Spektrum Rožnovska 9/2015http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-9-2015/

ČTRNÁCTIDENÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO I ČÍSLO 9 I ROČNÍK XXV I 30. DUBNA 2015 Alexandra Buršíková spektrum@roznov.cz Zpravodajství přinášíme také na webu: www.roznov.cz/aktuality-z-mikroregionu VODA TOPENÍ PLYN DLOUHOLETÁ PRAXE TRUMF prodej materiálu montáž plynu montáž ústředního topení montáž vody a kanalizace tlakové čistění domácí kanalizace kondenzační kotle tepelná čerpadla solární panely koupelny Chobot 93, Rožnov p. R.  608 77 10 05 josef.andrys@seznam.cz INZERCE Pište své názory, ptejte se pracov- níků radnice na to, co vás zajímá, dejte vědět, co byste chtěli v Rož- nově pod Radhoštěm zlepšit. OTEVŘENÉ RADNIČNÍ NOVINY Rožnov se postará o lidi bez přístřeší Sociální demokraté by dali peníze na řešení nezaměst- nanosti. To totiž považují za prioritní. Tři miliony korun rozdělila radni- ce na letošní rok poskytovatelům sociálních služeb. Rožnov pod Radhoštěm se tak v rámci kraje řadí ke standardu. Některá města podporují výrazněji, jiná jsou méně odpovědná. „V regionu máme řadu fungují- cích sociálních služeb, přesto ně- které postrádáme. Z analýz, které zpracoval Zlínský kraj, vyplynulo, že opomíjíme osoby ohrožené so- ciálním vyloučením, tedy primárně bezdomovce. Ač nerad, musím při- znat, že jsme v péči o tuto skupinu v kraji na chvostu,“ upozornil mís- tostarosta Jan Kučera. Pracovníci městského úřadu jsou tak postaveni před úkol najít místo, kam službu pro lidi bez pří- střeší umístit, a pokusit se získat peníze na její výstavbu a následně i na provoz. „Naším záměrem je mít zařízení, jež nebude sloužit jen jako nocle- hárna, ale které nabídne socializač- ní služby, naučí klienty základním společenským návykům a umožní jim návrat k důstojnému životu. Musíme ale nejdříve vytipovat možné poskytovatele této služby,“ vylíčil místostarosta. Dalším příkladem pomocné ruky, kterou město nabídne ohro- ženým skupinám obyvatel, je vyčle- nění jednoho až dvou městských bytů jako takzvaných krizových. Ty budou sloužit lidem, kteří budou akutně potřebovat dočasné bydle- ní. „Ať už to budou ženy ohrožené domácím násilím, nebo osoby, jež nenadále přijdou o střechu nad hla- vou.“ doplnil Jan Kučera. Tři miliony korun, které Rožnov přerozděluje poskytovatelům soci- álních služeb, je podle zastupitele Libora Zavadila dostatečná částka. Pokračování na straně 2 KRÁTCE Rozpočtové opatření Třetí rozpočtové opatření letošního roku ve výši třináct a půl milionu schválili na svém posledním zase- dání zastupitelé. „V příjmech se finanční plán města mění s ohledem odstoupe- ní od projektu na obnovu zeleně v parku, přijetí dotací na projekty Zahrady a dětská hřiště v přírod- ním stylu, chodník z Tylovic do Hážovic a podjezd cyklostezky,“ vysvětlil vedoucí odboru financí Martin Hrnčárek. Na straně výdajů zastupitelé zo- hlednili převod finanční rezervy na rekonstrukci ulice Palackého. Pokračování na straně 2 LESNÍ PEDAGOGIKA. Co je to les, jak ho chránit, kdo v něm žije. To a ještě mnohem více se dozvědělo téměř dvě stě dětí z mateřinek, které se zúčastnily ve dnech od 21. do 22. dubna v městské knihovně zahájení programu lesní pedagogiky. „Ta má zábavnou formou předškolákům a školákům přiblížit, co les dává, jak se v něm hospodaří, jak se dá vnímat všemi smysly a jak důležitá je práce hajného,“ vysvětlil pedagog Městských lesů Ondřej Kortiš (na snímku nahoře). Myšlenku vrátit děti do lesa zhmotnil v Rožnově pod Radhoštěm předseda dozorčí rady této společnosti Jaroslav Jurek. „Když jsem se ujal funkce, jedním z cílů, které jsem si vytyčil, byl návrat dětí do lesa. Inspiroval jsem se v zahraničí, zejména ve Spojených státech a Kanadě, kde jsem navštívil řadu národních parků. Na velmi vysoké úrovni je ale také lesní pedagogika v Ostravě, odkud jsem program převzal,“ popsal Jaroslav Jurek. Součástí besedy bylo také čtení z knihy Dědeček lesník vypráví dětem, kterou mateřinky získaly do svých knihoven. (bur), foto: Alexandra Buršíková

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-9-2015/

vy Chráněné krajinné oblasti Besky- dy, stavební úředníci a  podobně,“ vysvětlil místostarosta Jan Kučera. Aby se tak v budoucnu dělo, při- pravili pracovníci radnice na webu města takzvanou kartu projektu. Každá podstatnější akce v ní bude dokumentována a bude hlídat, jestli je příprava konzultována se všemi klíčovými aktéry. Informace sem vložené navíc poslouží jako informa- ce pro lidi. Ti se tak dozvědí nejen časový harmonogram, ale také kdo za jednotlivé úkoly zodpovídá, roz- počtové náklady a výši dotace. „Už nechceme představovat jen hotové akce. Občané jsou pro nás partnery a my jim budeme při pří- pravě naslouchat. Mohou připomín- kovat projekty na webu, a u důleži- tějších akcí chystáme také veřejná projednání nebo jiné metody získání názorů,“ slíbil Jan Kučera. Podněty veřejnosti mohou pra- covníky města také upozornit na skutečnosti, které není možné při běžné projektové přípravě odhalit. „Opačně pak lepší prezentace do- káže vysvětlit občanům problémy, kvůli kterým se investiční akce při- pravuje a s jakým cílem, případně jaká omezení je čekají v průběhu realizace,“ řekl vedoucí odboru rozvoje Ivo Marcin. Rožnovanům se zpřístupnění plánů města zamlouvá. „Jsem rád, že nezůstalo jen u slibů. Vnímám, že se toho teď hodně obrací k lep- šímu, počkám si ale, jak to bude pokračovat. Jestli se noví politici časem neopotřebují. Nicméně bych městu přál, aby se tak nestalo,“ vy- slovil se například Vojtěch Hrubý. STRANA 2 / 30. DUBNA 2015 ZPRÁVY Z MĚSTA Alexandra Buršíková spektrum@roznov.cz K plánům města se vyjádří lidé Neváhejte a napište nám, co si myslíte o novinkách na radnici na adresu: spektrum@roznov.cz ZAUJALO NÁS Zajímá vás, jaké projekty chystá radnice? Pak nevá- hejte a podívejte se na web města. A napište svůj názor. Otevřeme radnici lidem. Heslo, které uvolnění zastupitelé hlásali při svém nástupu do funkcí. A kte- ré se podle svých slov snaží naplnit. Například tím, že od počátku květ- na umožní lidem přístup k plánům města. „Měníme přístup a systém práce úřadu, a to tak, že budeme mnohem více energie a času věnovat přípra- vě projektů. Dříve se toho udělalo hodně, a opakovaně říkám, že jsme za to vděční. Na druhou stranu, ne vždy se dostatečně komunikovalo s  veřejností, odbornými komisemi a dotčenými orgány, jako jsou napří- klad památkáři, pracovníci ze Sprá- Peníze do sportu Přes pět milionů korun půjde z městské kasy do sportu. Rozhodli o tom na svém posledním zasedá- ní zastupitelé. „Dva miliony tři sta padesát tisíc korun si rozdělí provo- zovatelé sportovních zařízení, a to fotbalisté, tělovýchovná jednota a radioklub,“ řekl vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Du- šan Vrážel. Jednorázové projekty město pod- poří 263 tisíci korunami, na úhradu pronájmů sportovních zařízení pro sportující mládež je vyčleněn téměř milion korun, výkonnostní sport bude podpořen 660 tisíci a do pod- pory sportu na školách půjde 780 tisíc korun. „Kromě toho více než tři milio- ny korun jsou alokovány na provoz zimního stadionu,“ vypočítal mís- tostarosta Jan Kučera. (bur) Postarají se… Dokončení ze strany 1 „Vždy se dá rozdělit jen tolik pe- něz, kolik unese městská kasa. Ne- mám pocit, že by u nás nějaká služ- ba vyloženě chyběla. Spíš bych se zaměřil na řešení nezaměstnanosti. To je podle mě velký společenský problém. Už proto, že se mladí lidé stěhují za prací jinam a Rožnov stárne,“ poznamenal sociální de- mokrat, který považuje za důležité podporovat místní podnikatele, aby byli schopni vytvářet pracovní místa. Rozpočtové opatření Dokončení ze strany 1 Peníze měly být vyplaceny z rozpoč- tu loni, ale kvůli pozdějšímu zaháje- ní stavby jsou fakturovány letos. „Dále byla pro letošní rok vypuš- těna okružní křižovatka u Rosavy a pozastavena spoluúčast města na zateplení budovy krytého bazénu,“ doplnil Martin Hrnčárek s tím, že inkaso daňových příjmů za první tři měsíce roku vykazuje celore- publikově významný pokles. Za toto období se snížily příjmy pro Rožnov o šest milionů korun oproti predikci ministerstva financí. (bur) Rožnov si připomene sedmdesáté výročí osvobození Na začátku května se v Rožnově pod Radhoštěm uskuteční více než týdenní cyklus akcí, které připome- nou obyvatelům 70. výročí osvobo- zení města. První z nich je naplánována na pondělí 4. května v 16 hodin, kdy se pod hlavičkou městské knihovny uskuteční další z procházek Měs- to v mé paměti, která se tentokrát vydá po stopách osvobození města. V úterý 5. května jsou pak na pro- gramu dvě akce. První z nich je od 16 hodin pietní akt a vzpomínka na padlé u památníku v parku s polože- ním květin. Na akci, na níž zazpívají Rožnovští ogaři, naváže zahájení výstavy Osvobozený Rožnov ve fo- tografiích na Masarykově náměstí. Dobové fotografie a vzpomínky Výstava přinese dobové fotogra- fie v kombinaci se vzpomínkami Rožnovanů. Panely pak budou umístěny přímo na místech, kte- rých se fotografie týkají a předsta- ví je v podobě po bojích v květnu 1945. Každý, kdo se rozhodne pro- jít po trase vytyčené výstavními pa- nely, tak uvidí místa, která důvěrně zná v podobě před 70 lety. Hned další den ve středu 6. květ- na bude v Domově pro seniory zasvěcen čtení ze vzpomínek na osvobození města. O další dva dny později, 8. května, pořádá od 14  hodin Valašské muzeum v pří- rodě koncert Beskydského orches- tru a v kostele Všech svatých bude odsloužena za oběti druhé světové války od 18 hodin mše svatá. V pondělí 11. května na náměs- tí odehraje slavnostní koncert Swing-dixie vojenská hudba Olo- mouc AČR. K oslavám se připojí i kino Pano- rama, které na termín od 11. do 13. května vždy od 20 hodin zařadilo do programu film Město 44. Válečné drama osvobozování Jedná se o polské válečné drama, které poslouží k přiblížení atmosfé- ry válečných dní, neboť pojednává o osvobozování Varšavy. Celý měsíc bude v městské knihovně probíhat v dětském od- dělení vědomostní kvíz Strašná II. světová válka. A v kině bude do 17. května interiérová verze výstavy Osvobozený Rožnov ve fotografiích. Pavel Jakubík kino.roznov@tka.cz SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ STAVBY. Pásku před Základní školou Videčská přestřihli v úterý 14. dubna zástupci města, školy a realizační firmy. (Zleva: ředitelka Hana Bosová, místostarostka Kristýna Kosová, jednatel společnosti Commodum Miroslav Zezulka a Marek Moll z odboru investičního rozvoje.) Práce, jež snížily energetickou náročnost budovy, sice skončily na sklonku loňského roku, slavnostní předání stavby se ale uskutečnilo až nyní. Rožnov pod Radhoštěm do výměny tří set padesáti oken a zateplení budovy investoval 13,2 milionu korun. Na pětaosmdesát procent uznatelných nákladů z této částky se radnici podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí. „Chtěla bych poděkovat zřizovateli, že do projektu investovalo peníze, zaměstancům, kteří se podíleli na organizaci i úklidu, dětem, že na sebe dávaly pozor a nikomu z nich se tak nic nestalo a rodičům za trpělivost,“ řekla ředitelka ZŠ Videčská Hana Bosová. (bur), foto: Alexandra Buršíková

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-9-2015/

ZPRÁVY Z MĚSTA STRANA 3 / 30. DUBNA 2015 Alexandra Buršíková spektrum@roznov.cz Na rezervace si lidé ani po roce nezvykli Zamluvit si den a hodinu mimo úřední dny radnice je možné na webových strán- kách města. Lidé, kteří jsou pracovně vytížení a mají problém zajít si na radnici vy- řídit pas, občanský či řidičský prů- kaz v úředních hodinách, mohou využít rezervační systém. Odkaz na něj najdou na webových stránkách města. Zamluvit si požadovaný termín je možné mimo úřední dny, tedy na úterý nebo čtvrtek. Pro vstup do systému rezervací je nutné se nejprve zaregistrovat. V následně zobrazené tabulce jsou ukázány vždy jen ty agendy, které lze daný den objednat. Potvrzení rezervací probíhá hromadně, a  to jednou denně. „Občané si tedy termíny musí zamluvit včas, mini- málně do jedenácti hodin dopole- dne předchozího dne,“ upozornila Jana Matoušková, která má webové stránky města na starosti. Ačkoli se snaží pracovníci radni- ce vyjít systémem vstříc těm, kteří si nemohou potřebné doklady vyřídit v úřední dny, pravdou je, že si lidé na rezervace ani po roce nezvykli. „Chodí stále hlavně v pondělí a ve středu, takže se v tyto dny tvoří na úřadu fronty. Chtěli bychom proto znovu informovat, že je možnost se objednat na konkrétní den a hodi- nu bez frustrace z čekání,“ pozna- menal místostarosta Jan Kučera. Pro ty, kteří přece jen budou muset na vyřízení občanských prů- kazů a pasů počkat, nechají pracov- níci úřadu na chodbě nainstalovat LCD monitory, na nichž poběží informace z radnice, vysílání TV Beskyd a případně také Déčko pro děti. „Chceme zvýšit spokojenost občanů, a tak zvažujeme, že by- chom pro zpružnění odbavování pořídili systém s pořadníky. Lidé by se díky němu dozvěděli, kdy přijdou na řadu, a do té doby by nemuseli čekat v budově, ale mohli by si případně něco vyřídit mimo úřad. Přáli bychom si, aby úřad byl přátelský a lidé v něm trávili jen ne- zbytný čas,“ řekl Jan Kučera. „Nově také rozšiřujeme otevírací dobu městského úřadu. Od května si budou moci občané vyřídit své záležitosti také v pátek po obědě až do půl druhé,“ upozornil starosta Radim Holiš. Rezervační systém můžete načíst pomocí QR kódu Ohodnotí ředitele za splněné úkoly Přehlednější způsob hodnocení ře- ditelů mateřinek, základních škol a příspěvkových organizací chystá vedení města. „Sešli jsme se teď v dubnu, aby- chom zhodnotili ředitele za uplynu- lý rok. Byli jsme převážně výrazně spokojeni, ale pro další období jim nastavíme jasnější kritéria a  za- dáme konkrétní úkoly. Dopředu tak budou vědět, za co je budeme hodnotit a odměňovat,“ vysvětlil místostarosta Jan Kučera. Změnou způsobu hodnocení chce vedení města ředitele více motivovat a zároveň jim poskyt- nout jasný signál, co od nich oče- kává. (bur) Instantní návod na kultivaci architektury neexistuje Kristýna Kosová kosova@roznov.cz Kdysi jsme si stěžovali na různá partnerství města a služební cesty, protože jsme nevěděli, k čemu jsou dobré. Protože však sami občas někam jedeme, pojďme si říkat, k čemu jaká cesta byla dobrá. Za- čínáme dnes. Právě jsme se vrátili z Litomyšle – kus vedení města a kus stavební komise. Tato cesta byla logickým důsledkem vzrušené debaty o tom, jak začít stavět ve městě lépe a jak se takové změny dá dosáhnout. Kam jinam se vydat něco podobné- ho zjistit než do Litomyšle, která má městskou architektku od 90. let, kde supermarket vypadá jinak než ve všech jiných městech a kde se posta- vilo celkem dost zajímavých staveb. Tak jsme na litomyšlské radnici s  bývalým starostou, současným místostarostou, architektkou města a  šéfem investic debatovali o tom, jak se vlastně v Litomyšli ten archi- tektonický zázrak stal a jestli je na něj nějaký recept. Inteligentní čte- nář nejspíš už tuší, že to není tak jed- noduché a že jsme instantní návod na kultivaci architektury ve městě nepřivezli, abychom ho zalili vodou z Bečvy. Nepropadejme ale panice, minimálně recept na základ máme. Před volbami jsme deklarovali, že chceme podobě našeho měs- ta věnovat pozornost a nejvíc že nás bude zajímat veřejný prostor. A taky že chceme, aby pro nás pra- covali odborníci a další odborníci aby nám radili. To druhé se poma- lu daří a stavební komise rokuje do noci a opouští radnici později než uklízečky. A co nám tedy ještě chybí? Obecně řečeno jde o to, aby důležité stavby (kupříkladu veřejné budovy) dělali profíci – tedy aby náměstí dělal architekt nebo mož- ná urbanista, ale ne dopravák…, aby důležité části města byly po- drobněji řešeny územní studií, kte- rá lépe vymezí, co by v oblasti tak zhruba mělo stát, nebo naopak stát nemělo (třeba obchoďák)…, aby územní plán fungoval. V Litomyšli to dnes probíhá tak, že většina projektů projde konzul- tací s architektkou města, ta se vyjadřuje pro město i pro stavební úřad a stavitelé se už naučili, že se v Litomyšli staví „jinak“, líp. Od- bor investic řešil většinu investič- ních akcí města různými formami architektonických soutěží. A občas si nějakou neplánovanou soutěž vy- můžou i občané – teď zrovna takto řeší další část nábřeží Loučné, na kterou dostali dotaci z nadace Pro- měny a kde je architektonická sou- těž podmínkou. Znamená to ale, že si město musí občas dovolit určitou velkorysost, že musí do návrhu staveb investo- vat víc peněz, aby dostalo kvalitní, fungující a nadčasový návrh. Pokud chceme, aby po naší generaci ve městě nějaký nový kousek zůstal, je to nezbytné. Podprůměrné stavby si své místo ve městě neuhájí a ča- sem zmizí pod nánosem přestaveb. Veřejné stavby by ale mohly mít delší život. Mimochodem to vypadá, že nej- větší díl práce na kultivaci Litomyš- le odvedla osvěta. Takže se letos na podzim zapojujeme do Dne archi- tektury! HLADOVÁ VODA JAKO NEBEZPEČÍ. Stav českých řek nepatří k nejideálnějším, co se týče zachovalosti přirozených koryt a niv. Dlouhodobá hospodářská aktivita a snaha člověka zabezpečit protipovodňovou ochranu totiž způsobily přeměnu původních koryt v kanalizované toky, na kterých jsou vybudovány údolní nádrže a jezy. O to, jak se s tímto stavem vypořádat, přijeli ve čtvrtek 16. dubna přednášet do Rožnova Jan Hradecký (na snímku), Václav Škarpich a Tomáš Galia z Ostravské univerzity. „Aby se tok nezahluboval a průtok vody se v něm nezrychloval, musíme zajistit, aby byl nahoře v povodí dostatek sedimentu, který má zpomalující efekt,“ upozor- nil Jan Hradecký. V obcích je pak podle něj důležité zvýšit kapacitu koryta, mimo zastavené plochy pak nechat řeky se přirozeně rozšiřovat a rozlévat, aby se případ- ná povodňová vlna zploštila a nezpůsobovala škody. „S tím je ale problém, neboť člověk se dostal až do těsné blízkosti koryt. Úkolem obcí tak je najít po tocích řek prostor pro nivy. To je totiž levný způsob, jak omezit intenzitu povodní,“ řekl vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie. Besedu uspořádal Městský úřad Rožnov ve spolupráci se Správou Chráněné krajinné oblasti Beskydy a Ostravskou univerzitou. (bur), foto: Alexandra Buršíková

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-9-2015/

STRANA 4 / 30. DUBNA 2015 ČÍM ŽIJETE Michaela Kubiszová Marie Popelářová Milena Bláhová Rožnované, pojďte se s námi nasnídat férově Rožnov pod Radhoštěm se poprvé připojuje k městům celého světa, kterým není jedno, jak se obchoduje se zeměmi třetího světa. Mnoho zemědělců, dělníků a ši- ček ze zemí Afriky, Asie a Latin- ské Ameriky pracuje v nelidských podmínkách za minimum platu. Výrobky jsou odkoupeny pod ce- nou, překupníci se tak obohacují na úkor těchto lidí. Dochází také k zaměstnávání dětí, které pracují již ve velmi nízkém věku. Bývají zo- tročeny, pracují jen za jídlo, je jim odepřena školní docházka. K řešení situace se snaží přispět jednotlivci, školy, farnosti i celá měs- ta bohatších zemí světa nákupem výrobků s označením Fair Trade (spravedlivý – férový obchod). Pokud se chcete dozvědět více nebo se chcete přímo zapojit do pomoci tuto situaci řešit, přijměte pozvání na piknikový happening s názvem Férová snídaně a pojez- te společně s tisíci lidmi z celého světa v sobotu 9. května od deseti hodin dopoledne v areálu zahrady Základní školy Pod Skalkou. Akce se uskuteční pod záštitou organizace NaZemi, místní římsko- katolické farnosti a Základní školy Pod Skalkou, která je držitelem ti- tulu Fairtradová škola. Společně ochutnáme dobroty z celého světa, které jsou spraved- livě vyrobeny i zaplaceny. Pro děti budou přichystány soutěže a hry. Připravena je i dešťová varianta. Valašská zahrada nabídne květiny i kulinářskou akci Pěstitelé a zahrádkáři zaplní od pátku 1. do neděle 3. května areál Sport campu, kde se koná šestý roč- ník oblíbené Valašské zahrady. Návštěvníci si stejně jako v před- chozích ročnících budou vybírat ze širokého spektra letniček, balkó- nových květin, trvalek, okrasných dřevin, ovocných keřů či zelenino- vé sadby. „Nabídku pro ně připra- vila menší i větší zahradnictví, a to nejen ta místní, ale doslova z celé republiky,“ přiblížil Petr Míček z pořádající realitní společnosti Va- lašské nemovitosti. Na trzích se představí zahradnic- ké firmy nejen z Valašska a široké- ho okolí, ale i drobní pěstitelé a ře- meslníci, kteří nabídnou výrobky pro dům a zahradu. Na své si přijdou také hospodyň- ky. Pro ně je připraven sortiment bylinek a koření, nejen do kuchyně. Pestrá bude i nabídka domácích potřeb, ručního zahradnického ná- řadí, přípravků pro ochranu a výži- vu rostlin či přírodní kosmetiky. Pro aktivní zahrádkáře bude v pátek připravena poradna Vandy Vrlové, babky bylinkářky, a v sobo- tu a v neděli se mohou lidé ptát na výživu a ochranu rostlin emeritní- ho ředitele arboreta v Novém Dvo- ře u Opavy Miroslava Franka. K dobré náladě bude vyhrávat dechová hudba Rožnovanka. V sobotu a v neděli se mohou ná- vštěvníci nechat inspirovat kuchař- skou show, kterou předvede Ondřej Slanina, jehož lidé znají z pořadu Kluci v akci. „Dvakrát denně pří- praví originální valašský burger a  smaženého candáta, vše naživo s možností následné ochutnávky,“ slíbil Petr Míček. Pro nejmenší návštěvníky jsou v dětském koutku připraveny tvoři- vé dílny a skákací hrad. (bur) ZAZNAMENALI JSME O tábory pořádané SVČ je velký zájem Středisko volného času v  Rožnově pod Radhoštěm přichystalo na léto opět širokou nabídku příměst- ských a  pobyto- vých táborů. Je o  ně velký zájem a rychle se začínají obsazovat. Tábory jsou zaměřeny na různou tematiku a rodiče a děti si mohou vybrat mezi tábory zaměřenými na sport, tanec, vodáctví, jazyky, kera- miku, rukodělné práce, rybaření, modelářství a jiné. Nově nabízí Středisko volné- ho času také rekvalifikační kurzy zaměřené na tvorbu webových stránek a práci administrátora e- -shopu. Více informací najdete na www.svcroznov.cz. Martin Navařík, SVČ Ten, kdo naslouchá, pozná nekonečný příběh Když ustoupí zima a koruny stro- mů v lese se oblečou do smaragdo- vého hávu, jsou beskydské pralesy nejkrásnější. V místech, kde ležely kopy sněhu, vystřídaly první posly jara, fialové kyčelnice, bílé mařinky a míchají pestrou paletou pralesa. Z dálky se ozývá bubnování strakapouda, který dostal své jmé- no podle bílého pásku na hřbetě, a  hlasité, hluboké volání „kruk“, „korrk“, patřící krkavcovi. Když člověk překračuje spadlé kmeny Michal Šulgan synlovcemedvedu2@centrum.cz Jarní krása spadlých kmenů. Foto: Michal Šulgan stromů, na nichž se rodí nový ži- vot, přemýšlí o tom, že právě bez něj se tato kouzla vytvořila a stále tvoří. Všichni obyvatelé pralesa jako by tkali společnou síť, kdy jedno tenké vlákno je závislé na druhém, aby vše zůstalo pevné a krásné. V jem- ném blátě pod pramenem je otisk čerstvé medvědí tlapy. Je podvečer a král beskydských hor si hledá po- travu, klid. Na malé opuštěné past- vině jsou vidět hvězdy a nad hlavou se mihne stín křídel vzácného puš- tíka, sovy, jehož domovem je tento les, který jako by v této chvílí spal… Život, jedinečnost, vnitřní kouzlo jsou právě dynamickým úderem „srdce pralesa“. Těchto vlastností si sám člověk málo váží a mnohdy jimi pohrdá. Ten, kdo dokáže v tichu naslou- chat přírodě, pozná v ní nekoneč- ný příběh, který plyne ruku v ruce s jeho příběhem…

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-9-2015/

V letošním květnu uply- ne 70 let od skončení II. světové války. K při- pomenutí tohoto výročí se svým způsobem přidává také městská knihovna. Dovoluji si tím- to Vás pozvat v pondělí 4. května od 16 hodin na procházku pamětí města, která má název II. světová válka a spolu s knihovníky a seni- ory ze skupiny „Město v mé pamě- ti“ se můžete projít Rožnovem po stopách osvobození města. Vy, kdo jste již nějakou procházku pamětí města s knihovnou absolvovali, víte, co očekávat. Avšak v tomto případě si dovoluji podotknout, že tato procházka bude jedinečná, neboť se nebude opakovat. Vychází se v 16 hodin od městské knihovny. Souběžně s tím vydává knihovna drobný tisk Richarda Sobotky pod názvem „Tenkrát v pětačtyřicátém“ s podtitulem „Obrázky z osvoboze- ní Rožnova pod Radhoštěm 4.–6. 5. 1945 ve vzpomínkách pamět- níků“. V tomto útlém svazku au- tor shrnuje vzpomínky z různých pramenů a na malém prostoru tak má čtenář možnost načerpat atmo- KULTURA / PUBLICISTIKA STRANA 5 / 30. DUBNA 2015 OKO DO KNIHOVNY Procházka pamětí, výstava a Noc literatury všechny věkové kategorie – od děťá- tek po rodiče a prarodiče. A na závěr bych rád upozor- nil na Noc literatury, která se po loňské rožnovské premiéře vrací ve středu 13. května od 18 hodin. Městská knihovna ji pořádá ve spo- lupráci s Českými centry. Literární happening přiblíží návštěvníkům netradičním způsobem současnou evropskou literaturu prostřednic- tvím série veřejných čtení a záro- veň oživí večerní město jedinečnou akcí. Na různých místech města během jednoho večera budou číst známé osobnosti ukázky ze zají- mavých knih, které vyšly v nových českých překladech. Kde? Vstup- ní hala městské knihovny, ateli- éry 3.  Etáž (budova firmy Stroza v  areálu Loany) a evangelický kos- tel na Palackého ulici. Kdo? Dani- el Stibor (učitel a skvělý interpret hlasitého čtení), MUDr. Jaromír Veith (lékař a herec Divadla Cha- os) a Jan Fišar (herec Národního divadla moravskoslezského v Ost- ravě). Kdy? Vždy od 18., 19. a 20. hodiny. A tak přestože májové počasí vy- bízí spíše k práci na zahrádce a slu- nění se, knihovna tu je s nabídkou kulturních a vzdělávacích akcí a je jenom na Vás, pro kterou se roz- hodnete. Anebo nemusíte. Záleží jen na Vás. sféru, která „tenkrát v pětačtyřicá- tém“ v Rožnově panovala. Publika- ce také obsahuje řadu ilustračních fotografií. Sluší se připomenout, že publikace je také k volnému stažení na webových stránkách knihovny (www.knir.cz). V pravidelném cyklu setkávání „Čtení sluší každému“ v Domo- vě pro seniory budeme ve středu 6. května od 15 hodin předčítat ne- jen z právě vydané publikace „Ten- krát v pětačtyřicátém“, ale také z  knihy Miloše Kulišťáka „42  ho- din“ a dalších. Zkrátka si připo- meneme toto významné výročí. Se- tkávání je určeno nejen pro klienty Domova pro seniory, ale také pro veřejnost. Avšak abychom nežili jen osvo- bozením a minulostí, ve čtvrtek 7.  května od 17 hodin se bude v podkroví knihovny konat vernisáž obrázků a kreseb Petry Jirouškové, které doprovázejí knihu Povíhádky z Bílé a Černé vody, jejímž autorem je její dědeček Iren Bartošek. Výsta- va bude probíhat v průběhu května a června v podkroví a na chodbách knihovny. Určitě bude zajímavá pro Jak se (také) žije v Centru denních služeb Když přijímáme naše klienty a pra- cujeme s nimi, víme, jak je důleži- tý životní příběh každého z nich. Tak třeba někdo cvičil celý život v  Sokole, někdo rád maloval, ně- kdo vášnivě rád chodil s kamarády na táboráky do lesa, jiný zase při svém povolání obešel pěšky celou okolní krajinu. Prostě co člověk, to velký příběh. Na to se při naší práci snažíme navazovat a skrze životní příběh se každému co nejvíce přiblížit. Také víme, že se každý rád vrací na místa, která jsou mu z dřívějška dů- věrně známá, nebo na akce, které byly dříve běžnou součástí života a kterých se nyní sám nemá mož- nost účastnit. Skoro ze všeho nejraději naši kli- enti chodí na různé zajímavé akce nebo jezdí na výlety. V závěru loň- ského roku jsme tak navštívili uni- kátní Betlém v Horní Lidči, letos jsme již absolvovali hned několik akcí. Tou první byla návštěva vzdě- lávacího pořadu Valašského muzea s názvem Barvíř modrotisku, kde jsme si mohli sami vyzkoušet, jak se modrotisk vyrábí. Za pár dní jsme navštívili statek Hradisko s  velkým množstvím hospodář- ských i domácích zvířat. Některá jsme si dokonce pohladili, hlavně krásné koně v ohradě, a pak jsme společně poseděli a občerstvili se v příjemné hospůdce. Zatím poslední společnou návště- vou byl Josefský jarmark, kde jsme si pochutnali na tradičních jarma- rečních lahůdkách – klobáse, medo- vině nebo bramborovém placku. Na jaro pak připravujeme výlet do automobilového muzea v Kop- řivnici nebo do lázeňského města Luhačovice. Pokud byste se chtěli o Centru dozvědět více, přijďte se k nám po- dívat, rádi zodpovíme vaše dotazy. Také se můžete podívat na webo- vé stránky www.valmez.charita.cz nebo na facebook Centrum den- ních služeb Rožnov pod Radhoš- těm. Zlatuše Lušovská, Charita Ve skanzenu si klienti vyzkoušeli výrobu modrotisku. Foto: Zlatuše Lušovská Rožnovské ohňování je v Rožnově pod Radhoštěm a okolí ojedinělá kulturní a společenská akce, která každoročně zpestřila podzim na Valašsku. V roce 2014 bohužel neproběh- la kvůli deštivému létu a podzimu, které způsobily podmáčení po- vrchu na hřišti, kde se ohňování mělo konat. Proto se o. s. Historika rozhodla nahradit podzimní ohňování jar- ním a na 9. květen připravuje dal- ší ročník této přehlídky ohňových skupin. Jako už několikrát, bude se oh- ňování konat na hřišti Střední ze- mědělské a přírodovědecké školy v Rožnově pod Radhoštěm. Vstup- né bude také zachováno z dřívěj- ších ročníků a bude stát dospělé sto dvacet korun a děti šedesát korun. Diváky zveme na tyto vystupují- cí: Folleto, Fajro, Allegros, Postr- poi, Histerky a samozřejmě pořá- dající Historika. Celá akce začne v půl osmé večer a bude trvat zhru- ba do deseti hodin večer. Více informací naleznete na pla- kátech a na facebookových strán- kách sdružení Historika. Těšíme se na Vás! Členové sdružení Historika Ohňování se koná v jiném termínu NENECHTE SI UJÍT CO SE DĚJE KOLEM NÁS Pavel Zajíc zapa@knir.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-9-2015/

STRANA 6 / 30. DUBNA 2015 KULTURNÍ SERVIS Základní umělecká škola PONDĚLÍ 4. 5. 1. ABSOLVENTSKÝ KONCERT V programu vystoupí žáci hudebního a literárně-dramatického oboru 17.00 hodin – Koncertní sál ZUŠ PONDĚLÍ 11. 5. 2. ABSOLVENTSKÝ KONCERT 17.00 hodin – Koncertní sál ZUŠ STŘEDA 13. 5. ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ LITERÁRNĚ- ‑DRAMATICKÉHO OBORU Mladší žáci literárně-dramatického oboru 17.00 hodin – Koncertní sál ZUŠ KAŽDÉ PONDĚLÍ – PÁTEK 21. VÝSTAVA NA CHODBÁCH Malba, kresba, grafika a keramika 12.00 – 18.00 hodin – ZUŠ Klub seniorů PONDĚLÍ 11. 5. MĚŘENÍ GLYKÉMIE 9.00 – 11. 00 hodin - kancelář KS ÚTERÝ 5. 5. KOLEM TROJÁKU 6.40 hodin – sraz na vlak. nádraží ÚTERÝ 12. 5. NA VSETÍNSKO 8.15 hodin – sraz na AN, nást. 16 STŘEDA 13. 5. PRÁVNÍ PORADNA JUDR. MILANA MATULY 15.00 – 16.00 hodin – kancelář KS Valašské muzeum v přírodě PÁTEK 1. 5. STAVĚNÍ MÁJE 14.00 hodin – Dřevěné městečko PÁTEK 8. 5. KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU 14.00 hodin – Dřevěné městečko NEDĚLE 17. 5. IRVIN VENYŠ – KLARINET, MARTIN KASÍK – KLAVÍR 19.00 hodin – Společenský dům Kino Panorama PÁTEK 1. – NEDĚLE 3. 5. OVEČKA SHAUN VE FILMU 18.00 hodin PÁTEK 1. – NEDĚLE 3. 5. RYCHLE A ZBĚSILE 7 20.00 hodin PONDĚLÍ 4. - STŘEDA 6. 5. JE PROSTĚ BÁJEČNÁ 18.00 hodin PONDĚLÍ 4. – STŘEDA 6. 5. EX MACHINA 20.00 hodin ČTVRTEK 7. 5. FILMOVÝ KLUB – KLUB RVÁČŮ 18.00 hodin PÁTEK 8. – NEDĚLE 10. 5. DEJTE MI POKOJ! 18.00 hodin PÁTEK 8. – NEDĚLE 10. 5. PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 20.00 hodin PONDĚLÍ 11. – STŘEDA 13. 5. GHOUL 18.00 hodin Městská knihovna ČTVRTEK 7. 5. VERNISÁŽ POVÍHÁDKY A DALŠÍ PSÍ KUSY Autorské čtení Iren Bartošek, 17.00 hodin – podkroví ÚTERÝ 12. 5. POVÍHÁDKY Čtení z knihy Povíhádky z Bílé a Černé vody. Čte Iren Bartošek a Petra Jiroušková 14.00 hodin – podkroví STŘEDA 13. 5. 70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ PONDĚLÍ 4. 5. MĚSTO V MÉ PAMĚTI 2. světová válka – vycházka pamětí města po stopách osvobození Rožnova 16.00 hodin – městská knihovna ÚTERÝ 5. 5. POLOŽENÍ KVĚTIN U PAMĚTNÍ DESKY, VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SBORU ROŽNOVŠTÍ OGAŘI 16.00 hodin – Památník obětí válek v parku ZAHÁJENÍ VÝSTAVY OSVOBOZENÝ ROŽNOV VE FOTOGRAFIÍCH V EXTERIÉRECH MĚSTA 16.45 hodin – Masarykovo náměstí STŘEDA 6. 5. ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU II. světová válka – čtení ze vzpomínek na osvobození Rožnova 15.00 hodin – Domov pro seniory PÁTEK 8. 5. KONCERT BESKYDSKÉHO ORCHESTRU 14.00 hodin – amfiteátr Dřevěného městečka MŠE SVATÁ ZA OBĚTI DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 18.00 hodin – kostel Všech svatých PONDĚLÍ 11. 5. KONCERT SWING-DIXIE VOJENSKÉ HUDBY OLOMOUC AČR 16.00 hodin - Masarykovo náměstí PONDĚLÍ 11. – STŘEDA 13. 5. MĚSTO 44 – VÁLEČNÉ DRAMA, POLSKO 20.00 hodin – kino Panorama PONDĚLÍ 4. – SOBOTA 30. 5. STRAŠNÁ II. SVĚTOVÁ VÁLKA - VĚDOMOSTNÍ KVÍZ Dětské oddělení městské knihovny 1. – 17. 5. INTERIÉROVÁ VERZE VÝSTAVY OSVOBOZENÝ ROŽNOV VE FOTOGRAFIÍCH Vestibul kina Panorama T klub – kulturní agentura ÚTERÝ 12. 5. ČARODĚJNÁ POHÁDKA Divadelní představení pro děti z MŠ a žáky I. stupně ZŠ Dopoledne – kino Panorama T klub – kulturní agentura Tel.: 571 620 222, 571 651 233 www.tka.cz TIPY PRO PŘÍŠTÍ DNY NOC LITERATURY Čtení probíhají paralelně na všech místech vždy v 18.00, 19.00 a 20.00 hodin Knihovna, 3. Etáž, evangelický kostel 1. čtecí místo: městská knihovna Čte: Dan Stibor – knihu Wolfganga Herrndorfa – Písek 2. čtecí místo: v prostorách ateliérů 3. ETÁŽ v budově fy Stroza Čte: Jaromír Veith – knihu Yannicky Gran- necové – Bohyně malých vítězství 3. čtecí místo: evangelický kostel Čte: Jan Fišar – knihu Alfonsa Cruza – Kokoschkova loutka Galerie Crears ÚTERÝ 12. 5. AŽ SOBOTA 20. 6. PRŮHLEDNÁ KRAJINA KARLA ROSSÍHO Vernisáž 12. 5. v 17.00 hodin Středisko volného času SOBOTA 2. 5. 2. ZÁVOD BŠP SE SVČ - HORSKÁ KOLA Prezentace 8.30 – 9.30 hodin – U Cvečků PÁTEK 1. 5. XX. ROČNÍK VÝSTAVY KONÍ NA VALAŠSKU 9.00 hodin - areál JK Valašsko Pr. Bečva SOBOTA 2. 5. VOZATAJSKÉ SOUTĚŽE 9.00 hodin - areál JK Valašsko Pr. Bečva PONDĚLÍ 4. 5. BĚH OSVOBOZENÍ Dolní Bečva PÁTEK 8. 5. HOT DANCE 2015 Taneční soutěžní přehlídka v Zubří, Reprezentace Taneční skupina H2BaSB STŘEDA 13. 5. DĚTI DĚTEM Akademie – k 35. výročí SVČ 15.30 hodin – Janíkova stodola PONDĚLÍ 11. 5. A 25. 5. ODPOLEDNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ Dokončování výrobků 15.30 hodin – SVČ Kino Panorama Tel.:734366060 www.disdata.cz, www.tka.cz Městská knihovna Tel.: 571 654 747 www.knir.cz Klub seniorů Tel.: 774 423 197 klubsen.rpr@centrum.cz Valašské muzeum v přírodě Tel.: 571 757 111 www.vmp.cz Středisko volného času Tel.: 571 115 635 www.svcroznov.cz Základní umělecká škola Tel.: 571 751 455 www.zusroznov.cz Galerie Crears Tel.: 739 403 486 www.galeriecrears.cz 70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ Film vypráví příběhy mladých lidí, kteří žijí své životy, jako by každý den měl být jejich posledním. Tento postoj je přirozený s ohledem na sku- tečnost, které čelí. Píše se to- tiž rok 1944 a jejich příběhy se odehrávají v Němci oku- pované Varšavě. Mladí Po- láci vnímají své zapojení do podzemního hnutí nejen jako vlasteneckou povinnost, ale také jako dobrodružství, příle- žitost se pochlubit před svými vrstevníky a zapůsobit na dív- ky. Netuší, co pro ně historie připravila. (red)

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-9-2015/

PÍŠETE S NÁMI NOVINY STRANA 7 / 30. DUBNA 2015 Gymnazisté si užili pobyt v Alpách Na lyžařský kurz Gymnázia Rož- nov pod Radhoštěm konaný v Al- pách v Zillertal aréně jsme se my, studenti 1. a 2. ročníků vyššího gymnázia a 5. a 6. ročníku osmileté- ho gymnázia, těšili více než 365 dní. Tento kurz se měl totiž uskutečnit již minulou zimu, avšak bohužel ne- přálo nám ani počasí, ani počet zá- jemců. A tak bylo při odjezdu, který se konal 15. března 2015 v 21.00, cítit velké nadšení všech zúčastně- ných. Drobné zdržení při čekání na opozdilce, kteří zaspali, nikoho nevyvedlo z míry, a proto jsme skvě- le naladěni započali naše čtyřdenní lyžařské dobrodružství. Mezi nás a sportovní výkony na svahu se však postavila desetihodi- nová cesta autobusem. Tu jsme ale bez sebemenších problémů všichni zvládli a odměnou nám byl pohled na majestátně se tyčící Alpy. Toho jsme se po celou dobu kurzu ne- mohli nabažit. Na parkovišti v auto- buse jsme se převlékli do lyžařského oblečení a rozděleni do tří skupin se vydali vstříc novým zážitkům. První družstvo, složeno převáž- ně z chlapců a pouze jedné dívky, vedla slečna praktikantka Lucie Kolečková. Tato skupina měla nej- více členů a také nejvíce pádů a srá- žek po dobu kurzu. Druhé družstvo měl na starosti pan profesor Jakub Janíček. Nacházeli se v něm lyžaři, ale také vyznavači snowboardingu. Uvolněnost tohoto seskupení byla patrná i při častých pozdních pří- chodech k autobusu. Třetí družstvo složeno z dívek, které se právem nazývaly Sněženky, vedla vedoucí celého kurzu paní profesorka Yveta Petersová. V této skupině panovala uvolněná atmosféra a pohoda. Při pohledu na všechny účastníky zájezdu bylo vidět, že si jej náram- ně užívají. Příroda i počasí nám dopřávaly ráj na zemi. Nebe bez mraků a krásné, široké a dokonale upravené sjezdovky byly třešinkou na dortu. Každý den jsme měli možnost navštívit jiné středisko, které se nacházelo v Zillertal aréně. Asi nejvíce nás nadchnul ledovec Hintertux, který je největším ledov- cem v Rakousku. Vždy po lyžování jsme se znave- ni vraceli do penzionu Gemshorn, kde jsme byli ubytováni. Byl to malý nádherný penzion s výhledem jak na Alpy, tak dolů do údolí. Nic lepšího jsme si nemohli přát. Po vy- nikajících večeřích jsme buď hráli na kytaru a zpívali, nebo jsme měli připraveny společenské hry, u kte- rých jsme se výborně bavili. Není divu, že když se kalendář otočil na datum 20. března – den odjezdu, nikomu se nechtělo domů. Zažili jsme skvělý kurz se skvělými instruktory a se skvělou partou lidí. Myslím, že každý z nás bude na tento zážitek dlouho vzpomínat. Magda Grůzová 6. A8 BYLI JSME U TOHO V rámci měsíce bezpečnosti jsme do naší školy 1. dubna pozvali pří- slušníky městské policie na bese- du v  jednotlivých třídách. Nebyli u nás poprvé, chodí za námi v tuto dobu každý rok a už se na ně vždy těšíme. Připomněli nám pravidla silnič- ního provozu, řekli nám, jak se máme chovat při setkání s cizím člověkem, když zůstaneme třeba sami doma. Přinesli nám hezké omalovánky, pracovní listy, zahráli si s námi na detektivy… Nevěřili byste, jak je důležité si všímat všeho kolem sebe, zdánlivě i maličkostí. Také jsme si osvěžili v paměti důležitá telefonní čísla a kdy a jak je použít. Za jejich ochotu, čas prožitý s  námi v naší „Sluníčkové škole“ jim patří velké poděkování. Už teď se těšíme na další společnou akci v červnu. Žáci ZŠ Koryčanské Paseky Měsíc bezpečnosti Rožnovský slavíček V pátek 10. dubna proběhl 17. roč- ník pěvecké soutěže „Rožnovský slavíček“ v rámci všech škol z Rož- nova a okolí. Zpěváci a zpěvačky ze Sluníčkové školy se jako každý rok zúčastnili ve velkém počtu. Bylo nás celkem šestnáct „odvážlivců“. Ale nominace nebyla zcela jed- noduchá. Nejprve proběhlo na naší škole třídní a školní „Caruso- show“ a ti nejlepší se mohli pak „Rožnovského slavíčka“, zúčastnit. A jak vše dopadlo? Radovali jsme se z krásných umístění. Ať už v jednotlivcích, tak i ve skupinách všech dětí ze ZŠ Ko- ryčanské Paseky. Bylo to příjemně strávené odpo- ledne zpíváním, vtipným modero- váním Standy Šenkýře ml. Zatan- čily si všechny děti ze „Sluníčkové školy“. Těšíme se na další ročník. Děkujeme Středisku volného času a hlavně panu Honzovi Trlicovi. JEDNOTLIVCI: 1. místo Michaela Žárská 3. místo Aneta Kolaříková SKUPINY BEZ CHOREOGRAFIE: 1. Maruška + Kubík Ondřejkovi 2. Klára Kvapilová + Adéla Dorušková 3. Aneta Kolaříková + Maruška Lázníčková SKUPINY S CHOREOGRAFIÍ: 1. místo Barča Přikrylová + Beátka Klim- shová se svým sborem kamarádek Zpěváci, ZŠ Koryčanské Paseky Do Slavíčku se zapojilo ze Sluníčkové školy šestnáct odvážlivců. Foto: archiv školy BÜCHERWURM – NEBOLI KNIHOMOL. Dne 8. dubna 2015 se výprava z Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm – ve složení Štěpán Válek (3. A8), Kateřina Dvořáková (6. A8) spo- lečně se dvěma náhradnicemi Barborou Koláčkovou (4. A8) a Karolínou Němeč- kovou (6. A8) – vydala pod ochranným křídlem paní prof. Petersové do Pardubic, města perníku. Zde jsme se jeli zúčastnit soutěže Bücherwurm pořádané Goe- the-Institutem Pardubice. Úkol spočíval v interpretaci německého textu z románu Tschick. Hodnotila se správná výslovnost, technika čtení, správné pochopení textu i výraz. I přes mírné zpoždění vlaku a trému naše cesta probíhala již od počátku v poklidu, vše jsme si vykompenzovali výborným pardubickým perníkem. Celkově jsme se v soutěži umístili výborně. Štěpán, zastupující nižší gymnázium, obsadil krásné 2. místo v konkurenci ostatních „čtenářů“ ze všech koutů republiky a Katka Dvořáková, soutěžící za vyšší gymnázium, obsadila ve velmi silné a vyrovnané III. kategorii nádherné 5. místo. Po autogramiádě Tschickovy překladatelky jsme se ještě stihli pokochat nádherným renesančním náměstím a pak již plni dojmů a elá- nu do studia němčiny jsme nasedli do vlaku a užili si i zpáteční cestu. Štěpánovi i Katce všichni srdečně gratulujeme! Text a foto: kolektiv žáků

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-9-2015/

Dokončení z minulého čísla Kromě hazardu Vegas své nemalé pří- jmy generuje svatebními obřady, z če- hož se za ta léta stal velmi výhodný business. Svatbu vám tu zprostředkují naprosto podle vašich představ. O tom jsme se sami přesvědčili, i my s Rom- čou si tu nakonec řekli své ANO. Lha- li bychom, kdybychom tvrdili, že jsme se prostě ráno vzbudili a rozhodli se zde vzít. Ale rovněž by nebyla prav- da říci, že to bylo předem plánované. Něco mezi tím. Několik let jsme trou- sili vtípky o tom, že se stejně jednou vezmeme ve Vegas. A tak dlouho se o tom žertovalo, až se to skutečně stalo. Pravdou je, že ještě toho srpno- vého rána jsme nebyli úplně rozhod- nuti, zda do toho půjdeme nebo ne. Nejprve jsme ze slušnosti skypovali rodičům a opatrně se zeptali, co oni nato. Jak jsme předem tušili, rodiče to vzali sportovně a byli pro. A tak bylo rozhodnuto. A jakže taková svatba ve Vegas fun- guje? Není pravda, že vás oddají za pouhých 10 dolarů, jak se mnohde píše. Pravdou však je, že k uzavření sňatku není třeba mnoho a je to velmi jednoduché. Nejprve bylo nutno zajít na radnici pro svatební licenci. Za po- platek 60 dolarů vám vystaví papír, se kterým vás ve Vegas oddají na každém kroku. A to platí doslova. Svatebních místností a kapliček je všude rozese- to jako máku. Svatba, to je tu jeden velký kolotoč. Město je plné těch krás- ně oděných, kteří si přijeli splnit svůj sen ze všech koutů světa za jakoukoliv cenu, až po ty skromné, kteří si pro- najali kapličku, zaplatili oddávajícího a kyticí pro nevěstu. Na zlatý důl jsme v Americe ještě nenarazili, takže patří- me do druhé skupiny. Za svědka nám byl Michal s Evou. Byli jsme oblečeni celkem všedně, ob- řad trval asi 15 minut, natočili jsme video, udělali fotky, připili si na zdraví a později zašli na večeři. I když jsme šetřili, svatba nás s poplatkem za li- cenci, pronájmem kapličky, kapesném reverendovi a zakoupenou kyticí vyšla asi na 200 dolarů. Když už jsme byli ve Vegas se vším hotovi, svatbou i kasínem a všemi těmi dalšími lákadly, které by z nás cucaly peníze, vydali jsme se dál směrem na západ, do slunné Kalifornie. Krátce ještě zpět k Nevadě. Je to stát, kde je ekonomika vysloveně postavena na příjmu z hazardu a turismu. Další významné odvětví, jako je těžba ne- rostných surovin nebo zemědělství, zů- stává oproti tomu hodně vzadu. V Ne- vadě se střídá mnoho krajinných rázů. Jsou zde hornaté zasněžené oblasti, pastviny i vyprahlé pouště, které patří mezi nejsušší oblasti USA. Jedna tako- vá nás čekala. Je to Údolí smrti, které vlastně leží za hranicemi v Kalifornii. Cesty do Údolí smrti jsme se právem obávali. Je známo, že je to jedno z nej- teplejších míst na zeměkouli. V létě tu běžně bývá okolo 50 stupňů Celsia. Již v Las Vegas bylo k  nevydržení, STRANA 8 / 30. DUBNA 2015 REPORTÁŽ Marek Tretera 34 let cestovatel Rožnov pod Radhoštěm   V průběhu tří let navštívil 20 zemí: Kanada, USA, Mexiko, Kuba, Guatemala, Belize, Honduras, Salvador, Nikaragua, Kostarika, Panama, Kolumbie, Ekvádor, Peru, Bolívie, Paraguay, Brazílie, Uruguay, Argentina a Chile. Víte, jak se jmenuje největší národní park lejší a nejníže položené místo celé Severní místem bez života, plete se. Žije zde p Las Vegas, město, kde jsme si řekli své ano. Dno Údolí smrti – Death Valley. Společné foto s Michalem

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-9-2015/

REPORTÁŽ STRANA 9 / 30. DUBNA 2015 v USA? Údolí smrti! Je to nejsušší, nejtep- í Ameriky. Kdo si ale myslí, že je tato poušť plejáda rostlinných i živočišných druhů. nechtěli jsme ani domyslet, co nás asi čeká tam. Měli jsme obavy především o naše auto, které je už docela stařík. Prudké sjezdy nebo stoupání v poušti při +50 °C by pro něj mohly být fa- tální, s ohledem na fakt, že cestujeme čtyři se spoustou zavazadel nacpaných nejen po střechu, ale i na střeše. Nic- méně, šli jsme po hlavě do toho. Do auta, kde nebyl ani centimetr volného místa, jsme ještě nacpali 50 litrů pit- né vody a opustili Las Vegas. Jestliže Vegas leží ve výšce 700 metrů nad mořem, Údolí smrti, nejníže položené místo severoamerického kontinentu, se nachází 86 metrů pod úrovní moře. Jestliže ve Vegas teplota atakuje 40 °C, tady se padesátka dala skutečně očeká- vat. Při cestě pouštní krajinou jsme však ještě to samé odpoledne při dlou- hém sjezdu uvařili brzdy. Nevypadalo to s námi dobře. Michal, jako vyučený mechanik, se k  tomu naštěstí uměl postavit, a naznal, že se s tím ještě dá něco dělat. Mezitím, co jsem s Micha- lem celý v beznaději řešil naši kritic- kou situaci, holky si pěkně ve stínku na posezení sluply celého melouna, co nám zabíral půl auta, a zjevně je naše trápení s  autem vůbec nerozházelo. Alespoň někdo zůstal v klidu. Na nedaleké benzínce, kam jsme se s obtížemi dostali, jsme dlouhé hodiny čekali, až brzdy vychladnou. Naštěstí i na tak opuštěné pumpě uprostřed pouště měli v omezené míře vše, co jsme potřebovali. Po několika hodinách čekání jsme vyměnili brzdo- vou kapalinu, odvzdušnili celý systém a  vyrazili hledat místo na přespání v opuštěné poušti. Jak se říká, všech- no zlé je k něčemu dobré. Na druhý den totiž přišla velmi výrazná stude- ná fronta a v obávaném Údolí smrti bylo místo 49 stupňů z předchozího dne „pouhých“ 36 stupňů. Dokonce jsme zde zažili i drobný déšť, v mís- tě, kde nezaprší téměř celý rok! Tedy určitě ne v tuto roční dobu. Přišlo to ale vskutku vhod. Díky poklesu tep- loty jsme mohli navštívit místa, která bychom jinak určitě kvůli spalujícímu slunci vynechali a naše auto tam jisto- jistě netrápili. Údolí smrti je, co se rozlohy týče, největším národním parkem v USA. Kdo by si však myslel, že je tato poušť nehostinným místem bez života, kde není co vidět, šeredně by se mýlil. Zají- mavého je toho zde spousta, od obřích písečných dun přes kaňony a skaliska hrající všemi barvami až po solná pole nacházející se v nejnižším bodě údo- lí. Žije zde široká plejáda rostlinných i živočišných druhů, kteří se dokázali adaptovat takovému horkému podne- bí. Žijí tu dokonce i lidé, trvale tu stále pobývají potomci Indiánů, mnozí bez klimy, ledniček, mrazáků… Dokonce jsme na vlastní oči spatřili v reálu před- stavitele kreslené pohádkové postavy – Road Runnera, česky Kukačka zemní. Věřte, že ten běhající pták, kterého v tom bláznivém kresleném filmu neu- stále donekonečna honí hladový kojot, skutečně existuje. Cesta Údolím smrti byla vskutku zajímavá, na Zemi není příliš mnoho míst ležících pod úrovní oceánu, kam by se dalo tak snadno dostat. Nebylo to však na dlouho. Do cesty se nám zanedlouho postavila obrovská hrad- ba nejvyšších vrcholů západního po- břeží USA, kalifornská Sierra Nevada. A než jsme se nadáli, byli jsme opět o 2 kilometry výše v horském podne- bí, kde jsme si, zejména v mrazivých nocích, mohli o „příjemných“ letních teplotách předešlých dnů nechat je- nom zdát. O Kalifornii příště. Oáza v Death Valley. m a Evou – Death Valley. Nejnižší bod v Death Valley.

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-9-2015/

STRANA 10 / 30. DUBNA 2015 INFORMACE / INZERCE   Prodám dětskou čtyřkolku. Vhod- né pro děti od 3 let do 40 kg. Dva silné motory 12 V / 30 W, 2 rychlosti vpřed, 1 rychlost vzad. Nabíječka na 12V akumulátor. Rozměry: v 65 x š 70 x d 107 cm. Tel.: 730 574 628.   Prodám stolařské ponky – 210 cm, 120 cm, krbovou litinovou vložku Romotop, knížky Harle- quin, cihly Porotherm broušené 30 – půlky cca 85 ks, dřevořezby. Tel.: 777 650 418.   Prosíme o pomoc pro novoro- zence se zdravotním problémem srdíčka (mimo jiných komplikací). Kdo může půjčit nebo přenechat, či levně odprodat MONITOR DE- CHU NOVOROZENCE pro aktu- álně narozeného kojence se zdravot- ními komplikacemi? Předem moc děkujeme za případnou pomoc. Jsme z Rožnova p. R. Kontakt: 604 488 091 nebo 571 651 859. ŘÁDKOVÁ INZERCE PRONÁJEM PRODÁM RŮZNÉ KOMERČNÍ Soukromé řádkové inzeráty jsou zdar- ma zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rožnovska.   Rychlé peníze, volejte zdarma. Tel.: 800 800 606.   Pronajmu levně garáž, vzdále- nost od centra 5 min. jízdy autem. Tel.: 725 611 217. Skautské oddíly pomáhaly s úklidem města Město Rožnov pod Radhoštěm vyhlašuje III. ročník fotosoutěže na téma „Rožnov objektivem“. Fotosoutěž je vyhlášena ve dvou základních (JUNIOR a DOSPĚLÍ) a jedné zvláštní kategorii (CENA VEŘEJNOSTI). Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která ve lhůtě od 1. 5. 2015 do 31. 7. 2015 doručí na Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm společně s při- hláškou nejvýše 5 fotografií. V roce 2015 jsou vyhlášeny 3 tematické oblasti: PŘÍRODA • STAVBY • LIDÉ V době od 15. 8. 2015 do 15. 9. 2015 bude probíhat internetové hlasování o nejza- jímavější fotografii v rámci kategorie „Cena veřejnosti“, a to na internetových strán- kách města, kde budou zveřejněny všechny přihlášené fotografie.   Výběr tří nejzajímavějších fotografií v kategorii JUNIOR a v kategorii DOSPĚLÍ pro- vede odborná komise do 15. 10. 2015 a výherci v každé základní kategorii získají finanční ceny v hodnotě: 1. místo –1 500 Kč, 2. místo – 1 000 Kč, 3. místo – 500 Kč. Výherce zvláštní kategorie „Cena veřejnosti“ obdrží dárkový balíček od vyhlašovatele.   Slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů proběhne do 15. 11. 2015. Podrobnější informace včetně přihlášky naleznete na webových stránkách města pod sekcí Kultura (www.roznov.cz/fotosoutez). Kontaktní osoba: Mgr. Iveta Pavlicová, e-mail: pavlicova.os@roznov.cz Vyhlášení fotosoutěže – Rožnov objektivem

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-9-2015/

ZPRÁVIČKY DOLNÍ BEČVA • S nejnověj- šími plány základní školy se 24. dubna seznámili ná- vštěvníci dne otevřených dveří. Navíc zavítali přímo do tříd a viděli tak své potomky při vyučování nebo si jen po- rovnali, jak se vzdělávání od dob, kdy opustili školní lavi- ce, změnilo. PROSTŘEDNÍ BEČVA • Třicet čtyři dobrovolníků se 18. dub- na pustilo do úklidu Horní, Prostřední a Dolní Bečvy. V prvním ročníku Bečvanského gruntování čistili úseky kolem cyklo- stezky, ale také příkopy u hlavní silnice na Slovensko a smě- rem na Pustevny. A nevadilo ani občasné sněžení. Organi- zátorem bylo sdružení Ohlá klika s podporou všech tří obcí.  571 643 230 www.prostrednibecva.cz  571 647 168 www.dolnibecva.cz DOLNÍ BEČVA / PROSTŘEDNÍ BEČVA STRANA 11 / 30. DUBNA 2015 Foto: Táňa Arťušenková Na jarmarku školáci nabízeli sazenice rajčat i paprik. Bečvané gruntovali od golfu po Sachovku Školu čekají o prázdninách stavební úpravy   Jubilejní 20. ročník Výstavy koní na Valašsku hostí areál Jezdec- kého klubu Valašsko. Akce se koná dva dny – 1. a 2. května.   Valašská běžecká tour 2015 se koná v sobotu 16. května. Start zá- vodu Bečvanský běh na 10, 5 a 1,5 km, který je určený pro všechny kategorie aktivních i neaktivních sportovců, od Sokolovny ve 14 ho- din. Registrace všech závodníků začíná ve 13 hodin. (ta) Čtrnáct účastníků přiložilo ruku k dílu v Horní Bečvě. Od obchodu Davidova se rozešli třemi směry. „Naše skupina jde směrem dolů až k Zavadilce. O nálezy nemáme žád- nou nouzi, objevili jsme i zbytky po nabouraném autě Škoda Octavie, pneumatiky, plastové kanystry a hru stolní hokej nebo televizory,“ uvedl Daniel Bártek. K pokladům patřila umělohmotná žába nebo dvě sady nepoužitých tenisových míčků. Vítězily hašlerky „Nestačili jsme se divit, kolik toho lidé odhodí. Uklízeli jsme příkopy směrem na Pustevny a ob- čas se nám zdálo, že zde musí být otevřena prodejna McDonald‘s. Ji- nak si to množství sáčků a kelímků z  jejich občerstvení nedovedeme vysvětlit,“ usmíval se místostarosta Prostřední Bečvy Milan Fárek. Do očisty jejich obce se zapojilo devět lidí od dvou do 70 let. „Dcerky byly hodně překvapené množstvím oba- lů z různých sladkostí podél chod- níků od školy k požární zbrojnici. Nejvíce bylo asi obalů od hašlerek. Příště budeme muset zapojit samot- né školáky, aby zjistili, že to, co se jen tak odhodí, se musí i posbírat,“ přemýšlel starosta Radim Gálik. Kabelka i s klíči Dolnobečvanští, kterých vyrazi- lo na jarní úklid devět, našli úlovek nejcennější – kabelku i se služeb- ním průkazem a klíči. Jen peněžen- ka chyběla. „Na průkazu je uvede- ná kontaktní adresa, takže věci tam pošleme. Taška obsahovala rovněž knížku v angličtině, jenže ta byla dost poškozená vlhkem. Podle jmé- na všechno patřilo cizince. Zřejmě ji zde nebo v Rožnově někdo okra- dl a pak se kabelky rychle zbavil,“ přemítal David Jurajda. Jeho po- mocnice zase udivil nález pytlů s  několika desítkami prázdných lahví od rumu. „To vůbec nedokážu pochopit. Někdo je sice posbíral do pytle, nakonec je však neodložil u  kontejneru nebo popelnice, ale vyhodil do křoví u hřiště,“ uvedla jedna z nich. Odměnou pro všechny bylo spo- lečně posezení na kurtech s  opé- káním špekáčků. „Loni jsme se pokoušeli tuto akci zorganizovat poprvé, ale tehdy nevyšlo počasí. Letos se to už podařilo. Nasbírali jsme za těch pár hodin 130 pytlů nejrůznějšího odpadu. Jsme rádi, že aspoň takto přispějeme k lepší- mu vzhledu všech tří obcí,“ dodal Jan Chovanec z Ohlé kliky. Táňa Arťušenková Foto: Táňa Arťušenková Účastníci prvního Bečvanského gruntování.   Běh osvobození se koná v pondě- lí 4. května v Aleji Hynka Tošenov- ského. Děti z mateřské školy čekají závody od 8 hodin, školáci vyběh- nou na trať v 9.15 hodin.   Na Den dětí Pojďte si hrát s Ja- vořinou zve Komise školská, kultur- ní a sportu ve spolupráci s městem Rožnov pod Radhoštěm, myslivci, hasiči a fotbalisty v neděli 31. květ- na. Cimbálová muzika bude hrát na návsi od 14 hodin. (ta) Této možnosti v dopoledních ho- dinách využilo kolem pěti desítek zájemců. „Je to poprvé, od doby, kdy jsme tuto akci začali pořádat, kdy příchozí skutečně ve větším počtu zašli nejen do první třídy, ale zúčastnili se výuky některého z předmětů ve vyšších ročnících,“ uvedl ředitel školy Pavel Urbanov- ský. Také on se ujal průvodcovské role a některé skupinky rodičů po budově provázel. Zvyšuje se počet žáků „Na prázdniny připravujeme dal- ší stavební úpravy. Od září totiž na- stoupí dvacet devět prvňáčků a tak velkou učebnu nemáme. Museli jsme řešit, co s tím, protože i ročník za nimi bude opět silný. V součas- nosti máme 160 žáků. Během dvou tří let se jejich počet zvýší na dvě stě,“ řekl P. Urbanovský, který de- mografickou křivku v obci pečlivě sleduje. První třída se přestěhuje do přízemí do prostor nynější škol- ní družiny. A protože vedení školy už nyní ví, že vzroste rovněž počet zájemců o družinu, budou vytvoře- na dvě oddělení. Tablety pro učitele Škola je zapojena hned do několi- ka programů. Patří k nim například projekt Tablety do škol, kdy učitelé dostali pro výuku tablety a nyní ab- solvují speciálně zaměřená školení, aby dokázali tyto pomocníky v ho- dinách co nejlépe využít. Druhým rokem využívají aplikaci Bakaláři, kdy mimo jiné vedou v elektronic- ké podobě třídní knihy i žákovské knížky. Rodiče tak mohou pro- spěch i chování svých dětí sledovat dá se říci on-line – třeba ve svém mobilním telefonu. Peníze pro Viktorii Den otevřených dveří doprová- zel školní jarmark, na němž školá- ci nabízeli vypěstované sazeničky tyčkových i keříčkových rajčat, pa- prik, dýní i cukin a další výrobky. Výtěžek je tradičně určen pro Vik- torii Belu ze Zakarpatské Ukrajiny. Tu dolnobečvanská škola podpo- ruje už od roku 2009. Viktorie se nyní učí v desáté třídě a letos bude maturovat. Odpoledne čekal na příchozí program, v němž se představili jednotlivci i třídní kolektivy. Ga- lerií sportovní haly zněly melodie hrané na klávesy, písničky i nejrůz- nější scénky. Prvňáčci si pod vede- ním Jarmily Hyklové nacvičili dvě pohádky, sedmáci zase předvedli svou scénku v němčině. Táňa Arťušenková KAM ZA ZÁBAVOU

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-9-2015/

 571 644 180 www.hutisko-solanec.cz  571 645 105 www.hornibecva.cz STRANA 12 / 30. DUBNA 2015 HORNÍ BEČVA / HUTISKO-SOLANEC HORNÍ BEČVA • Sváteční ná- lada panovala 26. dubna na obecním úřadě. Poprvé v le- toším roce zde vítali novoro- zené děti. K vítání občánků přijalo pozvání osm rodin. Starosta Rudolf Bernát tak měl příležitost přijmout do svazku obce čtyři děvčátka a čtyři chlapečky. HUTISKO-SOLANEC • Malby, koláže i prostorové práce zdobí v těchto dnech halu základní školy. Na panelech jsou vysta- vena díla školáků, kteří se zapojili do soutěže vyhlášené ke Dni Země. Stranou nezůstali ani děvčátka a chlapci z mateř- ské školy. Na výstavce jsou i jejich práce. POZVÁNKY První vítání občánků Halu zdobí kresby a fotografie Tradičně si pro své budoucí kama- rády připravily krátké vystoupení s  písničkami a básničkami děti z  mateřské školy. Pod vedením Radky Bolckové bez zaváhání zazpí- vali písničky a přednesli básničky Anička Závorková, Lukáš Holčák a Žaneta Skalíková. K příjemnému dopoledni přispěly i zpěvačky Jana a Ludmila Poláchovy, které dopro- vázel na klávesy Josef Blinka. „Tito noví občánci mají před sebou celý život. Aby byl radostný a své dětství prožili šťastně, to záleží především na vás, jejich rodičích. I to, zda se budou vždycky rádi vracet do své rodné obce. Láska, pocit bezpečí, to je ten nejvzácnější poklad, který jim můžete do jejich života dát,“ řekl Rudolf Bernát a popřál všem radost z jejich potomků a vzájemnou lásku. Slavnostní akt zakončil podpis do pamětní knihy. Od obce dostal každý nový občánek dárek na pa- mátku a maminky si odnášely ky- tičku. Táňa Arťušenková KRÁTCE ZLATÁ SVATBA. Manželský slib obnovili po padesáti letech manželé Zdenka a Jiří Bam- buškovi. Svatbu měli 24. dubna 1965. Celý život prožili v Horní Bečvě, kde si postavili rodinný dům a vychovali dvě děti – dceru Blanku a syna Libora. Jiří pracoval jako po- krývač. Jeho střechy kryjí domy nejen na Valašsku a okolí, ale například také v Praze. Přesto si našel čas na své záliby. K těm největším patřily včely. Paní Zdenka každý den dojížděla za prací do rožnovské Tesly. Jak sama podotýká, nejraději chodila do lesa na hřiby a borůvky. „Dokázala jsem nasbírat i čtyřicet litrů hafer. Bývalo to takové přilepše- ní do rodinného rozpočtu,“ říká Z. Bambušková. Domácí oslavy zlaté svatby, k níž osla- vencům 23. dubna blahopřál starosta Rudolf Bernát, se zúčastnila i jedenáctiměsíční vnučka Verunka. V rodinném kruhu ten den chyběl pouze vnuk. Text a foto: (ta)   Staří páni zvou zájemce o fotbal každý pátek od 18 hodin na ven- kovní hřiště TJ Sokol. Navíc plánu- jí také utkání v nohejbalu u hotelu Mesit.   Novou služebnu v místním Kul- turním domě převezme Policie ČR ve čtvrtek 30. dubna. Horní Bečvě se tak ve spolupráci s okolními obcemi podařilo upravit nové prostory poté, kdy budovu, v níž zatím policie sídli- la, koupil soukromý vlastník. (ta) Foto: Táňa Arťušenková Občánci nově přijatí do svazku obce.   Třetí ročník memoriálu Cyri- la Macha se uskuteční ve čtvrtek 30. dubna na multifunkčním hřišti. Školáci se utkají v atletickém více- boji i v míčových hrách.   Hutisko-solanecká pouť se koná o víkendu 2. a 3. května. Centrum obce zaplní stánky a další tradiční pouťové atrakce. Český svaz chova- telů připravil ve svém areálu každo- roční výstavu drobného zvířectva. Organizátoři na ni srdečně zvou.   Řezbář Miroslav Srostlík Morav- ský se narodil v Kostelci na Hané, vystudoval Pedagogickou fakultu a patnáct let učil biologii. Se svými žáky však zpíval na kůru a v kostele hrál na varhany. Tohle si učitel do- volit nemohl, a tak se stal krmičem hospodářských zvířat. Později ho přitáhla truhlařina a od ní se dostal k  umění. Šperky pro jabloneckou bižuterii ho přivedly k  dřevěným sochám. Dnes žije v Čechách pod Kosířem. Seznámit se s jeho tvorbou lze na výstavě Hovory se dřevem. Vernisáž se koná v pátek 8.  května v Informačním centru Zvonice na Soláni od 16 hodin. Po- trvá do 23. června. (ta) „Nejvíce asi přitahuje nástěnka s fotografiemi domácích mazlíčků. O nejpodařenějším snímku rozhod- nou žáci sami hlasováním,“ řekla jedna z organizátorek soutěže, uči- telka výtvarné výchovy Lenka Jaš- ková. Naopak výtvarné práce bude hodnotit odborná porota, jejímž členem je rovněž akademický so- chař a malíř Martin Gaja. Vyhláše- ní se uskuteční 7. května společně s  oceněním nejlepších jednotlivců i třídních kolektivů ve sběru papíru a PET lahví. Přírodní zahrada v átriu Všichni školkou i školou povinní očekávají ještě jednu velkou udá- lost. Je jí otevření átria, v němž vznikla přírodní zahrada. Na její vybudování získala obec loni do- taci. „Areál zpřístupníme hned, jakmile trochu povyroste tráva. To je velmi sledovaná věc. Napřed však byla dlouho zima, teď je zase sucho, takže trávník moc neroste. V každém případě tento neobyčej- ně vybavený prostor umožní všem malým uživatelům vytvořit si vztah k přírodě a věřím, že povede i k od- povědnějšímu chování k ní,“ uvedla ředitelka školy Šárka Gajová. Na děti čekají různé herní prvky ze dřeva, na nichž mohou skákat i šplhat, chodník z různých druhů přírodních materiálů, vrbové íglú, což je relaxační prostor s možnos- tí pozorovat, jak se mění stromy v průběhu ročních dob, motýlovník i hmyzí domeček. Milovníci příro- dy s napětím sledují, zda ptačí bud- ky budou mít své obyvatele. Nechy- bí prostor pro vyučování v přírodě s tabulí a školkáči se budou starat o bylinkovou zahrádku. (ta) Foto: Táňa Arťušenková Přírodní zahradu zatím školáci pozorují přes sklo. Těší se, až konečně vyroste tráva a átrium začne sloužit k vyučování i hrám.

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-9-2015/

KAM ZA SPORTEM NENECHTE SI UJÍT  571 757 051 www.mesto-zubri.cz  571 759 711 www.valasskabystrice.cz VALAŠSKÁ BYSTŘICE / ZUBŘÍ STRANA 13 / 30. DUBNA 2015 ZUBŘÍ • Se začátkem jara skončil druhý ročník Zuber- ské amatérské ligy v kužel- kách. Počet týmů se oproti prvnímu ročníku rozrostl o tři, takže o vítězství bojova- lo v osmi družstvech čtyřicet osm hráčů. VALAŠSKÁ BYSTŘICE • Revitalizace centra obce je v plném proudu. To sice v současnosti komplikuje provoz motoris- tům i pohyb lidem, po dokončení však přinese nejen nový zlepšený vzhled, ale pro všechny větší bezpečnost. Úspěšná liga kuželkářů Centrum obce se mění   Derniéru komedie 3 bratři v ne- snázích… uvede 2. května v 19 ho- din U Pernických divadelní soubor Chaos. Vstupné 80 korun. (ta) Po zpevnění ploch před budovou obecního úřadu i před Domkem a přeložení kabelů O2 a veřejného osvětlení se začnou dláždit chodní- ky. Jeden z nich povede směrem ke Společenskému domu. Ke zklidně- ní dopravy přispěje nová autobuso- vá zastávka se zálivem. Zde bude umístěna informační tabule. Čtyři lavičky přibudou před bu- dovou OÚ, kde se počítá rovněž s ocelovým stojanem pro kola. Po- kračuje obkládání opěrné hřbitovní zdi pískovcem. Nový bude dřevěný vchod se schodištěm. Jeho ztvárně- ní vychází z tradiční valašské archi- tektury, a tak stříška bude z došků. Na parkovišti u kostela vznikne dvaatřicet parkovacích míst se dvěma pro zdravotně postižené ob- čany. Dojde k rozšíření chodníků a přibudou nové osvětlené přecho- dy pro chodce. Akce má být dokon- čena 30. června. Náklady na ni činí 12,5 milionu korun. Táňa Arťušenková KAM ZA KULTUROU MAŠKARNÍ REJ. Sedm desítek nejrůznějších masek zavítalo 19. dubna na Maškarní rej do Společenského domu U Pernických. Určen byl zejména mladší generaci, pro kterou maková panenka – Jana Halačková se svými pomocníky připravila řadu her a soutěží. Třeba prolézání textilním tunelem, skákání v pytli nebo židličkovou. Kdo chtěl, tomu podle jeho přání zkrášlila květinami, motýlky i jinými vzory obličej Veronika Frölichová. „Připravena byla bohatá tombola i soutěž o nejlépe zamasko- vanou rodinu. Zvítězila Cruella s dalmatiny. Jen tatínkové trochu chyběli, ty prostě do masek nikdo nedostane,“ povzdechla si J. Halačková. Což vůbec nevadilo tomu, aby si masky rozebraly tři dorty, frgál a dalších patnáct cen. „Je to tu skvělé, bavíme se všichni,“ poznamenala jedna ze zúčastněných čarodějek z rodiny Ježových. Na rej přijeli z Rožnova pod Radhoštěm. (ta), foto: Táňa Arťušenková Foto: Táňa Arťušenková Revitalizace centra přináší omezení pro pěší i motoristy.   Milovníci bílého míčku se mo- hou registrovat do nové tenisové soutěže – Zubříček. Soutěž se hraje pyramidovým systémem, cílem je stanout na konci sezony na vrcholu pyramidy a stát se zuberskou teni- sovou jedničkou. Zubříček je určen ženám i mužům bez rozdílu věku, hrát se bude na antukových kurtech u sokolovny a v areálu Polyfunkč- ního centra. Pro účast v  soutěži je třeba zaplatit startovné ve výši 100  korun bezhotovostně na číslo účtu 2221851/0100 pod variabilním symbolem 5552015 a do zprávy pro příjemce uvést příjmení nebo v ho- tovosti u organizátora soutěže v kan- celáři Sportovní haly. Soutěž začíná v pátek 1. května. Úvodní nasazení do soutěže určí 30. dubna los.   Prodlouženou provozní dobu má areál Polyfunkční centrum. Otevírá se v osm hodin a končí ve 20 hodin. Kromě tří tenisových kurtů a teni- sové stěny s antukovým povrchem je k  dispozici hřiště s umělým po- vrchem a umělým osvětlením pro košíkovou, házenou, streetbasketbal, fotbal a volejbal. Další plocha s umě- lou trávou slouží fotbalistům, házen- kářům a dalším míčovým hrám. Zá- jemci si mohou pořádně protáhnout tělo na sportovních prvcích nebo si zaběhat. Nechybí prostor pro pe- tanque nebo kroket, šplhat lze na la- nové dráze a pyramidě. (ta) Na startu se objevil i tým B zuber- ského kuželkářského oddílu, který se zápasů účastnil pod názvem Ma- rodi. „Ačkoliv bylo zřejmé, že ostat- ní amatéři se tím připravili o první příčku, právě díky Marodům se úro- veň ligy zvedla. V minulém ročníku dosahoval průměr shozených kuže- lek 591,4, letos to bylo 612,8 kolků. Početnou diváckou kulisu zase při- vedl tým Skittles Crew. Výkonnostní posun zaznamenala družstva Pane- láků a TPV,“ zhodnotil právě dohra- nou ligu organizátor Josef Randus. Podle očekávání první příčku po čtrnácti odehraných kolech obsadi- li Marodi, stříbro vybojovali borci z TIP cafe a bronz získal loňský ví- těz celek Oktopus. Tím však kuželkáři svou sezonu neukončili. Ještě si to rozdali v ex- hibičním turnaji TOP 12. Na dra- hách se utkalo dvanáct nejlepších hráčů ligy z řad jednotlivců. Tento zápas zastihl ve skvělé formě Libo- ra Pšenicu, který se probojoval až do finále. Zde nakonec prohrál s Ji- řím Křenkem. (ta)   Ve velké sportovní kolbiště se pro- mění v sobotu 13. června areál Poly- funkčního centra, kdy se uskuteční Dětský sportovní den. Nedílnou součástí je atletický víceboj Čoko- ládová trepka. Zaregistrovat děti je nutné přes web do 14. května.   Stanislav Hořínek procestoval přes 60 zemí světa. Rostliny ze všech kontinentů představí s Da- nou Smržovou v Křesle pro hosta ve čtvrtek 7.  května v Klubu od 17.30 hodin. (ta) MĚSTO ZUBŘÍ U Domoviny 234, 756 54 Zubří oznamuje, že vyhlašuje výběrové řízení na funkci tajemník/tajemnice MěÚ Zubří Zájemci předloží písemné přihlášky vč. příloh do pondělí 18. 5. 2015 do 11.00 hod. osobně na podatelnu MěÚ Zubří nebo poštou v zalepené obálce označené „Výběrové řízení na pozici tajemník/tajemnice – neotvírat“ Předpoklady, požadavky a náležitosti přihlášky na www.mesto-zubri.cz a na úřední desce. Foto: archiv MÚZ Pohár pro vítěze TOP 12.

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-9-2015/

 571 654 848 www.vigantice.cz STRANA 14 / 30. DUBNA 2015 VIGANTICE / MIKROREGION RODÁCI Z ROŽNOVSKA VIGANTICE • Patnáct let zá- sobuje čerstvým chlebem a pečivem obec i okolí malá vigantická pekárna a pro- dejna Minimarket Stanisla- va Frydrycha. Své jubileum oslavili 12. ledna. Jak podo- týká majitel, prací. Minimarket s pekárničkou oslavil patnáctiny Film dokáže nastavit společnosti zrcadlo Minimarket je otevřený již od pěti hodin ráno, takže zde nakupují lidé spěchající na první směnu i ti, kteří se vracejí z noční. Výjimkou nejsou ani soboty a neděle, prodej- na se pouze zavírá dříve. Směna v pekárně začíná v 16 hodin, kdy se zadělává těsto. Dělat chléb i rohlí- ky začínají v jednu v noci. „Vyrábíme stále ručně. Jen rohlíku se člověk dotkne, než je hotový, sedmkrát. Za to se může jíst i za dvacet čtyři hodin,“ říká S. Frydrych. A vzpomíná, že získat pekaře se zkušenostmi z celého procesu, bylo nemožné. Ve velkých pekárnách každý dělal jen jednu operaci – buď zadělával těsto, nebo válel chleby, či obsluhoval pec. K zákazníky nejoblíbenějším patří kmínový chléb, který obsahuje 70 procent pšeničné mouky, poptávka je také po tradičních valašských vdolcích. V  prodejně smíšeného zboží si návštěvníci mohou nakou- pit i masné výrobky či drogerii. „Jde nám o kvalitu. Takže třeba sa- lámy, klobásky a další zboží bereme od drobných výrobců, aby párky skutečně byly z masa a ne z nejrůz- nějších nahrážek,“ říká majitel. Sám každý den vstává ve čty- ři hodiny ráno a pečivo rozváží. V  současnosti mu pomáhá zeť. „Těším se, že mladým podnikání zcela předám a já si konečně vez- mu dovolenou a budu mít čas na své koníčky – psy, elektrické vláč- ky i fotografování,“ dodává Stani- slav Frydrych. Text: Táňa Arťušenková Foto: Táňa Arťušenková Prodávajícím začíná směna už v 5 hodin ráno. Všechny zákazníky však obsluhují s úsměvem. Osmatřicetiletý rožnovský rodák Tomáš Doruška odmatu- roval v roce 1995 na místním gymnáziu a o šest let později vystudoval v Praze FAMU. Jako režisér a producent vytvořil několik středně metrážních filmů. Žije střídavě v Praze, na Va- lašsku a v Turecku. „ „ Kdy a proč jste se rozhodl pro drá- hu filmového tvůrce? S osmimilimetrovým filmem jsem vyrůstal a šlo to plynule přes skupinu Ovar-B, kdy jsme s přáteli v  Rožnově natáčeli krátké sním- ky a absurdní skeče. Dodnes mě baví kreativní práce, kdy je vidět konkrétní výsledek. Navíc film má potenciál nastavit zrcadlo společ- nosti. Kdybych si to nemyslel, dělal bych něco jiného. „ „ Ovlivnil vaše profesní zaměření život na Valašsku? Z filmu Radhošť je to zřejmé. Začínal jsem s animovanou a hra- nou tvorbou, teď se spíš přesou- vám k dokumentu. Přesto téma identity, kořenů a tradice prostupu- jí i mými novějšími projekty. My- slím teď na hraný film s mladými lidmi o dnešku: Na Valašsku stále panuje specifický duch, kulturní kontinuita spojená se svébytným postojem. Je tu zakořeněná tradice vzdoru. Místní hory na pomezí po- skytly kdysi ochranu protestantům prchajícím před útlakem. Místní dále nemusí cítit vinu za odsun Němců, protože těch tu moc neby- lo. Sochy připomínají protifašistic- ký odboj. Většina dnešních Rožno- vanů sem kdysi přišla odjinud za prací do Tesly a bydlí v panelácích. Továrna zkrachovala. Čili: sezónní práce v Itálii a hlídání dětí v Bri- tánii. Solární panely na loukách vystřídaly trávu. Paneláky dostaly zateplení a  barvy. Zavřelo se au- tonomní kulturní centrum v kra- víně. Lehcí topní olejáři postavili velké domy a ve městě se pokácely stromy. Jedinečná krajina je toho všeho svědkem a  důkazem. Tolik výchozí rámec filmu, děj by se už odehrával v současnosti. „ „ Proč je vaší doménou dokument? Kvůli značné tvůrčí svobodě, kdy se zodpovídáte hlavně svému svědomí. Za současnými českými dokumenty je vidět autor, který ne- konvenčně zachází s filmovou řečí a často se odvážně zabývá tématy, k nimž hrané snímky ještě nedozrá- ly. Hrané snímky jsou oproti doku- mentům velmi drahé. Ne náhodou jsou názvy profesí ve štábu odvoze- ny z armádního slovníku. V týmu vládne přísnější hierarchie. Když někdo do hraného filmu svěří velké peníze, něco za to zpětně požadu- je. Často se tak stane, že už nejde o tvorbu – na takovouto práci spíš sedí slovo výroba. Existuje samo- zřejmě hromada výjimek. Napří- klad na nedávné filmové přehlídce ve Vsetíně jsem zhlédl několik kva- litních hraných snímků s výrazným viděním světa. Někdy to vyjde. „ „ Nelze pominout váš zájem o rom- skou problematiku. V autentickém portrétu Malý Janek z roku 2000 přibližujete příběh sedmiletého dí- těte. Jak dlouho trvalo, než jste do romské komunity pronikl? Romové mě začali zajímat, pro- tože si uchovávají svou kulturu díky pohádkám, příběhům a mýtům – často si vyprávějí a zpívají. Přečetl jsem několik knížek, slyšel různé historky a jednu silnou povídku s nimi zfilmoval. Šlo o nezapome- nutelnou spolupráci. Měl jsem pak možnost pobýt s nimi doma a nato- čit dokument pro Českou televizi, který je i po patnácti letech bohu- žel stále aktuální. Základním téma- tem filmu je otázka, jestli je osud člověka daný už od narození. O zá- žitky s Romy jsem se chtěl podělit ve svém filmu Roming, nakonec ale vše dopadlo jinak. „ „ Čerpáte inspiraci i v zahraničí? Pracuju v mezinárodním prostře- dí a s tím souvisí časté cesty. Sna- žím se věcem kolem sebe rozumět, bavím se s lidmi okolo a někdy je z toho nakonec i film. Na festiva- lech se teď hraje náš dokument o událostech v Istanbulu, kdy sku- pina ekologů obsadila park v centru města a zachránila ho před skáce- ním a postavením nákupního cen- tra. Vyklubalo se z toho celospole- čenské hnutí za spravedlnost. Vliv nadnárodního kapitálu na naše životy je obrovský a média se mu nevěnují dostatečně. „ „ Co tvoříte nyní? Režijně pracuju na celovečerním dokumentu, ve kterém sledujeme mladou generaci v zemích bývalé- ho Sovětského svazu. Jde o velko- rysý projekt, na kterém se podílí de- vatenáct zemí. Tématem je hledání identity a důstojného života v pod- mínkách postsocialistické reality. „ „ Desátým rokem jste pedagogem na FAMU v Praze. Co konkrétně studenty učíte? Kritické myšlení. Filmovou řeč. FAMU má tradici výuky v malé skupině a hodně věcí řešíme indivi- duálně při konzultacích nad filmy. Nechci vychovávat klony, snažím se pomoci studentům najít jejich originální způsob sdělování myšle- nek filmem. „ „ Má Česká republika dost talento- vaných tvůrců? Ano. Za všechny uvedu třeba Petra Marka, Martina Marečka, Miroslava Bambuška a Martina Ježka. Nepíše se o nich v lesklých časopisech, ale existují. Libuše Miarková Foto: Nazli Kaya

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-9-2015/

Rožnovský specialista na ultramaratony zvládl všech dvacet vrcholů vy- jet v neskutečném čase 52 hodin a 55 minut a o více než osm hodin předstihl druhého v  pořadí a loň- ského šampiona Pavla Chuchmu z Brumova-Bylnice. Svatopluk Božák se pustil do závodu hned chvíli po půlnoci 4. dubna, což byl oficiální čas star- tu. Ve velmi drsných podmínkách, kdy spoustu vrcholů pokrývala pořádná vrstva sněhové nadílky, se probojoval ke skvělému času 52 hodin a 55 minut. Na každém Svatopluk Božák na jednom z vrcholů Vrchařské koruny Valašska, fotka jasně ukazuje, v jakých podmínkách se na začátku dubna jezdilo. Foto: Svaťa Božák SPORT / INZERCE STRANA 15 / 30. DUBNA 2015 Martin Vrána spektrum@roznov.cz INZERCE Svaťa Božák vyhrál Vrchařskou korunu Rožnovský sportovec Sva- topluk Božák se stal vítězem Vrchařské koruny Valaš- ska – soutěže bikerů, kteří mají za úkol v období mezi 4. dubnem a posledním listo- padem zdolat dvacet vybra- ných vrcholů na Valašsku. rách na nohou. Nejvíc mě dostala skupinka turistů, kteří si to dávali v závějích svižně nahoru. Když mě došli, tak nechápavě se ptali: „Co tady blbneš s tím kolem, chlape?“ Usmíval se po absolvování všech dvaceti vrcholů Svaťa Božák. Pro 37letého cyklistu byly těžké podmínky při zajíždění všech dva- ceti kopců nejen velkou výzvou, ale také dobrým tréninkem na blížící se závod Kolem Slovinska, na kte- rý se rožnovský vytrvalec vydá už pošesté v kariéře a který se jede na začátku května. „Vrchařská koruna Valašska byla pro mě loni i letos dokonalá. Díky tomu, že se vrcholy mění, tak to má šťávu a každý si jistě najde ten svůj nej. Každopádně si letos nějaké vrcholy zopakuju v pěkném počasí a  pokochám se výhledy, které mi letošní ročník díky zimní- mu počasí se sněhovými vánicemi znemožnil,“ dodal Svaťa Božák, jenž za pár dní, ve čtvrtek 7. květ- na stane na startu 1 200 kilometrů dlouhého ultramaratonu Kolem Slovinska. vrcholu pořídil fotografii jako důkaz, že tam vyjel, poslal pořa- datelům akce a bylo hotovo. Po absolvování své druhé Vrchařské koruny Valašska mohl sypat Svaťa Božák extrémní zážitky z rukávu po hrstech. „Nejvíce se mi z dva- ceti letošních vrcholů líbila Lysá hora s kolem na zádech v závějích po kolena a  v  cyklistických tret- Dalších parádních vý- sledků dosáhli členové rožnovského oddílu pro kickboxing, sebeobranu a extrémy – Asia Gym Sport. Borci, kteří jsou zároveň i českými reprezentanty, dosáhli dalších domácích i meziná- rodních úspěchů. V úvodu roku na únorovém Slo- vak Open za účasti 12 států, břez- novém Hungarian Open, Prague Open a juniorské lize získali Rož- nované skvělých 11 zlatých, 2 stří- brné a 5 bronzových medailí. Na únorovém Slovak Open v Bán- ské Bystrici je třeba ocenit výkon nejen rožnovských závodníků, ale především starty několikanásobné mistryně ČR, mistryně světa i  Ev- ropy Veroniky Kohutové ve dvou disciplínách, což bylo po kondiční i psychické stránce velmi náročné. Navíc tady Veronika své dvě dis- ciplíny opět jednoznačně vyhrála. Výborně zápasila poprvé jako nová- ček na takto velkém turnaji i Lucie Polášková a všechny šokovala profe- sorským pojetím i proti zkušeným závodnicím. Jednu váhovou katego- rii vyhrála a v druhé byla bronzová. Talentovaná dvojčata „Jsou se svým bratrem Ladisla- vem nesmírně talentovaná a praco- vitá dvojčata, která mají před sebou, pokud vydrží pracovat jako dopo- sud, velkou budoucnost a jisté mís- to v národním týmu ČR. Ladislava tentokráte vyřadilo zranění během prvního zápasu, takže v turnaji již nepokračoval,“ shrnul trenér Zde- něk Tobola. Dařilo se však i dalším. Miroslav Godža vyhrál zkušeným a bojovným výkonem ve finále, ale s lepšími soupeři prohráli reprezen- tant ČR Jiří Kulišťák v K1 katego- rii mužů a Jan Hoffmann i Aleš Kopecký pak získali bronz v kade- tech. Juniorská liga, která se konala o měsíc později v Kuřimi, patřila opět Rožnovanům, kteří zvítězili ve svých všech kategoriích ve složení Ladislav Polášek, Lucie Polášková, Jan Hoffmann, Miroslav Godža a Adam Daniš. Poslední březnový víkend se pak jako jediný z Rožnovanů účastnil v Praze velkého a kvalitně obsaze- ného mezinárodního turnaje v K1 ve váze 71kg Prague Open reprezen- tant ČR Radek Veřmiřovský. Ten se vrátil po měsíčním tréninkovém kempu z Thajska, kde měl možnost trénovat nejen s českými profesi- onály. Získal nakonec bronzovou medaili, jelikož do finále jej bohu- žel nepustilo zranění žeber. Druhá část rožnovského klubu startovala jako součást státní reprezentace ČR–CWF na mezinárodním turnaji v Budapešti za účasti šesti států. Třicet sportovců Počet českého národního týmu WUSHU však čítal letos přes tři- cet osob včetně závodníků v Taolu a Tai-či. I zde si Asia Gym Sport vedli skvěle. Získali dvě zlaté – La- dislav Polášek a zde výborný Jan Hoffmann, i dvě stříbrné medai- le – Tomáš Bernátek a  Miroslav Godža. „Všichni dominovali svým komplexním pojetím včetně zvlád- nutých technik hodů a porazů. Těsné prohry ve finále byly pak za- sloužené s lepšími soupeři,“ dodal reprezentační trenér ČSFu Zdeněk Tobola. (ran) Asia Gym Sport načal rok jedenácti zlatými medailemi

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-9-2015/

Turnaje, který se konal v polovině dubna v ital- ském Turíně, se účastnili nejlepší hráči z 33 států celého svě- ta. Nejmladší účastníci turnaje měli pouhých 7 let, ti nejstarší neuvěři- telných 80 let. Čeští sportovci FoosForLife týmu se umístili mezi nejlepšími hráči světa a sbírali úspěchy v mno- ha kategoriích. Bojovali v pěti disci- plínách, a z toho si domů odvezli tři krásná třetí místa a k tomu přidali jedno páté místo, což je v celé histo- rii českého juniorského stolního fot- balu nejvýznamnějším úspěchem. První třetí místo obsadil Vojtěch Holub se spoluhráčem Romanem Schneiderem v  zahřívacích disci- plínách. Nejvíce se Čechům dařilo v juniorských kategoriích, kde na O prvomájovém víkendu se oba týmy představí doma. V sobotu 2. května Rožnov hostí Boršice a  Vigantice přivítají vedoucí Vsetín, oba zápasy se hrají od 16.30 hodin. 16. kolo – dohrávka VIGANTICE – KELČ 3:0 (2:0) Hosté, kterým chyběla brankář- ská jednička Kiza, toho 22. dubna v dohrávce moc ve Viganticích ne- předvedli. Domácí byli lepší a po- prvé se trefili ve 23. minutě. Chum- chal proletěl šestnáctkou, napálil míč do břevna a hlavou dorazil přes- ně Vašek. Chvíli po něm se po cen- tru prosadil Mydlo. Po hodině hry uzavřel skóre z penalty Chumchal. 18. kolo ROŽNOV P. R. – HOLEŠOV 2:0 (0:0) V první půli byli hosté aktivnější a vytvořili si několik gólovek, z nichž SPEKTRUM ROŽNOVSKA – čtrnáctidenní zpravodaj města Rožnov pod Radhoštěm – MK ČR E 13228 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Vychází 25x ročně v nákladu 3 000 kusů • Vydává: MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, Rožnov p. R., IČO: 00304271, e-mail: spektrum@roznov.cz • Šéfredaktor: Alexandra Buršíková – tel.: 571 661 172, 603 242 767 • Grafická úprava a sazba: MěÚ Rožnov pod Radhoštěm • Tiskne: SAMAB BRNO GROUP, a. s. • Zdarma pro obyvatele města Rožnov pod Radhoštěm a obcí rožnovského mikroregionu • Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky neotisknout, upravit či krátit. Uveřejněné materiály nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce.• Uzávěrka příštího čísla je 6. 5. 2015. • www.roznov.cz STRANA 16 / 30. DUBNA 2015 SPORT Martin Vrána spektrum@roznov.cz Fotbalisté Rožnova (bílé dresy) zažívají v krajském přeboru parádní jaro. V tomto utkání 18. kola doma přehráli silný Holešov 2:0. Foto: Alexandra Buršíková Rožnov i Vigantice pokračují v dobrém jaru Vesměs dobře si vedou v  jarních bojích krajského přeboru fotbalisté Rožnova i Vigantic. Rožnované stále udržují skvělou čtvrtou příč- ku, Modrá hvězda je mo- mentálně devátá. tu největší měl Křenek. Všechny po- chytal Michut v brance Rožnova. Stal se hrdinou i ve 28. minutě, kdy trefil stranu a u tyčky lapil solidně kopnutou penaltu. Po změně stran se neproměňování šancí Holešovu vymstilo a přišel trest. V 53. minutě dal vedoucí gól Rožnova hrající tre- nér Náměstek, pojistku přidal v 65. minutě Fuksa. VIGANTICE – FRYŠTÁK 2:1 (2:1) Hosté začali aktivněji a také se po zásluze dostali do vedení, když se v 10. minutě utrhl do brejku Hla- hola a obstřelem překonal Slováka v brance Vigantic. Pak Vigantičtí vyrovnali hru a začali postupně mít převahu i šance. Ve 27. minutě po levé straně za- táhl míč Kučera, nacentroval do vápna a  Mydlo hlavičkou srovnal. Domácí dále tlačili a přišla od- měna. Štreit zatáhl míč do vápna, byl faulován a nařízenou penaltu proměnil Křiva. Ve druhé půli už fotbal trošku trpěl a domácí výhru uhájili. 19. kolo LUHAČOVICE – VIGANTICE 4:1 (2:1) Luhačovice jdou stále aktivněji za svojí záchranou v soutěži a bra- li doma tři body. Jedinou branku Modré hvězdy dal těsně před pře- stávkou Štreit, jenž snižoval na 1:2 z pohledu Vigantic. Ve druhém po- ločase byli prvních patnáct minut lepší hosté, ale všechno rozhodla třetí branka domácích, kterou dali až po hodině hry. Od té doby již byli domácí jasně lepší a přidali i čtvrtý gól. KELČ – ROŽNOV P. R. 0:2 (0:1) První šanci měli domácí, ale Michut potvrdil fazonu a Škařupu vychytal. První branku zápasu dal hostující Rezdar, jenž v posledních kolech zdatně nahrazuje zraněného kanonýra Maléře. Domácí pak měli další šanci, ale Michut nedopřál ra- dost ani Vinklárovi. Aktivnější byli stále favorizovaní hosté, kteří si pak ve druhé půli svoje tři body jistili, když se Kelč dorazila vlastním gó- lem. Rezdar pak neproměnil další velkou šanci, ale to už nemuselo Rožnovany mrzet. Pořadí krajského přeboru: 1. FK Vsetín 46 bodů, 2. Holešov 42, 3. Boršice 42, 4. Rožnov 36, … 9. Vi- gantice 24. Rožnov pod Radhoštěm bude o  nadcházejícím prvomájovém ví- kendu hostit mistrovství Zlínského kraje ve stolním fotbale. Šampio- nát, který organizuje FoosForLife Team, z. s., začne ve Společenském domě v sobotu 2. května. Sál Společenského domu se otevře v 9 hodin, registrovat se budou hráči od 9.30 do 10 hodin, samotný turnaj jednotlivců pak odstartuje v  10.15 hodin. Ve 14 hodin začíná registrace do turnaje dvojic A a B, který bude vrcholit kolem 19. hodiny. Poté už bude na řadě poslední bod, a to turnaj lo- sovaných dvojic. Ten začne kolem 19.30 hodin a  konec je plánován přibližně ve 22.30 hodin. „Tuto skvělou sportovní akci zce- la zaštituje pan senátor Parlamentu České republiky Ivo Valenta, který bude zároveň hostem tohoto mist- rovství. Předpokládaná turnajová účast je okolo 115 účastníků pře- vážně ve věku 14–19 let,“ předsta- vuje šampionát ve stolním fotbale jeden z pořadatelů z  FoosForLife Teamu Radek Drda. (ran) třetím místě v dvojicích do 19  let skončil Jan Žanta s Vojtěchem Holubem. Další bronz získal repre- zentační výběr do 19 let v sestavě Jan Žanta, Vojtěch Holub a Michal Krumpoch, pod vedením trenéra Radka Drdy ve velké konkurenci těsně prohráli pouze proti silné Francii. Vojtěch Holub ve stejné vě- kové kategorii se umístil na pátém místě, kdy prohrál až s pozdějším mistrem světa z Německa. (ran) Velkého úspěchu dosáhli na nedávném mistrovství svě- ta ve stolním fotbale mladí sportovci z Rožnova pod Radhoštěm, kteří se velkou měrou zasloužili o historické úspěchy české reprezenta- ce v tomto neobvyklém a za- jímavém sportovním odvětví. Rožnované uspěli na mistrovství světa Reprezentanti Jan Žanta, Vojtěch Holub a Michal Krumpoch pod vedením trenéra Radka Drdy získali v Turíně skvělý bronz. Foto: FoosForLife team Šampionát ve stolním fotbálku POZVÁNKA

http://www.floowie.com/cs/cti/spektrum-9-2015/