Ai magazine 06/2019https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

obrábanie, frézovanie, zváranie, robotika, automatizácia, metrológia, automobilky, digitálny podnik,konštrukcia, inovácie, vývoj, materiály, technológie, produkty, dodávatelia, náradie, nástroje, aditívna výroba, veda, výskum A Distributor of www.mmc-hardmetal.com NOVINKA Ø14 - Ø16.5 LxDC 2,3,4 & 5 NOVÉ VRTÁKY S MENŠÍM PRIEMEROM - Ø14 - Ø16.5 VRTÁKY MINI MVX Časopis o automobilovom priemysle, strojárstve a ekonomike 4 € / 120 Kč w w w.leaderpress.sk 6/2019 december 2019 a u t o m o t i v e i n d u s t r y ® Journal about the automotive industry, mechanical engineering and economics 12. ročník á á

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

The strong connection ǁǁǁ͘LJŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǀĂůŬǁĞůĚŝŶŐ Robotické svařování ? sĂůŬtĞůĚŝŶŐƐ͘ƌ͘Žͮ͘WŽĚŶŝŬĂƚĞůƐŬljĂƌĞĄůϯϮϯͬϭϴͮͲϳϰϮϱϭDŽƓŶŽǀ нϰϮϬϱϱϲϳϯϬϵϱϰͮŝŶĨŽΛǀĂůŬǁĞůĚŝŶŐ͘Đnjͮǁǁǁ͘ƌŽďŽƟ njĂĐĞ͘Đnj ^ǀĂƎŽǀĂĐşƌŽďŽƚLJͮ\ĞnjĂĐşƌŽďŽƚLJͮKŋ ŝŶĞƉƌŽŐƌĂŵŽǀĄŶşͮdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞǀLJŚůĞĚĄǀĄŶş Inspirujte se u nás. Víme jak na to.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

Termín: 13. mája 2020 Miesto: Village resort Hanuliak, Belá Generálny partner Automatizácia procesov v obrábaní leaderpress@leaderpress.sk, 0911 209 549, 0904 209 549 Zámerom konferencie je informovať o  nových inteli- gentných technológiách, produktoch a systémoch v ob- rábaní. Cieľovou skupinou sú zástupcovia výrobných firiem z  oblasti strojárstva, automobilového priemyslu i  ďal- ších odvetví priemyslu zo SR a ČR. Konferencia ponúkne komplexné informácie o  no- vých možnostiach zvyšovania efektívnosti, produktivity a kvality výroby formou prezentácií zameraných na: au- tomatizáciu a robotizáciu v obrábaní, aditívnu výrobu, inovácie v oblasti náradia a nástrojov pre obrábanie, in- formačné systémy a softvérovú podporu, i ďalšie témy. Súčasťou programu budú konkrétne prípadové štúdie, referenčné príklady z praxe, panelové diskusie, priestor pre networking a stretnutia medzi partnerskými firma- mi podujatia a účastníkmi. Odborní garanti Hlavní partneri ® a u t o m o t i v e i n d u s t r y ® LEADER press, s.r.o., pripravuje II. ročník konferencie Mediálni partneri Informácie o našich už zrealizovaných konferenciách, fotky, videá na: www.aimagazine.sk v sekcii konferencie Pre viac informácií nás kontaktujte na Partneri

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

EDITORIAL HS5000M KL7000LY XF6300 Dear friends, Do you recall the great Czech movie Pelíšky? For its timeless value and humor, it has been on our screens for many years. Those who know the movie well, will certainly remember the scene when during a family dinner a plastic spoon melted in hot coffee and twisted like a ”twizzler”. I recalled this scene when I was reading one of the articles published in the current ai magazine called Direction of the plastics industry written by Juraj Majerský. Much time has passed since plastic spoons melted in hot drinks, and today, we face a different challenge with plastic products. With some exaggeration, one can say that today’s plastics are of such high quality, that they are virtually indestructible. Or at least they seem to be. A wave of critic attacks plastics from all four corners of the world blaming them for being responsible for everything, from the suffering of fish in streams and seas, to lan- dfills and tossed plastics along roads, all the way to polluted water and air we inhale. Plastics are everywhere and we don‘t know what to do with it. Stop their production altogether? Unthinkable! Recycle them completely? Impossible! At least for now. One thing is certain – the problem that affects the plastics industry is almost like the hamlet question: to be or not to be? It should be looked at comprehensively and solutions will surely come up. In order to learn more, we invite you to read the article written by a subject matter expert. Finally, in this year‘s last edition of our ai magazine there is a lot of interesting and valu- able reading. Do not avoid the column Success Story describing MTS Krivá, a company that may be a model for other businesses. Their employees would not change their jobs. Would you like to know why? We also invite you to read articles in the new section called Additive Production, which as of now, you’ll find regularly in the pages of the ai magazine. Finally, many of you know what it is about, even though it still has the attribute – the jungle. Read more in the issue. In the column, World of Leaders, we are introducing the company SCHUNK Intec in their new premises and with new business activities. It is also good to know more about the development of the machine tool industry as the economy slows down. Dear Readers, As per tradition, you’ll find your favorite crossword puzzle in the issue. This time with the prize from the company DMG MORI. You find, as well, information about the 2nd annual conference about Automation of processes in machining industry that we are preparing for May 2020. There are many other interesting articles and information that we believe will be useful to you and your business. Finally, please allow me to wish you, on behalf of our publishing house and the editorial staff of the ai magazine, wonderful Christmas holiday, a lots of family well-being and extraordinary human happiness. Thank you for your trust and support in the past year, and we look forward to seeing you again in the New Year! Yours sincerely Eva Ertlová HS XF6300 >PRŮMYSLOVÉ CNC STROJE >KONSTRUKCE A VÝROBA ROBOTIZOVANÝCH PRACOVIŠŤ OD ROKU 1992! www.profika.cz 2 | 6/2019 | www.leaderpress.sk

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

EDITORIAL Vážení priatelia, pamätáte sa na skvelý film Pelíšky? Mnohí iste, veď pre svoju výpovednú hod- notu a humor je na televíznych obrazovkách celé roky. Tí, ktorí ho poznajú, určite majú v pamäti scénu, keď sa plastová lyžička v horúcej káve roztiek- la a skrivila ako kus papiera. Spomenula som si na túto scénu, keď som čítala príspevok Juraja Majerského Smero- vanie plastikárskeho priemyslu, ktorý sme pre vás pripravili do aktuálneho vydania ai magazine. Od doby pokrivených lyžičiek už ubehol nejaký ten čas a dnes je s plastovými výrobkami iný problém. Zveličene povedané – sú také kvalitné, až sú nezničiteľné, aspoň sa tak zdá. A tak sa valí vlna kritiky na plasty zo všetkých strán a z celého sveta, za čo všetko sú zodpoved- né: od utrpenia rybičiek v potokoch a moriach, cez skládky a pohode- né plasty pri cestách až po znečistenú vodu a vzduch, ktorý vdychujeme. Plasty sú všade a my nevieme, čo s nimi. Zrušiť ich výrobu? Nemysliteľné! Bezo zvyšku ich recyklovať? Nemožné, aspoň v súčasnosti! Isté je jedno – na problém, ktorý sa dotýka plastikárskeho priemyslu až hamletovskou otáz- kou: byť či nebyť, sa treba dívať komplexne a riešenia isto prídu. Prečítajte si teda článok od odborníka a dozviete sa určite viac. Napokon, v poslednom tohtoročnom vydaní ai magazine je veľa zaujímavého a hodnotného čítania. Neobíďte Success story firmy MTS Krivá, ktorá môže byť vzorom, pretože, okrem iného, jej zamestnanci by nemenili. Prečo asi? Začítajte sa aj do článkov v novej rubrike Aditívna výroba, ktorú od tohto vy- dania nájdete v ai magazine pravidelne. Napokon, mnohí z vás vedia, o čom to je, aj keď má stále prívlastok – džungľa. Čítajte viac v čísle. Vo Svete lídrov predstavujeme firmu SCHUNK Intec už v nových priestoroch a s novými aktivi- tami. No, a ako sa vyvíja odbor obrábacích a tvárniacich strojov v tomto roku v súvislosti so spomaľovaním ekonomiky, je tiež dobre vedieť. Vážení čitatelia, nechýba, samozrejme, vaša obľúbená krížovka, tentoraz s cenou a taj- ničkou od firmy DMG MORI a ďalšie zaujímavé články a informácie. Veríme, že budú pre vás užitočné. A aby som nezabudla – v máji bu- dúceho roka pripravujeme pre vás 2. ročník konferencie Automatizá- cia procesov v obrábaní. Prvé informácie nájdete už v tomto vydaní. Na záver mi, prosím, dovoľte, zaželať vám v mene nášho vydavateľ- stva a redakcie ai magazine krásny čas vianočný, veľa rodinnej po- hody a obyčajného ľudského šťastia. Ďakujeme vám za dôveru a podporu v roku odchádzajúcom a v novom roku sa tešíme s vami opäť dovidenia! S pozdravom Eva Ertlová www.leaderpress.sk | 6/2019 | 3

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

OBSAH CONTENT 4 | 6/2019 | www.leaderpress.sk Register automotive.......................................................6 Automotive companies register Top téma dňa Top Day Topic Smerovanie plastikárskeho priemyslu….....…………………..10 Direction of the Plastics Industry Rok 2019 spoločnosti Wittmann Battenfeld SK…..…….……13 The Year 2019 in the Company Wittmann Battenfeld SK Výroba a spracovanie plastov – stojíme na križovatke...........14 Production and Processing of Plastics – We Are Standing at the Crossroads Svet lídrov World of Leaders SCHUNK Intec – otvorený novým možnostiam a aktivitám..................................................................16 SCHUNK Intec – Open to the New Possibilities and Activities Success story Made in Slovakia Prostredie v priemyselnej výrobe môže byť ľudskejšie................................................……18 The Industrial Production Environment Can Be More Human Robotika, automatizácia Robotics, Automation Nový UR16e rozširuje možnosti kolaboratívnej robotiky...................................................21 The New UR16e Expands Possibilities of the Collaborative Robotics MiR500 zvládá ve Stera Technologies přepravu více typů palet................................................22 MiR500 Is Transporting Various Pallet Types at Stera Technologies KUKA vyvíja mobilného robota na výrobu polovodičov…….....................……………………24 KUKA Is Developing Mobile Robot for Production of Semiconductors Kobotizácia – bezpečnosť a ochrana zdravia…..…………….26 Cobotization – Safety and Health Protection Zváranie Welding Poľnohospodárske technológie ako zváračská výzva......................................................30 Agricultural Technologies As a Welding Challenge Konferencia Zváranie 2019...........................................32 The Conference Welding 2019 Aditívna výroba Additive Production Aditívna výroba – technológie budúcnosti..........................34 Additive Production – Technology of Future Skvělý design i produktivita - to je nová 3D tiskárna J850 včetně nových materiálů PolyJet.....................................38 Great Design and Productivity – That Is the New 3D Printer J850, Including the New PolyJet Materials Renishaw podporuje legendárneho jachtára..…….…………39 Renishaw Supports the Legendary Sailor Materiály, technológie, produkty Materials, Technologies, Products Stav oboru obráběcích a tvářecích strojů v České republice........................................................40 State of the Machine Tool and Forming Tool Industries in the Czech Republic Nový zákaznický portál my DMG MORI………………....……42 The New Customer Portal my DMG MORI HAIMER DAC digitalizuje procesy riadenia nástrojov.........................................................44 The HAIMER DAC Digitises Processes for Control of Tools Štíhly hydraulický expanzný upínač nástrojov s technológiou Cool-flow...............................................46 Slim Hydraulic Expansion Tool-Holder with the Technology Cool-Flow

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

www.leaderpress.sk | 6/2019 | 5 OBSAH CONTENT MVX vrtáky – nové typy s menšími priemermi a s novými reznými doštičkami….....................................48 The MVX Drills - New Types with Smaller Diameters and with New Cutting Inserts Na skúsenostiach založené riešenia znamenajú pre výrobcov strojov skratku k úspechu...........................50 Experience-Based Solutions Mean a Shortcut to Success for Machine Producers Řízené větrání - technologické odsávání potřebuje účinné zvlhčování Merlin..................................51 Controlled Ventilation – Technological Exhausting Requires Efficient Humidizing Merlin Výdajné automaty RECA už aj pre horľavé látky.................52 Vending Automats Also for Flammable Materials Nová dimenzia decentrálneho napájania prúdom……………54 New Dimension of Decentralized Electric Power Supply Priemyselné tlmiče PowerStop……….........……………….…56 The Industrial Absorbers PowerStop Nové produkty společnosti Tungaloy………...........…………58 New Products from the Company Tungaloy Po fréze ‚Master Steel‘ nyní přichází ‚Master Alu‘ .................60 After the Milling Cutter ‚Master Steel‘ Comes Now the ‚Master Alu‘ Logistika Logistics Inteligentní manipulace s břemeny………................……….62 Intelligent loads handling Elektromobilita Electromobility Elektromobilita na Slovensku a v Česku………......………….64 Electromobility in Slovakia and in the Czech Republic Veda, výskum, vzdelávanie Science, Research, Education Kam smeruje slovenská verzia Industry 4.0?.....................66 Where Is Going the Slovak Version of Industry 4.0? Kovosvit MAS díky Centru kompetencí vyvinul soustruh KL 285……………............................…..68 Kovosvit MAS Developed the Lathe KL 285 Thanks to the Center of Competences Transfer 2019…………………………….......………………….70 Transfer 2019 Hospodárske spektrum Economic Spectrum CEE Automotive Supply Chain 2019 - přemýšlejme strategicky..............................................72 The CEE Automotive Supply Chain 2019 – Let\'s Think Strategically Space Drive na ceste do sériovej výroby………...……………74 Space Drive on the Way to Mass Production JOB AIR Technic úspěšně prošel kolaudací hangáru…………….....................................….76 JOB AIR Technic Successfully Passed Approval of Hangar Edičný plán ai magazine 2020……………...………………….81 Editorial Plan of ai magazine 2020 Krížovka………………..…………………………..……………..85 Crossword Resumé článkov………………………………………………….86 Résumés of Articles Zoznam publikujúcich firiem………………..……..…………..88 List of Publishing Companies

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 6 REGISTER REGISTER Vyšné Kamence 11 013 06 Terchová Slovakia tel.: +421 41 507 1101 fax: +421 41 507 1151 www.cobaautomotive.sk Výroba vytlačovaných a vstrekovaných plastových dielov pre automobilový priemysel V V 0 0 S S t te fa w ov l vaných ový priemysel RECA | DRŽÍ. PÔSOBÍ. NAPREDUJE. RECA Slovensko s.r.o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, tel.: (+421) 2 4445 5916, e-mail: reca@reca.sk, www.reca.sk Upínače ZIMMER: • až 30 miliónov bezúdržbových cyklov aj vďaka extrémne presným vedeniam oceľ v oceli • čeľuste s DLC povlakom (extrémne tvrdý, antikorózny a odolný voči opotrebeniu) • štandardne klasifikované pre IP64 (odolnosť voči striekajúcej vode a vysokej prašnosti) a možnosť úpravy na triedu IP67 (upínače ponorené v kvapaline) • odolné voči korózii • o 30% vyššia upínacia sila a o 15% dlhšie upínacie čeľuste ako má konkurencia • priama náhrada 1:1 za upínače konkurencie pri bezkonkurenčnej cene • dostupné všetky náhradné diely pre jednoduchšiu a hlavne lacnejšiu údržbu Zimmer Group Slovensko, s.r.o. Centrum 1746/265 017 01 Považská Bystrica M: 0911 878 800 T: 042/4331 788 roman.majersky@zimmer-group.sk www.zimmer-group.sk Váš kompetentný partner pre dodávky: – spojovacieho materiálu – vŕtacieho a brúsneho materiálu – chemických prostriedkov – kotviacej techniky – diamantovej techniky – náradia ručného a elektrického – dielenského vybavenia – prípravkov na údržbu pre autoservisy – služieb zameraných na optimalizáciu všetkých logistických procesov – RFID systémov – výdajné automaty – RECA MAXMOBIL CEE Gmbh, organizačná zložka Bojnická 3, 831 04 Bratislava Tel.: +421 226 212 271 info.robotics.cz@kuka.com www.kuka.com Navrženo pro uvedení Vašich představ do reality KR 6 Agilus R 700 • Nové silnější motory • Nová vnitrní kabeláž • IP67 pro všechny varianty • Montáž v jakékoliv pozici • Ještě rychlejší pracovní cykly • Konfigurovatelné připojení médií FANUC Slovakia s.r.o. Pri Jelšine 3636/ 1 949 01 Nitra www.fanuc.sk OBJAVTE KOMPLETNÚ PONUKU PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU ǩ znižujeme náklady ǩ zvyšujeme produktivitu ǩ spoľahlivosť 99,99%

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

www.leaderpress.sk | 6/2019 | 7 REGISTER ISCAR SR, K múzeu 3, 010 03 Žilina, tel.: 00421 41 507 43 08, fax: 00421 41 507 43 11, www.iscar.sk / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRONIUS SLOVENSKO S.R.O., Nitrianska 5, 917 01 Trnava, Tel: +421 (0) 33 5907 511, Fax: +421 (0) 33 5907 599, email: sales.trnava@fronius.com, www.fronius.sk / zváracie zdroje na ručné zváranie / zváracie zdroje na robotizované zváranie / automatizáciu zvárania / monitorovanie zváracieho procesu / plazmové rezacie zariadenia / zváracie príslušenstvo / technologické centrum PREDAJ, SERVIS A TECHNICKÁ PODPORA PRE: Robotické riešenia: • paletizácia • pick and place • FSJ – bodové zváranie hliníka • striekanie • obsluha strojov • zváranie MG10HL (nosnosť 1000/1500kg) BX200L Solutions for Industrial Automation Orlové 277, 017 01 Považská Bystrica tel.: +421 42 432 99 01 aquastyl@aquastyl.sk MERACIA TECHNIKA V STROJÁRSTVE • VÝROBA • SERVIS • KALIBRÁCIE www.aquastyl.sk guehring@guehring.sk www.guehring.sk PARTNER PRE TIE NAJZLOŽITEJŠIE ÚLOHY V OBRÁBANÍ 5R]wLķWHVYRXVDGXQ¾VWURMŋSUR U\FKOHMwÊQ¾YUDWQRVW

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 8 REGISTER REGISTER www.plasticportal.eu PROFIKA ČECHY: Benátky nad Jizerou, +420 326 909 511; PROFIKA MORAVA: Nový Jičín, +420 739 619 787; PROFIKA SLOVENSKO: Žiar nad Hronom, +421 918 653 147 CNC stroje HYUNDAI WIA a SWISS TYPE dlouhotočné automaty HANWHA vše na CNC stroje HYUNDAI WIA a SWISS TYPE dlouhotočné automaty HANWHA vše na www.profika.cz www.profika.cz PROFIKA PROFIKA dodává a servisuje CNC stroje dodává a servisuje CNC stroje již od roku 1992! již od roku 1992! Ďakujeme všetkým našim klientom, Ďakujeme všetkým našim klientom, spolupracovníkom a čitateľom spolupracovníkom a čitateľom za spoluprácu a podporu. za spoluprácu a podporu. Krásne Vianoce a šťastný Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2020! nový rok 2020! redakcia ai magazine redakcia ai magazine ® a u t o m o t i v e i n d u s t r y ®

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

Ďakujeme za spoluprácu v roku 2019 a do nového roka 2020 želáme veľa pracovných i osobných úspechov. Kolektív ISCAR SR s.r.o. VESELÉ VIANOCE ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020 / Ďakujeme za prejavenú dôveru v uplynulom roku a želáme všetko najlepšie v roku 2020. / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 10 TOP TÉMA DŇA Plastikársky priemysel Plasty nie sú zlé, ale... Úlohou nás, plastikárov, je však momentálne presvedčiť zvyšok sve- ta, že plasty nie sú zlé. Nie, skutočne nie sú zlé. Zlá je iba manipu- lácia s nimi po skončení ich životnosti. Nemenej dôležitá je ale aj fáza vývoja plastových dielov, ktorá by mala podporovať následnú recykláciu. To, čo je aktuálne najviditeľnejšie, je bezohľadné vyha- dzovanie plastov na skládky, do prírody, ich nezmyselné využíva- nie, balenie každej zbytočnosti, zložitá recyklácia, či ich divoké spaľovanie v rozvojových krajinách. Nikto z nás sa nemôže tváriť, že sa ho to netýka. Tie plasty, ktoré spaľujú v Ázii, či v Afrike, rov- nako ako tie, ktoré sa dostávajú do riek a následne morí a oceá- nov, sú často aj od nás. Ak si spomeniete, Čína zastavila dovoz odpadov z plastov z Európy k 31. 12. 2017. Dovtedy veľa z nás plastový odpad neriešilo. Až v tom momente nastalo zdesenie, čo bude Európa s vlastným plastovým odpadom robiť. A to zdesenie trvá dodnes. Niektoré rozvojové krajiny ešte plasty odoberajú, no je len otázkou času, dokedy. Toto zdesenie však treba využiť a ob- rátiť ho v náš prospech tým, že plasty budeme recyklovať a hos- podárne využívať. Recyklácia a biodegradovateľné plasty Momentálne neexistuje jednotný smer, ktorým sa plastikársky prie- mysel ohľadom recyklácie či biodegradovateľných plastov vydá. Skôr to vyzerá tak, že tých smerov bude niekoľko. Musíme počítať s tým, že „konvenčné“ plasty tu s nami ešte zopár rokov pobudnú. Bioplasty sú už realitou a pomaly sa začínajú dostávať do bežné- ho života, no aj tie majú svoje úskalia. Ako prvé je nutné rozlišovať termíny, pretože bioplast je pojem široký, nie vždy znamená to, čo si pod ním ľudia predstavujú a často je rovnako „zlý“, ako plast „konvenčný“. Najlepšou kategóriou „bioplastov“ sú tie biodegra- dovateľné, vyrobené z obnoviteľných zdrojov. Tie však takisto za- tiaľ „spásu“ neprinesú, pretože na ich výrobu a náhradu plastov vyrobených z neobnoviteľných zdrojov nemáme absolútne dosta- Smerovanie plastikárskeho priemyslu Text a foto Juraj MAJERSKÝ Rok 2019 je pre mnohé priemyselné odvetvia prelomový. Hádam najväčším míľ- nikom je však pre plastikársky priemysel. Vo všetkých masmédiách a na sociálnych sieťach sa začali objavovať obrázky morí plných plastov, zvierat, ktoré kvôli plasto- vému odpadu zahynuli, či začali prichádzať informácie o mikroplastoch, ktoré sa už nachádzajú aj v spodnej vode a v telách všetkých živočíchov. Je dobré, že sa tieto obrázky a správy dostali von. Mne ako plastikárovi sa rozhodne nepáčia a budem sa snažiť aj svojou troškou prispieť, aby sa situácia zmenila. Zeroplast – rozpad výrobkov Mlynček na drvenie plastu

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

www.leaderpress.sk | 6/2019 | 11 TOP TÉMA DŇA Plastikársky priemysel tok kapacít, ktoré by tieto plasty vyrábali a v nasledujúcich rokoch to ani nevyzerá, že by kapacity závratne narástli. Momentálne do- pyt po materiáloch na báze PLA (kyselina polymliečna) prevyšuje ponuku cca 8-násobne. (Zdroj Ing. Aleš Hlavička, spol. RADKA) Aj po raste kapacít, by sme však museli výrazne zvýšiť osiatu plo- chu, pretože bez kukurice by sme nemali čím kŕmiť hospodárske zvieratá, ľudí a v USA by nastala druhá vlna prohibície, keďže by nemali z čoho vyrábať tamojšiu whisky. Ale riešenie problé- mov s plastami to je, aj keď iba čiastočné. Biodegradovateľným plastom, samozrejme, musíme nájsť uplatnenie, respektíve musia byť vyvinuté tak, aby dokázali funkciou a kvalitou nahradiť plasty nedegradovateľné. Je skvelé, že aj Slovensko má vedcov svetovej úrovne ako prof. Ing. Pavel Alexy, PhD., z STU Bratislava, ktorý spolu s tímom vyvinul biodegradovateľný materiál z obnoviteľných zdrojov s názvom Nonoilen. Verím, že aj vďaka úsiliu pracovníkov Oddelenia plastov, kaučuku a vlákien z Ústavu prírodných a syn- tetických polymérov STU v Bratislave, sa odvetvie pohne dopredu a tie najkritickejšie – jednorazové obalové plasty budú čoskoro nahradené biodegratovateľnými. Nejakú dobu to však ešte potr- vá, pretože potravinové obaly neplnia iba funkciu estetickú, ale aj chránia výrobok a predlžujú jeho životnosť. A na dlhú životnosť, predovšetkým pri potravinách sme si už zvykli, nastavili naše pro- cesy (transport, skladovanie, predaj) a stálo by mnoho úsilia, ener- gie a finančných prostriedkov, aby sme tieto svoje návyky zmenili. Aj to sa však môže stať. Príkladom sú rozširujúce sa „bezobalové“ obchody. Určite si aj sami spomenieme na ďalší príklad, a to, ako sme si pár rokov dozadu nevedeli predstaviť, že by sme nedostali v supermarkete „igelitku“ zadarmo k nákupu. A dnes väčšina z nás chodí do obchodu s vlastnou taškou, „igelitky“ sú platené a málo- kto si ich už kupuje. Komplexný pohľad, či alternatívne materiály? Ale späť k tým „zlým/dobrým“ plastom. Viete si predstaviť, že by sme teraz nahradili všetky plasty alternatívnymi materiálmi? Zrazu by sme namiesto plastov museli používať kovy, drevo, papier, či iné materiály. Lenže energetická náročnosť spracovania kovov je nie- koľkonásobne vyššia, ako spracovania plastov. Rovnako na tom je aj drevo, či papier. Výroba papierovej tašky, ktorú si v obchode kú- pite, zanecháva omnoho vyššiu uhlíkovú stopu ako taška plastová. Samozrejme, jej výhodou je, že sa v prírode rozloží (Pozor! nemusí sa rozložiť, ak sa dostane na skládku komunálneho odpadu!), čo momentálne dokáže len máloktorý plast. Všetko má svoje „pre a proti“ a tu je len malý príklad, ako by to dopadlo, ak by sme sa pokúsili nahradiť obalo- vé plasty alternatívnymi materiálmi: Hmotnosť alternatívnych obalov by sa zvýšila 3,6 krát Emisie skleníkových plynov by sa zvýšili 2,7 krát Spotreba energie by sa zvýšila 2,2 krát Veľkosť odpadu by sa zvýšila 1,6 krát (Zdroj: Michal Babič z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR na základe štatistík z www.bpf.co.uk, konferencia Central European Plastics Meeting) Tie čísla sú ohromujúce, však? A to je len malý príklad, koľko by nás stálo zastavenie výroby plastov v obalovom priemysle. Mo- mentálne na to vôbec nie sme pripravení. Už teraz sa na Sloven- sku zdvíha vlna nevôle proti drancovaniu lesov. Viete si predstaviť, čo by v tomto smere nastalo, ak by sme nahradili plastové obaly papierom? Mali by sme tu prinajlepšom púšť. Veľmi zvláštne by bolo aj nahradiť plastové diely napríklad v automobiloch. Väčšinu z nich by sme pravdepodobne nahradili pôvodnými, kovovými, či drevenými. Bolo by zaujímavé sledovať, z čoho by asi bola vyrobe- ná palubná doska auta, z čoho dverová výplň, strešný podhľad, či svetlá. Nárast spotreby takéhoto automobilu, zmena jeho jazdných vlastností, komfortu, úžitkových vlastností, či bezpečnosti, by nás posunuli o roky dozadu. Popritom všetkom by sme museli výrazne navýšiť kapacity elektrární, aby sme pokryli zvýšenú spotrebu na výrobu alternatív plastov. A to ešte nespomínam súčasný trend elek- trifikácie automobilov. Dojazd na baterky ešte nie je nijako veľký, a po zrušení plastov by ešte rapídne klesol. Čierna budúcnosť, či zodpovedné konanie? Budúcnosť sa zdá podľa predchádzajúcich riadkov pomerne čier- na. Nie je to však tak. Základ je, začať sa chovať zodpovedne počas celého životného cyklu plastového, alebo aj iného, proble- maticky recyklovateľného materiálu. Už konštrukcia musí brať do úvahy, že životnosť výrobku sa jedného dňa skončí a bude ho treba ekologicky zlikvidovať. Ak na to bude myslieť už dizajnér a kon- štruktér, bude to mať konečný spracovateľ jednoduchšie. Pri spra- covaní odpadu – jeho recyklácii, regranulácii, či obyčajnom drvení a následnom opätovnom spracovaní, ušetríme ďalšie množstvo energie, oproti výrobe nového materiálu. Nemusíme sa obávať, že by stroje tieto materiály nevedeli spracovať. Aj keď ich vlastnosti sú o niečo horšie, nové vstrekovacie lisy na plasty vieme vybaviť inte- ligentnými systémami na online úpravu parametrov, ktoré pomôžu zabezpečiť výslednú kvalitu výrobku. Áno, s najväčšou pravdepo- dobnosťou si budeme musieť zvyknúť na fakt, že nie všetky výrob- ky budú také vizuálne krásne, ako doposiaľ. Postupne bude musieť funkcia a účelnosť prevážiť nad formou. Doteraz šli ruka v ruke, no budeme musieť akceptovať fakt, že v rámci udržateľnosti nebudú všetky plastové výlisky vyzerať tak, ako sme boli zvyknutí. Ale to je len otázka prístupu a pohľadu. Určite si zvykneme a nakoniec nám to ani nepríde ako niečo zvláštne. Obdobou tohto prístupu je aj dlhodobé používanie plastových výrobkov. Často sa stretávame s tým, že výrobok s jemnou vadou spôsobenou opotrebením, vyha-

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 12 TOP TÉMA DŇA Plastikársky priemysel dzujeme. Ak však výlisok plní účel, prečo ho vyhadzovať? Že nie je krásny? Nevadí, jeho vyhodením by sme spôsobili škodu prírode. To je prístup rozumného človeka k výrobku. Šetriace technológie Existuje však aj niekoľko technológií, ktoré dokážu znížiť objem, či hmotnosť použitých nových, ale aj recyklovaných plastov, čo je prístup technologický. Výborné sú tzv. sendvičové technológie, ktorými dokáže stroj nastreknúť a vyplniť krásny nový materiál, ma- teriálom recyklovaným. Výsledok je taký, že na povrchu vidíte vizu- álne bezchybný plast a po prerezaní zistíte, že vo vnútri materiálu sa nachádza iný, menej kvalitný. Ďalšou technológiou je fyzikálne napenenie plastov plynom, najčastejšie dusíkom. Zníži sa ním hmot- nosť použitého materiálu, no zároveň aj vizuálna kvalita, avšak pri veľmi nízkych stratách mechanických vlastností. V súčasnosti sa fyzikálne „napeňovanie“ používa pri technických dieloch, ktoré bývajú väčšinou ukryté, no nie je vylúčené, že sa začne používať aj pri dieloch viditeľných. Toto sú technológie, ktoré sú dlhodobo známe a zavedené v praxi (dokonca sa dajú aj vzájomne kombino- vať). Nie sú však využívané dostatočne, pretože sú drahé. Existujú určite aj ďalšie spôsoby šetrenia materiálov, no tu nie je priestor, aby som ich všetky opisoval. V priebehu času sa určite objavia ďal- šie technológie, o ktorých teraz ani netušíme. Základ je, uvedomiť si, čo máme k dispozícii aktuálne a začať s tým pracovať. Energetické zhodnotenie Vo svete sa používa ešte pojem energetické zhodnotenie. Akokoľ- vek znie názov honosne, ide o spracovanie odpadu v spaľovni. Výhodou spaľovne s energetickým zhodnotením je, že spálením odpadu vzniká využiteľná energia. Na Slovensku je však takýto postup iba v „plienkach“. Z môjho pohľadu by však spaľovňa mala byť až záverečným riešením pre plastové materiály, ktoré už ďa- lej nemôžu byť spracované z dôvodu opotrebenia, znečistenia, či definitívneho konca životného cyklu materiálu (väčšina plastov sa dá recyklovať iba niekoľkokrát, potom už materiál stráca potrebné fyzikálne a chemické vlastnosti). Riešenie: systematická práca aj legislatívne podmienky K výsledku sa však nedopracujeme jedným článkom v novinách. Na to je potrebná systematická práca na školách, vo firmách a predovšetkým zo strany štátov, aby vytvorili pre takýto prístup legislatívne podmienky a zvýhodňovali firmy, ktoré dokážu svojim výrobkom zabezpečiť čo najväčšiu mieru recyklácie, ekologickej likvidácie a zároveň dokážu šetriť materiál, či používať materiá- ly recyklované. Rovnako je však potrebné, aby sa aj štáty začali brániť dovozu výrobkov, po ktorých im zostane obrovský odpad, pretože je síce pekné, ak budeme ekologickí v našich podnikoch, no zo zahraničia nám sem bude prúdiť množstvo odpadu. Vtedy ten efekt bude malý a zároveň výrazne znechutí tých, ktorí budú do celej produkcie a ekologických aktivít zapojení. Jednoduchý nástroj, ako zatlačiť na dodávateľov zo zahraničia, sú clá a dane, a predovšetkým ich koordinácia v rámci celej EÚ. Musíme si však dať veľký pozor, aby pri zavádzaní ekologických opatrení neprevládli radikálne názory ani na jednej, ani na druhej strane. Obe skupiny musia nájsť kompromis a ísť cestou, ktorá za- bezpečí rozumnú mieru produkcie, s primeraným ekologickým do- padom a s primeranými nákladmi. A ako iste tušíte, všetky tieto opatrenia zasiahnu peňaženky nás, spotrebiteľov. No, uvedomme si, či chceme, aby naše deti v bu- dúcnosti bývali na skládkach a pobehovali medzi horami plastové- ho odpadu, prípadne aby bola na každom rohu spaľovňa. Ja to nechcem, a vy? Aj plastikárska firma Wittmann spolupracuje na vývoji biodegradovateľného materiálu so spoločnosťou ZEROPLAST

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

www.leaderpress.sk | 6/2019 | 13 TOP TÉMA DŇA Plastikársky priemysel Na konci marca sme však v našej firme zaznamenali personálnu stratu, v podobe odchodu servisného technika na vstrekovacie stroje. Rozhodol sa ísť vlastnou cestou a začal podnikať. Po chvíľkovom výpadku sa nám však podarilo nájsť náhradu. Nový kolega síce prišiel z iného priemyselného odvetvia, no veľmi rýchlo zapadol, nakazil nás svojím entuziazmom, vždy dobrou náladou a chuťou učiť sa niečo nové. Aj preto bol výpadok technika pomerne krátky. Prežili sme ho s pomocou českých kolegov, ktorí nám ochot- ne chodili pomáhať, za čo im, samozrejme, ďakujeme. Už od založenia spoločnosti sme mali cieľ, získať certifikát ISO 9001. Tento cieľ sme začali napĺňať od začiatku roka 2019. Oslovili sme viacero spo- ločností a nakoniec sme sa rozhodli pre jedno z veľkých mien na trhu, TÜV SÜD. Tvrdá práca nám priniesla ovocie 30. 7., kedy auditom prešli obe na- še oddelenia (obchod a servis) bez zaváhania. Bolo to veľké ocenenie pre našu spoločnosť a veríme, že aj vďaka nemu sme pre našich zákazníkov dôveryhodnejším partnerom. Vidíme, že postupne veľké spoločnosti zavá- dzajú pravidlá, kedy selektujú svojich dodávateľov na tých, ktorí certifikát ISO 9001 majú a na tých, ktorí nie. Aj z tohto dôvodu sme jeho získanie považovali za nutnosť. Nie však iba kvôli tomu. Náš systém sme prevzali z dobre zabehnutej českej sesterskej spoločnosti, ktorá certifikát má. Vzhľa- dom na niektoré eventuality sme si museli časť procesov upraviť, a tak sme si chceli byť istí, že veci robíme správne. Počas príprav sme sa veľa naučili, dozvedeli a vďaka tomu posunuli ďalej. Po krátkom oddychu po audite prišli na rad októbrové veľtrhy – MSV Brno 2019, ale predovšetkým najväčší plastikársky veľtrh na svete K 2019, ktorý sa konal opäť po troch rokoch v Düsseldorfe. Všetky spoločnosti na ňom predstavovali to, na čom pracujú, vyvíjajú a čo špičkové majú v portfóliu. Koncern Wittmann sa ukázal v najlepšom možnom svetle vďaka divízii Wittmann aj Wittmann Battenfeld. Na stánku Wittmann sa predstavili naj- Rok 2019 spoločnosti Wittmann Battenfeld SK Juaraj MAJERSKÝ, Wittmann Battenfeld SK spol. s r.o. Už počas roka 2018 sa všade potichu hovorilo, že je nutné, aby ekonomika trochu spomalila, pretože rast, ktorý zaznamenala v posledných rokoch, bol vyčerpávajúci. Dodacie termíny našich zariadení sa dostali na rekordnú úroveň a my sme prichádzali o časť obchodov len preto, že sme nedokázali zariadenia dodať včas. Spomalenie sme nakoniec začali pociťovať už pred príchodom roka 2019. Tento stav trval od októbra 2018 zhruba do marca/apríla 2019, kedy sa obchody začali zdvíhať a opatrnosť z konca predchádzajúceho a začiatku nového roka sa postupne vytratila. novšie lineárne roboty všetkých veľkostí a použití, horúcou novinkou boli rýchlobežné roboty radu Sonic, návštevníci si mohli pozrieť, a samozrejme, aj objednať nové sušičky, nasávače, centrálne dopravy granulátov, gravi- metrické, či volumetrické dávkovače, temperačné prístroje, prietokomery, chladiče, alebo mlynčeky. Na stánku Wittmann Battenfeld (spoločnosť má na tejto výstave vždy dva stánky) mohli zákazníci vidieť nový dvojkom- ponentový vertikálny stroj, stroje pre medicínsky priemysel, automotive, kompletné automatizované výrobné stanice, mohli sa niečo dozvedieť aj o biodegradovateľnom materiáli, ktorý pomáha naša spoločnosť vyvíjať spoločnosti ZEROPLAST. Keďže náš koncern je lídrom vo vývoji a v apliká- cii priemyslu 4.0 v plastikárskom priemysle, všetky zariadenia boli vybavené systémom Wittmann 4.0, rovnako, ako aj MES systémom TEMI+ zo spoloč- ného projektu s talianskou firmou Ice-flex. Október bol pre nás hektický, november vo vysokom tempe a veríme, že aj počas decembra nám zákazníci nedajú vydýchnuť až do momentu, kedy sa život vďaka vianočným sviatkom na pár dní spomalí a všetci si v kruhu rodi- ny, priateľov a blízkych oddýchneme, aby sme načerpali sily do roku 2020. Prajem všetkým zákazníkom, partnerom aj kolegom krásne Vianoce a poho- dový vstup do roku 2020. Wittmann Battenfeld SK spol. s r.o. Ľ. Stárka 2722/16 911 05 Trenčín Tel.: +421 32 642 08 52 info@wittmann-group.sk www.wittmann-group.sk Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o. Malé Nepodřice 67 397 01 Dobev Tel.: +420 384 972 165 info@wittmann-group.cz www.wittmann-group.cz WITTMANN Group WITTMANN Group je svetový líder vo výrobe vstrekovacích strojov, ro- botov a periférnych zariadení pre plastikársky priemysel. Centrálu má vo Viedni v Rakúsku a pozostáva z dvoch hlavných divízií: WITTMANN a WITTMANN BATTENFELD. Spoločnosť má osem výrobných závodov v piatich krajinách a ďalších 34 vlastných predajných a servisných zastú- pení v najdôležitejších plastikárskych trhoch na celom svete. Zjednotenie rôznych segmentov pod krídlami WITTMANN Group viedlo ku kompletnej konektivite medzi jednotlivými produktovými líniami a k vý- hodám pre spracovateľov plastov so zvyšujúcimi sa požiadavkami na jed- noduchú integráciu strojov s automatizáciou a perifériami. Stánok Wittmann na výstave K 2019

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 14 TOP TÉMA DŇA Plastikársky priemysel Pestrý a vyvážený program dvojdňového podujatia pre odborníkov z od- vetvia plastov i príbuzných odborov, ktoré sa uskutočnilo aj s podporou Enterprise Europe Network, odštartovala trojica prezentujúcich Juraj Ma- jerský z Wittmann Batteneld SK, Pavol Cacara z Caspro a Miroslav Kollár Výroba a spracovanie plastov stojíme na križovatke Vlasta RAFAJOVÁ, foto Juraj MAJERSKÝ z firmy SimulPlast predstavením toho najzaujímavejšieho, čo priniesol tohto- ročný veľtrh „K“ v Dűsseldorfe. Veľtrh „K“ sa koná len každé tri roky, firmy naň prichádzajú s novinkami odrážajúcimi výsledky dlhodobého vývoja a aj preto je pri určovaní budúcich trendov v oblasti výroby a spracovania plastov smerodajný. Ako sa zhodla trojica prezentujúcich, dominantnou témou veľtrhu a zároveň tým, čo aktuálne mimoriadne ovplyvňuje plastikársky priemysel, je cirkulár- na ekonomika. Podľa Juraja Majerského výrobcovia strojov a technológií na výrobu plastov s týmto trendom intenzívne pracujú, čo sa ukazuje napríklad v novej technológii sendvičového vstrekovania, či v odľahčovaní hotových výrobkov, keď sa využíva proces fyzikálneho napeňovania, aby sa zabez- pečila nižšia spotreba materiálu pri výrobe. Takisto je podľa neho viditeľná aj snaha znižovať spotrebu energie strojov a naopak zvyšovať podiel vyu- žitia recyklátov a regranulátov aj za cenu, že finálny výrobok nebude mať estetické parametre produktu vyrobeného z primárnych surovín. „Postupne si ľudia budú musieť zvyknúť, že produkty z plastu nebudú vždy krásne, ak sa máme správať čo najviac ekologicky,“ hovorí J. Majerský. Pavol Cacara dopĺňa, že drvivá väčšina výrobcov technológií pre plasti- kársky priemysel už dnes deklaruje svoju pripravenosť spracovávať biode- gradovateľné materiály a využívať vyšší podiel recyklovaných materiálov. Spotreba plastov v Európe klesla Aleš Hlavička, riaditeľ divízie plastov spoločnosti RADKA, vo svojom prí- spevku podrobne analyzoval štatistické ukazovatele výroby a spracovania plastov z celosvetového hľadiska s dôrazom na európsky trh. Vychádzal Aké sú perspektívy výroby a spracovania plastov? Kde sú reálne možnosti využitia biodegradovateľ- ných plastov? Máme vôbec dostatok surovín na ich výrobu? Aká je budúcnosť petrochemického priemyslu vo svete? Aké sú možnosti pri likvidácii odpadového plastu? A čo náš domáci aplikovaný výskum, prináša výsledky? Na tieto i množstvo ďalších otázok hľadal a prinášal odpovede semi- nár Trendy v plastikárskom priemysle. Už tradične ho Slovenský plastikársky klaster usporiadal 19. a 20. novembra v Jasnej. Pavol Cacara

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

www.leaderpress.sk | 6/2019 | 15 TOP TÉMA DŇA Plastikársky priemysel pritom predovšetkým z údajov PlasticsEurope, Market Research Group/ Conversio Market Strategy GmbH. Ako uviedol, zatiaľ čo svetová výroba plastov v roku 2018 rástla a dosiahla úroveň 359 miliónov ton (v roku 2017 to bolo 348 miliónov ton), v Európe (EU28 +CH+NO) klesla zo 64,4 milióna ton v roku 2017 na 61,8 milióna ton v roku 2018, aj napriek tomu, že európski výrobcovia, spracovatelia či dodávatelia technológií v plastikárskom priemysle považujú vlaňajší rok za rekordný a nezriedka aj najlepší vo svojej v histórii. Z hľadiska celosvetovej výroby plastov, predstavuje európska produkcia 17%, produkcia krajín Se- vernej Ameriky 18% a ázijská produkcia 51% (z toho len samotná Čína tvorí 30 %). Ak by sme rozdelili spotrebu európskych spracovateľov plastu podľa seg- mentov trhu, zistili by sme, že obalové plasty tvoria až 40 %, stavby a bu- dovy takmer 20 %, zatiaľ čo automobilový priemysel predstavuje necelých 10 percent spotreby. Z hľadiska materiálového zloženia je najčastejšie využívaným typom plastu polypropylén, ktorý v posledných rokoch zaznamenal veľmi výrazný tech- nologický progres. Od ropy k bioplastom Až 80 percent základnej primárnej suroviny – ropy, sa v súčasnosti využí- va ako palivo. V praxi to znamená, že z každého barelu ropy sa až 80 % množstva použije na výrobu leteckého paliva, nafty a klasických benzínov a len malá časť ropy sa využije na výrobu chemikálií a následne plastu. Aktuálny vývoj v doprave a automobilovom priemysle však podľa Aleša Hlavičku naznačuje, že pomer produktových podielov získaných z ropy by sa mohol v nasledujúcich desaťročiach výrazne zmeniť, či dokonca obrátiť. To by, okrem iného, znamenalo, že sa netreba obávať nedostatku ropy ako primárnej suroviny na výrobu plastov. Eliminovanie plastov na jedno použitie i postupné nasadzovanie bioplastov považuje A. Hlavička za dobrý nápad, treba však vziať do úvahy aj súvisia- ce okolnosti. Napríklad to, že za tradičné plasty zatiaľ nemáme adekvátnu náhradu. Aj najčastejšie používaný a najrozšírenejší biodegradovateľný polymér na svete – PLA – v súčasnosti produkujú len dvaja svetoví výrobco- via, pričom ich výrobné kapacity predstavujú len veľmi malý zlomok iných výrobných kapacít, žiadne nové výrobné kapacity na výrobu bioplastov nie sú vo výhľade a už teraz dopyt výrazne presahuje ponuku výrobcov. Takisto treba prihliadať na to, že výroba bioplastov si vyžaduje vstupnú rastlinnú surovinu, napríklad škrob z kukurice, na pestovanie ktorej treba dostatok poľnohospodárskej pôdy. Rastúci skladací bicykel Konateľ spoločnosti 1. PREŠOVSKÁ NÁSTROJÁREŇ, s.r.o., Dušan Man- duľák, vo svojej prezentácii predstavil účastníkom seminára originálny slovenský výrobok – skladací rastúci mestský bicykel, ktorý bol vyvinutý, skonštruovaný a vyrobený na Slovensku technológiou vstrekovania plastov a odlievania hliníka. Spoločnosť 1. PREŠOVSKÁ NÁSTROJÁREŇ, s.r.o., je spolu so závodmi vo Vrano- ve nad Topľou a v Poprade súčasťou skupiny LPH, ktorá tento rok oslavuje 30 rokov svojho založenia. V doteraj- šej histórii sa LPH orientovala výlučne na výrobu kompo- nentov – od plastových výlis- kov, cez termoplastové prvky stredných a väčších rozme- rov až po výrobu foriem, ná- radia, nástrojov a tradičnú strojársku výrobu. Spoločnosť je dlhodobým dodávateľom pre automobilový, elektrotechnický a plastikársky priemysel, výrobcov bielej, záhradnej a čistiacej techniky a ďalšie odvetvia. Práve pri príležitosti 30. výročia založenia, sa firma rozhodla vyrobiť po prvý raz aj hotový produkt určený pre konečného zákazníka. Stal sa ním práve SHARVAN – rastúci skladací bicykel, ktorý vďaka nastaviteľným ria- didlám a vysúvaciemu rámu možno jednoducho prispôsobiť, aby odviezol jazdcov rôznej výšky, hmotnosti a veku. Jeden bicykel tak môže využívať celá rodina. Výmenou stredového plastového krytu sa jednoducho zmení aj farebnosť a štýl bicykla. Ako ozrejmil Dušan Manduľák, na vývoji nového bicykla strávili členovia pracovnej skupiny vyše 10 500 hodín. Pri výrobe prototypu využili všetky moderné technológie, ktorými skupina LPH dispo- nuje, vrátane 3D tlače z kovu i plastov spolu s klasickým CNC frézovaním na 5-osovej fréze. V súčasnosti už je SHARVAN aj certifikovaný Technickým skúšobným ústavom v Piešťanoch a jeho sériová výroba začne v marci bu- dúceho roka. Deviaty odborný seminár z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle počas dvojdňového programu tematicky obsiahol aj aplikáciu zákona o odpa- doch v praxi, predstavil výsledky aplikovaného výskumu Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied, skúsenosti s vývojom a prevádzkou konkrétnych recyklačných technológií kompozitných obalov, aj možnosti likvidácie odpa- dového plastu depolymerizáciou a transformáciou na palivá. Nepochybne bol pre plastikársku komunitu opäť raz užitočným a inšpira- tívnym podujatím. Aleš Hlavička Dušan Manduľák foto: 1. Prešovská nástrojáreň, s.r.o.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 16 Showroom je súčasťou nových priestorov, do ktorých sa spoločnosť SCHUNK Intec, s.r.o. presídlila v polovici tohto roka. Ako hovorí prokurista spoločnosti František Jantoška, sťahovanie pritom nebolo samoúčelnou túž- bou po komfortnejších kanceláriách, ale naopak vyvrcholením niekoľkoroč- nej snahy o také priestory, ktoré by umožňovali čo najväčšiu interakciu so zákazníkmi a partnermi firmy. „Myšlienkou nových priestorov pre firmu sme sa začali zaoberať asi pred šiestimi rokmi. Už vtedy sme vnímali potrebu vybudovať showroom, v ktorom by bol priestor na predstavenie komplex- nosti ponuky našich produktov, keďže v pôvodných priestoroch sme mali k dispozícii len niekoľko prezentačných paliet, s ktorými sme chodili na vý- stavy. Niekoľko rokov trvalo, kým zámer prešiel všetkými firemnými proces- mi a najmä, kým sa nám podarilo nájsť vhodné priestory. V Nitre to nebolo práve jednoduché, priestory sú tu dosť vyťažené, dlho sme nemohli nájsť niečo, čo by v plnej miere spĺňalo naše kritériá. Buď mali priestory nevhodné dispozičné riešenie, alebo nezodpovedali kvalitatívne či esteticky, aby mohli byť sídlom firmy, keďže materská spoločnosť má isté štandardy. Napokon sme sa dohodli s developerom, od ktorého sme si prenajímali aj pôvodné priestory. Pripravoval výstavbu novej budovy v lokalite s dobrou dopravnou dostupnosťou a bol ochotný prispôsobiť ju, s ohľadom na jej dlhodobé vy- užitie, ako sídlo pre našu firmu,“ objasňuje F. Jantoška. otvorený novým možnostiam a aktivitám Vlasta RAFAJOVÁ, foto SCHUNK Intec, s.r.o. Upínacia technika a uchopovacie systémy nemeckého producenta SCHUNK sú na Slovensku veľmi dob- re známe. Najmä firmy dodávateľského reťazca pre automobilky vedia, že sa môžu na kvalitu produktov SCHUNK dlhodobo spoľahnúť. Nielen pre ne, ale aj pre zákazníkov z iných odvetví priemyslu predne- dávnom slovenská dcéra nemeckého SCHUNK-u sprístupnila v Nitre svoj nový showroom s cieľom opäť poskytnúť svojim klientom a partnerom niečo navyše – školenia, prezentácie, eventy, workshopy, testy produktov, overovanie aplikácií v praxi, ... SCHUNK Intec SCHUNK Intec „Treba spolupracovať s každ m, aj s konkurenciou, inak sa nebudeme rozv jať a úspech nevydr dlho.“ Franti ek Janto ka

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

www.leaderpress.sk | 6/2019 | 17 SVET LÍDROV SCHUNK Intec s.r.o. Stretávať sa na pôde firmy Nové sídlo spoločnosti SCHUNK Intec, s.r.o. v Nitre sa rozkladá na oboch podlažiach novopostaveného objektu na Tehelnej ulici v južnej časti Nitry, v bezprostrednej blízkosti diaľničného privádzača. Zatiaľ čo prvé poscho- die budovy má privátnejší – interný charakter, kde sa nachádzajú kancelá- rie, archív, zasadačka, ale aj oddychová zóna pre zamestnancov, prízemie do bodky napĺňa predstavu vedenia slovenskej pobočky o maximálnej interakcii so zákazníkmi a partnermi. Showroom s rozlohou približne 200 metrov štvorcových dopĺňa školiaca miestnosť vybavená audiovizuálnou technikou pre 10 až 15 ľudí, dielňa s 3D tlačiarňou i tradičnými pracovnými stolmi, sklad a administratívno-sociálne zázemie. „V showroome máme inštalované naše prezentačné palety, ktoré sme v sta- rých priestoroch nemali možnosť vystaviť, teraz je k nim neustály prístup a takisto sme mohli vyrobiť aj palety s novými aplikáciami našich produktov. Školiaca miestnosť je intenzívne využívaná, za ten krátky čas, čo sme tu, sme už urobili viac školení ako za celé obdobie v predchádzajúcich priestoroch. Školíme produktovo, o možnostiach automatizácie, o príslušenstve k robo- tom, ...“ hovorí F. Jantoška. Zaujímavý je tiež koncept otvorenosti firmy vo vzťahu k jej partnerom. „Naším zámerom je otvoriť tieto priestory čo najväčšiemu počtu spolupra- cujúcich firiem. Showroom aj školiacu miestnosť poskytujeme systémovým integrátorom, ktorí nasadzujú naše produkty do praxe, ale pritom sami vždy nemajú možnosť predviesť kompletný sortiment. Tu je na to priestor. Môžu sem priviesť koncového zákazníka, odskúšať si aplikáciu, urobiť test, ukázať zákazníkovi konkrétne riešenie, ktoré ho zaujíma, bez toho, aby si museli kupovať vzorky produktov. Rovnako je showroom otvorený aj pre ostatných obchodných partnerov, dodávateľov aj zákazníkov na ich vlastné eventy. Preto pripravujeme aj internetovú aplikáciu, akýsi kalendár podujatí, aby mali partneri prehľad o vyťaženosti nášho showroomu a v prípade záujmu si mohli naplánovať u nás vlastnú akciu,“ dodáva F. Jantoška. Jedinečná automatizačná aplikácia Vo svojich možnostiach prezentačných aktivít sa SCHUNK Intec posúva aj nad rámec upínacej techniky a uchopovacích systémov. Akuálne v showroo- me realizuje – opäť v spolupráci so svojimi partnermi – jedinečnú aplikáciu, ktorá spája jednoduchý obrábací stroj HAAS, automatizované nakladanie (vrátane výmeny paliet aj výmeny kusov v paletách) robotom KUKA, spolu s automatickým inprocesným meraním produktov od firmy Renishaw. Apliká- cia je koncipovaná tak, že z jednej strany sa stroj bude nakladať robotom a z druhej strany manuálne. „Na takejto aplikácii dokážeme ukázať výho- dy automatizácie najmä malým a stredným firmám, ktoré majú napríklad len kusovú výrobu, prípadne len z času na čas výrobu v malých dávkach. Vieme im takto predviesť, že aj v podmienkach malej firmy – a takých je na Slovensku množstvo – môžu efektívne využiť robot v kombinácii s jednodu- chým obrábacím strojom, no zároveň nemusia prísť o možnosť obsluhovať stroj v prípade potreby aj manuálne,“ vysvetľuje F. Jantoška a dodáva, že aplikácia bude po dokončení zrejme jedinou stálou expozíciou takéhoto charakteru, dostupnou na testovaciu výrobu. „Kto má dnes vo firme len tak k dispozícii voľný obrábací stroj, robota, meracie zariadenia a človeka, kto- rý ich dokáže naprogramovať, aby mohol niečo len tak otestovať? U nás to bude možné.“ Spolu s unikátnou pozíciou samostatného aplikačného inžiniera, ktorú majú v nitrianskej pobočke SCHUNK vytvorenú a obsadenú už dva roky, môžu tak požiadavky klientov napĺňať na maximum. Aplikačný konštruktér navr- huje konkrétne aplikácie špeciálnych produktov podľa potrieb zákazníka a vytvorí 3D návrh, aby si klient vedel realizáciu čo najlepšie predstaviť. Po tom, čo k softvérovým technológiám nedávno pribudla aj vlastná 3D tlačiareň, dokážu v SCHUNKu vyrobiť aj prototyp a priamo ho v show- roome otestovať. Spolupráca podporuje rast Podľa Františka Jantošku je práve otvorenosť firmy, kvalitné partnerstvá a rozširovanie možností pre zákaz- níkov to, čo môže firmu posúvať ďalej. „Treba spolupra- covať s každým, aj s konkurenciou, inak sa nebudeme rozvíjať a úspech nevydrží dlho,“ argumentuje s do- vetkom, že to platí aj v časoch, keď sa hovorí o recesii alebo ťažkom období. „Ani odchádzajúci rok nepatril k tým najľahším, z in- terného či externého pohľadu. Vnútorne sme sa okrem presídlenia zaoberali aj obmenou a rozšírením našich personálnych kapacít. Aktuálne máme 16 zamestnan- cov, z ktorých deväť pôsobí na pozíciách obchodných zástupcov. Sú rozdelení teritoriálne i podľa príslušnosti do dvoch segmentov – upínacia technika a uchopova- cie systémy. Vďaka takémuto rozloženiu sa vedia v prí- pade potreby kedykoľvek zastúpiť tak, aby zákazník nepocítil žiadne obmedzenia. Z vonkajšieho pohľadu aj my vnímame, že trh akoby ochladol. Je to prirodze- né, mnoho firiem je poučených z predchádzajúcej krízy a za každú cenu nezvyšujú kapacity, nešpičkujú svoje výkony, sú opatrnejšie. O to viac ma teší, že aj v takejto situácii môžem povedať, že zaznamenáme mierny rast aj v tomto roku,“ uzatvára F. Jantoška. Nové priestory spoločnosti SCHUNK Intec napĺňajú predstavu o maximálnej otvorenosti firmy vonkajšiemu prostrediu aj vizuálne. Veľkoplošné zasklenia a presvetlený prepojený interiér sym- bolizujú pozvanie, transparentnosť i pripravenosť na spoluprácu. V pozadí rozpracovaný projekt automatizačnej aplikácie: obrábací stroj, robot, meranie. V SCHUNK Intec, zastávajú názor, že prostredie formuje ľudí, preto v no- vých priestoroch vznikla aj moderná oddychová zóna. Paradoxne, zamest- nanci chodia do nej s tabletom, notebookom či mobilom aj pracovať.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 18 SUCCESS STORY MADE IN SLOVAKIA MTS, spol. s r.o. Prostredie Prostredie v priemyselnej výrobe môže byť ľudskejšie Vlasta Rafajová, foto MTS, spol. s r.o., autorka MTS je jednoducho symbolom toho, ako môže v podmienkach slovenského vidieka vyrásť špičková technologická firma, ak sa k vysokej odbornosti jej zakladateľov pridá kus oravskej cieľavedomosti a vytrvalosti, zodpovednosť pevne previazaná s dôverou, nepokrivené ľudské hodnoty a životom dobre Spoločnosť MTS, spol. s r.o., v Krivej na Orave je výnimočná firma. Výnimočná svojím progre- sívnym zameraním na automatizáciu, stabilným rastom, domácim a medzinárodným úspechom, ale predovšetkým zriedkavou – a o to vzácnejšou – priam „baťovskou“ podnikateľskou filozofiou, v centre ktorej stojí človek. A výnimočné je aj to, že sa na tom úplne jednoznačne zhodnú všetci. Nielen dodávatelia, zákazníci a partneri firmy, ale aj jej zamestnanci a takisto novinári, ktorí ju práve preto radi navštevujú. odmeraná dávka pokory. Z týchto ingrediencií „varia“ v Krivej už od roku 1996, kedy sa traja spoločníci rozhodli založiť firmu zaoberajúcu sa mon- tážou, technológiami a strojmi, dnes už skôr medzinárodnú technologickú spoločnosť, ktorej dali príznačné meno MTS. Z kotolne na svetové trhy V čase, keď v USA nastúpil do prezidentského úradu Bill Clinton, sa za kormidlo novovzniknutej firmy v Krivej postavil jeden z troch zakladateľov MTS – Juraj Habovštiak. Dodnes sa s humorom sebe vlastným v MTS za- smejú nad tým, že ich rozhodne nemožno označiť za pôvodne garážovú firmu, pretože oni začínali v kotolni rodinného domu Habovštiakovcov! Dnes má MTS vlastný rozsiahly výrobno-administratívny areál pri vstupe do obce Krivá, ktorý vďaka jeho veľkosti i architektonickým kvalitám určite neprehliadnete. A z pôvodne „kotolňovej“ firmy je aktuálne vyspelá technologická spoloč- nosť poskytujúca komplexné riešenia na zefektívnenie výrobných montáž- nych liniek v rôznych segmentoch priemyslu s realizáciami od rodnej Oravy až po Južnú Afriku, Mexiko alebo Čínu. Už takmer štvrťstoročie firma stavia na tom, že efektívne automatizuje výrobné procesy svojich zákazníkov tak, aby zvyšovala ich konkurencieschopnosť a zjednodušovala ľudskú prácu. Nejde pritom o žiadne unifikované a opakovane nasadzované riešenia, ale originálne projekty reflektujúce jedinečné špecifiká každého zákazníka. Mimochodom, slovo klient či zákazník, tu nemajú príliš v obľube, uprednost- ňujú označenie partner. Dôvodom je fakt, že to, o čo sa v MTS od začiatku vytrvalo snažia, je naozaj partnerský vzťah a dlhodobá spolupráca. Jed- ným z firemných sloganov MTS je neodchádzať od nedokončenej práce a nevyriešeného problému. Druhým, že partnerský vzťah so zákazníkom sa

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

www.leaderpress.sk | 6/2019 | 19 SUCCESS STORY MADE IN SLOVAKIA MTS, spol. s r.o. nekončí odovzdaním hotového riešenia. Pokračuje servisom, poradenstvom, školiacimi službami, komunikáciou o ďalších potrebách a projektoch výroby, jednoducho živým kontaktom. Spomínané partnerstvo je hlavným pilierom obchodnej stratégie MTS. Gro všetkých objednávok prichádza do firmy na základe pozitívnych referen- cií, ktoré si zákazníci odovzdávajú, bez potreby aktívneho vyhľadávania a oslovovania potenciálnych zákazníkov v oblasti výroby. V roku 2018 tržby MTS dosiahli vyše 37 miliónov eur, čo je nárast o 22 percent oproti roku 2017 a takmer desaťnásobok objemu tržieb z roku 2009. Čím zložitejšie, tým lepšie Z výrobného areálu v Krivej smerujú do sveta rôzne produkty od prípravkov cez jednoúčelové stroje a zariadenia až po kompletné technologické celky – celé montážne linky. Ako hovorí generálny riaditeľ MTS Peter Laurinčík, na začiatku každého projektu spolu s partnerom analyzujú a spracujú jeho po- žiadavky. Následne vlastné projektové tímy MTS vytvoria unikátne riešenie na mieru. „Našou stratégiou je pomáhať, preto sa zameriavame na zložité projekty, kde sa vyžaduje nasadenie väčších kapacít a znalostí,“ hovorí. Práve náročné a zložité projekty sú pre MTS tým správnym priestorom, na ktorom môže firma ukázať vlastné sily, vyše dvadsaťročné skúsenosti a opä- tovne presviedčať o svojej kvalite. V súčasnosti si takéto výzvy MTS naozaj môže dovoliť, pretože disponuje rozsiahlymi vývojárskymi, konštrukčnými aj výrobnými kapacitami. Trochu nostalgicky tak v porovnaní s aktuálnymi ambíciami firmy vyznievajú spomienky zakladateľov firmy na to, ako v roku 2000 opustili zázemie v ro- dinnom dome Habovštiakovcov a presunuli sa do prvého vlastného sídla, aby sa mohli pustiť aj do väčších automatizačných projektov. Prvú väčšiu re- alizáciu montážnej linky odovzdala MTS ešte v tom istom roku, no o tri roky už musela svoje sídlo zväčšovať. O ďalšie tri roky k nemu dostavala ešte aj sklad a dielne na kovoobrábanie. Zlomový bol rok 2007, keď MTS-kou navrhnuté a vyrobené linky nadobudli rozmery, pre ktoré už ani zväčšené priestory nestačili a musela vzniknúť nová výrobná hala. A aby mohli vývo- jári, kvalitári i ďalší personál sedieť na jednom mieste a efektívne spolupra- covať, začali v roku 2009 v Krivej aj so stavbou administratívnej budovy. Súčasný moderný areál MTS na začiatku obce, aktuálnym potrebám firmy stačí, pre prípad budúceho ďalšieho rozširovania však ešte má ďalšie voľné priestorové kapacity. Nahrádzajme strojmi to, čo nemusia robiť udia a  udia nech robia to, čo nedok u stroje. Nech po- u vaj rozum, myslenie, inteligenciu, schopnosť sami sa rozv jať a zdokonaľovať. Našou prácou po- m hame ďal m rm m stať sa pi kou vo svojom odbore a z rove pri tom zlepšovať pracovn pros- tredie pre svojich vlastných zamestnancov. Ver me, e oboje spolu zko s vis a sami v tom chceme byť pr kladom. Juraj Habovštiak, zakladate a spolumajite MTS, spol . s r.o., Kriv Dve divízie – jeden organický celok MTS dnes zamestnáva celkom 360 ľudí, má pobočky v Bratislave, Koši- ciach a Liptovskom Mikuláši. Tím firmy tvoria, okrem vlastnej výroby me- chanických dielov a vlastného vývoja elektrických častí liniek, aj desiatky konštruktérov, špecializovaných projektantov, programátorov, kvalifikova- ných mechanikov, elektrikárov i projektových manažérov. Činnosť spoločnosti je z hľadiska organizačnej štruktúry rozdelená na divíziu komponentov pre automatizáciu a divíziu výrobných technológií. Obe divízie však veľmi úzko spolupracujú a tvoria jeden organický funkč- ný celok. V oblasti komponentov pre automatizáciu má MTS uzavreté dlhoročné partnerstvá. Už od svojho vzniku v roku 1996 zastupuje na našom trhu spo- ločnosť BOSCH, ktorá sa neskôr spojila so značkou Rexroth. Práve zo sta- vebnicového systému hliníkových profilov BOSCH Rexroth vytvoria v MTS rámy a kostru celej výrobnej linky. Výhodou hliníkových profilov je, okrem jednoduchej projekcie (vyberať možno zo 140 typov profilov) a montá- že, aj priestorová nenáročnosť, odolnosť voči korózii a flexibilita pri stav- be a prestavbe konštrukcie, pretože profily možno opakovane využiť, ak vznikne potreba modifikácie alebo zmeny linky u zákazníka. Od rovnakej značky MTS využíva aj dopravníkové systémy, katalógové i vyrobené na mieru, pre precíznu montáž drobných súčiastok aj na prepravu ťažkých bre- mien naprieč celou výrobnou halou. Takisto aj montážne a pracovné stoly, skrutkovacie systémy a priemyselné náradie. V oblasti pneumatiky a pne- umatických pohonov MTS dlhodobo spolupracuje so značkou Aventics. Pneumatické valce, ventily a ventilové ostrovy, otočné pohony, regulátory tlaku a ďalšie príslušenstvo dokážu projektanti MTS navrhnúť a vyrobiť do hotových pneumatických aplikácií, ktoré nachádzajú uplatnenie v takmer všetkých druhoch priemyslu od segmentu automotive až po spracovanie dre- va. Lisy a lisovaciu techniku (ručné, pneumatické, elektrické lisy a servolisy) využíva MTS od spoločnosti Schmidt, keďže jej lisy sa vyznačujú vysokou Takmer každá významná firma na Slovensku, ktorá niečo montuje, je zá- kazníkom MTS, hovoria tu s úsmevom. A hoci je o zrealizované projekty z Krivej záujem po celom svete, najradšej pracujú doma. „Ľudia majú pracovať tak, aby sa po práci mohli vrátiť k svojim rodinám. Okrem toho priestor na automatizačné projekty je na Slovensku veľký,“ hovorí P. Lau- rinčík. Všetky pracoviská v MTS pracujú len v jednozmennej prevádzke. Jediné má dve zmeny, no nikdy nie nočné. „Človek má do práce chodiť odpočinutý a nočná práca nie je pre ľudí dobrá. Radšej kúpime o nie- koľko strojov viac, ako by mali ľudia chodiť do práce v noci,“ dodáva generálny riaditeľ MTS P. Laurinčík.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

SUCCESS STORY MADE IN SLOVAKIA MTS, spol. s r.o. presnosťou, škálovateľnou lisovacou kapacitou, dlhou životnosťou a ľuďom sa s nimi dobre pracuje, vďaka domyslenej ergonómii a nízkej hlučnosti. Na zabezpečenie kvality výroby, detekciu vyrábaných dielov i detailné merania využíva oravský výrobca pri stavbe technologických celkov analýzu obra- zu v 2D a 3D prostredí, pričom využíva strojové videnie a svetlá značiek Cognex a Smartview. So všetkými komponentmi a značkami majú v MTS dlhodobú dobrú skú- senosť. Za vyše dvadsať rokov existencie firmy už v Krivej vedia, o ktoré značky sa môžu oprieť tak, aby funkčný celok umožňoval vyrábať aj techno- logicky najnáročnejšie produkty a pritom zefektívňoval výrobu, šetril ľuďom čas a uľahčoval im život. Zatiaľ najmladším partnerstvom, ktoré MTS uzavrela, je spolupráca s dán- skym výrobcom a zároveň svetovým lídrom v produkcii kolaboratívnych robotov – spoločnosťou Universal Robots (UR). V roku 2018 sa spoločnosť z Oravy stala slovenským distribútorom a systémovým integrátorom tejto značky. Ako hovorí P. Laurinčík, možnosti kolaboratívnych robotov sú širo- ké a firmy ich postupne čoraz viac objavujú, pretože kolaboratívne roboty majú potenciál nielen zefektívňovať procesy a zjednodušovať ľuďom život, ale sú aj univerzálne a flexibilné, vďaka čomu sa dá veľmi rýchlo zmeniť miesto a účel ich využitia. Podľa obchodného riaditeľa spoločnosti UR pre ČR a SR Pavla Bezuckého, doteraz MTS nasadila do prevádzky približne 150 všetkých typov robotov UR, čo ju radí medzi najväčších distribútorov integrátorov. „Sme radi, že na Slovensku spolupracujeme práve s MTS. Je to skutočne špičková firma, a to nielen svojím výkonom, ale aj svojím osobitým prístupom k automatizácii a férovosťou v podnikaní.“ Keď firemná filozofia pomáha V situácii, keď má väčšina firiem na Slovensku problém nájsť kvalifikovanú pracovnú silu, aby zabezpečila potreby výroby, toto v MTS neriešia. Až na ojedinelé výnimky pritom zamestnanci pochádzajú z regiónu. „Pre tých, kto- rí dochádzajú z väčších vzdialeností, firma zabezpečuje bývanie v apart- mánoch, na ktoré prerobila časť svojho pôvodného sídla v obci,“ vysvetľuje P. Laurinčík. Dôvodom, prečo sa v MTS neboria s nedostatkom pracovnej sily či jej fluktuáciou, je jednoznačne atmosféra, ktorá vo firme vládne, a tiež prístup vedenia spoločnosti k svojim zamestnancom. Nielen trinásty, štrnásty plat alebo obedy za tri centy, ale najmä presvedčenie, že ak je človek v prá- ci otrokom, je pre spoločnosť len stratený potenciál. V MTS sú hlboko pre- svedčení, že preto, aby ľudia mohli pre firmu podávať čo najlepšie výsledky, musia mať okrem dobrého ekonomického zázemia priestor na to, aby sa mohli zdokonaľovať, vzdelávať, zvyšovať si kvalifikáciu, musia spolupraco- vať a navzájom fungovať v kvalitných pracovných vzťahoch a v modernom pracovnom prostredí. A toto sa v MTS darí napĺňať. Ťažko by sme hľadali inú obdobnú firmu, v ktorej označenie rodinná atmo- sféra neznamená len prázdne klišé, kde ľudia radi spolu strávia aj mimopra- covný čas alebo chodia na spoločné dovolenky. To, že má firma dobré meno aj všade v okolí, je o MTS všeobecne známe. Podporuje tunajšiu komunitu, prispieva na najrôznejšie aktivity, pomáha na rôznych frontoch. Ako? To generálny riaditeľ P. Laurinčík príliš konkretizovať nechce. „Pomáhame preto, aby to pomohlo tam kde treba, nie preto, aby sa o tom rozprávalo.“ Jeden z aktuálnych rozpracovaných projektov MTS. Časť výrobno-mon- tážnej linky pre slovenského zákazníka vyrábajúceho chladiče pre auto- mobily.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA Koboty UR16e tak kombinuje veľké manipulačné zaťaženie s rádiusom 900mm a opakovateľnosť pohybu s presnosťou +/- 0,05mm. Je tak ideálny pre automatizáciu úloh, medzi ktoré patrí napríklad manipulácia s ťažkými predmetmi a materiálmi alebo údržba strojov. Odpovede na výzvy priemyslu Ako pri predstavení robota uviedol obchodný riaditeľ UR pre ČR a SR Pa- vel Bezucký, v súčasnosti čelí priemysel výraznému nedostatku pracovnej sily, extrémnemu tlaku na zvyšovanie kvality produkcie spolu so znižova- ním miery chybovosti i rastúcim požiadavkám na ergonómiu práce. K týmto výzvam, ktoré sa dotýkajú takmer všetkých priemyselných odvetví, sa v automobilovom priemysle pridáva ešte aj obrovská neistota toho, čo bude. „Nevieme v akom aute budeme jazdiť o 10 rokov, či ho budeme vlastniť my, alebo firmy, či bude mať klasickú technológiu spaľovacieho motora, či to bude elektromobil, alebo bude na vodíkový pohon, či bude autonómne riadené... A nevedia to ani firmy z automotive segmentu, no pritom si musia určiť nejakú stratégiu vývoja,“ vysvetľuje P. Bezucký a dopĺňa, že v takej- to situácii sú flexibilné technológie (vrá- tane kolaboratívnych robotov UR, ktoré možno mimoriadne rýchlo premiestniť a zmeniť účel ich využitia) základom úspechu. „Ak potom firma bude potrebo- vať pootočiť kormidlo, môže pri tom využiť existujúce technológie,“ hovorí. Nový UR16e je podľa P. Bezuckého reakciou na požiadavky používateľov, ktorí už výhody kolabo- ratívnych robotov objavili, no potrebovali vyššie mani- pulačné zaťaženie ako dosiaľ možných 10 kilogramov. UR16e je vyvinutý na inovatívnej platforme e-Series a pri- náša výrobcom obrovské výhody a úžitkovú hodnotu najmä: Nový UR16e rozširuje možnosti kolaboratívnej robotiky • rýchle nastavenie vďaka jednoduchému programovaniu a malému pô- dorysu UR16e uľahčuje a zrýchľuje automatizáciu v podniku. Jeho programo- vanie a integrácia do súčasných výrobných procesov je jednoduchá – bez ohľadu na užívateľské skúsenosti alebo teoretické znalosti. Rov- nako ako všetky koboty z portfólia UR je možné aj UR16e rozbaliť, na- montovať a naprogramovať do prevádzky za menej ako jednu hodinu. S malým pôdorysom a rádiusom 900mm sa UR16e ľahko integruje do akéhokoľvek výrobného prostredia bez potreby akýchkoľvek ďalších úprav a zásahov. • rieši ergonómiu na pracovisku a znižuje náklady Šestnásť kilogramov manipulačného zaťaženia UR16e eliminuje prob- lémy s ergonómiou a produktivitou na pracovisku. Zamest- nanci tak nemusia zdvíhať a manipulovať s ťažkými bremenami, čo znižuje náklady a šetrí čas. • ideálny pre manipuláciu s ťažkými materiálmi a údržbu strojov Robustný a spoľahlivý: kobot UR16e je navrh- nutý pre automatizáciu procesov vyžadujúcich veľké manipulačné zaťaženie, obsluhu CNC strojov, vrátane manipulácie s viacerými kompo- nentami, bez toho, aby bola znížená presnosť. Predstavenie UR16e v MTS, spol. s r.o. Vpravo P. Laurenčík (MTS), v strede P. Bezucký (Universal Robots), vľavo Dávid Gurčík (MTS). Na konci októbra predstavila spoločnosť Univer- sal Robots (UR) slovenskému trhu nový model kolaboratívneho robota UR16e. Urobila to v spo- ločnosti MTS, spol. s r.o., ktorá je jej distribútorom a systémovým integrátorom. Universal Robots – výrobca celosvetovo najrozšírenejších kolabora- tívnych robotov (kobotov), oznámil zároveň okam- žitú dostupnosť nového modelu UR16e, ktorý ponúka doteraz najvyššie manipulačné zaťaženie, až 16 kilogramov. Rovnako ako ostatné kolaboratívne roboty z radu e-Series; UR3e, UR5e a UR10e, má aj UR16e zabudovaný senzor sily, 17 konfigurovateľných bezpečnostných funkcií, vrátane prispô- sobiteľného času zastavenia a vzdialenosti ramena a intuitívne programovanie. UR16e spĺňa najnáročnejšie regulácie a bez- pečnostné štandardy pre ničím neobmedzenú spoluprácu medzi robotom a človekom, vrátane EN ISO13849-1, PLd, Category 3 a EN ISO 10218-1. www.leaderpress.sk | 6/2019 | 21

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 22 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA Stera se zabývá zakázkovou výrobou pro strojírenské, elektrotechnické a nástrojářské společnosti. Vyrábí produkty na základě objednávek na různé velikosti a dodací termíny, musí proto dynamic- ky měnit své výrobní prostředí. V závislosti na potřebách svých zákazníků je nutné poměrně často přenastavovat výrobní nastavení a optimalizovat pracovní procesy. Klíčová adaptabilita Když se ve společnosti rozhodli pro automatizování části interní logistiky, bylo zapotřebí zvolit řešení pro stále se měnící výrobní prostředí. „Protože jsme často měnili svůj výrobní layout, zvo- lili jsme technologii autonomních mobilní robotů (AMR),“ řekl Jari Isatolo, obchodní ředitel Stera Turku. „Při nasazení technologie mobilních robotů jsme vůbec nemuseli přizpůsobovat nastavení výrobních prostor, což v případě tradiční AGV technologie byla nutnost. AMR robot od MiR se na naše prostředí adaptoval velmi jednoduše.“ Schopnost přizpůsobit se okolnímu prostředí je klíčovou vlastností robotického systému MiR500. Robot je ve Stera využíván společně s nadstavbou MiR500 EU Pallet Lifts, se kterým dokáže auto- maticky vyzvednout, přepravit a vyložit EUR palety o rozměrech 800 x 1 200mm. Ve společnosti však využívají široké spektrum různých palet, a proto bylo nutné přizpůsobit nakladač na různé rozměry a typy. Robot nyní dokáže přepravit například i dvojité EUR palety a klece o rozměrech 1 x 1 metr či výšce až 2 metry. MiR500 s maximální nosností až 500kg byl pro společnost přesně tím řešením, které odpovídalo jejím potřebám. Robot s 500 kg nákladem, který se autonomně pohybuje mezi lidmi, musí navíc zároveň garantovat maximální bezpečnost. „Bezpečnost při pohybu v bezprostřední blízkosti pra- covníků a řidičů paletových vozíků byla jedním z našich klíčových požadavků. S MiR500 a jeho bezpečnostními funkcemi nejvyšší úrovně nemusíme řešit prostor oddělený od lidských pracovníků. Když se MiR500 setká s nějakou překážkou, prostě se zastaví nebo se snaží najít jinou cestu,“ říká J. Isatolo. Automatizace optimalizuje produktivitu Ve společnosti Stera je MiR500 využíván k přepravě komponent ze skladu do výroby a přepravě hotových výrobků do skladu. Vyzvedává palety či klece umístěné na upravených paletových nad- stavbách. Robot spolupracuje s vysokozdvižnými paletovými vozíky ve skladu. Zatímco MiR500 dokáže vyzvednout a dodat palety umístěné do určité výšky, vozíky vyzvedávají palety umístěné ve větších výškách. Roboty zastávají jednodušší úkoly a řidiči vozíků vykonávají ty složitější, čímž se optimalizují pracovní procesy. Robot tak nevytlačil vysokozdvižné vozíky, funguje spíše jako podpora řidičům v rušných časech, kdy je přeprava ze skladu velmi intenzivní. MiR500 je schopen zvládnout stejné množství úkolů jako řidiči ve skladu. Cílem však není náhrada řidičů, nýbrž zvýšení celkové produktivity. Robot nyní dokáže zvládnout na 30 přepravních úkolů každý den. Avšak do budoucna po zapojení dalších pracovišť bude schopen zvládnout nejméně 60 úkolů denně. Celý automatizační projekt je teprve na svém začátku. Vzhledem k tomu, že firma každoročně zvyšuje svůj obrat, lze považovat nasazení robota MiR500 jako příklad účelné imple- mentace automatizační technologie, která pomáhá firmě dosáhnout jejích cílů. MiR500 zvládá ve Stera Technologies přepravu více typů palet Text a foto Mobile Industrial Robots A/S Stera Technologies je dodavatelem v oblasti zakázkové výroby pro celou řadu odvětví. Společnost se sídlem ve finském Turku funguje ve třísměnném provozu 7 dní v týdnu. V poslední době se stále více zaměřuje na zvyšování produktivity a konkurenceschopnosti prostřednictvím realizace automatizačních projektů. Firma do výroby postupně pořídila průmyslové roboty, kterých má nyní 26, ale aktuálně řešila požadavky na včasné dodávky materiálu ze skladu do výroby.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

Nová generace KR QUANTEC _vytvořená na základě Vašich přání Nový robot KR QUANTEC je první robot na světě, který má digitální pohybové režimy. Oproti předchozí úspěšné generaci s instalací více než 100 000 robotů, přináší mnoho inovací. Optimalizovaná konstrukce vyniká vyšší tuhostí, menšími vnějšími rozměry a má o 10% větší pracovní obálku při vyšších nosnostech. Nové softwarové doplňky (Motion Modes) optimalizují pohyby a výkon robotu a lépe se tak přizpůsobí Vaší aplikaci. Snížením parametru TCO přispívá- me k Vaší efektivní výrobě budoucnosti. Více informací najdete na www.kuka.com/new-kr-quantec Path Performance Dynamic www.kuka.com

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 24 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA Spoločnosť KUKA vyvinula prvé riešenie na svete z jediného zdroja na automatizovaný prenos a manipuláciu s polovodičovými kazetami. Výroba polovodičov je komplexná. Doteraz neexistoval žiadny mobilný automatizovaný výrobný systém polovodičov, ktorý by umožňoval prenos komponentov z jedného kroku na ďalší. To sa teraz zmenilo s riešením manipulácie s doštičkami KUKA. Text a foto KUKA CEE GmbH KUKA vyvíja KUKA vyvíja mobilného robota na výrobu polovodičov polovodičov

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

www.leaderpress.sk | 6/2019 | 25 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA Polovodiče môžete nájsť všade Malé inteligentné počítačové čipy – takzvané polovodiče – sa používajú vo všetkých oblastiach každodenného života, od smart- fónov a tabletov až po autá. Táto zložka má zásadný význam, keď ide o megatrendy v automobilovom priemysle. Pri výrobe polovodičov sa kremík chemického prvku spracúva vo forme doš- tičiek. Oblátky sa počas výroby skladujú v špeciálnych plastových kazetách v podmienkach čistých priestorov a spracovávajú sa v mnohých procesných krokoch. Pretože dopyt po polovodičoch sa bude zvyšovať, výrobcovia tiež chcú ďalej automatizovať vý- robný proces. Automatizovaná manipulácia s doštičkami pomocou manipulačného roztoku doštičiek KUKA S riešením pre manipuláciu s doštičkami KUKA vyvinula prvé riešenie na svete z jediného zdroja na automatizovaný prenos a manipuláciu s polovodičovými kazetami. Aplikácia pozostáva zo štandardizovaného automatizovaného navádzaného vozidla (AGV) a odskúšaného kolaboratívneho robota LBR iiwa. KUKA ďalej vyvinula sofistikovaný uchopovací systém a softvér. Robotické riešenie pre čisté priestory v polovodičovom priemysle Mobilitu zabezpečuje mobilná platforma KMR 200 CR. Platforma má kolesá Mecanum, ktoré umožňujú všesmerový pohyb. Senzory na platforme snímajú prostredie v reálnom čase, čím sa predchá- KUKA KUKA je globálna korporácia v automatizácii s obratom 3,2 mi- liardy eur a 14 200 zamestnancami. Ako popredný svetový do- dávateľ inteligentných riešení v oblasti automatizácie, ponúka KUKA svojim zákazníkom všetko z jedného zdroja: od robotov a buniek k plne automatizovaným systémom pre automobilový priemysel, elektroniku, všeobecný priemysel, spotrebný tovar, elektronicku poštu, obchod/maloobchod a zdravotníctvo. KUKA má sídlo v nemeckom Augsburgu. dza kolíziám. Na platforme je nainštalovaná LBR iiwa schopná spolupracovať s robotom. Citlivosť robota umožňuje bezpečné a citlivé zaobchádzanie s citlivými kazetami s doštičkami bez vib- rácií. Treťou súčasťou aplikácie je prispôsobený uchopovač. Uchy- távací systém bol patentovaný spoločnosťou KUKA. Softvér riadi mobilnú robotickú flotilu Hardvér aj softvér aplikácie pre čisté priestory na manipuláciu s doštičkami sú od spoločnosti KUKA. Softvérové riešenie pre mani- puláciu s doštičkami sa bez problémov spája s výrobným vykoná- vacím systémom výrobcov polovodičov. Manažér vozového parku integrovaný do softvéru riadi prevodové príkazy, aby zabezpečil optimálne automatizovanú výrobu polovodičov. Všetky riešenia sú z jedného zdroja a sú certifikované. Výsledkom sú mimoriadne krátke doby uvedenia do prevádzky, vďaka čomu je systém najflexibilnejším systémom manipulácie na trhu.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 26 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA Aplikácia SWOT analýzy pre robotizované pracovisko s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci S použitím noriem (uverejnené v minulom vydaní ai magazine) a plat- nej legislatívy sme zostavovali analýzu SWOT, ktorej hlavným cieľom, v našom prípade, je posúdenie predpokladov pre robotizáciu výrobných procesov vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. V matici, v tabuľke 2 sú zhrnuté jednotlivé kritériá, ktoré sú usporiadané do šty- roch skupín externého a interného pôvodu. Priebežne je nutné rozvíjať silné stránky, usilovať sa o elimináciu slabých stránok, čo je predpokladom pre minimalizovanie rizík a maximálne využitie ponúkajúcich sa príležitostí. Rovnako dôležité je koncentrovať úsilie na slabé stránky s takou intenzitou, ktorá ich zmení na silné stránky. Treba dodať, že v niektorých prípadoch môžu silné stránky podmieniť vznik slabých stránok. Nevyhnutné je tiež uva- žovať o váhe jednotlivých kritérií. Pre posúdenie vzájomných vzťahov jednotlivých silných a slabých stránok na jednej strane a rozhodujúcich zmien (príležitostí a ohrození) vo von- kajšom prostredí bola, uplatnená aj Saatyho metóda. Pre porovnávanie jednotlivých kritérií slúži bodová stupnica s deskriptormi, uvedená v tabuľ- ke 3. Nadväzne na ňu je uvedená tabuľka 4, v ktorej sa uvádza významnosť jednot- livých kritérií. Pre slabé stránky a hrozby sme hodnoty násobili číslom (-1) z dôvodu ich redukčného charakteru na zavádzanie robotizácie. Tieto bodové a hodnotové ta- buľky slúžia spolu s benchmarkingom a bra- instormingom pre určenie hodnôt tabuľky 5 (Saatyho matica a IFAS matica – pre inter- né faktory) a tabuľky č.6 (Saatyho matica a EFAS matica – pre externé faktory). Z párového porovnávania (v tabuľke 5) vyplýva, že najvýznamnejšie prínosy zavá- dzania robotizácie sú odstránenie činností v nebezpečnom pracovnom prostredí a zní- ženie rizika vzniku chorôb z povolania. Najvýznamnejšou slabosťou je potenciál vzniku bezpečnostných rizík na kolaboru- júcom pracovisku. Z analýzy je zrejmé, že táto slabá stránka výrazne znižuje silné stránky pri zavádzaní robotizácie v priemy- selnom podniku a je nutné túto situáciu rie- šiť. Rozdiel medzi silnými (S) a slabými (W) stránkami je 2,25. Z párového porovnávania (v tabuľke 6) vyplýva, že najvýznamnejšou príležitosťou pri zavádzaní robotizácie je zvýšenie kon- kurencieschopnosti priemyselnej prevádzky a možnosť vhodne kombinovať schopnosti Kobotizácia bezpečnosť a ochrana zdravia, (II. časť) Monika UBÁROVÁ, Alena PAULIKOVÁ Súčasný stav problematiky zavádzania robotov a ich bezpečnosť v integrovanom systéme človek – robot sledujú významné relevantné organizácie. Vo výročnej správe World Robotics Report, ktorá bola publikovaná Medzinárodnou federáciou pre robotiku (International Federation of Robotics – IFR) na tohtoročnom stretnutí World Robot Summit v Tokiu, sa uvádza, že v období 2013÷2017 došlo k rastu globálneho predaja priemyselných robotov až o 114%. V ďalších troch rokoch, t. j. od roku 2019 až do roku 2021, by mal trh rásť priemerne o 14% ročne, (1). Prvú časť článku si prečítajte v ai magazine 5/2019. Tabuľka 2 SWOT analýza pre zavedenie robotizácie v priemyselnej prevádzke, zdroj: vlastné spracovanie

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

www.leaderpress.sk | 6/2019 | 27 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA človeka a robota/kobota na kolaborujúcom pracovisku. Najvýznamnejšou hrozbou je nedostatok kvalifikovaných odborníkov, ktorého trend je už oči- vidný najmä v automobilovom priemysle. Rozdiel medzi príležitosťami (O) a hrozbami (T) je 2. Výsledky analýzy EFAS ukazujú, že po zavedení robo- tizácie bude priemyselná prevádzka schopná prekonať hrozby. SWOT analýza je syntézou vý- sledkov analýzy matíc Saaty, IFAS a EFAS. Jej základný prínos spočí- va v ocenení vplyvov na formuláciu podnikovej stratégie pri zavádzaní robotizácie vzhľadom na BOZP. Výsledkom vzájomnej kombinácie týchto matíc a ich analýzy je kvanti- tatívne stanovenie hodnoty, ktorá je ukazovateľom pre voľbu vhodného variantu stratégie zavádzania ro- botizácie. Diskrétne prevedená SWOT ana- lýza, ktorá jednotlivo hodnotí sla- bé stránky, silné stránky, príležitosti a hrozby, je uvedená v tabuľke 7. Výsledok analýzy ukazuje, že naj- väčšiu hodnotu má stratégia ST s hodnotou 8,47. Pri uplatnení stra- tégie konfrontácie MAX-MIN, čo znamená, že silné stránky sa budú maximalizovať a hrozby potláčať. V oblasti zavádzania robotizácie je to sústredenie sa na robotické pra- covisko vždy s ohľadom na človeka, teda ide o odstraňovanie takých čin- ností, ktoré vytvárajú nebezpečen- stvo v pracovnom prostredí a ďalšie záťaže týkajúce sa ergonomických požiadaviek pracoviska. Nedosta- tok kvalifikovaných odborníkov je možné zmeniť školeniami a „impor- tom“ pracovníkov z iných prevá- dzok alebo zo zahraničia. Závery Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), rozšírenie technológií s možnou robotizáciou prináša príležitosti, ale aj výzvy na riešenie tejto úlohy. K najväčším prínosom (pozri SWOT analýza v tabuľke 5) patrí nahradenie ľudí pracu- júcich v zdraviu škodlivom alebo nebezpečnom prostredí. V oblasti obrany, bezpečnosti alebo v jadrovom priemysle, ale aj v oblasti logistiky, údržby a kontroly sú autonómne roboty mimoriadne užitočné najmä pri nahrádza- ní ľudí vykonávajúcich špinavé, jednotvárne alebo nebezpečné úlohy, kto- ré tak nevystavujú pracovníkov rizikovým faktorom a podmienkam, pričom znižujú fyzické, ergonomické riziká, (11). Roboty sa môžu použiť a už sa používajú (napríklad v zváracích centrách) pri vykonávaní opakovaných a monotónnych úloh. Toto sa javí najväčším prínosom automatizácie bežných pracovných činností. V budúcnosti mno- hé ďalšie často opakované, vysoko rizikové alebo nepríjemné úlohy budú vykonávať roboty v rozličných odvetviach, ako sú poľnohospodárstvo, sta- vebníctvo, doprava, zdravotníctvo. Napriek tomuto pokroku, vďaka urči- tým schopnostiam budú nejakú dobu ľudia ešte stále vhodnejší ako roboty a otázkou je, ako dosiahnuť čo najlepšiu kombináciu schopností ľudí a ro- botov. To sme uviedli v SWOT analýze ako príležitosť. K pozitívam robotizá- cie patrí opakovanie monotónnych veľmi presných činností, namáhavých činností. Naproti tomu je človek tvorivý, flexibilný a adaptabilný, vie vyko- návať aj monotónne činnosti, a tiež jednostranne namáhavé činnosti, ale iba určitý krátky časový úsek. Ináč by to mohlo mať vplyv na jeho zdravie a bezpečnosť. To, čo je potrebné v budúcnosti riešiť, je spolupráca robotov a ľudí na jednom pracovisku. Bude dochádzať k užšiemu kontaktu robotov a ľudí na pracovisku, čo vedie k tvorbe nových prístupov týkajúcich sa bez- pečnosti a ochrany človeka, v systéme človek – robot. Niektoré európske Tabuľka 5 Preferencia párov kritérií Saatyho metódou s integrovanou maticou IFAS, zdroj: vlastné spracovanie Tabuľka 6 Preferencia párov kritérií Saatyho metódou s integrovanou maticou EFAS, zdroj: vlastné spracovanie Tabuľka 3 Deskriptory podľa Saatyho metódy Tabuľka 4 Vý- znamnosť kritéria zdroj: vlastné spracovanie

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 28 ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA Literatúra: 1. Toma, B. - Hrušovská, B. V roku 2025 bude na jedného zamestnanca jeden robot. denník Pravda. [Online] 24. 9 2018. [Dátum: 7. 7 2019.] https://spra- vy.pravda.sk/ekonomika/clanok/485298-v-roku-2025-bude-na- jedného zamestnanca-jeden-robot/; 10. Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpeč- nostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. Bratislava: Vláda Slovenskej republiky, 2006; 11. Posúdenie budúcnosti práce: ROBOTI- KA. [Online] [Dátum: 2. 6 2019.] https://osha.europa.eu/sk/tools-and-publications/publications/future-work-robotics; 12. UM, Industry 4. UM, Industry 4. [Online] 18. 12 2018. [Dátum: 17. 7 2019.] https://industry4um.sk/populacia-priemyselnych-robotov-rastie-zamestnancom-uvolnuje-ruky-pre-dalsi-rast/; 13. Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov, II. ročník. Belá, okres Žilina: s.n., 2019; 14. Vo svete IT. [Online] 6. 1 2019. [Dátum: 7. 6 2019.] https://vosveteit.sk/vplyv-robotizacie-a-au- tomatizacie-na-zamestnanost/; 15. Quark časopis. [Online] 16. 12 2016. [Dátum: 3. 7 2019.] http://www.quark.sk/tovarne-buducnosti/; 16. OSH WIKI. [Online] [Dátum: 3. 6. 2019.] https://oshwiki.eu/wiki/Buducnost_prace:_robotika; 17. atp journal. [Online] 15. 5 2019. [Dátum: 26. 7 2019.] https://www.atpjournal.sk/rubriky/rozhovory/ bezpecnost-robotizovanych-pracovisk-a-jej-dolezite-aspekty.html?page_id=28880. krajiny zahŕňajú robotizáciu do svojich národných programov a snažia sa podporovať bezpečnú a flexibilnú spoluprácu medzi robotmi a operátormi. Zavádzanie technológií na pomoc a zlepšenie ľudských schopností, zna- mená potrebu nových požiadaviek v oblasti riadenia bezpečnosti a ochra- ny zdravia v súvislosti s monitorovaním vznikajúcich rizík, ale vyvoláva tiež nové právne a etické otázky. V dôsledku rozdielov v rozvoji jednotlivých oblastí použitia, nie je možné poskytnúť jednotné usmernenia týkajúce sa bezpečnosti a riadenia rizík. Viac analýz by sa malo uskutočniť na identi- fikáciu rizikových a nebezpečných činností autonómnych robotických tech- nológií, najmä v poľnohospodárskom a potravinárskom priemysle, v oblasti ošetrovacích služieb, domácich služieb, v odvetviach výroby, profesionál- nych služieb a dopravy, (11). Vzhľadom na to, že roboty sa budú využívať v mnohých priemyselných odvetviach, dnes vieme odhadnúť ich vplyv a prínos na monotónne práce a práce s jednostranným zaťažením a „novú“ ergonómiu pracovísk. Avšak vplyv robotiky na motiváciu a pohodu zamestnancov nie je zatiaľ všeobec- ne známy. Rovnako nevieme predpokladať vynárajúce sa psychosociálne faktory súvisiace s robotizáciou. Ukazuje sa, že automatická a robotická technika nebude môcť v najbližšej dobe úplne vylúčiť človeka z pracovné- ho procesu. Preto bude potrebné aj naďalej venovať pozornosť ergonomic- kým aspektom robotizácie. Tiež je potrebné sústrediť sa na rozhranie človek – robot. Hlavnou úlo- hou nástupu inteligentnej spolupráce človeka s priemyselným robotom je uľahčiť neustále sa opaku- júcu, často i veľmi náročnú a niekedy až nebezpečnú pracovnú činnosť človeka. V dnešnej priemyselnej vý- robe je práca robota a člo- veka definovaná oddelene od seba tak, aby sa za- bránilo prípadným neho- dám. Avšak v budúcnosti budú v čoraz väčšej mie- re zavádzané pracoviská kooperujúce, kde sa bude robot nachádzať v tesnej blízkosti človeka. Bezpeč- nosť a znižovanie rizika vzniku úrazov je teda na- ďalej považované za pri- oritu. V tomto ohľade je nutné povedať, že riziká ani v tomto prípade nie je možné znížiť na 0. Úrazy vznikať budú, ale presunú sa do iných etáp výrobné- ho procesu v rámci proce- sov nastavovania, údržby, tým, že sa človek môže dočasne dostať do nebez- pečného pracovného ale- bo údržbového priestoru stroja. Keď porovnáme pracov- né prostredie s robotom a bez robota, existujú veľké rozdiely najmä v rizikách pre operátorov. Ide o pohybovú predikovateľnosť, pohybovú rýchlosť, striktné rozdelenie zón robota a operátora, v neposlednom rade aj definovanie spoločných zón za dodržanie bezpečnostných podmienok. Zmeny v oblasti vykonávania pracovných procesov smerujú k tomu, že niektoré typy pracovných pozí- cií zaniknú a nové vzniknú. Na nové pozície potrebujeme ľudí „nastaviť“, potrebujeme vzdelaných ľudí, ktorí budú môcť vykonávať nastavovanie a údržbu robotizovaných zariadení, tiež ich programovanie. Najväčším rizikom robotizovaných pracovísk je a bude nedostatok kvalifikovaných zamestnancov. Roboty sú už dnes odpoveďou na nebezpečné pracovné pozície, prácu s chemickými karcinogénnymi, toxickými látkami. Nasadením robotov mô- žeme zlepšiť ergonómiu pracovísk, a tiež predísť namáhavým a opakujú- cim sa pracovným úkonom. Čiže dá sa povedať, že nasadením robotov do rizikových prevádzok a znížením namáhania z práce s bremenami, môže- me výrazne znížiť vznik chorôb z povolania. Poďakovanie: Tento článok bol napísaný s finančnou podporou vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Sloven- skej republiky a Slovenskej akadémie vied ako súčasť projektu č. VEGA 1/0101/18 – Návrh kombinačného a rekombinačného postupu indexova- nia faktorov pracovného komfortu v strojárskych prevádzkach. Tabuľka 7 Kompletná SWOT matica s diskrétne hodnotenými kritériami, zdroj: vlastné spracovanie

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY *%29\'NIZÒEOEXVSQ^¤OPEHRÀQWOYTMR¤QTVSHYOXSZNIHMRSY WTSPSÐRSWĘSYZXSQXSWIOXSVIOXSV¤MRXIVRIZ]Z°NEEZ]V¤FEZĔIXO] LPEZR¬OSQTSRIRX]/EĩHÀHIXEMPLEVHZ¬VYENWSJXZ¬VYTVIGL¤H^EVEHSQ OSRXVSPRÀGLESTXMQEPM^EÐRÀGLTVSGIWSZ:ÀWPIHOSQNIZ]RMOEN½GE JYROÐR¤WTSøELPMZSWĘEH·ZIVEWTSOSNRÀGL^¤OE^R°OSZREGIPSQWZIXI WWW.FANUC.SK .IHIRHSH¤ZEXIø RIOSRIÐR¬QSĩRSWXM

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 30 ZVÁRANIE Zváranie pod holým nebom Poľnohospodárske technológie ako zváračská výzva Traktory, kombajny či sejačky sú denne vystavené vplyvom vetra, počasia a znečistenia. Je preto len otázkou času, kedy dôjde k ich poškodeniu alebo opotrebovaniu. Často je potrebné opraviť ich priamo na poli, čo je neraz spojené s množstvom problémov. Spoľahlivé, mobilné a univerzálne zváracie systémy sú v takej situácii dôležitou oporou pre všetkých poľnohospodárov či servisných technikov v opravovniach poľnohospodárskych strojov. Zváranie čistých zvarov v chránenej miestnosti so stabilným prúdovým napájaním si vyžaduje veľa praxe. No, na to, aby sa údržba alebo opravy mohli vykonávať aj v nepriaznivých podmienkach – či už za nedostatočného prístupu k elektrine, v nezjazdnom teréne, alebo ak ide o náročnú zváraciu úlohu – musia zváracie systémy spĺňať osobit- né kritériá. Fronius ponúka pre túto výzvu niekoľko zariadení, ktoré sa ľahko obsluhujú, sú odolné, výkonné a zároveň aj mobilné: napríklad TransSteel, TransPocket a AccuPocket. Všetky tri prúdové zdroje sa dajú intuitívne ovládať a vďaka digitálne- mu ovládaniu umožňujú stabilný elektrický oblúk a reprodukovateľné výsledky zvárania. Hlavný softvér je možné aktualizovať prostredníc- tvom aktualizácií, čo používateľom umožňuje profitovať z využívania nových alebo vylepšených zváracích procesov bez toho, aby museli investovať do nového zariadenia. Ochrana proti striekajúcej vode (stupeň krytia IP 23) a dlhá životnosť – to sú ďalšie výhody, ktoré táto séria ponúka. Spoločnosť Fronius testuje odolnosť svojich zariadení v zaťažkávacích skúškach odolnosti, ktoré ďaleko presahujú rámec požiadaviek stanovených normami. Text a foto Fronius International GmbH Pripravené na použitie kdekoľvek Zváracie systémy na zváranie obaľovanou elektródou a zváranie TIG, TransPocket a AccuPocket nachádzajú uplatnenie najmä pri apli- káciách, ktoré si vyžadujú mobilitu a flexibilitu: AccuPocket je ideál- nym pomocníkom pri mobilných aplikáciách: celý systém vrátane lítio- vo-iónovej batérie váži iba jedenásť kilogramov. V režime napájania z akumulátora sa potrebná energia čerpá výlučne z akumulátora. Keď je zvárací systém úplne nabitý, dokáže zvárať až ôsmimi elektró- dami s priemerom 3,25 milimetra alebo 18 elektródami s priemerom 2,5 milimetra. Hybridný režim umožňuje súčasné napájanie z aku- mulátora a prúdové napájanie zo siete alebo z generátora. V takom prípade výkonnostné rezervy akumulátora vyrovnávajú kolísanie na- pätia a zabraňujú výpadkom sieťového istenia pri vzniku prepätia. Napájanie prúdom je možné aj výlučne zo siete. Vzhľadom na nízky prúdový odber stačí na to aj oveľa menší – a tým aj lacnejší – menič prúdu s dvomi namiesto ôsmich kilovoltampérov. Ak nemáte k dispozícii akumulátor na vyrovnávanie napätia, ako v prípade obzvlášť robustného zariadenia TransPocket, prichádza na rad technológia PFC (power factor correction). Efektívne využíva do- Dá sa použiť kdekoľvek: pomocou zariadenia AccuPocket sa dajú opravy vykonať priamo na poli. AccuPocket sa dá ľahko odniesť na pleci: spolu s akumulátorom váži iba jedenásť kilogramov.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

www.leaderpress.sk | 6/2019 | 31 ZVÁRANIE stupný sieťový výkon a zabraňuje vzniku jalového výkonu. Dosahuje sa to tým, že automatická korekcia účinníka modeluje vstupný prúd ta- kým spôsobom, že má takmer ideálny sínusový priebeh. Táto techno- lógia zaručuje stabilný elektrický oblúk tým, že kompenzuje kolísanie napätia. K takýmto výkyvom môže dochádzať napríklad v generáto- rovom režime, pre ktorý sú navrhnuté jednofázové zváracie systémy. Obidva prúdové zdroje disponujú funkciami, ako je napríklad Soft- start, horúci štart alebo Anti-Stick. Tieto funkcie stabilizujú elektrický oblúk, uľahčujú zapaľovanie a zabraňujú vyžíhaniu elektródy. Tech- nici v mobilnej službe dosahujú vďaka týmto programom vysokokva- litné výsledky zvárania. Špecialista na všetko Pri širokej škále zváracích úloh sú ideálnou voľbou multiprocesné zariadenia, ako napríklad TransSteel, umožňujúce zváranie MIG/ MAG, TIG, aj zváranie obaľovanou elektródou. Veľkou výhodou jednofázového prúdového zdroja je množstvo charakteristík, okrem iného aj pre zliatiny hliníka a medi s kremíkom. Zariadenie TransSteel okrem iného disponuje aj druhým magnetickým ventilom plynu, kto- rý zjednodušuje zmenu zváracieho procesu z MIG/MAG na TIG. Ďalšou výhodou je jednoduchá obsluha – len tri kroky a používateľ môže zvárať. Stačí zadať zváraný prídavný materiál, priemer cievky drôtu a použitý plyn. Ďalšími jedinečnými črtami sú funkcia TAC, ako aj bodové a interva- lové zváranie. Funkcia TAC pomáha pri vytyčovaní stehových bodov: s cieľom spojiť dva tavné kúpele do jedného rozkmitá funkcia pulzný elektrický oblúk oboch kúpeľov. Táto funkcia je užitočná aj pri zvára- ní tenkých plechov bez prídavného materiálu. Bodové a intervalové zváranie je určené aj na spájanie tenkých plechov, keďže tu dochá- dza k menšiemu vnášaniu tepla. Bez ohľadu na to, aký prúdový zdroj sa zvolí, na miesto použitia je potrebné dopraviť každý z nich. Fronius na tento účel ponúka prak- tický kufrík na náradie, ktorý je určený nielen na samotné zariadenie, ale aj na potrebné príslušenstvo pre profesionálne použitie v teréne. | | Fronius International GmbH Fronius International je rakúska spoločnosť so sídlom v Pettenbachu a s ďalšími prevádzkami vo Welse, Thalheime a Sattledte. Spoločnosť celkovo zamestnáva 4 760 zamestnancov a pôsobí v oblasti zváracej techniky, fotovoltiky a systémov nabíjania akumulátorov. Podiel expor- tu predstavujúci približne 92 percent sa dosahuje vďaka 30 medzinárodným spoločnostiam Fronius a obchodným partnerom/zastúpeniam vo viac ako 60 krajinách. S inovačnými produktmi a službami, ako aj 1 253 udelenými patentmi je spoločnosť Fronius lídrom v inováciách na svetovom trhu. Perfect Welding Fronius Perfect Welding je lídrom inovácií v oblastiach zvárania elektrickým oblúkom a odporového bodového zvárania, ako aj vedúca spoločnosť na trhu robotického zvárania. Ako systémový poskytovateľ realizuje obchodná jednotka Fronius Welding Auto- mation okrem toho aj kompletné riešenia automatizovaného zvá- rania prispôsobené potrebám zákazníka, napríklad pri výstavbe nádrží alebo na plátovanie na mori (offshore). Portfólio dopĺňajú prúdové zdroje na ručné použitie, zváracie príslušenstvo a široké spektrum služieb. S vyše 1 000 obchodnými partnermi na celom svete je obchodná jednotka Fronius Perfect Welding zákazníkovi vždy nablízku. S multiprocesným zariadením TransSteel 2200 sú opravovne poľno- hospodárskych strojov pripravené na každú zváraciu úlohu. Vďaka svojej flexibilite je TransSteel 2200 obľúbeným špecialistom na všetko. Do kufríka na náradie sa zmestí nielen zvárací systém, ale aj potreb- né príslušenstvo – takže aj pri mobilnom použití máte vždy všetko poruke.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 32 ZVÁRANIE Tri dni trvajúce odborno-spoločenské podujatie má už tradične svoje zázemie v hoteli SOREA Urán a ako hovorí predseda Slovenskej zvá- račskej spoločnosti Pavol Radič, o konferenciu je každoročne vysoký záujem (kapacity hotela sú naplnené) z radov vyššieho zváracieho personálu, najmä technológov a zváracích inžinierov. Program aktuálneho ročníka konferencie tvorili takmer štyri desiatky špecializovaných odborných prednášok (s tematikou zvariteľnosti ko- vových materiálov, progresívnych metód zvárania a rezania; legisla- tívy a noriem, noviniek v oblasti zváracích zariadení a prípravkov na zváranie, kontroly a skúšania vo zváraní a priemyselných aplikácií), príspevkov a prezentácií firiem z oblasti zvárania. Úspešný zváračský rok Slovenská zváračská spoločnosť je členskou organizáciou Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Svoje aktivity orientuje na popularizáciu zvárania, šírenie nových poznatkov z ob- lasti zvárania, výmenu skúseností, ale aj na konkrétnu odbornú po- moc firmám v tomto odvetví. Jej predsedu Pavla Radiča mimoriadne teší, že SZS bola opäť ocenená ako najúspešnejšia a najaktívnejšia členská organizácia ZSVT, pričom toto ocenenie získala už tretí rok za sebou. Veľkým ocenením práce zváračskej komunity na Slovensku bola tiež možnosť usporiadať 72. výročnú konferenciu správnej rady Medziná- rodného zváračského inštitútu (IIW) a jej medzinárodnú konferenciu na Slovensku. Výskumný ústav zváračský, ktorý tento rok oslavuje 70. výročie svoj- ho založenia, je členom Medzinárodného zváračského inštitútu IIW, od ktorého sa mu dostalo cti zorganizovať toto podujatie na Slovensku a takýmto spôsobom prezento- vať nielen slovenskú odbornú zváračskú verejnosť, ale aj krajinu samotnú a jej hlav- né mesto. Ako informoval Ing. Peter Ďurík z Výskumného ústavu zváračského a záro- veň člen rady riaditeľov IIW, na vlaňajšom – 71. zasadnutí na Bali prevzal putovnú vlajku organizátora podujatia IIW, aby sa Bratislava stala počas júla dôležitým miestom stretnutia zváračov z celého sveta. Slovenský organizačný výbor zameral zváračský kongres IIW – cel- kom prirodzene s ohľadom na našu ekonomiku – na tému riešení v automobilovom priemysle. Podujatie umožnilo stretnutia a výme- nu poznatkov na svetovej úrovni v rámci 26 odborných komisií. Od 7. do 12. júla tohto roka prišlo do Bratislavy na podujatie takmer 800 ľudí zo 45 krajín. „Podujatie preukázalo dôležitosť osobného stretnutia a komunikácie v 21. storočí, ktoré ponúka mnoho ďalších elektronických komunikačných kanálov. Osobné stretnutia v pracov- ných skupinách a večerné spoločenské udalosti sú dôkazom potreby výmeny vedeckých zručností, skúseností a znalostí a budovania me- dzinárodných vzťahov pre úspešné spoločnosti IIW. Naše stretnutie v Bratislave bolo tiež veľmi dôležité z hľadiska prijatia mnohých dô- ležitých zmien, pre ktoré stretnutie v Bratislave vstúpi do histórie IIW,“ uviedol P. Ďurík. Konferencia Zváranie 2019 Vlasta RAFAJOVÁ, foto Eva ERTLOVÁ Približne dve stovky odborníkov na zváranie zo Slovenska aj zahraničia prišli na 47. ročník medzinárodnej konferencie Zváranie, ktorú od 6. do 8. novembra usporiadala Slovenská zváračská spoločnosť (SZS) s podporou svojich firemných partnerov v Tatranskej Lomnici. Podujatie je tradične najväč- ším odborným fórom pre zváračov na Slovensku a zároveň je aj najstaršou medzinárodnou konferenciou s tematikou zvárania v Európe. O Slovenskej zváračskej spoločnosti (SZS) Slovenská zváračská spoločnosť (SZS) je členom Zväzu sloven- ských vedecko-technických spoločností. SZS združuje odborníkov z oblasti zvárania a príbuzných technológií, a to z výskumno-vý- vojových organizácií a technických univerzít SR, ale aj z radov popredných výrobcov zváracích technológií, dodávateľov zvarkov, zváraných konštrukcií, prostriedkov na zváranie. Členskú základňu tvoria individuálni, kolektívni a čestní členovia. Základným cieľom činnosti SZS je sledovať tendencie rozvoja zvá- rania, šíriť progresívne poznatky z oblasti zvárania a príbuzných technológií (navárania, spájkovania, striekania, tepelného delenia a zvláštnych spôsobov spojovania) medzi odbornou verejnosťou a napomáhať tak zavádzaniu progresívnych technológií zvárania vo výrobe. K ďalším cieľom patrí výchova a certifikácia zváračských odborníkov, nabádanie ich k zvyšovaniu kvalifikácie, posilňovanie morálnej a profesionálnej zodpovednosti zváračov a zváračských odborníkov a posilňovanie stavovskej spolupatričnosti. Od r. 2005 je SZS členom Medzinárodného zváračského inštitútu (International Institute of Welding – IIW). Prostredníctvom svojich členov SZS tiež spolupracuje s Európskou zváračskou federáciou (European Welding Federation – EWF) so sídlom v Lisabone. Ing. Peter Ďurík

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

Ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2019 a prajeme veľa osobných a pracovných úspechov v novom roku 2020. Kolektív AQUASTYL Slovakia PF 2020

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

ADITÍVNA VÝROBA Misan s.r.o. Kolískou aditívnej výroby alebo 3D tlače, a cen- trom inovácií v tejto oblasti, je Nemecko, a práve tu bolo pred dvomi rokmi otvorené prvé medzinárod- né zákaznícke centrum spoločnosti GE Additive, ktoré umožňuje súčasným i potenciálnym zákazní- kom zrýchliť cestu do oblasti aditívnej výroby od návrhu, prototypovania až po výrobu. Ako uviedol Christian Rensch z GE Additive, od vzniku centra prešlo jeho bránami vyše 300 zástupcov firiem a tento rok už zaznamenali tiež vyše 200 návštev nielen z Európy, ale aj z Ázie. Ďalšie podobné stre- disko má GE Additive v USA. O aditívne techno- lógie je veľký záujem, pretože nielenže skracujú, ale aj skvalitňujú výrobu produktov a v konečnom dôsledku pomáhajú firmách zvyšovať konkurencie- schopnosť. V GE Additive sme tak mali možnosť viac preniknúť do tajov nových technológií aj for- mou ukážok na strojoch Concept Laser a Arcam, a pozrieť si tiež produkty z rôznych oblastí vyrobe- né aditívnymi technológiami. „Koncepcia zákazníckych centier spoločnosti GE Additive je neoddeliteľnou súčasťou stratégie spo- ločnosti GE Additive na urýchlenie prijímania aditívnej výroby podnikmi na celom svete, čo zá- kazníkom umožňuje vyskúšať si z prvej ruky pozi- tíva, ktoré môže aditívna výroba priniesť,“ uviedol Christian Rensch. Aditívne komponenty sú zvyčaj- ne ľahšie a odolnejšie ako tradičné kované diely, lebo vyžadujú menej zvárania a obrábania. Pre- tože sa aditívne časti v podstate „pestujú“ od zá- kladov, vytvárajú oveľa menej odpadu. Aditívna výroba zbavená tradičných výrobných obmedze- ní, rozširuje konštrukčné možnosti a umožňuje vy- rábať kvalitnejšie výrobky. Misan s.r.o. a aditívny svet Spoločnosť Misan, ktorá nás pozvala na návštevu firmy GE Additive, poznáme hlavne ako predajcu obrábacích strojov. V posledných rokoch, a čoraz intenzívnejšie, sa však jej činnosť začala orientovať aj na zariadenia, ktoré umožňujú aditívnu výrobu. Už dlhšie ponúka na trh stroje Concept Laser a svoju ponuku v oblasti aditive mieni rozširovať. To bol hlavný dôvod na nadviazanie spolupráce so spoločnosťou GE Additive, kde nás konateľ fir- my Misan Ondřej Svoboda vo svojej prezentácii Aditívna výroba z kovov v CZ+ SK, zoznámil s ak- tivitami spoločnosti v tomto segmente. Prvým impulzom zamerať sa vo firme Misan na aditívne technológie, bola oblasť hybridných stro- jov japonských výrobcov CNC centier už v roku 2010, kedy zaregistrovali prvé náznaky Japoncov smerom k výrobe hybridných zariadení, teda kom- binácie klasického obrábania s aditívnymi tech- nológiami. „Japonci sú v princípe konzervatívni výrobcovia a do neoverených riešení sa veľmi nehrnú, ale tentoraz bolo zrejmé, že do toho pôj- du. A vtedy sme si aj my povedali, že sa viac zo- známime s tým, čo to vlastne aditívna výroba je. S úžasom sme zistili, že je to ozaj rozmanitý svet. Zmapovali sme výrobcov v tejto oblasti a rozhodli Aditívna výroba technológie budúcnosti Eva ERTLOVÁ, foto autorka, Misan s.r.o. Na pozvanie spoločnosti Misan s.r.o., z Lysé nad Labem, navštívila úzka skupina zástupcov odborných médií z ČR a SR v októbri tohto roka európske zákaznícke centrum spoločnosti GE Additive v Mnícho- ve, aby sa zoznámila s možnosťami a technológiami aditívnej výroby, a tiež aktivitami spoločnosti Misan v tejto perspektívnej oblasti výroby na českom a slovenskom trhu. VYROBENÉ ADITÍVNOU TECHNOLÓGIOU „S  žasom sme zistili, e adit vna v roba, to je ozaj rozmanit svet – d ungľa. Zmapovali sme v robcov v tejto oblasti a rozhodli sme sa, e sa sústred me na adit vnu v robu z kovu. Získali sme zast penie Concept Laser a odvtedy sa tejto technológii v  R a SR venujeme.“ Ond ej Svoboda

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

www.leaderpress.sk | 6/2019 | 35 ADITÍVNA VÝROBA Misan s.r.o. sme sa sústrediť na aditívnu výrobu z kovu. Dopracovali sme sa prieskumom k firme Concept Laser, ktorá už tri roky patrí pod GE Additive. V roku 2013 sme začali s firmou oficiálne spolupracovať, získali sme zastúpenie Concept Laser a odvtedy sa tejto technológii v ČR a SR venujeme,“ hovorí o začiat- koch Ondřej Svoboda. Aditívne technológie Aditívna výroba – to je množstvo technológií. Aplikačný inžinier Jan Hudec z firmy Misan s.r.o., ovláda technickú podstatu veci, rozdiely a špecifiká jed- notlivých technológií spájania materiálov v aditívnej výrobe. Najznámejšie je laserové spekanie a spájanie pomocou elektrónového lúča. Laserové spe- kanie je často využívané napríklad v automobilovom priemysle, v medicíne i vo výrobe šperkov. Kedy teda použiť jednu z dvoch spomenutých, respek- tíve ďalších technológií? EMB – elektrónový lúč (Electron Beam Melting) Pri elektrónovom lúči sa proces uskutočňuje vo vákuu s vyššou absorpciou tepla, bez výrazného pnutia. Elektrónový lúč má omnoho väčší účinok, vyšší výkon. Výroba jedného kusa môže byť až o 50 percent lacnejšia ako pri la- serovej metóde. Vieme ho použiť aj pre objemnejšie diely, s menším počtom podporných štruktúr a môžeme tiež stohovať – teda dávať diely na seba. Nevýhodou elektrónovej metódy môže byť menej druhov materiálov priamo od výrobcu, drsnejší povrch a niektoré geometrické obmedzenia. DMLM – laserové spekanie (Direct Metal Laser Melting) Proces je relatívne jednoduchší a prebieha v ochrannom plyne. Nemusíme čakať na vychladnutie a môžeme robiť vnútornú geometriu. Umožňuje po- užiť širšiu paletu materiálov a aplikácií. Stavba sa dá nadviazať, teda do- tvoriť nejakou ďalšou geometriou. Výhodou je tiež kvalitnejší povrch. Laser je vhodnejší väčšinou pre tenkostenné diely. Medzi nevýhody patrí vnútorné pnutie, diely musia byť pripevnené alebo privarené k doske. Prášok je síce jemný, ale môže to byť zložitejšie v súvislosti s bezpečnosťou pri práci, je potrebné dodržiavať prísnejšie opatrenia. LMD – laserové navaro- vanie (Laser Metal Depo- sition) V portfóliu firmy Misan je aj technológia LMD (ne- patrí pod GE Additive). Ide o laserovú práškovú 3D tlačovú hlavu vlože- nú do obrábacieho stroja, (môže to byť napríklad 5-osové sústružnícke cen- Spoločnosť GE Additive je súčasťou spoločnosti GE (NYSE: GE) – svetovej digitálnej priemyselnej spoločnosti, ktorá transformuje priemysel softvérový- mi strojmi a riešeniami. Firma je orientovaná na vylepšovanie technológií aditívnej výroby. Svoj cieľ v tomto odvetví realizuje prostredníctvom strojov Arcam EBM a Conceptlaser, materiálov AP&C a vlastných inžinierskych konzultačných služieb. „Je nutn uvedomiť si, e v adit vnej v robe nezna- men len stroj k piť a začať. Najm v prvej f ze je d - le it pomoc niekoho, kto pom e s implementáciou, za iatkami...“ Jan Hudec. trum, alebo 5-osové cen- trum s kolískou), k nej je pripevnený laserový generátor a môžeme takto na obrobky dova- riť nejaký ďalší materiál a zároveň na týchto stro- joch i povrchovo kaliť. Ide o supermultifunkčné zariadenia (Okuma LA- SER EX series). Super- multifunkčné preto, že samotný multifunkčný sústružnícko-frézovací stroj je rozšírený o ďal- šiu technológiu výroby, tentokrát aditívnu. Binder Jet Technology Ďalšiu technológiu Bin- der JET zatiaľ síce Mi- san neponúka, ale GE Additive ju chystá už v budúcom roku pre pr- vých testovacích zákaz- níkov. Ide o komerčne dostupnú práškovú tech- nológiu, kde sa tiež po vrstvách nanáša kovový prášok, ale namiesto laseru použijeme spojivo, kto- ré prášok stmelí a vznikne nejaký kus. Ten musíme následne tepelne spraco- vať, v dôsledku čoho sa zmrští o cca 20 až 30 percent. Takto môžeme robiť diely omnoho rýchlejšie, lacnejšie a aj väčšie objemy v krátkom čase. Ide o veľmi rýchlu výrobu, ktorá má však tiež svoje knowhow. Zrealizované projekty Všetky technológie, ktoré sme spomenuli majú, samozrejme, svoje pravidlá, plusy a mínusy a každá z nich je vhodná pre isté portfólio výrobkov a pre konkrétne výrobné odvetvia. Viac sa, v prípade záujmu, dozviete od pra- covníkov firmy Misan s.r.o. a Misan Slovakia. Napokon, spoločnosť už má za sebou viacero projektov v oblasti aditívnej výroby. Spomeňme kompo- nenty formuly pre ČVUT Praha, chladič elektroniky pre AERO Vodochody, čerpadlo, kompresorové kolesá pre Sigmu Olomouc + UPOL a ČKD Howden, pracovisko prototypovej vý- roby pre Volkswagen Slo- vakia, zapaľovač pre GE Aviation Czech. V Misane si aditívnou technológiou vyrobili niečo aj pre radosť, a to rám cestného bicykla, ktorý použili ako demo vý- robok pre prezentáciu na jednom z veľtrhov. Rám je zložený z uhlíkových rúrok spojených spojkami, ktoré vyrobili na stroji Concept Laser.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 36 Služby zákazníkom Čím sa odlišuje Misan od niektorých svojich konkurentov v ČR a SR? Do aditívnej vý- roby sa pustili so všetkou vážnosťou a znalosťou veci. „Chcel by som zdôrazniť, že to, čo ponúkame našim zákazníkom je, že sa snažíme mať určité knowhow, technologic- kú základňu, aby sme v tej úvodnej fáze konzultovali so zákazníkmi vhodnosť geo- metrie, materiálové vlastnosti, na čo potom nadväzujú ďalšie služby priamo od GE Additive, kde sa už riešia špeciálne veci. Sme tiež schopní vo väčšej miere riešiť ser- vis, týka sa to bez obmedzenia strojov Concept Laser. V Lysé nad Labem, kde sídlime, máme sklad náhradných dielov, väčšinou dva stroje Concept Laser, takže sme schopní väčšiu časť požiadaviek na prototypové kusy alebo dielce s výhľadom kúpy strojov, pre zákazníka zrealizovať. To je Misan z hľadiska aditívnej výroby,“ dodáva konateľ firmy Ondřej Svoboda. To isté však platí aj pre zabehnutú oblasť obrábacích strojov, ktoré Misan ponúka, rovnaké služby a z hľadiska servisu ešte väčšie možnosti, vrátane generálok strojov. Napokon Misan má svoje predvádzacie stredisko v Lysé nad La- bem so servisným zázemím, konzultačnou činnosťou, predvádzaním strojov, vrátane periférií. Pre slovenských zákaz- níkov je k dispozícii spoločnosť Misan Slovakia v Považskej Bys- trici a jej konateľ Vladimír Žák so svojím tímom je tiež vždy zákazníkom k dispozícii. Ak sa chcete viac dozvedieť o mož- nostiach, ktoré Misan ponúka v oblasti aditívnej technológie, pre potenciálnych zákazníkov majú súhrnný katalóg Aditív- ne technológie aj s ponukou fi- riem CONCEPTLASER, Arcam EBM a GE Additive company, či OKUMA, s popisom všetkých špecifík, ktoré jednotlivé tech- nológie v oblasti aditive majú, a oblasťami priemyslu, pre ktoré sú najvhodnejšie. ADITÍVNA VÝROBA Misan s.r.o. Spoločnosť GE Aviation Czech, sídliaca v pražských Letňanoch, ktorá vyrá- ba, predáva a servisuje turbovrtuľové motory, vyvinula prvý turbovrtuľový motor GE Catalyst s pomocou 3D tlače. Turbovrtuľový motor s najväčším počtom dielov vyrobených aditívnou technológiou v súčasnosti testujú a certifikujú, následne bude tiež vyrábaný v Českej republike. „Keď sme sa rozhodli pre tento projekt, a napokon vyhrali tender, stretli sme sa s výhradami typu: prečo chceme investovať do starých technológií – do turbovrtuľových motorov s vysokou hlučnosťou, zníženým komfortom, vibráciami, atď. Pre správne pochopenie zámeru sme posunuli diskusiu o level vyššie, a začali sme sa baviť nie o motore, ale o lietadlách. Preto- že, aj keď ide o turbovrtuľové lietadlo, musí spĺňať všetky parametre na pohodlie, nároky pre pilotov, svetlo, kompletné technologické vybavenie, výkon aj v nadmorskej výške, a pod. Bez aditívnej technológie by sme to však nedokázali. Technológia 3D tlače znamená generačnú výmenu v leteckom priemysle a takáto príležitosť prichádza raz za 25 rokov,“ hovorí Milan Šlapák, výkonný riaditeľ GE Aviation a prezident General Electric ČR a SR. Plne digitalizované riadenie lie- tadla je zabezpečené jednou pákou, integrované ovládanie vrtule znamená zredukovanie fyzickej záťaže pilota. Zásluhou aditívnej technológie skrátili vývojový cyk- lus cca o 9 až 12 mesiacov, získali tiež väčšiu flexibilitu a nezávislosť na do- dávateľskom reťazci. 3D tlač pomohla optimalizovať váhu motora. Pevnosť je rovnaká ako pri klasických odliatkoch, ale motor má tenšie steny a zá- roveň potrebnú pružnosť. V konečnom dôsledku to znamená menej mate- riálu, menšiu váhu, a následne spotrebu paliva, a väčšiu rýchlosť. „Použitím 3D tlače ide o neuveriteľné zjednodušenie a zároveň zvýšenie produktivi- ty. Z hľadiska priamych i nepriamych nákladov o enormnú úsporu. Diel, ktorý sa tradične skladá z 250 častí, je nahradený jedným dielom. Ubudli hodiny montáže a získali sme voľnú výrobnú kapacitu pre sériovú výrobu. V novembri 2015 sme oznámili vývoj motora a o dva roky v decembri sme už mali k dispozícii prvý prototyp motora. To je nielen u nás v GE, ale aj v leteckom priemysle rekord,“ dopĺňa Milan Šlapák. Generačný obrat v letectve V spoločnosti GE Additive často používajú turbomotor vyrobený v GE Aviation Czech ako príklad použitia adi- tívnej technológie v leteckom priemysle. Misan s.r.o. Firma známa najmä ponukou obrábacích strojov Okuma, Brother, Okamoto, nastúpila cestu smerom k aditívnej výrobe a vo svojej ponuke už má aj tento typ zariadení v podobe Conceptlaser a čoskoro i Arcam EBM v spolupráci s firmou GE Additive. Misan s.r.o tiež ponúka spektrum automatizačných technoló- gií, ktoré zahrnujú manipulačnú techniku, portálové zaklada- če a modulárne paletové systémy. Okrem automatizačných prostriedkov zo sortimentu spoločnosti OKUMA ponúka i rie- šenia s univerzálnymi manipulačnými robotmi Fanuc. Spoloč- nosť Misan má kompletné technologické zázemie vo svojom stredisku v Lysé nad Labem a tiež ponúka svoje služby aj v spoločnosti Misan Slovakia v Považskej Bystrici. Viac infor- mácií a kontakty nájdete na www.misan.cz a www.misan.sk. Foto: GE AVIATION CZECH

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

Ďakujeme všetkým našim zákazníkom za prejavenú dôveru a spoluprácu a želáme šťastný nový rok 2020!

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

ADITÍVNA VÝROBA 3D tiskárna J850 byla navržena primárně pro konstruktéry, nabízí pro- to pokročilá nastavení, která dokáží vyrobit koncepční modely dvakrát rychleji než předchozí systémy řady J. Tento nový Super High Speed režim tisku poskytuje designérům a inženýrům více času na zdokonalení dílů pomocí koncepčních tisků při dvojnásobné rychlosti. J850 nabízí ta- ké větší kapacitu sedmi materiálů a umožňuje konstruktérům tisknout ce- lou škálu kombinací barev, průhlednosti a flexibility v rámci jednoho dílu. Stratasys také představuje dva nové materiály PolyJet. Nový materiál Ve- roUltraClear™ dokáže poskytnout vysokou průhlednost a jemné detailní modely, které simulují sklo. VeroUltraClear může konstruktérům pomoci vi- Skvělý design i produktivita to je nová 3D tiskárna J850 včetně nových materiálů PolyJet Text a foto MCAE Systems, s.r.o. Společnost Stratasys opět posouvá hranice reality 3D tištěných dílů a pro český i slovenský trh dodává tato řešení ryze česká společnost MCAE Systems, s.r.o. Stratasys představil novou generaci výkonných, barevných a multi-materiálo- vých 3D tiskáren J850™ s technologií PolyJet™. Tiskárna J850 nabízí konstruktérům a inženýrům vyšší rychlost i produktivitu díky větší kapacitě materiálu a rychlejšímu tisku a současně si udržuje reputaci tiskáren řady „J“, které dosahují extrémně vysoké kvality tisku a zkracují dobu uvedení nových produktů na trh. Ve srovnání s tradičním modelováním, dokáží 3D tiskárny J850 zkrátit celkovou dobu modelování až o 50 procent při výrazně nižších nákladech. zualizovat vnitřní prvky a vytvářet koncepční modely, které ověřují design čirých dílů. Dalším z řady je levný, koncepční materiál DraftGrey™, který je ideální pro rychlé a snadno dostupné iterace na začátku procesu návrhu. „J850 byla navržena tak, aby splňovala potřeby celého procesu návrhu v průmyslových odvětvích, jako je spotřební zboží, spotřební elektronika, automobilový průmysl a vzdělávací zařízení,“ uvedl Shamir Shoham, viceprezident obchodního oddělení PolyJet ve společnosti Stratasys. „Tento proces obvykle zahrnuje dva samostatné proudy: porovnání geo- metrického tvaru s fyzickým, jednobarevným modelem a zohlednění barvy a textury na obrazovce. J850 sloučila tato dvě média do jedno- ho plnobarevného, vícemateriálového modelu a umožňuje tak činit lepší konstrukční rozhodnutí v rychlejším čase.“ Tiskárna J850 poskytuje, mimo jiné, barvy certifikovaného vzorníku PANTONE, který zajišťuje spolehlivé a realistické rozhodování ve všech fázích procesu návrhu. J850 je plně podporována softwarem GrabCAD Print™ a umožňuje tak uživatelům 3D tisk přímo z oblíbeného, profesionál- ního formátu CAD, čímž lze předejít časovým ztrátám a komplikacím spo- jených s převodem STL souborů. Stratasys nabízí stávajícím zákazní- kům J750 přímý upgrade softwaru na model J850. Pro více informací o Stratasys J850 navštivte webovou stránku www.mcae.cz

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

www.leaderpress.sk | 6/2019 | 39 ADITÍVNA VÝROBA Renishaw je popredný svetový strojársky podnik v oblasti presného me- rania a určovania polohy. Spoločnosť je tiež jediným britským výrobcom strojov pre 3D tlač z kovového prášku, ktoré vyrába vo svojom závode v Miskinu v južnom Walese. Pohár Ameriky je najstaršou medzinárodnou trofejou svetového športu. Bri- tánia ju doteraz nikdy nezískala. Po prvom víťazstve lode s názvom Ame- rika v roku 1851 sa súťaž otvorila pre jachty z celého sveta, ktoré súperia o právo vyzvať obhajujúceho šampióna. INEOS TEAM UK vznikol ako výsledok doposiaľ úplne najväčšej investície do súťaže zo strany petroche- mickej a výrobnej spoločnosti INEOS. Súčiastky vytvorené pomocou 3D tlače Loď AC75 s monolitným trupom s dĺžkou 75 stôp bude vybavená najlep- šími britskými technológiami. Renishaw na stavbu technologicky vyspelej jachty prispeje súčiastkami vytvorenými pomocou 3D tlače z kovového prášku a presnými snímačmi polohy. Ďalšie produkty Renishaw budú vyu- žité v priebehu výroby jednotlivých komponentov lode u subdodávateľov. Renishaw podporuje legendárneho jachtára Text a foto Radovan Suk, Best Communications Súčasťou riešenia je optimalizácia dizajnu kovových dielov a ich výroba 3D tlačou. Digitalizovaná spätná väzba polohy ovládacích prvkov lode významne prispeje k lepšiemu výkonu lode. „Spoločnosť Renishaw, ktorá podporila tím sira Bena už v roku 2017 na Bermudách, sa teší, že môže svojimi odbornými znalosťami opäť prispieť k britskej nominácii na Pohár Ameriky,“ povedal Chris Pockett, vedúci komu- nikácie Renishaw. „Vážime si to, že náš predošlý prínos bol ocenený a že ako kľúčový partner a súčasť technického tímu budeme môcť poskytnúť INEOS TEAM UK rad inovatívnych riešení.“ „Najmodernejšie výrobné technológie sú pre výkon lode rozhodujúce,“ do- dal Pockett. „Počínajúc určovaním polohy plavidla v reálnom čase v priebe- hu závodu až po využitie 3D tlače z kovových práškov pre komplikované a napriek tomu veľmi ľahké súčiastky, je pre nás potešením, že môžeme takto prispieť k výkonu lode.“ Sir Ben Ainslie, kapitán INEOS TEAM UK, uviedol: „Sme nadšení, že mô- žeme spolupracovať s Renishaw. Boli pre nás fantastickým partnerom a na- ozaj sa tešíme na závod s tým, že by sme s ich podporou v roku 2021 radi priviezli Pohár domov.“ „Rozhodli sme sa pre spoluprácu s Renishaw s ohľadom na rozsah stro- járskych a vedeckých znalostí, ktorými táto spoločnosť disponuje,“ dodal Mark Chisnell, technologický koordinátor INEOS TEAM UK. „Ide o fantas- ticky vybavenú spoločnosť so skvelými technológiami a ľuďmi.“ | | 39 Renishaw Renishaw je jednou z popredných svetových spoločností v odbore stro- járskych a vedeckých technológií, so skúsenosťami v oblasti merania a zdravotníctva. Spoločnosť dodáva výrobky a služby pre širokú škálu aplikácií, od výroby prúdových motorov a veterných turbín, až po stoma- tológiu a neurochirurgiu. Vedúce postavenie má tiež v oblasti aditívnej výroby (tu sa zameriava na 3D tlač z kovových práškov a na technológiu vákuového liatia). Renishaw je jediným britským výrobcom zariadení pre 3D tlač z kovu. Skupina Renishaw má v súčasnosti cez 70 pobočiek v 35 krajinách, s viac ako 4 000 zamestnancami. Zhruba 2 600 zamestnan- cov pracuje vo Veľkej Británii, kde je sústredená väčšina výskumu, vývoja a výroby spoločnosti. Globálna strojárska spoločnosť Renishaw pod- poruje legendárneho jachtára, sira Bena Ainsliea a jeho INEOS TEAM UK v ich úsilí priniesť Pohár Ameriky domov do Británie. Ako oficiálny part- ner tímu prispeje Renishaw svojimi technickými znalosťami v presnom meraní a 3D tlači z kovu k stavbe plachetnice, s ktorou sa bude Benov tím v roku 2021 usilovať o víťazstvo v jednom z najtradičnejších športových závodov. Testovacia loď

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 40 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY „V produkci a celkovém exportu došlo oproti roku 2017 k nárůstu o 21,6, resp. 18,6%. Česká republika se díky tomu ve světovém srovnání posunu- la na 13. místo v produkci a udržela si 13. místo v exportu. V rámci pat- nácti zemí CECIMO se ČR v roce 2018 posunula na 7. místo v produkci a udržela si 8. místo v exportu. Mezi naše hlavní exportní teritoria patří Německo, Čína a Slovensko. Rusko na čtvrtém místě se po dosud nejniž- ší hodnotě v roce 2017 dostalo v roce 2018 zpět nad 1 mld. Kč. Pátým největším trhem se stalo Polsko s objemem exportu téměř na úrovni Rus- ka. Posilování tržních pozic v Německu, v Číně a v Pol- sku nejen že zcela eliminova- lo pokles exportu do Ruska, ale umožnilo dosažení re- kordní úrovně objemu expor- tu v roce 2018. Přímý export, resp. export nových výrobků dosáhl více než 75% pro- dukce. V souladu s pokraču- jícím růstem české ekonomiky v čele se zpracovatelským průmyslem vzrostla poměrně výrazně také spotřeba ob- ráběcích a tvářecích strojů oproti roku 2017 o 12,2%. Většina domácí spotřeby je pokryta dovozem. Dodáv- ky domácích výrobců na trh ČR vzrostly o 20%. Celkový tržní podíl za všechny ko- modity narostl v roce 2018 o cca 1,5% a dosáhl 22%. Největší nárůst zaznamena- ly tvářecí stroje (10,2 %), frézovací a vyvrtávací stroje (9,5%) a pily (5 %). Všechny ostatní kategorie zazname- naly oproti roku 2017 po- kles. Vedle komodity strojů (8456 až 8463) je třeba Stav oboru obráběcích a tvářecích strojů v České republice Z podkladov Svazu strojírenské technologie pripravila Eva ERTLOVÁ zmínit důležitou komoditu příslušenství obráběcích a tvářecích strojů HS 8466, která představuje velmi významnou část produkce s vysokou při- danou hodnotou. V roce 2018 dosáhla tato kategorie cca 8 mld Kč, což je vice než 50% objemu komodity strojů a ve srovnání s rokem 2017 se jedná o nárůst 4,45%. Hlavními obchodními partnery výrobců obrábě- cích a tvářecích strojů jsou výrobci motorových vozidel a jejich subdoda- vatelé, letecký průmysl, výrobci železniční techniky, zemědělských strojů, stavebních strojů, energetických zařízení a lékařské techniky. V roce 2018 dosáhla světová produkce obráběcích a tvářecích strojů nového maxima ve výši 73,7 mld eur. Nárůst produkce zaznamenali kromě Číny všichni další světoví výrobci v čele s Německem, Japon- skem a Itálií. Podíl CECIMO, jehož součástí je také ČR, dosáhl 35% světové produkce. V České republice se v roce 2018 podařilo dosáhnout velmi dobrých výsledků, které výrazně překonávají čísla roku 2017.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

www.leaderpress.sk | 6/2019 | 41 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY K hlavním aktuálním výzvám tohoto oboru patří nedostatek kvalifiko- vaných pracovníků a s tím související tlak na automatizaci a roboti- zaci a další rozvoj digitalizace a konektivity zahrnovaný pod název Průmysl 4.0. Již od konce roku 2018 vnímáme od členských strojíren- ských podniků signály ochlazování poptávky. Zejména v 1.Q 2019 panovaly značné obavy ohledně přítoku objednávek a zajištění pro- deje v roce 2019. Vzhledem k mimořádným výsledkům roku 2018 a ochlazování trhů v Německu a v Číně očekáváme v roce 2019 pokles produkce a exportu v rozsahu 5–10 %.“ (Ing. Oldřich Paclík, CSc., ředitel SST) STATISTIKA 2. ČTVRTLETÍ 2019 (leden – červen) Klíčové indikátory 2. čtvrtletí 2019 ve srovnání s rokem 2018: Celkový pokles vývozu o více než 12% Nomenklatura 8457 – obráběcí centra – pokles 44% Nomenklatura 8458 – soustruhy – nárůst 15% Nomenklatura 8460 – brusky – pokles 19% Nomenklatura 8462 – tvářecí stroje – nárůst 57%. Celkový dovoz zaznamenal mírný pokles o 3,41%, a to téměř u všech nomenklatur. Největší nárůst byl u nomenklatury 8463 – ostatní tvářecí stroje. Vývoz do Německa činil 33%. Největší dovozy byly opět z Německa a tvořily 37% z celkového ob- jemu.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 42 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Obrábanie www.dmgmori.com Nový zákaznický portál DMG MORI Maximální transparentnost všech servisních pro- cesů a bezprostřední přímý kontakt jsou stěžejními prvky nového zákaznického portálu my DMG MORI – aktuálně v Evropě, v budoucnosti také na dalších trzích. DMG MORI přistupuje k digitalizaci v průmyslu komplexně. Díky di- gitalizovaným procesům lze zákazníkovi nabídnout konkrétní přida- nou hodnotu. To DMG MORI dokazuje svým novým zákaznickým portálem my DMG MORI. Tento bezplatný Online Service Manager urychluje proces od popisu problému až po zpracování požadavku zákazníka a současně poskytuje všechny relevantní dokumenty v digi- tální podobě. my my DMG MORI DMG MORI „Nový zákaznický portál my DMG MORI poskytuje bezprostřední přímý kontakt k DMG MORI, včetně přehledu stavu probíhajících servisních aktivit a přístupu ke všem dokumentům,“ uvádí Dr. Thomas Froitzheim, jednatel společnosti DMG MORI Global Service GmbH, k strategickému významu nejnovější digitalizační iniciativy tohoto lídra trhu. my DMG MORI – bezplatný Online Service Manager urychluje proces od popisu problému až po zpracování požadavku zákazníka a současně poskytuje všechny relevantní dokumenty v digitální podobě. Optimalizace servisu pomocí my DMG MORI • my DMG MORI: jedinečný zákaznický portál • snadno a rychle k lepšímu servisu a více znalostem • digitální dokumentace strojů po celý životní cyklus • my DMG MORI v dílně

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

www.leaderpress.sk | 6/2019 | 43 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Obrábanie DMG MORI Czech s.r.o. Ořechovská 195/1a, 619 00 Brno, tel.: + 420 545 426 311, czech@dmgmori.com Brnianska 2, 911 05 Trenčín, SK, tel.: +421 32 649 48 24, slovakia@dmgmori.com Snadno a rychle k lepšímu servisu a více znalostem Cílem portálu my DMG MORI je podpořit efektivitu a spolehlivost servisu. Zákazníci mohou své požadavky na servis zasílat přímo online. „Stačí kliknout na předmětný stroj, krátce popsat problém a v případě potřeby připojit fotky nebo video – zcela bez čekání a nedorozumění po telefonu,“ zdůrazňuje Dr. Thomas Froitzheim. Požadavek se dostane přímo ke „správnému“ expertovi na servis u DMG MORI, který ho obratem zpracuje, zatímco zákazník může „live“ sledovat stav zpracování svého požadavku. Navíc lze do- dávky náhradních dílů sledovat pomocí funkce „track & trace“. Do- datečné dotazy a čekací doby na telefonní hotline odpadají, čímž zákazník získává na plánovatelnosti a přehledu. Nyní tak každý zá- kazník profituje z komplexní transparentnosti. Dr. Thomas Froitzheim chce především splnit požadavky zákazníků DMG MORI kladené na moderní portál: „Prostřednictvím centrální internetové adresy myDMGMORI.com nyní nabízíme našim zákazníkům komplexní přehled o instalovaných strojích DMG MORI i o probíhajícím servisu a dodávkách náhradních dílů spolu se všemi relevantními dokumenty v digitální podobě.“ Digitální dokumentace strojů po celý životní cyklus „my DMG MORI v podstatě odráží vše, co naše systémy vědí,“ vysvětluje Dr. Thomas Froitzheim. Vedle obecných dokumentů, například návodů k obsluze, zahrnuje knihovna zákazníka také specifickou dokumentaci všech servisních zásahů a objednaných ná- hradních dílů k danému stroji, a to po jeho celý životní cyklus. Portál budeme průběžně rozšiřovat dalšími možnostmi a aplikacemi. Už brzo bude možno rezervovat školení online nebo vyhledávat v data- bázi často kladených otázek know-how našich expertů. my DMG MORI v dílně Jako speciální highlight uvádí Dr. Thomas Froitzheim aplikaci my DMG MORI: „Pro servisní požadavek se daný stroj identifikuje pouhým stisk- nutím tlačítka. Samozřejmě je zde možnost ihned připojit fotky nebo videa.“ Jako další alternativa pro dílnu je my DMG MORI na CELOSu součástí základního provedení strojů a lze ho pohodlně vyvolat přímo na řídicím systému. „Všechny jmenované výhody bude po provedení up- grade na platformu WERKBLiQ možno využívat také pro stroje dalších výrobců a tím pro celou výrobu.“ Vedle návodů k obsluze zobrazí my DMG MORI také specifickou dokumentaci všech servisních zásahů a objednaných náhradních dílů, a to po celý životní cyklus stroje. DMG MORI OPEN HOUSE VE PFRONTENU 11. – 15.02.2020 OPEN HOUSE 2020 PFRONTEN Únor 11 - 15, 2020 Út - Pá 9:00 - 17:00 hod. I So 9:00 - 14:00 hod. PFRONTEN.DMGMORI.COM SVĚTOVÁ PREMIÉRA DMC 65 H monoBLOCK SVĚTOVÁ PREMIÉRA LASERTEC 400 Shape SVĚTOVÁ PREMIÉRA PH CELL ADDITIVE MANUFACTURING DMG MORI CONNECTIVITY AUTOMATIZACE 201911_ANZ_OHPfronten2020_210x95_CZ_PRINT.indd 1 25.11.19 10:52

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 44 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje HAIMER DAC umožňuje jasnú identifikáciu celého nástroja, keďže držiaky nástrojov HAIMER môžu byť voliteľne vybavené RFID dátovými nosičmi, QR kódmi alebo dátovými maticami, ktoré môžu byť načítané a vyhod- notené rôznymi systémami pomocou skenera. Prostredníctvom sieťového pripojenia poskytuje HAIMER DAC aj ďalšie údaje o nástroji: montážne pokyny, čísla výrobkov, úpravy zásob a 3D modely. DAC navyše podpo- ruje používateľa pri analýze výrobných údajov a optimalizácii procesov. Ako správa nástrojov HAIMER DAC funguje v praxi V systéme CAD/CAM je vygenerovaná objednávka zostavy nástrojov a odoslaná do DAC. Tam sa vygeneruje ID nástroja, ktorý sprevádza ná- stroj počas celého procesu. Nasledujú pracovné stanice: napríklad montáž, meranie a vyváženie, všetky komunikujúce s DAC. Po poslednom prenose hodnoty sa údaje odošlú do riadenia obrábacieho stroja, kde sa špecifiku- je miesto v zásobníku. V závislosti od tolerancie nevyváženosti dochádza k prípadnému prispôsobeniu (napr. zníženiu) maximálnych otáčok vretena na stroji. Po frézovaní sa zostávajúca životnosť nástroja prenesie späť do DAC. Potenciálnej zámene týkajúcej sa správneho umiestnenia zásobníka možno zabrániť skenovaním ID nástroja na stroji. Systém je ľahko ovládateľný, používateľ ovláda celý proces iba kliknutím a potvrdením (prenos údajov). Pretože nie je potrebné (ani možné) žiadne manuálne zadávanie, nedochádza k zadaniu nesprávnych vstupov, a teda neexistuje žiadne riziko kolízie. Koncept HAIMER DAC je škálovateľný od malých po veľké aplikácie a umožňuje tak digitalizáciu riadenia nástrojov uskutočniteľnú pre malé a stredné firmy, ako aj veľké spoločnosti. Zákazník pritom môže do DAC integrovať existujúce stroje a systémy. HAIMER DAC digitalizuje procesy riadenia nástrojov Text a foto HAIMER GmbH DAC (Data Analyzer and Controller) je názov systému riadenia nástrojov vyvinutého spoločnosťou HAIMER, ktorý umožňuje konzistentnú výmenu údajov o ná- strojoch a spája celú skupinu nástrojov, vrátane CAD/ CAM a obrábacích strojov, s digitálnym systémom Industry 4.0. HAIMER DAC riadi výmenu cieľových (požadovaných) a skutočných (nameraných) hodnôt, ako aj ďalšie údaje o nástrojoch medzi jednotlivými pracovnými stanicami a vytvára spojenie s podniko- vou sieťou. Digitálne riadenie nástrojov: HAIMER DAC spája CAD/CAM, správu nástrojov, zmenšovanie, zariadenia na nastavovanie a vyváženie ná- strojov, ako aj obrábacie stroje a zaisťuje konzistentný tok údajov od počiatočnej identifikácie až po kontrolu obrábacích strojov. Skenovanie kódov dátovej matice počas zmenšovania. Spoločnosť HAIMER HAIMER je rodinná, stredne veľká spoločnosť so sídlom v bavorskom Igenhausene. Navrhuje, vyrába a predáva inovatívne, vysoko presné výrobky pre obrábanie kovov v automobilovom, leteckom priemysle, energetike, železničnej doprave a strojárstve všeobecne. Okrem širokej ponuky držiakov nástrojov vo všetkých populárnych rozhraniach a dĺž- kach, vrátane zmršťovacích a vyvažovacích strojov, ako aj 3D snímačov a rezných nástrojov na tvrdé karbidy, ponúka aj stroje na prednastavenie nástrojov. Z približne 800 zamestnancov na celom svete, 500 pracuje vo výrobnom závode v Igenhausene vybavenom najmodernejšími technoló- giami a vysokou úrovňou automatizácie. V druhom výrobnom závode v Bielefelde s približne 50 zamestnancami sa vyrábajú prednastavova- cie stroje HAIMER Microset. Ako líder na európskom trhu v oblasti tech- nológie držania nástrojov s dennou kapacitou okolo 4 000 držiakov nástrojov, si HAIMER udržiava technologickú výhodu výrobkov. Preto každoročne investuje 8 až 10 % svojich príjmov do výskumu a vývoja, aby napĺňal svoju firemnú filozofiu a heslo „Quality Wins“.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

VYŠŠÍ VÝKON PRO 1ƒ52Î1‹$3/,.$&( (MSDFQNU@MşLNSNQUŋDSDMD OQNKDOŎİOŋDRMNRS@UXŎŎİ výkon 26 kW. Snadno programovatelná QNANSHBJđATĽJ@HMSDFQNU@Mđ R,@Y@J2LNNSG& HCDđKMİ OQNL@Kġ@ţRSŋDCMİUDKHJNRSH TSNL@SHYNU@MġQ@LDMN robota pro nakládku a UXJKđCJTNAQNAJś Quick Turn 250MY + TA-12 04("*341-,8 3 IDHCDđKMİOQNL@Kġ@ţRSŋDCMİ UDKHJNRSHNAQNAJś OQNUşQNAMİJ@O@BHSX JSDQġUXţ@CTIİOQđBH RSQNIDOŋDRMNBMDANNUİJDMCDBGRDRODBHjJ@BDLHM@UQţDMşLH S@J @AXROKĽNU@KX5@ŎDONţ@C@UJX 2M@CMNOQNFQ@LNU@SDKMđQNANSHBJđATĽJ@RDRNESV@QDL HMSDFQNU@MşLCNRXRSġLT2,..3\'&RONKDěMģTLNţĽTIİ NUKđCđMİRSQNIDH@TSNL@SHYNU@MġGNQNANS@ 3İLIDY@IHŎSģMN IDCMNCTBGġQNYGQ@MİOQNQXBGKġM@RS@UDMİR@TSNL@SHBJşL Y@KNţDMİLUXKNţDMİLCİKś Pro více informací navštivte www.mazakeu.cz Yamazaki Mazak Central Europe, s.r.o. 3DBGMNKNFX"DMSDQ"YDBG1DOTAKHB 9CģAQ@CRJđ õİě@MX )@ţKNUHBD T: W: VVV L@Y@JDT BY

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 46 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Štíhly hydraulický expanzný upínač nástrojov SCHUNK TENDO Slim 4ax vyvolal pohyb na trhu s presnými upínačmi nástrojov. Presné upínanie zjednocuje kompletnú externú geometriu tepel- ných upínačov podľa DIN 69882-8 s impozant- nými vlastnosťami technológie hydraulických expanzných upínačov nástrojov od spoločnosti SCHUNK. Spoločnosť SCHUNK prináša na trh tiež variant s technológiou Cool-flow, ktorá umožňuje vysokoúčinné chladenie cez upínač nástroja. Štíhly hydraulický expanzný Cool-flow optimalizuje odoberanie triesok Technológia TENDO Slim 4ax cool-flow sľubuje výhody, obzvlášť pri obrábaní ocele, hliníka, ale tiež plastu, pretože chladiaci prostriedok alebo prúd stlačeného vzduchu je vždy optimálne nasmerovaný na proces obrábania, bez ohľadu na neupnutú dĺžku. Prúd sa na rozdiel od tepelných upínačov neodťahuje pri procesoch dlhého odopnu- tia obrobku od stopky nástroja, ale tá celá vstupuje do puzdra ná- stroja, a tiež pozdĺž až po ostrie. Výhody takéhoto chladenia ostria predstavujú lepšie odstraňovanie triesok a celkový proces sa stáva účinnejším. Pilotné aplikácie pri výrobe nástrojov ukazujú, že upína- cí prípravok s tlmením vibrácií a technológiou Cool-flow sa vo forme upínač nástrojov s technológiou Cool-flow Text a foto SCHUNK Intec vynikajúcej kvality povrchov vypláca pri dodatočnom obrábaní, opä- tovnom hrubovaní, čo umožňuje dosahovať vynikajúci povrch. Okrem toho znižuje potrebu prepracovania a náklady na nástroje. Plug & Work Na rozdiel od skľučovadiel s tepelným zmršťovaním vykazuje TENDO Slim 4ax trvalú presnosť hádzania < 0,003mm pri neupnutej dĺžke 2,5 x D a kvalitu vyváženia G 2,5 pri 25 000 ot./min, vďaka čomu dokonale zapadá do osvedčeného sortimentu hydraulickej ex- panznej upínacej techniky od spoločnosti SCHUNK. Pomocou neho možno presne dodržať aj veľmi malé tvarové a polohové toleran- cie. Podobne ako všetky hydraulické expanzné upínače SCHUNK TENDO presviedča aj TENDO Slim 4ax svojím dokonalým tlmením vibrácií a výmenou nástroja v priebehu niekoľkých sekúnd pomocou inbusového kľúča. Investície do drahých perifér- nych zariadení nie sú potrebné. Keďže presný upínací prípravok dokáže pomocou Plug & Work nahradiť konvenčné tepelné upínače bez nutnosti preprogramovania vonkajšieho obrysu, tak jeho výhody možno okamžite otestovať, resp. ho mož- no dlhodobo používať. Štíhly upínací prípravok s technológiou Cool-flow je k dispozícii v dĺžkach 90mm a 120mm pre rozhranie HSK-A63 s prie- merom 6mm až 32mm. Od polovice roka 2020 bude navyše k dispozícii pre rozhranie SK 40 s priemerom 6mm až 32mm. Plánované sú aj ďalšie rozhrania, ako napríklad BT 40, a varianty s dĺžkou 160mm. Technológia Cool-flow je ďalším míľnikom v hydraulických expanzných upí- načoch nástrojov od spoločnosti SCHUNK: Prúd chladiacej kvapaliny je cez štíhly presný upínač nástroja vedený priamo k nástroju. Geometria upínača TENDO Slim 4ax sa zhoduje s geometriou tepelných upínačov. Preto sa existujúce upínacie prípravky môžu vymeniť bez nutnosti programovania. Tenký hydraulický expanzný upínač TENDO Slim 4ax sa osvedčil, keď ide o axiálne obrábanie s vysokou presnosťou a vynikajúcim tlmením vibrácií.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

49

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 48 Inteligentné myslenie vedie k jednoduchým riešeniam. To sa potvrdzuje aj pri riešení niektorých starých problémov spojených s vŕtaním s vymeniteľnými do- štičkami. Ťažkosti, ako je upchávanie triesok pri vŕtaní hlbokých dier, rozdielna miera opotrebenia vnútorných a vonkajších rezných doštičiek v dôsledku rôznych obvodových rýchlostí, ako aj ohnutie a opotrebenie samotného telesa vrtáka, boli vyriešené novým a inovatívnym dizajnom vrtákov Mitsubishi Materials. nové typy s menšími priemermi a s novými reznými doštičkami Nové telesá vrtákov MVX a nové rezné doštičky Existujúci sortiment telies MVX bol doplnený o šesť nových menších veľkostí, od Ø14,0 mm do Ø16,5 mm a všetky sú k dispozícii v dĺžkach 2xD až 5xD. Menšie vrtáky s vymeni- teľnými doštičkami boli tradične menej efektívne kvôli potrebe malých doštičiek. Nové rezné doštičky typu SOMX05 sa však dokážu vyrovnať s požiadavkami, ktoré na ne kladú podmien- ky pri vŕtaní, vďaka novej geometrii utváračov triesky. Ale nie- len nový utvárač triesky – k dispozícii sú aj 3 typy povlakov – VP15TF pre vonkajšie aj vnútorné umiestnenie a MC1020 a MC5020 pre vonkajšie postavenie. Tak sú schopné vysoko výkonného obrábania širokého spektra materiálov. Uhlíkové a zliatinové ocele sa dajú spoľahlivo obrábať reznou rýchlos- ťou až 235 m/min, zatiaľ čo nehrdzavejúce ocele a liatiny je možné vŕtať reznou rýchlosťou až do 180 m/min, respektíve až 195 m/min. Rôzne povlaky pre vnútorné a vonkajšie rezné doštičky Vonkajšia doštička v tomto type vrtáku má prirodzene vyššiu reznú rýchlosť ako vnútorná, čo vedie k vyššej miere opot- rebenia. V dôsledku toho musí mať vnútorná doštička vyššiu úroveň stability a odolnosti proti lomu pri nižších rýchlostiach. Táto situácia bola vyriešená použitím vonkajšej doštičky s po- vlakom CVD, ktorá má vyššiu odolnosť proti oteru, v tandeme s vnútornou doštičkou s povlakom PVD, ktorá je schopná lep- šie sa vysporiadať s lomovými silami a má lepšiu odolnosť proti tvorbe nárastku. Táto kombinácia znamená zvýšenú spoľahlivosť a menej potrebných výmen rezných doštičiek, čo zvyšuje hospodárnosť aj úroveň produktivity. Vymeniteľné doštičky so 4 reznými hranami Doštička typu SOMX je zameniteľná z vnútornej do vonkajšej polohy, má štyri rezné hrany a jedinečný zvlnený dizajn utvá- MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Novinky firmy Mitsubishi MVX vrtáky

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

www.leaderpress.sk | 6/2019 | 49 MCS, s.r.o., Hečkova 31, 972 01 Bojnice Tel.: 046 540 20 50, Fax: 046 540 20 48 mcs@mcs.sk, www.mcs.sk MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Novinky firmy Mitsubishi rača triesok pre lepšie tvarovanie triesok. Vonkajšia rezná hrana má tiež wiper geometriu, čo zaručuje vynikajúcu presnosť otvoru a drsnosť povrchu steny otvoru. Doštička je tiež umiestnená tak, že pri vŕtaní sú obe rovnako v kontakte s obrobkom, čím sa znižuje ohyb telesa vrtáka, čo znižuje vibrácie a ich vplyv na konzistentnejší výkon. Teleso nástroja Teleso vrtáka je skonštruované s otvormi pre chladiacu kvapalinu a optimálnym dizajnom kanálov na odvod triesok, ktoré tak poskytujú extra hrúbku kovu v smere hlavnej reznej sily. To zabraňuje vychýleniu telesa nástroja z presného axiálneho postavenia a pomáha dosiahnuť spoľahlivé vŕtanie hlbokých dier až do 6 x D. Povrch telesa sa navyše tepelne upravuje, aby sa zabránilo jeho opotrebeniu pri odvode triesok. Kompletná ponuka veľkostí vrtákov MVX: NOVÝ TYP Ø14 – Ø16,5 L / D 2, 3, 4 a 5 Ø17 – Ø43 mm v L / D = 2, 3, 4, 5 a 6 Ø44 – Ø63 mm v L / D = 2, 3, 4 a 5

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 50 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje Na skúsenostiach založené Výzvy moderného priemyslu vyžadujú od spoločností kontrolu viace- rých úloh súčasne. Príprava a vývoj nových produktov pre potreby trhu zahŕňa investície do projektovania procesov, zariadení, materiálov, výrobného prostredia a mnohého ďalšieho. Rozhodnutia prijaté v tomto období majú pre spoločnosť významný vplyv v dĺžke návratnosti investí- cie a následnom zisku. ISCAR LTD, preklad Lukáš LUKÁČ, ISCAR SR riešenia znamenajú pre výrobcov strojov skratku k úspechu ISCAR spravuje projekty nástrojových vybavení pre zákazníkov na celom svete. Hlavným cieľom spoločnosti je skrátiť predvýrobnú fázu a posky- tovať stálu zákaznícku podporu. Divízia výrob- cov obrábacích strojov spoločnosti ISCAR (MTB) ponúka špeciálne nástrojové balíky pre rôzne aplikácie a typy strojov na základe dlhoročných skúseností v rôznych odvetviach. Komplexné projekty sú riešené v spolupráci a s účasťou satelitných spoločností celej IMC skupiny, z ktorých každá prispieva svojimi odbornými zna- losťami, aby priniesla osvedčené riešenia prospeš- né pre všetky zúčastnené strany. V dôsledku úzkej veľkoplošnej spolupráce s výrob- cami obrábacích strojov na mnohých projektoch, bola úspešne implementovaná široká škála špe- ciálnych riešení pre viac-vretenové obrábacie cen- trá a viac-vretenové sústružnícke automaty, verti- kálne sústruhy s automatizovaným zakladačom, stroje s MQL chladením alebo stroje s vysokotla- kovým JHP a ultra HP chladením. Počas prípravy projektu poskytuje ISCAR zá- kazníkom balík nástrojov šitý na mieru sprevá- dzaný kompletnou technickou dokumentáciou, ktorá zahŕňa procesné hárky a/alebo výkresy montážnych zostáv nástrojov, časové štúdie, 3D animácie pre výpočet času obrábania kompliko- vaných frézovacích aplikácií a špecializovanú podporu na základe požiadaviek zákazníka. Táto stratégia umožňuje spoločnosti ISCAR ponú- kať inteligentné riešenia nástrojov, ktoré vyhovujú špecifikáciám aplikácií i strojov a maximalizujú potenciál stroja. Značný počet univerzálnych strojov sa predáva bez akejkoľvek nástrojovej technológie. Spoloč- nosť ISCAR dokáže poskytnúť veľmi atraktívny návrh aj s certifikátom nástrojov a zákazníci majú možnosť výberu nástroja zo zoznamu štandard- ných nástrojov pre daný konkrétny typ stroja, ale- bo kompletné nástrojové sety pre špecifické stroje, ako sú napr. stroje švajčiarskeho typu, nízkonákla- dové sústruhy alebo frézovacie stroje. ISCAR nie je len dodávateľom kompletných ná- strojových systémov, ale takisto poskytuje aplikač- né riešenia pre priemysel – automobilový, letecký, energetický, železničný, zdravotnícky a mnohé ďalšie. Štandardné nástrojové riešenia spoločnosti zohľadňujú všetky technologické aspekty a po- žiadavky výrobného procesu, napríklad nástroje s vysokotlakovým chladením. Spoločnosť ISCAR má viac ako 45 dcérskych spoločností po celom svete. Miestni špecialisti po- skytujú zákazníkom technickú podporu na mieste, počas a po ukončení každého projektu, s cieľom neustále zlepšovať a optimalizovať proces. Závä- zok v oblasti inovácií nástrojov umožňuje spoloč- nosti ISCAR vyvíjať a dodávať vysokoefektívne produkty, ktoré sú lídrom na trhu rezných nástrojov v dobe inteligentných tovární a Priemyslu 4.0.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Zvlhčovanie vzduchu Princip fungování Vodní aerosol potřebuje asi jednu sekundu času na odpaření do vzduš- né vlhkosti. Při rychlosti proudění vzduchu 3 m/s ve vzduchotechnic- kém systému je zapotřebí pro odpaření velmi jemné vodní mlhoviny rovný úsek v délce cca 3 metry. Vzdálenost 3 metry je tedy nutným po- žadavkem pro bezproblémové odpaření aerosolu. Ne vždy je v praxi takový rovný úsek, tedy potřebná vzdálenost ve vzduchotechnickém systému k dispozici. Tento problém byl až doposud řešen jen s využitím dodatečné tepelné energie a intenzivní dezinfekcí vzduchotechnického systému. Týmu společnosti Merlin Technology se podařil revoluční krok, vyvinul nový vysokotlaký systém ORBIT WING® speciálně určený do vzdu- chotechnických systémů (obr. 1 a 2). Řízené větrání technologické odsávání potřebuje účinné zvlhčování Merlin Účinný vysokotlaký systém zvlhčování určený do potrubních systémů vzduchotechniky: patentovaná novinka Orbit Wing® využívá velmi krátké dráhy pro odpaření vodního aerosolu do stavu vzdušné vlhkosti a je tedy i významným milníkem na cestě k vyšší efektivnosti vysokotlakého systému zvlhčování v potrubních systémech vzduchotechniky. Je jed- noznačně vhodný do každého vzduchotechnického systému nebo klimatizačního zařízení. Systém integrovaných křídel zajišťuje definované víření proudu vzdu- chu za tryskami. „Jemný aerosol letí v kruhu a vrací se nazpět. Tím je vytvořena delší dráha letu za současného zkrácení nutné “odstupové“ vzdálenosti. Dochází tím k extrémnímu zkrácení cesty pro odpaření a problém s nedostatkem místa je také vyřešen,“ vysvětluje Ing. Franz Schrems, technický ředitel společnosti Merlin Technology. Univerzálnost a jednoduchá instalace ORBIT WING® systém je vhodný pro všechny stávající i nově budo- vané vzduchotechnické větrací nebo klimatizační jednotky. Spojuje všechny výhody efektivního zvlhčování vzduchu. Přitom jej lze jedno- duše instalovat. K výrobě jednoho kilogramu vlhkosti stačí vynaložit pouze 2,5 až 3 Watt energie. Efektivnost systému se pohybuje okolo cca 98%. Novinkou a směr udávající vývoji je také kombinace inteligentního stupňovitého řízení a regulace tlaků rozprašování vodní mlhoviny. ORBIT WING® zlepšuje klima v prostorech, redukuje nemocnost za- městnanců a zvyšuje rychlost i efektivitu výroby a odstraňuje škody způsobované suchým vzduchem. Obr. 1 Obr. 2

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 52 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY C-diely, riadenie zásob Výdajné automaty zabezpečujú plnoautomatizovaný tok tovarov, bez- pečné uskladnenie rôzneho pomocného materiálu a maximálne dôslednú a presnú evidenciu toho, čo sa z automatu pracovníkmi odoberie. Vďaka tomu sa ich uplatnenie rozširuje do všetkých odvetví priemyslu a dostup- ných je niekoľko druhov výdajných automatov, špecializovaných podľa druhu uskladneného sortimentu. Viac druhov, viac možností uplatnenia Spoločnosť RECA Slovensko (súčasť RECA Group a Kellner& Kunz AG), ktorá je overeným a spoľahlivým dodávateľom spojovacieho materiálu, ručného náradia, dielenskej chémie a ďalšieho spotrebného sortimentu pre množstvo firiem na Slovensku, má výdajné automaty RECA iSTORAGE vo svojom portfóliu dlhodobo. Ako hovorí konateľ spoločnosti Jozef Chu- dej, ponuka firmy sa v tejto oblasti neustále rozširuje. Okrem základných variantov automatov, ako sú klapkový, zásuvkový, kolotočový (karuselový) a vretenový automat, pribudol vlani do ponuky aj automat s vážiacou bun- kou a v poslednom období aj špeciálny výdajný automat na horľavé látky. Podľa J. Chudeja, rôzne varianty výdajných automatov znamenajú pre klienta možnosť vybrať si ten najvhodnejší typ, podľa špecifík C-dielov konkrétnej prevádzky. Pre zváračské materiály a brúsiaci sortiment je napríklad mimoriadne vhodný vretenový výdajný automat, nástroje na obrábanie kovov možno efektívne umiestniť v zásuvkovom automate, jednoduché ručné náradie zasa v karuselovom automate. Automat s vážiacou bunkou je osobitne vhodný na uskladnenie a výdaj pomocných a prevádzkových materiálov, ale aj ochranných pomôcok. Vý- daj a evidencia uskladneného sortimentu funguje v tomto prípade na prin- cípe hmotnostného úbytku, pričom do jedného automatu možno umiestniť rozlične veľké a hmotnostne rozmanité druhy sortimentu. Poslednou z noviniek radu RECA iSTORAGE je automat na nebezpečné látky, ktorý je výrobkom napĺňajúcim požiadavky smernice EÚ 2014/34 o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v poten- ciálne výbušnej atmosfére. RECA Slovensko, s.r.o. Trend uplatnenia výdajných automatov v intralo- gistike výrobných prevádzok silnie. Prirodzene, umožňujú totiž automatizovane objednávať, skla- dovať, vydávať a následne i riadne zdokumentovať výdajnajrôznejšiehosortimentuC-dielov(nástroje, montážny materiál, ochranné pracovné pomôcky, ...) kdekoľvek a kedykoľvek bez nutnosti sklado- vého personálu. Ich používateľ pritom profituje nielen z úspory na personálnych nákladoch, ale aj z obmedzenia plytvania materiálom a celkovej flexibility technológie. Výdajný automat na nebezpečné látky Výdajný automat na nebezpečné látky, rovnako ako ostatné zariadenia z radu RECA iSTORAGE, umožňuje plnoautomatizovaný tok zásobovania C-dielmi bez nutnosti objednávania zo strany klienta, v súlade s princípmi Smart Industry. Prístup do automatu je pre zamestnancov maximálne jednoduchý, no vďa- ka riadeniu prístupových práv (PIN kódom, zamestnaneckou kartou, či- pom) získa zamestnávateľ presné informácie o odbere z automatu, každý pohyb sa dokumentuje, pričom ho možno individuálne vyhodnotiť a prira- diť ku konkrétnym osobám či nákladovým strediskám vo firme. Výdajný automat na horľavé látky je robustné oceľové zariadenie s hmot- nosťou približne 600kg, ktoré spĺňa nielen prísne kritériá európskej smerni- ce o zariadeniach určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére, ale disponuje tiež osvedčením o typovej skúške EÚ (PTZ 18 ATEX 0029 X). S rozmerom 155 x 205 (239) x 68cm (š x v x h) a variabilným vnútor- ným usporiadaním je výdajný automat určený na bezpečné uskladnenie nebezpečných kvapalín alebo balení stlačeného plynu. Automat môže byť tiež vybavený vzduchotechnickou jednotkou na cirkuláciu, recirkuláciu a filtrovanie vzduchu. Výdajné automaty RECA Výdajné automaty RECA už aj pre nebezpečné látky Všetkým klientom a spolupracovníkom ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu v roku 2019. Želáme príjemné prežitie Vianoc a veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote v novom roku 2020. kolektív RECA Slovensko, s.r.o. Vš z

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

19

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 54 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Automatizačné systémy Text a foto Murrelektronik GmbH Inovatívny spínací zdroj Emparro67 Hybrid je „mul- titalent“ s rozmanitými prednosťami. Jeho výhodou nie je len presun elektrického napájania z rozvá- dzača do priemyselného poľa, ale pomocou dvoch integrovaných kanálov na kontrolu záťažového ob- vodu 24 VDC, aj sledovanie elektrického prúdu a zabezpečenie vysokej prevádzkovej bezpečnosti. Rozhranie IO-Link umožňuje komplexnú a transpa- rentnú komunikáciu. Nová dimenzia Nová dimenzia decentrálneho napájania prúdom Sieťové prepínače IP67 z radu Emparro sú konci- pované na použitie mimo rozvodnej skrine. Všetky komponenty sú chránené pred mechanickým zaťa- žením. Kompaktné a robustné kovové vyhotovenie je plne zapuzdrené a poskytuje tak i v drsnom prie- myselnom prostredí účinnú ochranu pred nečistota- mi, vlhkosťou, ako aj chladiacimi a mazacími látka- mi. Vysoká energetická účinnosť – prevádza sa až 93,8 percent vloženej energie – je garancia, že povrchová teplota prístrojov je nízka, takže sa ich možno dotýkať aj pri plnom zaťažení. Vďaka tomu sú sieťové prepínače skutočne všestranným pomoc- níkom v najrozličnejších aplikáciách. Veľká výhoda tohto decentrálneho riešenia: pre- vod napätia z 230 VAC na 24 VDC sa už nevyko- Emparro67: perfektne vhodné do drsného prostredia

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

náva v rozvodnej skrini, ale v poli, a teda priamo u spotrebiteľa. Tým sa redukujú straty vo vedeniach na minimum, náklady na energiu klesajú. Rozvodné skrine tak môžu mať menšie rozmery, v niektorých aplikáciách je možné upustiť od nich úplne. Elektronické monitorovanie prúdu pre väčšiu prevádzkovú bezpečnosť Nový spínaný zdroj Emparro67 Hybrid má dva integrované Mico kanály pre elektronické monitorovanie prúdu, napr. pre samostatné súčasti zariadení, senzory, akčné členy alebo – čo je obzvlášť zaujímavé – pre zbernicové moduly. Umožňuje samostatné kontrolovanie napájania senzorov a modulov, ako aj akčných členov pripojených zbernicových systémov. Zaručená je tým požadovaná selektivita, ktorá by pri spoločnom monitorovaní obidvoch vstupných napätí nebola ponúkaná – a zabezpečenie maximálnej prevádzkovej bezpeč- nosti. Ak dôjde k prerušeniu napájania akčných členov, spôsobenom napríklad skratom, preťažením alebo porušením kábla, bude modul zbernice naďalej zabezpečovaný napá- janím senzorov a modulov. Môže teda ešte vyslať chybové hlásenia a diagnostické infor- mácie na riadiaci systém. Mico kanály na sledovanie dvoch záťažových obvodov 24 VDC sa dajú nastaviť na rôzne hodnoty prúdu, buď stlačením tlačidla priamo na prístroji, alebo prostredníctvom komuni- kačného rozhrania. Postup vypínania je patentovaný a riadi sa základným pravidlom „Čo najneskôr, ako sa dá, ale hneď, ako je potrebné“. Po dosiahnutí 90 percent nastavenej prúdovej hodnoty sa vyšle včasné varovanie, ktoré umožňuje včas konať, skôr, ako sa vyskytne samotná chyba. Odpojené kanály sa dajú znovu zapnúť stlačením tlačidla, ale- bo prostredníctvom signálu. Ak údržbár vypne stlačením tlačidla niektorý kanál, napríklad z dôvodu vykonania údržbových prác, tak ho môže znovu len on sám manuálne aktivovať. Funkcia diaľkového zapnutia je v tomto prípade vypnutá. Rozsiahla komunikácia Emparro67 Hybrid disponuje rozhraním IO-Link (konektor M12) a môže ako zariadenie komunikovať s nadradeným IO-Link masterom. Vďaka tomu je možné použiť Emparro67 Hybrid v plne prepojených inteligentných aplikáciách, v ktorých sa prepravujú objemné diagnostické dáta a prevádzkové parametre. Konkrétnym príkladom aplikácie je sledova- nie životnosti zariadení: Emparro67 Hybrid poskytuje presné informácie o stave zariade- nia. Pri dosiahnutí stavu definovaného používateľom možno priamo aktivovať objednávku, a prístroj, bez veľkých dodatočných nákladov alebo odstávok, vymeniť v rámci nasledu- júcej pravidelnej údržby. Spoločnosti vyrábajúce stroje a zariadenia môžu využiť funkciu prediktívnej údržby pre rozvoj nových obchodných modelov. www.murrelektronik.sk Zero Cabinet – konzekventne decentrálny Napájanie prúdom by Murrelektronik Mimo rozvodnej skrine, priamo do priemyselného poľa. Inštalačné kon- cepty sa tak stávajú transparentnými, používateľsky príjemnými a nákladovo efektívnymi. Výhody sú zjavné: Rozvodné skrine môžu byť dimenzované v menších rozmeroch a v niektorých aplikáciách odstránené. Straty vo vedeniach sa redukujú na minimum, náklady na energiu klesajú. Presúvame napájanie prúdom do poľa. Emparro67 a Emparro67 Hybrid

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 56 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Priemyselné tlmiče PowerStop Novinky firmy Zimmer Group pre rok 2020 Text a foto Zimmer Group Slovensko s.r.o. Priemyselné tlmiče nárazov značky PowerStop sa vyznačujú jedinečnou technológiou skrutkovitej drážky. Na rozdiel od pôvodných priemyselných tlmičov nárazov so škr- tiacimi otvormi sa tu presné tlmenie uskutočňuje zužujúcou sa skrutkovou drážkou. Priemyselné tlmiče nárazov PowerStop dosahujú vďaka optimálnemu vyťaženiu maxi- málnu spotrebu energie na najmenšom stavebnom priestore. Nová séria Adjustable Energy – nastaviteľný Plynulé, a tým optimálne nastavenie spot- reby energie v procese tlmenia je mož- né realizovať s novou sériou Adjustable Energy. Táto je okrem verzie s normál- nym zdvihom navyše v ponuke vo verzii s dlhým zdvihom, v ktorej nastaviteľnosť ešte raz zvyšuje úžitok z čo najmäkšieho tlmenia. Výhody výrobku Technologický vodca Vďaka premyslenej technológii skrutkovej drážky sa dajú na najmenšom priestore prijať veľmi vysoké spotreby energie, pri súčasne presnom tlmení s nízkymi vibráciami.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Zimmer Group Slovensko, s.r.o., Centrum 1746/265, Považská Bystrica 017 01 tel.: 0911 878 800, 042/4331 788, e-mail: roman.majersky@zimmer-group.sk www.zimmer-group.sk Portfólio, ktoré splní všetky želania Pomocou novej stavebnice sa dajú zostaviť najrozmani- tejšie varianty na mieru podľa použitia, zo štyroch sérií vždy s verziou zdvihu, rozsahom rýchlosti, ochranou a hlavou. Všetko zo štandardu, a preto s najkratšou dis- ponibilitou a ideálnou tvorbou cien. Nové série Mini Energy, Standard Energy, High Ener- gy a Adjustable Energy poslúžia s niekoľkými finesami a výraznými vylepšeniami a rozšíreniami. Tak sa použí- va novodobý bioolej, ktorý sa môže používať s certifi- kátom H1 a v kombinácii so štandardným vyhotovením z ušľachtilej ocele v potravinárskej oblasti a je dokonca biologicky odbúrateľný. Tak určujú nové priemyselné tl- miče nárazov PowerStop aj z ekologického hľadiska no- vé štandardy. Ďalej by sa mohol realizovať nový pevný doraz pri súčasne zvýšenej výške vedenia piestnej tyče, ktorý ešte raz zvýši známu robustnosť PowerStop. Optimálna ochrana pre každé prostredie Vďaka široko členenej stavebnici ponúkajú PowerStop vhodnú ochranu pre akékoľvek podmienky. V čistom prostredí, ako napríklad v montážnom procese, stačí cenovo výhodný tlmič bez špeciálnej ochrany. Pro- ti kvapaline a oleju je tlmič chránený stieračom z NBR. Triesky a prach zvnútra tlmiča, ale aj v oblasti spracova- nia dreva najlepšie zachytí plstený krúžok. V neposled- nom rade ponúka vlnovec z TPC ultimatívnu ochranu pred nepriaznivými podmienkami, ako napríklad brúsny odpad, alebo použitie v kvapaline. Súčasne nenechá z tlmiča uniknúť žiadne čiastočky a môže sa tak použí- vať v čistom priestore alebo v potravinárskom priemysle. MODULAR TRANSPORT SYSTEM (MTS) Modular Transport System spája skoro ideálnym spôsobom funkcie prepravy, obrábania a zaistenia kvality. Vlastná transportná drá- ha sa dá flexibilne upraviť podľa požadovaného profilu s naklada- cími robotmi, meracími stanicami a stanicami na overenie správnosti, obrábacími robotmi, prevodníkmi a montážnymi stanicami. Vysoká flexibilita vyplýva v neposlednom rade z možnosti rekonfigurácie ce- lého systému a navzájom nezávisle konajúcich funkčných jednotiek. Cena za modulárny transportný systém 2019 MTS je flexibilný, plne monolitný systém na prepravu a manipuláciu s funkciou master/slave a rekuperácie

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 58 Úspěšný produkt TetraMini-Cut japonské společnosti Tungaloy se dočkal v polovině roku 2019 dalšího zajímavého rozšíření. Novinkou tohoto pro- MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Nové produkty společnosti Tungaloy Ing. Michal KARKOŠ, Tungaloy Czech s.r.o. V produktovém portfoliu japonské společnosti Tungaloy byl v nedávné době představen nový modulární systém TungModularSystem pro zapichovací a upichovací aplikace vybavený kanály pro přívod vysokotlaké procesní ka- paliny. TungModularSystem zahrnuje vyměnitelné modulární planžety, které umož- ňují mnoho kombinací nástrojů se sníženou investicí do nástrojů a jejich zá- sob. Propracovaná konstrukce upnutí břitové destičky a možnost přívodu vysokotlakého chladicího média podporuje dlouhou životnost břitové destič- ky a správnou kontrolu třísek, které jsou zásadní pro efektivní operace zapi- chování. Modulární systém TungModularSystem zajišťuje flexibilnější výměnu nástrojů uvnitř stroje, čímž snižuje náklady na prostoje a zásoby. TungModularSystem zahrnuje modulární planžety s připojením na TungCap velikosti C3 i klasická tělesa s 90° úhlem nastavení planžety, jenž je ideál- ní pro zapichování velkých dílů na karuselech. Navíc jsou nové modulární planžety dostupné také k nástrojům TungCut pro zapichování šíře 2 – 6 mm a využívají širokou škálu geometrií a řezných materiálů této řady. Stejně tak je tento systém v nabídce také pro použití s ekonomickými a výkonnými 4-břitými destičkami TetraForce-Cut a TetraMini-Cut. Všechna tato tělesa jsou schopna využívat systém přívodu vysokotlaké procesní kapaliny pro efektivní kontrolu třísky. Tungaloy/TungModular System Nový modulární systém Tungaloy pro vyšší flexibilitu a ekonomiku Plnoprofilové závitové destičky se 4 břity společnosti Tungaloy duktu tak je nyní možnost aplikovat do těchto nástrojů také čtyřbřité závitové destičky s plným profilem pro výrobu vněj- ších ISO-metrických závitů. Zákazníky oblíbené nástroje TetraMini-Cut používají tvarově propracované ekonomické destičky se 4 řeznými hranami. Jejich unikátní tvar zajišťuje bezpečné upnutí do lůžka nástro- je, vysokou přesnost a opakovatelnost upnutí a v neposlední řadě také dlouhou a stabilní životnost. Nově je tak možné použít do nástrojů TetraMiniCut nejen destičky s různou šíří zápichů, ale také destičky pro výrobu metrických závitů. Jeli- kož destička odebírá celý profil závitu včetně hřebenu, není zapotřebí další odjehlování profilu závitu. Navíc optimální konstrukce nástroje a poloha destiček minimalizuje riziko ko- lize při soustružení směrem k hrotu. Destičky jsou k dispozici ve dvou typech karbidových mate- riálů: SH725 pro závitování s jemnou roztečí a malých prů- měrech a dále AH725 pro univerzální aplikace závitování na dlouhotočných strojích i standardních soustruzích. Rozšířená řada TetraMini-Cut tak přináší zákazníkům větší variabilitu produktu a vyšší produktivitu.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

ACCELERATED M I L L I N G 9êMLPHþQČSURGXNWLYQt DHIHNWLYQtQiVWURM LSMT-HM 9\VRNêSRVXY LSMT-MM 5DGLXV5 www.tungaloy.com/cz 9\VRNRSRVXYRYpIUp]\PDOêFK SUĤPČUĤVQt]NêPĜH]QêPRGSRUHP DSO\QXOêPRGYRGHPWĜtVHN 5R]PČU\MLåRG¡PP Kotoučové frézy Tungaloy s novými radiusy destiček Japonská společnost Tungaloy na základě četných přání svých zá- kazníků doplnila sortiment destiček kotoučových fréz TungUniver- salSlot a TecTangentialSlot o destičky s novými rádiusy. Oba typy kotoučových fréz Tungaloy TungUniversalSlot i TecTan- gentialSlot jsou mimořádnými frézami s unikátní konstrukcí vymě- nitelných destiček. Tradiční kotoučové frézy vyžadují použití dvou různých typů destiček umístěných v páru, jimiž je vytvořen finální tvar drážky. Oba produkty TungUnivesalSlot i TecTangentialSlot využívají robustních oboustranných destiček, kdy jednu stranu des- tičky lze umístit do pravého lůžka, zatímco druhá strana je využita v levém lůžku frézy. Frézy TungUniversalSlot využívají destičky se 6 řeznými hranami, zatímco frézy TecTangentialSlot jsou osazeny mimořádně tuhými destičkami se 4 řeznými hranami. Tyto jedineč- né vlastnosti destiček přispívají k významnému vylepšení náklado- vé efektivity s menšími investicemi do nástrojů i správy zásob. Oba typy destiček byly navrženy pro klidný řez s nízkým řezným odporem a stabilní proces obrábění dokonce i při velkém zatížení. Karbidový materiál AH3135 u destiček je zárukou vysoké lomové houževnatosti, zatímco karbidový materiál AH120 klade důraz na vysokou otěruvzdornost a dlouhou životnost při obrábění širokého spektra materiálů. Standardní velikosti radiusů destiček nově zahr- nují rozměry 0,4mm, 1,0mm, 2,0mm, 3,0mm, 4,0mm a 5,0mm. Tungaloy/TungUniversalSlot, TecTandentialSlot_New insert radius sizes Více informací o produktech společnosti Tungaloy Vám rádi poskytnou obchodní zástupci společnosti Tungaloy Czech s.r.o.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 60 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Obrábanie Nová řada TK fréz ‚GARANT Master Alu‘ byla navržena s ohledem na nejvyšší přesnost a požadavky na vysoký výkon obrábění a nabí- zí nástroje pro každou aplikaci: vyvážená jednobřitá fréza, dokončo- vací fréza, hrubovací fréza s vroubkovaným profilem (SlotMachine) a fréza na dutiny (PickPocket) – ta je k dispozici také jako torusová fréza. Jednobřitá TK stopková fréza GARANT Master Alu je jemně vyvá- žená pomocí nově vyvinuté metody pro optimalizaci odvodu třísek a klidný chod. Díky kvalitě vyvážení G 1.8 dosahuje nejlepšího vý- konu při vysokých otáčkách. Naproti tomu fréza na dutiny ‚GARANT Master Alu PickPocket‘ a speciální vroubkovaná hrubovací fréza na frézování drážek ‚GARANT Master Alu SlotMachine‘ dosahují maxi- málních posuvů. Většinou je vyžadováno mokré obrábění. Nástroje jsou proto k dispozici také s vnitřním chlazením. Díky patentované Po fréze ‚Master Steel‘ nyní přichází ‚Master Alu‘ Text a foto Hoffmann Group Hoffmann Group přináší na trh prostřednictvím ‚GARANT Master Alu‘ kompletně nově vyvinutou řadu TK fréz pro vysoce výkonné obrábění hliníku. Lze tak i při obrábění hliníků profitovat z mimořád- ného výkonu, procesní spolehlivosti a efektivity tohoto specialisty z produktové řady „GARANT Master“. Produktová řada byla založena v roce 2015 uvedením TK frézy „GARANT Master Steel“ a zahrnuje vysoce výkonné frézy na ocel, Inox, titan a hliník a různé vysoce výkonné vrtáky. geometrii čela lze s frézami na dutiny a vroubkovanými hrubovacími frézami realizovat nejen šikmé zanořování (ramping) a frézování po spirále, ale i zanořování do materiálu (vrtání). Pro zvýšení procesní stability jsou nástroje nové řady ‚GARANT Mas- ter Alu‘ potaženy vysoce kvalitním povlakem DLC nejnovější generace dle kódu ISO v zelené. Jednobřitá stopková fréza a fréza na dutiny PickPocket jsou k dispozici také bez povlaku. Všechny nové TK frézy HPC ‚GARANT Master Alu‘ lze již objednat v eShopu Hoffmann Group a z katalogu 2019/2020. Hoffmann Group Hoffmann Group jako vedoucí evropský systémový partner pro kva- litní nářadí sdružuje jak obchodní kompetence, tak i kompetence v oblasti výroby a služeb. Toto propojení zaručuje více než 135 000 zákazníkům spolehlivost z hlediska zásobování, kvality a produktivity v oblasti nářadí a také v oblasti zařízení provozů a osobních ochran- ných prostředků. Optimální a spolehlivé poradenství, od individuální analýzy potřeb až po efektivní použití produktů, je vždy zaručeno. Portfolio zahrnuje vedle nástrojů pro třískové obrábění, upínání, měření, broušení a dělení také ruční nářadí, ochranné pracovní prostředky, zařízení provozů a dílenské potřeby. Mezi zákazníky této společnosti patří velké koncerny zapsané na burzách i střední a malé firmy ve více než 50 zemích. Hoffmann Group nabízí včetně vlastní prémiové značky GARANT více než 85 000 kvalitních ná- strojů od předních světových výrobců. Se zákaznickým servisem po celém světě a kvalitou dodávek 99 procent (certifikovanou TÜV) je tento specialista na nářadí se sídlem v Mnichově pro své zákazníky spolehlivým a efektivním partnerem. Hoffmann Group dosáhla v ro- ce 2018 s cca 3 700 zaměstnanci obratu více než 1,4 miliard eur. Hoffmann Group rozšířila produktovou řadu ‚GARANT Master‘ pro vysoce výkonné obrábění o TK frézy ‚GARANT Master Alu‘ pro obrá- bění hliníkových materiálů. Nová metoda vyvažo- vání poprvé umožňuje dosáhnout vyvážení G 1,8. S povlakem nebo bez povlaku: Zákazník má na výběr jednobřitou ‚stop- kovou frézu GARANT Master Alu‘ (vlevo) a fré- zu na dutiny ‚GARANT Master Alu PickPocket‘ (vpravo).

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

Gühring Slovakia s.r.o. Hliny 1412/4 | 01707 Považská Bystrica | T +421 424 26 21 44 | guehring@guehring.sk | www.guehring.sk g g.s sk k | | ww www.guehring.s .sk k

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 62 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje Ing. Pavol GALÁNEK, foto TOKA INDEVA Scaglia, založená v roku 1939, vyvinula koncem 70-tých let vyvažo- vač LIFTRONIC, revoluční systém na manipulaci se zátěžemi. Jako výrobce manipulačních zařízení byla společnost jedním z prvních podniků, které byly certifikovány podle ISO 9001:2000. Aby se dále podporoval růst podniku a aby se zákazníkům nabídl ještě kvalitněj- Balancéry jsou elektronicky a pneumaticky řízené systémy stálého vyvažování hmotnosti břemene do stavu „beztíže“. Umožňují jed- noduchou manipulaci s břemenem až do hmotnosti 320 kg, při kte- ré je námaha redukována na minimum a břemeno kopíruje pohyb lidského ramene. Jedno africké přísloví říká, že „nemáme ani ponětí, jaké je těžké břemeno, které my nezdviháme...“. Chápou to hlavně pracovníci, kteří manipulují s břemenem a desítky let se tomu snaží rozumět i naše firma. Jsme při- praveni využít svoje zkušenosti k vašemu prospěchu. | 6/2019 | www.leaderpress.sk 62 LOGISTIKA Manipulácia s bremenami NOVINKA: Nový Liftronic® Easy-6 prodloužení lidské ruky – nejlepší volba PQRKR PRåQRVWt SRXåLWt Qt]Np QiNODG\ MHGQRGXFKp RYOiGiQt ãLURNp PRåQRVWL QDVD]HQt OHKNi ~GUåED  SĜLSRMRYDFtPtVWDSUR HOHNWULFNpDSQHXPDWLFNp NDEHO\ QXWQpSĜLSĜLGiQtYODVWQtFK QiVWURMĤ     Y\OHSãHQiYLGLWHOQRVW SRNXGSĜLGiWHYODVWQt XFKRSRYDFt]DĜt]HQt PĤåHWHVQDGQRY\PČQLW VWDQGDUGQtUXNRMHĢ VSRWUXEtPSUR YHGHQtHOHNWULFNêFKD SQHXPDWLFNêFKNDEHOĤ YROLWHOQiSRORåND

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

 SĜLSRMHQt86%3& SURVQDGQČMãtNRPXQLNDFLV PDQLSXOiWRUHPSRPRFt3&   XåLYDWHOVNêGRW\NRYêSDQHO XPRåĖXMHSĜtMHPQČMãtDLQWXLWLYQt RYOiGiQtSURYL]XDOL]DFLDQDVWDYHQt UĤ]QêFKSURYR]QtFKSDUDPHWUĤ   ]YêãHQiEH]SHþQRVW SRNXGSĜLGiWHYODVWQtXFKRSRYDFt ]DĜt]HQtPĤåHWHVQDGQRLPSOHPHQWRYDW EH]SHþQRVWQtIXQNFHSRPRFt PRGXOXUR]KUDQt,&RQQHFW YROLWHOQiSRORåND

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

    U\FKOiYêPČQD UĤ]QêFKFLWOLYêFK UXNRMHWtSURVWĜHGQLFWYtP VWDQGDUGQtKRVSRMHQt YKODYČQiVWURMH  GYČGDOãtWODþtWND FKFHWHOLRYOiGDWVYpYODVWQt XFKRSRYDFt]DĜt]HQt  6HQ]LWLYQtUXNRMHĢV EH]SHþQRVWQtIXQNFt SR]QiMHVWOLRSHUiWRUGHDNWLYXMH GUåHQtPUXNRMHĢLEU]G\ SRNXGMVRXW\WRNGLVSR]LFL YROLWHOQiSRORåND

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

   9HOPLNRPSDNWQtDOHKNêGHVLJQ DVHYãHPLWČPLWRY\OHSãHQtPL]ĤVWiYiV\VWpP,1\'(9$Š/LIWURQLFŠ(DV\QHMOHSãt NRPSDNWQtLQWHOLJHQWQtDVLVWHQþQt]DĜt]HQtQDWUKX Inteligentní manipulace s břemeny Série LIFTRONIC AIR: Poslední generace průmyslových manipulátorů z řady INDEVA Kombinují sílu tradičního pneumatického manipulátoru s inteligencí značky INDEVA. Jejich zve- dací síla je pneumatická, je však řízena elektronicky. Hodí se ke zvedání vyosených anebo vel- mi těžkých břemen. Modely jsou dostupné od 80 do 320 kg a dodávají se pro montáž na sloup, strop nebo nadzemní kolejnici. Ve srovnání s tradičními pneumaticky řízenými manipulátory na- bízí Liftronic Air důležité výhody, které pomáhají zlepšit bezpečnost, ergonomii a produktivitu.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

www.leaderpress.sk | 6/2019 | MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje 63 Operátor m e zdvihnout b emeno s hm nost a 320 kg jednoduch m d ekem se servo-ovládac rukověti nebo zát e sam n a p emístit ji lehk m tlakem požadovan m sm rem, jakoby b emeno v - ilo jen n kolik gram . Mravenec je neúnavný a inteligentní pracovník, dokáže zdvihnout a lehko přenášet náklady, které jsou mnohem větší než on. Tato jednoduchá analogie představuje poslání společnosti Scaglia INDEVA: Navrhování a výroba průmyslových manipulátorů, které jsou kompaktní a přece jiné, jednoduché a přece inteligentní a pomáhají pracujícím lidem vyhnout se škodlivé námaze. Video ukázky manipulace s břemeny pomocí blancérů INDEVA: http://www.indevagroup.com/videosolution.athx Zastoupení pro Českou republiku: Tomáš Kašpar – TOKA Kirchstrasse 49, 88138 Weissensberg Telefón:+49 83 89 8512, Mobil: +49 171 455 3650 indeva.cz@toka.de, info@toka.de, www.cz.toka.de Jíří Štěpánek – TOKA Jednosměrná 1026, 251 68 Kamenice Mobil: +420 602 688 331, +420 602 304 871 indeva.cz@toka.de, www.cz.toka.de Zastoupení pro Slovenskou republiku: Ing. Pavol Galánek – TOKA Sekčovská 3, 080 06 Ľubotice Mobil: +421 904 408 861 indeva.sk@toka.de, www.sk.toka.de Marek Galánek – TOKA Generála Viesta 28, 911 01 Trenčín Mobil: +421 911 325 580 indeva.sk@toka.de, www.sk.toka.de ší výrobek a výkonnější servis, byla v roce 2004 založena Scaglia INDEVA SpA. Dnes se firma považuje za vedoucí společnost na trhu a za technologického lídra v oblasti konstrukce a výroby průmyslo- vých manipulačních zařízení. Centrální výrobní středisko se nachází v městě Brembilla, vzdáleném 50 km od Milána. Inteligentní manipulace Firma vyrábí manipulační zařízení nazývané také Intelligent Devi- ces for Handling nebo jednoduše INDEVA. Kromě pneumatických manipulátorů se specializuje i na elektronicky ovládané zařízení. Při elektronických manipulátorech byla běžná pneumatická technologie nahrazena moderní mikroprocesorovou technologií. Tím se eliminují některá omezení a dosahuje se vyššího stupně efektivnosti. Tyto zaří- zení umožňují plynulé, rychlé a přesné pohyby břemene a disponují plnoautomatickým rozpoznáváním zátěže. I v nebezpečném prostředí Manipulační zařízení série PN jsou ovládána pneumaticky. Jsou to spolehlivé, robustní balancéry s pevným vertikálním ramenem. Umož- ňují manipulovat se zátěží až 320 kg, která se uchopí mimo svého těžiště. Všechny vyvažovací série PN mohou být, podle směrnic EU 94/9 a 1999/92 dodány na použití v prostředí ohroženém vý- buchem s odstupňováním podle norem ATEX. Sloupové, stropní, kolejnicové... Balancéry se vyrábějí v sloupovém, stropním, kolejnicovém provede- ní. Je možné je ukotvit na pojízdných jeřábech nebo na zdvihacích vozících Liftruck. Břemeno se může uchopit magnetickým, mechanic- kým nebo vakuovým nástrojem, podle potřeb a k úplné spokojenosti zákazníka. Lineární balancér Liftronic

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 64 ELEKTROMOBILITA Najúspešnejšou krajinou v tomto regióne je Nemecko, kde je export priro- dzene silno zastúpený, ktoré si chce udržať svoju pozíciu svetového lídra v elektromobilite a vývozcu inovatívnej produkcie v tomto odvetví. S cieľom urýchliť vývoj na trhu s elektromobilitou prijala vláda v roku 2016 balík opat- rení, ktorý zahŕňa investície dosahujúce takmer miliardu eur. Jeho súčasťou je aj vládny program pre elektromobilitu. Elektromobilita na Slovensku Slovensko sa rozhodlo podporiť elektrické vozidlá prostredníctvom niekoľ- kých mechanizmov. Rovnako ako aj v iných krajinách majú batériové elektro- mobily nižší registračný poplatok, nižšiu cestnú daň a v niektorých mestách aj lacnejšie parkovanie. Na rozdiel od krajín ako Nemecko a Poľsko, na Slovensku zatiaľ nezaviedli obmedzenia vjazdu vozidiel so spaľovacím mo- torom do centier miest. Čo ale má Slovensko s Nemeckom spoločné je finančná podpora pri kúpe nových vozidiel. Od júna 2018 je možné žiadať o dotáciu až 5 000 eur na kúpu batériového elektromobilu a až 3 000 eur na kúpu hybridného elek- tromobilu. Je treba poznamenať, že systém dotácií existuje aj v Česku, ale žiadať o ne môžu len obce, verejné inštitúcie a podnikatelia, nie súkromní užívatelia áut. V Poľsku sa takéto dotácie ešte len zavádzajú. „Podľa navr- hovaného systému verejných dotácií, ktoré budú platiť pre všetky typy elek- trických vozidiel, bude Poľsko poskytovať maximálne 8 000 eur na nákup súkromných a firemných vozidiel,“ dodáva Schemoul. Elektromobilita na Slovensku a v Česku Pripravené z podkladov Essential Communication, s.r.o. Väčšiemu rozšíreniu elektromobilov v Českej republike a v Slovenskej republike bráni chýbajúca infraštruktúra. Pre krajiny strednej a východnej Európy je typické, že automobilový priemysel hrá kľúčovú úlohu v ich hospodárstve, ale pritom zaostávajú v expanzii elektromobilov na cesty. Podľa Denisa Schemoula zo spoločnos- ti IHS Markit (jedného z prednášajú- cich na 6. fóre CEE Automotive Forum, ktoré sa uskučnilo v Budapešti 20. - 21. novembra), sú častými príčinami nedostatočná infraštruktúra a vysoká obstarávacia cena elektrických vozidiel.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

www.leaderpress.sk | 6/2019 | 65 ELEKTROMOBILITA Na Slovensku sa rozvoju siete nabíjacích staníc venuje už menšia pozornosť, a to je rozdiel v porovnaní s Nemeckom či napríklad Slovinskom, ktoré chce mať na svojom území do roku 2030 viac než 22 000 nabíjacích staníc. „Za ďalšiu prekážku rozvoja tr- hu s batériovými elektromobilmi sa považuje aj zlá úroveň ciest, a tiež to, že sa nestavajú nové diaľnice,“ doplňuje Schemoul. „Vo všeobecnosti je teda nedostatočne rozvinutá dobíjacia infraš- truktúra najväčšou prekážkou hlbšieho preniknutia elektromobilov na slovenský trh, a to aj v dlhodobom aj strednodobom horizonte. Ale prísnejšie emisné normy budú tlačiť na rast predaja elektrických vozidiel. Počet hybridných elektromobilov bude pravdepodobne rásť oveľa rýchlejšie než počet batériových a podľa našich odha- dov by sa v roku 2023 mohlo dosiahnuť 10% hybridných i baté- riových vozidiel,“ uvádza Schemoul. Elektromobilita v Česku Česká republika sa rozhodla podporiť elektrické autá cestou niekoľkých mechanizmov. Rovnako ako v ostatných krajinách sú batériové elektromobily, hybridné autá a ostatné vozidlá s alter- natívnym pohonom s emisiami do 50 g CO ² /km oslobodené od platenia registračného poplatku, ak ich majiteľ žiada o vydanie tabuľky s registračnou značkou začínajúcou písmenami EL. Podľa emisných noriem sa pri nákupe starších vozidiel platí ekologická daň. Obmedzenie vjazdu vozidiel so spaľovacím motorom do cen- tier miest zatiaľ nebolo v Česku zavedené. Nie je tu zatiaľ uplatňo- vaný ani žiadny systém verejných ponúk na podporu e-mobility, čo krajinu odlišuje od väčšiny susedných štátov. Nemecko, Rakúsko i Slovensko zaviedli ponuky na nákup nových elektrických áut a ro- bia rôzne daňové zvýhodnenia pre súkromný, verejný i podnika- teľský sektor. České obce, verejné inštitúcie a podnikatelia môžu žiadať štát o dotáciu na nákup batériových alebo hybridných elektromobilov, či vozidiel s inými alternatívnymi pohonmi. Obce môžu dostať až 250 tisíc korún na nákup osobného auta v závislosti od typu paliva. V roku 2019 mala Česká republika, podľa informácií spoločnosti IHS Markit, sieť 560 nabíjacích staníc. Údaje z roku 2018 hovoria, že 30 percent tvorili rýchlonabíjacie stanice (nad 22 kW). V roku 2018 sa celkom predalo niečo cez tisíc batériových a hybridných elektromobilov, čo je len 0,4% z celkového predaja áut v krajine. „Česko je pomalé vo väčšom zavádzaní alternatívnej mobility. Kra- jina sa teší silnému trhu so služobnými autami, takže teoreticky by tu mohol byť dobrý nástup batériových a hybridných automobilov, ak by boli používané aj ostatné nástroje na podporu nákupu a po- užívania vozidiel s alternatívnym pohonom. Podľa môjho názoru je nepravdepodobné, že do roku 2023 dosiahne podiel elektrických áut 10%, rok 2025 však vyzerá pravdepodobnejšie. Aby Česko tento cieľ splnilo, bude musieť veľmi rýchlo rozšíriť svoju infraštruk- túru nabíjacích staníc a zaviesť nejaké ďalšie indikácie podpory nástupu elektromobilov,“ uvádza Schemoul. Kontext transformácie mobility Elektrické vozidlá predstavujú len časť transformácie mobility. Os- tatnými zložkami sú autonómne vozidlá, smart riešenia mobility pre mestá a pod. Rozvoj technológií spojený s autonómnymi vozidlami je príležitosťou, z ktorej ťažia všetky krajiny strednej a východnej Európy. Vlády jednotlivých krajín sa snažia prilákať technologické firmy, aby si u nich postavili nové vývojové zariadenia. Napríklad v Česku postavia minimálne dva polygóny na testovanie autonóm- nych vozidiel a Ústí nad Labem sa chce stať testovacím mestom pre tieto vozidlá. V Maďarsku sa zasa stavia testovací polygón Zala- zone. Autá bez vodiča sa považujú za veľmi sľubnú oblasť zo strany mé- dií, priemyslu aj odbornej komunity. „Veľmi ma zaujíma regionál- ny prínos každej spoločnosti. Continental Automotive do diskusie prispel tým, že predstavil nasadenie umelej inteligencie do vývoja autonómnych vozidiel,“ povedal Sasha Cioringa, generálny ma- nažér spoločnosti Continental Automotive Serbia, pobočky jednej z technologických korporácií pôsobiacich v regióne strednej a vý- chodnej Európy. „Tento región má fantastických inžinierov a výrobné závody a mô- že výrazne ovplyvniť budúcnosť automobilového priemyslu. Od- borníci Continentalu aktívne rozvíjajú zdravý ekosystém mobility. Na základe súčasného stavu technológií vyžaduje účinná ochrana životného prostredia rôzne pohony vozidiel: nízkoemisné spaľova- cie motory, rovnako ako elektrifikované a čisto elektrické vozidlá. Continental tieto technológie robí dostupnejšími a spoľahlivejšími,“ hovorí Cioringa. V roku 2017 Cioringa pre Continental Automotive založil v Srbsku výskumné a vývojové centrum. Zamestnáva 400 vysoko špeciali- zovaných inžinierov, ktorí vyvíjajú produkty a riešenia ako platoo- ning (zoskupovanie kamiónov počas jazdy), kamerové a radarové systémy pre kamióny a riadiace moduly a prístupové systémy pre osobné vozidlá.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 66 VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE Industry 4.0 Podľa zistení prieskumu kroky k digitálnej transformácii už realizuje 40% firiem. V porovnaní s minuloročným prieskumom to predstavuje 100 % nárast. Rovnaké percento firiem sa na aplikáciu aktívne pripravuje a implementačnú stratégiu začne napĺňať v blízkej budúcnosti. Stú- pa aj podiel firiem, ktoré pracujú na im- plementácii systematicky, podľa vopred vytvorenej stratégie. Kým v rokoch 2017 a 2018 mala prijatú stratégiu implemen- tácie približne tretina firiem, v roku 2019 to už bola polovica firiem. Na jej tvorbe sa väčším podielom zúčastňujú samo- statné oddelenia a špecializované tímy poverené tvorbou stratégie a aplikáciou Industry 4.0. V oveľa významnejšej mie- re zaznamenávame budovanie firemnej kultúry postavenej na inovačnom riadení. Dve tretiny podnikov aplikujú Industry 4.0 vo vlastnej réžii, postupne však začínajú kooperovať s viacerými dodávateľmi. Aktuálne sa pozornosť podnikov zame- riava na zvyšovanie výkonnosti a efek- tívnosti externých a interných procesov. Začínajú však pociťovať dopad hospo- dárskej recesie. V súvislosti s ňou sa dá v najbližšom období očakávať znižo- vanie dynamiky investičných zámerov. „Firmy potrebujú byť opatrné. Kríza sa však raz skončí a platí, že z každej krízy vychádzajú ako najsilnejší práve tí, ktorí v tom čase intenzívne inovujú, pretože väčšina ostatných len šetrí. Nie všetko je potrebné v rámci Industry 4.0 robiť cez Kam smeruje slovenská verzia Industry 4.0? Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM, predstavilo výsledky 3. ročníka prieskumu o úrovni prieniku Industry 4.0 do slovenských podnikov. Trojročný zber dát potvrdil kontinuálne sa zvyšujúci podiel firiem, ktoré začali s aplikáciou Industry 4.0. Dnes prechádza transformáciou 40% firiem. Kľúčové zistenia prieskumu hovoria o zvyšovaní inovačného potenciálu firiem a pozitívnom posune v dostupnosti informácií, ale aj o nedostatočných podmienkach pre vzde- lávanie a rozvoj pracovníkov, či potrebe zmeny úlohy manažmentov v transformačnom procese. Industry4UM upozorňuje na nedostatok odborníkov pre digitalizáciu priemyslu a vyzýva na inten- zívnejšiu spoluprácu zainteresovaných pre akceleráciu zmien. Zdroj Industry4UM

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE Industry 4.0 veľké investície. Príležitostí na zvyšovanie konkurencieschopnosti prostred- níctvom Industry 4.0 je veľa, od nízkonákladových úprav a optimalizácie procesov s rýchlou návratnosťou, cez zavádzanie detailnejších analýz exis- tujúcich dát, po vzdelávanie a rozvíjanie ľudí,“ odporúča Martin Morháč, predseda Združenia inteligentného priemyslu – Industry4UM. Transformačné tempo je z časti brzdené nedostatočným inovačným poten- ciálom najmä v prípade malých a stredných firiem so slovenským kapitálom. Fungujúci systém inovačného riadenia, ktorý prináša reálne a významné zlepšenia, má dnes zavedených 33% firiem. „Technologické inovácie po- háňajú priemyselnú výrobu a posilňujú ju voči konkurencii. Aj keď je v me- dziročnom raste cítiť snahu budovať systémy inovačného riadenia, súčasný stav je potrebné stále považovať za veľmi nízke číslo,“ konštatuje Martin Morháč. Pre budúce obdobie je potrebné zamerať sa na akcelerovanie bu- dovania inovačného prostredia. Preto sú inovácie jednými z najdôležitejších súčastí priemyselnej, ale i vládnej agendy a adekvátne tomu by mali obe strany spoluvytvárať podmienky pre ich rozvoj. Pre budúcnosť firiem je veľmi dôležité, aby sa problematikou stratégie a ria- denia transformácie začali intenzívne zaoberať top manažmenty firiem. Dnes si to myslí len 25 % zo všetkých respondentov, a z toho len menej ako 20 % top manažérov. „Táto situácia je veľmi vzdialená od reálnych potrieb. Myslenie manažmentov firiem je potrebné zmeniť, pretože Industry 4.0 nie je technologická zmena, ale zmena kvalitatívna. Zvyšovanie konkurencie- schopnosti je záležitosť top manažmentov firiem a nie IT oddelení. Jedinou cestou na dosiahnutie prosperity, ale i prežitie firiem, musí byť zvyšovanie ich konkurencieschopnosti. A práve Industry 4.0 je tou rozhodujúcou ces- tou,“ konštatuje Martin Morháč. V súvislosti s tempom a úrovňou transformácie, aj v porovnaní s ostatnými krajinami, Martin Morháč uvádza: „Priemysel na Slovensku potrebuje spojiť sily, aby v rámci potrieb súvisiacich s transformáciou, dokázal formulovať jednotné požiadavky na vládu a štátne inštitúcie, vymieňať si skúsenosti a informácie, spájať sa pri riešení niektorých problémov. Všade v okolitých krajinách existujú takéto platformy, ktoré si zriadili podniky a veľmi význam- ne prispievajú k rozvoju implementácie Industry 4.0. Slovensko patrí medzi posledné krajiny v EÚ, ktoré takúto platformu nemajú vytvorenú.“ „Vznik takejto platformy by dynamike celého procesu len pomohol. Na pôde ministerstva hospodárstva sme ešte v marci tohto roku v spolupráci so SIEA zrealizovali stretnutie s predstaviteľmi Association Industry 4.0C Aus- tria – the Platform for Smart Production za účasti kľúčových subjektov pôso- biacich v oblasti inteligentného priemyslu. Cieľom podujatia bolo inšpirovať priemysel ku vzniku takejto platformy, ktorá by rozvoju inteligentného prie- myslu aj jeho agendy výrazne prospela. Domnievam sa, že združovanie spoločností do ekosystému zdieľajúceho tie isté hodnoty a ciele, budeme vedieť podporiť, pretože ministerstvo hospodárstva, napr. aj na základe štúdie tzv. centier digitálnych inovácií v spolupráci s ÚPVII, hľadá najop- timálnejší variant podpory CDI,“ konštatuje Miriam Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií. Jedným z najvypuklejších a dlhodobých problémov, ktorý potrebuje ne- odkladné riešenia primárne zo strany štátu, je nedostatok odborníkov pre digitalizáciu priemyslu. Trh si oprávnene nárokuje na vytváranie nových študijných odborov a podporu existujúcich so zameraním nielen na tech- nológie, ale aj na procesy a zvyšovanie úrovne prepojenia vzdelávacieho systému s praxou na všetkých úrovniach vzdelávania. Súčasne je potreb- né zamerať väčšiu pozornosť na zvyšovanie úrovne vnútropodnikového vzdelávania a rozvoja pracovníkov a neustály príliv informácií spojených s Industry 4.0. „Realizáciou všetkých prijatých opatrení v rámci Akčného plánu inteligentného priemyslu, príde k posunu slovenského hospodárstva smerom k znalostnej ekonomike orientovanej na inovácie, to však závisí aj od aktivity samotných podnikov. Firmy by si mali uvedomiť, že investícia do vzdelávania svojich zamestnancov je nevyhnutný základ pri prechode na úspešnú digitalizáciu,“ dodáva Miriam Letašiová. Podiel firiem aplikujúcich Industry 4.0 dosiahol 40 %. Zmeny začí- najú prepisovať nastavenia firemnej kultúry podnikov.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 68 VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE Spolupráca firiem so školami Soustruh KL 285 ovšem nereprezentuje typický výstup z projektu. Zapojené podniky se spolu s výzkumníky z univerzit spíše zaměřují na dílčí a obecné problémy v oblasti obráběcích a tvářecích strojů. Typickým výsledkem je te- dy spíše několik řešení, které při zapojení do celku pomáhají vylepšit stroje z produkce podniků. Řešení obecných otázek týkajících se aplikovaného výzkumu zároveň umožňuje spolupráci firem, které mají buď odlišné pro- dukty, nebo naopak podobné a na trhu si přímo konkurují. „Funguje to tak, že se do společného oborového výzkumu zapojí ty pod- niky, které o jeho řešení mají zájem. Typickým příkladem jsou například teplotní kompenzace. Vznikne konsorcium firem, které na řešení tohoto obecného problému spolupracují na úrovni základně orientovaného výz- kumu. V určitém momentu se ale obecný projekt začne rozpracovávat pro jednotlivé firmy a jejich potřeby,“ popisuje Jan Smolík z pracoviště RCMT. Výhodou tohoto přístupu je, že firmy se školami pracují na projektech, kte- ré by samy jen velmi obtížně financovaly. Na druhé straně by se ale bez zájmu podniků nemohl dále rozvíjet i samotný výzkum. Jde tedy o obous- tranně výhodnou spolupráci. Podniky a výzkumné podniky projekt Centra kompetence financovaly z 30 procent, zbylý podíl získal ze státního roz- počtu prostřednictvím technologické agentury ČR. Polymerní beton i virtuální dvojče Kovosvit MAS konkrétně v rámci projektu řešil využití minerálního betonu jako náhrady za litinu, jenž slouží k útlumu vibrací. Tento materiál podnik využil právě u stroje KL 285 Super Precision. Při vývoji tohoto stroje se aka- demičtí pracovníci spolu se zaměstnanci technického úseku Kovosvitu MAS zaměřili na optimalizaci tuhosti stroje, minimalizaci teplotních deformací a minimalizaci velikosti stroje. Dalším bodem byla analýza rizik a posou- zení funkční bezpečnosti soustruhu. „Samostatným projektem při vývoji soustruhu KL 285 bylo obrábění oceli s vysokou tvrdostí na prototypu stro- je. Simulovali jsme kromě klasického obrábění také různá řezná prostředí a přerušovaný řez. Výsledek byl velmi příznivý, protože opotřebení nástrojů bylo standardní a výsledný povrch odpovídal broušenému, což potvrdilo velkou stabilitu stroje i při přerušovaném řezu,“ popisuje Petr Heinrich, tech- nický ředitel Kovosvitu MAS. Dále se firma v rámci Centra kompetencí zaměřila na vývoj teplotních kom- penzací pro různé typy strojů. Byla vyvinuta nová generace teplotních kompenzací pro pětiosá obráběcí centra, která zákazníkům poskytuje větší přesnost. Výsledku bylo dosaženo díky speciálnímu algoritmu založeném na přenosových funkcích a v současnosti firma dokončuje testování. To uka- zuje, že teplotní kompenzace je až o 35 procent lepší než „první genera- ce“, kterou Kovosvit na svých strojích využíval dosud. „Další oblast, jíž jsme se v rámci projektu věnovali, se týká technologie po- užití našich strojů. S kolegy z RCMT jsme vyvinuli virtuální dvojče na stroj Multicut 630, díky čemuž dokážeme přesně obrábět velmi složité dílce jako je například lopatka parní turbíny. Defekty, které vznikaly původně na- příklad v oblasti odtokové hrany, byly v rámci optimalizace odstraněny tím, že jsme vyvinuli nové parametry pro nastavení pohonů stroje a s ohledem na jakost povrchu. Díky tomuto projektu už dnes umíme lopatky obrábět velmi přesně, navíc jsme dosáhli až čtyřicetiprocentní úspory času při obrá- bění oproti navržené výchozí technologii,“ doplňuje Petr Heinrich. Nový projekt od roku 2020 Výsledky, jichž v rámci osmiletého projektu dosáhli, prezentoval technický ředitel Kovosvitu MAS Petr Heinrich na závěrečném semináři konaném na Strojní fakultě ČVUT v Praze spolu se zástupci dalších podniků, kteří byli do projektu také zapojeni. Výsledky též vyšly v podobě sborníku. V příštích le- tech bude tento výzkum pokračovat v navazujícím projektu nazvaném Ná- rodní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ – NCKS, který získal podporu Technologické agentury ČR. Do projektu bude zapojeno konsorcium celkem 26 partnerů z průmyslové a výzkumné sféry včetně Kovosvitu MAS. Kovosvit MAS díky Centru kompetencí vyvinul soustruh KL 285 Text a foto Jaroslav Martínek, mediální zastoupení Kovosvitu MAS Společný projekt univerzit a strojírenských firem nazvaný Centrum kompetence – Strojírenská výrobní technika, představuje účinnou formu spolupráce akademických pracovišť s výrobními podniky. Jihočeský Kovosvit MAS v jeho rámci například – ve spolupráci s pracovištěm RCMT při ČVUT v Praze – vyvinul nový soustruh KL 285 a zapojil se do dalších projektů. V řadě z nich spolupracoval i s dalšími podniky, jež jsou rovněž do Centra kompetence zapojeny.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

www.leaderpress.sk | 6/2019 | 69 VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE Spolupráca firiem so školami Konferencia BeREADY FOR THE FUTURE bola určená pre najlepšie priemy- selné a odborné stredné školy a podarilo sa ju zorganizovať taktiež vďaka aktívnej účasti spoločností ako IBM a PPA CONTROLL a.s., a v neposled- nom rade Fakulty informatiky a informačných technológií STU. Zúčastnilo sa jej vyše 400 študentov, z ktorých niektorí merali cestu až zo Žiliny. Okrem možnosti získať nové kontakty a priateľstvá, čakal na študentov aj bohatý odborne zameraný program. Doobedňajší rečnícky panel otvoril Juraj Čapek z MATADOR Group, ktorý študentom priblížil budúcnosť au- tomobilového priemyslu, nové trendy a príležitosti pre uplatnenie mladých ľudí. Po ňom sa Monika Martišková venovala téme polarizácie pracovného trhu a prvú časť prednášok uzavrela Martina Sokolíková z Google svojou prednáškou o nevyhnutnosti nadobudnutia digitálnej gramotnosti. Počas aktívnej prestávky sa študenti mohli nielen občerstviť, ale aj absol- vovať rôzne odborné workshopy. Ponuka bola naozaj pestrá. Na jednom z nich sa vďaka PPA CONTROLL a.s. dozvedeli, čo je náplňou práce skú- šobného technika v jadrovej elektrárni. Dozvedeli sa tiež niečo o projekte ITER, v rámci ktorého viac ako 35 krajín spolupracuje na stavbe zariade- nia, ktoré by nám malo umožniť vytvárať energiu pomocou fúzie – čo je proces, ktorá prebieha aj v našom Slnku a hviezdach. Na workshope od MATADOR Group si na vlastnej koži vyskúšali, ako čeliť výzvam budúcnosti Pripravujeme stredoškolákov dostatočne na povolania budúcnosti? Barbora HAMAJOVÁ, foto BeREADY FOR THE FUTURE a hľadať efektívne riešenia problémov, ktoré s ňou prichádzajú. Taktiež si mohli vyskúšať tímovú prácu a natrénovať prezentačné zručnosti. Pomocou platformy Flutter si vďaka IBM vytvorili mladí IT nadšenci vlastné mobilné aplikácie a vďaka organizácii IUVENTA študenti pochopili, prečo je ne- formálne vzdelávanie kľúčové pre ich uplatnenie na budúcom trhu práce. Popoludňajší program odštartoval Ronald Ižip z týždenníka TREND druhým rečníckym panelom a prednáškou o schopnostiach, ktoré by mali študenti ovládať, ak sa chcú po škole úspešne uplatniť. Celú konferenciu uzavrel Alexander Matušek, ktorý hovoril o automobilovom priemysle na Sloven- sku a výzvach, ktorým čelí. Rečnícke panely však nezostali len na úrovni jednostranných monológov. Na konci každého z nich sa uskutočnila aktív- na diskusia, počas ktorej sa študenti pýtali rečníkov na najrôznejšie otázky o svete práce, ktorý ich v nie až tak ďalekej budúcnosti čaká. Počas celej konferencie BeREADY FOR THE FUTURE mohli využiť aj bo- hatý sprievodný program, kde, samozrejme, nemohla chýbať ani virtuálna realita či PlayStation. Konferenciu ukončilo vyhodnotenie súťaží, ktorých sa študenti mohli počas dňa zúčastniť. A ak náhodou strávili príliš veľa času na workshopoch a nemali čas súťažiť počas dňa, na záver sa konal BeREADY kvíz, v ktorom tí najlepší vyhrali rôzne zaujímavé ceny. „Podľa toho, čo nám hovorili návštevníci i partnerské spoločnosti, musím po- vedať, že sme všetci spoločne vytvorili veľmi úspešný koncept konferencií, prostredníctvom ktorého vieme pozitívne ovplyvňovať budúcu kariéru na- šich stredoškolákov. Už teraz sme uzavreli viaceré spolupráce na rok 2020 a ideme celý koncept posunúť ešte o level vyššie,“ zhodnotil podujatie jeden z jeho organizátorov Dominik Hamaj. Ôsmeho novembra sa v priestoroch Fakulty in- formatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave konala, vďaka, spolupráci študentov Dominika Hamaja a Petra Neumanna s MATADOR Group, historicky druhá BeREADY FOR THE FUTURE konferencia. Te- maticky sa organizátori zamerali na budúcnosť priemyslu, dopad automatizácie, či trendy a prí- ležitosti, ktoré sa v budúcnosti dotknú najmä dnešných mladých ľudí.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 70 TRANSFER 2019 Text a foto doc. Ing. Jozef MAJERÍK, PhD., Fakulta špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne V poradí už 20. medzinárodná vedecká konferencia TRANSFER 2019 sa konala opäť pod záštitou doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., rektora Trenčian- skej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, a aj pod záštitou Dr.h.c. Ing. Milana Cagalu, CSc., čestného prezidenta Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky. Transfer 2019 – nové poznatky v strojárskom priemysle Miestom konania jubilejného 20. ročníka konferencie bol tento rok historický hotel Elizabeth, ktorý je verejnosti známy aj svojou vyhliadkou na historický rímsky nápis na hradnej skale z roku 179 n. l. Ten hovorí o víťazstve Rím- skych légií pod vedením legáta Marca Valeria Maximiana nad vtedajším miestnym germánskym obyvateľstvom. Partnermi konferencie Transfer 2019 boli priemyselné spoločnosti MSM Group, DMD Group, ZŤS Špeciál, Konštrukta Defence, Kvant, Měřící Tech- nika Morava, Tescan, TA Instruments, Anamet, a domáce technické univer- zity – Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, TUKE v Košiciach, Akadémia ozbrojených síl SR M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Fakulta priemyselných technológií TnUAD so sídlom v Púchove, ale aj technické uni- verzity zo zahraničia ako Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Fakulta vojenských technológií Univerzity obrany v Brně, Wydział Mechaniczno- -Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli (Poľsko) a Fakul- tet tehničkih nauka Universitet u Novom Sadu (Srbsko). Medzi účastníkmi konferencie Transfer 2019 boli odborníci z oblasti vedy, výskumu, a priemy- selnej praxe, vysokoškolskí pedagogickí a vedeckí pracovníci a doktorandi technických študijných odborov so zameraním na strojárstvo. Konferencia TRANSFER 2019 účastníkom opäť ponúkla pohľad na nové poznatky z ob- lastí kovových, nekovových, kompozitných materiálov a plastov, strojárskych technológií, rezných materiálov a rezných nástrojov na obrábanie a PVD/ V Trenčíne sa v dňoch 21. a 22. novembra 2019 uskutočnil v poradí už 20. jubilejný ročník medzinárodnej vedeckej konferencie TRANSFER 2019 – Využívanie nových poznat- kov v strojárskej praxi. Hlavnými organizátormi konferencie boli Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Slovenská strojárska spoločnosť, člen ZSVTS. Mediálnym partnerom konferen- cie bol opäť časopis ai magazine. Obr. 1 Účastníci 20. jubilejnej medzinárodnej vedeckej konferencie TRANSFER 2019 – Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi, ktorá sa konala v kongresovom centre Hotela Elizabeth v Trenčíne Obr. 2 Slávnostné otvorenie jubilejného 20. ročníka medzinárodnej vedec- kej konferencie TRANSFER 2019 dekanom Fakulty špeciálnej techniky doc. Ing. Viliamom Cibulkom, CSc. (vľavo) a prorektorom TnUAD v Trenčíne Dr.h.c. doc. Ing. Petrom Liptákom, CSc. (vpravo).

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

www.leaderpress.sk | 6/2019 | 71 VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE CVD metód ich povlakovania, konštrukcií a inovácií v strojárstve, špeciálnej techniky a jej údržby, energetických strojov a zariadení, obnoviteľných zdro- jov energie, technickej diagnostiky a kvality strojárskej produkcie. Novinkou oproti predchádzajúcim ročníkom bolo vytvorenie novej sekcie odborných prednášok so zameraním na najmodernejšie laboratórne techniky a zaria- denia primárne určené pre materiálový výskum v oblasti strojárstva. Vedecké príspevky a novinky z priemyselnej praxe Konferenciu otvoril doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc., dekan Fakulty špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne. Nasledoval príhovor Dr.h.c. doc. Ing. Petra Lip- táka, CSc., prorektora TnUAD. Oficiálny program konferencie pokračoval cyklom tzv. „Company Presentations“, ktorý ako „chairman“ viedol doc. Ing. Jozef Majerík, PhD. (obr. 3). S prvou firemnou prednáškou vystúpila zástup- kyňa spoločnosti Tescan Brno Ing. Veronika Štrublová (obr. 5). Predmetom jej prednášky bol celkový najnovší prehľad produktov spoločnosti Tescan so zameraním na novinky v oblasti SEM mikroskopie. Nasledovala prednáška Ing. Jaroslava Kolejku zo spoločnosti TA Instruments, ktorá bola tematicky zameraná na moderné metódy termickej a mechanickej analýzy materiá- lov. V rámci pokračovania cyklu firemných prednášok odzneli aj prezen- tácie Ing. Jakuba Horáka zo spoločnosti Měřící Technika Morava na tému mechanického a nanomechanického testovania materiálov a prezentácia RNDr. Igora Čuláka zo spoločnosti Anamet. Po ukončení sekcie „Company Presentations“ prišla na rad posterová sekcia spojená s prezentáciou všet- kých zúčastnených spoločností vo forme výstavy svojich produktov (obr. 7). Nasledoval prvý cyklus vedeckých prednášok, ktorý ako „chairman“ viedol doc. Ing. Igor Barényi, PhD. (obr.4). V ňom odzneli hlavne vedecké príspev- ky účastníkov zo zahraničných univerzít z Českej republiky a z Poľska. Obr. 3, 4 Chairmanom sekcie „Company presentations“ bol doc. Ing. Jozef Majerík, PhD. (vľavo) a v prvej sekcie vedeckých prednášok „Block of Pre- sentations“ bol chairmanom doc. Ing. Igor Barényi, PhD. (vpravo), zástup- covia vedecko-výskumného centra CEDITEK za Fakultu špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne. Obr. 5, 6 V rámci sekcie „Company Presentations“ odznela prvá prednáš- ka od Ing. Veroniky Štrublovej, zástupkyne spoločnosti Tescan Brno (vľavo). V popoludňajšej sekcii vedeckých prednášok odznela aj prezentácia Ing. Jany Kuricovej (vpravo) – zástupkyne Fakulty priemyselných technológií TnUAD so sídlom v Púchove. Prezentácia dosiahnutých výsledkov vedecko-výskumnej činnosti Popoludní pokračovali sekcie vedeckých príspevkov, ktoré pozostávali z pre- zentácií dosiahnutých výsledkov vedecko-výskumnej činnosti vo forme pred- nášok. Domáci aj zahraniční odborníci a vedecko-výskumní pracovníci vo svojich prezentáciách postupne oboznámili zúčastnené fórum s výsledkami svojej vedecko-výskumnej činnosti, resp. predstavili svoje vedecko-výskumné parky a najmodernejšie laboratórne zariadenia. Ako „chairmani“ viedli kon- ferenciu v popoludňajšej časti Ing. Maroš Eckert, PhD. a Ing. Michal Krbaťa, PhD. z Fakulty špeciálnej techniky TnUAD. Univerzitná a priemyselná domáca a zahraničná spolupráca Pre účastníkov konferencie pripravil hlavný usporiadateľ aj spoločenský a kultúrny program pozostávajúci zo spoločenského banketu, kde mohli účastníci v neformálnej atmosfére nadviazať mnohé pracovné kontakty, resp. rozšíriť už existujúcu vzájomnú spoluprácu. Typickým príkladom prá- ve takejto spolupráce je aktívna účasť Fakulty špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne, Fakulty strojního inženýrství VUT Brno a Fakulty vojenských tech- nológií Univerzity obrany Brno spolu priemyselnými podnikmi zameranými na špeciálnu strojársku výrobu v spoločných projektoch. Prínos 20. medzinárodnej vedeckej konferencie Transfer 2019 Široké spektrum prezentovaných vedeckých príspevkov, odborných pred- nášok, posterov, vystavovaných produktov zúčastnených spoločností sa stretlo s pozitívnym ohlasom hostí konferencie TRANSFER 2019. O úspeš- nosti samotnej konferencie hovorí v poradí už 20. ročník, čím sa vytvorila dlhodobá tradícia organizovania takéhoto typu podujatia, ktoré sa stalo prínosom pre potreby odborníkov z priemyselnej praxe aj pre vysoko- školských pracovníkov v oblasti vedy a výskumu a tiež pre doktorandov a študentov vysokých škôl v technických, najmä strojárskych študijných odboroch. Obr. 7 Počas posterovej sekcie mohli účastníci konferencie získať informácie aj od vystavovateľov, ktorí okrem prednášok poskytli najnovšie informácie o svojich produktoch aj prostredníctvom praktických ukážok. Obr. 8 Výsledky vedecko-výskumnej činnosti jednotlivých prednášajúcich sa stretávali u poslucháčov v auditóriu s pozitívnym ohlasom.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 72 Již třetí ročník CEE Automotive Supply Chain 2019 nabídl během dvou listopadových dní přítomným zástupcům automobilek a dodavatelských a subdodavatelských firem ze sektoru automotive celou řadu zajímavých vystoupení. V souvislosti s aktuálními trendy v dodavatelsko-odběratel- ských vztazích se hovořilo také o logistice, automatizaci a robotizaci a v neposlední řadě i o globálních ekonomických perspektivách a jejich vlivu na automobilový průmysl. V rámci konference pak více než 260 účastníků využilo možnost navázání obchodních kontaktů při téměř 650 řízených B2B schůzkách. Hlavním tématem přednášek a diskusí byla samozřejmě transformace automobilového průmyslu – ať už vyplývající z evropské legislativy, způ- sobená technologickým pokrokem nebo situací na geopolitickém hřišti. „Musíme být inovativní a kreativní v rámci toho, co trh potřebuje a kam přemýšlejme strategicky CEE Automotive Supply Chain 2019 Text a foto CEE Automotive Supply Chain Ve dnech 12. – 13. listopadu se v Olomouci uskutečnila největší dodavatelská konference v automo- bilovém průmyslu v Česku a na Slovensku. Více než 450 účastníků z 18 zemí světa si nenechalo ujít příležitost k setkání, diskusi a obchodním jednáním v olomouckém hotelu NH Collection Congress. Hlavním tématem konference CEE Automotive Supply Chain 2019, kterou uspořádaly Sdružení auto- mobilového průmyslu ČR, Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky a další partneři z řad obchodních komor mezinárodních institucí, byla transformace automobilového průmyslu se zaměřením na dodavatelsko-odběratelské vztahy. směřuje. Pokud chce být firma v automobilovém průmyslu úspěšná, musí sledovat všechny tyto faktory a na jejich základě nastavit svou interní po- litiku. Musíme přemýšlet strategicky a dívat se k roku 2030, 2040 nebo dokonce 2050, abychom si uvědomili, kam celý průmysl směřuje,“ uvedl v úvodním panelu Petr Novák, člen představenstva Sdružení automobilo- vého průmyslu (AutoSAP) a prezident společnosti Koyo Bearings Česká republika. Podle Alexandra Matuška, prezidenta slovenského Zväzu automobilové- ho priemyslu, je odvětví na nové výzvy připraveno. Rozhodující slovo však v celém procesu transformace bude ležet mimo automobilový průmysl. „Technologicky víme, kam se pohybujeme, ale nevíme, jak bude reagovat zákazník. V tuto chvíli je to pro nás všechny ta největší neznámá,“ uvedl Matušek.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

www.leaderpress.sk | 6/2019 | 73 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Hledá se nový model dopravy Podle Manuela Kallweita, ředitele ekonomického zpravodajství a statistiky německé automobilové asociace VDA, roste potřeba bezpečnosti provozu a nových služeb v oblasti mobility. Tyto faktory pak přinášejí ať už více či méně účinná řešení. Společnost hledá alternativní zdroje pro dopra- vu, zdokonaluje systémy automatizace provozu a konektivity pro zvýšení bezpečnosti a vyvíjí řadu inovací ke zvýšení komfortu v rámci městské mo- bility. S tím tak automobilovému průmyslu v tradičním pojetí roste značná konkurence v podobě zapojení velkých globálních technologických firem typu Google nebo Microsoft. „Průmysl v celém světě stojí na křižovatce. Ta je dána nejen novými technologiemi, jako je robotika, umělá inteligence, virtuální rozšířená realita a blockchain. Dalším důležitým faktorem, který změní hru, je generace mileniálů. Ti už nechtějí tolik vlastnit, tíhnou ke sdíle- né ekonomice,“ poukázal na důležitý mezigenerační posun Pavel Kysilka, zakladatel vzdělávací instituce 6D Academy. Nebezpečný bod zlomu Vedle dlouhodobých vizí ale diskuse na půdě CEE Automotive Supply Chain přinesla debatu především o tom, co automobilový průmysl čeká v následující dekádě. Důležitým rámcem je podle diskutujících stav globální ekonomiky. Stejně jako obchodní politika Trumpovy administrativy, tak také otázky kolem brexitu a ekonomický vývoj ve světě, a zejména v Německu, vyvolávají další otázky. „Autoprůmysl se nyní nachází v bodu zlomu. Cla, brexit, ochlazování ekonomiky, aktivity Turecka v Sýrii a další faktory způ- sobují, že mnoho výrobců je nervózních. Mnozí z nich pak velice bedlivě sledují skladové zásoby nebo ruší objednávkové knihy,“ komentoval sou- časnou situaci Petr Novák. Manuel Kallweit z VDA hodnotí situaci na trhu s osobními vozy jako stabilní, a to i přesto, že odhady vývoje na příští rok nejsou příliš optimistické. Na rok 2020 odhaduje německá asociace slabý pokles na největších trzích, celosvětově pak zhruba o jedno procento. V dlouhodobé perspektivě jsou pak němečtí výrobci automobilů spíše optimističtí, když plánují zvýšit do ro- ku 2025 produkci zhruba o 20 procent. „V následujících pěti letech patrně neporostou tradiční trhy, očekáváme ale růst nových trhů. Například v Indii je nyní podle statistik okolo 17 vozidel na tisíc obyvatel a potenciál růstu je tak značný,“ uvedl Kallweit. Alternativní pohony Odrazovým můstkem transformace automobilového průmyslu v Evropě je povinná redukce emisí CO 2 u nově prodaných osobních vozidel. Podle odhadů odborníků bude zapotřebí v následující dekádě elektrifikovat 8 až 10 procent nově prodávaných osobních vozů. Tato podmínka samozřejmě vyžaduje značné investice do vývoje alternativních pohonů a automobilky či dodavatelé musejí být připravení na všechny eventuality. „Jestli průmysl půj- de ve směru elektromobility, tedy čistě bateriových aut, nebo půjde ve směru hybridních vozů, nebo vodíkových automobilů – to rozhodnutí je především na zákazníkovi,“ řekl na konferenci Robert Kiml, generální manažer kolínské automobilky TPCA, který zároveň věří v budoucnost vodíkového pohonu. Klíčovou součástí přechodu k čisté mobilitě zůstává budování infrastruktury. Jak ale zmínil Petr Knap, není to v tuto chvíli ten zásadní prvek. „Hlavní je cena elektromobilů, které jsou dnes na trhu, dostupnost a jejich užitná hod- nota a pak pochopitelně také možnost dobíjet doma nebo v práci. To jsou ty základní momenty, které potáhnou využívání a rozšíření elektromobilů,“ uvedl Knap. Výzvy pro dodavatele Transformace směřující k čisté mobilitě má obrovský dopad na dodavatele v automobilovém průmyslu. Ať už pro menší firmy v podobě změny zaměře- ní, nebo pro velké nadnárodní firmy, o jejichž budoucnosti rozhodne právě mateřská společnost. „Finální výrobci samozřejmě musí najít finance na změny v oblasti alternativních pohonů, dodavatelé jsou tak vystavováni obrovským tlakům, co se týká cenové politiky. Pro nás to znamená být inovativní, přicházet s takovými prvky, které jsou jedinečné na trhu. Vedle toho nám ale technologický pokrok umožňuje zavádět prvky Průmyslu 4.0, tedy automatizovat, robotizovat a digitalizovat. Z tohoto pohledu se firmám nabízí jedinečná příležitost snižovat náklady a zůstat konkuren- ceschopné, “ řekl Petr Novák. Potvrdil to ve svém příspěvku také Vítězslav Lukáš ze společnosti ABB Czech Republic. V příchodu prvků Průmyslu 4.0 vidí velký přínos pro celou Českou republiku. „Velký tlak na produktivitu a samozřejmě na masovou výrobu dal přirozenou šanci pro aplikace robo- tů a vývoj nových robotizovaných technologií. Automobilový průmysl sem přinesl technologie, které v mnoha ohledech posunuly naši zemi vpřed.“ Podle Lukáše zažilo Česko díky tomu obrovský technologický skok. Technická vzdělanost nutná Jak se přednášející v průběhu celého dne shodovali, současně s robotizací přichází také obrovský tlak na změny na pracovním trhu. „Dnešní genera- ce nastupující na pozice operátorů očekává, že si stroje budou ovládat z tabletů, že budou jednoduše programovatelné například tahem rukou v případě robotů. Dělat jen jednu operaci tak, jak tomu bylo před dvaceti lety, už do budoucna určitě nepůjde,“ uvedl Vítězslav Lukáš. Automatizace výroby tak do diskuse přinesla další stěžejní téma – systém vzdělávání a tlak na jeho změny. „Česko velmi vysoko skóruje v kvalitě byz- nysových institucí, specificky v automobilovém průmyslu – tam jsme skuteč- ně na špičce, stejně jako v kvalitě výzkumných, vědeckých a vzdělávacích institucí. Kde se nám ale až tak nedaří, je vzájemná spolupráce těchto tří sektorů, tzv. clustering,“ zhodnotil současnou situaci Pavel Kysilka. Podle něj se ukazuje na příkladu Silicon Valley, že právě spolupráce těchto tří sektorů může ekonomiku pozvednout o několik pater výš. V souvislosti se vzdělá- váním, podporou vědy a výzkumu, ale i s budováním infrastruktury k elek- tromobilitě přednášející opakovaně zmiňovali nutnost zapojení státní sféry. Příští ročník konference CEE Automotive Supply Chain se uskuteční opět na Slovensku.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 74 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Automobilový priemysel „Založením Schaeffler Paravan Technologie si spoločnosť Schaeffler pri- pravila optimálnu pozíciu pre budúcnosť,“ vysvetľuje Matthias Zink, člen predstavenstva za oblasť Automotive OEM v Schaeffler. „Pomocou kľúčovej technológie Space Drive a inovatívneho konceptu vozidiel Schaeffler Mover sa chceme rozhodujúcou mierou podieľať na utváraní mobility zajtrajška. Spoločnosť Schaeffler je na dobrej ceste, aby sa stala lídrom v oblasti integ- rácie podvozkových systémov.“ Spolupráca na ceste do veľkosériovej výroby „Vytvorili sme partnerstvo, z ktorého profitujú obe strany,“ hovorí Roland Ar- nold, CEO Schaeffler Paravan Technologie GmbH & Co. KG a zakladateľ PARAVAN GmbH. „Dosiahli sme prvé míľniky a položili základy ďalšieho vývoja technológie Space Drive smerom k veľkosériovej výrobe. Schaeffler Mover sa na veľtrhu IAA vo Frankfurte prezentoval ako prelomová platfor- ma pre autonómnu jazdu.“ Diskusie a záujem o digitálne jazdné a riadiace systémy sa v súvislosti s vývojom autonómnych vozidiel výrazne prehĺbili. Pozornosť vývojárov sa stále viac upriamuje na technológie so schválením Space Drive na ceste do sériovej výroby Mgr. Marek GULA, Marketing & Communication SK/CZ, Schaeffler Skalica, spol. s r.o. Úspešný rok pre Schaeffler a joint venture Schaeffler Paravan Technologie GmbH & Co. KG. Automobilový priemysel stojí pred radikálnou premenou. Do popredia sa stále viac dostávajú nové technológie ako systém Drive-by-Wire Space Drive a nové koncepty vozidiel ako Schaeffler Mover. Obaja partneri teraz hod- notia prvý rok svojej spolupráce. Dnešné trendy v mobilite jasne smerujú k digitalizácii, vozidlám bez stĺpika riadenia a úplne novým konceptom dopravy v mestskom prostredí. spôsobilosti pre prevádzku na pozemných komunikáciách, ako napr. Space Drive, ktoré spĺňajú prísne predpisy ohľadom funkčnej bezpečnosti. „Systém sa má do sériovej výroby dostať v roku 2021,“ hovorí Matthias Zink. „Už spo- lupracujeme s mnohými zákazníkmi na konkrétnych projektoch, pri ktorých sa majú implementovať komponenty použité v Schaeffler Moveri ako Schaeffler Intelligent Corner Module a Space Drive. Pritom sa považujeme za integrá- tora podvozkov, ktorý dodáva pohony a riadenie pohonov nadradenému integrátorovi vozidla.“ Space Drive na rastovom trhu v Číne Začiatkom septembra spoločnosť Schaeffler podpísala investičnú dohodu s čínskou provinciou Hunan o podpore autonómnej jazdy v Číne prostredníc- tvom technológií Schaeffler. V rámci dohody budú obaja partneri spolupra- covať pri budovaní ekosystému mobility pre inteligentné vozidlá v hlavnom meste provincie Changsha. Schaeffler bude pracovať najmä na ďalšom vývoji technológie Space Drive, ktorá je kľúčová pre autonómnu jazdu, ako aj Schaeffler Movera s technológiou Schaeffler Intelligent Corner Module. Schaeffler súčasne plánuje založiť nové centrum pre výskum a vývoj v tomto regióne. Bude to druhé R&D centrum spoločnosti Schaeffler Greater China a bude sa zameriavať na vývoj technológií pre inteligentnú jazdu. Povolenie štartu na pretekoch pre Audi R8 LMS GT3 s technológiou Space Drive Že je to technicky možné aj pri extrémnych podmienkach, dokázalo Audi R8 LMS GT3, ktoré aktívne súťaží na pretekárskej dráhe v rámci DMV Gran Turismo a Touring Car Cup (DMV GTC). Audi R8 LMS GT3 vybavené sys- témom Steer-by-Wire Space Drive po prvýkrát štartovalo vo finále sezóny DMV GTC na konci októbra na Hockenheimringu a dostalo sa v dvoch hodnotiacich kolách na predné miesta v pretekárskom poli. V júni tohto roka získalo toto koncepčné vozidlo, ktoré sa celkom zaobíde bez mechanického spojenia medzi jednotkou riadenia a prevodovkou riadenia, ako prvé vo- zidlo svojho druhu v dejinách pretekárskeho športu príslušné povolenie štartu od Nemeckého zväzu motoristického športu (Deutscher Motor Sport Bund, DMSB). Toto pretekárske vozidlo riadi tím Phoenix-Racing a jazdí v ňom bý- valý jazdec Formuly 1, Markus Winkelhock. Celosvetový unikát: V kombinácii s procesorom ADAS, ktorý spracúva údaje z GPS, kamier, radaru a iných senzorov, ponúka Space Drive už teraz zák- lad pre autonómnu jazdu stupňa 4 a 5 – plne automatizovaná, bez vodiča. Systém Space Drive spoločnosti Schaeffler Paravan Technologie GmbH & Co. KG je kľúčovou technológiou pre autonómnu jazdu. Ako jediný systém svojho druhu je Space Drive na celom svete schválený pre prevádzku na pozemných komunikáciách a osvedčil sa už na viac ako miliarde kilometrov.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

5.– 9. 10. 2020 BRNO 62. MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 76 Do zázemí nového hangáru se přesune skladové hospodářství, kompozitní dílna včetně lakovny, v níž budou k dispozici dva nové lakovací boxy a sušicí pece. V nových prostorách též najde místo in- teriérová dílna, kde bude probíhat oprava čalounění sedaček, kober- ců, tapet, případně linolea z interiéru letounů. Do nového hangáru již byly přesunuty kompletní datové systémy společnosti a využívat se začne též nové zázemí pro zaměstnance i zákazníky, a to jak šatny, tak kanceláře. „Nové dílenské a skladové zázemí nám uvolní ruce a budeme díky němu schopni realizovat řadu našich činností v prostorách zcela jiné úrovně, a to jak velikostí, tak kvalitou. Díky tomu můžeme například opustit provizorní lakovnu, již jsme si pronajímali v jiné části letiště. Nově bude také možné do interiérové dílny přemístit sedačky, kte- ré jsme dosud během oprav skladovali u letadel. Lakovna, opravna kompozitních, exteriérových i interiérových dílů je v plném provozu od počátku listopadu,“ říká Aleš Kvídera, člen představenstva a CEO JOB AIR Technic. Samotné kolaudaci předcházely předkolaudace z Úřadu civilního letectví, zkoušky hasicího systému a návštěva z Krajské hygienické stanice. Zejména zkoušky protipožárních opatření v hangáru, k nimž došlo 1. října, byly velmi náročné. V hangáru je celkem šest vodních děl s průtokem 6 000 litrů za minutu. V rámci zkoušky byly spuštěny tři, tedy v polovině hangáru, a zároveň se testoval celý protipožární systém. Náročné zkoušky se zúčastnily hasičské jednotky z Nového Jičína, Ostravy i místní hasiči z letiště. „Celý protipožární systém nás vyšel na 27 milionů a jsme proto rádi, že při zkouškách vyhověl. O den později u nás byli zástupci Krajské JOB AIR Technic úspěšně prošel kolaudací hangáru Ing. Jaroslav MARTÍNEK, mediální zastoupení holdingu CZECHOSLOVAK GROUP Letecké opravny JOB AIR Technic mohou začít využívat dílenské a administrativní zázemí nového hangáru, který na letišti v Ostravě-Mošnově postavily. Rozhodlo o tom úspěšné kolaudační řízení, které proběhlo ve čtvrtek 10. října. Do konce listopadu měla být dokončena stojánka, tedy manipulační prostor před hangárem, a následně bude možné zahájit samotnou údržbu letadel v nových prostorách. Hangár pojme dva letouny typu Airbus A320, případně Boeing 737. Celková investice do nového han- gáru a technologií činila 380 milionů korun.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

www.leaderpress.sk | 6/2019 | 77 HOSPODÁRSKE SPEKTRUM hygienické stanice a také z jejich pohledu byly všechny dokumenty, které jsme jim předložili, v pořádku. Další jim budeme dokladovat v průběhu zkušebního provozu, jak budou postupně nabíhat techno- logie. Obě návštěvy sloužily jako důležitý podklad k samotné kolau- daci,“ upřesňuje Aleš Kvídera. Nedostatek pracovníků řeší například nábor na Filipínách Přestože nebude ihned po kolaudaci možné využívat nový hangár k údržbě letadel, hlavní pro JOB AIR Technic je v současné době dílenské zázemí a sklady. Zároveň bude moci opravna poskytnout nové prostory pro zákazníky, kteří ve společnosti stráví čas v průběhu údržby letounu. Stojánku před novým hangárem v současnosti buduje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s ostravským letištěm a podle plá- nu by měla být dokončena při příznivém počasí do konce listopadu. Do té doby platí kolaudace s výhradou, že letouny do nového han- gáru zatím nemohou zajet. „Nový hangár nezačneme primárně ihned používat k údržbě, na to musí firma získat nové zaměstnance. Ale již od začátku příští opra- várenské sezony bychom chtěli mít personálně obsazenou další lin- ku a budeme ji moci spustit. Pro ilustraci, jde řádově o šedesát lidí, z nichž je padesát rozdělených do dvou směn a deset jim poskytuje zázemí z hlediska inženýringu, plánování, nákupu a obchodu. Každá směna navíc sestává z kombinace certifikovaných leteckých mechani- ků a pomocných leteckých mechaniků, přičemž zejména ty špičkové je velice obtížné sehnat,“ připouští Aleš Kvídera. JOB AIR Technic je v oblasti náboru velmi aktivní, do dvou let plánu- je přijmout na 140 nových zaměstnanců a při jejich nedostatku na domácím trhu se rozhlíží též v zahraničí. Letos tak například firma realizovala nábor na vzdálených Filipínách, kde se pokusila sehnat 16 zkušených leteckých klempířů. Kromě toho společnost přispěla k obnovení oboru letecký mechanik na Vítkovické střední průmyslové škole, ve firmě probíhá odborná příprava studentů a z absolventů by se mohli stát potenciální zaměstnanci. Nový hangár bude zatím generovat příjem například tím, že v něm opravna zákazníkům umožní zaparkovat letouny, případně v něm bu- dou probíhat dílčí úkony. Kapacita opraven pro tuto sezonu je zcela naplněna a další poptávky již JOB AIR Technic řeší pro příští rok. V ro- ce 2018 vygenerovaly letecké opravny JOB AIR Technic tržby ve výši 543 milionů korun, výhled na rok 2019 počítá s nárůstem tržeb na úroveň 650 milionů korun a EBITDA by měla dosáhnout 70 milionů korun. Letecké opravny se soustřeďují na těžkou údržbu letadel, pře- devším takzvané Redelivery a C-Checky. O společnosti JOB AIR Technic Letecká opravna JOB AIR Technic sídlící na letišti Leoše Janáčka v Mošnově byla založena v roce 1993. V roce 2008 vybudovala nový údržbový hangár a získala oprávnění k údržbě letounů Boe- ing 737, o tři roky později pak oprávnění na letadla Airbus A320. V roce 2017 získala též oprávnění k údržbě letounů Airbus A330. Společnost se specializuje na tzv. těžkou údržbu, často spojenou se změnou provozovatele letadla či s jeho návratem od pronajímatele leasingové společnosti. V roce 2016 se společnost JOB AIR Technic stala součástí holdingu CZECHOSLOVAK GROUP. V roce 2019 byl dokončen druhý opravárenský hangár s dílenským, skladovým a administrativním zázemím.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

 

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

           

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

 

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

 !"#$#%&%&\' 

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

   

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

    (")* !&$#%+!,- .% !

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

/0%+)#/%12")#3+)!$42 (")*#2 51!"&5!$67789:7 ;::7<) %=>% ?#5 %!$+) @6-?$& " ?\'A7:BCB88<7CC 2#-?\'A7:B;

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

90

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

HOSPODÁRSKE SPEKTRUM Podavač tyčí ALPHA 342 byl navržen pro maximální produktivitu obrá- bění z dlouhých tyčí pro průměry 3 až 42mm. I přes kompaktní půdorys velmi účinně tlumí vibrace pro zajištění optimálního výkonu až do průměru 42mm. To zajišťuje nová patentovaná ocelová konstrukce se zvýšenou tu- hostí v přední části podavače tyčí v kombinaci s polyuretanovým vodicím kanálem. Jedinečně navržený, patentovaný vodicí systém s více kryty vo- dicích kanálů zajišťuje ideální vedení tyčí i při vysokých otáčkách během KONFERENCIA O AKTUÁLNYCH A BUDÚCICH TRENDOCH V AUTOMOBILOVEJ VÝROBE A DOPRAVE www.newmatec.sk celého procesu obrábění. Jakmile se první kryt kanálu otevře, zůstanou ostatní kryty bezpečně zavřeny, což zaručuje mechanické uzamčení a ma- ximální hydrodynamický účinek a vede k ideálnímu vedení tyče. Vylepšená přední luneta s vodicími prvky ve tvaru písmene V se přizpůsobí jakémukoli průměru kulatých tyčí a tlumí veškeré zbytkové vibrace. Díky jednoduché konstrukci trvá přestavba na jiný průměr tyče méně než minutu při použití stejných vodicích prvků: vyměňte kleštinu tlačníku pomocí čepu pro rychlou výměnu, nastavte nový průměr tyče na stupnici a zadejte parametry na dotykové obrazovce. Inovativní vodicí prvky umožňují velmi jednoduchou výměnu. Jejich symetrický tvar a polohování bez použití nástrojů zamezí jakýmkoli chybám a podavač je rychle a bezpečně připraven pro provoz. Snadné ovládání Uživatelsky přívětivé rozhraní HMI s barevnou dotykovou obrazovkou, přehledným zobrazením a snadným ovládáním poskytuje veškeré informa- ce: chybová hlášení s plným textem, grafické návody pro řešení problémů a průvodce nastavením. Pro usnadnění údržby vřetene soustruhu je poda- vač tyčí ALPHA 342 vybaven podélným posuvem, který umožňuje pohyb horní části podavače zpět, a to bez ovlivnění přesného seřízení podavače vůči soustruhu. U soustruhů s posuvným vřeteníkem (dlouhotočné automaty), které pracují s vodicím pouzdrem nebo bez něj, umožňuje podavač tyčí dvě volitelné polohy. Tím je na těchto soustruzích dosaženo nejkratší vzdálenosti od vře- tene, což je nezbytné pro dosažení požadovaných přesností obrábění pro obě varianty. Automatický podavač tyčí pro soustruhy s pevným i posuvným vřeteníkem Na MSV Brno představila firma LNS Group zbrusu nový poda- vač tyčí Alpha 342. Na českém a slovenském trhu zastupuje produkty LNS společnost technology-support s.r.o.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

Elektronická verzia – viac informácií, vyššia čítanosť Časopis o automobilovom priemysle, strojárstve a ekonomike a u t o m o t i v e i n d u s t r y ® Výrobné stroje a zariadenia: obrábacie stroje, tvárniace a frézovacie stroje, laserové stroje, roboty, lisy, formy, náradie, nástroje, zariadenia na spracovanie plastov a gumy, spájanie materiálov, ložiská, hydraulika, pneumatika, CNC obrábanie. Technológie a materiály: kovoobrábanie, automatizácia, robotizácia, zváranie a delenie materiálov, zlie- varenstvo, povrchové úpravy, elektronika, informačné technológie a digitali- zácia (CA...technológie, softvér, virtuálna realita, modelovanie...), počítačová podpora strojárskej výroby v konštrukcii, technológii a výrobe – CAD, CAM, PLM systémy, aditívna výroba, 3D tlač, konštrukčné materiály (oceľ, hliník, gu- ma, plasty...), technické materiály – kovy, plasty, ľahké a farebné kovy, spraco- vanie plechu, inžiniering, nanotechnológie a iné progresívne technológie, po- vrchové úpravy. Logistika, manipulačná technika, metrológia, skúšobníctvo, tribológia, veda, výskum, vzdelávanie, Industry 4.0. Automobilky a ich výroba: automobilky, dodávateľské a subdodávateľské firmy, dizajn, motory, prevodo- vé ústrojenstvo a jeho časti, karosérie, pohonné systémy, lakovne, montážne a kompletizačné linky, servis, údržba. Vývoj jednotlivých komponentov a agre- gátov automobilov, technológia montáže. HLAVNÉ TEMATICKÉ CELKY Vydavateľstvo LEADER press, s.r.o. vydáva časopis ai magazine zameraný na automobilový priemysel, strojárstvo a ekonomiku už trinásty rok. ai magazine vychádza ako dvojmesačník v mesiacoch: marec, máj, júl, september, november, december. Príspevky sú uverejňované v slovenčine a češtine, resp. angličtine. Súčasťou každého vydania je resumé článkov v angličtine, register firiem, zoznam publikujúcich a inzerujúcich firiem s odkazom na číslo strany a webovú adresu konkrétnej firmy. Elektronická forma ai magazine – k dispozícii pre každého a bezplatne Ako prvý časopis na Slovensku vo svojej kategórii je od prvého čísla ai magazine k dispozícii aj v elektronickej podobe. Všetky do- terajšie vydania sú sprístupnené v sekcii archív na domovskej stránke časopisu www.aimagazine.sk, www.leaderpress.sk. www.aimagazine.sk www.leaderpress.sk DISTRIBÚCIA A ČÍTANOSŤ ai magazine Vrcholový a stredný manažment firiem 45 % 35 % 9% 11 % Obchod, logistika a marketing Výroba Konštruktéri, technológia, vývoj Procesné zázemie výroby, iné Automobilky Logistika Softvérové riešenia, CAD, CAM, PLM systémy, elektronika, elektrotechnika Výroba a spracovanie plastov Priemyselná automatizácia, robotika Strojárstvo 30 % 25 % 15 % 9 % 11% 7 % 3 % y Vychádza Vychádza od roku 2008 od roku 2008 DVOJMESAČNÍK DVOJMESAČNÍK EDIČNÝ PLÁN 2020 Rubriky ai magazine • Dodávatelia • Materiály, technológie, produkty • Obrábacie stroje, náradie, nástro- je, uchopovacie systémy • Robotika, automatizácia, zváranie • Plasty • Metrológia • Produktivita • Digitálny podnik • Priemysel a dizajn • Veda, výskum, vzdelávanie • Konštrukcia, inovácie, vývoj • Top téma dňa • Hospodárske spektrum • Novinky svetových výrobcov • Legislatíva z Bruselu• Environmentalistika • Energetická efek- tívnosť• Logistika • Svet lídrov – profily firiem a osobností •Success story made in • Ekonomika a financie •Listujeme v histórii PODĽA VNÚTROFIREMNEJ ŠTRUKTÚRY ODBERATEĽOV PODĽA OBLASTI PODNIKANIA ODBERATEĽOV

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

ADRESÁTI ČASOPISU Vrcholový a stredný manažment firiem v autopriemysle, strojárstve a v dotknutých odvetviach priemyslu, výrobcovia, subdodávate- lia, konštruktéri, technológovia, manažéri, vysokoškolskí a stredo- školskí pedagógovia, študenti a doktorandi vysokých škôl, stredné a učňovské odborné školstvo, inštitúcie štátnej správy, poraden- ské, vzdelávacie a školiace organizácie, zväzy a združenia pôso- biace v sektore priemyslu, obchodné komory, ďalšia podnikateľská, odborná i laická verejnosť. Distribučné kanály vydavateľstva LEADER press, s.r.o. sú priame a ad- resné. Jadro distribúcie tvorí doručovanie ai magazine direct mailom – poštou alebo doručovateľskou službou. Ďalšiu časť nákladu tvorí predplatné. Významná časť distribúcie je expedovaná na veľtrhoch, konferenciách, firemných podujatiach v SR a ČR. V plnohodnotnej elektronickej forme je časopis bezplatne dostupný pre každého záu- jemcu na www.aimagazine.sk, www.leaderpress.sk. DISTRIBÚCIA www.leaderpress.sk www.aimagazine.sk TECHNICKÉ PARAMETRE Formát: 210 x 297 mm Rozsah: 92 - 124 plnofarebných strán Priemerný plánovaný náklad: 5 000 ks Cena: 4 €/120 Kč KONTAKTNÉ ÚDAJE LEADER press, s.r.o. Dolné Rudiny 2956/3 010 01 Žilina Tel.: +421 41 565 2755 +421 905 495 177 +421 911 209 549 +421 904 209 549 E-mail: leaderpress@leaderpress.sk www.leaderpress.sk www.aimagazine.sk Edičný plán na rok 2020 má rámcový charakter a každé vydanie je aktualizované a tematicky dopĺňané s prihliadnutím na aktuálne dianie – veľtrhy, konferencie, iné odborné podujatia. ČÍSLO VYDANIA UZÁVIERKA DÁTUM VYDANIA TÉMY VEĽTRHY, VÝSTAVY ai magazine 1 14. 02. 02. 03. obrábanie, plasty, aditívna výroba, automatizácia, digitálny podnik, robotika, zváranie, elektronika, elektrotechnika 10. 03. – 13. 03. METAV (Düsseldorf, DE) 17. 03. – 20. 03. AMPER (Brno, CZ) 31. 03. – 02. 04. WELDING, STOM (Kielce, PL) 20. 04. – 24. 04. HANNOVER MESSE (Hannover, DE) ai magazine 2 17. 04. 04. 05. veľtrhové vydanie k MSV Nitra, obrábanie, automatizácia, robotika 12. – 15. 05. FOR INDUSTRY (Prague, CZ) 13. 5. AUTOMATIZÁCIA PROCESOV V OBRÁBANÍ – 2. ročník konferencie (Belá, okr. Žilina, SK) 25. – 29. 05. METALLOOBRABOTKA (Moscow, RU) 26. – 29. 05. MSV, ELOSYS (Nitra, SK) 02. – 05. 06. ITM POLAND (Poznan, PL) 16. – 19. 06. AUTOMATICA (Munich, DE) ai magazine 3 19. 06. 01. 07. automatizácia, robotika, zváranie, obrábanie, digitálny podnik, logistika 25. – 28. 8. INTERAUTO (Moscow, RU) ai magazine 4 24. 08. 07. 09. veľtrhové vydanie k MSV Brno, plasty, automatizácia, obrábanie, digitalizácia výroby 15. 09. – 19. 09. AMB (Stuttgart, DE) 29. 09. – 01. 10. POWTECH (Nurenberg, DE) 05. 10. – 09. 10. MSV, IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH, PLASTEX (Brno, CZ) 27. 10. – 30. 10. EUROBLECH (Hannover, DE) ai magazine 5 19. 10. 03. 11. obrábanie, aditívna výroba, automatizácia, tribotechnika, logistika 18. 11. – 21. 11. EMAF (Porto, PT) 01. 12. – 03. 12. VALVE WORLD EXPO (Düsseldorf, DE) ai magazine 6 18. 11. 02. 12. logistika, zváranie, obrábanie, robotika, aditívna výroba Každé vydanie je orientované na Industry 4.0, inovácie, produktivitu, priemyselnú automatizáciu, digitalizáciu, CAD, CAM, PLM systé- my, obrábanie, iné strojárske technológie ako nosné odborné témy vychádzajúce z obsahovej koncepcie ai magazine. Elektronická verzia – viac informácií, vyššia čítanosť. Bezplatná dostupnosť

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

DISTRIBUTION AND READABILITY OF THE ai magazine According to intra-company structure of the subscribers According to business area of the subscribers Production machinery and equipment: machine tools, forming and milling machines, laser machines, robots, presses, moulds; tools, instruments, equipment for processing plastics and rubber; bon- ding materials, bearings, hydraulics, pneumatics, CNC-machining. Technologies and materials: metal-working, automation, robotics, welding and cutting of materials, foundry, finishing; electronics, information technologies and digitisation (CA… techno- logies, software, virtual reality, computer modelling…), computer support of mechanical engineering in construction, technology and manufacturing - CAD, CAM and PLM systems, additive manufacturing, 3D printing, construction materials (steel, aluminium, rubber, plastics,…), technical materials - metals, plastics, light and non-ferrous metals; sheet metal processing, engineering, nanotechnologies and other advanced technologies; surface treatment. Logis- tics, handling equipment, metrology, testing and control technology, tribology, science, research, education. Automobile factories and their production: automobile factories, supplier and sub-supplier companies, news from worlds’ producers, design, engines, gear system and its parts, auto-bodies, fuel systems, paint shops, assembly and assembly lines, service and maintenance; develop- ment of individual components and car aggregates, assembly technology. MAIN TOPICS LEADER press Ltd. Publishing, has already run ai magazine, aimed at automotive and mechanical engineering and economy already for the 13th year. ai magazine is bimonthly journal. It will be published in March, May, Jul, September, November and December. Contribu- tions are published in Slovak and Czech or in English. As part of each issue is a résumé of articles in English, register of companies, a list of publishing companies and advertisers with a reference to the page number and the web address of a specific company. Electronic Form (E-form) of ai magazine – at disposal for everyone and free of charge As the first journal in Slovakia in its category ai magazine has already been available in e-form from the first issue. All previous issues are available in the section archive on the homepage www.aimagazine.sk, www.leaderpress.sk. Electronic Version - More information, More Readability Journal about the automotive industry, engineering and economy EDITORIAL PLAN 2020 Issued Issued since 2008 since 2008 Columns of the ai magazine • Suppliers • Materials, Technologies, Products • Machine tools, tools, Instruments, gripping systems • Robotics, Automation, Welding •Plastics • Metrology • Produc- tivity • Digital Factory • Industry and Design • Science, Research, Education • Construction, Innovation, Development • Top Day topic • Economic Spectrum • Inno- vations of World´s Producers • Legislative from Brussels • Environmental • Power supply efficiency • Logistics • The leaders´ World - company profiles and profiles of celebrities • Success story made in • Economics and Finances • Browsing in history Top- and middle- management of the companies Business, logistics and marketing Production Designers, Technologists, Development Process Background of Production, other Automotive Companies Logistics Software solutions, CAD, CAM, PLM Systems, Electronics, Electrotechnics Production and processing of plastics Industrial Automation , Robotics Mechanical Engineering a u t o m o t i v e i n d u s t r y ® p g p www.aimagazine.sk www.leaderpress.sk 45 % 35 % 9% 11 % 30 % 25 % 15 % 9 % 11% 7 % 3 %

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

www.leaderpress.sk www.aimagazine.sk TARGET GROUP Top and middle management of firms in auto-industry, enginee- ring and related industries, manufacturers, subcontractors, engi- neers, technologists, managers, academics and school teachers, students and doctoral students, secondary and vocational training schools, government institutions, consultancy, educational and training organizations, unions and associations working in the industry section, other business, professional and general public. Distribution Channels of the LEADER press publisher are direct and targeted. The core distribution is the delivery of the ai magazine di- rectly - by mail or courier to managers, marketers and other employe- es of companies. Another part is the subscription. A significant part of the distribution is dispatched on sales at the trade fairs, conferences, companies’ undertakings in the Slovak Republic, the Czech Republic. This journal is at disposal for every interested person free of charge in the full-value electronic form at the web-sites www.aimagazine.sk, www.leaderpress.sk. DISTRIBUTION TECHNICAL PARAMETERS Size: 210 x 297 mm Page range: 92 - 124 full colour pages Planned circulation: 5 000 pcs. Price: 4 EURO/120 CZK CONTACT LEADER press,Ltd. Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina the Slovak Republic Tel.: +421 41 565 2755 +421 905 495 177 +421 911 209 549 +421 904 209 549 E-mail: leaderpress@leaderpress.sk www.leaderpress.sk www.aimagazine.sk Electronic Version - More information, More Readability. Costless accessibility Editorial plan for 2020 has a framework character and each edition is updated and thematically adjusted according to the current events – trade fairs, conferences and other professional events. ISSUE NUMBER DEADLINE APPEARANCE DATE THEMS TRADE, FAIRS, EXHIBITIONS ai magazine 1 14. 2. 04. 03. machining, automation, digitizing, robotics, welding, electronics, electrotechnics 10. 03. – 13. 03. METAV (Düsseldorf, DE) 17. 03. – 20. 03. AMPER (Brno, CZ) 31. 03. – 02. 04. WELDING, STOM (Kielce, PL) 20. 04. – 24. 04. HANNOVER MESSE (Hannover, DE) ai magazine 2 17. 4. 04. 05. Trade Fair Edition - MSV Nitra, plastics, additive manufacturing, machining, automation, robotics 12. – 15. 05. FOR INDUSTRY (Prague, CZ) 13. 5. AUTOMATION OF MACHINING PROCESSES – 2nd year ofthe conference (Belá, Žilina, SK) 25. – 29. 05. METALLOOBRABOTKA (Moscow, RU) 26. – 29. 05. MSV, ELOSYS (Nitra, SK) 02. – 05. 06. ITM POLAND (Poznan, PL) 16. – 19. 06. AUTOMATICA (Munich, DE) ai magazine 3 19. 6. 01. 07. automation, robotics, welding, machining, digitizing, logistics 25. – 28. 8. INTERAUTO (Moscow, RU) ai magazine 4 24. 8. 07. 09. Trade Fair Edition - MSV Brno,digitization, plastics, automation, machining 15. 09. – 19. 09. AMB (Stuttgart, DE) 29. 09. – 01. 10. POWTECH (Nurenberg, DE) 05. 10. – 09. 10. MSV, IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH, PLASTEX (Brno, CZ) 27. 10. – 30. 10. EUROBLECH (Hannover, DE) ai magazine 5 19. 10. 03. 11. machining, automation, tribology, logistics 18. 11. – 21. 11. EMAF (Porto, PT) 01. 12. – 03. 12. VALVE WORLD EXPO (Düsseldorf, DE) ai magazine 6 20. 11. 02. 12. logistics, welding, machining, robotics, additive manufacturing Each issue is aimed predominately at Industry 4.0, innovations, productivity, industrial automation and digitalisation, CAD, CAM,PLMsystems,machining,othermechanicalengineeringtechnologieslikethemainprofessionaltopicsresultingfrom ai magazine content conception.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

Milí priatelia, cenu do vianočnej krížovky ai magazine tentoraz darovala spoločnosť DMG MORI. Je ňou kvalitný multitool nemeckej značky Richartz, ktorý v sebe kombinuje až 12 druhov náradia. S vylúštením krížovky určite nebudete mať problém, pretože tajničku tvorí názov online servisného manažéra a zároveň nového zákazníckeho portálu spoločnosti DMG MORI, o ktorom píšeme aj v aktuálnom vydaní. Nuž, lúštite a správne znenie tajničky nám pošlite spolu so svojím menom, adresou a telefónnym číslom na emailovú adresu redakcie: leaderpress@leaderpress. sk najneskôr do 14. februára 2020. Zaradíme Vás do žrebovania. Meno vyžrebovaného lúštiteľa uverejníme v ai magazine č. 1/2020, ktoré vyjde začiatkom marca. Správne znenie tajničky z novembrového vydania o ruksak s užitočnými drobnosťami a fľaškou vínka od spoločnosti ISCAR znie: vysoko presné obrábanie. Spomedzi správnych lúštiteľov sme vyžrebovali Jána Pitla zo Stráňav. Gratulujeme! redakcia ai magazine Vodorovne A: turecký futbalista; prihovárať sa za niečo; útok B: súprava vagónov; český hokejista; burinovitá bylina C: umelecké dielo; planétka; mesto v Malgašsku D: pozapínala; Fatimin milý; turecký basketbalista; otec domácky E: sestrička z Nemocnice na okraji mesta; biela po latinsky; domov dôchodcov; národ; štátne označenie Libanonu F: čínske mužské meno; opravuje záplatami; americká astronomická spoločnosť; pera básnicky; letecká spoločnosť USA G: nočný motýľ; tajnička; Institute of Modern Art H: druh slnečného žiarenia; fáza mesiaca; značka nákladného auta; meno spisovateľa Urbana; grécky brnkací nástroj I: drobná japonská minca; obyčajní ľudia; Kainov brat; nórsky hokejista; kilovolt J: kyselina – kyslosť; drahý kov; bolesť (lekársky) K: nula; spoluhlásky roty; moravské obuvnícke mesto; druhy nerastov L: olej po anglicky; Jupiterova manželka; mesto v Uzbekistane; kapor po rusky M: krstné meno hlásateľky Strakovej; vnem po česky; laba; Integrative Cancer Epidemiology Programme N: čln na Rýne; úhor po anglicky; tropická hľuzovitá zelenina, deň (maďarsky); rímsky cisár Zvisle 1. český hokejista; typ Nissanu; anonymní alkoholici 2. taliansky barokový maliar; rumunský tenista; ženské meno 3. bývalá predajňa papiera; vôbec nič; lesklý náter 4. nariekal; vyhynutá rasa psa; šoférovať po anglicky 5. oblasť v Rusku; prelamuj; obanuje 6. príslušník keltského národa; 2. osoba j. č.; nie nám; ozýval sa 7. americký basketbalista; 2x prvé písmeno abecedy; nemecké pivo; zvraty 8. bez topánok (česky); druh Evy; ovládacia centrála; ruský súhlas 9. krstné meno herca Sharifa; rieka v Rusku; druh počítačovej siete; nemecké univerzitné mesto 10. brazílsky futbalista; European Securities and Markets Authority; pohár po rusky 11. básnická spojka; vysoká drevnatá rastlina; časť Ostravy 12. ťahanie; nie tieto; rozrieďuje; druh centrálneho podnikového softvéru 13. Rachmaninova opera; ľadovcový nános (geologicky); patriaci Tonke 14. značka džúsu i vody; snívaj; stredová priamka; opraty 15. otec po turecky; slovenský odborník na pivo; off the record; on po nemecky 16. mužské meno; súlad; ryha; prírodná pamiatka; skratka Prešova Hrajte o cenu od spoločnosti KRÍŽOVKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A B C D E F G H I J K L M N Pomôcky: rin, Asik, ud, aak, Spets, Nukus, alano, yam, Inza, Dagi, xosa, Odom, Vohemar načky Richartz, nline

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

| 6/2019 | www.leaderpress.sk 86 MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje Direction of the Plastics Industry The year 2019 is a decisive year for many industrial branches. But it is possible to say that this year is the biggest milestone for the plastics industry. In all the mass media and in the social networks occurred pictures of the seas full of plastics or pictures of the animals died due to plastic waste. There were presented information about the micro-plastics that were already found in groundwater and in the bodies of all animals. It is important that these pictures and information were published. I, as a professional in the area of plastics, certainly do not like these messages and I will try to contribute with my little part in order to change this situation. (p. 10) The Year 2019 in the Company Wittmann Battenfeld SK Already during 2018, it was quietly said everywhere that the economy need to slow down, because the economic growth, which was typical during the last years, was exhausting. The delivery dates of our products reached the record levels and we lost a part of our transactions because we were not able to deliver our products on time. We finally began to feel a slowdown of the economy before the arrival of 2019. This situation lasted from the October 2018 until the March/April 2019, when the business transactions began to rise, whereby the carefulness, which was characteristic for the end of previous and also for the beginning of new year, gradually disappeared. (www.wittmann-group.cz, p. 13) Production and Processing of Plastics – We Are Standing at the Crossroads What are the perspectives for production and processing of the plastics? Where are the real possibilities for application of the biodegradable plastics? Do we even have enough raw materials necessary for production of them? What resupetrochemical projects are being prepared in the world? And what about our home applied research and its results? These and many other questions were answered during the seminar Trends in the Plastics Industry, which was already traditionally organized by the Slovak Plastic Cluster in the centre Jasná from the 19th to the 20th November. (p. 14) SCHUNK Intec – Open to the New Possibilities and Activities The clamping technology and the gripping systems from the German producer SCHUNK are well known in Slovakia. Especially the companies involved in the automotive supply chain know that they can rely on the quality of SCHUNK products over a long time. Not only for them, but also for customers from other industries, the Slovak daughter of the German SCHUNK recently opened a new showroom in town Nitra with the aim to offer again to its clients and partners something extra – namely the trainings, presentations, events, workshops, tests of products, verification of applications in practice, ... (www.schunk.sk, p. 16) The Industrial Production Environment Can Be More Human The company MTS, Ltd. situated in Krivá at Orava is an exceptional company. It is exceptional thanks to its progressive orientation on automation, as well as thanks to its steady growth, domestic and international success, but above all thanks to the rare - and almost "Bata\'s" business philosophy at the center of which is a man. And extraordinary is also a fact that everyone agrees with this conception. Not only the suppliers, customers and partners of the company, but also its employees and in the same way the journalists who like to visit it just for that reason. (www.mts.sk, p. 18) The New UR16e Expands Possibilities of the Collaborative Robotics At the end of October, the company Universal Robots (UR) introduced a new model of the collaborative robot UR16e to the Slovak market. This presentation was performed in the company MTS, Ltd., which is also distributor and system integrator of the company UR. Universal Robots – the manufacturer of the world\'s most widely used collaborative robots (cobots), also announced the immediate availability of the new model UR16e, which offers the highest handling load ever, up to 16 kilograms. (p. 21) MiR500 Is Transporting Various Pallet Types at Stera Technologies The company Stera Technologies is a supplier in the area of custom manufacturing for a wide range of the industrial branches. The company, which is based in Finnish city Turku, operates in the three shifts mode 7 days per week. Recently, this company is more and more focused on increasing of the productivity and competitiveness by implementation of the automation projects. The company gradually implemented industrial robots into the production. Nowadays the number of applied robots is 26, but currently it is solving the requirements for just-in-time deliveries of material from storage to production. (p. 22) KUKA Is Developing Mobile Robot for Production of Semiconductors The company KUKA developed the world\'s first solution from a single source determined for automated transfer and handling of the semiconductor cartridges. Production of the semiconductors is a complex task. Up to now, there was no existing a mobile automated system intended for semiconductor manufacturing, which could be able to transfer the components from one step to the next step. This situation has now changed using a KUKA handling solution. (www.kuka.com, p. 24) Cobotization – Safety and Health Protection Application of the swot analysis in implementation of the robotization in order to evaluate its influences. On the present, there is a topical task concerning creation of a “friendship” between a robot and man within a common robotized workplace in order to develop a safe and purposeful system. The actual trends in the industrial companies are focused on creation of the new working positions. It is necessary to analyse situations where it is possible to replace a human work by the robots as well as other situations where the robots are suitable as a supplement to the human work. (p. 26) Agricultural Technologies As a Welding Challenge Welding of the clean welds in a protected room, which is equipped with a stable power supply, requires a lot of practice. Well, in order the maintenance or repairs can be carried out even under unfavorable conditions – whether under inadequate access to electricity, in off-road terrain, or when it is a difficult welding task – the welding systems have to meet specific criteria. Fronius offers several easy-to-use, robust, powerful and mobile devices that are determined for this challenge: for example, TransSteel, TransPocket and AccuPocket. (www.fronius.sk, p. 30) The Conference Welding 2019 Approximately two hundred of the welding experts from Slovakia and from abroad came to the 47th international conference Welding, which was organized from the 6th to the 8th November in the town Tatranská Lomnica by the Slovak Welding Society (SZS) with a support of its business partners. This event is traditionally the largest professional forum for the welders in Slovakia and it is also the oldest international conference focused on welding in Europe. (p. 32) Additive Production – Technology of Future At the invitation of the company Misan Ltd. from the town Lysá nad Labem, a small group of the professional media representatives from the Czech and Slovak Republics visited during this year’s October the European customer centre of the company GE Additive in Munich. They obtained information about the possibilities and technologies of the additive production as well as about the activities of the company Misan within this perspective production area on the Czech and Slovak markets. (www.misan.cz, www.misan.sk, p. 34) Great Design and Productivity – That Is the New 3D Printer J850, Including the New PolyJet Materials The company Stratasys again pushes the boundaries of reality concerning the 3D printed parts, whereby these solutions are delivered to the Czech and Slovak markets by the purely Czech company MCAE Systems, Ltd. The Stratasys introduced a new generation of the powerful, color and multi-material 3D printers J850 ™ equipped with the technology PolyJet ™. (p. 38) State of the Machine Tool and Forming Tool Industries in the Czech Republic In 2018, the world production of the machine tools and forming tools reached a new maximum in the amount of 73.7 milliards. Except of China, all the world producers, including Germany, Japan and Italy, recorded increased production. The share of CECIMO, which also includes the Czech Republic, reached 35% of the world production. In the Czech Republic the very good results were achieved in 2018, which significantly exceeded the values from 2017. There is expected reduction of the production and export by 5÷10% in 2019 due to extraordinary results reached in 2018 as well as due to cooling of the markets in Germany and China. (p. 40) RÉSUMÉS OF ARTICLES PUBLISHED IN ai magazine 6/2019 | 6/2019 | www.leaderpress.sk 86

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

www.leaderpress.sk | 6/2019 | MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje 87 RÉSUMÉS OF ARTICLES PUBLISHED IN ai magazine 6/2019 The New Customer Portal my DMG MORI Maximal transparency of all service processes and immediate direct contact are the core elements of the new customer portal my new DMG MORI currently in Europe and in the future also in other markets. (www.dmgmori.com, p. 42) The HAIMER DAC Digitises Processes for Control of Tools The DAC (Data Analyzer and Controller) is the name of a system determined for control of the tools, which was developed by the company HAIMER. This system enables consistent exchange of data concerning the tools, whereby it is connecting a whole range of the tools, including the CAD/CAM and machine tools, with the digital system Industry 4.0. The HAIMER DAC manages exchange of the target (required) and real (measured) values as well as other data about the tools among the individual workstations and it creates a connection with the intra-company network. (p. 44) Slim Hydraulic Expansion Tool-Holder with the Technology Cool-Flow The slim hydraulic expansion tool-holder SCHUNK TENDO Slim 4ax generated a movement at the markets of the precision tool-holders. The precision clamping unifies the complete outside geometry of heat shrinking mountings according to the DIN 69882-8 with imposing properties of the hydraulic expansion tool-holder technology, which was developed by the company SCHUNK. The company SCHUNK also introduces at the market a variant equipped with the technology Cool-Flow, which enables to perform high-efficiency cooling via the tool- holder. (www.schunk.sk, p. 46) The MVX Drills - New Types with Smaller Diameters and with New Cutting Inserts Smart thinking leads to simple solutions. This fact is also confirmed in solution of some old problems concerning problems with drilling using the exchangeable cutting inserts. Difficulties such as chip blockage during drilling of the deep holes, different wear intensity of internal and external cutting inserts due to different circumferential speeds, as well as bending and wear of the drill body itself, have been solved by the new and innovative design of drills developed by the company Mitsubishi Materials. (www.mcs.sk, p. 48) Experience-Based Solutions Mean a Shortcut to Success for Machine Producers The company ISCAR manages projects of tool equipment intended for the customers around the world. The main goal of the company is to shorten the pre-production phase and to provide a durable customer support. The division of machine tool manufacturers of the company ISCAR (MTB) offers special tool packages determined for various applications and machine types based on many years of experiences obtained in different branches. (www.iscar.sk, p. 50) Controlled Ventilation – Technological Exhausting Requires Efficient Humidizing Merlin The efficient high-pressure humidification system determined for pipe ventilation systems – i.e. the patented novelty Orbit Wing, uses very short paths that are necessary for vaporization water of the aerosol into a state of air humidity. In this way it is an important milestone on the way to higher efficiency of the high-pressure humidification system in the pipe ventilation systems. It is clearly suitable for any ventilation system or air-conditioning system. (www.drekoma.cz, p. 51) Vending Automats Also for Flammable Materials Nowadays, application of the vending automats in the intralogistics, which is utilized in the production plants, is a significant trend because these automats enable to realize the storage process as well as to elaborate the documentation corresponding to the issued assortment of the C-components (e.g. tools, assembly material, personal protective equipment, etc.) without participation of storage personnel; anywhere and anytime. The main advantages of the vending automats are: saving of the personnel costs, reduced wastage of material and global flexibility of the technology. (www.reca.sk, p. 52) New Dimension of Decentralized Electric Power Supply The innovative switching power supply Emparro67 Hybrid is a “multi-talent” with various advantages. It allows not only to relocate the electric power supply from the control cabinet to the industrial field, but it is also able to monitor the electric current by means of two integrated channels determined for control of the24 VDC load circuit and in this way it ensures a high level of the operational reliability. The IO- Link interface permits a complex and transparent communication. (www.murrelektronik.sk, p. 54) The Industrial Absorbers PowerStop The industrial shock absorbers PowerStop are distinguished by a unique technology of the screw- shaped groove. In contrast to the original industrial shock absorbers, which are equipped with the throttle bores, the precise damping here is performed by a tapered screw-shaped groove. The industrial shock absorbers PowerStop achieve maximal consumption of energy in the smallest installation space thanks to optimal utilization. (www.zimmer-group.sk, p. 56) New Products from the Company Tungaloy The new modular system Tungaloy for higher flexibility and economy. Full-profile threaded inserts with 4 cutting edges from the company Tungaloy. Disc cutters Tungaloy with new radii of the inserts. (www.tungaloy.com/cz, p. 58) After the Milling Cutter ‚Master Steel‘ Comes Now the ‚Master Alu‘ The company Hoffmann Group, through the \'GARANT Master Alu\', is launching at the market a completely new range of the TK milling cutters developed for high-performance aluminum machining. In this way it is possible to benefit from the extraordinary performance, process reliability and efficiency of this specialist from the "GARANT Master" product range, even when machining aluminum. The product line was established in 2015 with introduction of the TK milling cutter "GARANT Master Steel" and it includes high performance milling cutters determined for steel, Inox, titanium and aluminum as well as various high performance drills. (p. 60) Intelligent loads handling Series Liftronic AIR - The latest generation of industrial manipulators of the INDEVA series combines the power of a traditional pneumatic manipulator with intelligence of INDEVA brand. The lifting force is pneumatic; yet the control is electronic. The manipulator is suitable for lifting of centred or very heavy loads. Models are available from 80 to 310 kg and are available for pole mounting, ceiling or overhead rail. Compared with traditional pneumatically controlled manipulators, Liftronic Air offers important advantages that help improve safety, ergonomics and productivity. (www.cz.toka.de, www.sk.toka.de, p. 62) Electromobility in Slovakia and in the Czech Republic Countries of the Central and Eastern Europe are characterized by the fact that the automotive industry plays a key role in economy of these countries, but they are lagging behind in expansion of the electric vehicles on the roads. According to Mr. Denis Schemoul from the company IHS Markit, the lack of infrastructure and the high purchase price of the electric vehicles are the frequent causes of this situation. (p. 64) Where Is Going the Slovak Version of Industry 4.0? The Smart Industry Association – Industry4UM presented results of the 3rd annual survey concerning implementation of the Industry 4.0 into the Slovak companies. Three-year data collection process confirmed a continuously increasing share of the companies that started with application of the Industry 4.0. Nowadays 40% of the companies are undergoing transformation. The key findings of the survey confirm increase of the innovation potential in the companies as well as positive trends in the staff training and personal development, or a necessity to change the role of management during the transformation process. The Industry4UM draws attention to the lack of experts who are necessary for digitization of the industry and it emphasizes a more intensive cooperation among the concerned persons in order to accelerate the changes. (p. 66) The CEE Automotive Supply Chain 2019 – Let\'s Think Strategically On November 12th -13th, was held in the city Olomouc the largest supplier conference within the automotive industry in the Czech Republic and Slovakia. More than 450 participants from 18 countries of the world did not miss an opportunity for meetings, discussions and business negotiations in the Olomouc hotel NH Collection Congress. The main topic of the conference CEE Automotive Supply Chain 2019, which was organized by the Czech Automotive Industry Association, Automotive Industry Association of the Slovak Republic and by other partners from the business chamber boards of the international institutions, was transformation of the automotive industry with regard to the supplier-customer relations. (p. 72) www.leaderpress.sk | 6/2019 | 87

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY Náradie, nástroje | 6/2019 | www.leaderpress.sk 88 Časopis o automobilovom priemysle, strojárstve a ekonomike Journal about the automotive industry, mechanical engineering and economics Vychádza dvojmesačne 12. ročník Registrované MK SR pod číslom EV 3243/09, ISSN 1337 – 7612 Vydanie: 6/2019, december – cena 4 €/120Kč Šéfredaktorka: PhDr. Eva Ertlová e-mail: ertlova@leaderpress.sk sefredaktor@leaderpress.sk 0911 209 549, 0905 495 177 Redakcia: Tel.: 041/56 52 755 Ing. Mgr. Vlasta Rafajová 0904 209 549 e-mail: rafajova@leaderpress.sk leaderpress@leaderpress.sk www.leaderpress.sk www.aimagazine.sk Obchodné oddelenie/marketing: inzercia@leaderpress.sk 0904 209 549 Odborná spolupráca: Strojnícka fakulta STU Bratislava Fakulta špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne Zväz automobilového priemyslu SR Zväz strojárskeho priemyslu SR Svaz strojírenské technologie, Praha Redakčná rada: Ing. Michal Fabian, PhD., Ing. Melichar Kopas, PhD., Doc. Ing. Jozef Majerík, PhD., Ing. Nina Vetríková, PhD., Ing. Jaroslav Jambor, PhD., Mgr. Tomáš Mičík, Ing. Vladimír Švač, PhD., Ing. Patrik Grznár, PhD., Ing. Ľuboslav Dulina, PhD. Vydavateľstvo a adresa redakcie: LEADER press, s. r. o. Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina IČO: 43 994 199 Výroba: Grafické štúdio LEADER press, s. r. o. Tlač: ALFA Print, Martin alfaprint@alfaprint.sk Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úroveň inzercie. a u t o m o t i v e i n d u s t r y ® Zoznam firiem, ktoré publikujú a inzerujú v ai magazine 6/2019 Agrokomplex, národné výstavisko, š.p. ......................................79 AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o. .....................................................7, 33 Bliss-Bret, a.s. .....................................................................................3 Coba automotive, s.r.o. ................................................................6 DMG MORI Czech, s.r.o. ..........................................................42 EXPO CENTER, a.s. .......................................................................78 Fanuc Robotics Czech, s.r.o. ..................................................6, 29 Fronius Slovensko, s.r.o. ...................................................7, 9, 30 Gühring Slovakia, s.r.o. .............................................................7, 61 HAIMER, GmbH ...............................................................................44 Hoffmann Group .............................................................................60 DREKOMA, s.r.o. ..............................................................................51 ISCAR SR s.r.o. ..............................................obálka č. 3, 7, 9, 50 Kovosvit MAS, a.s. ..........................................................................68 Kuka CEE GmbH, org.z. .....................................................6, 23, 24 MCAE Systems, s.r.o. ....................................................................38 MCS s.r.o. ..............................................................titulná strana, 48 MISAN, s.r.o. ...............................................................................34, 37 MTS, s.r.o. .........................................................................................18 Murrelektronik Slovakia, s.r.o. ......................................................54 PlasticPortal.eu. .................................................................................8 Profika, s.r.o. .................................................................................2, 8 RECA Slovensko s.r.o. ................................................................6, 52 Renishaw, s.r.o. .............................................................................39 Sandvik Coromant ............................................................................7 SCHUNK Intec s.r.o. .......................................obálka č. 4, 16, 46 S.D.A., s.r.o. ...................................................................vkladačky, 7 SPINEA, s.r.o. ……......................................…………………………………….9 Stäubli Systems, s.r.o. .......................................................................6 TOS Varnsdorf, a.s. ..........................................................................47 TOKA INDEVA CZ+SK ....................................................................62 Tungaloy Czech, s.r.o. ....................................................................58 Universal Robots A/S, odš. závod ................................................21 Valk Welding CZ, s.r.o. ...................................................obálka č. 2 Veletrhy Brno, a.s. ...........................................................................75 Wittmann Battenfeld SK, s.r.o. ....................................................13 Zimmer Group Slovensko, s.r.o. ...............................................6, 56 Yamazaki Mazak Central Europe, s.r.o. ......................................45 vydavateľstvo odborných časopisov ® ai magazine 1/2020 prvý časopis o automobilovom priemysle na Slovensku uzávierka: 14. 2. 2020 distribúcia: 2. 3. 2020

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

4 - 32mm 33 - 40mm 12 - 25.9mm * Najmenšie vymeniteľné vŕtacie hlavičky na svete Kompletná séria pre výrobu otvorov! Jediný rad vymeniteľných vŕtacích hlavičiek v priemeroch 4*-40mm s 2 alebo 3 efektívnymi reznými hranami pre náročné operácie vŕtania www.iscar.sk ISCAR WORLD teraz na stiahnutie ! Všetky online aplikácie, rozhrania a katalógy ISCAR na jednom mieste.

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/

Spoľahlivosť našich “…úplne spoľahlivý, vydrží dlhšie ako akýkoľvek iný nástroj” Tamara Laslo, Majsterka vo výrobe nástrojov, SCHUNK GmbH & Co. KG, Lauffen a. N. Viac na schunk.com/makesmesuperior PGN-plus-P makes me superior

https://www.floowie.com/sk/citaj/aim06-2019floowie/