabízí také au- tomatický výpočet průměru, který zaručí plynulý automatický průběh výroby. Světová premiéra čeká na EMO také integrovaný vrchní podavač nástrojů (Top-Loader) pro stroje HELITRONIC VISION 400L a HELITRONIC VISION DIAMOND 400L. Jeho umístění v pracovním prostoru stroje umožňuje mít flexibilní automatizaci v rámci původní zástavby stroje bez dalších nároků na prostor mimo stroj. Toto prostorově úsporné auto- matizované řešení s nízkými pořizovacími náklady je integrované přímo do pracovního prostoru stroje a nepotřebuje proto žádnou další plochu navíc. V pracovním prostoru tímto v porovnání se strojem bez horního zakladače nevznikne žádné omezení. Horní podavač je vybaven pneumatickým vý- kyvným ramenem s jedním párem čelistí a po- užívá běžné robotické palety WALTER – vždy jednu pro polotovary a jednu pro hotové ná- stroje. V závislosti na průměru nástroje lze na tyto palety umístit až 500 nástrojů. Rovněž je mož- né automatické zakládání hřibových nástrojů o průměru < 35mm. Výměna nástroje trvá pou- hých 27 sekund. Elektrický „dotyk“ umožňuje automatické nastavení palet s nástroji, čímž se minimalizuje přípravný čas. Skupina WALTER a EWAG (WE) uvede na podzimních veletrzích také další novin- ky: HELITRONIC TOOL STUDIO 3.0 – novou verzi softwaru pro broušení a erodování nástrojů s řadou nových funkcí a pomůcek pro snadnější, rychlejší a pohodlnou práci se stroji. Nový kamerový systém, který slouží k za- měření chladicích otvorů u mikro nástrojů pro stroj HELITRONIC MICRO. LASER LINE PRECISION – laser na výrobu nástrojů s novým výkonnějším zdrojem roz- šiřující technologické schopnosti stroje. Nový kamerový měřící systém společnosti EWAG, čímž bude zlepšen komfort obslu- hy. Tento systém je určen pro stroje WS11 a RS15.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2017 | 63 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY DODAVATEL SYSTÉMŮ A ŘEŠENÍ PRO VÝROBU NÁSTROJŮ. Výroba a přeostření rotačních nástrojů z HSS, CBN a tvrdokovu technologiemi broušení, erodování a laserové obrábění, nebo výroba vyměnitelných destiček a měření nástrojů a to vše na jednom místě u nás, ve WALTER a EWAG. V kombinaci s vlastním SW a servisním zázemím nabí- zíme nejlepší řešení pro Vaše specifické požadavky. Můžete se spolehnout na kompetentního, spolehlivého a zkušeného partnera. Creating Tool Performance www.walter-machines.com · www.ewag.com A member of the UNITED GRINDING Group Creating Tool Performance Navštivte nás na veletrhu MSV 2017 v Brně Pavilon P, stánek 086 Představena bude také doplňková 6-tá osa pro stroj COMPACT LINE, rozšiřující jeho flexibilitu a universálnost. COMPACT LINE je vysocepřesná a flexibilní 6-osá nástrojo- vá bruska na výrobu vyměnitelných destiček z karbidu wolframu, cermetu, keramiky, PCBN a PKD. Se svou výkonnou technologii v minimálním prostoru, COMPACT LINE nastavuje nový standard ve výrobě tvarově složitých vyměnitelných destiček. Za po- užití nově vyvinuté opční 6-é osy, je teď COMPACT LINE perfektním strojem pro ob- vodové broušení. Vytvoření negativních fazetek na řezných hranách vyměnitelných destiček je umožněno novou, optimalizovanou kinematikou stroje a nově vyvinutou C-osou. Vedlejší časy jsou minimalizované díky krátkým posuvům v osách a zabudo- vanému robotu od firmy Fanuc. Plně integrovaný 6-osý robot podporuje obratné za- cházení s polotovary a nabízí vysoký stupeň flexibility pro autonomní manipulaci se složitými profilovými destičkami. Za perfektní geometrii brusného kotouče a vysokou opakovatelnosti procesů zodpovídá orovnávací jednotka „tři v jednom“. Ta umožňu- je na tom samém místě orovnávat, regenerovat a profilovat. Uživatelsky orientovaný software ProGrind splní všechny vaše náročné požadavky. Řídicí systém FANUC je dokonale sladěný s tímto softwarem. Všechny programy broušení lze rychle a snadno vytvářet a používat pomocí dotykového panelu. Vyzkoušejte virtuální realitu Poznejte zevnitř náš stroj LASER LINE ULTRA prostřednic- tvím virtuální reality „live“ na veletrhu MSV od 9. do 13. října v Brně na našem stánku 086 v pavilonu P. Navštivte náš stánek, sestavte si sám LASER LINE ULTRA a nakoukněte do stroje zevnitř. Podívejte se na výrobní proces a laserovou technologii použitou při výrobě ná- strojů, jako kdybyste stáli uvnitř stroje a vše se odehrá- valo kolem Vás. Sledujte jak funguje robotický podavač a jak laserový paprsek prochází strojem ze svého zdroje k obráběnému nástroji.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 64 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Vysoko presné normálie Dvojnásobná výkonnosť vďaka novému etážovému prevodu Meusburger Vyššia účinnosť a presnosť vo výrobe Použitím etážových foriem sa zvyšuje efektivita výroby. V porovnaní s kla- sickými formami, môže byť v etážových formách jedným vstrekovacím cyk- lom vyrobené dvojnásobné množstvo dielcov. Zatváracia sila formy pritom zostáva rovnaká. Výrobca normálií Meusburger ponúka preto hrebeňový etážový prevod E 8630. Tento nový výrobok sa podieľa na vyňatí dielca z formy, pričom zabudované brúsené a induktívne kalené ozubené tyče ako aj ozubené kolesá, zaručujú najvyššiu presnosť. Ozubené hrebene sú k dispozícii v dĺžke od 800 do 1 200mm v module 3, prípadne v module 4. Veľmi presný synchrónny chod sa dosahuje vďaka malej výške zubov. Vysoká stabilita a životnosť v kompaktnej forme Uzavretá konštrukcia telesa je zárukou vyššej stability a bezpečnosti pre užívateľa. Ďalšiu výhodu ponúka povrchová úprava DLC nanesená na klznú dosku, ktorá je určená na prenos sily. Tým sa voči doterajším variantom redu- kuje opotrebenie a zvyšuje životnosť. Pri riešení konštrukcie bola zohľadne- ná požiadavka kompaktnej zástavby. Preto je táto konštrukcia použiteľná aj pre vstrekovacie lisy s malým odstupom vodiacich stĺpikov. Montáž je veľmi jednoduchá s možnosťou vysokej presnosti polohy. Tá sa realizuje pomocou vopred vyfrézovaných vybraní alebo vŕtaním pre kolíky. Pomocou niekoľkých kliknutí vyberiete vhodný typ Pre jednoduchý a rýchly výber vhodného pohonu sú v online-shope pripra- vené tabuľky a ďalšie informácie. Je potrebné zohľadniť napr. maximálne zaťaženie a prevádzkovú teplotu. Len s niekoľkými kliknutiami je možné nakonfigurovať výrobok, vygenerovať ho vo formáte 3D a stiahnuť. Ako obvykle, etážový prevod Meusburger je k dispozícii na sklade. Ďalšie informácie o výhodách tohto výrobku vám poskytne firemný kanál www.youtube.com/meusburger, kde nájdete, okrem iného, aj praktické tipy pre technikov. Meusburger Georg GmbH & Co KG Pre synchrónne riadenie etážových foriem ponúka Meusburger stabilné a presné hrebeňové etážové prevody E 8630 v dvoch kompaktných veľkostiach. Obidve veľkosti – modul 3, resp. modul 4 – sú zárukou vysokej presnosti a kvality. Konštrukcia uzatvoreného telesa zabezpečuje vyššiu stabilitu a bezpečnosť. Spoločnosť Meusburger je lídrom v oblasti vysoko presných normálií. Viac ako 17 000 zákazníkov z celého sveta profituje z našich viac ako 50 ročných skúseností v oblasti opracovávania ocelí. Náš bohatý program normálií, kombinovaný s vysoko kvalitnými výrobkami pre dielenské potreby, robí z firmy Meusburger spoľahlivého a globálneho partnera, nielen pre výrobcov foriem a nástrojov, ale i pre celú oblasť strojárstva.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

RÁMY FORIEM KVALITA VO FORME TRVALE K DISPOZÍCII Rozstupový rozmer Meusburger Vysoko kvalitná oceľ žíhaná na odstránenie vnútorného pnutia Široké spektrum materiálov 27 druhov materiálov Pre objednanie využite náš nový web-shop! www.meusburger.com Upevňovací závit v lištách Tvarové dosky s deliacou hranou pre uľahčenie demontáže formy Veľkosti foriem od 96 x 96 do 996 x 1196 MSV Brno 09.–13.10.2017 Hala G1, stánok 49

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 66 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Optimalizácia obrábania Optimalizácia NC programu podľa NCBrain NCBrain3X a NCBrain5X sú hlavnými softvérovými produktmi spoločnosti NCBrain, ktorá sa od roku 1997 zameriava na optimalizáciu NC kódov a optimalizáciu práce na CNC obrábacích strojoch. Základnými princípmi, z ktorých vychádza, je jednoduché užívateľské rozhranie, vedomostná da- tabáza frézovacích technológií a ich využitie v spojení s konkrétnym CNC obrábacím strojom, použitým nástrojom, frézou a stále aktualizovanou infor- máciou, koľko materiálu je treba v nasledujúcom NC bloku odobrať. To má zásadný vplyv na úpravu veľkosti posuvu nástroja Fxxx, otáčok vretena, pri- danie dráh nástroja a – ak je to potrebné – aj na odstránenie dráh nástroja, kde sa obrába vzduch. Výsledkom je nielen zvýšenie produktivity pri odobe- raní materiálu frézovaním, ale aj efektívnejšia výroba (prevencia poškodenia nástrojov, vyššia kvalita obrobeného povrchu, odstránenie kolíznych situácií stroj – nástroj – obrobok). NCBrain, po nahratí originálneho NC kódu, definícii pôvodného polotova- ru a aktualizácii informácií o použitých nástrojoch a ich držiakoch, vykoná simuláciu a vygeneruje optimalizovaný NC kód pre váš konkrétny CNC fré- zovací obrábací stroj s ohľadom predovšetkým na tieto funkcie: Riadenie posuvu nástroja – kontrola množstva odoberaného materiálu v konkrétnom mieste rezu a z toho vyplývajúce automatické generovanie optimalizovaného posuvu nástroja Fxxx do dráhy frézy v mieste frézovania. Ak bol napr. NC technológom použitý východzí posuv v obrábacej stratégii F1000, NCBrain ho bude automaticky riadiť v rozmedzí F800 až F4000. Preto je možné rýchlejšie a bezpečnejšie obrábanie. Odstránenie nadbytočných dráh nástroja – nadbytočné dráhy nástro- ja (obrábanie vzduchu) obvykle predstavujú 5 až 30% celkových dráh. NCBrain – prečo a kedy optimalizovať NC programy pri obrábaní foriem? František MACHARA, foto technology-support V diskusii s výrobnými riaditeľmi nástrojární sa stretávam s dvomi názormi. Prvý a častejší je ten, že nástrojáreň investovala do výberu, nákupu a zaškolenia CAM-u veľa času a peňazí, aby získala optimálne NC programy pre výrobu. Nepotrebuje teda investovať znova do optimali- začného softvéru. Títo riaditelia sú presvedčení, že všetko už majú vo svojom CAM riešení a ich NC technológovia sú zdatní a šikovní. Myslia si, že obrábanie je optimálne a viac nechcú riešiť. Druhým názorom je konštatovanie, že aj keď majú vo svojej nástrojárni kvalitné CNC frézo- vacie obrábacie stroje, zdá sa im, že vlastné dráhy pri obrábaní sa chovajú čudne. Frézy namiesto odoberania materiálu zbesilo jazdia nad materiálom, často praskajú v rohoch a výsledné povrchy foriem treba ručne dokon- čovať. Nevedia však, či je to CAM-om alebo tým, že NC technológ nevie CAM používať. NCBrain analyzuje všetky dráhy nástroja vygenerované CAM-om, s ohľa- dom na odoberaný materiál, a automaticky odstráni obrábanie vzduchu a dráhy s malým odberom materiálu v závislosti od definovaného počiatoč- ného polotovaru. Riadenie výšky nájazdov a prejazdov rýchloposuvom G0 – NCBrain analyzuje a upraví CAM-om generované dráhy nájazdov a prejazdov ná- stroja na rýchloposuvy G0 a pracovné posuvy G1 Fxxx v závislosti od defi- novaného počiatočného polotovaru a možných kolízií nástroja s obrobkom. Pridanie dráh v miestach s nekonštantne odoberaným materiálom – NCBrain vyhodnocuje miesta s nekonštantne odoberaným materiálom a miesta s veľkým odberom materiálu a pridáva v nich dráhy nástroja v zá- vislosti od obrábaného tvaru. Odporučenie ideálnej dĺžky vyloženia nástroja – NCBrain po simu- lácii CAM-om vygenerovanej dráhy navrhne a zobrazí aj optimálnu dĺžku vyloženia nástroja v závislosti od obrábaného tvaru a držiaku nástroja. Vyloženie nástroja má zásadný vplyv aj na rezné podmienky pri obrába- ní. V prípade, že sa rozhodnete CAM-om vygenerované dráhy upraviť pre optimálne dĺžky nástrojov fréz, NCBrain rozdelí jednu operáciu NC progra- mu na viac operácií v rôznych Z hĺbkach s ohľadom na vyloženie nástroja. Produkty spoločnosti NCBrain, a to nielen NCBrain3X a NCBrain5X, po- núkajú riešenia, ktoré vedú k vyššej produktivite výroby, teda zvýšeniu výrobnej kapacity na CNC obrábacích strojoch, a to frézovacích troj-, štvor- aj päťosových. Pomáhajú firmám na celom svete optimalizovať NC kód, analyzovať kinematiku, stav stroja, nástroja a obrobku vždy v reál- nom čase. V portfóliu viac než 1 700 zákazníkov sú nástrojárne predovšet- kým z Kórey, Japonska, Turecka a Číny, či spoločnosti ako Samsung, LG, Hyundai, KIA, Toyota a Honda. Produkty spoločnosti NCBrain na českom a slovenskom trhu ponúka, implementuje a technicky podporuje spoločnosť technology-support, v rámci divízie preNÁSTROJÁRNE, spoločne s ďalšími produktmi ako je CAD/CAM Cimatron pre návrh, konštrukcie a výrobu elek- tród, foriem a lisovacích nástrojov. Týka sa to vašej nástrojárne? Pravdepodobne sa aj vy zaradíte do jednej zo skupín popisovaných ná- strojární. O riešeniach NCBrain bez ohľadu na to, či vaši NC programá- tori využívajú CAM riešenie ako sú Cimatron, NX Siemens, ProE CREO, Catia, Visi, MasterCAM alebo iné, sa môžete dozvedieť viac, ak navštívite www.ncbrain.sk. Tu nájdete informácie aj pre prípad, že by ste s nami chce- li preveriť, či je obrábanie na vašich CNC frézovacích obrábacích strojoch optimálne, alebo v ňom máte rezervy. Základné princípy optimalizácie NCBrain odstránenie obrábania vzduchu pridanie dráh nástroja pridanie 3D nájazdov

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2017 | 67 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Elektromobilita Jednou z ciest, ako získať nezávislú energiu na napájanie elektrického vetrania, kúre- nia, resp. klimatizácie, napájania periférnych meracích a vyhodnocovacích zariadení, je vhodné využitie prirodzene obnoviteľného zdroja energie – slnka. EV Edison je vy- bavené flexibilným panelom umiestneným na streche vozidla s nominálnym výkonom 150 W, MPPT regulátorom pre distribúciu energie s ovládaním pomocou rozhrania Bluetooth pre komunikáciu s tabletom, ktorý slúži na programovanie distribúcie získa- nej energie, respektíve počas jazdy na monitorovanie vozovky a okolia, zároveň tiež ako audiosystém a navigácia. Flexibilný panel je vo vozidle zapojený podľa obr. 2. V prípade, že energia dodá- vaná z panelu je väčšia, ako energia potrebná pre napájanie záťaže, ukladá sa prebytočná energia do akumulátora. V prípade, keď panel nie je schopný dodať požadovanú energiu, najmä pri zlých svetelných podmienkach, využije sa energia z akumulátora. MPPT regulátor je vybavený bluetooth rozhraním, ktoré umožňuje prostredníctvom aplikácie v tablete umiestenom na prístrojovej doske monitorovanie aktuálneho stavu systému (obr. 3). Počas skúšok a testov v reálnej premávke v letnom období, bola priemerná hodnota počas slnečného dňa získaná z fotovoltického systému 940 Wh za deň. Pri nepriaz- nivých poveternostných podmienkach bolo možné akumulovať približne 200 Wh za deň. Pri použití akumulátora s dostatočnou kapacitou je možné využiť denne viac ako 600 Wh, maximálne 1 340 Wh. Týmto systémom je dostatočne zabezpečené efektívne nezávislé napájanie periférnych prídavných zariadení, najmä pre potreby meraní. Vzhľadom na cenu elektrickej energie získanej z bežnej rozvodnej siete, je návratnosť takéhoto systému veľmi dlhá, ale pre potreby meraní v reálnej premávke, výhodná. Toto technické riešenie bolo vytvorené s finančnou podporou Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity, Katedry konštruovania a častí strojov na pôde Žilinskej uni- verzity. Článok vznikol s podporou projektu „Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline – II. fáza“ (ITMS:313011D13) v rámci OP Výskum a inovácie, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Elektromobil Edison s flexibilným fotovoltickým panelom ako nezávislým zdrojom energie Prof. Ing. Ľuboš KUČERA, PhD., Ing. Igor GAJDÁČ, PhD., Strojnícka fakulta, ŽU v Žiline, Ing. Martin MRUZEK, PhD., Univerzitný vedecký park ŽU v Žiline Medzi prvky aktívnej bezpečnosti automobilu patria aj tie „neelektronické“, ako sú prvky ergonómie vozidla, vý- hľad z vozidla a celková klimatická pohoda pasažierov vozidla. Najmä pri malých jednoduchých elektromobiloch musia konštruktéri pre napájanie ventilátorov vetrania, kúrenia, prípadne klimatizácie, siahnuť po energii priamo z trakčných akumulátorov, čo, samozrejme, negatívne ovplyv- ňuje dojazd vozidla, respektíve zvyšuje prevádzkové náklady. Počas meraní v reálnej premávke je experimentálne vozidlo vybavené rôznymi meracími a vyhodnocovacími zariadenia- mi, ktoré je vhodné napájať nezávisle, teda nie z trakčných akumulátorov, aby výsledky meraní neboli skreslené. Je preto potrebné získať nezávislý zdroj energie. Obr. 1 Elektrické vozidlo (EV) Edison so solárnym panelom 0br. 2 Distribúcia získanej slnečnej elektrickej energie v EV Edison Obr. 3 Aplikácia pre monitorovanie energetickej bilancie získanej solárnej elektrickej energie

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 68 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Ochutnávka strojů HSG, BRM a ReliCUT HS-TH65 P Přijdte řijdte se k nám se k nám podívat, podívat, jak nám řežou mašiny! Ing. Barbora BEČIČKOVÁ, foto 4ISP, s.r.o. Rozhodujete se o nákupu stroje? Chcete stroje vidět na vlastní oči? Vidět je funkční, vidět je pracovat, vyzkoušet si své materiá- ly? Od toho je 4ISP. Každoročně prodáme více než 100 strojů a i letos vám nabízíme možnost naše stroje vidět a rozhodnout se. Přijďte si například vyzkoušet přes 20 funkčních laserů CNC strojů do haly Y na MSV 2017 v Brně! HS-TH65 je kompletní výrobní linka pro zpracování kovových profilů, profesionální vláknový laser pro řezání trubek, profilů a potrubí. Umož- ňuje řezat kovové profily do průměru 210mm a délky 6 500 mm, při tloušťce stěny do 20 mm uhlíkové oceli, 10 mm nerezové oceli, poradí si i s barevnými kovy. Stroj je vybaven plně automatickým nakladačem zpracovávaného materiálu, automatickým vykladačem a pneumatic- kým sklíčidlem pro maximální efektivitu řezného procesu. Laser je vybaven automatickým zoomem, elektromagnetickou spojkou s ochranou proti nárazu a automatickým hlídáním řezné síly a rychlos- ti v rozích profilů. HS-TH65 umožňuje řezat: • kruhové potrubí v průměru 20 – 210mm • čtvercový profil (jekl) 20 x 20 – 150 x 150mm • obdélníkový profil s délkou strany 20 – 150mm • eliptický profil 20 – 210mm • šestihran 20 x 20 – 150 x 150mm V expozici 4ISP na MSV v Brně v hale Y najdete: Program pro zpracování kovů > vláknový řezací laser na profily a trubky > vláknový řezací laser s výměnnými stoly > vláknový řezací laser kombinovaný (řezání profilů, trubek a plechů v rámci jednoho zařízení) > vláknový řezací laser s malou pracovní plochou a vysokou přes- ností > značící lasery, včetně hloubkového (raznice, …) a barevného značení, značení kulových ploch > ohraňovací lis > brusku > jako doplňky kompresory filtrační jednotky a další zařízení > frézky Program pro nekovové materiály > CO 2 lasery uzavřené i portálové, pro průmyslový i občasný provoz > UV značkovací laser pro sklo, včetně podpovrchového značení, plasty atd… > značící CO 2 lasery pro malé i velké plochy, náviny > frézky > filtrační jednotky Zajímavostí je řezání kovu za pomocí stlačeného vzduchu (18 barů), které rapidně šetří náklady za jinak použitý asistenční plyn. Mezi další vlastnosti laseru patří: • software s funkcí NESTING pro optimalizaci řezu a minimalizo- vání odpadu (celý proces automatizace je jednoduchý a intuitivní) • automatická kontrola a ochrana proti kroucení potrubí • díky dvojité rotační ose není nutné dodržovat poměr mezi délkou a průměrem potrubí • sklíčidlo je vyrobeno s ohledem na vysokou přesnost a dlouhou ži- votnost (veškeré díly mají protiprachovou povrchovou úpravu pro omezení poškozování materiálu a snížení nebezpečí jeho nepřes- ného upnutí) • může být také vybaven automatickou detekcí sváru Při výrobě je šasi CNC stroje nejprve zahřáto na teplotu 600 °C a následně pozvolně ochlazováno, podle předem nastaveného schématu, po dobu 24 hodin v chladicím boxu. Opracování pak probíhá na speciální frézce o délce 8 metrů. Veškeré sváry jsou prováděny výhradně pod ochrannou atmosférou. Díky tomuto po- stupu lze u stroje garantovat dlouhou životnost bez mechanických deformací. Výrobní linka pro zpracování kovových profilů TH65

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

z P F M C E B A1 A2 K Y G2 G1 R sales@4isp.cz cnc.inshop.cz Uvidíš a uvěříš Uvidíš a uvěříš MSV Brno 9. - 13. 10. 2017 HALA Y - EURAZIO - řezání a obrábění materiálů HALA PLNÁ FUNKČNÍCH STROJŮ HS-G4020S • profesionální vláknový laser pro vysokou zátěž a výkon • extrémně pevný a lehký portál stroje • řídicí systém Beckhoff CNC vychází z patentované sběrnice Lightbus • automatický NESTING – minimalizuje množství odpadu • laserový zdroj IPG: 2,2 kW (0,5 – 4 kW) • rychlost pohybu:196 m/min • poziční přesnost 0,03mm Nová generace značení na strojích BRM a Relicut • na sklo i pod povrch skla • barevní značení nerezu • 3D značení rotačních, kulových i nerovných ploch • velkoformátové značení • efektivní řezání a značení tkanin z návinu • integrace do výrobních linek Profesionální vláknový laser pro řezání deskového materiálu s výměnnými stoly a odvodem zplodin Řezací laserová hlava Precitec Vláknový zdroj 6000W/8000W

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 70 MicroStep, spol. s r.o., je etablovaným slovenským výrobcom CNC strojov na delenie materiálov širokou škálou rezacích technológií (plazma, laser, autogén, vodný lúč). Navyše, stroje z MicroStep-u ponúkajú možnosť doplnkových operácií ako vŕtanie, zahlbovanie, závitovanie či popisova- nie. Firma vyvíja a dodáva tiež nakladacie, transportné a manipulačné systémy určené na prívod rezaného materiálu do rezacích zón a odber hotových dielov po vyrezaní. Významnú časť portfólia orientuje na zákaz- níkov s veľkými výrobnými prevádzkami, ktorí kladú dôraz predovšetkým na efektívnosť a vysokú mieru automatizácie výrobného procesu. V súlade s týmito požiadavkami dodáva MicroStep vlastnú CAPP aplikáciu MPM (MicroStep Production Management), ktorá predstavuje integračnú plat- formu pre jednotlivé útvary výrobného podniku – sklad materiálov, príjem objednávok, oddelenie tvorby rezných plánov a oddelenie operátorov CNC strojov, pričom umožňuje zautomatizovanie toku informácií naprieč týmito útvarmi. Programový balík MPM zahŕňa moduly na spracovanie objednávok, tvor- bu rezných plánov (2D a 3D CAM), vrátane možnosti automatického výbe- ru a nestovania dielov na polotovary, skladové hospodárstvo a manažment činnosti rezacích strojov. MPM je predovšetkým nástrojom na uľahčenie MPM MPM automatizácia prevádzky CNC rezacích strojov Ing. Michal KOVÁČ, Mgr. Matúš TODERIŠKA, foto MicroStep Programové riešenie MPM od MicroStep-u integ- ruje výrobné a skladové hospodárstvo s riadiacimi systémami CNC strojov a softvérmi pre tvorbu rezných plánov – MicroStep AsperWin® a mCAM. práce: v ideálnom prípade stroj operátorovi priamo ponúkne rezný plán aj s informáciou, kde v sklade nájde potrebný polotovar. Úloha operátora potom spočíva v umiestnení polotovaru na stroj, synchronizácii súradnico- vého systému stroja s polohou polotovaru (čo môže byť tiež automatizova- né pomocou laserového snímača hrany plechu), inštalovaní spotrebných dielov pre danú rezaciu technológiu a spustení rezania. Všetky potrebné parametre si už stroj navolí automaticky. V prípade integrovaného systému nakládky materiálu si stroj polotovar aj sám naloží zo zásobníka do reza- cej zóny a zabezpečí aj vyloženie dielov po vyrezaní. Primárnou cieľovou skupinou pre MPM sú podniky s viacerými rezacími strojmi – zákazkové rezárne a veľkí spracovatelia ocele z rôznych odvetví (lodenice a offshore, energetika, poľnohospodárstvo, automotive,...). Jed- ným z hlavných prínosov systému je totiž automatizované rozdeľovanie úloh pre viac strojov na základe zvolených priorít a dostupnosti technológií. Unikátnou črtou systému je tiež spätná väzba zo stroja do databázy: po ukončení rezania môže operátor priamo na obrazovke riadiaceho systému označiť konkrétne dielce, ak boli z nejakého dôvodu vyrezané chybne. Tie sa automaticky vrátia do databázy objednávok a sú zaradené s najvyššou prioritou do nasledujúceho rezného plánu. Stav spracovania každej objednávky (každého dielca!) pritom možno sledovať v databáze v reálnom čase. Takáto spätná väzba je unikátna v porovnaní s podobný- mi systémami od iných dodávateľov a je možná len vďaka prepojenosti riadiaceho systému MicroStep iMSNC® s CAM softvérom MicroStep AsperWin®. Samozrejmosťou je aj prepojenie s ERP systémom zákazníka (SAP, Microsoft Dynamics 365,...) na obojsmernú výmenu dát. Spolupráca MPM so systémami nakládky materiálu Novým prvkom v systéme MPM je jeho priame napojenie na automatizo- vané nakladače materiálu. Postup práce je nasledovný: stroj porovná rez- né plány s inventárom skladu a na základe toho sa rozhodne, čo sa bude rezať. Do skladu pošle požiadavku na množstvo a druh požado- vaného polotovaru. Skladník materiál vyskladní a privezie k stroju. Operátor celý balík naloží do odoberacej polohy stroja a ostatné úkony sú už plne automatizované. Stroj si plech sám odoberie. To, či ide o požadovaný polotovar overí buď operátor, alebo stroj samotný, pomocou snímača hrúbky. Prí- padne, ak je stroj vybavený skenovaním QR kódov, získa všetky po- trebné informácie z kódu na polotovare. Po vyrezaní požadovaných dielov pošle stroj informáciu o tom, čo bolo vyrezané, do modulu MCP a do SQL databázy skladu zasa informáciu, aké polotovary v akom množstve boli spotrebované. Zákazník má ku všetkým infor- máciám prístup prostredníctvom svojho ERP systému. Treba zdôrazniť, že MPM aj nakladače sú univerzálne systémy, kto- ré možno konfiguračne prispôsobiť konkrétnemu výrobnému proce- su presne podľa potrieb zákazníka. V súčasnosti dodáva MicroStep tieto konfigurácie nakladačov: Obr. 1 MPM - modul MCP s poradovníkom rezných plánov

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Manuálny nakladač: obsluha manuálne nakladá materiál na stroj na zák- lade poradovníka rezných plánov (MCP). Žeriav: na palete sú naložené plechy, ich presné poradie zadá do systému obsluha. Žeriav si ich po jednom berie a reže podľa rezného plánu. Dopravník paliet a žeriav: na dopravníku je viacero paliet s polotovarmi, keď sa jedna spracuje, posunie sa do stroja ďalšia. Nakladač s vežovým zásobníkom roštov (obr. 2): nakladač s mnohými roš- tami, každý na jeden plech. Rošty v nakladači postupne cirkulujú, pričom operátor priebežne nakladá polotovary a zadáva do systému ich druh. Automatizovaná nakládka Príkladom integrácie rezacieho stroja s nakladačom do MPM je riešenie, dodané minulý rok jednému z lídrov vo výrobe vykurovacích, priemysel- ných a chladiacich systémov – spoločnosti Viessmann (obr. 3). Do maďar- skej pobočky si firma zaobstarala špeciálne koncipovaný laserový rezací stroj MSF, disponujúci automatickým nakladacím systémom MSLoad dopl- neným o dopravník, ktorý do miesta odoberania posúva balík plechov zo skladu. Na dopravník sa zmestia max. tri balíky plechov, každý s hmotnos- ťou do 3t. Balík môže obsahovať aj plechy rôznej hrúbky. Hrúbky a po- radie plechov v balíku zadáva do systému obsluha a keďže je nakladací systém vybavený aj senzorom na meranie hrúbky plechov, stroj si vie infor- mácie od obsluhy overiť a automaticky zvoliť rezací plán. Po spotrebovaní celého balíka upozorní systém obsluhu a tá dá povel na posunutie ďalšie- ho balíka do odoberacej polohy. Následne stroj pokračuje v automatickej činnosti. Operátor medzitým môže doplniť dopravník o ďalší balík plechov a zadať jeho zloženie. Obr. 2 Vizualizácia fiber laserového stroja MSF s vežovým roštovým zásobníkom MPM predstavuje komplexný systém automatizácie výrobného cyklu na re- zacích strojoch. Spolu s MicroStep strojmi bol nasadený už vo viac ako tridsiatich prevádzkach v Európe, Ázii či v Južnej Afrike. Obr. 3 Nakladací systém MicroStep MSLoad so vstupným dopravníkom

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 72 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY C diely, riadenie zásob Spoločnosť RECA Slovensko ponúka automatové systémy s názvom RECA iSTORAGE. Firma pôsobí na trhu už 17 rokov a aj vďaka skúsenostiam a zázemiu materských skupín RECA Group a Kellner& Kunz AG, je ove- reným a spoľahlivým dodávateľom spojovacieho materiálu, ručného ná- radia, dielenskej chémie a ďalšieho spotrebného sortimentu pre množstvo spoločností na Slovensku. Modulárne RECA iSTORAGE RECA má vo svojom portfóliu niekoľko typov a variantov výdajných automatov. Ako hovorí konateľ a riaditeľ RECA Slovensko, s.r.o., Jozef Chudej, pri vzájomnej konzultácii so zákazníkom sa vyšpecifikuje naj- vhodnejší druh automatu podľa druhu sortimentu a množstva tovaru, kto- rý potrebuje klient do automatu umiestniť. S riešením RECA iSTORAGE zákazník získa plnoautomatizovaný tok to- varov a optimálne uskladnenie rôzneho pomocného materiálu, pričom pracovníci klienta majú časovo neobmedzený prístup k spotrebnému materiálu, ktorý potrebujú pre svoju prácu (dielenské potreby, ochranné pomôcky, mazivá a tuky, lepidlá, elektrotechnické diely, brúsne a delia- ce prostriedky, ručné náradie, hygienické a čistiace produkty, atď...). Prí- stup do automatu je jednoduchý, no riadený prístupovými právami (PIN, registrácia, čiarový kód). Každý odber z automatu sa dokumentuje, pri- čom ho možno priradiť k nákladovým strediskám vo firme a individuálne vyhodnotiť. Prísun tovaru do automatu sa uskutočňuje prostredníctvom systémového pracovníka RECA, podľa individuálneho objednávacieho cyklu, prípadne po každom odbere. Klapkový automat • umožňuje chránený prístup k tovaru, výdaj kompletných balení alebo dohodnutej výrobnej dávky a bezpečné skladovanie tovaru vysokej hodnoty • počet a rozloženie klapiek môže byť rôzne (od 7 do 72) • rozmery: 195 x 60 x 56cm • vhodný napr. pre osobné ochranné pomôcky, chémiu a ďalší sortiment RECA iSTORAGE RECA iSTORAGE RECA Slovensko, s.r.o. Skladovacie výdajné automaty zažívajú v súčas- nosti nebývalý rozvoj. Prirodzene, veď umožňu- jú vysokú mieru flexibility: jednoduchý prístup k skladovanému sortimentu, bezpečné umiestne- nie skladovaných položiek v optimálnom prostredí a priamo na mieste použitia, ich kontrolovaný vý- daj či vyhodnocovací reporting odberu. To všetko aj 24 hodín denne a bez zbytočných personálnych nákladov. Zásuvkový automat • umožňuje zníženie stavu zásob náradia, vnútropodnikové priradenie miesta použitia náradia, manuálne vkladanie odobraného množstva, individuálny výdaj • po identifikácii používateľa sa zásuvka uvoľní a odber sa zadokumen- tuje • rozmery 117 x 73 x 71cm • vhodný napr. pre obrábacie nástroje, ručné náradie a ďalší sortiment Špirálový automat • umožňuje výdaj jednotlivých kusov nezávisle od množstva v balení a integráciu širokého rozsahu rozličného tovaru vďaka flexibilnému množstvu a veľkosti špirál (špirály s jednoduchým, dvojitým alebo po- lovičným závitom) • až 40 rozličných produktov a až do 1 000 jednotiek • svetelný senzor kontroluje skutočný výdaj tovarov a výdaj presného množstva položiek • rozmery 195 x 86 x 86cm • vhodný napr. pre materiál na zváranie, brúsne prostriedky, osobné ochranné pomôcky a ďalší sortiment RECA iSTORAGE aj bez vlastných investícií Výdajné automaty sú pomocník, ktorý dokáže fungovať naozaj samo- statne a mnoho vecí, ktoré dosiaľ vydávali skladníci, možno vo výrob- ných prevádzkach riešiť práve formou automatov. Podľa konateľa a riaditeľa RECA Slovensko, s.r.o., Jozefa Chudeja, ob- staranie systému RECA iSTORAGE nemusí byť pre firmu finančne zaťa- žujúce. Vďaka tomu, že automaty sú naším majetkom počas celej doby nájmu, zákazník nemusí jednorazovo investovať do ich kúpy. Platí len paušálny servisný poplatok a ten môže byť – v závislosti od dohody a odobratého množstva tovaru – aj nulový. Starostlivosť od Reca pritom zahŕňa aj profesionálnu podporu, priebežnú údržbu systémových kom- ponentov i prípadné zaškolenie zamestnancov. inovatívne automatizované riešenie pre vaše zásoby RECA iSTORAGE • prehľadnejší stav zásob • individuálne osadzovanie tovarom • bezpečný odber tovaru • úsporné obstaranie • reporting – všestranné vyhodnotenie • opakovateľný odber

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

83

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY laserem pro větší bezpečí v autě Identifikace bezpečnostních prvků Leonardo technology s.r.o., Ulička 37, Hlohovec 691 43, tel.: 00421 911 584 636, e-mail: bubenicek@LT.cz, www.LT.cz Laser Solaris e-SolarMark FLS Proto sledování výroby a zpětné vysledování po- užitých dílů (traceability), je velmi důležitá identi- fikace o to víc, jelikož jde o bezpečnostní prvek v automotive. Mechanismus, pomocí kterého se hlavové opěrky nastavují, nese laserové značení od Leonarda. Kvůli příznivému poměru výkon/cena je použita ekonomic- ká varianta laseru Solaris e-SolarMark FLS. Jedná se o vláknový laser o výkonu 20 W s velmi kvalitním la- serovým zdrojem, jehož životnost je až 150 000 pro- vozních hodin a vlnovou délkou 1 062 nm. Laser má navíc malé integrační rozměry, díky kterým je vhodný pro implementaci do výrobních linek a jednoúčelo- vých strojů v automotive produkci. Značení je prováděno staticky. Laserové zařízení e-SolarMark FLS zvládá i značení za pohybu „On The Fly“ na různé druhy kovů a plastů včetně po- lyethylenu s vysokou hustotou (HDPE), polypropylenu OPP, ABS, nerezové oceli a titanu. Laser e-SolarMark FLS je vybaven autonomní řídicí jednotkou CU0, která splňuje bezpečnostní normy pro ovládání laseru bez použití PLC a PC, včetně tlačítka „total stop“. Autonomní jednotka je vybave- na informativním malým displejem a čtyřmi tlačítky. Celé laserové pracoviště je navíc vybaveno odsá- vací jednotkou BOFA, které zabezpečuje odsávání zplodin z prostoru značení laserem. Díky tomu nedo- chází k usazování zplodin na optice laseru, což by zapříčinilo její zničení. Navíc vzduch se zplodinami je filtrován přes uhlíkové HEPA filtry. Takto vybavené laserové pracoviště je velmi čisté a nedochází ke kon- taminaci okolí, dbá se tak na zdraví obsluhy i všech pracovníků a chrání jejich respirační systém. Benefity • Velmi příznivý poměr výkon/cena • Komplexně řešené pracoviště společně s filtrací vzduchu • Dlouhá životnost laseru a jeho vysoká spolehlivost • Velké zkušenosti Leonarda, jako dodavatele do automotive Zaujalo Vás dané řešení? Kontaktujte nás, vytvoříme Vám řešení na míru. Hlavové opěrky v autech neslouží jen pro naše pohodlí, ale hlavní funkcí je naše bezpečnost, neboť správně nastavená hlavová opěrka nám může zachránit i život v případě nárazu jiného vozidla do zadní části auta. Značení je velmi kontrastní a stálé Proces traceability systému PŘICHÁZÍM S ŘEŠENÍM PRO TRACEABILITU PŘIJDTE SE PŘESVĚDČIT O KVALITÁCH MÝCH LEJZRÁKŮ NA VLASTNÍ OČI. NALEZNETE NÁS NA MSV V BRNĚ V HALE E, EXPOZICI 16 A 08. NALEZNETE NÁS NA MSV V BRNĚ V HALE E, EXPOZICI 16 A 08. ˇ

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

85

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 76 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Tento nový sortiment je navíc podpořen poradenským servisem se zkušenými odborníky, kteří poskytnou potřebné konzultace přímo u poptávajících společností. Nový katalog obsahuje cca 75 000 artiklů ve svazcích: „Obrábění“, „Ruční nářadí a měři- cí technika“, „Zařízení provozů“ a téměř 6 000 produktů v po- sledním svazku „Ochranné osobní prostředky“. Katalog 2017/2018 je platný od 1. srpna 2017. Uvedené katalogové artikly a produktové novinky lze od tohoto data objednávat také v eShopu Hoffmann Group: www.hoffmann-group.com. Systémový partner pro průmysl Rozšířenou nabídkou OOP posiluje Hoffmann Group svou po- zici jako systémový partner pro průmysl: „V posledních letech se potřeba osobních ochranných prostředků u našich zákaz- níků neustále zvyšuje,“ vysvětluje Martin Reichenecker, ředitel marketingu a prodeje u Hoffmann Group. „Proto jsme analyzo- vali trh OOP a připravili jsme, dle našeho názoru, to nejlepší portfolio produktů. Dále jsme navíc posílili naše evropské týmy obchodních zástupců o konzultanty/specialisty v oblasti OOP. Jsme tak jediným dodavatelem, který má v portfoliu nejen kvalitní nářadí a zařízení provozů, ale také komplexní sortiment OOP včetně poradenství po celé Evropě.“ 12 500 nových položek Katalog Hoffmann Group byl ve všech oblastech přepracován a roz- šířen zhruba o 12 500 položek. K novinkám v katalogu patří více než 4 500 položek prémiové značky GARANT, dále inovace z programu „GARANT Master“, nové řezné materiály, výdejový automat GARANT Tool24 PickOne, ruční nářadí a nové produkty z oblasti měřicí techniky. Ve svazku „Ruční nářadí a měřicí technika“ jsou navíc poprvé zastoupeny měřicí přístroje značky FLUKE. V oblasti elektrického testování a termovize jsou tyto produkty uznávány mezi profesionálními uživateli jako mimořádně spolehlivé a robustní, tudíž i velmi žádané. „Naši zákazníci musí vybírat ze stále komplexnějšího sortimentu výrobků – což činí rozhodnutí o nákupu obtížnějším,“ dodává dále M. Reichenec- ker. „To je také důvod, proč jsme připravili pro naše zákazníky optimální portfolio produktů včetně profesionálního poradenství. Nadále zůstávají samozřejmostí dodávky v nejkratším možném čase a to především díky faktu, že většinu zboží máme připravenou k okamžitému dodání na na- šich skladech. To z nás činí spolehlivého a výkonného systémového part- nera, jehož síla je především ve schopnosti poskytovat vysoce kvalitní a komplexní servis.“ Další informace naleznete na www.hoffmann-group.com Katalog Hoffmann Group nyní s komplexním sortimentem OOP Dne 1. 8. 2017 vyšlo 48. vydání očekávaného katalogu nářadí 2017/2018 od společnosti Hoffmann Group. Tento vedoucí evropský systémový partner pro kvalitní nářadí poprvé prezentuje i rozsáhlý komplexní sortiment osobních ochranných prostředků (OOP), který je shrnut v samostatném svazku. imořádně Hoffmann Group Hoffmann Group jako vedoucí evropský systémový partner pro kvalitní nářadí sdružuje jak obchodní kompetence, tak i kompetence v oblasti výroby a služeb. Toto propoje- ní zaručuje spolehlivost z hlediska zásobování, kvality a produktivity v oblasti nářadí a zařízení provozů, jak dokládá více než 135 000 zákazníků. Optimální a spolehlivé poradenství, od individuální analýzy potřeb až po efektivní použití produktů, je vždy zaručeno. Portfolio zahrnuje vedle nástrojů pro třískové obrábění, upínání, měření, brou- šení a dělení také ruční nářadí, ochranné pracovní prostředky, zařízení provozů a dílen- ské potřeby. Mezi zákazníky této společnosti patří velké koncerny zapsané na burzách i střední a malé firmy ve více než 50 zemích. V roce 2016 bylo dosaženo celosvětově obratu ve výši více než 1 miliardy eur. Hoffmann Group nabízí včetně vlastní prémiové značky GARANT dalších 75 000 kvalitních nástrojů od předních světových výrobců. Se zákaznickým servisem po celém světě a 99-ti procentní kvalitou dodávek (certifiko- vanou TÜV) je tento specialista na nářadí, se sídlem v Mnichově, pro své zákazníky spolehlivým a efektivním partnerem. Nový katalog Hoffmann Group 2017/2018 byl rozšířen o sa- mostatný svazek pro „Osobní ochranné prostředky“.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH Společnost Hoffmann Group si Vás dovoluje pozvat na další ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se koná ve dnech 9. – 13.10.2017. V rámci naší prezentace budete mít možnost se seznámit nejen s nejmodernějšími nástroji a nářadím, ale i nově s osobními ochrannými prostředky. Naši odborní poradci Vám rádi poskytnou detailní informace k produktům a servisu přímo na místě. Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši účast! Více informací na: www.hoffmann-group.com pavilon F stánek 033 Navštivte nás na: MSV 2017:

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

TaeguTec Slovakia, s. r. o. Bytčická cesta 2/44, 010 01 Žilina, SLOVAKIA +421-41-7000056 matus@taegutec.sk www.taegutec.sk +421-41-7000056 matus@taegutec.sk www.taegutec.sk

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

Ready2_use – předkonfigurované, vzájemně sladěné produkty, které lze snadno a rychle nasadit do výroby www.kuka.com ready2 grip ready2 fasten micro ready2 spray ready2 pilot ready2 powerlink ready2 spot ready2 arc Roboter CEE GmbH organizační složka Pražská 239, Zdiby, 250 66 Tel.: +420 226 212 271, info.robotics.cz@kuka.com

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 80 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA, ZVÁRANIE Migatronic CoWelder™ je nejmenší kompaktní řešení pro robotizované MIG/MAG svařování. Je ideálně navržené pro svařování jednoduchých dílů bez ohledu na jejich množství nebo četnost. Skládá se ze svařovacího zdroje Migatronic a kolaborativního robota Universal Robots a je přednost- ně určené jako levná náhrada opakujícího se ručního svařování malých sérií. CoWelder™ optimalizuje využití a zajišťuje jednotnost sériové výroby. Jeho CoWelder™ – chytré řešení pro automatizaci svařování Pavel HAVELKA, Migatronic CZ a.s. „Práce máme dost, ale nejsou svářeči,” stěžují si často manažeři výrobních firem. Svářeči ale nejsou, protože svařování je odborná, zdraví škodlivá činnost, svázaná mnoha předpisy a pra- videlnými zkouškami, které ale stojí hodně času i peněz. programování je intuitivní, takže je velice snadné naprogramovat běžné svařence, a právě proto se tímto automatizovaným řešením vyplatí svařovat i malé dávky. Jednoduchost použití Hmotnost zařízení CoWelder™ je pouhých 105kg, takže je snadno mani- pulovatelné, a protože nemusí být ani trvale ukotveno, může sloužit pro “vý- pomoc” různým pracovištím. Řešení CoWelder™ je dodáváno plně sestavené, připravené k instalaci a uvedení do provozu, takže už po krátkém zaškolení obsluha může neje- nom začít programovat trajektorii hořáku nebo svařovací parametry, ale už za pár hodin po instalaci může začít vlastní sériová výroba. A to je hlavní výhoda tohoto jednoduchého a levného řešení. Snadné programování Programování zařízení CoWelder™ je velmi jednoduché i pro nezkušené operátory. Programuje se prostým vedením ramene robota rukou obsluhy (pro zadání bodů trajektorie pohybu hořáku) a ovládá se přehledným doty- kovým panelem. Možnost využití integrovaného katalogu šablon a pamětí pro nové programy přispívá k rychlému programovaní nových svařenců a k snadnému přepínání mezi již vytvořenými programy během pracovního dne v součinnosti s požadavky výroby. Tvorba nového svařovacího progra- mu trvá průměrně jen půl hodiny, samozřejmě v závislosti na složitosti dílu. Jednoduchost nastavení v kombinaci s jednoduchým programováním zna- mená výraznou úsporu času, a tedy i výrobních nákladů. Bezpečnost použití CoWelder™ pracuje v kolaborativním režimu s obsluhou a vestavěný bez- pečnostní systém neustále kontroluje bezpečnost procesu a přizpůsobuje se individuálním potřebám použití. CoWelder™ může být, samozřejmě, kombinován s externími bezpečnostními prvky, jako např. kabiny, svařovací zástěny nebo odsávání. Obor použití CoWelder™ se skládá z kolaborativního robota Universal Robots UR5, nos- ného rámu pro instalaci na jakýkoliv pracovní stůl, MIG/MAG svařovacího zdroje Migatronic Omega² 300 pro synergické svařování až do 300 A, vy- Pracoviště s robotem CoWelder™

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2017 | 81 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA, ZVÁRANIE baveného navíc funkcí IGC® (inteligentní synergická regulace průtoku plynu se spořičem pro 20 - 50 % úspory plynu), robotového hořáku a kompletní kabeláže. CoWelder™ je určený především pro svařování menších ocelo- vých dílů (dosah ramene je 850 mm, opakovatelnost ±0,1 mm, rotace os je ±360°, 6 stupňů rotační volnosti), které jsou jinak v ma- lých sériích svařovány především ručně. Pro správné na- programování svaru je, samozřejmě, potřeba zkušený svářeč nebo technolog, pak už ale robot vyrábí sám a stačí mu jen zaškolená obsluha, která mu podává díly a odebírá hotové výrobky. Obsluha navíc může pracovat na více robotech (podle času svařování) nebo na jiných pracovištích současně, takže cena obsluhy je ve srovnání s cenou svářeče minimální. Robot může vyrábět na smě- ny, nepotřebuje do- volenou, nezná ani nemoc. CoWelder™ umí svařovat i velmi dlouhé nebo polo- hové svary, které by svářeč musel dělat přerušovaně, a tím zvyšuje rychlost svaření finálního vý- robku, a tedy zvyšuje Systém IGC® je volitelnou výbavou zkonstruovanou speciálně pro svařo- vací stroje Migatronic. Vedle proporcionálního regulátoru průtoku plynu a softwarového řízení je součástí systému IGC® i vestavěný spořič plynu a speciální plynová hadice, která minimalizuje ztráty plynu průsakem. Vel- kou výhodou systému IGC® je přesné nastavování požadovaného průtoku plynu z řídícího panelu svařovacího stroje. Tradiční spínání průtoku plynu způsobuje jeho nadspotřebu zejména při startu svařovacího procesu, zatímco IGC® zabezpečuje vždy přesné dávko- vání s ohledem na skutečnou potřebu. IGC® umožňuje jednak přesné řízení vzniku a stabilizace taveniny, ale zaručuje i dokonalou (ale vždy minimálně nutnou) ochrannou atmosféru během celého průběhu svaru až do zaplnění koncového kráteru a zhasnutí oblouku. Výsledkem je, mimo jiné, i dosažení jednotného vzhledu svarů, minimalizace počtu vad a tím i zvýšení produktivi- ty při současném dosažení významných úspor ochranné atmosféry. Efektivita použití IGC® je dokumentovaná rozsáhlými testy prováděnými v reálných podmínkách výrobních podniků při různých svářečských opera- cích a při různých typech oblouku, od běžného zkratového až po sprchový. Největších úspor je, samozřejmě, dosaženo při bodování nebo stehování a při robotizovaném svařování, protože čím je větší počet zapálení oblou- Sestava CoWelder™ Svar robotem CoWelder™ ku nebo změn svařovacího proudu při svařování, tím větší jsou dosažené úspory plynu. Doprovodným efektem ale je i to, že průtok plynu nastavený jen na redukčním ventilu zdaleka neodpovídá potřebnému průtoku plynu ve svařovacím hořáku a už vůbec ne minimální možné hodnotě, při které je ještě kvalita svaru zaručena. Prakticky tak na pracovišti, kde svářeč dříve na redukčním ventilu běžně nastavoval průtok 15 l/min., dnes, díky systé- mu IGC®, stačí na panelu stroje nastavit průtok jen 8 l/min. Vzniklá úspora plynu pak často umožní použití plynů dražších pro zvýšení rychlosti svařo- vání nebo zvýšení kvality svaru. Nižší spotřeba plynu ale snižuje i náklady na manipulaci s plynovými láhvemi, protože mohou být menší a lehčí nebo se nemění tak často. Inteligentní regulace plynu IGC® je významnou výhodou svařovacích strojů Migatronic, a proto si sami spočítejte, jakých úspor dosáhnete při využití systému IGC®. Více informací najdete na www.intelligentgascontrol.com nebo u autorizovaných prodejců Migatronic. Inteligentní regulace plynu IGC® výrazně snižuje spotřebu plynu při svařování MIG/MAG/TIG Inteligentní regulace průtoku plynu Migatronic IGC® (Intelligent Gas Control®) je dynamická regulace průtoku plynu, která monitoruje potřebu a dávkuje průtok plynu při svařování. IGC® automaticky optimalizuje (reguluje) průtok plynu podle okamžité potřeby oblouku (záleží na typu ochranné atmosféry a zvolených paramet- rech synergického svařovacího programu). Tím umožňuje výrazné snížení spotřeby ochranného plynu (při MIG/MAG svařování krátkými svary až 50 %). i produktivitu pracoviště. CoWelder™ není náhradou za průmyslové svařo- vací roboty nebo výrobní linky. Je optimálním řešením pro malé a střední firmy, které chtějí nebo potřebují s robotizací svařování začít, protože mají sériovou nebo opakovanou výrobu, a které nechtějí vybírat složitá průmyslo- vá řešení ani se učit jejich programování nebo obsluhu. CoWelder™ poskytuje jednotnou, nepřetržitě vysokou kvalitu svařování a zajišťuje i významný růst efektivity výroby. Není tak jen pomocníkem nebo náhradou svářeče. Je dokonalým nástrojem pro dokonalé řemeslo. www.migatronic.cz

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA, ZVÁRANIE Vysoko presné reduktory Vysoko presné reduktory TwinSpin všeobecne nachádzajú uplatnenie v aplikáciách v segmente obrábacích strojov pri rotačnom polohova- ní nástrojov a obrobkov. Najbežnejšie aplikácie zahŕňajú frézovacie hlavy, brúsiace hlavy, rezacie hlavy, otočné stoly, výmenníky nástro- jov, výmenníky paliet, atď. Nízke vibrácie a vysoká torzná a klopná tuhosť v kombinácii s vy- sokou presnosťou polohovania a nízkym hádzaním, sú kľúčovými vlastnosťami reduktorov TwinSpin od spoločnosti SPINEA, ktoré za- bezpečujú vysokú presnosť obrábania a vynikajúcu kvalitu obrába- ných plôch. Všetky tieto výhody pozitívne ovplyvňujú produktivitu stroja. Kompaktné rozmery vysoko presných reduktorov a integrova- né radiálno-axiálne ložiská umožňujú zjednodušiť návrh strojov, ušet- riť priestor, skrátiť dobu montáže a znížiť náklady na výrobu strojov. Príklady aplikácií vysoko presných reduktorov TwinSpin v praxi: CNC obrábacie centrum Brúsky Špecialista pre aplikácie v obrábacích strojoch Veronika STAŠÍKOVÁ, marketingový špecialista SPINEA, s.r.o. Vďaka prevratnému technickému riešeniu a vynikajúcim vlastnostiam, sa stali reduktory TwinSpin žiadaným artiklom svetových lídrov v každej oblasti, kde sa vyžaduje presnosť na tisíciny milimetra. • vysoká torzná a klopná tuhosť • vysoká presnosť polohovania • nízke hodnoty hádzania • nízke vibrácie • vysoká preťažiteľnosť • vynikajúca presnosť počas celej doby životnosti • vysoká presnosť rezania • vysoká účinnosť rezania • malé rozmery vysoko presných reduktorov pre kompaktný dizajn • vysoká torzná a klopná tuhosť • vysoká kvalita rezných plôch Rezanie vodou, plazmou, laserom Ohýbačky • vysoká momentová kapacita • integrované vysokokapacitné radiálno-axiálne výstupné ložisko • nízka vstupná inercia • veľká pružnosť ohýbania vďaka kompaktnému dizajnu • vysoký prevodový pomer (až do i=191) • vysoká preťažiteľnosť • vysoká presnosť polohovania • nízke hodnoty hádzania • vynikajúca presnosť počas celej doby životnosti • nízke vibrácie • vysoká torzná a klopná tuhosť • vysoký prevodový pomer (až do i=191) • vysoká zaťažiteľnosť • integrované vysokokapacitné radiálno-axiálne výstupné ložisko • vysoká preťažiteľnosť • kompaktný dizajn pre jednodu- chú inštaláciu • nízka vstupná inercia • bezúdržbovosť Automatický výmenník nástrojov (ATC - Automatic Tool Changer)

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY FANUC je, vďaka trom základným skupinám produktov, jedinou spoločnosťou v tomto sektore, ktorá interne vyvíja a vyrába všetky hlavné komponenty. Každý detail hardvéru aj softvéru prechádza radom kontrolných a optimalizačných procesov. Výsledkom je vynikajúca funkčná spoľahlivosť a dôvera spokojných zákazníkov na celom svete. Jeden dodávateľ, nekonečné možnosti. WWW.FANUC.SK 9.10. – 13.10. 2017 Pavilón P stánok č. 48 a Pavilón G1 stánok č. 54

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 84 Krbové kachle z Rukova Firma HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., patrí k významným výrobcom krbo- vých pecí a krbových vložiek na spaľovanie uhoľných brikiet, kusového dreva a brikiet z lisovaného drevného odpadu. Výrobný závod v Českej republike je vybudovaný v Jiřetíne pod Jedlovou v severných Čechách. Zvárací robot Valk Welding Zvárací robot Valk Welding pre výrobu krbových kachlí Vo firme HAAS+SOHN Rukov investujú do automatizácie Eva ERTLOVÁ, foto HAAS+SOHN Rukov, s.r.o. Spoločnosť Valk Welding už vyše 30 rokov patrí medzi európske firmy, ktoré udávajú trendy v ob- lasti priemyselnej automatizácie so zameraním na technológiu zváracích robotov, a to od jedno- duchých robotických systémov, až po kompletné zostavy s viacerými robotmi. Jednou z posledných inštalácií je zvárací robot Panasonic v rodinnej firme HAAS+SOHN Rukov v Českej republike v okrese Děčín, ktorá sa špecializuje na výrobu krbových kachlí a krbových vložiek. Robotický systém nainštalovala firma Valk Welding kon- com mája a do prevádzky ho v HAAS+SOHN Rukov uviedli v prvej polovici júna. Richard Mareš z firmy Valk Welding a Václav Cintl junior, konateľ firmy HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., pri odovzdávaní robotického systému Valk Welding

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2017 | 85 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA, ZVÁRANIE Firma vznikla krátko po nežnej revolúcii na pôde dovtedy štátneho pod- niku Rukov Rumburk, ktorý okrem iného vyrábal i krbové kachle. Tie sa stali základom pre ďalšiu výrobu aj po privatizácii firmy Václavom Cin- tlom seniorom. Hľadali spojenca a našli ho v rakúskej firme tiež rodin- ného typu – Reischl GmbH, ktorá produkovala podobný sortiment. Pre razantnejší vstup na európsky trh zakúpila firma Reischl GmbH od ne- meckej spoločnosti HAAS+SOHN jej know-how a predajné trhy, čím sa stala súčasťou obchodnej značky známej už vyše 160 rokov. Investície do výrobných a riadiacich systémov Firma HAAS+SOHN Rukov oficiálne začala pôsobiť na trhu v roku 1995. Spoločnosť patrí do medzinárodnej skupiny HAAS+SOHN. Druhý výrobný závod je v Maďarsku. Skupina HAAS+SOHN celkom zamestnáva približne 400 pracovníkov, z toho v Českej republike asi 200. Ročne vyrobí cca 30-tisíc kusov krbových pecí, ktoré exportuje na európske trhy, pričom najnovšie realizovali zákazku aj pre Austráliu. Vyrábajú sto typov krbových kachlí a vložiek. Každý rok uvedú na trh až desať noviniek. Musia sledovať trendy a požiadavky trhu, sú totiž od- lišné. Napr. Česi dávajú prednosť tradičným krbovým kachliam hlavne pre rekreačné zariadenia, ale západné trhy sa viac orientujú na eko- lógiu, spotrebu a kupujú najmä peletové pece. Aj preto majú vo firme HAAS+SOHN Rukov svoje významné postavenie vývojoví pracovní- ci, konštruktéri a dizajnéri. Výsledok – krbové kachle a krbové vložky z HAAS+SOHN spĺňajú najprísnejšie kritériá Európskej únie. Spoloč- nosť si však uvedomuje, že pre zvyšovanie kvality a produktivity, je nutné stále investovať veľké prostriedky do výrobných a riadiacich systémov – automatizáciu a robotizáciu nevynímajúc. Zmodernizovaná zvarovňa „Rozhodnutie inštalovať zvárací robotický systém sme urobili približne pred rokom a viedli nás k tomu hlavne dva dôvody: úbytok pracovnej sily, nedostatočná výrobná kapacita a s tým spojená kvalita a produkti- vita,“ hovorí Michaela Cintlová, PR manažérka. Po zvážení technických parametrov, možností a variability, sa vo firme rozhodli pre robot Pana- sonic, ktorý, na základe odporúčania nemeckého zastúpenia firmy Panasonic, inštalovala spoločnosť Valk Welding. S investíciou do nové- ho robota naplánovali zároveň modernizáciu celého strediska zvarov- ne, ktorú oficiálne spustili do prevádzky 6. júna tohto roka. „Na jar sme demontovali staré zváracie boxy a vytvorili úplne nové, kto- ré sú už vybavené dotykovou obrazovkou na výkresovú dokumentáciu, novým osvetlením i novým odsávaním. V súčasnosti máme v zvarovni deväť boxov pre ručné zváranie (stále tvoria základ výroby v zvarovni), kde však tiež časom nahradíme stoly novými, ergonomicky polohovateľ- nými. Zatiaľ je takto vybavený len jeden skúšobný zvárací box. Ručné zváranie funguje na dve zmeny. No, a k dispozícii máme i dve stano- vištia pre zváracie roboty. Nový nainštalovaný zvárací robot Panaso- nic zvláda už štyri výrobné modely. V budúcnosti ich však bude robiť viac,“ objasňuje Michaela Cintlová. Zvárací robotický systém Valk Welding Ide o robotický zvárací systém osvedčeného konceptu E-rám s robo- tom Panasonic TAWERS TL-2000WG3 s dvomi pracovnými stanicami, z ktorých každá je vybavená dvojosovým polohovadlom s maximálnou dostupnosťou pre automatizované oblúkové zváranie krbových kachlí. Zatiaľ pracuje v dvojzmennej prevádzke, po zaškolení ľudí však ráta- jú s nepretržitou prevádzkou. Panasonic pracuje paralelne na dvoch miestach a nahrádza štyroch zváračov. V súčasnosti robot zvára tele- sá kachlí a modely, ktoré sú pre ručné zváranie komplikované, kde sa zvárač nedostane. V budúcnosti ho chcú využiť na zváranie aj tzv. pod- skupín (napr. popolníky, dymovody, a jednoduchšie diely). Prvý model krbových kachlí programoval Valk Welding v úzkej spo- lupráci s vedúcim technológie HAAS+SOHN Rukov, ďalšie modely už programujú zaškolení technológovia a zvárači sami. „Spolupráca s firmou Valk Welding funguje od samého začiatku skvele a sme veľmi spokojní. Perspektívne uvažujeme s nainštalovaním ďalšieho zváracieho robota,“ konštatuje Michaela Cintlová. Automatizácia je nevyhnutná Rozširovanie výrobných kapacít, výrobného programu a dosiahnu- tie vyššej efektívnosti a produktivity výroby je trendom aj vo firme HAAS+SOHN Rukov. Súvisí to tiež so všeobecným problémom nedo- statku pracovnej sily, pričom aj podľa Michaely Cintlovej, ani v ich firme, budúcnosť v tomto smere nevyzerá optimisticky. Čiastočne to teda riešia robotizáciou či automatizáciou pracovísk. Na druhej strane intenzívne pracujú so školami technického zamerania, študentom poskytujú odbor- nú prax, s výhľadom ich budúceho zamestnania vo firme HAAS+SOHN Rukov. Riešia však i možnosti zamestnávať cudzincov. Firma HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., je významným zamestnávateľom v okrese Děčín. Za svoj slogan si zvolil „Prima chvíle”. V duchu tejto filozofie ponúka nielen kvalitné výrobky, ale i pohodu a pekné zážit- ky. Či už v obydliach svojich zákazníkov, alebo aj pri iných príležitos- tiach. Okrem iného podporuje tiež lokálne športové či spoločenské aktivity. www.valkwelding.cz www.haassohn-rukov.cz Robotický systém v súčasnosti zvláda štyri výrobné modely, a časom pribudnú ďalšie

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 86 Lidé jsou rozděleni v názorech na to, jak bude vypadat budoucnost v oblasti použití robotů. Za- tímco někteří vidí roboty jako humanoidní stvoření, která nám budou brát práci, mnozí je považují za fascinující a sní o budoucnosti s roboty. My ve společnosti KUKA máme velmi jasnou vizi: roboti by měli lidem pomáhat, ne naopak. Roboti mohou lidem usnadnit jejich práci a mohou je zbavit nepří- jemných nebo neergonomických úkolů. Úkoly prováděné lidmi by se měly omezit pouze na ty, které vyžadují lidské schopnosti, jako je schopnost učit se, využívání zkušeností, smyslové vnímání, tvořivost, improvizace atd. Roboti mohou doplnit tyto unikátní lidské vlastnos- ti silou, opakovatelností, rychlostí, přesností a kvalitou. Například smartphony a počítače jsou již součástí každodenního života pro nás všechny. Účetní také již nepřidávají sloupce čísel ručně, ale používají k tomu stroje. Pro nás ve společnosti KUKA znamená spolupráce člověka s robotem (HRC) také odpovědnost. Lidé musí být vždy ústředním tématem – roboti mohou pomáhat li- dem, ale nikdy je nesmí ohrozit. Roboti tudíž musí splňovat nové bez- pečnostní požadavky. Existují samozřejmě různé způsoby, jak tyto požadavky řešit. Ve společnosti KUKA rozlišujeme mezi bezpečnost- ními funkcemi, které chrání lidi při práci s robotem, a funkcemi, které dělají bezpečnějším robota samotného. KUKA Roboter CEE GmbH Spolupráce člověka s robotem (HRC) Jak bezpečná je oblast kolem robota? Jaké nástroje se na robotu používají? To jsou otázky, které musíme také řešit. Nevěříme, že je správné nechat řešení bezpečnosti robotického systé- mu pouze integrátorům nebo koncovým uživatelům – našim zákazní- kům. Nejsme spokojeni, dokud nemáme jistotu, že robot je bezpečný v konkrétní aplikaci. Přemýšlíme také o tom, jak blízko člověka se ro- bot pohybuje, protože téměř všechny standardní roboty můžete pou- žít v oblasti HRC aplikací nebo naopak. Existují čtyři základní varianty: • Robot se zastaví, když je otevřena bezpečnostní brána (dveře) k ro- botu. Vše, co je pro tuto variantu potřeba, je bezpečnostní vstup (v případě nutnosti bezpečnostní relé), který zastaví robota, když někdo vstoupí do oblasti. • Pokud má být robot ovládán ručně, je kromě bezpečného vstu- pu zapotřebí ještě třípolohový vypínač a monitorování rychlosti. (V některých případech může být požadováno také bezpečné sle- dování orientace nástroje). budoucnost robotiky

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2017 | 87 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA, ZVÁRANIE KUKA Roboter CEE GmbH organizační složka Pražská 239, CZ-250 66, Zdiby Tel: (+420) 226 212 271 info.robotics.cz@kuka.com, www.kuka.cz • Pokud lze použitím jednoho bezpečnostního senzoru určit polohu člověka, rychlost robota může být snížena v závislosti na vzdálenosti mezi člověkem a robotem, aby se zajistilo, že robot je vždy v klidu, když se člověk dostane do jeho blízkosti. Pro tuto variantu potřebuje robot bezpečnostní funkci „bezpečné monitorování rychlosti” a bez- pečnostní vstup pro tlačítko nouzového zastavení. Základem všech současných robotických systémů HRC je vyhýbání se kolizím. • Největší výzvou a skutečnou podstatou spolupráce mezi člověkem a robotem je kontrola jejich vzájemné kolize ("kontrola síly a její omezení"). To znamená, že robot je schopen komunikovat s člově- kem, člověk se může dotýkat robota, vést ho a dokonce s ním mít i kolizi. Při použití funkcí, jako je bezpečná detekce kolize nebo bezpečné monitorování sil, musí být zajištěno, že síly a tlaky ne- překročí definované, bezpečné limity v případě kolize, bez ohledu na aktuální situaci na robotizovaném pracovišti. Krátce řečeno, že robot prostě člověku neublíží. Jakmile je aplikace robota přesně definována, zůstává otázkou, zda robot poskytuje všechny požadované bez- pečnostní funkce. Společnost KUKA nabízí ve svých robo- tech následující funkce, například: • Bezpečná detekce kolize • Monitorování bezpečné síly • Bezpečné pracovní a chráněné prostory • Bezpečné sledování polohy • Bezpečné sledování rychlosti • Bezpečné vstupy a výstupy • Detekce bezpečného nástroje • Bezpečné sledování orientace nástroje • Bezpečné přepínání stavu umožňující změnu mezi bezpečnostními strategiemi v rámci konkrétní aplikace Společnost KUKA má také všechny tyto bezpečnostní funkce certifiko- vány podle norem DIN EN ISO 13849 PLd Cat 3 a DIN EN 62061: SIL 2. Bezpečnostní funkce jsou sestaveny z řady komponent, jako jsou bezpečnostní snímače, vyhodnocovací elektronika, komunikační a řídicí jednotky. Každá součást přispívá k celkové bezpečnostní funk- ci a musí být samostatně certifikována. Dalším krokem je bezpečná konfigurace robota v jeho pracovním prostoru. Jsou bezpečnostní funkce, jako detekce kolize nebo monitorování sí- ly, účinné v pracovním prostoru robota? Co když je přesnost měření omezená nebo nelze měřit v určitých bodech pracovního prostoru robota? Je pak dostatečně zajištěna bezpečnost? Z toho plyne, že velmi důležitá je přesnost měření síly v bezpečnostní technologii. Pokud je například nastavena limitní síla na 120 N, není dostatečné, aby robot byl schopen spolehlivě měřit pouze s malou přesností (např. 110 či 130 N). Pokud robot měří s malou přesností, pak to může vést k omezení rozsahu použití s ohledem na bezpeč- nost pracoviště. Odolnostsamotnéhorobotabymělabýttakézohledněna. Citliví, kolaborativní roboti jsou vybaveni měřicí technikou, musí však být také robustní. Je proto důležité vědět, jak dlouho robot v aplikaci vydrží pracovat a také jak byl testován – bez zatížení, s částečným nebo plným zatížením. V neposlední řadě by měl robot absolvovat zkoušku ha- várie tzv „crash test“, jak jej provádíme ve společnosti KUKA. To je jediný způsob, jak zjistit, zda jsou naši roboti stále bezpeční i po přetížení nebo při samotné havárii. Jak již bylo uvedeno výše, li- dé se nyní hodně zaměřují na spolupráci mezi lidmi a roboty. Všechny důležité otázky však musí být vyřešeny nejpozději při analýze rizik kon- krétní robotické aplikace. To je vždy mnohem jednodušší, pokud robot obsahuje certifikované bezpečnostní funkce. Bezpečnost aplikace je ta- ké nutné doložit značkou CE, která je požadována směrnicí o strojních zařízeních. Pokud je však označení CE pro aplikaci nesprávně a neo- právněně uděleno, existuje velké riziko odpovědnosti, včetně té osobní, v případě úrazu či jiné mimořádné události. Odpověď na otázku, která je řešena na začátku tohoto článku, je, že roboti jsou stroje a lidé jsou vždy odpověd- ní za jejich bezpečný provoz. Není třeba, aby se někdo obával spolupráce mezi člověkem a robotem, pokud jsou zavedena definovaná bezpečnostní opatření a dodrženy platné bezpečnostní normy v této oblasti.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 88 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA, ZVÁRANIE Přehlídka trendů v automatizaci Michal SCHOLZE, Stäubli Systems, s.r.o, Téměř pět stovek zákazníků si nenechalo ujít červnové Technology Days v Pardubi- cích, na kterých přední firmy v oboru prak- ticky prezentovaly ta nejmodernější řešení průmyslové automatizace. Ať už se jednalo o čtyřosé a šestiosé roboty, průmyslové PC a řídicí systémy nebo 2D a 3D kamery, každý zájemce si během těchto pěti dní přišel na své. Akce organizovaná společností Stäubli ve spolupráci s dalšími partne- ry zvučného jména, jako jsou Beckhoff, Pilz nebo SCHUNK, nalezla útočiště v prostorách Univerzity Pardubice v Doubravicích. Na celko- vých 300 m2 výstavní plochy se mohli návštěvníci podrobně seznámit se 13 roboty Stäubli v akci i s dalšími technologiemi, jako jsou lasery, elektrickými konektory a lineárními osami. Venkovní část potom tvořily dvě prezentační auta s kompletním portfoliem rychlospojek, multispo- jek a systémů pro automatickou výměnu nástrojů. Spolupráce člověka s robotem v té nejvyšší úrovni – ruční navádění robotického ramene jako výrobního asistenta Využití silových senzorů v kombinaci s roboty názorně ukazovala tes- tovací stanice automobilových zámků Kiekert

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

Stäubli Systems, s.r.o. connectors.cz@staubli.com – Tel.: +420 466 616 125 www.staubli.cz Systémy pro výměnu nástrojů od Stäubli pomáhají optimalizovat časy cyklů, zvýšit flexibilitu a zajistit tak zcela bezpečný a maximálně spolehlivý výrobní proces. Naše systémy pro výměnu nástrojů robotů jsou v automobilovém průmyslu osvědčené díky svým vlastnostem: produktivita & efektivita bezpečnost & spolehlivost flexibilita & přesnost lokální podpora Rychlá změna – díky Stäubli. MSV 2017 9.-13. října, Brno pavilon G1 / 47 V rámci celého týdne probíhal i nabitý doprovodný přednáškový program, který se v teoretické rovině věnoval podobným tématům, která byla k vidění ve vedlejším sále. Namátkou můžeme jmenovat spolupráci robotů s člověkem, technologické řešení aplikací pro bin picking, využití silových senzorů nebo tematiku Industry 4.0. Svými prezentacemi přispěli i firmy zabývající se integrací průmyslových robotů Stäubli a příbuzných technologií, které dodaly svá know-how vy- staveným buňkám – společnosti ELCOM, Eola, Photoneo a LASCAM. Robot ruku v ruce s člověkem Téma kolaborativních robotů je v poslední době jedním z nejžhavějších témat v průmyslové au- tomatizaci. Ačkoliv se jedná o perspektivní oblast, většina firem stále hledá ten správný způsob využití všech nových možností, které tyto roboty přináší. Nevýhodou většiny z nich je omezená rychlost a nosnost, což vede k značnému snížení produktivity oproti standardním robotům. I pro- to se Stäubli, jako jeden z lídrů trhu snaží přijít s poněkud odlišným přístupem, který umožňuje zachovat vysokou rychlost robotů, a tím pádem i produktivitu linky, zároveň však dává pokročilé možnosti pro přímou spolupráci s člověkem. Díky řadě pokročilých bezpečnostních funkcí nových robotů TX2 lze prakticky vždy zvolit vhodnou kombinaci rychlosti a bezpečnosti tak, aby výsledná produktivita pracoviště byla co nejvyšší. Zá- leží tak zejména na četnosti zásahů pracovníka do prostoru robotu ne- bo na dostupných rozměrech dané buňky, nicméně funkce bezpečného zpomalení a zastavení na základě signálů získaných od bezpečnost- ních senzorů nabízí nespočetně růz- ných řešení. Hned s pěti roboty TX2 v různých modelových aplikacích, které byly k vidění na Technology Days, budou mít možnost seznámit se i návštěvníci říjnového Meziná- rodního strojírenského veletrhu v Br- ně, kde patří Stäubli mezi tradiční vystavovatele. Každý si pak bude moci ve spolupráci s robotem vyro- bit svůj vlastní suvenýr, který si z ve- letrhu odnese. Součástí programu Technology Days byla i řada tematických přednášek a prezentací V rámci celého týdne se v Pardubicích vystřídalo téměř 500 zákazníků z celé ČR i ze zahraničí

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 90 Petra BLAHOVÁ, foto Jungheinrich spol. s r.o. Potrebujete vozík pre vysoké nasadenie alebo na občasné použitie? Pre jednu pracovnú zmenu alebo do dvojzmenného režimu? Zišiel by sa vám jeden alebo ich potrebujete stovku? Do jednej prevádzky alebo do závodov po celom svete? Vlastne je to jedno. Prenájom manipu- lačnej techniky je flexibilný, vy vozík používate, prenajímateľ sa oň stará. A keď vozík splní účel, na ktorý ste si ho zapožičali, jednoducho ho vrátite. Kúpa manipulačnej techniky je investičným rozhodnutím, ktoré bezpochyby znižuje finančnú nezávislosť a nie každá firma si ho môže dovoliť. Nárast potreby manipulačnej techniky sa však kvô- li sezónnosti či špecifickým projektom týka mnohých spoločností. Keď vznikne potreba zvýšiť kapacity manipulačnej techniky, má firma dve možnosti. Prvou je, techniku si kúpiť, s čím sa spája via- zanie finančných prostriedkov na jej obstaranie i nárast výdavkov na údržbu a servis. Druhou možnosťou je prenájom manipulačnej techniky (dlhodobý alebo krátkodobý), kedy klient získava okam- žite k dispozícii chýbajúcu manipulačnú techniku bez výrazných finančných výdavkov. Keď náhle vznikne požiadavka Krátkodobý prenájom je určený pre všetkých, ktorých sa týka sezón- nosť, od malých živnostníkov až po veľké firmy s vlastnou flotilou manipulačnej techniky. Príkladom môžu byť obchodné reťazce, vý- Nechcete kupovať techniku? Požičajte si ju!

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2017 | 91 LOGISTIKA Manipulačná technika robcovia nápojov, pestovatelia a spracovatelia ovocia a zeleniny, vinári, atď... Táto forma prenájmu slúži na pokrytie náhlych výkyvov v produkcii či skladovaní. Rovnako sa krátkodobý prenájom využíva aj v iných odvetviach priemyslu – automobilový nevynímajúc – pri krátkodobých projektoch a činnostiach, prípadne ako dočasné rieše- nie na prípravu dlhodobého projektu, pri inštalácii technológií, zabez- pečovaní výstav, veľtrhov, športových a kultúrnych podujatí. „V prí- pade krátkodobého prenájmu je veľmi dôležitá okamžitá disponibi- lita manipulačnej techniky, keďže ide o vykrytie sezónnych potrieb, krátkodobých a náhlych nárastov požiadaviek. Nespornou výhodou krátkodobého prenájmu pre zákazníka je aj jeho vysoká flexibilita v podobe možnosti vrátenia techniky či jej výmeny. Pri krátkodobom prenájme je pre klienta tiež dôležitá promptná reakcia dodávateľa, rýchle spracovanie jeho požiadavky a veľkosť, ako aj rôznorodosť disponibilnej flotily poskytovateľa,“ hovorí Miroslav Vajda, obchodný riaditeľ Jungheinrich Slovensko. Krátkodobý prenájom poskytne zákazníkovi najmä finančnú nezávis- losť, bez viazania vlastného kapitálu. Na úroky, odpisy, poistné sumy a servisné náklady, môžete pokojne zabudnúť. Všetko je obsiahnuté v splátke za prenájom. Náklady na prenájom sú pritom z daňového hľadiska v plnej miere považované za prevádzkové náklady. S prenaja- tím sa už nespájajú žiadne ďalšie náklady na údržbu, opravu a servis. Prípadné násilné poškodenia techniky sú kryté havarijným poistením zariadenia. Starostlivosť o vozík preberá jeho prenajímateľ. Dlhodobý prenájom prináša zákazníkovi dodatočný bonus v podobe nižšej, výhodnejšej ceny prenájmu pri zachovaní rovnakej flexibility a finančnej nezávislosti ako pri krátkodobom prenájme. Žiadajte aj služby navyše Spoločnosť Jungheinrich poskytuje zákazníkom, využívajúcim prená- jom, množstvo služieb, ktoré ešte viac uľahčia a zabezpečia hlad- ký priebeh využívania manipulačnej techniky. So službou garancia prevádzky získa zákazník pri poruche náhradné zariadenie zdarma do 24 hodín. Samozrejmosťou je údržba a bezpečnostné kontroly zariadení, servis batérií. Zaujímavou pre nájomcu je aj služba správa flotily, vďaka ktorej získa zákazník detailný prehľad o nákladoch či využití flotily. Ako zdôrazňuje Miroslav Vajda, trendy v oblasti prenájmu techniky smerujú k už spomínanej okamžitej disponibilite zariadení, taktiež na- rastajú požiadavky na komplexnosť dodávky. Okrem manipulačnej techniky, zákazníci čoraz viac požadujú aj rôzne špecifické prídavné zariadenia a bezpečnostné prvky na nich, ako napríklad blue spot – modré (prípadne červené) svetlo, ktoré vytvára pred vozíkom svetelný kužel a upozorňuje tak na seba okolie, čím predchádza kolízii s inými vozíkmi a chodcami, najmä v križovatkách uličiek. Ďalej sú to prvky, ako kamerový systém na vidliciach pre uľahčenie manipulácie s to- varom, access control systém, ktorý umožní spustenie vozíka opráv- neným osobám až po splnení bezpečnostných krokov (napríklad za- pnutie bezpečnostného pásu), cúvací senzor, a podobne. Trendom je aj prenájom špeciálnej techniky, napríklad systémových regálových zakladačov do úzkych uličiek. Kľúčovým faktorom pre firmu ostáva cena prenájmu a jeho finančná výhodnosť v porovnaní s obstaraním vlastnej techniky. „Cena, samo- zrejme, závisí od dĺžky prenájmu, potreby okamžitej disponibility techniky a ďalších faktorov. Platí však, že v prípade potreby vykrytia náhlych a sezónnych požiadaviek na techniku, je pre zákazníka vý- hodnejšie zaplatiť viac za prenájom, ako financovať kúpu a servis vlastnej techniky,” hovorí M. Vajda. Ponuka spoločnosti Jungheinrich Jungheinrich disponuje najširšou flotilou manipulač- nej techniky na trhu. Aktuálne má na prenájom na Slovensku k dispozícii približne 1 000 kusov vozí- kov. V prípade, ak je požadované zariadenie ob- sadené, dokáže si – vďaka globálnemu pôsobeniu spoločnosti – vypomôcť sesterskými flotilami v za- hraničí, a tak má pre zákazníkov k dispozícii širokú sieť prenájmových zariadení aj zo zdrojov mimo Slovenska. V súčasnosti ide o približne 40 000 za- riadení len v Európe. Prenájmovú flotilu Jungheinrich pravidelne obnovuje, a preto môžu mať zákazníci istotu, že majú k dispozícií to najlepšie. Technika s modernou technológiou, výborný technický stav a široké možnosti výberu techniky pre rôzne použi- tie, umožňujú uspokojiť všetky požiadavky zákazní- kov. Portfólio produktov a nosností (do 9 ton) zahŕ- ňa všetky najčastejšie používané vozíky na jednotli- vé logistické procesy.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 92 LOGISTIKA Manipulácia s bremenami Inteligentní manipulace s břemeny Tomáš KAŠPAR, foto TOKA INDEVA Série LIFTRONIC AIR: Poslední generace průmyslových manipulátorů z řady INDEVA Kombinují sílu tradičního pneumatického manipulátoru s inteligencí značky INDEVA. Jejich zve- dací síla je pneumatická, je však řízena elektronicky. Hodí se ke zvedání vyosených anebo vel- mi těžkých břemen. Modely jsou dostupné od 80 do 310 kg a dodávají se pro montáž na sloup, strop nebo nadzemní kolejnici. Ve srovnání s tradičními pneumaticky řízenými manipulátory na- bízí Liftronic Air důležité výhody, které pomáhají zlepšit bezpečnost, ergonomii a produktivitu. Balancéry jsou elektronicky a pneumaticky řízené systémy stálého vyvažo- vání hmotnosti břemene do stavu „beztíže“. Umožňují jednoduchou mani- pulaci s břemenem až do hmotnosti 320 kg, při které je námaha reduko- vána na minimum a břemeno kopíruje pohyb lidského ramene. Scaglia, založená v roku 1939, vyvinula koncem 70-tých let vyvažovač LIFTRONIC, revoluční systém na manipulaci se zátěžemi. Jako výrobce ma- nipulačních zařízení byla společnost jedním z prvních podniků, které byly certifikovány podle ISO 9001:2000. Aby se dále podporoval růst podniku a aby se zákazníkům nabídl ještě kvalitnější výrobek a výkonnější servis, byla v roce 2004 založena Scaglia INDEVA SpA. Dnes se firma považuje za ve- Jedno africké přísloví říká, že „nemáme ani ponětí, jaké je těžké břemeno, které my nezdviháme...“. Chápou to hlavně pracovníci, kteří manipulují s břemenem a desítky let se tomu snaží rozumět i naše firma. Jsme připraveni využít svoje zkušenosti k vašemu prospěchu.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

doucí společnost na trhu a za technologického lídra v oblasti konstruk- ce a výroby průmyslových manipulačních zařízení. Centrální výrobní středisko se nachází v městě Brembilla, vzdáleném 50 km od Milána. Inteligentní manipulace Firma vyrábí manipulační zařízení nazývané také Intelligent Devi- ces for Handling nebo jednoduše INDEVA. Kromě pneumatických manipulátorů se specializuje i na elektronicky ovládané zařízení. Při elektronických manipulátorech byla běžná pneumatická technologie nahrazena moderní mikroprocesorovou technologií. Tím se eliminují některá omezení a dosahuje se vyššího stupně efektivnosti. Tyto zaří- zení umožňují plynulé, rychlé a přesné pohyby břemene a disponují plnoautomatickým rozpoznáváním zátěže. I v nebezpečném prostředí Manipulační zařízení série PN jsou ovládána pneumaticky. Jsou to spolehlivé, robustní balancéry s pevným vertikálním ramenem. Umož- ňují manipulovat se zátěží až 310 kg, která se uchopí mimo svého těžiště. Všechny vyvažovací série PN mohou být, podle směrnic EU 94/9 a 1999/92 dodány na použití v prostředí ohroženém vý- buchem s odstupňováním podle norem ATEX. Sloupové, stropní, kolejnicové... Balancéry se vyrábějí v sloupovém, stropním, kolejnicovém provede- ní. Je možné je ukotvit na pojízdných jeřábech nebo na zdvihacích vozících Liftruck. Břemeno se může uchopit magnetickým, mechanic- kým nebo vakuovým nástrojem, podle potřeb a k úplné spokojenosti zákazníka. „Firma Hanácké železárny a pérovny, a.s., člen skupiny Moravia Steel Třinec, vyrábí za tepla tvářené listové a vinuté pružiny pro evropské nákladní automobily a pro železniční vagony či lokomo- tivy. Svými hmotnostmi dosahují tyto výrobky – vinuté pružiny až 120 kg, jednotlivé listy pružin až 60 kg a sestavené listy do pru- žiny až 320 kg. Pro manipulaci s pružinami na pracovištích, do výrobních zařízení a linek a pro odkládání výrobků do palet, se využívají manipulátory od firmy TOKA INDEVA, se kterými mají Hanácké železárny a pérovny již několikaletou zkušenost. První zařízení, elektronický balancér Liftronic EASY E125C, byl zakou- pen již v roce 2006 jako podpora manipulace s jednotlivými listy pružin. Bylo třeba ověřit vhodnost nasazení tohoto typu manipu- látoru v těžkém 3-směnném i nepřetržitém provozu. Po prvním roce úspěšného nasazení bylo rozhodnuto o nákupu dalších těchto zařízení. Nabídka typů a nosností těchto manipu- látorů firmy TOKA INDEVA v zásadě vyhovuje rozmanitému užití i provozu Hanáckých železáren a péroven. Při složité manipulaci s jednotlivými listy i se sestavenými pružinami byly pro dva vy- brané projekty použity i pneumatické manipulátory typové řady LIFTRONIC AIR, které se rovněž osvědčily. Průběžně jsou vyba- vována i další pracoviště manipulátory od firmy TOKA INDEVA, aby byla výrobním operátorům usnadněna manipulace s těžkými břemeny – pružinami a zároveň stále zlepšována bezpečnost a ochrana zdraví operátorů výrobních zařízení a linek.” Ing. Petr Vaněk, generální ředitel a předseda představenstva Mravenec je neúnavný a inteligentní pracovník, dokáže zdvihnout a lehko přenášet náklady, které jsou mnohem větší než on. Tato jednoduchá analogie představuje poslání společnosti Scaglia INDEVA: Navrhování a výroba průmyslových manipulátorů, které jsou kompaktní a přece jiné, jednoduché a přece inteligentní a pomáhají pracujícím lidem vyhnout se škodlivé námaze. Video ukázky manipulace s břemeny pomocí blancérů INDEVA: http://www.indevagroup.com/videosolution.athx Operátor m e zdvihnout b emeno s hm nost a 320 kg jednoduch m d ekem se servo-ovládac rukověti nebo zát e sam n a p emístit ji lehk m tlakem požadovan m sm rem, jakoby b emeno v - ilo jen n kolik gram . Zveme vás na návštevu našeho stánku: MSV BRNO | Hala A2 | Stánek 11 Zastoupení pro Českou republiku: Tomáš Kašpar – TOKA Kirchstrasse 49, 88138 Weissensberg Telefón:+49 83 89 8512, Mobil: +49 171 455 3650 indeva.cz@toka.de, info@toka.de, www.cz.toka.de Jíří Štěpánek – TOKA Jednosměrná 1026, 251 68 Kamenice Mobil: +420 602 688 331, +420 602 304 871 indeva.cz@toka.de, www.cz.toka.de Zastoupení pro Slovenskou republiku: Ing. Pavol Galánek – TOKA Hapákova 7, 080 06 Lubotice Mobil: +421 904 408 861 indeva.sk@toka.de, www.sk.toka.de Marek Galánek – TOKA Generála Viesta 28, 911 01 Trenčín Mobil: +421 911 325 580 indeva.sk@toka.de, www.sk.toka.de

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 94 DB Schenker v septembri ukončí masívny prepravný projekt, na ktorom sa podieľal 14 mesiacov – počas tohto obdobia prepravila logistická spoločnosť približne 100 000 ton nákladu v objeme 400 000 m² do egyptského mesta Burullus, kde spoločnosť Siemens AG stavia jed- nu zo svojich troch elektrární. Každá z týchto elektrární vyrába až 4,8 GigaWattov elektrickej energie prostredníctvom 8 plynových a par- ných turbín. Spoločnosť DB Schenker musela zabezpečiť množstvo prípravných prác, aby sa táto masívna preprava mohla uskutočniť. „Hlavnou výzvou bolo navrhnúť čo najlepší koncept prepravy najťaž- ších kusov tak, aby všetko prebehlo bezpečne, hladko a včas. Burul- lus leží v odľahlej časti delty Níla, na pobreží Stredozemného mora a infraštruktúra absolútne nevyhovovala preprave takýchto rozmerov. Možnosťou bolo vyzdvihnúť komponenty v prístavoch Alexandria ale- bo Damietta, ale následná cestná preprava nákladu s váhou vyše 650 ton bola prakticky nemysliteľná – najmä vzhľadom na nutnosť križovať množstvo mostov ponad Níl. Z tohto dôvodu sme prijali rozhodnutie upraviť neďaleký rybársky prístav Burullus, z ktorého je vzdialenosť na miesto výstavby iba 16km – čo je o 100km bližšie ako z Alexan- drie a o 150km bližšie ako z prístavu Damietta,“ hovorí o projekte Masívny prepravný projekt Masívny prepravný projekt preprava 100 000 ton komponentov si vyžiadala radikálny prístup Michala LALÁKOVÁ, SCHENKER s.r.o. Malý rybársky prístav Burullus v Egypte sa premenil na cieľovú základňu pre 100 000 tonový náklad komponentov na stavbu novej elektrárne spoločnosti Siemens AG. Obrovské trajekty postupne privážali jednotlivé segmen- ty elektrárne, ktorá bude patriť medzi najväčšie na svete.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

LOGISTIKA Günter Gauls, Senior Project Manager Global Projects v spoločnosti DB Schenker. V rámci prebudovania prístavu bolo napríklad potrebné zväčšiť jeho hĺbku až o 5,5 metra, vystužiť nakladacie móla, zabezpe- čiť sklady na prekládku, vybudovať prístupové cesty a v neposlednom rade zabezpečiť 600–tonový žeriav, ktorý prekladá jednotlivé časti elektrárne na špeciálne prepravné vozy. „Veľkou výhodou tohto konceptu, v porovnaní s využitím vzdialenejších prístavov, bola eliminácia cestnej prepravy na absolútne minimum. Kaž- dá ďalšia alternatíva by zahŕňala prepravu po cestách, čo by zname- nalo aj vyjednávania s vlastníkmi ciest, z ktorých by ktorýkoľvek mohol celý megaprojekt pozastaviť. Nehovoriac o prípadných problémoch pri poškodení mostov. Náš prístup bol radikálny, ale jednoduchý a bez- pečný,“ uzatvára Gauls. Všetky tri elektrárne sú postupne budované už od konca roka 2016 a medzi komponentmi, ktoré sa na miesto výstavby prepravovali, sú na- príklad turbíny, generátory, transformátory a bojlery, z ktorých niektoré vážia až 500 ton. Každá z ôsmich liniek jednej elektrárne si vyžaduje až 248 týchto masívnych komponentov. Ťažké komponenty z Európy a USA sú dopravované priamo do prísta- vu v Burulluse. Časti vyrobené v Ázii sú dopravované najprv do prístavu v Alexandrii, kam ich dopravujú zaoceánske lode a následne sú prekla- dané na menšie plavidlá a dopravené do Burullusu. Peter Ullrich, Siemens project director, ohodnotil projekt slovami: „Na- šim logistickým partnerom patrí najvyšší rešpekt za to, akým spôsobom navrhli celý logistický proces a dokázali všetky prepravy zrealizovať včas a bez akýchkoľvek poškodení alebo strát – najmä ak ide o obrov- ské množstvo nadrozmerných zásielok, ktorých nahradenie by v krát- kom čase bolo nereálne.“ Fakty a čísla Celkový objem prepráv v rámci projektu: 100 000 ton/400 000 m² (5 000 námorných kontajnerov) Celkovo 248 komponentov: 8 plynových turbín (každá 482 ton); 12 generátorov (každý 394 ton); 12 transformátorov (každý 195 ton); 8 kotlov (každý s objemom 6 600 m³). • Jediná plynová turbína váži 482 ton, čo je približná hmotnosť 100 slonov alebo 32 mestských autobusov. • DB Schenker prepravuje osem turbín tejto veľkosti deltou Nílu v Egypte. • DB Schenker vyzdvihuje komponenty zo závodov po celom svete: plynové turbíny boli vyrobené v Berlíne, generátory v Mülheime v Nemecku a v Charlotte v USA. Transformátory sú z rakúskeho mesta Weiz a chorvátskeho Záhrebu. Kondenzátory a časti turbín boli vyrobené v Indonézii, kým 192 modulov pre osem bojlerov bo- lo vyrobených v Južnej Kórei. • 316 000 m³ komponentov je prepravovaných námorne alebo le- tecky. • Stavba elektrárne v Egypte je rekordnou aj pre spoločnosť Siemens. Kontrakt na výstavbu troch elektrární a dvanástich veterných parkov s celkovo 600 turbínami bol podpísaný ešte v roku 2015. Po ich spustení do plnej prevádzky, sa objem výroby energie v Egypte zvý- ši o 50%. Každá z týchto kombinovaných elektrární je najväčšou svojho druhu na svete.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

LOGISTIKA Intralogistika Spoločnosť Trilogiq navrhuje, stavia a uvádza do praxe modulárne rúrkové riešenia zásobovania pre rôzne odvetvia priemyslu a obcho- du. V automobilovom priemysle ich využívajú najznámejšie a naj- väčšie značky, pretože adaptabilita a všestrannosť robí z rúrkových systémov ideálny prostriedok pre rýchlo sa meniace, multiplatformové výrobné prostredie, také typické pre automotive. Systémy od Trilogiq sú používané na každej úrovni dodávateľské- ho reťazca automotive. Aplikácie zahrnujú vozíky pre zásobovanie polotovarmi a súčiastkami, ergonomické pracovné stanice, spádové regály, vozíky pre manipuláciu s lakovanými dielmi i atypicky tvaro- vanými dielmi pre konkrétne špecifické potreby jednotlivých výrobcov, Akebono Brake Slovakia nevynímajúc. Riešenie pre Akebono Brake „Na začiatku spolupráce, v lete 2015, sme zákazníkovi ponúkli náš prémiový produkt – systém GRAPHIT, ktorý zabodoval na celej čiare. Ako slovenskí, tak najmä japonskí lean manažéri boli nadšení ľahkos- ťou a estetickou hodnotou systému, navyše umiestneného v nových, čistých výrobných halách,“ hovorí Milan Dittinger zo spoločnosti Tri- logiq Slovakia. Postupne začali navrhovať aj aplikácie k prvej testovacej linke, sú- stavu dopravníkov, manipulačných prvkov a kontrolných stolov. Po prvých dodávkach aplikácií viedlo nadšenie – predovšetkým ja- ponského personálu – k objednávkam materiálu na úrovni 15 tisíc eur Oslava výročia partnerstva Trilogiq Slovakia a Akebono Brake Začiatkomletavroku2015 bolineďalekoTrenčínado- stavané a slávnostné otvorené výrobné haly japonskej spoločnosti Akebono Brake, ktorá je celosvetovým producentom kotúčových brzdových systémov pre automobily. Do nových výrobných priestorov s rozlo- hou 12 000 metrov štvorcových bolo treba zabezpečiť intralogistickú vybavenosť... A práve v tom čase sa za- čala písať úspešná a mimoriadne plodná spolupráca Akebono Brake Slovakia a Trilogiq Slovakia. Text a foto Trilogiq Slovakia, s.r.o. www.trilogiq.sk mesačne. Počas dvoch rokov doterajšej vzájomnej spolupráce boli pre potrebu výrobcu bŕzd vyvinuté desiatky štandardov, ktoré aktuál- ne slúžia v mnohokusových sériách. „Okrem štandardných rúrkových aplikácií výhradne z kompozitného systému GRAPHIT pomáhame pracovníkom spoločnosti Akebono Brake Slovakia i s konštrukciami z Bosch profilu, pri inštalácii systémov pick to light, či dodávkami sto- viek skejtov z našej produkcie, ktoré si v ničom nezadajú pred konku- renčnými produktmi,“ dopĺňa Milan Dittinger. Zatiaľ posledným úspechom z júla roku 2017 je inštalácia linky L3 assy & paint & anno process v hodnote 17 tisíc eur. „Vďaka pánom Novákovi a Valentovi z Akebono Brake v Trenčíne sa TRILOGIQ GRAPHIT stal synonymom úspešnej spolupráce našich spoločností. Haly v Trenčíne sa stali výkladnou skriňou Trilogiq Slo- vakia a nie je nič krajšie, ako počuť od našich partnerov, ktorí z to- ho či onoho dôvodu navštívili závod Akebono Brake, aké množstvo funkčných, účelových a estetických aplikácií je tu v prevádzke tak pri strojoch, ako aj pri skladovaní a 5S činnostiach. Ďalšou významnou referenciou je, že napriek tomu, že Akebono Brake pracuje s ťažký- mi prvkami, brzdovými kaliprami pre športové luxusné vozidlá Audi, BMW a Porsche, nezaznamenali sme počas dvoch rokov okrem bež- ných závad spojených s opotrebením spojov, žiadne vážne statické poruchy,“ dodáva M. Dittinger. Doplnkové, veľmi zaujímavé aplikácie Linka L3 v podobe návrhu Slávnostné otvorenie hál v júni 2015

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

INZERCIA Průmyslové roboty pro náročné výrobní aplikace West Business Center Za Tratí 206 | 252 19 Chrášťany +420 257 941 718 | info.cz@yaskawa.eu.com Czech s.r.o. www.yaskawa.eu.com Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 9.10. – 13.10. 2017 Navštivte nás na stánku č. 010, v pavilonu G2 MSV 2017 www.minerva-is.eu marketing@minerva-is.sk

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 98 DIGITÁLNY PODNIK Staršie zvyklosti sa otriasajú aj v automatizačnej technológii. Zmena na digitálne prepojenú, vysoko flexibilnú a transparentnú priemyselnú výrobu, ktorá v posledných rokoch získala označenie Industry 4.0, konfrontuje dizajnérov a plánovačov s novými úloha- HMI/PLC a PLC v krytí IP67 inteligencia priamo na stroji Prečo čoraz viac ľudí drží svoj smartphone pred sebou pri telefonovaní? Pretože môžu. Môže sa to zdať divné všetkým, ktorí vyrastali so špirálovým káblom na konci telefónneho prijímača, ale musíte priznať, že držanie telefónu pri uchu nie je v dnešnej dobe absolútne nevyhnutné. Hneď ako sa použije funkcia reproduktora alebo slúchadlá, zariadenie sa môže držať aj pred vami a súčasne čítať aj texty. Držanie prístroja pri uchu taktiež sťažuje čoraz populárnejšiu prax výmeny zvukových nahrávok prostredníctvom služieb zasielania správ. Je zrejmé, že telefonovanie nie je základnou funkciou smartphone – je len jednou z mnohých funkcií prístroja a pre mnohých ľudí nie je ani najdôležitejšia. Ing. Marián OSÚCH, ml., Marpex, s.ro. Kompaktné systémy HMI/PLC a robustné I/O bloky s krytím IP67 a riadením Codesys prinášajú inteligenciu priamo do strojov. mi. Jedným z problémov strojárstva, a najmä v elektrotechnickom plánovaní, je návrh riadiacej skrinky na ochranu citlivých elektric- kých a elektronických zariadení, ako sú regulátory, napájacie jed- notky alebo I/O riešenia v drsných podmienkach.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2017 | 99 DIGITÁLNY PODNIK +421 42 4440010-1, mobil: +421 903 214 610, e-mail: mosuch@marpex.sk, www.marpex.sk Potenciál riešenia decentralizáciou Decentralizované I/O riešenia nie sú nič nové, ale stávajú sa čo- raz zaujímavejšími vzhľadom na moderné automatizačné a strojo- vé koncepcie, ktoré majú čoraz viac modulárny dizajn. Trend sa odkláňa od riadiacej skrinky smerom k inštalácii na pracovisku. Použitie robustnej I/O technológie so stupňom ochrany IP67 umož- ňuje používateľom spájať káblami blízke I/O zariadenia, ktoré môžu smerovať signály do rozvádzača, buď ako pasívny multipól, káblovým uzlom, alebo aktívne ako zbernicové zariadenie. V po- rovnaní s káblovými bodmi to šetrí používateľovi značné náklady na technológiu pripojenia a káble. Výhodou je aj časová úspora v prípade, keď je zariadenie nastavené u zákazníka. Namiesto prepájania niekoľkých samostatných káblov do rozvádzača je po- trebné prepojenie len pomocou Ethernetu a napájanie. Zapojenie periférie do vzdialenej I/O technológie môže byť vykonané vo- pred u výrobcu stroja. Vysoký výkon Firma Turck je ešte o krok ďalej v rámci decentralizácie. Produkt TBEN-PLC Codesys-3 je kompaktným riešením pre použitie priamo v prevádzke. Riadenie Codesys umožňuje zákazníkovi implemen- tovať úplne nezávislé ovládanie malých strojov. TBEN-L-PLC môže riadiť jednotlivé strojové moduly, ktoré sú zase pripojené k hlavné- mu ovládaču, alebo môžu byť použité ako konvertor protokolov na prepojenie strojov s rôznymi systémami Ethernet alebo zberni- cami. Viaceré rozhrania Tieto rôzne aplikačné scenáre umožňujú vysoký výkon a počet komunikačných rozhraní, ktoré ponúka TBEN-L-PLC: Pri používaní zariadenia ako master, prístroj podporuje okrem priemyselných protokolov Profinet aj protokoly Modbus RTU, CANopen a SAE J1939, EtherNet/IP a Modbus TCP. Sériové rozhrania RS232 a RS485 je možné použiť aj podľa požiadaviek Codesys. Kom- paktný I/O kontrolér tiež ponúka osem univerzálnych I/O kanálov pre priame pripojenie snímačov a pohonov. TBEN-PLC však môže byť taktiež spustený ako slave v sieťach Pro- finet, EtherNet/IP a Modbus TCP, ako aj v sieťach Modbus RTU a CANopen, čo umožňuje používať ho ako prevodník protokolov. Napríklad riadiaca jednotka môže fungovať ako manažér CANo- pen strojového modulu pripojeného k CANopenu a pripojiť tento modul k systému bežiacemu na Profinete. V rámci rastúcej digita- lizácie priemyslu to umožňuje, že existujúce koncepty strojov sú vhodné pre sieťové prepojenie a majú potenciál vysoko flexibilnej výroby. Turck teda poskytuje odpoveď na otázku, ako môžu exis- tujúce stroje a zariadenia využiť zvýšenú účinnosť, optimalizovanú transparentnosť a plánovanie výroby vyplývajúce z vývoja Prie- myslu 4.0. Trend smerom k modularite Ďalším aplikačným scenárom TBEN-L-PLC je riadenie jednotlivých modulov stroja. Pridaná hodnota poskytovaná menšími, autonóm- nymi jednotkami je vytvorená flexibilnou kombináciou modulov do riešenia, ktoré najlepšie vyhovuje súčasným požiadavkám. Vý- robcovia strojov sa chcú vyhnúť jednorazovým strojovým riešeniam, pričom sú stále schopní poskytovať riešenia špeciálne prispôsobe- né požiadavkám zákazníkov. Použitie modulárnych strojov a zaria- dení tak poskytuje kompromis, ktorý uspokojuje obe potreby. Obzvlášť pri strojových moduloch je často potrebné rozhodnúť podľa kombinácie modulov, kde má byť umiestnený stred stroja, a tým aj umiestnenie kontroléra. S kontrolérom TBEN-L-PLC má kaž- dý modul vlastný riadiaci systém, ktorý môže pracovať ako mas- ter alebo slave. Výrobca stroja sa teda môže rozhodnúť od stroja k stroju, kde má byť umiestnená inteligencia stroja. Hardvér tu ne- predstavuje žiadne limity. Spojenie dvoch modulov vyžaduje iba prepojenie dvoch komunikačných a napájacích káblov medzi nimi. Dokonca ani pre tieto zariadenia už nie je potrebná ovládacia skrinka, pretože portfólio Turck zahŕňa aj zdroje napájania a bez- pečnostnú technológiu v IP67, ako aj I/O a technológiu riadenia. Vo svojom bezpečnostnom technologickom programe spoločnosť Turck už predstavila svoj hybridný I/O modul TBPN s krytím IP67. Okrem štyroch bezpečnostných vstupov/výstupov pre Profisafe mo- dul ponúka dva univerzálne vstupy/výstupy, ktoré môžu byť použi- té ako vstup alebo výstup, ako aj dva hlavné porty I/O-Link, ktoré ďalej zvyšujú flexibilitu bezpečnostného modulu. HMI/PLC pre prevádzku a vizualizáciu Kontrolér TX500-HMI, s vysokokvalitnými dotykovými displejmi a vysokorýchlostným procesorom, ponúka podobné rozhranie ako TBEN-L-PLC a je ideálny na použitie tam, kde sa žiada obsluha a vizualizácia procesov, ako aj riadenie strojov. Každá jednotka TX500 je vybavená hlavným počítačom Profinet a skenerom Ether- Net / IP, ako aj masterom Modbus TCP a Modbus RTU. HMI môžu byť tiež spustené ako slave v oboch protokoloch Modbus. Codesys 3 tiež umožňuje jednoduché programovanie funkcií ovlá- dania a vizualizácie v TX500. Najnovšia technológia procesorov týchto jednotiek zaručuje plynulú manipuláciu s náročnými výpoč- tovými procesmi až po vizualizáciu pohyblivého obrazu. TFT dis- plej s vysokým rozlíšením s 64 000 farbami, umožňuje atraktívne a vysoko výkonné zobrazovanie grafiky a animácií. Predný panel radu TX500 je chránený krytím IP66. Dva porty RJ45 Ethernet, sériové rozhranie pre RS232, alebo RS485 a dva porty USB, sú na strane terminálu. Ďalší slot pre SD kartu umožňuje rozšíriť internú dátovú pamäť s kapacitou 128 MB. Turck ponúka sériu TX500 v troch variantoch s rôznymi veľkosťami a rozlíšením displeja: dva displeje s pomerom strán 16 : 9 so 7 „alebo 13” (TX507 a TX513) a jedným 10” zariadením vo formáte 4 : 3 (TX510). Dva menšie displeje ponúkajú rozlíšenie 800 x 400 pixelov, zatiaľ čo veľký model TX513 je vybavený rozlíšením 1280 x 800 pixelov. Programovací modul TBEN-L-PLC je ďalšou etapou spoločnosti Turck smerom k decentralizácii inteligencie strojov. Kompaktný kontrolér IP67 ponúka dostatočný výkon pre samostatné ovlá- danie viacerých úloh. Rozhrania Master a Slave tiež umožňujú používať ako konvertor protokolu tak, aby bolo možné pripojiť existujúce stroje k moderným zariadeniam založených na sie- ti Ethernet. Pre úlohy riadenia s požiadavkami na prevádzku a vizualizáciu Turck ponúka sériu TX500 HMI/PLC.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 100 DIGITÁLNY PODNIK Elektroinštalácia V strojoch a zariadeniach s vysokým stupňom automatizácie býva často zložitá aj elektroinštalácia. Koncept kabeláže s jednotlivými žilami vtedy dosiahne svoje hranice, stojí veľa času, stane sa rýchlo neprehľadným a skrýva v sebe veľké nebezpečenstvo chybného zapojenia. Minimalizátor úsilia Murrelektronik Slovakia s.r.o. Premena na koncept s pasívnymi rozdeľovačmi je riešenie, ktoré sa ľahko realizuje a vytvorí inštaláciu, ktorá je lacnejšia a prehľadnej- šia. Pasívne rozdeľovače výrazne znižujú potrebnú kabeláž. Tam, kde predtým viedli zo skriňového rozvádzača k snímačom a ak- čným členom nespočetné jednodrôtové vedenia, sa teraz v poli po- loží iba jedno hlavné vedenie rozdeľovača. Pasívne rozdeľovače od Murrelektronik odstraňujú v inštaláciách zmätok v kábloch a minimalizujú úsilie Samotný rozdeľovač sa umiestni do bezprostrednej blízkosti proce- su a snímače a akčné členy sa pripoja s čo najkratšími spojovacími vedeniami. Ide to rýchlo, znižuje to počet zdrojov chýb – a je to navyše porovnateľne jednoduchšie realizovateľné riešenie, ktoré môžu pracovníci na stroji nainštalovať bez potreby dodatočných školení. Počet jednotlivých vedení sa výrazne zníži, zmizne obávaný zmätok v kábloch ako pri kabeláži s jednotlivými žilami a môžete zabudnúť aj na objemné rozvodné skrine. Výhodou vedení snímačov a akč- ných členov je okrem krátkych dĺžok aj to, že sa dajú jednoducho zapojiť a, ak by sa vyskytla chyba, aj rýchlo vymeniť. Paleta rozde- ľovačov od Murrelektronik je veľká a umožňuje vhodné inštalačné riešenia pre najrôznejšie aplikácie. Výsledkom je, že inštalácia je nielen rýchlejšia, ale aj menej náchyl- ná na chyby. A keby sa niečo stalo, tak všetky konštrukčné rady rozdeľovačov od Murrelektronik sú na každom mieste zapojenia vybavené LED diódami. Pracovník na stroji tak na prvý pohľad uvidí, v ktorom prúdovom obvode je chyba. Odzrkadlí sa to na kratších výpadkoch, čiže vyššej produktivite, a to je konkurenčná výhoda, z ktorej bude ťažiť aj neskorší užívateľ stroja.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

Murrelektronik Slovakia s.r.o. Prievozská 4/B, SK-821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov Telefón +421 2 3211 1127, e-mail: info@murrelektronik.sk JEDNODUCHÁ DIAGNOSTIKA Diagnostická brána Cube67 je nástroj, ktorý hovorí vaším jazykom! OD DIAGNOSTIKY K RIEŠENIU Diagnostika a rozpoznávanie topológie bez dodatočného programovania Jednoduché umiestnenie brány Funkčné so všetkými uzlami zbernice Cube Pamäť diagnostiky (denník) Názvymodulovachybovéhlásenia vnekódovanomtexte Závislá od priemyslovej zbernice a riadenia murrelektronik.sk Riešenia pre rozdeľovače od Murrelektronik minimalizujú vaše úsilie: Ak ste predtým kládli v poli od skriňového rozvádzača k snímačom a akčným členom jednotlivé vedenia, vo vy- lepšenej inštalácii sa v blízkosti technologického procesu jednoducho umiestni jeden pasív- ny rozdeľovač. Teraz bude zo skriňového rozvádzača namiesto mnohých vedení viesť iba jedno hlavné. A z rozdeľovača sa k snímačom a akčným členom dostanete tou najkratšou možnou trasou. Je to rýchlejšie a niekoľkonásobne to uľahčuje inštaláciu: koniec so zmät- kom v kábloch. Pri rozdeľovačoch radu Exact8 a Exact12 sa na každé miesto pripojenia dá zapojiť jeden alebo dva snímače, resp. akčné členy. Takto pri výskyte chyby vo variante s dvomi signálmi na miesto zapojenia, aj tak vidíte od prvej chvíle jednoznačne, ktorý pin má chybu, pretože v rozdeľovačoch Exact sa na každom mieste zapojenia nachádzajú dva svetelné indikátory stavu. Biela LED ukazuje stav Pin 2 a žltá LED stav Pin 4. Pracovníkov na stroji to poteší, pre- tože sa už nemusia púšťať do zdĺhavého a nákladného vyhľadávania chýb. Namiesto toho sa môžu pustiť rovno do riešenia problému. Rozdeľovače radu Exact 8 a Exact12 majú okrem LED vedľa miest zapojenia aj ďalšiu zelenú LED diódu. Indikuje stav napájacieho napätia celého modulu. Transparentnosť na prvý pohľad Dve LED na každé miesto zapojenia: Jednoduchšie vyhľadávanie chýb Pri rozdeľovačoch Murrelektronik radu Exact sa o maximálnu transparentnosť starajú dve LED diódy na každé miesto zapo- jenia. Náročné vyhľadávanie chýb sa tak stáva vecou minulosti.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 102 K čemu využít 3D skener 3D skenery se používají při vývoji, kontrole kvality i výroby a umož- ňují zkrátit čas a snížit náklady, což může být rozhodujícím fakto- rem, který určuje konkurenceschopnost podniku. Jak uplatnit 3D skener a získat konkurenční výhodu Helena MATALOVÁ, foto MCAE Systems S ohledem na rostoucí komplexnost tvarů a funkcí mají úkoly skenování, analýzy a inspekce malých dílů rychle rostoucí tendenci. To je jedním z hlavních důvodů proč moderní společnosti využívají 3D optické měření. Lídrem na tomto poli je německá společnost GOM, která vyvinula systém ATOS Core, jež je optimalizován pro 3D měření malých až středně velkých komponent, jako jsou keramická jádra nebo lité a plastové součásti. Jak využít 3D skener 3D inspekce Reverzní inženýrství Rychlá výroba Přesné měření 3D souřadnic umožňuje analýzu tvarů a rozměrů, GD&T, statistické řízení procesů (SPC). Využití dat z měření 3D skenerem pro CAD modelování, tvorbu povrchů a simulace. Polygonální sítě (STL) ve vysokém rozlišení pro 3D tisk, obrábění, aditivní výrobu a ověřování rozměrů. 3D inspekce Data, získaná z měření 3D skenerem ATOS Core, tvoří základ pro 3D inspekci a zajišťování kvality dílů a součástek – například plechových výlisků, nástrojů a forem, lopatek turbín, prototypů i dílů vyráběných vstřikováním a tlakovým li- tím. Toto 3D digitalizační zařízení skenuje celý povrch součástky bezkontaktně. Software ATOS pomocí miliónů měřených bodů automaticky počítá 3D souřad- nice ve formě mraku bodů ve vysokém rozlišení (triangulovaná síť STL). Tato polygonální síť popisuje nepravidelné povrchy a geometrie, které lze porovnávat s výkresy nebo přímo s CAD daty, a provádět tak analýzu tvarů a rozměrů. Při analýze dílů a součástek lze v softwaru porovnávat povrchy, řezy a body s CAD daty. Software také umožňuje inspekci založenou na křivkách, například analýzu spár a přesahů karosářských dílců, odpružení plechového výlisku nebo charakteristických designérských křivek. Pro analýzu identicky vyráběných dílů je k dispozici dodatečný modul trendů, který dokáže v sériové výrobě rozpoznat odchylky mezi součástkami.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2017 | 103 DIGITÁLNY PODNIK Reverzní inženýrství ATOS Core měří milióny skenovaných bodů s těmi nejjemnějšími detaily. Vypočí- taná polygonální síť popisuje nepravidelné povrchy a geometrické útvary, a tvoří tak v rámci reverzního inženýrství základ pro tvorbu CAD modelu. Reverzní inženýrství se využívá zejména ve vývoji a konstrukci produktů a k digi- talizaci manuálně vytvořených modelů, jako jsou například prototypy automobilů. Slouží také k přenášení manuálně vytvořených změn do CAD modelů. Zejména při vývoji produktů pak měřená data zdokonalují simulační výpočty, jelikož zajišťují, že tvar skutečného modelu odpovídá tvaru počítačového modelu, který je použit při simulaci. Reverzní inženýrství je možné použít i v další důležité oblasti, a to při konstrukci strojů. Zde lze CAD data nejenom vytvářet, například pro starší nástroje nebo duplikáty, ale také přenášet manuální změny, provedené na nástrojích bě- hem testování nebo oprav, zpět do CAD modelu. Rychlá výroba Procesy jako 3D tisk a další aditivní výrobní procesy (SLM, SLS, FDM, DMLS apod.) umožňují konstruovat a realizovat geometrie součástek pomocí prostředků, které v minulosti s využitím běžných výrobních metod nebyly k dispozici. ATOS Core nabízí rychlé získání 3D dat z jakéhokoliv předmětu pro 3D tisk. Takto vy- tvořená 3D data ve formátu STL lze bez dalšího zpracování poslat do 3D tiskár- ny a reprodukovat. Data lze také upravovat a měnit – například v bezplatném programu GOM Inspect. Jestliže geometrie součástky obsahuje komplexní volné plochy, její tvar a přesnost lze verifikovat pouze s optickým měřicím systémem jako je ATOS Core. Zejména u prototypů a výroby v malých sériích hraje kontrola geometrie a funkce zásadní roli. V této oblasti se ATOS Core používá při kontrole forem a vložek do forem, které byly vyrobeny aditivními výrobními procesy. Systém se také používá při ana- lýze tvarů a rozměrů součástek během zkoušení forem. Kde se 3D skenery nejčastěji používají ATOS se používá v automobilovém, leteckém, kosmickém i spotřebitelském prů- myslu, používají jej také jejich dodavatelé i výzkumné instituce a univerzity z ce- lého světa. Oblasti uplatnění 3D skenerů Odlévání a kování Vstřikování plastů Lopatky ATOS Core zkracuje dobu nutnou pro měření a kontrolu při odlévání do pískové formy, tlakovém a přesném lití a také v kovárenském průmyslu. ATOS Core zrychluje téměř všechny oblasti ve výrobním procesu vstřikování a vyfukování plastů a výroby termoplastů. ATOS Core pomáhá výrobcům a dodavatelům turbínových lopatek vytvářet součástky připravené pro sériovou výrobu. Výroba nástrojů a forem Konstrukce Lisování plechů Na základě naměřených dat z celého povrchu součástky skenerem ATOS lze rychle a spolehlivě implementovat korekce nástrojů. ATOS se využívá k rychlému a přesnému skenování geometrie modelů. Naměřená data tvoří základ pro reverzní inženýrství. ATOS představuje zavedený nástroj pro měření a kontrolu plechových výlisků. Odlévání a kování 3D skenery ATOS zrychlují všechny činnosti při odlévání do pískové formy a tlakového a přesného lití - od konstrukce modelů a nástrojů přes práce v odlévacích dílnách a dílnách vyrábějících jádra až po hodnocení testů výchozích vzorků a optimalizaci CNC obrábění. ATOS Core se využívá zejména během zahájení výroby při tvorbě výchozích odlévaných a kovaných vzorků. Je tak možné přesně měřit smršťování, zkroucení a rozměry dílů. Z měřených dat je také možné určit tloušťku stěny. Prostřednictvím funkce měření pohybu součástek v reálném ča- se (Tracking) je také možné dosáhnout ustavení dílu na obrá- běcích CNC strojích z důvodu kontroly přídavku materiálu. Při sériovém měření a analýze trendů lze měření i celou analýzu automatizovat. Kromě odlévaných a kovaných dílů lze pomocí 3D skeneru ATOS také kompletně a bezkontaktně měřit modely, nástroje, lisovací formy, písková jádra a pískové formy. U nástrojů, jader a forem se systém ATOS používá ke kontrole výsledků z CNC obrábění. 3D skener také dodává data pro analýzu virtuálních sestav a pro kontrolu doléhání jednotlivých částí forem, vůle jader a čelistí. Vstřikování plastů 3D skenery ATOS ve výrobních postupech procesu vstřikování a vyfukování plastů a výroby termoplastů zrychlují téměř všechny oblasti - od konstrukce nástrojů a vyhodnocení výchozích vzorků až po analýzu virtuálních sestav. Zejména při odlaďování nástrojů se ATOS Core využívá pro kon- trolu výchozích vzorků vyráběných dílů. Výsledky měření celého povrchu umožňují komplexní analýzu tvarů a rozměrů. Je tak možné rychle vyhodnotit smršťování a zkroucení dílů.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 104 DIGITÁLNY PODNIK Při sériovém měření a analýze trendu lze měření i celou analýzu au- tomatizovat. Při montáži plastových dílů je možné data systému ATOS využít ke kontrole spár a přesahů a při analýze virtuálních sestav. S pomocí 3D skeneru ATOS lze kompletně měřit nejen plastové díly, ale také prototypy, elektrody a nástroje. Již od konstrukce nástrojů se systém ATOS využívá při kontrole elek- trod a testech přesnosti obrábění. Pomocí 3D skeneru lze také kontro- lovat doléhání jednotlivých částí forem, jader a vložek. Je tak možné optimalizovat hned několik dutin. Lopatky ATOS Core umožňuje výrobcům a dodavatelům turbínových lopatek rychleji vyrábět součástky, které jsou připravené pro sériovou výrobu, a to prostřednictvím komplexních kontrolních funkcí, které mají k dis- pozici i během výroby. 3D skenery ATOS se využívají při konstrukci nástrojů, například při kontrole procesů obrábění vstřikovacích a odlévacích forem. Skener také dodává data pro virtuální analýzu tloušťky stěny a pro kontrolu těsnosti jednotlivých částí forem a šíbrů. V průběhu uvolňování forem na voskové modely do výroby je systém ATOS využíván ke kontrole voskových modelů (smršťování, vrásnění a bubliny) tak, aby bylo mož- né formy upravit. Skener ATOS Core umožňuje snadné měření turbínových lopatek včetně geometrie náběžných a odtokových hran, zámků a těsnění. V závislosti na datech lze provést analýzu s ohledem na smršťování, kroucení a ohýbání lopatek a také na opotřebení forem a nástrojů. Je tak snadné odhalit mírné odchylky v procesu již v rané fázi. Výroba nástrojů a forem I přes zkušenosti, pokročilé výpočty a simulace součástky po provedení kontroly prvního kusu málokdy splňují požadavky výkresů. Je tomu tak proto, že parametry procesu a faktory, které ovlivňují odchylky, jsou pří- liš komplexní. Než dojde ke schválení nástroje, je často zapotřebí ně- kolik korekcí. Tento časově i finančně náročný proces před schválením nástroje lze výrazně omezit využitím 3D skeneru ATOS. Systém kombi- nuje metrologii s výrobou nástrojů. Úpravy parametrů stroje (například tlaku, teploty, mazání, přídržné síly apod.) lze rychle zhodnotit na zák- ladě dat celoplošného měření a přehledné prezentace výsledků ve for- mě barevných odchylek při porovnání aktuálních dat s CAD modelem. Při vizualizaci součástek vyráběných tlakovým litím a vstřikováním jsou jasně patrné místa zkroucení a smrštění, stejně tak, jak je patrné odpru- žení, ořez a praskliny u součástek lisovaných z plechu. Vysoká hustota dat navíc umožňuje flexibilní využití různých metod ustavení na souřadný systém CAD dat (3-2-1, RPS nebo Best-Fit). To je především důležité zejména v případech, kdy součástky nelze vyrobit v požadované kvalitě, ani když dojde k úpravě parametrů stroje. Při korekci nástrojů musí mít výrobce rychle k dispozici korektní naměře- ná data. Přesnost korekce výrazně závisí na tom, zda je možné nalézt takové ustavení naměřených dat s CAD daty, které vyžaduje pouze minimální úpravy nástroje. Dnes se technologie 3D optického měření a systémy celoplošného měření povrchů staly standardními nástroji prakticky ve všech prů- myslových odvětvích po celém světě. Skener ATOS s pokročilým har- dwarem i softwarem nabízí přesné výsledky měření pro průmyslové využití. Na český a slovenský trh jej výhradně dodává česká společ- nost MCAE Systems. | | | 4/2 / 017 | | | www.leaderp p press.sk k k k k k k k k 104 047 064

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2017 | 105 DIGITÁLNY PODNIK Automatické bezobslužné skladovanie Nejvyšší nároky na řízení skladů (WMS – Warehouse Management System) mají výrobní podniky. Skladují totiž materiály, polotovary, ná- stroje a výrobky ve velmi různorodých prostorách a se skladováním propojují mnoho procesů. Bez aktuálních informací o zásobách a roz- pracovanosti pak nedokáží jejich podnikové systémy plánovat výrobu ani nákup. Jak zajistit efektivní skladování a aktuální informace o zásobách? Zásadní pravidlo zní: Hledej nejjednodušší cestu! Neevidujme za každou cenu informace, které nepotřebujeme. Uprav- me skladovací prostory a stanovme pravidla skladování tak, aby by- lo vizuálně jasné, kam které artikly zaskladňovat a kde požadované zásoby hledat. Nebudeme pak muset evidovat umístění. Upravme materiálový tok výrobou tak, aby v něm bylo minimum skladovacích operací. Principy štíhlé výroby a štíhlého skladování jsou postaveny na tom, že žádná evidence je vždy méně pracná než sebedokonalej- ší automatické systémy. Teprve když se nám nepodaří uplatnit štíhlost, přistupme k řízení skladů a materiálového toku pomocí systémů. Míru automatizace můžeme volit z mnoha variant. Pokud však mají být investice dobře využity, musíme vzít v úvahu existující skladovací prostory, četnost po- hybů, hmotnost zásob a tudíž druh manipulačních prostředků, jaké informace o zásobách kdo bude potřebovat a v jakých systémech s nimi bude pracovat, … Je-li četnost skladových pohybů vysoká, stejně jako skladované obje- my, pak se vyplatí investovat do zcela automatického bezobslužného skladování. Zpravidla bývá spojeno s výstavbou nového skladu včet- ně infrastruktury. Dodávka obsahuje řídící systém a podnikový systém k celému skladu přistupuje jako k jediné lokaci. Při zaskladňování pouze předává skladovacímu systému informaci o zaskladňované zásobě a nezajímá se o její detailní umístění. Při vyskladňování pře- Řízení skladů (WMS) štíhlým nebo elektronickým systémem? dává skladovacímu systému seznam požadovaných zásob a pak jen potvrzuje příslušný skladový pohyb, nejčastěji skladový přesun z au- tomatického skladu do svých lokací. Zcela automatické sklady jsou však spojeny s vysokými investicemi a zejména ve výrobních firmách bývají výjimkou. Přesto potřebujeme řídit zásoby v rozsáhlých regálových skladech. Jakou cestou jít? Rozumným kompromisem je pořízení automaticky navigovaných vozí- ků s řidičem. Podnikový systém eviduje detailní informace o umístění zásob (regál, sloupec, řada). Může používat i pokročilé algoritmy pro výpočet cílové lokace pro zaskladnění dle charakteru artiklu (ve- likost, hmotnost), mapy skladu, obrátkovosti artiklu, skupiny zákazníků a pod.). Vozíku pak podnikový systém předá informaci o lokaci, řidič smáčkne plyn a vozík automaticky provede zaskladnění. Podobně při vyskladňování podnikový systém přímo naviguje vozík ke zdrojovým lokacím a obsluha jen potvrzuje skenováním vyskladnění celých bale- ní nebo vyjmutí požadovaného množství z balení. Investici lze snížit využitím běžných vozíků včetně ručních. Obsluha pak využívá mobilní terminál pro komunikaci s podnikovým systémem: dostává pokyny ke skladovým operacím včetně navigace do správ- ných lokací a skenuje provedení těchto operací. Pokud chceme sklad- níkovi uvolnit ruce od mobilního terminálu, můžeme využít hlasovou navigaci. Systém pak převádí informace běžně zobrazované na dis- pleji terminálu na hlasové pokyny do sluchátek skladníka a skenování je nahrazeno ústním potvrzováním skladníkem do mikrofonu náhlavní soupravy. Procházejí-li zásoby stále stejným místem, v němž chceme provádět evidenci skladového pohybu, můžeme využít automatické načtení pohybu pomocí kamery nebo RFID. Kamery dnes dokáží načíst na- jednou všechny etikety z krabic naložených na vozíku – stačí jen za- jistit, aby byly na kameru správně natočeny. Pokud se vyplatí označit výrobky nebo kontejnery RFID čipy, můžeme v daném místě postavit RFID bránu a ta načte skladové pohyby všech zásob při jejich prů- jezdu. A jak mobilní terminály, kamery a RFID brány napojit do vašeho podnikového systému? Některé ERP systémy to dokáží přímo bez třetích aplikací. Pak máte vyhráno, protože nemusíte kupovat další SW a řešit rozhraní. Pokud však váš podnikový systém tyto schopnosti nemá, je nutné jej vyměnit nebo se dát složitější cestou dílčích investic a propojování. www.minerva-is.eu Vladimír BARTOŠ, ředitel podpory, Minerva ČR Spotřební společnost, v níž žijeme, se vyznaču- je výrobou a spotřebou. Globalizace umožňuje bohatou nabídku výrobků, které byly vyrobeny v jiných zemích a na jiných kontinentech. Aby bylo vše rychle k dispozici, musíme efektivně plánovat, skladovat, přesouvat hmoty, zkrátka řídit materiálové toky.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 106 METROLÓGIA Blum-Novotest, s.r.o. Blum-Novotest, světový výrobce měřicí techniky, představuje „měřící technologie pro Průmysl 4.0”. Konkrétně se jedná o řešení integrovaná do obráběcích center zaměřená na analogové skenování kontur, spolehlivé měření v chladící emulzi a měření drsnosti povrchu. Lidé z oboru přemýšlejí o digitalizaci výroby již nějakou dobu a s rozvojem robotizace, IT technologií a inter- netu, je termín „Průmysl 4.0“ stále aktuálnější. Nosnou myšlenkou čtvrté průmyslové revoluce je vytvoření plně automatizovaných výrobních řetězců, propojených přes internet s dalšími dodavatelsko-odběratelskými jednot- kami. Vyšší stupeň automatizace a zavádění bezob- služných provozů však vyžaduje širší nasazení výrobní metrologie i v obráběcích strojích. Běžnou ruční kontro- lu kvality výroby totiž na sebe přebírá obráběcí stroj. Tím je maximálně zkrácena zpětná vazba pro kompen- zaci výrobních odchylek a jsou minimalizovány ztráty spojené se zmetkovitostí. Výzvy, kterým čelí měřicí technika uvnitř obráběcího stro- je, jsou velmi odlišné od těch, se kterými se setkáváme při měření mimo stroj. Chladicí emulze a oleje jsou při použití standardních dotykových sond často podceňova- ným zdrojem chyb. Mnoho uživatelů je přesvědčeno, že přesná měření v obráběcím centru mohou být provádě- na pouze na čistém obrobku. Blum-Novotest dokazuje, že opak je pravdou a současné BLUM dotykové sondy dodávají mikronové výsledky spolehlivě a efektivně i při použití chladiva. To umožňuje unikátní technologie měří- cího mechanismu s posunutým spínacím bodem a zvý- šenou měřící sílou. Chladicí kapalina je před sejmutím bodu z měřené plochy včas a účinně vytlačena a ne- má žádný vliv na výsledek měření i při rychlostech až 5 m/min. Další výzvou je technologie DIGILOG. Většina těchto aplikací přichází z automobilového průmyslu. Například obrábění sedel ventilů, což je kritická operace obrábění motorových hlav. Na přesnosti zkosení sedla a jeho sou- ososti s vedením ventilu totiž přímo závisí účinnost spalo- vacího motoru. Běžně se tyto parametry měřily na konci výrobní linky mimo stroj. Informace o výrobní chybě pro- to přicházela s jistým zpožděním, poté co linkou prošlo několik drahých kusů určených k sešrotování. Blum son- da TC64 DIGILOG umožňuje jak digitální měření sou- střednosti zkosení pomocí klasických 4 bodů, tak i ana- logové skenování kontury sedla ventilu přímo ve stroji. Efektivní měření drsnosti lopatkového kola pomocí nové sondy TC64-RG. Blum prezentuje Blum prezentuje měřicí sondy pro Průmysl 4.0

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

BLUM také poukazuje na řešení z letec- kého průmyslu zaměřené na horké téma inprocesního měření drsnosti povrchu. Při obrábění lopatkových kol leteckého motoru je třeba dodržet nejen rozměro- vou přesnost, ale i definovanou drsnost povrchu lopatek. Nová sonda TC64-RG umožňuje měření obou těchto veličin. Při ultra-přesném měření drsnosti v řádu desetin mikronu, které je v podstatě kom- patibilní s normou DIN, je sonda vede- na po povrchu obrobku poměrně nízkou rychlostí. Pokud jde ovšem o zjišťování chyb obrábění v rozsahu mikronů, měře- ní lze provádět až 20krát rychleji. I tak chladicí kapalina nebo mastnota na po- vrchu nemají zásadnější vliv na výsledek měření. Průmysl 4.0 byl v Blum-Novotest běžnou praxí již od úplných začátků a my jsme respektovali jeho principy ještě předtím, než koncept dostal vůbec své jméno. Na- prostá spolehlivost v reálných podmín- kách obráběcího stroje má při vývoji Blum produktů vždy tu nejvyšší prioritu. Proto můžeme již nyní nabídnout ucelenou řadu vhodných řešení, která splňují vysoké po- žadavky čtvrté průmyslové revoluce. www.blum-novotest.com Sondy řady TC – Přesné a spolehlivé výsledky měření i při použití chladící emulze Dotyková sonda TC50 /ŶĨƌĂēĞƌǀĞŶljƉƌĞŶŽƐ EĞŽƉŽƚƌĞďŝƚĞűŶljŵĞĐŚĂŶŝnjŵƵƐ DĞƌĂŶŝĞŽďĞĐŶljĐŚŬŽŶƚƷƌ sŝĂĐƐŵĞƌŶĄ <ƵƐŽǀĄΘ^ĠƌŝŽǀĄǀljƌŽďĂ &ĂƐƚ͘WƌĞĐŝƐĞ͘ĐŽŶŽŵŝĐ͘ High Performance. Blum. ůƵŵͲEŽǀŽƚĞƐƚƐ͘ƌ͘Žͮ͘ƌĂƟƐůĂǀĂͮ^ůŽǀĂŬŝĂ Tel. +421 904 508 589 a.babka@blum-novotest.cz WƌŽĚƵĐƟŽŶDĞƚƌŽůŽŐLJDĂĚĞŝŶ\'ĞƌŵĂŶLJ ǁǁǁ͘ďůƵŵͲŶŽǀŽƚĞƐƚ͘Đnj нннD^sƌŶŽ͕WĂǀŝůſŶW͕ƐƚĄŶŽŬϯϴннн TC64-DIGILOG umožňuje jak standardní bo- dové měření, tak i skenování kontur O firme Blum-Novotest GmbH, založená v ro- ce 1968 se sídlem v Ravensburgu, je jedním z předních světových výrob- ců měřicí a zkušební technologie pro obráběcí stroje, letecký a automobi- lový průmysl. Dnes rodinný podnik za- městnává více než 480 zaměstnanců v Evropě, USA, Číně, Japonsku, Tchaj- -wanu, Singapuru, Koreji, Indii, Brazílii, Thajsku a Rusku.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 108 Ďalšie tvrdomery, ktoré firma začala vyrábať, boli jednoduché dielenské ako aj plnoautomatické laboratórne a univerzálne tvr- domery pre meranie materiálov metodikami ROCKWELL, VICKERS a BRINELL. K týmto prístrojom sú vyrábané aj tvrdomerné doštičky a zariadenia na prípravu vzoriek, ako sú rezačky a leštičky. Na dielenské účely sú vhodné tvrdomery na meranie kovov metó- dou ROCKWELL, a to analógový tvrdomer RB – 1A/AQ a digitálny tvrdomer RR – 1D/AQ. Pri týchto tvrdomeroch sa využíva meranie metódou ROCKWELL – C, A pomocou vnikacieho telieska – dia- mantového ihlanu a metódou ROCWELL – B pomocou tvrdokovovej guľôčky s priemerom 1/16“. METROLÓGIA Odbor tvrdosti materiálov v AQUASTYL SLOVAKIA sa začal formo- vať v roku 1997 a medzi prvé prístroje, ktoré boli na tomto odde- lení zmodernizované, patril tvrdomer Rockwell RB – 1. Postupom času oddelenie tvrdostí svoje služby zdokonaľovalo a rozširovalo až do vývoja a výroby nových tvrdomerov. Prvý tvrdomer, ktorý vyvinula a vyrobila firma AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o., bol digitálny tvrdomer Rockwell RB – 1E/AQ. Je to tvr- domer, ktorý je určený na meranie tvrdosti kovov Rockwellovými metódami – C, B, A, D, F v súlade s normou STN EN ISO 6508 a čiastočne Brinellovou metódou s použitím tvrdokovovej guľôčky d = 2,5mm v súlade s normou STN EN ISO 6506. Riadiaca elektronika tvrdomera umožňuje vykonať: • korekciu na nerovných plochách • prepočet tvrdosti na iné stupnice • určenie hĺbky vrypu a pevnosti materiálu • prenos nameraných hodnôt na PC • tlač meracích protokolov. Vývoj a výroba špičkových tvrdomerov Ing. Hana BEŇADIKOVÁ, manažér kvality, AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o. AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o., sa venuje výrobe, servisu a kalibrácii meracej techniky v oblasti geometrických tvarov, tvrdosti materiálov a vibrácií. Na meranie súčiastok metódami VICKERS alebo BRINELL s tvr- dokovovou guľôčkou priemeru 2,5 mm sú vhodné tvrdomery HPO 250/AQ a HPO 250D/AQ. Pri meraní súčiastok na tvrdo- meri HPO250/AQ sa po stlačení tlačidla štart objektív samočinne preklopí s vnikacím telieskom a po skončení cyklu merania dôjde k automatickému vráteniu objektívu do štartovacej polohy, pri- čom vzniknutý odtlačok sa objaví v zornom poli matnice. Po na- stavení dotyčníc a odčítaní rozmeru odtlačku, zistíme pomocou tabuliek príslušnú tvrdosť. RB – 1E/AQ RB – 1D/AQ

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2017 | 109 METROLÓGIA Pre súčiastky, ktoré je potrebné merať metódou BRINELL s použitím tvrdokovovej guľôčky priemeru 5,0mm alebo priemeru 10,0mm, je vhodný tvrdomer HPO 3000K/AQ. Snímanie odtlačku sa vykonáva citlivou CCD kamerou s vysokým rozlíšením. Vyhodnotenie odtlačku a spracovanie merania sa robí na počítači, ku ktorému je pripojená kamera cez špeciálne rozhranie. Na laboratórne účely sú vhodné digitálne, kamerové plnoauto- matické tvrdomery. Jedným z tvrdomerov na meranie metódou ROCKWELL, je digitálny tvrdomer Rockwell – Brinell RB – 1/PC, kto- rého elektronika má veľa možností, ako napríklad vytvorenie meracie- ho protokolu a prenos do PC, tlač protokolov. Na meranie súčiastok metódou VICKERS (HV5 až HV120) a metódou BRINELL sú určené tvrdomery HPO 250K/AQ a HPO 250KR/AQ, snímanie odtlačku sa robí kamerovým systémom, ktorý je prepojený s PC. V počítači je použitý software, ktorý umožňuje okrem odmerania a vyhodnotenia odtlačku pomocou CCD kamery aj automatický pre- nos dát po sieti, rozbor a spracovanie nameraných dát, tlač atestov. DIGITÁLNY TVRDOMER ROCKWELL RB – 1/PC HPO 250D/AQ HPO 3000K/AQ RB – 1/PC V10KA/AQ HPO 250KR/AQ Na meranie súčiastok metódou VICKERS (HV0,1 až HV10) sú vhod- né tvrdomery V 10K/AQ a V 10KA/AQ. Meranie na tvrdomeri V 10KA/AQ sa realizuje v automatickom režime. Použitý software sa využíva pre zber a štatistické vyhodnotenie dát, umožňuje auto- matický export dát na SQL server na ich ďalšie spracovanie, takže výsledky merania sú v prípade potreby prístupné aj iným užívateľom. Programové vybavenie je určené pre spracovanie obrazu z CCD kamery po vytvorení odtlačku vnikacím telieskom v skúšanej vzorke, vyhodnotenie a zobrazenie nameraných údajov na obrazovke PC, archiváciu údajov v databáze a tlač nameraných a spracovaných výsledkov. V súčasnej dobe sme dokončili prototyp automatického tvrdomeru SuperRockwell SRB-1/PC, ktorý je určený na meranie súčiastok po- mocou stupnice bežnej tvrdosti podľa ROCKWELLA, pomocou stup- nice povrchovej tvrdosti podľa ROCKWELLA a metódou BRINELL s použitím tvrdokovovej guľôčky s priemerom 2,5mm. Neoddeliteľnou súčasťou oddelenia tvrdosti je výroba tvrdomerných doštičiek, ktoré sa používajú na kalibrovanie tvrdomerov. Tvrdomerné doštičky sú kalibrované v akreditovanom laboratóriu a zákazníkom sú dodávané spoločne s kalibračným certifikátom. SRB – 1/PC

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.amper.cz organizuje 20. - 23. 3. 2018 BRNO 2018 f u t u r e t e c h n o l o g i e s 26. medzinárodný vel´trh elektrotechniky, elektroniky, automatizácie, komunikácie, osvetlenia a zabezpečenia

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2017 | 111 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Environmentalistika EKOLOGIE & BEZPEČNOST PRÍRODA SI VYVINULA TU NEJLEPŠÍ OCHRANU. NA DRUHÉM MÍSTE PRICHÁZÍNE MY. =ìVNHMWHEH]SODWQÞYìFHLQIRUPDFì| 800 383 313 | ZZZGHQLRVF] Manipulace se sudy qHUSDGOD 3URGXNW\V([RFKUDQRX $EVRUSFHěNDSġ Každý balík doručovaný cez DPD je uhlíkovo neutrálny Pokročilé biopalivá v motorových vozidlách Využívanie pokročilých biopalív v motorových vozidlách sa má urýchliť. Vyplýva to z nove- ly zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) z dielne Minis- terstva hospodárstva (MH) SR, ktorá vstúpila do platnosti v auguste tohto roka. Novela zákona najmä transponuje podmienky európskych smerníc. Zároveň spresňuje niekto- ré doterajšie ustanovenia slovenského zákona o podpore OZE a KVET na základe požiada- viek aplikačnej praxe. Cieľ európskej smernice je urýchliť využívanie biopalív tzv. druhej ge- nerácie, teda takých, ktoré využívajú suroviny z biomasy, ktorá nemá vysokú ekonomickú hodnotu pri inom použití, ako biopalivo. Tieto pokročilé biopalivá zaručujú vysoké úspory emisií skleníkových plynov s malým rizikom spôsobenia nepriamej zmeny vo využívaní pôdy a nesúťažia priamo o poľnohospodársku pôdu určenú pre trhy s potravinami a krmivom. Eurosmernica má tiež za cieľ ustanoviť me- todiku výpočtu úspor emisií skleníkových ply- nov počas životného cyklu pohonných látok a požiadavky na predkladanie ročných správ o týchto dosahovaných úsporách. Podľa novely je právnická alebo fyzická osoba povinná uvá- dzať na trh naftu a benzín s obsahom biopalív minimálne v referenčnej hodnote vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva motorových palív uvedených na trh, ktorá je 5,8% pre rok 2017 a 2018, 6,9% pre rok 2019, 7,6% pre rok 2020, 8% pre rok 2021 a 8,2% pre roky 2022 až 2030. DPD, člen skupiny DPDgroup, je kuriérskou spoločnosťou, a teda až 90% emisií, ktoré vytvára, produ- kujú vozidlá prepravujúce balíky. Napriek tomu sa DPDgroup rozhodla, že vzniknutú uhlíkovú stopu zneutralizuje. Spoločnosť počas celého roka meria svoj vplyv na životné prostredie a množstvo oxi- du uhličitého (CO 2 ), ktoré pri svojej činnosti vypustia do ovzdušia kamióny a kuriérske doručovacie vozidlá pri preprave zásielok. Meria aj CO 2 , ktorý sa do ovzdušia vylúči pri leteckej preprave balí- kov doručovaných mimo Európy. Okrem toho vyhodnocuje zaťaženie životného prostredia spojené s prevádzkou pobočiek DPD pri ich bežnej pracovnej činnosti. Namerané množstvo CO 2 vylúčeného do ovzdušia následne DPDgroup neutralizuje prostredníctvom šiestich environmentálnych projektov, ktoré financuje. Jedným z nich je projekt čistenia vzduchu od metánu vo Veľkej Británii a Nemecku, ktorý je súčasťou širšieho úsilia o revitalizáciu opustených ťažobných lokalít. Ďalším projektom finan- covaným DPDgroup je projekt zameriavajúci sa na zhromažďovanie toxických plynov, ktoré sa tvoria z odpadu na skládke v ČR. Sú horľavé a môžu byť využité ako sekundárna energia v podobe pa- liva alebo elektriny. Kuriérska spoločnosť DPD sa zameriava aj na priame znižovanie tvorby emisií. Je prvou kuriérskou spoločnosťou na Slovensku, ktorá nasadila do dennej prevádzky elektrické do- dávky Voltia eNV200 Maxi, špeciálne vyrobené pre mestské doručovanie. „Po úspešnej testovacej fáze sme sa v máji rozhodli do štandardnej prevádzky nasadiť prvé dve vozidlá. K dnešnému dňu už v Bratislave môžu naši zákazníci stretnúť štyri plne elektrické dodávky, ktoré nás počas testova- cej prevádzky presvedčili svojimi vlastnosťami o vhodnosti ich využitia v mestských oblastiach, či už aktuálnym dojazdom alebo veľkosťou, potrebnou pre obsluhu takejto oblasti. Našim cieľom je, aby sme v dlhodobom horizonte vo viacerých väčších mestách nasadili tento typ elektrických dodávok a prispeli tým k šetreniu ovzdušia,“ povedal Peter Pavuk, generálny riaditeľ DPD na Slovensku.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 112 Již v pondělí 9. října začíná na brněnském výstavišti pětidenní maraton jednání, který je každoroční vrcholnou událostí českého průmyslu. K účas- ti je přihlášeno již 1 600 firem ze 30 zemí a očekává se osmdesát tisíc návštěvníků, především businessmanů a technicky vzdělaných odborní- ků. Souběžně s MSV 2017 proběhnou také dva specializované veletrhy: 8. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Transport a Logistika a 2. me- zinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí ENVITECH. Až do pátku 13. října proto bude rušno ve všech brněnských výstavních halách i v jejich okolí. Část firem si pronajala plochu pod širým nebem a sází na vlídné počasí babího léta, kdy je ve venkovních expozicích velmi příjemně. Plně vytíženy budou také všechny konferenční sály brněnského výstaviště, které si již dlouho předem zamluvili pořadatelé nejrůznějších diskusních i vzdělávacích akcí. Pro účastníky veletrhu je to ideální příležitost seznámit se s vizemi průmyslové výroby nebo navázat spolupráci s partne- ry ze vzdálených zemí. Průmysl 4.0, automatizace, robotizace a 3D tisk Doprovodné akce MSV opět prezentují trendy průmyslové výroby. Již v pondělí 9. 10. proběhne konference Robot a člověk v jednom týmu za- měřená na možnosti automatizace výroby s využitím cenově dostupných a kooperativních robotů. V úterý následuje tradiční konference 3D tisk – trendy, zkušenosti a obchodní příležitosti. Problematice Průmyslu 4.0 se věnuje také letošní konference Energie pro budoucnost XXII. – Energetická efektivita v průmyslové sféře pro růst pod- niku. Uskuteční se rovněž v úterý 10. 10. a jednat bude mj. o specifických požadavcích na elektrickou energii v koncepci Průmyslu 4.0 a o zabezpe- čení v komunikační technice řídicích procesů. Ve středu jsou zájemci zváni na seminář Digitalizace v údržbě a Konferen- ci Technologické agentury – Smart Life. Ve stejný den se uskuteční i tradič- ní konference Vize v automatizaci – Industry 4.0 – klíčový doprovodný MSV – největší průmyslové konferenční centrum České republiky Jiří ERLEBACH, foto Veletrhy Brno, a.s. Na Mezinárodní strojírenský veletrh se nejezdí jen za kontakty, obchody a novinkami v expozicích vystavovatelů, ale také za aktuálními informacemi. O technologických trendech, obchodních příleži- tostech i dalších tématech bude jednat několik desítek odborných konferencí a seminářů.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2017 | 113 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Veľtrhy, výstavy, podujatia program průřezového projektu Automatizace, který na MSV již od roku 2000 zviditelňuje roli měřící, řídicí, automatizační a regulační techniky na- příč všemi obory. Přímo v akci se budoucnost průmyslových procesů ukáže v interaktivním projektu Gaben Packaging Live. Tato vzorová balicí linka se v pavilonu Z rozběhne několikrát denně a návštěvníci zhlédnou v komentovaném pří- mém přenosu celý reálný provoz využívající špičkové technologie: od ro- botizace, balení a značení přes manipulaci a identifikaci až po paletizaci a distribuci. Indie – obchodní příležitosti na dosah ruky Partnerskou zemí 59. ročníku MSV je Indie, jedna z největších a nejrychleji rostoucích ekonomik světa. Pro české firmy se tak otevírá řada příležitostí navázat přímé kontakty na tomto perspektivním trhu. V rámci doprovodné- ho programu pořádá Svaz průmyslu a dopravy ČR v úterý 10. října Čes- ko-indické podnikatelské fórum, na které naváží dvoustranná B2B setkání. Agentura CzechTrade ve středu 11. října představí Český podnikatelský in- kubátor v Indii – Bengalúru a možnosti zapojení pro české firmy. Tradiční příležitostí k navázání zahraničních kontaktů bude již v prvních dvou veletržních dnech akce Kontakt-Kontrakt 2017, kterou mohou využít i vystavovatelé. Tato B2B platforma slouží účastníkům z různých zemí k sys- tematickému vyhledávání nových dodavatelů, zákazníků a obchodních partnerů. Schůzky se sjednávají v předstihu s partnery dle zvolených para- metrů a probíhají dle pevného harmonogramu, takže bývají velice efektivní. Agentura CzechTrade pravidelně zve na MSV ředitele svých zahranič- ních zastoupení, s nimiž si zájemci mohou sjednat schůzky. Letos tradiční Meeting Point CzechTrade proběhne v úterý 10. října. Ve středu se usku- teční ještě seminář CzechTrade na téma Podpora průmyslového designu na cestě ke zvýšení konkurenceschopnosti, podpora zahraničních trhů. Ve stejný den proběhne také tradiční akce Svazu průmyslu a dopravy ČR: Kulatý stůl pro exportéry – budování obchodních týmů v zahraničí. Další doprovodné akce se zaměřují na konkrétní teritoria. V úterý pořá- dá HST Obchodní komora Švýcarsko – Česká republika Swiss Business Breakfast. Specialista na východoevropské trhy Komora pro hospodářské styky se SNS chystá trojlístek oblíbených akcí: v úterý Business den Ruské federace, ve středu Business den Běloruska a ve čtvrtek Business den Ukra- jiny. V úterý pořádá agentura CzechTrade seminář Export do Německa a Hospodářská komora ČR setkání na téma Obchodování s Kambodžou a Laosem. Zároveň se v úterý koná tradiční Slovenský národní den a minis- terstva průmyslu a obchodu i zahraničí přehledně vysvětlí změny očekáva- né v souvislosti s tématem Brexit. Ve středu obě ministerstva pořádají ještě seminář na téma Írán. Řada mezinárodních obchodních příležitostí se otevře také na výstavních stáncích, vždyť podíl zahraničních vystavovatelů na MSV v posledních letech dosahuje 50 procent. Nejvíce zahraničních firem tradičně přijíždí z Německa, jehož spolkové země Bavorsko, Sasko, Durynsko a Sasko – Anhaltsko navíc opět připravují oficiální kolektivní expozice. Vůbec nej- větší zahraniční oficiální expozici samozřejmě chystá partnerská země Indie; obsadí téměř celý pavilon A1 a předběžně se očekává účast 150 indických firem. Stánky s oficiální podporou vlády, ministerstva nebo agen- tury na podporu exportu dále otevřou Čína, Slovensko, Francie, Itálie, Ra- kousko, Korea, Thajsko a Polsko. Veletrh podporuje odborné vzdělávání Velká pozornost je opět věnována přípravě nastupující generace a spolu- práci průmyslu s vysokými školami. Mediální skupina MAFRA pořádá v úte- rý 10. října konferenci Budoucnost strojního inženýrství v Česku – absolventi a výzkumné kapacity, potenciál absolventů strojních oborů v praxi. Ve stej- ný den se koná také diskusní Fórum průmyslu a vysokých škol pořádané Svazem průmyslu a dopravy ČR. Ve čtvrtek 12. října se v pavilonu A2 uskuteční jednodenní Veletrh pracov- ních příležitostí Job Fair MSV 2017. Koná se již posedmé a jde o největší akcí zaměřenou na nabídku pracovních příležitostí ve strojírenství, energe- tice a dalších příbuzných technických oborech v České republice. Studenti i absolventi technických škol se zde setkají se zástupci personálních odděle- ní předních firem a chystá se pro ně také speciální doprovodný program zaměřený na hledání práce a budování kariéry. Další tradicí MSV je projekt Transfer technologií a inovací jako veletržní plat- forma pro setkávání průmyslu a výzkumu. Prezentace inovativních exponátů – výsledků výzkumných projektů technických univerzit a dalších subjektů – bude po celých pět dní k vidění v pavilonu Z. Diskuze na ožehavá témata Stěžejní a mediálně nejsledovanější událostí 59. ročníku MSV jistě bude Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR – tradiční setkání představitelů vlá- dy a podnikatelské sféry, které proběhne již v pondělí 9. října odpoledne. V Rotundě pavilonu A se očekává přítomnost premiéra i většiny ministrů, dále rektorů vysokých škol, představitelů kraje i města, majitelů klíčových průmyslových podniků a dalších významných osobností. Ve čtvrtek 12. října pořádá Český svaz zaměstnavatelů v energetice konfe- renci, která má odpovědět na otázku, zda může česká energetika existovat po roce 2030 bez fosilních paliv. Debatovat se bude například o budouc- nosti teplárenských soustav a jaderné energetiky. Jednat se bude také o investičních příležitostech. V úterý 10. října předsta- ví CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU Investiční plán pro Evropu – iniciativu, která má zvýšit investice a podpořit hospodářský růst v EU. Ve středu pak pořádá agentura CzechInvest seminář na téma Inves- tiční pobídky v České republice. Cyklus konferencí Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků má na MSV již 18. pokračování. Pořadatelem je opět Fakulta strojní ČVUT Praha, konference má téma Moderní trendy v řízení průmyslových podniků a koná se ve středu 11. října. Tradiční doprovodnou akcí MSV je třídenní odborně-vzdělávací setkání elektrotechniků. Proběhne od středy do pátku v pavilonu P a seznámí s no- vinkami souvisejícími mj. třeba s datovými rozvody. Opět se koná také se- minář věnovaný energetickému využívání odpadů „Odpady 2017 a jak dál?“ a řada dalších zajímavých akcí. Kompletní doprovodný program MSV 2017 naleznete na www.bvv.cz/msv.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 114 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Segment obrábacích a tvárniacich strojov Také v ČR, po dosud nejlepším výkonu oboru obráběcích (OS) a tvářecích strojů (TS) v roce 2015, došlo v roce 2016 k poměrně výrazným poklesům. Vývoz OS a TS poklesl o 11,45 %. Dovoz OS a TS poklesl o 26 %. Pro- dukce OS a TS poklesla o 14,23 %. Spotřeba OS a TS poklesla o 29 %. Důvody poklesu Na domácím trhu bylo hlavním důvodem poklesu spotřeby výrazné ome- zení čerpání evropských dotací, v exportu potom výrazný pokles poptávky v Číně a pokračující problémy v Rusku. Podobným problémům čelil i hlavní exportní partner ČR, kterým je SRN. Z hlediska produkce OS a TS se ČR posunula z 15. na 14. místo. ČR se zároveň stala 12. nejvýznamnějším světovým exportérem a ve spotřebě na osobu nám ve světě patří 8. místo. V Evropě si ČR stále drží 8. místo v produkci a 7. místo v exportu a ČR se tak řadí do hlavní skupiny z celkově patnácti členských zemí CECIMO. Vel- mi prestižní je 5. místo ČR v produkci na osobu. Obor Obráběcích a tvářecích strojů v ČR v roce 2016 a 2017 Svaz strojírenské technologie V kontextu světové ekonomiky se světová spotřeba, a tedy i produkce obráběcích strojů, vyznačuje značnou volatilitou. Po maximu dosaženém v roce 2012, světová produkce postupně klesá a v roce 2016 byla na úrovni cca roku 2008. Hlavní vliv na tyto výkyvy má největší světový trh, kterým je Čína. Segment obráběcích a tvářecích strojů odráží světové trendy a dá se říci, že je závislý na vývoji růstu nebo poklesu těchto určujících odvětví: • motorová vozidla • letecká technika • železniční technika • zemědělské stroje • stavební stroje • energetika • lékařská technika Výsledky vývozu obráběcích a tvářecích strojů bohužel potvrdily očeká- vaný pokles oboru. Sektor tvářecích strojů zaznamenal ve vývozu pokles o 34,5%. Největší pokles byl zaznamenán v nomenklatuře 8462. V sekto- ru obráběcích strojů byl zaznamenán celkový pokles o 9,08%. Nárůst byl u nomenklatur 8456, 8458 a 8461. Dovoz obráběcích a tvářecích strojů klesl téměř ve všech kategoriích. Nej- větší pokles jsme zaznamenali u nomenklatury 8459, který činí 42,39%. Nárůst byl zaznamenán jen u jediné nomenklatury – 8463. Vývoz a Dovoz OS a TS v České republice za rok 2016 a 2015 (v tis. Kč) Vyhodnocení 2. čtvrtletí (leden – červen) 2017 8456 – Stroje obráběcí, úběr pomocí laseru, ultrazvuk apod.; 8457 – Centra obráběcí, stroje obráběcí stavebnicové pro obrábění kovů; 8458 – Soustruhy pro ob- rábění kovů; 8459 – Stroje obráběcí pro vrtání, vyvrtávání, frézování, řezání závitů; 8460 – Stroje obráběcí pro broušení lapo- vání, leštění apod. kovů, karbidů aj.; 8461 – Stroje obráběcí K hoblování apod., pily strojní aj.stroje na úběr kovů; 8462 – Stroje tvářecí k opracování kovů, buchary apod., stroje obráběcí k tváření; 8463 – Stroje tvářecí jiné k opracování kovů, karbiádů, cermetů (ne úběrem)

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2017 | 115 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Segment obrábacích a tvárniacich strojov Celkový vývoz OS a TS poklesl o 12,79%, největší pokles je u nomenkla- tury 8459 o 34,8%, nárůst byl zaznamenán u nomenklatur 8461, 8462, 8463. Dovoz vzrostl o 22,35%, největší nárůst byl zaznamenán u 8463. Největ- ší vývozy byly realizovány do Německa, Číny a Polska. Největší dovozy z Německa, Japonska a Itálie. Svaz strojírenské technologie (SST) Svaz strojírenské technologie je záujmové združenie založené v júni 1990. Pri jeho zrode stálo 21 organizácií z Česka a Slovenska, ktoré sa zaoberali výrobou, výskumom alebo predajom obrábacích a tvárniacich strojov. Zväz vznikol predovšetkým na podporu a ochranu spoločných záujmov svojich členov. V súčasnosti združuje 51 významných spoločností a organizácií z Česka a Slovenska. V ČR pokrývajú podniky v ňom združené viac ako 70 percent produkcie OS a TS. Významné je tiež zastúpenie ostatnej výroby v rámci podnikov SST, ako sú drevoobrábacie stroje, tlakové liacie stroje, hyd- raulické zariadenia, guličkové skrutky a matice, dúchadlá, motory, náradie a nástroje, meradlá. SST svojou činnosťou aktívne posilňuje imidž všetkých svojich členov, podporuje ich marketingové aktivity, presadzuje ich záujmy v dialógu so štátnou správou a spoločenskými organizáciami, propaguje odbor OS a TS v médiách, aktívne spolupracuje s CECIMO, podporuje technické vzdelávanie, poskytovanie informačných služieb, rozširovanie členskej základne.

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 116 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Spoločnosť Jungheinrich líder v oblasti manipulačnej a skladovej techniky ako aj internej logistiky oslávila tento rok 20 rokov na slovenskom trhu. Oficiálna slávnosť sa konala v Elesko Wine Park v Modre. Na podujatí sa zúčastnilo 150 obchodných partnerov z významných slovenských firiem. Medzi účastníkmi bol aj prvý zamestnanec spoločnosti, technický špecia- lista Július Virčík. „Hľadal som prácu. Našiel som povolanie, ktoré robím s láskou a radosťou, v tíme skvelých ľudí a pocitom istoty,“ povedal J. Virčík. Spoločnosť Jungheinrich bola založená v roku 1953 a dnes patrí k ve- dúcim svetovým dodávateľom v oblasti internej logistiky. Na Slovensku pôsobí od roku 1997. Zákazníkom ponúka kompletné portfólio sklado- vej techniky počnúc vysokozdvižnými vozíkmi, regálovými systémami až po komplexné riešenia pre internú logistiku. Okrem širokého portfólia pro- duktov, ktoré udávajú trendy v odvetví sa pýši silnou servisnou sieťou pro- fesionálne vyškolených servisných technikov s mobilnými dielňami, ktorí sú svojím zákazníkom neustále k dispozícii. Koncernová centrála spoločnosti má sídlo v nemeckom Hamburgu a pôsobí vo viac ako 106 krajinách sve- ta, zamestnáva viac ako 15 000 ľudí a jej čisté tržby v roku 2016 dosiahli 3,1 miliardy eur. Pokročilé řízení natočení Pokročilé řízení natočení B&R nabízí novou funkci pro řízení jeřábů. Jeřáby, které přepravují velká břemena, zavěšená na lanech, mohou být obzvláště citlivé na otáčení bře- mene kolem svislé osy. To může vést k trvalým kmitům. Nový softwarový modul mapp Crane pro řízení natočení břemene dokáže tyto kmity potla- čovat. Natočení břemene lze také aktivně řídit a umístit náklad pod určitým požadovaným úhlem. Pro maximální rychlost a přesnost dopravy nákladu do cíle lze souběžně s regulaci natočení používat funkci potlačení kývání břemene. Modul mapp Crane nabízí také automatickou korekci dráhy v případě, že se cílová poloha mění během pohybu jeřábu. Jedná se o zvláště náročnou úlohu, protože při přeplánování dráhy nákladu je třeba brát v úvahu ne- stabilitu a potenciální kmitání nákladu, ale také omezení na jednotlivých pohonných osách. S mapp Crane lze tuto funkci nyní implementovat bez velkých nároků na programování. U příležitosti 85. výročí od tragické smrti podnikatele a starosty města Zlí- na Tomáše Bati se přišly k jeho hrobu poklonit desítky lidí. V rámci projevů na Lesním hřbitově bylo také řečeno: „Je jen málo podobných příkladů z historie, kdy jeden jediný člověk dokázal tak zásadně ovlivnit osudy celé- ho města, tak jak to dokázal Tomáš Baťa v případě Zlína. Říká se, že doma není nikdo prorokem. Říká se také, že mnoho géniů došlo uznání až po své smrti. Obě tvrzení platí – ne však v případě Tomáše Bati. Přestože jeho ži- vot skončil předčasně, už během něj se dočkal zaslouženého uznání – on i jeho dílo, jeho práce. Když před 85 roky pan Šéf a zakladatel odešel, firma Baťa a s ní celý Zlín zažily obrovský šok. Jeho smrt se dotkla snad každého – byl vlastně součástí mnoha rodin, pro něj jeho dělníci nebyli pouhými dělníky, ale spolupracovníky. Proto i reakce tehdejších současníků na tuto tragickou událost byly velmi osobní, mnohem osobnější než je ob- vyklé v podobných případech. Z dochovaných reakcí je to patrné i dnes.“ Z reproduktorů zazněla kromě projevů i oblíbená písnička Tomáše Bati „Neumrem na slámě, umrem já na koni“ a čtená morální závěť Tomáše Ba- ti. Ta připomněla stále živé poselství Baťovy podnikatelské filosofie, které se předává z generace na generaci. Poklonit se Tomáši Baťovi a zapálit svíčku přišli zástupci Zlína v čele s členy rady města Bedřichem Landsfeldem, Jiřím Korcem a Janou Bazelovou, dále představitelé Zlínského kraje, Univerzity Tomáše Bati, členové Klubu absol- ventů Baťovy školy práce a další osobnosti kultury a veřejného života. Čle- nové Klubu absolventů Baťovy školy práce a další účastníci se po skončení veřejné části pietního aktu poklonili i památce pilota Jindřicha Broučka. Ten svůj život zasvěcený službě jiným položil společně se svým „Šéfem“. Jeho hrob leží jen o několik metrů dál. Jungheinrich je na Slovensku 20 rokov Jungheinrich je na Slovensku 20 rokov Lidé vzpomínali na Tomáše Baťu

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

127

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

maintenance automotive Údržba v automobilovom priemysle Odborná konferencia Slovenskej spoločnosti údržby a Zväzu automobilového priemyselu Slovenskej republiky Generálny partner Hlavný mediálny partner Partneri konferencie Mediálny partner ŠPIČKOVÁ ÚDRŽBA V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE 2017 Výmena skúseností špičkových údržieb výrobných spoločností v rámci automobilového priemyslu Slovenskej republiky 17. 10. 2017 Hotel Agroinštitút, Nitra http://www.maintenance-automotive.sk/ Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Od Odbo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo born rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn n rn rn rn rn rn rn rná á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko konf nf nf nf nf nf nf nf nf nf nf nf f f nf nf nf nf nf nf nfer er er er er er er er er er er er er er er er er er er er eren en en en en en en en en en e en en en en en en en en en enci c ci ci ci c ci ci c c ci ci ci ci ci c c ci c ci c a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Sl Sl Sl Sl Sl S Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Slov ov ov ov ov ov ov ov ov ov ov ov ov ov ov ov ov ov ov ov oven en en en en en en en en en en en en en en en en en en en ensk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk skej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej e e ej ej s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s spo po po po po po po po po po po po po po po po po po po po polo lo o lo lo o o o lo lo lo o o lo o lo lo o lo lo ločn čn čn čn čn čn čn čn čn čn čn čn čn čn čn čn čn čn čn čn čnos os os os os os os os os os os os os os os os os os os os osti t t t t t t t t t t t t t t t t t t t ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú údr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr držb žb žb žb žb žb žb žb žb žb žb žb žb žb žb žb žb žb žb žb žby y y y y y y y y y y y y y y y y y y y a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Zv Zv Zv Zv Zv Zv Zv Zv Zv Zv Zv Zv Zv Zv Zv Zv Zv Zv Zv Zv väz äz äz äz äz äz äz äz ä äz ä äz äz äz äz äz äz äz äz äz zu u u u u u u u u u u u u u u u u u u u au au au au au au au au au au au au au au au au au au a au auto to to to to to to to to to to to to to to to to to to to t mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo m mo mobi bi bi bi bi b b bi b b b b b b b b b bi bi b b lo lo lo o lo lo lo lo lo lo o o lo lo lo lo lo o lo lo ové vé vé vé vé vé vé vé vé vé vé vé vé vé vé vé vé vé vé vé vého ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p pri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri i ri riem em em em em em em em em em em em em em em em em e em em emys ys ys ys ys ys ys ys ys ys ys ys ys ys ys ys ys ys ys ys ysel el el el e el el el e e e e e e e e e el e e e u u u u u u u u u u u u u u u u u u u Sl Sl Sl Sl S Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl Sl S Sl Sl Sl Sl Sl Slov ov ov ov ov ov ov ov ov ov ov ov ov ov ov ov ov ov o ov oven en en en en en en en en en en en en en en en en en en en nsk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk skej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej ej j ej ej r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r rep ep e ep ep ep ep ep ep ep ep ep ep ep ep ep ep ep ep ep epub ub ub ub ub ub ub ub ub ub ub ub ub ub ub ub ub ub u ub u li li li li li li li li li l li l li li li li li i l li iky k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Medzinárodné fórum dodávateľov automobilového priemyslu bude v Žiline Prvý ročník medzinárodnej konferencie, výstavy a biznis stretnutí pod názvom CEE AUTOMOTIVE SUPPLY CHAIN 2017 sa uskutoční v dňoch 14. – 15. novembra 2017. Je určený dodávateľom a subdodávateľom najdôležitejšieho priemyselného odvetvia na Slovensku. Jedinečnosť podujatia zaručuje unikátne spojenie viacerých obchodných komôr a organizácií, ktoré ho pripravujú nielen pre svojich členov, ale aj pre všetky spoločnosti zaujímajúce sa o rozvoj obchodných vzťahov v stále rastúcom automotive sektore. „Našou ambíciou bolo spojiť viaceré podu- jatia, ktoré boli už v minulosti úspešné a sú stále žiadané, do jedného veľ- kého. Medzinárodné fórum sme pôvodne cielili na krajiny V4 a Rakúsko, našich najbližších susedov. Avšak už teraz je jasné, že účasť firiem bude veľmi široká a predpokladáme zastúpenie 15 krajín,“ vyjadril sa Juraj Sinay, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR, ktorý je jedným z organizátorov. Usporiadatelia očakávajú viac ako 300 účastníkov podujatia, na ktorých čaká v Žiline veľmi zaujímavý program. Prvý deň bude venovaný konfe- rencii. Tri bloky prednášok prinesú najnovšie informácie o vývoji odbera- teľsko – dodávateľských vzťahov v automobilovom priemysle a trendov v oblasti kvality, logistiky a požiadaviek na dodávateľov. Počas prestávok a spoločenského večera bude vytvorený priestor na neformálne stretnutia a networking. CEE Automotive Supply Chain 2017 (CASC) má k dispozícii osvedčený systém, ktorý dokáže naplánovať rokovania spoločností podľa ich záujmov a preferencií. Každý účastník si tak môže vybrať, koho pozve na stretnutie, alebo koho pozvanie príjme, a efektívne tak využiť príleži- tosti nadviazať spoluprácu s novými obchodnými partnermi. CASC 2017 je určený spoločnostiam, ktoré sú súčasťou alebo majú záujem sa zapojiť do dodávateľského reťazca automobilovej výroby, alebo sa angažujú v oblastiach úzko súvisiacich s prevádzkou dodávateľských firiem. Práve na prepojenie dodávateľov a rozvoj spolupráce budú zamerané dohodnu- té biznis rokovania na druhý deň podujatia. Základné informácie o CEE Automotive Supply Chain 2017 Dátum konania: 14. – 15. 11. 2017 Miesto konania: Žilina, hotel Holiday Inn**** Prihlasovanie účastníkov do 7. 11. 2017 na www.casc.sk Organizátori: Britská obchodná komora na Slovensku Francúzsko-slovenská obchodná a priemyselná komora Kórejská agentúra na podporu obchodu a investícií Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Viac informácií na www.casc.sk. www.casc.sk NAJVÄČŠIE STRETNUTIE DODÁVATEĽOV DO AUTOMOTIVE NA SLOVENSKU 14. - 15. NOVEMBER 2017 | HOLIDAY INN ∙ ŽILINA

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

| 4/2017 | www.leaderpress.sk 120 Vážení priatelia, opäť sme pre vás pripravili krížovku. Ak ju vylúštite, môžete hrať o poukážku na nákup v OBI a ďalšie darčeky od firmy SCHUNK Intec, s.r.o. Skúste, možno sa šťastie usmeje práve na vás. Napovieme vám, že tajnička, samozrejme, súvisí so spoločnosťou SCHUNK Intec, ktorá sa zaoberá výrobou čeľustí, skľučovadiel, hydraulickej technológie, magnetických dosiek, otočných jednotiek a príslušenstva k robotom. Znenie tajničky pošlite (spolu so svojím menom, adresou a telefónnym číslom) na emailovú adresu redakcie: leaderpress@leaderpress.sk do 20. 10. 2017. Výhercu budeme telefonicky kontaktovať a jeho meno uverejníme v ai magazine č. 5/2017, ktoré vyjde 3. 11. 2017. Správne znenie tajničky z minulého vydania je: Kalibrácie tvrdomerov a kruhomerov. Spomedzi správnych lúštiteľov sme vyžrebovali Mariána MIKULKU z Brezovej pod Bradlom. Blahoželáme a posielame výhru. Redakcia ai magazine Pomôcky: Cide, Ed, oak, Ula, Mutu, anon, toko, ICA, NAL, Ápi, aled Vodorovne A: 1. časť tajničky B: sláčik. hudobný nástroj; dopravný prostriedok; epid. tropická choroba C: angl. muž. meno; plecniak; značka zub. pasty; dub po anglicky; 2x samohláska D: ukaz. zámeno m. rodu; polovica priemeru; domáci názov Ríma E: choď po rusky; vlastný opiciam; 2. časť tajničky F: priamo; zapisoval notami; značka argónu G: obidvaja; názov súhvezdia; planétka; zub (latins.) H: letec. spoloč. USA; transformujúc; meno Brzobohatého I: značka fotoaparátu; záhr. besiedka; nie zelenina J: značka jednotky Coulomb; 3. časť tajničky; predložka (6.p. j.č.) K: predložka s významom videnie; mesto na východe Slovenska; liečivá rastlina Zvisle 1: vesmír; posmešne (hudob.) 2: sídlo v Turecku; časový úsek; partner kozy 3: druh chrobáka; lopta za čiarou 4: rieka v Litve; podielová jednotka sily; medveď 5. nahromaď kopaním; český orol; skratka horskej služby 6: surovina na výrobu porcelánu; naše mužské meno 7: zápasnícky šport; čokel (slangovo); mys na Borneu 8: ruské ukaz. zámeno str. rodu; rumunský futbalista; tropický plod 9: celé polep; patriaca otcovi 10: nevykonávaj orbu; drevený úlomok; 100 °C 11:záhorácka zabíjačková polievka; treba po rusky; jeden (angl.) 12: šplhavý vták; fínska dĺžková miera; výbežok 13: nehovor pravdu; či nie (slangovo); nie takí 14: značka autobazáru; prvé písmeno; írskej výroby; podmienková spojka Hrajte o cenu od firmy SCHUNK KRÍŽOVKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A B C D E F G H I J K

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2017 | 121 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Organizátorom a usporiadateľom konferencie je Fakulta špeciál- nej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzita Obrany v Brne, Slovenská strojárska spoločnosť a Slo- venská zváračská spoločnosť spolu s takmer dvadsiatkou domácich a zahraničných partnerov z radov vysokých škôl, inovatívnych fi- riem či profesijných organizácií. Mediálnym partnerom podujatia je ai magazine. Len recenzované príspevky Medzi hlavné oblasti zamerania vedeckých a odborných príspev- kov, ktoré počas dvoch dní na konferencii odznejú, patria: kovové a nekovové materiály, rezné nástroje, konvenčné a nekonvenčné strojárske technológie, výroba špeciálnej techniky, kvalita strojárskej produkcie, konštrukcie a inovácie v strojárstve, prevádzka, údržba a technická diagnostika a obnoviteľné zdroje energie. Príspevky a postery na konferenciu je potrebné pripraviť v slovenskom, čes- kom alebo anglickom jazyku, pričom všetky budú recenzované. Príspevky z konferencie v anglickom jazyku budú publikované v ča- sopise UNIVERSITY REVIEW ISSN 1337-6047 a vybrané príspev- ky v anglickom jazyku budú navrhnuté na uverejnenie v časopise Manufacturing Technology, indexovanom v databáze SCOPUS (po pozitívnom recenznom konaní časopisu). Všetky akceptované prí- spevky budú tiež publikované v recenzovanom zborníku z konferen- cie vydanom na CD-ROM. Ďalšie informácie spojené s konaním konferencie, pokynmi pre auto- rov príspevkov, dôležitými termínmi (podanie online prihlášky, posla- nie manuscriptu, zaplatenie konferenčného poplatku, atď...) možno nájsť na webovej stránke konferencie TRANSFER 2017: www.transfer.tnuni.sk TRANSFER 2017 Už 18. medzinárodná vedecká konferencia TRANSFER 2017, ktorej nosnou témou je využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi, sa tento rok uskutoční v termíne 23. až 24. novembra 2017 v Trenčianskych Tepliciach v hoteli Most Slávy. Doc. Ing. Jozef Majerík, PhD., začal svoju profesionálnu dráhu interným inžinierskym štúdiom strojárskej technológie na Materiálovotechnolo- gickej fakulte STU Bratislava v Trnave v roku 1996. Inžinierske štúdium však po prestupe v roku 1998 dokončil už na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TnUAD) v odbo- re strojárske technológie a materiály v júni 2001. Odvtedy je jeho pra- covný život spätý so strojárstvom, špeciálnou technikou a predovšetkým s TnUAD. Tu v rokoch 2001 až 2004 absolvoval interné doktorandské štúdium a po jeho dokončení sa stal odborným asistentom a vedec- kým pracovníkom. Jozef Majerík vyučuje na Fakulte špeciálnej techniky TnUAD, vedie bakalárske a diplomové práce, podieľa sa na výskumných projektoch MŠ SR a riešeniach domácich i medzinárodných projektov TnUAD a jej partnerov. Okrem práce na akademickej pôde sa výrazne angažuje aj vo výrob- nej praxi. Pracoval ako aplikačný inžinier – programátor CNC strojov, lektor CAD/CAM/CNC pre via- ceré slovenské spoločnosti. Má bohaté skúsenosti s vedením od- borných školení a vzdelávacích programov v oblasti programo- vania CNC strojov a CAD/CAM systémov v procese technológie ob- rábania. V tomto odbore napríklad viedol – ako lektor a garant – päť cyklov medzinárodných školení v anglickom jazyku pre strojárov z Ira- ku v rámci projektu Obnova Iraku, ktorý realizovala TnUAD v spolu- práci s firmou BOST. V mene redakcie ai magazine Doc. Ing. Jozefovi Majeríkovi, PhD., blahoželáme k jeho kariérnemu úspechu a želáme veľa síl do pedago- gickej a výskumnej práce, ktorej výsledky dokáže s elánom jemu vlastným úspešne posúvať aj do praxe. Samozrejme, tešíme sa na ďalšiu vzájomnú spoluprácu. Jozef Majerík docentom Dlhoročný spolupracovník a člen redakčnej rady ai magazine, Doc. Ing. Jozef Majerík, PhD., prevzal začiatkom júla z rúk rektora Technickej Univerzity v Ko- šiciach docentský dekrét. Predchádzala tomu obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška na Fakulte výrobných technológií TU v Košiciach 29. mája, 2017 v odbore: 2035 Výrobné technológie. a u t o m o t i v e i n d u s t r y ®

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje Qualification of engineering leaders in Slovakia Lowinski Consulting s.r.o. is a service company founded in summer 2017 in Nitra, Slovak Republic. We provide unique, customized engineering services to the automotive and mechanical engineering industry. Based on our wide experience and knowledge in automotive engineering, product development and production start, we cooperate with our customers to develop together improved products, processes and engineering expertise. Our main goal is to exceed our customer expectations with measurable results and develop long-term relationships. We strive to provide always above standard solutions, that work for our customers. (www.lcsk.eu, p. 16) Dual Education As Well As for the University Students The company Volkswagen Slovakia (VW SK) in a cooperation with the Faculty of Mechanical Engineering, the Slovak University of Technology (STU) in Bratislava, starts the pilot project of a dual bachelor study in the study field of automotive industry from this year’s September. There will be implemented together ten students in the bachelor study program within the academic year 2017/2018. In this way the company Volkswagen Slovakia, as the first employer in Slovakia, implements the dual university education. (p. 18) ISCAR – Where the Innovations Are Never Ending! The group IMC (International Metalworking Companies) associates the leading worldwide producers of the cutting tools specified for the chip machining. They are delivering a complex scale of the tools produced for the precise metal cutting using the sintered carbides. The ISCAR is the largest company among the 15 companies associated in the IMC, which has more than 60 affiliations around the world. The ai magazine interviewed on this occasion Mr. Ing. Branislav Šefčovič, who is an administrator of the company ISCAR SR. (www.iscar.sk, p. 22) WITTMANN BATTENFELD with Demanding Injection Technologies at the Fair Fakuma 2017 The company WITTMANN BATTENFELD will present the highest level of the injection technologies at the trade fair Fakuma in the German town Friedrichshafen from the 17th to the 21st October 2017, namely in the hall B1, exhibition stand 1204. (www.wittmann-group.sk, p. 24) Plastics from Original Slovak Region for All Car Factories The company COBA automotive Ltd. was presented in the journal „ai magazine” most recently at the beginning of the year 2011. At that time this company produced about 50 millions of the plastic components determined for the motorcar seats and it employed 160 people. Nowadays the number of employees in this company is 330 and the yearly production in operation on three shifts is up-to 602 millions of the plastic components! However, progress in the COBA automotive is still continuing… (www.cobaautomotive.sk, p. 26) Borers MPS1 in New Design with Lenghts 10 ~ 40 x D Every new borer MPS1 is developed taking into consideration two main goals – to reach the excellent cutting parameters or to obtain the unique durability. These intentions can be realised using a combination of the proven design solutions with the most modern technologies. The set of borers MPS1 is supported by the new, extra-long types made in the lengths from 10 to 40 x D. (www.mcs.sk, p. 30) Mitsubishi Materials Presents: New Type of Cutting Inserts MS6015 The company Mitsubishi Materials introduces a new type of the cutting inserts in order to improve operational performances during machining of small parts. The MS6015 is an ideal type of the cutting insert, which is specified for machining of carbon steels using the CNC machines. (www.mcs.sk, p. 31) SCHUNK at the fair EMO 2017 „Nowadays, the industrial production is changing substantially,” emphasized Dr. Markus Klaiber, technical director of the company SCHUNK GmbH & Co. KG in the German city Lauffen in occasion of the EMO 2017. „During the next years the new concept of industrial production will be supported by the digitisation,, application of mechatronic products, automation of the production processes, cooperation among the people and robots as well as by creation of smart network for all production components that are connected with the process.“ The next three aspects are the most important: communication of all the integrated components, maximal transparency of the components and control technology at the company level as well as flexible reactions to the internal and external events. (www.schunk.sk, p. 32) Modern Dispenser Systems Are Supporting Higher Productivity During the last 20 years the modern industrial dispenser machines offer the efficient methods for storage and retrieval of the necessary tools. These practical and useful systems were applied in the USA for the first time. Nowadays they are used within the whole global industry as the standard equipment. Number of such dispensers installed in the industrial operation areas is more than 10 thousands. The industrial dispenser machines, for example the MATRIX™, are very advantageous for the supplier of cutting tools, for the distributor or toolmanager, however above all for the final user. (www.iscar.sk, p. 34) Great Success with Digital Future The machine DMU 200 P, built in the year 1999, was the first one from the successful series of the portal machines made by the company DMG MORI. The newest models – DMU 210 P, DMU 270 P, DMU 340 P and DMU 600 P – are being continuously developed and produced in the company DECKEL MAHO Pfronten Ltd. There were installed up to now more than 1 100 machines in the whole world. The highest priority within the decision-making criteria always was and remains a flexibility, reliability, precision and a possibility of large material withdrawal. Mr.Markus Piber, who is an executive director of the company DECKEL MAHO Pfronten, explains in the interview a positive development at the market and a success of the given series, as well. (www.dmgmori.com, p. 36) Automation and Connectivity – Absolutely Right! There will be introduced 5 worldwide premieres at the fair EMO 2017 in Hannover and also at the international engineering fair MSV 2017 in Brno. The solutions from the company Makino in the area of the Industry 4.0 will be focused on automation, monitoring, preventive maintenance, autonomous production and real time simulation as a model of digital twin. (www.makino.eu, p. 40) Machining of turbo exhaust housings takes big step forward The highly competitive nature of machining components for the automotive industry means that any new advantage is likely to return significant dividends when multiplied across the typically large batch numbers associated with this high profile sector. Take turbocharger exhaust housings, for example. The face milling of these parts demands both productivity and quality, outputs which are challenging to achieve due to the abrasive stainless steel or cast iron workpiece materials that are typically specified. However, this is set to change with the development of a new indexable insert face milling cutter designed especially for machining turbo exhaust housings. Thanks to inserts featuring 12 cutting edges that result in reduced cycle time per component and vastly improved tool life, the new M612 cutter from Sandvik Coromant can be applied in all roughing and semi-finishing operations. (www.sandvik.coromant.com/sk, p. 42) The Company Walter at the EMO 2017 - Digitisation Forward of Interest Nowadays, the demands of the metalworking industry are still arising and the digitization, together with the networking, are being more and more important. The clients are requiring such global concepts that are integrated with the corresponding digital services. The company Walter is a reliable partner for the clients, taking into consideration the complex technical solutions and from this reason this company offers always a larger portfolio of the digital solutions including more than only tools. What does it mean really will be presented by the company Walter at the EMO 2017, which is the leading international trade fair focused on the metalworking industry in Hannover, namely from the 18th to the 23rd September 2017. (www.walter-tools.com, p. 44) TAJMAC-ZPS in India Our daughters company in India, the GALAXY-TAJMAC, was officially registered in India on the 13th October 2016 in order to produce the automats MANURHIN in India and for India. This intention is in accordance with a new program of the India government – i.e.to Make in India. We presented at the exhibition IMTEX in Bangalore in January 2017 not only the machine MANURHIN K´MX 413, but at the same time we introduced our daughters company GALAXY-TAJMAC MACHINERY PVT LTD, which will produce these machines in India for the domestic market. The company TAJMAC- ZPS is 49%-owner and the company GALAXY Machinery is 51%-owner, so that a real owner of the company GALAXY- TAJMAC is the Indian company. The presented new machine was very interesting for the visitors and it is necessary to say that the Indian citizens are great patriots, too. (www.tajmac-zps.cz, p. 46) The PRIMA POWER Introduces the FAST BEND 5 Fast Bend 5 it is the high flexible, efficient, productive and user- friendly servo-electric bending centre. This is the first step from the bending press to the servo-electric bending centre! (www.primapower.com, p. 50) TungTri-Shred - Corner Milling Cutters Designed for Fine Chip Separation The company Tungaloy introduced within the frame of the campaign TunGForce a new product TungTri-Shred on the market, namely the corner milling-cutters specified for a high-productive milling operation. Taking into consideration an actual dramatic growth of the machine tool performances it is possible to say that the high-speed machining is often the first choice in order to increase productivity of the machining process. However, in the case of high-speed machining there is a possibility that the vibrations of tool, machine or workpiece are able to cause instability of the working process. High parameters of the cutting speed or shift require an optimal reduction of the cutting depth or cutting width. So, these factors are influencing productivity of the milling operation. (www.tungaloy.cz, p. 52) Vertical Centre DOOSAN DMP 500/ 2SP for Maximally Productive Manufacture A distinctive novelty introduced in portfolio within the mark DOOSAN, which is represented by the company TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE, Ltd. at the Czech and Slovak market, is the vertical machining centre DMP 500/2SP. This machining centre reaches up to a double productivity level thanks to two spindles with a dual tool exchanger. It is an ideal solution for a middle- serial and large-serial production with a moderate heterogeneity of the small-sized work-pieces. (www.tecnotrade.cz, p. 54) Three Quite Different Technologies of 3D Print for Building of Models An important integrated part of the company Tecnotrade Machine Tools Ltd. are the 3D printers. Already during more than 20 years we are dealing with the additive technologies and services within the prototype production. We offer a sale, together with a guaranty service and after guaranty service for a large spectrum of the professional 3D printers and production systems. Our portfolio consists not only from the printers, consumption material and accessories, but we also offer the customer tailored 3D print in our Showroom in the town Kurim near Brno. We would like to discuss your requirements with you in order to help you to select the suitable technology, material or to prepare the models. (www.tecnotrade.cz, p. 55) Number One in Magnetic Clamping - Tecnomagnete Magnets TECNOMAGNETE is a manufacturer of electromagnetic magnetic systems used for clamping workpieces in machining, clamping moulds and tools in pressing and forming, handling steel and iron materials of various shapes and sizes. This technology puts emphasis on productivity and efficiency, applied in tool shops, machinery plants, press shops, metallurgical storages and other operations. (www.magcentrum.cz, p. 56, 57) New Multifunctional Machining Centres LEADWELL TM-1000 and TM-1700 Traditional producer of the machine tools LEADWELL presented the innovations also in the segment of the multifunctional machining centres at the international engineering exhibition TIMTOS during this year. Namely it is the new machine TM=1000S and the innovated TM-1700S. The producer LEADWELL MACHINES Co. applies in these technologies a progressive concept for creation and structural design in order to synchronize all the components perfectly. (www.mikron.sk, p. 58) Practical Experiences with Implementation of Predictive Production into Company Practice – the 1st Part Diagnostician of machines is like a doctor for people. There are various categories of doctors and hospitals with various level of equipment. Similarly, there are also various categories of the diagnosticians and diagnostic departments, as well as the specialised diagnostic companies. Diagnostician in the factory is not so well experienced as a specialist in the diagnostic company, who diagnoses many different technical problems daily by means of the special equipment. However, experiences RÉSUMÉS OF ARTICLES PUBLISHED IN ai magazine 4/2017

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje RÉSUMÉS OF ARTICLES PUBLISHED IN ai magazine 4/2017 of the local diagnostician are valuable in the case of specific and repeating problems concerning the machines. (www.cmms.cz, p. 60) The WALTER and EWAG at the EMO Hannover The group WALTER and EWAG (WE) will present the interesting novelties from their production at the trade-fair EMO Hannover. The clients from region of the Central and Eastern Europe will be able to watch some of these novelties also at the trade-fairs TOOLEX in Sosnowec, Poland from the 3rd to the 5th October, 2017 and at the MSV in Brno, the Czech Republic from the 9th to the 13th October, 2017. (www.walter-machines.com, p. 62) Double Efficiency Thanks to New Gear Unit for Stack Moulds Meusburger For a synchronous control of the stack moulds the company Meusburger offers the stable and precise E 8630 gear unit for the stack moulds in two compact sizes. The two types in module 3 or module 4 stand for the highest accuracy and quality. The construction of closed body ensures a higher stability and safety. (www.meusburger.com, p. 64) NCBrain - Why and When to Optimize NC Programmes for Machining of Moulds? During my discussions with the production directors of the tool works there are occurring two different opinions. The first opinion, which is presented more frequently, is that the tool work invested a large amount of time and money into the selection, purchase and schooling of the CAM in order to obtain the optimal NC software for the production. So, it is not necessary to invest again into the optimization software. The second approach sounds: in spite of a fact that the toll work is equipped with quality CNC machine tools, the machining process is running incorrectly. The milling operations are performed improperly and surfaces of the moulds must be finished handy. However, it is not evident, what is causing such unfavourable situation: either the CAM itself or the NC technologist, who is not able to use the CAM. (www.ncbrain.sk, p. 66) Come to Visit Us and to See How Our Machines Are Cutting! Are you deciding to buy a new machine? Do you want to see the machines by your own eyes? Do you want to see the machines in operation and to test your own materials? From this reason there is here the 4ISP. We are selling more than 100 machines yearly and also this year we offer you a possibility to see our machines and to make your own decision. Come to test for example more than 20 lasers of the CNC machines in the hall Y at the MSV 2017 in Brno. (www.4isp.cz, p. 68) MPM - Automation of Operation for CNC Cutting Machines Programming solution MPM from the company MicroStep integrates the production and storage systems with control systems of the CNC machines and with the software products determined for creation of the cutting planes - namely the MicroStep AsperWin® and mCAM. (www.microstep.sk, p. 70) RECA iSTORAGE - Innovative Automated Solutions for Your Stocks Nowadays the storage retrieval automats are developed very intensively. Of course, because they are offering a high level of flexibility: i.e. a simple approach to the stored assortment, safe placement of the stored items in optimal surroundings and directly on the place of their usage, as well as managed expedition of them or evaluating reporting of taking. Moreover, everything is at disposal around the clock and without the needless personal costs. (www.reca.sk, p. 72) Identification of Safety Components by Laser for Higher Safety in Motorcar Head rests in the motorcars are installed not only for our comfort, but their main function is our safety. The correctly installed head rest is able to save our life in a case of rear impact of other motorcar into the back part of our motorcar. (www.myLT.sk, p. 74) Intelligent Gas Control IGC® Significantly Reduces the Gas Consumption During Welding MIG/MAG/TIG Intelligent regulation of gas flow Migatronic IGC® (Intelligent Gas Control®) is a dynamic regulation of the gas flow, which is monitoring gas consumption and it measuring gas flow during the welding process. The IGC® optimises gas flow according to the momentary consumption of welding arc (with regard to the protective atmosphere and chosen parameters of the synergic welding program). In this way it is reduced consumption of the protective gas up to 50% (during the MIG/MAG welding using short welds). (www.migatronic.cz, p. 80) Specialist for Applications in Machine Tools Thanks to a unique technical solution and excellent characteristics the reducers TwinSpin are such technical articles, which are required by the worldwide leaders in every area where there is needed accuracy up to one thousandth of millimetre. (www.spinea.sk, p. 82) Valk Welding Robot for Production of Fireplace Stoves The company Valk Welding belongs already during more than 30 years among the leading European companies in the area of industrial automation focused on the technologies of the welding robots, namely from the simple robotic systems up to the complete assemblies equipped with several robots. One of its last installations is the welding robot Panasonic in the family company Haas + Sohn Rukov in the Czech Republic, which is producer of the fireplace stoves and sets. (www.valkwelding.cz, www.haassohn-rukov.cz, p. 84) Human-Robot Cooperation (HRC) - Future of Robotics There are various opinions concerning a future of the robotic applications. Some of the people consider the robots as a humanoid creation, which will work instead of people. For the others the robots are fascinating and they are dreaming about a future with the robots. However, we in the company KUKA have a very clear vision: the robots should be helpful for human and not reversely. (www.kuka.cz, p. 86) View of Trends in Automation Almost five hundreds of the clients visited the June Technology Days in the town Pardubice. The leading companies within the given branch presented the state-of-the-art solutions in the area of industrial automation. There were introduced during the five days for example the four-axle and six-axle robots, the industrial PC and control systems or the 2D and 3D cameras. (www.staubli.cz, p. 88) You do not want to buy a technology, do you? Rent it! Do you need a high-lift for peak or intermittent application? For one working shift or two-shift working mode? Would you need only one or a hundred? For one operation or for operational plants around the world? Actually it does not matter. Rental of handling technology is flexible, you use a high-lift and a letter cares for it. After the high-lift has met its purpose, for which you borrowed it, you will simply return it. (www.jungheinrich.sk, p. 90) Intelligent loads handling Series Liftronic AIR - The latest generation of industrial manipulators of the INDEVA series combines the power of a traditional pneumatic manipulator with intelligence of INDEVA brand. The lifting force is pneumatic; yet the control is electronic. The manipulator is suitable for lifting of centred or very heavy loads. Models are available from 80 to 310kg and are available for pole mounting, ceiling or overhead rail. Compared with traditional pneumatically controlled manipulators, Liftronic Air offers important advantages that help improve safety, ergonomics and productivity. (www.cz.toka.de, www.sk.toka.de, p. 92) Giant Transport Project - Transportation of 100 000 Tons of Components Required Radical Solution A small fishing port Burullus in Egypt was transformed to a target base determined for a 100 000 ton heavy load of the components required for building of a new electric power plant of the company Siemens AG, which will be one of the largest power plants in the world. The company DB Schenker finished this massive transport project in September. The project was performed during the last 14 months and within this time period the logistic company transported about 100 000 tons of the load in the volume of 400 000 cubic meters to the Egyptian town Burullus, where the company Siemens AG is building one of its three new electric power plants. Each of these power plants will produce up to 4.8 GW of electric energy by means of 8 gas and steam turbines. (www.dbschenker.sk, p. 94) HMI/PLC and PLC with Covering IP67 – Intelligence Direct in Machine The programming module TBEN-L-PLC is the next step of the company Turck towards decentralisation of machine intelligence. The compact controller IP67 offers a satisfied performance for individual control of several tasks. The interfaces Master and Slave also enable to use converter as a protocol so that it could be possible to interconnect the existing machines with modern equipment based on the Ethernet. The Turck offers the series TX500 HMI / PLC for the control tasks with the requirements concerning operation and visualisation. (www.marpex.sk, p. 98) Minimizer of Effort The passive distributors from the company Murrelektronik eliminate a confusion in the cable installations and they minimise effort. The electric installation of the machines and machinery that are equipped with a high level of automation is often too-much complicated. In such a case the cabling concept using the individual conductors is limited, it is time demanding and difficult as well as it can be very dangerous with regard to a possibility of incorrect mutual interconnection. (www.murrelektronik.sk, p. 100) How To Apply 3D Scanner in Order To Gain Competitive Advantage Taking into consideration an increasing complexity of the shapes and functions there are more and more important just the tasks of scanning, analysis and inspection of the small parts. This is one of the reasons why the modern companies are applying the 3D optical measuring. The German company GOM, which is a leader in this area, developed the new system ATOS Core optimized for the 3D measuring of components, from small to middle large sizes, such as the ceramic skeletons or the moulded plastic components. (www.mcae.cz, p. 102) Warehouse Management System (WMS) – with Lean or Electronic System? Production and consumption are typical for our contemporary society. The globalisation process enables to offer a reach portfolio of the products manufactured in the foreign countries and at the other continents. It is necessary to plan, to store and to transfer the materials efficiently, i.e. to manage the material flows in such a way so that everything could be at disposal rapidly. (www.minerva-is.eu, p. 105) Blum Presents Measuring Probes for the Industry 4.0 The company Blum-Novotest, which is a world-wide producer of the measuring technology, presents the “measuring technologies intended for the Industry 4.0”. These new technologies are solutions integrated into the machining centres and they are specified for the analogous scanning of contours, for a reliable measuring in the cooling emulsion as well as for measuring of the surface roughness. (www.blum-novotest.cz, p. 106) Development and Production of Top Hardness Testers The company AQUASTYL SLOVAKIA Ltd. deals with production, service and calibration of measuring equipment used in the area of geometrical shapes, hardness of materials and vibrations. The branch of material hardness was established within this company in the year 1997. One of the first apparatuses, which were modernised in this new department, was the hardness tester Rockwell RB – 1. During the next time the hardness department improved and enlarged its services up to the present development and production of the new hardness testers. (www.aquastyl.sk, p. 108) MSV - the Largest Industrial Conference Centre in The Czech Republic The International Engineering Fair Trade is imported not only with regard to the new contacts, business and novelties presented in the exhibitor´s expositions, but also because of new information. On Monday the 9th October the five- day-marathon of negotiations will start at the fair-trade exhibition area in Brno. It is the greatest event of the Czech industry in the year. There are expected 1600 companies from 30 countries and 80 thousands visitors, predominately businessmen and technically educated professionals. (www.bvv.cz/msv, p. 112) Giant of Tool and Shaping Machines in Czech Republic for Years 2016 and 2017 The worldwide consumption and thus also production of the machine tools is characterised by a considerable volatility in the context of a global economy. After the maximum reached in the year 2012, the worldly production was gradually decreasing and in the year 2016 the production level was similar to the year 2008. The main impact on these deviations causes the largest worldwide market, i.e. the China. (p. 114)

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

Časopis o automobilovom priemysle, strojárstve a ekonomike Journal about the automotive industry, mechanical engineering and economics Vychádza dvojmesačne Registrované MK SR pod číslom EV 3243/09, ISSN 1337 – 7612 Vydanie: 4/2017, september – cena 4 €/120Kč Šéfredaktorka: PhDr. Eva Ertlová e-mail: ertlova@leaderpress.sk sefredaktor@leaderpress.sk 0911 209 549, 0905 495 177 Redakcia: Ing. Mgr. Vlasta Rafajová 0904 209 549 Tel.: 041/56 52 755 e-mail: rafajova@leaderpress.sk leaderpress@leaderpress.sk www.leaderpress.sk www.aimagazine.sk Obchodné oddelenie/marketing: inzercia@leaderpress.sk 0904 209 549 Odborná spolupráca: Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity (ŽU) Slovenské centrum produktivity (SLCP) Fakulta špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne Združenie automobilového priemyslu SR Slovenská ergonomická spoločnosť Redakčná rada: Ing. Michal Fabian, PhD., Ing. Melichar Kopas, PhD., Doc. Ing. Jozef Majerík, PhD., Ing. Nina Vetríková, PhD., Ing. Jaroslav Jambor, PhD., Mgr. Tomáš Mičík, Ing. Vladimír Švač, PhD., Ing. Patrik Grznár, PhD., Ing. Ľuboslav Dulina, PhD. Vydavateľstvo a adresa redakcie: LEADER press, s. r. o. Framborská 58, 010 01 Žilina IČO: 43 994 199 Výroba: Grafické štúdio LEADER press, s. r. o. Tlač: ALFA Print, Martin alfaprint@alfaprint.sk Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úroveň inzercie. a u t o m o t i v e i n d u s t r y ® | 4/2017 | www.leaderpress.sk 124 Zoznam firiem, ktoré publikujú a inzerujú v ai magazine 4/2017 4ISP, s.r.o. .................................................................................................. 68 AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o. .......................................................... 7, 10, 108 Blum-Novotest, s.r.o. ................................................................................ 106 Coba automotive, s.r.o. .................................................................. 6, 26, 29 CMMS, s.r.o. .................................................................................................. 60 Denios ČR .................................................................................................. 111 DMG MORI Czech, s.r.o. ................................................. titulná strana, 36 Fanuc Robotics Czech, s.r.o. ............................................................... 6, 83 Fronius Slovensko, s.r.o. ............................................................................... 7 Gühring Slovakia, s.r.o. ....................................................................... 7, 12 Hermle, AG ................................................................................................. 13 Hoffmann Group ................................................................................... 76, 77 ISCAR SR, s.r.o. ............................................................. obálka č. 4, 7, 22, 34 Jungheinrich spol. s r.o. …....................................………………………………. 90 Kuka Roboter CEE GmbH ……...............……....................……………… 6, 79, 86 Leonardo technology s.r.o. ................................................................. 3, 74 Lowinski Consulting, s.r.o. .................................................................. 8, 16 MAG Centrum s.r.o. ............................................................................... 56, 57 Makino, s.r.o. ........................................................................................ 11, 40 Marpex, s.r.o. ............................................................................................... 98 MCAE Systems, s.r.o. .............................................................................. 102 MCS s.r.o. .................................................. zalomená titulná strana, 30, 31 Mesing, s.r.o. …………………….....................................................………………. 11 Meusburger Georg GmbH …………...............................………………….. 64, 65 MicroStep CDM s.r.o. …………...............................................................……. 8 MicroStep s.r.o. …………............................................................…………........ 70 Migatronic CZ, a.s. ................................................................................... 80 Mikron Slovakia, s.r.o. ................................................................................. 58 Minerva Slovensko, a.s. .................................................................... 97, 105 MISAN, s.r.o. ............................................................................................... 21 Murrelektronik Slovakia, s.r.o. .............................................................. 100 PlasticPortal.eu. .......................................................................................... 8 PRIMA POWER ....................................................................................... 50, 51 Profika, s.r.o. .............................................................................................. 2, 7 Profika SK, s.r.o. ............................................................................................ 7 RECA Slovensko s.r.o. ..................................................................... 6, 72, 73 REXIM, s.r.o. ............................................................................................... 38 Sandvik Coromant ........................................................................ 8, 42, 45 SCHENKER, s.r.o. ....................................................................................... 94 SCHUNK Intec s.r.o. ............................................................... obálka č. 3, 32 S.D.A., s.r.o. .................................................................................................... 7 Selos, s.r.o. ............................................................................................ 48, 49 SPINEA, s.r.o. ............................................................................................... 82 STATON, s.r.o. ……………...........................................…………………………………. 8 Stäubli Systems, s.r.o. .......................................................................... 6, 88 TAJMAC – ZPS, a.s. …..................................………………………………………… 46 TeaguTec Slovakia, s.r.o. ………...............................…………………………… 78 TECNOTRADE obráběcí stroje, s.r.o. .................................................... 54 Technology – support, s.r.o. ……………......................………………………66, 75 Terinvest, s.r.o. .......................................................................................... 110 TOS Varnsdorf, a.s. .................................................................................. 59 TOKA INDEVA CZ+SK ............................................................................... 92 TPV – TECHNOLOGY, s.r.o. ................................……………………………………… 8 Trilogiq Slovakia, s.r.o. ............................................................................. 96 Tungaloy Czech, s.r.o. ........................................................................... 52, 53 Valk Welding CZ, s.r.o. ........................................................ obálka č. 2, 84 Veletrhy Brno, a.s. ............................................................................... 14, 112 Walter Slovakia, s.r.o. ........................................................................... 1, 44 Walter, s.r.o., Kuřim .................................................................................... 62 Wittmann Battenfeld CZ, s.r.o. ........................................................... 15, 24 Yamazaki Mazak Central Europe, s.r.o. ................................................... 9 Yanfeng Automotive Interiors …………………………......................……………. 19 YASKAWA Czech, s.r.o. ................................................................................ 97 Zimmer Group Slovensko, s.r.o. ................................................................... 6 vydavateľstvo odborných časopisov ® ai magazine 5/2017 prvý časopis o automobilovom priemysle na Slovensku uzávierka: 26. 10. 2017 distribúcia: 3. 11. 2017

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

< 60sekúnd výmena čeľuste Silové skľučovadlo Všetko pre Váš sústruh Viac ako 1 700 komponentov pre upnutie obrobku a nástroja. © 2017 SCHUNK GmbH & Co. KG 1 200rôznych typov SCHUNK štandardných čeľustí ku skľučovadlám o 300% lepšia kvalita povrchu Hydrorozpínací upínač schunk.com/equipped-by

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

IMC INT’L METALWORKING CO. Nová séria MATRIX 6 ʹÌ»ĚÁÅÉÊ¿ •ÃźËÂÒÈÄÏÉÏÉÊóÃ

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

ÉƔÈƔÅƔƑÃŋлËʺƑʷʸʷʷʺ±¿Â¿Ä·ƔƑ»ÂƔ̊ʷʻʸƭʼʷʾʻʺʷʸƖˀˀƑ ·ÎƔ̊ʷʻʸƭʼʷʾʻʺʸʸƔ ÍÍÍƔ¿É¹·ÈƔÉÁƑ¿Ä¼Åʤ¿É¹·ÈƔÉÁ V prípade záujmu: • o ÄÒÌŀÊ»ÌËÒŀ¾ÅÐÒÌźËÉß¿ÂÄÅËÌ»ÈпÅËÉÏÉÊóÃË

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/

Ƒ Ʒ ·Â»¸Å¸»ÐÆ·ÊÄó зÆÅŨ¿ì·Ä¿»Ê»ÉÊÅÌ·¹»ÀÌ»Èп»Ƒ Ʒ ·Â»¸Åз¹»Ä»Ä¿»ÉÏÉÊóÃËÆÈ¿·ÃÅÄ··ŀ»Æźÿ»ÄÁÏ ·ÁÅ·ÀÈĥÐÄ»ÃÅŨÄÅÉÊ¿ŰķĹÅÌ·Ä¿·ÁÅÄÊ·ÁÊËÀÊ»ÄÒÉ ·ÂÅÌ»ÄÉÁËÉû ËŨÌÏÁÅķ¿Ì¿·¹·ÁÅ ʹƔʺʷʷƔʷʷʷÊÈ·ÄÉ·Á¹^XƘ

https://www.floowie.com/sk/citaj/ai04-2017-floowie/