Ai magazine 04/2019https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

obrábanie, zváranie, robotika, automatizácia, logistika, metrológia, automobilky, digitálnypodnik,konštrukcia,inovácie,vývoj,materiály,technológie, produkty, dodávatelia, náradie, nástroje, veľtrhy, výstavy, veda, výskum b br rá áb banie, zvára d di ig gitál d d d d d d d dá á á á á á á á á á á á á á á á áv v v v v v v v va atelia OPEN! LASERTEC 30 SLM 2nd Generace VYSOCE PŘESNÉ SELEKTIVNÍ LASEROVÉ NATAVOVÁNÍ rePLUG PRÁŠKOVÝ MODUL Ra 6μm ZMĚNA MATERIÁLU <2h dmgmori.com S OPTOMETem Bez OPTOMETu Časopis o automobilovom priemysle, strojárstve a ekonomike 4 € / 120 Kč w w w.leaderpress.sk 4/2019 september 2019 a u t o m o t i v e i n d u s t r y ® Journal about the automotive industry, mechanical engineering and economics 12. ročník t ti á i b b áb i

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

ai magazine 4/2019 T 30 T Cent T T Stati T TRUMPF Slovakia s.r.o. Galgovecká 7 SK-040 11 Košice . Slovenská republika Tel.: +421 (0) 55 728 09 10 info@sk.trumpf.com www.trumpf.com M E D Z I N Á R O D N Ý 5 6 4 1 ,  4 5 - ; 8 \' ė6 4 * B R N O 2 0 1 9

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

MSV BRNO 7. – 11. 10. 2019 B R N O — H a l a B s t á n o k 0 3 7 a 0 3 9 TruLaser 30 fiber TruBend ter 5030 TruBend 7050 TruLaser on 5005 ruPunch 5000

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

www.mmc-hardmetal.com A Distributor of VQT5 PRE TITÁN ČELNÉ STOPKOVÉ FRÉZY S RÁDIUSOM S VNÚTORNÝM CHLADENÍM OSOU FRÉZY Prvá voľba pre vysokú účinnosť, frézovanie hlbokých drážok a rohové frézovanie zliatin titánu. Nepravidelné stúpanie skrutkovice, 5 britov a optimalizovaná geometria reznej hrany umožňujú rýchlejší úber materiálu až 250cc/min. Ø16, 20 a 25mm s 3 a 4mm rádiusom. Ostatné rádiusy sú k dispozícii na objednávku. Geometria s plynulým prechodom rádiusu. Optimalizovaný tvar drážky pre dokonalejší odvod triesky.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

Všechny nástroje SRWĵHEQÄNDXWRPDWL]DFL QDMHGQRPPÈVWö Jednotné místo pro kolaborativní aplikace Navštivte nás na stáncích G1/26, C/17 a P/96. MSV 2019

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

EDITORIAL HS5000M KL7000LY XF6300 Dear friends, after summer vacation, the autumn carousel of engineering events is slowly starting. In mid-Septem- ber, we meet at the global machine tool fair EMO Hannover. Although dynamics of European economy is slowing down compared to the previous year, the organizers confirm full exhibition capacity and also count on a high level attendance by professionals and general public, as EMO is, undoubtedly, the most important innovation platform in the metalworking sector. For instance, the JUNKER Group with the brands JUNKER, LTA and ZEMA will pre- sent a wide range of products as will other companies as well. In the beginning of October we will meet again at the 61st Internatio- nal Engineering Fair in Brno. The event will bring innovations and trends in the field of industrial technologies, it will present the phenomenon of a digital factory, and will once again open a discussion on the circular econo- my. Part of the Brno engineering festivities is also a fair called Transport and Logistics and ENVITECH. The circular economy is also a strategic focus of the WITTMANN BATTENFELD Company, which will present, together with its part- ners, their prototypes and latest technologies in practice in October at the Inter- national Plastics and Rubber Fair K 2019 in Düsseldorf. Read more on page 16. The first autumn edition of the ai magazine is therefore dedicated not only to the above mentioned events, but also to many others. We are offering you information regarding numerous novelties that companies will introduce during these events. Although the autumn awaits us with many fairs and events, the past months have not been just vacation time. Several companies organized their Open Days in early sum- mer. For example, in Pardubice, Stäubli organized the second edition of Technology Days, an event that was attended this time by almost a thousand participants. What attracted them to Pardubice? That, you can find on page xxx. At the end of August, the Czech-Slovak sale representative office of the DMG MO- RI Company moved to its new premises. Their grand opening was attended by some exceptional domestic and foreign guests and we are very pleased that the editorial office of ai magazine was honored with an invitation to the grand opening as well. Dear friends, In the current issue you will find a multitude of different topics, interesting ar- ticles and information amongst other interesting reading material. Again, the- re is also a crossword puzzle included in this issue. The truly valuable prize comes from the company TOKA INDEVA CZ + SK. We wish you a successful fall and we are looking forward to meeting you at the different fairs and events. Sincerely, Eva Ertlová HS XF6300 >PRŮMYSLOVÉ CNC STROJE >KONSTRUKCE A VÝROBA ROBOTIZOVANÝCH PRACOVIŠŤ OD ROKU 1992! www.profika.cz vydavateľstvo odborných časopisov ® Please come to visit us at the MSV Brno in the pavilion V/182. We are looking forward seeing you there!

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

EDITORIAL Vážení priatelia, po letnom dovolenkovom ob- dobí sa už pomaly rozbieha jesenný kolotoč strojárskych podujatí. V polovici septembra sa stretávame na celosvetovom veľtrhu obrábacích strojov EMO Hannover. Aj keď sa dynamika európskeho hospodárstva v po- rovnaní s uplynulým rokom spomaľuje, usporiadatelia hlásia plnú výstavnícku kapacitu a tiež rátajú s vysokou návštevnosťou odborníkov i laikov, veď EMO je nepochybne najdôležitejšou inovačnou platformou v odvetví kovoobrábania. Napríklad Skupina JUNKER so značkami JUNKER, LTA a ZEMA predstaví na veľtrhu širokú ponuku výrobkov, podobne ďalšie firmy. Začiatkom októbra sa zasa stretneme na 61. ročníku Medzinárod- ného strojárskeho veľtrhu v Brne. Podujatie prinesie novinky a trendy v oblasti priemyselných technológií, predstaví fenomén digitálnej továr- ne a opäť otvorí diskusiu k cirkulárnej ekonomike. Súčasťou brnenského strojárskeho sviatku je i veľtrh Transport a logistika a ENVITECH. Cirku- lárna ekonomika je tiež strategickým zameraním spoločnosti WITTMANN BATTENFELD, ktorá v októbri na medzinárodnom veľtrhu pre plasty a gumu K 2019 v Düsseldorfe spolu s partnermi odprezentuje výsledky vývoja a svo- je najnovšie technológie v praxi. Čítajte na strane 16. Aj prvé jesenné vydanie ai magazine je preto venované nielen spomína- ným, ale aj iným veľtrhovým podujatiam. Ponúkame vám informácie o množ- stve noviniek, s ktorými sa firmy na nich predstavia. A hoci nás čaká jeseň nabitá veľtrhmi, ani uplynulé mesiace neboli len dovo- lenkové. Viacero firiem začiatkom leta usporiadalo podujatia typu Open Days. Napríklad v Pardubiciach spoločnosť Stäubli zorganizovala už druhý ročník Technology Days, na ktoré tentokrát zavítala takmer tisícka účastníkov. Čo ich do Pardubíc pritiahlo? Čítajte na str. 76. Do nových vlastných priestorov sa koncom augusta zasa presťahovalo česko- -slovenské zastúpenie spoločnosti DMG MORI. Ich slávnostné otvorenie si ne- nechali ujsť vzácni domáci i zahraniční hostia a sme veľmi radi, že aj redakcia ai magazinu bola poctená pozvánkou na grand opening. Vážení priatelia, samozrejme, v aktuálnom vydaní nájdete množstvo ďalších tematicky rôz- norodých a zaujímavých článkov a informácií. Opäť nechýba ani krížov- ka, tentoraz s tajničkou od firmy TOKA INDEVA CZ+SK. A cena pre vyžrebovaného výhercu je ozaj hodnotná. Prajeme vám úspešnú jeseň a tešíme sa na stretnutia na veľtrhových podujatiach. S pozdravom Eva Ertlová Navštívte nás na MSV Brno v pavilóne V/182. Tešíme sa na vás! a u t o m o t i v e i n d u s t r y ®

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

OBSAH CONTENT 4 | 4/2019 | www.leaderpress.sk Register automotive.......................................................6 Automotive companies register Top téma dňa Top Day Topic MSV 2019 bude veletrhem technologií a inovací pro průmysl budoucnosti..................................10 The MSV 2019 Will Be a Trade Fair of Technologies and Innovations for the Industry of a Future Ekonomika a financie Economics and Finances Európske hospodárstvo rastie, ale..................................12 The European Economy Is Growing, But… Legislatíva z Bruselu Legislation from Brussels Nová dohoda pomôže exportu áut z EÚ...........................14 New Agreement Will Be Helpful for the European Export Plasty Plastics WITTMANN BATTENFELD na výstave K 2019...................16 The WITTMANN BATTENFELD at the Trade Fair K 2019 PÖPPELMANN KAPSTO®..............................................21 PÖPPELMANN KAPSTO® Materiály, technológie, produkty Materials, Technologies, Products Rotačné a otočné jednotky ďalšej generácie………..……….22 Next Generation of the Rotational and Turnable Units Mitsubishi Materials - otvorenie nového technologického a školiaceho centra..............................26 Mitsubishi Materials – Opening of a New Technology and Education Centre Vplyv teploty na proces sústruženia.................................28 Influence of Temperature on the Turning Process Koncept „two-in-one“ společnosti WALTER: erodování a/nebo broušení na jednom stroji.....................30 The Concept „two-in-one“ from the Company WALTER: Eroding and/or Grinding Using One Machine „Click & Clamp“ s novým středicím svěrákem GARANT Xtric..............................................................32 „Click & Clamp“ Equipped with the New Centring Vice GARANT Xtric Ventilový terminál EB 80 dostal menšího bratra – EB 80 BOXI.....................................................34 The Valve Terminal EB 80 Has Got a Smaller Brother – EB 80 BOXI Inovace, přesnost, zkušenosti.......................................36 Innovations, Precision, Experiences Stroje XYZ Machine Tools s novou generací řídícího systému ProtoTRAK RX………………………...........38 The XYZ Machine Tools with a New Generation of the Control System ProtoTRAK RX Nový katalog, nové složení, více nástrojů.........................40 New Catalogue, New Assortment, More Tools Tajmac-ZPS, a.s. na MSV/IMT Brno……….....………………42 Tajmac-ZPS, a.s. at MSV/IMT Brno Dodatočné úkosovanie – presná a efektívna príprava zvarových plôch na už vyrezaných dieloch............44 Additional Bevelling Process – Precision and Effective Preparing of the Welded Surfaces on the Already Cut Parts TOS VARNSDORF – další novinka ve výrobním programu..................................................48 TOS VARNSDORF – Another Novelty in Production Program S RECA MAXMOBILom zvládnete mobilitu údržby efektívne ..........................................................50 With the RECA MAXMOBIL You Will Master Mobility of Maintenance Effectively Výkonný filtrační systém pro zvláštní požadavky….…………52 Powerful Filtration System for the Special Requirements COMBI GENIUS - nová řada vysekávacích lisů kombinovaných s laserem……................................…….54 COMBI GENIUS – New Set of Punching Press Machines Combined with Laser Využívejte výhody továrny budoucnosti už dnes!...............56 Advantages of the Company of a Future Can be Used Already Today!

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2019 | 5 OBSAH CONTENT Séria LKE - svetová novinka v lineárnej technológii od Zimmer Group.........................................58 The Series LKE – Worldwide Novelty in Linear Technology from the Zimmer Group Závitořezy s automatickou funkcí závitování a mazání.......................................................60 Taps with automatic function for screw cutting and lubrication Optimalizace obrábění hliníkových slitin v automobilovém průmyslu.............................................62 Optimisation of Machining for Aluminium Alloys in Automotive Industry Nové možnosti RFID UHF identifikácie............................66 New Possibilities of the RFID UHF Identification Magnetický upínací systém s technologií nulových bodů.............................................................68 Magnetic Clamping System with the Zero Point Technologies BLUM v Industry 4.0………….......……………………………70 BLUM in the Industry 4.0 KKS 463 NA – komplexní řešení....................................73 KKS 463 NA – Complex Solution Zváranie Welding Malý svařovací robot podporuje flexibilitu výrobníchpodniků.........................................................74 Small Welding Robot Supports Flexibility of Production Plants Robotika, automatizácia Robotics, Automation Síla automatizace se předvedla v Pardubicích……………..76 Power of Automation Was Presented in Pardubice Kobot UR10 pomohl vyřešit nedostatek pracovníků a automatizaci výroby...................................78 The Cobot UR10 Allowed to Solve Lack of Workers and Automation of Production Všechny šrouby pevně utažené .....................................80 All Screws Are Tightened Firmly Roční zkušenost s provozem 3D tiskárny Stratasys F170 od firmy MCAE Systems.........................82 Yearlong Experience with Operation of the 3D Printer Stratasys F170 from the Company MCAE Systems Volba koncového nástroje je rozhodnutí na léta dopředu…….....................................................84 The choice of gripper is a decision for years to come FORD Motor optimalizuje vnútropodnikovú logistiku robotmi MiR....................................................86 FORD Motor Optimises Intra-Company Logistics Using the Robots MiR Logistika Logistics Potrebujete intralogistický systém?..................................87 Do You Need Intra-Logistic System? Inteligentní manipulace s břemeny…………………………….88 Intelligent loads handling Hospodárske spektrum Economic Spectrum MCAE dává život uměleckým dílům pomocí 3D technologií……………..............................…92 MCAE Is Revitalising the Artworks Using 3D Technologies Tomáš Baťa – opravdový……………………………………….96 Tomáš Baťa – Authentic Makino na EMO 2019 – technologie chytré podpory zákazníků pro výrobní procesy zítřka....................98 Makino at the EMO 2019 – Technologies of Smart Support to Customers for Production Processes of Tomorrow Kia Motors Slovakia – splnený plán aj nový model………102 Kia Motors Slovakia – Fulfilled Plan and Also a New Model Krížovka…………………………………………………………..105 Crossword Resumé článkov………..……………………………………….106 Résumés of Articles Zoznam publikujúcich firiem…………………………………..108 List of Publishing Companies

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 6 REGISTER REGISTER Vyšné Kamence 11 013 06 Terchová Slovakia tel.: +421 41 507 1101 fax: +421 41 507 1151 www.cobaautomotive.sk Výroba vytlačovaných a vstrekovaných plastových dielov pre automobilový priemysel V V 0 0 S S t te fa w ov l vaných ový priemysel RECA | DRŽÍ. PÔSOBÍ. NAPREDUJE. RECA Slovensko s.r.o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, tel.: (+421) 2 4445 5916, e-mail: reca@reca.sk, www.reca.sk Upínače ZIMMER: • až 30 miliónov bezúdržbových cyklov aj vďaka extrémne presným vedeniam oceľ v oceli • čeľuste s DLC povlakom (extrémne tvrdý, antikorózny a odolný voči opotrebeniu) • štandardne klasifikované pre IP64 (odolnosť voči striekajúcej vode a vysokej prašnosti) a možnosť úpravy na triedu IP67 (upínače ponorené v kvapaline) • odolné voči korózii • o 30% vyššia upínacia sila a o 15% dlhšie upínacie čeľuste ako má konkurencia • priama náhrada 1:1 za upínače konkurencie pri bezkonkurenčnej cene • dostupné všetky náhradné diely pre jednoduchšiu a hlavne lacnejšiu údržbu Zimmer Group Slovensko, s.r.o. Centrum 1746/265 017 01 Považská Bystrica M: 0911 878 800 T: 042/4331 788 roman.majersky@zimmer-group.sk www.zimmer-group.sk Váš kompetentný partner pre dodávky: – spojovacieho materiálu – vŕtacieho a brúsneho materiálu – chemických prostriedkov – kotviacej techniky – diamantovej techniky – náradia ručného a elektrického – dielenského vybavenia – prípravkov na údržbu pre autoservisy – služieb zameraných na optimalizáciu všetkých logistických procesov – RFID systémov – výdajné automaty – RECA MAXMOBIL CEE Gmbh, organizačná zložka Bojnická 3, 831 04 Bratislava Tel.: +421 226 212 271 info.robotics.cz@kuka.com www.kuka.com Navrženo pro uvedení Vašich představ do reality KR 6 Agilus R 700 • Nové silnější motory • Nová vnitrní kabeláž • IP67 pro všechny varianty • Montáž v jakékoliv pozici • Ještě rychlejší pracovní cykly • Konfigurovatelné připojení médií FANUC Slovakia s.r.o. Pri Jelšine 3636/ 1 949 01 Nitra www.fanuc.sk OBJAVTE KOMPLETNÚ PONUKU PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU ǩ znižujeme náklady ǩ zvyšujeme produktivitu ǩ spoľahlivosť 99,99%

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

REGISTER www.leaderpress.sk | 4/2019 | 7 ISCAR SR, K múzeu 3, 010 03 Žilina, tel.: 00421 41 507 43 08, fax: 00421 41 507 43 11, www.iscar.sk / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRONIUS SLOVENSKO S.R.O., Nitrianska 5, 917 01 Trnava, Tel: +421 (0) 33 5907 511, Fax: +421 (0) 33 5907 599, email: sales.trnava@fronius.com, www.fronius.sk / zváracie zdroje na ručné zváranie / zváracie zdroje na robotizované zváranie / automatizáciu zvárania / monitorovanie zváracieho procesu / plazmové rezacie zariadenia / zváracie príslušenstvo / technologické centrum PREDAJ, SERVIS A TECHNICKÁ PODPORA PRE: Robotické riešenia: • paletizácia • pick and place • FSJ – bodové zváranie hliníka • striekanie • obsluha strojov • zváranie MG10HL (nosnosť 1000/1500kg) BX200L WD002 Solutions for Industrial Automation perfect feeling Orlové 277, 017 01 Považská Bystrica tel.: +421 42 432 99 01 aquastyl@aquastyl.sk MERACIA TECHNIKA V STROJÁRSTVE • VÝROBA • SERVIS • KALIBRÁCIE www.aquastyl.sk guehring@guehring.sk www.guehring.sk PARTNER PRE TIE NAJZLOŽITEJŠIE ÚLOHY V OBRÁBANÍ 5R]wLķWHVYRXVDGXQ¾VWURMŋSUR U\FKOHMwÊQ¾YUDWQRVW

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

REGISTER PROFIKA ČECHY: Benátky nad Jizerou, +420 326 909 511; PROFIKA MORAVA: Nový Jičín, +420 739 619 787; PROFIKA SLOVENSKO: Žiar nad Hronom, +421 918 653 147 CNC stroje HYUNDAI WIA a SWISS TYPE dlouhotočné automaty HANWHA vše na CNC stroje HYUNDAI WIA a SWISS TYPE dlouhotočné automaty HANWHA vše na www.profika.cz www.profika.cz PROFIKA PROFIKA dodává a servisuje CNC stroje dodává a servisuje CNC stroje již od roku 1992! již od roku 1992! www.plasticportal.eu Hala P, stánok číslo 099. 7. - 11. október 2019 MSVMEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH BRNO

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

13 MEDIÁLNI PARTNERI: Organizátor: GENERÁLNY PARTNER KONGRESU A LOGISTICKÉHO BUSINESS MIXERU: PARTNERI KONGRESU: ZÁŠTITA WORKSHOPU RETAILOG: PARTNER TECHNIKY: ZÁŠTITA WORKSHOPU TRANSLOG: PARTNER EMAILOVEJ KOMUNIKÁCIE: PRITOMNESMIETECHÝBAŤ!PROGRAMAVIACNA: SLOVLOG.SK VSTUP ZDARMA PRE UŽÍVATELOV LOGISTICKÝCH SLUŽIEB! 13. ročník logistického kongresu s jedinečným programom! 3.–4. 10. 2019 SENEC TeréziaRadková,ProjectManager,terezia.radkova@atoz.sk,+421911203 179 VIAC INFORMÁCIÍ: ODBORNÝ GARANT: ŠPECIÁLNI PARTNERI: Zhlédnout video: nordsonefd.com/RobotAIM Automatizovaný robot pro dávkování tekutin Autom·Ê¿ÐÅÌ·ÄóÆÅÈÊÒÂÅÌóÉÏÉÊóÃÏÉÆÅ»ìÄÅÉÊ¿ÅȺÉÅÄ ļ·ºÏ ÉÅÆÊ¿¹ÁšÃļċлÄċÃÆÅÉÁÏÊËÀċÉÄ·ºÄÅË ·ËÊÅ÷ʿз¹¿ÆÈÅ·Æ¿Á·¹»Æļ»ÉÄó¾ÅºÒÌÁÅÌÒÄċÁ·Æ·Â¿ÄƔ È·¹ÅÌÄċÆÈÅÉÊÅÈɻƞϸËÀ»źʻʷʷÃúÅʿʷʷÃÃƑ ¹ÅŨÀ»¿º»ÒÂÄċļ»ŀ»ÄċÆÈÅÆļ»ÉÄóºÒÌÁÅÌÒÄċÊ»ÁËÊ¿ÄÄ· É˸ÉÊÈÒÊÏƑÁÊ»ÈóÌÏŨ·ºËÀċÌ»ÂÁóÆÈ·¹ÅÌÄċÆÈÅÉÊÅÈƑ·Ä¿Ũ¸Ï ¸Ï·ŸúÊÅÌÒÄ·ÅÆ·ÁÅÌ·Ê»ÂÄÅÉÊÉÏÉÊóÃËƔ REACH NEW HEIGHTS With innovative Dispensing Technology from Nordson EFD Ï

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 10 TOP TÉMA DŇA Digital Factory jako hlavní téma MSV 2019 Postupující digitalizace ve všech oblastech lidské činnosti přináší stále nové, mnohem vyspělejší a přitom realističtější modely výroby. Názornou a velmi pokročilou ukázkou digitální transformace bude letošní speciální expozice v pavilonu A1 s názvem Digitální továrna 2.0. Zájemci zde poznají princi- py digitalizace výroby i jednotlivé výrobky, nástroje a řešení prostřednictvím prezentací vystavovatelů. Další řešení zaměřená na digitální budoucnost budou prezentována na expozicích vystavovatelů v jednotlivých oborových halách. Doprovodným prvkem expozice Digitální továrna 2.0 bude stejno- jmenná konference s podtitulem Česko jako průmyslová velmoc? Uskuteční se 9. října od 9:00 hod. v pavilonu E. Stěžejní obsah bude zaměřen na představení efektivních nástrojů a postupů v řešení problémových oblastí. Od Baskicka po Čínu: celý svět vystavuje v Brně! Na MSV každý rok míří firmy z nejméně tří desítek zemí a ani letos tomu nebude jinak. „Zájem o účast je tradičně vysoký a stejně jako v minulých letech se zaplní celé výstaviště. Na MSV zůstává největším oborem obrá- bění a tváření. Výrazný nárůst nových zajímavých firem z České republiky i ze zahraničí registruje veletrh Transport a Logistika,“ říká ředitel MSV Mi- chalis Busios. Z více než 1 600 vystavovatelů bude polovina zahraničních a lídři světové- ho trhu do Brna přivezou to nejlepší ze své nabídky – od supervýkonných obráběcích strojů až po průmyslové roboty poslední generace. Nejvíce zahraničních vystavovatelů přijede opět z Německa, odkud jsou ohlášeny také dvě tradiční oficiální účasti zaštítěné spolkovými zeměmi. Větší z nich v počtu 15 firem chystá Bavorsko, druhý stánek „Mitteldeutschland“ s pěti firmami reprezentují země Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko. Oficiální ex- pozice připravují také ostatní sousedé České republiky. Slovensko se vrací do pavilonu V, kde pod hlavičkou Slovenské agentury pro rozvoj investic a obchodu SARIO obsazuje 260 m2, což je dvojnásobek loňské plochy. Na oficiálním stánku vystavuje 25 slovenských firem a desítky dalších se zúčastní samostatně podle oboru svého působení. V pavilonu najdete také národní stánek Polska a tradičně rozsáhlou expozici Rakouska s nabíd- kou 15 firem. Návštěvníci uvidí také oficiální expozice Baskicka, Běloruska, Číny, Francie, Indie, Itálie, Ruska či Taiwanu. Letošní novinkou je oficiální Michal SVOBODA, Veletrhy Brno, a.s. Šedesátý první ročník Mezinárodního strojíren- ského veletrhu návštěvníkům opět ukáže po- slední novinky a trendy v oblasti průmyslových technologií. Ve dnech 7. až 11. října 2019 se v Brně představí více než 1 600 vystavovatelů z několika desítek zemí celého světa. Navíc se chystá interaktivní výstava zaměřená na digitali- zaci průmyslu a řada konferenčních i networkin- gových akcí. MSV 2019 bude MSV 2019 bude veletrhem technologií a inovací pro průmysl budoucnosti

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

www.murrelektronik.sk Zjednodušenie dátovej komunikácie. S prepínačmi, sieťovými káblami a frontálnymi doskovými rozhraniami od spoločnosti Murrelektronik sa zosietenie jednotlivých strojov a zariadení stáva jednoduchou záležitosťou. Sieťová technológia Murrelektronik Komplexné zosietenie až do priemyselného poľa expozice Maďarska v pavilonu V. V novodobé historii MSV jde o premiérovou účast Maďarska na této úrovni. Obrábění znovu ve velkém stylu Měřeno počtem vystavovatelů i rozsahem ob- sazené plochy jsou tradičně nejsilnějším obo- rem MSV obráběcí a tvářecí stroje, kam patří také nástroje, řídicí systémy a další příslušenství. Ani letošní ročník nebude výjimkou a některé exponáty budou do Brna převezeny rovnou ze světové výstavy EMO v Hannoveru. Obrábění obsadí největší pavilon P, zatímco tváření je tra- dičně vyhrazen pavilon B. Z velkých tradičních vystavovatelů opět nebu- dou chybět DMG MORI, TAJMAC-ZPS, Ko- vosvit MAS, ABB, ALBA Precision, Renishaw, GÜHRING, Yamazaki Mazak, Carl Zeiss, GA- LIKA AG, SCHUNK Intec nebo Alfleth Enginee- ring. Plochu rozšiřují mimo jiné Zimmer Group Slovensko a Technology-support. K premiéro- vým účastníkům MSV patří třeba společnosti Habilis Steel, Helmer Werkzeugmaschinen, OMOS, SARTORIUS Werkzeuge, VYDONA, G-FIX průmyslová lepidla a aerosoly, INDEX- -Werke, LINEA nebo S.O.S Difak. Vystavo- vat bude i společnost CERATIZIT, která patří k lídrům v oboru nástroje pro obrábění. Novinky ze všech oborů Tradičně silným oborem MSV zůstávají mate- riály a komponenty pro strojírenství. Představí se třeba společnost Liberty Ostrava. V expozi- ci představí svůj vlastní přístup k automatizaci a digitalizaci nazvaný Ocel 4.0. Významnými vystavovateli oboru budou také společnosti BÖLLHOFF, CLOOS PRAHA, maďarský ISD DUNAFERR nebo ZKL Bearings CZ. Dobře ob- sazen bude obor spojovací materiály s účastí nových firem jako KIPP CZ, TEXIM nebo rumun- ský ETANSARI GRAFEX. V oboru svařování se očekává silná účast vy- stavovatelů robotických systémů. Společnost ARC-H vystaví revoluční svařovací zdroj X8 Mig Welder s průlomovou funkcí DProcess pro kombinace svařovacích procesů. Chybět nebude ani firma FRONIUS Česká republika, která návštěvníky seznámí se systémem TPS/i Steel Edition. Obor plasty, pryže a kompozity slibuje účast všech tradičních vystavovatelů, tj. firem jako je ARBURG, ENGEL, LUGER, KUBOUŠEK, Mapro, MORETTO, Piovan, ŠMÍD, VACULA, Wittmann Battenfeld CZ a dalších. Nechybí ani společnost BOCO PARDUBICE machines, která představí novou univerzální extruzní linku na výrobu strun pro 3D tiskárny, svařovacích drátů nebo strun pro zahradní techniku. Stabilně vysokou účast firem očekává obor elektronika, automatizace a měřicí technika. Velmi silné zastoupení zde mají dodavatelé měřících systémů a přístrojů, kteří přivezou řa- du novinek. Příkladem je společnost SUBTER PLUS a její automatický optický přístroj pro kontrolu kvality DOSS Zehn. Slovenská firma Robustech na MSV představí novou 3D op- tickou šablonu TubeInspect P8 od výrobce Aicon 3D Systems. Z tradičních účastníků obo- ru elektronika, automatizace a měřicí techni- ka nechybí firmy jako ABB, Carl Zeiss, DEL, FANUC Czech, Hexagon Metrology, Mitutoyo, Olympus, PTB Rožnov p. R., Stäubli Systems, TM Technik nebo UNIS. Noví vystavovatelé při- jedou vystavovat hlavně roboty a software pro strojírenství. Patří k nim firmy Agerit, Beckhoff Automation, Conrad Elektronic, DREAMland, Pilz Czech a Space Systems Czech, dále třeba litevská společnost Inovatyviu procesu sprendimai, slovenská BBI Int. nebo polská VS Technology Poland. Po více než deseti letech se na veletrh vrací významné firmy Pragolab a ifm electronic. Tento výrobce měřicí techniky zauj- me také formou prezentace: na MSV zaparkuje svůj speciální kamion s jedinečným designem. Určitě nepřehlédnete ani expozici automati- zační společnosti KUKA, která do Brna znovu přiveze vyhledávanou atrakci Robocoaster. Tento robot byl jako první schválen pro pro- voz s cestujícími a funguje jako kolotoč. Na jeho rameno je přimontována sedačka pro dvě osoby, na které zájemci zažijí akční jíz- dy s divokými otáčkami i odvážnými přemety. Společnost KUKA v Brně představí také novou generaci své nejprodávanější produktové řa- dy KR Quantec. Více informací najdete na www.msvbrno.cz.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 12 EKONOMIKA A FINANCIE Hospodárska prognóza K rastu prispeli aj opatrenia fiškálnej politiky, ktoré zvýšili disponibilný prí- jem domácností vo viacerých členských štátoch. Krátkodobé vyhliadky pre európske hospodárstvo sú však poznačené vonkajšími faktormi, ako je napätie vo svetovom obchode a výrazná politická neistota. Tieto faktory naďalej znižovali dôveru vo výrobnom sektore, ktorý je najviac vystavený vplyvu medzinárodného obchodu, a predpokladá sa, že negatívne ovplyv- nia vyhliadky rastu po celý zvyšok roka. Rast na úrovni 1,2% Prognóza rastu HDP eurozóny v roku 2019 zostáva preto nezmenená na úrovni 1,2 %, zatiaľ čo prognóza na rok 2020 sa mierne znížila na úro- veň 1,4 % (jarná prognóza: 1,5 %). Toto zníženie odzrkadľuje miernejšie tempo, ktoré sa očakáva v zostávajúcej časti tohto roka. Prognóza HDP pre celú EÚ zostáva nezmenená na úrovni 1,4 % v roku 2019 a 1,6 % v roku 2020. Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis, zod- povedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, Európske hospodárstvo rastie, ale... Z podkladov Európskej komisie (EK) spracovala Vlasta RAFAJOVÁ v tejto súvislosti uviedol: „Všetky ekonomiky EÚ budú aj v tomto a budúcom roku ďalej rásť, aj keď vidíme, že silný rast krajín v strednej a východnej Európe je v kontraste so spomalením v Nemecku a Taliansku. Naše hospo- dárstva musia odolávať pretrvávajúcim problémom vo výrobnom sektore, ktorý je oslabený napätou situáciou v obchode a politickou neistotou. Na domácej pôde je stále hlavným zdrojom rizík brexit bez dohody.“ Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Mosco- vici dodal, že dôvodom predpokladaného rastu EÚ v roku 2019 aj 2020 je najmä dopyt podporovaný silným pracovným trhom. Domáci dopyt motorom rastu Začiatkom roka rast priaznivo ovplyvňovali viaceré dočasné faktory, prog- nóza pre zvyšok roka je však slabšia, keďže vyhliadky na rýchle oživenie celosvetovej výroby a obchodu zoslabli. Predpokladá sa, že rast HDP bu- de v roku 2020 vyšší, čiastočne v dôsledku vyššieho počtu pracovných dní. Hospodársky rast v Európe je naďalej poháňaný domácim dopytom, a to najmä spotrebou domácností, k čomu prispieva pretrvávajúci silný trh práce. HDP má podľa prognózy v tomto aj budúcom roku rásť vo všetkých členských štátoch EÚ, no rast bude výrazne silnejší v niektorých oblastiach (napr. v strednej a východnej Európe, na Malte a v Írsku) v porovnaní s iný- mi (napr. Taliansko, Nemecko). Nižšia očakávaná inflácia pre pokles cien ropy Prognózy celkovej inflácie v eurozóne a EÚ sa v tomto a budúcom roku znížili o 0,1 percentuálneho bodu, a to najmä v dôsledku nižších cien ropy a mierne slabšieho hospodárskeho výhľadu. Inflácia (harmonizovaný in- dex spotrebiteľských cien) v eurozóne dosiahne podľa aktuálnych prognóz priemernú úroveň 1,3 % v roku 2019 aj v roku 2020, zatiaľ čo v EÚ má dosiahnuť v priemere 1,5 % v roku 2019 a 1,6 % v roku 2020. Riziká horšieho než očakávaného sa zvýšili Riziká pre globálny hospodársky výhľad sú naďalej výrazne previazané a sú prevažne negatívne. Prehĺbená hospodárska konfrontácia medzi USA a Čínou spolu so zvýšenou neistotou spojenou s obchodnou politi- kou USA by mohli viesť k predĺženiu súčasného útlmu svetového obchodu a výroby a postihnúť ďalšie regióny a sektory. To by mohlo mať negatívne dôsledky pre svetové hospodárstvo, aj v dôsledku narušení finančných trhov. Napätie na Blízkom východe okrem toho zvyšuje potenciál výraz- ného nárastu cien ropy. Na domácej pôde zostáva hlavným zdrojom neistoty brexit. V neposlednom rade existujú aj značné riziká, ktoré sa týkajú hnacích síl krátkodobého rastu a hospodárskej dynamiky v euro- zóne. Oslabenie vo výrobnom sektore, ak by malo pretrvávať, a zhorše- ná dôvera podnikov by sa mohli preniesť do iných odvetví a negatívne ovplyvniť podmienky na trhu práce, súkromnú spotrebu a v konečnom dôsledku aj rast. Vzhľadom na proces vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ vychádzajú všetky prognózy EK na roky 2019 a 2020 z čisto teoretického predpokla- du, že obchodné toky medzi EÚ27 a Spojeným kráľovstvom sa nezmenia. Tento predpoklad slúži len na účely prognóz a nemá žiadny vplyv na bu- dúce rokovania medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Ďalšou hospodárskou prognózou Európskej komisie bude jesenná hospo- dárska prognóza v novembri 2019. Rok 2019 bude (podľa poslednej prognózy spra- covanej EK) pre európske hospodárstvo už sied- mym rokom nepretržitého rastu, pričom porastú hospodárstva všetkých členských štátov. Rast v eurozóne bol v prvom štvrťroku tohto roku silnejší, než sa očakávalo, a to vďaka viacerým dočasným faktorom. Medzi ne patrili napríklad mierna zima a oživenie predaja automobilov.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

GÜHRING Slovakia, s.r.o. Hliny 1412/4 SK - 017 07 Považská Bystrica Tel.: +421 (0) 42 4262 144 Fax.: +421 (0) 42 4330 891 guehring@guehring.sk www.guehring.sk NOVÝ VÝROBNÝ ZÁVOD UŽ AJ NA SLOVENSKU! 120 ROČNÁ TRADÍCIA

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 14 LEGISLATÍVA Z BRUSELU Medzinárodný obchod Začiatkom leta dosiahnutá dohoda sa bude vzťahovať na 780 miliónov obyvateľov a posilní úzke politické a hospodárske vzťahy medzi EÚ a kra- jinami Mercosuru. Predstavuje jasný záväzok oboch regiónov voči medzi- národnému obchodu založenému na pravidlách a prinesie európskym spoločnostiam významný náskok na trhu s obrovským hospodárskym po- tenciálom. Zastreší významné hospodárske reformy a modernizáciu, ktoré sa uskutočňujú v krajinách Mercosuru. Jej súčasťou sú tiež osobitné záväzky týkajúce sa pracovných práv a ochra- ny životného prostredia vrátane vykonávania Parížskej dohody o zmene klímy a súvisiacich pravidiel presadzovania práva. Najväčšia obchodná dohoda, akú EÚ uzavrela Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol, že ide o historický moment. „V kontexte medzinárodného obchodného napätia dnes vysielame s našimi partnermi z Mercosuru silný signál, že sa Nová dohoda pomôže exportu áut z EÚ Z podkladov Európskej komisie (EK) spracovala Vlasta RAFAJOVÁ Európska únia a Mercosur dospeli k politickej zho- de o komplexnej obchodnej dohode. Mercosur je združenie, ktorého členmi sú Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj. EÚ je prvým hlavným partne- rom, ktorý uzatvoril obchodný pakt s Mercosurom. Nový obchodný rámec, ktorý je súčasťou širšej do- hody o pridružení medzi oboma regiónmi, upevní strategické politické a hospodárske partnerstvo a vytvorí významné príležitosti pre udržateľný rast na oboch stranách, pričom bude rešpektovať životné prostredie a chrániť záujmy spotrebiteľov EÚ a citlivé hospodárske odvetvia. zasadzujeme za obchod založený na pravidlách. Prostredníctvom tohto obchodného paktu sa krajiny Mercosuru rozhodli otvoriť svoje trhy pre EÚ. Je to očividne skvelá správa pre spoločnosti, pracovníkov a hospodárstvo na oboch stranách Atlantiku, keďže vďaka nemu ušetria clá vo výške viac ako 4 miliardy eur ročne. Ide teda o najväčšiu obchodnú dohodu, ktorú EÚ dosiaľ uzavrela.“ Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová do- dáva, že v posledných rokoch EÚ upevnila svoju pozíciu globálneho lídra v oblasti otvoreného a udržateľného obchodu. „Od roku 2014 nadobudli platnosť dohody s 15 krajinami, najmä s Kanadou a Japonskom. Touto do- hodou sa do nášho pôsobivého zoznamu obchodných spojencov pridávajú ďalšie štyri krajiny.“ Pomôže aj automobilkám a strojárstvu V rámci medziregionálnej dohody medzi EÚ a Mercosurom sa odstráni väčšina ciel na vývoz z EÚ do krajín Mercosuru, čím sa zvýši konkuren- cieschopnosť podnikov EÚ, keďže nebudú musieť uhrádzať clá vo výške 4 miliardy eur ročne. Pokiaľ ide o priemyselné odvetvia EÚ, prispeje to k zvýšeniu vývozu výrob- kov z EÚ, za ktoré sa doteraz museli platiť vysoké a niekedy prohibitívne clá. Patria sem autá (sadzba 35 %), automobilové súčiastky (14 – 18 %), stroje (14 – 20 %), chemikálie (do 18 %), farmaceutické výrobky (do 14 %), odevy a obuv (35%) alebo pletené výrobky (26 %). Dohodou sa v krajinách Mercosuru otvoria nové obchodné príležitosti pre spoločnosti z EÚ, ktoré predávajú na základe štátnych zákaziek, a poskyto- vateľov služieb, okrem iného v oblasti informačných technológií, telekomu- nikácií a dopravy. Dohoda zjednoduší hraničné kontroly, zníži byrokraciu a obmedzí využívanie vývozných daní v krajinách Mercosuru. Vďaka novej online platforme poskytujúcej jednoduchý prístup ku všetkým relevantným informáciám bude prospešná aj pre menšie spoločnosti na oboch stranách. Dohoda prináša významné hospodárske výhody a zároveň zavádza vy- soké štandardy. EÚ a Mercosur sa zaviazali účinne vykonávať Parížsku dohodu o zmene klímy. Takisto ponúka organizáciám občianskej spoločnosti aktívnu úlohu pri do- hľade nad vykonávaním dohody vrátane akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ľudských práv, sociálnej oblasti alebo životného prostredia. Dosiahnutá dohoda o obchode je súčasťou novej komplexnej dohody o pridružení, o ktorej sa rokuje medzi EÚ a krajinami Mercosuru. Obsa- huje politický pilier a pilier spolupráce, pri ktorých vyjednávači dospeli k všeobecnej dohode už v júni 2018 v Montevideu, ako aj obchodný pilier. Touto dohodou sa okrem obchodu posilní politický dialóg a zintenzívni sa spolupráca v oblastiach, ako je migrácia, digitálne hospodárstvo, výskum a vzdelávanie, ľudské práva vrátane práv pôvodného obyvateľstva, pod- niková a sociálna zodpovednosť, ochrana životného prostredia, správa oceánov, ako aj boj proti terorizmu, praniu špinavých peňazí a počítačovej kriminalite. Vďaka nej sa vytvoria aj rozšírené možnosti spolupráce na mno- hostrannej úrovni. Dohodou o pridružení sa doplní sieť dohôd o pridružení v Severnej a Južnej Amerike a skonsolidujú sa vzťahy s dôležitými partnermi v regióne, čím sa podporia pozície EÚ v mnohých globálnych otázkach. Ďalšie kroky Obe strany teraz vykonajú právnu revíziu dohodnutého textu s cieľom pred- ložiť konečnú verziu dohody o pridružení a všetky jej obchodné aspekty. Komisia ju potom preloží do všetkých úradných jazykov EÚ a predloží ju na schválenie členským štátom EÚ a Európskemu parlamentu.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

Komplexný sortiment uchopovačov “… vždy správny uchopovač pre každú aplikáciu” Thomas Imme, Projektový manažér pre mechanickú výrobu, HandlingTech Automations-Systeme GmbH, Steinenbronn Viac na schunk.com/makesmesuperior PGN-plus-P makes me superior

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 16 PLASTY WITTMANN BATTENFELD WITTMANN BATTENFELD na výstave K 2019 Ing. Juraj MAJERSKÝ, foto WITTMANN BATTENFELD WITTMANN BATTENFELD sa na výstave K 2019 (16. – 23. októbra 2019) v Dűsseldorfe pod heslom „Enjoy Innovation“ prvýkrát predstaví v hale číslo 15, stánok C06. Presunom z predchádzajúceho miesta získa navyše 120 m2 výstavnej plochy a zároveň sa ocitne medzi svojimi hlavnými konkurentmi. Stánok WITTMANN nájdu návštevníci na tradičnom mieste v hale číslo 10 v stánku A04. Pre spoločnosť WITTMANN BATTENFELD boli inovácie vždy na prvom mieste. Stroje a zariadenia sú navrhované tak, aby zákazníkom prinášali maximálne výhody v podobe nízkych prevádzkových nákladov, spoľahli- vosti, ľahkej údržby, prístupnosti a bezpečnosti tak, aby nastavovali nové štandardy v plastikárskom odvetví. Či už ide o HiQ riešenia samooptimali- zácie strojov, integráciu periférií do riadenia a odosielanie dát do MES sys- témov cez rozhranie WITTMANN 4.0, alebo o monitorovanie stavu stroja sústavou senzorov, známou ako CMS. WITTMANN BATTENFELD pristu- puje zodpovedne aj k životnému prostrediu a spolu s partnermi pracuje na produktoch zo 100 % recyklovateľných, či biodegradovateľných plastov. Inteligentný stroj s adaptívnymi algoritmami Hlavnou témou prezentácie v stánku spoločnosti bude stroj EcoPower 55/350 vybavený softvérovými balíkmi HiQ-Flow, HiQ-Melt a HiQ-Me- tering, ktoré dokážu automaticky kompenzovať zmenu viskozity materiálu a zaistiť výrobu stabilných dielov, čo bráni vzniku nezhodných výrobkov. Robot WITTMANN W918, všetky periférne zariadenia, ako aj MES Sys- tém TEMI+ budú integrované do riadenia stroja UNILOG B8. Na stroji bude takisto použitá elektronická kniha nástroja, vďaka čomu je výrobná bunka spojená cez WITTMANN 4.0 router schopná zistiť, či pripojené periférne zariadenia postačujú na výrobu, alebo sú potrebné ďalšie. K eliminácii odpadu pomôže aj mlynček WITTMANN G Max 9, kde bu- dú nezhodné diely a vtoky rozomleté, vákuovo dopravené do násypky a následne automaticky použité na ďalšiu výrobu. Uvedenie VPower COMBIMOULD na trh Najnovší prírastok z PowerSerie, stroj VPower 120/130H/210V bude predstavený ako dvojkomponentový, počas výroby uzáveru z PA a TPE pre automobilový priemysel. Automatizovaná stanica z koncernu WITTMANN BATTENFELD bude obsahovať scara robot a lineárny robot WITTMANN WX142. Stroj EcoPower Xpress v medicínskom vyhotovení Ďalším z produktov, ktoré predstavia na tohtoročnej výstave K, bude rých- lobežný vstrekovací stroj EcoPower Xpress 160/1100+ v medicínskej verzii. Na tomto stroji s uzatváracou silou 160t budú vyrábané na 48 kavitovej forme skúmavky na krv z materiálu PET. Vzhľadom na náročnú plastifiká- ciu materiálu PET je tento stroj vybavený modifikovanou vysoko výkonnou závitovkou. Materiál bude sušený špeciálnou sušičkou DRYMAX 300 s frekvenčným meničom od spoločnosti WITTMANN, umiestnenou nad vstrekovacou jednotkou stroja. Diely bude odoberať a zakladať do boxov nový vysokorýchlostný robot WITTMANN, ktorý bude zároveň ovládať perifériu na výmenu plných boxov za prázdne, aby zabezpečil neprerušo- vanú výrobu skúmaviek. Obr. 1 Schematické znázornenie kontroly viskozity materiálu Obr. 2a, b, c Forma na skúmavky na krv a hotový výrobok, vyrábaný na stroji EcoPower Xpress 160, v medicínskej verzii

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2019 | MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje 17 www.leaderpress.sk k | 4/2019 | 17

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 18 PLASTY Medicínska aplikácia na MicroPower 15/10 Ďalšia medicínska aplikácia bude demonštrovaná na stroji zo série MicroPower od WITTMANN BATTENFELD, navrhnutej na výrobu mikrodielov v čistom prostredí. Stroj MicroPower 15/10 s uzatvá- racou silou 150 kN bude vyrábať na 8-kavitovej forme miniatúrne krúžky pre hadičky, kde diel bude mať hmotnosť iba 2mg. Stroj bude vybavený otočnou jednotkou, integrovaným robotom WITTMANN W8VS2 a kamerou na kompletnú kontrolu dielov, ktoré budú násled- ne rozdelené podľa jednotlivých kavít do prepravného balenia. Novinkou je vylepšenie radu MicroPower o 2-krokové vstrekovanie, schopné zabezpečiť vstrekované objemy až do 6 cm3. Ľahké diely pre automobilový priemysel Ako ukážku možností pre automobilový priemysel odprezentuje WITTMANN BATTENFELD svoje riešenia pre fyzikálnu penu techno- lógiou CELLMOULD®, ktorá umožňuje vyrábať veľmi ľahké diely. To je základná požiadavka automobilového priemyslu smerujúca k re- dukcii spotreby, či zvýšeniu dojazdu na jedno nabitie batérie. Stroj MacroPower 1100/12800 s vysokoúsporným servopohonom bude z polypropylénu vyrábať opierku sedačky do nemeckých športových áut. Kompletná výbava pre technológiu štrukturálnej peny je vyrábaná spoločnosťou WITTMANN BATTENFELD. Dusík potrebný pre proces bude odoberaný priamo zo vzduchu a stlačený až na 330 barov. Ma- teriál, ktorý bude použijú na výrobu, obsahuje až 25 % talku a 25 % recyklátu, čím WITTMANN BATTENFELD prispieva k zlepšeniu cir- kulárnej ekonomiky. Diely odoberie a uloží robot WITTMANN WX 152. Stroj bude zároveň monitorovaný systémom CMS. Kontrolná sta- nica tohto systému je umiestnená priamo vedľa stroja, rovnako ako aj informačný stánok k technológiám AIRMOULD®/CELLMOULD®, kde návštevníci dostanú detailné informácie. High-tech diel pre automobilový priemysel Druhá aplikácia pre automobilový priemysel pobeží na stroji Smart- Power 240 XL. Ide o časť interiérového obloženia s funkčným povrchom. Pre tento diel je navrhnutý proces IMD VARIOFORM. Čiastočne priesvitný diel je skombinovaný s funkčnou doskou s po- tlačou na vnútornej strane vstrekovaného dielu. Multidotykový senzor ukazuje dotykové ovládanie svetla (on/off) a stmievacie funkcie, rovnako ako aj nastavenie farby LED svetelného zdroja za ním. Robot WX142, inštalovaný na stroji, ponesie aj infračervené predohrievacie zariadenie pre kontinuálny pás, používaný v tejto aplikácii. Robot vloží funkčný pás so senzorovou štruktúrou do for- my, v ďalšom kroku potiahne IMD VARIOFORM pás, nahreje ho a následne tepelne vytvaruje pomocou vákua. Počas toho istého výrobného kroku budú oba pásy obstreknuté plastom. Senzorický pás sa môže stlačením tlačidla vynechať, čiže diel sa môže vyrobiť s funkčnou časťou alebo bez nej. LSR aplikácia na stroji EcoPower 160 Jedna z hlavných aplikácií WITTMANN BATTENFELD na K 2019 je vstrekovanie tekutého silikónu. Spoločnosť jej prostredníctvom ukáže schopnosti v tejto oblasti výrobou ventilu pre medicínsku aplikáciu na stroji EcoPower 160/350 so 16 násobnou formou. Vstrekovacia jed- notka s otvoreným dizajnom umožňuje ľahkú integráciu dávkovacích jednotiek na tekutý silikón. Tieto dávkovacie jednotky môžu byť vyba- Obr. 3a: CELLMOULD® modul na stroji MacroPower 1100 Obr. 3b: SEDE generátor dusíka a tlaku Obr. 5 Medicínsky uzáver vyrobený zo silikónu Obr. 4 SmartPower 240 XL s automatizovanou stanicou na výrobu dotykových panelov

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2019 | 19 PLASTY vené aj rozhraním OPC-UA. Vo forme použijú najnovšiu generáciu studených vtokov, vrátane technológie ovládania uzatváracích ihiel TIMESHOT. O odoberanie dielov a ich odkladanie sa postará robot WITTMANN WX142. Cirkulárna ekonomika a obalový priemysel Cirkulárna ekonomika nie je iba moderný pojem, ale takisto aj strate- gické zameranie spoločnosti WITTMANN BATTENFELD. Na K 2019 WITTMANN BATTENFELD odprezentuje jeden z najnovších projek- tov s partnerskou spoločnosťou. Kozmetické nádoby a ich uzávery budú vyrábané z materiálov zložených kompletne z prírodných zdrojov na stroji EcoPower 240/1100H/130L COMBIMOULD so 4+4 kavitovou formou. Tento materiál môže byť recyklovaný bez akejkoľvek straty jeho funkčných vlastností. Nádoba je vstrekovaná hlavnou vstrekovacou jednotkou stroja, uzáver jednotkou „L“. Stroj je vybavený plne integ- rovaným robotom WITTMANN W842 pro, ktorý zakladá okrúhlu papierovú etiketu zo zásobníka na dno nádoby. Robot W842 odo- berá nádoby z pevnej strany formy a odovzdáva ich robotu W818, ktorý ich zakladá do skrutkovacej stanice. Robot W842 do skrut- kovacej stanice ukladá uzávery pre nádoby, kde sa naskrutkujú na uložené nádoby. TEMI+ Okrem info stánkov k technológiám AIRMOULD®, CELLMOULD® a CMS (monitorovanie stavu stroja) bude k dispozícii aj prezentácia MES systému TEMI+ a WITTMANN BATTENFELD. TEMI+ je schopný pracovať so vstrekovacími strojmi ako aj s robotmi a periférnymi za- riadeniami. Vďaka nemu možno získať kompletný balík dát a analýz kvalitatívnych parametrov zahrnutých vo výrobe dielov. Informačný stánok k plastifikačným systémom Plastifikačný systém vstrekovacieho stroja je centrálny bod, definujúci kvalitu plastového dielu. WITTMANN BATTENFELD podporuje svo- jich zákazníkov individuálnym prístupom k ich potrebám v otázkach geometrie, materiálov, ale aj povrchových úprav plastifikačných jed- notiek. Na K 2019 zákazníci získajú informácie o najnovších tech- nológiách v samostatnom informačnom centre v stánku WITTMANN BATTENFELD. Centrálna doprava materiálu Stroje v stánku WITTMANN BATTENFELD budú zásobované gra- nulátmi prevažne cez centrálnu dopravu granulátu od spoločnosti WITTMANN. Pre materiál PET sa použije mobilná sušička ATON a gravimetrický dávkovač GRAVIMAX, materiál sa bude nasávať sys- témom centrálnych nasávačov FEEDMAX. Obr. 6 Kozmetické nádoby z materiálov vyrobených na 100 % prí- rodnej báze WITTMANN Group WITTMANN Group je svetový líder vo výrobe vstrekovacích strojov, robotov a periférnych zariadení pre plastikársky priemysel. Centrá- lu má vo Viedni v Rakúsku a pozostáva z dvoch hlavných divízií: WITTMANN BATTENFELD a WITTMANN. Spoločnosť má osem výrobných závodov v piatich krajinách a ďalších 34 vlastných pre- dajných a servisných zastúpení na najdôležitejších plastikárskych trhoch po celom svete. WITTMANN BATTENFELD pokračuje ďalšou expanziou na trhu v oblasti výroby vstrekovacích strojov na plasty, a tiež aj ako špecia- lista na vyspelé výrobné technológie. Ako dodávateľ všestranných, moderných strojných technológií v modulárnom dizajne, spoločnosť plní súčasné, ale aj budúce požiadavky trhu na zariadenia v plas- tikárskom priemysle. Portfólio produktov WITTMANN zahŕňa roboty a automatizačné systémy, systémy dopravy granulátov, sušičky, gravimetrické a vo- lumetrické dávkovače, mlynčeky, temperačné prístroje a chladiče. S týmto rozsiahlym portfóliom periférnych zariadení ponúka spo- ločnosť WITTMANN výrobcom v plastikárskom priemysle pokrytie všetkých výrobných požiadaviek od nezávislých výrobných jedno- tiek, až po integrované celofiremné systémy. Zjednotenie rôznych segmentov pod krídlami WITTMANN Group viedlo ku kompletnej konektivite medzi jednotlivými produktovými líniami a k výhodám pre spracovateľov plastov so zvyšujúcimi sa požiadavkami na jednoduchú integráciu strojov s automatizáciou a perifériami. Wittmann Battenfeld SK spol. s r.o. Ľ. Stárka 2722/16 911 05 Trenčín Tel.: +421 32 642 08 52 info@wittmann-group.sk www.wittmann-group.sk Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o. Malé Nepodřice 67 397 01 Dobev Tel.: +420 384 972 165 info@wittmann-group.cz www.wittmann-group.cz Spoločnosť WITTMANN BATTENFELD sa zúčastní aj na MSV Brno 2019 (7. – 11. októbra 2019). V Brne vás radi privítajú pracovníci českej a slovenskej pobočky, na tradičnom mieste v hale G1 (stánok č. 52).

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

+421 41 507 11 01 info@cobaautomotive.sk cobaautomotive.sk KƵƚŽŵŽƟǀĞƉĂƚƌşŵĞĚnjŝǀljnjŶĂŵŶljĐŚǀljƌŽďĐŽǀŝŶƚĞƌŝĠƌŽǀljĐŚĂĞdžƚĞͲ ƌŝĠƌŽǀljĐŚŽďůŽǎĞŶşĂƚĞƐŶŝĂĐŝĐŚƐLJƐƚĠŵŽǀƉƌĞĂƵƚŽŵŽďŝůŽǀljƉƌŝĞŵLJƐĞů͘ ŬŽ ŽĚďŽƌŶşĐŝ ŶĂ ĞdžƚƌƷnjŝƵ Ă ǀƐƚƌĞŬŽǀĂŶŝĞ ƉůĂƐƚŽǀ ƐƉŽůƵƉƌĂĐƵũĞŵĞ ƐƉŽƉƌĞĚŶljŵŝǀljƌŽďĐĂŵŝĂƵƚŽŵŽďŝůŽǀĂŶĂǀƌŚƵũĞŵĞŬǀĂůŝƚŶĠŬŽŵͲ ƉŽŶĞŶƚLJƐŽnjƌĞƚĞűŽŵŶĂnjŶŝǎŽǀĂŶŝĞŚŵŽƚŶŽƐƟĂƷƐƉŽƌƵŶĄŬůĂĚŽǀ͘ <ŽŶƚĂŬƚƵũƚĞŶĄƐĞƓƚĞĚŶĞƐ͊ KƵƚŽŵŽƟǀĞƐ͘ƌ͘Ž͘ sLJƓŶĠ<ĂŵĞŶĐĞϭϭͮdĞƌĐŚŽǀĄͮϬϭϯϬϲͮ^ůŽǀĂŬŝĂ DŽďŝůĞ͗нϰϮϭϵϭϱϴϬϴϴϵϴͮKĸĐĞ͗нϰϮϭϰϭϱϬϳϭϭϬϭͮ&Ădž͗нϰϮϭϰϭϱϬϳϭϭϱϭ

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

Vyrábíme. Šetříme zdroje. MSV Brno 7.–11.10.2019 Hala V, stánek č.105 GPN 608 a GPN 610 jsou nyní k dispozici také v alternativě šetřící zdroje v barvě „recyklovaná modrá“. Jsou zhotoveny ze 100procentního recyklátu a vyznačují se identickými mechanickými a fyzikálními vlastnostmi ve srovnání se stávajícími normovanými řadami. Oba ochranné prvky jsou součástí firemní iniciativy PÖPPELMANN blue®, díky které vyrábíme díly v uzavřeném oběhu materiálu. Ochranné prvky ze 100% recyklátu, ihned ze skladu. PÖPPELMANN EFEKT: Téma šetření zdrojů stojí u Pöppelmann skupiny zcela ve středu zájmu. Divize Pöppelmann KAPSTO®, specialista na ochranné prvky z plastu, představila na veletrhu v Hannoveru 2019, mimo jiné, osvědčené normované řady ze svého sortimentu, které jsou nyní k do- stání také ze 100procentního recyklátu. Další hlavní zprávou této společnosti je rozšířená iniciativa PÖPPELMANN blue®, do které Pöppelmann zapojuje množství projektů, které se zasazují o trvalý hospodářský oběh. Tato iniciati- va je důležitou součástí strategie trvalé udržitelnosti specialisty na zpracování plastů. Kuželový uzávěr GPN 608 a univerzál- ní ochrana GPN 610 100procentní recyklát pro osvědčené normo- vané řady pečuje o úsporné využití zdrojů. Často poptávaný univerzální ochranný prvek GPN 610 je použitelný jako krytka nebo zátka. Spolehlivě utěsňuje vnitřní závity, vyvr- tané otvory a vnější závity různých průměru od 4,4 do 84,5mm. Kónicky tvarovaný plas- tový díl skvěle překrývá různé tolerance. Ta- ké kuželový uzávěr GPN 608 s postranní úchytkou je nyní k dispozici z recyclovaného materiálu. Obě normované řady jsou skladem a vyznačují se, jako i další stávající řady, svojí obvyklou KAPSTO® kvalitou. Tyto zdroji šetřící alternativy stávajících normovaných řad jsou vyráběny z materiálu Post Consumer Polyethy- len, krátce PCR-PE. S firemní iniciativou PÖPPELMANN blue® vstříc tepu doby Nové ochranné prvky ze 100procentního re- cyklátu jsou výsledkem úsilí specialisty na plasty z Lohne v oblasti šetření zdrojů. Proto vlastně vznikla firemní iniciativa PÖPPELMANN blue®, která zahrnuje všechny aktivity firmy tvořící uzavřený oběh materiálu, které jsme si při zpra- cování plastů dali za cíl. Aktuálně pracují odborníci na recyklaci ve všech obchodních odvětvích na řešeních šetřící zdroje při výrobě rozmanitých výrobků společnosti Pöppelmann, např. ochranných prvků, ale také produktů pro zahradnictví nebo obalů. Tyto aktivity nesou ovoce: Pöppelmann umí, jako první společnost, používat při výrobě produktů divize Pöppel- mann TEKU® recyklát dle ochranné známky. Divize Pöppelmann KAPSTO® se na veletrhu MSV Brno 2019 představí v hale V, na stánku č.105. www.poeppelmann.cz Pöppelmann KAPSTO®: Osvědčené normované řady GPN 608 a GPN 610 nyní také ze 100procentního recyklátu O divizi Pöppelmann KAPSTO® Divize Pöppelmann KAPSTO® více než pa- desát let postupně vytváří svůj normovaný program, který zahrnuje více než 3.000 různých krytek a zátek z plastu, které jsou dodávány přímo ze skladových zásob. Vedle rozsáhlého standardního programu vyvíjejí inženýři a technici u Pöppelmann KAPSTO® v těsné partnerské spolupráci se svými zá- kazníky individuální speciální řešení. Více než 2.500 spolupracovníků a dlouholeté zkuše- nosti tradiční rodinné firmy zajišťují vysokou kvalitu a produktivitu, jako i individuální služ- by odborníků z oblasti zpracování plastů.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 22 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Text a foto SCHUNK Intec s.r.o. Spoločnosť SCHUNK rozšírila svoje portfólio o otočné moduly pre automatizáciu, prostred- níctvom ktorých sa začína nová éra rotačného pohybu. To je dostatočný dôvod na položenie si otázky, aký bude ďalší vývoj v oblasti otáčania a vychyľovania a kde sa ukrývajú potenciály. Rotačné a otočné Rotačné a otočné jednotky ďalšej generácie Či už ide o vysoké zaťaženia, alebo krátke doby cyklov – v oblasti manipulácie a montáže musia otočné moduly a otočné jednotky po- dávať stále vyššie výkony. V posledných rokoch spoločnosť SCHUNK ako kompetentný líder v oblasti uchopovacích systémov a upínacej techniky systematicky rozšírila svoj modulový program pre rotačné pohyby, pričom vyvinula mimoriadne dynamické, inteligentné a pri- spôsobiteľné komponenty. Posledným prírastkom v pneumatickom segmente je SCHUNK SRM. Vysokovýkonná otočná jednotka stavia do tieňa dokonca aj najpredávanejší model SCHUNK SRU-plus a už čoskoro sa môže stať novým štandardom v oblasti pneumatického otáčania až do 180°. Štandard v oblasti výkonovej hustoty, dlhej životnosti, uvedenia do prevádzky a údržby V porovnaní s pneumatickými otočnými jednotkami dostupnými na tr- hu, boduje tento modul s vysokou výkonovou hustotou svojou doteraz jedinečnou kombináciou vysokých krútiacich momentov a vysokých hmotnostných momentov zotrvačnosti pri krátkych dobách cyklov, veľ- kom stredovom otvore, robustnom uložení a súčasne nízkych rušivých obrysoch. Spoločnosť SCHUNK použila na vývoj vysokovýkonného modulu najnovšie simulačné technológie, ktoré po prvýkrát umožňujú zaznamenávať reakčné sily, sekvencie tlaku, nárazové rýchlosti, kinetic- ké energie a hnacie energie. Nové tlmiče, špeciálne piestové tesnenia a tesnenie Viton/FKM tvoria základ pre doteraz jedinečný výkonový balík a vysokú robustnosť. Otočný modul je preto vhodný aj na pou- žitie v prostrediach s agresívnymi médiami. V axiálnych aj radiálnych smeroch umožňuje bezvôľové a predbežne napnuté uloženie pohltenie mimoriadne vysokých krútiacich momentov a strihových síl. Vzhľadom na to, že vnútorné tlmiče sú už prednastavené, tak pri uvedení do pre- vádzky je pred výrobou väčšinou nutné nastaviť už len škrtiace ventily. Kompaktnosť a hustota výkonu: Otočná jednotka SCHUNK SRM sa považuje za nový štandard pre pneumatické otáčanie.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2019 | 23 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY V montážnych aplikáciách slúži mechatronický otočný modul SCHUNK ERS ako dynamický otočný stôl Mechatronické rotačné moduly ako SCHUNK ERD umožňujú montáž kompaktných mechatronických manipulačných systémov. Pri výmene vnútorných tlmičov zostáva zachovaný tak uhol otáčania, ako aj nastavenie zdvihu tlmičov, čo umožňuje mimoriadne rýchle vy- konávanie údržbových prác. Voliteľné otočné prechody Pomocou SCHUNK SRM možno nadimenzovať menšie systémy a do- siahnuť kratšie doby cyklov, vyššiu presnosť a dlhšiu životnosť. Vyššia hustota výkonu ponúka ideálne predpoklady obzvlášť pre kompaktné a súčasne účinné riešenia. Dôsledný modulárny dizajn otočnej jednot- ky zaručuje prispôsobenú konštrukciu pri bezkonkurenčnom pomere ceny a výkonu. Mimoriadne veľký stredový otvor umožňuje prevedenie pneumatických vedení a káblov so zaliatymi zástrčkami pripravenými na použitie. Ešte viac komfortu ponúkajú pneumatické alebo elektrické otočné prechody: Ak sa používa pneumatický prechod pre médiá, tak veľký stredový otvor zostáva úplne zachovaný. V prípade elektrického otočného prechodu možno zase snímačové káble zastrčiť priamo na module. Farebné kódovanie na konektoroch pritom zjednodušuje uvá- dzanie do prevádzky a prideľovanie signálov. Ak aj napriek všetkým bezpečnostným opatreniam dôjde k poškodeniu káblov, tak jednotlivé káble možno vymeniť aj bez nutnosti výmeny celého otočného precho- du. Vysokovýkonná otočná jednotka SCHUNK SRM bude najprv k dis- pozícii v konštrukčných veľkostiach 14, 16, 25 a 40 pre uhly otáčania 0°/180° a 0°/90°, resp. bude voľne nastaviteľná pre uhly otáčania v rozsahu 0° až 180°. V prípade konštrukčnej veľkosti 40 sú možné krútiace momenty do 23,7 Nm a hmotnostné momenty zotrvačnosti do 7 kgm2. To znamená o 20% vyšší krútiaci moment ako v prípade dote- rajšieho top modelu SCHUNK SRU-plus. Otočný modul s 24 V technológiou Druhým významným produktom je mechatronický otočný modul SCHUNK ERP. Namiesto opakovaného a zdĺhavého nastavovania škrtiacich ventilov a výmeny tlmičov, ako v prípade pneumatických otočných modulov alebo opakovaného nahrávania nových pohybo- vých sekvencií, ako v prípade elektrických otočných modulov, môžu teraz používatelia siahnuť po výrazne jednoduchšej a z dlhodobého hľadiska cenovo výhodnejšej elektrickej alternatíve. Prostredníctvom tohto komponentu s nízkou mierou opotrebovávania vychádza spo- ločnosť SCHUNK v ústrety požiadavkám priemyslu, podľa ktorých musí byť prevádzka zariadení čo najviac bezporuchová a v ideál- nom prípade do značnej miery aj bezúdržbová. V prípade pneuma- tických otočných modulov boli doteraz najväčšou výzvou trpezlivosť, skúsenosti a cit na strane pracovníka zodpovedného za uvedenie do prevádzky a zároveň opotrebovávanie tlmičov. Až dodnes sú pneumatické otočné moduly ešte stále preťažované, či už z dôvo- du nedostatočných znalostí a trpezlivosti alebo z dôvodu vysokých požiadaviek na doby cyklu. Kým správne nastavené pneumatické otočné moduly sa vyznačujú tým, že pri nich nie je počuť žiadne me- chanické nárazy, resp. nedochádza k vibráciám vplyvom nárazov, tak preťažené jednotky produkujú nárazy a čiastočne výrazné vibrá- cie celého systému. Následok: tlmiče sa predčasne opotrebovávajú, dochádza k neplánovaným prestojom zariadení a v extrémnych prí- padoch trpia vplyvom neustálych vibrácií aj iné komponenty zariade- ní, akými sú napríklad citlivé kamerové systémy. Inteligentná funkcia automatického učenia Presne tu prichádza koncept mechatronického otočného modulu SCHUNK ERP: V porovnaní s pneumatickými otočnými jednotkami nepotrebuje 24 V komponent žiadne hydraulické tlmiče. Vďaka tomu odpadáva obťažujúce nastavovanie tlmičov, a tým aj hlavný zdroj porúch pri otáčaní. Inteligentná technológia automatického učenia namiesto toho plne automaticky zaručuje, že pohybový profil sa vždy prispôsobí príslušnej hmotnosti dielu. Pre uvedenie do prevádzky sa 24 V komponent prostredníctvom digitálnych vstupov/výstupov jed- noducho spojí s riadením a v prípade potreby sa mechanicky jemne nastaví koncová poloha (+/- 5°). O všetko ostatné sa postará integro- vaná technológia automatického učenia. Pre naprogramovanie stačí vykonať tri až päť otočných pohybov. Pohybový profil sa pritom uloží ako rampa. Priamo poháňaná otočná jednotka takisto automaticky zrýchľuje a brzdí v závislosti od uhla otáčania a hmotnosti otočnej konštrukcie. Nárazy, vibrácie a nekontrolované pohyby pri maximál- nej rýchlosti sú tak vylúčené. To minimalizuje úroveň hluku a opotre- benie, vďaka čomu nie je nutné použiť hydraulické tlmiče nárazov. Zároveň možno dosahovať veľmi krátke reakčné časy a doby pohy- bu. Ak počas prebiehajúceho procesu dôjde k zmene hmotnosti dielu, tak modul automaticky prispôsobí svoj pohybový profil bez nutnosti zásahu operátora. Rýchlosť možno pohodlne regulovať pomocou otočného spínača umiestneného priamo na telese. Keďže riadenie sa vykonáva prostredníctvom digitálnych vstupov/výstupov, tak séria SCHUNK ERP je kompatibilná so všetkými riadeniami a môže úpl- ne jednoducho nahradiť pneumatické moduly. V prvej fáze je 24 V otočný modul k dispozícii v konštrukčnej veľkosti 25 pre momenty zotrvačnosti do 0,1 kgm2 s uhlom otáčania 45°, 90° alebo 180°. Presnosť opakovania dosahuje hodnotu +/- 0,01°.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 24 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Flexibilné mechatronické moduly Spoločnosť SCHUNK už ukázala, aké potenciály sa v zásade ukrývajú v mechatronických otočných moduloch: Všestranne použiteľný otočný modul SCHUNK ERS je so svojimi tromi variantmi priemeru 135mm, 170 mm a 210 mm špeciálne navrhnutý pre otočné pohyby v oblasti stredného zaťaženia. V konštrukčnej veľkosti 170 dosahuje pri kom- paktnej výške 66mm menovitý moment 5 Nm a maximálny moment až 17 Nm. Vďaka tomu ponúka ideálne predpoklady na realizáciu flexi- bilných a súčasne kompaktných konceptov zariadení. Tak možno tento kompaktný modul v rámci montážnych aplikácií voliteľne použiť ako otočnú jednotku alebo ako otočný indexovací stôl. S nekonečným otá- čaním sa môže pri otáčkach až 750 ot./min presúvať do ľubovoľných medzipolôh s presnosťou opakovania 0,01°. V porovnaní s otočnými modulmi s konvenčným servomotorom nemá ERS žiadny dodatočný rušivý obrys. Navyše nie je prítomná žiadna elasticita spôsobená vô- ľou a trením. Namiesto toho má modul s dlhou životnosťou vynikajúce zrýchlenie, rýchlosť otáčania a presnosť. Pneumatická prídržná brzda, ktorú možno na želanie integrovať, zaručuje možnosť spoľahlivého upevnenia na jednotlivých pozíciách. Veľký stredový otvor umožňu- je prevedenie káblov alebo obrobkov a použitie kamery. A to nie je všetko. Pre priame prevedenie stlačeného vzduchu alebo signálov cez modul bez použitia hadíc alebo káblov, je kompaktný modul k dispo- zícii aj vo verzii s pneumaticko-elektrickým prechodom, ktorý pomocou klzného krúžku, resp. vzduchového kanála umožňuje prevedenie až ôsmich elektrických signálov (24 V DC/2 A) a kvapaliny s tlakom až 8 barov. Verzia s otočným prechodom umožňuje až 250 ot./min. Pomocou uchopovacej/otočnej jednotky SCHUNK ERS a lineárnych modulov SCHUNK EPL je možné implementovať kompletné montážne sys- témy založené na 24V technológii. Mechatronický otočný modul SCHUNK ERP s nízkou mierou opotrebe- nia pomocou svojej vysoko inteligentnej funkcie automatického učenia sa automaticky prispôsobuje svoj pohybový profil príslušnej hmotnosti komponentu.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

OBJEVTE VÍCE 9Ÿ52%1&+ę(ġ(1 www.mazakeu.cz 4QPMFˈOPTU.B[BLKFTQPMFIMJWâNQBSUOFSFNQSP7BÝÓDFTUV 0EWTUVQOÓDITPVTUSVäOJDLâDIDFOUFSBäQPQMO˔PTÏB WÓDFQSPGFTOÓDFOUSB6äJWBUFMÏTUSPK̐QPDFMÏNTW˔U˔TF SP[IPEMJTQPMVQSBDPWBUT.B[BLFN Laserové stroje stroje 5-osé frézovací centra Vertikální frézovací centra Více-profesní centra Horizontální frézovací centra CNC VRXVWUXũQLFNÀ centra MSV Brno 7.10-11.10.2019 Pavilon P Stánek 122 Navštivte nás

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 26 Mitsubishi Materials otvorilo nové tech- nologické centrum – MTEC (Mitsubishi Technology & Education Centre) blízko Stuttgartu v Nemecku. Nové centrum je umiestnené v dvojpodlažnej modernej bu- dove a bolo oficiálne uvedené do prevádz- ky 4. júna 2019. otvorenie nového technologického a školiaceho centra Toto špičkové centrum Mitsubishi Materials je na vrchole súčasného technologického vývoja a reprezentuje signifikantnú investíciu zame- ranú na súčasné a budúce potreby rozvoja Mitsubishi v oblasti po- skytovania riešení technológií a náradia pre zákazníkov na kľúč. Na dosiahnutie tohto cieľa spoločnosť MTEC disponuje najnovšími obrá- bacími strojmi vrátane špičkových obrábacích centier. Tieto nové stroje sú doplnené pokročilými prístrojmi na meranie súradníc a kontrolu kva- lity spolu s najnovšími zariadeniami na nastavovanie nástrojov. MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Novinky firmy Mitsubishi Mitsubishi Materials Zľava: Masato Yamada, General Manager, Machining Technology Centres Mitsubishi Materials Corporation, Yoshiaki Kaneko, General Manager Sales Division, Mitsubishi Materials Corporation, Shinichi Na- kamura, Managing Executive Officer Mitsubishi Materials Corporation, President Metalworking Solutions Company, Yutaka Tanaka, President MMC Hardmetal Europe (Holdings) GmbH, Antonio Abrantes, Vice President MMC Hartmetall GmbH, Enrique Lopez, General Manager MTEC Stuttgart, MMC Hartmetall GmbH

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2019 | 27 MCS, s.r.o., Hečkova 31, 972 01 Bojnice Tel.: 046 540 20 50, Fax: 046 540 20 48 mcs@mcs.sk, www.mcs.sk Yutaka Tanaka, prezident MMC Hardmetal Europe (Holdings) GmbH (európske sídlo spoločnosti Mitsubishi Materials Metalwor- king Solutions Company) hovorí: „Očakávame, že toto vzrušujú- ce nové centrum bude prostriedkom pre zabezpečovanie užšieho priameho technického kontaktu s našimi zákazníkmi. Naším cieľom je poskytnúť im odpovede, ktoré zlepšia ich aplikačné procesy a aj využiť naše technické znalosti pre pokročilejšie projekty na kľúč. MTEC tiež ponúkne dôležité testovacie pracovisko pre vý- voj vlastných rezných nástrojov a vytvorí silné spojenie s ostatnými svetovými technickými centrami spoločnosti Mitsubishi v Japonsku, Číne, Thajsku, Španielsku a USA. Toto prepojenie umožní väčšie zdieľanie nahromadených údajov o obrábaní v prospech našich zákazníkov.” Centrum zamestnáva špičkový tím európskych projektových inžinie- rov, ktorí si z neho vytvárajú svoju stabilnú domovskú základňu. Tím v súčasnosti pozostáva z 12 zamestnancov a bude sa rozširovať s rastúcim dopytom po ich službách. Enrique Lopez, generálny ria- diteľ centra vysvetľuje: „Náš medzinárodný skúsený tím expertov bude zodpovedný za projekty zákazníkov od individuálnych apli- kačných otázok až po úplné projekty na kľúč. Poskytnú služby, ako je návrh nástrojov na mieru, programovanie CADCAM a kom- plexné celkové obrábacie balíky. Dúfame, že spoločnosť MTEC a jej zamestnanci prekročia očakávania zákazníkov a posilnia reputáciu spoločnosti Mitsubishi Materials ako jedného z vedúcich predstaviteľov odvetvia rezných nástrojov.“ Otvorenie MTEC Stuttgart je míľnikom v histórii spoločnosti Mitsu- bishi, pretože funguje ako hnacia sila budovania synergií, posilňuje rámec spolupráce medzi Mitsubishi Materials a medzinárodnými vý- robcami obrábacích strojov. Kunihiro Endo, manažér MTEC Stuttgart potvrdzuje: „Spoločný vývoj, prenos technológií a otvorené inovácie nie sú pre nás neznáme. Naše centrum riešení otvorí nové možnosti spolupráce. Využívame najnovšie technológie v oblasti obrábania, merania, ale aj prezentovania dosahovaných výsledkov. Máme do- statok moderných, skvelo vybavených priestorov na uzavreté stretnu- tia so zákazníkmi. Navyše, našich klientov vieme do ktorejkoľvek za- sadačky k nám on-line pripojiť a spoločne optimalizovať procesy na diaľku, vieme ich dokonca pripojiť na vysokokvalitné, samočistiace kamery v obrábacích priestoroch strojov a spoločne sledovať ope- rácie obrábania, čo nám umožní optimalizovať proces neustáleho zlepšovania a skvalitňovať trvalo udržateľný rast.“ Mitsubishi Materials teda v súčasnosti prevádzkuje už dve špič- kové strediská MTEC v Európe – druhé je v španielskej Valencii a nachádza sa v blízkosti výrobného závodu Mitsubishi Materials Espaňa. MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Novinky firmy Mitsubishi

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 28 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje Vplyv teploty na proces sústruženia Chladenie je nevyhnutnou súčasťou kovoobrá- bania. Práve vhodne zvolený spôsob chlade- nia môže významne zvýšiť životnosť doštičky a znížiť výrobné náklady vďaka zmenám v tva- re triesky a zmenám výslednej teploty počas procesu obrábania. Posledných niekoľko rokov sa koncepcia a implementácia riešení chla- denia pre rezné nástroje teší vysokej popularite. Výrobcovia CNC strojov investovali čas a zdroje do vývoja riešení, ktoré sú schopné dis- tribuovať chladivo pod vysokým tlakom priamo do zóny rezu a dnes sú všetky nové stroje vybavené možnosťou aplikácie vysokého tlaku chladiaceho média. Hlavne letecký a automobilový priemysel a výrobcovia veľkých súčiastok, oceňujú výhodu prívodu chladiaceho média priamo do zóny rezu a vy- hľadávajú stroje už len s možnosťou vysokého tlaku (70 – 300 barov) chladiacej kvapaliny. Integrácia nástrojových systémov JETCUT do svojich výrobných procesov je značným benefitom takisto pre výrobcov so zave- denou sériovou výrobou. Lukáš LUKÁČ, ISCAR SR Jedným z hlavných problémov karbidových doštičiek sú vysoké teploty, ktoré vznikajú počas procesu obrábania. Teploty sa líšia v závislosti od fyzikálnych a chemických vlastností obrábaného materiálu a na pracov- ných podmienkach prostredia. Priemerná teplota počas procesu obrába- nia sa pohybuje od 300 do 900°C. Stúpajúca teplota znižuje životnosť reznej hrany a následné zvýšené opotrebenie reznej hrany môže znižovať kvalitu obrábanej plochy obrob- ku a negatívne ovplyvniť samotný proces obrábania. Teplo generované medzi doštičkou a obrobkom môže spôsobiť zmenu tvaru triesky a záro- veň doštičku plasticky zdeformovať. Vysoký tlak (od 70 barov) je mimoriadne účinný pri kontrolovanom láma- ní triesky, a to najmä v prípadoch, keď vzniká dlhá a stočená trieska a je problematické ju zlomiť. Tento jav je možné vyriešiť správnym použitím vysokého tlaku chladiacej kvapaliny. Optimálne použitie chladiacej kvapaliny môže zabrániť deformácii materiálu obrobku a môže pôsobiť aj ako preventívna ochrana stroja. V mnohých prípadoch môže efektívne chladenie znamenať rozdiel me- dzi ziskom a stratou. Chladenie má zásadný vplyv na obrábanie exotických materiálov, teda zliatin na báze Ni, Ti, Cr atď., ako sú Inconel, Titan, Hastelloy, Weldox, Hardox, Monel a ďalších, používaných v leteckom priemysle. Kvôli vy- sokému obsahu niklu sú tieto materiály obrobkov náročné na opraco- vanie a majú tendenciu nalepiť sa na reznú hranu kvôli ich elastickým, adhéznym a ťažným vlastnostiam – jeden z dôvodov, prečo sú diely pre letecký priemysel tak mimoriadne drahé. Obrábanie týchto druhov mate-

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2019 | MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje 29 riálov bez chladiva je takmer nemožné, pretože vysoké teploty a adhé- zia spôsobujú okamžité opotrebenie a predčasné zlyhanie karbidových doštičiek. Okrem zníženia teploty exotických zliatin počas obrábania, chladiace médium tiež vytvára ochrannú vrstvu medzi doštičkou a materiálom ob- robku. Tým sa zabráni vzniku nárastku obrábaného materiálu na reznú hranu, ktorý je hlavným faktorom predčasného zlyhania doštičiek. Pri operáciách sústruženia drážok je obzvlášť dôležité zvoliť správnu sor- tu karbidu a vhodnú geometriu – tvarovač pre optimálne lámanie triesok. Nesprávny výber rezného materiálu a geometrie môže pre výrobcu zna- menať totálny neúspech. Na celkový úspech operácie významne vplýva účinnosť lámania triesky zaručená správnym chladením. Preto vhodná aplikácia chladiacej kvapaliny v procese obrábania môže v konečnom dôsledku znamenať – definovať rozdiel medzi úspechom a zlyhaním. Po preskúmaní a preštudovaní vplyvu chladiva na svoje doštičky, apliko- val ISCAR získané vedecké poznatky na úspešnú implementáciu inovatív- nych technológií chladenia do operácií sústruženia. Spoločnosť vyvinula a integrovala systém prívodu chladiacej kvapaliny priamo na reznú hranu do vnútorných a vonkajších nástrojov vrátane nástrojového radu JETCUT. Tým sa podarilo dramaticky zvýšiť životnosť a produktivitu nástroja a aj pri nízkom tlaku chladenia (10 – 20 barov) je možné postrehnúť výhody nasmerovania prúdu chladiva priamo na reznú hranu vďaka signifikant- nému zníženiu teploty počas obrábania. Výrobcovia zaoberajúci sa masovým obrábaním zaznamenali výrazné zvýšenie životnosti a produktivity nástroja po integrácii nástrojov JETCUT, vďaka ktorým je chladivo nasmerované priamo do zóny rezu. Výsledkom je zníženie teploty obrábania, čo v konečnom dôsledku napomáha dlh- šej životnosti nástroja a možnosti navýšenia rezných podmienok, ako sú rezná rýchlosť a posuv. Výrobcovia, ktorí pracujú s problematickými exotickými materiálmi, ako sú inconel, titán a nehrdzavejúca oceľ, takisto dokázali dosiahnuť vyššiu produktivitu pomocou nástrojov JETCUT. Nasmerovanie vysokotlakovej chladiacej kvapaliny priamo do oblasti rezu bráni vzniku nárastku materiá- lu obrobku na reznú hranu doštičky, čím sa predlžuje životnosť nástroja. V snahe reagovať na rastúce požiadavky viacerých priemyselných odvet- ví rozšírila spoločnosť ISCAR svoje nástrojové systémy s vysokotlakovým chladením pridaním sústružníckych nástrojov vybavených dutou hornou úpinkou JET-R-TURN, ktorá zároveň slúži aj ako dýza chladiacej kvapali- ny. Doteraz bol rad nástrojov ISOTURN spoločnosti ISCAR s možnosťou vysokotlakového chladenia konštruovaný iba s pákovým upínacím me- chanizmom, pretože horná úpinka by bránila prúdeniu chladiacej kva- paliny na dosiahnutie reznej hrany. Nová konštrukcia nástrojov umožňuje plynulý prívod vysokotlakového prúdu chladiacej kvapaliny, vďaka chla- diacej dýze nasmerovanej priamo na reznú hranu. ISCAR ponúka nástroje s pevným upínacím mechanizmom s hornou úpin- kou JET-R-TURN pre najpopulárnejšie štandardné geometrie doštičiek ty- pu: CNMG, WNMG a DNMG. Vlastnosti • silný a spoľahlivý upínací mechanizmus predlžuje životnosť • chladiaca tryska nasmerovaná priamo na reznú hranu • excelentné polohovanie reznej hrany a opakovatelnosť po výmene VRD • excelentný výkon pri ťažkom obrábaní Nové vonkajšie sústružnícke držiaky sú vybavené tromi možnými prívod- mi pre privádzanie chladiacej kvapaliny: • zadný vstup so závitom • spodný vstup so závitom • spodný vstup pri nastaviteľnom vyložení noža, podobne ako pri nástro- joch od ISCARu – JHP-MC. Všetky vonkajšie nástroje sú vybavené aj predným spodným výstupom chladiacej kvapaliny nasmerovaným na chrbát doštičky, čo takisto zvy- šuje chladiaci účinok. Vnútorný výplach nástroja poskytuje zlepšenú životnosť nástroja, kontrolu tvorby triesky a vyššiu produktivitu, za prítom- nosti vysokotlakového chladenia. Zároveň ale treba dodať, že nasadenie JETCUT držiakov už aj pri štandardnom tlaku (10 – 15 barov) poskytuje omnoho lepší výkon v porovnaní s len vonkajším chladením. Aký je význam sekundy v našom živote? Každá sekunda môže byť vynásobená a preložená na milióny sekúnd, keď berieme do úvahy hromadnú výrobu štandardných dielov. Úspora jednej sekundy počas výroby miliónov dielov je ekvivalentom celého pracovného mesiaca, čo predstavuje veľkú úsporu a je snom každého výrobcu veľkých sérií. Spoločnosť ISCAR poskytuje širokú škálu nástrojov JETCUT pre rôzne aplikácie, od sústruženia až po zapichovanie a upichovanie.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 30 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Kombinované obrábanie Text a foto WALTER Z výrobně-technologického hlediska znamená koncept „two-in-one“, že na jednom a tomtéž stroji může uživatel provádět na 100% ero- dování nástrojů (PKD), ale může také na 100% nástroje brousit (např. slinutý karbid). Anebo, a to je jedna z rozhodujících výhod, může použít oba způsoby obrábění pro jeden a tentýž nástroj, aniž by tak ztrácel čas upínáním nástroje na druhý stroj. Efektivní kombinované obrábění Toto řešení je nutné a ekonomické především u moderních PKD ná- strojů, v jejichž případě je polotovar ze slinutého karbidu již opatřen pájeným PKD materiálem. Erodování, broušení nebo obojí na jedno upnutí nabízí uživateli jedinečnou flexibilitu ve výrobě. Na strojích two-in-one firmy WALTER lze obrábět veškeré PKD nástroje používa- Již 17 let používají s úspěchem výrobci nástrojů celosvětově osvědčený koncept stroje na principu „dva v jednom“ společnosti WALTER. Co ale přesně vězí za tímto konceptem, který se již mezitím pokoušela okopírovat i konkurence? Koncept „two-in-one“ společnosti WALTER: erodování a/nebo broušení na jednom stroji né v každém odvětví. Ať už se jedná o dřevařský průmysl, automo- bilový nebo letecký průmysl anebo o speciální použití. Poněvadž používání komplexních a moderních PKD nástrojů neustále roste, bude se zvětšovat i poptávka po kombinovaném obrábění, čili ero- dování a broušení na jednom stroji. Tento vývoj můžeme jasně vidět již dnes u nových PKD nástrojů, které se používají například pro ob- rábění kompozitních materiálů v leteckém průmyslu a kosmonautice. Kombinované obrábění je jedinou metodou pro efektivní výrobu ta- kovýchto PKD nástrojů. Bez rizika Z podnikatelského hlediska můžeme vyvodit ještě další výhodu: Tím, že uživatel může provádět jak erodování, tak také broušení nebo Portfolio strojů s konceptem „two-in-one“ společnosti WALTER pro erodování a broušení: zleva doprava HELITRONIC VISION DIAMOND 400L, HELITRONIC POWER DIAMOND 400, HELITRONIC DIAMOND EVOLUTION

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2019 | 31 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Kombinované obrábanie kombinaci obou metod obrábění na jednom stroji, umožňuje inves- tice do stroje „two-in-one“ bezrizikový vstup na trh s PKD nástroji pro podniky, které takové nástroje doposud vyrábět nemohly nebo nechtěly. Jestliže by se zjistilo, že se obchod v oblasti PKD nástrojů nevyvíjí dle očekávání, lze jednoduše na tomtéž stroji stoprocentně brousit dosavadní produktovou paletu. Kontinuální vývoj Od celosvětového uvedení konceptu „two-in-one“ na trh na EMO 2001 pracovala společnost WALTER na jeho kontinuálním vývoji a dnes nabízí celkem tři stroje zakládající se na tomto systému. Již tehdy se rozpoznalo, že silné brusné vřeteno je pro docílení perfektního výsledku základem a že spoustu nástrojů lze rotačním erodováním vyrábět efektivněji než procesem erodování drátem. V roce 2006 zavedla společnost WALTER softwarový modul, kte- rý veškeré výhody konceptu „two-in-one“ multiplikoval, takže nyní bylo možné automaticky měnit také sady elektrod/respektive brus- ných kotoučů. Technologie „FINE PULSE TECHNOLOGY“ V roce 2016 byla zavedena technologie „FINE PULSE TECHNO- LOGY“ pro všechny stroje „two-in-one“, jež nasadila nová měřít- ka týkající se jakosti povrchů, ostrosti hran a bezpečnosti procesů v oblasti PKD nástrojů. Zde byl především definován generátor jako centrální prvek s potenciálem, a proto byl také koncipován v kom- pletně nové podobě. V rámci „FINE PULSE TECHNOLOGY“ byl rovněž optimalizován software pro erodování a spousta dalších faktorů vycházejících z designu stroje. Rozdíl v porovnání s ostatními nástroji rozšířenými na trhu lze do- konce u běžných PKD typů se zrnitostí 10 μm rozpoznat pouhým okem. Nástroj vyrobený na stroji „two-in-one“ společnosti WALTER pomocí „FINE PULSE TECHNOLOGY“ vykazuje lesklý hřbet (obrá- běnou plochu) podobně jako u jemně broušených nástrojů. Také PKD typy s hrubou zrnitostí, jež doposud nebylo možné do- stupnými technologiemi obrábět načisto, lze pomocí nové techno- logie „FINE PULSE TECHNOLOGY“ obrobit načisto a docílit tak perfektní kvality povrchu. Z části lze dokonce ve výrobním řetězci vynechat celé kroky, protože erodované nástroje se už nemusí ostřit případně jemně brousit. V roce 2017 byl pak software rozšířen o softwarovou licenci HELITRONIC TOOL STUDIO „Erodování“, díky které je nyní výro- ba nástrojů, a to především PKD nástrojů, ještě jednodušší a přeh- lednější. DODAVATEL SYSTÉMŮ A ŘEŠENÍ PRO VÝROBU NÁSTROJŮ. Výroba a přeostření rotačních nástrojů z HSS, CBN a tvrdokovu technologiemi broušení, erodování a laserové obrábění, nebo výroba vyměnitelných destiček a měření nástrojů a to vše na jednom místě u nás, ve WALTER a EWAG. V kombinaci s vlastním SW a servisním zázemím nabí- zíme nejlepší řešení pro Vaše specifické požadavky. Můžete se spolehnout na kompetentního, spolehlivého a zkušeného partnera. Creating Tool Performance www.walter-machines.com · www.ewag.com A member of the UNITED GRINDING Group Creating Tool Performance Navštivte nás na veletrhu MSV 2019 v Brně Pavilon P, stánek 081

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Efektívne upínanie „Click & Clamp“ s novým středicím svěrákem GARANT Xtric Pro upnutí pomocí několika svěráků GARANT Xtric lze přesně nastavit střed tak, aby bylo dosaženo nejvyšší přesnosti. Protože maximální upínací síla až 25 kN fakticky působí až na konstrukční díl a nedochází tak ke zdvihu čelistí nebo dílu, je GARANT Xtric vhodný jak pro upínání polotovarů, tak i hotových dílů. Předvytlačení konstrukčních dílů není nutné a je tak možná až 50 % úspora času na přípravu. U nového svěráku GARANT Xtric lze nástavbové čelisti vyměnit nebo otočit o 180 stupňů jen několika málo pohyby rukou – a to vše bez jakýchkoliv nástrojů. Nástavbové čelisti se zasu- nou do rybiny a přes dvě pružinové destičky se zatlačí směrem dolů, až zapadnou na své místo. Matici vřetena rovněž není třeba sundávat a opět ji našroubovávat. S tímto unikátním systémem zaklapnutí založeným na hesle „Click and Clamp“ může GARANT Xtric významně přispět ke snížení nákladů na přípravu. Díky svým otočným nástavbovým če- listem nabízí mimořádně široký rozsah upínání 0 až 144 milimetrů u modelu 80S a 0 až 194 milimetrů u modelu 80M. Již na veletrhu EMO bude uveden na trh další model s šířkou čelisti 125mm. Všechny modely jsou alternativně k dispozici také s kyvnými čelistmi. Ty přispívají k významnému zvýšení procesní spolehlivosti. U svěráku GARANT Xtric působí upínací síla 25 kN přímo na konstrukční díl. Středicí svěrák je tak vhodný i pro upínání polotovarů. Je-li použita čelist Gripp ve tvaru zubu GARANT, lze upustit od předvytlačení. Pro zákazníky, kteří již používají systém „Lang“, jsou zde odpovída- jící nástavbové čelisti ve tvaru zubu „System Lang“. Nástavbové čelisti jsou k dispozici jak s povlakem, tak i bez povlaku. Pro upnutí větších obrobků pomocí několika středicích svěráků lze u GARANT Xtric nastavit střed upínání s přesností na mikrometry a v případě potřeby posunout na každou stranu až o 0,5mm – tedy celkem o jeden milimetr. Jediné, co je třeba udělat, je povolit boční šroub, nově nastavit střed pomocí plochého klíče na matice s čelními otvory a poté šroub znovu utáhnout. Součástí sortimentu jsou podélné drážky pro přesné vyrovnání na stole stroje, otvory pro po- lohovací systém Lang a adaptérové desky pro upnutí na systém s nulovým bodem GARANT Zero Clamp. Je možná také adaptace na jiné upínací systémy s nulovým bodem. Další informace najdete na www.hoffmann-group.com Text a foto Hoffmann Group GARANT Xtric – tak se jmenuje nový středicí svěrák od Hoffmann Group. Svěrák je vybaven novým rychlovýměnným systémem čelistí, který umožňuje pomocí mechanismu zaklap- nutí nekomplikovanou a rychlou přestavbu bez použití nástrojů a také přesnost výměny v řádu mikrometrů. O 180 stupňů otoč- né nástavbové čelisti zajišťují velký rozsah upínání a vysokou variabilitu při fixaci konstrukčních dílů. Nový středicí svěrák GARANT Xtric s rychlovýměn- ným systémem čelistí je vhodný pro upínání poloto- varů i hotových dílů. Díky upínací síle až 25 kN je předvytlačení zbytečné. Click & Clamp: Rychlovýměnný systém čelistí s mechanismem za- klapnutí umožňuje svěráku GARANT Xtric rychlou výměnu čelistí bez použití nástroje. Nový středicí svěrák GARANT Xtric nabízí mimořád- ně široký rozsah upínání díky nástavbovým čelistem otočným o 180 stupňů. Nový středicí svěrák GARANT Xtric lze objednat prostřednictvím eShopu Hoffmann Group a také prostřednictvím nového katalogu 2019/2020. Tento i jiné inovativní produkty si mů- žete prohlédnout na MSV v Brně ve dnech 7. do 11. 10. 2019.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

Nová řada zařízení provozů GARANT GridLine.  Jednotný rastrový systém: Umožňuje bezchybné plánování na principu stavebnice.  Kompletně modulární: Mnoho možností kombinování a rozšiřování.  Nejvyšší úroveň funkcionality a ergonomie: Inovativní řešení detailů pro zefektivnění pracovních postupů. www.garant-tools.com PŘÍRODA VYTVÁŘÍ MNOHO FOREM DOKONALÉHO POŘÁDKU. S ŘADOU GRIDLINE JE PŘINÁŠÍME DO SÉRIOVÉ VÝROBY. Premium Tools by Navštivte nás na MSV: v pavilonu F, stánek 022 a ve venkovní expozici (mezi pavilony P a F)

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 34 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Pneumatické prvky Terminál EB 80 umožňuje do jedné sestavy zkombinovat sole- noidové ventily s různými pneumatickými funkcemi jako 2/2, 3/2, 5/2 a 5/3, které lze ovládat i manuálně. Maximální počet ovládacích impulzů pro ventily je 38 s multi-pólovým konektorem nebo 128 s připojením přes sběrnici EtherNet/IP, EtherCAT, Profinet IO, CANopen, Profibus -DP, Ethernet POWERLINK a IO-Link (IO-Link je omezen na 32 impulzů). Navíc je možné terminál opatřit elektrickými moduly vstupů/ výstupů, kdy je možné k terminálu připojit až 128 digitálních vstupů + 128 digitálních výstupů a až 16 analogových vstupů + 16 analogových výstupů. Ventilový terminál EB 80 dostal menšího bratra – EB 80 BOXI Ing. Petr Bordovský, Metal Work Pneumatic CZ, s.r.o. Velký průtok Pneumatický vstupní modul je možné opatřit nástrčnými cartri- dgovými šroubeními o průměru až 12mm. Výstupní nástrčné šroubení na ventilových základnách je volitelné do průměru 10 mm s rychlostí průtoku až 1 250 Nl/min. „Chytrá“ elektronika Provozní napětí terminálu odpovídá rozmezí od minimálních 10,8 V po maximálních 31,2 V, přičemž „chytrá“ elektronika zajistí, aby byl k cívce přiveden vždy konstantní proud, bez ohledu na voltáž a teplotu. Toto chytré řešení předchází tomu, že zákazník volá technickou podporu, jelikož ventil přestal bez zjevné příčiny fungovat, načež se zjistí, že klient měl k dispozici pouze 18 V namísto požadovaných 24 voltů. Není-li výše uvedený obrovský potenciál plně využit a je po- třeba použít jen několik ventilů bez modulu vstupů a výstupů přichází na řadu EB 80 BOXI. Velmi úspěšný ventilový terminál EB 80, který díky své vysoké modularitě uspokojuje požadavky pro rozsáhlé aplikace, je nyní k dostání i v menší verzi – v podobě 4-pozičního ventilového terminálu EB 80 BOXI. EB 80 BOXI Teminál EB 80 BOXI byl navržen tak, aby co nejlépe splňoval požadavek na jed- noduchost. Pevná základna je opatřena pneumatickými vstupy/výstupy, elektrickým rozhraním a je možné na ní umístit až 4 ventily (5/2 nebo 5/3) nebo až 8 ventilů (2/2 nebo 3/2). Ve srovnání s terminálem EB 80 s 4 ventily je BOXI o 35% lehčí a ušetří o 30% více prostoru. Cenově je výhodnější a zachovává populární výhody EB 80, jako jsou: • montáž všech typů ventilů 2/2, 3/2, 5/2 a 5/3 s průtokem až 1 250 Nl/min. • rozsah ovládacích napětí od 12 VDC (-10%) do 24 VDC (+30%) • vyměnitelné cartridgové šroubení • pouhé 0,3 W pro každý solenoidový pilot • diagnostika (zkratu, chybějícího pilotu, napětí mimo přípustný rozsah) s LED signalizací • připojení multifunkčního modulů (regulátoru tlaku, škrtícího ventilu, uzavíracího ventilu, indikátoru tlaku, zpětného ventilu apod.). Elektrické připojení terminálu EB 80 BOXI je volitelné a to buď pomocí multi-pólového D-Sub 9-pin konektoru nebo pomocí konektoru M12x1 s řízením IO-Link Ventilový terminál EB 80 Terminál EB 80 s multifunkčními moduly Video popisující výhody terminálu EB 80 BOXI Pouze 0,3 W ........................... Uzavírací ventil - V3V ......................................... Vysoký průtok, 1250 NI/min ............................. Krytí IP65 ...................... Ovládací napětí 10,8 až 31,2 voltů ..................................... Standartní ventily EB 80 .................................... Elektrický konektor D-sub 9PIN nebo M12x1 IO-Link ......................................... Uchycení na din lištu nebo pomocí držáků .............................................. Vyměnitelné cartridgové šroubení ......................................................... EB 80 BOXI

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

39

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 36 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY JUNKER na EMO 2019 v Hannoveri „Flexibilita, digitalizace a sílící konkurence v oblasti inovací jsou téma- ta, jimiž se zabývají naši zákazníci, ale také my,“ informuje jednatel firmy JUNKER pan Rochus Mayer. Požadavky na skupinu JUNKER z nej- různějších odvětví jsou převážně stejné: přísnější tolerance, vyšší kvalita povrchu, kratší výrobní časy a rychlé reakce na změny výrobků. „Naše zkušenosti a náš vynalézavý duch nám pomáhají dobývat tyto oblasti s novými inovativními řešeními a dodávat brousicí techniku budoucnosti!“ V oboru broušení je skupina JUNKER již desítky let pojmem. Ať už se jedná o broušení válcových ploch nebo nekruhových tvarů, vnější nebo vnitřní obrábění: V široké nabídce výrobků technologického lídra najdete brousicí stroje pro jakékoli zadání či velikost série. „Naši zákazníci např. z odvětví mobility a spotřebního zboží stojí před stále komplexnějšími výzvami: Snižování emisí CO 2 , alternativní pohony a čím dál přísnější předpisy. Odpovídáme na to inovací, přesností a svými zkušenostmi,“ ří- ká pan Rochus Mayer. Firmy JUNKER a ZEMA, specialisté na broušení, vyvíjejí a vyrábějí kon- cepty a řešení od jednotlivého nebo kompletního obrábění na jedno upnutí až po komplexní výrobní linky. Na brousicích strojích skupiny JUNKER lze obrábět jakékoli tvary a velikosti obrobků. Osvědčená vše- strannost standardních strojů je doplněna inteligentními, individuálně kon- cipovanými řešeními na míru. Filtrační systémy LTA pro odsávání a čištění olejové a emulzní mlhy za- ručují účinné a trvalé udržování čistého vzduchu v průmyslových halách. Dokonalou péči specialisty na čistý vzduch pak doplňují prachové filtry, potrubí, systémy požární ochrany a centrální odsávání. Celosvětová servisní síť skupiny JUNKER nabízí v současné době rychlou podporu a kompetentní poradenství 24 hodin denně. „Pro naše zákazní- ky je nejlepší ten servis, který je na místě, když je potřeba,“ dodává pan Rochus Mayer. Spolehlivý a dynamický servisní tým – v blízkosti zákazní- ků – vytváří servisní nabídku individuálně dle potřeb. Inovace, přesnost, zkušenosti Text a foto JUNKER Inovativní, do budoucna orientovaná řešení pro přesné a inteligentní procesy. Skupina JUNKER se značkami JUNKER, LTA a ZEMA představuje svou širokou nabídku výrob- ků na veletrhu EMO 2019 v Hannoveru. Tento odborný veletrh s 2 200 vystavovateli ze 44 zemí je považován za přední světovou událost v oboru obrábění kovů, která pravidelně láká více než 130 000 odborných návštěvníků. Za jedinečnou odbornost vděčí firma JUNKER intenzivním dialogům s náročnými zákazníky z celého světa. Díky této odbornosti se společnost stala lídrem na světovém trhu v oblasti broušení CBN a hnacím motorem celého odvětví. Nejvyšší standardy a řešení upravená na míru jsou klíčovými prvky, které přinášejí úspěch SERVISU JUNKER po celém světě. Skupina JUNKER Skupina JUNKER s hlavním sídlem v Nordrachu v Německu je před- ním světovým výrobcem CBN vysokorychlostních brousicích strojů. Téměř 1 500 pracovníků po celém světě zajišťuje technologický náskok podniku. Všichni renomovaní výrobci automobilů a jejich dodavatelé a výrobci nástrojů, ale také jiná odvětví spoléhají na inovativní koncepty broušení od firmy JUNKER. Ať pro hromadnou, nebo malosériovou výrobu: brousicí stroje JUNKER pracují přesně, hospodárně a spolehlivě. Kromě firmy Erwin JUNKER Maschinenfabrik patří ke skupině JUN- KER ještě společnosti LTA Lufttechnik GmbH a Zema Zselics Ltda. Společnost LTA Lufttechnik GmbH vyrábí vzduchové filtry a zařízení na ochranu proti požáru pro obchod a průmysl. Společnost ZEMA posiluje skupinu jako specialista na broušení s korundem. Zatímco v hale 11, ve stánku B78 budou předváděny nejnovější produk- ty firem JUNKER a ZEMA, v hale 7, ve stánku A16 se odborným náv- štěvníkům nabízí možnost prohlédnout si řešení pro průmyslová filtrační zařízení od firmy LTA. Náš zkušený expertní tým odpoví na všechny otázky k brousicím strojům a filtračním systémům. Uvidíme se v Hannoveru!

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

PRODUKTIVNÍ V CELÉM ROZSAHU +420 466 003-111 info@junker.cz Pardubická 332 534 01 Holice Česká republika JUNKER PREMIUM-SERVIS: Garantovaný servis www.junker-group.cz Erwin Junker Grinding Technology a.s. Plant Holice BEZHROTÉ BROUŠENÍ Rychle a kompetentně 24 hodin, 7 dní v týdnu Celosvětová servisní síť

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 38 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Riadenie obrábacích strojov Hlavním charakteristickým rysem nového řídícího systému je dotyková obrazovka s uhlopříčkou 15,6“. Všechny vlastnosti ProtoTRAK jsou tak uživatelům k dispozici skrze jejich konečky prstů. Kromě dotykové obrazovky zůstává funkčnost nového systému ProtoTRAK dobře známá, takže přechod je i pro stávající uživatele bezproblémový. Nové funkce, jako je např. Enhanced ProtoTRAK Assistance (EPA), která poskytuje okamžitý přístup k podrobné nápovědě pro uživatele v libovol- ném bodě programování nebo ovládání, jsou zaměřeny na ještě snazší používání strojů řízených systémem ProtoTRAK. EPA pomáhá vyrovnat balanc mezi omezenými technologickými (obraběčskými) zkušenostmi mladých operátorů, kterým jsou bližší technologie počítačové. Řídicí systémy ProtoTRAK RMX zahrnují známou funkci AGE (Auto Geo- metry Engine) a vestavěné obráběcí strategie, které poskytují pokročilé výhody v oblasti výkonu, opět s jednoduchým dotykem obrazovky. Funk- ce AGE je efektivní nástroj na bázi CAD, který automaticky vypočítává rozměry, které na výkrese chybí. Funkce Touchscreen posouvá funkci AGE na vyšší úroveň s novou funkcí Tap to Guess. Na součásti zobrazené na obrazovce stačí poklepat na místo, kde se nachází neokótovaný průsečík nebo tečný bod a software AGE vypočítá chybějící rozměr. AGE lze po- užít jak v operaci Profil, tak Kapsa. RMX je nyní schopen obrábět kapsy s neomezeným počtem ostrůvků umístěných uvnitř kapes, přičemž uživatel může zvolit strategii obrábění (drá- hu nástroje). Další novou funkcí je Adaptivní dráha nástro- Stroje XYZ Machine Tools s novou generací řídícího systému ProtoTRAK RX Text a foto REXIM spol. s r.o. je, která může drasticky zkrátit dobu cyklu na složitých frézovacích cyk- lech. Tato funkce, využívaná u špičkových CAD/CAM systémů, je známá jako trochoidní frézování. Funkce „Náhled“ pro ověření programu se nyní spouští souběžně s programovanou operací. Zobrazuje obvyklou dráhu nástroje a posky- tuje uživateli odhadované časy cyklu pro volbu nejúčinnější metody ob- rábění. Pro konečnou kontrolu programu lze pomocí funkce 3D náhled zobrazit naprogramovanou součást. Pomocí dotyku obrazovky dvěma prsty lze model zvětšit/zmenšit nebo otáčet. Hardwarové parametry systému ProtoTRAK RX • 2- nebo 3-osé CNC, 3-osý digitalní displej • TRAKing® system – plynulé odjetí programu ručním kolečkem • Elektronická ruční kolečka pro manuální ovládání • 15,6” barevný dotykový LCD monitor • Intel® 2,0GHz processor • Disk 32GB SSD mSATA • 4GB RAM • 5 USB portů • 2 ethernet porty • Ovládání posuvů a otáček z displeje během obrábění • LED diody znázorňující stav stroje • E-stop • Ovládání vřetene (FWD, REV, OFF) • STOP and GO funkce posuvu • Jemné/hrubé ovládání posuvů • Automatické/manuální spouštění čerpadla emulze • Jack pro připojení sluchátek – help videa • 10 vstupů/výstupů Softwarové parametry systému ProtoTRAK RX • Plovoucí okna – zobrazení programu a grafického náhledu vedle se- be Pokud jde o řízení obráběcích strojů, řadí se ProtoTRAK již delší dobu mezi nejlepší ease-to- -use řídící systémy, jak z pohledu funkčnosti, tak snadného ovládání. Nejnovější generace s ozna- čením RMX (pro frézky) a RLX (pro soustruhy) si zachovává všechny vlastnosti, pro které si tento řídící systém získal oblibu u tisíců uživatelů po celém světě, navíc je rozšířena o spoustu nových vlastností a vylepšení.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2019 | 39 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Riadenie obrábacích strojov • Funkce EPA – rozsířené asistenční služby – pomoc při programování, ukázková videa • Nastavení výchozích hodnot pro zjednodušení programování • Dotyková klávesnice a kalkulačka • Vložení vypočítaných hodnot do programu • Soft klávesy – změny v kontextu • Operační systém Windows • Zobrazení programované součásti, řezy, otáčení • Funkce A.G.E. pro programování nepravidelných tvarů • Adaptivní dráha nástroje – umožňuje zvolit dráhu nástroje při frézo- vání kapes • Kruhová interpolace • Lineární interpolace • Konverze Inch/mm • Kompenzace nástroje • Diagnostika • Volba ruční posuv/automatický posuv • Funkce Go To pro předem nastavenou polohu • Automatický návrat do výchozí pozice • Inkrementální a absolutní odměřování • Alfanumerické označení programů • LOOK – grafický náhled na obráběnou součást stisknutím tlačítka • Grafické znázornění jednotlivých kroků programu • Inkrementální a absolutní programování • Programová diagnostika • CAD/CAM rozhraní • Matematický průvodce s grafickým rozhraním – vzorce • Zobrazení reálného obráběcího času • 3D modelové zobrazení obrobku Řídicí systémy ProtoTRAK RX mají stále možnost konverze výkresu formátu DXF, kde technologie dotykové obrazovky přináší značné výhody, pro- tože import souboru DXF je zcela zjednodušený, což eliminuje potřebu dodatečného softwaru a požadavek na připojení myši. Dalším vývojovým krokem je schopnost kombinovat DXF a manuální programování během generování programu, což uživateli poskytuje maximální flexibilitu. ProtoTRAK RX je další vývojový stupeň oblíbeného řídícího systému a s novými a inovativními způsoby snižuje dobu programování a dobu obráběcího cyklu. Přesto si zachovává ideu původního konceptu, tj. jed- noduchost a snadné a intuitivní ovládání. Zde je přehled hlavních vlast- ností a benefitů nového systému ProtoTRAK: Dotyková obrazovka: Umožňuje nyní logičtější a přirozenější způsob ovládání, což v praxi znamená rychlejší učení a používání ovládacích prvků a současně umožňuje operátorům rychleji programovat a stroj, což v důsledku zkracuje výrobní časy. Při konverzi formátů DXF nemusíte používat myš a klávesnici, dotyková obrazovka nabízí intuitivní úpravy CAD výkresů. Větší obrazovka: Zobrazení více relevantních informací ušetří přechod mezi obrazovkami a zobrazí informace, které potřebujete vidět, aniž bys- te museli listovat v nabídce. Během programování můžete mít například zobrazení programované dráhy a současně programované operace vedle sebe. Plovoucí okna: Informace, které zrovna potřebujete vidět, ať už je to na- stavení nástrojů, nebo zobrazení části programu pro případnou úpravu, můžete kdykoliv zobrazit vytažením příslušného okna. To vám umožní efektivnější využití času. E.P.A: Váš operátor může snadno zjistit, jak stroj používat, a to tak, že si přečte uloženou příručku nebo sleduje a poslouchá uložené videozázna- my. Mít podporu vždy po ruce dává operátorům více jistoty a šetří čas listováním v návodech k obsluze. Ověření – 3D simulace: Před spuštěním programu si operátor může snad- no zkontrolovat celý program, který naprogramoval v plném 3D náhledu a odstranit veškeré chyby. S modelem lze jednoduše otáčet, zvětšovat/ zmenšovat nebo vytvářet řezy. Knihovna nástrojů: Do knihovny nástrojů stroje lze uložit až 99 nástrojů, které lze snadno a rychle převzít do programu. Chip Clear: Tato funkce umožňuje vašemu operátorovi zastavit program během cyklu, odjet nástrojem v ose X, Y nebo Z a poté vyměnit otupe- nou nebo zničenou břitovou destičku, odstranit třísky nebo zkontrolovat součástku. Pak se můžete vrátit do poslední prováděné operace. Řízení otáček a posuvu: Posuv i otáčky přepíšete dotykem nebo krouže- ním prstu na virtuálním kruhovém ciferníku. Nastavení rychlosti a posuvu je nyní jednodušší než dříve. Výchozí nastavení: Máte svůj vlastní styl programování a obrábění kom- ponenty a divíte se, proč musíte znovu a znovu vkládat stejné informace. S touto funkcí si zvolíte vámi preferované nastavení jednotek řezných pod- mínek, způsob vrtání apod. Klávesnice na obrazovce: Není třeba zapojovat další klávesnici, stačí použít klávesnici na obrazovce. Kalkulačka na obrazovce: Ne vždy je kalkulačka po ruce, na novém PT SX stačí otevřít okno na liště a spočítaný údaj vložit do programu – další úspora cenného času. Jednoduchý a ergonomický design: Při navržení nového systému RX byla klíčová jednoduchost. Zapomeňte na spousty tlačítek – díky logičtějšímu ovládání budou operátoři schopni se rychleji naučit stroj ovládat. Pokročilé funkce: Kdo si nevystačí se základní bohatou výbavou systému, si může dokoupit balíček rozšířených funkcí, který obsahuje například: komentář operací, vícenásobné upnutí, zbytkový materiál, editor G-kódů, rozšířené operace (kopírování, gravírování, frézování závitů, oprava zá- vitu u soustruhu) a další. Systémy ProtoTRAK RMX a RLX jsou v ČR a SR dostupné na obráběcích strojích XYZ Machine Tools. Výhradním distributorem XYZ pro Českou republiku a Slovensko je spo- lečnost Rexim spol. s r.o., která pravidelně vystavuje stroje XYZ na MSV v Brně. Letošní novinkou expozice Rexim/XYZ budou frézka a soustruh s novým systémem ProtoTRAK RX. Na obou strojích budou probíhat ukázky programování i obrábění.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 40 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Obrábanie Čtyři odborníci v jednom týmu Sloučení čtyř předních značek s celosvětovou působností do jedno- ho týmu přineslo na trh obráběcích nástrojů silného a kompetentního partnera orientovaného na třískové obrábění. Výsledkem technické provázanosti, know-how a odborných dlouholetých zkušeností jed- notlivých společností, je první společný katalog, který obsahuje vy- soce kvalitní řezné nástroje určené pro širokou oblast aplikací. TEAM CUTTING TOOLS spojuje sortiment nástrojů od všech 4 obchodních značek a v novém katalogu jsou produktové skupiny nástrojů ozna- čeny dle jejich názvu. Čtyři značky v jednom katalogu Produktová značka CERATIZIT, zastřešuje nástroje s vyměnitelnými břitovými destičkami, které se vyznačují vysokou kvalitou, a to přede- vším díky dlouholetým zkušenostem v oblasti vývoje a výroby nástrojů ze slinutých karbidů. Produktová značka KOMET je na trhu lídrem v oblasti vrtání, vystru- žování a vyvrtávání. Pod značkou KOMET dále najdete efektivní ná- strojová řešení pro náročné operace, a také mechatronické nástroje známé pod názvem KomTronic. Uživatelé, kteří se zajímají o vrtáky s vyměnitelnými destičkami, přesné a výkonné výstružníky, záhlubníky a nástroje na vyvrtávání, by se měli v novém katalogu zaměřit právě na tuto značku. Dalším produktem pod značkou KOMET je ToolScope, který poskytuje uživatelům možnost digitálně kontrolovat jejich obrá- běcí proces s vysokou efektivitou. Nástroje pod značkou WNT jsou synonymem pro širokou oblast pro- duktů a aplikací. Pod touto značkou jsou v katalogu zahrnuty nejen všechny rotační řezné nástroje ze slinutých karbidů a z nástrojových HSS ocelí, ale i veškeré nástrojové držáky a upínače, včetně špičko- vých svěráků a upínacích řešení pro upínání obrobků. Díky značce KLENK má CERATIZIT GROUP ve svém portfoliu vý- robce vysoce kvalitních rotačních nástrojů speciálně šitých na míru zákazníkům z oborů letectví a kosmonautiky do speciálních ocelí a slitin. Jedná se především o monolitní speciální nástroje pro vrtání, vystružování, srážení hran apod. Snadná cesta k výběru nástroje Nový katalog nabízí dosud nevídaný rozsah a kombinaci různorodých kvalitních produktů pro třískové obrábění rozdělených do 18 kapitol. Struktura katalogu a úvodní přehled je v každé kapitole situován tak, aby uživatelé jednoduše a rychle našli vhodný nástroj, odpovídají- cí příslušenství a optimální řezná data. Při přípravě nového katalogu spojujícího 4 produktové značky bylo dbáno na to, aby nástroje, na- příklad VBD a utvařeče, byly označené názvy užívanými v předešlých katalozích, aby tak orientace při výběru nástroje byla zákazníkům usnadněna. To samozřejmě platí i pro vyhledávání nástroje v našem Online shopu na adrese cuttingtools.ceratizit.com. V Online Shopu mají zákazníci k dispozici ještě rozšířenější sortiment nástrojů a také ucele- né informace k nástrojům, včetně skladové dostupnosti, ceny a historie objednávek apod. TEAM CUTTING TOOLS tak nabízí snad nejrozšíře- nější produktový sortiment v oblasti třískového obrábění vůbec, a díky kompletnímu produktovému spektru může předložit ideální nástrojové řešení pro téměř jakoukoliv aplikaci. Vyžádejte si nový katalog Díky širokému výběru kvalitních řezných nástrojů, technických infor- mací a praktických doporučení, patří tento katalog k referenčním katalogům pro třískové obrábění. Chcete-li mít k dispozici zkušenosti a kompletní sortiment skupiny CERATIZIT GROUP, pak si vyžádejte nový katalog zdarma u svého technicko-obchodního zástupce, ne- bo zavolejte na bezplatnou telefonní linku 800 555 666 pro CZ, 0800 606 666 pro SK. Katalog si také můžete objednat online vyplněním objednávkového formuláře, který je k dispozici na stránkách https://cuttingtools.ceratizit.com/cz/cs/katalog Nový katalog, nové složení, více nástrojů Text a foto CERATIZIT Česká republika s.r.o. Prostřednictvím nového katalogu prezentuje nový tým TEAM CUTTING TOOLS skupiny CERATIZIT své rozšířené produktové portfolio čítající až 60 000 nástrojů určených výhradně pro třískové obrábění. Pod názvem TEAM CUTTING TOOLS spojili své síly 4 obchodní značky: Cutting Solutions by CERATIZIT, KOMET, WNT a KLENK. Společně tak nabízejí svým zákazníkům nejkom- plexnější sortiment nástrojů, technických řešení a služeb. Čtyři odborníci, čtyři značky, nespočet aplikací, jeden sortiment = nový katalog CERATIZIT GROUP pro řezné nástroje. Nyní je možné objednat na stránkách cuttingtools.ceratizit.com

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

+DOD VWiQHN% 3DYLORQ) VWiQHN 1DYåWLYWHQiV 069 %UQR 7RROLQJWKH)XWXUH ZZZFHUDWL]LWFRP 7($0&877,1*722/6 ÿW\ŒLRGERUQtFLQHVSRĀHW DSOLNDFtMHGHQVRUWLPHQW =DçiGHMWHVLMLçGQHVRQRYìNDWDORJSOQìQiVWURMŤ QDWŒtVNRYpREUiEěQt FXWWLQJWRROVFHUDWL]LWFRPF]NDWDORJ &HUDWL]LWMHY\VSěOiHQJLQHHULQJRYiVNXSLQD VSHFLDOL]XMtFtVHQDQiVWURMRYpWHFKQRORJLH DWYUGpPDWHULiO\

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 42 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Společnost TAJMAC-ZPS navázala na dlouholetou účast na Mezinárod- ním strojírenském veletrhu Brno svého předchůdce, firmy ZPS, hned od svého založení. Jsme v historii naší společnosti pravidelnými účastníky té- to významné akce a zažíváme posun ve vývoji výstavnictví i v charakteru prezentace výrobků, již dávno nejen strojírenského průmyslu. Historii MSV se zejména v roce jeho 60. konání věnovalo hodně po- zornosti a je potřeba Veletrhům Brno gratulovat k takové dlouhověkosti a úspěchu této nejvýznamnější strojírenské přehlídky v ČR, která dávno přesahuje svým významem hranice, což už napovídá sám název veletrhu. Pro TAJMAC-ZPS je MSV co do důležitosti tradičně jedním z vrcholů vý- stavnické sezóny. Ročně se naše účast na výstavách, veletrzích a dalších aktivních prezentacích pohybuje mezi 12 až 16 akcemi. Před následují- cím MSV je tady krátké ohlédnutí za historií naší účasti v minulých letech. V roce vzniku společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. (v roce 2000), jsme se v zá- ří zúčastnili 42. ročníku MSV, jehož součástí byl 2. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů. Poprvé byl otevřen nový pavilon V, právě pro vystavovatele obráběcích strojů (OS). Vystavovali jsme dvě vertikální obráběcí centra a dva vícevřetenové automaty. Exponát vertikální obrá- běcí centrum MCFV 5050 LN, vyvinutý ve spolupráci s ČVUT, byl prvním českým OS s lineárními elektrickými pohony. V roce 2002 byla na 44. MSV a 3. IMT oceněna 30. zlatou medailí v řadě oceněných strojů, počítáme-li i historii firmy ZPS, další novinka teh- dejšího výrobního programu – multiprofesní víceosé obráběcí centrum no- vé generace TURNMILL 1250. Současně byl oceněn i náš stánek cenou EXPO IMAGE 2002 s nominací na titul Expozice roku. 46. MSV a 4. IMT v roce 2004, zaměřené na širší průmyslová odvětví - strojírenství, energetiku, elektrotechniku, elektroniku a průmyslové tech- nologie nesly přídomek největší středoevropské veletrhy. Poprvé se oba veletrhy konaly na jednotném evropském trhu a zájem vystavovatelů byl obrovský. Pro větší komfort našich zákazníků a návštěvníků jsme zvolili patrový stánek. Dominantou expozice byla promítací plocha o rozměru 4x3m, zavěšená na stropní konstrukci. Vystavovali jsme celkem 9 obrá- běcích strojů, z toho 7 exponátů v naší expozici. V roce 2005, v kategorii Obrábění, tváření a povrchové úpravy získává ocenění Zlatá medaile naše vertikální portálové obráběcí centrum MCV 1210. Jubilejní 5. ročník veletrhu IMT i 48. ročník MSV byly v roce 2006 v mno- ha ohledech rekordní. Vzrostl počet vystavovatelů i návštěvníků. V rámci brněnského veletrhu poprvé v ČR, mimo Zákaznické dny, jsme vystavovali nový CNC šestivřetenový automat MORI-SAY TMZ642CNC. Tento stroj s řadou konstrukčních prvků je originálním řešením kolektivu pracovníků TAJMAC-ZPS a získal na tomto veletrhu ocenění nejvyšší - Zlatou medaili. Poprvé byly vystavovány na stánku TAJMAC-ZPS dlouhotočné automaty MANURHIN K‘MX. Nespočet obchodních jednání, velký zájem návštěv- níků, který neměl za posledních 10 let obdobu, tak byl tento ročník ofi- ciálně hodnocený. Stánek naší společnosti v roce 2007 vévodil plochou 281 m² a svým provedením pavilonu V, kde byl umístěn. Premiéru měl soustruh Biglia B565, který byl aplikován s novým modelem stroje MCFV 1060 a ro- botem firmy ABB. Nebyla to jen fikce a pojem Průmysl 4.0 v této době nebyl znám. Obdobná aplikace již tehdy běžela u několika našich zá- kazníků. TAJMAC-ZPS, a.s. na MSV/IMT Brno Hana MODLITBOVÁ, vedoucí propagace TAJMAC-ZPS, a.s. Připomeňme si starší a stále pravdivé moudro „Vyrobit umí každý, dobře prodat je umění.“ Proto je podpora prodeje velmi důležitou činností v kaž- dé úspěšné výrobní společnosti. Jednou z forem podpory prodeje je aktivní účast na důležitých veletrzích, výstavách. Expozice TAJMAC-ZPS, rok 2004 Stánek TAJMAC-ZPS, rok 2000

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY www.tajmac-zps.cz 1.3. 10. 2019 — Pavilon A, stánek 334 TOOLEX Sosnowiec 7.11. 10. 2019 — Pavilon P, stánek 040 MSV BRNO 2019 NAVŠTIVTE NÁS NA vývoj, výroba a prodej obráběcích strojů V roce 2008 získal Zlatou medaili IMT dlouhotočný CNC automat MANURHIN K‘MX 432. Ani přes nastupující krizi se TAJMAC-ZPS nevzdal účasti na brněnských veletrzích. Naše expozice již v roce 2010 opět patřila s výstavní plo- chou 244 m² na 52. MSV a 7. IMT mezi největší a nejnavštěvovanější expozice v novém pavilonu P. Vertikální portálové obráběcí centrum MCV 1800MULTI získalo Zlatou medaili. TAJMAC-ZPS se v roce 2015 na 57. MSV prezentoval na celkové ploše 324m², na které se samostatně představila i ZPS – SLÉVÁRNA. Divize CNC představila vertikální centrum MCFV 2080 upravené pro techno- logii FSW (frikční svařování), aplikace vznikla ve spolupráci s firmou STIRTEC. Zlatou medaili získal stroj MANURHIN K’MX 816 CLEVER. Další, již 58. MSV (2016), byl nejúspěšnější ročník po roce 2008, jak zmiňovala závěrečná tisková zpráva. Pro TAJMAC-ZPS přinesl vy- stavovaný nový stroj, multifunkční portálové obráběcí centrum MCG 1000 5XT, další Zlatou medaili. Výrazně vzrostl počet návštěvníků na- šeho stánku. V minulém roce 2018 při 60. ročníku MSV se těšil největšímu zájmu ino- vovaný vertikální stroj MCFV 1260 s AVP včetně aplikace Průmysl 4.0. Úspěch účasti na veletrzích je nejen výsledkem kvalitní práce pracovní- ků TAJMAC-ZPS a spolupracujících firem, ale rozhodujícím kritériem je výsledný zájem návštěvníků a získání spokojených zákazníků, kteří nám ve finále koupí našich strojů ukazují, jak dobře svou práci odvádíme. Expozice TAJMAC-ZPS, rok 2018 Expozice TAJMAC-ZPS, rok 2008

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 44 Dodatočné rezanie úkosov na dieloch, ktoré boli predtým vyrezané kolmo, je štandardným postupom prípravy zvarových plôch v mno- hých oblastiach kovospracujúceho priemyslu. Výrobcovia zariadení a konštrukcií pre elektrárne, producenti turbín, čerpadiel, banských či iných strojov a zariadení často pracujú s veľkými hrúbkami oce- le, ktoré nie je možné alebo ekonomické hneď vyrezať s úkosmi – napr. kvôli obmedzeniam rezacej technológie, alebo by priame rezanie pod uhlom z tabule plechu znamenalo neúnosné plytvanie materiálom (priveľký nepoužiteľný odpad). V prípade veľkých hrúbok materiálu je jedným zo zaužívaných postupov rezanie dodatočných úkosov pomocou robotizovaného pracoviska. Postup je vtedy nasledovný: diel sa najprv vyreže na konvenčnom CNC rezacom stroji kolmo, buď plazmou, alebo kys- líkovým plameňom. Následne je diel potrebné vybrať zo zvyškovej tabule plechu a premiestniť na oddelené pracovisko s robotom. Tam treba diel zvyčajne umiestniť na presne určené miesto na re- zacej ploche a iniciovať proces rezania robotom, pričom treba pri- praviť/nahrať rezný program do riadiaceho systému robota. Robot potom vyreže dodatočné úkosy. Dodatočné úkosovanie presná a efektívna príprava zvarových plôch na už vyrezaných dieloch Ing. Michal KOVÁČ, foto: MicroStep, spol. s r.o. SlovenskývýrobcaCNCrezacíchstrojovMicroStep vyvinul proces dodatočného rezania úkosov (ABP – Additional Beveling Process), ktorý je efektív- nou alternatívou zaužívaných postupov a vedie k značnej časovej úspore. Zároveň sa vďaka nemu dosahuje vyššia presnosť rezaných dielov, ktoré je možné bez ďalšieho opracovania použiť v ná- slednom zváracom procese. Systém je založený na presnom určení polohy a tvaru dielu laserovým (líniovým) skenerom.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2019 | 45 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Delenie materiálu S prihliadnutím na dlhodobý vývoj, ktorý už takmer 20 rokov re- alizuje firma MicroStep v oblasti úkosového rezania, a tiež mno- horočné skúsenosti s riadením procesov a integráciou rôznych zariadení do CNC strojov, prišla firma s myšlienkou značného vylepšenia tohto postupu – rezania dodatočných úkosov priamo na rezacom stroji, ktorý je vybavený úkosovou hlavou a skenerom na skenovanie polohy a tvaru vopred vyrezaného dielu. Výhody sú očividné – odpadá čas premiestňovania materiálu na iný stroj (kolmý diel aj úkosy sa režú na tom istom stroji), rezací program pre dodatočné úkosy je možné realizovať v rovnakom programo- vom prostredí ako kolmé rezanie (jednoduchšia, unifikovaná tvor- ba rezacích programov), rezanie dosahuje vysokú presnosť vďaka vyššej tuhosti úkosovej hlavy aj celého portálového CNC stroja v porovnaní s robotom, a tiež vďaka unikátnemu systému autoka- librácie rezacieho nástroja (MicroStep-om patentovaná technoló- gia ACTG). A v neposlednom rade – odpadá značná investícia do samostatného robotizovaného pracoviska a získa sa aj priestorová úspora vo výrobnej hale. Additional Beveling Process (ABP) Spôsob dodatočného rezania úkosov je založený na použití lase- rového skenera, ktorým sa oskenuje presná poloha dielu na reza- com stole. Stroj je vybavený úkosovou hlavou, slúžiacou na rezanie pod uhlom do 52° (plazma), prípadne 65° (kyslíkový plameň) a 45° (vláknový laser či vodný lúč). Pri procese dodatočného úkosovania je diel najprv vyrezaný kolmo. Následne je vyňatý zo zvyškového plechu a umiestnený na ľubovoľné miesto na lamelách rezacieho stola. Operátor stroja pomocou ovládacieho panelu na- vedie stroj na miesto, kde sa nachádza diel a odkliknutím vyznačí v rozhraní riadiaceho systému stroja dva body na hrane rezaného dielu, ktorý vidí prostredníctvom vstavanej kamery na obrazovke riadiacej konzoly (obr. 1). Následne spustí proces automatického skenovania. V závislosti od konfigurácie (funkcií) stroja môže byť skener umiestnený buď priamo v držiaku horáka, v puzdre na bo- ku rezacej hlavy, alebo je namontovaný na samostatnom suporte s vlastnou Z-ovou osou. MicroStep dodáva rôzne skenerové rieše- nia, slúžiace okrem ABP napríklad na skenovanie 3D tvarov, ako sú kupoly alebo otvorené a uzavreté profily, kde sa Z-ový zdvih ske- nera na samostanom suporte môže pohybovať až do 1 500 mm a dokáže tak obsiahnuť napríklad celý povrch kupoly veľkej nie- Obr. 1 Vyznačenie hrany rezaného dielu prostredníctvom rozhrania riadia- ceho systému. 0XOWLIXQNÍQ«&1&UH]DFLHVWURMH Váš partner pre rezanie a automatizáciu ƒ UH]DQLHSOD]PRXODVHURPSODPHûRPDYRGQ¿PO¼ÍRP ƒ UH]DQLHSOHFKRYU¼USURˉORYDNXSROMHGQ¿PSRUW£ORP ƒ NRPELQ£FLDREU£EDF¯FKWHFKQROµJLLQDMHGQRPVWURML ƒ ďLURN£SDOHWDSU¯GDYQ¿FK]DULDGHQ¯ ƒ WUDQVSRUWQ«DPDQLSXODÍQ«V\VW«P\ ƒ \'D\'&$0VRIWY«U&$33DSOLN£FLH SUHPDQDĤPHQWY¿URE\ ƒ URERWL]RYDQ«SUDFRYLVN£ 3RSLVRYDQLH .ROP« UH]DQLH 5H]DQLHSRG XKORP 5¼U\ 9ăWDQLH =£YLWRYDQLH =DKOERYDQLH =DPHULDYDQLH 3URˉO\ 0DQLSXO£FLD VPDWHUL£ORP .XSRO\ 3OHFK\ ZZZPLFURVWHSVN 3OD]PD 3ODPHû /DVHU 9RGQ¿O¼Í 9ăWDQLH Hala 7 • Stánok 7410 Stuttgart • 5.- 8. 11. 2019 Hala G2 • Stánok 065 Brno • 7.- 11. 10. 2019 ¯

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 46 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Delenie materiálu Univerzálny proces pre rôzne rezacie technológie Pomocou technológie ABP sa dajú rezať (dodatočné) úkosy typu V, A, Y, ale aj X či K, pričom v prípade X a K rezov ide o dvojfázový proces – po vyrezaní vrchného úkosu je potrebné diel otočiť vrch- nou stranou nadol, naskenovať z druhej strany a iniciovať proces rezania pre druhú časť úkosov. Vďaka univerzálnej koncepcii úko- sových rezacích hláv od MicroStep-u, ktorých riadenie je riešené na jednotnej báze aj pre rôzne rezacie technológie, je proces ABP aplikovateľný na široké spektrum materiálov a technológii – stroje MicroStep umožňujú rezanie dodatočných úkosov plazmou, kyslí- kovým plameňom, ale aj laserom (obr. 3) a vodným lúčom. Okrem konštrukčnej ocele sa dá proces využiť napríklad na nehrdzavejúcu oceľ či hliník. Obr. 4 Rezanie dodatočných úkosov kyslíkovým plameňom (zákazník Solintal, Španielsko) Obr. 5 Proces skenovania na obrazovke riadiaceho systému (vľavo) a pro- ces rezania druhého úkosu K-rezu na tomto dieli kyslíkovým plameňom (vpravo) koľko metrov. V prípade ABP, skener postupne zmeria polohu a aj presný tvar vyrezaného dielu, ktorý systém následne porovná s vý- kresom dielu. V prípade odchýliek (nepredpokladajú sa veľké, ale reálny vyrezaný diel má vždy istú odchýlku od ideálneho tvaru) je rezací program automaticky nacentrovaný tak, aby zabezpečil čo najpresnejšie možné vyrezanie úkosov. CAM program AsperWin od MicroStep-u obsahuje funkciu poho- dlnej tvorby rezacieho programu výlučne pre úkosy, ktorý je apli- kovateľný na už vopred kolmo vyrezaný diel. Po naskenovaní dielu stroj pokračuje vyrezaním dodatočných úkosov podľa takto vytvo- reného programu (obr. 2). Pre overenie funkcie možno pred samot- ným vyrezaním spustiť simuláciu rezania – vykonanie programu bez zapnutej technológie, pomocou ktorej je možné napr. overiť, či niekde nenastávajú kolízie horáka s dielom. Obr. 3 Pohľad zvonku do kabíny fiber laserového stroja MSF s úkoso- vou hlavou a skenerom na dodatočné úkosovanie (zákazník BE Group, Fínsko) Obr. 2 Rezanie dodatočného Y úkosu plazmou (vľavo) a výsledný vyreza- ný diel (vpravo) Veľmi zaujímavou aplikáciou je rezanie dodatočných úkosov kys- líkovým plameňom, kde je možné dosiahnuť veľmi dobrú presnosť aj povrchovú hladkosť úkosovaných plôch na materiáloch veľkých hrúbok. Okrem veľkej časovej úspory pri použití ABP procesu je tak možné dosiahnuť aj podstatnú úsporu materiálu, pretože pri priamom úkosovom procese na materiáli veľkej hrúbky by vznikal veľký odpad. Príkladom takejto aplikácie je stroj, dodaný španiel- skemu výrobcovi ťažobných zariadení Solintal Lrd, S.A. z Madridu (obr. 4). Stroj typu CombiCut je vybavený úkosovou hlavou (tzv. rotátorom) na rezanie kyslíkovým plameňom až do 65°, priamou kyslíkovou hlavou a skenerom na dodatočné úkosovanie. Ťažisková výroba na stroji je rezanie materiálov hrúbky 160mm, na ktorých je potrebné vyrezať na niektorých hranách prípravu na zvar (Y úkos) s uhlom 45°. Zákazník však reže napríklad aj K-rezy (obr. 5). Okrem materiálovej úspory sa firme Solintal podarilo vďaka ABP skrátiť čas prípravy dielov na zváranie zo 6 hodín na cca 45 minút, čo predstavuje časovú úsporu vyše 85 %! MicroStep predstavil technológiu ABP po prvýkrát v roku 2013. Technológia bola vyvinutá najprv pre plazmové rezanie a neskôr aplikovaná aj na ostatné technológie. Uplatnenie nachádza naj- mä pri plazmovom rezaní, čoraz častejšie je však aj dodatočné úkosovanie kyslíkovým plameňom a laserom. Od roku 2013 do- dal MicroStep už vyše 40 aplikácií ABP zákazníkom na celom svete, od Číny cez Rusko, Južnú Afriku až po Európu, pričom naj- viac strojov s touto technológiou sa nachádza v Nemecku a vo Švajčiarsku.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

51

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 48 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY EMO 2019 Tento stroj je dalším krokem v rozšíření výrobkového portfolia fir- my, doplňuje produktovou řadu strojů WHT 110/130 (C) o stroj s průměrem pracovního vřetena 130mm. Stroj reflektuje nejnovější trendy v oblasti obráběcích strojů a je určen pro produktivní obrá- bění, zajišťující velmi rychlou rentabilitu investovaných finančních prostředků. Široká variabilita konfigurace stroje umožňuje nabízet stroj od zá- kladního provedení čtyřosé horizontální vyvrtávačky s výsuvným TOS VARNSDORF další novinka ve výrobním programu Text a foto TOS VARNSDORF a.s. Společnost TOS VARNSDORF a.s. na veletrhu EMO 2019 v Hannoveru představuje další novinku ve svém výrobním programu. Exponá- tem je stroj WHT 130 v konfiguraci vodorovná vyvrtávačka, vybavený robotickou výměnou nástrojů.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2019 | 49 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY EMO 2019 vřetenem („veletržní verze“) až po plně vybavené pětiosé multifunkč- ní obráběcí centrum, umožňující sdružovat soustružnické, frézovací a vyvrtávací operace. Technologickou variabilitu doplňuje široké spektrum aplikovatelného technologického příslušenství, které lze na stroj upnout jak ručně, tak také plně automaticky. Dále je možné do- plnit stroj o automatickou výměnu nástroje a samozřejmě také auto- matickou výměnou palet s obrobkem. Díky těmto možnostem se přímo nabízí využití stroje i v nejnáročnějších aplikacích leteckého a auto- mobilového průmyslu, energetice, ropném průmyslu, ale především díky své univerzalitě v obecném strojírenském průmyslu. Šetrný k životnímu prostředí Při vývoji strojů WHT 110/130 (C) byl kladen velký důraz na design, ergonomii, bezpečnost a servisní a uživatelskou přívětivost, neboť všechny tyto aspekty usnadňují uživateli stroje jeho obsluhu a údržbu. Samozřejmostí je šetrnost k životnímu prostředí, neboť stroj díky své konstrukci a dalšímu vybavení umožňuje likvidaci třísek, emulzí a také aerosolu bez negativního dopadu na okolní prostředí výrobní haly, ve které je stroj umístěn. Další rozšiřující možnosti využití stroje nabízí systém správy stroje TOS Control. Tento systém umožňuje například aplikovat na stroji inprocesní měření, díky kterému lze na stroji plně automaticky měřit dílce bez zanesení geometrické chyby stroje a následně, taktéž pl- ně automaticky, vytvářet korekční NC programy. Díky tomu lze pak dosáhnout výrazně vyšší přesnosti (rozměrové i geometrické) obrá- běného dílce. Dále je možné přímo na obrazovce stroje pracovat s PDF dokumenty (výkresy, návody, apod.), zobrazovat výstupy IP kamer, monitorovat a diagnostikovat stav stroje a mnoho dalších funkcí, které zvyšují užitnou hodnotu stroje. Další aplikace jsou ne- ustále vyvíjeny. Aplikace systému správy stroje TOS Control spolu s dalšími prvky automatizace pak vytváří základ pro zapojení strojů řady WHT do automatizovaného výrobního systému, který odpoví- dá podmínkám Industry 4.0. Druhá letošní novinka Dalším exponátem na veletrhu EMO je model portálového stolového stroje WVM 2600T, druhé letošní novinky v nabídce firmy. Tato no- vinka byla na jaře představena odborné veřejnosti. Portálové stroje z Varnsdorfu mají obdobné výkonové parametry jako v současnosti vyráběné frézovací a vyvrtávací stroje. Stroj WVM 2600T je určen pro přesné a vysoce produktivní souřadnicové frézování, vrtání, vy- vrtávání a řezání závitů zejména obrobků velkých rozměrů a hmot- ností nebo prostorově členitých obrobků z litiny, ocelolitiny a oceli, ale i materiálů používaných v oblastech automotive a aerospace. Stroj je možné doplnit řadou přídavných technologických zařízení, která značně rozšiřují jeho technologické možnosti. Tento stroj je kon- cipován jako stolový portálový stroj se svisle výsuvným smykadlem. Je nabízen v provedení s trvalým nasazením technologického příslu- šenství nebo v provedení s automatickou výměnou technologického příslušenství. O síle a možnostech stroje mnohé naznačují vybrané technické infor- mace. Rám stroje WVM 2600T je tvořen sestavou podélného lože s pojízdným stolem, nad kterým je umístěn příčně vedený vřeteník po- hybující se po příčníku, jenž je upevněn na dvou svislých stojanech. Všechny díly rámu jsou provedeny jako tuhé, optimálně dimenzované a žebrované odlitky z ocelolitiny, ze šedé nebo tvárné litiny. Podélné lože se skládá ze dvou či více částí, je to odlitek ze šedé litiny. Nese dvě dráhy lineárního valivého vedení a ozubený hřeben pro pojezd stolu. Příčník je také odlitek ze šedé litiny. Vodorovně v souřadnici Y se po něm pohybuje přestavitelný vřeteník, který nesou tři dráhy line- árního valivého vedení a náhon osy Y, v těle vřeteníku je svislé vede- ní pro výsuv smykadla v ose Z. Základním tělesem vřeteníku je tuhý odlitek z tvárné litiny, toto těleso tvoří vedení pro svisle přestavitelné smykadlo vyrobené z ocelolitiny. Náhon otáček náhonové hřídele ve smykadlu je odvozen od výkonného elektrického regulačního pohonu přes robustní převodovou skříň. Smykadlo je vedeno čtyřmi dráhami lineárního vedení. Hmotnost smykadla je vyvažována symetricky po stranách hydraulickými válci. Společnost chce tímto novým výrobkem oslovit nové zákazníky na všech světových trzích, kam v současnosti dodává horizontky. Zákaz- níky nejen z vlastního segmentu, tedy obecného strojírenství, ale pře- devším z energetického, automobilového a leteckého průmyslu. Firma věří, že právě v těchto průmyslových oblastech její portálové stroje najdou největší uplatnění.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 50 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Servis a údržba S konceptom vozidla MAXMOBIL od spoločnosti RECA možno požia- davky na rýchly servis a údržbu efektívne zvládnuť. RECA MAXMOBIL je vysokokvalitné a individuálne interiérové vybavenie pre firemné vozidlá, vďaka ktorému môžu mať zamestnanci firmy k dispozícii na svoju prácu náradie, nástroje, materiál či špecifické komponenty vždy, keď potrebu- jú vycestovať za svojím zákazníkom. Vhodne zvolené prvky vybavenia umožňujú vytvoriť z automobilu nielen pojazdné servisné stredisko, ale na- príklad aj miesto na prezentáciu vlastných produktov v praxi, malý sklad či spoľahlivé zázemie na prácu na cestách. To všetko pri splnení najprís- nejších bezpečnostných požiadaviek na bezpečnosť cestnej premávky. Vybavenie vozidla disponuje nárazovým testom, ktorému ho podrobila najväčšia kontrolná spoločnosť pre automobily v Nemecku – DEKRA. Od 3D návrhu k hotovej dodávke Množstvo modulárnych a flexibilných interiérových prvkov konceptu MAX- MOBIL (boxy, regály, pracovné stoly,... spolu s ich vnútorným vybave- ním) možno vzájomne nakombinovať tak, aby sa optimálne využil každý centimeter priestoru. Spoločnosť RECA preto MAXMOBIL poskytuje ako RECA Slovensko, s.r.o. Mobilita je dnes mimoriadne populárnym pojmom. Niet divu, nikdy sa ľudstvo nepresúvalo tak veľa, tak rýchlo a na také dlhé vzdialenosti ako v súčas- nosti. Neplatí to však len pre súkromné životy, ale aj pre automobilový či strojársky priemysel. Jeho producenti majú závody, pobočky a predovšetkým klientov, ktorým dodávajú výrobky a služby, v rôz- nych miestach regiónu, v ktorom pôsobia. To si od nich, prirodzene, vyžaduje vysokú akcieschopnosť a flexibilitu v servisných službách a údržbe. komplexnú službu, od návrhu cez dodávku až po montáž. „Pomocou programu CAD plánovania a 3D vizualizácie pomôžeme zákazníkovi nakonfigurovať zariadenie jeho firemnej dodávky presne podľa jeho po- žiadaviek tak, aby v nej boli bezpečne a ergonomicky uložené všetky pracovné nástroje, náradie a všetko potrebné. To všetko vrátane kvalitné- ho osvetlenia, aby bola firemná dodávka spoľahlivou pojazdnou dielňou,“ vysvetľuje konateľ RECA Slovensko Jozef Chudej. S RECA MAXMOBILom S RECA MAXMOBILom zvládnete mobilitu údržby efektívne MAXMOBIL – všetko pre poriadok a bezpečnosť • rôzne typy podláh, vrátane podlahových dosiek bezpečných proti šmyku • obloženie bočných stien, vrátane dierovaných dosiek umožňujú- cich zavesenie a fixáciu náradia a nástrojov • moduly (zásuvkové), boxy s príslušenstvom a vnútorným vybave- ním, sortimentné kufríky • pracovné dosky (výsuvné, sklopné, so zverákmi s otočnými pod- stavcami) • zásuvky zaťažiteľné jednotlivo až do hmotnosti 80kg • vetracie systémy, držiaky fliaš, plynových bômb, hadíc • elektrické vybavenie (osvetlenie, digitálne meniče napätia) • systém zabezpečenia ťažkého nákladu (koľanice, háky, popruhy, držiaky) • využiteľnosť priestoru pod podlahou • systémy strešných nosičov, stúpadlá Spoločnosť RECA Slovensko s.r.o., dodáva výrobným firmám zo všetkých oblastí priemyslu spojovací materiál, normované diely, ručné náradie, dielenskú chémiu, ale napríklad aj ložiská, tesniacu techniku, ochranné pomôcky, baliaci materiál či potreby pre kanceláriu. Už 19 rokov je so svojím spoľahlivým a zákaznícky orientovaným manažmentom C-dielov stabilným partnerom stoviek spoločností. Portfólio RECA Slovensko s.r.o., je rozdelené na tri strategické obchodné segmenty (Automotive, Industrie, Handwerk), pre ktoré RECA Slovensko s.r.o. ponúka viac ako 120 tisíc kva- litných produktov zo všetkých oblastí C-dielov.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

C-DIELY SO ŠIROKÝM ZÁBEROM • Spojovací materiál • Náradie (ručné aj elektrické) • Pomocné a prevádzkové látky • Ochranné pomôcky • Elektrodiely • Diely pre hydraulické a pneumatické systémy • Ložiská a príslušenstvo • Tesniaca technika • Kancelárske potreby • Baliace materiály FLEXIBILNÉ RIEŠENIA V MANAŽMENTE C-DIELOV • CPS – systém dopĺňania skladových regálov • KANBAN systém • Riadenie zásob prostredníctvom RFID • Výdajné automaty RECA iSTORAGE • Servis koncept skladovania RECA SECO • Príprava preddefinovaných balíčkov • Príprava montážnych kitov (veľkosť 1) • Montáž komponentov • E-procurment riešenia • EDI-prepojenia • VMI riešenia ...  

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

  RECA Slovensko s.r.o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, SR, tel.: (+421) 2 4445 5916 e-mail: reca@reca.sk, www.reca.sk

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Infraštruktúra výrobných hál PURE TECHNOLOGY. S námi na Vaší straně neexistuje téměř žádná filtrační problematika v průmyslové oblasti, kterou bychom společně nedokázali vyřešit, protože jako špička v těchto technologiích dokonale zvládáme svou práci. Zkoumáme, vyvíjíme a vyrábíme převratné technologické prvky v odvětví filtračních systémů pro podniky a koncerny po celém světě. Do naší nabídky patří kromě filtračních systémů olejových, emulzních mlh a prachu také komplexní zařízení na ochranu proti požáru pro průmyslové aplikace. Náš náskok ve znalostech se může stát Vaší trvalou výhodou! Budeme Vás doprovázet celým životním cyklem našich výrobků. Lidická 66 252 68 Středokluky Česká republika Telefon: +420 233 012-113 E-mail: info@lta-filter.com www.lta-filter.com LTA INDUSTRIAL AIR CLEANING SYSTEMS S.R.O. VYVÍJÍME BUDOUCNOST VZDUCHOVÉ FILTRACE Společně se zákazníkem byly vypracovány růz- né koncepce pro splnění individuálních poža- davků na co nejuspokojivější systém odvádění vzduchu. Výsledkem je decentralizované filtrační zařízení s permanentním odsáváním, které pomo- cí čtyř sběrných vedení nad jeřábovými dráhami a díky nastavitelným vstupům vzduchu odvádí a čistí stoupající kouř a prach a vyčištěný vzduch přivádí zpět výstupy v blízkosti podlahy. Existuje dokonce možnost plynulého nastavení mezi ve- dením odváděného nebo obtokového vzduchu. Výkonný filtrační systém od LTA Pro vysoké požadavky, jako např. efektivní od- sávací objem 20 000 m3/h, zvolila společnost LTA Lufttechnik GmbH patronový filtrační systém typu DF24000-JET, který pomocí čtyř sběrných vedení nad jeřábovou dráhou s nastavitelnými vstupy vzduchu zachycuje stoupající kouř a prach a vyčištěný vzduch přivádí zpět výstupy v blízkos- ti podlahy. Odsávání v zámečnickém provozu znovu prokázalo, že LTA stanoví nová měřítka i v oblasti decentralizovaných filtračních řešení. Množství nápadů umožnilo vyřešit ty nejtěžší úko- ly k plné spokojenosti a rozhodujícím způsobem zvýšit čistotu, bezpečnost práce a spokojenost za- městnanců. Nové filtrační zařízení LTA tak nejen pracuje výrazně účinněji než jeho předchůdce, ale také rozhodujícím dílem přispívá ke snížení všeobecného zdravotního rizika. Výkonný filtrační systém pro zvláštní požadavky Text a foto LTA Lufttechnik GmbH Znečištění vzduchu aerosoly (kouř ze sváření a suchý prach) vznikajícími v zámečnickém provozu společnosti Erwin Junker Grinding Technologie a.s. Mělník, odstraňovaly původní jednotlivé odsavače namontované na sloupech v hale pouze nedostatečně. Z důvodu nedostatku místa, resp. velkého množství jeřábů nebylo rovněž možné použít mobilní odsávací systémy a pevné odsávací otvory. S řešením přišla společnost LTA Lufttechnik GmbH. Energeticky účinný provoz díky použití snímače tlaku a frekvenčního měniče Provedení potrubí vč. filtračního systému ve fázi plánování Znížený obsah aerosolů/pra- chu ve vzduchu v hale

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

THE BEND THE COMBI THE LASER THE PRESS THE PUNCH THE SHEAR THE SYSTEM S ۞ƒŒ®ŒéŰŬ¨ŒÈâç§ËŌ®³ÃȞ a §®³Üưš³ÜůŲŬǰ, vyvíjejícím ÛŌƒš®â§¨ž…³Û §³­½³®Œ®ÈâÛÀw­ƒœç˽œ®â, je IÀœ­vI³ÜŒÀ¦Œˆœ®ã­ˆ³ˆvÛvȌ¨Œ­, který poskytuje ƒŒ¨³ËÂvˆËŽœ…§³ÛペȌƒš®³¨³—œžvœ®ÈŒ¨œ—Œ®È®žƒšó–ÈÜvÀ³ÛペŒŌ®žÛ⚳Û˦žƒžƒš ÃÈv®ˆvÀˆË*®ˆËÃÈÀâ ŰƛŬƛÃÛâó§³ËÌÀ³Û®žœ®ÈŒ—ÀvƒŒvvËȳ­vȜçvƒŒƜÈv§v‚âÛ⚳ێ¨v ÛŌ­®Œ¦®wÀ³…®Ž¦Åž­½³ÈŒ‚w­ÛãÀ³‚⽨Œƒš³Ûペˆž¨Ú.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 54 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Vysoce výkonné děrování Dostupné maximální velikosti plechů pro Combi Genius jsou 1 250 x 2 500 mm, 3 000 x 1 500 mm a 4 300 x 1 500 mm, odpovídající nové názvy v řadě jsou Combi Genius 1250, Combi Genius 1530 a Combi Genius 1540. Nový CG je dodáván se servo-elektrickým pohonem pro děro- vání a dvěma různými výkonovými řadami: Pure – splňuje cíle efektivní výroby s atraktivní cenovou úrovní a Dynamic – nabízí nejlepší produktivitu a nejvyšší výkon na trhu. Oba typy mohou být vybaveny s celou řadou dalších opcí. Maximální dostupná COMBI GENIUS nová řada vysekávacích lisů kombinovaných s laserem Martin VOLNÝ, obchodní zastoupení PRIMA POWER v České republice V souladu s tradicí soustavného rozvoje produktových řad společnost Prima Power uvedla na trh kompletní novou generaci servo-elektrických vysekávacích lisů kombinovaných s laserem. Už na veletrhu EuroBLECH 2016 byl představen první model Combi Genius 1530 Dynamic doplněný o jednoduchou ale výkonnou automatizaci Compact Express a osazený novým zdrojem vlákno- vého (fiber) laseru z vlastní produkce Prima Power CF4000. Další tradiční silnou stránkou Prima Power je modularita produktů, a proto je nová technologie a řada dostupná také s parametry a vysokou výkonností revolverového vysekávacího lisu Punch Genius. Nová řada Combi Genius nese s sebou řadu vylepšení v automatizačních variantách, například pozice plechu v osách a monitorování procesu, tak aby byla zajištěná spolehlivá bezobslužná výroba.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2019 | 55 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY děrovací síla je 30 t, maximální hmotnost plechu 250 kg, nejvyšší rychlost děrování 1 000 hpm a rychlost otáčení nástroje 250 ot./ min. Prvotřídní zákaznicky orientovaný koncept nástrojové revol- verové hlavy Prima Power umožňuje dostupnost až 384 nástrojů nebo 128 indexovaných (otočných) současně v revolveru, což praktiky eliminuje nutnost výměny a nastavování nástrojů mimo hlavu. Novou opcí je Inteligent Ram (Inteligentní beran), která zkracuje dobu výměny nástroje a zvyšuje ještě počet nástrojů v revolveru a zejména indexových nástrojů (z pevného MT ná- stroje tato funkce udělá otočný). Vyšší přidanou hodnotu stroje pak ještě zvyšuje možnost použití speciálních nástrojů pro řezání, ohýbání, tváření, značení atd. Nový systém na zjišťování otvorů zvyšuje spolehlivost procesu při bezobslužném provozu. Systém v případě potřeby kontroluje vysekané otvory a informuje ope- rátora, zda otvor chybí. K tomu může dojít například pokud je nástroj z nějakého důvodu poškozen. Jinou opcí je vysoce přes- né, servo-elektrické spodní tváření se silou 200 kN pro vysoké a složité tvary prolisů. Řezání s nejmodernějším vláknovým laserem Combi Genius kombinuje výhody výkonného vysekávání s ře- záním s nejnovějším vláknovým (fiber) laserem a posouvá pro- duktivitu vysoce univerzálního integrovaného konceptu výroby na novou úroveň. Jako laserový zdroj je na výběr nový vlák- nový rezonátor Prima Power CF o výkonu 3 kW nebo 4 kW, aby bylo dosaženo vyšší rychlosti a kvalitních výsledků řezání. Optimalizovaná řezná hlava, kolimátor, nové přenosové vlákno a v továrně testované parametry řezání zajišťují vyšší řezné rychlosti a lepší kvalitu řezu. Ve standardním provedení jsou dostupné 3 automaticky nastavené vysokotlaké přívody pro asistenční plyny, tak aby nastavení technologie bylo co nejjed- nodušší. Combi Genius má nové pokročilé systémy pro sledování laserového řezání k zajištění bezobslužného provozu. Laser plaz- ma monitorování (LPM) sleduje kvalitu procesu řezání a restartu- je řezání, pokud se objeví nějaké problémy. Systém pro kontrolu stavu čočky (LCS) monitoruje stav řezné čočky, informuje obsluhu a zastaví proces před hrozícím poškozením. Snadná obsluha – navržená pro vysokou kvalitu povrchu Řídící jednotka má jeden nebo dva displeje a celý proces vyse- kávání a řezání laserem je snadné sledovat na horním displeji díky čtyřem instalovaným kamerám uvnitř pracovního prostoru. Programovací systém Prima Power a řízení celé buňky pracuje v perfektní kombinaci a může být napojeno na ERP systém v to- várně. Každodenní práce operátora je snadná díky inovativnímu systému Tulus – Aplikace MUPS, která informuje o tom, co, kdy a jaké různé úkoly stroj provádí. Dalšími novinkami jsou nový vylepšení TaskLoader pro snadný výběr programů pomocí čteč- ky čárových kódů a Systém ToolID pro ověření nástroje během nastavení. Nový koncept Easy Access s pohyblivým stolem stroje umožňuje pohodlné ruční nakládání všech velikostí plechů. Standardně má Combi Genius dvě pracovní klapky, jednu (300 x 400 mm) pro rychlé třídění menších obrobků a klapku 800 x 800 mm pro větší díly. Z klapky jsou díly dále distribuovány vedle stroje k ručnímu dělení nebo na další dopravní pásy. Klapka 500 x 500 mm je dostupná pro odebírání jen vysekávaných dílů. Obě klapky mohou být vybaveny třídícím systémem s paletami situovaným pod pracovním stolem. Vzhledem k tomu, že poža- davky na vysokou kvalitu povrchu jsou důležitější než kdy jindy, věnuje Prima Power zvláštní pozornost i tomuto aspektu. Systém Scratch Free (jako volitelná opce) obsahuje pohyblivé kartáče vně i uvnitř nástrojové hlavy, které se pohybují vertikálně, a lze je programovat. Také nový typ kartáče na klapkách na straně lase- ru zajišťuje jemný pohyb dílů a zabraňuje poškrábání spodního povrchu dílů. Automatizace a bezpečnost Velmi dobře známé a jednoduché řešení automatizace od Prima Power – Compaxt Express je k dispozici i u nového Combi ge- nius pro automatické nakládání a vykládání. Nejnovější model nabízí rychlejší časy cyklu a velmi praktický systém: obsluha vy- sokozdvižného vozíku může ovládat bezpečnostní dveře pomocí dálkového ovladače. Compact Express je vynikající řešení pro automatizaci procesu nakládání materiálu a vykládání dílů; její nová funkce pro zabránění poškrábání zajišťuje také vyrovnání dílů do stohu pro snadnější použití ve výrobě pro další operace. Pro podporu bezobslužného provozu je k dispozici plná auto- matizace. Jednou z možností je LST – systém pro automatické nakládání, vykládání a stohování součástí. Pro doplnění řady automatizace pro nejkomfortnější řešení na trhu je tu robot LSR s funkcí FlexiPick a funkcí RALC, který provádí operace vychystá- vání a stohování součástí extrémně spolehlivě, efektivně a rychle. Easy Cover je nové praktické řešení pro požadovanou bezpeč- nost. Obklopuje celý systém a chrání pracovní prostředí před nebezpečným zářením; konstrukce umožňuje snadný přístup pro případné ruční nakládání, vykládání a údržbu. O společnosti Prima Power Prima Power je globální dodavatel ve výrobě high-tech la- serových technologií a technologií na zpracování plechu. Produktové portfolio Prima Power je jedním z nejkomplex- nějších v oboru a zahrnuje: stroje pro řezání laserem, svařo- vání a vrtání (2D/3D), servoelektrické vysekávací stroje, stroje kombinující vysekávání s laserovým řezáním, stroje kombinující vysekávání a stříhání, ohraňovací lisy, automa- tická ohýbací centra a pružné systémy výroby (FMS). Prima Power je strojírenská divize společnosti Prima Industrie, kte- rá má více než 1 600 zaměstnanců celosvětově a výrobní závody v Itálii, Finsku, USA a Číně a vysoce specializova- nou prodejní a servisní síť ve více než 80 zemích světa. Pro více informací: www.primapower.com Navštivte stánek Prima Power na veletrhu MSV! Pavilón B, stánek 19.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Automatické ustavení a detekce poškození nástroje Ustavování nástrojů přímo na stroji eliminuje chyby manuálního ustavování operátorem a zajišťuje tak konzistentní, rychlé a přesné výsledky. Široký sor- timent kontaktních a bezkontaktních systémů pro ustavování nástrojů od společnosti Renishaw je kompatibilní s většinou obráběcích strojů. Měření obrobků na stroji Snímací systémy pro obráběcí stroje umožňují au- tomatické ustavení obrobku a mezioperační měře- ní během procesu obrábění. Sondy pro obráběcí stroje umožňují přesné měření v tisícinách milimet- ru. Prvotřídní měřící výkon je podpořen mnoha softwarovými aplikacemi pro PC i mobilní telefony. Měření dílců mimo stroj Kontrolní roboty Renishaw Equator™ jsou určeny pro rozměrovou kontrolu vyrobených dílců ihned po vyjmutí ze stroje. Poskytují rychlou zpětnou vazbu a umožňují automatické korekce výrobní- ho procesu bez zásahu obsluhujících pracovníků. Pětiosé měření na souřadnicových měřicích strojích Technologie pětiosého měření REVO využívá po- hyby souřadnicového měřicího stroje ve třech osách a pohyby snímací hlavy ve dvou osách k velmi rychlému a přesnému měření. Přesnost není ovlivněna dynamickými chybami obvyklými u běž- ných tříosých systémů. Systém REVO umožňuje kontaktní a skenovací měření, měření drsnosti po- vrchu a bezkontaktní optické měření. Vše výše jme- nované uvidíte na jediném souřadnicovém měřicím stroji na našem stánku č. 55 v hale P. Správné doteky pro dokonale přesné měření Snímací doteky Renishaw pro všechny typy sond včetně Zeiss a FARO. Na MSV v Brně bude na- víc představena nová řada diamantových doteků OPTiMUM™. Kalibrační systémy Systémy Renishaw pro kalibraci strojů umožňují diagnostikovat a opravovat problémy dříve, než-li chyby v geometrii nebo seřízení stroje ovlivní kvali- tu výroby, sníží výrobní kapacitu nebo způsobí re- klamace zákazníků. Systém ballbar od Renishaw umožňuje uživatelům zaměřit se na efektivní pre- ventivní údržbu. V expozici Renishaw budete mít možnost si vyzkoušet digitální řešení pro konstrukci strojů – XK10 Vyrovnávací laserový systém. 3D tisk z kovu 3D tisk kovů umožňuje produkovat složité dílce s konstrukční svobodou, které tradičními výrobní- mi metodami nedosáhnete. Technologie spékání práškového kovu umožňuje vytváření složitých dílců z oceli, hliníku, titanu a dalších materiálů. Ho- tové dílce lze dále tepelně zpracovávat, obrábět a povrchově upravovat. Přijďte si prohlédnout zají- mavé vzorky z 3D tisku. Využívejte výhody továrny budoucnosti už dnes! Kontrolní systémy Equator. Tak tedy rozhodně nezapomeňte navštívit stánek Renishaw v hale P/55 na letošním MSV v Brně. A pokud na veletrh necestujete, jednoduše nám zavolejte. My jsme připraveni. www.renishaw.cz, T: 548 216 553, E: czech@renishaw.com Text a foto Renishaw s.r.o. Nová bezkontaktní nástrojová sonda NC4+ Blue poskytuje skokovou změnu v přesnosti měření nástrojů. Nový vyrovnávací systém XK10 pro měření geometrických a rotačních chyb obráběcích strojů. Cílem společnosti Renishaw je poskytovat zákazníkům moderní a spolehlivá metrologická řešení, která pomohou zvýšit efektivitu výroby, snížit náklady na výrobu a eliminovat negativní vlivy lidského faktoru. V souvislosti s iniciativou Industry 4.0 přináší Renishaw zákazníkům řešení, jež stávající výrobní provoz mění v továrnu budoucnosti. Nevěříte? Přijďte se přesvědčit na MSV Brno. Renishaw najdete v hale P, v expozici číslo 55.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

Budoucnost automobilového průmyslu v SR? Renishaw s.r.o., 2ORPRXFNi   %UQR ýHVNi UHSXEOLND T +420 548 216 553 E F]HFK#UHQLVKDZFRP www.renishaw.cz Přesnost R ychlost R enishaw Efektivita MSV Brno 2019, hala P, stánek 55

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 58 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Upínacie prvky Na rozdiel od pneumatických riešení sa nová séria LKE vyznačuje predovšetkým integrovanou funkciou kontroly stavu (otvorenie/zatvorenie), implementovanou pomo- cou digitálnych signálov. Pohyb sa uskutočňuje vďaka excentrickému valcu so samotlmiacim mechanickým (bis- tabilným) brzdením. V prípade poklesu napätia alebo výpadku energie (napr. po vypnutí systému) umožňuje spontánne brzdenie zachovanie celej prídržnej sily. Séria LKE sa vyznačuje veľmi vysokou prídržnou silou do 1 100 N (v závislosti od veľkosti) bez trvalého upína- nia. Na otváranie a zatváranie sa používa napájanie 24 V DC a maximálna spotreba prúdu je 1,5 A. Najpôsobivejšou vlastnosťou novej série LKE je rýchlosť. Čas zatvárania je približne 400 milisekúnd (v závislosti od veľkosti), čo je asi sedemkrát kratší čas ako pri predchá- dzajúcom modeli. To len potvrdzuje inovačné schopnosti Zimmer Group aj v oblasti elektrických upínacích prvkov. Séria LKE svetová novinka v lineárnej technológii od Zimmer Group Text a foto Zimmer Group Slovensko s.r.o. Skupina Zimmer je so svojou ponukou viac ako 4 000 výrobkov a vyše 20-ročnými skúsenosťami v oblasti dizajnu a predaja lídrom na svetovom trhu s lineárnou technológiou, tiež v oblasti aretačných prvkov a bŕzd pre profilové a kruhové vedenia. V tomto roku Zimmer Group opätovne potvrdzuje svoju inovatívnosť pred- stavením globálnej novinky – série LKE. Elektrické upínacie prvky ponúkajú lepšie vlastnosti ako súčasné série LCE, najmä vyššie prevádzkové rýchlosti a ľahšie uvedenie do prevádzky. TERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY nacie prvky

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Upínacie prvky Upínacie prvky Zimmer Group obsahujú integrova- nú elektroniku a dajú sa ľahko ovládať pomocou digitálnych signálov. Na zaistenie bezpečnej kon- troly prasknutého vedenia sa dosiahnutie otvorenej alebo zatvorenej polohy vždy signalizuje prostred- níctvom jedného kontaktu. Flexibilita až do najmenších detailov Zimmer Group tiež preukázal výnimočnú jemnosť a presnosť pri vytváraní novej série, napríklad pri korekcii možných tolerancií koľajníc. Výrobky majú stupnicu, ktorú je možné použiť na kompenzáciu ty- pických tolerancií koľajníc ± 0,05 milimetra. Upínacie prvky sú utesnené v súlade s ochrannou triedou IP 64 a sú vybavené pružnou vetvou kábla, ktorá umožňuje jeho voľný chod, vďaka čomu mož- no maximálne využiť stavebný priestor a obmedziť kontúry zrážky. Vďaka všetkým týmto vlastnostiam zabezpečujú elektrické upínacie prvky vysoký stupeň flexibility a využitie stroja, pričom hodnota B10d 500 000 upínacích cyklov zaručuje spoľahlivú prevádzku vo výrobe. Upínacie prvky sa používajú predovšetkým v elektricky poháňaných li- neárnych osiach. Zastavenie osi upínacím prvkom umožňuje absorpciu veľkých procesných síl, ktoré mnohokrát presahujú sily lineárneho poho- nu, pri zachovaní upínacej polohy. Séria LKE je ideálna pre aplikácie bez dostupného pneumatického alebo hydraulického napájania, naprí- klad v sterilných miestnostiach alebo v lekárskej a potravinárskej techno- lógii. Ďalšími oblasťami použitia sú jednoduchá automatizácia, strojová výroba a automobilový priemysel (napr. autonómne montážne stanice). Mechanické núdzové odblokovanie – bezpečnosť v každej situácii Nové upínacie prvky série LKE sú k dispozícii v štyroch veľkostiach. Verzia veľkosti 25 je určená pre prípojné vozidlá a k dispozícii sú aj Zimmer Group Slovensko, s.r.o., Centrum 1746/265, Považská Bystrica 017 01 tel.: 0911 878 800, 042/4331 788, e-mail: roman.majersky@zimmer-group.sk www.zimmer-group.sk Pozývame vás do nášho stánku na MSV Brno v hale F číslo 055 Zimmer Group Skupina Zimmer je so svojimi viac ako 1 200 zamestnancami jedným z popredných sveto- vých výrobcov komponentov automatizácie. Je dodávateľom pneumatických a elektrických ma- nipulačných komponentov, systémov a príslu- šenstva k robotom. Je tiež dôležitým a cenným partnerom pre systémové riešenia od mnohých známych národných a medzinárodných spo- ločností v oblasti strojárstva, v leteckom a auto- mobilovom priemysle. Od roku 1980 sa usiluje o presadzovanie vysokej inovačnej sily a trvalo udržateľným spôsobom prispieva k rastu svo- jich zákazníkov technologicky vyspelými výrob- kami a predajnou sieťou v 125 krajinách sveta. upínacie prvky pre populárne veľkosti koľajníc 15, 20 a 35 ponúkané poprednými výrobcami, čo zdôrazňuje komplex- nosť ponuky Zimmer Group. Všetky štyri dostupné možnosti ponúkajú mechanickú funkciu núdzového odblokovania, ktorá je mimoriadne dôležitá pre bezpečnosť. Ak je vo výnimočnej situácii potrebné upínací prvok manuálne otvoriť pri vypnutom systéme, môže sa to urobiť odskrutkovaním skrutky prístupnej z vonkajšej strany pomocou imbusového kľúča. To umožňuje, aby sa upínací prvok otvoril aj v prípade výpadku prúdu, napríklad pri od- stránení obrobkov zo zastavenej inštalácie.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Pomocí závitořezů s kloubovým ramenem je možné řezat vnitřní závi- ty v požadované kvalitě od M2 až po M36. Dodávají se v provedení dvou a tří rameno s dosahem až 1 900mm. Pohonnou jednotkou závitořezu je asynchronní motor s bezkartáčo- vou technologií vyznačující se jednoduchým bezhlučným a bezúdrž- bovým provozem, nebo pneumatická jednotka. Velkou výhodou je možnost řezat závity pod jakýmkoli úhlem, což umožňuje vícesměrová otočná hlava. Tuhost a zároveň nízká hmotnost strojů je docílena použitím odlitků a profilů ze slitin hliníku. Všechna kloubová spojení jsou vyvložkovaná a osazena kuličkovými ložisky což umožňuje plynulou a jednoduchou manipulaci. U elektrické varianty lze otáčky plynule regulovat pomocí potencio- metru, závitořezy lze doplnit automatickým přimazáváním, hloubko- vým senzorem, který vám při dosažení požadované hloubky závitu automaticky přepne na reverzní otáčky. Další možností je systém pro asistované závitování a šroubování „VASTC“, ovládaný přes dotykovou obrazovku umožňující funkce ma- nuální a automatický režim závitování s nastavením stoupání, hloubky a kroutícího momentu, režim šroubování s automatickou stopkou při dosažení kroutícího momentu. Závitořezy s automatickou funkcí závitování a mazání Strojírenské provozy často řeší alternativní způsoby řezání závitů mimo obráběcí centra. Důvodem bývá riziko zalomení závitníku, ne- dostatečný počet pozic v zásobníku nástrojů a vysoké provozní náklady stroje. Řešením jsou závitořezy s kloubovým ramenem. MAGNETICKÁ MANIPULACE DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT DO NAŠEHO STÁNKU Č. 26 V HALE P NA MSV V BRNĚ VE DNECH 7.–11. 10. 2019 MAGNETICKÉ UPÍNÁNÍ Na Špici 347, 284 01 Kutná Hora, Česká republika | +420 313 034 053| magcentrum@magcentrum.cz | www.magcentrum.cz MAGNETICKÉ SYSTÉMY PRO MANIPULACI A UPÍNÁNÍ ZÁVITOŘEZNÉ STROJE ZÁVITOŘEZNÉ STROJE

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o. Orlové 277, 017 01 Považská Bystrica (SK) Tel.: +421 903 773 046, +421/42/432 61 06 e-mail: aquastyl@aquastyl.sk, www.aquastyl.sk AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o. - SKS je akreditované SNAS na kalibráciu, osvedčenie o akreditácii č. K-067 Pozývame Vás na návštevu našej expozície, pavilón F, stánok 055. Bude pre nás potešením privítať Vás a predstaviť Vám naše produkty. POZVÁNKA OPRÍSTROJE NA MERANIE ODCHÝLOK GEOMETRICKÝCH TVAROV OPRÍSTROJE NA MERANIE A VYHODNOCOVANIE HLADINY VIBRÁCIÍ LOŽÍSK OTVRDOMERY OZARIADENIA NA PRÍPRAVU VZORIEK OKONŠTRUKCIA OROVINNÉ BRÚSKY Medzinárodný strojársky veľtrh 7. - 11. 10. 2019 BRNO - výstavisko

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 62 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje Počet vyrobených hliníkových motorů jak pro konvenční, tak i pro hybrid- ní osobní automobily se meziročně zvyšuje. Každoročně se jich v sou- časnosti vyrobí téměř 100 milionů. Tyto motory se skládají z dílů, které mají často složitý tvar a po odlití je u nich třeba provést řadu různých, avšak nezbytných frézovacích operací. Pro obrábění hliníkových slitin v automobilovém průmyslu má nyní spo- lečnost Sandvik Coromant ucelenou nabídku, počínaje odebíráním velkých objemů materiálu v prvním stádiu obrábění, přes hrubování a polodokončování, až po dokončování. Každá speciálně konstrukč- ně upravená fréza (z celkového počtu pěti) byla navržena s ohledem na dosažení optimalizované kvality a nákladů na obrobenou součást. Abychom toho dosáhli, plní některé nástroje této řady kombinaci úkolů, jako je provedení hrubovací a dokončovací operace v jediné, aby se dosáhlo zkrácení času cyklu. Názorným příkladem je M5C90, pokroková fréza, která je kombinací hrubovacího a dokončovacího nástroje v jednom. M5C90 je vysoko- rychlostní čelní fréza, která je speciálně vyrobena tak, aby výrobním závodům umožnila eliminovat dlouhé časy na seřízení. Ve srovnání s konvenčními frézami využívá M5C90 menší počet zubů, především díky unikátnímu radiálnímu a axiálnímu polohování břitových destiček v její dokončovací části/na vnitřním průměru (není nutné jakékoli seři- zování břitových destiček). Tento systém polohování zaručuje, že při frézování nevznikají otřepy a že u hlav válců, bloků motorů, dílů brzdo- vých systémů a všech hliníkových součástí, u nich lze využít velkou radi- ální šířku záběru (nelze použít pro tenkostěnné součásti), je dosaženo optimální kvality obrobené plochy. Potenciální přínos, který použití frézy M5C90 přináší, lze doložit na probíhající případové studii prováděné ve spolupráci se zákazníkem, kde slouží pro obrábění tělesa ventilu brzdového systému vyrobené- ho ze slitiny AlSi12Cu1. Tento nástroj, který je na svém vnějším prů- Optimalizace obrábění hliníkových slitin v automobilovém průmyslu Text a foto Sandvik Coromant měru opatřen řadou 10 karbidových břitových destiček a na vnitřním průměru čtyřmi břitovými destičkami (a navíc jednou hladící břitovou destičkou), pracuje při otáčkách vřetena 8 000 ot/min, řezné rychlos- ti 4 021 m/min (13 192 ft/min) a posuvu 0,25 mm/zub (0.009 in/ zub). Přitom axiální hloubka řezu je 2mm (0.078 in) a radiální hloub- ka řezu je 140mm (5.51 in), což znamená, že rychlost úběru kovu je Spolu s tím, jak se v automobilovém průmyslu rozšiřuje použití motorů, pohonných jednotek, vodních čerpadel a brzdových systémů vyrobených z hliníkových slitin, stává se pro OEM výrobce a jejich smluvní partnery v dodavatelském řetězci výzvou zajistit zvýšení produktivity frézovacích operací. Klí- čem ke skutečnému odlišení se na trhu je v tomto segmentu výběr nástrojů, přičemž správné použití optimalizovaných fréz pro celou řadu operací při obrábění dílů motoru může přinést výrazné zvýšení ziskovosti. M5C90, pokroková fréza

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2019 | 63 5 600 cm3/min (342 in3/min). I když celková životnost nástroje nebyla dosud stanovena, tentýž nástroj je po 18 měsících provozu ještě stále uvnitř stroje. Pro ty, kteří vyžadují frézu umožňující také dokončování tenkostěnných hliníkových dílů, jako jsou skříně a víka převodovek, připravila spo- lečnost Sandvik Coromant jiný, stejně efektivní, typ frézy – M5F90. M5F90 je dalším nástrojem, kterým lze provádět hrubování a dokon- čování na jediný průchod. Těleso frézy (o průměru 25 – 80mm, 0.98 – 3.15 inch), která je určena pro obrábění tenkostěnných hliníkových dílů a zarovnávací operace, je osazeno pájenými hroty z PCD. Každý zub má jak hrubovací, tak i dokončovací břit. Hrubovací část funguje jako konvenční fréza, přičemž všechny břity jsou na stejném průměru a ve stejné výšce, naproti tomu dokončovací část je tvořena v radiálním i axiálním směru stupňovitě uspořádanými břity. Tato koncepce dovolu- je použití malé zubové rozteče umožňující obrábění bez vzniku otřepů a dosažení vynikající kvality obrobené plochy. Díky tomu lze dosáhnout výrazných časových úspor, což dokládá i ve spolupráci se zákazníkem prováděná případová studie, která se týkala čelního frézování hliníkové (s vysokým obsahem Si) hlavy válců. V tom- to případě použití frézy M5F90 namísto konkurenčního výrobku, kte- rým byla speciální PCD fréza, nejenom že přineslo 150% úsporu času cyklu, ale zároveň pomohlo eliminovat tvorbu otřepů. Řezné podmínky byly následující: otáčky vřetena 15 915 ot/min, řezná rychlost 2 000 m/min (6 562 ft/min), rychlost posuvu 0,16 mm/zub (0.006 in/zub) a axiální hloubka řezu 1,5mm (0.06 inch). V jiném případě bylo při obrábění hliníkového krytu řetězu díky M5F90 dosaženo zkrácení času cyklu o 44% ve srovnání s konkurenční frézou o průměru 63mm (2.48 inch) osazenou šesti vyměnitelnými PCD břito- vými destičkami. Navíc toto řešení eliminovalo dříve nezbytnou operaci spočívající v odstraňování otřepů kartáčováním. Dalším novým speciálně konstrukčně přizpůsobeným nástrojem je fréza M610, která byla speciálně navržena pro frézování dosedací plochy/ horní strany bloku motoru s bimetalickým povrchem, obvykle složeným z hliníkové slitiny a šedé litiny (CGI). Pokud jde o bimetalové materiály, vzhledem k odlišnostem jejich te- pelných a mechanických vlastností je jejich obrábění velice náročné. Stávající frézy určené pro tyto aplikace jsou komplikované a vyžadují Typ frézy - M5F90 M5F90 Fréza M610 Tangenciální hrubovací fréza M5Q90 seřízení, což má negativní dopad na výrobní kapacitu. Tyto nástroje navíc často způsobují vydrolování drobných částí materiálu z povrchu obráběné součásti v partiích, které jsou vyrobeny z GCI. Ve srovnání s tím fréza M610 nevyžaduje žádné vyrovnání ani seříze- ní, což umožňuje použití vysokých rychlostí posuvu, aniž by docházelo k vydrolování drobných částic z obrobené plochy, vzniku otřepů nebo poškrábání obrobeného povrchu. Tato funkční vlastnost je velice důle- žitá, protože povrchové vady mohou být příčinou netěsností dosedací plochy mezi blokem motoru a hlavou válců, což následně vede ke sní- žení výkonu a účinnosti. Některým globálním OEM výrobcům v oblasti automobilového průmyslu již přechod na M610 přináší prospěch. Konkrétním příkladem může být případ jednoho ze zákazníků, který při dokončování ploch spalovacího prostoru na bimetalových blocích motoru získal obrovskou konkurenční výhodu. Fréza M610, která stála proti konkurenční stavitelné fréze s kazetami, dosáhla o 833 % delší životnosti, když umožnila dokončení více než 4 000 dílů, naproti tomu konkurenční fréza pouze 480. M610 navíc pracovala při 10násobné řezné rychlosti. Řezné podmínky pro M610 s 15 břitovými destičkami byly následující: řezná rychlost 3 000 m/min (9 843 ft/min), rychlost posuvu 5 720 mm/min (225 in/min), otáčky vřetena 3 820 ot/min, posuv na zub 0,15 mm/zub (0.006 in/zub) a hloubka řezu v hliníkové slitině 0,5mm (0.02 inch) a v litině 0,05mm (0.002 inch).

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 64 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje Superfinišovací čelní fréza M5B90 Hrubovací/polodokončovací fréza M5R90 Dalším nástrojem v této řadě je tangenciální hrubovací fréza M5Q90, která slouží pro odebrání velkých objemů materiálu v prvním stádiu ob- rábění (první obráběcí operace prováděná po odlití) v jediné operaci, aniž by docházelo k tvorbě otřepů. Tento nástroj je opatřen tangen- ciálními PCD břitovými destičkami, které zajišťují hladký a stabilní řez, čímž dochází ke snížení spotřeby energie a jsou eliminovány sklony ke vzniku vibrací. Mezi součásti, pro jejichž obrábění je M5Q90 přínosem, patří hliníko- vé hlavy válců a bloky motorů. Mezi operace, při kterých se provádí odebírání velkých objemů materiálu na odlévané hlavě válců, obvykle patří obrábění ploch pro uchycení vačkového hřídele, ploch sacích a výfukových kanálů a ploch spalovacího prostoru. V rámci jedné z případových studií prováděných ve spolupráci se zákazníkem bylo při hrubovacím čelním frézování hlav válců z hliníkové slitiny AS-9 na horizontálním obráběcím centru dosaženo skutečně impozantních vý- sledků, pokud jde o životnost nástroje. Při řezné rychlosti 3 000 m/min (9 843 in/min), posuvu na zub 0,2mm (0.008 inch) a axiální hloubce řezu 2,0mm (0.079 inch) s plnou radiální šířkou řezu 40mm (1.57 in) bylo dokončeno více než 10 000 součástí. Dalším nástrojem je hrubovací/polodokončovací fréza M5R90 pro druhé stádium obrábění. Tato standardní fréza využívá stavitelné ka- zety a v závislosti na použitém typu kazety umožňuje použití hloubky řezu až 8mm (0.315 inch) a poloměru zaoblení rohu 0,4 nebo 0,8mm (0.016 nebo 0.031 inch). Snadno seřiditelné kazety jsou výhodné pro celou řadu aplikací v automobilovém průmyslu, což dokládá i zkouš- ka prováděná v nedávné době ve spolupráci s jedním ze zákazníků, která se týkala čelního frézování krytu motoru. Fréza M5R90, která je odlita z hliníkové slitiny MRHB Si12, vykázala ve srovnání se stávající konkurenční frézou mimořádně příznivé výsledky. Při použití zcela iden- tických řezných podmínek bylo u frézy M5R90 zaznamenáno prod- loužení životnosti nástroje z 8 000 na 10 000 obrobených součástí. Navíc konkurenční fréza vyžadovala seřízení po každé 1 000 obro- bených součástí, protože kvůli pohybu kazet docházelo ke zhoršení kvality obrobené plochy. Naproti tomu než bylo nutné provést seřízení kazety u M5R90, bylo s ní vyrobeno 8 000 součástí. Součástí této řady je také superfinišovací čelní fréza M5B90 využí- vající unikátní radiální a axiální polohování břitových destiček. Toto uspořádání v kombinaci s hladící břitovou destičkou zaručuje, že při obrábění nedojde k tvorbě otřepů a obrobený povrch má vynikající kvalitu, jak se nedávno přesvědčil i jeden z výrobců hlav válců pro osobní automobily. Tato společnost měla potíže s nestabilitou obrábě- cího procesu a s tvorbou otřepů, navíc další problém představovala ne- předvídatelná životnost nástrojů, která závisela na seřízení kazet, které se případ od případu lišilo. Přechod na frézu M5B90 přinesl hladký průběh dokončovacích operací s předvídatelným vývojem opotřebení a bez vzniku otřepů. Tento nástroj vytváří pouze velmi tenké třísky, které lze v průběhu obráběcího procesu snadno odstranit, aby se předešlo poškození obrobené plochy. Přechod na M5B90 navíc přinesl prod- loužení průměrné životnosti nástroje z 30 000 na 45 000 součástí. Jako součást téhož souboru řešení pro obrábění hliníkových automo- bilových součástí je možné zákazníkům nabídnout také nástroje řady CoroDrill® a CoroTap® pro vrtání a výrobu závitů, stejně jako stan- dardní dokončovací čelní frézy CoroMill® Century 590. Potenciální zkrácení času cyklu a snížení nákladů na obrobenou sou- část a současně i prodloužení nástroje a zvýšení kvality je ve všech těchto případech velice reálné, což je patrné i z výše uvedených pří- kladů případových studií. V automobilovém průmyslu, kde převládá velkosériová výroba, může i malá úspora času cyklu znamenat znač- ný finanční přínos. Bereme-li v potaz tuto myšlenku, můžeme jen stěží ignorovat jakoukoli technologii, která může prokázat svou schopnost přinášet větší zisk. www.sandvik.coromant.com/uk

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

Visit us at booth 5B06 $řMHGHQURN2{WROLNNUDWwÊE\PRKODEÚWGREDQ¾YUDWQRVWLX{YDwÊQRYÆLQYHVWLFH GRVWURMRYÆKRY\EDYHQÊSRNXGN{QÊSķLVWRXSÊWHWÊPVSU¾YQÚP]SŋVREHP$E\ E\ODQ¾YUDWQRVWYDwÊLQYHVWLFHPD[LP¾OQÊPXVÊWHVHVRXVWķHGLWQDWRDE\VWH GøODOLYwHVSU¾YQøMLřRGVDPÆKRSRê¾WNX 9HVSROHêQRVWL6DQGYLN&RURPDQWYÊPHřHVSROXSU¾FHMH]¾NODGHP×VSøwQÆ YÚURE\3RP¾K¾PHY¾PGHƮQRYDWVW¾YDMÊFÊSRWķHE\D{XUêLWQRYÆPRřQRVWL NWHUÆY¾PPŋřHLQYHVWLFHGRVWURMQÊKR]DķÊ]HQÊSķLQÆVW 6SRMPHVYÆVÊO\D{]U\FKOHPHQ¾YUDWQRVWYDwÊLQYHVWLFHGRQRYÆKRVWURMH ZZZVDQGYLNFRURPDQWFRP 1¾VWURMHD{WHFKQRORJLH 3DUWQHUVWYÊ \'LJLW¾OQÊREU¾EøQÊ 5RNQDYÊF

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 66 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Nová čítacia/zapisovacia hlava Turck Nová čítacia/zapisovacia hlava Q300 od Turcku stiera limity me- dzi UHF a HF technológiou. Možnosť pripojenia externých antén priamo na UHF hlavu, umožňuje použitie Q300 aj v klasických HF projektoch (detekcia komponentov). Veľa problémov, ktoré sa obyčajne spájajú s UHF systémom, môže byť eliminovaných práve pripojením špeciálnych antén. Štandardné UHF systémy s aktívnymi anténami sú zvyčajne veľmi veľké a majú veľmi široké vyžarovanie, čo komplikuje ich použitie v aplikáciách s menším dosahom. Nové možnosti RFID UHF identifikácie Takmer každý predmet môže byť vybavený UHF RFID tagom, a tak je spoľahlivo identifiko- vaný aj z väčšej vzdialenosti. Ak je raz tag prečítaný, zanecháva digitálnu stopu, ktorú je možné využiť v procesoch v oblasti dodávateľského reťazca, ako je napríklad automatická registrácia prichádzajúceho/odchádzajúceho tovaru, monitorovanie pracovného procesu alebo spotreby materiálu. Spoľahlivosť a správnosť čítania RFID nosičov je kľúčovým fakto- rom RFID systému. Ing. Marián OSÚCH, ml., MARPEX, s.r.o. Použitie Q300 na výrobnej linke je veľmi atraktívne aj z hľadiska ceny. Nie je nutné kupovať päť čítacích/zapisovacích hláv a RFID interface, keďže je možné použiť jednu Q300 a až štyri pasívne antény. Q300 deteguje, ktorá anténa číta daný nosič a môže tak priraďovať rozličné čítacie/zapisovacie miesta. Použitie dodatoč- ného RFID rozhrania v IP20 alebo IP67 je úplne zbytočné, keďže toto je už integrované práve v hlave Q300. Do Q300 sú prostredníctvom I/O priamo pripojené aj snímače alebo signálne svetlá. Dodatočný I/O modul je teda tiež zbytočný, keďže Q300 poskytuje 4 univerzálne M12 vstupy/výstupy. Turck v súčasnosti ponúka verziu s Codesys (Q300-CDS) s cieľom umožniť väčšie využitie UHF technológie u výrobcov strojov a vo výrobnom procese spolu s riadiacou jednotkou. Táto verzia má integrované univerzálne rozhranie (tzv. U interface), ktoré Turck používa aj vo svojich RFID moduloch sérií TBEN-S a TBEN-L. U roz- hranie umožňuje nastavenie všetkých potrebných parametrov aj pre HF, aj pre UHF. Hlava Q300-CDS môže byť použitá v sieťach Profinet, Ethernet/IP alebo Modbus TCP bez nutnosti akéhokoľvek zásahu zo strany užívateľa. Q300 je napájaná prostredníctvom ethernetového kábla, čím technológia PoE znižuje káblovanie na minimum. Do určitého levelu je možné prostredníctvom PoE napá- jať aj externé I/O. V tomto roku budú v ponuke aj vezie s Linux a Windows (Windows Embedded Compact 2019), ktoré budú veľ- mi zaujímavé pre systémových integrátorov. V oboch verziách bude možné programovať aplikácie v jazykoch .Net, C++, C#. Taktiež bude k dispozícii aj model s OPC UA rozhraním na priamu komu- nikáciu s OPC UA klientami. UHF systémy sú najčastejšie používané v logistike napríklad na detekciu paliet. Hlava Q300 s 2W výstupom ponúka veľmi veľký dosah a vynikajúcu spoľahlivosť. Ideálnou aplikáciou je čítanie dá- tových nosičov pri prechode cez brány. Vzhľadom na to, že brány sú umiestnené na obvyklých trasách, dochádza k výraznému šet- reniu času, keďže separátne čítanie čiarových alebo iných kódov nie je potrebné. Integrátor Turck Vilant Systems Aj napriek neustálemu pokroku v oblasti hardware, kľúčovou súčas- ťou UHF aplikácií zostáva oblasť software. Aby bol Turck schopný ponúknuť komplexné riešenie RFID aplikácií, kúpil podiel v spoloč- nosti Vilant, ktorá je európskym lídrom v poskytovaní kompletných RFID riešení pre logistiku v priemysle. Od minulého roka pôsobí spoločnosť pod názvom Turck Vilant Systems.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2019 | 67 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY +421 42 4440010-1, mobil: +421 903 214 610, e-mail: mosuch@marpex.sk, www.marpex.sk RFID brány • Identifikované sú len položky prechádza- júce cez bránu • Detekcia smeru • Vylúčenie nechcených identifikácií RFID na vysokozdvižnom vozíku • Presná informácia o tom, čo je naložené • Detekcia smeru • Vylúčenie nechcených identifikácií • Čítanie tagov na podlahe pre pozíciu VZV Mobilné RFID • Pre aplikácie vyžadujúce mobilitu ako na- pr. údržba, triedenie a podobne • Aplikácia pre rôzne operačné systémy a hardware rôznych výrobcov • Intuitívne a prispôsobiteľné užívateľské rozhranie Turck Vilant Systems rieši najmä tieto aplikácie: Partnerom firmy Turck a Turck Vilant Systems v Slovenskej republike je Marpex s.r.o. Dubnica nad Váhom. SARIO SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ INVESTÍCIÍ A OBCHODU GOOD IDEA SLOVAKIA Slovenská kooperačná burza Bratislava 2019 24. október 2019, Bratislava SARIO BUSINESS LINK www.sario.sk Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu vás pozýva na 13. ročník medzinárodného subkontraktačného podujatia Slovenská kooperačná burza (SKB) Bratislava 2019, ktoré sa koná 24. októbra 2019 v Bratislave. B2B stretnutia so slovenskými a zahraničnými partnermi TÉMY • inteligentný priemysel • inovácie • automatizácia • robotizácia • elektromobilita • smart city PREČO SA ZÚČASTNIŤ • desiatky slovenských a zahraničných firiem sú pripravené rokovať v jeden deň a na jednom mieste o nových obchodných príležitostiach • možnosť zapojiť sa do dodávateľského reťazca etablovaných investorov • priama spätná väzba, informácie a individuálne konzultácie k vybraným teritóriám, projektom aj financovaniu • účasť firmy formou partnerstva ponúka vysokú pridanú hodnotu prezentácie Vašej spoločnosti REGISTRÁCIA Registrujte sa vyplnením formulára na stránke matchmakingfairbratislava2019.sario.sk Pri registrácii v termíne od 3. júna do 31. augusta 2019 použite kód L3MSB20 na 20% zľavu na registračný poplatok. Nájdite si dodávateľa alebo odberateľa a rozšírte svoj biznis!

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

MAGNETICKÉ SYSTÉMY PRO MANIPULACI A UPÍNÁNÍ ZÁVITOŘEZNÉ STROJE MAGNETICKÁ MANIPULACE Na Špici 347 284 01 Kutná Hora Česká republika +420 313 034 053 magcentrum@magcentrum.cz www.magcentrum.cz DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT DO NAŠEHO STÁNKU Č. 26 V HALE P NA MSV V BRNĚ VE DNECH 7. – 11. 10. 2019 MAGNETICKÉ UPÍNÁNÍ ZÁVITOŘEZNÉ STROJE Produkt vznikl ve spolupráci s firmou GERARDI, která poskytla své bohaté znalosti a zkušenosti v oblasti výroby zařízení s nulovými body. Flexibilní a praktický, takový je rozsáhlý upínací povrch pro umístění obrobku různých rozměrů a tvarů, při zajištění maximální přesnosti polohy mezi obrobkem, magnetickým modulem a sto- lem stroje. Hlavní vlastnosti: • Elektropermanentní magnetický okruh v mo- nolitické konstrukci s nepropustným celoocelo- vým povrchem • Kruhové pohyblivé nástavce s automatickým vyrovnáváním (přizpůsobením tvaru obrobku). • Rovnoměrné upnutí na celé kontaktní ploše dílce • Přesný rastr kalených pouzder v neutrálních plochách magnetu • Adaptéry s kolíky referenčních nulových bodů s přesností 0,005mm • Adaptéry a ustavovací věže ve stejné výškové hladině jako pólové nástavce • Vysoce flexibilní upínací plocha Exkluzivní a patentovaná technologie Elektropermanentní magnetický okruh MillTec je skutečně bezpečný: magnetická síla (až 16 kg/ cm2) není ohrožena žádným výpadkem elektric- kého proudu. Paleta je tedy zcela autonomní a po upnutí obrobku, může být zcela odpojena od elektrického přívodu. Patentovaná monolitická technologie s integro- vanými póly, dělá z modulu MillTec robustní a stabilní zařízení s dlouhou životností. Nízká hmotnost magnetické palety umožňuje upínání těžkých obrobků bez nadbytečného zatížení stroje. Magnetické moduly Milltec jsou připev- něny ke stolu stroje pomocí předpřipravených otvorů a přesně uloženy pomocí broušených bočních dorazových ploch nebo prostřednictvím ustavovacích kolíků. Rychlý a přesný Přesný rastr je vytvořen v neutrálních částech magnetické desky integrovanými kalenými po- uzdry. Adaptéry firmy GERARDI jdou navrženy pro spojení s přesnými kolíky instalovanými na obráběném dílci/nebo paletě s následným mag- netickým upnutím. Rovnoměrné upnutí magnetickou silou zabraňu- je veškerým pnutím, tlakům a deformacím díl- ce. Zajišťuje absolutní eliminaci vibrací během obrábění. MillTec ZERO zvyšuje produktivitu, zlepšuje efek- tivitu, redukuje náklady, umožňuje rapidní návrat investice a splňuje všechny požadavky moderní- ho průmyslu 4.0. Hlavní přednosti: • Přesné polohování a snadná opakovatelnost • Žádná spotřeba energie během obrábění • Rovnoměrné upnutí • Minimalizace vibrací • 5 přístupných stran na jedno upnutí • Plné využití rozjezdů stroje • Rychlé ustavení obrobku • Automatické vyrovnání • Žádná náročná údržba Magnetický upínací systém s technologií nulových bodů MAG Centrum s.r.o. Modulární magnetický systém vybavený přesným rastrem otvorů vhodných pro rychlé a přesné polohování před-obrobených dílců, palet a upínacích přípravků.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

EMO Hannover 2019, hala H 27 stánok D 26. Tešíme sa na stretnutie!

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 70 | | | | | 4 4 4/2 /2 2 /2 2 20 01 1 0 01 01 0 9 9 9 9 9 | | | | | | | | | | | w w w w w w ww w w ww ww w w w ww w w w w ww l .l .lea ea ea eade e e de e de e e e er rp rp rp rp r rp rp rp rp rp rpre ress ss s .sk k 70 70 70 70 7 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY v Industry 4.0 Text a foto Blum-Novotest, s.r.o. Na veletrhu EMO v Hanoveru v roce 2013 byl poprvé představen pojem Industry 4.0. Od té do- by jej každý z nás slyšel nesčetněkrát. Kybernetická továrna. Totální automatizace, bezobslužné výrobní buňky, siluety tančících robotů a na konci řetězce hotový, zabalený produkt. Obr. 1 kontrola nástroje laserem LC50 DIGILOG

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

Zatím to zní spíše jako sen. Není tedy In- dustry 4.0 jen marketingově nadužívaný termín? Jsou nepochybně oblasti průmyslu, kde se stupeň automatizace blíží 100%. Ve strojírenské výrobě jsou průkopníky zej- ména firmy z automobilového průmyslu s vysokou sériovostí. S klesající sériovostí je však složitější principy Industry 4.0 apliko- vat a roste podíl lidské kvalifikované prá- ce. Industry 4.0 však inspiruje, a ve snaze zvýšit konkurenceschopnost na otevřeném světovém trhu se touto cestou vydává stále více firem. Nevyrábět zmetky Automatizovat má smysl pouze provozy s konstantní kvalitou výroby. Postprocesní kontrola dílce mimo obráběcí stroj je eko- nomická hlavně pro velkosériové a hromad- né výroby. Pro flexibilnější provozy s menší sériovostí je daleko vhodnější monitorovat proces a kvalitu ve stroji: pomocí měřících sond. Jsou cenově dostupnější a umožňují okamžitou korekci obrábění. Jejich hlavní nevýhoda, totiž prodloužení výrobního cyk- lu, se s nástupem vysokorychlostního měření vytrácí. Současné špičkové sondy dokážou měřit se stejnou dynamikou, jakou mají ty nejlepší řezné nástroje. Jsou tak často neje- konomičtějším řešením monitorování všech fází výrobního cyklu: od prvotního zaměře- ní nástroje či identifikace špatně založené- ho dílce, přes hlídání opotřebení či lomu nástroje až po finální kontrolu výkresových rozměrů s výstupem do protokolu. Na značce záleží Při pohledu přes okno produktivního obrá- běcího centra výrobní linky je zřejmé, jak tvrdé jsou požadavky automatizovaných provozů na měřící technologie. Na jedné straně mikronová opakovatelnost, na stra- ně druhé maximální rychlost a dynamika měření při totálním zahlcení chladící emul- zi. Takto chápe firma BLUM pojem Industry 4.0. Například standardní řada obrobko- vých sond TC garantuje špičkovou opako- vatelnost 0.3 μm při měřící rychlosti až 3m/ min a použití chladící emulze. Podobnou přesnost a stabilitu vykazují v nepřetržitých provozech i laserové sondy LaserControl NT. BLUM umí ve stroji měřit prakticky všechny výkresové veličiny, od jednotlivých bodů přes skenování kontur až po měření drsnosti. Umí změřit i teplotu zahřátého díl- ce při obrábění za sucha a následně kori- govat dráhu nástroje. Digital + Analog = Budoucnost Snaha trhu o vyšší stupeň automatizace bude dál tlačit výrobce sond jediným logic- kým směrem: širší spektrum měřených veli- čin, ještě lepší rozlišení a ještě vyšší rychlost měření. Firma BLUM je na to připravena a přemýšlí dál o posouvání hranic možné- ho. Budoucnost branže a další inovativní potenciál vidí ve vyhodnocení analogové- ho signálu. Spojitá analogová křivka je no- sitelem mnohem komplexnější informace o měřené veličině, než jednotlivé naměřené body. Příkladem je LC50 DIGILOG. Revo- luční laserová sonda, která získala zlatou medaili za inovaci. Díky vyhodnocení ana- logového signálu je až o 60% rychlejší a nabízí novou dimenzi přesnosti a spolehli- vosti měření nástroje v obráběcím centru. Více na www.blum-novotest.cz Rychlá. Precizní. WƌŽĐĞƐŶĢďĞnjƉĞēŶĄ͘ LC50-DIGILOG. Sonda BLUM. www.blum-novotest.com Production Metrology Made in Germany нннD^sƌŶŽ͕WĂǀŝůŽŶW͕ƐƚĄŶŽŬē͘ϯϲннн Obr. 2 Měření sondou TC50 v chladící emulzi

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 72 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Environmentalistika Společnost DENIOS se již více než 30 let zabývá vývojem a výrobou prostředků a systémů pro bezpečnou manipulaci a skladování chemikálií, pohonných hmot, olejů, hořlavých látek, odpadů a jiných nebezpečných látek. Kompletní program představuje širokou škálu nabízených řešení – od záchytných van z oceli, plastu nebo nerezu, podlahových plošin, regálů, sor- bentů, čerpadel, bezpečnostních skříní až po velké skladovací kontejnery, které je možné umístit na volném prostranství i uvnitř budovy. Vrchol nabídky a technických možností společnosti DENIOS tvoří individuální projekty, ve kterých dokáží naši projektanti a technici vytvořit řešení, které bude přesně odpovídat požadavkům a potřebám zákazníka. Záchytné vany Splnění legislativních požadavků je možné dosáhnout v praxi použitím pros- tředků zabraňujících únikům nebezpečných látek, nebo v případě jejich nahodilého úniku, zabraňujících jejich dalšímu rozšíření či minimalizaci již vzniklé havárie. Mezi prostředky zabraňující únikům se řadí především zá- chytné vany schopné zachytit v případě havárie objem největší skladované nádoby, či 10% z celkového skladovaného množství nebezpečné látky. Spo- lečné pro všechny záchytné vany je požadavek na certifikovanou těsnost zajišťující, že se případný únik nebude dále rozšiřovat. Provedení je vždy dáno místem použití a druhem nebezpečné látky, kterou má vana zachytit. Pro nejčastější použití při skladování olejů a jiných uhlovo- díků se používají vany ocelové, které jsou mechanicky velmi odolné a bývají buďto lakované, nebo žárově zinkované, což zlepšuje životnost vany při venkov- ním použití. Ke skladování chemických látek, jako například kyselin a louhů, jsou vhodné vany z vysoce odolného polyethylenu. Samostatnou kapitolou jsou speciální zá- chytné vany z nerezové oceli, které jsou používány na některé vysoce koncentro- vané kyseliny, vysoce agresivní chemické látky a nacházejí uplatnění také v potra- vinářském průmyslu. Jak ale postupovat, pokud dojde k úniku nebezpečné látky mimo záchytnou vanu, např. při jejím převozu? V první řadě je potřeba co nejrychleji zastavit únik látky Nebezpečné látky ve firmě, jejich skladování a manipulace s nimi Text a foto Denios Každá firma či organizace používající při své činnosti látky ohrožující životní prostředí, zdraví zaměstnanců či přinášející požární riziko, je povin- na řešit skladování a manipulaci s těmito látkami v souladu s platnou legislativou tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí, zdraví či životů osob a předcházelo se vzniku požárů. a zabránit, aby se dostala do kanalizace a ohrozila tak životní prostředí, či zdraví osob. K tomu slouží havarijní soupravy vybavené sorbenty a různé druhy utěsňovacích pomůcek pro utěsnění kanalizačních vpustí, odpadů, případně i plovoucí norné stěny pro záchyt úniků na vodních tocích. Po zastavení úniku a zabránění dalšímu rozšiřování uniklé látky, je čas na lik- vidaci pomocí sorbentů sypkých či textilních. Sorbenty se základně dělí na hydrofobní, které odpuzují vodu a jsou vhodné pro odstranění olejů z vodní hladiny a na hydrofilní, které nasají látky s obsahem vody i oleje a uhlovo- díky či chemické látky. Požární ochrana a prevence Dalším důležitým bodem je splnění bezpečnostních požadavků vyplývají- cích z předpisů týkajících se požární ochrany a prevence. Jelikož je většina hořlavých látek zároveň látkami nebezpečnými pro životní prostředí, k uve- deným opatřením přibývají ještě opatření pro zabránění vzniku požáru. Jedná se zejména o odvětrávaný prostor, kde se látky skladují a probíhá manipulace, dále pak udržování skladovací teploty v rozmezí daném bez- pečnostním listem příslušné látky a mnohdy i samostatný hasící systém pro případ že by požár přeci jen vznikl. Návrh takového skladovacího systému je závislý na mnoha okolnostech, což je vždy individuálně řešeno dle pod- mínek uživatele ve spolupráci s jeho bezpečnostními techniky. Pro skladování menšího množství hořlavých látek se používají požárně odol- né skříně, které se umisťují přímo v provozech jako příruční sklady a bývají odvětrávány mimo budovy samostatnou ventilací. Pro větší množství jsou v nabídce skladovací kontejnery s požární odolností, které lze umístit uvnitř budovy i na volné prostranství a to bez nutnosti dodr- žení jinak nutných odstupových vzdáleností od okolních objektů. Vytvoříte tak samostatný protipožární úsek například přímo uprostřed výrobní haly. Vzhledem k šíři tématu, doporučujeme navštívit naše webové stránky www.denios.cz, kde naleznete mnoho dalších inspirativních řešení a infor- mací týkajících se oblasti skladování nebezpečných látek a vybavení pro- vozů. Tištěný katalog s téměř 700 stránkami, si můžete stejně jako návštěvu našeho obchodně technického zástupce, vyžádat telefonicky na bezplatné lince 800 383 313, nebo na e-mailem na adrese: obchod@denios.cz Společnost DENIOS představí již tradičně řadu svých výrobků na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, který se letos koná opět na brněnském výstavišti ve dnech 7. 10. – 11. 10. 2019. Nouzová sada Protipožární kontejner typ WFP

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Delenie materiálu POWERFUL SOLUTIONS – PASSIONATE PEOPLE NAVŠTIVTE NÁŠ STÁNEK! *#.#(560\'-é MSV, Brno 2½UQXÅCMQVQWêQXÅRKN[ 2KNQXTVCEÉEGPVTC 2TQƂNQXÅXTVCEÉUVTQLG 1DT½DøEÉTQDQV[ 8TVCEÉCR½NKEÉ\CįÉ\GPÉ &øTQXCEÉCUVįÉJCEÉUVTQLG %GPVTCPC\RTCEQX½PÉRNGEJW 6T[UMCEÉUVTQLG .CMQXCEÉNKPM[ 

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 74 ZVÁRANIE Varianty pro MIG i TIG svařování Zařízení CoWelder kombinuje výkonné svařovací stroje Migatronic a robotická ramena dánské společnosti Universal Robots v celkem 18 volitelných sestavách pro svařování metodami MIG nebo TIG. Systém CoWelder je dodáván jako komplet s dálkovým řídícím pane- lem, samonivelačním rámem pro usazení na pracovní stůl, robotovým svařovacím hořákem s balancérem a se zaškolením obsluhy. Všechny varianty mají certifikaci CE a nevyžadují žádné dodatečné bezpeč- nostní vybavení. Pro metodu MIG jsou zdrojem proudu svařovací stroje Sigma Select 400 s plynovým nebo vodním chlazením hořáku a s možností impulz- ního procesu. Pro svařování TIG je zdrojem proudu Pi 350 AC/DC Malý svařovací robot podporuje flexibilitu výrobních podniků Pavel HAVELKA, Migatronic CZ a.s. Příchod nového kolegy může v dnešní době představovat i zcela novou situaci: novým kolegou je robot. Přednost malých kolabora- tivních robotů (tzv. cobotů) je v tom, že sdílí pracovní prostor s operátorem, a stávají se tak jeho třetí rukou. Zařízení CoWelderTM je automatizované svařovací řešení dánské společnosti Migatronic, které výrazně zvyšu- je produktivitu svařování při relativně nízké vstupní investici. s vodním chlazením hořáku a s možností podavače studeného drá- tu. Všechny svařovací stroje lze kombinovat s robotickým ramenem UR5 s pracovním dosahem 850mm nebo s robotickým ramenem UR10 s pracovním dosahem 1 300mm vhodným pro svařování vět- ších svařenců nebo jejich většího počtu. Jednoduché nastavení i po- užívání usnadňuje okamžitou integraci zařízení CoWelder do každé svařovny. Extrémní flexibilita Extrémní flexibilita je založena na snadno přístupné knihovně Migatronic svařovacích programů. Obsluha (obvykle svářeč) může v průběhu pracovního dne mezi jednotlivými programy nesčetněkrát přepínat a svařovat různé díly pomocí téhož robota, jak ve velkých, tak i malých dávkách. Dánský podnik Svend Frederiksen Maskinfabrik vyrábí zakázkové díly. Výroba dávek o různém objemu klade velké požadavky na do- vednosti a flexibilitu pracovníků společnosti a na její výrobní zařízení. Proto tato společnost investovala do robotického řešení CoWelder: „Námi obvykle vyráběné dávky zahrnují jak jednotlivé kusy zakáz- kových dílů, tak i série tisíců jednotek, což zdůrazňuje důležitost za- chování pružného pracovního procesu, který lze snadno přizpůsobit specifickým potřebám našich zákazníků. Jsme velice potěšeni flexibi- litou a uživatelskou přívětivostí řešení CoWelder, protože dokonale vyhovuje našim potřebám automatizovaného řešení, které je schopno CoWelder MIG Nasazení v L&S Technischer Handel

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2019 | 75 ZVÁRANIE přizpůsobit se velkému rozpětí velikosti a počtu kusů v dávce,“ vysvětluje Fleming Frederiksen, ředitel spo- lečnosti Svend Frederiksen Maskinfabrik. Snadné programování Programování CoWelderu je snadné, a to i pro ne- zaškolenou obsluhu díky přívětivému uživatelskému prostředí s intuitivní dotykovou obrazovkou. V zá- vislosti na složitosti svařence trvá naprogramování nového dílu přibližně půl hodiny. Svařovací provozy se tak mohou rychle přizpůsobovat změnám v pro- duktovém portfoliu. Německá společnost L&S Technischer Handel vyrá- bí spíše malé dávky; obvykle o 50 až 800 kusech a v různých variantách, což by znamenalo při tra- dičním robotizovaném řešení značné náklady na programování. Systém CoWelder tento problém vy- řešil. Při programování systému CoWelder obsluha manuálně přesunuje ruku robota do požadované pozice nebo k tomu používá ovládací panel. 3D si- mulace na dotykové obrazovce poskytuje dokonalý přehled. Jakmile je program pro danou komponen- tu připraven, jsou programy volně kombinovatelné a lze je znovu vyvolat pomocí několika kliknutí na dotykové obrazovce robota. Díky tomu jsou kom- ponenty vyráběny dle potřeby a je možné snadno přepínat mezi jejich typy a pořadím. „Se systémem CoWelder jsme velice spokojeni, pro- tože programování komponent a přepínání z jedné na druhou je snadné – jeho flexibilita je úžasná,“ říká Torsten Lezius, ředitel společnosti. Jakou roli hraje sám svářeč? CoWelder nikdy svářeče nenahradí; je jeho novým kolegou. Optimalizuje pracovní postupy a se sváře- čem úzce spolupracuje. Zařízení CoWelder zaruču- je trvale vysokou kvalitu bez kompromisů a zvyšuje efektivitu práce. Je to jemné řemeslo – s pomocí ro- bota. Obsluha umístí kovové součásti do přípravku a aktivuje CoWelder, který svaří výsledný výrobek. Mezitím může svářeč provádět další úkony, a přitom stále kontrolovat kvalitu práce prováděné robotem. Pro německou strojírenskou společnost Kuhz Metallbau bylo ná- ročné hledání dalších kvalifikovaných zaměstnanců. Obavy z času stráveného školením personálu, z nedostatku flexibility dostupných standardních robotizovaných buněk a nároky na prostor však spo- lečnosti bránily v rozvoji. Takže když se majitel společnosti Roland Kuhz doslechl o systému Migatronic CoWelder, okamžitě ho zaujal. Flexibilita tohoto robotického řešení umožňuje společnosti Kuhz Me- tallbau svařovat dávky o objemu od 20 do 300 kusů. Ihned po do- dání a zprovoznění systému CoWelder, včetně krátkého zaškolení, zaměstnanci začali vyrábět první vlastní svařence. „Systém CoWelder máme v provozu již 7 měsíců. V současné době pracujeme na objednávce, na kterou bychom v minulosti nemohli ani pomyslet, sestávající z 1 200 svařovacích pozic na 600 součástech. Díky CoWelderu jsme se odvážili tuto zakázku přijmout. Víte, je těžké motivovat zaměstnance k tomu, aby dělal po 700 hodin totéž. Pro CoWelder není něco takového problém,“ vysvětluje Roland Kuhz po- zitivní vývoj, který jim umožnil nový robotický kolega. Jednoduché programování Svařenec Svend Frederiksen Maskinfabrik

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 76 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA Technology Days Stäubli Po úspěchu prvního ročníku, kdy během pěti dnů dorazilo takřka 500 odborných návštěvníků, hledalo Stäubli nové prostory. Ty stáva- jící byly vytíženy do maxima svých možností a nebyl by tak prostor k růstu. Nakonec bylo rozhodnuto o přesunu do kulturního centra IDEON. Zde, díky takřka čtyřnásobné ploše, padla veškerá omeze- ní a tak se akce konečně mohla předvést v plné kráse. Letošní ročník přilákal necelou tisícovku návštěvníků, na které čekaly nejen aplikace vytvořené přímo Stäubli, ale také prezentace dalších 19 partnerských společností. Nejinovativnější řešení pro automatizaci Z exponátů nejvíce zaujal mobilní robot HelMo. Robot kombinující klasické rameno s AGV (automated guided vehicle) a umožňující Síla automatizace se předvedla v Pardubicích Text a foto Stäubli Na konci měsíce června se v Pardubicích uskuteč- nil druhý ročník Technology Days, kdy na 1 300 m2 byla představena řada robotů společnosti Stäubli včetně mnoha zajímavých aplikací ve spolupráci s jejich partnery. Již úspěch prvního ročníku v ro- ce 2017 předznamenal, že toto je cesta, kterou se Stäubli bude nadále ubírat. A hned na úvod můžeme říct, že podruhé to bylo ještě lepší.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

Produktivita bez kompromisů. Řada průmyslových robotů Stäubli se vyznačuje jak výkonem, tak vhodností do různých prostředí. Roboty jsou navrženy tak, aby poskytovaly optimální kombinaci tuhosti, hmotnosti a kompaktnosti zajištující vysoký výkon po celou dobu životnosti stroje, a to i v těch nejnáročnějších aplikacích. Stäubli – Experts in Man and Machine www.staubli.com Řídíme vaše automatizační řešení Stäubli Systems, s.r.o., Tel.: +420 466 616 125, robot.cz@staubli.com MSV Brno 2019 7. – 11. říjen Hala G1/070 tak volný pohyb po ploše od jednoho praco- viště k druhému, a to bez omezení jako jsou kolejnice nebo magnetické pásy. Důkazem toho, jak této technologii ve Stäubli věří, mů- že být i využití tohoto robota ve švýcarském závodě, kde pracuje na výrobě elektrických konektorů CombiTac. Mezi další lákadla bez- esporu patřila buňka s novou generací SCARA robotů TS2. Poprvé v České republice byla k vidění celá produktová řada pohromadě od TS2-40 po TS2-100 s úctyhodným dosahem 1 metru. Ovšem i další partneři přišli s velmi zajímavými ukázkami kombinací jejich techno- logií a robotů Stäubli. Návštěvníci mohli obdi- vovat nejinovativnější řešení pro automatizaci včetně laserových aplikací, řídicí prvky, bez- pečnostní technologie nebo kamerová řešení. Zvláštní péči si pak zasloužil segment potravi- nářských technologií, kterému byla věnována samostatná část, protože zájem o automati- zační technologie roste i v tomto průmyslu. A právě zde cítí Stäubli potenciál pro své roboty, mohou být totiž nasazeny do citlivého a vlhkého prostředí a rovněž přijít i do přímé- ho kontaktu s primární surovinou. Jak je vidět, tak nabídka byla vskutku pestrá a každý tak mohl najít to, co ho opravdu zajímá. Dvě sady odborných přednášek Tím se pomalu dostáváme i k druhé, neméně významné části Technology Days. Zkušenost z minulého ročníku totiž ukázala, jak velkým lákadlem pro většinu návštěvníků je i vhodně zvolené pásmo odborných přednášek. A tak se letos mohli těšit hned na dvě paralelní sa- dy přednášek. O první se postarali firmy Pilz, Beckhoff, Sanezoo, TMT Chrudim, Asyril, Murrelektronik, LASCAM nebo MATEX PM. V druhé, na potravinářský průmysl zaměře- né, byly k vidění společnosti TMT Chrudim, Techfood, Murtfeld a Endress+Hauser, dopl- něné o odborné přednášky zástupce EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group). Jak je vidět, tak program byl velice pestrý a trou- fáme si říct, že i hodnotný. Pokud se Stäubli podaří udržet nastavené tempo, tak se může- me za dva roky opět těšit na velmi povedenou odbornou akci pokrývající to nejzajímavější, co automatizace a přidružené obory mohou nabídnout. Nezbývá tedy nic jiného než držet palce. Protože právě takové akce jsou přesně to co je potřeba, aby se trh rozvíjel a ukázal své možnosti.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 78 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA Kolaboratívne roboty, prípadová štúdia Výzvy Jako ve většině zemí je i v České republice aktuálně zejména ve výrobním sektoru nedostatek pracovní síly, což představuje pro firmy jako 2K Trend velkou výzvu. „Na trhu je velký nedostatek kvalifikovaných a schopných za- městnanců, což do velké míry limituje dynamický rozvoj celé společnosti,“ říká Jiří Koláček, ředitel společnosti 2K Trend, a.s. Jeho společnost potřebovala vyřešit částečnou automatizaci výroby, za účelem snížení potřebných lidských zdrojů. Další výzvou bylo stabilizovat výrobní proces a zvýšit jeho produktivitu. Vzhledem k potřebě zachovat přístup ke vstřikovacímu lisu pro lidské pracovníky i nadále, kolaborativní robot byl jasnou volbou. Řešení Firma ve výběrovém řízení vybrala dodavatele kolaborativních robotů, kte- rý byl schopen nabídnout kompletní řešení automatizace obsluhy výrobní- ho stroje. Nyní je ve společnosti v provozu jeden kolaborativní robot UR10 od Universal Robots, který zajištuje kompletní obsluhu vstřikovacího lisu. Kolaborativní robot UR10 odebírá zálisky a zakládá je do formy v lisu, kde proběhne vstřikovací cyklus. Po ukončení cyklu kobot vyjme již hotové výlis- ky, které vyloží na dopravníkový pás. Jedná se o monotónní činnost, která ale vyžaduje velkou přesnost při manipulaci s hotovými plastovými výlisky. Vzhledem k velikosti lisovacího stroje je také třeba překonat poměrně vel- kou výškovou vzdálenost od lisu k dopravníkovému pásu. Přínosy Pracovníci společnosti 2K Trend, a.s. nyní nemusí vykonávat složitou a mo- notónní práci u lisovacího stroje, tzn. založení a vyjmutí výlisků. Lisovací stroj je poměrně velký a pohyb u něj je vzhledem ke konstrukci pro člověka komplikovaný. Kobot UR10 zvládne obsluhu celého stroje prakticky samo- statně, a tak není nutné tuto pozici obsazovat lidskými pracovníky. Výhodou je i velký operační rozsah ramene kobota UR10, čímž obsluhuje celý stroj velice efektivně. Údržba robota je prakticky nulová. Kromě pravidelné vizuální kontroly finálních výlisků a mechanických součástí robota, není třeba jakkoliv zasa- hovat do jeho činnosti. Kobot UR10 je ve společnosti 2K Trend spolehlivě instalován od srpna roku 2018 a od té doby s ním nebyly žádné neoče- kávané problémy. Pořízení kolaborativního robota se ukázalo jako krok správným směrem a jeho provoz ve firmě zatím splňuje veškerá očekávání. „Zaškolení v Universal Robots Academy bylo perfektní, všichni zaměstnan- ci se naučili obsluhovat našeho kolaborativního robota za opravdu krátkou dobu. Jakmile se člověk naučí kobota programovat, jeho nastavení zabere řádově několik minut,“ říká Ivo Holas, ředitel výroby společnosti 2K Trend a.s. Více informací naleznete na webu: https://www.universal-robots.com/cs/ Kobot UR10 pomohl vyřešit nedostatek pracovníků a automatizaci výroby Text a foto Universal Robots Společnost 2K Trend, a.s. se zabývá výrobou vel- mi přesných plastových dílů vstřikováním. Měla problémy s lidskou obsluhou vstřikovacího stroje a místo toho se rozhodla investovat do zařízení průmyslové automatizace. Kobot UR10 nyní zajiš- tuje kompletní obsluhu, čímž optimalizuje výrobu a zároveň řeší problém nedostatku pracovních sil. O projektu v 2K Trend, a.s. Nově založená společnost disponuje moderními elektrickými a hydrau- lickými vstřikolisy, které jsou schopné vyvinout uzavírací sílu od 110 do 220 tun. Za tímto účelem je ve společnosti zaveden systém řízení výroby a kontroly kvality splňující požadavky norem ISO 9001:2015. Výsledným produktem je pak přesný plastový díl, který nepotřebuje další opracování a lze ho expedovat k zákazníkům, z velké části automobilkám. Společ- nost má 30 zaměstnanců. Využité produkty • UR10 kobot • pneumatický gripper navržený společností MP Line Úkoly • obsluha vstřikolisu kolaborativním robotem UR10 • zakládání zálisků do vstřikolisu • vyjmutí výlisků ze vstřikolisu na dopravníkový pás Vyřešené výzvy • automatizace zakládání drobných plastových částí do vstřikovací- ho stroje • rychlá integrace kolaborativního robota do praxe • možnost nechat robota pracovat samostatně • bezpečný a snadný přístup na pracoviště • rychlé spuštění celého programu Hlavní přínosy • omezení rutinní práce • vyřešení akutního nedostatku pracovníků na trhu • nízké náklady na vybudování pracoviště • flexibilita řešení • maximální možná automatizace výrobního procesu vstřikování

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

Nová generace KR QUANTEC _vytvořená na základě Vašich přání Nový robot KR QUANTEC je první robot na světě, který má digitální pohybové režimy. Oproti předchozí úspěšné generaci s instalací více než 100 000 robotů, přináší mnoho inovací. Optimalizovaná konstrukce vyniká vyšší tuhostí, menšími vnějšími rozměry a má o 10% větší pracovní obálku při vyšších nosnostech. Nové softwarové doplňky (Motion Modes) optimalizují pohyby a výkon robotu a lépe se tak přizpůsobí Vaší aplikaci. Snížením parametru TCO přispívá- me k Vaší efektivní výrobě budoucnosti. Více informací najdete na www.kuka.com/new-kr-quantec Path Performance Dynamic www.kuka.com

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 80 AutomobilovýsubdodavatelYanfengAutomotiveInteriors v Lüneburgu používá při své výrobě robot KUKA LBR iiwa, který je přizpůsobený pro spolupráci člověk-robot (HRC). Citlivý robot se zde využívá pro šroubování dveřní loketní opěrky u vozu Opel Insignia a dělí se o pracovní prostor s montážními dělníky. Text a foto KUKA CEE GmbH Všechny šrouby Všechny šrouby pevně utažené Automobilový subdodavateel Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) je vedoucí celosvětový poskytovatel vybavení pro automobilové interiéry. Podnik s centrálou v Šanghaji dispo- nuje celosvětově sítí 110 pracovišť, z nichž se jedno nachází v dolnosaském Lüneburgu. Zde se zhotovuje řada kom- ponentů, jako jsou přístrojové panely, dveřní výplně nebo loketní opěrky. Odběrateli těchto výrobků jsou vesměs reno- movaní automobiloví výrobci. „Automobilový průmysl pro- chází hlubokou transformací. Jako součást naší orientace na budoucnost bychom chtěli krok za krokem přeorientovat naše výrobní procesy směrem vedoucím k průmyslu 4.0,“ říká Michael Oji, vedoucí závodu YFAI, Lüneburg. V prvním kroku se rozhodl podnik integrovat do výrobní linky koboty, což jsou roboty, které jsou oproti standard- nímu robotu přímo navrženy pro spolupráci s člověkem. Kobot v Lüneburgu funguje jako podpora pracovníků při kompletaci loketních opěrek v aplikaci šroubování. Závod YFAI se rozhodl pro kolaborativní robot KUKA LBR iiwa, který zde byl uveden do provozu ve spolupráci se systé- movým integrátorem Schulz Systemtechnik GmbH. Koboty umožňují zavést nové formy výroby Klasické průmyslové roboty nejsou obecně vybavené citli- vostí ke svému okolí, a proto se z bezpečnostních důvodů instalují za ochranným oplocením. V případě kobotů tato stavebně náročná opatření odpadají. O bezpečnost spo-

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2019 | 81 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA lupracovníků se starají momentové senzory, které jsou namontova- né do každého ze sedmi os robota LBR iiwa. Pokud zaznamená některý z těchto senzorů náraz, robot svoje pohyby ihned zastaví. Kromě toho je robot vybaven pouze hladkými tvary, čímž se snižuje riziko zranění člověka. Díky bezpečnostním zařízením zde odpadá důsledné oddělení plné automatizace od manuální práce, protože obě tyto oblasti zde splývají. Přímá spolupráce mezi člověkem a ro- botem, která z takovéhoto spojení vyplývá, nabízí četné výhody: člověk je velmi flexibilní a dovede se velmi rychle přizpůsobit nové situaci. Robot pracuje trvale s vysokým stupněm přesnosti. Spoluprá- ce člověka s robotem (HRC) spojuje silné stránky člověka a robotu. „Koboty, jako KUKA LBR iiwa, nám umožňují uspořádat výrobní pro- cesy ještě efektivněji,“ dodává k tomu Michael Oji. Koboty umožňují zavést zcela nové výrobní procesy. Vzhledem k to- mu, že odpadají bezpečnostní zařízení, jako jsou ploty, zmenšuje se i potřebná podlahová plocha. Pevně uspořádané výrobní linky se tím stávají zastaralými. Vznikají výrobní ostrůvky, kde je možno sestavovat různé výrobky, což je milník v optimalizaci výroby. Kro- mě toho odlehčuje kobot člověka od často se opakujících činností, které jsou stejně tak namáhavé, jako monotónní. Výrobní pracovníci už nemusí zastávat ergonomicky nepříznivé práce a uchovají si po delší dobu svoje zdraví. Důležitý moment z hlediska demografic- kých změn. Robot LBR iiwa přesvědčuje vysokou nosností Rozhodujícím kritériem firmy Yanfeng pro volbu lehkého robota KUKA bylo mimo jiné i to, že může manipulovat břemeny až do váhy 14 kg. „Robot musí mít schopnost unést šroubovací hlavu o váze 13 kg. Kromě toho nabízí robot KUKA také pro Evropu ne- zbytnou CE certifikaci,“ říká Dennis Rittmann, který je u firmy YFAI odpovědný za implementaci aplikací využívajících roboty. Důleži- tou výzvou při uvádění do provozu bylo zajistit za všech okolností bezpečnost pracovníků. Vedle bezpečnostních opatření, která má robot již v sobě, zajišťuje bezpečnou spolupráci také speciálně na systémy spolupráce člověk – robot navržený šroubovací automat firmy Stöger Automation GmbH. Pokud narazí na překážku, robot se ihned vypne. Robot šroubuje dohromady loketní opěrky Úkolem robota KUKA LBR iiwa je sešroubovat dohromady loketní opěrky pro všechny čtyři dveře vozu Opel Insigna. Pro ten účel sdílí pracovní prostor se dvěma pracovníky. V prvním kroku připraví pra- covník příslušný díl. Za tím účelem vloží odstříknutý odlitek společně s koženým obložením do stroje, který tyto části slepí. Poté vyjme pracovník slepenou část a spojí ji zacvaknutím s jiným odstříknutým odlitkem, aby tím loketní opěrku zkompletoval. Následující krok pro- vádí robot LBR iiwa. K tomu účelu vloží pracovník zkompletovaný díl do držáku, který je součástí aplikace LBR iiwa a stiskem tlačítka robotu sdělí, že je možno spustit další operaci. Ten přijede k držá- ku a oba dva díly sešroubuje. Přísun šroubů probíhá automaticky prostřednictvím hadice připojené k ochrannému krytu. Nakonec vyjme pracovník hotovou opěrku a vloží ji do kontejneru určeného k odvozu. V tomto zařízení pracují dva pracovníci, každý na jednom lepicím stroji. O robot LBR iiwa se „dělí“. Pro operaci sešroubování jsou k dispozici dva držáky. Čekací doby jsou tímto vyloučeny. „Robot je naprogramovaný tak, aby zvolil k sešroubování dílů vždy ten nej- efektivnější způsob, jak díly sešroubovat co nejrychleji,“ vysvětluje Dennis Rittmann. Úspěšná integrace kobota Zařízení s kobotem je v provozu od prosince 2017. První zkušenosti jsou, jak povrzuje Michael Oji, veskrze příznivé: „KUKA roboty se mezitím amortizovaly. K tomu přispívá i ta skutečnost, že se naše kolegyně i naši kolegové s nimi rychle sžili. Jsou již schopni robot v případě poruchového hlášení sami obsluhovat a závadu odstranit. Pro obsluhu robota nebylo zapotřebí žádné zvláštní školení.“ Dva pracovníci a robot zhotoví za hodinu 45 souprav pro jedno vozidlo, což odpovídá počtu 180 sešroubovaných loketních podpěrek. Ve středně dlouhém časovém horizontu plánuje podnik nasadit ve svých závodech další koboty. „Při neustále rostoucích požadavcích v našem sektoru jsou koboty prostředkem pro ergonomické odlehče- ní našich spolupracovnic a spolupracovníků od unavujících a stále se opakujících pracovních procesů,“ vysvětluje Michael Oji.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 82 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA 3D tlač Jejich vize i mise je jasná – chtějí aktivně vyrábět účinné řešení vnější regulace světla a tepla s dlouhou životností s použitím nejmodernějších technologií. Nedrží se ale zkrátka a spolupracují s montážními firmami po celém světě a vyměňují si zkušenosti, které jim pak pomáhají zkrátit Roční zkušenost s provozem 3D tiskárny Stratasys F170 od firmy MCAE Systems Kristýna HOMOLOVÁ, MCAE Systems, s.r.o. dobu montáže. Jelikož je Žaluzie NEVA nakloněná novým možnostem a technologiím, které dokážou efektivně pomoci v procesu výroby, vy- brala si firmu MCAE Systems, aby se podílela na dalších krocích jejího technologického rozvoje. Klíčovým nástrojem je zde 3D tisk, který dokáže nejlépe skloubit poža- davky na rychlost a přesnost při prototypování výrobků nebo jejich částí. Tlak na inovace vyplývá z požadavků zákazníků na design prvků a po- žadavků na zasílání standardních i atypických částí žaluzií či vodicích profilů. Hlavním důvodem pro nasazení 3D tisku byla snaha o zkrácení vývojového cyklu, který obnáší návrh designu, zkonstruování a výrobu prototypu, testování a nakonec finální výrobek. Celý tento proces doká- žou zastat 3D tiskárny z řady Stratasys F123 – od prvotního ověření kon- ceptu přes validaci designu až po finální testování, aby bylo zaručeno, že návrhy produktů budou pečlivě vyhodnoceny ještě před výrobou. To vše šetří čas a zajišťuje kvalitnější výrobky. Samotný výběr vhodné tiskárny byl ale také poměrně dlouhý. Ve firmě Žaluzie NEVA si nejprve udělali menší průzkum mezi možnými prodejci 3D tiskáren a stanovili si základní požadavky, co od tiskárny požadovat. Tisková plocha pro stavbu modelu měla odpovídat alespoň velikosti A4. Hodnota v ose Z měla být mezi 200 až 300mm. Opakovatelná přesnost tisku musí být ± 0,3mm. Stěna tištěných dílů nesmí přesáhnout 2mm a po- užití UV stabilního materiálu musí být samozřejmostí. To vše splnila 3D tiskárna Stratasys F170, která oproti ostatním excelovala v kvalitě a přes- nosti vzorových výtisků výrobně náročných komponent. Výhodou zvoleného řešení byla také jeho příznivá cena, přinášející v kompaktním stroji vlastnosti plně profesionálního systému s bezkonku- renční podporou a servisem, které zajišťují kvalifikovaní technici vyškolení přímo ve firmě Stratasys. Obsluha tiskárny je velice jednoduchá i pro uži- vatele, kteří s 3D tiskem dosud nemají žádnou zkušenost a její použití je Společnost ŽALUZIE NEVA s.r.o. se pyšní tím, že již od roku 1997 je ryze česká a má v plánu čes- kou i zůstat. Od samotného založení podnik po- malu dospěl – přes nákup několika válcovacích tratí až po přístavbu druhé výrobní haly o ploše 8 000 m2 s vlastní práškovou lakovnou se dnes řadí mezi jedničky na evropském trhu na poli výrobců venkovních žaluzií. Vyrábí velmi kvalitní produkty za dobrou cenu a velkou většinu pro- dukce exportuje do více než 40 zemí. Snaží se vždy přizpůsobit potřebám zákazníka, takže pro ni nejsou problémem ani atypické výrobky. Týdně vyrobí kolem 2 000 kompletů standardních a atypických žaluzií.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2019 | 83 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA 3D tlač F123 jednoduché jako raz-dva-tři ౙ tři modely tiskáren s různou velikostí stavebního prostoru ౙ zhotovení pevných a opakovatelných dílů ౙ až 4 typy materiálů v 10 barvách ౙ ideální pro kancelářské prostředí Tiskárny Stratasys řady F123 řeší celý proces prototypování, od prvotního ověření konceptu přes validaci designu až po finální funkční testování. www.mcae.cz MSV Brno | 7.–11. října 2019 pavilon A I stánek 001 možné i přímo v kanceláři. Vše se totiž snadno ovládá pomocí dotykové obrazovky. Model F170 lze navíc snadno ovládat i na dálku z jakéhokoliv počítače připojené- ho k síti ve sdíleném prostředí pracovní skupiny a stav tisku lze sledovat z přenos- ných zařízení. Instalace a výměna materiálu je také rychlá a snadná. Tiskárna F170 má komfortní obsluhu díky softwaru GrapCAD, který eliminuje čas strávený konverzí a přípravou souborů do STL. Elegantně vyřešena je též práce s tiskovými frontami. Technici ze společnosti Žaluzie NEVA především ocenili snad- né nastavení orientace modelu pro tisk či volbu tiskového módu. Pro tuto tiskárnu nejsou ani složité modely problém, což dokazují přiložené snímky. Materiály 3D tiskárny řady Stratasys F123 Series podporují až 4 typy materiálů v 10 bar- vách, takže jsou vhodné pro širokou škálu aplikací především při výrobě prototypů a nástrojů. Například režim pro rychlou tvorbu koncepčního prototypu „tisk rychlé- ho konceptu“ používá materiál PLA s nízkými náklady na jeden díl. Materiály ASA a ABS jsou ideální pro výrobu pevných, stabilních a opakovatelných dílů; ještě pev- nější a odolnější proti nárazu je pak materiál PC-ABS. Bezproblémové používání Za dobu ročního provozu, kdy ve výrobě firmy Žaluzie NEVA tiskárnu používají, se nesetkali s jedinou závadou. Naopak každý tisk splnil jejich očekávání, a když si přece jen nevěděli rady, technici na podpoře jim jejich otázky zodpověděli. S 3D tiskem ale nekončí a chtějí svůj potenciál ještě více prohloubit. Kromě prototypování našla tiskárna uplatnění i pro tisk vzorků pro zákazníky nebo výrobních přípravků a pomůcek. Velmi děkujeme společnosti Žaluzie NEVA za spolupráci na této případové studii a těšíme se další společné projekty.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 84 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA Uchopovače Před zahájením automatizačního projektu si musejí podniky vytvořit strategic- kou vizi. Měly by získat základní porozumění toho, jak budou roboty nasa- zeny, na jaké aplikace, vymezit potenciální přínosy a mít jasno v návratnosti investice a strategii nasazení v provozu. Jakmile jsou tyto základní otázky zodpovězeny, dalším krokem automatizace není výběr robota, ale identifika- ce správného koncového nástroje, který bude upevněn na robotické rameno a bude automatizovat kolaborativní aplikace. Správné nástroje pro správné činnosti Je pochopitelné, že řada společností bez zkušenosti v robotické automatiza- ci je přesvědčena o tom, že nejdůležitějším prvkem jsou robotická ramena, nikoliv koncové nástroje k manipulaci s materiálem a produkty. Koncový nástroj je ale tím prvkem, který ovlivňuje chování robotického ramene a „ko- munikuje“ s manipulovanými předměty, roboty a lidmi. Před volbou správ- ného uchopovače, senzoru či jiného nástroje je třeba zvážit několik faktorů. Protože moderní koncové nástroje často nejsou přizpůsobeny specifickému odvětví, ale spíše konkrétním aplikacím, pro podniky je výhodné obrátit se na dodavatele, který nabízí široké spektrum těchto nástrojů pokrývající růz- né výrobní potřeby. Takovéto nástroje vyžadují minimální dobu k instalaci, přenastavení na nový úkol a jsou vybaveny širší a komplexnější funkčností. Výrobní společnosti, které se rozhodnou automatizovat svou produkci, ovliv- ní investicí do určitého koncového nástroje budoucnost své výroby na několik let dopředu. Měly by proto volit opravdu pečlivě. Podle organizace IFR bu- dou kolaborativní roboty pracující bok po boku s lidskými operátory do roku 2025 zaujímat 35% globálního robotického trhu. (Zdroj: https://www.ro- botics.org/blog-article.cfm/Collaborative-Robots-Market-Update-2018/84). Více cobotů bude znamenat vyšší poptávku po všestranných a flexibilnějších koncových nástrojích, které z robotických ramen učiní chytřejší a autonom- nější zařízení s ještě vyšší návratností investice. Například jednoúčelový uchopovač navržený pouze k jednomu specifické- mu úkolu v prostředí masové výroby má omezený potenciál. Pokud se ale potřeby výroby či specifikace výrobního úkolu změní, což je dnes obvyklé a to nejvíce ve spotřebitelském sektoru, tento uchopovač se stane bezcen- ným a musí být vyměněn za nový. Což ve skutečnosti podstatně zvyšuje ná- klady a způsobuje dlouhé přerušení výroby. Na rozdíl od jednoúčelových nástrojů zvládnou například uchopovače OnRobot RG2/RG6 více různých úkolů a manipulovat s více produkty nejrůznějších tvarů a materiálů. A co více, RG2/RG6 lze zprovoznit ihned po vybalení s pomocí snadné insta- lace a intuitivního programování, což snižuje celkovou dobu instalace cca o 30%. Chytré nástroje pro chytré podniky Automatizované procesy dokáží pomoci podnikům překonat existující výzvy a poskytnout řadu výhod – od snižování dlouhodobých nákladů až k vy- tváření efektivnějších výrobních prostředí. A navíc poskytnou výhodu před konkurenty, ať již jsou to podobné SMB firmy či velké výrobní společnosti. Automatizace již není určena jen pro výrobu o vysokých objemech produk- tů. Výhody robotické automatizace a všestranných koncových nástrojů dnes mohou realizovat i SMB firmy s malými výrobními dávkami, které jsou nejví- ce pod tlakem snižování nákladů a v prostředí těsných rozpočtů. Díky vyšší přesnosti výroby a schopnosti snáze regulovat výrobu dle aktuální poptávky poskytují automatizační projekty nižší náklady na vyrobený produkt. Vyšší flexibilita lépe uspokojuje měnící se poptávku zákazníků a zvyšuje atraktivitu oproti konkurenčním výrobcům. Je proto kriticky důležité pro všechny součas- né výrobní firmy pečlivě stanovit cíle automatizace a zvolit vhodné koncové nástroje k jejich dosažení. Správné a flexibilní nástroje a inteligentní doplňky nové generace sníží náklady na automatizaci, ušetří na instalaci a přenasta- vení a umožní vytvořit skutečně kolaborativní aplikaci. Správná volba konco- vého nástroje příznivě ovlivní provoz výrobní firmy na několik let dopředu. Volba koncového nástroje je rozhodnutí na léta dopředu Aleksander MARINKOVIĆ, generální manažer OnRobot pro CEE, foto OnRobot Robotická automatizace umožňuje zvýšit efek- tivitu, dosahovat lepších obchodních výsledků, snižovat náklady a být flexibilnější – jak v prostředí malých a středních firem (SMB), tak ve velkých výrobních provozech. Pokud je ovšem nasazena správným způsobem.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY Jednoduché programovanie Rýchly štart výroby 6ÀGLPER¤ZVEXRSWĘ investície Automatizácia nebola nikdy jednoduchšia Rýchla inštalácia, robustné a spoľahlivé. Kontaktujte nás +421 37 630 07 59 4VSȍXYNXI ^FI^TIÐRIN spolupráce ÐPSZIOVSFSX 1 2 3 5 4 WWW.FANUC.SK

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 86 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA Mobilné roboty v intralogistike Vo výrobnom podniku FORD Motor v španielskej Valencii, ktorý je jednou z najmodernejších továr- ní FORD v Európe, sa vyrába rad populárnych modelov ako Kuga, Mondeo či S-Max. Denne továreň vyrobí 2 000 vozidiel vo fabrike s cel- kovou plochou 300 000 m². Výroba je vysoko automatizovaná s využitím priemyselných robotov. Aby výroba fungovala bez výpadkov, je potreb- né neustále dodávať nový priemyselný a zvárací materiál na stanovištia priemyselných robotov na montážnej linke. Automatizácia prepravy materiálov Dodávky materiálu vykonávali predtým manuál- ne zamestnanci spoločnosti. Išlo o rutinné, opa- kované a zdĺhavé činnosti, ktoré boli neefektívne a v konečnom dôsledku prinášali veľmi nízku hod- notu. Pracovníci si navyše počas pohybu vo vý- robných halách museli dávať pozor na rôzne prepravné prostriedky a vyrovnávať sa s hlučným prostredím. Preto si výrobca začiatkom roku 2018 zabezpečil autonómny robot MiR100 na otesto- vanie. Jednou z prvých aplikácií autonómnych robotov MiR pre montážnu linku bola preprava náhrad- ných dielov pre výrobné zariadenie zo skladu do priestorov výroby. Roboty sú vybavené automati- zovaným policovým systémom so 17 priehradkami určenými na materiál rôznej hmotnosti a veľko- sti. Testy vykonané spoločnosťou FORD preuká- zali, že jeden samotný robot dokáže ušetriť až 40 osobohodín denne, pričom umožňuje ľudským pracovníkom vyhnúť sa práci v nekomfortnom pro- stredí a venovať sa zaujímavejším úlohám. Jedným z kľúčových dôvodov pre voľbu mobil- ných robotov MiR bola flexibilita, ktorú umožňuje autonómny navigačný systém. Mobilný robot sa vyhne neočakávaným prekážkam, je schopný pri- spôsobiť si svoju trasu či zastaviť v prípade nutnos- ti, pracuje v blízkosti ľudí a ďalších prepravných systémov v továrni. Bez externých prvkov a programovacích znalostí „Pre nás bolo hlavné, že tieto tri roboty na svoju navigáciu nepotrebujú žiadne externé prvky, ako napríklad svetelné lúče, magnety či vodiace pás- ky na podlahe. Jednoducho namapujeme oblasť a robot začne pracovať. V komplexnom a dyna- mickom prostredí, aké panuje u nás, je táto funkč- nosť veľmi dôležitá,“ povedal Miguel Montaña, analytik riadenia údržby vo fabrike FORD Spain. Spoločnosť FORD Spain dokázala s využitím troch autonómnych robotov MiR optimalizovať internú logistiku v rámci svojich výrobných prevá- dzok. Roboty prevzali rutinné a časovo náročné úlohy s nízkou pridanou hodnotou, ktoré predtým vykonávali zamestnanci firmy manuálne. Tri robo- ty firme umožnili zmeniť rutinnú distribúciu mate- riálu vo vysoko kvalifikovanú prácu. Zákazník si tiež pochvaľuje užívateľskú prívetivosť robotov, ktoré môžu byť jednoducho a rýchlo naprogra- mované a obsluhované pracovníkmi, ktorí sa nikdy predtým s mobilnými robotmi ani nestretli. Roboty MiR sú prvé kolaboratívne autonómne mobilné roboty, ktoré sa využívajú vo výrobných zariadeniach FORD v Európe. „Spokojnosť, ktorá panuje s nasadením troch autonómnych robotov MiR v oblasti distribúcie materiálu, nám otvára nové možnosti nasadenia nových robotov MiR na ďalšie aplikácie ako na montážnej linke, tak aj do ďalších prevádzok v továrni. Presvedčili sme sa, že tieto roboty dokážu samostatne reagovať a bezpečne interagovať s našimi zamestnancami, vysokozdvižnými vozíkmi a ďalšími prepravnými systémami,“ dodal Helios Alvarez, manažér mon- tážnej linky v továrni FORD Spain. Video z továrne FORD je dostupné na: https://youtu.be/0ExevWRD_EQ. FORD Motor optimalizuje vnútropodnikovú logistiku robotmi MiR Jesper Sonne Thimsen, obchodný riaditeľ pre strednú a východnú Európu, Mobile Industrial Robots (MiR), foto MiR Výrobné spoločnosti sa dnes potýkajú s nezamestnanosťou, ktorá brzdí predovšetkým tie procesy, ktoré predstavujú rutinnú, ťažkú a nezáživnú prácu. Úlohy podobného charakteru sú pre zamestnancov čím ďalej menej zaujímavé a v niektorých oblastiach, hlavne v logistike, už prakticky nie je možné nikoho najať na takúto prácu. A to má nepríjemné dôsledky v zariadeniach vyžadujúcich nepretržitú prevádzku, typicky napríklad v automobilovom priemysle.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2019 | 87 LOGISTIKA Rúrkové systémy Vývoj projektu spoločnosti Trilogiq však neskončil, naopak ďalej sa úspeš- ne rozvíjal. Dnes je už aplikácia voľne prístupná, výrazne technicky vylep- šená a navyše dostupná už aj v slovenskom jazyku. Rýchlo, intuitívne, profesionálne Webová aplikácia www.trilogiq.com/sk prináša užívateľovi hneď niekoľ- ko benefitov oproti konvenčnej forme návrhu. Od podstatnej úspory času, cez technickú podporu vo forme navigácie celým procesom návrhu až po okamžité zobrazenie nadizajnovaného riešenia v podobe 3D vizuali- zácie. Vyskúšajte dnes zdokonalenú verziu a budete prekvapení. Webové rozhranie funguje intuitívne a v prehľadne zatriedených kategó- riách ponúka už dnes veľké množstvo prednastavených riešení. Do najmenších detailov Štandardné riešenia sú doplnené o dopravníky, rôzne typy zaklada- čov a množstvo stojanov. Riešenia tak prezentujú užívateľovi komplexné spektrum možností pre každý jeho projekt. Ďalšie požiadavky na úpravu možno vyriešiť zmenou hodnôt na lište parametrov. Po hlavnej selekcii sa konfigurovanie zameriava na funkčné detaily, a to tak podrobne ako nikdy doteraz. Dnes si klient nevyberá len materiálové typy, ale aj celé príslušenstvo, vrátane skutočne každého detailu. Napríklad presný uhol náklonu koľajových tratí, ich počet v jednej dráhe, doplnenie vodiacimi lištami a podobne. Jednoduché obstaranie Po zadefinovaní celého riešenia aplikácia zosumarizuje všetky požiadav- ky zákazníka a ponúka možnosť zakúpenia ním nadizajnovaného rieše- nia. Ak má však klient predsalen záujem o osobnú odbornú konzultáciu svojho návrhu so špecializovaným tímom spoločnosti Trilogiq, môže o ňu požiadať priamo z ponuky konfigurátora. Ak si rýchly a pohodlný návrh obľúbite aj u vás vo firme, odporúčame využiť aj možnosť „E- obstaráva- nie“ pre nastavenie vlastných cenníkov či sérií vlastných konštrukcií rovna- ko, ako to robia aj ďalší spokojní zákazníci Trilogiq: VOLVO, Volkskwagen či Audi. Webový online konfigurátor tak ponúka kompletné vybavenie na jednom mieste a spolu s interaktívnym prístupom predstavuje benefit reflektujúci požiadavky modernej doby. Potrebujete intralogistický systém? S inováciou od Trilogiq ho zvládnete navrhnúť sami! Text a foto Trilogiq SLOVAKIA, s.r.o. | | 87 Príďte sa presvedčiť o prednostiach rúrkových modulárnych systémov pre Vaše intralogistické projekty. Nájdete nás na MSV v Brne v pavilóne A2, stánok č. 36. Pre viac informacií kontaktujte obchodných manažérov Trilogiq Slovensko Ing. Milan Dittinger (oblasť západ) milan.dittinger@trilogiq.sk Tomáš Hajduk (oblasť východ) tomas.hajduk@trilogiq.sk Keď korporácia Trilogiq priniesla na trh pred dvoma rokmi webový online konfigurátor mo- dulárnych rúrkových riešení pre intralogistiku, išlo o unikátnu inováciu. Nielenže umožnila zá- kazníkom navrhnúť si akýkoľvek rúrkový systém (pracovné stanice, regály, vychystávacie stojany, vozíky, ...) presne podľa vlastných predstáv, ale celý proces návrhu a obstarania aj významne zrýchlila a sprofesionalizovala.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 88 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje Ing. Pavol GALÁNEK, foto TOKA INDEVA Scaglia, založená v roku 1939, vyvinula koncem 70-tých let vyvažo- vač LIFTRONIC, revoluční systém na manipulaci se zátěžemi. Jako výrobce manipulačních zařízení byla společnost jedním z prvních podniků, které byly certifikovány podle ISO 9001:2000. Aby se dále podporoval růst podniku a aby se zákazníkům nabídl ještě kvalitněj- Balancéry jsou elektronicky a pneumaticky řízené systémy stálého vyvažování hmotnosti břemene do stavu „beztíže“. Umožňují jed- noduchou manipulaci s břemenem až do hmotnosti 320 kg, při kte- ré je námaha redukována na minimum a břemeno kopíruje pohyb lidského ramene. Jedno africké přísloví říká, že „nemáme ani ponětí, jaké je těžké břemeno, které my nezdviháme...“. Chápou to hlavně pracovníci, kteří manipulují s břemenem a desítky let se tomu snaží rozumět i naše firma. Jsme při- praveni využít svoje zkušenosti k vašemu prospěchu. | 4/2019 | www.leaderpress.sk 88 LOGISTIKA Manipulácia s bremenami NOVINKA: Nový Liftronic® Easy-6 prodloužení lidské ruky – nejlepší volba PQRKR PRåQRVWt SRXåLWt Qt]Np QiNODG\ MHGQRGXFKp RYOiGiQt ãLURNp PRåQRVWL QDVD]HQt OHKNi ~GUåED  SĜLSRMRYDFtPtVWDSUR HOHNWULFNpDSQHXPDWLFNp NDEHO\ QXWQp SĜL SĜLGiQt YODVWQtFK QiVWURMĤ     Y\OHSãHQiYLGLWHOQRVW SRNXG SĜLGiWH YODVWQt XFKRSRYDFt ]DĜt]HQt PĤåHWH VQDGQR Y\PČQLW VWDQGDUGQt UXNRMHĢ V SRWUXEtP SUR YHGHQt HOHNWULFNêFK D SQHXPDWLFNêFK NDEHOĤ        YROLWHOQi SRORåND

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

 SĜLSRMHQt86%3& SUR VQDGQČMãt NRPXQLNDFL V PDQLSXOiWRUHP SRPRFt 3&   XåLYDWHOVNêGRW\NRYêSDQHO  XPRåĖXMH SĜtMHPQČMãt D LQWXLWLYQt RYOiGiQt SUR YL]XDOL]DFL D QDVWDYHQt UĤ]QêFK SURYR]QtFK SDUDPHWUĤ   ]YêãHQiEH]SHþQRVW SRNXG SĜLGiWH YODVWQt XFKRSRYDFt ]DĜt]HQt PĤåHWH VQDGQR LPSOHPHQWRYDW EH]SHþQRVWQt IXQNFH SRPRFt            PRGXOX UR]KUDQt ,&RQQHFW          YROLWHOQi SRORåND

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

    U\FKOiYêPČQD UĤ]QêFK FLWOLYêFK              UXNRMHWt SURVWĜHGQLFWYtP           VWDQGDUGQtKR VSRMHQt Y KODYČ QiVWURMH  GYČGDOãtWODþtWND   FKFHWHOL RYOiGDW VYp YODVWQt XFKRSRYDFt ]DĜt]HQt  6HQ]LWLYQtUXNRMHĢV EH]SHþQRVWQtIXQNFt SR]Qi MHVWOL RSHUiWRU GHDNWLYXMH GUåHQtP UXNRMHĢL EU]G\ SRNXG MVRX W\WR N GLVSR]LFL YROLWHOQi SRORåND

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

   9HOPL NRPSDNWQt D OHKNê GHVLJQ D VH YãHPL WČPLWR Y\OHSãHQtPL ]ĤVWiYi V\VWpP ,1\'(9$Š /LIWURQLFŠ (DV\ QHMOHSãt NRPSDNWQt LQWHOLJHQWQt DVLVWHQþQt ]DĜt]HQt QD WUKX Inteligentní manipulace s břemeny Série LIFTRONIC AIR: Poslední generace průmyslových manipulátorů z řady INDEVA Kombinují sílu tradičního pneumatického manipulátoru s inteligencí značky INDEVA. Jejich zve- dací síla je pneumatická, je však řízena elektronicky. Hodí se ke zvedání vyosených anebo vel- mi těžkých břemen. Modely jsou dostupné od 80 do 320 kg a dodávají se pro montáž na sloup, strop nebo nadzemní kolejnici. Ve srovnání s tradičními pneumaticky řízenými manipulátory na- bízí Liftronic Air důležité výhody, které pomáhají zlepšit bezpečnost, ergonomii a produktivitu.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2019 | MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje 89 Operátor m e zdvihnout b emeno s hm nost a 320 kg jednoduch m d ekem se servo-ovládac rukověti nebo zát e sam n a p emístit ji lehk m tlakem požadovan m sm rem, jakoby b emeno v - ilo jen n kolik gram . Mravenec je neúnavný a inteligentní pracovník, dokáže zdvihnout a lehko přenášet náklady, které jsou mnohem větší než on. Tato jednoduchá analogie představuje poslání společnosti Scaglia INDEVA: Navrhování a výroba průmyslových manipulátorů, které jsou kompaktní a přece jiné, jednoduché a přece inteligentní a pomáhají pracujícím lidem vyhnout se škodlivé námaze. Video ukázky manipulace s břemeny pomocí blancérů INDEVA: http://www.indevagroup.com/videosolution.athx Zastoupení pro Českou republiku: Tomáš Kašpar – TOKA Kirchstrasse 49, 88138 Weissensberg Telefón:+49 83 89 8512, Mobil: +49 171 455 3650 indeva.cz@toka.de, info@toka.de, www.cz.toka.de Jíří Štěpánek – TOKA Jednosměrná 1026, 251 68 Kamenice Mobil: +420 602 688 331, +420 602 304 871 indeva.cz@toka.de, www.cz.toka.de Zastoupení pro Slovenskou republiku: Ing. Pavol Galánek – TOKA Sekčovská 3, 080 06 Ľubotice Mobil: +421 904 408 861 indeva.sk@toka.de, www.sk.toka.de Marek Galánek – TOKA Generála Viesta 28, 911 01 Trenčín Mobil: +421 911 325 580 indeva.sk@toka.de, www.sk.toka.de ší výrobek a výkonnější servis, byla v roce 2004 založena Scaglia INDEVA SpA. Dnes se firma považuje za vedoucí společnost na trhu a za technologického lídra v oblasti konstrukce a výroby průmyslo- vých manipulačních zařízení. Centrální výrobní středisko se nachází v městě Brembilla, vzdáleném 50 km od Milána. Inteligentní manipulace Firma vyrábí manipulační zařízení nazývané také Intelligent Devi- ces for Handling nebo jednoduše INDEVA. Kromě pneumatických manipulátorů se specializuje i na elektronicky ovládané zařízení. Při elektronických manipulátorech byla běžná pneumatická technologie nahrazena moderní mikroprocesorovou technologií. Tím se eliminují některá omezení a dosahuje se vyššího stupně efektivnosti. Tyto zaří- zení umožňují plynulé, rychlé a přesné pohyby břemene a disponují plnoautomatickým rozpoznáváním zátěže. I v nebezpečném prostředí Manipulační zařízení série PN jsou ovládána pneumaticky. Jsou to spolehlivé, robustní balancéry s pevným vertikálním ramenem. Umož- ňují manipulovat se zátěží až 320 kg, která se uchopí mimo svého těžiště. Všechny vyvažovací série PN mohou být, podle směrnic EU 94/9 a 1999/92 dodány na použití v prostředí ohroženém vý- buchem s odstupňováním podle norem ATEX. Sloupové, stropní, kolejnicové... Balancéry se vyrábějí v sloupovém, stropním, kolejnicovém provede- ní. Je možné je ukotvit na pojízdných jeřábech nebo na zdvihacích vozících Liftruck. Břemeno se může uchopit magnetickým, mechanic- kým nebo vakuovým nástrojem, podle potřeb a k úplné spokojenosti zákazníka. Lineární balancér Liftronic MSV BRNO 7. – 11. 10. 2019 hala A1, stánek 17

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 90 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Bezpečnosť práce Jedním z hlavních problémů, který dnes řeší průmyslové podniky, je obtížnost vytvoření efektivního výrobního procesu bez tzv. hluchých míst. Špatně vymyšlené procesy totiž negativně ovlivňují celkovou pro- duktivitu a růst většiny firem. Celá řada výzkumů v průmyslovém sekto- ru potvrzuje, že se největší výzvou pro ředitele výroby stává hledání kvalifikované pracovní síly. Zdá se, že se situace v blízké budoucnosti bohužel nezmění. Eliminovat rizika Nejnovější studie společnosti Deloitte a Manufacturing Institute o ne- dostatku kvalifikované pracovní síly v průmyslovém sektoru naznaču- je, že více než polovina ze 4,6 milionů pracovních míst vytvořených v příštím desetiletí zůstane nevyužita. Kromě tohoto problému čelí výrobní podniky vysokým nákladům spo- jených s úrazy zaměstnanců na pracovišti. V roce 2018 zameškalo Text ShrtCut Studio s.r.o., foto Universal Robots V dnešním technologicky vyspělém světě jsou výrobní zařízení a procesy stále složitější. Pracov- ní zátěž zaměstnanců je čím dál tím větší, což v podnicích podstatně zvyšuje riziko pracovních úrazů. Pokročilý vývoj v oblasti průmyslové auto- matizace však pomáhá podnikům zvýšit bezpeč- nost výroby a současně zvýšit ziskovost. Průmyslová automatizace Průmyslová automatizace podstatně snižuje rizika pracovních úrazů

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2019 | 91 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Bezpečnosť práce svou práci více než 115 500 operátorů výroby a 17 000 skladníků právě kvůli pracovním úrazům, což zapříčinilo firmám vznik doda- tečných přímých i nepřímých nákladů, přičemž nepřímé náklady byly 20krát vyšší. Prokazuje se, že nejrizikovější situací je přímý kontakt člověka s prů- myslovým strojem při provádění běžné údržby. Mezi profese, které jsou nejvíce ohroženy úrazy na pracovišti patří: montéři, elektrikáři, seřizovači a mistři. Automatizace, včetně robotů a kobotů, je jedním z vhodných řešení, jak zaplnit hluchá místa ve výrobě a ulevit zaměstnancům od nebez- pečné a monotónní práce. Automatizace: bezpečné řešení Kolaborativní roboti (koboti) spolupracují po boku svých lidských kolegů, aniž by pro ně představovali jakékoliv riziko zranění. Tato zařízení mají schopnost pracovat lidským tempem a jsou i dokonce schopna zvedat podobně těžkou váhu. Na druhé straně stojí tradič- ní průmyslové roboty, které jsou těžší, větší a obvykle se i pohybují vyšší rychlostí. Takovéto stroje představují pro zaměstnance, kteří pracují v jejich těsné blízkosti, značné nebezpečí. Nasazení tradič- ních průmyslových robotů na výrobní linku tak vyžaduje instalaci bezpečnostního opatření, jako je například oplocení. Kolaborativní roboty tak přináší unikátní způsob, jak ponechat více zaměstnan- ců i v těch procesech výroby, které byly doposud přístupné pouze velkým průmyslovým robotům nebo složitým výrobním zařízením. Na rozdíl od tradičních průmyslových robotů, které musí progra- movat kvalifikovaní inženýři, jsou koboti navrženi tak, aby zjed- nodušily programování prostřednictvím rozhraní člověk – stroj (HMI), což je dobře známé prostředí pro každého, kdo používá smartphone. Základní úkony programování kolaborativního robo- ta zvládne každý zaměstnanec po absolvování on-line školení, které trvá 87 minut. Tím odpadá potřeba učit zaměstnance složi- tému programování, čímž se výrazně šetří čas i náklady. Tato fle- xibilita vede k mnohem rychlejší návratnosti investice do pořízení. Podle studie společnosti Universal Robots je vzájemná spolupráce mezi lidmi a roboty až o 85% efektivnější než kdyby pracovali odděleně. Zvýšená produktivita, rychlá návratnost Rychlé návratnosti investic je dosaženo díky schopnosti kolabora- tivních robotů ulehčit svým lidským kolegům od neustále se opaku- jících úkolů, což jim umožní věnovat se činnostem, které vyžadují vyšší produktivitu. Zvýšená produktivita zaměstnanců v kombinaci s bezpečným provozem znamená, že díky této automatizační technologii je možné snížit běžné příčiny úrazů na pracovišti až o 72%. Koboti tak mohou pomoci lidským pracovníkům jak v opa- kujících se, tak i potenciálně nebezpečných úkolech, jako je svařo- vání, montáž, řezání a leštění. Kvůli neustálému zvyšování požadavků trhu na produktivitu a bez- pečnostzaměstnancůvevýroběbudoukolaborativnírobotivbudouc- nu nenahraditelní při řešení nedostatku kvalifikované pracovní síly nejen ve výrobních podnicích. Slovo odborníka „Lidský faktor je v pracovních úrazech zásadní. Důležitou roli hraje například únava, rutina a monotónnost práce, které mají za násle- dek snížení opatrnosti a následný úraz. Časté je to v dělnických profesích. Zatímco zaměstnanci se potýkají s následky úrazu, za- městnavatelé řeší administrativní kolotoč a komunikují s pojišťovnou, čímž ztrácí produktivní čas,“ říká Tomáš Beck ze společnosti Vindi- cia, která se zabývá odškodněním.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 92 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Socha T.G. Masaryka Všechno začalo zkraje minulého léta, kdy jsme se domluvili na spolupráci s BVV při příležitosti výstavy průmyslových legend. Historickou podobiznu prvního prezidenta Československa, jež vychází z díla Otakara Španiela, jsme převedli do digitální podoby pomocí 3D skeneru GOM ATOS 5 v de- pozitáři Národního muzea. Počítačový model vytvořený jako polygonální síť pak putoval do CAD/CAM softwaru Tebis a v něm byly naprogramo- vány obráběcí strategie pro frézování robotem KUKA, jenž si pamatujete právě z MSV. Finální tvary soše dodal sochař Ladislav Jezbera. A po jeho posledních úpravách putovala socha do umělecké slévárny v krkonošské Horní Kalné. Bronzový odlitek vzniká tradiční metodou – nejdříve se udělá otisk pomo- cí vosku. Jednotlivé voskové kusy se dají do speciálních antukových forem a strčí na týden do pece. Po roztavení vosku vznikne prostor pro vlití roz- taveného bronzu. Pak už přichází na řadu dokončovací práce – sváření jednotlivých kusů, broušení a patinace. Dílo vzniklo skloubením nejmodernějších technologií z našeho portfolia a tradičních postupů. Proto věříme, že tato socha zůstane jako trvalý arte- fakt na brněnském výstavišti déle než její původní originál. Slavnostní od- halení proběhne 7. října 2019 – v první den Mezinárodního strojírenského veletrhu. Vějíř manželky Františka Ferdinanda S akademickou sochařkou Martinou Hozovou spolupracovala společnost MCAE Systems na vzniku jiného uměleckého díla - fontány, jež má uctít památku hraběnky Žofie Chotkové, manželky Františka Ferdinanda d’Este. Odhalení pomníku bylo naplánováno už v roce 2014, kdy uplynulo 100 let od sarajevského atentátu, při kterém zahynula Žofie Chotková i její manžel František Ferdinand d‘Este. Právě symbolem Žofie Chotkové byl vějíř a ruka- vičky. Vějíř, dobový atribut dam, byl se Žofií neodmyslitelně spjat. O MCAE Systems Již více než 20 let naše 3D technologie utvářejí průmysl a umožňují na- šim zákazníkům, aby přehodnotili svůj způsob návrhu designu, vývoje produktů i výrobních procesů. Jsme partnerem všude tam, kde je potřeba vyvíjet, konstruovat, tvořit, měřit, testovat a vyrábět. Veškeré technologie nabízíme také jako služby. Více informací naleznete na www.mcae.cz. MCAE dává život uměleckým dílům pomocí 3D technologií Text a foto MCAE Systems, s.r.o. Vzpomínáte si na sochu Tomáše Garrique Masaryka, který se obráběl na MSV Brno 2018 v pavilonu A? Doufáme, že ano, protože firma MCAE Systems ne- zahálela a společně s BVV jsme pomohli zajistit od- lití bronzové sochy, která stála na začátku dlouhého křídla pavilonu A v sekci STORIES – PRŮMYSLOVÉ LEGENDY. Moderní 3D technologie pomohly přivést k životu i působivé umělecké dílo nedaleko Písecké brány v Praze 6, jež má uctít památku hraběnky Žofie Chotkové. Proto se Martina Hozová rozhodla tohoto tématu chopit. Svým návrhem vě- jíře zaujala ve veřejné soutěži mezi 51 dalšími návrhy. Vějíř je vyroben ze slitiny a celou konstrukcí prochází trubky, které v nastavitelných intervalech vypouští páru, jako další symbol průmyslové revoluce a doby páry. Samot- ná výroba se táhla přes pět let. Velkou roli při realizaci díla hrála i firma MCAE Systems, kde jsme měli možnost ukázat, jak s pomocí našich 3D technologií můžeme vytvořit kom- plikovaný umělecký předmět. Vyrobili jsme modelové zařízení z překližky, které vzniklo robotickým obráběním na zařízení KUKA 60 HA v softwaru Tebis. Důležitým krokem byla i samotná povrchová úprava se speciálním nástřikem, odolným pro otisk do slévárenského písku. V neposlední řadě pak propojení se Slévárnou Kuřim, která si převzala modelové zařízení pro zhotovení pískových forem. Věříme, že se památník brzy stane neodmyslitelnou součástí tohoto veřej- ného prostoru.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Rad diamantových dotykov OPTiMUM bol vyvinutý špeciálne pre využitie v metrologických aplikáciách, ktoré vyžadujú vysoko odolný dotyk. Hlavnou výhodou guličky pokrytej diamantom je, že si zacho- váva svoj guľovitý tvar a netrpí úbytkom materiálu alebo predčasným opotrebením počas skenovania abrazívnych materiálov či mäkkých zliatin. To so sebou prináša rad výhod, ako napríklad zvýšenú život- nosť alebo zníženie počtu rekalibrácií a kontrolných prestojov. Diamantom pokryté dotyky OPTiMUM, vyrábané na zákazku, môžu byť vyrobené s rôznymi veľkosťami závitov a materiálmi drieku. Veľ- kosť guličky sa môže pohybovať od 1,5mm až do 8mm podľa špeci- fických požiadaviek aplikácie. Tento rad reaguje na rastúcu potrebu precízneho a rýchleho skenovania bez kompromisov. Okrem toho ponúka bezkonkurenčný produkt na trhu, ktorý je zároveň dostupný aj cenovo. Kevin Gani, generálny riaditeľ divízie Styli and Fixturing Products vysvetľuje, že voľba dotyku je kľúčová pri riešení väčšiny problé- mov. „Ovplyvňuje prístup k vlastnostiam výrobku aj čas nevyhnut- ný pre kontrolu a výkon. Spoločnosť Renishaw vyrába dotyky pre Renishaw uvádza nový rad diamantových dotykov Renishaw, líder v odbore strojárskych a vedeckých technológií, predstavil na veľtrhu strojárskych technológií Control 2019 v nemeckom Stuttgarte nový rad diamantových dotykov OPTiMUMTM. metrologické aplikácie už 40 ro- kov a teraz s hrdosťou predstavuje nový rad diamantových dotykov OPTiMUM, ktorý reaguje na zvy- šujúce sa potreby našich zákazní- kov po celom svete.” Renishaw je jednou z popredných svetových spoločností v odbore strojárskych a vedeckých technológií, so skúsenosťami v oblastiach merania a zdravotníctva. Spoločnosť dodáva výrobky a služby pre širokú škálu aplikácií, od výroby prúdových motorov a veterných tur- bín, až po stomatológiu a neurochirurgiu. Vedúce postavenie má tiež v oblasti aditívnej výroby (zameriava sa na 3D tlač z kovových práš- kov a technológiu vákuového liatia). Renishaw je jediným britským výrobcom zariadení pre 3D tlač z kovu. Skupina Renishaw má v sú- časnosti vyše 70 pobočiek v 35 krajinách a viac ako 4 000 zamest- nancov. Približne 2 600 zamestnancov pracuje vo Veľkej Británii, kde je sústredená väčšina výskumu, vývoja a výroby spoločnosti. Zdroj: Renishaw www.ceeautomotive.eu

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 94 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo historicky prvú výzvu na pod- poru výstavby verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektromobily. O finančný príspevok môžu požiadať obce, mestá, vyššie územné cel- ky a nimi zriadené organizácie. V prvom kole výzvy je vyčlenených 500 000 eur a žiadosti je možné podávať do 1. októbra. „Ministerstvo hospodárstva chce významne prispieť k razantnejšiemu rozšíreniu elektromobility. Slovensko je automobilová veľmoc a auto- mobilky postupne prechádzajú na výrobu elektromobilov. Podpora výstavby siete nabíjacích staníc je preto kľúčová pre rozšírenie elektro- mobilov,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga. Projekt Sloven- sku pomôže pri budovaní infraštruktúry spĺňajúcej európske štandardy z hľadiska technických parametrov ako aj užívateľskej dostupnosti. „Naším cieľom je podpora budovania nabíjacích staníc aj mimo hlav- ných ťahov,“ dodal minister. Minimálna výška dotácie na kúpu elektronabíjačky, ktorú môže samo- správa získať v rámci aktuálnej výzvy, je 2 500 eur. Maximálna výška je stanovená na 5 000 eur. Žiadatelia musia mať päť percent vlastných zdrojov, 95 percent nákladov pokryje dotácia zo štátneho rozpočtu. Celý proces je nastavený administratívne čo najjednoduchšie. Program zvýhodní žiadateľov z najmenej rozvinutých okresov. Podpora smeruje pre tzv. AC nabíjačky s výstupným výkonom men- ším ako 22 kW, ktorých je momentálne na Slovensku približne 150. Student VUT navrhl systém na detekci vozidel v protisměru Student Vysokého učení technického v Brně Ondřej Vacek navrhl systém, který by samostatně detekoval vozidla jedoucí v protisměru na dálnicích a rychlostních komunikacích. Tím by mohl omezit počet dopravních nehod a zvýšit bezpečnost na silnicích. Zároveň by varování o protijedoucím vo- zidle automaticky odesílal do Národního dopravního informačního centra. K detekci je podle něj možné využít stávající kamery na mýtných bránách. Ondřej Vacek, student Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, se svou prací nedávno zaujal v soutěži Moje vize nula, kde se pro- bojoval do finále. „V současné době se téměř každý den dostane jedno vozidlo do protisměru na dálnici nebo rychlostní komunikaci s oddělenými vozovkami. Ze statistik Policie ČR vyplývá, že ročně u nás nastane cca 320 případů, kdy řidič najede s motorovým vozidlem na dálnici či rychlostní komunikaci do protisměru,“ vysvětlil Vacek, proč se začal tomuto tématu věnovat. V rámci tzv. svobodných předmětů si zapsal kurz na Ústavu soud- ního inženýrství VUT, aby si rozšířil vzdělání i o oblast dopravy. Právě tady se rozhodl na novém nápadu začít pracovat. „Systém by měl být schopen přesně detekovat vozidla, která vjela do pro- tisměru při nesprávném najetí např. na dálnici. Následně autonomně pomo- cí tzv. chytré dopravní značky či informační tabule umístí výstrahu. Případně použije světelnou signalizaci a auta jedoucí správným směrem informuje a může je i případně zastavit, a tím minimalizovat riziko možného čelního střetu vozidel,“ doplnil Vacek, podle kterého nemusí být v současnosti navr- hované řešení instalace nových dopravních značek dostatečné. Cílem jeho práce bylo navrhnout systém i s ohledem na rozpočet. Počítá tak s využitím stávajících kamer, které jsou instalované na mýtných bránách, ale zatím neslouží k tomuto účelu. Stejně tak je podle něj možné použít už zavedené informační tabule na dálnicích a rychlostních komunikacích. „Rád bych se tématu věnoval i v dalších ročnících, momentálně zvažuji, že bych svou bakalářskou práci zaměřil právě tímto směrem. Dalším krokem je totiž návrh softwaru, na což bych se rád v budoucnu zaměřil,“ uvedl stu- dent elektrofakulty VUT. Do protisměru se může řidič dostat poměrně snadno, někdy je na vině zdravotní indispozice, únava či nepozornost. Situaci ale může zapříčinit i samotné dopravní značení či špatná navigace. Svou práci Vacek přihlásil i do dopravně-bezpečnostní soutěže Moje vize nula, kde se probojoval do finále. Odborná porota mu nakonec udělila 4. místo. Zdroj: MH SR, ilustračné foto NISSAN Zdroj: VÚT Brno, ilustračné foto wikipedia Po vyhodnotení rezort plánuje vyhlásiť druhú výzvu, na ktorú vyčle- nil ďalších 500 000 eur. Ak samospráva príspevok štátu naplno využije, počet nabíja- čiek tohto typu sa viac ako zdvojnásobí. Podpora nabíjacej in- fraštruktúry je jednou z úloh, ktorú obsa- huje v marci vládou schválený Akčný plán na podporu rozvoja elektromobility v SR. Obsahuje 15 konkrétnych opatrení, realizované by mali byť do dvoch rokov. „Okrem rozvoja infraštruktúry počíta s podporou kúpy elektromobilov a aj s podporou investícií do výskumu a vývoja komponentov do elektromobilov. Na základe akčného plánu sa pre elektromobily zavádzajú tzv. zelené tabuľky s evidenčným číslom, tie by mali majiteľov áut oprávňovať jaz- diť vo vyhradených jazdných pruhoch či vstupovať do nízkoemisných zón,“ pripomenul minister. MH SR podporí výstavbu nabíjačiek pre elektromobily

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

28. mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení 2020 www.amper.cz pořádá 17. – 20. 3. 2020 |BRNO

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 96 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Baťova škola práce Tomáš Baťa – opravdový O díle Tomáše Bati – zakladatele, se oprávněně tradují a vychvalují jeho podnikatelské a také jeho vychovatelské úspěchy. Podnikatelské úspěchy se velmi snadno dokazují číselně, např. počtem párů vyrobených bot a jiných výrobků, počtem zaměstnanců, postavených budov a dokonce i měst po celém světě atd. O vychovatelských úspěších sám prohlašoval, že musel vychovat lidi, kteří to vše vybudovali, jinak jsou to jen hory kamení. Tisíce baťovsky vychovaných pamětníků vzpomíná dodnes na své výkony a výkony své firmy. Poněkud ve stínu zůstávají takové jeho osobní vlastnosti jako je pravdomluvnost, poctivost, čestnost, mravnost, svědomitost, spravedl- nost a tedy jednoduše řečeno morálka. Nevíme, jestli tyto vlastnosti získal výchovou, životními zkušenostmi nebo genetickým založe- ním. Vidíme ale jeho souznění s naší největší mravní autoritou T. G. Masarykem, který v novoročním projevu v roce 1933 mezi jiným řekl: „…problém dneška není jen hospodářský a politický, nýbrž především mravní…“. Zejména pro dnešní naši společnost je velmi bolestivá častá informovanost o tom, jak podnikatelé, a bohužel nejenom oni, bohatnou nečestným způsobem, korupcí a dokonce i obtížně dokazovaným překračováním zákonů. Když Tomáš Baťa začínal podnikat převládal názor, že bohatství je ve světě ohraničeno. Tento názor vyplýval ze zemědělství, kde je bohatství do značné míry dáno omezeným rozsahem půdy. Když někdo půdu získal, muselo to být na úkor někoho jiného. Tomáš Baťa po návratu z Ameriky prohlašoval, že objem bohatství je na světě neomezený a že tedy bohatnout můžeme neustále všichni. Dokázal, že lze podnikat a tedy bohatnout velmi úspěšně poctivým způsobem při dodržování všech etických zásad. Etické zásady, kterými se Tomáš Baťa řídil nelze zde ani zdaleka vyjmenovat všechny. Dotkneme se jen těch zásadnějších a zají- mavějších: • V začátcích svého podnikání se také nevyhnul bankrotu tím, že nemohl včas splatit jím nezaviněné závazky. Bankrot však pova- žoval za nečestnou záležitost. Nedostatek uplatňování mravních zásad cítí i naše současná společnost jako velký problém a je to velice bolestně vnímáno. Podnikatelé, politici a jiní veřejní činitelé často bohatnou nečestným způsobem, korupcí a obtížně do- kazovaným překrucováním zákonů často i s přispěním laxního přístupu orgánů činných v trestním řízení. Tomáš Baťa se pustil do neobyčejně úmorného přesvědčování věřitelů, aby mu s placením počkali, že dostanou více, než by získali exekucí. Věřitelé, když viděli jeho snahu platit potem a krví, splatnost směnek prodloužili, a tak mu dali šanci, kterou dobře využil. • Jeho snahu vychovávat zaměstnance v morálních zásadách lze spatřovat i v jejich přejmenování na spolupracovníky. • Tomáš Baťa byl pevně rozhodnut, že musí vždy svým spolupracovníkům i zákazníkům říkat pravdu, poněvadž chtěl, aby mu i příště věřili. • Dbal na to, aby morální zásady prostoupily celý závod. Jeho slova: „…aby byla mezi námi všemi vybudována morálka, která vy- lučuje, aby někdo mezi námi mohl být považován za poctivého člověka, pokud svoji práci nepoctivě koná. Takový člověk zabíjí blahobyt…“ Dále argumentuje, že tím nejvíce trpí lidé, kteří mají nejméně peněz, poněvadž pak kupují nekvalitní boty. • I jeho firma se snažila, aby jí byly předepsány co nejnižší daně. Považoval však za samozřejmé, že firma platí své závazky před- ně a včas. Veřejně kritizoval ty pracovníky, kteří si myslí, že firmě dobře slouží vymýšlením různých záminek k neplacení nebo alespoň oddálení placení. Říkal, že platit je povinnost, nikoliv laskavost. Upomene-li firmu věřitel, je třeba mu poděkovat, omluvit se a ihned mu zaplatit. • Velmi vyhraněné názory měl Tomáš Baťa na obchod. Podle něj je posláním obchodníka zajistit pro zákazníka levné a kvalitní zbo- ží a tím mu dobře posloužit. Hlavně však požadoval, aby po uzavření obchodu se obě strany cítily bohatší. • Jan Antonín Baťa i v této oblasti kráčel ve stopách zakladatele. Dnes každé malé dítě ví o nesmírných klimatických škodách při kácení amazonských pralesů. Zatímco ostatní podnikatelé káceli a ještě kácí v Brazílii prales bezohledně, jen J. A .Baťa stanovil, že musí na jím obhospodařovaných pastvinách zachovat nejméně 30 procent původního pralesa. • Motto Tomáše Bati: „Nehoňte se za penězi. Kdo se honí za penězi, ten je nedohoní nikdy. Služte! Když budete sloužit podle svých nejlepších sil, nebudete moci uniknout penězům.“ Každý citlivý člověk i v tomto mottu cítí mravní základ. Tomáš Baťa dokázal, že bohatnout lze při dodržování všech psaných i nepsaných morálních pravidel. Ing. Zdeněk RYBKA Csc, absolvent Baťovy školy práce

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2019 | 97 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM První školní den ročníku 2019/2020 byl současně prvním dnem, kdy začala fungovat nová budova Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF. Tato budova stojí v areálu firmy a nákladem 116 miliónů Kč z vlastních zdrojů ji společnost TOS VARNSDORF zrekonstruovala z bývalého výrobního objektu do podoby mo- derní, jedenadvacátému století plně odpovídající alma mater bu- doucích varnsdorfských strojařů. Střední průmyslová škola v novém Při slavnostním otevření, jehož se zúčastnili kromě zástupců vlády, Ústec- kého kraje a města Varnsdorfu také nastupující studenti a učni prvního roč- níku spolu se svými rodinnými příslušníky a pozvaní zástupci dodavatelů stavby a zákazníků, byla uvedena do provozu moderní, architektonicky velmi zajímavá stavba, která poskytne zázemí pro 210 studentů v sedmi kmenových a celkem osmi specializovaných třídách. Nabídka studia obsa- huje jak učební obory, tak i studijní obory s maturitou, které jsou potřebné pro sofistikovanou strojírenskou výrobu. Posledný augustový týždeň si spoločnosť DMG MORI Czech vyhradila na predstavenie svojich nových – práve dobudova- ných priestorov showroomu a technologického centra zákaz- níkom z Českej a Slovenskej republiky. Len počas prvého dňa podujatia – na Grand Opening prišli do Brna približne tri stov- ky hostí. V novom objekte DMG MORI strategicky umiestnenom v blíz- kosti diaľničného spojenia, nájde zázemie pre prácu vyše 70 zamestnancov spoločnosti a okrem showroomu výrobných tech- nológií DMG MORI, tu bude sídliť aj servisná podpora, školia- ce stredisko, obchodné oddelenie a kompletná administratíva spoločnosti. DMG MORI Czech s novým technologickým centrom Ako pri slávnostnom otvorení uviedli vrcholoví predstavitelia DMG MORI, ambíciou nového centra je posilniť dobrý vzťah k zákazníkom z ČR a SR. Nový showroom ponúka dostatok priestoru, aby poskytol komplex- ný prehľad o portfóliu moderných výrobných technológií DMG MORI. DMG MORI sa ako výrobca obrábacích strojov sústreďuje na najnovší vývoj v oblasti integrovanej digitalizácie a konektivity s dôrazom na zo- sieťovanie výroby, ďalej na integrovanú automatizáciu a tiež na poten- ciál aditívnej výroby. Otvoreniu nového technologického centra DMG MORI sa budeme pod- robnejšie venovať v nasledujúcom vydaní ai magazine.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 98 Pokročilé digitální pohony Podpora společnosti Makino nabízí zákazníkům digitalizované vý- robní procesy, které výrazně překračují hranice samotných strojů. Na- příklad systém ATHENA znamená velký pokrok v oblasti komunikace M2M, neboť přináší do oblasti obráběcích strojů hlasové uživatelské rozhraní. Systém ATHENA je určen pro řízení strojů libovolného typu – frézek, soustruhů, elektroerozivních drátových řezaček atd. – a fun- guje velmi dobře i v dílnách bez internetové sítě. Podává reporty, řídí, školí a provádí výpočty – to vše pro neocenitelnou podporu soudo- bých výrobních procesů. Mezi další řešení pro digitální výrobu patří Digital Twin, nástroj pro simulaci výroby a rozvrhování, nebo MAS-A5, systém, který dyna- micky rozvrhuje obrábění polotovarů a dopravu palet ve výrobních buňkách Makino, maximalizuje využití vřeten a dává do souvislostí výrobní objednávky, polotovary a procesy. Makino na EMO 2019 technologie chytré podpory zákazníků pro výrobní procesy zítřka Veletrh EMO 2019 zanedlouho otevře své brány. Společnost Makino proto již nyní seznamuje s nový- mi technologiemi obrábění či výroby forem pro tlakové lití nebo slévárenství a s dalšími produkty a ře- šeními, které představí ve svém stánku. Veletrh EMO se soustředí na dvě hlavní témata: digitalizované výrobní technologie pro Průmysl 4.0 a elektrická vozidla. Návštěvníci veletrhu se mohou těšit na to, že jim firma Makino předvede, jak jejich výrobní procesy připraví na budoucnost. Koncepce prediktivní a preventivní údržby, jako např. Machine He- alth Maximizer™ (MHmax) od firmy Makino, pomáhají minimalizo- vat odstávky a zvyšovat efektivitu. MHmax přináší do dílen internet věcí (IoT): dodatečné snímače instalované na stroji pomáhají v pre- venci neplánovaných odstávek. Tato webová aplikace kontroluje technický stav vřetene a ramene pro automatickou výměnu nástrojů (ATC), reguluje teplotu chladicí kapaliny a tlak v hydraulických obvodech, měří výkon a zobrazuje všechny výsledky uživatelsky přívětivým způsobem na obrazovce Pro.6 nebo na jiném počítači připojeném do sítě. Pokročilá digitální podpora je zákazníkům nabízena také prostřed- nictvím řešení pro vzdálenou podporu, které vyvinula firma Oculavis, partner společnosti Makino. Poprvé v Evropě budou na odborném veletrhu k vidění také modely rozšířené reality (AR) pro stroje společ- nosti Makino D200Z, DA300, a51nx, IQ500 a a500Z. Makino a500Z

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2019 | 99 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Určeno pro elektromobilitu S tím, jak výrobci automobilů, např. Volkswagen, nyní pronikají i na trh s elektromobily, rozhodla se firma Makino podpořit je v mnoha úkolech spojených s přechodem od výroby konvenčních automobilů se spalovacími motory k výrobě elektrických vozidel. Jak se tím pro- měňují vyráběné díly a jaké specifické problémy se vynořují? Odbor- níci firmy Makino jsou připraveni o těchto problémech s návštěvníky z oblasti automobilového průmyslu diskutovat a diskusi podpoří ukáz- ka širokého spektra aplikací. Špičková automatizační řešení Jedno ze špičkových řešení pro tlakové lití a slévárenství, které bude na veletrhu představeno, je lineární robot Erowa podávající elektro- dy a obrobky ke dvěma obráběcím centrům Makino (D200Z a F5) a elektroerozivní řezačce (EDAF3). Tato výrobní buňka je ideální pro výrobu forem konektorů pro elektromobily. Roboty i-assist od firmy Makino, které budou ve stánku také před- staveny, mají nyní velké množství pokročilých funkcí pro výrobu dílů. Například jsou schopné najít si svou vlastní cestu ke stroji, který po- třebuje zásobit, vyhýbat se překážkám po cestě, uchopit díly, i když nejsou ve správné pozici, nebo zakládat nástroje do seřizovacích strojů jiných výrobců. Dalším lákadlem na veletrhu EMO 2019 bude nový flexibilní výrobní systém s označením PZ1. Výrobní buňka PZ1, která je vybavena ob- ráběcími centry a51nx a a500Z od firmy Makino a kterou bude mož- né vidět na veletrhu, slibuje zákazníkům výraznou přidanou hodnotu prostřednictvím úspor nákladů, optimalizace výroby a preventivní údržby – jde o druh plně automatizovaného řešení, které může přinést rozhodující výhodu při realizaci výrobních procesů. EMO 2019 představí svět obrábění kovů na výstavišti v Hannoveru ve dnech 16. až 21. září. Návštěvníci stánku firmy Makino, číslo B36 v hale 12, se mohou těšit na celkový pohled do světa firmy Makino jako plnohodnotného dodavatele řešení. Profil firmy Makino Společnost Makino Milling Machine Co., Ltd. je považována za jednoho z vedoucích dodavatelů technologií a služeb v oblasti obrá- běcích strojů. Tato korporace je kotovaná na Tokijské burze a zaměst- nává více než 4 800 lidí ve všech částech Ameriky, Evropy a Asie. Její příjmy ve fiskálním roce, který skončil 31. března 2019, dosáhly celkové výše 1,6 miliard eur. Široká škála výrobních řešení nejvyšší kvality firmy Makino, zahrnuje obráběcí centra pro výrobu součástek, stejně jako výrobu zápustek a forem ve velmi různorodých aplikacích v leteckém a automobilovém průmyslu, v odvětví terénních vozidel, průmyslových komponentů, a v odvětví mikrotechnologie. Makino Eu- rope zaměstnává 300 lidí v technologických centrech a pobočkách v Německu, Itálii, Francii, Španělsku, Slovensku, Polsku a Rusku, se zaměřením na marketing, prodej, aplikační inženýrství a služby. Makino iassist Makino PZ1

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 100 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Spoločnosť Gestamp je jeden z dodávateľov, ktorý prišiel na Sloven- sko vďaka investícii Jaguar Land Rover (JLR). Nový závod spoločnosť Gestamp otvorila v priemyselnom parku v Nitre. Investícia dosiahla takmer 130 miliónov eur, v závode našlo prácu okolo 200 zamest- nancov. Podnik s rozlohou 42 400 metrov štvorcových bude vyrábať diely a štrukturálne časti karosérie pre závod automobilky Jaguar Land Rover v Nitre. Viac ako 70% produkcie závodu Gestamp Nitra bude založenej na výrobe dielov z hliníka. „Je to náš najväčší závod, ktorý sa zameriava na výrobu hliníkových komponentov. Tieto komponenty sú veľmi dôležité, tvoria akoby kožu auta,“ povedal výkonný predseda predstavenstva spoločnosti Ges- tamp Francisco J. Riberas. Zároveň zdôraznil, že firma využije všetko svoje know-how v oblasti technológií a materiálov, aby znížila hmot- nosť vozidiel a zvýšila ich bezpečnosť. Produkcia závodu Gestamp Nitra je zameraná na model Discovery, ktorý sa v súčasnosti v JLR Nitra vyrába. Gestamp bude taktiež vyrábať diely pre model New Defender, ktorého začiatok výroby je plánovaný ešte v tomto roku. Slovenská republika podporila investíciu Gestamp sumou deväť mi- liónov eur. „Ministerstvo hospodárstva aj vláda hodnotí túto investíciu pozitívne, pretože nejde iba o bežnú automobilovú výrobu. Táto spo- ločnosť bude hlavným dodávateľom pre Jaguar Land Rover, začala spolupracovať aj na elektromobilite a bude vyrábať aj rôzne súčasti pre batériové systémy – to je niečo, čo Slovensko potrebuje,“ zdôraz- nil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz. Ako ďa- lej dodal, podľa dohody z roku 2016 sa po dostavbe závodu v Nitre začne diskusia o ďalšej investícii firmy na Slovensku, ktorá by mohla Spoločnosť Gestamp otvorila závod v Nitre Nadnárodná spoločnosť Gestamp, špecializujúca sa na navrhovanie, vývoj a výrobu kovových kom- ponentov pre automobilový priemysel, otvorila začiatkom leta svoj nový závod so špecializáciou na hliník v Nitre. smerovať do výskumu a vývoja. „V prvom rade sa musíme pozrieť v rámci Visegrádskej štvorky, či sa nám oplatí priniesť sem tieto aktivity, to je dôležité pre budúce rozhodnutia,“ reagoval Riberas. Gestamp je globálna nadnárodná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na dizajn, vývoj a výrobu kovových komponentov pre špičkových vý- robcov automobilov. Vyvíja produkty s inovatívnym dizajnom určeným na výrobu ľahších a bezpečnejších vozidiel, ktoré ponúkajú lepšiu spotrebu energie a znížený vplyv na životné prostredie. Jej produkty sa využívajú pri výrobe karosérií, podvozkov a mechanizmov. Spo- ločnosť pôsobí v 22 krajinách so 110 výrobnými závodmi a dvoma rozostavanými závodmi a s 13 výskumnými a vývojovými centrami. Celosvetovo zamestnáva vyše 43 tisíc ľudí. V roku 2018 mala spoloč- nosť Gestamp obrat 8,548 miliardy eur. Závod v Nitre je už druhým na Slovensku. Vo Veľkom Mederi v okrese Dunajská Streda skupina Gestamp vyrába mechanizmy prostredníctvom svojej dcérskej spoloč- nosti Edscha. Zdroj: MH SR, Gestamp

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

7.– 11. 10. 2019 BRNO 61. MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 102 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Novinky svetových výrobcov Prezident Kia Motors Slovakia Kyong Jae Lee vyjadril spokojnosť s prvým polrokom 2019. „Od skončenia výroby modelu Venga sme sa sústreďovali na prípravu produkcie nového crossoveru Kia XCeed. Sériová výroba sa spustila hneď po dvojtýždňovej celozávodnej do- volenke, počas ktorej sa uskutočnila plánovaná údržba výrobných hál. V pondelok 5. augusta 2019 sme tak v Kia Motors Slovakia za- čali písať ďalšiu kapitolu histórie s nástupom šiesteho unikátneho karo- sárskeho variantu, ktorý sa v Tepličke nad Váhom vyrába.“ Štvrtý do rodiny Crossover XCeed je zároveň štvrtým členom rodiny Ceed, ktorú dote- raz reprezentujú úspešné, oceňované a obľúbené verzie hatchback, sportswagon a shooting brake (ProCeed). Kia XCeed na európsky trh prináša nielen atraktívny a moderný dizajn, ale takisto množstvo technických vylepšení, ktoré posúvajú kvalitatívnu úroveň vozidiel Kia a jazdný zážitok na ďalšiu úroveň. Nový model slávnostne predstavili ešte na konci júna vo Frankfurte nad Mohanom. Export do 95 krajín Modely Kia Sportage, Ceed a Venga vyrobené na Slovensku boli v prvej polovici roka 2019 exportované do 95 krajín sveta – naj- častejšie do Ruskej federácie (15,6 %). V tesnom závese je Spojené kráľovstvo (14,6%) a cez 10-percentnú hranicu sa už dostalo aj Ne- mecko. Celkovo stále platí, že približne polovica vozidiel Kia preda- ných v Európe, pochádza zo Slovenska. Pribudnú nové pohony Od mája 2018 sa v žilinskej fabrike montuje do modelu Sportage aj mild-hybridná vznetová hnacia sústava EcoDynamic+ 48V, na ktorú koncom roka 2019 nadviaže Kia Motors Slovakia ďalšími elektrifiko- vanými pohonmi. Kia Motors Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe. Závod bol vybudovaný v období rokov 2004 až 2006. Výroba automobilov ako aj motorov bola spustená v decembri 2006. V súčasnosti Kia na Slovensku zamestnáva viac ako 3 800 ľudí a vyrába modely Kia Ceed v štyroch karosárskych úpravách – päťdverový Ceed, Sportswagon, ProCeed, CUV Kia XCe- ed a športovo-úžitkový Kia Sportage. Spoločnosť Kia Motors Slova- kia patrí medzi najväčších výrobcov a exportérov na Slovensku. Od spustenia sériovej výroby v decembri 2006 výrobné brány závodu opustilo už viac ako 3,4 milióna vozidiel a 5 miliónov motorov. Kia Motors Slovakia – splnený plán aj nový model Text a foto Kia Motors Slovakia V prvom polroku 2019 vyrobil závod Kia Motors Slovakia 180 200 osobných automobilov a 222 tisíc motorov, čím sa mu podarilo naplniť výrobný plán. Po ôsmich rokoch sa v apríli skončila vý- roba modelu Venga, ktorú na výrobných linkách jediného európskeho závodu Kia Motors nahradil od augusta nový model XCeed.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2019 | 103 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Novinky svetových výrobcov Také v letošním roce navrhlo oddělení designu značky ŠKODA podobu křišťálových trofejí pro vítěze Tour de France. Designér společnosti ŠKODA AUTO Peter Olah zdůrazňuje: „Vzhled poháru pro letošního vítěze Tour de France byl inspirován jedním z nejtradičnějších a nejznámějších vzorů českých brusičů – tzv. „Spitzstein“. Malé pravidelné čtverečky jsou vybro- ušeny do tvaru pyramidy a vytváří tak trojrozměrný efekt. Tento klasický vzor jsme nově interpretovali a dodali mu zcela novou dynamiku, která je znatelná i na tvaru trofeje.“ Designéři společnosti ŠKODA AUTO se při navrhování povrchu trofeje nechají každý rok inspirovat novými vlivy. Letos jsou 60 centimetrů vyso- ká a čtyři kilogramy vážící mistrovská díla českého sklářství poctou právě tradiční technice broušení skla zvané „Spitzstein“. Skutečné zvládnutí této techniky vyžaduje dlouholetou zkušenost. Trofeje pro vítěze letošní Tour de France vyrobil pětasedmdesátiletý brusič skla, který tuto techniku v průběhu svého profesního života po několik desetiletí zdokonaloval. Výroba jedné trofeje trvala tři dny. ŠKODA AUTO byl letos již pošestnácté oficiálním hlavním partnerem a oficiálním dodavatelem vozů Tour de France. Trofeje pro vítěze slavné- ho cyklistického závodu kolem Francie navrhuje česká automobilka již od roku 2011. Společnost ŠKODA AUTO využila letní období pro modernizaci a rozšíření provozů. Během celozávodní dovolené na přelomu července a srpna byly provedeny všechny nezbytné úkony, které nelze zajistit za plného provozu. Jedná se zejména o modernizaci a rozšíření výrobních technologií v sou- ladu s koncepcí Průmyslu 4.0. Nové roboty se budou podílet na výrobě elektromobilů a stávající výrobní linky doznaly přestavbu v souvislosti s pří- chodem nejnovější generace motorů řady EA211 EVO. Pokračuje také bu- dování infrastruktury nezbytné pro provoz elektromobilů. Nejvíce změn proběhlo ve výrobním závodě v Mladé Boleslavi. Moder- nizace a rozšíření kapacit se dotklo svařovny, lakovny a montáže vozů. Započalo se s instalací nových svařovacích robotů, které budou zajišťovat výrobu připravovaného elektromobilu, jehož premiéra je naplánovaná na rok 2020. Rozsáhlé úpravy ve výrobě se týkají také přechodu na novou ge- neraci motorů řady EA211 EVO, které se vyznačují modernější konstrukcí. Motory mají zásadní odlišnosti, jako je například vysokotlaké vstřikování, efektivnější systém přeplňování a chlazení nebo nové řídicí jednotky. Mon- táž tohoto pokročilého pohonného ústrojí včetně spojení s převodovkou vy- žaduje odlišné postupy, k jejichž zavedení je vhodná delší odstávka, jako je právě celozávodní dovolená. Během léta investovala automobilka také do vylepšení komunikací uvnitř závodu v Mladé Boleslavi a jeho nejbližším okolí. V červenci byla v Mla- dé Boleslavi zahájena výroba nového městského SUV ŠKODA KAMIQ. Ve všech třech lokalitách, ve kterých má ŠKODA AUTO výrobní závody, pokračuje budování nezbytné infrastruktury pro elektromobilitu. V současné době je připraveno více než 450 nabíjecích bodů, celkem automobilka do roku 2025 počítá s vybudováním přibližně 7 000 nabíjecích bodů. Významnou novinkou v Kvasinách je instalace tzv. ultrakapacitoru, který slouží k vyrovnávání výpadků nebo poklesů napětí přicházejících z distri- buční sítě. Po Mladé Boleslavi má i závod v Kvasinách v evropském měřít- ku unikátní zařízení, které plní stejnou funkci jako UPS známé z počítačové techniky. Klíčovou událostí bylo pro závod v Kvasinách zahájení výroby modernizovaného modelu ŠKODA SUPERB. Ve Vrchlabí proběhly podob- ně jako v ostatních závodech plánované servisní prohlídky většiny výrob- ních zařízení včetně montážních linek a kalibrace měřicích prvků. V rámci rozvoje automobilky probíhá postupné navyšování výrobních kapacit, automatizace a robotizace ve výrobních úsecích ve všech třech závodech v České republice v souladu s koncepcí Průmyslu 4.0. Během ce- lozávodní dovolené bylo ve všech výrobních halách zrealizováno přibližně 180 projektů, z toho v Mladé Boleslavi 130. ŠKODA AUTO modernizuje ŠKODA Design navrhl trofeje pro vítěze Tour de France 2019 Zdroj: ŠKODA AUTO

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 104 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Zdroj: OTS TASR GEFCO realizuje aj postprodukčnú úpravu nových vozidiel Lakovanie špecifických dielov, polepy vozidiel, úprava dispozície, montáž doplnkového vybavenia, personalizácia firemných flotíl... To je len zlomok postprodukčných úprav vozidiel, ktoré realizuje spoloč- nosť Gefco priamo v priestoroch svojho workshopu v Trnave. Nadnárodná logistická spoločnosť GEFCO sa vo svojej pobočke v Trnave zaoberá nielen skladovaním, prepravou osobných a úžit- kových vozidiel, ale aj ich úpravou. Napríklad aj priamo z trnavskej automobilky smerujú vybrané úplne nové vozidlá na ďalšiu persona- lizáciu priamo do priestoru Gefca. „Rozsah úprav závisí od filozofie výrobcov vozidiel. Niektorí ich vyrábajú v základnej výbave a my ich v nadväznosti na konkrétnu objednávku dovybavíme. Vozidlo tak prí- de k zákazníkovi s požadovanou výbavou v pomerne krátkom čase. Pri niektorých výrobcoch naopak prevládajú dizajnové úpravy, aby vozidlá zapadli do jednotlivých marketingových línií a špeciálnych edícií,“ uvádza Peter Fagula, FVL manažér spoločnosti Gefco Slova- kia. Ročne tak Gefco pozmení celkovo 26 000 nových áut. Spoločnosť GEFCO realizuje úpravy v menších objemoch aj pre fi- remné flotily. Pre klientov realizujú úpravy vozidiel priamo na mieru. V praxi to znamená lakovanie špecifických dielov, polepy áut, dispo- zičnú úpravu, montáž doplnkového vybavenia (vyhrievanie sedadiel, montáž navigácie, zámkov, zásuviek, opláštenie nákladného priesto- ru...). Vozidlá sú ešte pred transportom ku konečnému zákazníkovi dovybavené tak, by ich zákazník mohol ihneď po odovzdaní použí- vať. V areáli spoločnosti Gefco sa skladuje viac ako 11 000 vozidiel. Pri preprave, nakládke a vykládke môžu vozidlá prísť k drobným povr- chovým poškodeniam. Aby mohli byť vozidlá v čo najkratšom čase odovzdané v stopercentnom stave, je práve skladovací priestor firmy s modernou lakovňou pre osobné a úžitkové autá ideálnym miestom na opravu. Vysokú kvalitu poskytovaných prác potvrdilo už niekoľko majiteľov veteránov, ktorí si tu nechali lakovať svoje cenné zberateľ- ské kúsky. GEFCO je svetovým lídrom v komplexnom riešení dodávateľských re- ťazcov a európskym lídrom v oblasti logistiky pre automobilový prie- mysel. GEFCO stavia na svojich 70-ročných skúsenostiach a vďaka 13 000 zamestnancom navrhuje inovatívne a flexibilné riešenia pre moderné dodávateľské reťazce v rozličných odvetviach priemyslu. Spoločnosť pôsobí v 47 krajinách sveta a svojich zákazníkov obslu- huje z 300 pobočiek. V roku 2018 dosiahla Skupina GEFCO obrat vo výške 4,6 miliárd eur. Teijin kupuje českú firmu Benet Automotive Japonská spoločnosť Teijin Limited v júli oznámila, že sa dohodla na kompletnom odkúpení spoločnosti Benet Automotive s.r.o. (ďalej len Benet), poprednom dodávateľovi automobilových dielov v Českej re- publike, od firmy Jet Investment. Spoločnosť Benet so sídlom v Mladej Boleslavy v Českej republike, je priamy dodávateľ (kategória Tier 1) kompozitných súčiastok pre auto- mobilový priemysel, ktorý ponúka pokročilé technológie pre formova- nie plastov vystužených uhlíkovými a sklenenými vláknami, rovnako ako nátery a montáž vozidiel. Spoločnosť sa špecializuje na vystužené re- akčné vstrekovanie (RRIM), proces pri nízkom tlaku s využitím polyure- tánu, na konvenčné autoklávové tvarovanie a tvarovanie živicou (RTM). Spoločnosť Benet má tri závody v Českej republike a jeden v Nemecku a ponúka svoje produkty európskym dodávateľom, ktorí vyrábajú ori- ginálne vybavenie (OEM), ako sú napríklad spoločnosti Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi a Škoda. Spoločnosť má 720 zamestnancov a vo fiškálnom roku 2018 zaznamenala rekordný predaj za 35,2 mi- lióna eur (40 miliónov amerických dolárov). Spoločnosť Teijin rozširuje svoje obchodovanie s automobilovými dielmi vďaka vlastným ľahkým vysokovýkonným materiálom a vynika- júcim možnostiam v oblasti dizajnu. Chce sa stať dodávateľom dielov rôznych charakteristík pre OEM zákazníkov prostredníctvom centier spoločnosti Teijin v Európe, Severnej Amerike a Ázii. Spoločnosť Benet má strategickú pozíciu vo vzťahu k centrálnym a vý- chodným regiónom európskeho trhu, kde majú hlavní dodávatelia OEM z Nemecka a ďalších európskych krajín svoje výrobné závody. Spoľahlivosť spoločnosti v oblasti dodávok poskytne firme Teijin solídne základy pre ďalšie posilňovanie kapacít v oblasti vývoja riešení a pre- dajných kanálov v Európe. Teijin je globálna skupina zameraná na technológie, ktorá ponúka so- fistikované riešenia v oblastiach ekológie, bezpečnosti, zabezpečenia a zmierňovania katastrof a demografických zmien a zvyšovania po- vedomia o zdravie. Jej hlavným poľom pôsobnosti sú vysokovýkonné vlákna, ako je napríklad aramid, uhlíkové vlákna a kompozity, zdra- votnícka starostlivosť, fólie, spracovanie živíc a plastov, polyesterové vlákna, konverzie produktov a IT. Skupina má viac ako 170 spoloč- ností a okolo 20 000 zamestnancov vo viac ako 20 krajinách na ce- lom svete. Zaznamenala konsolidované tržby vo výške 888,6 miliardy japonských jenov (8,1 miliardy amerických dolárov) a celkové aktíva v hodnote 1020,7 miliardy japonských jenov (9,3 miliardy amerických dolárov) za fiškálny rok končiaci 31. marca 2019. Zdroj: GEFCO

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

Milí priatelia, aj do prvého z jesenných vydaní ai magazine sme pre vás pripravili obľúbenú krížovku. Cenu do nej tento raz venovala spoločnosť TOKA Indeva, ktorá sa zameriava na inteligentnú manipuláciu s bremenami tak, aby pomáhala pracujúcim vyhnúť sa škodlivej námahe pri narábaní s ťažkým nákladom. Pochopiteľne, práve s touto tematikou súvisí aj riešenie krížovky. Ak sa vám páči „kutilská“ cena, ktorú spoločnosť TOKA Indeva venuje vyžrebovanému výhercovi, vylúštite krížovku a správne znenie tajničky nám pošlite spolu so svojím menom, adresou a telefónnym číslom na emailovú adresu redakcie: leaderpress@leaderpress.sk do 18. októbra 2019. Zaradíme vás do žrebovania a možno práve vy sa budete tešiť z kufríka s kvalitným náradím METABO. Meno vyžrebovaného lúštiteľa uverejníme v ai magazine č. 5/2019, ktoré vyjde začiatkom novembra. Správne znenie tajničky z júlového vydania o kartón dobrého vínka od spoločnosti SELOS je: hodnoty, ktoré priťahujú. Spomedzi správnych lúštiteľov sme vyžrebovali Michaelu Andraščíkovú z Košíc. Gratulujeme! redakcia ai magazine Vodorovne A: obsah zlata v minci; český tenista; 1. časť tajničky B: úžas (básnicky); tadiaľ; časť Viedne; nie ten C: biblická postava; pokladňa; sociálna poisťovňa; uľahčovať po latinsky D: výstupok; bodavý hmyz; biela bodka na koži (lekársky); skratka hrúbky po česky E: prežívaj; enolát; výkrik v karate; EČV Pezinka; ad acta F: zdroj tepla; tri po taliansky; kráľ po francúzsky; okrem iného; fáza mesiaca G: značka uránu; 2. časť tajničky; familiárny pozdrav H: od po latinsky; Indian Ocean Dipole; stará značka cigariet; droga; usadlosť v severských krajinách I: kto po česky; Nuclear Energy Institute; meno herca Cruisa; zliatiny železa s uhlíkom J: alebo po anglicky; oznámili úradom; druh fotografickej vývojky; slečna K: predložka inštrumentálu; 3. časť tajničky Zvisle 1: veľmi veľa; vrodená sila; grécky ostrov 2: lokálna počítačová sieť; zápor; starý druh žuvačiek aj cudzie mužské meno 3: symetrála; jeden z rodičov; typ auta Kia; rozum 4: koniec omše; predpona proti; slovenský boxer 5: nadávka nešikovnému aj lama alpaka; mesto v Dánsku; meno speváka Reada 6: africký kopytník; obruba; mlátili 7: prezývka Lesany; bunker CO; predpoveď výsledku 8: marocký tenista; metropola Nórska; jemu 9: mesto v Rumunsku; opak áno; mohol 10: natiahli; krstné meno Hlaváčka; ukazovacie zámeno ženského rodu 11: druh gruzínskeho bubienka; druh hesla; kyslá pochutina 12: rumunský futbalista; zápal mazových žliaz; kanón 13: časť mužského obleku; opaľovanie materiálu; značka stroncia 14: aromatická zlúčenina; ručiteľ; historické mesto v Anglicku Hrajte o darček od spoločnosti TOKA INDEVA KRÍŽOVKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A B C – D E F G H I J K Pomôcky: kini, anta, metol, Alami, adas, odal, doli, Ene, Ore, Ely, Iasi, ite l l d

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

| 4/2019 | www.leaderpress.sk 106 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje The MSV 2019 Will Be a Trade Fair of Technologies and Innovations for the Industry of a Future The 61st year of the International Engineering Fair will again introduce the last novelties and trends from the area of industrial technologies. There will be presented, from the 7th to the 11th October 2019 in Brno, more than 1 600 exhibitors from the several tenths of countries within the whole world, together also with an interactive exhibition focused on the digitisation in industry as well as together with the various conferences and networking actions. (www.msvbrno.cz, p. 10) The European Economy Is Growing, But… The year 2019 will be (according to the last prognosis elaborated by the European Commission) for the European economy already the seventh year of a continual growth, whereby this statement will be actual for all the member countries. The growth of Euro-zone during the first quarter of this year was more intensive than it was expected; thanks to many temporal factors. One of these factors is a moderate winter period and revitalisation of car sale. (p. 12) New Agreement Will Be Helpful for the European Export The European Union and Mercosur established a complex business agreement. The Mercosur is association of the member countries, namely Argentina, Basil, Paraguay and Uruguay. The EU is the first main partner, which made a business pact with the Mercosur. The new business framework, which is a part of the wider agreement between the both regions, will create a political and economic partnership as well as it will develop important opportunities for a sustainable growth of both partners taking into consideration the environmental aspects and interest of the EU-customers. (p. 14) The WITTMANN BATTENFELD at the Trade Fair K 2019 The company WITTMANN BATTENFELD will present itself for the first time within the trade fair K 2019 (from the 16th to the 23rd October 2019), under motto “Enjoy Innovation”, in the hall No.15, the exhibition stand C06. In this way it will obtain an exhibition area enlarged about 120 m2 and situated among its competitive companies. The exhibition stand of the company WITTMANN is situated at the traditional place, i.e. the hall No.10, exhibition stand No. A04. (www.wittmann-group.sk, p. 16) Next Generation of the Rotational and Turnable Units The company SCHUNK enlarges its portfolio with the new turnable units that are determined for automation. In this way it is starting nowadays a new era of the rotational movement. Now it is reasonable to put a question concerning a future development in the area of rotation and deflection as well as a question, where are hidden the potentials. (www.schunk.sk, p. 22) Mitsubishi Materials – Opening of a New Technology and Education Centre The company Mitsubishi Materials opened a new technology and education centre MTEC (Mitsubishi Technology & Education Centre) near the city Stuttgart in Germany. This new centre, which is situated in a modern two-floored building, was officially opened on the 4th June 2019. (www.mcs.sk, p. 26) Influence of Temperature on the Turning Process Cooling is an unavoidable part of the metal-working. Just a suitably chosen cooling process is able to increase durability of the cutting tips significantly as well as to reduce the production costs thanks to the changes of chip shape and also due to changes of the resulting temperature during the turning process. (www.iscar.sk, p. 28) The Concept „two-in-one“ from the Company WALTER: Eroding and/or Grinding Using One Machine The producers of tools are successfully applying already for the 17 years the world-over proven concept of a machine, which is based on the principle ”two-in-one” developed by the company WALTER. However, what exactly does it mean this concept, which is so interesting also for the competitive companies? (www.walter-machines.com, p. 30) „Click & Clamp“ Equipped with the New Centring Vice GARANT Xtric GARANT Xtric – it is a name of the new centring vice from the company Hoffmann Group. This vice is equipped with a new chuck jaw quick-change system, which enables an easy, fast and tool-free changeover. A click mechanism gives the vice an interchange accuracy in the micrometre range. Top jaws, which can be rotated by 180°, allow for a large clamping range and high variability when fixing components. (www.hoffmann-group.com, p. 32) The Valve Terminal EB 80 Has Got a Smaller Brother – EB 80 BOXI The very successful valve terminal EB 80, which is able to meet the requirements of a wide range of applications thanks to its high-level of modularity, is now at disposal also in a smaller version – in the form of the 4-positional valve terminal EB 80 BOXI. (www.metalwork.cz, p. 34) Innovations, Precision, Experiences Innovative, future-oriented solutions determined for the precise and smart processes. The group JUNKER with the brand names JUNKER, LTA and ZEMA presents its large offer of the products at the trade fair EMO 2019 in Hannover. This professional trade fair with 2 200 exhibitors coming from 44 countries and with more than 130 000 professional visitors is a world-wide leading event in the metal working area. (www.junker-group.com, p. 36) The XYZ Machine Tools with a New Generation of the Control System ProtoTRAK RX The control system ProtoTRAK RX belongs among the best easy-to-use control systems within the area of machine tools, taking into consideration its functionality and easiness of control. The newest generation with the designation RMX (determined for the milling machines) and RLX (for the turning machines) is keeping all the previous positive characteristic features, furthermore it is enriched by many new properties and improvements. (www.rexim.cz, p. 38) New Catalogue, New Assortment, More Tools The new team TEAM CUTTING TOOLS of the group CERATIZIT is presenting, by means of a new catalogue, its enlarged product portfolio, which consists from more than 60 000 tools that are determined exclusively for the chip machining. Under the title TEAM CUTTING TOOLS there are jointed together 4 trademarks: Cutting Solutions by CERATIZIT, KOMET, WNT and KLENK. So, they offer together the most complex assortment of the tools, technical solutions and services. (www.ceratizit.com, p. 40) Additional Bevelling Process – Precision and Effective Preparing of the Welded Surfaces on the Already Cut Parts A Slovak producer of the CNC cutting machines, the company MicroStep, developed an additional bevelling process (ABP), which represents an effective alternative to the usually applied methods and it is also saving the production time. Simultaneously this process enables to reach a higher precision level of the cut parts without a necessity of following processing within the welding process. This system is based on a precise determination of the component position and shape by means of a laser (line) scanner. (www.microstep.sk, p. 44) VARNSDORF – Another Novelty in Production Program The company TOS VARNSDORF presents at the trade fair EMO 2019 in Hannover another novelty from its production program. Namely, this new exhibit is the machine WHT 130 in the configuration of horizontal boring machine, which is equipped with robotic exchange of the tools. (www.tosvarnsdorf.cz, p. 48) With the RECA MAXMOBIL You Will Master Mobility of Maintenance Effectively Nowadays, the term mobility is extraordinarily popular. The people are moving intensively, very fast and in long distances. However, this phenomenon is typical not only for the private lives, but also for the automotive industry or engineering industry. The plants of these producers as well as their customers are situated in various points of the corresponding region. Such layout requires high level of flexibility relating to the service and maintenance operations. (www.reca.sk, p. 50) Powerful Filtration System for the Special Requirements Air pollution caused by the aerosols (smoke form welding and dry dust) was a serious problem in the locksmithery operation within the company Erwin Junker Grinding Technologies, Mělník. The original exhausters, individually mounted on the columns in the production hall, were insufficient. It was also not possible, due to a lack of free space and a lot number of operating cranes, to install the mobile exhaust systems and the fixed exhaust holes. A solution presented the company LTA Lufttechnik GmbH. (www.lta-filter.com, p. 52) COMBI GENIUS – New Set of Punching Press Machines Combined with Laser The company Prima Power introduces at the market a completely new generation of the servo-electric punching press machines, which are combined with a laser. The first model Combi Genius 1530 Dynamic was presented already at the trade fair EuroBLECH 2016. This model was equipped with a simple, but powerful automation Compact Express, together with a new source of fibre laser from own production Prima Power CF4000. The new set Combi Genius has many improvements in the automation variants, for example positioning of the metal sheets in the axes as well as monitoring of the process, in order to ensure a reliable automated production. (www.primapower.com, p. 54) RÉSUMÉS OF ARTICLES PUBLISHED IN ai magazine 4/2019 | 4/2019 | www.leaderpress.sk 106

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

www.leaderpress.sk | 4/2019 | MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje 107 RÉSUMÉS OF ARTICLES PUBLISHED IN ai magazine 4/2019 Advantages of the Company of a Future Can be Used Already Today! The main task of the company Renishaw is to offer modern and reliable metrological solutions, which can increase the production efficiency, reduce the production costs and eliminate negative influences of the human factor. Taking into consideration the initiative Industry 4.0, the company Renishaw presents an innovation, which is changing the existing productional operation towards the factory of a future. You can see this at the MSV Brno: exposition of the Renishaw will be situated in the hall P, exhibition stand No.55. (www.renishaw.cz, p. 56) The Series LKE – Worldwide Novelty in Linear Technology from the Zimmer Group The Zimmer Group is, with its offer of more than 4 000 products and with more than 20 years of experiences obtained in the area of design and sale, a worldwide leader in production of the linear technologies, as well as in design of the arrest components and brakes determined for the profiled or round guides. This year the Zimmer Group again introduces a global novelty – the new series LKE. The electric clamping components offer better properties than the presently used series LCE, namely higher operational speed and easier starting of operation. (www.zimmer-group.sk, p. 58) Taps with automatic function for screw cutting and lubrication The company MAG Centrum Ltd. is known almost during the last 15 years as an exclusive supplier of the company TECNOMAGNETE, which is the largest worldwide producer of the magnetic system. The MAG Centrum belongs among the top companies in own branch thanks to the long-time experiences with more than 4000 applications and thanks to a team of professional business- and service-staff. (www.magcentrum.cz, p. 60) Optimisation of Machining for Aluminium Alloys in Automotive Industry The extended application of aluminium alloys within the automotive industry, for example in construction of the vehicle engines, driving units, water pumps and braking systems, is a challenge for the producer OEM and for its partners within the supplier chain in order to increase productivity of the milling operations. The key factor for a success in this market segment is a selection of the tools, whereby the correct application of the optimised milling cutters, which are determined for the whole set of machining operations during production of the engine parts, is able to improve profitability significantly. (www.sandvik.coromant.com/sk, p. 62) New Possibilities of the RFID UHF Identification Almost every object can be equipped with the UHF RFID tag and in this way it can be reliably identified also from a larger distance. If the tag is once read, so it is creating a digital path, which can be utilized in the processes relating to the supply chain area, such as automated registration of the input/output goods, monitoring of the working process or material consumption. Reliability and correctness of the RFID tag reading process is a key factor of the whole RFID system. (www.marpex.sk, p. 66) Magnetic Clamping System with the Zero Point Technologies The modular magnetic system, which is equipped with a precise raster of the holes that are suitable for a fast and accurate positioning of the pre-machined components, pallets and clamping jigs. This product was developed in a cooperation with the company Gerardi, which has a large amount of knowledge and experiences obtained in production of equipment with the zero points. (www.magcentrum.cz, p. 68) BLUM in the Industry 4.0 The term Industry 4.0 was for the first time presented at the trade fair EMO Hannover in the year 2013 and since then it is used very often. Cybernetic factory. Total automation, automated production cells, silhouettes of dancing robots and at the end of the production chain is finished and packed product. (www.blum-novotest.cz, p. 70) KKS 463 NA – Complex Solution The fully-automated circular saw KKS 463 NA is a jewel of the company KALTENBACH. This equipment is working with all profiles without any operating staff activity. Feeding, cutting and sorting of the work- pieces is performed automatically. The most important advantage of this saw, which is equipped with the angle-wise cutting, is a repeated sawing on the front and rear side as well as application of a vertical fixture for the angle-wise cutting in order to clamp the worked material optimally with the shortest residual length <15 mm. (www.kaltenbach.com, p. 73) Small Welding Robot Supports Flexibility of Production Plants Coming of a new colleague sometimes means a completely new situation: if this new colleague is a robot. Advantage of the small collaborative robots (the so-called cobots) consists in a fact that they are working together with their operator and in this way they are the operator’s third hand. The equipment CoWelderTM is the automated welding solution from the Danish company Migatronic, which significantly increases productivity of welding at relatively low input investment. (www.migatronic.com, p. 74) Power of Automation Was Presented in Pardubice The second year of the Technology Days was held in the town Pardubice at the end of June. The company Stäubli presented at the exhibition area 1300 m2 a set of robots, including many interesting applications in a cooperation with the company’s partners. The success of the first year, which was held in 2017, predetermined a trend for a future development of the Stäubli. And we can say that the second year of this event was even better. (www.staubli.cz/robotics, p. 76) The Cobot UR10 Allowed to Solve Lack of Workers and Automation of Production The company 2K Trend is a producer of very precise plastic components using injection. However, it had problems with operating personnel of the injection machine. Therefore, it decided to make an investment into the industrial automation equipment. Nowadays, the cobot UR10 ensures a complete operation and in this way, it optimises production as well as it represents a solution concerning lack of manpower. (www.universal-robots.com, p. 78) All Screws Are Tightened Firmly A sub-supplier of the automotive industry, the company Yanfeng Automotive Interiors in Lüneburg, utilizes in its production the robot KUKA LBR iiwa, which is modified for the human-robot cooperation (HRC). The sensitive robot is applied for screwing of the elbow rest in the motor car Opel Insignia and it is working together with the assembly workers. (www.kuka.com, p. 80) Yearlong Experience with Operation of the 3D Printer Stratasys F170 from the Company MCAE Systems The company ŽALUZIE NEVA, Ltd.is from the year 1997 the pure Czech company and it will remain to be the Czech company also in a future. This company owns several rolling mills, new production hall with the area 8 000 m2 as well as a powder paint shop. Nowadays, this company belongs among the top European producers of the external blinds It is producing the top-quality products with very good prices, whereby most of the production is exported into more than 40 countries, including the atypical products. The weekly production is about 2 000 of the blinds completes, namely the standard blinds and atypical blinds. (www.mcae.cz, p. 82) FORD Motor Optimises Intra-Company Logistics Using the Robots MiR The production companies are solving problems relating to the unemployment. This phenomenon is typical for processes, which are requiring a routine, heavy and uninteresting work. Such kind of the tasks is not attractive for the employees and on the present it is practically impossible to find out workers suitable for these operations. The above-mentioned negative phenomena are typical for the automotive industry where it is required the non-stop operation. (p. 86) Do You Need Intra-Logistic System? When the corporation Trilogiq introduced, two years ago, the web-online configurator of the modular pipe systems determined for the intra-logistics, it was a unique innovation. This innovative solution enables to the customers not only to develop any pipe system by yourself (e.g. the working stations, shelf stands, retrieval stands, trolleys, etc.) and exactly according to own ideas, but also significantly to accelerate and to professionalize the whole process, from a proposal to the realisation. (www trilogiq.com, p. 87) Intelligent loads handling Series Liftronic AIR - The latest generation of industrial manipulators of the INDEVA series combines the power of a traditional pneumatic manipulator with intelligence of INDEVA brand. The lifting force is pneumatic; yet the control is electronic. The manipulator is suitable for lifting of centred or very heavy loads. Models are available from 80 to 310 kg and are available for pole mounting, ceiling or overhead rail. Compared with traditional pneumatically controlled manipulators, Liftronic Air offers important advantages that help improve safety, ergonomics and productivity. (www.cz.toka.de, www.sk.toka.de, p. 88) www.leaderpress.sk | 4/2019 | 107

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje | 4/2019 | www.leaderpress.sk 108 Časopis o automobilovom priemysle, strojárstve a ekonomike Journal about the automotive industry, mechanical engineering and economics Vychádza dvojmesačne 12. ročník Registrované MK SR pod číslom EV 3243/09, ISSN 1337 – 7612 Vydanie: 4/2019, september – cena 4 €/120Kč Šéfredaktorka: PhDr. Eva Ertlová e-mail: ertlova@leaderpress.sk sefredaktor@leaderpress.sk 0911 209 549, 0905 495 177 Redakcia: Tel.: 041/56 52 755 Ing. Mgr. Vlasta Rafajová 0904 209 549 e-mail: rafajova@leaderpress.sk leaderpress@leaderpress.sk www.leaderpress.sk www.aimagazine.sk Obchodné oddelenie/marketing: inzercia@leaderpress.sk 0904 209 549 Odborná spolupráca: Strojnícka fakulta STU Bratislava Fakulta špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne Zväz automobilového priemyslu SR Zväz strojárskeho priemyslu SR Svaz strojírenské technologie, Praha Redakčná rada: Ing. Michal Fabian, PhD., Ing. Melichar Kopas, PhD., Doc. Ing. Jozef Majerík, PhD., Ing. Nina Vetríková, PhD., Ing. Jaroslav Jambor, PhD., Mgr. Tomáš Mičík, Ing. Vladimír Švač, PhD., Ing. Patrik Grznár, PhD., Ing. Ľuboslav Dulina, PhD. Vydavateľstvo a adresa redakcie: LEADER press, s. r. o. Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina IČO: 43 994 199 Výroba: Grafické štúdio LEADER press, s. r. o. Tlač: ALFA Print, Martin alfaprint@alfaprint.sk Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úroveň inzercie. a u t o m o t i v e i n d u s t r y ® Zoznam firiem, ktoré publikujú a inzerujú v ai magazine 4/2019 AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o. ......................................................7, 61 Bliss-Bret, a.s. ....................................................................................3 Blum-Novotest, s.r.o. .......................................................................70 CERATIZIT Česká republika, s.r.o. ..............................................40 Coba automotive, s.r.o. .............................................................6, 20 DMG MORI Czech, s.r.o. ...............................................titulná strana DENIOS, s.r.o. ..................................................................................72 Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH ..........................................36 Fanuc Robotics Czech, s.r.o. ....................................................6, 85 Fronius Slovensko, s.r.o. ..................................................................7 Gühring Slovakia, s.r.o. .............................................................7, 13 Hoffmann Group ..............................................................................32 ISCAR SR s.r.o. ...................................................obálka č. 3, 7, 28 Kaltenbach, s.r.o. .............................................................................73 Kuka CEE GmbH, org.z. .......................................................6, 79, 80 LTA Lufttechnik GmbH ....................................................................52 MAG centrum, s.r.o. ..................................................................60, 68 MARPEX, s.r.o. .................................................................................66 MCAE Systems, s.r.o. .....................................................................82 MCS s.r.o. ...................................................................obálka č. 2, 26 Metal Work Pneumatic CZ, s.r.o. ...................................................34 MicroStep s.r.o. ...............................................................................44 Migatronic CZ, a.s. ..........................................................................74 MISAN, s.r.o. .....................................................................................69 Murrelektronik Slovakia, s.r.o. .......................................................11 Nordson EFD Deutschland, GmbH ....................................................9 OnRobot CEE ...............................................................................1, 84 PlasticPortal.eu. .................................................................................8 Pöppelmann Plasty, s.r.o. ................................................................21 PRIMA POWER .........................................................................53, 54 Profika, s.r.o. ................................................................................. 2, 8 RECA Slovensko s.r.o. ................................................................ 6, 50 Renishaw, s.r.o. ............................................................................... 56 REXIM, spol. s r.o. ........................................................................... 38 Sandvik Coromant .......................................................................7, 62 SCHUNK Intec s.r.o. .................................................................15, 22 S.D.A., s.r.o. ........................................................................................7 SPINEA, s.r.o. ......................................................................................8 Stäubli Systems, s.r.o. .................................................................6, 76 ŠVEC a SPOL, s.r.o. ...........................................................................8 TAJMAC – ZPS, a.s. ...........................................................................42 TERINVEST, s.r.o. ............................................................................95 TOS Varnsdorf, a.s. ...................................................................47, 48 TOKA INDEVA CZ+SK ......................................................................88 Trilogiq Slovakia, s.r.o. ....................................................................87 TRUMPF Slovakia, s.r.o. ..............................zalomená titulná strana Universal Robots A/S, odš. závod ................................................78 Valk Welding CZ, s.r.o. .....................................................obálka č. 4 Veletrhy Brno, a.s. ....................................................................10, 101 Zimmer Group Slovensko, s.r.o. ...............................................6, 58 Walter, s.r.o. ......................................................................................30 Wittmann Battenfeld SK, s.r.o. .......................................................16 Yamazaki Mazak Central Europe, s.r.o. ........................................25 vydavateľstvo odborných časopisov ® ai magazine 5/2019 prvý časopis o automobilovom priemysle na Slovensku uzávierka: 18. 10. 2019 | distribúcia: 4. 11. 2019

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

117

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/

sĂůŬtĞůĚŝŶŐƐ͘ƌ͘Žͮ͘WŽĚŶŝŬĂƚĞůƐŬljĂƌĞĄůϯϮϯͬϭϴͮͲϳϰϮϱϭDŽƓŶŽǀ нϰϮϬϱϱϲϳϯϬϵϱϰͮŝŶĨŽΛǀĂůŬǁĞůĚŝŶŐ͘Đnjͮǁǁǁ͘ƌŽďŽƟ njĂĐĞ͘Đnj The strong connection sĂůŬtĞůĚŝŶŐƐ͘ƌ͘Žͮ͘WŽĚŶŝŬĂƚĞůƐŬljĂƌĞĄůϯϮϯͬϭϴͮͲϳϰϮϱϭDŽƓŶŽǀ нϰϮϬϱϱϲϳϯϬϵϱϰ ͮŝŶĨŽΛǀĂůŬǁĞůĚŝŶŐ͘Đnjͮǁǁǁ͘ƌŽďŽƟ njĂĐĞ͘Đnj ǁǁǁ͘LJŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǀĂůŬǁĞůĚŝŶŐ Víme jak na to Kŋ ŝŶĞƉƌŽŐƌĂŵŽǀĄŶş ƐƉĞĐŝĄůŶĢƉƌŽƐǀĂƎŽǀĄŶş \ĞƓĞŶşƚĂŬĠƉƌŽŵĂůŽƐĠƌŝŽǀŽƵ ǀljƌŽďƵ sLJƐŽŬĄŬǀĂůŝƚĂƐǀĂƎŽǀĄŶşƚĠŵĢƎ ďĞnjƌŽnjƐƚƎŝŬƵ

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim04-2019-floowie/