TRAVELprofi 07-0817http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-07-0817/

XXII. ročník, 7-8/2017 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska Není koruna jako koruna str. 17 Nejkrásnější kus Drahanské vrchoviny str. 18-19 Aktivní podzim v Jeseníkách str. 21 Litoměřice hravé i poučné str. 7 Merhované Domažlicko str. 10-11 Více na stran 9. Více n Více n Objevte kouzlo souznní jedinených kulturních a pírodních památek. Chrudim 2017 PAMÁTKY A PÍRODA

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-07-0817/

Příjemné ubytování v Ostravě-Vítkovicích HOTEL VERONIKA, Mírové náměstí 3d/519, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: +420 596 664 001, e-mail: recepce@hotelveronika.cz www.hotelveronika.cz OSTRAVA

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-07-0817/

7-8/2017 3 Chrudim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Hotel Veronika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Kdo se v tom má k čertu vyznat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Óda na přátelství a spolupráci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 Českého středohoří – bez novinek to nejde . . . . . . . . . . . . . . 6 Litoměřice hravé i poučné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Dolním Poohřím na kole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Chrudim – Dny evropského dědictví 2017. . . . . . . . . . . . . . . . 9 Merhované Domažlicko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11 Nové vize Středočeské centrály cestovního ruchu . . . . . . . 12 Holiday World byl, je a hlavně bude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Poznávejte naše regiony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15 Vydejte se s námi po Svitavách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Není koruna jako koruna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Nejkrásnější kus Drahanské vrchoviny . . . . . . . . . . . . . . 18-19 Olomouc v květinovém hávu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Aktivní podzim v Jeseníkách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Okolo Frýdku cestička . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Černá louka a Slezskoostravský hrad zvou . . . . . . . . . . . . . 23 GO na Regiontour 2018! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25 Bitva jak má být a Žižka opět nechyběl . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Powiat Ostróda – kraj plný zážitků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Holiday World 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 TRAVEL profi – časopis pro cestovní ruch, Šéfredaktorka: Eva Kovářová, Ediční rada a spolupracovníci redakce: Tereza Šťastná, Bc. Pavla Kovářová, Jan Šťastný, Mgr. Marie Kysilková, Bořek Homola, PhDr. Laco Kučera, Vydavatelství: Eva Kovářová – TRAVEL profi, Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4, vedení redakce – tel.: +420 608 032 397, 602 316 800, travel-profi@volny.cz, www.travel-profi.cz, DTP a tisk: Ivan Vopelák – polygrafická výroba, Starý Kolín. Distribuce: SEND Předplatné spol. s r.o., Praha MK ČR E 5591, ISSN 1211-2798. TRAVEL profi vychází 6 krát ročně. Za podklady reportáží a inzerátů odpovídá autor či zadavatel. Přebírání informací a zpráv je možné pouze se souhlasem vydavatele! Konec prázdnin jistě nebude znamenat konec turistické sezony. Dávno jsou pryč doby celozávodních dovolených nebo „Andělů na horách“ a jinak řízených časů organizovaného odpočinku. Dnes se jezdí na dovolenou kratší a víckrát. Tatry jsou málo exotické, a jak ukazoval vývoj záj- mu turistické veřejnosti v posledních sko- ro třech dekádách, „lid český obyčej- ný turistický“ se vydal za tím správným turistickým konzumem ke všem mořím a oceánům, na vrcholky velehor nebo do vzdálených divočin. Staré pořekadlo praví, že žádné stro- my nerostou do nebe, tedy ani ty turis- tické. Veřejně dostupné zdroje nedávno pustily do světa několik informací, které stojí za povšimnutí. Barcelona, Benátky, Řím, ale také Dubrovník, Mallorca, San Sebastian a možná i další města, respek- tive jejich obyvatelé, jsou už z návalů tu- ristů ze všech končin poněkud rozladěni. Dokonce do té míry, že svoji nevoli nad davy turistů, kteří zaplňují ulice a historic- ká náměstí, popřípadě přilehlé přírodní lokality, dávají otevřeně a hlasitě najevo. Ba i radnice jmenovaných měst začaly uvažovat o mechanizmech, jimiž by bylo možné turistické tsunami regulovat. Jak napsal britský The Guardian, zrodila se „fobie z turizmu“. Nevíme, jak je intenziv- ní, ale kdo se v posledních týdnech po- kusil projít se v Praze „Husovkou“ nebo po Karlově mostě, může mít jakous takous představu. Projít se sice dá, ale pro nor- mální život – nic moc. Na situaci už rea- goval i generální tajemník Světové turis- tické organizace (WTO) Taleb Rifai slovy, že se jedná o opravdový problém, který by se měl řešit vážným způsobem. Lze se tedy domnívat, že se jedná o problém nejen reálný, ale i skutečně závažný. Nemíním řešit, jak prospěšný je tu- rizmus, kolik přináší do státních kas a soukromých kapes. Spíš se divím všem, kdo vyrazili za odpočinkem někam do atraktivní ciziny, že se rozhodli relaxovat uprostřed „babylonského“ davu, nasklá- dáni na rozpálených plážích jeden ved- le druhého jako herinci v krabičce, když předtím a potom prožili i desítky hodin v „mikrovlnce“ vlastního auta někde na zacpané dálnici. Jak odpočatí nebo na- bití novou pozitivní energií se pak vrací domů, je otázkou. Přitom, i přes jakési informace pochá- zející ze zdrojů Světového ekonomického fóra, které v žebříčku konkurenceschop- nosti zemí v cestovním ruchu Českou republiku hodnotí ne až tolik lichotivě, nedám na naše Čechy, Moravu a Slesko dopustit. Nechme stranou místa, která už i u nás možná začínají být na hraně technického zvládnutí počtů lidí prochá- zejících úzkou uličkou někde pod hra- dem. Všímejme si toho krásného zbytku. Ne, že bychom Železné hory, pahorka- tiny na Plzeňsku, středočeské roviny či Pomoraví nebo Poodří museli nutně ne- chat kolabovat pod kolonami autokarů s cizokrajnou klientelou a následně pod hromadami plastových odpadků. To zvlá- dáme k naší škodě dostatečně vlastními silami. Ale hleďme si domácích turistic- kých hodnot, zelených luk, lesů a nako- nec i těch docela milých českých dešťů, jejichž šumění zdaleka předčí i ty nej- krásnější koncerty cikád nebo mořského příboje. Hlavně ale nedopusťme, abychom se chtěli přidat k protestujícím obyvate- lům Benátek nebo Říma, abychom na- konec nechtěli zpoplatnit koupel v ryb- níce, abychom nemuseli posilovat noční hlídky třeba v Moravských Budějovicích nebo Kravařích, či se skrývat za nic neří- kající vyjádření WTO, podle které je tře- ba turistům vysvětlovat, aby navštěvovali jiná místa než centra historických měst, prodlužovat sezonu a hlavně reagovat na potřeby místních obyvatel. Ulevme velkým turistickým centrům tím, že je nenavští- víme, pomozme našim vlastním turistic- kým cílům, kde můžeme dobře užít svých peněz a přitom si opravdu odpočinout. Závěrem – můžete se mnou souhlasit i nesouhlasit. Svůj názor nevnucuji, jen bych vás rád vyprovokoval k malému za- myšlení. Laco Kučera Spojte se s TRAVEL profi na facebooku Kdo se v tom má k čertu vyznat?

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-07-0817/

Zdá se vám úvod trochu patetický, nad- nesený nebo nevěrohodný? Prosím. Pa- tetický trochu ano. Ale nadnesený, to ne! A nevěrohodný? Naprosto ne! Hned vysvětlím, podám konkrétní dů- kazy. Už jsou to čtyři roky, co představitelé Ústeckého kraje a Powiatu Ostróda po- depsali smlouvu o spolupráci. Čtyři roky naplněné prací bez velkých formalit, celou sérií jednání o konkrétních oborech vzá- jemné spolupráce a podpory, výměnami oficiálních a především pracovních dele- gací a hlavně prezentacemi na veletrzích a přípravami dalších praktických kroků. Pravda – takhle stručný výčet je trochu suchý. Ale co všechno se za ním skrývá? I když jsme o mnohém již psali, malá rekapitulace neuškodí. Jen pár měsíců po podpisu smlouvy bylo jasné, že cestovní ruch a vzájemné poznávání turistických možností obou regionů se stanou jedním z nosných programů první fáze spolu- práce. Polští partneři navštívili postupně všechny destinace Ústeckého kraje, po- znali je v létě i v zimě, viděli vinice, Labe, České Švýcarsko, Litoměřice i zasněžené Krušné hory, ochutnali vína ze Žernosek i Třebívlic, zamilovali si skvělá česká pi- va chmelená pravým žateckým červeňá- kem. Na druhé straně se prakticky všich- ni pracovníci oddělení cestovního ruchu a další zástupci Krajského úřadu Ústec- kého kraje postupně vystřídali v dele- gacích pobývajících nejméně dvakrát do roka v Ostródě a na mnoha atraktivních místech powiatu ostródského. Samostatnou kapitolou spolupráce se staly první návštěvy ředitelů a učitelů středních odborných škol se zaměřením na cestovní ruch a související obory. Úvod- ní návštěvy se brzy změnily v pracovní setkání a krátce na to byly podepsány první dohody o spolupráci a studentských výměnách. Dnes jsou už realizovány spo- lečné projekty z evropských fondů. V současné době též obě strany velice vážně pracují na hledání vhodných pod- nikatelských subjektů působících v ces- tovním ruchu, hotelnictví, gastronomii a dalších oborech, které by dokázaly najít společnou řeč. Kromě toho všeho se veletržní expozi- ce obou partnerů rychle staly společným prezentačním prostorem na významných veletrzích cestovního ruchu a služeb. Jis- tě je znáte a setkali jste se s nimi v Praze na Holiday World, v Drážďanech, v Kato- vicích a samozřejmě i na veletrzích v sa- motné Ostródě. Lze celkem reálně před- pokládat, že není daleko doba, kdy se společně objeví i na dalších veletržních akcích v České republice. Kdekoliv a kdy- koliv, společně a každý sám za sebe bu- dili zaslouženou pozornost a zájem. Což se nakonec nemohlo neodrazit i v po- stupném nárůstu turistů, kteří začínají rok za rokem migrovat mezi powiatem Ostró- da, respektive vojvodstvím Warmia-Mazu- ry a destinacemi Ústeckého kraje. Počty návštěvníků celkem jasně hovořily ve pro- spěch dalšího promyšleného postupu. Bylo tedy jen otázkou času, kdy a kdo se ujme další praktické role. Netrvalo dlouho a stalo se. Letos v polovině čer- vence došlo k události, která si zasluhuje podrobnější pozornost. Mnozí jistě víte, že pro Poláky hraje historie vlastního národa významnou roli. Jsou hrdí na všechno, čím se ve svých složitých dějinách dokázali nepodvolit tlakům politickým i okupačním. Zná to každý, kdo se kdy měl možnost zúčastnit některé z akcí, jež připomínají význam- né historické události. Jednou z těch, kte- rou bychom mohli ozdobit hned několika „nej“, je rekonstrukce bitvy u Grunwaldu z roku 1410. Po celou dobu spolupráce Ústeckého kraje a Powiatu Ostróda jsme byli při všech návštěvách a kontaktech přímo „u zdroje“. Stejně tak i letos. Po čty- ři dny jsme měli příležitost zaznamenávat, jak úžasně se může partnerská spolu- práce rozvinout, dokážou-li její aktéři pře- kročit pomyslnou hranici formálně úřed- nickou a stanou se opravdovými partnery a přáteli. Pak se mnoho aktivit, dříve nebo jinde jen těžko myslitelných, stává snadno rea- lizovatelnými. Je úplně jedno, z jaké strany přišel nápad postavit skutečný turistický most mezi Ústeckým krajem a Powiatem Ostróda, důležité je, že nápad se zrodil a našel svoji konkrétní podobu ve formě nového dokumentu, nové Smlouvy o spo- lupráci, kterou podepsali ředitel Desti- nační agentury České středohoří Lu- děk Jirman a ředitel Západomazurské Lokální Organizace Turistické /ZLOT/ Grzegorz Wojciechowski. Opravdu skvě- lou kulisou slavnostního ceremoniálu kon- 4 7-8/2017 ÓDA NA PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCI Hudbu skládat neumím, jsem jen „člověk slova“. Velká Óda na radost už slouží jako hymna Evropské unie, ale třeba menší Óda na přátelství by se hodila. Když pro nic jiného, tedy alespoň jako oslava srdečných vztahů a spolupráce mezi Ústeckým krajem a Powiatem Ostróda z kraje tisíců jezer, z Warmie-Mazur.

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-07-0817/

trasignace dokumentů se stal rozměrný a dokonale vybavený VIP stan Powiatu Ostróda nabízející ten nejlepší výhled na celé bojiště, kde se pomalu řadily rytíř- ské šiky pod prapory Polsko-litevské ali- ance proti útvarům řádu německých rytířů – jako v roce 1410. Svědky, kmotry, ne- bo chcete-li VIP garanty nové smlouvy, se stali hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a starosta Powiatu Ostróda Andrzej Wiczkowski. Upřímné stisky rukou na závěr jsou více než planý slib. Jsou závazkem, jehož základy už pevně stojí. Podpis je podpis a práce na realizaci jednotlivých bodů smlouvy, to je věc dru- há. Mnohdy se stává, že i opomíjená. Ne však v tomto případě! Ještě neoschnul in- koust na listech smlouvy, ještě nedozněly poslední kakofonie legendární bitvy a už se rodily první obrysy spolupráce, první plány a časové osy jednotlivých kroků, které jednoznačně budou směřovat k to- mu, aby mezi Ústeckým krajem a po- wiatem Ostróda co nejdříve začaly bráz- dit jízdní pruhy nových polských a snad i českých dálnic autobusy plné turistů. To prosím není chiméra. To je předsevzetí a jasné rozhodnutí dokázat, že platí stará pravda: Když se chce, tak to jde. A ono se chce! Ústecký kraj a České středoho- ří se tedy stanou „první krajskou vlaštov- kou“, jež dokázala posunout spolupráci se zahraničními partnery zase o další a pěkně vysoký schod výš. Než jsme z powiatu ostródského odje- li, vedli se dlouhé diskuze o zájmech pol- ských turistů, zda raději památky, nebo přírodu, sport, či společenské akce a na- opak, co by nejvíce mohlo zajímat Čechy v kraji jezer a kanálů – jachting, nebo cyk- loturistika? Vzešly desítky otázek, na něž je složité jednoznačně odpovědět, dokud se to nevyzkouší. I tak to nebude úplně jednoduché a snadné. Prosadit se na trhu s novými nápady často nese mnohá úska- lí. Ale jak ukazují zkušenosti v Ústeckém kraji, nic není nemožné. Polští turisté krok za krokem poznávají nádheru Českého Švýcarska, kouzla a památky Dolního Po- ohří, poezii i adrenalin zimních Krušných hor a v neposlední řadě půvaby České- ho středohoří. Teď už půjde jen o to, najít správné informační kanály a dát o sobě vědět na správných místech, při správ- ných příležitostech a dostatečně razant- ním, inteligentním, poutavým a esteticky hodnotným způsobem, v první řadě však přesvědčivě. Dnes už Ústecký kraj a jeho destina- ce nemusí vést přesvědčovací kampaně. Český a stále častěji i polský turista už objevil kraj, který si i přes neblahé dědic- tví uplynulých desetiletí dokázal uchovat tolik přírodních lokalit, památek, až se tají dech. Kraj, kde se rok za rokem rodí nové hotely, rekreační rezorty, kde jsou zaklá- dány nové vinice, od města k vesnici ve- dou nové cyklostezky, na horách každou zimu ožívají lyžařské magistrály a sjez- dovky se snow parky. Pravda, ono se nic neudělá samo. Vždy je potřeba tým lidí, kteří mají dost fantazie, aby dokázali vymyslet nové věci, k tomu pořádnou dávku chuti pracovat a nevzdávat se při prvních nezdarech, ochotu vést debaty mezi sebou i s part- nery. O tom bychom mohli popsat ještě pěkně dlouhou řadu stránek. Ale mnohem lepší bude, když se o pravdivosti našich vět přesvědčíte sami. Léto nekončí, a to babí bude pro všechny z nás plné výzev, kam na víkend. Odpověď je nasnadě. Do Ústeckého kraje, do Dolního Poohří, Kruš- ných hor, Českého Švýcarska a České- ho středohoří. Více tipů na zajímavá turistická mís- ta, výlety a akce v Ústeckém kraji na- jdete na www.branadocech.cz Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv Ústeckého kraje a TP

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-07-0817/

„Bez novinek to nejde“, uvedl svoji kra- tičkou řeč Luděk Jirman. „Chceme-li zaujmout, musíme každý rok přijít s ně- čím novým. Doba velkých a finančně náročných projektů pomalu končí a je třeba se vydat na cesty praxe. Jedny musí vést do zahraničí, kde nám kynou nové možnosti co nejrychlejšího zpro- dukování a prodeje našich produktů, druhé vedou naším domácím prostře- dím. Chceme u nás přivítat hrdé Jiho- čechy, vinaře z jižní Moravy i morav- ské Slezany, cyklisty z Vysočiny nebo ly- žaře z hor Jizerských či Krkonoš. Všem máme co nabídnout. Právě proto jsme letos přišli s několika novinkami…“ Nový prohlídkový okruh v Roudnici nad Labem Propojit do prohlídkového okruhu komna- ty barokního zámku se základy původní- ho románského hradu z dvanáctého století bylo dávným snem. Turisté začnou svoji anabázi za historií u Vinného pavilonu Lobkowiczkého zámeckého vinařství na spodním okraji Karlova náměstí v Roud- nici nad Labem. Až do konce srpna je okruh otevřen od úterý do neděle od 10 do 17 hodin. Prohlídky začínají v každou celou hodinu. Všechny příchozí zavedou do „hladomorny“ v dolní části hradu, kde si pěkně posedí. Oproti běžným zvyklos- tem se jim zde však dostane ochutnávky vína a pak se vydají tajnou chodbou do části horní a následně vstoupí do zámku. Cestou se dozví nemálo o historii obou staveb, ale také o celém městě Roudnici nad Labem a jeho okolí. Očekává se i ak- tivní zájem o historii vinařství pod Řípem a v celém Podřipsku. Informace a termíny prohlídek lze zjistit na www.vyletnarip.cz. Na kole z Litoměřic do Roudnice nad Labem a zpět Letos v červnu otevřeli alternativu k po- pulární Labské stezce. Vede ze staroslav- ných Litoměřic přes Terezín do Roudnice nad Labem. Věříme, že není třeba zvláště podrobně popisovat, co všechno na tra- se s označením 2A turisté uvidí. V nové nabídce se objevuje i cyklotrasa č. 3102 z Roudnice nad Labem do Vesce a Rovného (Krabčic) i na parkoviště pod horou Říp. Obě uvedené trasy jsou pro- pojeny s Labskou stezkou, a tak se dá očekávat, že podstatná část cyklistů ne- odolá a vydá se i do dalších míst, kde lze spojit příjemné s ještě příjemnějším – ať už s výstupem na Říp nebo s prohlídkou roudnického zámku či přiměřeným koš- tem roudnického nebo žernoseckého ví- na. Další možností jak se dostat k Řípu je trasa Ledčice – Mnetěš – hora Říp. Nového vyznačení se dočkala také tra- sa spojující obec Slatina pod Hazm- burkem s rozcestím pod Hazmburkem jako další přípojná pěší trasa k význam- nému turistickému cíli – k hradu Hazmbur- ku či stezka spojující Litoměřice, horní nádraží s Terezínem a Bohušovicemi nad Ohří, kde končí. Cesta vede mimo jiné přes Jiráskovy sady, dále přes Tyršův most v Litoměřicích a podél řeky Ohře do Terezína. Zde se naskytuje příležitost nav- štívit mimo jiné Retranchement 5. A kdo bude mít zájem, jistě přivítá možnost zhlédnout kus nádherného Čes- kého středohoří i z ptačí perspektivy. Sportovní letiště v Roudnici nad Labem nabízí překrásné vyhlídkové lety, které pořídíte i jako dárkový poukaz pro známé nebo obchodní partnery a přijdete-li létá- ní na chuť, přihlaste se do pilotního kurzu. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv DA České středohoří 6 7-8/2017 Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice tel.: +420 412 871 140 – 141, 601 595 009, e-mail: info@ceskestredohori.info www.ceskestredohori.info ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ BEZ NOVINEK TO NEJDE Měli jsme před pár týdny unikátní možnost být opět při tom, když se na místě historické bitvy u Grunwaldu v powiatu ostródském podepisovala další hodnotná smlouva o spolupráci mezi Destinační agenturou České středohoří a organizací Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna /ZLOT/. Podrobnější repor- táž najdete na dalších stránkách. Byla to příležitost, kdy jsme od ředitele Destinač- ní agentury České středohoří Luďka Jirmana získali další informace o novinkách, které si můžete užít ještě letos koncem léta, po celý podzim a jistě i v zimě. Litoměřice Terezín – nové značení Románský hrad – Roudnice nad Labem Zámek – Roudnice nad Labem

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-07-0817/

7-8/2017 7 Okruh církevní památky Okruh, jenž můžete absolvovat až do 17. září, letos nezapomíná ani na dětské turisty a nabízí návštěvu celkem šesti objektů – Katedrály svatého Štěpána, kostela Zvěstování Panny Marie, kos- tela Všech Svatých, kostela svatého Jakuba a naprosto nepřehlédnutelné vy- hlídky Kalich, která zdobí střechu histo- rické radnice. Na závěr putování po již tak dost zajímavém okruhu pak můžete strávit hodinu i déle při prohlídce expo- zice Diecézního muzea. Jedna věc je výběr cílů na okruhu, dru- hou věcí je, jak zaujmout nejen dospělé turisty, ale především jejich dětský do- provod. Právě pro ně byl vytvořen „pra- covní list“. Pomocníky předškolákům a žákům prvního stupně základních škol při zvládání jednotlivých úkolů se stanou svatý Štěpán a svatá Zdislava. Úkoly, které je čekají v každém z navštívených zastavení, jsou zvládnutelné, a navíc v so- bě mají zakomponovaný prvek hravosti i nenásilného poučení. Pro návštěvníky, kteří se cestou po okruhu zapojí „do práce“, je stanoveno jednotné vstupné dvacet korun do každé památky. Vstupenku lze zakoupit v kaž- dém z uvedených míst, nebo předem v podobě voucheru za sto dvacet korun pro dospělé a šedesát pro děti. Kdo ab- solvuje a splní zadané úkoly alespoň na polovině okruhu a bude se umět prokázat nejméně třemi razítky, obdrží zdarma malé občerstvení – dospělí si mohou dát pivo, děti raději limonádu k hlavnímu jídlu v biskupském pivovaru U svatého Štěpána, nebo vynikající kávu ve Fér Kafe v hodnotě do padesáti korun. Rolí průvodců památkami na okruhu se ujali studenti Filozofické fakulty Uni- verzity Karlovy v Praze. Více informací najdete na: www.ceskestredohori.info/okruh- cirkevni-pamatky. Barokní Litoměřice Letošní „Rok baroka” nemohlo královské město Litoměřice nechat bez povšimnu- tí. Právě zde zanechala epocha krásných dámských šatů a rozverně nadýchaných tvarů v architektuře hluboké a nesmaza- telné stopy. Nechejte se vtáhnout do doby, kdy i hudba byla košatá. Připojte se do malé- ho průvodu za některou z barokních postav, do kterých se převtělili průvod- ci a navštivte místa, kde se sami pře- svědčíte o pravdivosti slov z písně Jana Wericha a Jiřího Voskovce – „...ono to baroko není špatný pro oko...” Litoměři- ce se vám zjeví v další nezapomenutelné dimenzi. Získáte tak, dospělí za sto a děti za padesát korun, zážitek, jehož skutečná hodnota je mnohonásobně vyšší. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: Josef Pospíchal LITOMĚŘICE HRAVÉ I POUČNÉ Připravit dostatečně zajímavý a poutavý program pro letní pobyt ve městě není nijak snadný úkol. Ale není ani neřešitelný. Jak opět dokazuje město Litoměřice. Pro letošní léto a kousek podzimu připravila Destinační agentura České středohoří ve spolupráci se správci jednotlivých památek, Centrem cestovního ruchu Litoměřice a za podpory Biskupství litoměřického poučně zábavný prohlídkový okruh po církevních památkách. Není divu, vždyť Litoměřice jsou městem s dlouhou historií, která v našich zeměpisných šířkách byla vždy úzce spjata právě se životem církve. Siluety významných staveb zdobí panorama města po staletí a většinu z nich nelze přehlédnout, ať už se k Litoměřicím blížíte z kterékoliv strany. Centrum cestovního ruchu Litoměřice, informační centrum, Mírové náměstí 16/8a tel.: +420 416 916 440, e-mail: info@litomerice-info.cz, skype: infoltm, www.litomerice-info.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-07-0817/

I když jsou dnes některé její úseky zatím jen vytyčené na mapách, nemusíte če- kat, až bude její komplexní technická po- doba dokončena. Už nyní můžete jezdit krajinou, jejíž půvaby stojí za pozornost a někdy i za objevitelské výpravy. Kdo by se striktně držel naznačených tras popisovaných jako cyklostezka Ohře, čeká jej na území Ústeckého kraje a turis- tického regionu spravovaného Destinační agenturou Dolní Poohří celkem 137 kilo- metrů. Ale to zdaleka není konečný počet kilometrů, které tu můžete najezdit. Na cestách od hranice s Karlovarským kra- jem, od lázeňského města Klášterec nad Ohří přes Kadaň, Žatec, Postoloprty, Lou- ny až do starobylých Litoměřic můžete prožít nejednu zajímavou epizodu. Ať už to bude zastávka v zámeckých sálech s porcelánem v Klášterci, projížďka na atraktivní kadaňské cyklostezce s částí zavěšenou na skále, návštěva v žateckém Chrámu Chmele a Piva nebo odpočinek v Postoloprtech pod radnicí připomínající tudorovskou gotiku. Louny vás zdrží pro- hlídkou městského jádra s nádhernými hradbami a gotickým chrámem a Litomě- řice? To je turistická kapitola sama pro sebe. Leč cyklostezka Ohře bude – a vlast- ně už trochu je – páteřní. Plní tedy roli jakési osy napříč celým Dolním Poohřím. Na ni navazuje celá síť dalších odboček a spojnic, které byste neměli nechat ležet ladem. Odbočujte, křižujte krajem na se- ver i na jih a objevujte. Třeba zámek, který jste ještě nenavštívili, nebo zříceninu hra- du Egerberg (Lestkov), ze které se vám odkryjí fantastické výhledy na Klášterec nad Ohří, vzdálené hřebeny Krušných hor i na sousední hrad Šumnou (Šumburk). Jak vidíte, další cíl se nabízí sám. Na jeho nádvoří si dokonce můžete rozdělat oheň a opéct špekáček, popřípadě zde rozbít stan a přenocovat – kde jinde se vám to podaří? Pokud by vám ani to nestačilo, najděte si na cyklomapách vyhlídku Ra- šovické skály. Vyšplhejte na jejich ploši- nu a nebude se vám chtít z Dolního Pooh- ří odjíždět. Ale stále ještě máte mnoho k vidění a prožití před sebou. Z Kadaně jeďte k vod- ní hladině nádrže Nechranice – podzim nepodzim, hurá do vody. Že bude chlad- nější? Nevadí. Další kilometry vás zahře- jí. Nebo se vraťte do Kadaně, zůstaňte celý den a přenocujte. Žatec a košty piva ze zdejšího pivovaru si nechejte zase na další den. Posilněni skvělým mokem – ale opatrně, i na cyklostezkách se mohou objevit strážci zákona – se vypravte do nejkrásnějších partií řeky a proplétejte se kolem jejích nádherných, zelených, místy hustě zarostlých meandrů Ohře. Že to není úplně pohodlné? No prosím. Pokud chcete pohodlí a servis s mnoha hvězda- mi, musíte jinam. Dolní Poohří sice také nabízí možnosti velice kvalitního ubytová- ní, pohodu, dobrou kuchyni, a dokonce i stále častěji krajové speciality, ale pořád je to region především skutečně turis- tický, vyzývající k poznání na vlastní oči, kůži, svaly a uši. Je to region opravdu pří- rodní, a tudíž některá svoje tajemství a hlavně ty nejkrásnější partie nenabízí za- darmo. Musíte si je zasloužit. Pak je obje- víte v jejich nezkreslené nádheře a lehce divoké podobě – zejména začátkem pod- zimu, v babím létě. Speciální doporučení na závěr. Zkuste projet Dolním Poohřím i na kánoi nebo raftu. Laco Kučera Foto: archiv DA Dolní Poohří a TP 8 7-8/2017 Srpen ještě neskončil, čeká nás jistě krásné babí léto, které v našich země- pisných šířkách je rok od roku delší, teplejší a příjemnější. Za pár dní si jistě všimnete, jak se kolem korun stromů začne tetelit zvláštní chvění, neklamná předzvěst podzimního barevného hýře- ní. Přicházejí dny a týdny jako stvořené pro dlouhé cyklistické výlety do Dolní- ho Poohří, na stezky a trasy kolem řeky Ohře, po cestách, které se brzy stanou součástí budované cyklostezky Ohře. DOLNÍM POOHŘÍM NA KOLE Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s., nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec tel.: +420 731 086 714, e-mail: dolnipoohri@seznam.cz, info@dolnipoohri.eu skype: dolnipoohri1, www.dolnipoohri.eu Rašovické skály (foto: Wikipedia) Cyklostezka - Kadaň Zámek - Klášterec nad Ohří Hrad Egerberg - Lestkov (foto: Wikipedia) Žatec

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-07-0817/

O Dnech evropského dědictví jsme slyšeli, nebo je někde proží- vali už mnohokrát. Jejich základ byl postaven kdysi v roce 1984 ve Francii. Jak šel čas, staly se aktivitou Rady Evropy a Evrop- ské komise a dnes jsou pevnou součástí společenských aktivit desítek měst po celé Evropě. A letos také ve městě Chrudimi, kterému se dostalo cti stát se pořadatelem a organizátorem Ná- rodního zahájení Dnů evropského dědictví. Tedy akce, která svým způsobem odstartuje celý seriál krásných a zajímavých programů po celé republice. Chcete-li se letos stát účastníkem v samém centru, tedy v mís- tech, na něž bude zaměřen nejeden objektiv televizních kamer nejen českých, ale i evropských televizních stanic, přijeďte od 8. do 10. září 2017 do Chrudimi. Prožijete zde víkend, na který budete buď dlouho vzpomínat, ale spíše vás do Chrudimi a na Chrudimsko zážitky z Národního zahájení Dnů evropského dě- dictví dovedou opakovaně. Už jen zahajovací akce Slavnostní kon- cert Chrudimské komorní filharmonie na náměstí U Vodárny bude mimořádnou udá- lostí. Mimochodem, věděli jste, že Chrudim má vlastní filharmonii, byť komorní? Od šesté večerní prožijete celou hodinu v zajetí hudby, abyste už patnáct minut po doznění pos- ledních tónů zvedli hlavy k obloze, která se rozzáří velkolepou ohňovou show. Poté se ještě přesuňte do Klášterních zahrad, kde vám od 20 hodin zahraje skupina Tomáš Kočko & Orchestr. Nejezděte domů, zůstaňte v Chrudimi. V sobo- tu 9. září se už od rána nezastavíte. Úderem desáté hodiny vy- pukne slavnostní zahajovací ceremoniál na Resselově náměstí a pak – kam dříve? Do muzeí a galerií? Na některý ze zajíma- vých workshopů, třeba jak se dělají odlitky barokních soch, nebo loutky? Ty najdete v Muzeu loutkářských kultur. Či snad do pří- rody a za čistou vodou do Národního geoparku Železné hory, kde se naučíte, jak se odlévají vzorky zkamenělin? Mnozí si jistě vzpomenete na legendu o krvácejícím obrazu, o níž jsme psali před nedávnem. Víte, kde jej hledat? V pří- tmí a tichu kostela Nanebevzetí Panny Marie. Nebo chcete do Muzea barokních soch, či nahlédnout do kostela sv. Michaela? Ještě se stavte na chvíli do Chrudimské šatlavy nebo věznice v budově Okresního soudu a pak někam na oběd. Odpoledne nezapomeňte na výstavu Nositel tradic lidových řemesel na náměstí U Vodárny. Kde se které místo nachází, vám rádi pora- dí v informačním centru na Resselově náměstí, v budově staré radnice, v domě tak výrazném, že jej nelze přehlédnout. Co dál? Chrudimské obžínky, jarmark, vystoupení folklor- ních souborů, divadlo, loutková představení a hromady dobrot sladkých i slaných, kyselých i nahořklých – tedy vcelku dobrých. Stále ještě neodjíždějte. I v neděli v Chrudimi a okolí zažijete mnoho krásného. Například ranní mši s rozloučením s folklorní- mi soubory v kostele Nanebevzetí Panny Marie a pak výlet Za skutečnými zážitky na naučné stezce Horkami u Skutče. Po- zor – výlet je třeba si předem rezervovat v Turistickém informač- ním centru Chrudim. Je zdarma, ale svačinu si raději vezměte s sebou. Kdo nestihne výlet, je zván na Lesní slavnost na Čertově skalce. To je ten krásně rozvrkočený kámen pod rozhlednou Bára na Podhůře. Kompletní program najdete na www.pamatkyapriroda.cz, možnosti ubytování a další zajímavosti na www.navstevnik.cz. Laco Kučera, Pavla Kovářová, foto: archiv města Chrudim CHRUDIM DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2017 Péče o tradice byla, je a jistě i nadále bude jednou z nejdůležitějších podstat existence národa, společenství, státu, regionu a v neposlední řadě i rodiny. Tradice je pevnou vazbou žhavé současnosti na minulost a budoucnost. Není třeba žádného dlouhého hloubání nad tím, jak obrovský význam hraje kulturní, technické i společenské dědictví. Turistické informační centrum, Resselovo nám. 1, 537 01 Chrudim, tel.: +420 469 657 821, 773 993 333 e-mail: info@chrudim-city.cz, skype: navstevnik.cz, www.navstevnik.cz 7-8/2017 9

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-07-0817/

Ze všeho nejdříve malá, ale velevýznamná kulinářská exkurze. Merhování znamená tradiční zdobení chodských koláčů, jejichž těsto je prý třikrát za noc ručně, tedy va- řekou v míse propracované a nakynuté. Po vytvarování do kulatých placek přichá- zí na řadu merhování, na které se použí- vají samé vynikající dobroty – mletý mák, kvalitní tvaroh, povidla, domácí vejce, po- případě rozinky a mandle. Především ale fantazie daná předlouhou tradicí pravého chodského posvícení a slavné domažlické Vavřinecké pouti. Kdo neochutnal chodský posvícenský koláč, žije značně ochuzen. Stejně jako každý, kdo neslyšel troubení a vyvolávání domažlického ponocného. Není důležité, zda jste letos byli v Do- mažlicích na Chodských slavnostech. Pod- statné je, abyste do Domažlic, na Chod- sko, do Plzeňského kraje přijeli kdykoliv, hlavně pak opakovaně. Do města Domaž- lic vstupte krásnou Dolejší bránou po- stavenou v polovině 13. století a pak alou po 194 schodech na šestapadesát metrů vysokou věž arciděkanského kostela Na- rození Panny Marie. Na ochozu zkuste zjis- tit, kterým směrem je o téměř šedesát centimetrů vychýlená – z výšky přes pa- desát metrů nad náměstím byste to moh- li poznat. Pokud by vám výhledy z věže nestačily, račte na další, tentokrát hradní věž. Cestou zpět na pevnou zem nesmíte vynechat velice bohaté expozice Muzea Chodska. Jestli přemýšlíte, kam dál, dejte na naši malou radu. Vydejte se třeba na kole směr Újezd s Pamětní síní Jana Sladkého Koziny, kde se vám připomenou slavné chodské rebelie, ale také chodské kroje, nářadí, hospodářské potřeby a dozvíte se mnoho o zdejších zvycích a obyčejích. Jen o kou- sek dál, cestou k pomníku Jana Koziny se zastavte na vyhlídce pod kopcem Hrádek. Tam pořídíte nádherné fotografie. Jistě si přitom vzpomenete i na „Lomikara“, kte- rého právě Jan Kozina tak slavně pozval „do roka ha do dne na súd Boží“. Je- ho zámek stojí v Trhanově dodnes. Slou- ží však účelům mnohem sympatičtějším – škole v přírodě. To už ale budete toužit po odpočinku a osvěžení – kde jinde než na Babylonu u rybníka. Po svlažení v jeho chladnějších vodách si třeba troufnete i do Babylon- ského lomu, jehož skalní stěny jsou opa- třeny lezeckými cestami – máte s sebou lano a sedák? Pokud ne, raději se do žád- ného výstupu nepouštějte a zajděte se podívat na unikátní viklan, na Čertův ká- men. Proč čertův? Možná proto, že kdy- si, než jej při stavbě trati shodili z jeho usazení, se skutečně viklal a vydával dost MERHOVANÉ DOMAŽLICKO Chodsko, Domažlice, kroje, dudácká muzika, koláče. To jsou zřejmě nejtypičtější rysy, kterými by bylo možné charakterizo- vat nádherný region Plzeňského kraje, území hrdých Chodů, historických strážců hranice, ale také lidí v podstatě vstřícných, pohostinných a veselých. Kde jinde než v kraji dobrých lidí by mohla vzniknout tak krásná muzika a tak nádherné a chutné merhované koláče.

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-07-0817/

7-8/2017 11 strašidelné zvuky. Dnes je zpět na svém místě, ale už je úplně zticha. Nepokou- šejte se jej však znovu rozhýbat. Kdo ví, jestli čert nečeká na svoji další šanci. Chcete na závěr něco zajímavého? Vy- hledejte na železniční trati na okraji Pří- rodního parku Zelenov unikátní akvadukt nad kolejemi. Můžete se po něm projet i na kole podél vody proudící dřevěným ko- rytem. Nic podobného nikde jinde v Čes- ku nenajdete. Současná stavba je z roku 1984, kdy nahradila tu původní, kamen- nou. Tak, na první den na Domažlicku je to- ho dost. Zpátky do města. Už se stmívá a v deset večer se sejdeme na náměstí, kam důstojně vkráčí postava v dlouhém kabátě s lucernou a rohem – domažlický ponocný. Dobře poslouchejte, co vám na dobrou noc poradí. A zítra zase na další trasy Chodskem. Ráno vyrazte třeba na jihovýchod ke Smolovskému železničnímu mostu. Co že byste tam hledali? Inu krásu. Dvanáct oblouků se klene nad Smolovským údo- lím, aby po svých zádech nechaly supět vláčky plné turistů. Do nedalekého Mrá- kova sice vlak nejezdí, ale dva kilometry přece nejsou moc. Nic vám jméno obce Mrákov neříká? Tak se nechte pozvat do domku na návsi, který poskytl pohostin- nou střechu celé plejádě slavných osob- ností. Pobývala zde Božena Němcová, Palacký i s mladým Riegrem, Karel Jaro- mír Erben, Jindřich Šimon Baar, básník Antonín Klášterský a nakonec i spisovatel Jan Vrba – prý jen on jediný se zde necítil jako doma. Vstupte i vy. Už jste byli v Koutě? Ve kterém? V tom na Šumavě. A znáte zdejší pivo? Ne? Pak jste zváni na Koutskou dvanáctku. Posil- něni pokračujte ke vsi Podzámčí, ke zří- cenině hradu Rýzmberk. Z kdysi pyšné gotické stavby ze 13. století jsou dnes jen zbytky hradních zdí. V polovině 19. století k nim majitel Jan Filip Stadion v duchu dobového romantizmu nechal přistavět osmnáctimetrovou kamennou vyhlídkovou věž, z níž je vidět nejen do Domažlic, ale až k panoramatům Šumavy i Českého lesa. Víte, projít za jeden den několik starých hradů může být docela velkým zážitkem. Domažlicko je regionem, kde o takové nádherné pozůstatky někdejší rytířské slá- vy není nouze. Severně od Rýzmberka, na kopci vysokém 681 metrů stojí kamen- né torzo hradu Herštejn. Kdo jiný než slavný Bušek z Velhartic si mohl vybrat tak kouzelné místo pro své sídlo. Dodnes si lze udělat obrázek o jeho velikosti a odol- nosti podle síly kamenných zdí, podle do- chované obytné věže se střílnami a vstup- ní bránou v úrovni prvního patra. Pak už si stačí představit, zda právě zde nestál ten pověstný dubový stůl, u kterého seděl Bušek z Velhartic s Karlem IV., aby spolu vypili mnohou číši a zapěli si z plných plic – jak krásně napsal Jan Neruda. Leč ještě vás bude čekat pár kilomet- rů, než dorazíte zpátky do Domažlic. Jen pozor, abyste si nezvolili trasu přes Úboč, kolem Velké skály, pod zříceninou hradu Netřeb, přes Hradiště, Netřebice a Chras- tavice. To byste dojeli až za tmy, protože cestou by vás zlákalo zastavení u několika nádherných venkovských kapliček, jejichž drobné kouzlo a neotřelá krása dokážou naplnit další celodenní výpravu za krásami Domažlicka, respektive Chodska a vlastně celého Plzeňského kraje. Sami poznáte, jak je kraj Chodů nádherně merhovaný. Až si na konci léta budete chtít naplá- novat další zajímavý víkend nebo i delší dovolenou, pak pro vás máme ještě jedno doporučení, radu. Počkejte si na třídenní turistický veletrh ITEP Plzeň 2017 pořá- daný Plzeňským krajem v hale TJ Loko- motiva. Od čtvrtka 21. do soboty 23. zá- ří budete mít možnost si vybrat a naplá- novat ne jeden, ale hned několik víkendů a vandrování. A nejen v samotném Plzeň- ském kraji. Na veletrhu ITEP najdete přehlídku to- ho nejlepšího z celé České republiky, sou- sedního Německa, Slovenska a jak ukazují zkušenosti z posledních let, už si plzeňský ITEP našli i vystavovatelé z Chorvatska, Itálie a dalších koutů Evropy. Letošní ročník ITEPu, tentokrát s mot- tem „Bavíme se barokem“, je svým zamě- řením i doprovodnými programy připravo- ván k uspokojení nároků všech věkových skupin, zejména pak ale rodin s dětmi – malými i skoro dospělými. Přijeďte si vy- brat. www.itep-plzen.cz O Plzeňském kraji a všech jeho regio- nech včetně Chodska se více dozvíte na www.turisturaj.cz Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv Plzeňského kraje

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-07-0817/

12 7-8/2017 Středočeská centrála cestovního ruchu, tel.: +420 220 190 412, 734 416 590, nora.dolanska@sccr.cz, www.centralbohemia.cz NOVÉ VIZE STŘEDOČESKÉ CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU Trvalo to řádku let, než se ve Středočeském kraji zdařilo ustanovit novou turistickou destinační strukturu, Centrálu cestovního ruchu Středočeského kraje. Do jejího čela, na pozici ředitelky byla po výběrovém řízení jmenována dlou- holetá profesionálka Dr. Nora Dolanská. Její bohaté zku- šenosti v oboru cestovního ruchu a turistiky jsou jistou garancí, že nová organizace dokáže v co nejkratší době ze všech turistických atraktivit Středočeského kraje složit tak pestrou mozaiku, která zaujme jak domácí, tak zahraniční klientelu všech věkových kategorií a zájmů. Tak to vyply- nulo z rozhovoru, který vám právě přinášíme. Paní ředitelko, úvodem prosíme alespoň o pár vět o vašich plánech a záměrech, jakým směrem chcete novou destinač- ní centrálu orientovat. Středočeský kraj založil naši centrálu teprve nedávno, jsme asi nejmladší krajskou centrálou cestovního ruchu v republice. Nicméně turistický potenciál našeho kraje je úžasný. Na rozdíl od všech ostatních máme jednu velkou výhodu... nebo nevýho- du – uprostřed leží hlavní město Praha. Na jednu stranu bychom mohli považovat obyvatele Prahy za naše potenciální turisty, na druhé straně obrovské počty turistů míří do Prahy a už v ní prakticky zůstávají nebo pořádají jen jednodenní výlety do oko- lí. Jsme si plně vědomi všech úskalí, které Středočeský kraj má a s tímto vědomím jsme připravili tři základní teze. Za prvé lé- pe zviditelnit Středočeský kraj jako celek, za druhé prodloužit pobyt návštěvníků v kraji, tedy vymyslet produkty zaměřené na turistické aktivity, které náš kraj může nabídnout – ať už sportov- ní, kulturní nebo kongresové či dokonce gastronomické, popří- padě originální a jinde zatím neobvyklé. Otočit tedy situaci do stavu, kdy turisté budou hledat ubytování ve Středočeském kraji a do Prahy budou zajíždět na jednodenní výlet. Musí přijít na to, že je to vyjde levněji, bude to příjemnější, atraktivnější, veselejší a méně vyčerpávající. Třetí tezí je ukázat specifika Středočeské- ho kraje novým cílovým skupinám – tedy těm, kdo zatím náš kraj buď ignorovali, nebo se jim nedostávalo dostatečných informací. Kdy to všechno spustíte? Ono už to běží, jen musíme postupovat krok za krokem, kaž- dou aktivitu dobře promyslet a připravit. Pro příští rok chystáme několik stěžejních aktivit. Především velký sraz motorkářů Harley Davidson, který proběhne v Praze a na různých místech kraje. Dalším velkým podnikem, jejž budeme podporovat, je velký let- ní mezinárodní festival filmové hudby a multimédií, Soundtrack Poděbrady. Hlavním tématem roku však bude sté výročí založení Československa. K oslavám připravujeme trasu po kraji propo- jující místa spjatá právě se vznikem samostatného státu. Základní osnovu tedy máte pro nejbližší dobu jasnou. Jak plánujete spolupracovat s již existujícími organizacemi, kte- ré v kraji působí? Se všemi jsme připraveni spolupracovat a jistě se nechys- tám jejich práci nějak korigovat. Mají svoje zkušenosti a plány, počítají s dotacemi z kraje, o ty je také nepřipravíme, ale ráda bych dosáhla stavu, že se shodneme na základních strategic- kých záměrech. Do vztahu mezi nimi a krajem se nebudu plést. Ale chci, aby využili všech znalostí svého regionu a pomohli nám tvořit kvalitní a prodejné produkty. Paní ředitelko, otázek by byla ještě spousta, ale prostor máme omezený. Tak závěrem ještě alespoň pár slov o plá- nech účasti na veletrzích cestovního ruchu v Česku. To s tím dokonce souvisí. Plánujeme na veletrzích prezen- tovat celý Středočeský kraj. Určitě ne jeden nebo dva krajské regiony. Přitom ale naprosto neodmítám, naopak budu vítat je- jich aktivní účast v krajské expozici. Potřebujeme, aby se krajská expozice změnila v aktivního hráče. Chceme představit společně produkty, které se nebudou omezovat jen na část kraje – třeba vytipovat zámky, kde je možnost ubytování ve skutečných zá- meckých komnatách s historickým nábytkem a k tomu nabíd- nout program odpovídající kvality a atraktivnosti. Nebo „summer campy“ – to nejsou levné ubytovny – spíše jde o jistý druh po- bytů někde v kraji, které by využívaly kolektivy k bližšímu sezná- mení – třeba studentský inaugurační pobyt po přijetí na vysoké školy, team buildingy a podobně. S tím a ještě s mnoha dalšími novinkami, které připravujeme, bychom rádi na veletrhy nejen do Prahy, ale i do Ostravy a Hradce Králové. Které budou další, to zatím ještě řešíme. Čím déle spolu hovoříme, tím více otázek mě napadá. Ale budeme je muset nechat zase na příště – víc se na jednu stránku nevejde. Děkujeme vám za váš čas i za dobré zprá- vy pro naše čtenáře a přejeme vám osobně, vašemu týmu a celému Středočeskému kraji zdařilý a úspěšný vstup na české i evropské turistické hřiště.

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-07-0817/

7-8/2017 13 Brány nejbližšího ročníku veletrhu Holiday World se otevřou skoro přesně za půl ro- ku. Stále ještě je dost času na přípravy? Řekl bych, že je nejvyšší čas. Proč? Od- povědí je hned několik. Donedávna jsme byli zvyklí, že svět – zejména ten náš turistický – se řídí celkem jasnými pravidly, že spolehlivě fungují standardní mechanizmy, že jsou destina- ce, které mají každé léto a každou zimu „své jisté“ a že takové uspořádání se ještě po desetiletí nebude nijak zásadně měnit. Ovšem skutečnost nás zase jednou za- čala „předjíždět“. A to docela rychle, ne- řkuli riskantně. Přicházejí změny bezpeč- nostní, mění se nároky turistů, a hlavně – mění se i jejich zaběhnuté zvyky. I letos v létě stály dlouhé fronty na silnicích ve- doucích na Jadran, ale bude to tak i za rok? Kdo ví? Prosakují zprávy, že některé tradiční destinace trpí přílišnou přelidně- ností, kterou dost nelibě nesou stálí oby- vatelé. Je nabíledni, že i v Evropě nebo na druhém břehu Středozemního moře jsou regiony, které se nemohou chlubit stan- dardní bezpečnostní situací. Jak to vnímá turistická veřejnost? Zatím se brání uvěřit tomu, že by situace byla do té míry váž- ná, aby uvažovala o změně svých každo- ročních plánů. Avšak …! Těch několik teček na konci předcho- zího odstavce má možná docela velký vý- znam. Patrně není daleko doba, kdy se Evropané začnou poohlížet po nových možnostech, kde trávit svoji dovolenou. Celé Česko, každý kraj, každý region, město nebo mikroregion by se mohly stát centrem zájmu evropské turistické veřej- nosti. Jen je třeba se umět nabídnout. Veletrhy obecně a pražský Holiday World především, jsou k tomu mimořád- nou příležitostí. Právě sem, na výstaviště do Holešovic přijíždí nejvíc zahraničních touroperátorů, kteří mají trvale vysunutá „tykadla“, mapují situaci a připravují se na nové sezony. Přijeďte na Holiday World a nabídněte jim to nejlepší, co máte. A jsme zpět u otázky ze začátku toho- to textu: Máme ještě čas? Ano, ten nej- vyšší. Právě nyní koncem léta je dobré začít chystat materiály, s nimiž lze oslovit, zaujmout a přesvědčit každého, kdo by měl zájem nakupovat. Připravte pro Holi- day World svoje expozice jako vzorovou přehlídku příležitostí, jako výkladní skříň, která zve k nákupům. Incheba Expo Pra- ha vám pro veletrh Holiday World po- skytne nejen střechu nad hlavou, výstavní plochu a stavbu expozice s potřebným vybavením. S využitím svých dlouholetých zkušeností vám nabídne i další služby, možnosti prezentací, tiskových konferen- cí či zařazení vašich kvalitních příspěvků do doprovodných programů určených od- borné i turistické veřejnosti. Právě teď máte ideální možnost si vy- brat co nejlepší umístění své expozice, v klidu se poradit o její architektuře, grafi- ce a celkovém výrazu. A především o ná- plni, o nových materiálech a produktech. Tým Incheby Expo Praha je připraven se o vás postarat. Laco Kučera Foto: archiv Incheba Expo Praha a TP HOLIDAY WORLD BYL, JE A HLAVNĚ BUDE Středoevropský veletrh cestovního ruchu Holiday World je tu s námi a my s ním už pořádně dlouho. Za méně jak tři roky už to bude po třicáté. To není málo. Je to tradice úctyhodná a zasluhuje si, abychom ji i nadále ctili. Na Holiday World přijíždějí vystavovatelé z větší části světa, z celé Evropy a z celého Česka. A ne- jen vystavovatelé. Stále častěji jsou to i touroperátoři hledající nové možnosti nákupu produktů a rostou i počty individuálních turistů, kteří už nechtějí jen obecné informace, ale zajímají je konkrétní produkty, které by si mohli výhodně koupit přímo v expozici. Tak tomu bylo, tak tomu je a není pochyb o tom, že tak tomu bude i v dalších letech. Mgr. Michaela Volná tel.: +420 220 103 496, e-mail: m.volna@incheba.cz www.holidayworld.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-07-0817/

14 7-8/2017 Karlovarský kraj Potůčky V Krušných horách, na samé hranici s Ně- meckem se rozkládá obec Potůčky. Od poloviny 16. století se v přilehlé oblasti usa- zují horníci především kvůli rozvíjející se důlní činnosti. Krajina byla bohatá na cín, stříbro, železnou rudu a vyráběla se zde i kobaltová modř k barvení skla a kerami- ky. Vznik osady se však datuje až rokem 1654, kdy se tu začaly rozrůstat hornické domky. Ale stále nebyla pojmenovaná. Až roku 1723 jí začali říkat Breitebach. Svůj dnešní, český název, dozajista odvozený od množství vodních toků protínajících její území, však obec dostala až po druhé svě- tové válce. V Potůčkách sice nenajdete nic starobylého, ale nejen tím je turista živ. Obec i okolí jsou protkány různými stez- kami a cyklotrasami s mnohými zajíma- vostmi. Kdo má rád nákupy, nechť zůstane ve zdejší tržnici a vy ostatní vyrazte třeba na Horskou naučnou stezku, která vás na patnácti kilometrech a dvanácti zastave- ních provede různě náročným terénem, a navíc seznámí s historií oblasti. Začátek hledejte na nádraží a cestou si nezapo- meňte udělat odbočky k hraničnímu kame- ni či fylitovým skalkám a na konci, u hra- ničního přechodu pro pěší na vás čeká dominanta obce, kostel Navštívení Panny Marie z roku 1911. Že jsou Potůčky vyba- vené i pro zimní turistiku, je naprosto bez debat. Foto: Roman Jeníček, Potůčky Plzeňský kraj Potvorov Zajímá vás, jací asi mohou být lidé v Pot- vorově? Určitě stejní jako kdekoliv jinde, ale klidně se přijeďte sami přesvědčit. Poznáte tak další krásný kousíček naší pěkné země. Narazíte zde na románský kostel sv. Mikuláše pravděpodobně z prv- ní poloviny 13. století. Jedná se o jednu z nejstarších památek na území Plzeň- ského kraje a také z hlediska uměleckého patří mezi nejcennější stavby. Kostel slou- žil nejen církevním účelům, ale v dobách nebezpečí plnil také funkci jakési tvrze, kam se uchylovali lidé z okolí. Býval totiž obehnán vodním příkopem. Vedle je k vi- dění barokní fara s mansardovou střechou a soubor původních roubených staveb. Obcí vede několik značených stezek. Tak třeba cyklisty by mohla potěšit cyklostez- ka Baroko I, po níž se dostanete i do Plas či Mariánské Týnice. V Potvorově se také kříží naučná stezka „Cesta slovanských bohů“, jež začíná v nedaleké Vysoké Li- byni. Představí vám dávno zapomenuté cesty a životní starosti našich předků, kte- ré se tolik liší od těch našich dnešních. Objevte místa, kudy putovali a kudy prav- děpodobně kdysi směřovala solná stezka a poznejte při tom bohy, v něž už se pře- stalo věřit. Sledujte žluté obdélníky s mod- rou šipkou a čtěte příběhy bohů na cedu- lích, kde najdete i jejich podoby, jak si je představovali studenti gymnázia v Plasích. Foto: archiv Plzeňského kraje Středočeský kraj Březová-Oleško Kdo rád chodí pěšky a přitom se ještě kochá, měl by zavítat do Březové-Oleška, jež se nachází v okrese Praha-západ. Oříš- kem však může být už samotný příjezd do obce. Z jedné strany údolí jednoho potoka, z druhé strany údolí druhého po- toka, z třetí strany strmé úbočí k Vltavě. Nebudeme vás napínat, jediná příjezdová cesta sem vede ze severu, od Zvole ne- bo od Vraného nad Vltavou. Nejlépe udě- láte, když zajedete co nejblíže Vltavě a pak se můžete už jen procházet a rado- vat se z výhledů přes řeku. Cestou však také nesmíte minout Japonskou zahradu. Za nevelké vstupné o víkendech a svát- cích poskytuje návštěvníkům oázu klidu. Na ploše pěti tisíc metrů čtverečních vás okouzlí Zahrada tří bran a Zahrada nad řekou. Pozornému turistovi jistě neunikne, že jde už nějakou dobu po červené tra- se. Ta míří dál na jih přes vyhlídku Orlík a Maškův mlýn na rozcestí. Odtud se už celkem snadno projdete až do Davle. Tře- ba po naučné stezce Střed Čech, která vás opět protáhne místy, odkud se vám naskytnou pěkné pohledy na údolí. Potká- te i nádraží, a pokud se vám povede pře- kročit Vltavu po některém z mostů, čeká vás ještě procházka centrem. Pak nezbý- vá, než si najít nějakou pěknou restauraci, posilnit se a vyrazit zpět. Třeba se vám podaří zahlédnout i kopec Ďábel, na jehož vrcholu se nachází údajný geometrický střed Čech. To už by bylo ale na delší pu- tování. Foto: Václav Wiesner, Japonská zahrada Oleško Královéhradecký kraj Dřevěnice V půli cesty mezi Jičínem a Novou Pakou nemůžete nepostřehnout změnu krajiny z rovinaté na zalesněnou kopcovitou. Tady někde také hledejte odbočku na Dřevěni- ci. Přijedete do vsi doslova rozpůlené Tu- žínským potokem. Prvně zde stála dřevě- ná a později kamenná tvrz, okolo které následně vnikla osada. To se psalo 12. ne- bo 13. století. Jak se střídali majitelé Dře- věnice, došlo i na Jindřicha Berku z Dubé. Ten v místech tvrze nechal postavit pivo- var, jehož tradice se nesla dalších asi čtyři sta let. Kumburák býval velice výtečným pivem, avšak po druhé světové válce, pravděpodobně i s přispěním novopacké- ho pivovaru, jeho slávu utnul stát. Pivovar POZNÁVEJTE NAŠE REGIONY Barokní kostel v Mariánské Týnici

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-07-0817/

přidělil mlékárenským závodům v Jičíně. Bývalá tvrz stále však stojí na svém místě a prozrazují ji zbytky psaníčkových sgrafit a renesanční portál. V současné době po vsi uvidíte celkem dost roubených domků a několik soch svatých. Jedna z nich stojí na návsi a nechala ji postavit velmi chu- dá a opuštěná Johanka Kudrová, jež na sklonku života přišla k velkému dědictví po sestře z Vídně. Dnes se do Dřevěni- ce jezdí mimo jiné k rybníku Hlíza, který je vhodný jak ke koupání, tak k rybolovu. A v neposlední řadě je to přece tradiční dějiště volejbalových turnajů. Ten letošní je sice už za námi, ale klidně už teď mů- žete začít trénovat na další ročník. Kraj Vysočina Křídla Pokud se vydáte z Nového Města na Mo- ravě po cyklostezce Mlynářská, dojedete za malou chvilku do obce Křídla. Její vznik se datuje někdy do druhé poloviny čtrnác- tého století. Název pravděpodobně dosta- la podle erbu nadřízeného panství křiža- novského, jehož základem byly orlí perutě. Dnes má ve znaku labuť s roztaženými křídly. K největším zajímavostem v obci patří dům č. p. 1 – bývalá rychta z šest- náctého století, kde se v minulosti také vařívalo pivo. Obec ve druhé polovině mi- nulého století zřídila z hospodářské části budovy kulturní dům, o jehož výzdobu se zasloužil místní rodák, akademický malíř Jan Blažek. Fasádu opatřil sgrafity a v in- teriéru najdete cyklus jeho obrazů zachy- cujících místní stavení. Vedle budovy pak stojí pomník obětem první světové války a o kousek dál další pamětihodnost – pa- mátkově chráněná kaplička se zvoničkou z roku 1843. Křídla leží na samé hranici Žďárských vrchů, které vyzývají ke krás- ným výletům chráněnou krajinnou oblastí. Třeba směrem k Novému Městu na Mora- vě, kde hned za křižovatkou uvidíte nád- hernou alej starých mohutných lip a kaš- tanů. Kam asi vede? Foto: archiv TP Jihomoravský kraj Němčice Němčic najdete po celé České republice spoustu. My vás však zavedeme jen do jedněch, ležících v krásně zvlněné krajině Boskovické brázdy. První písemná zmínka pochází z roku 1358 a původně se jednalo o zemědělskou vesnici. To dokazuje i prv- ní znak obce, na němž je vyobrazeno rádlo a krojidlo. Nový obecní znak z roku 2001 řekne o dějinách Němčic ještě více. Pů- vodní nástroje zůstaly a doplnily je kladivo s tloukem dokládající historii dolování že- lezné rudy, zavinutý šíp znamenající pod- řízenost doubravickému panství a tři zla- tá jablka symbolizující svatého Mikuláše, jemuž je zasvěcen místní kostel. Najdete jej asi uprostřed obce. Původně gotická stavba byla roku 1786 přestavěna a v roce 1844 ještě upravena do dnešní podoby. Pyšní se však dvěma starými zvony z let 1519 a 1551. Jižním směrem od kostela se pak vypravte na holé návrší k větrnému mlýnu holandského typu. Postavit jej ne- chal mlynář Matuška v roce 1840 a po- slední mlynář v něm žil až do roku 1965, i když už dávno neplnil svoji původní funk- ci. Dnes slouží snad už jen k rekreaci, ale třeba se ještě jednou dočká své komplet- ní podoby i s perutěmi. Stavba je veřejnosti nepřístupná, ale procházku okolo si udělat můžete. Na opačné straně od kostela se nalézá Němčická jeskyně. Do ní však také nevstoupíte, jelikož slouží jako zdroj pitné vody. Je ale důkazem, že Sloup, Šošůvka a celý Moravský kras jsou na dohled. Foto: Ing. Jan Doubek, Lysice Zlínský kraj Jasenná Obec Jasenná se nachází nedaleko Vizo- vic a v tomto období láká především na výlety po čisté, zachovalé přírodě. Než se ale vydáme po okolí, pojďme se podí- vat, co nabízí samotná obec. Vezmeme to pěkně zdola, od jihu, kde stojí empírový evangelický kostel z první poloviny deva- tenáctého století. Směrem na sever pak narazíme na další, barokní kostel sv. Máří Magdaleny z roku 1672, jenž je nejstarší památkou v obci a dokonce i kostelní var- hany patří mezi ty nejstarší na Zlínsku. Jen kousek nad kostelem nesmíme opome- nout Mikuláštíkovo fojtství z roku 1748. Jedná se o karpatský roubený dům, který vás při vstupu dovnitř přenese zase o ví- ce jak dvě stě padesát let zpět. Jednou ze zajímavostí je, že objekt nikdy nebyl přestavován, a tak si až do října můžete vše prohlédnout přesně tak, jak původně sloužilo. Fojt Mikuláštík býval velmi silným mužem a jistě si od místních vyslechnete nejednu historku o jeho udatných činech. Stal se také portášským hejtmanem a vedl sbor portášů, kteří měli za úkol hlídat hra- nice a zajišťovat veřejný pořádek. Jak tako- vý portáš vypadal, zjistíte v blízkosti fojt- ství, kde stojí od roku 1941 socha Portáše od Stanislava Mikuláštíka. Pak už se mů- žete směle napojit na Portášskou naučnou stezku, jež vede i k rozhledně na vrchu Var- tovna. Rozhlížejte se a vybírejte, kam dál. Foto: archiv obce Jasenná Pavla Kovářová 7-8/2017 15 Mikuláštíkovo fojtství Bývalá rychta Evangelický kostel

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-07-0817/

VYDEJTE SE S NÁMI PO SVITAVÁCH Rádi bychom vás pozvali také na tradič- ní zářijovou oslavu vína, která započne přípitkem v sobotu 23. září ve 14 hodin v horní části náměstí Míru. Na všech- ny čeká ochutnávka různých druhů vín ze sklenek s emblémem Svitav. Degustaci doprovodí do večerních hodin různorodá muzika. V rámci doprovodného progra- mu se bude od 10 hodin konat Setkání hasičských praporů nejen Pardubického kraje. Do 15 hodin si pak návštěvníci akce mohou prohlédnout hasičskou techniku. Těm, kdo chtějí poznávat zajímavá mís- ta, město Svitavy připravilo mobilního tu- ristického průvodce s bohatým obsahem. Ten je k dispozici občanům a návštěvní- kům města zdarma. S mobilním průvod- cem si uživatelé také projdou městský památkový okruh, kde jim ukáže nejen cestu na mapě s jejich aktuální polohou, ale také sdělí zajímavé skutečnosti o jed- notlivých objektech na trase. Všechny in- formace se dozvíte i v Městském infor- mačním centru. Ve Svitavách se můžete vydat i za sportem v přírodě. Ze stadionu přes park Patriotů, v němž se nachází nejvyšší bod Svitav, se dostanete do Vodárenského le- sa, kterým vede naučná stezka. Pohodl- ný pohyb po Vodárenském lese umož- ňují dřevěné chodníky, šotolinové cesty, mostky a lávky nad vodotečemi. Děti jis- tě potěší množství herních prvků. Díky naučné stezce a informativním tabulím se dozvíte zajímavosti o vodním putová- ní minulostí Svitav. Ve zdravém přírodním prostředí za ryb- níkem Rosnička leží lesní rekreační areál Brand. Zde je ideální možnost vyzkoušet si venkovní posilovnu, fitness stezku, cyk- lostezku nebo naučnou stezku K pra- menům řeky Svitavy. Zejména dětem je putování zpříjemněno velkým množstvím interaktivních prvků. Městské muzeum a galerie ve Svi- tavách nabízí na letošní léto jedinečné expozice, ale také hravé výstavy pro ro- diny s dětmi. Pro rodiče příběh Oskara Schindlera, kterého proslavil film Stevena Spielberga, dále pračky našich babiček a velký polychromovaný betlém z přelo- mu 19. a 20. století. Pro děti je připra- vena herna pexes – papírových, mag- netických, zvukových, na tabletech… či stezka labyrintem malíře, spisovatele a ilustrátora Pavla Čecha plná překva- pení, která vás dovede do kouzelné za- hrady motýlů. Laco Kučera Foto: archiv města Svitavy 16 7-8/2017 Již tradičně nás na konci léta od 28. srpna do 3. září čeká TOP týden plný zábavy! Program zahájí Řezbářský memoriál Aloise Petruse. V tomto týdnu na Svitavském stadionu postupně vzniknou pod rukama umělců nové sochy a během slavnostní vernisáže budou předány starostovi města. Na náměstí se v pátek 1. září můžete těšit na koncert Ewy Farné a nebude chybět ani Slavnost dechových hudeb s přehlídkou mažoretek. Na závěr TOP týdne, v neděli 3. září je ve Svitavách připravena tradiční pouť ke svatému Jiljí. Náměstí ožije historickým programem, jarmarkem i pouličními divadly. Otevírací doba infocentra Celoročně Po – Pá 8:00 - 17:00, So 9:00 - 12:00 info@svitavy.cz, www.ic.svitavy.cz www.facebook.com/svitavyoficialni/ Otevírací doba muzea červen, září Út – Pá 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 So, Ne 13:00 - 17:00 červenec-srpen Út – Ne 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 muzeum@muzeum.svitavy.cz www.muzeum.svitavy.cz Kudy kam? Aplikace mobilního průvodce městem Svitavy.

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-07-0817/

7-8/2017 17 Z Koruny Vysočiny můžete brát, ale ne- můžete ji vlastnit. Z turistických drahoka- mů, kterými je jako ostatně každá pořád- ná koruna osazena, si můžete uloupnout kterýkoliv a vydat se cestou necestou, od města k vesnici, od hradu k vodě, od hos- půdky ke kostelu – pěšky, na kole a věřte, že někde i na koni. V polovině září nastanou slavné Bí- tešské hody. To je příležitost, jakou byste pohledali. Nejen dobroty regionální ku- chyně, ale také zdejší kroje, tance, muzika, folklor a tradice naplní vaše očekávání měrou vrchovatou. K tomu si určitě pro- hlédněte nezvyklé a jinde nevídané opev- nění kostela sv. Jana Křtitele a slavnou, na Moravě nejstarší bítešskou monstran- ci, ke které se pojí zajímavá pověst. Za- miřte také do Městského muzea a pak se vypravte třeba na cyklotoulky podél říčky Bitýšky. Z Bystřice nad Pernštejnem se zase můžete vydat do rajského kraje tvarova- ného po staletí řekou Svratkou. Zalesněné kopce se zvedají nad údolí na samé hra- nici s krajem Jihomoravským a Pardubic- kým. Bystřicko je plné chráněných loka- lit evropského významu a jeho převážná část se nachází v přírodním parku Svra- tecká hornatina. O důležitosti vody v regi- onu vás přesvědčí Svratecká vodohos- podářská naučná stezka vedoucí kolem úžasného vodního díla Vír. Pohádkové prostředí na vás pak čeká na Nedvědicku, v kraji pod majestátním mramorovým hradem hradů – Pernštej- nem. Deset obcí se společnou historií je opravdovým turistickým drahokamem na Koruně Vysočiny. Kdo navštíví alespoň dvě třetiny z více jak desítky vyhlídkových míst v okolí, nenajde klid, dokud se sem znovu nevrátí. Kde jinde na Vysočině by mělo srdce každého turisty bít zdravěji, než v samém srdci Vysočiny, na Novoměstsku. Na ly- žích, pěšky i na kole se zde vašemu tělu i mysli dostane bohatého přídělu zdravé- ho pohybu a povětří tak čistého, až se hlava zatočí. Zkrátka nepřijdou ani vaše kulinářské choutky. V samotném Novém Městě na Moravě najdete Horácké mu- zeum, Horáckou galerii, zámek i několik kostelů. Tišnovsko lze považovat za bránu Vysočiny. Okolní kopce zvou k dlouhým procházkám, ale váš první výstup by měl vést po 133 schodech na rozhlednu Klu- caninu. A potom rovnou ke zdejší perle, do Předklášteří k cisterciáckému opatství Porta coeli, pak do některého z muzeí ne- bo ke zřícenině hradu Čepička. Bránou Vysočiny vstupte a po mostě Vysočiny překročte hluboké údolí řeky Oslavy do Velkého Meziříčí. Až si pro- hlédnete město, sedněte na kolo a hurá po Mlynářské cyklostezce daleko do kraje zeleně, jakou jinde v Česku neuvidíte. Každá koruna by měla mít svoji hvěz- du. Kde jinde ji na Vysočině hledat než na Žďársku, v areálu překrásného San- tiniho kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, na jedné z nejkrásnějších a nejvýznamnějších barokních památek Česka. Pak vezměte kolo, obujte in-line brusle a vydejte se do přírody, nebo se nechejte zlákat k vodě na Velké Dářko, a kdo by zatoužil po troše adrenalinu, mů- že se pokusit zdolat některou z cest na Rozštípené skále. To vše je ale jen malinká ukázka ně- kolika drahých kamenů z Koruny Vysoči- ny. Ty ostatní, neméně krásné, musíte už hledat sami. Konec léta je k tomu jako stvořený. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv Koruny Vysočiny www.korunavysociny.cz NENÍ KORUNA JAKO KORUNA Korunu nosívají králové či královny, nějakou tu korunu míváme občas v kapse, pod korunami stromů hledáme chladivý stín v letním úpalu a občas se nám podaří, ať už v dobrém, nebo nedobrém, „nasadit korunu“ našim činům. Korunu najdeme i v pojmenováních památek. A na konec to nejdůležitější, korunu má už nějaký rok i Vysočina. Pravda, za Korunu Vysočiny si nic nekoupíte, ale její hodnota je nedozírná. Je totiž turistická. Bítešské hody Květnice a Tišnov Velké Meziřící Hrad Pernštejn

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-07-0817/

Teď se možná podivujete tomuto poněkud expresivnímu hodnocení. Tedy s pravdou ven – je to náš rodný kraj. Laskavý čtenář nám jistě odpustí jistou dávku oprávně- né, leč pochopitelné neobjektivity. Tedy k podstatě. Jedná se o pár sto- vek čtverečních kilometrů na samé hranici se sousedním Olomouckým krajem, kde se zvedají jemně oblé hřebeny nevelkého kousku Drahanské vrchoviny nad Bosko- vickou brázdou mezi Malou Hanou a Ha- nou, v sousedství Moravského krasu. Prá- vě zde najdete několik nevelkých vesnic, jejichž jádra jsou většinou uložena v měl- kých údolích obklopených rozlehlými lesy. Při pohledu z některé z mnoha terénních vln všechny dohromady i každá sama o sobě skýtají malebné scenérie. Valchov Kdo zná silnici z Boskovic k Prostějovu, zná pohled, který se nabídne vždy při výjezdu ze šera dlouhého zalesněného kopce. Valchov je obec, kterou není radno jen tak bez povšimnutí projet. Proč? Inu zde je alespoň pár důvodů. Snad už něk- dy v druhé polovině 14. století zde na po- toce zřídili soukeníci valchy na praní suk- na – odtud jméno obce. V okolních lesích se později těžila železná ruda a skalice, a dokonce jsou zaznamenány nálezy ne- průhledného jantaru, Valchovitu. Ale da- leko důležitější je současnost. Valchov je jedním z vynikajících výchozišť pro vaše bicyklování a běžecké lyžování. Desítky, spíš stovky kilometrů značených cyklotras vám nabídnou ojedinělé zážitky – jak fy- zické, tak duchovní povahy. Valchovské terény dokonce hostí tři významné cyklis- tické podniky zařazené do seriálu „Pohár Drahanské vrchoviny“. Jsou to „Valchov- ský Kameňák“ – časovka do vrchu, „Val- chovský Drtič“ – 50 km maraton v přírod- ním velmi náročném terénu a „Velká cena Valchova“ – klasický cross country. Povět- ří je zde tak zdravé a čisté, že obyvatelé kteréhokoliv města v Česku nebo nejbližší Evropy by si sem měli přijíždět čistit svo- ji tělesnou schránku. Příroda, zelené lesy i stáda krav na rozlehlých loukách zase skýtají potěchu a očistu duše od náno- sů nesmyslných stresů. A to zdaleka není všechno. Na úvod by to ale mohlo sta- čit. Zejména, pokud se necháte zlákat a opustíte na svých kolech nebo nohách katastr obce a vydáte se lesem či louka- mi k dalšímu cíli. Velenov Je to s bídou jen tři kilometry po silnici. Vznik Velenova má podle pověsti na svě- domí ptáčník zdejších lesů jménem Velen, jenž v blíže neurčené, ale dostatečně dáv- né době zachránil život majiteli zdejšího panství. Za odměnu dostal území a prá- vo založit obec. Ale kdo by chtěl najet ki- lometrů více, nechť se vydá po kterékoliv polní nebo lesní pěšině z Valchova na sever. A koho láká cesta dobrodružnější, může se vypravit lesem, po cestách ne- značených, poměrně hlubokými stržemi, po jejichž dně spěchá několik potoků a potůčků od Velenova směrem k Valchovu. Věřte, že zde na několika málo kilomet- rech zažijete nejedno překvapení – třeba místní kamenné moře, setkáte se i s bal- vany, jejichž hmotnost jistě přesahuje ně- kolik desítek tun. Kamení z místních sle- penců je pro tento nevelký region jedním z charakteristických přírodních materiálů. Nakonec to poznáte i při další etapě, z Ve- lenova na Suchý, na které se vám opět mezi smrkovými stromy starými sto i více let může stát dobrým průvodcem starý, nepoužívaný, ale dodnes znatelný plaveb- ní kanál. Jeho koryto bylo živeno vodou z dnes opraveného lesního rybníčka. Suchý Je ze všech obcí regionu z hlediska po- třeb rekreantů a turistů nejznámější a nej- vybavenější. Suchovský rybník – některé zdroje jej jmenují jako Sušský – je oblí- beným turistickým cílem už od dob mezi- válečných. Stovky chat v lese v části zvané „Borky“, občerstvení, tobogán a půjčovna NEKRÁSNĚJŠÍ KUS DRAHANSKÉ VRCHOVINY Od Vratíkova k Boskovicím Valchov Velenov Suchý Kdo kdy hledal informace o turistických možnostech, krásách a atraktivitách Drahanské vrchoviny, nám dá za pravdu, že jen poměrně nesnadno se lze na všech možných internetových stránkách dopátrat ucelených textů o jednom z nejkrásněj- ších koutů tohoto geologicky prastarého území. Kdo kdy ale našel a navštívil region mezi obcemi Valchov, Velenov, Suchý, Benešov, Okrouhlá a Kořenec, nemůže s námi nesouhlasit. Je to skutečně jedno z nejkrásnějších míst ve střední Evropě.

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-07-0817/

7-8/2017 19 loděk jsou přes léto v permanenci, ale ani v zimě Suchý neosiří. Se všemi po- pisovanými vesnicemi jej spojují stovky kilometrů běžeckých stop, z nichž mno- hé jsou dokonce „žehlené“. Ubytování? Většinou není problém – celoročně dva penziony, v létě navíc kemp. A kam na další výlet? Třeba k pramenům Luhy a k prameništi Punkvy těsně pod nejvyš- ším vrcholem Drahanské vrchoviny Skal- ky. Bylo-li by libo malou expedici, můžete si vyšlápnout lesními cestami, prakticky úplně mimo civilizaci podél toku Punkvy až k prvnímu propadání v Moravském kra- su – turistům méně schopným se v příro- dě orientovat podle slunce nebo mechů na stromech doporučujeme navigaci. Benešov Avšak jsou i snazší cesty, kterými se vy- dat k zajímavým místům – třeba ze Su- chého na Benešov. Do vesnice, která pe- čuje o jednu evropskou přírodní raritu, o Pavlovské mokřady. Díky benešovské radnici se během posledních let ze zpola vysychajících zbytků rašelinišť znovu staly krásné mokřady, jejichž tůňky se hemží stále vzácnějšími čolky a břehy tří obno- vených „rybníčků“ vzniklých těžbou rašeli- ny rozkvétají vodomilnými travinami. Celá působivá scenérie má i svůj audio výraz. Zpěvného ptactva se z větve na větev a v elegantních lopinzích na pozadí vysoko plujících mraků prohánějí celá hejna. Stačí se jen zastavit a poslouchat. Pod nohama se vám bude lehce houpat rašelinové pole. Přijeďte, obdivujte, fotografujte, ale nenechávejte za sebou žádnou stopu na- ší tak zvané vyspělé civilizace. Všechno, co přinesete, si zase odneste, prosím. Kořenec Vesnice skoro na dohled od Benešova je obklopená přírodním parkem Řehořkovo Kořenecko. Své jméno tato lokalita získa- la po zdejším umělci, malíři Františku Ře- hořkovi, který její podoby ve všech roč- ních dobách zvěčnil na svých obrazech. Kořenec se stal malým, ale významným kulturním centrem. Můžete si prohlédnout zajímavé expozice v Muzeu řemesel a ko- řeneckých krojů, potěšit se pohledem do kořenecké domácnosti začátku devate- náctého století nebo se pokochat krásou staré ruční stříkačky, jíž zdejší hasiči používali kolem roku 1884 – jak je dato- váno na jejím předním sedadle. Dále zde lze obdivovat řemeslné provedení vesnic- ké bryčky, saní a na konec i postát před pamětní deskou Jiřího Pelikána, který se v obci skrýval před německým gestapem. Jistě nepohrdnete ani návštěvou větrného mlýna postaveného v roce 1866. Jeho in- teriéry si můžete prohlédnout, pokud na Kořenec přijedete na některou z mnoha kulturních akcí. Nejmodernějším turistic- kým lákadlem na Kořenci je ale osmnác- tijamkové golfové hřiště. Chcete i vy pro- hánět malý bílý míček po greenu přes bunkry a vysokou trávu? Není problém, stačí přijet. Okrouhlá Netřeba brát auto. Pod 638 metrů vysoký kopec Kudlinka, do Okrouhlé se dosta- nete pěšky za malou chvíli. I když sama obec nenabízí žádnou významnou pa- mětihodnost, přece jen má čím zaujmout – každoroční „ostatky“, tedy masopustní průvod, velikonoční hrkačky s pomlázkou nebo slavné pálení čarodějnic. Pro jezdce na horských kolech Okrouhlá nabízí, stej- ně jako všechny ostatní obce regionu, vy- nikající terény a nejedno „sportovní podu- jatie“, jak by řekl nezapomenutelný Gabo Zelenaj. Ovšem i v nejbližším okolí je co vidět a hledat. Kdo se umí orientovat v ne- známém a neznačeném terénu jen s ma- pou v ruce, popřípadě GPS v kapse, mů- že zkusit najít Brtovskou skálu ukrytou v lesích. Kdo překoná všechny nástrahy „divokého“ lesa, nevzdá se při prvních komplikacích cestou do kopce a přes kmeny stromů, najde ji a nebude litovat. Není to žádný velehorský štít, ale je ve své lesní scenérii velice půvabná. Při bližším pohledu zjistíte, že je z vápence, což je neklamným znamením, že jste se přiblížili k nejzazšímu cípu Moravského krasu a že nedaleko můžete objevit něko- lik jeskyň a jeskyněk Vratíkovského krasu. A jsme na konci naší první výpravy re- gionem, který si jeho obyvatelé nazvali svým vlastním Horáckem. Ve většině ves- nic můžete zaslechnout i zdejší malé ná- řečí – svůj základ má nejspíš v hanáčti- ně, ale řada místních výrazů má původ v němčině. Specifikou jazyka jsou sa- mohlásky zavřené a otevřené. Jako jeden z mnoha příkladů můžeme použít slovo „led“. Tak jak je vyslovováno spisovnou češtinou, jednalo by se o standardní vo- du v pevném skupenství, tedy zmrzlou. S otevřeným „e“ je používáno pro ozna- čení množiny lidí, tedy „lid“. Jsou příklady i mnohem zábavnější. Pro ně si ale mu- síte přijet a při večerním posezení v ně- které z mnoha vesnických hospůdek po- znáte, proč je u nás na našem Horácku pořád veselo – a dobře! Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv TP www.obecsuchy.cz, www.benesov-u-boskovic.cz, www.valchov.cz www.velenov.cz, www.korenec.cz, www.okrouhla.cz Pavlovské mokřady Golf – Kořenec Vratíkovský kras

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-07-0817/

Pěti významným církevním památkám se dostane péče zkušených floristů, jejichž fantazie nezná mezí. Květinová výzdoba, kterou už dnes pro jejich exteriéry a in- teriéry ve svých plánech připravují, o ně- kolik stupňů pozvedne jejich velkolepou nádheru. Nenechejte si ujít unikátní příle- žitost spatřit v naprostém souladu vedle sebe trvalou nádheru kamenných staveb s pomíjející krásou něžných okvětních lístků. Pětici kostelů a chrámů můžete si- ce projít za jeden den, ale doporučujeme si jejich prohlídku v době trvání projektu Rozkvetlé památky, od 5. do 15. října 2017, naplánovat na několik dnů – když pro nic jiného, tak proto, abyste se mohli i několikrát vrátit na místa, jež vás zauja- la nejvíce. Kostel svatého Michala stojí na jed- nom z nejvyšších bodů historického centra Olomouce. Založení jeho původní gotické stavby se datuje do 13. století, ale současnou barokní podobu získal při přestavbě ve století sedmnáctém. Mohut- ný hlavní oltář s obrazem sv. archanděla Michaela srážejícího satana do pekelné propasti představuje trojrozměrnou ilus- traci dvanácté kapitoly knihy Zjevení. Doporučujeme také procházku křížovou chodbou a návštěvu zvonice s novými zvony. Budete-li chtít, můžete je vidět pří- mo v akci – při velebné zvukové pro- dukci. Ale kostel sv. Michala je nádherný i zvenku, zejména v noci, kdy je ozdoben perfektní iluminací. Katedrála sv. Václava je unikátní ukázkou gotického stavitelství na Mora- vě. Její původní stavební styl byl sice ro- mánský, gotickou podobu dostala v prů- běhu 14. století. Její význam posiluje také skutečnost, že založení a vývoj je pev- ně spjat s rodem českých Přemyslovců a jejich hradem. Popisovat interiéry chrá- mu by zabralo spoustu stránek a stejně bychom nedokázali obsáhnout všechno, co můžete vidět na vlastní oči. Snad jen jeden důležitý postřeh – pobyt v hlavní chrámové lodi je velkolepým zážitkem bez ohledu na to, jakého jste vyznání. Na místě mučírny, kde byl roku 1620 podroben právu útrpnému a následně umučen Jan Sarkander, stojí od roku 1703 kaple. I její interiér, podobně jako prostory chrámu svatého Mořice a kos- tela Panny Marie Sněžné se ve dnech Rozkvetlých památek rozvoní girlandami živých květů známých z našich zahrad i z profesionálně vedených skleníků, ale také rozmanitými tvary a barvami květin pocházejících z exotických krajin. Jistě oceníte rozverně barevné hýření, které na pár dní promění historické jádro Olomouce a hlavně její významné církev- ní památky ve kvetoucí město. Pomíjivost nádhery živých květů se stane výrazným kontrapunktem hodnotám, jež přetrvaly věky, hodnotám, které si zasluhují vaši pozornost. Stejně jako celá krásná ha- nácká metropole. Než se ale kostelní a chrámové lodě rozzáří barevnými gejzíry květin, máte možnost si naordinovat neméně zají- mavou ochutnávku při letní etapě Flory od 17. do 20. srpna 2017. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv města Olomouc 20 7-8/2017 OLOMOUC V KVĚTINOVÉM HÁVU Není v Česku jiné město než Olomouc, jež by se umělo několikrát do roka kompletně převléknout ze svého historicky i moderně slušivého každodenního kabátku do svátečního květinového hávu s grácií, která bere dech. Je tomu tak už dlouhá desetiletí a bude tomu tak i letos koncem léta a za příjemných slu- nečných dní hanáckého podzimu, v době tradiční výstavy Flora Olomouc – podzimní etapa. Olomouc a zejména její církevní památky získají neobvykle pestrou a voňavou výzdobu v rámci projektu „Rozkvetlé památky“. Informační centrum Olomouc, Horní náměstí – podloubí radnice tel.: +420 585 513 385, 392, e-mail: infocentrum@olomouc.eu tourism.olomouc.eu, www.flora-ol.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-07-0817/

7-8/2017 21 Na kole z Krnova na Slezskou Hartu Cyklovýletů po Jeseníkách si můžete na- vymýšlet, až vás z toho budou nejen nohy bolet, ale hlavně vás nepřestane přecházet zrak. Přinášíme jeden příklad za všechny. Začátek jsme zvolili v Krnově, městě mno- ha historických památek. Vystoupejte nej- dříve na víc než padesát metrů vysokou věž radnice a porozhlédněte se po kraji, kam za chvilku vyrazíte. Prohlídky ostatních památek Krnova si nechejte raději až na další den, cestou toho totiž potkáte ještě mnoho. Třeba těsně před výjezdem z měs- ta narazíte na Přední a Zadní Cvilín, dva kopce, na nichž najdete nejdříve poutní kostel s rozhlednou a pak zříceninu hradu z 13. století. Dojedete do Úvalna a nebu- dete vědět, co dřív – Retro muzeum ne- bo rozhledna Hanse Kudlicha? Dál jeďte třeba stále na jih přes Brumovice, Velké Heraltice, pak na Svobodné Heřmanice přes Staré Heřminovy až do Leskovce nad Moravicí. Zde se poptejte v informačním centru, co by vám doporučili a můžete se klidně vydat na objížďku okolo Slezské Harty, kde vás čeká další porce rozhleden, vyhlídek, vesniček s kostelíky a kapličkami, nádherná krajina a také třeba vápenná pec z roku 1912. Své trasy si v Jeseníkách najdou i rodi- če s malými dětmi ve vozíku za kolem. Na- příklad z Vrbna pod Pradědem – Mnicho- va na Rejvíz. Pohodlnější cyklisté jistě nepohrdnou půjčením elektrokol a ti, kdo chtějí něco netradičního, si v Krnově na- jdou půjčovnu čtyřkol a vydají se s ka- marády, dětmi či vnoučaty na zábavnou rekreační projížďku. Milovníci adrenalinu si zase určitě rádi zajedou na Rychlebské stezky v Černé Vodě. Pěšky za přírodou i bez bariér Pěších tras a naučných stezek najdete v Jeseníkách tolik, že si vybere každý. Náročnější turisté zkusí třeba naučnou stezku Bílá Opava vedoucí kolem stejno- jmenné říčky. Jděte po žluté z Karlovy Studánky na Ovčárnu. Sledujte nejen její peřeje a kaskády, ale také informační ta- bule, které vás seznámí se zdejšími po- zoruhodnostmi. Kdo se už projel třeba na kole z Vrbna pod Pradědem – Mnichova na Rejvíz, ví, že tudy vede také naučná stezka Údolím lapků z Drakova. Měří dvanáct kilometrů a patří k těm lehkým. Lemuje tok Černé Opavy a kdysi tudy opravdu vedla kupecká stezka, na níž mu- seli být obchodníci ve střehu před lou- pežníky a lapky. Vy buďte také ve střehu, ale spíš proto, aby vám neunikla žádná zajímavost na trase. Na tomto území se kdysi těžila železná ruda a rýžovalo zlato. V okolí se nachází množství zřícenin hra- dů, staré pily, mlýny a bývalé hutě. Užije- te si procházku krásnými lesy a na konci dojdete až k Velkému mechovému jezírku na naučné stezce Rejvíz. Vstup je sice zpoplatněn, ale tři kilometry převážně dře- věných chodníčků v nádherné zachovalé přírodě rašelinišť za návštěvu stojí. V Jeseníkách je možné absolvovat ta- ké výlety s kočárky nebo na invalidním vozíku. Třeba z Ovčárny na Praděd nebo na Švýcárnu a zpět. Další možností je trasa s nízkou náročností ze Zlatých Hor ke Zlatorudným mlýnům a zpět. Dohro- mady měří necelých šest kilometrů a se- známí vás s historií hornictví i dolování a zpracování rud ve vodních mlýnech. Pavla Kovářová Foto: archiv Moravskoslezského kraje Více tipů na výlety po Jeseníkách a ce- lém Moravskoslezském kraji najdete na: www.jeseniky-rodina.cz www.severnimorava.travel AKTIVNÍ PODZIM V JESENÍKÁCH Konec léta a celý podzim, než přijdou první mrazy, jsou jako stvořené pro aktivní poznávání našich krásných krajů českých a tentokrát hlavně moravských a slezských. Zveme tedy všechny do Jeseníků na výlety pěšky, na kole, s kočárky, ale třeba i na invalidním vozíku. Užijete si pohyb, dozvíte se něco o místní přírodě, projedete města i venkov, navštívíte technické památky a dostane se vám neskutečně nádherných výhledů, které budou jedinečné. Krnov – radnice Slezská Harta Údolí Bíle Opavy Praděd Cvilín – kamenná rozhledna

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-07-0817/

Kdysi dvě samostatná hraniční města dě- lící Moravu a Slezsko – slezský Frýdek a moravský Místek – byla spojena v jeden správní celek v roce 1943. Jejich existen- ce je prokázána už od 13., respektive 14. století a kdysi plnily roli významných hraničních tvrzí. Jejich obyvatelé ale žili v přátelských vztazích po celá staletí. Po administrativním sloučení se vedly dlou- hé a vášnivé diskuze o budoucím jméně města, které vyústily v rozumný závěr – „jsme Frýdek a jsme i Místek“. Pomlčka se stala jen rozumnou spojnicí stejně ja- ko řeka Ostravice. Stačilo postavit jen pár mostů. A dodnes to funguje dobře, ku pro- spěchu jak obyvatel, tak i návštěvníků. Pokud ještě hledáte zajímavé místo pro výlet v druhé polovině léta, pak vám předkládáme pár tipů, proč byste měli při- jet právě do Frýdku-Místku. Myslíte, že můžete v kruhu o průměru jedenáct metrů nachodit půl čtvrtého ti- síce decimetrů? Kdekoliv jinde byste byli považováni za podivíny, nikoliv však v la- byrintu ve Frýdku-Místku. Přímo v centru města najdete dlážděnou repliku slavné- ho labyrintu z francouzského Charters. Ale to je jen na úvod. Nesmíte minout rekreační oblast Oleš- nou. Čeká na vás aquapark s několika bazény, obřími tobogány, divokou řekou, saunami, soláriem, masážními salonky a atrakcemi pro děti. Najdete tu i hřiště pro tenis, nohejbal a beachvolejbal. Cyklistům, pěším i in-line bruslařům slouží čtyři a půl kilometru dlouhá stezka kolem přehrady. Půjčíte si zde koloběžky, elektrokoloběžky i in-line brusle. Na hladině přehrady si pak klidně vyzkoušejte jízdu na paddleboar- du, nebo si vyjeďte na jachtě či oplach- těném prkně. V podvečer si můžete otes- tovat svoje rybářské zdatnosti. Pohodlný nocleh najdete v kempu nebo hotelu. Nepřehlédnutelný je frýdecký zámek. Kdysi to býval Piastovský hrad. Dnešní klasicistní podobu dostal na počátku 19. století. V jeho sálech si můžete prohléd- nout sbírky a expozice Muzea Beskyd vypovídající o životě a práci zdejších oby- vatel. Třeba vás zaujme i legenda o po- sledním kozlovi a taktickém úskoku hrad- ní posádky v době obléhání. Kromě toho se na zámku odehrávají i výstavy, kon- certy, jarmarky a regionální kulturní akce. Slezské Lurdy – tak je nazývána výraz- ná dominanta Frýdku-Místku, chrám Nav- štívení Panny Marie. Provází jej legenda o nalezení mariánské sochy, jejímž ztvár- něním je plastika umístěná nad svato- stánkem. Kostel byl dokončen v roce 1777 a po rovných 222 letech, v roce 1999, byl povýšen na baziliku minor. Dvě bílé věže se vypínají vysoko nad město, zatímco hluboko pod chrámem se ukrývá chladná krypta s ostatky poutníků a významných občanů, šlechty i kněží. V současné době se intenzivně pracuje na jejím zpřístupnění. Na závěr už jen malé pozvání do místní části Chlebovice, kde se v sobotu 16. zá- ří dozvíte mnoho o medu a včelaření na Včelařských slavnostech. Můžete okusit a ohodnotit jak chutná med lesní, akáto- vý, lipový nebo z lučního kvítí a pak na- koupit, popovídat si se zkušenými včela- ři a především si prohlédnout Včelařský dům i se zajímavými muzejními expozice- mi Včelařského muzea a skanzenu. Pak zamiřte do naučné zahrady, podívat se do včelína a jistě nevynecháte ani muzeum Chlebovic a Bezručova kraje. Až se s Frýdkem-Místkem budete po víkendu plném aktivit a zajímavých zážitků loučit, zamávejte městu a okolí z ochozu rozhledny na kopci Kabátice, která do- stala jméno Panorama – až vystoupáte nahoru, poznáte proč. Beskydské informační centrum náměstí Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek tel.: +420 558 646 888 info@beskydy-info.cz, www.visitfm.cz 22 7-8/2017 Nejen jedna. Cestiček, stezek, cyklis- tických tras či značených turistických pěšin je okolo Frýdku-Místku spousta. A věřte nebo nevěřte, zavedou vás na místa, o jejichž půvabech a kouzlu možná nemáte ani potuchy. Dvojměstí Frýdek-Místek sice nenajdete v turis- tických bedekrech velkých tourope- rátorů, ale možná právě proto zde můžete najít možnost strávit víkend či dovolenou daleko zajímavější než v rezortech se jmény exotickými, které se mohou chlubit fotografiemi s cele- britami a hvězdičkami všeho druhu. OKOLO FRÝDKU CESTIČKA Labyrint Bazilika minor In-line stezka Olešná Aqupark Olešná Svatojánská věž Laco Kučera, foto: archiv města Frýdek-Místek

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-07-0817/

7-8/2017 23 Začínající podzim vás jistě občas nutí se zamyslet, co nového, lepšího a krásnější- ho by si zasluhovala vaše zahrada nebo alespoň záhonek. Trávit čas na chalupách a v zahrádkářských osadách přece už de- sítky let patří k tradičním českým feno- ménům. Jste srdečně zváni na Výstaviště Černá louka na akce „Život na zahradě“ a „Zdraví a duše“, které proběhnou od 22. do 24. září. Živé květiny můžete rov- nou zakoupit, stejně jako čerstvou zele- ninu a ovoce. Odborníci vám tu poradí, kdy co sázet a sklízet a třeba vás zaujme i možnost založit si vlastní včelstva a mít svůj med. Ovšem to ještě není všechno. Výstavní pavilony i venkovní plochy budou vyzdobeny originálními aranžemi a ukáz- kami některých činností, které byste měli zvládnout sami. I vaše děti si jistě rády vyzkouší, do jaké míry rozumí přírodě a jak jim půjdou některé snadnější práce v Mezinárodní soutěži dětí v zahrad- nických dovednostech. Pro vnímavější duše bude připravena souběžná výstava věnující se esoterickým vědám – zdraví a duše přece nezbytně patří k sobě a jed- no bez druhého nemůže existovat. Ne- věříte? Pochybujete? Přijeďte! Obě akce doprovodí semináře, přednášky a besedy s těmi nejpovolanějšími. Dáváte-li ale přednost poněkud mate- riálnějším hodnotám, nesmíte si nechat ujít „Hradní hodokvas“ na Slezskoostrav- ském hradě. Už 6. října se vám na ná- dvoří i v „hradních sálech“ představí na tři stovky vín z moravských vinic. Můžete koštovat, vybírat i nakupovat. Bude z če- ho! A to ještě nevíte, že den na to, 7. říj- na se hradní kulisy stanou dějištěm pravé a nefalšované „Hradní zabíjačky“. Chybět nesmí ani mistři ostrých nožů v dobových kostýmech, řemeslníci či malé zvířecí far- my. Tak co, už cítíte tu lákavou vůni čer- stvých jitrnic, ovaru a zlatavých škvarků? Celou akci zahájí slavnostní průvod, v je- hož čele pojede bájný bůh všech po- žitků, král hodokvasu Bakchus se zás- tupem půvabných žen a dívek s mísami plnými dobrot. Nemusíte být zrovna sami penzistou, třeba máte rodiče nebo známé ve věku seniorském a rádi byste jim zpestřili je- jich jistě už tak dost aktivní dny. Pro pár zajímavých inspirací přijeďte o víkendu 10. – 12. listopadu opět na Černou lou- ku, na výstavy „Kreativ“ a „Život bez ba- riér“. Věřte, že i témata pomoci potřeb- ným a seniorům také vás mohou obohatit na dlouhá léta. Zejména „Kreativ“ bude plný nápadů a inspirací, jak si ledacos vyrobit vlastníma rukama a doma, s mini- mem nákladů a hlavně vkusně. Jen žád- nou „lidovou pitvořivost“. Kromě jiného se tu seznámíte i se stále oblíbenějšími technikami patchwork na prodejní výsta- vě QUILT Ostrava 2017. Na co si však sami netroufnete, můžete zakoupit. Výstaviště Černá louka a Slezskoos- travský hrad se rok za rokem vrací ke své bývalé slávě. Hrad prošel totální, ale cit- livou revitalizací, výstaviště ožívá stovka- mi a tisícovkami návštěvníků jako kdysi, v letech šedesátých, v době své největší slávy. Přijeďte tedy také. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv Ostravských výstav, a.s. ČERNÁ LOUKA A SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD ZVOU Každý, kdo se vrátí z dovolené, ať už jakkoliv exotické, se jen nerad a pomalu smiřuje s tím, že dny bezstarostné zábavy, odpočinku a poznání jsou u konce. Každý bez výjimky si rád zpestří konec týdne zase nějakým příjemným prožitkem. Zejména koncem léta, respektive začátkem podzimu, v protepleném babím létě a třeba i za lehce pochmurných dnů začínající zimy. Chcete-li i vy prožít pár víkendů se zajímavým programem, nechejte se zlákat k návštěvě Výstaviště Černá louka a Slezskoostravského hradu v Ostravě. Ostravské výstavy, a.s., e-mail: sekretariat.ovas@cerna-louka.cz, tel.: +420 596 167 112, www.cerna-louka.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-07-0817/

GO NA REGIONTOUR 2018! Při několika pracovních setkáních s ře- ditelem projektů GO a Regiontour 2018 Miloněm Mlčákem jsme dlouze hovořili o všem, co se chystá a ještě plánuje a při- nášíme vám úvodem alespoň volně para- frázovaná zásadní sdělení. Historie obou veletrhů je dlouhá a na- ším cílem je vrátit obě akce na plné výslu- ní zájmu jak vystavovatelů, tak návštěvní- ků. V lednu příštího roku se sejdeme už po sedmadvacáté. Je mezi vámi spousta pamětníků, kteří u nás, ať už v pavilonu E nebo D a v dalších, jimiž jednotlivé roční- ky procházely, prožívali skvělé dny naplně- né prací. A to je naše vize. Vrátit prvním dvěma dnům veletrhu pracovní charakter a ve druhých dvou dnech dát všem vy- stavovatelům možnost oslovit co nejvíce turistů nejen z Brna a nejbližšího okolí, ale i ze vzdálenějších míst celého Česka. Ne- očekáváme, že by se nám podařilo reali- zovat vše tak říkajíc ze dne na den. Je to práce na měsíce, na roky. Přitom je prav- da, že my sami jakožto organizátoři, kteří na lepší budoucnosti obou veletrhů pra- cujeme, mnoho nedokážeme. Bez vás, bez vystavovatelů jakkoliv velkých nebo nevel- kých a bez vás, návštěvníků, turistů, sběra- telů zážitků a cestovatelů, to zkrátka nedo- kážeme. Jsme připraveni podat vstřícnou a pomocnou ruku každému, kdo bude mít chuť se na tradiční přehlídce domácích turistických produktů, příležitostí a služeb prezentovat. Morava, Brno a zejména no- vý výstavní pavilon jednoho z nejkrásněj- ších výstavních areálů v Evropě, našeho BVV, je ideálním místem. Rádi pomůžeme s návrhem expozice, doporučíme některý ze standardních modulů nebo navrhneme atypickou stavbu podle přání. Zjednodu- šili jsme technologii elektronických přihlá- šek a pro nové vystavovatele máme i ne- bývale výhodný balíček. Stačí si otevřít naše webové stránky a vyplnit přihlášku. Pozornosti zájemců o účast na veletrhu Regiontour by nemělo uniknout, že jako jeden z hlavních konceptů veletrhu byl stanoven důraz na nutnost vytvoření silné národní prezentačně diskuzní platformy. Na tom se shodli všichni významní hráči v oboru spolu se zástupci oborových mi- nisterstev, profesních sdružení i asocia- cí. V těchto týdnech a měsících se stále intenzivně pracuje na precizaci nového projektu na podporu incomingu a domá- cího cestovního ruchu ve všech regionech Čech, Moravy a Slezska. Důraz je kladen i na mezinárodní rozměr obou veletrhů. Na jedné straně se v daleko větší míře bu- dou obě akce ucházet o přízeň partner- ských regionů a měst, nejen z příhraničí, ale hlavně ze vzdálenějších teritorií. Sou- běžně s tím se tvrdě pracuje na tom, aby vystavovatelé přijeli s dostatečně atraktiv- ní nabídkou, která dokáže zaujmout tour- operátory ze silných zdrojových zemí. Ne- jde jen o to, aby materiály měly příslušné jazykové mutace. Podstatný je produkt jako takový a jeho dokonalé, zajímavé, a tedy prodejné zpracování, co nejpřesnější kalkulace i pěkný design. A pak – a to je nedílnou součástí dob- ré práce na veletrhu – komunikace. Tedy personální obsazení expozic, kdy jednotli- ví reprezentanti dovedou nejen popsat re- gion, předat materiály, ale i zahájit jednání, která by se dala nazvat úvodem k uza- vření obchodního vztahu. Právě proto, aby cesta od regionální, krajské nebo městské expozice k cestovní kanceláři a naopak byla co nejkratší, pro- běhnou v lednu 2018 veletrhy GO a Re- giontour pod jednou střechou, v jednom pavilonu „P“. Jeho plocha, technické ka- pacity a možnosti variabilního uspořádání to plně umožňují. Každý, ať už cestovní kancelář, nebo představitel destinace, by měl mít možnost se během dvou tří minut dostat k jednacímu stolu ve stánku, kde se prezentuje objekt jeho obchodních zájmů. Také doprovodné programy doznávají značných pozitivních změn. Jak pro laic- 24 7-8/2017 Není třeba zastírat, že kdysi skutečně největší a nejoblíbenější veletrhy cestovního ruchu v Česku, tedy brněnské GO a Regiontour v posledních letech prošly obdobím útlumu, jely trochu setrvačností a přiznejme otevřeně, jejich atraktivitě to neprospívalo. Ovšem to už se zdá být minulostí. Management Veletrhů Brno, a.s. a týmy, které obě akce připravují na leden 2018, se rozhodly věci změnit k lepšímu. Krok za krokem se plánují nové body doprovodných programů pro odbornou i laickou veřejnost, pro vystavovatele se chystá řada novinek a snadno dostupných služeb.

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-07-0817/

7-8/2017 25 kou, tak i pro odbornou veřejnost se při- pravují programy v novém konceptu. Už téma zahajovací konference sli- buje možnosti, jež v uplynulých letech chyběly – snad každý z nás by měl hodně co říci k tématu „Aktuální podpora ces- tovního ruchu a jak dále…“ Především závěr tématu a ty tři tečky bychom chá- pali jako velmi významný detail. Znamená to, že konference nebude přehlídkou ja- kýchsi tisíckrát „omletých“ pravd a flos- kulí, ale stane se prostorem pro otevře- né tříbení názorů. Zejména ty by se měly setkat, střetnout nebo shodnout při od- borných panelových diskuzích, z nichž by měly vzejít mnohé nové impulzy, raději ale konkrétní nápady a moderní postupy. Každý z vás se už teď může začít chystat a pak přispět svými zkušenostmi nebo poznatky k tématům: ● Nadregionální spolupráce ● Nové trendy v cestování – nové výzvy ● Inovativní marketing v cestovním ruchu ● Kvalita služeb v cestovním ruchu ● Typologie domácího a zahraničního turisty ● Vzdělávání a výchova kvalitního pracovníka v cestovním ruchu Jistě vás už v tuto chvíli napadá celá řada postřehů a zkušeností, se kterými byste mohli přispět do společného de- batního mlýna. Buďte tedy vítáni – ať už jako vystavovatelé, nebo odborná veřej- nost. Cestovní ruch v naší republice a v celé Evropě – ať se nám to líbí, nebo ne, pro- chází trvalým vývojem a jak už je v evo- lučních pochodech zvykem, někdy pře- kotným. Politické, společenské, technické a nakonec i finanční změny, jimiž náš sta- rý kontinent a přilehlé geopolitické pros- tory procházejí, nás už nějaký čas upo- zorňují na to, že i turista poměrně rychle mění svoje zvyky, nároky a zájmy. Je na nás, jestli tyto trendy včas zachytíme, ne- bo je necháme kolem proklouznout bez povšimnutí. Konference i panelové dis- kuze na veletrzích GO a Regiontour se stanou dobrou platformou pro to, aby- chom se mnoha témat, která už hýbou nebo brzy začnou hýbat naším obo- rem, zmocnili. Ještě bohatší bude doprovodný pro- gram pro turistickou veřejnost. Centrál- ní pódium v pavilonu „P“ obsadí kulturní a folklorní programy, jež přivezou regiony. Odehrají se zde i krátké prezentace a vy- stoupení produkovaná Veletrhy Brno. Pa- vilon „F“ se tentokrát změní ve festivalo- vý. Na jeho několika scénách proběhnou soutěže se zaměřením na různé způsoby trávení dovolené, relaxační a sportovní ak- tivity, nebude chybět ani tradiční součást veletrhů – cestovatelský festival GO Ka- mera. O kousek dál vás jistě zlákají ochut- návky a degustace regionálních specialit, vína, piva i nealkoholických nápojů, a to vše v rámci festivalu RegFoodFest. Zde také proběhne celá řada dalších zajíma- vých prezentací. Každý vystavovatel má navíc možnost uspořádat ve své expozici vlastní před- stavení svého regionu, města, památek či produktů – jaké prostředky k tomu zvolí, závisí jen a jen na něm. Organizátoři nezapomínají ani na do- statečnou a včasnou propagační kampaň samotných veletrhů. Využijí všech dostup- ných kanálů počínaje sociálními sítěmi a hromadnými maily přes rozhlasové a te- levizní kanály až samozřejmě i k velko- plošným reklamám nejen v Brně samot- ném. Jak tedy jistě už rozumíte, veletrhy GO a Regiontour vykročily novým směrem a celkem rázně. Berte to jako výzvu, srov- nejte krok s organizátory a přijměte po- zvání do pracovité, pohodové, veselé, ale hlavně praktické a profesně zdatné rodiny společností, firem, institucí a organizací, bez nichž by náš cestovní ruch brzy za- čal kulhat. Veletrhy GO a Regiontour opět budou skvělou scénou pro vaše nabídky. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv TP Vše ostatní zjistíte na www.bvv.cz/go-regiontour, Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno Manažer veletrhu Regiontour: Jan Šilhánek, tel.: +420 541 152 984, fax: +420 541 153 062, e-mail: jsilhanek@bvv.cz Manažer veletrhu GO: Nikola Lekovski, tel.: +420 541 153 029, fax: +420 541 153 044, e-mail: nlekovski@bvv.cz

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-07-0817/

Tisíce lidí se přijíždí dívat, jak se bojo- valo u Plzně, u Hradce nebo u Slavkova. Ale největší rekonstrukce, jakou jsme kdy viděli, se koná každý rok v půli července na polích Grunwaldu u stejnojmenné ob- ce v kraji Warmia-Mazury. I když proběhla už v roce 1410, pro Poláky je stále stejně významná jako tehdy, kdy v alianci s Litvou na hlavu porazili rytíře německého řádu. Bitva je to slavná a pro Poláky má mi- mořádný historický význam s neuvěřitelně živým odkazem pro současnost, pro jejich národní hrdost a sebevědomí. Jak si umí cenit každého, kdo tenkrát bojoval na je- jich straně, svědčí i vážnost, s jakou připo- mínají aktivní účast šiků našeho českého Jana Žižky, který podle jejich historických pramenů významně zasáhl v závěrečných epizodách bitvy, kdy se strategickým a tak- tickým využitím svých vozů zastavil a ná- sledně rozprášil poslední pokusy vojska velmistra Jungingena. Nakonec je pravdou, že od roku 2010, kdy jsme do kraje War- mia-Mazury, do powiatu Ostróda, v němž pole Grunwladu leží, začali na rekonstruk- ci bitvy jezdit, se na Žižku a jeho vojáky nikdy nezapomenulo – nejen bojovými scénami, ale i dramatickým slovním do- provodem. Velkoplošné cedule s historic- kými informacemi a některé artefakty do- dané přímo z táborského muzea jsou na polích Grunwaldu u památníku i v muzeu pod ním trvale instalovány. Však powiat Ostróda a celý kraj, kte- rým se jako modrá stuha od jezera k je- zeru táhne slavný Elblagský kanál, jsou vynikajícím turistickým cílem nejen pro Poláky. Rok od roku zde stále častěji na turistických cestách, na prastarých křižác- kých hradech, na březích jezer, v samotné Ostródě, v Olštýně nebo na cyklotrasách potkáváme skupinky, které se domlouvají jadrnou češtinou. Mnozí se do Krajiny Ka- nálu Elblagského vracejí rok co rok, jiní se netají tím, jak příjemně je překvapilo turistické bohatství kraje, perfektní služby, bohatá infrastruktura a nečekaně chutná regionální kuchyně. Uzené ryby, pirohy s masem, zelím i sladkými malinami, zdej- ší žurek nabo bigos, to jsou jídla, která možná znáte. Ale ochutnali jste už pravý sękacz z Giżycka? Nebo vynikající „śliwki w czekoladzie“, tedy švestky v čokoládě? Ty nikde v Česku opravdu nekoupíte. Připočteme-li k tomu vysokou profe- sionalitu a ochotu personálu v hotelích a restauracích, vstřícnost, které se čeští tu- risté v powiatu ostródském těší a snahu o navazování nových kontaktů v oblasti turistiky právě s českými regiony, pak si bez obav můžeme dovolit co nejvřelejší doporučení: Chcete-li prožít něco nového a mimořádného, navštivte powiat Ostróda. Laco Kučera, Pavla Kovářová Foto: archiv TP www.mazury-zachodnie.pl www.powiat.ostroda.pl/cz 26 7-8/2017 BITVA JAK MÁ BÝT A ŽIŽKA OPĚT NECHYBĚL Major Terazky kdysi prohlásil: “… holt máme hen ten mier…“ Ale války a bitvy si připomínáme rádi. A jsou-li všeliké rekonstrukce a inscenace varovnou připomín- kou, je to dobře. Většinou je nedůležité, varujeme-li lidstvo před válečnými vřavami prostřednictvím válek „moderních“ nebo těch historických. Nakonec vždycky platí, co zpíval před lety Jiří Suchý v Semaforu: „…Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům a nezlobte se, já mám kytky rád…“ Rekonstrukce bitvy u Grunwaldu Památník na Grunwaldu Elblagský kanál

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-07-0817/

POWIAT OSTRÓDA, KRAJ PLNÝ ZÁŽITKŮ www.mazury-zachodnie.pl

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-07-0817/

HOLIDAY WORLD 15.-18. 2. 2018 Mezinárodní veletrhy cestovního ruchu a gastronomie VÝSTAVIŠTĚ PRAHA HOLEŠOVICE TOP GASTRO & HOTEL

http://www.floowie.com/cs/cti/travelprofi-07-0817/