Harmonia 1-2/2014

Harmonia 1-2/2014https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

Harmonia z d r a v i e & k r á s a detiA NADANIE NA JAZYKY ÉTERICKÝ MÓDNY NÁVRHÁR RICHARD ROZBORA ODČERVIŤ ZVIERA A AJ SEBA? MINERÁLY Z MINERÁLKY www.harm.sk 1,29 € (39 Kč) SÚŤAŽ O DEKORATÍVNU KOZMETIKU ZN. YVES ROCHER II/2014 surováSTRAVA A SPOKOJNOSŤ práca doma MÔŽE CHUTIŤ

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Yeti: 4,6 – 6,6 l/100 km, 119 – 164 g/km. Ilustračné foto. PRE VIAC ŠPORTOVÝCH PRÍBEHOV BONUS 500 € PRE VIAC ŠPORTOVÝCH PRÍBEHOV BONUS 500 € Žijete aktívne, máte radi zábavu a dobrodružstvo? Tak potom je nový model ŠKODA Yeti presne to, čo hľadáte. Navyše teraz s bonusom 500 € na nákup originálneho príslušenstva, s možnosťou výhodného financovania na pätiny bez navýšenia a so zimnými kolesami zadarmo. Tak nepremeškajte svoju šancu. www.skoda-auto.sk Nová ŠKODA Yeti s bonusom na ŠKODA Originálne príslušenstvo® Obal na kompletné kolesáVak na lyžePriečne nosiče Využite bonus 500 € na ŠKODA Originálne príslušenstvo® podľa vášho výberu.

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

Firma ATRIUM SK vyrába drevo- domy už 20 rokov. Zakladatelia firmy si na začiatku zvolili slogan, podľa ktorého sa budú riadiť – „Istota, kvalita, serióznosť.“ Práve uplynulých 20 rokov nám dáva za pravdu, že to bola správna cesta. Potvrdzujú to stovky našich spokojných klientov v Čechách a na Slovensku, ktorí pri otázke, prečo sú spo- kojnými klientmi firmy ATRIUM SK, odpo- vedajú – máme istotu, že sme sa dobre roz- hodli, nakoľko máme kvalitnú drevostavbu a serióznosť prístupu firmy ATRIUM SK je nad očakávanie. Sme radi, že našim klientom môžeme pri- nášať „Domy novej generácie.“ Drevodom je na slovensku ešte stále vnímaný ako niečo „iné“. Slovák je skrátka konzervatívny, no vý- voj sa nezastaví. Drevodom si v posledných ro- koch aj na Slovensku nachádza stále viac svo- jich priaznivcov. A prečo je to tak? Odpoveď je pomerne jednoduchá. Drevodom od firmy ATRIUM SK je dnes modernou drevostavbou sendvičového typu, ktorú tvorí certifikovaný systém difúzne otvorenej konštrukcie Difu- tech . Táto konštrukcia nám zabezpečuje, že drevodom od firmy ATRIUM SK je nízkoe- nergetická drevostavba, na prianie klienta až s parametrami pasívnej stavby. Ľudia dnes hľadajú „Kvalitné a zdravé bý- vanie.“ Týmto ľuďom odporúčame drevo- stavbu. Často dostávame otázku, v čom je dre- vostavba iná, ako klasická stavba. No práve v tom, že je to drevostavba. Drevo ako prí- rodný materiál je samo o sebe veľmi príjemné. Náš difúzne otvorený systém zabezpečuje, že Váš dom prirodzene dýcha. Všetky materiály použité na výstavbu drevodomu sú ekologicky nezávadné. V domoch používame rekuperačné vetranie – inVENTer, ktoré zabezpečí opti- málnu klímu v každom momente a zároveň šetrí nálady na vykurovanie. Kvalitu našej dre- vostavby potvrdzuje aj to, že našimi dodáva- teľmi materiálov použitých na stavbu sú reno- mované firmy a sami sa snažíme prinášať pokrokové materiály a technológie, aby sme klientom priniesli to najlepšie. Našim potenciálnym klientom hovoríme „Nebojte sa nového.“ Pri výstavbe drevodomu – ušetríte čas – dom na kľúč Vám postavíme za tri mesiace. Hrubá stavba za tri dni. Žiadne mokré procesy, môžete stavať počas celého roka. Drevodom je nízkoenergetická stavba – energetická úspornosť – má výborné tepelnoi- zolačné, aj zvukovoizolačné vlastnosti . Pres- nosť v detailoch – panely vyrobené vo výrobe s veľkou presnosťou. Dodáme Vám atest na protipožiarnu odolnosť. Čo ešte naši klienti oceňujú? Jednoznačne „Individuálny prístup a individuálnu výstavbu.“ Prakticky sme nepostavili dva rovnaké domy, každý klient je pre nás jedinečný. Komuniká- cia s klientom na začiatku je veľmi dôležitá, aby sme mu navrhli optimálne riešenie jeho sna. Klientovi spracujeme projektovú doku- mentáciu a veľmi rýchlo dom postavíme. Do- dávka a montáž je od jedného dodávateľa , pevne stanovená cena, nedochádza k navyšo- vaniu. Kvalitu konštrukčného systému a ma- teriálov Vám zaručíme certifikátom. Ak ešte stále váhate, prečítajte si naše referencie alebo sa príďte presvedčiť o kvalitách našich drevo- stavieb na dni otvorených dverí, ktoré pravi- delne usporadúvame. ATRIUM SK, s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica +421 918 971 611, +421 905 356 226 info@atrium-sk.sk www.atrium-sk.sk Drevodom, ako istota

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

MILÍ ČITATELIA, na‰e dcéry, v men‰ej miere aj synovia, nachádzajú nov˘ domov v európskych i zámorsk˘ch krajinách. A tak starí rodiãia vidia ãastej‰ie svoje vnúãatá na fotkách, na monitoroch poãítaãov ako na Ïivo. Medzi najbliωou rodinou okrem oddeºujúcich kilometrov vyrastá aj ìal‰ia bariéra. Jazyková. Dcéra na‰ej susedy sa vydala za Íra, majú spolu dve deti a zdá sa, Ïe si Ïijú ‰Èastne a spokojne. Len matka vdova je nesvoja. Trápi ju, Ïe jej vnuci nerozu- mejú. Kuchárka na dôchodku zvláda zopár základn˘ch anglick˘ch fráz. Tie v‰ak nestaãia na to, aby si s vnúãikmi po‰tebotala. Prosila dcéru, aby s deÈmi rozprávala po slovensky. Mladá Ïena sa vytrvalo bráni, Ïe nechce deti zaÈaÏovaÈ a pliesÈ im hlavu. Známa anglická lingvistka Helen Doren tvrdí, Ïe deti, ktoré sa uãia hovoriÈ, majú nadanie na jazyky, sú schopné uãiÈ sa ich súãasne niekoºko. Vôbec ich to nezaÈaÏuje. Práve naopak, vytvoria si pevné základy pre ich budúce po- uÏívanie bez ohºadu na to, ãi majú na jazyky talent alebo nie. V neskor‰om veku to uÏ tak jednoducho nefunguje. Podºa Helen Doren je ideálne zaãaÈ s uãením, ãi skôr pouÏívaním ìal‰ie-ho alebo ìal‰ích jazykov najneskôr do pia- teho roku dieÈaÈa. Najefektívnej‰ie sa ukazuje zaãaÈ hneì, ako sa drobãek pokú‰a tvoriÈ prvé slová. Na‰ej susede teda neostáva niã iné, iba sa zahraÈ na uãiteºku a uãiÈ mal˘ch Írov po slovensky. Je viac ako isté, Ïe zvládnu slovenãinu ºah‰ie a r˘chlej‰ie ako ona angliãtinu. Îelám vám, aby vám v roku koÀa v‰etci dobre rozumeli, nech hovoríte ak˘mkoºvek jazykom. Daniela Augustinska, ‰éfredaktorka editoriálharmonia

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

www.stihl.sk Akcia platí od 15.1. do 30. 6.2014 alebo do vypredania zásob Motorová píla STIHL MS 170 ŠPECIÁLNA AKCIA ilustračný obrázok

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

6

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

7 Krása 12 Tipy pre krásu 14 Ilúzia s nádychom extravagancie V dielni módneho návrhára Richarda Rozboru 20 Šťastná a spokojná každý deň Ako si čo najdlhšie zachovať sviežosť Wellness 24 Šport zoceľuje telo aj dušu Dôvody, prečo sa oplatí hýbať Zdravie 30 Tipy pre zdravie 32 Vítanie jari očistou Rastlinní pomocníci detoxikácie 36 Mám cukrovku? Ktoré symptómy treba brať vážne 40 Telo ako dôkaz Schudnite natrvalo 43 Cesta Liečebno-transformačná metóda 44 Minerály z minerálky 50 Odčerviť psa, mačku a aj seba? Parazity v tele 54 Tuční rodičia majú tučné deti Obezita nie je genetická 56 Potraviny mesiaca Jablká, ananás, ružičkový kel, kustovnica čínska Psyché 58 Feng šuej a domáci miláčikovia 62 Bábätká do školy? Ktoré deti sú nadané na jazyky DomácnosÈ 64 Tipy pre domácnosť 66 Aj práca doma môže chutiť Kulinárium 70 Tipy do kuchyne 72 Chutné varenie so sójou 74 Raw Food – jedlom k spokojnosti? Prednosti surovej stravy Na cestách 78 Skalica je pjekné mjesto Rubriky 4 Editoriál 8 Adresa 10 Ema 82 Krížovka HARMONIA obsah

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

Milá redakcia, čítam Harmoniu niekoľko rokov a viete, čo obdivujem? Vždy do- kážete pripraviť pestré čítanie. V textoch sa ľahko orientuje, sú zrozumiteľné, poučné. Páčia sa mi fotografie a obrázky, ktorými časopis priam vyšperkujete. Ako príklad uvediem Lieky z prí- rodnej lekárne. Mnohé vaše odporúčania som vyskúšala a ne- ľutujem. Podľa vášho receptu som upiekla orechové rožky, len sa po nich zaprášilo. Držím vám palce a teším sa na ďalšie skvelé čítanie. JANA CEBERIOVÁ Z HLOHOVCA V náruãí bieleho ticha Na snežnice nedám dopustiť. Sú úžasnou pomôckou, vďaka nim sa možno bezpečne dostať na mnohé nedotknuté miesta. Oceňujem ich pri chôdzi do kopca, aj po dlhých plochách s vy- sokým snehom. Turistika na snežniciach má celkom iný rozmer. Chôdza nie je taká namáhavá a človek má možnosť kochať sa okolitou prírodou. Super. VIERA KRÁLIKOVÁ Z KOŠÍC Slovenka prerazila v Mníchove So záujmom som si prečítala o úspechoch mladej Prešovčanky, ktorá sa venuje nechtovému dizajnu. Upravené nechty sú krás- nou ozdobou ženy a keď sú na nich originálne obrázky, je to nádhera. Experimentovaniu sa medze nekladú. Želám Lenke Barcíkovej ďalšie úspechy pri reprezentovaní Slovenska. MILENA KRATOCHVÍLOVÁ Z BÁNOVIEC NAD BEBRAVOU 8 HARMONIA adresa Ak nám napí‰ete na adresu redakcie alebo mai- lom na harmonia@juven.sk svoje námety a po- strehy, môÏete získaÈ odmenu v podobe trendo- vej dekoratívnej kozmetiky znaãky Yves Rocher. HARMONIA SÚŤAŽ V˘hry z ãísla 11-12/2013 Balíãek pre zdrav˘ zrak získavajú Jolana Kompi‰ková z Popradu a Jozef Vráblik z Námestova. Meteostanicu posielame Petre Lampertovej z Levíc, Márii Valoviãovej z Michaloviec a Simone MartvoÀovej z Levár. Na sladkostiach znaãky Orion si pochutia Ján Valenta z Banskej Bystrice, Eleonóra KríÏiková z Vranova nad Topºou a ªudmila Cibulková zo Zvolena. Darãekovú poukáÏku na nákup prostredníctvom zlavomat.sk dostanú Eva Machoviãová z Tlmáã, Valérie Vidová z Du- najskej Stredy a Îelmíra Studená z Bratislavy. Vydavateľstvo: MEDIA/JUVEN s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín IČO 31343651 Vychádza 9x ročne Dátum vydania: február 2014 Obchodné zastúpenie ČR: ICP s.r.o., Jablonského 4, 170 00 Praha 7 Riaditeľka vydavateľstva: Narcis Ochabová Šéfredaktorka: PhDr. Daniela Augustinska, augustinska.daniela@juven.sk Redakcia: Koceľova 9, 821 08 Bratislava, tel.: 02/502 482 31 harmonia@juven.sk Na čísle spolupracovali: Jana Belanová, Hana Johanová, Mgr. Denisa Marinkovičová, Miroslava Miková, Peter Vavruš, Viera Wintermannová Jazyková korektorka: Emília Húsková Vedúca inzercie: Narcis Ochabová, ochabova.narcis@juven. sk, te.: 032/744 0674-6, fax: 032/744 0675, mobil: 0905 302 689 Obchodní zástupcovia: Miroslav Faško 0907 341 743, Mgr. Viera Janušková 0903 534 602, Ing. Štefan Kuiš 0905 506 764, Lívia Soukupová 0905 757 151, Margaréta Vavrová 0903 413 655 Predplatiteľský servis: tel.: 02/60251 144, pred- platne@juven.sk Vizuálna koncepcia a grafická úprava: MEDIA/JUVEN s.r.o., akad. mal. Barbara Neumannová, grafik.harm@juven.sk Scan a prepress: MEDIA/JUVEN s.r.o., RNDr. Marek Michlík, iris@juven.sk, tel.: 02/60251 158 Tlač: ALFA PRINT s.r.o., Robotnícka 1/D, 036 01 Martin Rozširuje: Mediaprint&Kapa, Slovenská pošta, a.s. a lokálni distributéri. Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P.O.BOX 72, 840 04 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk, Reg. MK SR č. EV 3012/09, ISSN 1335-1281 Adresa pre zasielanie korešpodencie: Redakcia Harmonia, MEDIA/JUVEN s.r.o., P.O.BOX 72, 841 05 Bratislava Jed- notlivé články vyjadrujú názory autorov a nemusia byť vždy totožné so stanoviskom vydavateľstva a redakcie. Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame. Kopírovanie, znovupublikovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti časopisu sa povoľuje výhradne so súhlasom vydavateľa. Redakcia nezodpovedá za obsah jednotlivých inzerátov Titulka: Dreamstime Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk www.harm.sk

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

9

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

M oja sestra nemá za sebou dobrý rok. Vlani hneď tesne po Silvestri jej manžel oznámil, že odchá- dza za mladšou milenkou, s ktorou čaká dieťa. Na jar sa gynekológ zatváril veľmi smutne pri pohľade na jej výsledky a poslal ju na operač- ný stôl. V lete sa na kosť vychudnutá sestra konečne postavila na nohy a zdalo sa, že už bude lepšie. No koncom septembra jej dcéra oznámila, že je tehotná a bude sa vydávať. Za koho? Za egyptského predajcu suvenírov, do ktorého sa zamilovala, keď v lete robila turistickú sprievodkyňu. Keď sa sestra s touto myšlienkou ako-tak zmierila, dcéra po- tratila a egyptský milenec sa jej viac neozval. Mala som pocit, že po všetkých týchto ranách bude moja sestra na konci roka chodiaca kôpka nešťastia. Že bude nadávať na život, na osud, na všetko. A nik by sa jej ani nečudoval. Ale keď sme spolu se- deli pri novoročnom obede a rekapitulovali uplynulý rok, moja sestra výborne vyzerala, žartovala a tešila sa zo života. Obze- rala som si ju s obdivom. Ja by som po toľkých trápeniach a sklamaniach zrejme pozerala niekde z okna v psychiatrickej liečebni a testovala najnovšie produkty farmaceutického prie- myslu na boj s depresiami. A tak som sa sestry rovno spýtala, ako to, že ona nie je na an- tidepresívach, že normálne funguje, dokonca je plná opti- mizmu. „Vieš, čo ma zachránilo?“ Sestrina otázka znela ta- jomne. Čakala som, že povie meno svojho nového tajného milenca alebo nejaký nový alternatívny spôsob, ako čerpať energiu z vesmíru. „Vyšívanie,“ oznámila mi s úsmevom sestra. Myslela som si, že zle počujem. „Áno, krížikové vyšívanie. Bláz- nivé, nie?“ Sestra sa na mňa pobavene pozerala. U nás doma sa totiž nikdy nerobili žiadne ručné práce, nemali sme na to ta- lent ani trpezlivosť. Nik nás k tomu neviedol a ani sme si k tomu samy nenašli cestu. Ale moja osudom kruto skúšaná sestra si v akomsi ženskom časopise, ktorý našla v čakárni u svojho lekára, prečítala článok o partii žien, ktoré sa venujú vo voľnom čase vyšívaniu. Dozvedela sa, že chodievajú spolu aj na víkendové pobyty, kde spolu sedia za stolom, popíjajú vínko, kávičku a celé hodiny vyšívajú. A okrem toho sa rozprá- vajú. Sestra zažila čosi ako osvietenie. Zašla do najbližšej ga- lantérie, nakúpila si bavlnky, látky, dokonca aj ten drevený rám na vyšívanie – a skúsila to. Okamžite tomu podľahla ako droge. Hodiny a hodiny vyšívala. Najprv jednoduché vzory, po- tom čoraz zložitejšie. Ale o samotný výsledok ani tak nešlo. „Pri vyšívaní som nemyslela na nič iné, iba na to, aký krížik kde umiestniť. Vyšívala som a bolo mi dobre.“ Neskôr sa pridala aj k tej partii vyšívačiek a dnes sú to jej najlepšie kamošky. Nevie sa dočkať spoločného víkendu, ktorý trávia raz za čas spolu kdesi v penzióne a spoločne vyšívajú. Tak sa moja sestra, ktorá nikdy nevyšívala, nešila, neháčkovala ani neštrikovala, s ihlou v ruke úspešne vyhla všetkým depre- siám, ktoré nad ňou viseli a blížili sa k nej. Na našom stole doma je odvtedy rozprestretý krásny biely obrus s vyšitými kvetmi a zakaždým, keď sa naň pozriem, zlepší sa mi nálada a začnem sa usmievať. A už viem, že keď bude zle, nepôjdem hneď za psychiatrom, ale najprv skúsim zájsť do najbližšej ga- lantérie a nakúpiť si bavlnky. Veď v našej rodine sa to osvedčilo. 10 emaVYŠÍVANIE NAMIESTO ANTIDEPRESÍV

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

ZVÝHODNENÉ POBYTY v kúpeľoch APHRODITE Využite možnosť zakúpiť si zľavnený pobyt počas pracovného týždňa na 2, 3, 4 alebo 5 nocí s balíkom Relax Classic s 15% zľavou. Zľava sa vzťahuje na pobyty Relax Classic absolvované v rozpätí nedeľa - piatok. Zľava 15 % bude uplatnená na ubytovanie a balík, ktorý zahŕňa procedúry a polpenziu. Akciové pobyty je možné zakúpiť ihneď s platnosťou do 19.12.2014. Zľavy sa nesčítavajú. Srdečne Vás pozývame Vaše kúpele APHRODITE Rajecké Teplice Tel.: +421 41 5494 256-7 • Fax: +421 41 5493 674 • E-mail: spa@spa.sk APHRODITE WWW.SPA.SK RAJECKÉ TEPLICE

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

5 1. Hydratuje aj zjednocuje Zmatňujúci hydratačný BB krém je horúca novinka značky Nivea. Prípravok zaručí bez- chybný, farebne zjednotený vzhľad pokožky. Po únave, kruhoch pod očami, začervenanej pleti, pigmentových škvrnách nebude ani pamiatka. Zjemňuje aj póry, intenzívne hydra- tuje, rýchlo sa vstrebáva, chráni pokožku pred pôsobením slnečného žiarenia. Dosť dô- vodov na vyskúšanie. 2. RozjasÀujúci mejkap Výskumné laboratóriá Rastlinnej kozmetiky Yves Rocher predstavujú nový rozjas- ňujúci mejkap obsahujúci vyhladzujúcu perleť s ružovým voskom, čo je absolútna no- vinka. Tá pokožku opticky zjemňuje a dodáva jej mladistvý vzhľad. Vďaka perleti má prípravok lepšiu priľnavosť, rovnomerne sa nanáša, nezvýrazňuje vrásky a jednotne odráža svetlo. 3. Ako pravá lady Stelesnenie pôvabu pravej aristokratky objavíte v novej vôni Lady Avebury (Oriflame). Strhujúca vôňa patrí do kvetinovej kategórie chypre. Spája sa v nej sviežosť citrusov s cit- livým srdcom z ruží, jazmínu a zo zeleného čaju. Žensky príťažlivá, jedinečná a luxusná vôňa očarí nadčasovou eleganciou a nesmrteľným anglickým štýlom. Parfumérky Aman- dine Clerc-Marie a Christiane Plos chceli zachytiť vôňu pútavých kontrastov, preto zvolili exkluzívnu kvetinovú kategóriu chypre. 4. Zmyselná atmosféra Príjemná, jemná a žiarivá vôňa Andless Euphoria Calvin Klein prináša provokatívne predstavy ikonickej vône Euphoria do slnkom prežiareného snenia naplneného ván- kom čerešňových kvetov, sviežou mandarínkou a bergamotom. Atmosféra čírej zmy- selnosti ako vyšitá! 5. ·aty, ktoré rastú Aj detičky majú rady módu. Značka Sunar tak už druhýkrát, po veľmi úspešnom 1. ročníku Sunar Fashion 2013, prišla s ďalšou limitovanou módnou kolekciou detského oblečenia Su- nar Fashion 2014. Pre malé hviezdy ju navrhla módna návrhárka Dana Kleinert. „Kolek- cia okrem farieb a vrstvenia pracuje s hravými detailmi. Tie budú deti určite baviť. Na- príklad tepláčiky budú s nimi rásť vďaka všitým oranžovým šnúrkam, ktoré žirafke na nich predĺžia či skrátia krk. Šatočky sú pre zmenu obojstranné, dievčatká ich tak môžu strie- dať podľa nálady,“ prezrádza Dana Kleinert, autorka detskej kolekcie. 6. Vlasy opäÈ krásne Ak sú vaše vlasy poškodené, oslabené, nelesknú sa, neprepadajte panike. Stavte na prípravky určené špeciálne na poškodené vlasy z radu Dove Intensive Repair, najmä šampón a kondicionér. Vďaka nim budú vaše vlasy opäť krásne, jemné, a to už po dvoch týždňoch. Prípravky z radu Dove Intensive Repair pôsobia na bunko- vej úrovni vlasov. Účinne pôsobia na zničené proteíny vo vlasovom jadre a obnovujú ich funkciu. Používaním prípravkov z radu Dove Intensive Repair obnovíte silu a lesk vašich kaderí. 7. inspira: suisse absolue Stem Cell: vital+ Vitalizujúce sérum na rýchle vypnutie pleti s kmeňovými bunkami z BIO rododendronu, extraktom z ovsa, kyselinou hyalurónovou, imperata cylindrica a so sacharidovým kom- plexom. 12 TIPY PRE KRÁSU novinky 1 2 3 4 7 6

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

13

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

Narodili ste sa v Helsinkách a preÏili ste tam aj prvé roky Ïivota. Máte fínske obãianstvo? Moji rodičia pôsobili v diplomacii, narodil som sa, keď boli práve vo Fínsku, ale fínske občianstvo nemám. Aké detstvo majú deti kariérneho diplomata? Je im ão závidieÈ? Na prvé roky života si spomínam len matne. Vyrastali sme so starším bratom Robertom takmer ako dvojičky v Helsinkách. Myslím si, že ťažšie to mala naša mamka ako my dvaja. Boli sme dosť živé deti, starala sa o nás v cudzine bez pomoci príbuzných takmer šesť rokov. Myslím si, že nie vždy je čo závidieť, hádam cestovanie, možnosť rôznorodého vzdelávania, kontakty, nové priateľstvá... Napríklad v Mongolsku, nádhernej exotickej krajine, sme museli každý deň riešiť problémy s bežnými vecami – so zá- sobovaním potravinami, pitnou vodou. Často sme sa museli do- slova z večera do rána prispôsobiť novým podmienkam, chodiť do školy, komunikovať v cudzích jazykoch a zvládnuť niekedy aj veľmi ťažké klimatické podmienky. S odstupom času každé pre- žité obdobie vnímam ako obrovskú devízu. Na Slovensko ste zrejme chodili iba cez prázdniny. Kde, v ktorej krajine, sa dnes cítite doma? Audrey Hepburn vo filme Prázdniny v Ríme povedala: ...Rím, jed- noznačne Rím... Ja nedokážem takto jednoznačne povedať, ktorá z krajín, kde som žil a pôsobil, ma najviac ovplyvnila a kde sa najviac cítim doma. Môj domov je tam, kde mám svojich naj- bližších. Teraz som doma práve tu :). 14 ILÚZIA EXTRA- -VAGANCIEMÓDNY NÁVRHÁR RICHARD ROZBORA JE ŠPIČKOVÝ PROFESIONÁL MÓDY S MEDZINÁRODNÝM KREDITOM A SKÚ- SENOSŤAMI. ABSOLVOVAL PRESTÍŽNU A CELOSVETOVO UZNÁVANÚ VYSOKÚ ŠKOLU MÓDNEHO NÁVRHÁRSTVA V LONDÝNE. PRACOVAL S MÓDNYMI TVORCAMI ZVUČNÝCH MIEN. EXKLUZÍVNE, ELEGANTNÉ, PÔVABNÉ, ZMYSELNÉ, JEMNE EXTRAVAGANTNÉ A NADČASOVÉ SÚ JEHO MODELY, KTORÉ NOSIA DÁMY S VYCIBRENÝM VKUSOM. harmonia móda s nádychom ‰

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

15 harmonia

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

Aj vìaka cestovaniu ste mali moÏnosÈ ‰tudovaÈ na prestíÏnych ‰kolách, spoznaÈ Ïivotn˘ ‰t˘l a kultúru mnoh˘ch krajín. Nechceli ste sa podºa otcovho vzoru staÈ diplomatom? Krajiny, v ktorých som žil, študoval, pôsobil, alebo ich krátko- dobo navštívil, ma ovplyvnili aj v tvorbe, boli zaujímavým spes- trením života, nepochybne prispeli k rozšíreniu môjho obzoru. Na určité obdobie som sa stal súčasťou odlišnej kultúry, ktorú som nielen vnímal, ale aj akceptoval. Stať sa diplomatom? Nie, určite nie. Už v detstve som túžil stať sa módnym ná- vrhárom. Keď som mal trinásť či štrnásť rokov, pozerali sme s rodičmi záverečnú módnu prehliadku Stelly McCartney. A vtedy som im povedal, že jediná vysoká škola, ktorú skončím, bude Central St. Martin\'s v Londýne... ...ale zaãali ste ‰tudovaÈ architektúru. Pravdupovediac, na VŠVU ma neprijali, vraj som bol na módne návrhárstvo primladý. Tak som išiel na architektúru, ale sna som sa nevzdal. Vďaka rodičom som po štyroch semestroch ar- chitektúry začal študovať módne návrhárstvo na súkromnej vy- sokej škole Frederick Institute of Technology v Nikózii. Ináč dvojročné štúdium som absolvoval za jeden rok, pretože ma vy- brali na Central St. Martin´s College of Art & Desing v Londýne. Štúdium módneho návrhárstva bolo zaujímavé, dávalo mi väč- šiu možnosť kreatívne sa prejaviť. Zaskoãila vás táto správa, alebo ste ju oãakávali? Zaskočila najmä mojich rodičov, lebo pre tento krok som sa roz- hodol sám. Navštívil som v Nikózii v rámci veľtrhu vysokých škôl stánok Central St. Martin´s a ukázal som pedagógom svoje 16 harmonia móda

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

portfólio, ktoré som si pripravoval počas prvého roku štúdia. Dali mi úlohu do druhého dňa vytvoriť šesť návrhov v celkom odliš- nom štýle, ako som robil dovtedy. Chceli zistiť, či som kreatívny a či viem pracovať pod tlakom. Projekt som na druhý deň pred- ložil. Prijali ma so slovami, že mám veľký talent. Bol som veľmi šťastný. Čakala ma ešte jedna ťažká úloha. Pani profesorka Lou Taylor z University of Brighton (Faculty of Art and Design) mňa a rodičov presviedčala, aby som išiel študovať do Brightonu, ale ja som bol rozhodnutý pre Londýn. S pomocou priateľov a bánk sme zvládli aj prozaickú vec – zohnali sme financie na štúdium. Gianfranco Ferré, Howard Tangye, Stella McCartney, Alexander McQueen, Vivienne Westwood, Robert Carry a ìal‰í tvorcovia módy, s ktor˘mi ste pracovali a spolupracovali. Nezatoãila sa vám z t˘ch mien hlava? Ani nie. Londýnska škola módneho dizajnu je najprestížnejšia a výnimočná aj tým, že svojim absolventom otvára dvere do sveta módy, pomáha získavať a rozvíjať kontakty na profesio- nálnej úrovni. Vďaka tomu sa moje meno nachádza aj v data- báze svetových dizajnérov. âo pre vás znamená móda? Móda je moja každodenná práca. Móda je tiež umenie a ume- nie je o pocitoch, emóciách, talente, vytrvalosti, schopnosti uro- biť niekoho iného šťastným. Na svet módy sa však pozerám s otvorenými očami. Už dlhé roky uplatňujem slow fashion štýl, mám svoj rukopis. Móda ako fenomén dnešnej doby ovplyvňuje náš život na každom kroku. Najviac sa spája s osobným vzhľa- dom, ale presadzuje sa aj v hudbe, umení, informatike, tech- nickom priemysle, politike či reklame. Americký satirik a novi- nár Ambrose Bierce už pred viac ako sto rokmi označil dámsku módu ako najnákladnejšiu obalovú techniku a stále to platí :). Va‰e kolekcie sa vyznaãujú jemnou extravaganciou, strihovou rafinovanosÈou, eleganciou, vysokou kvalitou materiálov a spracovania, nadãasovosÈou a najmä nositeºnosÈou. Nosí va‰e modely va‰a mama? Moja mamička už v šatníku iné modely takmer ani nemá a nosí ich veľmi rada. Tvrdí, že sú komfortné a krásne na bežné no- senie – kostýmy, nohavice, sukne, saká, blúzky, bundičky, plášte, kabáty, ale aj do spoločnosti. V rámci spoločenských ‰ www.kozenedoplnky.sk Váš virtuálny svet pravej kože Tel.: 051/3811 737, Mobil: 0940 77 9696 FUNCTIONAL LUXURY

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

povinností – ako manželka slovenského veľvyslanca a doyene diplomatického zboru v Nórsku – ich mnohokrát predviedla s veľkým úspechom aj na kráľovskom dvore. Aké materiály preferujete? Hodváb, šifón, mušelín, ručne vyšívanú čipku, vlnu, kašmír a iné ušľachtilé látky. Objednávam ich s minimálne ročným, nie- kedy aj s dvojročným predstihom od svetových výrobcov, u kto- rých nakupujú módne domy Dior, Chanel, Escada, Valentino, Cavalli a iné. Všetky materiály sú značkové, spĺňajú kritériá aj najnáročnejších zákazníčok a sú vždy z najnovšej kolekcie sve- tových producentov látok. Niektoré látky dostávam v ponuke len ako vzorky a musia sa vyrobiť. Niekedy ich mám k dispozí- cii aj skôr, ako ich predstavia na najväčšom veľtrhu Premiére Vision v Paríži. Kde najãastej‰ie nachádzate in‰piráciu? Veľmi inšpiratívnou je pre mňa stále architektúra, ktorú som pô- vodne študoval. Jej presné a čisté línie uplatňujem aj vo svojej tvorbe. Inšpirujú ma tiež historické artefakty, výtvarné umenie, rôzne detaily, nekombinovateľné prvky a úplne bežné veci, ktoré si niekedy ani nevšímame. Preão ste Butik Rozbora Couture, ktor˘ je rodinnou firmou, otvorili v historickej ãasti Viedne neìaleko viedenskej opery? V Bratislave sme mali butik od roku 2007. Dámy však upred- nostňovali formu zákazkového krajčírstva, ktoré my v ponuke nemáme. Vytváral som spolu so svojím tímom vlastné módne kolekcie – blúzky, šaty, nohavice, sukne, saká, kostýmy, bun- dičky, plášte, kabáty a šaty na spoločenské príležitosti vo veľ- kostiach od 36 až do 42. Najmä sme sa chceli s našou rodin- nou módnou značkou ROZBORA COUTURE posunúť ďalej. Uvažovali sme spolu s bratom, konateľom našich firiem a zá- roveň módnym fotografom, o viacerých mestách, ale zvíťazila Viedeň. Asi aj preto, že tam siahajú naše korene. Môj prastarý otec pochádzal z Viedne. Pred dvomi rokmi sme otvorili butik vo Viedni, v historickom centre neďaleko opery a legendárneho hotela Sacher. Čoskoro spustíme nový e-shop. O novinkách sa viac dozviete na facebook.com/RichardRozboraBoutique PRIPRAVILA DANIELA AUGUSTINSKA FOTO ROBERT ROZBORA 18 harmonia móda

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

19

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

A ko hlboko a v akej miere sa vrásky vryjú do po- kožky, závisí od génov, teda dedičnosti. Vyhová- rať sa na ne je ľahké, ale alibistické. Za všetko ne- môžu. Prejavy starnutia idú ruka v ruke s vekom, úbytkom hormónov, vplyvom vonkajšieho pro- stredia. Znečistený vzduch, slnečné žiarenie a aj životný štýl sa podpisujú pod to, ako rýchlo starneme. Gény ovplyvniť nemô- žeme, ale negatívny vplyv prostredia áno. STOP URÝCHĽOVAČOM Zastaviť čas nie je možné, nedá sa ani zastaviť starnutie kož- ných buniek. Ich starnutie však môžeme do určitej miery pri- brzdiť. A veda nám v tom pomáha. Vedci neustále skúmajú a objavujú nové faktory, ktoré spôsobujú starnutie pleti vnútri i zvonku. Súčasne hľadajú nové možnosti, ako bojovať proti všet- kým príznakom starnutia a ako nad nimi zvíťaziť skôr, ako sa na pleti objavia. Z ich záverov vyplýva, že kombináciou správ- nej starostlivosti o pleť a zmeny životného štýlu môžeme veľa dosiahnuť. Najproduktívnejším faktorom starnutia je UV žia- renie. Slnko má na svedomí okolo 80 % prejavov starnutia pleti. UVB lúče môžu pleť spáliť a spôsobiť tak dlhodobé bun- kové poškodenie najmä vrchných vrstiev pleti. UVA lúče preni- kajú do nižších vrstiev pleti, ničia sieť vláken v spojivovom tka- nive, a preto veľkým dielom prispievajú k ochabovaniu pleti. Okrem UV lúčov urýchľuje starnutie pleti aj chladné ovzdušie, vietor a tiež horúčava, nedostatok spánku, fajčenie, stres, ne- dostatočná výživa. PROSPIEVA AJ ŠKODÍ Iba používanie hydratačného, výživného či anti-age krému ne- stačí. Ak chceme mať pleť čo najdlhšie v čo najlepšej kondícii, treba pridať aj ďalšie kroky. SLNKO Slnečné lúče sa podieľajú na tvorbe vitamínu D, dodávajú nám energiu, zlepšujú náladu, ale sú aj hlavnou príčinou 20 harmonia krása kaÏd˘ deÀ ŠŤASTNÁA SPOKOJNÁ PRAKTICKY JE JEDNO, KOĽKO MÁME ROKOV. SKÔR ČI NESKÔR TO PRÍDE – HORŠIA KONDÍCIA, MATNÁ, OCHABNUTÁ POKOŽ- KA, K VRÁSKAM OKOLO OČÍ PRIBUDNÚ OVEĽA HLBŠIE OKOLO ÚST. NEZNIE TO OPTIMISTICKY, ALE V ŠESŤDESIATKE PREDSA NEMÔŽEME VYZERAŤ NA DVADSAŤ. MÔŽEME BYŤ VŠAK ŠŤASTNÉ A SPOKOJNÉ. POĎME NA TO! ‰

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

21 harmonia

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

starnutia pleti. Dokážu byť veľmi zákerné. Dôležité je preto po- užívať kozmetiku s UV filtrom, a to nielen pri opaľovaní, ale aj v zime vo vyšších polohách, dokonca i vtedy, keď slnko vôbec nevidieť. Dámy po štyridsiatke by si mali odpustiť opaľovanie a radšej použiť samoopaľovaciu kozmetiku. KOZMETIKA Pravidelné čistenie a odličovanie pleť ocení. Používať by ste mali kozmetiku vhodnú pre váš typ pleti a vek. Kvalitná kozmetika pleť hydratuje, vyživuje, zjemňuje a obsahuje aj zložky, ktoré pleť upo- kojujú, chránia a dodávajú jej antioxidanty. Súčasťou starostli- vosti by mal byť aj jemný peeling a aplikácia masky bez ohľadu na typ pleti. Suchá, mastná, normálna – všetky typy potrebujú peeling na odstránenie odumretých buniek a obnovu nových. AKTIVITA Pohyb a správna strava majú veľký vplyv na celkové zdravie or- ganizmu. Pohyb vplýva okrem toho aj na krásu a zdravie pleti. Pravidelný pohyb zlepšuje stav pleti, lebo zrýchľuje krvný obeh, privádza na povrch čerstvo okysličenú krv. Pleť vyzerá ružovej- šia, pevnejšia a mladšia. Podľa amerického dermatológa dok- tora Nicholasa Perricona sú správna strava a pohyb nevyh- nutnými pomocníkmi v boji proti starnutiu pleti. Tvrdí, že cvičenie posilňuje a zlepšuje pleť rovnako ako naše kosti a svaly. Pohyb je určite náročnejší ako natieranie sa krémom. Ak však skombinujeme používanie správnych prípravkov s pohybom, po- kožka sa nám odmení. SPÁNOK Nedostatok spánku sa hneď prejaví na pokožke. Prezradia to kruhy pod očami, opuchy, sivá povädnutá pleť. Počas spánku regeneruje nielen telo, ale aj pokožka. Získava novú energiu a maximálne využíva ošetrujúce a vyživujúce zložky z kozmetiky. Dostatok spánku by mal byť preto súčasťou programu na od- dialenie starnutia. VÝŽIVA A na pleť má vplyv aj to, čo jeme a čo a koľko pijeme. Nie na- darmo sa hovorí, že krása ide zvnútra. Do jedálneho lístka po- trebujeme zaradiť stravu s vyváženým obsahom bielkovín, sa- charidov a tukov, a najmä ovocia a zeleniny kvôli prísunu antioxidantov. Vodu potrebujeme ako soľ. Vyhnúť by sme sa mali nárazovému dopĺňaniu tekutín. Popíjať treba v pravidel- ných intervaloch. Nemusíme siahať iba po vode, môžeme si ju ochutiť citrónom, plátkom pomaranča, prípadne zmiešať s džú- som. Vhodné sú aj rôzne druhy čajov – ovocné, zelený, bylin- kové. Dostatočným prísunom vody podporíme funkciu obličiek, odvádzanie odpadových látok z tela i telesnú a duševnú svie- žosť. A bojujeme proti vráskam, kruhom pod očami a ochab- nutej pleti. Pleti neprospieva fajčenie a ani časté popíjanie al- koholu. Ak sa podarí zmierniť stres a napätie, odrazí sa to na vašej tvári. Stres zvyšuje množstvo voľných radikálov, oslabujú sa cievne steny, zužujú sa cievy, spomaľuje sa mikrocirkulácia, čo sa prejaví na celom organizme. JANA BELANOVÁ FOTO DREAMSTIME 22 harmonia krása

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

Gél lak manikúra – profesionálna manikúra u vás doma Dlhotrvajúci vzhľad 2 – 3 týždne. Rýchla aplikácia a odstránenie. Spevnenie nechtov. Neničí nechty. Vysoký lesk. www.orly.sk Exkluzívne môžete zakúpiť infolinka: 0911 479 761 v sieti dm drogerie markt po-pi: od 8:30 – 19:00 hod.

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

Š port pomáha predchádzať obezite aj miernej nad- váhe, znižovať riziko vzniku civilizačných ochorení, po- silňovať kosti, svalstvo a imunitný systém. Pravidelný pohyb však nie je len o fyzických výhodách. Pohybovú aktivitu potrebuje nielen naše telo, ale aj duša. Pred- stavuje jednu z ciest, ako aspoň trochu zlepšiť svoj život a byť vnútorne spokojnejším. Prečo sa oplatí pravidelne sa venovať športovej aktivite? STRES NEMÁ ŠANCU Okrem vzduchu, jedla, vody či spánku potrebujeme aj pravi- delný pohyb. Ak ho nemáme, začíname upadať fyzicky i psy- chicky. Pociťujeme napätie, sme nervózni, úzkostní, negatívni. V takomto duševnom rozpoložení si nemôžeme vychutnať život naplno, byť spokojní. Dobrou správou je, že tento duševný stav možno ovplyvniť aj pravidelným pohybom rôzneho druhu. Nie je dôležité, či budete robiť aerobik, športové hry, jogu alebo niečo celkom iné. Pri pohybových aktivitách dochádza k uvoľ- ňovaniu hormónov šťastia (endorfínov), ktoré majú schopnosť zlepšiť náladu, a dokonca tlmiť bolesť. A naopak, znižuje sa úro- veň stresových hormónov, medzi ktoré patrí napríklad adrena- lín. Pozitívne účinky na psychiku však nepretrvávajú iba počas cvičenia, ale dokonca i niekoľko hodín po ňom. Preto je potrebné športovať pravidelne. O priaznivých vplyvoch pohybovej aktivity na psychiku človeka niet pochýb. Potvrdila to aj štúdia vedcov z univerzity v Birminghame. Tí sa snažili zistiť, ako vplýva fyzická aktivita na psychiku dospievajúcich. Najlepšie výsledky zazna- menali v skupine, ktorá sa pravidelne venovala vysoko inten- zívnej aeróbnej činnosti. Adolescenti z nej sa vedeli lepšie vy- rovnať so stresom a s úzkosťou ako mladí v ďalších skupinách. POHYB A SEBADÔVERA Sebavedomie človeka sa začína budovať už v detstve. Každý, aj ten najmenší úspech, pochvala alebo povzbudenie má vplyv na sebadôveru. Nie každé dieťa či dospelý si však môže povedať, že si verí. Ako súvisí so športom sebadôvera? Na začiatku kaž- dej zmeny stojí rozhodnutie. Pevné, dôkladne premyslené a skla- dajúce sa z malých krokov, ktoré vedú do vysnívaného cieľa. Je potrebné zmeniť zaužívané zvyklosti, nájsť si dostatok času na cvičenie, získavať kvalitné informácie, prekonať vlastnú 24 harmonia wellness a aj du‰u ŠPORTZOCEĽUJE TELO PREŽIŤ PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT ZNAMENÁ ROBIŤ ROZHODNUTIA, KTORÉ NÁM POMÔŽU ČO NAJVIAC SA PRIBLÍŽIŤ K JEHO NAPLNENIU. A TAK SA VÄČŠINA Z NÁS SNAŽÍ SVOJ ŽIVOT OZVLÁŠTNIŤ AJ NIEČÍM INÝM, AKO LEN PREŽÍVANÍM ZO DŇA NA DEŇ. NIEKTORÍ VIDIA NA- PLNENIE VO VIERE V BOHA, V MEDITÁCII, KARIÉRE, VO VZŤAHOCH, V BOHATSTVE. V SKU- TOČNOSTI MÔŽE BYŤ ŽIVOT KRAJŠÍM AJ VĎAKA „OBYČAJNÝM“ ČINNOSTIAM. JEDNOU Z NICH JE ŠPORT. ‰

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

25 harmonia

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

pohodlnosť, zmeniť jedálny lístok. „Ak chce človek toto všetko zvlád- nuť, musí prebudovať svoje my- slenie. Človek dokáže zvládnuť všetko, pokiaľ si verí, že to do- káže. Veriť si je to najdôležitej- šie na ceste za cieľom. Preto každý, kto prejde cestu súvi- siacu so zmenou myslenia a aj zmenou vo fyzickej oblasti, stáva sa silnejšou a sebavedomejšou osobnosťou. Nielen preto, že je spo- kojnejší so svojím telom, ale aj preto, že do- kázal priniesť aj určité obete,“ myslí si fitnes tré- nerka Monika Korbová. Ak teda dokážete splniť stanovené ciele v oblasti zdravého životného štýlu, je viac ako pravdepo- dobné, že dosiahnete všetko, čo si zaumienite. ZDROJ ENERGIE A VÍŤAZ NAD ÚNAVOU Náš deň je plný povinností, problémov, ktoré čakajú na riešenie. Výkon treba podať nielen v práci, ale aj doma. To všetko nás stojí veľa energie. Odkiaľ jej získať čo najviac? Základ- nými zdrojmi energie sú hlavne jedlo a kvalitný spánok. Netreba zabudnúť ani na relax, pričom oddychovať možno nielen pasívne, ale aj aktívne. Jednou z aktívnych foriem relaxu je práve pohyb. Šport prospieva mozgu i vnú- torným orgánom, má pozitívny vplyv na čin- nosť nervových zakončení prenášajúcich in- formácie medzi nervovými bunkami. Zároveň zlepšuje okysličenie vnútorných orgánov, čím sa zvyšuje výkonnosť. Pozitívne pôsobí aj na látkovú vý- menu, vďaka čomu sme čulejší a dobre naladení. CIEĽ A MOTIVÁCIA Známy americký spisovateľ, obchodník a účastník mnohých motivačných seminárov Zig Ziglar povedal: „Potrebujete plán, aby ste postavili dom. Aby ste mali plnohodnotný život, plán a cieľ sú ešte dôležitejšie.“ Možno práve teraz je ten správny čas stanoviť si plán, ako do zabehnutého životného štýlu za- členiť viac pohybovej aktivity a skvalitniť tým svoj vlastný život. Oplatí sa vyskúšať. NAŠE POHYBOVÉ TIPY • Vyberte si pohybovú aktivitu, ktorá vás bude vnútorne na- pĺňať. Nútiť sa do niečoho, čo vám je „proti srsti“, vás bude viac stresovať ako tešiť. Ak hľadáte cvičenie, ktoré vám po- môže dosiahnuť harmóniu medzi telom a mysľou, skúste na- príklad jogu, pilates, spirals či port de bras. • Stanovte si reálny cieľ. Iba tak v cvičení vytrváte, budete sa zlepšovať a váš život bude krajší. • Pravidelný pohyb neznamená len navštevovať posilňovňu či skupinové cvičenia. Pozitívne účinky na psychiku i telo majú napríklad aj práce v záhradke, vychádz- ka s domácim miláčikom alebo cvičenie doma. • Na pohyb využite každú príležitosť: aspoň dva- krát do týždňa sa vy- berte do práce pe- šo či na bicykli, na- miesto výťahu po- užite schody, cez ví- kend sa vyberte na prechádzku do príro- dy, spojte odprevádza- nie detí či vnúčat do školy s ranným behom, obedňajšiu prestávku v práci využite na prechádz- ku, choďte na nákup po svojich. MIROSLAVA MIKOVÁ FOTO AR A DREAMSTIME 26 harmonia wellness infolinka: +421 903 584 958 DOREA, s.r.o., Krompecherova 3934/9, 058 01 Poprad Tel.: 052/7886 661 • Mobil: 0903 886 661 e-mail: dorea@dorea.sk

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

Aj tehotná môžeš byť sexi! Uvádzame na trh novú kolekciu štýlového tehotenského oblečenie Be Mum Style. V predaji od 1. 3. 2014 LEN U NÁS! www.krasnebruska.sk

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

Využite skvelú akciu zľavnených pobytov počas zimných mesiacov zľavy 15% - 25% na liečebný pobyt Standard a Extra - Senior Špeciál od 31 EUR a Wellness vitality od 39 EUR Veľkonočný wellness pobyt od 39 €/noc Cena zahŕňa ubytovanie, polpenziu, balíček procedúr, vstup do Wellness Spa, bohatý sprievodný program, tradičné veľkonočné špeciality, Večer ľudových jedál, uvítací drink, malé prekvapenie Tel.: 00421/54/477 4450, -60, -70, -2717, -4346 e-mail: rezervacie@kupele-bj.sk, marketing@kupele-bj.sk www.kupele-bj.sk Bardejovské Kúpele „Oáza zdravia a oddychu“

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

29

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

1. VlhkosÈ bez ‰ance Nadmerná vlhkosť v domácnosti sa prejaví zvyčajne zarosenými oknami z vnú- tornej strany, zatuchnutým zápachom, plesňami medzi dlaždicami či v rohoch miestností. Nadmerná vlhkosť vzduchu a vznik plesní môžu byť príčinou niekto- rých ochorení. Spoločnosť Henkel Slovensko prináša inovovaný pohlcovač vlhkosti Ceresit Stop Vlhkosti AERO 360°, ktorý upravuje vlhkosť vzduchu na optimálnu hodnotu. Pohlcovač ocenia aj majitelia chalúp a starších domov. 2. Pedikér vÏdy poruke Stvrdnutú zrohovatenú kožu na chodidlách treba pravidelne ošetrovať. S pomocníkom Velvet Smooth Express Pedi značky Scholl zvládnete pedikúru na profesionálnej úrovni doma. Elektrický pilník na nohy je ergonomicky tva- rovaný a má špeciálny povrch valčeka s mikrogranulami, ktoré odstraňujú drsnú kožu šetrne. Ak pritlačíte silnejšie, prístroj sa vypne. Do pozornosti dá- vame aj diabetikom. 3. Super potraviny Ak sa zaujímate o zdravé potraviny, určite by mala vašu knižnicu obohatiť knižka známej českej autorky venujúcej sa zdravému životnému štýlu Jarmily Mandžu- kovej Super potraviny. Objavíte v nej neuveriteľné vlastnosti zeleniny, ovocia, obil- nín, strukovín, byliniek, korenín, nápojov. Autorka ponúka cenné odborné rady a odporúčania, ktoré sú sumárom posledných rokov. Knihu vydalo vydavateľstvo Príroda. www.priroda.sk 4. Ochrana proti poteniu Príjemný pocit sucha, jemná osviežujúca vôňa – to sú vlastnosti nového radu antiperspirantov Nivea Powder Touch. Vysoko efektívne antiperspiračné zloženie produktov je obohatené o kaolínový prášok, čo je absolútna no- vinka. Vhodné sú pre všetky typy pokožky, neobsahujú alkohol a farbivá. 5. Nov˘ symbol zdravia Spoločnosť AVON sa venuje problematike rakoviny prsníka už 16 rokov pro- stredníctvom projektu AVON proti rakovine prsníka. Boj proti tejto zákernej cho- robe podporuje aj predajom špeciálnych symbolov, ktorých ponuku rozširuje o no- vinku – prívesok „Nádej“. Postriebrený prívesok je trendový doplnok, ktorý poteší každú ženu. Zároveň jeho kúpou prispejete na aktivity a projekty zamerané na boj proti tomuto ochoreniu. 6. Ozdravná maska na vlasy V zime dostali vlasy poriadne zabrať. Teraz je vhodný čas na to, aby sme im dopriali niečo na regeneráciu, napríklad intenzívnu výživnú obnovujúcu masku TONI&GUY. Výživná receptúra prípravku preniká hlboko do vlaso- vých vlákien a blahodarne na ne pôsobí. Odporúčame použiť prípravok aj na farbené, melírované vlasy, ktoré si navyše upravujete kulmovaním, fú- kaním, žehlením. 30 TIPY PRE ZDRAVIE novinky 1 3 4 5 6 2

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

31

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

O krem potravín k osvedčeným detoxikačným procedúram patrí lymfodrenáž, sauna a su- chá masáž tela kefou s prírodnými štetinami, najlepšie pred rannou sprchou. Očista tela od toxických látok sa odporúča vždy, ak sa do- staví pocit plnosti a organizmus už dáva signál, že viac živín spracovať nevládze. Prejaví sa to bolesťou hlavy, malátnosťou, nafukovaním, ospalosťou a spomalenými reakciami. Organizmus zvyčajne nepotrebuje žiadnu drastickú kúru. Stačí jemná očista, ktorá je pre telo niečo ako jarné upratovanie pre byt. Najlepšie urobíte, keď detoxikačnú kúru absolvujete cez víkend. Všeobecne platí, že pôst aj detoxikácia sú vhodné len pre ľudí bez vážnejších zdravotných problémov, preto ak máte nejaké pochybnosti, konzultujte ich radšej s lekárom. DETOXIKAČNÉ ORGÁNY V TELE Pečeň čistí krv od jedovatých zložiek, vychytáva toxíny. Preťa- žená pečeň sa prejavuje zlým trávením, opuchmi, povlakom na jazyku a podobne. Črevá zbavujú telo odpadových látok, ktoré vznikli pri trávení a metabolizme pečene. Dobré trávenie spoz- náte: odpad sa rýchlo odvádza von z tela. Preťažené čreva sa prejavujú zápchou, nadúvaním a podobne. Obličky filtrujú krv, odvádzajú močom z tela odpadové látky, riadia kyslosť krvi a vracajú do nej všetky dôležité živiny. Ich preťaženie sa preja- vuje tmavým, zakaleným alebo páchnucim močom, bolesťami pri močení a podobne. Pľúca pri výdychu odstraňujú oxid uhli- čitý a vodu. Preťažené pľúca spôsobujú chronický kašeľ, ne- priechodné dutiny, nádchu a podobne. Lymfatický systém pro- stredníctvom lymfatických ciev filtruje tekutiny v telesných tkanivách a bráni prieniku toxínov do krvi. Preťaženie sa preja- vuje čiernymi kruhmi pod očami, častými nachladnutím, únavou. Koža potením a mazovými žľazami, ktoré do nej ústia, odstra- ňuje z organizmu odpadové látky, ktoré telo nevie zničiť inak. Pre- ťaženie spoznáme ako pľuzgieriky, akné, celulitídu a podobne. JEDNODUCHÝ POSTUP Ovocie a zelenina musia dva- až trikrát prevyšovať iné druhy jedla. Výhodnejšie je jesť ovocie vcelku, obsahuje aj vlákninu. Koreňovú zeleninu treba krátko tepelne spracovať, listovú ze- leninu a vňať jesť surovú. Očistu organizmu od minerálov úspešne dosiahneme konzumáciou ryže alebo surovou šťavou zo zemiakov, zeleru a kalerábu. Očista krvi sa dosiahne zmesou štiav z cvikle, mrkvy a čiernej reďkovky. Vyčistiť lymfu dokážeme nalačno požitím grepovej alebo citrónovej šťavy zriedenej s vo- dou. Ak vydržíte aspoň 10 – 14 dní jesť čisté prírodné potraviny a vylúčite všetky spracované jedlá a pochutiny, začnú vo vašom tele prebiehať metabolické procesy, ktoré ho zbavia škodlivých a nepotrebných látok. RASTLINNÍ POMOCNÍCI Aloe vera: Gél z tejto „rastliny nesmrteľnosti“ je ideálny na prečistenie tela a vyplavenie rôznych toxínov na začiatku jari. Šťava z aloe môže pomáhať pri liečbe črevných chorôb, pod- poruje trávenie a utišuje zažívacie ťažkosti. Priaznivo pôsobí pri črevných a zažívacích problémoch, pálení záhy a pri problé- moch so slinivkou brušnou. Aloe možno užívať vo forme gélu, nápojov alebo tabliet, ktoré dostať v lekárni. Extrakt z jadierok grapefruitu: Dostať ho vo forme kvapiek alebo tabletiek v lekárni. Je dobré rozriediť ho v čaji alebo ovoc- nej šťave. Podľa návodu si môžete naordinovať 30-dennú očistnú kúru alebo intenzívnu 3-trojmesačnú očistnú kúru, ktorá by vás mala zbaviť aj takých neduhov, ako sú rôzne hubové a plesňové ochorenia, ekzémy či chronická únava. JANA BELANOVÁ 32 harmonia wellness PRIVÍTANIE PRED VEĽKOU NOCOU NEZAŠKODÍ TROCHU OD- ĽAHČIŤ ORGANIZMUS A ZBAVIŤ HO TOXÍNOV. NAJ- ÚČINNEJŠÍ ČAS NA JARNÚ OČISTU JE PO SPLNE, PRETOŽE POČAS UBÚDAJÚCEHO MESIACA SA Z TELA ĽAHŠIE VYPLAVUJÚ ŠKODLIVÉ LÁTKY. JARIo ã i s t o u

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

TOP PONUKA BEŽECKÝCH PÁSOV NO.1VO SVOJICH KATEGÓRIACH! NordicTrack T 13.0ProForm 520 ZLT Life Fitness Platinum ClubLife Fitness F1 SMART Life Fitness T5 Vyššia kategória domácich bežeckých pásov. Reálna maximálna nosnosť 137 kg! Luxusná kategória domácich bežeckých pásov. Reálna maximálna nosnosť 182 kg! Stredná kategória domácich bežeckých pásov. Maximálna nosnosť 135 kg. Vyššia stredná kategória domácich bežeckých pásov. Maximálna nosnosť 150 kg. Najvyššia kategória domácich bežeckých pásov. Vhodná aj do klubových/hotelových fitness centier. Reálna maximálna nosnosť 181 kg! Akcia platí po predožení tohto kupónu do 30. 4. 2014 vo všetkých predajniach FIT PLUS. KUPÓN PF 520 ZLT HARM O N IA ¡ AKCIA! 665 EUR 975 EUR ProForm 520 ZLT Stredná kategória domácich bežeckých pásov. Maximálna nosnosť 135 kg. www.fitplus.sk

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

Prírodný prípravok pri INKONTINENCII 50 Už ani kvapka! Inkontinencia mi deň neskazí. Žiadajte v lekárni. Pomáha obmedzovať únik moču Obmedzuje nutkavú potrebu častého močenia. Je to nehormonálny výživový doplnok. bezplatná linka 0800 132 890 Ženasúnikommoču Rukojemníčka verejných toaliet Menopauza je problematické obdobie, ktoré zaujíma mnoho čitateliek, najmä pokiaľ sa jedná o inkontinenciu. Pani Simona sa rozhodla o svoje skúsenosti podeliť formou otvoreného listu. Popisuje v ňom ako svoje ťažkosti s inkontinenciou vyriešila ona. Časté behanie na záchod je veľmi nepríjemné, čo mi potvrdia asi všet- ky ženy, ktoré sa teraz vyrovnávajú s menopauzou. Okrem šialených zmien nálad máme ešte ďalší pro- blém – trebárs nutkavú potrebu ne- ustále odbiehať na toaletu. Ja som sa tým zaoberala všade: v super- markete, na návšteve u známych alebo trebárs v autobuse pri ceste do práce. Obavy z nechceného úniku moču ma sprevádzali na ka- ždom kroku a to nehovorím o poci- toch trápnosti, keď sa mi stala nejaká nepríjemná nehoda na verejno- sti. Ešteže čítam ženské časopisy. V jednom z nich ma zaujal inzerát na príspevok IVE, ktorý pomáha ženám, čo majú problémy s inkon- tinenciou. K inzerátu bol pripojený článok, v ktorom jedna pani popi- sovala svoje veľmi dobré skúsenosti s týmto výrobkom. Zaujalo ma jej nadšenie, tak som sa rozhodla IVE vyskúšať a zájsť si preň do lekár- ne. A dobre som spravila, aj keď sa priznám, že som najskôr trochu po- chybovala či zaberie. Teraz už mám konečne pokoj. Keď si ale spome- niem na utrpenie a stres, ktorý som zažívala a ktorý denne zažívajú tisícky žien, musela som napísať tento list. Chcela by som, aby aj ostatné ženy vedeli, že nechcený únik moču predstavuje problém, ktorý sa dá v období menopauzy riešiť. Preto im odporúčam IVE. Ve- rím, že pomôže rovnako ako pomo- hol mne. Simona, 49 rokov Ako si poradiť Chcete sa rýchlo zbaviť nachladnutia? Skúste staviť na liečivé bylinky v kvalitnom produkte z lekárne. Spoľahlivým prípravkom proti nachladnutiu, nádche a dýchacím ťaž- kostiam je PSIE SADLO Dr. Weiss®. Konzistencia tejto obľúbenej masti verne kopíruje účinok pôvodného živočíšneho sadla, ktoré sa v ľudo- vom liečiteľstve používalo ako prsný balzam pre lepšie odkašliavanie pri chrípke a nachladnutí. Pre vyššiu účinnosť sú do masti pridané extrakty z 10 liečivých bylín, ktoré zodpovedajú tým, ktoré využíval už legendárny liečiteľ Karl Weiss. Masť sa aplikuje na hruď a chrbát, kde vytvára špeciálny ochranný film, zvyšuje prekrvenie pokožky a uľahčuje vykašliavanie usadeného hlienu. Výhodou je, že je PSIE SADLO Dr. Weiss® vhodné aj pre citlivú pokožku malých detí. Ak vás trápi silný kašeľ, vyskúšajte STOPKAŠEL sirup® Dr. Weiss. Tento multibylinný sirup obsahuje unikátnu kombináciu bylinných extraktov s násobným efektom 5 bylín, medzi ktorými je napríklad boswéllia, skorocel alebo materina dúška, takže uľavuje pri kašli a škrabaní v krku, upokojuje podráždený krk a obmedzuje tvorbu hlienu. Sirup vďaka vyšším koncentráciám výťažkov z byliniek zaberá oveľa rýchlejšie ako ostatné prípravky v podobe toboliek. Je vhodný pre deti, tehotné a dojčiace ženy, diabetikov aj celiatikov a môžete sa naň spoľahnúť pri suchom aj pri vlhkom kašli. Vďaka boswé- lii má výraz- ný protizápa- lový účinok. SirupprotiKAŠĽU s nachladnutím?

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

Pomôžte nechtom ku ZDRAVIU Náš organizmus stále napadajú mi- lióny baktérií a vírusov, proti ktorým sa musíme brániť. Aj napriek tomu je náš imunitný systém v poriadku, kaž- dá zmena, ako je trebárs prepracovanie, veľký stres, radikálna diéta, fajčenie a zmeny počasia, môžu znížiť jeho odol- nosť. Je preto dôležité nielen zdravé stravovanie, otužovanie tela a vyhýba- nie sa rizikovým faktorom. Je potrebné tiež priebežne a pravidelne dopĺňať do tela látky, ktoré pre posilnenie imu- nity potrebuje. Imunita je váš poklad VYBRANÉ Z LEKÁRNE: Obľúbený prípravok Imunit® Hliva ustricová 800 mg s unikátnou kombináciou hlivy ustricovej s echinaceou a rakytníkovým olejom obsahuje najvyššie množ- stvo mletej hlivy v dennej dávke na trhu. Do toboliek je pridaný stopercentný rakytníkový olej obsahujúci rad vitamínov, echinacea, nukleotidy a selén. Práve vďaka selénu prípravok pomáha prispievať k normálnej funkcii imunitného systému a štítnej žľazy a tiež k ochrane buniek pred oxidatívnym stresom. TIP na výhodný nákup: Pri prepočte na 100 mg účinnej látky je Imunit® Hliva ustricová 800 mg s rakytníkovým olejom a echinaceou výživový doplnok s najvýhodnejšou cenou! dá zmena, ako je trebárs prepracovanie, nie žľazy ou 800 mg = NAJSILNEJŠIA HLIVA NATRHU! Originálny nosový sprej STOP-NÁDCHA® z radu Dr. Weiss je vyrábaný podľa švaj- čiarskej receptúry a obsahuje prevratnú účinnú zložku HER- BALMEDICUMTM kombinujú- cu 10 štandardizovaných extraktov z liečivých bylín (napr. extrakt vňate nechtíka lekárskeho, kvetu lipy, slezu maurského a vňate rebríčka obyčajného), kyselinu hya- lurónovú a extrakt Boswél- lie. Nosový sprej poskytuje okamžitú úľavu od upcha- tého nosu, čistí a regeneru- je nosovú sliznicu a upoko- juje a zvlhčuje podráždený nos. Vďaka svojmu čisto prí- rodnému zloženiu je možné sprej STOPNÁDCHA® pou- žívať dlhodobo v priebehu celého roka bez obáv z ne- gatívnych vedľajších účinkov. Všetky prírodné látky sú v bezpečných koncentráciách takže nepredstavujú riziko alergickej reakcie – aj vďaka tomu je nosový sprej STOP- NÁDCHA® vhodný aj pre te- hotné a dojčiace ženy a deti od 3 rokov. Žiadajte vo svojej lekárni. Vyskúšali ste už na NÁDCHU všetko? užívajte KEDYKOĽVEK, účinkuje IHNEĎ! čka ya- wél- uje ha- ru- ko- ený prí- žné ou- ehu ne- kov. užívajte KEDYKOĽVEK, účinkuje IHNEĎ! N echty by mali byť ozdobou vašich rúk. Pokiaľ ich ale scho- vávate za chrbtom, pretože sa štiepia, lámu a vyzerajú nezdravo, rozhodnite sa pre zmenu. Najdô- ležitejšie a najúčinnejšie je zaistiť nechtom kvalitnú a potrebnú výživu zvnútra. Nie všetky po- trebné látky však získate stravou. Ideálnym riešením je užívanie špeciálneho prípravku z lekárne. S doplnením dôležitých vitamí- nov, minerálov a aminokyselín vám skvele pomôže DonnaNAILS. Ide o prvý a jediný špecializovaný výživový doplnok na slovenskom trhu s komplexným obsahom účinných látok, okrem iných aj potrebného biotínu, selénu a vitamínu C, ktoré dlhodobo a cielene vyživujú nechty a tým prispievajú k ich prirodzenému rastu a krásnemu vzhľadu. Prípravok obsahuje až 3 aminokyseliny, ktoré tvoria základné stavebné prvky nechtu. Všetky účinné lát- ky DonnaNAILS sú ľudskému telu vlastné a nezaťažujú teda organiz- mus nadbytočnou chémiou.

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

D iabetes mellitus je chronické ochorenie, pri kto- rom sa v tele prestane vytvárať inzulín alebo sa ho netvorí dostatok, alebo ho organizmus ne- dokáže správne využiť. Inzulín je hormón, ktorý sa tvorí v pankrease a pôsobí ako kľúč, ktorý bunkám umožňuje vstrebávať glukózu cirkulujúcu v krvi a pre- mieňa ju na energiu. Nedostatok inzulínu preto znemožňuje normálne fungovanie buniek. Ak sa glukóza správne nespotrebuje, začne sa hromadiť a jej hladina v krvi sa s každým jedlom zvyšuje. Nadmerné množstvo glukózy v krvi pomaly ničí krvné cievy, nervový systém, ale aj iné orgány a tkanivá. Práve toto je príčinou neskorších komplikácií, ktoré so sebou diabetes prináša. Diabetes nie je samostatné ochorenie s rovnakými prejavmi a spôsobom liečby. Diabetes 1. typu sa zvyčajne vyskytuje u mladých ľudí a u detí. Pri tomto type ochorenia ide o poruchu funkcie pankreasu, ktorý stráca schopnosť produkovať inzulín. Väčšinou ide o autoimunitné ochorenie, do určitej miery je náchylnosť dedičná. Diabetes 2. typu sa najčastejšie vyskytuje u starších ľudí. Tiež ho vyvoláva poškodenie pankreasu, hoci proces vývinu ochorenia trvá oveľa dlhšie než pri diabete 1. typu. U diabetikov 2. typu síce pan- kreas tvorí inzulín, ale nedokáže ho produkovať v dostatočnom množstve a v čase, keď krv obsahuje nadbytočné množstvo glu- kózy. Gestačný – tehotenský diabetes melitus sa zistí počas te- hotenstva. Celosvetovo sa vyskytuje pri jednom z 25 tehoten- stiev a prináša komplikácie pre budúcu mamičku i jej dieťa. Po skončení tehotenstva sa obyčajne stratí, no ženy, ktoré ním po- čas tehotenstva trpeli, a aj ich deti majú v budúcnosti vyššie riziko rozvoja cukrovky 2. typu. Asi u polovice žien, ktoré trpeli tehotenskou cukrovkou, vznikne diabetes 2. typu v priebehu 5 – 10 rokov po pôrode. RIZIKOVÉ FAKTORY A PRÍZNAKY Poznáme viacero faktorov, ktoré zvyšujú riziko vzniku cukrovky. PATRIA MEDZI NE NAJMÄ: Dedičnosť, obezita, vysoký krvný tlak, nedostatok fyzickej aktivity, chyby v životospráve matky počas tehotenstva, nevhodná výživa dieťaťa vo včasnom období života, stres, depresia, fajčenie. Rizikové faktory ešte ne- znamenajú, že cukrovka skutočne prepukne, ale zvyšujú prav- depodobnosť, že sa to stane. Príčinou vzniku ochorenia môže byť autoimunitný proces, pri ktorom sa vytvoria protilátky proti tzv. beta-bunkám pankreasu, zvýšená produkcia niektorých hor- mónov zvyšujúcich hladinu glukózy v krvi, niektoré lieky, chro- nická pankreatitída (chronický zápal podžalúdkovej 36 harmonia zdravie CUKROVKU? MÁM DIABETES MELLITUS JE CHRONICKÉ OCHORENIE, PRI KTOROM SA V TELE PRE- STANE VYTVÁRAŤ INZULÍN ALEBO SA HO NETVORÍ DOSTATOK, ALEBO HO OR- GANIZMUS NEDOKÁŽE SPRÁVNE VYUŽIŤ. INZULÍN JE HORMÓN, KTORÝ SA TVORÍ V PANKREASE A PÔSOBÍ AKO KĽÚČ, KTORÝ BUNKÁM UMOŽŇUJE VSTRE- BÁVAŤ GLUKÓZU CIRKULUJÚCU V KRVI A PREMIEŇA JU NA ENERGIU. NEDO- STATOK INZULÍNU PRETO ZNEMOŽŇUJE NORMÁLNE FUNGOVANIE BUNIEK. ‰

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

37 harmonia

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

žľazy). Medzi najčastejšie varovné príznaky patrí nad- merné močenie, neustály smäd, svrbenie, vyčerpanosť, slabosť, pretrvávajúci pocit hladu, nižšia výkonnosť, chudnutie bez známej príčiny, poruchy ostrosti zraku, kožné alebo pohlavné infekcie a mykózy, plesňové ochorenie chodidiel, nedostatok záujmu a koncen- trácie, pocit brnenia či pálenia v končatinách, po- malé hojenie rán, vracanie a bolesť žalúdka. Niekedy môže ochorenie pretrvávať aj niekoľko rokov takmer bez príznakov, takže jedinou šancou na odhalenie je vy- šetrenie krvi. Diabetici majú hladinu cukru nalačno (po minimálne osemhodinovom nejedení) viac ako 7,0 mmol/l. DÔLEŽITÉ VYŠETRENIE Kvôli zdravotným rizikám, ktoré so sebou diabetes prináša, sú včasné odhalenie a správna diagnostika ochorenia mimoriadne dôležité. U dospelých ľudí, ktorí nemajú na cukrovku predispo- zíciu, treba kontrolovať hladinu cukru aspoň každých päť rokov. Vo veku nad 45 rokov treba robiť vyšetrenie častejšie – každé tri roky. Pokiaľ však ide o pacienta nad 40 rokov, ktorý má zá- roveň jeden rizikový faktor alebo viacero rizikových faktorov cu- krovky, je nevyhnutné kontrolovať ho aspoň raz za dva roky. Po- tvrdená (t. j. opako- vane zistená) hod- nota glukózy nalačno 7 mmol/l alebo vyššia znamená diagnózu diabe- tes mellitus. Pri vyšetrení, ktoré nie je vykonané nalačno, je pre potvrdenie diagnózy stanovená hodnota glukózy v plazme 11 mmol/l alebo vyššia. Ak lekár rozhodne, že je potrebné uro- biť orálny glukózový tolerančný test (podá sa 75 gramov bez- vodnej glukózy rozpustenej vo vode; o dve hodiny nasleduje sta- novenie koncentrácie glukózy), diabetes potvrdzuje hodnota glukózy 11 mmol/l alebo vyššia. VIERA WINTERMANNOVÁ FOTO DREAMSTIME harmonia zdravie GOLDEN - ZLATÉ PASTILKY Prírodná čínska medicína Golden pastilky žiadajte vo svojej lekárni www.zlatepastilky.sk Někdy je mé zpívání pěkně náročné, častoidvakoncertydenne.Kdyžmám pocit, že to mé hlasivky neutáhnou, vzpomenu si na Zlaté pastilky. Jejich účinek je skoro okamžitý. Jsem narozena ve znamení Berana a jako taková,cosisamanevyzkouším,tomu nevěřím. Z vlastní zkušenosti vám proto DO- PORUČUJI, vyzkoušejte Zlaté pastilky nabolestvkrkuahlasivky-auvidíte. LucieBílá ŽENŠEN + GINKO BILOBA +MAGNÉZIUM Pôsobí proti stresu, pri rekonvalescencii Znižuje únavu Spomaľuje proces stárnutia Zvyšuje koncentráciu a prekrvenie končatín Zlepšuje pamäť Účinky: Čisté prírodné produkty Jedinečná kombinácia Na jednej strane som rád, že veľa koncertujeme, ale zároveň s tým prichádza veľká záťaž na organizmus a pochopiteľne umňanajmänahlasivky. Našťastie som už dávnejšie, vďaka mojej profesorke spevu, objavil pre mňa zázračné GOLDEN – ZLATÉ PASTILKY... Tieto pastilky každý deň zachraňujú môj svet, ktorý mám tak rád atojesvetspevuJ A toto vôbec neberte ako reklamu, ale ako fakt a preto pastilky ODPORÚČAM všetkým, ktorí chcú mať svoj hlas ahrdlovúplnomporiadku. VášKuly(DESMOD)

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

V ezmime si také béčko. Ukázalo sa, že ľudia bez ná- lady majú nižšiu hladinu vitamínov skupiny B. Po- trebujete najmä vitamín B6 kvôli produkcii séro- tonínu, hormónu šťastia. Rovnako dôležité sú vita- míny B12 a B2 – riboflavín a kyselina listová. Viac ako inokedy preto treba jesť chudé mäso, hydinu, ryby, vajcia, rôzne semiačka, orechy, sójové produkty, banány, mliečne vý- robky, obilniny a zelenú listovú zeleninu. Zvýšiť treba aj prísun vitamínu C. Výborným zdrojom je čerstvé ovocie, v tomto období napríklad kivi, jablká a zelenina, najmä kyslá kapusta. TABLETKOVÝ SELÉN Aj nízka hladina železa môže navodiť neveselú náladu. Železo tiež participuje na produkcii sérotonínu. K stavu, ktorý zvykneme nazývať depresívny, majú blízko užívateľky antikoncepčných pi- luliek v prípade, že ich organizmus nemá dostatočný príjem že- leza. Výborným zdrojom železa je pečeň, červené mäso, žĺtky, zo strukovín najmä cícer a tmavá fazuľa, potom orechy a tiež lis- tová zelenina. Pre našu duševnú pohodu potrebujeme aj selén. Výskumníci prišli na to, že ľudia, ktorí trpia úzkosťou a depre- sívnymi stavmi, majú nedostatok tohto prvku. Selén je v priro- dzenej forme čoraz zriedkavejší, preto nezaškodí užívať ho for- mou výživových doplnkov. Okrem selénu potrebujeme tiež zinok. Obsahuje ho najmä červené mäso, hydina, vajcia, mliečne vý- robky, arašidy a slnečnicové semiačka. Prudké zmeny nálad má na svedomí aj nedostatok omega-3 mastných kyselín. Získať ich možno z olejnatých rýb – tuniaka, makrely, sleďa, sardiniek. ŠTIPĽAVÉ PROSPIEVA Odborníci na zdravú výživu odporúčajú jesť malé porcie, aby sa udržala rovnomerná hladinu cukru. Vyhýbajte sa tučným, sladkým jedlám. Vyskúšajte naše tipy. Zjedzte denne aspoň je- den, ešte lepšie dva zrelé banány. Pomôžu zvýšiť hladinu séro- tonínu, ktorý ovplyvní vašu náladu. Nezaškodí ani lyžička ry- bieho oleja denne v prípade, že nemáte radi olejnaté ryby. Zlepšiť náladu môže aj jeden para orech. Para orechy patria medzi výborné zdroje selénu. Pri varení sa nevyhýbajte čili papričkám. Obsahujú kapsaicín. To je látka, vďaka ktorej sú štip- ľavé a ktorá stimuluje vylučovanie endorfínov. KOFEÍN JE NÁVYKOVÝ Kávové zrná majú vysoký obsah kofeínu, látky s mierne po- vzbudzujúcimi účinkami. Kofeín má na chemické pochody v mozgu podobné účinky ako moderné antidepresíva. Kofeín obsahuje okrem kávy aj čaj, kolové nápoje a čokoláda. Kofeín treba užívať s mierou. Nadmerné dávky môžu byť príčinou búšenia srdca, potenia, triašky, nespavosti. Údajne na zlepše- nie nálady najlepšie pôsobí jedna šálka ráno a ďalšia v ne- skorom popoludní. Dávka z prvej šálky je dosť silná na to, aby účinkovala niekoľko hodín. Ale pozor! Kofeín patrí medzi návy- kové látky, preto to netreba s jeho užívaním v rôznych podo- bách preháňať. ČOKOLÁDA POMÁHA Ďalšou chutnou potravinou, ktorá ovplyvňuje náladu, je čo- koláda. Okrem okamžitého zvýšenia hladiny cukru v krvi ob- sahuje mimoriadne veľké množstvo tryptofánu a veľmi účinne tak zvyšuje hladinu sérotonínu a tiež hladinu endorfínov. Čo- koláda obsahuje viacero látok ovplyvňujúcich náladu. Neza- nedbateľný je i psychologický moment. Ak sme v detstve do- stávali čokoládu za odmenu, spája sa nám aj v dospelosti s príjemnými pocitmi. Mliečna čokoláda obsahuje tiež určité množstvo bielkovín a minerálov. V čokoláde na varenie je zasa viac železa a horčíka. Všetky druhy obsahujú draslík. S ich kon- zumáciou to netreba preháňať, lebo obsahujú veľa tuku a sú kalorickými bombami. NAJLACNEJŠIA POMOC Najúčinnejším antidepresívom je pohyb. Pravidelný pohyb podporuje vylučovanie endorfínov do organizmu, čo sa prejaví dobrou náladou a pokojnou mysľou. Je známe, že ľudia, ktorí majú dosť pohybu, ktorí sa pravidelne venujú športovým akti- vitám, sú sebavedomejší, spokojnejší ako tí, čo majú pohybu málo. Proti chmáram najlepšie účinkujú silové športy a tiež športy s prvkami aerobiku, ďalej beh, bicyklovanie, korčuľo- vanie, plávanie, tenis. Prospeje i prechádzka svižným tempom či chodenie po schodoch. Aj trochu pohybu je lepšieho ako ne- hýbať sa vôbec. JANA BELANOVÁ FOTO DREAMSTIME 39 harmoniazdravie NAJLEPŠÍM LIEKOM NA JARNÚ MELANCHÓLIU JE SLNKO. AK NEZABERIE, SKÚSTE SA ZAMERAŤ AJ NA VÝŽIVU. MOŽNO VÁM CHÝBAJÚ NIEKTORÉ DÔLEŽITÉ LÁTKY, ALEBO ICH NEMÁTE DOSTATOK. SMÚTOK!Zbohom

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

U rčite viete, že najlepšou diétou je vyvážená strava s dostatkom ovocia, zeleniny, pravidelný pitný režim a pohybové aktivity. Skúšali ste to a efekt nestojí ani za reč? Kilá vám behajú hore- dole, lebo je pravda, že nie vždy máte chuť cvi- čiť a ani pravidelné dodržiavanie diéty nie je nič pre vás a radšej ako do fitka idete s kamarátkou na kávu. Po- tom zase príde čas, keď si poviete: „A teraz to už dám!“ A nabehnete do ďalšieho kolotoča diét, ktoré možno podporíte aj nejakými prí- pravkami na chudnutie. SCHUDNITE NATRVALO Chudnutie totiž nie je o pevnej vôli. Je o niečom omnoho silnej- šom. O emóciách, zážitkoch. O tých emóciách, ktoré si predsta- vujete a zažívate pri vkladaní jedla do úst. Je to o tom, či vo vás vyvoláva radosť a pokoj tučný hamburger, lebo vás momen- tálne upokojí, alebo šalát, ktorý vám zabezpečí štíhlu líniu. Teraz si určite poviete: „No dobre, ale ako sa dá zoštíhlieť natrvalo?“ V podstate jednoducho – zmenou návykov a myslenia. A to sa nedá študovaním. Na zmenu vašich súčasných návykov, príbe- hov, ktoré sa vám odohrávajú v hlave, súčasných presvedčení a ovládnutie vašich emócií a sily psychológie, potrebujete veľmi, veľmi silný zážitok. A to sa nedá len čítaním knižky, keď ležíte v posteli alebo sedíte pri počítači. Potrebujete silný zážitok. Aký silný? Jedna možnosť je zájsť až do krajnosti. Napríklad až do času, keď vám lekár oznámi, že ak okamžite nezmeníte životný štýl, niečo so sebou neurobíte, ste adeptom na infarkt. NEČAKAJTE NA ZÁZRAK Môžete prejsť cvičeniami z oblastí úspechu a vrcholových vý- konov, ktoré vo vás spôsobia zmenu. Cvičeniami zameranými na telo, ale predovšetkým na vašu myseľ. Cvičeniami, ktoré ve- die expert na osobnostný rozvoj a dosahovanie nadštandard- ných výsledkov Andy Winson, trénovať a učiť na Transformač- nom seminári Telo ako dôkaz 22. a 23. 2. 2014 v Bratislave. Prežite 48 hodín, ktoré radikálne zmenia váš pohľad na to, ako funguje naša myseľ a ako to môžete využiť vo svoj prospech. Ak chcete vedieť ešte viac, po- zrite si stránku www.teloakodokaz.sk 40 harmonia wellness Telo ako DÔKAZCHCELI BY STE SCHUDNÚŤ, UDRŽAŤ SI KRÁSNU POSTAVU, BYŤ ZDRAVŠÍ, VITÁL- NEJŠÍ, ŠŤASTNEJŠÍ BEZ JO-JO EFEKTU?

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

41

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

harmonia zdravie M eno profesora Thomasa Dávida chvália tisíc- ky ľudí na svete. Jeho vynález bedrovej plat- ničky sa stal svetovým patentom, ale jeho ži- vot pred niekoľkými desiatkami rokov v Južnej Amerike nabral nový smer. Práve tam mu in- diáni ukázali rastliny, ktoré sú potencionálnym prírodným liečivom proti rakovine. „Pred mnohými rokmi sme sa stali vlastníkmi svetového patentu, ktorý zna- menal chirurgické riešenie vykĺbenín bedrového kĺbu. Moja výskumná sku- pina dostala pozvanie na demonštráciu do každej známej ortopedickej ne- mocnice po celom svete, čím sme sa dostali aj do Južnej Ameriky, kde sme operovali indiánske dieťa. Po úspešnej operácii mi starý indián ve- noval ich rastliny. Opýtal som brazílskych kamarátov, čo mám s nimi ro- biť. Povedali mi, že yanomamskí indiáni sú mimoriadne uznávaní fytote- rapeuti, ktorí sa už pred niekoľkými tisíckami rokov preslávili svojimi farmakognostickými a farmaceutickými poznatkami. Rastliny sme vzali do- mov do Viedne, kde sme ich dôkladne vyšetrili. Dosiahli sme výborné vý- sledky pri pokusoch aplikovať rastliny pacientom s nádorovým ochorením. Pozitívne reakcie sme zaznamenali pri 9 druhoch nádoru a účinok bol do- kázaný u niekoľkých tisíckach ľudí.“ ❥ Ako čaj účinkuje na organizmus a na rakovinové bunky? V čom sa skrýva jeho blahodarný účinok a sila? „Indiáni nám z vďaky prezradili, čo je tá zvláštna tekutina, ktorú tam každý pil. Pitím tohto čaju pripraveného z rastlín predchádzajú chronickým chorobám. Ako vý- skumník som bol skeptický, veď mojou základnou skúsenosťou bolo, že spravidla prípravky označované ako „dobré na všetko“ sú pravdepo- dobne nanič. Musím sa priznať, že som sa mýlil. Niekoľko tisícročné skú- senosti a obrovské vedomosti indiánov potvrdili aj výskumníci ocenení No- belovou cenou. Čaj má vplyv na konečný metabolizmus buniek. V mitochondriách, ktoré sú energetickou továrňou bunky, je vždy prítomný ubichinóm /koenzým Q10/. Koenzým Q 10 nie je možné získať energiou spaľovaním živín a telo nie je schopné správne fungovať. U osôb s chro- nickým ochorením je jeho koncentrácia veľmi nízka alebo len málo vy- kázateľná. Účinkom čaju sa táto koncentrácia zvýši o 27 % . Ak z nášho organizmu teda chýba koenzým Q 10, potom v energetickej rovnováhe bu- niek nastanú poruchy a môžu sa prejaviť rôzne choroby ako napr. rako- vina. Indiáni teda už pred mnohými rokmi mali pravdu, keď tvrdili, že čaj pijú preto, aby predišli chronickým chorobám.“ ❥ Lekárska veda tvrdí, že aj v zdravom organizme sa tvoria ra- kovinové bunky. „Deformované bunky vznikajú vo všetkých z nás, ale naprogramovaným odumretím pomocou zodpovedného génu sa za krátku dobu zničia alebo ich silný imunitný systém rozpustí protolýzou. Ak sa však objaví kombinácia účinkov poškodzujúcich gény, potom napro- gramované odumieranie buniek nezačne. Vtedy sa vytvoria zdeformované bunky, rozmnožia huby, ktoré sa neobmedzene množia a keď dôsledkom rôznych faktorov oslabne aj imunitný systém, potom je cesta na vytvore- nie rakoviny voľná. Pre onkologických pacientov je výborná vec, že sa ná- dor chirurgicky odstráni, ale v organizme sa naďalej nachádza candida albicans a miliardy buniek v rôznom predrakovinovom štádiu. Aj keď pa- cient dostáva chemoterapiu, v takýchto prípadoch zaberá už len na 2 %. Ak diagnóza poukazuje na rakovinu, je to veľmi vážna vec, avšak nemusí byť beznádejným prípadom. Ak sa negatívne vplyvy odstránia, chorý zmení svoje nesprávne stravovanie a svoj imunitný systém postaví na nohy, je tu nádej na prežitie. K tomu je ale potrebné prečistenie a alkalizácia or- ganizmu. Svetoznámy Ústav Maxa Plancka dokázal, že pitím čaju sa ešte aj u smrteľne chorých zosilní imunitný systém. Behom 14 týždňov sa ak- tivita imunitného systému zosilnila o 95% a počet prirodzených živých bu- niek stúpol, čiže sila a aktivita imunitného systému kvantitatívne narástli. Výskumníci Harvard Medical School dokázali, že čaj zabráni tvorbe žíl na tých miestach, ktoré vedú k metastázam a rakovinovým bunkám. ❥ Vedecké výskumy a početné množstvo výskumných labora- tórií už dokázali liečivý účinok čaju, ale aké sú doterajšie prak- tické skúsenosti, výsledky? „Naše doterajšie praktické skúsenosti sú výborné. Vieme pomôcť aj ťažko chorým. Takýto chorí ľudia majú plno metastáz, rakovinových buniek, sú malátni, majú depresie. Našim pa- cientom vďaka COD – systému a COD – protokolu v prípade 9 rakovi- nových ochorení vo veľmi veľkých percentách zmizli metastázy behom šiestich resp. ôsmych mesiacov alebo 1 roka. Dôležitou súčasťou je aj zmena životosprávy, hlavne obmedzenie negatívnych faktorov ako fajče- nie, prehnané pitie alkoholu, nesprávne stravovanie. Podstatou je, že treba vylúčiť negatívne vplyvy, zdravo a prirodzene sa stravovať a mať vy- rovnaný, šťastný rodinný život. Aj indiáni v Južnej Amerike žijú takto. My, Európania môžeme tiež nasledovať ich príklad.“ ČAJ PRIAMO Z PRALESA Výživové doplnky: Čaj CoD , CoD Kapsula a vitamíny CoD Vital-PlusTM TM TM (0917 580 636 – Mgr. Sylvia Borárosová)

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

43 harmonia V roku 1992 zistili Brandon Bays tumor na maternici veľ- kosti basketbalovej lopty, ktorý si sama vyliečila za ne- celých sedem týždňov! Brandon využila všetky svoje zna- losti a silnú vieru v prírodnú medicínu a holistickú liečbu. A išla ešte oveľa ďalej a hlbšie. Intuitívne načúvala múd- rosti svojho tela a na prekvapenie svojich lekárov sa vyliečila. Bez ab- solvovania operácie, bez užívania akýchkoľvek liekov. Uzdravila sa prí- rodnou cestou vďaka tomu, že našla emocionálnu príčinu vzniku nádoru a uvoľnila v sebe všetku potrebnú silu na liečbu. CESTA VLASTNOU CESTOU Cesta je pomerne jednoduchý návod, pomocou ktorého sa každý môže vydať na vlastnú cestu k uzdraveniu. Je návodom ako odkryť a vyliečiť bunkové spomienky, ktoré spôsobujú emocionálny a fyzický problém, a tým sa človek môže začať prirodzene uzdravovať. Z Cesty sa stala silná zmes jedinečných nástrojov a jasného zistenia, že ľud- ský potenciál nemá hraníc. Bežní ľudia, bez ohľadu na vzdelanie, po- hlavie, pôvod, národnosť, kultúru alebo vek používajú Cestu, aby úplne zmenili svoj život. Svoje o tom vie aj klientka metódy Cesta práv- nička Tatiana Máhrová, ktorá podstúpila gynekologickú operáciu. Od fyzickej bolesti jej operácia pomohla, ale neoslobodila ju od strachu o chorú dcérku. Kamarátka jej rozprávala o Brandon Bays, o tom, že väčšina chorôb má emočnú bázu. Nachádzala sa v období, keď po- maly, ale isto začínala rezignovať, keďže nevedela ako sa z častých chorôb vyliečiť a ako pomôcť svojej dcére.. Často mávala angínu. „Cesta bola pre mňa nová, ale rozhodla som sa jej dôverovať. Angína prešla, operácia mandlí, ktoré mi mali 3. 2. 2014 vybrať, bola odvo- laná a mandle mám zdravé. Časté migrény, ktorými som trpela a brala lieky na lekársky predpis, už nemávam. Som opäť optimis- tická, spoločenská, teším sa zo života. Dokonca hnev, ktorý som v sebe nosila voči niektorým ľuďom, ma už nezaťažuje. Viem, že ešte mám nejakú cestu pred sebou, ale to, ako som dokázala míľo- vými krokmi postúpiť za veľmi krátky čas, ma stále posúva vpred. Vďaka metóde Cesta môžem dnes povedať, že som šťastná a život žijem naplno. Teším sa z maličkostí, zaujíma ma prítomný okamih. Cítim sa slobodne a ťažoba, ktorú som predtým cítila v oblasti hrud- nej kosti, ma už nekvári. Začína sa to prejavovať aj na mojom zdraví a na zdraví mojej dcérky Sárky.“ alternatíva LIEČEBNO-TRANSFORMAČNÁ METÓDA THE JOURNEY® – CESTA SA V SÚČASNOSTI POVAŽUJE ZA JEDNU Z NAJÚČINNEJŠÍCH ALTERNATÍVNYCH METÓD LIEČENIA TELA, MYSLE A DUŠE. VYUŽÍVA SA UŽ V 43 KRAJINÁCH. JE UZNÁVANOU METÓDOU, KTORÚ V HOLANDSKU PREPLÁCAJÚ ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE, POUŽÍVAJÚ JU LEKÁRI A PSYCHOLÓ- GOVIA NA CELOM SVETE, V CENTRÁCH LIEČBY RAKOVINY, ZÁVISLOSTÍ, V CENTRÁCH ALTERNATÍVNEJ MEDICÍNY, VO VÄZNICIACH, VO FIRMÁCH SA ŠKOLÍ TOP-MANAŽMENT, POUŽÍVA SA TIEŽ V COU- CHINGU. AJ TOTO SVEDČÍ O JEJ MNOHOSTRANNOM VYUŽITÍ. TÁTO METÓDA SA SPÁJA S BRANDON BAYS, ŽENOU, KTORÁ ZAVÍTA NA SLOVENKO UŽ PO DRUHÝKRÁT V DŇOCH 14. – 16. MARCA 2014, ABY S NAMI ABSOLVOVALA 3 DŇOVÝ SEMINÁR INTENZÍVNA CESTA A POKROČILÉ NÁSTROJE. Cesta

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

A ni najkvalitnejšia kozmetika, najsofistikovanejšie doplnky výživy nedokážu to, čo dokáže voda. Keď jej máme dostatok, spokojne pracuje náš imu- nitný systém, energie máme na rozdávanie, pleť krásnu, sviežu, žiarivú. Práve pleť je zrkadlom správnej činnosti obličiek a žliaz s vnútorným vylučovaním, ktoré bez vody dobre nefungujú. Dobre to vieme, a predsa pitný režim často ignorujeme. Žijeme rýchlo, nestíhame myslieť ešte aj na to, aby sme si každú hodinku dali pár glgov niečoho, čím telo doslova pole- jeme. Zo záhadných dôvodov ľahšie zaregistrujeme, keď sa telo prihlási s požiadavkou na naplnenie žalúdka než na doplnenie tekutín. Rovnako je záhada, prečo škvŕkanie v žalúdku vyriešime v najkratšom možnom čase, kým pocit smädu dokážeme ig- norovať aj niekoľko hodín. Svoje urobili aj nejasnosti okolo množstva a druhu tekutín, ktoré by sme mali denne vypiť. Vodu z vodovodu? Minerálku? Čaj? Ráta sa aj polievka, pivo...? VODA NA STRIEDAČKU Základ pitného režimu má tvoriť voda. „Pitná voda z vodo- vodu je prísne sledovaná kontrolnými úradmi, aby bola zdraviu neškodná. Často však býva chlórovaná a významné minerálne látky sú zastúpené iba v nepatrných a nedostatočných množ- stvách,“ hovorí výživový poradca Ing. Libor Javro a pokračuje: „Nechcem tým povedať, že minerálky by mali dostať prednosť pred nemineralizovanou vodou. Všetkého veľa škodí, aj mine- rálov. Čistú vodu využívame na doplnenie tekutín a minerálku na doplnenie minerálov. Pomer týchto dvoch druhov vôd by mal byť 5:1. Bežný, sedemdesiat kíl vážiaci človek by mal teda denne vypiť 2,5 litra čistej vody a 0,5 litra prírodnej minerálnej 44 harmonia zdravie zMINERÁLKY MINERÁLY MEDZI NAJVÄČŠIE POKLADY PLANÉTY PATRÍ VODA. KOĽKO A AKEJ VODY SI DOPRAJEME, SA ODRÁŽA NA NAŠOM ZDRAVÍ.

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

vody. Samozrejme, nie hocijakej. Na bežné pitie si treba vybe- rať vody nízko mineralizované, teda také, ktoré majú v litri ma- ximálne 500 mg minerálov. A minerálky striedať, striedať a striedať. Pri vodách sa to na rozdiel od partnera nielenže môže, ale doslova musí.“ Príjem minerálnej vody sa môže zvyšovať alebo znižovať v závis- losti od hmotnosti, klimatických podmienok a najmä dennej fy- zickej záťaže, keď sa potrebné minerály strácajú z tela rýchlejšie. TEKUTÝ DOPLNOK Ostať bokom nemusia ani minerálky s vyšším obsahom mine- rálov. Naopak, môžu byť vhodnými doplnkami výživy. Pred- nosť im však dávame až vtedy, keď ich telo naozaj potrebuje. Neodporúča sa piť ich preventívne. „Viac mineralizované vody môžeme nazvať aj doplnkami výživy, a preto by mal byť ich prí- jem kontrolovaný,“ hovorí výživový poradca. „Tí, ktorí ťažko fy- zicky pracujú, športujú, ale aj tí, ktorí sa nadmerne potia pri strese či psychickom vypätí a hrozí im rýchla strata minerálov, by mali prijímať najmä väčšie množstvá elektrolytov – sodíka a horčíka, ktoré obsahujú práve minerálne vody.“ Mnohé silne mineralizované vody ordinujú kúpeľní lekári počas liečebných pobytov, pretože dokážu zharmonizovať vnútorné prostredie a ako liek pomôcť napríklad pri problémoch s trá- vením, nadúvaním, plynatosťou, nadváhou, kožnými problé- mami, komplikáciami s dýchacími cestami, lymfatickým systé- mom... Rozumné je dávať prednosť nedochuteným prírodným mineralizovaným vodám. CHÉMIA NA NÁKUPOCH Na to, aby sme si dobre vybrali minerálku, si vďaka Bohu ne- treba zopakovať gymnaziálnu chémiu. Ak vieme, ktoré minerály sa v minerálkach vyskytujú najčastejšie, koľko by sme ich mali približne konzumovať a čo nám naznačí, že ich je v tele primálo, môžeme dary zeme využívať maximálne efektívne. Sodík (Na) – Značka Na na etikete fľaše znamená, že voda ob- sahuje sodík. Denne ho potrebujeme okolo 500 mg. Na jeho ne- dostatok nás môže upozorniť neustály pocit smädu, ktorý pre- trváva aj po napití. Ďalšími dôsledkami sú nedostatočné sústredenie, bolesti hlavy, zadržiavanie vody v tele, spomalený metabolizmus či svalové kŕče. Naopak, ak je ho priveľa, 45 ‰ harmonia

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

Natures s.r.o., A. Sládkoviča 33, 91701 Trnava, natures@natures.sk. Výroba a predaj beta glukánu z medicín- skych húb v systéme riadenia kvality ISO 9001:2000 a v systéme bezpečnosti potravín ISO 22000:2005. www.natures.sk Žiadajte vo svojej lekárni! ŠGVC INWECP &GVUMž UKTWR XžâKXQXž FQRNPQM RQFRQTC RTG FGVK RQ¬CU \KOP“JQ QDFQDKC ô Xž\PCOPŒ FŒXMC OKMTQPK\QXCP“JQ DGVC INWECPW ô RT–LGOPŒ RT–EJWÔ NGUPGL LCJQF[ ô QDQJCVGPž Q XKVCO–P % MVQTž ô RTKURKGXC M URTŒXPGOW HWPIQXCPKW KOWPKVP“JQ U[UV“OW ô RTKURKGXC M \P–âGPKW X[¬GTRCPKC C œPCX[ ô DG\ EJGOKEMžEJ RT–EJWV– C HCTD–X J e to spôsobené viacerými faktormi. Zmeny teploty, vlhkosti, ako i skracovanie den- ného svetla sú pre naše telo stres. Pre vy- rovnávanie sa s chladom a zmenami počasia organizmus spotrebúva viac energie, ako počas teplých letných dní. Ubúda príjem prírodných vitamínov zo stravy (menej čerstvého ovocia a zeleniny), ale aj vita- mínu D zo slnka. Je známe, že moderná popu- lácia vo vysokej miere trpí nedostatkom vitamínu D. Vitamín D, C a ďalšie spolu so stopovými prvkami nachádzajúcimi sa v čerstvej surovej ze- lenine a ovocí majú priamy vplyv na správnu funkciu imunity. Ich nedostatok môže viesť k oslabeniu imunity. Úbytok denného svetla a nepriazeň počasia vedie k úbytku fyzických a športových aktivít. Je známe, že pravidelná, primeraná fyzická aktivita vedie k vyššej odolnosti imunitného systému a psychickej odolnosti a teda následne k celko- vej zvýšenej odolnosti voči ochoreniam a stresu. Odolnosť voči chladu a zmenám počasia sa dá ovplyvniť aj otužovaním. S tým však treba začať už v lete. Začať otužovanie uprostred zimy skôr povedie k riadnemu zdravotnému "maléru". Čo s nedostatkom vitamínov? Ak sa naša imunita zníži pod kritickú úroveň, pre- konajú ju baktérie a vírusy, ktoré sú všade okolo nás. To sa najčastejšie prejavuje ochoreniami horných dýchacích ciest ako sú prechladnutia, chrípky či angíny alebo lokálne herpesmi, af- tami. Vtedy je potrebné „dobiť baterky“ orga- nizmu: nevyhnutný je oddych a zvýšený prísun potrebných vitamínov a stopových prvkov. Ako sme spomínali, chýbajúce sú najmä vitamíny D, C, ale aj zinok, selén, či kyselina listová (vitamín B9). Tieto látky, nielen že „spolupracujú“ s imu- nitou, ale aj chránia pred oxidačným stresom, únavou a vyčerpaním. Optimálne je, ak sú tieto vitamíny z prírodných zdrojov. Ich doplnenie z výživových doplnkov však tiež nie je na škodu. Imunitu je vhodné postrčiť do svojej práce (ochrana organizmu a boj s nepriateľskými mi- króbmi) aj s pomocou beta glucanu. Vysoko- čistý beta glucan aktivuje receptory imunitných buniek, čo vedie k zvýšeniu ich fagocytickej ak- tivity (chuť bojovať s nepriateľmi). Navyše, ako bolo niekoľkými výskumami dokázané, beta glu- can spolu s vitamínom C spoločne dosahujú sy- nergie - lepšie účinky na organizmus. Čo je beta glucan? Beta glucan je prírodná látka bežne sa vyskytu- júca v strave (v obilninách, kvasniciach, niekto- rých hubách), naše telo ho teda dobre pozná. V prírodnej forme je však zmiešaný s ďalšími lát- kami. Tým pádom ho imunitné bunky vedia ťaž- šie rozpoznať a jeho účinky sú tak výrazne obmedzené. Očistením beta glucanu od ne- účinných prímesí sa imunitným bunkám uľahčí jeho rozpoznanie receptormi a zvýši sa jeho úči- nok v tele. Výhodou vysokočistého beta glucanu je jeho bezpečnosť. Nie sú známe nepriaznivé vedľajšie účinky, možnosť vzniku závislosti, či predávkovania. Preto sa často odporúča aj deťom s oslabením alebo poruchami imunity. Štúdie preukázali účinky beta glucanu na imu- nitu na úrovni buniek, ako i v skutočnom živote – na pacientoch. Bolo dokázané, že beta glucan má veľký význam pri podpore imunity nielen, keď už sme chorí, ale aj pri preventívnom užívaní. Pre- javilo sa to zníženým počtom ochorení počas sle- dovaného ochorenia. Beta glucan teda možno užívať dlhodobo, avšak najmä počas „kritických období“, keď sú predpoklady na oslabenie imu- nity a získania ochorenia. Vtedy je odporúčané dávkovanie 2-3 mg na kg hmotnosti (pri 60kg osobe sa tak jedná o dávku približne 120- 180 mg beta glucanu denne). Ak však už pociťu- jeme prvé príznaky choroby, alebo ochorenie už prepuklo, dávkovanie je možné dočasne zvýšiť dvoj až trojnásobne (pri 60kg osobe až 540mg denne). Ako sme už uviedli, predávkovania sa báť netreba - nevyužitá časť beta glucanu sa priro- dzeným spôsobom z tela vylúči. Ing. Adrián DOBOLY Poznáme to dobre. Akonáhle sa začne ochladzovať a meniť počasie, chorobnosť sa akoby automaticky začala zvyšovať. Čím to je? v zimeZdravie

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

zvyšuje sa krvný tlak, opúchajú nohy a v tele sa zadržiava voda. Toto môže byť pa- radoxne spôsobené akút- nym nedostatkom tekutín. Vápnik (Ca) – Novorodenci po- trebujú denne 500 mg vápnika, kým dieťa začne chodiť do školy, odporúčaná denná dávka sa po- stupne zvýši až na 1 200 mg. O 200 mg menej potrebuje mladý človek žijúci stredne náročný život, ktorý zahŕňa napríklad školu, prácu, večierky a primeraný stres. Tehotné a dojčiace ženy by mali zvýšiť príjem vápnika na 1 300 až 1 500 mg/deň. Jeho nedosta- tok spôsobuje rednutie a krehnutie kostí, v dobrej kondícii sa bez vápnika ťažko udržiavajú aj zuby. Nadbytok sa zase podieľa na vzniku obličkových kameňov, súvisí so srdcovou arytmiou a zvý- šeným krvným tlakom. So stúpajúcim vekom odporúčaná denná dávka vápnika klesá, takže starší ľudia môžu dať prednosť mine- rálke s nižším obsahom vápnika. Horčík (Mg) – Na rozdiel od vápnika sa jeho potreba so stú- pajúcim vekom zvyšuje. Kým malé deti potrebujú 300 mg čis- tého horčíka na deň, dospelí ľudia 400 až 700 mg. Horčík treba dopĺňať pri každej zvýšenej námahe, jeho nedostatok môže viesť až k náhlemu úmrtiu – čo sa, žiaľ, už niekoľkým športov- com stalo osudným. Nedostatok je sprevádzaný aj neurózami, kŕčmi svalového tkaniva, zníženou vitalitou a zvýšeným vypa- dávaním vlasov. Draslík (K) – Denne potrebujeme až 4 700 mg tohto minerálu. Menej, ako je vhodné, ho s vysokou pravde- podobnosťou máme, ak užívame lieky na zníženie krvného tlaku alebo pre- háňadlá, prípadne, ak sa z akéhokoľvek dôvodu príliš odvod- níme. Jeho nedostatok sa prejaví srdcovou arytmiou, zníženou schopnosťou sústrediť sa, ale aj ovládať svaly. Extrémny nad- bytok môže spôsobiť zlyhanie obličiek. Železo (Fe) – Patrí medzi stopové prvky, deťom stačí 8 – 15 mg na deň, dospelým 10 – 15 mg a tehotným ženám 30 – 40 mg. Hoci sú to na prvý pohľad nízke hodnoty, nedostatok železa je dosť častý a prejavuje sa málokrvnosťou, tráviacimi ťažkosťami, bledosťou a dýchavičnosťou. Jeho prebytok môže stáť za mno- hými srdcovými chorobami, cukrovkou aj rakovinou. „Spoliehať sa na minerálky ako na jediný zdroj minerálov by bolo príliš zjednodušené,“ upozorňuje poradca výživy L. Javro. „Ale určite s nimi treba rátať v dennom pitnom režime ako s dobrým zdrojom týchto unikátnych látok.“ VIERA WINTERMANNOVÁ FOTO DREAMSTIME Starostlivosť, ktorá nejde proti srsti Prírodné veterinárne preparáty Spoločnosť MAN-SR s.r.o. a firma JOALIS s.r.o. Vás pozývajú na 1. veterinárnu prednášku Joalis Animal Termín a miesto konania : Košice: 4.4.2014, Penzión Inštitút, VVL Cesta pod Hradovou 13/a Bratislava: 25.4.2014, Hlavné centrum MAN-SR s.r.o., Čečinová 3 Program: 14 : 00 – 15 : 00 Prezentácia 15 : 00 – 16 : 00 Úvod k veterinárnym preparátom Joalis Animal a metóde (MUDr. J. Jonáš) 16 : 00 – 16 : 30 Prestávka (coffee break) 16 : 30 – 17 : 30 Prednáška (MUDr. J. Jonáš ) 17 : 30 – 18 : 00 Využitie preparátov v praxi veterinárneho lekára (MVDr. Zuzana Stražanová, MVDr. Jiřina Varinská) Diskusia a vylosovanie 3 účastníkov prednášky, ktorí získavajú pre- parát Joalis Animal podľa vlastného výberu. Informácie a prihlášky: na tel./fax 055/799 6881, tel./fax/: 02/43 42 59 39, tel./fax: 048/415 61 86 Písomne: MAN-SR spol. s r.o., Plzenská 49, 040 11 Košice, ee––mmaaiill:: man-sr @ man-sr. sk KE: 0904 734 418, BA: 0903 311 063, BB: 0911 758 008 a www.joalisanimal.sk Cena: Pozor !!! Vstup je zdarma !!! AKCIA: vylosovanie 3 účastníkov prednášky, ktorí získavajú preparát Joalis Animal, možnosť zakúpenia preparátov Joalis Animal a publikácií od MUDr. J. Jonáša Pozor, kapacita miestností je obmedzená, budú uprednostnení skôr prihlásení !!! Návratku prosíme označiť Košice 4.4.2014 Bratislava 25.4.2014 Meno a priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel./mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

Kým akútne ochorenia dokáže klasická medicína liečiť rýchlo a účinne, chronické choroby predstavujú pre lekárov a aj lekár- nikov často veľkú výzvu. Použitie liekov na- ráža na svoje hranice a možnosti liečby sú po niekoľkých rokoch neraz vyčerpané. Preto metódy prírodnej medicíny môžu pre mnohých postihnutých predstavovať alter- natívu, predovšetkým biofyzikálne metódy získavajú čím ďalej, tým väčší význam. A andulácia sa ukázala ako zvlášť účinná forma liečenia. Princíp andulačnej terapie, ktorá sa vyvinula z použitia frekvencií v le- kárstve, spočíva v cielenom generovaní re- zonančných kmitov v ľudskom organizme. Tieto frekvencie sú prispôsobené prísluš- nému cieľu liečby a podporujú organizmus pri návrate k normálnej funkcii a rozsiahlej regenerácii. Výskumom a vývojom andulačnej terapie sa zaoberá Nemecká spoločnosť pre andu- lačnú terapiu (Deutsche Gesellschaft für An- dullationstherapie), ktorej predsedom je športový lekár, profesor Dr. Roland Stutz. Nemecký časopis Neue Apotheker (Nový lekárnik) zrealizoval s profesorom Stutzom rozhovor, z ktorého vyberáme niekoľko naj- zaujímavejších odpovedí. Pán profesor, pojem andulačnej terapie získava čím ďalej tým väčšiu pozornosť pacientov a pacientok. Čo sa v skutočnosti za touto formou liečby skrýva? Môžete nám vysvetliť, prečo je princíp účinku andulácie určujúci a prečo má pomáhať mnohým pacientom? Väčšina chronických ťažkostí má spoločnú príčinu, ktorá spočíva v nedostatočnom pre- krvení organizmu alebo v zlom metabolizme. Andulácia cielene ovplyvňuje aktuálny stav ciev tým, že stimuluje ich vlastnosti. Uzatvára malé zdroje krvácania a eliminuje nedosta- točné prekrvenie. V rámci andulačnej tera- pie sa intenzívne stimuluje krvný obeh a lymfatický systém. Andulácia ďalej zaručuje lepšie zásobenie tela kyslíkom a živinami, respektíve likvidáciu jedovatých látok a me- tabolitov. Zvlášť pôsobivé sú pozitívne efekty na vegetatívny nervový systém. Andulačná terapia ďalej umožňuje vznik tzv. stochastic- kých rezonančných fenoménov v endotele, ktoré môžu v rámci liečby viesť k požadova- ným cievnym zmenám. Môžete nám vysvetliť, pre aký okruh osôb je andulačná terapia vhodná? S akými rizikami a ved- ľajšími účinkami je nutné počítať? Andulačná terapia pôsobí priamo na príčiny ochorenia, takže nelieči len symptómy. An- dulačná terapia aktivuje vlastnú samolie- čebnú schopnosť tela. Túto biofyzikálnu liečebnú metódu môžu používať ľudia kaž- dého veku, nemá žiadne vedľajšie účinky. Má tak preventívne a podporné účinky, ako aj liečebný vplyv u existujúcich ochorení. An- dulačná terapia necieli len na špeciálny sys- tém orgánov, ale rovnakou mierou pozitívne ovplyvňuje všetky funkcie organizmu. Môžete sa oprieť o vedecké poznatky? Andulácia bola vyvinutá z frekvenčnej medi- cíny po viac ako tridsiatich rokoch intenzív- neho vedeckého bádania. Medzinárodná sieť lekárov, nemocníc a výskumných zaria- dení tento liečebný postup skúma a jeho úspešnosť preukazuje v rozsiahlych štú- diách. V Institute for Medical Research (IMR) v Lausanne sa pod mojím vedením uskutoč- ňovali prvé priekopnícke výskumy andulač- nej terapie. Na základe týchto štúdií boli vyvinuté dnešné liečebné systémy. Avšak nielen vo Švajčiarsku, ale tiež na Univerzite Karlsruhe, v Institut für Technologie (KIT) a v Fraunhofer Institut, Drážďany sa neustále s použitím najnovších technologických po- znatkov, inovatívnych nápadov a lekárskeho know-how pracuje na permanentnom vývoji andulácie. Tu môžem odkázať na početné vedecké štúdie, ktoré dokazujú úspechy me- tódy okrem iného pri bolestiach, symptó- moch stresu, a tiež pri cievnych zmenách. Pán profesor, v čom vidíte najväčší význam andulačnej terapie? Predovšetkým v tom, že je sa ňou možné vo veľkej miere zamerať na individuálnu situáciu pacienta. Vezmite si, napríklad, situáciu dvoch pacientov: jeden z nich je dôchodca, pre nedostatok pohybu trpí bolesťami chrbta a má sklony k metabolickému syndrómu. Druhý je o 20 rokov mladší, ale s veľmi ná- ročným zamestnaním. Vďaka tomu trpí silným preťažením svalov, ktoré je také zlé, že ne- môže v noci spať. Obaja pacienti sú s týmito ťažkosťami konfrontovaní už niekoľko rokov a školská medicína by im pravdepodobne predpísala liečbu diclofenacom. Andulácia umožní diferencovanú liečbu a môže sa veľmi špecificky zaoberať popísanými potre- bami dôchodcu alebo stresovaného pracu- júceho. Vidím veľkú budúcnosť tejto liečebnej metódy. Stojíme na začiatku histó- rie úspechu. Pretože to, čo platí pre všetky liečebné metódy, platí aj pre anduláciu. Kto lieči, ten má pravdu. KONTAKT A OSOBNÉ KONZULTÁCIE Andulačné hhp systémy - zástupca pre Slovensko PaedDr. Peter Glocko mobil: 0918 730 176 e-mail: glocko@andullasys.cz www.andullasys.cz Zdravie so správnou frekvenciou Andulačná terapia je revolučný terapeu- tický postup, vyvinutý v Nemecku, spočí- vajúci vo vytváraní mechanických kmitov s cieľom čo najúčinnejšie a najrýchlejšie naštartovať telu vlastné samoliečebné procesy. Andulačná terapia pôsobí priamo na bunkové tkanivo nervového, pohybového, svalového systému a na krv i lymfu. Andulácia je bezbolestná, veľmi príjemná terapia, ktorá sa aplikuje v po- hodlnom ergonomickom lôžku. Odstraňuje príčinu, nelieči len príznaky Andulácia optimalizuje látkovú výmenu, zlepšuje metabolizmus a pomáha telu cielene sa zbaviť príčiny ochorení – a nie- len ich príznakov. Kmity, vytvárané biofyzi- kálnymi procesmi, poskytujú telu totiž možnosť normalizovať svoje funkcie a kom- pletne sa zregenerovať. Andulačná terapia otvára telu cestu, aby sa uzdravilo samo. Široké spektrum využitia Andulačná terapia je vhodná pre každého a v každom veku (jedinou kontraindiká- ciou je kardiostimulátor). Produkované kmity majú ako preventívne, tak aj tera- peutické účinky pri už existujúcich ocho- reniach. Jej najväčším benefitom je, že sa nezameriava len na jeden špeciálny orgán alebo ústrojenstvo, ale pôsobí pozitívne na všetky funkcie v organizme. Aké sú hlavné účinky andulačnej terapie? • výrazné zmiernenie napätia chrbto- vého svalstva, bolestí chrbtice • stimulácia lymfatického systému, de- toxikácia a odkyslenie organizmu • odstraňovanie bolestí hlavy, tlaku, mi- grény a napätia šijového svalstva • veľmi účinné pôsobenie pri bolestiach kĺbov, reume, artróze, rednutí kostí • podpora pri odstraňovaní celulitídy • odbúravanie viscerálneho tuku • stimulácia čriev pri tráviacich problé- moch • zlepšenie látkovej výmeny napr. pri nadváhe • výrazná pomoc pri prerušovanom spaní alebo nespavosti • rýchla regenerácia pri psychosomatic- kom vyčerpaní Overená praxou Andulačná terapia je v mnohých západ- ných krajinách overenou metódou pod- pory liečby civilizačných ochorení, o čom svedčia skúsenosti lekárov, fyziotera- peutov, rehabilitačných pracovníkov a ne- spočetného množstva individuálnych užívateľov. ANDULAČNÁ TERAPIA sila liečivej rezonancie

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

49

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

T akmer každý človek vraj môže mať v sebe aj nie- koľko parazitov súčasne, ale nie každému spôsobujú zdravotné problémy. Medzinárodné štatistiky v ob- lasti parazitológie ľudského tela uvádzajú, že ľudia starší ako 21 rokov majú v sebe 1 až 5 druhov rôz- nych parazitov. Niektoré zdroje dokonca hovoria, že črevné pa- razity má v tele až 85 percent ľudí! Hrozné čo i len pomyslieť, že máme v sebe dákych neznámych nepozvaných návštevníkov. Ako je to vôbec možné? Ako sa dostanú do tela v čase toľkých technických vymožeností? Nemali by byť už minulosťou? Zákerní cudzopasníci sa totiž do našich tiel v minulosti dostávali najmä vinou zlej hygieny. Napriek tomu, že sme až príliš čistotní, majú parazity na „útok“ dosť príležitostí. Napríklad počet do- mácich miláčikov na štvorcový meter je v našich domácnostiach omnoho vyšší ako v iných krajinách. ŽIJÚ NA CUDZÍ ÚČET Parazity dostali aj označenie „tichí zabijaci“. Môžu nás totiž po- tichučky pripraviť o zdravie. Sú rôznej veľkosti, od mikrosko- pických až po niekoľko desiatok centimetrov. Parazitujúc nám spôsobujú mnoho zdravotných problémov. Do tela hostiteľa často vylučujú jedovaté látky, čím celkovo oslabujú jeho imunitu. Narúšajú látkovú výmenu, spôsobujú zápal tenkého čreva a rôzne pečeňové choroby, upchávajú žlčovody, provokujú kožné choroby, alergie, žihľavku, ekzém, psoriázu, a vedú tiež k chorobám z prechladnutia s hojným vylučovaním hlienov. Niektoré parazity napádajú naše orgány a môžu dokonca spô- sobiť smrť. Niekedy sa na ich prítomnosť príde po mnohých ro- koch. Ich presná lokalizácia je niekedy priam nemožná. Príznaky napadnutia parazitmi môžu byť totiž rôzne, dokonca aj žiadne. Najčastejšie ich signalizujú tráviace ťažkosti, cysty, alergie, pľúcne, pečeňové či kožné ochorenia. Môže ich signalizovať únava, kruhy pod očami. Typickými príznakmi, že sa v tele udo- mácnili červy, môžu byť napríklad vetry, pocit nadúvania, kŕče v bruchu, svrbenie okolo konečníka, najmä v noci, časté hnačky alebo zápchy, zapáchajúca stolica, horkosť v ústach, zrýchlený tep, bolesť v okolí pupka, zahmlievanie pred očami, svrbenie nosa alebo ucha, slinenie počas spánku, strata váhy alebo 50 harmonia zdravie OdãerviÈ psa, MAČKUA AJ SEBA? CÍTITE SA UŽ DLHŠÍ ČAS AKOSI ZVLÁŠTNE? STE ČASTO BEZDÔVODNE UNAVENÍ, BOLÍ VÁS HLAVA, OBČAS NIEKTORÉ KĹBY, OBČAS CELÉ TELO, ČOSI V BRUCHU TIEŽ NIE JE ÚPLNE O. K.? CÍTITE, ŽE NIEČO VO VAŠOM TELE NIE JE V PORIADKU, ALE NÁVŠTEVY U LEKÁRA NIČ NE- UKÁZALI? MOŽNO SÚ NA VINE PARAZITY. POTVORY, O KTORÝCH ANI NETUŠÍME. TAK SA S NIMI TROCHA ZOZNÁMIME. ‰

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

51 harmonia

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

nenásytná chuť do jedla. Na koži sú to vyrážky, vriedky, zhrub- nutá koža, pehy, rôzne škvrny, príliš skoré vrásky na tvári, praskliny na pätách, štiepajúce a lámajúce sa nechty. Parazity môžu byť aj príčinou anémie, alergie na rôzne typy jedla, bo- lesti kĺbov a svalov, porúch spánku. TÝKA SA TO ZVIERAT AJ ĽUDÍ Mysleli ste na to, že by ste sa mali aj vy dať odčerviť? Že čo je to za nezmysel? Nuž, ani nie je taký veľký, ako sa zdá. „V prí- pade domácich zvierat väčšina z nás berie vážne pravidelné od- červovanie. Žijeme v tom istom svete, prečo by sa nás to ne- malo týkať?“ reaguje MUDr. Andrea Steinerová z centra Energi. Dodáva, že pri každom ochorení, ktoré nereaguje na klasickú liečbu, alebo pri stavoch, keď sú všetky nálezy negatívne a člo- vek sa napriek tomu cíti chorý, by sme mali myslieť na možnosť parazitózy. Ak ste teda často chorí, máte časté bolesti hlavy, ne- vysvetliteľnú únavu, je možné, že máte v tele parazity. Pri akomkoľvek podozrení sa dajte vyšetriť na prítomnosť parazi- tov. Mnohí detskí lekári parazity dávajú vyšetrovať bežne. Ak na to váš lekár ani nepomyslí, skúste sa ho na to opýtať. Je tu aj iná alternatíva. V rôznych centrách si môžete dať vyšetriť prí- tomnosť nežiaducich mikroorganizmov pomocou špeciálneho 52 Najlepšou obranou je udržiavať si silný imunitný systém a čisté tráviace ústrojenstvo. Prírodné prostriedky na od- stránenie črevných parazitov sa v ľudovom liečiteľstve úspešne používajú už tisícročia. Nasledujúce bylinky, ovocie a zelenina majú vynikajúce protiparazitárne účinky. PALINA Šťava čistí organizmus od rôznych parazitov, najmä mrlí či škrkaviek. V lekárskej praxi sa využívajú okvetia, kvety rastliny sa usušia, rozbijú v mažiari a užívajú v zmesi s cukrom, so zaváraninou, s medom alebo so sirupom. Užíva sa aj čerstvá šťava z paliny (jedna po- lievková lyžicu šťavy s medom trikrát denne pred jedlom). Pozor!!! Palina je jedovatá rastlina, nesmie sa užívať v tehotenstve a pri žalúdočných vredoch. Zvlášť opatrní by mali byť ľudia, ktorí trpia málokrvnosťou. Nadmerné užívanie paliny, dokonca aj užívanie v malých dáv- kach, môže spôsobiť kŕče, kŕčovité záchvaty, halucinácie a iné psychické ťažkosti. KLINČEK Klinček efektívne pôsobí na parazity a ich vajíčka, používa sa prášok alebo nemleté semená (od 200 do 500 mili- gramov). Výťažok nesmie vrieť. ČERVENÁ PAPRIKA Paprika je silný stimulátor tráviacej sústavy, je vhodná pri spaľovaní toxínov v hrubom čreve a pri vylučovaní parazitov. Červená a čierna paprika majú podobné vlastnosti, ale tá prvá pôsobí silnejšie pri krátkodo- bom a slabšie pri dlhodobom užívaní. Vy- užíva sa vo forme prášku, v malých dávkach od 100 do 500 miligramov. STRÚHANÁ KAROTKA Je vhodná najmä pre malé deti. 1 až 2 dni podávajte iba čerstvo nastrúhanú karotku a tiež čerstvú karotkovú šťavu. Ak to dieťa znesie, do karotky vytlačte pár strúčikov cesnaku, zvýšite tým protipara- zitárny účinok. CESNAK Okrem mnohých svojich zázračných lieči- vých vlastností (antibakeriálny, protivíru- sový, antispazmatický, dezinfikujúci a omla- dzujúci) má aj protiparazitárny účinok. Užíva sa čerstvý, vo forme prášku, šťavy, olejového nálevu. Vynikajúci úči- nok majú cesnakové klystíry, pretože zabí- jajú parazity priamo v hrubom čreve. TEKVICOVÉ SEMIENKA Zo všetkých prostriedkov proti para- zitom sú najmenej škodlivé a najlep- šie dostupné. Sú povolené aj tehot- ným ženám. ANÍZ Užíva sa vo forme výťažku. Obsa- huje látky, ktoré ľahko prenikajú cez póry v koži do organizmu. Negatívne pôsobí na hlísty a vypudzuje ich von. ZELENÉ POTRAVINY Parazity nemajú rady potraviny zelenej a červe- nej farby. Obzvlášť im nesedí chlorofyl. Nezná- šajú pálivé a horké potraviny. Doplňte jedálni- ček o sušené morské riasy či sladkovodné riasy, na- príklad spirulinu. KYSLÁ ZELENINA Najmä kyslá kapusta ničí všetky druhy parazitov v orga- nizme. OLEJE Z tekvicových, dyňových alebo hor- čičných semienok. Obsahujú fyto- cidy, ktoré majú antiparazitárne vlastnosti. Užívať sa má trikrát denne 1 čajová lyžička pred jedlom alebo počas jedla. harmonia zdravie POMOC ZO ŠPAJZY

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

prístroja, ktorý meria v organizme vírusy, baktérie, parazity a následne ich môže aj likvidovať. Používajú ho už aj viacerí le- kári, ktorí sa zaoberajú holistickým prístupom k zdraviu, ale tiež množstvo laikov, poradcov výživy, predávajúcich výživové do- plnky. Radíme dať na referencie niekoho, kto má s touto liečbou dobré skúsenosti. AKO SA PARAZITY DIAGNOSTIKUJÚ Ak má váš lekár podozrenie, že máte v tele nepozvaných hostí, absolvujete parazitologické vyšetrenie, kde vám odoberú vzorku zo stolice, z krvi, moču, prípadne vás vyšetria inou diagnostic- kou metódou. V stolici sa dokazuje prítomnosť črevných para- zitov v rôznom štádiu vývoja priamymi vyšetrovacími metó- dami. Makroskopicky v stolici vie lekár často zistiť prítomnosť tiel niektorých parazitov alebo ich častí, napríklad články pásom- nice. Na vyšetrenie treba odovzdať aspoň tri vzorky stolice odobraté v priebehu troch za sebou nasledujúcich dní, čo mno- hých ľudí odrádza. Lekár môže navrhnúť aj perianálny odtlačok. Ide o odber, ktorý sa vykonáva ráno hneď po zobudení, pričom perianálna oblasť, okolo análneho otvoru, nesmie byť umytá ani predchádzajúci večer, ani pred odberom. Diagnostika a ná- sledné vyhodnocovanie nie sú vôbec jednoduché. Prax ukazuje, že nie vždy sa prítomnosť parazitov podarí preukázať, aj keď v tele nachádzajú. Iba skúsený lekár rozpozná účinky parazi- tických metabolitov a pôsobenie parazitov v tele. Na črevné pa- razity existujú špeciálne lieky – antihelmintiká. Nasadzuje sa aj liečba antibiotikami, antimalarikami. Vždy na lekársky predpis. Alternatívnej medicíne stačí 60- až 90-minútová analýza tela po- mocou prístroja. Ten následne červy môže aj zlikvidovať. Tzv. biorezonančná (frekvenčná) terapia pomocou počítačových prí- strojov, tzv. plazmových generátorov, je zalo- žená na predpoklade, že všetky substancie majú určité elektromagnetické vlnenie, ktoré je možné nielen merať, ale aj ovplyvňovať. CESTY PRENOSU Cesty prenosu sú rôzne, napríklad zlá osobná hygiena, zle umyté, resp. neumyté ovocie, ze- lenina. Zárodky môžu byť priamo v potravi- nách. Nakaziť sa môžeme od psov, mačiek, vtákov, pri poštípaní hmyzom. Turistikou sa k nám teraz dostávajú aj také parazity, ktoré tu predtým neboli. Medzi najčastejšie para- zity u ľudí patria škrkavky, rôzne motolice, u detí je „populárna“ mrľa detská. V nedáv- nej minulosti bola veľmi rozšírená. Ak si mys- líme, že spomínané parazity boli vykynožené, parazitológovia vás vyvedú z omylu. Najčastejšie napádajú črevný trakt, pľúca, pečeň, slezinu, žalúdok, mozog, svaly, srdce, kožu, urogenitálny systém a krv. JE DOBRÉ VEDIEŤ AJ TOTO Na rozšírenie parazitov majú zásadný vplyv povodne, keď sa vyhadzujú vodou kontaminované potraviny, úroda zo záh- rad. Neraz sa kontaminujú aj samotnou vo- dou, nakaziť sa dá i cez análny otvor, ak je človek vo vode. Nakaziť sa môžeme zo surového mäsa, napríklad zo surovej ryby môžeme neskôr mať až osemnásťmetrovú pásomnicu. Ak si robíte doma tatársky biftek zo su- rového mäsa, je vhodné mäso dať pre is- totu najprv zmraziť. Parazity nás oberajú o živiny. Doslova nás „vyjedajú“, berú nám živiny, väčšinu vitamínov a minerálov. Podobne ako kvasinky, aj parazity milujú sladké. Ak sa teda ládujete sladkosťami, výrobkami z bielej múky, dobre ich kŕmite. Zmenou stravovacích návykov sa dá pa- razitov zbaviť ľahšie. Antiparazitickej liečbe sa venuje aj tra- dičná čínska medicína. Ak máte v okolí dobrého čínskeho terapeuta, obráťte sa na neho. HANA JOHANOVÁ FOTO DREAMSTIME

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

R odičom nepadne dobre počuť od pediatra, že ich dieťa má nadváhu. Bránia sa, že ani oni nie sú naj- štíhlejší. A v tom to práve je. Fakty hovoria, že tuční rodičia majú, až na malé výnimky, tučné deti. Ak je tučný jeden z rodičov, pravdepodobnosť obezity klesá asi o polovicu. Štíhli rodičia majú tučné deti zriedkavo. Vo väčšine prípadov to nie je genetická záležitosť a ani porucha metabolizmu. Tučných detí s metabolickými a inými poruchami ovplyvňujúcimi hmotnosť je asi 10 percent. Utešovať sa tým, že dieťa z obezity vyrastie, a ďalej mu ponúkať neprimerane veľké porcie je obrovský omyl. „Ak bacuľaté dieťa narastie a udrží si svoju hmotnosť, môže dosiahnuť normálny BMI (body mass in- dex). Platí to však iba pre deti s miernym stupňom obezity. V prí- pade, že je dieťa obézne, nemá zmysel čakať, kým sa to samo napraví,“ upozorňuje doktorka Katarína Babinská z II. detskej kliniky DFNsP v Bratislave. Obezitu u detí zisťujú lekári pomo- cou tabuľky BMI. Zohľadňujú hmotnosť, výšku a vek dieťaťa. TUK A HORMÓNY Vysvetlenie doktorky Babinskej, čo spôsobuje tuk v detskom or- ganizme, znie hrozivo. „Prebytok telesného tuku ohrozuje zdravie dieťaťa. Nadbytočné tukové tkanivo potrebuje kyslík, živiny, čo predstavuje zvýšenú záťaž pre srdce. V cievach sa hromadí usa- dený tuk, čo zvyšuje riziko infarktu v neskoršom veku. Organizmus potrebuje na udržanie normálnej hladiny cukru v krvi viac inzu- línu, čím sa mnohonásobne zvyšuje riziko vzniku cukrovky už v detskom veku. Nadbytočný tuk na bruchu je hormonálne aktívny. Obézne dievčatá mávajú poruchy menštruácie a chlapcom môžu narásť prsia.“ Skúsenosť je taká, že viac ako polovica detí s nad- váhou má už pri prvom vyšetrení zvýšený krvný tlak. Obezita môže stáť aj v pozadí problémov so spánkom. TUČNOTA ŠTARTUJE AGRESIVITOU Menšie deti sa obezitou netrápia. Ako závažný problém ju vní- majú adolescenti. Asi štvrtina obéznych pubertiakov trpí de- presiami, má nízku úroveň sebaúcty a sebavedomie na bode mrazu. Najmä dievčatá sú utiahnuté, sociálne izolované. Tuč- kovia sa v kolektíve stávajú nielen objektom posmechu, ale aj šikanovania. U chlapcov zvyčajne odmietavý postoj okolia na- štartuje agresívne správanie. A čo je pre ich zdravie nebez- pečné - svoj hendikep kompenzujú tým, že sa ešte viac preje- dajú. Môžu si zvoliť druhý extrém: v snahe byť ako ostatní odmietajú potravu a stávajú sa anorektikmi. DÔLEŽITÁ STRAVA A PRAVIDELNOSŤ Odborníci sa zhodujú na tom, že hlavnou príčinou obezity u detí je zlá životospráva, nezdravé stravovanie, málo pohybu a zlý pitný režim. Na detskú obezitu neexistujú zázračné ta- 54 harmonia zdravie tuãné deti MAJÚ TUČNÍ RODIČIA ZA TO, ŽE SÚ DETI TUČNÉ, MÔŽU NAJMÄ RODIČIA. RODIČIA URČUJÚ, ČO BUDE RODINA JESŤ. ČI TO BUDE ZELENINA, OVOCIE A VÝNIMOČNE AJ SLADKOSŤ, ALEBO V PREVAŽNEJ MIERE NEZDRAVÉ POTRAVINY A VÝNIMOČNE ZELENINA A OVOCIE.

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

bletky. Netreba však dieťa trápiť hladom, aby sa zbavilo nad- bytočných kilogramov. Stačí dodržiavať zásady racionálneho stravovania. „Základom je dopriať deťom pestrú stravu. Ne- treba vynechávať pečivo. Odporúčam však preferovať celo- zrnné, ďalej dbať na dostatok mliečnych výrobkov, nie však smo- tanových. Dôležitý je prísun ovocia a zeleniny. Každá matka určite nájde spôsob, ako zakomponovať do jedálneho lístka zdravé potraviny, ktoré dieťa odmieta. Často sú to ovocie a ze- lenina. Obmedziť potraviny, ktoré nie sú zdravé ani pre do- spelých - mastné mäso, klobásy a iné údeniny, sladkosti, slané pochutiny, jedlá z fastfoodov či ochutené nápoje,“ odporúča do- ktorka Babinská. Stravovanie by malo mať pravidelný rytmus. Okrem troch hladných jedál aj dve menšie jedlá - desiatu a olo- vrant v pravidelných intervaloch. Deti výborne reagujú na vi- zuálne podnety. Jedlo by teda malo byť nielen zdravé, ale aj na vzhľad príťažlivé, bez tzv. skrytých prázdnych kalórií ukrytých v sladených nápojoch, kolových nápojoch, džúsoch, bez ume- lých sladidiel, farbív a konzervantov. RODIČIA SÚ VZOROM Deti sa učia napodobňovaním a rodičia by im mali byť príkla- dom aj pri vytváraní správnych stravovacích a pitných návykov. Práve oni môžu motivovať dieťa aj k aktívnemu tráveniu voľ- ného času, prihlásiť ho do športového krúžku, chodievať s ním pravidelne na prechádzky do prírody. Dieťa by malo mať pravidelný režim, pravidelne chodiť spať v určitú hodinu, a nie sledovať večerné televízne programy. Doktorka Ba- binská odporúča postupovať podľa urči- tého plánu. „Dohodneme sa s dieťaťom, že napríklad každý deň zje na desiatu ja- blko a sladkosti si dá iba dvakrát do týždňa. Nebude piť sladené nápoje, dá si radšej vodu.“ Deti sú ako plastelína, ľahko formovateľné, ak im budú rodičia dobrým vzorom, zvládnu aj boj s tučnotou. V zá- važnejších prípadoch môže obvodný pe- diater odporučiť návštevu endokrinologic- kej či obezitologickej ambulancie. Na liečbe obezity sa často podieľa aj psychológ. Nie- kedy je nevyhnutná liečebná rehabilitácia na podporu pohybovej aktivity, prípadne kúpeľný pobyt. Dieťa by sme nemali ne- chať samo s jeho problémom. Doktorka Babinská upozorňuje, že detská obezita môže v dospelosti prerásť do vážnych zdra- votných problémov. VIERA WINTERMANNOVÁ FOTO DREAMSTIME

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

OsvieÏenie bohaté na Ïiviny Mimoriadne bohatá na živiny je jablková šupka, preto jedzte ja- blko neošúpané. Z vitamínov sú najviac zastúpené C, K, E, be- takarotén. Z minerálov a stopových prvkov vápnik, mangán, že- lezo, draslík, chróm, zinok a bór. Rozpustná vláknina pektín pomáha znižovať hladinu cholesterolu v krvi, vysoký krvný tlak a prospieva cievam. Jablká pomáhajú pri trávení, liečbe pečene, žlčníka. Užitočné sú počas rekonvalescencie, pri reumatizme i dne. Jablká sú vhodné aj pre diabetikov, regulujú hladinu cukru v krvi. Odporúčaná denná dávka sú dve až tri jablká. Ja- blčná šťava uvoľňuje hlieny. Jablká pomáhajú zoštíhlieť. Stačí pred každým jedlom jedno zjesť. Pomocník trávenia Ananás vedie medzi exo- tickým ovocím. Obsahuje najmä niektoré vitamíny skupiny B, vitamín C a karo- tenoidy, ktoré si telo pre- mieňa na vitamín A. Z mi- nerálnych látok sú vo významnej miere zastú- pené draslík, horčík, váp- nik, železo, mangán, síra, fosfor a zinok. Okrem vlákniny, ktorá výdatne podporuje trávenie, zmier- ňuje nafukovanie, pomáha pri metabolizme bielkovín, zabra- ňuje zrážaniu krvi, podporuje rozpúšťanie usadenín na ste- nách ciev, chráni črevá pred baktériami a parazitmi. Zabraňuje hromadeniu tekutín v tkanivách a vylučuje z tela nadbytočné tuky. Odporúča sa pri redukčných diétach. Drobn˘ bojovník so stresom Hlávky ružičkového kelu sú malé, ale skrýva sa v nich veľká sila. Výni- močné sú pre obsah vitamínu C, betakaroténu, ktorý posilňuje zrak, chráni pred infekciami a podporuje činnosť srdca. Ideálnou zeleninou je najmä pre tých, čo zažívajú veľa stresových situácií, trpia únavou a cel- kovou slabosťou. Dodá im takmer všetky vitamíny skupiny B. B4 potrebujú najmä deti, ale aj všetci tí, ktorí nemajú dobrú ná- ladu. Z minerálov oceníme draslík, železo, vápnik, horčík, zinok, mangán, fosfor. Pravdou je, že obsahuje aj látky, ktoré nafukujú. Zázrak proti starnutiu Kustovnica čínska, známa aj pod názvom goji, patrí v Číne k nenahraditeľným potravinám. Považuje sa totiž za zdroj ži- vín, ktoré brzdia proces starnutia a zaručujú dlhovekosť. Ak ráno zjete za hrsť sušených plodov kustovnice, budete mať dobrú náladu a neopustí vás pocit šťastia. Obsahuje veľa cen- ných látok, napríklad vitamíny sku- piny B, vitamín C, betakarotén, železo, vápnik, zinok, selén. Ďalej látky, ktoré posilňujú zrak, upokojujú podráž- dené oči, zlepšujú zrakovú ostrosť. Čínska klasická medicína tvrdí, že kustov- nica lieči prakticky všetko. 56 harmonia zdravie Potraviny MESIACA

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

FIRMA HANOJU SLOVENSKO JE VÝHRADNÝ PREDAJCA PRODUKTOV FIRMY HANOJU DEUTSCHLAND PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU Dovoz a distribúcia: MKM trade, s.r.o. E-shop: www.hanojushop.sk Hanoju výživové doplnky sú 100% vegetariánske a vhodné pre diabetikov. Obaly kapsúl sa skladajú z rastlinnej celulózy. Aj tablety sú čisto rastlinné, neobsahujú pridaný cukor, glutén, umelé arómy, farbivá ani konzervačné látky. Namiesto obyčajných práškov Vám ponúkame koncentrované extrakty pre ešte lepší účinok. Bio Maca, Goji, Maqui, Acai a liečivé huby Maitake, Reishi a Shiitake dostanete vo forme vysoko účinného extraktu, ktorý sa získava šetrným procesom, pri použití najmodernejších testov kvality. Máme v ponuke Aloe Vera šťavu, Goji štavu, Acai štavu, Chlorellu, Spirulinu, Zelený jačmeň, Mladú pšenicu a to všetko aj v certifikovanej BIO kvalite. Ponúkame množstvo 100% prírodných produktov, ktoré Vám môžu pomôcť k zdraviu, k zlepšeniu kvality života a dlhovekosti. Je len na vás vybrať si a pomôcť tak svojmu organizmu očistiť sa a naštartovať svoj imunitný systém. www.hanojushop.sk „Na to aby sa človek mohol uzdraviť, nemusí najprv ochorieť.“ Výživové doplnky... pre zdravý život

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

P odľa feng šuej existuje úzka spojitosť medzi láskou a rešpektom k nášmu zvieratku, a vytváraním hlbšieho zmyslu pohody a šťastia pre nás a všetkých členov domácnosti. Vitálnu energiu zvieracích spo- ločníkov môžeme povzbudiť napríklad tým, že ich často budeme brať von, ponúkneme im čas na hranie a za- hrnieme ich pozornosťou. Radosť, ktorou nás odmenia, bude mať pozitívny efekt na kvalitu energie v našom byte či dome. ZVIERATÁ PRINÁŠAJÚ POHODU Zvieratá prinášajú do domu nepodmienenú lásku, spoločnosť, ochranu a pozitívnu energiu. Ich pohyb a špecifické zvuky, šte- kanie, mňaukanie, štebotanie, pomáhajú šíriť energiu do kaž- dého rohu. Existuje všeobecne uznávaný názor, že ľudia, ktorí majú domácich miláčikov, sú zdravší, šťastnejší a žijú dlhšie. Cieľom feng šuej je dosiahnuť vyváženosť medzi jednotlivými elementmi energie – jin a jang. Energia ide vždy za tým, čo ju zaujme. Ak je to na zemi, plazí sa, ak je to hore, dvíha sa za tým. Podľa toho rozlišujeme dva druhy energie. Zdvihnutá k stropu, tzv. jangová energia, alebo stiahnutá k zemi, tzv. jinová ener- gia. Jin predstavuje čierne, tmavé, noc, ženu, negatívne, vní- mavé. Jang predstavuje biele, deň, muža, pozitívne, aktívne, do- minantné. Psy sú úžasné pre naplnenie domácnosti živou energiou, rybky prinášajú úspech, korytnačky symbolizujú dlho- vekosť a mačky finančné šťastie. Mačky reprezentujú jinovú energiu. Ak máte dom, ktorý je plný jangovej energie, potom môžete vyrovnať energie práve pomocou mačky. Psy sú jangové zvieratá. Sú aktívne a vedia naplniť jinový dom množstvom po- zitívnej energie. Všetky zvieratká však dokážu obohatiť život a aktivovať úspech. Rozmýšľali ste niekedy, prečo váš miláčik spí, leží, sedí v určitej časti vášho bytu či domu? Mačky priro- dzene vyhľadávajú najnegatívnejšie časti domácnosti, no psy sú povahou tie, čo sa jej vyhýbajú – priťahujú ich najpozitív- nejšie nabité miesta. PREČO MAČKY MILUJÚ KUCHYŇU Môžu to spôsobiť elektrické spotrebiče, najmä mikrovlnky. Mačky často zostávajú v kuchyni práve z tohto dôvodu. 58 harmonia vzťahy Feng ‰uej a DOMÁCIMILÁČIKOVIA PSY A MAČKY SÚ ROVNAKO CITLIVÉ NA ENERGIE A PROSTREDIE, AK NIE VIAC, AKO MY. TO ZNAMENÁ, ŽE PRINCÍPY FENG ŠUEJ SPRÁVNE POUŽITÉ V PRIE- STORE MAJÚ NA NE SKUTOČNE BLAHODARNÝ VPLYV. ‰

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

59 harmonia

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

Dobre sa cítia aj na miestach, kde sa zdržuje chorý človek, alebo je tam skryté elektrické vedenie. Hovorí sa, že mačky ve- dia rozpoznať negatívnu energiu biologicky. Absorbujú ju, aby pomohli ľuďom vyhnúť sa jej negatívnemu pôsobeniu. Psy ju ne- prijímajú. V istom zmysle ju recyklujú, transformujú a potom ju vyšlú von, k nám ako pozitívnu. Mačky, na druhej strane, držia v sebe negatívnu energiu a zrejme aj preto sa samy často čis- tia. Veľakrát sa zvieratá stanú zrkadlom ich vlastníka. Možno sa pousmejete a vybaví sa vám v mysli obraz psíka s majiteľom s rovnakým výrazom. Ide však skôr o vnútornú zhodu. Ak máte nervózne, nesústredené, bojazlivé či egoistické zvieratko, môže reflektovať práve vaše vlastnosti. CHOVATEĽOM DO POZORNOSTI Zanedbávanie. Ak zvieratko nekŕmite, nekúpete alebo sa oň po- riadne nestaráte, prejaví sa to na energiách. Špinavé akvárium so stojatou vodou môže zapríčiniť finančnú stratu. Pes s roz- strapatenou srsťou vás dokáže pripraviť o povýšenie. Obézna mačka vám môže odohnať romantiku. Nemusíte si to uvedomiť, ale spôsob, akým sa správate k ľuďom, zvieratám a rastlinám, má veľký dosah na váš obraz o sebe. Autorita. Dať zvieratku úplnú voľnosť ide proti prirodzenému poriadku života. Ak si nezabezpečíte autoritu vo vašej domác- nosti, ľudia vás budú neustále využívať aj v iných oblastiach ži- vota. Vyčleňte určité miesta v domácnosti ako zakázané úze- mie. Nedovoľte vášmu zvieratku napríklad skákať na návštevníkov. A čo je najdôležitejšie – nikdy ich nekŕmte pri va- šom stolovaní. Stanú sa z nich nehanební žobráci a budú vám vysávať energiu. 60 harmonia vzťahy FENG ŠUEJ TIPY Ak sa cítite unavení, deprimovaní alebo zablokovaní, zaob- starajte si zvieratko. Zvieratá predstavujú energiu ohňa. Pri- danie ohnivej energie do vášho života vás urobí vášnivej- šími. Ak veľa cestujete, vyberte si zviera nenáročné na starostlivosť, napríklad trpasličiu žabu. Tieto vodné zvie- ratká môžu žiť v akváriu a sú ideálne v sektore prosperity (vzdialený ľavý kút vášho domova z pohľadu od vchodových dverí), kde ich nepatrný pohyb bude stimulovať nové príjmy. Zabezpečte svojmu zvieratku špeciálne miesto, ktoré bude iba preň – klietku, posteľ alebo vankúš. Váš miláčik bude šťastný a profitovať bude z toho celá domácnosť. Postarajte sa o to, aby toto miesto bolo vždy čisté a dobre udržiavané. Vystavte fotky vášho zvieraťa po celom dome. Ak ich umiest- nite do stredopravej oblasti vášho domu, dá im to pocit, že sú členmi vašej rodiny. Toto môže byť špeciálne nápomocné, keď prinesiete domov nové zvieratá. Vložte tieto obrázky do prí- rodných drevených rámov, tým znásobíte prirodzenú ohnivú energiu vášho zvieraťa. Umožnite vašim miláčikom prirodzený prejav. Všetky zvieratá majú svoje špecifiká. Niektoré mačky preferujú pitie zo zá- chodovej misy pred pitím z misky na vodu. U psa sa môže vy- vinúť vášnivé pripútanie k určitej hračke.

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

Zviera nie je náhradník. Môže to výrazne stlmiť váš milostný život a spôsobiť vám problémy s intimitou. Veľa milovníkov zvie- rat odháňa romantiku od svojich dverí tým, že uprednostňujú svojich miláčikov za každých okolností. Keď ide o vzťah, ľudia by mali hrať prím pred zvieratami. To neznamená, že by ste sa mali zbaviť vašej mačky alebo psa, ak stretnete niekoho, kto nemá rád zvieratá. Ale skôr to, že by ste nemali zaobchádzať s vaším zvieratkom ako s náhradou za vášho milenca alebo dieťa. Počet zvierat. Zhodnoťte svoj obytný priestor skôr, ako prinesiete domov ďalšie zviera. Príliš veľa miláčikov môže byť znakom osoby, ktorá sa vyhýba ľudským kontaktom. Toto vám môže zapríčiniť sku- točné problémy – duchovne, fyzicky aj emocionálne. Ak naozaj chcete zasvätiť svoj život opatrovaniu zvierat, nechajte si rozumný počet spoločníkov a staňte sa dobrovoľníkom v miestnom útulku. Správne rozhodnutie. Často sa ľudia, ktorí stratili zvieratko ako deti, vyhýbajú no- vým zvieratám vo svojej blízkosti. Faktom je, že zvieratá sú neuveriteľným zdrojom ra- dosti. O tom, aké zvieratko si obstarať, sa rozhodujte uvážlivo. Porozprávajte sa so zodpovedným vlastníkom zvieratka o výho- dách a nevýhodách jeho správania. Ak si trúfate, adoptujte si kamaráta zo zviera- cieho útulku. Možno tým zachránite zvie- ratku život. V karanténnej stanici môže byť pes zo zákona po 60 dňoch utratený. MICHAL TÁBORSKÝ FOTO AR A DREAMSTIME

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

P re batoľatá a malé deti neexistujú cudzie jazyky. Pri- bližne do siedmeho roku života sa totiž všetky jazy- kové vnemy v mozgu ukladajú na tie isté dráhy a deti sú tak schopné naučiť sa akúkoľvek reč s rovnakou ľahkosťou ako materinský jazyk. Začať je pritom sku- točne vhodné už v najranejšom detstve. Melódiu, rytmus a štruktúru jazyka si deti osvojujú oveľa skôr, ako začnú hovo- riť. Ak dieťa od narodenia vyrastá v dvojjazyčnom prostredí, roz- širujú sa jeho lingvistické schopnosti, trénuje sa jeho myseľ a zdokonaľuje sa kognitívny výkon, tvrdia vedecké štúdie. Deti z bilingválnych domácností majú preukázateľne vyššiu men- tálnu kapacitu a vedia sa dlhšie sústrediť. HUDBA A JAZYK Angličtinu pre deti predškolského veku, či dokonca bábätká, po- núkajú jazykové školy aj na Slovensku. Výučba pritom u drob- ných žiačikov prebieha tou najprirodzenejšou formou – hrou. Pedagogické postupy sú väčšinou založené na malých skupin- kách detí, špecializovaných učebných materiáloch a opakova- nom pasívnom počúvaní jazyka, no aj hudbe, pesničkách, prí- behoch či pohybových cvičeniach. Každá mama vie, aké zázraky dokáže s nepokojným bábätkom urobiť nežná uspá- vanka či obľúbená pesnička. Vedeli ste však, že mu môže po- môcť naučiť sa po anglicky? Hudba je jedným z najúčinnejších nástrojov výučby reči a jazykové centrá, ktoré túto metódu vy- užívajú, nájdete aj u nás. V roku 1984 vzala britská lingvistka Helen Doron svoju štvorročnú dcéru Ellu prvý raz na hodiny hry na husliach metódou Suzuki, pri ktorej sa deti učia najskôr hrať na hudobný nástroj a až neskôr čítať noty. Noty nie sú hudba. Začínať notami je rovnaké, ako nútiť dieťa čítať knihu skôr, než vie rozprávať, tvrdí Helen Doron. Lingvistku metóda založená na opakovanom počúvaní a pozitívnej motivácii detí inšpirovala k zostaveniu vlastného unikátneho programu vý- učby angličtiny pre deti. Metóda materinského jazyka, v kto- rej hudba a pieseň hrajú jednu z hlavných úloh, sa čoskoro stala svetoznámou. Podľa jej konceptu sa takmer za tridsať ro- kov naučilo a stále učí niekoľko stotisíc batoliat a malých detí po celom svete. Deti sa učia na základe vizuálnych, sluchových a pohybových vnemov. Slová, pojmy a vety sa väčšinou vôbec neprekladajú do slovenčiny. Deti ich zažívajú priamo v an- gličtine a tak sa ich aj učia. Gramatiku anglického jazyka aj vý- slovnosť si osvojujú podvedome. 62 harmonia psyché Bábätká ŠKOLY?DO VIETE SI PREDSTAVIŤ, ŽE BY STE TROJMESAČNÉ BÁBÄTKO PRIHLÁSILI NA KURZ ANGLIČTINY? MALI BY STE O TOM POPREMÝŠĽAŤ. LINGVISTI A VÝ- VINOVÍ PSYCHOLÓGOVIA TOTIŽ POTVRDZUJÚ, ŽE MU TÝM DÁTE ŠANCU NAUČIŤ SA DRUHÚ REČ ROVNAKO DOBRE AKO MATERINSKÚ.

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

JAZYKOVÉ NADANIE MAJÚ VŠETKY DETI Odborníci hovoria, že v období, keď sa dieťa učí materinský ja- zyk, má nadanie na jazyky. Ak mu umožníte pravidelný kontakt s cudzím jazykom preň vhodným spôsobom, dieťa si dokáže vy- tvoriť správny základ pre budúce používanie cudzieho jazyka bez ohľadu na to, či má vlohy na cudzí jazyk alebo nie. V ne- skoršom veku je to už inak. Vo všeobecnosti platí, že čím skôr sa s výučbou jazyka začne, tým pevnejšie základy pre budúce použitie jazyka si dieťa vybuduje. Výskumy potvrdili, že ideálne je začať s výučbou najneskôr do piateho roku, najlepšie oveľa skôr. Ak sa dieťa začne učiť druhý jazyk spolu s materinským ja- zykom, vedomosti sa ukladajú do inej časti mozgu ako v prí- pade, keď sa druhý jazyk začne učiť až v dospelosti. Miesto, kam sa ukladajú informácie počas prvých rokov života die- ťaťa, majú trvalý charakter. VIERA WINTERMANNOVÁ FOTO AR 63 harmonia NÁZOR ODBORNÍČKY detskej psychologičky Mgr. Márie Tóthovej Šimčákovej „Väčšina rodičov chce, aby ich dieťa vedelo po anglicky. Kladú si otázku, ako na to. Ako matka a aj detská psychologička som si ju tiež položila. Oceňujem taký systém vý- učby anglického jazyka, ktorý je zame- raný na postihnutie všetkých kognitívnych funkcií, ktorý podporuje tvorivosť detí, dáva priestor na pohyb, hru, spievanie, kre- slenie. To je v predškolskom veku tá najlepšia cesta, ako deti zaujať a rozvíjať. Nehovoriac, že ich kon- centrácia je krátkodobá, a tak striedanie činností a vnemov potrebujú. Pamäť sa podporuje neustálym opakovaním a do- statočným časovým úsekom, kde preberajú jednotlivú tému. Jazyk sa nedá naučiť bez sluchového rozlišovania a slucho- vej pamäti. Tú je potrebné denne cvičiť počúvaním cédečiek. Ako matka mám osobnú skúsenosť s takýmto typom výučby – videla a zažila som, že pokroky v jazyku sa dajú robiť už v útlom veku, pri našom dnes už 4-ročnom synovi, ktorý na- vštevuje kuzry od svojich 2 rokov, ale tiež pri staršej dcére. Keď sú moje deti šťastné, naučia sa veľa nového, robia úžasné pokroky v angličtine, nie je pre mňa nič krajšie. Mô- žem povedať, že som spokojnou mamou.“

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

1. Multifunkãn˘ prehrávaã Ocenia ho tínedžeri, športovci i cestovatelia. MP3/MP4 prehrávač Orava M-4G je dizajnovo atrak- tívny a kvalitne vybavený zdroj zábavy. Zmestí sa do vrecka obtiahnutých riflí, do tašky, kabelky či ruk- saku. 4 GB flash pamäť a slot na mikro SD kartu umožňujú mať dostatok obľúbených songov, fotiek, videí či celé hitparády so sebou. MP3/MP4 prehrávač podporuje formáty mp3, wma, amw, act, wav, jpeg, bmp či gif. Videá a fotky umožňuje pozrieť na 1,8´´ farebnom displeji. Počas prehrávania zob- razuje meno interpreta, názov skladby, má zabudované FM rádio, inteligentný ekvalizér a jeho sú- časťou sú aj hry ako Boxmen, Tetrix, Snake a Road. Výdrž batérie v audio režime je 7 hodín na jedno nabitie cez USB vstup v počítači. V ponuke nájdete Oravu M-4G v čiernom, modrom, červenom alebo zelenom farebnom vyhotovení. 2. Zapekajte v keramike! Keramické panvice zabodovali úspornosťou a výhodami zdravého varenia, teraz prichádza aj ke- ramický pekáč Lineo CPH-32 značky Orava. Vyrobený je z liateho hliníka, dno má potiahnuté do- konale hladkou, nepórovitou keramickou vrstvou. Dno keramického pekáča prvotriedne využíva tepelnú vodivosť, vďaka čomu je zapekanie efektívnejšie a úspornejšie – v porovnaní s klasickými pekáčmi ušetríte až 40 % energií. Navyše sa z neho ani pri vysokých teplotách alebo pri dlhom zapekaní do jedla neuvoľňujú žiadne toxické látky. Vďaka pokrievke z varného skla v sebe spája výhody obľúbených zapekacích mís, pekáča aj hrnca na varenie, dusenie, zapekanie či prihrie- vanie jedla, kopírujúc trendy zdravej gastronómie. Možno ho kúpiť aj cez e-shop www.orava.eu 3. Elegantná kanvica Varná kanvica Orava VK-3217 v modrom a červenom farebnom vyhotovení svojou krásou vyrazí dych a zaručene si ju všimnete. Postavená na kuchynskej linke sa hneď stane jej dizajnovou dominantou. Vyrobená je z antikora, naraz v nej možno variť až 1,7 litra vody, má praktické vyberateľné sitko na filtrovanie prevarenej vody pri nalievaní do šálky či do hrnčeka. Orava VK-3217 v červenom, modrom, bielom aj klasickom striebornom vyhotovení môže byť vaša za 22,90 eura v e-shope www.orava.eu 4. âistá s vôÀou levandule Levanduľa a jej vôňa si získava čoraz viac priaznivcov a patrí k aktuálnym trendom. Pre svoju zmyselnú arómu a upokojujúce účinky je hodnotným prínosom každodenného života. Aj to je jeden z dôvodov, prečo spoločnosť Henkel Slovensko prichádza na trh s novým variantom pra- cích prostriedkov Persil Expert Lavender Freshness. Ten obsahuje šesť druhov enzýmov na účinné odstránenie aj tých najodolnejších škvŕn, ktoré rozžiaria vašu bielizeň, a navyše jej do- dajú sviežu levanduľovú vôňu. 5. Vankú‰ v tvare srdca Originálny darček poteší v každom čase. Vankúšik v tvare srdca a na ňom fotografia, na ktorej ste s kráľom svojho srdca, určite zaboduje. Vytvoriť a objednať si ho môžete online na stránke www.hap- pyfoto.sk. Stačí vstúpiť na webovú stránku, nájsť si produkt – vankúš v tvare srdca – a prihlásiť sa do online prostredia. Pomocou rôznych efektov môžete fotografiu a pozadia upraviť. Po vyhotovení vás bude program navigovať k úspešnému objednaniu produktu. Do piatich pracovných dní darček formou dobierky dostanete. Cena 12,99 eura. 6. Praktická záhradná skrinka Zhotovená je z impregnovaného smrekového dreva a špeciálne sa s ňou počíta v exteriéri. Ulo- žiť do nej môžete rôzne nástroje, záhradné pomôcky. Pozinkovaná kovová strieška ju chráni pred vplyvom počasia. Dvierka sa zatvárajú na magnet. Medová farba bude harmonizovať s príro- dou. Kde ju nájdete? V Tchibo obchodoch v druhej polovici marca. V e-shope www.tchibo.sk drži- telia TchiboCard môžu objednávať o niekoľko dní skôr. 7. âervené ãaro okamihu Nová malá a ľahká zrkadlovka Nikon D3300 ponúka vynikajúci výkon, pohodlne sa nosí a neskutočne jednoducho sa ovláda. Skvelou voľbou bude aj pre začínajúcich fotografov, ktorí chcú mať fantastické fotky a videá vo Full HD kvalite. Navyše, ak ich budete zdieľať na Facebooku, Instagrame či Twitteri, zaručene vyniknete. Režim sprievodcu zjednoduší dokonalé zvládnutie všetkých funkcií bez nutnosti otvoriť manuál a tak naplno využiť 13 rôznych efektov, ako rozjasnenie farby, retro, jednoduchá pano- ráma a šesť režimov motívových programov. D3300 dostať v sivej, čiernej a trendovej červenej verzii. 64 TIPY PRE DOMÁCNOSŤ novinky 1 2 3 4 5 6 7

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

ZaÏite spánok ako v bavlnke I ch v˘nimoãnosÈ spoãíva v kon‰trukcii matracov. Nosn˘m prvkom Box Spring postelí je dvojit˘ matrac, ktor˘ zabezpeãuje uÏívateºovi dokonal˘ a komfortn˘ spánok. V podstate ide o posteºov˘ systém, ktor˘ je ‰pecifick˘ v˘‰kou matraca. Ten je zloÏen˘ z dvoch matracov uloÏen˘ch na sebe. Hlavn˘m prvkom je v‰ak spodn˘ pruÏinov˘ matrac, ktor˘ slúÏi ako ortopedick˘ a ventilaãn˘ podklad pre vrchn˘ matrac. Ich v˘‰ka sa zväã‰a pohybuje medzi 15 – 30 centimetrami. A práve spojenie rôznorod˘ch vrstiev matracov zaruãuje spánok, ktor˘ vás nakopne do nového dÀa ako rybiãku. Spomínaná kon‰trukcia je zaloÏená na troch vrstvách. Základom technológie je rám, ktor˘ môÏe byÈ kovov˘, dreven˘ alebo aj ãalúnen˘. Mnohí v˘robcovia sa v‰ak prikláÀajú k drevenej verzii. Tú si dokáÏete zaobstaraÈ v rôznej kvalite, ale pokiaº túÏite po ‰piãkovej posteli, obráÈte sa rad‰ej na renomovan˘ch v˘robcov. Tí vám dokáÏu zaobstaraÈ dreven˘ rám v podobe 40 – 60 rokov star˘ch drevín. A práve tak˘to podklad zaruãuje pre spodn˘ matrac poÏadovanú pevnosÈ a stabilitu. Tá je znásobená v˘plÀou, ktorú tvoria zväã‰a pruÏiny so strednou tuhosÈou kon‰trukcie. Tento typ zhotovenia dodáva matracu prirodzenú tuhosÈ a odrazovú pruÏnosÈ. Na Àom je uÏ umiestnen˘ nosn˘ matrac, na ktorom budete spaÈ. „Väã‰inou si zákazníci volia penové matrace, poprípade so studenou penou. V˘hodou druhej varianty je, Ïe si zákazník zvolí matrac podºa svojho priania a potreby,“ vraví Jakub Neumann, produktov˘ manaÏér kika Nábytok. V˘hodou Box Spring kontinentálnych postelí je hlavne ich v˘‰ka a neodolateºn˘ dizajn. Takéto postele sú ozajstn˘m luxusom pre esteticky zm˘‰ºajúcich ºudí, ktorí si do spálne nevloÏia len tak hocião. Hoci je kontinentálna posteº u nás novinkou, v predajniach ich uÏ nájdete v rôznych prevedeniach. A niektoré sú naozaj úchvatné. Box Spring postele vnesú do vá‰ho Ïivota nov˘ rozmer a spánok si budete koneãne uÏívaÈ. Okrem kvalitnej kon‰trukcie rámov sa ich komfort zakladá najmä na prvotriednych materiáloch jednotliv˘ch vrstiev matracov. Ich typy sú rôzne, záleÏí na tom, na akom druhu sa vám spí najlep‰ie. Kontinentálne postele pôsobia luxusne, tak preão si k nim nezaobstaraÈ aj vysoko komfortné matrace. Medzi také patria 7-zónove typy, ktoré poãas spánku zabezpeãujú správnu polohu chrbtice. Ten v‰ak nemusí vyhovovaÈ kaÏdému, preto si urãite nechajte poradiÈ od predajcov v ktorejkoºvek predajni kika Nábytok. Základom nezameniteºného pohodlia je v‰ak ‰tvrtá vrstva, ktorá sa nachádza na vrchnej ãasti matraca, teda na tej, na ktorú si budeme líhaÈ. Premyslená a dokonalá kon‰trukcia vrchného matraca (Topper) e‰te znásobí, uÏ tak nezabudnuteºn˘ záÏitok zo spania. Jeho sendviãové zloÏenie zabezpeãuje dokonalé prevzdu‰nenie a odnímateºn˘ poÈah zase moÏnosÈ pravidelného prania. Ak ste sa zam˘‰ºali nad upratovaním pod kontinentálnou posteºou, nezúfajte. Mnohé Box Spring postele sa dodávajú na noÏiãkách, ba dokonca aj na kolieskach. Priestor pod nimi je tak prístupn˘ a dokáÏete ho veºmi jednoducho vyãistiÈ. Kombinácia krásneho dizajnu a dokonalej kon‰trukcie v‰ak aj nieão stojí. Pri luxusne pôsobiacich kontinentálnych posteliach vás urãite neprekvapí ich cena. Samozrejme, Ïe tá zohráva pri v˘bere dôleÏitú úlohu, no treba si zrátaÈ v‰etky pre a proti. Celkovo sa suma za takúto posteº bude vÏdy odvíjaÈ od v˘robcu ãi samotnej kvality. Pri kúpe naozaj ‰piãkovej kontinentálnej postele musíte rátaÈ s t˘m, Ïe si za kvalitu zaplatíte. Nájdete ju v‰ak v rôznych cenov˘ch kategóriách, na ktor˘ch moÏno aj u‰etríte. Hlavne si dávajte pozor, aby neutrpela ich kvalita a s t˘m prirodzene aj vበspánok. A práve ten je z pohºadu kaÏdodenného Ïivota veºmi potrebn˘. Kvalitn˘ odpoãinok totiÏ zaruãí kaÏdému dokonalú regeneráciu a dobije ho potrebnou energiou pred nov˘m dÀom, a to nielen v práci. Viac informácii v obchodn˘ch domoch kika Nábytok. Vraví sa, Ïe tretinu z ná‰ho Ïivota prespíme. To v‰ak uÏ nemusí byÈ pravda, keìÏe súãasná hektická doba núti ºudí spaÈ stále krat‰ie a krat‰ie. Neprospieva to najmä regenerácii ná‰ho tela, a preto je dobré, zabezpeãiÈ si kvalitn˘ spánok v podobe komfortn˘ch postelí. Medzi takéto patria aj Box Spring postele, ktoré v posledn˘ch rokoch úplne ovládli nበtrh. ★ Text a foto: KIKA

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

66 harmonia vzťahy

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

P ráca z domu má mnohé výhody, ale aby ste skutočne nie- čo urobili, musíte si sta- noviť určité pravidlá. Naj- väčšou výzvou je, samozrejme, oddeliť prácu od relaxu. Pracovné povinnosti od domácich. Nie vždy sa to po- darí. Ak máte rodinu a malé deti, môže byť tažké vysvetliť im, že vás nemajú vyrušovať, že nie ste na to, aby ste im poskyto- vali fool servis. Ak žijete sami, je celkom možné, že začnete po- ciťovať deficit spoločenských kontaktov. Následkom môže byť strata motivácie a absolútna nechuť do práce. Takto to vôbec nemusí byť, ak sa budete držať rád Andreja Mikulu, zakla- dateľa portálu TimeManagement.sk, ktorý niekoľko rokov pre- zentuje, ako vďaka inovatívnym technológiám a efektívnym time management technikám pracovať menej a dosiahnuť viac. Odmieta „pseudomotivačné kecy“, a preto pri práci po- užíva iba praktické postupy, ktoré skutočne zvýšia vašu pro- duktivitu a pomôžu vám zorganizovať si čas. PRACUJTE NAPLNO Nech sa vaše pracovisko nachádza kdekoľvek, kaž- dé ráno by ste sa si mali dať dôležité otázky: „Čo presne chcem dnes dosiah- nuť? Čo potrebujem dokon- čiť? Čo konkrétne budem mať dnes večer hotové?“ Odpoveď musí byť konkrétna, stručná, presná, jasná. Keď pracujete z firemnej kancelá- rie, máte jasne stanovený denný rozvrh od príchodu na pracovisko po koniec pracov- ného času. Reálne sa však z osemhodino- vého času naplno pracuje v kanceláriách 4 až 5 hodín. Zdá sa to málo, ale podľa Andreja Mikulu to málo nie je za predpo- kladu, že počas štyroch – piatich hodín na- ozaj makáte naplno. Pri zariaďovaní domácej kancelárie si musíte vytvoriť podobný rozvrh. Určite si, kedy vstanete, kedy sa naraňajku- jete a kedy už budete skutočne pracovať, teda sedieť za počítačom alebo na schôdz- ke s klientom tvoriť nejakú hodnotu. Aj doma MÔŽEPRÁCA CHUTIŤ u FIRMA ŠETRÍ A NAVRHLA VÁM PRÁCU Z DOMU? SKÔR, AKO SA ROZHODNETE PRE TÚTO FORMU PRÁCE, MALI BY STE O NEJ NIEČO VEDIEŤ. NA PRVÝ POHĽAD SA ZDÁ NAJMÄ PRE ŽENY ÚŽAS- NÁ. URČITE BUDETE POKOJNEJ- ŠIE, NEHROZÍ VÁM RANNÉ POSÚVANIE SA V ZÁPCHE ANI VÝBUCHY ROZČÚ- LENEJ ŠÉFKY ČI ŠÉFA. ALE HOME OFFICE MÁ AJ ÚSKALIA.

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

Stanovte si, kedy bude mať obedňajšiu prestávku, aká bude dlhá, a dodržujte ju. A stanovte si, kedy „v práci“ končíte a bu- dete sa venovať iným činnostiam. DOMÁCA PRACOVŇA V klasickej kancelárii máte svoje pevné pracovné miesto. Stôl, sto- ličku, veľký monitor a desktop počítač namiesto notebooku, na ktorom vám IT oddelenie zakázalo čokoľvek nainštalovať. Cítite sa tam ako v práci, pretože ste v práci. „Podobné pracovné pro- stredie si musíte vytvoriť aj doma. Ak máte malý byt, asi by ste na samostatnú pracovňu ani nemali miesto. Kúpte si aspoň štandardný pracovný stôl a kancelársku stoličku. Miesto, kde pra- cujete, by malo byť vyhradené iba na prácu,“ radí Andrej Mikula. Ak nemáte miesto na samostatný stôl, kúpte si aspoň jednu sto- ličku, hoci celkom obyčajnú, a priložte ju k jedálenskému stolu, ale používajte ju iba vtedy, keď pracujete. Neseďte na nej, keď pozeráte filmy, ani keď surfujete po Facebooku. Takto ele- gantne odlíšite pracovný čas od nepracovného. Pamätajte na to, že je iba na prácu. Je to veľmi dôležité. Keď náhodou do- stanete chuť pozrieť si video na YouTube, presadnite si. „HOUSTON, MÁME PROBLÉM“ Dobré komunikačné schopnosti sú známkou profesionála. Preto udržujte permanentné spojenie s „cen- trálou“, so šéfom, s kolegami a klient- mi. Všetko môžete riešiť prostredníc- tvom telefónu alebo e-mailov. „Čím viac písomných zápisov o tom, čo sa prediskutovalo, budete mať, tým lep- šie. Ak máte radi Skype, pokojne ho používajte, ale po každom telefonáte by ste si mali poslať krátky e-mail v štýle ,Pochopil som Vás správne, že…‘“ odporúča Mikula. Za veľmi dô- ležité považuje expert na efektívne pracovné metódy stanoviť si prioritu mesiaca, čo presne chcem docieliť. Treba si ju napísať, ale nie na nejaký zdrap papiera. Otvorte si Word alebo špeciálny zápisník, ktorý bude fungo- vať ako pracovný denník, a tieto ultra- dôležité informácie tam napíšte. Me- sačný cieľ rozdeľte na štyri týždenné a každý týždeň rozmeňte na 7 den- ných plánov. Rozdeľte si úlohy ro- zumne, nie na prvý deň v mesiaci hneď tridsať úloh. Pomaly ďalej zájdeš platí aj v time manažmente. ZASLÚŽENÁ ODMENA Aj najneobľúbenejší šéf občas zamestnancov pochváli. A keď nie on, tak aspoň kolegovia utrúsia niečo ako pochvalu. Ak pracu- jete doma, niečo úspešne dokončíte, zdá sa, že nablízku nie je nikto, kto by vás za výsledok mohol pochváliť. Nie je to tak. Mu- síte vedieť, že to, čo ste urobili, stálo za to a musíte pochváliť sami seba. „A keď hovorím o odmene, nemyslím len slovnú po- chvalu. Keď nastane čas obeda, choďte sa najesť do reštaurá- cie. A nedajte si len obyčajné menu, ale doprajte si svoje obľú- bené jedlo. Veď ste si ho predsa zaslúžili!“ povzbudzuje Mikula. Upozorňuje ešte na dôležitosť dodržiavania pitného režimu, aj na pauzy, ktoré využite na zopár drepov či krátku psychohygie- nickú prechádzku – samozrejme, bez mobilu a notebooku. BONUSOVÝ TIP ANDREJA MIKULU Oblečte sa tak, ako keby ste naozaj museli ísť medzi ľudí. Ne- musíte si dávať oblek, kostým, ale nepracujte v pyžame či tep- lákoch. Mozog je zvláštna vecička; čím viac si doma upravíte podmienky tak, aby to vyzeralo ako v naozajstnej práci, tým bu- dete úspešnejší. Pyžamo, tepláky sú skrátka spojené s oddy- chom. Keď sa budete snažiť pracovať vyvalení na gauči so zap- nutou reprízou nejakého seriálu, s vysokou produktivitou sa môžete rozlúčiť. SPRACOVANÉ PODĽA A. MIKULU FOTO DREAMSTIME 68 harmonia vzťahy

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

69

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

Rozmaznajte svoje chuťové poháriky a rozjasnite chladné dni s obľúbe- nou limitovanou edíciou tyčinky Ledové Kaštany Orien v extra horkej verzii. Neváhajte a doprajte si tento jedinečný pôžitok. Ale pozor, Ledové Kaštany Extra horké prichádzajú na trh v limitovanom množstve i čase. Dlho nerozmýšľajte, aby vám ich os- tatní nevyfúkli! Extra horká čokoláda so zvýšeným podielom kakaa pošteklí vaše chuťové poháriky a jedinečná chuť kakaovoorieškovej náplne vám zaručí chvíle pohody. Kým si túto jedinečnú čokoládovú tyčinku nevychutnáte do posledného sústa, neodtrhnete sa od nej. Keď ju raz ochutnáte, budete si ju chcieť vy- chutnávať stále viac a viac. Vašu obľúbenú tyčinku v extra horkej verzii si môžete kúpiť už od februára. DOPRAJTE SI EXKLUZÍVNY PÔŽITOK 1. Chutn˘, lahodn˘, zdrav˘ Lahodná jogurtová chuť, šťavnaté kúsky ovocia – presne taký je odtučnený Li- nessa ovocný jogurt, ktorý obsahuje len 0,1 % tuku. Skvelý tip na raňajky, desiatu či ľahký olovrant. Vybrať si môžete z viacerých druhov – ananásový, jahodový, viš- ňový alebo broskyňový. Alebo ochutnajte každý deň iný. Za dobrú cenu dostať v sieti Lidl. 2. Zºavy na gastro sluÏby Nakupovanie cez internet šetrí nielen čas, ale aj peniaze. Cez obľúbený zľa- vomat.sk určite. Minuli sme tam minulý rok pekné peniaze, keď sa obrat zvý- šil o 70 %! Najviac sme vydali za nákup dovoleniek a na druhom mieste za gastronomické služby. Darmo, stravu máme drahú, tak prečo nevyužiť dobrú ponuku hoci na sushi, pizzu či burgery. 3. Spomienka na detstvo Na Slovensku je dnes len málo značiek, ktoré majú za sebou takú silnú tradíciu, ako má PRIBINÁČEK. Šesťdesiate narodeniny sú preto dobrým dôvodom na po- riadnu oslavu. A práve pre tých, ktorí si chcú zaspomínať na svoje detstvo, pri- pravil PRIBINÁČEK prekvapenie – limitovanú edíciu dvoch nových príchutí, ká- vovej a karamelovej pre dospelých, ktorí si lahodný smotanovo-tvarohový krém pamätajú z detstva. 4. Skvelá chuÈ sóje Ak túžite spestriť si a odľahčiť denné menu, doprajte si kvalitné raňajky, ne- všedný obed alebo ľahkú večeru s produktmi Alpro. Novinka v podobe só- jovej alternatívy smotany Alpro Cuisine je ideálna na prípravu najrôznejších smotanových jedál, najmä polievok a omáčok, ale napríklad aj na zapeka- nie. Pochutíte si aj na vanilkovom alebo čokoládovom dezerte. 70 TIPY DO KUCHYNE novinky 4 2 3 1

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

71

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

KARFIOLOVÁ KRÉMOVÁ POLIEVKA Suroviny: 500 g karfiolu, 300 ml Al- pro Cuisine, 700 ml Alpro Original, 1 menšia cibuľa, 2 plátky toastového chleba, 40 g sušených rajčín, 1 strú- čik cesnaku, olivový olej, muškátový oriešok, soľ Postup: Najemno nakrájanú cibuľu orestujeme doružova na olivovom oleji. Pridáme na ružičky rozobraný karfiol, krátko orestujeme a zalejeme Alpro Cuisine a Alpro Original. Oso- líme a pridáme štipku muškátového orieška. Po zmäknutí karfiolu rozmi- xujeme tyčovým mixérom, podľa po- treby zahustíme zápražkou priprave- nou z oleja a múky a dobre pre- varíme. Hladšiu konzistenciu dosiah- neme tak, že krém precedíme cez jemné sitko. Toastový chlieb nakrá- jame na malé hranolčeky, ktoré zľahka pokvapkáme olivovým olejom a v rúre vyhriatej na 200 ˚C opra- žíme dozlata. Zo sušených rajčín, 50 ml olivového oleja a rozdrveného cesnaku pripravíme pomocou tyčo- vého mixéra rajčinové pesto, ktoré aj s krutónmi podávame s polievkou. 72 harmonia kulinárium so sójou VARENIE CHUTNÉ ŽE SÓJU NEMUSÍTE? ŠÉFKUCHÁR JAN SOUČEK Z PRAŽSKEJ REŠTAURÁCIE LA STRADA RISTORANTE PRESVEDČIVO DOKÁ- ZAL PRIPRAVIŤ S POUŽITÍM SÓJOVÝCH PRODUKTOV ALPRO SKVELÉ JEDLÁ, KTORÉ SÚ NAVYŠE AJ ZDRAVÉ. PONÚKAME NIE- KOĽKO JEHO RECEPTOV.

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

STEAK Z LOSOSA SO ZELEROVÝM KRÉMOM Suroviny: 4 steaky z lososa (po 150 g), 500 g zeleru, 300 g ze- miakov, 1 cibuľa, 3 strúčiky cesnaku, 200 ml Alpro Cuisine, 100 ml Alpro Original, 100 g čiernych olív, 2 lyžičky píniových orieškov, tymian, bazalka, muškátový oriešok, soľ Postup: Najemno nakrájanú cibuľu orestujeme doružova na oli- vovom oleji spolu s nakrájaným zelerom, so zemiakmi a s cesna- kom. Prilejeme Alpro Cuisine a Alpro Original. Pridáme bylinky, osolíme a nastrúhame trocha muškátového orieška. Po uvarení zeleru a vyvarení zhruba polovice tekutiny zmes rozmixujeme ty- čovým mixérom na jemný krém. Dochutíme soľou a korením. Oso- leného lososa opečieme na rozpálenej panvici z oboch strán. Ser- vírujeme ho na lôžku zelerového krému, posypeme sprudka orestovanými píniovými orieškami a pokrájanými čiernymi olivami. KURIATKO S CESTOVINAMI A SO ŠPENÁTOM Suroviny: 4 kuracie prsia, 400 g špagiet, 2 rajčiny, 250 ml Al- pro Cuisine, 250 ml Alpro Original, 200 ml vývaru, 10 g hladkej múky, 50 g strúhaného parmezánu, 3 strúčiky cesnaku, 1 cibuľa, vrecko čerstvého špenátu alebo kocka mrazeného listového, hrsť nasekaných byliniek podľa chuti, zväzok bazalky, soľ Postup: Špagety uvaríme v osolenej vode tak, aby zostali ľahko nedovarené. Scedíme a pokvapkáme olivovým olejom. Najemno nakrájanú cibuľu orestujeme doružova na olivovom oleji, ľahko zaprášime múkou, orestujeme a zalejeme Alpro Cuisine a Alpro Original. Vzniknutú omáčku dôkladne prevaríme, dochutíme so- ľou a korením a na záver pridáme listy bazalky, ďalej už neva- ríme. Rozmixujeme tyčovým mixérom. Rajčiny sparíme vo vria- cej vode, olúpeme a odstránime semiačka. Zvyšnú dužinu nakrájame na malé kocky. Kuracie prsíčka osolíme, obalíme v nasekaných bylinkách. Okoreníme a sprudka orestujeme na rozpálenej panvici z oboch strán. Zalejeme vývarom a ľahko zva- ríme. Pridáme špagety a prevaríme, pokiaľ sa nám vývar nevpije do cestovín. Posypeme strúhaným parmezánom, pridáme raj- činy, špenát a dochutíme podľa potreby soľou. Omáčku vylejeme do hlbokého taniera, potom pomocou vidličky vytvoríme zo špagiet hniezdo, na ktoré položíme upečené kura. VANILKOVÁ PANNA COTTA S PERNÍKOVOU OMÁČKOU Suroviny: 250 ml Alpro Original, 250 ml Alpro Cuisine, 2 de- zerty Alpro Speculoos, 4 plátky želatíny, 100 g mrazených višní (alebo iného obľúbeného ovocia), 1 lyžica cukru, 1 vanilkový lusk, zopár lístkov mäty na ozdobu (nemusia byť) Postup: Alpro Original, Alpro Cuisine, dve lyžice cukru a dreň z vanilkového lusku spoločne zahrejeme v nádobe tesne pod bod varu. Pridáme namočenú plátkovú želatínu, precedíme do formičiek a necháme v chladničke najlepšie cez noc vychladnúť. 2 lyžice cukru necháme ľahko skaramelizovať, pridáme mra- zené višne a varíme, kým sa nám obsah nezvarí na polovicu. Višňovú omáčku môžeme podávať aj studenú, aj horúcu, len dbáme na to, aby sa nedostala horúca k panna cotte, rozpus- tila by sa. Pri servírovaní začíname dezertom Alpro Speculoos, ktorým nakreslíme slzu na tanieri, potom pridáme višňovú omáčku a na záver vyklopenú panna cottu. PRIPRAVILA JANA BELANOVÁ FOTO AR 73 harmonia

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

R aw food zaznamenáva v poslednom čase čoraz väčšiu popularitu hlavne pre pozitívne účinky na zdravie a štíhlu líniu. Vyznávači surovej stravy po- važujú konzumáciu spracovaných potravín za hlav- nú príčinu vzniku civilizačných ochorení, a preto sa snažia jesť hlavne ovocie, zeleninu, orechy a strukoviny. ZMENA MÔŽE POSUNÚŤ ĎALEJ Nech už sa rozhodnete pre akúkoľvek zmenu v stravovaní, ne- mali by ste ju robiť unáhlene len preto, že to je moderné, zdravé, jednoduché alebo to prináša rýchle a najmä badateľné výsledky na postave. „Ľudia menia životný štýl najčastejšie z vlastného presvedčenia alebo na základe prezentovania no- vých trendov. Stretávam sa však aj s tým, že sa rozhodnú pre zmenu na základe pre- čítanej literatúry, bez konzultácie s odbor- níkom. Môže nastať opačný efekt, stav sa zhorší. Namieste je obozretnosť a opatrnosť pri akejkoľvek zmene,“ hovorí zo skúsenosti výži- vový poradca Mgr. Eduard Polakovič a zdôrazňuje, že so zmenou by sme mali začať vtedy, keď sme na ňu vnútorne pri- pravení. „Určite by sme nemali začať so zmenami iba na zá- klade čiastkových informácií,“ upozorňuje odborník, ktorý, mi- mochodom, propaguje surovú i varenú vegánsku stravu. Z toho vyplýva, že ak sa človek rozhodne pre konzumáciu suro- vej stravy, mal by mať dostatok informácií a nezabudnúť 74 harmonia zdravie k spokojnosti? RAW FOODJEDLOM MÓDNE TRENDY, VLASTNÉ PRESVEDČENIE, ZDRAVOTNÉ PRO- BLÉMY, DESIVÝ OBRAZ V ZRKADLE ČI RUČIČKA NA VÁHE, KTORÁ POTVRDZUJE NADVÁHU ALEBO OBEZITU. TO SÚ HLAVNÉ DÔVODY, PRE KTORÉ SA NAJČASTEJŠIE ROZHODU- JEME UROBIŤ ZMENU V STRAVOVANÍ. MOŽNOSTÍ, AKO TO UROBIŤ, JE VEĽA. RADIKÁLNE DIÉTY, DELENÁ STRAVA, KON- ZUMÁCIA JEDÁL NA ZÁKLADE KRVNEJ SKUPINY, VEGETA- RIÁNSTVO, VEGÁNSTVO. A ZNÁME JE TIEŽ VITARIÁNSTVO, TEDA KONZUMÁCIA SUROVEJ STRAVY. ‰

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

harmonia

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

konzultovať tento štýl stravovania s odborníkom na výživu. Pre- dovšetkým by mal byť s touto zmenou vnútorne stotožnený a aj spokojný. ČO JE RAW FOOD Štýl stravovania raw food je založený na konzumácii surovej ve- gánskej stravy. Výstižnejšie by bolo teda hovoriť o „raw vegan food“. Vitariáni konzumujú hlavne čerstvé ovocie, zeleninu, ore- chy, semená, klíčky, čerstvé bylinky či morské riasy. V praxi to znamená: žiadne mäso, ryby, vajíčka, mlieko, mliečne výrobky. Za vitariána možno teda označiť človeka, ktorého jedálny lístok tvorí 75 až 100 percent vyššie uvedených potravín. Prípustné sú aj potraviny, ktoré boli spracované do teploty 40 až 52 stupňov Celzia. Prečo práve toto teplotné rozpätie? „Rozličné druhy en- zýmov, ktoré poznáme, pracujú pri rôznych teplotách, a tak sa aj inaktivujú a ničia pri rôznych teplotách. Niektoré enzýmy do- kážu vydržať aj hodnoty okolo 52 stupňov Celzia. Napríklad pri temperovaní čokolády sa pracuje pri teplote 45 až 48 stupňov Celzia,“ vysvetľuje Mgr. Eduard Polakovič. Ak sa potraviny za- hrejú nad uvedené teploty, dochádza k strate enzýmov dôleži- tých pre trávenie a znehodnoteniu výživovej hodnoty potravy (strate vitamínov a ďalších dôležitých látok). Potom konzumu- jeme „mŕtve potraviny“, na ktoré si musíme navyše vyproduko- vať vlastnými silami potrebné enzýmy. A to je organizmus záťaž. Preto po konzumácii bežne pripravovaných nezdravých jedál (vy- prážaný rezeň, hranolčeky) pociťujeme únavu. Vitariáni tvrdia, že po konzumácii surovej stravy sú plní energie, nemajú pro- blémy so zápchou, vyrážkami, prekyslením organizmu, nadby- 76 harmonia zdravie

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

točnými kilami a imunitný systém si ľahšie poradí s baktériami, vírusmi a plesňami. Za ďalšie pozitívum surovej stravy sa po- važuje jednoduchý spôsob prípravy, pri ktorej sa využívajú najmä sušičky potravín, kuchynské roboty a odšťavovače. ZÁKLADOM JE PESTRÁ STRAVA Pri konzumácii surovej stravy je dôležité vedieť správne suroviny kombinovať, aby organizmus dostal všetky potrebné látky v do- statočnom množstve. Pri akomkoľvek stravovaní sa dopúšťame najväčšej chyby, keď je strava jednotvárna. Platí to aj pre raw food. Tento štýl stravovania môže byť v skutočnosti veľmi pestrý, ponúka mnoho chutných jedál. „Do jedálnička je potrebné za- radiť orechy, oriešky, semiačka, napríklad mandle, kešu, konope, chia (Salvia hispanica) a iné. Nie je to však len o jedení orieškov v naturálnom stave. Z týchto surovín sa dajú vyrobiť rozličné kvalitné výrobky – chlebíky, syry (tvrdé, roztierateľné, probio- tické), maslá, krémy, fermentované a probiotické nápoje a ďal- šie chuťovky podobne ako v klasickej strave. Dôležitú úlohu pri zmene hrá aj zvýšenie konzumácie ovocia, zeleniny a nápojov z nich,“ spresňuje Mgr. Eduard Po- lakovič, ktorý sa venuje organizácii kurzov prípravy raw food. NÁZOR LEKÁRA Čo si myslí o konzumácii ovocia, zeleniny, orechov a semien, teda o raw food strave, le- kár? „Orechy a semiačka sú nesmierne dôležitou súčasťou každodennej stravy. Priemerný Európan potrebuje na pokrytie dennej potreby minerálov približne 3 - 5 polievkových lyžíc slnečnicových, tekvicových alebo sezamových semiačok, sa- mozrejme, ako samostatné jedlo, nie zamiešané do rôznych iných jedál,“ vysvetľuje MUDr. František Križanovič. To znamená, že konzumácia orechov a semien je veľmi pro- spešná a v jedálničku mnohých z nás nie sú tieto komodity do- statočne zastúpené. Ako je to s ovocím a zeleninou? Ovocné a zeleninové plody sú bohaté na vitamíny, minerály, stopové prvky, vlákninu, enzýmy a ďalšie látky. „Surová zelenina a ovo- cie obsahujú aj veľa enzýmov, dokonca viac, ako je pre ľudský organizmus potrebné. Primeranou tepelnou úpravou je možné toto množstvo znížiť. Teda surová zelenina a sezónne ovocie nášho podnebného pásma sú v primeranom, a zdôrazňujem slovo primeranom, množstve dôležitou súčasťou prirodzenej výživy. Ak sa konzumujú v extrémnom množstve, má to, logicky, zdravotné dôsledky,“ upozorňuje lekár, ktorý sa venuje pa- cientom s nadváhou a obezitou. Preto je dôležité, či už ide o vitariánstvo alebo iný štýl stravo- vania, mať dostatočné množstvo informácií z rozličných zdro- jov, poznať hlavné zásady prípravy pokrmov, konzumovať pestrú a vyváženú stravu. A v neposlednom rade sa riadiť vlastným rozumom a vnútornými pocitmi. ŽEBY ZLATÁ STREDNÁ CESTA? Uvedomujete si, že ovocie, zelenina, orechy a semená vo vašom jedálničku chýbajú a chcete ich doplniť, lebo sú zdraviu pro- spešné? Síce vám chutia polievky, hlavné jedlá i dezerty z raw food kuchyne, ale neviete si predstaviť život bez vareného jedla, mäsa či mliečnych výrobkov? V tom prípade sa nesnažte ísť sami proti sebe. Nechcite všetko hneď. Zmena musí byť po- stupná, a nie vždy je jednoduchá. Možno sa zastavíte niekde uprostred: pri konzumácii tradičných jedál v kombinácii s ná- paditými a zdravými pokrmami z raw food kuchyne. A presne tam bude BOD vašej vlastnej vnútornej spokojnosti. „Moja cesta bola postupná. Nebol som ovplyvnený žiadnym filozo- fickým smerom, presvedčením, nepodriaďoval som sa novým trendom ani ničomu podobnému. Jednoducho mi mäso a ži- vočíšne produkty prestali chutiť. Dlhšie som už pracoval s al- ternatívnou, odbornou literatúrou a jej pozitívnym efektom na zdravotný stav organizmu, ktorý prináša. Tieto informácie ma len utvrdili v tom, že idem správnym smerom,“ spomína na hľa- danie vlastného štýlu stravovania Mgr. Eduard Polakovič. Aká je tá vaša cesta k vnútornej spokojnosti s pomocou jedla? MIROSLAVA MIKOVÁ FOTO ARCHÍV MM A DREAMSTIME 77 eSHOP www.levia.sk BIO-EKO-RACIO LeViacesta zdravia

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

V meste obkolesenom stredovekými hradbami dýchne na návštevníka história v podobe ôsmich kostolov, Rotundy svätého Juraja z prelomu 12. a 13. storočia, najstaršej stavby v Skalici, slávneho secesného Domu kultúry s unikátnou mozaikou a bohatou farebnou výzdobou, postaveného podľa plánov ar- chitekta Dušana Jurkoviča, a so sálou v interiéri, ktorá bola v čase otvorenia budovy najväčšou na Slovensku s nádhernými nástennými maľbami s ľudovou tematikou. Dominantou je Kos- tol sv. Michala, odkiaľ je úchvatný pohľad na mesto. Jezuitský 78 SKALICA SPIEVAL V JEDNEJ ZNÁMEJ PIESNI SLÁVNY RODÁK A SPEVÁK ZO SKALICE JANKO BLAHO, KTORÝ PRESLÁ- VIL SKALICU A ONA PRESLÁVILA JEHO. SKALICA JE STÁLE, AKO ZA ČIAS JANKA BLAHA, PÔVABNÉ MESTO A DNES PRIŤAHUJE NÁVŠTEVNÍKOV Z CELÉHO SVETA NIELEN ZACHOVANÝMI ARCHITEKTO- NICKÝMI SKVOSTMI, AKTIVITAMI, NOVINKAMI, ALE NAJMÄ TYPICKÝM ZÁHORÁCKYM PÔVABOM. JE TO MIESTO, KDE SA SÚČASNOSŤ HARMONICKY SPÁJA S MINULOSŤOU A PRÍRODA S ĽUDSKÝMI VÝTVORMI. pjekné mjesto harmonia cestovanie JE

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

kostol s kolégiom na námestí, ktorý prešiel rekonštrukciou, dnes slúži ako kultúrne centrum. Jednu z prelomových udalostí v de- jinách Slovenska pripomína budova radnice, ktorá sa v roku 1918 stala prvým dočasným sídlom slovenskej vlády. No a Ska- ličania sú dodnes hrdí, že mesto bolo už v 14. storočí vyhlásené za kráľovské a dostalo rôzne privilégiá, čo si každoročne pripo- mínajú pri príležitosti slávností Skalických dní. TRDELNÍK A VÍNO Nemožno zabudnúť na trdelník, ktorý Skalicu preslávil široko-ďaleko, a na Skalický Rubín pochádzajúci z vinohradov nad mestom. Ako prvý pokrm z prihlásených sloven- ských tradičných výrobkov získal ska- lický trdelník ochranné zemepisné označenie registrované Eu- rópskou komisiou v rámci Európskej únie. Tak sa označenie Skalický trdelník môže používať len pre trdelníky vyrobené na území Skalice a Senice. Ľudová tradícia hovorí, že recept na Skalické trdelníky priniesol do Skalice zo Sedmohradska 79 harmonia ‰

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

kuchár maďarského šľachtica, spisovateľa Jozefa Gvadániho, ktorý pôsobil v meste. Dnes je pre mestečko Skalica na Záhorí pravý Skalický trdelník turistickým lákadlom. Originálnu výrob- ňu priamo v priestoroch Františkánskeho kláštora zriadila sa- mospráva mesta, kde si ho môžu kúpiť domáci i zahraniční náv- števníci. Oslavou známej pochúťky je každoročný festival Trdlofest. Tohtoročný sa uskutoční 17. mája v skalickej Františ- kánskej záhrade. V minulom roku sa na tejto slávnosti pokúsili o zápis do Guinnessovej knihy rekordov, keď upiekli rekordný 206,5 centimetra dlhý trdelník. V tomto jemnom kysnutom ko- láči sú okrem múky vajíčka, mlieko, olej, masť alebo margarín, kryštálový cukor, droždie a soľ. Cesto kysne niekoľkokrát. Na- koniec na palici, ktorej sa hovorí trdlo. Na nej sa aj pečie, tra- dične na drevenom uhlí alebo moderne v elektrických peciach. Napokon sa trdelník potrie bielkom, posype orechmi a po upe- čení popráši práškovým cukrom a vanilkou a podáva sa na- krájaný na kolieska. Diera uprostred trdelníka vyslúžila Skali- čanom nemilú prezývku lakomcov, čo však poprie každý, kto Skalický trdelník ochutná. A Skalický Rubín, ktorý, mimocho- dom, k trdelníku výborne chutí, a vôbec víno z tohto regiónu patrí k najznámejším. Či sa rozhodnete na jeseň pre čerstvo vyprešo- vanú hroznovú šťavu, alebo pre víno v pôvabných vinohradníc- kych búdach, alebo u niektorého zo známych skalických vinárov, určite si ho vychutnáte. Zážitkom je aj návšteva u typického roduverného Zá- horáka a Skali- čana, známe- ho vinára Aloj- za Masaryka. Skromný človek s veľkou charizmou a iskrivým humorom vytvoril okrem iných vín aj cuvée s nevšedným ná- zvom v írečitom záhoráckom ná- rečí – Enem pro nás a naše dzeci, a ďalšie, opäť vystihujúce podstatu nátury jeho rodákov – Sami máme málo. Skaličan srdcom i dušou sa rozhodol prispieť aj k rozvoju histórie mesta, preto dal vyrobiť atypický sklenený obal na svoje víno, fľašu v tvare románskej Rotundy svätého Juraja, krásnu ako skalický originál a víno z jeho pivníc. BAŤOV KANÁL A GOLF Skalica sa vďaka svojej prihraničnej polohe s Českou republikou stala prvým a jediným slovenským prístavným mestom na Ba- ťovom kanáli. Baťov kanál je vodná turistická cesta vedúca zo Skalice do Otrokovíc na Morave. Je sčasti splavná po umelo vy- tvorených vodných tokoch a sčasti po rieke Morava. Obľúbili si 80 harmonia cestovanie

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

ju nielen návštevníci, ktorí hľadajú dobrodružstvo, ale i tí, ktorí radi relaxujú v prírode či pri vode. Na Baťovom kanáli sa dá pla- viť po jednotlivých trasách, nielen niekoľko hodín, ale aj niekoľko dní, na požičaných motorových člnoch, kajutových lodiach alebo hausbótoch. Cyklisti si môžu vyskúšať trasy vedúce po- pri Baťovom kanáli a rieke Morava. Obľúbeným miestom do- mácich obyvateľov i návštevníkov je areál golfového ihriska pod panorámou romantických vinohradníckych búd, ako miestni na- zývajú svoje vinohradnícke domčeky. 18-jamkový areál je prvým mestským golfovým klubom na Slovensku a svojou výnimočnou atmosférou, v spojení s vinohradníctvom, ktoré má v Skalici bo- hatú históriu, je veľkým lákadlom pre návštevníkov. Golfové ihrisko je otvorené pre každého, kto si rád zahrá túto kráľovskú hru, ale i pre tých, ktorí by sa radi tomuto športu priučili alebo si ho len vyskúšali. Jedinečná je Golfová akadémia. Založil ju Ka- rel Skopový senior, zakladateľ známej golfovej dynastie. Pán Skopový sa venuje tomuto športu viac ako tridsať rokov a po- čas tohto obdobia vychoval v golfe nielen svojich dvoch synov, ale tiež množstvo reprezentantov, ktorí sa podieľali na histórii českého vrcholového golfu posledných dvadsať rokov. Novú gol- fovú generáciu vychováva v Skalici nielen on, ale aj Katarína Chovancová, majsterka Slovenska v kategórii žien za rok 2012 a víťazka Faldo Series Slovakia Championship 2012. ALŽBETA CAPKOVÁ FOTO AR 81 harmonia

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

82 harmonia krížovka Tajničku posielajte na adresu Media/Juven, s.r.o., P.O.Box 72, 840 04 Bratislava alebo harmonia@juven.sk. Tajnička z čísla 12/2013 – Ak chcete, aby o vás hovorili v dobrom, nehovorte nič dobré o sebe. Box na potraviny dostanú Rebeka Hanulikova, Sklabinský Podzámok 12 , 038 03, pošta Sklabiňa, PharmDr. Eva Matečková z Bánoviec nad Bebravou a Viera Szollosová z Rožňavy. Pre tých, čo správne vylúštia krížovku, je pri- pravená sladká odmena v podobe balíčka s obľúbenými tyčinkami značky ORION, medzi ktorými bude aj novinka – Jahody v čokoláde a Kaštany Ledové Extra hořké.

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

83

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/

84

https://www.floowie.com/sk/citaj/h214all/