Aimagazine01/2019https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

2. ročník konferencie ROBOTIKA VO VÝROBNEJ PRAXI MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV (str. 10 - 11) REGISTRÁCIA NA: www.automatizacia.sk/konferencie/robotika sĂůŬtĞůĚŝŶŐƐ͘ƌ͘Žͮ͘WŽĚŶŝŬĂƚĞůƐŬljĂƌĞĄůϯϮϯͬϭϴͮͲϳϰϮϱϭDŽƓŶŽǀ нϰϮϬϱϱϲϳϯϬϵϱϰͮŝŶĨŽΛǀĂůŬǁĞůĚŝŶŐ͘Đnjͮǁǁǁ͘ƌŽďŽƟnjĂĐĞ͘Đnj The strong connection sĂůŬtĞůĚŝŶŐƐ͘ƌ͘Žͮ͘WŽĚŶŝŬĂƚĞůƐŬljĂƌĞĄůϯϮϯͬϭϴͮͲϳϰϮϱϭDŽƓŶŽǀ нϰϮϬ ϱϱϲ ϳϯϬ ϵϱϰͮ ŝŶĨŽΛǀĂůŬǁĞůĚŝŶŐ͘Đnj ͮ ǁǁǁ͘ƌŽďŽƟnjĂĐĞ͘Đnj Víme jak na to KŋŝŶĞƉƌŽŐƌĂŵŽǀĄŶş ƐƉĞĐŝĄůŶĢƉƌŽƐǀĂƎŽǀĄŶş \ĞƓĞŶşƚĂŬĠƉƌŽŵĂůŽƐĠƌŝŽǀŽƵ ǀljƌŽďƵ sLJƐŽŬĄŬǀĂůŝƚĂƐǀĂƎŽǀĄŶşƚĠŵĢƎ ďĞnjƌŽnjƐƚƎŝŬƵ Časopis o automobilovom priemysle, strojárstve a ekonomike 4 € / 120 Kč w w w.leaderpress.sk 1/2019 marec 2019 a u t o m o t i v e i n d u s t r y ® Journal about the automotive industry, mechanical engineering and economics 11. ročník ® ® ® VYCH ÁDZA OD ROK U 2008 SINCE 2008 1 0 ROKOV

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

ai magazine 1/2019 GÜHRING Slovakia, s.r.o. Hliny 1412/4, SK - 017 07 Považská Bystrica Tel.: +421 (0) 42 4262 144 Fax.: +421 (0) 42 4330 891 guehring@guehring.sk www.guehring.sk GÜHRING Slovakia, s.r.o. K - 017 07 Považská Bystrica 120 ROČNÁ

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

NOVÝ VÝROBNÝ ZÁVOD V SR UŽ ČOSKORO! TRADÍCIA UŽ AJ NA SLOVENSKU!

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

www.mmc-hardmetal.com NÁRADIE PRE AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL NAJNOVŠIE MITSUBISHI TECHNOLÓGIE SPEKANIA A POVLAKOVANIA PRINÁŠAJÚCE ZVÝŠENÝ VÝKON A SPOĽAHLIVOSŤ

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

ZZZFHUDWL]LWFRP ZZZZQWFRP ZZZNRPHWJURXSFRP ZZZNOHQNWRROVGH &(5$7,=,76ORYHQVNiUHSXEOLNDVUR (LQVWHLQRYD?%UDWLVODYD?6ORYDN5HSXEOLF 7?(LQIRVORYHQVNR#FHUDWL]LWFRP .OHQNVD]DPHULDYDSUHGRYåHWNìPQDOHWHFNìDNR]PLFNìSULHP\VHODMH OtGURPYURWDĀQìFKQiVWURMRFKSUHYŎWDQLHIUp]RYDQLHY\VWUXçRYDQLHD ]UiçDQLHKUiQ&HOìUDGSURGXNWRYMHY\UREHQìQD]iND]NXSUH]iND]QtNRY SRFHORPVYHWHDV~XUĀHQpSUHREUiEDQLHV~ĀDVWt]&)53WLWiQXKOLQtNDD RFHOH .20(7MHQDJOREiOQHMWHFKQRORJLFNHMåSLĀNHYREODVWLY\VRNRSUHVQpKR YŎWDQLDY\VWUXçRYDQLDIUp]RYDQLDD]iYLWRYDQLD5RYQDNRDNRRVWDWQt ĀOHQRYLDVNXSLQ\&(5$7,=,7VDVSRORĀQRVŚ.20(7YďDNDYìYRMX LQRYDWtYQ\FKQiVWURMRYHWDEORYDODDNRMHGHQ]RåSLĀNRYìFKYìUREFRY Y\VRNRNYDOLWQìFKQiVWURMRYQDREUiEDQLH &XWWLQJ6ROXWLRQE\&(5$7,=,7WRV~RGERUQp]QDORVWLYREODVWLREUiEDQLD DGHVDŚURĀLDWUYDM~FHVN~VHQRVWLVYìURERXQiVWURMRYDUH]QìFKGRåWLĀLHN ]RVSHNDQìFKNDUELGRY 3URVWUHGQtFWYRPHXUySVNHMSUHGDMQHMVLHWHDNYDOLWQpWHFKQLFNpSRGSRU\ SRQ~ND:17QLHOHQQDMOHSåLHVHUYLVQpVOXçE\YRVYRMRPRERUHDOHDM YďDNDSUHSUDFRYDQHMORJLVWLNHåLURNìVRUWLPHQWQiVWURMRYSRVN\WXM~FLFK NRPSOH[QpREUiEDQLH=iND]QtNRPWDNSRVN\WXMHPD[LPiOQXHIHNWLYLWXSUL REUiEDQt 7tP&XWWLQJ7RROVVDVWDOYHG~FLPKUiĀRPYREODVWLWHFKQROyJLtREUiEDQLD3DUWQHULD]iND]QtFLP{çXSURILWRYDŚ]NYDOLWQHM WHFKQLFNHMSRGSRU\NRPSOH[QpKRVHUYLVXDQDMåLUåHMSRQXN\VRUWLPHQWXQDWUKXVSRORĀQHVHIHNWtYQ\PSUHGDMRP3UHSiMDPH RGERUQRVWLYWHFKQROyJLiFK]DMWUDMåNDSRĀQ~FGLJLWDOL]iFLRXDçSRQDQRWHFKQROyJLHGRSOQHQpRRGERUQp]QDORVWL]DORçHQpQD GOKRURĀQìFKVN~VHQRVWLDFK7HUD]YåHWNR]MHGQRWHQpSRGMHGQRXVWUHFKRX 1É6752-299Éä.203/(71ë6257,0(17 35(75,(6.29e2%5É%$1,(

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

EDITORIAL KBN135CL OD ROKU 1992! KH50G LV1100RM Dear friends, current reports on the de- velopment of the global econo- my are mostly contradictory – both positive and negative. However, this is the traditional market economy cycle that we get gradually accustomed to. We also know that in our companies not always everything comes out the way we planned. I trust, however, that you are doing well, which reflects the amount of information about many activities we are receiving to our ai magazine editorial office. Some of them are also mentioned in this first issue. Our publishing house and the editorial office of the ai magazine don’t idle either. We are proud to offer a new - technically, content and design – improved website. We offer new elements and columns as we working on improving the quality of the ai magazine. In particular, in collaboration with the ATP Journal, we are preparing the 2nd Conference of Robotics in the production of small and medium-sized enterprises. The event will be held on April 11th, in Village Resort Hanuliak in Bela (district of Žilina). Some of the most important robotic companies promised to partake in this conference. These companies, along with their business partners – dif- ferent system integrators and their representatives, where they installed robotic workplaces - will discuss the positive experience regarding their projects, and will, as well, talk about the problems coming along with the implementation of such ro- botic workplaces. Trends are clear - automatization, robotization and digitalization can not be avoided. On one hand, these modern approaches help to accelerate the production, make it more efficient, enhance the quality and replace human re- sources. On the other hand, however, we have to reconsider the improvement of the workforce. We don’t agree with the statement that robotisation replaces the human resources. Nevertheless, this process will require workers with a higher educational level. And this is to what we need give attention to. It will be one of the topics in our conference. We believe you will be interested in the conference and will take the opportunity to participate in the event and get information on what will help you increase pro- ductivity in your business or what type of robots to choose for your production. You can learn more and register at: www.automatizacia.sk/konferencie/robotika. To draw your attention little bit more, I’ll give away that except a very busy conference program, there will be a raffle with valuable prices offered by our business partners. We are looking forward seeing you there! You can read more in the current ai magazine issue, in which, you will find interesting information, corporate and editorial articles, and, the crossword puzzle by Zimmer Group Slovensko s.r.o. A valuable pri- ze for the winner will be awarded. Send to us your correct answer. Good luck! With greetings and wishes for year-round work accomplishments, Eva Ertlová v v PRUMYSLOVÉ CNC STROJE www.profika.cz ˚ 2 | 1/2019 | www.leaderpress.sk

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

www.leaderpress.sk | 1/2019 | 3 EDITORIAL Vážení priatelia, aktuálne správy o vývoji glo- bálnej ekonomiky sú v prvých týž- dňoch tohto roka často rozporuplné – pozitívne i negatívnejšie. Taký je však ko- lobeh trhovej ekonomiky. Postupne si na to asi zvykáme a rátame aj v našich firmách s tým, že nie vždy všetko vyjde tak, ako sme si naplánovali. Ja ve- rím, že sa vám zatiaľ v tomto roku darí, o čom, okrem iného, svedčí aj množstvo aktivít, o ktorých informácie sa dostávajú aj k nám do redakcie ai magazine. O niektorých z nich píšeme aj v prvom vydaní. Naše vydavateľstvo a redakcia časopisu ai magazine tiež neza- háľajú. Môžeme sa pochváliť novou – technicky, obsahovo i dizaj- novo kvalitnejšou webovou stránkou, novými prvkami, či rubrikami, ktorými sa snažíme skvalitniť aj ai magazine, a predovšetkým spo- ločne s časopisom ATP Journal, prípravou II. ročníka konferencie Ro- botika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov. Podujatie sa uskutoční 11. apríla vo Village resort Hanuliak v Belej (okres Žilina). Účasť nám prisľúbili významné robotické firmy, ktoré spolu so svojimi partnermi – systémovými integrátormi a zástupcami firiem, kde inštalovali robotické pracoviská, budú hovoriť o svojich skúsenostiach, po- zitívach, ktoré takéto projekty prinášajú, ale i možných problémoch. Tren- dy sú jasné – automatizácii, robotizácii a digitalizácii sa nevyhneme. Na jednej strane tieto moderné technológie veľa riešia – zrýchľujú, zefektívňujú a skvalitňujú výrobu, nahrádzajú ľudí a pod., na druhej strane sa, v súvis- losti s týmito procesmi, musíme zamýšľať ako ďalej napríklad so skvalitňo- vaním pracovnej sily. Nedá sa súhlasiť s názorom, že roboty berú ľuďom prácu – nie je to tak. Tento proces smeruje len k tomu, že od ľudí sa bude vyžadovať o level, dva či tri kvalifikovanejšia práca. A tomu treba venovať pozornosť. Aj o tomto bude pripravovaná konferencia. Veríme, že jej budete venovať pozornosť a využijete príležitosť zúčastniť sa podujatia a získať informácie o tom, čo vám vo firmách pomôže zvýšiť produktivitu, či aký typ robotov vybrať pre vašu výrobu. Viac sa dozviete a zaregistrovať sa môžete na: www.automatizacia.sk/konferencie/robotika. Prezradím ešte toľko, že okrem bohatého pracovného programu, čaká na vás aj bohatá tombola, do ktorej prispeli hodnotnými cenami naši partneri. Tešíme sa na vašu účasť! Viac si prečítajte aj v aktuálnom vydaní ai magazine, v ktorom okrem zaujímavých informácií, firemných i redakčných článkov, ani tentoraz nechýba krížovka s hodnotnou cenou pre vyžrebo- vaného výhercu, ktorý nám pošle správne vylúštenú tajničku firmy Zimmer Group Slovensko, s.r.o. Veľa šťastia! S pozdravom a želaním celoročných pracovných úspechov za redakciu ai magazine Eva Ertlová Eva Ertlová

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

OBSAH CONTENT 4 | 1/2019 | www.leaderpress.sk Register automotive.......................................................6 Automotive companies register Top téma dňa Top Day Topic 2 ročník konferencie: Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov..........................................10 The 2nd Year of the Conference: Robotics in Production Practice of Small and Medium Enterprises Automobilový priemysel v SR – kondícia versus ambície.............................................................12 Automotive Industry in Slovakia – Condition Versus Ambitions Ekonomika a financie Economics and Finances Spravodlivé podmienky pre pracovnú mobilitu....................14 Rightful Conditions for Labour Mobility Robotika, automatizácia, zváranie Robotics, Automation, Welding Kawasaki Robotics RS007N a RS007L – najrýchlejšie vo svojej triede........................................16 Kawasaki Robotics RS007N and RS007L – the Fastest in Its Class Uchopovače OnRobot RG2 pomohli zvýšiť objem výroby........................................................17 The Grippers OnRobot RG2 Helped to Increase Volume of Production 5 důvodů, proč vám roboti získají náskok před konkurencí ...........................................................18 5 reasons why robots get ahead of your competition Revoluční série čtyřosých TS2 ukazuje cestu.....................20 Revolutionary Series of the Four-Axle TS2 Is Leading the Way KOVONA SYSTEM a storočná tradícia v kovovýrobe............22 KOVONA SYSTEM and Centenarian Tradition in Metalworking NACHI EUROPE GmbH................................................24 NACHI EUROPE GmbH Roboty a bavorské klobásy............................................26 Robots and Bavarian Sausages Materiály, technológie, produkty Materials, Technologies, Products Polygonálna upínacia technika aj pre poháňané nástroje..................................................29 Polygonal Clamping Technology Also for Driven Tools Optimalizácia procesu vŕtania kľukového hriadeľa vrtákmi MPS1 od Mitsubishi Materials..............................30 Optimisation of Drilling Process for Crankshaft Using Drills MPS1 from Mitsubishi Materials Tvorba utvárača triesky...................................................32 Creation of Chip Former Nové upínače – absolútna špička na trhu..........................34 New Grippers – Absolute Top at the Market LASERTEC 125 Shape – novinka z Open House ve Pfrontenu................................................................36 LASERTEC 125 Shape – Novelty from Open House in Pfronten Výdajnéautomatyužajprenebezpečnélátky......................38 Vending Automats Also for Dangerous Materials Čo najneskôr, ako sa dá, avšak hneď, ako je potrebné...........................................................40 As Late As Possible, But Immediately, When It Is Necessary Nové od základů..........................................................42 New from Basics Vrtání pomocí profesionálních nástrojů.............................44 Boring by Means of Professional Tools

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

www.leaderpress.sk | 1/2019 | 5 OBSAH CONTENT Hoffmann Group rozšiřuje produktovou řadu pro PPC...............................................................46 Hoffmann Group Extends Product Set for PPC Digitálny podnik Digital Factory Nová technológia v Turck I/O moduloch ...........................48 New Technology in Turck I/O Modules Pacientovi s nádorovým ochorením pomáhajú rebrá z 3D tlačiarne .....................................................50 Ribs from 3D Printer Are Helpful for Oncological Patient MMOG/LE v.5.............................................................51 MMOG/LE v.5 Veda, výskum, vzdelávanie Science, Research, Education Systém potrebuje zmenu ..............................................52 The system needs a change Logistika Logistics Inteligentná manipulácia s bremenami .............................56 Intelligent loads handling Listujeme v histórii Browsing in history Ekologická doprava v Tatrách ........................................58 Ecological Transport in the Tatra Mountains Příběh legendární ŠKODY OCTAVIA ……...........…………..62 Story of the Legendary ŠKODA OCTAVIA Hospodárske spektrum Economic Spectrum Inteligentnéovládaniedohistorickéhodomu ......................64 Smart Control for Historical House Mobile Industrial Robots strojnásobil predaj .....................67 Mobile Industrial Robots Tripled Sale Hannover Messe..........................................................68 Fair Hannover Messe Trnavská Groupe PSA v roku 2018 v znamení rastu............................................................70 Groupe PSA in Trnava Was Growing During the Year 2018 Open house Pfronten – v znamení špičkových strojov...........74 Open House Pfronten – in the Sign of Top Machines Digitální továrna, cirkulární ekonomika,start-upy.................76 Digital Factory, Circular Economy, Start-Ups Krížovka…………........................................……………..81 Crossword Resumé článkov…….................................……………….82 Résumés of Articles Zoznam publikujúcich firiem….......................……………..84 List of Publishing Companies

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 6 REGISTER REGISTER Vyšné Kamence 11 013 06 Terchová Slovakia tel.: +421 41 507 1101 fax: +421 41 507 1151 www.cobaautomotive.sk Výroba vytlačovaných a vstrekovaných plastových dielov pre automobilový priemysel V V 0 0 S S t te fa w ov l vaných ový priemysel RECA | DRŽÍ. PÔSOBÍ. NAPREDUJE. RECA Slovensko s.r.o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, tel.: (+421) 2 4445 5916, e-mail: reca@reca.sk, www.reca.sk Upínače ZIMMER: • až 30 miliónov bezúdržbových cyklov aj vďaka extrémne presným vedeniam oceľ v oceli • čeľuste s DLC povlakom (extrémne tvrdý, antikorózny a odolný voči opotrebeniu) • štandardne klasifikované pre IP64 (odolnosť voči striekajúcej vode a vysokej prašnosti) a možnosť úpravy na triedu IP67 (upínače ponorené v kvapaline) • odolné voči korózii • o 30% vyššia upínacia sila a o 15% dlhšie upínacie čeľuste ako má konkurencia • priama náhrada 1:1 za upínače konkurencie pri bezkonkurenčnej cene • dostupné všetky náhradné diely pre jednoduchšiu a hlavne lacnejšiu údržbu Zimmer Group Slovensko, s.r.o. Centrum 1746/265 017 01 Považská Bystrica M: 0911 878 800 T: 042/4331 788 roman.majersky@zimmer-group.sk www.zimmer-group.sk Váš kompetentný partner pre dodávky: – spojovacieho materiálu – vŕtacieho a brúsneho materiálu – chemických prostriedkov – kotviacej techniky – diamantovej techniky – náradia ručného a elektrického – dielenského vybavenia – prípravkov na údržbu pre autoservisy – služieb zameraných na optimalizáciu všetkých logistických procesov – RFID systémov – výdajné automaty – RECA max mobil CEE Gmbh, organizačná zložka Bojnická 3, 831 04 Bratislava Tel.: +421 226 212 271 info.robotics.cz@kuka.com www.kuka.com Navrženo pro uvedení Vašich představ do reality KR 6 Agilus R 700 • Nové silnější motory • Nová vnitrní kabeláž • IP67 pro všechny varianty • Montáž v jakékoliv pozici • Ještě rychlejší pracovní cykly • Konfigurovatelné připojení médií FANUC Slovakia s.r.o. Pri Jelšine 3636/ 1 949 01 Nitra www.fanuc.sk OBJAVTE KOMPLETNÚ PONUKU PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU ǩ znižujeme náklady ǩ zvyšujeme produktivitu ǩ spoľahlivosť 99,99%

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

www.leaderpress.sk | 1/2019 | 7 REGISTER REGISTER ISCAR SR, K múzeu 3, 010 03 Žilina, tel.: 00421 41 507 43 08, fax: 00421 41 507 43 11, www.iscar.sk / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRONIUS SLOVENSKO S.R.O., Nitrianska 5, 917 01 Trnava, Tel: +421 (0) 33 5907 511, Fax: +421 (0) 33 5907 599, email: sales.trnava@fronius.com, www.fronius.sk / zváracie zdroje na ručné zváranie / zváracie zdroje na robotizované zváranie / automatizáciu zvárania / monitorovanie zváracieho procesu / plazmové rezacie zariadenia / zváracie príslušenstvo / technologické centrum PREDAJ, SERVIS A TECHNICKÁ PODPORA PRE: Robotické riešenia: • paletizácia • pick and place • FSJ – bodové zváranie hliníka • striekanie • obsluha strojov • zváranie MG10HL (nosnosť 1000/1500kg) BX200L WD002 Solutions for Industrial Automation perfect feeling budujeme efektívne podniky www.minerva-is.eu Orlové 277, 017 01 Považská Bystrica tel.: +421 42 432 99 01 aquastyl@aquastyl.sk MERACIA TECHNIKA V STROJÁRSTVE • VÝROBA • SERVIS • KALIBRÁCIE www.aquastyl.sk

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

REGISTER PROFIKA ČECHY: Benátky nad Jizerou, +420 326 909 511; PROFIKA MORAVA: Nový Jičín, +420 739 619 787; PROFIKA SLOVENSKO: Žiar nad Hronom, +421 918 653 147 CNC stroje HYUNDAI WIA a SWISS TYPE dlouhotočné automaty HANWHA vše na CNC stroje HYUNDAI WIA a SWISS TYPE dlouhotočné automaty HANWHA vše na www.profika.cz www.profika.cz PROFIKA PROFIKA dodává a servisuje CNC stroje dodává a servisuje CNC stroje již od roku 1992! již od roku 1992! guehring@guehring.sk www.guehring.sk PARTNER PRE TIE NAJZLOŽITEJŠIE ÚLOHY V OBRÁBANÍ GENERAL PARTNER MAIN PARTNER PARTNERS www.newmatec.sk KONFERENCIA O AKTUÁLNYCH A BUDÚCICH TRENDOCH V AUTOMOBILOVEJ VÝROBE A VOZIDLÁCH www.plasticportal.eu

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY *%29\'NIZÒEOEXVSQ^¤OPEHRÀQWOYTMR¤QTVSHYOXSZNIHMRSY WTSPSÐRSWĘSYZXSQXSWIOXSVIOXSV¤MRXIVRIZ]Z°NEEZ]V¤FEZĔIXO] LPEZR¬OSQTSRIRX]/EĩHÀHIXEMPLEVHZ¬VYENWSJXZ¬VYTVIGL¤H^EVEHSQ OSRXVSPRÀGLESTXMQEPM^EÐRÀGLTVSGIWSZ:ÀWPIHOSQNIZ]RMOEN½GE JYROÐR¤WTSøELPMZSWĘEH·ZIVEWTSOSNRÀGL^¤OE^R°OSZREGIPSQWZIXI WWW.FANUC.SK .IHIRHSH¤ZEXIø RIOSRIÐR¬QSĩRSWXM 2MXVE ,EPE17X¤RSOÐ

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

11. apríl 2019 – Village resort Hanuliak, Belá H li k B lá Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov II. ročník konferencie Keď sme pripravovali pred takmer dvomi rokmi prvý roč- ník podujatia, išli sme tak trošku do neznáma a s obavou, ako odborná verejnosť prijme výber témy a samotné pod- ujatie, vôbec prvé na Slovensku v takom veľkom rozsahu na tému robotizácie. Boli sme si však vedomí toho, že prá- ve robotizácia a automatizácia sú sily, ktoré hýbu priemys- lom, vedú ho k efektívnosti, väčšej produktivite a prinášajú riešenia nielen v nových technológiách, ale aj v oblasti za- mestnanosti spojenej s potrebou kvalifikovanej pracovnej sily. Načrtli sme tiež možnosti financovania projektov pre malé a stredné podniky i ďalšie témy. Naše pôvodné obavy sa našťastie nenaplnili, práve naopak, z dotazníkov, ktoré sme robili priamo na konferencii, vyply- nulo niekoľko záverov. Podujatie bolo vysoko hodnotené z  hľadiska výberu témy, organizácie podujatia i  prínosov pre zúčastnených zástupcov firiem. Okrem jedného účast- níka, ktorý sa vyjadril, že sa už ďalšieho ročníka konferencie nezúčastní a ďalších troch účastníkov, ktorí ešte neboli roz- hodnutí, všetci ostatní na otázku, či organizovať ďalší ročník konferencie a či sa ho zúčastnia, odpovedali kladne. To bol pre nás veľmi dôležitý impulz, aby sme sa pustili do prípra- vy druhého ročníka podujatia. Ďalší a  podstatný je ten, že robotika výrazne napreduje. Aj svetový veľtrh automatica v Mníchove v júni tohto roka napovedal, ktorým smerom sa v najbližšej budúcnosti bude uberať. V Čechách i na Slo- vensku je už veľa firiem, ktoré na robotiku stavili, nielen vo výrobe, ale napríklad aj v logistike a pod., pribúdajú kom- plexné robotické pracoviská. Mnohé riešia dilemu – klasic- ké priemyselné roboty, či kolaboratívne? Aký je medzi nimi rozdiel? Kedy ktoré nasadiť? Aj to sú otázky, ktorým bude venovaný druhý ročník konferencie. PROJEKTY ROBOTIZOVANÝCH PRACOVÍSK Špecifikum druhého ročníka konferencie Robotika vo vý- robnej praxi malých a stredných podnikov je v tom, že sa na ňom predstavia všetky nosné robotické spoločnosti pô- sobiace v ČR i SR, a tiež v unikátnosti samotných prezentá- cií. Výrobcovia robotov budú totiž prezentovať spoločne so svojimi klientmi – zástupcami výrobných firiem, v kto- rých robotizované pracoviská už nainštalovali, respektíve spolu so systémovými integrátormi, ktorí konkrétne pro- jekty realizovali. Všetko to teda budú príklady z praxe so svojimi pozitívami, prínosmi i nedostatkami, aby sa tí, ktorí uvažujú o podobných riešeniach, mohli nielen poučiť zo získaných skúseností, ale aj lepšie zorientovať v tom, aký projekt by bol reálny pre ich potreby. Súčasťou podujatia budú tiež dve hodinové panelové diskusie na aktuálne té- my, do ktorých sa môžu zapojiť so svojimi názormi či otáz- kami všetci zúčastnení. Vydavateľstvá HMH, s.r.o. a LEADER press, s.r.o. organizujú – aj prostredníctvom svojich odborných časopisov ATP Journal a ai magazine – druhý ročník úspešnej konferencie Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov. Vážení čitatelia, Ďalšie informácie aktualizujeme na webovej stránke konferencie a, samozrejme, aj prostredníctvom časopisov ATP Journal a ai magazine, či newsletterov. Príďte sa inšpirovať už zavedenými postupmi a projektmi v oblasti robotizácie v súlade s konceptom Priemysel 4.0. Registrujte sa už teraz! Video a fotografie z I. ročníka konferencie Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov si môžete pozrieť na www.automatizacia.sk/konferencie/robotika www.automatizacia.sk/konferencie/robotika Informácie vám radi poskytneme aj priamo v redakciách ai magazine a ATP Journal TEŠÍME SA NA VÁS!

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

Kontaktujte nás: Termín: 11. apríl 2019 Miesto: Village resort Hanuliak, Belá, okres Žilina Partneri NÁRODNÉ CENTRUM ROBOTIKY The strong connection Hlavní partneri organizujú II. ročník konferencie Zameranie: Robotika ako kľúčový nástroj zvyšovania efektívnosti výroby a konkurencieschopnosti MSP – moderné robotické pracoviská Cieľová skupina: zástupcovia malých a stredných podnikov z ČR a SR – naprieč všetkými priemyselnými odvetviami. Predpokladaný počet účastníkov max. 120. Hlavnou náplňou programu konferencie, okrem úvodnej odbornej prednášky o aktuálnych trendoch v oblasti robotiky a automatizácie v priemysle, budú prezentácie hlavných partnerov o prínosoch, skúsenostiach, odpo- rúčaniach už zo zrealizovaných projektov – komplexných robotických pracovísk. Súčasťou programu budú i dve hodinové panelové diskusie na aktuálne témy. Účastnícky poplatok: 80 eur bez DPH a u t o m o t i v e i n d u s t r y ® Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov Viac informácií a registrácia na: www.automatizacia.sk/konferencie/robotika Spolupráca: leaderpress@leaderpress.sk Ing. Vlasta Rafajová: 0904 209 549 mediamarketing@hmh.sk Dagmar Votavová: 0905 586 903 NÁRODNÉ É É É É É CENTRUM M M M M ROBO O O ROBO OBO ROBO ROBO ROBO ROBO ROBO ROBO OBO ROBO OBO ROBO ROBO OBO ROB RO TIK TIK TIKY TIKY TIKY TIKY TIKY TIKY TIKY TIKY TIKY IKY KY KY Y NÁRODNÉ CENTRUM ROBOTIKY ROSSUM i n t e g r a t i o n pod záštitou

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 12 TOP TÉMA DŇA Automotive, výsledky, prognózy Už niekoľko rokov Slovensko vedie svetový rebríček v počte vyrobe- ných automobilov na 1 000 obyvateľov. V roku 2018 si prvenstvo udržalo počtom 198 vozidiel. „Bilancia uplynulého roka dopadla veľmi dobre, čo nás, samozrejme, veľmi teší,“ hovorí Alexander Ma- tušek, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR. „Treba si však uvedomiť, že automobilový priemysel čakajú v krátkej budúcnosti vý- znamné zmeny, a ak na ne nebudeme reagovať už dnes, dostaneme sa do problémov. Pozrime sa na príklad Belgicka, ešte pred niekoľ- kými rokmi bolo svetovou špičkou v produkcii automobilov a kde je dnes? (Na deviatom mieste svetového rebríčka s produkciou 32 auto- mobilov na 1 000 obyvateľov, pričom priemer EÚ je 41 automobilov na 1 000 obyvateľov – poz. redakcie). Musíme sa z toho poučiť. Ten- to rok bude preto mimoriadne náročný. Je nevyhnutné vytvoriť všetky podmienky na to, aby sme nové výzvy dokázali zvládnuť.“ Prekonávanie bariér Predstavitelia ZAP SR definovali v minulých rokoch bariéry ďalšieho napredovania a zachovania konkurencieschopnosti automobilového priemyslu, o ktorých rokovali s predsedom vlády a vybranými ministra- mi. Výsledkom bolo uznesenie, ktoré riešilo otázky dostupnosti kvalifi- kovanej pracovnej sily a opatrenia v systéme duálneho vzdelávania. Medzi úspechy ZAP SR v minulom roku možno zaradiť vstup Asoci- ácie priemyselných zväzov (APZ) do Hospodárskej a sociálnej rady (HSR), čím sa ZAP SR ako člen APZ stal relevantným partnerom sociál- neho dialógu. Zväz automobilového priemyslu SR sa aktívne podieľal aj na príprave stratégií hospodárskej politiky, životného prostredia, rozvoja elektromobility či na príprave rozvoja aplikovaného výskumu a inovácií. ZAP SR aktívne participoval aj pri otvorení trhu práce pre pracovníkov z tretích krajín, na zvýšení mobility pracovnej sily, v duál- nom vzdelávaní či pri rekvalifikačných projektoch. V aktuálnom roku bude ZAP SR podľa jeho prezidenta iniciovať roko- vania s vládou a ministrami najmä v súvislosti s potrebou odstránenia nestability a slabej predvídateľnosti podnikateľského prostredia. „Čo Automobilový priemysel v SR kondícia versus ambície Vlasta RAFAJOVÁ, foto ZAP SR Produkcia v automobilových závodoch Volkswa- gen Slovakia, Kia Motors Slovakia, PSA Group Slovakia a Jaguar Land Rover dosiahla vlani spo- lu podľa predbežných výsledkov Zväzu automobi- lového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) viac ako 1 080 000 vozidiel, čo je najvyššie číslo v histórii Slovenska. Podiel výroby automobilov na celkovej priemyselnej produkcii na Slovensku dosiahol 46,8 % a automobilový priemysel sa na priemyselnom exporte Slovenska podieľal 35 percentami.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

www.leaderpress.sk | 1/2019 | 13 TOP TÉMA DŇA Automotive, výsledky, prognózy nás trápi najviac je, že zmeny prichádzajú náhle počas roka. Chceme len to, aby každá zmena vedúca k zvyšovaniu nákladov za- mestnávateľov, bola prerokovaná so sociálnymi partnermi, pripra- vená a prijatá v ideálnom prípa- de od 1. januára, aby sme ich mohli dlhodobo plánovať,“ hovorí A. Matušek. Problémom zostáva aj nízka úroveň výskumno-vývo- jových aktivít, keď na Slovensku síce v roku 2017 vzrástol počet firiem, ktoré sa venujú výskumu a vývoju v oblasti automobilové- ho priemyslu zo 43 na 50 firiem, počet ľudí v nich však ostal ne- menný, či veľmi mierne poklesol. Nedostatočný je tiež rozvoj systé- mu spolupráce akademickej obce a priemyslu pri aplikovanej vede, výskume a inováciách. Nízka je aj úroveň rozvoja mobility na bá- ze alternatívnych pohonov a prí- pravy na nové formy mobility, pričom práve táto oblasť zohrá v nasledujúcich rokoch v automo- bilovom priemysle kľúčovú úlohu. Hlavná výzva – znižovanie emisií „Tento rok bude pre automobilo- vý priemysel tiež v znamení prí- pravy na globálne výzvy, ktoré súvisia hlavne s legislatívou v ob- lasti znižovania emisií. Dôsledkom toho nastane rozvoj trhu s vo- zidlami na alternatívny pohon. To prinesie zmeny v štandardnom ponímaní mobility a dopady na výrobu vozidiel a dielov,“ hovorí Alexander Matušek. Nová európ- ska legislatíva bude podľa Matušeka znamenať, že v roku 2030 musí mať minimálne 30 percent všetkých predaných áut na Slovensku nulo- vé emisie, medzicieľ je 15 % v roku 2025. Tomu sa musí prispôsobiť aj produkcia. „Výroba jedného elektromobilu, ktorý je dnes najviac rozpracovaným konceptom alternatívneho pohonu, si vyžaduje o pri- bližne 30 percent pracovníkov menej ako výroba auta so spaľovacím motorom,“ spresnil prezident ZAP. „Práve preto sa musíme už v roku 2019 pripravovať na zmeny, ktoré prídu o 12 rokov (2030) alebo šesť rokov (2025), aby nám neušiel vlak,“ varuje šéf ZAP SR. Vytvorenie Slovenskej batériovej aliancie, ktorú inicioval podpredse- da Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič, je podľa Matuška dobrým krokom, pripomenul však, že v okolitých krajinách V4 je už výstavba tovární na batérie naplánovaná alebo sa už stava- jú, zatiaľ čo na Slovensku nie. Dovoz batérií by podľa jeho slov veľmi výrazne zvýšil logistické náklady a poškodil tak konkurencieschopnosť automobilového priemyslu na Slovensku. „Máme pritom výhodu dob- rého energetického mixu, asi najlepšieho z krajín V4, keď podiel ob- noviteľnej alebo minimálne CO 2 neutrálnej energie je vysoký. Musíme pracovať na tom, aby sme tu mali výrobcu a dodávateľa batérií,“ zdô- razňuje Matušek. Registrácia vozidiel Rovnako ako v produkcii, aj v oblasti registrácií nových osobných áut boli vlani zaznamenané vysoké hodnoty. V kumulatívnom porovnaní dosiahli registrácie za minulý rok 98 080 osobných vozidiel, čo pred- stavuje oproti roku 2017 nárast o 1 995 vozidiel a 2,08 %. Celkový trh s novými vozidlami narástol v porovnaní s rokom 2017 o 3 586 vozidiel na celkový počet 111 865 vozidiel, čo je po prvý raz viac ako v roku 2008, keď bolo uplatňované tzv. šrotovné. Najviac nových automobilov bolo registrovaných v Bratislavskom kraji, najmenej v Trenčianskom kraji. Na Slovensku sa v minulom roku zaregistrovalo aj 71 541 individuálne dovezených vozidiel. Podiel nových vozidiel na celkových registráciách tak dosiahol 57 percent. V roku 2018 sa oproti predošlému roku opäť zhoršila veková štruktúra individuálne dovezených vozidiel, čo má nega- tívny vplyv na emisie z dopravy, životné prostredie a bezpečnosť na ces- tách. Ako hovorí prezident ZAP SR Alexander Matušek, aj v tomto roku chce ZAP pokračovať v tlaku na zmenu registračných poplatkov. „Tie sú u nás stanovené na základe kubatúry a veku vozidla. Čím staršie auto, tým lacnejšie je prihlásenie – registrácia. Je protichodné, ak prijímame zákony na zlepšenie ochrany životného prostredia a zároveň vytvárame podmienky, aby sa Slovensko stalo šrotoviskom áut, ktoré nikde inde jaz- diť nemôžu, alebo by to bolo veľmi drahé. Myslíme si, že by sa to dalo urobiť aj tak, aby to nebolo pre ľudí drahé a bude to jedným z predme- tov nášho snaženia v tomto roku,“ dodáva A. Matušek.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 14 EKONOMIKA A FINANCIE Pracovná sila Spravodlivé podmienky pre pracovnú mobilitu Z podkladov EK spracovala Vlasta RAFAJOVÁ, foto FLiXBUS Európsky orgán práce avizoval predseda Komisie Jean- -Claude Juncker prvýkrát v septembri 2017. Ako vtedy uviedol: „Mali by sme zabezpečiť, aby všetky pravidlá EÚ v oblasti mobility pracovnej sily presadzoval spravodlivo, jednoducho a účinne nový európsky kontrolný orgán. Je nemysliteľné, aby sme mali bankový orgán dohliadajúci na bankové normy, ale nemali žiaden spoločný orgán práce pre náš jednotný trh.“ Treba nový úrad? Približne 17 miliónov občanov Európskej únie v súčasnosti žije alebo pracuje v inom členskom štáte. Je to dvojnásobne viac než pred desiatimi rokmi. EÚ preto vytvorila rozsiahly súbor právnych predpisov, ktoré regulujú rôzne aspekty mobi- lity, vrátane vysielania pracovníkov a koordinácie sociálneho zabezpečenia. Úloha účinne presadzovať pravidlá EÚ vo Európskakomisia,EurópskyparlamentaRadado- speli k predbežnej dohode o zriadení Európskeho orgánu práce (ELA – European Labour Authority). Nový orgán EÚ má podporovať mobilitu pracovnej sily v rámci EÚ za spravodlivých podmienok. Ob- čanom a podnikom umožní chopiť sa príležitostí, ktoré ponúka jednotný trh, a vnútroštátne orgány podporí v úsilí zabraňovať podvodom a zneužíva- niu v sociálnom systéme.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

všetkých členských štátoch si však vyžaduje štruk- túrovanú spoluprácu a komunikáciu medzi prís- lušnými vnútroštátnymi orgánmi, ako aj zdroje na bežné činnosti, ako je organizovanie spoločných inšpekcií alebo odborná príprava vnútroštátnych pracovníkov, aby vedeli konať v cezhraničných situáciách. Komisia preto v snahe riešiť tieto otázky, na- vrhla v marci 2018 zriadiť Európsky orgán prá- ce (ELA), ktorý má: • uľahčovať jednotlivcom a zamestnávateľom prístup k informáciám o právach a povinnos- tiach v cezhraničnom kontexte, ako aj prístup k službám cezhraničnej mobility pracovných síl, • uľahčovať spoluprácu a výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi, aby sa za- bezpečilo účinné presadzovanie príslušných právnych predpisov EÚ, • koordinovať a podporovať spoločne dohod- nuté a vykonávané inšpekcie a kontroly na základe požiadavky členského štátu v záuj- me boja proti podvodom, zneužívaniu systé- mu a nedeklarovanej práci, • vystupovať ako mediátor v sporoch medzi or- gánmi členských štátov o uplatňovaní prísluš- ných právnych predpisov EÚ, • vykonávať analýzy a posudzovanie rizika v otázkach cezhraničnej mobility pracovných síl, • podporovať členské štáty pri budovaní kapa- cít formou vzájomného vzdelávania, odbor- nej prípravy a presadzovania osvedčených postupov. Zodpovednosťou orgánu práce bude pod- porovať Európsku sieť služieb zamestnanosti (EURES), pričom preberie a zintenzívni aktivity európskej platformy na posilnenie spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce. Mobilita pracovnej sily sa týka všetkých oblas- tí hospodárstva, preto bude Európsky orgán práce zodpovedný za všetky odvetvia. Patria medzi ne aj oblasti s osobitnými právnymi úpra- vami Únie, ako je napríklad medzinárodná preprava. V odvetví medzinárodnej cestnej pre- pravy prekročia každodenne vnútorné hranice EÚ vyše dva milióny ľudí, ktorí v rámci výkonu svojej práce prepravujú tovar alebo cestujúcich. Presadzovanie dodržiavania pravidiel mobility pracovnej sily EÚ je práve v tomto odvetví mi- moriadne zložité. K ich spravodlivému a účin- nému presadzovaniu má prispieť aj operačná podpora, ktorú bude Európsky orgán práce po- skytovať vnútroštátnym orgánom. Európsky orgán práce (ELA) ELA bude pôsobiť v oblasti pravidiel mobility pracovnej sily a vysielania pracovníkov, koordi- nácie sociálneho zabezpečenia a konkrétnych právnych predpisov v sektore cestnej dopravy. Nevytvorí žiadne nové kompetencie na úrov- ni Európskej únie a členské štáty zostanú plne zodpovedné za presadzovanie pravidiel v ob- lasti práce a sociálneho zabezpečenia. Pridaná hodnota orgánu spočíva v skutočnosti, že uľahčí spoluprácu medzi členskými štátmi, zjednoduší existujúce štruktúry a bude poskytovať operač- nú podporu. Cieľom je zabezpečiť efektívnejšie presadzovanie pravidiel v prospech občanov, podnikov a rovnako aj vnútroštátnych orgánov. Toto zjednodušenie prinesie aj finančné výhody, pretože racionalizácia existujúcich orgánov na úrovni EÚ umožní úspory. Navyše členské štáty s podporou orgánu práce budú môcť vymáhať príspevky na sociálne zabezpečenie efektívnej- šie a v plnej miere, na rozdiel od súčasnej situá- cie. V neposlednom rade technická a logistická podpora, ktorú orgán bude poskytovať členským štátom, povedie k zníženiu ich zaťaženia. Z tohto hľadiska sa očakáva, že finančné výhody budú kompenzovať veľkú časť operačných nákladov orgánu. Odhaduje sa, že jeho ročný rozpočet sa bude pohybovať na úrovni 50 miliónov eur. Európsky orgán práce bude mať podobu agen- túry EÚ a po konečnom prijatí základného naria- denia svoju činnosť začne v roku 2019 a stane sa plne funkčným v roku 2023. Predpokladá sa, že bude mať okolo 140 zamestnancov vrátane národných styčných úradníkov, ktorých vyšle ich príslušný členský štát. O sídle orgánu teraz musia rozhodnúť členské štáty. Na základe spoločné- ho prístupu k decentralizovaným agentúram EÚ bude orgán práce riadiť správna rada pozostá- vajúca z jedného vysokopostaveného zástupcu za každý členský štát a z dvoch zástupcov Ko- misie, ktorí budú mať hlasovacie právo. Riadia- ca rada bude zahŕňať aj nezávislého experta, ktorého vymenuje Európsky parlament, a štyroch zástupcov, ktorých vymenujú medzisektoroví so- ciálni partneri, pričom títo členovia nebudú mať hlasovacie práva. Vedením orgánu bude povere- ný výkonný riaditeľ. Sociálni partneri na úrovni EÚ budú mať aj poradnú úlohu v podobe osobit- nej skupiny zainteresovaných strán. V roku 2018 bola vytvorená osobitná európska poradná skupina, ktorej úlohou je radiť a po- máhať Komisii pri rýchlom zriadení a budúcom fungovaní Európskeho orgánu práce. Skupine predsedá Komisia. Kľúčovým zainteresovaným stranám, ako sú zástupcovia členských štátov a sociálni partneri na úrovni Únie, umožňuje výmenu najlepších postupov a skúseností tý- kajúcich sa spolupráce v oblasti cezhraničnej mobility pracovnej sily a koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré by mohol or- gán práce ďalej rozvíjať. Dohoda o zriadení Európskeho orgánu práce bude predložená na schválenie Výboru stá- lych predstaviteľov, ktorý funguje v rámci Ra- dy. Keď ju stáli predstavitelia členských štátov potvrdia, bude predmetom záverečného hla- sovania na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu. Navrhnuté pre výkon Stäubli Systems, s.r.o., Tel.: +421 357 610 146 , robot.cz@staubli.com Nový TS2 rad – SCARA prerobený dizajn Prvý úplne zapuzdrený štvorosí robot Jedinečný cylindrický dosah Vynikajúca rýchlosť a opakovateľnosť Vysoká konektivita, Ethernet Cat5e na nástrojoch Integrovaná výmena nástroja Stäubli – Experts in Man and Machine www.staubli.com MSV NITRA 21. – 25. máj 2019

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA, ZVÁRANIE Kompaktné a rýchle roboty Roboty RS007N a RS007L sú najnovším prírastkom v univerzálnej sérii RS pre malé až stredné užitočné zaťaženie (od 3 do 80kg) od Kawasaki Ro- botics, ktorá ponúka vynikajúce funkčné vlastnosti a parametre pre montáž, dopravu materiálu, zaťaženie stroja a iné aplikácie. Pribudli vylepšenia RS007N aj RS007L ponúkajú preukázané prevádzkové výhody radu robo- tov RS, navyše ich charakterizuje nové vyhotovenie ramena s nižšou hmot- nosťou. Vďaka vylepšeniam dosahujú roboty najvyššiu pracovnú rýchlosť v tejto triede a tiež väčšie pracovné rozsahy. RS007N má rozsah 730mm a RS007L až 930mm, čo umožňuje naozaj vysokú flexibilitu pri návrhu výrobných systémov. Kawasaki Robotics RS007N a RS007L najrýchlejšie vo svojej triede Text a foto Kawasaki Robotics Výhody na prvý pohľad Vynikajúca rýchlosť – inovovaná konštrukcia ramena a pohonného systému zabezpečujú výrazne vyššiu rýchlosť a akceleráciu. Prispôsobením hodnôt zrýchlenia zaťaženiu a umiestneniu robota, ponúkajú tieto modely konzis- tentne optimalizovaný výkon s výrazne skrátenými cyklovými časmi. Rozšírený pracovný rozsah – lepším využitím konštrukcie konzoly pre hornú časť ramena, dosahujú roboty väčší dosah a rozšírený rozsah svojho pohy- bu – pod robotom, za a v tesnej blízkosti robota. Ochrana pred vplyvmi prostredia – roboty RS007N a RS007L sú pracho- tesné a vyznačujú sa tiež dvojitým utesnením všetkých osí a vodotesnosťou elektrických pripojení. Krytie dosahuje klasifikáciu IP67 na zápästí a IP65 pre ostatné osi. Vysoko flexibilná inštalácia – modely pre montáž na podlahu alebo strop sú navrhnuté tak, aby umožňovali maximálne jednoduché pripojenie káb- lov na spracovanie obrazu/kamier, senzorových káblov, vzduchových kanálov a ďalších komponentov vo vnútornej štruktúre ramena. Tým sa eliminuje rušenie – interferencia s periférnymi zariadeniami, vďaka čomu môžu byť roboty nasadzované aj v obmedzenom inštalačnom priestore. V prípade použitia nového F60 riadiaceho modulu k robotom RS007 zá- kazníci získajú veľa prídavnej funkcionality, ktorá sa už v dnešnej dobe mu- sí brať ako „priemyselný štandard“. • 2D Vision – priemyselné videnie bez prídavného PC • funkcia šetrenia energie 10 – 30% • najmenší a najľahší na trhu (veľkosť malého desktop PC) • IoT funkcionalita Bluetooth/tablet • vstavané PLC s IOs 16/16 (max. 144) • všetky bezpečnostné funkcie • hmotnosť 8,3 kg/š 300 × h 320 × v 130 mm Spoločnosť Kawasaki Robotics po 50-tich rokoch výroby robotov prichádza na trh s dvomi novými 6-osovými robotmi RS007N a RS007L pre malé až stredné zaťaženie. Roboty s maximálnou nos- nosťou 7 kilogramov pomáhajú uspokojiť intenzív- ne sa zvyšujúci dopyt po kompaktných robotoch tejto kategórie, najmä v elektrotechnickom a po- travinárskom priemysle. RS007N RS007L Kontroler F60 S.D.A., s.r.o., Jaroslav Fiľo, tel: 0905 863 074, info@s-d-a.sk, www.S-D-A.sk Kawasaki Robotics Hannover Messe, Hall 11, Stand E55 Na Slovensku Kawasaki Robotics zastupuje spoločnosť S.D.A. s.r.o.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

www.leaderpress.sk | 1/2019 | 17 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA, ZVÁRANIE V okamihu, keď firma FT-Produktion začala dostávať veľké objednávky od spoločností typu Volvo, Renault a Scania, posunulo to výrobné ka- pacity a produktivitu na maximálne možnú hranicu. Pretože navyše bol na trhu práce zúfalý nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, bolo nutné zvýšiť výrobný výkon technologickou inováciou. Aby vo firme splnili rastú- ce požiadavky trhu, rozhodli sa staviť na kolaboratívnu robotiku, ktorá dokáže pokryť automatizačné potreby malých a stredných spoločností. V roku 2017 firma renovovala väčšinu svojho strojného vybavenia a k to- mu pridala kľúčové zariadenie: flexibilné robotické pracovisko sklada- júce sa z cobota UR5 od Universal Robots, dvoch uchopovačov RG2 od OnRobot a platformy ProFeeder od EasyRobotics. Toto efektívne trio kolaboratívnych riešení od dánskych dodávateľov automatizuje výrobu v FT-Produktion už dlhšie než rok. „Zvolili sme kombináciu riešení od OnRobot, Universal Robots a Easy- Robotics, pretože ide o jednoducho programovateľnú platformu. Investí- cia do tohto riešenia sa vrátila už po 9 mesiacoch. Teraz sme schopní zvládnuť aj významne väčšie objednávky,“ povedal Joakim Karlberg, ktorý vlastní a prevádzkuje rodinnú firmu FT-Produktion spoločne so svo- jou sestrou. Vďaka robotickému pracovisku, ktoré funguje 16 hodín denne, 5 dní v týždni, je teraz možné objednávku obsahujúcu 150 000ks profilov vy- robiť za menej než dva mesiace, čo prináša úsporu až 500 hodín oproti predchádzajúcemu nastaveniu. Obchodné oddelenie teraz môže skrátiť dodacie lehoty a prijímať zákazky s vysokými objemami bez nutnosti nadčasov. Robotické riešenie sa dá veľmi jednoducho prekonfigurovať, takže sa z pohľadu nákladov vyplatia aj malé výrobné zákazky. FT-Produktion, švédska strojárenská firma s 25 zamestnancami, dodáva svoje produkty širokému spektru zákazníkov vrátane automotive výrob- cov, stavebných spoločností a výrobcov nábytku. Firma vyrába kovové profily s dĺžkou až 7,5 metra, ktoré sú využívané pri konštrukcii balkónov, solárnych panelov, elektrických zostáv a nákladných automobilov. FT-Pro- duktion vyrába 650 rôznych hliníkových profilov a ročne vybaví viac ako 7 000 objednávok v rozsahu 5 až 150 000 kusov. OnRobot je dynamicky sa rozvíjajúci dodávateľ koncových nástrojov pre kolaboratívne roboty s globálnou pôsobnosťou. Zatiaľ čo na konci minu- lého roku spoločnosť otvorila svoju americkú centrálu v texaskom Dallase, tohto roku chce, okrem iného, významne expandovať v regióne strednej a východnej Európy (CEE), kde 1. februára 2019 otvára svoju regionál- nu pobočku vo Varšave. V Českej republike a na Slovensku firma pôsobí prostredníctvom širokého spektra skúsených partnerov. Uchopovače OnRobot RG2 pomohli zvýšiť objem výroby Myr Communication Spoločnosť OnRobot, vedúci poskytovateľ inova- tívnych koncových nástrojov pre kolaboratívne roboty, uviedla, že FT-Produktion, švédska stro- járska firma so zákazníkmi z automobilového, stavebného a nábytkárskeho priemyslu, zvýšila svoju produktivitu vďaka robotickému riešeniu obsahujúcemu dva uchopovače RG2 od OnRobot. Kolaboratívna aplikácia pomohla výrobcovi zvýšiť produktivitu, skrátiť dodacie lehoty a prijímať ob- jednávky s oveľa väčšími objemami. w www ww l .lea eade derp rpre ress ss s .sk k | | | 1 1/2 /201 019 9 | | 17 O spoločnosti OnRobot Spoločnosť OnRobot so sídlom v dánskom Odense poskytuje hardvé- rové a softvérové technológie pre aplikácie realizované kolaboratívny- mi robotmi (coboty). Spoločnosť vyvíja uchopovače, senzory a ďalšie vybavenie pre coboty kvôli jednoduchšiemu využívaniu technológie v takých aplikáciách, ako je napríklad balenie, kontrola kvality, manipu- lácia s materiálmi, obsluha strojov, montáž a zváranie. Okrem centrály v Dánsku má v súčasnosti spoločnosť pobočky i v Nemecku, Číne, USA, Malajzii a Maďarsku s viac než 100 zamestnancami.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 18 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA, ZVÁRANIE Kolaboratívna robotika Jak přesně vaší firmě koboti pomohou získat náskok před konkurencí? Budete mít dostatečnou výrobní kapacitu Situace na trhu práce je složitá – dlouhodobě chybí zaměstnanci, kteří by se zapojili do výroby. I kvůli tomu může být brzy problematické zpracovat celý objem zakázek. Výrobní kapacity už brzy nemusí stačit. Výhodu získají firmy, které do výroby integrují koboty. Ti poctivě, strojo- vě přesně a neúnavně plní práci, kterou jim zadáte. Navíc je nemůže nalákat konkurence – například na lepší platové podmínky. Kobot má stálou výkonnost Rutinní, namáhavá práce způsobuje fluktuaci zaměstnanců a nemoci z povolání, které podniky stojí mnoho ztraceného času a další souvise- jící náklady. Nechte zaměst- nance vydechnout a přesuňte je k práci, kde budou méně fyzicky vytížení a naopak bu- dou moci zapojit svou šikov- nost a kreativitu. Stereotypní manuální práci zastane ko- bot, který se spolehlivě po- stará o úkoly, u kterých není třeba příliš přemýšlet. Zvládnete uspokojit všechny zakázky České firmy sice současné zakázky relativně zvládají, ale vyšší objem ob- jednávek na příští rok již může být za situace nedostatku lidí na trhu práce nad jejich kapacity. Pokud si ale do své výroby zapojíte koboty, získáte stálý výkon pro celou pracovní dobu. Kobot se nikdy neunaví, vyřídí přesně tu práci, na kterou ho naprogramujete. Kvalita produktů bude na vysoké úrovni Vykonávání opakovaných, rutinních činností pracovníky vede postupně k únavě, nepřesnosti a horší kvalitě výrobků. Výsledkem může být nespo- kojený odběratel, který příště osloví jinou firmu. Kobot nezná dobrý nebo špatný den. Pracuje stále stejně, takže se vaši odběratelé budou moci spo- lehnout na vysoký standard kvality. Nabídnete flexibilitu Variabilnější poptávka s vysokými nároky na individuální produktové kon- figurace naráží na neschopnost výrobních provozů pružně reagovat na měnící se zákaznické požadavky. Pomocí kobotů a jejich snadné progra- movatelnosti tento problém odstraníte. Večer může kobot dokončit první typ práce a ráno ho přeprogramujete na zcela jiný úkol. Společnost Universal Robots, globální dodavatel kolaborativních robo- tů, předpovídá, že i v roce 2019 bude na české i slovenské průmyslové scéně pokračovat proces automatizace. Je to logický následek sílící po- ptávky po produktech, konzistentní kvalitě a aktuální situace na trhu prá- ce. Trh s roboty bude prudce růst i příští rok. Jedná se přitom o finančně dostupné řešení s velmi rychlou návratností – pořízení kobota se začne vyplácet už po roce. „Kdo si vše dobře propočítá a nebude se bát do kolaborativních robotů investovat, získá velmi slušnou výhodu před konkurencí. Zatímco ta bude zápasit s nedostatkem pracovních sil a zaměstnanci, které demotivuje a vysiluje monotónní práce, firma s koboty bude bez problému plnit své dodávky. A její pracovníci se místo strojových úkonů mohou soustředit na kreativnější úkoly,“ popisuje Pavel Bezucký, obchodní ředitel Universal Robots. Více se o kobotech dočtete na www.universal-robots.com/cs. 5 důvodů, proč vám roboti 5 důvodů, proč vám roboti získají náskok před konkurencí Text a foto Universal Robots Konkurence na trhu je obrovská, vyplatí se proto sledovat trendy a včas do výroby implementovat novinky, které právě vaší firmě dají výhodu. Například zavádění kolaborativních robotů (kobotů) do výroby. Ve světě se jedná o stále oblíbenější řešení, přičemž v Česku a na Slovensku nachází ještě lepší podmínky kvůli svému univerzálnímu použití v mnoha oborech.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

RYCHLÁ CESTA K VYŠŠÍMU VÝKONU \'SFSX]ˏEH]I7IVMIWVS^FEPɳXIYTIZRɳXIEɄREWXEZɳXI ^EQɯRʛRI˶QMRYX :ɳGIMRJSVQEGɳSɄI7IVMIWREPI^RIXI REYRMZIVWEPVSFSXWGSQGWIWIVMIW ˏEHEI7IVMIW^OVEGYNIHSFYREWXEZIRɴVSFSXE^ɅHR˨RE QMRYX]7ɅTSOVSʐMPʁQMXIGLRSPSKMIQMEɅJYROGIQMOXIVɰ YQS˷˃YNɴV]GLPɰREWXEZIRɴFI^TVSFPɰQSZSYMRXIKVEGM EɅWREHRɰTVSKVEQSZɨRɴQʜRɴI7IVMIW^T˨WSFNEOʁQ TSHRMO]FYHSYEYXSQEXM^SZEXWZɰTVSZS^] >IJIOXMZRʜXIWZɰTSHRMOɨRɴWɅI7IVMIW Rychlé nastavení Flexibilní Snadné programování Rychlá návratnost Kolaborativní EɄFI^TIʏRʀ

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 20 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA, ZVÁRANIE Revoluční série čtyřosých TS2 ukazuje cestu redefinováním hi-tech SCARA robotů! Text a foto Stäubli Nová série čtyřosých robotů TS2 od firmy Stäubli redefinuje operační limity SCARA robo- tů. Kompletní přepracování čtyřosé řady s vlastní JCS převodovkou umožňuje ultra krátké cykly a zapracovává průkopnický hygienický design, který je zamýšlen pro širší aplikace v citlivých prostředích. Kompletně redesignované roboty jsou nyní modulární a mají poprvé v his- torii JCS převodovky. Jejich působivé ctnosti jsou kompaktní a uzavřený design s vnitřním ve- dením médií. Absence vnější kabeláže znamená, že zde nejsou žádné nepravidelnosti povrchu nebo zdroje mechanických selhání a žádné zby- tečné emise částic. Nový TS2-100 se svým úctyhodným pracovním dosahem 1 000 milimetrů. Již brzy budou roboty dostupné i ve speciálních modifikovaných verzích pro farmaceutický, medicínský a potravinářský průmysl.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

www.leaderpress.sk | 1/2019 | 21 Nové SCARA roboty mají modulární design a, poprvé, vlastní Stäubli JCS převodovku, která je již novým standardem u šestiosých systémů a je klíčová pro obrovský výkon podávaný čtyřosými TS2. Technolo- gie duté hřídele umožňuje unikátní čistý design, který odsouvá vnější vedení kabelů do minulosti. S cílem nabídnout optimální řešení pro všechny aplikace, je nová rodina robotů složená ze čtyř modelů, TS2-40 s dosahem 460mm, TS2-60 s dosahem 620mm, TS2-80 s dosahem 800mm a nový TS2-100 s úctyhodným pracovním dosahem 1 000mm. Zatížení všech čtyř modelů je výrobcem specifikováno na 8,4kg. Když jsou nové SCARA roboty položeny vedle svých předchůdců, tak je jasně viditelné jak velký skok v technickém vývoji proběhl. Nové stroje jsou znatelně kompaktnější a lehčí. Co to znamená v řeči čísel, ukazuje porovnání mezi známou TS60 a TS2-60: nová SCARA váží pouhých 38kg v porovnání s 55kg svého předchůdce. Toto snížení váhy o 35% je provázeno výrazným zvýšením výkonu. I další údaje mluví samy za sebe: zmenšení potřebného prostoru o 30%, snížení výšky o 38% a prodloužení servisních intervalů o 50%. Co zaujme na první pohled, je kompaktní, uzavřený design s vnitřním vedením médií a informací, tedy žádné nepravidelnosti povrchu ne- bo zdroje mechanických selhání a žádné zbytečné emise částic. Plně uzavřené šasi, trn s možností ochranného krytu a upevnění speciál- ními šrouby, připojení ukryté v podstavci robotu (pokud je požado- váno), bez „mrtvého“ operačního prostoru, to vše dává dohromady perfektní příklad moderního hygienického designu. Nadřazené čtyřosé stroje jsou také vhodné pro citlivá prostředí Čeho se výrobce snažil dosáhnout je jasné: Stäubli je neoddiskutova- telným lídrem v oblasti Life Science a plánuje pokračovat v upevňo- vání pozic se svými novými SCARA roboty. Ty budou v blízké době dostupné i v modifikovaných verzích pro farmaceutický, medicínský a potravinářský průmysl, stejně tak jako v UL a ESD variantě. Pro tyto potřeby mohou být standardní roboty upraveny několika jednoduchý- mi modifikacemi, tak aby mohli pracovat v citlivých prostředích, a tím rozšířit svoji využitelnost. Pozornost je zaměřena na nejpřísnější poža- davky pro hygienické a/nebo čisté prostory, od potravin a léčiv po fotovoltaiku. Všechny modely TS2 mohou používat potravinářský H1 olej bez ztráty výkonu. Další novinkou je, že čtyřosé roboty mohou být nyní objednány s integrovaným systémem výměny nástrojů. To umožňuje vysoko- rychlostním SCARA robotům samostatně automaticky měnit chapadla a nástroje, což výrazně zvýší provozuschopnost při vybraných apli- kacích. Další výhodou systému je bajonetový zámek, který umožňuje i manuální výměnu nástrojů v řádu vteřin. Všechna propojení médií a signálů jsou automatická. Modulární design s řadou výhod Bližší prozkoumání odhalí mezi všemi čtyřmi modely řadu podobnos- tí. Nejedná se však o náhodu, jako spíš o výsledek nového modu- lárního designu. Například, všechny roboty mají stejnou základnu, kterou sdílí s šestiosými TX2. Předloktí, klouby a převodovky jsou ta- ké u určitých modelů identické. Předloktí má pouze dvě verze, které jsou použity u všech čtyř modelů. Menší varianta je použita u TS2-40 a TS2-60, a větší pak u TS2-80 a TS2-100. Divizní manažer skupiny Stäubli Gerald Vogt popisuje výhody této konstrukční metody: „Zaprvé a především, vidíme v tomto modulárním designu cestu k výraznému snížení dodacích lhůt pro nové SCARA roboty. Dále se nám povedlo ušetřit na zbytečných nákladech a zá- sobách náhradních dílů. Také, díky využití našich JCS převodovek, se nám povedlo snížit závislost na dodacích lhůtách subdodavatelů. Takže nejen, že naši zákazníci ocení vysoký výkon těchto strojů, které jsou nyní rychlejší, tišší a přesnější, ale mohou se těšit i na kratší do- dací lhůty.“

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 22 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA, ZVÁRANIE Dôraz na automatizáciu Veľkosériová kovovýroba, ak má byť efektívna, sa nezaobíde bez automatizovaných robotických zváracích pracovísk. Vedia to aj v spo- ločnosti KOVONA SYSTEM. Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s robotizáciou zvárania. Dispo- nuje viacerými typmi zváracích robotov a automatizovaných praco- vísk. Do jej technologického portfólia pribudol v roku 2016 aj zvárací robot inštalovaný firmou Valk Welding. Odvtedy spoločnosť Valk Welding nainštalovala v KOVONA SYSTEM ďalšie tri roboty. Valk Welding zvára stoly pre firmu IKEA Eva ERTLOVÁ, foto Valk Welding Úspešným príbehom možno nazvať činnosť rýdzo českej spoločnosti KOVONA SYSTEM, a. s., Český Těšín, ktorá v roku 2000 nadviazala na tradíciu spracovania kovov spoločnosti KOVONA KARVI- NÁ. Odvtedy sa systematicky rozvíja a v súčas- nosti exportuje svoje produkty do celého sveta. Okrem primárnej aktivity – veľkosériovej zákaz- kovej kovovýroby, ktorej zodpovedá aj výrobno- technické zázemie firmy, sa spoločnosť s viac ako 800 pracovníkmi, zameriava aj na vlastné produkty, hlavne regálové systémy a valcované oceľové profily. KOVONA SYSTEM KOVONA SYSTEM storočná tradícia v kovovýrobe

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

www.leaderpress.sk | 1/2019 | 23 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA, ZVÁRANIE „Vzhľadom na charakter veľkokapacitnej výroby v nábytkárskom priemysle, potrebujeme zaistiť vysoký výkon pri dosiahnutí kvalitných, často viditeľných zvarov a ich opakovateľnosť. Pri výbere firmy, ktorá splní naše požiadavky, sme prihliadali hlavne na zaistenie kvalitného pevnostného a vizuálneho vy- hotovenia zvarov, a tiež zabezpečenie ich opakovateľnosti. Takisto sme sa rozhodovali na základe spoľahlivosti partnera (servis, technická podpora), komplexného zabezpečenia dodávky, vrátane zváracích prípravkov, ich ria- denia, oživenia systému a prvotného naprogramovania. Zároveň bol pre nás dôležitý čas realizácie od uzavretia zmluvy po dodávku a oživenie systému, a v neposlednom rade pomer ceny a výkonu,“ objasňuje Zdeněk Luzar, pro- jektový manažér KOVONA SYSTEM, súvislosti, ktoré rozhodli o spolupráci s firmou Valk Welding. Roboty od Valk Welding Na základe zváracích testov, ktoré dopadli veľmi pozitívne, KOVONA kú- pila v roku 2016 od firmy Valk Welding prvý zvárací robot. Robot byl urče- ný na rozšírenie kapacity výroby rámov stolov pre firmu IKEA. „Prvý robot TM1600WG3 so zváracou technológiou SP-MAGII, sme nainštalovali v de- cembri roku 2016. Výrazne sa znížila zmätkovitosť a nutnosť manuálnych opráv, a tiež sa znížil takt zvárania jedného dielu o cca 25 percent v po- rovnaní so staršími robotmi. Pracovisko bolo vybavené riadiacim systémom pre prípravky s dotykovým panelom na monitorovanie aktuálneho stavu pri zakladaní prípravkov, ktoré sú plne vybavené snímačmi pre zaistenie systé- mu Poka Yoke. Tento systém sa potom stal štandardným aj pre ostatné robo- ty,“ objasňuje inštaláciu prvého robota Richard Mareš zo spoločnosti Valk Welding. Jeho slová potvrdzuje aj Zdeňek Luzar: „Po inštalácii prvého ro- bota došlo k zníženiu chýb spôsobených nekvalitnými zvarmi pri súbežnom zvýšení produkcie na tomto pracovisku oproti existujúcim robotickým praco- viskám. Na základe spokojnosti s technológiou od firmy Valk Welding sme spoločnosť vybrali na skúšky a výrobu vzorkovej série pre vývoj nového sto- la pre firmu IKEA. Výsledkom bola spokojnosť dizajnérov a technikov IKEA so vzhľadom zvarov i realizáciou náročných záťažových testov stolov IKEA a objednávka ďalších troch pracovísk pre následnú veľkosériovú výrobu. Všetky pracoviská nainštalovali pracovníci firmy Valk Welding v spolupráci s firmami zaisťujúcimi výrobu inteligentných prípravkov schopných komuniko- vať so zváracím pracoviskom.“ Na základe dobrých výsledkov, druhý robot nainštaloval Valk Welding o rok neskôr v decembri 2017. Išlo o rovnaký typ, ktorý bol určený na zváranie te- leskopických nôh stolov IKEA. Tento robot už bol vybavený technológiou Pa- nasonic AWP s pulzujúcim zváracím drôtom pre zváranie tenkých materiálov. Ďalšie dva roboty nainštalovali v prvej polovici roka 2018. Podľa slov projek- tového manažéra, všetky robotické zváracie prcoviská, realizujúce zváranie kovových konštrukcií pracovných stolov, pracujú väčšinu roka v 3-zmennej prevádzke. Ide o zvary uzavretých tenkostenných profilov a tiež prieniku tru- biek s otvorenými profilmi. Niektoré zvary sú realizované s využitím všetkých dostupných osí pracoviska súčasne. Rozširovanie výroby v KOVONA SYSTEM o nové produkty, môže v budúc- nosti viesť k pokračovaniu spolupráce a inštalácii ďalších robotizovaných pracovísk. „Pretože sa zameriavame na veľkosériovú výrobu, takmer všetky naše pro- cesy sú vysoko automatizované. Dopyt trhu (predpokladaný ročný rast je 10 percent), prípadne rozširovanie portfólia našich výrobkov, si vyžaduje aj roz- širovanie technológií. V súčasnosti sa podieľame na vývoji niekoľkých nových výrobkov, o ktoré môžeme v budúcnosti rozšíriť naše výrobné i technologické portfólio,“ hovorí Zdeněk Luzar, projektový manažér KOVONA SYSTEM. www.kovona.cz www.valkwelding.cz KOVONA SYSTEM, a.s. Spoločnosť vznikla v roku 2000 odkúpením výrobných ak- tivít časti spoločnosti KOVONA KARVINÁ, a.s. Základnými podnikateľskými aktivitami firmy bola v tom čase výroba ľahkých policových regálov, výroba kovových interiérových prvkov a povr- chová úprava práškovými vstrekovacími hmotami. Vďaka zachovaniu kontinuity v storočnom vývoji kovospracujúcich zručností získala firma unikátnu príležitosť na nadviazanie spolu- práce s globálne orientovanými distribučnými partnermi, napríklad dlhodobý kontrakt so spoločnosťou IKEA v oblasti veľkosériovej výroby kancelárskeho nábytku, ktorý trvá dodnes. Na prelome ro- kov 2003 a 2004 vybudovali nový výrobný závod v Českom Těšíne a sprevádzkovali tu automatizovanú technológiu pre veľkosériovú výrobu skladacích stoličiek s ročnou kapacitou 3 mil. kusov. V roku 2006 sa spoločnosť stala spolumajiteľom a v roku 2007 je- diným vlastníkom spoločnosti KOVONA KARVINÁ, a.s. Táto stra- tegická akvizícia bola realizovaná so zámerom rozšírenia výrobných možností o výrobu ťažších kovových uzatvorených a otvorených profilov, delenia materiálu vo zvitkoch a iných aktivit, súvisiacich so servisnou činnosťou pri spracovaní hutných materiálov. V roku 2012 rozšírila svoje výrobné kapacity v závode v Hustěňovicích. KOVONA SYSTEM, a.s. má rad ocenení. K najvýznamnejším patrí ocenenie v rámci Českých 100 najlepších firiem v kategórii Najlepší investor MPSV v roku 2005, 3. miesto v súťaži Exportér roka v roku 2004 a Najlepší dodávateľ IKEA v roku 2002. V roku 2017 bola ohodnotená ako jedna z najstabilnejších firiem v Českej republike. The strong connection

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

NACHI jako globální průmyslový výrobce se sídlem v Japonsku, využívá své „know-how” nabyté díky širokému spektru výrobků, od metalurgie přes strojírenství až po vysoce automatizované a robotizované systémy ve všech odvětvích průmyslu. Kolaborativita – Inovativní “Koboti” ze série CZ Díky technologii zaručující citlivost robota na kolizi s překážkou je možné nasazovat „Koboty” série CZ na pracovištích pro bezpečnou kolaboraci s lidskou pracovní silou, ať už se jedná o manipulaci s obrobkem, jemnou montáž či paletizaci. „Koboti” série CZ s nosností 5 –10kg a rozsahem 1 300mm operují s opakovatelnou přesností +/-0,1mm. Instalace je možná standardně na podlahu, ale také stropní zástavbu, která již tak obvyklá ne- ní. K programování je možné využít funkci „Direct-Teach”, t.j. přímé navádě- ní robota vlastní rukou v několika různých režimech. Všechny bezpečnostní funkce jsou certifikovány TÜV NORD v souladu s bezpečnostními standardy EN ISO 10218-1 a ISO 13849-1 (Cat.4, PLe) pro bezbariérovou spolupráci robotů a lidí. Manipulace s vysokou zátěží – robotizovaný pracant SRA NACHI patří mezi špičku v dodávkách robotů pro velké zatížení do automo- bilového průmyslu, nejen v Asii. Právě tam je kladen důraz na vysokou opa- kovatelnost každého svaru, přesné vedení nástroje při obloukovém sváření, manipulaci s těžkými dílci, typu podlaha, bočnice ale také celé šasi automo- bilu. SRA řada se osvědčila kombinací nosnosti 100 až 350kg a vysokou přesností nejen v tomto odvětví, ale i v oblasti těžkého průmyslu s důrazem na vysoký výkon, spolehlivost a bezporuchový chod v široké škále náročných aplikací. Flexibilní a víceúčelové – kompaktní řada MZ NACHI dodává velmi úspěšnou řadu robotů MZ s užitečným zatížením 3 až 12kg, která je považována za jeden z nejrychlejších a nejspolehlivějších uni- verzálních robotů ve své třídě. Konstrukce ramene a vestavěné kabelové ve- dení, ruku v ruce s vysokou dosažitelnou rychlostí, předurčuje MZ řadu pro aplikace s vysokým požadavkem na čas cyklu a spo- lehlivost. NACHI je předním výrobcem robotů pro technologii bodového svařování, nejen do automobilového průmyslu. (SRA133HL) NACHI EUROPE GmbH Obchodní 132 25101, Praha-Čestlice Česká Republika MZ04/E MZ07 MZ07L MZ03EL MZ12 Kolaborativní řada NACHI "CZ-Series" Tel: +420 255 734 002 E-Mail: Info@nachirobotics.eu Web: www.nachirobotics.eu

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

NEW ON THE MARKET CZ-10 ROBOT KOLABORATIVNÍ ADA Snadné programování Vysoká flexibilita Rychlé nastavení Vybavený již v základu Vysoká spolehlivost Jednoduchý a funkní design NACHI EUROPE GmbH OBCHODNí 132,25101, ESTLICE - PRAHA, ESKÁ REPUBLIKA TELEFON: +420-255 734 000 WEB: WWW.NACHIROBOTICS.EU EMAIL: INFO@ NACHIROBOTICS.EU MADE IN JAPAN

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 26 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA, ZVÁRANIE Laptop a Lederhosen: „Toto bylo ob- vyklé rčení na konci devadesátých let, které označovalo Bavorsko. Cílem bylo zdůraznit sloučení tradice a modernizace v tomto svobodném státě. Nyní, o 20 let později, je čas jej aktualizovat. Nové rčení je: roboty a bavorské klobásy! Roboty na- hradily notebooky jako symbol high-tech produktů a specialisté na automatizaci z firmy KUKA z Augsburgu v Bavorsku navrhli řešení robotizované paletizace plechovek obsahujících bavorské klobásy u firmy Fleischwerke E. Zimmermann.” Text a foto KUKA CEE GmbH Roboty Roboty a bavorské klobásy a bavorské klobásy KUKA robot paletizuje plechovky bavorských klobás u výrobce potravin v Bavorsku. KUKA robot paletizuje plechovky bavorských klobás u výrobce potravin v Bavorsku. Systém urychluje proces balení a tím uvolňuje pracovníky firmy z namáhavé práce. Systém urychluje proces balení a tím uvolňuje pracovníky firmy z namáhavé práce. To je tak typicky bavorské, jak jen může být. Společnost Fleischwerke E. Zim- mermann GmbH & Co. KG působí již od roku 1894. Vyrábí převážně bavorské speciality a je jedním z předních německých výrobců bavorských klobás v růz- ných obalech. Od svého založení společnost vyrábí výhradně kvalitní potraviny na základě tradičních receptů. Z tohoto důvodu byl pan Zimmermann oceněn Královským bavorským soudem v roce 1906. Toto ocenění bylo udělováno ob- chodníkům, řemeslníkům a výrobcům zboží, kteří obsluhovali císařský dvůr a do- dávali tam jejich výrobky. Byla to nejvyšší čest podobná rytířství. Následně společnost Fleischwerke E. Zimmermann přežila turbulence a války během 20. století. Vysoké standardy kvality, chuti, technologie a inovací jí však zůstaly. Do procesu balení, který potřebovala společnost vyřešit, začlenila robot KUKA KR 120 R3200 PA. Robot paletizuje plechovky bavorských klobás, kte- ré jsou prodávány po celém Německu, v jiných evropských zemích a dokonce i v Austrálii a tuto operaci provádí s trvale vysokou přesností. Integrace robota v omezeném instalačním prostoru „Až dosud jsme prováděli paletizaci ručně. To však pro zaměstnance již aktu- álně nebylo možné z důvodu velké produkce, opakující se práce a škodlivých ergonomických aspektů. Proto jsme se rozhodli tento proces automatizovat,“ vysvětluje Christian Lauer, vedoucí inženýringu ve společnosti Fleischwerke E.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

CEE GmbH odštěpný závod Pražská 239, Zdiby, 250 66 Tel.: +420 226 212 271, info.robotics.cz@kuka.com

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 28 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA, ZVÁRANIE Zimmermann. Hlavní výzvy pro toto řešení: systém musel být scho- pen zpracovávat plechovky různých velikostí a pracovat v omeze- ném instalačním prostoru. Fleischwerke E. Zimmermann je výrobní firmou, která zaznamenala významný růst. A když se mění výrobní procesy, je třeba ve výrobě vždy řešit otázku prostoru. Z tohoto důvodu nebyl lineární portál vhodnou alternativou pro toto řešení. Robot může pracovat v daleko více omezených prostorech a je ta- ké extrémně flexibilní. „Vybrali jsme si společnost KUKA, také kvůli naší geografické blízkosti k výrobnímu závodu KUKA v Augsburgu a velkým zkušenostem této společnosti s automatizací,“ dodává Christian Lauer. Společnost Fleischwerke E. Zimmermann používá pro tuto aplikaci paletizační robot KUKA KR 120 R3200 PA vyba- vený multifunkčním chapadlem. Robot KUKA řeší automatizaci celého procesu paletizace V prvním kroku robot přenáší euro paletu pomocí uchopovacích čelis- tí do pracovního prostoru. Poté robot KUKA z rodiny KR QUANTEC PA používá vakuové chapadlo pro zdvihnutí prokládacího kartonu ze samostatného stohu a umístí ho na paletu. Robot pak začne odebírat plechovky klobás, které jsou transportovány jako malé balíčky pomo- cí dopravníku do pracovního prostoru, a umístí je na paletu. Jakmile je paleta plně naplněna, je přepravena ven ze stanice. „Jsme velmi po- těšeni, že společně se společností KUKA se nám podařilo realizovat plně automatizované řešení paletizace v našem výrobním závodě,“ říká Christian Lauer. Aplikační oddělení KUKA provedlo programování a simulace Složité programovací a simulační úlohy spojené s implementací celého systému byly prováděny aplikačním oddělením společnosti KUKA. Jedním z konkrétních problémů bylo zvládnutí různých variant produktů. Balíčky, které jsou transportovány k robotu, se liší tvarem a velikostí. Robot KR QUANTEC musí na paletě zpracovat celkem 48 různých kombinací obalových variant. V souladu s tím musí být program od společnosti KUKA pro tuto manipulaci s obaly a vzory vrstev na paletě velmi flexibilní. Další výzvou bylo naprogramovat spolehlivou strategii pro řešení chyb. Strategie pro případné chyby byly vyvinuty společně se společností Fleischwerke E. Zimmermann – například co dělat, když se balení zasekne, spadne nebo je poško- zeno. Aplikační tým společnosti KUKA vytvořil kvalitní program, který zajišťuje, že paletovací robot je v každém z těchto případů snadno ovladatelný. Konkurenční výhoda „Jsme s tímto automatizačním systémem velmi spokojeni. Dosáhli jsme našich cílů z hlediska kvality a spolehlivosti. Navíc máme nyní Automatizované paletizování plechovek bavorských klobás není žád- ným problémem díky paletizačnímu robotu KUKA Robot KUKA paletizuje plechovky s originálními bavorskými klobása- mi v omezeném instalačním prostoru Robot KR QUANTEC, vybavený multifunkčním chapadlem, provádí paletizaci Paletizační KUKA robot zpracovává 48 různých kombinací balících vzorů mnohem méně vadných výrobků, které mají oděrky na obalu nebo deformace,” říká Christian Lauer. Zaměstnanci již nemusí provádět velmi fyzicky náročnou práci. Mohou nyní pracovat v jiných oblas- tech výroby. Rozšíření automatizace je velkým úspěchem pro naší středně velkou společnost. S robotem KUKA je také spojena inovační výhoda naší společnosti nad konkurencí a naše ekonomické výsledky se neustále zlepšují. Roboty a bavorské klobásy, to znamená úspěch v Bavorsku!

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

www.leaderpress.sk | 1/2019 | 29 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Upínacia technika Text a foto SCHUNK Intec s.r.o. Odteraz možno vysokopresnú polygonálnu upínaciu techniku SCHUNK TRIBOS používať aj na sústruhoch a automatických otočných indexovacích strojoch s poháňanými nástrojmi. Spoločnosť SCHUNK, kompetentný líder v oblasti uchopovacích systémov a upínacej techniky, na tieto účely vyvinu- la špeciálne polygonálne upínače s ER kužeľom, ktoré možno skombinovať so všetkými bežne dostupnými upevneniami pre ER klieštiny a najmä s po- háňanými nástrojmi. Polygonálna Polygonálna upínacia technika je teraz k dispozícii Rýchlo osadené a presne nastavené Upínací systém využíva vysokú všestrannosť ER kužeľa a spája ho s presnosťou polygonálnej upínacej techniky. Namiesto menej pres- nej upínacej klieštiny sa upínač nástrojov TRIBOS jednoducho vsunie do existujúceho upínača a zafixuje sa pomocou upínacej ER matice. Výhoda: nástroj možno prednastaviť v upínačoch TRIBOS s presnos- ťou 0,01mm a možno ho v klieštinovom upínači vymeniť pomocou niekoľkých krokov. Na jednej strane používatelia profitujú z rýchleho nastavenia a na druhej strane z výrazne vyššej presnosti opakovania upínacieho systému, a to najmä z hľadiska obvodového hádzania a dĺžky vyloženia v porovnaní s ER klieštinami. Špecialisti na mikro a objemové trieskové obrábanie TRIBOS upína s vysokou presnosťou aj nástroje s najmenšími prie- mermi stopky. Jednodielny upínací systém je odolný voči nečistotám a vykazuje vysokú radiálnu tuhosť. Polygonálne upínače TRIBOS s ER kužeľom sú k dispozícii v dvoch vyhotoveniach: ultratenký TRIBOS-Mi- ni je odborníkom v oblasti mikroobrábania a nastavuje štandardy, ak ide o malé priemery stopky, jemné obrábanie a ťažko prístupné ob- lasti. Dodáva sa v konštrukčných veľkostiach ER 11 (upínací priemer od 1mm do 4mm) a ER 16, ER 20, ER 25 a R 32 (upínací priemer od 1mm do 6 mm). Model TRIBOS-RM ER je zase špecialistom na presné objemové trieskové obrábanie vo vysokorýchlostnom rozsahu otáčok. Jeho enormné upínacie sily umožňujú dosahovať vysoké vý- kony pri trieskovom obrábaní a zvyšujú tak produktivitu. Nosníková konštrukcia a vysoká stabilita tlmia vibrácie a zaručujú tak dlhú život- nosť nástrojov. TRIBOS-RM sa dodáva v konštrukčných veľkostiach ER 20 (upínací priemer od 3mm do 8mm) a ER 25 a ER 32 (upínací priemer od 3mm do 12 mm). SCHUNK TRIBOS polygonálne upínače s ER kužeľom sú špeciálne navrhnuté pre sústruhy a automatické rotačné indexova- cie stroje. Umožňujú kratšie nastavovacie časy a presné prednastavenie. Dokonca je možné presne upnúť aj najmenší prie- mer stopky. Takmer bezúdržbové a bez opotrebenia S vysokou presnosťou hádzania < 0,01mm a stupňom vyváženia G 2,5 pri 25 000 ot./min spĺňajú upínače nástrojov TRIBOS aj tie najvyššie požiadavky. Ich rotačne symetrická konštrukcia umožňuje pracovať pri tých najvyšších otáčkach a dodržiavať náročné tvaro- vé a polohové tolerancie pri jemných obrábaniach. Keďže upínací systém pracuje bez pohyblivých častí, tak nie je mechanicky citlivý. Zaručuje tak takmer bezúdržbové upínanie nepodliehajúce opotre- beniu. Záťažové testy preukazujú, že ani pri tisíckrát opakovaných upínacích procesoch nedochádza k únave materiálu a hádzavosť zostáva zachovaná. Vďaka tomu TRIBOS výrazne prevyšuje iné upí- nacie technológie, medzi ktoré patria napríklad ER klieštiny. Presné upínače nástrojov, ktoré sú takmer bezúdržbové a nepodliehajúce opotrebeniu, v najrôznejších odvetviach zaručujú vynikajúce povrchy, minimálne opotrebenie nástrojov a vysoké výkony pri trieskovom ob- rábaní. TRIBOS sa medzičasom vyvinul na jeden z najkomplexnejších sortimentov pre vysokopresné upínanie nástrojov. aj pre poháňané nástroje aj pre poháňané nástroje

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 30 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Novinky firmy Mitsubishi V sériovej výrobe, kde kvalita, presnosť a efektívnosť rozhoduje o úspešnom rozvoji firmy, sa Volvo spolieha na také nástrojové rie- šenia, ktoré aktuálne a aj v budúcnosti garantujú trvalo udržateľný rozvoj. Presnosť a dlhá životnosť náradia – to boli aj kritériá výberu vhodné- ho nástroja na vŕtanie kľukových hriadeľov – vrtáka MPS1 od Mitsu- bishi Materials. Vrtákom MPS1 dosahujú o 30% vyššiu produktivitu pri súčasnom znížení nákladov na náradie o viac ako 40%. Optimalizácia procesu vŕtania S viac ako 40-ročnou tradíciou je závod v meste Skövde vo Švédsku centrom výroby motorov Volvo a súčasne najväčším výrobným závo- dom pre motory osobných automobilov s kapacitou 565 000 moto- rov ročne. „S takým vysokým objemom výroby sú mimoriadne dôležité úspory nákladov prostredníctvom efektívnych procesov a optimálneho vy- bavenia. Sledujeme trh a vyhodnocujeme dostupné rezné náradie. „Máme možnosť skúšať, vylepšovať a zavádzať do výroby tie najlep- šie riešenia,“ vysvetľuje Per Carlson, manažér pre náradie v spoločnosti Volvo Cars v Skövde. Skövde je jediné miesto s výrobnými linkami pre všetky hlavné časti motora: bloky, hlavy valcov, kľukové a vačkové hriadele. Ďalšie závody sa na- chádzajú na iných miestach vo Švédsku, ale aj v Belgicku, Číne, Indii a Malajzii. V roku 2010 prevzala divíziu osobných auto- mobilov Volvo čínska spoločnosť Geely Holding Group. Po jej investíciách plánuje Volvo v na- sledujúcich dvoch rokoch 30 % nárast, teda až 800 000 vozidiel. „Recept na úspech je jednoduchý – vysoko kva- litné nástroje integrované do optimalizovaných procesov. Nástroje od Mitsubishi Materials sa predviedli ako vysokoefektívne pri hlbokom vŕtaní kľukových hriadeľov vo všetkých smeroch. Oceňu- jem aj odborné poradenstvo špecialistov Mitsu- bishi Materials, keď musím čeliť veľkým výzvam,“ pokračuje Carlson. Volvo Car Group je svetovo uznávaná značka automobilov, ktorá buduje svoje meno na kom- forte a bezpečnosti. Práve Volvo už v roku 1959 zaviedlo vo svojich modeloch trojbodové bezpečnostné pásy. V celej histórii tejto značky hrá bezpečnosť, dôraz na ekológiu a efek- tívna výroba kľúčovú úlohu. od Mitsubishi Materials kľukového hriadeľa vrtákmi MPS1

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

www.leaderpress.sk | 1/2019 | 31 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Novinky firmy Mitsubishi MCS, s.r.o., Hečkova 31, 972 01 Bojnice Tel.: 046 540 20 50, Fax: 046 540 20 48 mcs@mcs.sk, www.mcs.sk Kľukové hriadele sú veľmi dôležité komponenty v zmysle najlepšej možnej stability. Sú z kovanej ocele namiesto liatiny. Pre mazanie lo- žísk a kľuky sa musia vŕtať hlboké otvory cez rameno kľuky. Toto vŕta- nie malo byť optimalizované, aby sa zvýšila efektívnosť výroby. Z tech- nického hľadiska je obmedzujúci prechod vrtáka cez šikmú plochu, čo pri vrtáku priemeru 5mm s požadovanou dĺžkou vŕtania 20 x D má vplyv na životnosť nástroja. Cieľom bolo zvýšenie životnosti vrtáka z 300 na 425 obrobených dielov. Technik Hakan Oldin zo spoločnosti Colly – zástupcu Mitsu- bishi Materials vo Švédsku hovorí: „Pre túto aplikáciu sme zvolili ako najvhodnejší vrták MPS1 od Mitsubishi Materials. Má optimalizovaný prívod chladiacej kvapaliny, 4 vodiace fazetky a optimalizovanú geo- metriu. MPS1 pri testovaní dokonca prekonal životnosť plánovaných 425 dielov. Po optimalizácii rezných parametrov na dvojvretenovom obrábacom centre Grob BZ530 sme pri reznej rýchlosti Vc 80 m/min a posuve 1 018 mm/min dosiahli stabilnú životnosť 475 kľukových hriadelí bez výmeny nástroja. Tým sme znížili náklady na náradie o viac ako 40%. Navyše, efektívny servis prebrusovania vrtákov MPS1 od Mitsubishi Materials prináša ďalšie úspory procesu. Vrták MPS1 po trojnásob- nom prebrúsení stále garantuje absolútnu bezpečnosť procesu a sta- bilnú životnosť 475 kusov. Skrátka – funguje ako nový, a to pri rovna- kých rezných parametroch.“ V roku 2019 Volvo predstaví nové troj- a štvorvalcové motory a začne s novým sys- témom vyvažovania hmotnosti na zníženie vibrácií motora. Okrem toho nastúpia hybri- dy novej generácie so spaľovacím motorom a elektromotorom. To všetko sú nové výzvy aj pre výrobcov náradia. Conny Erixon, produktový manažér Mitsu- bishi Materials u Colly dodáva: „Ako jeden z najstarších zástupcov Mitsubishi Materials v Európe vidíme, ako sa nástroje a techno- lógie časom menili. Znalosti a flexibilita pri hľadaní riešení a výroba najmodernejších ná- strojov s trvalou vysokou kvalitou a výkonom v kombinácii s vysokou úrovňou odborných znalostí je veľkou prednosťou Mitsubishi Ma- terials.“

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 32 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje Tvorba utvárača triesky Návrh tvaru reznej časti VRD (vymeniteľnej reznej doštičky) si vyžaduje určitú úroveň inžinierskych zručností: znalosť teórie procesu delenia materiálu pri obrábaní a procesu tvarovania triesky, pochopenie špecifických vlastností obrá- bania rôznych materiálov, znalosť princípov práškovej metalurgie, obmedzenia pri povlakovaní a skúsenosti v oblasti navrhovania nástrojov. Čelná plocha určuje reznú geometriu nástroja – jeho celkovú reznú účinnosť (rezivosť), a tak jej tvar je východiskovým faktorom pri návrhu VRD. V minulosti to boli technologické možnosti, ktoré pri návrhu a vý- robe rezných nástrojov, do značnej miery diktovali tvar reznej geometrie. Napríklad v prvopočiatkoch nasadzovania VRD do kovoobrábania, mali tieto iba plochú – netvarovanú čelnú reznú plochu. Delenie dlhej triesky pri sústružníckych nástrojoch vybave- ných VRD, sa často riešilo použitím prídavných prvkov, ktoré boli namontované v nástrojoch nad čelnou plochou VRD. Dokonca pri niektorých konštrukciách nástrojov, aj horná upínka, ktorá upínala VRD, pôsobila ako lámač. Ďalším bežným riešením bolo vybru- sovanie žliabkov na čelných plochách sústružníckych VRD. Takto vybrúsený žliabok na čele VRD, pomáhal nasmerovaniu špirály triesky do pevného segmentu nástroja, kde sa potom trieska roz- padla na menšie časti. Obe tieto metódy boli v danom čase účin- né, avšak nedokonalé. Upínacie časti nástroja tvorili prirodzenú prekážku pre odchod triesky. Triesky svojou abrazívnosťou spôsobovali intenzívne opot- rebovanie daného prvku, a tak výrazne znižovali jeho životnosť. Tvar a rozmery vybrúseného žliabku na čelnej ploche doštičky podstatne záviseli od brúsneho kotúča, čo bolo výrazným obme- dzením pre možné tvary žliabku – tvarovača. Hlavným problé- mom však bola potreba dlhodobých testov pri vývoji utváračov, ktoré by zabezpečili stabilný výkon obrábania rôznych druhov materiálov. Do určitej miery sa riadil návrh utváračov triesok podľa metodiky: pokus – omyl. Pokroky v práškovej metalurgii dramaticky zmenili situáciu a pri- niesli nové stroje s číslicovým riadením, ktoré v daných procesoch výrazne zlepšili stabilitu a spoľahlivosť. Súčasná technológia vý- roby VRD zo spekaných karbidov, uľahčila tvarovanie reznej geo- metrie v jej rozličných formách a poprela tak závislosť utvárania triesky na vybrusovaných žliabkoch a upínacích častiach nástroja. Čelná rezná plocha tak nadobudla vzhľad kombinovaných kon- kávnych a konvexných plôch, rôznych výstupkov, atď. Táto zložitá geometria bola navrhnutá tak, aby poskytovala potrebnú účinnosť pri utváraní triesky. Čelné rezné plochy dnešných VRD rovnakého typu majú tak konzistentnú povrchovú štruktúru. Vplyv CAD Zavedenie systémov počítačovej podpory (CAD) do výskumu a vývoja (R & D) rezných nástrojov malo významný vplyv na reznú geometriu. CAD poskytuje návrhárom nástrojov výkonný nástroj pre komplikované 3D modelovanie, inžinierske výpočty a analý- zu možných obmedzení navrhnutých VRD a, samozrejme, ich čel- ných rezných plôch. Kombinácia špičkovej technológie spekania, pokročilých CAD systémov a moderných CNC strojov znamenala kvantový skok vo výrobe rezných nástrojov. Nielenže umožňovali vyrábať širokú škálu VRD s rôznorodými geometricky zložitými plo- chami, ale podstatne skrátili samotný proces návrhu. Úplne nová úroveň návrhu rezného nástroja a technológie jeho výroby, podstatne znižujú a uľahčujú proces testovania. Avšak čas potrebný na štúdium rezných schopností novej reznej geometrie VRD a testovanie obrábania, zostal značný. To platí pre návrh všetkých VRD, nielen sústružníckych. V prípade frézovacích VRD je rezná geometria navrhovaná hlavne iba z hľa- diska formovania triesok – frézovanie je proces prerušovaného obrábania, a preto lámanie triesok nie je problémom. Pri frézova- cích doštičkách sa útvar na reznej časti doštičky nazýva utvárač, a nie delič (lámač), ktorý je charakteristický pre sústružnícke VRD. Text a foto Iscar, preklad Peter ŤAPAJ st., Mechanizmus tvorby triesky pomáha inžinierom ISCAR optimalizovať tvar deliča triesok na reznej doštičke

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

www.leaderpress.sk | 1/2019 | MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje 33 Je teda zrejmé, že rezná časť frézovacej doštičky je určená predo- všetkým na utváranie triesok, no mala by umožniť aj ich delenie. V kontexte tvaru je rezná geometria každej VRD kombináciou kon- kávnych a konvexných plôch. Vplyv 3D modelovania Vedecké výskumy, početné testy a analýza dostupných informácií v oblasti obrábania kovov a v kombinácii s významným pokrokom v oblasti výpočtovej techniky, poskytli odvetviu návrhu rezných ná- strojov, nový výkonný nástroj – trojrozmerné modelovanie tvorby utváračov. Prvé zjednodušené modely pre návrh utváračov boli založené na empirických a vypočítaných údajoch a trpeli vážny- mi nepresnosťami. Ďalší vývoj, založený na aplikácii metód koneč- ných prvkov (FEM), povýšil systém modelovania rezných procesov na úplne novú úroveň. Dnes návrhári rezných nástrojov využívajú pokročilý softvér, ktorý umožňuje simuláciu procesov tvorby triesky s dostatočne dobrou aproximáciou so skutočnosťou. Napriek tomu, že softvér ešte stále nemôže nahradiť testy obrábania, je schopný výrazne prispieť k efektívnemu návrhu VRD a predovšet- kým k tvorbe ich reznej geometrie. Zhoda geometrie a použiteľnosti ISCAR – vedúca spoločnosť v oblasti obrábania kovov, zaviedla postupy modelovania, ktoré umožňujú výskumným a vývojovým pracovníkom určiť, ktorá geometria VRD je vhodná pre tú – ktorú operáciu, dokonca aj v štádiu jej návrhu. Rezná doštička „CNMG” Pri návrhu sústružníckej doštičky CNMG 120404-F3P sa potvrdi- lo, že simulácia rezného účinku bola efektívna pre návrh utvárača na jej čele (obr. 1). Efektné vzorkovanie čelnej plochy nebolo na- vrhnuté tak, aby deklarovalo virtuozitu výskumného a vývojového tímu, ale v skutočnosti preukázalo, že modelovanie je mimoriadne cenným nástrojom pri realizácii cieľa – zabezpečiť najefektívnejší úber materiálu. Hlavičky „ICG “ pre vŕtacie nástroje SUMOCHAM Vŕtanie tvrdej austenitickej a duplexnej nehrdzavejúcej ocele (apli- kačná skupina ISO M) predpokladá ťažkosti, najmä ak je hĺbka vŕtaného otvoru značná. Na zlepšenie výkonu pre hlboké vŕtanie, ISCAR vyvinul ICG vymeniteľné karbidové hlavičky s geometriou delenia triesky. Priemerový rozsah vŕtacích hlavičiek (D) je (14 – 25,9) mm. Hlavičky sú montovateľné do štandardných vrtákov systému SUMOCHAM a poskytujú vysokú kvalitu obrábaného otvoru až do hĺbky do 12 x D. S reznou geometriou vymeniteľnej hlavičky s deličmi triesky na reznej hrane a špeciálne navrhnutým utváračom, sa zabezpečila vynikajúca kontrola tvarovania triesky a problémy s evakuáciou triesky v aplikáciách hlbokého vŕtania sú takto jednoducho vyriešené. Modelovanie toku triesky z miesta rezu predstavuje dôležitý krok v procese tvarovania triesky a je neoddeliteľnou súčasťou úspeš- nosti navrhovaného riešenia pre hlboké vŕtanie (obr. 2) Frézovacie nástroje NANMILL V ostatnej kampani „LOGIQ“, ktorá spustila rad nových a vylep- šených systémov rezných nástrojov, spoločnosť ISCAR uviedla sys- tém malých frézovacích nástrojov v priemerovom rade do 20mm. Hoci sa na tento priemerový rozsah už tradične považujú za vhod- nejšie celotvrdokovové nástroje, nové lisované VRD predstavujú atraktívnu a nákladovo výhodnú alternatívu. Systém fréz NANMILL v priemerovom rozsahu (8 – 16) mm, in- tegruje nový konštrukčný koncept: frézy sú vybavené upínacou skrutkou umiestnenou nad doštičkou a hlava skrutky funguje ako upínací klin. Avšak, aby sa zabránilo akémukoľvek kontaktu medzi hlavou skrutky a trieskami (potenciálnym dôsledkom tohto návrhu) si utvárač, na VRD, vyžadoval dodatočnú úpravu (obr. 3). Simulácia utvárania triesok sa stala cenným nástrojom pri efek- tívnom návrhu reznej geometrie. Ďalší progres v modelovaní aplikácií obrábania by mal priblížiť návrhárov nástrojov bližšie k dosiahnutiu optimálnych rezných geometrií zahrnujúcich účinné utvárače, a tak podstatne zlepšiť kvalitu navrhnutého nástroja. Obr. 1 Obr. 3 Obr. 2

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 34 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Upínače Chápadlá sú odpoveďou na spätné referencie zákazníkov skupiny Zimmer Group, ktoré nás nenechali chladnými a vyhoveli sme ich požiadavkám. Pri aplikáciách, kde nie je požiadavka na krytie IP64, už v štandarde a 30 miliónoch cyklov, sú nové upínače absolútnou špičkou na trhu. To dotvára ešte aj cena, ktorá je od konkurenčných uchopovačov rovnakej triedy a parametrov o 30% nižšia. Doslova platí heslo, že ,,za málo peňazí veľa muziky”. Jednou vetou však treba dodať, že výborná cena vôbec neubrala na kvalite, práve naopak. Uchopovače majú 15 miliónov garantovaných cyklov (čo je stále najviac na trhu) a aj sily a momenty sú na rovnakej úrovni voči konkurencii. Stále platí, že sú abslútnou náhradou za konkurenčné chápadlá s parametrami na rovnakej úrovni, pričom cena je neporovnateľná!!! Nové upínače absolútna špička na trhu Roman MAJERSKÝ, konateľ spoločnosti Zimmer Group Slovensko s.r.o. Spoločnosť Zimmer Group – THE KNOW HOW FACTORY, predstavila na vlastnej pôde v mekke priemyslu na výstave Motek v Stuttgarte úplne nové chápadlá série 5000 pod označením AL, čím rozšírila svoje portfólio série 5000. Zimmer Group Slovensko, s.r.o., Centrum 1746/265, Považská Bystrica 017 01 tel.: 0911 878 800, 042/4331 788, e-mail: roman.majersky@zimmer-group.sk www.zimmer-group.sk

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

www.leaderpress.sk | 1/2019 | 35 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Upínače NOVÉ CHÁPADLÁ SÉRIE 5000 S OZNAČENÍM AL ZZZ]LPPHUJURXSVN LQIRVN#]LPPHUJURXSFRP Momentálne k dispozícii: GPP5006N-AL-A GPP5008N-AL-A GPP5010N-AL-A Veľkosti platia aj pri trojčeľusťových chápadlách

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 36 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Obrábanie www.dmgmori.com LASERTEC 125 Shape LASERTEC 125 Shape podařilo ještě více optimalizovat, přitom se ale zachovala vysoká procesní rychlost. Výsledkem je až o 69 procent kratší doba zpracování, a tím i daleko nižší náklady na jeden díl. Nejkompaktnější stroj ve své třídě Stejně jako menší LASERTEC 75 Shape, také LASERTEC 125 Shape kombinuje všechny benefity, které přináší stabilita nabízená osvědčeným designem mono- BLOCK, s výhodami náročného pětiosého obrábění. Vzhledem k zástavbové ploše pouhých 19 m2 se jedná o nejkompaktnější stroj ve své třídě. Pojezdy v roz- sahu 1 335 × 1 250 × 900 mm (X/Y/Z) dovolují využívat tento stroj v mnoha různých aplikacích. Dokáže si poradit s maximálními rozměry obrobků až do ø 1 250 × 1 000 mm, což umožňuje efektivní texturování i velkých formátů. NC naklápěcí rotační stůl je navržen pro komponenty s hmotností do 2 000 kg. Vo- litelný tandemový pohon nabízí nosnost až 2600kg. Pracovní prostor umožňuje uživatelům optimální přístup a díky velkým rozměrům je zde malé riziko kolize. Se stroji řady LASERTEC Shape lze vyrábět geometric- ky definované povrchové struktury s maximální procesní spolehlivostí a reprodukovatelností. Mezi hlavní doved- nosti stroje patří vytváření jemných kontur a filigránových kavit, které se uplatňují ve výrobě vstřikovacích forem, lisovacích nástrojů, štítků a dalších rytin v nejvyšší kvalitě a bez opotřebení nástrojů. DMG MORI poprvé představil LASERTEC 125 Shape jako úplnou novinku této řady u pří- ležitosti Open House v Pfrontenu. Tento stroj byl navržen speciálně pro texturování velkých forem a zápustek až do ø 1 250 × 1 000 mm a maximální hmotnosti obrobku 2 600 kg (s volitelným tandemovým pohonem). Volitelný vysokorychlostní posuv skeneru v ose Z zvyšuje rychlost posuvu v ose Z z 1,5 m/s na 5 m/s, zatímco laser do- sahuje pulzní frekvence až 1 000 kHz. Kvalitu textury se DMG MORI S rychlým posuvem skeneru dosahujícím až 5 m/s ve směru osy Z, 1 000 kHz laserem a rychlostem skenování až 30 m/s – nový LASERTEC 125 Shape od DMG MORI zavádí nové standardy do povrchového strukturování velkých forem a zápustek. Vyšší kvalita textury při vysokých procesních rychlostech monoBLOCK Design: extrémně kompaktní, vysoce stabilní design na zástavbové ploše < 19 m² Pětiosé obrábění: integrovaný NC naklápěcí/rotační stůl pro obrobky do velikosti ø 1 250 × 1 000 mm a 2 000 kg (volitelně: tandemový pohon až do 2 600 kg) Špičková dynamika díky technologii Direct Drive Nejnovější skenovací technologie: rychlost skenování až 30 m/s Nejmodernější řídicí systém: SIEMENS 840 D solu- tionline se softwarovými funkcemi LASERSOFT 3D Volitelný vysokorychlostní posuv skeneru v ose Z zvy- šuje rychlost posuvu ve směru osy Z ze současných 1,5 m/s na 5 m/s Příklad použití pro různé povrchové textury novinka z Open House ve Pfrontenu

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

www.leaderpress.sk | 1/2019 | 37 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Obrábanie DMG MORI Czech s.r.o. Kaštanová 8, 620 00 Brno, tel.: + 420 545 426 311, czech@dmgmori.com Brnianska 2, 911 05 Trenčín, SK, tel.: +421 32 649 48 24, slovakia@dmgmori.com www.dmgmori.com Absolutní svoboda designu Technologie LASERTEC Shape přináší uživatelům ze všech odvětví vý- roby nástrojů a forem absolutní svobodu designu s maximální přesností a reprodukovatelností. Z tohoto důvodu se tato technologie již etablo- vala především v oblasti výroby forem pro automobilový průmysl. Je zárukou splnění vysokých požadavků koncových zákazníků na individu- alizovanost a rozmanitost povrchových struktur pro interiéry i exteriery. Se „zelenou“ technologií, která nyní již nepotřebuje žádné chemikálie na nákladné a časově náročné leptání, je rychlá implementace nových inovativních vstřikovaných dílů do série hračkou. Lze s ní nejen rychle vytvářet vzory, které dobře vypadají, ale také testovat a implemento- vat technicky optimalizované povrchové struktury (např. optimalizovat průtok nebo trvanlivost). Od řemínků k hodinkám až po pouzdra na mobilní telefony, od dvířek přihrádky v palubní desce automobilu a pa- lubní desku samotnou až po kabinová sedadla v letadlech na cesty do vzdálených koutů světa – technologii LASERTEC Shape a 3D a takto vytvořené povrchové struktury lze nalézt všude, kam se jen podíváte. Výkonný hardware Dynamika LASERTEC 125 Shape vychází z technologie DirectDrive a nyní byla znovu vylepšena o volitelný vysokorychlostní posuv ske- neru v ose Z. Na rozdíl od posuvu skeneru v ose Z instalovaném ve standardní verzi s maximální rychlostí 1,5 m/s, vysokorychlostní posuv skeneru dosahuje ve směru osy Z rychlosti až 5 m/s. „Kvalita texturo- vání se zachovává i při vyšší rychlosti posuvu, protože pracovní postup podporuje vylepšená strategie texturování,“ vysvětluje Patrick Diederich, výkonný ředitel společnosti SAUER GmbH. Vysoká kvalita povrchového texturování dosažená pomocí LASERTEC 125 Shape je výsledkem nej- modernějších hardwarových a softwarových komponent. „Právě tato kombinace umožňuje efektivní obrábění na nejvyšší úrovni,“ říká Die- derich. Výkonný hardware doplňuje vysoce přesný skener s digitálním měřicím systémem a rychlostí skenování až 30 m/s. Technologie LASERTEC Shape poskytuje absolutní svobodu v navrhování ve všech oblastech výroby forem a zápustek LASERTEC 125 Shape byl speciálně navržen pro texturování velkých forem až do průměru 1 250 × 700 mm Pokud jde o řídicí systém, 21,5“ multidotykový panel ERGOline po- skytuje maximální uživatelský komfort. LASERTEC 125 Shape je vyba- ven intuitivním a jednotným uživatelským rozhraním CELOS a řídicím systémem SIEMENS 840 D solutionline s 3D softwarovými funkcemi LASERSOFT. Ty zjednodušují vytváření kontur, nápisů, log a povrchových struktur na 3D plochách, válcích nebo komplexních volných plochách. Ji- nými slovy, strojový program a optimální strategii pro vytváření textur lze automaticky generovat z 3D CAD dat skutečného obrobku.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 38 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY C-diely, riadenie zásob Výdajné automaty zabezpečujú plnoautomatizovaný tok tovarov, bez- pečné uskladnenie rôzneho pomocného materiálu a maximálne dôsled- nú a presnú evidenciu toho, čo sa z automatu pracovníkmi odoberie. Vďaka tomu sa ich uplatnenie rozširuje do všetkých odvetví priemyslu a dostupných je niekoľko druhov výdajných automatov, špecializova- ných podľa druhu uskladneného sortimentu. Viac druhov, viac možností uplatnenia Spoločnosť RECA Slovensko (súčasť RECA Group a Kellner& Kunz AG), ktorá je overeným a spoľahlivým dodávateľom spojovacieho materiálu, ručného náradia, dielenskej chémie a ďalšieho spotrebného sortimentu pre množstvo firiem na Slovensku, má výdajné automaty RECA iSTORA- GE vo svojom portfóliu dlhodobo. Ako hovorí konateľ spoločnosti Jozef Chudej, ponuka firmy sa v tejto oblasti neustále rozširuje. Okrem zák- ladných variantov automatov, ako sú klapkový, zásuvkový, kolotočový (karuselový) a vretenový automat, pribudol vlani do ponuky aj automat s vážiacou bunkou a v poslednom období aj špeciálny výdajný automat na horľavé látky. Podľa J. Chudeja, rôzne varianty výdajných automatov znamenajú pre klienta možnosť vybrať si ten najvhodnejší typ, podľa špecifík C-dielov konkrétnej prevádzky. Pre zváračské materiály a brúsiaci sortiment je napríklad mimoriadne vhodný vretenový výdajný automat, nástroje na obrábanie kovov možno efektívne umiestniť v zásuvkovom automate, jednoduché ručné náradie zasa v karuselovom automate. Automat s vážiacou bunkou je osobitne vhodný na uskladnenie a výdaj pomocných a prevádzkových materiálov, ale aj ochranných pomôcok. Výdaj a evidencia uskladneného sortimentu funguje v tomto prípade na princípe hmotnostného úbytku, pričom do jedného automatu možno umiestniť rozlične veľké a hmotnostne rozmanité druhy sortimentu. RECA Slovensko, s.r.o. Trend uplatnenia výdajných automatov v intralo- gistike výrobných prevádzok silnie. Prirodzene, umožňujú totiž automatizovane objednávať, skla- dovať, vydávať a následne i riadne zdokumen- tovať výdaj najrôznejšieho sortimentu C-dielov (nástroje, montážny materiál, ochranné pracovné pomôcky, ...) kdekoľvek a kedykoľvek bez nutnosti skladového personálu. Ich používateľ pritom profituje nielen z úspory na personálnych nákladoch, ale aj z obmedzenia plytvania materi- álom a celkovej flexibility technológie. Poslednou z noviniek radu RECA iSTORAGE je automat na nebezpečné látky, ktorý je výrobkom napĺňajúcim požiadavky smernice EÚ 2014/34 o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v poten- ciálne výbušnej atmosfére. Výdajný automat na nebezpečné látky Výdajný automat na nebezpečné látky, rovnako ako ostatné zariadenia z radu RECA iSTORAGE, umožňuje plnoautomatizovaný tok zásobova- nia C-dielmi bez nutnosti objednávania zo strany klienta, v súlade s prin- cípmi Smart Industry. Prístup do automatu je pre zamestnancov maximálne jednoduchý, no vďaka riadeniu prístupových práv (PIN kódom, zamestnaneckou kartou, čipom) získa zamestnávateľ presné informácie o odbere z automatu, každý pohyb sa dokumentuje, pričom ho možno individuálne vyhodno- tiť a priradiť ku konkrétnym osobám či nákladovým strediskám vo firme. Výdajný automat na horľavé látky je robustné oceľové zariadenie s hmotnosťou približne 600kg, ktoré spĺňa nielen prísne kritériá európ- skej smernice o zariadeniach určených na použitie v potenciálne výbuš- nej atmosfére, ale disponuje tiež osvedčením o typovej skúške EÚ (PTZ 18 ATEX 0029 X). S rozmerom 155 x 205 (239) x 68cm (š x v x h) a variabilným vnútor- ným usporiadaním je výdajný automat určený na bezpečné uskladnenie nebezpečných kvapalín alebo balení stlačeného plynu. Automat môže byť tiež vybavený vzduchotechnickou jednotkou na cirkuláciu, recirkulá- ciu a filtrovanie vzduchu. Výdajné automaty RECA Výdajné automaty RECA už aj pre nebezpečné látky

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

www.leaderpress.sk | 1/2019 | MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje 39 19

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 40 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Prediktívna údržba Text a foto Murrelektronik GmbH Z hľadiska hospodárnosti strojov a zariadení je smerodajným faktorom možnosť čo najlep- šie využiť výkonnosť komponentov vo forme maximálnej doby prevádzky. Murrelektronik dáva preto pri komponentoch elektrického napájania veľký dôraz na to, aby boli tieto vymieňané v optimálnom čase, „čo najneskôr, ako sa dá, avšak hneď, ako je potrebné“. Ten, kto využíva komponent až do „trpkého“ konca, riskuje neplá- nované prestoje stroja. Môže si však byť istý, že konštrukčný diel využil maximálne. Nebude mať však radosť z nákladov, ktoré budú potrebné časovo alebo peňažne na opätovné nabehnutie výroby. Skôr defenzívny postup spočíva v tom, že sa komponen- ty zariadenia vymenia včas, a síce v okamihu, do ktorého bežali s absolútnou istotou. Toto sa dá dobre zorganizovať, má to však svoju nevýhodu, a síce, že sa plytvá zdrojmi. Koncept „prediktívnej údržby“ je zameraný na nájdenie stred- nej cesty medzi týmito obidvomi extrémnymi variantmi. Snahou tohto konceptu je jednak plne využiť životnosť, zároveň však nespôsobovať žiadne neplánované prestoje strojov – a je tak teda najekonomickejším spôsobom využívania jednotlivých komponentov. Čo najneskôr, ako sa dá, Čo najneskôr, ako sa dá, avšak hneď, ako je potrebné Opatrenia na prediktívnu údržbu sa pri komponen- toch Murrelektronik navrátia často už pri prvom vý- padku, ktorému bolo možné zabrániť. Mico Pro

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

Kompaktný modulárny IO systém www.murrelektronik.sk Cube67 by Murrelektronik Cube je jedinečne modulárne zostavený zbernicový systém pre dokonalé decen- trálne inštalačné koncepty. Vďaka jeho flexibilite sa pre každé použitie realizuje optimálne riešenie – plynulo od stupňa ochrany krytom IP20 až po IP69K. Riešenia Cube ponúkajú v každej fáze životného cyklu stroja maximálny efekt nákladov a úžitku. Decentrálne Flexibilne S otvoreným systémom Emparro ACCUcontrol Príkladom z praxe je spínací zdroj Emparro67 Hybrid na použitie v priemyselnom poli (stu- peň krytia IP67). Prístroj poskytuje najširšiu škálu diagnostických údajov, ktoré je možné bez problémov načítať cez rozhranie IO-Link. Tento prístroj monitoruje prúd a napätie, preťaženie, teplotu, skraty a počet štartov. Na základe týchto údajov je schopný prognózovať zostávajú- cu životnosť. So spínacím zdrojom napájania Emparro 3 ~ 40A sú kontinuálne monitorované aj údaje ako teplota, počet štartov, vyťaženosť a životnosť komponentov. Ak dôjde k prekročeniu niektorej z hraničných hodnôt, prístroj vás upozorní vyslaním signálu. Takto môžete naplánovať výmenu v nasledujúcom servisnom intervale. Ďalším zaujímavým riešením je USV Modul Emparro ACCUcontrol, ktorý zaručuje nepreru- šované napájanie prúdom (a teda sám osebe slúži aj na účely preventívnej údržby). Integ- ruje sa do mimoriadne citlivých inštalácií strojov a zariadení a v prípade výpadku elektrickej energie udržiava stroje a procesy v chode. Modul monitoruje prevádzku a zvyšnú životnosť pripojených olovených gélových batérií a koordinuje štruktúrované dobíjanie, keď nabíja- cia kapacita klesne pod určitú hodnotu. Tento proces nabíjania je riadený teplotou s cieľom maximalizovať životnosť batérie. To však stále ešte nie je všetko: informácie sa dajú načítať cez signálny kontakt alebo cez rozhranie USB. Ak v doteraz uvedených komponentoch slúžila funkcia preventívnej diagnostiky predovšet- kým pre vlastnú kontrolu, v prípade inteligentného systému na monitorovanie prúdu Mico Pro je pohľad orientovaný na spotrebiče v inštalácii strojov a zariadení. Micro Pro monitoruje jednotlivé kanály a svietiacou LED diódou (a signálom na výstupe) indikuje, keď je spotre- bovávaných viac ako 90 percent záťaže určenej pre daný kanál. Tak môžete zasiahnuť do procesov predtým, ako by došlo k odstaveniu stroja aktivovaním poistky. Klasickými oblas- ťami použitia sú „plazivé procesy“, napríklad v dôsledku zvýšenia spotreby el. energie mo- torov alebo ventilov počas prevádzky. Murrelektronik kladie pri svojich produktoch veľký dôraz na možnosť „prediktívnej údržby“, pretože táto podporuje trend smerujúci k 100-percentnej bezpečnosti procesov. Klesá po- čet výpadkov, resp. výpadky sú rýchlo odstránené. V mnohých prípadoch sa finančné ná- klady investované do opatrení prediktívnej údržby navrátia už pri prvom prestoji, ktorému bolo možné zabrániť. Spoločnosti, ktoré si včas uvedomia dôležitosť tohto prístupu, zvyšujú svoju konkurencieschopnosť, respektíve ju postupujú svojim konečným zákazníkom. Najmä spoločnosti s procesmi, pri ktorých sú prerušenia prevádzky spojené s vysokými nákladmi a v najhoršom prípade dokonca s nebezpečenstvom, sú veľmi otvorené pre takéto inovácie. Trend naznačujúci, že výrobcovia strojných zariadení nepredávajú už len jednoducho stroje a zariadenia, ale formou určitých modelov financovania aj ich dostupnosť, bude prehlbovať ich prístupnosť voči tejto téme.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 42 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Obrábanie Oba stroje však nenabízejí jen obrábění obrobků o větší dél- ce. Konstruktéři zásadně přepracovali dosavadní koncept víceúčelových strojů HELITRONIC POWER a HELITRONIC POWER DIAMOND. „Nové stroje HELITRONIC POWER 400 a HELITRONIC POWER DIAMOND 400 jsou koncepčně bliž- ší modelové řadě HELITRONIC VISION. Jsou to v podstatě dva zcela nové stroje,“ vysvětluje Torsten Wörner, produktový manažer pro divizi Broušení ve společnosti WALTER. Oba stroje jsou mimo jiné vybaveny zce- la přepracovanou základnou. Nové, ještě tužší strojové lože získává díky tomu vý- razně lepší tlumicí vlastnosti. Tím je za- ručeno mnohem preciznější a kvalitnější opracování povrchu obrobku. Ve stan- dardní verzi je osa C obou nových strojů poháněna šnekovým pohonem. Volitelně je k dispozici také bezúdržbový a extrémně přesný přímý pohon. Lunety a koníky konstruktéři kompletně převzali z konstrukční řady HELITRONIC VISION. Nyní jsou také poháněny pneu- maticky. Proto jsou méně náchylné k netěsnostem, vyžadují méně údržby a jsou výrazně ekologičtější. Kromě toho absor- bují méně tepla než v případě hydraulického oleje, a tím za- jišťují také vyšší přesnost. Nové od základů HELITRONIC POWER 400 a HELITRONIC POWER DIAMOND 400 od společnosti WALTER Bruska HELITRONIC POWER 400 Společnost WALTER představila na veletrhu GrindTec odbornému publiku dva nové mo- dely z řady HELITRONIC. Jednalo se o brusku HELITRONIC POWER 400 a elektroerozivní brusku HELITRONIC POWER DIAMOND 400. Nejnovější stroje z portfolia společnosti WALTER mají zásobník na několik sad kotoučů nebo elektrod, dále pak prodlouženou dráhu pojezdu – což nyní umožňuje obrábět nástroje o délce až 380mm místo dřívějších 280mm. Dráha je tedy prodloužena o více než 35%. | 1/2019 | | www.leaderpress.sk 42 Oba stroje vša ce. Konstruktéř víceúčelových POWER DIAMO a HELITRONIC ší modelové řa k d přímý p Lunety a koníky řady HELITRON maticky. Proto méně údržby a bují méně tepla jišťují také vyšší Bru uska k HELITRONIC POW prodlouženou dráhu pojezdu což n o délce až 380 Dráha je tedy

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

www.leaderpress.sk | 1/2019 | 43 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Obrábanie DODAVATEL SYSTÉMŮ A ŘEŠENÍ PRO VÝROBU NÁSTROJŮ. Výroba a přeostření rotačních nástrojů z HSS, CBN a tvrdokovu technologiemi broušení, erodování a laserové obrábění, nebo výroba vyměnitelných destiček a měření nástrojů a to vše na jednom místě u nás, ve WALTER a EWAG. V kombinaci s vlastním SW a servisním zázemím nabí- zíme nejlepší řešení pro Vaše specifické požadavky. Můžete se spolehnout na kompetentního, spolehlivého a zkušeného partnera. Creating Tool Performance www.walter-machines.com · www.ewag.com A member of the UNITED GRINDING Group Creating Tool Performance MATE Nový HELITRONIC POWER DIAMOND 400 pracuje s tech- nologií jemných pulzů, ostatně jako všechny stroje typu „Dva v jednom“ od společnosti WALTER. „Tato technologie už přes rok udává trend v kvalitě obrábění povrchu, drsnosti hran a spo- lehlivosti procesů u PCD nástrojů,“ říká Siegfried Hegele, produk- tový manažer divize Elektroeroze ve společnosti WALTER. Na rozdíl od předchozích strojů lze mo- del HELITRONIC POWER DIAMOND 400 volitel- ně automatizovat horním podavačem až pro 500 nástrojů, robotickým podavačem nebo robotickým podavačem 25. Také HELITRONIC POWER 400 lze volitelně vybavit horním podavačem, robo- tickým podavačem až pro 7 500 nástrojů, nebo robotickým podavačem 25. Robotický podavač 25, který má nosnost 25 kg včetně čelistí, byl dří- ve k dispozici pouze jako volitelná výbava pro stroje konstrukční řady HELITRONIC VISION. Oba stroje využívají software pro broušení a elektroerozi HELITRONIC TOOL STUDIO. Elektroerozivní bruska „Two-in-One“ HELITRONIC POWER DIAMOND 400

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 44 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Obrábanie WTX Speed UNI Název WTX Speed je vždy synonymem pro extrémně vysoké řezné rychlosti a dlouhou životnost. Díky realizaci inovativních změn geomet- rie se nyní podařilo podstatně zvýšit výkon vysokorychlostního vrtáku a tím vyvinout jeden z nejlepších vysokorychlostních vrtáků na trhu. Vedle optimalizovaného tvaru řezné hrany a provedení rohu břitu ny- ní vrták WTX Speed disponuje jedinečným a ultra jemně vyleštěným profilem drážky, který umožňuje rychlejší odvádění třísek. Jeho extrém- ně robustní břit odolný proti opotřebení ve spojení s nově koncipova- ným, univerzálním povlakem Dragonskin DPX148, který se vyznačuje zvlášť nízkým koeficientem tření, navíc garantují impozantně dlouhou životnost. V rámci testu, kterému se podrobily podobné konkurenční produkty, se prokázalo dokonce zdvojnásobení uváděných paramet- rů. Díky uskutečněné modernizaci se rovněž zdvojnásobily možné řez- né rychlosti, a tyto vynikající parametry okamžitě katapultovaly vrták WTX Speed do čela pomyslného žebříčku vysokorychlostních vrtáků. WTX Feed UNI Výrobní podniky, které v rámci vrtání vyžadují vysoké posuvy, se bez vrtáku WTX Feed neobejdou. Tříbřitý vrták WTX Feed od WNT vás přesvědčí svým agresivně působícím, samostředícím příčným břitem, který i v případě velmi ztížených podmínek obrábění zaručí maximální přesnost polohování. Navíc prokazatelně umožňuje dosahovat dvojná- sobně až trojnásobně vyšších posuvů než je tomu v případě používání konvenčních vrtáků. Nyní se vrták WTX Feed podrobil další moderni- zaci, čímž se ještě zvýšil jeho pracovní výkon. Vrták pro vysoké posuvy se zušlechtil pomocí legendárního povlaku Dragonskin DPX74S, díky němuž se již osvědčený univerzální vrták WTX Feed rázem dostal na zcela novou úroveň životnosti při obrábění. I u vrtáku WTX Feed je markantní úžasné prodloužení životnosti díky ino- vovanému povlaku, které láme veškeré dosavadní rekordy. V kombinaci s některými změnami geometrie je nyní tento TK vrták mimo jiné určený i k mnohem univerzálnějšímu použití. Za ostatními parametry nezaostá- vá ani procesní spolehlivost vrtáku WTX Feed. Jeho leštěné (ultra jemně hlazené) drážky jsou zárukou optimálního odvádění třísek. Vrtání pomocí profesionálních nástrojů Text a foto CERATIZIT Dva vysoce výkonné nástroje z produktové palety WNT, vysoce kompetentního dodavatele velmi kvalit- ních obráběcích nástrojů a člena skupiny CERATIZIT Group, prošly modernizací a nyní nabízejí značně vylepšené výkonové parametry: WTX Speed UNI a WTX Feed UNI. Modernizací povlaku Dragonskin se oba typy vrtáků dostávají na zcela novou kvalitativní úroveň. Oba nástroje patří k absolutní špičce v oblasti vysoce výkonných vrtáků a nyní pronikají do nových, dosud nedostižných sfér. Chtěli byste se nechat přesvědčit o kvalitách nového vrtáku WTX Speed nebo vrtáku WTX Feed od firmy WNT? Pak si prosím nechejte poradit od kompetentních odborníků WNT se specializací na třískové obrábění. Kontaktujte je na bezplatném čísle oddělení služeb zákaz- níkům 0800 606 666 a sjednejte si osobní schůzku s příslušným ob- chodně-technickým zástupcem WNT. Další informace i produktové video vrtáku WTX Feed a WTX Speed naleznete na webu www.wnt.com. VylepšenítvaruřeznéhranyaprovedenírohubřituvedlouvrtákuWTXSpeed k neuvěřitelnému zvýšení produktivity. Vedle delší životnosti garantuje tento vysokorychlostní vrták i maximální procesní spolehlivost. Zlatý povlak Dragonskin garantuje u vrtáku WTX Feed ještě spolehlivější proces vrtání a podstatné prodloužení životnosti. Tříbřitý vrták si vás na- víc zcela získá díky dvojnásobně až trojnásobně vyšším posuvům, než je tomu u konvenčních vrtáků.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

49

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 46 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Parabolic Performance Cutting Parabolic Performance Cutting (PPC) je další vývojový stupeň frézování s plným rádiusem a používá se především ve výrobě strojů, nářadí a forem. Charakteristickým parametrem nástrojů PPC je jejich hlavní břit zakřivený do tvaru kruhové výseče. Ve srovnání s rádiusovou frézou tak lze docílit výrazně větších efek- tivních rádiusů. Výsledkem je až devětkrát větší řádkování nebo až 80násobně lepší kvalita povrchu. Aby bylo možné dokončova- cí obrábění ještě komplexnějších povrchů, rozšířila nyní Hoffmann Group svůj sortiment o novou verzi s komolým kónickým tvarem pro obrábění povrchů na dně obrobku. Předpokladem pro apli- kaci PPC je 5osý frézovací stroj a také na tuto frézovací strategii optimalizovaný CAD/CAM software, který umí zpracovat geo- metrie nástrojů jako datový model. Frézy z nové řady pro PPC na hliník a nové TK soudečkové frézy GARANT PPC s komolým kónickým tvarem lze objedná- vat prostřednictvím eShopu Hoffmann Group nebo z katalogu 2018/2019. Hoffmann Group rozšiřuje produktovou řadu pro PPC Text a foto Hoffmann Group Před rokem představila Hoffmann Group své první univerzálně použitelné TK soudečkové frézy GARANT pro frézovací metodu Parabolic Performance Cutting (PPC). Mezitím je k dispo- zici také produktová řada pro obrábění hliníku a byla přidána také nová verze frézy – první TK soudečková fréza GARANT PPC s komolým kónickým tvarem pro dokončování spodních ploch (dna) na obrobcích. Tento nový nástroj umožňuje, v souhře s dalšími frézami GARANT PPC, dokončovat pomocí metody PPC ještě komplexnější geometrie a přitom preferovat buď kratší doby zpracování nebo vyšší kvalitu povrchu. TK soudečkové frézy GARANT PPC jsou nyní optimalizovány také pro obrábění hliníku. Nová TK soudečková fréza GARANT PPC s komolým kónickým tvarem byla vyvinuta pro dokončování spodních ploch (dna) na obrobcích. Frézovací metoda Parabolic Performance Cutting (PPC) je mimořádně účinná, je-li tvar nástroje přesně přizpůsoben povrchu obrobku. Legenda: TK soudečková fréza GARANT PPC s rovným tvarem (1), tangenciálním tvarem (2), kónickým tvarem (3) a s komolým kónickým tvarem (4)

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

51

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 48 DIGITÁLNY PODNIK Turck predstavil svoju multiprotokolovú technológiu v roku 2012 ako jedinečný a pragmatický spôsob zaobchádzania s rôznymi protokolmi. Zariadenia s multiprotokolom sú schopné komunikovať s tromi najbežnejšími protokolmi operujúcimi po Ethernete na celom svete – Profinet, Ethernet/IP a ModbusTCP. Spájajú sa tak tri proto- koly v jednom zariadení. Nová technológia zjednodušuje komunikáciu V sieti Beep jeden modul funguje ako master, zatiaľ čo maximál- ne 32 ďalších modulov pôsobí ako slave. Užívatelia teda profitujú dvakrát: prvýkrát tým, že nemusia kupovať žiadne špeciálne brány so špecializovanou kabelážou s cieľom vytvoriť podsiete a znížiť adresy IP. Je to preto, že každý I/O modul môže byť použitý ako master alebo slave. Po druhé, prostredníctvom zníženia IP adries, používateľ môže vytvoriť I/O siete s vysokou hustotou a spojiť ich pomocou menšieho počtu prepojení. Ďalšou výhodou je skutoč- Nová technológia v Turck I/O moduloch Protokol Backplane Ethernet Extension Protocol (skrátene Beep) od spoločnosti Turck spája až 33 I/O modulov pod jednou IP adresou a komunikuje cez Profinet, Ethernet/IP a ModbusTCP. Ing. Marián OSÚCH, ml., MARPEX, s.r.o. nosť, že Beep pracuje so všetkými štandardnými komponentmi siete Ethernet. Konfigurácia je veľmi jednoduchá vďaka integrovanému webovému serveru. Používateľ tu definuje prvé zariadenie linky ako master a ostatné sú automaticky priradené ako slave. Master ukladá všetky parametre konfigurácie zariadenia. Ak sa slave musí nahradiť z dôvodu chyby alebo z iného dôvodu, to môže byť vy- konané jednoducho pomocou drop-in náhrady. To nielen znižuje prestoje, ale aj súvisiace náklady. Nový slave je automaticky dete- govaný Beep mastrom a s potrebnými parametrami. Nová manu- álna konfigurácia nie je potrebná. Konfigurácia musí zabezpečiť, že sieť je inštalovaná v lineárnej topológii. BEEP master má vždy statickú adresu IP, zatiaľ čo Beep slave nie sú priradené žiadne adresy IP. Niekoľko BEEP sietí môže byť prevádzkovaných v sek- vencii. Sú konfigurované podľa toho istého princípu: Master - Slave – ... – Master – Slave. Zmiešaná prevádzka pozostávajúca zo sietí Beep a zariadení ostatných výrobcov je možná bez akýchkoľvek problémov.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

www.leaderpress.sk | 1/2019 | 49 DIGITÁLNY PODNIK +421 42 4440010-1, mobil: +421 903 214 610, e-mail: mosuch@marpex.sk, www.marpex.sk Séria vhodná pre automobilový priemysel, strojárstvo i logistiku Beep je k dispozícii ako aktualizácia firmvéru pre všetky Turck mul- tiprotokolové moduly radu TBEN-S a TBEN-L ako aj moduly FEN20. Turck TBEN-L moduly sú tradičné I/O bloky s krytím IP67. Okrem modulov s normálnymi I/O rozhraniami, séria TBEN-L zahŕňa aj IO-Link masterov, ProfiSafe a Ethernet/IP, CIP Safety, ako aj RFID rozhranie. Turck TBEN-L-PLC tiež ponúka plnohodnotný kontrolér s IP67 založený na Codesys 3. Vďaka ich robustnému krytiu a vy- sokému stupňu ochrany je táto produktová séria vhodná najmä pre automobilový sektor, ako aj pre logistiku a strojárstvo. Zatiaľ čo sa TBEN-L používa v aplikáciách vyžadujúcich extrémne robustné za- riadenia s vysokým stupňom ochrany, modul FEN20 vyniká presne pre opačné dôvody. S FEN20 Turck ponúka jeden z najmenších blokových modulov I/O pre inštaláciu v riadiacich skrinkách. Je pôsobivý najmä v decentralizovaných aplikáciách s malým poč- tom I/O bodov. Vďaka svojim extrémne kompaktným rozmerom, je FEN20 tiež ideálny pre dodatočné vybavenie funkcií Ethernet v existujúcich ovládacích skrinkách a malých rozvádzačoch. Turck TBEN-S série produktov kombinuje výhody TBEN-L a FEN20 Vďaka plnému krytu a rozšírenému rozsahu ochrany, ponúka ro- bustnú konštrukciu v triedach krytia IP65, IP67 a IP69K. Tieto cer- tifikované triedy ochrany pre sériu TBEN-S sú výsledkom stratégie Turck „Out of the cabinet“. Ultrakompaktná séria I/O modulov je tiež vhodná pre aplikácie v obmedzenom priestore. Rovnako ako ostatné blokové moduly kompatibilné s Beep, moduly radu TBEN-S sú multiprotokolové, a tak podporujú tri štandardné protokoly ope- rujúce nad Ethernetom. Špecifický protokol je detegovaný úplne automaticky. Týmto spôsobom môžu zákazníci pripojiť moduly na rôzne systémy riadenia bez akýchkoľvek problémov. Táto funkcia je obzvlášť užitočná pre globálne fungujúce spoločnosti. K dispozícii sú rôzne druhy modulov. Univerzálne kanály modulov DXP môžu byť použité ako vstupy alebo výstupy bez akejkoľvek konfigurácie. Univerzálne analógové moduly môžu spracovať výstupy termo- článkov a RTD, ako aj prúdové a napäťové výstupy. Turck sa zame- riava aj na technológiu IO-Link, ktorá je univerzálnym digitálnym rozhraním pre úroveň snímača/akčného člena. Moduly TBEN-S sú preto dostupné aj ako I/O-Link mastre. TBEN-S ponúka užíva- teľom komplexné diagnostické funkcie pre prepätie, prúd a skrat. Ak zariadenie musí byť vymenené, to môže byť vykonané ľahko a bez akejkoľvek zložitej konfigurácie. Turck I/O moduly už dnes podporujú prístup cez ModbusTCP paralelne k pripojeniu na kon- trolér. Tento prístup umožňuje HMI, kontrolérom ako aj okrajovým bránam a cloudovým systémom sprístupniť všetky procesné hod- noty. Najnovšie protokoly ako napr. OPC-UA a MQTT prirodzene pracujú v pozadí. Turck je tiež aktívnym účastníkom štandardizácie vhodných profilov v IO-Link komunite. Ethernet multiprotokol Pod názvom Multiprotocol Turck ponúka I/O moduly, ktoré kom- binujú tri protokoly Ethernet – Profinet, ModbusTCP a Ethernet/IP – v jednom zariadení. Multiprotokolové zariadenia môžu prevádz- kovať automaticky každý z troch ethernetových systémov. Turck multiprotokolové vstupno-výstupné zariadenia detegujú master hneď po štarte a zvolia automaticky detegovaný protokol. Prístup na čítanie prostredníctvom ModbusTCP je dokonca možný, aj keď kontrolér komunikuje po Profinete alebo Ethernet/IP. Týmto spôso- bom môžu HMI ako aj okrajové brány a cloudové systémy paralel- ne pristupovať k všetkým procesným hodnotám s PLC. Viacprotokolová technológia ponúka používateľom siete s Ethernet protokolmi mnoho výhod: Profinet • Profinet v reálnom čase (RT) podľa triedy B s detekciou topológie a automatické priradenie adresy • Rýchle spustenie (FSU), najlepšie v triede s <150 ms • Kruhová redundancia (MRP) Ethernet / IP • Rýchle spustenie (QuickConnect), najlepšie v triede s <150 ms • Kruhová redundancia (DLR) • Rôzne možnosti konfigurácie kontroléra pre rôzne prostredia Modbus TCP • Podporované sú všetky štandardné Modbus funkcie • Jednoduchá integrácia do riadiacich jednotiek spoločnosti Schneider a Mitsubishi, priemyselných počítačov a riadia- cich systémov pre automatizáciu procesov

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 50 DIGITÁLNY PODNIK Život sedemdesiatjedenročnému Peterovi Maggsovi z južného Walesu zachránila operácia, počas ktorej mu bola súčasne so zhubným ná- dorom z hrudníka odstránená aj časť hrudnej kosti a tri rebrá. Bez nich by jeho hrudník zostal vo veľmi nestabilnom stave, preto lekári pacien- tovi voperovali implantát s umelými rebrami. S využitím dát z CT vyšet- rení pacientovho hrudníka ho už pred operáciou navrhla nemocnica v Morristone. Prvý implantát hrudníka vo Veľkej Británii bol vytlačený z kovového prášku na laserovej 3D tlačiarni Renishaw. Počas tlače sa jemný kovový prášok úplne roztaví a následne sa kla- die na seba po vrstvách s hrúbkou od 20 do 100 mikrónov. Mikrón je jedna milióntina metra. Technológia umožňuje vytvárať zložité tvary, ktoré by nebolo možné vyrobiť pomocou tradičných techník, ako je na- príklad odlievanie. „Teší nás, že dodávateľom komplexného titánového implantátu sme práve my. Implantát bol vytlačený v meste Miskin blízko Cardiffu, kde máme centrum aditívnej výroby,“ uviedol Chris Pockett, vedúci oddelenia komunikácie spoločnosti Renishaw. „V bežnom prípade by bol pacient vybavený implantátom z polyme- tyl metakrylátu (PMMA), ktorý môže byť počas chirurgického zákro- ku upravovaný len ručne,“ vysvetľuje Peter Llewelyn Evans, manažér Maxillofacial Laboratory Services v Morriston Hospital. „Aditívna 3D výroba nám umožnila ušetriť asi dve hodiny operačného času, pretože implantát mohol byť navrhnutý a vyrobený už pred začatím postupu. Čím kratšia doba zákroku, tým lepšie pre zdravie pacienta.“ V prípade Petera Maggsa by navyše konvenčné protézy, ktoré sú vyrobené z biokompatibilného cementu, neposkytovali jeho hrudníku dostatočne silnú oporu. Vďaka titánu sa tiež zvyšuje biokompatibili- ta implantátu a podobnosť s pôvodnou kostnou štruktúrou, čo sa tiež pozitívne prejavuje na výsledku. Po úspešne zvládnutej liečbe plánuje nemocnica v Morristone zaviesť nový postup aj pri liečbe ďalších pa- cientov. Divízia lekárskych a dentálnych produktov spoločnosti Renishaw využí- va systémy aditívnej výroby z kovového prášku v celom rade produktov pre oblasť zdravotníctva, vrátane na mieru prispôsobených implantátov pre ústnu, čeľustnú a tvárovú chirurgiu a stomatológiu. Ak sa chcete do- zvedieť viac o produktoch zdravotníckej starostlivosti spoločnosti Renis- haw, navštívte http://www.renishaw.com/healthcare Budeme implantáty pre naše telá tlačiť na 3D tlačiarňach? Po úspešnej liečbe 71-ročného pacienta z Walesu, ktorý je vďaka kovovému implantátu hrudníka schopný viesť plnohodnotný život, už zostáva určiť len kedy, ako často a pri akých indikáciách. Nemocnice plánujú zaviesť nový postup pri liečbe ďalších pacientov. Best Communications O firme Renishaw je jednou z popredných svetových spoločností v odbore strojárskych a vedeckých technológií, so skúsenosťami v oblastiach merania a zdravotníctva. Spoločnosť dodáva výrobky a služby pre širokú škálu aplikácií, od výroby prúdových motorov a veterných tur- bín, až po stomatológiu a neurochirurgiu. Vedúce postavenie má tiež v oblasti aditívnej výroby (zameriava sa na 3D tlač z kovových práš- kov a technológiu vákuového liatia). Renishaw je jediným britským výrobcom zariadení pre 3D tlač z kovu. Skupina Renishaw má v sú- časnosti vyše 70 pobočiek v 35 krajinách a viac ako 4 000 zamest- nancov. Približne 2 600 zamestnancov pracuje vo Veľkej Británii, kde je sústredená väčšina výskumu, vývoja a výroby spoločnosti. Pacientovi s nádorovým ochorením pomáhajú rebrá z 3D tlačiarne

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

www.leaderpress.sk | 1/2019 | 51 DIGITÁLNY PODNIK V současné době se automobilový průmysl zaměřuje na tyto trendy: • alternativní pohony (elektřina, CNG), kdy je kladen důraz na eko- logičnost a nízké provozní náklady • průmysl 4.0, tedy digitalizaci výroby, která zvyšuje produktivitu vý- roby • přísnější regulace, kdy je kladen důraz na snižování emisí a zvyšo- vání bezpečnosti • autonomní řízení a konektivita, které umožní větší pohodlí, větší bez- pečnost a lepší řízení dopravy • snižování nákladů, kdy je nutno v celém dodavatelském řetězci udr- žovat co nejefektivnější procesy. Dodavatelský řetězec: Automobilový průmysl má nejsložitější dodavatelský řetězec ze všech odvětví. Dodavatelský řetězec (supply chain) je systém tvořený řadou procesů mezi všemi firmami, které stojí mezi základní surovinou a ko- nečným zákazníkem. Tyto procesy jsou zpravidla rozděleny do jed- notlivých firem a zahrnují i logistické procesy, kterými suroviny, zboží nebo výrobky putují mezi firmami. Čím více firem je v dodavatelském řetězci zapojeno, tím je delší a složitější. Pro výrobu konkrétního auta dodávají díly do montážních závodů automobilek (Ford, VW, Opel, GM, Volvo…) stovky přímých dodava- telů první úrovně (Tier 1 – dodavatelé systémů a modulů), tyto doda- vatele zásobují tisíce dodavatelů druhé úrovně (Tier 2 – dodavatelé podsestav a jednotlivých montážních dílů) a tyto dodavatele zásobují desetitisíce dodavatelů třetí a čtvrté úrovně (Tier 3 a Tier 4 – doda- vatelé surovin a jednotlivých komponent). Čím výše je subdodavatel v řetězci, tím větší jsou nároky kladené na rychlé a přesné zpraco- vání dat v rámci firmy, ale i výměnu mezi subdodavateli, nebo přímo s automobilkou. Aby bylo možno tento velmi složitý dodavatelský řetězec řídit, založil si automobilový průmysl dvě organizace, které stanovují standardy pro automobilový průmysl. Jedná se o ODETTE (Odette International) a AIAG (Automotive Industry Action Group), kdy ODETTE stanovuje standardy podnikové elektronické komunikace, výměny technických dat a řízení logistiky. AIAG byl založen automobilkami Chrysler, Ford a General Motors, které vytvořili pro automobilové výrobce a doda- vatele fórum zaměřené na spolupráci na vývoji řešení, kterými lze snižovat náklady a složitost dodavatelského řetězce. Jedním z výstupů spolupráce těchto organizací je logistické hodno- cení MMOG/LE (Materials Management Operations Guideline/ MMOG/LE v.5 Michael HÉGR, konzultant a školitel MMOG/LE, Minerva Česká republika Automobilový průmysl je odvětví, které historicky určuje trendy, které následně přebírají ostatní odvětví, jako je strojírenství, elektrotechnika, popřípadě potravinářský průmysl. To je možno do- kumentovat např. používáním EDI komunikace, která je v dnešní době ve víše uvedených odvětví standardem. Logistics Evaluation), kdy sebehodnocení MMOG/LE má podobu excelové tabulky skládající se z otázek, na které je nutno odpovědět ano či ne. Je rozčleněno do šesti kapitol, které obsahují 197 hodno- tících kritérií, a ta jsou dle důležitosti rozčleněna na F1, F2, F3, kdy kritéria F3 jsou brána jako kritická. Výsledkem hodnocení je zařazení dodavatele do kategorie A, B a C, přičemž A označuje společnost patřící k nejlepším. Nesplněním jednoho kritického kritéria F3 je do- davatel automaticky zařazen do kategorie C a musí sestavit plán nápravných opatření k dosažení hodnocení A. Hodnocení obsahuje kapitoly – vize a strategie, organizace práce, plánování kapacit a vý- roby, zákaznické rozhraní, řízení výroby a výrobků a dodavatelské rozhraní. Novinky verze 5 MMOG/LE: Nová verze MMOG/LE V5 plně nahradí v současné době použí- vané Excel prostředí novou aplikací založenou na prohlížeči, na- zvanou MMOG.np (New Platform). MMOG.np obsahuje stejný obsah (kapitoly, dotazy, váhy) jako verze Excel (V 4), ale také na- bízí všechny funkce, které lze očekávat od nejmodernějšího IT ná- stroje. MMOG.np bude založena jako cloud řešení (MMOG.np Cloud), ale také může být lokálně nainstalována na samostatném počítači nebo na podnikovém intranetu (MMOG.np Local) v zá- vislosti na preferencích uživatele nebo firemních zásadách. Již nyní je možno novou platformu použít pro aktuální verzi 4 nebo Excel. Od V5 bude vyžadována pouze MMOG.np. Budou zásadně přepracovány, popřípadě nově přidány oblasti – řízení rizik, kybernetická bezpečnost, digitalizace, průmysl 4.0 a sladění s IATF 16949. Další novinky MMOG/LE v5 jsou především – komplexnější údržba dat, vyhrazené funkce pro zákazníky a dodavatele, hod- nocení rozdělené do více stránek, neomezený počet uživatelů s ří- zeným přístupem, vícejazyčnost (možnost vyplňovat odpovědi ve více jazycích), použití předchozích hodnocení jako šablon, import/ export hodnocení z aktuálního nástroje založeného na aplikaci Ex- cel a hromadný import dat zákazníků a dodavatelů. Předpokládané uvolnění nové verze 5 MMOG/LE dle Odette je stanoveno na druhé čtvrtletí 2019.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE Vysoké školy a prax Systém potrebuje zmenu Systém potrebuje zmenu Vlasta Rafajová, foto Eva Ertlová Miera základného a aplikovaného výskumu v oblasti automobilového priemyslu a strojárstva je ukazovateľom, v ktorom SR v medzinárodných porovnaniach veľmi vý- razne zaostáva. Najmä, ak vezmeme do úvahy, že podiel výroby automobilov na celkovej priemyselnej produkcii Slovenska dosahuje takmer 44 percent. Výrobným fir- mám chýbajú kvalifikovaní ľudia, technické vysoké školy sa boria s nedostatkom študentov aj financií a toľko per- traktovaná prepojenosť vysokého školstva a priemyselnej praxe má podobu jednotlivých – viac či menej pevných – vláken, a nie systémovo prepracovaného zväzku. V súčasnosti možno na SjF STU študovať na bakalárskom aj inžinierskom stupni v deviatich študijných programoch, pričom najväčší záujem štu- dentov (60 – 65 percent) je sústredený na študijný program automobily a mobilné pracovné stroje.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

www.leaderpress.sk | 1/2019 | 53 VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE Vysoké školy a prax Získať pohľad na problematiku z viacerých strán súčasne – z vysokých škôl, výskumu i praxe – nebýva jednoduché. Profesor Ľubomír Šooš je tretie funkčné obdobie dekanom Strojníckej fakulty (SjF) Slovenskej tech- nickej univerzity (STU) v Bratislave. Okrem toho je už päť rokov aj vice- prezidentom Zväzu strojárskeho priemyslu SR a Zväzu automobilového priemyslu SR. Vlani získal ocenenie Vedec roka v kategórii Inovátor, keďže počas doterajšej praxe eviduje viac ako 50 udelených patentov, vynálezov a úžitkových vzorov. V škole, výskume aj priemyselnej praxi je teda doma. A hoci nemá jednu univerzálnu odpoveď, hovorí, že prob- lém má riešenie, len treba urobiť aj niekoľko dôležitých krokov. Diferencovať podľa kvality V súčasne platnom systéme financovania vysokých škôl je podľa Ľ. Šooša, jedným z určujúcich prvkov rovnostársky normatív prideľova- nia financií podľa počtu študentov, ktorý neberie do úvahy také ele- mentárne kritérium, akým je uplatniteľnosť absolventov vysokých škôl na trhu práce. „Namiesto toho, aby sme podporili špičkové školy, ktoré sa v medziná- rodných ratingoch umiestňujú najlepšie spomedzi našich vysokých škôl a o ich absolventov je na trhu práce vysoký záujem, štát dáva všetkým školám rovnako. Všetky školy nivelizuje, bez ohľadu na to, či sa ich ab- solventi zamestnajú alebo padnú do siete úradov práce a neskôr sa musia opäť nákladne rekvalifikovať. Štát pritom veľmi presne vie, koľko a akých profesií potrebuje. Jedným z prirodzených kritérií hodnotenia vysokých škôl by teda mala byť uplatniteľnosť absolventov v odbore, ktorý vyštudovali. Dnes vieme zistiť len to, či sa absolvent zamestná (absolventi SjF STU dosahujú zamestnanosť 98,3 percenta – poz. re- dakcie). Dalo by sa to pritom veľmi jednoducho zistiť prepojením už existujúceho portálu absolventov s prepojením portálu Sociálnej pois- ťovne. Tak by štát veľmi presne vedel, či absolventi konkrétnej školy ro- bia to, čo vyštudovali, a mohol by diferencovane podporiť práve školy, o absolventov ktorých je na trhu práce vysoký záujem.“ Efekt nivelizácie vo financovaní má však aj ďalší dôležitý negatívny efekt. Školy v hlavnom meste, ktoré nemôžu čerpať eurofondové zdroje, sú oproti niektorým vidieckym školám – často s nie najlepším renomé – v zjavnej nevýhode. „Stáva sa, že akákoľvek vidiecka škola má viac peňazí ako dve najstaršie univerzity v Bratislave, pretože môže čerpať eurofondy na vybavenie a rozvoj a okrem toho dostáva ešte normatív od štátu podľa počtu študentov. A tých má dosť, idú tam študovať, pre- tože majú výučbu dva, maximálne trikrát do týždňa,“ hovorí Ľ. Šooš. Chýbajúce eurofondové zdroje na laboratóriá, projekty a prístroje, štát pritom nijako STU ani UK nekompenzuje. „Zateká do budov, máme 20, 30 aj 50-ročné prístrojové vybavenie, o rozvoji v tomto smere ťažko ho- voriť. Štát nám však, na rozdiel od Českej republiky, nevyčlenil žiadne účelové peniaze, aj keď sa umiestňujeme v medzinárodných ratingoch spomedzi slovenských škôl na najvyšších miestach. Potom sa nečuduj- me, že nám odchádzajú študenti do Českej republiky. Dostanú tam kva- litné zázemie, pracujú s novými prístrojmi. V ČR to majú totiž nastavené tak, že štát podporuje svoje špičkové školy, ktoré nemajú nárok čerpať eurofondy,“ vysvetľuje profesor Šooš. Duálne vzdelávanie na VŠ? Duálne vzdelávanie, ktoré bolo kedysi integrálnou súčasťou vzdeláva- cieho systému prostredníctvom stredných odborných učilíšť, sa do stre- doškolského vzdelávania pred niekoľkými rokmi opäť vrátilo a aktuálne sa spomína aj v súvislosti s vysokými školami. Je teda duál na vysokých školách riešením problému prepojenia s priemyslom? „Osobne som proti duálu na vysokých školách,“ hovorí dekan SjF STU a prízvukuje, že zmena zákona nemusí stačiť. „Najskôr naozaj treba zmeniť systém hodnotenia vysokých škôl a ich kategorizácie. Na Slo- vensku totiž máme len vysoké školy, ktoré sú svojou podstatou univer- zitného charakteru. To znamená uplatňovanie vedeckého princípu: v ratingoch sme hodnotení podľa počtu domácich a zahraničných ci- tácií, počtu a kvality publikovaných článkov, podľa počtu objavov, pa- tentov aj podľa toho, aké výsledky dosahujú naši absolventi vo vede. V duálnom vzdelávaní dosahuje podiel teoretického vyučovania a pra- xe 50 na 50, a to pri univerzitách nie je možné. Na Slovensku nemá- me odborné vysoké školy takého typu, ako sú napríklad v Nemecku či Anglicku, ktoré poskytujú duálne vzdelávanie. Na tieto školy študentov vysielajú aj priamo firmy, ktorým záleží na zvyšovaní kvalifikácie a špe- cializácie svojich zamestnancov, úzko spolupracujú so školami a spolu- financujú ich. U nás to však neplatí. Ak aj má univerzita zmluvný výskum s určitou firmou v aplikovanom výskume, nemusí sa to zohľadňovať pri výpočte dotácií a súčasne platí, že ak by sa venovala dualistom, ostáva jej menej času na vedeckú prácu a plnenie merateľných výstupov, za ktoré dotácie dostáva. Toto je systémová zmena, ktorú musíme urobiť. Ak nezmeníme systém, univerzitné vysoké školy sa tomu budú brániť aj naďalej,“ predvída Ľ. Šooš. „Nechceme peniaze na hlavu, za študenta, chceme ich za to, ko ko na ich študentov pracuje v odbore, ktor vyštudovali. Ak bude nancovanie nastaven takto, p om štát vynalo peniaze na vzdel vanie len raz. V  súčasnosti to m e byť a trikrát, ke prv raz zaplat študentovi vysok kolu, p om nezamestnan mu absolventovi plat podporu v ne- zamestnanosti a nakoniec zaplat ešte aj jeho rekva- li káciu. Alebo jednoducho udia s vysoko kolsk m vzdelan m pracuj na stredo kolských pozíciách, čo s tie zle investovan peniaze.“ (Ľubom r Šoo )

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 54 Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., (1959) pochádza z Ružomberka, kde sa vyučil za prevádzkového zámočníka v Bavlnárskych závodoch V. I. Lenina.(BZVIL). Ako hovorí, nehanbí sa povedať, že bol učeň. Aj vďaka tomu dobre zvládol základné strojárske technológie a ani dnes mu nerobí problém sústružiť, frézovať, zvárať. Po vyučení si večerne urobil priemyslovku a v roku 1979 odišiel študovať na Strojnícku fakultu STU (vtedy SVŠT) v Bratislave. Keďže od Bavlnár- skych závodov V. I. Lenina poberal podnikové štipendium, po úspešnom skončení štúdia sa do Ružomberka vrátil, aby si štipendium odpracoval. Po čase si vzdelanie na fakulte zvýšil formou doktorandského štúdia. Zmena režimu v roku 1989 Ľ. Šooša zastihla v Bratislave a následný zánik BZVIL znamenal aj zánik jeho záväzku voči podniku. Zostal te- da pracovať na fakulte a súbežne pracoval pre nemecké firmy Spänex a George Müller Norimberg, v ktorých našli priemyselné uplatnenie aj jeho prvé patenty. Takisto podnikal, vlastnil firmu, v ktorej zamestnával až 40 ľudí. Od roku 2002 bol vedúcim Katedry výrobnej techniky Strojníckej fakul- ty STU a keď sa v roku 2007 rozhodol uchádzať o pozíciu dekana SjF STU, všetky podnikateľské aktivity zanechal. V období rokov 2007 – 2015 bol dekanom fakulty. Po skončení dvoch funkčných období sa vrátil do Ústavu výrobných systémov, environmen- tálnej techniky a manažérstva kvality, kde od februára 2015 zastával funkciu vedúceho ústavu. V apríli 2017 bol opäť zvolený za dekana Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Od roku 2014 je viceprezidentom Zväzu strojárskeho priemyslu SR a tiež Zväzu automobilového priemyslu SR. Profesor Šooš je uznávanou kapacitou v oblasti technológií zhodnocova- nia rôznych druhov odpadov a environmentálnych technológií, čo dokla- duje celým radom vedeckých a odborných publikácií a citácií, členstvom v organizačných a programových výboroch a členstvom v odborných poradných orgánoch a organizáciách. Je profesorom s najvyšším počtom udelených patentov, vynálezov a úžit- kových vzorov na Slovensku. Z ich celkového počtu 52 sa v praxi zatiaľ presadilo 16 originálnych technických riešení zo strojárstva (duplo vre- teníky), energetiky a spracovania odpadov (briketovacie a peletovacie lisy) či motoriky (rehabilitačné zariadenie, smart kĺb). Ľubomír Šooš participoval na 15 medzinárodných výskumných projek- toch a publikuje vo všetkých typoch a skupinách odborných publikácií. Je autorom šiestich vedeckých monografií, 11 iných knižných publikácií a viac ako 350 výstupov v zahraničných a domácich recenzovaných publikáciách. Výrazne sa angažuje v popularizácii duševného vlastníctva a propa- gácii patentovej ochrany. Pripomína, že Slovensko ročne podáva okolo 150 až 180 patentov, udelených je približne 80, čo predstavuje približ- ne 15 udelených patentov na jeden milión obyvateľov, zatiaľ čo naprí- klad Švajčiarsko dosahuje zhruba 700 udelených patentov ročne na milión obyvateľov. Profesor Ľubomír Šooš získal v roku 2018 ocenenie Vedec roka SR v kategórii Inovátor. Ocenenie mu bolo udelené za vynikajúce výsledky a prínosy vo výskume, vývoji a v návrhu nových progresívnych riešení konštrukčných uzlov, strojov, zariadení a technologických liniek vo výrob- nej technike a pri zhodnocovaní odpadov. VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE Vysoké školy a prax Opäť sme totiž pri financovaní. Pri súčasnom systéme financovania ne- majú vysoké školy záujem produkovať bakalárov pre potreby praxe. Chcú, aby absolventi prvého stupňa pokračovali v druhom stupni štúdia, vtedy je finančný normatív na študenta podstatne vyšší, ako v prvých troch ročníkoch. Podľa priemeru krajín združených v OECD ide 26 až 28 percent absolventov po ukončení prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania do priemyslu, u nás sú to maximálne dve percentá. „Je v záujme škôl, aby čo najviac bakalárov absolvovalo aj druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania, keďže vtedy školy za nich dostanú viac financií. Som ale za užšie prepojenie školy s praxou. Čiastkovým rieše- ním je profesijne orientované štúdium,“ otvorene hovorí profesor Šooš. Riešenie? Zmena systému a nová akreditácia! Podľa dekana SjF riešením z dlhodobého hľadiska je jednoznačne zme- na systému. „Som za to, aby sa zmenil systém vysokých škôl, nie však tak, že vzniknú ďalšie školy. Pri novej evalvácii vysokých škôl, ktorá nás čaká v roku 2021, treba vykonať dôslednú analýzu ich kvality. Zo škôl, ktoré nesplnia univerzitné kritériá, by vznikli odborné vysoké školy, ktoré by boli orientované na výchovu bakalárov, napríklad aj profesijných, na- opak, univerzity by sa orientovali hlavne na študentov druhého a tretieho stupňa,“ navrhuje profesor Šooš. Napriek tomu, že po inžinieroch tech- nických odborov je na pracovnom trhu obrovský dopyt, technické školy zápasia s nedostatkom uchádzačov. V akademickom roku 2013/14 štu- dovalo na technických vysokých školách v SR približne 50 000 študen- tov, v roku 2017/18 to už bolo len 43 000. Na Strojníckej fakulte STU mali v akademickom roku 2011/2012 približne 1 700 študentov, aktuál- ne je na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia spolu okolo 900 študentov, aj keď posledné dva roky zastavili pokles počtu prihlásených študentov a zaznamenali mierny nárast. Ako uvádza Ľ. Šooš, podobne ako iné technické školy na Slovensku, aj SjF STU pre nenaplnenosť ka- pacít každoročne vyhlasuje viacero kôl prijímacích skúšok, robia vlastne nábory študentov. V prípade technických odborov nejde o štúdium s nízkou náročnosťou, až 50 percent študentov končí po prvom ročníku, po nezvládnutí mate- matiky či fyziky. „Neznižujeme kvalitu štúdia, aby sme prilákali študen- tov, to nie je cesta. Práve naopak, snažíme sa motivovať tých najlepších, aby prišli študovať k nám. Od minulého akademického roka sme zavied- li prospechové štipendium pre tých študentov, ktorí k nám prichádzajú zo strednej školy s priemerom známok 1,2 a lepším. Dostávajú štipen- dium hneď od nástupu na štúdium. Nie je to prospechové štipendium od štátu, ale financujeme ho z vlastného rozpočtu fakulty. Aktuálne takéto štipendium poberá asi 40 študentov a aj keď to nie je pre fakultu malá suma, radi ich takto motivujeme, pretože títo študenti u nás s vysokou pravdepodobnosťou aj ukončia štúdium a budú nám robiť dobré me- no,“ uzatvára dekan. Profil vedca roka Profil vedca roka

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

pre najlepších bez prijímačiek! uplatnenie v praxi • start-up projekty • podnikanie ŠTÚDIUM V ANGLICKOM JAZYKU CAMBRIDGE CERTIFIKÁT Časť štúdia v zahraničí štipendiá od nástupu na ŠTÚDIUM! štúdium s budúcnosťou! Až 98 % našich absolventov pracuje v odbore, priemerný nástupný plat je 1 250 €. do31.marca 2019 ! Strojnícka fakulta STU v Bratislave najlepšia strojarina NA slovensku www.studujstrojarinu.sk

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 56 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje Ing. Pavol GALÁNEK, foto TOKA INDEVA Scaglia, založená v roku 1939, vyvinula koncem 70-tých let vyvažo- vač LIFTRONIC, revoluční systém na manipulaci se zátěžemi. Jako výrobce manipulačních zařízení byla společnost jedním z prvních podniků, které byly certifikovány podle ISO 9001:2000. Aby se dále podporoval růst podniku a aby se zákazníkům nabídl ještě kvalitněj- Balancéry jsou elektronicky a pneumaticky řízené systémy stálého vyvažování hmotnosti břemene do stavu „beztíže“. Umožňují jed- noduchou manipulaci s břemenem až do hmotnosti 320 kg, při kte- ré je námaha redukována na minimum a břemeno kopíruje pohyb lidského ramene. Jedno africké přísloví říká, že „nemáme ani ponětí, jaké je těžké břemeno, které my nezdviháme...“. Chápou to hlavně pracovníci, kteří manipulují s břemenem a desítky let se tomu snaží rozumět i naše firma. Jsme při- praveni využít svoje zkušenosti k vašemu prospěchu. | 1/2019 | www.leaderpress.sk 56 LOGISTIKA Manipulácia s bremenami NOVINKA: Nový Liftronic® Easy-6 prodloužení lidské ruky – nejlepší volba PQRKR PRåQRVWt SRXåLWt Qt]Np QiNODG\ MHGQRGXFKp RYOiGiQt ãLURNp PRåQRVWL QDVD]HQt OHKNi ~GUåED  SĜLSRMRYDFtPtVWDSUR HOHNWULFNpDSQHXPDWLFNp NDEHO\ QXWQpSĜLSĜLGiQtYODVWQtFK QiVWURMĤ     Y\OHSãHQiYLGLWHOQRVW SRNXGSĜLGiWHYODVWQt XFKRSRYDFt]DĜt]HQt PĤåHWHVQDGQRY\PČQLW VWDQGDUGQtUXNRMHĢ VSRWUXEtPSUR YHGHQtHOHNWULFNêFKD SQHXPDWLFNêFKNDEHOĤ YROLWHOQiSRORåND

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

 SĜLSRMHQt86%3& SURVQDGQČMãtNRPXQLNDFLV PDQLSXOiWRUHPSRPRFt3&   XåLYDWHOVNêGRW\NRYêSDQHO XPRåĖXMHSĜtMHPQČMãtDLQWXLWLYQt RYOiGiQtSURYL]XDOL]DFLDQDVWDYHQt UĤ]QêFKSURYR]QtFKSDUDPHWUĤ   ]YêãHQiEH]SHþQRVW SRNXGSĜLGiWHYODVWQtXFKRSRYDFt ]DĜt]HQtPĤåHWHVQDGQRLPSOHPHQWRYDW EH]SHþQRVWQtIXQNFHSRPRFt PRGXOXUR]KUDQt,&RQQHFW YROLWHOQiSRORåND

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

    U\FKOiYêPČQD UĤ]QêFKFLWOLYêFK UXNRMHWtSURVWĜHGQLFWYtP VWDQGDUGQtKRVSRMHQt YKODYČQiVWURMH  GYČGDOãtWODþtWND FKFHWHOLRYOiGDWVYpYODVWQt XFKRSRYDFt]DĜt]HQt  6HQ]LWLYQtUXNRMHĢV EH]SHþQRVWQtIXQNFt SR]QiMHVWOLRSHUiWRUGHDNWLYXMH GUåHQtPUXNRMHĢLEU]G\ SRNXGMVRXW\WRNGLVSR]LFL YROLWHOQiSRORåND

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

   9HOPLNRPSDNWQtDOHKNêGHVLJQ DVHYãHPLWČPLWRY\OHSãHQtPL]ĤVWiYiV\VWpP,1\'(9$Š/LIWURQLFŠ(DV\QHMOHSãt NRPSDNWQtLQWHOLJHQWQtDVLVWHQþQt]DĜt]HQtQDWUKX Inteligentní manipulace s břemeny Série LIFTRONIC AIR: Poslední generace průmyslových manipulátorů z řady INDEVA Kombinují sílu tradičního pneumatického manipulátoru s inteligencí značky INDEVA. Jejich zve- dací síla je pneumatická, je však řízena elektronicky. Hodí se ke zvedání vyosených anebo vel- mi těžkých břemen. Modely jsou dostupné od 80 do 310 kg a dodávají se pro montáž na sloup, strop nebo nadzemní kolejnici. Ve srovnání s tradičními pneumaticky řízenými manipulátory na- bízí Liftronic Air důležité výhody, které pomáhají zlepšit bezpečnost, ergonomii a produktivitu.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

www.leaderpress.sk | 1/2019 | MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje 57 Operátor m e zdvihnout b emeno s hm nost a 320 kg jednoduch m d ekem se servo-ovládac rukověti nebo zát e sam n a p emístit ji lehk m tlakem požadovan m sm rem, jakoby b emeno v - ilo jen n kolik gram . Mravenec je neúnavný a inteligentní pracovník, dokáže zdvihnout a lehko přenášet náklady, které jsou mnohem větší než on. Tato jednoduchá analogie představuje poslání společnosti Scaglia INDEVA: Navrhování a výroba průmyslových manipulátorů, které jsou kompaktní a přece jiné, jednoduché a přece inteligentní a pomáhají pracujícím lidem vyhnout se škodlivé námaze. Video ukázky manipulace s břemeny pomocí blancérů INDEVA: http://www.indevagroup.com/videosolution.athx Zastoupení pro Českou republiku: Tomáš Kašpar – TOKA Kirchstrasse 49, 88138 Weissensberg Telefón:+49 83 89 8512, Mobil: +49 171 455 3650 indeva.cz@toka.de, info@toka.de, www.cz.toka.de Jíří Štěpánek – TOKA Jednosměrná 1026, 251 68 Kamenice Mobil: +420 602 688 331, +420 602 304 871 indeva.cz@toka.de, www.cz.toka.de Zastoupení pro Slovenskou republiku: Ing. Pavol Galánek – TOKA Sekčovská 3, 080 06 Ľubotice Mobil: +421 904 408 861 indeva.sk@toka.de, www.sk.toka.de Marek Galánek – TOKA Generála Viesta 28, 911 01 Trenčín Mobil: +421 911 325 580 indeva.sk@toka.de, www.sk.toka.de ší výrobek a výkonnější servis, byla v roce 2004 založena Scaglia INDEVA SpA. Dnes se firma považuje za vedoucí společnost na trhu a za technologického lídra v oblasti konstrukce a výroby průmyslo- vých manipulačních zařízení. Centrální výrobní středisko se nachází v městě Brembilla, vzdáleném 50 km od Milána. Inteligentní manipulace Firma vyrábí manipulační zařízení nazývané také Intelligent Devi- ces for Handling nebo jednoduše INDEVA. Kromě pneumatických manipulátorů se specializuje i na elektronicky ovládané zařízení. Při elektronických manipulátorech byla běžná pneumatická technologie nahrazena moderní mikroprocesorovou technologií. Tím se eliminují některá omezení a dosahuje se vyššího stupně efektivnosti. Tyto zaří- zení umožňují plynulé, rychlé a přesné pohyby břemene a disponují plnoautomatickým rozpoznáváním zátěže. I v nebezpečném prostředí Manipulační zařízení série PN jsou ovládána pneumaticky. Jsou to spolehlivé, robustní balancéry s pevným vertikálním ramenem. Umož- ňují manipulovat se zátěží až 310 kg, která se uchopí mimo svého těžiště. Všechny vyvažovací série PN mohou být, podle směrnic EU 94/9 a 1999/92 dodány na použití v prostředí ohroženém vý- buchem s odstupňováním podle norem ATEX. Sloupové, stropní, kolejnicové... Balancéry se vyrábějí v sloupovém, stropním, kolejnicovém provede- ní. Je možné je ukotvit na pojízdných jeřábech nebo na zdvihacích vozících Liftruck. Břemeno se může uchopit magnetickým, mechanic- kým nebo vakuovým nástrojem, podle potřeb a k úplné spokojenosti zákazníka. Lineární balancér Liftronic

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 58 LISTUJEME V HISTÓRII Všetky tieto fakty robili a robia z Vysokých Tatier stredisko cestovného ruchu, športu a rekreácie pre nadšencov turistiky a lyžovania. Netreba zabudnúť ani na klimatické podmienky a liečivé pramene, vďaka ktorým sa stali Vyso- ké Tatry známe ako oblasť liečby respiračných ochorení. Tieto podmienky boli výborným základom pre stavbu liečebných domov, pričom práve kúpeľ- níctvo bolo pôvodom vzniku viacerých tatranských osád. Kúpeľníctvo a oddych Najstaršou tatranskou osadou je Starý Smokovec, kde si gróf Csáky postavil v roku 1793 poľovnícky dom. [2] Druhá najstaršia osada je Štrbské Pleso, kde v roku 1872 postavil prvú chatu na brehu jazera gróf Szentiványi. [3] V roku 1872 prišla do podtatranskej oblasti „Košicko-bohumínska železni- ca“. Odrazu sa dalo dostať do Tatier z Budapešti, Viedne i zo všetkých významnejších oblastí vtedajšieho Rakúsko-Uhorska. [3] Do podtatranskej oblasti ste mohli pricestovať pohodlne vlakom, horšie to už bolo s dopra- vou medzi stanicami železnice a samotnými tatranskými osadami. Konské povozy v lete a sane v zime bolo treba nahradiť spoľahlivou a výkonnou dopravou v neľahkých klimatických podmienkach. Stavitelia a podnikatelia stavili na elektrifikovanú železničnú dopravu. Do roku 1912 sa podarilo zre- alizovať trať Poprad – Starý Smokovec – Štrbské Pleso, vrátane odbočky zo Starého Smokovca do Tatranskej Lomnice. Ide o najstaršie elektrifikované železnice na Slovensku, ktoré boli elektrifikované súčasne s výstavbou želez- nice, pôvodne označenou TEVD. [9] Ďalej sa podarilo sprevádzkovať trať Tatranskolomnickej miestnej železnice zo Studeného Potoka do Tatranskej Lomnice. Tiež sa vybudovala pozemná lanová dráha Starý Smokovec – Hrebienok a ozubnicová železnica Štrba – Štrbské Pleso. [3] Míľniky dopravy v Tatrách – plány a realita Ako sa uvádza v zdroji [3], plány boli oveľa smelšie. TEŽ (Tatranské elek- trické železnice) mali z Tatranskej Lomnice cez Tatranskú kotlinu, Ždiar a Javorinu pokračovať až do Zakopaného. Ozubnicová železnica mala po- kračovať zo Štrbského Plesa až po trať TEŽ, plánovanú v blízkosti Javoriny. Toto riešenie trate zubačky si vyžadovalo vybudovanie náročného tunela. TEŽ mala mať taktiež odbočku na Popradské Pleso a pozemná lanovka ma- la pokračovať na Slavkovský štít. S vypuknutím 1. svetovej vojny odzvonilo aj všetkým smelým plánom. A tak sa budeme zaoberať súčasným stavom in- fraštruktúry železničnej dopravy pod Tatrami s malými odbočkami do histó- rie. Podrobná história dopravy pod Tatrami je dôkladne spracovaná v diele Ladislava Szojku: Dejiny Tatranskej elektrickej železnice (HMH, 2013) [3]. Ako sme naznačili v úvode, snaha bola spojiť „južné“ stanice „Košicko- -bohumínskej železnice“ Štrbu a Poprad s jej „severnými“ náprotivkami. Štrbu so Štrbským plesom spojili kvôli značnému prevýšeniu ozubnicovou železnicou. Stanicu Poprad prepojili TEŽ so Starým Smokovcom. Ďalej vzniklo spojenie Poprad – Studený Potok – Tatranská Lomnica motorovým vlakom s roz- chodom 1 435mm. Trate TEŽ sú úzkorozchodné s traťovým rozchodom 1 000mm, napájací systém je jednosmerný 1 500 V. Tatranské elektrické železnice tvoria ekologickú dopravu vo Vysokých Tat- rách v obvode Tatranského národného parku TANAP. Ide o najstaršie elek- trifikované železnice na Slovensku. Schéma tratí TEŽ s jednotlivými stanicami je na obr. 1. Trate tatranských elektrických železníc Tatranské elektrické železnice tvoria jednokoľajné úzkorozchodné elektri- fikované železničné trate Poprad-Tatry – Starý Smokovec – Štrbské Ple- so (29, 110km, trať ŽSR 183) a Starý Smokovec – Tatranská Lomnica (5, 950km, trať ŽSR 184). Taktiež k nim patrí úzkorozchodná trať ozubnico- vej železnice Štrba – Štrbské Pleso (4, 609km, trať ŽSR 182). Ekologická doprava v Tatrách Trate: Štrba – Štrbské Pleso, Štrbské Pleso – Starý Smokovec Michal FABIAN, SjF TU Košice Vysoké Tatry sú najvyššie pohorie na Sloven- sku a v Poľsku a sú zároveň jediným horstvom v týchto štátoch s alpským charakterom. Vo Vyso- kých Tatrách nájdeme 31 vrcholov prevyšujúcich výšku 2 500 metrov. 10 vrcholov s výškou nad 2 000m n. m. v slovenských Vysokých Tatrách je turistom sprístupnených po značených chodní- koch. Niektoré z vrcholov ako Gerlachovský štít, Vysoká, Ganek, Bradavica, Prostredný hrot, Ľa- dový štít, Baranie rohy, Lomnický štít, Kežmarský štít a iné, sú pre turistov dostupné iba v sprievode horského vodcu. [1] Obr. 1 Schéma tratí TEŽ [5]

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

www.leaderpress.sk | 1/2019 | 59 LISTUJEME V HISTÓRII Prvú trať z Popradu do Starého Smokovca (13km) začali stavať v roku 1906 a roku 1907 trať dostavali. Pre technické problémy ju otvorili až 17. decembra 1908. Nahradila tzv. tatranský trolejbus (omnibus), ktorý tam premával v rokoch 1904 – 1905. Úsek železnice zo Starého Smokovca do Tatranskej Lomnice (6km) otvo- rili 16. decembra 1911 a posledný úsek, Starý Smokovec – Štrbské Pleso (16km) 13. augusta 1912. [4] Jediný úsek TEŽ, kde dopravu nezabezpečuje električka, ale ozubnicová že- leznica nazývaná aj „zubačka“, vedie z rýchlikovej stanice Štrba do stanice TEŽ Štrbské Pleso. S výstavbou začali v lete roku 1895 a prevádzku spustili 27. 7. 1896. Celková dĺžka trate bola 4,75km. Rozchod ozubnicovej želez- nice 1 000mm, prevýšenie 454m. Pozdĺž trate viedla paralelne cesta, ktorá sa s traťou križovala 12-krát. Jazdnú súpravu tvoril parný rušeň a 2 vozne. Prevádzku ukončili pre nerentabilnosť v roku 1933. [7] Od roku 1949 bola Tatranská železnica v správe Československých štát- nych dráh a od roku 1992 v správe Železníc Slovenskej republiky. V rokoch 1965 – 1969 ju rekonštruovali z dôvodu usporiadania Majstrovstiev sveta v klasickom lyžovaní a od roku 1970 slúži výlučne pre osobnú dopravu. [4] Pred rekonštrukciou sa uvažovalo aj o výstavbe nekonvenčného typu jed- nokoľajovej dráhy tzv. monorail spoločnosti ALWEG. Neúspech projektu ALWEG bol uzatvorený konštatovaním: „Dve koľajnice električky zvíťazili nad jednou koľajnicou ALWEGu“. Odporúčame zdroje [10,11]. Infraštruktúru TEŽ dopĺňa spojenie stanice Poprad-Tatry cez Studený Potok s Tatranskou Lomnicou neelektrifikovanou jednokoľajnou traťou s rozcho- dom 1 435mm. Premáva po nej motorová jednotka. Článok vznikol s predsavzatím zdokumentovať trate TEŽ. Stálym návštev- níkom Tatier v zime aj v lete som od detských čias. V čase konania MS \'70 som mal 6 rokov. Jediné, čo si z Tatier pamätám, boli plné parkoviská na Štrbskom Plese, televízne prenosové vozy, kedy sa u nás uskutočnilo prvé priame vysielanie TV vo farbe, nové tatranské električky a skokanské mos- tíky. Napriek tomu, že mám v Tatrách schodené skoro všetky značkované turistické trasy, mal som do minulého roku dve nesplnené priania. Neabsol- voval som jazdu zubačkou zo Štrby na Štrbské Pleso a nevyviezol som sa lanovkou na Lomnický štít. Prvý dôvod bol prozaický, po Tatrách som sa väčšinou pohyboval autom alebo pešo, dôvodom druhého nesplneného priania bolo väčšinou nepriaznivé počasie a bežná nedostupnosť „náhod- nej“ kúpy lístka na lanovku Skalnaté Pleso – Lomnický štít. Prečo náhodnej kúpy? Preto, lebo na Skalnaté Pleso som sa vždy dostal pešo a náhoda, že na Skalnatom Plese majú voľnú jazdu je skoro nulová. Splniť si prvú túžbu ma prinútila tlačová správa, že ŽSR plánujú nahradiť elektrické jednotky zu- bačky z roku 1970 novými jednotkami. To bol dostatočný dôvod mobilizá- cie všetkých síl absolvovať jazdu ešte v roku 2018. Pôvodne som chcel celú dokumentárnu výpravu „ja a fotoaparát“ absolvovať „na pešo“ s využitím TEŽ. Predsavzatie dobré, ale kto fotí a dokumentuje vie, že nie je dobré stáť za kabínou rušňovodiča a na každej zastávke vyskočiť von, urobiť niekoľko záberov a naskočiť dnu. Spásonosná myšlienka prišla s predpoveďou po- časia, ktorá avizovala mimoriadne teplý septembrový piatok. Všetko sa dá absolvovať v rámci „vlako-cyklo-trasy“. Cestou z Košíc som musel vyriešiť ešte jednu dilemu. Vybrať sa na akciu z Popradu smerom na Štrbské Pleso a zubačkou dole, alebo ísť zo Štrby na Štrbské pleso a bicyklom dole? No, ale kto by chodil zubačkou dole kopcom? Cieľ sa vykryštalizoval, zubač- kou na Štrbské Pleso a potom sa hor dole kopcom po zastávkach TEŽ. Tak môžeme začať. Stanica Štrba (895m n. m.) Objekt stanice Štrba sa nachádza v nadmorskej výške 895m n. m. Tento objekt slúži aj ako údolná stanica ozubnicovej železnice Štrba – Štrbské Pleso. V súvislosti so schválenou kandidatúrou usporiadania majstrovstiev sveta v klasickom lyžovaní na Štrbskom Plese v roku 1970, sa okrem výstav- by športovísk a hotelov začalo uvažovať aj o oživení ozubnicovej železnice. Idea bola schválená 6. 5. 1968, kedy sa rozhodlo o vybudovaní elektrickej ozubnicovej železnice. Nová zubačka bola vybudovaná na opustenom te- Obr. 2 Železničná stanica Štrba (foto M.Sekela) [6] a interiér nástupišťa zubačky (foto M. Fabian) Obr. 3 Stanica Tatranský Lieskovec (foto M. Sekela) [8] lese pôvodnej trate, odstránené boli úrovňové priecestia. Zubačka využíva ozubnicovú sústavu systému Abt. Jej dĺžka je 4,78km, maximálne stúpanie 150 ‰, napájanie jednosmerným napätím 1 500 V a rozchod 1 000mm. Pribudli boli nové staničné budovy v Štrbe, obr. 2, aj vo vrcholovej stanici Štrbské Pleso, obr. 4, ktorá slúži aj pre potreby električiek TEŽ. Obnovenú železnicu odovzdali do prevádzky 20. februára 1970. Nová stanica na Štrbskom Plese je dodnes najvyššie položenou železničnou stanicou na Slovensku. [7] Interiéru nástupnej stanice Štrba dominuje spomienka na majstrovstvá sve- ta v klasickom lyžovaní, pripomenutá logom MS1970 a súčasti zostavy „ozubené koleso – ozubený hrebeň“, ktoré tvoria princíp pohonu zubačky, obr. 2. Tatranský Lieskovec Prezradíme len, že cestou hore, približne v polovici trate, míňame stavbu prí- strešku zastávky Tatranský Lieskovec. Je to celkom pekná udržiavaná zastáv- ka z dreva a kamenného obkladu murovanej časti stavby, obr. 3. Stanica Štrbské Pleso (1 350m n. m.) Presne po pätnástich minútach dorážame do cieľovej stanice Štrbské Pleso, obr. 4., v nadmorskej výške 1 350m n. m. Tento výškový údaj jej prisudzuje titul najvyššie položenej stanice v sieti Železníc Slovenskej republiky. Stanica je viacpodlažná a má kompletnú vybavenosť (WC, bezbariérový prístup, čakáreň, predajňu tlače a suvenírov, pokladne). Využil som prítomnosť súkromného dopravného prostriedku – bicykla a išiel som si pozrieť športové srdce Štrbského Plesa v roku 1970 pomenované ako Areál snov. Viac o MS 1970 na Štrbskom Plese nájdete v [12]. Ide o areál skokanských mostíkov, štartu a cieľa bežeckých tratí, údolnej sta- nice sedačkovej lanovky k mostíkom a východiskovej stanice sedačky na

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 60 LISTUJEME V HISTÓRII Solisko. V roku 1975 sa na Štrbskom Plese konal 10. kongres Interski. Išlo o stretnutie lyžiarskych inštruktorov z celého sveta. Inštruktori sa stretávajú na týchto kongresoch každé 4 roky a vymieňajú si teoretické poznatky o tech- nike lyžovania a metodike výučby lyžovania. Na záver podujatia sa konalo exhibičné vystúpenie tímov inštruktorov všetkých zúčastnených krajín, ktorí predvádzali rôzne lyžiarske štýly doplnené o akrobatické a choreografické prvky. Takéto veľkolepé podujatie alpské lyžovanie vo Vysokých Tatrách do- vtedy nezažilo a myslím si, že ani potom nie. Podujatie sa konalo na novo- vybudovanom svahu v Mlynickej doline. Táto zjazdovka sa odvtedy nazýva Interski. Viac o Interski čítajte v [13,14]. Zastávka Popradské Pleso (1 250m n. m.) Možno som trocha odbočil od trasy aj od témy. Tak poďme pekne na „trať“. Následne som sa zviezol dole kopcom po starej ceste na zastávku Poprad- ské Pleso, obr. 5, do nadmorskej výšky 1 250m n. m. Nachádza sa tam starší štýlový zavetrený drevený prístrešok. Vzhľadom na zavetrenie a dobrú strechu plní svoj účel a v prípade zlého počasia ochráni pred dažďom, vet- rom a snehom. Obr. 4 Stanica Štrbské Pleso (foto M. Fabian) Obr. 6 Budova za- stávky/výhybne vo Vyšných Hágoch (foto M. Fabian) Zastávka/výhybňa Vyšné Hágy (1 100m n. m.) Ďalej som pokračoval cestou dole od zastávky na križovatku s Cestou slo- body a odbočil som vľavo smerom na ďalšiu zastávku Vyšné Hágy, obr. 6. Táto zastávka/výhybňa budí seriózny dojem. Z Cesty slobody sa k nej dostaneme po odbočení vľavo chodníkom hore, pričom míňame monument vstupného portálu do Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a chirurgie hrudníka. V tejto zastávke sú dve koľaje, ktoré slúžia na vyhýba- nie sa protiidúcich súprav, tzv. výhybňa. Vedľa stanice sa nachádza pomer- ne nová drevenica, ktorá slúži ako Pub-Bistro. Obr. 5 Prístrešok zastávky Popradské Pleso (foto M. Fa- bian) Obr. 7 Budova zastávky Nová Polian- ka (foto M. Fabian) Zastávka Nová Polianka (1 040m n. m.) Po návrate na Cestu slobody som pokračoval smerom do Novej Polianky, obr. 7. Trať som mal celú jazdu po pravej ruke pod cestou. Budova zastávky sa jednoducho nedá minúť. Upozorní nás na ňu lavička a znak autobusovej zastávky SAD. Jednoducho „dve v jednom“. Napriek tomu, že budova za- stávky vyzerá byť v dobrej kondícii, jej vnútro zívalo prázdnotou. Zastávka Danielov Dom (995m n. m.) Už takmer po rovine som sa presunul Cestou Slobody k prístrešku zastávky Danielov Dom. Musíme uznať, že prístrešok zastávky aj Villa Danielov Dom majú svoje čaro, obr. 8. Zastávka/výhybňa Tatranská Polianka (985m n. m.) Ďalšia cesta viedla do Tatranskej Polianky, celá trať je stále pod cestou po pravej ruke. Znova som sa skĺzol len o pár metrov nižšie, konkrétne do 985m n.m. Zastávka Tatranská Polianka, obr. 9, má 2 koľaje, čiže je to tzv. výhybňa, kde sa oproti idúce súpravy môžu vyhnúť. Budova zastávky je zrekonštruovaná a má všetko, čo má mať (WC, bezbariérový prístup, lavičky). Je to naozaj dôstojná „železničná stanica“ hrdo stojaca pod vr- cholmi veľhôr. Obr. 8 Zastávka Danielov Dom a Danielov Dom (foto M. Fabian) Obr. 9 Budova zastávky/výhybne Tatranská Polianka (foto M. Fabian)

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

www.leaderpress.sk | 1/2019 | 61 LISTUJEME V HISTÓRII [1] Wikipédia, Vysoké Tatry (pohorie) [online] [cit. 2018-12-28]. Dostupné na internete: ; [2] Vy- soké Tatry, Hory, región, história [online] [cit. 2018-12-28]. Dostupné na internete: ; [3] Szojka, Ladislav: Dejiny Tatranskej elektrickej železnice, HMH s.r.o., 2013, 415 str., ISBN 9788096972531; [4] Wikipédia, Tatranské elektrické železnice [online] [cit. 2018-12- 28]. Dostupné na internete: ; [5] Propagačné materiály Vysoké Tatry a ŽSR; [6] vlaky.net, Štrba-železničná stanica, foto: M. Sekela [online] [cit. 2018-12-28]. Dostupné na internete: ; [7] Wikipédia, Železničná trať Štrbské Pleso – Štrba [online] [cit. 2018-12-28]. Dostupné na internete: ; [8] vlaky.net, Tatranský Lieskovec, foto: M. Sekela [online] [cit. 2019-01-11]. Dostupné na internete: ; [9] Railpage.net, P. Kukučík: Tatranské električky [online] [cit. 2019-01-11]. Dostupné na internete: ; [10] vlaky.net, M. Gulík: Projekt menom ALWEG [online] [cit. 2019-01-11]. Dostupné na internete: ; [11] vtedy.sk, Veľké stavby, Rok 1968: Alweg - premárnená šanca na kvalitnú dopravu v Tatrách [online] [cit. 2019-01-12]. Dostupné na internete: ; [12] vtedy.sk, Šport, Štrbské Pleso sa stalo v roku 1970 pre zahraničie „Areálom snov“ [online] [cit. 2019-01-12]. Dostupné na internete: ; [13] Interski, History, Video archive [online] [cit. 2019-01-12]. Dostupné na internete: ; [14] Interski Austria, 1975 Strbske Pleso/CSSR [online] [cit. 2019-01-12]. Dostupné na internete: Obr. 13 Železničná stanica Starý Smokovec (foto M. Fabian) Zastávka Tatranské Zruby (980m n. m.) V podstate po rovinke som sa dostal k prístrešku s kamenným základom, drevenou nadstavbou a plechovou strechou, obr. 10. Fotke hrdo pózuje aj osobný dopravný prostriedok, ktorý mi umožnil rýchly presun po trase a ne- závislosť na cestovných poriadkoch. Obr. 10 Prístrešok za- stávky Tatranské Zruby (foto M. Fabian) Zastávka Sibír (1 000m n. m.) Doteraz som sa viezol dole kopcom. Do zastávky Sibír som musel „zdolať“ 20 výškových metrov do kopca. Dostal som sa k ďalšiemu prístrešku na tra- se, obr. 11. Podobne ako na predchádzajúcej zastávke ide o kamenno–dre- venú stavbu s plechovou strechou uzatvorenú z troch strán múrmi. Obr. 11 Zastávka Sibír (foto M. Fabian) Zastávka Nový Smokovec (995m n. m.) Blížime sa k zastávke Nový Smokovec, obr. 12, klesáme do výšky 995m n. m. k zavetrenému drevenému prístrešku s plechovou strechou, ktorý ochráni pred nepriazňou počasia. Stanica Starý Smokovec (990m n. m.) A prichádzame do cieľa nášho putovania – stanice Starý Smokovec, obr. 13. Stanica je križovatkou a prestupnou stanicou tatranských elek- tričiek. Ide o dve samostatne stojace precízne zrekonštruované budovy so všetkými atribútmi stanice (zrekonštruované nástupištia, lavičky, WC, bezbariérový prístup, čakáreň, pokladňa, predaj tlače a suvenírov, dve rýchle občerstvenia, ubytovanie, blízka autobusová stanica a parkovis- ko). Vyzdvihnúť treba predajňu tlače a suvenírov, ktorá sa nedá obísť. Nájdete tam všetko, čo sa vám na turistike zíde a taktiež príjemnú ob- sluhu. A keď ste náhodou zabudli na suvenír alebo darček pre deti, tá- to predajňa ho „istí“. Keď sa ocitnete na tejto stanici, máte tri možnosti výberu smeru: Poprad, Štrbské Pleso alebo Tatranská Lomnica. Samotný Starý Smokovec má výborné ponuky ubytovania a je východiskovým bo- dom pre viacero turistických trás. V Starom Smokovci je taktiež údolná stanica pozemnej lanovky Starý Smokovec – Hrebienok. Obr. 12 Drevený prístrešok zastávky Nový Smokovec (foto M. Fabian) Záver Dnešné naše putovanie ukončíme na stanici v Starom Smokovci. Električ- ke trvá táto 16km trasa v popisovanom smere 39 minút, v smere opač- nom cestovný poriadok uvádza 41 minút. Nadmorská výška udávaná pri názvoch zastávok, resp. staníc, je nadmorská výška polohy zastávky. Dá sa konštatovať, že „honor“ stavby zastávky závisí od veľkosti a vý- znamnosti osady, kde je zastávka situovaná, od účelu, či je to zastávka alebo zastávka/výhybňa a taktiež od toho, či zastávka nie je mimo osa- dy, ale je len východiskovým bodom turistických trás. Nabudúce bude- me pokračovať v našom putovaní po TEŽ. Článok bol vypracovaný s podporou projektu VEGA 1/0110/18

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 62 LISTUJEME V HISTÓRII Typové označení OCTAVIA se v nabídce automobilky ŠKODA poprvé obje- vilo před 60 lety. Latinský výraz „octavia” znamená osmá, tehdy se jednalo nejen o osmý model značky vzniklý po druhé světové válce, ale i pozici ve vývojové řadě moderní generace vozidel s nezávislým zavěšením všech kol od prvního typu z roku 1933. První dvoudveřové automobily ŠKODA OCTAVIA začaly z výrobní linky hlavního závodu v Mladé Boleslavi sjíždět v lednu 1959, nejprve ještě po boku svých předchůdců Š 440 a Š 445. Pod kapotou byl spolehlivý řado- vý čtyřdobý čtyřválec 1,1l/29,4 kW, který přes čtyřstupňovou převodovku poháněl zadní kola. Největší rychlost činila 110 km/h, spotřeba pak 7,7l benzinu na 100km. Nová modelová řada OCTAVIA přinesla vedle atraktiv- ních tvarů i vyšší úroveň jízdního komfortu a ovladatelnosti díky vinutým pru- žinám a zkrutnému stabilizátoru přední nápravy. Během roku 1959 posílily bezpečnost vozu také účinnější asymetrické hlavní světlomety. V nabídce byl i typ OCTAVIA SUPER se silnějším motorem 1,2 l/33 kW. O vozy modelové řady OCTAVIA byl ve světě velký zájem, na rozdíl od států s tržním hospo- dářstvím však českoslovenští zákazníci potřebovali ke koupi zvláštní poukaz. Ženevský autosalon byl 10. března 1960 místem premiéry sportovní verze ŠKODA OCTAVIA Touring Sport s výkonem zvýšeným na 37 kW. Homolo- gace FIA pro účast na závodech a soutěžích ve skupině neupravených ces- tovních vozů otevřela automobilu s rychlostí až 130 km/h cestu ke kariéře v motoristickém sportu, např. v období 1961 až 1963 dosáhla OCTAVIA v Rallye Monte Carlo ve své třídě hattricku. Dne 11. září 1960 se v Brně představilo provedení OCTAVIA COMBI s dvoukřídlými, horizontálně členě- nými pátými dveřmi. Vozidlo kompaktních vnějších rozměrů 4 065 x 1 600 x 1 430mm nabízelo při obsazení až pěti osobami zavazadlový prostor o základní délce 965mm a objemu 690l (měřeno po strop), po sklopení opěradel zadních sedadel bylo možné naložit až 1 050 litrů nákladu. Po- slední dvoudveřová OCTAVIA, verze SUPER šedé barvy, opustila výrobní linku v Mladé Boleslavi 11. dubna 1964, aby uvolnila místo zcela nové řadě vozů ŠKODA 1000/1100 MB se samonosnou karoserií a motorem vzadu. Poslední kombi opustilo Kvasiny 21. prosince 1971. V období 1959 až 1971 tak vzniklo více než 360 000 vozů ŠKODA OCTAVIA první gene- race, včetně více než 54 000 exemplářů OCTAVIA COMBI. Novodobá historie OCTAVIA se pro automobilku ŠKODA stala doslova synonymem. V roce 1992, krátce po začlenění značky ŠKODA do koncernu Volkswagen, byl zahájen vývoj zcela nového modelu, který se vrátil právě k legendárnímu typovému označení OCTAVIA. Na nové podvozkové platformě vznikla v týmu šéfdesignéra Dirka van Braeckela karoserie s nezaměnitelným nad- časovým designem. Liftback OCTAVIA s výklopnými pátými dveřmi se před- stavil 4. dubna 1996, zákazníky nadchnul vysokou úrovní aktivní i pasivní bezpečnosti, trumfem se stal také prostor pro 528 – 1328 litrů zavazadel. V březnu 1998 nabídku doplnila ještě prostornější karosářská varianta OCTAVIA COMBI, v roce 1999 přibylo provedení s pohonem všech kol. Do listopadu 2010 vzniklo 970 000 liftbacků a více než 470 000 kombi OCTAVIA první generace. Následovalo 1,6 milionu liftbacků a 900 000 kombi druhé generace vozu ŠKODA OCTAVIA, vyráběné v období 2004 až 2013. Kromě ještě vyšší užitné hodnoty přinesla řadu novinek, například zážehové motory s přímým vstřikem paliva či samočinnou dvouspojkovou převodovkou DSG. K pilířům současné nabídky značky ŠKODA patří třetí generace vozu OCTAVIA, vyráběná od listopadu 2012 a v únoru 2017 výrazně mo- dernizovaná. Rozhodlo se pro ni již přes 2,5 milionu zákazníků. ŠKODA OCTAVIA si vydobyla pevné místo na trhu a těší se stále větší popularitě nejen doma, ale i ve světě. O tom svědčí téměř 6,5 milionů vyrobených exemplářů všech generací od roku 1959. Kromě hlavního výrobního zá- vodu aktuálně sjíždějí vozy OCTAVIA z výrobních a montážních linek také v zahraničí, a sice v Číně, Indii, Rusku, Kazachstánu i Alžírsku. Příběh legendární ŠKODY OCTAVIA Text a foto ŠKODA AUTO ŠKODA OCTAVIA slaví 60 let od zahájení výroby – první vozy sjely z výrobní linky závodu v Mladé Boleslavi v průběhu ledna 1959. V polovině 90. let pak na oblíbený model navázala první novodo- bá generace, z níž se záhy stal bestseller značky na mnoha světových trzích.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

www.leaderpress.sk | 1/2019 | 63 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM V prvom februárovom týždni otvorila skupina Geis novú pobočku pre balíkovú logistiku vo Veľkých Prílepoch pri Prahe, odkiaľ teraz obsluhuje zá- padnú časť stredných Čiech a Prahy. „Vzhľadom na nárast objemov balíkových zásielok sa existu- júca pobočka v pražskej Ruzyni blížila k svojmu kapacitnému maximu, a to bol dôvod na hľada- nie nového vhodného priestoru práve v tomto regióne,“ povedal Jaromír Roušavý, regionálny riaditeľ Geis Parcel CZ. Nová pobočka je vzdia- lená len 12km od pôvodnej lokality, čo zname- ná, že dosah obslužnosti ostáva v nastavenom zabehnutom režime. Budova zahŕňa dve haly pre triedenie, čo pre- vádzkovo umožní rozdelenie zásielok pre Prahu a okolie. Každá hala má cca 1 000 m² a je osa- dená dostatočným počtom dverí pre nakládku a vykládku vozidiel. Súčasťou pobočky je aj hala pre vykládku vozidiel z hlavných behov, ktorú urýchlia tri teleskopické dopravníky. „Usporiadanie prevádzkovej časti nám poskytuje väčší prehľad nad nakladaním a vykladaním vozidiel. Komfortné sú aj novo- vybudované priestory pre administratívnych pracovníkov a dispečing, Geis a trh práce Nezamestnanosť na Slovensku sa dlhodobo pohybuje okolo piatich percent. V decembri minulého roka dosiahla 5,04%. Aj keď sa môže zdať, že takmer 170 tisíc ľudí bez práce je veľa, nie je jednoduché niektoré pozície obsadzovať. „Z týchto 169 802 ľudí takmer 11 tisíc nemá ukončené základné vzdelanie, viac ako 45 tisíc ukončilo len základné vzdelanie, 92 393 má stredné vzdelanie a 20 396 má vysokoškolské vzdelanie,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Pre zamestnávateľov v oblasti skladovej a prepravnej logistiky tak bude rok 2019 náročný na obsadzovanie pracovných pozícií, ako je vodič, skladník, ale aj ďalšie pracovné pozície s nižšou kvalifikáciou. „V skupine Geis rozlišujeme ako zamestnávateľ dve kategórie za- mestnancov. Zamestnanci na kvalifikovanejšie pozície, ktorých je na pracovnom trhu dosť, a preto sa výberové konania robia stále s veľkým počtom záujemcov. Obsadzovanie takýchto voľných pozí- cií zaberá veľa času, keďže hľadáme tých pravých a nielen niekoho do počtu,“ hovorí Monika Švecová, HR špecialistka skupiny Geis na Slovensku. Druhú kategóriu podľa nej tvoria menej kvalifikované pracovné sily. V tejto kategórii v súčasnosti nastávajú aj také situácie, že záujem prejaví päť až šesť uchádzačov. „Pozveme na pracovný pohovor všetkých, ale nakoniec nepríde ani jeden. O náročnejšie manuálne práce, viaczmenné alebo nočné prevádzky ľudia jednoducho nemajú záujem. Samozrejme, veľmi záleží od regiónu, ale okrem východoslo- venského kraja, sú ostatné kraje náročnejšie na vyhľadávanie práve takýchto pozícií,“ vysvetľuje Monika Švecová. Asi najproblematickejšie je hľadanie a získavanie vodičov. Pravdepo- dobne neexistuje v Slovenskej republike, ale asi ani v celej Európskej únii, prepravná spoločnosť, ktorá by mohla povedať, že ľahko a rých- lo obsadzuje pracovné pozície vodič C+E. „Geis zamestnáva okolo 350 interných zamestnancov na 9 poboč- kách v rámci celej Slovenskej republiky a aktuálne máme voľných 11 pracovných pozícií, čo k veľkosti našej spoločnosti nie je veľký po- čet,“ hovorí Monika Švecová. Úroveň uchádzačov na niektoré pozície nie je vždy postačujúca, prevažne nespĺňajú dostatočne požiadavky na odbornú spôsobilosť a požadovanú predchádzajúcu prax. „Pri obsadzovaní hodnotíme okrem znalostí uchádzača predovšetkým aj ochotu a schopnosť chý- bajúce znalosti sa naučiť, ako aj ich motiváciu a chuť pracovať. Preto hľadáme rôzne spôsoby ako oslovovať potenciálnych uchádzačov,“ popisuje náborovú stratégiu Monika Švecová. Preto skupina Geis na Slovensku spolupracuje so strednými odbornými školami, vysokými školami a mladými ľuďmi. „Študenti mávajú u nás odbornú prax, exkurzie, brigády, a to nám pomáha si medzi nimi hľa- dať a zároveň vychovávať nových zamestnancov,“ zdôrazňuje Moni- ka Švecová a dodáva, že firma rovnako spolupracuje a zúčastňuje sa na stretnutiach s úradmi práce. „Za takisto zaujímavé a motivujúce považujeme úhrádzanie odbor- ných školení našim zamestnancom na zvýšenie alebo rozšírenie od- bornej kvalifikácie, poprípade príspevok zamestnávateľa na získanie úplne novej odbornej kvalifikácie,“ dodáva Monika Švecová. (Zdroj: komunikačná agentúra Seteva) Nová pobočka pre balíkovú logistiku a tiež zázemie pre zamestnancov a kuriérov,“ dodáva Jaromír Rouša- vý. Zároveň dodáva, že nový priestor pobočky umožní ďalší rozvoj a počíta aj s nárastom počtu kmeňových zamestnancov. (Zdroj: komunikačná agentúra Seteva)

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 64 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Úspešní aj vo svete Riaditeľ Makrowinu Dušan Majer hovorí: ,,River Architects zakúpili skromnú budovu na Main Street v Cold Spring v NY pre svoje potreby a výskum uká- zal, že dom bol kováčskou dielňou pre kone a pochádza z obdobia okolo roku 1870. Svojou snahou o historické uchovanie a boj proti klimatickým zmenám firma tento historický objekt modernizovala na štandard pasívnych domov – so super izolovanou obálkou budovy, vzduchotesnou konštrukciou, fotovoltickými panelmi a ukladaním elektrickej energie do batérií. Dom počas rekonštrukcie presunuli, urobili nové podpivničenie s použitím kameňa z pô- vodného základu, pivnicu odizolovali penovou izoláciou, dom vrátili na pô- vodné miesto a zaizolovali do pasívneho štandardu. Vysoké okná prinášajú svetlo a výhľady do suterénu a oceľové schodisko spája dve podlažia pra- covného priestoru. Aktualizovaný vonkajší vzhľad, najmodernejšia energe- tická výkonnosť a automatizované riadenie tienenia proti slnečnému žiareniu TapHome sú vyvážené exponovanými drevenými rámami vo vnútri, presade- nými bielym drevom vytvárajúcim svetlý a textúrovaný interiér.“ Dodáva, že Makrowin dodal na ocenený dom okná, ktoré imitujú historic- ké gilotínové okná, sklopné okno s motorickým ovládaním, ale aj hlavné a bočné vchodové dvere. Všetky okná majú v sebe zabudované senzory, aby zákazník mal online (na mobile) prehľad, či sú zatvorené. Sklopné okno s motorickým otváraním sa ovláda pomocou vypínača na stene alebo pomo- cou mobilu. Hlavné vchodové dvere sa ovládajú pomocou odtlačku prsta. Bočné vchodové dvere sú osadené senzorom, ktoré signalizuje na mobile, či sú dvere zamknuté, alebo odomknuté. ,,Zákazník mal požiadavku, že často cestuje po svete a chce mať prehľad, či mu večer zamestnanci zatvorili všetky okná a zamkli zadné vchodové dvere. Preto sme mu navrhli a dodali systém od slovenskej firmy Taphome. Zákazník má tak vo svojom mobile prehľad, aká je aktuálna teplota v interiéri a exte- riéri, či mu neostalo otvorené okno alebo nezamknuté vchodové dvere. Zá- Inteligentné ovládanie do historického domu Ing. Štefan KUČA, PR agentúra PAPER LIFE roveň má na mobile prehľad o aktuálnej hodnote CO 2 v kancelárii a môže ju svojím mobilom ovplyvňovať. Zariadenie potom automaticky reguluje vý- menu vzduchu. V prípade zvýšenej hodnoty CO 2 sa zvýši výmena vzduchu, pri zníženej hodnote CO 2 sa výmena vzduchu zníži,“ vysvetľuje D. Majer. Doplňuje, že k ďalším funkciám, ktoré môže majiteľ domu diaľkovo ovládať cez mobil, patrí motoricky sklopné okno a exteriérové tienenie. Ovládanie exteriérového tienenia je nastavené tak, aby do kancelárskych priestorov bolo privádzané maximum denného svetla. Systém vyhodnocuje polohu slnka v každom ročnom období, podľa toho automaticky otvára a zatvára exteriérové tienenie. ,,Keď je zamračené, tak exteriérové tienenie sa automaticky vytiahne smerom hore. Tienenie je možné ovládať aj manuálne, vypínačom na stene, pri kaž- dom okne. Subdodávky od Makrowinu významne prispievajú k nízkej spot- rebe energií stavby. Napríklad v noci sa tienenie zatiahne, aby ešte zlepšilo tepelno-technické parametre okien a znížili sa tepelné straty okien. V lete sa tienenie automaticky zaťahuje tak, aby chránilo dom pred prehrievaním pod- ľa polohy slnka, ale aby súčasne zabezpečilo dostatok svetla pre architektov, ktorí pracujú v interiéri. Pri východe slnka sa automaticky zatiahnu rolety na východnej strane domu. Južná a západná strana ostáva vytiahnutá, aby sa maximalizoval prísun denného svetla do interiéru. Na obed ostáva zatiahnu- tá južná strana, východná a západná privádzajú denné svetlo. Večer sa za- tiahne západná strana a východná a južná privádzajú denné svetlo. Všetko prebieha automaticky bez zásahu užívateľa,“ vysvetľuje prínosy D. Majer. Makrowin, s. r. o., Detva, tradične boduje v USA so svojimi oknami a po- suvnými dverami. Firma prerazila na tomto vysoko náročnom trhu so svojimi úspornými drevenými a drevohliníkovými oknami už pred niekoľkými rokmi napriek tomu, že na tomto trhu je obrovská konkurencia dodávateľov z ce- lého sveta. V súčasnosti tu detviansky výrobca realizuje značnú časť svojej produkcie. USA sa stali pre Makrowin najdôležitejším exportným teritóriom. Makrowin presvedčil amerických odberateľov predovšetkým kvalitou svojej produkcie. Prvé okná boli inštalované a úspešne prezentované na stavbe pasívneho domu v súťaži Solar Decathlon v roku 2011. Na slovenskom trhu predstavujú výrobky Makrowinu absolútnu kvalitatívnu, ekologickú a techno- logickú špičku, čomu zodpovedá aj cena. Najvyššia kvalita drevených a dre- vohliníkových okien a vchodových dverí na trhu zodpovedá líderskej pozícii firmy v tomto segmente. Môže byť 150-ročný dom, z drevených prvkov, zre- konštruovaný na pasívny štandard a vybavený najmo- dernejšími technológiami? Môže a dokonca sa touto rekonštrukciou môže dostať v USA aj do finále súťaže pasívnych projektov PHIUS v roku 2018, kde získal čestné uznanie v kategórii komerčných projektov. Úspešnú stavbu zrealizovali River Architects na Main Street v Cold Spring v NY. K úspechu rekonštruovanej stavby prispel aj popredný slovenský výrobca dre- vených a drevohliníkových okien Makrowin, s. r. o., Detva, ktorý na dom dodal drevené okná (imitácia gilotínových okien), vchodové dvere a aj inteligentné ovládanie domácnosti TapHome.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

72

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 66 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Jihočeský výrobce obráběcích strojů Kovosvit MAS uspořádal ve středu 13. února další ze svých tradičních odborných seminářů. Na akci, jež se tradičně koná v showroomu Kovosvitu, spolupraco- val se společností Iscar ČR. Formou praktických ukázek svým zá- kazníkům prezentoval, jak fungují obráběcí stroje Kovosvitu spolu s novou řadou nástrojů řady LOGIQ. Tu Iscar představil v minulém roce na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Akce přilá- kala na 130 zástupců z téměř devadesáti firem. Zájem dokonce předčil kapacitu prostor, takže byl Kovosvit nucen s předstihem ukončit registraci. „Strategie společnosti Iscar směřuje k úspoře času při jednotlivých procesech obrábění. Díky tomu jsou schopni až o šestinu snížit výrobní náklady uživatele. My se též v Kovosvitu snažíme v du- chu pravidel Průmyslu 4.0, maximálně zefektivnit proces obrábě- ní na našich obráběcích strojích. V kombinaci s využitím nástrojů od Iscaru dochází k velmi zajímavé synergii,“ uvedl Petr Heinrich, Stroje z Komořan do Hondurasu technický ředitel Kovosvitu MAS, a dodal: „Zájem našich zákaz- níků o tento seminář jasně ukázal, že jde o směr, kterým se chtějí do budoucna ubírat.“ Kovosvit MAS na semináři prezentoval svoji výrobní řadu soustruhů i frézovacích center, přímo v showroomu mohli návštěvníci v akci sledovat tři pětiosá vertikální obráběcí centra i nový soustruh KL 285. Iscar ČR na technickém semináři představil v akci svoji novou řadu nástrojů LOGIQ určenou pro soustružení, frézování i upichování. Po teoretických přednáškách vždy následovaly praktické ukázky přímo na obráběcích strojích. Zákazníci se měli možnost obsluhy i přítomných zástupců obou fi- rem zeptat na detailní informace. Příští akcí, kterou Kovosvit MAS pro své zákazníky chystá, budou tradiční Zákaznické dny, které se letos ponesou v duchu oslav 80. výročí založení této strojírenské firmy. K vidění opět budou novinky v produkci společnosti, prezen- tace divize MAS Automation a tradičně se pro zájemce budou or- ganizovat prohlídky areálu firmy, montáže i slévárny. Zákaznické dny se uskuteční 10. a 11. dubna. Minimálně pět tisíc videoloterijních terminálů různých typů opustí každý měsíc prostornou montážní halu v jihomoravských Komořa- nech. Stroje se zde vyrábějí pro nadnárodní skupinu Novomatic a naprostá většina jich je určena pro export. Společnost EDP, kte- rá je vyrábí, má vlastní kovoobráběcí provoz, kamenickou i truh- lářskou dílnu. V prostorech za vlastní výrobní linkou jsou rozlehlé sklady a předmontáž jednotlivých komponent strojů. Šikovnost čes- kých rukou je možno obdivovat na finálních výrobcích při výstupní kontrole a v expedici, kde se hotové stroje balí a připravují na ex- port. „Na montáži pracuje 160 kmenových zaměstnanců a zhruba čtyřicet externích. Potřebovali bychom nabrat kolem padesáti kme- nových zaměstnanců,“ poukazuje výrobní ředitel Jiří Eck na potíže s nedostatkem personálu, které trápí nejeden podnik v České re- publice. Právě proto vypomáhají agenturní zaměstnanci. „Vyváží se drtivá většina produkce. Velký díl míří do států Evropy, ale dodávali jsme i na americký kontinent. Asi nejexotičtější desti- nací byl Honduras. Vyráběli jsme dokonce stroje pro americké vo- jenské základny,“ přibližuje Jiří Eck. Forbesy od Novomaticu jsou samozřejmě instalovány i v Česku. Ve většině případů na nich ale hrají lidé z Rakouska a z Německa, kteří je v České republice vy- sloveně vyhledávají. Zhruba 10% produkce tvoří repase. Hry se vyvíjejí, zákazníci vyžadují stále nové. V případě takové repase se zařízení odstrojí, materiál se pečlivě roztřídí, co je možné recyk- lovat, se recykluje. Po nezbytné povrchové úpravě se do zařízení instaluje nová hra. Na repase je vyčleněna celá jedna montážní Kovosvit prezentoval s firmou Iscar linka. V roce 2018 opustilo brány výrobní haly celkem 60 301ks strojů, téměř o dva a půl tisíce kusů více, než v roce 2017. Nej- větší podíl činily kompletní automaty včetně elektroniky, těch bylo 38 948 kusů, kovových skeletů v Komořanech vyrobili 14 893 kusů a 6 460 kusů činily přestavby. (Zdroj: PP Partners Prague)

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

www.leaderpress.sk | 1/2019 | 67 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Mobile Industrial Robots strojnásobil predaj Myr Communication Spoločnosť Mobile Industrial Robots (MiR), naj- väčší globálny poskytovateľ autonómnych mobil- ných robotov, ohlásila za rok 2018 nárast obratu o 160% oproti roku 2017. Úspešné výsledky sú z veľkej časti zásluhou zákazníkov z radov nad- národných spoločností, ako je napríklad Toyota Motor Corporation. Tá v minulom roku investovala do flotily mobilných robotov, aby optimalizovala vnútropodnikovú logistiku a získala konkurenčnú výhodu vo výrobe a v dodávateľskom reťazci. Pri- bližne 10% sa na celkovom obrate MiR podieľal región strednej a východnej Európy (CEE). „Veľké nadnárodné podniky, ktoré boli spokojné s výhodami fungovania jedného robota, teraz investujú do celých flotíl naprieč všetkými závodmi. Niektoré objednávajú naraz aj 15 až 25 mobilných robotov,“ povedal Thomas Visti, výkonný riaditeľ spoločnosti MiR. „Naše roboty umožňu- jú týmto zákazníkom rýchlejšie sa prispôsobiť požiadavkám na masovú kustomizáciu, keď musí výrobca dodávať väčšie množstvo menších dávok produktov prispôsobených náročnejším požiadavkám zákazníkov. A to vyžaduje mať agilné výrobné prostredie s flexibilnou a jednoducho prispô- sobiteľnou logistikou. Naše užívateľsky prívetivé technológie sú do tohto modelu ideálne.“ „Zákazníci v strednej a východnej Európe sa pričinili o približne 10% náš- ho globálneho obratu,“ povedal Jesper Sonne Thimsen, obchodný riaditeľ Mobile Industrial Robots v regióne CEE. „V roku 2018 sa rad veľkých spo- ločností rozhodol prejsť od testovania robotov k ich ostrému nasadeniu do prevádzky, hlavne v automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Níz- ka miera nezamestnanosti a nedostatok pracovnej sily na trhu v regióne boli hlavnými motívmi záujmu o naše kolaboratívne roboty, ktoré dokážu prevziať monotónne pracovné úlohy a uvoľniť ľudských pracovníkov pre činnosti s vyššou hodnotou. Podniky hľadajú spôsoby, ako automatizovať svoje procesy, aby zostali konkurencieschopné a automatizácia vnútro- podnikovej logistiky je pre firmy, pochopiteľne, veľmi zaujímavá. Dobrým príkladom môže byť spoločnosť Flex, ktorá v regióne nasadila mobilné ro- boty na niekoľkých výrobných zariadeniach.“ Rast založený na nových produktoch a službách Okrem rastúcich predajov veľkým zákazníkom ako Toyota, ktorá využíva roboty MiR v svojich výrobných zariadeniach v USA a Ázii, dosiahla spo- ločnosť tiež úspech so svojím produktom MiR500 uvedeným v roku 2018. Globálna expanzia bude pokračovať aj v roku 2019, keď je v pláne uve- denie ďalších nových produktov a nábor viac ako 100 nových pracovní- kov. Spoločnosť MiR očakáva ďalší rast v nových segmentoch, ktoré majú potenciál využívať autonómne mobilné roboty. „V roku 2019 sa zameriame na dodávky takých riešení, ktoré si zákazníci najviac vyžadujú. To znamená, že v spolupráci s našimi externými partermi a s využitím nového programu ‚mobile robots as a service’ budeme pod- porovať podniky, ktoré si dnes prenajímajú vysokozdvižné vozíky či auto- maticky navádzané vozidlá. Tým budeme môcť znížiť počiatočnú investíciu a zatraktívniť naše produkty takým podnikom, pre ktoré môže byť finančná stránka zabezpečenia si kolaboratívnych mobilných robotov hlavnou pre- kážkou,“ dodáva Thomas Visti. O Mobile Industrial Robots Spoločnosť Mobile Industrial Robots (MiR) vyvíja a dodáva kolaboratív- ne a bezpečné autonómne mobilné roboty (autonomous mobile robots – AMRs), ktoré rýchlo, jednoducho a pri efektívnych nákladoch dokážu riadiť internú logistiku, uľahčiť zamestnancom namáhavú prácu a umožniť im vykonávať produktívnejšiu činnosť. Inovatívne roboty od MiR už nasa- dili stovky veľkých a stredne veľkých výrobných spoločností po celom sve- te a tiež množstvo nemocníc a opatrovateľských domov. MiR veľmi rýchlo vytvoril globálnu distribučnú sieť vo viac než 40 krajinách a má regionál- ne kancelárie v New Yorku, San Diegu, Singapure, Frankfurte, Barcelone a Šanghaji. V Českej republike a na Slovensku dodáva produkty MiR na trh spoločnosť Amtech spol. s r.o. MiR založili v roku 2013 profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami z dánskeho robotického priemyslu a od sa- mého začiatku dosahuje rýchly rast. V roku 2017 sa zvýšili tržby oproti roku 2016 o 300%. Firmu so sídlom v dánskom Odense v apríli 2018 kúpila americká spoločnosť Teradyne, popredný dodávateľ automatizač- ného vybavenia na testovanie. Teradyne pred tromi rokmi tiež kúpila dán- sku firmu Universal Robots. Vďaka svojim úspechom bola MiR ocenená organizáciou Ernst & Young titulom Dánska spoločnosť roka 2018. Pre viac informácií navštívte: http://www.mobile-industrial-robots.com

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 68 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Priemysel sa mení – rýchlo a radikálne. Stále väčší význam má umelá inteligencia a strojové videnie. Veľtrh HANNOVER MESSE 2019 dá- va v rámci hlavnej témy Industrial Intelligence, tento vývoj do centra záujmu. Pozornosť sa pritom zameriava aj na úlohu človeka. Človek je ten, kto dáva rozhodujúce impulzy pre továreň budúcnosti. „HANNOVER MESSE je spoločnou platformou pre komponenty, vý- robky a systémy strojárskeho priemyslu i výroby investičných celkov, ale je to i priestor pre elektrotechniku, digitálne technológie, či IT firmy,“ hovorí Dr. Jochen Kockler, predseda predstavenstva Deutsche Messe AG. Na HANNOVER MESSE tiež odprezentujú vyše 100 konkrétnych príkladov využitia strojového videnia. Priemyselné firmy totiž stále viac využívajú inovatívne digitálne technológie. Od roku 2020 má v Nemecku nový 5G štandard sietí položiť základ pre rozsiahlu digi- talizáciu hospodárstva a spoločnosti. Pre HANNOVER MESSE bude teda štandard 5G centrálnou témou. Ako presne bude vyzerať 5G budúcnosť, uvidíme v hale 16. Pod názvom nosnej témy veľtrhu Indus- trial Intelligence ide nielen o smart technológie, ale najmä o digitálne prepojenie človeka a stroja vo veku umelej inteligencie. Ľahké konštrukcie a energetická infraštruktúra pre mobilitu zajtrajška Na HANNOVER MESSE viac ako 150 firiem odprezentuje riešenia ľahkých konštrukcií, ktorých hlavným odberateľom je automobilový priemysel. I ďalšie odvetvia však objavujú potenciál odľahčených kon- štrukcií, pričom nejde len o redukciu hmotnosti materiálov a nákladov. Oveľa viac ide o to, vyrobiť lepší produkt alebo komponent, napríklad s ohľadom na možnosti jeho zaťaženia, efektívnosti, dizajnu a obno- viteľné zdroje. V oblasti infraštruktúry pre elektromobily sa všetko točí okolo techno- lógií nabíjania, nových evidenčných systémov alebo alternatívnych transportných riešení. Na rovnomennom fóre budú diskutovať odbor- níci z rôznych odvetví o tom, ako sa bude vyvíjať mobilita zajtrajška, a aké predpoklady pre to musia byť splnené. Industrial Pioneers Summit Pohľad do budúcnosti nastoľuje otázku, čo bude po Priemysle 4.0. Tá- to otázka je veľmi relevantná aj z toho hľadiska, keď ide o dlhodobú schopnosť firiem uspieť a udržať sa v globálnej hospodárskej súťaži. Veľtrh HANNOVER MESSE preto organizuje po prvýkrát Industrial Pioneers Summit. Diskutovať sa bude o digitalizácii, umelej inteligen- cii, spolupráci človek – stroj a platformovej ekonomike. Odborníci zo všetkých oblastí priemyslu, vedy a iných odvetví sa budú zamýšľať nad možným vývojom a jeho scenármi s cieľom definovať spoločen- skú víziu pre rok 2025. Partnerská krajina Švédsko Švédsko sa už desaťročia stavia zodpovedne k pokroku a inováciám. Pod názvom Sweden Co-Lab – spojenie konceptov Co-Creation a Ino- vation – sa v Hannoveri budú prezentovať švédske firmy, ktoré ponú- kajú atraktívne riešenia aj v oblasti Smart-Industry. HANNOVER MESSE 2019 Od 1. do 5. apríla 2019 sa uskutoční celosvetový strojársky veľtrh HANNOVER MESSE. Organizátori očakávajú približne 6 500 firiem zo 75 krajín. Nebudú chýbať nadnárodné koncerny, veľké i menšie firmy, ale i startupy, ktoré budú prezentovať nielen systémové riešenia pre priemyselnú výrobu, ale i možnosti energetického zabezpečenia budúcnosti. Zastúpené na podujatí budú najdôležitejšie firmy z oblasti automatizácie, robotiky, priemyselného softvéru, pohonov, fluidnej techniky, energetických technológií, výskumu i vývoja. Partnerskou krajinou tohtoročného HANNOVER MESSE je Švédsko. Účastníci tlačovej konferencie vo Viedni k príprave veľtrhu HANNO- VER MESSE

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

      

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

  

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

 !"# $ %  

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

80

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

 

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

  

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

 

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

 

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

  

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

    

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

      &\'# ($ )$ % * + ,-

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

. !"   /012334022/0154110

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 70 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Automobilová výroba Na Slovensku sa vlani darilo aj značkám z portfólia Groupe PSA vyrába- ným na Slovensku. Kým trh registrovaných osobných a úžitkových vozidiel na Slovensku v roku 2018 rástol medziročne o 3,4 %, značka Peugeot svoj predaj medziročne zvýšila až o takmer 20 %. Oproti trhu tak porástla skoro šesťnásobne. Vzrástol aj celkový podiel značky Peugeot na domá- com trhu o 1,63 percentuálneho bodu. Značka Peugeot zaznamenala, so 7 462 predanými vozidlami za rok 2018, najvyšší ročný predaj na Slo- vensku vo svojej histórii. Úspešný Citroën C3 Citroën obsadil v roku 2018 tretiu pozíciu v rebríčku Top 15 najvýraznejšie rastúcich automobilových značiek na Slovensku. Až 14%-ný medziročný nárast trhového podielu zaznamenal Citroën vďaka 5 014 registrovaným vozidlám. V kategórii osobných vozidiel bol najúspešnejším modelom tr- navský Citroën C3. S celkovým počtom až 1 527 vozidiel C3, registrova- ných na Slovensku v minulom roku, získal tento bestseller značky Citroën až 7,13%-ný podiel vo svojej kategórii a 2. miesto v poradí modelov vo svojom segmente. Trnavská Groupe PSA v roku 2018 v znamení rastu Text a foto Groupe PSA Slovakia Pokiaľ ide o výrobné portfólio v Trnave, s podielom 68,4 % na celkovom počte vlani vyrobených vozidiel, bol suverénnou vlajkovou loďou auto- mobilky model Citroën C3. Z tohto modelu zišlo vlani z trnavských výrob- ných liniek a k zákazníkom do celého sveta smerovalo celkovo 240 744 vozidiel. Model Citroën C3 sa exkluzívne v Trnave vyrába od septembra 2016 a dodnes má viac ako 30 ocenení od renomovaných hodnotiacich agentúr a novinárskych združení. Nový model aj vyššie mzdy Z druhého modelu v portfóliu trnavského závodu Groupe PSA Slovakia – Peugeot 208 – bolo za uplynulých 12 mesiacov vyrobených 111 252 vo- zidiel. Tento objem s 31,6%-ným podielom uzatvára celkovú produkciu za rok 2018. Prioritou uplynulého roku bola úspešná príprava spustenia výro- by úplne nového modelu. Jeho identita je stále predmetom utajenia. Viac ako 90 % minuloročnej produkcie Trnavy smerovalo na trhy štátov EÚ. V priebehu roka 2018 uzatvorilo vedenie automobilky s odborovou orga- nizáciou OZ KOVO dve kolektívne vyjednávania, vďaka ktorým sa zák- ladné mzdy zamestnancov od roku 2018 do roku 2020 celkovo zvýšia o 153 eur. Ďalšie zvýšenie základných miezd garantuje nový, transparent- ný systém odmeňovania založený na objektívnych kritériách. Automobilka zvyšuje prémie a príplatky a zároveň pokračuje vo zvyšovaní atraktivity programu benefitov. Novinkou od roku 2019 je dodatková dovolenka pre lojálnych zamestnancov. Za každých päť odpracovaných rokov vzniká nárok na jeden ďalší deň dovolenky nad rámec legislatívy. Aktuálne vytvára automobilka okolo 4 500 pracovných postov. Začiatkom roka 2017 sa úspešne rozbehla tzv. štvrtá, víkendová pracovná zmena. Vrátane dodávateľov generuje tento výrobca áut na Slovensku takmer 20 000 pracovných postov. Celková investícia koncernu na Slovensku už presiahla miliardu eur. V Tr- nave sa aktuálne vyrába model Peugeot 208 a od septembra 2016, exkluzívne len na Slovensku, aj nový Citroën C3, ktorý predstavoval in- dustriálnu investíciu vo výške 80 miliónov eur. V rámci ochrany životného prostredia automobilka od júna 2012 nevy- viezla na skládku ani kilogram odpadu tvoreného vo výrobe. Trnavské výrobné centrum patrí v spotrebe energií na vyrobené vozidlo medzi naj- lepšie automobilky Európy. Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia ukončila uplynulý rok 2018 s novým objemovým rekordom 352 007 vyrobených vozidiel. V siedmom, po sebe idúcom roku medziročného rastu, sa produkcia v tr- navskom výrobnom centre oproti predošlému roku 2017 zvýšila o 5,1 %. V samom závere vlaňajšieho roka v Trnave vyrobili, za viac ako 12 rokov produkcie, už jubilejné trojmiliónte vozidlo. Sériová výroba začala v Trnave v júni 2006.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

www.leaderpress.sk | 1/2019 | 71 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM 27. mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení www.amper.cz pořádá 19. – 22. 3. 2019|BRNO V Y Ĺ W H O H N W U R W H F K Q L N \ V marci sa už po dvadsiaty siedmykrát uskutoční najväčšia a najvýznamnejšia stredoeurópska veľtržná akcia v odboroch elektrotechniky, energetiky, auto- matizácie, komunikácie, osvetlenia a zabezpečenia – AMPER. Veľtrh je ucelenou prehliadkou inovácií, ktorých smer vývoja ponúka pohľad do budúcnosti technológií. Organizátori veľtrhu plánujú nadviazať na veľmi úspešný posledný ročník, ktorý navštívilo viac ako 43 000 návštevníkov a na jeho výstavnej ploche sa prezentovalo 590 vystavovateľov z 29 krajín sveta. Veľtrh potvrdil zvy- šujúci sa záujem zo zahraničia, odkiaľ prišla štvrtina vystavovateľov a viac ako 13 % celkových návštevníkov. V rámci sprievodného programu pripravujeme okrem samostatných kon- ferencií a seminárov tiež rozsiahle fóra, ktoré budú venované aktuálnym témam. Tešiť sa môžete na FÓRUM AUTOMATIZÁCIE, FÓRUM ENERGE- TIKY a FÓRUM OPTONIKY alebo na úspešné sprievodné projekty AM- PER SMART CITY, AMPER START UP a AMPER MOTION. Spomenieme tiež tradičnú súťaž o najprínosnejší exponát veľtrhu, ZLATÝ AMPER, ktorý je pre zúčastnené spoločnosti významným a prestížnym ocenením v zmysle uznania ich schopnosti návrhu a výroby nového kon- kurencieschopného produktu s využitím inovatívnej činnosti v oblasti vý- skumu a vývoja. Veľtrh AMPER po dvadsiaty siedmykrát Svoju účasť na 27. ročníku veľtrhu AMPER už potvrdili tradičné tuzemské a zahraničné spoločnosti, ale i nové firmy nielen z Českej republiky a Slo- venska, ale napríklad i z Nemecka, Poľska, Švajčiarska alebo Číny. Pre viac informácií navštívte oficiálne stránky veľtrhu www.amper.cz, kde nájdete prihláškový formulár, podrobné informácie k veľtrhu a tiež kontakty na členov tímu veľtrhu AMPER 2019, ktorí sa vám budú radi venovať.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 72 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Švýcarská společnost LNS, významný výrobce příslušenství pro obráběcí stroje, oznámila, že se členem skupiny LNS stal ChipBLASTER – americký výrobce vysokotlakého a velkoobjemového chlazení. Současná nabídka podavačů tyčí, vynašečů třísek, odsávání a filtrace vzduchu a také systé- my vodního hospodářství firmy LNS bude ideálně doplněna o produkty od americké jedničky ve vývoji a výrobě systému pro vysokotlaké chlazení a filtraci kapalin. Od 1. ledna 2019 se tak stala společnost technology- -support s.r.o. oficiálním zástupcem produktů LNS v České republice a na Slovensku. Společnost LNS byla založena v roce 1972 ve švýcarském kantonu Jura. Tento region je centrem nejen švýcarského hodinářského průmyslu, ale také na něj navazujícího strojírenství. Je to také místo, kde byl vynalezen první podavač tyčí pro obráběcí stroje. V roce 1975 byl zkonstruován první hydraulický podavač, známý jako Hydrobar®. V praxi tento systém vede rotující tyč do olejové lázně a pokrývá ji jemnou vrstvou oleje. Tím se snižuje tření, hluk a vibrace a zároveň se zvyšuje rychlost vřetena, čímž se zefektivňuje celá výroba. Tento vynález byl tak velkým úspěchem, že se nejen významně zvýšil obchod LNS, ale jméno Hydrobar® se stalo obec- ným pojmem, který se dodnes stále používá ve strojírenském průmyslu. V návaznosti na tento mezník se společnost zaměřila na vývoj inovativních produktů. Díky tomu mohou zákazníci firmy LNS profitovat ze stále chytřej- ších produktů pro efektivnější výrobu. Díky vývoji a akvizicím se portfolio příslušenství pro obráběcí stroje rozrostlo o vynašeče třísek, odsávání a fil- trace vzduchu a také systémy vodního hospodářství. 5. ročník konferencie NEWMATEC, ktorú organizuje Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky sa bude mimoriadne konať v X-BIONIC SPHERE v Šamoríne. Podu- jatie bolo zaradené do podporovaných aktivít Ministerstva hospodárstva SR v rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine a otvoria ho zástupcovia minister- stiev hospodárstva krajín V4. V roku 2019 ponúkne NEWMATEC veľmi atraktívne témy, ktoré budú pre- zentovať špičkoví spíkri na európskej úrovni. Konferencia NEWMATEC 2019: Termín: 26. – 27. marec 2019 Miesto podujatia: X-BIONIC SPHERE, Šamorín Hlavná téma: Aktuálne a budúce trendy v automobilovom priemysle a vozidlách Podtémy: Alternatívne pohony a palivá, technologické megatrendy Podujatím bude opäť sprevádzať Ivan Hodač, automotive expert a bývalý dlhoročný generálny sekretár ACEA. Potvrdení spíkri: • Matthias Erb, riaditeľ Holistic User Experience, Volkswagen AG • Martin Hrdlička, vedúci vývoja podvozku a agregátu, ŠKODA Auto • Sir Jonathan Faull, predseda pre európske verejné záležitosti, Brunswick • Jay Nagley, R&D špecialista – Automotive Team, Department for Inter- national Trade, UK • Jong Hun Kim, riaditeľ pre vývoj, LG Chem Poľsko • Carlos Navas, Strategy Officer, Fuel Cells and Hydrogen Joint Under- taking • Zdeněk Tůma, partner, KPMG Česká republika, ex-guvernér Českej národnej banky • Jonathan Carrier, viceprezident pre korporátny vývoj, AeroMobil • Christoph Stürmer, globálny vedúci analytik Autofacts, PwC Nemecko • Filip Šváb, výkonný riaditeľ pre medzinárodné vonkajšie vzťahy, AT&T • Petr Karásek, riaditeľ, TATRA TRUCKS • Gwenole Cozigou, riaditeľ pre priemyselnú transformáciu a pokročilé hodnotové reťazce, Európska komisia Na konferenciu sa môžete prihlásiť na www.newmatec.sk/registration V prípade záujmu o partnerstvo na podujatí nás kontaktujte na: partnerships@congress.sk Výrobce vysokotlakého chlazení ChipBLASTER je novým členem skupiny LNS Milan HNÍDEK, t-support, s.r.o. Společnost technology-support s.r.o., působí na českém a slovenském trhu v oblasti služeb a příslušenství pro uživatele, výrobce a prodejce CNC ob- ráběcích strojů od roku 2003. Během této doby firma získala řadu stálých a spokojených zákazníků. Věříme, že za úspěchem firmy stojí mimo jiné snaha nebýt pouze jednorázovým dodavatel len určité technologie, ale být především partnerem, nabízet řešení problémů, s nimiž se uživatelé při své práci setkávají. Vedle CAD/CAM řešení GibbsCAM a Cimatron je sou- částí našeho portfolia i vysokotlaké a velkoobjemové chlazení ChipBLAS- TER. Do tohoto portfolia ideálně zapadají i všechny produkty firmy LNS. Samostatnou aktivitou je nabídka školení a rekvalifikačních kurzů pro ob- sluhy a programátory CNC obráběcích strojů a CAD konstruktéry. Konferencia NEWMATEC 2019 LNS – veškeré příslušenství obráběcího stroje od jednoho dodavatele

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

22. máj 2019, Nitra, výstavisko Agrokomplex Slovenská kooperačná burza Nitra 2019 SARIO BUSINESS LINK Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) vás pozýva na Slovenskú kooperačnú burzu, ktorá už 13 rokov patrí k najprestížnejším medzinárodným B2B podujatiam pre slovenských a zahraničných podnikateľov na Slovensku. PROGRAM PODUJATIA • B2B rokovania podľa vopred dohodnutých harmonogramov • odborná panelová diskusia Ľudia pre smart industry / Kvalifikácia a vzdelávanie pre high–tech priemysel SPRIEVODNÝ PROGRAM • možnosti financovania projektov z európskych prostriedkov • inovatívne služby agentúry SARIO • služby SARIO — Partner v regiónoch • služby na podporu zahraničného obchodu a internacionalizácie MSP • projekty a prototypy slovenských inovatívnych firiem • neformálny networking pri káve a občerstvení po celý deň SARIO ponúka aj konzultácie a poradenstvo k službám na podporu exportnej pripravenosti, k účasti a prezentácii na domácich a zahraničných veľtrhoch. Partneri podujatia predstavia nástroje k financovaniu inovačných a proexportných aktivít. KONTAKT E-mail: matchamaking@sario.sk VIAC INFORMÁCIÍ Pre viac informácií o podujatí Slovenská kooperačná burza Nitra 2019 návštivte naše stránky www.sario.sk Nájdite si dodávateľa alebo odberateľa a rozšírte svoj biznis! SARIO SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ INVESTÍCIÍ A OBCHODU GOOD IDEA SLOVAKIA B2B stretnutia so slovenskými a zahraničnými partnermi

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 74 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Open House DMG MORI Dcérska spoločnosť DMG MORI Czech, s.r.o., ktorá pôsobí na českom a slo- venskom trhu, vypravila aj tento rok do Pfrontenu dva autobusové zájazdy pre zákazníkov a skupinku novinárov z oboch republík. Tí si okrem pracovné- ho programu, zahrňujúceho celodennú prehliadku závodu i celosvetovú tla- čovú konferenciu s najvyššími predstaviteľmi DMG MORI, užili aj sprievodné akcie – ochutnávku bavorských špecialít i návštevu pivovaru. Dôraz na automatizáciu a digitalizáciu Ako na otvorení podujatia pre česko-slovenskú skupinu uviedol konateľ DMG MORI Czech, s.r.o., Jiří Marek, Open House je výborná príležitosť na to, aby firma ukázala, kam sa uberá a čo môže v blízkej budúcnosti do- siahnuť. „Tento rok predstavujeme 60 strojov, vlani to bolo 70. Znížili sme síce počet strojov, ale o to viac predstavujeme automatizačných aplikácií v strojoch. Je to jedna z našich nosných tém a snažíme sa jednak predstaviť stroje s integrovanou automatizáciou, tak ako ju chápeme a robíme u nás, ale aj s možnosťou automatizácie od externých dodávateľov a výrobcov robotov. Všetky naše stroje možno vybaviť automatizáciou. Práve digitali- zácia a automatizácia, spolu s aditívnou výrobou technológiou navarova- nia v práškovom lôžku sú najdôležitejšie oblasti, na ktoré sa v súčasnosti zameriavame,“ vysvetlil J. Marek. Doplnil, že DMG MORI ponúka, okrem iného, aj kompletné riešenia pre výrobcov foriem a nástrojov a dokáže svo- jimi technológiami zabezpečiť efektívne opracovanie foriem až do veľkosti šesť metrov. Priamo v závode DMG MORI tiež funguje centrum pre výrobu foriem a rovnako aj centrum pre letecký priemysel. „V tomto odvetví máme viac ako dvadsaťročné technologické skúsenosti a máme vytvorené riešenia pre všetky požiadavky, s ktorými nás výrobcovia z odvetvia aerospace oslo- vili,“ dopĺňa J. Marek. Dve svetové premiéry Moderný závod vo Pfrontene prijal vo svojich priestoroch tento rok viac ako 8 000 návštevníkov. Na ploche 7 500 metrov štvorcových spoločnosť Vlasta RAFAJOVÁ, foto DMG MORI Open House Pfronten v znamení špičkových strojov Spoločnosť DMG MORI každoročne organizuje vo svojom závode DECKEL MAHO na nemecko-ra- kúskom alpskom pomedzí podujatie Open House. Na tohtoročný Open House Pfronten, ktorý sa konal od 22. do 26. januára, prišlo vyše 8 000 zá- kazníkov firmy takmer z celého sveta. DMG MORI im predstavila svoju víziu rozvoja technologicky vyspelých obrábacích strojov, automatizácie a di- gitalizácie produkcie i novinky v aditívnej výrobe.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Open House DMG MORI Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14 Trenčín organizuje už 14. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky tvorivosti žiakov základných a stred- ných škôl v oblasti robotiky – Trenčiansky robotický deň (TRD). Spoluvyhla- sovateľom TRD je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. TRD sa uskutoční 3. a 4. apríla 2019 na výstavisku Expocenter, a.s. v Tren- číne a témou aktuálneho ročníka je Ekorobotika. Na TRD budú žiaci súťa- žiť v troch kategóriách, čakajú ich aj prednášky a workshopy pripravené spolupracujúcimi vysokými školami a partnerskými firmami. Cieľom podu- jatia je motivovať žiakov základných škôl k štúdiu technických odborov na stredných odborných školách a motivovať žiakov stredných škôl k štúdiu techniky na vysokých školách, podporovať ich v kreativite, pri hľadaní, návrhu a realizácii vlastných myšlienok, umožniť im fundovane diskutovať a komunikovať o vlastných riešeniach. O atraktivite robotiky aj samotného podujatia vypovedá každoročný ná- rast počtu účastníkov a robotov. Kým v roku 2016 prišlo na TRD 25 žiac- kych tímov s 94 robotmi, v roku 2017 to už bolo 41 tímov so 131 robotmi a vlani sa zúčastnilo až 47 tímov so 158 robotmi, pričom sily si prišli zme- rať nielen žiacke robotické tímy zo Slovenska, ale aj z Nemecka, Maďar- ska, Poľska, Českej republiky a Ukrajiny. DMG MORI umiestnila a tematicky usporiadala desiatky strojov zahrňujú- cich celé výrobné portfólio značky. Pri každom z vystavených exponátov bol k dispozícii špecialista na prezentovanú technológiu, čo pre návštev- níkov Open House znamenalo príležitosť dozvedieť sa napríklad nielen detailné technické informácie, ale aj vidieť konkrétny stroj v ukážkovom pracovnom režime. DMG MORI vo Pfrontene predstavila odbornej verejnosti dva nové stroje. Svetovú premiéru mal DMP 70 – stroj na simultánne päťosové obrábanie, s priamym pohonom stroja a maximálnym zaťažením 100kg obrobku. Tento extrémne kompaktný stroj má minimalizované nároky na zastavanú plochu (iba 4,2 m2) a uplatnenie nájde nielen v medicínskych aplikáciách a letectve, ale aj v dielenskej výrobe náročných priemyselných odvetví. Pojazdy v rozsahu 700 x 420 x 380mm ponúkajú priestor pre množstvo komponentov, vďaka čomu je stroj dokonalým adeptom na obohatenie existujúcich strojových parkov. Vysoko dynamicky obrába komplexné ob- robky s rýchlym posuvom až 60 m/min a zrýchlením 2 g. Stroj vhodne dopĺňa automatizované riešenie na manipuláciu s obrobkom WH 3 CELL, ktoré možno k stroju pripojiť flexibilne – z troch strán. Premiéru mala vo Pfrontene aj novinka v produktovom rade LASERTEC. Stroj LASERTEC 125 Shape bol špeciálne navrhnutý pre povrchové 3D štruktúrovanie veľkých foriem až do ø 1 250 × 700 mm s hmotnosťou obrobku až 2 600 kg (voliteľne s tandemovým pohonom osi A). Voliteľný vysokorýchlostný suport osi Z zvyšuje rýchlosť posuvu v osi Z z 1,5 m/s na 4 m/s, laser dosahuje pulzné frekvencie až 1 000 kHz. Model má ešte viac optimalizovanú kvalitu textúry, bez zníženia procesnej rýchlos- ti. Výsledkom sú o 69 percent kratšie výrobné časy, a tým aj významne nižšie náklady. Technológia LASERTEC Shape umožňuje používateľom zo všetkých od- vetví nástrojov a foriem dosiahnuť absolútnu voľnosť dizajnu vnútorných a vonkajších povrchových štruktúr a skĺbiť ich s maximálnou presnosťou a reprodukovateľnosťou. S mimoriadnym úspechom sa stretla najmä v au- tomobilovom priemysle. DMG MORI rastie V rámci Open House Pfronten sa každoročne koná aj tlačová konferen- cia pre niekoľko desiatok novinárov zo všetkých kútov sveta. Prezident spoločnosti Masahiko Mori a predseda výkonnej rady Christian Thönes na tohtoročnej prezentovali dosiahnuté výsledky aj ambície DMG MORI. Ako vyzdvihli, firma sa naďalej pozitívne rozvíja – technologicky, štruktu- rálne, kultúrne a ukazuje svoju inovatívnu silu. „Sieťová výroba, integrované koncepcie automatizácie a digitalizácie, ako aj vysoko presné a produktív- ne stroje – to robí našich zákazníkov pripravených na budovanie továrne budúcnosti. S našimi holistickými riešeniami pre automatizáciu, digitalizáciu a aditívnu výrobu sa v DMG MORI zameriavame na celý hodnotový reťa- zec, od plánovania výroby cez monitoring samotnej produkcie až po sieťo- vé servisné služby,“ uviedol Ch. Thönes. Jeho vyjadrenia potvrdzujú aj zverejnené hospodárske výsledky spoloč- nosti za minulý rok, keď príjem objednávok DMG MORI vzrástol o 8% na 2 975,6 milióna eur, výnosy z predaja dosiahli 2 655,1 milióna eur (o 13% viac ako v roku 2017) a EBIT vzrástol o 21% na hodnotu 217,1 milióna eur. Trenčiansky robotický deň Trenčiansky robotický deň 3. - 4. apríl 2019 výstavisko Expocenter Trenčín www.trencianskyrobotickyden.sk

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 76 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM MSV zrcadlem české ekonomiky Největší a nejvýznamnější tuzemský veletrh vstupuje do sedmé dekády své existence ve výborné formě. České ekonomice se daří, průmysl šlape na plné obrátky a o účast na MSV je v po- sledních letech enormní zájem. K uspokojení všech požadavků na výstavní plochu by brněnské výstaviště potřebovalo další pavilon. Ze zahraničí přijíždí vystavovat už polovina firem a MSV přita- huje také stále více odborných návštěvníků jak z okolních, tak ze vzdálenějších zemí. Nová témata v nomenklatuře veletrhu Několik posledních let byl hlavním tématem MSV Průmysl 4.0, tedy automatizace, robotizace, digitalizace. V posledních roční- cích se toto téma přesunulo z konferenčních sálů také do expozic, kde konkrétní vystavovatelé ukazují konkrétní řešení šetřící pra- covní sílu a zvyšující produktivitu práce a přidanou hodnotu. Pro příští ročník jsme se rozhodli hlavní téma rozšířit. Vzhledem k to- mu, že digitalizace průmyslové výroby je jedním z hlavních směrů inovačního procesu a nezbytnou podmínkou úspěchu, bude hlav- ní téma veletrhu Průmysl 4.0 a digitální továrna. Pro vystavovatele jsme připravili možnost aktivně se podílet na digitalizaci průmys- lové výroby na českém trhu i v zahraničí, příležitost oslovit široké spektrum průmyslových podniků a šanci profitovat z výrazné me- diální podpory tématu. „Rádi bychom podpořili také začínající inovační firmy a start-upy,“ uvedl ředitel akce Michalis Busios. „Dalším zvýrazněným tématem tak bude oblast Investiční příleži- tosti – Start up projekty, nové nápady, inovace jako příležitost.“ Také v nomenklatuře veletrhu ENVITECH se objevuje nový obor, který bude zároveň hlavním a zvýrazněným tématem akce. Jde o cirkulární ekonomiku, tedy trend, který je základním principem udržitelného průmyslu a otevírá firmám nové příležitosti. Evropská komise odhaduje, že do roku 2030 vzniknou v EU díky oběho- vému hospodářství dva miliony nových pracovních míst. Přijetí principů cirkulární ekonomiky má do roku 2030 vygenerovat v Evropě roční úspory v hodnotě 1,8 bilionu eur a výnosy ve výši 600 miliard eur. Firmy, které tímto způsobem začnou uvažovat ještě dříve, než to nařídí legislativa, získají před ostatními náskok. Struktura samotného MSV zůstává zachována a veletrh se opět člení do oborů zastupujících všechny klíčové oblasti strojírenské- ho a elektrotechnického průmyslu. Chystají se také specializova- né výstavní akce zviditelňující 3D tisk, robotizaci nebo spolupráci průmyslu a vysokých škol (Transfer technologií a inovací). Sou- částí veletrhu opět bude soutěž Zlatá medaile MSV o nejlepší inovativní exponáty a rozsáhlý odborný doprovodný program. Ohlédnutí za MSV 2018 Na posledním ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu se představilo 1 651 vystavujících firem ze 32 zemí, přičemž podíl zahraničních účastníků dosáhl 49%. Expozice vystavovatelů si prohlédlo 80 937 návštěvníků z 57 zemí, ze zahraničí přijelo 7 747 registrovaných návštěvníků, tj. 9,6% z celkového počtu. Na veletrhu se akreditovalo 280 novinářů ze sedmi zemí. Tradiční průzkum spokojenosti realizovala mezi návštěvníky i vy- stavovateli MSV 2018 agentura Ipsos. Spokojenost návštěvní- ků i vystavovatelů zůstává nadále vysoká. Pozitivní až nejvyšší spokojenost mezi vystavovateli meziročně stoupla z 84% na 96%. Podíl rozhodně spokojených návštěvníků meziročně stoupl z 89% na 94%. Jde o nejlepší výsledek za posledních 5 let. Nespokojení návštěvníci nebyli téměř žádní. Přínos veletrhu pro zúčastněné firmy zůstává pozitivní a velmi dobře se vyvíjí. Oproti loňskému ročníku stoupl přínos pro zahraniční vystavovatele. Po- díl navázaných kontaktů se oproti minulým rokům nezměnil. Letos vystavovatelé navázali více kontaktů se zahraničními návštěvníky. Stejně jako v předchozích letech je největší podíl vystavovaných produktů ze zahraničí. Přihlášky do konce března 61. mezinárodní strojírenský veletrh se uskuteční od 7. do 11. října 2019 a uzávěrka přihlášek pro vystavovatele spojená s termíno- vou slevou je plánovaná k datu 31. března. V minulých letech byly nejatraktivnější plochy vyprodány již dlouhé měsíce předem, pro- to by zájemci neměli s přihláškou dlouho otálet. Nejjednodušší je přihlásit se elektronicky na www.bvv.cz/e-prihlaska.msv. Digitální továrna, cirkulární ekonomika, start-upy Jiří ERLEBACH, Veletrhy Brno, a.s. Od 7. do 11. října se uskuteční na brněnském výstavišti další ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. V lichých letech k němu neodmyslitelně patří Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Transport & Logistika a spolu s ním Mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního pros- tředí ENVITECH. Pořadatelé očekávají účast přibližně 1 600 vystavujících firem a nejméně 80 tisíc odborných návštěvníků.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

7.– 11. 10. 2019 BRNO 61. MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH NEJVÝHODNĚJŠÍ CENOVÉ PODMÍNKY DO 31. 3. 2019 PRIHLÁŠKA K ÚČASTI www.bvv.cz/e-prihlaska.msv

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 78 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Novinky svetových výrobcov Tento úspech podčiarkuje renomé značky Kia, čo sa týka špičkové- ho dizajnu, ktorý už viac ako desať rokov vytvára Peter Schreyer, prezident pre dizajn a hlavný dizajnér vozidiel značky Kia. Svoje prvé ocenenie iF Award získala značka v roku 2010 a odvtedy dokázala každý rok vytvoriť aspoň jeden model, ktorý sa umiest- nil na stupňoch víťazov. Značka Kia doposiaľ získala 18 ocenení iF Award. Ocenenia boli udelené každému variantu nového radu Ceed: hatch- backu Ceed a Ceed Sportswagon, ako aj novému modelu ProCe- ed s karosériou shooting brake, ktorý sa v Európe začal predávať v polovici januára. Všetky tri verzie sa vyrábajú v závode v Žiline. Dizajn novej generácie radu Ceed charakterizujú čisté línie, ktoré čerpajú inšpiráciu zo športového sedanu Kia Stinger vo variante fastback, ktorý je rovnako víťazom ocenenia iF za rok 2018. Päť- dverový hatchback Ceed je širší a nižší ako jeho predchodca, zatiaľ čo jeho kabína je posunutá viac dozadu, aby sa dosiahol športovej- ší vzhľad. Pri pohľade zboku sa vyníma zadný stĺpik karosérie, ktorý hornej línii okien dodáva elegantný tvar „polmesiaca“. Model Ceed Sportswagon ponúka viac priestoru ako kedykoľvek predtým v triede kompaktných vozidiel: model tretej generácie sa predĺžil a vlastníkom ponúka väčší batožinový priestor (625 litrov) ako jeho konkurenti – a dokonca viac ako mnohé vozidlá vyšších tried. Vďaka svojim inteligentným rozmerom a novému dynamické- mu dizajnu je nový model Ceed Sportswagon športovejší ako všetci jeho predchodcovia. Model ProCeed sa vyznačuje úplne novým dizajnom a je prvým kompaktným vozidlom verzie shooting brake značky Kia. Spája úchvatný elegantný dizajn s priestornosťou a všestrannosťou vozidla typu tourer, pričom vďaka svojim rozmerom a jedinečnému postoju výrazne vyčnieva medzi svojimi súrodencami. S výškou 1 422 mm je najnižším vozidlom v celej nižšej strednej triede. Určujúcim prv- kom jeho profilu je dynamická strešná línia, ktorá je zakončená ostrým uhlom zadného skla. Výnimočný dizajn je zreteľný najmä zo- Kia získala iF Design Awards zadu, a to vďaka osvetlenému pásiku prepájajúcemu zadné svetlá LED, ktorý je prvou lastovičkou v tejto triede, čím modelu ProCeed dodáva jedinečný svetelný podpis. 6 400 prihlásených kandidátov z 50 krajín Súťaž iF Design Award bola založená v roku 1953 a je jednou z naj- prestížnejších súťaží dizajnu na celom svete. Organizuje sa každý rok v Hannoveri pod záštitou spoločnosti iF International Forum De- sign GmbH, ktorá je najstaršou nezávislou dizajnérskou inštitúciou na svete. V roku 2019 sa na súťaži iF Design Award zúčastnili spoločnosti z 50 krajín, ktoré do nej prihlásili 6 400 produktov. Tieto následne posudzovala medzinárodná porota zložená zo 67 expertov z oblas- ti dizajnu. Súťaž iF Design Award pokrýva sedem kategórií: produktový dizajn, komunikačný dizajn, dizajn obalov, dizajn služieb v kategórii UX, ar- chitektúra, interiérový dizajn a profesionálny koncept. (Zdroj Kia Motors Slovakia) TrojkasaopäťstalašťastnýmčíslomznačkyKia.Po uvedení novej, tretej generácie modelu Kia Ceed, ktorá sa momentálne predáva v Európe v troch rôznych typoch karosérie, dostal každý z troch nováčikov ocenenie za dizajn iF Design Award. Tento trojnásobný triumf v celosvetovo uznávanej súťaži dizajnu navyše predstavuje tretí po sebe nasledujúci rok, v ktorom značka Kia získala hetrik ocenení iF Design. Nový hovorca Kia Motors Slovakia Novým hovorcom spoločnosti Kia Mo- tors Slovakia je od 1. februára 2019 Ján Žgravčák, ktorý nahradil po 6 ro- koch Jozefa Bačého. Ján Žgravčák má za sebou dlhoročné skúsenosti z pôso- benia v médiách. Absolvent masme- diálnych štúdií na FIlozofickej fakulte Prešovskej univerzity bol od roku 1999 športovým redaktorom, moderátorom a komentátorom Slovenskej televí- zie. V rámci vysielania RTVS sa prioritne venoval motoristickému športu, bol komentátorom Formuly 1, moderátorom hlavnej spravodajskej špor- tovej relácie Góly-body-sekundy, no verejnoprávna televízia ho využí- vala aj ako moderátora v charitatívnych projektoch Slovensko Advent. Bývalý hovorca Jozef Bačé bude aj naďalej pracovať v spoločnosti Kia Motors Slovakia na oddelení vzdelávania.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

www.leaderpress.sk | 1/2019 | 79 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Novinky svetových výrobcov ŠKODA VISION iV představuje kombinace atletické karoserie, dva- advacetipalcových aerodynamicky optimalizovaných kol a mohut- ných vyklenutých blatníků s výraznou plynulou linií střechy ve stylu karoserie kupé. Příď a záď spojuje charakteristická Tornádo linie a zvýrazňuje čisté plochy dveří bez klik. Namísto klasických zpět- ných zrcátek využívá vůz kamery, jejichž kryty opticky připomínají žraločí ploutve. Přídi dominuje nová interpretace typicky široké masky chladiče vozů značky ŠKODA s jemným vertikálním žebrováním a krysta- lickými strukturami. Vyniknou zejména horizontální světelná lišta, Elektrická budoucnost značky ŠKODA Zdroj ŠKODA AUTO která v horní části mřížky spojuje světlomety a výrazné otvory pro vstup chladícího vzduchu v předním spojleru, podtrhující sportovní vzhled vozu. Na mohutné zádi se nachází aerodynamický spoiler a krystalická LED koncová světla. Ta nově definují podobu tvaru písmene C, který je pro vozy značky ŠKODA typický, a společně se světelným proužkem na zadním difuzoru zvýrazňují šířku vozu. Na zádi dále upoutá nápis ŠKODA, jehož jednotlivá písmena jsou červeně podsvícená. Rok 2019 představuje pro značku ŠKODA vstup do éry elektromo- bility. 124 let po založení podniku uvede česká automobilka na trh model SUPERB PHEV s plug-in- -hybridním pohonem a elektric- ké CITIGO s čistě bateriovým elektrickým pohonem. V roce 2020 budou následovat první sériové vozy na bázi platformy MEB. V následujících čtyřech letech bude ŠKODA investovat zhruba dvě miliardy eur do alternativních pohonů a do no- vých služeb, souvisejících s mo- bilitou a do konce roku 2022 představí více než deset elektri- fikovaných modelů. Prostřednictvím studie ŠKODA VISION iV představuje česká automobilka na autosalonu v Ženevě (5. až 17. března) další krok směrem k elektromobilitě. Dvěma designovými skicami poodhaluje ŠKODA svůj první vůz na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB). Čtyřdveřový crossover s karoserií kupé přitom fascinuje svými sportovními a emocionálními liniemi. Jaký prvek z designu VISION iV bude typický pro elektrické vozy ŠKODA? ŠKODA VISION iV se vyznačuje širokou maskou chladiče, typickou pro vozy značky ŠKODA, novou světelnou lištou, velkými koly a at- leticky tvarovanou karoserií s čistými plochami. Jemná linie střechy ve stylu ka- roserie kupé končí mohutnou a širokou zádí s krystalickými skupinovými svítilnami a čer- veně podsvíceným nápisem ŠKODA.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 80 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Elektromobilita Obmedzenie emisií z dopravy je dlhodobým cieľom európskych veľko- miest. Tie v súčasnosti vyžadujú, aby kuriérske spoločnosti so svojimi rých- lo narastajúcimi potrebami v segmente logistiky tzv. „Last mile delivery“, nezvyšovali ekologické zaťaženie v obytných zónach a centrách. Napl- nenie tejto požiadavky znamená, okrem iného, aj odklon kuriérskych spo- ločností od prevádzkovania dodávok s naftovým motorom a orientáciu na elektrické dodávkové vozidlá. Práve pre tento segment sa elektromobil VOLTIA ukázal ako ideálne riešenie. Vzhľadom na svoje parametre sa zaradil na prvé miesto, medzi najefektívnejšie a cenovo najdostupnejšie elektromobily vo svojej kategórii. Elektromobil VOLTIA Dodávkový elektromobil VOLTIA je úpravou sériového elektromobilu Nissan e-NV200. Jeho pôvodnú prepravnú kapacitu 4,2 m3 spoločnosť VOLTIA dokáže zväčšiť predĺžením a zvýšením strechy na 6 alebo až 8 m3. Pri svojej kompaktnej veľkosti potom vozidlo disponuje, v porovna- ní s ostatnými elektromobilmi vo svojej kategórii, až dvojnásobným ob- jemom nákladného priestoru, 580kg užitočnej nosnosti a dojazdom až 200km na jedno nabitie batérie. S takýmito parametrami plne vyhovuje dnešným potrebám mestského doručovania balíkových zásielok pre rôz- ne typy kuriérskych spoločností. Zvyšujú kapacitu výroby Značku VOLTIA už možno stretnúť na cestách v desiatich krajinách Eu- rópy, v mestách ako Londýn, Paríž, Nice, Marseille, Dortmund, Kyjev, Tallinn, ale aj v českej Ostrave či doma v Bratislave. Medzi význam- ných zákazníkov patria spoločnosti Direct Parcel Distribution (DPD), francúzsky Chronopost (skupina LaPoste France), Menzies Distribution UK, DHL či Slovenská pošta. V decembri minulého roka firma oslávila 150-ty vyrobený elektromobil a prijala objednávky na niekoľko ďalších stoviek kusov. „Vyrobenie nášho 150-teho vozidla bolo pre nás skutočným míľnikom, ale je to len začiatok. Už teraz evidujeme objednávku na ďalších 300 vo- zidiel a rokujeme o dodaní ďalších stoviek kusov. Sme veľmi hrdí, že naše vozidlá sa v metropolách západnej Európy spolupodieľajú na rýchlom, ale najmä na udržateľnom rozvoji bezemisnej dopravy,“ povedal Juraj Ulehla, spoluzakladateľ spoločnosti VOLTIA. Narastajúci dopyt a zvýšené nároky na kapacitu výroby vyústili do spolu- práce firmy so spoločnosťou HOLLEN, s. r. o., ktorá zabezpečuje koneč- nú montáž. Firma HOLLEN má zastúpenie v štyroch európskych krajinách a je renomovaným poskytovateľom služieb v oblasti kontroly kvality sub- dodávateľov Tier-1 a Tier-2 pre OEM výrobcov v automobilovom prie- mysle. „Spolupracujeme s poprednými automobilovými spoločnosťami v strednej Európe a sme radi, že môžeme aplikovať naše zručnosti aj pri spolupráci s firmou VOLTIA na výrobe elektrických vozidiel. V prípade potreby, sme schopní vyrobiť až 1 500 dodávok ročne, aby sme uspo- kojili dopyt po elektromobiloch v segmente ľahkých úžitkových vozidiel,“ uviedol Tomáš Osuský, CEO spoločnosti HOLLEN. VOLTIA a HOLLEN VOLTIA, a. s., je súčasťou skupiny inovatívnych technologických firiem za- oberajúcich sa ekologickými riešeniami, so silným zameraním na životné prostredie a podporu inovatívnych nápadov. Poskytuje firmám s naftový- mi vozidlovými flotilami možnosť plynulo prejsť na elektrickú alternatívu. Spoločnosť HOLLEN, s. r. o., je poskytovateľom služieb v oblasti kontroly kvality v automobilovom priemysle od roku 2001. Zastúpenie má okrem Slovenska aj v Česku, Maďarsku a Rusku, pričom zamestnáva takmer 1 500 ľudí. Jej hlavnými zákazníkmi sú OEM výrobcovia (VW, Škoda, Audi, Porsche, Kia, Hyundai, PSA) a väčšina výrobcov úrovne Tier-1 a Tier-2 na stredoeurópskom a východoeurópskom trhu. Zdroj: VOLTIA, a.s. Elektromobily VOLTIA už v 10 krajinách Európy Slovenská spoločnosť VOLTIA v roku 2017 vy- vinula a certifikovala prvý prototyp ľahkého úžitkového elektromobilu pod názvom VOLTIA. Po uvedení na trh sa vozidlo stretlo s veľmi pozitívnymi ohlasmi, najmä zo strany európ- skych kuriérskych spoločností. Odvtedy záujem o elektromobil neutícha a objem jeho predaja sa zvyšuje.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

www.leaderpress.sk | 1/2019 | MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje 81 Vážení priatelia, krížovku v prvom tohtoročnom vydaní ai magazine sponzoruje spoločnosť Zimmer Group Slovensko, s.r.o., so sídlom v Považskej Bystrici, ktorá sa zaoberá výrobou upínacej a manipulačnej techniky a ponúka riešenia v oblasti automatizačnej, tlmiacej, lineárnej, procesnej, nástrojovej a strojovej techniky. Ak nám pošlete správne znenie tajničky spolu so svojím menom, adresou a telefónnym číslom na emailovú adresu redakcie: leaderpress@leaderpress.sk do 18. apríla 2019, zaradíme vás do žrebovania o darček (kartón dobrého vínka) od spoločnosti Zimmer Group Slovensko. Meno vyžrebovaného lúštiteľa uverejníme v ai magazine č. 2/2019, ktoré vyjde 3. mája 2019. Správne znenie tajničky z decembrového vydania 6/2018 o cenu od spoločnosti MCAE je: Inovativní 3D technologie. Spomedzi správnych lúštiteľov sme vyžrebovali Renátu Marťákovú zo ZŠ s MŠ Rosina. Gratulujeme! redakcia ai magazine Vodorovne A: riadiace koleso v aute; srbský futbalista; apartmán skrátene B: bieloruský hokejista; ponúkol miesto v kresle C: semitský boh; šibem (pejoratívne); básnická spojka; opar D: 1. časť tajničky E: brána po nemecky; odroda nikelínu; vajíčko (lek.); vo vnutri (lek.); hektár F: bodavý hmyz; Telecommunications Regulatory Authority; včela po latinsky; sklon po anglicky G: opica z radu lemurov; futbalový klub vo Viedni; sídlo v Nigérii H: súhlas; zvalí gúľaním; cicavec z pralesa; nerastná surovina I: vznešený; značka uránu; 2. časť tajničky; obrábaj zem J: Edo v genitíve; značka lyží; národnostné spoločenstvo K: usadenina; máj po rusky; liečivá rastlina; holandský astronóm Zvisle 1: vojdi vlezením; slovenský futbalista 2: maďarská dĺžková miera; ostrov v Grécku; záporná elektróda; 3: poľské aerolínie; oblak; ochranná vrstva tovaru 4: grécka predpona; model auta Daewoo; okraj 5: skratka Nitry; indická hmotnostná jednotka; športový novinár 6: tebe; úryvok z opery; nádejaj sa 7: občas, niekedy; textilné olejnaté rastliny 8: práškový čistiaci prostriedok; hromadia; skrz 9: opak; čierny po francúzsky; cudzie mužské meno 10: druh noriem alebo citlivosť pri fotení; 3. osoba mužského rodu; prvý československý počítač; značka prvku Neptúnium 11: drevený spoj; nemecký futbalista; model auta Kia 12: Adela domácky; posunie; predložka 3. pádu; jeden z kamerunských jazykov 13: múčne jedlo s plnkou; prezývka hokejistu Nedomanského; staré sumerské mesto 14: popoly; jednotka výkonu; značka argónia; EČV Martina Hrajte o darček od spoločnosti ZIMMER Group Slovensko KRÍŽOVKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A B C D – E F G H I J K Pomôcky: arit, Leontiev, Oort, El, oon, Eket, ser, oel, ana, yko,

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

| 1/2019 | www.leaderpress.sk 82 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje Automotive Industry in Slovakia – Condition Versus Ambitions The total production in the automobile factories situated in Slovakia, namely in the plants Volkswagen Slovakia, Kia Motors Slovakia, PSA Group Slovakia and Jaguar Land Rover, reached during the last year more than 1 080 000 motor cars, what is the highest number during the whole history of the automotive industry in Slovakia. So, the share of the automotive production within the global industrial production in Slovakia was 46.8% and portion of the automotive industry in the Slovak industrial export was 35% in the last year. (p. 12) Rightful Conditions for Labour Mobility The European Commission, the European Parliament and the European Council came to a preliminary agreement concerning establishment of the European Labour Authority. This new European authority has to support mobility of man-power within the EU in accordance with the rightful conditions in order to open the possibilities of a unified labour market for the citizens and companies as well as to eliminate frauds and misuse of the social system. (p. 14) Kawasaki Robotics RS007N and RS007L – the Fastest in Its Class The company Kawasaki Robotics introduces on the market a pair of the new 6-axle robots RS007N and RS007L, which are designed for low and middle loading level. The robots with maximal loading capacity 7 kilograms enable to satisfy an intensively increasing request concerning compact robots within the given category, mainly in the electrotechnical industry and food industry. (www.S-D-A.sk, p. 16) The Grippers OnRobot RG2 Helped to Increase Volume of Production The company On Robot is a leading provider of the innovative end-tools determined for the collaborative robots. Newly it published information that the producer FT-Produktion, which is a Swedisch engineering company with the clients from the automotive, building and furniture industry, increased its productivity thanks to a robotic solution equipped with two grippers RG2 from OnRobot. This collaborative application allowed the producer to improve productivity, to shorten the delivery times and to accept orders with much larger volumes. (p. 17) Revolutionary Series of the Four-Axle TS2 Is Leading the Way By redefining of the hi-tech SCARA robots! A new series of the four-axle robots TS2 from the company Stäubli redefines the operational limits of the SCARA robots. The completely remade four-axle set with the own JCS gearbox enables to realise the ultra-short cycles, whereby it implements a pioneering hygienic design, which is intended for a wider range of applications in sensitive surroundings. (www.staubli.cz/robotics, p. 20) KOVONA SYSTEM and Centenarian Tradition in Metalworking Mass-produced metalworking manufacture requires installation of the automated robotic welding workplaces in order the production could be effective. This fact is well-known also in the company KOVONA SYSTEM. This company has long-time experiences concerning robotization of the welding processes and it disposes of various types of the welding robots and automated workplaces. The first robot from the producer Valk Welding was installed in the given company during the year 2016 and since then the Valk Welding installed another three robots in the KOVONA SYSTEM. (www.kovona.cz., www.valkwelding.cz, p. 22) NACHI EUROPE GmbH The company NACHI is a global industrial producer established in Japan. It utilizes its own “know- how” obtained thanks to a wide spectrum of the products, namely from the area of metallurgy, engineering as well as highly-automated and robotized systems applied in all the industrial branches. (www.nachirobotics.eu, p. 24) Robots and Bavarian Sausages The KUKA robot is palletising the cans, which are filled with the Bavarian sausages in a food producer from Bavaria. This system accelerates the packing process and it eliminates a hard human labour. “The Laptop and the Leather Pants” – this was a saying typical for Bavaria at the end of 90s, which illustrated a connection between the tradition and modernisation in this free country. Nowadays, 20 years later, it is a time to modify this characteristic into a new form: “The Robots and the Bavarian Sausages!”. The notebooks were replaced by the robots as a symbol of the high-tech products. The specialists in the area of automation from the company KUKA in Bavarian Augsburg proposed a solution for robotised palletisation of the cans containing the Bavarian sausages made by the company Fleischwerke E. Zimmermann. (www.kuka.cz, p. 26) Polygonal Clamping Technology Also for Driven Tools From now the high precise polygonal clamping technology SCHUNK TRIBOS can be also applied in the case of turning machines and automated rotational indexing machines equipped with the driven tools. The company SCHUNK is a competent leader in the area of clamping systems and clamping technology. This producer developed a special polygonal clamps with the ER conus, which can be combined with all the common fixations used for the ER collets and above all with the driven tools. (www.schunk.sk, p. 29) Optimisation of Drilling Process for Crankshaft Using Drills MPS1 from Mitsubishi Materials The Volvo Car Group is a worldwide reputable mark of the motor cars, which is characterised by a comfort and safety of its products. Just the company Volvo implemented already in the year 1959 the three-point safety belts into the own motor-car models. Safety, ecology and effective production were always emphasized during the whole history of this automotive mark. (www.mcs.sk, p. 30) Creation of Chip Former Mechanism of chip forming enables the engineers from ISCAR to optimise a shape of the chip breaker on the cutting tip. Proposal of the shape for the cutting part of a replaceable cutting tip requires to dispose of a certain level of the engineering skills. It is necessary to have a sufficient amount of knowledge about the process of material cutting and chip shaping during machining, to understand to specific machining properties during machining of various materials, to have information about the powder metallurgy as well as to be equipped with experiences concerning coating and design proposal of tools. (www.iscar.sk, p. 32) New Grippers – Absolute Top at the Market The company Zimmer Group THE KNOW HOW FACTORY presented at the industrial exhibition Motek in Stuttgart the completely new grippers from the series 5000 using the designation AL. In this way the company enlarged own portfolio of the series 5000. (www.zimmer-group.sk, p. 34) LASERTEC 125 Shape – Novelty from Open House in Pfronten The fast shift with the speed up to 5 m/s in the Z-axis direction, 1 000 kHz laser and the scanning speed up to 30 m/s – the new LASERTEC 125 Shape from the company DMG MORI introduces new standards to the professional area of surface structuring for the large-dimensional moulds and dies. (www.dmgmori.com, p. 36) Vending Automats Also for Dangerous Materials Nowadays, application of the vending automats in the intralogistics, which is utilized in the production plants, is a significant trend because these automats enable to realize the storage process as well as to elaborate the documentation corresponding to the issued assortment of the C-components (e.g. tools, assembly material, personal protective equipment, etc.) without participation of storage personnel; anywhere and anytime. The main advantages of the vending automats are: saving of the personnel costs, reduced wastage of material and global flexibility of the technology. (www.reca.sk, p. 38) As Late As Possible, But Immediately, When It Is Necessary Taking into consideration efficiency of the machines and machinery it might-be said that the decisive factor is a possibility to exploit performance of the components as good as it gets in the form of maximal operational time. The company Murrelektronik emphasizes, in the case of the components determined for electric power supply, principle to replace them in optimal time, i.e. “as late as possible, but immediately, when it is necessary.” (www.murrelektronik.sk, p. 40) New from Basics The company WALTER presented at the fair GrindTec a pair of the new models from the set HELITRONIC. Namely the grinding machine HELITRONIC POWER 400 and the electro-erosive grinding machine HELITRONIC POWER DIAMOND 400. These newest machines from portfolio of the company WALTER are equipped with the grinding RÉSUMÉS OF ARTICLES PUBLISHED IN ai magazine 1/2019 | 1/2019 | www.leaderpress.sk 82

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

www.leaderpress.sk | 1/2019 | MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje 83 RÉSUMÉS OF ARTICLES PUBLISHED IN ai magazine 1/2019 wheel changer designed for several sets of the grinding wheels or electrodes and with a longer machining trajectory in order to perform machining of the tools with the length up to 380 mm instead of the previous 280 mm, i.e. the prolongation is more than 35%. (www.walter-machines.com, www.ewag.com, p. 42) Boring by Means of Professional Tools Two high-performance tools from the product portfolio WNT, made by a highly competent producer of very quality machine tools, which is a member of the group CERATIZIT Gruppe, were modernised and nowadays they offer significantly improved performance parameters; namely it is the tool WTX Speed together with the WTX Feed. These tools reached a completely new quality level thanks to modernisation of the coating Dragonskin and they belong among the absolute top level solutions in the area of high-productive borers. Today they are applied in the new, up to now inaccessible, spheres. (www.ceratizit.com, p. 44) Hoffmann Group Extends Product Set for PPC One year ago the company Hoffmann Group presented its own first universally applicable TK barrel milling cutters GARANT determined for the milling method Parabolic Performance Cutting (PPC). Nowadays there is also at disposal a product set for machining of aluminium, together with a new version of the milling cutter – the first TK barrel milling cutter GARANT PPC with a truncated cone shape specified for finishing of bottom surfaces on the work-pieces. This new tool enables, in a cooperation with the other milling cutters GARANT PPC, to perform finishing, using the PPC method in a case of even more complex geometry, whereby it is possible to prefer either shorter operational times or higher surface quality. (p. 46) New Technology in Turck I/O Modules The protocol Backplane Ethernet Extension Protocol (i.e. Beep) from the company Turck integrates up to 33 I/O modules in one IP address and it is able to communicate through Profinet, Ethernet/IP and ModbusTCP. The Turck presented in the year 2012 its own multi-protocol technology as a unique and pragmatic method determined for manipulation with various protocols. Equipment with the multi-protocol is able to communicate with three most common protocols operating within Ethernet world over, namely with Profinet, Ethernet/IP and ModbusTCP. There are connected in this way three protocols into one equipment. (www.marpex.sk, p. 48) Ribs from 3D Printer Are Helpful for Oncological Patient Are we able to print implants for our bodies using the 3D printers? A 71-years old patient from Wales is able to live fully thanks to the chest metallic implant. Nowadays it is necessary only to determine when, how often and for which indications this method can be applied. The hospitals want to utilize this new procedure also in the case of other patients. (p. 50) MMOG/LE v.5 Automotive industry is such industrial segment, which determines the actual development trends that are consequently decisive also for the other branches of industry, namely for the area of engineering, electrotechnics or food industry. This phenomenon can be illustrated on example of EDI communication, which is already a standard solution within the above-mentioned branches. (www. minerva-is.eu, p. 51) The System needs a change Proportion of the basic and applied research in the area of automotive industry and engineering is such indicator, which is not favourable in the case of the Slovak Republic compared to the foreign countries. In spite of a fact that a share of the automotive production within the total industrial production in Slovakia is almost 47 percent, there are missing qualified people in the production companies. The technical universities do not have a sufficient amount of the students and finances. Moreover, it is necessary to point out a weak interconnection among the technical universities and the industrial practice. (www.studujstrojarinu.sk, p. 52) Intelligent loads handling Series Liftronic AIR - The latest generation of industrial manipulators of the INDEVA series combines the power of a traditional pneumatic manipulator with intelligence of INDEVA brand. The lifting force is pneumatic; yet the control is electronic. The manipulator is suitable for lifting of centred or very heavy loads. Models are available from 80 to 310 kg and are available for pole mounting, ceiling or overhead rail. Compared with traditional pneumatically controlled manipulators, Liftronic Air offers important advantages that help improve safety, ergonomics and productivity. (www.cz.toka.de, www.sk.toka.de, p. 56) Ecological Transport in the Tatra Mountains The highest mountains in Slovakia and in Poland are the High Tatras mountains with a typical alpine character. There are situated in the High Tatras 31 peaks higher than 2 500 meters, whereby 10 peaks with the high over 2 000 metres above the sea level are accessible for the tourists using the marked tourist footpaths. Some of the other peaks can be visited only by means of a tourist guide, for example the Gerlachovsky Peak, Lomnicky Peak, Kezmarsky Peak, Ice Peak, Tall (Vysoká), Ganek, (Papula) Bradavica, Middle Point (Prostredný hrot). (p. 58) Story of the Legendary ŠKODA OCTAVIA The legendary ŠKODA OCTAVIA celebrates 60 years from beginning of its production – the first vehicles of this type were finished in Mladá Boleslav during the January 1959. The new up- to-date generation with the same name was introduced in the middle of 90s and very soon it has become a worldwide bestseller, too. (p. 62) Smart Control for Historical House Can be a 150-years old house, which was built from the wooden components, re-built into the form of a passive standard and equipped with the most modern technologies? Yes, it can be and even such reconstruction is able to qualify this house to finale of the passive house project competition PHIUS in the year 2018 where it obtained honourable mention in the category of commercial projects. The successful building was realised by the River Architects on the Main Street in Cold Spring, NY and also with participation of the Slovak company Makrowin, Ltd. Detva, which is a leading Slovak producer of the wooden and wooden-aluminium windows, whereby it delivered the wooden windows (imitation of guillotine windows), the entrance doors and also the smart control of home TapHome within this project. (p. 64) Mobile Industrial Robots Tripled Sale The company Mobile Industrial Robots (MiR) is the largest global supplier of the autonomous mobile robots. Recently it notified increase of the sale about 160% in the year 2018 compared to the year 2017. The successful results were obtained above all thanks to the clients from multinational companies, such as Toyota Motor Corporation. This company invested during the last year into the fleet of mobile robots in order to optimise the intra-plant logistics and in this way to obtain a competitive advantage in production as well as in supply chain. Share of the Central- and East-European region within the total sale of MiR is approx. 10%. (p. 67) Groupe PSA in Trnava Was Growing During the Year 2018 The automobile factory Groupe PSA Slovakia in Trnava finished the past year 2018 with a new production record, namely with the amount 352 007 of the motor cars produced per one year. The year-on-year growth is lasting already during seven previous years and in comparison with the year 2017 the increase of production is 5.1%. The serial production in Trnava started in June 2006, what means more than 12 years of automotive production. The jubilee three-millionth vehicle was produced at the very end of the last year. (p. 70) Open House Pfronten – in the Sign of Top Machines The company DMG MORI organizes every year the event Open House in its production plant DECKEL MAHO situated at the German-Austria borderland. This year’s Open House Pfronten, which was held from the 22nd to the 26th January, visited more than 8000 clients of this company from the almost whole world. DMG MORI presented own vision concerning development of technologically advanced machine tools, automation and digitisation of production as well as novelties relating to additive production. (p. 74) Digital Factory, Circular Economy, Start-Ups This year’s International Engineering Fair in Brno will be held at the Brno Exhibition Centre from the 7th to the 11th October 2019. Always in the case of uneven year this trade fair is organised together with the International Fair for Transport and Logistics, i.e. Transport & Logistics and with the International Fair for Environmental Protection Technologies ENVITECH. The organizers are expecting participation of approx. 1600 exhibiting companies and at least 80 thousands of professional visitors. (p. 76) www.leaderpress.sk | 1/2019 | 83

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje | 1/2019 | www.leaderpress.sk 84 Časopis o automobilovom priemysle, strojárstve a ekonomike Journal about the automotive industry, mechanical engineering and economics Vychádza dvojmesačne Registrované MK SR pod číslom EV 3243/09, ISSN 1337 – 7612 Vydanie: 1/2019, marec – cena 4 €/120Kč Šéfredaktorka: PhDr. Eva Ertlová e-mail: ertlova@leaderpress.sk sefredaktor@leaderpress.sk 0911 209 549, 0905 495 177 Redakcia: Tel.: 041/56 52 755 Ing. Mgr. Vlasta Rafajová 0904 209 549 e-mail: rafajova@leaderpress.sk leaderpress@leaderpress.sk www.leaderpress.sk www.aimagazine.sk Obchodné oddelenie/marketing: inzercia@leaderpress.sk 0904 209 549 Odborná spolupráca: Strojnícka fakulta STU Bratislava Fakulta špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne Zväz automobilového priemyslu SR Zväz strojárskeho priemyslu SR Svaz strojírenské technologie, Praha Redakčná rada: Ing. Michal Fabian, PhD., Ing. Melichar Kopas, PhD., Doc. Ing. Jozef Majerík, PhD., Ing. Nina Vetríková, PhD., Ing. Jaroslav Jambor, PhD., Mgr. Tomáš Mičík, Ing. Vladimír Švač, PhD., Ing. Patrik Grznár, PhD., Ing. Ľuboslav Dulina, PhD. Vydavateľstvo a adresa redakcie: LEADER press, s. r. o. Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina IČO: 43 994 199 Výroba: Grafické štúdio LEADER press, s. r. o. Tlač: ALFA Print, Martin alfaprint@alfaprint.sk Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úroveň inzercie. a u t o m o t i v e i n d u s t r y ® Zoznam firiem, ktoré publikujú a inzerujú v ai magazine 1/2019 Agrokomplex, národné výstavisko, š.p. .....................................................65 AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o. ..........................................................................7 CERATIZIT Česká republika, s.r.o. ..........................................................1, 44 Coba automotive, s.r.o. ...................................................................................6 DMG MORI Czech, s.r.o. ...............................................................................36 EXPO CENTER, a.s. .......................................................................................69 Fanuc Robotics Czech, s.r.o. .....................................................................6, 9 Fronius Slovensko, s.r.o. ................................................................................7 Gühring Slovakia, s.r.o. ........................................zalomená titulná strana, 8 HACO, a.s. ........................................................................................................3 Hoffmann Group ...........................................................................................46 ISCAR SR s.r.o. .....................................................................obálka č. 4, 7, 32 Kuka CEE GmbH, org.z. …………………………..............................................6, 26 Marpex, s.r.o. .................................................................................................48 MCS s.r.o. .................................................................................obálka č. 2, 30 Minerva Slovensko, a.s. ............................................................................7, 51 MISAN, s.r.o. ..................................................................................................47 Murrelektronik Slovakia, s.r.o. ....................................................................40 NACHI EUROPE GmbH Czech Branch .....................................………………24 PlasticPortal.eu. ..............................................................................................8 Profika, s.r.o. ................................................................................................2, 8 Profika SK .........................................................................................................8 RECA Slovensko s.r.o. ..............................................................................6, 38 SCHUNK Intec s.r.o. ................................................................obálka č. 3, 29 S.D.A., s.r.o. ...............................................................................................7, 16 Stäubli Systems, s.r.o. .......................................................................6, 15, 20 TERINVEST, s.r.o. ..........................................................................................71 TOS Varnsdorf, a.s. .......................................................................................45 TOKA INDEVA CZ+SK....................................................................................56 Universal Robots A/S, odš. závod ...............................................................18 Valk Welding CZ, s.r.o. .........................................................titulná strana, 22 Veletrhy Brno, a.s. .........................................................................................76 Walter, s.r.o., Kuřim .......................................................................................42 Zimmer Group Slovensko, s.r.o. .............................................................6, 34 vydavateľstvo odborných časopisov ® ai magazine 2/2019 prvý časopis o automobilovom priemysle na Slovensku uzávierka: 18. 4. 2019 distribúcia: 3. 5. 2019

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

Všetko pre Vaše obrábacie centrum Až do 7 500 komponentov pre upnutie obrobku a nástroja. 1:1 vymeniteľné nahrádzajúce tepelné upínače Hydrorozpínací upínač Pre 5-stranové kompletné/ súbežné obrábanie Manuálny upínací systém KSX Až o 90% nižšie náklady na nastavenie Rýchlovýmenný paletový systém © 2019 SCHUNK GmbH & Co. KG schunk.com/equipped-by

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/

105

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim01-2019net-floowie/