Floowie

 

DŮLEŽITÉ: Použitím internetového portálu floowie.com, mobilních aplikací pro operační systém iOS, nebo Android, elektronického prohlížeče FloowiePaper a služeb s nimi souvisejících souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a ustanovení společnosti Floowie International s.r.o. a třetích stran:

 

A. Všeobecné obchodní podmínky

B. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO „FloowiePaper“ a službu „FloowiePublication“

 

A. Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen jako „Vpodmínky“) společnosti Floowie International s.r.o., se sídlem: Brno - Trnitá, Mlýnská 326/13, PSČ: 602 00, Česká republika, identifikační číslo: 283 39 347, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62292, platné a účinné od 11.9.2013.

 

Pojmy používané ve Všeobecných obchodních podmínkách:

 

Poskytovatel – Označuje společnost Floowie International s.r.o., se sídlem: Brno - Trnitá, Mlýnská 326/13, PSČ 602 00, Česká republika, identifikační číslo: 283 39 347, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62292.

 

Portál – Označuje internetový portál poskytovatele www.floowie.com a zahrnuje i samostatné mobilní aplikace, které zřizují přístup k obsahu internetového portálu www.floowie.com, samostatné mobilní aplikace jsou především mobilní aplikace Floowie pro operační systém Android a operační systém iOS.

 

Uživatel – Označuje fyzickou nebo právnickou osobu, která chce využívat služby poskytovatele a za tímto účelem provedla registraci, což je vytvoření tzv. „uživatelského účtu“ na portálu poskytovatele uživatelem, který slouží k využívání portálu a služeb poskytovatele uživatelem.

 

Vydavatel – Označuje třetí osobu, která je vydavatelem dle zákona č. 40/2000, Sb., nebo nakladatelem, nebo autorem publikací umístěných na portále.

 

Publikace – Označuje data, jež jsou umístěná na portále a jež se svým obsahem shodují s periodickými či neperiodickými publikacemi, jež vydali nebo vydají jednotliví vydavatelé.

 

Předplatné – Označuje soubor publikací jednoho nebo různého typu, které budou umístěny na portále a jež budou zpřístupňovány uživatelům, kteří k nim mají zřízen přístup v počtu a v čase, jaký uživatelům náleží.

 

Tyto Vpodmínky se aplikují na všechny vztahy poskytovatele s uživateli, kteří jsou registrováni na portále poskytovatele, vyjma uživatelů, kteří využívají službu poskytovatele FloowiePublisher. Tyto Vpodmínky a další pravidla, návody, licence a odkazy uvedené na portálu představují úplnou smlouvu mezi poskytovatelem a uživatelem s ohledem na využívání služeb poskytovatele uživatelem zde uvedených.

 

Čl. I. Obecná ujednání

 

1) Písemná ujednání mezi stranami mohou stanovit odlišný způsob řešení některých dílčích ujednání Vpodmínek s tím, že se toto nedotýká platnosti ostatních ustanovení Vpodmínek.

 

2) Poskytovatel si vyhrazuje právo na jakékoliv změny v těchto Vpodmínkách, kdykoliv a bez předcházejícího upozornění uživatele. Změny Vpodmínek jsou účinné jejich uveřejněním na portále. Jestliže do 15 dnů po uveřejnění změn Vpodmínek uživatel nesdělí poskytovateli písemnou zprávou svůj nesouhlas se změnou Vpodmínek, platí, že uživatel se všemi provedenými změnami Vpodmínek souhlasí a tyto se vztahují na jeho vztah s poskytovatelem.

3) Aktuální znění Vpodmínek je k dispozici v sídle společnosti Floowie International s.r.o. na adrese Česká republika, Brno - Trnitá, Mlýnská 326/13, PSČ: 602 00 a dále na portále poskytovatele.

 

4) Poskytovatel důrazně vyzývá všechny uživatele k pečlivému prostudování těchto Vpodmínek.

 

5) Užívání portálu a služeb poskytovatele je vyhrazeno pouze uživatelům, na které se nevztahuje zákaz přístupu k službám portálu či obsahu umístěnému na tomto portále podle zákonů země, v níž se takový uživatel nachází, v níž sídlí, nebo z níž využívá přístup k portálu nebo jeho službám. Užívání portálu uživateli, na které se jakýkoli takový zákaz vztahuje, je zakázáno.

 

6) V případě, že dojde uživatelem k porušení Vpodmínek nebo legislativy daného státu, uživatel přejímá plnou odpovědnosti za veškeré skutečnosti a škody vzniklé v souvislosti s tímto porušením.

 

Čl. II. Registrace

 

1) Registrace není povinná. Registrace na portále poskytovatele je zdarma. Registrace znamená přijetí těchto Vpodmínek, seznámení se s nimi a současně také závaznou smlouvu mezi uživatelem a poskytovatelem (dále také jen jako „smlouva“). V případě, že s níže specifikovanými Vpodmínkami uživatel nesouhlasí, vyzývá jej poskytovatel k okamžitému ukončení využívání portálu a veškerých služeb poskytovatele. Přijetí výše uvedené smlouvy ze strany poskytovatele je výslovně podmíněno souhlasem uživatele s Vpodmínkami.

 

2) Registrovaný uživatel má přístup k více službám poskytovaných poskytovatelem, ke kterým neregistrovaní uživatelé přístup nemají.

 

3) Registrací na portále souhlasí uživatel se zařazením jeho osobních dat do operační databáze poskytovatele a souhlasí s tím, že poskytovatel mu může zasílat různé reklamní akce nebo speciální nabídky. Při registraci je uživatel povinen uvést pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace o své osobě, a to včetně věku uživatele, pokud obsah verifikaci této skutečnosti vyžaduje.

 

4) Na základě registrace uživatele vzniká uživateli oprávnění k využívání obsahu a služeb portálu, které jsou dostupné pouze registrovaným uživatelům, a to těm, kteří splňují podmínku minimální věkové hranice k využití těchto služeb a používání tohoto obsahu dle platné legislativy. Uživatel registrací získává uživatelský účet, který slouží k využívání portálu a služeb poskytovatele.

 

5) Uživatel při registraci na portále zadává jím zvolené heslo, které slouží k přihlášení na portál. Registrovaný uživatel je povinen chránit své heslo i svůj uživatelský účet před zneužitím třetí osobou. Registrovaný uživatel zřízením uživatelského účtu a s ním spojenou akceptací těchto Vpodmínek souhlasí s převzetím veškeré odpovědnosti za činnosti a skutečnosti, které nastanou v souvislosti s používáním jeho uživatelského účtu, včetně výběru a používání veškerého obsahu a služeb.

 

6) Uživatel se zavazuje akceptací těchto Vpodmínek, že bude svůj uživatelský účet a služby poskytovatele využívat pouze v souladu s platnou legislativou daného státu a těmito Vpodmínkami.

 

7) Existující registrace nemůže být zrušena samotným uživatelem, uživatel může o zrušení registrace požádat poskytovatele na e-mail: admin@floowie.com. Poskytovatel si vyhrazuje právo na zrušení existující registrace nebo omezení práva uživatele v případě, že by činnost uživatele byla v rozporu s právem České republiky, mezinárodní legislativou, či těmito Vpodmínkami. Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel využíval informace (např. komunikaci ve fórech a diskuzích) poskytnuté uživatelem i po zrušení registrace uživatele.

 

8) V případě  vzniku právního sporu je poskytovatell oprávněn poskytnout osobní údaje registrovaných uživatelů příslušným státním orgánům.

 

9) Uživatel je povinen chránit svůj uživatelský účet včetně přístupů ke službám poskytovatele a ke svému uživatelskému účtu. Uživatel akceptací těchto Vpodmínek souhlasí s tím, že v případě, že dojde ke ztrátám, nákladům, škodám, výdajům, včetně nutných nákladů právního zastupování, vzniklých na základě využívání služeb poskytovatele, které byly způsobeny porušením těchto Vpodmínek ve vztahu k účtu uživatele, a to jak uživatelem, tak třetí osobou, včetně nedbalosti, je plně odpovědný za vše výše uvedené pouze uživatel.

 

10) Uživatel si při registraci volí měnu, kterou bude používat trvale u svého uživatelského účtu. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele. Uživatel nesmí maskovat nebo utajovat svou IP adresu nebo geografickou polohu. Poskytovatel je oprávněn omezit uživateli počet mobilních zařízení obsahujících samostatné mobilní aplikace poskytovatele pro jeho uživatelský účet.

 

Čl. III. Práva a povinnosti

 

1) Služby poskytované poskytovatelem je možné využívat pouze v souladu s platnou legislativou a těmito Vpodmínkami. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytování služeb, zrušit či zablokovat uživatelské účty nebo zrušit přístup k jednotlivým publikacím či předplatnému těchto publikací podle své vlastní úvahy, pokud dojde ze strany uživatele k jakékoli činnosti porušující tyto Vpodmínky nebo platnou legislativu.

 

2) Uživatel je povinen zdržet se narušování provozu portálu a služeb jím poskytovaných, a to jakýmkoli způsobem, zejména pak pokoušet se o obcházení, narušení nebo prolomení bezpečnostních prvků portálu a zásahu do služeb a obsahu portálu jiným způsobem, než který umožňuje poskytovatel v rámci standardně nabízených služeb poskytovatele.

.

3) V případě, že uživatel využívá služby poskytovatele z jiného místa než z České republiky, je plně odpovědný za respektování a dodržování veškeré mezinárodní legislativy i legislativy platné v místě užívání. Uživatel se tedy zavazuje akceptací těchto Vpodmínek, že nebude služby poskytovatele využívat způsobem, jenž by byl v rozporu s legislativou (tedy účinnými zákony, mezinárodními smlouvami, nařízeními, omezeními) a dále v rozporu s těmito Vpodmínkami. V případě, že dojde k porušení výše uvedeného, souhlasí s převzetím plné odpovědnosti za veškeré skutečnosti, škody a ušlý zisk vzniklé v souvislosti s tímto porušením.

 

4) Uživatel se nesmí chovat agresivně vůči dalším uživatelům. Uživatel nesmí jakoukoli formou nijak nepříznivě ovlivnit dalšího uživatele například tím, že bude používat nevhodné výrazy. Uživatel nemá nárok na honorář za publikování věcí na portále, pokud to nebude stanoveno vzájemnou písemnou dohodou s poskytovatelem.

 

5) Poskytovatel nenese odpovědnost za uživatelem zveřejněné informace, fotografie, videa a uživatel je obeznámen s tím, že nesmí používat tuto službu na ilegální propagaci nebo jiné ilegální aktivity.

 

6) Uživatel se nesmí přihlásit jako jiný uživatel, ani poškodit jméno druhého uživatele jakýmkoliv způsobem.

 

7) Uživatel nesmí žádným způsobem propagovat třetí osoby nebo služby třetích osob.

 

8) Uživatel je zodpovědný za to, že uživatelovo heslo nebude poskytnuto třetím osobám. Poskytovatel není zodpovědný za neautorizovaný přístup třetí osobou, a to ani bez uživatelovy vědomosti. Uživatel je povinen neprodleně informovat poskytovatele v případě, že došlo k zneužití jeho hesla nebo uživatelského jména, a to na e-mail poskytovatele admin@floowie.com.

 

9) Uživatel souhlasí, že bude používat portál poskytovatele a s ním spojené služby v souladu s dobrými mravy a nebude vykonávat aktivity směřující k rasové, národnostní nebo jiné nesnášenlivosti. Používáním portálu nebo služeb poskytovatele uživatel souhlasí s morálními zásadami a principy, a to především, že:

a) nezatíží servery poskytovatele a portál úmyslně,

b) nepoužije tuto službu na distribuci pornografie, fašistických a jiných témat, které jsou v rozporu se zákony České republiky,

c) nepoužije tuto službu na distribuci ilegálního software.

 

10) Uživatelský účet:

a) Uživatel nese veškerou odpovědnost za obsah svého uživatelského účtu a v něm použité texty a fotografie, včetně odpovědnosti za případné porušení autorských práv k použitým textům a fotografiím.

b) Je striktně zakázáno sdílení fotografií a textů, které jakkoli i jen morálně porušují pravidla a zákony České republiky. Toto pravidlo se vztahuje na všechny fotografie a texty použité uživatelem, a to včetně fotografie použité v uživatelově profilu.

 

11) Uživatel sám nese odpovědnost za získání a udržování spolehlivého připojení k internetu a poskytovatel není odpovědný za vady tohoto připojení či neschopnost uživatele číst obsah portálu či využívat jiné služby poskytovatele.

 

12) Uživatel akceptací těchto Vpodmínek souhlasí s tím, že jakýkoli materiál stažený nebo jinak získaný prostřednictvím služeb poskytovatele je získán dle vlastního úsudku uživatele a na jeho riziko.

 

13) Uživatel dále akceptací těchto Vpodmínek souhlasí s tím, že za všechny škody v souvislosti se stahováním materiálů či jeho získáním jiným způsobem skrze služby poskytovatele či se ztrátou dat, která je výsledkem stahování takových materiálů, je odpovědný pouze uživatel sám.

 

14) Uživatel akceptací těchto Vpodmínek je srozuměn s tím, že žádná ústní či písemná rada poskytnutá uživateli poskytovatelem nebo některým ze zaměstnanců poskytovatele neslouží jako záruka či garance.

 

15) Poskytovatel, jeho zástupci a vydavatelé publikací nejsou v žádném případě odpovědní za jakékoli nepřímé, vedlejší, represivní nebo následně vzniklé škody. V případě, že platná legislativa dotčeného státu nevylučuje vynětí nebo omezení vedlejších a následných škod, jak je v těchto Vpodmínkých uvedené, tak se na dotčeného uživatele toto shora uvedené vynětí a omezení nevztahuje.

 

16) Poskytovatel neposkytuje na své služby a veškerý obsah žádné záruky spočívající mimo jiné ve splnění požadavků uživatele, nepřerušení služeb poskytovatele, dále na bezplatnost, včasnost a zajištění služeb poskytovatele nebo splněná očekávání uživatele.

 

17) Poskytovatel neručí za dostupnost a provoz portálu a služeb, zejména pak za případné výpadky způsobené hardwarovými či softwarovými závadami serveru, problémy s obsluhou serveru ani jakýmikoli externími vlivy či výpadky.

 

18) Uživatel nesmí rozesílat prostřednictvím portálu nevyžádaná obchodní sdělení.

 

19) Poskytovatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresu uživatele, a to při každém úkonu uživatele na portálu, poskytovatel je dále oprávněn k pasivnímu sběru dat.

 

20) Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo dočasně či trvale přerušit jednotlivé služby poskytovatele nebo jejich některou část, a to buď na základě předchozího oznámení uživateli, nebo bez tohoto předchozího oznámení. Uživatel akceptací těchto Vpodmínek souhlasí, že poskytovatel nebude vůči uživateli nebo jakékoli třetí osobě odpovědný za tyto změny, přerušení nebo nepokračování služby nebo její části, a to ani za jakékoli skutečnosti, škody nebo ztráty v souvislosti s tím způsobené.

 

Čl. IV. Licenční ujednání

 

1) Veškerý obsah portálu stejně jako služeb poskytovaných poskytovatelem, jako jsou mimo jiné veškeré texty, grafika, loga, ikony, obrázky, samostatné aplikace, a dále veškerý software používaný na tomto portálu poskytovatele jsou majetkem poskytovatele, či v jeho užívání dle licenčních ujednání, nebo třetích osob – vydavatelů publikací a jsou chráněny platnou legislativou České republiky a dále mezinárodně platnou legislativou. Uživatel se akceptací těchto Vpodmínek zavazuje k dodržování veškeré platné české i mezinárodní legislativy z oblasti autorského práva. Uživatel se dále zavazuje, že se zdrží veškerých zásahů do autorských práv poskytovatele.

 

2) Veškerý obsah jednotlivých publikací na portále poskytovatele je vlastnictvím vydavatele, či zákonného vlastníka obsahu publikace. Uživatel akceptací těchto Vpodmínek souhlasí s tím, že nezískává žádná vlastnická práva k obsahu jednotlivých publikací prostřednictvím zřízení si přístupu k těmto publikacím skrze svůj uživatelský účet, a tedy není oprávněn s tímto obsahem žádným způsobem nakládat či ho měnit nebo dále zveřejňovat, vyjma povolení ze strany vydatele publikace. Jakékoli užití jednotlivých publikací a jejich obsahu ve smyslu autorského zákona je dovoleno pouze způsobem a v rozsahu stanoveném autorským zákonem.

 

3) Uživatel se dále zavazuje, že v případě, že toto není výslovně povoleno autorským zákonem nebo není-li to v souladu s podmínkami stanovenými vydavatelem pro sdílení obsahu a služeb poskytovaných poskytovatelem, které uživatel akceptoval s těmito Vpodmínkami, nebude modifikovat, publikovat, přenášet, zobrazovat, prodávat nebo se účastnit přenášení či prodeje a dále nebude žádným způsobem obchodně využívat nebo dále poskytovat obsah portálu, jednotlivých periodik, publikací nebo kterékoli jejich části třetí osobě.

 

4) Uživatel je akceptací těchto Vpodmínek srozuměn s tím, že mu není založením uživatelského účtu udělena žádná licence, ať již výhradní či nevýhradní k duševnímu vlastnictví poskytovatele či licencím poskytnutým poskytovateli třetími osobami.

 

Čl. V. Obsah jednotlivých publikací poskytovaných vydavateli

 

1) Poskytovatel je pouze distributorem a nikoli vydavatelem publikací nebo dalšího obsahu dodaného třetí osobou. Poskytovatel tedy není oprávněn provádět žádnou editační kontrolu obsahu jednotlivých publikací. Jakékoli názory, rady, prohlášení, služby, nabídky, další informace či obsah vyjádřené nebo zpřístupněné třetími osobami či zveřejněné v rámci jednotlivých publikací, náleží výhradně třetím osobám (vydavatelům či autorům těchto publikací) a nikoli poskytovateli. Poskytovatel nezaručuje přesnost, úplnost ani použitelnost obsahu jednotlivých publikací a není tedy odpovědný za jakékoli skutečnosti, škody či ztráty způsobené tím, že se uživatel spolehne na informace získané prostřednictvím portálu nebo prostřednictvím služeb na nich poskytovaných. Poskytovatel se dále neztotožňuje s jakýmikoli názory, radami, prohlášeními, službami, nabídkami, dalšími informacemi či obsahem vyjádřenými nebo zpřístupněnými třetími osobami či zveřejněnými v rámci jednotlivých publikací.

 

2) Portál a služby poskytovatele mohou obsahovat odkazy na další internetové stránky či zdroje třetích osob. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost či povinnost ve vztahu k obsahu těchto dalších internetových stránek či zdrojům třetích osob. Uživatel je akceptací těchto Vpodmínek plně srozuměn s tím, že je plně odpovědný za porozumění veškerým podmínkám, které mohou být aplikovány při návštěvě těchto dalších internetových stránek nebo při objednávání zboží na těchto stránkách třetích osob a za všechny skutečnosti, škody nebo ztráty v souvislosti s tím způsobené.

 

Čl. VI. Právo kontroly poskytovatele, zda jsou dodržovány Vpodmínky

 

1) Poskytovatel má právo a nikoli povinnost kontrolovat, zda jsou jím poskytované služby poskytovány a využívány v souladu s těmito Vpodmínkami a s platnou mezinárodní legislativou i platnou legislativou státu, v němž je služba využívána. V případě, že poskytovatel shledá jakýkoli obsah portálu nebo jím poskytovaných služeb jako porušující Vpodmínky nebo platnou mezinárodní legislativu či legislativu příslušného státu, je oprávněn k odstranění toho obsahu, a to zejména:

a) Podněcující k trestnému činu nebo k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené podle zákona.

b) Schvalující trestný čin nebo vychvalující pro trestný čin jeho pachatele.

c) Svádějící ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo podporující k takovému zneužívání nebo podněcování nebo šíření takového zneužívání.

d) Vyhrožující skupině obyvatel usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody.

e) Hanobící některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání.

f) Podněcující k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků.

g) Rozšiřující nepravdivé poplašné zprávy.

h) Představující pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo v němž se zobrazuje násilí či neúcta k člověku nebo které zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem.

ch) Sdělující nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit vážnost jiné osoby u spoluobčanů, zejména poškodit ji v zaměstnání, narušit rodinné vztahy nebo způsobit jinou vážnou újmu,

i) Hrozící někomu násilím nebo jinou těžkou újmou.

j) Porušující zákonem chráněná práva k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi.

k) Porušující práva k chráněnému vynálezu, průmyslovému vzoru, užitnému vzoru nebo topografii polovodičového výrobku.

 

2) V případě, že poskytovatel na základě své úvahy zjistí, že došlo ze strany uživatele k porušení Vpodmínek nebo platné legislativy, je poskytovatel oprávněn bez dalších závazků zablokovat, deaktivovat nebo smazat uživatelský účet uživatele a je také oprávněn zamezit uživateli využívání veškerých služeb poskytovatele bez dalších závazků, včetně odpovědnostních, vůči uživateli. Toto může poskytovatel provést bez předchozí výzvy uživateli. Všechna ustanovení těchto Vpodmínek, jejichž povaha to připouští, zůstane v platnosti i po ukončení obchodního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem (zejména ustanovení o autorském právu a právu třetích osob).

Čl. VII. Ochrana osobních údajů uživatele

 

1) Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatelů v rozsahu nezbytném pro využívání služeb poskytovatele, zejména pak takových údajů, jež jsou nezbytné pro uzavření obchodního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem.

 

2) Uživatel souhlasí se zpracováním, shromažďováním a uchováním osobních údajů společností Floowie International s.r.o., se sídlem: Brno - Trnitá, Mlýnská 326/13, PSČ 602 00, Česká republika, identifikační číslo: 283 39 347, a to v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo, a to na dobu trvání registrace uživatele. Poskytnutí osobních údajů uživatelem je dobrovolné. Osobní údaje uživatele, které uživatel poskytl poskytovateli, jsou zpracovány za účelem správy uživatelského účtu a zasílání obchodních či marketingových sdělení včetně šíření obchodních sdělení v rámci elektronické komunikace (nabízení obchodu a služeb) a uživatel s tímto souhlasí. Správcem osobních údajů a jejich zpracovatelem je poskytovatel. Poskytovatel je dále oprávněn zpracováním osobních údajů uživatele, které probíhá automatizovaným či manuálním způsobem, pověřit třetí osobu. Ochrana osobních údajů se řídí platnou legislativou dotčeného státu. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Uživatel na svém uživatelském účtu může zobrazit své osobní údaje veřejně na portále a to na svou odpovědnost.

 

3) Uživatel je povinen jakoukoli změnu v osobních údajích provést ve svém uživatelském účtu a dbát na to, aby osobní údaje uvedené v uživatelském účtu byly aktuální a správné. Uživatel je dále povinen uvádět údaje o své osobě správně, pravdivě a úplně.

 

4) Uživatel bere na vědomí, že v případě zjištění porušení zákona nebo práv a právem chráněných zájmů poskytovatele či třetích osob, je poskytovatel oprávněn osobní údaje uživatele včetně IP adresy dále sdělovat, zejména pak předat je Policii ČR či jiným orgánům státní správy.

 

5) Poskytovatel neodpovídá za zneužití osobních údajů uživatele v důsledku protiprávního jednání třetí strany.

 

Čl. VIII. Služba Credit floowie.com

 

1) Služba Credit floowie.com (dále též jen jako „Credit“) slouží registrovanému uživateli k zřízení přístupu k částem portálu poskytovatele jinak uživateli nepřístupným. Credit lze dále využít k objednávce a zasílání tištěného předplatného jednotlivých publikací, pokud je toto u jednotlivých publikací nabízeno vydavatelem. Uživatel zakoupením služby Credit získává body v měně uživatelova účtu (jak je uvedeno v Čl. II. odst. 10 těchto Vpodmínek) ve výši, v níž si uživatel Credit zakoupil. Veškeré ceny služby Credit floowie.com na portálu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

 

2) Uživatel si Body získané službou Credit může zřídit přístup k:

a) Jednotlivým publikacím, ke každé takové publikaci získává uživatel přístup na 10 let ode dne jeho zřízení.

b) Předplatnému, ke každému takovému předplatnému získává uživatel přístup na 10 let ode dne jeho zřízení.

c) Pronajmout jednotlivé publikace nebo předplatné, přičemž ke každému takovému předplatnému nebo publikaci uživatel získává přístup na dobu, jaká je u dané publikace nebo předplatného zobrazena.

Ke každé jinak nepřístupné výše uvedené publikaci nebo předplatnému je možné získat přístup k seznámení se s nimi v rozsahu a čase, jaký uživateli náleží za určitý počet bodů, které jsou uživateli následně odečteny z jeho uživatelského účtu.

 

3) Pokud uživatel službu Credit objedná nebo zaplatí v jiné měně, než je měna jeho uživatelského účtu, budou mu na jeho uživatelský účet přičteny body ve výši zakoupeného Creditu přepočteného na měnu jeho uživatelského účtu dle zobrazeného aktuálního kurzu.

 

4) Pokud uživatel bude chtít zakoupit publikaci nebo předplatné v jiné měně, než je měna jeho uživatelského účtu, bude mu po zakoupení publikace nebo předplatného stržen počet Bodů přepočítaný z měny, jež představuje bodovou hodnotu publikace nebo předplatného, na měnu uživatelova účtu dle zobrazeného aktuálního kurzu.

 

5) Uživatel souhlasí s tím, že v případě, že se nepřihlásí na svůj uživatelský účet na portálu po dobu delší než dva roky, bude jeho účet automaticky zrušen a veškeré Body služby Credit floowie.com na jeho uživatelském účtu propadnou (budou zrušeny). Uživatel je povinen vyčerpat zakoupené body služby Credit floowie.com do 720 dní od jejich zakoupení, po uplynutí této doby zakoupené body automaticky propadnou a jsou zrušeny z uživatelského účtu uživatele.

 

6) Platební podmínky služby Credit:

a) Počet Bodů nutných pro získání přístupu k publikacím nebo předplatnému nebo k objednávce tištěného předplatného určuje vydavatel a tento se může časem měnit.

b) Objednáním služby Credit poskytované poskytovatelem na portálu uživatel souhlasí s uhrazením ceny za tuto službu. 

c) Způsob úhrady Creditu floowie.com si uživatel vždy zvolí na portálu poskytovatele. Úhradu je možné provést dle na floowie.com uvedených platebních metod (například platební kartou, nebo bankovním převodem, nebo prostřednictvím společnosti PayPal, nebo SMS prostřednictvím třetích stran provozujících SMS platby). Poskytovatel si vyhrazuje právo rozšířit způsoby úhrady o další možnosti, o tomto bude včas informovat uživatele na portálu.

 

Čl. IX. Služba FloowiePublication

 

1) Uživatel může využívat službu souhrnně označovanou FloowiePublication, která je dále upravena v OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO „FloowiePaper“ pro službu „FloowiePublication“, jež uživatel odsouhlasuje současně s těmito Vpodmínkami.

 

2) Uživatel tuto službu není povinen využívat.

 

3) Pokud jsou jakákoli ustanovení Základních obchodních podmínek pro „FloowiePaper“ pro službu „FloowiePublication v rozporu s těmito Vpodmínkami, užijí se přednostně ustanovení těchto Vpodmínek.

 

Čl. X. Služba MyFriend

 

1) Registrovaný uživatel může pozvat na portál poskytovatele třetí osoby (zejména své známé a přátele). Pokud uživatel na portál poskytovatele tyto třetí osoby pozve pomocí nástrojů poskytovatele na portále a tyto třetí osoby se na portále registrují a vytvoří si uživatelské účty, při jakémkoli zakoupení služby Credit těmito třetími osobami uživatel automaticky získává na svůj uživatelský účet body ve výši 2% Bodů, které získala tato třetí osoba na její uživatelský účet. Takto získané Body pak uživatel může využít pro zřízení si přístupu k publikacím nebo předplatnému, jak je popsáno u služby Credit v Čl. VIII. těchto Vpodmínek.

 

Čl. XI. Služba FloowieDistribution

 

1) Registrovaný uživatel, který je právnickou osobou, nebo osobou samostatně výdělečně činnou, na portále poskytovatele může využívat službu FloowieDistribution, která mu je zpřístupněna u jeho uživatelského účtu či jiného vytvořeného pro využívání této služby, a to zejména poté, co o záměru využívat tuto službu informuje poskytovatele na e-mail info-cz@floowie.com. Poskytovatel není povinen umožnit uživateli využívat službu FloowieDistribution.

 

2) Služba FloowieDistribution umožňuje uživateli pomocí tzv. „embed library“ zobrazit na internetových stránkách uživatele uživatelem vybrané publikace z portálu poskytovatele. Pokud dojde prostřednictvím takové embed library k zpřístupnění publikace nebo předplatného třetí osobou dle služby Credit floowie.com poskytovatele, uživateli je na jeho uživatelský účet na portálu přičtena částka odpovídající vždy % Bodů, které stojí daná publikace, nebo předplatné a kterážto je zobrazena uživateli při vkládání embed library u každé vkládané publikace z portálu poskytovatele, nejvýše však 15% Bodů. Pokud dojde prostřednictvím takové embed library k objednávce k zasílání tištěného předplatného třetí osobou dle služby Credit floowie.com poskytovatele, uživateli je na jeho uživatelský účet na portálu přičtena částka odpovídající vždy 5% Bodů, které stojí daná objednávka k zasílání tištěného předplatného.

 

3) Přičtené Body jsou uživateli zobrazovány na jeho uživatelském účtu v měně uživatele a uživatel učiní přes portál výzvu (po přihlášení pod svým Uživatelským jménem a HESLEM), aby projevil svou vůli, že chce vyplatit tyto Body, na které mu vznikl nárok. Uživatel doručí poskytovateli daňový doklad (fakturu), který bude v souladu s těmito Vpodmínkami. Příslušnou řádně doručenou fakturu, odpovídající částce včetně DPH (výši Bodů) zobrazené u uživatelského účtu uživatele, má povinnost poskytovatel uhradit uživateli nejpozději do 15 dnů ode dne doručení takového daňového dokladu – faktury, a to na bankovní účet uživatele, který bude uveden na takové faktuře. Uživatel bude provádět takovouto fakturaci v intervalech dle své volné úvahy, ne však dříve, než součet Bodů na jeho uživatelském účtu, na které mu vznikl nárok, bude činit ve svém součtu částku minimálně 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), nebo než uplyne doba jednoho roku od poslední fakturace. Uživatel může provést fakturaci dříve než za výše uvedených podmínek z důvodů provedení účetní závěrky.  Daňový doklad – faktura uživatele musí obsahovat řádně všechny údaje, které stanovuje zákon o dani z přidané hodnoty v jeho pro takový doklad platném znění, jinak nebude povinen poskytovatel uhradit vyúčtovanou částku až do doby, kdy takový doklad bude splňovat všechny takové náležitosti a kdy uplyne 15 dnů od jeho doručení poskytovateli. Za datum zdanitelného plnění je považován den, kdy je vystavena faktura vyúčtovávající zdanitelné plnění. Pokud uživatel výzvu na portálu neučiní, není povinen poskytovatel zaplatit uživatelem vystavenou fakturu.

 

4) Registrovaný uživatel, který není právnickou nebo osobou samostatně výdělečně činnou, není oprávněn využívat službu FloowieDistribution, pokud by ji využíval, souhlasí s tím, že ustanovení odst. 2) a 3) tohoto článku se na uživatele nevztahují a uživatel nemá právo ani nárok na cokoli v těchto odstavcích uvedené, s tímto uživatel souhlasí.

Čl. XII. Platnost a účinnost

 

1) Pokud by některé ustanovení těchto Vpodmínek bylo shledáno neplatným či neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ustanovení Vpodmínek, která zůstávají v platnosti a účinnosti.

 

2) Účinnost všeho výše uvedeného pro vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem nastává okamžikem, kdy tyto Vpodmínky odsouhlasil uživatel nebo registrací uživatele.

 

3) Pokud je mezi poskytovatelem a uživatelem uzavřena písemná smlouva, platí v případě, že ujednání takové smlouvy a ustanovení těchto Vpodmínek budou jakkoliv v rozporu, že odchylná ustanovení smlouvy mají pro určení práv a povinností poskytovatele a uživatele přednost před ustanoveními těchto Vpodmínek.

 

4) Veškeré vztahy založené či se řídící ustanoveními těchto Vpodmínek se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou projednávány a rozhodovány u obecných soudů České Republiky místně příslušných dle sídla poskytovatele.

 

V Brně dne 10.9.2013

 

Floowie International s.r.o.

 

 

 

B. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO „FloowiePaper“ pro službu „FloowiePublication“

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO „FloowiePaper“ pro službu „FloowiePublication“ společnosti Floowie International s.r.o., se sídlem: Brno - Trnitá, Mlýnská 326/13, PSČ 602 00, Česká republika, identifikační číslo: 283 39 347, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62292, platné a účinné od 11.9.2013.

 

Pojmy používané v OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH PRO „FloowiePaper“ pro službu „FloowiePublication“:

 

Poskytovatel – Označuje společnost Floowie International s.r.o., se sídlem: Brno - Trnitá, Mlýnská 326/13, PSČ 602 00, Česká republika, identifikační číslo: 283 39 347, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62292.

 

Uživatel – Označuje fyzickou nebo právnickou osobu, která chce využívat služby poskytovatele, zejména uvedený elektronický zobrazovač FloowiePaper (dále též jen jako „FloowiePaper“), a to zejména v rámci služeb, které nabízí poskytovatel označených jako FloowieKatalog, FloowiePublication, či jiných.

 

Portál – Označuje internetový portál poskytovatele floowie.com a zahrnuje i samostatné mobilní aplikace, které zřizují přístup k obsahu internetového portálu floowie.com, samostatné mobilní aplikace jsou především mobilní aplikace Floowie pro operační systém Android a operační systém iOS.

 

Čl. I. Preambule

 

1) Poskytovatel uzavírá se svými obchodními partnery - uživateli (dále též jen jako „uživatel“) dále uvedené smlouvy o užívání. Tyto OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO „FloowiePaper“ pro službu „FloowiePublication“ (dále označovány též jen jako „Podmínky“) jsou částí obsahu každé jednotlivé smlouvy o užívání uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem, nebo pokud na ně taková smlouva o užívání odkazuje.

 

2) Pokud není uzavřena mezi poskytovatelem a uživatelem písemná smlouva o umožnění užívání níže uvedených služeb (dále jen jako „smlouva o užívání“) platí, že odsouhlasením těchto Podmínek uživatelem a zahájením využívání dále uvedeného elektronického zobrazovače FloowiePaper je uzavřena smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem, jejíž obsah v plném rozsahu představuje text těchto Podmínek.

 

3) V případě, že uživatel uzavře s poskytovatelem závaznou objednávku pro umožnění užívání některé z výše uvedených služeb poskytovatele, je tato závazná objednávka považována rovněž za smlouvu o užívání. Za takovouto objednávku je považován i e-mail uživatelem zaslaný poskytovateli, jehož obsahem je objednání výše uvedených služeb v odst. 3) tohoto článku. Pro využívání služeb poskytovatele uživatel při prvním přihlášení dle Čl. III. těchto Podmínek je povinen odsouhlasit tyto Podmínky.

 

Čl. II. Předmět plnění

 

1) Poskytovatel je osobou, která je oprávněna vykonávat a poskytovat práva k produktu elektronický zobrazovač FloowiePaper, tento produkt představuje elektronický zobrazovač „Dat“ - zejména textů a obrázků.

 

2) Poskytovatel vykonává autorská majetková práva k FloowiePaperu minimálně v rozsahu, v jakém tímto poskytuje uživateli nevýhradní licenci k užití FloowiePaperu k účelu a způsobem sjednaným v těchto Podmínkách nebo ve smlouvě o užívání, a to na dobu určenou dle těchto Podmínek nebo smlouvy o užívání, pokud je mezi uživatelem a poskytovatelem taková smlouva o užívání uzavřena.

 

3) FloowiePaper umožňuje převést uživateli dle pokynů poskytovatele na odpovědnost uživatele vybraná Data do zvláštní elektronické podoby jejich nahráním do FloowiePaperu (takové převedení též jen jako „Upload“ či „Nahrání“) a tím vytvořit tzv. „Konkrétní Publikaci“. Nahrání Konkrétních Publikací a jejich další správu provádí uživatel v tzv. „administraci FloowiePaperu“, do níž mu je umožněn přístup dle Čl. III. těchto Podmínek. Po Nahrání Konkrétní Publikace může uživatel činit změny Konkrétní Publikace v rozsahu, jež FloowiePaper uživateli umožňuje, a to na odpovědnost uživatele.

 

4) FloowiePaper umožňuje seznamovat se s Konkrétními Publikacemi uživatele tzv. Čtenářům (třetím osobám – uživatelům sítě Internet) bezplatně.

 

5) Konkrétní Publikace uživatele jsou umístěny na portále nebo na internetových stránkách třetích osob pomocí vloženého odkazu uživatelem nebo Čtenáři na portál, nebo do internetových stránek vloženého okna.

 

6) Poskytovatel umožňuje uživateli využívat všechny funkce nabízené v rámci FloowiePaperu na odpovědnost uživatele. Poskytovatel má právo kdykoliv provádět tzv. „Updaty“ (rozšiřovat, doplňovat a upravovat funkce zobrazovače FloowiePaperu (formou například prolinků - lišt a prostorů obsahujících různé funkční zkratky či informace pro třetí osoby užívající či využívající FloowiePaper či jiné informace pro ně, a to i přímo vložené mezi strany Konkrétních Publikací uživatele) s ohledem na postup v technologiích a technice s tím, že uživatel bude moci využívat updaty jemu zpřístupněné poskytovatelem ZDARMA!

 

7) Uživatel nesmí Nahrávat Konkrétní Publikace a Data třetích osob za úplatu (plnění, jež třetí osoby za toto poskytnou uživateli). Pokud takto uživatel učiní, nebo má poskytovatel podezření, že takto uživatel činí, pak má poskytovatel právo pozastavit nebo zablokovat využívání FloowiePaperu uživateli a všech služeb s ním souvisejících. Poskytovatel nemá povinnost nahradit uživateli jakoukoli škodu či ušlý zisk, které uživateli tímto pozastavením nebo zablokováním vznikli.

 

8) Uživatel si Nahrání Konkrétních Publikací (včetně všech nastavení, které FloowiePaper umožňuje) činí sám, na své náklady, s tím, že může za úplatu, která musí být mezi poskytovatelem a uživatelem dopředu samostatně dohodnuta, získat i pomoc ze strany poskytovatele, pokud se na tom poskytovatel a uživatel dohodnou s ohledem zejména na volné kapacity poskytovatele.

 

9) Nahráním jakékoli Konkrétní Publikace uživatelem nesmí dojít k porušení žádných práv třetích osob, za což plně odpovídá a má povinnost zajistit a kontrolovat uživatel, a pokud porušením této povinnosti vznikne poskytovateli škoda, je ji povinen uživatel poskytovateli nahradit v plné výši, tímto není dotčeno právo poskytovatele na náhradu ušlého zisku. Uživatel takto odpovídá i za jakékoli úpravy Konkrétní Publikace, které provede ve FloowiePaperu po Nahrání Konkrétní Publikace.

 

Čl. III. Uživatelský účet, Uživatelské jméno, HESLO

 

1) Proto, aby uživatel mohl zahájit užívání služeb dle smluv o užívání (pokud je taková mezi poskytovatelem a uživatelem uzavřena), bude poskytovatelem uživateli oznámeno a přiděleno jeho jedinečné Uživatelské jméno a jedinečné HESLO pro přístup do administrace FloowiePaperu přes internetový odkaz www.floowie.com/cs, za jejichž ztrátu či zneužití odpovídá výlučně uživatel. S přidělením Uživatelského jména a HESLA zároveň dojde ze strany poskytovatele k vytvoření tzv. „Uživatelského účtu“ uživatele, tedy základního místa, v rámci kterého se budou vytvářet, evidovat a spravovat všechny Konkrétní Publikace, které budou vytvořeny dle smlouvy o užívání nebo těchto Podmínek ze strany uživatele, a s nimi související činnost. Postup vytváření takových Publikací na uživatelském účtu uživatele je důkladně popsán a vysvětlen v manuálech, které jsou veřejně zpřístupněny uživatelům po přístupu do administrace FloowiePaperu na internetovém portále http://www.floowie.com/cs/videa. Při prvním přístupu uživatele do administrace FloowiePaperu se uživateli vždy zobrazuje k odsouhlasení znění těchto Podmínek, v případě, že s nimi uživatel nesouhlasí, vyzývá jej poskytovatel k okamžitému ukončení využívání portálu a veškerých služeb poskytovatele.

 

2) Oznámení o přidělení Uživatelského jména a HESLA proběhne obvykle jeho zasláním na e-mailovou adresu uvedenou u uživatele v úvodu smlouvy o užívání nebo v závazné objednávce, a to obvykle nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy o užívání nebo závazné objednávky. Pokud by k takovému odeslání (či oznámení jiným způsobem) nedošlo ani do 10 dnů od uzavření smlouvy o užívání, má povinnost o tomto uživatel informovat písemně poskytovatele, který musí vykonat nápravu (odeslat Uživatelské jméno a HESLO uživateli).

 

3) Uživatel, který chce zahájit využívání FloowiePaperu a nemá s poskytovatelem písemnou uzavřenu smlouvu o užívání, si stanovuje během tzv. Registrace na portálu sám své Uživatelské jméno a Heslo pro přístup do administrace FloowiePaperu a odst. 1) a 2) tohoto článku těchto Podmínek se na něj nevztahují a vztahují se na něj ustanovení Všeobecných obchodních podmínek poskytovatele, které uživatel odsouhlasuje zároveň s těmito Podmínkami.

 

Čl. IV. Cena (úplata), Fakturace a platební podmínky

 

1) Cena za předmět plnění je stanovena vždy samostatně v jednotlivých smlouvách o užívání nebo v cenících jednotlivých služeb uvedených na portálu, platných k okamžiku započetí využívání té které konkrétní služby, resp. využívání FloowiePaperu.

 

2) Ve vztahu k jakékoliv úplatě, kterou má hradit uživatel poskytovateli dle těchto Podmínek, platí, že je uvedena bez daně z přidané hodnoty (DPH), kdy příslušná výše DPH dle platných předpisů bude k jakékoli úplatě vždy rovněž připočtena a musí být zaplacena ze strany uživatele poskytovateli

 

3) Poskytovatel uživateli poskytuje na každou jednu Nahranou Konkrétní Publikaci uživatele tzv. Měsíční Traffic ve výši 20 GB.

 

a) Měsíční Traffic představuje množství dat (informací), které eviduje poskytovatel jako data (informace), která v souvislosti s Konkrétní Publikací uživatele „protekly“ v kalendářním měsíci. Pokud uživatel překročí Měsíční Traffic, má povinnost uhradit poskytovateli za každý 1GB dat, překračující výše uvedených 20 GB, 26,- Kč bez DPH.

 

b) O dosažení, resp. o překročení Měsíčního Trafficu, bude uživatel informován a bude mu zaslána zálohová faktura poskytovatelem. Uživatel má povinnost platbu za překročení Měsíčního Trafficu uhradit do 10 dnů od doručení takové faktury, nejpozději vždy do 15. dne kalendářního měsíce následující po kalendářním měsíci, ve kterém k takovému překročení maximálního měsíčního Trafficu došlo.

 

c) Poskytovatel má právo požadovat úhradu přiměřené zálohy na překročený Měsíční Traffic.

 

 

4) V případě, že uživatel nezaplatí jakoukoli platbu dle tohoto Článku ve splatnosti, může být poskytovatelem znemožněno využívání FloowiePaperu uživatelem, a to až do okamžiku, kdy mu bude ze strany uživatele provedeno uhrazení takové platby. V případě prodlení s úhradou jakékoliv sjednané ceny či jakékoliv jiné platby dle těchto Podmínek je uživatel povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z neuhrazené části jakékoli platby za každý den prodlení.

 

5) Pokud není dohodnuto jinak, platí, že jakoukoliv platbu má povinnost zaplatit uživatel poskytovateli nejpozději do 14 dnů od vystavení daňového dokladu – faktury na takové plnění či jiné obdobné výzvy k zaplacení.

 

Čl. V. Využívání FloowiePaperu bez smlouvy o užívání

 

1) Pokud není mezi poskytovatelem a uživatelem uzavřena smlouva o užívání (pozn. smlouvou o užívání je myšlena i závazná objednávka, jak je již uvedeno výše v Čl. I. odst. 4) této smlouvy), umožňuje poskytovatel uživateli využívat FloowiePaper zejména bezplatně a uživatel může FloowiePaper využívat pouze v omezeném rozsahu - uživateli není zpřístupněna většina funkcí FloowiePaperu, a dále dle omezení poskytovatelem stanovených. Uživatel je oprávněn Nahrávat pouze Konkrétní Publikace, s kterými se čtenáři seznamují Bezplatně, tyto jsou vždy zobrazeny na portále veřejně. Čl. V. odst. 1) Podmínek se použije i v případě, že je smlouva o užívání uzavřena dle Čl. I. odst. 2) Podmínek.

 

a) Uživatel tímto opravňuje poskytovatele k tomu, aby poskytovatel vkládal do uživatelem Nahraných Konkrétních Publikací tzv. Reklamy (informace třetích osob v různé formě – texty, obrázky, videa a jiné), a to dle uvážení poskytovatele a bez nároku na jakoukoli úplatu pro uživatele za toto oprávnění, a pokud by uživateli takový nárok vznikl, platí, že výše tohoto nároku se rovná ceně, za využívání FloowiePaperu dle tohoto článku těchto Podmínek, s tímto uživatel výslovně souhlasí.

 

b) Poskytovatel není povinen umožnit uživateli využívat FloowiePaper dle tohoto článku tohoto odstavce Podmínek a je oprávněn kdykoli zamezit užívání FloowiePaperu ze strany uživatele

 

Čl. VI. Doba poskytování předmětného plnění

 

1) Právo využívat FloowiePaper dle těchto Podmínek je poskytováno uživateli po dobu, která je určena ve smlouvách o užívání. Právo využívat FloowiePaper uživatelem je ve vztahu ke každé jednotlivé Konkrétní Publikaci omezeno na dobu, jejímž uplynutím skončí platnost jednotlivé Konkrétní Publikace.

 

a) Doba určená pro platnost jednotlivé Konkrétní Publikace je stanovena u každé jednotlivé Konkrétní Publikace na 730 dní ode dne Nahrání takové Konkrétní Publikace.

 

b) Po uplynutí 730 dní ode dne Nahrání Konkrétní Publikace ztrácí uživatel právo jakkoliv FloowiePaper pro jednotlivou Konkrétní Publikaci využívat s tím, že po dohodě s poskytovatelem a provedení úhrady tzv. archivného ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých) však může být takové právo uživatele ve vztahu k platnosti jednotlivé Konkrétní Publikaci prodlouženo o dalších 730 dní, a to vše výlučně dle nabídky poskytovatele nebo po individuální dohodě mezi poskytovatelem a uživatelem.

 

2) Ve vztahu k uživatelům, s nimiž není uzavřena smlouva o užívání, a k těm, kteří mají umožněno Nahrát smlouvou o užívání omezený počet Konkrétních Publikací, je doba pro využívání FloowiePaperu omezena výše uvedenou platností jednotlivých Konkrétních Publikací, jíž uplynutím končí doba poskytování předmětného plnění ze strany poskytovatele. Poslední Konkrétní Publikace, již je oprávněn uživatel Nahrát, může být ze strany uživatele nejpozději Nahrána do tří kalendářních let ode dne uzavření smlouvy o užívání nebo ode dne zahájení využívání FloowiePaperu.

 

3) Po ukončení účinnosti těchto Podmínek nebo vztahů dle smluv o užívání, stejně jako i při jakémkoliv vypršení času, po který má právo uživatel ve stanoveném rozsahu využívat FloowiePaper, má poskytovatel automaticky právo (nikoliv povinnost) provést úkony, které zablokují možnost uživatele užívat jednu či více či i všechny funkce FloowiePaperu.

 

Čl. VII. Některá další práva a povinnosti

 

1) Uživatel je plně odpovědný za obsahovou stránku jakýchkoliv Dat, která Nahraje do FloowiePaperu, a rovněž za obchodní dopad těchto Dat na uživatele a zprošťuje poskytovatele veškerých nároků jakékoliv povahy uplatňovaných třetími stranami v souvislosti s takovými Daty, a to zejména nároků uplatňovaných ve spojení s ustanoveními o nekalé soutěži, autorském právu či jiných právních norem (tiskový zákon, o neperiodických publikacích a podobně). Uživatel se výslovně vzdává jakýchkoli případných nároků vůči poskytovateli vzniklých v souvislosti s nahráním Dat do FloowiePaperu. Uživatel je také, i s ohledem na charakter poskytovaného plnění a určení všeho takto poskytovaného, osobou odpovědnou za plnění všech povinností, které v souvislosti s vlastním využitím funkcí FloowiePaperu vznikají vůči třetím osobám a vůči orgánům státní správy či jiným subjektům (různé autorské svazy a podobně). Uživatel se zavazuje vždy zcela a řádně se třetími subjekty vypořádat jejich práva plynoucí z případného autorství Dat Nahrávaných do FloowiePaperu a jejich případného následného šíření (zveřejňování, resp. zpřístupnění třetím osobám) za pomocí funkcí FloowiePaperu či jakákoliv jiná práva třetích osob, která má třetí osoba k Datům vkládaným uživatelem do FloowiePaperu či práva jakkoliv s takovými Daty či jejich šířením (zveřejňováním, resp. zpřístupněním třetím osobám) souvisejícími. V případě, kdy třetí osoba jakkoliv neoprávněně získá přístup k datům Nahraným do FloowiePaperu (např. formou tzv. hackerství), je tato osoba odpovědná uživateli za případné problémy a škody v důsledku toho uživateli a třetím osobám vzniklé a za takové problémy a škody rozhodně neodpovídá poskytovatel. Uživatel má také povinnost zcela jednoznačně identifikovat svoji osobu na jakýchkoliv internetových stránkách, na kterých bude jakkoliv využívat jakékoliv funkce FloowiePaperu, resp. nechávat využívat, a to způsobem, který určují účinné právní normy, včetně uvedení případných dalších údajů a upozornění, které právními normami účinnými k okamžiku Nahrání požadují, jinak minimálně tak, že uvede v případě, že uživatel je právnická osoba: svůj název (firmu), své identifikační číslo, své sídlo. V případě, že uživatel je fyzická osoba, uvede: své jméno a příjmení a své bydliště (trvalý pobyt).

 

2) V případě, že v důsledku porušení jakékoliv povinnosti stanovené výše uživateli bude ze strany třetího subjektu uplatněn vůči poskytovateli oprávněně jakýkoliv nárok, zavazuje se uživatel neprodleně splnit veškeré nároky vůči těmto třetím subjektům včetně všech práv a povinností s těmito nároky spojenými a pokud bude nucen takové nároky uspokojit poskytovatel, tak plnou výši takových nároků uhradit poskytovateli, a to bez zbytečného odkladu po výzvě poskytovatele uživateli učiněnou. Porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto článku ze strany uživatele se považuje za podstatné porušení smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a zakládá právo poskytovatele od jakékoli smlouvy o užívání bez dalšího odstoupit, případně ukončit poskytování jakéhokoliv plnění dle těchto Podmínek.

 

3) Uživatel odpovídá za bezpečnost jakýchkoliv svých údajů a hesel, které užívá pro „přihlášení“ své osoby pro využívání FloowiePaperu, resp. jakékoliv služby poskytované poskytovatelem uživateli, a rovněž za bezpečnost a ochranu svých Dat Nahraných uživatelem do FloowiePaperu, a má povinnost vyvinout maximální úsilí, aby se k takovým údajům, heslům či Datům nedostal či s nimi jakkoliv nedovoleně nakládal kdokoliv nepovolaný. V případě jakéhokoliv podezření, že mohlo dojít k úniku takových údajů, hesel či Dat, nebo k jejich ztrátě, či že dojde k tomu, že je uživatel zapomene, má uživatel povinnost okamžitě takovou skutečnost nahlásit poskytovateli a takové údaje a hesla změnit a pokud jde o údaje či hesla, která přiděluje uživateli poskytovatel, písemně poskytovatele požádat o přidělení nových hesel. Jakékoliv problémy způsobené v návaznosti na únik takových údajů či hesel, či na jejich ztrátu či zapomnění jdou k tíži uživatele, nemají vliv na cenu za jakoukoliv službu poskytovanou poskytovatelem uživateli a poskytovatel za následky (včetně případných škod v důsledku toho komukoliv vzniklých) odpovídá jen v případě, kdy by k takovým následkům došlo v důsledku zavinění poskytovatele.

 

4) Poskytovatel má právo v případě, kdy jakýkoliv státní orgán, soud, rozhodce, rozhodčí soud či jiný subjekt či orgán, jehož rozhodnutím, či názorem je poskytovatel vázán či dotčen (takové instituce dále jen jako „Donucující orgány“), rozhodne o tom, že čímkoliv, co představuje obsah Konkrétní Publikace uživatele, či že čímkoliv, co jakkoliv s ní souvisí (zejména v rozsahu služeb, které jsou uživateli poskytovány dle smluv o užívání), je jakkoliv porušen jakýkoliv zákon či jiná právní norma, okamžitě provést jakékoliv úkony, které zablokují možnost uživatele či jakéhokoliv jiného subjektu užívat jednu či více či i všechny funkce FloowiePaperu a služby dle smluv o užívání. Poskytovatel má zejména právo znepřístupnit v rámci prostředí označeného jako „Internet“ (zablokovat) jakékoliv Konkrétní Publikace, to vše až do okamžiku jednoznačného vyjasnění a vyřešení důvodu (zejména formou odstranění takového důvodu či vyloučení jakýchkoliv škodlivých následků vzniklých v důsledku provedení odblokování), který k takovému kroku ze strany poskytovatele vedl, a nepochybnému vyloučení toho, že opětovným odblokováním bude porušován zákon či jakýkoliv jiný právní předpis. Shodná práva, výše uvedená, má poskytovatel i v případě, kdy donucující orgány zahájí jakékoliv řízení, které souvisí s využíváním FloowiePaperu uživatelem, či kdy poskytovatel dospěje k závěru, že čímkoliv, co je obsahem Konkrétní Publikace, či čímkoliv, co s ní jakkoliv souvisí (zejména v rozsahu služeb, které jsou uživateli poskytovány dle smluv o užívání), je jakkoliv porušen jakýkoliv zákon či jiná právní norma či je porušena povinnost uživatele stanovená dle těchto Podmínek, nebo smlouvy o užívání, či kdy uživatel je v prodlení s úhradou jakékoli platby sjednané mezi uživatelem a poskytovatelem, s tím, že takové případné ukončení poskytování služby nemá vliv na výši úplaty za poskytování služby případně sjednané mezi uživatelem a poskytovatelem.

 

5) Uživatel souhlasí se zpracováním, shromažďováním a uchováním osobních údajů společností Floowie International s.r.o., se sídlem: Brno - Trnitá, Mlýnská 326/13, PSČ 602 00, Česká republika, identifikační číslo: 283 39 347, které byly poskytovateli sděleny zejména při prvotní registraci poskytovatelem v rozsahu nezbytně nutném pro účely smluvního vztahu dle těchto Podmínek, zejména pro evidenční a fakturační účely, a to po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem. Uživatel se zavazuje oznámit poskytovateli bez zbytečného odkladu veškeré změny v jakýchkoliv údajích, které byly poskytovateli poskytnuty Poskytnutí osobních údajů uživatelem je dobrovolné. Osobní údaje uživatele, které uživatel poskytl poskytovateli, jsou zpracovány za účelem správy uživatelského účtu a zasílání obchodních či marketingových sdělení včetně šíření obchodních sdělení v rámci elektronické komunikace (nabízení obchodu a služeb) a uživatel s tímto souhlasí. Správcem osobních údajů a jejich zpracovatelem je poskytovatel. Poskytovatel je dále oprávněn zpracováním osobních údajů uživatele, které probíhá automatizovaným či manuálním způsobem, pověřit třetí osobu. Ochrana osobních údajů se řídí platnou legislativou dotčeného státu. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Uživatel na svém uživatelském účtu může zobrazit své osobní údaje veřejně na portále a to na svou odpovědnost.

 

6) Uživatel a poskytovatel si výslovně sjednávají, že práva nabývaná k FloowiePaperu dle těchto Podmínek spočívají jen v právu využívat funkcí FloowiePaperu pro Nahrání Dat do FloowiePaperu a využití následných funkcí FloowiePaperu, které má po Nahrání Dat, a to vždy s ohledem na konkrétní službu poskytovanou ze strany poskytovatele uživateli.

 

7) Všechny nabídky činěné ze strany poskytovatele ve vztahu k FloowiePaperu (včetně různých uvádění a popisů poskytovaných služeb a plnění poskytovaných ze strany poskytovatele, byť i s jejich cenami, činěných v rámci různých katalogů poskytovatele či na stránkách poskytovatele, jeho reklamních dokumentech), které nejsou výslovně označeny jako “závazná nabídka společnosti Floowie International s.r.o.“, nebo pokud nejde přímo o tyto Podmínky, nejsou vůči poskytovateli závazné, a nemají charakter návrhu na uzavření jakékoliv smlouvy (oferty).

 

8) Uživatel nesmí jakkoliv reprodukovat či jakkoliv upravovat softwarové nastavení a program FloowiePaper či cokoliv jiného, co mu je na základě smlouvy o užívání, resp. těchto Podmínek, zpřístupněno k užívání. Uživatel také rozhodně nesmí odstraňovat či jakkoliv měnit jakékoliv označení čehokoliv, co mu je zpřístupněno k užívání dle smlouvy o užívání, resp. těchto Podmínek, zejména jakýchkoliv copyrightů (např. registrovaných ochranných známek označených symbolem ® či děl označených symbolem © či obdobných značek).

 

9) Poskytovatel a uživatel se výslovně dohodli, že poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé uživateli kvůli chybám v přenosu jakýchkoliv dat, špatným funkcím či nedostatku jakýchkoliv zařízení, s výjimkou toho, že k takovému došlo úmyslným jednáním či hrubou nedbalostí poskytovatele a že taková skutečnost byla poskytovateli písemně oznámena bez zbytečného odkladu po okamžiku, kdy byla uživatelem zjištěna, nebo kdy mohla být zjištěna uživatelem při náležité péči.

 

10) Poskytovatel může (nemusí) Nahranou Konkrétní Publikaci uživatele zařadit dle svého uvážení (uvážení poskytovatele) do seznamu kategorií Konkrétních Publikací zobrazených na portále pro prezentaci takové Konkrétní Publikace. Poskytovatel také může, pokud k takovému zařazení do seznamu kategorií přistoupil, takové zařazení kdykoliv zrušit, vše dle svého rozhodnutí a vůle.

 

11) Písemná ujednání mezi stranami mohou stanovit odlišný způsob řešení některých dílčích ujednání Podmínek s tím, že se toto nedotýká platnosti ostatních ustanovení Podmínek. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jakékoliv změny v těchto Podmínkách, kdykoliv a bez předcházejícího upozornění uživatele. Změny Podmínek jsou účinné jejich uveřejněním na portálu. Jestliže do 15 dnů po uveřejnění změn Podmínek uživatel nesdělí poskytovateli písemnou zprávou svůj nesouhlas se změnou Podmínek, platí, že uživatel se všemi provedenými změnami Podmínek souhlasí a tyto se vztahují na jeho vztah s poskytovatelem.

 

12) Pokud uživatel poruší jakékoli ustanovení těchto Podmínek, odpovídá poskytovateli za škodu v plné výši a za ušlý zisk.

 

Čl. VIII. Podmínky reklamace služby

 

Jakékoliv výhrady k poskytované službě je nutné bez zbytečného odkladu sdělit poskytovateli. Jinak platí ustanovení občanského zákoníku.

 

Čl. IX. Ochrana informací

 

Smluvní strany se zaručují nešířit informace získané při vzájemné spolupráci, které by mohly poškodit druhou stranu. Veškeré informace, které si strany poskytly při jednání o využívání FloowiePaperu dle těchto Podmínek a v souvislosti s jakoukoli smlouvou o užívání, označují strany za důvěrné ve smyslu § 271 zákona č. 513/1991 Sb.

 

Čl. X. Platnost a účinnost

 

1) Pokud by některé ustanovení těchto Podmínek bylo shledáno neplatným či neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ustanovení, která zůstávají v platnosti a účinnosti.

 

2) Účinnost všeho výše uvedeného pro vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem nastává okamžikem, kdy tyto Podmínky odsouhlasil uživatel (k tomu primárně dochází podpisem smlouvy o užívání nebo registrací na portále uživatelem) s tím, že poskytovatel tyto podmínky zpracoval pro své vztahy od 11.9.2013.

 

3) Pokud je mezi poskytovatelem a uživatelem uzavřena smlouva o užívání, platí, že odsouhlasením těchto Podmínek uživatelem je nedílnou součástí takové uzavřené smlouvy o užívání mezi poskytovatelem a uživatelem i vše uvedené v těchto Podmínkách a pro poskytovatele a uživatele jsou taková ujednání závazná s tím, že v případě, že ujednání takové smlouvy o užívání a ustanovení těchto Podmínek budou jakkoliv v rozporu, tak z hlediska přednosti platí, že odchylná ustanovení smlouvy o užívání, pokud je taková písemná smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem sjednána, mají pro určení práv a povinností poskytovatele a uživatele přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

 

4) Veškeré vztahy založené či se řídící ustanoveními těchto Podmínek se řídí právní úpravou platnou v České republice. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou projednávány a rozhodovány u obecných soudů České Republiky místně příslušných dle sídla poskytovatele.

 

V Brně dne 10.9.2013

 

Floowie International s.r.o.