Košice:dnes 21.3.2016https://www.floowie.com/sk/citaj/kosice-dnes-21/

POČASIE DNES: očakávame polojasno.  Vietor do 25 km/hod. 9 °C DEŇ 1 °C NOC ZÁŤAŽOVÝ STUPEŇ 2 MENINY: Dnes: Blahoslav Zajtra: Beňadik, Benedikt www.kosicednes.sk, facebook/kosicednes NAJVÄČŠÍ DENNÍK V NAŠOM MESTE pondelok 21. marec 2016, číslo: 55 / ročník 3 ZÁKAZ DOUČOVAŤ Obmedzenia pre pedagógov lekárskej fakulty strany 2 - 3 víkendový pobyt pre dvoch! Viac na facebooku SÚŤAŽTE A VYHRAJTE Kedy pôjde OLDA ŘÍHA z Katapultu do dôchodku? Takmer 70-ročný rocker tvrdí, že jeho kapelu na výslnie československej hudby katapultovali Košice. VIAC NA STRANÁCH 10 - 11 foto: Veronika Janušková

https://www.floowie.com/sk/citaj/kosice-dnes-21/

02 TÉMA DŇA 21. marec 2016 TIP PRE NÁS Tipy očakávame na bezplatnej linke - 0800 300 010 e-mail: tipy@kosicednes.sk V ČÍSLE VTIP NA DNES V autobuse z Luníka IX sedí farár aj s mníškou, ktorá má ruku v sadre. - Čo sa vám stalo, sestra, - pýta sa farár. - Pokĺzla som sa vo vani. Po chvíľke obaja vystúpili a vzadu za nimi sa ozve: - Deži, ta co to tota vaňa? - Neznam, ja ňe katolik. VÝROK DŇA JEDINÝM KRITÉRIOM JE PERCENTO MÄSA V ŠUNKE Peter Turek, profesor na UVLF v Košiciach Cyklistov nemilo prekvapili 5 Do cesty im obyvatelia ulice vložili retardéry. Výbeh bez oplotenia 6 Prečo ho potom volať „výbeh“, keď tam psov voľne vypustiť nemožno. Čo je pravdivý rokenrol? 10 - 11 O tom sa dozviete z rozhovoru s legendou Katapultu Oldom Říhom. Točil sedem statočných 24 Aj v basketbale žien to fungovalo. Good Angels vyhrali v Piešťanoch. Pedagógom ZAKÁZ Popodozreniachzkorupcieapolicajnýchodposluchochakademickýsenát Roman Rokytka roman.rokytka@kosicednes.sk Dekan Daniel Pella po schválení akademickým senátom vymenuje nových členov etickej komisie fa- kulty. Medzi nimi už nebude Le- onard Siegfried, ktorý bol podľa policajných odposluchov z leta 2015 zapletený do ovplyvňovania skúšok cudzincov, ktorí v Koši- ciach študujú medicínu v anglic- kom jazyku, a jedného prijímacie- ho konania. Prepisy telefonátov a SMS zverejnil denník košice:dnes v polovici februára. „To je prvý krok, ktorý som mo- hol urobiť, a aj som urobil. Žiad- ne iné opatrenia voči osobám z lekárskej fakulty, ktoré sa spo- mínali v médiách, nebolo možné urobiť, lebo sa musíme riadiť zá- konmi a prezumpciou neviny. Po- skytujem súčinnosť orgánom čin- ným v trestnom konaní a pevne verím, že to bude vyšetrené tak, ako má byť,“ povedal Pella. Ostáva prednostom  Siegfried ostáva členom vedec- kej rady lekárskej fakulty aj pred- nostom jej Ústavu lekárskej a klinickej mikrobiológie. Pella to vysvetľuje tým, že o odbornosti tohto profesora nie sú žiadne po- chybnosti. „Nespájajme vedu a tieto podozrenia,“ vraví. Zmeny v etickej komisii dekan oznámil po minulotýždňovom zasadnutí akademického senátu lekárskej fakulty, ktorý ako reak- ciu na kauzu schválil niekoľko opatrení. Navrhlo ich vedenie fakulty, teda dekan, prodekani a tajomník. Ich označeniu za „protiko- rupčné“ sa vyhýbajú, tvrdia, že Viac ako tri mesiace od prvého obvinenia v kauze kupovania skúšok za- hraničnými študentami Lekárskej fakulty Univer- zity P. J. Šafárika (UPJŠ) urobí jej vedenie prvé personálne rozhodnutie. Pochybných zmlúv má medicína Nuzzo sa s touto mladou Bratislav- čankou pozná. Podľa odposluchov polície si v lete 2015 často telefo- novali. Jacková s ním riešila, pre ktorých študentov a za koľko treba vybaviť skúšku. Koľko sme účtovali?  V jednom telefonáte sa ho pýta na sumu za predmet patofyziológia, lebo „si nepamätá, koľko účtovali“. Inokedy jej Nuzzo vysvetľuje, že na patofyziológiu sa študentovi stačí na- učiť iba tri otázky, na anatómiu štyri. Aj matka študentky, od ktorej mal Nuzzo podľa obvinenia zobrať peniaze pre Sieegfrieda a ten mal potom vybaviť u ďalšieho človeka na fakulte jej prijatie na štúdium, najprv kontaktovala firmu Dievrensis. Jac- Aktuálne už vypove- danú zmluvu s firmou A. Nuzza podpísal ešte ako dekan L. Siegfried. Rovnako tak kontrakt s bratislavskou spo- ločnosťou Dievrensis. Jej konateľkou je Lívia Jacková. ŽIADNE INÉ OPATRENIA VOČI OSOBÁM SOM NEMOHOL UROBIŤ D. Pella, dekan Lekárskej fakulty UPJŠ Dekan D. Pella tvrdí, skúšobný proces na roka bude pri každej Exdekana L. Siegfrieda vyšetrujú pre korup- ciu. Ako člen akademického senátu aj on hlasoval o protikorupčných opatreniach. 

https://www.floowie.com/sk/citaj/kosice-dnes-21/

03 21. marec 2016 TÉMA DŇA ALI DOUČOVAŤ študentov lekárskejfakultyschválilbalíkopatrení,ktorémajúzvýšiť kontroluskúšokajprijímacíchkonaní viac, vypovedali len jednu ková jej potom dala číslo na Nuzza. Aktuálnejší hlavný  Vec ale ďalej vybavovali spoločne. Riešili problém, že „hlavný, nie bývalý, ten aktuálnejší nesúhlasil s cenou“. Z ďalšieho rozhovoru vy- plývalo, že „už dala osem a doniesť má už len ďalších štyri“. „Meno Lívia Jacková mi neho- vorí nič,“ tvrdil po zasadnutí minu- lotýždňového senátu dekan Daniel Pella. Prisľúbil, že zistí, či fakulta má od tejto firmy nejakých zahra- ničných študentov, a potom roz- hodne, ako bude postupovať. „Hovoríte mi veci, ktoré mi nie sú známe, nebudem sa vyjadrovať,“ po- vedala Jacková. Po otázke, že ju vypo- čúvala polícia, zložila telefón. (ROK) Lekárska fakulta v číslach  900 - medicínu v Košiciach študuje v tomto roku rekordný počet zahraničných študentov 40 - toľko firiem „dohadzuje“ medikov lekárskej fakulte  10 500 - ročný poplatok cudzinca za štúdium v eurách 25 - percent z ročného poplatku prváka dostáva firma ide o kroky, ktoré majú zabrániť poškodzovaniu dobrého mena fakulty, zvýšiť kontrolu pedago- gického procesu a transparent- nosť pri skúškach. „Nejde o potvrdenie korupcie, ale o vylep- šenie systému,“ hovorí Pella.  Model z Karlovej univerzity Hlavnou zmenou je, že od bu- dúceho akademického roka bude pri každej skúške povinný písomný test. Používať sa na to majú novozakúpené testovacie systémy, aké majú západoeu- rópske univerzity aj Lekárska fakulta Univerzity Karlovej v Prahe. „Do popredia vstúpi testové skúšanie. Žiadna skúška nebu- de môcť byť len ústna. Myslím, že na slovenské pomery sme prijali nadštandardné opatre- nia zabezpečenia skúšobné- ho procesu,“ vysvetľuje predse- da senátu Peter Jarčuška. Systém prijímacích konaní bude nový v tom, že pri písaní testov uchádzačmi o štúdium a ich vy- hodnocovaní budú prítomné naj- menej tri osoby. To platí aj pre prijímačky cudzincov, ktoré do- teraz prebiehali v zahraničí a za fakultu na ne cestoval len dekan. Nesmú doučovať  Okamžitú platnosť má zákaz pre pedagógov doučovať študentov počas skúškového obdobia. Skú- šajúci tiež nesmie skúšať svojho priameho príbuzného. Fakulta zároveň vypovedala zmluvu o spolupráci pri získava- ní zahraničných študentov, ktorú mala od roku 2012 uzavretú s fir- mou Antonia Nuzza. Talian dlho- dobo žujúci v Košiciach, ktorý tu tiež študoval medicínu, ale nedo- končil ju, je v rozsiahlych odpo- sluchoch polície prvým článkom v systéme kupovania skúšok. S cudzincami sa dohaduje na pres- ných sumách za konkrétne pred- mety.  Podľa telefonátov mal nadštan- dardný vzťah so Siegfiriedom a telefonoval aj ďalším pedagógom. V decembri Národná kriminálna agentúra obvinila Taliana, že si v júni 2015 vypýtal od piatich cu- dzincov úplatky od dvoch do šty- roch tisíc eur s tým, že im vybaví skúšku na fakulte. Vyšetrujú len jeden skutok  Špeciálna prokuratúra tieto obvi- nenia z korupcie zrušila so zdô- vodnením, že dôkazy sú slabé. Políciu nechala ďalej vyšetrovať už len jeden prípad, v ktorom mal Nuzzo od matky študentky zobrať pre Siegfrieda sumu do de- saťtisíc eur za to, že bude prijatá na medicínu. Obaja sú v tejto veci stále stíhaní. Siegfried, ktorý bol dekanom košickej lekárskej fakulty v ro- koch 2007 až 2014, o protiko- rupčných opatreniach paradoxne tiež hlasoval, lebo je členom aka- demického senátu. Po jeho zasad- nutí nechcel reagovať na otázky denníka košice:dnes.  Predsedu akademického senátu P. Jarčuška mrzí, že médiá nepíšu o úspechoch lekárskej fakulty, napríklad v liečebno- -preventívnom procese. foto na dvojstrane: Veronika Janušková že teraz majú najlepšie zabezpečený Slovensku. Od budúceho akademického skúške povinný písomný test.

https://www.floowie.com/sk/citaj/kosice-dnes-21/

04 V MESTE 21. marec 2016 Vyhrajte špičkový iPad Mini 4 s ročenkou košice:dnes ! Vyhrajte špičkový iPad Mini 4 Ako sa volá generálny riaditeľ košice:dnes? Dozviete sa aj v ročenke na našom webe a facebooku Správne odpovede zasielajte na: - facebook.com/kosicednes - sutaz@kosicednes.sk - Redakcia košice:dnes, Hviezdoslavova 6, Košice KD 1600117/03 Fond zamietol dotácie NA KOŠICKÚ KULTÚRU Imagináciesútakmerstratené,lepšienatomniejeaniMesiacautorskéhočítania Aj keď objem peňazí, ktoré ten- to rok tečú na podporu kultúry zo štátneho rozpočtu a euro- fondov, mierne narástol, nie- ktorým košickým akciám hro- zí zánik. Fond nepodporil vo svojom najväčšom dotačnom programe Imaginácie, Leto v parku, festival Rozmanitosť ani Mesiac autorského čítania. Od štátu na organizáciu tieto podu- jatia nedostali zatiaľ žiadne pe- niaze. Najviac ohrozené sú Imaginácie „Je to komplikované. Priznám sa, že som s tým nepočítala a organizá- cia tohoto ročníka je veľmi vážne ohrozená,“ priznala organizátorka Imaginácií Ľubica Blaškovičová. Naopak, organizátorka Mesiaca autorského čítania Iveta Hurná z Knižnice pre mládež mesta Koši- ce verí, že uspejú ešte pri menších grantových výzvach. „Znížili sme rozpočet na reklamu a odmeny pre organizátorov,“ prezradila recept na záchranu akcie. Peňazí v iných výzvach je menej Podľa Lenky Kubušovej, PR ma- nažérky Fondu na podporu ume- nia, ktorý štátne dotácie posky- tuje, majú projekty ešte možnosť prihlásiť sa do ďalších výziev. „V programe Ľudová kultúra a kultúr- no-osvetová činnosť je vyhlásená mimoriadna výzva s uzávierkou 22. 3. 2016,“ odporúča Kubušová. To ale problémy Imaginácií ne- rieši. V aktuálnych výzvach je totiž alokovaných výrazne menej financií ako v tej, kde o podporu žiadali. „Maximálna suma, ktorú by sme mohli cez túto výzvu dostať, je 30-ti- síc eur, čo pre náš projekt určite ne- postačuje,“ povedala Blaškovičová. Leto v parku bude Lepšia situácia je v organizácii K13 - Košické kultúrne centrá, ktorá žiadala o dotácie pre poduja- tia USE THE C!TY, ARS NOVA, Leto v parku a festival Rozmani- tosť. Napriek tomu, že fond pod- poril iba USE THE C!TY a ARS NOVA, riaditeľ K13 Ján Kováč sa o budúcnosť Leta v Parku a festi- valu Rozmanitosť neobáva. „Rov- nako ako v minulosti, ani teraz nie je dôvod na paniku. Plánované podujatia nie sú ohrozené, usku- točnia sa v riadnych termínoch a podľa pôvodného scenára,“ upo- kojil Kováč so zdôvodnením, že ich podujatia sú financované z via- cerých zdrojov. Fond na podporu umenia, ktorého zriaďovateľom je ministerstvo kultúry, je hlavným štátnym poskyto- vateľom dotácií na pod- poru kultúry. Tohto roku neudelil dotácie viacerým kultúrnym podujatiam v Košiciach. Nová schéma prerozdeľovania štátnych aj európskych peňazí tak môže niektoré populárne kultúrne akcie pochovať. Matej Šulc redakcia@kosicednes.sk Imaginácie, ktoré minulého roku oživili mesto, možno tohto roku už neuvidíme. foto: Veronika Janušková

https://www.floowie.com/sk/citaj/kosice-dnes-21/

05 21. marec 2016 V MESTE KD 1600097/03 Vodiči áut pribrzdili cyklistov RetardérynaČermeľskejcestenamontovalinačierno,abyzabránilistretubicyklovsautami CYKLISTOM MÔŽE NEČAKANÁ PREKÁŽKA SPÔSOBIŤ ZRANENIA Škripot bŕzd a nadávky počuť vďaka retardérom na Čermeľskej ceste pri križovatke so Suchodolin- skou. Vtip je v tom, že nie sú na ceste, ale na cyk- lochodníku. Osadili ich tam domáci obyvatelia. Boris Macko boris.macko@kosicednes.sk V slepej ulici sa nachádza viacero domov. Stáva sa, že auto vychádza- júce na cestu z uličky sa zrazilo s cyklistom.  Vraj to nik neriešil Podľa domorodcov sú v tom vodiči áut nevinne. „Už aj mojej manžel- ke sa stalo, že cyklista prichádzajú- ci zľava preletel zboku cez predok auta. Skončil celý doškriabaný. Problém je v tom, že pri vychádza- ní nevidíme doľava, výhľad zakrý- vajú kríky. A keď už máme výhľad, je neskoro, lebo predok auta je na cyklochodníku,“ vysvetľuje dôvod montáže betónových retardérov František Hrabovský, ktorý býva v blízkom dome. Retardér namonto- val spolu so susedom ešte v sobotu. Priznáva, že na to nemali žiad- ne povolenie. „Chcem poukázať na to, aká je tu situácia a nikto ju nerieši. Oslovili sme mestskú časť Sever, no odtiaľ nám odkázali, že cyklochodník nie je v ich kompe- tencii,“ povedal Hrabovský.  Cyklisti to neubrzia Počas vysvetľovania sa dostal do viacerých slovných prestreliek s cyklistami. Jeden z nich síce re- tardér v poslednej chvíli preskočil, no pri brzdení takmer spadol z bicykla. „Kto to sem dal?“ spýtal sa rozhorčene. „Toto je už hrubé zrno, takto sa problém nemá rie- šiť,“ krútil hlavou po priznaní Fran- tiška Hrabovského, že spomaľovač namontoval on. „Chápem, že je to pre vodičov zložité, ale toto nie je cesta, ale cyklochodník,“ dodal druhý cyklista. Upozornil na to, že cyklista sa môže na retardéri zraniť. „Buď sa kompetentní rozhý- bu, alebo tu budú spomaľovače ešte dlho,“ dodal Hrabovský. Upresnil, že akonáhle správca chodníka osadí aspoň značku upozorňujúcu na výjazd vozidiel, reterdéry odstráni. „Je to robota na desať minút,“ uzavrel obyva- teľ Čermeľskej. „O dopravnom značení a jeho osadení rozhoduje správca komu- nikácie,“ povedala košická poli- cajná hovorkyňa Jana Mésarová. Akonáhle zistíme, kto je správca komunikácie, požiadame ho o vy- jadrenie k tomuto problému. F. Hrabovský sa rozhodol namontovať spomaľovače na vlastnú päsť. Cyklistov sa nepýtal. foto: iv

https://www.floowie.com/sk/citaj/kosice-dnes-21/

06 V MESTE 21. marec 2016 2% 2% 2% podporte nás podporte nás podporte nás podporte nás podporte nás podporte nás darujte nám 2% z daní darujte nám 2% z daní darujte nám 2% z daní darujte nám 2% z daní darujte nám 2% z daní darujte nám 2% z daní každý z nás môže rozhodnúť každý z nás môže rozhodnúť každý z nás môže rozhodnúť každý z nás môže rozhodnúť každý z nás môže rozhodnúť každý z nás môže rozhodnúť každý z nás môže rozhodnúť každý z nás môže rozhodnúť každý z nás môže rozhodnúť Športový klub polície Športový klub polície modrí draci koŠice - Staré meSto podporte nás podporte nás podporte nás darujte nám 2% z daní darujte nám 2% z daní darujte nám 2% z daní darujte nám 2% z daní darujte nám 2% z daní darujte nám 2% z daní každý z nás môže rozhodnúť každý z nás môže rozhodnúť každý z nás môže rozhodnúť každý z nás môže rozhodnúť každý z nás môže rozhodnúť každý z nás môže rozhodnúť každý z nás môže rozhodnúť každý z nás môže rozhodnúť každý z nás môže rozhodnúť ďakujeme ďakujeme ďakujeme ďakujeme ďakujeme ďakujeme • maJSter Sr 2014/15 (ženy, juniorky, mladší žiaci) • maJSter Sr 2013/14 (muži, juniorky, 11-roční) • víŤaZ SloveNSkéHo poHÁra 2013/14 (muži) • vicemaJSter Sr 2012/13 (muži) • víŤaZ SloveNSkéHo poHÁra 2012/13 (muži) ModriDraci ModriDraci ModriDraci Potrebné tlačivo pre poskytnutie 2% nájdete na www.modridraci.sk Potrebné tlačivo pre poskytnutie 2% nájdete na www.modridraci.sk Potrebné tlačivo pre poskytnutie 2% nájdete na www.modridraci.sk Potrebné tlačivo pre poskytnutie 2% nájdete na www.modridraci.sk Potrebné tlačivo pre poskytnutie 2% nájdete na www.modridraci.sk Potrebné tlačivo pre poskytnutie 2% nájdete na www.modridraci.sk Potrebné tlačivo pre poskytnutie 2% nájdete na www.modridraci.sk Potrebné tlačivo pre poskytnutie 2% nájdete na www.modridraci.sk Potrebné tlačivo pre poskytnutie 2% nájdete na www.modridraci.sk KD 1600082/06 Psy vo výbehu NEMÔŽU VOĽNE BEHAŤ Furčanom došli financie, a tak psičkári držia svojich miláčikov nakrátko Dôvodom je nedokončené oplote- nie. „Prečo ho neohradili celé, ale je len oplotené do polovice, aký to má význam? Prečo sa nedokončilo to oplotenie, ktoré je zatiaľ len pri ceste?“ pýta sa majiteľka psa. Starosta sídliska Dargovských hrdinov Jozef Andrejčák o problé- me vie. „Je to pravda, že výbežisko pre psov nie je oplotené celé, ale je veľké a na zvyšnú časť plota sa nám už nezvýšili peniaze. No dokončíme ho ešte v tomto roku, keď dostaneme dotáciu od mesta,“ vysvetlil starosta s tým, že treba do- robiť ešte zhruba 80 metrov, čo si vyžaduje investíciu 2-3 tisíc eur. V tomto roku chce mestská časť Dargovských hrdinov vybudovať výbežisko pre psov aj na Clemen- tisovej ulici. Zádrheľ je v tom, že mesto každý rok rozdeľuje me- dzi mestské časti na budovanie a údržbu venčovísk zhruba 30-tisíc eur. To im však nestačí na pokrytie všetkých nákladov, neraz musia pri- spieť aj zo svojho rozpočtu. (bm) Chýbajúce oplotenie na venčovisku na Adlerovej ulici dokon- čia v tomto roku. foto: veja O dom na rohu Hlavnej a Františkánskej ulici nemá záujem ani ministerstvo kultúry. foto: veja Výbeh pre psov na Adle- rovej ulici na prvý pohľad vyzerá ako iné v meste, no v skutočnosti sa od nich predsa len líši. Naša čita- teľka poukázala na to, že psa tam púšťať nemôže. STAROSTA ČAKÁ NA DOTÁCIU Meštiansky dom nevedia predať 10 eur VÁŠ TIP ZA Hodnotu historickej budovy vy- počítala znalkyňa pôvodne na viac než milión eur. Po neúspeš- nom prvom ponukovom konaní divadlo vyhlásilo druhé, v ktorom muselo podľa zákona znížiť cenu o desať percent. Prihlásil sa len jeden uchádzač, trnavská firma Brewa. Tá za štvorpodlažný dom s nádvorím, ktorý má spolu 542 metrov štvorcových, ponúkla iba 513-tisíc eur. Ani ministerstvo kultúry o ma- jetok neprejavilo záujem. Nasle- dovala elektronická aukcia. Do konca februára sa nik neprihlásil. Minulý týždeň začalo druhé kolo elektronickej aukcie, tentoraz s ce- nou 561 600 eur. Uzávierka bude 8. apríla. (JV)

https://www.floowie.com/sk/citaj/kosice-dnes-21/

07 21. marec 2016 V MESTE KD 1600065/01 RegioJet oddnes zdražuje Jazda žltými vlakmi v naj- vyťaženejších dňoch medzi Košicami a Bratislavou vás od dnešného dňa vyjde vý- razne drahšie. Aj o 100 percent. Cestovné bude od- stupňované podľa dopytu. Zvýšenie cien RegioJet uplatní od 21. marca počas dopravných špičiek v piatok a nedeľu. Cenová úprava sa dotkne aj niektorých spojov s najvyšším dopytom cestu- júcich počas týždňa. Cestovné v triede STAN- DARD bude až 18,70 eura. Najnižšia cena lístkov počas týždňa bude 13,30 eura. „Ceny upravíme iba na spojoch, ktoré premá- vajú v špičkách, v iných časoch bude cena naďalej od 9 eur,“ uviedol majiteľ spoločnosti RegioJet Radim Jančura. (VER) Oltár sv. Jozefa už svieti novotou pre návštevníkov dómu. foto: šč Obnovený Oltár sv. Jozefa Oltár sv. Jozefa, opierajúci sa o pi- lier krížovej lode Dómu sv. Alžbe- ty, sa pred Veľkou nocou opäť zaskvel v pôvodnej nádhere. Ide o ďalší skvelý výsledok práce reštau- rátorov zo spoločnosti Villard pod vedením akademického sochára profesora Jozefa Poruboviča. Jeho obnova je súčasťou veľké- ho projektu podporeného z gran- tového systému Islandu, Lichten- štajnska a Nórska. Podľa autora asi najznámejšej monografie o košickom dóme z roku 1936 dr. Vojtecha Wicka je Oltár sv. Joze- fa „dielom ušľachtilého vkusu“. Dómu ho daroval košický, ne- skôr vacovský biskup Konštantín Schuster v roku 1896. Vyhotovil ho peštiansky sochár Ľudovít Lan- tay. Ústrednou postavou je 120 cm vysoká mramorová socha sv. Jozefa s ľaliou a tesárskym lineá- rom, vytesaná z karrarského mra- moru. Súčasťou oltára sú aj štyri sochy anjelov. Niektoré časti časti tohto pozo- ruhodného gotického oltára pochá- dzajú až z Bruselu. (VER)

https://www.floowie.com/sk/citaj/kosice-dnes-21/

08 V MESTE 21. marec 2016 R. Schuster dnes v Myslave Príbehy exprezidenta Rudolfa Schustera v moderátorskej réžii starostky Myslavy Ive- ty Šimkovej. Toto môžete za- žiť už dnes o 16:30 v Kultúr- nom dome Myslava. Témou besedy s bývalým primátorom Košíc, predsedom Slovenskej národnej rady, veľvyslancom Československa v Kanade, cestovateľom a spisovateľom je prezentácia pod názvom Staviteľ mostov. R. Schuster porozpráva, ako sa za jeho pôsobenia vo vrcholovej po- litike etablovalo Slovensko v zahraničí a okorení to príbeh- mi z cestovania po Brazílii, ktorú viackrát navštívil. (SUL) Budovu HOTELA ALI zbúrali Spoločnosť Moris Slovakia neprezradí, čo plánuje na kúpených pozemkoch pri blšáku O ZÁMERE FIRMY NEVEDIA ANI ÚRADY Na mieste bývalého hotela Ali pri blšáku je už len zbúranisko. foto: Veronika Janušková Priestor, ktorý dlhé roky v smere od OC Cassovia obklopoval známy blšák, radikálne mení tvár. Zo sveta v posledných dňoch zmizla aj budova bývalého hotela Ali. Ľubo Ferko lubomir.ferko@kosicednes.sk “Hotel bol na pozemku, kde sa nachádzali aj stánky blšáka. Pí- salo sa, že stánky boli odstránené kvôli firme CI Regio, ktorá kúpi- la pozemky od mesta. Majiteľom pozemku je však podľa katastra spoločnosť Moris Slovakia. Čo sa tam bude robiť?” pýtal sa jeden z čitateľov v podnete, ktorý nám poslal do redakcie. Na mieste niekdajšieho hotela Ali je už len zbúranisko. Stojí tam však budova, v ktorej sídli Výcho- doslovenský futbalový zväz. “Po- zemok, na ktorom budova stojí, zväz kúpil od firmy CI Regio. Chceme tu ďalej fungovať tak ako doteraz,” povedal nám pra- covník zväzu, ktorý nechcel byť menovaný. Aj spoločnosť Moris Slovakia, známa najmä ako predajca áut značiek Škoda a Audi, kúpila podľa údajov v katastri pozemky od firmy CI Regio patriacej do portfólia prešovského podnika- teľa Miroslava Remetu. Jej sídlo je veľmi blízko novonadobudnu- tých pozemkov.  Keď sme sa vo firme Moris Slovakia pýtali, čo mieni stavať na mieste bývalého hotela, ne- pochodili sme. “Vedenie spoloč- nosti sa k tejto otázke nebude vyjadrovať,” sprostredkovala nám stanovisko jej pracovníčka Zuza- na Maruniaková.  Rovnakú otázku sme položili aj vedeniu mestskej časti Košice- Juh a vedúcej stavebného úradu mesta Košice. Podľa ich odpove- dí budovu hotela nechal zbúrať vlastník pozemku na základe riadneho povolenia. O zámeroch, aké má s pozemkom, ich však neinformoval a nebolo začaté žiadne stavebné konanie. „Bravčové stehno za 2,79? No, nekúp to! Keď som sa o tej akcii dozvedel, hneď som to povedal svojmu pánkovi. Ešteže ma počúva. Len ma mrzí, že ma nechá vonku čakať. Chcel by som si vybrať sám. Lebo rekla- ma je reklama a čerstvé mäso je čerstvé mäso,“ dume Bundáš pred jednou z košických mäsiarní. (SEN) foto: Gabriela Šafráneková S gazdom na nákupe

https://www.floowie.com/sk/citaj/kosice-dnes-21/

09 21. marec 2016 INZERCIA KD 1600057/13 KD 1600081/10 www.hudysport.sk na zimné oblečenie -50% inzerce_kosice_198x131_50%.indd 1 14.03.16 8:28

https://www.floowie.com/sk/citaj/kosice-dnes-21/

Na minulotýždňovom košickom koncerte si s Katapultom spievali jeho hity stovky nadšených fanú- šikov. Frontman kapely, gitarista a spevák Olda Říha, však už ne- vystupoval so súputníkmi, kto- rých mal po boku desiatky rokov. Mladíci Andy Budka s basgitarou a Ondřej Timpl za bicími ale zne- li presne tak, ako kedysi Dědek Šindelář a Tolja Kohout, ktorí sú už kdesi v hudobnom nebi. Pre- svedčivo, pravdivo a energicky. V rozhovore to potvrdil práve muž, ktorý je synonymom Katapultu – Olda Říha. Spomínate si na vaše prvé koncerty v Košiciach? Písal sa rok 1976, po tom, čo sme mali po premenovaní z Mahagonu na Katapult prvé koncerty v kluboch v Prahe a boli nabité. Mali sme manažé- ra, ktorému sa ozvalo ako prvé mesto mimo Prahy, kde nás chceli, práve Košice. Boli sme veľmi prekvapení, keď sme prišli do vtedajšieho Domu odborov a bol natrieskaný. Košice boli prvým mestom, ktoré objavilo Katapult a Katapult mohol vyjsť z klubov, kde bolo 250 miest do sály pre 800 divákov. Ale aj ďalšie koncerty boli pamätné, mali ste tu stále úspech. Stala sa tu ešte jedna legendár- na vec. Keď sme vydali v roku 1980 album 2006, tak sme opäť prišli do Košíc. Vtedy to bol pre nás rekord, keď sme v bývalom letnom kine v amfiteátri hrali tri večery po sebe tri vypredané koncerty. Napríklad v Banskej Bystrici na nás prišlo 18-tisíc ľudí, v Martine 17 a pol tisíca. Hrať tri dni za sebou, to však nikto nechápal. Vtedy sa tam hralo bez strechy a my sme tri dni stavali cez deň aparatúru a večer sme ju balili. Nebola to žiadna prechádz- ka ružovým sadom, ale tie zážitky sú nezabudnuteľné. V hoteli Hutník sme trávili mladosť. V rokoch 2007 a 2009 vám zomreli traja muzikanti. Kde ste vzali silu pokračovať a ne- nechať Katapult už len v spo- mienkach a v nahrávkach? Veľa mi dala skúsenosť s ka- marátmi hercami. Oni hovoria, že ak vám ráno umrie mama, večer musíte hrať predstavenie. Vedel som, že oni to dokážu. Druhým bodom bola láska k rokenrolu. Rokenrol sa nedá len hrať, treba ho žiť. Vždy som úprimne hovoril – ja nehrám s Katapultom, ja som Katapult. No a nakoniec to dokončil režisér Gogola, ktorý s nami nakrúcal nejaké filmy. On mi povedal – ty sa z toho musíš “vykatapultovať”. A to som urobil. Je to jednoduché, ale musíte mať ten pocit vrodený, to sa naučiť nedá. Čím vás zaujali Ondřej a Andy, s ktorými hráte teraz? Robil som konkurzy, dlho neúspešne, ale nakoniec prišli. Jednoducho to dobre zahrali, na rozdiel od ostatných. Ich hranie malo emócie, srdce a dušu. Keď hráte ako ja jednoduchú hudbu, musíte mať niečo viac, aby vás počúvali. U Katapultu to platí de- saťnásobne – harmónia, melódia, tempo a výraz, feeling. Môžete urobiť chybu, vynechať nejaký break, ale musí tam byť výraz. Išli ste práve po tom výraze, keď ste odišli od Františka Ringa Čecha a založili ste Mahagon a Katapult? Tak to bol jeden zázrak. Zosta- va náhodných vecí, ako to v živo- te niekedy býva, keď máte vieru vo svoju muziku. Mal som vždy snahu hrať vlastné pesničky. Keď som šiel hrať k Čechovi, povedal mi – rob pesničky pre Sodomu a Schelingera. Nevedel, že to viem. A vlastne ani ja. On ma posunul vyššie, ale potom ma vyhodil pre prílišnú samostatnosť. A to nemal robiť. Franta Čech vlastne postavil Katapult. Zavolal som Dědka Šindelářa a Tolju Kohouta a začali sme makať. V tej dobe boli vaše pesničky vyvážené vrátane kvalitných textov. Tie vám robil Ladislav 10 KULTÚRA 21. marec 2016 „Hráme PRAVDIVÝ ROKE Zakladateľ o frontman legendárnej kapely československého rocku Oldo Říha hovorí: „Nie 40 rokov oslávila vlani legendárna kapela Sú pesničky, ktoré nepo- trebujú zložité aranžmá- ny a harmónie, aby oslo- vili poslucháča. Rocková legenda Katapult takéto prináša ľuďom už vyše 40 rokov. A nechystá sa prestať. Ľubo Ferko lubomir.ferko@kosicednes.sk Súčasná zostava Katapultu: basgitara Andy Budka, bicie Ondřej Timpl, gitara, spev Olda Říha. foto na dvojstrane Veronika Janušková

https://www.floowie.com/sk/citaj/kosice-dnes-21/

Vostárek. Čo sa stalo, že s vami prestal spolupracovať? Vtedy nás komunisti zakázali a Vostárek v tom nevidel už žiadny kšeft. On bol vždy na peniaze. Usúdil, že keď peniaze odtiaľto už nepotečú, tak odíde a založil Turbo. A ja som bez neho prežil šesť rokov zákazov a vrátil som sa ku koncertovaniu. Každá z vašich pesničiek je samostatným príbehom. Ako sa k vám dostávali? Vždy je to príbeh ľudí – alebo mňa, alebo Dědka, alebo nejaké- ho fanúšika. Všetko niekto pre- žil. Dokonca sme znásilnili list od jednej fanúšičky zo Zvolena, na základe ktorého vznikla pes- nička Třináctá komnata. Vždy píšeme o tom, čo žijeme. A to je rokenrol, všetko obnažené až na kosť. To, čo žijú aj ostatní, ale boja sa to nahlas povedať. To je úspech Katapultu – náš rokenrol je proste pravda. Viete si predstaviť, že by ste išli do dôchodku? Dôchodca je u nás chudák, musíte povedať penzista. To je niečo, čo v 30. rokoch malo dôstojnosť. Možno by sa dnes pri tých almužnách mal penzista premenovať na almužníka. Ale mne to nič nehovorí. Vedci, muzikanti, maliari – to sú ľudia, ktorí vnikli do inej dimenzie. Nech mi nikto nehovorí, že niekedy mám prestať robiť, čo ma baví a čo teší iných ľudí. To by som bol blázon. Píšete, skladáte, robíte mana- žéra, šoféra, šéfa agentúry, ste otec, dedko – stíhate to? No, to je problém. Potre- boval by som, aby mal deň 72 hodín. Dostávam sa do situácie, že som blbý ma- nažér alebo blbý otec, lebo to nezvládam. Ale nikto tú prácu neurobí tak dobre, ako si ju urobím sám. Mám tú výhodu, že mňa problémy nabíjajú. Ale u vás to tak vždy bolo, vždy ste problém premenili nakoniec na úspech... Prúser musíte zlomiť tak, že to potom bude lepšie. A je to jedno, či je to zákaz hrať, alebo smrť kamaráta. Treba k tomu aj kus šťastia. A vždy som to šťastie mal. 11 21. marec 2016 KULTÚRA KD 1600117/02 NROL a navyše s dušou!“ som člen Katapultu, ja som Katapult, lebo ho celý život žijem.“ najlepšia lokálna televízia v Košiciach SLEDUJTE NÁS AJ VY! • Prostredníctvom IPTV a v káblových sieťach: Telekom-Magio, Antik-TangoTV, SWAN, UPC, SBD I, SBD II, SBD III, SATRO, DSI DATA. • cez DVB-T v Košiciach a okolí • v živom vysielaní na www.nasa.sk • na facebooku „televizia.nasa“ Bližsie informácie o pokrytí na: 055/28 58 550 www.nasa.sk facebook.com/televizia.nasa Z PROBLÉMOV SA “VYKATAPULTOVAL” O. Říha má 67 rokov, ale do dôchodku sa nechystá.

https://www.floowie.com/sk/citaj/kosice-dnes-21/

12 FOTO UDALOSŤ 21. marec 2016 Tradičné STAROMESTSKÉ Dominikánske námestie po zime opäť ožilo. V piatok a sobotu sa tam konali staromestské veľkonočné trhy. Predstavili sa na nich ľudoví remeselníci, ktorí prezentovali svoju zručnosť, ako aj hotové výrobky. V ponuke trhovníkov nechýbali veľkonočné kraslice, ozdoby, korbáče, výrobky z prútia a dreva, tkané ko- berce či šperky. Návštevníci si mohli kúpiť aj rôzne domáce mliečne a mäsové výrobky. (JV) Na jar si zvyknú chlapci robiť z vŕbových konárikov píšťalky. Tie trochu vä viac ako 15 rokov okrem píšťalok vyrába aj rôzne trombity a fujary.  Mária Dudišová je síce Košičanka, ale pochádza z Ukrajiny. Na jej predajnom pulte ste mohli vidieť krásne bahniatkové vence. foto na dvojstrane: Iveta Vaculová

https://www.floowie.com/sk/citaj/kosice-dnes-21/

13 21. marec 2016 FOTO UDALOSŤ VEĽKONOČNÉ trhy Slaninka, šun- ka, klobáska. Bez nich by Veľká noc ani nebola. Špeci- ality z Biofar- my v Balma- zujvaros v Maďarsku nejako zvlášť ponúkať ani nemuseli. Rozvoniavali široko-ďale- ko. Milan Krajňák je rezbár z Čičavy. Svoje remeslo ovlá- da dokonale a okoloidúcich bez problé- mov nechal vyskúšať, aké to je mať v ruke dláto. Všade samé vajíčka. Veď čo iné by malo dominovať na veľkonočných trhoch. Záujem bol hlavne o tie ručne zdobené. čšie predstavil Pavol Tomko z Malého Juskova, ktorý už Komu sa má- lia kraslice zo slepačích vajec, tomu Mária Luciko- vá ponúkla vajíčka pštrosie. Boli maľované voskom a následne vy- škrabávané.

https://www.floowie.com/sk/citaj/kosice-dnes-21/

14 SLOVENSKO 21. marec 2016 Fico by chcel 100 dní pokoja pre novú vládu BRATISLAVA - Predseda Sme- ru-SD Robert Fico požiadal o 100 dní pokoja pre vládu, ktorá vzniká. Urobil tak včera v diskusnej relá- cii V Politike v televízii TA3. Fico odmietol útoky opozície a časti médií, ktoré smerujú voči budúcej štvorkoalícii. Domnieva sa, že sú atakované demokratické spôsoby zostavovania vlády. „To predsa nie je možné, čo sa deje. My sme označovaní za zločincov už len preto, že sa stretávame. Tu niekto vykri- kuje, že nám ide robiť zo ži- vota peklo,“ povedal predseda Smeru-SD. Podľa Fica by bolo korektné, keby budúca vláda v tomto okamihu 100 dní od opozície aj médií dostala. Upo- zornil, že na kabinet okrem iné- ho čaká veľa prípravných prác spojených s nadchádzajúcim predsedníctvom Slovenska v Rade EÚ. „Keď som zostavo- val druhú vládu v roku 2012, hneď prvý deň ma rezali, trhali, upaľovali. To jednoducho nie je možné. Bolo by veľmi správ- ne, keby sme mali na úvod tri mesiace na prípravu programo- vého vyhlásenia vlády a na prí- pravné kroky,“ uviedol. „Nech má aj 100 dní s jednou výnimkou,“ reagoval na slová Fica Daniel Lipšic z OĽaNO-NO- VA. „Nebude mať ani jeden deň, pokiaľ ide o kradnutie,“ upozor- nil opozičný poslanec. (TASR) Dopyt po vajíčkach pred VEĽKOU NOCOU rastie Potreby slovenského trhu v plnej miere pokrývajú domáci chovatelia a veľkoproducenti SPOTREBITELIA NAJVIAC PREFERUJÚ VEĽKOSŤ OZNAČENÚ AKO M BRATISLAVA - Už tradič- ne v období pred Veľkou nocou rastie podľa Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) dopyt po konzum- ných slepačích vajciach. „Podľa aktuálnej výroby v objeme 1,1 miliardy kusov sú slovenskí veľ- koproducenti schopní v plnej miere pokryť potreby domáceho trhu vaj- cami z rôznych chovov, od voľ- ného výbehu, cez podstielkový chov a chov v obohatených kliet- kach, pričom v ponuke sú aj bio- vajcia,“ uviedol pre TASR tlačový tajomník ÚHS Ľubomír Urban.  Chovatelia zainvestovali Najväčšie množstvá vajec pod- ľa neho pochádzajú od nosníc v obohatených klietkach, do ktorých modernizácie chovatelia investova- li v nedávnom období desiatky tisíc eur. Zvieratá tam majú dostatočný priestor, osvetlenie, vetranie, jed- noduchý prístup ku kŕmidlám aj napájadlám, čo spolu s krmivami namiešanými z prírodných kom- ponentov dáva záruku kvalitných a zdravotne bezpečných vajec.  „V ponuke sú všetky veľkosti va- jec, od S, cez M, L až po XL, pri- čom najväčší dopyt na trhu je po veľkosti M. Niektoré spoločnosti predávajú v jednom spotrebiteľ- skom balení aj vajcia rôznych veľ- kostí, čo je vždy uvedené na obale, kde býva aj hmotnostné rozpätie, napríklad L 63 - 73 g,“ informoval.  Zo samotného obalu sa však podľa Urbana zákazník nedozvie presne, či ide naozaj o slovenské vajcia. „Dozvie sa len to, že vajcia balila slovenská triediareň alebo baliareň vajec. To, že ide o slovenské vajcia, napovie len kód SK na škrupine vajca. Ďalší údaj informuje spot- rebiteľa o spôsobe chovu nosníc: 0 - je ekologická výroba, 1 - chov vo voľnom výbehu, 2 - chov na podstielke, 3 - chov v obohatených klietkach. Číslo za kódom krajiny je konkrétne veterinárne identifi- kačné číslo chovu,“ priblížil.  Rady pre spotrebiteľa Minimálna trvanlivosť konzum- ných slepačích vajec je podľa Ur- bana 28 dní od znášky, skladované majú byť pri nekolísajúcej, plusovej teplote od 5 do 18 stupňov Celzia. „Spotrebiteľovi odporúčame skla- dovať vajcia v chladničke a tupým koncom hore. Pokiaľ je vajíčko v chladničke dlhšie ako 10 dní, treba ho prevrátiť, aby sa žĺtok neprilepil ku škrupine,“ podčiarkol.  Zákazník by si pri kúpe slepa- čích vajec mal podľa jeho slov všímať predovšetkým pôvod va- jec. „Je lepšie si kúpiť vajíčko z blízkeho regiónu, ako to, ktoré, obrazne povedané, precestovalo pol Európy. Treba si všímať, akým spôsobom predajca skladuje vajcia, či napríklad nie je navlhnutý obal, či nie je vajíčko rozbité a podobne. Takisto treba byť obozretný pri rôznych ambulantných predajoch, v ktorých ponúkajú akože domáce vajcia, teda drahšie. Pritom ide o vajcia nakúpené od veľkoprodu- centov,“ dodal Urban. (TASR) Na Slovensku spotrebujeme viac ako miliardu vajec. foto: shutterstock

https://www.floowie.com/sk/citaj/kosice-dnes-21/

15 21. marec 2016 SVET rozširuje svoj tím na pozícii: JAZYKOVÝ KOREKTOR Hľadáme odborníka na gramatickú kontrolu textov.Ak Vás baví slovenčina a rozumiete štylistike, pošlite nám svoj životopis. Kontakt: office@kosicednes.sk redakčný tím košice:dnes rozširuje svoj tím na pozícii: OBCHODNÝ MANAŽÉR Ponúkame príležitosť na sebarealizáciu ak- tívnym profesionálom orientovaným na vý- sledky. Ak sa vyznáte v lokálnom trhu, máte obchodného ducha, reprezentatívny prejav, vyjednávacie schopnosti a vôľu rozvíjať sa spolu s nami, zašlite nám svoj životopis. Kontakt: office@kosicednes.sk obchodný tím košice:dnes KD 1600117/01 Otec Facebooku lámal ČÍNSKYCH CENZOROV PEKING - Mark Zucker- berg, zakladateľ a výkon- ný riaditeľ sociálnej siete Facebook, sa cez víkend stretol s čínskym šéfom propagandy Liou Jün-ša- nom. K stretnutiu došlo v čase, keď sa čínske úrady snažia upevniť si kontrolu nad virtuálnym priestorom. Mark Zuckerberg sa snaží dostať na najväčší internetový trh na svete Liou Jün-šan dúfa, že sa Face- book bude môcť podeliť o svoje skúsenosti s čínskymi spoločnos- ťami v oblasti rozvoja internetu, napísala čínska tlačová agentúra Sinchua. Zuckerberg navštívil Peking v súvislosti s ekonomic- kým fórom. Zakázané siete Čína žiada vytvorenie globálneho internetového „dozorného systé- mu“ a medzinárodnej kooperácie smerujúcej k regulácii používania internetu. Facebook, Twitter a iné „západné“ sociálne siete sú v Číne zakázané. Zuckerberg sa už dlho pokúša o získanie prístupu ku krajine s naj- väčším počtom užívateľov interne- tu, čo v minulom roku predstavova- lo až 668 miliónov ľudí. Opatrenia všeobecne známe pod názvom „Veľký čínsky firewall“ stále zvyšu- jú kontrolu už aj tak dosť cenzuro- vaného internetu. Ohrozenie národnej bezpečnosti(?) Liou, vysokopostavený predstavi- teľ čínskej komunistickej strany, sa nechal nedávno počuť, že žiad- ny z užívateľov internetu nesmie prekročiť stanovenú hranicu pri diskusii o čínskej vláde. Čínski cen- zori predstavili rad nových predpi- sov, ktoré im uľahčujú dozor nad digitálnymi a sociálnymi sieťami, podobne ako je to pri tradičných publikáciách. Regulačné úrady opakovane varujú, že nepoddajný virtuálny priestor ohrozuje národ- nú bezpečnosť. Zuckerbergov beh pobavil verejnosť Fotografia zakladateľa Facebooku Marka Zuckerberga počas ranného rekreačného behu v centre Pekingu permanentne zamorenom smogom vyvolala v čínskych sociálnych médiách záplavu pobavených komentárov a aj niekoľko paródií. Otec Facebooku zverejnil fotografiu z ranného džogingu na svojej stránke na Facebooku. Snímka zachytáva, ako s ďalšími piatimi kolegami beží po Námestí nebeského pokoja, teda Námestí Tchien-an-men. Mark Zuckerberg (vľavo) a zaklada- teľ najväčšieho čínskeho inter- netového obchodu Alibaba Jack Ma počas stretnutia na Čínskom investičnom fóre v Pekingu.

https://www.floowie.com/sk/citaj/kosice-dnes-21/

SERVIS 21. marec 2016 16 Údená šunka „V tradícii Veľkej noci nazývame šunkou rôzne so- lené údené a rolované mäsá. Šunkou sa dá nazvať len výrobok, ktorý je vyrobený zo stehna, ak spĺňa akostné kritériá šunky (čistej svalovej bielkoviny), čomu sa väčšina výrobcov vyhýba. Všetky úde- né solené mäsá dnes nazýva- né celosvalové mäsové výrob- ky - rolované plece, rolované stehno a rôzne delené mäsá (krkovička, karé, stehno) sú v zásade nastrekované. „Čo je smutné, naša legislatíva nehovorí o kvalite v tomto smere nič. My, spotrebitelia, sme ostali na konci toho procesu a máme si vybrať. Jediným kritériom, ktoré je pre nás dôležité, je percento mäsa vo výrobku. Čiže keď si kupujem napríklad nejakú rolku, musím sa pozrieť, koľko percent mäsa obsahuje a koľko obsahuje prídavných látok. Ideálne by bolo od 78 percent a vyššie, ale teraz sa všetko pohybuje okolo 60 – 70 %, čo je veľmi málo. To ostatné je nástreková záležitosť - soľný roztok a rôzne iné povolené látky (karagenan, škroby, xantá- nová guma, karobová guma, želatína a pod.). Vo väčšine prípadov nechýba sójová bielkovina, farbivá, stimulá- tory vône a chutnosti, ktoré sa injektormi nastriekajú do mäsa, vymasírujú, formujú a tepelne opracujú. Čiže keď si kúpim kilo rolky, tak si reál- ne kúpim len 60 dekagramov mäsa. Zvyšok budem mať dobre viazanú vodu a rôzne koloidné látky.“ Kupujeme VEĽKON Majstri mäsiari nepracujú s chémiou a ponúkajú tak spotrebiteľom Sušená šunka „Žiaľ, u nás sušené šunky nema- jú tradíciu (s výnimkou klasickej šouvdry, ktorá visela u gazdov v komore alebo komíne), máme ich skôr z dovozu. Má ich celý Balkán, Španielsko, Taliansko, napríklad známe prosciuttocrudo, ktoré sú väčšinou legislatívne chránené. U nás sa začínajú objavovať sušené mäsá - karé, krkovička, ale chýba tomu ten fortieľ dokázať to robiť. Lebo nejde len o to mäso vysušiť, ale musí nám aj chutiť. Z týchto šuniek sa nedá jesť veľa, lebo sú slané, pretože soľ napomáha uvoľ- ňovaniu vody a za riadených kli- matických podmienok sa suší, čo následne zaručí bezpečnosť takého výrobku a jeho trvanlivosť pri tep- lote bežného prostredia.“ Predveľkonočné zhrnutie toho, ako kupovať šunku a solené údené mäso na sviatočný stôl, je stručné a jasné: „Jediným kritériom je percen- to mäsa v šunke, solenom údenom mäsovom výrobku, počet „éčok“, ktorých má byť čo najmenší (ideál- ne 3), a potom cena. Určite kúpiť radšej menej a drahšej šunky, ale kvalitnejšej. Väčšina solených úde- ných mias na veľkonočný trh je te- pelne opracovaná. Ak sa však spot- rebiteľ rozhodne si ju ešte tepelne opracovať, v prípade surových je to samozrejmé, treba mať na zreteli, že ak obsahuje veľa prídavných látok, tak by som vývar neodporúčal pou- žiť na ďalšie kulinárske využitie, aj keď to bola tradícia.“ Veľká noc je tradícia neodmysliteľne spojená aj so šunkou. Asi ťažko nájdeme rodinu, kde by táto potravina počas veľkonočných sviatkov chýbala. Nie je ale šunka ako šunka. Naši starí rodičia robili kedysi zabíjačky a pri tejto príležitosti sa vyrábala aj šunka. Mäso zo stehna ležalo týždeň v korýtku, aby dobre presiaklo pridanou soľou. Zároveň ho každý deň otáčali a slanou vodou, ktorú pustilo, polievali. Potom mäso údili dva až päť dní, podľa toho, aké bolo veľké, aj podľa toho, ako silno ho chceli mať zaúdené. Takže okrem soli a kvalitného dreva na údenie nepoužívali nič iné. Možno sa aj dnes ešte náj- du mäsiari, ktorí si takto šunku pripravujú minimálne pre seba a svoju rodinu. Čo už, keď ľudia dávno zabudli, že kvalitná šunka nemá byť ružová, a ak je, že sú v nej dusičnany. Že nemá byť mäkká, a ak je, že je v nej voda Kde kupovať Podľa slov profesora Tureka špičkovú kvalitu v obchodných reťazcoch a u malých regionálnych výrobcov, ktorí vyrábajú na prírodnej báze, neprodukujú objemy, kvantá. Pokračujú v klasickej mäsiarskej tradícii starých majstrov mäsiarov. Nepracujú s chémiou, alebo s ňou robia len veľmi málo, a ponúkajú tak spotrebiteľom najkvalitnejšie údené solené mäsá a šunku. Takýto kvalitný výrobok sa dá kúpiť aj v populárnom predaji z dvora a na trhoch, ktoré sú spestrením pre spotrebiteľov.  Najlepšiu šunku kúpite u malých regionálnych výrobcov, v obchodoch vyb Jana.Vargová jana.vargova@kosicednes.sk

https://www.floowie.com/sk/citaj/kosice-dnes-21/

21. marec 2016 17 SERVIS ODPOVEDE NA VAŠE OTÁZKY Drobné aj väčšie nedostatky v našom meste vedia poriadne potrápiť. Dajte nám o nich vedieť. Naša linka: 055/285 19 58 Pošlite nám svoje podnety. Otázky za vás položíme kompetentným. Využite telefón, našu e-mailovú adresu: servis@kosicednes.sk alebo kontaktný formulár na stránke: www.kosicednes.sk ČO? KEDY? KDE? Chodci musia na priechodoch taktiež dodržiavať pravidlá. foto: ľb Visual KidLab: Objekt – workshop, 16.30, Kasárne/Kulturpark Sharing Training: Počúvaj a cíť – tanečný workshop, 18.00, Ka- sárne/Kulturpark Chodci majú práva aj povinnosti Aké sú práva chodcov na priechodoch cez cestu? Aj keď po- licajti ráno stoja na najrušnejších križovatkách a pri školách, nezasiahnu, keď autá nedajú chodcom prednosť. Alexander Szabó, hovorca KR PZ Košice: "Vodič je povinný dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť. To neplatí pre vodiča električky. Chodec je pri prechádzaní cez cestu povinný prednostne použiť priechod a na ňom ísť vpravo. Chodci musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. Nesmú vstupovať na vozovku, ak vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôžu bezpečne prejsť. Tiež nesmú vstu- povať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy. Pred vstupom na vozovku sa musia presvedčiť, či tak môžu urobiť bez nebezpečenstva a nesmú sa tam bezdôvodne zdržiavať. Nie je dôvod, prečo by policajt, ak by bol spáchaný priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, nezakročil. Najzraniteľ- nejšími účastníkmi v cestnej premávke sú chodci, ale je potrebné uviesť, že nie všetci sú disciplinovaní a dodržiavajú zákon." OČNÚ šunku najkv alitnejšie údené solené mäsá Dusená šunka „V slovenskej legislatíve máme až tri druhy dusených šuniek, kva- litatívne stanovených na obsahu čistých svalových bielkovín, čo v re- álnom živote predstavuje množstvo vody (soľného láku) aplikovaného formou nástrekov,“ ozrejmuje pro- fesor Turek. „Najlepšia je šunka špeciál, potom je výberová, pri ktorej je ten nástrek troška vyšší, ale do žiadnej z týchto kategórií sa nesmú pridávať živočíšne bielkovi- ny, vláknina a pod. Treťou je šunka štandard. Tá sa u nás predáva naj- viac a je najlacnejšia. Obsahuje naj- menej mäsa a veľa náhrad a prídav- ných látok, tzv. éčok. Dobrá šunka musí mať jasné kontúry svalu. U šunky štandard to ale nie je vidieť, lebo je homogénna. Jej svalovina sa pri výrobe po nastrieknutí dosť na jemno rozseká, pridajú náhrady a potom po tepelnom opracova- ní sa spojí. Tam zákazník nevidí štruktúru svalu. Vyzerá to síce ako šunka, ale je to najväčší podraz na našich spotrebiteľoch.“ Táto šunka má vo väčšine prípadov na štítku so zložením deklarovaný obsah mäsa v rozsahu 50 - 65 %. JEDINÝM KRITÉRIOM JE PERCENTO MÄSA V ŠUNKE Peter Turek, profesor na UVLF v Košiciach a fosforečnany. No a nemôže byť ani lacná, pretože správny poc- tivý výrobný proces stojí predsa čas a ten sú peniaze. Chceli sme preto vedieť, ako rozoznať kvalitnú šunku od ne- kvalitnej. O pomoc sme požiadali renomovaného odborníka Petra Tureka, vedúceho Katedry hygie- ny a technológie potravín a Ústa- vu hygieny a technológie mäsa na Univerzite veterinárskeho lekár- stva a farmácie v Košiciach. „V prvom rade treba vedieť, že sú tri kategórie šuniek - dusená, šunka údená, tepelne opracovaná a šun- ka surová sušená. Ak hovoríme o šunke, vždy musí byť vyrobená zo svaloviny stehna,“ hovorí profesor Turek. berajte pozorne. foto k článku: shutterstock foto: uvl

https://www.floowie.com/sk/citaj/kosice-dnes-21/

RADÍME 21. marec 2016 18 Prijímaciu skúšku píšu uchádzači na väčšine škôl zo slovenského ja- zyka a literatúry a matematiky, na odborných školách môžu podľa zamerania overovať vedomosti aj z iných predmetov (napr. fyzika, chémia, prírodopis, cudzie jazyky). Ministerstvo školstva, vedy, výsku- mu a športu SR každoročne vydá- va zoznam profilových predmetov pre jednotlivé typy škôl. Pomôžu aj súťaže Riaditeľ strednej školy pri roz- hodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťa- zom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza, a výsledky dosiahnuté v celosloven- skom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl. Výsledky vyvesia Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť do troch dní odo dňa konania druhého termínu na výveske školy. V prípade, ak žiak nebol prijatý v riadnom termíne na žiadnu SŠ, môže si podať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá pri- jíma v druhom kole. Informácie potrebné na prijíma- cie pohovory nájdu záujemcovia buď na webových stránkach stred- ných škôl alebo na www.svs.edu.sk. BLÍŽI SA TERMÍN prijímačok na stredné školy Riaditelia pri rozhodovaní o prijatí zohľadnia aj účasť na rôznych školských aktivitách Žiaci základných škôl si aj tohto roku mohli podať prihlášky na gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá. Jana Vargová jana.vargova@kosicednes.sk Ôsmaci aj deviataci sa onedlho zapotia. Čakajú ich prijímačky na strednú školu. foto: shutterstock VÝSLEDKY MUSÍ ŠKOLA ZVEREJNIŤ DO TROCH DNÍ Termíny prijímacích skúšok 25. marec až 15. apríl 2016 – overovanie športových, talentových alebo iných špeciálnych schopností uchádzača, konkrétny termín skúšok si určí každá škola 9. máj 2016 (pondelok) – prvý termín, z organizačných dôvodov sa môže skúška skončiť v utorok 10. mája 12. máj 2016 (štvrtok) – druhý termín, z organizačných dôvodov sa môže skúška skončiť v piatok 13. mája 6. jún 2016 – najneskorší termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa SŠ o uskutočnení prípadného 2. kola prijímacích skúšok 21. jún 2016 (utorok) – druhé kolo prijímacích pohovorov, z organizačných dôvodov sa môže skúška skončiť v stredu 22. júna TOP košické stredné školy Stredné odborné školy musia viac pracovať na svojom imidži. Zamestná- vatelia, u ktorých môžu byť jej študenti v budúcnosti zamestnaní, ich totiž stále dostatočne nepoznajú. Vyplýva to z výskumu, ktorý sa na konci roka 2015 realizoval v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Ten uskutočňuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci so svo- jím švajčiarskym partnerom EHB. Podľa neho môžu byť v danom kraji aj kvalitnejšie školy, avšak tým, že sa málo „predávajú“, poškodzujú si svoj imidž. Pre vytvorenie rebríčka kvality stredných odborných škôl bol vy- tvorený vzorec, ktorý bral do úvahy 14 hodnotených parametrov podľa rôznej váhy, aby bola zabezpečená čo najväčšia objektivita a presnosť. Takto dopadli košické školy: 1. Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice-Staré Mesto 2. SPŠ stavebná a geodetická, Lermontova 1, Košice-Staré Mesto 3. SOŠ Jána Bocatia, Bocatio- va 1 - Košice-Staré Mesto 4. Súkromná SOŠ PAMIKO, Kukučínska 23, Košice-Juh 5. SOŠ železničná, Palackého 14, Košice-Staré Mesto (tasr)

https://www.floowie.com/sk/citaj/kosice-dnes-21/

pozíciách vo vodárenských spoločnos- tiach na Slovensku a v Slovenskom vodohospodárskom podniku, ktoré úspešným uchádzačom garantujú zamestnanie. Sme tu pre Vás, príďte študovať k nám, určite budete spo- kojní. Informácie: 0904337444, sos. technicka.kosice@gmail.com. KDR1600139 ZAMESTNANIE - PONUKA Privyrobte si 700 €/m. 0948944244 KDR1600146 Stavebná spoločnosť prijme staveb- ných robotníkov, sadrokartonistov na TPP na realizáciu stavieb v rámci celej SR. Pri odborných prácach 4 € + 1 €/h./brutto. Pri pomocných prácach 3 € + 0,50 €/h./brutto. Stravné lístky: á 3,20 €. Ubytovanie. Preplatenie vstup- nej lekárskej prehliadky. Informácie: 0911 665 038 alebo 0903 251 052 KDR1600148 Stavebná spoločnosť prijme STAVBYVEDÚCEHO na trvalý pra- covný pomer. Požiadavky: - odborná sposobilosť pre výkon stavbyvedú- ceho - pozemné stavby, - prax min. 7 rokov, - stavebné vzdelanie, - vodičský preukaz sk. B. Ponúkame: mzda dohodou. Termín nástupu: ihneď. V prípade záujmu o pracovnú pozíciu za- sielajte profesijný životopis na e-mail: personalne@eurobuilding.sk. Ďalšie informácie na t. č. 02/52444526 KDR1600149 Firma Štefan Kubacka s.r.o. prijme zámočníka-zvárača na zákazkovú výrobu. 0905 606 585 KDR1600150 Výpomoc v kancelárii 200 € týžden- ne. KE 0940540013 KDR1600162 Košická s.r.o. hľadá elektrikárov v rámci Košíc a okolia. 0911 779 032 KDR1600163 Upratovací servis prijme šikovnú dôchodkyňu z Košíc na denné upra- tovanie obchodného centra Aupark Košice. Práca na dohodu. Kontakt: 0911 999 902 KDR1600167 NEHNUTEĽNOSTI - KÚPA Kúpim 1-izbový byt. Platba v hoto- vosti. 0905 407 008 KDR1600094 Mladá rodina kúpi garsónku alebo 1-izb. byt. Nie cez RK. 0915 615 489 KDR1600050 Mladomanželia kúpia 2 - 3-izb. byt. Nutne. RK prosím nevolať. Tel.: 0948 377 889 KDR1600051 Kúpim garáž kdekoľvek v Košiciach s vysporiadaným pozemkom. Súrne. 0903 631 753 KDR1600052 AKO SÚKROMNÁ OSOBA KÚPIM 2 alebo 3 izb. byt, Košice – Staré mesto, Kuzmányho, Sever, Juh, Te- rasa, Furča alebo Jazero. Najlepšie v pôv. stave. Tel.: 0948 811 100 KDR1600093 PRENÁJOM - PONUKA Prenajmem 2-izbový rod. dom vo Veľkej Ide zamestnaným robotníkom. 0904666618 KDR1600153 Do prenájmu 1,5-izbový byt (zrekon- štruovaný, čiast. zariadený) na Terase, tichá lokalita blízko centra, FN a OC Galéria. Cena 360 € vrátane energii. 0917704991 KDR1600160 NEHNUTEĽNOSTI - VÝMENA Vymením 2-izb. byt v Šaci za byt v Košiciach + môj doplatok. Nové okná, murované jadro. 0949228962 KDR1600155 SLUŽBY Stavebné sporenie - rieše- nie bývania za podpory štátu. 0902873308 KDR1600165 Parkety: brúsenie, tmelenie, lakova- nie (4x), ukladanie parkiet a renová- cia. Tel.: 0949 598 995 KDR1600104 * Rez ovocných stromov. Kosenie trá- vy. www.sluzbyvam.sk, 0911 399 933 KDR1600088 PIETAS ELEK-komp. pohrebné služby, kamenárstvo, rekonštrukcie hrobov-NONSTOP. 0905 228 836 KDR1600098 SVADOBNÝ TANEC v profesionálnej tanečnej škole SHOW DS Košice pod vedením diplomovaných učiteľov tan- ca. www.showdancestudio.sk 0908 374 899 KDR1600168 Tepujeme gaučovky. 0905 496 015 KDR1600169 RÔZNE - PREDAJ Skoncujte s tvrdou vodou vo vašej domácnosti. Akcia: do konca marca cena najkvalitnejšieho filtračného zariadenia (s osmózou) bez DPH. Kontakt: 0948 944 244 KDR1600121 Perte a sprchujte sa v mäkkej vode. Ponúkame moderný filter. Kontakt: 0948 944 244 KDR1600129 Chutné ZÁKUSKY z Maďarska už od 0,35 € na objednávku. On- davská 3, KE. 0905 715 143 KDR1600136 Predám nové liahne, viac na www.123nakup.eu. Tel.: 0907 181 800 KDR1600164 OZNÁMENIA MÁTE SEDAVÉ ZAMESTNANIE A BOLESTI CHRBTA ČI KĹBOV? Zbavte sa toho. Cvičte s nami PILATES. Prvá hodina ZDARMA. Učňovská 10/5, Šaca. Viac info na: ivana.gymlife@gmail.com, tel.: 0915 416 322 KDR1600125 Voda je naša každodenná základná potreba, voda je život. Bez vody sa nedá žiť, preto SOŠ technická na Kukučínovej 23 v Košiciach ako prvá na Slovensku otvára v školskom roku 2016/2017 nový študijný odbor - 3667 K technik vodár vodohospodár. Absolventi získajú výučný list a maturit- né vysvedčenie, po ukončení štúdia sa uplatnia na zaujímavých pracovných Oprava obuvi. OC OPTIMA, HM TES- CO, TIP TOP, Mäsiarska 22, OC Cen- trum-Brigádnická 2. Aj na počkanie. KDR1600103 Odstránim ZAJAKÁVANIE-len to, ktoré sa nepodarilo odstrániť logopédom (pokiaľ nie je poškodené mozgové tkanivo). 0905 145 220 KDR1600117 Maliarske práce, obklady, dlažby. Tel.: 0903 561 720 KDR1600126 Výkup a predaj použitého ná- bytku, sklo-porcelán a elektroniky. Strojárenská 3, KE. 055/633 77 09 KDR1600130 JAZYKOVÁ ŠKOLA NA INTERNE- TE. AJ, NJ, TalJ, ŠpJ, RJ, FJ, Tur.J. Štu- dujte z pohodlia domova. Kontakt s lektorom per mail. Zašleme študijný materiál. Stiahnite si študijný kata- lóg.www.humboldt.sk, Radlinského 27 B, 811 07 Bratislava KDR1600131 Liečim, veštím. Som psychotronič- ka. 0903192981 KDR1600137 Stierky, omietky, maľby a prerába- nie bytových jadier. 0911881392 KDR1600141 REKONŠTRUKCIE bytov, domov. 0910 433 877 KDR1600143 Pohreby-Čajková-NONSTOP -stále pracujem aj ako REČNÍČKA -055/6221715, 0905608970 -www.pohrebycajkova.sk KDR1600147 Zariadenie pre SENIOROV Meričian ponúka svoje služby. Tel.: 0918822571, 055/6741137, meri- cian.hamre@gmail.com KDR1600158 Úvery od 5000 €, prefinancova- nie starých dlhov, zníženie splátok. 0907 956 746 KDR1600159 Sklenárstvo JO-MI. Zrkadlá na mieru, práce aj na byte, rámovanie ob- razov. Čapajevova 5. 0905 529 911 KDR1600166 IZOLOVANIE pivníc, domov, výstav- ba domov. 0910 433 877 KDR1600144 INZERCIA 21. marec 2016 19 RIADKOVÁ INZERCIA

https://www.floowie.com/sk/citaj/kosice-dnes-21/

TV 21. marec 2016 20 POĎTE S NAMI DO KINA JEDNOTKA o 20.25 h Pýcha a predsudok Romantická dráma, Veľká Británia, Francúzsko, 2005 Klasický príbeh lásky a nenávisti hovorí o osudoch piatich krásnych sestier Benneto- vých, ktoré ich matka (Brenda Blethyn) vedie pevnou rukou k životnému názoru, podľa ktorého je žena šťastná len vtedy, keď sa bohato vydá. Jediná Elizabeth (Keira Knight- ley) sa tomuto modelu zatiaľ úspešne vzpiera, plne podporovaná detinským otcom (Donald Sutherland). Keď sa v blízkom zámočku zabýva slobodný a hlavne bohatý pán Bingley, všetci Bennetovci, na čele s matkou zavetria šancu na výhodný sobáš. Najstaršia dcéra Jane (Rosamund Pike), citlivé a krásne dievča pánovi Bingleymu okamžite podľahne. Mladšia Elizabeth sa pozdáva jeho priateľovi pánovi Darcymu (Matthew Macfayden), ktorý však vyzerá ako veľký snob a naviac má podľa všetkého prsty v kríze, ktorá neskôr naruší vzťah Jane a pána Bingleyho. Je možné jedného človeka rovnako vášnivo nenávidieť a milovať? Od revolúcie ešte nebol slovenský hraný film, ktorý by mal divácky úspešnejší otvárací víkend. „Počúvame zo všetkých strán, že si Červeného kapitána diváci navzájom odporúčajú a to priťahuje ďalších divákov. Vyzerá to dokonca, že naň chodia aj ľudia, ktorí dlhé roky ne- boli v kine,“ hovorí režisér a zároveň producent filmu Michal Kollár. Červený kapitán drží krok aj v porovnaní s hollywoodskymi filmami v slovenských kinách. Od začiatku roka mali silnejší prvý víkend len dva filmy – celosvetový komixový hit Deadpool a oscarový Re- venant: Zmŕtvychvstanie. Červený kapitán je prvý film podľa najpredáva- nejšieho slovenského spisovateľa Dominika Dána. Vo filme je viac ako 380 efektových záberov, čo je najviac v histórii slovenského filmu. Dej sa odohráva v roku 1992, keď objav lebky s klincom v hlave prinúti detektíva Krauza pátrať po Červenom kapitánovi – expertovi ŠtB na finálne výsluchy. (SITA) Vypredané kiná a pridávané premietania. Aj taký bol prvý víkend pre novú slovenskú detektívku Červený kapitán. Na film režiséra Michala Kollára, ktorý vznikol v slovensko-česko-poľskej koprodukcii, prišlo za prvý víkend rekordných 36 328 divákov. PLUS o 20.35 h Na ostrie noža Dobrodružný triler, USA, 1997 Havária lietadla v mrazivej divo- čine Aljašky postaví proti sebe intelektuála a miliardára Charle- sa Morsa a sebavedomého mód- neho fotografa Roberta Creena v brutálnom boji o prežitie. Každý z nich čoskoro zistí, že najväčšie nebezpečenstvo sa neskrýva v prírode, ale v ľudskom strachu... ČT 2 o 22.00 h Udavač Triler, Francúzsko, Taliansko, 1962 Maurice je kriminálnik. Po prepustení z väzenia nelení, spácha vraždu, vylúpi klenotníctvo a potom sa stretne s priate- ľom Silienom, o ktorom si myslí, že je udavač. Film je výletom do prostredia francúzskej galerky. Po obrazovej strán- ke sa stretávame s režisérovou láskou k americkým gangsterkám a hrou s čier- nobielym obrazom, tieňmi a svetlom... Červený kapitán hodnotenie: 82 %­ 18.00 Aktuality, aktuálne spra- vodajstvo z mesta 18.15 La- mentáreň, problémy divákov, telefonáty naživo, riešenie ich námetov 18.20 Kultúrny tip na zajtra, pozvánka na vybrané kultúrne podujatie v meste 18.25 Bleskovka, telefonická súťaž o vecné ceny 18.30 Téma dňa: Začína sa sezóna trhovísk 18.50 HAPPY 8, ces- topis Marcela Děkanovského – Za 88 dní okolo sveta PROGRAM zdroj: čsfd hodnotenie: 73 %­ hodnotenie: 77 %­ DNES SI POZRITE RÉŽIA:MICHALKOLLÁR SÚPRÍPADY,VKTORÝCHTREBAÍSŤCEZMŔTVOLY DETEKTÍVNYTRILERPODĽANAJPREDÁVANEJŠIEHO SLOVENSKÉHOAUTORADOMINIKADÁNA VKINÁCHOD10.MARCA2016 TV TIP NÁŠ

https://www.floowie.com/sk/citaj/kosice-dnes-21/

21. marec 2016 MIX 21 POHREBY Košice 9 °C Žilina 8 °C Poprad 6 °C Prešov 9 °C Trenčín 9 °C Bratislava 9 °C Nitra 9 °C KINÁ A DIVADLÁ POČASIE RECEPT SUDOKU (ŤAŽKÉ) DNES očakávame polojas- no. Denná teplota 9 °C, nočná teplota 1 °C. Fúkať bude vietor do 25 km/hod. V UTOROK bude polojasno a miestami oblačno. Denná teplota 9 °C, nočná teplota 3 °C. Fúkať bude vietor do 15 km/hod. V STREDU bude prevažne oblačno. Najvyššia denná teplota 10 °C, v noci kles- ne na 2 °C. Vietor do 30 km/hod. denné teploty 9 °C nočné teploty 2 °C záťažový stupeň 2 Postup: Vo vode uvaríme šunku, pridáme klobásku po- krájanú na kolieska. Vajcia si uvaríme na tvrdo. V smota- ne si rozhabarkujeme žĺtok. Do vývaru zo šunky vlejeme smotanu a za stáleho miešania necháme povariť 2-3 min. Pridáme chren podľa chuti, ocot a dochutíme. Od- stavíme. Do taniera rozkrojíme 1 vajce, pridáme šunku a klobásku. Zalejeme polievkou, ozdobíme pažítkou. KL - kávová lyžička, PL - polievková lyžica Zdroj: meteo.sk Veľkonočná polievka Potrebujeme: 100 g údenej šunky 1 domácu klobásu 8 vajec 1 žĺtok 1 PL hladkej múky 1 PL chrenu 1 PL octu soľ mleté čierne korenie pažítku smotana na varenie EV 5031/14 a ISSN 1339-7605 Sídlo: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, Tel.: 055/285 19 19, 285 19 91, Fax: 055/285 19 99; E-mail: office@kosicednes.sk; www.kosicednes. sk; www.facebook. com/kosicednes Tipy čitateľov: Bezplatná linka – 0800 300 010, e-mail: tipy@kosicednes.sk Redakcia: Šéfredaktor: Dušan Karolyi, e-mail: dusan.karolyi@kosicednes.sk; Zástupca šéfredaktora: Mikuláš Jesenský, e-mail: mikulas.jesensky@kosicednes.sk; Kontakty na redakciu: redakcia@kosicednes.sk; Spravodajstvo – tel: 055/285 19 54, 285 19 55, e-mail: spravodajstvo@kosicednes.sk; Servis - tel: 055/285 19 58, e-mail: servis@kosicednes.sk; Šport – tel: 055/285 19 52, e-mail: sport@kosicednes.sk. Obchod a marketing: Obchod a inzercia: obchod@kosicednes.sk; Lukáš Hraňo, generál- ny riaditeľ, tel: 055/285 19 10, e-mail: lukas.hrano@kosicednes.sk; Alexandra Mihók-Kvietková, marketingový riaditeľ, tel: 055/285 1910, e-mail:mihok.kvietkova@kosicednes.sk;Júlia Petrušová, asistentka obchodu a marketingu, tel: 055/285 19 91, e-mail: julia.petrusova@ kosicednes.sk; Distribúcia: distribucia@ kosicednes.sk; Ľudmila Tóthová, manažér dis- tribúcie: tel: 055/285 19 30, e-mail: ludmila. tothova@kosicednes.sk; Riadková inzercia: inzercia@košicednes. sk; Martina Bušová, manažér inzercie, tel: 055/285 19 06, e-mail: martina.busova@kosi- cednes.sk; Renáta Petrašková, vedúci manažér redakcie: tel: 055/285 19 19, e-mail: renata.petraskova@kosicednes.sk. Tlač: mafraprint. Vydavateľ: KRATKY GLOBAL: PUBLISHING, družstvo; sídlo: Protifašistických bojovníkov 11, Košice; IČO: 47 820 594; e-mail: office@kratkyglobal.com; Generálny riaditeľ: Lukáš Hraňo, tel: +421 917 925 854, e-mail: hrano@kratkyglobal.com; Marketingový riaditeľ: Alexandra Mihók-Kvietková, tel: 0905 634 657, e-mail: kvietkova@kratkyglobal.com; Chief Operations Officer: Lenka Bednarčíková, tel: 0917 969 019, email: office@kratkyglobal.com; KRATKY GLOBAL: PUBLISHING je členom skupiny KRATKY GLOBAL. © KRATKY GLOBAL: PUBLISHING, družstvo Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Preberanie, šírenie, rozmnožovanie či iné použitie textov a ostatného obsahu košice:dnes akýmkoľvek spôsobom, je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ, ako oprávnený zástupca autorov článkov zverejnených v tomto vydaní košice:dnes si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov podľa §33 ods.1 písm. a) a d) autorského zákona. Vychádza v pracovných dňoch. CINEMAX: Ako byť single o 18.30, Babysitter o 16.10, Boris Godunov - Artmax opera o 20.10, Carol o 15.40, Chlapec o 20.50, Červený kapitán o 17.30, 19.30 a 20.20, Deadpool o 20.00, Dvojníci o 18.10 a 20.30, Experiment (ČD) o 15.00 a 17.00, Experiment o 19.50, Kung Fu Panda 3 2D (SD) o 16.00, Kung Fu Panda 3 3D (SD) o 17.40, Ľadová sezóna o 15.10, Zootropolis 2D o 18.00, Zootropolis 3D o 15.20 hod. STER CENTURY CINEMAS: (pia, so, ne) Kung Fu Panda 3 o 14.40, 16.30 a 18.20, Kung Fu Panda 3 3D o 14.00 a 15.50, Séria Divergencia: Experiment o 18.10 a 20.00, Červený kapitán o 20.10, Zootropolis o 14.10 a 16.10, Bohovia Egypta 3D (ČD) o 17.40, Deadpool o 20.30 hod. ŠTÁTNE DIVADLO - MALÁ SCÉNA: Na skle maľované o 19.00 hod. BORIS GODUNOV - ARTMAX OPERA DOM SMÚTKU ŤAHANOVCE utorok 22. 3. o 14.00 hod. Ján KÖVÉR, 67-ročný VEREJNÝ CINTORÍN streda 23. 3. o 14.00 hod. Magdaléna CHLUBNÁ, 85-ročná

https://www.floowie.com/sk/citaj/kosice-dnes-21/

Oranžovo-čiernym vtedy fandili nielen Košice a východ, ale celé Slovensko. Hokejisti TJ VSŽ Ko- šice v sezóne 1985/86 v play-off vyradili vo štvrťfinále pražskú Spartu 3:1 na zápasy. Semifiná- lovú sériu s Pardubicami vyhrali 3:2. A vo finále nastúpili proti 11-násobnému majstrovi Dukle Jihlava. Prvý duel vyhrali Koši- ce po góloch Spodniaka a Bela- sa 2:0, druhý 4:2 po zásahoch Belasa, Štefanoviča, Spodniaka a Libu. V Jihlave vyhrali vojaci 5:1, keď za VSŽ skóroval len Vo- dila. Vo štvrtom súboji série sa presadili Liba, Vodila a Svitek. Zápas šiel za stavu 3:3 do pre- dĺženia, po ňom nasledovali sa- mostatné nájazdy a v nich bola úspešnejšia Dukla. O všetkom sa tak rozhodovalo v piatom zápase na starom šta- dióne Ladislava Trojáka. Góly Sviteka, Vodilu a Libu posunuli zápas do predĺženia 3x 5 minút. Ani v ňom sa nerozhodlo. V sa- mostatných nájazdoch čarovali brankári, na domácej strane Pa- vol Švárny, v drese Dukly Petr Bříza. V prvej sérii sa presadil za domácich len Liba, v druhej Svi- tek. Hrdinom sa stal Viliam Be- las, jeho nájazd v tretej sérii bol zlatý. Následný pokus jihlavské- ho Benáka brankár Pavol Švárny zmaril a Košice sa tak po prvý raz tešili z majstrovského titulu. 22 ŠPORT 21. marec 2016 Pred 30 rokmi sa mestom V PODNIKOCH SME PLATIŤ NEMUSELI, VÍTALI NÁS AKO HRDINOV Vladimír Svitek, vtedajší útočník VSŽ Košice Kto tie chvíle zažil, nikdy nezabudne. Pres- ne pred 30 rokmi, 21. marca 1986 večer o pol deviatej, sa hokejisti VSŽ Košice stali maj- strami Československa. Železiari po prvý raz v histórii získali titul pre naše mesto a - obrátili ho naruby. Dva dni sa Košicami nieslo: majstri, majstri! Prvé, ešte fede- rálne zlato, odštartovalo mimoriadne úspešnú éru košického hokeja. Tomáš Tóth tomas.toth@kosicednes.sk Štart veľkej éry „Neverili nám, že v Košiciach môžeme dosiahnuť tak veľa. Ziš- la sa však neskutočná partia a tá dokráčala až k titulu. Odštar- tovali sme veľkú éru košického hokeja, ktorá trvá až dodnes. Mal som to šťastie, že som trénoval takých hráčov ako Liba, Vodila, Slanina, Božík... Hokej sa nehral za veľké peniaze, ale viac z lásky k športu,“ vracia sa tri desaťročia dozadu tréner prvej košickej maj- strovskej družiny Ján Selvek. Spolu s asistentom Júliusom Kovácsom poskladali na začiat- ku sezóny tri výborné päťky a tie hrali spolu prakticky bez zmien. „Bazíroval som na tom, aby hráči svoje odtrénovali. Chlap- ci ma neraz presviedčali, že po dlhej ceste vlakom majú mokrý výstroj, aby sme večer netréno- vali. Hoci stále niečo vymýšľali, skúšali, vedeli zabrať. Vo štvrtky sme mávali individuálne trénin- gy, najmä pre mladých chlapcov, no nakoniec na ne chodili všetci. A dobrovoľne.“ Skvelý tréner, ktorý pred štyrmi rokmi oslávil sedemdesiatku, pri- znáva: „Čo sa týka životosprávy, bolo to voľnejšie ako dnes. Ako sa vravievalo: Nevieš piť, nevieš hrať. V tých časoch sa oslavovalo asi všetko. Vo vlaku sme absol- vovali dlhé cesty, hráči si cestou domov otvorili pivečko a mastili karty. No ja som ich kontrolovať nechodil.“ Týždňový žúr Mal zlaté ručičky. Vladimír Svi- tek bol jedným z najtechnickej- ších hráčov tej éry. „V košickom klube bolo v tom čase neskutoč- né srdiečko a obrovská túžba po titule. Ten prvý, federálny, má svojskú príchuť,“ spomína skvelý útočník. Priznáva, že oslavy po pamätnom zápase nemali kon- ca kraja. „Všade sme mali dvere otvorené. V podnikoch sme platiť nemuseli, vítali nás ako hrdinov. Nespali sme, bol to minimálne týždňový žúr. Dlhý čas to v nás ešte rezonovalo.“ Sviťo sa výkonmi prepracoval aj do reprezentácie. „Postupne som sa výkonnostne zlepšoval. Bol v tom kus talentu, na druhej strane v Banskej Bystrici, kde som vyrastal, som na ľade aj spával. Ruky sa cibrili stovkami tréningových hodín. Hokeju som chcel obetovať úplne všetko.“ Predčasná radosť Igorovi Libovi sa pri spomienke na prvý federálny titul vybaví mo- ment, keď po premenenom Svite- kovom nájazde vytryskol gejzír ra- dosti. „Všetci hráči vybehli na ľad, diváci skandovali: majstri, majstri! Niektorí spoluhráči už pohádzali svoje hokejky do hľadiska a vyzlie- kali sa z dresov. A po pár sekun- dách - šok. Jihlava ešte mala jeden samostatný nájazd!“ Kapitán I. Liba bol vtedy v naj- lepšom veku. „Dokopy sa dala bláznivá generácia, dravosť z nás sršala, v kabíne sa ocitlo veľa víťazných typov. Vytvorili sme perfektnú partiu, na ľade i mimo Kapitán VSŽ Igor Liba (vpravo) a tréner Ján Selvek sa takto spoločne tešili z titulu v roku 1986. Zopakovali si to aj v slovenskej extralige v roku 1999. foto: www.hockeyslovakia.sk Ako spomínajú na prvú zlatú sezónu železiarov a nezabudnuteľné okamihy finálovej série

https://www.floowie.com/sk/citaj/kosice-dnes-21/

23 21. marec 2016 ŠPORT nieslo: MAJSTRI, MAJSTRI! Za titul 5000 korún Každý hráč dostal za prvé federálne zlato päťtisíc korún v hrubom. Hokejisti boli vte- dy zamestnaní v jednotlivých závodoch v železiarňach. Vladimír Svitek mal pracovné zaradenie pri vysokej peci, Ján Vodila mal miesto na doprave, Igor Liba bol evido- vaný ako zamestnanec hutnej keramiky. „Boli sme akože amatéri, preto nás zamestnávali žele- ziarne, no v skutočnosti sme sa venovali iba hokeju. Do fabriky sme chodili len po výplatu,“ konštatuje Jano. „V hrubom som mal me- sačne, tuším 2200 korún. Pár stovák sme dostávali za vyhraté zápasy,“ podotýka Vlado. „Chodil som tam dva razy za mesiac, porozprávať sa s majstrom. Nastupoval som s platom okolo 1700 korún. Neskôr sa zvyšoval. Nemali sme si ako hráči čo závidieť, možno aj preto boli kama- rátstva také úprimné. Dnes je hokej veľký biznis, hráč má často ku klubu vzťah len finančný,“ dopĺňa bývalých spoluhráčov Igor. (TT) V sezóne 1985/86 útočník Viliam Belas v drese VSŽ len začínal. A práve on premenil posledný nájazd posledného zápasu. Na už nebohého útočníka (zomrel 27. októbra 2013 vo veku 49 rokov na mozgovú mŕtvicu) spomína tréner Ján Selvek: „Naskočil do tímu na miesto Mira Ihnačáka, ktorý sa v decembri zabudol vrátiť zo zahraničia. Vilo na to mal, hneď sa chytil. Bol pokojný, chladnokrvný, neznervózňoval sa ako iní.“ Igor Liba o vtedajšom kolegovi z útoku: „My sme sa na titul pripravovali prakticky tri roky, Vilo to až tak neprežíval. A práve to bola jeho výhoda. Keď šiel na samostatný nájazd, nebol ničím zaťažený. Jedno- ducho vystrelil a stal sa z neho národný hrdina.“ (TT) Spomienka na hrdinu Vila Belasa Mužstvo VSŽ Košice prepisovalo 21. marca 1986 dejiny hokeja v našom meste. foto: HCkefans neho. Vedeli sme sa spoločne vybrať na pivo, v decembri sa na- príklad chodievalo na päť dní do Tatier, tam neexistovali večierky. Ale vedeli sme, kedy dosť. Nako- niec sme aj vyhrali vtedy najlep- šiu ligu v Európe. Všetci pocho- pili, že s Košicami treba rátať. A platí to dodnes.“ Zapotrošená medaila Ján Vodila bol s 28 gólmi spo- ločne s Vladimírom Růžičkom najlepším strelcom základnej časti, k titulu prispel 36 gólmi. „Náš útok s Libom, Ihnačákom a neskôr s Belasom bol v Česko- slovensku postrachom. Vedeli sme o sebe, hrali sme naslepo. V tom čase vraveli, že sme jeden z najlepších útokov v Európe,“ spomínal Jano Vodila. Produk- tívny strelec a majster Česko- slovenska priznal, že z tých čias mu na pamiatku neostal ani dres, ani hokejka. Dokonca ani nevie, kam sa zapotrošila jeho zlatá medaila... foto: www.hckosice.sk VSŽ Košice – Dukla Jihlava tréner J. Selvek a hráči I. Liba, J. Vodila či V. Svitek

https://www.floowie.com/sk/citaj/kosice-dnes-21/

Partia sa vôbec nezačala podľa papierových prognóz. Košičania svojich fanúšikov v prvom sete nepotešili, prehrali ho 22:25. Ich prvé vystúpenie v play-off však malo v ďalších troch dejstvách očakávaný scenár. Druhý set mali domáci pod kontrolou (25:17). V ďalších dvoch sa so súperom ťahali za prsty, ale obidva vyhra- li 25:23. Najviac sa o prvý bod v sérii postarali Bališin a Sarnecki, obaja nazbierali po desať bodov. Prvé kolo play-off sa hrá len na dva víťazné zápasy, takže ak Košičania v utorok vo Svidníku vyhrajú, môže byť vymaľované a budú v druhom kole. V opač- nom prípade by sa v piatok rozhodovalo v hale hotelovej akadémie. (TT) Tréner Good Angels Peter Janko- vič točil na palubovke súperiek sedem statočných. A každá z hráčok dala minimálne poltucet bodov. Žlto-modré sa s Čajkami, ktoré si brúsili zuby na prekvape- nie, popasovali statočne. Slovin- ka Oblaková dala 20 bodov. Naj- viac času, vyše 35 minút, strávila na ihrisku Bálintová, autorka dva- nástich bodov. Len o jeden menej zaznamenala Češka Stehlíková. Obhajca titulu vstúpi už v stre- du do play-off. V Angels aréne privíta o 18. hodine po dlhodo- bej časti posledný tím – Banskú Bystricu. Pre žlto-modré by to mala byť ľahká a krátka séria. V celkom inej pozícii bude košic- ká Cassovia. Tá predstihla Banskú Bystricu vďaka lepším vzájomným zápasom a v 1. kole play-off narazí na Piešťany. V stredu sa predstaví na palubovke Čajok. ŠPORT 21. marec 2016 24 Tréner Jankovič točil SEDEM STATOČNÝCH Basketbalistky Good Angels v stredu vo štvrťfinále s B. Bystricou MAJSTER SI V ZÁKLADNEJ ČASTI UDRŽAL NEPORAZITEĽNOSŤ Basketbalistky Good Angels Košice si udržali v základnej časti extraligy neporaziteľnosť. Posledné kolo im pritom do cesty postavilo zdatného súpera, strieborný tím z uplynulej sezóny piešťanské Čajky. Majster v Piešťanoch vyhral 68:55 (37:29). Tomáš Tóth tomas.toth@kosicednes.sk Chára zhodil rukavice a prehral Slovenský kapitán hokejistov Bostonu Zdeno Chára po vyše dvoch rokoch v zámorskej NHL opäť zhodil rukavice a rozdal si to s Claytonom Stonerom, ktorý sa v sezóne 2012/2013 predstavil nakrátko aj v najvyššej slovenskej súťaži v drese Banskej Bystrice. Súboj prišiel v tretej tretine duelu Boston - Anaheim za stavu 0:3. Niekoľkosekundová výmena sa skončila v momente, keď Stoner zložil Cháru na ľad. „Bitky vznikajú z rôznych situácií, v tom momente som však chcel tímu pomôcť, aby urobil niečo so zápasom. Prehrá- vali sme rozdielom troch gólov a mohlo sa stať čokoľvek,“ uviedol Chára. V deň jeho 39. narodenín Boston prehral 0:4. Zuzulovej strieborná bodka Veronika Velez-Zuzulová (na sním­ ke) korunovala v sobotu svoju najúspešnejšiu sezónu Svetového pohára druhým miestom v záve- rečnom slalome sezóny. Víťazstvo vo švajčiarskom St. Moritzi ukoristila Američanka Mikaela Shiffrinová s náskokom dvoch sekúnd a troch stotín pred našou lyžiarkou. Druhá Slovenka Petra Vlhová skončila po veľkej chybe v druhom kole na 18. mieste a cel- kovo jej v slalome patrí celozimná šiesta priečka. Zuzulová sa tešila aj z celkového druhého miesta v sezónnom hodnotení disciplíny hustých bránok. (text a foto: TASR) V SKRATKE Volejbalisti na polceste do semifinále Volejbalisti VK KDS Šport Košice sú jed- nou nohou v extraligo- vom semifinále. Prvý štvrťfinálový duel so Svidníkom vyhrali 3:1. Už zajtra môžu postup spečatiť vo Svidníku. Košičania môžu postup do 2. kola play-off spečatiť zajtra vo Svidníku. foto: Veronika Janušková Slovinka Teja Oblaková bude patriť v závere sezóny medzi kľúčové postavy Good Angels. foto: sita Zdeno Chára (na ľade) to tentoraz od súpera schytal.

https://www.floowie.com/sk/citaj/kosice-dnes-21/