Školní noviny 1/2019https://www.floowie.com/sk/citaj/školní-noviny-i-2019/

KUFROVÁNÍ SE ČTVRŤÁKY …STR. 5 STUDIE REVITALIZACE ŠKOLNÍHO DVORA …STR. 6 DALŠÍ ŠKOLIČKA A KAVÁRNA PRO RODIČE ...STR. 3 Informační čtvrtletník 1. ZŠ Rakovník číslo I ročník IX 1. 3. 2019 PŘED ODJEZDEM DO VELKÉ BRITÁNIE …STR. 4 ŠKOLNÍ NOVINY SEDMÁCI VYRAZILI DO FRANTIŠKOVA Letošní lyžařský výcvik probíhal nedaleko Rokytnice nad Jizerou v osadě Františkov. Na účastníky čekalo obrovské množství sněhu a ukázkové zimní počasí. V neděli 6. ledna jsme se šli projít po okolí, ale daleko jsme nedošli. Obrovské množství sněhu nás za- skočilo, ale všichni jsme se s ra- dostí vrhli do koulení a válení ve sněhu. V pondělí již probíhal kla- sický výcvik ve skupinách. Tento rok se nám sešlo opravdu hodně začátečníků, takže jsme ze začátku měli trochu obavy, ale nakonec nás začínající lyžaři velice překvapili. Dělali tak obrov- ské pokroky, že už následující den jsme některé z nich přesouvali do lepší skupiny. Jejich nadšení a zápal byl opravdu neskutečný. Nemohli jsme je téměř dostat ze svahu. Ve středu byl tradičně vyhlášen kritický den, tzn. dopoledne měl probíhat výcvik a  od- poledne se mělo vyrazit na túru do Rokytnice. Den to byl opravdu KRIZO- VÝ. Po hodině výcviku najednou vypnul proud a až do pozdního večera jsme byli bez elekřiny. Oběd nám paní správcová naštěstí mohla uvařit na plynovém sporáku, takže jsme nestrádali. Ba na- opak, vařilo se tam výborně. Večer nám pak proud na chvilku nahodili, ale v noci jej opět vypli. Ve čvrtek jsme se tedy opět probouzeli do chladu, bez elektřiny a vlastně i vody. Začínali jsme se trochu strachovat, zda tento kalamitní stav bude pokračovat. POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2 ZVEME NA ZÁPIS Ředitel 1. základní školy, Rakovník, Martinovského 153, vyhlašuje ter- mín zápisu do prvních tříd pro škol- ní rok 2019/2020. Řádný termín zápisu čtvrtek 4. 4. 2019 od 14 do 18 hodin pátek 5. 4. 2019 od 14 do 17 hodin Náhradní termín zápisu pondělí 8. 4. 2019 od 14 do 16 hodin (nutná předchozí rezervace) Místo konání Martinovského 153 269 01 Rakovník Zapsány budou děti, které do 31. 8. 2019 dovrší věk 6 let a dále děti, kte- rým byl v minulém roce udělen od- klad začátku povinné školní docház- ky. Podmínky přijetí mladších dětí jsou následující: Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době  od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to je- ho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také dopo- ručující vyjádření školského pora- denského zařízení, podmínkou při- jetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a  odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. Zákonný zástupce dítěte dokládá žá- dost o přijetí rodným listem dítěte a svým občanským průkazem, cizinci dokladem prokazujcícím, že jsou zá- konnými zástupci dítěte. Více informací o zápisu na straně 5. (red)

https://www.floowie.com/sk/citaj/školní-noviny-i-2019/

www.1zsrako.cz Školní noviny | 1/2019 -2 SLOUPEK ŘEDITELE ŠKOLY Bylo by zajímavé spočítat, kolikrát během týdne použijeme slovo týden. Přijedeme příští týden, zhubnu dvě kila za týden, příští týden je výpla- ta… I v první věte jsem týden použil dvakrát. Stejně tak je zajímavé, že systém sedmidenních týdnů, který se po- užívá ve většině kultur, není a nebyl vždy pravidlem. Aztékové měli pěti- denní a třináctidenní týden, třeba sovětský revoluční kalendář měl od roku 1929 do roku 1940 pětidenní týden. Můj sedmidenní týden má dvě části: pracovní dny a víkend. Mám rád obě, ale přeci jen víkend je víkend. Asi nic zvláštního. Malý průzkum jsem si provedl i mezi žáky a skončil s očekávaným výsledkem, který až na malé od- chylky kopíruje celosvětové prů- zkumy: Máme rádi pátek, sobotu, i čtvrtek není špatný. Naproti tomu pondělí to u nás prohrává na plné čáře a rovněž úterý nebývá ve velké oblibě. Zajímavé je to s nedělí, kte- rou část lidí vyloženě miluje (přeci jen ještě nemusíme vstávat do práce či do školy), zatímco u jiných neděle zdatně sekunduje nemilovanému pondělí (nový pracovní týden je za dveřmi). Moje neděle se dělí na část před F. L. Věkem (rozumějte před jakým- koliv tradičním dopoledním seriá- lem České televize, jejichž symbo- lem je pro mě právě tento zfilmo- vaný Jiráskův román) a část po něm. F. L. Věka mám rád… Sloupek shodou náhod píšu v  pon- dělí, takže bych měl mít podle vět- šiny výzkumů naprosto mizernou náladu, ale není tomu tak, poněvadž jsem si řekl, že jde s jistotou o úplně poslední pondělí tohoto týdne. Karel Folber Péče o volný čas našich žáků patří mezi oblasti, na které v posledních letech stále více zaměřujeme naši pozornost. Svědčí o tom také množství kroužků, které jsme v tomto školním roce otevřeli (psali jsme o nich v před- chozím čísle). Tradičně hrají prim kroužky sportovního charakteru, ovšem velké oblibě se těší rovněž kroužek vaření, řemeslné či umělecké kroužky. O nejnovější přírůstek do rodiny škol- ních volnočasových aktivit se postarala Mgr. Šárka Divišová, která v průběhu prvního pololetí otevřela kroužek (pokračování v tajence). Tajenka z minulého čísla ZÁJEZD DO ANGLIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DOPLŇOVAČKA Legenda: 1. Část těla. 2. Manželka Rumcajse. 3. Německy „hřebík“. 4.  Mužské jméno (svátek 25. 1.); 5. Dravá sladkovodní ryba. 6. Úder do tváře. 7. Město v severovýchodním Maďarsku (též vinařská oblast). 8. Vlk z Knihy džunglí; 9. Brouk z čeledi roháčovitých. 10. Části sak. 11. Eskymácké plavidlo. 12. Opak starého. 13. Provádět sázení. 14. Jiný název pro vystupňovaný cval koně. 15. Místnost. 16. Placený potlesk. POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1 Nasněžilo přes padesát centimetrů, po- padaly stromy a přetrhaly elektrické ve- dení. Naštěstí nás paní správcová uklidni- la, že brzy bude vše v pořádku. Oblékli jsme se tedy do plné polní a na louce plné sněhu jsme uspořádali velkou sněhovou bitvu. Zima nám rozhodně nebyla a  od- měnou nám po návratu byl teplý oběd a fungující elektřina. Ihned po obědě jsme tedy nasadili lyže a svištěli na prodlouže- ný odpolední výcvik. Večer jsme to pak pěkně rozparádili na naší „piškotéce“ - diskotéce. Poslední den výcviku byl věnován závodu ve slalomu, kde si všichni poměřili své schopnosti. Vítězové byli všichni, jelikož všichni sjeli kopec a jestě k tomu s úsmě- vem. Odpoledne už jsme si jen užívali tu samotnou radost z  lyžování a všechny to opravdu bavilo. Večer pak proběhlo vyhlá- šení závodů, vyhlášení Horala roku 2019 a vyhlášení nejlepšího pokoje za úklid.  V sobotu ráno jsme se rychle nasnídali a dobalili zbytek věcí. Kvůli sněhu nemohl autobus přijet k chatě, a tak jsme většinu věcí naložili na vozík a pan správce nám zavazadla svezl do Rokytnice. My ale mu- seli šlapat pěkně pěšky. Ale vůbec nám to nevadilo. Za chvíli jsme byli v Rokytnici, kde na nás čekal naložený autobus, takže jsme jen nasedli a ujížděli domů. Tento kurz byl opravdu výjimečný. Děti vytvořily skvělý kolektiv. Neustále se zpí- valy písničky, hrály hry, karty, natáčela se videa… ale hlavně se povídalo. Velký podíl na této příjemné atmosféře měli i samotní instruktoři Filip Truhlář a Petr Čížek, kte- ří se dětem neustále věnovali. Nesmíme ovšem zapomenout ani na naši novou pa- ní zdravotnici Ivu Kocmanovou, která byla taky pro každou legraci a  ošetřila každou modřinu, natažení… Prostě jakou- koli bolístku. Velké poděkování patří sa- mozřejmě panu učiteli Robertu Chytrému, který kurz zorganizoval a vypořádal se se všemi komplikacemi. Na závěr chceme ještě dodat, že nás velmi potěšilo samotné osobní poděkování od dětí, že jsme je naučili lyžovat a že by tam zůstaly ještě týden, protože je to tam skvělé. Máme radost, že to nejdůležitější se naučily - MILOVAT HORY. Tak za rok zase :) (Mgr. Pavla Pešková) SEDMÁCI VYRAZILI DO FRANTIŠKOVA

https://www.floowie.com/sk/citaj/školní-noviny-i-2019/

www.1zsrako.cz Školní noviny | 1/2019 -3 Ze zprávy České školní inspekce V listopadu proběhla inspekční činnost zaměřená na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, které poskytuje základní škola a školní družina. Naše škola prochází v posledních letech generační obměnou u pedagogů, strmě roste počet žáků, přibývají oddělení škol- ní družiny, do školství stále více pronikají nové technologie, zvyšují se nároky na kompetence učitelů, jejichž práce je sice povznášející, ale vůbec není jednoduchá. O to více je potěšu- jící, že hodnocení České školní inspekce vyznívá pro naši školu velmi pozitivně. Jistě, najdou se rezervy, na kterých samozřejmě zapracujeme. Čeká nás optimalizace vzdělá- vacího programu pro školní družinu a úpravy vybrané dokumentace školy. Ze závěrů z inspekční zprávy vyplývá, že zájem o služby školy má vzrůstající tendenci. Daří se realizovat koncepční záměry, velmi dobře škola přistupuje k péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a předchází rizikovému chování. Ke zdárnému plnění úkolů přispívají stabilizo- vanost pedagogického sboru a lidé, kteří pracují na speciali- zovaných pozicích. Realizaci vzdělávacích cílů umožňují také příznivé technické a materiální podmínky. ČŠI ocenila všudypřítomnou pozitivní atmosféru, rozvoj kri- tického myšlení, pestrou stavbu vyučovacích hodin a skuteč- nost, že žáci mají ke svým vyučujícím důvěru. Značnou kvali- tu pak vykazuje výuka cizích jazyků, na které se škola dlouhodobě zaměřuje již od prvních tříd, v nichž, stejně jako ve druhých třídách, vyučujeme anglický jazyk ve dvouhodi- nové týdenní dotaci. Za příklad inspirativní praxe byla označena podpora rozvoje čtenářské gramotnosti. Stanovisko inspekce tak v podstatě oceňuje naši systematickou práci v dané oblasti. Na čtenářství a rozvoj čtenářské gramotnosti v obecné rovině více cílíme od roku 2013, kdy se na podporu plnění našich cílů rozběhl projekt školní knihovny. Daleko do ideálního stavu mají zejména prostorové pod- mínky, kterými disponují tři z pěti oddělení školní družiny umístěné v kmenových učebnách základní školy. Chtěli jsme vyjít vstříc pokud možno všem zájemcům, neboť si uvědo- mujeme význam kvalitní péče o volný čas dětí, zásadním faktorem je také pracovní vytížení rodičů, kteří vítají, že je- jich děti mohou trávit volný čas až do pozdních odpoledních hodin v bezpečném a podnětném prostředí. O možnostech přesunu školní družiny do samostatných prostor jednáme se zřizovatelem. Celá inspekční zpráva je k dispozici na webu školy a v rej- stříku inspekčních zpráv ČŠI, o její zapůjčení můžete požá- dat v kanceláři školy. (kf) Lyžařský výcvik. to nejsou jen zasněžené svahy (a že letos bylo sněhu opravdu víc než dost), ale také spou- sta legrace, kterou připravují vedoucí z řad učitelů a lyžařských instruktorů. Letošní lyžáky proběhly v lednu a únoru v osadě Františkov a v Rokytnici nad Jizerou a zúčastnilo se jich osm desítek žáků. Již několik let se nám osvědčuje model samostatných kurzů pro žáky obou stupňů. Z kapacitních důvodů a kvůli vysokému počtu přihlášených účastníků jsme museli prvostupňové žáky rozdělit na dvě skupiny. Obě vyrazily do Rokytnice, nejprve skupina složená z  žáků 1, - 3. ročníku, poté na stejné místo vyjeli čtvrťáci a páťáci. Zajištění letošních kurzů měli na starosti Mgr. Robert Chytrý a Mgr. Martin Donát. (red) Od listopadu do února proběhla čtyři setkání v rámci školního programu Školička, který naši pedagogové připravují pro před- školáky a jejich rodiče. Letošní ročník Školičky je v pořadí tři- náctý, za dobu existence programem prošlo několik stovek bu- doucích prvňáčků. Hlavním smyslem Školičky je pomoci dětem k adaptaci na školní prostředí, seznámit je s pedagogy a spolužá- ky. V neposlední řadě se věnujeme rozvoji motoriky, nácviku prostorové orientace, tréninku slovní zásoby, děti si hravou for- mou vyzkouší i další činnosti potřebné ke zvládnutí první třídy. Garantkami letošní Školičky jsou Mgr. Alena Rojíková a Mgr. Marika Palivcová, na doprovodném programu se podílely Mgr. Zuzana Ledvinová (přednáška o školní zralosti), Rebecca Cusack (ukázková hodina anglického jazyka), Mgr. Eliška Dyršmídová (beseda o metodách výuky počátečního čtení) a Mgr. Pavlína Jirkovská (přednáška o rozvoji řeči). Březnovou rodičovskou kavárnu připravují Mgr. Martina Vorlo- vá a Mgr. Alice Jendelová, o občerstvení se postará kroužek va- ření, který vede Mgr. Jolana Khunová. (red) PŘED ZÁPISEM DO PRVNÍCH TŘÍD…

https://www.floowie.com/sk/citaj/školní-noviny-i-2019/

www.1zsrako.cz Školní noviny | 1/2019 -4 PŘEDSTAVUJEME NOVÉ KOLEGY Na konci ledna posílila náš učitelský sbor Bc. Tereza Malá. Přinášíme krátký rozhovor. Terezo, začnu sice ne moc origi- nální, ale zato důležitou otáz- kou - jak se ti na naší škole zatím líbí? Líbí se mi, že žáci na mě reagují pozi- tivně a aktivně. Také jsem spokojena se zázemím, které tady učitelé mají. S jakými představami a ideály jsi sem nastoupila? Co se týče představ, věděla jsem, do čeho jdu. Oba moji rodiče jsou učitelé. Jak se ti daří skloubit studium a zaměstnání? Docela dobře. Ale přiznávám, že donutit sama sebe učit se na zkoušky po příchodu z práce a přípravách na vyučování, je pro mě velice obtížné. Je něco, co tě na naší škole překvapilo? Překvapil mě velice vstřícný a přátel- ský přístup, jak od vedení školy, tak od kolegů ve sborovně. Překvapením pro mě také bylo to, že nebudu mít kabinet, ale budu ve sborovně s dal- šími kolegy. Naše čtenáře by jistě zajímalo, který předmět byl na základní škole tvým nejoblíbenějším a proč. Na základní škole jsem měla nejra- ději německý jazyk. Jelikož jsem navštěvovala málotřídní školu, měla jsem možnost poslouchat, co se učí ve vyšším ročníku a slovíčka si pamato- vala. Na druhém stupni jsme dostali paní učitelku, která byla přísná a nutila nás učit se, ale mě to hrozně bavilo. Na střední se k němčině přidal přírodo- pis, kde mě nejvíce zajímalo téma Člověk. Děkuji za rozhovor a přeji hodně ši- kovných žáků. (mm) Čeká nás od března Přinášíme přehled vybra- ných akcí školy, které nás če- kají od března do konce škol- ního roku. 6. 3. Školička pro budoucí školáky a Ro- dičovská kavárna, začátek 15:30 15. 3. Den otevřených dveří v základní škole a ve školní družině 20. a 21. 3. Basketbal dívek a chlapců 24. - 30. 3. Poznávací zájezd do Velké Británie Každý čtvrtek do konce března probíhá v  postoloprtském bazénu plavecký vý- cvik žáků 3. ročníku. 3. 4. Rakovnická laťka 4. a 5. 4. Zápis do prvních tříd pro školní rok 2019/2020, začátek 14:00 8. 4. Náhradní termín zápisu (nutná předchozí domluva) 18. 4. Velikonoční prázdniny 25. 4. Třídní schůzky (na 2. stupni for- mou konzultací), začátek 15:30 (1. stu- peň) a 16:00 (2. stupeň) 29. a 30. 4. Ředitelské volno 3. 5. Štafetový pohár škol 7. 5. Mc Donald’s cup 10. 5. Odznak všestrannosti olympij- ských vítězů 15. 5. Atletický trojboj 1. stupně 16. 5. Pohár rozhlasu 17. 5. Fotografování tříd 21. 5. Nohejbal 22. 5. Atletika jednotlivců 23. 5. Dopravní soutěž mladých cyklistů 28. 5. Vybíjená 30. 5. Írán - zahalená krása, cestovatel- ská beseda 5. a 6. 6. Olympiáda 20. a 21. 6. Softbal 28. 6. Vydávání vysvědčení za 2. pololetí školního roku (red) INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU DO ANGLIE Druhým rokem po sobě nabídla naše ško- la žákům možnost zúčastnit se zájezdu do Anglie. Poprvé však jde o akci, kterou pořádá pouze 1. ZŠ bez účasti žáků z okol- ních základních škol. Odjezd je naplánován na neděli 24. břez- na, návrat na sobotu 30. března. Účastní- ci budou ubytováni v Grenville House Outdoor Education Centre v Devonu. Grenville House byl postaven v roce 1863 a původně sloužil jako sirotčinec. V roce 1988 byl uzavřen, ovšem o dva roky později byla činnost centra obnovena a od roku 1995 funguje zařízení v nynější podobě a patří mezi přední poskytovatele outdoorového vzdělávání. Odjezd autobusu je 24. března ve 14:00 od Staré pošty, sraz před odjezdem ve 13:30. Podle informací České spořitelny, kterou jsme za tímto účelem kontaktovali, je vhodné nenechávat výměnu liber na po- slední chvíli. V době uzávěrky tohoto čísla (27. února) máte na balení zavazadel ještě dostatek času, ale některé důležité pokyny byste měli mít na paměti. Předně - naprosto vyloučeno je mít s sebou jakékoliv zbra- ně, případně hračky, které tak vypadají, ale na hranicích by mohl být problém také s běžnými předměty, jakými jsou třeba kružítka, nože či nůžky. A na co naopak při přípravě zavazadla neza- pomenout? Přestože třeba Londýn nepatří k městům s  největšími srážkami, je možné, že při jeho návštěvě zmoknete. V průměru totiž v britské metropoli prší každý druhý den. Třeba budete mít štěstí na ten první den, ale rozhodně bude lepší, pokud se ná- ležitým způsobem vybavíte. Zabalte si nepromokavé pohodlné boty (alespoň dvoje), pláštěnku, nepromokavé kalhoty, pokrývku hlavy, mikinu, svetr, kvalitní teplé prádlo, normální i teplé ponožky, dále pak spodní prádlo, pyžamo, trička, kalhoty, tepláky, legíny (nebo něco po- dobného do ubytování), bačkory nebo pantofle. Nezapomeňte však také na plav- ky a boty do vody. Do autobusu se bude určitě hodit polštářek a deka, od věci není také igeli- tová taška pro případ zvracení. Z ostatních věcí, byť určitě neméně důle- žitých, je třeba mít přibalený batoh, hy- gienické potřeby (děvčata také gumičky do vlasů), láhev na pití, redukci zásuvky UK na EU, nabíječku, kapesníky a vlhče- né ubrousky, psací potřeby, sluneční brý- le, baterku a drobné hry (karty apod.). V první řadě však cestovní doklady, kartičku pojišťovny a peníze. V případě dotazů neváhejte kontaktovat Mgr. Šárku Divišovou nebo Mgr. Alici Jendelovou (e-mail mají ve tvaru jme- no.prijmeni@1zsrako.cz). Šťastnou cestu. (Mgr. Alice Jendelová, red, fotografie: grenvillehouse.co.uk)

https://www.floowie.com/sk/citaj/školní-noviny-i-2019/

www.1zsrako.cz Školní noviny | 1/2019 -5 Hory byly letos opravdu zimní. Po na sníh hubenějších letech se žáci konečně dočkali lyžování na prašanu, sněhových bitek v závějích a ladovských scenérií. Vedoucími letošních lyžařských výcviků byli Mgr. Robert Chytrý a Mgr. Martin Donát, který vyrazil do Rokytnice do- konce dvakrát. Tří kurzů se účastnilo dohromady přes sedm- desát lyžařů a snowboardistů. KUFROVÁNÍ SE ČTVRŤÁKY Soutěž žáků čtvrtých ročníků s názvem Kufrování se čtvrťáky probíhá v Městské knihovně Rakovník. Každá třída hraje jako tým a hlavní cenou je Noc s Andersenem, tedy přespání v knihovně. Obě naše třídy čtvrťáků tak v pátek 15. 2. strávily v knihovně plněním úkolů ve čtyřech disciplínách dvě hodinky. Žáci byli rozděleni do skupin a knihovnu prošli doslova od sklepa po půdu. V časovém limitu plnili úkoly, které našli v kufru, řešili šifry, četli, kreslili… Úkoly prověřily nejen jejich důvtip, ale také schopnost spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Z reakcí dětí bylo znát, že je úkoly bavily. Užily si spoustu legrace i napětí. Těšíme se na další akce. (iš) První úspěchy druhého pololetí S druhým pololetím se rozběhly také další soutěže, kterých se s úspěchem účastnili rovněž naši zástupci. Tereza Nováková z  VIII. A našla při olympiádě v AJ jedinou přemožitelku a z tradiční soutěže se tak vrátila s druhým místem. Nejlep- šího možného výsledku dosáhla Michaela Holá z VI. B. V pě- vecké soutěži Karlovarský skřivánek zvítězila, na stupně vítě- zů se dostala také její spolužačka Andrea Steinerová, která skončila druhá. 20. února se na 3. ZŠ Rakovník konal volejbalový turnaj žáků 8. a 9.tříd. Naši chlapci se umístili na 4. mistě a nominovali se tak na Olympiádu základních škol, která se bude konat v  červnu. Dívky se zúčastnily letos poprvé a sbíraly hlavně zkušenosti. Bojovaly statečně a skončily na 5. - 6. mistě. (red) Pár užitečných rad před zápisem Nabízíme možnost zamluvit si termín zápisu předem; telefonic- ky na číslech 313 512 397 nebo 725 399 299, elektronickou poš- tou na 1zsrako@1zsrako.cz nebo reditel@1zsrako.cz, případně osobně v kanceláři školy v Martinovského ulici 153. V případě zájmu o zápis dítěte mimo uvedené termíny je třeba informovat školu předem (telefonicky). Rezervace přesného termínu zápisu je možná také během rodičovské kavárny 6. března 2019. Doporučujeme, aby se rodiče na zápis dostavili i s dětmi. Nejde sice o podmínku, ale samotný zápis koncipujeme tak, aby se pro děti jednalo o novou zkušenost a zábavu a byla by škoda je o za- jímavý zážitek ze zápisu připravit. Zápis není zkouškou. Jde nám o posouzení školní zralosti dítěte. Před zápisem není nutné s dítětem cvičit určité znalosti a  dovednosti. Dítě absolvuje „kolečko“ se zapisující učitelkou, během kterého při plnění nejrůznějších zábavných úkolů mimo jiné pozorujeme verbální projev dítěte (rozhovor s učitelem, básnička), úroveň grafomotoriky, dále zjišťujeme, zná-li před- školák svoje jméno, adresu či věk. Pozorujeme chování dítěte, jeho samostatnost, případně závislost na rodičích, schopnost pl- nit zadané instrukce a soustředit se. O přijetí dítěte informujeme zveřejněním seznamu na přístup- ném místě ve škole a na webových stránkách školy. Za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým budeme děti v seznamu evidovat. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k po- vinné školní docházce podle § 36 odst. 4, zákona č. 561/2014 Sb. (školský zákon), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena do- poručujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začá- tek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.  Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zá- konného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok. (red)

https://www.floowie.com/sk/citaj/školní-noviny-i-2019/

www.1zsrako.cz Školní noviny | 1/2019 -6 Zamýšlené stavební úpravy školního dvora jsou navrženy v jeho spodní části. Stavba bude řešit především opravu stávajících zpevněných ploch, v rámci úpravy vstupu do školní družiny bude v  druhé etapě sneseno stávající zastře- šení nad vstupním schodištěm do budo- vy tzv. Omáčkovny a vznikne zastřešení nové. Celkovou revitalizací dvora bude zacho- vána její stávající funkce, přičemž bude zatraktivněno prostředí a zintenzivněno jeho využívání. Nová venkovní učebna poslouží pro výuku žáků školy v příjemném venkov- ním prostředí. Pro potřeby školní družiny bude dvůr vybaven několika herními prvky a prvky městského mobi- liáře. Plánovány jsou lezecí stěna, tunel, kladina, stojan na kola, lavičky a  další vybavení. Přístavba skladu nářadí nahradí býva- lou přístavbu garáže, která byla odstra- něna v rámci opravy střechy a fasády v roce 2018. Přístavba družiny bude jednoduchá pří- zemní stavba, kombinující zděný sokl s  dřevěnou konstrukcí stěn a pultové střechy. Přístavba bude doplňovat ro- hový prostor dvora, barevně a mate- riálově doplní stávající budovy. Ven- kovní učebna je hmotově navržena jako jednoduchý kvádr usazený do prostoru niky opěrné železobetonové zdi. Kon- strukce bude celodřevěná, zastřešená poloprůhlednou prosklenou pultovou střechou. Celá konstrukce venkovní učebny je maximálně opticky odlehčena a má působit jako protipól k  masivní opěrné zdi. Do učebny o půdorysných rozměrech 5 x 8 metrů a výšce 3,1 metru bude volný přístup z venkovního prostředí třemi otvory ve stěnách. Doplněním o dřevěnou terasu, herní prvky a zeleň bude celý prostor dvora opticky změkčen a kultivován. Travnaté plochy jsou navrženy pře- vážně v zadní části dvora. Navržena je také výsadba dvou malokorunních stro- mů, dále pak výsadba popínavých keřů podél opěrné zdi a půdopokryvných su- chomilných trvalek v ploše před opěr- nou zdí. Autorem studie a projektu s názvem „Revitalizace školního dvora 1. ZŠ Ra- kovník“ je Ateliér Kprojekt, s. r. o. Jeho realizace by měla začít v červenci. (red) Školní noviny vydává 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 se sídlem Rakovník, Martinovského 153, IČO 47016973. Evidenční číslo: MK ČR E 20454. Redakční rada: Mgr. Karel Folber, Mgr. Markéta Marková, Mgr. Irena Šimková, tel.: 725 399 299, skolni.noviny@1zsrako.cz. Cena: zdarma. Vychází čtvrtletně, první pracovní den v březnu, červnu, září a prosinci. Webová prezentace: www.1zsrako.cz/skola/skolni-noviny. SBÍRKA NA NATÁLKU Už vloni pořádala VIII.A chari- tativní bazárek na podporu ra- kovnického útulku, letos jsme podobnou akci zopakovali. V prosinci jsme se rozhodli uspořá- dat školní bazárek a podpořit čtrnác- tiletou Natálku, která potřebuje bionickou protézu, aby jí usnadnila pro nás běžný pohyb. Tak jsme tedy vyráběli, pekli a prodávali dobroty. Moc nás to ba- vilo a doufali jsme, že Natálce pomů- žeme co nejvíc. Ovšem takový úspěch čekal jen málokdo… Díky vám jsme na Natálčino konto mohli přidat 3 432 Kč. Cesta k bio- nické protéze už je téměř u dobrého konce. Proto bychom vám chtěly jménem VIII.A co nejsrdečněji po- děkovat. (red, Martina Porcalová, Linda Sta- rová, Ema Kunová a Lucie Pešková) Deset žáků získalo ocenění Skokan roku Od roku 2017 zveřejňujeme na konci každého pololetí skokany roku. Hlavní myšlenkou našeho programu je motivovat žáky do další práce a poukázat na je- jich pokrok. Ve vlastním školním programu se zamě- řujeme na žáky, kteří oproti předchozí- mu pololetí dosáhli největšího zlepšení průměrného prospěchu. Z rukou třídních učitelů obdrželi žáci 31.  ledna pochvalné listy a malý dárek v podobě školních potřeb. Program Skokan roku má jednoduchá pravidla a jedinou kategorii otevřenou pro žáky obou stupňů. Pravidla školního programu vylučují účast žáků - opakujících daný ročník, - hodnocených stupněm uspokojivé nebo neuspokojivé z chování, - s nedostatečnou z některého z vyučo- vacích předmětů, - nehodnocených v jednom nebo více vyučovacích předmětech. Skokany za první pololetí školního roku 2018/2019 se stali (řazeni od nejvýraz- nějšího zlepšení): Bára Grillová VIII. B Petr Netušil III. C Martin Vyskočil VIII. B Eliška Krupičková IX. A Libor Vodrážka V. B Kristýna Jelínková IX. A Filip Pavlis IX. A Tereza Valdhansová VIII. B Viktorie Hnídková VIII. B Josef Žižka VIII. B (kf) PŘEDSTAVUJEME STUDII ŠKOLNÍHO DVORA Od roku 2015 usilujeme o revitalizaci školního dvora. V loň- ském roce vznikla studie, kterou později doplnil projekt a sta- vební úpravy pozemku nacházejícího se v městské památkové zóně tak dostaly konkrétní obrysy. Realizace první etapy je naplánovaná na období hlavních prázdnin.

https://www.floowie.com/sk/citaj/školní-noviny-i-2019/