Cestovný lexikón SR 2016click to read more

CESTOVNÝ LEXIKÓN® SLOVENSKEJ REPUBLIKY REISELEXIKON DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK THE TRAVEL GUIDE OF THE SLOVAK REPUBLIC CESTOVNÝ LEXIKÓN SLOVENSKEJ REPUBLIKY REISELEXIKON DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK THE TRAVEL GUIDE OF THE SLOVAK REPUBLIC 2014 2015 NAJÚ ITKY NAJÚ ITKY misie C0 2 pre model Superb: – 217 g/km. Ilustračné foto. www.lexikon.sk CESTOVNÝ LEX SLOVENSKEJ REPUBLIKY REISELEXIKON DER SLOWAKISCHEN REPU THE TRAVEL G OF THE SLOVAK REPUBLIC 2016 / 2017 www.lexikon.sk

click to read more

Vydavateľ a redakcia: ©ASTOR SLOVAKIA s.r.o. Benediktiho 5, 811 05 Bratislava Riaditeľka: Mgr. Beáta Kolníková Tel.: +421 2 / 45 52 54 77 E-mail: astor.slovakia@stonline.sk, redakcia@lexikon.sk Autor projektu: Mgr. Peter Kolník Redakcia: Mgr.Anna Konečná Preklady: Mag. Barbara Grabner, Ing. Miloš Klas, Ing.Adriena Bodnárová Redakčná rada: Ing. Ivana Bobrovská, Mgr. Peter Černek, Ing. Miroslava Dulová, doc.PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., Mgr. Marek Harbuľák, Mgr. Miroslava Jančová, Ing. Katarína Krištofová, PhD., Mgr. Stanislav Mičev, Ing. Ladislav Monček, Prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD., PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD., Mgr. RomanVančo, MUDr. Janka Zálešáková, PhDr. Ján Zuskin Media manager: Viera Ježková, Mgr. Peter Jurovčák, Michaela Konečná Grafická úprava: MSG Design s.r.o. www.msgdesign.sk Mapové podklady: © MAPA Slovakia Editor, s.r.o. Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava Fotografie: archív obecných a mestských úradov, archív úradov samosprávnych krajov, copyright© BratislavaTourist Board, SACR, SAV, SNK, SNM, SNG, SSJ,TMR, Michal Rengevič, foto na obálke:TMR/Marek Hajkovský, copyright© BratislavaTourist Board, fotoarchív SNM – Spišské múzeum v Levoči, Múzeum moderného umeniaAndyhoWarhola v Medzilaborciach Tlač: REPROservis Kováč, s. r. o. Hodžova 1160, 031 01 Liptovský Mikuláš ISBN 978 - 80 -89152 - 28 - 5 Autorské práva vyhradené. K reprodukovaniu, ukladaniu do databáz, šíreniu elektronickou či inou cestou, je treba výslovný písomný súhlas vydavateľa.Vydavateľ nezodpovedá za obsah ani grafické podklady inzerátov objednávateľov. www.lexikon.sk www.guideslovakia.sk www.guideslovakia.eu www.lexikon.sk

click to read more

Dear Friends, During the term of the Slovak Presiden- cy in the Council of the European Union, as well as the year of the Olympic Sum- mer Games and the Esperanto World Congress in Nitra or further important events and activities which will take place we are presenting you the already 18th edition of this multi-media project. We are pleased that the Guide has won the favour and respect of the expert au- dience and that it is considered a tool for uniting efforts as well as an incen- tive for cooperation in the tourist sec- tor. Part of that is to offer knowledge – as it is the case also elsewhere in the world – about our own history and its presentation in the world. The TRAVEL GUIDE OF THE SLOVAK REPUBLIC is the fruit of the cooperation between several institutions and the authorities. The book shows that Slova- kia has a successful marketing strategy and that our land belongs to the devel- oped tourist nations which are not in- different on matters how to advertise opportunities in tourism as industry branch which may support the develop- ment of the national economy. The TRAVEL GUIDE OF THE SLOVAK REPUBLIC will not cease with its long- standing efforts to present our home- land during important events at home and abroad successfully. It is our desire that also this edition – like the past editions – will serve as worthy representative at the various events of the mentioned European Union Presidency as well as a guide for all, who wish to visit and get to know Slovakia - this rather small land situated between the Tatry Mountains and the Dunaj River – so that they may spend a pleasant and stimulating time in the land of friends and good ideas. Vážení priatelia, v  čase predsedníctva Slovenskej repub- liky v Rade Európskej únie, v roku letnej Olympiády, Svetového kongresu espe- rantistov v Nitre, či ďalších významných podujatí a aktivít, vám prinášame v po- radí už 18. ročník nášho multimediálne- ho projektu. Získal si priazeň a  rešpekt odbornej verejnosti ako nástroj zjedno- covania a návod na spoluprácu v cestov- nom ruchu. Jeho súčasťou je aj spozná- vanie – tak je to všade vo svete – vlastnej histórie a jej prezentácie pred svetom. CESTOVNÝ LEXIKÓN SLOVENSKEJ RE- PUBLIKY vzniká v spolupráci s viacerými inštitúciami a subjektmi. Všetkým vedno by malo záležať, aby sa aj naša vlasť do- kázala dôstojne začleniť medzi turisticky vyspelé krajiny, ktorým nie je ľahostajná propagácia možností turizmu ako hos- podárskeho odvetia, prispievajúceho k rozvoju ekonomiky krajiny. CESTOVNÝ LEXIKÓN SLOVENSKEJ RE- PUBLIKY nepoľavuje vo svojej dlhoroč- nej a  náročnej ambícii a  aj tento raz chce prispieť k  úspešnej prezentácii na významných domácich a  zahraničných podujatiach. Našim želaním je, aby sa – podobne ako v  minulosti - aj toto vydanie stalo dôstojným reprezentantom na rôznych podujatiach spomínaného európskeho predsedníctva i  návodom pre všetkých, ktorí chcú naše Slovensko - neveľký kúsok zeme medzi Tatrou a  Dunajom – spoznať bližšie a prežiť v krajine priate- ľov a dobrých nápadov zopár príjemných a podnetných chvíľ. Liebe Freunde, Zur der Zeit des Vorsitzes der Slowa- kischen Republik im Rat der Europäischen Union, im Jahr der Sommerolympiade, des Esperanto Weltkongresses in Nitra sowie weiteren bedeutenden Veranstaltungen und Aktivitäten bieten wir Ihnen den be- reits 18. Jahrgang dieses multimedialen Projektes an. Es hat sich das Wohlwollen und den Respekt der Fachöffentlichkeit erworben als ein verbindendes Element und ein Leitfaden zur Zusammenarbeit im Tourismus. Bestandteil davon ist auch das Kennenlernen – wie überall sonst auf der Welt – der eigenen Geschichte und ihrer Präsentation in der Welt. Das REISELEXIKON DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK entsteht in Zusammenarbeit mit mehreren Institutionen und Behör- den. Allen zusammen sollte es ein Anlie- gen sein, dass auch unser Heimatland es versteht sich würdevoll unter die ent- wickelten Tourismusländer einzureihen, denen es nicht gleichgültig ist Werbung zu machen für die Möglichkeiten im Tou- rismus als Wirtschaftszweig, welcher zur wirtschaftlichen Entwicklung beiträgt. Das REISELEXIKON DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK wird in seinem langjährigen und anspruchsvollen Bestreben nicht nachlassen und auch diesmal zur erfolg- reichen Präsentation unseres Heimat- landes bei wichtigen Veranstaltungen im In- und Ausland beitragen. Unser Wunsch ist es – ähnlich wie in der Vergangenheit,dassauchdieseAusgabeein würdiger Repräsentant ist bei den verschie- denen Veranstaltungen des erwähnten EU- VorsitzesundeineAnleitungfüralle,welche unsere Slowakei - dieses nicht sehr große Stück Land zwischen den Tatry Gebirgen und Fluss Dunaj - näher kennenlernen und im Land der Freunde und der guten Einfälle einige angenehme und anregende Mo- mente verbringen wollen. Beáta Kolníková vydavateľka / Die Herausgeberin /The Publisher www.lexikon.sk 

click to read more

Cestovný lexikón Slovenskej republiky 2016 / 2017 Obsah | Inhalt | Contents Príhovorvydavateľa/Vorwort/Forewordt 3 SystematikaCestovnéholexikónuSR/GliederungdesLexikons/StructureoftheGuide 6 CharakteristikaSlovenskejrepubliky/CharakteristikderSlowakischenRepublik/ CharacteristicsoftheSlovakRepublic 8 AdresyzahraničnýchzastupiteľskýchúradovSR/AdressenderausländischenVertretungen inderSR/AdressenoftheforeignrepresentationsintheSR 11 101.Svetovýkongresesperanta/101-aUniversalaKongresodeEsperanto 14 Vplyvdopravynacestovnýruch/DerEinflussdesVerkehrsaufdenTourismus/Theimpactoftrafficontourism 16 ŽelezničnáspoločnosťSlovensko 17 ZnačkakvalitySK/GütesiegelSK/QualitySealSK 18 SlovenskéNaj.../Slowakischeseperlative/ThebestofSlovakia 20 SvetovédedičstvoUNESCO/UNESCOWelterbestätten/UNESCOWorldHeritageSites 23 GotickácestanaSlovensku/DieSlowakischeGotischeStrasse/TheSlovakGothicRoad 29 Hradya zámkySlovenska/BurgenundSchlösserinderSlowakei/CastlesinSlovakia 30 PútnickémiestanaSlovensku/WallfahrtsorteinderSlowakei/PilgrimagesitesinSlovakia 34 Drevenékostoly/Holzkirchen/Woodenchurches 36 Združeniemiesta obcíSlovenska/Städte-undGemeindenverbandderSlowakei/Association ofTownsandCommunitiesofSlovakia 38 FIJETSLOVAKIA 40 Ekonomickáuniverzitav Bratislave/WirtschaftsuniversitätBratislava/ UniversityofEconomicsinBratislava 42 Paneurópskavysokáškola/DiePaneuropäischeHochschule/ThePan-EuropeanUniversity 43 KatedracestovnéhoruchuUKFNitra/DerLehrstuhlfürFremdenverkehrUKFNitra/ TheDepartmenofTourismUKFNitra 44 EkonomickáfakultaUMB/MatejBel-Universität/MatejBelUniversity 45 Geoturizmus,TechnickáuniverzitaKošice,FBERG/Geotourismus, TechnischeUniversitätKošice,FBERG/Geoturismus,TechnicalUniversityKošice,FBERG 46 ZväzcestovnéhoruchuSlovenskejrepubliky/SlowakischerTourismusVerband/ SlovakTourismAssociation 48 SACKA/SlowakischerVerbandderReisebürosundReiseveranstalter/ SlovakAssociationofTravelAgentsandTourOperators 49 Asociáciaslovenskýchkúpeľov/SlowakischerHeilbäderverband/AssociationofSlovakspas 50 Zväzhotelova reštauráciíSR/Hotel-undGaststättenverbandderSlowakischen Republik/SlovakAssociationofHotelsandRestaurants 54 AsociáciahistorickýchhotelovSlovenska/DerVerbandHistorischerHotelsinder Slowakei/TheAssociationofHistoricHotelsinSlovakia 55 www.lexikon.sk

click to read more

ZväzmúzeínaSlovensku/VerbandderSlowakischenmuseen/UnionofSlovakMuseums 56 MagnaVia/DieMagnaVia/TheMagnaVia 57 Úniamúzeív prírodenaSlovensku/VerbandderSlowakischenfreilichtmuseen/Union ofSlovakopen-airmuseums 58 Slovenskáspoločnosťsprievodcovcestovnéhoruchu/SlowakischeGesellschaftder Fremdenführer/SlovakTouristGuidesAssociation 60 SOPKsekciacestovnéhoruchu/SlowakischeHandels-undIndustriekammer/SlovakChamber ofCommerceandIndustry 61 Slovenskýzväzvčelárov/SlowakischeVereinigungderImker/SlovakAssociationofBeekeepers 62 NárodnéparkySlovenska/DieSlowakischenNationalparke/TheSlovakNationalParks 64 Slovenskájaskynnákrása/SlowakischeHöhlenpracht/TheBeautyofSlovakCaves 68 Slovenskýrybárskyzväz/DerSlowakischeFischereiverband/TheSlovakFishingUnion 70 Slovensko-krajinadobréhovína/DieSlowakei-LanddesgutesWeines/Slovakia-landofgoodwines 73 Termálnekúpaliská,Aquaparky/Thermalbäder,Aquaparks/Thermalbaths,Aquaparks 76 KategorizácialyžiarskychstredískSR/Kategorisierungderslowakischen Skigebiete/CategorizationofSlovakSkiresorts 78 GolfnaSlovensku/GolfinderSlowakei/GolfinSlovakia 80 Adrenalínovéšporty/Adrenalinsport/Adrenalinsport 84 Klubslovenskýchturistov/Klubderslowakischertouristen/TheClubofSlovakTourists 85 AICES 86 Stredovekékráľovskébanskémestá/Mittelalterliche,königlicheBergbaustädte/ Mediaevalroyalminingtowns 224 Slovenskékráľovskémestá/Slowakischekönigsstädte/TheSlovakRoyalTowns 272 Územnosprávne členenie | Verwaltungsregionen | The Administrative-Territorial Regions Bratislavský samosprávny kraj / Land Bratislava / Region of Bratislava 88 Trnavský samosprávny kraj / Land Trnava / Region of Trnava 138 Trenčiansky samosprávny kraj / Land Trenčín / Region of Trenčín 154 Nitriansky samosprávny kraj / Land Nitra / Region of Nitra 170 Žilinský samosprávny kraj / Land Žilina / Region of Žilina 190 Banskobystrický samosprávny kraj / Land Banská Bystrica / Region of Banská Bystrica 220 Košický samosprávny kraj / Land Košice / Region of Košice 248 Prešovský samosprávny kraj / Land Prešov / Region of Prešov 264 Piktogramy / Piktogramme / Symbols 301 Register / Inhaltsverzeichnis / Index 302 www.lexikon.sk 

click to read more

https://asstubepornsex.com/

click to read more

Samosprávne kraje, sídla Länder, Städte und Gemeinden / Regions, towns and villages Historické a kultúrne objekty, pamiatky UNESCO, jaskyne Historische und kulturelle Sehenswürdigkeiten, UNESCO-Welterbestätten, Höhlen Historical and cultural sights, UNESCOWorld Heritage Sites, caves Medicínska turistika a kúpelníctvo Kurtourismus und Kurorte, Beauty &Wellness Health tourism and spa resorts, Beauty &Wellness Hotely, penzióny a zariadenia označené logom Hotels, Pensionen und Einrichtungen mit Logo gekennzeichnet Hotels, pensions and facilities identified by the logo Reštaurácie, kaviarne, vinárne Restaurants,Weinstuben, Cafés / Restaurants, winetaverns, coffee bars Vidiecka turistika a agroturizmus, šport a zariadenia označené logom Urlaub am Land, Urlaub auf dem Bauernhof, Sportanlagen und Einrichtungen mit Logo gekennzeichnet Rural holidays, agri-tourism, sports facilities and facilities identified by the logo Cestovné kancelárie a organizácie cestovného ruchu Reiseburos und Landestourismusverbände /Travel agents and Regional tourism associations Ekonomika, obchod, školstvo, veda a výskum, investície Wirtschaft, Handel, Schulwesen, Wissenschaft und Forschung, Investitionen / Economy, Trade, Education, Science and Research, Investments Regióny cestovného ruchu - Tourismusregionen - Tourism regions 1 - Bratislavský 2 - Podunajský 3 - Záhorský 4 - Dolnopovažský 5 - Strednopovažský 6 - Nitriansky 7 - Hornonitriansky 8 - Severopovažský 9 - Turčiansky 10 - Oravský 11 - Liptovský 12 - Ipeľský 13 - Gemerský 14 - Horehronský 15 - Pohronský 16 - Tatranský 17 - Spišský 18 - Košický 19 - Šarišský 20 - Hornozemplínsky 21 - Dolnozemplínsky Návrh spracoval: AUREX, s. r. o. Bratislava a Ústav turizmu, s. r. o. Bratislava www.lexikon.sk 

click to read more

Všeobecné informácie Oficiálny názov: Slovenská republika (SR) Dátum vzniku štátu: 1. január 1993 Štátne zriadenie: republika Politický systém: parlamentná demokracia (150 poslancov volených na 4 roky) Štátne symboly: „Nad Tatrou sa blýska“ hymna Členstvo v medzinárodných organizáciách: EÚ (od 1. mája 2004), NATO, OSN, UNESCO, OECD, OBSE, CERN,WHO, INTERPOL atď. Medzinárodné kódy: SK, SVK, čiarový kód 858 Rozloha: 49 035 km2 Poloha: Stredná Európa (17° až 22° v.z.d., 47° až 49° s.z.š.) Stred a sever krajiny je hornatý (Karpatský oblúk), pre juh a východ sú typické nížiny (dôležité poľnohospodárske oblasti). Najvýznamnejšia slovenská rieka Dunaj spája hlavné mesto SR Bratislavu s dvoma hlavnými mestami susedných štátov -Viedňou a Budapešťou. Čas: stredoeurópsky čas (+ 1 hod. od GMT) letný čas od marca do novembra je + 2 hod. od GMT Nadmorská výška: najvyšší bod Gerlachovský štít (2655 m.n.m.), najnižší bod rieka Bodrog (95 m.n.m.). Podnebie: Mierne klimatické pásmo, striedajú sa štyri ročné obdobia, priemerná teplota v zime -2 °C (najchladnejší mesiac január, najchladnejšia oblasťVysoké Tatry), v lete 21 °C (najteplejšie mesiace júl a august, najteplejšia oblasť Podunajská nížina).V niektorých pohoriach sa drží sneh priemerne 130 dní v roku. Hranice so susednými štátmi: Maďarsko (679 km), Poľsko (597,5 km), Česká republika (265 km), Rakúsko (127,2 km), Ukrajina (98 km) Územnosprávne členenie: 8 samosprávnych krajov (Bratislavský,Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický), 79 okresov, 138 miest, 2891 obcí (vrátane miest) Hlavné mesto: Bratislava 628 686 (31. 12. 2010) Počet obyvateľov: 5 408 148 k 1.6.2012 Hustota zaľudnenia: 110/km2 Štátny jazyk: slovenský Národnostné zloženie obyvateľstva: národnosť slovenská (80,7%), maďarská (8,5%), rómska (2%), česká (0,6%), rusínska (0,6%), ukrajinská (0,1 %), nemecká (0,1 %), poľská (0,1%) a iné (7,3%) Náboženstvo: - veriaci približne 86,6%, z toho: rímskokatolíci (62%), evanjelici (5,9%), gréckokatolíci (3,8%), reformovaní kresťania (1,8%), pravoslávni (0,9%) - iné 1,6%, nezistené 10,6% - bez vyznania približne 13,4% Mena: Od 1. januára 2009 je platnou menou na území Slovenskej republiky EURO (€). (Konverzný kurz bol stanovený na 30,126 SKK; 1 € = 30,126 SKK.) Štátne sviatky 1. január Deň vzniku Slovenskej republiky 5. júl Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda 29. august Výročie Slovenského národného povstania 1. september Deň Ústavy Slovenskej republiky 17. november Deň boja za slobodu a demokraciu Štátne sviatky sú dňami pracovného pokoja. Dni pracovného pokoja 6. január Zjavenie Pána (Traja králi) 14. apríl Veľký piatok 17. apríl Veľkonočný pondelok 1. máj Sviatok práce 8. máj Deň víťazstva nad fašizmom 15. september Sedembolestná Panna Mária 1. november Sviatok všetkých svätých 24. december Štedrý večer 25. december Prvý sviatok vianočný 26. december Druhý sviatok vianočný Slovenská republika štátny znak vlajka pečať www.lexikon.sk

click to read more

Allgemeine Informationen Offizielle Bezeichnung: Slowakische Republik (SR) Gründungstag: 1. Januar 1993 Staatsordnung: Republik Politisches System: parlamentarische Demokratie (150Abgeordnete gewählt für 4 Jahre) Staatssymbole: „Nad Tatrou sa blýska“ Hymne Mitgliedschaft in internationalen Organisationen: EU (seit 1. Mai 2004), NATO, UNO, UNESCO, OECD, OSCE, CERN,WHO, INTERPOL usw. Internationale Code: SK, SVK, Strichcode 858 Ausdehnung: 49 035 km2 Lage: Mitteleuropa (17° bis 22° östlicher Länge, 47° bis 49° nördlicher Breite) Die Mitte und den Norden des Landes bedecken Gebirge (Karpatenbogen), für den Süden und Osten sind Ebenen typisch (wichtige landwirtschaftliche Gebiete). Der bedeutendste slowakische Fluss, die Donau, verbindet die Hauptstadt der Slowakei mit zwei Hauptstädten der Nachbarstaaten – Wien und Budapest. Zeit: MEZ (+ 1 Stunde GMT) Sommerzeit von März bis November je + 2 Stunden GMT Seehöhe: höchster Punkt Gerlachovskýštít(2655mü.d.M.),tiefster PunktFlussBodrog(95mü.d.M.). Klima:gemäßigteZone,Wechselder vierJahreszeiten,durchschnittliche TemperaturbeträgtimWinter-2°C(der kältesteMonatistderJanuar,daskälteste GebietdieHoheTatra),imSommer 21°C(diewärmstenMonatesindder JuliundAugust,wärmstesGebietdie EbenePodunajskánížina).Ineinigen GebirgsteilenhältsichdieSchneedecke imDurchschnitt130TageimJahr. Grenzen mit Nachbarstaaten: Ungarn (679 km), Polen (597,5 km), Tschechische Republik (265 km), Österreich (127,2 km), Ukraine (98 km) Verwaltungsgliederung: 8 Selbstverwaltungsregionen Land Bratislava mit Sitz in Bratislava Land Trnava mit Sitz in Trnava Land Trenčín mit Sitz in Trenčín Land Nitra mit Sitz in Nitra Land Žilina mit Sitz in Žilina Land Banská Bystrica mit Sitz in Banská Bystrica Land Košice mit Sitz in Košice Land Prešov mit Sitz in Prešov, 79 Bezirke, 138 Städte, 2891 Gemeinden (einschließlich Städte) Hauptstadt: Bratislava 628 686 (31. 12. 2010) Einwohnerzahl: 5 408 148 zum 1.6.2012 Bevölkerungsdichte: 110/km2 Amtssprache: Slowakisch Nationalitäten:Slowaken(80,7%),Ungarn (8,5%),Roma(2%),Tschechen(0,6%), Ruthenen(0,6%),Ukrainer (0,1%),Deutsche (0,1%),Polen(0,1%)undsonstige(7,3%) Religionen: -Gläubigeungefähr86,6%,davon:römisch- katholisch(62%),evangelisch(5,9%), griechisch-katholisch(3,8%),reformierte Christen(1,8%),sonstige(0,9%) -andere1,6%,ohneAngabe10,6% -ohneReligionetwa13,4% Währung: Ab1.Januar2009diegültige WährungaufdemGebietderSlowakischen RepublikistderEuro(€).(Konversionkurs 30,126SKK; 1€=30,126SKK.). Staatsfeiertage 1.Jänner TagderGründungderSlowakei 5.Juli FeiertagdesHl.KyrillundHl.Method 29.August JahrestagdesSlowakischen Nationalaufstandes(SNP) 1.September TagderVerfassungderSlowakischen Republik 17.November TagdesKampfesfürFreiheitundDemokratie DieStaatsfeiertagesindarbeitsfreieTage. ArbeitsfreieTage 6.Jänner OffenbarungdesHerrn(Dreikönigstagund WeihnachtstagderorthodoxenKirche) 14.April Karfreitag 17.April Ostermontag 1.Mai TagderArbeit 8.Mai TagdesSiegesüberdenFaschismus 15.September DieSchmerzensreicheMutter,Patronin derSlowakei 1.November Allerheiligen 24.Dezember Heiligabend 25.Dezember ersterWeihnachtstag 26.Dezember zweiterWeihnachtstag SLOWAKISCHE REPUBLIK Staatswappen Flagge Siegel www.lexikon.sk 

click to read more

General information Official name: Slovak Republic (SR) Day of founding of the state: 1st January 1993 Establishment: republic Political system: parliamentary democracy (150 members of parliament elected for 4 years) State symbols: „Nad Tatrou sa blýska“ national anthem Membershipininternational organisations:EU(since1stMay 2004),NATO,UN,UNESCO,OECD, OBSE,CERN,WHO,INTERPOL,etc. Internationalcodes:SK,SVK,barcode858 Area: 49 035 km2 Location: CentralEurope(17°-22°E,47° -49°N)ThemidandtheNorthofthe countryismountainous(Carpathian curve),fortheSouthandEastaretypical lowlands(importantagriculturalareas). TheDanubeisthemostimportant Slovakriverandconnectsthecapital cityoftheSRBratislavawithtwo capitalcitiesoftheneighbourcountries -ViennaandBudapest. Time: Central European time (+ 1 hour from GMT) Summer time/daylight- saving time from March to November is + 2 hours from GMT Elevation: the highest point is Gerlach Peak (2655 m), the lowest point is the Bodrog river (95 m). Climate: Moderate climatic zone, with changing four seasons, average temperature in winter -2°C (the coldest month is January, the coldest area is the High Tatras), in summer 21°C (the warmest months are July and August, the warmest area is Danubian Lowland). In some mountain ranges the snow remains in average 130 days per year. Bordering countries:Hungary(679km), Poland(597,5km),CzechRepublic(265 km),Austria(127,2km),Ukraine(98km) Administrative divisions: 8Self-governingRegions RegionofBratislavawiththeseatin Bratislava RegionofTrnavawiththeseatinTrnava RegionofTrenčínwiththeseatinTrenčín RegionofNitrawiththeseatinNitra RegionofŽilinawiththeseatinŽilina RegionofBanskáBystricawiththeseat inBanskáBystrica RegionofKošicewiththeseatinKošice RegionofPrešovwiththeseatin Prešov,79districts,138towns,2891 municipalities(includingtowns) Capital city: Bratislava population 628 686 (31. 12. 2010) Population: 5 408 148 as of 1.6.2012 Population density: 110/km2 Official language: Slovak Nationalities / Ethnic groups: Slovak (80,7%), Hungarian (8,5%), Roma (Gipsy) (2%), Czech (0,6%), Ruthenian (0,6%), Ukrainian (0,1 %), German (0,1 %), Polish and other (7,3%) Religion: - believers approximately 86,6% of which: Roman Catholic (62%), Evangelic (5,9%), Greek-Catholic (3,8%), Reformed Christians (1,8%), other (0,9%) - other1,6%, unspecified 10,6% - without affiliation about 13,4% Currency: From 1/1/2009 the Euro (€) is the valid curency on the territory of the Slovak Republic. (The conversion rate is 30,126 SKK; 1 € = 30,126 SKK.) State Holidays 1 January Anniversary of the Founding Day of the Slovak Republic 5 July St. Cyril and Methodius‘ Day 29August Anniversary of the Slovak National Uprising 1 September SR Constitution Day 17 November Day of the Struggle for Freedom and Democracy State holidays are non-working days. Holidays 06 January Revelation of the Lord (Epiphany and Russian Orthodox Christmas) 14April Good Friday 17April Easter Monday 1 May Labour Day 8 May Victory against Fascism Day 15 September Our Lady of Sorrows, Patron Saint of Slovakia 1 November All Saints Day 24 December Christmas Eve 25 December 1st Christmas Day 26 December 2nd Christmas Day SLOVAK REPUBLIC national coat of arms national flag state seal 10 www.lexikon.sk

click to read more

Veľvyslanectvo Albanskej republiky / Botschaft der Republik Albanien / Embassy of The Republic of Albania Podjavorínskej 4, 811 03 Bratislava Tel.: +421 2/ 6381 0048 embassy.bratislava@mfa.gov.al Veľvyslanectvo Bieloruskej republiky / Botschaft der Republik Weißrussland /Embassy of the Republic of Belarus Jančova 5, 811 02 Bratislava Tel.: +421 2/ 6225 0152 slovakia@mfa.gov.by Veľvyslanectvo Brazílskej federatívnej republiky / Botschaft der Föderativen Republik Brasilien / Embassy of the Federal Republic of Brazil Palisády 47, 811 06 Bratislava Tel.: +421 2/ 3218 1400 brasemb.bratislava@itamaraty.gov.br Veľvyslanectvo Bulharskej republiky / Botschaft der Republik Bulgarien / Embassy of Bulgaria Kuzmányho 1 811 06 Bratislava Tel.: +421 2/ 5441 5308 bulharskoet@stonline.sk Veľvyslanectvo Cyperskej republiky / Botschaft der Republic Zypern / Embassy of the Republic of Cyprus Michalská 12, 811 01 Bratislava Tel.: +421 2 /3278 8111 office@cyembassy.sk Veľvyslanectvo Českej republiky / Botschaft der Tschechischen Republik / Embassy of the Czech Republic Hviezdoslavovo nám. 8 810 00 Bratislava Tel.: +421 2/5920 3303 bratislava@embassy.mzv.cz Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky / Botschaft der Volksrepublik China / Embassy of the People’s Republic of China Jančova 8, 811 02 Bratislava Tel.: +421 2/ 6280 4291 cinska.ambasada@gmail.com Veľvyslanectvo Egyptskej arabskej republiky / Botschaft der Ägyptischen Arabischen Republik / Embassy of the Arab Republic of Egypt Holubyho 4 811 03 Bratislava Tel.: +421 2/5296 1474 office@egypt-embassy.sk Veľvyslanectvo Francúzska / Botschaft der Republik Frankreich / Embassy of France Hlavné námestie 7 812 83 Bratislava Tel.: +421 2/ 5934 7111 diplo@france.sk Veľvyslanectvo Gruzínska / Botschaft von Georgien / Embassy of Georgia Michalská 9, 811 01 Bratislava Tel.: +421 2/ 5464 6484 bratislava.emb@mfa.gov.ge Veľvyslanectvo Helénskej republiky / Botschaft der Hellenischen Republik / Embassy of the Hellenic Republic Hlavné námestie 4 811 01 Bratislava Tel.: +421 2/ 5443 4143 gremb.brt@mfa.gr Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva / Botschaft des Kőnigreichs der Niederlande / The Kingdom of the Netherlands Fraňa Kráľa 5, 811 05 Bratislava Tel.: +421 2/ 5262 5091 btl@minbuza.nl Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky / Botschaft der Kroatischen Republik / Embassy of Croatia Mišíkova 21, 811 06 Bratislava Tel.: +421 2/ 5720 2091 croemb.bratislava@mvpei.hr Veľvyslanectvo Indickej republiky / Botschaft der Republik Indien / Embassy of the Republic of India The Republic of India Dunajská 4 811 08 Bratislava Tel.: +421 2/ 5296 2916 eindia@slovanet.sk Veľvyslanectvo Indonézskej republiky / Botschaft der Republik Indonesien / Embassy of the Republic of Indonesia Brnianska 31, 811 04 Bratislava Tel.: +421 2/ 5441 9886 indonesia@indonesia.sk Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku / Informationsbüro des Europäischen Parlaments in der Slowakei / European Parliament Information Office in Slovakia Palisády 29 811 06 Bratislava Tel.: +421 2/ 5942 9697 epbratislava@europarl.europa.eu Veľvyslanectvo Irackej republiky / Botschaft der Republik Irak / Embassy of the Republic of Iraq Radvanská 15, 811 01 Bratislava Tel.: +421 2/ 5413 1466 embassy.iraq@gmail.com Veľvyslanectvo Írska / Botschaft von Irland / Embassy of Ireland Mostová 2 811 02 Bratislava Tel.: +421 2/ 5930 9611 bratislava@dfa.ie Veľvyslanectvo Štátu Izrael / Botschaft des Staates Israel / Embassy of the State of Israel Slávičie údolie 106 811 02 Bratislava Tel.: +421 2/ 6829 8500 cao-sec@bratislava.mfa.gov.il Veľvyslanectvo Japonska / Botschaft von Japan / Embassy of Japan Hlavné námestie 2 813 27 Bratislava Tel.: +421 2/ 5980 0100 info@bv.mofa.go.jp Kancelária Kanadského veľvyslanectva / Kanzlei der Kanadischen Botschaft / Canadian Embassy Mostová 2, 811 02 Bratislava Tel.: +421 2/ 5920 4031 brtsv@international.gc.ca Kancelária Veľvyslanectva Kazašskej republiky / Kanzlei der Botschaft der Republik Kasachstan / Office of the Embassy of the Republic of Kazakhstan Gunduličova 6 811 05 Bratislava Tel.: +421 2/ 3266 1242 kazdip@gmail.com Veľvyslanectvo Kórejskej republiky Botschaft der Republik Korea / Embassy of the Republic of Korea Dunajská 4, 811 08 Bratislava Tel.: +421 2/ 3307 0711 info@rokembassy.sk Veľvyslanectvo Kubánskej republiky / Botschaft der Kubanischen Republik / Embassy of Cuba Somolického 1/A 811 05 Bratislava Tel.: +421 2/ 3266 1440 embacuba@embacuba.sk Veľvyslanectvo Kuvajtského štátu / Botschaft des Emirat Kuwait / Embassy of the State of Kuwait Lodná 2 811 02 Bratislava Tel.: +421 2/ 5998 0817 embassyofkuwait@kuw.sk Veľvyslanectvo Líbye / Libysche Botschaft / Embassy of Libya Révova 45 811 02 Bratislava Tel.: +421 2/ 5441 0324 libyanembassy@mail.telekom.sk Veľvyslanectvo Maďarska / Ungarische Botschaft / Embassy of Hungary Nad Lomom 28 811 05 Bratislava Tel.: +421 2/ 5920 5200 mission.pzs@mfa.gov.hu Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva / Botschaft des Königreichs Norwegen / Embassy of the Kingdom of Norway Palisády 29, 811 06 Bratislava Tel.: +421 2/ 5910 0100 emb.bratislava@mfa.no Veľvyslanectvo Palestínského štátu / Botschaft des Staates Palästina / Embassy of the State of Palestine Červeňova 15, 811 03 Bratislava Tel.: +421 2/ 5262 1116 embassy@palestine.sk Veľvyslanectvo Poľskej republiky / Botschaft der Polnischen Republik / Embassy of Poland Paulínyho 7, 814 91 Bratislava Tel.: +421 2/ 5949 0211 bratyslawa.amb.sekretariat@msz. gov.pl Veľvyslanectvo Portugalskej republiky / Botschaft der Republik Portugal / Embassy of the Republic of Portugal Ventúrska 16, 811 01 Bratislava Tel.: +421 2/ 2076 8454 bratislava@mne.pt Veľvyslanectvo Rakúskej republiky / Botschaft der Republik Österreich / Embassy of the Republic of Austria Astoria Palace Hodžovo námestie 1/A 811 06 Bratislava Tel.: +421 2/ 5930 1500 pressburg-ob@bmeia.gv.at Veľvyslanectvo Rumunska / Romania Botschaft von Rumänien / Embassy of Romania Tichá 45/A, 811 02 Bratislava Tel.: +421 2/2072 7147 bratislava@mae.ro Veľvyslanectvo Ruskej federácie / Botschaft der Russischen Főderation / Embassy of the Russian Federation Godrova 4, 811 06 Bratislava Tel.: +421 2/ 5441 5823 info@rusemb.sk Veľvyslanectvo Slovinskej republiky / Botschaft der Republik Slovenien / Embassy of the Republic of Slovenia Ventúrska 5, 813 15 Bratislava Tel.: +421 2/ 5726 7700 sloembassy.bratislava@gov.si Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska / Botschaft des Vereinigten Königreiches Großbritannien und Nordirland / Embassy of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Panská 16, 811 01 Bratislava Tel.: +421 2/ 5998 2000 britishembassybratislava@fco.gov.uk Veľvyslanectvá | Botschaften | Embassies Adresy zahraničných zastupiteľských úradov v Slovenskej republike Adressen der ausländischenVertretungen in der SR /Addresses of the foreign representations in the SR Ministerstvo zahraničných vecí SR /Außenministerium der Slowakischen Republik / Foreign Ministry of the Slovak Republic Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava,Tel.: +421 2/ 5978 1111, informacie@foreign.gov.sk www.lexikon.sk 11

click to read more

Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických / Botschaft der Vereingten Staaten von Amerika / Embassy of the United States of America Hviezdoslavovo námestie 4 811 02 Bratislava Tel.: +421 2/ 5443 0861 www.slovak.slovakia.usembassy.gov Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko / Botschaft der Bundesrepublik Deutschland / German Embassy Hviezdoslavovo nám. 10 813 03 Bratislava Tel.: +421 2/ 5920 4440 info@pressburg.diplo.de Veľvyslanectvo Srbskej republiky / Botschaft der Republik Serbien / Embassy of the Republic of Serbia Búdková 38, 811 04 Bratislava Tel.: +421 2/ 5443 1927-29 embassy.bratislava@mfa.rs Veľvyslanectvo Svätej stolice Botschaft des Heiligen Stuhls Embassy of the Holy See Nekrasovova 17 811 04 Bratislava Tel.: +421 2/ 5479 3528 nunziatura@nunziatura.sk Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva / Botschaft des Königreiches Spanien / Embassy of the Kingdom of Spain Prepoštská 10 811 01 Bratislava Tel.: +421 2/ 5441 5724 emb.bratislava@maec.es Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie / Botschaft der Schweizer / Eidgenossenschaft Embassy of the Swiss Confederation Michalská 12 811 06 Bratislava Tel.: +421 2/ 5930 1111 bts.vertretung@eda.admin.ch Veľvyslanectvo Talianskej republiky / Botschaft der Republik Italien / Embassy of the Republic of Italy Palisady 49 811 06 Bratislava Tel.: +421 2/ 5980 0011 amb.bratislava@esteri.it Veľvyslanectvo Tureckej republiky / Botschaft der Türkischen Republik / Embassy of the Republic of Turkey Holubyho 11 81103 Bratislava Tel.: +421 2/ 5441 5504 embassy.bratislava@mfa.gov.tr Veľvyslanectvo Ukrajiny / Botschaft der Ukraine / Embassy of Ukraine Radvanská 35 811 01 Bratislava Tel.: +421 2/ 5920 2810 emb_sk@mfa.gov.ua Veľvyslanectvo Vietnamskej socialistickej republiky / Botschaft der Sozialistischen Republik Vietnam / Embassy of the Socialist Republic of VIietnam Dunajská 15, 811 08 Bratislava Tel.: +421 2/ 5245 1263 office@vietnamembassy.sk Veľvyslanectvo Zvrchovaného vojenského špitálskeho Rádu sv. Jána Jeruazalemského z Ródu a Malty / Botschaft des Souveränen Ritter- und Hospitalorden vom Heiligen Johannes zu Jerusalem, genannt von Rhodos, genannt von Malta / Embassy of Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem of Rhodes and of Malta Kapitulská 9, 811 01 Bratislava Tel.: +421 2/ 5413 1296 slovakembassy@orderofmalta.int Honorárny konzulát Azerbajdžanskej republiky / Honorarkonsulat der Republik Azerbaijan / Honorary consulate of The Republic of Azerbaijan Klobučnícka 4, 811 01 Bratislava Tel.: +421 2/ 5464 9041 info@azconsulate.sk Honorárny konzulát Bahám / Honorarkonsulat des Commonwealth der Bahamas / Honorary consulate of Commonwealth of the Bahamas Ventúrska 10, 811 01 Bratislava Tel.: 421 2/ 2063 4443 Honorárny konzulát Bangladéšskej ľudovej republiky / Honorarkonsulat derVolksrepublik Bangladesch / Honorary consulate of the People’s Republic of Bangladesh Pod záhradami 41, 841 01 Bratislava Tel.: +421 2/ 6428 8842 Honorárny konzulát Belgického kráľovstva / Honorarkonsulat des Königreiches Belgien / Honorary consulate of the Kingdom of Belgium Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice Tel.: +421 55/ 7896 002 eic@eastic.sk Honorárny konzulát Belize / Honorarkonsulat Belize / Honorary consulate of Belize Krajná 56, 821 04 Bratislava Tel.: +421 2/ 2090 1006 ms@belize.sk Honorárny konzulát Bieloruskej republiky / Honorarkonsulat der Republik Weißrussland Honorary consulate of the Republic of Belarus Osadská 679/15, 028 01 Trstená Tel.: +421 43/ 5393 300 konzul@omoss.sk Honorárny konzulát Čílskej republiky / Honorarkonsulat der Republik Chile / Honorary consulate of the Republic of Chile Kľzavá 31/C, 831 01 Bratislava Tel.: +421 2/ 4552 9049 consul-chile@anapress.sk Generálny konzulát Dánskeho kráľovstva / Generalkonsulat des Königreiches Dänemark / General consulate of the Kingdom of Denmark Bajkalská 5/A, 831 03 Bratislava Tel.: +421 2/ 4425 7831 commercium@commercium.sk Honorárny konzulát Ekvádorskej republiky / Honorarkonsulat der Republik Ecuador Honorary consulate of the Republic of Ecuador M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin Tel.: +421 905 642 300 ecuadorconsulate.sk@gmail.com Honorárny konzulát Estónskej republiky / Honorarkonsulat der Republik Estland / Honorary Consulate of the Republic of Estonia Tomášikova 19 821 01 Bratislava Tel.: +421 2/ 4826 9208 Honorárny konzulát Etiópskej federatívnej demokratickej republiky / Honorarkonsulat der Demokratischen Bundesrepublik Äthiopien / Honorary consulate of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Bojnická 3, 831 04 Bratislava Tel.: +421 2/4910 2622 Generálny konzulát Filipínskej republiky / Generalkonsulat der Republik Philippinien / General consulate of the Republic of the Philippines Cesta na Senec 24 830 06 Bratislava Tel.: +421 2/ 4821 0200 www.filipiny-konzulat.sk Generálny konzulát Fínskej republiky / Generalkonsulat der Republik Finnland / General consulate of the Republic of Finland Moyzesova 5 811 05 Bratislava Tel.: +421 2/ 5443 4171 Honorárny konzulát Gruzínska / Honorarkonsulat von Georgien / Honorary Consulate of Georgia Hlavná 24, 040 01 Košice Tel.: +421 55/ 6255 983 pigozzi@consulateofgeorgia.sk Honorárny konzulát Guatemalskej republiky / Honorarkonsulat der Republik Guatemala / Honorary consulate of the Republic Guatemala Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava Tel.: +421 2/ 5556 7639 www.guatemala-consulate.sk Honorárny konzulát Holandského kráľovstva / Honorarkonsulat des Königreiches der Niederlande / Honorary consulate of the Kingdom of the Netherlands Košická 44, 080 01 Prešov Tel.: +421 51/ 7597 140 nlkonsulatpresov@gemor.sk Honorárny konzulát Islandskej republiky / Honorarkonsulat der Republik Island / Honorary consulate of the Republic of Iceland Palisády 39, 811 06 Bratislava Tel.: +421 2/ 5441 7741 slovgeoterm@slovgeoterm.sk Honorárny konzulát Jamajky / Honorarkonsulat von Jamaica / Honorary consulate of Jamaica Porubského 2, 811 06 Bratislava Tel.: +421-2/ 5464 1244 Honorárny konzulát Juhoafrickej republiky / Honorarkonsulat der Republik Südafrika / Cosulate of the Republic of South Africa Fráňa Kráľa 1, 851 01 Bratislava Tel.: +421 918 545 672 Honorárny konzulát Kazašskej republiky / Honorarkonsulat der Republik Kasachstan / Honorary consulate of the Republic of Kazakhstan Ventúrska 3, 811 01 Bratislava Tel.: +421 2 /4910 2620 Honorárny konzulát Kirgizskej republiky / Honorarkonsulat der Republik Kirgisien / Honorary consulate of the Republic of Kyrgyzstan Miletičova 1, 821 08 Bratislava Tel.: +421 2/ 5542 3289 Honorárny konzulát Kolumbijskej republiky / Honorarkonsulatder Republik Kolumbien / Honorary consulate of the Republic of Colombia Palisády 29, 811 06 Bratislava Tel.: +421 2/ 5920 1520 consul@colombia.sk Honorárny konzulát Konžskej demokratickej republiky / Honorarkonsulat der Demokratischen Republik Kongo / Honorary consulate of the Democratic Republic of the Congo Kučišdorfská dolina 4, 902 01 Pezinok Tel.: +421 903 797 700 Honorárny konzulát Kostarickej republiky / Honorarkonsulat der Republik Costa Rica / Honorary Consulate of the Republic of Costa Rica Prepoštská 6 811 01 Bratislava Tel.: +421 2/ 5910 1404 consuladocr@mail.viapvt.sk Honorárny konzulát Laoskej ľudovodemokratickej republiky / Honorarkonsulat der Demokratischen Volksrepublik Laos / Honorary consulate of the People´s demokratic republic of Laos Panská ulica 27, 811 01 Bratislava Tel.: +421 903 400 787 info@hklaos.sk Honorárny konzulát Lesotského kráľovstva / Honorarkonsulat des Königreichs Lesotho / Honorary Consulate of the Kingdom of Lesotho Slávičie údolie 31, 811 02Bratislava Tel.: +421 2/ 3939 3922 consul@lesotho.sk Konzuláty | Konsulate | Consulates 12 www.lexikon.sk

click to read more

Honorárny konzulát Litovskej republiky / Honorarkonsulat der Republik Litauen / Honorary consulate of the Republic of Lithuania Cukrová 14 813 39 Bratislava Tel.: +421 905 403 596 jcslovakia@gmail.com Honorárny konzulát Lotyšskej republiky / Honorarkonsulat der Republik Lettland / Honorary consulate of the Republic of Latvia Krmanova 1, 040 01 Košice Tel.: +421 55/ 7205 804 consulhonorary@gmail.com Honorárny konzulát Luxemburského veľkovojvodstva / Honorarkonsulat des Großherzogtums Luxemburg / Honorary consulate of the Grand Duchy of Luxembourg Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava Tel.: +421 2/ 6542 9961 luxkonz@krisko.sk Honorárny konzulát Malajzie / Honorarkonsulat von Malaisien/ Honorary consulate of Malaysia Jašíkova 2, 821 03 Bratislava Tel.: +421 2/4829 1386 www.consulatemalaysia.sk Honorárny konzulát Maldivskej republiky / Honorarkonsulat der Republik Malediven / Honorary consulate of the Republic of Maldives Lazaretská 29, 811 09 Bratislava Tel.: +421 905 656 846 konzulat@maldivy.sk Honorárny konzulát Malijskej republiky / Honorarkonsulat der Republik Mali / Honorary Consulate of the Republic of Mali Mikulášska 3-5, 811 01 Bratislava Tel.: +421 904 867 360 consulat@mali.sk Honorárny konzulát Maltskej republiky / Honorarkonsulat der Republik Malta / Honorary Consulate of the Republic of Malta Palisády 33, 811 06 Bratislava Tel.: +421 2/ 3241 0660 consulate@crmsr.eu Honorárny konzulát Marockého kráľovstva / Honorarkonsulat des Königreiches Marokko / Honorary consulate of the Kingdom of Morocco Krajná 86, 821 04 Bratislava Tel.: +421 2/ 4820 2392 Honorárny konzulát Moldavskej republiky / Honorarkonsulat der Republik Moldau / Honorary consulate of the Republic of Moldava Zámocká 16, 811 01 Bratislava Tel.: +421 2/ 5464 0125 office@mdconsulate.sk Honorárny konzulát Moldavskej republiky / Honorarkonsulat der Republik Moldau / Honorary consulate of the Republic of Moldava  Trieda SNP 39 040 01 Košice Tel.: +421 905 335 936 mdconsulate@regiontv.eu Honorárny konzulát Monackého kniežatstva / Honorarkonsulat des Fürstentum Monaco / Honorary consulate of the Principality of Monaco Mostová 2, 811 02 Bratislava Tel.: +421 2/ 4552 9531 consulat@consulatmc.sk Honorárny konzulát Mongolska / Honorarkonsulat von Mongolien / Honorary Consulate of Mongolia Národná trieda 56, 040 01 Košice Tel.: +421 55/ 6334 753 hkm@oksoft.sk Honorárny konzulát Nikaragujskej republiky / Honorarkonsulatder Republik Nicaragua / Honorary consulate of the Republic of Nicaragua Vrbová 22, 900 43 Hamuliakovo Tel.: +421 2/ 4598 8329 Honorárny konzulát Paraguajskej republiky / Honorarkonsulat der Republik Paraguay / Honorary consulate of the Republic of Paraguay Rigeleho 1, 811 01 Bratislava Tel.: +421 2/ 2075 9858 info@paraguy-consulate.sk Honorárny konzulát Ománskeho sultanatu / Honorarkonsulat der Sultanate von Oman / Honorary consulate of the Sultanate of Oman Sasinkova 12 811 08 Bratislava Tel.: +421 2/ 5720 4166 office@omanconsulate.sk Generálny konzulát Peruánskej republiky / Generalkonsulat der Republik Peru / General Consulate of the Republic of Peru Tuhovská 5 831 07 Bratislava Tel.: +421 2/ 4929 4901 Honorárny konzulát Poľskej republiky / Honorarkonsulat der Republik Polen / Honorary consulate of the Republic of Poland Námestie osloboditeľov 1 031 01 Liptovský Mikuláš Tel.: +421 44/ 5528 810 konzul@verex.sk Honorárny konzulát Rumunska / Honorarkonsulat von Rumänien / Honorary consulate of Romania Kapitulská 1 974 01 Banská Bystrica Tel.: +421 48/ 4153 714 Honorárny konzulát Rumunska / Honorarkonsulat von Rumänien / Honorary consulate of Romania Námestie sv. Mikuláša 2 064 01 Stará Ľubovňa Tel.: +421 915 570 584 hkrstaralubovna@gmail.com Honorárny konzulát Ruskej federácie / Honorarkonsulat der Russischen Föderatin / Honorary consulate of the Russian Federation Moldavská 10/B 040 11 Košice Tel.: +421 55/ 3815 577 hkrfkosice@gmail.com Honorárny konzulát Salvádorskej republiky / Honorarkonsulat der Republik San Salvador / Honorary consulate of the Republic of San Salvador Záhradnícka 62, 821 08 Bratislava Tel.: +421 2/ 5564 6861 eminentasro@stonline.sk Honorárny konzulát Senegalskej republiky / Honorarkonsulat der Republik Senegal / Honorary consulate of the Republic of Senegal Kálov 665/10, 010 01 Žilina Tel.: +421 41/7231 296 consul.senslov@gmail.com Honorárny konzulát Seychelskej republiky / Honorarkonsulat der Republik Seychellen / Honorary consulate of the Republic of the Seychelles Beblavého 4, 811 01 Bratislava Tel.: +421 2/5441 7529 seych.consulate@gmail.com Generálny konzulát Sieraleonskej republiky / Generalkonsulat der Republik Sierra Leone / General consulate of the Republic of Sierra Leone Partizánska 16, 811 03 Bratislava Tel.: +421 2/ 5441 1672 hotelno16@internet.sk Honorárny konzulát Spojených štátov mexických / Honorarkonsulat der Vereinigten Staaten von Mexiko / Honorary consulate of the United States of Mexico Rigeleho 1, 811 02 Bratislava Tel.: +421 2/ 2075 9859 info@mexico-consulate.sk Honorárny konzulát Spolkovej republiky Nemecko / Honorarkonsulat der Bundesrepublik Deutschland / Honorary Consulate of the Federal Republic of Germany Timonova 27, 040 01 Košice Tel.: +421 55/ 6250 102 kosice@hk-diplo.de Honorárny konzulát Srbskej republiky / Honorarkonsulat der Republik Serbien / Honorary consulate of the Republic of Serbia Jesenského 12, 040 01 Košice Tel.: +421 55/ 6226 624 srb.hc@nasa.sk Honorárny konzulát Sýrskej arabskej republiky / Honorarkonsulat von Syrien / Honorary consulate of Syria Tatranská ulica 1 841 06 Bratislava Tel.: +421 2/ 5293 1311 konzul.sabouni@gmail.com Honorárny konzulát Španielskeho kráľovstva / Honorarkonsulat des Königreiches Spanien / Honorary consulate of the Kingdom of Spain Hutnícka 1, 040 01 Košice Tel.: +421 55/ 7997 990 oficina@es-consulhon.sk Honorárny konzulát Švajčiarskej konfederácie / Honorarkonsulat der Schweizer Eidgenossenschaft / Honorary consulate of the Swiss Confederation Vajanského 10, 080 01 Prešov Tel.: +421 51/ 7599 950 vie.vertretung@eda.admin.ch Generálny konzulát Švédskeho kráľovstva / Generalkonsulat des Königreichs Schweden / General consulate of the Kingdom of Sweden Tomášikova 30, 821 01 Bratislava Tel.: +421 2/ 4342 1700 www.sweden-slovakia.com Generálny konzulát Thajského kráľovstva / Generalkonsulat der Königreichs Thailand / General consulate of the Kingdom Thailand Viedenská cesta 7 851 01 Bratislava Tel.: +421 2/ 6727 2124 info@thaiconsulate.sk Honorárny konzulát Tureckej republiky / Honorarkonsulat der Türkischen Republik / Honorary consulate of the Republic Turkey Kuzmányho 16 974 01 Banská Bystrica Tel.: +421 48/ 4123 773 honoraryconsul.turkey@zelpo.sk Honorárny konzulát Ugandskej republiky / Honorarkonsulat der Republik Uganda / Honorary Consulate of the Republic of Uganda Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava Tel.: +421 2/ 2090 2810 info@uganda-consulate.sk Honorárny konzulát Ukrajiny Honorarkonsulat der Republik Ukraine / Honorary consulate of the Republic of the Ukraine Budovateľská 29 093 01Vranov nad Topľou Tel.: +421 57/ 4462 621 seso@seso.sk Honorárny konzulát Urguajskej východnej republiky / Honorarkonsulat der Republik Östlich des Uruguay / Honorary Consulate of Eastern Republic of Uruguay Trnkova 46, 851 10 Bratislava Tel.: +421 2/ 6286 0044 cdbratislava@mrree.gub.uy Honorárny konzulát Uzbeckej republiky / Honorarkonsulat der Republik Usbekistan / Honorary consulate of the Republic of Uzbekistan Tomášikova 64, 831 04 Bratislava Tel.: +421 2/ 3990 0007 info@sitno.sk Honorárny konzulát Vietnamskej socialistickej republiky / Honorarkonsulat der Sozialistischen Republik Vietnam / Honorary consulate of the Socialist Republic of VIietnam Hlavná 70 040 01 Košice Tel.: +421 55/ 3811 768 konzul@vietnamkonzulat.sk www.lexikon.sk 13

click to read more

Esperantu nechýba ani kultúra. Piesne, filmy, poézia, romány, časopisy, divadelné hry a ďalšie nájdete aj v tomto jazyku. So znalosťou esperanta môžete precestovať celý svet a bezprostredne poznávať kul- túru iných krajín. Ako esperantista môžete používať službu Pasporta Servo, ktorá obsahuje zoznam adries esperan- tistov z  celého sveta, ochotných poskytnúť ubytovanie zadarmo. Ak chcete vyskúšať esperanto už teraz, pomôže vám portál na bezplatné učenie sa tohto jazyka: www.lernu.net. Viac info o príprave svetového kongresu v Nitre na www.nitra2016.sk/sk 101. Svetový kongres esperanta v Nitre V  tomto roku bude Slovensko prvýkrát v histórii hostiť prestížny, už 101. svetový kongres esperanta. Uskutoční sa v historic- kom meste Nitre v priestoroch SPU koncom júla (23. – 30. 7.), čiže v prvom mesiaci sloven- ského predsedníctva Európskej únie. Očakáva sa 1500 návštevníkov z celého sveta. O význa- me podujatia svedčí aj fakt, že nad ním prevzal záštitu aj prezident SR Andrej Kiska. Slovenská pošta pripravuje pri tejto príležitosti špeciálne vydanie známky. Esperanto je účinný a  prirodzený nástroj na komunikáciu medzi ľuďmi rôznych národností, ktorí majú rozdielne materinské jazyky. Fungu- je a vyvíja sa rovnako ako iné jazyky a možno ním vyjadriť všetky odtiene ľudského myslenia a cítenia.Vzniklo pred vyše 120 rokmi a dnes ho používajú milióny ľudí na celom svete. Základy esperanta vypracoval počas 10 rokov L.L. Zamenhof a stal sa tak iniciátorom tohto jazyka. Ako základ mu poslúžili národné jazy- ky. Slovíčka v  esperante pochádzajú hlavne z európskych jazykov, ale gramatika a spôsob ukladania slov sa podobá napríklad na čínštinu, turečtinu a.i. Esperanto je niekoľkokrát ľahšie ako iné jazyky. Má jednoduchú gramatiku bez výnimiek a priemerne nadaný človek u nás sa v ňom naučí rozprávať a čítať za šesť mesiacov. 14 www.lexikon.sk

click to read more

Ĉi-jare Slovakio unuafoje en historio gastigos la prestiĝan kaj jam 101-an Universalan Kongreson de Esperanto. Ĝi okazos en la historia urbo Nitra, en la areo de la Slovaka agrokultura uni- versitato, fine de julio (23-a ĝis 30-a), t.e. dum la unua monato de la slovaka prezidanteco de la Eŭropa Unio. 1500 vi- zitantoj el la tuta mondo estas atendataj. La gravecon de tiu evento montras tio, ke la prezidento de la Slovaka respubliko, An- drejKiska,memtransprenisaŭspiciondela kongreso.Laslovakapoŝtopreparasportiu okazo specialan eldonon de poŝtmarkoj. Esperanto estas efika kaj natura ilo por ko- munikadointerhomojdemalsamajnacioj, kiuj havas malsamajn denaskajn lingvojn. Ĝi funkcias kaj evoluas same kiel aliaj lin- gvoj,kajperĝieblasesprimiĉiujnnuancojn de homa pensado kaj sentado. Ĝi naskiĝis antaŭ pli ol 120 jaroj kaj hodiaŭ milionoj da homoj uzas ĝin en la tuta mondo. La bazojn de Esperanto ellaboris dum 10 jaroj L. L. Zamenhof, kiu tiel fariĝis la inicia- tinto de tiu lingvo. Kiel bazon li uzis naciajn lingvojn. La vortoj de Esperanto devenas ĉefe de eŭropaj lingvoj, sed la gramatiko kaj la vortfarado similas ekzemple al la 101-a Universala Kongreso de Esperanto en Nitra ĉina, la turka kaj aliaj. Esperanto estas pluroble pli facila ol aliaj lingvoj. Ĝi havas simplan gramatikon sen esceptoj kajaveraĝetalentahomopovaslernikielparolikajlegiĝin ene de ses monatoj. Al Esperanto ne mankas ankaŭ kulturo. Kantoj, filmoj, poezio, romanoj, gazetoj, teatraĵoj kaj pliaj aferoj ekzis- tas en tiu lingvo. Sciante Esperanton, vi povas vojaĝi en la tuta mondo kaj rekte ekkoni la kulturojn de aliaj landoj. Kiel esperantisto, eblas uzi la servon Pasporta Servo, kiu enhavas adresojn de esperantistoj el la tuta mondo, kiuj pretas oferti senpagan gastigadon. Se vi volas jam provi Esperanton, vi povas por tio uzi senpagan retejon por lerni ĝin: www.lernu.net. Vi ekscios pli pri la preparado de la Universala Kongreso en Nitra ĉe www.nitra2016.sk/sk www.lexikon.sk 15

click to read more

Vplyv dopravy na cestovný ruch Vplyv cestnej, železničnej, leteckej a vodnej dopravy na rozvoj cestovného ruchu v SR. Vzťah dopravy a cestovného ruchu je veľmi blízky. Ak sa má cestovný ruch stať súčasťou životného štýlu moder- ného človeka, je potrebné vytvárať také podmienky, aby sa cieľové miesta cestovného ruchu stali čo najdostup- nejšími, s  kvalitnými službami, príjemným prostredím a  dostatočnými informáciami. Spôsob dopravy, jej roz- manitosť, kvalita a vybavenie výrazne ovplyvňuje turistov pri výbere destinácií. Ministerstvo dopravy, výstavby a re- gionálneho rozvoja SR v  spolupráci so samosprávnymi krajmi a Združením miest a obcí Slovenska si na najbližšie obdobie vytýčilo cieľ modernizácie a rozširovania cestnej, diaľničnej, rýchlostnej železničnej, vodnej a leteckej siete, podporu a  skvalitňovanie verejnej dopravy, pri rešpek- tovaní záujmov ochrany prírody a  tým zjednodušenie prístupu návštevníkov do turistických oblastí Slovenska. Der Einfluss des Verkehrs auf den Tourismus Der Einfluss des Straßen-, Bahn-, Flug- und Schiffs- verkehrs auf die Tourismusentwicklung in der Slo- wakei. Das Verhältnis zwischen Verkehrswesen und Fremden- verkehr ist sehr eng. Damit der Fremdenverkehr ein fixer Bestandteil im Leben des modernen Menschen wird, ist es notwendig Bedingungen zu schaffen, da- mit die Tourismusziele sehr leicht erreichbar sind; dazu kommen noch ein hochwertiges Dienstleistungsange- bot, eine angenehme Umgebung und ausreichendes Informa­tionsangebot. Die vorhandenen Verkehrsmittel, ihre Art und Vielfalt, Qualität und Ausstattung beein- flussen ganz entscheidend die Wahl der Destination. Das slowakische Ministerium für Verkehr, Bauten und Regionalentwicklung hat sich für die nächste Zeit in Zu- sammenarbeit mit den Länderselbstverwaltungen und dem slowakischen Städte- und Gemeindebund das Ziel der Modernisierung und Erweiterung des Straßen-, Au- tobahn-, Hochgeschwindigkeitsbahn-, Schifffahrts- und Flugverkehrs gesteckt. Ebenso wichtig ist die Förderung und Qualitätsanhebung des öffentlichen Verkehrs (un- ter Berücksichtigung des Naturschutzes), um für die Besucher die Erreichbarkeit der Tourismusgebiete zu vereinfachen. Die Slowakische Republik hat Anstren- gungen unternommen, eines der Tore zur EU zu werden: durch Förderung des Flugverkehrs, Anbindung an die Ost-West-Verkehrsachse ebenso wie durch die Inte- grierung der slowakischen Verkehrsinfrastruktur an das europäische Verkehrsnetz; Umfang und Qualität sollen dem internationalen Standard entsprechen. The impact of traffic on tourism The impact of road, train, air and ship traffic on the development of tourism in Slovakia. The relationship between traffic and tourism is a very close one. In order to make tourism a part of the daily life of modern man, we have to create the appropriate pre- conditionssothatthetouristdestinationscanbereached easily. Additionally we have to create quality services, pleasant surroundings and sufficient information offers. The choice of transport in regard to type, quality and equipment influence considerably the selection of tourist destinations. The Slovak Ministry of Traffic, Building and Regional Development in cooperation with the regional self-governing bodies and the Association of Slovak Mu- nicipalities andTowns has declared the goal to modernize and expand the road, highway, high speed, ship and air traffic systems. Not less important is the advancement and the uplifting of the quality of public transport - there- by taking account of nature conservation concerns - to make the destinations in the Slovak tourist regions bet- ter reachable. The Slovak Republic makes great efforts to be a gate into the European Union by developing its air traffic, by linking the East-West transport axis as well as by integrating the Slovak traffic infrastructure into the European transport network so that its scale and quality correspond to international standards. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky / Ministerium für Verkehr, Bauwesen und Regionalentwicklung der Slowakischen Republik / Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic Slovenská republika vyvíja úsilie, aby sa stala jednou zo vstupných brán do EÚ a  to podporou leteckej dopravy, prepojením cestných dopravných osi východ - západ, ako aj prepojením domácej dopravnej infraštruktúry na eu- rópsku dopravnú sieť v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej medzinárodným štandardom. 16 www.lexikon.sk

click to read more

www.slovakrail.sk 18 188 DHQQHUHDOL]XMHPHDæ1 455 vlakov. Jazdíme po viac ako 2 800 kilometroch tratí na Slovensku. Zastavujeme v 690 æHOH]QLÿQëFKVWDQLFLDFK]DVWiYNDFK 1DäHYODN\QDMD]GLDURÿQH31 miliónovYODNRYëFKNLORPHWURY å(/(=1,þ1É632/2þ126Ģ6/29(16.2 \'LDđNRYiGRSUDYD Ó vyše 200 spojov denne v kategóriách Rých- lik, EuroCity, Expres, EuroNight, SC Pendoli- no Ó klimatizované, komfortné vozne prvej a dru- hej triedy Ó SRKRGOLHSRÿDVVSiQNXYQRÿQëFKYODNRFK O{æNRYpDOHæDGORYpYR]QH

click to read more

 5HJLRQiOQDGRSUDYD Ó takmer 1 300 spojov denne v kategóriách Regionálny rýchlik, Regionálny expres, Osob- ný vlak Ó QRYëFKV~SUDYDYLDFDNRQRYëFKÿL PRGHUQL]RYDQëFK YR]ėRY ÀQDQFRYDQëFK z eurofondov Ó SUtSRMHYX]ORYëFKVWDQLFLDFKVSUHVWXSRP GRPLQ~W

click to read more

Značka kvality SK Značka kvality SK. Môže ju dostať produkt, ktorý spĺňa európsku i  národnú potravi- novú legislatívu a  obsahuje 75% suroviny zo Slovenska. Podmienkou je, že všetky fázy výrobného procesu sa musia robiť v  SR (s vý- nimkou surovín z  dovozu). Produkty, ktoré majú nad­ štandardnú kvalitu a  prevy- šujú porovnateľné produkty na trhu, môžu získať Značku kvality SK GOLD a majú právo používať zlaté logo značky. Slovenskí výrobcovia sa môžu o Značku kvality SK uchádzať už viac ako desať rokov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR chce – okrem iných krokov – aj takto podporiť spotrebu produkcie domácich výrobcov potravín a chrániť bežného spotrebiteľa. Kvalitu a bezpečnosť pravi- delne sleduje Štátna veterinárna a  potravinová správa SR. Dnes sa Značkou kvality SK môže pochváliť 96 výrob- cov so 751 výrobkami. Gütesiegel SK kann ein Produkt bekommen, welches der europäischen und slowakischen Legislative entspricht und zu 75% slowakische Rohstoffe beinhaltet. Bedingung da- für ist, dass alle Phasen des Herstellungsprozesses in der Slowakei stattfinden (mitAusnahme der Importrohstoffe). Produkte, die Qualität höher als diese Norm haben und ver- gleichbare Produkte auf dem Markt überragen, können das Gütesiegel SK GOLD zu benutzen erwerben und haben Recht das goldene Logo der Gütemarke benutzen. Slowakische Hersteller können sich schon mehr als zehn Jahre um Gütezeichen SK bewerben. Ministerium für Land- wirtschaft und Landesentwicklung der Slowakischen Repu- blik will – unter anderen Schritten – auch auf diese Weise den Verbrauch der Produktion von einheimischen Lebens- mittelproduzenten unterstützen und den durchschnitt- lichen Verbraucher schützen. Qualität und Sicherheit wird regelmäßig von der Staatlichen Veterinär- und Lebensmit- telverwaltung der Slowakischen Republik überwacht. Heu- te können mit dem Gütezeichen SK 96 Hersteller mit 751 Erzeugnissen prahlen. Quality Seal SK can be awarded to a product, which com- plies with both european and national legislaton and con- tains 75% materials the Slovakia. Another conditons is, that all stages of production process take place in Slovakia (with the exception of imported raw materials). The products have to achieve above the standard quality and outshine comparable products on the market, than they can acquire the Quality Mark SK GOLD and have the right to use the golden logo of the brand. Slovak producers can apply for the Quality Mark SK for more thantenyearsnow.MinistryofAgricultureandRuralDevelop- ment of the Slovak Republic wants – apart from other steps – to promote the consumption of the products of local produ­ cers of foodstuffs and to protect average consumers. Quality and safety is regularly controlled by the State Veterinary and Food Administration of the Slovak Republic. Today, 96 pro- ducers with 751 products can pride themselves with the Quality Mark SK. www.mpsr.sk  Garancia vysokej kvality / Garantie von hoher Qualität / Guarantee of high quality  Garancia slovenskej suroviny / Garantie von slowakischen Rohstoffen / Guarantee of Slovak raw materials  Garancia pravidelnej kontroly / Garantie von regelmäßigen Kontrolle / Guarantee of regular control  Podpora slovenskej ekonomiky / Unterstützung der slowakischen Wirtschaft / Promotion of Slovak economy 18 www.lexikon.sk

click to read more

Držitelia Značky kvality SK GOLD / Inha- ber der Gütemarke SK GOLD / Holders of the Quality Mark SK GOLD 1. AGROFARMA, s. r. o., Červený Kameň 2. AGROKARPATY, s. r. o., Plavnica 3. AGRO TAMI, a. s., Nitra 4. AGROSPOL KYSUCE, s. r. o., Svrčinovec 5. Bryndziareň a syráreň, s. r. o., Zvolenská Slatina 6. BÚŠLAK OIL, s. r. o., Dunajský Klátov 7. CARAT Distillery, s. r. o., Šamorín 8. DANUBIA, a. s., Dunajská Streda 9. Dr. Oetker. s.r.o. 10. DRU, a. s. Zvolen 11. FRUCONA Košice, a. s. 12. FRUCTOP, s. r. o., Ostratice 13. FRUIT Distillery Cooperation, s. r. o., Marcelová 14. Humenská mliekareň, a. s., Humenné 15. HSH, s. r. o., Veľké Zálužie 16. Ing. Peter Kudláč – APIMED, Dolná Krupá 17. Ing.Vojtech Gottschall Bageta, Pezinok 18. JANEK. s. r. o., Dolný Moštenec 19. AV– AKC, s r. o., Vlčany 20. Jozef Oremus Pekáreň, Bánov 21. Jozef Zvara, SHR, ÚSČ: SK 4-7-111, Dúbravy 22. K. K.V. – Union, s. r. o., Bratislava 23. Kolagrex Int. s. r. o., Kolárovo 24. KOLIBA, a. s., Hriňová 25. Laguna centrum, s. r. o., Piešťany 26. Levické mliekarne, a. s., Levice 27. Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek, k.s., Liptovský Mikuláš 28. Mäsovýroba Štefan Knižka, s. r. o., Hranovnica 29. Mäspoma, s. r. o., Zvolen 30. McCarter, a. s., Bratislava 31. MILK - AGRO, s. .r. o., Prešov 32. MILSY a.s. Bánovce nad Bebravou 33. Mlyn Trenčan, s. r. o. 34. Mravec a synovia, s. r. o., Dúbravy 35. Mraziarne Sládkovičovo 36. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum,Nitra 37. OLD herold, s. r. o., Trenčín 38. Oľga Apoleníková - SHR, Pružina 39. Paprikáreň CHILLIS, s. r. o., Nitra 40. Pavel Malec, Banská Bystrica 41. Peter Jendrášek, Brezovica 42. Pivovar Kaltenecker, s. r. o., Rožňava 43. Pivnica TIBAVA, s. r. o. 44. Poľnohospodárske družstvo GADER, Blatnica – Karlová 45. Poľnohospodárske družstvo Hlohovec 46. Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 47. Poľnohospodárske podielnické družstvo LiptovskáTeplička 48. Poľnohospodárske družstvo Mestečko 49. Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce 50. PRVÁ KÚPEĽNÁ, a. s., Nová Ľubovňa 51. Púchovský mäsový priemysel, a. s., Púchov 52. RAJO, a. s., Bratislava 53. Ramón Školuda, Pekáreň Školuda, Trstín 54. REFKA, s. r. o., Nitra 55. RISO-R, s. r. o., Rimavská Sobota 56. RYBA Košice, s. r. o. 57. SLOVENSKÉ CUKROVARY, s. r. o., Sereď 58. Slovenské pramene a žriedla Budiš 59. SNICO, s. r. o., Bratislava 60. Sulínka, s. r. o., Stará Ľubovňa 61. SVAMAN, s. r. o., Myjava 62. Syráreň HAVRAN, a. s., Senica 63. TATRAKON, s. r. o., Poprad 64. Tatranská mliekáreň, a. s., Kežmarok 65. TATRAPEKO, a. s., Liptovský Mikuláš 66. TOKAJ & CO, s. r. o., MaláTŕňa 67. UNI, s. r. o., Košice 68. VAMEX, a. s., Košice 69. VČELCO, s. r. o., Smolenice 70. Včelia farma MEDAR, Bardejov 71. Víno Nitra, s. r. o. 72. Výborný produkt, s.r.o., Humenné 73. Záhorácke pekárne a cukrárne, a. s., Malacky 74. Združenie zázrivských korbačikárov, Zázrivá Držitelia Značky kvality SK / Inhaber des Gütezeichens SK / Holders of the Quality Mark SK 1. AGRO TAMI,a.s., Nitra 2. AGROFARMA,s r.o., Červený Kameň 3. AGROKARPATY,s.r.o., Plavnica 4. AGROSPOL KYSUCE,s.r.o.,Svrčinovec 5. BGV,s.r.o.,Hniezdne 6. BM Kávoviny,s r.o., Sereď 7. BÚŠLAK OIL,s.r.o., Dunajský Klátov 8. Bryndziareň a syráreň,s.r.o., Zvolenská Slatina 9. CARAT Distillery,s.r.o.,Šamorín 10. Celpo,s.r.o., Očová 11. Daniel Habala Texpo,Partizánske 12. DANUBIA,a.s.,Dunajská Streda 13. Dr.OETKER,s.r.o., Bratislava 14. DRU,a.s.,Zvolen 15. Farma ZLIECHOV 16. FORNETTI SLOVAKIA,s.r.o., Dunajská Streda 17. FRUCONA Košice,a.s. 18. FRUCTOP,s.r.o.,Ostratice 19. FRUIT Distillery Cooperation,s.r.o., Marcelová 20. Humenská mliekareň,a.s.,Humenné 21. HSH,s.r.o.,Veľké Zálužie 22. HYZA,a.s.,Topoľčany 23. Ing. Peter Kudláč – APIMED, Dolná Krúpa 24. Ing.Vojtech Gottschall Bageta, Pezinok 26. JANEK,s.r.o.,Dolný Moštenec 27. Jozef Oremus Pekáreň,Bánov 25. JAV– AKC,s r.o.,Vlčany 28. Jozef Zvara,SHR,ÚSČ: SK 4-7-111, Dúbravy 29. JP-TOP,s.r.o., Michalovce 30. K.K.V - Union,s.r.o., Bratislava 31. KOLAGREX Int.s.r.o., Kolárovo 32. KOLIBA,a.s., Hriňová 33. KORO,s.r.o., Rimavská Sobota 34. Kúpele Brusno,a.s. 35. Lacnea Slovakia,s.r.o. Horná Streda 36. Laguna centrum,s.r.o., Piešťany 37. Levické mliekarne,a.s.,Levice 38. Liptovské pekárne a cukrárneVčela Lippek,k.s.,Liptovský Mikuláš 39. Mravec a synovia,s.r.o. 40. Marcel Sekula – Apisek, Divín 41. Mária Záňová,Zázrivá 42. Mário Mišovič - MEDOVÉ ZDRAVIE, Ružomberok 43. Mäso Parížek,s.r.o.,Martin 44. Mäsovýroba Štefan Knižka,s.r.o., Hranovnica 45. Mäspoma,s r.o., Zvolen 46. McCARTER,a.s.,Bratislava 47. MILK- AGRO,s.r.o., Prešov 48. MILSY,a.s., Bánovce nad Bebravou 49. Mlyn Trenčan,s.r.o., TrenčianskaTurná 50. MRAZIARNE,a.s., Sládkovičovo 51. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Nitra 52. NOVOFRUCT SK,s.r.o., Nové Zámky 53. NOVOGAL,a.s.,Dvory nad Žitavou 54. OLD Herold,s.r.o.,Trenčín 55. Oľga Apoleníková - SHR, Pružina 56. Paprikáreň CHILLIS,s.r.o., Nitra 57. Pavel Malec, Banská Bystrica 58. Pereg,s. r.o.,Modra 59. Peter Jendrášek,Brezovica 60. Pickles,s.r.o., Okoč 61. Pivnica TIBAVA,s.r.o. 62. Pivovar Kaltenecker,s.r.o.,Rožňava 63. Poľnohospodárske družstvo Čingov, Smižany 64. Poľnohospodárske družstvo GADER, Blatnica – Karlová 65. Poľnohospodárske družstvo Hlohovec 66. Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 67. Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička 68. Poľnohospodárske družstvo Mestečko 69. Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce 70. Považský cukor,a.s., TrenčianskaTeplá 71. PRVÁ KÚPEĽNÁ,a.s.,Nová Ľubovňa 72. Púchovský mäsový priemysel,a.s., Púchov 73. RAJO,a.s., Bratislava 74. Ramón Školuda – Pekáreň Školuda, Trstín 75. REFKA,s.r.o.,Nitra 76. RISO- R,s. r.o.,Rimavská Sobota 77. RYBA Košice,s.r.o. 78. RYBA Žilina,s.r.o. 79. Slovenské pramene a žriedla,a.s., Budiš - Dubové 80. SLOVENSKÉ CUKROVARY,s.r.o., Sereď 81. SLOVRYB,a.s., Príbovce 82. SNICO,s.r.o., Bratislava 83. SOLIDE Slovakia,s.r.o.,Hronovce 84. Syráreň HAVRAN,a.s.,Senica 85. Sulínka,s.r.o., Stará Ľubovňa 86. SVAMAN,s.r.o., Myjava 87. TATRAKON,s.r.o., Poprad 88. Tatranská mliekareň,a.s., Kežmarok 89. TATRAPEKO,a.s.,Liptovský Mikuláš 90. TERNO Group,k.s., Bratislava 91. TOKAJ & CO,s.r.o. MaláTŕňa 92. UNI,s.r.o., Košice 93. VAMEX,a.s.,Košice 94. VČELCO,s.r.o., Smolenice 95. Včelia farma MEDAR,Bardejov 96. Víno Nitra,s.r.o. 97. Vladimír Švajlen – SOLČANKA,Solčany 98. Výborný produkt,s.r.o., Humenné 99. Wellberry,s.r.o., Nitra 100. Združenie Skalický trdelník,Skalica 101. Združenie zázrivských korbačikárov, Zázrivá 102. Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s., Malacky www.lexikon.sk 19

click to read more

najvyššie pohorie - Vysoké Tatry (3.) najvyšší vrch - Gerlachovský štít (VysokéTatry - 2655 m) (2.) najnižší bod - vodná hladina rieky Bodrog (94 m nad hladinou mora) (4.) najvyššie položená obec - Štrbské Pleso (1355 m n. m.) (7.) najväčší prírodný park - Národný park Nízke Tatry (81000 ha) (12.) najvzácnejšia flóra a fauna - Štátna prírodná rezervácia Devínska Kobyla (5.) najdlhšie chránená rastlina na Slovensku - plesnivec alpský najdlhšia dolina - Ľubochnianska (Veľká Fatra - 25 km) najdlhšia hrebeňová túra - Nízke Tatry (80 km) (1.) najdlhšia rieka - Váh najstaršiajaskyňav Európe-Dobšinskáľadovájaskyňa(13.) najväčší riečny ostrov v Európe - Žitný ostrov najväčšia lokalita s porastom tisa v Európe - Harmanec- ká tisina vo Veľkej Fatre (19 ha) (6.) geografický stred Slovenska - vrchol Hrbu (1255 m) vo Veporských vrchoch SLOVENSKÉ NAJ… SLOWAKISCHE SUPERLATIVE… | THE BEST OF SLOVAKIA… 3. 2. 4. geografický stred Európy - kostolík sv. Jána neďaleko obce Kremnické Bane (9.) najstaršiazachovanástavbanaSlovensku-rímskapev- nosť Gerulata (dnes Rusovce, časť Bratislavy) najstarší drevený gotický kostolík na Slovensku zo 16. stor. - Hervartov (11.) najstaršia umelecká pamiatka - moravianska Venuša (mamutovina), odhadnutý vek 22 800 rokov najrozsiahlejší stredoveký hrad v strednej Európe - Spiš- ský hrad (8.) najväčší drevený gotický oltár na svete - hlavný oltár v kostole sv. Jakuba v Levoči od majstra Pavla (18,62 m výška, šírka 6,3 m) (10.) prvá univerzita - Academia Istropolitana v Bratislave - založená v roku 1467 prvá banská univerzita v  strednej Európe - Banská Štiavnica, založená v roku 1762 najdlhší náučný chodník (80 km): Nivou Moravy – Bra- tislava Devín – Moravský Ján 1. 20 www.lexikon.sk

click to read more

das höchste Gebirge der Slowakei und das kleinste Hochgebirge derWelt -VysokéTatry Gebirge (3.) der höchste Berg - Gerlachovský Štít Spitze (Vysoké Tatry - 2.655 m) (2.) dertiefstePunkt-Was- serspiegel des Flusses Bodrog (94 m über dem Meeres- spiegel) (4.) die höchstgelegene Gemeinde - Štrbské Pleso (1.355 m) (7.) der größte Nationalpark - der Národný Park NízkeTatry Nationalpark (81.000 ha) (12.) die wertvollste Flora und Fauna - das Naturreservat Štátna prírodná rezervácia Devinska Kobyla (5.) die am längsten unter dem Naturschutz stehende Pflanze in der Slowakei - Edelweiß das längsteTal - Ľubochnianska dolina (Veľká Fatra Ge- birge - 25 km) die längste Grat-Wanderroute - Nízke Tatry Gebirge (80 km) (1.) der längste Fluss - Váh dieältesteeuropäischeHöhle-dieEishöhleDobšinská ľadová jaskyňa (13.) die größte europäische Flussinsel - Žitný ostrov die größten Eibenwälder in ganz Europa - Harmanecká tisina in dem Veľká Fatra Gebirge (19 ha) (6.) geographischer Mittelpunkt der Slowakei - der Berg Hrb (1.255 m) im Veporské vrchy Gebirge geographischer Mittelpunkt Europas - die Kirche des hl. Johannes in der Nähe der Gemeinde Kremnické Bane (9.) das älteste Bauwerk in der Slowakei - die römische Festung „Gerulata“ (heute Rusovce, ein Stadtteil von Bratislava) die älteste gotische Holzkirche in der Slowakei aus dem 16. Jh. - Hervatov (11.) dasältesteKunstwerk-dieVenusvonMoravany(Mam- mutelfenbein), geschätztes Alter 22.800 Jahre. die größte mittelalterliche Burganlage in Mitteleuropa - Spišský hrad / Burg (8.) der weltweit größte gotische Holzaltar - der Hauptal- tar von Meister Paul in der St.-Jacobs-Kirche in Levoča (18,62 m hoch und 6,3 m breit) (10.) die erste Universtität - Academia Istropolitana in Bra- tislava (gegründet im Jahre 1467) die erste Bergbau -Akademie in Mitteleuropa in Banská Štiavnica, 1762 der längste Naturlehrpfad (80 km): die Niva Moravy Flussaue: Bratislava, Devin - Moravský Ján 5. 8. 7. 6. www.lexikon.sk 21

click to read more

thehighestmountainVysokéTatrymountain(3.) the highest point - Gerlachovský štít, 2655m above sea level (2.) the lowest point - surface of the River Bodrog, 94 m above sea level (4.) the highest village - Štrbské Pleso, 1355 m above sea level (7.) the largest national park - Národný Park Nízke Tatry National Park, 81 000... (12.) the most rare plant life and wild life - the Nature Re- serve Štátna prírodná rezervácia Devinska Kobyla (5.) the oldest protected plant - Edelweiss thelargestvalley-Ľubochnianskadolina(VeľkáFatra),25km the largest ridge tour - NízkeTatry mountains,80 km (1.) the largest river - Váh theoldesticecaveinEurope-Dobšinskáľadovájaskyňa(13.) the largest river island in Europe - Žitný ostrov the largest habitat of yew in Europe - Harmanecka tisi- na (19 ha) in the Veľká Fatra mountains (6.) geographical centre of Slovakia - peak of Hrb (1255m), Veporské Vrchy geographical centre of Europe - the church of Saint John near the village Kremnické Bane (9.) the oldest building in Slovakia - Roman Constancy Ge­ rulata (nowadays called Rusovce a part of Bratislava) the oldest wooden church - Hervartov,16th century (11.) the oldest art object - the Venus of Moravany (mam- moth tusk ivory), age 22 800 years the largest medieaval castle in Central Europe - the Spišský hrad castle (8.) the biggest wooden Gothic altar in the world - the main altar by Master Paul in the St. James Church in Levoča (18,62 m high) (10.) the first University - Academia Istropolitana in Brati­ slava, 1467 the first mining academy in Central Europe - in Banská Štiavnica, 1762 The longest educational path (80 km): the Niva Moravy floodplain: Bratislava, Devin - Moravský Ján 10. 9. 11. 13. 12. 22 www.lexikon.sk

click to read more

Úroveň štátu sa neposudzuje iba podľa ekonomického petenciálu,ale stále častejšie aj podľa vzťahu štátnych inštitúcií k historickým pamiatkam, ktoré v nemalej miere podporujú rozvoj cestovného ruchu. UNESCO od roku 1972 zastrešuje ochranu kultúrnych hodnôt v Dohovore o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.V Zozname svetového dedičstva je registrovaných desať slovenských jedinečností. UNESCO SVETOVÉ DEDIČSTVO 1. Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, kto- rých vznik súvisel najmä s  ťažbou vzácnych rúd v  15. storočí,boli zapísané do Zoznamu kultúrnych pamiatok UNESCO v r. 1993. 2. Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia - to je nový názov pre našu najrozsiahlejšiu lokalitu, zapísanú do Zoznamu kultúrnych pamiatok UNESCO v  roku 1993. Zahŕňa najväčší hradný stredoveký komplex v stred- nej Európe, Spišské Podhradie, Spišskú Kapitulu a  gotický kostolík Ducha svätého v  Žehre. Spolu s  okolitým prírodným rámcom travertínového územia národnej prírodnej rezer- vácie Dreveník vytvára ojedinelý Spišský súbor. V  r. 2009 bolo k nemu pridané aj unikátne his- torické centrum mesta Levoča s dielom Majstra Pavla v bazili- ke sv. Jakuba. 3. Vlkolínec, osada neďaleko Ružomberka predstavuje typ dedinského sídla so vzácnou drevenou architektúrou, uprostred ktorej sa vyníma drevená zrubová zvonica z r.1770.Vlkolínec vyhodnotila Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla ICOMOS ako najlepšie zachovaného reprezentanta svojho druhu. 4. Mestská pamiatková rezervácia Barde- jov bola do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO zapísaná v  r. 2000 v  rozsahu ochranného pásma územia mestskej pa- miatkovej rezervácie Bardejova, vrátane areálu židovského suburbia. 5. Jaskyne Slovenského krasu a Aggte­ leku predstavujú súvislé krasové územie s  viacerými typmi jaskýň a  priepastí, ktorých je na Sloven- sku vyše 700. Najznámejšie sú Domica a  Gombasecká jaskyňa. V spoločnom bilaterálnom sloven- sko-maďarskom projekte, ktorý bol ocenený Výborom svetového dedičstva, je zaradená aj Ochtinská aragonitová jaskyňa v Revúckej vr- chovine, ktorá vyniká pestrosťou, bohatstvom a unikátnosťou. 2. 10. Foto: zdroj SNM www.lexikon.sk 23

click to read more

6. Fujara, hudobný nástroj a  jeho hudba, bola do Zoznamu diel ústneho a nehmotného dedičstva ľud- stva UNESCO zapísaná v r. 2005. Stala sa našou šies- tou jedinečnosťou, zapísanou medzi svetové unikáty - kultúrne dedičstvo ľudstva. 7. Národný park Poloniny s  výnimočnými bukovo-jedľo- vými lesmi a pralesmi Stužica, Rožok a Havešová sú spo- lu s Kyjovským pralesom a pralesmi na blízkej Ukrajine v Zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO od r.2007. 8. Výnimočné drevené kostoly - rímskoka- tolícke kostoly v Hervartove a Tvrdošíne, evanjelické artikulárne kostoly v  Kež- marku, Leštinách a  Hronseku, kostoly východného obradu v Bodružali, Ladomí- rovej a Ruskej Bystrej - boli pre celosvetovú hodnotu zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO v r. 2008. 9. Terchovská muzika - „nebeská“ archaická ľudová hudba vyskytujúca sa v Terchovej a okolitých obciach - bola do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva zapísaná v r. 2013 Medzi- vládnym výborom UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva. 10. Gajdošská kultúra bola zapísaná do Zoznamu ne- hmotného dedičstva UNESCO v r. 2015. Tradícia gájd je prítomná na celom Slovensku. Nezameniteľný zvuk tohto hudobného nástroja sa ozýva i dnes na mno- hých letných folklórnych festivalov, konaných po ce- lom Slovensku. 1. 1. 1. 24 www.lexikon.sk

click to read more

1. Banská Štiavnica und die technischen Denkmäler der Umgebung, deren Entstehung vor allem mit demAbbau von Edelmetallen im 15. Jahrhundert zusammenhängen, wurden 1993 in das UNESCO-Verzeichnis des Weltkultur- erbes eingetragen. 2. Levoča, Burg Spišský hrad und umliegende Denk- mäler - das ist die neue Bezeichnung für unsere aus- gedehnteste Örtlichkeit, die seit 1993 im UNESCO- Verzeichnis des Weltkulturerbes steht. Sie umfasst die größte mittelalterliche Burganlage Mitteleuro- pas, die Ortschaft Spišské Podhradie, Spišská Kapitu- la und die gothische Kirche des Hl. Geistes in Žehra. Zusammen mit dem umliegenden Travertingebiet im Naturreservat Dreveník formen sie das unvergleich- liches Zipser Ensemble. Im Jahre 2009 wurde noch das einmalige historische Zentrum der Stadt Levoča mit dem Werk des Meisters Paul in der St. Jakobskir- che dazugereiht. 3. Vlkolínec, eine Siedlung unweit von Ružomberok, re- präsentiert den Typus „dörfl iche Siedlung“. Sie verfügt über wertvolle Holzgebäude, unter denen der höl- zerne Glockenturm von 1770 hervorsticht. Vlkolínec wurde vom Internationalen Rat für Denkmalpfl ege ICOMOS als die besterhaltene Vertreterin ihrer Art bewertet. 4. Das Städtische Denkmalreservat Bardejov ist seit 2000 in das UNESCO Denkmalverzeichnis aufgenom- men wurde. Als Welterbe eingetragen ist die Ausdeh- nung der Puff erzone des städtischen Denkmalreser- vats und die jüdische Vorstadt. 5. Die Höhlen des Slovenský kras undAggtelek-Karstes repräsentieren zusammenhängende Karstgebiete mit mehreren Arten von Schluchten und Höhlen, von denen es in der Slowakei über 700 gibt. Am bedeu- tendsten sind die Höhlen Domica und  Gombasecká Das Entwicklungsniveau eines Staates wird nicht nur nach seinem wirtschaftlichen Potential beurteilt, sondern immer öfter auchAufgrund der Beziehung der staatlichen Institutionen zu den historischen Denk- mälern,die in nicht geringem Masse dasWachstum des Fremdenverkehrs fördern.Die UNESCO bemüht sich seit 1972 um den Schutz von kulturellenWerten durch dasAbkommen über den Schutz desWeltkultur- und Weltnaturerbes.Zehn slowakische Besonderheiten sind imWelterbe-Verzeichnis eingetragen. UNESCO WELTERBESTÄTTEN 2. Foto: archív SNM-Spišské múzeum v Levoči 2. www.lexikon.sk 25

click to read more

jaskyňa. Zum gemeinsamen bilateralen slowakisch- ungarischen Projekt, das vom Welterbe-Komitee aus- gezeichnet wurde, zählt auch die Höhle Ochtinská ara- gonitová jaskyňa im Revúcka vrchovina Bergland. Sie sticht durch Vielfalt, Reichtum und Einmaligkeit ihrer Aragonitfüllungen hevor. 6. Das Musikinstrument Fujara und seine Musik wurde 2005 in das Verzeichnis des mündlichen und nichtma- teriellen UNESCO Welterbes eingetragen. Es ist unsere sechste Besonderheit, die als weltweite Rarität in das Weltkulturerbeverzeichnis eingetragen ist. 7. Der Nationalpark NP Poloniny mit seinen außerge- wöhnlichen Tannen-Buchenwäldern und den Urwäl- dern Stužica, Rožok und Havešová ist gemeinsam mit dem Kyjov Urwald sowie den Urwäldern auf ukrai- nischer Seite seit 2007 in das UNESCO Weltnaturerbe- verzeichnis eingetragen. 8. Außergewöhnliche Holzkirchen: die römisch kath. Kir- chen in Hervartov und Tvrdošín, die evangelischen Artiku- larkirchen in Kežmarok, Leštiny und Hronsek, die Kirchen des östlichen Ritus in Bodružala, Ladomírová und Ruská Bystráwurdenaufgrundihrerweltweiten Bedeutung2008 in das UNESCOWeltkulturerbeverzeichnis eingetragen. 9. Terchovskámuzika.Terchovan Musik wurde 2013 in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit von dem Zwischenstaatlichen Ausschuss der UNESCO für die Erhaltung des immateriellen Kul- turerbes eingetragen. 10. Die Gajdoš (Dudelsack- spieler) Kultur wurde 2015 in die Liste des im- materiellen Kulturerbes eingetragen. Die Traditi- ondesDudelsackskommt in der Slowakei vor. Der unverwechselbare Klang dieses Musikinstruments kann im ganzen Land in vielen Sommer-Volks- festen bis heute hören. 5. 7. 5. 26 www.lexikon.sk

click to read more

The standard of a nation is not only decided by its economic potential but Increa singly also how the governmental institutions relate to the historical monuments.They support the growth of tourism to a considerable degree. Since 1972 the UNESCO observes the protection of cultural values by the Convention Concerning the Protection of the World‘s Cultural and Natural Heritage.Ten Slovak sites are registered in the World Heritage list. 1. Banská Štiavnica and the technical monuments in the surround- ings, which were established mainly in the course of mining rare metals during the 15th century is listed as UNESCO World Cultural Heritage since 1993. 2. Levoča, Spišský hrad Castle and surrounding Monuments - that is the new name of our largest mediaeval locality which is listed as UNESCO World Cultural Heritage since 1993. It includes the largest castle areal, the municipality of Spišské Podhradie with the Spišská Kapitula and the Gothic Holy Spirit Church in Žehra. Together with the Travertine formations in the Dreveník Nature Preserve they form the unique Spiš Ensemble. In 2009 they added the unique historic centre of the town of Levoča which includes the work of Master Paul in the St. Jacob Church. 3. Vlkolínec, the village close to Ružomberok, represents the type of rural settlement with valuable wooden buildings, among them the outstanding wooden belfry (1770). Vlkolínec has been evaluated as the best preserved settlement of its kind by the International Council on Monuments and Sites ICOMOS. 4. 6. Foto: K. Lubiak The UNESCO WORLD HERITAGE SITES www.lexikon.sk 27

click to read more

4. The Urban Monument Reserve of Bardejov is the fourth Slovak cultural heritage inscribed on the UNESCO World Heritage List since 2000. The site in- cludes the protection zone of the urban monument reserve, and the Jewish suburb. 5. The Caves of the Slovenský kras and Aggtelek Karst represent a coherent karst landscape with different kinds of crevices and caves. There are more than 700 caves in Slovakia, the most renowned are the caves Domica and Gombasecká jaskyňa. The joint bilateral Slovak - Hungarian project, which received an award by the World Heritage Committee, includes also the cave Ochtinská aragonitová jaskyňa in the Revúcka vrcho- vina Highlands. It is outstanding due to its variety of forms, its rich and unique aragonit fillings. 6. The musical instrument Fujara and its music was in- scribed on the UNESCO World Heritage List as a verbal and non-material heritage in 2005. It is our sixth con- tribution, which as a worldwide rarity has been listed as a world heritage. 7. The NP Poloniny National Park with its exceptional firbeech forests and the primeval forests of Stužica, Rožok and Havešová together with the Kyjov primeval forest as well as the primeval forests across the border in the Ukraine was added to the UNESCOWorld Nature Heritage List in 2007. 8. Outstanding wooden churches: the Roman Catho- lic churches in Hervartov and Tvrdošín, the Articular Lutheran churches in Kežmarok, Leštiny and Hron- sek, the churches of the Orthodox faith in Bodružala, Ladomírová and Ruská Bystrá were added to the UNESCO World Culture Heritage List in 2008 because of their universal value. 9. Terchovská muzika. The Terchovan music was regis­ tered into the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2013 by the Intergov- ernmental Committee of UNESCO for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. 10. The Gajdoš (bagpiper) culture was entered into the UNESCO Intangible Heritage List in 2015. The tradi- tion of bagpipes is present in the whole Slovakia. The unmistakable sound of the musical instrument can be still heard on many summer folk festivals held across the country. 9. 8. 3. 28 www.lexikon.sk

click to read more

Gotická cesta na Slovensku. Vďaka tvorivým schopnostiam staviteľov, rezbárov, maliarov, ka- menárskych a  iných majstrov sa stal gotický Spiš a  Gemer spolutvorcom výtvarného profilu Európy. Slovensko sa tak môže dnes popýšiť nevšednou historickou doménou, ktorá dostala názov - Gotická cesta. Jej dĺžka je 276 km. Na jednotlivé pamiatky upozor- ňujúnatrasehnedo-bieleorientačnétabules piktogramom v tvare gotickej klenby. K najvýznamnejším pamiatkam na trase patria: chrám sv. Jakuba v Levoči, Spišský hrad, rím- sko-katolícky kostol v  Žehre, hrad Krásna Hôrka, kaštieľ v  Betliari, evanjelický kostol v  Štítniku a  rímskokatolícky kostol v Chyžnom. Medzi najvýznamnejšie gotické maľby patria nástenné maľby v Žehre a Dravciach.V Levoči, centre gotického Spiša, sa v kostole sv. Jakuba nachádza drevený krídlový oltár, najvyšší na svete (18,6 m). Je to vrcholné dielo rezbára Majstra Pavla z Levoče. Gotická cesta sa delí na via- ceré okruhy, ktoré spolu tvoria jeden celok: SPIŠSKO – GE- MERSKÝ OKRUH, SPIŠSKÝ OKRUH – TATRANSKÝ SPIŠSKÝ OKRUH - PIENINSKÝ,GEMERSKO - RIMAVSKÝOKRUH. DieSlowakischeGothischeStrasse.DankderKreativität der Baumeister, Schnitzer, Maler, Steinhauer und anderer Meister ist die Zipser und Gemer Gotik zu einem Mitschöp- fer des europäischen Kunstlandschaft geworden. Die Slo- wakei kann somit mit einer ungewöhnlichen historischen Sehenswürdigkeit rühmen, die den Namen „Gotische Strasse“ trägt. Die Strasse ist 276 km lang. Auf die einzel- nen Denkmäler machen braun-weiße installierte Orientie- rungstafel mit Piktogrammen in Form eines gotischen Ge- wölbes aufmerksam. Zu den bedeutendsten an dem Weg gelegenen Denkmälern gehören: Kirche des Hl. Jakob in Levoča, Burg Spišský hrad, die römisch- katholische Kirche in Žehra, Burg Krásna Hôrka, Schloss in Betliar, die evan- gelische Kirche in Štítnik und die römisch-katholische Kirche in Chyžné. Zu den bedeutendsten Malereien zählen die gotischen Fresken in Žehra und Dravce. In Levoča, dem Zentrum der Zipser Gotik, befindet sich in der Kirche Hl. Jakob der weltweit höchste go- tische hölzerne Flügelaltar (18,6 m). Er stellt den Hö- hepunkt des werkes von dem Schnitzer Meister Paul aus Levoča dar. Die Gotische Strasse teilt sich in verschiedene Rundwege, die zusammen eine Einheit bilden: RUNDWEG SPIŠ - GEMER, RUNDWEG SPIŠ - TATRY, RUNDWEG SPIŠ - PIENINY, RUNDWEG GEMER - RIMAVA. The Slovak Gothic Route. Thanks to the creative genius of the architects, wood-carvers, painters, ma- sons and others, contributes the gothic art of Spiš and Gemer to the wealth of Europe. Thanks to that Slovakia takes pride in an extraordinary historic project, which carries the name Gothic Route. The Route is 276 km long. Orientation panels in brown-white colours and marked by pictogram in form of a gothic arch provide information to tourists. The most important monument on the route include: St. James church in Levoča, castle Spišský hrad, the roman-catholic church in Žehra, castle Krásna Hôrka, manor house in Betliar, evangelical church in Štítnik and the roman-catholic church in Chyžné.The frescos in Žehra and Dravce belong to the most important paintings of the gothic period. In Levoča, the centre of gothic Spiš, in the church of St. James is the tallest wooden gothic cen- tral winged altar in the world (18,6 m). It represents the culmination of work of the wood-carver Master Paul of Levoča. The Gothic Route is divided into several round- pathswhichcreateonewhole:THESPIŠ–GEMERCIRCLE, THE SPIŠ – TATRY CIRCLE, THE SPIŠ – PIENINY CIRCLE, THE GEMER - RIMAVA CIRCLE. Gotická cesta na Slovensku Die Slowakische Gotische Strasse | The Slovak Gothic Route www.lexikon.sk 29

click to read more

Hrady a zámky Slovenska Máloktorá krajina sa môže pochváliť takým množstvom hradov a  zámkov ako Slovensko. Slovensko bolo pre svoje bohatstvo i  strategickú polohu viac ako tisíc ro- kov dejiskom veľkých mocenských konfliktov. Už v  11. storočí sieť uhorských kráľovských hradov nadviazala na slovanské hradiská ako boli Bratislava, Nitra, Tekov, Trenčín, Gemer, Zemplín, Šariš či Liptov, ktoré sa stali centrami komitátov. Výstavbu kamenných hradov pod- nietil tatársky vpád v roku 1241. V priebehu 13. storočia vznikla väčšina z takmer 150 hradov na území Sloven- ska. K nim neskôr pribudlo viac ako 300 hrádkov, pev- ností a  dokonca i  opevnených kláštorov. Prideľovaním majetkov z vlastníctva kráľa šľachte sa rokmi menila aj funkcia hradov. Okrem obranných účelov slúžili po pre- stavbách aj ako administratívne a hospodárske centrá úlohu. Nechránia hranice krajiny ani bohatstvá ich maji- teľov. Dnes stoja zvyšky hradov ako symbol zašlých čias, okrášľujú údolia a vrchy Slovenska. Pre svoju tajomnosť sú ruiny hradov cieľom turistických výletov. V hradoch, ktoré vydržali kompletné dodnes, sú múzeá s bohatými zbierkami a návštevníkovi poskytnú mnoho informácií o živote v stredoveku. Hrad Červený Kameň / Burg / Castle Oravský Podzámok - Oravský hrad / Burg / Castle Bratislavský hrad / Burg / Castle a tiež ako honosné sídla rodov. Veľkým zlomom v exis- tencii hradov sa stalo potlačenie vnútropolitických - protihabsburských povstaní. Po porážke hradov, ktoré slúžili ako strediská odboja Františka Rákoczyho, priš- lo v  roku 1710 k  všeobecnej demolácii hradov. Cisárski generáli dali množstvo hradov jednoducho vyhodiť do povetria. Hrady už splnili svoju pôvodnú spoločenskú Ľubovniansky hrad / Burg / Castle 30 www.lexikon.sk

click to read more

Burgen und Schlösser in der Slowakei Nur wenige Länder können sich einer so großen Zahl an Burgen und Schlössern rühmen wie die Slowakei. Wegen ihres Reichtums und strategischen Lage war die Slowakei über 1000 Jahre lang der Schauplatz heftiger Konflikte AufstandesgegendieHabsburger.NachderNiederlageder Burgen als Zentren des Abwehrkampfes von Fürst Ferenc Rákoczy im Jahre 1710, kam es zur allgemeinen Zerstörung der Burgen. Die Generäle des Kaisers ließen viele Burgen einfach sprengen. Die Burgen haben ihren ursprünglichen Dienst längst erfüllt. Sie schützen nicht mehr die Grenzen des Landes, auch nicht die Reichtümer ihrer Besitzer. Heu- te stehen ihre Überreste als Symbol vergangener Zeiten und zieren die Täler und Höhen der Slowakei. Wegen ihrer Geheimnisse sind die Burgruinen beliebte Ausflugsziele. Bojnický zámok / Schloss / Castle Hrad Devín / Burg / Castle zwischen den Herrschern. Bereits im 11. Jahrhundert ent- stand ein Netz ungarischer Königsburgen dort, wo es bereits slawische Wallanlagen gab - in Bratislava, Nitra, Tekov,Trenčín, Gemer, Zemplín, Šariš und Liptov. Sie wur- den Mittelpunkte der ungarischen Komitate. Der Bau von gemauerten Burgen wurde durch den Einfall der Tataren im Jahre 1241 erzwungen. Die Mehrheit der beinahe 150 Burgen in der Slowakei entstand im 13. Jahrhundert; dazu kamen später über 300 Kastelle, Festungen und sogar befestigte Klosteranlagen. Mit der Zuteilung von Besitz aus dem Eigentum des Königs an den Adel änderte sich im Laufe der Jahre auch die Funktion der Burgen. Neben Verteidigungszwecken dienten sie nach verschiedenen Umbauten auch als Verwaltungsund Wirtschaftszentren wie auch als prachtvolle Sitze der Adelsfamilien. Der ent- scheidende Wendepunkt war die Niederschlagung des Smolenický zámok / Schloss / Castle Levický hrad / Burg / Castle In Burgen, die vollständig erhalten blieben, sind heute Museen mit reichen Sammlungen eingerichtet; sie bie- ten den Besuchern viel Wissenswertes über das Leben im Mittelalter. www.lexikon.sk 31

click to read more

Castles in Slovakia Only a few countries can pride themselves of owning such a large number of castles like Slovakia. Because of its wealth and strategic location, Slovakia was the site of big conflicts between rulers for more than 1,000 years. Starting in the 11th century, a network of royal Hunga­ rian castles was established in places of former Slavonic hillforts in Bratislava, Nitra, Tekov, Trenčín, Gemer, Zemplín, Šariš and Liptov. They became the centres of the Hungarian shires. When the Tatars in- vaded the country in 1241, the building of walled castles became necessary. The majority of almost 150 castles on Slovak territory was built during the 13th century; later on more than 300 fortresses, citadels and even fortified monasteries followed. When the nobles received the properties formerly owned by the king, also the function of the castles changed. After some reconstructions, be- side the defence they also served as administrative and economic centres or became the magnificent seats of the noble families. The suppression of the revolt against the Habsburgs was the decisive turning point. Since the castles served as defence centres of Prince Ferenc Rákoczy, after their defeat in 1710 they were subsequently demolished. The generals of the Emperor blew up many of them. The castles have fulfilled their original purpose already long time ago.They protect no longer the borders of the country and also not the wealth of their owners. Today, the castles stand as symbols of the past adorning the valleys and hills of Slovakia. The castle ruins and their secrets have become a destination for outings. Castles, which have been completely preserved, today house mu- seums with rich collections, and offer their visitors infor- mation about the way of life in the Middle Ages. Trenčiansky hrad / Burg / Castle Strážky - kaštieľ / Herrenhaus / Mansion Zvolenský zámok / Schloss / Castle Spišské Podhradie - Spišský hrad / Burg / Castle 32 www.lexikon.sk

click to read more

Banská Bystrica - mestský hrad / Stadtschloss /Town Castle Tel.: +421 48/ 412 58 95 E-mail: smbb@stonline.sk Banská Štiavnica - Starý a Nový zámok /Altes und Neues Schloss / Old and New Castle Tel.: +421 45/ 691 15 43 E-mail: infobs@muzeumbs.sk Beckov - hrad / Burg / Castle Tel.: +421 32/ 774 27 27 E-mail: info@hrad-beckov.sk Betliar - kaštieľ / Herrenhaus / Mansion Tel.: +421 58/ 798 31 18 E-mail: betliar@snm.sk Bojnice - Bojnický zámok / Schloss / Castle Tel.: +421 46/ 543 06 24 E-mail: marketing@bojnicecastle.sk Bratislava - Bratislavský hrad / Burg / Castle Tel.: +421 2/ 2048 31 11 E-mail: bratislavskyhrad@snm.sk Brodzany - kaštieľ / Herrenhaus / Mansion Tel.: +421 907 812 770, E-mail: slovanskemuzeum@snk.sk Budimír - kaštieľ / Herrenhaus / Mansion Tel.: +42155/ 695 82 94, www.stm-ke.sk Bytča - sobášny palác / Hochzeitspalast / TheWedding Palace Tel.: +421 41/ 500 15 11, E-mail: muzeum@pmza.sk Červený Kameň - hrad / Burg / Castle Tel.: +421 33 / 690 58 03 info@hradcervenykamen.sk Devín hrad / Burg / Castle Tel.: +421 2/ 6573 01 05, E-mail: mmba@bratislava.sk Dolná Krupá - kaštieľ / Herrenhaus / Mansion (jediná stála expozícia Ludwiga van Beethovena na Slovensku / die einzigeAusstellung über Ludwig van Beethoven in der Slowakei / the only exhibition about Ludwig van Beethoven in Slovakia) Tel.: +421 33/ 245 31 30 E-mail: edita.bugalova@snm.sk, www.snm.sk Fiľakovo - hrad / Burg / Castle Tel.: +421 47/ 438 20 17, E-mail: info@hradfi lakovo.sk Kežmarok - hrad / Burg / Castle Tel.: +421 52/ 452 26 19, E-mail: lektori@stonline.sk Hrad Krásna Hôrka / Burg / Castle Tel.: +421 58/ 732 47 69 Kremnica – mestský hrad / Stadtschloss / Town Castle Tel.: +421 45/ 674 39 68, E-mail: muzeum@nbes.sk Levický hrad / Burg / Castle Tel.: +421 36/ 631 21 12, E-mail: tmlevice@nextra.sk Markušovce - kaštieľ / Herrenhaus / Mansion Tel.: +421 53/ 449 82 12 E-mail: kastiel@muzeumspisa.com Mauzóleum Andrássyovcov /Andrássy Mausoleum Tel.: +421 58/ 732 20 34 Hrad Modrý Kameň / Burg / Castle Tel.: +421 47/ 245 41 00, E-mail: hradmodrykamen@snm.sk Nitra - hrad / Burg / Castle Tel.: +421 37/ 772 17 24 E-mail: nitra@kbs.sk Sobotište - Nyaryovský kaštieľ / Herrenhaus / Mansion 906 05 Sobotište,Tel.: +421 34/ 628 21 02 Oravský Podzámok - Oravský hrad / Burg / Castle Tel.: +421 43/ 581 61 19 E-mail: muzeum@oravskemuzeum.sk Oščadnica – kaštieľ / Herrenhaus / Mansion Tel.: +421 41/ 433 21 66, E-mail: kys.galeria@vuczilina.sk Smolenice - Smolenický zámok / Schloss / Castle Tel.: +421 33/ 558 61 91, E-mail: kc-smolenice@savba.sk Spišské Podhradie - Spišský hrad / Burg / Castle 053 04 Spišské Podhradie Tel.: +421 53/ 454 13 36, E-mail: muzeum@levonet.sk Stará Ľubovňa - Ľubovniansky hrad / Burg / Castle Tel.: +421 52/ 432 24 22, E-mail: muzeum@slnet.sk Strážky - kaštieľ / Herrenhaus / Mansion Tel.: +421 52/ 458 13 12, E-mail: strazky@sng.sk Hrad Strečno / Burg / Castle Tel.: +421 41/ 569 74 00, E-mail: muzeum@pmza.sk Svätý Anton - zámok / Schloss / Castle Tel.: +421 45/ 691 39 32, E-mail: info@msa.sk Topoľčianky - zámok / Schloss / Castle Tel.: +421 37/ 777 75 55, E-mail: zamok@zamoktopolcianky.sk Trenčín - Trenčiansky hrad / Burg / Castle Tel.: +421 32/ 743 56 57 E-mail: offi ce@muzeumtn.sk Zvolen - Zvolenský zámok / Schloss / Castle Tel.: +421 45/ 532 19 03 E-mail: zvolen@sng.sk Zoznam hradov a zámkov | Verzeichnis der Burgen | List of the castles www.lexikon.sk 33

click to read more

Pútnické miesta na Slovensku Pútnické miesta na Slovensku. Slovensko má stáročnú tra- díciu v putovaní najmä na miesta spojené s uctievaním Panny Márie. Naše pútnické miesta a cesty nie sú zatiaľ osobitne značené. Navšte- vujú ich najmä miestni pútnici.V súčasnosti sú takéto tradičné miesta inšpiráciou pre aktivity spájajúce putovanie za duchovnými zážitkami s históriou v prekrásnej prírode. Spoznávanie pútnických miest a sa­ králnych pamiatok podporujú dnes viaceré regionálne, cezhraničné i medzinárodné projekty. Napríklad Gotická cesta, Spišský Jeruzalem, či Pútnická cesta sv. Alžbety (Ko- šice - Sárospatak), Sakrálna cesta gotiky a baroka Liptova a Strednej Moravy, či projekt „Sacra velo“. Slo- venskom prechádza i tzv. Marián- skapútnickácesta.Vediepomedzi- národnej diaľkovej turistickej trase I 23 z Čenstochovej cez Krakov do Levoče a cez NízkeTatry,Veľkú Fat- ru,Bielea MaléKarpatydoBratisla- vy. V Rakúsku pokračuje do Viedne a  odtiaľ po tradičnej „Via Sacra“ (Svätej ceste) cez dolnorakúske predhorieÁlp až do Mariazellu. Celoštátne / Nationale Stätten / National Sites Šaštín - Národná svätyňa Sedembolestnej Panny Márie - Bazilika mi- nor.-SúsošieSedembolestnejPannyMárie,PatrónkySlovenskaz roku 1564. Hlavná púť 15. IX., Fatimská sobota. / Nationales Heiligtum der Schmerzensreichen Madonna (Basilika minor), Statue der Schmer- zensreichen Madonna, Patronin der Slowakei (1564). Hauptpilgertag: 15. IX., Fatima Samstag. / National sanctuary of Our Lady of Sorrows (Basilica minor); statue of Our Lady of Sorrows, patroness of Slovakia (1564); main day of pilgrimage: 15.IX,Fatima Saturday. Levoča-KostolPannyMárienaMariánskejhore-Bazilikaminor.-Go- tickásochaPannyMáries otvorenounáručou.Hlavnápúť2.VII.a kaž- dú prvú sobotu Fatimská sobota. / Kirche der Hl. Jungfrau auf dem Marienberg (Basilika minor), gotische Statue der Jungfrau Maria mit geöffnetenArmen.Hauptpilgertag:2.VII.sowiejedenerstenSamstag imMonat,FatimaSamstag./ChurchoftheVirginMarylocatedonthe MarianHill(Basilicaminor);GothicstatueoftheVirginMarywithope- nedarms;maindayofpilgrimage:2.VII.andeveryfirstSaturdayofthe month,Fatima Saturday. Marianka - Kostol Panny Márie, gotický - Bazilika minor. Milostivá soška Panny Márie s Ježišom v náručí; najstaršie pútnické miesto na Slovensku (od r. 1380). Hlavná púť 8. IX. Mesačná púť každú 2. sobotu v mesiaci. / Gotische Kirche der Jungfrau Maria (Basilika minor), Gna- denstatue der Jungfrau Maria mit Jesuskind in den Armen; ältester Wallfahrtsort der Slowakei (seit 1380). Hauptpilgertag: 8. IX. Mona- tliche Wallfahrt jeden 2. Samstag des Monats. / Gothic church of the Virgin Mary (Basilica minor), 1380); merciful statue of the Virgin Mary holdingtheinfantJesus;oldestpilgrimagesiteofSlovakia(since1380); main day of pilgrimage: 8. IX. and monthly pilgrimage every second Saturday of the month. Staré Hory - Kostol Panny Márie - Bazilika minor. - Gotická socha Panny Márie s Ježišom. Kaplnka na Studničke. Hlavná púť 15. VIII; tiež na Turíce a prvú sobotu v mesiaci Fatimská sobota./ Kirche der Jungfrau Maria (Ba- silika minor), gotische Statue der Jung47 frau Maria mit dem Jesuskind; KapelleaufStudnička(Brunnen).Hauptpilgertag:15.VIII;ebensoamPfing- sten und 1. Samstag im Monat, Fatima Samstag. / Church of the Virgin Mary (Basilica minor); Gothic statue of theVirgin Mary holding the infant Jesus; Chapel at Studnička (the Fountain). Main day of pilgrimage: 15.VIII; alsoatPentecost;everyfirstSaturdayofthemonth,FatimaSaturday. Nitra - Kostol Panny Márie Nanebovzatej na kalvárii. Gotická socha Sedembolestnej Panny Márie. Hlavná púť 15. VIII. Cyrilometodská púť 5.VII./KirchederJungfrauMariäHimmelfahrtaufdemKalvarienberg; gotischeStatuederSchmerzensreichenMadonna.Hauptpilgertag:15. VIII.sowiedieKyrillundMethodius-Wallfahrtam5.VII./Churchofthe AssumptionofMarylocatedontheMountofCalvary;Gothicstatueof Our Lady of the Sorrows; main day of pilgrimage: 15. VIII. and during the Cyril and Methodius Pilgrimage on 5.VII. Ľutina (gréckokatolícke pútnické miesto) - Púť v nedeľu po / Grie- chisch-katholischer Wallfahrtsort, Wallfahrt am 1. Sonntag nach dem / Greek-Catholic site of pilgrimage; the pilgrimage takes place the first Sunday after 15.VIII. Regionálne / Regionale Stätten / Regional Sites Báč - Kostol a kláštor františkánov zo 17. stor. Milostivý obraz Panny Márie patrí do skupiny „slziacich“ obrazov. Hlavná púť: / Kirche und Franziskanerkloster(17.Jh.);dasGnadenbildderJungfrauMariagehört zu den „weinenden“ Bildern; Hauptpilgertag: / Franciscan Church and Monastery (17th century); the merciful image of the Virgin Mary be- longs to theWeeping icons; main day of pilgrimage: 8.IX. Vybrané slovenské pútnické miesta Auswahl slowakischer Wallfahrtsorte Selection of Slovak Pilgrimage Sites Wallfahrtsorte in der Slowakei. Die Slowakei hat eine jahrhundertealte Pilgertradition, vornehmlich verbunden mit Or- ten der Marienverehrung. Unsere Wallfahrtsorte und Pilgerstraßen sind bis dato noch nicht spezifisch gekennzeichnet; sie werden vor- wiegend von örtlichen Pilgern besucht. Zu diesen traditionsreichen Orte führen Pilgerreisen, bei denen die geistige Erfahrungen mit Kultur- und Naturerlebnissen verbunden sind. Der Besuch von Wallfahrtsorten und Sakraldenkmälern wird derzeit durch mehrere regionale, grenzüberschreitende und internationale Projekte gefördert, z.B. Gotische Straße, Zipser Jerusalem, St. Elisabeth Pilgerweg (Kaschau - Sáro- spatak), Sakralstraßen der Gotik und Barock in Liptau und Mittelmähren, sowie das Projekt „Sacra Velo“. Durch die Slowakei führt auch der sog. Ma- rienpilgerweg: Er verläuft auf dem internationalen Weitwanderweg I 23 von Tschenstochau über Krakau nach Levoča und über die Nízke Tatry, Veľká Fatra, Biele Karpaty und Malé Karpaty Gebirgen nach Bratislava In Österreich 34 www.lexikon.sk

click to read more

führt er weiter nach Wien und von dort auf der traditionsreichen „Via Sacra“ (Heilige Straße) über die niederösterreichischen Voral- pen nach Maria Zell. Pilgrimage Sites in Slovakia. Slovakia has a centuries-old tradition of pilgrimages, mainly to places of adoration of the Virgin Mary. Presently our pilgrimage sites and pilgrimage routes still lack special marking; they are visited mostly by local believers. These places rich in tradition serve as a source of inspiration for pilgri­ mages connecting spiritual experiences with viewing of cultural and natural attractions. Today, the visit of pilgrimage sites and sacral monuments is promoted by several regional, cross-border and inter- national projects as for example the Gothic Road, Jerusalem of Spiš, St. Elisabeth Pilgrimage Route (Košice - Sárospatak), Gothic and Baroque Sacral Roads in Liptov and Central Moravia, or the project „Sacra Velo“. Slovakia is crossed by the so-called Marian Pilgrimage Route which runs along the international long distance hiking trail I 23 from Czenstochowa through Krakow to Levoča; from there it leads through the Vysoké Tatry, the Veľká Fatra, the Biele Karpaty and Malé Karpaty mountains to Bratislava. InAustria the route leads toVienna;fromthereitfollowsthetraditionalrouteofthe„ViaSacra“ (Holy Road) onwards to the LowerAustrian pre-Alps to Maria Zell. Banská Bystrica - Baroková kalvária so zastávkami siedmich bolestí Panny Márie. Hlavná púť: / Barocker Kreuzweg mit Stati- onen der Schmerzensreichen Madonna; Hauptpilgertag: / Baroque Calvary with stations of Our Lady of Sorrows; main day of pilgrima- ges: 14. IX. Bratislava - Kostol Panny Márie Snežnej na kalvárii.Obraz Panny Má- rie, pred ktorým sa 8. IX., na sviatok Nepoškvrneného počatia, zasvä- cuje Bratislava a jej obyvatelia Panne Márii./ Kirche der Heiligen Marie im Schnee am Kreuzweg. Das Marienbild, vor dem am 8. IX. (Feiertag der Unbefleckten Empfängnis) Bratislava und seine Bewohner der JungfrauMariageweihtwerden./ChurchofSt.MaryMajorattheCal- vary. Bratislava and its inhabitants are consecrated to theVirgin Mary in front of her icon on 8.IX - Feast of the Immaculate Conception. Dubnica - Kostol sv. Jakuba. Soška Panny Márie Kráľovnej s Ježišom v náručí. Hlavná púť: / St. Jakobskirche; Statue der Jungfrau und Köni- ginMariamitJesusamArm.Hauptpilgertag:/ChurchofSt.Jacob,sta- tue of the Virgin and Queen Mary holding the infant Jesus; main day of pilgrimage: 8.IX. Gaboltov - Kostol sv. Vojtecha. Oltárny obraz Panny Márie Karmel- skej z 18. storočia. Hlavná púť: / Kirche des Hl. Adalbert; Altarbild der Jungfrau Maria von Karmel (18. Jh.). Hauptpilgertag: / Church of St. Adalbert, altar piece of the Virgin Mary of Mt. Carmel (18th century); main day of pilgrimage: 16.VII. Košice - Kostol na kalvárii. Barokové súsošie Sedembolestnej Panny Márie.Hlavná púť: / Kalvarienkirche,Barockstatue der Schmerzensre- ichen Madonna; Hauptpilgertag: / Church at Calvary, Baroque statue of Our Lady of the Sorrows; main day of pilgrimage: 14.IX. Modrý Kameň - Obraz Sedembolestnej Panny Márie v  Kostole sv. Antona Paduánskeho pochádza z hradnej kaplnky. Púť na kalvárii: / Das Bild der Schmerzensreichen Madonna in der Kirche St.Anton von Padua stammt aus der Burgkapelle.Wallfahrt auf den Kalvarienberg: / The icon of Our Lady of the Sorrows located in the church St.Anthony of Padua comes from the castle chapel. Pilgrimage on the Mount of Calvary: 14.IX. Radvaň-BanskáBystrica-KostolPannyMárie.ObraznarodeniaPan- ny Márie. Hlavná púť: / Kirche der Jungfrau Maria; Bild der Geburt der Jungfrau Maria; Hauptpilgertag: / Church of the Virgin Mary; icon of the birth of theVirgin Mary; main day of pilgrimage: 8.IX. Rajecká Lesná - Kostol Panny Márie, neogotický. - Bazilika minor. - Gotická socha Panny Márie s Ježišom. Hlavná púť 8. IX. a na sviatok Najsvätejšej Trojice. Od roku 1995 je tu umiestnený Slovenský betle- hem. / Neugotische Kirche der Jungfrau Maria (Basilika minor); gotis- che Statute der Jungfrau Maria mit Jesuskind. Hauptpilgertag: 8. IX. und am Dreifaltigkeitsfest; seit 1995 steht hier das Slowakische Bet- hlehem (Weihnachtskrippe). / Neo-Gothic church of the Virgin Mary (Basilica minor) ; Gothic statue of the Virgin Mary holding the infant Jesus; main day of pilgrimage: 8. IX. and on Trinity Sunday; since 1995 the Bethlehem of Slovakia is on display there. Trnava - Dóm sv. Mikuláša. „Slziaci“ obraz trnavskej Panny Márie z r.1570.Prednímsakonádeväťdňovápobožnosť-Novéna:/St.Niko- laus Dom; „weinendes“ Bild der Jungfrau Maria von Trnava (1570) vor dem die Neuntägige Anbetung stattfindet: / St. Nicholas Cathedral - the Weeping image of the Virgin Mary of Trnava (1570); here takes place the Nine Day Novena: 13.- 21.XI. Trstená - Kaplnka Panny Márie Karmelskej pri farskom kostole. Púť: / Kapelle der Jungfrau Maria von Karmel, bei der Pfarrkirche; Hauptpil- gertag: / Chapel of theVirgin Mary of Mt.Carmel located at the parish church; main day of pilgrimage: 16.VII. Vybrané slovenské pútnické miesta Auswahl slowakischer Wallfahrtsorte Selection of Slovak Pilgrimage Sites www.lexikon.sk 35

click to read more

Drevené kostoly – sakrálne bohatstvo Slovenska Drevené kostoly - sakrálne bohatstvo Slovenska. Duchovné bohatstvo Slovenska predstavujú okrem iných pa- miatok aj unikátne drevené kostoly - skvosty ľudovej sakrálnej architektúry. Podľa historických záznamov bolo na Slovensku vyše 300 drevených kostolov, v  ktorých sa štýlovo prelínali prvky západnej,najmä rímskej a východnej byzantskej kultúry. V súčasnosti máme ešte do 50 sakrálnych pamiatok pochá- dzajúcich zo 16. - 19. stor. Najstaršie zachované rímskokatolíc- ke drevené kostoly sú ovplyvnené gotickým slohom: najstarší Hervartov (okolo r. 1500) a Tročany (15. stor.) - Šariš,Trnové (po r. 1500) - Horné Považie, Tvrdošín (15. stor.) a Zábrežie (1647), ktorý je prenesený do Múzea oravskej dediny v Zuberci - Ora- va. Najbohatšiu skupinu tvoria drevené chrámy východného obradu,postavenév 17.-19.stor.V r.1958bolvyhlásenýsúbor27 drevených chrámov zo Šariša a horného Zemplína za národnú kultúrnu pamiatku. Je zaujímavé, že vo väčšine tých- to chrámov sa dodnes konajú bohoslužby. Neoddeli- teľnou súčasťou kultúrnej histórie chrámov východ- ného obradu sú ikony. Expozícia vzácnych ikon zo 16. - 18. stor. sa nachádza v Galérii ikon v Bardejove a  v  Galérii Dezidera Millyho vo Svidníku. Unikátne sú aj mladšie evanjelické chrámy s pôdorysom v tvare gréckeho kríža. Vznikli podľa artikúl vydaných cisá- rom Leopoldom I. v r. 1681. Zvláštnosťou bola tech- nológia výstavby - všetok materiál musel byť z dreva a pri jeho stavbe sa nesmel použiť ani jediný klinec. Na Slovenskuje5artikulárnychstavieb,ktorésanachádzajúv Leš- tinách a Istebnom (Orava),v Kežmarku (Spiš),v Hronseku (Ho- rehronie) a vo Sv. Kríži (pôvodne v Paludzi, Liptov). Výnimočné drevené kostoly boli v r. 2008 pre svoju celosvetovú hodnotu zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO: rímskokatolícke kostoly v  Hervartove a  Tvrdošíne, evanjelické artikulárne kostoly v  Kež- marku, Leštinách a  Hronseku, kostoly východného obradu v Bodružali, Ladomírovej a Ruskej Bystrej. HOLZKIRCHEN – der sakrale Reichtum der Slowakei. Den geistigen Reichtum der Slo- wakei verkörpern neben anderen Kulturdenkmälern auch die einmaligen Holzkirchen - Juwele der volkstümlichen sakralen Baukunst. Den historischen Quellen zufolge hat es in der Slowakei über 300 Holzkirchen gegeben, in denen sich Sti- lelemente der westlichen, vor allem der römischkatholischen Tradition und der östlichen, byzantinischen Kultur kreuzten. Heute gibt es noch an die 50 sakrale Baudenkmäler, die aus dem 16. - 18. Jahrhundert stammen. Die ältesten erhaltenge- bliebenen römisch-katholischen Holzkirchen sind vom go- tischenStilbeeinflusst:dieältestestehtinHervatov(um1500), weitere inTročany / Šariš (15. Jh.),Trnové / Horné Považie (nach 1500),Tvrdošín (15. Jh.) sowie die Kirche in Zábrežie (1647), die in das Dorfmuseum Orava in Zuberec / Orava übertragen wurde. Die grösste Gruppe bilden die Holzkirchen des östlichen Ritus, die im 17. - 19. Jahrhundert errichtet wurden. 1958 wurde eine Gruppe von 27 Holzkirchen in Šariš und Horný Zemplín zu na- tionalen Kulturdenkmälern erklärt.Interessanterweise werden in der Mehrheit dieser Holzkirchen bis heute Gottesdienste ab- gehalten. Ein untrennbarer Bestandteil der Kulturgeschichte des östlichen Ritus sind die Ikonen. Wertvolle Ikonen aus dem 16.- 18.Jahrhundert sind in der Ikonengalerie in Bardejov und in derDeziderMillyGalerieinSvidníkzusehen.Einmaligsindauch die jüngeren evangelischen Predigthäuser, die einen Grundriss in Form des griechischen Kreuzes haben. Sie entstanden nach 36 www.lexikon.sk

click to read more

den von Kaiser Leopold I. im Jahre 1681 herausgegebenen Glau- bensgrundsätzen. Eine Besonderheit war die Bauweise: alle Teile mussten aus Holz sein und bei der Errichtung durfte nicht ein einziger Nagel verwendet werden. In der Slowakei gibt es solche Bauten nur mehr in Leštiny und Istebné (Region Orava), in Kežmarok (Region Zips), in Hronsek (Region Horehronie) und in Sv. Kríž (ursprünglich Paludza, Region Liptau). Diese außergewöhnlichen Holzkirchen wurden aufgrund ihrer welt- weiten Bedeutung 2008 in das UNESCO Weltkulturerbever- zeichnis eingetragen: die römisch kath. Kirche in Hervartov und Tvrdošín, die evangelischen Artikularkirchen in Kežmarok, Leštiny und Hronsek, die Kirchen des östlichen Ritus in Bodružal, Ladomírová und Ruská Bystrá. WOODEN CHURCHES – the sacred riches of Slovakia. The spiritual wealth of Slovakia is visible together with other cultural monuments in the unique wooden churches - jewels of traditional sacral architec- ture. According to historical records there were more than 300 wooden churches in Slovakia. Their architecture combined elements of the western, mainly Roman Ca­ tholic tradition and of the Byzantine culture.At present, there are around 50 sacred monuments which were built du­ring the 16th - 18th century. The oldest preserved Roman Catholic wooden churches are inspired by the Gothic style: the oldest one is located in Hervatov (around 1500),the others inTročany / Šariš (15th century), Trnové / Horné Považie (after 1500) and Tvrdošín(15thcentury),andthechurchinZábrežie(1647)which was transfered to the open-air Museum of the OravaVillage in Zuberec / Orava. The wooden churches of the Orthodox faith, which were built during the 17th - 19th century, form the lar­ gest group.In 1958,a group of 27 wooden churches in Šariš and Horný Zemplín were declared national culture monuments. It is worth a special mention, that in most of these churches until today services are held. Icons are an inseparable part of the Orthodox tradition. An exhibition of icons from the 16th - 18th centuries are on display in the Icon Gallery in Bardejov and in the Dezider Milly Gallery in Svidník.Very unique are also the newer Protestant prayer houses with a Greek-cross plan. They were built after Emperor Leopold I. had decreed the articles of faithin1681.Veryspecificwasthewaytheywerebuilt-allparts had to be made of wood and no nails were allowed. In Slova- kia there are 5 such churches. They are located in Leštiny and Istebné (Orava Region), in Kežmarok (Spiš Region), in Hronsek (Horehronie Region), and in Sv. Kríž (originally Paludza, Liptov Region). Because of their universal value these outstanding wooden churches were added to the UNESCO World Culture Heritage List in 2008: the Roman Catho- lic churches in Hervartov and Tvrdošín, the Articular Lutheran churches in Kežmarok, Leštiny and Hronsek, the churches of the Orthodox faith in Bodružal, Ladomírová and Ruská Bystrá. www.lexikon.sk 37

click to read more

Združenie miest a obcí Slovenska Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) je najväč- šoumimovládnouorganizáciouv SR.Združuje2764sídiel,čo predstavuje 95 percent všetkých miest a obcí. Pôsobí pros- tredníctvom svojich 61 regionálnych združení v rámci celého územia Slovenskej republiky.Založené bolo v roku 1990. Ciele ZMOS: obhajovať a presadzovať spoločné záujmy a práva zdru- žených miest a obcí ovplyvňovať rozvoj aktivít miestnej samosprávy a vytvá- rať podmienky na riešenie spoločných otázok navrhovať a predkladať vecne príslušným orgánom rie- šenie problémov samosprávy obcí a miest zjednocovať postup členských miest a obcí Hlavné oblasti činnosti: riešenie systémových otázok a  problémov miestnej územnej samosprávy vyjednávanie s výkonnou a zákonodarnou mocou účasť na legislatívnom procese poradenstvo a konzultácie práca s  masmédiami, vydávanie publikácií, zber dát, informácií kontakty so zahraničím Niektoré z aktivít ZMOS: zastúpenie v poradných orgánoch vlády, v monitorova- cích výboroch a v tripartite pravidelné stretnutia s Výborom NR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, predstaviteľmi Najvyššieho kontrol- ného úradu, verejným ochrancom práv a  zástupcami ministerstiev účasť na vypracovaní a  realizácii podpory domáceho cestovného ruchu, zvýšenia jeho kvality a konkurencie- schopnosti i  lepšieho využitia turistického potenciálu Slovenska plnenie úloh modernizácie miestnej územnej samosprá- vy a podpora jej informatizácie participácia na pravidlách čerpania eurofondov podpora miest a obcí v starostlivosti o zdravotne posti- hnutých a sociálne slabých občanov Der Städte- und Gemeindenverband der Slowakei (ZMOS) ist die größte NGO der Slowakei und vereint 2764 Gemeinden, das sind annähernd 95 Prozent aller Städte und Dörfer. ZMOS arbeitet durch 61 regionale Verbänden im gesamten Gebiet der Slowakischen Republik. ZMOS wurde 1990 gegründet. Die Ziele von ZMOS: Vertretung und Durchsetzung gemeinsamer Interessen und Rechte der Mitglieder Beeinflussung der Entwicklung von Aktivitäten der lo- kalen Selbstverwaltung Bedingungen schaffen für die Lösung gemeinsamerAnliegen Vorschläge ausarbeiten und den für die Problemlösung zuständigen Behörden übermitteln Vereinheitlichung derVorgangsweise der Mitgliedsstäd- te und -gemeinden Hauptbereiche unserer Aktivitäten: Lösungen für Fragen und Probleme der örtlichen Selbst- verwaltung Verhandlung mit der Exekutive und Legislative Teilnahme am legislativen Prozess Beratung und Konsultation 38 www.lexikon.sk

click to read more

ArbeitmitdenMassenmedien,HerausgabevonPublika- tionen, Datensammlung, Information Auslandskontakte Fach- und Bildungsveranstaltungen, Projekttätigkeit Einige Aktivitäten von ZMOS: Vertretung in den beratenden Organen der Regierung vertreten sowie in Monitoring- und trilateralen Aus- schüssen regelmäßige Treffen mit dem Ausschuss für öffentliche Verwaltung und regionale Entwicklung des Slowa- kischen Nationalrates, mit Vertretern des Obersten Kontrollamtes, mit dem Ombudsmann und Vertretern der Ministerien TeilnahmeanderGestaltungundUmsetzungderFörde- rung des Tourismus, erhöhung der Qualität und Wett- bewerbsfähigkeit sowie die bessere Nutzung des touris­ tischen Potenzials der Slowakei Vorantreibung der Modernisierung der lokalen Gebiets- verwaltung voran und unterstützt deren Informatisie- rung Beteiligung bei den Regeln für die Nutzüng von EU-För- dertöpfen Unterstützung der Fürsorge um Behinderte und sozial schwächere Bürgern in den Städten und Gemeinden The Association of Towns and Communities of Slovakia (ZMOS) is the largest NGO in Slovakia and unites 2,764 municipalities, that is around 94 percent of all the towns and villages. ZMOS operates through its 61 re- gional associations throughout the territory of the Slovak Republic. ZMOS was founded in 1990. The goals of ZMOS: to advocate and maintain the interests and rights of the associated towns and villages to influence the activities of the local self-governments und to create the conditions so that common problems can be solved tosuggestsolutionstotheproblemsoflocalself-govern- ment and to submit them to the authorities in charge to unify the proceedings of member towns and villages The major areas of activities: to provide solutions for questions and problems of the local self-government negotiations with the executive and legislative bodies participation in the legislative process guidance and consultation work with the mass media, publishing, collecting data, information foreign contacts expert and educational events, and project activities Some of the activities of ZMOS: ZMOSispresentintheadvisorygovernmentagenciesas well as in monitoring- und trilateral commissions regularmeetingswiththeCommitteeofPublicAdminis- tration and Regional Development of the Slovak Parlia- ment,representatives of the SupremeAudit Office,with the Ombudsman as well as with representatives of the government departments Participation in the design and implementation of the promotion of tourism, increase quality and com- petitiveness and a better use of the tourism potential in Slovakia ZMOS presses ahead with the modernization of the mu- nicipal administration and supports its informatisation we are involved in rules for receiving funds from the European Union support the towns and villages to care for their handi- capped and socially disadvantaged citizens ZMOS, Bezručova 9, 811 09 Bratislava Tel.: +421 2/ 5292 59 42, 5296 42 43, Fax: +421 2/ 5296 42 56 E-mail: centr@zmos.sk www.lexikon.sk 39

click to read more

FIJET SLOVAKIA – klub FIJET Slovenského syndikátu novi- nárov – je občianskym zdru- žením. Členovia FIJET SLOVA- KIA, majstri pera, mikrofónu a kamery pôsobia aj na pôde medzinárodnej federácie no- vinárov a  autorov píšucich o cestovnom ruchu – F.I.J.E.T., v partnerstve so Svetovou or- ganizáciou cestovného ruchu UN WTO. Cieľom združenia je podpora cestovného ru- chu, jeho masmediálna a odborná komunikácia pre verejnosť, sprostredkovanie výmeny in- formácií a prenosu skúseností v tejto oblasti. FIJET SLOVAKIA organizuje odborné podujatia, najmä semináre, konferencie, výstavy, novinárske infocesty, študijné cesty, workshopy, letné akadémie, neformálne výchovnovzdelávacie aktivity na podporu rozvoja a pre- zentácie mladých novinárov. FIJET SLOWAKEI – Klub FIJET des Slowakischen Journalistenverbandes ist eine Bürgervereinigung. Mitglieder von FIJET SLOVAKIA, Meister des Stiftes, Mikrofon und Kamera sind aktiv auch in der Inter- nationalen Föderation der Journalisten und Autoren FIJET Slovakia schreiben über den Tourismus - F.I.J.E.T., in Partnerschaft mit der UN World Tourism WTO. Das Ziel des Vereins ist die Förderung des Tourismus, die Massenmedien und profe­ ssionelle Kommunikation mit der Öffentlichkeit, Vermittlung des Austausch von Informationen und der Transfer von Erfahrungen in diesem Bereich anzuordnen. FIJETSLOWAKEIorganisiertFachveranstaltungen,vorallem Seminare, Konferenzen, Ausstellungen, journalistische Infotrips, Studienreisen, Workshops, Sommerakademien, nicht-formalen Bildungsaktivitäten, um die Entwicklung und Präsentation von jungen Journalisten zu fördern. FIJET SLOVAKIA - club FIJET of the Slovak Syndicate of Journalists is a civic association. Members of FIJET SLOVAKIA, masters of the pen, microphone and camera are active also in the International Fe­deration of Journalists and authors writing about tourism - F.I.J.E.T., in partnership with the World Tourism UN WTO. The aim of the association is to promote tourism, the mass media and professional communication to the public, arranging the exchange of information and transfer of experience in this field. FIJET SLOVAKIA organizes professional events, particular- lyseminars,conferences,exhibitions,journalisticInfotrip, study tours, workshops, summer academies, non-formal educational activities to promote the development and presentation of young journalists. Prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD., prezidentka FIJET SLOVAKIA Prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD., Präzidentin von FIJET SLOVAKIA Prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD., Prezident of FIJET SLOVAKIA FIJET SLOVAKIA Zámocká 12, 811 01 Bratislava E-mail: novackaludmila@gmail.com www.fijetslovakia.sk 40 www.lexikon.sk

click to read more

60. VÝROČIE TELEVÍZNEHO VYSIELANIA 90. VÝROČIE ROZHLASOVÉHO VYSIELANIA WWW.RTVS.SK PYRAMIDA.RTVS.SK

click to read more

Ekonomická univerzita v  Bratislave. má dlhoročnú tradíciu v  ekonomickom vzdelávaní odborníkov pre potreby cestovného ruchu. Poskytuje výučbu predmetov z  ekonómie, manažmentu a marketingu v cestovnom ruchu poslucháčom prvého i druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Tiež pôsobí ako školiace pracovis- ko pre doktorandské štúdium. Absolventi študijného odboru „Ma- nažment v cestovnom ruchu“ majú po úspešnom ukončení päťroč- ného štúdia predpoklady pracovať v manažérskych pozíciách na rôznych úrovniach v slovenských i medzinárodných spoločnostiach cestovných kancelárií, hotelov, stravovacích i ďalších doplnkových služieb cestovného ruchu. Viacerí absolventi pôsobia v  inštitú- ciách štátnej správy, samosprávy a  destinačných manažérskych organizáciách. Spolupráca so spomínanými inštitúciami vytvára podmienky na prepojenie teoretických poznatkov s praxou už po- čas štúdia. Podporu s cieľom skvalitniť výučbu prináša i spolupráca s neziskovými nadáciami. Fondation Pro Gastronomia poskytla pre potreby študentov viac ako 400 kníh a učebníc v anglickom jazy- ku a Fondadion pour la Formation la Hoteliere podporila zvýšený rozsah informačných technológií vo výučbe. Ekonomická univer- zita organizuje mobility študentov a učiteľov na 173 zahraničných univerzitách v 26 krajinách. Zvýšenú pozornosť venuje spolupráci v rámci programov Európskej únie a rozvoju študijných programov v  anglickom jazyku. Ekonomická univerzita v  Bratislave zvyšuje rozsah svojho vedecko-výskumného pôsobenia v rámci štátneho výskumu i pre potreby hospodárskej praxe v cestovnom ruchu. Die Wirtschaftsuniversität in Bratislava verfügt über eine lang- jährige Tradition hinsichtlich der Ausbildung von Fachkräften für die Anforderungen im Fremdenverkehr. Sie bietet am Tourismus orientierteLehrveranstaltungenausWirtschaft,Managementund Marketing für Hörer des ersten und zweiten Studiumsabschnittes an; weiters werden Doktoratsstudien betreut.DieAbsolventen des Faches „Management im Tourismus“ haben nach erfolgreichem Abschluß ihres fünfjährigen Studiums alleVoraussetzungen, um in Managementposition auf verschiedenen Ebenen in slowakischen und internationalen Unternehmen, in Reisebüros, Hotels, Re- staurants und Tourismuseinrichtungen mit ergänzenden Dienst- leistungen zu arbeiten. Viele Absolventen sind in Institu­tionen auf staatlicher und regionaler Ebene und in Organisationen für Destination Management tätig. Das Zusammenwirken dieser In- stitutionen, bietet die Gelegenheit, das theoretische Wissen mit der Praxis schon während des Studium zu verknüpfen. Die Qua- lität der Ausbildung wird auch durch die Zusammenarbeit mit non-profit Stiftungen angehoben. Die Fondation Pro Gastronomia stiftete für unsere Studenten über 400 Bücher und Lehrbücher in Ekonomická univerzita v Bratislave englischer Sprache, Fondadion pour la Formation la Hoteliere un- terstützte dass erhöhte Volumen von Informationstechnologien im Bildungswesen. Die Wirtschaftsuniversität organisiert für ihre Studenten und Lektoren Studienaufenthalte an 173 internationa- len Universitäten in 26 Ländern. Erhöhte Aufmerksamkeit wird auf die Zusammenarbeit innerhalb der Programme der Europäischen Union und die Entwicklung von Studienprogrammen in englischer Sprache.Die Wirtschaftsuniversität in Bratislava, erhöht den Um- fang ihrer wissenschaftlichen und Forschungstätigkeit innerhalb der staatlichen Forschung und auch für die wirtschaftliche Praxis im Fremdenverkehr. The University of Economics in Bratislava has a longstanding tradition regarding the training of specialists who are able to meet all requirements of tourism. It offers to students of the first and second term lectures about the economy, management and marketing in the field of tourism; further they guide doctoral can- didates.After finishing successfully the five-year course,the gradu- ates of the subject „Management in tourism“ are fully prepared to work in the position of managers on different levels in Slovak and international companies, travel agents offices, hotels, restaurants and tourist facilities offering accessorial services. Many of our graduates are employed in institutions at national and regional level and in organizations for destination management. The close cooperation of these institutions offers them rich opportunities to combine their theoretical knowledge with practice, already dur- ing their studies. Their level of education is additionally enhanced by the cooperation with non-profit foundations. The Fondation Pro Gastronomia donated to our students more than 400 books and textbooks in English, Fondadion pour la Formation la Hote­ liere supported the increased volume of information technology in education.The University of Economics organizes study stays for its students and lectors at 173 international universities in 26 countries. Increased attention is payed to the cooperation within the European Union programs and the development of study pro- grams in English. The Economic University in Bratislava increases the scope of its scientific and research activities within the state research and also for the economic practice in tourism. Prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor / Rektor / Rector Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., prvý prorektor, štatutárny zástupca / Erste Prorektor, Statutarvertreter / first prorector, statutory representative Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská 1, 852 35 Bratislava www.euba.sk 42 www.lexikon.sk

click to read more

Paneurópska vysoká škola Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) je súkromnou vy- sokou školou, so sídlom v Bratislave, hlavnom meste Slovenskej republiky. Od založenia v r. 2004 pôsobí ako vysoká škola s reputáciou najdynamickejšie sa rozvíjajúcich inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v strednej Európe, s ambíciou stať sa výnimočným centrom moderného vzde- lávania a výskumu. Jej motto “vzdelanie bez hraníc” vysti- huje podstatu - ubrať sa novými cestami vysokoškolského vzdelávania a prinášať vzdelanie zamerané na prax,na kto- rom bude participovať akademický zbor z mnohých krajín, pri zvýraznení ďalších aspektov medzinárodného rozmeru vzdelávania. PEVŠ ponúka vysokoškolské vzdelávanie na 5 fakultách - právo,ekonómia a podnikanie,masmédií,infor- matikya psychológie.Akojedináslovenskásúkromnávyso- káškolamápriznanéprávadoktorandskéhostupňaštúdia, je oprávnená uskutočňovať rigorózne i habilitačné konanie ako aj vymenúvacie konanie profesorov. PEVŠ spolupracuje s viac než 60 partnerskými univerzitami v krajinách Európ- skej únie a s ďalšími 24 inštitúciami mimo Európy. Die Paneuropäische Hochschule (PEHS) ist eine pri- vate Hochschuleinrichtung mit dem Sitz in Bratisla- va, der Hauptstadt der Slowakischen Republik. Seit ihrer Gründung im Jahre 2004 bietet Sie das Profil einer der sich am dynamischsten entwickelnden Institutionen der universitären Ausbildung in Mitteleuropa an, mit einer Ambition, ein herausragendes Zentrum einer modernen Ausbildung und der Wissenschaft zu werden. Das eigene Motto „Ausbildung ohne Grenzen“ definiert dem Ziel, neue Wege der Hochschulausbildung auszuprägen, um eine moderne praxisorientierte Bildung zu bieten, an deren ein international anerkanntes akademisches Team, bei der Hervorhebung weitererAspekte einer internationalisierten Lehre und Forschung, teilnehmen wird. PEHS bietet das Hochschulstu­diumaninsgesamt5Fakultätenan-Juristen, Ökonomie und Unternehmensführung, Massenmedien, Informatik und Psychologie. Als die einzige private Hoch- schuleinrichtung in der Slowakei verfügt die Paneuropä- ische Hochschule über das Recht, Doktoratsstudiengänge (PhD.) anzubieten, das Rigorosumsverfahren zu verfolgen, sowie Habilitationen von Dozenten und Ernennungsver- fahren für Professuren durchzuführen. Aktuell kooperiert die Hochschule mit mehr als 60 universitären Partnerin- stitutionen innerhalb der Europäischen Union, sowie mit weiteren 24 Partneruniversitäten außerhalb Europas. The Pan-European University (PEU) is a private higher education institution based in Bratislava, the capital of Slovak Republic. Since its founding in 2004 the PEU brings a profile of one of the most dynamically developing institutions of higher education in the region of Central Europe, aiming to become an outstanding modern edu- cational and research institution. The university´s motto, “education without boundaries”, means it strives to open up new ways of education by giving a practical approach to the courses taught, integrating professors from various countriesintothecurriculumandconcentratingoninterna- tionalaspectsofstudies.Currently,thePEUoffersuniversity education at its five faculties - Law, Economics and Busi- ness, Mass-Media, Informatics and Psychology. The PEU is theonlyprivateHEIinSlovakiawhichoffersPhD.programs, doctoral proceedings (rigorosum) and holds the right of habilitations and inaugurations of professors. Currently, the University runs an ambitious cooperation scheme with more than 60 partner universities within the European Union and 24 partnerships in countries beyond Europe. Paneurópska vysoká škola Tomášikova 20,821 02 Bratislava Tel.: +421 904 459 000 www.paneurouni.com www.lexikon.sk 43

click to read more

Katedra cestovného ruchu Univerzity Konštantí- na Filozofa (UKF) v  Nitre je dynamicky sa rozvíjajú- cim vysokoškolským pracoviskom. Svoju činnosť začala v  r. 2013. Prípravu budúcich profesionálov v  cestovnom ruchu realizuje v  študijnom odbore 8.1.1 Cestovný ruch. Katedra ponúka akreditované bakalárske štúdium, kto- ré je prepojené s  podnikovou sférou cestovného ruchu. Študijný program „Regionálny cestovný ruch“ okrem te- oretických vedomostí o špecifikách regionálneho cestov- ného ruchu kladie dôraz na praktickú prípravu, realizova- nú v rámci siete zmluvných inštitúcií cestovného ruchu. Špecifikom programu je jeho variant poskytovaný čias- točne v maďarskom jazyku, čím sa vytvorili možnosti vy- sokoškolského štúdia cestovného ruchu aj uchádzačom z národnostne zmiešaného prostredia južných regiónov Slovenska. Medzinárodný rozmer štúdia je možný pros- tredníctvom programu Erasmus+ alebo na základe bila- terálnych dohôd so zahraničnými univerzitami, s ktorými Fakulta stredoeurópskych štúdií spolupracuje. Zmluvná spolupráca so sieťou partnerov z radov domácich aj zah- raničných podnikov cestovného ruchu ako aj členstvo katedry v renomovaných slovenských stavovských orga- nizáciách cestovného ruchu je garanciou intenzívneho kontaktu katedry s odborníkmi v odvetviach cestovného ruchu a  prostriedkom integrácie nových trendov ces- tovného ruchu do vzdelávania. Absolventi bakalárskeho študijného programu nájdu uplatnenie v podnikoch ces- tovného ruchu doma aj v zahraničí. Konkurenčnou výho- dou je možnosť získania pracovného miesta u zmluvných partnerov už počas odbornej praxe v 3. ročníku štúdia. Der Lehrstuhl für Fremdenverkehr UKF in Nitra ist eine dynamisch entwickelnde Hochschularbeitsstelle in der Slowakei. Sie nahm ihreTätigkeit im Jahr 2013 auf. Die Vorbereitung zukünftiger  Fachkräfte wird im Studien- fach 8.1.1 Fremdenverkehr realisiert. Der Lehrstuhl bietet akkreditiertes Bachelorstudium, das mit Betriebsbereich des Fremdenverkehrs verbunden ist. Studienprogramm „Regionaler Fremdenverkehr“ zusätzlich zu theoretischen Kenntnissen über die Besonderheiten des regionalen Fremdenverkehrs basiert auf praktische Vorbereitung, die im Rahmen des Netzes von beauftragten Institu­ tionen des Fremdenverkehrs realisiert wird.Besonderheit dieses Programms ist seine Variante, die teilweise in der ungarischen Sprache angeboten wird. Mit diesem Ange- bot wurden Studienmöglichkeiten des Fremdenverkehrs auch den Bewerbern aus der national gemischten Um- gebung in südlichen Regionen der Slowakei ermöglicht. Die Studenten und Pädagogen können die internationale Dimension des Studium durch Programm Erasmus + oder auf Grund von bilateralen Abkommen mit ausländischen Universitäten, mit denen die Fakultät der mitteleuropä- ischen Studien zusammenarbeitet, erleben. DieVertrags- zusammenarbeit mit Netzwerk von Partnern aus den in- und auch ausländischen Tourismusunternehmen wie auch die Mitgliedschaft des Lehrstuhls in renommierten slowakischen Standesorganisationen des Fremdenver- kehrs ist Garantie für intensiven Kontakt des Lehrstuhls mit Fachleuten in Bereichen des Fremdenverkehrs und Mittel für Integration neuerTrends im Fremdenverkehr in dieBildung.AbsolventendesBachelorstudienprogramms finden Beschäftigung im Unternehmen des Fremdenver- kehrs Zuhause und auch im Ausland.Wettbewerbsvorteil ist die Möglichkeit, einen Job bei einem Vertragspartner schon während des Praktikums im 3. Studienjahr, zu be- kommen. The Department of Tourism UKF Nitra, founded in 2013, is a dynamically developing academic department in Slovakia. The preparation of future professionals in tourism is provided within the 8.1.1 Tourism study pro- gramme. The department offers Bachelor´s degree in regional tourism, a study programme interconnected with the entrepreneurial sphere of tourism. In addition to the theoretical knowledge of regional tourism, it puts emphasis on contract-based practical training within a network of institutions working in the tourism indus- try.The programme is also unique for its bilingual Slovak- Hungarian alternative, thus providing opportunities to higher education in tourism for students of the mixed-na- tionality regions of southern Slovakia. The international dimension of the study programme is possible through programme Erasmus + or thanks to bilateral agreements based on cooperation of the Faculty of Central European Studies with foreign universities. The contract-based relationship with a network of partners working in the tourism industry in Slovakia and abroad, as well as the membership in various well-established Slovak associa- tions and organizations of tourism ensures the intensive contact of the department with experts in various fields of tourism. In addition, it also serves as a tool to integrate the latest trends in tourism into education. Graduates of the Bachelor´s degree programme are supposed to find the employment in companies of tourism both at home and abroad. A competitive advantage is a job opportu- nity during the traineeship at partner companies during the third year of the study programme. Katedra cestovného ruchu Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Katedra cestovného ruchu Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Dražovská 4, 949 74 Nitra /55B/ Tel. +421 37/ 640 88 76, +421 907 209 043 www.kcr.fss.ukf.sk 44 www.lexikon.sk

click to read more

Vzdelanie, cesta k budúcnosti. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) je moderná vzdelávacia a vedec- kovýskumná inštitúcia, ktorá v  súčasnosti patrí medzi najväčšie univerzity na Slovensku. Ponúka klasické uni- verzitné spektrum možností vzdelávania v bakalárskom, magisterskom, inžinierskom ako aj v  doktorandskom štúdiu v  rozmanitých študijných odboroch v  oblasti vý- chovy a  vzdelávania, sociálnych, ekonomických a  práv- nych vied, cudzích jazykov, matematiky, politológie, me- dzinárodných vzťahov, informačných a  komunikačných technológií, humanitných a prírodných vied. Univerzita Mateja Bela ako členská inštitúcia Európskej asociácie univerzít poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie orientované na potreby praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním. Bildung, der Weg zur Zukunft. Matej-Bel-Universität (UMB) ist eine moderne Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsinstitution, die derzeit eine der größten Universitäten der Slowakei ist. Es bietet ein klassisches Spektrum von Ausbildungsmöglichkeiten für Bachelor-, Master- und Doktortitel in verschiedenen Studienpro- grammen im Bereich der Bildung, Sozial- und Wirt- schaftswissenschaften, Rechtswissenschaft, Fremdspra- chen, Mathematik, Politikwissenschaft, Internationale Beziehungen, Informations- und Kommunikationstech- nologie, Humanistischen und Natur Wissenschaften. Matej Bel Universität, als Mitglied Einrichtung der Euro- pean University Association, bietet hochwertige Hoch- schulausbildung ausgerichtet auf praktische Bedürfnisse und entwickelt neues Wissen durch kreative wissen- schaftliche und künstlerische Forschung. Education, the path to future. Matej Bel University (UMB) is a modern educational, scientific and research institution, which is currently one of the largest univer- sities in Slovakia. It offers classic range of educational possi­bilities for bachelor‘s, master‘s and doctor‘s degrees in various study programs in the field of education, social and economic sciences, law, foreign languages, mathe­ matics, political science, international relations, infor- mation and communication technology, humanities and natural sciences. Matej Bel University as a member institution of the Euro- pean UniversityAssociation provides high quality universi- ty education focused on practical needs and develops new knowledge by creative scientific and artistic research. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Matej Bel Universität in Banská Bystrica | Matej Bel University in Banská Bystrica Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12, 974 01 Banská Bystrica Tel.: +421 48/446 11 11, www.umb.sk www.lexikon.sk 45

click to read more

Geoturizmus na Technickej univerzite v Košiciach Geoturizmus je forma cestovného ruchu propagujú- ca geologické dedičstvo Zeme. V súčasnosti sa rozvíja predovšetkým formou geoparkov. Ich úlohou je preuká- zať vzťahy medzi živou a  neživou prírodou, geológiou a ekológiou, históriou a banským dedičstvom. Význam- nou úlohou geoparkov je lokálny ekonomický rozvoj na území geoparkov a v ich blízkom okolí. Dôležitou súčas- ťou vzdelávania a výskumu je problematika banského tu- rizmu spojeného s reliktami historického baníctva. Na fakulte BERG, pokračovateľke najstaršej technickej vysokej školy na svete – Baníckej akadémii v  Banskej Štiavnici, založenej panovníčkou Máriou Teréziou v roku 1762, sa bakalárska forma výučby geoturizmu realizuje od  roku 2001. Magisterské štúdium študenti spočiatku absolvovali v Poľsku, na univerziteAGH Krakov. Na FBERG bol druhý stupeň otvorený v ak. roku 2005/06. Samostat- ný Ústav geoturizmu vznikol v roku 2007 a od roku 2015 je Oddelenie geo a  banského turizmu súčasťou Ústavu zemských zdrojov. Medzi najvýznamnejšie aktivity praco- vísk geoturizmu možno zaradiť: –Vedecko-výskumné aktivity,ktorých výsledky sú využiteľné prerozvoj(geo)turizmuv konkrétnychregiónochSlovenska. – Usporadúvanie medzinárodnej konferencie Geotour od roku 2002 a vydávanie vedeckého časopisu Acta Geotu- ristica (ISSN 1338-2292). – Pracovníci Oddelenia geo a  banského turizmu spolu- pracujú najmä s  partnerskými organizáciami v  Poľsku a Maďarsku. Geotourismus ist eine Form des Reiseverkehrs, wel- che das geologische Erbe der Erde fördert. In der Ge- genwart entwickelt es sich hauptsächlich in der Form von Geoparks. Deren Aufgabe ist es, die Verhältnisse zwischen der lebendigen und unbelebten Natur, zwischen Geologie und Ökologie, und zwischen Geschichte und dem Berg- bauerbe darzulegen. Eine bedeutende Aufgabe der Geo- parks ist die örtliche ökonomische Entwicklung auf dem Gebiet der Geoparks und in deren unmittelbaren Umge- bung. Wichtiger Teil der Ausbildung und der Forschung ist die Problematik von Bergbautourismus in Verbindung mit den Relikten des historischen Bergbaus. Auf der Fakultät BERG, welche die Fortsetzerin der älte- sten technischen Universität – der Bergbauakademie in Banská Štiavnica, gegründet von Maria Theresia im Jah- re 1762 – ist, wird Geotourismus als Bachelormodell seit 2001 gelehrt. Am Anfang absolvierten die Studenten das Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD., TU Košice, FBERG 1. 3. 2. 46 www.lexikon.sk

click to read more

Mastermodell auf der AGH Universität in Krakau, Po- len. Auf der FBERG wurde die zweite Stufe im akade- mischen Jahr 2005/06 er- öffnet. Selbständiges Institut für Geotourismus entstand im Jahre 2007 und seit 2015 ist die Abteilung für Geo- und Bergbautourismus ein Be- standteil des Institutes der Erdressourcen. Unter die wichtigstenAktivitäten der Geo- tourismus -Arbeitsstätten gehören: – Wissenschafts- und Forschungsakti- vitäten, deren Ergebnisse man für die Entwicklung von (Geo-)Tourismus in konkreten Regionen der Slowakei nutzen kann, – veranstalten der internationalen Konfe- renz Geotour seit 2002 und herausgeben der wissenschaftlichen Zeitschrift Acta Geoturistica (ISSN 1338-2292), – die Mitarbeiter der Abteilung für Geo- und Bergbautourismus kooperieren hauptsächlichmitPartnerorganisa­tionen in Polen und Ungarn. Geotourism is a form of tourism, giv- ing publicity to geological heri­tage of the Earth. At present it is mainly branching out in form of geoparks. Their goal is to demonstrate the relations be- tween animated and inanimate nature, between geology and ecology, history and mining history. Major task of ge- oparks is also local development of the territory of geoparks and their close sur- roundings. Important part of education and research is the issue of mi­ning tour- ism connected to relicts of historical mining. The BERG Faculty, which re- fers to the oldest technical university of the world – the Mining Academy in Banská Štiavnica established by the empress Maria Theresa in 1762, offers Geotourism stu­ dies at Bachelor´s degree since 2001. Initially, for the Master´s degree the stu- dents had to graduate from the AGH Krakow University in Poland. The BERG Faculty opened the second level in the academic year 2005/2006. Independent Institute of Geotourism came into being in 2007 and since 2015 the Department of Geo and Mining Tourism is a part of the Institute of Earth Resources. The most significant activities of the units of geotourism are the following: – scientific and research activities, the result of which can be utilized for further development of (geo)tourism within par- ticular regions of Slovakia, – organizing of the International Confer- ence Geotour since 2002 and publishing of the scientific journal Acta Geoturistica (ISSN 1338-2292), – staff members of the Department of Geo and MiningTourism cooperate main- ly with partner organisations in Poland and Hungary. 1. Technická univerzita v Košiciach / Technische Universität Košice / Technical University Košice 2. Deliusov pavilón, FBERG - 17. výročné stretnutie celosvetovej organizácie banských profesorov The Society of Mining Professors/ Societät der Bergbaukunde (17. - 21.6. 2006) v Košiciach / - 17. Jahrestreffen der weltweiten Organisation der Bergbau – Professoren The Society of Mining Professors/ Societät der Bergbaukunde (17. - 21.6. 2006) in Košice / - 17.Annual Meeting of the global organisation of mining professors - The Society of Mining Professors/ Societät der Bergbaukunde (17. – 21. 6. 2006), Košice 3. Študenti geoturizmu pred fáraním v Banskej Štiavnici / Studenten von Geotourismus, kurz vor einfahren der Mine in Banská Štiavnica / Students of geotourism shortly before entering the pit in Banská Štiavnica 4. Múzeum ťažby soli, Solivar pri Prešove / Museum von Solebergbau, Solivar bei Prešov / Museum of salt mining, Solivar near Prešov 5. Predajná výstava minerálov v Deliusovom pavilóne FBERG / Handelsausstellung von Mineralen im Delius Pavillon FBERG / Trade show of minerals at the Delius Pavilion FBERG 6. Geoturistická lokalita Sivá Brada / Geotouristische Ortschaft Sivá Brada / Geotouristical site Sivá Brada 7. Gejzír v Herľanoch pri Košiciach, geoturistická atrakcia európskeho významu / Der Geysir in Herľany in der Nähe von Košice, geotouristischeAttraktion von europäischer Bedeutung / The geyser at Herľany near Košice, attraction of geotourism of European significance Foto: St.Vassová, E. Klik a archív Odd. geo a montánneho turizmu Dr.h.c.prof.Ing.Pavol Rybár,PhD,TU Košice,FBERG Dr.h.c.prof.Ing.Pavol Rybár,PhD.,TU Košice,FBERG 6. 5. 4. 7. TU Košice, FBERG Letná 9, 042 00 Košice /48C/ Tel.: +421 55/ 602 11 11 E-mail: pavol.rybar@tuke.sk www.fberg.tuke.sk www.lexikon.sk 47

click to read more

Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky Zástup- covia siedmich rozhodujúcich celoslovenských zdru- žení cestovného ruchu založili 17. januára 2011 Zväz cestovného ruchu SR (ZCR SR), ktorý je dobrovoľnou, apolitickou a profesijne zameranou organizáciou za- mestnávateľov v  cestovnom ruchu. Členmi zväzu sú v súčasnosti Zväz hotelov a reštaurácií SR, Slovenská aso- ciácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr, Lavex - lanovky a vleky, Historické hotely Slovenska, Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky, Slovenská spoloč- nosťsprievodcovcestovnéhoruchu,Asociáciaslovenských kúpeľov, Asociácia informačných centier Slovenska, prvý podnikateľský subjekt akciová spoločnosť TATRY MOUN- TAIN RESORTS, Ústav turizmu, Asociácia hier a  zábavy a  dve oblastné organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board a Región Vysoké Tatry. Zväz sa bude naďa- lej rozširovať o  ďalšie združenia a  asociácie cestovného ruchu na celoštátnej i na regionálnej úrovni a je otvorený aj pre ďalšie podnikateľské subjekty. Medzi priority ZCR SR patrí najmä presadzovanie spoločných zamestnáva- teľských záujmov svojich členov, zrovnoprávnenie trho- vého podnikateľského prostredia v  oblasti CR, aktívny prístup k legislatívnym zmenám v oblasti cestovného ru- chu, intenzívnejšia spolupráca so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch pri propagácii Slovenska a podpora ces- tovného ruchu. Slowakischer Tourismus Verband Die Vertreter der sieben entscheidenden landesweiten Reiseverkehr- vereine gründeten am 17. Jänner 2011 den Slowa- kischen Tourismus Verband. Es ist eine freiwillige, apolitische und professionell orientierte Organisati- on derArbeitgeber im Reiseverkehr.HeutigeMitglieder sindVerbandderHotelsundGaststättenderSlowakischen Republik,SlowakischeAssoziationderReisebürosundRei- seagenturen, Lavex - Seilbahnen und Skilifts, Historische Hotels der Slowakei, Slowakischer Verband für ländlichen Tourismus und Agrotourismus, Slowakische gesellschaft der Fremdenführer, Verein der Slowakischen Heilbäder, Assoziation der Informationzentren der Slowakei, die TATRY MOUNTAIN RESORTS AG, Turismus Institut, Spiele und Unterhaltung Association und zwei regionale orga- nisationen für Fremdenverkehr Bratislava Tourist Board und Region Vysoké Tatry. Der Verband wird sich weiter- hin schrittweise um weitere Verbände und Assoziationen auf landesweiten sowie regionalen Ebene erweitern und steht offen auch für weitere Subjekte aus den Reihen der Unternehmer. Zu den Prioritäten des Verbandes gehören Förderung gemeinsamen beruflichen Interessen seiner und die Gleichstellung des Tourismusunternehmen, ak- tives Herantreten an Änderungen der Legislative für den Bereich des Reiseverkehrs, intensive Zusammenarbeit mit der Slowakischen Agentur bei Werbung von Slowakei und Unterstützung des Reiseverkehrs. Slovak Tourism Association On January 17th, 2011 the representatives of the 7 most important nation- wide associations of tourism founded The Slovak Tourism Association. It is a voluntary non-political and professionally oriented organization of employ- ers in tourism. The actual members are the Association of Hotels and Restaurants of the Slovak Republic, Slovak Association of Tour Operators and Travel Agents, Bratis- lava Hotel Association, Lavex - cableways and ski lifts, His- torical Hotels of Slovakia, Slovak Association of Rural Tour- ism and Agritourism, Slovak Tourist Guides Association, Association of Slovak Spas,Association of Information Cen- tres of Slovakia, TATRY MOUNTAIN RESORTS, joint-stock company, Tourist Institute, Entertainment and games Association and two regional organisations for tourism Bratislava Tourist Board and Region Vysoké Tatry. The association will further spread out by other associations of tourism both on national and regional level and is open also to other entrepreneurs. The priorities of the Associa- tion are the promoting common interests in employement, equalizing business enviroment in tourism branch, active approachtolegislativechangesintheareaoftourism,more intenseco-operationwiththeSlovakTourismAssociationin promoting Slovakia and supporting the tourism. ZCR SR Bajkalská 25, 821 01 Bratislava,Tel.: +421 2/ 5823 33 86, E-mail: zcrsr@zcrsr.sk, www.zcrsr.sk Prezidentom ZCR SR je Marek Harbuľák (nominant ZHR SR). Der Verbandspräsident ist Marek Harbuľák Slowakische Verband der Hotels und Restaurants. The president of the Association is Mr. Marek Harbuľák of Slovak Association of Hotels and Restaurants. 48 www.lexikon.sk

click to read more

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr Bajkalská 25, 821 01 Bratislava Tel.: +421 2/ 5341 90 58, +421 948 190 600 Fax: +421 2 / 58 23 33 85 E-mail: sacka@sacka.eu, sacka@stonline.sk www.sacka.eu Slovenská asociácia cestovných kancelárií a  cestovných agentúr. Vážení priatelia, je pre mňa cťou prihovoriť sa vám na stránkach tejto významnej publikácie a  predstaviť Slovenskú asociáciu cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA), jejaktivitya nezastupiteľnépostaveniev rámcicestovnéhoruchu v Slovenskej republike.Vznikla v roku 1991 ako nezávislé a dobro- voľné združenie profesionálov pôsobiacich v  najvýznamnejších slovenských cestovných kanceláriách. V súčasnosti má viac ako 200 členov, ktorí majú rozhodujúci podiel na celkovom objeme cestovného ruchu v SR. Okrem cestovných kancelárií a cestov- ných agentúr sú pridruženými členmi asociácie najmä poisťovne, organizátori veľtrhov a  výstav CR, vydavateľské agentúry, ako aj vzdelávacie a výskumné inštitúcie so zameraním na odvetvie cestovného ruchu. SACKA sa rokmi vyprofilovala na významné fórumslúžiacenielennaefektívnukomunikáciusvojichčlenov,na výmenu informácií a skúseností či na vytváranie kvalitného pod- nikateľskéhoprostrediav našejbranži,aleajnarozvojcestovného ruchu na Slovensku. Svojich členov zastupuje na medzinárodnej úrovni. Je členom ECTAA - zoskupenia národných asociácií ces- tovných kancelárií a cestovných agentúr v rámci EÚ. Prezident SACKA, Ing. Stanislav Macko,  podpísal na slávnostnej ceremó- nii, konanej pri príležitosti Svetového stretnutia prezidentov národných asociácií cestovných kancelárií a cestovných agentúr (6. - 8. 11. 2014) v Záhrebe, pristúpenie SACKA k záväzku súkrom- ného sektora ku Globálnemu etickému kódexu pre cestovný ruch UNWTO (Svetovej organizácie cestovného ruchu pri OSN).V me- nečlenovnašejasociácieprajemvšetkýmpodnikateľomv cestov- nom ruchu veľa úspechov, aby naďalej prinášali svojim zákazní- kompríjemnéa inšpiratívnedovolenkovézážitky. Slowakischer Verband der Reiseveranstalter und Reise- büros. Liebe Freunde, Es ist mir eine Ehre, daß ich mich über di- ese bedeutende Publikation an Sie wenden kann und Ihnen den Slowakischen Verband der Reisebüros und Reiseveranstalter (SACKA), seine Tätigkeit und einzigartige Stellung im Rahmen des slowakischen Fremdenverkehrs vorstellen darf. SACKA wur- de 1991 als unabhängiger, freiwilliger Verband von Berufstätigen der bedeutendsten slowakischen Reisebüros gegründet. Derzeit hat er über 200 Mitglieder, welche einen entscheidenden Anteil am Volumen des slowakischen Fremdenverkehrs haben. Neben den Reisebüros und Reiseveranstaltern sind angeschlossene Mit- glieder unseres Vereins vor allem Versicherungen, Veranstalter von Fremdenverkehrsmessen und Ausstellungen, Verlage sowie Bildungseinrichtungen und Forschungsinstitute. Dank dieser Tatsache konnte sich SACKA als bedeutendes Forum etablieren, dasnichtnurdereffektivenKommunikationseinerMitgliederso- wie dem Informations - und Erfahrungsaustausch dient und ein qualitätsbewußtes Unternehmertum in unserer Branche entste- hen läßt, sondern auch zur Entwicklung des Fremdenverkehrs in der Slowakei einen Beitrag leistet. Der Slowakische Verband der Reisebüros und Reiseveranstalter vertritt seine Mitglieder auch auf internationaler Ebene. Er ist Mitglied bei ECTAA - ein Zusam- menschlußvonnationalenReisebürosundReiseveranstalternim Rahmen der EU. Präsident von SACKA Ing. Stanislav Macko un- terzeichnete bei dem Festakt anlässlich des Weltkongresses der PräsidentenvonReiseveranstalter-Vereinigungen,dasam6.bis8. 11. 2014 im Zagreb abgehalten wurde, den Beitritt von SACKA zur Einhaltung des Globalen Kodex für Ethik im Tourismus, UNWTO (Welttourismusorganisation derVereinten Nationen). Im Namen unseres Vereins wünsche ich allen im Fremdenverkehr Tätigen Unternehmern viel Erfolg, damit sie weiter ihren Gästen ange- nehmeundanregendeUrlaubserlebnissebescherenkönnen!  Slovak Association of Tour Operators and Travel. Agents Dear friends,With pleasure I take the occasion to present in this important publication the Slovak Association of Travel Agents and Tour Operators (SACKA), and its activities and position in tourism in Slovakia. SACKA was founded in 1991 as an independ- ent and voluntary association. Presently it has over 200 mem- berswhichhavea decisiveshareinthetotalvolumeofthetourist business in Slovakia.Besides travel agencies and tour operators, SACKA has in addition associated members which are mainly in- surance companies, organizers of tourist fairs and exhibitions, publishers as well as educational and research institutions with focus on tourism. Over the years, SACKA has become an impor- tant forum for the efficient communication of its members, the exchange of information and opinions and the establishment of a quality-conscious tourist business, but it also contributes much to the development of tourism in Slovakia as such.SACKA acts as an agent for its members at international events; it is a member of ECTAA which unites national travel agents and tour operators organizations within the EU. President of SACKA Ing. Stanislav Macko signed at the ceremony on the occasion of World Congress of Presidents ofTour Offices andAgenciesAsso- ciations, held on 6th - 8th of November 2014 in Zagreb, the ac- cession of SACKA to the Implementation of the Global Code of Ethics forTourism, UNWTO (WorldTourism Organization of the United Nations). On behalf of the members of our association I wish all entrepreneurs in the tourism industry much success, so that they are able to offer their guests pleasant and inspiring holiday experiences. Stanislav Macko, Prezident / Präsident / President www.lexikon.sk 49

click to read more

ASOCIÁCIA SLOVENSKÝCH KÚPEĽOV ASOCIÁCIA SLOVENSKÝCH KÚPEĽOV Jakubovo nám. 14, 811 09 Bratislava Tel.: +421 2/ 5244 4982 E -mail: ask@ask.sk, www.ask.sk, www.slovakspas.eu Slovenské kúpeľníctvo – silný segment zdravotného tu- rizmu. Využívanie prírodných liečivých zdrojov, predovšetkým liečivých vôd, peloidov, plynov a klimatických podmienok vhod- ných na liečenie a prevenciu chorôb je tradičný európsky feno- mén.Geologický vývoj Západných Karpát je základom bohatého zastúpenia prírodných liečivých zdrojov na území Slovenska. Množstvo, kvalita a  pestrosť prírodných liečivých vôd na po- merne malom území umožnilo ich využívanie pri širokej škále zdravotných problémov už v dávnej minulosti, čo dokladujú ar- cheologickénálezya písomnédôkazy.NaSlovenskusavyskytujú takmer všetky známe typy liečivých vôd, liečivých peloidov a kli- matických podmienok vhodných na liečenie. Vo väčšine európskych krajín je liečebné kúpeľníctvo súčasťou zdravotníckeho systému a  súčasne je aj silným segmentom zdravotného turizmu. Pozitívne ovplyvnenie zdravia využívaním kúpeľnej starostlivosti nestojí len na empirických skúsenostiach siahajúcich do histórie, ale predovšetkým na vedeckých poznat- koch. Špecializované výskumné ústavy a univerzitné pracoviská prinášajú nové dôkazy o opodstatnenosti zaradenia liečebných postupov na báze prírodných liečivých zdrojov do manažmentu liečbychronickýchi postakútnychpatologickýchstavova tieždo preventívnych programov zameraných na civilizačné choroby. Kúpeľná starostlivosť je viazaná na využívanie lokálnych prírod- ných liečivých zdrojov. Práve preto klienti/pacienti odchádzajú za touto formou zdravotnej starostlivosti mimo svojho bydliska. Mobilita pacientov je fenomén, ktorý sa prirodzene uplatňoval i v minulosti. Smernica EP a Rady 2011/24/EU o uplatňovaní práv pa- cientov pri cezhraničnej zdravot- nej starostlivosti, platná od roku 2011 uľahčuje prístup k bezpečnej vysoko kvalifikovanej zdravotnej starostlivosti v  EU. Cezhraničná zdravotná starostlivosť sa dotýka aj kúpeľnej cezhraničnej zdra- votnej starostlivosti a má teraz aj európsky právny rámec. Od roku 1989 sa v  slovenských kúpeľoch každoročne zvyšoval podiel zahraničných klientov a v súčasnosti je to asi 30 – 35 % zo všetkých pobytov. Kúpele sú na Slovensku destináciou, kde sa zahraniční hostia zdržia najdlhšie (priemerne 12,8 dňa) a kde sa opakovane vracajú. Kúpele venujú veľkú pozornosť preven- tívnym programom zameraným na zmenu životného štýlu, odstránenie rizikových faktorov u najčastejšie sa vyskytujúcich chronických chorôb, čím kvalifikovane reagujú na aktuálne zmeny zdravotného stavu Európanov a starnutie populácie. Je potešujúce,ženiektoréslovenskékúpelesarozhodlipredeklaro- vanietransparentnejkvalityajzískanímeurópskejznačkykvality EUROPESPAmedponáročnomauditeslužieb.Ďalšiesanatento audit pripravujú. MUDr.Janka Zálešáková predsedníčkaAsociácie slovenských kúpeľov,Bratislava viceprezidentka Európskeho zväzu kúpeľov,Brussel Slovenské kúpeľníctvo rozhodne patrí medzi najlepšie v Európe. © Kúpele Lúčky © SLK Piešťany © SLK Piešťany © Kúpele Trenčianske Teplice 50 www.lexikon.sk

click to read more

VEREIN DER SLOWAKISCHEN HEILBÄDER Slowakische Heilbäder gehört ganz bestimmt zu den besten in ganzen Europa. ASOCIÁCIA SLOVENSKÝCH KÚPEĽOV Jakubovo nám. 14, 811 09 Bratislava Tel.: +421 2/ 5244 4982 E -mail: ask@ask.sk, www.ask.sk, www.slovakspas.eu Slowakische Heilbäder, ein starker Segment von Gesund- heitstourismus. Die Ausnützung der Naturheilquellen, vor allem der Heilwässer, Peloiden, Gasen und Klimabedingungen geeignetzurBehandlungundPräventionvonKrankheitenistein traditionelles europäisches Phänomen. Die geologische Entwicklung des Západné Karpaty Gebirges ist die Grundlage für reiche Vertretung der natürlichen Heilquellen auf dem Gebiet der Slowakei. Die Menge, Qualität und Vielfalt der natürlichen Heilwässern auf dem relativ kleinen Gebiet er- möglichtederenNutzungbeieinerbreitenSkala von Gesundheitsproblemen schon in der fernen Vergangenheit, was durch archäologische Be- funde und schriftliche Beweise belegt wird. In der Slowakei befinden sich fast alle bekannten Typen der Heilwässer und Heilpeloiden, sowie auch Klimabedingungen die günstig für Kurbe- handlung sind. IndenmeisteneuropäischenLändernsinddieHeil- bäder Bestandteil des Gesundheitssystems  und zugleich ein starkes Segment des Gesundheitstourismus. Po- sitive Beeinflussung der Gesundheit durch Ausnutzung von Kurbehandlung steht nicht nur auf empirischen Erfahrungen, dieindieVergangenheitgehen,abervorallemaufwissenschaft- lichen Kenntnissen. Spezialisierte Forschungsinstitute und Universitäts-Fachabteilungen bringen neue Beweise, dass die Einbeziehung der Therapien auf Grund von Naturheilquellen ins Management der Behandlung von chronischen und postakuten pathologischenZuständen,sowieauchinpräventiveProgramme orientiert auf Zivilisationskrankheiten gerechtfertigt ist. Kurbehandlung ist mit der Nutzung der lokalen Naturheilquel- len verbunden. Gerade deshalb verreisen die Klienten/Patienten auch außerhalb ihren Wohnsitz um diese Form von Gesund- heitsversorgung zu bekommen. Mobilität der Patienten ist ein Phänomen, der natürlich auch in derVergangenheit zur Geltung kam.Die Richtlinie 2011/24/EU über dieAusübung der Patienten- rechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, gültig seit dem Jahr 2011 vereinfacht den Zugang zur sicheren, hochqualifizierten Gesundheitsversorgung in der EU. Die grenz- überschreitendeGesundheitsversorgungbetrifftauchdiegrenz- überschreitende Kurbadbehandlung, die jetzt auch einen euro- päischen rechtlichen Rahmen hat. Seit 1989 steigerte sich alljährlich der Anteil der ausländischen Klienten in den slowakischen Kurorten und zurzeit ist es etwa 30 – 35 % aller Aufenthalter. Die Kurorte und Heilbäder sind die Destination in der Slowakei, wo sich die ausländischen Gäste am längsten aufhalten (durchschnittlich 12,8 Tage) und wo sie wiederholt zurückkommen. Die Heilbäder widmen große Ach- tung den präventiven Programmen, welche auf die Änderung von Lebensstil,Beseitigung von Risikofaktoren bei dem am häu- figsten vorkommenen chronischen Erkrankungen ausgerichtet sind, womit sie qualifiziert auf die aktuellen Änderungen des Gesundheitszustandes der Europäer und der Bevölkerungsal- terung reagieren. Es ist erfreulich, dass manche slowakische Heilbäder sich entschieden haben, die transparente Qualität zu deklarieren, auch durch den Erwerb des europäischen Gütezei- chen EUROPESPAmed, welchem ein anspruchsvolles Audit der Dienstleistungen zuvorkommt.Weitere bereiten sich auf diesen Schritt vor. MUDr.Janka Zálešáková Vorsitzende desVereins der slowakischen Heilbäder,Bratislava Vizepräsidentin des Europäischen Heilbäderverbands,Brüssel © KúpeleVyšné Ružbachy © Kúpele Trenčianske Teplice © Kúpele Kováčová www.lexikon.sk 51

click to read more

ASSOCIATION OF SLOVAK SPAS Slovak Medical Spas – a strong seg- ment of health tourism. Exploitation of natural healing sources, particularly of healing waters, peloids, gases and cli- mate conditions suitable for the purpose of healing and prevention of diseases is a traditional European phenomenon. Geological development of the Západné Karpaty mountains is the basis of a rich abundance of healing resources on the territory of Slovakia. Quantity, quality and variety of natural healingwatersona relativelysmallterritoryallowedtheirexploi- tation on whole gamut of health problems long ago, which can be documented by archaeological findings and written records. OntheterritoryofSlovakiayoucanfindnearlyallknowntypesof waters ,peloids as well as climate suitable for treatment. Healing balneology is a part of the health care system in most of the European countries; at the same time it is strong seg- ment of health tourism. Positively influencing health by using spa treatment is lined up not only by empirical experience going backtohistory,butparticularlybymedicalscientificknowledge. Specialized research institutions and university departments bring new evidence of implementing healing procedures based on natural healing resources into management of therapy of chronic and post-acute pathologies as well as into preventive programmes focused on civilization diseases. Spa treatment is linked to the use of local natural healing re- sources. That is one of the reasons, why clients/patients travel outsidetheirresidencetogetthisformofhealthtreatment.Mo- bility of patients is a phenomenon, which came into effect also in the past. Directive of the European Parliament and Council 2011/24/EU on the application of patients‘ rights in cross-border healthcare, valid since 2011, enables easier access to safe,highly qual- ified health care within the EU. Cross- border health care applies also to the cross-border spa treatment, now having also European legal framework. Since1989theshareofforeignclientshas beengrowingeachyearandatpresentit makes some 30 to 35 % out of all stays. Slovak spas are that type of destination in the country, where the foreign guests stay for longest (average of 12.8 days) and where they repeatedly come back. The spas pay much atten- tion to preventive programmes oriented on changing the life- style, elimination of risk factors for the most common chronic diseases –it is a qualified reaction to present changes of the health status of the Europeans and the aging of population. It is gratifying, that some of Slovak spas decided to declare trans- parent quality also by acquiring the European quality mark EUROPESPAmed, after passing a demanding audit of their services. Some other are preparing for this audit. MUDr.Janka Zálešáková President of theAssociation of Slovak Spas,Bratislava Vice president of the European SpasAssociation,Brussels Slovak spas surely belongs to the best ones in Europe. ASOCIÁCIA SLOVENSKÝCH KÚPEĽOV Jakubovo nám. 14, 811 09 Bratislava Tel.: +421 2/ 5244 4982 E -mail: ask@ask.sk, www.ask.sk, www.slovakspas.eu © Bardejovské Kúpele © Kúpele Sklené Teplice © Bardejovské Kúpele © Kúpele Štós 52 www.lexikon.sk

click to read more

BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a. s. Bardejovské kúpele rezervacie@kupele-bj.sk www.kupele-bj.sk Kúpele Bojnice, a. s. Bojnice info@kupele-bojnice.sk www.kupele-bojnice.sk Kúpele Brusno, a. s. Brusno marketing@kupelebrusno.sk www.kupelebrusno.sk Kúpele Červený kláštor - Smerdžonka Červený Kláštor recepcia@kupeleck.sk www.kupeleck.sk Kúpele Dudince, a. s. Dudince rezervacie@kupeledudince.sk www.kupeledudince.sk Kúpele Horný Smokovec, s. r. o. Horný Smokovec kupelehs@stonline.sk www.tatranskekupele.sk Kúpele Kováčová, s. r. o. Kováčová info@kupelekovacova.sk www.kupelekovacova.sk KÚPELE LUČIVNÁ, a. s. Lučivná tkl@tkl.sk www.tkl.sk KÚPELE LÚČKY a. s. Lúčky kupele@kupele-lucky.sk www.kupele-lucky.sk Kúpele Nimnica, a. s. Nimnica nimnica@kupelenimnica.sk www.kupelenimnica.sk KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a. s. Nový Smokovec marketing@kupelens.sk www.kupelens.sk KÚPEĽNÉ PODNIKY | HEILBÄDER | MEDICAL SPAS Kúpele Sliač, a. s. Sliač sales@spa-sliac.sk www.spa-sliac.sk Kúpele Štós, a. s. Štós marketing@kupele-stos.sk www.kupele-stos.sk Kúpele Trenčianske Teplice, a. s. Trenčianske Teplice obchod@slktn.sk www.kupele-teplice.sk Kúpele Vyšné Ružbachy, a. s. Vyšné Ružbachy ruzbachy@ruzbachy.sk www.ruzbachy.sk Kúpeľno-liečebný ústav MVSRARCO Trenčianske Teplice marketing@kluarco.sk www.kluarco.sk Kúpeľno-liečebný ústav MVSR Družba Bardejovské kúpele druzba@proxisnet.sk www.klu-druzba.sk Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR Bystrá Liptovský Ján sekretariat@krubystra.sk www.krubystra.sk Liečebné termálne kúpele, a. s. Sklené Teplice Sklené Teplice info@kupele-skleneteplice.sk www.kupele-skleneteplice.sk Prírodné jódové kúpele Číž, a. s. Číž kupeleciz@kupeleciz.sk www.kupeleciz.sk Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s. Piešťany booking@spapiestany.sk www.kupelepiestany.sk Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, a. s. Smrdáky reservations.smr@spasmrdaky.sk www.kupelesmrdaky.sk Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a. s. Rajecké Teplice spa@spa.sk www.spa.sk Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a. s. Turčianske Teplice rezervacie@therme.sk www.therme.sk SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š. p. Dudince diamant@diamant.sk www.diamant.sk Špecializovaný liečebný ústav Marína, š. p. Kováčová sekretariat@marinakovacova.sk www.marinakovacova.sk © Kúpele Rajecké Teplice www.lexikon.sk 53

click to read more

Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky Hotel- und Gaststättenverband der Slowakischen Republik Slovak Association of Hotels and Restaurants Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republikyjedobrovoľ- nou, nepolitickou, záujmovou a odbornou organizáciou, ktorej cieľom je obhajovať spoločné záujmy členských subjektov voči orgánom štátnej správy a iným organizáciám, zvyšovať ich pro- fesionálnu prestíž, ovplyvňovať verejnú mienku a názory riadia- cich orgánov cestovného ruchu v štátnej správe a samospráve na slovenské hotelierstvo, gastronómiu a  cestovný ruch. Bol založenýv roku1993.Početjehočlenovneustálerastiea v súčas- nosti má viac ako 400 členov. Zväz sa svojimi aktivitami usiluje o profesionálnuúroveňpodnikania,o rastkvalityposkytovaných služieb v hotelierstve a cestovnom ruchu. Prináša najmä nové poznatky o hotelierstve doma i v zahraničí, pripomienkuje ná- vrhyzákonova vyhlášoktýkajúcichsahotelierstvaa cestovného ruchu, organizuje odborné vzdelávanie pre pracovníkov v hote- lierstve, zabezpečuje spoločnú propagáciu členských zariadení naveľtrhocha výstavách,poskytujeprávnea poradenskéslužby, prezentuje činnosť zväzu a svojich členov v médiách, pravidelne organizuje stretnutia hotelierov s odborným programom. Zväz každoročne vyhlasuje prestížnu súťaž Hotelier roka a širokej ve- rejnostiprinášanajlepšiepríkladyz praxe. Der Hotel- und Gaststättenverband der Slowakischen Republik isteinefreiwillige,nicht-politische,Freizeit-undPro- fessionelle Organisation, deren Ziel ist es, die gemeinsamen Interessen der Mitglieder gegenüber Behörden und anderen Organisationenzuverteidigen,steigerungeigenerberuflichen Prestige, Einfluss auf die öffentliche Meinung und auf die An- sichten der staatlichen und lokalen Behörden auf das Hotell- wesen,GastronomieundTourismus.Eswurde1993gegründet. Seine Mitgliedschaft wächst weiter und hat derzeit mehr als 400 Mitglieder. DerVerband strebt mit seinenAktivitäten eine professionelle Ebene der Wirtschaft, die Steigung der Dienst- leistungsqualität in der Hotellindustrie und imTourismus. Ins- besondere bringt es neue Erkenntnisse über das Hotellwesen im In- und Ausland, kommentiert Gesetz und Erlaß Entwürfe bzgl. des Hotellwesens und Tourismus, bietet Bildungspro- gramme für die Mitarbeiter im Hotellwesens, bietet gemein- samePropagationderMitgliedseinrichtungenaufMessenund Ausstellungen,bietetRechts-undBeratungsdienstleistungen, präsentiert Aktivitäten des Vereins und seiner Mitglieder in Medien, organisiert regelmäßig Hotelierstreffen mit einem professionellen Programm. Der Verband gibt jährlich den re- nommierten Wettbewerb Hotelier des Jahres und bringt der allgemeinen Öffentlichkeit Beste Beispiele aus der Praxis. The Slovak Association of Hotels and Restaurants is a vol- untary, non-political, leisure and professional organization whoseaimistodefendthecommoninterestsofthemembers against government bodies and other organizations, increase their own professional prestige, influence public opinion and the views of the state and local government bodies on hotel industry, gastronomy and tourism. It was founded in 1993. Its membership continues to grow and currently has more than 400 members. The Association with its activities seeks a professional level of business, the growth of service quality in the hotel industry and in tourism. In particular, it brings newknowledgeaboutthehotelindustryathomeandabroad, comments act and decree drafts related to hotel industry and tourism,provideseducationalprogrammesfortheemployees of the hotel industry, provides joint promotion of Member fa- cilities on fairs and exhibitions, provides legal and consulting services, presents activities of the Association and its mem- bers in media, regularly organizes hotelier meetings with a professional program. The Association annually announces the prestigious competition Hotelier of the year and brings the general public best practice examples. ZHR SR Bajkalská 25, 827 18 Bratislava Tel./Fax.: +421 2/ 5823 33 86 E-mail: zhr@zhrsr.sk, www.zhrsr.sk 54 www.lexikon.sk

click to read more

Historické hotely Slovenska Asociácia Historických Hotelov Slovenska je viac ako len skupina hotelov v zámkoch, kaštieľoch a historických budovách na Slovensku. Je to stelesnenie tradície a histórie, ktorú ponúka celá slovenská krajina a národ vo forme po- hostinnostia výnimočnostis dôrazomnajedinečnýzážitok. Cieľom členov asociácie je poskytnúť hosťom viac ako iba ubytovanie, ide o sprostredkovanie výnimočných zážitkov z každého okamihu, ktorý strávia v niektorom z členských hotelov. Garanciou a zárukou výnimočnosti je aj členstvo Asociácie Historických Hotelov Slovenska v celoeurópskej asociácii Historic Hotels of Europe, ktorá združuje viac ako 600 výnimočných hotelov v 20 krajinách Európy. Der Verband Historischer Hotels in der Slowakei ist mehr als eine Gruppe von Hotels in slowakischen Schlössern, Herrenhäusern und historischen Gebäuden. Vielmehr verkörperte er die Tradition und Geschichte, welche das Land und die Nation hinsichtlich Gast- lichkeit und Exklusivität bieten (Schwerpunkt: außergewöhnliche Erlebnisse). Das Ziel der Verbandsmitglieder ist es, den Gästen mehr als bloße Unterkunft zu bieten: vielmehr möchte man ungewöhnliche Erlebnisse jeden Moment, den sie in einem der angeschlossenen Hotels verbringen, bieten. Gewähr für die Exklusivität ist die Mitgliedschaft unseresVerbandes im europaweiten Bund Historic Hotels of Europe, welcher über 600 exklusive Hotels in 20 euro- päischen Ländern vereint. The Association of Historic Hotels in Slovakia is not merely a group of hotels in castles, mansions and historic buildings located in Slovakia but rather an association representing the tradition and history which this region and nation offer with respect to hospitality and rareness - the focus is on exceptional experiences.The goal of the members is to offernotmerelyaccommodationbutrather unique experiences at any moment which the guest spends in one of the associated hotels.The exclusiveness is guaranteed by our membership in the international as- sociation Historic Hotels of Europe which unites more than 600 outstanding hotels in 20 European countries. Historické Hotely Slovenska Prístavná 11, 921 01 Piešťany Tel.: +421 948 039 080 info@historickehotelyslovenska.sk www.historickehotelyslovenska.sk www.lexikon.sk 55

click to read more

ZVÄZ MÚZEÍ NA SLOVENSKU Zväz múzeí je profesijnou organizáciou združujúcou mú- zeá z celého Slovenska. Zastupuje a reprezentuje múzeá na- vonok, sprostredkováva informácie a zabezpečuje spoluprá- cu s partnerskými organizáciami v zahraničí. Mapuje súčasnú situáciu v slovenskom múzejníctve predovšetkým s ohľadom na systém riadenia a financovania. Okrem centrálnych múzeí v riadení Ministerstva kultúry SR, prípadne ino- rezortných múzeí s celoslovenskou pôsobnosťou, mestských a  obecných múzeí, najväčšiu sku- pinu tvoria múzeá v  riadení samosprávnych krajs­kých územných celkov. Zväz múzeí sa za- meriava na podporu odbornej múzejnej práce a popularizáciu poslania a významu slovenských múzeí. Jednou z jeho aktivít je ko- ordinácia návštevnícky obľúbeného podujatia Noc múzeí a galérií. Der Museumsverband ist eine profes- sionelle Organisation,die Museen in der ganzen Slowakei vereint. Er vertritt und repräsentiert die Museen nach außen, vermittelt Information und arrangiert die Zusammenarbeit mit Partnerorgani- sationen im Ausland. Er beeinflusst die gegenwärtige Lage des slowakischen Museumwesens vor allem betreffend Management und Finanzierung. Neben den Hauptmuseen unter der Leitung des Kulturministeriums der Slowakischen Republik bzw. Museen ande- rer Ressorts mit landesweitem Wirkungskreis, Städte-undDorfmuseen,bildendiegrößteGrup- pe die Museen, die den Landesverwaltungen unter- stehen. Der Museumsverband unterstützt die fachliche Museumsarbeit und bemüht sich, die Aufgabe und Be- deutung der slowakischen Museen bekannt zu machen. Eine ihrerAktivitäten ist die Koordinierung der Besucher Lieblings Veranstaltungen Nacht der Museen und Galerien. The Museum association is a professional organization, whichunitesmuseumsthroughoutSlovakia.Itadvocatesand represents the museums to the public, it provides informa- tion, and arranges the cooperation with partner institutions abroad. The association influences the present situation of the Slovak museums, especially in respect to management and financing. Besides the main museums, which are under the administration of the Ministry of Culture of the Slovak Republic and the museums with nationwide scope under the administration of other ministries, the museums of towns and villages, the largest group are the museums under the administration of the regions. The Museum Association sup- ports the museums in their expert work and introduces to the public the mission and significance of Slovak museums. One of its activities is coordination visitors‘ favorite events Night of museums and galleries. Kapitulská 23, 974 00 Banská Bystrica Tel.: +421 2/ 59 100 812, E-mail: zms@zms.sk www.zms.sk, www.muzeum.sk 56 www.lexikon.sk

click to read more

Magna Via - most historického dedičstva piatich kra- jín - je novodobou cestou v  modernej Európe a  má ambíciu zaradiť sa do siete Európskych kultúrnych ciest. Magna Via je spoločným názvom historických ob- chodných ciest, ako i ciest cisárov a kráľov, kde vodiacim prvkom jej názvu je cisársko-kráľovská poštová cesta, kto- rá od 16. stor. spájala strednú a juhovýchodnú Európu. Pre- chádzala Rakúskom, Slovenskom, Ukrajinou, Maďarskom a Rumunskom, mala 56 poštových staníc a s dĺžkou viac ako 1000 km bola jednou z najdlhších európskych pošto- vých a dopravných spojení. Na Slovensku jej trasa merala 520kma prechádzalaceznajatraktívnejšieregiónys boha- tým kultúrno-historickým dedičstvom. Cieľom združenia Magna Via je podporovať a ochraňovať naše spoločné kul- túrne dedičstvo a v spojení s prezentáciou prírodných krás a atraktivít rozvíjať cestovný ruch Slovenska. Magna Via – die Brücke des historischen Erbes von fünf Ländern – ist eine zeitgenössische Route im mo- dernen Europa und hat den Ehrgeiz sich in das Netz- werk der Europäischen Kulturwege einzugliedern. Magna Via ist der gemeinsame Name von historischen Handelsrouten, sowie der kaiserlichen und königlichen Wege; das Leitmotiv ist die kaiserlichkönigliche Postrou- te welche Mittel- und Südosteuropa seit 16. Jahrhundert verbindet. Die Route verlief durch Österreich, Slowakei, Ukraine, Ungarn und Rumänien, hatte 56 Poststationen und mit ihrer Länge von mehr als 1000 km war es eine der längsteneuropäischenPost-undTransportverbindungen. Auf dem Gebiet der Slowakei war die Route 520 km lang und ging durch die attraktivsten Regionen mit reichem kultur-historischen Erbe. Der Ziel der Vereinigung Magna Via ist der Schutz und die Förderung unseres gemein- samen Kulturerbes und zusammen mit der Präsentation der Naturschönheiten und anderen Attraktionen auch der Weiterentwicklung des slowakischen Reiseverkehrs zu helfen. Magna Via - the bridge of the historical heritage of five countries - is a contemporary route in modern Europe and has the ambition to become a part of the network European Cultural Routes. Magna Via is a common name of historical trade routes, as well as travel routes of emperors and kings the guiding theme is the imperial and royal post route, which used to connect Middle and South-eastern Europe since the 16th century. It passed through Austria, Slovakia, Ukraine, Hungary and Romania, had 56 postal stations and with its length of more than 1000 km it was one of the longest Europe- an postal and transport connections. On the territory of Slovakia the track was 520 km long and passed through the most attractive regions with rich cultural and his- torical heritage. The aim of the Magna Via association is to promote and protect our joint cultural heritage and combined with the presentation of the nature‘s beauties and other attractive places to help the further develop- ment of Slovak tourism. magnavia@magnavia.eu www.magnavia.eu www.lexikon.sk 57

click to read more

Únia múzeí v prírode Únia múzeí v  prírode Múzeá v  prírode predstavujú špecifickú formu múzejnej prezentácie tradičnej stavebnej kultúry a  spôsobu života v  prírodnom prostredí. Na Slo- vensku je 10 múzeí v prírode. Sú významným fenoménom nielen v  rámci domáceho múzejníctva, ale aj v  kontexte európskych múzeí v  prírode. Expozíciami a  aktivizačným programom prezentujú tradičný spôsob života, pestovania a spracovania plodín, chov hospodárskych zvierat, ukážky remeselných postupov a techník spracovávania prírodných materiálov, ako aj ukážky obradového zvykoslovia a folklóru. Originály, kópie a rekonštrukcie obytných, hospodárskych, technických, sakrálnych a spoločensko-komunikačných ob- jektov v múzeách v prírode slúžia na výchovno-vzdelávací proces a popularizáciu hodnôt kultúrneho dedičstva. Únia múzeí v prírode na Slovensku sa sformovala ako záujmové združenie odborníkov múzeí v prírode začiatkom 90. rokov 20. stor. Počas svojej činnosti prešla niekoľkými zmenami. V súčasnosti pôsobí ako odborná komisia pri Zväze múzeí na Slovensku. Cieľom Únie múzeí v  prírode je vytváranie podmienok pre všestranný rozvoj týchto špecializovaných múzeí na Sloven- sku. Koordinuje spoluprácu múzeí doma a v zahraničí, spo- lupracuje s  miestnymi a  štátnymi orgánmi i  organizáciami cestovného ruchu v prospech rozvoja regionálnej a kultúrnej turistiky a tiež s medzinárodnými kultúrnymi organizáciami UNESCO - ICOM,AEOM pri ICOM a ICOMOS. Verband der Freilichtmuseen Freilichtmuseen stel- len eine besondere Form der musealen Präsentation von tra- ditionellen Gebäude Kultur und des Lebens in Natur. Es gibt 10 Freilichtmuseen in der Slowakei. Sie sind ein wichtiges Phänomen nicht nur in dem heimischen Museumswesen, aber auch im Rahmen der europäischen Freilichtmuseen. Mit ihren Ausstellungen und Aktivierungsprogramme bieten sie Raum für die Präsentation der traditionellen Lebensweise, des Anbaus und Verarbeitung von Getreide, Vieh, Vorfüh- rungen von Handwerk und Technologien der Verarbeitung von natürlichen Materialien und Demonstrationen von rituellen Bräuchen und Folklore. Originale, Kopien und Re- konstruktion von Wohn-, wirtschaftlichen, technischen und sakralen Sozio-Kommunikationobjekte in Freilichtmuseen dienen in dem Bildungsprozess und Popularisierung des kul- turellen Erbes. Union der Freilichtmuseen in der Slowakei wurde als Interes- sengruppe Museumsexperten in den frühen 90er Jahren des 20. Jh. gegründet.Während dieser Zeit hat es mehrere Verän- derungen durchgemacht. Derzeit dient als ein Expertengre- mium beim Verband der Slowakischen Museen. Das Ziel der Union ist die Schaffung von Bedingungen für eine allseitige Entwicklung dieser spezialisierten Museen in der Slowakei. Sie koordiniert die Zusammenarbeit der Freilichtmuseen in der Slowakei und im Ausland und arbeitet zusammen mit staatlichen Institutionen, Tourismusorganisationen zugun- sten der Entwicklung des regionalen und Kulturtourismus, sowie mit internationalen Organisationen UNESCO - ICOM, AEOM bei ICOM und ICOMOS. Cieľom Únie múzeí v prírode je vytváranie podmienok pre všestranný rozvoj týchto špecializovaných múzeí na Slovensku. Koordinuje spoluprácu múzeí doma a v zahraničí, spolupracuje s miestnymi a štátnymi orgánmi i organi- záciami cestovného ruchu v prospech rozvoja regionálnej a kultúrnej turistiky a tiež s medzinárodnými kultúrnymi organizáciami UNESCO - ICOM, AEOM pri ICOM a ICOMOS. Múzeum oravskej dediny v Zuberci 027 32 Zuberec - Brestová 850, Tel.: +421 43/ 539 51 49 E-mail: muzeum@zuberec.sk, www.muzeum.zuberec.sk Múzeum liptovskej dediny v Pribyline 032 42 Pribylina, Tel.: +421 44/ 529 31 63 E-mail: skanzenpribylina@liptovskemuzeum.sk, www.liptovskemuzeum.s ŠARIŠSKÉ MÚZEUM Múzeum ľudovej architektúty v Bardejovských kúpeľoch 086 31 Bardejovské Kúpele, Tel.: +421 54/ 472 20 72 E-mail: sarmus@nextra.sk, www.muzeumbardejov.sk SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM BANSKÁ ŠTIAVNICA Banské múzeum v prírode J. K. Hella 12, 969 00 Banská Štiavnica Tel.: +421 45/ 691 29 71, +421 45/ 692 05 35 (Informačné centrum) E-mail: bmp@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku Národopisná expozícia SNM - MUK vo Svidníku, Centrálna 258, 089 01 Svidník Tel.: +421 54/245 10 04, +421 54/ 245 10 01, +421 54/ 245 10 07 E-mail: muk@snm.sk, varchol@snm.sk, www.snm.sk Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke 023 05 Nová Bystrica - Vychylovka, Tel.: +421 41/ 439 73 50 (správa M +421 41/ 439 72 19 (pokladňa), E-mail: skanzen@kysuckemuzeum.sk, zeleznicka@kysuckemuzeum.sk www.kysuckemuzeum.sk 60 Cieľom Únie múzeí v prírode je vytváranie podmienok pre všestranný rozvoj týchto špecializovaných múzeí na Slovensku. Koordinuje spoluprácu múzeí doma a v zahraničí, spolupracuje s miestnymi a štátnymi orgánmi i organi- záciami cestovného ruchu v prospech rozvoja regionálnej a kultúrnej turistiky a tiež s medzinárodnými kultúrnymi organizáciami UNESCO - ICOM, AEOM pri ICOM a ICOMOS. Múzeum oravskej dediny v Zuberci 027 32 Zuberec - Brestová 850, Tel.: +421 43/ 539 51 49 E-mail: muzeum@zuberec.sk, www.muzeum.zuberec.sk Múzeum liptovskej dediny v Pribyline 032 42 Pribylina, Tel.: +421 44/ 529 31 63 E-mail: skanzenpribylina@liptovskemuzeum.sk, www.liptovskemuzeum.sk ŠARIŠSKÉ MÚZEUM Múzeum ľudovej architektúty v Bardejovských kúpeľoch 086 31 Bardejovské Kúpele, Tel.: +421 54/ 472 20 72 E-mail: sarmus@nextra.sk, www.muzeumbardejov.sk SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM BANSKÁ ŠTIAVNICA Banské múzeum v prírode J. K. Hella 12, 969 00 Banská Štiavnica Tel.: +421 45/ 691 29 71, +421 45/ 692 05 35 (Informačné centrum) E-mail: bmp@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku Národopisná expozícia SNM - MUK vo Svidníku, Centrálna 258, 089 01 Svidník Tel.: +421 54/245 10 04, +421 54/ 245 10 01, +421 54/ 245 10 07 E-mail: muk@snm.sk, varchol@snm.sk, www.snm.sk Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke 023 05 Nová Bystrica - Vychylovka, Tel.: +421 41/ 439 73 50 (správa MKD), +421 41/ 439 72 19 (pokladňa), E-mail: skanzen@kysuckemuzeum.sk, zeleznicka@kysuckemuzeum.sk www.kysuckemuzeum.sk räsenta- n Natur. wichtiges auch im ellungen ation der on Getre- der Ver- nen von struktion Kommu- zess und eressen- 20. Jh. en durch- SNM v Martine - Múzeum slovenskej dediny Malá hora 2, 036 80 Martin +421 43/ 245 81 11, + 421 43/423 94 91 E-mail: snm-msd@mail.t-com.sk www.snm.sk, www.skanzenmartin.sk seen n stellen eine besondere Form der musealen Präsenta- ionellen Gebäude Kultur und des Lebens in Natur. lichtmuseen in der Slowakei. Sie sind ein wichtiges t nur in dem heimischen Museumswesen, aber auch im ropäischen Freilichtmuseen. Mit ihren Ausstellungen gsprogramme bieten sie Raum für die Präsentation der ebensweise, des Anbaus und Verarbeitung von Getre- ührungen von Handwerk und Technologien der Ver- natürlichen Materialien und Demonstrationen von hen und Folklore. Originale, Kopien und Rekonstruktion tschaftlichen, technischen und sakralen Sozio-Kommu- in Freilichtmuseen dienen in dem Bildungsprozess und des kulturellen Erbes. lichtmuseen in der Slowakei wurde als Interessen- msexperten in den frühen 90er Jahren des 20. Jh. hrend dieser Zeit hat es mehrere Veränderungen durch- eit dient als ein Expertengremium beim Verband der Museen. Das Ziel der Union ist die Schaffung von ür eine allseitige Entwicklung dieser spezialisierten Slowakei. Sie koordiniert die Zusammenarbeit der n in der Slowakei und im Ausland und arbeitet zu- staatlichen Institutionen, Tourismusorganisationen Entwicklung des regionalen und Kulturtourismus, sowie alen Organisationen UNESCO - ICOM, AEOM bei ICOM SNM v Martine - Múzeum slovenskej dediny Malá hora 2, 036 80 Martin +421 43/ 245 81 11, + 421 43/423 94 91 E-mail: snm-msd@mail.t-com.sk www.snm.sk, www.skanzenmartin.sk Slovenské poºnohospodárske múzeum v Nitre Dlhá 92, 950 50 Nitra, Tel.: + 421 37/ 657 25 53, + 421 911 404 001 E-mail: muzeum@agrokomplex.sk, www.spmnitra.sk of Open-Air musems nd der Freilichtmuseen 22:30 Page 61 Múzeum oravskej dediny v Zuberci 027 32 Zuberec - Brestová 850, Tel.: +421 43/ 539 51 49 E-mail: muzeum@zuberec.sk, www.muzeum.zuberec.sk Múzeum liptovskej dediny v Pribyline 032 42 Pribylina, Tel.: +421 44/ 529 31 63 E-mail: skanzenpribylina@liptovskemuzeum.sk, www.liptovskemuzeum.sk SNM v Martine - Múzeum slovenskej dediny Malá hora 2, 036 80 Martin +421 43/ 245 81 11, + 421 43/423 245 81 16 E-mail: msd@snm.sk www.snm.sk, www.skanzenmartin.sk Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre Dlhá 92, 950 50 Nitra, Tel.: + 421 37/ 657 25 53, + 421 911 404 001 E-mail: muzeum@agrokomplex.sk www.spmnitra.sk Expozícia ºudovej architektúry a b˘vania v Humennom Park mieru, 066 01 Humenné,Tel.: +421 57/ 775 56 71 Open-Air Museums represent a specific form of museum presentation of traditional building culture and way of life in the natural environ- ment. There are 10 open-air museums in Slovakia. They are an impor- tant phenomenon not only in the domestic museology, but also in the context of european open-air museums. With their expositions and activation programs provide space for the presentation of the tradit- ional lifestyle, of growing and processing of crops, livestock, craft demonstrations and technologies of processing of natural materials, and demonstrations of ritual folk customs and folklore. Originals, copies and reconstruction of residential, economical, technical, and sacral socio-communication objects in open-air museums serve in the educational process and popularization of cultural heritage values. Union of Open-Air musems in Slovakia was formed as an interest group of museum experts in the early 90s of the 20st century. During this period it has undergone several changes. Currently serves as an expert committee at the Association of Museums in Slovakia. The aim of the Union is the creation of conditions for an all-round development of these specialized museums in Slovakia. It coordinates the cooperation of open-air museum exhibitions in Slovakia and abroad and cooperates together with government institutions, tourism organizations in favor of development of regional and cultural tourism, as well as with international organizations UNESCO - ICOM, AEOM at ICOM and ICOMOS. Freilichtmuseen stellen eine besondere Form der musealen Präsenta- tion von traditionellen Gebäude Kultur und des Lebens in Natur. Es gibt 10 Freilichtmuseen in der Slowakei. Sie sind ein wichtiges Phänomen nicht nur in dem heimischen Museumswesen, aber auch im Rahmen der europäischen Freilichtmuseen. Mit ihren Ausstellungen und Aktivierungsprogramme bieten sie Raum für die Präsentation der traditionellen Lebensweise, des Anbaus und Verarbeitung von Getre- ide, Vieh, Vorführungen von Handwerk und Technologien der Ver- arbeitung von natürlichen Materialien und Demonstrationen von rituellen Bräuchen und Folklore. Originale, Kopien und Rekonstruktion von Wohn-, wirtschaftlichen, technischen und sakralen Sozio-Kommu- nikationobjekte in Freilichtmuseen dienen in dem Bildungsprozess und Popularisierung des kulturellen Erbes. Union der Freilichtmuseen in der Slowakei wurde als Interessen- gruppe Museumsexperten in den frühen 90er Jahren des 20. Jh. gegründet. Während dieser Zeit hat es mehrere Veränderungen durch- gemacht. Derzeit dient als ein Expertengremium beim Verband der Slowakischen Museen. Das Ziel der Union ist die Schaffung von Bedingungen für eine allseitige Entwicklung dieser spezialisierten Museen in der Slowakei. Sie koordiniert die Zusammenarbeit der Freilichtmuseen in der Slowakei und im Ausland und arbeitet zu- sammen mit staatlichen Institutionen, Tourismusorganisationen zugunsten der Entwicklung des regionalen und Kulturtourismus, sowie mit internationalen Organisationen UNESCO - ICOM, AEOM bei ICOM und ICOMOS. SNM v Martine - Múzeum slovenskej dediny Malá hora 2, 036 80 Martin +421 43/ 245 81 11, + 421 43/423 94 91 E-mail: snm-msd@mail.t-com.sk www.snm.sk, www.skanzenmartin.sk Slovenské poºnohospodárske múzeum v Nitre Dlhá 92, 950 50 Nitra, Tel.: + 421 37/ 657 25 53, + 421 911 404 001 E-mail: muzeum@agrokomplex.sk, www.spmnitra.sk ªubovnianske múzeum Národopisná expozícia v prírode - skanzen Zámocká 22, 064 01 Stará ªubovÀa Tel.: +421 52/ 432 24 22, +421 52/ 432 23 02 E-mail: muzeum@slnet.sk, www.muzeumsl.sk Union of Open-Air musems Verband der Freilichtmuseen Únia múzeí v prírode - odborná komisia Zväzu múzeí na Slovensku E-mail: ump.zms@gmail.com 14_uvod 22.4.2014 22:30 Page 61 Expozícia ľudovej architektúry a bývania v Humennom Park mieru, 066 01 Humenné Tel.: +421 57/ 775 56 71 E-mail: sekretariat@muzeumhumenne.sk www.muzeumhumenne.sk 58 www.lexikon.sk

click to read more

Union of Open-Air musems Open-Air Museums rep- resent a specific form of museum presentation of traditional building culture and way of life in the natural environment. There are 10 open-air museums in Slovakia. They are an im- portant phenomenon not only in the domestic museology, but also in the context of european open-air museums.With their expositions and activation programs provide space for the presentation of the traditional lifestyle, of growing and processing of crops, livestock, craft demonstrations and technologies of processing of natural materials, and de­ monstrations of ritual folk customs and folklore. Originals, copies and reconstruction of residential, economical, tech- nical, and sacral socio-communication objects in open-air museums serve in the educational process and populariza- tion of cultural heritage values. Union of Open-Air musems in Slovakia was formed as an interest group of museum experts in the early 90s of the 20st century. During this period it has undergone several changes. Currently serves as an expert committee at the Association of Museums in Slovakia. The aim of the Union is the creation of conditions for an all-round development of these specialized museums in Slovakia. It coordinates the cooperation of open-air museum exhibitions in Slova- kia and abroad and cooperates together with government institutions, tourism organizations in favor of development of regional and cultural tourism, as well as with international organizations UNESCO - ICOM, AEOM at ICOM and ICOMOS. Únia múzeí v prírode - odborná komisia Zväzu múzeí na Slovensku E-mail: ump.zms@gmail.com Múzeum oravskej dediny v Zuberci 027 32 Zuberec - Brestová 850, Tel.: +421 43/ 539 51 49 E-mail: muzeum@zuberec.sk, www.muzeum.zuberec.sk Múzeum liptovskej dediny v Pribyline 032 42 Pribylina, Tel.: +421 44/ 529 31 63 E-mail: skanzenpribylina@liptovskemuzeum.sk, www.liptovskemuzeum.s ŠARIŠSKÉ MÚZEUM Múzeum ľudovej architektúty v Bardejovských kúpeľoch 086 31 Bardejovské Kúpele, Tel.: +421 54/ 472 20 72 E-mail: sarmus@nextra.sk, www.muzeumbardejov.sk SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM BANSKÁ ŠTIAVNICA Banské múzeum v prírode J. K. Hella 12, 969 00 Banská Štiavnica Tel.: +421 45/ 691 29 71, +421 45/ 692 05 35 (Informačné centrum) E-mail: bmp@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku Národopisná expozícia SNM - MUK vo Svidníku, Centrálna 258, 089 01 Svidník Tel.: +421 54/245 10 04, +421 54/ 245 10 01, +421 54/ 245 10 07 E-mail: muk@snm.sk, varchol@snm.sk, www.snm.sk Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke 023 05 Nová Bystrica - Vychylovka, Tel.: +421 41/ 439 73 50 (správa MK +421 41/ 439 72 19 (pokladňa), E-mail: skanzen@kysuckemuzeum.sk, zeleznicka@kysuckemuzeum.sk www.kysuckemuzeum.sk 60 Múzeum oravskej dediny v Zuberci 027 32 Zuberec - Brestová 850, Tel.: +421 43/ 539 51 49 E-mail: muzeum@zuberec.sk, www.muzeum.zuberec.sk Múzeum liptovskej dediny v Pribyline 032 42 Pribylina, Tel.: +421 44/ 529 31 63 E-mail: skanzenpribylina@liptovskemuzeum.sk, www.liptovskemuzeum.sk ŠARIŠSKÉ MÚZEUM Múzeum ľudovej architektúty v Bardejovských kúpeľoch 086 31 Bardejovské Kúpele, Tel.: +421 54/ 472 20 72 E-mail: sarmus@nextra.sk, www.muzeumbardejov.sk SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM BANSKÁ ŠTIAVNICA Banské múzeum v prírode J. K. Hella 12, 969 00 Banská Štiavnica Tel.: +421 45/ 691 29 71, +421 45/ 692 05 35 (Informačné centrum) E-mail: bmp@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku Národopisná expozícia SNM - MUK vo Svidníku, Centrálna 258, 089 01 Svidník Tel.: +421 54/245 10 04, +421 54/ 245 10 01, +421 54/ 245 10 07 E-mail: muk@snm.sk, varchol@snm.sk, www.snm.sk Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke 023 05 Nová Bystrica - Vychylovka, Tel.: +421 41/ 439 73 50 (správa MKD), +421 41/ 439 72 19 (pokladňa), E-mail: skanzen@kysuckemuzeum.sk, zeleznicka@kysuckemuzeum.sk www.kysuckemuzeum.sk 027 32 Zuberec - Brestová 850, Tel.: +421 43/ 539 51 49 E-mail: muzeum@zuberec.sk, www.muzeum.zuberec.sk 032 42 Pribylina, Tel.: +421 44/ 529 31 63 E-mail: skanzenpribylina@liptovskemuzeum.sk, www.liptovskemuzeum ŠARIŠSKÉ MÚZEUM Múzeum ľudovej architektúty v Bardejovských kúpeľoch 086 31 Bardejovské Kúpele, Tel.: +421 54/ 472 20 72 E-mail: sarmus@nextra.sk, www.muzeumbardejov.sk SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM BANSKÁ ŠTIAVNICA Banské múzeum v prírode J. K. Hella 12, 969 00 Banská Štiavnica Tel.: +421 45/ 691 29 71, +421 45/ 692 05 35 (Informačné centrum) E-mail: bmp@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku Národopisná expozícia SNM - MUK vo Svidníku, Centrálna 258, 089 01 Svidník Tel.: +421 54/245 10 04, +421 54/ 245 10 01, +421 54/ 245 10 07 E-mail: muk@snm.sk, varchol@snm.sk, www.snm.sk Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke 023 05 Nová Bystrica - Vychylovka, Tel.: +421 41/ 439 73 50 (správa M +421 41/ 439 72 19 (pokladňa), E-mail: skanzen@kysuckemuzeum.sk, zeleznicka@kysuckemuzeum.sk www.kysuckemuzeum.sk 60 027 32 Zuberec - Brestová 850, Tel.: +421 43/ 539 51 49 E-mail: muzeum@zuberec.sk, www.muzeum.zuberec.sk 032 42 Pribylina, Tel.: +421 44/ 529 31 63 E-mail: skanzenpribylina@liptovskemuzeum.sk, www.liptovskemuzeum.sk ŠARIŠSKÉ MÚZEUM Múzeum ľudovej architektúty v Bardejovských kúpeľoch 086 31 Bardejovské Kúpele, Tel.: +421 54/ 472 20 72 E-mail: sarmus@nextra.sk, www.muzeumbardejov.sk SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM BANSKÁ ŠTIAVNICA Banské múzeum v prírode J. K. Hella 12, 969 00 Banská Štiavnica Tel.: +421 45/ 691 29 71, +421 45/ 692 05 35 (Informačné centrum) E-mail: bmp@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku Národopisná expozícia SNM - MUK vo Svidníku, Centrálna 258, 089 01 Svidník Tel.: +421 54/245 10 04, +421 54/ 245 10 01, +421 54/ 245 10 07 E-mail: muk@snm.sk, varchol@snm.sk, www.snm.sk Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke 023 05 Nová Bystrica - Vychylovka, Tel.: +421 41/ 439 73 50 (správa MKD), +421 41/ 439 72 19 (pokladňa), E-mail: skanzen@kysuckemuzeum.sk, zeleznicka@kysuckemuzeum.sk www.kysuckemuzeum.sk ŠARIŠSKÉ MÚZEUM Múzeum ľudovej architektúty v Bardejovských Kúpeľoch 086 31 Bardejovské Kúpele, Tel.: +421 54/ 472 20 72 E-mail: sarmus@nextra.sk, www.muzeumbardejov.sk Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke 023 05 Nová Bystrica - Vychylovka, Tel.: +421 41/ 439 73 50 (správa MKD), +421 41/ 439 72 19 (pokladňa), E-mail: skanzen@kysuckemuzeum.sk zeleznicka@kysuckemuzeum.sk www.kysuckemuzeum.sk SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku Národopisná expozícia SNM - MUK vo Svidníku Centrálna 258, 089 01 Svidník Tel.: +421 54/ 245 10 01, +421 54/ 245 10 07 E-mail: sekretariat-muk@snm.sk, www.snm.sk SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM BANSKÁ ŠTIAVNICA Banské múzeum v prírode J. K. Hella 12,969 01 Banská Štiavnica Tel.: +421 45/ 691 29 71, +421 45/ 692 05 35 (Informačné centrum) E-mail: infobs@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk ation iron- mpor- n the and adit- craft ials, nals, and enta- atur. iges h im ngen n der etre- Ver- von ktion mmu- und sen- Jh. urch- der von erten der zu- onen owie COM SNM v Martine - Múzeum slovenskej dediny Malá hora 2, 036 80 Martin +421 43/ 245 81 11, + 421 43/423 94 91 E-mail: snm-msd@mail.t-com.sk www.snm.sk, www.skanzenmartin.sk Slovenské poºnohospodárske múzeum v Nitre Dlhá 92, 950 50 Nitra, Tel.: + 421 37/ 657 25 53, + 421 911 404 001 E-mail: muzeum@agrokomplex.sk, www.spmnitra.sk ªubovnianske múzeum Národopisná expozícia v prírode - skanzen Zámocká 22, 064 01 Stará ªubovÀa Tel.: +421 52/ 432 24 22, +421 52/ 432 23 02 E-mail: muzeum@slnet.sk, www.muzeumsl.sk s en Ľubovnianske múzeum Národopisná expozícia v prírode - skanzen Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa Tel.: +421 52/ 432 20 30, +421 52/ 432 39 82 E-mail: info@hradlubovna.sk, www.hradlubovna.sk www.lexikon.sk 59

click to read more

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) združuje sprievodcov cestovného ruchu zo všet- kých regiónov Slovenska, ktorí sa tejto činnosti venujú pre- važne plne profesionálne. SSSCR je členom Svetovej federá- cie asociácií turistických sprievodcov (WFTGA) a Európskej federácie sprievodcov (FEG), udržiava intenzívne kontakty s partnerskými organizáciami sprievodcov po celom svete. SSSCR sa zasadzuje o vznik centrálneho národného registra kvalifikovaných sprievodcov cestovného ruchu a navrhuje urýchlene inštalovať efektívny kontrolný mechanizmus výkonu sprievodcovskej činnosti na Slovensku. SSSCR v ob- lasti prípravy sprievodcov cestovného ruchu a následného vzdelávania spolupracovala na príprave novej európskej technickej normy s  cieľom plne štandardizovať a  harmo- nizovať proces prípravy eurokonformných sprievodcov cestovného ruchu, nárokov kladených na absolventov kurzov a mieni sa aktívne spolupodieľať na procese dopln- kového odborného vzdelávania a stáleho doškoľovania. Na www.touristguides.sk môžete nájsť kontakt na bezmála 200 kvalifikovaných sprievodcov na Slovensku. Pre našich členov poskytujeme informačný servis, ktorý im pomôže nájsť orientáciu v záplave informácii. Zároveň vytvára ko- merčný priestor pre prezentáciu aktivít sprievodcov cestov- ného ruchu - členov SSSCR. Sme pripravení ponúknuť naše služby návštevníkom miest a regiónov Slovenska. Die Slowakische Gesellschaft der Fremdenführer (SSSCR) vereinigt Fremdenführer aus allen Teilen der Slo- wakei, welche die Fremdenführertätigkeit überwiegend vollprofesionell ausüben. Die SSSCR wurde in die Welt- organisation der Fremderführerassoziationen (WFTGA) und in die Europäische Föderation der Fremdenfuehrer (FEG) aufgenommen und pflegt intensive internationale Kontakte zur Partnerorganisationen weltweit. Die SSSCR setzt sich stark für eine baldige Gründung des allgemein zugänglichen Nationalregisters von allen, in der Slowakei geprüften Fremdenführer ein.Weiterhin verlangen wir die sofortige Einführung eines hocheffektiven Kontrollme- chanismus der Fremdenführertätigkeit in der Slowakei. Im Bereich der Fremdenführerausbildung und ihrer pro- fessionellen Weiterbildung wirkte SSSCR an der Arbeit der CEN Fachgruppe mit. Zu ihren Aufgaben gehörte eine europaweite Standardisierung und volle Harmoni- sierung der Anforderungen für die Fremdenführerausbil- dung, beginnend mit dem Inhalt der Fachkurse, bis zur Form der Abschlussprüfung der Bewerber. Die SSSCR will aktivauchzurweiterenSpezialisierungundWeiterbildung unserer Fremdenführer beitragen. Unsere Webseite www.touristguides.sk bietet den direkten Kontakt zu beinahe 200 geprüften Fremdenführer und hilft unseren Mitgliedern die Orientierung im Infornationsmeer zu finden. Unseren Mitgliedern, geprüften Fremdenführer bietet sie zugleich die Möglichkeit, sich den potenziellen Kunden zu präsentieren. Wir sind bereit den Besuchern uneserer Städte und Regionen, aus nah und fern, unsere Dienstleistungen anzubieten. The Slovak tourist guides association (SSSCR) mem- bers of this association are mostly professional tourist guides from all regions of the Slovak Republic. SSSCR is a member of the World Federation of Travel Guides Association (WFTGA) and a member of the European Federation of Tourist Guides (FEG). SSSCR keeps contacts with partner organizations of tourist guides worldwide. Mentioned activities have shown that this has been the most dynamic step in Slovakia in connection with pro- fesionalization of the job of the tourist guides. Our basic idea is to prove that this job shouldn‘t be considered as an occasional job for students or a hobby for retired or serious employment. Our basic aim is the national central registerofqualifiedtouristguidesandsuggeststoinstalas soon as possible a mechanism which would controll the licence to guide in the Slovak Republic. It is really neces- sary to improve the system of education of tourist guides and therefore a commission which will create a harmo- nizing and standard process of education compareable with systems that have been already used in Europe has been established. SSSCR was a member of CEN wor­ king group and contributed to the creation of European Standardization of tourist guide training. On the website www.touristguides.sk we inform our members about last happenings, they can present their activities, so travel agencies can find in a central register direct contact to nearly 200 qualifiyed guides when necessary.We are ready to offer our services to all visitors of our cities and regions. Marián Bilačič, Predseda /Vorsitzender / Chairman Našim krédom je profesionalita, spoľahlivosť, otvorenosť a kompetentnosť. Unser Leitspruch lautet - Professionalität, Zuverlässigkeit, Offenheit und Kompetenz. We strive to achieve is profesionality, responsibility and open mind. Zálužická 23, 821 01 BRATISLAVA Tel.: +421-905-231 292 E-mail: info@touristguides.sk www.touristguides.sk, www.ssscr.sk 60 www.lexikon.sk

click to read more

Slovenská obchodná a priemyselná komora Sekcia cestovného ruchu združuje tých čle- nov Slovenskej obchodnej a  priemyselnej komory, ktorí podnikajú v  cestovnom ruchu. Cieľom sekcie je rozvoj cestovného ruchu, pod- pora a ochrana členov, podieľanie sa na prípra- ve všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení v danej oblasti, nadväzovanie a rozví- janie obchodných kontaktov s obchodnými ko- morami a podobnými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí (organizovanie hospodárskych a ob- chodných misií a delegácií), zabezpečovanie pro- pagácie členov, vrátane ich účasti na výstavách a veľtrhoch. Sekcia pripravuje podklady k stanoviskám SOPK pre orgány štátnej správy a miestnej samosprávy k  pripravovaným koncepciám platenia ekonomických nástrojov a  všeobecne záväzných právnych predpisov a k organizačným úpravám a opatreniam na ich vyko- nanie v oblasti cestovného ruchu. Za účelom vzájomnej informovanosti a  vzdelávania spolupracuje sekcia so stavovskými asociáciami, podnikateľskými zväzmi, ob- čianskymi združeniami a školami. Slowakische Handels – und Industriekammer. Die Sektion für Reiseverkehr vereint die Mitglieder der Slowakischen Handels- und Industriekammer, die im Bereich des Tourismus tätig sind. Ziel der Sektion ist die Entwicklung des Reiseverkehrs, Unterstützung und Schutz der Mitglieder, Teilnahme an der Vorbereitung von Rechtsvorschriften und Maßnahmen in diesem Bereich, Anknüpfung und Entwicklung von Handelskontakten mit Handelskammern und ähnlichen Institutionen in der Slo- wakei und im Ausland (organisieren von Wirtschafts- und Handelsmissionen und Delegationen), Werbung für die Mitglieder einschließlich ihrer Teilnahme an Messen und Ausstellungen.DieSektionvorbereitetauchUnterlagenzu den Standpunkten der Handelskammer zu Konzep­tionen der Gültigkeit von ökonomischen Werkzeugen und ver- bindlichen Rechtsvorschriften sowie auch zu Änderungen und Maßnahmen zur deren Durchsetzung im Bereich des Reiseverkehrs, die für die Organe der Staatsverwaltung und örtliche Selbstverwaltung bestimmt sind. Zwecks Slovenská obchodná a priemyselná komora gegenseitiger Informierung und Fortbildung arbeitet die Sektion mit Standesverbänden, Unternehmens-Vereinen und Bürgergemeinschaften zusammen. Slovak Chamber of Commerce and Industry. The Sec- tion of Tourism associates the SCCI members oper- ating in the tourism branch. The aim of the section is deve­loping tourism, supporting and protecting the members, parti­cipating in preparing legal regulations and other mea­sures within the branch, networking and developing commercial contacts with chambers of com- merce and similar institutions in Slovakia and abroad (organizing economic and commercial missions and delegations), promoting the members including their participation in fairs and exhibitions. For the purpose of issuing SCCI standpoints to local self-government and state administration bodies on conceptions of validity of economic tools, generally binding legal regulations and organisational changes and measures to implement them in the area of tourism, the background material is being prepared by the section. For the purpose of train- ing and spreading of information, the section cooperates with professional associations, entrepreneur‘s associa- tions, civic corporations and schools. SOPK, Gorkého 9, 816 03 Bratislava, pracovisko Viedenská cesta 5 - 7, 851 01 Bratislava Tel.: +421 2/ 67 20 26 15, Fax: +421 2/ 67 20 26 18 E-mail: ingrid.neuwirthova@sopk.sk, www.sopk.sk www.lexikon.sk 61

click to read more

Slovenský zväz včelárov Lesmi oplývajúce Slovensko vytváralo pre chov včiel vhodné podmienky odpradávna. Včelárenie patrí k čoraz obľúbenejším „hobby“ aktivitám. Dnes je na Slovensku približne 18 000 včelárov, ktorí vlastnia prie- merne po 11 včelstiev. Na km² v krajine pripadá 7,5 včelstva. Dlhodobý priemerný výnos medu zo včelstva je 12 - 15 kg; sú však regióny, kde dosahujú výnos až 80 kg. Najrozšíre- nejšou rasou včiel je kranská včela (A.m. carnica). Sloven- ské medy sú zvyčajne zmiešané. Včelári však ponúkajú aj jednodruhové medy. Najžiadanejšie sú tmavé lesné medy, medy z lesných malín a agátový med. Na severe Slovenska, v ihličnatých smrekových či jedľových lesoch včelári získavajú aj medovicový med. Včelári (približne 90 %) sa združujú v  Slovenskom zväze včelárov (SZV). Organizácia presadzuje a obhajuje záujmy členov SZV voči štátnym orgánom, organizuje a koordinuje akcie celoštátneho i medzinárodného významu, podieľa sa nazabezpečovanícelospoločenskyvýznamnýchprogramov a projektov a zabezpečuje informovanosť členov o najnov- ších poznatkoch v oblasti včelárstva. Niektorí včelári sa aktívne zapájajú do propagácie celospo- ločenského významu včelárstva, organizujú zážitkové ex- kurzie a prednášky vo včelínoch pre deti i dospelých, umož- ňujú návštevníkom pozrieť si výrobný proces, zúčastniť sa na ochutnávke medov i medoviny, zoznámiť sa s výrobou medu a včelích produktov. Slowakische Vereinigung der Imker Reiche Wälder der Slowakei boten sehr gute Bedingungen für Bienenzucht. Bienenzucht gehörte immer zu einer speziellen „Hobby“ Aktivität. Aktueller Status ist etwa 18.000 Imker, durch- schnittlich mit 11 Kolonien. Durchschnittlich ist in der Slo- Apimed – Ing.Peter Kudláč Výroba medu,medoviny a včelích produktov Hlavná578/119 91965DolnáKrupá Kontakt:Ing.PeterKudláč tel.:+42148/485959 +421905 381065 E-mail:apimed@apimed.sk www.apimed.sk Ing.Tibor Jókay – s.ambrosius Mikulská 75/38 937 01 Želiezovce Kontakt: Ing. Tibor Jókay tel.: +421 905 447 731 E-mail: s.ambrosius@mail.t-com.sk Múzeum medoviny,o.z. Farská 28, 949 01 Nitra Kontakt: Mgr. Bronislav Tomka tel.: +421 907 404 989 E-mail: info@muzeummedoviny.sk www.tomka.sk Martin Piovarči -Včelnica Majka 032 31 Hybe 658 Kontakt: Martin Piovarči Tel.: +421 903 526 206 E-mail: piovarcimartin@mag-net.sk Stredná odborná škola v Banskej Bystrici Pod Bánošom 80 974 11 Banská Bystrica Kontakt: Ing. Pavel Fiľo pafilo@vidiekbb.sk Tel.: +421 48/ 472 45 11 +421 905 153476 E-mail:sosbanbb@gmail.com www.sosbanbb.sk Včelárstvo Dedinský Mlynská 50 841 07 Bratislava – Devinská Nová Ves Kontakt: Dušan Dedinský Tel.: +421 903 412 241 E-mail: vcelarstvo@ vcelarstvo.sk www.vcelarstvo.sk wakei7,5Kolonienprokm².Derlangfristigedurchschnittliche Jahresertrag beträgt 12-15 kg Honig pro Kolonie,  es gibt aber auch Spitzenerträge von mehr als 80 kg. Das bedeutendste RassederBienenistdieCarnica(A.M.Carnica).Slowakische Honige sind in der Regel gemischt, aber schmackhafte Sortenhonige werfwn auch produziert. Die meistgesuchten sind dunkle Waldhonige, Waldhimbeer- und Akazienhonig. Im nördlichen Teil der Slowakei, vor allem in Fichten- und Tannenwäldern,wird auch Honigtau produziert. Imker sind heute in der Slowakischen Vereinigung der Imker organisiert (SVZ, etwa 90% der organisierten Imker).DieOrganisationfördertundverteidigtdieInteres- sen der Mitglieder des SZV gegenüber staatlichen Behör- den, organisiert und koordiniert Veranstaltungen von na- 62 www.lexikon.sk

click to read more

Slovenský zväz včelárov Svrčia 14, 842 08 Bratislava Tel.: +421 2/ 69307924 +421 903 296 865, +421 917 972 994 E-mail: sekretariat@vcelari.sk www.vcelari.sk Včelco,s.r.o. Včelárstvo a medovinárstvo v Smoleniciach Továrenská 10/A 919 04 Smolenice Kontakt: Mgr. Pavol Kudláč Tel.: +421 905 640 545 E-mail: kudlac@vcelco.sk www.vcelovina.sk Včelí kRaj,o.z. Vzdelávacia včelnica Liešnica 1214/7, 985 05 Kokava nad Rimavicou 991 21 Závada 89 Kontakt: Ing. Soňa Keresztesová, PhD. tel.: +421 948 343 289 E-mail: info@kraj.sk www.kraj.sk  Včelárske múzeum a skanzen v prírode Včelárska paseka 900 50 Kráľová pri Senci Kontakt: Rudolf Moravčík tel.: +421 903 778 049 E-mail: aar.moravcik.sk www.vcelarskapaseka.sk tionaler und internationaler Bedeutung, beteiligt sich an der Förderung von wichtigen Programmen und Projekten und bietet Mitgliedern die neuesten Erkenntnisse auf dem Gebiet der Bienenzucht. Einige Imker beteiligen sind aktiv an der Förderung der na­tionalen Bedeutung der Bienenzucht. Sie veranstalten abenteuerliche Exkursionen und Vorträge in Imkereien für Kinder und Erwachsene, die Besucher können den Produ ktionsprozesskennenlernen,sich an einer Verkostung von Honig und Met beteiligen, und sich mit der Produktion von Honig und Bienenprodukte bekannt machen. Slovak Association of Beekeepers Rich forests of Slo- vakia offered very appropriate conditions for breeding of bees. Beekeeping always belonged to a particular favorite „hobby“ activities. Current status is about 18,000 beekeep- ers, keeping an averege of 11 colonies.There is an averege of 7,5 colonies per km². The long-term average annual yield is 12-15 kg of honey per colony, however, top yields can be hig­ her than 80 kg per colony.The most significant race of bees is the carniolan bee (A.m. carnica). Slovak honeys are usu- ally mixed, but tasty unifloral honeys are produced as well. Most wanted are dark forest honeys, wild raspberry and acacia honeys. In the northern part of Slovakia coniferous honeydew is found,especially in spruce and fir forrests. Beekeepers today are organized into the Slovak Associa- tion of Beekeepers (SVZ, about 90% of organized apiarists). The organization promotes and defends the interests of the members of SZV towards state authorities, organizes and coordinates events of national and international impor- tance, is involved in the  promoting of major programs and projects, and provides for members the latest knowledge in the field of beekeeping. Some beekeepers are actively involved in the promotion of national importance of beekeeping, organize adventure excursions and lectures in apiaries for children and adults, allow visitors to view the production process,to participate in a tasting of honey and mead, and to get acquainted with the production of honey and bee products. www.lexikon.sk 63

click to read more

Národné parky sú najcennejšie prírodné územia Sloven- skej republiky.V súlade s európskymi i svetovými kritériami plnia dve základné úlohy: zachovanie vzácnej prírody a jej sprístupnenieprerealizáciuvoľnočasovýchaktivít.Naúze- mí Slovenska sa nachádza deväť národných parkov. Die Nationalparke sind die wertvollsten Naturflächen der Slowakei. Im Einklang mit europäisch und weltweit gül- tigen Kriterien erfüllen sie zwei grundlegende Funktionen: Erhaltung wertvoller Natur und Zugänglichkeit für Erho- lungszwecke.In der Slowakei gibt es neun Nationalparke. The national parks belong to the most valuable areas of Slovakia. In accordance with European and inter- national criterias, they have two functions: they preserve valuable nature and they provide recreation. Slovakia owns nine national parks. Národné parky Slovenska Die Slowakischen Nationalparke The Slovak National Parks Tatranský národný park Jenašímnajstarším národným parkom (1948). Ide o najvyššie hor- stvoKarpáts jedinečnougeomorfológioua vý- raznými stopami ľadovej činnosti, ale zároveň aj najväčším počtom plies, pôvodných druhov rastlín a živočíchov. Nachádza sa tu i najviac turistických chát vo vysokohorskom prostredí a liečebno- rehabilitačných zariadení i rekreačných možností. Súčasťou TANAP-u je poľsko-slovenská Biosférická rezervácia Tatry, ktorá je zapísaná do svetového zoznamu biosférických re- zervácií UNESCO. Nationalpark Národný park Vysoké Tatry - TANAP. Er ist unser ältester Nationalpark (1948). Es handelt sich dabei um den höchsten Gebirgszug des Karpaty Gebirges, mit einer einmaligen Geomorphologie und markanten Spuren der Glet- schertätigkeit, zugleich mit der grössten Anzahl an Gletscher- seen (Pleso), heimischen Pflanzen- und Tierarten. Hier gibt es auch die grösste Anzahl an Hochgebirgshütten, Rehabilita- tions- und Erholungseinrichtungen. Zum TANAP gehört auch das polnisch-slowakische Biosphärenreservat Tatry, das im VerzeichnisderUNESCOBiosphärenreservateeingetragenist. National Park Národný park Vysoké Tatry - TANAP. TANAP is the first national park established in Slovakia (1948). It is situated in the highest mountain range of the Karpaty mountain range, an unique landscape with distinct traces of glacial activities and the largest number of glacier lakes (pleso). It is rich in indigenous plant and animal spe- cies. Here, one finds the largest number of alpine cottages, rehabilitation and recreation facilities. Part of the TANAP is the Polish - Slovak Biospheric Reserve Tatry, which has been added to the UNESCO Biospheric Reserve List. www.tanap.org Tatranský národný park Národný park Nízke Tatry Ide o jedinečný hôľny vysokohorský reliéf, veľký počet jas- kynných systémov, hlboké lesnaté doliny, bohatstvo lesnej flóry a fauny, ale aj o poučnú históriu baníctva. Atraktívna je najmä Demänovská dolina so sústavou jaskýň ako aj vrcholy Chopok a Ďumbier. Nationalpark Národný park Nízke Tatry - NAPANT. Es handelt sich um eine einmalige Almlandschaft im Hochge- birge, mit einer grossen Anzahl an Höhlensystemen, tiefen Waldtälern, artenreicherWaldfauna und -flora.Weiters hat dasGebieteineinteressanteBergbaugeschichte.Besonders attraktivistdasDemänovskádolinaTalundseinHöhlensys­ tem,weiters die Gipfel des Chopok und Ďumbier. National Park Národný park Nízke Tatry - NAPANT. The landscapeisshapedbyalpinepastures,numerouscavesand wooded valleys. The area is rich in woodland plant and ani- malspecies,andhasaninterestingmininghistory.Especially fascinating sights are the Demänovská dolinaValley with its large cave system,and the peaks of Chopok and Ďumbier. www.napant.sk Národný park Nízke Tatry 64 www.lexikon.sk

click to read more

Pieninský národný park Nádherné úze- mie bradlového pásma s jedinečným kra- sovým kaňonom Dunajca a rázovitým Za- magurskýmkrajom.Odnárodnejkultúrnej pamiatky Červený Kláštor vedie splav po rieke Dunajec na drevených goralských pltiach. Nationalpark Pieninský národný park - PIENAP. Herr- liches Gebiet der Klippenzone, mit der einzigartigen Karst- schlucht des Dunajec Flusses und dem charakteristischen Landstrich Zamagurie. Ab dem nationalen Kulturdenkmal Červený Kláštor fährt man auf den Holzflössen der Go- ralen den Dunajec hinunter. NationalParkPieninskýnárodnýpark-PIENAP.A wonder- ful area of the klippen belt, with the outstanding carst canyon of the Dunajec River and the characteristic Zamagurie Region. Star­tingatthemonasteryČervený Kláštor, a national cultural monu- ment,a ride on the timber rafts of the Goral people takes you down theDunajecRiver. www.pienap.sk Pieninský národný park Národný park Malá Fatra Nachádza sa v najzápadnejšom pohorí Karpát s pôsobi- vým dolomitovým a  vápencovým reliéfom Rozsutcov, Ťavích hrbov a  Suchého, so strmými hoľami Stohu, Poludňového Grúňa, Chleba, Malého i Veľkého Fatranského Kriváňa i veľkým počtom rastlinných a živočíšnych endemitov. Národný park Malá Fatra je známy aj ako Jánošíkov kraj. Nationalpark Národný park Malá Fatra. Er liegt in der westlichsten Bergkette des Karpaty Gebirges, geprägt von den eindrucksvollen Dolomit- und Kalksteinreliefen des Rozsutce, Ťavie hrby (Kamelbuckel) und Suchý, mit den steilen Almen Stoh, Poludňový Grúň, Chleb, Malý und Veľký Fatranský Kriváň; grosse Anzahl von nur hier vorkommenden Pflanzen und Tieren. Der Nationalpark Kleine Fatra ist auch als Land des Nationalheldens Jánošík be- kannt. National Park Národný park Malá Fat- ra. This national park is situated in the westernmost mountain range of the Kar- paty mountains. The scenery is shaped by the impressive Dolomite and limestoneformationsofRozsut- ce, Ťavie hrby (Camel’s Hump- back) and Suchý, the steep al- pinepasturesofStoh,Poludňový Grúň, Chleb, Malý and Veľký Fatranský Kriváň. A habitat of many indigenous plant and ani- mal species, the park is also fa- mous as the country of Jánošík (Slovak national hero). www.sopsr.sk/malafatra/ Národný park Malá Fatra www.lexikon.sk 65

click to read more

Národný park Slovenský raj Unikátny krasový horský re­ liéf s neopakovateľnými rokli- nami, náhornými planinami, naším najdlhším Stratenským jaskynným systémom, sprístupnenou svetovou Dobšinskou ľadovou jaskyňou a k tomu veľká pestrosť flóry a fauny. Rok- liny sú sprístupnené železnými i drevený- mi rebríkmi. Známy Tomášovský výhľad poskytuje nevšedné zážitky pri pohľade do hlbokého kaňona rieky Hornád. Nationalpark Národný park Slovenský raj Einzigartiges Karstrelief mit unvergleichlichen Schluchten, Tafelbergen, der Höhle Stratenská jaskyňa (unserem längsten Höh- lensystem) und der begehbaren weltbekannten Eishöhle Dobšinská ľadová jaskyňa. Dazu kommt noch eine arten- reiche Fauna und Flora. Die Schluchten sind mittels Eisen- und Holzleitern begehbar. Der be- kannte Aussichtspunkt Tomášovský výhľadbietetmitdemBlickindietiefe Schlucht des Flusses Hornád ein nicht alltägliches Erlebnis. National Park Národný park Slov- enský raj Unique relief of karst mountains, unrivaled canyons and upland tableaus. There is the Strat- enská jaskyňa cave, the longest cave system in Slovakia, the world-re- nowned Dobšinská ľadová jaskyňa ice cave, and a very varied plant life and wild life.The can- yons are passable with the support of iron and wooden ladders. Famous is the Tomášovský výhľad look-out, which offers an exciting view into the deep canyon of the Hornád River. www.slovenskyraj.sk Národný park Slovenský raj Národný park Muránska planina Zachovalý horský planinový kras s  kraso- vými jamami v  Suchých doloch a vyvieračkou v doline Furmanec, s kaňonovitou Hrdzavou a Voniacou do- linou, s lesnatou Fabovou hoľou, Malou a  Veľkou Stožkou, s  tradíciou baníctva na Horehroní a chovom koní pôvodného karpatského plemena na Veľkej Lúke. Nationalpark Národný park Muránska planinaGuterhaltenesKarst-Hochplateau, mit Karsthöhlen in Suché doly und Quell- sprudel imTal Furmanec,mit dem schluchtartigenTalen Hr- dzavá und Voniaca dolina, mit der bewaldeten Fabova hoľa, Malá und Veľká Stožka. Traditioneller Bergbau in der Horehronie Region; in VeľkáLúkadieZuchteinerindenKarpa- tenheimischenPferderasse. National Park Národný park Muránska planina Preserved pla- teau with karst caves in Suché doly and a well in the valley Furmanec,the canyons of the Hrdzavá and Voniaca dolina Valleys, the wooded Fabova hoľa, Malá and Veľká Stožka, with traditional mining in Horehronie, and horse breeding of indi­genous Car- pathian horse in Veľká Lúka. www.snpmp.sk Národný park Muránska planina 66 www.lexikon.sk

click to read more

Národný park Poloniny Národný park Poloniny s výnimočnými bukovo-jedľovými lesmi a pralesmi Stužica, Rožok a Havešová sú spolu s Kyjovským pralesom a pralesmi na blízkej Ukrajine v Zozname svetového prírodného de- dičstva UNESCO od roku 2007. Nationalpark Národný park Poloniny Der National- park mit seinen außergewöhnlichen Tannen-Buchenwäl- dern und den Urwäldern Stužica, Rožok und Havešová ist gemeinsam mit dem Urwald Kyjovský prales, sowie den Urwäldern auf ukrainischer Seite seit 2007 in das UNESCO Weltnaturerbeverzeichnis eingetragen. www.sopsr.sk/nppoloniny/ Národný park Poloniny Národný park Veľká Fatra Nachádzajú sa tu pralesovité jedľobučiny, miestami aj tisy (až 600-ročné), reliktné boriny a  alpínske druhy rastlín. Členitý reliéf vytvára neopa- kovateľné útvary, najznámejšie sú kaňono- vité doliny Gaderská a Blatnická, vo vápencových horni- nách sú početné jaskyne (Harmanecká a i.).Sú tu početné pramene minerálnych vôd. NationalparkNárodnýparkVeľkáFatraEsgibthierUrwald- beständemitTanneundBuche,Stellenmitbiszu600-jährigen Eiben, Relikte von Kiefern und Alpenpflanzen. Das zerklüftete Gelände bildet eindrucksvolle Formationen; am bekanntesten sind die Schluchten der Gaderská dolina und Blatnická dolina Talen.ImKalkgesteinbefindensichzahlreicheHöhlen(Harma- neckájaskyňa,u.a.).EsgibtzahlreicheMineralquellen. National Park Národ- ný park Veľká Fatra There are primeval fo­ rests of fir and beech trees, places with up to 600 - year old yew trees, relicts of pine forests, and alpine plant life. The rugged relief shows spectacular formations; most renowned are the canyons of the Gader- skádolina and Blatnická dolina Valleys. The limestone mountains are rich in caves (Harmanecká jaskyňa, a. o.). There are many mineral sources. www.velkafatra.sk Národný park Veľká Fatra National Park Národný park Poloniny The National Park with its exceptional fir-beech forests and the primeval forests of Stužica, Rožok and Havešová together with the Kyjovský prales primeval forest as well as the primeval forests across the border in the Ukraine was added to the UNESCO World Nature Heritage List in 2007. Národný park Slovenský kras Vyniká najväčšou koncentráciou podzemných priestorov na Slovensku, z 8 jaskýň sú prí- stupné dve: Domica a Gombasecká. Naj- hlbšia slovenská priepasť, Brázda má hĺbku okolo 200 m. Na škrapových poliach rastú teplomilné dubové lesy, su- chomilné rastlinstvo, vzácny je endemit rumenica turnianska. Nationalpark Národný park Slovenský kras Zeichnet sich durch das größte Vorkommen unterirdischer Hohlräume in der Slowakei aus, von den 8 Höhlen sind 2 zugänglich, die Domica und die Gombasecká jaskyňa. Brázda ist die tiefste Kluft in der Slowakei - an die 200mtief.AufdenKarstflächenwachsenwärmeliebende Eichenwälder, trockenliebende Pflanzenarten und der wertvolle Endemit Turna Lotwurz (Onosma tornensis). National Park Národný park Slovenský kras It ex- cels with the largest occurrence of cav- ity spaces in Slovakia. Of 8 caves there are 2 open to the public - the Domica and Go- mbasecká jaskyňa. Brázda is the deepest chasm in Slovakia - around 200 m deep. On the karst surface grow thermophilic oak forests, xerophilus plant species, and the valuable endemical Turna Golden Drop (Onosma tornensis). www.sopsr.sk/slovkras/ Národný park Slovenský kras www.lexikon.sk 67

click to read more

Slovenská jaskynná krása Slovenská jaskynná krása Jas- kyne patria medzi skutočné klenoty prírody. Sú jej ozdobou. Na neveľkom území Slovenskej republiky v  srdci Európy sa vyskytujú v  neobyčajnej početnosti. Na Slovensku je známych vyše 7 000 jaskýň, najviac v  Sloven- skom krase, Nízkych Tatrách, Spiš- sko-gemerskom krase, Veľkej Fatre, Západných Tatrách, Vysokých Tatrách a Belianskych Tatrách. Najrozsiahlejší jeDemänovskýjaskynnýsystémv Níz- kychTatrách, dlhý vyše 40 km. Systém Stratenská jaskyňa - Psie diery meria viac ako 25 km. Jaskyňa mŕtvych ne- topierov a Jaskyňa zlomísk v Nízkych Tatrách sú dlhé viac ako 10 km. Naj- väčší objem ľadu je v Dobšinskej ľado- vej jaskyni. Unikátnu výzdobu má Ochtinská aragonitová jaskyňa v Revúckej vrchovine.Všetky jaskyne predstavujú prírodné pamiatky a sprístupnené jaskyne sú náučnými lokalitami. Najvýznamnejšie z  nich sú vyhlásené za národné prírodné pamiat- ky. Na Slovensku je sprístupnených 19 jaskýň, z  ktorých 12 prevádzkuje Sprá- va slovenských jaskýň ako organizačná zložka Štátnej ochrany prírody Sloven- skej republiky. Sú to: Belianska jasky- ňa, Bystrianska jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Domica, Driny, Gombasecká jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Jasovská jasky- ňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Važecká jaskyňa. V  rámci bilaterálne- ho slovensko-maďarského projektu Jaskyne Sloven- ského a Aggtelekského krasu bolo viacero slovenských jaskýň zaradených do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. Spomedzi sprístupnených jaskýň sú v zozname zapísané: Domica, Gombasecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa a Dob- šinská ľadová jaskyňa. Slowakische Höhlenpracht Höhlen sind wahre Ju- wele der Natur. Sie sind ihr Schmuck. Auf einem relativ kleinen Gebiet der im Herzen Europas liegender Slowa- kischen Republik kommen sie in einer ungewöhnlichen Anzahl vor. In der Slowakei sind über 7, 000 Höhlen be- kannt, die vor allem im Gebieten von Slovenský kras, NízkeTatry, Spišsko-gemerský kras,Veľká Fatra, Západné Tatry,VysokéTatry und BelianskeTatry liegen.Am ausge- dehntesten ist das Höhlensystem der Höhle Demänovská 68 www.lexikon.sk

click to read more

jaskyňa in dem Nízke Tatry Gebirge, mehr als 40 Km lang. Das Höhlensystem der Stratenská jaskyňa - Psie diery Höhle ist mehr als 25 km lang. Die Höhle Jaskyňa mŕtvych netopierov und die Höhle Jaskyňa zlomísk im Nízke Tatry Gebirge sind über 10 Km lang.Das grösste Eisvolumen hat die Dobšinská ľadová jaskyňa Eishöhle. Einmalig ist die Ausstattung der Höhle Ochtinská aragonitová jaskyňa im Revúcka vrchovina Hügelland. Alle Höhlen sind Na- turdenkmäler und die zugängliche Höhlen sind Bildungs- einrichtungen. Die bedeutendsten unter ihnen wurden zu nationalen Naturdenkmälern erklärt. In der Slowakei sind 19 Höhlen zugänglich, 12 davon verwaltet die Slo- wakische Höhlenverwaltung als Bestandteil der Organi- sation Staatlicher Naturschutz der Slowakischen Repu- blik. Es sind die Höhlen: Belianska jaskyňa, Bys­trianska jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Domica, Driny, Gombasecká jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Ja- sovská jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Važecká jaskyňa. Im Rahmen des bilateralen slowakisch-unga- rischen Projekts Die Höhlen des Slowakischen undAggte- lekter Karst wurden mehrere slowakische Höhlen in das Weltnaturerbeverzeichnis der UNESCO aufgenommen. Von den zugänglichen sind es die Höhlen Domica, Gom- basecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Ochtinská aragonito- vá jaskyňa a Dobšinská ľadová jaskyňa. The beauty of Slovak Caves Caves are among the true jewels of nature. They are its decoration. On the small area of Slovak republic in the heart of Europe they occur in an unexpected large number. In Slovakia more than 7,000 caves are known. They occur mainly in the areas of Slovenský kras, Nízke Tatry, Spišskogemerský kras,Veľká Fatra, ZápadnéTatry,VysokéTatry und Belian- skeTatry.ThelargestcavesystemisthecaveDemänovská jaskyňa situated in the NízkeTatry mountains, more than 40 km long. The cave system of the Stratenská jaskyňa - Psie diery is longer than 25 km. The cave Jaskyňa mŕtvych netopierov and the cave Jaskyňa zlomísk, which are situ- ated in the Nízke Tatry mountains, are over 10 kilometers long. The largest volume of ice has the cave Dobšinská ľadová jaskyňa. The Ochtinská aragonitová jaskyňa cave in the Revúcka vrchovina Highland has an unique arago- nite decoration. All caves are nature monuments and the accessible caves are educational sites. The most impor- tant one’s have been declared to national monuments of nature. 19 caves are opened to public in Slovakia, of which 12 are operated by Administration of Slovak Caves, a component of the organisation State Nature Protec- tion of the Slovak Republic: Belianska jaskyňa, Bystrian- ska jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Domica, Driny, Gombasecká jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Jas- ovská jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Važecká jaskyňa. Under the bilateral Slovak - Hungarian project The Caves of the Slovak andAggtelek Karst several Slovak caves were added to the UNESCO World Heritage List. From the acce­ssible ones are the caves Domica, Gom- basecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Ochtinská aragoni- tová jaskyňa a Dobšinská ľadová jaskyňa. Foto: Ing. Michal Rengevič www.ssj.sk, www.sopsr.sk www.enviro.gov.sk www.lexikon.sk 69

click to read more

Slovenský rybársky zväz Slovenský rybársky zväz (SRZ)jeobčianskymzdružením v oblasti športového a rekreačného rybárstva na Sloven- sku. Je zakladajúcim členom Európskej rybárskej aliancie so sídlom v  Bruseli, úspešne spolupracuje so zväzmi su- sednýchkrajínČiecha Moravy,Maďarska,Poľska,Rakúska a Nemecka. Spolupracuje s Európskou poradnou komisiou pre vnútrozemské rybárstvo E. I. F. A. C. pri Organizácii spojených národov pre výživu a  poľnohospodárstvo FAO. Slovenský rybársky zväz sa po vzniku samostatnej Slovenskej republiky stal členom Confederation Inter- nacionale de la Peche Sportive, medzinárodnej organi- zácie pretekárskeho rybolovu, združujúcej 64 štátov. Od roku 1994 sa Zväz stal členom Asociácie športových a telovýchovných zväzov, ktorá finančne participuje na majstrovstvách Európy a majstrovstvách sveta. Jeho čle- novia sa môžu pochváliť ziskom majstrovských titulov. Slovenský rybársky zväz je najpočetnejšia záujmová or- ganizácia v Slovenskej republike. V súčasnosti Slovenský rybársky zväz obhospodaruje 1678 rybárskych revírov, z toho 1297 lovných. Rekreačné rybárstvo poskytuje ne- opakovateľné zážitky a relaxáciu. Mnoho rýb by sa bez cieľavedomého zarybňovania v našich vodách už vôbec nevyskytovalo. Kráľovnou slovenských vôd je hlavátka podunajská - naša najväčšia lososovitá ryba. Jej lov je obmedzený a upravený zvláštnym predpisom. Z hľadis- ka športového rybolovu patria k  najvyhľadávanejším rybám: kapor, šťuka, sumec, zubáč, lieň, karas, úhor, plotica, pleskáč. 70 www.lexikon.sk

click to read more

Der Slowakische Fischereiverband Der Slowakische Fischereiverband (SRZ) ist eine bürgerliche Vereinigung für Sport- und Freizeitfischerei in der Slowakei. Er ist ein Gründungsmitglied der Europäischen Allianz für Fische- rei, die ihren Sitz in Brüssel hat. Er arbeitet erfolgreich mit Verbänden in den Nachbarländern Böhmen und Mähren, Ungarn, Polen, Österreich und Deutschland zusammen. Ebenso kooperiert er mit der Europäischen Ratskommission für Binnenfischerei (EIFAC) bei der UN Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO). Gegenwärtig bewirtschaftet der Slowakische Fischerei- verband 1.678 Reviere, davon dienen 1.297 zum Fischen. Nach Entstehen der eigenstaatlichen Slowakischen Republik wurde er Mitglied bei der Confederation Inter- nacionale de la Peche Sportive, einer internationalen Organisation für Angelwettbewerbe, die Mitglieder in 64 Ländern hat. Seit 1994 ist der Verband Mitglied bei der Vereinigung der Sport- und Turnverbände, der finanziell an den Europa- und Weltmeisterschaften beteiligt ist. Seine Mitglieder können sich errungener Meistertitel rüh- men. Die Freizeitfischerei bietet unvergleichliche Erleb- nisse und Erholung. Viele Fischarten, z.B. der Donauhu- chen, würden ohne zielbewusste Befischung nicht mehr in unseren Gewässern vorkommen. Der Kö- nig der slowakischen Gewässer ist der Donauhuchen, unser grösster lachsartiger Fisch. Sein Fang ist eingeschränkt und durch eigene Vorschriften geregelt. Zu den, für das Sportfischen meist- gefragten Fischarten zählen Karpfen, Hecht, Wels, Zan- der, Schleie, Karausche, Flussaal, Rotauge, Blei. The Slovak Fishing Union The Slovak Fishing Union (SRZ) is a civic association for recreational and sports fishing in Slovakia. It is a founding member of the Eu- ropean Fishing Alliance which has its seat in Brussels. It cooperates successfully with fishing unions in the neighbouring Czech Republic, Hungary, Austria and Ger- many. It also cooperates with the European Advisory Committee for Inland Fishing (EIFAC) at the United Nations Organization for Food and Agriculture (FAO). After the founding of the independent Slovak Republic, the Slovak Fish- ing Union became a member of the Confederation Internacionale de la Peche Sportive, an interna- tional organization of contest fishing which has members in 64 nations. In 1994, the union became a member of theAssociation of Sports and Gymnastic Clubs, which makes financial contributions to European and World Championships. Its members are proud winners of championships. In Slovakia, the union is the largest interest group. Presently, the Slovak Fishe­ ry Union manages 1,678 fishing grounds, 1,297 among them are used for fishing. Fishing provides unforgetable experiences and relaxation. Without responsible fishing management many species of fish would be extinct, e.g. the Danube salmon (hucho hucho).The king of the Slovak rivers is the Danube salmon - our largest salmonide fish. Its catch is limited and regulated by special laws. To the most popular fish belong carp, pike, catfish, pike-perch, tench, crucian carp, eel, rudd and bream. Slovenský rybársky zväz A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina Tel.: +421 41/ 507 36 11 Fax: +421 41/562 69 06 E-mail: srzrada@srzrada.sk www.lexikon.sk 71

click to read more

VÍNO NICHTA 935 24 âajkov 552 Tel.: +421 905 442 120, 908 730 497 E-mail: vinonichta@vinonichta.sk, www.vinonichta.sk

click to read more

Mittelslowakisches Wein- baugebiet - günstig für die Ent- wicklung des Fremdenverkehrs in der gesamten südslowakischen Region. Ostslowakisches Weinbaugebiet - Umge- bung von Moldava nad Bodvou, Sobrance, Michalovce und Kráľovský Chlmec. Tokajer Weinbaugebiet - umfasst die Gemeinden um Slovenské Nové Mesto. Hier wird der bekannte Tokajer hergestellt. Für seine Herstellung dürfen nur Weintrau- ben von registrierten Weinbergen verwendet werden. Auch deshalb trägt der Tokajer stolz den Beinamen „Wein der Könige, König der Weine“. Slovakia - land of good wines The wine, this noble juice, is a favourite drink also in our land, its quality wines are more and more asked for by guests from home and abroad. Small Carpathian wine-growing area - to it belongs the „Small Carpathian Wine Trail“. Malé Karpaty wine-growing area - the towns and vil- lages of Žitný ostrov. Wine-growing area of Nitra - part of it is also the Radošina area, from which in the past quality red wines were exported even to the British Royal court. Central Slovakian wine-growing area - it offers fa- vourable conditions for the growth of tourism in the whole of South Slovakia. East Slovakian wine-growing area - in the surround- ings of Moldava nad Bodvou, Sobrance, Michalovce and Kráľovský Chlmec. Tokaj wine-growing area - the villages surrounding Slovenské Nové Mesto. There, the famous Tokaj wine is produced. Only grapes grown in special registered vine- yards may be used for its production. Due to it, the Tokaj wine proudly carries the attribute „Wine of kings, king of wines“. Slovensko - krajina dobrého vína Slovensko - krajina dobrého vína Víno - tento vzácny mok je obľúbeným nápojom aj na našom území a jeho kvalitné značky sú stále viac vyhľadávané domácimi a za- hraničnými návštevníkmi. Malokarpatská vinohradnícka oblasť - jej súčasťou je Malokarpatská vínna cesta. Juhoslovenská vinohradnícka oblasť - mestá a obce Žitného ostrova. Nitrianska vinohradnícka oblasť - jej súčasťou je napríklad Radošinský rajón, z ktorého sa v minulosti dodávali kvalitné červené vína aj na anglický kráľovský dvor. Stredoslovenská vinohradnícka oblasť - vytvára vhod- né podmienky pre rozvoj cestovného ruchu v celom juho- slovenskom regióne. Východoslovenská vinohradnícka oblasť - okolie Mol- davy nad Bodvou, Sobraniec, Michaloviec a Kráľovského Chlmca. Tokajská vinohradnícka oblasť - zahŕňa obce okolo Slo- venského Nového Mesta. Dorábajú sa tu známe tokajské vína. Na ich výrobu sa môže použiť iba hrozno vypestova- né v registrovaných vinohradoch. Aj preto sa hrdia prívlas- tkomVíno kráľov - kráľ vín. Die Slowakei - Land des guten Weines Der Wein, dieser kostbare Saft, ist auch in unserem Land ein beliebtes Ge- tränk und seine Qualitätsmarken erfreuen sich bei den in- und ausländischen Gästen gesteigerter Nachfrage. Weinbaugebiet Malé Karpaten - dazu gehört auch die bekannte „Weinstrasse Kleine Karpaten“. Südslowakisches Weinbaugebiet - Städte und Gemein- den auf dem Žitný ostrov. WeinbaugebietNitra-dazugehörtz.BauchdasRadošina Gebiet, von wo in der Vergangenheit gute Rotweine sogar an das Englische Königshaus geliefert wurden. www.lexikon.sk 73

click to read more

Vínne cesty The Kamenín Wine Trail The surroundings of Štúrovo belong to our most important wine-growing areas, the first vineyards were cultivated already by the Celts. The centuries-old tradition, plenty of sunshine and the ex- cellent conditions on the southern slopes of the Farícka uplands produce a rich crop of grapes and delicious wines with a taste, which is typical for the Tokaj wines. Since its founding in 1999, the membership of the Kamenín Wine Trailgrewfrom6to16municipalities.Presently,thewhole Dolné Pohronie region is part of the wine trail, which is interconnected with the international Danube Cycle Way by the cycle way along the river Hron. Kamenínska vínna cesta K  najvýznamnejším vino­ hradníckym oblastiam u  nás patrí okolie Štúrova, kde prvé vinice založili už Kelti. Stáročná tradícia, slnko a vý- borné podmienky južných svahov Faríckej pahorkatiny sú základom dobrej úrody hrozna a lahodného vína s prí- chuťou, ktorá je typická pre tokajské vína. Kamenínska vínna cesta sa od roku 1999 rozšírila z pôvodných 6 obcí na 16 a dnes je celé Dolné Pohronie súčasťou vínnej magis- trály, ktorá je prepojená cyklistickou trasou pozdĺž Hrona s medzinárodnou Dunajskou cyklotrasou. Die Kamenín Weinstrasse Zu den bedeutendsten un- serer Weinbaugebieten zählt die Gegend um Štúrovo, wo bereits die Kelten die erstenWeingärten anlegten. Die jahr- hundertelange Tradition, Sonne und die ausgezeichneten Bedingungen an den Südhängen des Farícka pahorkatina - Hügellandes bescheren gute Traubenernten und delikate Weine mit einem Beigeschmack, der für die Tokajerweine typischist.DieKamenínWeinstrasseistseitihrerGründung im Jahre 1999 von 6 auf 16 Gemeinden angewachsen.Heute gehört die ganze Region Dolné Pohronie zur Weinstrasse, diedurchdenRadwanderwegentlangdesHronFlussesmit dem internationalen Donauradweg verbunden ist. Ochutnávku kvalitných vín a  tradičných jedál rozširujú o  príležitostné akcie, ako sú májové oslavy sv. Urbana - patróna vinohradníkov i súťaž v degustácii vín o Veľkú cenu Hontianskej vínnej cesty. Die Hont Weinstrasse Die Vereinigung „Hontianska vín- nacesta“(HontWeinstrasse)hatihrenSitzinHokovce.Sie entwickelt gemeinsam mit 34 Gemeinden, vorwiegend aus dem früheren Land Hont, den ländlichen Tourismus - unter Einbeziehung der regionalen Winzer- und Wein- tradition. Die Verkostung guter Weine und traditioneller Gerichte wird abgerundet durch Veranstaltungen wie die im Mai stattfindende Feier Hl. Urban, Patron der Winzer, oder der Weinverkostungswettbewerb um den Grossen Preis der Hont Weinstrasse. The Hont Wine Trail The association „Hontianska vínna cesta“ (Hont Wine Trail) has its seat in Hokovce. In coop- eration with 34 municipalities, mainly from the former Hont region, the association developes projects of rural tourism, including the regional wine-growing and viticul- tural tradition. The offers include gourmet and wine-tas­ ting of quality wines and traditional dishes, and various events like the May celebration of St. Urban, the patriot of the winegrowers, and the wine-tasting competition of the Hont Wine Trail grand prix. Hontianska vínna cesta Občianske združenie Hon- tianska vínna cesta sídli v Hokovciach a spolu s 34 obca- mi prevažne bývalej Hontianskej župy rozvíja vidiecku turistiku s  využitím vinohradníckej a  vinárskej tradície. 74 www.lexikon.sk

click to read more

historisches Schutzgebiet und ist bekant für ein Naturreservat mit Seesedimenten und ein grossmährischer Burgwall (10. Jh.), in Pezinok ist das Weinbaumuseum und Modra, die Perle des Malé Karpaty Gebirge, ist be- kannt wegen seiner Majolika. Der Besuch ist oft mit der Verkostung von Weinen und ört- lichen Spezialitäten verbinden. The Small Carpathian Wine Trail The Wine Trail connects former royal towns with viticultural tra- dition.TheWineTrail leads from Bratislava through Svätý Jur, Pezinok to Modra and Trnava. Each town has some specific feature: Svätý Jur is an Urban historical re­ servation and has a known nature reserve with lacustrine sediments and a Great Moravian hillfort (10th century), in Pezinok there is a museum of viticulture, and Modra - the Pearl of the Malé Karpaty mountains - is known for its majolica. The visit is often tied with gourmet and wine- tasting. Wein der Könige, König der Weine, bezeichnet. Das Pro- gramm TOKAJ WINE TRIP lädt Sie zur Weinverkostung in typischen Weinkellern und Weinstuben ein, wo man Sie mit kulinarischen Tokajer Spezialitäten bewirtet. The Tokaj Wine Trail The land of Tokaj is one of the most noble and famous wine-growing regions of the world. The golden drop of the good stuff, which is grown here, already since centuries is branded Vinum Regnum, Rex Vinorum - The wine of kings, the king of wines. The pro- gramme TOKAJ WINE TRIP invites you for wine tasting in typical vine-vaults and wine taverns, where they also serve Tokaj culinary delights. Tokajská vínna cesta Tokaj je jedna z najvzácnejších a  najuznávanejších vinárskych oblastí sveta. Zlatistý mok, pochádzajúci odtiaľ, je už po stáročia označo- vaný ako Vinum Regnum, Rex Vinorum - Víno kráľov, Kráľ vín. Program TOKAJ WINE TRIP návštevníkov pozý- va do vínnych pivníc, vinární s originálnou architektú- rou a pri ochutnávke vín pohostia tokajskými kulinár- skymi špecialitami. Die Tokaj Weinstrasse Das Tokajerland ist eines der wertvollsten und namhaftesten Weingebiete der Welt. Der von hier stammende goldene Tropfen wird schon seit Jahrhunderten als Vinum Regnum, Rex Vinorum, Malokarpatská vínna cesta Spá- ja bývalé kráľovské mestá s vino­ hradníckou tradíciou. Vínna cesta vedie od Bratislavy po Trnavu cez Sv. Jur, Pezinok a Modru. Každé z miest vyniká osobitosťou. Mesto Sv. Jur je Mest- skoupamiatkovourezerváciou,známejeaj prírodnou rezerváciou jazerných sedimen- tov a veľkomoravským hradiskom z 10. stor., Pezinok má vinohradnícke múzeum a Modra - perla Malých Karpát – sa preslávila slovenskou ľudovou majolikou. Návšteva spomenutých miest sa často spája s degustáciou vín a ochutnávkou miestnych gastrošpecialít. Die Weinstrasse des Malé Karpaty Gebirge Die Weinstrasse verbindet ehemalige königliche Städte mit Weinbautradition. Die Weinstrasse führt von Bratisla- va über Svätý Jur, Pezinok nach Modra und Trnava. Jede dieser Städte hat eine Besonderheit: Svätý Jur ist ein www.lexikon.sk 75

click to read more

Gino Paradise Bešeňová 26 - 38 °C Thermal park /Thermalpark / thermal park 036 06 Bešeňová 136 Tel.: +421 44/ 430 77 01 info@ginoparadise.sk, www.ginoparadise.sk Bojnice 27 - 30 °C Kúpalisko Čajka / Schwimmbad / swimming bath Kúpele Bojnice 971/3, 972 01 Bojnice Tel.: +421 46/ 543 05 28, mobil: 0905 598 410 mario.ondras@stonline.sk, www.bojnice.net Dudince 28 - 33 °C Termálne kúpalisko Dudinka /Thermalbad Dudinka/ thermal bath Dudinka Tel.: +421 918 660 624 strieborny@kupeledudince.sk, www.kupeledudince.sk Dunajská Streda 25 - 38 °C Termálne kúpalisko /Thermalbad / thermal bath Gabčíkovská cesta, 929 01 Dunajská Streda Tel.: +421 31/ 551 00 96 info@thermalpark.sk, www.thermalpark.sk Galanta 25 - 37 °C Termál centrum GALANDIA kpt. Nálepku 43/2373, 924 01 Galanta Tel.: +421 911 271 591 galandia@galandia.sk, www.galandia.sk Horné Saliby 28 - 33 °C Termálne kúpalisko /Thermalbad / thermal bath 925 03 Horné Saliby 258 Tel.: +421 31/ 785 20 02 postmaster@kupaliskohs.sk, www.kupaliskohs.sk Kováčová 26 - 40 °C Termálne kúpalisko /Thermalbad / thermal bath Tajovského 23, 962 37 Kováčová Tel.: +421 45/ 544 53 19 recent@recent.sk, www.recent.sk Levice 25 °C Termálne kúpalisko Margita - Ilona /Thermalbad / thermal bath Nábrežná 1, 934 05 Levice Tel.: +421 36/ 631 29 54 margita-ilona@margita-ilona.sk, www.margita-ilona.sk Liptovský Ján 14,8 - 29,4 °C Termálne kúpalisko /Thermalbad / thermal bath 032 03 Liptovský Ján Tel.: +421 44/ 520 81 70 marketingmaj@sorea.sk, www.sorea.sk Liptovský Mikuláš 26 - 38 °C Aqua ParkTatralandia Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš Tel.: +421 44/ 547 78 11 info@tatralandia.sk, www.tatralandia.sk Termálne kúpaliská • Aquaparky Thermalbäder • Aquaparks | Thermal baths • Aqua parks Celoročne / ganzjährig / year round Letná sezóna / Sommersaison / summer season 76 www.lexikon.sk

click to read more

Nové Zámky 28 - 35 °C TermálnekúpaliskoŠtrandEmilaTatárika/Thermalbad/thermalbath Bezručova 21, 940 66 Nové Zámky Tel.: +421 35/ 640 05 96 relaxnz@relaxnz.sk, www.relaxnz.sk Oravice 35 - 38 °C Meander park Oravice, Miestna časť Oravice 027 44Tvrdošín Tel.: +421 43/ 539 41 07 info@meanderpark.com, www.meanderpark.com Patince 24 - 33 °C Termálne kúpalisko /Thermalbad / thermal bath 946 39 Patince Tel.: +421 35/ 773 14 44 kupele@bonaparte.sk, www.patincekupalisko.sk Patince 28 - 36 °C Wellness Patince, 946 39 Patince Tel.: +421 35/ 790 85 00 wellnesspatince@wellnesspatince.sk, www.wellnesspatince.sk Podhajská 26 - 38 °C Termálne kúpalisko /Thermalbad / thermal bath 941 48 Podhájska Tel.: +421 35/ 658 61 26 info@tkpodhajska, www.tkpodhajska.sk Poľný Kesov 36 – 39 °C Termálne kúpalisko /Thermalbad / thermal bath Thermal Kesov, Poľný Kesov 252, 951 15 Mojmírovce Tel.: +421 37/ 778 71 44 info@thermalkesov.sk, www.thermalkesov.sk Poprad 28 - 38 °C AquaCity, Športová 1397/1, 058 01 Poprad Tel.: +421 52/ 785 11 11 info@aquacity.sk, www.aquacity.sk Rajec 21 - 25 °C KúpaliskoVeronika / Schwimmbad / swimming bath Bystrická 57, 015 01 Rajec Tel.: +421 41/ 542 24 57 manager@veronika-rajec.sk www.veronika-rajec.sk Rajecké Teplice 24 - 30 °C Termálne kúpalisko LAURA /Thermalbad / thermal bath 1. mája, 013 13 RajeckéTeplice Tel.: +421 41/549 39 89 spa@spa.sk, www.spa.sk Senec 28 - 36 °C Aquathermal Slnečné jazerá - sever, 903 01 Senec Tel.: +421 2 45 64 80 21 info@aquathermal.sk, www.aquathermal.sk Sládkovičovo 26 - 40 °C Termálne kúpaliskoVincov les /Thermalbad / thermal bath 925 21 Sládkovičovo Tel.: +421 911 458 059, +421 911 847 317 ratz@vincovles.sk, www.vincovles.com Štúrovo 26 - 36 °C Termálne kúpalisko /Thermalbad / thermal bath PriVadaši 1, 943 01 Štúrovo Tel.: +421 36/756 01 11 hotel@vadas.sk, www.vadas.sk Trenčianske Teplice 33 – 36 °C Vonkajší bazén Grand T. G. Masaryka 21, 91451TrenčianskeTeplice Tel.: +421 32/ 651 47 74 obchod@slktn.sk, www.kupele-teplice.sk Turčianske Teplice 31 - 38 °C SPA &AQUAPARK, Ul. SNP 519, 039 12TurčianskeTeplice Tel.: +421 43/ 491 34 60, spamanager@therme.sk www.therme.sk, ww.aquapark.therme.sk Veľký Meder 25 - 38 °C Thermal CorvinusVeľký Meder Promenáda 3221/20, 932 01Veľký Meder Tel.:+421 31/ 555 21 04 info@termalcorvinus.sk, www.termalcorvinus.sk Vrbov 26 - 38 °C Thermal parkVrbov, 059 72Vrbov 299 Tel.: +421 52/ 426 12 55 sekretariat@termalnekupalisko.com, www.termalnekupalisko.com Vyhne 28 - 36 °C Vodný rajVyhne, 966 02Vyhne Tel.: +421 45/ 694 97 11 - 12, 905 434 577 vodnyrajvyhne@vodnyrajvyhne.sk, www.vodnyrajvyhne.sk Vyšné Ružbachy 21 - 38 °C Termálne kúpalisko /Thermalbad / thermal bath 065 02Vyšné Ružbachy Tel.: +421 52/ 426 61 11 ruzbachy@ruzbachy.sk www.ruzbachy.sk www.lexikon.sk 77

click to read more

Kategorizácia lyžiarskych stredísk SR Kategorisierung der slowakischen Skigebiete | Categorization of Slovak Ski resorts ★ ★ ★ ★ ★ Snow Paradise Veľká Rača★★★★★ - Kysucké Beskydy 3 L/3 V, 13 Z - 12,4 km, 9 700 os./h., 12,4 km TS www.velkaraca.sk Jasná★★★★★ - Nízke Tatry (Chopok sever, juh) 7 L/17 V, 27 Z - 36,3 km, 22 935 os./h., 15,1 km TS www.jasna.sk Vrátna Free Time Zone★★★★★ - Malá Fatra 2 L/15 V, 18 Z - 14 km, 11 500 os./h., 8,5 km TS www.vratna.sk ParkSnow Štrbské Pleso★★★★★ - Vysoké Tatry 3 L/3 V, 9 Z - 7,4 km, 6 000 os./h., 7,4 km TS www.parksnow.sk/tatry ParkSnow Donovaly★★★★★ - Veľká Fatra/Nízke Tatry 2 L/14 V, 17 Z - 11,1 km, 14 100 os./h., 7,4 km TS www.parksnowdonovaly.eu Ski Park Ružomberok Malinô Brdo★★★★★ - Veľká Fatra 2 L/6 V, 7 Z - 12 km, 8 130 os./h., 8,4 km TS www.skipark.sk Tatranská Lomnica - Starý Smokovec★★★★★ -VysokéTatry 6 L/7 V, 13 Z - 11,8 km, 10 555 os./h., 5,7 km TS www.vt.sk 78 www.lexikon.sk

click to read more

Krompachy - Plejsy★★★★ - Hnilecké vrchy/Krompašský vrch 1 L/7 V, 9 Z - 9,5 km, 6 000 os./h., 9,5 km TS www.plejsy.com Jasenská dolina★★★★ - Veľká Fatra 1 L/8 V, 8 Z - 5,3 km, 6 100 os./h., 2,5 km TS www.jasenskadolina.sk Drienica-Lysá★★★★ - Čergov 1 L/9 V, 16 Z - 13,2 km, 6 200 os./h., 1 km TS www.skidrienica.sk Roháče-Spálená dolina★★★★ - Západné Tatry 1 L/3 V, 5 Z- 4,6 km, 4 400 os./h., 4 km TS www.tatrawest.sk SKI PARK Kubínska hoľa - Oravská Magura 1 L/8 V, 9 Z - 14 km, 7 000 os./h., 4 km TS www.kubinska.sk Snowland Valčianska dolina★★★★ - Malá Fatra 1 L/5V, 6 Z - 4,7 km, 5 200 os./h., 3 km TS www.snowland.sk Ski Bachledova dolina - Spišská Magura 2 L/9 V, 12 Z - 10,4 km, 8 270 os./h., 7,8 km TS www.skibachledova.sk Vysvetlivky: L - lanovka / Seilbahn / Cableway V - vlek / Skilift / Ski-lift Z - zjazdovky / Skipiste / Ski run TS - technický sneh / Künstliche Beschneiung / Artificial snowing ★ ★ ★ ★ Foto:TMR/Marek Hajkovský www.lexikon.sk 79

click to read more

Golf na Slovensku Golf na Slovensku Golf, druhý najrozšírenejší svetový šport, má aj na Slovensku výborné prírodné podmienky na rozvoj, priťahuje návštevníkov a prispieva k rozvoju cestovného ruchu. K najväčším a najnavštevovanej- ším slovenským golfovým rezortom patrí Penati Golf Resort pri Senici s dvomi 18-jamkovými ihriskami Legend a Heritage. Black River v Bernolá- kove patrí k najťažším ihriskám vôbec. Tále a Veľká Lomnica ponúkajú hru na ihriskách pod majestátnymi tatranskými štítmi. Golf in der Slowakei Golf, der zweite verbreitetste Sport in der Welt hat auch in der Slowakei ausgezeichnete Naturbedingungen für seine Entwicklung, zieht Besucher an, und trägt bei zur Entwicklung von Fremdverkehr. Zu den größten und meist besuchten slowakischen Golfresorts gehört Penati Golf Resort bei Senica mit zwei 18-Löcher Spielplätzen Legend und Heritage. Black River in Bernolákovo gehört zu den schwierigsten Plätzen überhaupt. Tále und Veľká Lomnica bieten Spiel unter den majestätischen Bergspitzen der Tatras an. Golf in Slovakia Golf, the second most popular sport worldwide, also has excellent natural conditions for development in Slovakia by attrac­ting visitors and contributing to the development of tourism. One of the largest and most visited Slovak golf resorts is Penati Golf Resort near Senica, with two 18-hole golf courses Legend and Heritage. Black River golf course in Bernolákovo belongs among the most challenging courses. Tále and Veľká Lomnica offer play on golf courses set below the High Tatra mountain peaks. 1. 80 www.lexikon.sk

click to read more

2 x 18 jamiek / Löcher / holes PENATI GOLF RESORT CONTINENTAL EUROPE TOP 100 COURSE according to“Top 100 golf courses of the world“ (www.top100 golfcourses.co.uk Ranking 2014 - 2015, 2015 - 2016) TOP 100 & TOP 200 GOLF COURSE IN CONTINENTAL EUROPE according to“Golf World Magazine” (Ranking 2015 - 2016) BEST GOLF COURSE IN THE COUNTRY according to“Golf Digest Best Golf Courses in 206 countries” for 2016 Ihrisko / Spielplatz / Course LEGEND, 18 jamiek / Löcher / holes Ihrisko / Spielplatz / Course HERITAGE, 18 jamiek / Löcher / holes Šajdíkove Humence 453 906 07 Šajdíkove Humence /37B/ Tel.: +421 917 907 777 info@penatigolfresort.sk www.penatigolfresort.sk 27 jamiek / Löcher / holes BLACK RIVER GOLF RESORT BERNOLÁKOVO Ihrisko / Spielplatz / Course PARK, 9 jamiek /Löcher / holes Ihrisko / Spielplatz / Course BLACK RIVER, 18 jamiek / Löcher / holes Kaštieľ 5, 900 27 Bernolákovo /53C/ Tel.: +421 911 243 111 club.bernolakovo@golf.sk www.golf.sk GOLFOVÝ REZORT BLACK STORK a PGA golf course Tatranská 754, 059 52Veľká Lomnica /29D/ Tel.:+42152/4661111,golfrecepcia@golfinter.sk www.golftatry.sk WHITE EUROVALLEY GOLF RESORT MALACKY Ihrisko / Spielplatz / CourseWHITE, 9 jamiek / Löcher / holes Ihrisko / Spielplatz / Course SAND and PINE, 18 jamiek / Löcher / holes Továrenská ulica 5486 901 01 Malacky /36F/ club.malacky@golf.sk www.golf.sk 18 jamiek / Löcher / holes FAMILY GOLF RESORT WELTEN 930 30 Báč 113 /53E/ golf@welten.sk www.welten.sk GOLF AND COUNTRY CLUB HRON TRI DUBY 976 32 Badín 692 /42C/ Tel.: +421 914 129 373 info@tridubygolf.sk www.tridubygolf.sk GOLFOVÉ IHRISKO GRAY BEAR TÁLE Horná Lehota - Tále 100 977 01 Brezno /43B/ golfshop@tale.sk www.tale.sk GOLFOVÝAREÁL GREEN RESORT 925 23 Hrubá Borša 35 /53D/ recepcia@golfborsa.sk www.golfborsa.sk GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA Mazúrova 2 909 87 Skalica /43B/ recepcia@golfskalica.sk www.golfskalica.sk 9 jamiek / Löcher / holes GOLF AND COUNTRY CLUB PIEŠŤANY Kúpeľný ostrov - časťVrbinky 3612 921 01 Piešťany /38D/ recepcia@golfpiestany.sk www.golfpiestany.sk GOLF CARPATIA Poľný mlyn 1 841 06 Bratislava /52B/ Tel.: +421 915 453 728 golf-carpatia@gmail.com www.golf-carpatia.sk GOLF CLUB ELÁN ČIERNA VODA Pezinská 901/5 900 25 Chorvátsky Grob /53A/ golf@kamila.sk www.gcelan.sk, www.golfkurzy.sk GOLF CLUB PEGAS Potočná 942, 900 55 Lozorno /52B/ Tel.: +421 905 299 396 golflozorno@golflozorno.sk www.golflozorno.sk GOLF PARK RAJEC 015 01 Rajec 148 /25A/ Tel.: +421 917 477 235 info@golfparkrajec.sk www.golfparkrajec.sk GOLFOVÉ IHRISKO ALPINKA KOŠICE Čermeľské údolie 3650, 040 01 Košice /48C/ ihrisko@golf-alpinka.sk www.golf-alpinka.sk GOLFOVÉ IHRISKO GREEN MEADOWS Abelova ulica, 951 12 Ivanka pri Nitre /53C/ Tel.: +421 940 866 133 golf@idas.sk www.golfnitra.sk 2. www.lexikon.sk 81

click to read more

Ing. Miroslava Dulová, členka / Mitglied / member of IGTWA (International Golf Travel Writers Association), FIJET www.mdgolfphoto.com Ďalšie golfové kluby / Weitere Golfclubs / Other golf clubs AIRPORT GOLF CLUB Námestie hrdinov 1 942 01 Šurany /55F/ info@airportgolf.sk www.airportgolf.sk GOLF CLUB MEANDER Na stanicu 28 951 12 Ivanka pri Nitre /55D/ Tel.: +421 905 200 142 www.golfnitra.sk GOLF CLUB PRIEVALY Vajnorská 98H 831 04 Bratislava /52B/ Tel.:+421 907 272 528 info@gcprievaly.sk www.gcprievaly.sk GOLF CLUB SCOTLAND Veľkonecpalská 17 971 01 Prievidza /41A/ info@gcscotland.sk www.gcscotland.sk GOLF RANGE PEZINOK Kutuzovova 2/A 902 01 Pezinok /53A/ office@golfpezinok.sk www.golfpezinok.sk GOLF TRNAVA Kamenný Mlyn 11 917 08 Trnava /38E/ info@golftrnava.sk www.golftrnava.sk KLUB GOLF JELKA 925 23 Jelka /53D/ www.golf-jelka.sk GOLFOVÉ IHRISKO MALÁ IDA – RED FOX 04 412 Malá Ida /47D, 48C/ info@malaidagolf.sk www.malaidagolf.sk GOLFOVÝA ŠPORTOVÝ KLUB TRENČÍN Karpatská 7537 911 01 Trenčín /23F/ Tel.: +421 32/ 641 00 13 recepcia@golftrencin.sk www.golftrencin.sk www.hosssportcenter.sk GOLFOVÝ KLUB AGAMA Nová 774/15, 972 41 Koš 9 /41A/ Tel.: +421 46/ 542 77 25 sekretariat@agamagolf.sk www.agamagolf.sk PRESSBURG GOLF CLUB V DUNAKILITI Kosuth Lajos 117, 9225 Dunakiliti, Maďarsko medekova@prgc.sk www.prgc.sk ROYAL VALLEY Lomnická ulica, 060 01 Malý Slavkov /29D/ Tel.: +421 905 328 829 info@royalvalley.eu www.royalvalley.eu 1. Penati Golf Resort, golfové ihrisko Heritage 2. Golfové ihrisko Grey Bear Tále, jamka akadémie Little Bear 3. 4. Penati Golf Resort, golfové ihrisko Heritage 5. Golfové ihrisko Black Stork 3. 5. 4. 82 www.lexikon.sk

click to read more

84

click to read more

Paraglajding Lietanie na padákovom klzáku.Vhodné podmienky sú na Donovaloch, Chopku, pri Žiline, Orešanoch, Senici a i. Fliegen mit Paragleiter. Günstige Bedingungen in Donovaly, Chopok, bei Žilina, Orešany, Senica, u.a. Flying the paraglider. Good conditions in Donovaly, Chopok, near Žilina, Orešany, Senica, a.o. Letné lyžovanie na skalách / Sommerskifahren in den Felsen / Summer skiing on rocks Výborné podmienky sú vo VysokýchTatrách. Die HoheTatra bietet ausgezeichnete Bedingungen. The HighTatras offer excellent conditions. Preteky psích záprahov / Hunde- schlittenrennen / Sled dog race Na Donovaloch sa už viackrát usku- točnili Majstrovstvá Európy a sveta. In Donovaly wurden schon mehr- mals Europa- und Weltmeister- schaften abgehalten. In Donovaly already several Europe- an andWorld championships took place. Horolezectvo / Klettersport / Mountaineering Výškové horolezectvo, bouldering - lezenie po nízkych balvanoch, lezenie na umelej stene, pieskovcové lezenie a pod. Extrembergsteigen, Bouldering, Kunstwandklettern, Sandklettern, u.a. Alpineclimbing, bouldering, climbing on artificial climbing wall, Sand climbing, a.o. Potápanie / Tauchen / Diving Potápa sa na prírodných jazerách i priehradách až do hĺbky 39 m. Na Slovensku sú školy potápania. Es wird in Naturseen und Stauseen bis in eineTiefe von 39 m getaucht. In der Slowakei gibt esTauchschulen. Diving in natural lakes and reser- voirs down to a depth of 39 m. In Slovakia there are diving schools. Rafting Výborné podmienky na horských riekach, ale aj v Čunove pri Brati- slave na najnáročnejšom umelom kanáli v Európe. Ausgezeichnete Bedingungen auf den Bergflüssen, aber auch in Čunovo bei Bratislava im ans- pruchsvollsten künstlichen Kanal Europas. Excellent conditions offer the mountain torrents, but also the most demanding artificial channel of Europe in Čunovo near Bratislava. Adrenalínové športy na Slovensku Adrenalinsport in der Slowakei | Adrenalinsport in Slovakia Foto: TMR/Marek Hajkovský 84 www.lexikon.sk

click to read more

Klub slovenských turistov KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV (KST) je občianske združenie právnických osôb – spolu vyše 400 turis- tických odborov a  klubov z  celého Slovenska, patriacich pod 37 regionálnych rád KST. Združuje 15-tisícovú členskú základňu od detí po seniorov. Organizácia má odborné sekcie pešej, lyžiarskej, vodnej, vysokohorskej a jazdeckej turistiky, cykloturistiky, aj turistiky mládeže. Osobitný význam má sekcia značenia, ktorá prostredníctvom tímu dobrovoľných, odborne vyškolených značkárov udržiava takmer 14 000 km siete značených turistických chodníkov. KST sa stará o päť vysokohorských chát s ponukou turistic- kého ubytovania: Chata M.R.Štefánika v NízkychTatrách, Téryho chata, Zbojnícka chata, Chata pod Rysmi a Chata pri Zelenom plese voVysokýchTatrách. KLUB DER SLOWAKISCHER TOU- RISTEN (KST) ist ein Zivilverband von Rechtspersonen –mehrals400 touristischen Abteilungen und Klubs aus der ganzen Slowakei, die unter 37 Regionalräte gehören. Er hat eine Mitgliederbasis von 15 000 Menschen von Kindern bis zu Senioren. Der Touristenklub hat verschiede Sektionen - fürWandern,Skitouristik,Wassertouristik,Alpintouristik, Reittouris­tik, Fahrradtouristik und Jugendtouristik. Die Sektion für markierteWanderwege sorgt durch freiwillige professionell geschulte Markiere für mehr als 14 000 km markierte Wanderwege. Der Klub der Slowakischer Tou- risten betreut fünf Berghütten mit Touristen Unterkunft: - die Hütte des M. R. Štefánik in der Niedrigen Tatra und vier Hütten - Téryho, Zbojnícka, pod Rysmi, pri Zelenom plese - in der Hohen Tatra. THE CLUB OF SLOVAKTOURISTS (KST) is a civic asso- ciation of legal entities – more than 400 local branches and clubs from all over Slovakia, forming 37 Regio­ nal KST Councils. It has a membership counting 15 000 people - from children to seniors.The Club of SlovakTourist has several sections – for hiking, crosscountryskiing, river touring, alpine tour- ism, horse rider touring, bike touring and section for youth. The section for waymarking and sev- eral hundreds of its volunteers - trained trail mar­ kers - are maintaining a network of more than 14 000 km of marked tourist trails. KST offers accomodation in five mountain cottages: M. R. Štefánik Cottage lies on the Low Tatra main ridge, four cottages - Téryho, Zbojnícka, pod Rysmi, pri Zelenom plese – are situated in the High Tatra mountains. Chata pri Zelenom plese / Hütte am Zelený ples / Cottage at the Zelený ples Foto: Tomáš Šereda KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV Záborského 33, 831 03 Bratislava Tel.: +421 2/ 4445 11 21; +421 908 733 781 E-mail: ustredie@kst.sk, www.kst.sk www.lexikon.sk 85

click to read more

ASOCIÁCIA INFORMAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA Bratislavský samosprávny kraj Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Turistické informačné centrum Klobučnícka 2 811 01 Bratislava Tel.: 02/ 16 186 e-mail:touristinfo@visitbratislava.com www.visitbratislava.com Informačno-predajné miesto Brodské Dialničný hraničný priechod 908 85 Brodské Tel.: 034/659 10 51 mail: brodske@ndsas.sk www.ndsas.sk Informačno-predajné miesto Čunovo Dialničný hraničný priechod 851 10 Čunovo Tel.: 02/ 628 59 775 e-mail: cunovo@ndsas.sk www.ndsas.sk Mestské informačné centrum M. R. Štefánika 1 902 01 Pezinok Tel.: 033/ 640 69 89 e-mail: micpezinok@gmail.com www.pezinok.sk Turistické informačné centrum - Senec Nám. 1. mája 4 903 01 Senec Tel.: 02/ 4592 82 24 e-mail: info@slnecnejazerasenec.sk www.slnecnejazera.eu Turisticko-informačná kancelária mesta Malacky Bernolákova 1/A 901 01 Malacky Tel.: 034/ 772 20 55 e-mail: tik@malacky.sk www.tik.malacky.sk Trnavský samosprávny kraj Informačné centrum Piešťany Nálepkova 2, 921 01 Piešťany Tel.: 033/ 774 33 55 e-mail: ivcotravel@ivcotravel.com www.ivcotravel.com INFOSEN - Informačná kancelária mesta Senica Námestie oslobodenia 17 (Dom kultúry) 905 01 Senica Tel.: 034/ 651 64 59 e-mail: infosen@rsms.sk www.rsms.sk Piešťanské informačné centrum Pribinova 2 921 01 Piešťany Tel.: 033/ 771 96 21 - 2 e-mail: info@pic-piestany.sk www.pic-piestany.sk Turistická informačná kancelária mesta Skalica Námestie slobody 14 909 01 Skalica Tel.: 034/ 664 53 41 e-mail: tik@skalica.sk www.skalica.sk Turistické informačné centrum – Región Tirnavia Trojičné námestie 1 917 01Trnava Tel.: 033/ 323 64 40 e-mail: info@trnavatourism.sk www.regiontirnavia.sk Trenčiansky samosprávny kraj Česko-slovenské regionálne informačné a spoločenské centrum Púchovskej doliny 020 51 Dohňany 74 Tel.: 042/ 445 09 18 e-mail: info@dohnany.sk www.puchovskadolina.sk Kultúrno-informačné centrum Trenčín Mierové námestie 9 911 64Trenčín Tel.: 032/ 16 186, 650 47 09, 650 47 12 e-mail: kic@trencin.sk www.visittrencin.sk PX CENTRUM Turistická informačná kancelária Centrum 16/21 017 01 Považská Bystrica Tel.: 042/ 432 65 45 e-mail: info@tikpb.sk, info@tikpb.sk www.pxcentrumpb.sk Slovensko-české infocentrum Kohútka 020 55 Lazy pod Makytou 1133 Tel: 042/ 202 89 02 e-mail: infocentrum@kohutka.info www.kohutka.info Turisticko informačná kancelária mesta Prievidza Námestie slobody 6 971 01 Prievidza Tel.: 046/ 16 186 e-mail: tik@prievidza.sk www.prievidza.sk/tik Turisticko informačná kancelária ZOHD SNP 1954 972 51 Handlová Tel.: 046/ 381 10 16, 0905 977 951 e-mail: tik@handlova.info www.handlova.info Nitriansky samosprávny kraj Levická informačná agentúra Ľ. Štúra 3 934 01 Levice Tel.: 036/ 631 80 37 e-mail: lia7@mail.t-com.sk www.mskslevice.sk/lia.html NISYS Nitriansky informačný systém Štefánikova 1 949 01 Nitra Tel.: 037/ 16 186, 741 09 06 e-mail: info@nitra.sk www.nitra.sk, www.nisys.sk Žilinský samosprávny kraj Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš Námestie mieru 1 031 01 Liptovský Mikuláš Tel.: 044/ 16 186, 552 24 18 e-mail: info@mikulas.sk www.mikulas.travel Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca Námestie slobody 30 022 01 Čadca Tel.: 041/ 763 00 14, 0915 822 646 e-mail: info@mestocadca.sk www.kultura.mestocadca.sk Informačné centrum Ružomberok A. Bernoláka 1 034 01 Ružomberok Tel.: 044/ 432 10 96, 431 36 11 e-mail: info@ruzomberok.eu www.ruzomberok.eu TIK Snowland Valčianska dolina 1054 038 35Valča Tel.: 0903 112 211 e-mail: snowland@snowland.sk www.snowland.sk Turistická informačná kancelária Zuberec Hlavná 289 027 32 Zuberec Tel.: 043/ 532 07 77 e-mail: tik@zuberec.sk info@zuberec.sk www.zuberec.sk Turistické informačné centrum Partizánska 1 039 01TurčianskeTeplice Tel.: 043/ 490 60 49 e-mail: tic@turciansketeplice.sk www.turciansketeplice.sk Turisticko-informačná kancelária Martin A. Kmeťa 22 036 01 Martin Tel.: 043/ 423 87 76 e-mail: tik@martin.sk www.tikmartin.sk Turisticko informačné centrum/ cestovná agentúra Železničiarov 253/1 028 01Trstená Tel.: 043/ 532 45 10 e-mail: info@oravatic.sk www.oravatic.sk Banskobystrický samosprávny kraj Info Donovaly, s. r. o. Nám. sv.Antona Paduánského 136 976 39 Donovaly Tel.: 048/ 419 99 00 e-mail: info@infodonovaly.sk www.infodonovaly.eu 86 www.lexikon.sk

click to read more

NÁMESTIE MIERU 1, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Tel.: +421 44/ 552 24 18 e-mail: info@infoslovak.sk www.infoslovak.sk, www.aices.sk Informačné centrum Banská Bystrica Nám. SNP 1 (budova Radnice) 974 01 Banská Bystrica Tel.: 048/ 415 50 85, 0907 846 555 e-mail: ic@banskabystrica.sk www.icbb.sk Informačné centrum mesta Banská Štiavnica Námestie sv.Trojice 6 969 01 Banská Štiavnica Tel.: 045/ 694 96 53, 692 05 35 e-mail: ic@banskastiavnica.sk www.banskastiavnica.sk Informačné centrum mesta Nová Baňa Námestieslobody1,96801NováBaňa Tel.: 045/ 678 28 80 e-mail: info@novabana.sk www.novabana.sk Informačné centrum mesta Zvolen Námestie SNP 21/31, 960 01 Zvolen Tel.: 045/ 542 92 68, 530 34 05 e-mail: ic@zvolen.sk www.zvolen.sk Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica Štefánikovo námestie 35/44 967 01 Kremnica Tel.: 045/ 674 28 56 e-mail: infocentrum@kremnica.sk www.kremnica.sk Mestské informačné centrum Divadlo B. S.Timravy Námestie republiky 5,984 01 Lučenec Tel.: 047/ 451 20 22 - 23, 433 15 13 e-mail: mic@lucenec.sk www.lucenec.sk Novohradské turisticko - informačné centrum Podhradská 1985/14, 986 01 Fiľakovo Tel: 047/ 438 20 16, 0918 994 481 e-mail: ntic@filakovo.sk www.filakovo.sk Turisticko-informačná kancelária Brezno Námestie M. R. Štefánika 3 977 01 Brezno Tel.: 048/ 286 13 65 , 0911 410 555 e-mail: tik.brezno@gmail.com tik@brezno.sk www.brezno.sk Turistické informačné centrum Hlavné námestie 2 979 01 Rimavská Sobota Tel.: 047/ 562 36 45 e-mail: tic@rimavskasobota.sk www.rimavskasobota.sk Turistické informačné centrum Revúca Muránska 18, 050 01 Revúca Tel.: 058/ 285 15 58, 0917 346 852 e-mail: tic@revuca.sk www.revuca.sk Košický samosprávny kraj Informačné centrum MiC KOŠICE Hlavná 32 /Alžbetina 1 040 01 Košice Tel.: 055/ 623 09 09, 0911 567 423 e-mail: info@mickosice.sk www.mickosice.sk NÁVŠTEVNÍCKE CENTRUM KOŠICE Hlavná 59 040 01 Košice Tel.: 055/ 625 88 88 e-mail: visit@visitkosice.eu www.visitkosice.eu Turistická informačná kancelária mesta Michalovce Mestský úrad Námestie osloboditeľov 30 071 01 Michalovce Tel.: 056/ 686 41 05 e-mail: tikmichalovce@msumi.sk www.michalovce.sk Turistické informačné centrum Letná 49 052 01 Spišská NováVes Tel.: 053/ 429 82 93, 442 82 92 e-mail: tic@spisskanovaves.eu www.spisskanovaves.eu/tic Turistické informačné centrum Veľké Kapušany Hlavná 32, 079 01Veľké Kapušany Tel.: 056/638 25 62 e-mail: tic@vkapusany.sk Turisticko-informačná kancelária Rožňava Námestie baníkov 32 048 01 Rožňava Tel.: 948 205 226 e-mail: info@tikroznava.sk www.tikroznava.sk Prešovský samosprávny kraj Informačná kancelária mesta Levoča Námestie Majstra Pavla 58 054 01 Levoča Tel.: 053/ 451 37 63 e-mail: ikle@levoca.sk www.ik.levoca.eu MIK – Mestská informačná kancelária Poprad Námestie sv. Egídia 43/86 058 01 Poprad Tel.: 052/ 16 186, 436 11 92 e-mail: infopp@msupoprad.sk www.visitpoprad.sk Tatranská informačná kancelária Horská záchranná služba 23 Starý Smokovec 062 01VysokéTatry Tel.: 052/ 442 34 40 e-mail: smokovec@tatryinfo.eu www.tatry.sk Tatranská informačná kancelária 059 60Tatranská Lomnica Tel.: 052/ 446 81 19 e-mail: lomnica@tatryinfo.eu www.tatry.sk Turistické informačné centrum Stropkov Hlavná 38/2 091 01 Stropkov Tel.: 054/ 486 88 80 e-mail: tic@stropkov.sk www.stropkov.sk Turisticko-informačná kancelária Bardejov Radničné námestie 21 085 01 Bardejov Tel.: 054/ 474 40 03 e-mail: info@tik-bardejov.sk www.tik-bardejov.sk Turisticko informačná kancelária pri CA UNITUR Strojárska 102 069 01 Snina Tel.: 057/ 16 186, 768 57 35 e-mail: unitur@stonline.sk www.regionsnina.sk www.lexikon.sk 87

click to read more

Bratislavský samosprávny kraj Land Bratislava | Region of Bratislava Bratislavský samosprávny kraj | Land Bratislava | Region of Bratislava Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 www.gob.sk Základná charakteristika / Eckdaten des Landes Bratislava / Key features of the Region of Bratislava: Rozloha / Fläche / Area: 2 052,6 km2 Počet obyvateľov / Bevölkerung / Number of inhabitants: 606 537 (31.12.2013) Hustota obyvateľstva (obyv./km2) / Bevölkerungsdichte (Ew./km2) / Population density (inhab./km2): 295,5 Počet okresov / Zahl der Bezirke / Number of districts: 8 (Bratislava I - V, Malacky, Pezinok, Senec) Počet miest / Zahl der Städte / Number of towns: 7 Počet obcí / Gesamtzahl der Gemeinden / Total number of municipalities: 73 vrátane hl. mesta SR Bratislavy / einschließlich Bratislava, Hauptstadt der Slowakei / including Bratislava, capitol of Slovakia Sídlo samosprávneho kraja / Sitz der Landesverwaltung / Seat of the regional government: Bratislava 1. 2. 88 www.lexikon.sk

click to read more

Bratislavský kraj spolu s hlavným mestom Bratislavou je vstupnou bránou na Slovensko. Prirodzené hranice kraja tvoria rieky Morava a  Dunaj na jednej strane, na druhej strane pohorie Malých Karpát, ktoré oddeľuje Záhorskú a  Podunajskú nížinu. Bratislava - priťahuje návštevní- kov históriou siahajúcou do čias Keltov, Rimanov, starých Slova- nov a v súčasnosti pulzujúcim kultúrnym a spoločenským životom s  mnohými atraktívnymi medzinárodnými po- dujatiami. Regióny v jej zázemí ponúkajú návštevníkom poznávanie špecifickej tradičnej kultúry, histórie, gastro- nómie a ideálne podmienky na oddych od ruchu metro- poly. Rieky Dunaj a Morava ako aj Malé Karpaty vytvorili jedinečný priestor na trávenie voľného času a aktívneho relaxu. Malokarpatský región je známy najmä ako vi- nárska oblasť. Chýr o vynikajúcej kvalite vína bol známy už na kráľovských dvoroch. Najvýznamnejšími centrami spätými s vínom sú bývalé kráľovské mestá Pezinok, Svätý Jur, Modra. V Podunajskom regióne ponúka osvie- ženie v horúcich letných dňoch množstvo vodných plôch. Populárne je vodné dielo Gabčíkovo s Areálom vodných športov. Najpopulárnejším miestom relaxu sú Slnečné jazerá v Senci (116 ha) vzdialené len 20 minút cesty od hlavného mesta. Región Záhorie, severo-západne od Bratislavy je so svojou výnimočnou prírodou ideálny pre poznávaciu aj pešiu tu- ristiku a cykloturistiku v nive rieky Moravy, poľovníctvo, rybolov a  jazdectvo. Pre tých, ktorí hľadajú duchovné osvieženie je ideálnym miestom Marianka, najstaršie pútnické miesto na Slovensku. Návraty do bohatej his- tórie možno zažiť počas výletov na hrady a ich zrúcaniny. Najpopulárnejším hradom v okolí Bratislavy je hrad Čer- vený Kameň v Častej. Nezabudnuteľné zážitky ponúka Bratislavský kraj v po- znávaní remeselných tradícií, najmä keramikárstva a drevorezbársta a tiež viac ako storočnej gurmánskej tradície husacích špecialít v  Slovenskom Grobe. K  výhodám Bratislavského kraja patrí jeho poloha pri rieke Dunaj a dopravná dostupnosť blízkych sused- ných metropol Rakúska a Maďarska. Das Land Bratislava bildet gemeinsam mit der Hauptstadt Bratislava das Tor in die Slowakei. Die Natur formt die Landesgrenze auf einer Seite durch die Flüs- se Morava und Dunaj, auf der anderen Seite durch die Bergkette Malé Karpaty, die die Záhorská nížina und Po- dunajská nížina Ebenen trennt. Bratislava zieht Besucher durch seine Geschichte seit der Zeit der Kelten, Römer und Altslawen an und ist in der Gegenwart aufgrund der vielen attraktiven internationalen Veranstaltungen von pulsierendem kulturellem und gesellschaftlichen Leben erfüllt. Das Umland ermöglicht den Be- suchern das kennenlernen des spezifischen Brauchtums, der Geschichte und Gastronomie und bietet ideale Bedingungen zum Ausspannen von der Hektik in der Metropole. Die Flüsse Mo- rava und Dunaj sowie das Malé Karpaty Gebirge formen einen einzigartigen Raum für die Freizeitgestaltung und für ak- tiveErholung.DieRegionMaléKarpatyistvorallemals Weingebiet bekannt. Der Ruf über die außerordentliche Qualität des Weines war sogar an Königshöfen bekannt. Die bedeutendsten, mit dem Wein verbundenen Orte sind die ehem. Königsstädte Pezinok, Svätý Jur, Modra. Die Region der Podunajská nížina Ebene bietet an hei- ßen Sommertagen Erfrischung an den zahlreichen Was- serflächen; populär ist das Wasserkraftwerk Gabčíkovo mit dem Wassersport-Areal. Der beliebteste Erholungs- ort sind die Slnečné jazerá Seen in Senec (116 ha), nur 20 Minuten Autofahrt von der Hauptstadt entfernt. Die nordwestlich von Bratislava gelegene Region Záhorie mit ihrer außerordentlichen Natur ist bestens geeignet für Ex- kursionen, Wanderungen und Radausflüge durch die Mar- chauen, ebenso für Jagd, Angeln und Reiten. Marianka, der älteste Wallfahrtsort der Slowakei, ist der ideale Ort für jene, die geistige Erfrischung suchen. In die reiche GeschichteeintauchenkannmanbeiAusflügenaufBurgen und Ruinen. Die beliebteste Burg in der Umgebung von Bratislava ist die Burg Červený Kameň in Častá. Unvergessliche Eindrücke bietet Bratislava Land beim kennenlernen des traditionellen Handwerks, vor allem der Töpferei und der Holzschnitzerei, sowie bei der Jahrhunderte alten Feinschmeckertradition der Gänsespezialitäten in Slovenský Grob. Zu den weiteren Vorzügen von Bratislava Land zählt die Lage am Don- austrom und die Verkehrsanbindung an die benachbarten Hauptstädte Österreichs und Ungarns. 3. 4. www.lexikon.sk 89

click to read more

The Region of Bratislava forms with the Slovak Capital Bratislava the entrance to Slovakia. Its natural borders are formed by the rivers Morava and Dunaj and by the mountain ridge of the Malé Karpaty mountains which separate Záhorská nížina and Podunajská nížina plain. Bratislava has attracted visitors through its history going back to the Celts, Romans and Slavonic tribes; at present it is vibrant with cultural and social life thanks to the numerous international events which take place here. The hinterlands offer visitors many opportuni- ties to become acquainted with the typical traditions, the regional history and gastronomy; there are ideal conditions to relax from the rush in the Slovak capi- tal. The rivers Morava and Dunaj and the Malé Karpaty mountains are an exceptional suited area for leisure time activities and acti­vity holidays. The Region of  Malé Karpaty is well-known particularly as wine- growing area. The fame of the outstanding quality of the wines reached even the royal courts. The most important places related to wine-growing are the former royal towns of Pezinok, Svätý Jur and Modra. During warm summer days the Podunajská nížina offers refection at numerous bodies of water; quite popular is the Gabčíkovo water plant with its Areal of water sports. The most favouredresortistheSlnečné jazerá Lakes in Senec (116 ha) which lies only a 20 minute car drive from the capital. The region of Záhorie to the north-west of Bratislava has unique na- ture; the Morava flood plains are perfectly suited to make excursions, for hiking and cycling; it is also a nice spot for hunting, fishing and riding. Marianka is the oldest site of pilgrimage in Slovakia; it is an ideal place for people who long to mental refreshment. Immerse into the rich history of the region by visiting its castles and ruins! The most visited castle in the surroundings of Bratislava is Červený Kameň in Častá. The Region of Bratislava provides unforgettable expe­ riences by learning about the traditional crafts, especially pottery and wood carving; a great experience is the centuries-old gourmet tradition of roasted goose in Slovenský Grob. An additional advantage of the region is its unique posi- tion at the river Danube and its excellent road connection to the neighbouring Austrian and Hungary capitals. Bratislavský samosprávny kraj | Land Bratislava | Region of Bratislava www.gob.sk www.facebook.com/BratislavaRegionTourism 1. Bratislava, Hrad / Burg / Castle 2. Bratislava, Hlavné námestie / Hauptplatz / Main Square 3. Bratislava, vinohrady Rača / Weinberg Rača / vineyard Rača 4. Bratislava, Partizánska lúka / Partizánska lúka (Wiese) / Partizánska lúka (Meadow) 5. Hrad Devín / Burg Devín / Devín Castle 6. Cyklomost slobody / Fahrradbrücke der Freiheit / Bicycle Bridge of Freedom 5. 6. Moderného sprievodcu a užitočné informácie o regióne môžete mať vždy k dispozícii. Stačí si stiahnuť bezplatnú aplikáciu Bratislava Region preAnroid a iOS! Sie können jederzeit eine moderne Führung und nützliche Informationen über die Region haben. Laden Sie sich einfach die kostenloseApp Bratislava Region fürAndroid und iOS! You can always have a modern guide and useful information about the region. Just download the free app Bratislava Region forAnroid and iOS! 90 www.lexikon.sk

click to read more

Naši rodáci, naši krajania Unsere Landsleute | Our countrymen Bratislavský samosprávny kraj | Land Bratislava | Region of Bratislava Najvýznamnejší predstaviteľ sloven- ského národného života v pol. 19. stor., ktorý celý svoj život zasvätil boju za práva slovenského národa. Kodifikátor spisovnej slovenčiny, politik, filozof, ja- zykovedec, pedagóg, novinár, spisova- teľ a básnik. Študoval a neskôr predná- šal na evanjelickom lýceu v Bratislave. V r.1848utvorilsosvojimidruhmiSloven- skú národnú radu, ktorá mala pomôcť v bojiprotistupňujúcejsamaďarizácii. Der bedeutendster Wortführer des Slowakischen nationalen Lebens der Mitte des 19. Jahrhunderts, welcher sein ganzes Leben dem Kampf für die Rechte der Slowakischen Nation geweihte. Ko- difikator der Slowakischen Schriftsprache, Politiker, Philosophier, Linguist, Pädagoge, Journalist, Schriftsteller und Poet. Er studierte auf dem Lyzeum von Bratislava, wo er später auch als Lehrer tätig war. In 1848 bildete er mit seinen Gefährten das Slowakische Na­ tionalrat, welches im Kampf gegen den wachsenden Druck der Madjarisierung helfen sollte. The most important representative of the Slovak national life in the middle of the 19th century, who devoted his whole life to the fight for rights of the Slovak nation. Codifier of the Slovak literary language, politician, philosopher, linguist, pedagogue, journalist, writer and poet. He studied and later also taught at the Lyceum of Bratislava. In 1948 he and his fellows established the Slovak National Council to help and sup- port the fight against the growing Magyarization. Ľudovít Štúr (1815 Uhrovec – 1856 Modra) Vedec, výskumník, akademik, do- ktor fyzikálno-prírodných vied, nestor slovenských matematikov, moderný pedagóg, autor stoviek odborných kníh a  najmä zakladateľ a  prvý rektor Slo- venskej vysokej školy technickej (1938), ktoránesiejehomenoakoajniekoľkých ďalších vysokých škôl na Slovensku. Za veľké zásluhy na vzniku a  rozvoji slo- venských technických a prírodovedných vysokých škôl mu bola udelená plaketa J.A.Komenského in memoriam. Wissenschaftler, Forscher, Akademiker, Doktor der Phy- sik- und Naturwissenschaften und Nestor der slowakischen Mathematiker, moderne Pädagoge, Autor von hunderten von Bücher und vor allem der Gründer und der erste Rek- tor der Slowakischen Technischen Universität (1938), die sei- nen Namen trägt, sowie mehreren anderen Universitäten in der Nachkriegs Slowakei. Für seine große Verdienste in der Gründung und Entwicklung der slowakischen technischen und naturwissenschaftlichen Hochschulen, wurde ihm die J.A. Comenius Plakette (1962) in memoriam verliehen. Scientist, researcher, academic, Doctor of physical and natural scien­ces the dean of slovak mathematicians, modern educator, au- thor of hundreds of books and especially the founder and the first Rector of the Slovak Technical University (1938), which bears his name, as well as several other universities in the post-war Slovakia. Forhisgreatmeritinthecreationanddevelopmentofslovaktechni- cal and natural sciences universities, he was awarded the Plaque of J.A.Comenius (1962) in memoriam. Juraj Hronec (1881 Gočovo – 1959 Bratislava) Legendárny krasokorčuliar a najús- pešnejší slovenský športovec minulé- ho storočia. Titul československého majstra získal osemkrát a majstra sve- ta trikrát.V roku 1972 k ním pripojil zla- tú medailu na zimných olympijských hrách. Jeho meno nesie bratislavský zimný štadión. Der legendäre Eiskunstläufer wur- de zum erfolgreichsten slowakischen Sportler des letztes Jahrhunderts erklärt. Wurde acht Mal tsche- choslowakischer Meister und gewann die Weltmeisterschaft drei Mal. Im Jahr 1972 hat er eine Goldmedaille aus den Olympischen Winterspielen hinzugefügt. Bratislava Eisstadion trägt seinen Namen. The legendary figure skater was declared the most su­ccessful Slovak Athlete of the last century. he won the Title Czechoslovak champion eight times and won three times the world champion- ship. In 1972 he added a gold medal from the Winter Olympics. Bratislava ice stadium bears his name. Ondrej Nepela (1951 Bratislava – 1989 Mannheim) Významný ortodoxný rabín, učenec a básnik sa v r. 1806 stal vrchným ra- bínom vo vtedajšom Pressburgu, kde 33 rokov viedol chýrnu rabínsku školu - ješivu, známu po celej Európe. Nad jeho hrobom je vybudované mauzóle- um, navštevované židovskými veriaci- mi z celého sveta. Der bedeutende orthodoxe Rabbi- ner, anerkannte Gelehrter und Dichter Chatam Sófer (Moše Schreiber) wurde 1806 zum Oberrabbiner von Pressburg gewählt. Hier leitete er 33 Jahre lang eine berühmte Rabbinerschule - die Pressburger Jeschi- va, die in ganz Europa bekannt war. Über seinem Grab liegt ein Mausoleum, das von jüdischen Gläubigen aus der ganzen Welt besucht wird. The important Orthodox rabbi, renowned scholar and poet Chatam Sófer (Moše Schreiber) was elected as chief rabbi of Press- burg in 1806. Sófer for 33 years guided the famous rabbi school - the Pressburg Yeshiva, which was acknowledged in whole of Europe. Above his grave a mausoleum was established which is visited by Jewish believers from the whole world. Chatam Sófer (Moše Schreiber) (1762 Frankfurt nad Mohanom – 1839 Bratislava) www.lexikon.sk 91

click to read more

Korunovačné mesto na Dunaji Bratislavu, hlavné mesto Slovenska, nájdete v stre- de Európy. Takmer polmiliónové mesto leží na oboch brehoch Dunaja, na úpätí Malých Karpát, iba 60 km od Viedne. Bratislava, kedysi známa ako Pressburg alebo Pozsony, je staré mesto s  veľkou históriou. Nájdete tu pamiatky osídlenia Keltmi, šla tadiaľto hranica Rímskej ríše, žili tu starí Slovania, ale časy najväčšieho rozkvetu začali v 16. storočí, keď sa stala hlavným a korunovačným mestom Uhorska a  sídlom arcibiskupa. Mesto štyroch jazykov (nemecký, maďarský, jidiš a  slovenský) žilo re- meslom, medzinárodným obcho- dom a vínom. Bratislava bola vždy kozmopolitné mesto a je to tu cítiť dodnes. Centrum mesta je jednou veľkou letnou reštauráciou, či kaviarňou. Oplatí sa vybrať sa aj do okolia: Malokarpatská vínna cesta (dlhá 50 km) združuje mes- tečká s vinohradníckou tradíciou. Určite si nenechajte ujsť typické husacie hody s kapustou a lokša- mi a ako dezert štrúdľu s hroznom a  makom. Aj milovníci kultúry si v meste prídu na svoje. Známa je Opera a balet Národného divadla. Tu vyrástla Edita Gruberová, Lu- cia Poppová, Peter Dvorský alebo Adriana Kučerová. Bratislava mi- luje veľké podujatia.Najväčšími sú Kultúrne leto a Hradné slávnosti, Korunovačné slávnosti koncom júna a silvestrovské oslavy v posledný deň roku. Bratislava je jednoducho malé veľkomesto na Dunaji.Pre- čo ho nenavštíviť a nespoznať? Krönungsstadt an dem Fluss Dunaj Bratislava, die Hauptstadt der Slowakei, liegt im Herzen Europas, direkt an der Grenze zu Österreich und Ungarn. Diese Stadt mit fast einer halben Mi­llion Einwohner erstreckt sich an beiden Donauufern, an den Hängen der Kleinen Karpaten, nur 60 km von Wien entfernt. Bratislava, früher auch bekannt als Preßburg oder Pozso- ny, ist von den drei Hauptstädten der früheren k.u.k Monarchie die am wenigsten bekannte. Es ist eine alte Stadt mit einer langen Geschichte. Preßburg war schon immer eine kosmopolitische Stadt - und das kann man bis heute füh- len. Das Stadtzentrum ist ein ein- ziges, großes Restaurant. Die hie- sige Gastronomie beruht auf den Traditionen der Monarchie: Es ist eher eine Preßburger Küche mit ei- nigen slowakischen Spezialitäten als eine typische slowakische Küche. In der Umgebung von Bratislava wurde schon seit jeher Wein angebaut bzw. hergestellt. Bratislavský samosprávny kraj | Land Bratislava | Region of Bratislava Bratislava Bratislavská organizácia cestovného ruchu/ Bratislava Tourist Board / Tourismusverband Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava /52D/ Tel.: +421 2 / 59 35 62 22, 16 186, E-mail: btb@bratislava.sk www.visitbratislava.eu 92 www.lexikon.sk

click to read more

Lohnenswert ist auch ein Ausflug in die Umgebung: Die Kleine Karpaten Weinstrasse verbindet auf einer Län- ge von 50 km Städte mit Weintradition. Verpassen darf man vor allem nicht den traditionellen Gänseschmaus mit Sauerkraut und Fladen, vielleicht gibt es auch einen Strudel mit Trauben und Mohn. Auch die Kulturliebhaber kommen auf ihre Kosten. Bekannt ist die Oper und das Ballett des Nationaltheaters. Dieses Theater brachte sol- che Persönlichkeiten hervor wie Edita Gruberova, Lucia Popp, Peter Dvorsky und Adriana Kučerova. Organisierte Outdoor Events sind ebenfalls sehr beliebt. Die größten Veranstaltungen sind das Festival Kultursommer und Burgfestspiele, die Krönungsfeierlichkeiten Ende Juni und das Silvesterfest,wo sich das Stadtzentrum in eine riesige Disco verwandelt. Bratislava ist einfach eine kleine Groß- stadt an der Donau. Warum dann Bratislava nicht besu- chen und kennenlernen? Coronation city on the Dunaj river Bratislava, the capital of Slovakia, is situated in the centre of Europe.This city with almost half a million inhabitants lies on both banks of the Danube at the foot of the Small Carpathians, only 60 km from Vienna. Bra- tislava, formerly known as Pressburg or Pozsony, is the least known and almost overlooked city of three capitals in the former Austro-Hungarian monarchy. Bratislava has always been a cosmopolitan city, and continues to be until present-day. The city centre is one big restaurant. Tourists saythattherelaxedatmosphereinthecityremindsthemof a seasideresorts.Thegastronomyisbasedonmonarchical traditions; it is a Pressburg cuisine with several Slovak spe- cialities, rather than typically Slovak food. Wine produc- tion is a local speciality. It pays to go and see the surround- ings, for example, the Small CarpathianWineTrail which is 50 km long and links various towns and villages that have a wine-growing tradition. You certainly should not miss a typical feast of goose, cabbage, and potato pancakes, followed by strudel with raisins and poppy seeds. Cultural events have a rich offer from which to choose. The Opera and Ballet of the National Theatre is well known, having nurtured stars such as Edita Gruberova, Lucia Popp, Peter Dvorsky and Adriana Kučerova. Outdoor events are also very popular. The biggest event organized by the city are the Summer of Culture Festival and Castle Festivities, the Coronation Festival at the end of June and New Year‘s Eve celebrations when the city becomes one huge disco. So why not visit Bratislava and become acquainted with it? www.lexikon.sk 93

click to read more

Zaži mesto naplno bezplatné cestovanie verejnou dopravou bezplatná prehliadka mesta ďalšie zľavy do výšky 50% www.visitbratislava.com

click to read more

KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI CORONATION CELEBRATION Jedno z najväčších kultúrnych podujatí na Slovensku zážitkovou formou približuje korunovácie uhorských kráľov a kráľovien. Korunovačný ceremoniál je zinscenovaný podľa historických podkladov. Počas obradu kráľ prijíma korunovačné insígnie: svätoštefanskú korunu, meč, plášť, žezlo a jablko. Po korunovačnom obrade kráľ pasuje významných predstaviteľov kráľovstva za rytierov zlatej ostrohy, skladá prísahu ľudu a na korunovačnom pahorku sa zaväzuje brániť celistvosť krajiny. Najvyššia šľachta, cirkevní hodnostári, zástupcovia kráľovských miest prichádzajú vzdať hold korunovanému kráľovi. V uliciach panuje ľudová veselica. Pečú sa voly, víno tečie z fontány, doboví hudobníci, kaukliari predvádzajú svoje umenie. Podujatie sa koná každý rok v štvrtý júnový víkend a chronologicky predstavuje jednotlivých kráľov a kráľovné, ktorí boli v Bratislave korunovaní. One of the largest culture event in Slovakia where you can experience the historical coronation ceremony of the Hungarian kings and queens. Coronation ceremony is stage-managed according to historical documents. During the ceremony the king is anointed and receives the coronation insignia: St. Stephen’s crown, sword, cloak, sceptre and orb. Other parts of the ceremony take place in the streets of the town: the king dubs noblemen to become knights of the Golden Spur order, vow his homeland and rides on his horse to the top of the coronation hill and makes four strikes with his sword towards the four points of the compass. During the coronation celebration the highest nobility, church dignitaries, representatives of other royal towns come to salute the king, craftsmen present contemporary crafts, wine flows from a fountain, knight tournaments and folk dances are presented, oxen is roasted and beer from the royal brewery is served. This event is organized every year during the fourth weekend of June and chronologically presents the individual kings and queens crowned in Bratislava. Občianske združenie Korunovačná Bratislava Gagarinova 21, 821 03 Bratislava, Slovakia www.korunovacie.sk www.coronation.sk Organizátor / Organizer : Termíny nasledujúcich korunovácií / Dates of next coronation celebrations / ► 21.-23.6. 2013 Leopold I. (27. jún 1655) ► 20.-22.6. 2014 Jozef I. (9. december 1687) ► 26.-28.6. 2015 Karol III. (22. máj 1712) ► 24.-26.6. 2016 Mária Terézia (25. jún 1741)

click to read more

Rača je jednou zo 17 mestských častí Bratislavy, pre- slávenou najmä bohatými vinohradníckymi tradíciami siahajúcimi až do čias rímskych légií. Skôr ako sa stala jed- nouz bratislavskýchmestskýchčastí(1946),bolasamostatnou obcou, známou ako Račišdorf. Dnes je súčasťou Malokarpat- skej vínnej cesty. Jej vinohrady sa rozprestierajú na južných svahoch Malých Karpát. Miestni vinohradníci a vinári otvárajú dvakrát do roka svoje pivnice, aby návštevníci mohli degusto- vaťvychýrenéračianskevína.K najznámejšímpatríRačianska frankovka – Frankovka modrá, ktorú cisárovná Mária Teré- zia dekrétom uznala za víno hodné cisárskeho stola. Rača má svoj vlastný jedinečný Genofond Frankovky modrej, o ktorý sa stará spolu s Račianskym vinohradníckym spolkom. K naj- známejším tradičným podujatiam patria Račianske hody, ktoré sa konajú v máji na počesť patrónov kostola sv. Filipa a Jakuba a  Račianske vinobranie - tradičné septembrové oberačkové slávnosti. Rača je známa aj račianskymi čipkami, monumentálnou mozaikou od Marka Rupnika v katedrále sv. Sebastiána a najstarším rušňovým depom na Východ- nom. Dejiskom každodenného kultúrno –spoločenského života Račanov je Nemeckým kultúrny dom. Vďaka peknej okolitej prírode a dobrému dopravnému spojeniu s centrom mesta, patrí Rača k  najvyhľadávanejším mestským častiam Bratislavy. Okolie je ideálne na turistiku, hubárčenie, rybo- lov, cyklistiku i relax a samotná Rača má dve kúpaliská, veľa detských ihrísk, rôzne športové plochy, ihriská, futbalový šta­ dión a tiež vynovený Amfiteáter v Križkovej doline. Rača ist eins der 17 Stadtteile von Bratislava,berühmt hauptsächlich durch die reichen Weinhauer Traditionen, die bis ins Zeitalter der römischen Legionen zurückgehen. Bis 1946 war es eine selbständige Gemeinde, die den Namen Račišdorf trug. Rača ist auch ein Bestandteil der Kleinkarpa- ten-Weinstraße. Die Weinberge von Rača breiten sich aus an den südlichen Hängen des Gebirges Malé Karpaty. Die hie- sigen Winzer öffnen zwei Mal im Jahr ihre Keller für die Besu- cher, die dann ihre berühmte Weine probieren können. Zu den bekanntesten Weinen gehört der hiesige Blaufränkischer (Račianska frankovka), dass auch die Kaiserin Maria There- siadiesesWeindurcheinDekretfür würdigderkaiserlichenTa- fel erklärte. Rača hat einen eigenen Genpool Blaufränkisch, der zusammen mit Weinberg Verband Rača verwaltet wird. Zu den bekanntesten traditionellen Veranstaltungen gehören die Kirmes von Rača, welche im Mai zu Ehren der Kirchen- patrone St. Philip und St. Jakob stattfindet und im September Bratislavský samosprávny kraj | Land Bratislava | Region of Bratislava Bratislava – Rača Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava Tel.: +421 2/ 4911 24 11 E-mail: starosta@raca.sk www.raca.sk 96 www.lexikon.sk

click to read more

Rača lace, a monumental mosaic by Mark Rupnik in the St. Sebas- tian Cathedral and the oldest Lo- comotive depot inVýchodné. Eve- ryday scene of cultural and social life for people of Racan is the Ger- man Culture House. Thanks to its excellent location,nice surrounding nature and good traffic connection with the centre is Rača one of the most sought-for boroughs of Brati- slava. Its surroundings are suitable for tourism, mushroom picking, fishing, biking and relax. It off ers also various possibilities for actie leisure. There are two water parks, lots of playgrounds for children, sports grounds, multifunction play- grounds, Ba football (soccer) sta- dium and the renovated Amphi- theatre in Krížkova dolina street. das traditionelle Weinlesefest von Rača. Rača ist aber auch für die schöne Rača Spitze, monumentaler Mosaik von Mark Rupnik in der Kathedrale des heiligen Sebastian und dem ältesten Lokomotive-Depot in Východné bekannt. Schau- platz für das kulturelle und gesellschaftliche Leben der Bewoh- ner von Rača ist das Deutsche Kulturhaus. Dank der ausge- zeichneten Lage, der schönen Natur in der Umgebung und der guten Verkehrsverbindung mit Zentrum gehört Rača zu den meist aufgesuchten Stadteilen von Bratislava. Die Umgebung ist ideal für Touristik, Pilze suchen, Fischfang, Radfahren und Relax. Es bietet an auch mehrere Möglichkeiten zum aktiven Zeitvertreib. Es befi nden sich hier zwei Schwimmbäder, viele Spielplätze für Kinder, Sportplätze, Multifunktionsspielplätze,  Fußballstadion und ach den rekonstruirten Amphitheater in der Krížkova dolina Strasse. Rača is one of the 17 boroughs of Bratislava; know above all for its rich tradition in viniculture going back as far as to the period of Roman legions. Up to 1946 it used to be an independent municipality called Račišdorf. The vine- yards of Rača are located on the southern slopes of the Small Carpathians. Today it is part of the Small Carpathian Wine Route. Local winegrowers and winemakers open two times a year their cellars to visitors so theyare able to taste the fa- mous wines of Rača. One of the best known wines from Rača is Račianska frankovka (Blaufränkisch or Lemberger) which even the empress Maria Theresa considered this wine to be worthoftheimperialtable.Račahasitsownuniquegene pool of Blaufränkisch,wichismanagedtogetherwiththeVineyard Association of Rača. One of the best known traditional events is the local Feast of Rača, being held in May, to celebrate the local patrons of the church St.Philip and St. Jacob; as well as the Rača Grape Har- vest Festival in September. Rača is also known for the beautiful Račianske naj / Das Beste von Rača / The best of Rača: Amfiteáter / Amphithe- ater / Amphitheatre Historicko-technická pamiatka rušňového depa (19. stor.) s národným železničným parkom Východné /Technisches Denkmal Lokdepot (19. Jh.) mit nationalem Eisenbahnpark /Technical monument - engine shed (19th century) with national railway park Gotický kostol sv. Filipa a Jakuba (1390) s vitrážo- vými oknami (19. stor.) bočnými barokovými oltármi (zač. 18. stor.) a kráľovským erbom (18. stor.) / Gotische Kirche von St. Phillip und St. Jakob (1390) mit baroken Altaren und Königlichen Wappen (18. Jh.) / Gothic church of St. Philip and Jacob (1390) with barok sidealtars and royal coat of arms (18th century) Evanjelicky kostol / Evan- gelische Kirche / Evangelic church (1835) Barónsky dom s Pálfyov- ským erbom, kultúrna pamiatka (18. stor.) / Freiherrnhaus mit Pálfy Wappen (18. Jahrhundert) / Baronial House with coat of arms of the Pálfy family (18th century) Koloničova kúria, kultúrna pamiatka (15. stor.) / Kolo- nič Kurie (15. Jahrhundert), Kulturdenkmal / Kolonič Mansion (15th century), cultural monument. Nemecký kultúrny dom, kultúrna pamiatka (20. stor.) / Deutsche Kultur- haus (20. Jahrhundert), Kulturdenkmal / German Culture House (20th cen- tury), cultural monument Račianska izba – stála expozícia s dobovými exponátmi / Rača Zimmer – Dauerexposition mit zeitgemäßen Exponaten / Rača Room - permanent exposition with exhibits form various periods Pamätná izba Spolku vyslúžilých vojakov / Erinnerungszimmer des Vereines derVeteranen / Memorial Room of the League ofVeteran Soldiers Mozaika M. Rupnika v katedrále sv. Sebastiána / Mosaik in der Kathedrale des heiligen Sebastian / Mosaic in the St. Sebas- tian Cathedral www.lexikon.sk 97

click to read more

99

click to read more

Poľnohospodárske družstvo Vajnory Vinotéka Víno Vajnory Hospodárska 9, 83107 Bratislava tel.: 0908 909 416 www.vinovajnory.sk

click to read more

Bratislavský samosprávny kraj | Land Bratislava | Region of Bratislava Mestská časť Bratislava - Vajnory sa rozprestiera na úpätí Malých Karpát, na hranici Národnej prírodnej rezervácie Šúr, ktorá je zaradená do európskej chráne- nej siete Natura 2000. Vajnory majú prívlastok dedina v meste. S atmosférou dediny, s dodržiavaním a rozví- janím ľudových zvykov a remesiel, s organizovaním je- dinečných Vajnorských dožiniek. Centrum Vajnôr bolo v  r. 1992 vyhlásené za pamiatkovú zónu. Obyvatelia (5238) sa právom pýšia svojou bohatou históriou a ľudo- vým umením. Pamiatky: Kostol Sedembolestnej Pan- ny Márie (13. stor.), zdobený vajnorskými ornamentmi - národná kultúna pamiatka, Vajnorská Madona (zač. 14. stor.), socha sv. Floriána (1832) - národná kultúrna pamiatka, Vajnorský ľudový dom s  ľudovými maľbami interiéru, zbierkou ľudovej kera- miky, výšiviek i vajnorských krojov - národná kultúrna pamiatka. Úbočia v okolí sú vysadené rozsiah- lymi vinicami. Vajnory sú súčasťou Malokarpatskej vínnej cesty. Stadtteil von Bratisla- va - Vajnory liegt am Fuße der Kleinen Karpaten und grenzt an das na­tionale Naturreservat Šúr, welches zum europäischen Schutzgebietsnetz Natura 2000 gehört. Vajnory haben das At- tribut „ein Dorf in der Stadt“. Mit der dörflicher Atmosphäre mit der Achtung und Entwicklung der Volksbräuche und Handwerk und mit der alljährlichen Organisation des einzigartiges Ereignisses -Vaj­ nory Erntefest. Das Zen- trum von Vajnory wurde 1992 zur Denkmalzone er- klärt. Die Ortseinwohner (5238) sind zu Recht Bra- tislava – Vajnory stolz auf die reiche Geshichte und SchönheitihrerVolkskunst. Sehenswürdigkeiten: Kirche Schmerzenreiche Jungfrau Maria (13. Jh.), ty- pische ornamentale Vajno- ry Verzierung - nationales Kulturdenkmal; Madonna von Vajnory (Anfang 14. Jh); St. Florian Statue (1832) - nationales Kulturdenk- mal; Vajnory Volkshaus mit volkstümlichen Malereien im Inneren, Sammlund von Keramik, Stickereien und lokalen Trachten - nationales Kulturdenkmal. An den Hängen in der Umgebung liegen ausgedehnte Weingärten. Vajnory ist Teil der Kleine Karpaten Wein- strasse. Borough of Bratislava - Vajnory lies on the foot of the Small Carpathians and borders the national Nature Reserve Šúr which is a part of the European protected area network Natura 2000. Vajnory has the attribute „a village within the city“. With the village atmosphere of respect for and development of local traditions and crafts and the annual organization of the unique event - Vajnory Harvest Festival. The centre of Vajnory was declared a historical zone in 1992. The local inhabitants (5238) are rightly proud of their rich histori- cal heritage and unique beauty of their folk art. Local monuments: Church of Our Lady of Sorrows (13th-century) with typical local ornaments - national cultural monument; Madonna of Vajnory (early 14-th century); Statue of St. Florian (1832) - national cultural monument; Vajnory folk house with traditional paintings in the interior,collection of pottery,piec- es of embroidery and local costu­ mes-nationalculturalmonument. Large vineyards cover the sur- rounding slopes. Vajnory is a part of the Small Carpathian Wine Trail. Bratislava - Vajnory Miestny úrad, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava Tel.: +421 2/ 4822 44 12 E-mail: vajnory@vajnory.sk www.vajnory.sk 100 www.lexikon.sk

click to read more

Senec Mestský úrad, Mierové námestie 8 903 01 Senec /53D/ Tel.: +421 2/ 2020 51 01, 2020 51 02, Fax: +421 2/ 4592 35 61 E-mail: musenec@senec.sk, www.senec.sk Senec s  viac ako 18000 obyvateľmi je jedným z  najdynamickejšie sa rozvíjajúcich miest Sloven- ska. Má výhodnú polohu pri diaľnici D1. Je turistickým centrom, ktoré v  minulosti navštevovala aj Má- ria Terézia. Mesto má aj pozoruhodnú históriu, turisti obdivujú vzácny kaštielik Turecký dom, v ktorom sa nachádza Mestské múzeum po- núkajúce zaujímavé exponáty. Je aj sídlom Turistického informačného centra a  Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. Návštevníci si radi pozrú aj stĺp hanby, židovskú synagógu a  kostol sv. Mikuláša. Veľkolepé Senecké leto otvára turistickú sezónu na Slnečných jazerách. Obľúbený je aj Medzinárodný kar- neval, Vínny a Slnečný festival. Senec, mit mehr als 18.000 Einwoh- nern gehört zu jenen Städten der Slowakei, die sich mit der größten Dynamik entwickeln. Die Stadt hat eine günstige Lage an der Autobahn D1. Die Stadt ist ein Tourismuszentrum, das in der Geschichte von Kaiserin Maria Theresia besucht. Die Stadt hat auch eine reiche Geschichte, Touristen können das seltene Herrenhaus „Turecký dom“ bewundern, in dem das Stadtmuseum interessante Ausstellungen anbietet. Es ist der Sitz des Fremdenverkehrsbüro und der „Správa cestovného ruchu Senec“ GmbH. Die Besucher kön- nen sich auch den Pranger, die jüdische Synagoge und die St. Nikolaus Kirche ansehen. Spektaku­ läres Senec Som- merfest öffnet die Touristensaison an dem Slnečné jazerá Seen.Beliebtistauch der Intenationaler Karneval, Wein- und Sommerfestivalval. Senec, with a population of more than 18,000 inhabitants belongs to the most dynamically de- veloping towns of Slovakia. The town has a convenient location on the D1 motorway. The town is a tourist resort which was visited by the Empress Maria Theresia. The town also has a rich history. Tourists can admire the rare mansion „Turecký dom“, in which the Town Museum offers interesting exhibitions. It also houses the tourist information office and the „Správa cestovného ruchu Senec“ Ltd. Visitors can also look at the stocks, the Jewish Synagogue, and the church of St. Nicolas. Spectacular Senec summer festival opens the tourist season at the Slnečné jazerá lakes. Also popular is the Intenationaler Carnival, Wine- and Sommer- festivalval. Turistické informačné centrum Nám. 1. mája 4, 903 01 Senec Tel./fax: +421 2/4592 82 24, +421 903 646 599 E-mail: scr@slnecnejazera.eu, info@slnecnejazera.eu www.slnecnejazera.eu Bratislavský samosprávny kraj | Land Bratislava | Region of Bratislava www.lexikon.sk 101

click to read more

filharmonia.sk Slovenská filharmónia 1DYwWÈYWHNRQFHUW\6ORYHQVNHMƬOKDUPÎQLHY%UDWLVODYH %HVXFKHQ6LHGLH.RQ]HUWHGHU6ORZDNLVFKHQ3KLOKDUPRQLHLQ%UDWLVODYD 9LVLWWKH6ORYDN3KLOKDUPRQLFFRQFHUWVLQ%UDWLVODYD

click to read more

BRATISLAVA MUSIC FESTIVAL MUSIKFESTSPIELE BRATISLAVA FÊTES DE MUSIQUE DE BRATISLAVA FESTIVAL DE MÚSICA DE BRATISLAVA BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI 52. 18. 11. – 4. 12. 2016 www.filharmonia.sk © MARIÁN POLONSKÝ

click to read more

Slovenské národné múzeum je vrcholná štátna zbierkotvorná, vedeckovýskumná a kultúrno-vzde- lávacia inštitúcia v oblasti múzejnej činnosti v Slovenskej republike. Na základe prieskumu a  vedeckého výskumu zhromažďuje, dokumen- tuje, odborne spracováva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje, sprístup- ňuje a vo verejnom záujme využíva zbierkové predmety ako doklady vývoja slovenskej prírody a  spoločnosti, slovenského národa a  etnických spoločenstiev. Plní úlohy súvisiace s  tvorbou, evi- denciou a ochranou zbierok ako súčasti národného kultúrneho dedičstva. V  rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti prezentuje zbierkové fondy prostredníctvom stálych expozícií a  výstav doma i v zahraničí. Das Slowakische Nationalmuseum ist die Top Staatsinstitu- tion für Sammlung, wissenschaftlicher Forschung, Kultur und Bil- dung im Bereich der musealenTätigkeit in der Slowakischen Repu- blik. Basierend auf Umfragen und wissenschaftlicher Forschung, sammelt das Museum, professionell verarbeitet, wissenschaftlich evaluiert, schützt, macht ihre Ergebnisse zugänglich für die breite Öffentlichkeit und verwendet in öffentlichen Interesse Sammlung Artikel als Beweis für die Entwicklung der slowakischen Natur und Gesellschaft, der slowakischen Nation und ethnischen Gemein- schaften. Das SNM führt Aufgaben im Zusammenhang mit der Erstellung,Aufzeichnung und Schutz von Sammlungen als Teil des nationalen Kulturerbes aus. Im Rahmen der Kultur- und Bildungs- aktivitätenpräsentiertdasSNMSammlungendurchDauerausstel- lungen im In- undAusland und und realisiert. The Slovak National Museum is the top state collection, scientific research and cultural-educational institution in the field of museological activity in the Slovak Republic. Based on the survey and scientific research it collects, profession- ally processes, scientifically evaluates, protects, makes their results accessible to the general public and uses in public inter- est collection items as evidence of the development of Slovak nature and society, the Slovak nation and ethnic communities. Performs tasks associated with creating, recording and pro- tection of collections as part of the national cultural heritage. Within the framework of cultural and educational activities the SNM presents collections by means of permanent exhibitions at home and abroad. Prírodovedné múzeum sa zameriava na výskum, dokumentáciu a  prezentáciu rozmanitosti živej a  neživej prírody, najmä na území Slovenska. Svojimi zbierkami (2,5 milióna zbierkových predmetov) sa radí me- dzi významné európske prírodovedné múzeá. Expozície: Klenoty zeme, Pravek života, Zá­ zrak prírody - Biodiverzita Slovenska. Dočasné výstavy v sídelnej budove so spoločensko-ved- nou tematikou zbezpečuje Riaditeľstvo SNM. Naturhistorisches Museum konzen- triert sich auf die Erforschung, Dokumentation und Präsenta­ tion der Vielfalt der belebten und unbelebten Natur, vor allem in der Slowakei. Mit der Zahl der Sammlungen (2,5 Millionen Ob- jekte) zählt es zu den größten Wissenschaftsmuseen Europas. Austellungen: Schätze der Erde, Wunder der Natur - Biologische Vielfalt der Slowakei. Das Direktorat des SNM betreibt im Zentral- gebäude auch temporäre Ausstellungen mit sozialwissenschaftlichen Themen. Natural history Museum focuses on research, documentation and pre­ sentation of the diversity of animate and inanimate nature, especially in Slo- vakia. With the number of collections (2.5 million objects) it counts among Eu- rope‘s major science museums. Exhibitions: Treasures of the earth, Origin of life, The Wonders of Nature - Biodiversity in Slovakia. The Directorate of SNM also operates temporary ex- hibitions with social scientific themes in the central building. Historické múzeum. Špecializované pracovisko SNM, sídli na Bratislavskom hrade a spravuje viac ako 250 000 zbierkových predmetov z oblasti numizmatiky, histó- rie, dejín umenia, etnografie, vedy a škol- stva. V súčasnosti možno vidieť expozíciu Dejiny Slovenska. Historisches Museum. Spezia- lisierte SNM-Aussenstelle, die in der Bratislavaer Burg untergebracht ist, ver- waltet mehr als 250.000 Gegenstände. Sammelobjekte aus der Numismatik, Geschichte, Kunstgeschichte, Völkerkunde, Wissenschaft und Schulwesen. Zur Zeit ist die Ausstellung Geschichte der Slo- wakei zu sehen. Museum of History. Specialized branch of the SNM, housed in the Cas- tle of Bratislava, manages more than 250,000 objects. Objects from collec- tionsinthefieldofnumismatics,history, history of art, ethnography, science and education. Currently, the exposition His- tory of Slovakia can be seen. Bratislavský samosprávny kraj | Land Bratislava | Region of Bratislava Vajanského nábrežie 2, P. O.Box 13, 810 06 Bratislava 16 Tel.: +421 2/ 2046 91 11 E-mail: marketing@snm.sk www.snm.sk Slovenské národné múzeum Vajanského nábrežie 2, P.O.Box 13, 810 06 Bratislava Tel.: +421 2/ 2046 91 22, +421 2/ 2046 91 54 E-mail: prirmuz@snm.sk, www.snm.sk SNM–Prírodovedné múzeum Bratislavský hrad, P.O.Box 13, 810 06 Bratislava Tel.: +421 2/ 2048 31 10 E-mail: bratislavskyhrad@snm.sk, www.snm.sk SNM–Historické múzeum 104 www.lexikon.sk

click to read more

Bratislavský samosprávny kraj | Land Bratislava | Region of Bratislava Archeologické múzeum. Jediné špecializo- vané archeologické múzeum. Sídli v renesančnej Kamperovej kúrii a  spravuje viac ako 156 000 predmetov. Archäologisches Museum. Einziges auf Archäologie spe­zialisiertes Museum. Sitz des Archäologischen Museums ist das Renaissance- Hudobné múzeum cieľavedome získa- va,ochraňuje,vedeckya odbornespracová- va, využíva a sprístupňuje múzejné zbierky hudobnej povahy, dokumentujúce oblasť hudobnej kultúry na Slovensku od najstar- ších čias po súčasnosť. Vysunuté pracovis- ko má v Kaštieli v Dolnej Krupej. Musikmuseum gezielt erwirbt, er- hält, wissenschaftlich und professionell verarbeitet, verwendet und veröffentlicht  Múzeum Červený Kameň. Dokumen- tuje kultúru bývania šľachtických rodov na Slovensku. Vzácne zbierky historického nábytku, artefaktov výtvarného umenia, bytových doplnkov, historických zbraní. Mú- zeum spravuje aj Kaštieľ Budmerice. Museum Červený Kameň. Dokumenta- tionderWohnkulturdesAdelsinderSlowakei. Wertvolle Sammlung historischen Mobilars, Gegenstände der bildenden Kunst, Ausstat- tung,historischeWaffen.DasMuseumverwal- tet auch das Herrenhaus in Budmerice. Červený Kameň Castle Museum.Docu­ mentation of the dwelling culture of the aris­tocracy in Slovakia. Precious collection of historic furniture, objects of the fine arts, furnishings, historic weapons. The museum also manages the mansion in Budmerice. Múzeumžidovskejkultúry.Činnosťmúzeajezameranánavývin duchovnej a hmotnej židovskej kultúry a dokumentáciu holokaustu na Slovensku. K hlavným aktivitám múzea patrí zbierková, dokumen- tačná a následná prezentačná činnosť. Jeho snahou je zachrániť pred zničením, zabudnutím alebo vývozom do zahraničia trojrozmerné ju- daiká,dokumenty,obrazyčispomienkovépredmety.Súčasťoumúzea je Múzeum holokaustu v Seredi a Synagóga v Prešove. Museum der jüdischen Kultur.AktivitätendesMuseumssind auf die Entwicklung der jüdischen geistigen und materiellen Kultur und Dokumentation von Holocaust in der Slowakei konzentriert. Die Hauptaktivitäten des Museums sind Wohltätigkeitssamm- lungen, Dokumentation und anschließende Präsentationen. Ziel ist es dreidimensionale Judaica, Dokumente, Bilder und Andenken vor der Vernichtung, Vergessenheit oder Export im Ausland zu ret- ten. Ein Teil des Museums ist das Holocaust-Museum in Sereď und die Synagoge in Prešov. Museum of Jewish Culture. Activities of the Museum are focused on the development of Jewish spiritual and material cul- ture and documentation of the Holocaust in Slovakia. The main activities of the museum are charity collections, documentation and subsequent presentations. The aim is to save from destruc- tion, oblivion or exporting abroad three-dimensional Judaica, documents, paintings and souvenirs. Part of the museum is the Holocaust Museum in Sereď and the Synagogue in Prešov. Žižkova 12,Vstup do múzea - Žižkova 16 810 06 Bratislava, P.O.Box 13 Tel.: +421 2/ 5920 72 18, +421 2/ 5920 72 45 E-mail: archeolog@snm.sk, www.snm.sk SNM–Archeologické múzeum Hrad Červený kameň, 900 89 Častá /37F/ Tel.: +421 33/ 690 58 06, +421 905 451 759 E-mail: objednavky-mck@snm.sk, www.snm.sk SNM–Múzeum Červený Kameň Brämerova kúria, Žižkova 18, 810 06 Bratislava Tel.: +421 2/ 204 91 283, +421 918 906 787 E-mail: lucia.fojtikova@snm.sk, www.snm.sk SNM–Hudobné múzeum Židovská 17, 811 01 Bratislava Tel.: +421 2/ 2049 01 01 E-mail: mzk@snm.sk, www.snm.sk SNM–Múzeum židovskej kultúry Museumssammlungen von musikalischen Charakter, auf dem Gebiet der Musikkultur in der Slowakei von den frühesten Zeiten bis zur Gegenwart. Music Museum purposefully acquires, preserves, scientifically and professionally processes, uses and makes available museum collections of musical character, documen­ ting the field of music culture in Slovakia from the earliest times to the present. gebäude der Kamper-Kurie und verwaltet mehr als 156.000 Objekte. Archeological Museum. The only Museum specialized in archeology. The Archeological Museum with its more than 156,000 objects has its seat in the Renaissance building Kamper Mansion. www.lexikon.sk 105

click to read more

Múzeum Ľudovíta Štúra dokumentuje a  prezentuje materiály dotýkajúce sa života, činnosti a diela Ľudovíta Štúra. Špecializuje sa aj na dokumentáciu hrnčiarstva a vývoj keramiky v okolí Modry. Pamätná izba Ľudovíta Štúra je autentickým miestom, kde Ľudovít Štúr strávil posledné týždne svojho života. Pripomína jeho rodinu, profesionálne i  osobné záujmy. Bola otvorená pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia v r. 1956. Galéria Ignáca Bizmayera predstavuje reprezentatívny výber z  diel známeho predstaviteľa figurálnej keramickej tvorby na Slovensku. Umelec Ignác Bizmayer (1922 ) pochádza z  rodiny s habánskymi koreňmi. Ľudovít Štúr Museum dokumentiert und präsentiert Materialien in Bezug auf Leben, Tätigkeit und Werk von Ľudovít Štúr. Es spezialisiert sich auch auf die Dokumentation derTöpferei und Entwicklung der Keramik um Modra. Gedenkzimmer von Ľudovít Štúr ist ein authentischer Ort, wo Ľudovít Štúr die letzten Wochen seines Lebens verbrachte. Es ge- denkt seiner Familie, professioneller und persönlicher Interessen. Es wurde zum 100. Jahrestag seines Todes im 1956 eröffnet. Ignác Bizmayer Galerie stellt vor eine repräsentative Auswahl der Werke des bekannten Repräsentanten der figuralen Keramik- Kunst in der Slowakei. Der Künstler Ignác Bizmayer (1922) stammt aus einer Familie mit hutterischen Wurzeln. Ľudovit Štur Museum documents and presents materials connected to the life, activities, and work of Ľudovít Štúr. It spe- cializes also in the documentation of pottery and development of ceramics around Modra. Ľudovít Štúr Memorial Room is an authentic site, where Ľudovít Štúr spent the last weeks of his life. It commemorates his family, profe­ssional and personal interests. It has been opened on the occasion of the 100th anniversary of his death in 1956. Ignác Bizmayer Gallery introduces a representative selec- tion of work of the well-known representative of Slovak figural ceramic art. The ar­tists Ignác Bizmayer (1922) comes from a family with Hutterian roots. Múzeum slovenskej keramickej plastiky v Modre prezen- tuje jedinečnú remeselnú tradíciu Slovenska. Predstavuje histo- rický prierez keramickej výroby a tvorby od najstarších čias až do súčasnosti. Museum der Slowakischen keramischen Plastik in Modra präsentiert einzigartige handwerkliche Tradition der Slowakei. Es stellt vor ein historisches Durchschnitt der keramischen Produk­ tion und Schaffung von den ältesten Zeiten bis in die Gegenwart. Museum of Slovak Ceramic Sculpture in Modra presents an exquisite workmanship tradition of Slovakia. It introduces a historical cross-section of ceramic production and art from ancient times until present days. Bratislavský samosprávny kraj | Land Bratislava | Region of Bratislava Štúrova 84, 900 01 Modra /53A/ Tel.: + 421 33/ 647 27 65, +421 33/ 647 29 44 E-mail: mls@snm.sk www.snm.sk SNM–Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre Kukučínova 15, 900 01 Modra /53A/ Tel.: +421 33/ 243 30 50 E-mail: mls@snm.sk, www.snm.sk SNM–Múzeum slovenskej keramickej plastiky 106 www.lexikon.sk

click to read more

Múzeum kultúry karpatských Nemcov sa zameriava na zhromažďovanie, ochranu, odborné spracovanie a prezentáciu dokladov hmotnej a  duchovnej kultúry karpatských Nemcov. Svoje expozitúry má aj v Handlovej a Nitrianskom Pravne. Museum der Kultur der Karpatendeutschen in der Slo- wakei konzentriert sich auf fachmännische Sammlung, Schutz, Verarbeitung und Präsentation der materiellen und geistigen Kultur der Karpatendeutschen. Es hat auch Filialen in Handlová und Nitrianske Pravno. Museum of the Culture of the Carpathian Germans focus- es on expert collection, protection, processing and presentation of material and spiritual culture of the Carpathian Germans. Its also has branch offices in Handlová and Nitrianske Pravno. Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku je špecializovaným múzeom SNM s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré sa zameriava na dejiny a kul- túru Maďarov na Slovensku. V  súčasnosti jeho zbierkový fond obsahuje viac ako 1600 zbierko- vých predmetov z  oblasti histórie, etnografie a umeleckej histórie, ktoré dokumentujú hmot- nú a  duchovnú kultúru Maďarov na Slovensku. Múzeum má vysunuté expozície aj v Dolnej Stre- hovej a Sklabini. Das Museum der Kultur der Ungarn in der SlowakeiisteinspezialisiertesSNMMuseummit landesweitem Wirkungsbereich, ausgerichtet auf die Geschichte und Kultur der Ungarn in der Slowakei. Derzeit umfasst die Sammlung über 1600 Sammlungsgegenstände aus Geschichte, Volkskunde und Kunstgeschichte, welche die materielle und geistige Kultur der Un- garn in der Slowakei dokumentieren. Das Museum hat getrennteAusstellungen auch in Dolná Strehová und Sklabiňa. The Museum of Hungarian Culture in Slovakia is a specialized SNM museum with nationwide activities focusing on the history and culture of the Hungarians li­ ving in Slovakia. Presently, the collections include 1600 collection objects of history, ethnology, and art history documenting the material and spiritual culture of the Hungarians living in Slovakia. The museum has also separated exposition in Dolná Strehová and Sklabiňa. Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku patrí k  špecializovaným minoritným pracoviskám SNM. Jeho úlohou je dokumentovať a  odborne zhodnocovať poznatky o  chorvátskej národnostnej menšine na Slovensku. Návštevníkom ponúka stálu expozíciu o dejinách a kultúre Chorvátov v tom- to historickom regióne, ale aj výstavy z minulosti a súčasnosti chorvátskeho obyvateľstva. Museum der Kultur der Kroaten in der Slowakei. Das Museum der Kul- tur der Kroaten in der Slowakei gehört zu den spezialisierten Minderheitenab- teilungen des SNM. Seine Aufgabe ist es, Erkenntnisse über die kroatische nationale Min- derheit in der Slowakei zu dokumentieren und fach- lich auszuwerten. Es zeigt eine Dauerausstellung über die Geschichte und Kultur der Kroaten in dieser histo- rischen Region, aber auch Ausstellungen aus dem Le- ben der kroatischen Bevölkerung in derVergangenheit und Gegenwart. The Museum of the Culture of the Croats in Slovakia belongs to the specialised minority depart- ments of the SNM. Its mission is the documentation and expert evaluation of findings about the Croat national minority living in Slovakia. It offers a per- manent exhibition about the history and culture of the Croats who live in this historical region and also exhibitions about the past and present life of the Croat population. Bratislavský samosprávny kraj | Land Bratislava | Region of Bratislava Žižková 14, P.O.Box 13 811 02 Bratislava Tel.: +421 2/ 2049 12 25-8, Fax: +421 2/ 5920 72 41 E-mail: mkkn@snm.sk, www.snm.sk SNM–Múzeum kultúry karpatských Nemcov Žižkova 18, P.O.BOX 13, 811 02 Bratislava Tel.: +421 2/ 5920 72 55, +421 908 737 814 E-mail: mkms@snm.sk, www.snm.sk SNM–Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku Istrijská 68, P.O.Box 13, 811 02 Bratislava - Devínska Nová Ves Tel.: +421 2/ 2049 31 03, +421 915 807 494 E-mail: mkchs@snm.sk, www.snm.sk SNM–Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku www.lexikon.sk 107

click to read more

www.snd.sk Slovenské národné divadlo(SND)bolozaloženév ro- ku 1920 ako prvé profesionálne divadlo na Slovensku. Jeho tri súbory - operný, baletný a činoherný sa veľmi rýchlo za- radili do kontextu vyspelej európskej aj svetovej divadelnej kultúry. Svoje predstavenia uvádza SND v dvoch budovách: historická v centre Bratislavy bola postavená v roku 1886 v štýle neoklasicizmu (v súčasnosti 553 miest). Nová budo- va SND je situovaná na nábreží Dunaja v architektonicky zaujímavejzónekultúrnoobchodnéhoa relaxačnéhocentra Eurovea. V modernom sídle SND, otvorenom v roku 2007, sú tri divadelné sály: opery a baletu s kapacitou 865 miest, činoherná sála s kapacitou 637 sedadiel a variabilné štúdio. SND je repertoárové divadlo: počas divadelnej sezóny od septembra do júna uvedie okolo 700 predstavení, ktoré navštívi vyše štvrťmilióna divákov. Môžu si vybrať z takmer troch desiatok operných a  rovnakého počtu činoherných titulov a vyše desiatich baletných inscenácií a galavečerov. Všetky tri súbory úspešne hosťujú aj v zahraničí. Das Slowakische Nationaltheater (SND) wurde im Jahr 1920 als das erste professionelle Theater in der Slowakei gegründet. Seine drei Ensembles - Oper, Ballett und Drama reih- ten sich schnell in den Kontext der hochent- wickelten Europäischen und der weltlichen Theaterkultur ein. Die Vorstellungen von SND werden in zwei Gebäuden aufge- führt: Historisches Gebäude im Zen- Slovenské národné divadlo Nová budova SND / Neubau SND / SND New building Rigolletto (foto: Jozef Barinka) Bratislavský samosprávny kraj | Land Bratislava | Region of Bratislava Sen noci svatojanskej (foto: Peter Brenkus) trum von Bratislava wurde im Jahr 1886 in der Stilrichtung von Neoklassizismus gebaut (gegenwärtig 553 Plätze). Der Neubau des SND ist am Ufergelände der Donau. in einer architektonisch interessanten Kultur-, Geschäftszo- ne und Relaxzentrum von Eurovea situiert. Im modernen Sitz von SND, eröffnet im Jahr 2007, befinden sich drei Säle: Oper und Ballett mit einer Kapazität von 865 Plät- zen, Sprechtheatersaal mit einer Kapazität von 637 Sitzen und ein variables Studio. SND ist ein Repertoiretheater. Während der Theatersaison ab September bis Juni werden ungefähr 700 Vorstellungen aufgeführt, die mehr als eine dreiviertel Million Zuschauer besuchen. Sie können aus fast dreißig Opern- und einer Gleichzahl von Theatertiteln und aus mehr als zehn Ballettinszenierungen und Galaa- benden wählen.Alle drei Ensembles gastieren auch erfolg- reich im Ausland. The Slovak National Theatre (SND) was established in 1920 as the first Professional theatre in Slovakia. Its three companies - opera, ballet and drama - became parts of highly deve­loped European, as well as global theatre culture very soon. SND presents its performances in two buildings: the Historical buil­ding located in the centre of Bratislava, built in 1886 in Neoclassicism style (at present it offers 553 seats). SND New building is situated on the embankment of the river Danube. in an inte­resting modern architecture zone,offeringshoppingmall,cultureandarts,andsportand relaxing activities called Eurovea. In the modern SND seat opened in 2007 there are three theatre halls: the opera and ballet hall with 865 seats, the drama hall with 637 seats and a variable studio. SND is a repertoire thea- tre; during the theatre season, i.e. from September untilJune,thereareabout700performancesvisi­ ted by more than a quarter of a million visitors. They may choose from almost thirty operas and the same number of dramas, and more than ten ballet projects and gala evenings. All three companies have been successfully touring also abroad. 108 www.lexikon.sk

click to read more

Budova Galérie Nedbalka ukrýva nečakane pô- sobivý interiér s  vnútorným členením, pripomínajúcim Guggenheimovo múzeum v  New Yorku. Štyri poschodia však predovšetkým poskytujú priestor pre Stálu expozíciu, venovanú zrodu a  vývinu výtvarnej moderny Slovenska. Obraz dejín maliarstva a  sochárstva na Slovensku v  20. stor. je vystavaný z diel L. Mednyánszkeho, D. Skutezké- ho, M. Galandu, M. Benku, M. Laluhu a mnohých ďalších tvorcov, ktorí zásadne ovplyvnili vývoj umenia v tejto kra- jine. Na prízemí nájdu návštevníci aktuálnu výstavu pri- márne venovanú tvorbe slovenských autorov. Otvorené: Ut - Ne 13.00 - 19.00 h. Das Gebäude der Galerie Nedbalka hat ein beein- druckendes Interieur mit interner Gliederung, das an das Guggenheimer Museum in New York erinnern lässt. Auf vier  Stockwerken befindet sich ein Raum für eine ständige Exposition, gewidmet der He- rausbildung und der Entwicklung der bildnerischen Moderne in der Slowakei. Das Bild der Geschichte der Malerei und der Bildhauerei in der Slowakei im 20. Jahrhun- dert ist aus den Werken von L. Mednyánszky, D. Skutecký, M. Galanda, M. Benka, M. Lalu- ha und von vielen weiteren, die grundsätzlichdieEntwicklung der Kunst in diesem Land beeinflusst haben, zusammengestellt. Im Erdgeschoss  finden die Besucher eine aktuelle Ausstellung, die be- vorzugt der Kunst einzelner slo- wakischer Künstler gewidmet ist. Geöffnet: Di - So 13.00 - 19.00. The building of the Nedbalka Gallery hides an impressive interior featuring an internal structure re- sembling the Guggenheim Museum in New York. Its four floors provide space for a  permanent exhibition dedicated to the birth and development of modern- ism in Slovakia. The history of painting and sculpture in Slovakia in the 20th century is well documented by works by L. Mednyánszky, D. Skutezký, M. Ga- landa, M. Benka, M. Laluha and many otherswhofundamentally influencedthe development of art in Slovakia. On the ground floor, the visitors will find the latest of the series of exhibitions prima- rily dedicated to works by Slovak artists. Open:Tue - Sun 13:00 - 19:00. Foto: Julo Nagy Foto: Julo Nagy Foto: Julo Nagy Nedbalova 17 811 01 Bratislava Tel.: +421 2/ 5441 02 87 www.nedbalka.sk Galéria Nedbalka Bratislavský samosprávny kraj | Land Bratislava | Region of Bratislava www.lexikon.sk 109

click to read more

Slovenská národná galéria (SNG) vznikla ako vrcholná štátna umeleckohis- torická, zberateľská, vedeckovýskumná a kultúrno-výchovnáinštitúciav roku1948. Počas svojej existencie systematicky buduje zbierky vý- tvarných diel rôznych historických období a  všetkých výtvarných disciplín domáceho i zahraničného pôvodu: maliarstva, sochárstva, kresby, grafiky, architektúry, úžitkového a intermediálneho umenia. Zbierkový fond pozostáva z vyše 60 000 diel. Ťažisko zberateľskej čin- nosti spočíva v orientácii na oblasť umenia slovenskej proveniencie a  umenia na Slovensku, no integrálnu súčasť zbierkových fondov SNG tvorí aj umenie európ- skeho pôvodu. V súčasnosti prebieha rozsiahla rekon- štrukcia areálu SNG. Počas jej trvania sa dočasné výstavy a sprievodné programy konajú v Esterházyho paláci. Die Slowakische Nationalgalerie (SNG) entstand als eine staatliche kunst- historische, sammelnde, wissenschaft- lich forschende und kulturerziehende Institution im Jahre 1948. Während ihrer ganzen Existenz baut sie systematisch die Gemäldesammlungen von verschiedenen historischen Zeitabschnitten und von allen bildenden Disziplinen von heimischer wie auch ausländischer Herkunft auf: Malerei, Bildhauerei, Zeichnung, Grafik, Architektur, angewandter und Intermedialen Kunst. Der Sammlungsfond besteht aus mehr als 60.000 Werken. Der Sammlungsfonds besteht aus mehr als 60.000 Werken. Der Schwerpunkt der Sammeltätig- keitliegtaufderAusrichtungaufdemGebietderKunstslo- wakischen Ursprungs und der Kunst aus der Slowakei, ein integraler Bestandteil der  SNG-sammlungen besteht aber auch aus der Kunst europäischen Ursprungs.Gegenwärtig läuft eine umfangreiche Rekonstruktion des SNG-Gebäu- des.Während dieser Zeit, finden temporäre Ausstellungen und begleitende Programme im Esterhazy Schloss statt. Slovak National Gallery (SNG) was established as the supreme state art-historic, collecting, scientifi cresearch and cultural-educational institution in 1948. Throughout its entire existence, collections of art works of various time periods and art disciplines have been systematically built up here. Works of painting, sculpture, drawings and graphic, architecture, utility and inter-media art. The collection fund consists of more than 60,000 pieces of art. The focus of the collecting ac- tivities is on the alignment in the field of art of Slovak origin and art from Slovakia,butanintegralpartoftheco­ llections of SNG is composed also from the art of European origin. Currently runs an extensive reconstruction of the SNG building. During that period, temporary exhibitions and accompa- nying programs are held at the Ester- hazy Palace. Bratislavský samosprávny kraj | Land Bratislava | Region of Bratislava Riečna 1, 815 13 Bratislava Tel.: +421 2/ 2047 61 11 E-mail: info@sng.sk www.sng.sk Slovenská národná galéria 110 www.lexikon.sk

click to read more

Schaubmarov mlyn – Galéria insitného umenia. Schaubmarov mlyn patrí k technickým a kultúrnym pamiat- kam. Pôvodne je to jeden z  najväčších potočných mlynov v Európe pochádzajúci z obdobia baroka (1767) s funkčným strojovým zariadením mlyna valcového typu z r. 1913. SNG objekt zakúpila v  r. 1973 od rodiny Schaubmarovcov. Zria- dila tu svoje špecializované pracovisko – Galériu insitného umenia, jedinú svojho druhu na Slovensku. Nachádza sa tu expozícia maliarskych i sochárskych diel slovenských a zah- raničných insitných umelcov. Otvorené: celoročne Št – Pi 9.00 – 16.00 h., So – Ne 10.00 – 18.00 h. Schaubmar Mühle – Galerie der naiven Kunst. Die Schaubmar Mühle gehört zu den technischen und Kultur- denkmälern. Ursprünglich war sie eine der größten Bach- mühlen in Europa, sie stammt aus der Barockzeit (1767), mit funtioneller Maschineneinrichtung einer Mühle des Walzen- typs aus dem Jahre 1913. Die SNG kaufte das Objekt im Ja­hre 1973 von der Familie Schaubmar. Sie errichtete hier ihre spe- zialisierte Aussenstelle – die Galerie der naiven Kunst, der einzigen ihrer Art in der Slowakei. Es befindet sich hier eine Ausstellung von Malerei und Skulpturen slowakischer und ausländischer naiver Künstler. Geöffnet: ganzjährig Do – Fr 9.00 – 16.00 Uhr, Sa – So 10.00 – 18.00 Uhr. Schaubmar Mill – Gallery of Naive Arts. The Schaub- mar Mill bellongs to the technical and cultural monuments. Originally, it was one of the largest brook mills in Europe, built during the Baroque period (1767). There is a functioning engine equipment of cylindrical type from 1913 in the mill.The SNG bought the building from the Schaubmar family in 1973, and opened a specialized branch here – the Gallery of Naive Art, the only one of its kind in Slovakia.An exhibition of paint- ings and sculptures by Slovak and foreign naive artists may be viewed here. In addition, there are as well temporary exhibi- tions on display. Open: all year round Thu – Fri 9:00 – 16:00, Sat – Sun 10:00 – 18:00. Bratislavský samosprávny kraj | Land Bratislava | Region of Bratislava V  Esterházyho paláci, pôvodne neorenesančnom nájomnom dome vybudovanom v  druhej polovici 19. stor. a rekonštruovanom v r. 2005 – 2006, ponúka Slovenská ná- rodná galéria v Bratislave aktuálne výstavy. Pravidelne orga- nizuje sprievodné programy, tvorivé dielne, lektorské výklady, nedele v  galérii či vzdelávacie programy pre verejnosť. V priestoroch paláca zriadila aj kníhkupectvo Ex Libris v SNG a galerijnú kaviareň Berlinka. Otvorené: Ut – St a Pi – Ne 10.00 – 18.00 h., Št 12.00 – 20.00 h. Im Esterházy Palast, früher einen Neurenaissance Mehrfamilienhaus, aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun- derts und 2005  – 2006 rekonstruiert, bietet die Slowakische Nationalgalerie in Bratislava zeitgenössische Ausstellungen. Regelmäßig organisiert sie Begleitprogramme, Workshops, Führungen,SonntageinderGalerieoderBildungsprogramme für die Öffentlichkeit. Die Ex Libris Buchhandlung und Café Berlinka wurden hier eingerichtet. Geöffnet: Di – Mi und Fr – So 10.00 – 18.00 Uhr, Do 12.00 – 20.00 Uhr. In the Esterházy Palace, formerly a Neo-Rennaisance apartment building, built in the second half of the 19th cen- tury and reconstructed in 2005 – 2006, the Slovak National Gallery in Bratislava offers contemporary exhibitions. Period- ically organizes accompanying programs, workshops, guided tours, Sundays at the gallery or educational programs for the public. The Ex Libris bookstore and also Café Berlinka were set up here. Open: Tue – Wed and Fri – Sun 10:00 – 18:00, Thu 12:00 – 20:00. SNG - Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava Tel.: + 421 2/ 2049 62 43 E-mail: info@sng.sk, www.sng.sk https://www.facebook.com/SlovenskaNarodnaGaleria SNG – Esterházyho palác Cajlanská 255, 902 01 Pezinok - Cajla /53A/ Tel.: +421 33/ 640 40 35 E-mail: pezinok@sng.sk SNG – Schaubmarov mlyn – Galéria insitného umenia v Pezinku www.lexikon.sk 111

click to read more

Weniger als 20 Kilometer südlich von Bratislava befindet sich eines der romantischsten Museen zeitgenössischer Kunst in Europa – das Danubiana Meulensteen Art Museum. Es wurde vom holländischen Kunstsammler und Mäzen Gerard Meulensteen aus Eindhoven und dem slowakischen Galeristen Vincent Polakovič gegründet. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2000 fanden dort dutzende Ausstellungen der bedeutendsten nationalen und internationalen Persönlichkeiten der bildenden Kunst statt (Karel Appel, Sam Francis, Miroslav Cipár, Markus Prachensky, Ilona Kesserü Ilona, Rudolf Siko- ra, Vladimír Popovič u.a.). Gekrönte Häupter und viele Persönlichkeiten des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens zählten zu den zehntausenden ausländischen und einheimischen Besuchern des Museums. Die einzigartige Lage des Museums im Dreiländereck, vor allem jedoch seine außerordentlich gelungene Einfügung in die umliegende Natur und Flusslandschaft, ermöglichen den Besuchern nicht nur eine unvergleichliche Sicht auf die ausgestellten Kunstwerke, sondern auch auf die Flora und Fauna, die zu jeder Jahreszeit auf dieser Halbinsel der Kunst einzigartig sind. Im an- grenzenden Skulpturenpark sind Werke von El Lissitzky, Magdalena Abakanowicz, Jim Dine, Hans van de Bovenkamp, Jozef Jankovič, Arman, Jean-Claude Farhi, Vladimír Kompánek, Rudolf Uher und weiteren Persönlichkeiten zu sehen. Außergewöhnlich ist auch die Aussicht vom begehbaren Dach des Museums, unvergesslich bleibt vor allem der Blick auf Bratislava und die majestätische Donau bei Sonnenuntergang. Den Besuch des Museums, das nach seinem großzü- gigen, von der slowakischen Regierung unterstützten Umbau zu einem neuen Symbol des modernen Bratislava wurde, empfehlen die anerkanntesten Reiseführer und Internetseiten. Liebe Freunde, willkommen an der Donau! Necelých 20 km južne od Bratislavy sa nachádza jedno z najromantickejších múzeí moderného umenia v Európe – Da- nubiana Meulensteen Art Museum. Jeho zakladateľmi sú holandský zberateľ a podporovateľ umenia Gerard Meulen- steen z Eindhovenu a slovenský galerista Vincent Polakovič. Od roku 2000, keď bolo múzeum otvorené, uskutočnilo desiatky výstav najprestížnejších osobností slovenskej, európskej a svetovej výtvarnej scény (Karel Appel, Sam Francis, Miroslav Cipár, Markus Prachensky, Ilona Kesserü Ilona, Rudolf Sikora, Martín Chirino, Vladimír Popovič a ďalší). Medzi mnohými domácimi a zahraničnými návštevníkmi, ktorí doposiaľ múzeum navštívili, nechýbali ani viaceré kráľovské návštevy a mnohé osobnosti kultúrneho a spoločenského života. Jedinečná poloha múzea nachádzajúceho sa na hra- niciach troch štátov, a predovšetkým mimoriadne citlivé prepojenie s okolitou prírodou a riekou Dunaj, poskytuje náv- števníkom neopakovateľné pohľady nielen na vystavované výtvarné umenie, ale predovšetkým na flóru a faunu, ktorá je na polostrove umenia v každom ročnom období jedinečná. V priľahlom sochárskom parku môžu návštevníci vidieť diela viacerých osobností, akými sú napríklad El Lissitzky, Magdalena Abakanowicz, Jim Dine, Hans van de Bovenkamp, Jozef Jankovič, Arman, J. C. Farhi, Vladimír Kompánek či Rudolf Uher. Výnimočný je aj pohľad z pochôdznej strechy mú- zea, kde najmä pohľad na Bratislavu a majestátny Dunaj býva pri západe slnka nezabudnuteľným zážitkom. Prehliadku múzea, ktoré sa po svojej veľkorysej dostavbe podporenej Vládou SR stalo novým symbolom modernej Bratislavy, dnes odporúčajú najprestížnejšie svetové bedekre a sociálne portály. Dovidenia pri Dunaji, priatelia. One of the most romantic modern art museums in Europe – the Danubiana Meulensteen Art Museum – is located less than 20 km south of Bratislava. It was founded by the Dutch collector and patron of the arts Gerard Meulensteen and the Slovak gallerist Vincent Polakovič. Since its opening in 2000, the museum has arranged numerous exhibitions of leading figures of the Slovak, European and world art scene, including Karel Appel, Sam Francis, Miroslav Cipár, Markus Prachensky, Ilona Kesserü Ilona, Rudolf Sikora, Martín Chirino, Vladimír Popovič and other artists. The museum has attracted thousands of Slovak and foreign visitors as well as royal visits and leading political, social and above all cul- tural figures. Its unique location bordering on three countries, and sensitive integration with the surrounding nature and the River Danube provide visitors extraordinary views of exhibited artworks and of the flora and fauna unique to the peninsula of art in every season of the year. The adjoining sculpture park features the works of a number of artists, among them El Lissitzky, Magdalena Abakanowicz, Jim Dine, Hans van de Bovenkamp, Jozef Jankovič, Arman, Jean-Claude Farhi, Vladimír Kompánek and Rudolf Uher. A magnificent view of Bratislava and the mighty Danube of- fer unforgettable experiences at sunset. After the completion of the extension, supported by the Government of the Slovak Republic, the museum is a new symbol of modern Bratislava, recommended by prestigious world guide books and social networking websites. See you by the River Danube, friends!

click to read more

Danube DANUBIANA Danubiana Meulensteen art MuseuM Bratislava-Čunovo, V odné dielo P.O.BOX 9, 810 00 Bratislava, Slovakia GPs N 48. 029444° | E 17.224444° phone +421/2/62 52 85 01 e-mail danubiana@danubiana.sk website www.danubiana.sk Otváracie hodiny | Öffnungszeiten | Opening hours letná sezóna | sommersaison | summer season 11:00 – 19:00 1 May – 30 September Zimná sezóna | Wintersaison | Winter season 10:00 – 18:00 1 October – 30 April v pondelok zatvorené Montags geschlossen | closed on Mondays

click to read more

www.galeriaas.sk www.kresliamaluj.sk 5XŀRY£GROLQD%UDWLVODYD LQIR#JDOHULDDVVNJVP %5$7Ζ6/$9$ 3UHGDMDSUHQ£MRPREUD]RY Sale and rental of paintings Bilderverkauf & Vermietung .XU]\PDĀRYDQLD Painting Lessons Malkurse 9¿VWDY\ Exhibitions Ausstellungen 8ŀURNRYVPHWXSUH9£V Already 23 years here for you. Schon 23 Jahren da für Sie.

click to read more

www.malovanyrovnik.sk www.paintedequator.com *$/‹5Ζ$0$ÿ29$1Ÿ5291Θ. Painted Equator Gallery Gemalte Äquator Galerie ΖGHDSURMHNWX ÿXGLDDNFKF¼SRGSRULħQHMDN¼LGHXÏDVWRY\WY£UDM¼ŀLY¼UHħD]\'UŀLDFVD]DUXN\RENORSXM¼FHO«XOLFH Q£PHVWLDVS£MDM¼PHVW£5HħD]ĀXGVN¿FKU¼NYWRPWRSURMHNWHEXGHV\PEROLFN£EXGHPHUDħ NLORPHWURYÏRY\MDGUXMHREYRG=HPHYREODVWL5RYQ¯NDDSRYHGLHFH]NDŀG¼NUDMLQXQDVYHWH *DO«ULDPDĀRYDQ¿URYQ¯N3(*MHFHORVYHWRY¿SURMHNWNWRU«KRVQDKRXMHVSRMLħĀXG¯YģHWN¿FKQ£URGRY D Y\WYRULħ SRP\VHOQ¼ UHħD] ĀXGVN¿FK U¼N IRUPRX QDPDĀRYDQLD PDO¿FK REU£]NRY -HGHQ REU£]RN R UR]PHUH[FPV\PEROL]XMHMHGHQNLORPHWHU&LHĀRPSURMHNWXMHQD]ELHUDħREU£]NRYRG Y\EUDQ¿FKRVREQRVW¯]FHO«KRVYHWD 7KHLGHDRIWKHSURMHFW ΖI SHRSOH ZDQW WR VXSSRUW DQ\ LGHD WKH\ RIWHQ FUHDWH D KXPDQ FKDLQ +ROGLQJ WKHLU KDQGV WKH\ VXUURXQGZKROHVWUHHWVVTXDUHVWKH\FRQQHFWFLWLHV7KHFKDLQRIKXPDQVKDQGVZLOOEHV\PEROLF LQWKLVSURMHFWLWZLOOE\NLORPHWUHVORQJZKLFKLVWKHOHQJWKRIHDUWKvVHTXDWRUDQGLWZLOOJR WKURXJKHYHU\FRXQWU\ 3DLQWHG(TXDWRU*DOOHU\3(*LVDZRUOGZLGHSURMHFWDQGLWVPDLQLGHDLVWRFRQQHFWSHRSOHRIDOOWKH QDWLRQVDQGWRFUHDWHDQLPDJLQDU\FKDLQRIKXPDQVKDQGVE\SDLQWLQJRIOLWWOHSLFWXUHV2QHSLFWXUH RIVL]H[FPZLOOUHIHUWRRQHNLORPHWHURIWKHHTXDWRU7KHJRDORIWKHSURMHFWLVWRFROOHFW SLFWXUHVRIVHOHFWHGSHUVRQDOLWLHVRIWKHZRUOG \'LHΖGHHGHV3URMHNWHV :HQQ /HXWH HLQH ΖGHH YHUEUHLWHQ P¸FKWHQ NUHLHUHQ VLH RIW HLQH PHQVFKOLFKH .HWWH +DOWHQ LKUH +¦QGH 8PNUHLVHQ JDQ]H 6WUD¡HQ 3O¦W]H 9HUELQGHQ 6W¦GWH PLWHLQDQGHU \'LH PHQVFKOLFKH .HWWH PLW GHQ +¦QGHQ YHUN¸USHUW LQ GHP 3URMHNW XQVHUHU *HP¦OGHJDOHULH HLQH 6\PEROLN 6LH VROO .LORPHWHUODQJVHLQZDVGHU/¦QJHGHV†TXDWRUVHQWVSULFKWXQG6LHVROOGXUFKMHGHV/DQGI¾KUHQ \'LH JHPDOWH †TXDWRU*DOHULH 3DLQWHG (TXDWRU *DOOHU\ 3(* LVW HLQ ZHOWZHLWHV 3URMHNW XQG GLH *UXQGLGHHGLHGDKLQWHUVWHKWLVW0HQVFKHQDXVDOOHQ1DWLRQHQ]XYHUELQGHQXQGHLQHΖPDJLQ¦UH.HW WH YRQ 0HQVFKHQGLH %LOGHU PDOHQ ]X NUHLHUHQ -HGHV %LOG LVW [ FP JUR¡ XQG HV V\PEROLVLHUW NPYRP†TXD WRU\'DV=LHOGLHVHV3URMHNWHVLVWHV%LOGHUYRQYHUVFKLH GHQHQ3HUV¸QOLFKNHLWHQ GLHVHU:HOWPDOHQ]XODVVHQ

click to read more

Bratislavský samosprávny kraj | Land Bratislava | Region of Bratislava Mirbachov palác: Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava Tel.: +421 2/ 5443 15 56 - 8 Pálffyho palác: Panská 19, 815 35 Bratislava,Tel.: +421 2/ 5443 36 27 E-mail: gmb@gmb.sk, www.gmb.bratislava.sk Galéria mesta Bratislavy Galéria mesta Bratislavy je svojim rozsahom a význa- mom zbierok druhou najväč- šou galériou na Slovensku. V oblasti výtvarného umenia pô- sobí ako samostatná inštitúcia od r. 1961 a v r. 2016 oslávila 55. výročie svojho založenia. Je kva- litnou značkou zaručujúcou vysokú odbornú úroveň. Jej aktivity sú spojené s vystavovaním časti rozsiahlej zbierky výtvarného umenia formou stálych expozícií od gotiky po súčasnosť v dvoch palácoch (v jej depozitároch sa nachá- dza viac ako 33 000 umeleckých diel), ale aj s krátkodobou prezentáciou významných hodnôt slovenského i  sveto- vého výtvarného umenia. Galéria zároveň realizuje rôzne projekty intermediálneho charakteru a  kultúrno-vzdelá- vacie aktivity. Štruktúrou výstavného plánu a lokalizáciou obidvoch palácov - Mirbachovho paláca a Pálffyho paláca, ktoré patria k najvýznamnejším pamiatkam a architekto- nickým skvostom v historickom jadre Bratislavy - priťahuje čoraz väčší záujem domácich aj zahraničných návštevní- kov.GalériamestaBratislavypravidelneprezentujesloven- ské výtvarné umenie aj v zahraničí. Die Galerie der Stadt Bratislava ist mit ihrem Umfang und mit der Bedeutung ihrer Sammlungen die zweitgrößte Galerie in der Slowakei. Im Bereich der bildenden Künste ist die Galerie seit 1961 als unabhän- gige Institution tätig und 2016 feierte sie den 55. Jahrestag ihrer Gründung. Es ist Marke der Qualität, die ein hohes Niveau der Fachlichkeit garantiert. IhreAktivitäten sind mit Ausstellungen der verschieden Teile der Sammlungen von bildender Kunst aus Gotik bis zur Gegenwart in der Form von Dauerexpositionen in zwei Palästen verbunden (im Kunstdepot befinden sich mehr als 33 000 Kunstwerke), aber auch mit kurzfristiger Präsentation von bedeutenden Werken der slowakischen und der internationalen bilden- denKünste.GleichzeitigführtdieGalerieauchverschiedene intermediale Projekte durch, sowie auch Kulturbildungsak- tivitäten. Durch die Struktur des Ausstellungsplans und die Lage derbeidenPaläste-PalaisMirbach und Palais Palffy, welche zu den bedeutendsten Denkmä- lern und architektonischen Kostbarkeiten im historischen Zentrum von Bratislava gehören - zieht die Galerie die Auf- merksamkeit von immer mehr und mehr inländischen und ausländischen Besuchern an. Die Stadtgalerie von Bratisla- va präsentiert regelmäßig die slowakische bildende Kunst auch imAusland. TheBratislavaCityGalleryisthe second largest gallery in Slovakia in termsofthesignificanceandextent of the collections. It has operated as an independent institution in the field of fine art and culture since 1961 and celebrated the 55th anniversary of its founding in 2016.The Gallery presents a first-rate brand that guarantees the high professional level. The activities of the Gallery include displaying parts of a voluminous collection of fine art dating from gothic untill the present time in the form of permanent exhibi- tions (GMB depositories house more than 33,000 works of art) and temporary exhibitions showing significant and valuable works of Slovak and international fine art. The Gallery also implements various inter-media projects and cultural and educational activities. The management of the exhibitions as well as their location in the Mirbach Pa­ lace and the Palffy Palace, which belong to the most signi­ ficant historical buildings and architectonic masterpieces in the historical centre of Bratislava, attracts the interest of an increasing number of both Slovak and fo­ reign visitors. The Bratis- lavaCityGalleryregularly promotes Slovak fine art abroad. 116 www.lexikon.sk

click to read more

Bratislavský samosprávny kraj | Land Bratislava | Region of Bratislava Radničná 1, 815 18 Bratislava Tel.: +421 2/ 5910 08 11, +421 2/ 5443 47 42 E-mail: mmba@bratislava.sk www.muzeum.bratislava.sk Múzeum mesta Bratislavy Múzeum mes- ta Bratislavy, zalo- žené v  roku 1868, dokumentuje histó- riu Bratislavy. Zbier- ky mimoriadnej umeleckohistorickej hodnoty dokla- dajú dejiny mesta od najstarších dôb prostredníctvom archeologických nálezov, pamiatok na bohatú remesel- nú činnosť i priemysel, vinohradníctvo, dejiny farmácie, kultúrny, spoločenský život, zbierky etnografického cha- rakteru ale i numizmatiky. Zameranie múzea reprezen- tujú aj jeho jednotlivé tematické múzeá. Stadtmuseum in Bratislava, gegründet 1868, dokumentiert mit seinen kunsthistorisch außerordent- lich wertvollen Sammlungen die Geschichte der Stadt seit ihren frühen Anfängen. Die Sammlungen beinhalten archäologische Ausgrabungen, Objekte mit Bezug auf Handwerk, Industrie, Weinbau und Pharmazie, Doku- mente des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens, so- wie volkskundliche und numismatische Gegenstände. Bratislava City Museum, founded in 1868, docu- ments the town’s history since early times with collec- tions of extraordinary artistic and historic value. The collections contain archaeological finds, objects related to crafts and industry, viticulture, pharmacy, cultural and social life, as well as numismatics and ethnography. Stará radnica / Altes Rathaus / Old Town Hall Múzeum dejín mesta / Geschichte der Stadt / Museum of the City History Primaciálne nám. 3, Bratislava Apponyiho palác / Palais Apponyi / Apponyi House Múzeum vinohradníctva / Weingärtnermuseum / Museum of Viticulture Múzeum historických interiérov / Museum der historischen Interieurs / Period Rooms Museum,Apponyi House, Radničná 1, Bratislava Michalská veža / Michaelertor / Michael‘s Tower Múzeum zbraní / Waffenmuseum / Museum of Arms Michalská ulica 22, Bratislava Lekáreň U červeného raka / Apotheke „Zum Roten Krebs“ / Pharmacy at the Red Crayfish Múzeum farmácie / Pharmaziemuseum / Museum of Pharmacy Michalská ulica 26, Bratislava Dom U dobrého pastiera / Haus „Zum Guten Hirten“ / House at the Good Shepherd Múzeum hodín / Uhrenmuseum / Museum of Clocks Židovská 3, Bratislava Múzeum Arthura Fleischmanna / Arthur Fleischmann Museum / Arthur Fleischmann Museum Biela ulica 6, Bratislava Múzeum Johanna Nepomuka Hummela / Johann Nepomuk Hummel Museum / Johann Nepomuk Hummel Museum Klobučnícka ulica 2, Bratislava Antická Gerulata Rusovce / Römisches Militärlager Gerulata, Rusovce / Ancient Gerulata Rusovce, Gerulatská 67, Rusovce Hrad Devín / Burg Devín / Castle Devín Muránska ulica 10, Devín www.muzeum.bratislava.sk www.lexikon.sk 117

click to read more

Múzeum sa nachádza v  priestoroch prvej bratislav- skej stanice parostrojnej železnice z 19. stor. Vývoj cestnej dopravy prezentuje zbierka vozidiel od kočov a  prvých mo- torových samohybov cez motocykle a  takmer sto osobných a  nákladných automobilov, veteránov. Železničnú dopravu zastupujú historické parné rušne, osobné i  nákladné vozne a expozícia železničnej signálnej, zabezpečovacej a oznamova- cej techniky. Das Verkhrsmuseum befindet sich in den Räumen der ersten Station der Dampfmaschinen Eisenbahn in Bratis- lava aus dem 19. Jahrhundert. Die Entwicklung des Straßen- verkehrs wird vorgestellt durch die Sammlung von Fahrzeugen von Kutschen und ersten selbstfahrenden Motorfahrzeugen über Motorräder bis zu beinahe 100 PKWs und LKWs, alles Ve- teranen. Das Eisenbahnverkehr wird durch historische Dampf- lokomotiven, Personen- oder Lastwagen sowie durch die Exposition der Eisenbahn - Signal-, Sicherungsund Kommuni- kationstechnik vertreten. The museum of transport is situated in the premises of the first Bratislava station of the steam engine rail- way from the 19th century. The development of road trans- port is presented by a collection of vehicles ranging from stagecoaches and the first selfpropelled vehicles with an en- gine across motorcycles up to nearly a hundred of passenger cars and trucks, all of them veterans. Railroad transport is represented by historical steam locomotives, passenger and cargo wagons and an exposition of railroad signalling, security and communication devices. Bratislavský samosprávny kraj | Land Bratislava | Region of Bratislava Šancová 1/A, 811 05 Bratislava Tel.: +421 2/ 5244 41 63, Fax: +421 2/ 5249 40 21 E-mail: muzeumdopravy@stm-ke.sk www.stm-ke.sk, www.muzeumdopravy.com STM – Múzeum dopravy Pamätník Chatama Sofera. Najstaršie zmienky o židovskom osídlení Bratislavy pochádzajú z 13. storočia. V r.1291bolikráľomOndrejomIII.garantovanéžidovským obyvateľom mesta plné práva a slobody. Prvá písomná správa o existencii synagógy je z r. 1335.V 18. stor. sa brati- slavská Židovská obec stala najvýznamnejšou a najvplyv- nejšou na území celého Uhorska. 19. stor. sa nieslo najmä v znamení pôsobenia chýrneho rabína Chatama Sofera (1762 - 1839). Torzo niekdajšieho cintorína zo 17. stor. tvorí v  súčasností Pamätník Chatama Sofera. Sú tu pochovaní najvýz- namnejší rabíni brati­slavskej Židovskej obce, ako aj prastrýkovia nemeckého básnika Heinricha Heineho. Chatam Sofer Gedenkstätte. Die älteste Nachricht über die jüdische Besiedelung Bratislavas stammt aus dem 13. Jahrhundert. König Andreas III. verlieh den jüdischen Einwohnern der Stadt volle Rechte und Freiheiten. Die Existenz einer Synagoge wurde 1335 erst- malserwähnt.Im18.Jh.wurdedieJüdischeGemeindeinPreßburgzur bedeutendsten und einflussreichsten in ganz Ungarn. Im 19. Jh. stand sie vor allem im Zeichen des Wirkens des be- rühmten Rabbiners Chatam Sofer (1762 - 1839). Die Reste des früheren Friedhofs (17. Jh.) bilden heute die Chatam SoferGedenkstätte.HierliegendiebedeutendstenRabbi- nerderPreßburgerJudengemeindebegraben,ebensowie die Uronkel des deutschen Dichters Heinrich Heine. Chatam Sofer Memorial. The Je­wish settlement in Bratislava was first mentioned in the 13th century. In 1291, King Ondrej III granted its Jewish citizens full rights and privileges. The synagogue was first mentioned in 1335. During the 18th century, Bratislava‘s Jewish community was the most famous and influential in all of Hungary. During the 19th century, it was under the spell of the famous rabbi Chatam Sofer (1762 - 1839). The remains of the old cemetery (17th century) are now the Chatam Sofer Memorial. Here themostimportantrabbisofthelocalJewishcommunityareburied, also the great-granduncles of the German poet Heinrich Heine. Židovská náboženská obec Bratislava Kozia 18, 814 47 Bratislava Tel.: +421 2/ 5441 69 49 E-mail: znoba@znoba.sk Pamätník Chatama Sofera Bratislavská regionálna komora SOPK Jašíkova 6, 826 73 Bratislava 29 Tel.: +421 2/ 4829 1257, E-mail: sopkrkbl@sopk.sk, www.ba.sopk.sk Regionálna kancelária Bratislava a Trnava Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava Tel.: +421 2 5826 01 00, E-mail: regiony@sario.sk 118 www.lexikon.sk

click to read more

 +421 903 302 817 info@tour4u.sk, www.tour4u.sk City tours in and around Bratislava.

click to read more

Bratislavský samosprávny kraj | Land Bratislava | Region of Bratislava Bratislavská zoologická záhrada je domovom 167 druhov zvierat v celkovom počte 958 jedincov. Me- dzi najvzácnejšie chované druhy patria: nosorožec tupono- sý, adax núbijský, zubor európsky, hrošík libérijský, leopard cejlónsky, panda červená, orangutan sumatriansky a ďalšie. ZOO Bratislava bola otvorená v r. 1960. Zapája sa do európ- skych záchranných programov a  je členom viacerých me- dzinárodných organizácií. Okrem chovu ohrozených druhov živočíchov plní i vzdelávaciu funkciu. Zaujímavé expozície: Pavilón šeliem pre levy juhoafrické, tigre (biela forma), ja- guáre americké a leopardy cejlónske • Pavilón primátov pre šimpanzy učenlivé a  orangutany sumatrianske • Terárium a exotárium s expozíciou surikát vlnkavých, tropických opi- čiek, leňochov dvojprstých, pásavcov štetinových a  dvomi sladkovodnými akváriami • Výbehy nosorožcov tuponosých a kengúr červených • Výbeh zebier Chapmannových a žiráf Rothschildových • Výbehy adaxov núbijských a hrošíkov li- bérijských • Prírodné jazerá plameniakov ružových a peliká- nov bielych. Otvorené: apríl - september 09.00 - 18.00 h., marec a október 10.00 - 16.00 h., november - február 10.00 - 15.00 h. Der Tiergarten von Bratislava ist ein Zuhause für 167 Tierarten in einer Gesamtzahl von 958 Tieren. Zu den wertvollsten gezüchteten Arten gehören: das Breit- maulnashorn, die Mendesantilope (Addax), der europä- ische Wisent, das Zwergflusspferd, der Sri-Lanka-Leopard, der Kleine Panda, der Sumatra-Orang-Utan und viele andere. Der Tiergarten von Bratislava war im Jahre 1960 eröff net und nimmt teil in den europäischen Rettungs- Programmen an und ist Mitglied von mehreren internationalen Orga- nisationen. Außer der Zucht von gefährdeten Tierarten erfüllt der Tiergarten auch andere Aufgaben z. B. auf dem Gebiet der Bildung. Interessante Expositionen:DerRaubtierPavillonfürsüd- afrikanische Löwen, Tiger (weisse Form), amerikanische Jaguars und Sri-Lanka-Leoparden • Pavillon der Primaten für Gemeine Schimpansen und Sumatra-Orang-Utans • Terrarium und Exotarium mit Exposition von Erdmänn- chen, tropischen Äffchen, Eigentliche Zweifingerfaultiere, Braunborsten-Gürteltiere und zwei Süßwasser Aquarien • Ausläufe der Breitmaulnashörner und Roten Riesenkän- gurus •Auslauf der Chapman-zebras und Rothschild-Giraf- fen • Ausläufe der Mendesantilopen und Zwergfl usspfer- den • Naturseen mit Rosaflamingos und Weissepelikanen. Geöffnet: April-September09.00-18.00,MärzundOkto- ber 10.00 – 16.00 und November - Februar 10.00 - 15.00. Bratislava Zoo is a home for 167 species, numbering 958 animals. The rarest among them are: Southern White (square lipped) Rhinoceros, Addax (screwhorn Antelope), European Bison, Pygmy Hippopotamus, Sri Lankan Leopard, RedPanda,SumatranOrang-utanandothers.BratislavaZoo opened its gates in 1960. It takes part in various rescue pro- grammes and is a member of several international organiza- tions. Apart from breeding endangered species, it also fulfils aneducationalrole. Interesting expositions:BigCatHouse with South African Lions, Tigers (white form), American Ja­ guars,andSriLankanLeopards•PrimateHouseforCommon Chimpanzees and Sumatran Orang-utans • Terrarium with exposition of Slender-tailed Meerkats, New World monkeys, Southern two-toed Sloth, Large Hairy Armadillos, and two freshwateraquariums•SouthernWhite Rhinoceros and Red Kangaroos exhibit •Chapman‘sZebrasandRothschildGiraff es exposition •AddaxAntelopes and Pyg- my Hippopotamus enclosures • Na­tural lakes with Greater Flamingos and Great White Pelicans. Open: April - Septem- ber 09:00 - 18:00 h., March and October 10:00 - 16:00 h., November - February 10:00-15:00h. Mlynská dolina, 842 27 Bratislava Tel.: +421 2/ 6010 2111 E-mail: zoo@zoobratislava.sk www.zoobratislava.sk ZOO Bratislava 120 www.lexikon.sk

click to read more

Bratislavský samosprávny kraj | Land Bratislava | Region of Bratislava Botanická záhrada Univerzity Komenského. Bola založená v r. 1942, rozprestiera sa na ploche 5,5 ha. Okrem zabezpečenia vedecko-výskumnej činnosti je otvorená aj pre verejnosť od 1. apríla do 31. októbra denne od 9.00 do 18.00 h. V skleníkoch sú zbierky kaktusov a sukulentov, tropickej a  subtropickej flóry, flóry Austrálie, zbierky fi- kusov, papradí, orchideí, bromélií, paliem. Z  vonkajších skupín zaujmú zimuvzdorné a  mrazuvzdorné kaktusy, skalky, letničky i trvalky, azalky a rododendrony, skupiny domácich a cudzokrajných drevín. Botanischer Garten der Comenius Universität. Er wurde 1942 gegründet und bedeckt 5,5 ha. Neben der Durchführung von wissenschaftlicher forschung steht er der Bevölkerung von 1. April bis 31. Oktober täglich von 9.00 bis 18.00 offen. In den Glashäusern befinden sich Sammlungen von Kakteen und Sukkulenten, tro- pischer und subtropischer Flora, die Flora Australiens, Sammlungen von Feigenbäumen, Farnen, Orchideen, Bromelien, Palmen. Interessante Pflanzen im Freien sind kälteund frostresistente Kakteen, Steingärten, Sommerblumen und immergrüne Pflanzen, Azaleen und Rhododendren, Gruppen heimischer und fremder Gehölze. Botanical Garden of the Comenius University. The garden was established in 1942 and covers 5,5 ha. In addition to providing scientific research it is open to the public from April 1 - October 31 daily from 9:00 to 18:00. The greenhouses display collections of cactuses and succulents, tropical and subtropical plant life, plant life of Australia, also collections of figtrees, ferns, orchids, bromelias, and palms. Among the outdoor plants are of special interest the cold and frost-resistent cactuses, rockeries, summer plants and evergreens, azaleas and rhododendrons, clumps of home and exotic woods. Botanická 3, 841 04 Bratislava Tel.: +421 2/ 6542 13 11, 6542 54 40 Fax: +421 2/ 6542 13 11 E-mail: jaroslav.bella@rec.uniba.sk Botanická záhrada www.lexikon.sk 121

click to read more

Prvotriedny a  prestížny Radisson Blu Carlton Hotel víta svojích hostí v samom srd- ci historického mesta Bratislava. Hotel je obklopený reštauráciami, barmi a  kultúrnymi pamiatkami. Stavba z roku 1837 bola zrekonštruovaná v pôvodnom klasicistic- kom štýle. Návštevníci si môžu oddýchnúť v 168 elegant- ných izbách a apartmánoch, ktoré ponúkajú širokú škálu vybavenia, vrátane Wi-Fi a  24-hodinovej izbovej služby. Reštaurácia Savoy podáva vynikajúcu slovenskú kuchy- ňu s modernými prvkami. Elegantný a populárny Mirror Bar pozýva k príjemnému posedeniu v uvoľnenej klubovej atmosfére so širokou ponukou vín a kokteilov ako aj so ži- vou klavírnou hudbou. Kompletne zrekonštruované kon- ferenčné priestory hotela ponúkajú na jednom poschodí priestor na zorganizovanie podujatia až pre 1000 hostí. Das historische und geschichtsträchtige Radisson Blu Carlton Hotel empfängt seine Gäste direkt im Herzen der historischen Altstadt, ist umge- ben von Restaurants, Bars und Sehenswürdigkeiten. Das Gebäude aus dem Jahr 1837 wurde in dem ursprünglichem klassizistischemStil restauriert.Ent­spannenSiesichin168 ZimmerundSuiten,miteinerReihevonAnnehm­lichkeiten wie kostenloses W-LAN und 24-Stunden- Zimmerservice. Im Restaurant Savoy wird exquisite slovakische Küche mit modernen Element serviert. Die ehrwürdige und be- liebte Mirror Bar lädt in ent­spannter Clubatmosphäre ein das gut sortierte Wein-und Spiritousen Angebot bei live Pianomusik zu geniessen. Das komplett renovierte Hotel bietet auf einem Stockwerk Konferenzräume für Veran- staltungen für bis zu 1.000 Gäste. The first class and prestigious Radisson Blu Carlton Hotel welcomes its guest’s right in the heart of the historic old town. The hotel is surrounded by re- staurants, bars and historical monuments. The building from 1837 has been restored in the original neo-classical style. Relax in 168 elegant rooms and suites, offering a wide range of amenities including free Wi-Fi and 24 - hour room service. The Savoy restaurant serves exquisi- te Slovakian cuisine with modern elements. The elegant and popular Mirror Bar invites you to enjoy in a relaxed club atmosphere the well-stocked wine & cocktail listing as well as live piano music. The completely renovated hotel offers on one floor conference rooms for events for up to 1,000 guests. Bratislavský samosprávny kraj | Land Bratislava | Region of Bratislava Hviezdoslavovo námestie 3, 811 02 Bratislava Tel: +421 2/ 5939 00 00 reservation.bratislava@radissonblu.com www.radissonblu.com Radisson Blu Carlton Hotel ★ ★ ★ ★ 122 www.lexikon.sk

click to read more

124

click to read more

125

click to read more

126

click to read more

127

click to read more

128

click to read more

Bratislavský samosprávny kraj | Land Bratislava | Region of Bratislava Hotel Albrecht poskytuje uby- tovanie v  12 nadštandardne vyba- vených izbách. Pohodlný a  luxusný interiér je zariadený v  elegantnom HotelAlbrecht offers accommodation in 12 rooms equipped on extra high level. Comfortable and luxuri- ous interior furnished in elegant modern style. The pleas- ant restaurant, winter garden or terrace will accommo- date anybody who loves to enjoy a good menu - whether it‘s a business lunch, light afternoon dessert or a nice din- ner with candles.Daily spa of the hotel offers professional care and special massage. You can relax in the swimming pool with counterflow and massage sitting or in sauna - either Finnish, steam or infra. d Bratislava | Region of Bratislava ★★ MudroÀova 82, 811 03 Bratislava Tel.: +421 2/ 6720 00 91, Fax: +421 2/ 6720 00 90 E-mail: info@hotelalbrecht.sk www.hotelalbrecht.com Hotel Albrecht poskytuje ubytovanie v 12 nad‰tan- dardne vybaven˘ch izbách. Pohodln˘ a luxusn˘ interiér je zariaden˘ v elegantnom moder- nistickom ‰t˘le. Posedenie v pôvabnom prostredí re‰taurácie, v zimnej záhrade, alebo na terase vyhovie kaÏdému, kto si rád vychutná dobré menu - ãi uÏ v podobe pracovného obeda, ºahkého popo- ludÀaj‰ieho dezertu, alebo príjemnej veãeri pri svieãkach. Denné kúpele hotela ponúkajú odbornú starostlivosÈ a ‰peciálne masáÏe. Odd˘chnete si v bazéne s protiprúdom, masáÏnym sedením, alebo vo fínskej, parnej ãi infra saune. Hotel Albrecht bietet Unterkunft in 12 auf Höchststandard ausgestatteten Zimmern an. Behagliche Luxusausstattung eingerichtet im eleganten modernistischen Styl. Man kann sitzen im anmutigen Ambiente des Restaurants, im Wintergarten oder auf der Terrasse: jeder der sich gerne ein gutes Menu schmecken lässt kann hier entweder ein Geschäftsmittagessen, ein kleines Nachmittagsdessert oder ein gemütli- ches Abendessen bei Kerzenlicht genießen. Die Tageskur des Hotels bietet Fachpflege und spe- zielle Massagen an. Sie können sich ausruhen im Schwimmbecken mit Gegenstrom und Sitzmas- sage sowie in finnischer, Dunst- oder Infrasauna. Hotel Albrecht offers accommodation in 12 rooms equipped on extra high level. Comfortable and luxurious interior furnished in elegant modern style. The pleasant restaurant, winter garden or terrace will accommodate any- body who loves to enjoy a good menu - whether it\'s a business lunch, light afternoon dessert or a nice dinner with candles. Daily spa of the hotel offers professional care and special massage. You can relax in the swimming pool with coun- terflow and massage sitting or in sauna - either Finnish, steam or infra. |-oÜ3 aÇ;:! $%+>S O L D N E W T R A D I T I O N x H O T E L , B A R , R E S T A U R A N T & S P A www.guideslovakia.eu modernistickom štýle. Posedenie v pôvabnom prostredí reštaurácie, v  zimnej záhrade, alebo na terase vyhovie každému, kto si rád vychutná dobré menu - či už v podo- be pracovného obeda, ľahkého popoludňajšieho dezertu, alebo príjemnej večeri pri sviečkach. Denné kúpele hotela ponúkajú odbornú starostlivosť a špeciálne masáže. Od- dýchnete si v bazéne s protiprúdom, masážnym sedením, alebo vo fínskej, parnej či infra saune. Hotel Albrecht bietet Unterkunft in 12 auf Höchststandard ausgestatteten Zimmern an. Be- hagliche Luxusausstattung eingerichtet im eleganten modernistischen Styl. Man kann sitzen im anmutigen Ambiente des Restaurants, im Wintergarten oder auf der Terrasse: jeder der sich gerne ein gutes Menu schmecken lässt kann hier entweder ein Geschäftsmittagessen, ein kleines Nachmittagsdessert oder ein gemütlichesAbend- essen bei Kerzenlicht genießen. Die Tageskur des Hotels bietet Fachpflege und spezielle Massagen an. Sie können sich ausruhen im Schwimmbecken mit Gegenstrom und Sitzmassage sowie in finnischer, Dunst- oder Infrasauna. Mudroňova 82, 811 03 Bratislava Tel.: +421 2/ 6720 00 91, Fax: +421 2/ 6720 00 90 E-mail: info@hotelalbrecht.sk www.hotelalbrecht.com Hotel Albrecht ★ ★ ★ ★ ★ 128 www.lexikon.sk

click to read more

Bratislavský samosprávny kraj | Land Bratislava | Region of Bratislava Moderný štvorhviezdičkový hotel sa nachádza v  rezidenčnej štvrti Bratislavy, v blízkosti Bra- tislavského hradu. Poskytuje ti- cho a relax, len pár krokov od historického centra. BEST WESTERN hotel Antares ponúka ubytovanie v  izbách kategórie štandard a  superior. Všetky izby sú vkusne a pohodlne zariadené, klimatizované, vybavené televí- zorom so satelitným príjmom, rádiom, telefónom, tre- zorom, WiFi a minibarom. Hotelová reštaurácia a letná záhradná terasa ponúkajú široký výber chutných jedál a  slovenských špecialít. V  hotelovom wellness centre majú hostia k dispozícií saunu, vírivku, fitness a masáže. Mož- nosť parkovania v  hotelových garážach je samozrejmosťou. Modernes Viersterneho- tel im Villenviertel von Bra- tislava, nahe der Burg Bra- tislava. Das BEST WESTERN hotel Antares bietet Ruhe und Erholung, nur wenige Schritte von der Altstadt entfernt. Unterkunft mit Standard und Superior-Zimmern; alle sind geschmackvoll und behag- lich eingerichtet, besitzen Klimaanlage, TV mit Satelli- tenempfang, Radio, Telefon, Tresor, WiFi und Minibar. Im Restaurant oder auf der Gartenterrasse serviert man eine breite Auswahl an leckeren Gerichten, darunter slo- wakische Spezialitäten. Im hauseigenen Wellness Center gibt es Sauna,Whirlpool,Fitness,Massagen.Parken kann man in der Hotel-Garage. The fashionable four- stars-hotel is located in the residential quarter of Brati- slava close to the Bratislava Castle. The BEST WESTERN hotel Antares offers calm and relaxation only a short distance walk from the old town. The hotel has Standard and Supe- rior rooms; all are furnished elegantly and comfortably, and have air-condition, sate­ llite TV, radio, phone, safe, WiFi and a mini-bar. They serve a widechoiceoftastyfood,includingSlovakspecialdishes, in the restaurant and on the outdoor terrace. The guest may relax in the hotel-owned wellness centre with sauna, whirlpool, fitness and massages. Parking is possible in the hotel garage. ★ ★ ★ ★ BEST WESTERN hotel Antares Šulekova 15/A, 811 03 Bratislava Tel.: +421 2/ 5464 89 71, +421 910 785 020 Fax: +421 2/ 5464 89 72 E-mail: reservation@hotelantares.sk,www.hotelantares.sk www.lexikon.sk 129

click to read more

131

click to read more

Husacina u  Galika v  Slovenskom Grobe nadviazala na viac ako storočnú tradíciu grobských husacích hodov. Návštevníci originálnej reštaurácie s celoročnou prevádzkou si môžu vy- brať z bohatej ponuky špecialít - pe- čené husi, kačice, husaciu pečienku, lokše a na objednávku aj iné slovenské špeciality. Reštaurácia s  celkovou kapaci- tou viac ako 100 miest má v lete k dispozícii aj záhradnú terasa. Špecifikom zariadenia je dovoz špecialít klientom domov či do firmy priamo na spoločenskú akciu. V areáli reštaurácie sa nachádza aj penzión. „Husacina u Galika“ in Slovenský Grob knüpft an die über 100-jährige Tradition des Grober Gänsebratens an. Gäste des ganzjährig geöffneten Restaurants können aus einem reichen Angebot von Spezialitäten auswählen: geba- ckene Gans oder Ente, Gänseleber, Loksche sowie weitere, auf Bestel- lung zubereitete Spezialitäten der slowakischen Küche. Im Restaurant ist Platz für mehr als 100 Gäste, im Sommer steht auch eine Gar- tenterrasse bereit. Eine besondere Dienstleistung ist die Zustellung der Spezialitäten für die Kunden nach Hause oder ins Unternehmen direkt zu der gesellschaftlichen Veranstal- tung. Am Gelände befindet sich auch eine Pension. „Husacina u Galika“ in Slovenský Grob is connec­ ted with the over 100 year-old tradition of the local Geese Feast. The restaurant which is open all year round offers our guests a wide selection of specialties of Grob like roasted goose, roasted duck, goose liver, potato dough pancakes as well as other delights of the Slovak cuisine which we pre- pare on order.The restaurant seats more than 100 guests, in summer there is also a garden terrace. Our specialty is catering and delivery service - we deliver our specialties directly to your home or to office parties. On the grounds there is also  a pension. Moderný klimatizovaný KONGRES a BIZNIS hotel s kongresovou miestnosťou s kapacitou 200 osôb, s didaktickou technikou a tlmočníckymi kabínami s prekladom do šiestich jazykov. Modernes und klimatisiertes KONGRESS- und BUSINESShotel mit Konferenzssaal für 200 Personen, mit didaktischerAusstattung und Dolmetscherkabinen mit Übersetzung in sechs Sprachen. Modern air-conditioned CONGRESS and BUSINESS hotel with congress room for 200 people, with didactic technology and interpretation booths with translation into six languages. Bratislavský samosprávny kraj | Land Bratislava | Region of Bratislava Hotel ★★★★ SOREA REGIA Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava Tel.: +421 2 3211 28 70, Fax: +421 2 3211 28 71 E-mail: regia@sorea.sk, www.sorea.sk Husacina u Galika Lipová 21, 900 26 Slovenský Grob /53A/ Tel.: +421 33/ 647 85 50, +421 948 777 300 E-mail: info@husacinaugalika www.husacinaugalika.sk www.lexikon.sk 131

click to read more

Získané ocenenia: • Najvyššie gastronomické ocenenie TOP RESTAURANT AWARD BY „HOW THE WORLD TASTES“ za prínos v oblasti gastro-publikácií v nesúƛažných kategóriách. • Cenu generálneho riaditeűa EXPO INCHEBA Alexandra Rozina za mediálnu podporu veűtrhu. • Diplom a medailu od Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov za dlhoroēnú mediálnu spoluprácu. • Ocenenie Zväzu obchodu a cestovného ruchu za mediálnu spoluprácu. • Zlatá peēaƛ za ēasopis na výstave Bibliotéka 2013 asopis GASTRO – revue gastronómie, obchodu a cestovného ruchu spolupracuje: • so Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov, • so Zväzom hotelov a reštaurácií SR, • s Gurmet klubom, • so Slovenskou barmanskou asociáciou, • s Asociáciou penziónov a malých ubytovacích zariadení, • so Zväzom obchodu a cestovného ruchu SR, • s Asociáciou somelierov SR, • s hotelovými akadémiami a so strednými odbornými školami, zameranými na gastronómiu, spoloēné stravovanie, cestovný ruch a obchod. Kontakt: GASTROPRESS, s.r.o., FraŸa Kráűa 9, 811 05 Bratislava Tel.: 02/5249 5702, Mobil: 0905 451 840 e-mail: redakcia@gastro-revue.sk www.gastro-revue.sk asopis GASTRO, revue gastronómie, obchodu a cestovného ruchu, vychádza 4x do roka: jar, leto, jeseŸ, zima. Stabilne je na trhu už 25 rokov. Na 80 stranách, 4 stranách laminovanej obálky a 20 stranách odbornej prílohy priná- ša zaujímavosti zo sveta gastronómie, informuje o nových trendoch v gastronómii, potravinárstve, v obchodoch i v cestovnom ruchu. zima / 2015 2,49 € / 75,- Kþ Z KUCHYNE VEďVYSLANCOV VOĕAVÉ POKUŠENIE HOTELV SRDCI SLOVENSKA HORÚCE NÁPOJE NASTUDENÉ ZIMNÉ DNI zima / 2015 2,49 € / 75,- Kþ jeseĖ / 2015 2,49 € / 75,- Kþ Eď E E VYSLANCOV UŠENIE C C CI SL I SL I SLOVEN OVEN OVEN OVENSKA SKA SKA SKA J OJ OJ J OJ OJ OJ OJ OJ A E NA E NA E NA E NA E NA E N E NA E NA E STU STU STU STU STU STU STUDENÉ DENÉ DENÉ DENÉ DENÉ DENÉ ZIM ZIM ZIM ZIM ZIM ZIMNÉ D NÉ D NÉ D É D NÉ D NÉ D NÉ NÉ DNI NI N NI NI NI NI N    Z KUCHYNE VOĕAVÉ PO ĕ ĕ HOTE HOTE HOTE HOTELV LV LV L S S S S Ú HORÚ HORÚ ORÚ HORÚ HORÚ Ú HORÚ HORÚ H CE N CE N CE N CE N CE N CE N CE N

click to read more

ITF SLOVAKIATOUR DANUBIUSGASTRO 26.-29.1.2017 Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7 • 851 01 Bratislava • +421 2 6727 2588 slovakiatour@incheba.sk • www.incheba.sk :(//1(66$),71(66Ȍ32ÿ291&792$2\'\'<&+ Medzinárodné veľtrhy cestovania a gastronómie

click to read more

Slnečné jazerá v Senci sú jedným z najznámejších letnýchstredísknaSlovensku.Vzhľadomnaveľkosťareá- lu (vyše 100 ha vodnej plochy) je areál rozdelený na južnú (karavanový kemping)a severnústranu(stanový kemping). Nachádzajú sa tu vonkajšie cvičebné zariadenia, plážové ihriská, minigolf, tenisové kurty, vodný futbal, tobogany, futbalové ihrisko s umelým povrchom, vodné atrakcie, det- ské ihriská, požičovňa člnov a vodných bicyklov. Počas leta sa pravidelne konajú diskotéky. Lákadlom pre návštevníkov sú aj hudobno - zábavné podujatia. Priamo v areáli jazier sú možnosti ubytovania, stravovania a  ďalších služieb. V hotelových komplexoch je možné zahrať si tenis, squash, bowling,biliard,...K dispozícii sú za poplatok aj masáže,ba- zény,sauny,posilňovne.NasevernejstraneSlnečnýchjazier sanachádzaAquaparkSenec.AreálSlnečnýchjazierspravu- je Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj | Land Bratislava | Region of Bratislava Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. Námestie 1. mája 4, 903 01 Senec Tel./fax: +421 2/ 4592 82 24 E-mail: scr@slnecnejazera.eu, www.slnecnejazera.eu Slnečné jazerá Senec 134 www.lexikon.sk

click to read more

Slnečné jazerá (Sonnenseen) Senec sind einer derbeliebtestenSommerresortsinder Slowakei.An- gesichts der Größe der Fläche (mehr als 100 ha Wasser- fläche), ist der Bereich in die südliche (Wohnmobil Cam- pingplatz) und nördliche Seite (Zelt Lager) geteilt. Hier befinden sich äußere Übungsanlagen, Strand Spielplät- ze, Minigolf, Tennisplätze, Wasserfußball, Wasserrut- schen, Fußballfeld mit Kunstrasen, Wasserattraktionen, Kinderplätze, Boots- und Tretbootsverleih. Im Sommer- monate sind hier regelmäßige Diskotheken. Ein An- ziehungspunkt für viele Besucher ist die musikalische Unterhaltung. Direkt in dem Areal sind auch viele Möglichkeiten der Unterkunft, Verpflegung und ande- re Dienstleistungen. In der Hotelanlage ist es möglich, Tennis, Squash, Bowling, Billard zu spielen,... für eine Gebühr gibt es Massagen, Schwimmbecken, Saunas, Fitnessräume. Auf der Nordseite des Slnečné jazerá Sees befindet sich Aquapark Senec. Slnečné jazerá Areal ist von dem Tourismusmanagement „Správa cestovného ruchu Senec“ GmbH geführt. Slnečné jazerá (Sunny Lakes) Senec are one of the most popular summer resorts in Slovakia. Given the size of the area (more than 100 ha of water surface), the area is divided into southern (caravan camp) and northern side (tent camp). There are outside exercise fa- cilities, beach playgrounds, mini golf, tennis courts, wat- ter soccer, tobogans, football field with artificial turf, wa- ter attractions, children playground, rental of boats and water bikes. During the summer there are regularly held discos. An attraction for many visitors is the music enter- tainment. Directly in the area are also many possibilities of accommodation, catering and other services. In the hotel complex it is possible to play tennis, squash, bow­ ling, billiard,... for a fee there are massages, swimming pools, saunas, gyms. On the north side of Slnečné jazerá is the Aquapark Senec. Slnečné jazerá Area is managet by „Správa cestovného ruchu Senec“ Ltd. TIC Senec, Námestie 1. mája 4, 903 01 Senec Tel.: +421 2/ 4592 8224, +421 903 646 599 E-mail: info@slnecnejazera.eu www.slnecnejazera.eu www.lexikon.sk 135

click to read more

STaRZ – Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy. - pravidelne organizuje športové podujatia: Národný beh Devín - Bratislava, Cyklotúra - cesta priateľstva, Silvestrovský beh cez bratislavské mosty, - vykonáva správu, údržbu a výstavbu hlavných cyklistic- kých trás (www.cyklotrasy.sk), - spravuje a zabezpečuje prevádzky: Zimný štadión Ondreja Nepelu Zimný štadión Dúbravka Plaváreň Pasienky Fit STaRZ - Tehelné pole Sauny NEPTÚN, ROSNIČKA, DELFÍN Letné kúpaliská Športová hala STaRZ Areál ZLATÉ PIESKY STaRZ – Management von Sport-und Erholungszentren der slowakischen Hauptstadt. - organisiert Sportveranstaltungen: National Lauf Devin - Bratislava, Radtour - Straße der Freundschaft, Neu- jahrslauf über Bratislavaer Brücken, - führt, Instandhaltung und den Bau von großen Rad- wege aus (www.cyklotrasy.sk) - verwaltet und sichert den Betrieb: Hockey-Stadion von Ondrej Nepelu Hockey-Stadion Dúbravka Schwimmbad Pasienky Fit STaRZ - Tehelné pole Saunen Neptun, Rosnička, Delfín Sommer Schwimmbäder Sporthalle STaRZ Die Anlage Zlaté Piesky STaRZ – Management of sports and recreation centers of Slovakian Capital City. - organizes sporting events: National Run Devin - Brati- slava, cycling tour - Road of Friendship, New Year‘s Eve run over Bratislava bridges, - performs management, maintenance and construction of major cycling routes (www.cyklotrasy.sk) - manages and ensures operation: Hockey stadium Ondreja Nepelu Hockey stadium Dúbravka Swimming pool Pasienky Fit STaRZ - Tehelné pole Saunas Neptun, Rosnička, Delfín Summer swimming pools Sports Hall STaRZ The resort Zlaté Piesky Bratislavský samosprávny kraj | Land Bratislava | Region of Bratislava Junácka 4, 831 04 Bratislava 3 Tel.: +421 2/ 4437 34 77 E-mail: info@starz.sk www.starz.sk www.starz.sk STaRZ 136 www.lexikon.sk

click to read more

Bratislavský samosprávny kraj | Land Bratislava | Region of Bratislava Včelárska paseka je zaria- dením Slovenského zväzu vče- lárov. Budujú ju od r. 1928 ako „po- svätnú zem včelárov Slovenska“. Jej súčasťou je Múzeum včelárstva na Slovensku s úľmi od 17. stor. až doteraz. Múzeum zhromažďuje do- kumenty o vývoji včelárstva a jeho využívaní v rozličných oblastiach života človeka. V skan- zene sa návštevník dozvie veľa o  včelárení v  minulosti i  súčasnosti a  o  získavaní včelích produktov. Včelárska paseka je moderným agrturistickým komplexom a cen- trom vzdelávania v oblasti včelárstva, výživy včelích pro- duktov, zdravej výživy a apiterapie. Na novom Náučnom chodníku sprievodca zoznámi návštevníkov so životom včiel a botanických rastlín. Na paseke sa dajú zakúpiť vče- lie produkty, organizovať spoločenské akcie, poskytujú tu aj stravovanie a  ubytovanie. Otvorené: denne od 8.00 - 18.00 h. Imker Waldlichtung ist eine Einrichtung des Slo- wakischen Vereins der Imker. Es wird seit 1928 als „der heilige Boden der Imker von Slowakei“ aufgebaut. Ein Teil davon ist das Museum der Imkerei mit Bienenstocken wel- che aus 17.Jahrhundert bis heute stammen. Das Museum sammelt auch Dokumente über die Entwicklung von Im- kerei und dessen Ausnützung in verschiedenen Bereichen des Lebens der Menschen. Im Freilichtmuseum erfährt der Besucher vieles über Bienenzucht in der Vergangenheit und in der Gegenwart, sowie auch über die Gewinnung verschiedener Bienenprodukte. Der jetziger Betreibende, RudolfMoravčík,passtdenKomplexdenmodernenTrends des Agrotourismus an und er formt die Im- ker Waldlichtung als ein Fortbildungszen- trum im Bereich der Imkerei, Ernährung der Bienenprodukte, gesunder Nahrung und Apitherapie. Auf dem neuen Naturlehrpfad macht der Führer die Besucher mit dem Leben der Bienen und mit den botanischen Pflanzen be- kannt. Man kann in der Imker-Waldlichtung Bienenpro- duktekaufen,gesellschaftlicheVeranstaltungenorganisie- ren, es wird auch Verpflegung und Unterkunft angeboten. Geöffnet: täglich von 8.00 - bis 18.00 Uhr. The apiarist forest clearance is a facility of the Slovak Association of Beekeepers. It is being built up since 1928 as „the sacred ground of beekeepers of Slovakia“. One of its parts is the Museum of beekeeping in Slovakia with bee hives from 17th century up till now. The museum collects documents on development of apiculture and its use in various areas of human life.Within the open-air mu- seum the visitors will learn a lot about bee-keeping in the past and present as well as about various bee products. Rudolf Moravčík,the present operator adapts the complex tomoderntrendsofagrotourismandformtheApiaristFo­ rest Clearance into a training centre in the area of apicul- ture, bee products nourishment, healthy food and apithe­ rapy.OnthenewEducationalTrailtheguidewillfamiliarize the visitors with the life of bees and with botanical plants. At theApiarist Forest Clearance you can buy bee products, organize social events, the facility also offers accommoda- tion and catering. Open: daily from 8:00 to 18:00. Včelárska paseka, 900 50 Kráľová pri Senci /53D/ Tel.: +421 33/ 779 80 49, +421 903 778 049 E-mail: aar.moravcik@gmail.com www.vcelarskapaseka.sk Včelárska paseka – múzeum a skanzen Kráľová pri Senci www.lexikon.sk 137

click to read more

Trnavský samosprávny kraj Land Trnava | Region of Trnava Starohájska 10, 917 01 Trnava www.trnava-vuc.sk Základná charakteristika / Eckdaten des Landes Trnava / Key features of the Region of Trnava: Rozloha / Fläche / Area: 4 148 km2 Počet obyvateľov / Bevölkerung / Number of inhabitants: 557 151 Hustota obyvateľstva (obyv./km2) / Bevölkerungsdichte (Ew./km2) / Population density (inhab./km2): 134 Počet okresov / Zahl der Bezirke / Number of districts: 7 (Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava) Počet miest / Zahl der Städte / Number of towns: 16 Počet obcí / Gesamtzahl der Gemeinden / Total number of municipalities: 251 Sídlo samosprávneho kraja / Sitz der Landesverwaltung / Seat of the regional government: Trnava Trnavský samosprávny kraj | Land Trnava | Region of Trnava 138 www.lexikon.sk

click to read more

Cestovný ruch trnavského kraja je z pohľadu eko- nomiky s významným rastovým potenciálom dôležitým zdrojom regionálneho rozvoja. Kultúrnohistorický poten- ciál Trnavského samosprávneho kraja spolu s prírodnými danosťami, vytvárajú predpoklady k rozvoju cestovného ruchu na danom území. Hlavné smery rozvoja cestovné- ho ruchu sú zamerané najmä na históriu, kúpeľníctvo, letnú turistiku, agroturistiku a cykloturistiku. Histo- rickým centrom regiónu je samotné krajské mestoTrnava s množstvom kostolov a sakrálnych pamiatok. Kúpeľníctvo dosahujúce európske parametre je sústre- dené v  kúpeľoch Piešťany a  Smrdáky. Na báze využitia vyskytujúcich sa geotermálnych a liečivých prameňov sa v  kraji nachádzajú termálne kúpaliská (Horné Saliby, Vincov les, Dunajská Streda,Veľký Meder,Topoľníky, Pieš- ťany, Koplotovce). Letná turistika je vzhľadom na klimatické podmienky dôležitým odvetvím cestovného ruchu v  regióne. Mož- nosti letnej rekreácie sú rozložené takmer po celom úze- mí kraja. Hlavným potenciálnym veľkoplošným územím vhodným na pobyt pri vode je v južnej časti kraja tzv. Malý Žitný ostrov, medzi Dunajom a vodným dielom Gabčíko- vo. Ďalej sú na rekreáciu v Trnavskom kraji využívané via- ceré bagroviská, vodné nádrže a vybudované vodné diela (Sĺňava, Kráľová nad Váhom a Gabčíkovo), s možnosťou vodných športov a športového rybolovu. Modernou formou cestovného ruchu je cykloturistika, ktorá má na celom území Trnavského regiónu výborné podmienky. Záhorie a Podunajsko sú oblasti s najväčšou hustotou cykloturistických trás zasahujúcich do nášho regiónu. Najvýhodnejšie podmienky a  predpoklady vi- dieckeho turizmu majú vo všeobecnosti obce regiónu, ktoréležiav blízkostirekreačnýchcieľov.Agroturistikamá predpoklady hlavne v južných a severných okresoch kraja, v  oblastiach s  kopaničiarskym osídlením pozdĺž oboch strán Malých Karpát a v obciach pozdĺž Malého Dunaja. Viacročnú tradíciu v regióne má známa Malokarpatská vínna cesta a Vínna cesta Záhoria. Trnavský kraj je vďaka bohatej histórii, kultúrnemu zá- zemiu, malebným mestečkám či svojráznym obciam, pohostinnosti, tradičnej kuchyni a  dobrému vínku ne- odolateľným lákadlom pre domácich i  zahraničných návštevníkov. Der Tourismus ist für das Land Trnava im Hinblick auf die Wirtschaft mit seinem bedeutenden Wachstum- spotential eine wichtige Quelle der regionalen Entwick- lung. Das kulturhistorische Erbe schafft in Verbindung mit den natürlichen Gegebenheiten die Voraussetzungen für die Entfaltung eines Tourismus, der vor allem auf die Geschichte, das Kurwesen, die Sommerfrische, den Urlaub am Bauernhof und Radtourismus ausgerichtet ist.Das historische Zentrum ist die LandeshauptstadtTrna- va mit ihren zahlreichen Kirchen und sakralen Denkmälern. Das Kurwesen ist von europaweiter Bedeutung und kon- zentriert sich auf die Bäder Piešťany und Smrdáky. Die- Nutzung der vorhandenen geothermischen Quellen und Heilquellen ließ Thermalbäder in Horné Saliby, Vincov les, Dunajská Streda, Veľký Meder, Topoľníky, Piešťany und Koplotovce entstehen. Aufgrund der klimatischen Bedingungen spielt der som- merlicheFremdenverkehreinewichtigeRolleundfastauf dem gesamten Gebiet sind Sommerfrischen vorhanden. Das größte, für Urlaub am Wasser geeignete Gebiet liegt im Süden, auf der Insel Malý Žitný ostrov zwischen dem Fluss Dunaj und dem Wasserkraftwerk Gabčíkovo. Der Erholung dienen weiters mehrere Baggerseen, Stauseen und die Wasserkraftwerke Sĺňava, Kráľová nad Váhom und Gabčíkovo mit vielen Möglichkeiten für den Wasser- sport und zum Angeln. Für den jetzt modernen Radtourismus herrschen im ganzen Land ausgezeichnete Bedingungen; Záhorie und die Podunajská nížina Ebene weisen die größte Dichte an Radwanderwegen auf. Jene Orte, die in der Nähe von Er- holungszielen liegen, bieten dem ländlichen Tourismus gute Chancen. Vor allem die südlichen und nördlichen www.lexikon.sk 139

click to read more

Trnavský samosprávny kraj | Land Trnava | Region of Trnava Bezirke, die Streusiedlungen beidseitig des Malé Karpaty Gebirges und die Gemeinden entlang des Flusses Malý Dunaj bieten sich fürdenUrlaubamBauernhofan.Einebereits mehrjährige Tradition haben die bekannte Die Weinstrasse des Malé Karpaty Gebir- ge und die Záhorie Weinstraße. Das Land Trnava ist dank seiner reichen Geschichte, dem kulturellen Hintergrund, den male- rischenStädtchenundtypischenDörfern,der Gastfreundschaft, traditionellen Küche und des guten Weines für in- und ausländische Besucher eine lohnendeAttraktion. In regard to the economy, tourism in the Re- gion of Trnava is an important source for the regional development with a potential for growth. The cultural and historical heritage combined with the natural envi- ronments set the conditions of development for tourism with a special focus on history, spa tradition, summer resorts, holiday on farms, and cycling tourism. The historic centre in the regional town of Trnava has nume­ rous churches and sacred monuments. The regional health-resort tourism, focusing on the spas of Piešťany and Smrdáky is of European class stan­ ding. The occurrence of geothermal springs and healing sources give rise to the thermal - baths in Horné Sa­liby, Vincov les, Dunajská Streda, Veľký Meder, Topoľníky, Piešťany, and Koplotovce. Thanks to the favourable cli- mate, summer tourism plays an important part and in almost all the region you find summer resorts. The lar­ gest area qualified as a water resort lies in the south, on the Malý Žitný ostrov between the Dunaj River and the water power plant in Gabčíkovo. Several quarry ponds, reservoirs and the water power plants Sĺňava, Kráľová nad Váhom, and Gabčíkovo serve for recreation offe­ring a wide choice of opportunities for water sports and fishing. The trendy cycling tourism finds outstanding conditions in the whole region; the Záhorie region and the Podunajská nížina Lowland dispose of the greatest density of cycle paths. Villages close to recreation resorts have the best chances to become centres of rural tourism. Especially the southern and nort­ herndistricts,thescattereddwellingsonboth sides of the Malé Karpaty mountains, and the villages along the Malý Dunaj River qualify for holiday on farms.The Small CarpathianWineTrailandtheZáho- rieWineTrailhaveanestablishedtraditionofseveralyears. Thanks to the rich history, the cultural background, the picturesque small towns and typical villages, the hospi- tality of the people, the traditional cuisine and the tasty wines, the Region ofTrnava is a rewarding destination for tourists from home and abroad alike. 140 www.lexikon.sk

click to read more

V r. 1890 prišiel do Piešťan a spo- lu s  bratom Imrichom vybudoval Piešťany na svetoznáme kúpele. Postavil hotel Thermia Palace spo- jený s  kúpeľným domom Balne- oterapia Irma, termálne kúpalisko EVA, kolonádový most a zaslúžil sa o  postavenie krajinského mosta. Zriadil robotnícku nemocnicu s no- vým systémom nemocenského po- istenia. Jeho obsiahle pamäti boli vydané pod názvom Spomienky na Piešťany. Er kam nach Piešťany im Jahre 1890 und zusammen mit sei- nem Bruder Imrich hat er Piešťany zum Kurort mit Weltruhm aufgebaut. Er errichtete das Hotel Thermia Palace, welches Zakladateľ moderného sloven- ského sochárstva. Študoval v  Bu- dapešti, neskôr v Ríme a Mníchove. Odr.1924žila pracovalv Trnave.Do- centmodelovanianaSlovenskejvy- sokej škole technickej v Bratislave. Pre Trnavu vytvoril Pomník padlým v I. svetovej vojne, sochu gen. Mi- lana Rastislava Štefánika a Antona Bernoláka. V  Trnave je od r. 1976 zriadená Galéria Jána Koniarka. Gründer der modernen slowakischen Bildhauerei. Er stu- dierteinBudapest,späterinRomundMünchen.Ab1924lebte mit Kurhaus Balneotherapie Irma verbunden war, sowie das Thermalbad EVA, die Kolonnadebrücke und er trug bei zur Er- richtung der Landesbrücke. Er gründete ein Krankhaus für die Arbeiter mit einem neuen System der Krankenversicherung. Seine umfangreichen Memoiren waren unter dem Titel „ Die Erinnerungen an Piešťany“ veröffentlicht. In 1890n he came to Piešťany and together with his brother Imrich he built up Piešťany to a world known spa. He built the hotel Thermia Palace, connected with the spa house Balneotherapy Irma, thermal water park EVA, the Colonnade Bridge and he also contributed to building up the Land Bridge. He established a hospital for the working- class with a new system of health insurance. His extensive memoirs had been published under the title Memories of Piešťany. und arbeitete er in Trnava. Er war Dozent für Modellieren an der Slowakischen Technischen Universität in Bratislava. Für die Stadt Trnava schuf er das Denkmal für die Gefallenen des I.Weltkrieges, sowie die Statuen von Milan Rastislav Štefánik und Anton Bernolák. Seit 1976 gibt es in Trnava die Ján Ko­ niarek Galerie. Founder of the modern Slovak art of sculpture. He studied at Budapest,later on also in Rome and Munich.From 1924 he lived and worked in Trnava. He was a senior lecturer of Modelling at the SlovakTechnical University in Bratislava.For the townTrna- va he created the Monument to the Fallen of theWW I. and the statues of Milan Rastislav Štefánik and Anton Bernolák. Since 1976 there is a Gallery named after him inTrnava. Ľudovít Winter (1870 Šahy - 1968 Piešťany) Ján Koniarek (1878 Voderady - 1952 Trnava) Speváčka populárnych piesní. Mala príjemne zafarbený hlas, kul- tivovaný prejav. V jej repertoári boli väčšinou lyrické a melodické piesne. Popsängerin. Ihre Stimme war angenehm farbig, Ihr Auftreten war kultiviert. In ihrem Repertoire hatte sie meistens lyrische und poetische Lieder. Pop song singer. She had a very pleasant and colourful voice and cultured show. In her repertory she had mostly lyric and poetical songs. Eva Kostolányiová (1942 Trnava - 1975 Bratislava) Naši rodáci, naši krajania Unsere Landsleute | Our countrymen Futbalista, zaslúžilý majster špor- tu, brankár Spartaka Trnava, člen TJ Spartak TAZ Trnava. Po skončení aktívnej činnosti pracoval ešte ako funkcionár Spartaka Trnava.Viacná- sobný československý reprezentant. Držiteľ Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava, Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka a ďal- ších ocenení. Fußballspieler, Verdienter Meister des Sports, Torwart von SpartakTrnava,MitgliederdesSportvereinsSpartakTAZTrnava. Nach Abschluss seiner aktiven Tätigkeit als Spieler war er wei- terhin als Funktionär des Klubs tätig.Mehrfacher Repräsentant der Tschechoslowakei. Träger von mehreren Auszeichnungen, wie z. B.Anerkennung für dieVerdienste in der Entwicklung der StadtTrnava,Fair Play Preis des MUDr.Ivan Chodák,u.a. Football (soccer) player, Merited Master of Sports, goal- keeper of Spartak Trnava, member of the sports club Spar- tak TAZ Trnava. After quitting the active career he worked as official of the club. Multiple national team member. He had been awarded Recognition of Merit for Development of Trnava, MUDr. Ivan Chodákīs Fair Play Prize and many other awards. Imrich Stacho (1931 Trnava - 2006 Piešťany) Trnavský samosprávny kraj | Land Trnava | Region of Trnava www.lexikon.sk 141

click to read more

Trnava,prvé slobodné kráľovské mesto na území dnešného Slovenska, leží 50 km od hlavného mesta Bratislavy. Návštevníkom ponúka neopakovateľnú prehliadku historického centra mesta, ktoré je od r. 1987 mestskou pamiatkovou rezerváciou. Zaujme unikátne mestské opevnenie, renesančná mestská veža, baroko- vý komplex budov Trnavskej univerzity, ranobarokový skvost - Katedrála sv. J. Krstiteľa a veľa ďalších sakrálnych pamiatok. V meste sa konajú jedinečné kultúrne poduja- tia: Lumen - medzinárodný festival gospelovej hudby, Trnavská brána - medzi- národný folklórny festival, Tradičný trnavský jarmok s ľudovými remeslami a iné. Príďte si oddýchnuť do Trna- vy, mesta bohatého na histó- riu a kultúru. Mesto Trnava je spoluzakladateľom oblastnej organizácie cestovného ru- chu Trnava Tourism. Trnava, die erste königliche Freistadt auf dem Gebiet der heutigen Slowakei, liegt 50 km von der Hauptstadt Bratislava entfernt.DieAltstadtvonTrnava (Tyrnau),dieseit1987einestädtischeDenkmalzoneist,bie- tet ihren Besuchern unvergessliche Eindrücke. Besonders einmalig sind die Stadtmauer, der Stadtturm im Renais- sancestil, das Barockensemble der Tyrnauer Universität, dasfrühbarockeJuwelderKathedraleHl.JohannesderTäu- fer, und weitere sakrale Baudenkmäler. In der Stadt finden auch bemerkenswerte Kulturveranstaltungen statt: Lu- men - internationales Festival der Gospelmusik, Trnavská brána - internationales Folklorefest, Traditioneller Trnava Jahrmarkt mit volkstümlichem Handwerk u. a. Kommen Sie zur Erholung nach Trnava, eine Stadt reich an Geschichte und Kultur! Tr- nava ist ein Mitgründer der regionalen Touris- musorganisationTourismTrnava. Trnava, the first free royal town on the territory of present-day Slovakia lies 50 km away from the capital Bratislava. The historic old town of Trnava, which has been declared an urban monument reserve in 1987, offers visitors unforgettable impre­ ssions. Especially unique monuments are the fortifica- tion walls, the Renaissance town tower, the Baroque buil­dings of the University of Trnava, the cathedral of St. John the Baptist, and numerous other sacred buildings. Trnava is the site of renowned cultural events like Lu- men - the international festival of Gospel music,Trnavská brána - international folk festival, Traditional Trnava Fair with crafts a. o. Come and relax in Trnava, a town rich in history and culture. Trnava is a co-founder of regional tourism organisation Tourism Trnava. Trnava Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava /54A/ Tel.: +421 33/ 323 61 01 E-mail: info@trnava.sk www.trnava.sk Trnavský samosprávny kraj | Land Trnava | Region of Trnava Trnava Tourism: Hlavná 5, 917 71 Trnava Tel.: +421 915 696 979, www.trnava.sk 142 www.lexikon.sk

click to read more

Šamorín Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín /53E/ Tel.: +421 31/ 590 04 18 E-mail: sekretariat@samorin,sk www.samorin.sk Prvá písomná zmienka o  súčasnom Šamoríne je z  r. 1238, keď sa spomína usadlosť Svätá Mária. Traduje sa, že kráľ Štefan I. daroval obyvateľom práva slobodných občanov. V r. 1405 za kráľa Žigmunda získal Šamorín titul slobodné kráľovské mesto a rozkvet nastal, keď získal aj výsadu usporadúvať ročne dva krajinské jar- moky a menšie trhy (po r. 1411). Najhodnotnejšou pamiat- kou mesta je pôvodne románsky, neskôr gotický kostol s  jedinečnými nástennými maľbami, pamätník bojov v r.1848-49,dvapamätníkyzajatcov1.svetovejvojny-rus- ký kríž a centrálny pamätník talianskych vojakov a reliéf M. R. Štefánika. Poloha mesta predurčuje Šamorín na rozvoj cestovného ruchu v  zázemí hlavného mesta SR, najmä rozvoj cykloturizmu a  voľnočasových aktivít pri Dunaji a v neďalekom rezorte x-bionic® sphere. Die erste schriftliche Erwähnung über Šamorín ist aus 1238, wenn die Siedlung Svätá Mária erwähnt wur- de. Es wird erzählt dass König Ste- phan I. deren Bewohner, die Rechte freier Bürger gab. Im Jahr 1405 gewährte König Sigismund Šamorín den Titel Königsstadt und Prosperität kam, als es das Privileg erwarb zwei jährliche Provinz Messen und kleinere Märkte zu halten (nach 1411). Die wertvollsten Denkmäler der Stadt sind die ursprünglich romanische, später go- tische Kirche mit einzigartigen Wand- malereien, Denkmal der Kämpfe von 1848 - 49, zwei Kriegsge- fangene Denkmäler aus dem Ersten Welt- krieg - das Russische Kreuz und die Zen- trale Gedenkstätte der Ita­lienischen Sol- daten und das Relief von M. R. Štefánik. Lage der Stadt hat Šamorín zur Entwicklung des Tourismus in der Nähe der Hauptstadt der Slowakei vorbestimmt, insbesondere die Entwicklung von Fahrradtourismus und Freizeitaktivi- täten rund um Fluss Dunaj und in dem nahe gelegenem x-bionic® sphere. The first written mention of Šamorín is from 1238 when the settlement Svätá Mária was mentioned. It is said that King Stephen I. gave its residents the rights of free citizens. In 1405 king Sigismund awarded Šamorín the title of royal city and prosperity came when it acquired the privilege to hold two annual provincial fairs and smaller markets (after 1411). The most valuable monument of the city is the originally Romanesque,later Gothic church with uniquewallpaintings,monumentofthefightsof1848-49, two Great War prisoners memorials - Russian Cross and the Central Memorial of Italian Soldiers and the relief of M.R.Štefánik.Locationofthecitypredetermines Šamorín to development of tourism near the capital city of Slova- kia, in particular the development of cycling and leisure activities around the Dunaj river and in the nearby resort x-bionic® sphere. Trnavský samosprávny kraj | Land Trnava | Region of Trnava www.lexikon.sk 143

click to read more

Mesto Galanta je situované v juhozápadnej častiSlovenskaa jejednýmz hospodárskych a kultúrnych centier regiónu. História mes- ta je úzko spätá s rodom Esterházyovcov, ktorí v Galante postavili dva kaštiele. Unikátom je Neogotický kaštieľ z r. 1633 stojaci v mestskom parku. Počas celého roka sa na jeho nádvorí ko- najú rôzne podujatia a slávnosti. Návštevníci, ktorí uprednostňujú kultúru, môžu navštíviť Renesančný kaštieľ zo 17. stor., s dejinami mlynárstva a histó- riou mesta sa môžu oboznámiť vo Vlastived- nom múzeu. Priaznivcov relaxu a oddychu ča- ká celoročne otvorený komplex Termál Centra Galandia s množstvom vodných atrakcií. V roz- siahlom areáli Ranča na Striebornom jazere si zase užijete jazdu v konskom sedle, na koči, rodeo show alebo rybolov. Ideálnou kombináciou je spojenie návšte- vy turistických atrakcií mesta s niektorým z pravidelných kultúrnych či športových podujatí. Mesto Galanta sa teší na vašu návštevu! Die Stadt Galanta liegt im Südwesten der Slo- wakei und ist eines der wirtschaftlichen und kul- turellen Zentren in der Region. Die Geschichte der Stadt ist eng mit der Adelsfamilie Esterházy, die zwei Herrenhäuser in Galanta erbaute, verbunden. Ein ein- Trnavský samosprávny kraj | Land Trnava | Region of Trnava Galanta Mestský úrad, Mierové námestie 940/1 924 00 Galanta /54C,D/ Tel.: +421 31/ 788 43 01 E-mail: galanta@galanta.sk, www.galanta.sk 144 www.lexikon.sk

click to read more

zigartiges Merkmal ist das neugotische Herrenhaus, im Jahre 1633 erbaut, das im Stadtpark steht. Der Herren- haushof ist das ganze Jahr über für zahlreiche Veranstal- tungen und Feste genutzt. Kultur vorziehende Besucher können das Renaissance Herrenhaus aus dem 17. Jahr- hundert besuchen, die Geschichte von Galanta und dem Mühlenwesen kann im Heimatskundemuseum gesehen werden. Fans der Entspannung und Erholung erwartet das ganze Jahr über geöffnetes komplexThermal Centrum Galandia mit vielen Wasserattraktionen. Das umfang- reiche Gebiet der Ranch auf der Silbersee bietet Pferd und Kutschfahrten, Rodeo-Show oder Angeln. Ideale Kombi- nation ist der Besuch der Sehenswürdigkeiten der Stadt während einer der vielen regelmäßigen Kultur oder Sport- veranstaltungen. Galanta freut sich auf Ihren Besuch! The town of Galanta lies in south-west Slovakia and is one of the economic and cultural centres in the region. The history of the town is closely tied to the aristocrat family Esterházy, which built two mansions in Galanta. An unique feature is the Neo-Gothic mansion, built in 1633, standing in the town park. Its courtyard hosts various events and celebrations throughout the year. Culture preferring visitors can visit the Renais- sance mansion from the 17th century, the history of Galanta and flour milling can be seen in the museum of local history. Fans of relaxation and rest awaits the all-year-long complex Thermal Centre Galandia with many watter attrac- tions. The extensive area of the Ranch on the Silver Lake offers horse and coach rides, rodeo show or fishing. Ideal combination is the visit of the tourist attractions of the town during one of the many regular culture or sport events. Galanta looks forward to your visit! Galandia Kpt. Nálepku 43/2373, 924 01 Galanta Tel.: +421 31/ 780 28 16, 17 www.galandia.sk www.lexikon.sk 145

click to read more

Múzeum v Galante – Múzeum roka 2014 – bolo založené v roku 1969. His- tóriu regiónu dokumentuje 23 456 kusov elektronicky evidovaných zbierkových predmetov. Zriaďovateľom múzea je Tr- navský samosprávny kraj. V nových pries- toroch múzea sú expozície etnológie, his- tórie a archeológie. Špecializáciou múzea je mlynárstvo a vodné mlyny na Malom Dunaji a dolnom toku Váhu. Národnými kultúrnymi pamiatkami sú mlyny v  Tomá- šikove, Jelke a  Dom ľudového bývania a  architektúry v  Matúškove. Ďalších 10 expozícií múzea sa nachádza v širšom regióne Galanty. Galanta Museum – Museum des Jahres 2014 – wur- de 1969 gegründet. Geschichte der Region wird durch 23.456 Stück von elektronisch registrierten Sammlung Artikel dokumentiert. Der Gründer des Museums ist die Region Trnava. In den neuen Räumlichkeiten des Museums befinden sich Ethnologische, Historische und Archäologische Ausstellungen. Das Museumbeschäf- tigt sich mit Mühlwesen und Wassermühlen auf dem Fluss Malý Dunaj und den niederen Teil des Flusses Váh. Mühlen in Tomášikovo, Jelka und Haus für Volksarchitek- tur undWohnen in Matúškovo sind nationale Kulturdenk- mäler. Weitere 10 Ausstellungen des Museums befinden rund um die Region Galanta. Galanta Museum – Museum of 2014 – was founded in 1969. History of the region is documented by 23,456 pieces of electronically registered collection items. The founder of the museum is the Trnava Region. In the new premises of the museum are ethnology, history and archeology exposi- tions. The museum specializes in milling and water-mills on the Malý Dunaj river and lowerparts of the Váh river. Mills in Tomášikovo, Jelka and House of Folk Ar- chitecture and Housing in Matúškovo are national cultural monuments. Another 10 exhibitions of the Museum are located around the region of Galanta. Vlastivedné múzeum v Galante Hlavná 976/8, 924 01 Galanta /54C, D/ Tel.: +421 31/ 780 55 35 E-mail: vlast.muzeum.ga@zupa-tt.sk Vlastivedné múzeum v Galante Trnavský samosprávny kraj | Land Trnava | Region of Trnava 146 www.lexikon.sk

click to read more

Galéria Jána Koniarka v Trnave je regio­ nálna zbierkotvorná a výstavná inštitúcia,kto- rá sa orientuje na dokumentáciu a prezentáciu výtvarnéhoumenia20.a 21.stor.sozreteľomnatvorbuumel- cov pochádzajúcich z trnavského regiónu. Výstavnú činnosť realizuje v Kopplovej vile a v Synagóge – Centre súčasného umenia.Stáleexpozície:JánKoniarek(1878–1952),zakladateľ moderného sochárstva, Klenoty domova (slovenské umenie 20. stor.), Galéria portrétov (18. - 21. stor.). Galéria pripravuje od r. 1991 medzinárodnú súťažnú prehliadku plagátov a au- torských výtlačkov. Ján Koniarek Galerie inTrnavaisteineregionaleInstitu- tionfürSammlungstätigkeitundAusstellungen,diesichaufdie ErfassungundPräsentationderbildenderKunstdes20.und21. Jh.konzentriert,mitSchwerpunktaufdasWerkvonKünstlern, dieausderRegionTrnavastammten.SiebetreutAusstellungen inderKoppelVillaundinderSynagoge-Zentrumfürzeitgenös- sische Kunst. Dauerausstellungen: Ján Koniarek (1878 - 1952, Gründer der modernen Bildhauerei), Heimische Juwelen (slo- wakische Kunst des 20. Jh.), die Porträt-Galerie (18. bis 21. Jahr- hunderts). Seit 1991 veranstaltetdie Galerie eine internationale Wettbewerb-AusstellungderPlakateundDrucke. JánKoniarekGalleryinTrnavaisa regionalinstitution for collection and exhibition activities, which focuses on the collection and presentation of the visual art of the 20th and 21stcenturies,byartistswhocamefromtheTrnavaregion.It managesexhibitionsintheKoppelVillaandintheSynagogue - Centre for Contemporary Art. Permanent exhibitions: Ján Koniarek (1878 - 1952, founder of modern sculpture), Local jewels (Slovak art of the 20th century), the Portrait Gallery (18thto21stcentury).Since1991thegalleryorganizesininter- national contest exhibition of posters and prints. Galéria Jána Koniarka v Trnave Kaštieľ, 919 65 Dolná Krupá /38C,E/ Tel.: +421 33/ 245 31 31, +421 905 285 103 E-mail: alena.kratka@snm.sk www.snm.sk SNM–Hudobné múzeum, Kaštieľ v Dolnej Krupej Trnavský samosprávny kraj | Land Trnava | Region of Trnava Kaštieľ v Dolnej Krupej je pracoviskom Hudobného múzea, v ktorom sa nachádza aj Pamätník Ludwiga van Beethovena. Múzeum je zamerané na komplexnú archívnu doku- mentáciu dejín hudby a hudobných nástrojov. Das Herrenhaus in Dolná Krupá ist ein arbeitsplatz des Musikmuseums mit der Ludwig van Beethoven Gedenk- Zelený kríček 3, 917 01 Trnava /50A/ Tel.: +421 33/ 551 16 59 E-mail: sekretariat@gjk.sk, www.gjk.sk SNM–Múzeum holokaustu v Seredi Kasárenská 1005. 926 01 Sereď Tel.: +421 31/ 245 11 03 E-mail: holocaust.museum@snm.sk www.snm.sk Múzeum holokaustu v  Seredi sa nachádza v  priestoroch bývalého pracovného a  koncentračného tábora. Predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židov- skej otázky počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumen- ty, fotografie a predmety súvisiace s pre- nasledovaním Židov na území Slovenska. Holocaust Museum in Sereď befindet sich im ehe- maligen Arbeits- und Konzentrationslager. Es stellt einen authentischen Ort der tragischen Zeit der Endlösung der Judenfrage im Zweiten Weltkrieg dar. Das Museum zeigt historische Do- kumente, Fotografien und Objekte aus der Verfolgung der Juden in der Slowakei. Holocaust Museum in Sereď is located in the former labor and concentration camp. It represents an authentic site binding to the tragic period of the Final Solution of the Jewish question during World War II. The museumdisplayshistoricaldocuments,photographsand objects related to the persecution of Jews in Slovakia. stätte. Das Museum konzentriert sich auf die kompletteArchiv-DokumentationderGeschichte der Musik und Musikinstrumente. Mansion in Dolná Krupá is a workplace of theMusicMuseumwiththeLudwigvanBeethoven Memorial. The museum focuses on complete archival docu- mentationofthehistoryofmusicandmusicalinstruments. www.lexikon.sk 147

click to read more

Trnavský samosprávny kraj | Land Trnava | Region of Trnava x-bionic® sphere je miesto spojenia športu, oddychu a  inovácií v  spolupráci s  prémiovou športovou značkou X-BIONIC®, známou po celom svete. Unikátny multifunkčný komplex ponúka ide- álne zázemie pre profesionálnych športovcov a tímy, športových nadšencov, rodiny, ako aj milovníkov zdra- vého životného štýlu a wellness. S celkovou rozlohou viac ako 1 000 000 m² posky- tuje profesionálne podmien- ky pre výkon 27 olympijských športov. Súčasťou areálu je jedno z najmodernejších jazdeckých centier, atraktívny vodný svet, prvotriedny X-BIONIC® HOTEL,  špičkové kon- gresové centrum a oveľa viac. x-bionic® Sphere stellt eine Verbindung von Sport, Freizeit und Innovation im Zusammenar- beit mit der weltbekanten Premium-Sportmarke X-BIONIC®. Einzigartiges multifunktionales Komplex bietet eine ideale Basis für professionelle Athleten und Teams, Sportbegeisterte, Familien und Fans von gesun- den Lebensstil und Wellness. Auf einer Gesamtfläche von mehr als 1.000.000 m² bie- tet es professionelle Bedin- gungen für 27 olympischen Sportarten. Tei des Areals ist eines der modernsten Reitzentren, attraktive Wasser- welt, das erstklassige X-BIONIC® HOTEL, mo- dernes Kongresszentrum und viel mehr. x-bionic® sphere represents a connection of sport, leisure and innovation in partnership with the global premium sport brand X-BIONIC®. Unique multifunctional complex offers an ideal base for profe­ ssional athletes and teams, sports enthusiasts, families and fans of a healthy lifestyle and wellness. With a total area of more than 1,000,000 m² the resort offers professional condi- tions for 27 Olympic sports. Part of the area is one of the most modern equestrian center, attractive water world, first-class X-BIONIC® HOTEL, modern Congress Centre and much more. Dubová 33, 931 01 Šamorín /53E/ Tel.: +421 31/ 326 21 11 (recepcia) E-mail: info@x-bionicsphere.com www.x-bionicsphere.com x-bionic® sphere 148 www.lexikon.sk

click to read more

x-bionic® sphere [ELRQLFpVSKHUHRˈHUVHYHU\WKLQJ\RXQHHGZKHWKHULWLVIRUWUDLQLQJ UHOD[DWLRQRUVLPSO\HQMR\LQJ\RXUVHOIDQGKDYLQJDJRRGWLPHZLWK IDPLO\DQGIULHQGV6WD\DWRXUEUDQGQHZKRWHOVZLPLQRXU2O\PSLFSRRO LQGXOJHLQRXUOX[XULRXVZHOOQHVVRUDWWHQGRQHRIRXUHTXHVWULDQHYHQWV You can experience all in one place at the x-bionic® sphere! x-bionic® sphere Dubová 33, Šamorín Slovakia www.x-bionicsphere.com

click to read more

Žitný ostrov leží na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom. S rozlohou územia 1885 m² patrí k najväč- ším riečnym ostrovom Európy. Ponúka zaujímavé miesta pre pobyt v prírode spojený s pešou, vodnou či cyklistic- kou turistikou. Na Slovensko prichádza cez hraničný pre- chod Berg Dunajská cyklistická cesta z Rakúska, vedie po obochbrehochDunaja,okoloAreáluvodnýchšportov,cez dedinky tzv. Malého Žitného ostrova Vojka nad Dunajom a Bodíky, okolo vodného diela Gabčíkovo až k Národnej prírodnej rezervácii Číčovské mŕtve rameno, ktoré je jed- no z najzachovalejších a najcennejších miest na Žitnom ostrove. Pri sútoku Dunaja a Váhu prichádza Dunajská cyklistická cesta do Komárna, neskôr k zvyškom rímske- ho opevneného v obci Iža až sa napája na hlavnú cestu do Štúrova a Maďarska. Najväčším bohatstvom Žitného ostrova sú termálne pramene, ponúkajúce regeneráciu a oddych počas celého roku. Medzi turistami najvyhľadá- vanejšie centrum patri mestečko Veľký Meder s celoroč- ne otvoreným kúpaliskom THERMAL CORVINUS so širokou ponukou uby- tovacích a stravovacích zariadení ako aj kvalitných wellness služieb. Nachá- dza sa v  krásnom prostredí stohek- tárového lesoparku. Návštevníkov čaká termálna voda s  blahodarnými účinkami na pohybové ústrojenstvo v 9bazénoch,vodnéatrakcie,toboga- ny, športové i detské ihriská a welness centrum. Počas splavu Malým Duna- jom, Klátovským ramenom a návšte- vou dunajských luhov v Národnej prí- rodnej rezervácii Číčovské mŕtve rameno, Zlatniansky luh a Ostrov Orliaka morského sa návštevníkovi odkryjú záti- šia lužných lesov so živočíchmi rôznych druhov a typická močiarna aj vodná vegetácia. K zaujímavostiam ostrova patria aj vodné mlyny na Malom Dunaji. Die Insel Žitný ostrov liegt im Süden der Slowakei an der Grenze zu Ungarn. Mit einer Gebietsfläche von 1885 m² gehört es zu den größten Flussinseln in Europa. Es bietet an viele interessante Plätze für Aufenthalt in der Natur, für Wandern, Radfahren oder für Wassertouristik. Aus Österreich kommt über den Grenzübergang Berg der Donauradwanderweg in die Slowakei, führt entlang der beiden Ufer des Flusses Dunaj, um das Wassersport- gelände, durch die Dörfer der sogenannten Insel Malý Žitný ostrov – Vojka nad Dunajom und Bodíky, um das Wasserkraftwerk Gabčíkovo bis zum Naturschutzgebiet NPR Číčovské mŕtve rameno, dass eins der am meisten OOCR Žitný ostrov Promenádna 3221/20, 932 01 Veľký Meder /65D/ Tel./fax: +421 31/ 555 21 04, info@thermalcorvinus.sk www.ostrovzitny.sk, www.corvinus.sk Žitný ostrov – Termálne kúpalisko Mateja Korvína Veľký Meder Trnavský samosprávny kraj | Land Trnava | Region of Trnava 150 www.lexikon.sk

click to read more

OOCR ŽITNÝ OSTROV www.ostrovzitny.sk Oblastná o rganizácia cestovn ého ruchu Žitný ostrov Csallóköz erhaltenen und wertvollsten Gebieten auf der Insel Žitný ostrov ist. Bei dem Zusammenfluss der Flüsse Dunaj und Váh kommt der Donauradwanderweg nach Komárno, später zu den Ruinen der Römischen Befestigung in der Nähe der Gemeinde Iža, um letztendlich mit der Haupt- straße nach Štúrovo und Ungarn zusammenzufließen. Die Thermalquellen sind das größte Reichtum der Insel Žitný ostrov, welche Erholung und Regeneration das ganze Jahr hindurch anbieten. Von den Touristen wird am mei- sten begehrt die kleine Stadt Veľký Meder, wo sich das Schwimmbad THERMAL CORVINUS befindet, welches das ganze Jahr geöffnet wird und ein breites Angebot an Unterkunfts- und Verpflegungseinrichtungen hat, so- wie qualitativ hochwertige Wellnessdienstleistungen. Es befindet sich in der wunderschönen Umgebung eines 100-Hektar großen Waldparks. Die Besucher finden hier Thermalwasser mit heilbringender Einwirkung auf den Bewegungsapparat in 9 verschiedenen Schwimmbecken, Wasserattraktionen, Wasserrutschen, Sportplätzen und Kindespielplätzen und ein Wellnesszentrum. Während der Fahrt auf dem Fluss Malý Dunaj, über dem Fluss- arm Klátovske rameno und beim Besuch der Donauauen im Naturschutzgebiet NPR Číčovské mŕtve rameno, Zlat- niansky luh und der Insel Ostrov Orliaka morského können die Besucher die Stillecken der Auwälder mit Vielfalt von Lebewesen und typischer Sumpf- und Wasservegetation aufdecken. Zu den Sehenswürdigkeiten der Insel gehören auch dieWassermühlen an dem Fluss Malý Dunaj. Žitný ostrov island is located in the south of Slovakia on the border to Hungary. With its area of 1885 m² it belongs to the largest river islands in Europe. Its nature offers interesting places for hiking, biking or water touring. There is the Danube Cycling Route, enteringfromAustriaintoSlovakiaatthebordercrossing Berg, running on both banks of the Dunaj river, passing by the Water Sports Resort, across the villages of the so called Malý Žitný ostrov island –Vojka nad Dunajom and Bodíky; it passes by the Gabčíkovo Dam and continues up to the National Nature Reserve NPR Číčovské mŕtve rameno, which is one of the best preserved and most valuable places of Žitný ostrov. At the junction of the Dunaj and the Váh rivers the Danube Cycling Route arrives to Komárno, further on to the remnants of Ro- man fortification near the municipality of Iža, where it taps into the main road to Štúrovo and Hungary. The grea­test treasures of Žitný ostrov are the thermal springs, offe­ring regeneration and leisure the whole year round. Most sought after by tourist is the little town Veľký Meder with the thermal swimming pool THERMAL CORVINUS with its rich offer of accommo- dation and catering facilities as well as high quality wellness services. It is located in the beautiful setting of a 100 hectare forest park. The visitors can enjoy 9 pools with thermal water, which has bene­ficial effects on locomotive organs; water attractions, water slides, sportsgrounds and playgrounds for children and also a wellness centre. Descending river the Malý Dunaj and Klátovské rameno river arm, visiting the alluvial forests at the National Nature Reserve NPR Číčovské mŕtve rameno, the riparian forest Zlatniansky luh and the Os- trov Orliaka morského Island the visitors uncover the still life of alluvial forests with its various species and typical swamp and water vegetation. Water pan mills on the Malý Dunaj river are yet another attraction of the island. www.lexikon.sk 151

click to read more

KúpelePiešťanysúvosvetenajzná- mejšími slovenskými kúpeľmi a  patria medzi najvýznamnejšie prírodné klenoty Slovenska.Liečebnépobytysúzamerané na choroby pohybového ústrojenstva, neurologickéochorenia,chorobyz povo- lania, liečbu osteoporózy. Der Kurort Piešťany ist das welt- bekannteste slowakische Kurbad und gehört zu den bedeu- tendsten natürlichen Kleinoden der Slowakei. Die Kurauf- enthalte spezialisieren sich auf die Kur der Krankheiten des Kúpele Smrdáky sú najúčinnejšie slovenské kúpele na liečbu neinfekč- ných kožných chorôb (psoriáza, der- matitídy, ekzémy) a ochorení pohybo- vého aparátu (artritída, skolióza). Der Kurort Smrdáky gehört zu den erfolgreichsten slowakischen Kur- bädern bei der Behandlung nichtinfek- tiöser Hauterkrankungen (Schuppen- flechte, Ekzeme, Neurodermitis) und Erkrankungen des Bewegungsappa- rates (Rheuma, Skoliosis). The spa of Smrdáky is one of the most effective spas for the treat- ment of skin diseases (psoriasis, eczema, neurodermitis) and diseases of the locomotory system (arthritis, scoliosis) in Slovakia. Bewegungsapparates mit besonde- rem Bezug auf rheumatische Erkran- kungen, neurologische Erkrankungen, Berufskrankheiten,Osteoporose. The Piešťany spa is the world‘s best/known Slovak spa and belongs to the most signifi- cant natural treasures of Slovakia. The curative stays treat illnesses of the locomotory system, neurological illnesses, profession illnesses, osteoporosis. THERMALPARK Dunajská Stre­da s celoročnou prevádzkou má na ploche 18 ha spolu 10 interiérových a exteriérových bazénov s mineralizovanou termálnou vo- dou od 24 °C do 40 °C teplou, wellness cen- trum, gastro služby, ako aj hotel Thermal- park, penzión Biely Dom a Autokemping. THERMAL PARK Dunajská Streda geöffnet das ganze Jahr über, hat eine Fläche von 18 ha mit 10 Innen- und Außenpools mit mineralisiertem Thermalwasser mit 24 - 40 °C, Wellness-Center, gastro- nomische Dienstleistungen sowie das Hotel Thermalpark, Pension Biely Dom und Campingplatz. THERMALPARK Dunajská Stre­ da, opened all year round,has an area of 18 ha with 10 indoor and outdoor pools with mineralized thermal water 24 - 40 °C warm, wellness center, gastronomic services as well as the hotel Thermal- park, guest house Biely Dom and campgrounds. Trnavský samosprávny kraj | Land Trnava | Region of Trnava Winterova 29, 921 29 Piešťany /38D/ Tel.: +421 33/ 7757 733 E-mail: reservations@spapiestany.sk www.kupelepiestany.sk Slovenské liečebné kúpele Piešťany 906 03 Smrdáky /37A/ Tel.: +421 34/ 695 91 73, 695 91 11 E-mail: reservations.smr@spasmrdaky.sk www.kupelesmrdaky.sk Prírodné liečebné kúpele Smrdáky Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda /54E/ Tel.: +421 31/ 551 00 96 E-mail: info@thermalpark.sk www.thermalpark.sk THERMALPARK Dunajská Streda Trnavská regionálna komora SOPK Trhová 2, 917 01 Trnava Tel.: +421 33/ 551 25 88, E-mail: sopkrktt@sopk.sk, www.tt.sopk.sk Regionálna kancelária Bratislava a Trnava Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava Tel.: +421 2 5826 01 00, E-mail: regiony@sario.sk 152 www.lexikon.sk

click to read more

154

click to read more

Trenčiansky samosprávny kraj Land Trenčín | The Self-Governing Region of Trenčín Základná charakteristika / Eckdaten des Landes Trenčín / Key features of the Region of Trenčín: Rozloha / Fläche / Area: 4 502 km2 Počet obyvateľov / Bevölkerung / Number of inhabitants: 599 847 Hustota obyvateľstva (obyv./km2) / Bevölkerungsdichte (Ew./km2) / Population density (inhab./km2): 133,2 Počet okresov / Zahl der Bezirke / Number of districts: 9 (Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín) Počet miest / Zahl der Städte / Number of towns: 18 Počet obcí / Gesamtzahl der Gemeinden / Total number of municipalities: 276 Sídlo samosprávneho kraja / Sitz der Landesverwaltung / Seat of the regional government: Trenčín 1. 2. Trenčiansky samosprávny kraj | Land Trenčín | Region of Trenčín K dolnej stanici 7282/20 A, 911 01 Trenčín www.tsk.sk, touristinfo@tsk.sk 154 www.lexikon.sk

click to read more

Trenčiansky samosprávny kraj sa rozprestiera v údolí stredného toku Váhu a horného toku Nitry v se- verozápadnej časti Slovenska pri hraniciach s  Českou republikou. Z geografického hľadiska toto výrazne členité a hornaté územie patrí k rozsiahlemu horskému systému západných Karpát. V Trenčianskom samosprávnom kraji sa nachádza najvyššia koncentrácia hradov a  kaštieľov s  výborne zachovalou architektúrou. Región je bohatý na folklór, ľudovú tvorbu a chutnú gastronómiu. Kraj má 6. 5. 4. 3. najväčšie množstvo prameňov minerálnych a termálnych vôd na Slovensku. Vytvára tak výborné podmienky na liečebné pobyty v kúpeľoch Bojnice, Nimnica, Trenčian- ske Teplice a Malé Bielice. Územie kraja ponúka bohatú paletu letných pobytov v prírode, zimných športov, pešiu turistiku, cykloturistiku, rybárčenie, golf, jazdecký a  le- tecký šport. Na podporu rozvoja cestovného ruchu a propagáciuTren- čianskeho kraja na Slovensku i v zahraničí bola v máji 2015 založená organizácia s  názvom Trenčín región. Všetko o turistických atraktivitách kraja sa dozviete na stránke www.trencinregion.sk. www.lexikon.sk 155

click to read more

8. 7. Trenčiansky samosprávny kraj | Land Trenčín | Region of Trenčín Land Trenčín erstreckt sich im mittleren Flusstal von Váh und am oberen Fluss der Nitra, im nordwestlichenTeil der Slowakei an der Grenze zur Tschechischen Republik. Aus geographischen Sichtpunkt gehört dieses gegliederte und bergreiche Gelände zu dem ausgedehnten Bergsy- stem der westlichen Karpaten.Im LandTrenčín findet man die höchste Konzentration von Burgen und Schlössern, deren Architektur ausgezeichnet erhalten ist. Die Region ist reich an Folklore, Volkskunst und schmackhafte Gas- tronomie. Das Land hat die größte Anzahl an Quellen von Mineral- und Thermalwasser in der Ganzen Slowakei. Das schafft ausgezeichnete Bedingungen für Kuraufenthalte in den Kurorten Bojnice, Nimnica, Trenčianske Teplice und Malé Bielice. Das Gebiet des Landes bietet eine breite Palette von Sommeraufenthalten in der Natur an, sowie auch Bedingungen für Wintersporte, Wanderungen, Rad- wanderungen,Angeln, Golf, Reit- und Luftsport. Zur Unterstützung der Entwicklung und Förderung des Tourismus im Trenčín Region in der Slowakei und im Ausland wurde im Mai 2015 die Organisation „Trenčín Región“ gegründet. Für weitere Inforamtionen besu- chen Sie www.trencinregion.sk 156 www.lexikon.sk

click to read more

1. Trenčiansky hrad / Burg Trenčín / Trenčín castle 2. Trenčín - Mierové námestie / Trenčín – Friedensplatz / Trenčín - Peace Square 3. Festival Pohoda / Pohoda Festival / Pohoda Festival 4. Relax v Kúpeľoch Trenčianske Teplice / Relax in Spa Trenčianske Teplice 5.Vodný svet Sebedražie / wasserwelt in Sebedražie /Aquaworld Sebedražie 6. Čachtický hrad / Schloss Čachtice / Čachtice Castle 7. Bojnický zámok / Schloss Bojnice / Bojnice Castle 8. Park Trenčianske Teplice / Park Trenčianske Teplice / Park Trenčianske Teplice 9. Myjavský región / Myjava Region / Myjava region 10. Gazdovský dvor Turá Lúka – interiér / Bauernhaus in Turá Lúka – Interieur / Farmhouse Turá Lúka – interior 11. Dožinky na Myjave / Erntefest in Myjava / Harvest Festival in Myjava Foto:Archív TSK The Region of Trenčín stre­tches itself in the valley of the middle course of the Váh River and on the upper course of the Nitra River in the north- western part of Slovakia on the border to Czech Republic. From geographical point of view this significantly rangy and mountainous territory belongs to the vast mountain system of the Carpathians. In the Region of Trenčín you can find the highest concentra- tion of castles and chateaux with exquisitely preserved architecture. The region is also rich in folk traditions, folk handicrafts and tasty gastronomy. It has the larg- est amount of springs of mineral and thermal water within the whole of Slovakia. This creates excellent con- ditions for healing stays at the spas of Bojnice, Nimnica, Trenčianske Teplice and Malé Bielice. The territory of the region offers a rich palette of summer stays in the coun- tryside, as well as provides many opportunities to engage in winter sports, hiking, bi­ king, fishing, golf, horse riding and air sports. In order to develop and pro- mote tourism of the Self-Go­ verning Region of Trenčín, an organizationcalledTrencinRe- gion was founded in May 2015. For more information, please see www.trencinregion.sk www.trencinregion.sk 10. 11. www.lexikon.sk 157

click to read more

Naši rodáci, naši krajania Unsere Landsleute | Our countrymen Trenčiansky samosprávny kraj | Land Trenčín | Region of Trenčín Najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života a  vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia v  polovici 19. storočia, kodifikátor slovenské- ho spisovného jazyka. Spisovateľ, publicistaa učiteľzasvätilcelýživot boju za práva slovenského národa. Der bedeutendster Wortführer des Slowakischen nationalen Lebens und die führende Slovenská prozaička a  poetka. Do dejín literatúry sa zapísala ako zakladateľka modernej slo- venskej literatúry pre deti. Písala lyrické básne, poviedky, balady, humoresky a  pôvabné verše pre deti. Realistická drobnokresba sa v jej tvorbe spája s hlbokým citom. Kľúčovými zdrojmi jej inšpirácie boli ženy, deti a príroda. Slowakische Prosaschriftstellerin und Poetin. In die Geschichte der Literatur ist sie als die Gründerin der mo- Osobnosť svetového formátu, uznávaný astronóm, vedec, poli- tik, diplomat, generál francúzskej armády a  spoluzakladateľ česko- slovenského štátu (1918). Tragicky zahynul pri leteckej havárii 4.mája 1919 pri návrate do vlasti. Dosiahol výnimočné výsledky vo všetkých oblastiach, ktorým sa venoval. Eine Persönlichkeit von Weltformat, anerkannter Astro- nom, Wissenschafter, begabter Politiker und Diplomat, Persönlichkeit der Slowakischen nationalen Wiederge- burt in der Mitte des 19. Jahrhunderts, Kodifikator der Slowakischen Schriftsprache. Schriftsteller, Publizist, und Lehrer hat sein ganzes Leben dem Kampf für die Rechte der Slowakischen Nation geweiht. The most important representative of the Slovak nationallifeandtheleadingpersonalityoftheSlovaknational revivalinthemiddleofthe19thcentury,codifieroftheSlovak literary language. Writer, publicist and teacher, devoted his wholelifetothefightforrightsoftheSlovaknation. GeneralderfranzösischenArmee,MitbegründerderTsche- choslowakei(1918).ErstarbwährendderRückkehrinseine Heimat durch einen Flugzeugabsturz am 4. Mai 1919. Er er- zielteaußerordentlicheErfolgebeiallenTätigkeiten,denen er sich widmete. Personality of worldwide standing, renowned astrono- mer, scientist, talented politician and diplomat, general of the French Army, and co-founder of the Czechoslovak state. He died during an air crash on May 4, 1919 retur­ning to his homeland. Štefánik achieved outstanding results in all fields he was actively engaged in. dernen slowakischen Literatur für Kinder eingeschrieben. Sie schrieb lyrische Gedichte, Erzählungen, Balladen, Hu- moresken und liebliche Verse für die Kinder. Realistisches Feinzeichnen in ihren Werken mischt sich mit tiefen Gefühlen. Die Hauptquellen ihrer Inspiration waren die Frauen, die Kinder und die Natur. Slovak prosaist and poet. The history of literature remem- bers her as the founder of modern Slovak literature for chil- dren. She wrote lyric poems, short stories, ballads, humo­ rous stories and charming verses for children. Realistic fine sketchinginherwritingiscombinedwithdeepaffection.Key sources of her inspiration were women,children and nature. Ľudovít Štúr (1815 Uhrovec – 1856 Modra) Ľudmila Podjavorinská Riznerová (1872 Bzince pod Javorinou – 1951 Nové Mesto nad Váhom) MiIan Rastislav Štefánik (1880 Košariská – 1919 Vajnory) Svetoznámy autor literatúry faktu, ktorý sa venoval najstar- ším dejinám ľudstva. Autor vy- soko uznávaných 14 historických náučných kníh o  starovekých kultúrach Egypta, Mezopotámie a Grécka, ktoré boli preložené do 15 jazykov sveta. Prefektúra Atén mu udelila čestné uznanieVeľvys- lanec helenizmu za rok 2006. Weltbekannter Autor von Sachbüchern, der sich auf die älteste Geschichte der Menschheit orientierte.Autor von 14 hoch geschätzten belehrenden Büchern über die altertüm- lichen Kulturen vonÄgypten,Mesopotamien und Griechen- land, welche in 15 Sprachen derWelt übersetzt wurden. Die Präfektur von Athen hat Ihm die Ehrenanerkennung „Bot- schafter von Hellenismus“ fürs Jahr 2006 erteilt. Worldknownauthorofnonfictionliterature,whofocused on the oldest history of the mankind. Author of highly va­ lued 14 historical educational books on the ancient cultures of Egypt, Mesopotamia and ancient Greece, which have been translated into 15 foreign languages. He was awarded by The Prefecture of Athens the recognition of honour Am- bassador of Hellenism for the year 2006. Vojtech Zamarovský (1919 Trenčín – 2006 Praha) 158 www.lexikon.sk

click to read more

Trenčín - perla stredného Považia. Najstaršia zmienka o mieste je z r. 179 n. l. Zanechali ju Rimania v po- doberímskehonápisunahradnejskale.Mestoa jehohrad sa spomínajú už v Zoborských listinách (1113) a v r. 1412 sa Trenčín stal slobodným kráľovským mestom. K  najvýz- namnejším hradným pánom patril Matúš Čák Trenčian- sky. Z obdobia vpádu tureckých vojsk sa zachovala povesť o hradnej studni, Omarovi a Fatime. K pamiatkam patrí Mestská veža z 15. stor., Piaristický kostol sv. F. Xaverské- ho s ranobarokovým kláštorom, Morový stĺp, Katov dom, Mariánsky vŕšok s kostolom a gotickým karnerom a syna- góga. Kultúrne vyžitie ponúka galéria M. A. Bazovského, Mestské múzeum a zaujímavé kultúrne podujatia ako sú: Trenčianske historické slávnosti, filmový festival v Tren- čianskych Tepliciach a festival Pohoda. Trenčín, die Perle des mittleren Považie. Die äl- teste Nachricht (179 n. Chr.) bildet eine von den Römern hinterlassene Inschrift am Burgfelsen. Stadt und Burg wurden bereits in der Zobor Urkunde (1113) erwähnt; 1412 wurdeTrenčínzurköniglichenFreistadterhoben.Einerder bedeutendsten Burgherren war Matúš Čák Trenčiansky. Aus der Zeit der Türkenkriege stammt die Legende vom Burgbrunnen und von Omar und Fatima. Denkmäler: Stadtturm (15. Jh.), Piaristenkirche Franz von Xaver mit frühbarocker Klosteranlage, Pestsäule, Henkerhaus, die am Hügel Mariánsky vŕšok gelegene Kirche und der go- tische Karner, die Synagoge. Kulturgenuß bieten die M.A. Bazovský Galerie und das Stadtmuseum. Anregende Kul- turveranstaltungen: Historienfest Trenčín, Filmfestival in Trenčianske Teplice und Open-air Festival „Pohoda”. Trenčín is the pearl of central Považie. The first mention dates to 179 A. D. and is an inscription on the castle rock left behind by the Romans. Town and castle were mentioned already in the Deed of Zobor (1113); in 1412 Trenčín was granted the privileges of a free royal town. One of the most influential lords of the castle was Matúš ČákTrenčiansky.From the period of theTurkish wars dates the legend about the Castle‘s Well and the story of Omar and Fatima. Monuments: the 15th-century Town Tower, the Piarist church of St. Francis of Xavier with the Early- Baroque monastery complex, the plague column, the hangman‘s house, the church and the Gothic morgue lo- cated on the hill Mariánsky vŕšok, and the Synagogue.The M.A.Bazovský Gallery and the Municipal Museum provide special cultural experiences. Exciting cultural events are the History Festival, the Film Festival Trenčianske Teplice and the open-air festival“Pohoda”. archív Mesta Trenčín / Jozef Čery Kultúrno - informačné centrum / Kultur- und Informationszentrum / Cultural and Information Centre Sládkovičova 2,Trenčín tel.: 032/16 186, e-mail: kic@trencin.sk Trenčín Mestský úrad, Mierové nám. 2 911 64 Trenčín /23F/ Tel.: +421 32/ 650 41 11, Fax: +421 32/ 743 28 36 E-mail: trencin@trencin.sk, www.trencin.sk Trenčiansky samosprávny kraj | Land Trenčín | Region of Trenčín www.lexikon.sk 159

click to read more

Trenčiansky samosprávny kraj | Land Trenčín | Region of Trenčín Do regiónu Horná Nitra patria z pohľadu cestov­ ného ruchu okresy Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou a  Topoľčany. Územie tvoria Vnútorné Západné Karpaty, osou je rieka Nitra a jadrom Hornonit- rianska kotlina obkolesená Strážovskými vrchmi s Malou Magurou, Zliechovskou hornatinou, Nitrickými vrchmi, výbežkom Malej Fatry s vrchom Kľak, pohoriami Žiar, Kremnické vrchy, Vtáčnik a Tri- beč.Jerajomprepešíchturistov.Čarokrajaspo- číva v  jedinečnej harmónii prírody, historických pamiatok a  prejavov duchovných hodnôt. Je tu kvalitná ponuka ubytovania, dobrého jedla, zaují- mavých podujatí a príležitostí na výlety, športovanie čioddychv každomročnomobdobí.Bohatúpriemy- selnú minulosť kraja pripomínajú Hornonitriansky banský skanzen v bani Cigeľ a Sklársky skanzen vo Valaskej Belej. Región je známy termálnymi pra- meňmi, vďaka ktorým sú tu výborné podmienky na kúpeľníctvo, relax pri vode, vodné športy a rybolov. V Bojniciach sú liečebné kúpele, ter- málne kúpalisko Čajka, v Nitrianskom Rudne je obľúbená vodná nádrž, v Chalmovej-Bys- tričanoch a  Remate vyhľadávané kúpalis- ká. Golf ponúka golfo- vý klub AGAMA v  Koši a  Golf Club Scotland v  Sebedraží, na lyžova- nie v  zime láka lyžiarske stredisko Fačkovské sed- lo.Územie Hornej Nitry je tiež známe salašmi s vyni- kajúcou tradičnou kuchy- ňou a rôznymi turistický- mi náučnými chodníkmi. In die Region Horná Nitra gehören aus der Sicht von Tourismus die Bezirke Prievidza, Partizáns­ ke,Bánovce nad Bebravou und Topoľčany an.DasTerri­ torium wird von dem Vnútorné Západné Karpaty Gebirge geprägt, die Achse des Gebietes ist der Fluss Nitra und das Kernstück ist das Hornonitrianska kotlina Becken um- gegeben von Bergen Strážovské vrchy, Malá Magura, Zliechovská hornatina, Nitrické vrchy, Ausläufer von Malá Fatra Gebirge mit dem Berg Kľak, Gebirge Žiar, Horná Nitra Foto:Vladimír Králik Foto: Marek Píš Foto: Milan Gross Foto: Stanley Hladký Foto: Milan Gross 160 www.lexikon.sk

click to read more

Kremnické vrchy,Vtáčnik und Tribeč. Es ist ein Paradies für Wanderer.DieMagiederLandschaftistindereinzigartigen Harmonie der Natur,der historischen Denkmälern und der Darstellung der geistigen Werte. Die Qualität des Ange- botesisthoch,manfindethierUnterkunft,gutesEssen,in- teressante Veranstaltungen und genügend Gelegenheiten für Ausflüge, Sporttreiben oder Ausruhen zur jeder Jahres- zeit.AndiereicheindustrielleGeschichte dieser Region erinnern Bergbau-Muse- um Hornonitriansky banský skanzen im Bergwerk Cigeľ und Glasmuseum Sklárs- ky skanzen in Valaská Belá. Die Region ist bekannt für dieThermalquellen,dank welcher hier exzellente Bedingungen für Heilbäder, Erholung beim Wasser, Wasser­sporte und Fischfangen geschaf- fen sind. In Bojnice ist ein Heilbad, aber auch das thermal Schwimmbad Čajka, in Ni­trianske Rudno befindet sich der be- liebte Stausee, in Chalmová-Bystričany und Remata sind begehrte Schwimm- bäder. Golf wird angeboten im Golfklub AGAMA in Koš und Golf Club Scotland in Sebedražie, zum Schifahren verführt Sie imWinter das Ski- zentrum Fačkovské sedlo. Das Gebiet von Horná Nitra ist bekannt auch für Berghütten mit ausgezeichneter Küche und verschiedene Lehrpfade für dieTouristen. The region Horná Nitra is represented, from the point of view of tourism, by Districts of Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou and Topoľčany. The territory is shaped by the Vnútorné Západné Karpaty mountains; its axis is the river Nitra and the heart of the region is Hornoni­trianska kotlina basin,surrounded by yhe hills of Strážovské vrchy with Malá Magura, Zliechovská hornatina,Nitrickévrchy,promontoryof MaláFatramoun- tains with the hill Kľak and mountain ranges Žiar, Krem- nické vrchy, Vtáčnik and Tribeč. It is a paradise for hikers. Its magic is created by the unique harmony of nature, his- torical monuments and demonstration of spiritual values. You can find here rich offer on accommodation and high quality food, inte­resting events and a lot of opportunitiesfortrips,sportsorleisureany time of the year. The rich industrial history of this region are commemorated by Mu- seum of Mining Hornoni­triansky banský skanzenattheCigeľMineandGlassMuse- um Sklársky skanzen at Valaská Belá. The region is well-known also for its thermal springs providing excellent conditions for balneology, relaxing beside water, water sports and fishing. In Bojnice you can find healing spa and thermal open air pool Čajka, in Nitrianske Rudno there is a po­ pular pond; touristy open air swimming pools can be found also in Chalmová- Bystričany and Remata.Golf clubAGAMA in Koš and Golf Club Scotland in Sebedražie – that is the offering for golfers; during winter the Ski Centre Fačkovské sedlo invites the visitors to go skiing. The territory of Horná Nitra is also known for sheep huts with excellent traditio­nal cuisine and for several tourist educational nature trails. OOCR Horná Nitra Sládkovičova ul. 210/50 972 01 BOJNICE tel.: + 421 0915 701 205 (sekretariát) www.bojnice.eu Foto: Róbert Hojč Foto: Milan Gross Foto: Peter Peniaško Foto: Simona Šimonová www.lexikon.sk 161

click to read more

Foto: Marek Janičík Trenčiansky samosprávny kraj | Land Trenčín | Region of Trenčín Považská Bystrica sa nachádza na severozápad­ nom Slovensku. Je obklopená vencom hôr. Do známej Manínskej tiesňavy smerujú kroky turistov, horolezcov, milovníkov prírody.Významnou stavbou v meste je kostol Navštívenia Panny Márie zo 14. stor., k zaujímavostiam patria aj zrúcaniny hradu, ktorý prechádza procesom obnovy. Považská Bystrica žije bohatým kultúrnym, spo- ločenským životom s  množstvom tradičných podujatí. Mesto a jeho okolie sú priam predurčené tým, ktorí túžia po aktívnom oddychu, ale i poznaní či dokonalom relaxe v prekrásnom prostredí. Považská Bystrica liegt im Nordwesten der Slo­ wakei. Es ist von einem Ring von Bergen umgeben. SchrittederWanderer,BergsteigerundNaturfreundefüh- ren in die wohlbekannte Manínska tiesňava Schlucht. Ein wichtiges Gebäude der Stadt ist die Kirche der Heimsu- chungderJungfrauMariaausdem14.Jahrhundert,weitere Sehenswürdigkeiten sind die Ruinen der Burg, die derzeit restauriert werden. Považská Bystrica lebt ein reiches Kultur- und Gesellschafts- leben mit vielen traditionellen Veranstaltungen. Die Stadt und ihre Umgebung sind fast für diejenigen vorbestimmt, die ak- tive Erholung sowie Kenntnisse oder absolute Entspannung in einer wunderschönen Umgebung suchen. PovažskáBystrica is located in north­ western Slovakia. It is surrounded by a ring of mountains. Steps of  hikers, climbers and nature lovers go into the well known Manínska tiesňava gorge. An important building of the town is the Church of the Visitation of the Virgin Mary from the 14th century, other attractions include the ruins of the castle, currently undergoing res- toration. Považská Bystrica lives a rich cultural and so- cial life with many traditional events. The town and its surroundings are almost predestined for those who long for active recreation as well as knowledge or absolute relaxation in beautiful surroundings. Foto: Marek Janičík Foto: Marek Janičík Mestský úrad, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica Tel.: +421 42/430 51 11,TIK: +421 42/432 65 45 E-mail: prednosta@povazska-bystrica.sk www.povazska-bystrica.sk Považská Bystrica 162 www.lexikon.sk

click to read more

Trenčiansky samosprávny kraj | Land Trenčín | Region of Trenčín Horné Považie, región charakteristický nespo­ četnými možnosťami aktívneho trávenia dovolenky, je čoraz vyhľadávanejším turistickým cieľom. Jeho neod- mysliteľnou súčasťou je krásna príroda,ktorá si podmanila nejedného z návštevníka. Okolitá príroda, tradičný spôsob chovu zvierat a  pestovanie plodín ponúka ideálne pod- mienky pre rozvoj agroturistiky. Horné Považie je výcho- diskovým bodom viacerých turistických trás a cyklotrás. Na svoje si prídu nároční i menej nároční turisti, pretože sa tu nachádzajú trasy rôznej obtiažnosti. Okrem krásnej prí- rody je región bohatý aj na pamiatky a kultúrne podujatia pripomínajúcezvyklostia tradície.Rozmanitosťoupoduja- tí patrí k jedným z najatraktívnejších regiónov Slovenska. Horné Považie, eine Region, gekennzeichnet durch zahlreiche Möglichkeiten für aktiven Urlaub, entwickelt sich zu einem begehrten Touristenziel. Ein untrennbarer Teil ist die schöne Natur, die schon viele Besucher überwältigte. Die umliegende Natur, tradi­ tionelle Methoden des Tier- und Ackerbaus bietet ideale Bedingungen für die Entwicklung von Agrotourismus. Horné Považie ist der Ausgangspunkt für zahlreiche Wander- und Radwege. Anspruchsvolle und weniger an- spruchsvolle Touristen kommen hier auf ihre Kosten, da es Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gibt. Neben der schönen Natur, ist die Region reich auch an Denkmälern und kulturellen Veranstaltungen zum Gedenken der Bräuche und Traditionen. Dank der Vielzahl von Veranstaltungen gehört die Region zu den attraktivsten Regionen der Slowakei. Horné Považie, a region characterized by count­ lesspossibilitiesofactivespendingofholidays,isbeco­ ming a coveted tourist destination. Its inseparable part is the beautiful nature, which overpowered many visitors. The surrounding nature, traditional method of animal and cropfarmingoffersidealconditionsforthedevelopmentof agrotourism. Horné Považie is the starting point of several hiking and biking trails. Demanding and less demanding tourists come into their own,as there are routes of varying difficulty. In addition to the beautiful nature, the region is also rich on monuments and cultural events commemo- rating customs and traditions. With its variety of events it belongs to one of the most attractive regions of Slovakia. Horné Považie OOCR Región Horné Považie Centrum 16/21, 017 01 Považská Bystrica Tel.: +421 908 826 035,TIK: +421 42/432 65 45 E-mail: oocr.hornepovazie@gmail.com www.hornepovazie.sk www.lexikon.sk 163

click to read more

Trenčiansky samosprávny kraj | Land Trenčín | Region of Trenčín Slovanské múzeum A. S. Puškina v Bro­ dzanoch prezentuje život a  dielo básnika A. S. Puškina a celkovo slovensko-ruské literár- ne vzťahy. Sídli v  renesančnom kaštieli rodiny Friesenhofovcov, kde od r. 1852 žila aj A. N. Gončarovová, sestra Puškinovej manželky. Kaštieľ obklopuje historický park - chránený areál so vzácnymi drevinami. Das Slawische Museum von A. S. Puschkin in Brodzany präsentiert das Leben und Werk von A. S. Puschkin, wie auch die slowakisch-russische literarische Beziehungen. Das Museum siedelt im Renaissance- schloss der Adelsfamilie Friesenhof, in dem seit 1852 auch A. N. Gontscharowa, Puschkins Schwägerin lebte. Das Herrenhaus ist von einem historischen Park umgeben - Naturschutzgebiet mit seltenen Bäumen. The Slavic Museum of A. S. Pushkin in Brodza­ ny presents the life and work of A. S. Pushkin and also Slovenská národná knižnica – Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch 958 42 Brodzany /40C/ Tel.: +421 38/ 245 26 51, 50 E-mail: slovanske.muzeum@snk.sk www.snk.sk literary relations between Slovakia and Russia. It is loca­ ted in the Renaissance-style manor house of the Friesen- hof family, where A. N. Goncharova, sister of Pushkin´s wife, lived since 1852. The manor house is surrounded by a historical park - a protected area with rare trees. Trenčianske múzeum so 120-ročnou tradíciou pat- rí k najstarším na Slovensku. Expozície má najmä z dejín Trenčína ako aj palných a chladných zbraní. Na Trenčian- skom hrade sú umiestnené expozície týkajúce sa histórie hradu. Otvorené: Ut - Ne 9.00 - 16.00 h. Das Trenčíner Museum hat eine 120-jährige Tra- dition und gehört zu den ältesten in der Slowakei. Die Ausstellungen sind vor allem aus der Geschichte von Trenčín wie auch Feuer- und Blankwaffen. Auf der Burg sind Ausstellung über die Geschichte der Burg unterge- bracht. Geöffnet: Di - So 9.00 – 16.00. The Museum of Trenčín has 120 years of tradition and it is one of the oldest in Slovakia. Expositions are mainly about the history ofTrenčín as well as fire arms and edged weapons.The castle also harbours exhibition about the history of the castle. Open:Tue - Sun 09:00 – 16:00. Trenčianske múzeum Trenčianske múzeum, Mierové nám. 46, 912 50 Trenčín /23F/ Tel.: +421 32/ 743 44 31, E-mail: office@muzeumtn.sk www.muzeumtn.sk 164 www.lexikon.sk

click to read more

Múzeum Bojnice. Sídli v  národnej kultúrnej pamiatke Zámok Bojnice. K unikátom mú- zea patrí neskorogotický Boj- nický oltár Florenťana Narda di Cione z polovice 14. stor. Múze- um svoj bohatý zbierkový fond prezentuje v  rozsiahlych expo- zičných celkoch v  priestoroch zámku, ale aj prostredníctvom zaujímavých výstav a  množ- stvom produktov kultúrneho turizmu, ktoré ho zaraďujú me- dzi najnavštevovanejšie múzeá na Slovensku. Museum Bojnice. Museum im nationalen Kulturdenkmal Schloss Bojnice. Eine Rarität des Museums ist der spätgotische „Bojnice Altar“ des Florentiners Nardo di Cione (Mitte des 14. Jh.). Museum präsentiert seine reichen Sammlungen in exposi- tion Teilen des Schlossinte­rieurs sowie durch interessante Aus- stellungen und eine Reihe von Kulturtourismus Produkte. Es ist eines der meistbesuchten Museen in der Slowakei. Galéria Miloša Alexandra Bazovského bola zalo­ žená v r. 1969 a je pomenovaná podľa M.A. Bazovského, zakladateľskej osobnosti moderného slovenského ma- liarstva. Prezentuje najmä domáce a zahraničné výstavy súčasného výtvarného umenia. Usporadúva výtvarno- vzdelávacie programy pre deti, študentov i seniorov. Die Galerie Miloš Alexander Bazovský wurde 1969 gegründet und nach M. A. Bazovsky, einer Grün- derpersönlichkeit der modernen slowakischen Malerei benannt. Schwerpunkt: slowakische und internationale Ausstellungen der zeitgenössischen bildenden Kunst. Sie bietet auch Kunsterziehung für Kinder, Studenten und Senioren. TheGalleryMilošAlexanderBazovskýwasfound­ ed in 1969 and named after M. A. Bazovsky, a founding personality of Slovak modern painting. A permanent exhibition shows his works. They present mainly Slovak and international exhibitions of contemporary fine arts. The gallery also provides art education for children, stu- dents, and pensioners. Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Palackého 27, 911 01 Trenčín /23F/ Tel.: +421 32/ 743 68 58, Fax: +421 32/ 743 40 67 E-mail: info@gmabtn.tsk.sk, www.gmab.sk Ul. Zámok a okolie 1, 972 01 Bojnice /41A/ Tel.: +421 46/543 06 24 E-mail: marketing@bojnicecastle.sk www.bojnicecastle.sk, www.snm.sk SNM–Múzeum Bojnice Trenčiansky samosprávny kraj | Land Trenčín | Region of Trenčín Bojnice Castle Museum. Museum in the national monument of culture Boj­ nice Castle. A rarity of the museum is the Late-Gothic „Altar of Bojnice“ of the Floren­ tinian Nardo di Cione (mid-14th century). Museum presents its rich collections in exposition parts of the castle interior as well as through interesting exhibitions and a number of cultural tourism pro­ ducts, It is one of the most visited muse- ums in Slovakia. www.lexikon.sk 165

click to read more

Trenčiansky samosprávny kraj | Land Trenčín | Region of Trenčín Trenčianska regionálna komora SOPK Jilemnického 2, 911 01 Trenčín /23F/ Tel.: +421 32/ 652 38 34, E-mail: sopkrktn@sopk.sk, www.tn.sopk.sk Regionálna kancelária pre región Trenčín Námestie SNP 7, 911 01 Trenčín Tel.: +421 32/ 743 14 92, E-mail: trencin@sario.sk, www.sario.sk Múzeum Milana Rastislava Štefánika. Múzeum, otvo­rené v r. 1990, sa nachádza v rodnom dome veliká- na slovenských dejín, generála Milana Rastislava Štefá- nika, v pôvodne evanjelickej fare. Milan Rastislav Štefánik Museum. Das 1990 eröff- nete Museum befindet sich im Geburtshaus von General Milan Rastislav Štefánik, ein Großer der slowakischen Ge- schichte. Das Haus war früher eine evang. Pfarre. Milan Rastis­ lav Štefánik Muse­ um. The museum, which was opened in 1990, is located in the home where General Milan Ras- tislav Šte­fánik was born, who was a great personality of Slovak history. The house was once a Protestant parish. Expozícia Dejiny a  kultúra Handlovej v  Dome Karpatskone- meckého spolku oboznámi návštev- níkov s históriou osídlenia, tradíciou baníctva a remesiel, ako aj s množ- stvom predmetov prezentujúcich tradičnú kultúru nemeckého etnika v Handlovej. Die Ausstellung Geschichte und Kultur der Handlová im Haus des Karpatendeutschen Vereins in- formiert die Besucher über die Geschichte der Siedlung, Bergbau und Handwerkstradition, und präsentiert eine Reihe von Ob- jekten der traditionellen Kultur der deutschen Minderheit in Handlová. Exhibition History and culture of Handlová in the House of Car- pathian Germans Association inform visitors about the history of the set- tlement, mining and craft tradition, as well as present- ing a number of objects of traditional culture of the German minority in Handlová. SNM–Dom Karpatskonemeckého spolku v Handlovej Poštová 350, 972 51 Handlová /41A Tel.: +421 46/ 547 51 74, +421 905 215 228, (len vopred objednané návštevy / nur nachvorheriger Absprache / pre-booked only), www.snm.sk SNM–Múzeum Milana Rastislava Štefánika 906 15 Košariská 92 /38A/ Tel.: +421 34/ 624 26 26, 0918 905 925 E-mail: dana.janovickova@snm.sk www.snm.sk SNM–Múzeum Slovenských národných rád.Otvore- né v r.1968 pri príležitosti 120.výročia prvej Slovenskej národ- nej rady, ktorá v revolučných rokoch 1848 - 1849 po prvý raz zasadalav Myjave.Súčasťoumúzeasúexpozície:Jarnárodov, SNR v slovenských dejinách, Kultúr- netradícieMyjavy-Ľudovébývanie. Museum der Slowakischen Nationalräte - eröffnet 1968 an- lässlich des 120. Jahrestages des er- sten Slowakischen Nationalrates, der in den Revolutionsja­hren 1848- 1849 in Myjava zum ersten Mal zusammentrat. Teil des Museums sind Ausstellungen Frühling der Nationen, SNR in der Geschichte der Slowakei, KulturelleWohnen. Museum of the Slovak National Coun­ cils - opened in 1968. on the occasion of the 120th anniversary of the first Slovak National Assembly, which met for the first time in My- java during the revolution in 1848-1849. Part of the museum are exhibits Spring of Nations, SNR in the history of Slovakia, Cultural tradi- tions of Myjava - Traditio­nal Dwelling. SNM–Múzeum Slovenských národných rád Štúrova 2, 907 01 Myjava /22E/ Tel.: +421 34/ 245 11 01 ; +421 907 722 550 E-mail: msnr@snm.sk, www.snm.sk 166 www.lexikon.sk

click to read more

Zoologická záhrada Bojni­ ce má na Slovensku najdlhšiu tradíciu – v r. 2015 oslávila 60. výročie vzniku. V  súčasnosti vystavuje vyše 400 živočíšnych druhov - medzi nimi morské ryby, dravce, papagáje, vzácne druhy opíc a leopardy. Ako jediná na Slo- vensku chová slony africké, mačia- ky Rolowayove a najkrajšiu antilopu bongo. Pre návštevníkov je zaujímavá detská zoo s  možnosťou priameho kontaktu s  domácimi zvieratami, in- teraktívny edukačný chodník, keramické odtlačky zvierat a iné. Zoo v r. 2015 otvorila cen- trum environmentálnej výchovy, v ktorom organizuje prednášky, konferencie, tvorivé dielne pre najmenších ako aj pre seniorov. Zoo je zapojená do európskych prog- ramov na záchranu ohrozených a vzácnych druhov zvie- rat.V areáli zoo je aj zariadenie na rehabilitáciu zranených živočíchov. Otvorená je denne: v letnom období od 8.00 do 19.00 h., v zimnom období od 8.00 do 15.00 h. Der ZOO Bojnice hat in der Slowakei die längste Tradition – feierte 60. Geburtstag im Jahr 2015. Der- zeit werden über 400 Tierarten gezeigt, darunter Mee- resfische, Raubtiere, Papageien, seltene Affenarten und Leoparden. Als einziger Zoo des Landes züchtet er Afrika- nische Elefanten, Roloway-Meerkatze und Bongos, die schönste Antilopenart. Für Besucher ist der Streichelzoo interessant, wo direkter Kontakt mit Haustieren möglich ist, interaktiever Lehrpfad, keramiache Tierabdrucke und andere. Im 2015 eröffnete der ZOO ein Zentrum für Um- weltbildung, das Vorträge, Konferenzen und Workshops für Kleinkinder wie auch für Senioren organisiert. Der Zoo ist am Europäischen Programm zum Schutz gefährdeter und wertvoller Tierarten beteiligt. Geöffnet täglich, im Sommer: 8.00 - 19.00, im Winter: 8.00 - 15.00. The Bojnice ZOO is the oldest zoo in Slo­ vakia – it celebrated its 60th anniversa­ ry in 2015. At present it shows 400 animal species, including salt water fish, predators, parrots, rare species of monkeys and leopards. It is the only ZOO in Slovakia where the African elephant, roloway-monkey and bongos, the most beautiful antelope are bred. In- teresting for visitors is the petting ZOO, where children may have contact directly with domestic animals, interactive educational trail, ceramic animal prints and other. In 2015 the ZOO opened a Centre for Environmental Education, which organizes lectures, conferences, workshops for the youngest as well as for the elderly. The ZOO is involved in the European Endangered Species Programmes. Open daily, during summer: 8.00 - 19.00, in winter: 8.00 - 15.00. Trenčiansky samosprávny kraj | Land Trenčín | Region of Trenčín Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice /41A/ Tel.: +421 46/ 540 29 75 E-mail: zoobojnice@zoobojnice.sk www.zoobojnice.sk, www.facebook.com/zoobojnice Zoologická záhrada Bojnice www.lexikon.sk 167

click to read more

Kúpele Bojnice ležia v  srdci Sloven­ ska a sú pokojným miestom, ktoré po­ núka ideálne podmienky pre harmonic­ ký a  úspešný liečebný pobyt. Základom kúpeľnej liečby je liečivá hydrogén-uhliči- tanovo-síranová a vápnikovohorčíková ter- málna voda s teplotou 28 - 52 °C, ktorá slúži na liečbu chorôb pohybového ústrojenstva, nervového systému, obličiek a  močových ciest,ženskýchchorôba chorôbz povolania. Liečebné procedúry: balneoterapia, elektro- liečba, liečebná telesná výchova, reflexná liečba, teploliečba, svetloliečba, kyslíková terapia. Zabudnite na stres a  každodenné starosti a vkročte do sveta liečivej sily vody, krásnej prírody a nekonečnej harmónie. Príďte si zdravo oddýchnuť do Kúpeľov Bojnice. Der Kurort Bojnice liegt im Herzen der Slo­ wakei und sind ein friedlicher Ort, der ideale Be­ dingungen für einen harmonischen Aufenthalt und erfolgreiche Behandlung bietet.DieGrundlage der Kurbehandlung sind gesundeWasserstoff-Kohlen- stoff-Sulfat und Kalzium-Magnesium Thermalwasser von 28 bis 52 °C, die zur Behandlung von Krankheiten des Bewegungsapparates, des Nervensystems, der Nieren und Harnwege, gynäkologischen Krankheiten und Berufskrankheiten dienen. Spa-Behandlungen: Balneotherapie, Elektrotherapie, Heilgymnastik, Re- flextherapie, Thermotherapie, Phototherapie, Sau- erstoff-Therapie. Vergessen Sie den Stress und die Sorgen und treten Sie ein in die Welt der Heilkraft des Wassers, schöner Natur und unendlicher Harmonie! Kommen Sie und entspannen Sie sich im Kurort Bojnice! The Bojnice Spa is situated in the heart of Slo­ vakia and is a peaceful place which offers ideal conditions for a harmonious stay and successful treatment. The basis of spa treatment is a healthy hydrogen-carbon-sulphate and calcium-magnesium thermal water of 28 to 52 °C, which is used to treat diseases of the locomotion system, nervous system, kidneys and urinary system, gynecological diseases and occupational diseases. Spa treatments: balneo- therapy, electrotherapy, therapeutic gymnastics, re- flex therapy, thermotherapy, phototherapy, oxygen therapy. Forget the stress and worries and enter the world of healing power of water, beautiful nature and infinite harmony. Come and relax in the Spa of Bojnice! Trenčiansky samosprávny kraj | Land Trenčín | Region of Trenčín Kúpele Bojnice, a. s., 972 01 Bojnice /41A/ Tel.: +421 46/ 511 63 63 - 2, Fax: +421 46/ 543 00 26 E-mail: info@kupele-bojnice.sk www.kupele-bojnice.sk Kúpele Bojnice 168 www.lexikon.sk

click to read more

od roku 1901 Hotel Elizabeth Ul. gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín Tel.: 00421 32 6506 111 Fax: 00421 32 6506 213 E-mail: recepcia@hotelelizabeth.sk Web: www.hotelelizabeth.sk GPS: 48º 53’ 46” N, 18º 02’ 40” E Tam kde sa modernosť snúbi s históriou

click to read more

Nitriansky samosprávny kraj Land Nitra | Region of Nitra Rázusova 2A, 949 01 Nitra www.regionnitra.sk, www.unsk.sk Základná charakteristika / Eckdaten des Landes Nitra / Key features of the Region of Nitra: Rozloha / Fläche / Area: 6 343 km2 Počet obyvateľov / Bevölkerung / Number of inhabitants: 686 662 Hustota obyvateľstva (obyv./km2) / Bevölkerungsdichte (Ew./km2) / Population density (inhab./km2): 108,2 Počet okresov / Zahl der Bezirke / Number of districts: 7 (Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce) Počet miest / Zahl der Städte / Number of towns: 15 Počet obcí / Gesamtzahl der Gemeinden / Total number of municipalities: 354 Sídlo samosprávneho kraja / Sitz der Landesverwaltung / Seat of the regional government: Nitra Nitriansky samosprávny kraj | Land Nitra | Region of Nitra 170 www.lexikon.sk

click to read more

Územie Nitrianskeho samosprávneho kraja patrí k najstarším obývaným regiónom v Európe. Vďaka priaz- nivým klimatickým podmienkam, úrodnej pôde a výhod- nej geografickejpolohe siahajú počiatkyľudského osídle- nia na jeho území až do staršej doby kamennej. S krajoma jehocentrom-Nitrou,matkou slovenských miest, sú späté samotné počiatky slovenskej štátnosti. Už v prvej tretine 9. storočia vzniklo na území kraja sa- mostatné a suverénne Nitrianske kniežatstvo, na čele ktorého stál Pribina. Mená Nitra a Pribina sú prvé his- toricky doložené mená, späté s počiatkami národných dejín Slovákov. Prvá zmienka o nich sa nachádza v la- tinskom spise „O obrátení Bavorov a Korutáncov“, kde sa uvádza, že v roku 828 bol v Nitre (Nitrave) vysvätený prvý kresťanský kostol na území strednej a východnej Európy. Dávna minulosť kraja je spätá aj s príchodom byzantských vierozvestov sv. Konštantína (Cyrila) a Metoda v roku 863, dnes spolupatrónov Európy, kto- rí položili základy dnešného slovenského písomníctva, kultúry a vzdelanosti. Vďaka ich misijnému pôsobeniu sa Nitra stala najvýznamnejším kresťanským a christia- nizačným centrom strednej a východnej Európy. Kraj si udržal významné postavenie aj po začlenení do Uhor- ského kráľovstva (okolo r. 1000), v ktorom predstavoval osobitný mocenský útvar - Nitrianske vojvodstvo. Svedkami minulosti sú najmä Nitriansky hrad s hrad­ nou katedrálou, Levický hrad, Topoľčiansky hrad, kaštiele v Topoľčiankach, Mojmírov­ ciach, Palárikove, Horných Lefantovciach a  v  Šali, mohutná pevnosť v  Komárne, pozostatky rímskeho vojenského tábora Kelemantia v  Iži, rím­ ske lapidárium v  Komárne, ro­ mánske kostoly v  Dražovciach, Kostoľanoch pod Tribečom, Bíni, Diakovciach, či skalné obydlia v  Brhlovciach pri Leviciach. Vzácne arche- ologické nálezy a múzejné exponáty uchováva Diecézne múzeum v Nitre s unikátnou klenotni- cou Nitrianskeho biskupstva, ako aj múzeá v Nitre, Topoľčanoch, Leviciach, Nových Zámkoch a v Komárne. Nitriansky samosprávny kraj však návštevníkov z  do- mova i  zo zahraničia láka aj termálnymi vodami (Podhájska, Patince, Diakovce, Poľný Kesov, Santovka, Štúrovo, Nové Zámky), kvalitnými vínami a  chutnými gurmánskymi špecialitami. V  súčasnosti predstavuje Nitriansky samosprávny kraj moderný európsky región, v ktorom sa slávna minulosť prelína s najnovšími európ- skymi i svetovými trendmi. Das Land Nitra zählt zu den ältesten besiedel- ten Gebieten Europas. Aufgrund der günstigen klima- tischen Bedingungen, der fruchtbaren Erde und vorteilhaften geografischen Lage reichen die Anfänge der Besiedelung hierzulande bis in die Altsteinzeit zurück. Mit dem Land und seinem Mittelpunkt Nitra Stadt - die Mutter der slowa­ kischen Städte - sind die Anfänge der slowakischen Staatlichkeit eng ver- knüpft. Bereits im frühen 9. Jahrhun- dert entstand hier das selbständige und souveräne Fürstentum Nitra mit Fürst Pribina an der Spitze. Die Namen „Nitra“ und „Pribina“ sind die ersten historisch belegt Namen, mit denen man die nationale Geschichte der Slowaken in Ver- bindung bringt. Die erste Erwähnung findet man in der lateinischen Schrift „Über die Bekehrung der Bayern und Kärtner“, wo angeführt wird, dass im Jahre 828 n. Chr. in Nitra (Nitrava) die erste christliche Kirche im mittle- ren Osteuropa eingeweiht wurde. Die frühen Anfänge des Landes sind auch eng verbunden mit der Ankunft der byzantinischen Glaubensboten Hl. Konstantin (Kyrill) und Methodius im Jahre 863 (beide heute Co- Patrone Europas). Sie legten die Grundlagen für das slo- wakische Schrifttum, die Kultur und Bildung. Dank ihres missionarischen Wirkens wurde Nitra (Neutra) eines der bedeutendsten Zentren der Christenheit bzw. Chris- tianisierung im mittleren Osteuropa. Das Land konnte seine wichtige Stellung auch nach Eingliederung in das www.lexikon.sk 171

click to read more

Nitriansky samosprávny kraj | Land Nitra | Region of Nitra Königreich Ungarn (um 1000 n. Chr.) bewahren; damals bildete das Herzogtum Nitra ein besonderes Macht- zentrum. Zeugen der Vergangenheit sind vor allem die Burg Nitra mit der Kathedrale, die Burgen Levice und Topoľčany, die Chateaus in Topoľčianky, Mojmírovce, Palárikovo, Horné Lefantovce und Šaľa, die mächtige Festungsanlage in Komárno, die Überreste des römis­ chen Legionslagers Kelemantia in Iža, das römische Lapidarium in Ko­ márno, die romanischen Kirchen in Dražovce, Kostoľany pod Tribečom, Bíňa und Diakovce, die Felswohn­ stätten in Brhlovce bei Levice. Wertvolle archäologische Funde und museale Exponate verwahrt das Diözesanmuseum in Nitra mit sei- ner einzigartigen Schatzkammer des Bischofssitzes Nitra,sowie die Museen in Nitra,Topoľčany,Levice,Nové Zámky und Komárno. Nitra Land lockt jedoch die Gäste aus dem In- und Aus- land auch mit Thermalwässern (Podhájska, Patince, Diakovce, Poľný Kesov, Santovka, Štúrovo, Nové Zám- ky), Qualitätsweinen und kulinarischen Köstlichkeiten an. Heute ist Nitra Land eine moderne europäische Region, wo sich die ruhmreiche Geschichte mit den neuesten europäischen und weltweiten Trends vermischt. The Region of Nitra is one of the oldest settled regions in Europe. Because of the favourable climate, the fertile soil and the conve­ nient geographical location, the first settlement of the region dates back to the PalaeolithicAge.The region and its centre - the town of Nitra which is the mother of all Slovak towns, are closely related to the beginnings of the Slovak statehood. As early as the 1st third of the 9th century the independent and sovereign Principa­lity of Nitra ruled by Pribina was established. The names of Nitra and Pribina are the first documented names linked to the national history of the Slovak people. The first mention is found in the Latin scripture „About the Conversion of the Bavarians and Carinthians“; there they write that the first Christian church in central East Eu- rope was consecrated in Nitra (Nitrava) in 828 AD. The early history is also linked with the arrival of the Byzantine mi­ssionaries, the Saints Constan­ tine (Cyril) and Methodius in 863 AD. Both of the missionaries who are co-patrons of Europe today, laid the foundations for the present-day Slovak literature, cul- ture and education. Because of their missionary efforts Nitra became the most influential centre of Christianity and Christianisation in central East Eu- rope. The land preserved its key position also when it became a part of the Hungarian King- dom (around 1000 AD); then the Duchy of Nitra was a prominent seat of power. Witnesses of the past are the Nitra Castle and Cat­ hedral, the Levice and Topoľčany Castles, die Cha­ teaus in Topoľčianky, Mojmírovce, Palárikovo, Hor­ né Lefantovce and Šaľa, the impressive fortress in Komárno, the remains of the Roman legionary camp Kelemantia in Iža, the Roman Lapidarium in Komár­ no, the Romanesque churches in Dražovce, Kostoľany pod Tri­ bečom, Bíňa and Diakovce and the rock dwellings in Brhlovce near Levice. Valuable archaeological finds and exhibits are kept in the Episcopal Museum of Nitra with the fabulous treasure chamber of the Episcopal Seat of Nitra, further the museums in Ni- tra, Topoľčany, Levice, Nové Zámky and Komárno. The Region of Nitra attracts guests from home and abroad also with its thermal waters (Podhájska, Patince, Dia- kovce, Poľný Kesov, Santovka, Štúrovo, Nové Zámky), quality wines and culinary delights. Presently, Nitra is a modern European region where the famous past blends with the latest European and worldwide trends. 172 www.lexikon.sk

click to read more

Nitriansky samosprávny kraj | Land Nitra | Region of Nitra Veľkostatkár,krajinskýhodnostára mece- náš. Od r. 1748 bol radcom Uhorskej komory, 1751 strážcom kráľovskej koruny, skutočným tajným radcom, kráľovským koniarnikom, aradským a  novohradským županom. Dal postaviť barokový kaštieľ v Bratislave (Prezi- dentský/Grasalkovičovpalác),kaštieľv Ivan- kepriDunajia organizovalbarokovúprestav- bu Bratislavského hradu. Finančne podporil aj stavbu kostola u Piaristov v Nitre, taktiež kostola kaštieľv Komjaticiach. Grundbesitzer, Provinzwürdenträger und Mäzen. Seit 1748 Berater der Ungarischen Kammer 1751 Hüter der königlichen Krone, der eigent- Vlastivedný bádateľ, publicista, autor rozsiahleho vedeckého a literárneho diela z oblasti topografie, histórie, národopisu a hospodárstva, ako i monografie Nitrian- skej stolice a článku o dejinách nitrianske- hohradu.AkoprávnikpôsobilpriUhorskej dvorskej kancelárii vo Viedni vo vysokých štátnych funkciach. Po manželkinej smrti (1810) sa utiahol do kaštieľa vo Veselom a venovalsahospodárstvua literárnejprá- ci.V r. 1830 sa vrátil do štátnej služby a bol aj županom Nitrianskej stolice (1837 – 45). Heimatkunde Forscher, Publizist, Autor eines umfangreichen wi­ ssenschaftlichen und literarischen Werk auf dem Gebiet der Topogra- phie, Geschichte, Ethnographie und Wirtschaft, aber auch Monogra- liche Geheimberater, königlicher Oberstallmeister, Graf von Arad und Novohrad. Er baute eine Barockresidenz in Bratislava (Präsidenten- / Grassasalkovich Palast), Herrenhaus in Ivánka pri Dunaji und organi- sierte die barocke Rekonstruktion der Burg von Bratislava. Er unter- stützte den Bau der Piaristenkirche in Nitra und auch der Kirche und Herrenhauses in Komjatice. Landowner, provincial dignitary and patron. Since 1748 counselor of the Hungarian Chamber,1751 guardian of the royal crown,the real secret counselor, Master of the Horse, Count of Arad and Novohrad. He built a baroque mansion in Bratislava (Presidential / Grassalkovich Palace), mansion in Ivánka pri Dunaji and organized the baroque reconstruction of the Bratislava Castle. He financially supported building of the Piarist church in Nitra and also the church and mansion in Komjatice. phien der Gespanschaft Nitra und einenArtikel über die Geschichte der Burg Nitra. Als Rechtsanwalt arbeitete er bei dem ungarischen Hoff- kanzlei in Wien in hohen Staatsamtstellen. Nach dem Tod seiner Frau (1810) zog er sich im Schloss Veselé zurück und widmete sich der Wirt- schaft und literarischem Werk. Im 1830 ging er wieder in den Staats- dienst und war der Verwalter der Gespanschaft Nitra (1837-1845). Local history researcher, journalist, author of an extensive scien- tific and literary work in the field of topography, history, ethnography and economy, but also monographs of the County of Nitra and an article on the history of the castle Nitra. As a lawyer, he worked at the Hungarian Court office in Vienna in high public office functions. After his wife‘s death (1810) he retired inVeselé chateau and dedicated himself to the economic and literary work. In 1830 he went back into the government service and was the administrator of the County of Nitra (1837-1845). Anton Grasalkovič (1694 Mojmírovce – 1771 Csömör, Maďarsko) Alojz Medňanský (1784 Priekopa, dnes časť Martin – 1844 Hlohovec) Dendrológ, zakladateľ a  mecenáš Ar- boréta Mlyňany. Jeho záľuba v drevinách sa začala už v detstve a ďalej sa rozvíjala cestovaním a  štúdiom stredomorskej flóry južnej Európy, Alžírska a  Maroka. V r. 1892 v Tesárskych Mlyňanoch založil a do r. 1914 budoval park cudzokrajných stále zelených rastlín - dnes Arborétum Mlyňany - Ústav dendrológie SAV. Dendrologe,Begründer und Mäzen des Arboretums Mlyňany. Seine Vorliebe für Gehölze setzte bereits in der Kindheit ein und wuchs während seiner Reisen und dem Studium der mediterranen Flora in Südeuropa, Alge- rien und Marokko. Im Jahre 1892 gründete er und bis 1914 ausbaute er einen Park der exotischen immergrünen Pflanzen in Tesárske Mlyňany - heute Arboretum Mlyňany - Institut der Dendrologie SAV. Dendrologist, founder and patron of the Arboretum Mlyňany. His love of trees began already in childhood and grew during his travels and study of the Mediterranean flora in southern Europe, Algeria and Morocco. In 1892 he founded and until 1914 he built a park of exotic ev- ergreen plants in Tesárske Mlyňany - today Arboretum Mlyňany - Insti- tute of Dendrology SAV. Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi (1869 Nice, Francúzsko – 1933 Tana, Maďarsko) Naši rodáci, naši krajania Unsere Landsleute | Our countrymen Fyzik a  astronóm, zakladateľ Hurba­ novskej hvezdárne (1871),jedného z prvých astrofyzikálnych observatórií v  Európe. Systematicky vykonával aj geomagnetic- ké a  meteorologické pozorovania a  ich výsledky publikoval. Najväčšie úspechy dosiahol v  astronómii, venoval sa najmä astrofyzike, spektrografii a  astrálnej fotografii, výskumu slnečnej fotosféry a  chromosféry, fotografovaniu hviezdo- kop a  hmlovín. Hurbanovo udelilo mu v r. 2012 Cenu mesta In memoriam. PhysikerundAstronom,BegründerderSternwarteinHurbanovo(1871), eines der ersten astrophysikalischen Observatorien in Europa. Er betrieb systematisch geomagnetische und meteorologische Beobachtungen und ihre Ergebnisse hat er auch publiziert. Den größten Erfolg erreichte er in der Astronomie, er widmete sich vor allem der astrophysikalen For- schung, der Spektroskopie, Erforschung der solaren Photosphäre und Chromosphäre, und dem fotografieren von Sternhaufen und Nebel. Hur- banovo gewährte ihm im 2012 die StadtAuszeichnung In Memoriam. Physicist and astronomer, founder of the observatory in Hurbanovo (1871), one of the first astrophysical observatories in Europe. He syste­ matically carried out geomagnetic and meteorological observations and published the results. He achieved  greatest successes in astro­ nomy, concentrated mainly on astrophysics, spectrography and astral image, on research of solar photosphere and chromosphere and pho- tography of clusters and nebulae. In 2012 Hurbanovo granted to him  the City Award In memoriam. Dr. Mikuláš Konkoly-Thege (1842 Hurbanovo (Budapešť?) – 1916 Budapešť, pochovaný v Hurbanove / beerdigt in Hurbanovo / buried in Hurbanovo) www.lexikon.sk 173

click to read more

Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova 60, 95006 Nitra /56B/ Tel.: +421 911 392 860 E-mail: info@nocr.eu, www.visitnitra.eu Nitriansky samosprávny kraj | Land Nitra | Region of Nitra Nitra - matka slovenských miest. Roz­ prestiera sa na siedmich vŕškoch na oboch brehoch rieky Nitry pod Zoborom (587 m). Prvápísomnázmienkao Nitrepochádzaz rokov 871 - 873 zo spisu O obrátení Bavorov a Korután- cov. Spomína sa ako miesto vysvätenia prvého kresťanského chrámu na území dnešného Slovenska v  roku 828. V  Nitre pôsobili patróni Európy sv. Cyril a Metod a tu vzniklo v r. 880 aj najstaršie slovanské biskupstvo. V  období Veľkej Moravy bola jednou z najväčších sídliskových aglomerácií v  strednej Európe. Významným hospodárskym centrom zostala i v časoch Ra- kúsko-Uhorska. Dnes ponúka pohľad do histó- rie najmä jej historické jadro s hradom, ktorý bol svojou rozlohou pôvodne najväčším hra- dom na Slovensku. Mnohé sakrálne pamiatky pripomínajú spojenie Nitry s kresťanstvom na Slovensku. Nitra je sídlom významných inšti- túcií, univerzít, divadiel a múzeí, známym vý- stavným a v súčasnosti aj moderným priemy- selným centrom. Každoročne sem rozmanité kultúrne, spoločenské či športové podujatia prilákajú množstvo návštevníkov. Nitra - die Mutter aller slowakischer Städte. Sie liegt auf sieben Hügeln rund am beiden Becken des Fluß Nitra. Aufgrund ihrer strategisch günstigen Lage schon seit Urzeiten besiedelt, wurde Nitra (Neutra) 871 - 873 n. Chr. in der Schrift „Conversio Bagoariorum et Carantanorum“ erstmals erwähnt. Sie ist bekannt als jener Ort, wo die erste Kirche auf dem Ge- biet der heutigen Slowakei im Jahr 828 errichtet wurde. Kyrill und Methodius (Patrone Europas) missionierten hier; 880 entstand hier das älteste slawische Bistum. Im Großmähris- chen Reich eine der größten Orte Mitteleuropas, spielte sie in der Donaumonarchie als Wirtschaftszentrum noch eine bedeutende Rolle. Einblick in die Geschichte vermittelt vor allem der historische Stadtkern mit der Burg (einst die größ- te Burg des Landes); viele sakrale Denkmäler erinnern an die christliche Vergangenheit. Die Stadt ist Sitz wichtiger Insti- tutionen, Universitäten, Theater und Museen, eine bekannte Messestadt und ein modernes Industriezentrum. Vielfältige Kultur- und Sportveranstaltungen locken alljährlich massen- haft Besucher an. Nitra - the mother of all Slovak cities. It is situated on seven hills on both sides of the river Nitra. Because of its stra- tegic geographic location. Nitra was first time mentioned in 871 - 873 AD in the document „Conversio Bagoariorum et Carantanorum“andisknownastheplacewherethefirstChris- tian church was built in the year 828 on the present-day Slovakterritory.CyrilandMethodius,thepatronsaints of Europe, preached here and in 880 the first Slavic diocesewasestablishedhere.DuringtheGreatMora- vian Empire one of the largest settlements in Central Europe, it remained an important centre of commerce until the late Habsburg Empire. The old town and the castlewhichwasthelargestoneinSlovakia,introduce us to the local history; scores of sacred monuments reflect the Christian history. Nitra is the seat of various institutions, universities, theatres and museums and a well-known location of fairs as well as a modern centre of industries. Every year a wide range of social, cultural and sports events attract a multitude of visitors. OBJAV MIESTO, ZAŽI PRÍBEH SUCHE NACH EINEM ORT, UM GESCHICHTE ZU ERLEBEN DISCOVER THE PLACE, LIVE THE STORY Nitra 174 www.lexikon.sk

click to read more

176

click to read more

Levice sú okresným mestom ležiacim v najteplej­ šej oblasti Slovenska.V roku 2016 si pripomínajú 860. vý- ročieodprvejpísomnejzmienky(1156).Dominantoumesta a najvýznamnejšou pamiatkou je hrad, postavený v druhej polovici 13. stor. ako strážny hrad na obchodných cestách vedúcich k banským mestám. Najrozsiahlejším objektom je v ňom Dobóov kaštieľ s vežou nad vchodom do mesta z r. 1571. V areáli hradu dnes sídli Tekovské múzeum, ktoré zhromažďuje archeologické, historické, národopisné, vlas- tivedné a  prírodovedné zbierky z  regiónu. Návštevníkov určite osloví výhľad z rozhľadne na Kalvárii. K významných sakrálnym pamiatkám patrí aj románsky kostolík v mest- skej časti Kalinčiakovo (12. stor.), 2 katolícke, kalvínsky a  evanjelický kostol. Nad historickým jadrom mesta sa týči krásna secesná budova, sídlo učiteľského ústavu, v sú- časnosti Pedagogickej a  sociálnej akadémie. Synagóga z r. 1883 je sú- časťou Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva. Po rekon- štrukcii v r. 2012 sa stala významným kultúrno- spoločenským objektom. Mesto ponúka návštevníkom aj prírodné zaujímavostí, náučné chodníky a  oddychové lokality, napríklad v NPR Horšianskej doline, vo vinohrad- níckej lokalite Krížny vrch, na Kalvárii, CHA Levické rybníky čiVápnik (Šiklóš) – pamätné miesto 2. svetovej vojny. Levické vinohrady patria do Tekovského vinohradníckeho regiónu. Ležia na južných svahoch Štiavnického pohoria, ktoré vytvára priaznivé podmienky pre pestovanie rôznych odrôd vínnej révy. Centrom letnej rekreácie je Športovo- rekreačné zariadenie Margita-Ilona s  termálnou vodou a autokempingom. Každoročným lákadlom pre návštevní- kov sú i podujatia, ako je Tradičný levický jarmok, Levické hradné slávnosti či Dni mesta Levice. Levice ist eine Kreisstadt im wärmsten Gebiet der Slowakei. 2016 erinnert es den 860. Jahrestag der ersten schriftlichen Erwähnung (1156). Ein Merkmal der Stadt und der wichtigste Denkmal ist die Burg, in der zweiten Hälfte des13.JahrhundertsalsWachburganderHandelsstraßezu den Bergbaustädten errichtet wurde. Das umfangreichste Objekt der Burg ist das Dobó Herrenhaus mit Turm über dem Stadt Eingang, erbaut im 1571. Die Burganlage be- herbergt heute das Museum Tekov, das archäologische, historische, ethnographische und natur Sammlungen der Region sammelt. Besucher können die Aussicht von dem Kalvarienberg genießen. Unter den wichtigen sakralen Denkmälern ist die romanische Kirche im Stadtviertel Kalinčiakovo (12. Jh.), 2-katholischen Kirchen, reformierte und evangelische Kirche. Oberhalb der historischen Mestský úrad, Nám. hrdinov 1, 934 01 Levice /66A,B/ Tel.: +421 36/ 635 02 63 E-mail: msu@levice.sk www.levice.sk Levice Nitriansky samosprávny kraj | Land Nitra | Region of Nitra 176 www.lexikon.sk

click to read more

Nitriansky samosprávny kraj | Land Nitra | Region of Nitra Altstadt erhebt sich das schöne Jugend- stil-Gebäude, Sitz des Pädagogium, derzeit Sitz der Pädagogischen und Sozialen Akademie. Synagoge aus dem Jahr 1883 ist ein Teil der Slowakischen Route des Jüdischen Kulturerbes. Nach der Rekonstruktion im Jahr 2012 wur- de es zu einem wichtigen kulturellen und sozialen Objekt. Die Stadt bietet den Besuchern viele natürliche Attrak- tionen, Bildungswege und Erholungs- orte wie das Nationalnaturschutzgebiet NPR Horšianska dolina, weinberge von Krížny vrch, Kalvarienberg, Schtutztge- biet CHA Levické rybníky oder der Hügel Vapnik (Siklós), Gedenkstätte des Zweiten Weltkrieges. WeinbergenrundumLevicegehörenzurTekovWeinregion. Sie befinden sich an den Südhängen des Štiavnické vrchy Gebirge, die günstige Bedingungen für denAnbau von ver- schiedenen Sorten von Weinreben schaffen. Das Zentrum der Sommer Erholung ist die Sport- und Erholungs Anlage Margita-Ilona mit Thermalwasser und Autocamp. Jahre- sattraktion für die Besucher sind auch Veranstaltungen wie der traditionelle Markt von Levice, Burgfestspiele oder Tage der Stadt Levice. Levice is a district town located in the warmest area of Slovakia. 2016 it  commemorates the 860th anniversary of the first written mention (1156).A feature of the town and the most important monument is the castle, built in the secondhalfofthe13thcenturyasa sentry castle on the trade route to the mining towns.The most extensive object there- in is the Dobó mansion with a tower above the city entrance built in 1571. The castle complex now houses the Tekov Museum that collects archaeological, historical, ethnographic and nature col- lections of the region.Visitors can enjoy view from a lookout on the Calvary hill.Among important sacral monuments are the Romanesque church in town district Kalinčiakovo (12th cent.), 2 Catholic churches, Calvinist and Evangelical church. Above the historic town center rises the beautiful Art Nouveau building, seat of the Teacher training institute, currently the seat of Peda- gogical and Social Academy. Synagogue from 1883 is part of the Slovak Jewish Heritage Route. After reconstruction in 2012 it became an important cultural and social object. The town offers its visitors many natural attractions, edu- cational paths and recreational locations such as the Na- tionalnaturereserveNPR Horšianskadolina,vineyardarea of Krížny vrch hill, the Calvary, Protected area CHA Levické rybníky or the hillVápnik (Šiklóš), memorial place ofWW2. Vineyards around Levice belong to the Tekov wine region. They are situated on the southern slopes of the Štiavnické vrchy mountains, which creates favorable conditions for the cultivation of different varieties of vines. The center of summer recreation is the sports and recreation facility Margita-Ilona with thermal water and autocamp. Annual attraction for visitors are also events such as the traditio­ nal Fair of Levice, Castle Festival or Days of City Levice. www.lexikon.sk 177

click to read more

Mestský úrad, Nám. M. R. Štefánika 1/1 955 01 Topoľčany /39D/ Tel./fax: +421 38/ 534 01 01 E-mail: topolcany@topolcany.sk, www.topolcany.sk Topoľčany Nitriansky samosprávny kraj | Land Nitra | Region of Nitra Topoľčany (28 200 obyv.) sú okresným mestom s dominantným námestím a malebnými zákutiami. Je hospodársko-obchodným a  kultúrno-spoločenským centrom Hornonitrianskeho regiónu. Prvá písomná zmienka, označujúca Topoľčany za kráľovský majetok, pochádza zo začiatku 12. stor. Koncom stredoveku boli Topoľčany hospodárskym centrom stredného Ponitria. K  rozvoju remesiel a  obchodu pribudlo poľnohospodár- stvo a  vinohradníctvo. V  18. stor. sa v  meste konalo 9 jarmokov a týždenné trhy. V 20. stor. dominuje elektro- technický, drevárenský a  potravinársky priemysel. Náv- števníka určite zaujme historické jadro mesta s historic- ko-kultúrnymi pamiatkami: rímskokatolíckym kostolom Nanebovzatia Panny Márie, farou, Radnicou a bývalými mestskými kasárňami. Na kultúrne a rekreačné účely slú- ži Spoločenský dom, Dom kultúry, niekoľko fitnes centier, krytá plaváreň, areál letného kúpaliska a neďaleké rekre- ačné stredisko Duchonka. Topoľčany (28.200 Ew.) ist eine Bezirksstadt mit einem eindrucksvollen Stadtplatz und male­ rischen Winkeln. Die Stadt ist das Zentrum für Wirts- chaft, Handel, Kultur und gesellschaftliches Leben der Region Horná Nitra. Die erste schriftliche Nachricht (frühes 12. Jh.) bezeichnet Topoľčany als königlichen Besitz. Bis zum Ende des Mittelalters blieb To- poľčany das wirtschaftliche Zentrum des mittleren Ponitrie. Neben Handwerk und Handel florierten auch Landwirtschaft und Weinbau. Im 18. Jh. hat- te die Stadt 9 Jahrmärkte und Wochenmärkte. Im 20. Jahr- hundert dominiert die Elektro-, Holz- und Lebensmittelindus- trie. Sehenswert ist der historische Stadtkern mit seinen kulturhistorischen Denkmälern: römisch kath. Kirche Mariä Himmelfahrt, Pfarrhaus, Rathaus mit der ehem. städtischen Kaserne. Zum Kultur- und Freizeitzwecken stehen das Gemeinschaftshaus, Haus der Kultur, mehrere Fitnesszentren, Hallenbad, Freibadgelände und das nahe Erholungsgebiet Duchonka zur Verfügung. Topoľčany (pop. 28.200) is a district town with an impresive square and picturesque corners. The town is the centre of business, trade, culture and social life of the Hornonitriansky Region.In the early 12th centu- ry a document mentionsTopoľčany as a royal property.By the end of the Middle Ages, Topoľčany was the business centre of central Ponitrie region. During the 18th century, 9annualfairsandweeklymarketswereheldinTopoľčany. In the 20th Century dominates the electrical, wood and food industries. Visitors will be impressed by the historic centre and its cultural monuments: the Roman Catholic Church of the Assumption of the Virgin Mary, the vicara- ge, and town hall and the former city barracks. Cultural and recreation facilities: Social house, House of Culture, several fitness centres, indoor pool, outdoor pool, and the near resort Duchonka. 1. Socha Žochára na Nám. M. R. Štefánika / Žochár Statue am M. R. Štefánik Platz / Žochár statue in the M. R. Štefánik square 2. Námestie a kostol Nanebovzatia Panny Márie / Der Platz und die Kirche Maiä Himmelfahrt / The plaza and the church ofAssumption of Mary 3. Námestie M. R. Štefánika a Radnica / Der Platz M. R. Štefánik und Rathaus /The plaza M. R. Štefánik andTown hall 2. 3. 1. 178 www.lexikon.sk

click to read more

Nitriansky samosprávny kraj | Land Nitra | Region of Nitra Obec leží v  Považskom Inovci v  údolí potoka Bojnianka na mies­ tach dôležitého prechodu zo stred­ ného Považia na stredné Ponitrie. Názov má asi pôvod v  praslovanskom slove „bojňa“, označujúcom usadlosť s  vo- jenskou posádkou. Prebiehajúci archeologický výskum na hradisku Valy v Bojnej potvrdzuje prí- tomnosť bojovej družiny už začiatkom 9. stor., keď bolo významným centrom Nitrianskeho kniežatstva. Prvá písomná zmienka o Bojnej pochádza z r. 1249. Veľký rozvoj zažila v 15. stor., ale prerušili ho turecké nájazdy. V súčasnosti sa tu nachádza Múzeum - Bojná hospodár- ske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva - Ex- pozícia archeologických nálezov. Nádherné okolie láka návštevníkov na cykloturistiku alebo na prechádzku lesmi k veľkomoravskému hradisku, na Mačaciu Skalku či Marhát. Bojná liegt am Považský Inovec im Tal des Boj­ nianka Baches an einer wichtigen Übergangsstelle zwischen Považie und Ponitrie. Der Ortsname kom- mt wahrscheinlich vom altslawischen Wort „bojňa“, das ein Anwesen mit Besatzung bezeichnet. Die laufenden archäologischen Erhebungen bei der Burganlage Valy be- legen dieAnwesenheit von KampfeinheitenAnfang des 9. Jh.DamalswarBojnáeinbedeutenderOrtimFürstentum Nitra (Neutra). Erstmals erwähnt im Jahre 1249, erlebte es im 15. Jh. seine Blüte, die infolge der türkischen Einfälle zum Erliegen kam. Das örtliche Museum zeigt archäolo- gische Funde in der Ausstellung „Bojná, ein wirtschaftli- ches und politisches Zentrum des Fürstentums Nitra“. Die herrliche Gegend reizt zum Radwandern oder zum Spa- zieren in den Wäldern um die großmährische Burg, bei Mačacia Skalka oder Marhát. Bojná lies at the Považský Inovec in the valley of the Bojnianka Stream at an important transition point between Po­ važie und Ponitrie.The name probably de- rives from the Old Slavic word „bojňa“, which relates to an estate guarded by a garrison.The ongo- ing archaeological research at theValy hill fort proofs the presence of a combat unit in the early 9th century. Then Bojná was a central point in the principality of Nitra. First time mentioned in 1249, its bloom began in the 15th century but was stopped by the invasi- ons of the Turks. The local museum shows finds of the archaeological research in the exhibition titled Bojná, the economical and poli- tical centre of the principality of Nitra. The lovely surroundings invite for cycling or walking in the forests at the Great Mora- vian hill fort, at Mačacia Skal- ka or Marhát. Obecný úrad, 956 01 Bojná č. 201 /39D/ Tel.: +42138/ 536 40 11 - 18, Fax: +421 38/ 537 31 32 E-mail: ocu@bojna.sk www.bojna.sk Bojná www.lexikon.sk 179

click to read more

Obecný úrad, Hlavná 82, 941 11 Palárikovo /55E/ Tel.: +421 35/ 649 32 01 E-mail: starosta@obecpalarikovo.sk www.obecpalarikovo.sk Palárikovo Nitriansky samosprávny kraj | Land Nitra | Region of Nitra Obec Palárikovo (4 332 obyv.), v  minulosti na­ zývaná Slovenský Meder, je písomne doložená už v  r. 1248, ako majetok kráľovien. V  nasledujúcich storo- čiach sa menili jej majitelia, prehnali sa tadiaľ husitské vojská, lúpežné výpravy belehradského pašu Mohameda a v r.1559 si ju podrobiliTurci.Neskôr prešla do vlastníc- tva rodu Kaunitz z Moravy a bola spustošená aj ku- ruckým vojskom. Od r. 1730 do r. 1945 pôsobil v obci rod Károlyiovcov. V rokoch 1844 - 1882 pôsobil v obci národný buditeľ Gabriel Paulík, priekopník včelárstva na Slovensku. Tu ho navštívil novinár a  spisovateľ Ján Palárik, podľa ktorého sa od r. 1948 menuje obec Paláriko- vo. V obci sa narodil Karol Strmeň (1921), básnik, prekladateľ, novinár, kritik a pedagóg. Palárikovo okrem kaštieľa v  klasicistickom štýle, drevenej vodárenskej veže z r. 1869, ktorá je vzác- nym príkladom technického riešenia jedinečného objektu svojho druhu v  strednej Európe, kostola sv. Jána Nepomuckého a fragmentu poľnohospo- dárskej úzkokoľajnej železničky, turistom ponúka prechádzku po zrekonštruovanom anglickom par- ku, návštevu najstaršej bažantnice na Slovensku, pobyt vo wellness centre, ale aj jazdu na koňoch, športo- vanie v boulingu a na ďalších športoviskách. Palárikovo je známe pravidelnými májovými stretnutiami automobi- lových veteránov. Návštevníkov lákajú aj rôzne kultúrne, spoločenské či športové podujatia. Die Gemeinde Palárikovo (4 332 Einwohner), in derVergangenheit Slovenský Meder genannt, ist zum ersten Mal schriftlich belegt schon seit 1248, als Eigentum der Königinnen. In den nächsten Jahr- hunderten haben sich die Eigentümer oft gewech- selt, es stürmten vorüber die Hussitentruppen, die Räuberzüge vom Mohammad, dem Pascha von Belgrad und im 1559 wurde die Gemeinde von den Türken erobert. Später kam es in den Besitz der Kaunitz aus Mähren und wurde von den Ku- ruzzen geplündert. In den Jahren zwischen 1730 und 1945 war hier die Familie Károlyi ansässig. In den Jahren 1844 - 1882 hat Gabriel Paulík in der Gemeindegewirkt,einAnhängerderslowakischen nationalen Erweckungsbewegung und ein Pionier im Bereich der Imkerei. Hier besuchte Ihn auch der Journalist und Schriftsteller Ján Palárik, nach 180 www.lexikon.sk

click to read more

welchem die Gemeinde seit 1948 genannt wird. In der Ge- meinde ist auch der Poet, Übersetzer, Journalist, Kritiker und Schriftsteller Karol Strmeň (1921) geboren. Palárikovo kann außer des klassizistischen Schloss und des hölzernen Wasserturm, welcher ein seltenes Beispiel einer technischen Lösung von einzigartigem Objekt sui generis in Europa ist, der Kirche des heiligen Johann von Nepomuk und eines Fragments der landwirtschaftlichen Schmalspurbahn auch Spaziergänge im rekonstruierten englischen Park, Besuch des ältesten Fasanengartens in der Slowakei, eines Wellness Zentrums oder auch Pfer- deausritt, verschiedene Sportarten, wie z.B. Bowling, den Touristen anbieten. Palárikovo ist auch für die re- gelmäßigen Zusammenkünfte der Automobilveteranen bekannt, welche immer im Mai stattfinden. Die Besucher werden auch von verschieden Kultur-, Sport- oder gesell- schaftlichen Veranstaltungen angereizt. The municipality Palárikovo (4 332 inhabitants), used to be called Slovenský Meder in the past, first writtenevidenceaboutthemunicipalitycomesfrom1248, where it has been mentioned as possession of queens. During the next centuries the owners have changed se­ veral times, Hussite troops swept by as well as raiders of Muhammad, the Pasha of Belgrade and it has been put under control of the Turks in 1559. Later it became a part of property of the Kaunitz Family from Moravia and has been plundered by Kuruc troops. From 1730 to 1945 the Károlyi Family has been settled here. During the period between 1844 and 1882 the national revivalist Gabriel Paulík, a pioneer of apiculture, has been operating in the municipality. The journalist and writer Ján Palárik visited him here – the municipality carries his name since 1948. The poet, translator, journalist, reviewer and pedagogue Karol Strmeň (1921) was born here. Palárikovo offers for tourist not only the classicist manor house, wooden elevated tank from 1869, which is a rare example of technical solution of a unique object sui generis within the area of Middle Europe, the church of Saint John of Nepomuk and a fragment of agricultural narrow-gauge railroad, but also possibility to stroll in the remodelled English park, to visit the oldest Slovak pheas- antry, to stay at the wellness centre as well as to ride horses, exercising various sports like for example bowling or others. Palárikovo is well known for regular meetings of veteran cars, which are being held in May. Visitors feel attracted also by various cultural, social or sports events. www.lexikon.sk 181

click to read more

Nitriansky samosprávny kraj | Land Nitra | Region of Nitra Hvezdáreň v Hurbanove patrí medzi prvé astro­ fyzikálne observatóriá v Strednej Európe. Bola zalo- žená v roku 1871. Je jednou z najstarších najvýznamnejších inštitúcií vedeckej kultúry na Slovensku. Činnosť hvez- dárne za 145 rokov jej trvania, charak- terizujú nielen bohaté aktivity v odbor- nopozorovateľskej a výskumnej oblasti, ale aj pozoruhodné výsledky na úseku kultúrnovýchovnej a vzdelávacej práce: vyše jeden a  štvrťstoročie zdokonaľo- vané systematické pozorovania Slnka so svetoznámymi výsledkami, objavy nových planétok, ktoré boli pomenova- né podľa významných osobností sloven- skej vedy a kultúry, úspešné expedície za úplnými zatmeniami Slnka do rôznych končín sveta, ale aj státisíce zanietených návštevníkov, astronómov - amatérov a  poslucháčov, ktorí sa zúčastnili na zaujímavých astronomických prog- ramoch a  podujatiach hvezdárne. Pre návštevníkov je hvezdáreň otvorená v  pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 h., v piatok aj vo večerných hodinách. Exkurzie je potrebné vopred dohodnúť. Die Sternwarte in Hurbanovo wur­ de 1871 gegründet und zählt somit zu denältestenastrophysikalischenStern­ warten Mitteleuropas. Sie ist auch eine der ältesten und bedeutendsten kultur- wissenschaftlichen Institu­tionen der Slo- wakei. In den 145 Jahren ihrer Existenz war ihre Tätigkeit nicht nur durch zahlreiche Aktivitäten der fachlichen Beobachtung und Forschung geprägt, sondern auch durch beachtenswerte Erfolge im Bereich der Erziehung und Bildung: über ein-ein- viertel Jahrhundert vollkommene und systematische Beobachtung der Sonne mit weltweit anerkannten Ergebnissen, Entdeckung neuer Planeten, die nach bedeutenden Persönlichkeiten der slowakischen Wissenschaften und Kultur benannt wurden, erfolgreiche Expedition nach völliger Sonnenfinsternis zu den verschiedenen Enden 4. 1. 2. 3. Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo /67C/ Tel.: +421 35/ 760 24 84, 245 11 02 Fax: +421 35/ 760 24 87 E-mail: suh@suh.sk Slovenská ústredná hvezdáreň 182 www.lexikon.sk

click to read more

der Welt. Hunderttausende eifrige Besucher, Amateur - Astronomen und Zuhörer nahmen an astronomischen Programmen und an Veranstaltungen der Sternwarte teil. Die Sternwarte ist für Besucher offen: an Werkta- gen von 8 bis 15.00 Uhr, am Freitag auch in den Abend- stunden. Besichtigungen nur bei Voranmeldung! The Observatory in Hurbanovo was founded in 1871 and is therefore one of the oldest astrophysical observatories in Central Europe. It is also one of the oldest and most prestigious cultural and scientific insti- tutions of Slovakia. During the 145 years of its existence, its activities have been fruitful in the field of observation and research.But there are also remarkable results in the field of education: more than one-and-aquarter century of systematic observation of the sun with worldwide known results, the discovery of new planets, which were given the names of important representatives of Slovak science and culture, success- ful expeditions to follow the solar eclipse to the different ends of the world. Hundred thousands of enthusiastic visitors, amateur astrono- mers and listeners attended the fascinating astronomi- cal programmes and events of the observatory. The ob- servatory is open for visitors during labour days from 8.00 to 15.00, on Friday also in the evening hours. Visits by arrangement only! 8. 5. 7. 6. 9. 1.MúzeumMikuláša Konkoly-Thegeho/Museum desNicholasKonkoly-Thege /MuseumofNicholas Konkoly-Thege/2.Interiér digitálnehoplanetária /Interieurdesdigitalen Planetarium/Interiorofthe digitalplanetarium/ 3. HDN-400, hlavný ďalekohľad v severnej kupole / HDN-400, das Hauptteleskop in der nördlichen Kuppel / HDN 400, the main telescope in the northern dome 4. Historická budova Slovenskej ústrednej hvezdárne / Das historische Gebäude der Slowakischen Hauptsternwarte / The historical building of the Slovak Central Observatory 5. Kométa Lovejoy / Der Komet Lovejoy / The Lovejoy comet 6. Pavilón horizontálneho slnečného ďalekohľadu so spektrografom / Pavilion des horizontalen Sonnenteleskops mit Spektrograph / Pavilion of the horizontal solar telescope with spectrograph 7. Digitálne planetárium / Digitalen Planetarium / Digital planetarium 8. Lyotov koronograf v Heyde kupole / Lyots Koronagraph in Heyde Kuppel / Lyots coronagraph in Heyde dome 9. Heyde kupola / Die Heyde Kuppel / The Heyde dome www.lexikon.sk 183

click to read more

Nitriansky samosprávny kraj | Land Nitra | Region of Nitra Nitrianska regionálna komora SOPK Akademická 4, 949 01 Nitra Tel.: +421 37/ 653 54 66, E-mail: sopkrknr@sopk.sk, www.nr.sopk.sk Regionálna kancelária pre región Nitra Akademická 4, 949 01 Nitra Tel.: +421 37/ 658 61 01, E-mail: nitra@sario.sk, www.sario.sk Nám. SNP 159 972 13 Nitrianske Pravno /25E/ Tel.: +421 46/ 544 64 62, +421 910 676 613 +421 905 103 193 www.snm.sk SNM–Dom Karpatskonemeckého spolku v Nitrianskom Pravne Otvorené: v apríli až septembri Po - Pi 8.00 - 16.30 h., So 10.00 - 16.00 h.; v októbri až marci Po - Pi 8.00 - 16.30 h. Múzeum sa zameriava na dokumentáciu prírody a spoločnosti v regió­ne. Špecializuje sa na spracovanie dejín pivovarníctva na Slovensku. V ponuke má expozíciu Príroda stredného Ponitria, tematické výstavy, tvorivé dielne, animačné podujatia, prednáš- ky a pod. Geöffnet vonApril bis September Mo - Fr von 8.00 - 16.30, Sa von 10.00 - 16.00; von Oktober bis März von Mo - Fr 8.00 - 16.30.DasTribečskéMuseumdokumentiertdieNaturundGesell- schaftderRegion.SpezialisationaufdieAufarbeitungderGeschich- te des Bierbrauens inder Slowakei. Im Angebot sind Ausstellungen über die Natur des mittleren Ponitrie, thematische Ausstellungen, Workshops,Animationsveranstaltungen,Vorträge, usw. Open from April to September Mon - Fri 8:00 - 16:30, Sat 10:00 - 16:00; from October to March Mon - Fri 8:00 - 16:30. The Tribečské Museum documents the nature and cul- ture of the region. They elaborate and focus on the history of brewery in Slovakia. The offer includes exhibitions about the na- ture of central Ponitrie, theme exhibitions, workshops, anima- tion events, lectures, etc. Krušovská 291, 955 01 Topoľčany /39D/ Tel.: +421 38/ 532 32 53, Fax: +421 38/ 532 30 21 E-mail: office@tribecskemuzeum.sk www.tribecskemuzeum.sk Tribečské múzeum v Topoľčanoch V  priestoroch Domu Karpato­ nemeckého spolku v  Nitrianskom Pravne sa nachádza stála expozícia Dejiny a  kultúra Hauerlandu. Náv- števníkom umožňuje bližšie spoznať tradície a  život karpatských Nemcov v stredoslovenskej oblasti (tzv. Hauer- land), s dôrazom na Nitrianske Pravno a jeho okolie. In den Räumlichkeiten des Hauses des Vereins der Karpatendeutschen in Nitrianske Pravno befindet sich die Dauerausstellung Geschichte und Kultur von Hauerland. Den Besuchern ermöglicht sie näheres Erkennen der Traditionen und des Lebens der Karpatendeutschen im mittelslowakischen Raum (so- genannter Hauerland), mit Schwer- punkt auf Nitrianske Pravno und seine Umgebung. Within the premises of the House of Association of Carpathian Germans in Ni­trianske Pravno you can find the permanent exhibition History and Culture of Hauerland. It allows the visitors to learn more closely the traditions and life of Carpathian Germans in the area of Middle Slovakia (so called Hauerland), with emphasis on Nitrianske Pravno and its surroundings. 184 www.lexikon.sk

click to read more

Aponiovská knižnica – Bibliotheca Apponiana, Oponice. Jedna z  najkrajších inte- riérových knižníc, historická knižnica rodu Apo- niovcov. Je v nej umiestnená časť historických knižničných fondov SNK, a  to 8222 titulov Aponiovskej knižnice a  asi 6000 zväzkov Zayovskej knižnice, ktoré sú písané v 12 jazy- koch. Pokrývajú široké spektrum vedných disciplín od práva a filozofie až po architektúru a prírodné vedy. Appony Bibliothek – Bibliotheca Aponiana, Opo­ nice, eine der schönsten Innenraum Bibliotheken, die hi- storische Bibliothek der Appony Dynastie. Es enthält Teile des historischen Buchbestände von SNK, nämlich 8222 Titel der Appony Bibliothek und ca. 6000 Bände der Zay Biblio- thek, geschrieben in 12 Sprachen. Diese decken ein breites Spektrum von wissenschaftlichen Disziplinen von Recht und Philosophie bis zurArchitektur und Naturwissenschaften. Appony library - Bibliotheca Aponiana in Oponice, one of the most beautiful interior libraries, the historical library of the Appony dynasty. It contains part of the his- torical library funds of SNK, namely 8222 titles of theAppony library and approx. 6000 volumes of the Zay library, written in 12 languages. These cover a wide range of disciplines from law and philosophy to architecture and natural science. 956 14 Oponice 271 /39F/ Tel.: +421/ 918 398 656, +421/ 915 851 883 E-mail: aponi.kniznica@snk.sk www.snk.sk Slovenská národná knižnica – Aponiovská knižnica Nitriansky samosprávny kraj | Land Nitra | Region of Nitra Predaj vstupeniek: Po - Pi 9.00 - 12.00, 13.00-15.00h.a hodinupredpredstavením. Divadelná budova pre 349 divákov bola otvore- ná v r. 1987. Je sídlom Jókaiho divadla v Komárne - Komáromi Jókai Színház, ktoré bolo založené v r. 1952 ako Maďarské oblastné divadlo. Kartenverkauf Mo - Fr von 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00 Uhr und eine Stunde vor Beginn. Das Theaterge- bäude (349 Sitzplä­tze) wurde 1987 geöffnet und ist der Sitz des Jókai Theaters in Komárno - Komáromi Jókai Színház, das 1952 als Ungarisches Kreistheater gegründet wurde. Tickets sales Mon - Fri 09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00, and one hour before the perfor­ mance. The theatre seating up to 349 persons was established in 1987, and is the seat of the Jókai Theatre in Komárno - Komáromi Jókai Színház, which was foun­ ded in 1952 as Hunga­rian Re- gional Theatre. Petőfiho 1, 945 01 Komárno /66F/ Tel.: +421 35/ 790 81 16 Fax: +421 35/ 790 81 42 E-mail: tiket@jokai.sk, www.jokai.sk Jókaiho divadlo v Komárne – Komáromi Jókai Színház www.lexikon.sk 185

click to read more

Nitriansky samosprávny kraj | Land Nitra | Region of Nitra V  Slovenskom poľnohospodárskom múzeu dokumentuje vývoj poľnohospo­ dárstva na Slovensku viac ako 20  000 exponátov. Expozície: Archeológia, Tradičné remeslá a  spracovateľstvo, Hasičstvo, Poľ- nohospodárske stroje a  letectvo. Súčasťou Slovenského poľnohospodárskeho múzea je aj skanzen s  33 objektmi ľudovej architektú- ry ako napríklad manufaktúrna lisovňa oleja z 18. stor., rímskokatolícka ľudová škola, ka- menný mlyn a voštinársky záboj všetko z 19. stor.V areáli skanzenu sa nachádza aj úzkoko- ľajová Nitrianska poľná železnica. Otvorené: Po-Pi9.00–17.00h.Vstupy:9.00,11.00,13.00, 15.00,h., v piatok posledný vstup o 13.00 h. Slowakisches Landwirtschaftsmuseum do­ kumentiert mit mehr als 20.000 Exponaten die Entwicklung der Landwirtschaft in der Slowakei. Austellungen: Archäologie, traditionelles Handwerk und Verarbeitung, Feuerwehr, Landwirtschaftsmaschinen und Luftrfaht. Bestandteil des slowakischen Landwirt- schaftsmuseum ist auch ein Freilichtmuseum mit 33 Gebäuden derVolksarchitektur, zB.: Ölpressemanufaktur aus dem 18. Jahrhundert, römisch-katholische Schule, eine Steinmühle und Bienenwachsverarbeitungsanlage, alle aus dem 19. Jahrhundert. Im Freilichtmuseum ist auch die Schmalspurige Nitra Feldeisenbahn. Geöffnet: Mo - Fr: 9.00 - 17.00 Uhr. Eintritte: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, Uhr, Freitags letzter Eitritt um 13.00 Uhr. Slovak Agricultural Museum documents with more than 20,000 objects, the development of agriculture in Slovakia. Exhibitions: Archaeology, Tra- ditional Crafts and Processing, Firefighting, Agricultural Machines and Aviation. Part of the Slovak Agricultural Museum is an open-air museum with 33 buildings of folk architecture, such as oil press factory (18th century), Roman-Catholic school, a stone mill and a beeswax processing plant, all from the 19th century. In the open-air museum is also the narrow-gauge Nitra Field Raylway. Open: Mon - Fri: 9.00 - 17.00.Admissions: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, Friday last admission at 13.00. Dlhá 92, 950 50 Nitra /56B/ Tel.: +421 37/ 657 25 78, +421 911 404 001 E-mail: muzeum@agrokomplex.sk www.spmnitra.sk Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre 186 www.lexikon.sk

click to read more

 

click to read more

  

click to read more

   !"

click to read more

 

click to read more

 

click to read more

   ! " !" #! 

click to read more

194

click to read more

 !  !  #! $

click to read more

 !$ %#  # &\'()  !$ * 

click to read more

 *  $*  *$ + , - %*

click to read moreclick to read more

 !  .   ! ! 

click to read more

200

click to read more

 

click to read more

 *$ + # ! / %0 ,1 2 # !  .   $" 3!# 

click to read more

 ! 4#$# 

click to read more

 ! #   

click to read moreclick to read more

206

click to read more

 #   546$!   5 $ $ 5 0 5#$ 78! $ # !4 6  5#!8 8 !! $ 9 &\'()  ! 5 !#$4  4  $ 5 $ + : ! - 6  !  %  4  ! ! # $   $ 6   ! !#$  + %0 ,1 5 $  # ! 9    # $     $ $5 !!$# 6 7 $ ! 4# 5  4  !"!"  

click to read more

Termálne kúpalisko Pod­ hájska sa nachádza na juhu Slovenska neďaleko Nových Zámkov. Domácim návštev- níkom i turistom zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Rakúska a Poľska posky- tuje po celý rok možnosť kvalitného oddychu. Počas letnej sezóny majú hostia k  dispozícii 9 bazénov s termálnou i úžitkovou vodou, tobogán a veľa vod- ných atrakcií. Súčasťou kúpaliska je nové Wellness centrum Aquamarin, ktoré ponúka komplex služieb pre oddych a relax vo vnútornom i vonkajšom bazé- novom svete, vitálnom svete (komplex sáun, tropic- ký tunel, vodné peklo, morský kúpeľ, tepidárium, ľadopád, vedro odvahy, ochladzovací bazén), turec- kom kúpeli Hammam, v oddychových priestoroch, botanickej záhrade a v kaviarni. Thermalbad Podhájska liegt im Süden der Slowakei in der Nähe von Nové Zámky. Heimische Besucher und Touristen aus der Tschechischen Repu- blik, Ungarn, Österreich und Polen haben ganzjä­hrig eine Möglichkeit zur Qualitäts Entspannung. Im Sommer haben die Gäste Zugang zu 9 Becken mit Thermalwasser, Wasserrutsche und zu vielen Was- serattraktionen. Bestandteil der Anlage ist das neue Wellness-Center Aquamarin. Es bietet komplexe Dienstleistungen für Erholung und Entspannung im Innen- und Außenpools, in der Vitalwelt (Komplex vonSaunen,tropischenTunnel,Meerbaad,Tepidarium, Eisfall,Tauchbecken,Wasser Hölle und Eimer der Mut), türkisches Bad Hammam, in dem Chill-out Bereich, in einem botanischen Garten und einem Café. Thermal Spa Podhájska is located in southern Slovakia near Nové zámky. Domestic visitors and tourists from the Czech Republic, Hungary, Austria and Poland are provided an all-year-round possibility for quality relaxation. During the summer the guests have access to 9 pools with therma water, a water slide and many water attractions. Integral part of the resort is the newWellness CenterAquamarin, offering complex services for rest and relaxation in indoor and outdoor pools, in the Vital World (complex of saunas, tropical tunnel, sea bath, tepidarium, icefall, cooling pool, water hell and bucket of courage), turkish bath Hammam, in chill-out areas, in a botanical garden and a cafe. Termálne kúpalisko Podhájska, s. r. o., 941 48 Podhájska 493 /56E/ Tel.: +421 35/ 658 61 95 (ubytovanie), +421 35/ 658 61 33, +421 911 103 443 (Info. centrum) www.tkpodhajska.sk Termálne kúpalisko Podhájska Nitriansky samosprávny kraj | Land Nitra | Region of Nitra 188 www.lexikon.sk

click to read more

Wellness Hotel Patince★★★★ sa nachádza na južnom Slovensku v  areáli termálneho kúpa­ liska Patince, asi 15 km od Komárna a 35 km od Štúrova. Hotel má najväčší krytý zážitkový bazén s atrakciami na Slovensku a wellness centrum s roz- lohou takmer 2000 m2. Okrem nadštandardného ubytovania a  vynikajúcej gastronómie sú hosťom celoročne k dispozícii rôzne wellness a spa procedúry a  vnútorné bazény s  termálnou vodou, ktoré majú blahodarné účinky na pohybové ústrojenstvo člove- ka. V lete majú hostia k dispozícii 10 bazénov s ter- málnou vodou a deti si môžu užiť bohatý animačný program a zabaviť sa na toboganoch. Počas vyhliad- kových plavieb na Dunaji, ktoré sa pravidelne organi- zujú v prístave Marina Patince, spoznajú návštevníci krásy lužných lesov a okolitú prírodu. Patince Wellness Hotel★★★★ liegt im Süden der Slowakei im Areal von Thermalbad Patince, ca. 15 km von Komárno und 35 km von Štúrovo. Das Hotel hat das größte Indoor-Erlebnisbecken mit Attraktionen in der Slowakei und ein Wellnesscenter mit einer Fläche von fast 2.000 m2. Neben den hohen Standard der Unterkunft und ausgezeichneter Gas- tronomie, steht eine Vielzahl an Spa- und Wellness- Behandlungen und Hallenbäder mit Thermalwasser, die positive Auswirkungen auf den menschlichen Bewegungsapparat haben, unseren Gästen das ganze Jahr über zur verfügung. Im Sommer haben die Gäste Zugang zu den 10 Becken mit Thermalwasser und für die Kinder ein reichhaltiges Animationsprogramm genießen und viel Spaß auf den Wasserrutschen. Während Schiff fahrten auf der Donau, die regelmä- ßig von Marina Patince Hafen organisiert werden, kö nnen die Besucher die Schönheit unserer Auwälder und der umliegenden Landschaft kennenlernen. Patince Wellness Hotel★★★★ is situated in southern Slovakia in the area of thermal swim­ ming pool Patince,about 15 km from Komárno and 35 km from Štúrovo. The hotel has the largest indoor adventurepoolwithattractionsinSlovakiaanda well- ness center with an area of nearly 2,000 m2. In addi- tion to high standard accommodation and excellent gastronomy a variety of spa and wellness treatments and indoor pools with thermal water, which have benefi cial eff ects on the human locomotor system, are available to our guests all year-round. In summer, guests have access to the 10 pools with thermal wa- ter and children can enjoy a rich animation program and have fun on the water slides. During sightseeing cruises on the Danube, which are regularly orga nized from the Marina Patince port, visitors will come to know the beauty of our fl oodplain forests and sur- rounding countryside. WELLNESS s. r. o., 946 39 Patince 431 /67E/ Tel.: +421 35/ 790 85 00, +421 918 886 715 E-mail: wellnesspatince@wellnesspatince.sk www.wellnesspatince.sk ★ ★ ★ ★ Wellness Hotel Patince Nitriansky samosprávny kraj | Land Nitra | Region of Nitra www.lexikon.sk 189

click to read more

Žilinský samosprávny kraj Land Žilina | Region of Žilina Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina www.regionzilina.sk Základná charakteristika / Eckdaten des Landes Žilina / Key features of the Region of Žilina: Rozloha / Fläche / Area: 6 808 km2 Počet obyvateľov / Bevölkerung / Number of inhabitants: 690,434 Hustota obyvateľstva (obyv./km2) / Bevölkerungsdichte (Ew./km2) / Population density (inhab./km2): 101 Počet okresov / Zahl der Bezirke / Number of districts: 11 (Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina) Počet miest / Zahl der Städte / Number of towns: 19 Počet obcí / Gesamtzahl der Gemeinden / Total number of municipalities: 296 Sídlo samosprávneho kraja / Sitz der Landesverwaltung / Seat of the regional government: Žilina Žilinský samosprávny kraj | Land Žilina | Region of Žilina 190 www.lexikon.sk

click to read more

ŽILINSKÝ TURISTICKÝ KRAJ TOURISMUSREGION ŽILINA | TOURISM REGION ŽILINA ŽILINSKÝ KRAJ je z hľadiska geografického členenia rozdelený do 5 historických regiónov: Horné Považie,Liptov,Orava,Turiec a Kysuce.Všetky ponúkajú ideálne spojenie športu a oddychu - nádhernú prírodu,možnosti turistiky a cykloturistiky,zimné športy,adrenalín,je- dinečné historické a kultúrne pamiatky, ľudovú architektúru a folklór, bohatý výskyt minerálnych vôd a termálnych prameňov. Kraj patrí k turistickým skvostom Slovenskej republiky a vzhľadom na blízkosť Českej republiky a Poľska aj v medzinárodnom ponímaní. Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj vznikla na základe spoločného záujmu o koordináciu a vytváranie podmienok pre aktívny cestovný ruch medzi zástupcami samospráv Žilinského samosprávneho kraja a subjektmi podnikajúcimi v cestovnom ruchu. Das LAND ŽILINA Das LAND ŽILINA ist gemäß seiner geographischen Gliederung in fünf historische Regionen unterteilt: Horné Považie, Liptov, Orava, Turiec und Kysuce. Alle bieten ideale Voraussetzung, um Sport und Erholung zu vereinen: Es gibt herrliche Natur, Mög- lichkeiten zum Wandern und Radfahren, für den Wintersport und Adrenalinsportarten, einzigartige historische und kulturelle Denkmäler, volkstümliche Architektur und Brauchtum, reiche Vorkommen an Mineralwasser und Thermalquellen. Dieses Land zähltzudentouristischenJuwelenderSlowakei;angesichtsseinerNähezuTschechienundPolenliegtesauchiminternationalen Blickpunkt. Der Landestourismusverband Tourismusland Žilina entstand aufgrund des gemeinsamen Interesses von Vertretern der Landesregierung Žilina und der im Fremdenverkehr tätigen Unternehmen zwecks Koordination und Schaffung von Grundla- gen für den aktivenTourismus. The ŽILINA REGION The ŽILINA REGION consistent with its geographical structure is divided in five historical regions - Horné Považie, Liptov, Orava, Turiec and Kysuce. They all offer ideal conditions to combine sports with recreation; they have marvellous nature, many oppor- tunities for hiking and biking,for winter sports and adrenalin sports,unique historical and cultural monuments,folk architecture and traditions, rich occurrences of mineral waters and thermal sources.The region belongs to the jewels of Slovak tourism; situ- atedinthevicinityoftheCzechRepublicandPolandtheregionisalsointhefocusofinternationalattention.Theregionaltourism association Tourism Region Žilina was established based on the mutual interest of representatives of the Regional Government of Žilina and representatives of the tourism branch to facilitate the coordination and the shaping of the foundations of active tourism. Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj www.zilinskyturistickykraj.sk www.lexikon.sk 191

click to read more

KYSUCE KYSUCE zo severu ohraničujú Kysucké Beskydy a Turzovská vrchovina tvoriace štátnu hranicu s Poľskom a Českom. Je tu jedi- nečná technická historická pamiatka - lesná úvraťová železnica (Vychylovka) a jediný Slovenský orloj (Stará Bystrica). Obľúbe- né a výborne vybavené lyžiarske strediská Veľká Rača a Makov sú často navštevované aj z blízkeho zahraničia. Na Kysuciach je niekoľko chránených území a množstvo značených turistických, cykloturistických a bežeckých trás a výborné možnosti vi- dieckej turistiky. KYSUCE KYSUCEwirdimNordenvondenKysuckéBeskydyundTurzovskávrchovinaHügellandeingegrenzt,welcheauchdieStaatsgrenze zuPolenundTschechienbilden.HierliegtauchdaseinzigartigetechnischeDenkmalderWald-Schmalspurbahn(Vychylovka)und die einzige slowakische Aposteluhr (Stará Bystrica). Beliebt wie ausgezeichnet ausgestattet sind die Skigebiete Veľká Rača und Makov, wohin auch oft Gäste aus den Nachbarländern kommen. In Kysuce gibt es mehrere Schutzgebiete und eine Vielzahl an markiertenWanderwegen, Radwegen und Loipen sowie ausgezeichnete Möglichkeiten für Urlaub am Bauernhof. KYSUCE KYSUCE is bounded on the north by the Kysucké Beskydy and Turzovská vrchovina Highlands which also border Poland and the Czech Republic. Here you find the most unique technical monument of the narrow-gauged forest railway (Vychylovka) and the onlyApostleClockinSlovakia(StaráBystrica).MuchlovedplacesandexcellentequippedaretheskiresortsofVeľkáRačaundMa- kov; they are visited also by tourists from the neighbouring countries.In Kysuce there are several ProtectedAreas and a multitude of marked hiking trails, cycle ways and cross-country ski trails as well as excellent conditions for holiday on farms. Oblastná organizácia cestovného ruchu Kysuce www.regionkysuce.sk Žilinský samosprávny kraj | Land Žilina | Region of Žilina 192 www.lexikon.sk

click to read more

LIPTOV LIPTOV patrí k  najnavštevovanejším regiónom Slovenska s  očarujúcou prírodnou scenériou. Liptovská kotlina Váhu je na severeobkolesenáChočskýmivrchmi,ZápadnýmiTatramia VysokýmiTatrami,naseverozápadeMalouFatrou,najuhuNízkymi Tatrami a Veľkou Fatrou na juhozápade. Horské masívy, vodná plocha Liptovská Mara, známe aquaparky a kúpele tvoria spek- trum vyžitia vášho voľného času. K atraktívnosti regiónu prispievajú aj jaskyne - Demänovská ľadová a Demänovská jaskyňa slobody.Vodné športy,pobyt a rekreácia pri termálnej vode,pobyt v lesnom a horskom prostredí,pešia turistika,cykloturistika, zjazdové lyžovanie, či vidiecky turizmus.To zaraďuje Liptov k destináciám cestovného ruchu medzinárodného významu s kom- plexnou ponukou služieb a s celoročným využitím. LIPTOV LIPTOVgehörtmitseinerbezauberndenNaturlandschaftzudenmeistbesuchtenGegendenderSlowakei.DasLiptauerVáhBecken wird im Norden von den Chočské vrchy Bergen, Západné Tatry und Vysoké Tatry Gebirgen, im Nordwesten von Malá Fatra, im Sü- den von Nízke Tatry und im Südwesten von Veľká Fatra Gebirgen umkränzt. Diese Gebirgsketten, die Wasserflächen des Stausees Liptovská Mara sowie bekannte Aquaparks und Kurbäder bieten eine Palette an Freizeitvergnügungen. Höhlen (Demänovská Eis- höhle, Demänovská Freiheitshöhle) steigern noch die Attraktivität der Region. Wassersport, Urlaub und Erholung in Thermalbä- dern,AufenthaltinWäldernundBergen,Wanderungen,Radwandern,AbfahrtsskilaufoderUrlaubamBauernhof-dasalles,inklusi- ve einem breitem,ganzjährigenAngebot an Dienstleistungen reiht Liptov unter die international bedeutenden Reiseziele. LIPTOV LIPTOV has such an enchanting natural landscape that it belongs to the most visited areas in Slovakia. The Liptov Váh Basin is surrounded to the north by the Chočské vrchy Moutains, the Západné Tatry and Vysoké Tatry, to the northwest by Malá Fatra, to the south by Nízke Tatry, and to the southwest by Veľká Fatra mountains. The mountain ranges, the surface of the Liptovská Mara Reservoir as well as the renowned Aqua parks and spas facilitate a wide range of leisure time activities. The attractiveness of Liptov is increased by caves like the Demänovská Ice Cave and the Demänovská Cave of Liberty.Water sports, stays and recrea- tion at thermal baths,outings in the forests and mountains,hiking and biking,downhill skiing and holiday on farms - all that,and adding a large selection of services year-round make Liptov a destination of international standing. Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV www.visitliptov.sk www.lexikon.sk 193

click to read more

HORNÉ POVAŽIE HORNÉ POVAŽIE (mesto Žilina s okolím, Rajecká dolina a Terchovská dolina, okolie Bytče) je výborným zázemím pre rozvoj hor- skej turistiky v masíve Malej Fatry. Z viacerých lyžiarskych stredísk patrí medzi najvyhľadávanejšie v kraji stredisko vo Vrátnej doline. Termálne pramene podmienili rozvoj kúpeľníctva (Rajecké Teplice). Ideálne podmienky pre mestský turizmus poskytu- je samotné centrum regiónu - mesto Žilina, kde je viacero historických a architektonických pamiatok od raného stredoveku až podnes, muzeálnych expozícií a Budatínsky hrad s vlastnými výstavnými kapacitami a rozľahlým parkom. Medzi turistické atrakcie patrí hrad Strečno, známy svojou letnou atrakciou - pltníctvom na rieke Váh. HORNÉ POVAŽIE HORNÉ POVAŽIE (Stadt Žilina mit Umgebung, Täler Rajecká dolina und Täler Terchovská dolina, Umgebung von Bytča) verfügt mit dem malá Fatra Gebirge über eine ausgezeichnete Grundlage für Bergtouren. Unter mehreren Skigebieten zählt jener im Vrátna dolina Tal zu den meistbesuchten des Landes.Thermalquellen fördern die Entfaltung des Kurtourismus (Rajecké Teplice). Ideale Bedingungen für den Städtetourismus bietet das Zentrum der Region - die Stadt Žilina selbst. Dort gibt es mehrere histo- rische und architektonische Denkmäler, vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart reichend, Ausstellungen und dann noch die Burg Budatín, welche überAusstellungsräumlichkeiten und einen angrenzenden Park verfügt. Zu denTourismusmagneten zählt weiters die Burg Strečno, bekannt wegen ihrer sommerlichenAttraktion - Floßfahrt am FlussVáh. HORNÉ POVAŽIE HORNÉPOVAŽIE(townofŽilinawithsurroundings,RajeckádolinaValleyundTerchovskádolinaValley,thesurroundingsofBytča) offersexcellentconditionsforthedevelopmentofmountainhikingintheMaláFatraMountains.Thereareseveralskiresort;oneof themostvisitedplacesistheskiresortofVrátnadolinaValley).Thermalsourcessupportthedevelopmentofspatourism(Rajecké Teplice).Perfectconditionsforurbantourismofferstheregionalcentreitself-thetownofŽilina.Thetownhasseveralhistoricaland architectural monuments, dating from the early Middle Ages to the present age; there are various museums and the Budatín Castle which has exhibition facilities and an adjacent park.Another tourism magnet is Strečno Castle which is known because of its summer attraction - rafting on theVáh River. Oblastná organizácia cestovného ruchu MALÁ FATRA www.regionmalafatra.sk Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina www.rajeckadolina.sk Žilinský samosprávny kraj | Land Žilina | Region of Žilina 194 www.lexikon.sk

click to read more

ORAVA ORAVA je zo severu ohraničená štátnou hranicou s  Poľskom v  línii Oravských Beskýd, z  juhovýchodu Západnými Tatrami (Roháče), z juhu Chočskými vrchmi a zo západu Malou Fatrou. Má bohatý prírodný a originálny kultúrnohistorický potenciál, čo ju predurčuje na vyhľadávanú celoročnú destináciu. Kultúrna pamiatka Oravský hrad je už niekoľko rokov po sebe vyhlásená za najnavštevovanejší slovenský hrad. Zázemím pre vodné športy je Oravská priehrada. Na svoje si isto prídu aj milovníci ter- málnych vôd a kvalitnej lyžovačky.Ak uprednostňujete panenskú prírodu, individuálny prístup k požiadavkám a kúzlo tradičnej ľudovej kultúry, Orava je tým najlepším tipom. ORAVA ORAVA-dieStaatsgrenzezuPolenverläuftanderNordseiteentlangderLiniedesOravskéBeskydyHügellandes;imSüdostenbilden dasZápadnéTatry(Roháče)Gebirge,imSüdendieChočskévrchyBergeundimWestenMaláFatraGebirgedieGrenze.DieseRegion verfügt über ein reiches Potential an Natur und urtümliches Brauchtum, was sie zum viel besuchten Reiseziel das ganze Jahr über macht. Das Kulturdenkmal Burg Orava wird bereits mehrere Jahre zur meistbesuchten slowakischen Burg gekürt. Der Orava Stau- seebildetdenRahmenfürWassersport.AuchdieLiebhabervonThermalwasserundanspruchsvollenSkiabfahrtenkommenaufihre Kosten.Wer unberührte Natur,individuelle Betreuung und den Zauber derVolkskultur bevorzugt - für den ist Orava der besteTipp. ORAVA ORAVA is bounded to the north by the Oravské Beskydy upland which mark also the state border.The territory is bounded to the southeast by Západné Tatry (Roháče), to the south by the Chočské vrchy, and to the west by the malá Fatra Mountains. Orava is richinnatureandancienttraditions;forthatthereasonitbelongstothemostvisiteddestinationsyear-round.Theculturalmonu­ ment of Orava Castle for several successive years has been selected as the most visited castle of Slovakia. The Orava Reservoir is the perfect site for water sports. Also lovers of thermal sources and demanding skiing will be satisfied. People who love nature, prefer individual treatment and are longing for the charms of traditions - a visit to Orava is a straight tip for them. Oblastná organizácia cestovného ruchu Klaster ORAVA www.visitorava.sk www.lexikon.sk 195

click to read more

TURIEC TURIEC leží medzi pohoriami Malej Fatry na severe a západe, Veľkej Fatry na východe a Žiarskymi vrchmi a Kremnickými vrch- mi na juhu. Pre bohatú flóru a faunu má poetický prívlastok Turčianska záhradka. Okrem množstva prírodných krás ponúka možnosti kultúrnopoznávacieho turizmu. MestoTurčianskeTeplice je známe vďaka liečivým termálnym prameňom; disponuje kapacitami pre kúpeľníctvo, spa a wellness.V Turci je aj niekoľko vyhľadávaných lyžiarskych stredísk. TURIEC TURIEC liegt inmitten der Gebirgszüge Malá (Norden und Westen) und Veľká Fatra (Osten) und den Bergketten Žiarske vrchy und Kremnické vrchy im Süden. Wegen seiner reichhaltigen Fauna und Flora trägt der Landstrich den poetischen Beinamen „Gärtchen von Turiec“. Neben zahlreichen Naturschönheiten gibt es auch reichlich Gelegenheit für kulturbezogene Besichti- gungen. Die Stadt Turčianske Teplice ist bekannt dank ihrer Thermalheilquellen; sie verfügt über Bade-, Kur- undWellness-Ein- richtungen. In Turiec gibt es auch mehrere gern besuchte Skigebiete. TURIEC TURIEC lies amid the mountain ranges of Malá ( to the north and west) andVeľká Fatra (to the east), and the Žiarske vrchy and Kremnické vrchy Mountains to the south. Thanks to its abundant plant life and wild life the region carries the poetical epithet „Garden of Turiec“. Besides numerous natural spots it offers many opportunities for cultural sightseeing tours. The town of TurčianskeTeplice is renowned thanks to its thermal sources; the town has facilities for bathing,healing and wellness.InTuriec there are also several much visited ski resorts. Oblastná organizácia cestovného ruchu TURIEC-KREMNICKO www.turiec.com, www.kremnicaregion.sk Žilinský samosprávny kraj | Land Žilina | Region of Žilina 196 www.lexikon.sk

click to read more

Národný buditeľ, evanjelický kňaz, básnik a  jazykovedec. Pôsobil aj ako reprezentant slovenského národného hnutia v  40. rokoch 19. storočia. Ako jedenz trojiceŠtúr-Hurban-Hodžasa podieľalnakodifikáciistredoslovenčiny akocelonárodnéhospisovnéhojazyka. Nationaler Erwecker, evange- lischer Geistlicher, Dichter und Sprachwissenschaftler. Er war Významný slovenský básnik, dra- matik, spisovateľ, prekladateľ, práv- nik a humanista tvoril na Orave.Ako lyrik nadviazal na poéziu národného obrodenia. Okrem poézie nám zane- chal aj významnú epickú a  drama- tickú tvorbu a do slovenčiny preložil niektoré Shakespearove drámy. Bedeutender slowakischer Dichter, Dramatiker, Romancier, Übersetzer, Rechtsanwalt und Humanist arbeitete in der Re­ ein Vertreter der slowakischen Nationalbewegung in den 40er Jahren des 19.Jh.Gemeinsam mit Štúr und Hurban betei- ligte sich Hodža an der Kodifizierung des Mittelslowakischen als landesweite Schriftsprache. National enlightener, Protestant minister, poet and linguist. He was a representative of the Slovak national movement in the 40ies of the 19th century. Together with Štúr and Hurban, HodžacontributedtothecodificationoftheMiddleSlovaklan- guage in order to establish it as the national language. gionOrava.AlsLyrikerknüpftearandiePoesiederslowakischen nationalen Wiedergeburt. Neben Gedichten hat er auch große epische und dramatische Werken hinterlassenund übersetzte einige der Dramen von Shakespeares ins Slowakisch. Significant Slovak poet, dramatist, novelist, translator, lawyer and humanist worked in the Orava region. As a lyric poet he followed up on the poetry of Slovak national revival. In addition to poetry he also left us major epic and dramatic works and translated some of Shakespeare‘s dramas into Slovak. Michal Miloslav Hodža (1811 Rakša - 1870 Tešín, Poľsko) Pavol Országh Hviezdoslav (1849 Vyšný Kubín - 1921 Dolný Kubín) Korene bývalého amerického astronauta a  doteraz posledného človeka, ktorý vstúpil na Mesiac, siahajú do kysuckej obce Vysoká nad Kysucou. Expozícia: Pamätná izba v  Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou, pred návštevou odpo- rúčame dohodnúť sprístupnenie na tel.: + 421 41/436 11 01, 436 11 60. Die Wurzeln des ehem. amerikanischen Astronauten und derzeit letzten Menschen, der den Mond betreten hat, liegen in der Kysucer Gemeinde Vysoká nad Kysucou. Ausstellung: Gedenkzimmer im Gemeindeamt von Vysoká nad Kysucou; man sollte den Besuch im vorhinein vereinbaren unter Tel.: +421 41/436 11 01, 436 11 60. TherootsoftheformerAmericanastronaut,whoisatthemo- mentthelatestpersonwhosteppedontheMoon,tracebackto the Kysuce village Vysoká nad Kysucou. Exhibition: Memorial room in the town hall of Vysoká nad Kysucou; we recommend to make visits by arrangement,call +421 41/436 11 01,436 11 60. Eugen A. Cernan (1934 USA) Unsere Landsleute | Our countrymen Prozaička, dramatička, preklada- teľka a  autorka literatúry pre deti a  mládež. Spočiatku sa zaradila sa do prúdu lyrizovanej prózy. Vysoko hodnotené sú najmä diela Tri gaš- tanové kone a Babylon, ktoré boli aj sfilmované. Romanschriftstellerin, Dramatike­ rin, Übersetzerin und Autorin von Literatur für Kinder und Ju- gendliche. Zuerst gehörte sie unter die lyrischen Prosaiker. Top bewerte Werke sind vor allem Tri gaštanové kone (Drei Kasta- nien Pferde) und Babylon,die auch verfilmt wurden. Novelist, dramatist, translator and author of literature for children and youth. Initially included among lyrical prosaists. Top rated works are primarilyTri gaštanové kone (Three chest- nut horses) and Babylon, which were also adapted into films. Margita Figuli (1909 Vyšný Kubín - 1995 Bratislava) Žilinský samosprávny kraj | Land Žilina | Region of Žilina Naši rodáci, naši krajania www.lexikon.sk 197

click to read more

Žilinský samosprávny kraj | Land Žilina | Region of Žilina Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1 011 31 Žilina /10E,F/ Tel.: +421 41/ 706 31 11 E-mail: sekretariatmsu@zilina.sk, www.zilina.sk Žilina Žilina je štvrtým najväčším mestom Slovenska. V  súčasnosti prežíva dynamický rozvoj a  spolu s  regió- nom Horné Považie tvorí zaujímavú turistickú destináciu. Mesto je sídlom Žilinskej univerzity a  Žilinskej diecézy. V poslednom období vzrastá záujem o mesto ako o cen- trum seminárneho a  konferenčného cestov- ného ruchu. Prvá písomná zmienka o  Žiline pochádza z r. 1208 (spomína sa v listine nitrian- skeho župana Tomáša pod názvom „terra de Selinan“ - zem Žiliňany). Historické srdce viac ako osemstoročného mesta tvorí štvorcové Mariánske námestie, ktoré bolo v r. 1987 vyhlá- sené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Vďa- ka štvorcovému pôdorysu a arkádam vytvára neopakovateľnú atmosféru, jedinečnú svojho druhu na Slovensku. Centrom mesta prechádza jedna z najdlhších peších zón na Slovensku s množstvom reš- taurácií a štýlových kaviarničiek. V miestnej časti Dolné Rudiny sa nachádza najstaršia architektonická pamiatka Žiliny - Kostol sv. Štefana kráľa, ktorého začiatky siahajú do 13. stor. Počas celého roka sa v meste kona- jú viaceré kultúrne podujatia a tiež športové, ktoré prispievajú k  rozvoju kultúry, športu, vzdelanosti, ale i k zachovaniu tradícií a pod- pore cestovného ruchu. Žilina ist die viertgrößte Stadt der Slo­ wakei. Derzeit durchläuft sie eine dynamische EntwicklungundmitderRegionHornéPovažie zusammen ist sie ein lohnenswertes Reiseziel. 1. 4. 2. 3. 198 www.lexikon.sk

click to read more

Die Universität und die Diözese Žilina haben hier ihren Sitz. In letzter Zeit wächst das Interesse an ihr als Veran- staltungsort von Tourismusseminaren und -konferenzen. Erstmals erwähnt wurde sie 1208 in der Urkunde des Tomáš, Landeshauptmann von Nitra unter dem Titel „ter- ra de Selinan“ (Land Žiliňany). Das historische Herzstück der über 800 Jahre alten Stadt bildet der quadratische Marienplatz, der 1987 zum städtischen Denkmalreservat erklärt wurde. Seine quadratische Grundlage und die Ar- kaden formen eine unvergleichliche Atmosphäre - einma- lig in dieser Art im ganzen Land. Durch das Stadtzentrum führt eine der längsten Fußgängerzonen der Slowakei, mit jeder Menge an Restaurants und stilvollen Cafés. Im Ortsteil Dolné Rudiny steht das älteste Baudenkmal der Stadt:dieKircheSt.StefanderKönig,derenAnfängeindas 13.Jh.zurückreichen.DasganzeJahrübergibtesKulturver- anstaltungen wie auch Sportereignisse. Diese tragen zur Entfaltung von Kultur, Sport, Bildung sowie zur Pflege des Brauchtums und Förderung des Fremdenverkehrs bei. Žilina is the fourth largest town of Slovakia. Pre­ sently, the town experiences a dynamic development and together with the Horné Považie Region it makes an at- tractive destination. The University and the Diocese of Žilina have their seats in town. Lately, it attracts interest as the venue for tourist seminars and conferences. It was first time mentioned in 1208 as „terra de Selinan“ (Terri- tory of Žiliňany) in a deed of Tomáš, governor of the Nitra Province. The centrepiece of the more than 800-year old town is the Marian Square which was declared an urban monument reserve in 1987. Its square plan and the Arcades create a matchless atmos- phere - unique in its kind in all of Slovakia. In the town centre you find the longest pedes- trian zone of Slovakia where there are numerous restau- rants and stylish cafés. In the borough Dolné Rudiny you see the oldest architectural monu- mentintown:theChurchofSt. Stephen the King which goes back to the 13th century. Year- 1. Katedrálny chrám, Kostol Najsvätejšej Trojice / Kathedrale, Dreifaltigkeitskirche / Cathedral, Holy Trinity Church; Foto: Jozef Mutňanský 2. Mariánske námestie / Marienplatz / Marian Square. Foto: Jozef Mutňanský 3. Stará radnica a Folkmannov dom /Altes Rathaus und Folkmann-haus / Old Town Hall and Folkmann House. Foto: Jozef Mutňanský 4. Kostol sv. Štefana kráľa / Kirche St. Stefan der König / Church of St. Stephen the King. Foto: Ľubo Bechný 5. Žilinská svätojánska noc / Žilinaer Johannisnacht / Žilina Midsummer Night. Foto: Dušan Dobiáš 6. Staromestské slávnosti /Altstadtfest / Down Town Celebrations. Foto: Ľubo Bechný 7. Carneval Slovakia Žilina / Carneval SlovakiaŽilina / Carnival Slovakia Žilina. Foto: Jana Kollárová 8. Stredoveký deň / Mittelalterlicher Tag / Medieval Day. Foto: Jana Kollárová round there are cultural events as well as sports events. These events support the development of cul- ture,sports,education; they also help to keep up old traditions and promote tourism. 5. 6. 7. 8. Turistická informačná kancelária mesta Žilina Touristisches Informationsbüro Žilina Tourist Information Office Žilina Republiky 1, 010 01 Žilina Tel.: +421 41/723 31 86 GSM: +421 911 548 300, +421 949 047 001 +421 907 845 567 E-mail: info@tikzilina.sk Web: www.tikzilina.sk, www.visitzilina.sk www.lexikon.sk 199

click to read more

2. Martin - kolíska slo­ venskej kultúry. Mesto Martin je centrom národnej kultúry Slovákov, súčasne aj kultúrnym centrom Tur- ca. V súčasnosti má 58 000 obyvateľov. Leží na rieke Turiec v Turčianskej kotline, ktorá je obkolesená Veľkou Fatrou a  Malou Fatrou, pohorím Žiar a  Kremnickými vrchmi. Vzhľadom na vý- hodnú polohu bolo osídlené už v praveku. Prvá písomná zmienka o Ville Sancti Martini je z r. 1284, od r. 1340 vlast- ní mestské práva, udelené Karolom Róbertom. Mesto s bohatou históriou a tradíciami ponúka aktívny oddych s prehliadkami kultúrnych a historických pamiatok, mú- zeí a galérie (Matica slovenská, Národný cintorín, Múze- um Martina Benku, Slovenské komorné divadlo a pod.). Pešia zóna s netradičným moderným architektonickým riešením, ktorá úplne zmenila tvár mesta, pozýva do zóny oddychu pri občerstvení a príjemných stretnutiach. Ubytovacie a  reštauračné služby uspokoja jednotliv- cov, rodiny, možno ich využiť na tematické, vzdelávacie i školské zájazdy a športové sústredenia. Krásne okolie Martina láka v lete i v zime. Sú tu nádherné turistické trasy, cyklotrasy, výborné podmienky pre lyžiarov. Martin - die Wiege der slowakischen Kultur. Die Stadt Martin ist das nationale Kulturzentrum der Slo- waken, zugleich auch das kulturelle Zentrum der Region Turiec. Die Stadt (58.000 Ew.) liegt am Fluss Turiec im Turčianska kotlina Becken, umgeben von den Bergen der Veľká Fatra und Malá Fatra und Žiarske and Kremnické vrchy. Wegen der günstigen Lage ist sie bereits seit der Urzeit besiedelt. Erstmals erwähnt in 1284 als“Villa Sancti Martini”, besitzt sie seit 1340 das Stadtrecht, das ihr König Karl Robert verlieh. Die Stadt - reich an Geschichte und Tradition - bietet aktiven Urlaub verbunden mit Besichti- gung von Kulturdenkmälern, Museen und Galerien (Mati- caslovenská,NationalerFriedhof,MartinBenkaMuseum, Slowakische Kammerspiele, u. ä.). Die Fussgängerzone mit ihrer ungewöhnlichen modernen Architektur, die das Stadtbild völlig veränderte, lädt zum Verweilen bei Erfrischung und gemütlichen Treffen ein. Stadt und Um- gebung bieten Unterkunft undVerpflegungsangebote für Einzelpersonen und Familien, sowie für Themen- und Bil- dungsreisen, Schulausflüge und Trainingslager. Martins schöne Umgebung lockt im Sommer und Winter. Es gibt 3. 5. 1. 4. Mestský úrad,Vajanského nám. 1 036 01 Martin /25B,26A/ Tel.: +421 43/ 413 14 31, Fax: +421 43/ 413 24 83 www.martin.sk, www.transparentnemesto.sk Martin Žilinský samosprávny kraj | Land Žilina | Region of Žilina 200 www.lexikon.sk

click to read more

herrliche Wander- und Radwege, ausgezeichnete Bedin- gungen für Skifahrer. Martin - the cradle of Slovak culture. The City of Martin is the national centre of Slovak culture, as well as the cultural centre of the Turiec region. It has 58,000 inhabitants and lies besides the river Turiec, in the Turčianska kotlina Basin, which is surrounded by the Veľká Fatra and Malá Fatra, the Žiarske and Kremnické vrchy mountains. Due to its good location, the place has been settled since ancient times. The first mention of “Villa Sancti Martini” is dated back to 1248; and in 1340 the town received the municipal rightsbyKingCarlRobert.The town,richinhistoryandtradi- tion offers active holidays and sightseeing tours of cultural and historic monuments, mu- seums and galleries (Matica slovenská, National Ceme- tary, Martin Benka Museum, SlovakIntimateTheatre,a.o.). The ima­ge of the town has changed a lot thanks to the reconstruction of the pedes- trian zone with its unconven- tional modern architecture, which invites you to relax, to enjoy refreshment and pleasant meetings. Accommo- dation and restaurants attend individuals and families; they are convenient for thematic and educational tours, school outings and training camps. Martin’s beautiful surroun­ding attracts visitors both during the summer and winter. There are beautiful tourist footpaths, cycling routes and perfect conditions for skiing. 9. 7. 8. 6. 1.,5.Pešiazóna s panorámouKľačianskeho hrebeňaMalejFatry/The pedestrianzoneofMartin withpanoramicviewof KľačanyridgeoftheMalá Fatramountainrange 2.DruhábudovaMatice slovenskej,hlavnákultúrna a jazykováinštitúcia Slovenska/Second buildingoftheMatica slovenska,Slovakia’smain culturalandlanguage institution3.Slovenská národnáknižnica/The SlovakNationalLibrary4. MúzeummaliaraMartina Benku,zakladateľa slovenskejmoderny/ MuseumofpainterMartin Benka,oneofthefounders ofSlovakmodernism6. MILLENIUM-moderná dominantapešejzóny, vľavobudovaNárodného domu,dnešnéSlovenské komornédivadlo,ktorá bolapostavenáz národnej zbierky/MILLENIUM -themoderndominant buidingofthepedestrian zone,ontheleftsideThe NationalHouse,present SlovakChamberTheater, a buildingconstructed withmoneycollected nationwide7.Slovenský národnýcintorín,kde súpochovanívýznamní slovenskípredstavitelia/ Slovaknationalcemetery, whereimportantslovak representativesareburried 8.Kultúrav uliciachmesta /Cultureinthetown streets9.Krásaokolitej prírody-panoramatický pohľadz hrebeňaVeľkej Fatry/Beautyofthe surroundingnature- a panoramicviewfromthe ridgeoftheVeľkáFatra Turisticko-informačná kancelária mesta Martin Tel.: +421 43/ 423 87 76 E-mail: msu@martin.sk, www.martin.sk www.lexikon.sk 201

click to read more

Mesto Liptovský Mikuláš je obklope­ né Nízkymi Tatrami a  Západnými Tatrami a  Chočskými vrchmi. Pre návštevníkov je lá- kadlomhistorickécentrumsosvojimi11NAJ,akojeMúzeum Janka Kráľa s Mikulášskou mučiarňou, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovská galéria P. M. Bo- húňa, Centrum Kolomana Sokola, Kostol sv. Mikuláša, sy- nagóga či Fontána Metamorfózy.Tieto atraktivity je možné spoznávať aj s turistickým sprievodcom. K obľúbeným pre- hliadkovým trasám patrí Jánošíkova cesta, Mikulášske tra- díciea Mikulášskiumelci.Tradičnépodujatiareprezentujú júnovéStoličnédnispojenés jarmokom,pestréMikuláš- ske leto, Švábkafest v  septembri či decembrový Mikulášsky jarmok. Die Stadt Liptovský Mikuláš wird durch die Nízke Tatry, Západné Tatry und Chočské vrchy Gebirge umgeben. Eine Attraktion für die Besucher ist das historische Zentrum mit seinen 11 TOP wie das Janko Kráľ Museum mit einer Folterkammer, Slowa- kisches Museum für Naturschutz und Höhlenforschung , die Liptauer Galerie von P. M. Bohúň, das Zentrum von Koloman Sokol, die Synagoge oder der Metamorphose Brunnen. Diese Attraktionen können mit Fremdenführer besichtigt werden. Unter den beliebtesten Touren sind der Jánošík Pfad, Traditi- onen von Liptovský Mikuláš und Künstler von Liptovský Mikuláš. Traditionelle Veranstaltungen sind die „Stoličné Dni“ Tage im Juni mit einer Messe, der Bunter Sommer im Liptovský Mikuláš, „Švábkafest“ im September oder der Liptovský Mikuláš Markt im Dezember. Town of Liptovský Mikuláš is surroun­ ded by the Nízke Tatry, Západné Tatry and Chočské vrchy mountains. An attraction for visitors is the historic center with its 11 TOP like the  Janko Kráľ Museum with a torture cham- ber, Slovak Museum of Nature Protection and Speleo­logy, the Liptov Gallery of P. M. Bohúň, the Centre of Koloman Sokol, the Synagogue or the Metamorphosis Fountain. This attractions can be vi­sited with tourist guides. Among popular toursaretheJánošíkpath, TraditionsofLiptovský MikulášandArtistsofLiptovskýMikuláš.Traditionalevents include the „Stoličné Dni“ days in june with a fair,the Color- ful Summer of Liptovský Mikuláš, „Švábkafest“ in Septem- ber or the Market of Liptovský Mikuláš in December. Mestský úrad, Štúrova 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš /27D/ Tel.: +421 44/556 51 11 E-mail: lmikulas@mikulas.sk, www.mikulas.sk Liptovský Mikuláš INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš Námestie mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš Tel.: +421 44/ 16 186, 552 24 18 E-mail: info@mikulas.sk www.mikulas.travel, www.mikulas.sk Žilinský samosprávny kraj | Land Žilina | Region of Žilina 202 www.lexikon.sk

click to read more

Žilinský samosprávny kraj | Land Žilina | Region of Žilina Mestský úrad, Hviezdoslavovo námestie 1651/2 026 01 Dolný Kubín /27A/,Tel.: +421 43/ 581 44 54 E-mail: sekr1@dolnykubin.sk www.dolnykubin.sk Dolný Kubín Rázovitá obec Čičmany (170 obyv.). Patrí k  najkrajším na Slovensku. Vznikla na základe tzv.Valašského práva. Obec je známa starobylou a unikátnou architektúrou - ma- ľovanými zrubovými drevenicami s typickými čičmianskymi ornamentmi a ľudovým krojom s bohatou výšivkou. Časť obce so 110 objektmi je pamiatkovo chránenou rezerváciou ľudovej architektúry. Na XXX. letnej olympiáde v Lon- dýne (2012) i na XXII. zimnej olympiáde v Soči (2014) zdobili čičmianske ornamenty oblečenie slovenských olympionikov. Die urwüchsige Gemeinde Čičmany (170 Einwohner). Es gehört zu den schönsten in der ganzen Slowakei. Die Gemeinde entstand aufgrund des sogenannten walachischen Rechts. Die Gemeinde ist bekannt für ihre einzigartige altertümliche Archi- tektur - bemalte Holzhäuser mit typischen Ornamenten sowie für die Volkstracht mit reicher Stickerei bestehend. Die Teil der Gemeinde mit 110 Objekten für denkmalgeschützte Reservation der Volksarchitektur erklärt. Auf den XXX. Olympischen Sommer- spielen in London (2012) und XXII. Olympischen Winterspielen in Sotschi (2014) verzierten Ornamente des Čičmany Volkskleids die Kleidung der slowakischen Sportler. The distinctive municipality Čičmany (170 in­ habitants). It belongs to the most beautiful villages in Slovakia. It was founded according to the so called Wallachian Law. The municipality is well known for its unique ancient architecture - painted wooden cabin houses with typical local ornaments as well as folk cos- tumes with rich embroidery. The part of the munici- pality with 110 objects has been declared a historically protected reservation of folk architecture. On the XXX. Summer Olympics in London (2012) and XXII. Winter Olympics in Sochi (2014) ornaments of Čičmany folk dress decorated the clothing of Slovak sportsmen. Foto: © Ján Ďuriga Foto: © Ján Ďuriga Obecný úrad, 013 15 Čičmany 166 /25C/ Tel: +421 41/ 549 21 23, Fax: +421 41/ 549 21 23 E-mail: obec@obeccicmany.info, www.obeccicmany.sk Čičmany Mesto Dolný Kubín – mesto Hviezdoslava, cen­ trum dolnej Oravy. Leží na oboch brehoch Oravy, uprostred malebných hôr Oravskej Magury, Malej Fatry a  Chočských vrchov. Návštevníkom poskytuje vynikajú- ce podmienky na zimné športy i  turistiku. Nad mestom i v blízkom okolí je niekoľko lyžiarskych areálov. Mesto má aquapark, futbalový a zimný štadión, multifunkčné ihris- ko, in-line korčuliarsku dráhu, plážové ihrisko, tenisové kurty, fitnes centrá a pod. Stadt Dolný Kubín - Stadt von Hviezdoslav, Zen­ trum der niedrigeren Orava Region. Es liegt an beiden Ufern des Flusses Orava und ist von malerischen Bergen von Oravská Magura, Mala Fatra und Chočské vrchy umge- ben. Dem Besucher werden ausgezeichnete Bedingungen für Win- tersport und Tourismus zur Verfügung gestellt. Oberhalb der Stadt und in der Nähe befinden sich mehrere Skigebiete.Die Stadt hat einAquapark,Fußball und Eissta- dion, multifunktionalen Spielplatz, Inline-Skatestrecke, Strandspielplatz,Tennisplätze, Fitnesszentren, usw... City Dolný Kubín - City of Hviezdoslav, center of lower Orava region. It lies on both banks of the Orava ri- ver, surrounded by scenic mountains of Oravská Magura, MaláFatraandChočMountains.Visitorsareprovidedwith excellent conditions for winter sports and tourism. Above the town and in its vicinity are several ski areas. The city hasanaquapark,footballandicestadium,multifunctio­nal playground, in-line skating track, beach playground, ten- nis courts, fitness centers, etc. www.lexikon.sk 203

click to read more

Žilinský samosprávny kraj | Land Žilina | Region of Žilina Slovenská národná knižnica (SNK) je moderná pamäťová a  fondová inštitúcia slúžiaca domácim i zahraničným užívate- ľom, ktorá najmä získava a trvale uchová- va konzervačný fond Slovenskej republiky, dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochra- ňuje a sprístupňuje domáce i zahraničné slovacikálne do- kumenty. Rovnako dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižnič- ný fond. Vo svojej digitálnej knižnici (dikda.snk.sk) sprí- stupňuje významnú časť fondu v  digitálnej forme, a  to ako výsledok najväčšieho národného projektu digitalizá- cie písomného kultúrneho dedičstva Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý ju zaradil medzi svetových lídrov v tejto oblasti. Výber digitalizovaných dokumentov je na www.dikda.eu. SNK ponúka široké spektrum služieb od tradičných prezenčných a  absenčných výpožičiek, cez výpožičky elektronických kníh či rešeršné služby až po on-line re- zervácie kníh a  sprístupňovanie digitálneho obsahu. V priestoroch SNK je možné priamo pristupovať k státi- sícom digitalizovaných dokumentov. Vo svojich študov- niach ponúka okrem toho bádateľom čitateľsky príjem- né prostredie, dobovú tlač na mikrofilmoch, unikátne dokumenty, fotografie a osobné archívy, hudobné aj lite- rárne rukopisy a kompletné tématické i osobné zbierky. Medzi pracoviská SNK patrí tiež Literárne múzeum, Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch a Aponi- ovská knižnica v Oponiciach. Najmodernejším pracovis- kom je Konzervačné a digitalizačné centrum, v ktorom sa pomocou najmodernejších technológií ošetrujú, ste- rilizujú, deacidifikujú, reštaurujú, konzervujú a digitali- zujú slovacikálne dokumenty z depozitov SNK. Slowakische Nationalbibliothek (SNK) ist eine moderne Institution, die den slowakischen und auslän- dischen Benutzern dient. Sie erwirbt und aufbewahrt einen Schutzfonds der Slowakischen Republik, profe­ ssionell verarbeitet, konserviert, aufbewahrt und ver- öffentlicht alle in- und auslandische slowakische Doku- mente, wie auch eine universelle Bibliothek Sammlung. Die digitale Bibliothek (dikda.snk.sk) macht einen we- sentlichen Teil der Bibliothek in digitaler Form verfüg- bar. Die digitale Bibliothek und das Digitale Archiv, ein Ergebnis des größten nationalen Projekt der Digitalisie- rung des schriftlichen Kulturerbes, rangiert die SNK un- ter den Weltführern in diesem Bereich. Auswahl digitali- sierter Dokumente ist auf www.dikda.eu. SNK bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen von traditionellen Buchausleih, durch E-Bücherausleih und Forschungsdienstleistungen bis zur Online-Buchung Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin /25B, 26A/ Tel.: +421 43/245 11 31 – sekretariát GR Email: snk@snk.sk www.snk.sk, www.dikda.eu SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA 204 www.lexikon.sk

click to read more

von Bücher und Zugang zu digitalen Inhalten. Innerhalb von SNK ist es möglich Hunderttausende von di- gitalisierten Dokumenten direkt zugreifen, zusätzlich bieten die Arbeitsräume für Forscher eine leserfreundliche Umgebung, zeitgenössische Ausdrucke auf Mikrofilm, einzigartige Dokumente, Fotos und persönliche Archiven, mu- sikalische und literarische Manuskripte und vollstän- dige thematische und per- sönliche Sammlungen.Unter den SNK Arbeitsplätzen sind das Literaturmuseum der SNK, das slawische Museum von A. S. Puschkin in Brod- zany und die Bibliothek der Familie Apponyi in Oponice. Der modernste Arbeitsplatz ist das Konservierung und Digitalisierungszentrum, in dem die Dokumente von SNK mit den neuesten Technologien behandelt, steri- lisiert, entsäuert, restauriert, digitalisiert und aufbe- wahrt werden. Slovak National Library (SNK) is a modern re- pository institution serving domestic and foreign us- ers. It acquires and keeps the conservation collection of the Slovak Republic, acquires, professionally records, processes, stores, preserves and makes available an universal library collection as well as domestic and foreign Slovak-related documents. Its digital library (dikda.snk.sk) makes a significant portion of the li- brary funds available in digi­tal form. The Digital Library and Digital Archives, a result of the largest national project of digitalisation of written cultural heritage, rankes the SNK among the world leaders in this field. Selection of digitized documents is www.dikda.eu. SNK offers a wide range of services from traditional book lending through lending e-books and research services to online booking of books and access to digital content. Inside of SNK it is possible to directly access hundreds of thousands of digitized documents, in addition the study rooms are offering to resear­ chers a reader-friendly environment, contemporaryprintsonmicrofilms, unique documents, photographs and personal archives, musical and literary manuscripts and a complete thematic and per- sonal collections. Among the SNK workplaces are the Literary Museum of the SNK, the Slavic Museum of A. S. Pushkin in Brodzany and the Library of the Apponyi family in Oponice. The most modern workplace is the Conser- vation and Digitalization Center in which the Slovak-re- lated documents from SNK stacks are treated, sterilized, de-acidified, restored, preserved and digitalized, using the latest technologies. www.snk.sk,www.dikda.eu www.lexikon.sk 205

click to read more

Žilinský samosprávny kraj | Land Žilina | Region of Žilina Etnografické múzeum je špecia- lizovaným celoštátnym múzeom so zameraním na vývoj ľudovej kultúry na Slovensku, etnických skupín, Slovákov v zahraničí. Das Ethnographisches Museum ist ein landesweit tätiges Museum ausgerichtet auf die Ge-schichte der Malá hora 2, P. O. BOX 155, 036 80 Martin /25B, 26A/ Tel.: +421 43/ 413 10 11 - 12, +421 43/ 413 30 96 E-mail: snmmartin@snm.sk, www.snm.sk; www.snm-em.sk Slovenské národné múzeum v Martine Ul.A. Kmeťa 20, P. O. BOX 155, 036 01 Martin /25B,26A/ Tel.: +421 43/ 245 51 13 E-mail: muzeum.kmeta@snm-em.sk, www.snm.sk, www.snm-em.sk SNM v Martine – Múzeum Andreja Kmeťa Múzeum Andreja Kmeťa sídli v  prvej účelovej budove Slovenského národného múzea. Dokumentuje pre- dovšetkým históriu a prírodu regiónu Turiec. Das Andrej Kmeť Museum liegt im ersten Gebäude des Slowakischen Jahodnícke háje, P. O. Box 155, 036 01 Martin /25B,26A/ Tel.: +421 43/ 423 94 91 (pokladňa), +421 43/ 245 81 11 E-mail: snm-msd@stonline.sk www.snm.sk, www.snm-em.sk; www.skanzenmartin.sk SNM v Martine – Múzeum slovenskej dediny Múzeum slovenskej dediny. Najroz- siahlejšia celoslovenská expozícia ľudové- ho staviteľstva a bývania na Slovensku. Das Museum des Slowakischen Dorfes. Die umfangreichste landeswei- Malá hora 2, P. O. BOX 155, 036 80 Martin /25B, 26A/ Tel.: +421 43/ 413 10 11 - 12, +421 43/ 413 30 96 E-mail: snmmartin@snm.sk, www.snm.sk; www.snm-em.sk SNM v Martine – Etnografické múzeum Volkskultur in der Slowakei, die Volks- gruppen, die Slowaken im Ausland. The Museum of Ethnography is a specialized museum with nation- wide activities focusing on the deve­ lopment of folk culture in Slovakia, the ethnic groups, and Slovaks living abroad. Nationalmuseums. Dokumentation vor allem der Geschichte und Natur der Region Turiec. TheAndrej Kmeť Museumlocated in the first buil­ding of the Slovak Na- tional Museum. Documenting the his- tory and nature of the Turiec region. Slovenské národné múzeum v Martine patrí k najvýz- namnejším kultúrnym inštitúciám na území Slovenska. Pre- dovšetkým zásluhou Andreja Kmeťa bola v  r. 1893 založená Muzeálna slovenská spoločnosť, ktorej cieľom bolo vytvorenie národného múzea. Od začiatku buduje zbierky vlastivedného charakteru (etnografické, archeologické, historické, numiz- matické, umelecko-historické, výtvarné, archívne a  knižné), dokumentujúcehistóriua kultúruSlovákovdomai v zahraničí. Opatruje viac ako 750 000 muzeálnych artefaktov. Das Slowakische Nationalmuseum in Martingehörtzu den wichtigsten Kulturinstitutionen in der Slowakei. Insbe- sondere dank Andrej Kmeť wurde im 1893 Slowakische Muse- ums-Gesellschaft gegründet, deren Ziel war es ein nationales Museum zu schaffen. Seit Beginn wurden heimatkundliche Sammlungen (Volkskunde, Archäologie, Geschichte, Numis- matik, Kunstgeschichte, Bildende Kunst, Archiv und Bücher) aufgebaut, die die Geschichte und Kultur der Slowaken im In- und Ausland dokumentieren. Es verwaltet mehr als 750.000 museale Artefakte. The Slovak National Museum in Martin belongs to the most important cultural institutions in Slovakia. In particular, thanks to Andrej Kmeť the Slovak Museum Society was foun­ dedin1893,whoseaimwastocreatea nationalmuseum.Since thebeginningitgatheredcollectionsofethnology,archeo­logy, history,numismatics,arthistory,finearts,archivesandbooks, which document the history and culture of the Slovak people at home and abroad. It maintains more than 750, 000 museal artifacts. te Ausstellung der volkstümlichen Bauwei- se undWohnkultur in der Slowakei. The Museum of the Slovak Village. It showsthenationwidelargestexhibitionoftra- ditionalarchitectureanddwellingsSlovakia. 206 www.lexikon.sk

click to read more

Žilinský samosprávny kraj | Land Žilina | Region of Žilina Múzeum Martina Benku je zriadené v dome, v kto- rom umelec žil od r. 1958. Je zberateľským, dokumen- tačným a  prezentačno-informač- ným pracoviskom vo vzťahu k dielu a  životu umelca, zakladateľa slo- venskej výtvarnej moderny. Das Martin Benka Museum ist in dem Haus, in dem der Künstler ab 1958 lebte, untergebracht. Es sam- melt, dokumentiert, präsentiert Ul. Kuzmányho 34, 036 01 Martin /25B,26A/ Tel.: +421 43/ 413 13 90 E-mail: mmb@max.euroweb.sk www.snm.sk SNM v Martine – Múzeum Martina Benku und informiert über das Werk und Leben des Malers, dem Begründer der Slowakischen Moderne. The Martin Benka Museum is located in the house where the ar­tist lived from 1958. Ga­ thering, documenting, and dis- playing exhibits, it informs us about the life and work of the artist, the founder of Slovak Modern art. Múzeum Karola Plicku. Špecia- lizovaná expozícia približuje dielo fo- tografa, filmára a  folkloristu Karola Plicku. Pre rekonštrukciu je dočasne zatvorené. Das Karol Plicka Museum. Die spezialisierte Ausstellung vermittelt das Werk des Fotografen, Filmema- Prónayovská kúria, 038 15 Blatnica /25F/ Tel.: +421 43/ 245 31 11 E-mail: snmmartin@snm.sk, www.snm.sk; www.snm-em.sk SNM v Martine – Múzeum Karola Plicku Múzeum kultúry Čechov na Slovensku bolo sprí- stupnené v r. 1999. Sídli v dome význam- nýchosobnostímanželovakademikaJiřího Horáka a Anny Horákovej - Gašparíkovej. Das Museum der Kultur der Tsche­ chen in der Slowakei wurde im Jahr 1999 eröffnet. Es befindet sich in dem Haus des Ehepaars und wichtigen Persönlichkeiten: den  Akademiker JiříHorákundAnnaHoráková-Gašparíková. The Museum of Culture of the Czech People in Slovakia was opened in 1999. It resides in the house of the married couple and important personalities: the academic Jiří Horák andAnna Horáková - Gašparíková. Malá hora 2, P. O. Box 155, 036 80 Martin /25B,26A/ Tel.: +421 43/ 245 61 11; +421 43/ 423 01 36 E-mail: cesi@snm.sk; cesi-dok@mail.t-com.sk www.snm.sk; www.snm-em.sk SNM v Martine – Múzeum kultúry Čechov na Slovensku Múzeum kultúry Rómov na Slo­ vensku. Prezentuje rómsku kultúru a in- formuje o  jej špecifikách. Múzeum sídli v areáli Múzea slovenskej dediny. Expozí- cia: Romano drom / Cesta Rómov. Museum der Kultur der Roma in der Slowakei. Es stellt die Kultur der Roma vor und informiert über deren Besonderheiten. Das Museum befindet sich in dem Areal des Museums des slowakischen Dorfes. Ausstellung: Romano Drom / Wege der Zigeuner. Museum of Roma Culture in Slo­ vakia. It features the specific charac- teristics of Roma culture. The museum is located on the grounds of the Mu- seum of the Slovak Village.Exhibition: Romano Drom / Routes of the Gypsies. Areál Múzea slovenskej dediny Jahodnícke háje, P. O. Box 155, 036 80 Martin /25B,26A/ Tel.: +421 43/ 438 32 94 E-mail: mrk@snm-em.sk, www.snm.sk; www.snm-em.sk SNM v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku chers und Volkskundlers Karol Plic- ka. Zur Zeit wegen Rekontruktion geschlossen. The Karol Plicka Museum. The special exhibition introduces the work of the photographer, film ma­ ker and folklore expert Karol Plicka. Currently closed for reconstruction. www.lexikon.sk 207

click to read more

Žilinský samosprávny kraj | Land Žilina | Region of Žilina Galéria Ľudovíta Fullu prezentuje dielo vý- znamnejosobnostislovenskejmoderny,nositeľaceny GrandPrixnaSvetovejvýstavev Paríži(1937),Ľudovíta Fullu (1902 – 1980). Budova galérie bola postavená za účelom dlhodobého prezentovania a  uchovania vý- tvarného diela Ľudovíta Fullu, ktoré tento umelec daroval štátu.Návštevníci galérie si zároveň môžu prezrieť umelcov ateliéra obývaciepriestory.V galériisasúčasneusporadúva- jú výstavy výtvarných diel i kultúrne a vzdelávacie pro­gramy pre verejnosť.Otvorené: Ut – Ne 10.00 – 17.30 h. Galerie von Ľudovít Fulla. Die Galerie präsentiert das Werk der bedeutenden Persönlichkeit der slowakischen Moderne, Ľudovít Fulla (1902 – 1980), des Grand Prix Preis- trägers der Weltausstellung in Paris (1937). Das Gebäude der Galerie wurde zwecks der langzeitlichen Präsentation und Erhaltung der bildenden Werke von Ľudovít Fulla, die er dem Staat schenkte, gebaut. Die Besucher der Galerie können gleichzeitig das Atelier und die Wohnräume des Künstlers besichtigen. In der Galerie werden gegenwärtig Ausstellungen über Werke der bildenden Kunst und Kultur- undBildungsprogrammefürdieÖffentlichkeitveranstaltet. Geöffnet: Di – So 10.00 – 17.30 Uhr. Gallery of Ľudovít Fulla. The gallery presents the art works of Ľudovít Fulla (1902 – 1980), a signi­ficant repre- sentativeofSlovakmodernismandwinneroftheGrandPrix of theWorld Exhibition in Paris in 1937.The gallery was built forthepurposeofpreservingandpresentingtheartworkof this great painter who dedicated his paintings to the state. The visitors may also get to see the artist‘s atelier and the living rooms. In addition, exhibitions of art works and cul- tural and educational events are held for the public in the gallery building.Open:Tue – Sun 10:00 – 17:30. M. R. Štefánika 11, 036 01 Martin /25B, 26A/ Tel.: +421 43/245 16 10 E-mail: literarne.muzeum@snk.sk www.snk.sk Slovenská národná knižnica Literárne múzeum Makovického 1, 034 01 Ružomberok /27C/ Tel.: + 421 44/ 432 48 67, + 421 44/ 432 48 68 E-mail: ruzomberok@sng.sk https://www.facebook.com/galerialudovitafullu SNG – Galéria Ľudovíta Fullu Slovenská národná knižnica Literárne múzeum zhromažďuje a  prezentuje textové, knižné, vecné, výtvarné, zvukové a  iné vzácne zbierky so vzťahom k slovenskej literatúre. Stála expozí- cia dokumentuje jej vývoj od 9. storočia po súčasnosť. Pri- pravujevýstavy,kultúrnea vzdelávaciepodujatia,ponúka lektorované aj samostatné prehliadky svojich expozícií, či Národného cintorína. Das Literarische Museum der Slowakischen Na­ tionalbibliothek bildet und aufbewahrt Text-, Buch-, Kunst-, Audio- und andere wertvollen Sammlungen, die mit der Geschichte der slowakischen Literatur zu- sammenhängen. Die Daueraustellung dokumentiert die Geschichte der slowakischen Literatur von 9. bis zur Gegenwart. Museum organisiert Ausstellungen, Kultur- und Bildungsveranstaltungen, bietet Führungen mit Auslegung und individuelle Führungen durch seine Aus- stellungen oder den Nationalfriedhof. The Literary museum of the Slovak National Library collects text, literary, audiovisual and other ob- jects, works of art and artefacts related to Slovak litera- ture. The permanent exhibition documents the history of the Slovak literature from the 9th century to the present. Museum organizes exhibitions, cultural and educational events, offers lectured and individual tours of its exposi- tions and the National cemetery. 208 www.lexikon.sk

click to read more

209 www.lexikon.sk

click to read more

Žilinský samosprávny kraj | Land Žilina | Region of Žilina Župný dom - výstavné a  administratívne centrum Oravskej galérie, v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, založe- nej v roku 1965. Zbierkový fond predstavuje viac ako 8500 výtvarných diel v  8. výtvarných disciplínach. V  Župnom dome sú umiestnené trvalé expozície z vlastných zbierok: Staré umenie 15. - 19. storočia Ikony Slovenské výtvarné umenie 20. storočia Tradičné ľudové umenie - výber Štefan Siváň - rezbár z Oravy Oravská galéria ročne pripraví 10 - 12 výstav domáceho a zahraničného umenia. Okrem Dolného Kubína prevádz- kuje ďalšie vysunuté trvalé expozície: Tradičné ľudo­ vé výtvarné umenie na Slanickom ostrove umenia na Oravskej priehrade a  Galériu Márie Medveckej v Tvrdošíne. Župný dom - otvorené celoročne: Ut - Ne 10.00 - 17.00 h. Župný dom ist das Ausstellungs- und Verwal- tungszentrum der 1965 gegründeten Galerie Orava, eine Einrichtung des Landes Zilina. Die Sammlung umfasst mehr als 8.500 Werke der bildenden Kunst in 8 Kunstarten. Das Župny dom (Komitatshaus) zeigt mehrere Dauerausstellungen mit Objekten der eigenen Sammlungen: Alte Kunst des 15. - 19. Jh. Ikonen Slowakische bildende Kunst des 20. Jh. Volkstümliches Kunstschaffen (Auswahl) Štefan Siváň - Bildschnitzer aus Orava Die Galerie veranstaltet jährlich 10 bis 12 Ausstellung mit Kunstwerken aus dem In- und Ausland. Neben jenen in Dolný Kubín betreut sie weitere Dauerausstellungen in Außenstellen: Volkstümliches Kunstschaffen auf der Slanický Kunstinsel am Orava Stausee und die Mária Medvecká Galerie inTvrdošín.Župný dom ist ganzjäh­ rig geöffnet, Di - So von 10 -17 Uhr. Župný dom is the exhibition and administration cen- tre of the Orava Gallery founded in 1965, it is an institu- tion administered by the Region of Zilina. The collections contain more than 8,500 objects of fine arts representing 8 different art disciplines. The Župný dom (County Hall) shows several permanent exhibitions with objects from the Gallery‘s own collections: Old paintings from the 15th to the 19th century Icons Slovak fine arts of the 20th century Traditional folk art (selection) Štefan Siváň - Wood carver from Orava Region Every year the gallery arranges 10 to 12 exhibitions with art from Slovakia and abroad. Besides the one in Dolný Kubín, there are also permanent exhibitions shown by the branches:Traditional folk arts on the Slanický Island of Art at the Orava Reservoir and the Mária Medvecká Gallery in Tvrdošín.Župný dom is open all year round, Tue - Sun 10:00 - 17:00. Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín /27A/ Tel.: + 421 43/ 586 32 12 E-mail: orgaldk@vuczilina.sk, ogaleria@nextra.sk www.oravskagaleria.sk Oravská galéria v Dolnom Kubíne 210 www.lexikon.sk

click to read more

Námestovo /12C,D/ Tel.: +421 905 915 108 E-mail: orgaldk@vuczilina.sk, ogaleria@nextra.sk www.oravskagaleria.sk Slanický ostrov umenia na Oravskej priehrade V krásnom prírodnom prostredí ostrova uprostred Orav­ skej priehrady sa v  kostole z  r. 1843 nachádza trvalá expozícia ľudového umenia s názvom Slovenská tradičná ľudová plasti­ ka a maľba a v exteriéri ostrova Oravská kamenárska tvorba zo zbierok Oravskej galérie. Obidve sú sprístupnené od r. 1971 - 73. Vystavené sú drevené polychrómované a kamenné plastiky z 18. až 20. stor. Na ostrov premáva loď Oravskej galérie OG SLANICA z prí- stavu na Slanickej Osade. Otvorené: 15. 5. - 15. 9. denne. Predpokla- dané plavby: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.30 h.; 1. 9. - 15. 9. posledná plavba o 15.00 h. (zmena vyhradená OG). Slanický Kunstinsel, Orava Stauseel. In der schönen Natur der Slanický Kunstinsel inmitten des Orava Stausees befindet sich in einer Kirche (1843) eine Dauerausstellung über das volkstümliche Kunstschaffen mit dem Titel Slowakische volkstümliche Skulp­ tur und Malerei und unter freiem Himmel Steinmetzwerke aus OravaausdenSammlungenderGalerieOrava.BeideAusstellungen sind seit 1971 bzw. 1973 zugänglich. Es werden hier Polychrome Holz- und Steinplastiken des 18. bis 20. Jh. ausgestellt. Anreise mit dem Schiff OG SLANICA der Galerie Orava vom Hafen bei Slanicka Osada. Geöffnet: Vom 15. Mai bis 15. September täglich. Voraus- sichtliche Zeit der Kreuzfahrten: um 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.30 Uhr; Am 1. 9. - 15. 9. die letzte Kreuzfahrt um 15.00 (Änderung vorbehalten der Orava Galerie). Slanický Island of Art, Orava Reservoir. In the beautiful nature of the Slanický Island of Art in the middle of the Orava Reservoir, in a church from 1843 there is a permanent exhibition of tradi- tional folk arts with the title Slovak Traditional Folk Sculptures and Paintings and the open-air exhibition Orava Stone Sculp­ tures, from the collections of the Orava Gallery. Both exhibitions are open to the public since the years 1971-73. Polychrome wood and stone sculptures from the 18th to the 20th centuries are on display.Access with the ship of the Orava Gallery OG SLANICA from the harbour at Slanicka Osada. Open: from 15th of May to 15th of September,daily.Anticipatedtimesofcruises:at9:00,11:00,13.00, 15.00, 16.30; on 1. 9. - 15. 9. the last cruise at 15.00 (change reserved by the Orava Gallery). Vysunutá trvalá expozícia Oravskej galérie z diela Márie Medveckej (1914 - 1987) je od r. 1979 inštalovaná v klasicistickej kúrii z 19. stor. Vystavených 266 olejomalieb a kresieb predstavu- je jej celoživotnú tvorbu. V podkroví vo výstavnej sieni ATELIÉR krátkodobé výstavy zo zbierok galérie. Otvorené od apríla do septembra: Ut - Ne 10.00 - 16.00 h. Mária Medvecká Galerie in Tvrdošín. Diese Dauerausstel- lung der Orava Galerie mit Werken von Mária Medvecká (1914 - 1987) ist seit 1979 im klassizistischen Herrenhaus (19. Jh.) unter- gebracht. 266 ausgestellte Ölgemälde und Zeichnungen stellen ihr Lebenswerk dar. In der Dachetage im Ausstellungssaal ATE- LIER finden temporäre Ausstellungen aus den Sammlungen der Galerie statt. Geöfnet: April - September: von Di - So, 10 -16 Uhr. The Mária Medvecká Gallery in Tvrdošín. The perma- nent exhibition of the Orava Gallery showing the work of Mária Medvecká (1914 - 1987) is located since 1979 in a Classicistic 19th- century mansion. It displays 266 oil paintings and drawings representing the life work of the paintress. In the exhibition room ATELIER located in the attic, temporary exhibitions with objects from the collections of Orava Gallery take place. Open from April thorough September: Tue - Sun 10:00 - 16:00. Medvedzie 1/1, 027 44 Tvrdošín /12F/ Tel.: +421 43/ 532 27 93 E-mail: orgaldk@vuczilina.sk, ogaleria@nextra.sk www.oravskagaleria.sk Galéria Márie Medveckej v Tvrdošíne Žilinský samosprávny kraj | Land Žilina | Region of Žilina www.lexikon.sk 211

click to read more

First class ski resort with great ski slopes and modern cable cars Eines erstklassigen Skizentrums mit einzigartigen Skipisten und modernsten Seilbahnen Gastronomy experiences in high altitudes and comfortable accomodation Erlebnisgastronomie in den Höhen und komfortable unterkunft Sports and social events both regional and European character Sportliche und gesellschaftliche Veranstaltungen regionaler aber auch europäischer Bedeutung Relax in phenomenal recreation areas: Entspannen Sie sich in Phänomenales Rekreationsareale: www.tatralandia.sk www.ginoparadise.sk The best ski arena for winter sports in Slovakia Beste Skiarena für Wintersporte in der Slowakei JASNÁ NÍZKE TATRY JASNÁ NIEDERE TATRA

click to read more

–´K³W°œÝ𱪹´ÌÔËÏð‡ª³¦Ðªº· …—“”—⏘“–0—š—’Žˆ‰ ­´¹ª±®ª· ˜ ‘… —…Þ ‡…–˜“’™ \' Š™Ž‰—“š —…Þ HMOTNÁ ZAINTERESOVANOSŤ …‡’“³ª¿³¦²ª³C š0Œ“ˆ’‰ …°´¸¦µ´©³®°C ³¦—±´»ª³¸°ºê ´²´r³´³ª»®ª¹ª ´¬·®±´»¦³W hotelier leto 201 –`§ª·¹˜`¹­ … … ‡… … ‡… ‡… … \' Š™Ž‰— — ‡… … ‡ ‡… … \' \' Š™Ž‰ — — \' Š Š™ Š™Ž ™Ž‰ Ž‰ — — Ť Ť …‡’“ … ´ –`§ §ª Predplatné si môžete objednať na www.hotelier.sk alebo mailom na predplatne@hotelier.sk Časopis pre profesionálov v cestovnom ruchu a gastronómii. CENA ROČNÉHO PREDPLATNÉHO 24 € VRÁTANE DPH, POŠTOVNÉHO A BALNÉHO. ČASOPIS, KTORÝ SI VÁS NÁJDE

click to read more

Žilinský samosprávny kraj | Land Žilina | Region of Žilina Hotel Dubná Skala★★★★ sa nachádza v  centre Žiliny. Sídli v historickej budove s vlastným dvoj- podlažným parkoviskom. Je jediným hotelom s  prívlastkom „boutique“ v  Žilinskom kraji. Nájdete v  ňom ex- kluzívne prostredie vytvorené pomo- cou jedinečného dizajnu, decentného luxusu a  komornej atmosféry. Obľúbený je i  vďaka kreatívnej zážitkovej gastronómii, tunajšia reštau- rácia získala niekoľko prestížnych ocenení. Hotel po- nuka aj kvalitné ubytovacie, konferenčné a relaxačné služby. Originálny vzhľad celému objektu dodávajú vkusne doplnené obrazy, koláže a decentné secesné prvky vložené do moderného interiéru. Hotel Dubna Skala ★★★★ befindet sich im Zen­ trum von Žilina.EsistineinemhistorischenGebäude mit eigenem zweistöckigen Parkplatz untergebracht. Es ist das einzige Hotel mit dem Attribut „Boutique“ in dem Region Žilina. Sie finden hier exklusive Um- gebung, gebildet durch ein einzigartiges Design, anständigem Luxus und intimer Atmosphäre. Es ist auch dank kreativer Erfahrung Gastronomie sehr be- liebt. Hiesiges Restaurant hat meh- rere renommierte Auszeichnungen erhalten. Das Hotel bietet auch hochwertige Unterkünfte, Konfe- renz-und Wellness-Dienstleistun­ gen. Originales Erscheinungsbild des gesamten Gebäudes ist schön mit Gemälden, Collagen und Art Nouveau Elemente die in das moderne Innenraum eingebettet sind, ergänzt. Hotel Dubná Skala ★★★★ is situated in the center of Žilina. Housed in a historic buil­ding with its own two-storey parking lot. It is the only hotel with attribute „boutique“ in the Žilina region. You will find exclusive environment created by a unique design, decent luxury and intimate atmosphere. Is popular also thanks to creative experience gas- tronomy, The local restaurant has received several prestigious awards. The hotel also offers quality accommodation, conference and relaxation services. Original appearance of the whole building is nicely complemented by paintings, collages and decent Nouveau elements embedded in modern interior. Hurbanova 345/8, 010 01 Îilina Tel.: +421 41/ 5 E-mail: hoteldubnaskala www.hoteldubn ★★★★ Boutique hotel Dubná Skala Hotel Dubná Skala★★★★ sa n v centre Îiliny. Sídli v historicke s vlastn˘m dvojpodlaÏn˘m parkovi jedin˘m hotelom s prívlastkom „b v Îilinskom kraji. Nájdete v Àom exkluzívne prostredi né pomocou jedineãného dizajnu, decentného luxusu nej atmosféry. Obºúben˘ je i vìaka kreatívnej gastronómii, tunaj‰ia re‰taurácia získala niekoºko p ocenení. Hotel ponuka aj kvalitné ubytovacie, ko a relaxaãné sluÏby. Originálny vzhºad celému objektu vkusne doplnené obrazy, koláÏe a decentné seces vloÏené do moderného interiéru. Hotel Dubná Skala* nom OOCR Malá Fatra. Hotel Dubna Skala ★★★★ befindet sich im Zen Îilina. Es ist in einem historischen Gebäude mit zweistöckigen Parkplatz untergebracht. Es ist da Hotel mit dem Attribut "Boutique" in dem Region finden hier exklusive Umgebung, gebildet durch e artiges Design, anständigem Luxus und intimer Atm Es ist auch dank kreativer Erfahrung Gastrono beliebt. Hiesiges Restaurant hat mehrere renomm zeichnungen erhalten. Das Hotel bietet auch hoc Unterkünfte, Konferenz-und Wellness-Dienstle Originales Erscheinungsbild des gesamten Geb schön mit Gemälden, Collagen und Art Nouveau die in das moderne Innenraum eingebettet sind Hotel Dubná Skala**** ist Mitglied von OOCR Ma Hotel Dubná Skala ★★★★ is situated in the Îilina. Housed in a historic building with its own t parking lot. It is the only hotel with attribute "boutiq Îilina region. You will find exclusive environment c a unique design, decent luxury and intimate atmos popular also thanks to creative experience gastron local restaurant has received several prestigious aw hotel also offers quality accommodation, confer relaxation services. Original appearance of the whol is nicely complemented by paintings, collages an Nouveau elements embedded in modern interior. Ho Skala**** is member of OOCR Malá Fatra. z2{|- oÜQ3W 5á!$* Žilinský samosprávny kraj | Land Žilina | Region of Žilina né po nej a gastro ocene a rela vkusn vloÏe nom Hote Îilina zweis Hotel finde artige Es is belieb zeich Unte Origin schön die in Hotel Hote Îilina parkin Îilina a uni popul local hotel relaxa is nic Nouv Skala 5 Hurbanova 345/8, 010 01 Îilina /10E,F/ Tel.: +421 41/ 507 91 00 E-mail: hoteldubnaskala@doxx.sk www.hoteldubnaskala.sk ★★★★ Boutique hotel Dubná Skala Hotel Dubná Skala★★★★ sa nachádza v centre Îiliny. Sídli v historickej budove s vlastn˘m dvojpodlaÏn˘m parkoviskom. Je jedin˘m hotelom s prívlastkom „boutique“ v Îilinskom kraji. Nájdete v Àom exkluzívne prostredie vytvore- né pomocou jedineãného dizajnu, decentného luxusu a komor- nej atmosféry. Obºúben˘ je i vìaka kreatívnej záÏitkovej gastronómii, tunaj‰ia re‰taurácia získala niekoºko prestíÏnych ocenení. Hotel ponuka aj kvalitné ubytovacie, konferenãné a relaxaãné sluÏby. Originálny vzhºad celému objektu dodávajú vkusne doplnené obrazy, koláÏe a decentné secesné prvky vloÏené do moderného interiéru. Hotel Dubná Skala**** je ãle- nom OOCR Malá Fatra. Hotel Dubna Skala ★★★★ befindet sich im Zentrum von Îilina. Es ist in einem historischen Gebäude mit eigenem zweistöckigen Parkplatz untergebracht. Es ist das einzige Hotel mit dem Attribut "Boutique" in dem Region Îilina. Sie finden hier exklusive Umgebung, gebildet durch ein einzig- artiges Design, anständigem Luxus und intimer Atmosphäre. Es ist auch dank kreativer Erfahrung Gastronomie sehr beliebt. Hiesiges Restaurant hat mehrere renommierte Aus- zeichnungen erhalten. Das Hotel bietet auch hochwertige Unterkünfte, Konferenz-und Wellness-Dienstleistungen. Originales Erscheinungsbild des gesamten Gebäudes ist schön mit Gemälden, Collagen und Art Nouveau Elemente die in das moderne Innenraum eingebettet sind, ergänzt. Hotel Dubná Skala**** ist Mitglied von OOCR Malá Fatra. Hotel Dubná Skala ★★★★ is situated in the center of Îilina. Housed in a historic building with its own two-storey parking lot. It is the only hotel with attribute "boutique" in the Îilina region. You will find exclusive environment created by a unique design, decent luxury and intimate atmosphere. Is popular also thanks to creative experience gastronomy, The local restaurant has received several prestigious awards. The hotel also offers quality accommodation, conference and relaxation services. Original appearance of the whole building is nicely complemented by paintings, collages and decent Nouveau elements embedded in modern interior. Hotel Dubná Skala**** is member of OOCR Malá Fatra. z2{|- oÜQ3W 5á!$* Žilinský samosprávny kraj | Land Žilina | Region of Žilina Tel.: +421 41/ 507 91 00 E-mail: hoteldubnaskala@doxx.sk www.hoteldubnaskala.sk Boutique hotel Dubná Skala Hotel Dubná Skala★★★★ sa nachádza v centre Îiliny. Sídli v historickej budove s vlastn˘m dvojpodlaÏn˘m parkoviskom. Je jedin˘m hotelom s prívlastkom „boutique“ v Îilinskom kraji. Nájdete v Àom exkluzívne prostredie vytvore- né pomocou jedineãného dizajnu, decentného luxusu a komor- nej atmosféry. Obºúben˘ je i vìaka kreatívnej záÏitkovej gastronómii, tunaj‰ia re‰taurácia získala niekoºko prestíÏnych ocenení. Hotel ponuka aj kvalitné ubytovacie, konferenãné a relaxaãné sluÏby. Originálny vzhºad celému objektu dodávajú vkusne doplnené obrazy, koláÏe a decentné secesné prvky vloÏené do moderného interiéru. Hotel Dubná Skala**** je ãle- nom OOCR Malá Fatra. Hotel Dubna Skala ★★★★ befindet sich im Zentrum von Îilina. Es ist in einem historischen Gebäude mit eigenem zweistöckigen Parkplatz untergebracht. Es ist das einzige Hotel mit dem Attribut "Boutique" in dem Region Îilina. Sie finden hier exklusive Umgebung, gebildet durch ein einzig- artiges Design, anständigem Luxus und intimer Atmosphäre. Es ist auch dank kreativer Erfahrung Gastronomie sehr beliebt. Hiesiges Restaurant hat mehrere renommierte Aus- zeichnungen erhalten. Das Hotel bietet auch hochwertige Unterkünfte, Konferenz-und Wellness-Dienstleistungen. Originales Erscheinungsbild des gesamten Gebäudes ist schön mit Gemälden, Collagen und Art Nouveau Elemente die in das moderne Innenraum eingebettet sind, ergänzt. Hotel Dubná Skala**** ist Mitglied von OOCR Malá Fatra. Hotel Dubná Skala ★★★★ is situated in the center of Îilina. Housed in a historic building with its own two-storey parking lot. It is the only hotel with attribute "boutique" in the Îilina region. You will find exclusive environment created by a unique design, decent luxury and intimate atmosphere. Is popular also thanks to creative experience gastronomy, The local restaurant has received several prestigious awards. The hotel also offers quality accommodation, conference and relaxation services. Original appearance of the whole building is nicely complemented by paintings, collages and decent Nouveau elements embedded in modern interior. Hotel Dubná Skala**** is member of OOCR Malá Fatra. oÜQ3W 5á!$* www.guideslovakia.eu 5 Hotel Dubna Skala ★★★★ befindet sich im Zent Îilina. Es ist in einem historischen Gebäude mit eigenem zweistöckigen Parkplatz untergebracht. Es ist das einzige Hotel mit dem Attribut "Boutique" in dem Region Îilina. Sie finden hier exklusive Umgebung, gebildet durch ein einzig- artiges Design, anständigem Luxus und intimer Atmosphäre. Es ist auch dank kreativer Erfahrung Gastronomie sehr beliebt. Hiesiges Restaurant hat mehrere renommierte Aus- zeichnungen erhalten. Das Hotel bietet auch hochwertige Unterkünfte, Konferenz-und Wellness-Dienstleistungen. Originales Erscheinungsbild des gesamten Gebäudes ist schön mit Gemälden, Collagen und Art Nouveau Elemente die in das moderne Innenraum eingebettet sind, ergänzt. Hotel Dubná Skala**** ist Mitglied von OOCR Malá Fatra. Hotel Dubná Skala ★★★★ is situated in the center of Îilina. Housed in a historic building with its own two-storey parking lot. It is the only hotel with attribute "boutique" in the Îilina region. You will find exclusive environment created by a unique design, decent luxury and intimate atmosphere. Is popular also thanks to creative experience gastronomy, The local restaurant has received several prestigious awards. The hotel also offers quality accommodation, conference and relaxation services. Original appearance of the whole building is nicely complemented by paintings, collages and decent Nouveau elements embedded in modern interior. Hotel Dubná Skala**** is member of OOCR Malá Fatra. www.guideslovakia.eu 5 Hurbanova 345/8, 010 01 Îilina /10E,F/ Tel.: +421 41/ 507 91 00 E-mail: hoteldubnaskala@doxx.sk www.hoteldubnaskala.sk ★★★★ Boutique hotel Dubná Skala Hotel Dubná Skala★★★★ sa nachádza v centre Îiliny. Sídli v historickej budove s vlastn˘m dvojpodlaÏn˘m parkoviskom. Je jedin˘m hotelom s prívlastkom „boutique“ v Îilinskom kraji. Nájdete v Àom exkluzívne prostredie vytvore- né pomocou jedineãného dizajnu, decentného luxusu a komor- nej atmosféry. Obºúben˘ je i vìaka kreatívnej záÏitkovej gastronómii, tunaj‰ia re‰taurácia získala niekoºko prestíÏnych ocenení. Hotel ponuka aj kvalitné ubytovacie, konferenãné a relaxaãné sluÏby. Originálny vzhºad celému objektu dodávajú vkusne doplnené obrazy, koláÏe a decentné secesné prvky vloÏené do moderného interiéru. Hotel Dubná Skala**** je ãle- nom OOCR Malá Fatra. Hotel Dubna Skala ★★★★ befindet sich im Zentrum von Îilina. Es ist in einem historischen Gebäude mit eigenem zweistöckigen Parkplatz untergebracht. Es ist das einzige Hotel mit dem Attribut "Boutique" in dem Region Îilina. Sie finden hier exklusive Umgebung, gebildet durch ein einzig- artiges Design, anständigem Luxus und intimer Atmosphäre. Es ist auch dank kreativer Erfahrung Gastronomie sehr beliebt. Hiesiges Restaurant hat mehrere renommierte Aus- zeichnungen erhalten. Das Hotel bietet auch hochwertige Unterkünfte, Konferenz-und Wellness-Dienstleistungen. Originales Erscheinungsbild des gesamten Gebäudes ist schön mit Gemälden, Collagen und Art Nouveau Elemente die in das moderne Innenraum eingebettet sind, ergänzt. Hotel Dubná Skala**** ist Mitglied von OOCR Malá Fatra. Hotel Dubná Skala ★★★★ is situated in the center of Îilina. Housed in a historic building with its own two-storey parking lot. It is the only hotel with attribute "boutique" in the Îilina region. You will find exclusive environment created by a unique design, decent luxury and intimate atmosphere. Is popular also thanks to creative experience gastronomy, The local restaurant has received several prestigious awards. The hotel also offers quality accommodation, conference and ce of the whole building z2{|- oÜQ3W 5á!$* Žilinský samosprávny kraj | Land Žilina | Region of Žilina Hurbanova 345/8, 010 01 Žilina /10E,F/ Tel.: +421 41/ 507 91 00 E-mail: hoteldubnaskala@doxx.sk www.hoteldubnaskala.sk ★ ★ ★ ★ Boutique Hotel Dubná Skala 214 www.lexikon.sk

click to read more

235

click to read more

KONGRES a WELLNESS hotel s bazénom s termálnou vodou a letným termálnym kúpaliskom TERMAL raj. KONGRESS- und WELLNESShotel mit Thermalwasserschwimmbeckenool und Sommer Thermalschwimmbad TERMAL Paradies. Congress and WELLNESS hotel with thermal water pool and summer thermal swimming pool TERMAL Paradise. Hotel situovaný v TOP lyžiarskom stredisku Jasná NízkeTatry a turistickom stredisku Národného parku NízkeTatry. Hotel im TOP Skigebiet Jasná Nízke Tatry und imTouristenzentrum des Nationalparks NízkeTatry. Hotel is situated in TOP ski resort Jasná NízkeTatry and the tourist center of the National Park NízkeTatry. Sympatický hotel s príjemnou rodinnou atmosférou a bohatým programom výletov od jari až do jesene. Sympatisches Hotel mit angenehmer familiärer Atmosphäre und einem reichen Programm von Ausflügen von Frühling bis Herbst. Sympathetic hotel with pleasant family atmosphere and a varied program of trips from spring to autumn. Hotel situovaný v TOP lyžiarskom stredisku Jasná NízkeTatry a turistickom stredisku Národného parku NízkeTatry. Hotel im TOP Skigebiet Jasná Nízke Tatry und imTouristenzentrum of Nationalpark NízkeTatry. Hotel is situated in TOP ski resort Jasná NízkeTatry and the tourist center of the National Park NízkeTatry. Hotel ★★★ SOREA MÁJ 032 03 Liptovský Ján /28C/ Tel.: +421 44 520 81 00, Fax: +421 44 520 89 03 E-mail: maj@sorea.sk, www.sorea.sk Hotel ★★★ SOREA SNP Demänovská Dolina 80, 031 01 Liptovský Mikuláš /27F/ Tel.: +421 44 559 16 61 - 3, Fax: +421 44 559 16 64 E-mail: snp@sorea.sk, www.sorea.sk Hotel ★★ SOREA ĎUMBIER 032 03 Liptovský Ján /28C/ Tel.: +421 44 526 32 32, Fax: +421 44 522 18 70 E-mail: dumbier@sorea.sk, www.sorea.sk Hotel ★★ SOREA MARMOT (J.ŠVERMA) Demänovská Dolina 104, 031 01 Liptovský Mikuláš /27F/ Tel.: +421 44 559 16 41, Fax: +421 44 559 15 58 E-mail: marmot@sorea.sk, www.sorea.sk Žilinský samosprávny kraj | Land Žilina | Region of Žilina 216 www.lexikon.sk

click to read more

237

click to read more

Štátne lesy TANAP-u, 059 60 Tatranská Lomnica 66 /29B/ Tel.: +421 52/ 478 03 50 E-mail: sekretariat@lesytanap.sk www.lesytanap.sk Štátne lesy TANAP Žilinský samosprávny kraj | Land Žilina | Region of Žilina Štátne lesy TANAP-u spravujú v území TANAP-u, PIENAP-u a v ich ochrannom pásme približne 50 000 ha štátnych a neštát- nych lesných pozemkov. Súčasne so starostlivosťou o lesné a ne- lesné ekosystémy v nich zabezpečujú všetky verejnoprospešné činnosti. Väčšiu časť územia spravujú v Prešovskom samospráv- nom kraji (pozri str. 298), zvyšnú časť v Žilinskom samosprávnom kraji, kde sú tieto tri ochranné obvody: Oravice: +421 43/ 532 45 32 Habovka: +421 43/ 539 51 07 Zverovka: +421 43/ 539 52 18 Die Staatswälder des TANAPs verwalten im Gebiet des Tatrana- tionalparks, Nationalparks Pieniny sowie deren Schutzzonen rund 50.000 ha staatlicher und privater Waldflächen. Neben der Pflege um Wald- und Wiesenbiotope sichern sie gleichzeitig auch alle ge- meinnützigen Aktivitäten. Der Großteil der verwalteten Flächen liegtimKreisPrešov(sieheSeite298);derübrigeAnteilimKreisŽilina, wosichfolgendedreiSchutzbezirkebefinden: Oravice:+42143/532 45 32 Habovka: +421 43/ 539 51 07 Zverovka: +421 43/ 539 52 18 The State Forests of TANAP manage about 50,000 ha of state and private forests in the area of the Tatra National Park, the Na- tional Park Pieniny and their buffer zones.The maintenance of the forestandmeadowecosystemsincludesalsoallwelfareactivities. The largest part of the administered area is situated in the county of Prešov (see page 298); the rest lies in the county of Žilina, with following three protective districts: Oravice: +421 43/ 532 45 32 Habovka: +421 43/ 539 51 07 Zverovka: +421 43/ 539 52 18 .(*) Historický hotel Villa Nečas ponúka svojim hosťom štýlové ubytovanie, posedenie vo výbornej reštaurácii, elegantné salóni- ky, dobovú klenbovú vinotéku s výberom najlepších slovenských a svetových vín a letnú terasu s krásnym výhľadom na kopce Malej Fatry.Hotelovúčasťtvorí20modernezariadenýchklimatizovaných izieb. Hotel je príjemným spojením historického a moderného. Das historische Hotel Villa Nečas bietet seinen Gästen eine stilvolle Unterkunft, Sitzgelegenheit im ausgezeichnetem Restaurant, elegante Lounges, zeitgenössischen gewölbten Weinkeller mit einer großen Auswahl der besten slowakischen und ausländischenWeine und eine Sommerterrasse mit schönem Blick auf die Bergen von Malá Fatra. Das Hotel Teil besteht aus 20 modern eingerichteten, klimatisierten Zimmer. Das Hotel ist eine angenehme Kombination aus alt und modern. The historic Hotel Villa Nečas offers its guests stylish accommodation,seatinginexcellentrestaurant,elegantlounges, contemporary vault cellar with a wide selection of the best Slovak and foreign wines and a summer terrace with beautiful view of the Malá Fatra mountains.The hotel part consists of 20 modernly furnished, air conditioned rooms. The hotel is a pleasant combi- nation of old and modern. Liptov-Orava-Turiec-Považie-Kysuce, Žilinská regionálna komora SOPK Hálkova 31, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41/7235 655 E-mail: sekrza@za.scci.sk, www.viator.sk, www.interbiznis.sk, www.za.sopk.sk Regionálna kancelária pre región Žilina Hálkova 31, 010 01 Žilina Tel.: +421 41/ 763 18 08, E-mail: zilina@sario.sk, www.sario.sk Hotel Vila Nečas ★★★★ Pri Celulózke 3494, 011 61 Žilina /10E,F/ Tel.: +421 41/ 509 10 01 E-mail: villanecas@villanecas.sk, www.vilanecas.sk 218 www.lexikon.sk

click to read more

Číslo rybárskeho revíru: Reviernummer/Fishing ground number: 3-2720-6-1 Orava č. 2 HNOJČÍK Jozef Camping Stará Hora Vasiľov 97 Tel.: +421 911 226 936 HUBA Juraj Chata „ Ruža“ Or. Priehrada - prístav č. 317 Tel.: +421 905 233 409 MASLAŇÁKOVÁ Petra Rybárske potreby - Hviezdoslavova 50, Námestovo Tel.: +421 904 562 001 GAVENDA Ondrej Ústie nad Priehradou Tel.: +421 918 711 549 0911 233 136 ANTON Milan Vyšný Kubín, Hviezdoslavova 120 Tel.: +421 907 338 310 Ing. KOMPAN Ján Oravský Podzámok Tel.: +421 917 102 233 BARTKO Ján ESOX, Kamenné pole 12 Liptovský Mikuláš Tel.: 044/552 22 26 KORDOŠ Ľubomír STARFISH 1. mája 699 Liptovský Mikuláš Tel.: +421 908 937 612 ZMORAY František Rybárska osada 276 Liptovská Sielnica Tel.: +421 907 889 800 HOLLÝ Ľubomír, Gôtovany 53, Tel.: +421 44/ 559 92 73, +421 948 899 263 GEMZICKÝ Roman, Žiarska 602/2, Liptovský Mikuláš, Tel.: +421 918 711 521 BIENEKOVÁ Tatiana Rybárske centrum - Za plavárňou 8121 Žilina Tel.: +421 41/ 569 51 93 +421 41/562 21 76 Číslo rybárskeho revíru: Reviernummer/Fishing ground number: 3-5340-1-1 Vodná nádrž Liptovská Mara Číslo rybárskeho revíru: Reviernummer/Fishing ground number: 3-0830-1-1 Gôtovany - zátoka Číslo rybárskeho revíru: Reviernummer/Fishing ground number: 3-6040-4-4 Vyrovnávacia vodná nádrž Bešeňová Číslo rybárskeho revíru: Reviernummer/Fishing ground number: 3-6010-1-1 Vodná nádrž Žilina Žilinský samosprávny kraj | Land Žilina | Region of Žilina Vodná nádrž Orava Číslo rybárskeho revíru: Reviernummer/Fishing ground number: 3-5530-1-1 www.lexikon.sk 219

click to read more

Banskobystrický samosprávny kraj Land Banská Bystrica | Region of Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj | Land Banská Bystrica | Region of Banská Bystrica Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, www.bbsk.sk Základná charakteristika / Eckdaten des Landes Banská Bystrica Key features of the Region of Banská Bystrica: Rozloha / Fläche / Area: 9 455 km2 Počet obyvateľov / Bevölkerung / Number of inhabitants: 653 024 Hustota obyvateľstva (obyv./km2) / Bevölkerungsdichte (Ew./km2) / Population density (inhab./km2): 69 Počet okresov / Zahl der Bezirke / Number of districts: 13 (Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota,Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom) Počet miest / Zahl der Städte / Number of towns: 24 Počet obcí / Gesamtzahl der Gemeinden / Total number of municipalities: 516 Sídlo samosprávneho kraja / Sitz der Landesverwaltung / Seat of the regional government: Banská Bystrica 220 www.lexikon.sk

click to read more

V južnej časti stredného Slovenska sa rozprestiera Banskobystrický samosprávny kraj. Je jedným z najkraj- ších a najväčších regiónov nachádzajúci sa v srdci Sloven- ska.Jetomiestos bohatoukultúrou,histórioua prírodnými krásami. Celé dejiny regiónu sú spojené s ťažbou vzácnych kovov, ich spracovaním, výsadami, ktoré boli udeľované kráľovským mestám, ale aj s jeho bohatou ľudovou tradí­ ciou. Disponuje významnými prírodnými hodnotami v po- dobe národných parkov, chránených krajinných oblastí, ale aj lokalít UNESCO. K prírodným krásam nachádzajúcim sa napovrchusapripájajúajkrásyuloženéhlbokopodzemou, čiužjaskyne,alebosprístupnenébanskéštôlne.Jeoblasťou s najväčšou výmerou chránených území na Slovensku. Na jeho území sú zastúpené všetky typy sídelných formácií od miest strednej veľkosti, cez malé mestá, vidiecke obce, až po rozptýlené gazdovské osídlenia. Ponúka najväčšiu koncentráciu banských historických miest a  technických pamiatok na Slovensku,zaujímavých historických objektov v niekoľkých pamiatkových rezerváciách, či v komplexe vi- nohradníckych domčekov. Historickú atmosféru dotvárajú jedinečné kultúrne podujatia. Nezabudnuteľné zážitky, spojené s dobrodružstvom, ponúka bohatá sieť značených turistických a  cykloturistických trás, ktoré prechádzajú množstvom chránených krajinných oblastí, území a národ- ných parkov. Prírodné podmienky Banskobystrického kra- ja vytvárajú vhodné podmienky aj pre výskyt pestrej škály poľovnej zveri. Poľovnícke revíry rôzneho typu sú na celom území kraja. Skalolezectvo, paragliding, splavovanie, tenis či golf svojou rôznorodou ponukou uspokoja aj tých najná- ročnejších. Milovníci termálnych vôd majú k dispozícii ter- málne kúpaliská. Početné kúpele ponúkajú nielen liečebné procedúry,ale aj široké rehabilitačno – rekreačné možnosti. Kraj má výborné podmienky pre lyžovanie, snowboarding i ski - alpinizmus, k zimnej ponuke patria aj podujatia ako napr. preteky psích záprahov alebo krňačkové preteky. Krásna príroda, bohaté ľudové tradície, zvyky a obyčaje vy- tvárajú predpoklady pre vidiecky cestovný ruch a agroturistiku. Banskobystrický kraj ponúka nesmierne bohatstvo a jedinečnú krásu. Radi sa s Vami o to všetko podelí­ me. Stačí len vstúpiť a zamilovať sa... In der südlichen Mittelslowakei erstreckt sich das Banská Bystrica Selbstverwaltungskreis. Es ist eines der schönsten und größten Regionen im Herzen der Slowakei. Es ist ein Ort, reich an Kultur, Geschichte und natürlicher Schönheit. Die ganze Geschichte der Region ist verbunden mit dem Abbau von Edelmetallen, deren Verarbeitung, mit dem Privilegien, die den Königsstädten erteilt wurden und auch mit seiner reichen Volkstradi- tion. Es hat bedeutenden natürlichen Wert in Form von Nationalparks, Naturschutzgebieten, und auch Orte der UNESCO. Die natürliche Schönheit, die auf der Oberflä- che erscheint, wird von der Schönheit der tiefe der Erde ergänzt, ob als Höhlen oder alten Stollen, die der Öffent- lichkeit zugänglich gemacht wurden. Das Land verfügt über die größte Konzentration an historischen Bergbau- orten und technischen Denkmälern der Slowakei, es gibt bemerkenswerte Bauwerke in mehreren Denkmalreser- vaten, daneben findet man Ortschaften mit Weinhauer- häuschen. Dieses historische Ambiente unterstreichen einmalige kulturelle Veranstaltungen. Unvergessliche www.lexikon.sk 221

click to read more

Banskobystrický samosprávny kraj | Land Banská Bystrica | Region of Banská Bystrica Erlebnisse, verknüpft mit Abenteuern, bietet das große Netz an markierten Wanderwegen und Radwegen, die durch zahlreiche Schutzgebiete und Nationalparks füh- ren. Die natürlichen Bedingungen der Region Banská Bys­trica schaffen gute Voraussetzungen für das Auftreten von vielfältigem Angebot an Wildtieren. Jagdgründe ver- schiedener Art befinden sich auf dem ganzen Gebiet der Region. Felsklettern, Paragliding, mit dem Floss fahren, Tennis oder Golf mitsamt vielfältigen Angeboten befrie- digen selbst anspruchsvolle Gäste! Für die Liebhaber von Thermalwasser stehen Thermalbäder bereit. Zahlreiche Kurorte bieten nicht nur Therapien, sondern auch eine breite Palette an Rehabilitations- und Erholungsmög- lichkeiten. Das Land verfügt über ausgezeichnete Bedin- gungen für den Skilauf, zum Snowboard fahren und für den Ski-Alpinismus; zum winterlichen Angebot gehören auch Veranstaltungen wie Schlittenhunderennen oder Schlittenrennen. Die schöne Landschaft, der Schatz an Volksbräuchen und Sitten schaffen guteVoraussetzungen für einen Urlaub am Lande oder Bauernhof. Das Land Banská Bystrica besitzt unermesslichen Reich­tum und einmalige Schönheiten. Gerne teilen wir diesen Schatz mit Ihnen! Es genügt, nur ein­ zutreten und sich zu verlieben… In the southern part of Central Slovakia extends the Banská Bystrica Self-Governing Region. It is one of the most beautiful and largest regions located in the heart of Slovakia. It is a place rich in culture, history and natural beauty. The whole history of the region is con- nected to the mining of precious metals, the processing thereof, to the privileges, granted to royal cities, but also to its rich folk tradition. It has significant natural value in the form of national parks, protected landscape areas, but also UNESCO localities. The natural beauty, appearing on the surface, is supplemented by the beauty of stored deep underground, whether as caves, or old mine shafts made accessible to the public. It is the region with the largest acreage of protected areas in Slovakia. Here you find all types of settlements - medium sized towns, small towns, rural villages, and scattered farming homesteads. The re- gion displays the largest number of historic mining sites and technological monuments in all of Slovakia, there are remarkable buildings located in several monument reserves and localities, where the cosy dwellings of the winegrowers have been preserved. The atmosphere full of history is enhanced by special cultural events. Unforget- table experiences and adventures wait for you on the large network of marked hiking trails and cycle ways which cross numerous protected areas and national parks. Natural conditions of Banská Bystrica region creates good conditionsfortheappearanceofwiderangeofgame.Hun­ ting grounds of various kinds are on the whole territory of the region. Rock climbing, paragliding, raf­ting, tennis or golf with a great variety of offers satisfies even the spoilt guest. Lovers of mineral waters can visit the thermal baths. Many spas offer beside the therapeutic procedures also a wide selection of rehabilitation and re­creational opportunities. The region offers favourable conditions for skiing, snowboarding and ski alpinism; in winter the program is enriched by events like sledge dog races and sledge races. The lovely landscape, the treasures of folk traditions and customs create favourable conditions for a holiday in the countryside or directly at a farm. The region of Banská Bystrica stores countless riches and unrivalled beauty. All these treasures we like to share with you! Just come in, and fall in love... Foto: Eduard Genserek - Špania Dolina 222 www.lexikon.sk

click to read more

Banskobystrický samosprávny kraj | Land Banská Bystrica | Region of Banská Bystrica Naši rodáci, naši krajania Unsere Landsleute | Our countrymen Polyhistor a  najvýznamnejší rodák z Očovej; označovaný ako Magnum de- cus Hungariae - Veľká ozdoba Uhorska. Jeho najznámejším dielom sú štyri zväz- ky diela Notitia Hungariae novae histo- rico-geographica - Historické a  zeme- pisné vedomosti o  súvekom Uhorsku, v ktorých podáva údaje predovšetkým o horných častiach Uhorska, dnešného Slovenska. Po vydaní prvého zväzku mu pápež Klement XII. udelil medailu. Stal sa najznámejším uhorským vedcom v Európe.Jeho meno nesie Banskobystrická univerzita. Universalgelehrter und bedeutendster Sohn von Očová, er wird auch Magnum decus Hungariae (Große Zierde Ungarns) genannt. Sein bedeutendstes Werk sind vier Bände des Werkes Notitia Rímskokatolícky kňaz, maliar, prí- rodovedec, vynálezca, priekopník te- legrafie. Patrí mu svetové prvenstvo v  bezdrôtovom prenose hovoreného slova. Po obvineniach z  panslávizmu odišiel r. 1896 do USA, kde sa sa zaobe- ralelektrotechnikou.10.mája1904mu federálny patentový úrad vo Washing- tone udelil dva patenty - Zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu a Spôsob prená- šania správ bezdrôtovou telegrafiou. Römisch katholischer Priester, Maler, Naturwissenschafter, Er- finder und Pionier derTelegraphie. Die drahtlose Übertragung des gesprochenen Wortes ist erstrangig sein Verdienst. Des „Pansla- Prozaik, dramatik a básnik; predsta- viteľ druhej generácie slovenského realizmu. Vo svojich dielach nachádzal cestu k slovenskému ľudu, jeho kultú- re.Miloval rodné Slovensko a slovenský ľud, ako vlastenec odmietol naciona- lizmus a fašizmus. Pochovaný je v rod- nomTajove. Prosaschriftsteller, Dramatiker und Dichter; Vertreter der zweiten Genera- Hungariae novae historico-geographica (Erkenntnisse über die Geschichte und Geographie des damaligen Ungarn), in dem er vor allem Angaben über Oberungarn (die heutige Slowakei) macht. Nach Veröffentlichung des ersten Bandes verlieh im Papst Cle- mens XII eine Medaille. Matej Bel wurde der bekannteste Wissen- schaftler Ungarns in Europa. Die Universität in Banská Bystrica trägt seinen Namen. The polymath and most famous son of Očová, received the title Magnum decus Hungariae (Great Adornment of Hungary). His most known works are the four volumes Notitia Hungariae novae his- torico-geographica (Knowledges about the history and geography of contemporary Hungary) in which he published facts about Upper Hungary (present-day Slovakia). Already after the publication of the first volume he was awarded a medal by Pope Clemens XII. Matej Bel became Hungary‘s most renowned scientist in whole of Europe. The UniversityofBanskáBystricaisnamedafterhim. tion des slowakischen Realismus. Seine Werke eröffnen uns den Weg zum slowakischen Volk und dessen Kultur. Er liebte seine Heimat und das slowakische Volk; obwohl er ein Patriot war, ver- weigerte er sich dem Nationalismus und Faschismus. Sein Grab befindet sich in seinem HeimatortTajov. Prose writer, playwright, poet and representative of the second generation of Slovak Realism. His works are helpful to understand the Slovak people and Slovak culture. He loved his homeland and itsinhabitants.Thoughhewasa patriotTajovskýrejectedNationa­ lism and Fascism. He is buried in his home village ofTajov. wismus“ beschuldigt, ging er 1896 in die USA. Vor allem aber wid- mete er sich der Elektrotechnik: am 10. Mai 1904 erteilte im das US-Bundespatentamt in Washington zwei Patente - „Anlage für die drahtlose Telegraphie“ und „Art der Nachrichtenübermittlung mit Hilfe der drahtlosen Telegraphie“. The Roman Catholic priest, painter, natural scientist and im- portant inventor was a pioneer of telegraphy. Regarding radio telegraphy the credit belongs first and foremost him. Because he was accused of „Pan-Slavism“ he emigrated to the United States in 1896. Much´of his time he dedicated to electrical engineering. On May 10, 1904 the US Patent Office registered two of his patents - „Apparatus for Produ­cing Electric Oscillations“ and „Method of andApparatus for Producing Electric Oscillations fromAlternative Currents“. Matej Bel (1684 Očová - 1749 Bratislava) Jozef Murgaš (1864 Tajov - 1929 Wilkes Barre) Jozef Gregor Tajovský (1874 Tajov - 1940 Bratislava) Architekt. Ako vojak ušiel z ruského zajatia do Číny a usadil sa v Šanghaji (1916). Tu projektoval 22-poschodovú budovu bankového koncernu tzv. Jo- int Savings Society Building, ďalej tzv. Grand Theatre, nemocnicu Country Hospital, kostol S.Monica a ďalšie. Od r. 1947 žil v USA. Pochovaný je v Ban- skej Bystrici. Der Architekt entkam als Soldat der russischen Gefangenschaft über China, wo er sich 1916 in Shanghai niederließ. Dort entwarf er das 22-stöckige Bankgebäude Joint Sa- vings Society Building, das Grand Theatre, das Spital Country Hos- pital, die St. Monika Kirche und andere.Ab 1947 lebte Hudec in den USA; er ist in Banská Bystrica begraben. When he was a prisoner of war, the architect escaped from Russia to China where he settled in Shanghai in 1916.There he de- signed the 22-storeyed Joint Savings Society Building, the Grand Theatre, the Country Hospital, the St. Monica Church etc. From 1947 he lived in the USA. He is buried in Banská Bystrica. Ladislav Hudec (1893 Banská Bystrica - 1958 USA) www.lexikon.sk 223

click to read more

Bohatá a slávna banícka minulosť Slovenska sa stáva jedným z najväčších magnetov dnešného Banskobystrického samosprávneho kraja. Základňou pre rozvoj tohto typu cestovného ruchu sú kráľovské banské mestá a viacero lokalít v ich okolí, ktoré - ako svedkovia dávnych zlatýchčias-znovaožívajúa tešiasazáujmu verejnosti. Slovenské banské múzeum v Ban- skej Štiavnici (www.muzeumbs.sk) a  jedinečný Banský skanzen lákajú okrem prehliadky povrchových banských objektov aj možnosťou sfárať do bane, kde návštevníkov čaká nielen banícka atmosféra, ale aj veľa technických a historických zaujímavostí. Die reiche und ruhmvolle Bergbaugeschichte in der Slowakei zählt heute zu den größten Tourismusma- gneten des Landes Banská Bystrica. Der Ausgangspunkt für diesen Aspekt des Fremdenverkehrs sind die könig- lichen Bergbaustädte und weitere Örtlichkeiten in ihrer Umgebung. Diese Zeugen vergangener goldener Zeiten leben nun erneut auf und erfreuen sich des Interesses der Öffentlichkeit. Das Slowakische Bergbaumuseum in Banská Štiavnica (www.muzeumbs.sk) und das einmalige Bergbau-Freilichtmuseum locken mit Führungen durch die Bergbaugebäude und der Möglichkeit, selber in die Mi- nen einzufahren an. Dort erwartet die Besucher nicht nur Stollenatmosphäre, sondern auch viele technische und historische Besonderheiten. The rich and glorious mining history of Slovakia belongs to the greatest tourist magnets of the Region of Banská Bystrica nowadays. The royal mining towns and corresponding localities in their surroundings form the ba- sis of local tourism. These witnesses of a golden past today cometolifeagainandenjoygreatpublicinterest.TheSlovak Mining Museum in Banská Štiavnica (www.muzeumbs. sk) and the unrivalled Open-air museum of Mining attract visitorswithoffersofguidedtoursthroughtheminingbuil­ dings or the opportunity to enter the mines themselves. There, visitors enjoy the atmosphere typical in mines and get to know numerous technical and historical features. Stredoveké kráľovské banské mestá Mittelalterliche, königliche Bergbaustädte | Mediaeval royal mining towns Banská Bystrica. Vďaka ťažbe striebornej a  medenej rudy vzniklo z  pôvodne slovenskej osady Bystrice zásluhou niekoľkých rodín sas- kých kolonistov v r. 1255 mesto. V r. 1495 vznikla Thurzovsko - fuggerovská banská podnikateľská spoloč- nosť, ktorá patrila k najväčším a najmodernejším ranokapi- talistickým podnikom v európskom baníctve a hutníctve. Banská Bystrica. Durch den Abbau von Silber und Kupfererz entwickelte sich dank dem Verdienste einiger Fa- milien der sächsischen Siedler das ursprünglich slowakische Dorf Bystrica bis 1255 in eine Stadt. 1495 wurde die Thurzo- Fugger Bergbaugesellschaft gegründet; sie war das größte und modernste frühkapitalistische Unternehmen des euro- päischen Bergbau- und Hüttenwesens. Banská Bystrica. The mining of silver and copper ore and the investment of some families of Saxon settlers trans- formed the former Slovak village Bystrica into a town (1255). In1495,theThurzo-FuggerMiningCompanywasestablished which is regarded as the largest and most modern early capi- talist company of mining and metallurgy in Europe. Informačné centrum Banská Bystrica Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica, +421 48/ 415 50 85 ic@banskabystrica.sk, www.icbb.sk 224 www.lexikon.sk

click to read more

Banská Štiavnica. Jedno z  najstarších miest Slovenska získalo mestské práva najneskôr v roku 1238. Zlaté a  strieborné žily urobili z  mesta jedno z najbohatších miest v bývalom Uhorsku.Bohatstvo sa odrazilo v jedinečnej architektúre a baníctvo zanechalo stopy vo forme banských diel ako aj výnimočných tajchov - nádrží, kto- rých voda slúžila na pohon banských zariadení.Aj ich zásluhou je mesto zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Banská Štiavnica. Als eine der ältesten Königsstädte der Slowakei erhielt sie um 1238 das Stadtrecht verliehen. Gold und Silberadern machten Banská Štiavnica zu einer der reichsten Städte des damaligen Ungarns. Ihre einmalige Architektur re- flektiert den einstigen Reichtum; der Bergbau hinterließ seine Spuren in den Bergwerksanlagen und ungewöhnlichen Stau- anlagen (tajchy), deren Wasser dem Antrieb der Bergwerks- maschinen diente. Dass die Stadt in das UNESCO Welterbe- verzeichnis aufgenommen wurde, ist unter anderem ihnen zu verdanken. Banská Štiavnica. One of the oldest royal towns in Slovakia receivedthemunicipallawin1238.Theoccurrenceofgoldandsilver made Banská Štiavnica one of the most affluent towns in former Hungary. The matchless architecture reflects the past wealth; othertracesofthepastaretheminingfacilitiesandtheremarkable water reservoirs (tajchy) which provided water for the drive of the mining machinery. The reservoirs were a decisive factor that the townwasregisteredasanUNESCOWorldHeritageSite. Kremnica. Slobodné kráľovské mesto vzniklo na základe privilegiálnej listiny, ktorú osade Crem- nychbana udelil uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou v r. 1328. Zároveň založil kráľovskú mincovňu, ktorá razila nové hodnotné obeživo - strieborné groše a denáre, ale aj zlaté florény či dukáty. Kremnica. Die königliche Freistadt entstand aufgrund der Privilegien, welche der Siedlung Cremnychbana vom unga- rischen König Karl Robert von Anjou 1328 urkundlich verliehen wurde. Gleichzeitig gründete er das königliche Münzpräge- statt, welche die neuen Währung prägte - Silbergroschen und Silbertaler, aber auch goldene Florentiner und Dukaten. Kremnica.The free royal town flourished thanks to the privi- leges which the settle- ment Cremnychbana received by a deed of the Hungarian King Charles Robert of Anjou in 1328. At that time, the king also established the royal mint which coined the new currency: the Silver groschen and Silver thaler, also the gold coins florin and ducats. Nová Baňa. Po- stavenie slobodného kráľovského banského mesta s právami trhu, meča a  míľovými prá- vami získalo v r. 1345. Mesto a baníc- tvo zažilo najväčší rozmach v druhej pol. 14. stor. Vtedy boli postavené aj najvýznamnejšie budovy mesta - radnica, kostoly, banícky špitál. Nová Baňa. 1345 wurde ihr der Status einer freien königlichen Berg- baustadt mit Marktrecht, Schwertgerichtsbarkeit und Bannge- walt verliehen. Stadt und Bergbauwesen erlebten den größten Aufschwung in der 2. Hälfte des 14. Jh. Damals wurden auch die bedeutendsten Gebäude errichtet: Rat- haus, Kirchen, Bergarbeiterspital. Nová Baňa. In 1345 it received the status of a free royal mining town with the market rights, the jurisdictional sword, and the right of ban. Town and mining industry experienced their golden age during the second half of the 14th century. Back then the most important buildingswereerected-thetownhall,the churches and the miner‘s hospital. Informačné centrum Banská Štiavnica Námestie sv.Trojice 3, 969 01 Banská Štiavnica, +421 45/ 694 96 53 ic@banskastiavnica.sk, www.banskastiavnica Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica Štefánikovo námestie 35/44, 96701 Kremnica, +421 45/674 28 56, infocentrum@kremnica.sk, www.kremnica.sk Informačné centrum mesta Nová Baňa Námestie Slobody 1, 968 01 Nová Baňa, +421 45 6782880 info@novabana.sk, www.novabana.sk www.lexikon.sk 225

click to read more

Banskobystrický samosprávny kraj | Land Banská Bystrica | Region of Banská Bystrica Vstúpte a  zoznámte sa so slávnou baníckou mi­ nulosťou stredovekého kráľovského mesta či čulým ruchom rozvíjajúcej sa metropoly. Ponorte sa do okúz- ľujúcej atmosféry malebných uličiek, odhaľte tajomstvá zákutí dvorov a  doprajte si niečo z  miestnych špecialít. Čaká vás srdečné privítanie a  nezabudnuteľné zážitky. História Banskej Bystrice je nerozlučne spätá s  ťažbou drahých kovov – striebra a  medi. Vďaka nerastnému bo- hatstvu význam osady Bystrica v  minulosti rýchlo stúpal a v r. 1255 ju uhorský kráľ Belo IV. povýšil na mesto. Zlatou érou Banskej Bystrice bolo obdobie 15. a 16. storočia, keď tu pôsobi­ la úspešná Thurzovsko-Fugge- rovská mediarska spoločnosť. Aj vďaka nej získala Bystrica prívlastok „medená“. Historické jadro Banskej Bystrice, ktoré bolo za mestskú pamiatkovú rezerváciu vyhlásené v  r. 1955, zdobia mnohé architektonické skvosty z tohto obdobia. Kolorit mesta dotvárajú tiež pamiatky viažuce sa k  novodobej histórii Banskej Bystrice. Tá je spojená najmä so Slovenským národ- ným povstaním v  r. 1944, sve- dectvom čoho je Pamätník SNP s Múzeom SNP. Vďaka výhodnej polohe - vo Zvolenskej kotline, obklo- penej Kremnickými vrchmi, Veľkou Fatrou a  Nízkymi Ta­trami - ponúka mesto množstvo príležitostí na výlety či turistiku. Za kultúrou, športom, relaxom či po stopách histórie – od nás je všade na skok. Okolie Banskej Bystrice ukrýva rozmanité športové areály,malebné dedinky so zau- jímavou históriou,ba aj kúpele. Zdroj :V.Veverka Banská Bystrica Mestský úrad, Ulica československej armády 26 974 01 Banská Bystrica /42B/ Tel.: +421 48/ 433 01 11 E-mail: info@banskabystrica.sk, www.banskabystrica.sk Treten Sie ein und lernen Sie die berühmte Berg­ baugeschichte der mittelalterlichen Königstadt und die einzigartige Atmosphäre dieser schnell aufblühenden Metropole kennen. Tauchen Sie sich in die wunderbare Atmosphäre malerischer Gassen ein, entdecken Sie die Ge- heimnissealterBürgerhäusermitihrenHöfen,kostenSiewas von unseren gastronomischen Spezialitäten! Bei uns werden sie herzlich begrüßt und viel Unvergessliches erleben. Die Geschichte von Banská Bystrica ist unzertrennlich mit Gewinn der Edelmetalle wie Silber und Kup- fer verbunden. Dank den Bodenschätzen hat die Bedeutung von Siedlung Banská Bystrica in der Vergangenheit schnell gewachsen und 1255wurdenihrvomKönigBeloIV.Stadtrechte erteilt. Größten Ruhm hat unsere Stadt im 15. und 16. Jahrhundert erlebt, als hier die erfolg- reiche Thurso-Fugger-Gesellschaft gewirkt hat.Auch dank ihr wurde Banská Bystrica mit Attribut kupferne“ bezeichnet. In der Altstadt von Banská Bystrica, die 1955 zum städtischen Denkmalschutzgebiet erklärt wurde, kann man mehrere architektonische Kostbarkeiten dieser Epoche bewundern. Das Kolorit dieser Stadt wird durch Denkmäler der neuzeitlichen Geschichte ergänzt, die vor allem durch das Denkmal und Museum des Slowakischen Na- tionalaufstandes repräsentiert sind. Dank der günstigen Lage der Stadt - im Kessel Zvolenská kotlina, umgegeben von Kremnitzer Berge, Nati- onalparkVeľkáFatraundNízkeTatry,bietetBanskáBystrica zahlreiche Möglichkeiten für schöne Ausflüge und Wande- rungen. Ob Kultur, Sport, Entspannung oder Geschichte, bei uns findet man alles auf einem Platz. In der nahelie- genden Umgebung liegen unterschiedliche Sportanlagen, malerische Dörfer mit interessanter Geschichte oder sogar mehrere Badeorte. 226 www.lexikon.sk

click to read more

Take a step and discover the famous mining his­ tory of the middle age royal city or the busy streets of a modern city. Enjoy the magical atmosphere of the colourful streets, uncover the secrets of the courtyards and treat yourself with some of the local specialties.Warm wel- come and unforgettable experiences await you. The history of Banská Bystrica is very closely linked to the mining of precious metals – especially silver and copper. The village of Bystrica gained significance through the rich mineral resources and in 1255 was given privileges by Hun- garian King Belo IV. and Banská Bystrica became a town. The 15th and 16th century is considered to be “The Golden era” of the Banská Bystrica‘s history mainly because of the successful Thurzo-Fugger C­opper company. Thanks to this Banská Bystrica earned the title „copper“. The historical cen- tre of the city was declared as a Historic Preservation Site in 1955 and is decorated with many architectural treasures from the copper mining era.The finishing touches of the present look are completed by monuments from the modern history of Banská Bystrica. This is linked particularly to the Slovak National Uprising in 1944, evi- dence of which is re­presented by the Slovak National Upris- ing Memorial and Museum. Because of the convenient location - in the Zvolenská kotlina, surrounded by Kremnické vrchy, Veľká Fatra and Nízke Tatry, Banská Bystrica offers a variety of tou­rist opportunities and trip destinations. Whether seeking for culture, sport, relaxation or the tracks of history, all of this could be found closer than you think. In the vicin- ity of Banská Bystrica you can find plenty of sport facilities, charming villages with interesting history as well as three famous spa resorts. INFORMAČNÉ CENTRUM BANSKÁ BYSTRICA Nám. SNP 1, 974 01 Banská Bystrica Tel.: +421 48/ 415 50 85, +421 907 846 555 E-mail: ic@banskabystrica.sk www.icbb.sk, www.visitbanskabystrica.sk www.lexikon.sk 227

click to read more

Banskobystrický samosprávny kraj | Land Banská Bystrica | Region of Banská Bystrica Už v prvom zachovanom dokumente z r. 1247 sa o Lučenci píše ako o významnej križovatke obchod­ ných ciest a kultúrnom centre regiónu Novohrad. Srd- comhistorickéhojadramestajeKubínyihonámesties dvo- ma kostolmi a historickými budovami Reduty a Radnice. Nádherné secesné stavby meštianskych domov lemujú Ulicu T. G. Masaryka. V Novohradskom múzeu a galérii je v cenných zbierkových predmetoch uchované kultúrne de- dičstvo novohradského regiónu - napríklad lučenský zlatý poklad (pohrebné rúcha z 16. - 17. stor., zdobené zlatými šperkami a výšivkami). Lučenský park s množstvom vzác- nych cudzokrajných drevín patrí k najhodnotnejším a naj­ krajšímnaSlovensku.Mestotiežponúkamnožstvopríleži- tostínaaktívnyoddych-nazimnom štadióne, plážovom kúpalisku, futbalovom šta­dióne, korčuliarskej dráhe, tenisových dvorcoch, cyklo- trasách Lučenec - Málinec, Lučenec - Ipolytarnóc a 2 trasách v mestských lesoch, ktoré prechádzajú nádher- nou prírodou, typickou pre tento re- gión. Vodná nádrž Ľadovo poskytuje vhodné podmienky rybárom. Milovníci prírodných krás môžupodnikaťvýletydoblízkehookolia,kdesanachádza- jú prírodné rezervácie a  chránené oblasti so zaujímavou flórou a faunou, hradmi i pozostatkami opevnení. Bereits im ersten erhaltenen Dokument aus dem Jahr 1247 wird Lučenec als wichtige Kreuzung der Handelswege und Kulturzentrum der Novohr­ ad Region erwähnt. Das Herz des historischen Kern der Stadt ist Kubínyi Platz mit zwei Kirchen und historischen Gebäuden der Redoute und des Rathauses. Wunderschö- ne Sezession Gebäude der Kaufmannshäuser umrahmen die T. G. Masaryk Straße. Novohrad Museum und Galerie aufbewahrt inihren wertvollen Sammlungen das Kulturerbe des Region - z. B. den Schatz von Lučenec (Bestattungsro- ben aus 16. - 17. Jahrhundert mit Gold, Juwelen und Stickereien verziert). Der Stadtpark von Lučenec mit vielen sel- tenen exotischen Hölzern gehört zu denwertvollsten und schönsten in der Lučenec Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec /59 D/ Tel.: +421 47/ 430 72 20, Fax: 47/ 432 60 45 Mesto Lučenec, Mestský úrad Lučenec E-mail: mesto@lucenec.sk, www.lucenec.sk 228 www.lexikon.sk

click to read more

Slowakei. Die Stadt bietet auch eine Reihe von Möglich- keitenfüraktiveErholung-imEisstadion,imSchwimmbad mit Strand, Fußballstadion, Skate-Strecke, Tennisplatz, Radstrecken Lučenec - Málinec, Lučenec - Ipolytarnóc und zwei Wanderwege in den städtischen Wäldern, welche durch wuderschöne Naturszenerie führen die typisch für dieses Region sind. Stausee Ľadovo bietet entsprechende Bedingungen für Fischer.Liebhaber von Naturschönheiten können Ausflüge in die Umgebung unternehmen, wo Na- turreservate und Schutzgebiete mit interessanter Flora und Fauna,vielen Burgen und Resten von Befestigungsan- lagen zu finden sind. In the first preserved document from 1247 Lučenec is described as an important crossroad of trade routes and cultural centre of the historical re­ gion Novohrad. The heart of the historical centre is the Kubínyi Square with two churches and historic buildings of Reduta and Town Hall dominating the Square. Beau- tiful Art Nouveau buildings of town houses are lining the T. G. Masaryk street. Novohrad museum and gallery hold a valuable collection of items preserving the cul- Mestské informačné centrum Tel./fax: +421 47/433 15 13, 451 20 22 - 23 E-mail: mic@lucenec.sk tural heritage of the Novohrad region - for example the Lučenec treasure (Burial robes from 16th - 17th century decorated with gold, jewels and embroidery). The city park of Lučenec with many rare exotic woods is one of the most valuable and beautiful in Slovakia. The city also offers a number of opportunities for active recreation - in the ice stadium, swimming pool with beach, football stadium, inline skating track, tennis court, cycling tracks Lučenec-Málinec,Lučenec-Ipolytarnócandtwowakling trails in urban forests, which pass through the beautiful nature scenery typical for this region. Reservoir Ľadovo offers appropriate conditions for fishermen. Lovers of natural beauty can take excursions to the surroundings where Nature reserves and protected areas with interes­ ting flora and fauna, many castles and ruins of forts can be found. www.lexikon.sk 229

click to read more

Banskobystrický samosprávny kraj | Land Banská Bystrica | Region of Banská Bystrica Zvolen, kedysi kráľovské mesto, dnes sídlo okresu s  pulzujúcim životom, má vyše 770-ročnú históriu. Návštevníkov víta svojou dominantou - Zvo- lenským zámkom, ktorý vznikol ako poľovnícke sídlo kráľa Ľudovíta I. Veľkého z  Anjou podľa talianskych mestských kastelov. Dnes je na zámku umiestnená ex- pozícia Slovenskej národnej galérie. Srdcom mesta je námestie (Námestie SNP), jedno z najväčších v strednej Európe. Po oboch stranách ho lemujú historické meš- tianske domy. Jedinečnou historickou pamiatkou Zvo- lena je Pustý hrad, ktorý bol dôležitým centrom kráľov- ského komitátu už v r. 1172. Rozlohou hradiska 4,1 ha sa radí medzi najrozsiahlejšie hrady v Európe. Okolie mesta poskytuje bohaté možnosti oddychu i relaxácie, predo- všetkým v zimnom stredisku Kráľová a v kúpeľoch Sliač a Kováčová. Die Stadt Zvolen, früher eine Königsstadt, heu­ te das Zentrum von einem mit Leben pulsierendem Bezirk, hat eine über 770-jährige reiche Geschichte. Die Besucher begrüßt das alles beherrschende Schloss Zvolen Mestský úrad Zvolen, Nám. slobody 22 960 01 Zvolen /42C,D/ Tel.: +421 45/ 530 31 11, Fax: +421 45/ 533 14 28 E-mail: mesto@zvolen.sk, www.zvolen.sk 230 www.lexikon.sk

click to read more

Zvolen, das als Jagdschloss von König Ludwig I. dem Großen von Anjou entstand nach der Vorlage von ita­ lienischen Stadtkastellen. Heute ist hier eine Außenstel- lung der Slowakischen Nationalgalerie untergebracht. Das Herz der Stadt ist der SNP Platz mit der Fußgänger- zone, einer der größten in Europa von beiden Seiten von alten Bürgerhäusern gesäumt. Ein unvergleichbares, historisches Denkmal der Stadt Zvolen ist die Burgruine Pustý hrad, die bereits 1172 ein Zentrum des königlichen Komitates war. Mit 4,1 ha ist das Burggelände eines der größten in Europa. Die Umgebung der Stadt bietet reichlich Möglichkeiten für Erholung und Entspannung, vor allem im Wintersportort Kráľová oder in den Kuror- ten Kováčova und Sliač. The town of Zvolen, once a royal town, today a district centre filld with vibrant active life has a rich history dating back 770 years. Visitors are greeted by the Zvolen Castle, which dominates the Turisticko-informačné centrum Námestie SNP 21/31 960 01 Zvolen Tel.: +421 45/ 542 92 68, E-mail: ic@zvolen.sk www.zvolen.sk town. It was built as the hunting lodge of King Louis I, the Great of Anjou after the design of Italian town cas- tles. Today an exposition of the Slovak National Ga­llery is located in the castle. The heart of the town is the SNP Square and the pedestrian area, one of the largest in Europe, which is lined by old burgher house. Of top value and worth seeing is the historic monument ruin of the castle Pustý hrad, an centre of the royal comi- tatus since 1172. The castle ruin covers an area of 4.1 ha and belongs to the largest in Europe. The city sur- roundings offer many vacation and relaxation options, particularly the ski and sports resort of Kráľová and the spas of Kováčova and Sliač. www.lexikon.sk 231

click to read more

Mesto Detva je centrom jedného z  najsvojráznejších regiónov Slovenska. Leží na južných svahoch stratovulkánu Poľa- na, UNESCOM vyhlásenej za biosférickú re- zerváciu. Pozornosť púta najmä prírodnými krásami a jedinečným kultúrnym dedičstvom. Fujara, ľudový hudobný nástroj, bola zapísaná do zoznamu nehmotného kultúrneho dedič- stvaUNESCO.Atraktívnyfolklór,dielamajstrov ľudových remesiel i miestne zvyky sú súčasťou živých tradícií. Ich vyvrcholením každoročne bývajú Folklórne slávnosti pod Poľanou. K po- zoruhodnostiam Detvy patrí archeologické nálezisko na Kalamárke, klasicistický kostol, drevené vyrezávané kríže, výšivky krivou ihlou, zbierky Podpolianskeho múzea. V  meste bola zriadená prvá bryndziareň na Slovensku. Detvianske lazy ponúkajú čaro vidieckeho života a stretnutia s tradíciami. Detva má podmienky pre pešiu turistiku, skalolezectvo, cykloturis- tiku, jazdectvo, športové lietanie, agroturistiku, halové i zimné športy a dobre vybudovanú infraštruktúru. Die Stadt Detva ist der Mittelpunkt einer der charakteristischsten Regionen der Slowakei. Detva liegt an den Südhängen des Schichtvulkans Poľana, Bio- sphärenreservat der UNESCO. Naturschönheiten und das einmalige Kulturerbe fesseln unsere Aufmerksamkeit. Fujara, ein Volksmusikinstrument, das in der UNESCO- Liste des immateriellen Kulturerbes eingetragen wurde. Attraktive Folklore, Werke von Meistern der Volkskunst- handwerk und lokale Bräuche sind Teil der lebendigen Traditionen. Den Höhepunkt bildet das alljährliche „Fol- klorefest unter dem Poľana“. Sehenswürdig in Detva ist die archäologische Stätte auf Kalamárka, klassizistische Kirche, holzgeschnitzte Wegkreuze, Stickerei mit einer krummen Nadel und reiche Sammlungen im Podpo­ lianske Museum. Die Streusiedlungen versprühen den Zauber ländlichen Lebens und lassen uns Bräuche haut- nah erleben. Detva ist ideal zum Wandern, Felsklettern, Radwandern, Reiten, Sportflie- gen,Agrotourismus, Hallen- und Wintersport und hat eine gut ent- wickelte Infrastruktur. The town of Detva is the heart of one of the most characteristic regions of Slovakia. Detva lies on the southern slopes of the stratovolcano Poľana, declared a biosphere reserve by UNESCO. It attracts visi- tors with its great natural beauty and unique cultural heritage. Fujara, a folk musical instruments, has been registered in the UNESCO list of Intangible Cultural Heritage. Attractive folklore, works of masters of folk crafts and local customs are part of living traditions.The annual highlight is the „Folk festival below the Poľana“. The attractions in Detva include the archaeological site on Kalamárka, the Classicistic church, carved wooden crosses, embroidery with a crooked needle, and rich collections of the Podpolianske Museum. The scattered settlements offer the charm of rural life and meeting with the traditions. Detva is an ideal place for hiking, rock climbing, cycling, riding, sport flying, agrotourism, indoor and winter sports and a well-developed infra- structure. 1.Výhľad na mesto / Ansicht der Stadt /View of the city 2. Folklórne slávnosti pod Poľanou / Folklorefest unter dem Poľana / Folk festival below the Poľana 3. Medveď hnedý / Europäischer Braunbär / Eurasian brown bear 4.Vankúš vyšívaný krivou ihlou / Kissen mit einer krummen Nadel gestickt / pillow embroidered with a crooked needle Foto: K. Melichová Foto: M. Fekiačová Foto:V.Vician Banskobystrický samosprávny kraj | Land Banská Bystrica | Region of Banská Bystrica Mestský úrad v Detve, J. G.Tajovského 7 962 12 Detva /43E/ Tel.: +421 45/ 370 04 04, 545 52 02 E-mail: sekretariat@detva.sk, www.detva.sk Detva 232 www.lexikon.sk

click to read more

STREDNÉ SLOVENSKO Destinácia Stredné Slovensko, to sú kráľovské mestá s bohatou baníckou históriou, najsevernejšia turecká pevnosť, rozmanité prírodné krásy a chránené územia, termálne pramene, skutočný prales, či dokonca vyhasnutá sopka. Či uprednostňujete oddych a relax,kultúrua tradíciealebohľadáteadrenalína dobrodružstvo, StrednéSlovenskosizamilujete…a tov každomročnomobdobí. DIE MITTELSLOWAKEI DestinationMittelslowakei,dassindköniglicheStädtemitreicherBerg- baugeschichte,dienördlichstetürkischeFestung,vielfältigeNaturschö- nheiten und Schutzgebiete,Thermalquellen,wahrer Urwald oder sogar der erloschene Vulkan. Ob Sie schon Erholung und Relax, Kultur und Traditionen oderAdrenalin undAbenteuer bevorzugen, in die Mittelslo- wakeiwerdenSiesichverlieben…unddasinallenJahreszeiten. CENTRAL SLOVAKIA Central Slovakia, royal towns with rich mining history, the northernmost Turkish fortress, varied natural beauty and pro- tected areas, hot water springs, real primeval forest or even an extinct volcano. Whether you prefer rest and relaxation, culture and traditions or looking for adrenaline and adventure, you will fall in love with Central Slovakia... all year round. Námestie SNP 1, Banská Bystrica, Radnica, Tel.: +421 48/ 415 50 85, Otvorené: Po - Pia 9.00 - 18.00, www.centralslovakia.eu POBYT V MESTE / URLAUB IN DER STADT / STAY IN THE TOWN RELAX A WELLNESS / RELAX UND WELLNESS / RELAX AND WELLNESS POBYT NA VIDIEKU / URLAUB AUF DEM LANDE / STAY IN THE COUNTRYSIDE ADRENALÍNOVÉ AKTIVITY / ADRENALINAKTIVITÄTEN / ADVENTURE

click to read more

Ladomerská Vieska vznikla v  r. 1960 zlúčením obcí Ladomer a  Vieska. Najstarší písomný záznam o Radmerskom potoku pochádza z r. 1075 a prvá písom- ná zmienka o obci je z r. 1335. Cisár Ferdinand III. povýšil v 16. stor. Ladomer na mestečko. V r. 1953 tu vybudovali hlinikáreň. Pamiatky: gotický kostol (14. stor.), baro- ková socha sv. Jána Nepomuckého, neskorobarokový Mariánsky stĺp, renasančný kaštieľ (17. stor.). V  časti Ladomer krášli obec zrevitalizované námestie s kaplnkou z r. 1705 a zrekon- štruovaný neskorobarokový mariánsky stĺp. Na šport slúži futbalový štadión, 3 tenisové kurty a  multifunkčné ihris- ko. Obcou prechádza náučný chodník od železničnej stanice až po neďaleký Šášovský hrad. Ladomerská Vieska entstand 1960 durch die Zusammenlegung der Gemeinden Ladomer und Vieska. Der Bach Radmerský potok wurde 1075, der Ort selbst 1335 erstmals erwähnt. Stadt- erhebung im 16. Jh. durch Kaiser Ferdinand III. 1953 wurde hier ein Aluminiumwerk errichtet. Denkmäler: gotische Kirche (14. Jh.), Barockstatue des Hl. Johannes Nepomuk, spätbarockeMariensäule,DasRenaissanceschloss(17.Jh.). ImTeil Ladomer ist ein revitalisiertes Platz mit Kapelle aus dem Jahr 1705 und spätbarocker Mariensäule. Dem Sport dienen ein Fußballstadion, drei Tennisplätze und ein Multifunktionssportplatz. Von dem Bahnhof aus führt ein Lehrpfad durch das Dorf und endet an der nahen Burgruine Šášov. Ladomerská Vieska was founded in 1960 when the municipalities of Ladomer and Vieska were consoli­ dated.The first mention of the Radmer- ský potok Stream dates back to 1075,the village was first time mentioned in 1335. In the 16th century, the Emperor Ferdi- nand III made Ladomer a town. In 1953 the aluminium works were established there. Monuments: Gothic 14th-cen- tury church, Baroque statue of St. John Nepomuk, Late-Baroque Marian Col- umn, the Renaissance castle (17th-cen- tury). The part Ladomer has a revital- ized square with a chapel from 1705 and late Baroque Marian column. For sport activities there are a soccer stadium, three tennis courts and a multifunctional sport ground. From the train sta- tion leads an educational trail through the village and ends at the nearby castle ruin Šášov. Obecný úrad, č. d. 132, 965 01 Ladomerská Vieska /41F/ Tel.: +421 45/ 672 70 16, Fax: +421 45/ 673 52 96 E-mail: obec@ladomerska-vieska.sk www.ladomerska-vieska.sk Ladomerská Vieska Banskobystrický samosprávny kraj | Land Banská Bystrica | Region of Banská Bystrica 234 www.lexikon.sk

click to read more

Banskobystrická regionálna komora SOPK Nám. Š. Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica Tel.: +421 48/ 412 56 33, E-mail: sopkrkbb@sopk.sk, www.bb.sopk.sk Regionálna kancelária pre región Banská Bystrica Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica Tel.: +421 48/ 415 23 04, E-mail: banskabystrica@sario.sk, www.sario.sk Obec Muráň je vstupnou bránou do národného parku Muránska planina.Vznikla v r. 1321 pri majeri pod Muránskym hradom. Muráň bol súčasťou bohatej a vys- pelej železiarskej oblasti muránskeho panstva, ktorému patrili desiatky obcí na Gemeri, Horehroní a  Spiši. Pre obec je charakteristický chov koní na Veľkej lúke. V obci sa každoročne usporadúva Rodeo. Návštevníci sa môžu ubytovať priamo v obci alebo jej blízkom okolí. Muráň ist das Tor zum Nationalpark Muránska Planina. Die Gemeinde entstand 1321 beim Meierhof unter der Burg Muráň. Muráň war Teil des reichen und fortschrittlichen Eisenhüttengebiets der Herrschaft Muráň, dem dutzende Gemeinden in Gemer, Horehro- nie und Zips angehörten. Pferdezucht in Veľká Lúka; alljährlich wird ein Rodeo abgehalten. Unterkunft finden die Besucher direkt im Ort oder in der näheren Umgebung. Muráň is the gateway to the Muránska Planina National Park. The village was founded in 1321 at the es- tate below the Muráň Castle.Muráň belonged to the rich and developed ironworks’ district of the domain Muráň, to which dozens of villages in Gemer, Horehronie and Spiš belonged. Horse breeding in Veľká Lúka; every year the event Rodeo takes place. Visitors find accommoda- tion right in the village or in the close surroundings. Banskobystrický samosprávny kraj | Land Banská Bystrica | Region of Banská Bystrica Obecný úrad, 049 01 Muráň 329 /44D/ Tel.: +421 58/ 488 10 29 E-mail: obec@muran.sk www.muran.sk Muráň Hrušov - obec živého folklóru, pivníc a hruškovice na juhu Sloven­ ska. Návštevníkom ponúka: náučný chodník obce - 16 km, 37 popisných miest, ľudové domy, kováčska vyhňa, pálenica, tufopieskovcové pivnice, od- počívadlá, miestne atrakcie a prírodné zaujímavosti, prehliadky miestnych zaujímavostí a výstav so sprievodcom, festival ľudovej kultúry a remesiel Hon- tianska paráda - v auguste. Hrušov - Gemeinde in der Südslowakei mit leben­ digem Brauchtum, Kellerei, Birnenschnaps und bietet Gästen einen: Gemeinde Lehrpfad: 16 km, 37 Infostellen, volkstümliche Häuser, Schmiedewerkstatt, Schnaps- brennerei, Keller im Kalksandstein, Rastplätze, örtliche und natürliche Sehenswürdigkeiten, Führungen zu ört- lichen Sehenswürdigkeiten und Ausstellungen und im August „Hontianska Paráda“, Festival der volkstümlicher Kultur und Handwerks. Hrušov - Village in South Slovakia with live folklore, wine cellars, pear distilled beverage and costums offers the guests: the Village Educational trail: 16 km, 37 information points, traditional houses, smithy, distillery, cellars in lime sandstone, resting places, local and natu- ral sights, guided tours to local sights and exhibitions and in August the „Hontianska Paráda“, a festival of folk cul- ture and crafts. Obecný úrad, 991 42 Hrušov 526 /58E/ Tel.: +421 47/ 488 01 22, E-mail: obechrusov@slovanet.sk www.hrusov.sk Hrušov www.lexikon.sk 235

click to read more

Múzeum Slovenského národného povstania sa nachádza v Pamätníku SNP, ktorý je dominantou mes- ta Banská Bystrica a jedným z hlavných bodov turizmu. Pripomína jednu z  najvýznamnejších udalostí v  moder- ných dejinách Slovenska (1). Slovenské národné povs­ tanie vypuklo 29. augusta 1944, kedy sa Slováci so zbra- ňou v ruke postavili proti okupácii svojho územia. Tejto téme sa venuje stála expozícia s množstvom jedinečných exponátov. Súčasťou areálu Pamätníka SNP je Skanzen ťažkej bojovej techniky, sovietske dopravné a bom­ bardovacie lietadlo Li-2 a zrekonštruované vozne pan- cierového vlaku Štefánik (2, 3, 4). Ďalšie expozície Mú- zea SNP: Národná kultúrna pamiatka Kalište (35 km od B. Bystrice, 924 m n.m.). Táto pôvodne uhliarska osada bolanasklonkuvojnyvypálenáa dodnesjejedinouobcou, v ktorej nebol obnovený život.V panenskej prírode nájde- te dva zrekonštruované domčeky s expozíciou a náučný chodník, ktorý pripomína neľahký život počas vojny. Náv- števa Kališťa je zaujímavá aj vďaka veľmi dobre značeným turistickým chodníkom či cyklotrasám (5). Kultúrna pa­ miatka Pamätník Nemecká, 23 km od Banskej Bystrice (6). Expozícia a pamätník pripomína obete masových po- práv v bývalej vápenke. Slovenská národná expozícia v Osvienčime. Nachádza sa v bloku č. 16. v priestoroch bývalého koncentračného tábora Auschwitz – Birkenau v Osvienčime (7). Otvorené: máj – september 09.00 – 18.00, október – apríl 09.00 – 16.00 h. Banskobystrický samosprávny kraj | Land Banská Bystrica | Region of Banská Bystrica 1. 5. 3. Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica /42B/ Tel.: +421 48/ 412 32 58, +421 918 899 430 Fax: +421 48/ 412 37 16 E-mail: muzeumsnp@muzeumsnp.sk www.muzeumsnp.sk Múzeum Slovenského národného povstania 2. 236 www.lexikon.sk

click to read more

Museum des Slowakischen Nationalaufstandes befindet sich in dem SNP Denkmal, der eine Domi- nante und einer der wichtigsten touristischen Punkte der Stadt Banská Bystrica ist. Es erinnert an das wich- tigste Ereigniss in der modernen Geschichte der Slo- wakei (1). Der Slowakischen Nationalaufstand begann am 29. August 1944, als bewaffnete Slowaken gegen die Besetzung ihres Landes aufstanden. Diesem The- ma widmet sich die Dauerausstellung mit einer Reihe von einzigartigen Exponaten. Teil des SNP Denkmal ist das Freilichtmuseum schwerer Militärtechnik, das sowjetische Kampf- und Transportflugzeug Li-2 und restaurierte wagons des Panzerzug Štefánik (2, 3, 4). Weitere Expositionen des SNP Museums: Das Nationalkulturdenkmal Kalište (35 km von Banská Bystrica, 924 m n. m.). Diese, ursprünglich eine Kohlen Siedlung, wurde am ende des Krieges niedergebrannt und bis Heute is es das einzige Dorf, in dem das Leben ist nicht erneuert wurde. In unbe- rührter Natur befinden sich zwei renovierte Häuser mit einerAusstellungundeinLehrpfad,derdasschwierigeLe- ben während des Krieges vorstellt. Besuch von Kalište ist interessant auch dank sehr gut markierten Wander- und Radwegen.(5).Das Nationalkulturdenkmal Nemecká, 23 km von Banská Bystrica (6). Die Exposition und das Denkmal errinert an die Opfer von Massenhinrichtungen in dem ehemaligen Kalkwerk. Slowakische Landesau­ stellung in Auschwitz. Es befindet sich im Block 16 des ehemaligen KZ Auschwitz - Birkenau in Oswiecim (7). Geöffnet: Mai bis Sep: 9.00 - 18.00 Uhr, Okt - Apr: 9.00 - 16.00 Uhr. Museum of the Slovak National Uprising is located in the SNP Monument, which is a dominant and one of the main tourist points of the city Ban- ská Bystrica. It is reminiscent of one of the most im- portant events in the modern history of Slovakia (1). The Slovak National Uprising started on August 29, 1944, when armed Slovaks stood up against the occupation of their country.Dedicated to this topic is the permanent ex- hibition with a number of unique objects. Part of the SNP monument is the open-air-museum of heavy military equipment, the Soviet bomber and transport aircraft Li-2 and restored wagons of the armored train Štefánik (2, 3, 4). Further exposures of the SNP Museum: The na­ tional cultural monument Kalište (35 km from Banská Bystrica, 924 m n. m.). This, originally a coal settlement, was burnt down at the end of the war and until today it is the only village where life was not renewed. In un- touched nature, there are two renovated houses with an exhibition that introduces the difficult life during the war 7. 4. 4. 6. and an educational trail.Visit of Kalište is also interesting thanks to well-marked hiking and biking trails. (5). The national cultural monument Nemecká, 23 km from Banská Bystrica (6). The exposure and the monument re- mindsofthevictimsofmassexecutionsintheformerlime kiln. Slovak National Exhibition in Auschwitz. It is lo- cated in Block 16 of the former KZ Auschwitz - Birkenau in Oswiecim (7). Open: May - Sep: 9:00 - 18:00, Oct - Apr: 9.00 - 16:00. www.lexikon.sk 237

click to read more

NBS – Múzeum mincí a medailí je jedinečným špe- cializovaným múzeom pre oblasť numizmatiky na Slo- vensku a dvojnásobným držiteľom ocenenia MÚZEUM ROKA (2003 a  2007), ako aj Výročnej ceny ča- sopisu Pamiatky a  múzeá (1996 a 2007). Expozícia Líce a rub pe­ ňazí komplexne predstavuje deji- ny peňazí a medailérstva na území Slovenska, históriu Kremnice, jej baníctva a  mincovníctva. Mestský hrad ponúka pre- hliadku Kostola sv. Kataríny s výstupom na renesančnú vežu s vyhliadkou a ďalšie umelecko-historické expozície a objekty, ktoré tvoria súčasť opevnenia Mestského hra- du. Dlhodobá výstava v Meštianskom dome pod názvom Pôvab kameninových záhrad prezentuje produkciu kremnickej kameninovej továrne (1815 – 1956). Jej výrobky boli vďaka vysokej kvalite tohto typu keramiky, tvorivej invencii a originalite expedované do celého sveta. K uni- kátom, v súčasnosti aj jedným z najžiadanejších zberateľ- ských artiklov, patria výrobky z obdobia secesie. Galéria múzea ponúka príležitostné výstavy umenia. Otvorené: júl – september Ut – Ne 08.30 – 17.30 h, októ- ber – jún Ut – So 09.00 – 16.30 h, galéria múzea a výstava Pôvab kameninových záhrad sú otvorené aj v pondelok. Aktuálne informácie na www.muzeumkremnica.sk NBS - Museum für Münzen und Medaillen im Kremnica ist ein einmaliges Fachmu- seum der Numismatik in der Slowakei, das zweimal das Museum des Jahres war (2003 und 2007) sowie der Gewinner des jährlichen Preises der „Pamiatky a múzeá“ (Denkmäler und Museen)Zeitschriftinden Jahren 1996 und 2007. Die Exposition Zwei Geldseiten stellt die umfassende Geschichte von Geld und dessen Produktion in der Slowakei, sowie die Geschichte von Kremnica, Bergbau und Münzprägung. Die Stadtburg bietet Führungen in der Kirche zu Hl. Katarina mit der Besteigung des Renaissance Turm mit Aussicht auf die Stadt und Umgebung und weitere künstlerische und historische Austellungen und Sehenswürdigkeiten, die Teil der Befestigungsanlagen der Stadtburg sind. Die langfristige Ausstellung im Bürgerhaus Die Schönheit der Steinzeug Garten präsentiert die Produktion der Steinzeugfabrik (1815-1956). Aufgrund der hohen Qua- lität dieser Art von Keramik, kreativer Erfindung und Originalität wurden diese Produkte in die ganze Welt ausgeliefert. Unter den einzigartigen Artikel, die auch Sammelwert besit- zen, sind Produkte aus der Jugendstil- zeit.GaleriedesMuseumsbietetauch gelegentlich Kunstausstellungen. Off nungszeiten: Juli - September: Di - So 8.30 und 17.30, Oktober - Juni: Di - Sa 9.00 - 16.30 Uhr. Galerie des Museums und Austellungen „Die Schönheit der Stein- zeug Garten“ sind auch montags geöfnet. Aktuelle Informationen @ www.muzeumkremnica.sk 1. Banskobystrický samosprávny kraj | Land Banská Bystrica | Region of Banská Bystrica Štefánikovo nám. 11/21, 967 01 Kremnica /41B/ Tel.: +421 45/ 678 03 01 (sekretariát),678 03 08,674 26 96 (numizmatická expozícia), 674 39 68 (Mestský hrad), 674 41 65 (Meštiansky dom), 674 32 61 (galéria); E-mail: muzeum@nbs.sk www.muzeumkremnica.sk, www.nbs.sk Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí Kremnica 4. 3. 2. 238 www.lexikon.sk

click to read more

NBS - Museum of Coins and Medals Kremnica is a unique mu- seum specialized in the field of numis- matics in Slovakia wich wasThe Muse- um Of The Year twice (2003 and 2007) as well as the winner of the an- nual price of the „Pamiatky a múzeá“ (Monuments and Museums) magazine in 1996 and 2007. The exposi- tion Two faces of money is a comprehensive history of money in Slovakia, as well as the history of Kremnica, mining and minting. The Town castle offers tours in the Church of St. Catherine with the climb of the Renaissance Tower with an outlook over the town and the prospect of further artis- tic and historical objects and sites, which are part of the fortifications of 1. Z archeologického výskumu Mestského hradu v jeho severnej veži / Archäelogische Grabungen bei dem Nordturm der Stadtburg / Archaeological excavations at the north tower of the Town castle 2.V expozíciiLícea rubpeňazísa návštevnícizoznámias platidlamiod najstaršíchčiasažposúčasnosť/ Inder AusstellungZweiGeldseiten erfahrendie BesucherüberdieWährungenvonden ältestenZeitenbisindieGegenwart/In theexhibitionTwofacesofmoneyvisitors canlearnabout currenciesusedfromthe earliesttimestothepresentday 3.10korúnčeskoslovenskýchz r. 1960, autorkoumotívujemaliarkaMária Medvecká/10tschechoslowakische Kronenaus1960, AutorindesMotivs ist die MalerinMáriaMedvecká/10 Czechoslovakcrownsfrom 1960authorof the motifis the paintressrMáriaMedvecká 4. Ryžovanie zlata je obľúbenou súčasťou múzejných podujatí / Goldwaschen ist ein beliebter Teil der Museumveranstaltungen / Gold panning is a popular part of the museum‘s events 5. Mestský hrad s Kostolom sv. Kataríny a časťou mestského opevnenia / Die Stadtburg mit der Kirche zu Hl. Katarina und Teil der Stadtbefestigung / The Town castle with the Church of St. Catherine part of the city fortification 6.Vzácna renesančná medaila zobrazuje bitku pri Moháči v r. 1526 / Seltene Renaissance Medaille zeigt die Schlacht bei Mohács im 1526 / Rare Renaissance medal displays the battle of Mohács in 1526 7. Koncerty v Kostole sv. Kataríny na Mestskom hrade ponúkajú unikátne umelecké zážitky / Konzerte in der Kirche zu Hl. Katharina auf der Stadtburg bieten einzigartige künstlerische Erfahrungen / Concerts in the Church of St. Catherine on the Town castle offers unique artistic experiences 8. Keramické tvorivé dielne na výstave Pôvab kameninových záhrad / Keramikwerkstätten an derAusstellungs Die Schönheit der Steinzeug Garten / Ceramic workshops at the exhibition Charm of Stoneware Gardens the Town castle. The long-term ex- hibition in the Burgher House called the Charm of Stoneware Gardens presents the production of Kremnica‘s stoneware factory (1815-1956). Due to the high quality of this type of po­ttery, creative invention and originality its products were shipped around the world. The unique articles, now also one of the most collectible,includesproducts from the Art Nouveau period. Openinghours: July - September: Tue - Sun 8:30 - 17:30; October - June: Tue - Sat 9:00 – 16:30 hour; the Museum Gallery and exhibition the Charm of Stoneware Gardens are opened also on Mondays. Informations@www.muzeumkremnica.sk 6. 5. 7. 8. www.lexikon.sk 239

click to read more

Banskobystrický samosprávny kraj | Land Banská Bystrica | Region of Banská Bystrica Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň /58D/ Tel.: +421 47/ 487 02 18, +421 47/ 245 41 05 E-mail: hradmodrykamen@snm.sk www.snm.sk SNM–Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Ka­ meň. Špecializované múzeum s  celoslovenskou pôsobnosťou sídli v kaštieli. Je zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla, dejiny a vývoj detskej hračky, ako aj na dejiny regiónu. Puppenspieler – Kultur und Spielzeug Museum Modrý Kameň. Spezialisiertes Museum mit landesweiter Wirksamkeit hat Sitz im Schloss. Es orientiert sich auf die Dokumentation der Geschichte und der Gegenwart des Puppentheaters, Geschichte von Kinderspielzeug, sowie auch auf die Geschichte der Region. Museum of Puppeteer Culture and Toys Modrý Kameň. Specialized museum with nationwide competence resides at the castle.Itismetedoutatdocumentationofthehistoryandpresent time puppet theatre, history and development of children´s toys, as well as the history of the region. Rokokovo-klasicistický kaštieľ rodiny Madáchov­ cov je národnou pamiatkou. V  kaštieli žil a  tvoril spisova- teľ a  dramatik Imre Madách. V  kaštieli je literárne múzeum, ktoré predstavuje životné dielo Imre Madácha a známych spi- sovateľov regiónu. Rokoko-klassizistisches Herrenhaus der Familie Ma­ dách ist ein na­tionales Denkmal. Im Herrenhaus lebte und schaffte seine Werke der Schriftste­ller und Dramatiker Imre Ma- dách. Im Herrenhaus ist ein literarisches Museum, welches das Lebenswerk von Imre Madách, sowie die bekannten Schriftste­ ller der Region vorstellt. Rococo-classicistic Mansion of Madách Family is a na­ tional monument. Writer and dramatist Imre Madách lived and wrote in this mansion. There is a Literary Museum at the mansion, introducing the lifework of Imre Madách and other well-known authors of the region. Pamätný dom Kálmána Mikszátha sa nachádza v strede obce Sklabiná. Známy maďarský spisovateľ v tomto dome prežil detstvo a mladosť. Expozícia predstavu- je jeho život a literárne dielo, ako aj život obce Sklabiná v 19. storočí. Kálmán Mikszáth Gedenkhaus befindet sich in der Mitte der Gemein- de Sklabiná. Der bekannte ungarische Schriftsteller wohnte in diesem Haus während seiner Kindheit und Jugend. Die Exposition darstellt sein Leben und literarisches Werk, sowie auch das Leben in der Gemeinde von Sklabiná im 19. Jahrhundert. Kálmán Mikszáth Memorial House is located in the middle of the Sklabiná village. The known Hungarian writer lived in this house during his childhood and youth. The exposition shows his life, literary work, as well as the life in the village Sklabiná in the 19th century. Foto: PhDr.V. Hanuliak I. Madácha 1, 991 02 Dolná Strehová /59C/ Tel.: +421 47/ 489 71 89, +421 907 112 001 E-mail: dana.veselovska@snm.sk www.snm.sk SNM–Kaštieľ Imre Madácha v Dolnej Strehovej 991 05 Sklabiná 188 /58F/ Tel.: +421 47/ 488 61 13, + 421 908 737 814 E-mail: bohm.ondrej@mail.t-com.sk www.snm.sk SNM–Pamätný dom Kálmána Mikszátha v Sklabinej 240 www.lexikon.sk

click to read more

Banskobystrický samosprávny kraj | Land Banská Bystrica | Region of Banská Bystrica Námestie SNP 594/1 960 01 Zvolen Tel.: + 421 45/ 245 30 01 a +421 45/ 245 31 11 E-mail: lektori.zvolen@sng.sk https://www.facebook.com/sngzvolen SNG – Zvolenský zámok Festival Peknej hudby - 17. ročník festivalu sa uskutoční 28. až 31. júla 2016 v historickommesteBanskáŠtiavnica,mú- zeu vo Sv. Antone a v kúpeľoch Sklené Tep- lice. Festival patrí medziTOP letné festivaly klasickej hudby na Slovensku. Organizuje ho Občianske združenie Pekná hudba v ča- rovnom banskoštiavnickom regióne, aby Banskoštiavničania, turisti a  návštevníci mestamaliprístupk špičkovýmhudobným zážitkom. Počas festivalových dní sa výsta- vami predstavujú aj významní slovenskí výtvarníci a fotografi. Občianske združenie Pekná hudba organizuje aj Štiavnické letné kurzy - majstrovské kurzy pre študentov a mladých profesionálnych hudobníkov. Festival der Schönen Musik - der 17. Jahrgang des Festivals findet statt am 28. - 31. Juli 2016 in der historischen Stadt Banská Štiavnica, in dem Museum in Svätý Anton und im Kurort Sklené Teplice. Das Festival gehört zu den TOP Sommerfestivals der klassischen Musik in der Slowakei. Es wird organisiert von der Bürgervereinigung Schöne Musik in der zauberhaften Region von Banská Štiavnica, so dass die Einwohner der Stadt sowie die Touristen und Besucher Zugang zu musikalischen Spitzenerlebnissen haben.Während der Festival- tage stellen sich mit Ausstellungen auch bedeutende slowakische bildende Künstler und Photographen vor. Die Bürgervereinigung Schöne Musik veranstaltet auch die Sommer- kurse von Štiavnica - Meisterkurse für Stu- denten und junge professionelle Musiker. The Festival of Nice Music - the 17th annual of the festival will be held July 28th - 31st, 2016 in the ancient city of Banská Štiavnica, at the museum in SvätýAnton and in the spa Sklené Teplice. The festival belongs to the TOP summer festivals of classical music in Slovakia. It is organized by the Citi- zens‘ Association Nice Music in the enchan­ting region of Banská Štiavnica,sothatitsinhabitantsaswellastouristsandguestshave access to outstanding musical experience. During the days of the festival also notable Slovak artists and photographers hold exhibi- tions of their works.The Citizens‘Association Nice Music organizes also Štiavnica Summer Courses - master courses for students and young professional musicians. Zvolenský zámok je v  súčasnosti najbohatšou obra­ zárňou na Slovensku. Môžete tu vidieť významnú kolekciu starého umenia od 14. do 19. stor. zo zbierok SNG. Prízemie a  prvé poschodie zámku tvoria atraktívny výstavný priestor s množstvom umeleckých druhov, tém aj štýlov; s ponukou pre školy, rodiny aj pre individuálnych návštevníkov. Na prízemí sú prezentované najstaršie artefakty: gotické polychrómované skulptúry a tabuľové maľby, transfery nástenných malieb z 15. stor., kolekcie ikonomaľby a prvé poschodie je venované naj- cennejšej kolekcii starého európskeho maliarstva 16. – 19. stor. u nás. Okrem toho sa tu konajú špeciálne podujatia a vzdeláva- cie programy pre verejnosť. Otvorené: St – Ne 10.00 – 17.30 h., posledný vstup 16.45 h. Schloss Zvolenský zámok ist derzeit die reichste Bil­ der Galerie in der Slowakei. Sie können hier eine bedeutende Sammlung antiker Kunst aus dem 14. bis 19. Jahrhundert aus den Sammlungen der SNG ansehen. Das Erdgeschoss des Schlosses präsentiert eine attraktive Ausstellungsfl äche mit einer Vielfalt von künstlerischen Formen, Stilen und Themen, für Schulen, die Familien oder einzelne Besucher. Die ältesten Artefakte werden hier vorgestellt: gotische polychrome Skulpturen und Tafelmale- reien, Transfers von Wandmalereien aus dem 15. Jh., Ikonenmale- reien und das erste Stock widmet sich dem wertvollsten Samm- lung alter europäischer Malerei vom 16. bis zum 19. Jahrhundert bei uns. Außerdem werden hier spezielle Veranstaltungen und Bildungsprogramme für die Öffentlichkeit veranstaltet. Geöffnet: Mo – So 10.00 – 17.30 Uhr, letzter Einlass 16.45 Uhr. Castle Zvolenský zámok is currently the richest Picture Gallery in Slovakia. You can see an important collection of an- cient art from the 14th to 19th century from the collections of SNG. The ground floor of the castle is presenting an attractive exhibition space with a lot of artistic types, styles and themes, for schools, the families or individual visitors. The oldest arti- facts are presented there: gothic polychrome sculptures and board paintings, transfers of wall paintings from the 15th cen- tury, pain­tings of icons and the first floor is devoted to the most valuable collection of old European paintings from the 16th to 19th century in our country. In addition, special events and edu- cational programs for the public are held here. Open: Mon – Sun 10:00 – 17:30, Last admission 16:45. Občianske združenie Pekná hudba Eugen Prochác,umelecký riaditeľ a dramaturg FPH Tel.: +421 907 411 212 E-mail: eugen@naex.sk,www.fph.sk Festival Peknej hudby v Banskej Štiavnici www.lexikon.sk 241

click to read more

262

click to read more

Banskobystrický samosprávny kraj | Land Banská Bystrica | Region of Banská Bystrica Vo svete nenájdete miesto, na ktorom vyvierajú také pramene prirodzenej izotermickej teploty s vyso­ kým obsahom oxidu uhličitého ako v Kúpeľoch Sliač. Voda je unikátnou vďaka vysokému obsahu CO 2 (viac ako 98 %) a zriedkavej izotermickej teplote 33,2 °C. Okrem srd- covo-cievnych ochorení sa tu liečia aj choroby pohybové- ho ústrojenstva, gynekologické a onkologické ochorenia. Zároveň Kúpele Sliač ako jediné na Slovensku používajú na procedúry prírodný žriedlový plyn odčerpávaný z vody priamo pri žriedle Kúpeľného prameňa. Ostatné slovenské kúpele používajú chemicky vyrábaný plyn. Unikátne liečivé zdroje spolu s vybavenosťou kúpeľov a komplexnou kúpeľ- nou liečbou, dávajú Kúpeľom Sliač ráz medzinárodných kú- peľov s históriou siahajúcou až do r. 1244. Jedinečnú atmo- sféru kúpeľov dotvára nádherný anglický park a výnimočná funkcionalistická budova Kúpeľného Hotela Palace, ktorá je od r. 1998 národnou kultúrnou pamiatkou. In der ganzen Welt befindet sich kein Ort, in dem Quellen von natürlicher isothermen Temperatur mit einem hohen Gehalt an Kohlendioxid vorkommen wie in den Kúpele Sliač. Wasser ist einzigartig aufgrund des hohen CO 2 -Gehalt (über 98%), und seltene isothermen Temperatur von 33,2 °C. Neben Herz-Kreislauf- Erkran- kungen werden hier auch Bewegungsapparat, gynäko- logischen und onkologischen Erkrankungen behandelt. Kúpele Sliač sind gleichzeitig die einzige in der Slowakei die Erdgas aus heißem Quellwasser das direkt an dem Brunnen gepumpt wird für die Heilverfahren benutzt. Andere Slowakische Heilbäder verwenden künstlich erzeugte Gas. Die einzigartigen Heilquellen zusammen mit der Ausstat- tung des Kurortes und den komplexen Heilungsdienstlei- stungen geben Kúpele Sliač den Charakter eines interna- tionalen Kurortes mit Geschichte, die bis 1244 reicht. Die einzigartige Atmosphäre des Kurortes ergänzt der wun- derschöne englischer Park und das außergewöhnliche funktionalistische Gebäude des Kurort-Hotels Palace, der seit 1998 ein nationales Kulturdenkmal ist. Throughout the world there is no place which ema­ nate springs of such natural isothermal temperature with a high content of carbon dioxide as on Kúpele Sliač.Water is unique because of the high CO 2 content (over 98 %), and rare isothermal temperature of 33.2 °C. In addi- tion to treatment of diseases of circulatory system, also musculoskeletal,gynecologicalandoncologicaldiseasesare treated here. Kúpele Sliačis also the only place in Slovakia where the natural gas from hot water spring is pumped di- rectly from the wells and used for medical treatment. Other Slovak spas use artificially generated gas. The unique natu- ral healing springs together with the spa facilities and its complex treatment gives Kúpele Sliač a character of inter- national spa with history going back as far as 1244. Unique atmosphereofthespaisbeingcompletedbytheEnglishpark andtheextraordinaryfunctionalistbuil­dingoftheSpaHotel Palace,which is a national cultural monument since 1998. www.spa-sliac.sk Kúpele Sliač a. s., 962 31 Sliač /42D/ Tel.: +421 45/ 544 23 20, 544 23 21, 544 23 22 E-mail: sales@spa-sliac.sk www.spa-sliac.sk Kúpele Sliač www.lexikon.sk 243

click to read more

264

click to read more

Hotel The Grand Vígľaš miesto, kde história dýcha • Jedinečný zámocký hotel so zážitkovou gastronómiou • Moderné priestory pre kongresy, oslavy, eventy a svadby • Nadštandardný oddych v zámockom Spa & Wellness www.grandviglas.com +421 45 5245 795 (796) • +421 904 99 44 99 Castle Hotel Resort

click to read more

Hotel obklopený horami v pútnickej obci Sta­ ré Hory. Nachádza sa iba 11 km od Banskej Bystrice, v blízkosti centier zimných športov a letnej turistiky - Turecká a  Donovaly. Komfortné ubytovanie ponú- ka v  18 dvojlôžkových izbách a  2 apartmánoch. Má 2 školiace miestnosti s AVtechnikou (30 a 18 osôb), re- laxačné centrum s 2 saunami a relaxačným bazénom, masáže, v blízkosti multifunkčné ihrisko (tenis, volej- bal, basketbal, bedmington) a v lete aj posedenie pri záhradnom grile. Stravovanie: hotelová reštaurácia HotelAltenberg ★★★ (60 miest), kaviareň, rybárska izba, pizzeria, vináreň. Hotel má výborné podmienky pre turistiku, cykloturis- tiku a zber lesných plodov. Das Hotel liegt im von Bergen umkränzten Wallfahrtsort Staré Hory. Nur 11 km von Banská Bystrica entfernt, unweit der Wintersportor- te und Wandergebiete Turecká und Donovaly. Bequeme Unterkunft bie­ ten 18 Zweibettzimmer und 2 Appar- tements. Zwei Seminarräume (18 bzw. 30 Plätze) mit AVTechnik; Erho- lungszentrum mit 2 Saunas und Ent- spannungspool, Massagen; nahebei ist eine Mehrzweckanlage (Tennis, Volleyball, Basketball, Federball). Sommers findet man beim Garten- grill Rast und Ruh. Essen: Hotelrestaurant (60 Plätze), Cafe, Fischerzimmer, Pizzeria, Weinstube. Das Hotel Altenberg Staré Hory ist ein idealer Ort für Wanderer, Radfahrer, Sammler von Waldfrüchten. The hotel is located in Staré Hory,a pilgrimage site framed by mountains. Location only 11 km dis- tant from Banská Bystrica and close to the ski resorts and hiking areas of Turecká and Donovaly. 18 double rooms and 2 suites offer cosy accommodation. There are 2 seminar rooms with AV equipment seating 18 and 30 persons, and a leisure facility with 2 saunas, relax pool, massages. Nearby there is a multi sports facility (tennis, volleyball, basketball, badminton); in summer relax at the garden grill. Dining in the hotel restaurant seating 60, in the cafe, the Fisher- menroom,Pizzeria,wine- bar. The Hotel Altenberg Staré Hory is an ideal place for people who like hiking, cycling, and berry picking. Banskobystrický samosprávny kraj | Land Banská Bystrica | Region of Banská Bystrica 976 02 Staré Hory (26E,F) Tel.: +421 48/ 419 92 00, Fax: +421 48/ 419 92 03 E-mail: hotel@altenberg.sk www.altenberg.sk 246 www.lexikon.sk

click to read more

267

click to read more

Košický samosprávny kraj Land Košice | Košice region Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk Základná charakteristika / Eckdaten des Landes Košice / Key features of the Košice region: Rozloha / Fläche / Area: 6 754 km2 Počet obyvateľov / Bevölkerung / Number of inhabitants: 780 000 Hustota obyvateľstva (obyv./km2) / Bevölkerungsdichte (Ew./km2) / Population density (inhab./km2): 115 Počet okresov / Zahl der Bezirke / Number of districts: 11 (Gelnica, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice - okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov) Počet miest / Zahl der Städte / Number of towns: 17 Počet obcí / Gesamtzahl der Gemeinden / Total number of municipalities: 440 Sídlo samosprávneho kraja / Sitz der Landesverwaltung / Seat of the regional government: Košice Košický samosprávny kraj | Land Košice | Košice region 1. 2. 248 www.lexikon.sk

click to read more

Košický samosprávny kraj sa rozprestiera na juho- východe Slovenskej republiky. Tvoria ho historické regióny Spiš, Gemer, Abov a  Zemplín. Krajské mesto Košice sa pýši najrozsiahlejšou a mimoriadne bohatou mestskou pa- miatkovou rezerváciou, ktorej dominuje Dóm sv. Alžbety, najkrajšiagotickápamiatkaSlovenska.Mesto Košice bolo pre rok 2013 Európskym hlavným mestom kultúry. Spolu s mestom sa návštevníkom predstavoval prostred- níctvom programu Terra Incognita – krajina nespoznaná celý kraj. Región má štyri veľkoplošne chránené územia. SkvostommedzinimijeNárodnýparkSlovenskýrajs množ- stvom roklín, tiesňav, kaňonov a  unikátnou Dobšinskou ľadovou jaskyňou (UNESCO). Národný park Slovenský kras má veľa sprístupnených jaskýň, medzi ktoré patria jas- kyne Ochtinská,Gombasecká,Jasovská,Krásnohorská a Domica. Pre vzácnu faunu a flóru je tento národný park zaradený do Zoznamu prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Na severovýchode je chránená krajinná oblasť Vihorlat s najkrajším klenotom - jazerom Morské oko. Hrady a  kaštiele sú svedectvom bohatej histórie. Medzi neprehliadnuteľné pamiatky patrí Spišský hrad z 13. stor. - jeden z najväčších hradov v strednej Európe. Jeho vý- nimočnosť potvrdzuje aj zápis do Zoznamu svetového kul- túrneho dedičstva UNESCO. Gotika bola na území Košické- ho kraja obdobím rozkvetu, o čom svedčia najmä sakrálne pamiatky - ranogotický kostolík v Žehre (zapísaný v UNES- CO), kostolíky v Štítniku, Koceľovciach, Ochtinej, radnica v Spišských Vlachoch a pod. Turisti ich nájdu na Gotickej ceste, križujúcej regióny Spiša a Gemera. Zo sakrálnych sta- vieb sú unikátmi Premonštrátsky kláštor v Jasove s najvzác- nejšou knižnicou na Slovensku a drevené kostolíky v Rus- kej Bystrej (UNESCO) a  v  Inovciach. Kultúrne dedičstvo regiónu zachovávajú i živé folklórne festivaly v Rejdovej, Gombaseku, Košiciach, Rozhanovciach a  Michalov­ ciach. Dielom prírody a vinohradníkov je i skvelé víno do- pestované v známych vinohradníckych oblastiach: Tokaj, Sobraneckej, Kráľovsko-chlmeckej a Moldavsko-tur­ nianskej. Športovú tradíciu kraja reprezentuje Medziná­ rodný maratón mieru, najstarší v Európe, ktorý sa koná v Košiciach od roku 1924. Vodným športom sa môžu náv- števníci venovať na Zemplínskej šírave a  Ružínskej priehrade. Na horskú tu- ristiku sú ideálne členité terény Sloven- ského raja a milovníci zimných športov nájdu moderne vybavené lyžiarske strediská ako Plejsy, Mlynky, Kojšovská Hoľa či Jahodná. Košice Land erstreckt sich im Süd- osten der Slowakei. Es setzt sich aus den vier historischen Regionen Spiš, Ge­ mer, Abov und Zemplín zusammen. Die Landeshauptstadt ist stolz auf die flächengrößte und außerordentlich rei- che städtische Denkmalzone, die vom Dom der Hl. Elisa- beth, dem schönsten Denkmal der Gotik in der Slowakei, beherrscht wird. Košice waren die Europäische Kultur­ hauptstadt im Jahr 2013. Stadt und Land präsentieren sich gemeinsam unter dem Leitmotiv Terra Incognita - Unbekanntes Land und leden alle zum Besuch ein. Die Re- gion beherbergt vier großflächige Schutzgebiete. Ein Juwel unter diesen ist der Nationalpark Slowakisches Paradies mit zahlreichen Klammen, Durchbrüchen und Schluchten und der faszinierenden Dobšinská ľadová jaskyňa Höh­ le (UNESCO). Der Nationalpark Národný park Slovenský kras hat viele begehbare Höhlen - unter ihnen die Höhlen Ochtinska, Gombasecka, Jasovská, Krásnohorská und Domica.Aufgrund der seltenen Fauna und Flora wurde der Nationalpark in das UNESCO Weltnaturerbeverzeichnis eingetragen. Im Nordosten des Landes liegt das imposante Vulkangebirge und Landschaftsschutzgebiet Vihorlat; des- sen wertvollstes Juwel der kleine Bergsee Morske oko ist. Burgen und Schlösser bezeugen die ruhmvolle Geschichte. Fast eine Pflicht ist ein Besuch der Burg Spišský hrad (13. Jh.), welche eine der größten Burgen Mitteleuropas ist. Ihr hervorragender Stellenwert wird durch ihre Aufna­ hme in das UNESCO Weltkulturerbeverzeichnis unterstri- chen. Dass die Gotik im Land Košice eine Blüte erlebte, be- legen vor allem sakrale Baudenkmäler wie die frühgotische Kirche in Žehra (UNESCO), die Kirchen in Štítnik, Koceľovce, Ochtina, das Rathaus in Spišské Vlachy und weitere. Diese liegen an der Gotischen Strasse, welche die Regionen Spiš und Gemer durchquert. Ganz einmalige Sakralbauten sind das Prämonstraten- ser Kloster in Jasov mit der wertvollsten Bibliothek der Slowakei sowie die Holz- kirchlein in Ruská Bystrá (UNESCO) und in Inovce. Das Kulturerbe der Region ist auch im lebendigen Brauchtum erhal- ten, welches insbesondere während der Folklorefeste in Rejdová, Gombasek, Košice, Rozhanovce und Michalovce sichtbar wird.Ein Produkt der Landesna- tur wie auch der Winzertradition ist der herrliche Wein, der in den berühmten Weinbaugebieten Tokaj, Sobrance, 4. 5. www.lexikon.sk 249

click to read more

Košický samosprávny kraj | Land Košice | Košice region Kráľovský Chlmec und Moldavsko-turniansky gebiet gedeiht. Die sportliche Tradition des Landes verkörpert der Internationale Friedensmarathon, der seit 1924 in Košice veranstaltet wird. Dem Wassersport kann man sich am Stauseen Zemplinská šírava und am Ružínska priehra- da hingeben. Ideal für Bergtouren ist das zerklüftete Relief des Gebirgszug Slovenský raj; auf Wintersportler warten die modernen Skigebiete Plejsy, Mlynky, Kojšovská Hoľa oder Jahodná. Košice region, spreads in south-eastern Slovakia and consists of the four historic regions of Spiš, Gemer, Abov and Zemplín. The regional capital Košice takes pride in the nationwide largest and exceptionaly rich urban monument reserve dominated by the Cathedral of St. Elizabeth. The city‘s importance in the cultural and historical context is em- phasized by the fact that Košice was the European Capi­ tal of Culture in 2013.Town and region present themselves jointlyundertheguidingthemeTerra Incognita -Unknown Landinvi­tingthegueststovisitallpartsoftheregion.Onthe territory spread four large Protected Areas. A jewel among them is the National Park Národný park Slovenský raj with numerous gorges, narrow passages and canyons as well as the breath-taking Cave Dobšinská ľadová jaskyňa (UNESCO). The National Park Národný park Slo­venský kras embraces many caves which are open to the public; among them are the caves Ochtinská, Gombasecká, Jasovská, Krásnohorská and Domica. Because of its rare plant life and wild life, the national park has been listed as UNESCO World Nature He­ritage. To the northeast there lies the no- table volcano mountain rangeVihorlat; the most eye-catch- ing pheno­menon there is the tarn Morské oko. Castles and Palaces are witnesses of the glorious past. An absolute must for visitors is the Spišský hrad castle (13th century) which claims to be one of the largest castles of Central Europe. Its unique value is underlined by the fact that it was listed as UNESCO World Culture Heritage. The bloom of the Gothic art in the province is visible mainly in sacral monu- ments such as the churches in Štítnik, Koceľovce, Ochtina, the town hall in Spišské Vlachy and others. These buildings are located along the Gothic Road which crosses the regions of Spiš and Gemer. Unique among the sacral monuments is the Premonstratensian Monastery in Jasov which has the most valuable library in Slovakia, and the wooden chur­ ches in Ruská Bystrá (UNESCO) and in Inovce. The regional cultu­ral heritage is present in the preserved folk traditions which become visible especially during the folk festivals in Rejdová, Gom­basek, Košice, Ro­hanovce and Michalovce.A product of nature and winemaking tradition is the excellent wine from the famous winegrowing areas of Tokaj, Sobrance, Kráľovský Chlmec and Moldavsko- turniansky area. The sports tradition is manifested by the International Peace Marathon in the city of Košice; it was first time held in 1924. People who like water sports visit the Reservoirs Zemplínska šírava and Ružínska priehrada. The ruggedreliefoftheSlovakPara- dise creates ideal conditions for mountain climbing and hiking; lovers of winter sports have the modern ski resorts of Plej­ sy, Mlynky, Kojšovská Hoľa or Jahodná. www.kosiceregion.com, www.terraincognita.sk 1. Spišský hrad / Burg Spišský hrad / Spišský hrad Castle 2. Dóm Sv.Alžbety / ST. Elizabeth / ST. Elizabeth 3. Morské oko / See Morske oko / Lake Morské Oko 4. Krásnohorská jaskyňa / Höhle Krásnohorská jaskyňa / Krásnohorská jaskyňa Cave 5. Premonštrátsky kláštor v Jasove / Prämonstratenserkloster in Jasov / Premonstratensian monastery in Jasov 6. Slovenský raj / Gebirgszug Slovenský raj / Slovenský raj mountain range der seit 1924 in Ko‰ice veranstaltet wird. Dem Wassersport kann man sich am Stauseen Zemplinská ·írava und am RuÏínska priehrada hingeben. Ideal für Bergtouren ist das zerklüftete Relief des Slowakischen Paradieses; auf Winter- sportler warten die modernen Skigebiete Plejsy, Mlynky, Koj‰ovská Hoºa oder Jahodná. Ko‰ice the self-governing Region spreads in south-eastern Slovakia and consists of the four historic regions of Spi‰, Gemer, Abov and Zemplín. The regional capital Ko‰ice takes pride in the nationwide largest and exceptional rich urban monument reserve dominated by the Cathedral of St. Elizabeth. The city\'s importance in the cultural and historical context is emphasized by the fact that Ko‰ice was the European Capital of Culture in 2013. Town and region present themselves jointly under the guiding theme Terra Incognita - Unknown Land inviting the guests to visit all parts of the region. On the territory spread four large Protected Areas. A jewel among them is the Slovak Paradise National Park with numerous gorges, narrow passages and canyons as well as the breath-taking Dob‰inská Ice Cave (UNESCO). The Slovak Karst National Park embraces many caves which are open to the public; among them are the caves Ochtinská, Gombasecká, Jasovská and Domica. Because of its rare plant life and wild life, the national park has been listed as UNESCO World Nature Heritage. To the northeast there lies the notable volcano mountain range Vihorlat; the most eye-catching phenomena there is the tarn Morské oko. Castles and Palaces are witnesses of the glorious past. An absolute must for visitors is Spi‰ Castle (12th century) which claims to be one of the largest castles of Central Europe. Its unique value is underlined by the fact that it was listed as UNESCO World Culture Heritage. The bloom of the Gothic art in the province is visible mainly in sacral monuments such as the churches in ·títnik, Koceºovce, Ochtina, the town hall in Spi‰ské Vlachy and others. These buildings are located along the Gothic Road which crosses the regions of Spi‰ and Gemer. Unique among the sacral monuments is the Premonstratensian Monaste- ry in Jasov which has the most valuable library in Slovakia, and the wooden churches in Ruská Bystrá (UNESCO) and in Inovice. The regional cultural heritage is present in the preserved folk traditions which become visible especially during the folk festivals in Rejdová, Gombasek, Ko‰ice, Rozhanovce and Michalovce. A product of nature and winemaking tradition is the excellent wine from the famous wine- growing areas of Tokajská, Sobranecká, Kráºovsko-chlmecká and Moldav- sko-turnianska. The sports tradition is manifested by the International Peace Marathon in the city of Ko‰ice; it was first time held in 1924. People who like water sports visit the Reservoirs Zemplínska ·írava and RuÏínska priehrada. The rugged relief of the Slovak Paradise creates ideal conditions for mountain climbing and hiking; lovers of winter sports have the modern ski resorts of Plejsy, Mlynky, Koj‰ovská Hoºa or Jahodná. www.regionkosice.com, www.terraincognita.sk 5. 6. 4. 1. Spi‰sk˘ hrad / Zipser Burg / Spi‰ Castle 2. Morské oko / Meerauge See / Lake Morské Oko 3. Krásnohorská jaskyÀa / Krásnohorská Höhle / Krásnohorská Cave 4. Premon‰trátsky klá‰tor v Jasove / Prämonstratenserkloster in Jasov / Premonstratensian monastery in Jasov 5. Dre- ven˘ Kostol sv. Mikulá‰a v Ruskej Bystrej / Holzkirche zu Hl. Nikolaus in Ruská Bystrá / Wooden church of St. Nicholas in Ruska Bystrá 6. Slo- vensk˘ raj / Slowakisches Paradies / Slovak Paradise Terra Incognita K ra j i n a n e s p oz n a n á 07_14kosicky 22.4.2014 22:27 Page 254 6. Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj Landestourismusverband Košice Land Košice region tourism Námestie Maratónu mieru 1, Prevádzka: Hlavná 48, 042 66 Košice info@kosiceregion.com, www.kosiceregion.com 3. 250 www.lexikon.sk

click to read more

Košický samosprávny kraj | Land Košice | Košice region Naši rodáci, naši krajania Unsere Landsleute | Our countrymen Sedmohradský veľmož a vodca posledného protihabsburského stavovského povstania v rokoch 1703 – 1711. Pred kaštieľom v Borši je umiestnená busta Františka II. Rákocziho. Der Siebenbürger Magnat war Slovenský básnik, historik, etnograf, slavista a  univerzitný profesor. Založil vedeckú slavisti- ku. Svoje diela písal prevažne po nemecky a  česky. Jedna košická univerzita nesie jeho meno. Slowakischer Dichter, Hi- storiker, Volkskundler, Slawist und Universitätsprofessor. Er Vedec, výskumník, akademik, doktor fyzikálno-prírodných vied, nestor slovenských matematikov, moderný pedagóg, autor stoviek odborných kníh a najmä zaklada- teľ a prvý rektor Slovenskej vysokej školy technickej (1938), ktorá nesie jeho meno ako aj niekoľkých ďal- ších vysokých škôl na Slovensku. Zaveľkézásluhynavznikua rozvoji slovenských technických a  prírodovedných vysokých škôl mu bola udelená plaketa J.A.Komenského in memoriam. Wissenschaftler, Forscher, Akademiker, Doktor der Physik- und Naturwissenschaften und Nestor der slowa- kischen Mathematiker, moderne Pädagoge, Autor von hunderten von Bücher und vor allem der Gründer und der Anführer des letzten anti-habsburgischen Adelsauf- standes 1703 – 1711. Eine Büste von Franz II. Rákóczi be- findet sich vor dem Schloss in Borša. The magnate of Transylvania was the leader of the last anti-Habsburg uprising of the Hungarian nobility in 1703 – 1711.A bust of Francis II Rákóczi has been placed in front of the castle in Borša. erste Rektor der Slowakischen Technischen Universität (1938), die seinen Namen trägt, sowie mehreren ande- ren Universitäten in der Nachkriegs Slowakei. Für seine große Verdienste in der Gründung und Entwicklung der slowakischen technischen und naturwissenschaftlichen Hochschulen, wurde ihm die J. A. Comenius Plakette (1962) in memoriam verliehen. Scientist, researcher, academic, Doctor of physical and naturalsciencesthedeanofSlovakmathematicians,mod- ern educator, author of hundreds of books and especially the founder and the first Rector of the Slovak Technical University (1938), which bears his name, as well as several other universities in the post-war Slovakia. For his great merit in the creation and development of slovak techni- cal and natural sciences universities, he was awarded the Plaque of J.A. Comenius (1962) in memoriam. begründete die Slawistik als Wissenschaftszweig; aber seine Werke verfasste er vorwiegend auf deutsch oder tschechisch. Eine Universität in Košice trägt sei- nen Namen. He was a Slovak poet, historian, ethnographer, expert of Slavic studies and university professor. Šafárik founded the Slavic studies as a academic field, but his works he published mainly in German or Czech languages. A uni- versity in Košice is named after him. František II.Rákoci | Franz II.Rákóczi | Francis II Rákóczi (1676 Borša – 1735 Tekirdağ,Osmanská ríša) Pavol Jozef Šafárik (1795 Kobeliarovo  – 1861 Praha) Jur Hronec (1881 Gočovo – 1959 Bratislava) Veľkopriemyselník, zakladateľ a  predseda Svetového kongresu Slovákov. Rodák z  východného Slovenska bol najvýznamnejšou postavou kanadského priemyslu. Založil tu veľkú banskú spoloč- nosť. V  r. 1971 – 1988 zakladateľ a  prvý predseda Svetového kon- gresu Slovákov. Celý život pod- poroval boj Slovákov za slobodu a štátnu samostatnosť. Großindustrialist, Gründer und Präsident des Weltkon- gresses der Slowaken. Ein Eingeborener von ost-Slowakei war die wichtigste Figur in der kanadischen Industrie. Er gründete dort ein großes Bergbauunternehmen. Gründer und 1971 - 1988 erster Vorsitzender des Weltkongresses der Slowaken. Sein ganzes Leben lang hat er den Kampf der Slowaken um Freiheit und staatliche Unabhängigkeit unterstützt. Great industrialist, founder and President of the Slo- vak World Congress. A native of eastern Slovakia was the most important figure in the Canadian industry. He founded a big mining company there. Founder and 1971 - 1988 first chairman of the Slovak World Congress. His entire life he supported the fight of Slovaks for freedom and state independence. Štefan Boleslav Roman (1921 Veľký Ruskov – 1988 Toronto, Kanada) www.lexikon.sk 251

click to read more

Košice - mesto kontrastov a  vzrušujúcich obja- vov. Druhé najväčšie mesto Slovenskej republiky, met- ropola východného Slovenska. V  r. 2013 bolo Európskym hlavným mestom kultúry. Sila, sláva a  česť kráľovského mesta zostáva v historickom centre Košíc dodnes. Je to ar- chitektonický skvost a najväčšia mestská pamiatková re- zervácianaSlovensku.Najstaršímestskýerbv Európe,naj- východnejšia gotická katedrála v Európe a najväčší chrám na Slovensku, najväčšia ZOO v strednej Európe, najväčšia botanická záhrada na Slovensku, najstarší maratón v Eu- rópe a druhý najstarší na svete, najstaršia a jediná dodnes zachovaná Detská železnica na Slovensku, múzeá, galérie, divadlá, kostoly či synagógy, to všetko je len nepatrným zlomkom bohatej a  rôznorodej ponuky Košíc. Tradičné či neobvyklé podujatia, rušné a  energiou nabité miesta, oázy ticha a  oku lahodiace parky, spievajúca fontána či zvonkohra, letná bobová dráha alebo vodno lyžiarsky vlek, chodník slávnych či Ulička remesiel, koncerty či festivaly jedla a vína, okúzľujúce Košické Vianoce či veľkolepá osla- va výročia udelenia erbovej listiny počas Dní mesta Košice, súčasné umenie, folklór, kultúra, šport... Košice - eine Stadt der Kontraste und aufre- genden Entdeckungen. Die zweitgrößte Stadt der Slo- wakei, die Metropole der Ostslowakei. 2013 waren sie die EuropäischeKulturhauptstadt.DieStärke,RuhmundEhre der früheren Königsstadt sind bis heute in derAltstadt von Košice (Kaschau) sichtbar erhalten. Jene ist ein architek- tonisches Juwel und die größte städtische Denkmalzone der Slowakei. Das älteste Stadtwappen Europas, die am östlichsten gelegene gotische Kathedrale Europas und das größte Gotteshaus der Slowakei, der größte Zoo Mittel- europas, der größte botanische Garten der Slowakei, der älteste Marathon Europas und der zweitälteste weltweit, die älteste und bis heute einzige erhalten gebliebene Kin- dereisenbahn der Slowakei, dazu noch Museen, Galerien, Theater, Kirchen wie Synagogen - das ist nur ein kleiner Bruchteil des reichhaltigen und vielfältigen Angebotes. Traditionelle wie ungewöhnliche Veranstaltungen, ge- schäftige und energiegeladene Örtlichkeiten, Oasen der Stille und das Auge erfreuende Parkanlagen, der Singende Brunnen bzw. das Glockenspiel, Sommerrodelbahn und Wasserskilift, die Ruhmesmeile sowie die Handwerksgas- se, Konzerte wie Festivals mit Essen und Wein, die bezau- bernde „Weihnacht in Košice“ oder die großartigen Feier- lichkeiten anläßlich der Verleihung des Wappens während der „Tage der Stadt Košice“, dazu zeitgenössische Kunst, Folklore, Kultur, Sport - ein unglaublich bunter Reigen an Möglichkeiten zu jeder Jahreszeit. Košice - city full of contrasts and offers exciting discoveries. The second largest town of Slovakia, the metropolis of Eastern Slovakia.Was the European Capital of Culture in 2013.The power, the glory and honour of the formerroyaltownisvisibleinthehistoriccentreofKošice; the old town is a real jewel of architecture and the larg- est urban monument reserve in Slovakia. The oldest city coat-of-arms in Europe, the easternmost located Gothic cathedral of Europe and the largest church of Slovakia, the oldest marathon of Europe and the second oldest worldwide, the oldest and only still functioning children‘s railway in Slovakia - added to these the museums, galler- ies, theatres, churches and synagogues - are just a small selectionofthehugeandvariedopportunities.Traditional and unusual events, busy and vibrant locations, oases of tranquillity and pleasant parks, the Singing Fountain and the chime, the dry toboggan run and water ski lift, the walk of fame and the lane of crafts, the concerts and fes- tivals of food and wine, the enchanting event Christmas in Košice, or the fantastic festivity celebrating the confer- ment of the city coat-of-arms during the „Town Days of Košice“ - and added to these contemporary art, folklore, culture and sports - offer an incredible wide choice of opportunities during the four seasons. Košický samosprávny kraj | Land Košice | Region of Košice Magistrát mesta Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice /48C/ Tel.: +421 55/641 91 11, Fax: +421 55/643 6288 E-mail: kontakt@kosice.sk, www.kosice.sk Košice 252 www.lexikon.sk

click to read more

Košický samosprávny kraj | Land Košice | Košice region Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7 052 70 Spišská Nová Ves /30E,F/ Tel.: +421 53/ 417 66 10, fax: +421 53/ 442 69 80 E-mail: radnica@mestosnv.sk www.spisskanovaves.eu, www.slovenskyraj.eu Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves - brána do Národného parku Slovenský raj. Mesto je ideálnym východiskom pre mi- lovníkov turistiky a  obdivovateľov pamiatok UNESCO, Gotickej a Železnej cesty na Spiši. Pýši sa najdlhším šošov- kovitým námestím v Európe, najvyššou kostolnou vežou (87 m) a najmladšou ZOO na Slovensku.Atraktivitu mesta zvyšujú divadlá, galéria, múzeá, 3D kiná, krytá plaváreň, kúpalisko, wellness centrá, tenisové kurty, kolkáreň, la- nový park, syntetické klzisko, minigolf, krytá strelnica, prímestské športové letisko, jedinečné Miesto prianí i bo- hatá ponuka kultúrnych a  športových podujatí po celý rok.V okolí sa nachádza najdlhší riečny kaňon a najväčšia ľadová jaskyňa na Slovensku, 25 nádherných vodopádov, 8 sprístupnených skalných roklín, množstvo turistických a cyklistických trás. V meste je možné absolvovať výhod- ný rodinný, romantický a adrenalínový pobyt. Spišská Nová Ves - das Tor zum Nationalpark Slowa- kisches Paradies. Die Stadt ist ein idealer Ausgangspunkt für Wanderlustige und Bewunderer der UNESCO Denkmäler und Se- henswürdigkeiten der Gotischen und Eisen Straßen in der Zips. Die Stadt ist stolz auf den längsten linsenförmigen Stadtplatz Europas, den höchsten Kirchturm (87 Meter hoch) und den jüngsten ZOO in der Slowakei. Die Attraktivität der Stadt wird durch Theater, Galerie, Museen, 3D Kinos, Hallenbad, Freibad, Wellnesscenters, Tennisplätze, Kegelbahn, Seilpark, Kunsteisbahn, Minigolf, gedeckten Schieß- platz, stadtnahen Sportflugplatz, sowie durch den einzigartigen Platz der Wünsche und durch das ganz- jährige umfangreiche Angebot an Kultur- und Sportver- anstaltungen, erhöht. In der Umgebung befindet sich die längste Flußschlucht und die größte Eishöhle in der Slowakei, 25 wunderschöne Wasserfälle, 8 zugängliche Kletterfelsen, zahlreiche Wander- und Radwege. In der Stadt kann man vorteilhafte romantische, Familien- und Adrenalinaufenthalte absolvieren. Spišská Nová Ves - the gateway to the Slovak Paradise National Park. The town is an ideal starting point for the lovers of hiking and the admirers of the UNESCO‘s, Gothic and Iron Routes monuments in the Spiš region. The town features the longest fusiform square in Europe, the highest church tower (87 m high) and the youngest ZOO in Slovakia. Attractiveness of the town is enhanced by thea­tres, a gallery, museums, 3D cinemas, an indoor swimming pool, a  lido, well- ness centers, tennis courts, a skittle hall, a high rope park, a synthetic ice skating rink, a minigolf, an indoor shooting range, a  suburban sport airfield, as well as by the unique Place of Wishes and a rich offer of cul- tural and sporting events all year round. In the vicinity of the town are situated the longest river canyon and the largest ice cave in Slovakia, 25 splendid waterfalls, 8 accessible rocky gorges, numerous hiking trails and cycling tracks. Enjoy advantageous family, romantic or adrenaline stay in the town. Foto: Edita Sýkorová Foto: Edita Sýkorová Foto: Milan Paprčka Foto: Peter Olekšák Foto: Paulína Štefanková Turistické informačné centrum Tourist Information Centre (TIC) Letná 49, 052 01 Spišská Nová Ves Tel.: +421 53/ 429 82 93, tel./fax: +421 53/ 442 82 92 E-mail: tic@mestosnv.sk www.facebook.com/tic.snv www.spisskanovaves.eu www.lexikon.sk 253

click to read more

Košický samosprávny kraj | Land Košice | Region of Košice Najväčšia obec na Slovensku láka v každom ročnom ob- dobí na návštevu krás blízkeho Slovenského raja i historických pamiatok Spiša. Prvá písomná zmienka o  Smižanoch pochádza z r.1254.Nanámestíatypickéhotvarustojírímskokatolíckykostolz 13. stor., zrekonštruovaný dom SOLUDUS a niekoľko pôvodných rodin- nýchdomov,ktorésúspolus Kaštieľomz 19.stor.zapísanév zozname pamiatkového fondu. Zrekonštruované centrum nadväzuje na Slo- venskýrajideou„rajaa hriechu“znázornenounareliéfepódia.K nemu smeruje od kostola fontána v tvare slzy.Na jej dne sú znázornené dla- ne držiace srdce - „túžba človeka po očistení“. Obec i rekreačné oblasti Čingov a Košiarny briežok ponúkajú návštevníkom široké možnosti ubytovania,gastronomickýchslužieb,rekreáciea oddychu. Die größte Gemeinde der Slowakei lädt zu jeder Jahres- zeit die Schönheiten des nahen Slowakischen Paradieses und die historischen Denkmäler von Zips zu besuchen. Die erste schriftlicheErwähnungüberSmižanykommtaus dem Jahre 1254. Auf dem ungewöhnlich gestal- teten Platz steht die katholische Kirche aus dem 13.Jh.,renoviertesHausSOLUDUSundeinigeur- sprüngliche Familienhäuser, die zusammen mit demChateauaus19.Jh.inderListederDenkmäler eingetragen sind. Das renovierte Zentrum folgt dieIdeedesSlowakischenParadies„DasParadies und Sünde“ im Relief auf dem Podium gezeigt. Ein Brunnen in Tropfenform ist hierhin von der Kirche gerichtet. Auf dem Boden dargestellt sind Hände die ein Herz halten - „der Wunsch des Menschen nach Reinigung“. Die Gemeinde sowie auch die Erholungsgebiete Čingov und Košiarny briežok bieten den Besuchern eine breite Palette von Dienstleistungen, Unterkunft, Rekreation undAusspannung an. The largest municipality of Slovakia attracts to visit the beauties of the nearby Slovak Paradise as well as the histori- cal monuments of Spiš during any season of the year.The first written record about Smižany comes from the year 1254. Around the untypically shaped square you can find catholic church from the 13th century, refurbished house SOLUDUS as well as several original family houses, which are, together with the manor-house from the 19th century, on the List of Monuments Fund. Renovated CentrefollowstheideaofSlovakParadise„ParadiseandSin“shown in relief on the podium. A fountain in a tear shape is directed here from the church.On the bottom are shown palms holding a heart - „the desire of man for purgation.“ Both the municipality and the lei- sure areas Čingov and Košiarny briežok offer the visitors vast range of accommodation, catering services, recreation and leisure. V  obci Kaluža sa nachádzajú vyhľadávané rekreačné strediská Kaluža, Kamenec a Medvedia hora s komplexnou in- fraštruktúrou vhodnou najmä pre milovníkov vodných športov, pre ktoré poskytuje výborné podmienky a zázemie. Na území obce sú hotely, penzióny, rekreačné zariadenia, ubytovanie v súkromí, au- tokemping, štrková pláž s toboganom v zátoke, športové i detské ihriskáakoajletnýbazén.Odletnejsezóny2014slúžirekreantomaj novopostavený moderný aquapark - rekreačno-relaxačné centrum -s plaveckým,detským,masážnyma relaxačnýmbazénom,reštau- ráciou s terasou a na poschodí so saunami, vírivkami, oddychovou zónou a kaviarňou s výhľadom na Zemplínsku šíravu. In der Ortschaft Kaluža sind beliebte Erholungsresorts Kaluža, Kamenec und Medvedia Hora mit komplexer Infra- struktur besonders geeignet für Wassersportliebhaber, für die es gute Bedingungen und Einrichtungen zur Verfügung stellt. In der Ortschaft gibt es Hotels, Pensi- onen, Privatunterkünfte und Freizeitein- richtungen, carcamps, Kiesstrand mit Wasserrutsche in der Bucht, Sport- und Kinderspielplätze und Sommerschwimm- becken. Ab Sommer 2014 dient den Besu- cher ein neues, modernes Aquapark mit einem Entspannung und Wellness-Center - mit Schwimmbad, Kinder-, Massage- und Entspannungsbecken, einem Re- staurant mit Terrasse und im ersten Stock Saunen, Whirlpools, Entspannungsbereich und ein Café mit Aussichtspunkt über der Zemplínska šírava. In the village Kaluža are popular recreational resorts Kaluža, Kamenec and Medvedia Hora with complex infra- structure particularly suitable for lovers of water sports, for which it provides excellent conditions and facilities. There are hotels, pensions, private accommodation and recreational facil- ities, carcamps, gravel beach with water slide in the bay, sports and children‘s playgrounds and summer pool. From summer 2014 a new, modern aquapark serves the visitors with a relax and wellness center - with swimming, children, massage and relaxation pools, a restaurant with terrace and saunas, whirl- pools, relaxation area and a cafe with a lookout over the Zem- plínska šírava in the first floor. Obecný úrad, Námestie M. Pajdušáka 1341/50 053 11 Smižany / 30E/ Tel.: +421 53/ 443 14 83, Fax: +421 53/ 443 11 32 E-mail: smizany@smizany.sk, www.smizany.sk Smižany Obecný úrad, 072 36 Kaluža /50C/ Tel.: +421 56/ 649 21 17, +421 56/ 649 21 10 E-mail: urad@kaluza.sk, www.kaluza.sk Kaluža 254 www.lexikon.sk

click to read more

Betliar je významným tu- ristickým strediskom, navštevo- vaným najmä kvôli zaujímavému múzeu, ktoré je umiestnené v kaš- tieli Andrássyovcov. Pôvodne re- nesančná pevnosť s parkom Bebe- kovcov bola prestavaná na kaštieľ v  klasicistickom slohu a  v  r. 1886 v  historizujúcom štýle. Múzeum v kaštieli má hodnotné zbierky nábytku rôznych slohov, obrazov, porcelánu a poľovníckych trofejí i exponátov. Betliar ist ein bedeutendes Besucherziel, vor allem wegen dem im Schloss der Grafen Andrássy un- tergebrachten Museum. Die frühere Renaissancefe- stung mit Park, ein Besitz der Bebek, wurde von der Adelsfamilie Andrássy in ein klas- sizistisches Schloss und 1886 im Historismus umgebaut. Das Mu- seum im Schloss birgt wertvolle Sammlungen von Stilmöbeln, Ge- mälden, Porzellan, Jagdtrophäen und Exponate. Betliar is a prominent tour- ist destination, mainly because of the museum which is located in the Andrássy Castle. The former Renais- sance fortress and park, a former Bebek property, was rebuilt into a Classicistic castle and later in 1886 in His- toricist style. The castle houses a museum which has valuable collections of furniture, paintings, china, hun­ ting trophies and exhibits. Obec Dedinky sa nachádza v cen- tre turistického ruchu, v  národnom parku Slovenský raj. Obec ponúka turistom prechádzky krásami Sloven- ského raja, možnosť plávania vo vodnej nádrži, vhodné podmienky pre lyžova- nie a zimné športy. Dedinky liegt im Tourismuszentrum des Nati- onalparks NP Slovenský raj. Dedinky bietet Ausflüge zu den Schönheiten des Gebirgzuges Slovenský raj. Schwimmen im Stausee. Gute Bedingungen zum Skifa­hren und für Wintersport. Dedinky lies in the tourist centre of the National Park NP Slovenský raj. Dedinky offers trips to the beauties of the Slovenský raj mountain range. Swimming opportunity in the reservoir. Good conditions for skiing and other winter sports. Dobšiná - mesto s bohatou a zaujímavou histó- riou i krásnou prírodou. Dobšiná vstúpila do dejín v 13. stor. a  neskôr sa preslávila svojou baníckou tradíciou. Nachádza sa neďaleko svetoznámej Dobšinskej ľadovej jaskyne. Ponúka možnosti pre zimné športy, turistiku, cykloturistiku a poľovníctvo. Dobšiná - Stadt mit reicher und interessanter Geschichte und schöner Natur. Dobšiná trat im 13. Jh. in die Geschichte ein und kam später durch seine Bergbautradition zu Ruhm. Lage unweit von der welt- bekannten Dobšiná Eishöhle. Möglichkeiten für Winter- sport,Wandern, Radwandern und Jagd. Dobšiná - a town with a rich and fascinating his- tory and beautiful nature. Dobšiná entered the histori- cal records in the 13th century. Later, it gained fame thanks to its mining tradition. Nearby, there is the world famous Dobšinská Ice Cave. Opportunities for winter sports, hi­ king, cycling, and hunting. Košický samosprávny kraj | Land Košice | Košice region Mestský úrad, SNP 554, 049 25 Dobšiná /45B/ Tel.: +421 58/ 794 13 19 - 20, Fax: +421 58/ 794 16 51 E-mail: dobsina@dobsina.sk www.dobsina.sk Dobšiná Turistické informačné centrum: Námestie baníkov 384, 049 25 Dobšiná Tel./fax: +421 58/ 794 11 54, E-mail: tic@dobsina.sk Obecný úrad, Šafárikova 67, 049 21 Betliar /46C/ Tel.: +421 58/ 798 31 14, Fax: +421 58/ 788 31 70 E-mail: obec.betliar@stonline.sk, www.betliar.ocu.sk Betliar Obecný úrad, 049 73 Dedinky /45B/ Tel.: +421 58/ 788 32 50 - 51, Fax: +421 58/ 788 32 52 E-mail: ocu.dedinky@gmail.com, www.dedinky.eu Dedinky www.lexikon.sk 255

click to read more

Košický samosprávny kraj | Land Košice | Region of Košice Východoslovenské múzeum v Košiciach patrí k najstarším mú- zeám na Slovensku. Jeho expozície sú prezentované v  piatich budovách a  predstavujú zaujímavosti nielen východného Sloven- ska. Prírodovedná expozícia a  Storočia v  umení (Hviez- doslavova 3), v Miklušovej väznici (Pri Miklušovej väznici 10) je expozícia Košické storočia a Katov byt, na nádvorí Katovej bašty sa nachádza Rodošto – Pamätný dom Fran- tiška II. Rákocziho, v kazematách expozícia - Stredoveká fortifikácia mesta Košice (Hrnčiarska 7), v Dome remesiel sa predstavujú jednotlivé remeslá (Hrnčiarska 9/A) a uni- kátny Košický zlatý poklad nájdete v Historickej účelovej budove (Nám. Maratónu mieru 2). Otvorené: máj – ok- tóber: Ut – So 9.00 - 17.00, Ne – 14.00 – 18.00, november – apríl: Ut – So 9.00 – 17.00, Ne – 13.00 – 17.00 h. Východoslovenské Múzeum (Ostslowakei Mu- seum) in Košice gehört zu den ältesten Museen in der Slowakei. Ausstellungen sind in fünf Gebäuden un- tergebracht und zeigen interessante Objekte nicht nur aus der Ostslowakei. Naturgeschichtliche Ausstellung und Austellung Jahrhunderte in Kunst (Hviezdoslavova Str 3), das Mikluš Gefängnis (Pri Miklušovej väznici Str 10) zeigt die Henkerwohnung und Ausstellung Jahrhunderte in Košice, im Hof der Henkerbastei (Hrnčiarska Str 7) ist das Rodošto - Gedenkhaus von Franz II. Rákoczi, und in den Kasematten ist die Austellung Mittelalterliche Befe- stigung von Košice. Das Haus des Handwerks (Hrnčiarska Str 9/A) präsentiert verschiedene Berufe und der einzig- artige Goldschatz von Košice kann man im historischen Museumsgebäude (Nám. Maratónu mieru Platz) besich- tigen. Geöffnet: Mai – Oktober: Di – Sa 9.00 – 17.00, So 14.00 – 18.00, November - April: Di – Sa 9.00 – 17.00, So 13.00 – 17.00. Východoslovenské múzeum (Eastern Slovakia Museum) in Košice is one of the oldest museums in Slovakia. Its expositions are housed in five buildings and present interesting objects not only from eastern Slovakia. Natural history and Centuries in Art exhibitions (Hviezdoslavova St 3), the Mikluš Prison (Pri Miklušovej väznici St 10) shows the Executioner‘s Apartment and Košice through Centuries exhibitions, in the courtyard of the Executioner‘s Bastion (Hrnčiarska St 7) is the Rodošto - Memorial House of Francis II. Rákoczi, and in the case- mates is the exposition Medieval Fortification of Košice. The House of Crafts (Hrnčiarska St 9/A) represents diffe­ rent professions and the unique GoldenTreasure of Košice can be seen in the historical museum building at the Nám. Maratónu mieru plazza. Open: May - October: Tue –Sat 9:00 – 17:00, Sun 14:00 – 18:00, November - April: Tue – Sat 9:00 – 17:00, Sun 13:00 –17:00 h. Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice /48C/ Tel.: +421 55/ 622 03 09 E-mail: info@vsmuzeum.sk www.vsmuzeum.sk Východoslovenské múzeum v Košiciach 256 www.lexikon.sk

click to read more

Múzeum Betliar má tri historické objekty: Kaštieľ Betliar, Hrad Krásna Hôrka a Mauzóleum grófa Dionýza a Františ- ky Andrássyovcov. Kaštieľ Betliar. Špecializovaná umelecko-historická expozícia o živote a bytovej kultúre uhorskej šľachty v 18. a 19. storočí je nain- štalovaná v pôvodných priestoroch kaštieľa z mobiliáru šľachtickej rodinyAndrássyovcov. Hrad Krásna Hôrka sa stavebne člení na najstaršie gotické jadro, stredný a  dolný hrad. Od r. 1961 je národnou kultúrnou pamiatkou. Po rozsiahlom požiari je hrad v súčasnosti v cel- kovej rekonštrukcii. Mauzóleum Andrássyovcov v  Krásnohor- skom Podhradí z  r. 1904 patrí medzi najhod- notnejšie pamiatky secesného umenia na Slovensku. Je miestom posledného odpočin- ku grófa Dionýza Andrássyho a  jeho manželky Františky. Betliar Museum hat drei historische Gebäu- de: das Herrenhaus Betliar, die Burg Krásna Hôrka und das Mausoleum des Grafen Dionýz und Františka Andrássy. Das Herrenhaus Betliar Spezialisierte kunsthistorische Ausstel- lung über das Leben und die Wohnkultur des ungarischen Adels im 18.und19.Jahrhundertbefindetsichindenursprünglichen Räumen des Herrenhauses mit Mobiliar derAdelsfamilieAndrássy. Burg Krásna Hôrka entstand in drei Bauetappen: der älteste go- tische Kern, die mittlere und untere Burg. Seit 1961 ist die Burg ein nationales Kulturdenkmal. Nach dem großen Feuer wird die Burg nun rekonstruiert. Das Andrassy Mausoleum in Krásnohorské Podhradie aus dem Jahr 1904 gehört zu den wertvollsten Baudenkmälern der SezessionskunstinderSlowakei.EsistdieletzteRuhestät- te des Grafen DionýzAndrássy und seiner Frau Františka. Betliar Museum has three historic buildings: manor house Betliar, castle Krásna Hôrka and the Mau- soleum of Count Dionýz and FrantiškaAndrássy. Betliar mansion The mansion is a specialized art histo- ry museum focusing on the development of the housing culture of Hungarian aristocracy in 18th and 19th centu- ry,installedintheoriginalroomsofthemansionwiththemobiliary of the noble familyAndrássy. Krásna Hôrka Castle the building displays three periods of development: the innermost and oldest part in Gothic style, the central and the lower castle. Since 1961 the castle is a national monument of culture. After a large fire is the castle now under total reconstruction. The Andrassy Mausoleum in Krásnohorské Podhradie built in 1904 - one of the most valuable monuments of Art Noveau in Slovakia. It is the final resting place of Count Dionýz Andrássy and his wife Františka. Košický samosprávny kraj | Land Košice | Region of Košice Spišský hrad, pôvodne kráľovský hrad, je jeden z  najroz- siahlejších hradných komplexov v  strednej Európe. Hrad spolu s komplexom Spišskej Kapituly je zapísaný v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Rozsiahla románska dispozícia hradu z 13. storočia ako aj neskoršie prestavby v gotickom slohu sú dokladom stavebného vývoja hradu a premien jeho funkcie. Burg Spišský hrad, ursprünglich eine Königsburg, ist eine der größten Burganlagen in Mitteleuropa. Sie ist, zusammen mit dem Komplex der Spišská Kapitula in der UNESCO-Welterbeli- ste eingetragen.Ausgedehnter Grundriss der romanischer Burg aus dem 13. Jahrhundert sowie weiteren Veränderungen im go- tischen Stil sind ein Beweis für architektonische Entwicklung des Schlosses und der Transformation ihrer Funktion. Spišský hrad castle, originally a royal castle, is one of the lar­ gestcastlecomplexesinCentralEurope.ItisinscribedintheUNESCO World Heritage List together with the complex of Spišská Kapitula. Extensive layout of the Romanesque castle from the 13th century as well as other alterations in the Gothic style are evidence of architec- turaldevelopmentofthecastleandtransformationofitsfunctions. Kaštieľna 6, 049 21 Betliar /46C/ Tel.: +421 58/ 798 31 18 E-mail: betliar@snm.sk www.snm.sk SNM–Múzeum Betliar Spišské Podhradie /30F/ SNM-Spišské múzeum, Námestie Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča Tel.: +421 917 482 986, E-mail: muzeum@levonet.sk, www.snm.sk SNM–Spišský hrad www.lexikon.sk 257

click to read more

Slovenské technické múzeum. Celoštátna zbierkotvorná inštitúcia so špecializáciou na múzejnú dokumentáciu dejín vedy, výroby a techniky spravuje bohatý zbierkový fond,iniciuje starostli- vosť o vybrané technické pamiatky in situ na území celého Sloven- ska,poskytuje odbornú pomoc pri ich záchrane a obnove.Múzeum zhromaždilo viac ako 33 000 zbierkových predmetov, ktoré sprí- stupňuje v expozíciách: BANÍCTVO, HUTNÍCTVO, METALURGIA 19. a 20. stor., CHEMICKÁ EXPOZÍCIA, UME- LECKÉ KOVÁČSTVO, ENERGETICKÉ ODDELENIE AURELA STODOLU, OZNAMOVACIA ELEKTROTECHNIKA - záznam a  reprodukcia zvuku, VÝ- VOJ PÍSACÍCH STROJOV, ÚŽITKOVÉ A  OZDOBNÉ PREDMETY Z  KOVOV, Z  DEJÍN FYZIKY NA SLOVENSKU, ASTRONÓMIA, SIEŇ ELEKTRICKÝCH VÝBOJOV, VÝVOJ GEODETIC- KEJ TECHNIKY A KARTOGRAFIE. K problematike dejín astronómie realizuje špecializované programy pre všetky skupiny návštevníkov v zariadení PLANETÁRIA. STM vyvíja aktivity aj vo svojich poboč- kách a na vysunutých pracoviskách: Múzeum dopravy v Bratislave, Múzeum letectva v  Košiciach, Múzeum J. M. Petzvala v  Spišskej Belej, Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve, Ex- pozícia historických hodín v kaštieli v Budimíre, Národná kultúrna pamiatka Solivar v Prešove, Hámor v Medzeve a Expozícia Z histó- rie baníctva na Spiši, Multifunkčné energeticko-banícke centrum v Spišskej Novej Vsi. Otvorené: expozície v sídle STM: Ut - Pi 8.00 - 17.00 h., So - Ne 12.00 - 17.00 h.; planetárium na Hlavnej č. 88: Ut - Pi 8.00 - 17.00 h., Ne (vybrané termíny) o 14.00 h. Slowakisches technisches Museum. Nationale Institution zur Schaffung von Sammlungen, spezialisiert auf museale Doku- mentation der Gesichte der Wissenschaft, der Herstellung und der Technik verwaltet ein reiches Sammlungsfond, initiiert die Pflege für ausgesuchte technische Denkmäler in situ auf dem ganzen Ge- biet der Slowakei, gewährleistet fachliche Hilfe bei deren Rettung und Erneuerung. Das Museum sammelte mehr als 33 Tausend Sammlungsgegenstände an, welche in folgenden Expositionen zugänglich sind: BERGBAU; METALLURGIE im 19. Und 20. Jahr- hundert, CHEMISCHE EXPOSITION, SCHMIEDEKUNST, ENERGE- TISCHE ABTEILUNG VON AUREL STODOLA, KOMMUNIKATIONS- ELEKTROTECHNIK - SCHALLAUFNAHME UND REPRODUKTION, ENTWICKLUNG DER SCHREIBMASCHINEN, NUTZ- UND DEKO- RATIVE METALLGEGENSTÄNDE, AUS DER GESCHICHTE DER PHY- SIK IN DER SLOWAKEI, ASTRONOMIE, SAAL DER ELEKTRISCHEN ENTLADUNG, DIE ENTWICKLUNG DER GEODÄTISCHEN TECHNIK UND KARTOGRAPHIE. Die Geschichte der Astronomie wird allen Besuchern durch spezialisierte Programme im PLANETARIUM vor- gestellt. STM arbeitet auch in verschiedenen Zweigstellen und ab- gelegenen Arbeitstellen: Museum des Transports in Bratislava, Museum des Luftverkehrs in Košice, J. M. Petzval Museum in Spišská Belá, Museum der Kinematografie der Familie Schuster in Medzev, Exposition der historischen Uhren im Schloss Bu- dimír, nationaler Kulturdenkmal Solivar in Prešov, Hammerschmiede in Medzev und Exposition „Aus der Geschichte des Bergbaus im Zips, Multifunktionszentrum für Bergbau und Energetik.Öffnungszeiten: Expositionen im Sitz von STM: Dienstag - Freitag 8.00 - 17.00 Uhr, Samstag - Sonntag 12.00 - 17.00Uhr; Planetarium auf Hlavna Nr. 88: Dienstag - Freitag 8.00 - 17.00 Uhr, Sonntag (ausgesuchteTermine) um 14.00 Uhr. Slovak Technical Museum. National institution for creat- ing collections specialized in documenting the history of science, production and technique; it manages a rich collection, initiates the care for selected technical monuments in situ on the territory of the whole country and offers professional help for preserving these monuments and their restoration. The museum gathered more than 33 thousand collection objects, which can be seen in the following expositions: MINING, METALLURGY, METALLURGICAL ENGINEERING of the 19th and 20th century, CHEMISTRY EXPOSI- TION, SMITHCRAFT, AUREL STODOLA DEPARTMENT OF POWER ENGINEERING, COMMUNICATION ELECTRICAL ENGINEERING - recording and reproduction of sound, EVOLUTION OF TYPEWRIT- ERS, DECORATIVE AND UTILITY METAL SUBJECTS, FROM THE HIS- TORY OF PHYSICS IN SLOVAKIA, ASTRONOMY, HALL OF ELECTRI- CAL DISCHARGE, DEVELOPMENT OF GEODETIC TECHNIQUE AND CARTOGRAPHY. The history of astronomy is being presented by specialized programmes to all groups of visitors of the PLANETAR- IUM.STM is active alsoin its branchofficesand remote workplaces: Museum of Transport in Bratislava, Museum of Aviation in Košice, J. M. Petzval Museum at Spišská Belá, Museum of cinematography of the Schuster family in Medzev, Exposition of historical clocks at the Budimír Castle, National Cultural Monument Saline in Prešov, Hammer Mill in Medzev and the Exposition „From the History of Mining at Spiš“, Multifunctional centre of Power Engineering and Mining in Spišská Nová Ves. Open: expositions at the seat of STM: Tue - Fri 8.00 - 17.00 h., Sat - Sun 12.00 - 17.00 h.; planetarium at HlavnáNo.88:Tue-Fri8.00-17.00h.,Sun(selecteddates)-14.00h. Košický samosprávny kraj | Land Košice | Region of Košice Hlavná 88, 040 01 Košice Tel.: +421 55/ 62 240 35, Fax: +421 55/ 62 259 65 E-mail: stmke@stm-ke.sk www.stm-ke.sk Slovenské technické múzeum 258 www.lexikon.sk

click to read more

Letisko Košice, 041 75 Košice Tel.: +421 55/ 683 22 72, +421 903 747 595 E-mail: muzeumletectva@stm-ke.sk www.stm-ke.sk STM – Múzeum letectva Košice Múzeum ponúka pohľad na históriu letectva a leteckej techniky. Návštevníci obdivujú najmä historické letecké motory (20 motorov spred r. 1915/1916), ale aj historické lietadlá vystavené v exteriéri. Dominantná expozičná hala zastrešuje leteckú techni- ku, ktorú STM získalo formou darov od predstaviteľov štátov a vlád z celého sveta. Otvorené: IV. - X. Ut - Ne 10.00 - 17.00 h.; X. - XI. Ut - Ne 09.00 - 15.00 h.a XII.- III.len pre vopred objednané skupiny. Das Museum bietet einen Blick auf die Geschichte der Luftfahrt und Luftfahrttechnik. Die Besucher sehen nicht nur eine Sammlung von historischen Flugmotoren (20 Motoren älter als 1915/1916),aber auch einenAußenAusstellung historischer Flug- zeuge. Die dominierende Ausstellungshalle deckt Luftfahrttechnik erworben bei STM durch Geschenke von Staatsoberhäuptern und Regierungen aus der ganzen Welt. Geöffnet: IV. - X. Di - So 10:00 h bis 17:00 h, X. - XI. Di - So 09.00 h bis 15:00 h. und XII.. - III.nur für Gruppen auf Vorbestellung. The museum offers a look at the history of aviation and avia- tion technology.Visitorswillseenotonlya collectionofhistoricaircraft engines(20enginesolderthen1915/1916),butalsoanoutdoorexposition ofhistoricaircraft.Thedominantexpositionhallcoversaviationtechnol- ogy aquired by STM by gifts from heads of state and governments from around the world. Open: IV. - IX.Tue - Sun 10:00h to 17:00h., X. - XI.Tue -Sun9:00hto15:00h.andXII.-III.onlyforgroupsbookedinadvance. Architektonicky pozoruhodnú bu- dovu kaštieľa postavili v druhej tretine 18. stor. v  klasicisticko tereziánskom štýle. V súčastnosti je v kaštieli zaujímavá expozícia historických hodín. Pozoruhodný je aj dobový interiér s  historickým nábyt- kom a bytovými doplnkami, ktoré dotvárajú predstavu o dobovej bytovej kultúre. Das architektonisch bemerkenswerte Gebäude des Schlosses Budimír war im zweiten Drittel des 18. Jahrhun- derts im klassizistisch - theresianischen Stil erbaut. Heut- zutage befindet sich dort eine interessante Exposition von histo- rischenUhren.Bemerkenswertistauchder zeitgenössisches Interieur mit historischen Möbeln und Wohnungsbeiwerken, welche die Vorstellung über die zeitgenössische Wohnkultur ergänzen. The remarkable building of the cas- tle Budimír has been built up in the sec- ond third of the 18th century in classic - theresian style. At present, there is an interesting exposition of historicalclocksinthecastle.Noteworthyisalsothecontemporary interior with historical furniture and housing accessories, which help to complete the notion of contemporary culture of housing. Nová expozícia zo zbierok Slovenského technického múzea sa nachádza v  Multifunkčnom energeticko-baníc- kom centre v Spišskej Novej Vsi. Jeho výstavba bola financo- vaná z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovenská republika 2007 - 2013. Sú tu vystavené zbierkové predmety, ktoré sa týkajú histórie baníctva v tomto baníckom regióne. Otvorené: Ut - So 9.00 - 15.00 h. Die neue Exposition Geschichte des Bergbaus im Zips aus den Sammlungen des Slowakischen technischen Museums befindet sich im Multi- funktionszentrum für Bergbau und Energetik in Spišska Nova Ves. Der Aufbau des Zentrums war aus dem Programm der Grenzzusammenarbeit Ungarn - Slowakei 2007 - 2013 finanziert. Sammlungsgegen- stände aus dem Gebiet der Geschichte des Bergbaus in dieser Region werden hier vorgestellt. Öffnungszeiten: Dienstag - Samstag 9.00 - 15.00 Uhr. The new exposition The history of mining at Spiš from the collections of the Slovak Technical Museum is located at the Multifunctional Centre for Mining and Pow- er Engineering in Spišská Nová Ves. Its setup has been financed through the Pro- gramme for Cross-border Co- operation Hungary - Slovakia 2007 - 2013. Collection objects regarding the history of min- ing in this mining region are being exhibited here. Open: Tue - Sat 9.00 - 15.00 Košický samosprávny kraj | Land Košice | Region of Košice 044 43 Budimír /48A/ Tel.: +421 55/ 695 82 94, +421 918 965 700 E-mail: stmke@stm-ke.sk www.stm-ke.sk STM – Kaštieľ Budimír Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves /30E,F/ Tel.: +421 55 62 240 35 (STM Košice, ústredňa) E-mail: stmke@stm-ke.sk www.stm-ke.sk STM – Expozícia História baníctva na Spiši www.lexikon.sk 259

click to read more

Štóska 16, 044 25 Medzev Tel.: +421 918 965 701 E-mail: stmke@stm-ke.sk www.stm-ke.sk STM – Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej Múzeum kinematografie rodiny Schuste- rovej. Múzeum sa orientuje na kinematografickú techniku, ale sú tu bohato zastúpené aj iné formy zobrazovacej techniky. Základ expozície tvoria zbierkové predmety, ktoré získal Rudolf Schuster vlast- ným zberom, darom alebo kúpou. Ide o vzácne exponáty, ktoré dokumentujú priekopníctvo dokumentárneho filmu na Sloven- sku. Otvorené: Ut - So 10.00 - 15.00 h. Kinematographische Museum der Familie Schuster. Das Museum konzentriert sich auf die Filmtechnik, aber reichlich sind auch andere Formen der Bildgebungstechniken dargestellt. Exposi­ tion Grundlage der Sammlung sind Gegenstände, die Rudolf Schuster selbst gesammelt, gekauft oder geschenkt bekommen hat. Diese seltene Exponate zeigen die Pionierarbeit des Doku- mentarfilms in der Slowakei.Geöffnet: Di - Sa 10:00 bis 15:00 Uhr. Cinematography Museum of the Schuster Family. The museum focuses on the film technique, but also numerous other forms of imaging techniques are also shown. The exposition is based on the collection items which were collected by Rudolf Schuster, bought or received as a gift.These rare objects show the pioneering work of the documentary film in Slovakia. Open: Tues - Sat 10:00 bis 15:00 clock. Košický samosprávny kraj | Land Košice | Region of Košice Hámor v Medzeve. Technická pamiatka v správe Slovenského technického múzea. Pôvodne Tischlerov hámor, predstavuje typ jednokladivového dvojohniskového hámra. Pochádza z 2. pol. 19. stor. a dokumentuje osobitné postavenie Medzeva v dejinách há- morníctva na Slovensku. Otvorené: na požiadanie, kontakt v Mú- zeu kinematografie rodiny Schusterovej. Hammerwerk in Medzev. Technisches Denkmal verwaltet vomSlowakischenTechnischenMuseum.UrsprünglicheinTischler Hammerwerk, Typ mit einen Eisenhammer und zwei Brandplät- zen.EsstammtausderzweitenHälftedes19.Jahrhundertsunddo- kumentiert die besonderen Stellung von Medzev in der Geschichte der Eisenverarbeitung Slowakei. Geöffnet: auf Anfrage, kontaktieren Sie das Museum für Kinematogra- phie Familie Schuster. Hammer mill in Medzev. Techni- calmonumentmanagedbytheSlovak Technical Museum. Originally a Tischler hammer mill, a type with a singleironhammerandtwofireplaces.Itdatesfromthesecondhalf of the 19th Century and documents the special position of Medzev in the history of iron processing in Slovakia. Open: on request, please contact the Cinematography Museum of Schuster Family. Štóska 68, 044 25 Medzev Tel.: +421 918 965 701 E-mail: stmke@stm-ke.sk www.stm-ke.sk STM – Hámor v Medzeve Košická regionálna komora SOPK Bačíkova 5, 040 01 Košice Tel.: +421 55/6220 633, E-mail: sopkrkke@sopk.sk, www.ke.sopk.sk Regionálna kancelária pre región Košice Tomášikova 35, 040 01 Košice Tel.: +421 910 828 232, E-mail: kosice@sario.sk, www.sario.sk Rómske profesionálne Divadlo Romathanpôsobív Košiciach. Das Roma professionellesTheater Romathan spieltinKošice. Divadlo tvorí a verejne uvádza divadelné hry v maďarskom jazykudomaa v zahraničí,sprostredkúva kultúrno-spoločenské podujatia výkon- ných umelcov a umeleckých kolektívov. Das Thália Theater produziert Dramen in ungarischer Sprache und führt sie im In- und Ausland auf. Es arrangiert kulturelle und so- ziale Veranstaltungen mit Schauspielern und Gruppen. The Thália Theatre produces plays in Hungarian and performs them at home and abroad. They arrange cultural and social events with performing artists and groups. Romani professional theater Romathanperforms inKošice. Štefánikova 4, 040 01 Košice /48C/ Tel.: +421 55/ 622 06 19,Tel./fax: +421 55/ 622 49 80 E-mail: romathan@romathan.sk www.romathan.sk Divadlo Romathan Timonova 3, 040 01 Košice /48C/ Tel.: +421 55/622 58 66, Fax: +421 55/623 36 43 E-mail: thaliatitkarsag@gmail.sk www.thaliaszinhaz.sk Divadlo Thália – Thália Színház 260 www.lexikon.sk

click to read more

• 170 exclusive, contemporary and warm, well-appointed guest rooms and luxury suites • The largest flexible meeting and banquet space in Košice • The latest audiovisual equipment • À la carte restaurant Olive Tree with culinary specialities • Shopping passage, casino • The biggest covered parking house in the city center with car wash services Hilton HHonors® Event Planner bonus is valid for new event bookings only and is awarded at the discretion of the hotel and may not be awarded on all group business events. Other restrictions may apply. For complete Event Planner Terms and Conditions, visit hiltonhhonors.com. Hilton HHonors® membership, earning of Points & Miles® and redemption of points are subject to HHonors Terms & Conditions. ©2009 Hilton Worldwide Hlavná 1, 040 01 Košice, Slovakia, Reservations: +421 55 3251 400-500 E-mail: reservations.dtkosice@hilton.com Web: www.kosice.doubletree.com

click to read more

ŠAFFA Vladimír Ryb.potreby - Peter, Školská 6, Michalovce Tel.: +421 56/ 644 26 81, 0905 476 859 FABIAN Jozef Mlynky 111 Tel.: +421 918 711 542 0907 417 979 VARCHOLA Jaroslav Ryb.potreby - Gorkého 12 Humenné Tel.: +421 905 375 933, 0905 290 514 TEGI Milan Leningradská 10 A7/B Michalovce Tel.: +421 918 711 543 HOSPODÁR Vladimír Ryb.potreby „H Plus H“, Nám. Oslobod. 66, Michalovce Tel.: +421 56/642 65 25, 0905 346 396 Vodná nádrž Zemplínska Šírava číslo rybárskeho revíru: Reviernummer/Fishing ground number: 4-3680-4-1 Vodná nádrž Palcmanská Maša - Dedinky VinárstvoOstrožovičpôsobí na slovenskom TOKAJI od roku 1990. Obhospodaruje 55 ha vlast- ných rodinných tokajských vino­ hradov. Široký sortiment a  množ- stvo medailí z celého sveta ponúka škálu výberu vysoko ocenených kvalitných vín. Firma po- núka aj „Cesty za vínom“ - ubytovanie, prechádzky vino­ hradom a v Tokajskom dome je možné ochutnať výbornú zemplínsku kuchyňu, snúbenú s kvalitnými vínami. Weingut Ostrožovič ist in der Slowakischen TOKAJ Region schon seit 1990 tätig. Sie verwaltet 55 ha eigene Tokaj Weinberge. Große Produktionsbereich undAnzahl der Medaillen aus der ganzenWelt bietet eine große Auswahl von hochgeschätzten Weinen. Neben Wein bietet das Unternehmen auch „Wein Touren“ - Un- terkunft, Spaziergänge durch die Weinberge, das Tokaj Haus mit ausgezeichneter Küche der Zemplín Region, im kombination mit feinen Wein. Winery Ostrožovič operates in the Slovak TOKAJ region since 1990. It manages 55 ha of own family Tokaj vineyards. Wide production range and number of medals from around the world offers a great selec- tion of high-priced wines. Besides wine the com- pany offers „Wine Tours“ - accommodation, walks through the vineyards, the Tokaj house with sam- ples of the great Zemplín region cuisine combined with fine wines. Košický samosprávny kraj | Land Košice | Region of Košice číslo rybárskeho revíru: Reviernummer/Fishing ground number: 4-4030-1-4 Jaroslav Ostrožovič - J&J Ostrožovič Nižná 233, 076 82 Veľká Tŕňa /62A/ Tel.: +421 908 996 040 (odbyt@ostrozovic.sk) marketing@ostrozovic.sk, www.ostrozovic.sk Vinárstvo Ostrožovič 262 www.lexikon.sk

click to read more

283

click to read more

Prešovský samosprávny kraj Land Prešov | Region of Prešov Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, www.po-kraj.sk, www.severovychod.sk Základná charakteristika / Eckdaten des Landes Prešov / Key features of the Region of Prešov: Rozloha / Fläche / Area: 8 974 km2 Počet obyvateľov / Bevölkerung / Number of inhabitants: 818 916 Hustota obyvateľstva (obyv./km2) / Bevölkerungsdichte (Ew./km2) / Population density (inhab./km2): 91 Počet okresov / Zahl der Bezirke / Number of districts: 13 (Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník,Vranov nad Topľou) Počet miest / Zahl der Städte / Number of towns: 23 Počet obcí / Gesamtzahl der Gemeinden / Total number of municipalities: 665 Sídlo samosprávneho kraja / Sitz der Landesverwaltung / Seat of the regional government: Prešov Prešovský samosprávny kraj | Land Prešov | Region of Prešov 264 www.lexikon.sk

click to read more

Prešovský kraj oplýva veľkým množstvom prírod- ných, kultúrnych a historických pamiatok. Územie kraja zasahuje do piatich národných prírodných parkov (Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Pieninský národný park, Národný park Poloniny, Sloven- ský raj), nachádzajú sa tu dve chránené krajinné oblasti a 180 menších chránených území. Tatranský národný park s najvyšším vrchom Slovenska - Gerlachovský štít (2654 m n. m.) je najobľúbenejším turistickým cen- trom krajiny. Ponúka viac ako 600 kilometrov turis- tických chodníkov, kvalitné zjazdovky s  lanovkami, najvyššie položenú botanickú záhradu v Európe (Lom- nický štít) a príležitosti na zábavu, oddych, šport.V kraji vyviera viac ako 400 prameňov, ktoré sú využívané aj v  kúpeľníctve (Bardejovské Kúpele, Vyšné Ružbachy, Červený Kláštor). Ponuku dopĺňajú moderné aquaparky, kúpaliská a vodné nádrže. Bohatú históriu dokumentujú hrady, zámky, kaštiele, chrámy, kostoly a drevená archi- tektúra kraja (27 unikátnych drevených kostolíkov). K najznámejším historickým pamiatkam patrí hrad Ľu- bovňa,Kežmarský hrad,Spišská Kapitulaa historické centrá miest (Prešov, Bardejov, Kežmarok, Levoča). Pestrý folklór, remeselníci a tradície prezentujú rozmani- tú kultúru od Goralov cezTatrancov, Spišiakov, Šarišanov až po Rusínov. Najvýznamnejším pútnickým miestom je Levoča, ale aj Litmanová, Ľutina či Gaboltov. Rozvoj cestovného ruchu v Prešovskom kraji zastrešuje Krajská organizácia cestovného ruchu Severový- chod Slovenska. Prešov Region ist reich an einer Vielzahl von natür- lichen, kulturellen und historischen Denkmälern. Die Re- gionerstrecktsichinfünfnationaleNaturparks(Vysoké TatryundNízkeTatry,Pieniny,PoloninyundSlovenskýraj). Es gibt zwei Landschaftsschutzgebiete und 180 kleinere Schutzgebiete. Nationalpark NP Vysoké Tatry mit dem höchsten Berg in der Slowakei - Gerlachovský štít (2654 m) ist das beliebteste Touristenzentrum des Landes. Es bietet mehr als 600 km Wanderwege, Qua- lität Skipisten mit Aufzügen, Botanischer Garten an der höchsten Stelle in Europa (Lomnický štít Spitze) und Möglichkeiten für Unterhaltung, Erholung und Sport. Region hat mehr als 400 Brunnen, die auch in Heil- bädern (Bardejovské Kúpele, Vyšné Ružbachy, Červený Kláštor) verwendet werden. Die Auswahl ist mit moder- nen Wasserparks, Schwimmbäder und Wasserreservoirs www.lexikon.sk 265

click to read more

ergänzt. Reiche Geschichte wird von Schlössern, Herren- häusern, Tempeln, Kirchen und Holzarchitektur in der Region (27 einzigartigen Holzkirchen) dokumentiert. Zu den berühmtesten historischen Sehenswürdigkeiten gehören die Burg Ľubovňa, Kežmarok Burg, die Spiš- ská Kapitula und historische Stadtkerne (Prešov, Bar- dejov, Kežmarok, Levoča). Bunte Folklore, Kunsthand- werker und Tradition präsentieren die verschiedenen Kulturen von der Goralen, durch Tatra, Spiš und Šariš Volk zu den Russinen. Der wichtigsten Wallfahrtsort ist Levoča und auch Litmanová, Ľutina oder Gaboltov. Die Entwicklung des Tourismus in der Region Prešov deckt die Regionale Tourismusorganisation Nordos- ten der Slowakei. Prešov region abounds with a large number of natu- ral,culturalandhistoricalmonuments.Theregionextends into five national natural parks (Tatra National Park, National Park LowTatras, Pieniny National Park, National Park Poloniny, Slovak Paradise). There are two protected landscape areas and 180 smaller protected areas. Tatra Prešovský samosprávny kraj | Land Prešov | Region of Prešov National Park with the highest peak in Slovakia - Gerla- chovský štít (2654 m) is the most popular tourist cen- ter of the country. It offers more than 600 km of hiking trails,qualityskislopeswithlifts, botanicalgardenlocated in the highest place in Europe (Lomnicky štít peak) and opportunities for entertainment, recreation and sport. The region more than 400 wells, which are used also in spas (Bardejovské Kúpele, Vyšné Ružbachy, Červený Kláštor). The selection is supplemented with modern water parks, swimming pools and water reservoirs. Rich history is documented by castles, manor houses, tem- ples, churches and wooden architecture of the region (27 unique wooden churches). The most famous historical monuments include the castle Ľubovňa, Kežmarok Castle, Spišská Kapitula chapter-house and historic city centers (Prešov, Bardejov, Kežmarok, Levoča). Color- ful folklore, artisans and traditions present the different cultures from the Gorals, through Tatran, Spiš and Šariš people to Rusyns. The most important pilgrimage place is Levoča and also Litmanová, Ľutina or Gaboltov. Tourism development in the Prešov region covers the Re- gional Tourism Organisation Northeast Slovakia. 266 www.lexikon.sk

click to read more

Prešovský samosprávny kraj | Land Prešov | Region of Prešov Naši rodáci, naši krajania Unsere Landsleute | Our countrymen Matematik, fyzik, vynálezca foto- grafického objektívu, zakladateľ mo- dernej optiky, univerzitný profesor vo Viedni. Patrí medzi najvýznamnejšie európske vedecké osobnosti 19. stor. Ako prvý v  r. 1840 exaktne vypočítal konštrukciu fotografického objektívu, objavil zákony, ktorými sa riadi optika dodnes. V  jeho rodnom dome v  Spiš- skej Belej je múzeum fotografickej techniky. Mathematiker, Physiker, Erfinder des Porträtobjektivs, Be- gründer der geometrischen Optik, Universitätsprofessor in Wien. Petzval zählte zu den bedeutendsten Persönlichkeiten Historik, publicista, vzdelanec, básnik, prozaik, literárny kritik, evan- jelický, ale neskôr katolícky kňaz. Bol majstrovským kritikom romantických ilúzií o  živote, čo sa odrazilo v  jeho grotesknej próze, ktorá je aktuálna aj dnes. Po ňom je pomenované Divadlo Jonáša Záborského v Prešove a na ná- mestí v Prešove stojí jeho busta. Historiker, Schriftsteller, Gelehrte, Dichter, Romanschriftsteller, Litera- der Wi­ssenschaft im Europa des 19. Jahrhunderts. Er war der er- ste (1840), der die exakte Belichtungszeit berechnen konnte. Er entdeckte die Gesetzmäßigkeiten, mit denen die Optik bis heute operiert. In seinem Geburtshaus in Spišská Belá befindet sich ein Museum der Fotografie. Mathematician, physicist, inventor of the portrait lens, founder of the geometrical optics, professor at the University of Vienna. Petzval belongs to the most outstanding persona­ lities of the sciences in Europe during the 19th century. He was one of the first (1840) who was able to determine the exact exposure times. He discovered the basics of optics which are still in common use today. In his birth house in Spišská Belá they established the Museum of photography. www.stm-ke.sk, www.spisskabela.sk turkritiker, Evangelischer, aber später ein katholischer Priester. Er war ein meisterhafter Kritiker der romantischen Illusionen über das Leben, das in seiner grotesken Prosa, die noch immer aktuell ist, widerspiegelt. Das Jonáš Záborský Theater in Prešov ist nach ihm benannt, und es gibt eine Büste von ihm auf dem Hauptplatz in Prešov. Historian, writer, scholar, poet, novelist, literary critic, Evangelic, but later a catholic priest. He was a masterful critic of romantic illu- sions about life, which is reflected in his grotesque prose that is still up to date.The Jonáš ZáborskýTheatre in Prešov si named after him and there is a bust of him on the main square in Prešov. Jozef Maximilián Petzval (1807 Spišská Belá – 1891 Viedeň) Jonáš Záborský (1812 Záborie – 1876 Župčany) Umelec, zakladateľ pop-artu, filmo- vý tvorca. Svoje korene má v dedinke Miková, 15 km od Medzilaboriec, od- kiaľ pochádzali jeho rodičia. Preslávil sa maľbami amerických produktov ako série plechoviek Campbellovej polievky a Coca-Coly, neskôr tvoril se- rigrafie slávnych ľudí. V r. 1991 vzniklo v Medzilaborciach Múzeum moderné- ho umenia Andyho Warhola - ako prvé na svete. Künstler, Gründer der Popart, Filmschaffender. Seine Wurzeln liegen im Dörfchen Miková (von wo seine Eltern herstammen), 15 km von Medzilaborce entfernt. Berühmt wurde er durch seine Gemälde von amerikanischen Waren, etwa die Serie mit Suppen- dosen von Campbell und Coca Cola.Später schuf er Siebdrucke von berühmten Persönlichkeiten. 1991 entstand in Medzilaborce das AndyWarhol Museum der Modernen Kunst - das erste derWelt. Artist, founder of pop art, filmmaker. His roots go back to the small village of Miková from where his parents came from, only 15 km from Medzilaborce. Famed are his pictures ofAmerican goods like the series of canned Campbell soups or Coca Cola. Later he created serigraphs of famous personalities. 1991 they established in Medzilaborce the Andy Warhol Museum of Modern Art - it was the first of its kind worldwide. www.andywarhol.sk Andy Warhol (1928 Pitsburgh – 1987 New York) Vlastným úsilím a  samovzdeláva- ním sa vypracoval na jedného z najvp- lyvnejších Slovákov v  USA. Vlastnil niekoľko bánk, jeho podpis je na ame- rickej desaťdolárovke.V máji 1918 pod- písal Pittsburskú dohodu, podľa kto- rej malo mať Slovensko v  budúcom česko-slovenskom štáte autonómne postavenie.  Finančne podporoval rodný Šariš. V  Prešove stojí secesná budova - Bosákova banka, v ktorej je zachovaný jeho byt a pracovňa. Durch seine eigene Anstrengung und Selbststudium wurde er zu einem der einflussreichsten Slowaken in den USA. Er besaß mehrere Banken, seine Unterschrift ist auf dem amerikanischen Zehn-Dollar- Note. Im Mai 1918 unterzeichnete er das Pittsburgher Abkommen, nachwelchersolltedieSlowakeiindemkünftigentschechisch-slowa- kischen Staat einen autonomen Status haben. Er unterstützte finan- ziell  seine Heimat Šariš. Er baute ein Jugendstil-Bankgebäude - heute Bosák Bank,in der seineWohnung mitArbeitszimmer erhalten blieb. Through his own effort and self-study he became one of the most influentialSlovaksintheUSA.Heownedseveralbanks,hissignature is on the American ten dollar note. In May 1918 he signet the Pitts- burghAgreementunderwhichSlovakiashouldhaveanautonomous status in the future Czech-Slovak State. He financially supported his native Šariš region. He built an Art Nouveau bank building - today Bosák bank,in which his apartment with study is preserved. www.bosak.sk Michal Bosák (1869 Okrúhle – 1937 Scranton, Pensylvánia) www.lexikon.sk 267

click to read more

Prešovský samosprávny kraj | Land Prešov | Region of Prešov Prešov (do 91 000 obyv.) je tretím najväčším mestom Slovenska a  patrí medzi najstaršie slovenské mestské pa- miatkové rezervácie - od r. 1950. Mesto je obkolesené Slánskymi vrchmi, Šarišskou vrchovinou a pohorím Čergov. Prvá písom- ná správa o Prešove je z r. 1247 v listine uhor- ského kráľa Belu IV. Historické jadro mesta je mestskou pamiatkovou rezerváciou, sú tu zrekonštruované historické skvosty. Do- minantou Prešova je neskorogotický Dóm sv. Mikuláša (1347), ktorý je od roku 2008 Konkatedrálou. V mestskej časti Solivar sa nachádza Národná kultúrna pamiatka Soli- var - komplex budov na ťažbu a varenie soli zo začiatku 17. stor. a patrí medzi európske technické unikáty. Rovnako blízke Dub- nické opálové bane sú raritou svetového významu. Mesto, sídlo Prešovského samo- správneho kraja, je ozajstnou metropolou Šariša na všetkých úsekoch kultúrneho, spoločenského, športového života a  síd- lom Prešovskej univerzity. Prešov je pri- rodzeným centrom Rusínov a  Ukrajincov žijúcich na Slovensku a sídlom národnost- ného Divadla Alexandra Duchnoviča a ďal- ších významných kultúrnych ustanovizní akosú:DivadloJonášaZáborského,Krajské múzeum, Šarišská galéria, Park kultúry a  oddychu, Hvezdáreň a  planetárium, Vedecká knižnica, Knižnica P. O. Hviezdoslava a pod. Prešov ist mit fast 91.000 Ew.die drittgrößte Stadt der Slowakei und besitzt eine der ältesten Denkmalzo- nen (seit 1950) des Landes. Die Stadt ist von den Slánské vrchy Bergen, dem Šarišská vrchovina Hügelland und dem ČergovGebirgeumgeben.Prešovwurde1247ineinerUrkun- de des ungarischen Königs Bela IV. erstmals erwähnt. Der historische Stadtkern ist ein städtisches Denkmalreservat; mit renovierten historischen Baujuwelen. Das Stadtbild Mestský úrad, Hlavná 73, 080 01 Prešov /32E/ Tel.: +421 51/310 01 01 E-mail: primatorka@presov.sk www.presov.sk, www.gopresov.sk Prešov 268 www.lexikon.sk

click to read more

wirdvomspätgotischenSt.NikolausDom(1347)beherrscht, der seit 2008 eine Konkathedrale ist. Im Stadtteil Solivar liegt das nationale Kulturdenkmal Solivar: ein Gebäude- komplex(frühes17.Jh.)zumAbbauundSiedenvonSalz-eine technische Rarität von weltweitem Rang. Die ebenso nahe liegenden Dubnické Opalminen sind sogar eine weltweite Besonderheit! Prešov ist der Sitz der Landesverwaltung, der Mittelpunkt des kulturellen, gesellschaftlichen, sport- lichen Lebens des Landes und Sitz der Universität Prešov. Prešov ist das naturgegebene Zentrum der in der Slowakei lebenden Ruthenen und Ukrainer. Das nationale Alexander Duchnovič Theater hat hier seinen Sitz. Weitere wichtige kulturelle Einrichtungen: Jonáš Záborský Theater, Lan- desmuseum, Šariš Galerie, Park der Kultur und Erholung, Sternwarte und Planetarium, Wissenschaftsbibliothek, P.O.Hviezdoslav Bücherei,u.a. Prešov has almost 91,000 inhabitants and is the third largest town in Slovakia and has one of the oldest urban monument reserves (since 1950) nation- wide. The town is surrounded by the Slánské vrchy Moun- tains, the Šarišská vrchovina Highland and the Čergov mountain range. Prešov was first time mentioned in 1247 in a deed of the Hungarian King Bela IV.The old town is an urban monument reserve, with renovated historic archi- tectural jewels.The town is dominated by the Late-Gothic Cathedral of St. Nicolas (1347); since 2008 it is a Concathe- dral. In the borough Solivar there is located the national cultural monument Solivar: a complex of early 17th-cen- tury buildings which served for the mining and processing of salt, a technical monument unique in Europe. Not fur- ther away lies the Dubnické Opal Mine which is matchless worldwide.Prešovistheseatofthedistrict,theverycentre of the cultural, social, and sports life of the Šariš land; seat of the University of Prešov. Prešov is the natural centre of the Russinians and Ukrai­nians living in Slovakia. The na- tional Alexander Duchnovič Theatre is located here. Other important cultural institutions in town: Jonáš Záborský Theatre, Provincial Museum, Šariš Gallery, Park of Culture and Recreation, Observatory and Planetarium, Scientific Library, P. O. Hviezdoslav Library and others. Foto: R.Vico Mestské informačné centrum / Städtisches Informationszentrum / Municipal information centre: Hlavná 67, 080 01 Prešov Tel.: +421 51/310 01 25, 310 01 26 E-mail: mic.info@presov.sk www.presov.sk, www.gopresov.sk www.lexikon.sk 269

click to read more

Prešovský samosprávny kraj | Land Prešov | Region of Prešov Mesto Levoča - historický skvost Spiša, sa pýši bohatými dejinami a  množstvom vzácnych historic- kých pamiatok. V  blízkosti troch slo- vanských osád, ktoré sa nachádzali na území dnešnej Levoče, sa v  roku 1241 usídlili nemeckí kolonisti - Sasi,ktorí pô- vodné osady rozvinuli a položili základy dnešného mesta. Poloha na križovatke starých obchodných ciest a  rozsiahle mestské privilégia, najmä právo skladu udelené Karolom Róbertom z Anjou v roku1321,urýchlilijehorozkvet,čosaodzrkadliloajvoveľ- korysej architektúre Levoče, zachovanej dodnes. Pýchou Levoče je Bazilika minor sv. Jakuba zo 14. stor. Uchováva množstvo pamiatok gotického a renesančné- horezbárstvai maliarstva.Majstrovskýmdielomjehlavný oltár, ktorý sa považuje za najvyšší neskorogotický dre- vený krídlový oltár na svete. Má výšku 18,62 m a jeho au- torom je Majster Pavol z Levoče. Vznikol v troch etapách v priebehu rokov 1507 - 1517 a jeho posledné reštaurova- nie bolo ukončené v roku 2015. V oltárnej arche dominu- jú monumentálne sochy Madony, sv. Jána Evanjelistu a  sv. Jakuba staršieho. Na zatvore- ných krídlach oltárnej skrine je cyklus tabuľových malieb na tému pašií a na otvorených sú výjavy zo života sv. Jána Evanjelistu a sv. Jakuba staršieho. Do predely je vsadené gotické súsošie Po- slednej večere. Levoča - bývalé slobodné kráľovské mesto, bola z  dôvodu svojej jedineč- nosti spolu s  Dielom Majstra Pavla zapísaná v  roku 2009 do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Mesto s nádhernou okolitou prírodou ponúka milovníkom letných aj zim- ných športov veľa možností pre turisti- ku, cykloturistiku, bežecké aj zjazdové lyžovanie. Postupne si získava svoje miestoajv kongresovoma religióznom cestovnom ruchu. Stadt Levoča – historische Kostbarkeit von Zips, prangt mit reicher Geschichte und mit Fülle von wertvollen histo­rischen Denkmalen. In der Nähe von drei slawischen Siedlungen, die sich auf dem Gebiet von heutigen Levoča be- fanden, haben sich in 1241 deutsche Einsiedler – die Sachsen – nieder- gelassen, welche die ursprüngliche Siedlungen zum Gedeihen gebracht haben und gründeten die Stadt, wie wirsieheutekennen.DieLageander Kreuzung von alten Handelswegen und umfangreiche Stadtprivilegien, hauptsächlich das Stapelrecht, ver- liehen vom Karl Robert von An- jou im Jahre 1321, be­schleunigten das Wachstum der Stadt, was sich auch in der bis zur heutiger Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča /30F/ Tel.: +421 53/ 451 40 01 E-mail: mesto@levoca.sk www.levoca.sk Levoča 270 www.lexikon.sk

click to read more

Zeit erhaltener großzügiger Architektur abspiegelte. Stolz von Levoča ist die Basilika minor des St. Jakob aus dem 14. Jahrhundert. Viele Denkmäler der gotischen und Renaissance- Schnitzkunst und Malerei werden hier aufbewahrt. Ein Meisterstück ist der Hauptaltar, welcher für den höchsten spätgotischen Flügelholzaltar der Welt gehalten wird. Es ist 18,62 Meter hoch und der Autor ist der Meiste Pavol von Levoča. Es entstand in drei Etappen im Laufe der Jahre 1507 – 1517 und die letzte Res- taurierung wurde im 2015 beendet. Dem Altarschrank dominieren die monumentalen Skulpturen – Madon- na, St. Johannes Evangelist und St. Jacobus der Ältere. Auf den geschlossenen Türen des Altarschranks befin- det sich ein Zyklus von Tafelbildern mit dem Thema der Passion,dieoffenenTürenzeigenBilderausdemLebendes St. Johannes Evangelist und des St. Jacobus des Älteren. Die gotische Statuengruppe „das letzte Abendmahl“ ist in die Predelle eingesetzt. Levoča – die frühere königliche Freistadt wurde im Jahr 2009 dank ihrer Einzigartigkeit in die UNESCO Welterbe Liste eingetragen, zusammen mit dem Werk des Meisters Pavol. Stadt mit wunderschöner Natur in der Umgebung bietet den Liebhaber von Sommer- und Wintersport viele Möglich­keiten für Touristik, Radfahren, Langlauf- und Abfahrtskilaufen an. Allmählich findet die Stadt auch ihren Platz im Kongress- und Religiös-Reiseverkehr. Town Levoča – historical treasure of Spiš prides itself on rich history and numerous valuable historical monuments.Germancolonists–theSaxonssettleddown close to three Slavonic settlements, located on the territo- ry of today´s Levoča in 1241; they brought into blossom the original settlements and laid the foundations of the town as we know it today.Location at the crossroads of old trade routes and generous town privileges, especially the staple right, granted by Charles Robert of Anjou in 1321 accelera- ted its boom; this is reflected also in the munificent archi- tecture of Levoča, preserved up to present days. The pride of Levoča is the Saint James´s Church, minor ba- silica from the 14th century. It treasures up lots of relics of gothic and renaissance sculpture and painting.A real mas­ terpiece is the main altar, which is considered to be the highest late gothic wooden 3 winged altar in the world. The height of the altar is 18.62 m and its author is Master Pavol of Levoča. It has been made in three stages during the years 1507 – 1517 and its last restoration has been fini­ shed in 2015.The altar cabinet is dominated by monumen- tal sculptures of Madonna, St. John the Evangelist and St. James the Greater. The closed wings of the altar cabinet consist of a cycle of panel paintings with the theme of the Passion and when opened, the wings show scenes from the life of St.John the Evangelist and St.James the Greater. Gothic sculptural group“Last Supper” is set in the predella. Levoča – former free royal city has been inscribes to UNESCO World Heritage List in 2009 on account of its uniqueness, together with theWorks of Master Pavol. Town surrounded by wonderful nature offers to both sum- mer and winter sports lovers a lot of choices for hiking, biking, cross-country and downhill skiing. Step by step, the town acquires also its position within congress and religious tourism. Informačná kancelária mesta Levoča Námestie Majstra Pavla 58 054 01 Levoča Tel.: +421 53/ 451 37 63 www.ik.levoca.eu Foto: archív SNM-Spišské múzeum v Levoči www.lexikon.sk 271

click to read more

Mestský úrad Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok /30C/ Tel.: +421 52/ 466 01 01, 466 02 06, Fax: +421 52/ 466 01 27 E-mail: primator@kezmarok.sk, www.kezmarok.sk Kežmarská informačná agentúra, Hlavné námestie 46 Tel./fax: +421 52/ 449 21 35, E-mail: info@kezmarok.sk Kežmarok Mestský úrad Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov /17E/ Tel.: +421 54 / 486 21 22, 486 21 71, Fax: +421 54 / 472 24 76 E-mail: mesto@bardejov.sk, www.bardejov.sk TIK Bardejov, Radničné námestie 21 Tel./fax: +421 54/ 474 40 03, E-mail: tikbardejov@proxisnet.sk Bardejov Mestá Bardejov, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa získali v stredoveku výsady slobodných kráľovských miest. Okrem hrdej minulosti a  jedinečných historických pamiatok ich dnes spája snaha zachovať bohaté dedičstvo. Združenie štyroch slovenských kráľovských miest vytvára základ na tvorbu nových možností za- chovania kultúrneho dedičstva a rozvoj cestovného ruchu. Die Städte Bardejov, Kežmarok, Levoča und Stará Ľubov- ňa erhielten im Mittelalter die Privilegien von königlichen Fre- istädten. Neben der stolzen Vergangenheit und den einmaligen historischen Denkmälern verbindet sie heute das gemeinsame Bemühen, das reiche Erbe zu bewahren. Der Verband der vier slo- wakischen Königsstädte bilden die Basis, um neue Möglichkeiten SLOVENSKÉ KRÁĽOVSKÉ MESTÁ / SLOWAKISCHE Prvá písomná zmienka o meste pochádza z r. 1241. V roku 1352 kráľ Ľudovít I. nariadil Bardejov opevniť. Fortifikačný systém sa zachoval do dnešných čias. V r. 1376 sa stal slobodným kráľov- ským mestom. Za úspešnú rekonštrukciu historického jadra bola v r. 1986 Medzinárod- ným kuratóriom nadácie ICOMOS pri UNES- CO udelená Bardejovu Európska cena - Zlatá medaila a v r. 2000 zapísali historické jadro mesta, vrátane židovského suburbia, do Zo- znamu Svetového dedičstva UNESCO. Bardejov (Bartfelt) wurde 1241 erstmals erwähnt. Im Jahre 1352 ließ König Ludwig I. die Stadt befestigen; die Festungsanlagen sind bis heute erhalten. 1376 wurde Bardejov eine königliche Frei- stadt. Für die erfolgreiche Wiederherstel- lung des historischen Stadtkerns verlieh ihr 1986 das Internationale Kuratorium der UNESCO Stiftung ICOMOS die Goldmedaille des Europäischen Preises. 2000 wurde der historische Stadtkern mit der Jüdischen Vorstadt in das UNESCO Welterbeverzeichnis aufge- nommen. Bardejov was first mentioned in 1241. In 1352, King Louis I. let build the fortifications which have been preserved until the present. In 1376, Bardejov became a free royal town. To honor the success- ful restoration of the old town, in 1986 the International Trustees of the UNESCO foundation ICOMOS awarded the town with the European Prize gold medal. In 2000, the historic old town and the Jewish suburb were added to the UNESCO World Heritage List. Mesto vzniklo zlúčením viacerých osád pôvodného slo- vanského obyvateľstva s  osadou nemeckých prisťahovalcov. Kežmarok získal prvé mestské práva v r. 1269. V 15. až 19. stor. pra- covalo v meste vyše 40 cechov.Na tradíciu ľudových remesiel nad- väzuje významná akcia - EĽRO - Európske ľudové remeslo, ktorá sa každoročne organizuje v letnom období. Kežmarok (Kesmark) entstand durch die Zusammen- legung mehrerer Ortschaften der slowakischen Bevöl- kerung mit den Siedlungen der deutschen Zuwanderer. Kes- mark erhielt 1269 das Stadtrecht, im 15. bis 19. Jh. arbeiteten hier über 60 Zünfte. In Anlehnung an die traditionelle Handwerkskunst findet hier alljährlich im Sommer die renom- mierte Veranstaltung „Volkstümliches Handwerk Europas“ (EĽRO) statt. Kežmarok came into existence by the merge of some settlements of the local Slovak population and colonies of the German settlers. Kežmarok received the municipal privileges in 1269. From the 15th through to the 19th century, more than 60 guilds worked here. Honoring the traditional craftsmanship, every year in summer the renowned event „Traditional Crafts of Europe“ (EĽRO) takes place. 272 www.lexikon.sk

click to read more

Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča /30F/ Tel.: +421 53/ 451 40 01, 451 24 67, Fax: +421 53/ 451 22 46 E-mail: mesto@levoca.sk, www.levoca.sk Informačná kancelária mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla 58 Tel.: +421 53/ 451 37 63, E-mail: ikle@levoca.sk Levoča KÖNIGSSTÄDTE /THE SLOVAK ROYALTOWNS zur Bewahrung des Kulturerbes und Förderung des Fremdenver- kehrs zu schaffen. The towns of Bardejov, Kežmarok, Levoča and Stará Ľubov- ňa were granted the privileges of a free royal town in the Middle Ages.All four share a proud past, fantastic historical monuments, and sincere efforts to preserve the rich heritage. The Association of the Four Slovak Royal Towns is the basis to create new oppor- tunities for the preservation of the cultural heritage and the deve- lopment of tourism. Prvá písomná zmienka o meste je z r. 1249. V roku 1271 sa mesto spomína už ako centrum Provincie spišských Sasov a dostáva práva slobodného kráľovského mesta. Levočské námestie patrí medzi najväčšie stredoveké námestia na Slovensku. V jeho strede sa nachá- dzajú ústredné dominanty námestia - renesančná radnica, zvonica a  Bazilika minor sv. Jakuba. Hlavný oltár je nielen dokonalým ume- leckým dielom, ale aj najvyšším gotickým oltárom na svete s výškou 18,62 m, zhotoveným v dielni Majstra Pavla z Levoče. V r. 2009 bolo historické centrum Levoče a Dielo Majstra Pavla zapísané do Zozna- musvetovéhokultúrnehodedičstvaUNESCOakosúčasťlokalitys no- vým názvom: Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia. Levoča (Letschau) wurde 1249 erstmals erwähnt. 1271 war die Stadt bereits ein Zentrum der Spiš Gespannschaft und erhielt die Rechte einer königlichen Freistadt. Der Stadtplatz zählt zu den größ- ten mittelalterlichen Plätzen der Slowakei; er wird vom Rathaus im Renaissancestil, dem Glockenturm und die Bazilika minor Hl. Jakob beherrscht. Deren Hauptaltar ist nicht nur ein vollkommenes Kunst- werk - ein Werk des Meisters Paul von Levoča, sondern mit 18,62 m auch der höchste gotische Altar der Welt. Seit 2009 steht das histo- rische Zentrum von Levoča und das Werk von Meister Paul in der UNESCO-Welterbe-Liste als Teil einer neuer Lokalität: Levoča, Burg Spišský hrad und damit verbundene kulturelle Denkmäler. Levoča was first mentioned in 1249. In 1271 the town was men- tioned as a centre of the Province of Spiš which received the privileges ofthefreeroyaltown.Thesquareisoneofthelargestmedievalsquares in Slovakia. It is dominated by the Renaissance town hall, the bell tower, and the Bazilika minor of St. Jacob. The altar inside - a master piece of Master Paul of Levoča - is not only a perfect work of art, but with a height of 18, 62 m it is also the highest Gothic altar in the world. In 2009 was the historic center of Levoča and theWork of Master Paul was enlisted in the UNESCO World Heritage List as part of a new site: Levoča, Spišský hrad Castle and the associated cultural monuments. Prvá listinná zmienka o Starej Ľubovni je z r. 1292. Najvýz- namnejšie privilégia dostala v r. 1364 od uhorského kráľa Ľudo- víta I., ktorý ju povýšil na slobodné kráľovské mesto s právom meča a  vyňal spod jurisdikcie hradu Ľubovňa. Ľubovňania získali výhody tzv. magdeburského práva, t.j. mohli si voliť richtára, mestskú radu, usporadúvať výročné trhy, čapovať pivo, loviť ryby a  súdiť svojich občanov. Rozmach mesta pokračoval aj po r. 1412, keď bolo zaradené medzi 16 spišských miest daných uhors- kým kráľom Žigmundom Luxemburským do zálohu poľskej korune. Stará Ľubovňa (Altlublau) wurde 1292 erstmals urkundlich erwähnt. Die größten Privilegien erhielt sie 1364 vom ungarischen König Ludwig I., der sie zur königlichen Freistadt mit Schwertrecht erhöhte und aus der Rechtssprechung der Burgherrschaft Ľubovňa herauslöste. Die Bürger erhielten die Vorrechte des sog. Madgeburger Rechtes, d.h. sie konnten Richter und Stadtrat wählen, Märkte abhalten, Bier abzapfen, Fische fangen und Gericht über die Mitbürger halten. Der Aufschwung hielt bis 1412 an. Dann verpfändete sie Kaiser Sigismund von Luxemburg mit 16 Zipser Städten an die polnische Krone. Stará Ľubovňa was first mentioned by a document in 1292. It received the greatest privilege in 1364, when the Hungar- ian King Louis I. promoted it a royal free town which has the right of the sword and was freed from the jurisdiction of Ľubovňa Castle. The citizens were granted the advantages of the so called Law of Magdeburg. They had the right to elect the reeve and town council, hold fairs, draught beer, catch fishes, and hold trials of their fellow citizens. The bloom lasted until 1412, when the Hungarian King Sigismund of Luxemburg gave Stará Ľubovňa as one of 16 towns in Špis as a pawn to the Polish Crown. Foto: Mgr. Juraj Čurilla www.royal-towns.sk Mestský úrad Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa /15F/ Tel.: +421 52/ 431 51 11, 432 12 06, Fax: +421 52/ 432 30 33 E-mail: mesto@staralubovna.sk, www.staralubovna.sk Informačné centrum mesta Stará Ľubovňa, Námestie sv. Mikuláša 21 Tel./fax: +421 52/ 432 17 13, E-mail: ic@staralubovna.sk Stará Ľubovňa www.lexikon.sk 273

click to read more

Mesto Vysoké Tatry leží na území najkrajších a  jediných slovenských veľhôr. Jedinečné prírodnéprostredie,kdesanama- lej ploche rýchlo mení reliéf krajiny (podhorské lúky, ihličnaté lesy, ľadovco- vé doliny, strmé štíty, plesá a dravé horské potoky), je do- slova turistickým rajom. Po celý rok priťahujú klimatické kúpele, horolezectvo, lyžovanie a ďalšie turistické atrakcie návštevníkov z celého sveta. Obľubujú ich tí, ktorí vedia oceniť čistý vzduch, horskú klímu a tradičnú slovenskú po- hostinnosť.Máme pre Vás dvere otvorené dokorán! Die Stadt Vysoké Tatry liegtimschönstenundeinzigen Hochgebirge der Slowakei. Die einmalige Natur mit ihrem ab- wechslungsreichen Landschafts- bild (Bergwiesen, Nadelwälder, Gletschertäler, steile Gipfel, Bergseen, reissende Bäche), ist ein buchstäbliches Paradies des Fremdenverkehrs. Das ganze Jahr über locken Luftkurorte, Berg- steigen, Skifahren und andere An- gebote Besucher aus der ganzen Welt an. Sie begeistert jene, die reine Luft, Bergklima und die tra- ditionelle slowakische Gastfreund- lichkeit zu schätzen wissen. Mit weitgeöffneten Türen warten wir auf Ihren Besuch! The town of Vysoké Tatry lies in Slovakia’s most beautiful and only high mountains. The unique nature with its varied scenery (alpine meadows, coni­ ferous forests, glacier valleys, towering peaks, mountain lakes, mountain torrents) is a real tourist paradise. All year round climatic health-resorts, mountain climbing, skiing and other tourist offers attract visitors from all over the world. It enjoys great popularity among people, who treasure clean air, or a mountain climate, and the traditional Slovak hospitality. With doors wide open we wait for your visit! Foto: TMR/Marek Hajkovský Prešovský samosprávny kraj | Land Prešov | Region of Prešov Mestský úrad, 062 01 Vysoké Tatry-Starý Smokovec /29A,B/ Tel.: +421 52/ 478 04 19, Fax: +421 52/ 478 04 59 E-mail: msu@vysoketatry.sk www.tatry.sk Vysoké Tatry www.tatry.sk, www.vysoketatry.sk 274 www.lexikon.sk

click to read more

Enjoy the most beautiful skiing experiences in Slovakia – Tatranská Lomnica & Štrbské Pleso Erleben Sie die schönsten Skifahrerlebnisse in der Slowakei – Tatranská Lomnica & Štrbské Pleso Spend magical moments in unique places – Štrbské Pleso 1,347 m.a.s.l. Verbringen Sie magische Momente auf einmaligen Stellen – Štrbské Pleso 1347 m ü.M. Treat yourself to the most beautiful views in Slovakia – Mt. Lomnický štít 2,634 m.a.s.l. Genießen Sie die schönsten Ausblicke in der Slowakei – Lomnitzer Spitze 2634 m ü.M. Relax in Tatra-Grandhotels www.tmrhotels.com Entspannen Sie sich in Tatra-Grandhotels www.tmrhotels.com DISCOVER THE HIGH TATRAS IN SLOVAKIA ENTDECKEN SIE DIE HOHE TATRA IN DER SLOWAKEI

click to read more

Prešovský samosprávny kraj | Land Prešov | Region of Prešov Snina a jej región sú vďaka odľah- losti a neporušenosti prírody vyhľadá- vanýmcieľomturistov.Mestoležímedzi Beskydským predhorím a  Vihorlatským pohorím v  najvýchodnejšej časti Sloven- ska. Prírodné atrakcie ako Národný park Poloniny, súčasťou ktorého sú aj Karpat- ské bukové pralesy zapísané do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO, Sninský kameň (3), Morské oko (1) a dreve- né kostolíky (4) sú lákavou pozvánkou pre návštevníka regiónu. Celé územie je pop- retkávané aj množstvom medzinárodných cyklotrás a turistických trás. V rekreačnej oblasti Sninské rybníky vzdialenej len 3 km od Sniny, je vy- budovanýprírodnýkúpacíbiotop(5),v ktoromfiltráciuvody zabezpečujúvodnérastlinya riasy.Historickyjezaujímavýaj novozrekonštruovaný kaštieľ (2) z konca 18. stor. so sochou Herkula,ktorá je dodnes symbolom mesta. Die Stadt Snina und deren Region ist Dank der Abgelegenheit und Unversehrtheit der Natur ein begehrtes Ziel derTouristen. Die Stadt liegt zwischen Beskydy Vorgebirge und Vihorlat Gebirge im östlichsten Teil der Slowakei. Natürliche Attraktionen wie der Natio- nalpark Národný park Poloniny, dessen Teil die Karpatské bukové pralesy Urwälder (eingetragen als UNESCO - Na- tur Welterbe) sind, Sninský kameň (3), das Morské oko (1) und die hölzernen Kirchen (4) sind eine verlockende Einla- dung für jeden Besucher. Das ganze Gebiet wird durch eine Reihe von internationalen und Fahrradrouten und Wanderwegen gekreuzt. Im Erholungsgebiet der Snina Fischteiche (3 km von Snina) wurde ein na- türliches Bade-Biotop (5) aufgebaut, des- senWasserfiltration durchWasserpflanzen und Algen gewährleistet ist. Historisch interessant ist das neu restaurierte Schloss (2) (Ende 18. Jahrhundert), mit der Statue von Herkules, die das Symbol der Stadt ist. The town Snina and its region is thanks to the remoteness and the vir- ginity of the nature a soughtafter destination for tour- ists.ThetownissituatedbetweentheBeskydyfoothillsand Vihorlat mountain chain in the easternmost part of Slova- kia.NaturalattractionsliketheNationalParkNárodnýpark Poloniny, part of wich are the Karpatské Bukové pralesy primaryforests(registeredasUNESCO-NaturalWorldHeri­ tage), Sninský kameň (3), Morské oko (1) and the wooden churches (4) are tempting invitation for a visitor.The whole regioniscrossedbya numberofinternationalcyclingroutes and hiking trails. Within the recreational area of the Snina Ponds (3 km from Snina) a natural ba­thing habitat (5) has beenbuilt.Thewaterfiltrationisbasedonwaterplantsand algae. Historically interesting is the newly reconstructed castle (2) from the late 18th century with the statue of Her- cules,which is the symbol of the town. Mesto Snina, Strojárska 2060, 069 01 Snina /34F/ Tel.: +421 57/ 756 18 20 E-mail: mesto.snina@snina.sk www.snina.sk Snina 1. 2. 3. 4. 5. 276 www.lexikon.sk

click to read more

Prešovský samosprávny kraj | Land Prešov | Region of Prešov Prešovská regionálna komora SOPK Vajanského 10, 080 01 Prešov Tel.: +421 51/ 7599 952, E-mail: sopkrkpo@sopk.sk, www.po.sopk.sk Regionálna kancelária pre región Prešov Vajanského 10, 080 01 Prešov Tel.: +421 910 828 281, E-mail: presov@sario.sk, www.sario.sk Poprad je vďaka polohe pod Vysokými Tatrami zaujíma- vý pre obdivovateľov prírodných krás. Mesto je bohaté na sakrálne a historické pamiatky. Medzi najcennejšie patrí stredo- veké námestie s  renesančnými meštianskymi domami a  Kostol sv. Juraja s dielami Majstra Pavla z Levoče, ktoré sa nachádzajú v mestskej časti Spišská Sobota a patria k jedinečným historickým skvostom Spiša. Moderný Poprad je vyhľadávaným miestom do- mácich i zahraničných turistov. Poprad zieht durch seine Lage unterhalb der Hohen Ta- tra viele Bewunderer von Naturschönheiten an. Die Stadt ist reich auch an sakralen und historischen Denkmälern; zu den wert- vollsten zählt der mittelalterliche Platz mit den Bürgerhäusern im Renaissancestil und der Kirche Hl. Georg mit Werken von Meister Paul aus Letschau, die im Stadtteil Spišská Sobota liegen und die zudenunvergleichlichenZipserJuwelengehören.DasmodernePo- prad wird vonTouristen aus dem In- undAusland gern besucht. Thanks to the geographical position below the High Tat- ras, Poprad is a magnet for lovers of beautiful spots. The town also is rich in sacral and historical monuments. To the most valuable belong the medieval square lined by Renaissance burg­ her houses, and the church of St. George, which displays works of Master Paul from Levoča which are located in the town district of Spišská Sobota and belong to the Jewels of Spiš. Present-day Poprad is much visited by tourists from Slovakia and abroad. Starobylé a  súčasne moderné mestečko Spišská Belá sa nachádza na polceste medzi Popradom a  Starou Ľubovňou. Odjakživa je preturistovbránoudoblízkychBelianskychTatier a poskytuje im zázemie i turistické služby. Samo sa neustále skrášľuje a  rozvíja, čoho dôkazom je aj novovybudovaná cyklotrasa európskeho formátu do Tatranskej Kotliny, kde sa nachádza známa Belianska jaskyňa. V  Kaštieli Strážky sa dá, okrem iného, vidieť dielo nášho vynikajúceho maliara Ladislava Mednyánszkeho. Medzi významné kultúrne po- dujatia mesta patria najmä Kaštieľne hry v Strážkach a tradičný Spišský zemiakarský jarmok. Die Stadt Spišská Belá, alt und modern gleichzeitig ist auf halbem Weg zwischen Poprad und Stará Ľubovňa. Immer ein Tor für Touristen zu den nahe gelegenen Belianske Tatry lie- fert sie Hintergrund und touristische Dienstleistungen. Die Stadt selbst ist schön und entwickelt sich ständig weiter, wie auch der neu gebaute Radweg von europäischem Format zu Tatranská Kotlina belegt, wo die berühmte Höhle Belianska jaskyňa. Im Kastell Strážky können, unter anderem, die Werke unseres he- rausragenden Malers Ladislav Mednyánszky gesehen werden. Zu den wichtigsten kulturellen Veranstaltungen der Stadt gehören vor allem die Schloss Spiele in Strážky und die traditionelle Zipser Kartoffel Messe. Town Spišská Belá, ancient and modern at the same time is located halfway between Poprad and Stará Ľubovňa. Always been a gateway for tourists to nearby Belianske Tatry and provides background and tourist services. The town itself is beautiful and constantly evolving, as evidenced by the newly built bike trail of european format to Tatranská Kotlina, where the famous cave Belianska Jaskyňa is located. In chateau Strážky, among other things, the work of our outstanding painter Ladislav Mednyánszky can be seen. Among the important cultural events of the city are the Castle Plays in Strážky and the traditional Spiš Potato Fair. Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 058 01 Poprad /33 C2/ Tel.: +421 52/ 716 71 11 www.poprad.sk Poprad Mestský úrad, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá /30A/ Tel.: +421 52/ 468 05 11, Fax: +421 52/ 468 05 01 E-mail: info@spiskabela.sk, www.spisskabela.sk Spišská Belá Mestské informačné centrum: Štefánikova 99/72,Tel.: +421 52/161 86, +421 52/7721 700, E-mail: infopp@msupoprad.sk www.lexikon.sk 277

click to read more

Prešovský samosprávny kraj | Land Prešov | Region of Prešov Obecný úrad 067 34 Osadné 100 /34D/ Tel.: +421 57/ 779 81 24 www.osadne.com Osadné Obec leží v severovýchodnej časti Nízkych Bes- kýd v  doline rieky Udava. Prvá písomná zmienka je z  r.  1543. Návštevníkov zaujme grécko-katolícky chrám z r. 1792 a pravoslávny chrám z r. 1930, pod ktorým sa nachádza krypta vojakov z I. svetovej vojny, jedi- ná svojho druhu na Slovensku.V r. 2005 bola zre- konštruovaná a posvätená. Pre návštevníkov je prístupná nonstop. Dominantou Osadného je aj informačná tabuľa v podobe medveďa.Turis- tické zaujímavosti v okolí: Prírodná rezervácia Udava, Národný park Poloniny, Lesný náučný chodník Udava a Medzinárodný cykloturistický chodník do Poľskej republiky. Das Dorf liegt im nordöstlichen Teil des Nízke Beskydy Gebirge im Tal des Flusses Udava. Die erste schriftliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1543. Interessent für die Besucher ist die griechisch-katholische Kirche erbaut im 1792 und die orthodoxe Kirche aus dem Jahr 1930, unter denen die Gruft der Solda- ten aus dem Ersten Weltkrieg ist, der einzige seiner Art in der Slowakei. Sie wurde reno- viert und 2005 eingeweih. Die Gruft ist ständig geöffnet. Die Dominante von Osadné ist auch eine Informationsta- fel in Form eines Bären. Sehenswürdigkeiten in der Nähe: vonNaturschutzgebietPrírodnárezerváciaUdava,Natio- nalpark Národný park Poloniny, Waldlehrpfad Udava und interna­tionaler Radwanderweg nach Polen. The municipality is located in the north-east part of the Nízke Beskydy Mountains, in the valley of river Udava.The first written record comes from 1543. The visitors are captured by the Greek-Catholic Church from 1792 and the Orthodox Church from 1930, inside of which is the Crypt of soldiers fallen in the World War I., the only one of its kind in Slovakia. Was renovated and conse­crated in 2005. The crypt is open nonstop. The Krypta vojakov z I. svetovej vojny / Gruft von Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg / Crypt of soldiers from World War I.: 067 34 Osadné 104 Tel.: +421 57/ 779 86 48 www.krypta.sk information board in the form of a bear dominates in Osadné.Other tourist attractions in the surrounding: Na- ture Preserve Prírodná rezervácia Udava, National Park Národný park Poloniny, forest educational trail Udava and International cycling trail to Poland. 278 www.lexikon.sk

click to read more

Hlavné námestie 1,060 01 Kežmarok /30C/ Tel.: +421 52/ 466 01 12 E-mail: elro@kezmarok.sk www.elro.kezmarok.sk Európske ľudové remeslo Kežmarok Prešovský samosprávny kraj | Land Prešov | Region of Prešov Podtatranské mesto Kežmarok sa v 15.- 19.storočí pýšilo vyše 40 cechmi a množstvom remeselníckych dielní. Nadviazalo na tieto tradície a už 26 rokov organi- zuje jedinečný festival - EĽRO - najväčší v Európe.Ročne ho navštívi viac ako 50 000 ľudí. Vždy počas druhého júlové- ho víkendu (8. - 10. 7. 2016) tu ožije duch minulosti vďaka stovkámdomácicha zahraničnýchmajstrov,remeselníkov a ľudovýchtvorcov.Návštevnícimôžuobdivovaťichvýrob- ky, vyskúšať si autentické remeslo, pozrieť folklórny pro­ gram,alei nazrieťdohistóriemestaa hradu.EĽRO-tojeaj história, ktorá ožíva na nádvorí kežmarského hradu, vôňa slovenských špecialít z tradičného salaša, čerstvo upečený chlieb a koláče, špeciality z mlieka, rýb a mäsa. Navštívte aj vy festival Európske ľudové remeslo, objavte nepoznané, vzdajte hold svojim predkom i dnešným zručným majstrom a prežite v Kežmarku nezabudnuteľné tri dni. Kežmarok - die Stadt unter dem Vysoké Tatry Gebirge hatte in 15. - 19. Jahrhundert stolze 40 Gilden und eine Vielfalt von Handwerkswerkstätten.An die­ se Tradition anknüpfte die Stadt mit dem einzigartigen Festival EĽRO, der schon seit 26 Jahren stattfindet. Es ist das größte Festival dieser Art in Europa - es hat alljährlich mehr als 50 000 Besucher. Der Geist der Vergangenheit auflebt hier immer während des zweiten Wochenendes im Juli (8. - 10. 7. 2016) durch Hundertevonörtlichen undausländischenMei- stern und Handwer- kern.Die Besucher können deren Erzeugnisse bewundern oder auch selbst die authentische Handwerke erproben, sich Folklorevorstellungen ansehen sowie eine Einsicht in die Geschichte der Stadt und der Burg bekommen. EĽRO - das ist Geschichte, die auf dem Innenhof der Burg von Kežmarok zum Leben erweckt wird, der Duft der slowa- kischen Spezialitäten von der traditionellen Almhütte, des frischgebackenes Brotes, Kuchen oder Spezialitäten aus Milch, Fisch oder Fleisch. Besuchen sie EĽRO, entdecken sie das Unbekann- te, huldigen sie ihre Vorfahren und die Meister von Heu­te und verbringen sie drei unvergessliche Tage in Kežmarok. Kežmarok, a town beneath the Vysoké Tatry Mountains used to have more than 40guilds and a lot of craft workshops in the 15th - 19th century.This tradition was renewed 26 years ago, organizing a unique festival - EĽRO. It is the greatest festival in Europe.Visited yearly by more than 50 000 visitors.Every year during the second wee­kend of July (July 8th - 10th 2016) the spirit of the past comes back to life thanks to hundreds of local and foreign masters, craftsmen, folk creators. The visi- tors can admire their products; try the authentic crafts themselves, enjoy folk dances and music but also have a look into the history of the town and the castle. EĽRO - that‘s also the history coming alive at the courtyard of the Kežmarok Castle, twang of Slovak specialties from a traditional shepherd‘s hut, scent of fresh bread, cakes or specialties made from milk, fish or meat. Visit EĽRO, discover the unknown, pay tribute to both your ancestors and today‘s handy craftsmen and enjoy unforgettable three days in Kežmarok. www.lexikon.sk 279

click to read more

Spišské múzeum v Levoči je špecializované múze- um SNM. Zameriava sa na výskum historického vývoja mesta Levoča a okolia, diela Majstra Pavla z Levoče a vý- voj Spišského hradu a okolia. Zbierkový fond múzea pre- zentujú štyri expozície. Historická radnica. Renesančná radnica z  15. stor. je jednou z dominánt levočského námestia. V nej je umiest- nená expozícia Spišského múzea, venovaná dejinám mesta Levoča a historickým dielam zo spišského regiónu. Dom Majstra Pavla. V  historickom dome na námestí je expozícia veno- vaná životu a dielu jedného z najvýz- namnejších majstrov neskorej gotiky – rezbárovi Majstrovi Pavlovi, autoro- vi sôch v chráme sv. Jakuba v Levoči. Výstavná sieň je umiestnená v jed- nom z  architektonicky najpôsobivej- ších meštianskych domov na námes- tí s pôvodnou kamennou a freskovou výzdobou. Predstavuje reprezentatív- ny prierez dielami spišského regiónu. Spišský hrad. Pôvodne kráľovský hrad, je jeden z najroz- siahlejších hradných komplexov v strednej Európe. Hrad spolu s komplexom Spišskej Kapituly je zapísaný v zozna- me svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Rozsiahla románska dispozícia hradu z 13. storočia ako aj neskoršie prestavby v gotickom slohu sú dokladom stavebného vý- voja hradu a premien jeho funkcie. Spiš Museum in Levoča ist ein spezialisier- tes Museum des SNM das sich auf die Erforschung der historischen Entwicklung der Stadt Levoča und ihrer Umgebung, des Werks von Meister Pavol und Entwicklung der Burg Spišský hrad mit ihren Umge- bung. Die Sammlungen des Museums präsentieren vier Expositionen. Historisches Rathaus Das Renaissance Rathaus aus dem 15. Jahrhundert ist eine der Dominanten des Platzes von Levoča. Dort befindet sich eine Exposition des Zipser Museums, gewidmet der Geschichte der Stadt Levoča und den historischen Werken aus der Zipser Region. Das Haus von Meister Pavol. Im historischen Haus ist die Exposition gewidmet dem Leben und Werk eines der bedeutendsten Meister der Spätgotik – dem Bildschnit- zer Meister Pavol, Autor der Statuen im Tempel des hei- ligen Jakob in Levoča. Die Ausstellungshalle befindet sich in einem der archi- tektonisch eindrucksvollsten Stadthäuser auf dem Platz mit Originaler Stein und Fresken Dekoration. Sie stellt einen repräsentativen Querschnitt der Arbeiten aus der Region Spiš dar. Burg Spišský hrad. Ursprünglich eine Königsburg, ist eine der größten Burganlagen in Mitteleuropa. Sie ist, zusammen mit dem Komplex der Spišská Kapitula in der UNESCO-Welterbeliste eingetragen.Ausgedehnter Grundriss der romanischer Burg aus dem 13. Jahrhundert sowie weiteren Veränderungen im gotischen Stil sind ein Beweis für architektonische Entwicklung des Schlosses und der Transformation ihrer Funktion. Museum of Spiš in Levoča is a specialized museum of the SNM devoted to the research of the historical de- velopment of the town Levoča and its surroundings, the work of Master Pavol and the de- velopment of the Spišský hrad Castle and its surroundings. The collections are presented in four expositions. Historical Tow-Hall The renai­ ssance town-hall from the 15th century is one of the dominants of the Levoča Square. There you can find the exposition of the Museum of Spiš, devoted to the history of the town Levoča and to historical works of art from Spiš region. The House of Master Pavol. The historical house hosts the exposition devoted to life and works of one of the most important masters of the Late Gothic – woodcarver Master Pavol, author of the statues in St. Jabob´s Church in Levoča. The exhibition hall is located in one of the architectura­ lly most impressive town houses on the square with origi- nal stone and fresco decorations. It shows a representati- ve cross-section of works from the Spiš region. Spiš Castle, originally a royal castle, is one of the largest castle complexes in Central Europe. It is inscribed in the UNESCO World Heritage List together with the complex of Spišská Kapitula. Extensive layout of the Romanesque castle from the 13th century as well as other alterations in the Gothic style are evidence of architectural develop- ment of the castle and transformation of its functions. Prešovský samosprávny kraj | Land Prešov | Region of Prešov Námestie Majstra Pavla 40, 054 01 Levoča Tel.: +421 53/ 451 27 86, +421 905 742 428 E-mail: muzeum@levonet.sk www.snm.sk SNM–Spišské múzeum Foto: Marcela Siváková 280 www.lexikon.sk

click to read more

Prešovský samosprávny kraj | Land Prešov | Region of Prešov Múzeum ukrajinskej kultúry.Najstaršienárodnostnéšpe- cializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou sa venuje dokumentácii základných etáp kultúrno-historického a  so- ciálno-ekonomického vývoja Ukrajincov na Slovensku. Hlavná expozícia dokumentuje kultúrno-historický vývoj ukrajinského obyvateľstva od najstarších čias. Galéria Dezidera Millyho je tiež súčasťou Múzea ukrajinskej kultúry. Národopisná expozícia v prírode. Dokumentuje vývoj ľudo- vej architektúry a bývania na severovýchode Slovenska. Okrem najtypickejších hospodárskych a  obytných stavieb sa v  areáli nachádza drevený kostolík z r. 1766. Museum der Ukrainischen Kul- tur. Das älteste und landesweit tätige Nationalitätenmuseum widmet sich der Dokumentation der wesentlichen Phasen der kulturhistorischen und so­zialökonomischen Entwicklung der Ukra­iner in der Slowakei. Hauptausstellung: die kulturgeschicht- liche Entwicklung der ukrainischen Bevölkerung seit den frühen Tagen. Galerie von Dezider Milly ist auch Teil des Museums. Die EthnographischeFreilichtausstellung dokumentiert die Entwicklung der Volksarchitektur und Wohnkultur im Nordos- ten der Slowakei.  dokumentiert.Neben typischenWirtschafts- undWohngebäuden gibt es hier eine Holzkirche (1766). Museum of Ukrainian Culture. This nationwide active in- stitution is the oldest museum of a national minority; it docu- ments the basic stages of the cultural and historical, social and economic development of the Ukrainians in Slovakia. The main exhibition documents the cultural and historical deve­lopment of the Ukrainian population since the early days. Gallery of Dezider Milly is part of the Museum. The ethnographic open-air exhibition docu- ments the development of ethnic architecture and housing in the north-eastern Slovakia. In addition to the typical economic buildings and dwellings,thereisa woodenchurchfrom1766. Múzeum rusínskej kultúry. Poslaním špecializovaného múzea je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovanie a sprístupňovanie múzejných zbie- rok, ktoré dokladajú vývin materiálnej a duchovnej kultúry Rusínov v Slovenskej republike. Museum der Ruthennischen Kultur. SeineAufgabeisteszielstrebigSammlungen, welche die Entwicklung der materiellen und geistigen Kultur der Ruthenen in der Slo- wakei belegen, zu erwerben und zu schützen, wissenschaft- lich und fachlich aufzuarbeiten und zugänglich zu machen. Museum of Ruthenian Culture. The mission of the specia­lized museum is to collect and preserve, expertly and scientifically elaborate and open to the public the collections, which docu- ment the development of the material and spiritual culture of the Ruthenians living in Slovakia. Synagóga v Prešove. Ortodoxná synagóga z r. 1898 so za- chovaným inventárom patrí k najatraktívnejším židovským pa- miatkam u nás. Expozíciu Múzea židovskej kultúry tvorí zbierka judaík Ing. Eugena Bárkánya,inštalovaná v synagóge. Synagoge in Prešov. Orthodoxe Sy- nagogeausdemJahr1898miterhaltenem Inventar gehört zu den attraktivsten jü- dischen Denkmälern in der Slowakei. Die Exposition des Museum der jüdischen Kultur besteht aus Sammlungen von Judaika von Ing. Eugen Bárkány, die in der Synagoge installiert ist. Synagogue of Prešov. The ortho- dox synagogue from 1898 with well- preserved inventory belongs to the most attractive Je­wish monuments in Slovakia. The exposition of the Museum of Jewish Culture, consisting of Ing. Eu- gen Barkany’s collection of judaica, is installed in the synagogue. Centrálna 258, 089 01 Svidník /18E/ Tel.: +421 54/ 245 10 01 E-mail: sekretariat-muk@snm.sk www.snm.sk SNM–Múzeum ukrajinskej kultúry Masarykova 10, 080 01 Prešov /32E/ Tel.: +421 51/ 245 33 16, +421 907 814 739 E-mail: olga.glosikova@snm.sk, www.snm.sk SNM–Múzeum rusínskej kultúry Synagóga v Prešove, Okružná 32, 080 01 Prešov /32E/ Tel.: +421 51/ 773 16 38, +421 2/ 2049 01 01 E-mail: mzk@snm.sk, www.snm.sk SNM–Synagóga v Prešove www.lexikon.sk 281

click to read more

Múzeum je jedinou inštitúciou v  Európe a  prvou na svete, ktorá sa venuje dielu a pôvodu jedného z najvýz- namnejších umelcov druhej pol. 20. stor. – Andymu War- holovi.Vzniklo v r. 1991 vďaka iniciatíve JohnaWarhola, vicepre- zidenta NadácieAndyhoWarhola v NewYorku, Freda Hughesa, prezidenta Nadácie Andyho Warhola v  New Yorku a  Dr. Michala Bycka, PhD., súčasného emeritného prezidenta Spoločnosti Andyho Warhola a hlavného kuratoraMMUAWv Medzilaborciach.Múzeummátri stále expozície: Stála expozícia diel Andyho Warhola, StálaexpozíciadielPaulaWarhola(Andyhonajstaršie- ho brata, amatérskeho výtvarníka) a jeho syna Jame- sa Warhola (Andyho synovca, profesionálneho umel- ca) a Stála expozícia o pôvode Andyho Warhola, kde sú prezentované vzácne dokumenty, artefakty a  iné materiály o pôvode umelca. V dedinke Miková, neďaleko Medzilaboriec, sa narodili rodičia Andyho Warhola. Otvorené: máj – september: Ut – Pi 10.00 – 17.00, So – Ne 12.00 – 17.00 h., október – apríl: Ut – Pi 10.00 – 16.00, So –Ne 12.00 – 16.00 h. Das Andy Warhol-Museum der modernen Kunst in Medzilaborce ist die einzige Instituion in Europa und die erste der Welt, die dem Werk und der Herkunft von Andy Warhol, einem der bedeutendsten Künstler der 2. Hälfte des 20. Jh., gewidmet ist. Es entstand 1991 dank der Initiative von John Warhol, dem Vizepräsidenten der Andy Warhol-Stif- tung in New York, Fred Hughes, Präsident der Andy Warhol Stiftung in NewYork und Dr. Michal Bycko, PhD., den aktuellen Präsident Emeritus der Andy Warhol Gesellschaft und dem Hauptkurator des MMUAW in Me­dzilaborce. Das Museum hat dreiDauerausstellungen:DauerausstellungdesWerkvonAndy Warhol, Dauerausstellung des Werk von Paul Warhol (ältester Bruder von Andy, ein Amateur-Künstler) und dessen Sohn, James Warhol (Neffe von Andy, ein professioneller Künstler) und eine Dauerausstellung über die Herkunft von Andy Warhol, die seltene Do- kumente,Artefakte und andere Materialien über die Herkunft des Künstlers zeigt. Im Dorf Miková, in der Nähe von Medzilaborce, wurden die Eltern von Andy Warhol geboren. Geöffnet: Mai – September Di – Fr 10.00 – 17.00, Sa – So 12.00 – 17.00, Oktober – April Di – Fr 10.00 – 16.00, Sa – So 12.00 – 16.00. The Andy Warhol Museum of Modern Art in Medzi- laborce is the only institution in Europe – and the first in the world – dedicated to the work and background of Andy Warhol, one of the most important artist of the 2nd half of the 20th century.The museum was founded in 1991 by the initiative of John Warhol, vice president of the Andy Warhol Foundation in New York, Fred Hughes, president of the Andy WarholFoundationinNewYorkandDr.MichalBycko,PhD.,the current President Emeritus of the Andy Warhol Society and the Chief Curator of MMUAW in Medzilaborce. The museum has three permanent exhibitions: Permanent exhibition of work of Andy Warhol, permanent exhibition of work of Paul Warhol (Andy‘s oldest brother, an amateur artist) and his son, James Warhol (Andy‘s nephew, a professional artist) and a permanent exhibition about the origin of Andy Warhol, which shows rare documents, artifacts and other materials about the origin of the artist. In the village Miková, near Medzilaborce,parents of Andy Warhol were born. Open: May – September Tue – Fri 10:00 – 17:00, Sat – Sun 12:00 – 17:00, October – April Tue – Fri 10:00 – 16:00,Sat – Sun 12:00 – 16:00. Prešovský samosprávny kraj | Land Prešov | Region of Prešov A.Warhola 748, 068 01 Medzilaborce /34A/ Tel.: +421 57/ 748 00 72 E-mail: awmuzeum@post.sk, warhol@zoznam.sk www.muzeumaw.sk, www.andywarhol.sk Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach 282 www.lexikon.sk

click to read more

Vihorlatské múzeum v Humennom Námestie slobody 1, 066 01 Humenné /50A/ Tel.: +421 57/ 775 22 40 (sekretariát) E-mail: sekretariat@muzeumhumenne.sk, www.muzeumhumenne.sk Vihorlatské múzeum Vihorlatské múze- um sídli v renesančnom kaštieli v  Humennom. Kaštieľreprezentujeume- lecko-historická expozí- cia s  pôvodným mobiliá- rom, umeleckými dielami a bytovými doplnkami od 17. storočia. Prírodovedná expozícia ponúka zoolo- gické a  geologické zbierky. Kaplnka Panny Márie a  priľahlé priestory sú súčasťou sakrálnej expozície. V gale- rijnej sieni Oresta Dubaya sa konajú príležitostné výstavy. Priľahlý skan- zen je ukážkou východokarpatskej architektúry s  dreveným kostolíkom sv. Archanjela Michala a  pôvodným ikonostasom z 18.storočia. Vihorlat Museum ha seinen Sitz im Renaissanceschloss in Humenné. Das Schloss wird reprä- sentiert durch die kunsthistorische Exposition mit Originalmobiliar, Kunstwerke und Wohnaccessoires seit dem 17. Jahrhundert. Natur- wissenschaftliche Exposition bie- tet zoologische und geologische Sammlungen an. Die Kapelle der Jungfrau Maria und die anliegende Räume sind Bestandteil der sakralen Expo- sition. Im Galleriesaal Orest Dubay werden gelegentlich Ausstellungen veranstaltet. Das anliegende Freilicht- museum mit der Holzkirche des heiligen Erzengels Michael und mit dem ursprünglichen Ikono- stas aus dem 18. Jahrhundert ist eine Demonstra­tion der Ostkarpa- tischen Architektur. VihorlatMuseumhasitsseatin a renaissance castle in Humenné. The castle is represented by artistic and historical exposition with original furnishings, works of art and home accessories from the 17th century.The natural scientific exposition offers zoological and geological collections. Chapel of the Virgin Mary and neigh- bouring rooms are part of the sacral exposition. From time to time exhibi- tions take place at the gallery hall of OrestDubay.Adjacentopenairmuseumisa demonstration of Eastern Carpathian architecture with its wooden church of St. Archangel Michael with the original iconostasis from the 18th century. Prešovský samosprávny kraj | Land Prešov | Region of Prešov www.lexikon.sk 283

click to read more

Prešovský samosprávny kraj | Land Prešov | Region of Prešov Svetový unikát - Slovenské opálové bane - najstaršie opá- lové bane na svete a jediné na našom kontinente, sa nachá- dzajú neďaleko Prešova. Práve tu bol nájdený najväčší a  najhodnotnejší drahý opál na svete – Harlekýn, ktorý je uložený v múzeu vo Viedni. Banské dielo má dĺžku viac ako 24 km a 17 ho- rizontov. Ťažba drahého opálu bola zastavená v  r. 1922. Obnovila sa až v r. 2012 a o tri roky bola časť bane (1,2 km) sprístupnená turistom. Na prehliadkovej trase banskými chodbami sa turisti dozvedia o  banskej činnosti,  histórií regiónu, banských technikách a o mineralógií. V Prešove v Caraffovej väznici sa nachádza aj stála expozícia opálov a banských exponátov. Prehliadky opálovej bane sú každý deň. Objednávky na tel./ fax: +421 77/ 258 96, 0918 500  741, slovakiaopal@slovakiaopal.com. Weltunikat – Slowakische Opallagerstätte – die ältesten Opalminen der Welt und die einzigen auf unserem Kontinent, befinden sich in der Nähe von Prešov. Gerade hier hat man den größten und wert- vollsten Edelopal der Welt – den Harlekin – gefunden, welcher im Naturhistorischen Museum Wien ausgestellt wird.Das Bergwerk hat eine Länge von mehr als 24 km und 17 Horizonte. Die Gewinnung von Edelopal wurde im Jahr 1922 eingestellt. Erst im Jahre 2012 wurde sie wiederaufgenommen und drei Jahre später wurde ein Teil des Berg- werks für die Touristen zugänglich gemacht (1,2 km). Auf der Füh- rungsroute durch die Grubengänge erfahren dieTouristen über Berg- bau, Geschichte der Re- gion, Bergbautechnik und über Mineralogie. Im Caraffa Gefängnis in Prešov befindet sich eine Dauer- ausstellung von Opalen und Bergbauexponaten. Führungen in der Opallagerstatt finden jeden Tag statt. Reservierung auf Tel./ Fax: +421 77/ 258 96, 0918 500 741, slovakiaopal@slovakiaopal.com. Worldwide unique – Slovakia opal mines – the oldest opal mines in the world and the only ones to be found on our continent are located near to Prešov. This is the place, where the world’s largest and most valu- able precious opal – Harlequin – has been found. It is de- posited at the Museum of Natural History in Vienna. Mine excavation is longer than 24 km and it has 17 horizons. The mining of precious opal has been brought to a standstill in 1922. It has been only resumed in 2012 and three years later a part of it was made accessible for tourists (1.2 km). During a guided tour of the mine galleries the tourists will learn about mi­ning operations, history of the region, min- ing techniques and about mineralogy. In Prešov at Cara­ ffa’s Prison there is also a permanent exhibition of opals and mining exhibits. Guided tours of the opal mine – each day. Reservations at tel./ fax: +421 77/ 258 96, 0918 500 741, slovakiaopal@slovakiaopal.com. Opálové bane Libanka, Floriánova 3201/12, 080 01 Prešov /32E/ Tel./ fax: +421 77/ 258 96, 0918 500 741 E-mail: slovakiaopal@slovakiaopal.com www.opalyslovenska.eu Slovenské opálové bane 284 www.lexikon.sk

click to read more

Prešovský samosprávny kraj | Land Prešov | Region of Prešov Národná kultúrna pamiatka Solivar patrí medzi naj- významnejšie technické pamiatky na Slovensku. Unikátny komplex objektov na čerpanie soľanky a varenie soli zo 17. stor. je ojedinelý svojho druhu nielen na území Slovenska. Po stáročia slúžil na uskladnenie, manipuláciu či distribúciu soli. Jej ústredná budova - Sklad soli - je architektonicky najimpozantnejším neskorobarokovým objektom celého historického areálu. Po rozsiahlej rekonštrukcii, ktorú realizovalo Slovenské technické múzeum, je otvorený pre verejnosť takmer po tridsiatich rokoch. Na nadzemnom podlaží je k dispozícii historicky vzácna centrál- na hala, z ktorej sa vychádza do bývalých soľných komôr. Dnes je v jednotlivých komorách umiestnená muzeálna časť, kongresový priestor a  hospodárska časť. Pre verejnosť sú okrem expozície Dejiny ťažby a  varenia soli pripravené múzejné výstavy. Okrem zrekonštruovaného Skladu soli sú v Solivare aj ďalšie technické objekty, ktoré čakajú na obnovu: šachta Leopold, huta (gápeľ), četerne (rezervoáre soľanky), varne, kováčská dielňa a klopačka. Nationaler Kulturdenkmal Solivar gehört zu den bedeu- tendsten technischen Denkmälern in der Slowakei. Unikates Komplex von technischen Objekten zum Pumpen und Kochen von Salz, welches aus dem 17. Jahrhundert kommt ist einzigartig nicht nur auf dem Gebiet der Slowakei. Jahrhundertelang diente es der Lagerung, Manipulation und Distribution von Salz. Das Zentral- gebäude – Salzlager – ist architektonisch das imposanteste Objekt aus der Zeit des Spätbarocks im ganzen historischen Areal. Nach einer umfang- reichen Rekonstruktion, durch- geführt vom Slowakischen technischen Museum, ist heu- te nach beinahe 30 Jahren für die Öffentlichkeit zugänglich. Im Obergeschoss steht zur Verfügung die historisch wertvolle Zen- tralhalle, aus welcher man zu den ehemaligen Salzkammern ge- langt. Heute befinden sich in den einzelnen Kammern ein Teil des Museums, sowie auch Kongressräume und der Wirtschaftsblock. Für die Öffentlichkeit gibt es hier außer der Exposition „Die Ge- schichte von Gewinnung und Kochen von Salz“ auch weitere Aus- stellungen. Außer des rekonstruierten Salzlagers befinden sich in Solivar auch weitere technische Objekte, welche auf Rennovation warten: die Schacht Leopold, die Hütte (gápeľ), Salzsolereservoirs (sog. četerne), die Küche, die Schmiede und der Klopfturm. National Cultural Monument Solivar belongs to the most important technical monuments of Slovakia. Unique complex of objects for pumping of slat brine from the 17th cen- tury is rare, one of a kind not only on the territory of Slovakia. For hundreds of years it was used for storage, manipulation and distribution of salt. The central building – Salt Store – is from the architectural point of view the most impressive late baroque building of the whole historical site. After extensive reconstruction, carried out by the Slovak Technical Museum, it has been made accessible to public after some thirty years. On the grade level the historically valuable central hall can be found, it is the gateway to former salt chambers. Nowadays, the indi- vidual chambers are being used as museum, congress facility and as administration block.Apart from the exposition“History of Salt Mining and Boiling”, the visitors can also choose from other mu- seum exhibitions.There are also other technical objects at Solivar, waiting for restoration: shaft Leopold, smelting plant (gápeľ), res- ervoirs of salt brine called četerna, boiling rooms, blacksmithery and knocking tower. STM – Národná kultúrna pamiatka Solivar Námestie osloboditeľov 4, 080 05 Prešov Solivar /32E/ Tel.:+421 51/ 775 43 54, +421 918 965 698 E-mail: muzeum.solivar@stm-ke.sk www.stm-ke.sk www.lexikon.sk 285

click to read more

Prešovský samosprávny kraj | Land Prešov | Region of Prešov V podtatranskom meste Spišská Belá sa v  rodnom dome Jozefa Maximiliána Petzvala nachádza ojedinelé múzeum. Má expozíciu venovanú životu a  dielu vý- znamného matematika, fyzika, univerzitného pro­fesora, vedca a priekopníka v oblasti foto- grafickej optiky. Expozícia prezentuje históriu fotografickej techniky vzácnymi prístrojmi, fotoaparátmi, dobovými fotografiami a  je tu aj historická kinematografická technika. Otvorené: Ut - So 10.00 - 16.30 h. In der Stadt unter dem Vysoké Tatry Gebirge - in Spišská Belá - befindet sich im Geburtshaus von Jozef Maximilian Petzval ein einzig- artiges Museum. Es hat eine Exposition gewidmet dem Leben und dem Werk des bedeutenden Mathematikers, Physikers, Universitätsprofessors und Bahnbrechers im Bereich der photo- graphischen Optik. Die Exposition präsentiert die Geschichte der photographischen Technik durch wertvolle Geräte, Kameras, zeitgenö­ ssische Fotografien sowie auch historische kinematografische Technik. Öffnungszeiten: Dienstag - Samstag 10.00 - 16.30 Uhr. In Spišská Belá - a town beneath the Vysoké Tatry Mountains, at the birth- place of Jozef Maximilian Petzval you can find a unique museum. It shows an exposi- tion devoted to the life and work of the great mathematician, physician, university teacher, scientistandpioneerintheareaofphotographic optics. Exposition presents the history of photographic technique through rare devices, photo cameras, and historical photographs as well as historical cinematographic technique. Open: Tue - Sat 10.00 - 16.30 h. Petzvalova 30, 059 01 Spišská Belá /30A/ Tel.: +421 52/ 459 13 07, +421 918 965 699 E-mail: muzeum.petzval@stm-ke.sk www.stm-ke.sk STM – Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej Radničné nám. 13, 085 01 Bardejov /17E/ Tel.: +421 54/ 472 20 09 (historické odd.), +421 54/ 472 26 30 (prírodovedné odd.), +421 54/ 472 20 72 (národopisné odd.) E-mail: sarmus@nextra.sk, www.muzeumbardejov.sk Šarišské múzeum v Bardejove Šarišské múzeum bolo založené v  r. 1903 ako múzeum Šarišskej župy. Sídli v  budove bývalej radnice. V  súčasnosti má viac ako 700 000 zbierkových predmetov v historickom, prírodo- vednom a národopisnom oddelení 6 stálych expozícií: V Bardejove je Historická expozícia, Ikony (prvá samostatná expozícia ikono- pisných pamiatok na Slovensku) a  Prírodovedná expozícia. V  Bar- dejovských Kúpeľoch sa nachádza Múzeum ľudovej architektúry (1. skanzen na Slovensku (1965), Národopisná expozícia a Dejiny Bar- dejovských Kúpeľov a Lekárenská expozícia. Das Šariš Museum wurde 1903 als Šariš Gau-Museum gegründet und befindet sich im ehemaligen Rathaus. Es hat derzeit mehr als 700.000 Artefakte in den historischen, naturwis- senschaftlichenundethnographischenAbteilungenund6Daueraus- stellungen: in Bardejov ist die Historische Ausstellung, Ikonen (erste Einzelausstellung von Ikonen in der Slowakei) und die Naturkundliche Ausstellung. In Barde- jovské kúpele befinden sich das Museum der Volksarchitektur (das erste Freilichtmuseum in der Slowakei, seit 1965), Ethnographische Ausstellung und Ausstellung Geschichte von BardejovskéKúpeleundPharmazeutischeAus- stellung. TheŠarišMuseumwasfoundedin1903astheŠarišcounty museum and is located in the former town hall. It currently has more than 700,000 artefacts in the historical, scientific and eth- nographic departments and 6 long term expositions. In Bardejov is the Historical exposition, Icons (first individual exhibition of icons in Slovakia) and the Natural History Exhibition. In Bardejovské Kúpele is the Museum of Folk Architecture (the first open air museum in Slovakia, est. 1965), Ethnographic exhibition, History of Bardejovské Kúpele and the Pharmacy exposition. 286 www.lexikon.sk

click to read more

Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa /15F/ Tel.: +421 52/ 432 24 22,+421 52/ 432 20 30,+421 910 340 050 E-mail: info@hradlubovna.sk www.hradlubovna.sk Ľubovnianske múzeum – hrad Hrad a skanzen v Starej Ľubovni patria k turistic- ky najatraktívnejším areálom Slovenska. Hrad Ľubov- ňa bol postavený na konci 13. stor. Prestavbami v 16. a naj- mä v 17. storočí získal súčasnú barokovú podobu. Na hrade boli uschovávané poľské korunovačné klenoty, uväznený slávny dobrodruh Móric Beňovský, ktorého dobrodružná cesta na Madagaskar sa začala úte- kom z hradného väzenia a poslednou súkromnou majiteľkou hradu bola španielska princezná Isabela de Bour- bon-Zamoyska. Skanzen, nachádzajú- ci sa pod hradom, je jedinečným spoje- ním hradnej majestátnosti a ľudovej architektúry zo Spiša a Šariša. Najvzácnejším objektom je zrubový gréckokato- lícky kostolík z Matysovej z r. 1833, v ktorom sa nachádza ikonostas zo 17. – 19. storočia. Der Burg und das Freilichtmuseum in Stará Ľubovňa zählt zu den attraktivsten touristischen Ge- bieten in der Slowakei.BurgĽubovňawurdeimspäten13. Jahrhundert erbaut. Umbauten im 16. und vor allem im 17. Jahrhundert änderten die Erscheinung zum heutigem Ba- rockstil. Polnische Kronjuwelen wurden in der Burg aufbe- wahrt,hiereingesperrtwarderberühmteAbenteurerMóric Beňovský, dessen abenteuerliche Reise nach Madagaskar mitderFluchtausdemBurggefängnisbegann,unddieletz- te private Besitzerin des Schlosses war die spanische Prin- zessin Isabel de Bourbon-Zamoyská. Das Freilichtmuseum, unterhalbderBurg,isteineeinzigartige Kombination der Pracht des Schlosses und Volksarchitektur der Zips und Šariš Regionen. Das wertvollste Objekt im Freilichtmuseum ist die griechisch-ka- tholischeHolzkircheausMatysová,1833 gebaut, die eine Ikonostase aus dem 17. und 19. Jahrhundert besitzt. The castle and open-air museum in Stará ľubovňa counts among the most attractive tourist areas in Slo- vakia.Ľubovňacastlewasbuiltinthelate13thcentury.Re- builds in the 16th and especially the 17th century changed it to its present baroque style. Polish crown jewels were kept in the castle, imprisoned here was the famous adventurer Móric Beňovský, whose adventurous journey to Madagas- car began by fleeing the castle prison and the last private owner of the castle was the Spanish princess Isabel de Bourbon-Zamoyská.Open-airmuseum,situatedbelowthe castle, is a unique combination of the castle grandeur and folkarchitectureoftheSpišandŠarišregions.Themostpre- cious object in the open-air museum is the wooden Greek CatholicchurchfromMaty­sovábuiltin1833,whichholdsan iconostasis from the 17th-19th centuries. Prešovský samosprávny kraj | Land Prešov | Region of Prešov www.lexikon.sk 287

click to read more

V obci Tokajík na severovýchode Slovenska sa nachádza Expozícia Fašistické represálie na východnom Slovensku. Po- čas druhej svetovej vojny bol 19. novembra 1944 Tokajík vypálený a 32 mužov zavraždených. Asi 3 kilometre od obce sa nachádza miesto popravy s pamätníkom. Otvorené: Po - Pi 8.00 – 12.00 h. V prípade záujmu o prehliadku múzea mimo otváracích hodín volajte: +421 903 409 705, 917 230 846 In der Gemeinde Tokajík im Nordosten der Slowakei findet man die „Ausstellung der Faschis­tischen Repressalien in der Ostslowakei“. Während des Zweiten Weltkrieges, am 19. November 1944, wurdeTokajík niederge- brannt und 32 Männer ermordet. Etwa drei Km vom Dorf entfernt ist der Ort der Hinrichtung mit einem Denkmal. Öffnungszeiten: Mo - Fr 8.00 bis 12.00 Uhr. Informationen über Rundgänge auserhalb der Öffnungszeiten erhalten sie am: +421 903 409 705, 917 230 846 The Exhibition of Fascist Repressions in East Slovakia is located in the village of Tokajík in north-eastern Slovakia. During World War II on 19th November 1944 Tokajík was burned down and 32 men murdered. About three kilometers from the village is the place of execution with a monument. Open: Mon - Fri 8:00 to 12:00 h. For information of a tour of the museum outside opening hours please call: +421 903 409 705, 917 230 846 090 34 Tokajík 45 /33D/ Tel.: +421 54/ 749 95 01 +421 918 899 432 Múzeum SNP – Múzeum Tokajíckej tragédie Prešovský samosprávny kraj | Land Prešov | Region of Prešov Múzeum v  Kežmarku vás pozýva na pre- hliadku expozícií na hrade: Archeológia, Cechy a  remeslá, Kežmarok - slobodné kráľovské mes- to, Historické zbrane, Strelecký spolok, Rodina Thököly, Lekáreň, MUDr. Vojtech Alexander - röntgenológ, Vy- hliadková veža, Expozícia venovaná Židom a  19. stor., Židovská komunita v Kežmarku, Expozícia sakrálneho umenia, Obrazáreň, Hradná kaplnka, Kežmarok a Vysoké Tatry, Veteráni. Zaujímavos- ťou sú aj dva meštianske domy na námestí. Das Museum von Käsmark lädt Sie ein, dieAusstellungen in der Burg zu besichtigen: Archäologie, Zünfte und Handwerk, Käs- mark-Königliche Freistadt, Exposition sakraler Kunst, Historische Waffen, Schützenverein, Die Adelsfamilie Thököly, Die Apotheke, Der Röntgenologe Vojtech Alexander, Aussichtsturm, Ausstellung gewidmet den Juden und dem 19. Jahrhundert, Judische Gemeinde in Käsmark, Gemäldegalerie, Die Burgkapelle, Käsmark und die Hohe Tatra, Expozition historischer Autos. Sehenswert sind auch zwei Bürgerhäuser auf dem Stadtplatz. The Museum of Kežmarok invites you to visit the exhibi- tions at the castle: Archaeology, Guilds and Crafts, Kežmarok- Royal free town, Exposition of sacral art, Historical weapons, Shooting Association, The aristocratic family of Thökölys, Pharmacy,Radiologist Vojtech Alexander, Observation Tower, Exposition dedicated to the Jews and the 19th Century, Jewish comunity of Kežmarok, Picture gallery, Castle Chapel, Kežmarok and the High Tatras, Exposition of old cars. Two burgher houses on the square ar also worth a visit. Hradné nám. 42, 060 01 Kežmarok /30C/ Tel.: +421 52/ 452 26 19 Fax: +421 52/ 452 35 26 E-mail: lektori@kezmarok.com Múzeum v Kežmarku 288 www.lexikon.sk

click to read more

Tatranská galéria v Poprade sídli v uni- kátnej budove bývalej parnej elektrárne (kultúrna pamiatka). Spravuje bohatý zbier- kový fond, v roku 2012 sprístupnila svoju prvú stálu expozí- ciu. Venuje sa prezentácii súčasného umenia rôznych žán- rov.Otvorené: Po - Pi 9.00 - 17.00,Ne 13.00 - 17.00 h. Die Tatranská Gale- rie Poprad befindet sich in einem einzigartigen Gebäude des ehema- ligen Dampfkraftwerk (kulturelles Erbe). Es ver- waltet einen reichen Fond und 2012 eröffnete die erste Dauerausstellung. Die Galerie präsentiert vor allem zeitgenössische bildende Kunst. Geöff- net: Mo - Fr 9.00 - 17.00, So 13.00 - 17.00. The Tatranská Gallery Poprad is in an unique building of the former steam power plant (cultural heritage).Itmanagesa richcollectionandin2012opened its first permanent exhibition. The gallery presents main- ly contemporary fine art. Open: Mon - Fri 9.00 - 17.00, Sun 13.00 - 17.00. Tatranská galéria Poprad Renesančný kaštieľ Strážky (súčasť národnej kultúrnej pamiatky Slovenska) pochádza z neskorogotického obdobia, neskôr bol renesančne prestavaný. V 19. storočí sa vlastníkom kaštieľa stala rodina Mednyánszkych. Po r. 1972, keď objekt získa- la do správy SNG, prebehla rekonštrukcia kaštieľa a revitalizácia anglického parku z 19. stor., kde je v súčasnosti nainštalovaná ex- pozícia plastiky. Vo výstavných priestoroch kaštieľa sú umiestnené stáleexpozície,približujúcenajmädieloLadislavaMednyánszkeho, kľúčovej osobnosti slovenského maliarstva konca 19. a  začiatku 20.stor.,akoajportrétnutvorbunaSpiši,zbierkyhistorickejknižni- ce a mobiliár kaštieľa. Konajú sa tu hudobno-dramatické a vzdelá- vacie programy. Kaštieľ a jeho príbehy môžete spoznať atraktívnou formou prostredníctvom mobilnej aplikácie SoundWalk Strážky. Otvorené: 15. VI. – 15. IX. denne 10.00 – 18.00 h., 16. IX. – 14. VI. St – Ne 10.00 – 17.00 h. DasRenaissanceschlossStrážky(Nationalkulturdenkmal) stammt aus der spätgotischen Epoche,später wurde es im Re- naissancestil umgebaut. Im 19. Jahrhundert wurde zum Besitzer des Kastells die Familie Mednyánszky. Nach 1972, als das Objekt in der Verwaltung der SNG überging, wurde das Schloss rekonstruiert und der englische Park aus dem 19.Jahrhundert ,in dem sich zur Zeit die Plastik-Ausstellung befindet, unterging eine Revitalisierung. In den Ausstellungsräumen des Schlosses befinden sich Dauerausstel- lungen, die insbesondere dasWerk von Ladislav Mednyánszky, einer Schlüsselpersönlichkeiten der slowakischen Malerei des späten 19. und frühen 20. Jh., wie auch die Porträtkunst in der Zips, Samm- lungen der historischen Bibliothek und Mobiliar des Schlosses näher bringt. Musikalische, dramatische und Bildungsprogramme finden hier statt. Das Schloss und dessen Geschichte kann man auch in einer attraktiven Form kennenlernen, durch die Handy-Applikation SoundWalk Strážky. Geöffnet: 15.VI. – 15. IX.Täglich 10 – 18.00 Uhr, 16.IX.– 14.VI.Mi – So 10.00 – 17.00 Uhr. The Renaissance Cha- teau in Strážky (National Cul- tural Monument) was built in the Late-Gothic period, later it was rebuilt in Renaissance style. In the 19th century, the Chateau became a property of the Mednyánszky family. After 1972, when the object went over in the management of SNG, the castle was reconstructed and the English park from the 19th cen- tury currently the home of a plastic arts exposition, underwent a revitalization. The exhibition rooms of the castle show per- manent exhibitions, especially focusing on the work of Ladislav Mednyánszky, a key personality of Slovak painting the late 19th and early 20th century, as well as on the portrait art in the Spiš region, collections of historical library and the castle mobi­liary. Musical, dramatic and educational programs are held here. The castle and its history can be also learned in an attractive form via a mobile app SoundWalk Strážky. Open: 15. VI. – 15. IX. Daily 10:00 – 18:00, 16. IX. – 14.VI.Wed – Sun 10:00 – 17:00. Mednyánszkeho 25, 059 01 Spišská Belá /30A/ Tel.: +421 52/ 458 13 12 E-mail: strazky@sng.sk https://www.facebook.com/SNGStrazky SNG – Kaštieľ Strážky Prešovský samosprávny kraj | Land Prešov | Region of Prešov Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad /29D/ Tel./fax: +421 52/ 772 19 68 E-mail: tatragaleria@tatragaleria.sk www.tatragaleria.sk www.lexikon.sk 289

click to read more

Prešovský samosprávny kraj | Land Prešov | Region of Prešov www.galeriaas.sk 1£PHVWLH&HQWUXP6QLQDVQLQD#JDOHULDDVVNJVP 61Ζ1$ 0HG]LQ£URGQ¿Y¿WYDUQ¿IHVWLYDO International Fine Art Festival Int. Bildende Festival 6¼NURPQ£=8Ģ Private Elementary Art School Private Kunst Grundschule 9¿WYDUQ«FHQWUXP Art Center Art Zentrum 8ŀURNRYVPHWXSUH9£V Already 23 years here for you. Schon 23 Jahren da für Sie.

click to read more

Relaxujte u nás počas celého roka Just relax all the time Kontakt Wellness Hotel**** Stará Lesná 180 059 52 Stará Lesná tel.: +421 (0) 52 44 68 185 www.hotelkontakt.sk t reštaurácia t lobby bar t grilovačKa v Kolibe t 28 dvojlôžKovýcH izieb t 6 trojlôžKovýcH izieb t 3 apartmány t semináre a Konferencie t vnútorné a vonKajšie Wellness t bazén, jacuzzi bar a fitness t detsKý KútiK a iHrisKo t multifunKčné iHrisKo t restaurant t lobby bar t bbq in einer almHütte t 28 doppelzimmer t 6 dreibettzimmer t 3 apartments t seminare, Konferenzen t inneres und äusseres Wellness t pool, jacuzzi bar und fitness t KinderecKe und spielplatz t multifunKtionaler spielplatz t restaurant t lobby bar t bbq in a cottage t 28 double rooms t 6 triple rooms t 3 suites t seminars, conferences t indoor and outdoor Wellness t pool, jacuzzi bar and fitness t cHildren‘s corner and playground t multifunctional playground Wellness

click to read more

Bardejovské Kúpele. Prvá zmienka o  kúpeľoch je z r. 1247. Patria k najobľúbenejším a najnavštevovanejším slovenským kúpeľom. Zároveň sa hrdia tým, že sú najstar- šie kúpele s  najdlhšou tradíciou poskytovania kúpeľných služieb. Centrum kúpeľov tvorí kolonáda s 8 minerálnymi prameňmi. Liečia sa tu onkologické choroby, choroby obe- hovéhoa tráviacehoústrojenstva,chorobyz poruchylátko- vej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby z  povolania, ochorenia obličiek a močových ciest, choroby pohybového ústrojen- stva, nervové a ženské ochorenia. Okrem kultúrno-spolo- čenských akcií je areál Bardejovských Kúpeľov každý deň otvorený aj pre širokú verejnosť. Tá môže okrem procedúr denne využiť aj službyWellness Spa komplexu. Kurort Bardejovské Kúpele. Das Kurbad wurde 1247 erstmals erwähnt. Sie gehören zu den beliebtesten und meistbesuchten Kurorten in der Slowakei. Darüber hinaus prahlensiedammit,dasssiedasältesteKurortmitderläng- sten Tradition von Kurortdienstleistungen Angebo- ten sind.Zentrum des Kurorts bildet eine Kolonnade mit 8 Mineralquellen. Hier werden onkologische Erkrankungen, Kreis­lauf-und Verdauungssy- stems Erkrankungen, Stoffwechselkrankheiten und endokrinologische Erkrankungen, nicht- Tuberkulose-Erkrankungen der Atem­wege, Berufskrankheiten, Nieren-und Harnwegser- krankungen, Erkrankun­gen des Bewegungs- apparates, Krankheiten des Nervensystems und gynäkologischen Erkrankungen behan- delt.Zusätzlich zu den kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen, ist die Fläche von Kurort Bardejov jeden Tag für die breite Öffentlichkeit offen. Die kann zusätzlich zu den Prozeduren täglich auch die Dienstlei- stungen desWellness Spa-Komplex benutzen. Spa Bardejovské Kúpele.The spa was first time men- tioned in 1247. They are among the most popular and most visitedresortsinSlovakia.Theyalsoboast,thattheyarethe oldest spa resort with the longest tradition of spa services offerings. Center of the spa is a colonnade with 8 mineral springs.Oncologicaldiseases,circulatoryanddigestivesys- tem disorders, metabolic disorders and endocrine diseases, non-tuberculosis respiratory diseases, occupational dis- eases, kidney and urinary tract diseases, musculoskeletal disorders, diseases of the nervous system and gynecologi- cal disorders are treated here. In addition to the cultural and social events, is the area of Spa Bardejov opened every day for the general public. They can use the procedures and also use daily the services of the wellness spa complex. BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s. 086 31 Bardejovské Kúpele /17E/ Tel.: +421 54/ 477 44 50, -60, -70 E-mail: marketing@kupele-bj.sk, www.kupele-bj.sk Bardejovské Kúpele Prešovský samosprávny kraj | Land Prešov | Region of Prešov 292 www.lexikon.sk

click to read more

BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s. 086 31 Bardejovské Kúpele /17E/ Tel.: +421 54/ 477 60 01 E-mail: hotelalexander@kupele-bj.sk, www.hotelalexander.sk Hotel Alexander ★★★★ Prešovský samosprávny kraj | Land Prešov | Region of Prešov Novozrekonštruovaný hotel Alexander ★★★★ v  Bar- dejovských Kúpeľochponúka priestory s  kapacitou pre 300 osôb s možnosťou variabilného riešenia do 3 rôzne veľkých sektorov. Ak plánujete kongres, konferenciu, prezentáciu, seminár, školenie, pracovné stretnutie, teambuilding či workshop, ste na správnej adrese. Špičkové technické vy- bavenie kongresového centra, moderná kuchyňa, pekné prostredie,ústretovýpersonála dlhoročnéskúsenostiv ob- lasti kongresovej turistiky zaručujú vysokú úroveň a kom- plexnosť poskytovaných služieb. Hotel je spojený chodbou s kúpeľným domom Ozón s Wellness Spa komplexom. Das neu renovierte Hotel Alexander ★★★★ in Bardejovské Kúpele bietet Platz mit einer Kapazität von bis zu 300 Personen mit variablen Lösungen in drei unterschiedlich große Sektoren. Wenn Sie Kongresse, Konferenzen, Präsentationen, Seminare, Schulungen, Workshops, Teambuildings oder Workshops planen, sind Sie hier an der richtigen Stelle. Hervorragende technische Ausstattung des Kongresszentrums, moderne Küche, schöne Umgebung, hilfsbereites Personal und langjäh- rige Erfahrung im Kongresstourismus garantieren ein hohes Niveau und Komplexität der Dienstleistungen. Das Hotel ist durch ein Verbindungsgang mit dem Badhaus Ozón mit einem Wellness-Spa-Komplex verbunden. The newly reconstructed Hotel Alexander ★★★★ in Bardejovské Kúpele offers space with a capacity of up to 300 persons with variable solutions into 3 different sized sectors. It is the right place if You are planning con- gresses, conferences, presentations, seminars, training, teambuildings or workshops. Excellent technical equip- ment of the congress centre, modern kitchen, beauti- ful surroundings, helpful staff and long experience in congress tourism guarantee a high level and comple­xity of services. The hotel is connected by a walkway to the bathhouse Ozón with a Wellness Spa complex. www.lexikon.sk 293

click to read more

sowie für weniger anspruchsvolle Bergwanderungen, Fahrradtouren, im Winter auch Skilaufen, Ski Alpin oderSchneeschuhwandern. The highest hotel, with all year round service in Vysoké Tatry mountains,the Mountain Hotel Sliezsky Dom is located at an altitude of 1670 m. The hotel has 43 renovated rooms, a restaurant with an excellent selection of dishes, buffet, grill, a wellness center with a fantastic view of the Velické pleso lake, 2 modern equipped training rooms with a capacity of 45 seats and sports equipment rental. The hotel is not only ideal for romantic vacations, but also for corporate training or teambuildings. For active guests, the hotel serves as a base for climbs and tours to Gerlachovský štít peak (with guides), resort Hre­bienok, mountain lakes, and for less demanding mountain hiking, cycling in winter also cross-country skiing, alpine skiing or snowshoeing. Tatranská Polianka 32, 062 01 Vysoké Tatry /29A,B/ Tel.: +421 911 882 879, +421 907 741 897 (kongresy) E-mail: recepcia@sliezskydom.sk, sales@sliezskydom.sk www.sliezskydom.sk Horský hotel Sliezsky dom Najvyššie položený vysokotatranský Horský hotel Sliezský dom s  celoročnou prevádzkou leží vo výške 1670 m n. m. K dispozícii má 43 zrenovovaných izieb, re- štauráciu s výbornou ponukou jedál, bufet, gril, wellness centrums úžasnýmvýhľadomnaVelicképlesoa 2moderne vybavené školiace miestnosti s kapacitou 45 miest a poži- čovňušportovýchpotrieb.Hoteljeideálnynielennaroman- tické pobyty, ale aj na firemné školenia či team­buildingy. PreaktívnychhostíslúžiakovýchodiskonavýstupnaGerla- chovský štít s horským vodcom, na Hrebienok, tatranské plesá, ako aj na menej náročné horské túry, cy­klotúry, v zi- me aj na túry na bežkách,skialpoch či snežniciach. Das im Vysoké Tatry Gebirge höchstgelegene, ganzjährig geöffnete Berghotel Sliezsky Dom liegt in ei- ner Höhe von 1670 m.DasHotelverfügtüber43renovierte Zimmer,einRestaurantmitausgezeichneterAuswahlanGe- richten, Buffet, Grill, ein Wellnesscenter mit einem fantas- tischen Blick auf das Velické pleso See, 2 modern ausgestat- tete Schulungsräume mit einer Kapazität von 45 Sitzplätzen und Verleih von Sportgeräten. Das Hotel ist nicht nur ideal für romantische Urlaube, sondern auch für Firmenschu- lungen oder Teambuildings. Für aktive Gäste dient das Hotel als Basis für die Besteigung der Gerlachovský štít Spitze (mit Bergführer), Hrebienok resort, Gebirgseen, Prešovský samosprávny kraj | Land Prešov | Region of Prešov 294 www.lexikon.sk

click to read more

315

click to read more

059 85 Štrbské Pleso /29C/, Szentiványho 4012/15 Tel.: +421 52 321 18 50, Fax: +421 52 321 18 51 E-mail: trigan@sorea.sk, www.sorea.sk Prešovský samosprávny kraj | Land Prešov | Region of Prešov Moderný hotel v atraktívnom prostredí pri Novom Štrbskom plese s kongresovými službami a centrom WELLNESS SVET REGENERÁCIE A ODDYCHU. Modernes Hotel in einem attraktiven Umfeld mit Konferenzeinrichtungen und dem Zentrum WELLNESS WELT DER REGENERATION UND ENTSPANNUNG. Modern hotel in an attractive environment with conference facilities and the center WELLNESS WORLD OF REGENERATION AND RELAXATION. Obľúbené východiskové miesto pre náročné i menej náročné vysokohorské túry a výlety. Beliebter Ausgangspunkt für anspruchsvolle und weniger anspruchsvolle alpine Wanderungen und Ausflüge. Popular starting point for demanding and less demanding alpine hikes and trips. Vyhľadávané dovolenkové miesto. Pred hotelom sa nachádza minigolf, volejbalové ihrisko a detský lyžiarsky vlek. Okolie ponúka trasy pre cykloturistiku. Das beliebtes Ferienziel. Vor dem Hotel ist ein Minigolf und Volleyballplatz und ein Skilift für Kinder. Die Umgebung bietet Wege zum Radfahren. The popular holiday destination. In front of the hotel is a minigolf and volleyball playground and a ski lift for kids. The surrounding area offers trails for biking. Rodinný hotel so širokou ponukou doplnkových služieb, vodný a saunový svet AQUA Relax. Das Familienhotel mit einer breiten Palette von zusätzlichen Dienstleistungen, Wasser-und Saunawelt AQUA Relax. The family hotel with a wide range of additional services, water and sauna world AQUA Relax. Hotel ★★★ SOREATrigan 062 01 Starý Smokovec /29A,B/ Tel.: +421 52 442 50 60, Fax: +421 52 442 50 63 E-mail: hrebienok@sorea.sk, www.sorea.sk Hostel SOREA HREBIENOK 059 53 Tatranské Matliare /29B/ Tel.: +421 52 446 74 46 - 8, Fax: +421 52 446 73 41, 446 75 44 E-mail: hutnik@sorea.sk, www.sorea.sk Hotel ★★★/★★ SOREA HUTNÍK I/II 059 60 Tatranská Lomnica /29B/ Tel.: +421 52 446 73 51 - 3, Fax: +421 52 446 75 81 E-mail: titris@sorea.sk, www.sorea.sk Hotel ★★★ SOREATITRIS 296 www.lexikon.sk

click to read more

Hotel je situovaný v centre Tatranskej Lomnice, v TOP lyžiarskom stredisku. V hoteli je nové Wellness URANIA. Okolie ponúka vhodné trasy aj pre cykloturistiku. Hotel liegt im Tatranská Lomnica, einem TOP Skigebiet. Das Hotel hat ein neues Wellness URANIA. In der Umgebung sind auch Wege zum Radfahren. Hotel located in Tatranská Lomnica, a TOP ski resort. The hotel has a new Wellness URANIA. Surroundings feature also trails for cycling. Hotel situovaný v malebnej doline Ľubovnianskych kúpeľov poskytuje širokú ponuku doplnkových športovo- relaxačných služieb. Región je známy výskytom minerálnych prameňov. Hotel im malerischen Tal von Ľubovnianske kúpele bietet eine breite Palette von zusätzlichen Sport -und Erholungsdienstleistungen. Die Region ist für viele Mineralquellen bekannt. Hotel situated in the picturesque valley of Ľubovnianske kúpele provides a wide range of additional sport and relaxation services. The region is known for many mineral springs. Hotel ★★★ SOREA URÁN 059 60 Tatranská Lomnica /29B/ Tel.: +421 52 446 78 41, Fax: +421 52 446 77 11 E-mail: uran@sorea.sk, www.sorea.sk Hotel ★★ SOREA ĽUBOVŇA 064 01 Stará Ľubovňa /15F/ Tel.: +421 52 432 17 51, Fax: +421 52 432 17 57 E-mail: lubovna@sorea.sk, www.sorea.sk Prešovský samosprávny kraj | Land Prešov | Region of Prešov HURNÝ Daniel Nová Kelča 101 Tel.: +421 918 711 541, +421 905 335 104 DOLUTOVSKÝ Jozef Penzión JODO, Domaša – Valkov Tel.: +421 918 499 488 VARCHOLA Jaroslav Ryb.potreby - Gorkého 12, Humenné Tel.: +421 905 375 933, 0905 290 514 Areál sa nachádza na úpätí Vysokých Tatier, medzi Veľkou Lomnicou a Tatranskou Lomnicou. Technické parametre: 27-jamkové profesionálne ihrisko, driving ran- ge,simulátora puttinggreen,krytéprofesionálneodpalis- ko.Doplnkovéslužby:golfováakadémia,požičovňagolfo- vého výstroja,ubytovanie v Hoteli International★★★★. Der Golfplatz liegt am Fuße der Hohen Tatra, zwi- schen Veľká Lomnica und Tatranská Lomnica. Technische Daten: 27-Lochplatz für Profispieler, Driving Range, Simulator, Putting Green, bedeckter Abschlag- platz für Profispieler. Ergänzende Angebote: Verleih von Golfausrüstung, Golfschule, Übungsstunden, Unterkunft im Hotel International★★★★. Golf course Black Stork Veľká Lomnica. The golf course is located on the foot of the High Tatras, between Veľká Lomnica and Tatran- ská Lomnica. Features: 27- hole course for professional players, driving range, simu- lator, putting green, roofed tee shots for professional players. Accessorial services: rental of golf equipment, golf school, training lessons, and accommodation in International Hotel★★★★. číslo rybárskeho revíru: Reviernummer/Fishing ground number: 4-4030-1-4 Vodná nádrž Domaša Tatranská 754, 059 52 Veľká Lomnica /29D/ Tel.: +421 52/ 466 18 06 E-mail: golf@golfinter.sk www.golftatry.sk Golfový areál Black Stork Veľká Lomnica www.lexikon.sk 297

click to read more

Príroda v dobrých rukách - to je slogan Štátnych lesov TANAP, ktoré v  území TANAP, PIENAP a  v  ich ochrannom pásme spravujú približne 50 000 ha štátnych a neštátnych lesných pozemkov. Súčasne so starostlivos- ťou o lesné a nelesné ekosystémy zabezpečujú v tomto území všetky verejnoprospešné činnosti, t. j. údržbu, zna- čenie a priechodnosť viac ako 670 km turistických chod- níkov a vyznačenie i udržiavanie turistickej informačnej siete vo Vysokých Tatrách, Západných Tatrách, Spišskej Magure - Západ a  v  PIENAP-e. V  správe Štátnych lesov TANAP je aj kultúrna pamiatka Symbolický cintorín a za- riadenia slúžiace športovým aktivitám - autokemping v  Červenom Kláštore a  táborisko v  Bielovodskej doline. Štátne lesy TANAP zabezpečujú v spravovanom území aj starostlivosť o zver a správu o približne 995 km drobných vodných tokov, v  ktorých udržiavajú populáciu najmä pstruha potočného. Súčasťou ich práce je ekologická výchova najmladšej generácie. Pokalamitný výskum lesných ekosystémov zabezpečujú prostredníctvom Výskumnej stanice Štátnych lesov TANAP. V  starostli- vosti odborných pracovníkov Štátnych lesov TANAP je aj špecializované Múzeum TANAP v  Tatranskej Lomnici. Vzácne druhy tatranskej flóry si môžu návštevníci pozrieť v  Expozícii tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici. „Natur in guten Händen“ lautet das Motto der Staats- wälder des TANAPs, die im Gebiet des Nationalparks Vy- soké Tatry und Nationalparks Pieniny, sowie deren Schutzzo- nen rund 50 000 ha staatlicher und privater Waldflächen ver- walten. Neben der Pflege um Waldbiotope und unbewaldete Lebensräume sichern sie auch gemeinnützigeAktivitäten,d.h. Instandhaltung, Markierung, Begehbarkeit von über 670 km Wanderwegen, Markierung und Instandhaltung des Informa­ tionssystems für Touristen in der Vysoké Tatry, Západne Tatry, Spišská Magura - Západ Gebir- genundimNationalparkPieniny. Die Staatswälder des TANAPs verwalten daneben auch das Kulturdenkmal Symbolischer Friedhof und Einrichtungen für Sportaktivitäten - den Au- tocampingplatz in Červený Kláštor. Im verwalteten Gebiet kümmern sie sich um das Wild Prešovský samosprávny kraj | Land Prešov | Region of Prešov Štátne lesy TANAP-u, 059 60 Tatranská Lomnica 66 /29B/ Tel.: +421 52/ 478 03 50, Fax: +421 52/ 478 03 59 E-mail: sekretariat@lesytanap.sk www.lesytanap.sk Štátne lesy TANAP 298 www.lexikon.sk

click to read more

und verwalten ungefähr 995 km vonkleinerenGewässern,indenen sie vor allem die Bachforellenpo- pulation erhalten. Einen Teil ihrer Arbeit bildet auch die Umwelter- ziehung der jüngsten Generation. Um die Erforschung der Waldöko- systeme nach der Windwurfka- tastrophe kümmert sich die For- schungsstation der Staatswälder des TANAPs. Fachleute der Staatswälder betreuen zudem noch das spezialisierte TANAP Museum in Tatranská Lomnica. Wervolle Arten der Tatraflora können die Besucher in der Ausstellung über die Tatranatur in Tatranská Lomnica bewundern. „Nature in good hands“ runs the motto of the State Forests of TANAP, who ma­nage about 50,000 ha of state and private forests in the area of the Nationalpark Vysoké Tatry and Natio­nalpark Pieniny and their buffer zones. The maintenance of forest ecosystems and wood- less habitats includes also welfare activities, such as maintenance, mar­king and walk-on stability of more than 670 km of hiking trails, marking and maintenance of the hi­king in- formation system in the Vysoké Tatry, Západne Tatry, Spišská Magura - Západ mountains and in the National Park Pieniny. In addition the State Forests of TANAP manage the cultural mon- umentSymbolicCemeteryandfa- cilities for sport activities - the car camp site in Červený Kláštor. In the ma­nagemend area they also care for game and manage approximately 995 km of small water courses where they primarily try to pre- servethepopulationofthebrooktrout.Anothertaskisthe environmental education of the youngest generation. The Research Station of the State Forests of TANAP researches forestecosystemsafterthewindcalamity.Forestexpertsof the State Forests also manage the specialized TANAP Mu- seum,whichislocatedinTatranskáLomnica.TheExhibition of the Tatra nature in Tatranská Lomnica introduces to the visitor the valuable plant life of theTatras. Ochranné obvody v Prešovskom samosprávnom kraji / Schutzbezirke im Kreis Prešov / Protective districts of the county Prešov: Podbanské: + 421 52 / 449 01 36 Štrbské Pleso: +421 52 / 449 21 48 Vyšné Hágy: + 421 52 / 478 33 16 Smokovce: +421 52 / 478 33 11 Tatranské Matliare: +421 52 / 446 73 29 Podspády: +421 52 / 449 91 16 Tatranská Javorina: +421 52 / 449 91 06 Červený Kláštor (PIENAP): +421 52 / 418 10 74 www.lexikon.sk 299

click to read more

320

click to read more

Piktogramme | Symbols Piktogramy Izba so sprchou,WC Zimmer mit Dusche,WC Room with shower,WC Izba s telefónom Zimmer mit Telefon Room with phone Izba s TV, satelit Zimmer mit TV, Satellit Room with TV-set, satellite Ubytovanie Unterkunft Accommodation Izba s minibarom, chladničkou ZimmermitMinibar,Kühlschrank Room with minibar, refrigerator Izba s klimatizáciou Zimmer mit Klimaanlage Room with air conditioning Nefajčiarske prostredie Nichtraucherraum Non smoking area Internet Internetanschluss Internet access Bezbariérový prístup Behindertengerecht Wheel chair access Parkovisko Parkplatz Parking Garáže Garage Garage Požičovňa áut Autovermietung Car rental Fitness Fitnessraum Fitness Room Solárium Solarium Solarium Sauna Sauna Sauna Masáže Massageraum Massage Room Krytý bazén Hallenbad Indoor pool Zmenáreň Wechselstube Exchange office Platby kartou Kreditkarten Credit cards Trezor Tresor Safe deposit box Holič, kaderník Friseursalon Hairdresser’s shop Kozmetický salón Kosmetiksalon Beauty saloon Pranie bielizne, čistenie odevov Waschen, Reinigung Laundry, Cleaning Sekretárske služby Sekretariatsservice Secretarial services Hotelová služba Hoteldienst Hotel-service Prekladateľské služby Übersetzungsdienste Translating service Sprievodcovská služba Reiseführer Tourist guide Informácie Informationen Information Reštaurácia Restaurant Restaurant Denný bar Bar Bar Nočný bar Nachtklub Night club Kaviareň Café Coffe bar Vináreň Weinstube Wine bar Kongresová sála Kongresssaal Convention hall Terasa, letná záhrada Terrasse, Gastgarten Terrace, Outdoor restaurant Salónik Salon Lounge Herňa, kasíno Spielhalle, Casino Gambling hall, Casino Diskotéka Diskothek Disco bar Squash Squash Squash Cykloturistika Radwandern Cycling Vodné športy Wassersport Water sports Golf, minigolf Golf, Minigolf Golf, Minigolf Loptové hry Ballspiele Ball games Stolný tenis Tischtennis Table tennis Horolezectvo, skalolezectvo Bergsteigern, Felsklettern Mountaineering,Freeclimbimg Vyhliadkové lety Rundflüge Sightseeing flights Kúpeľné miesto Kurstätte Spa resort Termálne kúpalisko Thermalbad Thermal spa Biliard Billard Billiard Kolkáreň Kegelbahn Bowling Korčuľovanie Eislaufen Ice skating Tenis Tennis Tennis Jazda na koni Reiten Horseback riding Lyžiarsky vlek Skilift Ski lift Bežecké lyžovanie Ski-Langlauf Cross country skiing Detské ihrisko Kinderspielplatz Children’s playground Opatera detí Kinderbetreuung Child care Vstup pre psov povolený Hunde erlaubt Dogs allowed Ohnisko, grilovanie Feuerplatz, Grill Fire place, barbecue Bufet Buffet Buffet Jedáleň Speisesaal Dining hall Varenie v kuchynke Kochnische Kitchenette Prípojka vody a odpadu Wasser-undAbwasseranschluss Water and sewage outlets Prípojka elektriny Stromanschluss Power supply Možnosť kúpania Baden Swimming Možnosť lovu Jagd Hunting Možnosť rybolovu Angeln Fishing Turistika Wandern Hiking Lesné plody Waldbeeren Wild berries Vhodné pre rodiny Familienfreundlich Family friendly Poznávacia turistika Exkursionen Guided tours Agroturistika Urlaub auf dem Bauernhof Holidays on farms Požičovňa športových potrieb Sportgeräteverleih Sports equipment rental www.lexikon.sk 301

click to read more

Register | Register | Index Banská Bystrica 224, 226 Banská Štiavnica 225 Banskobystrický samosprávny kraj 220 Bardejov 272 Betliar 255 Bojná 179 Bratislava - Magistrát hlavného mesta SR 92 Bratislava – Rača 96 Bratislava – Vajnory 100 Bratislavský samosprávny kraj 88 Čičmany 203 Dedinky 255 Detva 232 Dobšiná 255 Dolný Kubín 203 Galanta 144 Hrušov 235 Kaluža 254 Kežmarok 272 Košice 252 Košický samosprávny kraj 248 Kremnica 225 Ladomerská Vieska 234 Levice 176 Levoča 270, 273 Liptovský Mikuláš 202 Lučenec 228 Martin 200 Muráň 235 Nitra 174 Nitriansky samosprávny kraj 170 Nová Baňa 225 Osadné 278 Palárikovo 180 Poprad 277 Považská Bystrica 162 Prešov 268 Prešovský samosprávny kraj 264 Senec 101 Smižany 254 Snina 276 Spišská Belá 277 Spišská Nová Ves 253 Stará Ľubovňa 273 Šamorín 143 Topoľčany 178 Trenčín 159 Trenčiansky samosprávny kraj 154 Trnava 142 Trnavský samosprávny kraj 138 Vysoké Tatry 274 Zvolen 230 Žilina 198 Žilinský samosprávny kraj 190 Botanická záhrada Bratislava 121 Bratislavské hudobné slávnosti 103 Danubiana – galéria moderného umenia 112 Divadlo Romathan 260 Divadlo Thália 260 EĽRO 279 Festival peknej hudby 241 Galéria Andrej Smolák 114, 290 Galéria Ignáca Bizmayera 106 Galéria Jána Koniarka 147 Galéria Maľovaný rovník 115 Galéria mesta Bratislavy 116 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 165 Galéria Nedbalka 109 Jókaiho divadlo v Komárne 185 Korunovačné slávností 95 Ľubovnianske múzeum - hrad 287 Múzeum medoviny 187 Múzeum mesta Bratislavy 117 Múzeum SNP 236 MúzeumSNP–MúzeumTokajíckejtragédie 288 Múzeum v Kežmarku 288 NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica 238 Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach 282 Oravská galéria 210 Oravská galéria - Galéria Márie Medveckej 211 Oravská galéria - Slanický ostrov umenia 211 Pamätník Chatama Sofera 118 Slovenská filharmónia 102 Slovenská národná galéria - SNG 110 SNG - Esterházyho palác 111 SNG - Galéria Ľudovíta Fullu 208 SNG - Kaštieľ Strážky 289 SNG - Schaubmarov mlyn 111 SNG - Zvolenský zámok 241 Slovenská národná knižnica 204 Slovenská národná knižnica – Aponiovská knižnica 185 Slovenská národná knižnica – Literárne múzeum 208 Slovenská národná knižnica – Slovanské múzeum A. S. Puškina 164 Slovenská ústredná hvezdáreň 182 Slovenské kráľovské mestá 272 Slovenské národné divadlo 108 Slovenské národné múzeum – SNM 104 SNM-Archeologické múzeum 105 SNM-Dom Karpatskonemeckého spolku v Handlovej 166 SNM-Dom Karpatskonemeckého spolku v Nitrianskom Pravne 184 SNM-Historické múzeum 104 SNM-Hudobné múzeum 105 SNM-Hudobné múzeum, Kaštieľ v Dolnej Krupej 147 SNM-Kaštieľ Imre Madacha v Dolnej Strehovej 240 Slovenské národné múzeum v Martine 206 SNM - Martin - Etnografi cké múzeum 206 SNM - Martin - Múzeum Andreja Kmeťa 206 SNM - Martin - Múzeum Karola Plicku 207 SNM - Martin - Múzeum kultúry Čechov na Slovensku 207 SNM - Martin - Múzeum kultúry Rómov na Slovensku 207 SNM - Martin - Múzeum Martina Benku 207 SNM - Martin - Múzeum slovenskej dediny 206 SNM-Múzeumbábkarskýchkultúra hračiek 240 SNM-Múzeum Betliar 257 SNM-Múzeum Bojnice 165 SNM-Múzeum Červený Kameň 105 SNM-Múzeum holokaustu v Seredi 147 SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 107 SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov 107 SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 107 SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 106 SNM-Múzeum Milana Rastislava Štefánika 166 SNM-Múzeum rusínskej kultúry 281 SNM-Múzeum slovenskej keramickej plastiky 106 SNM-Múzeum slovenských národných rád 166 SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry 281 SNM-Múzeum židovskej kultúry 105 SNM-Pamätná izba Ľudovíta Štúra 106 SNM-Pamätný dom Kálmána Mikszátha v Sklabinej 240 SNM-Prírodovedné múzeum 104 SNM-Spišské múzeum 280 SNM-Synagóga v Prešove 281 SNM-Spišský hrad 257 Slovenské opalové bane 284 Slovenské poľnohospodárske múzeum 186 Slovenské technické múzeum 258 STM – Expozícia História baníctva na Spiši 259 STM – Hámor Medzev 260 STM – Kaštieľ Budimír 259 STM – Múzeum dopravy v Bratislave 118 STM – Múzeum letectva v Košiciach 259 STM – Múzeum J. M. Petzvala 286 STM – Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej 260 STM – Národná kultúrna pamiatka Solivar 285 Stredoveké kráľovské banské mestá 224 Šarišské múzeum v Bardejove 286 Včelárska paseka - múzeum a skanzen Kráľová pri Senci 137 Vihorlatské múzeum 283 Vlastivedné múzeum v Galante 146 Východoslovenské múzeum 256 Tatranská galéria Poprad 289 Trenčianske múzeum 164 Tríbečské múzeum 184 ZOO Bratislava 120 Zoologická záhrada Bojnice 167 Asociácia slovenských kúpeľov 50 AMADE Chateau 153 Bardejovské Kúpele 292 Best Western Hotel Antares 129 Boutique hotel Dubná Skala 214 Kontakt wellness hotel 291 Kúpele Bojnice 168 Kúpele Brusno 242 Kúpele Červený kláštor - Smerdžonka 53 Kúpele Diamant Dudince 53 Kúpele Lúčky 53 Kúpele Rajecké Teplice 53 Kúpele Sliač 243 Kúpele Trenčianske Teplice 53 Kúpele Vyšné Ružbachy 53 Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice 244 Prírodné jódové kúpele Číž 53 Prírodné liečebné kúpele Smrdáky 152 Slovenské liečebné kúpele Piešťany 152 Slovenské liečebné kúpele 302 www.lexikon.sk

click to read more

Turčianske Teplice 53 Thermal Corvinus Veľký Meder 150 Termálne kúpalisko Podhájska 188 Thermalpark Dunajská Streda 152 Wellness Hotel Patince 189 x-bionic® sphere 148 Žitný ostrov - Termálne kúpalisko Mateja Korvína Veľký Meder 150 Amade Chateau 153 Best Western Hotel ANTARES 129 Boutique hotel Dubná Skala 214 Double Tree Hilton Košice 261 Grand Hotel River Park 125 Horský hotel Sliezsky dom 294 Hotel Albrecht 128 Hotel Alexander 293 Hotel Altenberg 246 Hotel Arcadia 127 Hotel Elizabeth 169 Hotel SOREA Ďumbier 216 Hotel SOREA Hrebienok 296 Hotel SOREA Hutník I. / II. 296 Hotel SOREA Ľubovňa 297 Hotel SOREA Máj 216 Hotel SOREA Marmot 216 Hotel SOREA Regia 131 Hotel SOREA SNP 216 Hotel SOREA Titris 296 Hotel SOREA Trigan 296 Hotel SOREA Urán 297 Hotel The Grand Vígľaš 245 Hotel Vila Nečas 218 Hotel Yasmin 263 Kontakt wellness hotel 291 Radisson Blu Carlton Hotel 122 Sheraton Bratislava Hotel 126 Wellness Hotel Patince 189 GASTRO 132 ITFSlovakiatour 133 Gentle jam 124, 215 Husacina u Galika 131 Medovinárstvo Tomka 187 Savoy Restaurant 123 Urpiner 247 Villa Vino Rača 98 Vinárstvo Ostrožovič 262 Víno Nichta 72 VínoVajnory 99 Fatra SKI 209 Golf na Slovensku 80 Golfový areál Black Stork Veľká Lomnica 297 Hontianska vínna cesta 74 Kamenínska vínna cesta 74 Klub slovenských turistov 85 Malokarpatská vínna cesta 75 Medovinárstvo Tomka 187 Národný park Malá Fatra 65 Národný park Muránska planina 66 Národný park Nízke Tatry 64 Národný park Poloniny 67 Národný park Slovenský kras 67 Národný park Slovenský raj 66 Národný park Veľká Fatra 67 Pieninský národný park 65 Slnečné jazerá Senec 134 Slovenská jaskynná krása 68 Slovenský rybársky zväz 70 SRZ - Vodná nádrž Domaša 297 SRZ - Vodná nádrž Gôtovany – zátoka 219 SRZ - Vodná nádrž Liptovská Mara 219 SRZ - Vodná nádrž Orava 219 SRZ - Vodná nádrž Orava č. 2 219 SRZ - Vodná nádrž Palcmanská Maša - Dedinky 262 SRZ - Vodná nádrž Zemplínska Šírava 262 SRZ - Vodná nádrž Žilina 219 SRZ -Vyrovnávacia vodná nádrž Bešeňová 219 STaRZ 136 Štátne lesy TANAP 218, 298 Tatranský národný park 64 Termálne kúpaliská,Aquaparky 76 Thermal Corvinus Veľký Meder 150 Thermalpark Dunajská Streda 152 Tokajská vínna cesta 75 Včelárska paseka - múzeum a skanzen Kráľová pri Senci 137 Villa Vino Rača 98 Vinárstvo Ostrožovič 262 Víno Nichta 72 VínoVajnory 99 x-bionic® sphere 148 Žitný ostrov-Termálne kúpalisko Mateja Korvína Veľký Meder 150 AICES 86 Bratislavská organizácia cestovného ruchu 94 KOCR Bratislavský kraj 88 KOCR Košický kraj 250 KOCR Severovýchod Slovenska 265 KOCR Žilinský turistický kraj 191 OOCR Horná Nitra 160 OOCR Horné Považie 163 OOCR Klaster Orava 195 OOCR Kysuce 192 OOCR Malá Fatra 194 OOCR Rajecká dolina 194 OOCR Region Liptov 193 OOCR Región Senec 134 OOCR Stredné Slovensko 233 OOCR Turiec – Kremnicko 196 OOCR Žitný ostrov 150 Prešporáčik 119 Slovenské kráľovské mestá 272 Stredoveké kráľovské banské mestá 224 Geoturizmus na Technickej univerzite v Košiciach 46 Ekonomická univerzita v Bratislave 42 Katedra cestovného ruchu Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 44 Paneurópska vysoká škola 43 SARIO Banská Bystrica 235 SARIO Bratislava 118 SARIO Košice 260 SARIO Nitra 184 SARIO Prešov 277 SARIO Trenčín 166 SARIO Trnava 152 SARIO Žilina 218 SOPK 61 BA RK SOPK 118 BB RK SOPK 235 KE RK SOPK 260 NR RK SOPK 184 PO RK SOPK 277 TT RK SOPK 152 TN RK SOPK 166 ZA RK SOPK 218 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 45 Železničná spoločnosť Slovensko 17 Inzerujúce firmy | Inserierende Firmen | Advertising Companies AmadeChateau 153 Bratislavskáorganizáciacestovnéhoruchu 94 Bratislavskéhudobnéslávnosti 103 Danubiana 112 DoubleTreeHiltonKošice 261 FatraSKI 209 FestivalPeknejhudby 241 GalériaASBratislava 114 GASTRO 132 Gentlejam 124,215 Goodwill 83 GrandHotelRiverPark 125 Hotelier 213 HotelYasmin 263 ITFSlovakiatour 133 KARLOFF–TATRATEA 295 Kontaktwellnesshotel 291 Korunovačnéslávností 95 KúpeleBrusno 242 LiečebnétermálnekúpeleSklenéTeplice 244 Prešporáčik 119 RTVS 41 SheratonBratislavaHotel 126 SlovakRegion 300 Slovenskáfilharmónia 102 Slovenskénárodnédivadlo 108 SOPK 61 SOREA 130,217 TMR 212,275 TouristcardNitra 175 Urpiner 247 Villa Vino Rača 98 Vinárstvo Ostrožovič 262 Víno Nichta 72 VínoVajnory 99 x-bionic® sphere 149 www.lexikon.sk 303

click to read more

BAVÍ NÁS BAVIŤ VÁS

click to read more