Školní noviny 4/2018https://www.floowie.com/sk/citaj/školní-noviny-iv-2018/

ANIMAČNÍ DÍLNY PO ŠESTNÁCTÉ …STR. 3 ŠKOLIČKA S MEDVĚDEM FILIPEM …STR. 4 VÝJIMEČNÁ NABÍDKA ŠKOLNÍCH KROUŽKŮ ...STR. 2 Informační čtvrtletník 1. ZŠ Rakovník číslo IV ročník VIII 3. 12. 2018 PRVNÍ ÚSPĚCHY ŠKOLNÍHO ROKU …STR. 3 ŠKOLNÍ NOVINY ŽIJEME V KRÁSNÉ ZEMI aneb jak jsme na Jedničce slavili Oslavou 100. výročí jsme chtěli vzdát hold všem lidem z doby minulé, kteří se o vznik a existenci našeho státu zasloužili. Tento rok je pro všechny Čechy rokem velmi významným. Dne 28. října 1918 byly položeny zákla- dy samostatného Českosloven- ského státu a my si nyní můžeme připomenout stoleté výročí této události. Za tu dobu si naše země prošla mnohými krásnými, ale i smutnými okamžiky, při kterých měla doslova „na kahánku“. Ale to, že nyní mohu psát o jejím stoletém výročí článek do novin české státní školy v českém jazyce je znamením, že naše republika a její občané dokázali během těch sta let všechny strasti ustát. Díky nim můžeme v roce 2018 žít v krásné, klidné a bezpečné zemi a naše děti se mohou učit jednomu z nejkrásnějších jazyků na světě. Oslavou 100. výročí by- chom měli vzdát hold také všem lidem z doby minulé, kteří se o vznik a existen- ci našeho státu zasloužili. A co bychom to byli za školu, kdybychom opomněli rčení J. A. Komenského „Škola hrou“ a nepokusili se žákům tuto vý- znamnou státní událost předat do jejich srdcí a vědomí formou hry, poskytnout jim prostor k vlastní realizaci a nabíd- nout možnost k fyzickému poznání toho, jak se žilo v době minulé. POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5 TULÁKOVY VÁNOCE Jiří ŽÁČEK Běžel pes po městě a potkal člověka. Člověk je jako pes, jenomže neštěká. A pes mu povídá: Pojď se mnou, brachu, k nám, o Štědrém večeru nemá být nikdo sám. Toulavý člověče, vezmu tě do smečky, psí máma usmaží voňavé řízečky. Dáme si horký punč, budeme veselí, však i psí Ježíšek ti něco nadělí. Člověk je jako pes, když ho má ně- kdo rád, chce se mu skotačit a je mu akorát. Tulák šel s hafanem a za čtvrt hodiny usedl ke stolu v kruhu psí rodiny, jedlička svítila a došlo na dárky, našli mu zánovní papuče z almárky. A byli veselí, zpívali koledy, s cukrovím na míse obešli sousedy. A tulák skotačil s malými Štěňátky, byly to Vánoce skoro jak z pohádky. Člověk je jako pes, to nikdo nezmění, až na to, že nemá ocásek k vrtění. Přeji všem zaměstnancům 1. ZŠ Rakovník, stejně jako žákům, jejich rodičům a dalším našim partnerům Vánoce plné štěstí a pohody. V novém roce pevné zdraví a mnoho elánu do další práce. Karel Folber, ředitel školy

https://www.floowie.com/sk/citaj/školní-noviny-iv-2018/

www.1zsrako.cz Školní noviny | 4/2018 /2 SLOUPEK ŘEDITELE ŠKOLY Bylo 28. července a tedy do konce prázdnin daleko. Přesně šestatřicet dní. Plakát na automatických dveřích supermarketu přesto nabá- dal zákazníky, aby vybavili svoje děti penály, pastelkami a temperami, neboť školní rok volá. Těch šestatřicet dní však uteklo neuvěřitelnou rychlostí (chtěl jsem napsat rychlostí blesku, ale příhod- nější je napsat rychlostí učitelské dovolené) a začal nový školní rok. Trochu jsme se ze začátku zlobili na některé žáky, kteří volání školy ne- slyšeli a zapomněli se do školy vyba- vit. Ale časem se vše srovnalo. Září se vleklo trochu víc než čer- venec a srpen (smajlík), ale do své poloviny bylo krásně letní, takže došlo ještě na koupání, vyjížďky na kole, kraťasy a zmrzlinu. Když jsem si kupoval po práci jednu čokolá- dovou, upoutala mou pozornost akce na čokoládové Mikuláše ve dvou velikostech. Byl čtvrtek 20. září a do Mikuláše zbývalo přes- ně sedmasedmdesát dní. Tento sloupek píšu 20. listopadu, tedy přibližně čtyři týdny před vánočními svátky. Sluší se proto, abych vám popřál pěkné adventní dny v kruhu blízkých lidí a klidné Vánoce. Ze srdce přeji do nového roku pevné zdraví, mnoho štěstí a  úspěchů v osobním i pracovním životě. S ohledem na výše popsané skutečnosti je však nanejvýš žá- doucí, abych všem čtenářům připomněl, že se nezadržitelně blíží Velikonoce a je třeba včas zasít o- sení, uplést pomlázku, upéct berán- ka a koupit vaječný koňak a  barvy na kraslice. Tak neváhejte, dá se předpokládat, že v prosinci všechno pořídíte absolutně nejvýhodněji. Karel Folber Ve spolupráci s cestovní kanceláří Marie Dokoupilové nabízíme zájem- cům z řad žáků 3. - 9. ročníku (pokračování najdete v tajence). Obdobnou akci, tehdy ovšem ještě ve spojení s dalšími základními školami, jsme pořádali také ve školním roce 2017/2018. Zájem jak ze strany žáků, tak rodičů, byl velký a v podstatě přinutil naše pedagogy zabývat se myšlenkou navazujícího pobytu. Akce se uskuteční na konci března, ovšem již v tuto chvíli probíhá při- hlašování zájemců. V případě dotazů se můžete obracet na Rebeccu Cusack a Mgr. Markétu Křikavovou. Tajenka z minulého čísla STO LET REPUBLIKY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 KŘÍŽOVKA VÝJIMEČNÁ NABÍDKA ŠKOLNÍCH KROUŽKŮ Na konci září se rozběhlo jednadvacet kroužků nabízených našimi učiteli, nabídku rozšiřují také kroužky orga- nizované ve spolupráci s našimi partnery. Legenda: 1. Provádět házení. 2. Skupina kopytníků. 3. Nástroj k pájení. 4. Ženské jméno (svátek 16. 4.); 5.  Kříženec osla a koně. 6.  Zemědělský nástroj s hroty. 7.  Domácky Magdaléna. 8. Z toho důvodu; 9. Město v okrese Plzeň-sever. 10. Ztrácet chlupy línáním. 11. Dechový dřevěný hudební nástroj. 12. Malé pily. 13. Části dveří. 14. Z levé strany. Důraz na rozvoj volnočasových aktivit je jedním z cílů, který si naše škola stanovila a rovněž jej zakotvila ve strategické kon- cepci na období let 2016 - 2026. Snažíme se o zajištění dobrých podmínek pro or- ganizování zájmové činnosti, motivujeme žáky k účasti v soutěžích, podporujeme využití školního zázemí mimo vyučování a  v poslední době stále intenzivněji rozvíjíme samostatnou tvůrčí činnost žáků. Daří se nám oslovovat nové part- nery a především získávat mimorozpoč- tové finanční zdroje na pokrytí potřeb školy v této oblasti. Zásadní podíl na úspěších školy na poli volnočasové péče však mají především naši učitelé, kteří v letošním školním roce nabídli zájemcům rekordní počet jednadvaceti kroužků, přičemž další zajišťujeme ve spolupráci s jinými školami a dalšími partnery. Nad- to nové kroužky otevřeme v rámci projek- tu Efektivní škola II od druhého pololetí. Kroužky by se daly rozdělit podle jejich zaměření do několika skupin. Nejpočet- nější skupinu představují kroužky sportovní. Na vzestupu je v poslední dekádě především florbal, ale velké účasti se těší také kroužky zaměřené na všeobecnou sportovní přípravu a atletiku. Umělecké a řemeslné vlohy mohou žáci rozvíjet například v kytarovém kroužku nebo v  dramaťáku, kroužku šikovných rukou a v keramickém kroužku, ekolo- gické dílně a dřevodílně. Na nejedné školou pořádané akci mohli návštěvníci ochutnat pamlsky připravené v našem kroužku vaření, naposledy při listopadové Školičce a během vernisáže výtvarné výstavy (o ní více na str. 1 a 4). Nejnovějším přírůstkem do rodiny škol- ních kroužků je angličtina pro žáky prvních tříd. (kf, fotografie z přírodovědného kroužku: školní archiv)

https://www.floowie.com/sk/citaj/školní-noviny-iv-2018/

www.1zsrako.cz Školní noviny | 4/2018 /3 Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni Václav Havel Dne 21.11. proběhla v dětském oddělení městské knihovny bese- da s názvem Zásady společenského chování. Naši čtvrťáci společně s paní učitelkou Erlebachovou se nejprve snažili přijít na to, co je etiketa, slušnost, uctivost… V připravené prezentaci jim paní knihovnice připomněla zásady chování. Z reakcí žáků bylo vidět, že jim toto téma není cizí a  sami uváděli příklady správného chování. Seznámili se také s dostupnou literaturou. V závěru si prakticky procvičili situace z reálného života. Měli zhodnotit, zda je nebo není dané chování správné. Beseda byla pro mnohé z nich velmi podnětná a snad se tím, co se dozvěděli budou také řídit. (iš, fotografie: školní archiv) PRVNÍ ÚSPĚCHY NOVÉHO ROKU O první medailové úspěchy školního roku 2018/2019 se postarali žáci při Rakovnickém sprintu na konci září, postupně však přibyly další. Barbora Davídková a Veronika Lentesová svoje kategorie vyhrály, jen jednoho přemožitele našli shodně Patrik Šejna a  Samuel Semerád a skončili tak na druhém místě. Ani z  další běžecké akce, Rakovnického vytrvalce, se naši žáci nevraceli s prázdnou, byť jim tentokrát nejvyšší příčky unikly. Dařilo se Barboře Petrové a Barnabáši Broumovi, kteří vybojovali shodně druhá místa. Třetí skončili ve svých kategoriích Jakub Císař a Matěj Alexij. Celkem nečekaným úspěchem, přestože jsme našim reprezentantům samozřejmě věřili, skončil turnaj v  malé kopané. Kluci vybojovali druhé místo, když se během turnaje našel jediný přemožitel. Naopak tak trochu očekávaným úspěchem skončilo vy- stoupení našich žáků v okresní soutěži ve stolním tenise. Dvojice Kateřina Pisárová a Lucie Procházková získala v ka- tegorii mladších žákyň první místo, stejně se ve starší kate- gorii vedlo klukům ve složení Jan Pisár, Matěj Alexij a Mar- tin Šmíd. První velký úspěch v nesportovních disciplínách zazname- nala Michaela Holá, která skončila v podzimním kole bota- nické soutěže druhá. Činili se i kluci, kteří uspěli v malé kopané. Z okresního tur- naje se vrátili s druhým místem, které v lehce obměněné sestavě zopakovali také v polovině listopadu, kdy takto uspěli v halové kopané. Vytouženého prvního místa se dočkali 23. listopadu na florbalovém turnaji. Do dalších soutěží pře- jeme našim zástupcům hodně zdaru. (kf, foto: školní archiv) ANIMACE NA JEDNIČCE PO ŠESTNÁCTÉ Se začátkem školního roku se začaly rozjíždět i první vteřiny našich malých filmů, které vznikají v rámci projektu Animace na Jedničce. Všichni více i méně zkušení nebo úplně začínající filmaři se sešli 2. října na šestnáctém pokračování animačních dílen. Milou návštěvou, která také přiložila ruku k dílu, byli i kolegové učitelé z 2. a 3. základní školy v Rakovníku a ze ZŠ Lužná. Jako vždy, i tentokrát jsme si nejprve povídali, nechali plynout myšlenky a fantazii, aby nás zavedli až k nápadům, podle kterých můžeme vytvořit scénáře. Potom se začaly ob- jevovat první obrázky zkumavek, baněk, ohňů, zkratek a křečků - ano, letošní téma zní: CHEMIE. A proč křečkové? Jsou totiž velmi vynalézaví a zdá se, že proniknou všude. Jen jedna ze skupin zatím do tajemného světa alchymistů nenahlédla. Děvčata věnovala úsilí lidové písničce Ach, synku, synku - údajně nejoblíbenější písni prezidenta T. G. Masaryka. Převést děj písničky do obrázků nebylo vůbec jednoduché. Ukázalo se totiž, že si jej můžeme vyložit každý trochu jinak. A i to je vlastně důležitá věc, kterou se učíme - ocenit nápad druhého, domluvit se na společném cíli a pracovat na něm. (Mgr. Martina Vorlová)

https://www.floowie.com/sk/citaj/školní-noviny-iv-2018/

www.1zsrako.cz Školní noviny | 4/2018 /4 PŘEDSTAVUJEME NOVÉ KOLEGY Bc. Lenka Perglová je novou posilou týmu 1. ZŠ Rakovník. Od letošního školního roku zde pracuje jako vychovatelka ve školní družině. Lenka vystudovala speciální peda- gogiku a vychovatelství se za- měřením na surdopedii a logopedii na Univerzitě Jana Amose Komen- ského. Od října vede na škole kroužek se zvláštním názvem Povídálek. Lenko, můžeš nám představit Povídálka? S kroužkem jsem začala začátkem října. Scházíme se každý čtvrtek na Omáčkovně. V kroužku jde o rozvoj komunikace dětí, a to jak verbální, tak neverbální. Chci hlavně, aby se děti nebály mluvit. Kolik dětí kroužek navštěvuje a je nějak věkově omezen? Věkově omezen není. Určen je hlavně pro děti 1. stupně, ale ne- bráním se ani žákům 2.stupně, pokud budou mít zájem. V současné době mám sedm prvňáčků. Můžeš nám přiblížit průběh kroužku? Kroužek trvá 45 minut. S jeho pra- covní náplní mi pomáhá Pavla Jirkovská (pedagog 1. stupně). Každá hodina je jiná, vycházíme z daného tématu, např. podzim, Halloween. apod. Hodně si povídáme, zařazuji gymnastiku mluvidel, dechová cvičení a stolní a kolektivní hry. Jaké jsou reakce dětí? A je možné se ještě přihlásit? Reakce jsou vesměs pozitivní. Děti jsou hodně komunikativní, více se projevují. Je to určitě i díky malému počtu ve skupině. Pokud se bude ještě někdo chtít přihlásit, může. Mám ještě tři místa. Proč zrovna Povídálek? Baví mne komunikace s dětmi. Dělat něco jiného, na co jinak není prostor. Lenko, poslední otázka: Jak se ti líbí u nás ve škole? Je něco, co tě překvapilo, ať už v pozitivním nebo negativním slova smyslu? Negativního nemám nic, snad jen prostory družiny. Jako pozitivní jed- noznačně vnímám výborný kolektiv, vstřícnost, pomoc. Je zde prostor pro vlastní nápady, mohu se realizovat. Děkuji za rozhovor a přeji spoustu komunikativních dětí. Mgr. Irena Šimková HALLOWEEN VE STYLU FILMOVÉ KLASIKY Všude slyšíme, jak se příliš propagují americké svátky. Podoba Santy nám nahrazuje tajemného Ježíška, Valen- týn je již běžnou záležitostí a Dušičky začíná dohánět bráška Halloween. Když ale organizaci takového svátku vezme do ruky Britka, nemůžeme jinak. Navíc, víte, že Halloween pochází původ- ně z Irska? Zvyky Halloweenu se rozvinu- ly v Irsku na základě zvyků oslavy svátku Všech svatých, který byl přenesen do Irska z Říma. Tam se zase inspirovali židovskou tradicí. Historie Halloweenu tedy sahá opravdu hluboko. No a když si ta Britka, pod kterou se tedy nemůže skrývat nikdo jiný než miss teacher Rebecca Cusack, vezme na pomoc kolegyni milovnici Harryho Pottera, o níž to ví celá škola, nemohlo to dopadnout jinak. Stačilo nám asi 20 minut a skoro celý podvečer byl naplánován. Stálo to pak sice ještě pár hodin příprav, ale troufáme si říct, že výsledek stál za to. Když se začala škola postupně proměňo- vat v kouzelný a strašidelný svět, probouzelo se i ve všech učitelích nadšení. Postupně se tak sborovna začala plnit doma vyrobenými duchy, lektvary, košťaty a začínali jsme se učit kouzel- nické formule, protože bez nich by peříčko levitovat nemohlo. Na děti čekala stezka školou po deseti stanovištích. V první místnosti je čekalo rozřazení do kolejí a pak se vydaly na cestu po škole. Učitelé si připravili zají- mavé aktivity v podobě vyrábění, kouzel i úkolů procvičujících fyzické dovednosti. Na konci čekal za odměnu perníček nebo malý dáreček, samolepka a návštěvníci se mohli vyfotit ve fotokoutku, kam se později naklíčovalo pozadí a rázem se všichni místo ve škole ocitli v Bra- davicích. Děkujeme všem účastníkům, že si našli čas a zavítali k nám do školy. Děkuji všem žákům, kteří pomáhali při přípravách i na stanovištích. Zasloužíte si opravdu obrovský dík. Jsme hrdí, že jste spolehliví a rádi a ochotně nám pomůžete ve svém volném čase. A v neposlední řadě děkuji všem kolegům, kteří se jakkoliv zapojili. Bylo úžasné sledovat, jak jsme se všichni semkli pro radost dětí a vymysleli pro ně skvělý program. Vypadá to, že jsme zavedli tradici, která se během dvou let stala jednou z nejnavštěvovanějších akcí. (Mgr. Alice Jendelová, foto: šk. archiv) MEDVĚD FILIP PŘIVÍTAL POPRVÉ PŘEDŠKOLÁKY Medvěd Filip přivítal 7. listopadu v odpoledních hodinách několik desítek předškoláků a rodičů. Začal tak nový ročník Školičky. Filip předal děti Mgr. Aleně Rojíkové a Mgr. Marice Palivcové, které jsou garantkami letošního programu. Rodičům se mezitím věnovala Mgr. Zuzana Ledvinová, která připravila přednášku na téma školní zralosti. V  prosinci se sejdeme na stejném místě, pro rodiče a další zájemce je připravena ukázková hodina anglického jazyka s Rebeccou Cusack. Na Školičku není třeba se objednávat, ale jednu prosbu před prosincovým setkáním přeci jen máme - děti si s sebou mohou přinést oblíbeného plyšáka, tím lépe, pokud to bude medvěd (spíše medvídek). Těšíme se na setkání 5. prosince v 15:30. (kf)

https://www.floowie.com/sk/citaj/školní-noviny-iv-2018/

www.1zsrako.cz Školní noviny | 4/2018 /5 100 let Československa rok po roce Poslední pokračování seriálu o vybraných událostech z historie našeho státu, tentokrát o ob- dobí let 1968 - 1989. 1969 – na Václavském náměstí v Praze se na protest proti vládnoucímu režimu upálil student Jan Palach 1970 – vysílala Československá televize poprvé v barvách 1972 – se ČSSR zařadilo mezi státy s vlastní jadernou elek- trárnou 1975 – byl hlavou státu zvolen Gustav Husák 1978 – Vladimír Remek 2. března v kosmické lodi Sojuz 28 odstartoval do vesmíru 1979 – poslal soud Václava Havla na čtyři a půl roku do vězení za údajné podvracení republiky 1983 – si doběhla Jarmila Kratochvílová na závodech v Mni- chově pro zlato 1984 – básník Josef Seifert získal Nobelovou cenu za literatu- ru 1987 – 1. dubna zahájila na území Československa činnost Letecká záchranná služba 1988 – tzv. Svíčková manifestace v Bratislavě (lidé žádali o dodržování náboženské svobody a lidských práv) 1989 – SAMETOVÁ REVOLUCE – 17. listopadu se sešli stu- denti v Praze k padesátému výročí uzavření českých vysokých škol * v noci z 18. na 19. listopadu 1989 bylo vytvořeno Občanské fórum, do jehož čela byl postaven Václav Havel * 29. prosince byl ve Vladislavském sále Pražského hradu zvolen prezidentem Václav Havel (Eva Janotová) ŽIJEME V KRÁSNÉ ZEMI aneb jak jsme na Jedničce slavili POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1 Výstava s názvem „Žijeme v krásné zemi“ byla zahájena dne 12. 11. 2018 vernisáží v tělocvičně 1. ZŠ. Na úvod promluvil ke všem zúčastněným ředitel školy Mgr. Karel Folber. Poděkoval jak dětem, které přispěly velkým množstvím tematických obrázků a  výrobků, tak především těm, kteří se na přípravě a  organizaci výstavy podíleli. Největší kus práce odvedly paní učitelky Mgr. Martina Vorlová a Mgr. Alice Jendelová, za což jim patří obrovský dík i od nás kolegů. Po milých slovech pana ředitele vystoupili žáci osmých a devátých tříd s písní Marka Ztraceného s příhodným názvem Za 100 let, kterou s nimi nacvičila paní učitelka Jendelová. Hlasitý potlesk všech zúčast- něných byl důkazem toho, že se jejich vystoupení povedlo na 100%. A potlesk zněl tělocvičnou i nadále, jelikož na scéně se objevily Jedničky z Jedničky, což je náš úspěšný kytarový soubor pod vedením Mgr. Zuzany Ledvinové. Připravily si skladbičku Ach synku, synku a výběr to nebyl náhodný. Jedná se totiž o jednu z  oblíbených písní našeho prvního prezidenta T.G. Masaryka. Spolu s Jedničkami si s chutí zazpívala i většina přítomných návštěvníků vernisáže. Po této příjemné hudební vsuvce přišlo na řadu vyhlášení vítězů výtvarné soutěže. Podotýkám, že pro porotu byl výběr vítězných obrázků nelehkým úkolem, jelikož z jednotlivých výtvorů dýchalo takové zvláštní kouzlo a bylo zřejmé, že každý autor pracoval opravdu s chutí, zaujetím a fantazií. Nakonec byli určeni vítězové několika kategorií dle věku soutěžících – ZŠ (3. – 4. třída a 5. – 6. třída) a MŠ (celkem 6 mateřských škol). Oceněni byli jak jednotlivci, tak autoři skupinových prací. Každý z nich si odnesl krásný diplom a slad- kou odměnu. (Mgr. Markéta Marková, fotografie: školní archiv) Na fotografii je část nástěnných maleb, které vytvořili žáci devátého ročníku pod vedením Mgr. Martiny Vorlové. Jde o další příspěvek do celoročního projektu 100 let republiky, který zobrazuje vybrané kapitoly z dějin našeho národa. (red)

https://www.floowie.com/sk/citaj/školní-noviny-iv-2018/

www.1zsrako.cz Školní noviny | 4/2018 /6 Školní noviny vydává 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 se sídlem Rakovník, Martinovského 153, IČO 47016973. Evidenční číslo: MK ČR E 20454. Redakční rada: Mgr. Karel Folber, Mgr. Markéta Marková, Mgr. Irena Šimková, tel.: 725 399 299, skolni.noviny@1zsrako.cz. Cena: zdarma. Vychází čtvrtletně, první pracovní den v březnu, červnu, září a prosinci. Webová prezentace: www.1zsrako.cz/skola/skolni-noviny. JEDNIČKY Z JEDNIČKY V SUCHOMASTECH Na svatého Václava se konala vernisáž fotografické výstavy Dobré světlo pánů fotografů Zdeňků Ledviny a Radvana v kapli krásného zámečku v Suchomastech. Jedná se o místo se speciálním režimem pro klienty s duševním postižením, kousek za Koněpruskými jeskyněmi. Kaple je v současnosti zanedbaná a  chátrá. Vernisáž a výstava tak mají zpestřit obyčejné dny klientům, zaměst- nancům zařízení a občanům Suchomast a možná i přimět zřizovatele, aby se pustil do obnovy zařízení, které by pak mohlo sloužit všem zájemcům. Bylo krásné počasí, proto jsme hráli před kaplí v zahradě. Byli jsme sice v  početním oslabení, ale hrálo se nám pěkně. Klienti byli nadšeni, zaměstnanci nás pochválili za krásný zážitek. Dostali jsme výborné dobrůtky napečené klient- kami domova. Pan ředitel nás odměnil také prohlídkou celého zařízení, zahrady, skleníků a  přilehlých prostor. Mají to tam moc pěkné. Správci a zaměstnanci se oprav- du snaží. Každý se do konce listopadu může na výstavu jet podívat. Všichni jsme si slavnost užili. Rodiny našich hráček se opět rády viděly. Takže… Zase jedna povedená akcička. Děkuji děvčatům za reprezentaci školy. (Mgr. Zuzana Ledvinová) POHODA V BRANCE Přijďte ve čtvrtek 13. prosince 2018 načerpat slavnostní atmosféru a potěšit se z  výrobků nejen našich žáků na tradiční akci, kterou pořádá Městská knihovna Rakovník. Vánoční řemeslný jar- mark s názvem POHO- DA V BRANCE se koná v  Grillově ulici od 8 do 16 hodin. O TRADIČNÍM PŘEDADVENTNÍM TVOŘENÍ Pátek 23. 11. 2018 se nesl v duchu již tradičního předad- ventního tvoření. Pod rukama dětí vznikaly krásné vánoční dekorace či všemi oblíbené perníčky. Žáci měli na výběr z několika kreativních činností a mohli se tedy sami rozhodnout, na kterou z nich si troufnou. Ať už se zapojili do šití andělíčků, drátování, malování na sklo, zdobení dekorací z přírodních mate- riálů, výroby náramků či originálních ozdob z džínoviny, pod rukama jim vznikaly krásné vánoční originály, které si i vy budete moci zakoupit na vánočním jarmarku V Brance. A jak se práce v dílnách líbila dětem? Co vlastně vyráběly? Kupují si výrobky na jarmarku? Zeptali jsme se: Markéta 4.B: „Vyráběli jsme sněhuláky a náramky. Vyrábění se mi moc líbilo.“ Aleš 4.A: „Bylo to dobré, líbilo se mi to.“ Míša 3.B: „Hodně se mi to líbilo. Dělali jsme jmenovky a lucerničky ze zavařo- vaček. Šlo mi to dobře. Byla to paráda.“ Lili 4.B: „Výrobky si kupuji. Až budu stará, tak si vzpomenu na nejlepší ka- marádku a další kamarády.“ Matyáš 2.A: „Líbilo se mi to dobře. Dělali jsme stromečky z vaty.“ Kuba 4.B: „Výrobky na jarmarku si kupuju. Záleží na ceně a jestli se mi líbí. Nekupuju si jen výrobky, ale také párky.“ Táďa 2.B: „Dobře se mi povedl stromeček a srdíčko.“ Kuba 3.B: „Měli jsme papírové pytlíky a z nich jsme vystřihli 3D hvězdu.“ (iš, mm, fotografie: školní archiv)

https://www.floowie.com/sk/citaj/školní-noviny-iv-2018/