Next Future máj 2016https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

MÁJ 2016 PREKLIATE EUROFONDY SLOVENSKO STAVILO NA NÁPADY, prichádza logo Good Idea Slovakia ROZVOJ REGIÓNOV sa chytil do sietí byrokracie PREDSEDNÍCTVO V ÚNII môže Slovensko dostať pod tlak aktuálnych problémov str. 14 str. 16 str. 18 str. 22

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

2 NEXT FUTURE MÁJ 2016 Môžete krátko predstaviť vašu banku? VÚB banka je druhá najväčšia banka na Slovensku, má viac ako 1,2 milió- na klientov a trhový podiel vo výš- ke približne 18 %. Je členom medzi- národnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom sve- te. Je jedinou univerzálnou bankou Zdroj a foto: MasterCard VÚB BANKA O MASTERCARD PRICELESS SPECIALS: PÁČILA SA NÁM MYŠLIENKA PLATOBNEJ KARTY AKO NOSITEĽA VŠETKÝCH VÝHOD PRE KLIENTA Rozhovor s Andreou Šipošovou, vedúcou oddelenia Kartové produkty VÚB Banky:

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

3 NEXT FUTURE s licenciou na poskytovanie plného rozsahu bankových služieb obyvateľ- stvu, firemným a inštitucionálnym klientom. Banka je aktuálnou držiteľ- kou ocenenia Najlepšia banka na Slovensku od magazínov Global Finance a EMEA Finance, ako aj ocenenia Banka s najlepšími služ- bami privátneho bankovníctva na Slovensku od magazínu Euromoney. Svoje služby na Slovensku po- skytuje prostredníctvom siete 193 retailových pobočiek, 29 firemných pobočiek a 11 hypotekárnych centier. Banka zároveň prevádzkuje aj jednu pobočku v Českej republike. Prečo sa VÚB banka rozhodla pripojiť k programu MasterCard Priceless Specials? Program Priceless Specials nás zau- jal hneď od začiatku. Páčila sa nám myšlienka, že práve platobná karta bude nositeľom všetkých výhod pre klientov a nesie so sebou aj výho- dy vernostných kartičiek. Program Priceless Specials je pre nich tiež ďalším dôvodom, prečo obmedziť platenie hotovosťou a uprednostniť platobnú kartu, čo je, samozrejme, aj snahou banky. Pre klientov sa tak platenie kartou stáva ešte výhod- nejším. Napríklad platením s našou kreditnou kartou MasterCard World klient získa odmenu od VÚB banky z každej platby od 0,5 % až po 2 % a navyše v rámci programu Priceless Specials získava ďalší benefit a to len preto, že platí kartou. V čom vidíte výhody programu? Výhoda je v spojení benefitu platob- nej karty ako takej a automatického pripisovania odmien. Držiteľ kar- ty sa nemusí spoliehať na obsluhu u partnerských obchodníkov progra- mu MasterCard Priceless Specials. Kde všade môžu vaši k lienti program využiť? Držitelia našich kreditných kariet sú zvyknutí na odmeny súvisiace s pou- žívaním karty, či už v podobe vrátenia poplatku, alebo money backu z platieb. Program MasterCard Priceless Specials je doplnkom k našim benefitným programom, ktorý spájame s výhoda- mi u obchodníkov – partnerov progra- mu. Zároveň je pre nás dôležité, aby sa počet zapojených partnerov rozširoval a našim klientom ich platobná karta MasterCard naozaj nahradila všetky ostatné vernostné kartičky v ich peňa- ženke. Takto by mal klient naozaj všet- ky benefity na jednej platobnej karte. pokladne, či zľavu dostane, ale celý systém prebieha automatizovane a odmenu dostane priamo na svo- ju kartu. Ďalšou výhodou je, že program MasterCard Priceless Specials nie je len o poskytovaní od- mien, ale je to komplexný program, ktorý spája svet kariet s plnením želaní, a tak našim klientom vieme sprostredkovať zážitky, ktoré sú na- ozaj „na nezaplatenie“. Aký je približný počet klientov, ktorí môžu program využiť? Všetci naši klienti, držitelia akejkoľvek karty MasterCard alebo Maestro, sa môžu do programu registrovať a vy- užívať jeho výhody. My sme sa však rozhodli uľahčiť to držiteľom kredit- ných kariet MasterCard Standard a Flexikarta, ktorých je bezmála stotisíc. Držitelia týchto kariet auto- maticky zbierajú odmeny pri platbe VÚB banka o MasterCard Priceless Specials: Páčila sa nám myšlienka platobnej karty ako nositeľa všetkých výhod pre klienta

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

4 NEXT FUTURE MÁJ 2016 VYDAVATEĽ NEXT FUTURE Publishing s.r.o. Identifikácia IČO: 46 741 682 DIČ: 2023564895 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 82849/B Registrácia: ISSN 1339-9004 Sídlo vydavateľstva Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava Tel.: 00421 2 32 660 500 Fax: 00421 2 32 660 501 Riaditeľ spoločnosti Adrian Gabura (adrian.gabura@nextfuture.eu) NEXT FUTURE Máj 2016 Periodicita: mesačník Niektoré reklamné texty neprešli jazykovou korektúrou. Obrázok na titulnej strane: Martin Rusina, Positive s.r.o. www.nextfuture.sk REDAKCIA Šéfredaktorka Jana Ondrejka (janaondrejka@nextfuture.eu) Redaktori Martin Karlík, Marek Mittaš, Ján Beracka, Zuzana Kočišová Spolupracovníci na vydaní Radovan Kavický, Jana Poláčiková, Peter Scherhaufer Jazyková redakcia Andrea Hoštáková Fotografi Simona Oswaldová Ilustrácie Martin Rusina, Positive s. r. o. Art director, grafika a layout Positive s. r. o. OBCHOD A MARKETING Obchodná a marketingová manažérka Katarína Drinková (marketing@nextfuture.eu) Predaj inzercie Katarína Drinková (marketing@nextfuture.eu), 00421 908 111 847 Redakčná rada Štefan Velčický, Národná banka Slovenska Marko Tomašovič, Allianz – Slovenská poisťovňa Marek Bláha, Allianz – Slovenská poisťovňa Daniel Jursa, ČSOB Poisťovňa Rastislav Nemeček, ČSOB Poisťovňa Dáša Polláková, ČSOB banka Róbert Kanás, Slovenská sporiteľňa Roman Staňo, VÚB banka Marián Zelko, Generali poisťovňa Alena Medveďová, Generali poisťovňa Juraj Kováč, MetLife Eva Hergovitsová, MetLife Boris Krajčovič, MetLife Ján Kusý, AXA  Gabriel Jaščur, AXA Miroslav Chovan, Genertel poisťovňa Vladimír Vaňo, Sberbank Ernest Kiac, J&T Banka Stanislav Pánis, J&T Banka Jana Voberová, UniCredit Bank Gabriela Hrdlicová, UniCredit Bank Branislav Buštík, Aegon Životná poisťovňa Pavol Chovan, Union Andrej Deďo, Winners Group Martin Adamec, Broker Service Group Zuzana Schulczová, Broker Service Group Peter Murgaš, Novis Poisťovňa Katarína Kundriková, Wüstenrot poisťovňa Mária Segešová, Kancelária bankového ombudsmana Jana Poláková, Kancelária bankového ombudsmana TIRÁŽ

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

5 NEXT FUTURE

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

6 NEXT FUTURE MÁJ 2016 EDITORIÁL MALÉ SLOVENSKO OBSADÍ „VEĽKÉ“ KRESLO V RADE EÚ Foto: Simona Oswaldová Už o pár týždňov zasadne náš malý štát do „veľkého“ predsednícke- ho kresla Rady Európskej únie. Nespájajú sa s tým síce rozsiahle kompetencie, ani možnosti výraz- ne ovplyvňovať európsku politi- ku. Napriek tomu stojí tento fakt rozhodne za zmienku a je tiež ak- tuálna otázka, čo chceme Európe (navyše v čase krízy) v tejto funkcii ponúknuť. Ako uvádza vo svojom článku pre NEXT FUTURE ekono- mický analytik Radovan Kavický: „Slovensko zatiaľ nedorástlo na svo- ju nielen štátnu, ale ani európsku dospelosť.“ Nech je teda Slovensko akokoľ- vek krásne a malebné, oproti mno- hým iným krajinám v Rade EÚ je zatiaľ nanajvýš v adolescentnom veku. A zdá sa, že s prekročením prahu dospelosti sa ani veľmi ne- ponáhľa. Starostlivosť veľkej do- spelej Európy nám skrátka vyhovu- je. Podobne ako dieťaťu vo vzťahu k dospelému človeku, aj Slovensku zatiaľ vyhovuje byť pasívne, ale zároveň požadovačné vo vzťahu k Európskej únii. Som teda veľmi zvedavá, či Slovensko na európskej pôde do- káže otvoriť zmysluplnú diskusiu poukazuje na to, ako sú peniaze z eurofondov vnímané slovenskou verejnosťou. V príspevku s výstižným názvom Rozvoj regiónov sa chytil do sietí byrokracie, náš redaktor okrem by- rokracie rozvádza a navrhuje aj kon- krétne riešenia, ktoré sa osvedčili v zahraničí. Nemohli sme opomenúť ani tému, ktorá je v súvislosti s rozvo- jom turizmu, ale aj zahraničnými investíciami už dlhodobo nepríjem- ným tŕňom v päte. Je ňou výstavba diaľnic. Opäť sme raz „pátrali“ po tom, v akom stave sú naše diaľnice, ale najmä kedy sa už konečne dočkáme... Viac sa dočítate v článku Výstavby diaľnic pribúdajú, no nie v želateľ- nom tempe. V májovom čísle sme sa snažili ponúknuť komplexný pohľad na to, čo Slovensko môže ponúknuť Rade EÚ, návštevníkom, turistom, ale aj samotným Slovákom, ktorí sa roz- hodli nevymeniť naše malé, milé a kreatívne Slovensko za inú väčšiu a lepšie fungujúcu krajinu. Zatiaľ... Príjemné čítanie a krásny máj! Jana Ondrejka šéfredaktorka NEXT FUTURE a navrhnúť Rade EÚ témy, ktorý- mi by si vyslúžilo aspoň pozor- nosť a úctu. Rada sa nechám milo prekvapiť. V  č erst vom v yd a n í N E X T FUTURE sme sa zamysleli nad tým, čo môže naša krajina reálne ponúk- nuť zahraničiu. GOOD Idea Slovakia, alebo Dobrý nápad Slovensko, je kon- cept, ktorý aktuálne predstavilo Ministerstvo zahraničných vecí a eu- rópskych záležitostí SR. Malo by zá- sadne zmeniť stratégiu prezentácie Slovenska v zahraničí. Plán je pre- svedčiť zahraničie, že naša krajina môže svetu ponúknuť šikovných ľudí, ich potenciál a dobré nápady. Zacielili sme aj na eurofon- dy a regionálny rozvoj. V článku Prekliate eurofondy autor kriticky

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

FÍNSKY ZRUB ALEBO MUROVANÝ DOM NA KĽÚČ S POZEMKOM PRI GOLFE OD 190 000 € Pri kúpe domu s pozemkom pri golfe - bonus členstvo v golfovom klube 0903 624 421 0903 987 320 www.inlinesro.sk www.golftatry.sk

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

8 NEXT FUTURE MÁJ 2016 TÉMA MESIACA Slovenské predsedníctvo v EÚ |  12 TÉMA MESIACA Predsedníctvo v Únii môže Slovensko dostať pod tlak aktuálnych problémov |  14 TÉMA MESIACA Prekliate eurofondy |  16 TÉMA MESIACA Rozvoj regiónov sa chytil do sietí byrokracie |  18 TÉMA MESIACA Výstavby diaľnic pribúdajú, no nie v želateľnom tempe |  20 TÉMA MESIACA Slovensko stavilo na nápady, prichádza logo Good Idea Slovakia |  22 TÉMA MESIACA Slovensko by do sveta mohlo predať aj zážitky z oblievačky |  24 TÉMA MESIACA Nad podnikateľmi na Slovensku sa naďalej zmráka |  26 EKONOMIKA Pec nám spadla, ktože nám ju postaví...? |  28 EKONOMIKA Panama Papers skrývajú zločiny, nie sú však len o tom |  30 EKONOMIKA Čo s úsporami v tomto roku? |  38 REDAKČNÁ RADA Svet automobilov vyplnil témy aprílovej redakčnej rady |  42 BANKY A POISŤOVNE Kúpa auta – lízing alebo úver? |  44 OBSAH

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

9

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

10 NEXT FUTURE MÁJ 2016 BANKY A POISŤOVNE K poisteniu automobilov pribudli novinky |  46 BANKY A POISŤOVNE Jarná migrácia zveri zvyšuje nebezpečenstvo nehody |  48 BANKY A POISŤOVNE Smernica o distribúcii poistenia zavedie nové pravidlá |  52 BANKY A POISŤOVNE Poistenie ako nefinančný benefit |  54 BANKY A POISŤOVNE Marek Blaha – Iba vďaka reguláciám nemusíme ešte súťažiť o klientov s Googlom |  56 BANKY A POISŤOVNE Poistením kybernetických rizík chránite viac než dáta |  60 LIFESTYLE Vychýrené prešporské kaviarne a korzo |  66 LIFESTYLE Najlepšie reštaurácie sveta servírujú zážitky |  68 LIFESTYLE Rozmaznávanie luxusom nie je len o peniazoch |  72 LIFESTYLE Beh nie je len cvičenie! |  78 LIFESTYLE Kultúrne tipy |  80 LIFESTYLE Divadelná producentka, ktorej herectvo nestačilo! |  82 AUTO-MOTO Automobilka Ferrari v Ženeve predstavila GTC4Lusso |  84 OBSAH

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

11 NEXT FUTURE V súvislosti s novým Zákonom o úveroch na bývanie, ktorý vstúpil do platnosti 21. marca 2016, poisťovňa MetLife štartuje novú kampaň 20 % viac pre klienta – bezplatné 20 % navýšenie všetkých poistných súm na všetkých poistných rizikách na životných zmluvách pre vybrané produkty EASY LIFE, LIFE, MetLife EASY, MetLife Dôchodok, a to počas celej doby trvania poistenia! Akcia sa bude týkať prvých 8 000 návrhov, ktoré budú spísané a uhradené v čase kampane od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016. 1. 4. 2016 – 30. 6. 2016 Pribinova 10, 811 09 Bratislava. www.metlife.sk. 0800 800 008

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

12 NEXT FUTURE MÁJ 2016 SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO V EÚ TÉMA MESIACA · Slovenské predsedníctvo v EÚ Slovenská republika oslávila 10 rokov v EÚ a začala už druhú dekádu svojho pôsobenia v tomto zoskupení krajín, a onedlho nás dokonca čaká predsedníctvo v Rade EÚ. No máme vôbec ujasnené, čo chceme Európe ponúknuť? Slovensko zatiaľ, žiaľ, nedorástlo na svoju nielen štátnu, ale ani európsku dospelosť. Vo vzťahu k EÚ a európskym otázkam to bolo predovšetkým vyše 10 rokov pasivity a úroveň spoločenskej diskusie v SR na európske témy je neskutočne slabá. Európa dnes stojí na križovatke medzi hlbšou integráciou alebo postupnou dezintegráciou a vyžaduje si od každého z nás aktívny prístup, ochotu a odvahu spolupodieľať sa tak na riešeniach európskych otázok, ako aj na tvorbe európskej legislatívy, ktorá sa do veľkej miery pretavuje aj do legislatívy na národnej úrovni. predsedať. Presne a práve toto je naj- väčšia výzva, ktorá pred nami práve teraz stojí. Musíme konať, namiesto prístupu, v ktorom sme len reagovali na konanie iných krajín. Stojí pred nami mimoriadne závažná voľba, a to, ako a čím toto Slovensko, ktoré je súčasťou Európy, tvoriť, a teda aj voľba nástroja, ako túto tvorbu uskutočniť. Na túto našu voľbu čaká aj Európa, ktorú (či sa nám to páči, alebo nie) musíme už konečne začať aktívne spoluvytvá- rať. A skutočne máme čo ponúknuť. Napríklad skúsenosti s tým, kam vedú pokusy o socializmus, ako aj skúsenosti so zložitými no potrebný- mi a prospešnými reformami. Stále verím, že sa (spoločne) na tejto križovatke ciest, ktorá tu dnes pred nami stojí, rozhodneme správne, lebo (ako sme časom zistili) nepla- tí len „kde je vôľa, tam je cesta“, ale na túto spoločnú cestu potrebujeme okrem nových myšlienok aj nových politikov a osobnosti, ktoré pre pre- sadenie týchto nových myšlienok dokážu hľadať čo najširší konsenzus, a teda i v praxi realizovať. prvej Dzurindovej vlády je v tom, že sme si vybojovali stoličku pri spo- ločnom stole v EÚ, no v praktickom ponímaní bolo naše pôsobenie na tejto stoličke mimoriadne pasívne. My sme Európu za vyše 10 rokov členstva v tomto zoskupení ešte ani nezačali „spolu-tvoriť“, formo- vať, smerovať, a teraz jej budeme Na Slovensku a  najmä v  slo- venskej politike zúfalo chýba osobnosť, ktorá by dokázala ucho- piť európske otázky a prísť s rieše- niami európskych problémov, kto- ré by Slovensko v očiach ostatných európskych partnerov povýšili na „kolegu“, „partnera do diskusie“. Nespochybniteľná zásluha hneď Autor: Radovan Kavický (autor je makroekonóm a ekonomický analytik) Foto: archív redakcie (p. Kavický) Ilustrácia: Positive, Martin Rusina

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

Slovenské predsedníctvo v EÚ · TÉMA MESIACA 13 NEXT FUTURE

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

14 NEXT FUTURE MÁJ 2016 Pôsobenie Slovenska v úlohe pred- sedajúceho štátu EÚ je jednou z najsledovanejších politických uda- lostí roka. Od našej krajiny sa očaká- va súčinnosť s Európskou komisiou a parlamentom, ale aj so všetkými 28 štátmi Únie. „To si bude vyžadovať veľké mediátorské úsilie – nehovo- riac o obsahu, keďže nás čaká nároč- ná agenda, ako revízia európskeho rozpočtu, rokovania s Tureckom, do- končenie európsko-amerických ro- kovaní o voľnom obchode a investí- ciách TTIP, či nastavenie vzťahov EÚ s Britániou po ich júnovom referen- de,“ povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Peter Stano. Zodpovedná a ťažká úloha Predsedníctvo bude pre nás kapacitne PREDSEDNÍCTVO V ÚNII MÔŽE SLOVENSKO DOSTAŤ POD TLAK AKTUÁLNYCH PROBLÉMOV Autor: Martin Karlík Slovensko bude od júna tohto roka manažovať jednu z troch hlavných inštitúcií Európskej únie, a to Radu EÚ. Najväčšou výzvou má byť pre našu krajinu priblíženie problémov Únie obyvateľom Slovenska a vyhnúť sa problémom, ktoré mali iné krajiny s touto úlohou. TÉMA MESIACA · Predsedníctvo v Únii môže Slovensko dostať pod tlak aktuálnych problémov Foto: Stockfresh

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

15 NEXT FUTURE i diplomaticky náročné. „Slovensko bude zodpovedné za to, aby sa 28 člen- ských štátov EÚ dokázalo dohodnúť na kľúčových otázkach vo vnútri Rady EÚ. Bude ju tiež reprezentovať navonok, v legislatívnych rokovaniach zoči-voči Európskemu parlamentu a Európskej komisii. Slovensko ne- bude predsedať európskym samitom, ktoré majú stáleho predsedu, ani za- sadnutiam Rady pre zahraničné veci. Bude však viesť jednotlivé zasadnu- tia ministrov od financií, cez vnútro až po poľnohospodárstvo,“ povedal odborník na európsku politiku Pavol Szalai z portálu Euractiv. Veľká časť predsedníctva bude ležať na predsedoch pracovných skupín, ktoré prerokúvajú jednotli- vé technické otázky pred tým, než sa ich zhostia ministri. „Rada EÚ v jed- notlivých ministerských formáciách a pracovné skupiny na nižšej úrovni prerokúvajú predovšetkým európ- sku legislatívu. Keď ju schváli Rada EÚ aj Európsky parlament, dostáva sa do platnosti a platí v celej EÚ,“ vy- svetlil Szalai. Ako ďalej zdôraznil, ide o takzvané európske zákony, ktoré priamo ovplyvňujú životy občanov. „Napríklad ide o ovplyvňovanie výšky roamingových poplatkov alebo bez- pečnosť na cestách,“ vysvetlil Szalai. Skryté i otvorené úskalia Podľa neho to bude pre Slovensko veľ- ká politická, komunikačná, ale i logis- tická výzva. „Slovenskí ministri budú rokovaniam 28-ičky predsedať prvý raz, slovenskí diplomati budú prvý- krát predsedať pracovným skupinám a Slovensko sa prvýkrát bude musieť vyjadrovať k všetkým dôležitým eu- rópskym aktualitám. Predsedovia všet- kých zasadnutí musia ovládať angličti- nu, mať dobré vyjednávacie schopnosti predsedníctva v roku 2011 či aktuálne holandské odmietnutie asociačnej do- hody s Ukrajinou počas holandského predsedníctva,“ povedal Szalai. Slovensko už po úvodnom cere- moniáli a predstavení loga predsed- níctva v Rade EÚ musí čeliť tlaku verejnosti a médií ohľadne podozre- nia na netransparentné financovanie podujatia. „Mnohé štáty tiež trpeli podo- zreniami z neefektívneho vynalože- nia prostriedkov na predsedníctvo. Škandály sa objavili z nášho regiónu v Česku i Poľsku,“ dodal Szalai. Reklama na Slovensko Polmiliardové publikum v Európe aj veľká časť prozápadného sveta bude sledovať, ako sa Slovensko bude vedieť predať. „Je to tiež jedinečná príležitosť na prezentáciu Slovenska ako mladej a dynamickej krajiny, jej diplomacie, expertízy, ale aj regiónov, kultúry či podnikateľov. Rovnako to bude impulz na vnútornú slovenskú diskusiu o európskych témach, keďže naším cieľom je zapojiť do predsed- níctva širokú verejnosť,“ upozornil hovorca ministerstva Maroš Stano. S prezentáciou našej krajiny v Rade EÚ sa často vo verejnosti skloňovalo naše logo, ktoré nás má v polročnom predsedníctve sprevádzať. Názory naň sa často líšia, no odborníci ho často chvália. „Logo slovenského predsed- níctva v Rade EÚ dokážeme používať na viacero spôsobov tým, že meníme tvar takzvaného emotikonu. Veľa ľudí ho odsudzuje, ale doteraz som nevidel logá, ktoré by tento výtvor prekonali. Pokiaľ by som ho mal porovnať s loga- mi predsedníckych štátov z minulosti, tak určite patrí k trom najlepším,“ po- vedal Maroš Gálik z kreatívnej agentú- ry DIW STUDIO. a politické vedenie s jasnou víziou a prioritami,“ povedal Szalai. Slovenské politické špičky sa budú musieť veľmi dobre organizačne pripra- viť. V neposlednom rade prídu k slovu aj finančné náklady. „V Bratislave sa bude konať približne 15 neformálnych zasadnutí Rady EÚ a asi 200 zasadnutí pracovných skupín a výborov. Taký po- čet medzinárodných rokovaní v takom krátkom čase Slovensko ešte nikdy ne- organizovalo. Predstavuje to nárok na štátny rozpočet, kde je zatiaľ avizova- ných 70 miliónov eur. Výzvou bude tie- to prostriedky minúť čo najefektívnej- šie a neprekročiť stanovený rozpočtový limit,“ upozornil Szalai. Komunikácia s občanmi Veľkou výzvou by pre politikov mala byť aj osveta ľudí a ozrejmovanie činností a úloh EÚ. „Slovenská ve- rejná debata o európskych otázkach dlhodobo trpí falošnými predstavami o EÚ u verejnosti, na ktoré oficiálne miesta odpovedajú jednostranne po- zitívnou prezentáciou EÚ. Politické strany sa s výnimkou euroskeptikov európskych tém nezhostili. Výsledok vidíme pravidelne v európskych voľ- bách a naposledy aj v parlamentných voľbách,“ povedal Szalai. Rôzne úskalia, ktoré môžu Slovensko počas predsedníctva Rady EÚ stretnúť, sa môžu týkať nečaka- ných kríz v európskych štátoch. Počas predsedníctva Českej republiky to bola plynová kríza, Litva predsedala počas ukrajinskej krízy a Lotyšsko muselo riešiť protiteroristickú otázku aj v súvislosti s parížskymi útokmi v minulom roku. „Niektoré predsed- níctva mali problém aj s dôveryhod- nosťou. Išlo o pád českej vlády počas predsedníctva, západná kritika ma- ďarskej vlády zo západu počas jeho Predsedníctvo v Únii môže Slovensko dostať pod tlak aktuálnych problémov · TÉMA MESIACA

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

16 NEXT FUTURE MÁJ 2016 Takýto prístup jednoznačne nie je akceptovateľný. K peniazom z rozpočtu EÚ musíme do budúc- na pristupovať inak. Predovšetkým skutočne ako k svojim vlastným a aj naopak k peniazom vlastným, teda k našim verejným financiám, pristu- povať ako k peniazom európskym (tým narážam na kontrolné me- chanizmy, dôsledný audit, ex ante kontrolu a ďalšie oblasti, ktoré si zasluhujú našu pozornosť, lebo prá- ve tu naďalej pretrváva nesmierne veľa nedostatkov). Ide do istej miery o identické, no predovšetkým verej- né zdroje, verejné financie, peniaze, dane a odvody nás všetkých. Tento omyl, chybné vnímanie a deformovaný obraz v očiach ve- rejnosti, pramení primárne z toho, ako politici priamo alebo prostred- níctvom novinárov tieto európske otázky a témy komunikujú verej- nosti. Často dokonca vedome zavá- dzajú. Druhým dôvodom je taktiež nevedomosť verejnosti vyplývajú- ca z neznalosti toho, ako napríklad práve rozpočet EÚ skutočne fungu- je. Rozpočet EÚ, nie je stále v sku- točnosti reálnym rozpočtom, má skôr charakter spoločného fondu PREKLIATE EUROFONDY Hlavným problémom eurofondov, resp. všeobecne peňazí z EÚ (okrem mizerného čerpania, čo je však primárne náš interný, slovenský problém), je predovšetkým ich všeobecne mylné vnímanie verejnosťou. Sú ponímané ako peniaze a finančné vzťahy, ktoré prichádzajú automaticky a zadarmo, zhora, z externého zdroja. Stačí zvládnuť byrokraciu a ľudí, ktorí o ich pridelení rozhodujú, a je teda pomerne ľahké sa k nim dostať. Skrátka, kto dokonale porozumie systému a najmä tomu, ako je v praxi deformovaný a reálne funguje, dokáže ho využiť, či priamo zneužiť (korupciou) vo svoj prospech. Eurofondy sa na Slovensku skrátka v uplynulých rokoch stali symbolom korupcie a v ponímaní verejnosti sú stále vnímané ako externé zdroje, pričom sa k nim nesprávame ani efektívne ako k zdrojom verejným alebo vlastným. Slabé čerpanie, výrazná byrokracia a viaceré korupčné škandály narušili dôveru tak podnikateľského, ako aj veľkej časti verejného sektora v tento spôsob financovania investičných zámerov. TÉMA MESIACA · Prekliate eurofondy Autor: Radovan Kavický (autor je makroekonóm a ekonomický analytik) Foto: archív redakcie (p. Kavický)

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

17 NEXT FUTURE solidarity a redistribúcie, ktorého výdavky a príjmy sa rozpočtujú. EÚ nemá samostatnú rozpočtovú a fiš- kálnu politiku, lebo stále nie je fiškál- nou úniou (hoci tou cestou sa, žiaľ, uberáme). Eurofondy pri súčasnom nasta- vení v skutočnosti neplnia cieľ zni- žovať regionálne rozdiely. Doteraz žiadna vláda nenasmerovala euro- fondy výlučne do zaostávajúcich re- giónov s vysokou nezamestnanosťou. Čerpanie eurofondov v našej réžii je natoľko desivé a mizerné, že to až vy- ráža dych. V oblasti eurofondov síce by nemal byť Úrad vlády SR, ako je to dnes, ale malo by ním byť niektoré z ministerstiev. Fondy EÚ môžu tak v budúcnosti dopomôcť k odstráneniu regionál- nych rozdielov, ako aj byť impulzom pre rast. No musia byť správne nas- merované, teda primárne do projek- tov s ľahšie merateľnými výsledkami. Vo vzťahu k eurofondom by tiež mala byť zavedená možnosť použitia fon- dov EÚ na opakujúce sa verejné vý- davky, čo zatiaľ nie je možné, ale do budúcna by to mohlo dopomôcť aj ku konsolidácii verejných financií. Európsky rozpočet, resp. roz- počet EÚ, bol donedávna jediným legitímnym európskym nástro- jom na redistribúciu a transfery (prerozdeľuje sa len približne 1 % celoeurópskeho HDP, čo je stále zanedbateľné percento). Na báze solidarity prerozdeľuje spoločné fi- nančné prostriedky, ktorými sú prí- spevky všetkých členských krajín a ktoré smerujú od bohatších najmä k chudobnejším krajinám. Napriek tomu ide o jediný štandardný ná- stroj. Dnes čelíme postupnému vy- trácaniu ochoty bohatších krajín „doplácať“ na ostatných, čo je sčasti pochopiteľné. Sme v kríze a národ- né štáty sú nútené šetriť. Ak akceptujeme toto „šetrenie“ a súčasný nevyhovujúci stav (korup- ciu v systéme), prečo by vôbec nad- národné zoskupenie malo postupo- vať inak ako samotné členské štáty? Problém je skrátka v tom, že presne tomuto procesu treba zabrániť, preto- že sa tak postupne porušuje a vytráca jeden zo základných princípov, na ktorých EÚ stojí, teda princíp solida- rity, ktorej prejavom je práve únijný rozpočet, a tie, žiaľ, stále prekliate eurofondy. stále sme čistým poberateľom (pobe- rali/čerpali sme a poberáme/čerpáme z rozpočtu EÚ viac ako doň dávame), no tento stav nebude trvať naveky. Skôr či neskôr sa naša rola v tom- to procese zmení (otočí) a staneme sa čistým prispievateľom. A presne na túto situáciu sa už teraz musíme pripraviť. V oblasti eurofondov je nevy- hnutné prijať nové pravidlá čer- pania na národnej úrovni, ako aj súbor protikorupčných pravidiel špeciálne so zameraním na fondy EÚ. Koordinátorom čerpania eurofondov Prekliate eurofondy · TÉMA MESIACA Foto: Stockfresh

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

18 NEXT FUTURE MÁJ 2016 „LEADER/CLLD je inovatívny prí- stup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. Jeho základnou myšlienkou je pod- porovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, teda na základe využívania endogénnych (vnútorných) zdrojov, pričom jedným zo základných znakov je prístup zdola nahor. Prístup zdola nahor, ktorý za- pája miestne spoločenstvá a pridáva hodnotu miestnym zdrojom, možno pokladať za novú cestu k miestnemu rozvoju, vytváraniu pracovných miest a podnikov vo vidieckych oblastiach. LEADER začal experimentálnym spôsobom na miestnej úrovni spá- jať rôzne projekty a myšlienky, akté- rov i zdroje, a ukázal sa ako ideálny nástroj rozširovania príležitostí pre vidiecke oblasti,“ povedala Radka Kulaviaková z Odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohos- podárstva a rozvoja vidieka SR. Za dôležitú pridanú hodnotu toh- to nástroja podľa nej možno považo- vať práve spôsob, akým tento prístup prispieva k rozvoju území. „To zna- mená, že prostredníctvom aktívnych ľudí, ktorí svoje územie a obyvate- ľov dôkladne poznajú, sa na území podarí realizovať projekty menšie- ho charakteru, ktoré by sa mno- hokrát prostredníctvom dopytovo a využívať benchmarking ako nástroj porovnávania s konkurenciou, čo bude viesť k lepšiemu a efektívnejšie- mu stanoveniu rozvojovej stratégie, zameranej práve na rozvoj cestovného ruchu,“ vysvetlil Szabo. Základným prvkom rozvoja môže byť podľa neho práve rozvoj cestovné- ho ruchu, na ktorý sú zamerané na- príklad aj dotačné schémy z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020. Rozvoj vidieka Regionálny rozvoj ide teda ruka v ruke s rozvojom vidieka. Ten má v kompe- tencii ministerstvo pôdohospodárstva. V pláne má niekoľko programov na zlepšenie stavu v regiónoch a pomôcť vidieckym oblastiam v ich rozmachu a rozširovaní vlastného potenciálu. Analytici sa zhodujú na tom, že základom podpory rozvoja cestovného ruchu v regiónoch je zameranie sa na podporu tradičnej produkcie, ktorá ťaží z jedinečnosti danej lokality. „Existujúce rozdiely medzi re- giónmi je vhodné využiť ako nástroj zdravej konkurencie, čo bude mať za následok, že každý región sa zameria práve na to jedinečné, čo ho charak- terizuje, a zároveň odlišuje od ostat- ných. Na tomto prvku postaví víziu rozvoja územia a definuje strategic- ké ciele, ktoré ju podporia,“ povedal Tomáš Szabo, odborník na regionálny rozvoj z portálu Prorozvoj.eu. Podľa jeho slov je nutné do rozvoja regiónov začleniť verejnosť, podnika- teľské subjekty, neziskové organizácie ROZVOJ REGIÓNOV SA CHYTIL DO SIETÍ BYROKRACIE Autor: Martin Karlík Čerpanie eurofondov na Slovensku má k dokonalosti ďaleko. Podľa analytikov tomu nepomáha ani nie celkom dobre zvládnutá príprava v dokumentácii. Pomôcť v rozvoji vidieckych oblastí by mal program LEADER, ktorý sa osvedčil v zahraničí, a umožňuje rozvíjať špecifiká daného regiónu a zvýšiť cestovný ruch vo vidieckych lokalitách. TÉMA MESIACA · Rozvoj regiónov sa chytil do sietí byrokracie

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

19 NEXT FUTURE orientovaných výziev ani nerealizo- vali,“ vysvetlila Kulaviaková. Odborníci na regionálny rozvoj však upozorňujú, že politika a systém rozvoja obcí a miest sa v Slovenskej republike zmenili. Výrazné zmeny sa týkajú prevažne tvorby dokumen- tácie, ktorá je kľúčová, v prijímané opatrenie v rámci rozvoja vidieka. V jej príprave má Slovensko stále čo doháňať. Dokumentácia viazne „Sú to prevažne zmeny v tvorbe stra- tegických materiálov, ktoré definujú rozvoj územia na všetkých úrovniach (od tej lokálnej až po národnú) s cieľom udržateľného rozvoja regiónov v SR. Zmeny boli vykonané najmä v rám- ci ich tvorby, štruktúry, jednotlivých kompetencií a spôsobov vytvárania týchto dokumentov,“ povedal Szabo. Česi sú na tom lepšie „Samospráva nemá dostatočné odborné vedomosti a naštudovať odborné pojmy, ktoré je potreb- né poznať pri spracovávaní týchto dokumentov, je zdĺhavý a zbytočný proces,“ vysvetlil Szabo. Inšpirovať sa dá podľa neho v Českej republi- ke, ktorá spustila projekt s názvom Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentov obcí. „Projekt reflektuje potrebu samo- správy v Českej republike a možnosť tvorby dokumentu PRO na základe skúseností predstaviteľov samospráv. Ukázalo sa, že tento projekt ušetril obciam výrazné finančné prostried- ky, ktoré môžu ďalej použiť naprí- klad na spracovanie projektových žiadostí o nenávratný finančný prí- spevok,“ dodal Szabo. Podľa jeho slov sa tvorba projek- tov a jej zmeny väčšinou nestretli s pozitívnymi ohlasmi v samosprá- vach. „Tá síce nemá legislatívnu po- vinnosť tvorby týchto dokumentov (najmä programu rozvoja obce), ale je to vysoko odporúčané aj z hľadis- ka čerpania eurofondov, pre ktoré je tento dokument a jeho existen- cia kľúčová,“ vysvetlil Szabo. Podľa neho situáciu nezlepšil ani zásah vlády. „Ministerstvo dopravy, výstav- by a regionálneho rozvoja vypustilo metodiku tvorby PRO, ktorá by mala celý proces vypracovávania samotnej samospráve a spracovateľom uľah- čiť, no deje sa presný opak,“ povedal. Kľúčové je podľa neho zjednodušiť tvorbu dokumentácie a dať možnosť samotným samosprávam, aby tento dokument spracovali lepšie ako ho- ciktorý externý spracovateľ. Rozvoj regiónov sa chytil do sietí byrokracie · TÉMA MESIACA Foto: Stockfresh

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

20 NEXT FUTURE MÁJ 2016 dokončení úseku budú motoristi pre- konávať aj niekoľko vyvýšených úse- kov. „V úvode vstúpia motoristi do 420 metrov dlhého tunela Svrčinovec. Trasa k nasledujúcemu 900 metrov dlhému tunelu Poľana vedie svahmi údolia Čierňanky, pričom v Čiernom je diaľnica vytlačená až na hrebeň masívu Valy. V celom úseku diaľni- ca križuje hlboké údolia miestnych tokov ako Markov potok, Čierny a Gorilov potok, Čadečka a Rieka. V niekoľkých miestach vystúpi diaľ- nica skutočne do závratných výšok,“ informovala vo svojej tlačovej správe Národná diaľničná spoločnosť. V rámci D3 sa tento rok bude budovať náročný úsek na Kysuciach. „Súčasťou kysuckej D3 bude najvyš- ší most v krajine – 84 metrov vyso- ký most Valy. Pre predstavu, výšku mosta možno prirovnať k výške 33-poschodového kolosu. Na výstav- be mostu Valy pracuje 60 robotníkov,“ uviedla NDS. Podľa diaľničnej spoločnosti sa D3 na Kysuciach priblíži k diaľničné- mu prepojeniu krajín stredovýchod- nej Európy v severojužnom smere od Baltu po Stredomorie. „Na úsek D3 Svrčinovec-Skalité od štátnej hranice s Poľskom sa neskôr plynule v križovatke Svrčinovec napojí D3 do Čadce,“ ozrejmila spoločnosť. a doprava tam často stagnuje. Ide o súčasť medzinárodného koridoru a úsek má vplyv na tranzit v smere sever-juh a sever-západ. Celá výstav- ba D3 je veľmi dôležitá. Podnikatelia v tomto regióne netrpezlivo čakajú na jej dokončenie z dôvodu zjednoduše- nia obchodných kontraktov,“ povedal Ľubomír Palčák, generálny riaditeľ Výskumného ústavu dopravného v Žiline. Úsek diaľnice D3 Svrčinovec -Skalité po štátnu hranicu s Poľskom, ktorý sa tiahne žilinským regió- nom, má viac ako 15 kilometrov. Po Zlepšenie infraštruktúry a prepo- jenie regiónov sieťou diaľnic je jednou z priorít na zlepšenie situácie v cestovnom ruchu, ako i zefektívne- nie podnikateľskej činnosti. V tomto roku má práve týmto atribútom do- pomôcť výstavba na diaľnici D3, a to v úseku Čadca, Bukov-Svrčinovec, ktorý sa má dokončiť v októbri tohto roka. Dôležitá D3 „Výstavba na tomto úseku je veľmi dôležitá. Dnes sú tam dosahova- né veľmi vysoké intenzity dopravy VÝSTAVBY DIAĽNIC PRIBÚDAJÚ, NO NIE V ŽELATEĽNOM TEMPE Autor: Martin Karlík Infraštruktúra diaľnic na Slovensku podľa odborníkov stále stagnuje. V úsekoch, kde chýbajú diaľnice, sú komunikácie často preťažené. Rozvoju cestovného ruchu i lepšej podnikateľskej infraštruktúre stále chýba spojenie západu s východom. Zvýšený dopyt podnikateľov i verejnosti je po rýchlom dokončení diaľnice z Bratislavy do Košíc. Posledný termín dokončenia je však podľa odborníkov nereálny. Lepšie by to malo byť na severe krajiny, kde k lepšiemu tranzitu do Poľska má v tomto roku dopomôcť budovanie úseku diaľnice D3. TÉMA MESIACA · Výstavby diaľnic pribúdajú, no nie v želateľnom tempe

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

21 NEXT FUTURE Spojenie Bratislava-Košice v nedohľadne Veľkým tŕňom v oku podnikateľov i odborníkov na cestovný ruch je ne- existujúce diaľničné prepojenie Košíc s Bratislavou. „Výstavba tejto diaľ- nice už mala viac ako štyri termíny ukončenia. Aj posledný z nich, ktorý sa má realizovať v roku 2019, je nere- álny. Pravdepodobne štyri roky bude trvať príprava plus súťaž a minimálne tri roky výstavba. Reálne to vidím až na roky 2023-24,“ povedal Palčák. Táto diaľnica je podľa neho dôle- žitá z dôvodu spájania ekonomicky zaostalejšieho východu z ekonomicky rozvinutejším západom. „Slovensko by potrebovalo aspoň jednu diaľnicu v smere východ-západ a aspoň dve spojenia sever-juh,“ dodal Palčák. V tomto roku sa má zlepšiť in- fraštruktúra na východe Slovenska. Informovala o tom Národná diaľničná Financovanie týchto projektov by malo byť zabezpečené prostredníc- tvom PPP projektov a Operačného programu Integrovaná infraš- truktúra pre roky 2014 až 2020. Financovanie je však zabezpečené len pre niektoré z nich. „Projekty bez v súčasnosti za- bezpečeného financovania s plá- novaným rokom začiatku výstavby 2016 patria medzi stavby, ktorých potreba je vyvolaná pretrvávajúcimi požiadavkami na zvýšenie kapaci- ty exponovaných ťahov, respektíve snahou o presun dopravnej záťaže (najmä nákladnej dopravy) mimo sídelné útvary. To je aj prípad úseku R2 Ruskovce-Pravotice v profile, kde sa na ceste I/50 odhadujú intenzity dopravy viac ako 12-tisíc vozidiel za deň,“ vysvetlil Štefan Machciník z Výskumného ústavu dopravného v Žiline. spoločnosť. Tá spustila v tomto roku aj výstavbu diaľničných obchvatov metropol východného Slovenska – Prešova a Košíc.   Infraštruktúra na východe krajiny „Takmer 8 kilometrov dlhá diaľnica D1 Prešov, západ-Prešov, juh je jed- ným z posledných úsekov severnej diaľničnej spojnice medzi Bratislavou a Košicami. Súčasťou tohto úseku je aj vyše dva kilometre dlhý, dvojrúro- vý tunel Prešov,“ uviedla NDS.  Diaľnica D1 Budimír-Bidovce od Budimíru po križovatku s rýchlost- nou cestou R2 v Košických Oľšanoch bude po dobudovaní rýchlostnej cesty R2 tvoriť juhovýchodný ob- chvat mesta Košice. „Tento 14-kilo- metrový úsek pokračuje priamo za diaľnicou D1 Prešov, západ-Budimír,“ dodala diaľničná spoločnosť. Foto: Stockfresh

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

22 NEXT FUTURE MÁJ 2016 Slovensko ľudí v zahraničí už ne- bude presviedčať o tom, že sme malá veľká krajina (Slovakia: Little Big Country) a ani napríklad o tom, že môžeme byť navždy najlepšími priateľmi (Slovakia. Best friends fo- rever.). Značka Slovensko sústreďuje pozornosť na pridanú hodnotu, kto- rú prináša kreativita. Slogan Dobrý nápad – Slovensko, teda GOOD IDEA – SLOVAKIA, jasne hovorí, že naša krajina môže svetu ponúknuť šikovných ľudí a potenciál spojený s ich dobrými nápadmi a myšlienka- mi. Prioritou v rámci komunikácie je anglická verzia sloganu. Súčasťou logotypu je tento slogan v sloven- skom aj v anglickom jazyku. Prezentačný spot novej značky sa skutočne nesie v duchu dobrých SLOVENSKO STAVILO NA NÁPADY, PRICHÁDZA LOGO GOOD IDEA SLOVAKIA Slovensko mení stratégiu vlastnej prezentácie v zahraničí. Mení sa obsah, no predovšetkým sa mení štruktúra a stratégia, keďže vzniká značka Slovensko. Je to nový branding krajiny, ktorým sa prezentácia Slovenska za našimi hranicami zjednocuje. TÉMA MESIACA · Slovensko stavilo na nápady, prichádza logo Good Idea Slovakia Autor: Ján Beracka Zdroje: Ukážky logotypu.jpg – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, good-idea-slovakia_1482189193.jpg – Creative Department Screenshot z videa - prezentácia Slovenska "Good Idea Slovakia" Zdroj: Youtube

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

23 NEXT FUTURE nápadov pochádzajúcich zo Slovenska. Popri tradičných obrazoch prírodných krás je tento spot predovšetkým galé- riou úspešných slovenských firiem či populárnych festivalov. Značka Slovakia je výsledkom verejného obstarávania, ktoré vypí- salo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Víťazom tohto verejného obstarávania, a teda autorom ideového konceptu znač- ky Slovensko a sloganu, je slovenská firma Creative Department, autorom písma je Peter Biľak. Nová jednotná tvár Slovenska v zahraničí stojí 80-ti- síc eur. Ambíciou Creative Department je, aby nová značka prezentovala Slovensko všestranne. Mala by pri- lákať turistov a napomôcť pri získa- vaní investícií. Autori upozorňujú, že by sa značka dala použiť aj v kultúre, športe či v oblasti exportu. Tento vizuál a prezentované charak- teristiky Slovenska vnikli aj po kon- zultáciách s občanmi. Z prieskumu agentúry Focus vyplýva, že až 83 % respondentov v prieskume súhla- sí s tým, aby Slovensko investovalo prostriedky do vytvorenia vlastnej značky. Prieskum tiež ukázal, že za vhodný nástroj propagácie krajiny považuje prevažná väčšina respon- dentov štátny znak a farby národnej trikolóry. Lajčák upozornil, že je dôležité, aby občania novú značku dobre pri- jali. „Len taká značka krajiny, s kto- rou sa jej obyvatelia identifikujú, má šancu na úspech,“ povedal. S no- vou značkou však bude podľa jeho slov primárne pracovať Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) a Slovenská agentúra pre rozvoj in- vestícií a obchodu (SARIO), keďže adresátom značky je predovšetkým zahraničie. Šíriť by ju však mali všet- ci občania napríklad na športových a kultúrnych podujatiach. Jednotné logá ministerstiev Súčasťou nového brandingu je aj zjednotenie identity orgánov štátnej správy. Aj táto úloha bola súčasťou verejného obstarávania. Súčasťou značky Slovensko je teda aj jednotná forma loga jednotlivých ministerstiev a ďalších štátnych orgánov. Doteraz rôzne logá ministerstiev a ďalších štátnych úradov nemali spoločnú líniu. Jednotné logá budú od 1. janu- ára budúceho roku záväzné pre mi- nisterstvá, pre ostatné štátne úrady bude jednotná forma odporúčaná. Jednotný vizuál majú logá minister- stiev vo viacerých krajinách, naprí- klad Nemecko. Nové vizuály sa budú do praxe zavádzať od prvého októbra. Rôznorodosť, vynachádzavosť, vitalita a autentickosť Podľa autorky vizualizácie Simony Bubánovej bolo kľúčové nájsť niečo autentické, pôvodné a veľmi sloven- ské. Dôraz kládli na to, aby predsta- vili modernú krajinu, ktorá môže ťažiť nielen z tradícií, ale aj z nápadov, vynálezov a produktov, ktoré sa do- kážu v súčasnosti presadiť vo svete. „Chceli sme poukázať na to, na čo môžu byť dnes Slováci hrdí,“ zhrnula Bubánová. „Nová značka odráža to, čo si ob- čania želajú, aby sa s krajinou spájalo a čo ju charakterizuje: rôznorodosť, vynachádzavosť, vitalita a autentic- kosť,“ zdôraznil minister zahranič- ných vecí Miroslav Lajčák. Celý pro- ces tvorby značky Slovensko označil za unikátny a kredibilný. Tvorbou značky sa rezort diplomacie zaoberá už od roku 2009. Slovensko stavilo na nápady, prichádza logo Good Idea Slovakia · TÉMA MESIACA Celú prezentáciu si môžete pozrieť na www.nextfuture.sk

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

24 NEXT FUTURE MÁJ 2016 SLOVENSKO BY DO SVETA MOHLO PREDAŤ AJ ZÁŽITKY Z OBLIEVAČKY Autor: Martin Karlík TÉMA MESIACA · Slovensko by do sveta mohlo predať aj zážitky z oblievačky Súboje rytierov v stredovekom brnení i na koňoch, dril dravcov a umenie sokoliarov, prechádzky zrúcaninami za sprievodu dobovej hudby či vodenie turistov po farme, ktorá cho- vanými zvieratami i úpravami terénu pripomína Austráliu. To sú všetko lákadlá našej krajiny, his- tóriou i zážitkami opradeného Slovenska. Máme čo ponúknuť turistom, no často sa stávame obeťou vlastného, nedostatočne aktívneho marketingu a komunikácie so zahraničnou klientelou. Nevieme sa predať „Témou, ktorá je nedostatočne komunikovaná, sú naše unikátne slovenské produkty, v zmysle jedi- nečného folklóru, tradičných remesiel a ľudových zvykov, akými je napríklad drotárstvo,“ povedal Pavol Kuban, predseda správnej rady Asociácie di- gitálnych marketingových agentúr. Kľúčové je podľa neho ponúknuť ľuďom niečo, čo inde nenájdu. „Viem si predstaviť komunikáciu postavenú na zážitkoch, ktoré nikde inde na svete nezažijete, ako napríklad fašiangy, veľkonočná ob- lievačka, slovenské Vianoce. Rovnako naše koliby s haluškami, strapačkami za našimi hranicami ne- nájdete,“ vysvetlil Kuban. Nápady pribúdajú Zlepšené služby pre zahraničných klientov a zvyšo- vanie povedomia v zahraničí v danom regióne sú už u niektorých podnikateľov badateľné. Ratingové agentúry cestovného ruchu Slovensko často deklasujú na spodné priečky v Európe. Čím to je, že naše produkty i služby stále nevieme dostatočne dobre predať a ako sa dá táto situácia zlepšiť?

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

25 NEXT FUTURE „Za úspech považujem zvyšovanie úrovne služieb a rozmach wellness hotelov, akvaparkov. Okrem navštevovanej Bratislavy majú čo ponúknuť nielen zahraničnej klientele, ale aj domácim Vysoké Tatry. Pozitívne je, že prvé lastovičky vidno stále viac aj v regiónoch,“ povedal Kuban. Zvládnutý marketing je pre slovenských pod- nikateľov kľúčovým. „Budúcnosť marketingu vi- dím v komunikácii unikátnych služieb a produk- tov a vo využívaní cieleného personalizovaného digitálneho marketingu za hranicami Slovenska,“ dodal Kuban. Nelichotivé hodnotenia Marketingový rating nám často znižujú odborné portály, ktoré sa venujú turizmu. Minulý rok na- príklad Svetové ekonomické fórum vydalo štúdiu konkurencieschopnosti v turizme The Travel & Tourism Competitiveness Report, ktorá vychádza každé dva roky. Slovensko sa v ratingu umiest- nilo zo 141 krajín celého sveta až na 61. mies- te, naproti tomu také Česko je na 37. mieste. Hodnotenie sa venuje množstvu faktorov od infraštruktúry, ľudských zdrojov až po prírodné a kultúrne bohatstvo. Najlepšie Slovensko dopad- lo v kategórii Zdravie a hygiena, kde sa hodnotí dostupnosť zdravotnej starostlivosti a hygienické podmienky. Celkovo v tejto oblasti skončilo na 14. mieste. Najhoršie na tom bolo Slovensko v té- mach turizmu, v odvodovom zaťažení zamest- návateľov (136.), rozvoji leteckej dopravy a in- fraštruktúry (129.) a hodnotení podnikateľského prostredia v turizme (112.). Na Slovensku však existujú regióny, ktoré podľa odborníkov na cestovný ruch idú správnym sme- rom. Ešte koncom roka 2014 napríklad Čachtický hrad a obec získali prestížne ocenenie od združenia British Guild of Travel Writers zo siedmich nomi- novaných destinácií po celom svete. História láka Čachtický hrad a obec získali v poradí už druhé ocenenie britských novinárov pre Slovensko. Túto poctu získal v minulosti aj akvapark v Poprade. Samotné ocenenie bolo veľmi prestížne, išlo o združenie British Guild of Travel Writers a cenu udelilo počas veľtrhu cestovného ruchu World Trade Market v Londýne začiatkom novembra. Obec tak bola ocenená po vydarenej rekonštrukcii hradu v Čachticiach a prezentácii histórie spätej s krvavou grófkou Alžbetou Báthoryovou. Na Slovensku máme práve v oblasti histórie veľmi veľa lákadiel pre turistov. Medzi nimi sú určite najväčší hrad v strednej Európe, Spišský hrad, či v centre mesta situovaný Trenčiansky hrad. Trenčín napríklad veľmi dobre spojil his- tóriu s marketingom aj v oblasti hotelierstva. Tamojší hotel Elizabeth, ktorý vznikol ešte v roku 1900, je držiteľom ocenení historických hotelov Európy najmä v rámci starostlivosti o zákazní- kov. „Súčasný trend je spájať viacero produktovo podobných subjektov pod jednu strechu. Dobrým príkladom je Asociácia Historických Hotelov Slovenska, ktorá robí marketing pre takmer 20 slovenských historických hotelov spoločne a darí sa jej pritiahnuť stále viac návštevníkov, predovšetkým zahraničných. Hotelierom dnes často chýba know-how a prekážkou môžu byť aj financie. Celkovo však marketingu v cestovnom ruchu určite pomáhajú moderné technológie a distribúcia produktu v online priestore,“ pove- dal Ján Svoboda, prezident Asociácie Historických Hotelov Slovenska. Slovenské rarity Na Slovensku však často máme i rarity, ktoré lá- kajú množstvo záujemcov a v našej krajine by ste ich nečakali. Príkladom môže byť zoofarma v obci Modrová neďaleko Piešťan. „Na farme sú zastúpené všetky hospodár- ske zvieratá chované na Novom Zélande. Ovce Romney zastupujú Nový Zéland, klokany a emu Austráliu, škótsky horský dobytok Veľkú Britániu. Zamestnanci farmy sa o zvieratá starajú rovnakým spôsobom ako v ďalekej Oceánii. Aj preto im ne- dostatok zvedavých návštevníkov nemusí robiť starosti. Pôvodnými obyvateľmi Nového Zélandu sú Maori. Ani u nás nechýba štylizované tradičné maorské osídlenie – maorská osada. V takmer au- tentickom lesnom prostredí uvidíte príbytky, v kto- rých bývali Maori pred 300 – 400 rokmi,“ píše sa na webe farmy Modrová. Slovensko by do sveta mohlo predať aj zážitky z oblievačky · TÉMA MESIACA

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

26 NEXT FUTURE MÁJ 2016 NAD PODNIKATEĽMI NA SLOVENSKU SA NAĎALEJ ZMRÁKA Autor: Ján Beracka TÉMA MESIACA · Nad podnikateľmi na Slovensku sa naďalej zmráka Slovenskí podnikatelia sa naďalej sťažujú Podnikateľská aliancia Slovenska upozorňuje, že index podnikateľského prostredia kontinuálne klesá, a to platilo aj na sklonku minulého roka. „Index podnikateľského prostredia klesá už desať rokov s jedinou výnimkou v roku 2010. Za posled- ného tri a pol roka klesol z 85 na 56 bodov, stratil tak 29 bodov, teda vyše tretinu svojej hodnoty,“ uvádza PAS. Na konci minulého roka mal za se- bou tri a pol roka druhý vládny kabinet Roberta Fica. „V hodnotení jednotlivých položiek indexu podnikateľského prostredia si za posledný štvrť- rok vlaňajška pripísala najväčší pokles ‚vymáha- teľnosť práva a funkčnosť súdnictva‘. Hoci táto oblasť prešla za posledný rok a pol viacerými zme- nami, tie sa z pohľadu podnikateľov neprejavili na riešení bežných problémov, s ktorými sa v justícii stretávajú,“ upozorňuje PAS. Druhým najvýraznejším problémom bola podľa podnikateľov na konci minulého roka ob- lasť „uplatňovanie princípu rovnosti pred záko- nom“. Podpora niekoľkých veľkých zahraničných Slovenskí podnikatelia sa neustále sťažujú na zlé podnikateľské prostredie, na tomto fronte sa v podstate žiadny výrazný posun smerom k zlepšeniu nedeje. Z pohľadu podnikateľov už roky platí, že podnikateľské prostredie je čoraz horšie, hoci širší pohľad aj za hranice Slovenska ukazuje priaznivejší obraz.

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

27 NEXT FUTURE investorov, no často na úkor všetkých ostatných, ktorí ich podporu zaplatia v podobe vyšších daní či odvodov, zasahuje najmä menších podnikateľov veľmi negatívne,“ uvádza PAS. „Okrem investič- ných stimulov či daňových prázdnin pre vybrané podniky vadia podnikateľom aj niektoré zákony či opatrenia šité na mieru konkrétnym podnikom, ako to bolo aj pri novele stavebného zákona,“ dopĺ- ňa. Treťou najpálčivejšou oblasťou je podľa sloven- ských podnikateľov „zrozumiteľnosť, použiteľnosť a stálosť právnych predpisov“. V medzinárodnom porovnaní si však Slovensko polepšuje. PAS analyzuje podnikateľské prostre- die aj prost red- níctvom štyroch prestížnych medzi- národných rebríč- kov, ktoré ich kaž- doročne vydávajú: Svetové ekonomic- ké fórum (WEF), Svetová banka (WB), Heritage Foundation a Transparency International. Superindex PAS zaraďuje Slovensko na 35. priečku, najvyššie je Singapur, na druhej priečke sú Hongkong a Nový Zéland. „Podnikateľské prostredie na Slovensku sa teda podľa výsledkov štyroch renomovaných inšti- túcií počas uplynulých dvanásť mesiacov nepatrne zlepšilo a kvalitou podmienok na podnikanie sa krajina posunula bližšie k najúspešnejším štátom sveta,“ hovorí PAS. Stredná Európa je optimistickejšia Kým na Slovensku sa situácia zhoršuje, priazni- vejší je obraz v rámci strednej Európy. Ukazuje to prieskum spoločnosti Deloitte na rok 2016 medzi finančnými riaditeľmi firiem. Až 65 % predpove- dá, že obrat ich spoločnosti sa zvýši v najbližších 12 mesiacoch, pri- čom 40 % respon- dentov oča káva z v ýšenie marží, investičných ná- kladov a zamestna- nosti. Z prieskumu ďalej vyplýva, že 51 % respondentov uviedlo, že finančné zdravie ich spoločností sa za posledných šesť mesiacov zlepšilo. Ani tento prieskum však nehovorí o idyle. Až 71 % finančných riaditeľov sa domnieva, že teraz nie je vhodný čas na veľké riskovanie čo sa týka investícií. Deloitte robil prieskum v jedenástich krajinách, vrátane Slovenska a Česka. Zúčastnilo sa ho takmer 500 respondentov. Prieskum spoločnosť Deloitte nerobila v silných ekonomikách ako Rakúsko a Nemecko. Prieskum ukázal, že výhľad podnikateľ- ského prostredia je lepší ako pred rokom. „Finanční riaditelia cítia menšiu neistotu na trhu ako pred ro- kom, čo má kladný vplyv na ich prognózy týkajúce sa investovania a rozvoja ich spoločností. Pokles ne- istoty možno chápať aj ako pozitívne vyhliadky pre trh fúzií a akvizícií, ktorý by mal rásť aj v nasledujú- com roku,“ uvádza firma Deloitte. „Hoci finanční riaditelia očakávajú, že sa zlep- ší schopnosť ich spoločností splácať dlh, len málo z nich plánuje čerpať ďalšie úvery. Interné finan- covanie preto považujú za najreálnejší zdroj inves- tičného kapitálu, hoci do úvahy možno vziať aj iné zdroje. Najmä spoločnosti pôsobiace v krajinách eurozóny považujú bankové úvery za správny zdroj investičného kapitálu,“ zistila spoločnosť Deloitte. Nad podnikateľmi na Slovensku sa naďalej zmráka · TÉMA MESIACA Index podnikateľského prostredia klesá už desať rokov s jedinou výnimkou v roku 2010. Foto: Stockfresh

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

28 NEXT FUTURE MÁJ 2016 PEC NÁM SPADLA, KTOŽE NÁM JU POSTAVÍ...? Autor: Jana Poláčiková EKONOMIKA · Pec nám spadla, ktože nám ju postaví...? Pri nekonečných debatách o programových prienikoch štandardných politických strán, programových neprienikoch neštandardných prvkov v politickom demokratickom systéme, vy- kradnutých politologických pojmoch ako ľavica, pravica, konzervatívci, liberáli, fašizmus, naciz- mus, extrémizmus, xenofóbia atď., zabúdame, ne- vieme, nechápeme demokraciu ako spoločenský, evolučný proces, v ktorom niet cesty späť. Aj v kolíske demokracie, v antickom Grécku, dostávala (demokracia) rôzne formy a prejavy, kto- ré boli odrazom vývoja spoločenských potrieb: od priamej demokracie – volených zástupcov ľudu (se- nátorov) až po vládu oligarchov, keď sa skončil zlatý vek antickej demokracie. Od Grékov sme sa nič nenaučili a ani nepoučili Až novoveku vďačíme za formovanie a právne ukotvenie občianskych práv, aké sme doteraz v ce- lej histórii ľudstva nemali. Naučili sme sa parti- cipovať na moci, zodpovedať za výkon moci, lebo je zverená občanom – prostredníctvom občanov. Deklarovanie a kodifikovanie prvých ústavných systémov od čias Solóna malo taký vplyv na dy- namický rozvoj industriálnej spoločnosti, že na- dobudlo charakter megatrendu globalizácie. A tak sme prešli štandardnou parlamentnou demokra- ciou politických strán, ktoré nezvládli ani prvú sve- tovú vojnu, ani neskorší nástup fašizmu a nacizmu, ktorý vyústil do druhej svetovej vojny. Sľubovali Politici, politológovia, analytici boli prekvapení výsledkami parlamentných volieb 2016 na Slovensku. Na politickom nebi štandardnej demokracie sa však blýskalo a hrmelo už dlho. A nielen u nás. Aj v Európe. A dokonca aj v USA.

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

29 NEXT FUTURE sme si vybudovať nový, lepší a spravodlivý svet pre všetkých. Vyskúšali sme sociálny experiment vedú- cej ulohy jednej strany v spoločnosti, ktorý zdevas- toval na dlhé desaťročia nielen pluralitu politických strán, ale aj pluralitu názorov, postojov a myšlienok na fungovanie spoločnosti. Podarilo sa nám vybu- dovať „reďkovkový svet“: zvonka červený, zvnútra biely, ktorému už neveril nikto. Absurditu systému vystihuje výrok z filmu Pelíšky: „Někde udělali chy- bu soudruzi z NDR!“ A zrútil sa pomerne rýchlo, aby sme sa nakoniec z tejto slepej uličky opäť vrátili do globalizovaného sveta, globalizovaných politic- kých systémov. Opäť sme si sľúbili, že sa vláda ľudu vráti do rúk ľudu. Je jedno, koho volíš, aj tak volíš tých istých A tak sme statočne volili politické strany, ktoré programovo mali veľké ciele, vízie. Konečne sme sa dostali aj do Európy, korunu sme vymenili za euro, máme svoju hviezdičku na vlajke elitného klubu EÚ a hráme okrem tej našej hymny Nad Tatrou aj Ódu na radosť. Len tej radosti sa akosi vytratilo. Stratili sme sa v tej Európe. Zažívame krízu vlastnej iden- tity. Sme vykorenení. Oficiálne štatistiky hovoria o 300 000, najmä mladých Slovákov odídených do zahraničia za prácou. Reálne ich je však viac. Hladové doliny nie sú len vyľudnené, ale aj pre- starnuté. A Európa z Bruselu sa nám opäť vzďaľuje a odcudzuje. Európske témy sa scvrkli na euroval, Grexit, Brexit, zakrivené uhorky, rum, ktorý ne- môže byť rum, ale tuzemák, príp. um, a migračné kvóty. Eurofondy sú spájané s korupciou naprieč všetkými politickými stranami. Sprofesionalizovali sme inštitúty priamej demokracie z volených zástupcov ľudu na partokraciu Slovensko vlastní zopár finančných skupín, ktoré si rozdelili sféry vplyvu. Privatizovali si výrobu, služby, prírodné zdroje, obce, mestá, ale aj naše zdravie, vzdelávanie, aj charakter. Sprivatizovali si politický systém, prostredníctvom ktorého riadia zákonodarnú aj výkonnú moc. Vybudovali sme systém, v ktorom sa rodíte s hendikepom kasty. Ak ste sa narodili do chudobnej rodiny, nemáte šance na úspech, napriek talentu, nadaniu. Zostanete so- ciálne a spoločensky vylúčení. Rovnaká štartovacia dráha, právo šance na úspech neplatí už ani v škole, pretože nie všetci majú rovnaký prístup ku kvalit- nému vzdelaniu. Ako byť hrdým Slovákom a záro- veň Európanom? Akú víziu má Europa? Akú víziu má Slovensko? Čo ponúkneme mladým ľuďom, aby tu chceli žiť, aby sa vrátili? Budúcnosť bez perspek- tívy? Starobu bez úcty a uznania? Za tých tridsať rokov sa pri korytách vystriedali všetci: štandardní aj neštandardní. V takomto spo- ločenskom marazme, bez reflexie politických elít sa objavujú spasitelia s jednoduchými riešeniami, extrémistickými názormi a s narastajúcou volič- skou základňou. Bez nákladnej politickej reklamy a kampane. Zájdu do dediniek a osád, v ktorých skapal pes, a v ktorých živého politika doteraz nevi- deli, lebo Bratislava je ďaleko a internet nepoznajú. Aj do takých, ktoré vypálili nacisti v druhej sveto- vej vojne. Paradoxy historickej pamäte národa. A voľby dopadli tak ako dopadli. Presne podľa očakávania. Len štandardní politici, politológovia a analytici sa divili. Hysterickými záchvatmi nás zá- sobujú myšlienkovými perlami o povinných exkurzi- ách žiakov do koncentračných táborov, špeciálnych hodinách o extrémizme, generalizujúcom hodno- tení bezduchej mládeže, nacistických a extrémistic- kých prvovoličoch, zlyhaní školy, učiteľov a celého školstva. Zlyhala však spoločnosť, štát, politickí lídri a elity národa. Rezignovali sme na princípy demok- racie, na občiansku spoločnosť, na rodinu, na vzde- lanie, na vládu ľudu prostredníctvom ľudu. Žneme len to, čo sme zasiali. Extrémizmus môžeme po- raziť len lepšou alternatívou, perspektívou, lepším Slovenskom, lepšou Európou, ktorá bude rešpekto- vať diverzitu, rôznorodosť, pestrosť. Po približne 25 rokov trvajúcej vzťahovej kríze medzi Veľkou Britániou a Francúzskom prišla na oficiálnu návštevu do Paríža Kráľovná Alžbeta I., ktorú poddaní jej veličenstva volajú Queen Mum. Večer na slávnostnej recepcii predniesla brilantný štátnický prejav, ktorý ukončila prípitkom plynu- lou francúzštinou: „Nech žijú rozdiely! Na dobré vzťahy!“ Na pozadí krízy európskej identity nám tak jej veličenstvo pripomenulo, kto sme a aké miesto v Európe máme. Len také, aké si vybudujeme sami. Pec nám spadla, ktože nám ju postaví...? · EKONOMIKA

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

30 NEXT FUTURE MÁJ 2016 PANAMA PAPERS SKRÝVAJÚ ZLOČINY, NIE SÚ VŠAK LEN O TOM Autor: Ján Beracka EKONOMIKA · Panama Papers skrývajú zločiny, nie sú však len o tom Príkladom podozrenia na pochybné praktiky je situácia na Islande. Premiér Sigmundur David Gunnlaugsson sa objavil v dokumentoch firmy Mossack Fonseca. Vládna kríza sa v krajine rozpú- tala v nedeľu 3. apríla. Protesty, tisíce ľudí v uliciach, lietali vajcia a banány. Už v utorok 5. apríla bolo jas- né, že premiér situáciu nezvládne a z čela vlády odi- šiel. Na jeho post nastúpil podpredseda premiérovej Progresívnej strany Sigurdur Ingi Jóhannsson. Dokumenty Panama Papers totiž odhali- li, že na Britských panenských ostrovoch mal Gunnlaugsson a jeho manželka Anna Sigurlaug Pálsdóttirová firmu Wintris. Keď sa Gunnlaugsson stal v roku 2013 premiérom, svoju účasť v tejto fir- me nepriznal. Po niekoľkých mesiacoch svoj podiel predal svojej manželke a naúčtoval jej za to jeden dolár. Táto firma mala významný podiel v island- ských problémových bankách a ako premiér sa Gunnlaugsson dostal do konfliktu záujmov. Firmy ako Mossack Fonseca umožňujú vy- tváranie spoločností, ktoré majú nejasné pozadie Panama Papers je škandál veľkých rozmerov. Objavili sa konkrétne údaje o tom, ako sa vyvážajú peniaze do daňových rajov. Svet si už niekoľko dní vo veľkom kladie otázku, či je to legálne. Odpoveďou je, že legálne to byť môže, v mnohých prípadoch však nie je. V týchto zoznamoch sú však aj podnikatelia, ktorí odišli do priaznivejších podmienok pre podnikanie.

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

31 NEXT FUTURE a skutočne hrozí, že sa vytvára prostredie vhodné na pranie peňazí či skrývanie aktív. Príbeh island- ského expremiéra naozaj ukazuje, že offshore fir- ma dokáže ukryť nepohodlný majetok. Vývoj na Islande je, zdá sa, toho príkladom, keďže premiér krajiny zo svojho postu odstúpil. Daňové raje lákajú aj poctivých Bolo by však nešťastné považovať pôsobenie v da- ňovom raji za, s nadhľadom povedané, prizna- nie viny. Daňové raje sú rajmi aj preto, že môžu skutočne pomôcť rozvoju legálneho podnikania. Impulzom pre odchod do daňového raja môže byť jednoducho nefungujúce prostredie v domácej kra- jine. Konkrétnych dôvodov môže byť viacero. „Je to najmä anonymné vlastníctvo spoločností, dlhoroč- ná stabilita a spoľahlivosť právneho systému, ako aj nízke, prípadne nulové majetkové dane a extrémne nízka byrokracia v týchto krajinách,“ upozorňuje Peter Kremský, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS). Podnikať v daňovom raji teda naozaj môže byť v poriadku. „Fungujeme v otvorenej ekonomike. Založiť si firmu a podnikať kdekoľvek na svete je le- gálne a legitímne,“ upozorňuje analytik spoločnosti Bisnode Milan Seliak. „Firmy, ktoré tu sídlia, však tiež musíme rozdeliť do dvoch skupín. Jedna sku- pina hľadá destinácie, kde je pre ich biznis lepšie podnikateľské prostredie ako v domácej krajine. No to je legálne. No druhá skupina hľadá tú nelegálnu cestu, utajiť vlastníctvo kvôli tomu, že chcú utajiť nelegálne príjmy, ako napríklad úplatky, príjmy z trestnej činnosti či predaja drog,“ hovorí Seliak. „Dokumenty z Panamy sa môžu týkať oboch skupín firiem. No pokiaľ sa z nich nedokáže trestná čin- nosť, tak stále platí prezumpcia neviny,“ hovorí. To, čo je lákavé aj pre podnikateľov, ktorí ne- schovávajú nelegálnu činnosť, je únik pred nefun- gujúcim systémom. „Mnoho podnikateľov sa preto rozhodlo virtuálne preniesť svoje podnikanie do daňových rajov, aby zabránilo svojej vystopova- teľnosti na Slovensku a následnému vydieraniu, Panama Papers skrývajú zločiny, nie sú však len o tom · EKONOMIKA Foto: Stockfresh

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

32 NEXT FUTURE MÁJ 2016 EKONOMIKA · Panama Papers skrývajú zločiny, nie sú však len o tom útokom na svoju rodinu, zdravie a život. Ich há- dzanie do jedného vreca s daňovými podvodníkmi a schránkovými firmami, tunelujúcimi štát, ktoré sa rozmohlo po zverejnení Panama Papers, je preto povrchné a nespra- vodlivé,“ hovorí Kremský. Pre niektorých podnikateľov totiž môže byť kľúčové, že sa dokážu v da- ňovom raji „schovať“. „Najmä podnikatelia v stre- doeurópskych a východoeurópskych krajinách sa často musia obávať vplyvu organizovaného zločinu, ktorý pátra po úspešných podnikateľoch a usiluje sa na nich priživovať vo forme výpalníctva, vyhráža- nia sa a ďalších kriminálnych činov. Polícia často nedokáže podni- kateľom poskytnúť dostatočnú ochra- nu, objavujú sa do- konca náznaky, že s organizovaným zločinom spolupra- cuje alebo aspoň jeho aktivity trpí,“ povedal Kremský. „Podobne sa objavujú náznaky prepojenia zločincov s politickými špičkami na regionálnej či celoštátnej úrovni,“ hovorí.  Táto klíma by mohla spôsobiť, že perspektívne krajiny Slovensko definitívne opustia. „Bola by to škoda najmä v prípade inovatívnych a technologic- kých firiem, ktoré by mohli dlhé roky podporovať rast ekonomiky, vytvárať pracovné miesta a živiť rozvoj krajiny,“ povedal Kremský. Výmena informácií Popularita daňových rajov je istým spôsobom kri- tickou spätnou väzbou pre nefungujúce systémy po celom svete. Je však kľúčové bojovať proti nega- tívnym javom, ktoré sú s daňovými rajmi spojené. „Na zamedzenie nelegálnych aktivít je dôležité zvý- šiť transparentnosť. Preto je dôležité, aby aj z týchto lokalít boli informácie dostupné. Minimálne pre štátnu správu a orgány činné v trestnom konaní. V tomto smere už Európska únia a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a roz- voj (OECD) prijali mnohé opatrenia, aby bola výmena informácií povin- ná,“ upozorňuje Seliak. O z v ý š e n i e transparentnosti sa medzinárodná komunita skutočne snaží, vý- razný úspech v tomto smere zatiaľ chýba. Naozaj existuje snaha o systém výmeny daňových in- formácií. OECD pre skupinu ministrov financií krajín G20 vypracovalo správu, z ktorej vyplý- va, že množstvo jurisdikcií sa ešte musí pripojiť k systému automa- tickej výmeny da- ňových informácií. Množstvo krajín sa k tomuto systému pripojiť odmiet- lo. Pripojilo sa za- tiaľ 98 jurisdikcií, potrebný je však väčší počet, aby nevznikali diery v systéme. Systém výmeny in- formácií by mal začať fungovať v budúcom roku, prípadne v roku 2018. „Naše štandardy daňovej transparentnosti sú silné,“ povedal generálny tajomník OECD Ángel Gurría. „Je potrebné efektívne ich implementovať v celosvetovom meradle, týka sa to každého bez výnimiek, aby sa nedalo nikde schovať,“ povedal Gurría. Je však nejasné, či vôbec existuje vôľa na prija- tie efektívnych opatrení proti zamedzeniu ukrý- vania nekalých aktivít v daňových rajoch. „To, že do kauzy Panama Papers boli zapojené sveto- vé politické špičky vyvoláva určitý skepticizmus, pretože práve politici sú osoby, ktoré by mali tieto opatrenia vymýšľať a uplatňovať,“ uzatvára Milan Seliak. Je nejasné, či existuje vôľa na zamedzenie nelegálnych praktík v daňových rajoch. Opatrenia pripravila napríklad OECD, nie sú však nepriestrelné. Daňové raje sú možnosťou na únik pred zákonom, no pre poctivých podnikateľov môžu byť únikom pred nefungujúcim podnikateľským prostredím.

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

33 NEXT FUTURE Foto: Stockfresh

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

34 NEXT FUTURE MÁJ 2016 EKONOMIKA · Anketa Panama Papers Anketa: Čo podľa vás zmenia vo svete odhalenia vyplývajúce z Panama Papers? Akým spôsobom sa môže zmeniť pohľad sveta na daňové raje z politického či ekonomického hľadiska? NÁZOR MESIACA PANAMA PAPERS krajinách. Ukazuje sa, že horšie sú na tom krajiny, v ktorých je menej transparentná ekonomika. V tých- to krajinách je silnejšia motivácia. Príkladom môže byť Rusko. V prí- pade krajín, kde je menej transpa- rentná ekonomika, je do tejto kauzy zapojených výrazne viac aktívnych politikov. k radikálnym riešeniam a antisysté- movým stranám, čo vidíme už dnes na Slovensku.  Politikov by k zvýšeniu transpa- rentnosti museli dotlačiť voliči, a pre tých je to taká vzdialená a dlhodobá téma, že pochybujem, že si ju zapa- mätajú viac ako týždeň. Pravidlá by sa dali zaviesť veľmi jednoducho, ale nie sú v záujme politikov, ktorí ťažia z netransparentnosti. Zmôjho pohľadu je zaujímavé, ako táto kauza ukazuje na pomer síl medzi ekonomikou a politikou. Offshore firmy sa stávajú systémo- vým prvkom spoločnosti a je otázne nakoľko je primeraný. Ide o výsledok globalizácie, a z toho vyplýva vážny problém. Kauza Panama Papers po- ukazuje na to, kto daňové raje naj- viac zneužíva. Obávam sa, že offshore firmy sa vo väčšej miere ako na daňovú optimalizáciu využívali na schová- vanie príjmov aj významných osôb, ktoré riadia dianie v jednotlivých Myslím si, že nezmenia takmer nič. Ľudia, ktorých láka moc a jej zneužitie na obohatenie sa, budú ďalej hľadať možnosti, ako svoje nečestné správanie ukrývať za fasádu poctivcov, ktorí nič nemajú. Keďže k takýmto ľuďom patria až na výnimky aj politici, nedovolia účin- né obmedzenie možností ukladať si peniaze do daňových rajov. Prinesie to len ďalší pokles dôvery občanov k politikom, čo zrýchli proces úpad- ku tradičných strán založených na delení moci a majetku. Občania sa budú logicky stále viac prikláňať GRIGORIJ MESEŽNIKOV, riaditeľ Inštitútu pre verejné otázky (IVO) PETER KREMSKÝ, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

35 NEXT FUTURE Anketa Panama Papers · EKONOMIKA Musí tu byť však úprimná vôľa prijímať také zákony, ktoré toto umožnia. Zároveň je nutné otvoriť prístup k informáciám z neštan- dardných lokalít. Ideálne je však zamedziť tomuto konaniu do takej miery, aby nelegálne konanie ne- bolo také jednoduché, musí sa teda výrazne sťažiť. Osobne už dlhší čas sledujem snahu o transparentnosť, no tá často naráža na ochranu osobných údajov a súkromia. Preto riešiť túto proble- matiku nie je vôbec jednoduché, ale každý krok, ktorý zníži túto možnosť, je pozitívny. V našich štatistikách bu- deme stále sledovať, ako sa vyvíja po- čet firiem umiestnených v daňových rajoch. To nám bude dávať čiastočnú odpoveď, ako sú zákonodarcovia a Únia úspešní. Pokiaľ ide o prípadný tlak na zvyšova- nie transparentnosti, som dosť skep- tický. Platí to najmä pokiaľ sa pozrie- me na celosvetovo rastúci dopyt po súkromí a ochrane osobných údajov, ktorý bol spôsobený najmä zvyšujú- cim sa zasahovaním zo strany štátov, korporácií, ale aj nadnárodných orga- nizácií do používateľských informácií. Pokiaľ nebudú ľudia dôverovať inšti- túciám, budú mať zvýšený dopyt po utajení, či už robia alebo nerobia niečo nelegálne. Popularita bitcoinu v tom- to smere nahráva do rúk obhajcom anonymity a súkromia. Práve krajiny ako Panama či Belize žijú z reputácie daňových rajov. Pochybujem, že dopyt po tomto type služieb klesne. Pokiaľ sa zvýši boj so súkromím v mene trans- parentnosti, znova len zvýši motiváciu odporcov prísť s novými riešeniami. svojej politickej kariéry prijímajú úplatky či iné príjmy. O probléme daňových rajov sa vie dlhodobo, no krokov, ako ich eliminovať, je mini- mum. A ešte menej ich je účinných. Keď sa pozrieme do budúcnosti, som skeptický. Dôvodom je to, že kauza odhalila priame využívanie týchto destinácií práve politikmi, ktorí by mali prijímať zákony a opatrenia na ich zamedzenie. Treba však po- vedať, že firmy a ľudia budú stále hľadať spôsoby, ako si znížia daňové zaťaženie, ako skryjú vlastníctvo či ochránia svoj majetok. Priestor tu určite je na to, aby sa obmedzovali nelegálne praktiky. Najmä s praním špinavých peňazí, financovaním teroristov a odha- ľovaním politických špičiek zapo- jených do nelegálnych obchodov. mohli zabrániť či už legálnosti, ale- bo jednoduchosti vytvárania týchto schém pre obchádzanie daní zo strany bohatých ľudí. Na strane druhej však môže práve tento škandál oslabiť prá- ve pozíciu zástancov vysokého zda- nenia. Totiž pokiaľ bohatší a mocní si budú vedieť zariadiť, ako sa daniam vyhnúť, obhajoba vyššieho zdaňova- nia bude oveľa náročnejšia, keďže do- padne najmä na tých s menšími mož- nosťami sa mu vyhnúť. Daňové raje u kritikov určite stratia, ale zároveň si myslím, že kritika sa zameriava naj- mä na ľudí, ktorí tieto raje využívajú a nie na ich samotnú existenciu. Tej sa totiž nedá vyhnúť. Je potrebné sa jej prispôsobiť. Aby ľudia nemali moti- váciu utekať pred daňami do Panamy, treba daňový režim zmeniť v Európe tak, aby ich to k tomu nemotivovalo. Vďaka kauze Panama Papers sa svet dozvedel, čo si mnohokrát iba myslel, že politické špičky majú nelegálne príjmy, ktoré musia skrý- vať cez daňové raje. Znamená to, že je vysoká pravdepodobnosť, že počas Odhalenia vyplývajúce z Panama Papers môžu mať dvojaký vplyv. Z verejnej diskusie a negatívneho hod- notenia zo strany verejnosti môžu to- tiž na jednej strane vyťažiť obhajcovia z obmedzení, ktoré by v budúcnosti MILAN SELIAK, analytik spoločnosti Bisnode MARTIN REGULI, analytik Nadácie F. A. Hayeka

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

36 NEXT FUTURE MÁJ 2016 Bojíme sa strát až natoľko, že ich podvedome rozmnožujeme  BOJÍME SA STRÁT AŽ NATOĽKO, ŽE ICH PODVEDOME ROZMNOŽUJEME  Autor: Jakub Křivan, C-QUADRAT Deň na dostihoch sa blíži ku koncu. Veľa stáv- kujúcich je v strate. Ale posledný pretek je ešte otvorený. Čo podniknúť? Jasná vec – ešte raz zariskovať väčšiu sumu peňazí  na outside- ra. V prípade,  že vyhrá vyvážili by sa jednou ra- nou všetky straty. Riskovali by ste na tohto outsidera aj v prípa- de, že by ste boli dovtedy v pluse? Prečo by sme mali ohroziť celodennú výhru s takou riskantnou stávkou? Zistenie behaviorálnej ekonomiky je po- zoruhodné. Výsledok z predchádzajúcich stávok – denná strata alebo zisk, má vplyv na správanie pri ďalších stávkach. V prípade väčších predošlých strát riskujeme viac, naopak keď dosiahneme zisky, naše ďalšie stávky sú veľmi opatrné. Dôležité je neprehrať Empiricky je potvrdené, že na dostihoch sa stávky na takzvané long shots, teda žrebcov s malou šan- cou uspieť, uzatvárajú predovšetkým na konci dňa. Nadpriemerne veľa peňazí sa teda stavia na kone, ktorých šanca na víťazstvo je v pomere ku stávke veľmi malá. Vysvetlenie tohto javu je nasledovné – ľudia sa neboja riskovať, aby sa vyhli stratám, ale na druhej strane sú veľmi opatrní, keď môžu ohroziť dovte- dajšie zisky. Bolesť zo straty sto eur je pre nás väčšia ako radosť z výhry rovnakej sumy peňazí. Viac teda nenávidíme straty ako milujeme zisky. Bojíme sa strát Túto ideu ilustruje ďalší príklad. V prípade, že hádžete mincou a padne hlava, vyhráte sto eur, keď padne číslo, rovnakú sumu prehráte. Z hľadiska teó- rie pravdepodobnosti je táto stávka „férová“. Keby sme ju hrali donekonečna, v priemere by sme ani nevyhrali, ani neprehrali. PRAVIDELNÝ STĹPČEK O INVESTOVANÍ A BEHAVIORÁLNEJ EKONOMIKE VZNIKÁ V SPOLUPRÁCI SO SPOLOČNOSŤOU CCQUADRAT

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

37 NEXT FUTURE Bojíme sa strát až natoľko, že ich podvedome rozmnožujeme  Väčšina ľudí však takúto stávku neakceptuje. Je to náznak toho, že väčšiu váhu majú pre nich potenciálne straty z tejto hry ako možné zisky. Zisky, ktoré sa vyskytujú s rovnakou pravde- podobnosťou ako straty, nestačia na to, aby vy- kompenzovali hroziace straty. Zvýšenie stávky na dvesto eur možnej výhry oproti sto eurám možnej straty výrazne zlepší prijatie takejto stávky. Približne to zodpovedá aj výsledkom experimentov: ľudia dávajú stratám asi dvakrát väčšiu váhu ako ziskom. A táto tendencia môže byť veľmi drahá. Rez do výnosu Čo vyplýva z týchto psychologických zistení pre správanie investorov na kapitálových trhoch? Najdôležitejším záverom je takzvaný dispozičný efekt. Rôzne štúdie ukazujú, že investori inklinu- jú k tomu, že držia v portfóliu akcie, ktoré strácajú príliš dlho a akcie ktoré zarábajú, predávajú príliš skoro. Otestujte sa sami. Máte v portfóliu dve ak- cie, jednu sto eur v pluse, druhú s rovnakou sumou v mínuse, obidve majú pritom momentálne trhovú hodnotu tisíc eur. Potrebujete aktuálne tisíc eur v hotovosti. Ktorú akciu predáte: víťaza alebo porazeného? Štúdie ukazujú, že mnohí investori radšej predajú „víťaznú akciu“– a tak pádom ukrajujú z vlastného výnosu. Presne toto je dispozičný efekt. Príčinou tohto javu je náš strach zo straty: po- kiaľ je už naše akciové portfólio v mínuse, máme tendenciu viac riskovať, aby sme zabránili tejto strate. „Táto akcia sa vráti do plusu,“ hovoríme si. Pohľad na doterajšie straty je ale veľmi nesprávny radca.  Správne by sme sa mali pýtať sami seba, či by sme danú akciu ešte k aktuálnemu kurzu kúpili, nezávisle od toho, či nám v portfóliu doteraz zaro- bila alebo prerobila. Ale dispozičný efekt nie je obmedzený len na akciový trh. I pri predaji domu alebo bytu nájde- te známky toho, že predávajúci sú obeťami svo- jej averzie voči stratám. Majitelia nehnuteľností chcú zabrániť nominálnej strate z predaja svojej nehnuteľnosti, a preto žiadajú príliš vysokú cenu. Majú potom dlhodobo problém svoju nehnuteľ- nosť predať. Výnosy nechať bežať, straty ohraničiť Ten, kto robí investičné rozhodnutia na báze pred- chádzajúcich rozhodnutí a má tendenciu odstrih- núť sa od budúcich výnosov a zaťažovať sa stratami, by sa mal sám seba spýtať, či nie je obeťou dispo- zičného efektu. Ako sa môžeme brániť? Prvým krokom by malo byť dôkladné preskúmanie svojej vlastnej averzie voči stratám – akú percentuálnu stra- tu sme reálne ochotní podstúpiť. Toto číslo by malo slúžiť ako barometer pri ďalšej korekcii na akciovom trhu. Najlepšie samozrejme je, keď zabudnete na svo- je „vstupné ceny“– potom nemôžete odôvodňovať vaše predajné rozhodnutie irelevantnými údajmi z minulosti.  Pritom pomôže, keď nebudete svoj účet kontrolovať každý týždeň znova a znova.  Pre mnohých investorov úplne postačuje jedna, prípad- ne dve kontroly svojho investičného účtu ročne. To znižuje riziko hektickej realokácie, poskytuje viac pokoja a chráni pred dispozičným efektom. Foto: archív autora

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

38 NEXT FUTURE MÁJ 2016 Vývoj tunajších úrokov z banko- vých vkladov bude opäť dikto- vať Európska centrálna banka (ECB) cez svoju kľúčovú sadzbu. Tou hýbe pri ovplyvňovaní inflácie v eurozó- ne. Rast cien v krajinách platiacich eurom sa jej však nedarí rozbehnúť smerom nahor ani po opakovaných „štartovaniach“. Teda po znížení kľúčovej sadzby na nulu a pravidel- nými nákupmi európskych cenných papierov na sekundárnom trhu. Definovaný cieľ ECB je pritom inflá- cia okolo dvoch percent. „Predpokladám, že ECB nie je spokojná s tým, ako formuje inflač- né očakávania, no veľa štandardných zbraní, ako to zmeniť, už k dispozí- cii nemá,“ vyhodnotila hlavná eko- nómka Slovenskej sporiteľne Mária Valachyová. Dodala, že ak by inflá- cia predsa nezačala rásť, euroban- ka pravdepodobne siahne po menej štandardných opatreniach. ČO S ÚSPORAMI V TOMTO ROKU? Autor: Zuzana Kočišová Sporitelia to tento rok nebudú mať ľahké. Aspoň na prvý pohľad. Už aj tak nízke úroky z termínovaných vkladov budú musieť ísť časom ešte nižšie. U investícií zas odborníci hlásajú: „Nemajte veľké očakávania.“ No do karát sporiteľom a investorom bude hrať veľmi nízka inflácia. Priemerný rast cien sa má aj tento rok skončiť pod nulou. Záporná inflácia úsporám pomáha. De facto sa tak zhodnotia aj peniaze, ktoré držia ľudia na neúročených bežných účtoch. Dokážu si za ne kúpiť viac tovarov ako pred rokom. INVESTÍCIE · Čo s úsporami v tomto roku?

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

39 NEXT FUTURE Čo s úsporami v tomto roku? · INVESTÍCIE Ešte nižšie úroky To nie je najlepšia správa pre sporiteľov, najmä tých, ktorí si peniaze ukladajú do bánk. Znamená to ďalší tlak na pokles ponúkaných úrokov. Už v sú- časnosti banky na ročných termínovaných vkla- doch zriedka ponúkajú úrok blížiaci sa k jednému percentu. K dvom percentám (p. a.) sa dá priblížiť najmä v menších bankách, ak sa sporiteľ zaviaže nechať tam peniaze aspoň dva-tri roky. No záro- veň sa sadzby pre sporenie už priblížili k svojmu dnu, minimálne pre bežných občanov. U vkladov občanov sa zatiaľ nepripúšťa, že by niektorá banka prišla so zápornými úrokmi. Vkladateľ by tak sám platil každoročne banke za to, že si v nej môže ulo- žiť peniaze. Pozitívnejšie to vidí analytička Poštovej banky Jana Glasová. Upriamuje pozornosť na zápornú infláciu, ktorá znamená, že cenový rast sporiteľom z úrokov minimálne nič neukrajuje. Nečakať veľa Príliš optimizmu by si nemali do konca roka pri- púšťať investori na finančných trhoch. Väčšina profesionálnych investorov varuje pred priveľkými očakávaniami. Skôr treba tento rok čakať nižšie výnosy ako vlani a pripraviť sa treba na väčšie tur- bulencie a výzvy. Investičná banka Barclays svoju globálnu predpoveď na rok 2016 uviedla s titulom „Kroťte svoje nadšenie“. Predpovedá priemerné vý- nosy a odporúča investorom, aby to s rizikovými aktívami nepreháňali. Silný rok predpovedá americkému doláru. Kvôli silnejúcej pozícii americkej centrálnej banky (Fed) oproti iným centrálnym bankám (napríklad ECB), ktoré sú ešte len na trajektórii znižovania úrokov vo svojich krajinách. Vypuknutie ďalšej svetovej recesie však Barclays nečaká. Ľudia majú lacný prístup k peniazom, tova- ry sú lacné, no problémom ostáva „tesný“ trh práce. Skôr domáca mena Credit Suisse zas vo svojej predpovedi pre ten- to rok odporúča eliminovať kurzové riziko. „Zvýšením akcií previazaných na domov,“ spres- ňuje. Pretože množstvo mien je podľa banky v súčasnosti ocenených férovo, teda ich hodnota voči dolárom či eurám sa veľmi približuje reali- te. To znižuje atraktivitu obchodov s nimi. Credit Suisse pripomína, že možno až na výnimku ko- modít, všetky ostatné kľúčové triedy aktív (akcie, dlhopisy, ETF a pod.) sú dostupné v mene kraji- ny investora, alebo je možné si ich „zahedžovať“ – zabezpečiť proti prípadným neprimeraným výkyvom. Foto: Stockfresh

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

40 NEXT FUTURE MÁJ 2016 MANUÁL PRE INVESTOVANIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ Nehnuteľnosti patria medzi jedny z naj­­ obľúbenejších alternatívnych investičných inštrumentov. Sú často prvou voľbou bohatších ľudí, kam vložiť voľné zdroje, keďže ich považujú za takmer bezrizikovú investíciu. Mnohokrát však zabúdajú na ich nízku likviditu, fluktuáciu ceny v závislosti od stavu ekonomiky či riziko jej zhabania agresívnym politickým režimom, ktoré môže byť rovnaké ako znárodnenie podniku. Na nehnuteľnosti je preto potrebné sa pozerať ako na akékoľvek iné aktívum. Manuál pre investovanie do nehnuteľností Trh nehnuteľností z mnohých uhlov pohľadu pripomína akciový trh. V oboch prípadoch sa obchoduje s majetkom, od ktorého sa očakávajú budúce výnosy. V prípade akcií ide o dividendy a kapitálové zhodnotenie. Od nehnuteľnos- tí možno očakávať tiež zhodnotenie z rozdielu medzi kúpnou a predajnou cenou a dividendu vo forme nájomného. Autor: Stanislav Pánis, analytik J&T Banky Zdroj a foto: J&T Banka

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

41 NEXT FUTURE Manuál pre investovanie do nehnuteľností Vo všeobecnosti je hlavnou výhodou investovania do nehnuteľností priaznivý pomer medzi podstu- povaným rizikom a ponúkaným výnosom. Ich ceny  v čase kríz klesajú menej ako burzové indexy. Výhodou je aj pomalšia reakcia na hospodársky vývoj, keď má investor dlhší čas na reakciu (ceny sa nemenia okamžite) v porovnaní s kurzami akcií či dlhopisov po oznámení hospodárskych výsled- kov príslušnej firmy. Inou výhodou je čiastočná ochrana voči inflácii, keďže dôchodok plynúci z držby nehnuteľností vo forme nájomného býva spravidla zmluvne upravovaný a zvyšovaný podľa miery inflácie. Existuje mnoho možností, ako konkrétne investo- vať do nehnuteľností. Neobmedzujú sa len na kúpu domu či bytu. Rozhodnutie, ktorú využiť, závisí od viacerých faktorov počínajúc dĺžkou investičného horizontu a požadovanou likviditou, cez mieru diverzifikácie, potrebu kontroly nad investíciou a nároku na jej manažment, až po obmedzujú- ce kritériá minimálnej výšky vstupného kapitálu a miery rizika. Najkonzervatívnejšou investíciou je kúpa pôdy resp. pozemkov, ktorých cena je najmenej volatilná, no zároveň výnosy z nájmu sú nízke. Rizikovejšou možnosťou je kúpa seniorských (prednostne splatných) dlhopisov firiem investujúcich do ne- hnuteľností. Vyššie v rebríčku výnosov a rizík sa nachádza kúpa konkrétnych rezidenčných alebo komerčných nehnuteľností. Nevýhodou všetkých doteraz spomínaných možností je vyšší vstupný ka- pitál a nižšia schopnosť  diverzifikácie (vlastnenie iba jedného alebo niekoľkých aktív v konkrétnom regióne). V prípade priamej kúpy sú nevýhodou aj vysoké náklady na transakciu, nízka likvidita a vy- soké nároky na správu, čo je však kompenzované plnou kontrolou nad aktívom. Nízky vstupný prah od niekoľko desiatok eur po- núka alternatíva kúpy podielových listov realit- ných fondov, medzi ktorých výhody patrí aj solídna miera diverzifikácie. Portfóliomanažéri ich dokážu profesionálne spravovať s možnosťou dosiahnutia vyššieho výnosu ako v prípade kúpy domu. Jednu z najlepších možností investovania do nehnu- teľností s priaznivým pomerom rizika a výnosu poskytuje kúpa akcií, v súčasnosti na Slovensku málo známych, realitných trustov. Ide o verejne obchodovateľné spoločnosti zaoberajúce sa kúpou a predajom nehnuteľností. Poskytujú spravidla ešte lepšiu diverzifikáciu a likviditu ako realitné fondy a napríklad americké spoločnosti musia zo zákona vyplácať až 90 percent zisku v dividendách. Napokon, oportunistickými a vysokorizikovými realitnými investíciami, ktoré však vytvárajú po- tenciál vysokých výnosov, sú rôzne fondy rizikové- ho kapitálu s expozíciou voči realitnému sektoru či mezzaninové financovanie. Investovanie do nehnuteľností môže byť dobrým sluhom, ale aj zlým pánom. Preto je ho vhodné konzultovať s odborníkmi ako v prípade akýchkoľ- vek iných investícií.

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

42 NEXT FUTURE MÁJ 2016 REDAKČNÁ RADA · Svet automobilov vyplnil témy aprílovej redakčnej rady SVET AUTOMOBILOV VYPLNIL TÉMY APRÍLOVEJ REDAKČNEJ RADY Autor: Martin Karlík Foto: VÚB Aprílové zasadnutie redakčnej rady magazínu NEXT FUTURE sa uskutočnilo 19. apríla na najvyššom poschodí centrály VÚB banky na Mlynských nivách. Do pozornosti sa dostali predovšetkým témy pre motoristov. Diskusia sa zameriavala najmä na havarijné poistenia motorových vozidiel (KASKO), ako i pripoistenia k povinnému zmluvnému poisteniu. Diskutéri sa nevyhli ani polemike o výhodnosti spotrebného úveru a lízingu motorových vozidiel.

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

43 NEXT FUTURE Svet automobilov vyplnil témy aprílovej redakčnej rady · REDAKČNÁ RADA Predstavitelia redakčnej rady hovorili o nových produktoch a možnostiach havarijného poiste- nia automobilov. Členovia rozobe- rali jednotlivé produkty, definovali amortizáciu a jej význam pri poiste- ní ojazdených automobilov. Diskusia sa viedla aj v duchu nových asistenč- ných služieb pre klientov a zmyslu kvalitného poistenia automobilov, ktoré sa od konkurencie nebude od- lišovať len cenovou politikou. Do po- istenia motorových vozidiel KASKO patrí aj svet online poistenia a no- vých aplikácií pre smartfóny. Padol tu názor, že veľmi kompaktné, ino- vatívne aplikácie ľudia oceňujú, i keď to poisťovni, prípadne banke priamo neprináša zisk. Ide skôr o budovanie vzťahu s klientmi a zároveň aj zvyšo- vanie ich finančnej gramotnosti. Ďalšia časť diskusie sa venovala porovnaniu výhodnosti účelového spotrebného úveru a finančného lí- zingu motorového vozidla. Diskutéri prišli k záveru, že rozdiel v cenovej výhodnosti je pre fyzickú osobu mi- nimálny. Pre právnické osoby je vý- hodnejší lízing. Klienti si túto mož- nosť vyberajú pre výhodnejší servis a ponuky i napriek tomu, že samotné vozidlo nevlastnia. Rozvírila sa aj diskusia o samot- nom postoji Slovákov k nájmu či vlastníctvu. V porovnaní so zahra- ničím sú Slováci príliš viazaní na to, aby daný automobil alebo nehnuteľ- nosť vlastnili, bez toho, aby poznali výhody nájmu či lízingu. Ďalšie témy, ktoré redakcia NEXT FUTURE ponúkla členom redakčnej rady na prediskutovanie: • Prevzatie záväzku – hypotekárne- ho úveru inou osobou v rámci zamestnaneckých benefitov • Poistné riešenia prispôsobe- né potrebám stredných a veľkých podnikov • Hotovosť verzus bezhotovostná platba • Poistenie kybernetických rizík  • Skupinové poisťovanie osôb

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

44 NEXT FUTURE MÁJ 2016 do nákladov. Platí, že čím skôr, tým lepšie pre podnikateľskú jednotku. Na lízing sa však dá pozerať aj optikou celkových nákladov a ďalšími mož- nosťami. Porovnávať úver s lízingom teda nemožno iba cez preplatenosť, pretože v lízingových splátkach sú započítané napríklad aj poistenia vo- zidla. Lízingové spoločnosti ponúka- jú aj možnosť spätného lízingu, teda ak podnik potrebuje peniaze, môže predať lízingovke auto a spätne si ho prenajímať. Takúto možnosť banka pri úverovaní nemá v ponuke,“ vysvetlil finančný analytik Pavel Škriniar. Ako zdôraznil, kúpiť si auto na lí- zing nie je také náročné ako získať od banky úver. Na druhej strane môže v takom prípade vyjsť aj drahšie ako úver. „No kým o úver treba podať žiadosť v banke, lízingová zmluva sa dá uzatvoriť aj v autosalóne,“ povedal Škriniar. Podľa neho je samostatnou kapitolou operatívny lízing, pri kto- rom odpadajú starosti podnikateľskej „Lízing je z hľadiska poplatkov a úro- kov zvyčajne lacnejším riešením, no počas obdobia splatnosti lízingu nie ste vlastníkom auta, pričom starať sa o auto musíte, ako keby ste jeho vlast- níkom boli (platiť servis, opravy auta a pod.) a taktiež tu je povinné havarij- né poistenie vinkulované v prospech lízingovej spoločnosti,“ vysvetlil Ovčárik. Podnikateľ alebo fyzická osoba? Pri úvere a lízingu však z hľadiska vý- hodnosti rozhoduje, či ste právnická alebo fyzická osoba. „Kúpa auta, či už cez lízing, alebo na úver, je spoje- ná s daňovým štítom, teda ako rýchlo dokáže dať podnikateľský subjekt auto Noví záujemcovia o automobily sa často pri kúpe nového auta nechajú do spoločností i bánk prilá- kať výhodným splácaním. Pri úveroch má banka alebo ne- banková spoločnosť viacero možnos- tí, aký úver poskytnúť. Môže poskyt- núť bezúčelový spotrebný úver alebo účelový úver na kúpu auta. „Majiteľom auta sa v oboch prípa- doch stáva klient hneď pri kúpe, čo je najväčšou výhodou. Účelové pô- žičky sú však dnes už skôr výnimkou. Banky a spoločnosti ich zo svojich ponúk už takmer úplne vypustili,“ povedal Maroš Ovčárik, výkonný ria- diteľ portálu FINANČNÝ KOMPAS. Spotrebný úver alebo finančný lízing? Pri bezúčelových pôžičkách neexis- tujú takmer žiadne obmedzenia ani povinnosti. Jediným je výška pôžičky, ktorú dokáže banka klientovi schvá- liť. Následne mu prevedie peniaze na účet, a je len na ňom, ako ich použije. Zdanlivo „hladký“ priebeh sa však môže prejaviť na výške úrokov bezú- čelového spotrebného úveru. Iné to je v prípade lízingu. U neho je nutné dať si pozor najmä na „láka- vé“ financovanie. Výhodné a lákavé môže totiž byť len na prvý pohľad. KÚPA AUTA – LÍZING ALEBO ÚVER? Autor: Martin Karlík Lízing alebo úver – častá dilema pri splátkovom financovaní automobilu. Najväčšie rozdiely sa týkajú predovšetkým podnikateľov. BANKY A POISŤOVNE · Kúpa auta – lízing alebo úver? Foto: Stockfresh

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

45 NEXT FUTURE jednotky spojené s vlastníctvom auta. „Jednoznačne vymedziť úver alebo lí- zing za výhodný alebo nevýhodný sa nedá. Všetko závisí od konkrétneho predmetu kúpy a záujmov a dostup- ných možností konkrétneho podni- ku,“ dodal Škriniar. Rôznorodosť produktov Rozhodnúť sa pre lízing či úver často môžete aj na pôde jednej banky. Treba si však pozorne prečítať pod- mienky jednotlivých typov splácania peňažnej sumy a komu je vlastne pro- dukt poskytovaný. Niektorým klien- tom taktiež spôsobuje problém chaos v rozličnej terminológii bánk pri po- menúvaní svojich produktov. „Vo VÚB banke je možné prefi- nancovať kúpu auta aj prostredníc- tvom lízingovej spoločnosti VÚB Leasing, a. s., získať tak financovanie motorového vozidla prostredníctvom finančného lízingu alebo úveru,“ po- vedala Alena Walterová, hovorkyňa VÚB banky. V tomto prípade je však nutné uve- domiť si, že nejde o úver poskytovaný klientovi bankou, ale o úver poskyto- vaný klientovi priamo lízingovou spo- ločnosťou a zároveň druh produktu nie je určený pre súkromné osoby.   musí byť, ako každá hypotéka, zabez- pečený nehnuteľnosťou, takže klient musí mať vhodnú zábezpeku: úver je od 6 600 eur a až na 20 rokov. Sadzby sú rovnaké ako pri účelových hypo- tékach, to znamená ročný fix od 1,49 percenta,“ dodala Walterová. Využívanie spotrebných úverov Slovenská sporiteľňa láka produktom s názvom „Spotrebný úver na čokoľ- vek“, kde nemusí klient dokladovať, na čo peniaze využil. „Spotrebný úver poskytujeme od 300 do 30 000 eur, so splatnosťou 1 až 8 rokov, s fixnou sadzbou nemennou až do konca splat- nosti úveru a s úrokovou sadzbou už od 7,90 percenta ročne. K poskytnu- tiu úveru stačí podpísať žiadosť o po- skytnutie úveru a preukázať sa dvomi dokladmi totožnosti,“ povedala Lenka Hritzová, vedúca oddelenia retailo- vých úverov Slovenskej sporiteľne. Ak má klient k dispozícii nehnu- teľnosť, ktorou by úver zabezpečil, môže využiť aj zabezpečený úver. „Úver na bývanie poskytujeme s úrokovou sadzbou už od 1,45 per- centa ročne (pri ročnej fixácii) a do- bou splácania 10 až 30 rokov. Pri úveroch do 70 percent hodnoty za- bezpečenej nehnuteľnosti klient ne- musí dokladovať účel úveru, čo je pre neho pohodlné. Úver poskytujeme aj nad 70 percent hodnoty zabezpečenej nehnuteľnosti, vtedy stačí zdoklado- vať 80 percent z poskytnutého úveru,“ vysvetlila Hritzová. V tomto prípade sa dá hovoriť o tom, že je úver výhodnejší ako lí- zing z toho dôvodu, že klient je vlast- níkom auta, a teda môže s ním na- kladať ako so svojím majetkom. „To znamená, že môže auto kedykoľvek predať a úver predčasne a bez poplat- ku splatiť,“ dodala Hritzová. Oba produkty vyžadujú od klienta na začiatku financovania časť vlast- ných finančných zdrojov slúžiacich na úhradu takzvanej vstupnej splátky. Pri finančnom lízingu je to „akontácia“, ktorú klient hradí pria- mo lízingovej spoločnosti. Pri úvere je to časť kúpnej ceny hradená klientom vopred, ktorú klient hradí priamo u dílera. Rozdiel medzi t ý mito pro- duktmi je vo vlastníctve predmetu financovania. „Pri finančnom lízingu môže klient využívať predmet financova- nia okamžite, ale jeho majiteľom sa stáva až po zaplatení všetkých splátok a predajnej ceny. Pri úvere je naopak od začiatku ekonomickým vlastní- kom predmetu financovania klient. Pre lízingovú spoločnosť slúži tento predmet ako forma ručenia,“ vysvet- lila Walterová. Produkty finančný lízing aj úver ponúkajú podľa VÚB klientovi pra- videlné mesačné splácanie, respektí- ve podľa individuálnych požiadaviek má klient možnosť splácať štvrťročne. Banka poskytuje možnosť finan- covať kúpu auta aj prostredníctvom hypotéky, kde vlastne nezisťuje účel použitia prostriedkov. „Takýto úver Kúpa auta – lízing alebo úver? · BANKY A POISŤOVNE Foto: Stockfresh

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

46 NEXT FUTURE MÁJ 2016 je online kalkulačka, ktorá klientom skráti čas potrebný na vypočítanie poistnej sumy. Klienti sú nároční nielen v oblasti online poistenia. Veľký boom zazna- menali v posledných rokoch aj asis- tenčné služby. „Klienti v poisťovni Generali majú k dispozícii výhodné asistenčné služ- by 24 hodín denne, 7 dní v týždni úplne zadarmo. Novinkami sú aj mo- bilná aplikácia na nahlásenie doprav- nej nehody. Poisťovňa Generali spus- tila tiež hlásenie a sledovanie stavu riešenia poistnej udalosti na webe,“ povedal Janásik. Klienti môžu dokonca využiť takzvanú telematiku, čiže diagnos- tický prístroj fungujúci na diaľku. „Zariadenie nainštalované priamo vo vozidle totiž po náraze, ktorý prekro- čí preťaženie 2,5 G, vyšle operátorovi asistenčnej služby ihneď automa- ticky signál, že auto narazilo. Ten – pripoistenie krádeže s plnením maxi- málne 4 000 eur za 30 eur mesačne,“ povedal Janásik. Online poistenie je čoraz úspešnejšie V tomto roku je už aj bežnou súčas- ťou poistenie vozidiel prostredníc- tvom online poistenia. Výhodou je okrem iného i znížená čakacia doba. „Poistenie v poisťovni Genertel je platné hneď, ako ho poisťovňa prij- me. Môže byť teda platné aj hneď od tej sekundy, keď záujemca potvr- dí Chcem zmluvu. Žiaden podpis a platba až neskôr. To je výhodné napríklad vtedy, ak motorista potre- buje poistenie platné ihneď, lebo si napríklad kúpil nové auto. Uzavrie poistenie, vybaví formality okolo nového auta a až potom dokončí veci s poisťovňou,“ povedal riaditeľ po- isťovne Genertel, Miroslav Chovan. Súčasťou webu mnohých poisťovní Ak si chcete poistiť auto a mys- lieť tak aj na nepredvídateľné skutočnosti ako krádež či lúpež, je nutné postupovať obozretne a brať do úvahy napríklad aj to, že pois- ťovňa tieto pojmy väčšinou rozlišu- je. Pri poistení je potrebné dobre sa oboznámiť s výlukami, ktoré by vás mohli zaskočiť pri plnení. „Krádežou sa rozumie zmocne- nie sa poisteného vozidla alebo jeho časti s úmyslom zaobchádzať s ním ako s vlastnou vecou. Lúpežou sa rozumie použitie násilia alebo hroz- by bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa poisteného vozidla alebo jeho časti,“ povedal Milan Janásik, hovorca poisťovne Generali. Poisťovne v týchto prípadoch často používajú možnosť pripoiste- nia. To sa však skôr sťahuje na po- vinné zmluvné poistenie. „Spolu s povinne zmluvným poistením je možné dojednať samostatné riziko K POISTENIU AUTOMOBILOV PRIBUDLI NOVINKY Autor: Martin Karlík Možnosti poistenia motorových vozidiel sú čoraz pestrejšie. Poisťovne prezentujú rôzne akcie v rámci pripoistení a zdokonaľujú aj svoje online produkty. Ako sa teda rozhodnúť pre to pravé a na čo by ste nemali zabúdať pri poistení automobilov v rámci havarijného, teda KASKO poistenia? BANKY A POISŤOVNE · K poisteniu automobilov pribudli novinky

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

47 NEXT FUTURE volá posádke späť na zariadenie (má v sebe zabudovaný senzor preťaženia, GPS, vlastnú SIM kartu, mikrofón a reproduktor) a ak sa posádka nehlá- si alebo je zranená, automaticky na miesto nehody vyrážajú všetky zá- chranné zložky,“ vysvetlil Janásik. Dôležitosť asistenčných služieb Poisťovne často neponúkajú asistenč- né služby len pri nehodách. „Okrem nehody a poruchy vozidla môžu naši klienti očakávať pomoc aj v prípade odcudzenia vozidla. Klientom sme od minulého roka začali posielať direct mailové ponuky asistenčných služieb Lady Assistance v poistení PZP. Táto služba pomôže pri výmene pneu- matiky, naštartovaní neposlušného alebo zamrznutého motora, vyrieše- ní problému so zabuchnutými alebo úrazové pripoistenie osôb. Pri dojed- návaní nového havarijného poistenia môže klient získať zľavu za predchá- dzajúci bezškodový priebeh až do výšky 50 percent z ceny poistenia. Ponúkame zaujímavý systém zliav, kde sa pri zohľadnení veku vozidla znižuje cena poistného za podmien- ky, že klient zostáva bezškodový,“ po- vedala Muthová. Poisťovňa AXA ponúka tri va- rianty poistenia, ktoré kryjú nebez- pečenstvá živelnej katastrofy, krádeže, stretu s účastníkom cestnej premávky a ponúkajú krytie v prípade totálnej škody. „V spoločnosti AXA je možné dojednať havarijné poistenie, kde po- istná suma je nová cena fakturovaná predajcom, alebo cena obstarávacia (časová), pokiaľ do poistenia vstupuje staršie motorové vozidlo,“ povedal Ján Kusý z poisťovne AXA. stratenými kľúčikmi, so zamrznutými zámkami, batériou alebo brzdami, pri doplnení či zámene paliva. Pracovníci technickej podpory tiež pomôžu zaslať chýbajúce potrebné náhradné diely po nehode alebo poruche a rovnako tak poskytnú komplexné adminis- tratívno-informačné služby vrátane dopravného servisu a poradenstva pri autonehode,“ povedala Lucia Muthová, hovorkyňa spoločnosti Allianz-SP. Viaceré riziká Samotné krytie poistných rizík po- isťovne spravidla delia do samostat- ných modulov v rámci havarijného poistenia. „Tieto moduly zahŕňa- jú širokú škálu rizík, ku ktorým je možné dojednať rôzne pripoistenia, ako napríklad pripoistenie finančnej straty, náhradného vozidla, batožiny, čelného skla, zrážky so zvieraťom či K poisteniu automobilov pribudli novinky · BANKY A POISŤOVNE Foto: Stockfresh

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

Foto: Stockfresh 48 NEXT FUTURE MÁJ 2016 Migrácia srnčej i malej zveri je veľmi častá aj v tomto období. Zver migruje za potravou i z dôvodu párenia, ako aj z dôvodu hľadania nového teritória. Výnimkou, sa- mozrejme, nie je ani Bratislava a jej okolie, kde je veľa rizikových oblastí. „V rámci Bratislavy sú to v prevažnej miere okrajové časti hlavného mesta, JARNÁ MIGRÁCIA ZVERI ZVYŠUJE NEBEZPEČENSTVO NEHODY Autor: Martin Karlík Stret vodiča s prebiehajúcim zvieraťom by nechcel zažiť nikto. Pravidlá cestnej premávky síce hovoria o dôležitosti predvídania pri jazde v úsekoch, kde zver často prebieha cez cestu, no vodiči sú často neopatrní. Kde hrozia najčastejšie strety so zverou, ako sa proti nim dá poistiť a ako im zabrániť? BANKY A POISŤOVNE · Jarná migrácia zveri zvyšuje nebezpečenstvo nehody

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

49 NEXT FUTURE a to predovšetkým  cestné komuni- kácie vedúce smerom do Bratislavy a z Bratislavy. Presnejšie ide o cesty smerom na Senec (po starej ces- te), oblasť výpadoviek smerom do a zo Záhorskej Bystrice, smerom na Devínsku Novú Ves a smerom na Devín, Raču, z a do Vajnor, Jaroviec, Rusoviec i Čunova,“ povedal Richard Ďurica, vedúci kancelárie Obvodnej poľovníckej komory Bratislava. Opatrenia existujú Zabrániť týmto stretom je podľa Ďuricu ťažké. Existujú podľa neho finančne menej i viac náročnejšie riešenia, no každé z nich má svoje úskalia. „Existujú zvukové a pachové plašiče, ktoré však majú len dočasný účinok. V poslednom čase sa začali z tohto poistenia, keďže takéto škody tento druh poistenia pokrýva auto- maticky,“ povedala hovorkyňa Union poisťovne Judita Smatanová. Zrážku so zverou kryje v rámci hava- rijného poistenia aj ČSOB Poisťovňa. „A to konkrétne prostredníctvom produktu Auto Partner,“ povedala hovorkyňa ČSOB Zuzana Eliášová.  ČSOB z povinného zmluvného pois- tenia škody na aute nekryje. „Ak by si však napríklad poľovnícke združenie alebo poľnohospodárske družstvo uplatnilo škodu, kryla by sa z tohto typu poistného. Aby boli kryté aj vo- zidlá vodičov, ktorí nemajú havarijné poistenie, ČSOB Poisťovňa vytvorila produkt Minikasko, kde je vozidlo kryté do limitu 4 000 eur so spoluú- časťou 100 eur a len za 20 eur ročne,“ dodala Eliášová. Privolanie polície Nezabúdajte, že pri zrážke so zverou je povinnosťou motoristu privolať dopravnú políciu, poľovného hospo- dára príslušného poľovného združe- nia a riadne takúto nehodu zdoku- mentovať. A to nielen v prípade, že vodič má uzatvorenú havarijnú poist- ku a chce si predmetnú poistnú uda- losť uplatňovať vo svojej poisťovni. Odborníci z oblasti dopravy, pois- ťovníctva i poľovníctva sa zhodujú na tom, že najlepším riešením, ako predísť stretu vodičov so zverou, je prevencia. „Ide o zvyšovanie uvedo- melosti vodičov spojenú s dôrazom na ich predvídavosť a na ich prispô- sobovanie jazdy dopravným pro- striedkom aj s ohľadom na možné riziko stretu s voľne žijúcou zverou,“ dodal Ďurica. budovať oplotenia najmä okolo diaľ- ničných komunikácií. V súvislosti s týmto opatrením však treba pove- dať, že uzavretie zveri na jednej alebo druhej strane diaľnice nie je ideálne riešenie,“ povedal Ďurica. Medzi fi- nančne náročnejšie riešenia možno zaradiť stavanie takzvaných zelených koridorov zveri nad či pod cestnou komunikáciou. Poistné krytie Na časté incidenty s migrujúcou zverou reagujú aj poisťovne. Viaceré z nich pre časté nehody pri zráž- ke prebiehajúcej zveri prispôsobili i svoje poistné produkty. „Povinné zmluvné poistenie aj havarijné po- istenie Auto komplet od poisťovne Kooperativa kryjú škody spôsobené stretom so zverou v plnom rozsahu,“ povedala Miriam Fuňová, hovorkyňa poisťovne Kooperativa. Ako ďalej povedala, v rámci povinného zmluvného poistenia získa klient na- vyše okrem iného zadarmo i poistenie škôd spôsobených stretom so zverou. Union poisťovňa taktiež popri havarij- nom poistení umožňuje svojim klien- tom poistiť si aj riziko stretu so zverou spolu s povinným zmluvným poiste- ním. „Klienti majú možnosť vybrať si niektorú z poistných súm – 2 500, 5 000 alebo 7 500 eur, pričom takéto poistenie môže mať klient už od 24 eur na rok. Rovnako je možné si však k povinnému zmluvnému poisteniu dojednať aj poškodenie sklených čas- tí vozidla, úrazové poistenie vodiča či poistenie proti škodám spôsobených výtlkmi. Ak má klient v našej spoloč- nosti uzatvorené aj havarijné poiste- nie, odporúčame klientom uplatniť si škodu spôsobenú stretom so zverou Jarná migrácia zveri zvyšuje nebezpečenstvo nehody · BANKY A POISŤOVNE

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

Allianz – Slovenská poisťovňa pomôže aj s hypotékou Na pozícii trhového lídra sa Allianz – Slovenská poisťovňa udržiava aj vďaka komplexnému servisu, ktorý svojim klientom ponúka. Tento rok priniesla novinku vo forme hypotekárneho poradenstva. Komplexný balík služieb Hypotéky sú dnes veľmi diskutovanou témou, či už ide o nové úvery, alebo o refinancovanie tých starších. Prioritou je nájsť optimálny variant a najlepšie podmienky, vrátane poistenia. „Naším cieľom je ponúknuť klientom komplexné finančné poradenstvo a servis nielen v oblasti poistenia, ale aj v oblasti úverov. Na tento účel sme vytvorili špecializovanú sieť hypotekárnych poradcov, ktorí na základe svojich dlhoročných skúseností dokážu korektne a plnohodnotne poradiť klientom tak, aby bol pre nich úver čo najvýhodnejší a zaťažil ich čo najmenej. Klientom ponúkame služby na tej najvyššej úrovni, čo je pri našej značke štandardom,“ ho- vorí Slavomír Ruman, riaditeľ hypotekárnej sie- te v Allianz – SP. Výhodné podmienky Allianz – Slovenská poisťovňa získala licenciu od Národnej banky Slovenska na úverové pora- denstvo v spolupráci s bankami. Poisťovňa sa zameriava na všetky segmenty poistného trhu a má ambíciu pokryť aj všetky segmenty úverov tak, aby dokázala pomôcť každému klientovi ALLIANZ – SLOVENSKÁ POISŤOVŇA POMÔŽE AJ S HYPOTÉKOU Zdroj a foto: Allianz – Slovenská poisťovňa 50 NEXT FUTURE MÁJ 2016

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

Allianz – Slovenská poisťovňa pomôže aj s hypotékou zorientovať sa v úverovej oblasti a nájsť pre neho správne riešenie. Poradenstvo aktuálne ponúka fyzickým osobám, podnikateľom, spo- ločenstvám vlastníkov bytov aj firmám. V rámci jednotlivých produktov rieši ponuky na hypoté- ky, bezúčelové úvery, spotrebiteľské či investič- né úvery. Skupina Allianz má skúsenosti s hypotékami aj v iných krajinách a od tohto roka sa môžu aj na Slovensku klienti s dôverou obrátiť na sieť úvero- vých špecialistov pod značkou Allianz – SP. „Na prvom mieste je spokojnosť našich klientov. Záleží nám na tom, aby mali komplexné a korekt- né poradenstvo, kvalitné poistné produkty a vý- hodné podmienky úveru, skrátka, aby mali naši klienti garanciu, že v prípade akejkoľvek život- nej situácie sa môžu na nás spoľahnúť,“ dodáva Slavomír Ruman. 51 NEXT FUTURE

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

52 NEXT FUTURE MÁJ 2016 SMERNICA O DISTRIBÚCII POISTENIA ZAVEDIE NOVÉ PRAVIDLÁ Autor: Martin Karlík BANKY A POISŤOVNE · Smernica o distribúcii poistenia zavedie nové pravidlá Nová smernica (Insurance Distribution Directive – IDD) v Úradnom vestníku EÚ, o distribúcii poistenia, má podľa poistných analytikov za cieľ zabezpečiť rovnakú úroveň ochrany spotrebiteľa napriek rozdielnosti distribučných kanálov, cez ktoré môže spotrebiteľ nakupovať poistné produkty. Smernica ovplyvní všetky poisťovne i sprostredkovateľov poistenia. Podľa analytika je však osoh klienta, v súvislosti s uplatnením smernice, otázny. Členské štáty EÚ musia mať im- plementovanú do 28. februára 2018 v právnom systéme smernicu, ktorá upravuje distribučné kanály poistenia a ochraňuje spotrebiteľa. Tá má nahradiť a rozšíriť staré naria- denie s názvom IMD. „Smernica rozširuje pôsobnosť nielen na poisťovne a sprostredkovateľov, ale aj na iných účastníkov trhu, kto- rí predávajú poistné produkty, po- kiaľ sa na nich nevzťahuje udelenie výnimky. Smernica reguluje okrem sprostredkovania poistných a zaist- ných produktov aj ich priamy predaj,“ vysvetlil hovorca poisťovne Generali Milan Janásik.

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

53 NEXT FUTURE Smernica aj pre finančných agentov Smernica sa dotkne aj vzdelávania či rozsahu od- borných znalostí poistných agentov a zamestnan- cov. „Stanovujú sa tiež prísnejšie požiadavky pri distribúcii investičného životného poistenia, roz- siahlejšie predzmluvné povinnosti a informácie, ktoré budú musieť byť klientovi poskytnuté ako súčasť sprostredkovania, napríklad náklady poiste- nia a povaha odmeny sprostredkovateľa,“ vysvetlil Janásik. Opatrenie EÚ stanovuje aj povinnosť registrovať v centrálnom registri všetkých sprostredkovateľov poistenia. „Táto povinnosť je na Slovensku už zave- dená zákonom o finančnom sprostredkovaní, takže k zmene v tejto oblasti neprichádza. Regulátor (NBS) sám očakáva, že vplyv novej smernice na naše sub- jekty mal byť vo väčšine oblastí minimálny,“ povedal Janásik. Podľa jeho slov už na Slovensku šesť rokov platí legislatíva ustanovená zákonom o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorá rešpektovala v čase vstupu do účinnosti najvyššie európske štandardy udávané smernicou MiFID. „Teda u nás platí prísnejšia regulácia ako požadovala doterajšia smernica IMD,“ vysvetlil. Budúcnosť ukáže Celkový vplyv smernice na náš poistný trh bude možné jednoznačne posúdiť až po jeho zavedení. EÚ členským štátom pritom nebude brániť v za- vedení prísnejších opatrení napríklad na ochranu klientov poisťovní a podobne. „Očakávame teda vyššiu ochranu spotrebiteľa, samozrejme, kompli- kovanejšiu administratívu pri distribúcii poistenia, vyššiu odbornú úroveň sprostredkovateľov poiste- nia a vyššiu informovanosť spotrebiteľa pri výkone informovaných rozhodnutí,“ dodal Janásik. Smernica taktiež v neposlednom rade pravdepo- dobne presne vymedzí zodpovednosť za škodu fi- nančných agentov a spresní pravidlá pri konflikte záujmov. Väčšina poisťovní si hodnotenie novej smernice od- kladá až na jej implementáciu. „O novej smernici vieme a na základe dostupných informácií analyzu- jeme prípadné vplyvy. Na podrobnejšie informácie je priskoro vzhľadom na predpokladanú účinnosť od roku 2018, a taktiež ešte nie je známe, ako sa smernica transformuje do našej legislatívy,“ pove- dala Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB. Samotný spôsob prieniku smernice do náš- ho systému je pre poisťovne výzvou. „Smernica o distribúcii poistenia stanovuje len minimálne požiadavky, finálne znenie závisí od lokálnej imple- mentácie. Ako kľúčové oblasti, ktoré nás môžu naj- viac ovplyvniť, sú predzmluvné informačné povin- nosti, oblasť vzdelávania a odbornosti distribútorov poistenia,“ vysvetlil Karel Žyla z poisťovne Axa. Otázny osoh pre klienta Podľa finančného analytika Pavla Škriniara smer- nica síce má poskytnúť transparentnosť a ochranu spotrebiteľa finančných služieb, no otázna je podľa neho pridaná hodnota pre klienta. „Už teraz je totiž klient chránený rôznymi povinný- mi formulármi a pochybujem, že rozumie ich obsa- hom, aj keď ich podpisuje. Každá snaha o ochranu klienta sa končí vyššou ochranou poskytovateľa, pretože má ďalší dokument potvrdzujúci súhlas klienta s predajom. Jedinou cestou, ako ochrániť klienta, je zvyšovanie jeho finančnej gramotnosti. Smernice navyše neriešia jednu dôležitú vec, a tou je etika predaja,“ vysvetlil Škriniar. Smernica o distribúcii poistenia zavedie nové pravidlá · BANKY A POISŤOVNE Foto: Stockfresh

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

54 NEXT FUTURE MÁJ 2016 Nefinančné benefity pre zamest- nancov sú čoraz obľúbenejšie u väčších a stredných firiem, ktoré hľa- dajú iné riešenia ako priame finanč- né bonusy. Najčastejšie si z rôznych nefinančných benefitov vyberá za- mestnávateľ práve možnosť pripoistiť zamestnanca. „Suma, ktorou zamestnávateľ pravidelne zamestnancovi prispieva na poistenie, je pritom výrazne hod- notnejšou investíciou ako navýšenie platu. Šesť eur k platu totiž zásadne nepomôže v prípade, keď po autone- hode musí človek ležať dva mesiace na lôžku a má trvalý následok. Práve tento moment si podľa prieskumov zamestnaneckých benefitov uve- domuje stále viac firiem,“ povedal Martin Višňovský zo spoločnosti NN Group. Efektívnejšie benefity V mnohých prípadoch ide o životné poistenie, keďže, ako sa zhodujú ana- lytici, tento druh poistenia je pre eko- nomicky aktívnych ľudí v súčasnosti veľmi dôležitý. „Typický zamestnanec s hypoté- kou a rodinnými záväzkami sa po- trebuje zaistiť najmä proti dlhšiemu výpadku príjmu. Pre zamestnávateľa to znamená príležitosť chrániť za- mestnancov nielen pred spôsobením škôd na majetku pri výkone práce, ale aj v ich súkromí pred rizikami POISTENIE AKO NEFINANČNÝ BENEFIT Autor: Martin Karlík Poistenie vo forme zamestnaneckého benefitu je u podnikateľov čoraz obľúbenejšie. Zamestnávatelia sa od konkurencie snažia odlíšiť i v rozdielnom poskytovaní poistných služieb. Poisťovne sa tomuto trendu snažia priblížiť a rozširujú portfólio poistných produktov pre zamestnávateľov. BANKY A POISŤOVNE · Poistenie ako nefinančný benefit Foto: Stockfresh

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

55 NEXT FUTURE úrazu a kritického ochorenia,“ pove- dal Višňovský. Skupinové životné a úrazové poistenie je pritom podľa jeho slov dostupné pre všetky firmy, keďže minimálne mesačné poistné na za- mestnanca je od dvoch eur a kryje ri- zikové situácie nielen v práci, chráni zamestnanca 24 hodín denne. „Firma môže poistenie zaplatiť i zo sociálne- ho fondu, čo jej šetrí ďalšie náklady,“ vysvetlil Višňovský. Okrem poistenia zamestnanci čoraz viac pristupujú k doplnkové- mu dôchodkovému sporeniu, ktoré ponúkajú ako nefinančný benefit pre zamestnancov. „Je zrejmé, že štát sa v budúcnosti nepostará o ľudí ani v takej miere ako dnes. Vďaka kom- binácii vkladu zamestnanca, prí- spevku zamestnávateľa a daňovej úľave si cez tretí pilier môže účastník sporenia zvýšiť svoju penziu aj o 50 percent. Podstatné je sporiť si čo naj- dlhšie a najmä systematicky,“ dodal Višňovský. Prím hrá životná poistka Poisťovne vnímajú záujem v rámci benefitov už v spomínanom seg- mente životných poistení. Poisťovňa UNION ponúka aj skupinové život- né poistenie. „Je to rizikové životné poistenie pre prípad smrti s pripois- tením kritických chorôb a úrazovým pripoistením. Poistenie dojednáva zamestnávateľ v prospech svojich zamestnancov na základe jednej rámcovej zmluvy. Zamestnávateľ tak môže získať pre zamestnancov po- istné krytie za zvýhodnených pod- mienok oproti individuálnemu po- isteniu,“ povedala Judita Smatanová, hovorkyňa poisťovne UNION. Podobný produkt ponúka aj pois- ťovňa Generali, pričom zdôrazňuje, že Poisťovňa Generali spracovala aj zaujímavý prieskum, ktorý pou- kázal na veľký rozdiel medzi bene- fitmi, ktoré dostávajú zamestnanci na Slovensku a pracujúci v západnej Európe či Amerike. „Na Slovensku prevládajú stále hmatateľné benefity, ktoré vidí za- mestnanec okamžite na svojej výplat- nej páske či na nižšom účte za telefón. Firmy v západných krajinách však lá- kajú zamestnancov na pridanú hod- notu, ktorú nevidí zamestnanec síce ihneď, ale pri nečakanej životnej si- tuácii ho takýto benefit finančne za- bezpečí – firmy platia zamestnancom životné poistenie,“ vysvetlil Zelko. Zdôraznil aj fakt, že poisťovňa Generali poskytla skupinové pois- tenie pre zamestnancov už pre 106 firiem. Jeho výhody tak využíva pri- bližne 10 500 zamestnancov. Firmy si poistenie pochvaľujú „Našim zamestnancom poskytujeme okrem iných benefitov aj benefit ži- votného poistenia. Zamestnanci to veľmi oceňujú, pretože si uvedomu- jú, že životné poistenie môže im ale- bo ich príbuzným finančne pomôcť v životnej situácii, keď to budú veľmi potrebovať. Sme presvedčení, že aj vďaka takémuto benefitu sa stáva- me pre aktuálnych aj potenciálnych zamestnancov ešte atraktívnejším zamestnávateľom,“ povedala Zuzana Palatinusová, HR manažérka Saneca Pharmaceuticals, a. s. Nefinančné benefity by tak mali byť výhodné nielen pre zamestnan- cov, ale aj pre samotné firmy. „Dajú sa platiť aj zo sociálneho fondu. Zamestnancom tak dokážu firmy cez benefit ponúknuť viac, ako keby im zvýšili príjem priamo peniazmi,“ do- dal Zelko. životné poistenie môže zamestnanec získať automaticky bez skúmania sú- časného zdravotného stavu. Poisťovňa dodáva, že rovnaké poistné krytie by zamestnanca pri individuálnom pois- tení vyšlo aj dvakrát drahšie. „Už za päť eur mesačne získa zamestnanec krytie na 10 000 eur v prípade smrti, invalidity a úrazu, pričom reálne zvýšenie hrubého príj- mu o týchto päť eur by zamestnan- covi prinieslo mesačne v čistom na výplatnej páske len zhruba tri eurá. Za tieto peniaze mu však vie zamest- návateľ poskytnúť kvalitné životné a úrazové poistenie,“ hovorí Marián Zelko, hlavný riaditeľ Úseku externé- ho predaja poisťovne Generali. Častým využívaným benefitom je aj úrazové poistenie. „Podobne ako v prípade skupinového životného po- istenia zamestnávateľ získa zvýhod- nené poistné krytie pre svojich za- mestnancov oproti individuálnemu poisteniu,“ vysvetlila Smatanová. Poistenie proti vzniknutej škode Poistenie proti škode zamestnáva- teľovi sa u zamestnávateľa síce príliš nevníma ako zamestnanecký benefit, no pri práci na drahých strojoch ho môže v prípade jeho poškodenia za- chrániť pred veľmi vysokými finanč- nými úhradami za vzniknutú škodu. „Ponúkame hromadné poistenie zamestnancov za škodu spôsobenú zamestnávateľovi. Toto poistenie ponúkame v dvoch variantoch. Prvý variant je poistením na výber, teda zamestnávateľ vyberie zamestnan- cov, ktorí sú v rámci tohto poistenia poistení, a druhým je poistenie súbo- rové, teda sú poistení všetci zamest- nanci zamestnávateľa,“ ozrejmila Smatanová. Poistenie ako nefinančný benefit · BANKY A POISŤOVNE

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

56 NEXT FUTURE MÁJ 2016 MAREK BLAHA IBA VĎAKA REGULÁCIÁM NEMUSÍME EŠTE SÚŤAŽIŤ O KLIENTOV S GOOGLOM Marek Blaha pôsobí vo finančných službách už viac ako 12 rokov, momentálne na pozícii riaditeľ distribúcie v spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. V rozhovore pre našu redakciu ponúkol zaujímavý pohľad na to, ako nízke úroky a regulácia zmenili trh finančných služieb, ako aj spôsob riadenia v tejto oblasti. Autor: redakcia NF Foto: archív Mareka Blahu BANKY A POISŤOVNE · Marek Blaha – Iba vďaka reguláciám nemusíme ešte súťažiť o klientov s Googlom Vo finančných službách pracujete od roku 2004. Spomínate si ešte na svoje začiatky? Bolo to v spoločnosti Petra Krištofoviča Salve Group, kde som bol súčasťou úspešnej expanzie skupiny na Ukrajinu a do Rumunska. Neskôr sa Marek Jankovič stal CEO Allianz – SP a snažil sa ma prehovoriť na riadenie distribúcie v korporácii. Tvrdil som mu, že človek s podnikateľ- ským duchom a progresívnym myslením tam nemô- že prežiť. (smiech) Nakoniec pôsobím v Allianz – SP už piaty rok a musím uznať, že aj spôsob fungovania korporácie sa môže postupne zmeniť. Nastáva doba, keď aj najväčšia poisťovňa sveta zavádza ako jeden z pilierov svojej stratégie meritokraciu.

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

57 NEXT FUTURE Marek Blaha – Iba vďaka reguláciám nemusíme ešte súťažiť o klientov s Googlom · BANKY A POISŤOVNE Ako dnes vnímate rozdiel medzi globálnou korporáciou a spoločnosťou s privátnym kapitálom? Rozhodne je to úplne iná kultúra. Podnikateľ sa snaží zväčša niečo vytvoriť. Potrebuje snívať, ris- kovať, byť skvelý v exekúcii a vedieť prekonávať pre- kážky. V korporácii riadite veľký existujúci celok. Ten potrebuje pravidlá a systém. Navyše pre burzu musíte vykázať trvalo udržateľný rast. Snažíte sa preto vyhýbať akýmkoľvek rizikám. Pokiaľ sa rozhoduje mladý človek, kde začať svoju kariéru, čo by ste odporučili? V prvom rade je to o šéfovi, nie o značke. Ak pri ňom môžete osobnostne rásť, spravili ste správne rozhodnutie. V menšej firme zväčša dostanete na zodpovednosť viac oblastí a naučíte sa tvorivo mys- lieť. Snažíte sa lepšie slúžiť klientom, inak nepreži- jete. V malej firme je potrebný osobnejší prístup ku klientovi. Budovanie vzťahov ja zvlášť dôležité. Korporácia môže ponúknuť stabilitu a silu úspeš- nej značky. Taktiež môžete v korporácii dosiahnuť vysokú úroveň odbornosti. Môže sa z vás stať špe- cialista na danú oblasť, keďže na zodpovednosť do- stanete iba malú a presne definovanú časť procesu. Je to príležitosť špecializovať sa, no len zriedkakedy vás korporácia naučí uvažovať aj v komplexných súvislostiach. Čo sa zmenilo v smerovaní spoločnosti Allianz - SP odkedy v nej pôsobíte vy? Keď som prišiel, náš systém bol prísne hierarchic- ký. Dokonca viacerí naši riaditelia v regiónoch boli bývalí profesionáli z Armády SR. A týmto ľuďom systém logicky vyhovoval. Fungovalo to takto – na centrále sa robili stra- tegické rozhodnutia. Tie sa formou smerníc im- plementovali naprieč organizačnou štruktúrou. Cieľom bolo ich maximálne efektívne vykonať a merať. Posledné roky sa však pod vplyvom regulácie a nových technológií neustále menilo prostredie, v ktorom sme pôsobili. Zmeny sa stali také vý- znamné, že našou každoročnou stratégiou sa stala adaptabilita na ne. Viete byť konkrétnejší? Nízke úroky na finančných trhoch spôsobili vý- znamnú zmenu v našom produktovom mixe. Postupné znižovanie garantovanej technickej úrokovej miery viedlo až k úplnému prechodu na investovanie. Tlak na čisté úrokové výnosy bánk spôsobil, že začali hľadať nové príjmy a „cross-sellujú“ svojich retailových klientov aj s poisťovacími produktmi, a stali sa tak našimi novými konkurentmi. Na druhej strane, hypotéky sa stali primárnou finančnou potrebou mladých rodín. A tak sme aj my ako najväčšia poisťovňa rozšírili ponuku pro- duktov o úvery, aby sme mohli poskytnúť klientom komplexnejšie riešenia. Ako zvládate početné regulácie týkajúce sa finančných inštitúcií? Čo sa týka regulácie, tak z Bruselu sme mali zrov- noprávnenie cien pre mužov a ženy či Solvency II. Z USA reguláciu v oblasti obmedzenia daňových únikov (FATCA). Naša NBS sprísnila pravidlá v ob- lasti ochrany spotrebiteľa. A máme aj našu globál- nu centrálu Allianz, ktorá zaviedla nové pravidlá v oblasti compliance a risk manažmentu. Moderní manažéri chcú prevziať zodpovednosť a mať svoju vlastnú šou. Zmeny sa stali také významné, že našou každoročnou stratégiou sa stala adaptabilita na ne.

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

58 NEXT FUTURE MÁJ 2016 Najväčšou výzvou pri celej tejto agende je nezabud- núť, že zmyslom našej práce musí byť klient a jeho zážitok spojený s našou službou. A práve ten „cus- tomer experience“ (klientsky zážitok) v poisťovníc- tve výrazne zaostáva oproti štandardom, ktoré pri- náša tým istým klientom napríklad Uber, Spotify alebo Facebook. Technológia im dnes dáva moc. A celé tradičné odvetvie vedia vymeniť za vydarený startup v prie- behu mesiacov. Klienti nám už dlho nebudú tolerovať našu technologickú zaostalosť. Takže z tohto pohľadu je pre nás regulácia da- rom z nebies. Je to práve to, čo odstrašuje Google, aby sa pustil do podnikania v našom odvetví. Národné regulácie mu neumožňujú vytvoriť jeden globálny trh a vyžadujú viazať významné množstvo kapitálu. Ako tento čas využívate? Celá skupina Allianz – SP má digitalizáciu ako top prioritu. Nový globálny CEO Oliver Bäte sa snaží transformovať spoločnosť tak, aby sme ustáli v sú- boji s technologickými firmami zo Silicon Valley. Rovnakou výzvou je transformovať celý ľudský po- tenciál spoločnosti a jeho využitie v digitálnej dobe. Musíme byť bližšie ku klientom. V mojom tíme sme zrušili dokonca celú jednu riadiacu úroveň. To nás prinútilo delegovať kompetencie a zodpovednosť. V škole vás učia, že kontrolovať je možné maxi- málne 7 až 10 podriadených. Ale dnes už ich nemô- žeme kontrolovať, ale koučovať. Učíme sa stále, ako byť mentormi. Definovať cieľ a cestu hľadať v spoloč- nej diskusii. Realizáciu už musíme nechať na nich. Takto viete riadiť aj 16 ľudí v priamej línii. Ako to funguje? Núti nás to hľadať veľmi šikovných ľudí. Práve ich takýto štýl viac baví. Nechcú byť mikromanažova- ní, ale challengovaní. Chcú prevziať zodpovednosť a mať svoju vlastnú šou. Zistili sme aj, že najväčšia frustrácia ľudí v na- šich tímoch bola z toho, že po vydarenej šou nepri- šiel zaslúžený potlesk. Zdá sa, že verejne sa poďakovať za dobre odvede- nú prácu je najpodceňovanejší manažérsky nástroj v korporáciách na Slovensku. Aké výsledky vám to prinieslo? Naše portfólio narástlo o takmer 20 % za štyri roky na stagnujúcom trhu. Takže máme aj na číslach po- tvrdené, že tieto princípy fungujú. Verejne sa poďakovať za dobre odvedenú prácu je najpodceňovanejší manažérsky nástroj v korporáciách na Slovensku. Dnes uz ludí nemôžete kontrolovať, ale koučovať. BANKY A POISŤOVNE · Marek Blaha – Iba vďaka reguláciám nemusíme ešte súťažiť o klientov s Googlom

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

59 NEXT FUTURE Marek Blaha – Iba vďaka reguláciám nemusíme ešte súťažiť o klientov s Googlom · BANKY A POISŤOVNE

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

60 NEXT FUTURE MÁJ 2016 Poznáte to. Čím lepšiu technoló- giu vlastníte, tým viac možností jej poškodenia existuje. Rovnako je to aj so softvérom nových počítačov, tabletov či smartfónov. I keď sa sa- mostatne tieto zariadenia dokážu chrániť viacerými či už zabudo- vanými, alebo dodatočne nainšta- lovanými antivírusmi, opatrnosť a ochrana dát nikdy nie je prehnaná. Zamestnanci poprednej firmy Eset, ktorá poskytuje kvalitné antivíruso- vé služby, sa pred časom vyjadrili, že hekeri sú často o krok pred antivíru- sovými výrobcami. Tí už len reagujú na nové počítačové vírusy vo forme trójskych koní či programov vytvo- rených na blokovanie počítača. POISTENÍM KYBERNETICKÝCH RIZÍK CHRÁNITE VIAC NEŽ DÁTA Autor: Martin Karlík Problematika kybernetických rizík a ich poistenie, sa dostáva do popredia záujmu čoraz väčšieho počtu firiem. Súvisí to s vývojom moderných technológií ako sú výkonné servery, úložiská dát či mobilné telefóny a tablety. Čo všetko si firma môže poistiť a na čo by nemal zamestnávateľ zabúdať? BANKY A POISŤOVNE · Poistením kybernetických rizík chránite viac než dáta

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

61 NEXT FUTURE Poistením kybernetických rizík chránite viac než dáta · BANKY A POISŤOVNE Je to každodenná hrozba pre fungovanie prak- ticky všetkých spoločností, no najviac sa hrozba kyberútoku týka firiem, ktoré zhromažďujú dáta a pracujú s veľkým objemom údajov o svojich klientoch. Kto by sa mal chrániť? „Ide najmä o e-shopy, spoločnosti z oblasti IT, mé- diá, sieťových dodávateľov, finančné inštitúcie atď. Medzi možné riziká patrí strata informácií z jedné- ho počítača alebo mobilného telefónu, obmedzenie alebo zamedzenie prístupu k firemným informač- ným systémom, neoprávnený zásah či prerušenie webových služieb alebo hrozby spojené so stratou dát pri využívaní cloudových služieb,“ povedal pre NEXT FUTURE Michal Pilecký, produkto- vý manažér poisťovacej a maklérskej spoločnosti RENOMIA. Kyberútoku často nemožno zabrániť, len ho mô- žete obmedziť. Dôležité je sa proti týmto rizikám poistiť. Poistenie proti útokom „Samotné  poistenie kybernetických rizík je kom- bináciou majetkového poistenia, z ktorého je po- skytované poistné plnenie za škody spôsobené poistenému a poistenia zodpovednosti za škody, z ktorého sú uhradené škody spôsobené tretím osobám, za ktoré poistený právne zodpovedá,“ vy- svetlil Pilecký. Poistenie poskytuje poistnú ochranu pre prípad úniku osobných údajov, dát a informácií z infor- mačného systému alebo počítača spoločnosti, ktorý bol spôsobený či už náhodou, alebo z nedbanlivos- ti. Taktiež sa týka cieleného napadnutia infor- mačného systému tretími osobami alebo zamest- nancami spoločnosti s cieľom získania prístupu k dátam spoločnosti a spôsobenie škody,“ ozrejmil Pilecký. Výška poistného sa odvíja od množstva faktorov. „Dôležitý je odbor činnosti a objem dát a údajov, s ktorými záujemca o poistenie pracuje a ktoré zhromažďuje. Úlohu zohráva spôsob ochrany dát v spoločnosti, rozsah outsourcingu služieb a v ne- poslednom rade aj požadované krytie a limit poist- ného plnenia,“ vysvetlil Pilecký. Kde je možné sa poistiť? V súčasnosti ponúka na slovenskom trhu poiste- nia rizík spojených s únikom dát len veľmi málo poisťovní. Na Slovensku sa poistením proti kybernetickým rizikám dlhodobo zaoberá poisťovňa Allianz – SP. „V rámci poistenia proti kybernetickým rizikám poskytujeme poistenie ochrany dát. Ide o zodpoved- nostné poistenie, to znamená, že kryje škodu a ne- majetkovú ujmu spôsobenú naším poisteným tretej osobe v prípade, že elektronické dáta, ktoré náš po- istený spracúva v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, nášmu poistenému uniknú a budú zve- rejnené alebo určitým spôsobom zneužité,“ povedala Lucia Muthová, hovorkyňa Allianz – SP. Krytie sa podľa jej slov vzťahuje aj na únik dát, ktorý bol spôsobený kybernetickým útokom. „Súčasťou poistného krytia sú aj náklady na opat- renia, ktoré poistený v súvislosti s únikom dát musí vykonať, napríklad pokuty uložené regulá- torom v súvislosti s únikom dát a tiež PR nákla- dy, ktoré môžu v súvislosti s takouto udalosťou vzniknúť s cieľom zmiernenia vplyvov negatívnej publicity v dôsledku takejto udalosti,“ dodala Muthová. „Ochranu pred rizikami na internete priniesla ako prvá spoločnosť AXA Assistance. Poisťovňa vstúpi- la na český a slovenský trh s poistením Cyber risk. Produkt našej poisťovne vo svojom portfóliu do- konca ponúkajú aj iné slovenské poisťovne,“ hovo- rí pán Ján Kusý, riaditeľ pre obchod v neživotnom poistení ČR/SR, AXA poisťovňa. Poistenie klienta chráni pred kybernetickými útokmi na internete. Teda pri poškodení dobrého mena, zneužití on- line identity, platobných prostriedkov, pri náku- poch v e-shopoch. Koncovým zákazníkom ponúka ochranu vybraných rizík poisťovňa AXA už celý rok vo forme pripoistenia SAFE ONLINE k svojmu produktu pripoistenie domácnosti.

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

62 NEXT FUTURE MÁJ 2016 BANKY A POISŤOVNE · Poistením kybernetických rizík chránite viac než dáta „Ako jedna z mála spoločností sme sa rozhodli ponúknuť ochranu pred rizikami na interne- te. Klientom teda poskytujeme službu, kto- rá im v daných prípadoch pomôže. Riešiť tieto problémy bez odbornej asistencie totiž môže byť pre jednotlivcov veľmi zložité,“ povedal Petr Hošek, Bussines Development Director z AXA Assistance. Kybernetické riziká si môže ktokoľvek poistiť aj v poisťovni Uniqua. „Dajú sa pripoistiť v rámci po- istenia domácnosti, respektíve produktu Domov & Šťastie. Klient sa tak pripoistením chráni pred útokom v rámci elektronických platieb, ohrozenia virtuálnej identity, poškodenia dobrého mena či rizika nákupu cez internet. Ako bonus má pois- tený občan k dispozícii právne poradenstvo vo forme neobmedzenej linky právnych informácií a aktívnu pomoc špecialistov pre danú oblasť na riešenie konkrétnych prípadov,“ vysvetlila Beáta Lipšicová z poisťovne Uniqua. Ako ďalej upozornila, v princípe platí, že ide o pois- tenie právnej ochrany, teda prioritne sa vždy pois- ťovňa snaží riešiť takýto prípad pomocou právnych nástrojov. „Náklady na právne zastúpenie a zna- lecké posudky hradíme až do výšky 12 000 eur na každú poistnú udalosť. Skutočne vzniknutú škodu uhradí Uniqua až do výšky 2 000 eur na každú po- istnú udalosť. Konečná suma pripoistenia kybernetických rizík závisí od poskytnutej obchodnej zľavy, cross-sel- lovej zľavy. Vzhľadom na rozsah poistného krytia však nie je výška poistného za toto pripoistenie vy- soká,“ dodala Lipšicová. Ochrana pred kyberkriminalitou Medzinárodný poistný trh sa na rozdiel od sloven- ského viac zameriava na ochranu firiem poistením elektronickej a počítačovej kriminality. „Toto kry- tie má za úlohu poskytnúť poistnú ochranu spo- ločnostiam, najmä finančným inštitúciám, pre prípad zneužitia informačného systému spoloč- nosti tretími osobami alebo tiež zamestnancami spoločnosti v dôsledku spôsobenia škody alebo osobného obohatenia. Tento druh poistenia na Slovensku zatiaľ žiadna poisťovňa samostatne ne- ponúka a záujemcovia o toto poistenie sa môžu obrátiť na maklérske spoločnosti, ktoré spolupra- cujú so zahraničnými maklérmi aj poisťovateľmi,“ povedal Pilecký. Ako ďalej vysvetlil, dôvodom pomerne obmedze- nej ponuky poistenia kybernetických rizík ako na Slovensku, tak aj v zahraničí, je podľa neho predo- všetkým náročnosť a špecifickosť tohto produktu, ktorý si vyžaduje značnú expertízu a znalosti IT prostredia. „Poisťovne preto spolupracujú s IT spoločnosťami nielen pri tvorbe samotného poistného produktu, ale tiež pri riešení škodových udalostí. Aj napriek tejto značnej náročnosti však očakávame, že v tom- to roku sa slovenský trh rozšíri o ďalšiu ponuku tohto, v budúcnosti určite veľmi dopytovaného a žiadaného poistného produktu,“ dodal.

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

Foto: Stockfresh 63 NEXT FUTURE

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

64 NEXT FUTURE MÁJ 2016 S INTERNET BANKINGOM MÁTE CELÝ SVOJ MAJETOK POD KONTROLOU Nové funkcionality Internet bankingu od Tatra banky ponúkajú vyšší komfort pri správe majetku a celkový prehľad o finančnej situácii. Zdroj a foto: Tatra Banka S Internet bankingom máte celý svoj majetok pod kontrolou Má váš majetok väčšiu hodno- tu ako vaše záväzky? To jed- noducho zistíte s novým a užitoč- ným nástrojom Majetok a záväzky v Internet bankingu od Tatra banky. Pozrite si svoju bilanciu Majetku a záväzkov a získajte tak kontrolu nad svojou finančnou situáciou. Všetko na jednom mieste Bilanciu majetku a záväzkov tvoria prehľadné grafy a informácie, vďaka

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

65 NEXT FUTURE S Internet bankingom máte celý svoj majetok pod kontrolou ktorým získate celkový obraz o vašej finančnej situácii. Tento benefit pod- poruje aj fakt, že do prehľadu si mô- žete pridať aj váš majetok mimo Tatra banky, napr. auto, nehnuteľnosť, ako aj záväzky, napr. lízing alebo pôžič- ku od kamaráta. Prehľad o celkovej finančnej situácii tak máte dostupný na jednom mieste. Vyššia bezpečnosť s online manažmentom kariet Bezpečnosť je pre akúkoľvek banku prioritou číslo jeden. Preto Tatra banka v rámci online manažmen- tu kariet poskytuje službu – na- stavenie kontinentov, na ktorých je možné používať platobné karty. Sami rozhodujete o tom, na kto- rých kontinentoch bude vaša pla- tobná karta fungovať. Napríklad, ak bežne necestujete do krajín Ázie či Afriky, použitie platobnej karty na týchto kontinentoch jednoducho nepovolíte. Takto, vďaka pár klikom v Internet bankingu alebo v apliká- cii Tatra banka, eliminujete možnosť neoprávneného použitia vašej karty v zahraničí. V Internet bankingu Tatra banky zároveň môžete manažovať limity na kreditných kartách, ako naprí- klad hotovostný limit a internetový limit, pre debetné karty navyše ešte aj maximálny denný limit. Ďalším užitočným nástrojom je online blo- kovanie platobnej karty. V prípade potreby (krádež/strata karty) si vie- te platobnú kartu rýchlo zablokovať a zabrániť tak jej zneužitiu. Viac o ďalších užitočných funkcionalitách zistíte na www.tatrabanka.sk Spravovanie kontinentov v Internet bankingu Tatra banky Jednotlivé grafy a tabuľka Bilancie majetku sa dajú jednoducho vytlačiť

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

66 NEXT FUTURE MÁJ 2016 velikánov, Janka Jesenského či Jozefa Gregora Tajovského, ktorí v Bratislave žili i tvorili,“ povedal historický publi- cista Pavel Dvořák. Kaviarne ako pracoviská inteligencie Intelektuálne debaty, život v meste, parku i na terasách kaviarní sa vtedy neoddeliteľne spájali s rastom kultúr- neho povedomia. Práve kaviarne boli v tomto období špecifické pre kultúrny život, rozvíjanie intelektuálnych debát a semeniskom talentov z humanit- novednej oblasti. Spisovateľské kluby a podobné priestory nejestvovali, li- teráti sa stretávali práve v týchto pod- nikoch pri dobrej káve. Nie však len na debaty. „Kaviarne boli často pra- covňami samotných spisovateľov, ale i žurnalistov. V kaviarni Luxor redi- goval Ján Smrek časopis Elán, viaceré svoje knihy tu napísali Emil Boleslav Lukáč, Laco Novomeský či Ján Rob Poničan. V priestoroch kaviarne Reduta písal Milo Urban svoje známe dielo Živý bič, v Astórii sedávali spo- mínaní Janko Jesenský a Jozef Gregor Tajovský. Davisti sa stretávali v dnes už nejestvujúcej Fajke, v Grande zas modernisti. Kaviareň Metropola často uchýlila nadrealistov a dnes už do zbúraného hostinca Reissigovcov cho- dievalo množstvo literátov i verejne činných osobností,“ povedal Dvořák. Dnes už kaviarne s historickým pozadím nájdeme len sporadicky, no mnohé z nich sa snažia aspoň odka- zovať na minulosť a svojím názvom a vnútorným dizajnom otvárajú svoje dvere záujemcom o históriu. Ide na- príklad o sieť kaviarní Štúr. Dnes ich je už málo Slávne časy kaviarní Astorka, Luxorka, Savoyka či Metropolka sa už skon- čili. Česť historickým kaviarňam VYCHÝRENÉ PREŠPORSKÉ KAVIARNE A KORZO História bratislavského korza a kultúrneho života v kaviarňach i uliciach siaha viac ako dve storočia do minulosti. Kaviarne boli pracoviskami literátov a žurnalistov, a ulice ožívali vďaka korzujúcim obyvateľom. Táto tradícia, zdá sa, konečne ožíva. LIFESTYLE · Vychýrené prešporské kaviarne a korzo zaslúžilo založenie Filozofickej fakulty v Bratislave, vtedajšom Prešporku. „Spočiatku literárny život vznikal v rozličných spolkoch, napríklad oko- lo revue DAV. Svoju úlohu v spoločen- skom a literárnom obrodení zohrala aj prítomnosť slovenských literárnych Boom bratislavského kultúrneho i spoločenského života nastal predovšetkým založením fakulty hu- manitných a filozofických vied, kto- rá prilákala študentov rozvíjajúcich kultúrne i literárne povedomie v da- nej lokalite. V Bratislave sa o rozvoj literárneho i spoločenského života Autor: Martin Karlík Foto: archív Bratislavského okrášľovacieho spolku

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

67 NEXT FUTURE v súčasnosti zachraňujú len pod- niky Kaffe Mayer a Štefánka. Starí Bratislavčania si spomínajú, že do tých- to kaviarní chodili už od šiestej ráno. Otváracie hodiny sa síce zmenili, no podávanie tradičných zákuskov a kva- litnej kávy nie. V Štefanke sa okrem dobrej kávy tradične podáva aj fran- cúzske šampanské, presne tak ako to bolo pred viac ako sto rokmi. Samotná budova na Palisádach, kde môžete túto kaviareň navštíviť, bola postavená už v roku 1897 architektom Alexandrom Feiglerom. Kaviareň nosí meno Štefanka už od vzniku Československa. Podnik v tomto období navštevovali slávni básnici, spisovatelia a žurnalisti. V neposlednom rade i známi štátnici. Druhá kaviareň s takou bohatou históriou a dodnes obľúbeným pod- nikom je aj Kaffe Mayer na Hlavnom námestí. Tá je v prevádzke už neu- veriteľných 138 rokov. Kaviareň mo- mentálne láka aj tradičnými cukrár- skymi výrobkami a viac ako dvomi desiatkami druhov kávy. I keď mestský intelektuálny život dotvárali kaviarne v predminulom storočí, história týchto podnikov sia- ha už do 17. storočia, keď kaviarne lákali náročných cestovateľov v štýle podnikov vo Viedni. Popíjanie kávy, tvorivé písanie a debatovanie zasta- vil až socialistický režim, ktorý po- dobné podniky s bohatou históriou smrti. Keď sa takto vystrojil do mesta, stal sa od prvého dňa súčasťou korza i kaviarenského života v Prešporku. Vítal návštevníkov, zdravil ich a roz- prával sa s nimi v troch jazykoch. Stával sa súčasťou korzovania i de- batných krúžkov v kaviarňach. Korzovanie nezaniklo Samotné korzovanie v Bratislave malo hlavné pravidlo. Dobrá nálada a ne- ustále zoznamovanie sa s novými ľuďmi. Korzovalo sa podobným sme- rom ako to robil Shoner Náci. Tradícia korzovania siaha až dvesto rokov do histórie, prerušila sa len v období so- cializmu. Postupne však opäť ožíva. Konkrétne sa korzovalo od Michalskej brány po uliciach Michalská, Sedlárska, Hlavnom námestí cez Rybársku bránu a promenádu k nábrežiu Váhu a späť. Dnes často vidíte ľudí korzovať aj cez most Červenej armády i Nákladný prí- stav až k novej budove SND. Ľudia sa kedysi stretávali vo včasných hodinách na rohu Hviezdoslavovho a Rybného námestia v blízkosti hotela Carlton. Práve týmto ranným víkendovým prechádzkam prispôsobovali podniky otváracie hodiny. Často bolo otvore- né tesne pred šiestou ráno. Kedysi sa hovorievalo, že kto sa tu z vážených obyvateľov Prešporka počas pekného víkendového dňa neobjavil, bol buď chorý alebo mŕtvy. začal zatvárať, vraj pre spojenie s buržoáziou a jej zvykmi. Shoner Náci – tvár Bratislavy Do kaviarní chodili aj ľudia, ktorí mali spojenie s obyčajnými návštev- níkmi mesta. Dobrú kávu a zákusky často okúsil v Kaffe Mayer i známy Bratislavčan Shoner Náci, ktorého podobizeň s neodmysliteľným cylin- drom nájdete na bratislavskom korze. Korzovanie bolo v Bratislave ďal- ším zo zvykov, ktorý utváral mnohé priateľstvá. Shoner Náci, vlastným menom Ignác Lamár, si vážil všet- kých ľudí dobrej vôle i samotných návštevníkov Bratislavy. Ťažký životný osud Shoner Náciho dostal na ulicu po tom, čo jeho otec prepíjal žiaľ, keďže jeho žena ušla do Viedne. Exekútori rodine skonfiško- vali majetok a Náci musel začať za- rábať sám na seba. Zamestnal sa síce nakrátko v divadelných dielňach, ale po prepustení v čase krízy počas prvej svetovej vojny skončil v rôznych pod- nájmoch u dobrých ľudí. Robil men- šie práce v strede mesta, nevyhýbal sa prášeniu kobercov, upratovaniu a no- seniu uhlia. Stále nosil ten istý kufor s frakom, bielymi rukavičkami, čiernymi la- kovkami a cylindrom. Toto oblečenie darovala grófka Náriová kedysi jeho otcovi – obuvníkovi, po manželovej Vychýrené prešporské kaviarne a korzo · LIFESTYLE Zdroj: Pavel Dvořák, Piata kniha o Bratislave, 2012 Mikuláš Gažo, Štefan Holčík, Otto Zinser, Bratislava pred sto rokmi a dnes, 2003

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

68 NEXT FUTURE MÁJ 2016 NAJLEPŠIE REŠTAURÁCIE SVETA SERVÍRUJÚ ZÁŽITKY Ten najlepší pôžitok z jedla možno priradiť k významným životným udalostiam. Umenie na tanieri sa stalo dobrodružstvom a návšteva niektorej z najlepších reštaurácií na svete sa vryje hlboko do pamäti aj do chuťových pohárikov. Sú to miesta, kam chodievate za chuťovým zážitkom, ktorý je jednoducho na nezaplatenie. LIFESTYLE · Najlepšie reštaurácie sveta servírujú zážitky Autor: Marek Mittaš Foto: Schauenstein Castle Restaurant, Central Restaurant, Restaurant de l’Hôtel de Ville, Guy Savoy, Schauenstein Castle Restaurant, D.O.M. restaurant

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

69 NEXT FUTURE Restaurant de l’Hôtel de Ville Najlepšie reštaurácie sveta servírujú zážitky · LIFESTYLE Podľa hodnotenia magazínu Time je absolútnou tohtoročnou jednotkou medzi svetovými reštau- ráciami práve táto švajčiarska reštaurácia, ktorú zdobia tri michelinské hviezdy. Reštaurácia sídli v Crissier blízko Lausanne a má už štyridsaťroč- nú históriu. Slávu získala, keď ju ako šéfkuchár prebral Philippe Rochat a vybojoval pre ňu zmie- nené tri hviezdičky michelinských gurmánov. Aj Benoit Viollier niesol ducha tradície, no v januári tohto roku tragicky zahynul vo veku 44 rokov, a tak je dnes reštaurácia pod vedením Francka Giovanniniho, ktorý pokračuje v klasickom štýle reštaurácie. Pre Restaurant de l’Hôtel de Ville je kľúčová hra so surovinami a vytváranie často až umeleckých variácií. Aj vnútro reštaurácie je za- riadené v priateľských tónoch prírodných farieb a z materiálov šetrných k prírode. Vína majú vy- berané, dvoj- až trojnásobne drahšie ako sa dajú kúpiť vo švajčiarskych obchodoch. No výklad so- meliéra a správna kombinácia, ktorú vám k jed- lu namiešajú, má tiež svoju cenu. Cena za de- gustačné menu je okolo 400 frankov. Jednoznačne reštaurácia, kam sa nechodí za jedlom, ale za zážitkami.

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

70 NEXT FUTURE MÁJ 2016 Francúzske kulinárske dobroty sú vychýrené po celom svete a reštaurácia Guy Savoy ponúka vr- chol gurmánskeho zážitku. Prvotriedne suroviny a často aj netradičné spôsoby varenia sa podpísa- li na prestíži jednej z najlepších reštaurácií sveta. Príjemne prekvapia aj ceny, keďže na štartovací obed vás reštaurácia pozýva za fixnú cenu 110 eur a k tomu ponúka someliérom dokombinovaný vín- ny zážitok od 10 eur za pohár. Táto cena je skutoč- ne lákavá vzhľadom na to, že ide už tridsať rokov o jedno z najlepších miest na chuťové zážitky. Ak chcete vyskúšať exkluzívne kúsky v podobe de- gustačného menu, bude to okolo 400 eur na osobu. Cena za tri michelinské hviezdičky, ktoré na vás čakajú v meste na Seine. Počas obeda alebo večere Švajčiarske centrum vyberaných chutí, kde varí Andreas Caminada korunovaný trojicou miche- linských hviezd. Reštaurácia je od roku 2011 hod- notená vždy medzi elitou päťdesiatky najlepších reštaurácií sveta a hoci je aj svet gurmánov kolí- savý, vždy obsadzuje popredné miesta. Andreas je fenoménom na kuchárskom nebi, pretože jeho kariéra sa začínala v roku 1995 v hoteli Signina, po- maly prešiel mnohými švajčiarskymi a nemeckými reštauráciami, aby si sám v roku 2003 vybudoval vám padne zrak na slávnu rieku aj na Louvre, kto- rý sa nachádza na druhej strane. Krásy Paríža však ostávajú sivé popri farbistých zážitkoch vyvolaných čiernymi hľuzovkami, bájnymi sendvičmi s hľuzov- kovým maslom a dezertmi, ktorých recepty kuchá- ri držia pod pokrievkou. O pohodlie hostí sa stará 35 kuchárov a každé jedlo je originál. svoj kuchársky sen menom Schauenstein. V hoteli dýchajúcom noblesou sa môžete nielen najesť, ale aj ubytovať, a keď vstúpite do reštaurácie, nemá- te pocit, že ste v stravovacom zariadení, ale kde- si vo švajčiarskom letnom sídle bohatej šľachty. Práve na tomto imidži si zakladá aj menu, ktoré sa tu ponúka. Je exkluzívne rovnako ako prostredie. Trojchodové menu stojí 198 švajčiarskych frankov a šesťchodové vám stiahne z účtu 259 frankov, čo je len o niečo menej ako tá istá suma v eurách. Guy Savoy Schauenstein Castle Restaurant

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

71 NEXT FUTURE Najlepšie reštaurácie sveta servírujú zážitky · LIFESTYLE Ďalšie miesto juhoamerických gurmánov, kde ser- vírujú poklady Amazónie. Reštauráciu D.O.M. ve- die jeden z najznámejších šéfkuchárov sveta Alex Atala. Je skutočnou hviezdou kuchárskeho neba a jeho Instagram má viac ako 200 000 fanúšikov. Reštaurácia D.O.M sa už v roku 2012 zaradila na štvrté miesto najlepších destinácií na chuťové zá- žitky. Okrem toho, že Alex vedie reštauráciu, má aj svoju kuchársku šou v brazílskej televízii a riadi sa heslom, že z dobrej reštaurácie neodchádzame takí najedení, že sa nemôžeme pohnúť, ale tak, že si pa- mätáme každý chuťový vnem. Jeho reštaurácia patrí k najdrahším v Brazílii, ale na druhej strane cena re- flektuje suroviny, ktoré často dováža z najodľahlej- ších miest krajiny. Hovorí, že ak chcete ochutnať veci, ktoré nikde inde nedostanete na tanieri, ste pozvaní do jeho D.O.M. v San Paule. Kto by odolal takejto ponuke? Navyše jedlá sám vyvíja a skúma až takmer na molekulovej úrovni a vytvára netradičné kombi- nácie a podoby jednotlivých surovín. Pri pohľade na jeho výtvory na tanieri však skutočne možno skon- štatovať, že v kuchyni sa tu viac vytvára umenie ako sa varia veľké porcie. Táto reštaurácia sa riadi zása- dou, že nielen jedlom je človek živý, a počíta s tým, že si sem prídete vychutnávať zážitky, pretože najesť do popuku sa môžete doma. Na jedlo v D.O.M však budete spomínať do konca života. Názov tejto reštaurácie znie trochu zvláštne, ale jej sloganom je: „Chuť Peru od Amazonky až po Andy.“ Naznačuje, že nepôjde o celkom obyčajnú peruán- sku kuchyňu servírujúcu pečené morčatá s plackou. Šéfkuchárom je tu Virgilio Martinez a predstavu- je pokrmy, ktoré definujú Peru v plnej jeho kráse. Na jedálnom lístku nájdete chuťovky z prírodných domácich surovín s rodokmeňom. Ochutnávkové menu vás prevedie surovinami získanými z oblastí 25 metrov pod morom, ale aj z výšky 4 200 metrov nad morskou hladinou. Virgilio precestoval doslo- va celý svet, a preto jeho kuchyňa dýcha európskym luxusom, no ponúka netradične vyberané pokrmy z Peru, vrátane hľuzoviek, kaviáru, k tomu najčis- tejšiu vodu a suroviny od drobných roľníkov. Z nich vytvára doslova malé diela na tanieri. Reštaurácia je vyhľadávaná gurmánmi nielen z Južnej Ameriky, ale z celého sveta. Aj preto sa ocitla v rebríčku TOP reštaurácií a buduje tak povesť kvalitnej kuchyne v Peru. Central D.O.M.

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

72 NEXT FUTURE MÁJ 2016 ROZMAZNÁVANIE LUXUSOM NIE JE LEN O PENIAZOCH LIFESTYLE · Rozmaznávanie luxusom nie je len o peniazoch Alexander a dnes sú tieto starožitné kúsky hodinár- skeho umenia rozmiestnené v múzeách po celom svete. Medzi fanúšikov značky patril aj Alexandre Dumas a mnoho ďalších významných umelcov, politikov a vplyvných ľudí, ktorí si potrpia na pre- cíznosť a na to, aby veci, ktoré nosia, zosobňovali unikátne vlastnosti. Zvyčajne sa na luxusné veci pozeráme ako na niečo prehnane drahé a snobské. Vysoká cena však reflektuje neobyčajný príbeh, históriu, množstvo energie, invenčnosť a výnimočnosť, to všetko vložené do exkluzívneho kúska. Luxus zosobňuje najmä túžbu. Hodinky Louis Moinet Exkluzívne, moderné, netradičné, „high-endové“, často v limitovaných sériách s využitím exotických materiálov. Hodinky tejto značky patria k tomu naj- luxusnejšiemu tovaru v segmente, pretože sú omno- ho viac ako iba meračom času. Súčasný kreatívny riaditeľ značky Jean-Marie Schaller hovorí, že vy- tvárajú nielen hodinky, ale aj mechanické umenie. Držia verne tradíciu zakladateľa Louisa Moineta, ktorý je dodnes považovaný za jedného z najväč- ších a neprekonaných hodinárov vôbec. Celý svoj život odovzdal remeslu a stvoril nezabudnuteľné dizajnové a funkčné hodinky, ktoré stáli za silným renomé švajčiarskej hodinárskej tradície. Dnes je Louis Moinet zosobnením najkvalitnejších náram- kových hodiniek, no počas svojej histórie z jeho hodinárskej dielne vyšli aj hodiny pre kráľovský dvor Georgea IV., a rovnakú značku používal aj Napoleon Bonaparte. Hodinky si obľúbil aj cár Autor: Marek Mittaš Foto: Louis Moinet, Shalini, Shutterstock

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

73 NEXT FUTURE Esencia luxusu uzavretá v Shalini Do flakónov sa výrobcovia parfumov snažia vtes- nať unikátne voňavé variácie a tóny. No značka Shalini už prišla na trh s tým, že chce ľuďom dať k dispozícii aj esenciu luxusu. Ako teda vonia lu- xus? Obsahuje v sebe vanilku, ylang a koriander. Značka vyrába vôňu pre mužov aj ženy a flakóny sú charakteristické čistými líniami a minima- lizmom. Všetko podstatné sa ukrýva vo vnútri. Shalini predstavuje vôňu veselého detstva. Tanec motýľov na rozkvitnutej lúke spojený s tónmi ran- ného slnka. Touto charakteristikou zadefinoval vôňu samotný výrobca a vôňu si nechal aj patrič- ne oceniť. Na cenu sa neoplatí pýtať, ale parfum je okrem luxusného zážitku z vône hodnotený aj ako jeden z najdrahších. Šperkársky majster Harry Winston Šperky značky Harry Winston patria k najvychy- tenejším medzi úzkou elitou najbohatších ľudí sve- ta. Koniec koncov – pre nikoho iného nevyrába. Je to najluxusnejšia značka šperkov, ktorá prakticky nemá konkurenciu a ak chcete vedieť, aké šperky nosia celebrity z červeného koberca, je to práve ten- to „brand“. Zakladateľ značky sa narodil v roku 1896 a vyučil sa za zlatníka. Až v roku 1932 však založil spoločnosť, ktorá niesla jeho meno a už v začiatkoch sa vyprofilovala na tvorbu najexkluzívnejších ozdôb na telo. Dnes sídli v centre New Yorku a razí teó- riu, že mať luxusný šperk nie je len o mr- haní peniazmi. Šperky Harry Winston vždy zosobňujú jedinečnosť a kto ich dá na seba, pocíti, že šperk nie je len ozdoba, ale aj zhmotnená energia. Snom Harryho Winstona bolo odjakživa stvoriť niečo vý- nimočné. Niečo netuctové, skutočný skvost. Pýšiť sa môže exkluzívnymi diamantovými kolekciami, pre ktoré sa mu hovorilo aj kráľ diamantov. Dnes do portfólia značky patria aj hodinky a prstienky. Obuvnícky mág Christian Louboutin Hovorí sa o ňom ako o mužovi, ktorý dokáže spôsobiť ženám orgazmus len tým, že im uká- že topánky. Tento 53-ročný dizajnér a obuvník sa vyšvihol na velikána prakticky z ničoho. Keď sa ho spýtate na obchodný model, iba pokrčí plecami. V rozhovore priznal, že nemá žiadny obchodný mo- del, nie je stratég, je stále rojko a snívajúci umelec viac ako marketingový hráč. Nakoniec však odhaľu- je, v čom tkvie jadro jeho úspechu. Jeho model je po- stavený na hlbokom poznaní žien, ich nôh a, samo- zrejme, z toho pramení aj fakt, že intuitívne rozozná, čo budú ženy milovať. Doménou topánok Christiana Louboutina sú vysoké podpätky, ale prináša aj obuv pre dámy, ktoré majú radšej nízke podrážky. Jednou z posledných „vychytávok“ sú topánky telovej farby, vďaka ktorým má ženská noha pôsobiť ladnejšie aj krajšie, ak keď bez podpätku. Balerínky z jeho kolek- cie však atakujú cenu 600 eur, no je v nich zakompo- novaný aj kumšt najznámejšieho obuvníc- keho génia. K fanynkám tejto značky patria Jennifer Lopez, Victoria Beckham, Beyonce a ďalšie známe celebrity. Rozmaznávanie luxusom nie je len o peniazoch · LIFESTYLE

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

74 NEXT FUTURE MÁJ 2016 Môže byť investícia krásna? Len čo vyjdete zo štýlového domu, ste na golfovom ihrisku v dovolen- kovom rezorte vo Veľkej Lomnici s neopakovateľnými výhľadmi na panorámu Vysokých Tatier. Stavebné pozemky Black Stork sú situované na východnej strane existujúceho golfo- vého ihriska na slnečnej strane hôr, na kraji TANAPu, vybavené inži- nierskymi sieťami (prípojka elektriny, plynu a vody) a asfaltovými cestami s osvetlením. Môže byť investícia stabilná? Golfový rezort Black Stork získal INVESTÍCIA DO EXKLUZÍVNYCH POZEMKOV VO VYSOKÝCH TATRÁCH BÝVANIE PRIAMO NA GOLFOVOM IHRISKU NA SLNEČNEJ STRANE VYSOKÝCH TATIER Zdroj a foto: Golfový rezort Black Stork Hľadáte pozemok pre svoj nový domov alebo víkendové bývanie, kde budete obklopení prírodou? Aj keď golf nie je neoddeliteľnou súčasťou vášho života, ale túžite po mieste plnom pokoja a relaxu, máme pre vás ideálne miesto plné pokoja a relaxu. Užívajte si atmosféru Vysokých Tatier každý deň. Investícia do exkluzívnych pozemkov vo Vysokých Tatrách

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

75 NEXT FUTURE v roku 2011 prestížnu značku A PGA Golf Course a zaradil sa tak do rodiny len 20 ihrísk vo svete s touto známkou kvality. Ihrisko má 27 majstrovských jamiek, rozsiahle tréningové plochy (kryté ohrievané a osvetlené odpa- lisko, chipping area, putting gren – vstup na ne je bezplatný), 3 PAR aka- démiu a profesionálnych trénerov s najmodernejšími prístrojmi na vý- učbu hry golfu. Priamo v srdci ihriska je štýlový hotel International **** s 29 izbami, medzinárodnou reštaurá- ciou a zákuskami z domácej cukrár- ne. Zo všetkých strán dýcha pohoda, výhľad na panorámu Tatier je nielen Tatranská Lomnica, neďaleko sán- kovačka z Hrebienka do Starého Smokovca cez deň aj v noci, termálne kúpaliská a množstvo ďalších akti- vít v neďalekom Poľsku. V blízkosti sú jaskyne, lanové dráhy, strelnica, rafting a splav na Dunajci, Spišský, Kežmarský a Staroľubovniansky hrad, továreň na výrobu whisky... Takmer vo všetkých strediskách pre- biehajú rôzne akcie a tak môžu hostia vždy zažiť niečo nové aj v známych lokalitách. Môže byť investícia ekologická a bezpečná? Potešujúcou správou pre každého milovníka prírody je výsledok mo- nitoringu životného prostredia re- alizovaného v priebehu 10 rokov na golfovom ihrisku a v jeho okolí. Pôda nie je kontaminovaná inten- zívnym hnojením trávnikov, ovzdu- šie je zdravšie, kvalita podzemných vôd v Skalnatom potoku zodpovedá kvalite vody na pitné účely, zvýšila sa krajinno-ochranárska hodnota územia. Dômyselný systém vodných a vzájomne poprepájaných plôch vý- znamne prispel k zvýšeniu biodiver- zity územia aj biotopov. Pri odohratí cca 120 turnajov a hre cca 20-tisíc golfistov v roku 2015 je biodiverzita areálu s 27 % nárastom živočíšnych druhov na 107 prekvapujúco vysoká. V umelo vytvorenom jazierku sa ob- javil aj nový chránený druh. Vďaka z reštaurácie a lobby baru s krbom, ale aj z wellness centra. Hotel je už 10 ro- kov skvelým miestom pre rodinné oslavy, svadby, plesy, ale aj semináre a konferencie či obchodné rokovania. Môže byť investícia flexibilná? Na kraji ihriska je geotermálny vrt s liečivou mineralizovanou vodou s teplotou 61,8 °C – momentálne pre- bieha štandardný proces stavebného povolenia projektu termálnych kú- peľov s celoročnou prevádzkou a do konca roka je plánované otvorenie 1. etapy. V lokalite prebieha aj prí- prava ďalšieho 9-jamkového ihriska. Môže byť investícia atraktívna? Investori si môžu vybrať , či si dom postavia priamo pri golfovom ihris- ku, alebo pri lese. Neopakovateľné sú výhľady na tatranskú panorámu Vysokých a Belianskych Tatier aj na golfové ihrisko a čistý tatranský vzduch z okolitých lesov TANAPu. Napriek neuveriteľnému tichu a po- koju tu však nie je nuda, ale množ- stvo voľnočasových aktivít počas celého roka: nielen hra golfu, pre- chádzky v bezprostrednom okolí ih- riska, cyklistika po vyznačených tra- sách, turistika vo Vysokých Tatrách, v zime je to bežecké lyžovanie – upra- vuje sa takmer 15 km bežeckých tratí priamo na golfovom ihrisku a psie záprahy. Len 7 km od rezortu je zre- konštruované lyžiarske stredisko

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

76 NEXT FUTURE MÁJ 2016 a pôvodné tatranské prvky. Zrubové domy, určené na rekreačné bývanie, sú vyhotovené z prírodných mate- riálov – od slovenského smrekového dreva po fínsku borovicu, vykurova- nie zabezpečuje teplovzdušný kozub a elektrický záložný zdroj a výstavba trvá 3 mesiace. Aké výhody možno získať? Ceny pozemkov priamo pri golfovom ihrisku sú 100 €/m2 bez DPH v závis- losti od polohy a veľkosti a investorom sú poskytnuté mimoriadne benefity. Najväčším bonusom pre budúcich ma- jiteľov pozemkov je rodinné členstvo v Lomnickom golfovom klube a s tým spojené výhody od bezplatnej hry na golfovom ihrisku, cez zľavy na hotelo- vé služby, kurz zelenej karty... Okrem týchto výhod je v rezorte vytvorený koncept „veľkej rodiny“, a tak sú viac- krát v roku pozvaní všetci majitelia pozemkov a domov v okolí ihriska na zaujímavé golfové turnaje, kde nechý- ba ani rybolov, grilovačka, večerný program a skvelá večera z regionál- nych špecialít. Čo urobiť ďalej a z čoho si možno vybrať? S dôverou sa obrátiť na Black Stork www.blackstork.sk. zimných mesiacov až po ochranu kamerovým systémom podľa požia- daviek klienta. Architektka, ktorá robí svoje remeslo s láskou a úctou k prírodnému prostrediu Svoje sny o bývaní vám zhmotní architektka, ktorej návrhy sú späté s okolitým prostredím, plné prírod- ných materiálov ako kameň a drevo. Stavby s veľkými preskleniami zvý- razňujú výhľady orientované prevaž- ne na Vysoké Tatry a golfové ihrisko. Každý dom, nielen exteriér, ale aj in- teriér, prispôsobí klientovi, pričom dbá na funkčnosť, výber kvalitných materiálov, trvácnosť a nadčaso- vosť, zachováva horskú architektúru tomuto unikátnemu prírodnému prostrediu sú tak oddychové aktivity po celý rok pre každého: od najná- ročnejších športovcov až po seniorov a rodiny s deťmi. Možno investovať bez starostí? Na pozemkoch sa môžu realizo- vať stavby podľa voľného výberu. Murovaná stavba, kombinovaná stavba alebo drevostavba. Ak si bu- dete priať, bude vám zabezpečený celý proces od návrhu domu, cez jeho výstavbu a kolaudáciu na kľúč. Samozrejmosťou je aj starostlivosť o postavený dom a záhradu podľa po- žiadaviek klienta, v lokalite je zabez- pečený servis upratovania, záhrad- níckych služieb, údržba cesty počas Investícia do exkluzívnych pozemkov vo Vysokých Tatrách

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

77 NEXT FUTURE V spolupráci sgolfovýmrezortom BLACK STORKVEĽKÁ LOMNICA prinášame pravidelnú rubriku GOLF

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

78 NEXT FUTURE MÁJ 2016 Nezadýchate sa S vekom sa zvykne znižovať vitálna kapacita pľúc. Teda u ľudí, ktorí nebe- hajú. Beh zachová vašu kapacitu pľúc, a potom nehrozí, že budete v päťde- siatke lapať po dychu už na prvom poschodí obchodného domu. Beh má však aj terapeutický účinok. V prípa- de, že už máte kapacitu pľúc zníženú, ak začnete behať, pľúca pomaly svoj objem začnú znova zvyšovať. Nič lepšie na cholesterol neexistuje Pravidelné behanie je zázračným lie- kom na nastavenie správnych hladín cholesterolu. Znižuje percento toho zlého a naopak, zlepšuje hodnoty dobrého cholesterolu. Ak budete pravidelne behať, šanca, že nebudete musieť siahať po tabletkách na cho- lesterol sa výrazne zvyšuje. Zvyšuje sexuálny apetít a potenciu Jeden z atraktívnych benefitov, pre ktorý začínajú behávať najmä muži, je zvýšená potencia. Bežci mávajú len minimálnu šancu erektívnej disfunk- cie. Možno už tušíte, prečo aj známy český fotograf a milovník žien Jan Saudek pravidelne beháva. Jeho výkon napriek veku je úctyhodný aj práve kvôli mnohým zodraným teniskám. Najväčšie chyby pri behaní Zdalo by sa, že beh je pre človeka pri- rodzený a nedá sa behať zle. Práve z tohto omylu pramenia zranenia a bolesti kĺbov. Najmä začiatočníci by sa mali pri svojich prvých jarných kilometroch pridať k niekomu, kto už nejaký ten piatok behá. Ak sa to nedá, minimálne sa skontrolujte, aby ste sa vyhli základným bežeckým chybám. • Nesprávny postoj. Ak bežíte ako o život pred nebezpečenstvom, je v prítomnosti. Rytmické ukladanie nôh, sústredenie sa na vlastný dych a fyzická námaha vaše telo dokonale zregenerujú. Po behu, zvlášť v peknej prírode síce bolia svaly, ale duša je čistá. Behom k trvalej odolnosti Ak začnete pravidelne behať, vaše telo bude odolnejšie po všetkých stránkach. Behom neznižujete riziko len v prí- pade vážnych civilizačných chorôb, ale bežcom sa omnoho viac vyhýbajú aj banálne choroby, ako chrípka, na- chladnutie, zápal priedušiek a angína. Do veľkej miery je to samotným be- hom, no ukazuje sa, že bežci omnoho viac dbajú aj na správnu životosprávu, ktorá tiež mobilizuje a podporuje obra- nyschopnosť organizmu. Na Harvard Medical School v Bostone prebehol výskum, ktorý potvrdzuje, že beh po- máha napríklad pri liečbe rakoviny prsníka. Bežcom by mala byť vzdiale- nejšia aj rakovina hrubého čreva a ra- kovina prostaty sa u bežcov vyskytuje zriedkavejšie ako u bežnej populácie. Beh dokonale redukuje stres Chorobou našej doby je permanent- ný stres. V prírode bol stres reakciou, ktorá si vyžadovala útok alebo útek. Pracovný stres však ani jednu z tých- to aktivít nevyžaduje, a preto sa v tele hromadia stresové hormóny, kto- ré spôsobujú civilizačné ochorenia vrátane cukrovky, srdcovo-cievnych chorôb aj rakoviny. Posledné štúdie naznačujú, že práve beh je odpoveď na rastúci podiel stresu. Ísť sa po ťažkom dni vybehať výrazne redu- kuje vplyvy stresu na organizmus. Rovnako ako poctivé udieranie do boxerského vreca. Tieto techniky, sa- mozrejme, môžete kombinovať a za- bezpečíte si tak správnu ventiláciu nahromadenej negatívnej energie. Meditácia počas behu Beh má ako jeden z mála športov veľ- mi intenzívny vplyv na našu psychi- ku. Pri behu zažívajú mnohí bežci doslova stav meditácie, teda hlbokého prečistenia mysle. Zakúsia tak po- cit uvedomenia si skutočného bytia BEH NIE JE JE LEN CVIČENIE! Autor: Marek Mittaš Beh je dnes mimoriadne „trendy“. Nejde však len o to byť „moderným“ či zabehnúť maratón, alebo spáliť kalórie. Do nášho života prináša beh omnoho viac ako len posilnenie svalov. LIFESTYLE · Beh nie je len cvičenie! Foto: Stockfresh

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

79 NEXT FUTURE jedno, ako. Ak bežíte pre radosť a vy- trvalosť, veľkú úlohu zohráva držanie tela. Vyhnite sa najmä akémukoľvek zovretiu a stuhnutosti. Platí to ako pre päste, tak aj pre ramená. Nedávajte lakte do strán, plecia nedvíhajte, ale hlavu držte v predĺžení chrbtice a po- hľad smerujte pred seba. • Ignorovanie rozcvičky. Za násle- dok má zvyčajne natiahnuté svaly a nepríjemné kŕče. Rozcvička nôh, • Behanie v meste. Možno ste ich po- stretli aj vy. Bežia popri hlavných ces- tách so slúchadlami v ušiach a v znač- kovom vybavení. Beh v tomto prípade vôbec nie je zdravý. Pri športe vaše pľú- ca spotrebujú omnoho viac vzduchu, a to znamená, že ak bežíte v nevhod- nom prostredí, zaťažíte svoje telo pra- chom a exhalátmi omnoho viac, akoby ste išli pešo. Behanie popri cestách je pomalá samovražda. Myslite na to. rúk a celého tela by mala trvať mini- málne 10 minút. • Nesprávne našľapovanie. Akékoľvek tvrdé dopady a kŕčovité prepínanie svalov si odnesie vaše telo. Je jedno, či našľapávate cez päty, alebo cez špičky, snažte sa však dopadať čo najjemnejšie. Preto je dobré skúsiť behanie najprv na odpružených bežeckých pásoch a na lesných cestičkách. Až neskôr sa vydaj- te na tvrdý povrch. Pokorte svetové výzvy Medzi najznámejšie výzvy, o ktorých každý bežec tak trochu v kútiku duše sníva, patrí maratón, ktorého história siaha takmer päť storočí pred Kristom. Vojakovi Feidippidovi prikázali zaniesť správu z Maratónu do Atén o porážke Peržanov. Bol to prvý maratónsky bežec, na ktorého počesť sa dnes usporadúvajú maratóny po celom svete. Medzi tie najznámejšie patria: New York Viac ako štyridsať rokov histórie a bežci z celého sveta. Už aj zo Slovenska cestovné kancelárie uspora- dúvajú zájazdy práve na toto podujatie, ktoré vyzýva okolo 50-ticíc bežcov ročne. Najbližšie sa bude behať v novembri. Boston Patrí mu titul najstarší a od roku 2013 je poznačený aj krvavými udalosťami, keď zahynuli vďaka atentá- tu traja ľudia a vyše dvesto bolo zranených. Útočník Džochar Carnajev dostal za túto škvrnu na histórii maratónu trest smrti. Berlín Je to podujatie, kde veľmi často padajú maratónske rekordy a už len preto je skvelé okúsiť atmosféru tohto preteku. Stáť na štartovej čiare s tými najlepšími bežcami sveta je nezabudnuteľný zážitok. Bez ohľadu na to, že s nimi zrejme nedobehnete v rovnakom čase aj do cieľa. Londýn Beháva sa okolo Blackheat, Temže a Tower Bridge. Ide o krásnu scenériu, a preto ho každoročne zdolá niekoľko tisícok bežcov. Košice Patrí k najstarším maratónom v Európe a je tretím z najstarších na svete. Pritom je náš a skutočne sve- tový. Prvý raz sa bežal už v roku 1924 a jeho história každoročne priláka svetové elity. Tento raritný maratón, ktorý si v Európe zasluhuje rešpekt aj úctu, by si každý slovenský bežec mal v metropole vý- chodného Slovenska zažiť na vlastnej koži. Tohoročný sa bude konať 2. októbra. Beh nie je len cvičenie! · LIFESTYLE

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

80 NEXT FUTURE MÁJ 2016 LIFESTYLE · Kultúrne tipy KULTÚRNE TIPY FANNY A ALEXANDER (SND, Bratislava) Najnovšia inscenácia SND Fanny a Alexander je rodinnou ságou zo začiatku minulého storočia, ktorá vznikla podľa rovnomenného filmu a divadelnej hry švédskeho režiséra Ingmara Bergmana. Do kontrastu stavia svet liberálnych divadelníkov s bigotným svetom náboženských príkazov a trestov. Jedným zo základných pilierov inscenácie, kto- rú pripravil režisér Marián Amsler, je snímanie diania na javisku viacerými kamerami a jeho paralelné premieta- nie na dve veľkoplošné obrazovky umiestnené po bokoch MORÁLKA 2000+ (SND, Bratislava) Technologický pokrok, napríklad v oblasti medicíny, neza- držateľne napreduje, čím stavia ľudstvo pred nové otázky a morálne dilemy. Reaguje na ne aj SND, ktoré oslovilo troch režisérov mladej generácie, aby zinscenovali tri krátke autorské drámy, ktoré sa zaoberajú otázkami biomedicíny a bioetiky. V prvom príbehu žiada žena svojho bývalého partnera o súhlas s vynosením ich zmrazených embryí, s čím však on nesúhlasí. V druhej hre sa ľudstvo zahráva s implantovaním nových orgánov do vlastných tiel, aby do- siahlo dlhovekosť až nesmrteľnosť. Tretia divadelná povied- ka hovorí o staršom mužovi, ktorý vďaka genetickej úprave prestal cítiť bolesť, ale spolu s ňou zároveň stratil aj svoje rodinné spomienky. Všetky tri hry sú inteligentne premys- lené, nesú silné témy, nečakané zvraty aj morálne dilemy. Nevyhnú sa však ani istej miere moralizovania. Inscenácia Morálka 2000+ je ojedinelým zjavom na slovenských javis- kách, pretože prináša témy a kladie otázky, ktoré momen- tálne v žiadnom inom divadle neuvidíte. javiska. Fanny a Alexander poskytuje účinkujúcim veľké herecké príležitosti. V nových neopozeraných polohách má divák možnosť vidieť napríklad Dianu Mórovú ale- bo Milana Ondríka, ktorý si dokonale vychutnáva scénu milostného nadbiehania pestúnke v podaní Dominiky Kavaschovej. Strhujúcu kreáciu farizejského biskupa s tyranskými sklonmi predvádza Richard Stanke. Fanny a Alexander je veľkolepou inscenáciou, ktorá bude bez pochýb patriť k divácky obľúbeným titulom SND, a to aj napriek svojej vyše tri a polhodinovej dĺžke. Spracoval: Peter Scherhaufer Foto: SND

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

81 NEXT FUTURE BRATSTVO HROMU (OPEN HOUSE THEATRE, Viedeň) Mladý homosexuál, ktorý umiera na AIDS, nájde útočis- ko na fare u rímskokatolíckeho kňaza. Tak znie základná dejová linka divadelnej hry Brothers of Thunder škótskej dramatičky Ann Marie Di Mambro, ktorú v európskej premiére uviedlo viedenské divadlo Open House Theatre hrajúce svoje predstavenia výlučne v anglickom jazyku. Komornej inscenácii, ktorá je určená pre maximálne šty- ridsať divákov sediacich na javisku, dominujú herecké výkony oboch hlavných predstaviteľov. Vzájomné nepo- rozumenie oboch postáv postupne prechádza do kreh- kého priateľstva, ktoré je v závere opäť vystavené skúške. Anglický text nie je komplikovaný, navyše herci ho pred- nášajú zrozumiteľne, takže inscenácia je určená aj všet- kým, pre ktorých nie je angličtina materským jazykom a ovládajú ju minimálne na úrovni B2. Návšteva vieden- ského divadla sa tak môže popri výlete a umeleckom zá- žitku stať aj lekciou angličtiny. KONIEC PSÍM DŇOM (TANZQUARTIER, Viedeň) Inscenácia s pôvodným anglickým názvom The Dog Days Are Over je pohybovým predstavením, v ktorom osem tanečníkov počas sedemdesiatich minút bez prestávky skáče na javisku. Pri dvoch skokoch za sekundu to vychá- dza na osemtisícštyristo rôzne komponovaných a kom- binovaných skokov počas celého predstavenia. Autorom tohto originálneho kúska je uznávaný belgický tanečník a choreograf Jan Martens. Inšpiráciu pre svoju choreogra- fiu našiel v diele amerického fotografa z 50. rokov Philippa Halsmana, ktorý fotografoval skáčucich ľudí, vrátane Audrey Hepburn či Marilyn Monroe. Podľa Martensa ľu- dia pri skákaní ukazujú svoju pravú podstatu. Výsledkom je fyzicky náročná performance, ktorá posúva hranice možností ľudského tela, keďže od tanečníkov vyžaduje okrem fyzickej sily aj ich veľmi dobrú kondičnú prípravu.

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

82 NEXT FUTURE MÁJ 2016 DIVADELNÁ PRODUCENTKA, KTOREJ HERECTVO NESTAČILO! LIFESTYLE · Divadelná producentka, ktorej herectvo nestačilo! Televízna a divadelná herečka Lucia Hurajová (39) sa popri herectve už takmer desať rokov venuje produkcii divadelných inscenácií, ako aj organizovaniu vzdelávacích projektov. O pozadí jej producentskej práce v oblasti umenia sme sa s ňou porozprávali pri príležitosti úspešného uvedenia francúzskej komédie MENO v Štúdiu L+S v Bratislave. Autor: Peter Scherhaufer Foto: Lukáš Dvořák Ako sa herečka ako ty dostane k produkcii divadelných inscenácií?  Vcelku jednoducho. V istej fáze mojej kariéry som zacítila túžbu naplno sa venovať projektom, ktoré mi dávajú umelecký a ľudský zmysel, a naopak, nebyť súčasťou takých, ktoré ma nenapĺňajú. Rozhodla som sa preto vytvoriť platformu, kde sa budú všetci zúčastnení umelci plnohodnotne realizovať.

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

83 NEXT FUTURE Takže istota stáleho platu v kamennom divadle ťa neláka? Ani nie. Neviem si totiž predstaviť, že by niekto iný rozhodoval o tom, akým smerom sa bude vyvíjať moja umelecká osobnosť. Je možné, že v mnohom som sa ako herečka ochudobnila, pretože v kamenných di- vadlách vznikajú produkcie, ktoré si nezávislé scény nemôžu dovoliť. Ale tá sloboda, ktorej sa každé ráno nadýchnem, či možnosť byť autentickým a hovoriť o aktuálnych problémoch a témach, sú stále omamné. Začínala si s malými umeleckými inscenáciami na komorných scénach. Dnes produkuješ väčšie inscenácie v divadlách, ako sú MDPOH či Štúdio L+S. Ako je to so získavaním peňazí na tieto projekty? Svoje produkcie delím na inscenácie neziskové a na finančne náročnejšie. Na prvé z nich sa snažím zís- kať grant a spojiť pri nich ľudí, ktorí sa vedia vynájsť aj v skromných podmienkach. Za také považujem inscenácie Niekto zaklopal, Päť chodov pre dvoch či Slovenku na kvadrát. Do druhej skupiny patria Bosé nohy v parku alebo Meno, ktoré sú drahšie aj vzhľa- dom k tomu, že v nich hrá viac hercov a sú aj technic- ky náročnejšie. Tu idem aj cestou sponzoringu. Aká je doba návratnosti takto investovaných peňazí? Ak počítam s priemernými nákladmi na výrobu väč- šej inscenácie, zhruba na úrovni 10 000 eur, ako aj s variabilnými nákladmi na každú jednu reprízu (her- ci, technika, prenájom) na úrovni približne 1 000 eur, potom je možné začať generovať zisk niekde okolo dvadsiatej reprízy. V prípade, že získam na inscenáciu aj sponzorov, je tento čas, samozrejme, o čosi kratší. Hoci pri väčších produkciách vždy ide aj o adrenalín, ani malé inscenácie nepokrývam len z grantov. Tie totiž často tvoria len 25 až 50 % nákladov, takže aj pri nich sa musím snažiť našu produkciu predať a pritiah- nuť na ňu čo najviac divákov. Ktorá časť procesu realizácie je najnáročnejšia? A naopak, čo ťa dokáže najviac nabudiť? Najnáročnejším je moment technického a umelecké- ho zlaďovania sa všetkých zúčastnených – od hercov, cez scénografa, kostýmového výtvarníka a autora hudby až po režiséra a propagáciu. Vybrať správnych ľudí, ktorí si sadnú umelecky aj ľudsky, je kľúčové, pričom mojou úlohou je dosiahnuť to, aby sa naplnili očakávania každého z nich. Ak nie sú jednotlivé fázy príprav zosúladené, dochádza k obrovskej hre ner- vov. Naopak, za najpovzbudzujúcejšiu fázu považu- jem prvé prípravy, čítanie textu s hercami, rozhovory s režisérom a, samozrejme, záverečný potlesk. K divadlu patria aj zájazdy. Aké máš skúsenosti s hosťovaním v regiónoch? Sú ľudia mimo hlavného mesta hladní po kultúre? Určite áno. Ľudia v menších mestách sú za každú divadelnú návštevu nesmierne vďační. Pre nás je zájazdová činnosť veľmi príjemným spestrením bežnej prevádzky, ako aj príležitosťou vytvorenia si kontaktov pre ďalšie hosťovanie. Hoci vypredať sálu v menšom meste nebýva problém, mojou filo- zofiou je ponúknuť divákom inscenácie, ktoré sú kvalitné aj umelecky, pričom ich cieľom nie je za každú cenu zarobiť, ale zvýšiť kultúrne povedomie. Ako producentka manažuješ aj hercov. Ako ťa v tejto úlohe berú? Verím, že ma akceptujú. Určite aj preto, lebo ako herečka dobre viem, čo potrebujú. Ako producent- ka mám zase nad celým mechanizmom nadhľad, vidím súvislosti, ktoré oni nevidia, pričom musím hľadať cesty, ako zladiť záujmy jednotlivcov aj celej produkcie. Ľudí, ktorí sa v mojich projektoch vy- striedali, si nesmierne vážim. Za všetkých spome- niem Martu Sládečkovú, Zuzanu Mauréry, Adyho Hajdu, Richarda Stankeho či Mareka Majeského.  Uživí ťa divadelná produkcia alebo máš aj iné aktivity, ktoré v sebe spájajú umenie a podnikanie?  Ako väčšina podnikateľov, aj ja sa snažím rozložiť riziko, nerada by som bola závislá len od jedného zdroja príjmov. Ďalšie podnikateľské aktivity v sú- časnosti však neplánujem, pretože som vyťažená ako herečka a matka. Na poli divadelnej produkcie mám však mnoho plánov, tak verím, že sa mi väč- šinu z nich perspektívne podarí naplniť. Ďakujeme za rozhovor. Divadelná producentka, ktorej herectvo nestačilo! · LIFESTYLE

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

84 NEXT FUTURE MÁJ 2016 AUTOMOBILKA FERRARI V ŽENEVE PREDSTAVILA GTC4LUSSO Štvormiestne s pohonom na všetky štyri. To je Ferrari GTC4Lusso. Ide o facelift modelu FF, ktorý automobilka z Maranella predstavila na autosalóne v Ženeve. Automobilka Ferrari ani tentoraz nezostala svojej povesti nič dlžná. Zdroj: TS Ferrari Foto: Ferrari AUTO – MOTO · Automobilka Ferrari v Ženeve predstavila GTC4Lusso

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

85 NEXT FUTURE Automobilka Ferrari v Ženeve predstavila GTC4Lusso · AUTO – MOTO Ferrari je pre mnohých synony- mom rýchlej jazdy a k tejto tradí- cii sa prihlásil aj model GTC4Lusso. Pod kapotou má motor V12 s obje- mom 6,3 litra. Maximálny výkon je 507 kilowattov pri 8 000 otáčkach za minútu. Tento motor teda ponúka 680 konských síl. Maximálny krútia- ci moment je  697 Newtonmetrov pri 5 750 otáčkach za minútu. Až 80 % maximálnej hodnoty motor ponúka už pri 1 750 otáčkach za minútu. Nové Ferrari zrýchli z nuly na sto za 3,4 sekundy, z pokoja na dve- stovku sa dostane za 10,5 sekun- dy. Maximálna rýchlosť je vo výške 335 km/h. To sú impozantné čísla, rovnako neskromná je aj spotreba. Výrobca udáva, že motor si vyžiada 15 litrov na 100 km. Suchá hmotnosť tohto auta je 1 790 kg. Karoséria typu grand tourer je dlhá 4 922 mm, široká 1 980 mm a výška auta je 1 383 mm. Rázvor ko- lies je 2 990 mm. Rozchod predných kolies je na úrovni 1 674 mm a zadná náprava má rozchod 1 668 mm. Facelift vynovenému modelu prinie- sol širšiu mriežku predného chladi- ča. V zadnej časti je znížená strecha. Výrobca však upozorňuje, karosériu navrhol tak, že okolo zadných se- dadiel je pre cestujúcich dostatok priestoru. Rovnako upozorňuje, že Nové Ferrari je vybavené aj natáča- ním zadných kolies. Umožňuje to systém riadenia 4RM-S. Každé z kolies je teda poháňané vlastným pohonom a má schopnosť natáčať sa. Nové Ferrari má sedemstupňovú dvojspojkovú prevodovku.

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

86 NEXT FUTURE MÁJ 2016 AUTO – MOTO · Automobilka Ferrari v Ženeve predstavila GTC4Lusso zákazníci majú k dispozícii dosta- točný batožinový priestor. Ten má objem 450 litrov. Nové sú aj bočné línie, taktiež aj predné a zadné svetlá. Výrazným prvkom zadnej časti auta je mohutný difúzor. Súčasťou doplnkovej výbavy je napríklad úprava karosérie, ktorá znižuje výmenu tepla medzi interié- rom a exteriérom. Ide o panoramatic- kú strechu, ktorá umožňuje udržiavať Automobilka Ferrari považuje inte- riér modelu GTC4Lusso za „športo- vý luxus“. Dizajnéri rozdelili priestor kabíny na oddelenú zónu vodiča a spolujazdca. Výrazný predel tvorí stredový panel, ktorý je pre oboch ľudí spoločný a nájdu na ňom rôzne ovládacie prvky. Tento panel výrob- ca označuje aj za most medzi osoba- mi vpredu a na zadných sedadlách. Dominantnú pozíciu na prístrojovej doske má dotyková obrazovka s vy- sokým rozlíšením, ktorá má veľkosť 10,25 palca. Súčasťou doplnkovej vý- bavy je obrazovka určená pasažierom, ktorej veľkosť je 8,8 palca. V porov- naní s modelom FF majú osoby v in- teriéri vyšší akustický komfort, keď- že kabína je lepšie odhlučnená. želanú teplotu v kabíne. V prípade, že je teplota v okolí výrazne vyššia ako v kabíne, povrch strechy odráža slnečné lúče a prostredie v interiéri udržuje chladnejšie. Naopak, ak je teplota okolia výrazne nižšia, strecha znižuje straty tepla do okolia a tým udržiava vo vnútri vyššiu teplotu. Panoramatická strecha teda znižuje nároky na prácu klimatizácie a záro- veň robí zážitok z jazdy intenzívnejší.

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

87 NEXT FUTURE 30.jún 2016 štart 12:00

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/

A nezabudnite na ochranu svojho majetku. ● širokú poistnú ochranu majetku získate vďaka komplexnému poisteniu bývania ● krytie rizík ako živelná udalosť, krádež či vnútorný vandalizmus, máte bez nutnosti pripoistenia ● jednou zmluvou (so zľavou až do 25 %) si zabezpečíte poistenie nehnuteľnosti aj domácnosti ● poistenie zodpovednosti za škodu pre všetkých členov domácnosti (vrátane psa) ako bonus ● zdarma asistenčné služby pre prípad zablokovania dverí, technickej havárie v domácnosti... ● poistenie rodinného domu vo výstavbe so zľavou až 40 %, vernostné zľavy a bonusy Užívajte si svoje bývanie Poistenie domácnosti sa vzťa- huje na veci vo vlastníc- tve poisteného a ostatných príslušníkov domácnosti, ako aj na veci vypožičané či prenajaté (od inej osoby na základe písomnej dohody). Po zvýšení hod- noty bytu alebo domu jeho renováciou aktualizuj- te poistnú sumu, aby ste pre- dišli podpoisteniu a v prípade poistnej udalosti mali adekvátne kompenzované náklady na obnovu majetku. Poistenie zodpovednosti za škodu v bežnom živote sa vzťahuje napríklad aj na škodu, ktorú by nie- komu spôsobil váš pes. S nami všetko hravo zvládnete www.wuestenrot.sk l FB Wüstenrot Slovensko l INFO 6060 (0850 60 60 60)

https://www.floowie.com/sk/citaj/nextfuture-201605/