Školní noviny 4/2017https://www.floowie.com/sk/citaj/školní-noviny-iv-2017/

CLASSROOM EXCHANGE …STR. 5 ANIMACE TŘETÍM ROKEM …STR. 6 VYSVOBOZENÍ MARIE STAŇKOVÉ ...STR. 2 Informační čtvrtletník 1. ZŠ Rakovník číslo IV ročník VII 1. 12. 2017 VÍTE, KDO JSOU JEDNIČKY Z JEDNIČKY? …STR. 4 ŠKOLNÍ NOVINY KDYŽ ŠKOLA PRASKÁ VE ŠVECH Školní parlament vznesl nápad na oslavu Halloweenu. Z  několika návrhů si žáci odhlasovali strašidelný podvečer, který se konal poslední říjnové úterý. S organizací činností na jednotlivých stanovištích od začátku až do samotného závěru výborně pomáhali současní i bývalí žáci. Fotografie: archiv školy Na účastníky strašidelného večera čekala procházka po setmělé škole a plnění nejrůznějších úkolů, při nichž bylo třeba projevit i trochu odvahy. Když koordinátor školního parlamentu Mgr. Robert Chytrý předal nápad členů samosprávy kolegům ve sborovně, jistě nikdo z nich nečekal, jakému náporu návštěvníků budou muset poslední říjnové úterý čelit. Do školy si našlo ces- tu několik stovek dětí v doprovodu rodičů a prarodičů, takže se sedmnáct učitelů a jejich pomocníků mělo co ohánět. Malování na obličej, tajemné písmo, zkouška odvahy s živými myškami nebo stezka obratnosti s fluorescenčními kroužky - to je jen několik příkladů čin- ností na jednotlivých stanovištích. Unaveným organizátorům byly odměnou rozzářené oči dětí. A co je víc? Takže za rok na shledanou. (red, Mgr. Alice Jendelová) Kouzlo vánoční Ó neříkejte, že jen svátkem dětí jsou Vánoce, spíš dětmi jsme my zase; za zvony, hlas jichž krajem rozléhá se o půlnoci, kus bytosti všem letí. Vše známe to juž takřka po paměti a neklamem se v světel, cetek jase, a víme, jak vše v krátkém zvšední čase, však „Narodil se“ umíme přec pěti. A cosi taje v nejtvrdší té hrudi a cosi jihne v nejchladnějším oku a cosi v nejtemnější duši zpívá i tomu, kdo se po celý rok trudí, cos plá jak paprsk duše ve hluboku: To mladost oknem vzpomínky se dívá. Jaroslav Vrchlický Nové sonety samotáře (1891) ZAMĚSTNANCI A ŽÁCI ŠKOLY PŘEJÍ VÁNOČNÍ SVÁTKY PLNÉ KLIDU, V NOVÉM ROCE MNOHO ÚSPĚCHŮ A PŘEDEVŠÍM PEVNÉ ZDRAVÍ. NAŠIM PARTNERŮM DĚKUJEME ZA PROJEVENOU DŮVĚRU A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI.

https://www.floowie.com/sk/citaj/školní-noviny-iv-2017/

www.1zsrako.cz Školní noviny | 4/2017 *2 Legenda: 1. Grafická značka organizace; 2. Tradiční lidový oblek; 3. Sedmá velmoc; 4.  Název madridského fotbalového klubu; 5.  Ženské jméno (26. 7.); 6.  Základní mocenská jednotka; 7. Český malíř (iniciály JL); 8. Kyselá pochutina; 9. Anglicky list; 10.  Obtížný hmyz; 11. Rozsáhlá epická báseň; 12.  Část houby (lidově noha); 13. Náš národní strom; 14. Zbytky potopené lodi; 15. Hydroxid sodný (zast.); 16. Severský bůh; 17. Domácky Alžběta. SLOUPEK ŘEDITELE ŠKOLY Přišel podzim a s ním plískanice, ale také počasí plné výkyvů. V polovině října jsem jel do práce přes Džbánskou vrchovinu v pondělí za slunce, v úterý v husté mlze, ve středu mlhou ještě hustější, ve čtvrtek za deště a v pátek za větru silného tak, že listí padající ze stromů vytvářelo na silnici pohyblivé závěje. Ale bylo to fajn. Říkal jsem si, že takhle to má být, když je ten podzim. Je to prostě normální. Stejně tak je asi normální, že už jsem téměř pověsil kolo pro letošek na hřebík, protože jsem uvěřil zaručené přepovědi počasí, podle které nemě- lo babí léto přijít vůbec a div že nemělo rovnou mrznout. Pak přišly teploty tak vysoké, že lámaly letité rekordy a já zažil říjen cyklistický jako už dlouho ne. Dcera se mě ptala, jestli je normální, že naše kotě, které jsme jí pořídili (ne z množírny, o kterých se teď stále častěji mluví, ale kotě kýmsi odložené), dokáže šplhat po fasádě. Řekl jsem jí, že to asi normální je, že kočky šplhají a nic by se jim nemělo stát. Známí se na nás obrátili s tím, že jejich kluk chytil už po třetí ve škole vši a jestli prý je to normální a neby- lo by to na nějakou stížnost. Od té jsme je odradili, ale s vysvětlením, že vši jsou normální, se úplně nespoko- jili. Po jejich odjezdu jsme se všichni drbali, navzájem jsme se prohlídli a  manželka šla prát. A diskutovali jsme o tom, co ještě je normální a co už nikoliv. Na Šumavě jsme bydleli v penzionu jedné mladé rodiny. Jejich děti ráno vyběhly do přírody, staraly se o ovce a dva psy a koupaly se v potoce. Taky pomáhaly rodičům a nutně nepotře- bovaly wifinu. Mně osobně tohle přišlo normální. Karel Folber Rozsah nabídky volnočasových aktivit bývá pro rodiče jedním z hledisek při výběru školy. Nabídku kroužků se snažíme každým rokem zkvalitňovat a  vycházet tak vstříc požadavkům rodičů a žáků. Prim hrají v posledních letech sportovní aktivity, nabízíme však také kroužky umělecké či řemeslné. Samostatnou kapitolu představuje spolupráce s externími subjekty, které se věnují žákům v  našich prostorách. Občas přijdou s nabídkou méně tradičních, avšak o to zajímavějších aktivit, jejichž cílem je získat nové členy. Třeba do oddílu orientačního běhu, který v září uspořádal den (pokračování v tajence). Tajenka z minulého čísla ÚSPĚŠNÝ ŠKOLNÍ ROK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Program pro naše šesťáky ve dnech 18. - 22. září byl pro letošní rok připraven v duchu tajemna. Přispělo k tomu trochu předčasné podzimní počasí, které krajinu kolem Račího Hradu vykreslilo do hnědozlatých barev. Mimo klasických aktivit zaměřených na vzájemné hlubší poznání a spolupráci se celým pobytem linula nitka tajemného příběhu Marie Staňkové, jejíž náhrobní kámen si mohli žáci prohlédnout cestou po naučné stezce žuly. Mimo to také poměřili svoje síly s lesními zvířaty. Skoky blechy pokořili všichni a většina už teď přerostla medvěda. Vyvrcholením kurzu byla noční bojová hra, ve které měli účastníci za úkol ve skupinách obelstít strážce duší a světel a  Marii vytrhnout z jejich spárů. Letošní šesťáci byli opravdu skvělí a  zadaný úkol odpovědně a nebojácně plnili. Zhoršené počasí a občasný deštík tak vyvážila skvělá nálada jak pedagogů, tak dětí. Kromě zážitků si každý domů přivezl také večeři v  podobě nasbíraných hub. Za strážce světel Robert Chytrý, Květa Emingerová a Alice Jendelová. KŘÍŽOVKA VYSVOBOZENÍ MARIE STAŇKOVÉ Začátek každého školního roku je již tradičně ve zna- mení adaptačních pobytů, které pro žáky šestého ročníku pořádají naši učitelé.

https://www.floowie.com/sk/citaj/školní-noviny-iv-2017/

www.1zsrako.cz Školní noviny | 4/2017 *3 VÁCLAV MERTIN: KAŽDÝ POTŘEBUJEME NĚJAKÝ ÚSPĚCH Místní akční skupina pozvala do Rakovníka našeho předního dětského psy- chologa Václava Mertina. Zájemci se mohli zdarma zúčastnit přednášek, v nichž se hovořilo na téma radosti dětí ze vzdělávání a spolupráce školy s rodinou. PhDr. Václav Mertin pracuje na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na psychologické po- radenství pro rodiče dětí a dospíva- jících při vzdělávacích a výchovných problémech, specifické poruchy učení, problémy v komunikaci rodiny a školy a další otázky. V úterý 17. října zavítal na pozvání MAS Rakovnicko do Rakovníka s před- náškou pro mateřské školy na téma Spolupráce s rodinou, základním školám nabídl neméně zajímavé téma: Jak zařídit, aby děti měly radost ze vzdělávání. Podobná setkání (doktor Mertin nebyl v Rakovníku poprvé) nejsou nějakou kuchařkou, podle které by se ze dne na den dala „uvařit“ kvalitnější škola, ale především nutí přítomné k zamyšlení. Václav Mertin: Inkluze? Každé dítě, podobně jako každého dospělého, musíme respektovat jako jedinečnou osobnost. Václav Mertin se v dopoledním pro- gramu pro základní školy věnoval celé řadě problémů. Mimo jiné zdůraznil význam dobrého vztahu mezi učitelem a žákem, který výrazně podporuje žákovu školní výkonnost. Připomněl známou pravdu, že dobří učitelé mají pozitivní vztah k dětem, jsou angažovaní a skutečnost, že je mají rádi, dávají dětem najevo. Václav Mertin: Bylo by třeba věci uspořádat tak, aby každý mohl být úspěšný. Dotkl se také otázky výzkumu týka- jícího se důležitosti očekávání a hodno- cení. Řeč se tak stočila na sumativní i  formativní hodnocení, význam tradičních známek, ale i  známých barevných puntíků a nedocenění pozi- tivního hodnocení. (kf) Se začátkem školního roku se rozběhly kroužky. Tradiční i úplně nové. V letošním roce naši učitelé nabídli žákům 1. - 9. ročníku téměř tři desítky volnočasových aktivit. Fotografie: školní archiv PŘEDADVENTNÍ DÍLNY I v tomto školním roce se žáci celé školy podíleli na výrobě věcí, které každoročně připravují na vánoční jarmark V  Brance. Ve středu 22. listopadu se děti celé dopoledne věnovaly výrobě různých předmětů, které se budou 14.prosince prodávat na jarmarku. V každé třídě se vyrábě- lo něco jiného, aby prodávané výrobky byly rozmanité. Zákazníci si budou moci vybrat od výrobků z papíru, jako jsou např. dárkové tašky nebo andělíčkové, výrobky z látky, rybičky nebo knoflíky pro štěstí z  keramiky, ozdoby ze slaného těsta a z korálků, adventní věnce nebo si z pestré nabídky koupí něco na zub - krásně zdobené perníčky. Některé děti si v tento den přivedly na pomoc do školy maminku nebo tatínka. Jejich pomoc nám skutečně přišla vhod. Rodiče dětem s výrobou předmětů pomáhali a zároveň jsme si to všichni pěkně užili. (ed)

https://www.floowie.com/sk/citaj/školní-noviny-iv-2017/

www.1zsrako.cz Školní noviny | 4/2017 *4 SBĚROVÁ A RECYKLAČNÍ SOUTĚŽ 2017/2018 Sedmý ročník celoroční sběrové soutěže zaměřené na sběr a recyklaci s t a r é h o p a p í r u , d r o b n é h o elektrozařízení, baterií a PET víček je v  plném proudu. Neškodí však připomenout si pravidla soutěže. 1. Soutěže se může zúčastnit každý žák během celého školního roku. 2. Žáci sbírají body za každý kilogram nebo kus dle seznamu uvedeného níže. 3. Bodové hodnocení žáků se bude započítávat také do soutěže kolektivu tříd. 4. Průběžné výsledky jednotlivých žáků nebo tříd budou vyvěšeny na nástěnkách v přízemí a 1. patře školy, popřípadě webu 1. ZŠ. 5. Celkové vyhodnocení soutěže se uskuteční na konci školního roku, nejlepší sběrači školy a nejlepší kolektivy budou odměněni. 6. Mimořádná aktivita ve sběrové soutěži může být podkladem pro udělení pochvaly. 7. Garantkou akce je Mgr. Jitka Brabcová. Sběr papíru 1 kg = 2 body Sběr baterií 1 ks = 1 bod Sběr elektrozařízení 1 ks = 5 bodů Sběr víček od PET lahví 5 ks = 1 bod Sběrovým dnem je každé sudé pondělí od 7:30 do 7:50 ve dvoře školy, druhotné suroviny na pře- chodnou dobu ukládáme v garáži, popř. jinak dle domluvy.   Sběrové dny jsou vyznačeny v kalendáři na webu školy. Papír odevzdávejte zvážený a pečlivě svázaný, popsaný jménem a hmot- ností. Baterie a PET víčka odevzdávejte popsané jménem a počtem kusů. (Mgr. Jitka Brabcová, red) ZAPSALI JSME SI PRVNÍ PĚTKU Nový školní rok jsme přivítali pohybem. Akce s názvem Moje první pětka se zúčastnili učitelé, žáci i rodiče. A první pětku si zapsalo i pár čtyřnohých kamarádů. Je nádhera pracovat na místě, kde se jakéhokoliv skvělého nápadu chytne někdo další. Když paní učitelka Martina Vorlová přišla s  nápadem zapsat si na začátku školního roku trochu jinou první pětku, byli jsme všichni hned pro. A o jakou pětku tedy šlo? Ve středu 6. září jsme se společně s dětmi sešli u areálu SK Rakovník a společně se rozhodli zdolat pět kilometrů. Po úvodním slovu jsme se rozcvičili pod vedením paní učitelky Pavly Peškové a pak už se společně vydali směrem na Senomaty. Cílem nebylo zvítězit, či doběhnout za skvělý čas. Akci jsme si chtěli především užít s úsměvem na rtech. Účastníci mohli běžet, jít nebo oba tyto styly střídat. Musíme se přiznat, že hojná účast dětí nás sice překvapila, ale nadšeni jsme především z  toho, že se zapojili také rodiče. A první pětku v  tomto školním roce si zapsalo i pár čtyřnohých mazlíčků. Pamětní list a samolepku připomínající tuto akci si tak neodnášely pouze děti. Po doběhu padl ze stran učitelů návrh i  na poslední školní pětku, takže kdo ví. Možná se uvidíme ještě v červnu. A třeba ještě v hojnějším počtu. (Mgr. Alice Jendelová foto: školní archiv) Víte, kdo jsou Jedničky z Jedničky? Jedničky z Jedničky je kytarová skupina pěti dětí z letošních sedmých tříd. Hrají pod vedením paní učitelky Ledvinové pátým rokem, v letošním školním roce ve složení Karolína Mačejová, Karolína Černá, Adéla Čechová, Linda Starová a Martin Šmíd. Hraní a zpívání je velice baví a vymezená doba kroužku jim nikdy nestačí, proto byly na jaře i na soustředění na Malé Skále, kde natočily dvě oficiální videa. Jejich výkony jsou na takové úrovni, že mohou rozdávat radost i ostatním posluchačům. Vystupují na veřejnosti, např. v domově důchodců v Centrix v Unhošti, na vernisážích výstav v okrese Rakovník a Beroun, na oslavách 120. výročí hasičů v Malinové, na školních akcích. Na svém kontě mají k dvacítce veřejných produkcí. O repertoáru by se dalo říci, že hrají „od Bacha po Vlacha“, tedy vše od lidových, folkových, country až po moderní písně a skladby. Vše slouží k poznávání nových akordů, rytmů, melodií. V dalších dvou kroužcích je dalších čtrnáct kytaristů, a tak „Jedničky“ mají své nástupce. Pro ty, které zajímá, jak hrají, jsou některá vystoupení zaznamenána na webu školy www.1zsrako.cz a na youtube: Zuzana ledvinova – Jedničky z Jedničky (Mgr. Zuzana Ledvinová)

https://www.floowie.com/sk/citaj/školní-noviny-iv-2017/

www.1zsrako.cz Školní noviny | 4/2017 *5 SOUTĚŽ PRO ZVÍDAVÉ ODSTARTOVALA Rok se s rokem sešel a rozběhl se další ročník soutěže pro zvídavé. Vše zůstalo při starém, jen otázky se změnily. Ale opakování je matka moudrosti, proto si zopakujeme, jak soutěž probíhá a jak se zúčastnit. První kolo soutěže bylo vyvěšeno 16. října a  následovaly další otázky, které vyvěšujeme ve čtrnáctidenních inter- valech v učebně č. 16, v přízemí školy vedle hlavních dveří a na webových stránkách školy. Každý, kdo se bude chtít zúčastnit, pouze odpoví na otázku a odpověď předá buď osobně paní učitelce Polcarové, pří- padně ji pošle na e-mail barbora.polcarova@1zsrako.cz. Na úspěšné řešitele opět čeká odměna. (Mgr. Barbora Polcarová, red) Sázeli jsme krokusy Zúčastnili jsme se projektu Krokus, který organizuje organizace Holocaust Educa- tion Trust Ireland ve spolupráci s židovským muzeem v Praze. HETI naší škole zdarma poskytla cibulky žlutých krokusů, které žáci na podzim zasadili jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, které zemřely během holocaustu. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na začátku února – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). (red) CLASSROOM EXCHANGE III. B je od září v kontaktu s vrstevníky ze Španělska. Přečtěte si rozhovor s Mgr. Barborou Bayerovou, která žákům účast v  projektu Classroom exchange sweets zprostředkovala. O čem v projektu jde? Jak už název napovídá, jde o výměnu sladkostí typických pro partnerské strany. Samozřejmě však nejde jen o „mlsání“, ale hlavně o kontakt s žáky z jiné kultury, komunikaci s nimi, získání zajímavostí o zemi. Co v praxi představuje výměna sladkostí? Teď už mohu přiblížit skutečnost, protože žákům na začátku října přišel balíček s typickými španělskými sladkostmi. Od nás do Španělska na oplátku putoval výběr tradičních českých slad- kostí. Musím říct, že pro nás nebylo úplně jednoduché je koupit. Ze španělský cukrovinek měly děti ohromnou radost. Kdo je autorem projektu? Na začátku jsem komunikovala hlavně s Annou Bigos, která je z  Polska, společným jazykem však byla angličtina. Ta nám ze šedesáti škol, které byly do vzorku zařazeny, postupně některé nabízela, až jsme se nakonec všichni shodli, že španělská třída (na fotografii dole, pozn. redakce) bude pro nás ta pravá. Zají- mavostí je, že jsme měli v hledáčku nejprvu školu z Brazílie. Jakým způsobem se s partnerskou třídou domlou- váte? Spojila jsem se s paní učitelkou našich španělských kamarádů. Jmenuje se Yaicina Rodríguez. Jsem ráda, že jsme si vybrali právě španělskou školu, protože paní učitelka je velmi vstřícná a vše probíhalo od začátku hladce a rychle. Naší společnou řečí je opět angličtina, hlavně ze začátku jsme komunikovali přede- vším prostřednictvím facebooku. Co bude s projektem dál? Od samého začátku nebyl projekt jenom o výměně sladkostí, to by nemělo velký smysl. Žáci byli velmi aktivní a  patří jim pochvala za pilnou práci. Se španělskými kamarády komuniko- vali přes sociální sítě, vyměňovali jsme si fotografie, napsali jsme společný dopis v angličtině. V podobném duchu bychom chtěli spolupráci rozvíjet i nadále a uvidíme, co nového přine- sou nejbližší dny, týdny a měsíce. (red, fotografie: Mgr. Barbora Bayerová)

https://www.floowie.com/sk/citaj/školní-noviny-iv-2017/

www.1zsrako.cz Školní noviny | 4/2017 *6 Školní noviny vydává 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 se sídlem Rakovník, Martinovského 153, IČO 47016973. Evidenční číslo: MK ČR E 20454. Redakční rada: Mgr. Karel Folber, Mgr. Milena Fridrichová, Mgr. Eliška Dyršmídová, tel.: 725 399 299, skolni.noviny@1zsrako.cz. Vydání je neprodejné, vychází čtvrtletně, první pracovní den v březnu, červnu, září a prosinci. Webová prezentace: www.1zsrako.cz/skola/skolni-noviny. Zapojujeme se do vzdělávacího programu Jeden svět na školách ANIMACE NA JEDNIČCE POKRAČUJE TŘETÍM ROČNÍKEM První setkání ve školním roce 2017/2018 jsme zahájili v prostorách nového animačního ateliéru a na tvářích dětí bylo vidět nadšení z pěkného prostředí a nové výzvy v podobě tématu soutěže, kterým je letos voda. V pondělí 16. října jsme se v tomto školním roce poprvé sešli na animační dílnách. Oproti předešlým ročníkům jsme se však těšili mnohem více. Pro animace jsme nově zařídili ateliér, kde jsou hned čtyři animační stolice. Díky tomu může každá ze tří sedmičlenných skupin pracovat najednou a zvládneme toho mnohem více. K pohodové náladě při práci žáků přispívají zkušení vedoucí Martina Vorlová, Alice Jendelová a Martin Donát. S pracemi žáků máme v plánu se zúčastnit soutěže stejně jako v loňském školním roce. První letošní setkání jsme zahájili v  nových prostorách a na tvářích dětí bylo vidět nadšení z nového prostředí a nové výzvy v podobě tématu soutěže, které pro letošní rok zní VODA. Téma je to skutečně široké a nabízí mnoho podtémat. Děti popustily uzdu své fan- tazii a hned bylo plno nápadů a  návrhů, jak by příběh, kde v hlavní roli bude voda, mohl vypadat. Nakonec vznikly návrhy na tři velmi zajímavé příběhy. Video musí trvat nejdéle tři minuty. Někomu to může připadat jako spousta času na krátký animovaný klip, ale vtěsnat všechny nápady do tří minut je nemožné. To byl první, a asi jeden z  nejtěžších, úkol prvního setkání. Každá skupina se s tímto úkolem poprala po svém a brzy byly hotové tři scénáře - storyboardy. Vymyslet a  vykreslit takový storyboard je velice náročné. Podle něj se totiž bude postupovat po celou dobu vytváření videoklipu. Zkrátka nesmí se na nic zapomenout, ale zároveň toho nesmí být zbytečně moc. Před obědem byly storyboardy hotové, a pak už se všichni vrhli na vytváření miniaturních kulis, malování pozadí jednotlivých scén, fotografování vodovodních kohoutků, vyhledávání vhodných předloh na internetu a  modelování chapadel medúzy z  modelíny. Účastníci pracovali pilně a před koncem našeho setkání se všem třem skupinám podařilo nafotit úvodní scény. Doufáme, že animátorům vydrží pracovní nadšení i nadále. Představte si, že po dnešní celodenním práci má každá skupina nafoceno něco kolem dvou set fotek, což vystačí přibližně na pět vteřin klipu. Čeká nás ještě spousta práce, ale také zábavy, než budou klipy hotové ke zhlédnutí. Děkujeme všem účastníkům prvních animačních dílen za jejich účast a chuť s nadšením vytvářet nové filmy pomocí moderních technologií. (Mgr. Martin Donát, fotografie: školní archiv) Již druhým rokem se naše škola zapo- juje do vzdělávacího programu Jeden svět na školách, jehož tvůrcem je orga- nizace Člověk v tísni. Součástí tohoto programu je i projekt Příběhy bezpráví, který si dal za cíl seznámit žáky s  československými dějinami a hlavně připomenout příběhy z nedávně minu- losti, které by neměly být zapomenuty. V loňském roce se Příběhy bezpráví věnovaly okupaci v roce 1968 a my jsme uspořádali besedu s paní Jende- lovou, jež nám vyprávěla svůj příběh bezpráví – o tom, jak potkala sovětské tanky, jak nemohla studovat vysokou školu, jak bylo jejich rodině ublíženo. Pro letošní besedu, jejímž tématem byla kolektivizace zemědělství a  zabírání majetku po nástupu komu- nistické strany k moci, jsme získali bývalého rodáka z Rakovníka, který ale už od dětství žije v Praze, pana Ing. Jana Zoubka. Jeho dědeček byl živnos- tník a provozoval již za První republiky lékárnu na náměstí v Rakovníku. Po nástupu komunistů mu lékárnu i  s  obrovským domem zabavili a  přestěhovali ho i s manželkou do rozděleného bytu, v němž měli pouze dva pokoje. Společně pak sdíleli kuchyň a koupelnu s dalšími cizími lidmi, kteří zde původně bydleli. Po Sametové revoluci jim pak složitým způsobem byl dům navrácen ale v tak dezolátním stavu, že trvalo několik let, než ho dali opět do pořádku. Za téměř 50 let se tam vystřídalo několik ob- chodů a nájemníků, nikdo z nich však dům žádným způsobem neudržoval. V  současné době po dvouletém vyjed- návání s památkáři bude provedena kompletní výměna střechy, jejíž cena se pohybuje v řádech milionů. Příběhy bezpráví jsou vždy velmi emo- tivní, některým příběhům se až nechce věřit, že se opravdu takové věci děly. Velmi si ceníme toho, že tento program tyto příběhy natáčí, ukládá do archívu a poskytuje je školám ke zhlédnutí. Pro naši budoucnost bychom měli znát i naši minulost. Mgr. Pavla Pešková

https://www.floowie.com/sk/citaj/školní-noviny-iv-2017/