Inba 5/2017http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

Dni architektúry a dizajnu 30. 5. – 4. 6. 2017 DAAD HORNÝ HRAD DEVÍNA MÁ NOVÚ TVÁR Mesto obnovuje kultúrne pamiatky EKOTOPFILM – ENVIROFILM S POLLY HIGGINS ZUŠ ĽUDOVÍTA RAJTERA OSLAVUJE V BRATISLAVE ŽIJÚ S NAMI ŠOU Pondelok 22. 5. 2017 19:00,hotel Devín MILAN MARKOVIČ A PÁNI BRATIA: NIEKTO PRÍDE (4) MM Kabaret – inteligentná satira, humor a hudba ešte nevymreli KONCERT Utorok 23. 5. 2017 16:00,Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca JARNÝ KONCERT PRE SENIOROV Hudobné osvieženie pre skôr narodených. Vstup voľný DIVADLO Piatok 26. 5. 2017 19:00, Divadlo SĽUK, Rusovce SHAKE – SPEARE: SONETY 2016 Nevšedná dramatizácia poézie renesančného velikána s hudbou V. Graffingera zadarmo máj 2017 Informačný magazín Bratislavy www.inba.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

strana 2 5/2017 editoriál Máj si Bratislavu našiel s množstvom kvalitných podujatí a špičkových fes- tivalov. Najskôr však pôjdeme na náv- števu miesta s národnou tradíciou, kde nás privíta obnovený priestor horné- ho hradu Devín s novou expozíciou. Čaká na nás aj niekoľko ďalších výstav v rámci ob- ľúbenej Noci múzeí a galérií. O expozíciách Múzea mesta Bratislavy nám porozpráva jeho riaditeľ Peter Hyross. Zájsť s nami môžete aj na Bratislavský majáles. O po- hľade na umelecké školstvo sa dozvieme viac v rozhovo- re s Erikou Fáberovou. Dotkneme sa tiež vážnej témy holokaustu na Slovensku. V máji bude patriť Bratislava ďalším unikátnym podujatiam, pred nami sú Dni sta- rej hudby, Nová dráma / New Drama, Dni architektúry a dizajnu, Bratislavský knižný festival či Noc literatúry. Známy festival Ekotopfilm – Envirofilm počas jedného týždňa predstaví viac ako sto dokumentárnych filmov. Májové vrece sa roztrhlo aj s exkluzívnymi kon- certmi, okrem toho sa celý mesiac môžeme tešiť z predstavení Festivalu nového cirkusu Cirkul´art. Prí- jemný májový čas s vôňou dobrej kultúry želá Henrieta Hrubá, šéfredaktorka Informačný magazín o Bratislave in.ba s kultúrno-spoločenským zameraním Sídlo redakcie: Uršulínska 6 Poštová adresa: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, www.inba.sk E-mail: redakcia.inba@gmail.com, Tel.: +421 2 593 561 43 Šéfredaktorka: PhDr. Henrieta Hrubá, sefredaktorka.inba@gmail.com; Tel.: +421 2 593 561 43 Reklama, inzercia, marketing: Andrea Vavra, redakcia.inba@gmail.com Programová časť: Mgr. Ľubomíra Záhorová Informácie o programoch posielajte na adresu: program.inba@gmail.com Za jazykovú úpravu v reklamných vizualizáciách, dodaných z externého prostredia, redakcia nezodpovedá. Titulka: Vizuál festivalu nového cirkusu Cirkul‘art Projekt in.ba autorsky pripravila a zostavila: PhDr. Henrieta Hrubá Mesačník vydáva redakcia in.ba, Hlavné mesto SR Bratislava. IČO: 00603481 Reg. číslo: EV 5332/16 8. ročník, ISSN: 2453-7780 Kde nájdete časopis in.ba? V Turistickom informačnom centre – Bratislavská organizácia CR, Klobučnícka 2, vo Front Office Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy na Primaciálnom námestí, na vybraných bratislavských poštách, miest- nych úradoch MČ Bratislavy, v Shopping Palace Zlaté Piesky, stoja- noch Bratislavského kuriéra, v Národnom tenisovom centre, EURO- VEA Central I – III, vo firmách ako IBM, Siemens, Dell, ING Group, Allianz, v hoteloch Grand Hotel River Park, Sheraton, vo vybraných kultúrnych zariadeniach, v mestských knižniciach, v bratislavských galériách a múzeách SNM. dúbravka vs. karlova ves Streda 31. máj 2017 NÁMESTIA A ULICE MESTSKÝCH CASTÍ w w w.nakolesach.org w w w.nvr.sk #nakolesach.sk www.dubravka.sk www.karlovaves.sk ȍ Partneri: Mediálni partneri: “DMS KOLESA” QDϯVOR Cena SMS je 2€ v O2, Orange a Telekom Pošlite darovaciu SMS s textom Svetový den výziev (World Challenge Day) Ambasádorka viceprimátorka MUDr. Iveta Plšeková

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

strana 3 5/2017 z obsahu 14 občiansky rozpočet V Bratislave žijú s nami 16 hudobné in.formácie Dni starej hudby 18 literárne in.fo Bratislavský knižný festival 19 Noc literatúry 24 hudobné in.formácie Prelaďte na živú hudbu 24 hudba Szidi Tobias – Krst nového CD Sedmolásky 25 John Patitucci Electric Guitar Quartet / Nikolaj Nikitin & Luboš Šrámek 25 Metropolitný orchester Bratislava 25 architektúra DAAD – Dni architektúry a dizajnu 26 hudobné in.formácie Hudobná radosť s Hilaris Chamber Orchestra 28 divadlo / tanec Nikdy nevieš, kedy sa tvoj život navždy zmení… 29 Medzinárodný festival Chorea 2017 31 festivaly 31 na každý deň 42 výstavy 52 adresár kultúrnych inštitúcií Mesto obnovuje kultúrne pamiatky Horný hrad Devína má novú tvár 4 in.formácie z mesta Cena primátora 2017 8 bratislavské ZUŠ-ky ZUŠ Ľudovíta Rajtera oslavuje 12 divadelné in. Nechajte sa pohltiť Novou drámou 20 z mestských organizácií Hovoríme s riaditeľom Múzea mesta Bratislavy 6 majáles Pavol Murín: „Od začiatku nám ide o to, aby mesto bolo zábavné“. 10 in.fokino Festival Ekotopfilm – Envirofilm 15 múzeum holokaustu Holokaust na Slovensku 22 HLAVNÉ TÉMY VYBERÁME ĎALEJ PROGRAM SÚŤAŽTE S IN.BA SVOJE ODPOVEDE POSIELAJTE DO 12. 5. NA redakcia.inba@gmail.com O dve vstupenky na koncert Johna Patitucciho (16. 5. – Slo- venský rozhlas): Ktorí slovenskí jazzmani budú v Bratislave pred- skakovať fenomenálnemu basgita- ristovi? O dve vstupenky na na predsta- venie Cirque Inextremiste (18. 5. 2017, DPOH): Koľko trvá toho- ročný festival Cirkul‘art? O dve vstupenky na májový kon- cert Metropolitného orchestra Bratislava (21. 5. – MDPOH): Akej téme bude venovaný májový koncert MOB? O dve vstupenky na koncert Szi- di Tobias (28. 5. – Ateliér Ba- bylon): Aké významné jubileum oslávi speváčka presne v deň bra- tislavského koncertu? O nové CD Sedmolásky Szidi To- bias:Aképiesnenájduposlucháčina speváčkinom novom dvojalbume? O dve vstupenky na ľubovoľ- nú filmovú projekciu Kina Film Europe: Aký je názov úspešnej ta- lianskej komediálnej drámy, ktorá sa v máji bude premietať v Kine Film Europa?

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

strana 4 5/2017 téma MESTO OBNOVUJE KULTÚRNE PAMIATKY HORNÝ HRAD DEVÍNA MÁ NOVÚ TVÁR „Projekt znovusprístupnenia horného hradu na Devíne je významným a úspešným projektom hlav- ného mesta Bratislavy. Naša jedinečná kultúrna pa- miatka, ktorá je národným symbolom, si musela poč- kať na svoje lepšie časy...,“ uviedla Martina Tichá, vedúca referátu projektového riadenia Oddelenia stratégie a projektov Magistrátu Bratislavy. Uzavretie horného hradu pre verejnosť kvôli ha- varijnému stavu trvalo od jesene roku 2008. Hlav- né mesto spolu so správcom hradu Devín – Múzeom mesta Bratislavy a Generálnym investorom Bratisla- vy zabezpečili projekt plánu obnovy pamiatky – ob- novy komunikačného systému na horný hrad a ob- novy expozície v prírodných jaskynných priestoroch hradného brala. V roku 2014 sa podarilo získať vý- znamnú sumu grantu Finančného mechanizmu EHP a Nórska – tzv. nórskych grantov na realizáciu pro- jektu. Realizácia prác sa začala po obstaraní a zaz- mluvnení zhotoviteľov na jeseň 2015 a samotné re- konštrukčné práce obnovy sa začali začiatkom roku 2016. Projekt v celkovom finančnom objeme 517 376 eur bol spolufinancovaný grantom FM EHP a Nór- ska vo výške max. 439 770 eur s finančnou spoluúčas- ťou hlavného mesta vo výške 77 606 eur. Od febru- ára 2016 do apríla 2017 sa zrealizovali rekonštrukčné práce a obnova expozície. „Navyše kvôli významu projektu pamiatkovej ob- novy hradu Devín navýšilo hlavné mesto v júni 2016 vlastné prostriedky rozpočtu mesta v  sume takmer 230 tis. eur na financovanie tzv. 2. etapy projektu, za- meraného na sprístupnenie horného hradu verejnos- ti,“ uviedla Martina Tichá. „Z  vlastného rozpočtu mesto popri neopráv- nených aktivitách projektu (zamerania, projektové dokumentácie, autorský dohľad prác) financovalo aj  projektovú dokumentáciu 2. etapy rekonštrukč- ných prác a práce plánované na rok 2017 – static- ké zabezpečenie narušených murív a  objektov, po- chôdzne osvetlenie horného hradu, a  pod.“ dodala projektová manažérka. Tzv. 2. etapa projektu v ob- dobí rokov 2016 – 2017 zabezpečila realizáciu ne- vyhnutných prác, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom projekte z r. 2014 a bolo ich nutné realizovať vzhľa- dom na ochranu národnej kultúrnej pamiatky a na bezpečnosť návštevníkov areálu NKP. Projektová manažérka Martina Tichá na margo náročnosti riadenia projektu uviedla: „Tešíme sa z rea- lizácie projektu. Je pre nás cťou, ale aj povinnosťou re- alizovať projekty záchrany a obnovy nášho kultúrneho dedičstva. Nórske granty sú v podmienkach Slovenska jedinou možnosťou získania finančných prostriedkov na investičné projekty obnovy pamiatok tak veľké- ho rozsahu. Finančný mechanizmus Európskeho hos- podárskeho priestoru je dlhodobo najvýznamnejším donorom pre projekty obnovy a zachovania kultúrne- ho a historického dedičstva na Slovensku.“ Pre porov- nanie, projektová manažérka dodáva, že kým dotácie z dotačného systému ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom sú v priemernej výške cca 10 – 20 tisíc eur, podpora z finančného mechanizmu grantov Nórska, Islandu a Lichtenštajnska je poskytovaná vo výške rá- dovo vyššej, od cca 250 tisíc do 690 tisíc eur na kom- plexnú pamiatkovú obnovu, trvajúcu aj viac rokov. (red.) „ Foto: Marek Velček

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

strana 5 5/2017 téma Od mája je zrekonštruovaná horná časť ná- rodnej kultúrnej pamiatky – hradu Devín. Čo tu čaká na návštevníkov, kedy sa budú môcť prísť po- zrieť na novú muzeálnu expozíciu? Peter Hyross: Od septembra 2008 bol uzavretý takzvaný horný hrad z dôvodu trhliny v hradbovom múre nad kamenným prístupovým schodiskom. Táto bola niekoľko mesiacov monitorovaná a ukázalo sa, že dochádza k zmenám, ktoré by mohli viesť k nekontro- lovanej deštrukcii hradieb. Nakoľko tadiaľ vedie jedi- ná prístupová cesta, odborná komisia rozhodla z dô- vodu bezpečnosti návštevníkov horný hrad uzavrieť. Začali sa rekonštrukčné práce na sanácii múru a prístupových komunikáciách a schodištiach, ktoré mali poškodené prakticky všetky drevené časti, ako aj archeologický výskum na dovtedy neprebádaných lokalitách. Nutné bolo odstrániť aj starú, poškodenú expozíciu. Z dôvodu nedostatku financií boli na jar 2010 pozastavené všetky rekonštrukčné práce. Až v roku 2014 získalo hlavné mesto na obnovu NKP hrad Devín finančné prostriedky z programu Zachovanie a  revitalizácia kultúrneho a  prírod- ného dedičstva a  podpora rozmanitosti v  kultú- re a  umení v  rámci európskeho kultúrneho de- dičstva, financovaného z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, a tak ob- nova mohla pokračovať. Stavebným prácam predchádzalo očistenie hrad- nej skaly a architektúr na hornom hrade od náletovej zelene. Na skalnom brale bolo inštalovaných viace- ro trhlinomerov, ktoré automaticky zaznamenávajú zmeny stability skalných blokov. Horná časť hradu Devín bude pre verejnosť prístupná od 6. 5. 2017. V jaskynných priestoroch skalného brala je inštalovaná expozícia o vývoji hra- du Devín v stredoveku, doplnená o geologickú histó- riu brala. Nálezy z obdobia stredoveku sú doplnené o unikátnu prezentáciu zvyškov mora z obdobia tre- ťohôr (16 miliónov rokov), ktoré sa tu zachovali v po- dobe morského piesku s príslušnou faunou a tiež po- zorovateľnými vplyvmi pôsobenia morskej hladiny v devínskom skalnom brale. Novou archeologickou i geologickou expozíciou, technickým vylepšením osvetlenia a ventiláciou jas- kynných priestorov vznikol atraktívny a poučný ex- pozičný priestor, ktorého návšteva spolu s výhľadom z horného hradu do širokého okolia poskytne náv- števníkom nezabudnuteľný zážitok. V HORNEJ ČASTI HRADU DEVÍN Peter Hyross: vznikol atraktívny expozičný priestor „ Foto: Marek Velček

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

strana 6 5/2017 z mestských organizácií Múzeum mesta Bratislavy (MMB) založili v  roku 1868 a  je najstar- ším múzeom na Slovensku. V roku 1923 múzeum prešlo pod správu magistrá- tu. V súčasnosti je príspevkovou organizáci- ou hlavného mesta. Ponúka návštevníkom 9 stálych expozícií, ktoré sú situované predo- všetkým v historickom centre Starého Mesta. K MMB patrí aj Národná kultúrna pamiatka hrad Devín a múzeum Antická Gerulata v Ru- sovciach. Múzeum mesta Bratislavy je i laure- átom titulu Múzeum roka. Z jeho dielne vyšlo mnoho podujatí, ktoré moderným spôsobom približujú dejiny nášho mesta dospelým a  takisto detským návštevníkom. Pracovní- ci múzea kreatívne využívajú svoje historic- ké priestory a exponáty na nápadité detské podujatia, kde budujú vzťah k dejinám hlav- ného mesta. Obľúbené aktivity múzea, ale aj náročné rekonštrukcie má mestské múzeum za sebou pod vedením riaditeľa PhDr. Pet- ra Hyrossa. Spýtali sme sa ho na jeho vzťah k  mestskému múzeu, na májovú Noc múzeí a  galérií a  takisto to, čo by želal inštitúcii, ktorú riadi. Pred nami je Noc múzeí a galérií, akú úlo- hu v nej bude zohrávať Múzeum mesta Bratisla- vy? MMB bolo jedným zo zakladateľov tohto – dnes už veľmi obľúbeného podujatia v našom meste. Zá- stupca múzea je pravidelne v prípravnom tíme, kto- rý sa snaží každý rok spojiť čo najviac inštitúcií tak, aby bola ponuka pre návštevníkov čo najbohatšia. A myslím si, že pod vedením Slovenského národné- ho múzea sa nám to darí. Svedčí o tom aj počet náv- števníkov, ktorých je každoročne okolo 30 tisíc. V našom múzeu sme pripravili dve pred- nášky – o 16:00 si pripomenieme významnú bratislav- skú osobnosť Jána Batku (1845 – 1917), o 18:00 sa mož- no dozvedieť viac o zločine a treste v starej Bratislave. Verejnosť môže navštíviť tri nové výstavy – na hra- de Devín novootvorenú expozíciu v jaskyni hradného brala, prezentujúcu túto národnú kultúrnu pamiatku z 13. až 20. storočia, v Hummelovom múzeu malú vý- stavku o spomínanom Jánovi Batkovi a vo výstavných priestoroch Starej radnice uvidia príbeh bratislav- ských architektov, staviteľov a stavebných podnikate- ľov pod názvom Storočie Feiglerovcov. V Detskom ateliéri Múzeum má budúcnosť je pre rodiny s deťmi pripravený interaktívny vzdelávací program Mária Terézia a my. Na nádvorí Starej rad- nice bude večerný koncert a v Múzeu vinohradníc- tva v spolupráci s Národným salónom vín Slovenskej republiky ochutnávka kvalitných vín. Všetkých Bra- tislavčanov, ale aj návštevníkov nášho mesta srdečne pozývam. Už dlhé roky participujete na tvorbe vízií mestského múzea, na realizácii výstavných pro- jektov a stálych muzeálnych expozícií, na obnove exkluzívnych historických priestorov, ako je Sta- Expozícia Arthura Fleischmanna „ Foto: Ľudmila Mišurová HOVORÍME S RIADITEĽOM Múzea mesta Bratislavy PhDr. Peter Hyross riaditeľ MMB

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

strana 7 5/2017 noc múzeí a galérií / z mestských organizácií rá radnica, Apponyiho palác. Ako sa dá skĺbiť or- ganizačná, vedecká a riadiaca funkcia? Pre úspeš- né fungovanie múzea v praxi si nemožno predstaviť absenciu ani jednej jeho súčasti – ľudia, zbierky a budovy tvoria nerozlučný celok. Rovnako je po- trebné odborne sa vzdelávať, šikovne organizovať a dobre riadiť. Myslím si, že problémy a nedostatky treba nielen kritizovať, ale usilovať sa ich riešiť. Vší- mam si svoje okolie a prostredie, v ktorom pracujem a žijem a nie je mi ľahostajný jeho stav. Najviac mi, samozrejme, záleží na ľuďoch, s ktorými spolupra- cujem. Výsledok každého úsilia závisí od nasadenia jednotlivcov a schopnosti sa dohodnúť. Aj rozdielne názory sa dajú preklenúť vzájomnou komunikáciou pri dosahovaní spoločného cieľa. Teší ma každá dobrá výstava s množstvom náv- števníkov, úspešný program pre verejnosť, pozitívna odozva na našu činnosť. Ale aj získanie nových prí- rastkov do zbierok, zreštaurovanie starších či poško- dených predmetov, vlastne všetko, čo múzeum posú- va dopredu. Ktoré z expozícií mestských múzeí by mali návštevníci vidieť? Odporučil by som verejnosti me- nej známu expozíciu bratislavského rodáka sochá- ra Arthura Fleischmanna (1896 – 1990) na Bielej ul. č. 6, prezentujúcu život a dielo človeka, ktorého pro- fesionálna kariéra sa rozvíjala v šiestich krajinách štyroch kontinentov. Stála expozícia predstavuje ko- lekciu zachovaných keramických diel z autorovho ra- ného tvorivého obdobia (30. roky) ako aj výber so- chárskych prác, ktoré vznikli po roku 1938. Sú medzi nimi najmä plastiky vytvorené v Londýne, vrátane diel zhotovených z plexiskla, ktorému sa začal veno- vať ako prvý výtvarník vôbec. Rozsiahla fotodoku- mentácia dokresľuje predstavu o živote a umeleckom pôsobení tejto významnej osobnosti. Ale každá z ex- pozícií Múzea mesta Bratislavy má svoje čaro, svoje špecifikum, pre ktoré sa oplatí tam zájsť, stráviť chvíle v pokoji, tichu, v zamyslení nad minulosťou, ale i prí- tomnosťou. Čo by si mali Bratislavčania na Múzeu mesta Bratislavy vážiť a prečo by ho mali navšte- vovať? Veľmi dôležité je, aby si uvedomili, že je to vlastne ich inštitúcia. V roku 1868 múzeum zaklada- li vzdelaní nadšenci, ktorí chápali potrebu uchová- vať hmotné doklady vlastného mesta. A tak je tomu dodnes. V našom múzeu vždy pracovali naslovovza- tí odborníci, ktorí rôznymi spôsobmi (vlastným zbe- rom, darom, kúpou) získavali a získavajú predmety späté s mestom, a tak vlastne zachraňujú jeho pa- mäť. Ale všetko toto nie je samoúčelné. Zmyslom je sprostredkovať naše bohaté dejiny a minulosť prí- tomným a budúcim generáciám a pomôcť tak na- chádzať odpovede na otázky, kto sme, odkiaľ a kam kráčame alebo chceme kráčať. Čo by ste vy želali inštitúcii, ktorú riadite, a čo je vašou osobnou túžbou pre MMB v budúc- nosti? Tých prianí je, samozrejme, veľa – aby vždy malo pochopenie a podporu od zriaďovateľa, nadše- ných odborníkov pre svoju prácu, hodnotné prírast- ky do zbierok, kvalitné výstavy a expozície s množ- stvom spokojných návštevníkov. Taktiež zaujímavé a pútavé programy pre verejnosť, ktorá sa zaujíma o minulosť, ale aj prítomnosť svojho mesta sprostred- kovanú múzeom. Mojou osobnou túžbou v súvislosti s inštitúciou, ktorú mám česť riadiť, je zabezpečiť kvalitné ulože- nie pre všetky zbierky, ktorých je dnes už vyše 125 tisíc. Múzeum mesta Bratislavy počas svojej skoro 150-ročnej existencie nikdy nemalo vyriešený prob- lém s uložením zbierok. Bol by som veľmi rád, keby sa tak v najbližších rokoch stalo. (Hr) Veža Starej radnice „ Foto: archív MMB Strelecký terč, dobový pohľad na Starú radnicu, 19. storočie. „ Foto: MMB

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

strana 8 5/2017 in.formácie z mesta nových ocenených laureátov BRATISLAVA MÁ Cenu primátora Bratislavy na rok 2017 si lau- reáti prevzali počas slávnostného galaprogra- mu v  Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, ktorý sa tento rok konal už po dvadsiaty piaty raz. Slávnostné oceňovanie je zároveň už tra- dične otváracím podujatím obľúbeného celo- mestského projektu Bratislavské mestské dni. Tento rok sa primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal rozhodol oceniť až piatich laureátov, ktorí sú veľkým prínosom v oblasti medicíny, dopravy, školstva či kultúrneho a umeleckého života v Bratisla- ve. Zároveň udelil aj kolektívnu cenu pre Alianciu Stará tržnica, ktorá vytvára priestor pre rozvoj kultúrneho ži- vota v meste. Novinkou tohto ročníka je udelenie ceny v kategórii Učiteľ roka najlepšiemu učiteľovi či učiteľke v materskej, základnej alebo základnej umeleckej škole. Ocenení laureáti si prevzali sošku rytiera Rolan- da, ochrancu mestských práv a výsad, ktorá je minia- túrou sochy na Hlavnom námestí. „Nie každý z nás má v dnešnej uponáhľanej dobe chuť a energiu po- máhať druhým či podieľať sa na rozvoji nášho mes- ta a nie všetci, ktorí to robia, to robia bez nároku na odmenu. Preto je pre mňa veľkou cťou oceniť vybra- ných laureátov, ktorí pomáhajú nám aj nášmu mes- tu formovať jeho identitu,“ povedal primátor počas slávnostného oceňovania. Laureátov na ocenenie vyberá vždy priamo pri- mátor na základe návrhov, ktoré predkladajú nezisko- vé organizácie, občianski aktivisti, vedecké a vzdelá- vacie inštitúcie, ako aj samotní obyvatelia Bratislavy. Cena primátora Bratislavy je najvyššie samo- správne ocenenie udeľované Bratislavčanom, ktorí sa významným a nezištným spôsobom zaslúžili o ob- čiansky, kultúrny, spoločenský i športový rozvoj hlav- ného mesta a spoločnosti. Nositeľom Ceny primátora hlavného mesta sa môže stať každý obyvateľ Brati- slavy, ktorý vo svojom odbore celoživotným dielom prispel výnimočným spôsobom k dobru a blahu Bra- tislavy a Bratislavčanov. Primátor Ivo Nesrovnal pri udeľovaní tohtoročných cien „ Foto: Marek Velček Slávnostný galaprogram Cena primátora 2017 „ Foto: Marek Velček Laureáti Ceny primátora 2017 „ Foto: Marek Velček

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

strana 9 5/2017 in.formácie z mesta „ Foto: Marek Velček CENU PRIMÁTORA BRATISLAVY na rok 2017 získali: Michaela Rumanková v kategórii Učiteľ roka Za mimoriadny prínos a obetavú pedagogickú prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdeláva- cími potrebami v oblasti vizuálneho čítania. Ľubomír Feldek Za výnimočné celoživotné dielo básnika, proza- ika, dramatika a  prekladateľa a rozvoj umelec- ko-kultúrneho života Bratislavy. Ján Lehotský, úspešný hudobník a skladateľ Za mimoriadne umelecké dielo speváka a sklada- teľa populárnej hudby a celoživotný prínos do hu- dobnej kultúry Bratislavy. MUDr. Zdenka Štefániková Za mimoriadny vedecký prínos v oblasti liečby onkologických ochorení a prácu lekárky a organi- zátorky vzdelávacích aktivít pre lekárov i pacientov. Rudolf Surový Za celoživotné zásluhy v prospech rozvoja dopra- vy v Bratislave a výnimočnú odbornú prácu v oblas- ti dopravného inžinierstva. Aliancia Stará tržnica Za úspešný projekt oživenia mestského kultúrne- ho centra Stará tržnica a výnimočnú prácu v pro- spech rozvoja Bratislavy a jej komunít.

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

strana 10 5/2017 mestské podujatia Obľúbený Bratislavský majáles od roku 2008 otvára open air sezónu mest- ských podujatí pre najširšiu verej- nosť. Live koncerty na nábreží, Café Európa, programy pre deti, ukážky netradičných špor- tov, hobby cyklopelotón Župná dvadsiatka, stánky občianskych aktivít a ohňostroj na Du- naji. O  tohtoročnom Bratislavskom majálese sme sa porozprávali s  Ing. Pavlom Murínom z občianskeho združenia (OZ) Bratislavský ma- jáles, manažérom úspešného projektu Stará tržnica a takisto čerstvým držiteľom Ceny pri- mátora, ktorú prevzal kolektív Aliancie Stará tržnica. Stáli ste pri zrode Bratislavského majálesu, ktorý bude mať práve v tomto roku svoj 10. ročník. Skúste zaspomínať a  porovnať začiatky podujatia s  dnešným – ako ste ho nazvali „mestským–mul- tižánrovým–open air–kozmopolitným a  priateľ- ským“ festivalom. Idea Bratislavského majálesu vznik- la počas veľmi peknej exkurzie v Londýne, kde sme na pozvanie našich priateľov z tamojšieho ateliéru Art2Ar- chitecture navštívili populárny Thames festival, ktorý vrcholil ohňostrojom z plavidla na Temži. Bola to sce- néria, ktorú sme okamžite chceli aj pre Bratislavu, na našom úžasnom Dunaji. Art2Architecture robia veľ- mi pekné projekty, ktoré vdychujú miestam v mestách nový život. V Londýne sa vtedy venovali revitalizácii bývalého prístavu Canary Wharf, pracoval s nimi aj bratislavský architekt Igor Marko. Od začiatku nám ide o to, aby mesto bolo predo- všetkým zábavné. Pred de- siatimi rokmi sme mali veľ- mi silnú potrebu vymaniť sa zo šedivosti postkomu- nistického vyasfaltované- ho centra. Chceli sme de- monštrovať, že ulica alebo park môžu byť výnimočné – i keď len na pár dní v roku. Dnes ale konečne začali ulice zapĺňať obsahom ich vlastné lokálne komunity, netreba im do toho nasilu vstupovať. Bratislavský ma- jáles sa tak časom stal viac „centralizovaným“ even- tom na jednom mieste, v mestskom parku. Stojíte za známymi bratislavskými podu- jatiami, ako je mestský Silvester, či za projektom Aliancia Stará tržnica. Nepatríte k tým, ktorí len prinesú dobrý nápad, ale podujatia sa pod vaším manažovaním kontinuálne rozvíjajú. Na to, aby boli úspešné, je určite potrebná osobná zaintere- sovanosť. Čo vás motivuje? Je to aj vzťah k Brati- slave? Bratislavu naozaj milujem, ale myslím, že rov- nako by som si vytvoril vzťah k akémukoľvek mestu, v ktorom by som sa rozhodol žiť. Práve tá osobná angažovanosť na ktoromkoľvek mieste je asi kľúčom k úspechu. Nikdy som nebol ty- pom manažéra, ktorý podujatie presedí v ofise. Po- trebujem sa nadýchať atmosféry, sledovať ľudí, ich reakcie a emócie, ostať v kontakte so skutočnou rea- litou. Môžem mať okolo seba dokonalý personál, kto- Pavol Murín Pavol Murín OZ Bratislavský majáles Od začiatku nám ide o to, ABY MESTO BOLO ZÁBAVNÉ Bratislavský majáles „ Foto: Marek Velček

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

strana 11 5/2017 majáles rý odvedie skvelú prácu, ale potom ešte vždy hľadám drobné detaily, ktoré chcem dotiahnuť do konca. Prá- ve v tejto „koncovke“ tkvie pridaná hodnota oproti „štandardnému výkonu“. Verím, že potom sa u nás návštevníci určite cítia aspoň o niečo lepšie. Bratislav- ský majáles prešiel za desať rokov mnohými zmena- mi, opustil historické centrum, usadil sa na pravom brehu Dunaja na Tyršovom nábreží. Stalo sa z neho viac monotematické podujatie. Žánrov je menej, ale tá dôležitá pointa v ňom ostala predovšetkým vďaka nášmu osobnému prístupu. Ľudia nás neopustili, pre- tože je menej pódií alebo menej kapiel, práve naopak, každým rokom je ľudí na majálese viac. Prezraďte nám, čo je ťažšie – zorganizovať v Bratislave veľké mestské podujatie s niekoľkými stejdžami alebo pripraviť jeho dobrú dramaturgiu tak, aby zaujala širokú verejnosť? Ťažké je udržať rovnováhu, neuletieť na svojom egu ani k prehnaným technológiám a ani k príliš komplikovanej dramatur- gii. My sa stále snažíme pohybovať niekde na hrane mainstreamu. Kapely, ktoré pozývame, sú samozrej- me populárne, ale nikdy nesmú klesnúť pod určitú úroveň. Kvalitných umelcov nie je na domácej scéne veľa, a preto hrajú stále tí istí. Nuž a stále je najväčším limitom budget, pretože Bratislavský majáles je bez vstupného. Sme odkázaní vyslovene na „poveternost- né podmienky“ a sponzori merajú úspech predovšet- kým návštevnosťou. Takže najťažšou úlohou zostáva zabezpečiť počas roka prostredníctvom nášho občian- skeho združenia financovanie. Mnohokrát je to zúfalý pohľad do zázračnej krištáľovej gule, pretože rok vo- pred potrebujeme odpovede na otázky: Koľko peňazí sa podarí fundrisovať? Koľko ľudí príde? Podstupuje- me pri tom značné riziko, nemôžeme na tieto odpove- de čakať, pretože príprava podujatia má svoje pevné deadliny. Dramaturgia a produkcia je už potom pri zabezpečenej ekonomike vyslovene príjemnou prácou. Na čo sa môžu tešiť návštevníci tohtoroč- ného Majálesu? Aké budú ďalšie aktivity v areáli festivalu? Najväčším lákadlom je tradične ohňostroj na krásnom modrom Dunaji. Ten môžu ľudia zažiť iba raz do roka na Bratislavskom majálese, teda ak nepočítame ohňostroj na Silvestra. V máji však bý- vajú na sledovanie ohňostroja omnoho priaznivejšie podmienky než v zime. Potom nasleduje samozrejme rad koncertov v podaní kapiel Para, Hex, Vidiek, Bil- ly Barman, Vec, Medial Banana a mnohých ďalších. Na vážnejšie témy budeme opäť diskutovať v Café Európa. Z roka na rok kladú návštevníci čoraz väčšie nároky na občerstvovacie služby – zaujíma ich počet a kvalita stánkov, výčapov. To je pre nás aktuálna vý- zva. Posilňujeme preto zónu so známymi street food prevádzkami, ktoré sa už svojím spôsobom stávajú le- gendami, cestujú po festivaloch ako vyhľadávané ce- lebrity. K dobrému jedlu sa potom hodí svieže pivko, ktorého bude v troch Kozlovnách tiež dosť. Bratislavský majáles teda naďalej ostáva aj vo svo- jom desiatom ročníku prvým veľkým podujatím sezó- ny, na ktorom sa môžete s celou rodinou po dlhej zime dosýta nadýchať čerstvého jarného „open-airu“. (Hr) 5., 6., 7. MÁJ (PIATOK, SOBOTA, NEDEĽA) TYRŠOVO NÁBREŽIE Bratislavský majáles organizuje rovnomenné ob- čianske združenie v spolupráci s hlavným mestom, BSK, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a ďalšími partnermi. Hex, Bratislavský majáles 2016 „ Foto: Marek Velček Václav Neckář, Bratislavský majáles 2016 „ Foto: Marek Velček

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

strana 12 5/2017 bratislavské zušky Má za sebou naštudovanie detskej hudobnej rozprávky Malý princ, koncertné prevedenie na festivale Pohoda, ďalšie a ďalšie multižánrové vystúpe- nia. Hovoríme o Základnej umeleckej škole Ľu- dovíta Rajtera, ktorá oslavuje 60 rokov, plných úcty i uznania. O živote úspešnej bratislavskej ZUŠ-ky sme sa rozprávali s  jej optimistickou riaditeľkou, Mgr. Erikou Fáberovou. 60 rokov, to už je vek zrelý. Vek, kedy sa zvykne spomínať i  rekapitulovať… Škola vznikla v septembri 1956, a preto už od septembra aktuálne- ho školského roku 2016/2017 jubileom žijeme. Spomí- name na okolnosti jej vzniku, na prvých pedagógov, žiakov. Vzrušujúci je každý novoobjavený fakt či sú- vislosť. Rekapitulujeme aj prostredníctvom štatistík, ktoré nám jasne ukazujú v číslach napríklad počty žiakov, počty zamestnancov, úspešnosť na domácich a medzinárodných súťažiach, počty žiakov prijatých na vyššie odborné štúdiá či iné zaujímavé čísla. Na druhej strane ruka v ruke s týmito údajmi ide sumár nemerateľných hodnôt, či škola rekapituluje ako tá, ktorá svojim žiakom odovzdala maximum. Ako hodnotíte význam ZUŠ Ľudovíta Rajtera a jej charakteristické genius loci? Význam existencie základného umeleckého školstva podčiarkujem dvakrát aprikaždejvhodnejpríležitostiajobhajujem.Argumen- tácia mi nechýba, lebo čerpám priamo zo života našej školy, z toho, ako učenie sa umeniu kultivuje a zároveň obohacuje život. Páči sa mi iniciatíva v Českej republi- ke, kde sa významní umelci podujali na verejnú disku- siu o význame základného umeleckého školstva a po- sunutie umeleckého vzdelávania detí na vyššiu úroveň. Genius loci školy spoluvytvárame všetci – zamestnanci, žiaci, rodičia, priatelia školy i verejnosť, ktorá nám dáva cenné spätné väzby. Sú chvíle, kedy si pochvaľujeme, akú výbornú atmosféru sme schopní na našej „Sklenár- ke“ vyčarovať, ale skutočne tomu veríme až vtedy, keď s týmto vyjadrením prídu rodičia či s nostalgiou spo- mínajú a vracajú sa k nám naši bývalí absolventi. Ne- malé zadosťučinenie sme zažili na nedávnom koncer- te po rokoch v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca s názvom Artalent, ktorého aktérmi boli bývalí absolventi školy, dnes profesionálni umelci. Ich spontánne reakcie na pozvanie účinkovať, podieľať sa na realizácii podujatia, úprimné muzicíro- vanie a príjemný čas strávený v kruhu súčasných peda- gógov nám referoval, že naša škola tvorila v ich životoch miesto s jedinečnou príchuťou. Akými ďalšími podujatiami budete ešte ju- bileum oslavovať? Práve prebiehajú sústredené prí- pravy na slávnostný koncert s názvom Oslavujeme umením v Moyzesovej sieni dňa 3. 5. 2017 aj za účasti priateľov škôl z Francúzska, Českej republiky a z Poľ- ska. Ďalším významným dátumom pre školu bude 30. jún 2017, kedy nás verejnosť bude mať možnosť vidieť na pódiu Hviezdoslavovho námestia v samostatnom programe v rámci projektu Cestovanie časom. Opäť budeme mať tú česť spolupracovať s majstrom Danie- lom Hevierom. Toto podujatie v posledný deň pred letnými prázdninami môžeme považovať za vyvrcho- lenie našich osláv. Skutočným zavŕšením však bude Artalent – výstava diel významných umelcov – býva- lých žiakov výtvarného odboru školy v Galérii Umel- ka v termíne od 28. 8. do 10. 9. 2017. Na Deň detí pri- pravujeme pokračovanie cyklu dní otvorených dverí s názvom Záhady záhrady, tentokrát s predstavením zážitkového vypaľovania v drevopeci na pôde záhra- dy školy s prizvaním členiek Medzinárodného klubu žien (IWCB) a ďalších hostí. Upútavky na ďalšie ško- lou organizované podujatia nájdete na FB školy. Kde vidíte smerovanie umeleckých škôl do budúcnosti? Umelecké školy doteraz vytvorili hodno- Mgr. Erika Fáberová, riaditeľka ZUŠ Ľ. Rajtera ZUŠ ĽUDOVÍTA RAJTERA OSLAVUJE Program ZUŠ L. Rajtera na podujatí Cestovanie časom „ Foto: archív

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

strana 13 5/2017 bratislavské zušky tu v podobe desaťtisícov umelecky vzdelaných absolven- tov, z ktorých mnohí pôsobia ako profesionáli, a ďalšou vzácnou skupinou sú amatérski umelci schopní tvoriť, interpretovať a vnímať umenie. Verím v múdrych, kto- rí nedopustia deformáciu kvalitného umeleckého vzde- lávania na Slovensku. Mám nádej, že žiaci a ich rodičia budú dostatočne odolní voči úplnému zotročeniu mo- dernou technikou a vypozorujú potrebu voľby vhodné- ho ekvivalentu pre zdravý rozvoj svojho dieťaťa. My uči- telia budeme neúnavne bojovať o čas nášho novodobého žiaka rozptýleného na všetky možné smery záujmov. Bratislavské základné umelecké školy majú dlhú tradíciu a  ZUŠ Ľudovíta Rajtera má silné meno. Prečo je dôležité, aby boli ZUŠ-ky finanč- ne podporované svojím zriaďovateľom – mestom? Bratislavské ZUŠ pôsobiace v rôznych častiach mes- ta tvoria útočisko pre mladú generáciu, ktorá túži rozvíjať svoj talent. Každá zo škôl je nositeľkou silnej tradície odmenenej vo svojej histórii často rovnako silným menom osobnosti, podľa ktorej je pomenova- ná. V 45. roku života našej školy sme na slávnost- nom podujatí prijali z rúk PhDr. Alžbety Rajterovej čestný názov ZUŠ Ľudovíta Rajtera. S menom sme zároveň prijali vzor nekonečného učenia sa a lásky k hudbe. Je dôležité a nevyhnutné, aby ZUŠ-ky boli financované svojím zriaďovateľom, nakoľko v súvis- lostiach s uplatňovaním subsidiárnosti došlo k zara- deniu ZUŠ do originálnych kompetencií obcí. Tie- to ich financujú z výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Zriaďovateľ školy – hlavné mesto SR Bratisla- va schvaľuje každoročne návrh rozpočtu na príslušné rozpočtové obdobie školy. Obce takto prostredníc- tvom prideľovania finančných prostriedkov a ďal- šími formami prejavenej spolupráce deklarujú svoj postoj k umeleckému školstvu a ovplyvňujú priamo jeho existenciu a rozvoj. Aj preto patrí poďakovanie nášmu zriaďovateľovi – hlavnému mestu. O  aké odbory prejavujú deti najväčší zá- ujem a ako sa ich vkus menil v uplynulých deká- dach? Záujem o štúdium v našej škole je dlhodobo proporčne rozložený. Deti majú trvalo záujem o kla- sické hudobné nástroje ako klavír, flauta, husle, gita- ra, bicie nástroje, o spev, výtvarnú výchovu, o tanec a tiež o literárno-dramatický odbor, ktorého magne- tom je známa herečka Michaela Čobejová. Za atrak- tívny hudobný nástroj záujemcovia o štúdium pova- žujú saxofón, basgitaru a bicie nástroje. Každoročne obohacujeme ponuku predmetov o nové, naposledy sme otvorili hru na klarinete a kontrabase. Ponúkame našim žiakom aj gospelové spievanie, čo je v prostre- dí ZUŠ ojedinelé. Žiakom umožňujeme pôsobiť v rôz- nych zoskupeniach (Orchester mladých, Ľudovienka, Lastovičky, Saxy Things, Guitarstrings...), čo je pre nich veľmi motivujúce. Záujemcovia o tvorbu animo- vaného filmu môžu svoje výtvarné techniky zužitko- vať aj v tomto atraktívnom predmete. V tanečnom odbore vieme nadchnúť našich žiakov aj tancami iných národov. Tvoríme na báze multiodborovej spo- lupráce. Môžeme sa pochváliť nejedným projektom, za všetky spomeniem naštudovanie a uvedenie detskej hudobnej rozprávky Malý Princ v MDPOH v Brati- slave a koncertné prevedenie na festivale Pohoda. Vraví sa, že škola je taká, akých má učite- ľov. Akí významní či zapamätateľní učitelia poc- tili svojimi skúsenosťami triedy ZUŠ Ľudovíta Rajtera? V celej doterajšej histórii školy len vďaka výnimočným osobnostiam učiteľov škola získavala dobré meno. Za všetkých spomeniem tých, ktorí ut- kveli v mojej pamäti – Margita Jančáriková, Milica Kailingová, Viera Slujková, Miroslav Šmíd, Magda- léna Lehotská, Peter Strassner, Lýdia Štolcová, Pa- vol Breier a ďalší. V súčasnosti pracujú v škole ďal- šie výnimočné osobnosti ako Dobromila Baloghová, Daniela Schredlová, Radoslava Füllerová, Helena Kopsová, Angela Vargicová, Gabriela Vagačová, Re- nata Klempárová, Ingrid Ginzeryová a ďalší. Kvalit- ný učiteľ miluje to, čo robí a má lásku k deťom, nevá- ha prekročiť pomyselnú čiaru a odovzdáva viac, ako sa očakáva. Učiteľ hudby v sebe zahŕňa odborníka i umelca. Práca tvorivého učiteľa v sebe obsahuje vy- sokú mieru flexibility, tvorivosti, odbornosti, morál- ky. Hovorí sa, že učiteľom sa jedinec rodí a osobnos- ťou sa človek stáva svojou celoživotnou prípravou. Pripravila Diana Mašlejová Návšteva primátora Iva Nesrovnala v ZUŠ Ľ. Rajtera „ Foto: archív

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

strana 14 5/2017 občiansky rozpočet Viac ako 13 000 Bratislavčanov rozhodlo o tom, ktoré projekty mesto podporí z občianskeho roz- počtu. Najviac hlasov (8 224) v kategórii Životné prostredie získal projekt V Bratislave žijú s nami. Ide o podporu občianskeho združenia a dobrovoľníkov, ktorí sa venujú opatere a zdravotnej sta- rostlivosti túlavých mačiek. Chcú zredukovať ich množstvo a ozdraviť ich populáciu v Bratislave. O situácii s túlavými mačkami, ale aj o aktivitách, ktoré sa dobrovoľníci chystajú podniknúť, sme sa porozprávali s hovorkyňou Slovenskej asociácie ochrancov zvierat (SAOZ)  Monikou Kozelovou. Aká je situácia s túlavými mačkami v Bra- tislave, sú premnožené? Áno. Podľa odhadu je na bratislavských uliciach 6000 až 8000 mačiek, čo je priveľa, najmä ak si uvedomíme, že mačky sú schop- né prvýkrát otehotnieť už v 6. mesiaci svojho života a sú schopné rodiť 3-krát za rok. V jednom vrhu sa rodí v priemere 5 mačiatok. Takže situácia ani zďa- leka nevyzerá ružovo, napriek tomu je ovládateľná. Mohli by ste priblížiť, prečo sú túlavé mač- ky pre mesto dôležité a aká je ideálna regulácia ich počtu? V podstate existuje aj čiastočná samore- gulácia, a to buď prirodzeným úhynom, resp. mno- ho mačiek hynie pod kolesami áut. Najhumánnejším a regulačne najzodpovednejším spôsobom je však cielená kastrácia. Slovenská aliancia ochrancov zvie- rat preto začala s plošnými kastračnými akciami na území hlavného mesta. Počas prvej kastračnej ak- cie sa v mesiaci marci podarilo odchytiť a sterilizo- vať takmer 150 mačiek. Nasledovať v roku 2017 bude ešte 5 ďalších akcií, kedy by členovia SAOZ spolu s dobrovoľníkmi chceli sterilizovať ďalších minimál- ne 800 zvierat. Napriek tomu je však potrebné povedať, že mačky v uliciach mesta majú svoje opodstatnenie a dôležité miesto. Sú totiž prirodzenými deratizérmi a len vďa- ka nim nepobehuje v uliciach hlavného mesta veľa hlodavcov, ako sú myši či potkany. Aké máte najbližšie ciele a ako vám môžu pomôcť dobrovoľníci v meste? Ďalšie ciele sú jasné. Realizácia ďalšej plošnej kastračnej akcie, tá by mala prebiehať na začiatku mesiaca mája. Dobrovoľníci sú, samozrejme, vítaní. Najmä pri odchytávaní zvie- rat, ich preprave na veterinárnu kliniku Veterinka, pri roznáške letákov s informáciami o realizácii ak- cie, aby občania vedeli, že v čase akcie a minimálne tri dni pred akciou by sa zvieratá nemali kŕmiť, keď- že sa chytajú na potravinovú návnadu. Treba zároveň povedať, že kastračné akcie nema- jú za úlohu len riešiť reguláciu mačiek, ale cieľom je aj ozdravenie mačacej populácie. Všetky odchyte- né zvieratá sa testujú, odčervujú, odblšujú, po samot- nej kastrácii dostávajú antibiotiká a po 24 hodinách sa vypúšťajú do teritória, z ktorého pochádzajú. Ak zviera potrebuje dlhodobejšiu starostlivosť, potrebuje ďalší zákrok (dlhodobejšie podávanie antibiotík, poo- peračný stav a podobne), ostáva na klinike, prípadne odchádza do domácej opatery, čo je tiež príležitosť pre dobrovoľníkov, ako pomôcť. Môžu však pomôcť aj materiálne, napríklad zapožičaním prenosiek na akciu či finančne priamo na kastrácie a ozdravenie mačiek, a to príspevkom na transparentný účet SAOZ s odka- zom na kastračnú akciu. Ak sa niekto rozhodne pomáhať pri vašej práci prvýkrát, ako sa môže skontaktovať a zapo- jiť do práce? Ak má niekto chuť pomôcť, môže sa pri- hlásiť prostredníctvom správy cez facebookový pro- fil Slovenskej aliancie ochrancov zvierat, prípadne priamo v kaviarni Mačinézy na Beskydskej ulici, kde dostane aj presnú inštruktáž. (hr) v Bratislave ŽIJÚ S NAMI „ Foto: pixabay.com

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

strana 15 5/2017 in.fokino Už 22. mája 2017 sa začína nový ročník súťaž- ného filmového festivalu Ekotopfilm – Envi- rofilm. Festival počas jedného týždňa pred- staví viac ako 100 dokumentárnych filmov zameraných na témy ekológie, vedy, nových technológií, ochrany životného prostredia a  trvalo udržateľného rozvoja. Výnimočným hosťom festivalu bude Polly Higgins, oceňo- vaná a  uznávaná medzinárodná právnička, ktorej hlavným klientom sa stala naša Zem. VBratislave festival otvorí brány návštevní- kom od 22. do 26. mája v hoteli Tatra. Počas piatich festivalových dní sľubujú organizáto- ri vyše 100 dokumentárnych filmov, sprievodné pred- nášky, diskusie a workshopy, ako aj možnosť poctivých nákupov. Mini ochutnávku toho, čo môžu návštevníci vidieť na festivale, ponúkne mediálny partner festiva- lu JOJ Group. Na stanici Plus si budú môcť diváci po- zrieť výber súťažných dokumentárnych filmov. STOP EKOCÍDE Po úspešnej návšteve Dr. Jane Goodall sa stret- neme na Ekotopfilme – Envirofilme s ďalšou in- špiratívnou ženou z Veľkej Británie. Polly Higgins, oceňovaná a uznávaná medzinárodná právnička, predkladateľka zákona o ekocíde, prvýkrát zavíta na Slovensko do Bratislavy, aby svoje posolstvo právnej spravodlivosti voči planéte Zem šírila ďalej. Svoju húževnatosť a neúnavnosť sústredí Polly na boj pro- ti poškodzovaniu ekosystémov a na snahu, ktorá si dala za cieľ, aby sa zákon o ekocíde stal piatym zlo- činom proti mieru v rámci medzinárodného práva. Polly predložila v roku 2010 na pôde OSN návrh zá- kona o ekocíde. Časopis Ecologist ju ocenil ako jednu z top 10 svetových vizionárov. EXPEDÍCIA NA MARS, ZNESVÄTENÁ GANGA, PLASTY V OCEÁNOCH Organizátori sľubujú, že tento ročník bude vskut- ku pestrofarebný, a to nielen doslova: „Na krídlach dúhy sa vyberieme objavovať pozoruhodné kúty sve- ta, živočíchy, ktoré hrajú farbami alebo svetielkujú v tme. Ocitneme sa na čarovných pastvinách či v ne- smrteľnom lese. Okrem prírodopisných filmov má festival pripravený aj ,,pestrý’’ repertoár filmových tém. Od odpadkového koša plného chutných pok- ladov až po objavnú cestu na Mars. Vydáme sa po prúde Gangy sledovať príbeh svätej znesvätenej rie- ky. Nazrieme do sveta malých superhrdinov, inšpi- rujeme sa pri budovaní miest budúcnosti. Odhalíme záhadu zmiznutých plastov a spomalíme pri trende rýchlej módy. Čakajú nás povznášajúce príbehy ako aj varovné scenáre.“ Festivalom bude rezonovať stále aktuálna a pod- netná téma odpadového hospodárstva. „V Bratislave rozpútame živú diskusiu o potrebe ochrany prírod- ných území v  súvislosti s  iniciatívou vzniku Národ- ného parku Podunajsko. Na základe rýchlo rastúceho trendu sťahovania obyvateľstva do miest sa pozrie- me s expertmi na udržateľnosť a na budúcnosť našich miest najmä z  hľadiska dopravy. Nové technológie, nápadité projekty, šikovné riešenia sú základom kon- ceptu smart cities. Srdečne vás všetkých pozývame na festival Ekotopfilm – Envirofilm do Bratislavy a Ban- skej Bystrice,“ dodali oraganizátori podujatia. predstaví Slovensku Polly Higgins Polly Higgins „ Foto: Sylvain Guenot FESTIVAL EKOTOPFILM – ENVIROFILM

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

strana 16 5/2017 hudobné in.formácie Hudobné diela, ktoré nezavial prach dejín, tvoria základ súčasnej tvorby. Nespochybniteľný fakt, na ktorý sa odvoláva aj renomovaný bratislavský festival Dni starej hudby. Už 22 rokov prináša do hlav- ného mesta špičkovú dramaturgiu a interpre- tov so svetovým renomé. Inak tomu nebude ani pri aktuálnom ročníku, ktorý sa bude ko- nať v Bratislave od 26. mája do 6. júna. Špeci- fický festival nevznikol v našom meste náho- dou. Bohatú hudobnú minulosť má aj samotná Bratislava. Aj o  nej sa s  in.ba porozprávala Alžbeta Rajterová, členka predsedníctva festi- valového výboru Dní starej hudby. Aká je história festivalu Dni starej hud- by? Medzinárodný festival Dni starej hudby vzni- kol v roku 1996 z iniciatívy niekoľkých nadšencov na čele s legendárnym hudobníkom, estetikom, mysli- teľom, jedinečným znalcom hudby minulosti Jánom Albrechtom, zakladateľom súboru Musica aeter- na. Hudobníkom, hudobným historikom, muzikoló- gom, hudobným publicistom z jeho okruhu chýbalo v Bratislave podujatie, ktoré by umožnilo pripojiť sa k vtedy vo svete už etablovanej interpretačnej praxi, zohľadňujúcej historické kontexty oživovania hudob- ného zápisu uplynulých storočí. Ako by ste nezorientovaným čitateľom upresnili termín stará hudba? Starou hudbou sa všeobecne rozumie európska hudba od začiatkov komponovanej hudby, teda počnúc najstaršími stre- dovekými zápismi hudby v 9. storočí až do 19. sto- ročia. Ale spojenie slov „stará hudba“ sa v užšom zmysle týka špecifickej interpretačnej praxe, kto- rá zohľadňuje nielen samotný zápis, ale vyhľadáva a snaží sa aplikovať všetky dobové aspekty kompo- novania, zápisu, interpretácie, vrátane hudobných nástrojov, ako aj používania a vnímania hudby to- ho-ktorého obdobia. Tieto faktory sa neustále me- nili v súlade so zmenami života spoločnosti, kultú- PODĽAHNITE KRÁSE, KTORÚ OVERIL ČAS Ensemble Gilles Binchois „ Foto: archív Ensemble Polyharmonique „ Foto: archív Dni starej hudby 24. 5. streda KC Dunaj SmartTalk JEDÁLNY LÍSTOK ŠPORTOVCA PREDPREDAJ: VSTUPENKA.SK

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

strana 17 5/2017 hudobné in.formácie ry, myslenia, s funkciou a nazeraním na umenie, na hudbu. Hudobné diela nevznikali na večnosť, ale pre prítomnosť, pre aktuálne potreby, pre konkrétne da- nosti a požiadavky, pre účely ako aj pre prostredie, v ktorom hudobný zápis/kompozícia interpretáciou ožíval, a pre hudobné nástroje tej-ktorej doby, ktoré sa tiež historicky permanentne menili. Ak teda chce- me porozumieť hudbe spred niekoľkých storočí, mu- síme poznať všetky okolnosti jej vzniku, ktoré nám umožňujú hlbšie preniknúť do jej podstaty, aby sme ju čo najprimeranejšie oživovali. Hovoríme o špeci- fickej, tzv. historicky poučenej interpretácii, ktorá si vyžaduje hlboké štúdium nielen hudobných prame- ňov, ale aj dobových hudobných učebníc a všetkých spomínaných historických aspektov. Ak pristupuje- me k interpretácii hudby ktoréhokoľvek obdobia mi- nulosti z tohto hľadiska, hovoríme o „starej hudbe“. Stará hudba v tomto zmysle je vo vyspelých kraji- nách aj špecifickým odborom na stredných a vyso- kých hudobných školách. Čím bol v rámci tohto žánrového označenia významný bratislavský región? Bratislavský región, konkrétne mesto Prešporok, má bohatú hudobnú his- tóriu, narodili sa alebo pôsobili tu významné hudob- né osobnosti, ktoré aj svojím dielom prispeli k vysokej úrovni jeho hudobného života. Stačí spomenúť Anto- na Zimmermanna, Johanna Kussera alebo Samue- la Capricorna, ktorého kompozíciám venujeme tohto roku takmer celý koncert. V 17. a 18. storočí bol pova- žovaný za najvýznamnejšieho skladateľa medzi Hein- richom Schützom a Johannom Sebastianom Bachom. Budú mať Dni starej hudby opäť špecific- kú dramaturgiu? Čím bude výnimočný 22. ročník tohto festivalu? Našou snahou je, aby boli DSH vý- nimočné a objavné každý rok, a to z hľadiska dra- maturgie aj účinkujúcich. Od roku 2007 má každý festivalový ročník hlavnú tému, ktorá sa odvíja od veľkých skladateľských i literárnych osobností, od určitého štýlu, určitej skupiny nástrojov a pod. Té- mou Dní starej hudby 2017 je Reformácia v hudbe pri príležitosti 500. výročia Lutherovej reformácie, ktorej zásady sa prejavili najmä v sakrálnej hudbe na- sledujúcich storočí. V ostatných rokoch sa stávajú DSH výnimočné aj Tvorivými dielňami pre nadaných žiakov základ- ných umeleckých škôl. Tých už v mladom veku oboz- namujeme s niektorými zásadami historicky pouče- nej interpretácie a poukazujeme na jej zmysluplnosť. Sme veľmi radi, že základné umelecké školy sa rady do tohto projektu zapájajú. Výnimočná bude tohto roku aj otvorená skúška renomovaného súboru En- semble Polyharmonique z Nemecka, ktorý uvedie koncert z tvorby Heinricha Schütza. Na aké koncerty sa môžeme tešiť tento rok? Tohtoročnú tému Reformácia v hudbe reflektujú koncerty z tvorby Heinricha Schütza, Samuela Ca- pricorna a pri príležitosti 250. výročia úmrtia aj dva koncerty Georga Pilippa Telemanna. Okrem toho zaznie koncert veľkého predreformačného skladate- ľa 16. storočia Heinricha Isaaca, s ktorého tvorbou v takom rozsahu sa bratislavské obecenstvo stretne pravdepodobne po prvýkrát. Prečo by si 22. ročník vášho festivalu ne- mali nechať ujsť aj návštevníci, ktorým v  minu- losti unikal? Dni starej hudby sú rozsahom neveľký festival s veľmi dobrou povesťou doma i v zahraničí. Prezentuje vynikajúcu, často neznámu hudbu minu- losti, vždy na vysokej, ba výnimočnej interpretačnej úrovni. Pripravuje pre obecenstvo nevšedné zážitky vďaka pôvabnému, nezvyčajnému zvuku dobových hudobných nástrojov a zázračnej hudby, ktorá je his- toricky síce vzdialená, no svojím účinkom jedinečná a pôsobivá pre odborníkov i laikov. Robert Pospiš VIAC INFO NA: www.earlymusic.sk urban market 02. – 04. jún 2017 Fakulta architektúry STU Námestie slobody 19, Bratislava Najväčšia predajná prehliadka nezávislého dizajnu, módy a umeleckej tvorby www.urbanmarket.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

strana 18 5/2017 hudobné in.formácie Festival vydavateľov, ilustrátorov, autorov, grafi- kov, typografov a všetkých priateľov peknej kni- hy s názvom BRaK sa už v Bratislave trvalo udo- mácnil. Aj tento rok, od 1. do 4. júna otvorí svoje brány, aby privítal všetkých milovníkov krásnych kníh – čitateľov, ale i samotných tvorcov. Dlhoročná túžba priniesť literatúru a knihy bliž- šie k Dunaju a nevzdialiť sa pritom od centra metropoly sa naplnila a v priestoroch Divadla Aréna sa predstaví takmer štyridsať vydavateľov zo Slo- venska i okolitých krajín. „Štvrtý ročník festivalu prinesie niekoľko zmien. Veríme, že len k lepšiemu. Po strastipl- nom hľadaní festivalového dejiska sme sa usídlili s veľ- kou pomocou Divadla Aréna v ich priestoroch. Program budú tradične tvoriť stretnutia s inšpiratívnymi knižný- mi tvorcami – autormi, ilustrátormi, dizajnérmi; ale i odborné prednášky v rámci platformy Visegrad Book Forum a tiež divadelné a hudobné produkcie. Medzi po- tvrdenými hosťami sú Alberto Manguel, kanadsko-ar- gentínsky spisovateľ, esejista a riaditeľ Národnej knižnice v  Buenos Aires, autor viacerých medzinárodne úspeš- ných diel, najmä „kníh o knihách“ a zostavovateľ enor- mného množstva zborníkov a antológií, ale tiež francúz- sky spisovateľ Jean-Michel Guenassia, laureát ceny Prix Goncourt des Lycéens a ďalších významných cien. Novinkou tohto BRaKu je prvý ročník súťaže o pô- vodnú autorskú knihu – picture book mladých tvorcov vo veku 18 – 35 rokov, ktorú BRaK premiérovo orga- nizuje s podporou Vyšehradského fondu a Literárne- ho informačného centra. Festival je tak príležitosťou stretnúť na jednom metri štvorcovom hŕbu kreatív- nych a inšpiratívnych ľudí, ktorí s knihou žijú po celý rok a venujú sa jej z rôznych hľadísk – či sú to vydava- telia, ilustrátori, grafickí dizajnéri alebo vášniví čita- telia. Je to ostrov pozitívnej knižnej deviácie,“ hovorí hlavný organizátor festivalu František Malík. Bratislavský knižný festival je oslavou peknej kni- hy. Jeho existencia je výsledkom dlhodobého hľada- nia zodpovedajúcej platformy pre prezentáciu naj- kvalitnejšej časti domácej knižnej tvorby, ktorej účasť je z finančných dôvodov na existujúcich knižných veľtrhoch spravidla zanedbateľná. BRaK je ale tiež o stretnutiach. O možnosti porozprávať sa o obľúbe- ných knihách, nahliadnuť do podhubia knižnej tvor- by, odniesť si domov krásnu literatúru alebo si len vypočuť zaujímavé prednášky, diskusie či jedinečný hudobný program. Po úspechoch predošlých roční- kov si môže byť návštevník istý, že prvé júnové dni budú v Bratislave patriť kvalitnej knižnej tvorbe. pripravila Diana Mašlejová KNIŽNÝ FESTIVAL BRaK: 1. – 4. júna, Divadlo Aréna, Bratislava www.brakfestival.sk BRATISLAVSKÝ KNIŽNÝ FESTIVAL 01— 04 JÚN 2017 TÉMA ZA ZRKADLOM VIAC INFO NA BRAKFESTIVAL.SK DIVADLO ARÉNA ALBERTO MANGUEL JEAN-MICHEL GUENASSIA BIRGIT WEYHE JACEK HUGO-BADER LUBOMYR MELNYK SPOLUORGANIZÁTOR HLAVNÍ PARTNERI

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

strana 19 5/2017 literárne in.fo Kvalitná literatúra v  podaní obľúbených slo- venských hercov a herečiek, a to všetko v je- den deň. Noc literatúry sa uskutoční druhú májovú stredu na rôznych stanoviskách Staré- ho Mesta. Noc literatúry sa začne 10. mája o 18-tej hodi- ne naraz na všetkých trinástich miestach, kde sa budú konať čítania v tridsaťminútových intervaloch, pričom po pätnástich minútach čítania na- sleduje pätnásťminútová prestávka určená na pohodlný presun. Návštevníci dostanú do ruky mapky a je len na nich, aké poradie si zvolia a ktoré zo stanovísk navštívia. „Verím, že návštevníkom odkryjeme doposiaľ nepozna- né miesta a celkom iste aj pohľady na ich mesto,“ ko- mentuje prípravy podujatia riaditeľka Českého centra v Bratislave Vilma Anýžová. A aby sme vás navnadili trochu viac, tento rok sa môžete tešiť napríklad na Du- šana Jamricha, ktorý bude v Kaplnke sv. Ladislava na nádvorí Primaciálneho paláca predčítavať z knihy vý- znamného maďarského spisovateľa Pétra Esterházyho Mercedes Benz. V rodinnej kronike Esterházyovcov sa zjavujú slávne postavy členov rodiny aj osôb, ktoré s ňou boli spojené. Na scénu sa dostanú kuruci a labanci, Tur- ci aj komunisti, Haydn aj eštebáci a pritom z času na čas zaznie neuveriteľný, radostný i zdesený smiech Janis Joplin zo záveru jej ikonickej skladby Mercedes Benz. Na netradičnom mieste, v CO kryte MDPOH na Lau- rinskej 19, bude počuť hlas Tomáša Havlíneka, ktorý predstaví úryvok z knihy Mareka Šindelka Únava ma- teriálu. Román, čerstvo ocenený Magnesiou Literou za prózu, reaguje na aktuálnu tému – migračnú vlnu. Po- pisuje cestu dvoch bratov z nemenovanej krajiny ohro- zenej vojnou do Európy. Sledujeme zložitú a bolestnú „cestu na sever“ a zároveň čítame o Európe videnej zvonku, ktorá pripomína veľký fungujúci stroj. V no- vootvorenom Luna Bare v hoteli Kyjev na Kamennom námestí zase Milan Kňažko rozozvučí miestnosť svojím výrazným prejavom pri čítaní knihy Čosi čudné vo mne od Orhana Pamuka. Keď Mevlut ešte ako chlapec prí- de do Istanbulu, starobylé mesto sa rýchlo stráca a na- hrádza ho nové mesto, ktoré ho uchváti. Tak ako jeho otec, aj on sa stane pouličným predavačom bozy a dúfa, že jedného dňa zbohatne. No zdá sa, že šťastie nie je na jeho strane. Počas májovej Noci literatúry sa návštevní- ci môžu tešiť na Zuzanu Fialovú, Lenku Košickú, Ju- ditu Hansman, Milana Chalmovského a mnohé ďalšie osobnosti, ktoré nám dovolia na chvíľu sa dotknúť ma- gického sveta literatúry. Knihy ako Zaklínač od Andr- zeja Sapkowskieho, Dom nenaplnených lások od Cris- tiny López Barria, Neviditeľné mestá od Itala Calvina sú značkou kvality európskej literatúry, pozvánkou do vnútorného sveta, ukážkou jedinečnosti ľudského umu. Určite si Noc literatúry nenechajte ujsť a vychutnajte si pôžitok i zážitok z prechádzky staromestskými ulička- mi, z počúvania čítaného slova i nasiaknutia krásnou literatúrou. Súčasný japonský dizajn 100 20 4 – 28 5 2017 Slovenské národné múzeum Vajanského nábr. 2, Bratislava www.snm.sk NOC LITERATÚRY Noc literatúry „ Foto: archív

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

strana 20 5/2017 hudobné in.formácie Máj v bratislavských divadlách bude už tradične patriť súčasnému divadlu. Festival Nová dráma/ New Drama 2017 predstaví to najzaujímavejšie zo súčasnej drámy inscenovanej na Slovensku. Patrónom 13. ročníka festivalu bude svetozná- my nórsky spisovateľ a dramatik Jon Fosse, držiteľ mnohých literárnych ocenení, ktorého hry sú uvádzané po celom svete. Jon Fosse v Bratislave povedie majstrovskú lekciu pre divadelníkov a zúčast- ní sa aj prezentácie vydania svojich hier v slovenčine. ROZHODNE SA AJ O CENE BRATISLAVSKÉHO DIVÁKA Festival Nová dráma/New Drama 2017, ktorý or- ganizuje Divadelný ústav, sa uskutoční od 9. do 13. mája 2017 v Bratislave. Do hlavného programu fes- tivalu vybrala dramaturgická rada deväť inscená- cií. O hlavnej cene za najlepšiu inscenáciu festiva- lu Grand Prix Nová dráma/New Drama rozhodne medzinárodná porota. Účastníci seminára mladej kritiky, poslucháči vysokých škôl umeleckého a hu- manitného smeru udelia Cenu študentskej poroty. Inscenácia, ktorá získa najviac diváckych hlasov, do- stane Cenu bratislavského diváka. V súťažnom programe sa predstaví Činohra Slo- venského národného divadla s inscenáciou Strach, Nechajte sa pohltiť NOVOU DRÁMOU S.Alexijevič, I. Horváthová –Vojna nemá ženskú tvár (SKD Martin) „ Foto: B. Konečný www.novadrama.sk Nová dráma /New Drama BRATISLAVA 9.– 13. MÁJ 2017 Hlavní usporiadatelia Divadelný ústav je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Záštitu nad festivalom prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal. Záštitu nad programovou sekciou Focus Ž˃ɨƃljȢɥɨljʤ˃ƃȢȈ˃ɨƃljȢɰȟʲʤljȦʤʰɰȢƃȶljƺ ȶƃԝČȢɁʤljȶɰȟʍ°ӝKӝŹʤȈʤȈȶljɨӸřƃɥȶȈӝ Pressburg Bajgel Medzinárodnú konferenciu Č:Ž:ě˃ԝʤljɨljȚȶʲƺȃ˃ǁɨɁȚɁʤ podporil Fond na podporu umenia. S podporou Partneri Mediálni partneri IRWR\'RPLQLNĝLĞND

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

strana 21 5/2017 divadelné in. Divadlo Aréna na festivale vystúpi s dramatizáciou románu Podvolenie, Divadlo Andreja Bagara zaví- ta do Bratislavy s hrou Dobro, Mestské divadlo Ži- lina s antickým mýtom Ídomeneus a Slovenské ko- morné divadlo prinesie necenzurovanú oral history Vojna nemá ženskú tvár. Nezávislá divadelná scéna má tohto roku štyroch zástupcov. Domácu budú re- prezentovať Boh je DJ v podaní Divadla Petra Man- koveckého, scénické dielo Krása a hnus zoskupenia Med a prach a imerzné predstavenie Tomáša Pro- cházku Ľudia. Levy. Orly. Jarabice. Diváci sa môžu tešiť aj na Prešovské národné divadlo, ktoré uvedie hru Deň, keď zomrel Gott. Okrem súťažnej prehliadky inscenácií nebude chýbať ani sprievodný program – prezentácie kniž- ných publikácií, prednáška, diskusie či medzinárod- ná konferencia na tému Súčasná dráma a performa- tívny priestor: od textu k imerznému divadlu, ktorú organizuje Slovenské centrum AICT spoločne s Di- vadelným ústavom. Cieľom konferencie je preskúmať vzťah medzi novou drámou 21. storočia a súčasným divadlom z pohľadu performatívneho priestoru. Festival pokračuje aj v prezentácii zahraničné- ho divadla. Sekcia Focus 2017 bude zameraná na divadlo a drámu z Izraela, v rámci nej sa predstaví izraelské Divadlo Jaffa s inscenáciou Priznanie (The Admission). K sekcii Focus neodmysliteľne patrí The- ory Event. Publikum si tu vypočuje prednášku Olgy Levitan i zhliadne prezentáciu Antológie súčasnej izraelskej drámy za účasti dramatika Joshuu Sobo- la a autorky Savyon Liebrecht. Počas festivalu sa tra- dične uskutoční aj Trojboj – finále súťaže pôvodných dramatických textov Dráma 2016. Festival Nová dráma/New Drama 2017 opäť po- núkne bohatý program, z ktorého si každý vyberie to pravé pre seba. L. Kerata – Dobro (DAB Nitra) „ Foto: D. Krupka M. Lerner – Priznanie (JaffaTheatre,TelAviv, Izrael) „ Foto: D. Kaplan Vstupenky v sieti Hlavný mediálny partner hráme 10. a 23. mája CULTUS – Dom kultúry Ružinov TLUČKOVÁ KOČIŠ OCHRÁNEK BOUBLÍK IVANKOVÁ PUSKAILER LORENCOVIČ HORÚCA SPRCHA A P K E F R E D komédia o partnerských vzťahoch www.divadlokomedie.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

strana 22 5/2017 holokaust na Slovensku Sdátumom 26. 1. 2016 sa spája vznik Mú- zea holokaustu v Seredi. Múzeum je si- tuované do autentického prostredia bý- valého koncentračného a pracovného tábora pre Židov v období druhej svetovej vojny. Nie- ktorí bývalí sereďskí väzni, ktorým sa podarilo prežiť, dodnes podávajú svedectvo o brutalite a obludnosti vtedajších zákonov, ktoré boli na- toľko diskriminačné, že týranie a smrť sa stali súčasťou ich života. Pán profesor, kedy ste začali uvažovať o  projekte založiť Múzeum holokaustu v  Seredi, podarila sa jeho realizácia? Myšlienka zriadiť mú- zeum holokaustu už existovala od začiatku založenia Múzea židovskej kultúry, teda od roku 1993. Otázkou bolo len miesto a vhodné priestory. Postupom času, keď naše múzeum disponovalo istým sumárom pred- metov i dokumentov, ktoré sa priamo viazali na uda- losti holokaustu, „zháňanie“ vhodných priestorov na stálu expozíciu bolo čoraz naliehavejšie. Neviem, či som niekedy uvažoval o inom mieste, akým je kom- plex barakov bývalého sereďského koncentračného a pracovného tábora. Cesta k ich získaniu nebola jed- noduchá, no v konečnom dôsledku stála za námahu. Spolupracovali ste s viacerými odborníkmi, pričom adekvátny priestor ste dali ľuďom, ktorí na vlastnej koži prežili koncentračný a pracovný tábor v Seredi. Podarilo sa obnoviť to, čo je dôležité z hľa- diska histórie, mám na mysli dokumentárny potenciál, ktorý má v oblasti vzdelávania a informovanosti cenný význam. Koncepciu múzea a celkové výtvarné spra- covanie som zveril nášmu „dvornému“ dlhoročnému spolupracovníkovi Milanovi Veselému, ktorý už, žiaľ, nie je medzi nami. V súčasnosti po ňom prevzala štafe- tu jeho dcéra, nadaná výtvarníčka Nina Cohen-Vese- lá. Na začiatku kreovania projektu bolo veľmi dôle- žité poznať potenciál miesta, možnosti realizácie, aby výtvarné návrhy autora boli v tomto smere viac ako spoľahlivé. Osobne som presvedčený, že autor „vydo- loval“ z tohto historického priestoru maximum a sere- ďskej lokalite dal autentický a zároveň umelecký punc, pričom zachoval jeho tragický rozmer. Prezentácia dokumentov i dobových artefaktov na základe umeleckého spracovania urobila z náš- ho múzea významné, nenahraditeľné prostredie pre vzdelávanie detí, mládeže, ale aj dospelých záujem- cov, ktorým nie je ľahostajná interpretácia udalostí z obdobia holokaustu na Slovensku. Postupne pracujeme na projekte a v závislosti od fi- nančných prostriedkov realizujeme koncepciu múzea. Naším zámerom je obsiahnuť každý aspekt tragického dejinného obdobia a prezentovať ho v múzeu ako sve- dectvo doby, ktoré by sa nemalo nikdy opakovať. Mú- zeum je pamätníkom pre všetkých zavraždených Ži- dov zo Slovenska. Iba v Seredi ich v období od roku 1941 do roku 1945 prešlo približne 16 000 a väčšina bola tiež zavraždená. Súčasťou projektu je aj expozícia, ktorá verejnosti predstaví tých ľudí, ktorí v období Slo- venského štátu nezištne zachraňovali svojich susedov, prenasledovaných židovských spoluobčanov. Sloven- sko má v súčasnosti najpočetnejšiu skupinu Spravodli- vých medzi národmi – ocenených záchrancov, ktorým tento titul udelilo Jad Vašem, jeruzalemské múzeum a inštitút pre výskum holokaustu. Je takmer nevyhnut- nosťou, aby sa po dokončení expozície a kompletizá- cie rozbehli projekty, ďalšie väčšie či menšie progra- my, ktoré budú nadväzovať na koncepciu jednotlivých tematických okruhov prezentovaných v našom múzeu. Chceme sa najviac sústrediť na deti a mládež, plánu- jeme spoluprácu so školami (základnými i strednými), univerzitami, vzdelávacími centrami mimovládnych organizácií a pod. Neoddeliteľnou súčasťou práce mo- jich kolegov zo Serede je aj metodická, didakticky za- meraná činnosť na obohatenie výučby o holokauste. Spomenuli ste mládež, ktorú kritizujeme za to, že nemá dostatok kvalitných vedomostí o na- šich dejinách, iné podobné kritické slová zas adre- HOVORÍME S PROF. DR. PAVLOM MEŠŤANOM, DRSC., AUTOROM MÚZEA HOLOKAUSTU V SEREDI A RIADITEĽOM MÚZEA ŽIDOVSKEJ KULTÚRY SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO MÚZEA HOLOKAUST NA SLOVENSKU Múzeum holokaustu v Seredi „ Foto: archáv MH

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

strana 23 5/2017 múzeum holokaustu sujeme aj pedagógom. Prečo sme sa od roku 1989 nesnažili vyrovnať s históriou bývalého Slovenské- ho štátu a objektívne pomenovať historické fakty a historickú lož? Práve spomenutá aktivita pracov- níkov Múzea holokaustu v Seredi by mala povzbudiť, usmerniť, poradiť a pomáhať pedagógom, ktorí sa za- ujímajú o danú problematiku a tému holokaustu majú priamo v osnovách svojho predmetu. Múzeum nemô- že suplovať iné štátne organizácie. Poslaním nášho múzea je priniesť dostatok informácií, všemožne sa usilovať vlastným špecifickým spôsobom, aby v danej oblasti bola adekvátna, kvalitná, pravdivá a objektív- na informovanosť. Z tohto dôvodu kladieme v našom novom múzeu v Seredi vysoké nároky, predovšetkým na personálne obsadenie pracovných pozícií. V  Európe i  vo svete sú známe múzeá za- oberajúce sa holokaustom: Štátne múzeum Auschwitz-Birkenau v Osvienčime, Památník Te- rezín – Múzeum ghetta, Múzeum holokaustu vo Washington D. C. (United States Holocaust Me- morial Museum) a ďalšie. Vaša spolupráca je najin- tenzívnejšia s Pamätníkom holokaustu Jad Vašem v Jeruzaleme. Spolupráca s Jad Vašem je dlhodobá, širokospektrálna a inšpiratívna. Musím skonštatovať, že na Múzeum holokaustu na Slovensku čakala verej- nosť dlho a nielen domáca. Bohužiaľ, veľmi dlho sa nedarilo „zladiť“ všetky aspekty a okolnosti – od zá- meru až po financie a samotné naštartovanie projek- tu, ale s morálnou podporou a cennými radami sme mohli zo strany Jad Vašem kedykoľvek rátať. Ako je to v  súčasnosti s  antisemitizmom u nás a vo svete? Napísali ste viaceré publikácie na uvedenú tému, prečo je po mnohých desaťročiach stále živá. Nejestvuje recept, ako ju stíšiť? Nie je to len „téma“ Európy, týka sa celého sveta. Spoločenské, politické, finančné a kultúrne aspekty jej prospieva- jú, často podnecujú rôznorodé, nie vždy pozitívne im- pulzy v ľuďoch i celých národoch. Latentný antise- mitizmus, rasizmus, xenofóbne pocity tu boli a budú vždy. Je len otázkou „správnej“ konštelácie podmie- nok, kedy vystrkujú nenávistné „rožky“ s ďalekosiah- lym účinkom. Podľa môjho názoru boj s extrémnymi názormi nikdy nebude na konci, ale účinnosť odpo- ru humanistov je priamo úmerná úrovni vedomostí, t.j. vzdelanosti, ale aj nastavenia osobnostného rastu jednotlivcov. Z uvedeného jasne vyplýva, a poviem to zjednodušene, ako si vychováme deti, aké vedomosti a morálne hodnoty im vštepíme, taká „odolná“ bude nasledujúca generácia, ktorá sa bude musieť postaviť zoči-voči antihumanistickým prejavom, medzi inými aj prejavom rasizmu a antisemitizmu. Popieranie holokaustu je téma, ktorá sa u  nás dostatočne netrestá. Sú však krajiny, na- príklad Taliansko, kde za propagandu o  popie- raní holokaustu sa môže uložiť trest v rozpätí od dvoch do šiestich rokov. Trestnoprávna zodpoved- nosť za šírenie antidemokratických prejavov, vrá- tane témy spojenej s popieraním holokaustu, je aj u nás súčasťou právneho poriadku. Žiaľ, nedôsled- ne sa uplatňuje, má mnoho „dier“ a neexistuje vôľa veci cielene, exaktne pomenovať a riešiť. Možno by bolo potrebné dotiahnuť niektorú kauzu, veď u nás je ich neúrekom, a potrestať aktérov hanobenia, šírenia bludov, klamstiev a poloprávd, aby vznikol akýsi pre- cedens, na ktorý by bolo možné sa odvolať. Skoncovať s podnecovaním k násiliu na ra- sovom, etnickom alebo náboženskom základe je téma veľmi závažná, dá sa vôbec z nášho života od- strániť? Bojovať s extrémnymi prejavmi, resp. pomá- hať ľuďom, ktorí sa na tento boj odhodlali, je náplňou práce pracovníkov nášho múzea, ale aj každého mú- zea či inštitúcie, zaoberajúcej sa historickým, etickým, kultúrnym, sociologickým či politickým mapovaním spoločnosti. Získané informácie musia po spracova- ní slúžiť ako zdroj pre našich pedagógov, zodpoved- ných rodičov či iných aktivistov, ktorí sa podieľajú na výchove mladej generácie. Predovšetkým tí by mali pravdivo odpovedať na otázky, dôrazne argumento- vať, vysvetľovať, citlivo vychovávať a viesť k zodpo- vednosti (za slová i činy) svojich zverencov. Vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi udeľuje štát Izrael ľuďom, ktorí počas druhej sve- tovej vojny preukázali ľudskú statočnosť, vzopre- li sa zlu a poskytli pomoc bez nároku na finančnú odmenu. Je aj táto téma súčasťou Múzea holo- kaustu v Seredi? Práve istá časť pripravovanej stá- lej expozície Múzea holokaustu v Seredi je venovaná Spravodlivým medzi národmi. Na zdanlivo jednodu- chých príbehoch, často bez atraktívnych „akčných“ scén, je možné prezentovať hrdinské činy záchrancov. Mali by slúžiť ako príklad humanizmu, šľachetnos- ti, nesebeckosti a prostého citu spolupatričnosti medzi človekom prenasledovaným, ktorý je v núdzi, a jeho druhom, ktorý mu podá pomocnú ruku. Napriek komplikovanej a často život ohrozujúcej situácii to boli ľudia, ktorí konali bez rozmýšľania či na základe učenia svojej viery a riadili sa jednoduchým, úprim- ným citom ľudskosti. (red.) Múzeum holokaustu v Seredi „ Foto: archív MH

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

strana 24 5/2017 tanec v meste Dirigent svetového mena James Judd pred svo- jím nástupom na post šéfdirigenta Slovenskej filharmónie (koncertná sezóna 2017/2018) uvedie v máji dvojicu zaujímavých koncertov s hviezd- nymi sólistami. Na prvej z nich (18., 19. máj 2017) sa predstaví ako sólistka britská nepočujúca perkusionist- ka Dame Evelyn Glennie, dnes už legendárna osob- nosť európskeho interpretačného umenia. So Sloven- skou filharmóniou uvedie dielo súčasného newyorského skladateľa Johna Corigliana Conjurer Concerto. Ide o koncert pre viaceré bicie nástroje, ktoré sa postupne predstavia v troch častiach – Drevo, Kov a Koža. O týždeň neskôr (25. a 26. mája 2017) bude só- listom symfonických koncertov pod taktovkou de- signovaného šéfdirigenta japonský huslista Daishin Kashimoto, koncertný majster Berlínskych filhar- monikov, ktorý popri svojej intenzívnej orchestrálnej praxi úspešne rozvíja kariéru sólistu. V jeho interpre- tácii zaznie 3. husľový koncert Camilla Saint-Saën- sa, jeden z najznámejších spomedzi sólových inštru- mentálnych diel francúzskeho majstra. VIAC INFO NA: www.filharmonia.sk Koncerty sa začínajú o 19:00. 6ORYHQVNžųOKDUP°QLD NRQFHUWQžVH]°QD 2016 /2017 ZZZųOKDUPRQLDVN -DPHV Judd \'DPH(YHO\Q *OHQQLH \'DLVKLQ .DVKLPRWR designovaný šéfdirigent Slovenskej filharmónie nepočujúca britská perkusionistka koncertný majster Berlínskych filharmonikov 18. 19. 25. 26. máj 2017 PRELAĎTE NA ŽIVÚ HUDBU James Judd, šéfdirigent SF (koncertná sezóna 2017/2018) „ Foto: archáv SF 28. 5. – 20:00 /ATELIÉR BABYLON/ Szidi Tobias oslávi päťdesiatku na koncertnom pódiu a bude to stáť za to. V bratislavskom Ateliéri Babylon totiž pri tejto príležitosti pokrstí aj nový album Sedmolásky. Na ňom poslucháči nájdu jej najsilnejšie skladby v nových aranžmánoch. Viac k výnimočnému koncertu dodáva samotná Szidi Tobias: „Milí naši, chystáme dvojcd z vybraných piesní. Štúdiová nahrávka s kapelou, ktorá vám hrá, aby bolo veselo. A knihu textov, aby zdobila, koho má. Sedem je symbol. Symbol pochádza z gréckeho výrazu symbállein, čo znamená spájať dohromady. Kedysi bol zvyk, že uzavretá zmluva sa zaznačila na hlinenú ta- buľku, ktorá sa rozbila a rozdelila medzi účastníkov zmluvy. Pri stretnutí ich opätovne spojili. Tieto črepy sa nazývali symbola. Takže z týchto faktov môžeme symbol považovať za niečo, čo označuje spojenie vecí, ktoré dohromady vytvoria zmysluplný celok. SEDMOLÁSKA ako siedme nebo, ako sedem dní v týždni, ako sedem pečatí. „Tajomstvo siedmich hviezd, ktoré si videl v mojej pravici, a siedmich zlatých svietnikov je toto: sedem hviezd sú anjeli siedmich cirkví a sedem svietnikov je sedem cirkví“ (Zjavenie Jána 1, 20). Se- dem svietnikov je sedem zborov. „A keď Baránok otvoril siedmu pečať, nastalo v nebi asi pol hodiny ticho“ (Zjavenie Jána 8, 1). Sedem je silné číslo a láska je to, na čom záleží.“ Bratislavu nepochybne čaká pôsobi- vý hudobný večer. SZIDI TOBIAS – KRST NOVÉHO CD SEDMOLÁSKY

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

strana 25 5/2017 hudba / architektúra Vytvoriť formát pre posilnenie vnímania ar- chitektúry a dizajnu na Slovensku sa festivalu DAAD naozaj vydarilo. Organizátori každý rok do podujatia vkladajú srdce a Dni architektúry a di- zajnu už dnes patria k Bratislave. Opäť spoznáme sveto- vých architektov a dizajnérov a na ich večerné autorské prezentácie môže prísť každý. Vzrušujúce je nielen spo- znávanie príbehov významných architektonických diel, ale aj ľudský rozmer osobností, s ktorými sa bežne stre- távame iba na stránkach prestížnych odborných médií. Hostia: český architekt Martin Rajniša a jeho Huť architektury s blízkym vzťahom k prírode. Tina Gre- gorič z ateliéru Dekleva Gregorić, jedného z hlavných hrdinov súčasnej slovinskej architektúry. Premýšľavý nemecký architekt Arno Brandlhuber, ktorý nedáv- no zaujal projektom Antivilla. Architektka Momoyo Kaijima z tokijského ateliéru Bow-Wow známeho lo- kálne angažovanou tvorbou. Holandská grafická di- zajnérka Irma Boom, nekorunovaná kráľovná kniž- ného dizajnu. Dizajnérka Petra Langerová, Slovenka s domovom v New Yorku a jej eticky udržateľný di- zajn. Dánski architekti zo štúdia Adept, ktorí sa usilu- jú o prehodnotenie vzťahu medzi architektúrou a ur- banizmom. VIAC NA: www.daad.sk 16. 5. – 19:00 /VEĽKÁ SÁLA SLOVENSKÉHO ROZHLASU/ Jedno pódium, hneď niekoľko zvučných mien. Veľká sála Slovenského rozhlasu bude 16. mája patriť špičkové- mu kontrabasistovi Johnovi Patituccimu, ale aj špičke domáceho jazzu. Americký hudobník predstaví nový projekt John Patitucci Electric Guitar Quartet, slovenskí jazzma- ni Nikitin & Šrámek zase unikátny album Altar. Newyor- ský rodák John Patitucci má na konte dve ocenenia Grammy a spoluprácu s elitnými hudobníkmi ako Chick Corea či Her- bie Hancock. Na hudobných nástrojoch začal hrať už v desia- tich rokoch, na pódiá sa postavil o 2 roky neskôr. Do portfólia 57-ročného multiinštrumentalistu patria aj spolupráce s legen- dárnym bluesovým gitaristom B. B. Kingom a rock-popový- mi hviezdami Bon Jovim či Stingom. Po osemročnej pauze prichádza predstaviť štrnásty radový album Brooklyn (2015), ale aj svoj nový kvartet. Domácu scénu plnohodnotne zastú- pia zvučné mená domácej jazzovej scény. Saxofonista Nikolaj Nikitin a klavirista, držiteľ ocenenia Radio_Head Awards v kategórii jazz (2015) – Ľuboš Šrámek. Ich dlhoročná spolupráca vyústila do unikátneho albumu Altar inšpirovaného tvorbou velikánov, akými sú napríklad J. S. Bach či Leoš Janáček. JOHN PATITUCCI ELECTRIC GUITAR QUARTET /NIKOLAJ NIKITIN & LUBOŠ ŠRÁMEK 21. 5. – 17:00 /MESTSKÉ DIVADLO P. O. HVIEZDOSLAVA/ Metropolitný orchester Bratislava už tradične venuje svoj májový koncert najčastejšej téme operiet – láske. Zmes vyznaní od najslávnejších skladateľov, ako sú Strauss, Lehár, Kálmán, Dusík a ďalší. Zaspievajú ich dvaja mladí speváci, ktorí sú spojení s Bratislavou, aj keď žijú a pôsobia v zahraničí. Skvelá nemecká koloratúrna sopranistka s bratislavskými koreňmi Claudia Jahn a talentovaný slovenský lyrický tenorista Richard Tamáš, ktorý pôsobí v rakúskom Grazi. Májový koncert Metropolitného orchestra Bratisla- va bude dirigovať obľúbený Dušan Štefánek. Vystúpenie je organizované v spolupráci s BKIS a Bratislavským kultúrnym spolkom. Záštitu nad operetným koncertným cyklom Metropolitného orchestra Bratislava prevzal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Róbert Pospiš METROPOLITNÝ ORCHESTER BRATISLAVA DNI ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU 30. 5. – 4. 6. 2017

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

strana 26 5/2017 hudobné in.formácie Získavajú si srdcia poslucháčov v Brati- slave, na Slovensku a zahraničí. Úspeš- ní interpreti, dirigenti či hudobní te- oretici sa o  mladom telese Hilaris Chamber Orchestra vyjadrujú v  superlatívoch. My sme sa porozprávali s jeho umeleckým riaditeľom a zakladateľom Alanom Vizvárym. Čo vás viedlo k založeniu Hilaris Chamber Orchestra? Dlhé obdobie som strávil ako člen rôz- nych hudobných telies doma i v zahraničí, ktoré vý- znamne ovplyvnili moju kariéru a posunuli ma ako interpreta až na dnešnú úroveň. Zároveň som sa veno- val vyhľadávaniu mladých hudobných talentov. S na- dobudnutými skúsenosťami silnel vo mne pocit, že chcem a dokážem vybudovať vlastný tím kvalitných interpretov komornej hudby, s rovnakými víziami a ci- tom. Teda teleso som založil aj preto, aby som si mo- hol zamuzicírovať podľa vlastných predstáv. Klasická hudba nie je len mojím povolaním, no i mojím najmil- ším koníčkom, ktorý mi dodáva energiu a dáva zmysel môjmu životu. Pri organizovaní koncertov a fungova- ní orchestra mi pomáha kolegyňa zo Slovenskej filhar- mónie – Anežka Kara Drmolová. Veľkou pomocou je aj Kristína Snopková a Helena Šalingová. A je pre nás česť, že naším mentorom a poradcom od samotné- ho vzniku telesa je Ivan Marton, dramaturg orchestra Slovenskej filharmónie. Študovali ste u vynikajúcich pedagógov či už na konzervatóriu alebo na univerzite vo Vied- ni u Gerhardta Hetzla, koncertného majstra Wie- ner Philharmoniker a  Franza Samohyla. Boli to muzikanti, ktorí milovali hudbu a svojím prístupom a entuziazmom „nakazili“ svojich žiakov až tak, že sa hudba stala ich najväčšou životnou vášňou. Na- príklad profesor Hetzel bol človek, ktorý z každého študenta formoval nielen skvelého huslistu, ale aj člo- veka charakterových kvalít. Bol empatický, vedel sa vžiť do študenta, vedel pochopiť, kedy študent potre- buje pomoc. Neboli to len obyčajné hodiny typu za- HUDOBNÁ RADOSŤ z Hilaris Chamber Orchestra Hilaris Chamber Orchestra „ Foto: archív VEČER SLOVENSKO-TALIANSKEJ HARMÓNIE 4. JÚN 2017 – 19:00 /MOYZESOVA SIEŇ/ 2ILFLiOQ\QiSRM SRGXMDWLD 0HGLiOQLSDUWQHUL 3DUWQHUL 0tĐDSUH PDPX PiMD 3RćVQDPL GRUR]SUiYN\ 9HUHMQ~]ELHUNXÄĆDNXMHPåHVLPDPD³SRGSRUXMH  3HWUD3ROQLãRYi 1DMYlþãLDRVODYD\'ĖDPDWLHN 9VWXSYRĐQê 9SURJUDPH7USDVOtFL]5796DPQRKtćDOãt 0RGHUiWRU0DULiQ0LWDã ZZZPDWHUVNHFHQWUDVN 3RG]iãWLWRXSUH]LGHQWD65$QGUHMD.LVNX DUHiOMD]HUR.XFKDMGD %UDWLVODYDRGKRG

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

strana 27 5/2017 hudobné in.formácie hraj etudu, zahraj koncert, zakrúžkujem ti, čo je zle, boli to skutočné hodiny o hudbe. Preferujete vášeň a srdce pred dokonalou interpretáciou. Ktorí hudobní skladatelia sa svo- jou tvorbou dotkli vášho srdca? A  prečo práve oni? To je ťažká otázka. Vážim si každého jedného skladateľa, pretože sú to ľudia, ktorí hudobníkom komponujú nádherné diela plné osobnej výpovede. Je to privilégium mať možnosť vybrať si skladbu, akú interpret chce a realizovať ju svojím spôsobom. Je to veľká zodpovednosť, ktorú nám skladatelia dali do rúk – zmocniť sa ich najvnútornejších po- citov a emócií. Ďakujem im za túto dôveru a veľmi si to vážim. Ako sa dá živiť profesionálnou hudbou a fi- nančne zabezpečovať aj potreby celého orchestra na Slovensku? Hudobníci Hilaris Chamber Orches- tra sú na voľnej nohe, nesľubujem im fixný a pravi- delný zárobok, jediné, čo viem garantovať, je príleži- tosť pre umeleckú realizáciu a profesionálny rast. A to sú aktíva, ktoré sa nedajú vyčísliť, no majú najvyššiu hodnotu. Napriek tomu, že sme mladé teleso na slo- venskej komornej scéne, črtajú sa už mnohé i veľmi zaujímavé koncerty doma i v zahraničí. Aj keď sami ešte bojujeme s finančnými problémami, odohrali sme a sami zorganizovali niekoľko benefičných kon- certov ako Koncert pre Ukrajinu či koncert pre nadá- ciu Ľudia ľuďom a iné. Verím tomu, že láska k hudbe, pozitívne myslenie a priateľstvo – medzi členmi or- chestra, ale i to najvzácnejšie, ktoré nás spája s naši- mi priaznivcami – nás posunú tam, kde chceme byť. Chceme byť kvalitným orchestrom komornej hudby, ktorý môže profesionálne fungovať a žiť z vlastnej tvo- rivej práce. I na Slovensku sa nájdu ľudia, ktorí milujú klasickú hudbu a pomôžu nám v našom úsilí. Viem, že ich počet neustále rastie, čomu sa veľmi tešíme. Aké sú vaše najbližšie plány, kedy a kde vás môže bratislavské publikum počuť? Pre bratislav- ské publikum sme pripravili 4. júna 2017 o 19:00 v Moyzesovej sieni projekt Večer slovensko-talian- skej harmónie, kde budeme účinkovať pod diri- gentskou taktovkou K. Zehndera. Koncert podporil Fond na podporu umenia a zaznie na ňom okrem svetových velikánov ako G. Puccini, S. Mercadante a P. I. Čajkovskij aj premiéra od slovenského sklada- teľa V. Šarišského, 6. novembra 2017 budeme účin- kovať na koncerte v rámci cyklu Svetové operné hviezdy, kde budeme sprevádzať pod vedením čes- kého dirigenta Z. Klaudu popredného barytonistu A. Plachetku, sólistu Viedenskej opery a Metropo- litnej opery v New Yorku. V auguste budeme účin- kovať na festivale Murten Classics vo Švajčiarsku. Čo očakávate od Hilaris Chamber Or- chestra? Nemám žiadne megalomanské predstavy. Čaká nás poctivá práca, dúfajme, že veľa koncertov pre domáce publikum. Ak dostaneme príležitosť vy- stúpiť i v zahraničí, bude to len taká čerešnička na torte, ktorá poteší. Od Hilaris Chamber Orchestra očakávam to, že budeme hrať vždy s chuťou a napl- no a budeme veľmi silný kolektív priateľov, ktorí sa majú radi a chcú si spolu zahrať. Proste orchester, ktorému to spolu ladí – hudobne i ľudsky. Hilaris Chamber Orchestra sú nadaní mladí ľudia, ktorí si chcú zamuzicírovať. Mimochodom, slovo „hilaris“ je z latinčiny a znamená radosť, takže si myslím, že vystihuje našu víziu. Keď sa hudba nerobí s láskou, tak to laik spozná a už viac nepríde na koncert. Páči sa mi, keď vidím orchester, ktorý hrá schuti a zo srdca. Ja mám to ob- rovské šťastie, že práve na takýchto ľudí som natrafil a sú mojimi priateľmi a kolegami. (red) VIAC INFORMÁCIÍ NA: www.hilarisorchestra.com

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

strana 28 5/2017 divadlo / tanec Napínavý príbeh s nečakaným koncom a ďalšie prekvapenia v MDPOH v máji! Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava uviedlo v apríli na svojich doskách premiéru thrilleru Veronikina izba z pera slávneho autora Stepfordských paničiek či klasiky Rosemary má dieťatko Ira Levina. Príbeh plný napätia a ťažko rozpoznateľných hraníc medzi snom a realitou zavedie diváka do honosnej usadlosti Brabissantových. Tu sa ocitne mladý pár Suzan a Larry, ktorých sem privedú manželia Mackeyovi, správcovia domu. Mackeyovi tvr- dia, že Susan je neskutočne podobná Veronike, niekoľ- ko rokov mŕtvej dcére ich zamestnávateľov, a chcú, aby sa za ňu vydávala. Suzan sa rozhodne, na jedno popo- ludnie sa premieňa na Veroniku – mŕtvu dcéru majite- ľov domu. A mrazivý príbeh sa môže začať. Otázkou je, čo sa v skutočnosti stalo za dverami Veronikinej izby? Vrátil sa príbeh v čase do roku 1975, keď Veronika ešte žila alebo to bola len číra fantázia? Predstavenie vznik- lo pod režisérskou taktovkou Michala Vajdičku, v hlav- ných úlohách účinkujú Henrieta Mičkovicová, Peter Šimun, Dominika Kavaschová a Daniel Fischer. Zi- momriavky na vlastnej koži môžete zažiť už 1. mája o 19:00 v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava! V máji na na doskách MDPOH uvidíte aj taneč- ný súbor a spevácku skupinu SĽUK s veľkolepo kon- cipovaným hudobno-tanečným programom dopl- neným filmovou projekciou, s názvom GENEZIS, festival Nová dráma 2017 či predstavenie francúz- skeho súboru Cirque Inextrémisté s predstavením EXTRÉMITÉS (Cirkul´art), kde sa komické situ- ácie menia na náročné ekvilibristické kúsky, pri kto- rých prestávate dýchať. NAVŽDY ZMENÍ… kedy sa tvoj život NIKDY NEVIEŠ, SĽUK, Genezis „ Foto: Ctibor Bachratý Veronikina izba „ Foto: archív NAJDLHŠÍ štafetový beh therun.sk Košice Bratislava Teplička nad Váhom (Šamorín) 2. až 4. jún HLAVNÝ PARTNER PARTNERI HLAVNÝ MEDIÁLNY PARTNER PODPORUJEME MEDIÁLNI PARTNERI REGISTRÁCIA

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

názov sekcie strana 29 5/2017 Medzinárodný festival Chorea 2017 vás oča- rí nielen svojou noblesou, ale najmä nezabud- nuteľnými výkonmi umelcov, ktorí účinkujú naprieč celým svetom. Festival nám predsta- ví aj slovenskú baletnú špičku, ktorá pôsobí na popredných svetových scénach. Uvidíme súbory z Fínska – BALLET FINLAND, ktorý na Slovensku uvedie choreografie Seven a  Red Light Drowning, privítame CHORVÁTSKE NÁ- RODNÉ DIVADLO SPLIT s  predstavením 5 to 12 či dokonca súbor z Mexika LALEGET DAN- ZA, ktorý predvedie predstavenie Pendiente & False Cognate . Vrcholom festivalu je Chorea galavečer. Ide o historicky prvé open-air gala moderného baletu na Slovensku. Na nábreží Dunaja v Bratislave 11. júna o 20:30 uvidíme hviezdy sve- tovej tanečnej scény. „Takáto udalosť sa ešte v našich končinách neuskutočnila,“ uviedli organizátori festi- valu. Večer je venovaný špičkovým slovenským taneč- ným umelcom, ktorí pôsobia v zahraničí na popred- ných svetových scénach a je pre organizátorov cťou pripomenúť ich umenie slovenským divákom. Večer sa predstavia Roman Novitzký zo Stutt- gart Ballet, Nina Poláková a Roman Lazík z Wie- ner Staatsballett, Jozef Varga z Holandského ná- rodného baletu, Andrea Laššáková z  ruského súboru Mikhailovsky Theatre zo Sankt Peters- burgu, ako aj sólisti Balett Monte Carlo. V rámci programu uvidíme aj choreografie našich špičkových tvorcov Natálie Horečnej a Jána Ďurovčíka, tanco- vané Baletom Monte Carlo a Slovenským divad- lom Tanca. Ambíciou festivalu je vytvoriť tradíciu, ktorá umožní slovenskému publiku zoznamovať sa s aktu- álnou tvorbou svetových tanečných telies. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL CHOREA 2017 8. – 11. JÚN 2017, Divadlo Tower Stage, River Park Plazza VIAC INFORMÁCIÍ: www.chorea.sk SÚŤAŽTE O DVE VSTUPENKY NA 7 DNÍ DO NOVÉHO GOLEM CLUB RELAXX NA EINSTEINOVEJ ULICI V BUDOVE RELAXX CENTRUM, KDE TIEŽ NÁJDETE DISTRIBUOVANÝ NÁŠ ČASOPIS IN.BA 8.- 11.6.2017

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

7 u SAD JANKA KRÁĽA TYRŠOVO NÁBREŽIE CENTRUM BRATISLAVY AUPARK SA SAD D JA JANK NKA A KR KRÁĽ ÁĽA A OBLIEHANIE BRATISLAVY NAPOLEONOM I. 19. - 21. 5. 2017 O O O O OB B B B BL L L LI I I I IE E E E E O O O O OB B B B BL L L LI I IE E E E EH H H H H H H HA A A A AN N A AN N 208. VÝROČIE MEDIÁLNI PARTNERI: PARTNERI: SPOLUORGANIZÁTOR: C. k. peší plu k ê. 2 „Alexander I., cár rusk ý“, Bratislava s konti ngentom 4. delostreleckéh o pluku C. k. peší plu k ê. 2 „Alexander I., cár rusk ý“, Bratislava s konti ngentom 4. delostreleckéh o pluku C C C C C. . . . . k k k k k k k k k k k k k k k. . . . p p p p p p p p p p p p pe e e e e e eš š š š š š š š ší í í í í í í í í p p p p p p p p p p p pl l l l l l l l l lu u u u u u u u u u u u u u u u k k k k k k k k k k k k k k k k k k k ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê. . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 „ „ „ „ „ „A A A A A A A A A A Al l l l l l l l l A A A e e e e e e e e e ex x x x x x x x x x e e a a a a a a a a a a an n n n n n n n nd d d d d d d de e e e er r r r r r r r I I I I I I I I. ., , , , , c c c c c c c c c cá á á á á á á á á á ár r r r r r r r r r r r r r r r ru u u u u u u u u u u u u u us s s s s s s s s s s s s sk k k k k k k k k k k k k k k k k k k ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý k k k k k k k k k k k k k k k k k “ “ “ “ “ “ “ “, , , , , , B B B B B B B B B B Br r r r r r r ra a a a a a a a a a at t t t t t t t t ti i i i i i i is s s s s s s sl l l l l l la a a a a a av v v a a a a a a a a a v s s s s s s s k k k k k k k k k k k k k ko o o o o o o o o on n n n n n n n n nt t t t t t t t t t ti i i i i i i i i i n n n n n n n n n n ng g g g g g g g g g g g g g g g g ge e e e e e e e e en n n n n n n n n n nt t t t t t t t to o o o o o o o o o o o om m m m m m m m m m m m 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4. . . . d d d d d de e e el l l l l l lo o o o o o o os s s s s s s s s st t t t t tr r r r r r r r re e e e e e e e e e el l l l l l l l l l l le e e e e e e e e ec c c c c c c c ck k k k k k k k k k k k ké é é é é é é é é é é é éh h h h h h h h h h h h h h h h o o o o o o o o o o o o o p p p p p p p p p p p p p p p p pl l l l l l l l l l l lu u u u u u u u u u uk k k k k k k k k k k k k k ku u u u u u u u

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

BRATISLAVSKÝ MAJÁLES 2017 NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA 2017 DAAD – DNI ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU 2017 FASHION DEALã ~ BRATISLAVA 2017 PET JAZZ 2017 NOC LITERATÚRY BRATISLAVA 2017 Jubilejne už desiatykrát ožije Tyršovo nábrežie na pravom brehu Dunaja tradičnou májovou zábavou. Na hlavnom pódiu sa od piatku vystriedajú v živých koncertoch Fúzy Múzy, Saténové ruky, Billy Barman, Genius Locci, Vec alias Branči Kováč, Medial Banana, Para, Vrbovskí víťazi, LePayaco, Vidiek, La3no Cubano, Hex. Cafe Európa sa opäť stane ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú i európsky rozmer. V programe nebude chýbať cyklojazda, detská zóna s programom pre deti aj dospelých, adrenalínová zábava Bumperball, fotostena BTB, ako aj stánky viacerých občianskych aktivít. O občerstvenie návštevníkov sa postará veľká gastrozóna, festivalová Kozlovna open air pub. Vyvrcholením festivalu bude v nedeľu večer približne okolo 21:45 takmer desaťminútový ohňostroj s hudobnou kulisou slávneho valčíka od Johana Straussa Na krásnom modrom Dunaji. Vstup na všetky podujatia je voľný. Trinásty ročník divadelného festivalu, ktorý organizuje Divadelný ústav, sa uskutoční v štyroch bratislavských divadlách, v Univerzitnej knižnici i na niektorých klubových scénach. Je súťažnou prehliadkou, inscenácie sa budú uchádzať o tri festivalové ceny – Grand Prix Nová dráma / New drama, Cenu študentskej poroty a Cenu bratislavského diváka. Sprievodný program festivalu budú tvoriť scénické čítania, prezentácie knižných publikácií, diskusie či filmové projekcie. Sekcia Focus 2017, zameraná na divadlo a drámu z Izraela, predstaví izraelské Divadlo Jaffa, ktoré je scénou pre arabsko-židovskú kultúru. Jednotlivé predstavenia festivalu uvádzame v časti Na každý deň. 8. ročník festivalu, ktorý každoročne sprostredkúva Bratislavčanom zážitok s kvalitnou architektúrou, dizajnom a približuje ich smerovanie. Prezentácie, prednášky, výstavy, semináre, workshopy a diskusie sú zamerané na kľúčové otázky architektúry a dizajnu. Festival aj tento rok pozýva na stretnutia s osobnosťami svetovej architektúry a dizajnu na vybraných miestach Bratislavy či na sprievodné podujatia, ako sú workshopy, výstava skíc architektov a dizajnérov, filmy, fashion show, parter galery, tanec, hudba... Druhý ročník festivalu prezentuje urban kultúru pod strechou Starej tržnice. K dispozícii je viac ako 2 000 m², no do týchto priestorov sa paradoxne dostane menej brandov na úkor umenia. Samozrejme, značky a ich predajci budú stále súčasťou, no dominovať bude práve tá umelecká časť. Aj preto podtitul tohto ročníka FASHION DEALã v Bratislave znie: Gallery of Street Culture. Sedemnásty ročník festivalu prináša do Petržalky špičkovú jazzovú hudbu. Hudobná formácia Especias predstaví fúziu swingu, jazzu, vážnej hudby, folklóru, latina a groovu. Mladá rakúska speváčka Marina Zettl s najmenším big band-om The Kats uvedie autorské skladby v hot-swingovom duchu. Medzi hosťami nebude chýbať ani Erik Rothenstein, ktorý je v posledných rokoch lídrom originálnych projektov. Spolupracuje aj so speváckou dvojicou Ellsa Valle & Gabor Winand, v ich podaní zaznie na festivale i afro-kubánsky jazz. Miesto: Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Už deviatykrát sa verejnosti netradičným spôsobom predstaví súčasná európska literatúra prostredníctvom série verejných čítaní. A nielen v Bratislave, ale aj ďalších slovenských mestách. Tento projekt dokonca spája 10 európskych krajín. V Bratislave sa program sústredí v Starom Meste, literatúra sa bude čítať aj na takých miestach, ako je hlavná pošta, terasa OD Tesco, redakcia SME, Luna bar v hoteli Kyjev i na ďalších miestach. Jednotlivé úryvky z kníh sa čítajú od 18:00 do 22:00, k dispozícii je opäť mapa, podľa ktorej sa diváci môžu ulicami Bratislavy presúvať. Vstup na čítania Noci literatúry je zdarma. PIATOK 5. 5. 2017 – NEDEĽA 7. 5. 2017 UTOROK 9. 5. 2017 – SOBOTA 13. 5. 2017 UTOROK 30. 5. 2017 – NEDEĽA 4. 6. 2017 STREDA 31. 5. 2017 – PIATOK 2. 6. 2017 ŠTVRTOK 25. 5. 2017 STREDA 10. 5. 2017 Podrobný program a ďalšie info na: www.bratislavskymajales.sk www.facebook.com/bratislavskymajales Viac info na: www.novadrama.sk www.facebook.com/NovaDramaFestival Viac info na: www.daad.sk www.facebook.com/DAAD.sk Viac info na: www.facebook.com Viac info na: www.kzp.sk www.facebook.com Viac info na: www.czc.sk www.facebook.com/Nocliteratury PONDELOK 1. 5. 2017 DIVADLO 19:00 Veronikina izba Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19 I. Levin, M. Vajdička / Psychologický až hororový thriller od majstra napätia, autora Stepfordských paničiek KONCERT 19:00 Blues na Lodi Loď – Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie Živý bluesový večer s výbornými muzikantmi v priesto- re lodného baru. Hrajú: (Sitra Archa) B. Procházka, A. Szabó, P. Lengyel, M. Zajko a M. Wittgrúber 19:00 Katka Koščová Koncertná sieň Klarisky, Klariská 1 D. Špiner (klavír), M. Matejčík (harfa) RÔZNE 14:30 Staromestský prvý máj Hviezdoslavovo nám. Májové tradície a zvyky, bratislavské folklórne súbory, dychová hudba Spojár, vystúpenie mažoretiek A&M, o 17:00 slávnostné otvorenie fontány, orchester Slo- venskej filharmónie. Bonus: pre každého návštevníka kávička zdarma v Hoteli Carlton UTOROK 2. 5. 2017 DIVADLO 19:00 NonSENs noci svätojánskej Loď – Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie Magická komédia Jakuba Nvotu a jeho Túlavého divadla podľa známej Shakespearovej hry strana 31 5/2017 festivaly na každý deň

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

19:00 Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 J. Palárik, J. Nvota / Veselohra o zmierení, dobrodruž- stve, hrách lásky a náhody 19:00 Bačova žena Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 I. Stodola / Ikonická dráma v réžii R. Poláka 19:00 Kométa Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 J. Del Corte, J. Nvota / O hľadaní pravého šťastia v našom živote 19:00 Ujo Vankúšik Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10 M. McDonagh, K. Chlepková / Čierna komédia, z ktorej tuhne krv v žilách 19:00 – premiéra Rita DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 G. Donizetti / Opera v podaní Komornej opery Brati- slava. Účinkujú: V. Ballánová/E. G. Szabó, P. Oravec/R. Remeselník, M. Pobuda/M. Tokoš. Dirigent: D. Simandl, réžia: T. Remy Sloboda FILM 20:00 Prvá láska A4–priestorsúčasnejkultúry,Karpatská2(Ymca) Kino inak / Príbeh lásky, ktorá je možno naivná, no pre Camille veľmi silná. V spolupráci s Francúzskym inštitútom. Réžia: M. Hansen-Løve / FR PRE DETI 9:00 a 11:00 Nám sa ešte nechce spať Dom detí, Škultétyho 5 V. Peřina, M. Homolová / Na motívy knihy D. Heviera Buvirozprávky alebo Nám sa ešte nechce spať (od 3 rokov) 16:00 Pre šikovné ručičky CC Centrum, Jiráskova 3 Tvorivé dielne pre deti od 3 rokov (Ďalšie termíny: 9., 16., 23. a 30. 5. 2017) PREDNÁŠKA / DISKUSIA 17:30 Divný Budha a zakliata karma – Premeny budhizmu v juhovýchodnej Ázii Univerzitná knižnica, Seminárna sála, Klariská 5 Prednáška M. Hlubinu z cyklu Náboženstvá pod drobnohľadom 17:30 Blahoslavení plačúci – Ovocie víťazstva lásky a súcitu Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1 Cyklus prednášok zameraný na praktické aspekty života blahoslavenstiev v našom každodennom živote. Prednáša: Miloš Miko, misionár Identes 20:00 Cestovateľské kino: Mexiko KC Dunaj, Nedbalova 3 Život v Mexiku priblíži cestovateľ A. Drugda TANEC / ZÁBAVA 19:00 Folky-polky V-klub, NOC, Nám. SNP 12 Dynamické prvky ľudového tanca s aeróbnymi pohyb- mi v rytme chytľavej ľudovej hudby či world music. Cvičenie zvládne naozaj každý, kto má rád pohyb, rád tancuje a chce si takouto zábavnou formou zlepšiť kondíciu. Hodinu vedie S. Marišler. (Ďalšie stretnutia vždy v utorok: 9., 16., 23. a 30. 5. 2017) STREDA 3. 5. 2017 DIVADLO 18:00 Fanny a Alexander Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 I. Bergman, M. Amsler / Veľká rodinná sága očami dvoch detských hrdinov – brata a sestry 19:00 Nabucco Historická budova SND, Hviezdoslavovo nám. G. Verdi / Opera v štyroch dejstvách v tal. jazyku 19:00 Mŕtve duše Pod knižnicou, nádvorie MKB, Klariská 16 Dramatizácia románu N. V. Gogoľa v podaní Divadla K v réžii M. Froncovej a Z. Strnátovej o genialite ľudskej obratnosti, manipulácii s realitou a človekom uprostred nej 19:00 Zaplavenie Divadlo Ticho a spol., Školská 14 R. Horňák / Groteskná feéria pre 4 hercov a čas 19:00 Popol a vášeň Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 Podľa románu Sándora Máraia Sviece dohárajú napísal Ch. Hampton 19:00 Jama deravá Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 M. Vajdička / Inscenácia vychádza z reálnych štatistík, prieskumov verejnej mienky, sčítania ľudu a novino- vých článkov. Sarkastický obraz o Slovensku 20:00 Eva A4–priestorsúčasnejkultúry,Karpatská2(Ymca) M. Hodoň / Autorská inscenácia voľne inšpirovaná životmi Evy Braunovej, Nadeždy Allilujevovej, Clary Petacci, Lutz Gizely a vierou. Vierou v osud a ideál KONCERT 19:00 Adam Ďurica Ateliér Babylon, Námestie SNP 14 / Kolárska 3 Mladý úspešný hudobník predstaví svoj nový album SPOLU TOUR ŠTVRTOK 4. 5. 2017 DIVADLO 19:00 Zaradiť sa Divadlo Ívery, Školská 14 E. Ionesco, J. Krčmářová 19:00 Višňový sad Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 A. P. Čechov, M. Amsler / Moderná adaptácia klasickej ruskej drámy 19:00 Je úžasná Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 P. Quilter, J. Nvota / Komédia o najhoršej speváčke na svete 19:00 Sissi (úteky Alžbety Rakúskej) Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 V. Klimáček, E. Novák / Moderná historická dráma, ktorej nechýba nič z toho, čo charakterizuje kráľovské hry – atraktívnosť témy, vznešenosť, napätie, humor, láska i smrť 19:00 Veselá vdova Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Klasická opereta F. Lehára v modernom naštudovaní 19:00 Tiso Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10 R. Ballek / Monológ prezidenta Slovenského štátu v podaní M. Labudu ml. 19:30 Herečky Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7 V. Klimáček / Miluj blížneho svojho 19:30 – derniéra Slovo Válkovo Nová budova SND, Modrý salón, Pribinova 17 P. Pavlač / Fiktívny dialóg na hrane priepasti alebo pokus hľadať argument KONCERT 18:00 G.O.D.´S Gospel Café, Karloveská 32 Tradičný americký gospel 19:00 Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor (ženská časť) Koncertná sieň SF, Reduta, Nám. E. Suchoňa 1 A. Rahbari (dirigent), J. Chabroň (zbormajster, I. Ženatý (husle) / I. Hrušovský, M. Bruch, G. Holst PRE DETI 15:00 a 16:15 Keramko CC Centrum, Jiráskova 3 Keramické dielničky pre deti od 5 do 10 rokov (Ďalšie termíny: 11., 18.. a 25. 5. 2017) 16:00 – 17:00 Hopsasa CC Centrum, Jiráskova 3 Pohybové cvičenie hrou, s Angelikou pre deti od 3 do 6 rokov (Ďalšie termíny: 11., 18. a 25. 5. 2017) PREDNÁŠKA / DISKUSIA 18:00 Teasing A4–priestorsúčasnejkultúry,Karpatská2(Ymca) Večery s ľuďmi, ktorí sú hudbou živí. Neformálne debaty bez žánrových ohraničení RÔZNE 19:00 Bible group Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1 Štúdium Biblie v anglickom jazyku (Ďalšie termíny: 11., 18. a 25. 5. 2017 v rovnakom čase) TANEC / ZÁBAVA 19:00 Genezis, SĽUK Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19 Príbeh o stvorení sveta a o prvých ľuďoch. Veľkolepo koncipovaný hudobno-tanečný program doplnený filmovou projekciou PIATOK 5. 5. 2017 DIVADLO 19:00 Elity Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 J. Havelka / Inscenácia, ktorá nechce byť len politickým trilerom s prvkami krimi, ale zamýšľa sa aj nad podstatou moci strana 32 5/2017 na každý deň

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

19:00 Túžba po nepriateľovi Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 B. Studlar, J. Luterán / Hra o ľudskej potrebe mať nepriateľa, často ten jediný tmel, ktorý udrží komunitu pokope 19:00 Carmen Historická budova SND, Hviezdoslavovo nám. G. Bizet / Opera v štyroch dejstvách vo francúzskom jazyku 19:00 Starí majstri „Oude Meesters“ Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5 G. Thijs, J. Nvota / Účinkujú: M. Lasica, M. Huba 19:30 Ako zbaliť babu Divadlo Nová scéna, Štúdio Olympia, Kollárovo nám. Bláznivá komédia o láske, priateľstve a zrade 19:30 Muži sa minuli Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7 V. Klimáček, S. Ferancová / Čierna komédia o manželstve 19:30 Leni Nová budova SND, Modrý salón, Pribinova 17 V. Schulczová, R. Olekšák / Slovenská hra o kontroverz- nej režisérke Tretej ríše, ale aj o zodpovednosti umelca za svoje dielo 20:00 Nezabudu: Naviate Vekom A4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2 (Ymca) H. Škovierová, L. Švolíková / Multižánrové dielo inšpi- rované sviatkami a zvykmi počas roka, v ktorých sa odzrkadľuje slovenská kultúrna identita. Poetický, ale aj drsný pohľad na naše kultúrne pramene a minulosť FILM 20:00 The Cirkle Kino Nostalgia, SD Nivy, Súťažná 18 Emma Watson a Tom Hanks v sci-fi thrilleri podľa bestselleru D. Eggersa o ambicióznej mladej žene, ktorá získaním práce snov v najsilnejšej internetovej spoločnosti vstúpi do kruhu, z ktorého možno nevedie cesta von. Réžia: J. Ponsoldt / USA, AE KLUBOVÁ SCÉNA 17:00 Ludus Tonalis (Jazzové dialógy vol. 2) DK Lúky, Vígľašská 1 Music club / Jazzový večer študentov Cirkevného konzervatória v Bratislave pod vedením F. Báleša, spojený s diskusiou po koncerte 19:09 Afrodité Kafe Scherz, Palisády 27 Koncert dámskeho komorného orchestra 21:00 Indietronica KC Dunaj, Nedbalova 3 Koncert kapely Elections In The Deaftown 21:00 Live Forever – Pocta Freddiemu Mercurymu Club Hron, Dudvážska 5, Podunajské Biskupice Najlepší Queen revival v podaní Queenie Tribut (CZ) KONCERT 19:00 Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor (ženská časť) Koncertná sieň SF, Reduta, Nám. E. Suchoňa 1 A. Rahbari (dirigent), J. Chabroň (zbormajster, I. Ženatý (husle) / I. Hrušovský, M. Bruch, G. Holst LITERATÚRA 17:00 Soirée v piatok o piatej V-klub, NOC, Námestie SNP 12 Prezentácia novej básnickej zbierky E. Babína Čítanie tváre. Recituje F. Kovár, hrá a spieva S. Martausová, moderuje L. Garajová Schrameková. Knihu uvedie do života M. Geišberg ŠOU 19:00 Beatles show Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10 Unikátna show skupiny The Backwards SOBOTA 6. 5. 2017 DIVADLO 19:00 Letmý sneh Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 P. Vilikovský, J. Nvota / O duši, o udalostiach, ktoré keď sa dajú do pohybu, majú nezvrátiteľný spád ako lavína, i o láske a jej premenách 19:00 Veselá vdova Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Klasická opereta F. Lehára v modernom naštudovaní 19:00 Láskavé bohyne Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 Fiktívne memoáre príslušníka SS z druhej svetovej vojny, ktoré sa stali kultúrnou udalosťou 20:00 Watch Now a Nočná ilúzia A4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2 (Ymca) Watch Now – autorské tanečné predstavenie dvoch zrelých tanečníkov so živou hudbou s témou sledo- vania, zbierania informácií a manipulácie záznamov. Réžia L. Holinová / Nočná ilúzia – oslava tanca, mladosti, energie a zmyslu pre jednoduchosť a žart. Choreografia: A. Lachký RÔZNE 8:00 – 12:00 Výmenné stretnutie zberateľov Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 2 VSZ mincí, medailí, odznakov, starých pohľadníc, telefónnych kariet, kníh, gramoplatní, plagátov, filatelie, pivných podložiek, vyznamenaní PRE DETI 11:00 Nepredajme nevestu! Nová budova SND, Sála opery a baletu, Pribinova 17 M. Vanek predstavuje deťom operu B. Smetanu Predaná nevesta 14:00 – derniéra Mechúrik-Koščúrik Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 P. Dobšinský, A. Korenči, J. Bielik / Hudobná rozprávka pre najmenších TANEC / ZÁBAVA 17:00 Čaj o piatej Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21 Hudobno-tanečné popoludnie so živou hudbou 60-tych až 90-tych rokov. Do tanca hrá HS Saturn 19:00 Fiesta de la Bailadora DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Hudobno-tanečný program. Účinkujú: tanečná skupina Bailadora, bubnová show Campana Balucada, Dominika Titková, Abadá Capoera 21:00 Balkan Beats KC Dunaj, Nedbalova 3 Do tanca zahrá multižánrová slovinská kapela Leni Kravac a DJ-i so setmi rytmov world music NEDEĽA 7. 5. 2017 DIVADLO 17:00 La traviata Nová budova SND, Sála opery a baletu, Pribinova 17 G. Verdi / Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku strana 33 5/2017 na každý deň

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

18:00 Ilúzie Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 I. Vyrypajev, E. Kudláč / Súčasná hra o (ne)naplnených láskach na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND 18:00 Skrotenie zlej ženy Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 Slávna komédia W. Shakespeara v réžii P. Mikulíka 19:00 Môj dobrý kamarát Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5 E. Assous, J. Nvota / Komédia, ktorá spojí dva manžel- ské páry v kolotoči nedorozumení a poloprávd 19:30 Odvrátená strana mesiaca Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7 V. Klimáček, M. Amsler / Čierna komédia o nekriticky milujúcej matke KONCERT 10:30 Nedeľné matiné – Vokálny recitál GMB, Mirbachov palác, Františkánske nám. 11 Tereza Mátlová – CZ (soprán), R. Pechanec (klavír) / I. Hrušovský, G. Enescu TANEC / ZÁBAVA 15:00 Nedeľný čaj o tretej DK Lúky, Vígľašská 1 Tanečno-zábavné popoludnie s hudobnou skupinou Diadém PONDELOK 8. 5. 2017 FILM 18:00 Červená korytnačka A4–priestorsúčasnejkultúry,Karpatská2(Ymca) Kino inak / Príbeh stroskotanca na tropickom ostrove obývanom korytnačkami a vtákmi. O sebapoznaní, láske, rodičovstve aj striedaní generácií hovorí režisér bez slov, s pomocou remeselne dokonalej animácie. Réžia: M. Dudok / FR UTOROK 9. 5. 2017 DIVADLO 19:00 3T – Tri Tvorivé Tvory Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5 Spoločné dobrodružstvo hercov a divákov, kde neplatia žiadne obmedzenia 19:00 Vojna nemá ženskú tvár / Nová dráma Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19 Divadelná adaptácia knihy bieloruskej spisovateľky S. Alexijevič, nositeľky Nobelovej ceny za literatúru za rok 2015, v réžii M. Pecka / Komorné divadlo Martin 19:00 Apartmán v hoteli Bristol Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 Čierna komédia na motívy poviedok R. Dahla v réžii M. Vajdičku 19:00 Mier chatrčiam! Vojnu palácom! Nová budova SND, Modrý salón, Pribinova 17 G. Büchner, I. Timková / Posol hessenského vidieka. Str- hujúca výpoveď, jasný radikalizmus a odhalenie celého mechanizmu moci, politiky a vlády. Účinkuje: R. Roth 19:00 Najstaršie remeslo Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Tragikomédia pre herecké legendy 19:00 Láska na Kryme Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 S. Mrožek, M. Amsler / Ľúbostné príbehy v troch časových rovinách (1910, 1928, súčasnosť) na pozadí dôležitých historických udalostí 19:00 Zoznamka alebo Prečo ešte nemám svojho Milana? Loď – Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie Voľné pokračovanie úspešnej komédie Poradňa krásy Šereď / Účinkujú: O. Belešová a R. Pomajbo 19:00 To nemá chybu Radošinské naivné divadlo, Záhradnícka 95 S. Štepka, O. Spišák / Horká komédia o spätnom naprávaní starých chýb 20:00 Projekt Onegin A4–priestorsúčasnejkultúry,Karpatská2(Ymca) Divadlo SkRAT / Originálny divadelný experiment, ktorý ukáže jeden z možných spôsobov, ako sa dá priblížiť ku klasickým dielam aj dnes. Réžia: I. Hrubaničová, Ľ. Burgr KONCERT 19:00 Amarins Wierdsma (husle), Sophiko Simsive (klavír), Wai Yin Wong (klavír) Malá sála SF, Reduta, Nám. E. Suchoňa 1 L. van Beethoven, C. Rumondor, M. Ravel, J. Brahms, R. Schuman ŠOU 16:00 a 19:00 Neskoro večer DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Talk show Petra Marcina s exkluzívnymi hosťami pre RTVS STREDA 10. 5. 2017 DIVADLO 19:00 Mínus dvaja „Moins Deux“ Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5 S. Benchetrit, J. Nvota / Dvaja pacienti sa rozhodnú stráviť čas svojho žitia inak ako polihovaním v nemocnici. Počas dobrodružného úteku stretnú celý rad ľudských príbehov 19:00 Idiot Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 Dramatizácia románu F. M. Dostojevského v réžii M. Krobota 19:00 Všetko o ženách Loď – Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie M. Gavran, M. F. Otzow / Komédia v piatich príbehoch, ktoré nazrú do duše ženy, do jej pocitov, do sveta intríg, ľúbostných sklamaní, ale aj šteklivých tajomstiev 19:00 – derniéra Madame Bovary Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 G. Flaubert, E. Kudláč / Dramatizácia kultového románu o hľadaní rodinného šťastia, nevere a o finančnej i morálnej kríze 19:30 Leni Nová budova SND, Modrý salón, Pribinova 17 V. Schulczová, R. Olekšák / Slovenská hra o kontroverz- nej režisérke Tretej ríše, ale aj o zodpovednosti umelca za svoje dielo FILM 20:00 Večer výnimočných videoklipov KC Dunaj, Nedbalova 3 Prednáška šéfredaktora portálu Kinema.sk P. Konečného KONCERT 18:00 Jerichové Trúby Gospel Café, Karloveská 32 Gospelový koncert PRE DETI 10:00 Na slepačích krídlach BBD, Malá scéna STU, Dostojevského rad 7 I. Brežná, K. Aulitisová / O stratách a nálezoch jednej éry a jednej rodiny (od 14 rokov) 14:00 Zvuky cez ruky Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19 Hudobný workshop. Účinkuje: Rytmika o.z. PREDNÁŠKA / DISKUSIA 18:00 Osudy a tajomstvá z veže Dómu sv. Martina Univerzitná knižnica, Prednášková sála, Ventúrska 11 Prednáša Patrik Baxa v rámci cyklu prednášok o histórii Bratislavy Prešporské večery ŠOU 19:00 Na kus reči s Jozefom Banášom Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21 Talk show. Hosť: Z. Vačková ŠTVRTOK 11. 5. 2017 DIVADLO 16:00 a 19:00 Strach / Nová dráma Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 Pôvodná hra Petra Lomnického, ktorej hlavnou témou sú strach či paranoja ako základné dominanty životné- ho pocitu dnešného človeka a konšpiračné teórie ako snaha o istý spôsob ich racionalizácie / Predstavenie s anglickými titulkami 19:00 Ídomeneus / Nová dráma Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19 R. Schimmelpfennig, E. Kudláč / Mestské divadlo Žilina 19:00 Pytačky s medveďom Divadlo Ívery, Školská 14 A. P. Čechov, J. Krčmářová 19:00 Macbeth Historická budova SND, Hviezdoslavovo nám. G. Verdi / Opera v štyroch dejstvách v tal. jazyku FILM 19:00 Po búrke KinoFilmEurope,Pisztoryhopalác,Štefánikova25 Majstrovská rodinná dráma o márnotratnom mužovi, ktorý hľadá cestu k svojmu malému synovi a bývalej žene. Ďalší dôkaz o tom, že japonská kinematografia zažíva silné obdobie. Réžia: H. Kore-eda / JP strana 34 5/2017 na každý deň

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

KONCERT 19:00 Slovenská filharmónia, Slovenský fiharmonický zbor Koncertná sieň SF, Reduta, Nám. E. Suchoňa 1 L. Petitgirard (dirigent), J. Chabroň (zbormajster), E. Indijć (klavír) / L. Petitgirard, F. Chopin, P. Dukas, M. Ravel 19:00 Wabi Daněk DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Koncert folkovej legendy so sprievodom gitaristu M. Dvořáčka PREDNÁŠKA / DISKUSIA 15:30 Ivan Šišmanov – bulharský hlásateľ zjednotenej Európy Univerzitná knižnica, Prednášková sála, Ventúrska 11 Prednáša R. Koneva (BG). O 16:00 projekcia dokumentárneho filmu Pred počiatkom, venovaného paneurópskej myšlienke a životnému dielu profesora I. Šišmanova. Réžia: B. Vasilev (BG) TANEC / ZÁBAVA 15:00 Tancujeme pre radosť a zdravie DK Lúky, Vígľašská 1 Tanečná škola pre seniorov pod vedením V. Sádovskej PIATOK 12. 5. 2017 DIVADLO 19:00 Mačky Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Svetový muzikálový hit s hudbou A. L. Webbera 19:00 Dobro / Nová dráma Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 Hosťovanie Divadla A. Bagara / Predstavenie s anglickými titulkami 19:00 – premiéra Plešivá speváčka Divadlo Ludus, Tower 115, Pribinova 25 E. Ionesco, P. Kuba, P. Janku / Fraška s prísľubom bri- lantného neokukaného humoru, ťažiaceho z absurdnej banality fráz všedného dňa (od 15 rokov) KLUBOVÁ SCÉNA 19:09 Maroš Lucký Kafe Scherz, Palisády 27 Blues-rock-koncert 19:30 Komorný večer hudby DK Lúky, Vígľašská 1 Music club / Classic-fusion-experimental KONCERT 17:00 Forfest – Vysoko nad Morom SCKaV, Zichyho palác, Ventúrska 9 Stretnutie múz – koncert s prezentáciou obrazov V. Vaculoviča. Účinkujú: M. Paukov (úvodné slovo), E. Letňanová (klavír), Z. Vaculovičová (husle), I. Kováč (recitácia) 19:00 Pat Metheny Istropolis – veľká sála, Trnavské mýto 1 Najočakávanejší jazzový koncert roka 2017 v rámci festivalu One Day Jazz PRE DETI 9:00 a 11:00 Zhavranelí Dom detí, Škultétyho 5 J. Mokoš, P. Palík / Známa rozprávka vo výnimočom veršovanom spracovaní (od 6 rokov) PREDNÁŠKA / DISKUSIA 16:00 Dobrodružstvo v izraelskom divadelnom svete / Nová dráma Nová budova SND, Modrý salón, Pribinova 17 Izraelská teoretička Olga Levitanová predstaví súčasnú izraelskú drámu. O 17:00 na ňu nadviaže prezentácia novej publikácie – Antológia izraelskej drámy, za účasti dramatičky S. Liebrechtovej a dramatika J. Sobola / Vstup voľný. V angl. jazyku so simultánnym prekladom TANEC / ZÁBAVA 18:00 Lúčka a hosť DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Vystúpenie detského folklórneho súboru a vysoko- školského FS Gymnik. Po predstavení malé posedenie so zábavou 19:00 Májová véčkovica V-klub, NOC, Námestie SNP 12 Stretnutie bývalých „véčkarov“ a priaznivcov V-klubu. Do tanca hrá The Goldies 21:00 Retro vinyl • oldies • party KC Dunaj, Nedbalova 3 Legendy rock´n´rollu, diska 70-tych a 80-tych rokov, československého soc-popu s kapelou Ginger Chocolate a DJ-mi SOBOTA 13. 5. 2017 DIVADLO 16:00 Trojboj / Nová dráma Nová budova SND, Modrý salón, Pribinova 17 Scénické čítanie finálových textov súťaže Dráma 2016 / Vstup voľný 18:20 Gavalier s ružou Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10 R. Strauss / MET Opera: Live in HD – priamy prenos z Metropolitnej opery v New Yorku 19:00 Tri grácie z umakartu Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5 M. Doleželová, J. Ryšánek Schmiedtová / Trpká komédia o stretnutí, ktoré raz muselo prísť, ale aj tak bolo nečakané 19:00 Voľby 2020: Gágaji, táraji a prďúsi Malá scéna STU, Dostojevského rad 7 T. Popovič / Bláznivý futuristický kabaret postavený na bláznivom humore Kopytovcov, v ktorom ožívajú známe politické postavičky prichádzajúce vo voľbách 2020 zachrániť Slovensko 19:00 Lakomec Historická budova SND, Hviezdoslavovo nám. J. B. P. Molière, V. Strnisko / Bravúrna komédia o tom, čo všetko môže spôsobiť chorobná posadnutosť peniazmi 19:00 Najstaršie remeslo Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Tragikomédia pre herecké legendy 19:00 – 1. premiéra Romeo a Júlia – Tak ako včera... Nová budova SND, Sála opery a baletu, Pribinova 17 S. S. Prokofiev, N. Horečná / Inscenácia najznámejšieho romantického príbehu v koprodukcii Baletu SND a Fínskeho národného baletu v Helsinkách 19:30 Vyhadzovači Divadlo Nová scéna, Štúdio Olympia, Kollárovo nám. Komédia, v ktorej zažijete strhujúcu atmosféru piatkovej noci 20:15 Priznanie / Nová dráma Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 Hosťovanie Jaffa Theatre / Predstavenie s anglickými titulkami PRE DETI 10:00 – 14:00 Tvorivé dielne Galéria TYPO&ARS, Roľnícka 349, Vajnory Tvorivé dielne zamerané na výuku umeleckých techník a tradičných remesiel (od 4 rokov) / Ďalší termín 27. 5. 2017 16:00 Palácová herňa čítania SCKaV, Zichyho palác, Ventúrska 9 Projekt pre deti mladšieho školského veku, hádanky, strategické i zábavné hry a súťaže spojené so slovami a príbehmi. Autorský model T. Vráblovej Ihrisko čítania, v spolupráci s tanečnou školou V. Sádovskej. Téma: Prípad chlapca rozprávkara a zmiznutej ťavy Hrkálky 16:00 Slovenská filharmónia – Rozprávkové bytosti v hudbe Koncertná sieň SF, Reduta, Nám. E. Suchoňa 1 R. Štúr (dirigent), M. Vanek (moderátor), K. Turnerová (harfa) / C. Reinecke, A. Ľadov, P. Dukas TANEC / ZÁBAVA 18:00 Dolina, dolina DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Program k 30. výročiu založenia FS Dolina. Hosť programu: ĽH Ľudovienka 18:30 Sviatok Bretónska – Gouel Breizh – Fête de la Bretagne V-klub, NOC, Námestie SNP 12 Bretónske piesne o láske, mori a námorníkoch, ktorých rytmus pozýva do tanca. Účinkuje skupina Roc´hann 21:00 Okamžité krepčenie KC Dunaj, Nedbalova 3 Tanečná párty ŠOU 18:00 Bez opony – Gala show Veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves Galavečer pri príležitosti piateho výročia úspešnej talkshow, plný vynikajúcich hercov, spevákov a tanečníkov NEDEĽA 14. 5. 2017 DIVADLO 17:00 – 2. premiéra Romeo a Júlia – Tak ako včera... Nová budova SND, Sála opery a baletu, Pribinova 17 S. S. Prokofiev, N. Horečná / Inscenácia najznámejšieho romantického príbehu v koprodukcii Baletu SND a Fínskeho národného baletu v Helsinkách 18:00 Zo života ľudstva Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 P. Weiss, D. Mustafić / Epizódy, ktoré sa odohrajú v blízkej budúcnosti. Pôvodná slovenská hra strana 35 5/2017 na každý deň

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

19:00 Listy Emilovi Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5 M. Lasica, J. Nvota / Autor s úžasným humorom glosuje dianie okolo seba z pozície seniora, ale i ponúka výpoveď o Emilovi ako fenoméne svojho storočia 19:00 Plešivá speváčka Divadlo Ludus, Tower 115, Pribinova 25 E. Ionesco, P. Kuba, P. Janku / Fraška s prísľubom bri- lantného neokukaného humoru, ťažiaceho z absurdnej banality fráz všedného dňa (od 15 rokov) 19:30 Socík, sladký socík Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7 V. Klimáček / Alkoholický sprievodca socialistickou Bratislavou. Retrokomédia KONCERT 10:30 Nedeľné matiné – Flautový recitál GMB, Mirbachov palác, Františkánske nám. 11 K. Stefula – HU (flauta), J. Palovičová (klavír) / F. Schubert, E. Suchoň, Ch. Marie Widor 16:00 Slovenský komorný orchester Malá sála SF, Reduta, Nám. E. Suchoňa 1 E. Danel (umelecký vedúci/husle), J. Samec (flauta), I. Fábera (hoboj) / F. Geminiani, G. Philipp Teleman, D. Cimarosa, J. Suk 16:00 a 19:00 Fragile Loď – Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie Vokálna interpretácia známych svetových rock-pop- -jazzových hitov v zaujímavých a´capella aranžmánoch 17:00 Nedeľa obľúbených šansónov CC Centrum, Jiráskova 3 Cyklus komorných koncertov – Momentum Musicum. Účinkujú študenti Štátneho konzervatória v Bratislave 17:00 Voci da camera Historická budova SND, Hviezdoslavovo nám. Komorný koncert sopranistky A. Vizvári s tenoristom M. Gyimesim PRE DETI 10:30 Hugo, Frigo, Bublina DK Ružinov, Ružinovská 28 D. Hevier, A. Pachinger / Veselá hra pre bábky a živých hercov (od 3 rokov) 11:00 Koza rohatá Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19 Voľné spracovanie ľudovej rozprávky P. Dobšinského v réžii R. Mankoveckého 14:30 – 16:00 Farebná nedeľa CC Centrum, Jiráskova 3 Výtvarno-tvorivé popoludnie pre šikovné deti (od 4 do 10 rokov). Téma: Kvetinový venček – keramická dielnička 16:00 Hviezdne oči Bibiana, Panská 41 Inscenované čítanie, koncipované k výstave Najkrajšie knihy Slovenska 2016. Deti sa bližšie oboznámia s knihou Chlapec s očami ako hviezdy od autora Pero Le Kvet (od 7 rokov) TANEC / ZÁBAVA 9:00 Mia dance festival DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Semifinále tanečnej súťaže 17:00 Folklórny pozdrav ku Dňu matiek Veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves Vystúpenie DFS Grbarčieta, FS Črip, DFS Kobylka. Vstup voľný ŠPORT 14:00 Dostihy Závodisko, š.p., Starohájska 29, Petržalka Veľká jarná cena (rovina Listed na 1700 m), Jarná cena kobýl (rovina Listed na 1700 m), osem rovinových a prekážkových dostihov. V sprievodnom programe vystúpenie kapely Johny Cash Revival, vozenie detí na koníkoch, maľovanie detských tváričiek, Trinity maskoti PONDELOK 15. 5. 2017 DIVADLO 19:00 Príbeh o človeku Divadlo Ticho a spol., Školská 14 Z. Kolejáková, V. Koleják / Divadlo Trieska v oku / Napínavá absurdita o nás na motívy poviedok J. Zozuľu 19:00 Kráľ Moyzesova sieň, Vajanského nábr. 12 A. Kalinka / Autorský performatívny projekt skúmajúci symbol kráľa (pre mládež od 15 rokov a dospelých) 19:00 Sľúbili sme si lásku alebo Revolúcia v manželstve Loď – Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie M. Ferancová a kol. / Komédia o dvoch bratoch, ich dvoch manželkách a spoločnej túžbe všetkých po dieťati KONCERT 17:00 Flautový recitál Galéria Artotéka, Kapucínska 1 M. Láberová (flauta), K. Remencová (klavír) / W. A. Mozart, R. Schumann, japonské inšpirácie PREDNÁŠKA / DISKUSIA 19:00 Uganda Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1 Ďalší z cestovateľských pondelkov UTOROK 16. 5. 2017 DIVADLO 19:00 Turandot Nová budova SND, Sála opery a baletu, Pribinova 17 G. Puccini / Opera v troch dejstvách v tal. jazyku 19:00 Equus Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. P. Shaffer, M. Náhlík / Psychologická dráma 19:00 Mercedes Benz Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 P. Esterházy, R. Polák / Historická revue v dvoch častiach. Hra voľne nadväzuje na Madachovu klasickú drámu Tragédia človeka 19:00 Novecento – Legenda o pianistovi Loď – Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie A. Baricco, P. Lančarič / Neobyčajný príbeh geniálneho klaviristu, ktorý po celý život neopustil palubu zaoceán- skej lode 19:30 Muži sa minuli Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7 V. Klimáček, S. Ferancová / Čierna komédia o manželstve KLUBOVÁ SCÉNA 19:09 Chick 2 Chick Kafe Scherz, Palisády 27 Známe piesne v aranžmánoch s prvkami jazzu, soulu a latina v podaní ženského tria KONCERT 18:00 Koncert ku Dňu rodiny Veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves Účinkuje: Základná umelecká škola v DNV 19:00 John Patitucci Electric Guitar Quartet, Nikitin & Šrámek Veľká sála Slovenského rozhlasu, Mýtna 1 Jedinečný koncert z cyklu City Sounds of Bratislava 19:00 Klavírny recitál – E. Indjić Malá sála SF, Reduta, Nám. E. Suchoňa 1 F. Chopin 20:00 Phil Rudd & His Band Rock Cafe, M. Sch. Trnavského 2/C Koncert legendárneho bubeníka z AC/DC prvýkrát sólo na Slovensku PRE DETI 9:00 Pozor dobrý pes Divadlo Ludus, Tower 115, Pribinova 25 J. Šebesta, J. Mikitková / Rodinná komédia (od 11 rokov) PREDNÁŠKA / DISKUSIA 20:00 Cestovateľské kino: Thajsko KC Dunaj, Nedbalova 3 Život v Thajsku priblíži cestovateľka K. Abou Naboutová RÔZNE 18:00 Keď všetko ostatné zlyhá, pomoc inému alkoholikovi ti zachráni deň Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1 Otvorené stretnutie s členmi spoločenstva Anonym- ných alkoholikov STREDA 17. 5. 2017 DIVADLO 19:00 Polnočná omša Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 Nové spracovanie hry P. Karvaša v réžii L. Brutovského 19:00 Na koho to slovo padne Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 G. Görgey, P. Mankovecký / Groteskný príbeh piatich indivíduí uzavretých v jednej miestnosti v spoločnosti jedného revolvera 19:00 Starí majstri „Oude Meesters“ Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5 G. Thijs, J. Nvota / Účinkujú: M. Lasica, M. Huba strana 36 5/2017 na každý deň

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

19:00 Fragmenty tela alebo Len sám seba nepoznám Divadlo Ticho a spol., Školská 14 M. Motlochová, R. Horňák / Pohybovo-tanečné laboratórium 20:00 – premiéra Hra na budúcnosť A4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2 (Ymca) Subjektívna interpretácia blízkej či ďalekej budúcnosti štyroch postáv, ocitajúcich sa aj v dobe, kedy Slovensko postihne najväčšia demografická kríza – 63 % obyvateľstva bude podľa prognóz neproduktívne. Tvorba a interpretácia: P. Fornayová, A. Hanuljak, N. Okolicsányiová, J. Šimko KLUBOVÁ SCÉNA 19:09 Soňa Ferencová & Filip Puchert Kafe Scherz, Palisády 27 Blues koncert KONCERT 17:00 Kuštárovci hrajú na želanie SCKaV, Zichyho palác, Ventúrska 9 Zábavné popoludnie s hudobnou skupinou. Vstup voľný PRE DETI 11:00 Veľká doktorská rozprávka Historická budova SND, Hviezdoslavovo nám. M. Dubovský / Opera pre deti v štyroch obrazoch PREDNÁŠKA / DISKUSIA 16:30 Lokality, kde našli svoj nový domov dolnozemskí Slováci po návrate do ČSR Galéria Artotéka, Kapucínska 1 Organizujú: Združenie spolkov dolnozemských Slovákov na Slovensku, Spolok Slovákov z Juhoslávie na Slovensku, Matica slovenská. Prednáša: M. Hronec 17:30 Etiópia – krajina starobylých tradícií a kávy Univerzitná knižnica, Seminárna sála, Klariská 5 Piata prednáška z cyklu Orient známy neznámy. Prednáša: V. Vilhanová 19:00 Cestovateľský klub: Madagaskar – veľká láska DK Lúky, Vígľašská 1 Premietanie dokumentu a prezentácia fotografií z Madagaskaru spojená s prednáškou V. Dudláka a predstavením knihy: Beňovský – vyhnanec a kráľ ŠTVRTOK 18. 5. 2017 DIVADLO 10:00 Plešivá speváčka Divadlo Ludus, Tower 115, Pribinova 25 E. Ionesco, P. Kuba, P. Janku / Fraška s prísľubom bri- lantného neokukaného humoru, ťažiaceho z absurdnej banality fráz všedného dňa (od 15 rokov) 19:00 Meno Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5 M. Delaporte, A. de La Patellière, J. Nvota / Komédia, ktorá sa našťastie nestala vám 19:00 Jááánošííík po tristo rokoch so SĽUK-om Radošinské naivné divadlo, Záhradnícka 95 S. Štepka, J. Nvota / Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK 19:00 Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 L. Smoček, B. Farkaš, M. Landl / Jedna z najlepších a najúspešnejších komédií v moderných dejinách česko- -slovenského divadla 19:00 Rivers of Babylon Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 D. de Brea / Dramatizácia kultového románu 90-tych rokov P. Pišťanka 19:00 Iago Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Muzikál Janeka Ledeckého podľa Shakespearovho Othella 19:00 Fidelio Nová budova SND, Sála opery a baletu, Pribinova 17 L. van Beethoven / Opera v dvoch dejstvách v nemeckom jazyku 19:30 Milujem svoj mobil Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7 V. Klimáček / Komédia o ne/komunikácii FILM 17:00 Francúzsko Kino Film Europe, Pisztoryho palác, Štefánikova 25 Slávny dokumentarista vo svojom najnovšom filme ces- tuje naprieč Francúzskom a načúva konverzáciám ľudí, ktorých stretáva. Jeho unikátny dokument umožňuje pozrieť sa na túto krajinu z láskyplne realistického uhla. Réžia: R. Depardon / FR KONCERT 19:00 Klezmer meets Balkan DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Jedinečný projekt fúzie a prelínania klezmeru a balkánskej ľudovej hudby 19:00 Slovenská filharmónia Koncertná sieň SF, Reduta, Nám. E. Suchoňa 1 J. Judd (dirigent), E. Glennie (bicie nástroje) / R. Vaughan Williams, J. Corigliano, L. van Beethoven LITERATÚRA 17:00 Bolesť v kameni ukrytá Univerzitná knižnica, Seminárna sála, Klariská 5 Prezentácia knihy J. Babjáka o pomníkoch padlých v prvej svetovej vojne na Slovensku 17:00 Otvorenie Letnej čitárne U červeného raka Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26 Sezónu otvorí poézia, E. Ondrejička a J. Litvák zarecitu- jú zo svojej tvorby. Hudobný hosť: M. Železňák PREDNÁŠKA / DISKUSIA 17:00 História cestovných dokladov totožnosti na území Slovenska Univerzitná knižnica, Prednášková sála, Ventúrska 11 Príspevok k dejinám bezpečnostných zborov na Slovensku. Prednáša: Z. Šustek RÔZNE 17:00 Drotársky krúžok Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1 Tvorivá dielňa s dámami, ktoré učila šperkárka R. Biskupská. Nástroje sú k dispozícii (Stretnutia bývajú každú tretiu stredu v mesiaci) PIATOK 19. 5. 2017 DIVADLO 19:00 Mercedes Benz Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 P. Esterházy, R. Polák / Historická revue v dvoch častiach. Hra voľne nadväzuje na Madachovu klasickú drámu Tragédia človeka 19:00 Strašidlá Malá scéna STU, Dostojevského rad 7 A. Korenči / Hrôzosmiešna, láskavo krutá a zimomrivá sonda do hlbín našich duší. Voľne na motívy poviedok Ch. Palahniuka 19:00 Jááánošííík po tristo rokoch so SĽUK-om Radošinské naivné divadlo, Záhradnícka 95 S. Štepka, J. Nvota / Ako legendu uchopili do svojich rúk RND a SĽUK 19:00 Tichý dom Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 S. Lavrík / Groteskné stretnutie dvoch vyslúžilých zboristiek národného divadla, ktoré spája vzájomná nenávisť... a osudová láska k tomu istému mužovi 19:00 ... a dážď Divadlo Ticho a spol., Školská 14 J. Púček, R. Horňák / Smutno-smiešna groteska o piesni, ktorá putovala časom 19:00 Mačky Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Svetový muzikálový hit s hudbou A. L. Webbera FILM 17:00 Úplní cudzinci Kino Film Europe, Pisztoryho palác, Štefánikova 25 Komediálna dráma o skupine priateľov, ktorí sa o sebe v priebehu jednej večere dozvedia viac než za celý doterajší život. Réžia: P. Genovese / IT KONCERT 19:00 Naďa Urbánková Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21 Do programu sú zaradené piesne zo štúdiového albumu Pouť na Želiv. Spoluúčinkuje skupina Bokomara s L. Javůrkom 19:00 Slovenská filharmónia Koncertná sieň SF, Reduta, Nám. E. Suchoňa 1 J. Judd (dirigent), E. Glennie (bicie nástroje) / R. Vaughan Williams, J. Corigliano, L. van Beethoven TANEC / ZÁBAVA 19:00 Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND Historická budova SND, Hviezdoslavovo nám. Slávnostný koncert k 65. výročiu založenia katedry tanečnej tvorby 19:00 Karlmajovka – folklórna prestrelka DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 strana 37 5/2017 na každý deň

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

Netradično-tradičné predstavenie folklórnych súborov Ekonóm a Krtíšan z Veľkého Krtíša. Na záver programu malé občerstvenie pri čaši vína 19:00 Swingový majáles V-klub, NOC, Námestie SNP 12 Štvrtý ročník swingového majálesu s atmosférou májových tanečných zábav z obdobia prvej republiky, opäť plný energickej hot jazzovej a swingovej hudby, tanca i dobrôt 19:00 Zvuk ulice DK Lúky, Vígľašská 1 Jeden z najdôležitejších počinov slovenského hip hopu SOBOTA 20. 5. 2017 DIVADLO 17:00 a 9:00 Mŕtve duše Pod knižnicou, nádvorie MKB, Klariská 16 Dramatizácia románu N. V. Gogoľa v podaní Divadla K v réžii M. Froncovej a Z. Strnátovej o genialite ľudskej obratnosti, manipulácii s realitou a človekom uprostred nej 18:00 Čarovná flauta Nová budova SND, Sála opery a baletu, Pribinova 17 W. A. Mozart / Opera v dvoch dejstvách v nemeckom jazyku 19:00 Mojmír II. alebo Súmrak ríše Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 V. Klimáček, R. Ballek / Komorná hra o konflikte dvoch výrazných osobností Rastislava a Svätopluka 19:00 Sluha dvoch šéfov Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Drzé a bláznivé spracovanie najznámejšej Goldoniho hry Sluha dvoch pánov v réžii S. Sprušanského 19:00 Panna Jana a Čajka Malá scéna STU, Dostojevského rad 7 S. Canev, Š. Korenči / Dve jednoaktovky (komédia a monodráma) spojené do jedného predstavenia s hudbou M. Janouška (z kapely Jednofázové kvasenie) a textami piesní od Ľ. Feldeka 19:00 Rybárik kráľovský Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5 W. D. Home, V. Strnisko / Čo všetko sa stane, keď bývalá milenka príde za svojím bývalým milencom priamo z karu vlastného manžela FILM 18:30 Ja, Claude Monet Kino Nostalgia, SD Nivy, Súťažná 18 Prostredníctvom Monetových súkromných listov, ktoré sa prelínajú s jeho ikonickými obrazmi, vzniká nový pohľad na muža, ktorý sa zaslúžil o zrod impresionizmu a patril k najvplyvnejším maliarom svojej doby. Réžia: Ph. Grabsky / GB KLUBOVÁ SCÉNA 21:00 Kubánska noc KC Dunaj, Nedbalova 3 Lákavé štýly salsy, mamba, bolera, cha-cha či latino- jazzu. Z pódia skvelej atmosféry na parket vytiahne kapela Los Rumberos Salsa Orchestra KONCERT 18:00 F(R)EE (solo performence) Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1 Koncert elektronických huslí. Music by Daniel Georgiev / Noc múzeí a galérií TANEC / ZÁBAVA 18:00 Zbohom DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Najnovšie folklórne tanečné divadlo FS Vranovčan NEDEĽA 21. 5. 2017 DIVADLO 17:00 Triptych: Sestra Angelika, Plášť, Gianni Schicchi Historická budova SND, Hviezdoslavovo nám. G. Puccini / Tri operné jednoaktovky v talianskom jazyku 18:00 Madame de Pompadour Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Muzikál o najznámejšej milenke kráľa Ľudovíta XV., o láske, žiarlivosti a dvorných intrigách 19:00 Hrdina západného sveta Malá scéna STU, Dostojevského rad 7 J. M. Synge, Š. Korenči / Írska bláznivá komédia z prelo- mu 19. a 20. storočia, no stále je aktuálna. Hrdinom je ten, kto porušuje desatoro a zákony republiky, poctivý občan je považovaný za hlupáka 19:00 Opona hore Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10 P. Quilter, S. Ferancová / Komédia o tom, ako to dopadne, keď pätica žien zdedí staré schátrané divadlo KONCERT 10:30 Nedeľné matiné – Komorný súbor Ad Libitum GMB, Mirbachov palác, Františkánske nám. 11 I. Szakács – HU (soprán), A. Tallián – HU (husle), P. Kazán (klarinet), J. Fejérvári – HU (violončelo), E. Beáta Gincsai – HU (klavír) / A. Diabelli, G. Mahler, Z. Kodály, M. Novák, M. Jánošík, L. Burlas, Ľ. Bernáth, E. Szijjartó 17:00 Máj – lásky čas Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19 Metropolitný orchester Bratislava pod taktovkou D. Štefáneka uvedie najkrajšie operetné vyznania lásky. Sólisti: C. Jahnová, R. Tamáš KLUBOVÁ SCÉNA 19:00 Vladimír Merta a Trojka Zuzany Homolovej Divadlo Ticho a spol., Školská 14 Folkový dvojkoncert PRE DETI 16:00 Hugo, Frigo, Bublina Nemecký kultúrny dom, Barónka 3, Rača D. Hevier, A. Pachinger / Veselá hra pre bábky a živých hercov (od 3 rokov) 16:00 Čarovný les Bibiana, Panská 41 Workshop maľovania s nástrojom Tilt Brush, ktorý umožňuje priestorové kreslenie vo virtuálnej realite. Deti budú s animátormi kresliť lesnú prírodu, drobný hmyz alebo veľké dravé zvieratá (od 8 rokov) 17:00 Paci pac Veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves Zábavný interaktívny program RÔZNE 14:30 Staromestský šachový turnaj Maxišachovnica na Hviezdoslavovom nám. / Zichyho palác, Ventúrska 9 Švajčiarsky systém hry na 5 kôl podľa pravidiel Fide. Spolupráca s Klubom šachových nádejí v Bratislave / Registrácia: lubica.janegova@staremesto.sk, tel. 0911 403 984 ŠPORT 14:00 Dostihy Závodisko, š.p., Starohájska 29, Petržalka Prípravná cena NutriHorse (rovina I. kategórie na 1200 m), deväť rovinových a prekážkových dostihov. V sprievodnom programe vystúpenie žiakov ZUŠ J. Albrechta, ukážky rôznych psích športov (agility, dog frisbee, dog dancing), vozenie detí na koníkoch PONDELOK 22. 5. 2017 DIVADLO 19:00 NonSENs noci svätojánskej Loď – Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie Magická komédia Jakuba Nvotu a jeho Túlavého divadla podľa známej Shakespearovej hry 19:00 Zdanlivo slepá ulička Divadlo Ticho a spol., Školská 14 V. Janoušková, V. Dubačová / Čarovná komédia času 19:00 Na východe nič nové Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5 J. Griškovec, E. Kudláč / Brilantné dialógy dvoch priateľov, ktorí hľadajú odpovede na všedné aj nevšedné životné pravdy 19:00 Láskanie 2 Radošinské naivné divadlo, Záhradnícka 95 S. Štepka, J. Nvota / Smutno – smiešna komédia 19:30 Herečky Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7 V. Klimáček / Miluj blížneho svojho 19:30 Prorocké poznanie Chalíla Džibrána Nová budova SND, Modrý salón, Pribinova 17 Putovanie po ceste spirituálneho bohatstva, uvažovanie nad večným poriadkom vecí, nad láskou, ktorá má silu obnoviť všetky toky energie, a smrťou, ktorá je len odvrátenou časťou života / Účinkujú: A. Javorková, F. Kovár KLUBOVÁ SCÉNA 19:09 Ervin Schönhauser a Miroslav Švába Kafe Scherz, Palisády 27 Večer svetových evergreenov KONCERT 20:00 Iva Bittová & Čikori Ateliér Babylon, Námestie SNP 14 / Kolárska 3 Jedinečný večer známej moravskej speváčky worldmu- sic i huslistky a skladateľky s formáciou Čikori PRE DETI 10:00 Pozor, double stress! Divadlo Ludus, Tower 115, Pribinova 25 J. Šebesta, J. Mikitková / Divadelný komix pre tínedže- rov a ich poľutovaniahodných rodičov (od 11 rokov) strana 38 5/2017 na každý deň

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

PREDNÁŠKA / DISKUSIA 14:00 Pamäť naša každodenná Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19 Ako funguje náš mozog? Prečo zabúdame? Ako ostať čo najdlhšie duševne svieži? Prečo a ako trénovať pamäť? Prednáška Mgr. M. Wirth a Mgr. A. Palkovič spojená s praktickými ukážkami 18:00 Ako sa dá riešiť konflikt inak? Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1 Konflikt je väčšinou asociovaný s nepríjemnými a negatívnymi emóciami, hoci sám o sebe je neutrálny. Pri novom pohľade môžeme z neho vyťažiť aj pozitívnu hodnotu, ak k nemu začneme pristupovať efektívne. Prednáša psychológ Mário Schwarz RÔZNE 17:00 Staromestský salón SCKaV, Zichyho palác, Ventúrska 9 Hosť: D. Jamrich. Vstup voľný UTOROK 23. 5. 2017 DIVADLO 10:00 Plešivá speváčka Divadlo Ludus, Tower 115, Pribinova 25 E. Ionesco, P. Kuba, P. Janku / Fraška s prísľubom bri- lantného neokukaného humoru, ťažiaceho z absurdnej banality fráz všedného dňa (od 15 rokov) 19:00 Job interviews Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19 P. Zelenka, V. Schulczová / Sonda do duše zábavného priemyslu, o výslní a páde ambicióznych jedincov 19:00 Židovka Nová budova SND, Sála opery a baletu, Pribinova 17 J. F. Halévy / Opera v piatich dejstvách vo francúzskom jazyku 19:00 To nemá chybu Radošinské naivné divadlo, Záhradnícka 95 S. Štepka, O. Spišák / Horká komédia o spätnom naprávaní starých chýb 19:00 Letmý sneh Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 P. Vilikovský, J. Nvota / O duši, o udalostiach, ktoré keď sa dajú do pohybu, majú nezvrátiteľný spád ako lavína, i o láske a jej premenách 19:00 Extasy Show Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10 C. Dennig, J. Bielik / Na pozadí krásnej a nablýskanej televíznej show osud piatich postáv, ktoré v roku 2047 dosiahnu vysoký dôchodcovský vek 19:30 Apartmán v hoteli Bristol Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 Čierna komédia na motívy poviedok R. Dahla v réžii M. Vajdičku KONCERT 9:00 Krajská prehliadka speváckych súborov seniorov DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Hudobné dopoludnie PRE DETI 11:00 Veľká doktorská rozprávka Historická budova SND, Hviezdoslavovo nám. M. Dubovský / Opera pre deti v štyroch obrazoch PREDNÁŠKA / DISKUSIA 18:00 Blahoslavení tichí – Tajomstvo pokory srdca Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1 Cyklus prednášok zameraný na praktické aspekty života blahoslavenstiev v našom každodennom živote. Prednáša: Miloš Miko, misionár Identes TANEC / ZÁBAVA 15:00 Nestarnúce melódie DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Tanečno-zábavné popoludnie s hudobnou skupinou Party Time ŠOU 19:30 Attached Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Úžasná show a mix akrobatických zručností, výsledok kreatívnej spolupráce tvorcov zo Švédska, Francúzska a Talianska STREDA 24. 5. 2017 DIVADLO 19:00 Povinné čítanie – inak SCKaV, Pisztoryho palác, Štefánikova 25 Divadlo bez domova / Netradičný prístup k povinnému čítaniu slovenských autorov a autoriek. Vstup voľný 19:00 Ekonómia dobra a zla Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5 R. Ballek, T. Sedláček / ... alebo Dvaja manažéri na dne 19:00 To nemá chybu Radošinské naivné divadlo, Záhradnícka 95 S. Štepka, O. Spišák / Horká komédia o spätnom naprávaní starých chýb 19:00 Shirley Valentine Loď – Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie W. Russel, I. Balaďa / One-woman show Zuzany Kronerovej 19:00 Mačky Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Svetový muzikálový hit s hudbou A. L. Webbera 19:00 Elity Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 J. Havelka / Inscenácia, ktorá nechce byť len politickým trilerom s prvkami krimi, ale zamýšľa sa aj nad podstatou moci 19:00 Zdravý nemocný Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19 J. B. P. Moliére, K. Žiška / Komédia, v ktorej hlavný hrdina Argano sa musí stať obeťou série bláznivých omylov, kým príde na to, že najlepšie sa zo všetkého vylieči sám 19:00 Romeo a Júlia – Tak ako včera... Nová budova SND, Sála opery a baletu, Pribinova 17 S. S. Prokofiev, N. Horečná / Inscenácia najznámejšieho romantického príbehu v koprodukcii Baletu SND a Fínskeho národného baletu v Helsinkách 19:30 Leni Nová budova SND, Modrý salón, Pribinova 17 V. Schulczová, R. Olekšák / Slovenská hra o kontroverz- nej režisérke Tretej ríše, ale aj o zodpovednosti umelca za svoje dielo 20:00 Zrkadlenie A4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2 (Ymca) Multimediálna tanečná inscenácia. Experimentálne pohybové sólo dynamicky napojené na súčasnú poéziu a organickú elektronickú hudbu naživo. Choreografia a tanec: J. Tereková KONCERT 19:00 Andrea Zimányiová & band Malé koncertné štúdio Slov. rozhlasu, Mýtna 1 Kráľovná slovenského šansónu prichádza s novým koncertným programom – Okno do duše KLUBOVÁ SCÉNA 20:00 Avec Randal Club, Karpatská 2 Folk, barokový pop, elektronika. Predkapely: Tolstoys, Čau Čau PRE DETI 10:00 Medveď & Pytačky Divadlo Ludus, Tower 115, Pribinova 25 A. P. Čechov, E. Borsová / Žart v jednom dejstve (od 11 r.) 14:00 Veselý zemepis Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19 Zábavno-vzdelávací program Divadla Zanzara. Téma Európa PREDNÁŠKA / DISKUSIA 20:00 SmartTalk: Jedálny lístok športovca KC Dunaj, Nedbalova 3 Aká strava je vhodná pre vrcholového alebo rekreačného športovca? Ktoré športy si vyžadujú väčšiu pozornosť z hľadiska výživy? Svoje dlhoročné zistenia a rady prinesie český výživový poradca Petr Fořt ŠTVRTOK 25. 5. 2017 DIVADLO 19:00 Eugen Onegin Historická budova SND, Hviezdoslavovo nám. P. I. Čajkovskij / Lyrické scény v troch dejstvách v ruskom jazyku 19:00 Salome Divadlo Ívery, Školská 14 O. Wilde, J. Krčmářová 19:00 Sen svätojánskej noci Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 Shakespearova komédia v réžii O. Spišáka 19:00 Othello Malá scéna STU, Dostojevského rad 7 W. Shakespeare, Š. Korenči / Slávna tragédia o sile slova, manipulácii, o predsudkoch a neznášanlivosti a o láske, ktorá vraždí 19:00 Nech sa páči... V-klub, NOC, Námestie SNP 12 K. Hitzingerová Mišíková / Komediálna fraška divadla Odtiaľ – Potiaľ. Účinkuje C. Páriš strana 39 5/2017 na každý deň

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

19:00 Bál Nová budova SND, Sála činohry, Pribinova 17 D. Majling / Na motívy poviedok B. S. Timravy 19:30 Socík, sladký socík Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7 V. Klimáček / Alkoholický sprievodca socialistickou Bratislavou. Retrokomédia KLUBOVÁ SCÉNA 18:30 Bubnovačka orchestra DK Lúky, Vígľašská 1 Zábava pri spoločnom bubnovaní a hraní na rôzne rytmické nástroje v spolupráci s OZ Zvuky cez ruky a Rytmikou – etnobubnovou školou KONCERT 19:00 Slovenská filharmónia Koncertná sieň SF, Reduta, Nám. E. Suchoňa 1 J. Judd (dirigent), D. Kashimoto (husle) / W. A. Mozart, C. Saint-Saëns, F. Schubert PRE DETI 10:00 Labyrint prísloví Divadlo Ludus, Tower 115, Pribinova 25 P. Záturecký, K. Žiška a kol. / Kto hľadá, ten nájde (od 6 r.) 10:00 a 14:00 Princezná Kukulienka Dom detí, Škultétyho 5 J. Romanovský, M. Wildman / Bábková komédia o láske, strigôňoch a chlebíku (od 3 rokov) PREDNÁŠKA / DISKUSIA 16:30 Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989 Univerzitná knižnica, Prednášková sála, Ventúrska 11 Prezentácia knihy a panelová diskusia. Hostia: M. Gbúrová, V. Goněc, J. Lysý, F. Škvrnda, M. Pekník 17:00 Láska, sexualita a plodnosť (Bilingsova ovulačná metóda) Dom Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1 Stretnutie všetkých, ktorí si ctia prirodzený zákon a dobro manželstva. Prezentácia, diskusia, predaj literatúry a poradenstvo 18:00 Večer Michala Vašečku SCKaV, Zichyho palác, Ventúrska 9 Pravidelný diskusný formát zameraný na kvalitu života. Téma: Je Slovensko krajina pre mladých? Čestný hosť: prof. I. Radičová, moderuje: M. Vašečka PIATOK 26. 5. 2017 DIVADLO 18:00 Ale, ale, pani plukovníková Veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves Divadelná hra B. Ahlforsa v podaní divadla No Haló! 19:00 Music à la cARTe Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5 Exkluzívny večer s exkluzívnymi hosťami, nielen o hudbe. Účinkujú: P. Danišovič, O. Rózsa, M. Valihora a ďalší 19:00 Iago Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Muzikál Janeka Ledeckého podľa Shakespearovho Othella 19:00 Tiché absolutórium Divadlo Ticho a spol., Školská 14 Herecké a tanečné predstavenie študentov 6. ročníka Cirkevného konzervatória z Bratislavy / 1. časť: Listy Zdenke. A. Valkučáková, R. Horňák / Pôvodná divadelná hra inšpirovaná životom sestry Zdenky Schellingovej. 2. časť: PRAcH / Tanečné divadlo na biblickú tému cesty človeka cez zrodenie, hľadanie, hriechy a následnú očistu 19:00 Simon Boccanegra Nová budova SND, Sála opery a baletu, Pribinova 17 G. Verdi / Opera v troch dejstvách s prológom v talianskom jazyku 19:30 Odvrátená strana mesiaca Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7 V. Klimáček, M. Amsler / Čierna komédia o nekriticky milujúcej matke FILM 19:00 Olli Mäki A4–priestorsúčasnejkultúry,Karpatská2(Ymca) Kino inak / Neobyčajná fínska komédia, skutočný príbeh O. Mäkiho, európskeho šampióna v boxe. Réžia: J. Kuosmanen / FI, DE, SE KONCERT 19:00 Slovenská filharmónia Koncertná sieň SF, Reduta, Nám. E. Suchoňa 1 J. Judd (dirigent), D. Kashimoto (husle) / W. A. Mozart, C. Saint-Saëns, F. Schubert KLUBOVÁ SCÉNA 20:00 In memoriam 2016 V-klub, NOC, Námestie SNP 12 Koncert na počesť najvýraznejších hudobných osobností, ktoré odišli do hudobného neba v minulých rokoch. Účinkujú: M. Adamovič, M. Pilátová, P. Pribilinec, A. Blahová, D. Húšťavová, J. Bercelyová, I. Porubská, L. Grolmusová a HS Experience PRE DETI 9:00 a 11:00 Princezná Kukulienka Dom detí, Škultétyho 5 J. Romanovský, M. Wildman / Bábková komédia o láske, strigôňoch a chlebíku (od 3 rokov) 9:30 Koza rohatá Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19 Voľné spracovanie ľudovej rozprávky P. Dobšinského v réžii R. Mankoveckého TANEC / ZÁBAVA 19:00 Folklórne zrkadlenie – zábavky a hry tanečné DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Repríza programu FS Železiar s ľudovou hudbou Čavargoš. Na záver malé občerstvenie pri čaši vína RÔZNE 14:00 – 19:00 Deň otvorených dverí ZUŠ Radlinského 53 Voľný vstup do tried a odborných učební výtvarného odboru s možnosťou zapojiť sa do tvorivého procesu, výstava prác žiakov, kreslenie na školskom dvore SOBOTA 27. 5. 2017 DIVADLO 19:00 Jama deravá Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 M. Vajdička / Inscenácia vychádza z reálnych štatistík, prieskumov verejnej mienky, sčítania ľudu a novino- vých článkov. Sarkastický obraz o Slovensku 19:00 Večný manžel Malá scéna STU, Dostojevského rad 7 F. M. Dostojevskij, Š. Korenči / Komorná psychologická dráma s komediálnym nádychom 19:00 Pokrvní bratia Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Kultový anglický muzikál Willyho Russella 19:00 Giselle Historická budova SND, Hviezdoslavovo nám. A. Ch. Adam / Jedno z najpôvabnejších a najstarších diel klasickej baletnej literatúry 19:00 Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 L. Smoček / Komédia s bravúrnymi hereckými výkonmi, humornými situáciami, „hrajúcou“ scénou, nápaditými kostýmami 19:00 – 1. premiéra Spievajúci dom Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 S. Daubnerová / Akýsi hudobný príbeh malej komunity ľudí a jednotlivca, ktorý sa jedného dňa za nejasných príčin obráti proti komunite / Účinkujú: I. Timková, J. Gallovič, Š. Bučko, A. Maľová, E. Horváth, B. Turzonovová, D. Kavaschová, O. Kovaľ, Z. Kocúriková, H. Kolláriková, a. h., K. Magálová, M. Geišberg, D. Fischer KONCERT 19:00 Marta Kubišová – posledný recitál Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Mýtna 1 Nezabudnuteľný večer plný zrelého muzikantstva i oduševneného človečenstva ŠOU 20:00 Na krásnom modrom Dunaji Aegon Aréna, Príkopová 6 Muzikálová, multimediálna, poledanceová a tanečná show o láske, slobode a Bratislave NEDEĽA 28. 5. 2017 DIVADLO 17:00 Faustovo prekliatie Nová budova SND, Sála opery a baletu, Pribinova 17 H. Berlioz / Dramatická legenda v štyroch častiach. Poloscénické uvedenie diela. Predstavenie Opery a Baletu SND 18:00 – 2. premiéra Spievajúci dom Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 S. Daubnerová / Akýsi hudobný príbeh malej komunity ľudí a jednotlivca, ktorý sa jedného dňa za nejasných príčin obráti proti komunite / Účinkujú: I. Timková, J. Gallovič, Š. Bučko, A. Maľová, E. Horváth, B. Turzo- novová, D. Kavaschová, O. Kovaľ, Z. Kocúriková, H. Kolláriková, a. h., K. Magálová, M. Geišberg, D. Fischer strana 40 5/2017 na každý deň

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

19:00 S hlavou v oblacích Loď – Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie Divadlo do houslí / Nová česká komédia o takmer dokonalom zločine v réžii M. Doleželovej a R. Vencla KONCERT 10:30 Nedeľné matiné – Violončelový recitál GMB, Mirbachov palác, Františkánske nám. 11 E. Prochác (violončelo), P. Valentovič (klavír) / A. Schnittke, S. Rachmaninov 15:00 Slovenský komorný orchester, spevácky zbor Ad una corda Katedrála sv. Martina, Rudnayovo nám. 1 E. Danel (dirigent), M. Šipoš (zbormajster), E. Šušková (soprán), J. Andelová (alt), M. Šimko (tenor), M. Trávniček (bas) / F. A. Rössler-Rosetti KLUBOVÁ SCÉNA 16:00 Ľudová hudba Alex Gospel Café, Karloveská 32 Folklórne popoludnie 20:00 Szidi Tobias Ateliér Babylon, Námestie SNP 14 / Kolárska 3 Best of / Krst 2CD PRE DETI 10:00 Slncový kôň DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Rozprávkové leporelo / Divadlo Bum Bác 15:00 Tri prasiatka Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19 R. Ballek, R. Mankovecký, T. Ciller / Nesmrteľný príbeh troch prasiatok plný chytľavých pesničiek 16:00 Kam sa podeli škriatkovia Bibiana, Panská 41 Divadelné predstavenie na motívy knihy L. Friedovej Magdalénka a škriatkovia. Námet, scenár a réžia: A. Šoltés. Účinkujú: M. Barnašová, M. Mihálek a L. Tandara (od 5 rokov) PONDELOK 29. 5. 2017 DIVADLO 19:00 RaJ alebo Láska je mo-drina Divadlo Ticho a spol., Školská 14 Zoskupenie Stopy snov / Čo nám behá hlavou počas príprav jednej premiéry 19:00 Lož má krásne nohy Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5 M. Doleželová, R. Vencl / Krutá komédia o bulvári 19:00 Zmiešaná štvorhra Radošinské naivné divadlo, Záhradnícka 95 S. Štepka, J. Nvota / Správa zo zápasu dňa 19:30 Muži sa minuli Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7 V. Klimáček, S. Ferancová / Čierna komédia o manželstve 20:00 Únos Európy A4–priestorsúčasnejkultúry,Karpatská2(Ymca) P. Lomnický, J. Vlk / Fyzické divadlo. V dobe medzivlá- dia sa rozkladajú staré formy, všetko sa rozpadá a nové sa nemôže zrodiť. Pokrok sa mení na prežitie či udržanie sa pri živote. Život sa stáva sledom stále sa meniacich epizód. Sme na lodi bláznov oboplávajúcej Európu alebo v pekle s unesenou Európou? KLUBOVÁ SCÉNA 18:00 ZUŠ J. Kowalského V-klub, NOC, Námestie SNP 12 Koncert populárnej hudby so sólistami a kapelou ZUŠ J. Kowalského PRE DETI 9:00 Malý princ Divadlo Ludus, Tower 115, Pribinova 25 A. de Saint-Expery, Z. Hlavatá, P. Kuba / Všetci dospelí boli najprv deťmi. Ale máloktorý z nich sa na to pamätá (od 6 rokov) 10:30 Nová scénička Divadlo Nová scéna, Štúdio Olympia, Kollárovo nám. Divadelné dielne pre deti od 5 do 12 rokov / Kontakt: 0915 950 935, 02/204 88 530 TANEC / ZÁBAVA 15:00 Tanečná zábava Hotel Carlton, Hviezdoslavovo nám. Do tanca hrá HS Fortúna, tanečný hosť: Detské baletné štúdio pod vedením M. Thierovej. Vstup na voľnú vstu- penku, ktorú si obyvateľ MČ Bratislava-Staré Mesto môže vyzdvihnúť na informáciách Zichyho paláca od 3. 5. v pondelok až piatok v čase 10:00 – 17:00 UTOROK 30. 5. 2017 DIVADLO 10:00 Spievajúci dom Nová budova SND, Štúdio, Pribinova 17 S. Daubnerová / Akýsi hudobný príbeh malej komunity ľudí a jednotlivca, ktorý sa jedného dňa za nejasných príčin obráti proti komunite 19:00 Sen svätojánskej noci Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 Shakespearova komédia v réžii O. Spišáka 19:00 Mačky Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Svetový muzikálový hit s hudbou A. L. Webbera 19:00 Persona Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10 I. Bergman, T. Procházka / Performatívna báseň o rozorvanej duši 19:00 Baby na palube Loď – Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie Smrteľne veselá komédia o tom, že aj materská na pieskovisku môže byť vzrušujúca a zaujímavá 19:00 Plné vrecká peňazí Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19 Hudobná komédia s dialógmi a pesničkami M. Lasicu a J. Satinského KLUBOVÁ SCÉNA 19:09 Monika Stanislavová Kafe Scherz, Palisády 27 Večer plný šansónov KONCERT 19:00 Klavírny recitál – Paul Lewis Malá sála SF, Reduta, Nám. E. Suchoňa 1 J. S. Bach, L. van Beethoven, F. Chopin, C. M. von Weber PRE DETI 10:00 Malý princ Divadlo Ludus, Tower 115, Pribinova 25 A. de Saint-Expery, Z. Hlavatá, P. Kuba / Všetci dospelí boli najprv deťmi. Ale máloktorý z nich sa na to pamätá (od 6 rokov) PREDNÁŠKA / DISKUSIA 20:00 Cestovateľské kino: Škótsko KC Dunaj, Nedbalova 3 Život v škótsku priblíži cestovateľka M. Badinská RÔZNE 17:00 Pop hit DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Finále speváckej obvodnej súťaže populárnych piesní STREDA 31. 5. 2017 DIVADLO 19:00 Madame de Pompadour Divadlo Nová scéna, Kollárovo nám. Muzikál o najznámejšej milenke kráľa Ľudovíta XV., o láske, žiarlivosti a dvorných intrigách 19:00 Kométa Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33 J. Del Corte, J. Nvota / O hľadaní pravého šťastia v našom živote 19:00 Job interviews Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19 P. Zelenka, V. Schulczová / Sonda do duše zábavného priemyslu o výslní a páde ambicióznych jedincov LITERATÚRA 19:00 Krasojazdkyňa SCKaV, Pisztoryho palác, Štefánikova 25 Inscenované čítanie z knihy U. Kovalyk, ktorá a dostala medzi finalistov súťaže Anasoft litera 2014. Vstup voľný PRE DETI 9:00 a 11:00 Zlaté prasiatko Dom detí, Škultétyho 5 M. Zakuťanská, K. Jánošová / Inšpirované knihou Chrochtík a Kvikalka (od 3 rokov) TANEC / ZÁBAVA 19:00 Technikársky majáles Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10 Tradičná májová zábava s folklórnym súborom ŠOU 16:00 a 19:30 Neskoro večer DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 Talk show Petra Marcina s exkluzívnymi hosťami pre RTVS strana 41 5/2017 na každý deň

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

Noc múzeí a galérií 2017 Sobota 20. 5. 2017 Celoeurópske podujatie, ktoré vzniklo z francúzskej iniciatívy a pod patronátom Rady Európy, už trinásty rok prichádza aj do Bratislavy. Jeho zámerom je v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany aj pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu. Dvere múzeí a galérií zostanú v sobotu otvorené pre návštevníkov do neskorých večerných a nočných hodín, aby im umožnili prehliadku expozícií. Popri tom ponúknu všetkým bohatý sprievodný program.Aktivity múzeí a galérií počas Noci sú orientované na také činnosti, ktoré zostávajú počas roka pred verejnosťou ukryté ako „tajomné trináste“ komnaty. Od doobedňajších až do neskorých večerných hodín (do 22:00, niekde až do 24:00) sa sprístupnia záujemcom stále expozície a výstavy, vrátane atraktívnych sprievodných podujatí. Za jedno vstupné, zaplatené v prvom múzeu, môžete v tento deň vstúpiť do všetkých ostatných múzeí a galérií (pri preukázaní sa už zakúpeným lístkom). Viac informácií a programy všetkých múzeí a galérií na Slovensku nájdete na: www.nocmuzei.sk, www.facebook.com/Noc.muzei.a.galerii Atelier XIII Panská 13 Otvorené: utorok – sobota 13:00 – 18:00 IVANA ŠÁTEKOVÁ: HORE HAJL DOLE HAJL 17. 3. – 12. 5. 2017 Autorka vo svojej tvorbe používa maľbu i kresbu inšpirovanú komiksom a fotografiami nájdenými v knihách či na internete, no pracuje aj s inými médiami.Typický je pre ňu nekompromisný humor, irónia a nadhľad, pomocou ktorých sa vyjadruje k aktuálnym spoločenským otázkam. Medzi jej obľúbené témy patrí folklór a ľudové tradície, ktoré prepája s dnešným svetom a na základe ktorých demaskuje niektoré hlboko zakorenené paradoxy a absurdity v slovenskej spoločnosti. BIBIANA Medzinárodný dom umenia pre deti, Panská 41 Otvorené: denne okrem pondelka 10:00 – 18:00 NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2016 4. 5. – 31. 5. 2017 Výstava ocenených kníh a súťažných titulov z rovnomennej celoslovenskej súťaže, v ktorej tentoraz súťažilo 134 kníh a študentských prác. Sprievodné podujatie: 9. 5. 2017 (utorok) o 10:00; 10. 5. 2017 (streda) o 14:00; 14. 5. 2017 (nedeľa) o 16:00 – Hviezdne oči; inscenované čítanie, pri ktorom sa deti bližšie oboznámia s knihou Chlapec s očami ako hviezdy od autora menom Pero Le Kvet. OKOHRA 10. 3. – 13. 8. 2017 Čo oko vidí a je celkom inak. Čo oko nevidí a je to tam. Interaktívna výstava pre deti ponúka návštevníkom odhaľovanie ilúzií vnímania. Deti sa stanú pátračmi a skúmajú, či je pravda, čo ich oči vidia, zoznámia sa pri tom s reprodukciami umelcov, ale aj tým ako nás dostane optický klam. Sprievodné podujatie: 25., 30. a 31. 5. 2017 (štvrtok, utorok, streda) o 14:00 – Hra s ilúziou; na tvorivých dielňach sa detské oko naučí rozlišovať tvary, obrysy, farebné kontrasty a vnímať plošný priestor ako 3D. STARÉ DOBRÉ ČASY 5. 5. – 21. 5. 2017 Výstava obrazov, malieb a ilustrácií Petra Stankoviča. RUSKO MOJIMI FARBIČKAMI 25. 5. – 4. 6. 2017 Výstava víťazných prác detí bratislavských základných škôl, ktoré sa zúčastnili výtvarnej súťaže o Rusku, vyhlásenej Veľvyslanectvom Ruskej republiky na Slovensku pod záštitou veľvyslanca J. E.Alexeja Leonidoviča Fedotova. EMÓCIE 7. 4. – 8. 10. 2017 Výstava predstavuje naše základné emócie, ktoré nie sú len nepostrehnuteľnými poryvmi duše. Naopak, sú to prastaré riadiace mechanizmy pohýnajúce naše telá k akcii.Veď všetky živé organizmy smerujú od nebezpečných a nepríjemných situácií k príjemným a upokojujúcim. Prekvapenie, smútok, hnev, radosť a strach sú životným základom pre ušľachtilú nadstavbu, akou je cit pre pravdu, ušľachtilosť, zvedavosť alebo aj frustrácia. Sprievodné podujatie: 2. a 5. 5. 2017 ( utorok, piatok) o 10:00; 2., 3. a 5. 5. 2017 (utorok, streda, piatok) o 14:00; 7. 5. 2017 (nedeľa) o 16:00 – Tvorivé dielne pre deti v predškolskom veku i školákov základných i stredných škôl, pričom dielne bude viesť psychológ či výtvarník.Výstava Emócie predstavuje svet našich emócií tak, ako ich poznáme i nepoznáme, preto aj výtvarné dielne sú navrhnuté nielen na prácu s materiálom, ale aj na spojenie psychologických hier a úloh primeraných veku detí alebo študentov prihlásených na workshop. CC Centrum Jiráskova 3, Petržalka Otvorené: pondelok – štvrtok 10:00 – 18:00, piatok 10:00 – 16:00, vstup voľný FAREBNÁ PRÍRODA 21. 4. – 5. 5. 2017 Zeleň a ochrana prírody očami študentov Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby. STRETNUTIE V ČASE 12. 5. – 2. 6. 2017 Výstava Jozefa ZAMBOJA. Vernisáž výstavy: 11. 5. 2017 (štvrtok) o 18:00. Danubiana Meulensteen Art Museum Čunovo – Vodné dielo Otvorené: utorok – nedeľa 10:00 – 18:00, pondelok zatvorené ORIT HOFSHI: PREKROČENIE 24. 3. – 28. 5. 2017 Filozof Immanuel Kant sa zaoberá otázkou vzdialenosti pri definovaní pojmu vznešeno. Podľa Kanta je vznešeno nekonečne vzdialené od ideálu harmónie prírodných a ľudských zákonov. Základom vznešena je konfrontácia s vyššími silami, ktoré hrozia, že jedinca pohltia.V romantizme bol pocit vznešena opisovaný ako reakcia na prírodu a jej tajomné sily, ktoré ohrozujú integritu a nezávislosť subjektu.Význam tohto slova podkopáva podmaňovanie si prírody a jej komercializácia v modernej dobe, ako aj jej začlenenie do globálneho konzumného spôsobu života v ére postmodernizmu. strana 42 5/2017 výstavy

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

VÝSTAVA MODERNÉHO A SÚČASNÉHO MAĎARSKÉHO UMENIA - CROSSING BORDERS 16. 3. – 28. 5. 2017 Výstava moderného a súčasného maďarského umenia ponúka umelecké diela 20. storočia zo zbier- ky Grüner. Pokúša sa dostať do popredia úzke spektrum maďarských umelcov a sústreďuje sa na tých, podľa ktorých umenie nemôže existovať izolovane.V zbierke sú zastúpení prominentní umelci obdobia abstraktnej maľby a surrealizmu v rokoch 1945 – 1948, ako Tamás Lossonczy,Tihamér Gyarmathy, Ibolya Lossonczy a Endre Bálint. Detské múzeum SNM Vajanského nábrežie 2, sídelná budova SNM (zadný trakt, vchod z Múzejnej ul.) Otvorené: denne okrem pondelka 10:00 – 18:00 MÚDRO SPORIŤ A ROZUMNE MÍŇAŤ 12. 11. 2016 – 31. 8. 2017 Ambíciou interaktívnej výstavy je vysvetliť deťom vo veku 5 až 12 rokov hravou a pútavou formou základné finančné pojmy, mechanizmy a zákonitosti sveta financií a materiálnych hodnôt.Výstava vznikla vďaka veľkorysému grantu Nadácie Poštovej banky, ktorá sa snaží o zlepšenie finančného vzdelávania detí a mládeže. Dizajn štúdio ÚĽUV Bratislava Dobrovičova 13 Otvorené: pondelok – piatok 12:00 – 18:00, vstup voľný SEDÍ MI TO 26. 4. – 7. 7. 2017 Výstava študentov ateliéruTextilná tvorba v priestore bude prezentovať viacero typov čalúnených stoličiek v rozmedzí období od 50-tych rokov až po súčasnosť.Študenti aktualizovali textilný dizajn tkanín čalúnenia. Vytvorili návrhy,ktoré reagujú na dobový dizajn a tkaniny utkali na digitálnych žakárových krosnách. Sprievodné podujatia: 2.5.2017 (utorok) – komentovaná prehliadka výstavy. 25.5.2017 (štvrtok) – videoprezentácia o digitálnom žakárovom tkaní. Galéria 19 Lazaretská 19 Otvorené: utorok – nedeľa 14:00 – 19:00 RUDOLF SIKORA – NARCIS RUDOLF 17. 4. – 28. 5. 2017 Kurátorkou výstavy je Katarína Bajcurová. Galéria Artotéka Kapucínska 1 Otvorené: pondelok – piatok 8:00 – 19:00, streda 12:00 – 19:00 DANA GREGOROVÁ: VRSTVENIE 20. 4. – 31. 5. 2017 Výstava rovnomennej ústrednej témy umelkyne. Galéria F7 Františkánske námestie 7 Otvorené: utorok – sobota 15:00 – 19:00 WORKS ON PAPER 5. 5. – 3. 6. 2017 Ivan Keeble a jeho maľba. Galéria Francúzskeho inštitútu Kutscherfeldov palác, Sedlárska 7 Otvorené: pondelok – štvrtok 7:00 – 21:00, piatok 7:00 – 19:00 HĽADANIE IDENTITY 27. 4. – 22. 5. 2017 Spolok výtvarníkov Slovenska (SVS) organizuje v spolupráci so Cité internationale des Arts v Paríži kolektívne výstavy rezidentov, ktorí sa v ateliéri vystriedali počas niekoľkých posledných rokov. Francúzsky inštitút na Slovensku poskytol priestor na reinštaláciu jednej takejto výstavy diel od 33 umelcov, ktorí svoj tvorivý pobyt v parížskom ateliéri absolvovali v priebehu rokov 2011 – 2016. Galéria mesta Bratislavy (GMB) – Mirbachov palác Františkánske nám. 11 Otvorené: denne okrem pondelka 11:00 – 18:00 ROZPRÁVKY PRE ELISE 6. 4. – 25. 6. 2017 Tvorba ImraWeinera-Kráľa bola počas celého jeho umeleckého vývinu poznamenaná úsilím spojiť lásku k Francúzsku s láskou k rodnému Slovensku.Zomknúť dva nezlučiteľné a nespojiteľné svety – francúzsku kultúru a slovenskú tradíciu.Na výstave je zverejnených 122 ilustrácií a dva akvarelové portréty malej Elise. Vďaka Petrovi Chalupovi a jeho vydavateľstvu Petrus vyšli v roku 2016 a 2017 tri diely rozprávok a ilustrácií ImraWeinera-Kráľa,a to Príbehy kocúra Mineta,O nezbednom káčerovi a O odvážnom medveďovi. Sprievodné podujatia: 17. 5. 2017 (streda) o 14:00 – Tajomstvá umenia; komentovanú prehliadku z cyklu pre seniorov vedie kurátorka výstavy Dagmar Srnenská. 19. 5. 2017 (piatok) o 16:30, 20. 5. 2017 (sobota) o 15:00 – Rodinná GMB: Ilustrácie – animácie; maliar Imro Weiner-Kráľ kreslil rozprávky a spoza železnej opony ich posielal dcére do Francúzska. Na tvorivom workshope si z nich účastníci pripravia materiál, ktorý si v ateliéri rozhýbu pomocou stop motion animácie. (19. 5. - rodiny s deťmi od 4 do 6 r., 20. 5. - s deťmi od 7 do 11 r., potrebná je rezervácia: vzdelavanie@gmb.sk) 30. 5. 2017 (utorok) o 17:00 – Kurátorský výklad; komentovaná prehliadka Rozprávky pre Elise s kurátorkou výstavy Dagmar Srnenskou. 500 ROKOV REFORMÁCIE 27. 4. – 18. 6. 2017 Pri príležitosti päťstoročného jubilea od udalosti, kedy 31. októbra 1517 Martin Luther na bránu zámockého kostola vo Wittenbergu pribil 95 téz reformy vtedajšej Cirkvi, výstava sprostredkúva myšlienky reformácie aj vo výtvarnom umení za posledných 500 rokov. Pritom sa sústreďuje na zápa- doeurópsku tlačovú grafiku. Návštevník sa tu stretne s renesančnými drevorezmi Albrechta Dürera či s ilustráciami Gustáva Königa, ktorého dielo bolo v 19. storočí obľúbeným konfirmačným darčekom v rodinách v nemecky hovoriacich oblastiach a v strednej Európe. strana 43 5/2017 výstavy

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 20. 5. 2017 15:00 – Rodinná GMB: Ilustrácie – animácie Pre rodiny s deťmi (7 – 11 r.) 17:00 – Na obrazy! Prednáška s lektorom Vladislavom Malastom k výstave 500 ROKOV REFORMÁCIE o kalvinistických obrazoboreckých hnutiach a o vzťahu Martina Luthera k týmto aktivitám. GMB – Pálffyho palác Panská 19 Otvorené: denne okrem pondelka 11:00 – 18:00 PLÁN 4. 4. – 4. 6. 2017 Andreas Fogarasi je ustavične cestujúci a kritický pozorovateľ. Peši alebo autom prečesáva svoje okolie: verejný priestor, ktorý predstavuje oveľa viac ako mesto alebo bezprostrednú oblasť okolo priestorov na bývanie a prácu. Znamená priestor, utváraný budovami, čoraz riadenejším pohybom naprieč nimi, ktorý neponúka len aktivitu, ale aj sústavne sa množiace zákazy a informačné nosiče, všade a neustále sa dožadujúce pozornosti.Verejný priestor už dávno nie je prísľubom slobody. NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 20. 5. 2017 Samoobslužný sprievodca: Nestrať sa v GMB Po celý deň sa deti môžu prechádzať po vyznačenej trase umením druhej polovice 20. storočia na Slovensku s pripravenou tenkou knižočkou (samoobslužným sprievodcom) s pracovným listom. 18:00 – Masmediálne obrazy ženy Komentovaná prehliadka s kurátorkou Luciou Ramljakovou na jej víťaznej výstave zo súťaže mla- dých kurátorov Štipendium Radislava Matuštíka 2017. Galéria Medium Hviezdoslavovo nám. 18 Otvorené: utorok a štvrtok 12:00 – 19:00; streda, piatok, sobota a nedeľa 10:00 – 17:00, pondelok zatvorené ĽUBOMÍR PURDEŠ – VŠEJEDINOSŤ Od 1. 5. 2017 Dizertačná práca spojená s obhajobou. Galéria Nedbalka Nedbalova 17 Otvorené: denne okrem pondelka 13:00 – 19:00 ALBÍN BRUNOVSKÝ: ZÁHRADA SNOV 8. 3. – 25 . 6. 2017 Výstava predstavuje kolekciu umelcových grafík a obrazov (vyše 50 diel) z rôznych období jeho tvorby. Nemá ambíciu byť retrospektívou, rekapituláciou umelcovej celoživotnej tvorby.Vzhľadom na jej osobitosť, rozsah, zaužívané spôsoby umelecko-historickej interpretácie a prozaický dôvod, akým je mapovanie umelcovho diela, by to ani nebolo možné (ako vždy v takomto prípade). Kompletné spracovanie Brunovského tvorby na pôde výstavného projektu, t. j. zosumarizovanie a priblíženie umelcovho celoživotného výtvarného odkazu, nás ešte len čaká. Napriek tomu alebo práve preto, je akýkoľvek relevantný umelecko-historický pokus o jeho postihnutie vítaný. Galéria TYPO&ARS Roľnícka 349, Vajnory Otvorené: denne okrem pondelka 14:00 – 18:00 (alebo na požiadanie, 0903 477 074), vstup voľný VAJNORSKÝ VÝTVARNÝ SALÓN 4. 4. – 9. 7. 2017 Šieste stretnutie výtvarníkov v galérii TYPO&ARS vo forme salónu: Oto Bachorík (olejomaľba), Mária Bachoríková (keramika), Peter Cpin (ilustrácia, akryl),Viera Čepcová (šperk),Andrej Čepec (keramika), Peter Čepec (olejomaľba), Květa Fulierová (fotografia),Yvonna Hanáková (pastel), Igor Kaplan (kov), Martin Kellenberger (akryl, grafika), Dagmar Křížová (drôt), Ivo Kříž (fotografia), Michal Škrovina (maľba na skle). Galéria ÚĽUV Bratislava Obchodná 64 Otvorené: pondelok – piatok 12:00 – 18:00, vstup voľný KRUHY NA VODE 2016 31. 3. – 13. 6. 2017 Výstava prezentuje „úrodu“ deviateho ročníka rovnomennej súťaže ÚĽUV-u, ktorá čerpá z obnovenia záujmu o ľudovú tvorbu a tradície.Vystavené diela sú vynikajúcim príkladom, ako zhodnotiť tradičné remeslo v spojení so súčasným dizajnom. Fantázii sa nekládli medze, o čom svedčia zaujímavo riešené prútené ležadlá, kočíky pre bábiky, drevené misky v podobe odtlačku pečiva, odevná kolekcia v štýle haute couture a ďalšie predmety. Sprievodné podujatie: 3. 5. 2017 (streda) – Tradícia mieni, dizajn mení. Prednáška prof. Uhrína. Galéria Z Zichyho palác, Ventúrska 9 Otvorené: utorok – piatok 9:00 – 18:00, sobota 13:00 – 18:00 TEKUTÁ REALITA 7. 4. – 28. 5. 2017 Julián Filo,Veronika Rónaiová, Peter Rónai a ich tematické prelínanie v nadčasovom kontexte. Na začiatku bolo zakázané ovocie, fascinácia umením slobodného sveta v období teroru centrálneho riadenia kultúry, neskôr prišla perestrojka a zamatová revolúcia, otvorenie hraníc do vytúženého sveta a dnes máme súčasnú globalizáciu, všadeprítomnú reklamu a telenovelu za 15 minút slávy. Je to sonda do rozšírenej reality slovenskej varianty nedokončenej moderny a stále nezačatej postmoderny na Slovensku. Gandy Gallery Sienkiewiczova 4 Otvorené: utorok – piatok 14:00 – 18:30, sobota 11:00 – 16:00 strana 44 5/2017 výstavy

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

CZECHOSLOVAKIA / A CRITICAL READER 15. 3. – 12. 5. 2017 Bratislavská Gandy Gallery oslavuje 25. výročie svojho vzniku a pri tejto príležitosti pripravila skupinovú výstavu, ktorej kurátormi sú Nadine Gandy a Zbyněk Baladrán. „Na výstave predstavujeme umelcov kri- ticky nazerajúcich na svet, do ktorého sa narodili. Generačne zastupujú rôzne obdobia Československa. V každom z nich sú otlačené politické stratégie a praktiky, ako sa menili v čase a ako poznamenali ich životy. Preto sa ich projekcia minulosti líši, pre každého z nich je inou formou sklamania a nenaplnenia.“ Hrad Devín Muránska 10, Devín Otvorené: utorok - piatok 10:00 - 18:00 (posledný vstup o 17:30), sobota - nedeľa 10:00 - 19:00 (posledný vstup o 18:30). V pondelky je možný vstup len do areálu hradu, výstavné priestory sú zatvorené. DEVÍN V PRAVEKU 1. 4. – 31. 10. 2017 Vystavených je takmer 400 predmetov z archeologických nálezov.Autorka výstavy Mgr. Katarína Harmadyová, PhD. upozorňuje na význam Devína z hľadiska zastúpenia kultúr a obyvateľstva, ktoré tu od nepamäti žilo. Strategicky významná poloha Devína umožňovala osídlenie človekom už v praveku. Unikátnosť projektu vidíme nielen v popise dôb: neolit, eneolit, bronzová doba, staršia doba bronzová, stredná doba bronzová, mladšia doba bronzová, neskorá doba bronzová, staršia doba železná, ale najmä v možnosti porovnávať vyspelosť ľudí v jednotlivých historických obdobiach. HRAD DEVÍN V 13. – 20. STOROČÍ Od 6. 5. 2017 Nová expozícia s unikátnou prezentáciou zvyškov mora z obdobia treťohôr,ktoré sa tu zachovali v podobe morského piesku s príslušnou faunou a tiež pozorovateľnými vplyvmi pôsobenia morskej hladiny.Pre verej- nosť prvýkrát od objavenia jaskýň pod horným hradom sprístupnený aj posledný najmenší jaskynný priestor. NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 20. 5. 2017 (10:00 – 20:00, posledný vstup o 19:30) K. Gallery Ventúrska 8 Otvorené: pondelok – piatok 14:00 – 18:00 TY A JA 3. 5. – 26. 5. 2017 Ľuba Suchalová Harichová predstavuje ilustrácie a svoju najnovšiu tvorbu tapisérii a komorných obrazov vytvorených originálnou slovenskou technológiou Arttex.Výstava TY A JA mapuje lásku, jej podoby, zmeny a prekvapenia. Nevyhýba sa ani naliehavým spoločenským témam, akými sú vojna, diktátorstvo a dôsledky útlaku a ponižovania v spoločnosti. Krokus Galéria Námestie 1. mája 3 Otvorené: streda – sobota, 14:00 – 18:00 SVÄTOPLUK MIKYTA – TLAČ 25. 4. – 3. 6. 2017 Nová výstava v podobe premyslenej priestorovej inštalácie.Autor tu prezentuje širokú škálu prekresieb, retuší, pretlačí, fotogramov, inštalácie a objektov. Kľúčom k vystaveným dielam je pre- dovšetkým autorská kniha Zeitgeistlos.Vychádza z knihy Homo viator, ktorá zhrnula líniu Mikytovej tvorby postavenej na prekresbách historických reprodukcií. Počas procesu tlače tejto knihy Mikyta zhromaždil makulatúrne hárky a nechal ich znovu prejsť tlačiarskym strojom. Kunsthalle Bratislava Nám. SNP 12 Otvorené: pondelok 12:00 – 19:00, streda 13:00 – 20:00, štvrtok – nedeľa 12:00 – 19:00, utorok zatvorené; vstup na výstavy a programy je voľný OTO HUDEC – SÚOSTROVIE 21. 4. – 11. 6. 2017 Multimediálny výstavný projekt, ktorý skúma otázku migrácie občanov Kapverdských ostrovov do Európy a to z pohľadu sociálneho postavenia na oboch stranách oceánu a zároveň dokumentuje tradičnú kultúru a spôsob života v kontraste s industriálnou a urbánnou kultúrou Európy. Sprievodné podujatie: 31. 5. 2017 (streda ) o 18:00 (Kunsthalle KLUB) – Artist Stalk: Oto Hudec. Diskusno-prezentačný formát v koncepcii M. Stolárika stavia na umelcoch a ich autorských prezentá- ciách, formou ktorých predstavujú svoje aktuálne projekty. Zámerom formátu je priblížiť uvažovanie etablovaných či začínajúcich umelcov, ktorí odkrývajú koncepcie a procesy svojich jednotlivých diel. MOŽNOSŤ UCHOVÁVANIA 31. 3 – 25. 6. 2017 Výstava má za cieľ priblížiť možnosti a spôsoby uvažovania nad budúcnosťou nielen ľudstva vo svojej doterajšej podobe, ale najmä práce ako hlavnej ľudskej činnosti, ktorá sa po plnej automatizácii nezachová v podobe, v akej sme na ňu zvyknutí a ako ju poznáme. AKO DOMA. MODELOVÁ SITUÁCIA SLOVENSKÉHO SO- CHÁRSTVA 20. A 21. STOROČIA 31. 3. – 29. 10. 2017 Zámerom výstavy je koncentrovane predstaviť v jednom priestore výber diel monumentálnejších rozmerov, ktoré ostali pre svoju priestorovú náročnosť pomerne dlhé obdobie v depozitároch, mimo výstavných možností.V jednom priestore sa stretávajú diela od šesťdesiatych rokov s tými súčasnými, vytvorenými v nedávnom období autormi strednej a mladej generácie. PODUJATIA: 15. 5. 2017 (pondelok) o 17:00 – Experiment Umenie XIII (workshop pre dospelých); ďalšie vydanie workshopu pre dospelých sa bude venovať výstave Ako doma, bližšie sa pripomenie tvorba Michala Moravčíka a pokúsi sa vytvoriť vlastný UNIVERSAL. Prihlášky: lucia.kotvanova@kunsthallebratislava.sk. 24. 5. 2017 (streda ) o 18:00 (Kunsthalle KLUB) – Štafetová tlač – aktuálne podoby slovenskej grafiky. Uvedenie autorskej knihy. Participatívne zameraný projekt tvorby súčasnej slovenskej grafiky inicioval intermediálny umelec a grafik Peter Valiska-Timečko v spolupráci s teoretičkou umenia Ale- nou Vrbanovou.Autorská kniha – Štafetová tlač – vznikla z originálov diel 50 súčasných slovenských výtvarníkov v médiu voľnej grafiky v rozličných klasických i autorských technikách. NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 20. 5. 2017 13:00 – Detský kurátor. Rodinný program k výstaveAko doma. (Prihlášky: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk) 15:00 – Detský sprievodca. Deti sprevádzajú dospelých na výstaveAko doma. 16:00 – Kurátorský sprievod výstavou Možnosť uchovávania s Luciou Gavulovou a participujúcimi umelcami. 17:00 – Kurátorský sprievod výstavouAko doma. Modelová situácia slovenského sochárstva 20. a 21. storočia sVladimírou Büngerovou. 20:00 – Tanečná performance zoskupenia Human Art Space na výstave Ota Hudeca Súostrovie (Kunsthalle LAB) strana 45 5/2017 výstavy

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

Miestna knižnica Petržalka Kutlíkova 17 Otvorené: v čase výpožičných hodín PETRŽALKA V ROKOCH 1973 – 1989 I. 3. 2. – 31. 5. 2017 Zánik pôvodnej Petržalky,Výstavba sídliska, Objekty Petržalky,Výstavba mostov cez Dunaj, Život na hranici železnej opony, Sad Janka Kráľa,Výstavba rýchlodráhy, Osobnosti,Trávenie voľného času, Priemyselná zóna. Pobočka Turnianska 10 PETRŽALKA V ROKOCH 1973 – 1989 II. 16. 2. – 31. 5. 2017 Život na sídlisku, Sídlisko Zadunajec, Nákupné zóny, Zdravotníctvo, Školstvo, Kultúrny život. Spolko- vá činnosť, Športové aktivity,Voľný čas.Výstavu pripravila Miestna knižnica Petržalka v spolupráci s Katedrou etnológie a muzeológie FiF UK v Bratislave. Pobočka Prokofievova 5 Sprievodné podujatia: 4. 5. 2017 (štvrtok) o 17:00 – Rozprávanie o architektúre Petržalky Hosť: prof. Ing.Arch. Bohumil Kováč, PhD. / Pobočka Prokofievova 5. Prezentácie a prednášky o histórii Petržalky k výstave Taká bola Petržalka v rokoch 1973 – 1989 II. sú určené pre žiakov základných, stredných odborných škôl a gymnázií, spracované za účelom rozšírenia a doplnenia informácií alebo učiva súvisiacich vyučovacích hodín (termín a čas prednášok je možné vzájomne dohodnúť). Pobočky Dudova 2, Furdekova 1,Turnianska 10, Prokofievova 5,Vavilovova 24. Múzeum dopravy STM Šancová 1/a Otvorené: utorok – nedeľa 10:00 – 17:00, pondelok zatvorené DIZAJN V POHYBE 4. 5. – 3. 9. 2017 Prezentácia študentských prác, ktoré vznikli na dizajnérskych školách, kde sa vyučuje dizajn, alebo podobné odbory. Cieľom je predstaviť tento dynamicky sa rozvíjajúci sa odbor nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti. CESTUJTE S NAMI V ČASE – VOLKSWAGEN SLOVAKIA Do 30. 12. 2017 Výstava pri príležitosti 25. výročia Volkswagen Slovakia. Historická cesta modelovými radmi VW zachytáva postupný rozvoj Volkswagen Slovakia. FENOMÉN IGRÁČEK 9. 4. – 3. 9. 2017 Výstava pripravená v spolupráci s Technickým múzeom v Brne, spoločnosťou EFKO prezentuje históriu, súčasnosť, vývoj a výrobu legendárnej hračky. IGRÁČEK je postavička od českého výrobcu hračiek, ktorá deťom umožňuje vymýšľať si a prežívať príbehy plné fantázie. Hračka bola veľmi obľúbená už v bývalom Československu a dnes je opäť vyhľadávaná. NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 20. 5. 2017 (otvorené: 10:00 – 23:00, posledný vstup 22:30) Individuálna prehliadka stálych expozícií automobilovej a železničnej dopravy s výkladom o 15:00, 18:00 a 20:00. Osobnosť Noci múzeí: Ivan Mičík – konštruktér. NKP Šturec – komentovaný výklad k upútavke Lodné múzeum. Fenomén Igráček – výstava. Dizajn v Pohybe – výstava. 15:00 – 20:00 – Tvorivé zábavné dielne s hlinou (pre deti). 16:00 – 21:00 – Jazda motorákom. Reštauračný vozeň – klub Albatros – občerstvenie. Múzeum školstva a pedagogiky Hálova 16 (prístavba budovy SPŠE), Petržalka Otvorené: pondelok – utorok a štvrtok – piatok 9:00 – 15:00, streda 9:00 – 19:00, vstup je voľný MŠAP 00045 Do 31. 12. 2017 Výstava zameraná na ukážky tých najvzácnejších, najreprezentatívnejších a jedinečných predmetov zbierkového fondu z 15. – 20. storočia, dokumentujúce dejiny školstva a vzdelávania, sprístupnená pri príležitosti štyridsiateho piateho výročia jediného školského múzea na Slovensku. Školské tašky, šlabikáre či vysvedčenia sú predstavené vo vývojových radoch, poukazujúc na zmeny, ktorými školstvo prechádzalo. Divácky zaujímavá je i prezentácia triedy, zostavená z inventára a učebných pomôcok pochádzajúcich z troch období: do roku 1918, do roku 1948 a do roku 1968. VZDELÁVACIE PROGRAMY: Od griflíka po plniace pero (ZŠ) – program rozširujúci poznatky o písacích nástrojoch. Povolaním múzejník (SŠ a GYM) – čo všetko sa v múzeu deje a čo je potrebné, aby múzeum prinášalo vzdelanie a zábavu. Čo sa skrýva za prácou kurátora, dokumentátora, reštaurátora či múzejného pedagóga. Múzeum mesta Bratislavy – Stará radnica Primaciálne nám. 3 Otvorené: utorok – piatok 10:00 – 17:00, sobota - nedeľa 11:00 – 18:00 STOROČIE FEIGLEROVCOV 16. 5. – 20. 8. 2017 Územie Slovenska, v dobovom kontexte dlhého 19. storočia tvoriace súčasť Habsburskej monarchie, resp. Rakúsko-Uhorska, predstavuje teritóriom s mimoriadne pozoruhodnou architektonickou tvorbou a bohatou škálou kozmopolitne pôsobiacich architektov a staviteľov. Do tejto mozaiky patrí aj niekoľko generácií bratislavských architektov, staviteľov a stavebných podnikateľov Feiglerovcov. Preto voľba predstaviť architektúru 19. storočia i jej výnimočných tvorcov prostredníctvom príbehu tejto rodiny a ich architektonickej i stavebnej činnosti na širšom teritóriu medzi Bratislavou a Ostrihomom nie je náhodná, ale premyslene a dôsledne hľadajúca spoločné kultúrno-historické a architektonicko-umelecké korene i spoločenské kontexty. strana 46 5/2017 výstavy

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

VZDELÁVANIE V MÚZEU Vzdelávacie programy pre školy (len prihlásené skupiny na: +421 917 61 77 80, beata.husova@ bratislava.sk, martina.pavlikanova@bratislava.sk): Mária Terézia a my, Múzeum dejín mesta, Stará radnica Remeslo má zlaté dno, Múzeum dejín mesta, Stará radnica Na návšteve u Apponyiho, Múzeum historických interiérov,Apponyiho palác Mesto ako na dlani, Múzeum zbraní, Michalská veža Arthur Fleischmann/ Po stopách bratislavského rodáka, MúzeumArthura Fleischmanna Stopy vicusu v Gerulate,Antická Gerulata v Rusovciach Deti, nakuknite do múzea, Múzeum dejín mesta, Stará radnica Prednášky: 6. cyklus egyptologických prednášok – Výpravy do starovekého Egypta 5. 5. 2017 (piatok) o 17:30 – Sláva Egypta. Lektorka: Mgr.Veronika Dubcová, MMB, Faustova sieň (vchod cezApponyiho palác) 19. 5. 2017 (piatok) o 17:30 – Pod rímskym orlom. Lektorka: Mgr. Miroslava Šurinová, Faustova sieň 1000 rokov architektúry – cyklus vzdelávania v uliciach Bratislavy 23. 5. 2017 (utorok) o 15:00 – Hradby Program venovaný všetkým milovníkom architektúry a priateľom mesta Bratislavy, sprevádza ním odbor- níčka na dejiny architektúry PhDr. Zuzana Zvarová. Súčasťou je súťaž o najkrajšie fotografie z potuliek. Stretnutie účastníkov pri pokladni múzea v Starej radnici NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 20. 5. 2017 (11:00 – 23:30, posledný vstup 23:00) 16:00 – Ján Batka (1845 – 1917) Prednáška Mgr. Z. Francovej pri príležitosti 100. výročia od narodenia osobnosti / Faustova sieň, Stará radnica 18:00 – Zločin a trest v starej Bratislave. Prednáška PhDr.V. Segeša, PhD. / Faustova sieň, po skončení prednášky prehliadka výstavy Barbarstvo mučenia/ Suterén Múzea dejín mesta 19:30 – Mária Terézia a my. Interaktívny vzdelávací program pre rodiny s deťmi / Detský ateliér Múzeum má budúcnosť Maximálny počet osôb na prednášky a detský program – 60. Podmienka – vstupenky na Noc múzeí a špeciálne poradové číslo MMB, ktoré si možno vyzdvihnúť na nádvorí Starej radnice 1 hod pred akciou. 22:00 – Beethovenov bozk. Spomienkový koncert na Jána Batku pod taktovkou Silvestra Lavríka / Nádvorie Starej radnice (v prípade dažďa vo Faustovej sieni) Ochutnávka vín v spolupráci s Národným salónom vín Slovenskej republiky / Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác. Do Noci galérií a múzeí sú v rámci MMB aj zapojené: Múzeum historických interiérov,Apponyiho palác, Múzeum hodín, dom U dobrého pastiera, Múzeum zbraní, Michalská veža, Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka, Michalská ul. 26, MúzeumArthura Fleischmanna, Biela 6, Múzeum Johanna Nepomuka Hummela, Klobučnícka 2. Antická Gerulata Rusovce, Gerulatská 7 (10:00 – 20:00, posledný vstup 19:30) Primaciálny palác Primaciálne námestie Otvorené: denne 10:00 – 17:00 ANGLICKÉ TAPISÉRIE Tapisérie utkali v 30. rokoch 17. storočia v kráľovskej tkáčskej dielni v Mortlaku pri Londýne, ktorú viedol Holanďan Phillip de Maecht. Návrhy sú dielom Franza Cleyna a odzrkadľuje sa v nich vplyv flámskeho a sčasti talianskeho maliarstva obdobia manierizmu.V reprezentačných miestnostiach Primaciálneho paláca je okrem anglických gobelínov inštalovaných aj niekoľko menších obrazových expozícií z majetku Galérie mesta Bratislavy – súbor holandského a flámskeho žánrového maliarstva 17. storočia a expozícia talianskeho maliarstva 16. a 17. storočia. Slávica Laurinská 19 Otvorené: pondelok – piatok 11:00 – 20:00, sobota 11:00 – 17:00 JAKUB KĽÚČIK 28. 2. – 31. 5. 2017 Mgr. art. Jakub Kľúčik študoval strednú školu úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave v ro- koch 2001 – 2005. Pokračoval v štúdiu výtvarného umenia na Vysokej škole výtvarných umení v Brati- slave pod vedením profesora Dušana Kállaya na katedre grafiky a iných médií. „Keď začnem maľovať obraz, na začiatku je to vždy intímna skúsenosť. Ďalej môžu nastúpiť všetky možné pocity. Môže to byť pocit zápasu, môže to byť aj pocit mieru a vyrovnania, môže tam byť vznešenosť aj smiešnosť alebo krása podivnosti a všetky tieto pocity sa miešajú tak, ako sa farby na plátne miešajú a dopĺňajú.“ Slovenská národná galéria Esterházyho palác, Nám. Ľ. Štúra 4 Otvorené: denne okrem pondelka 10:00 – 18:00, štvrtok 12:00 – 20:00; vstup voľný NESTEX Nestála expozícia historických zbierok SNG z obdobia gotiky a baroka ponúka netradičný pohľad na najvýznamnejšie artefakty 15. až 18. storočia. Je rozdelená do šiestich sekcií, z ktorých každá pozoruje maliarske a sochárske diela z inej perspektívy. Posolstvom expozície nie je vysvetľovanie ikonografie, hoci ide prevažne o nábožensky motivované diela, ale problematika funkcie, umeleckého zámeru a experimentu. Kurátori: D. Buran, K. Chmelinová INTERVENCIA JÁNA ZELINKU V NESTEXE 2. 11. 2016 – 21. 5. 2017 Intervencia nadväzuje na tradíciu predstavovania laureátov Ceny Oskára Čepana v SNG.Výzvou na autorskú výstavu sa nestal prázdny výstavný priestor, ale nestála expozícia starého umenia, ktorej ambíciou je signálne predstavovať i súčasné umenie v konfrontácii s historickými koreňmi dejín slovenského výtvarného umenia. Spojenie starého umenia so Zelinkovými prácami prinieslo vzájomne obohacujúci dialóg, ale i konflikt a napätie. strana 47 5/2017 výstavy

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

ADAMČIAK, ZAČNI! 24. 3. – 4. 6. 2017 Retrospektívna výstava intermediálnej tvorby Milana Adamčiaka (1946 – 2017) Samostatná výstava neo-avantgardného umelca, ktorého náhle úmrtie zasiahlo slovenskú kultúrnu scénu začiatkom tohto roka, predstaví v hlavných črtách jeho tvorbu od polovice 60. rokov po súčasnosť.Adamčiak ako muzikológ zhodnotil inšpirácie novou hudbou a podnety čerpal nielen od Johna Cagea, ktorý bol pre neho kľúčovou postavou, ale pracoval vo vnútri širokej delty me- dzinárodných nových tendencií a osobností povojnovej avantgardy. Svoj autentický intermediálny program postavil na prieniku vedy, hudby, poézie a vizuálneho umenia. Sprievodné podujatia: 4. 5. 2017 (štvrtok) o 18:00 – Koncert: Hudba dneška v SNG 22 – Adamčiak, do školy! (FluxUs 2) Program: Milan Adamčiak, Dick Higgins,Yoko Ono. Účinkujú: CZŠ Narnia (žiacky ansámbel), EIAPUF (experimentálny ansámbel ZUŠ Exnárova), studEND.doc (študentský ansámbel katedry hudobnej výchovy PdF UK), Superar Slovakia (detský spevácky zbor).Adamčiakova tvorba v oblasti nekonvenčných partitúr ostávala na Slovensku dlhé roky mimo oficiálneho hudobného života, teraz sa jej môžu návštevníci konečne dotknúť. 11. 5. 2017 (štvrtok) o 18:00 – Okrúhly stôl: Milan Adamčiak & intermédiá a koncept Diskutujú výtvarný umelec Rudolf Sikora; teoretik umenia a kurátor Daniel Grúň (VŠVU v Bratisla- ve); multimediálny autor, estetik a muzikológ Jozef Cseres (FF UK v Bratislave;AU v Banskej Bystrici; Masarykova univerzita v Brne) a spolukurátor výstavy Michal Murin. 14. 5. 2017 (nedeľa) o 15:00 – Siesta v galérii; nedeľný výklad objasní prieniky hudby, výtvarného umenia a poézie v diele Milana Adamčiaka. 25. 5. 2017 o 18:00 – Okrúhly stôl: Milan Adamčiak & nová, súčasná, experimentálna hudba. Diskutujú hudobný skladateľ a hudobník Jaroslav Šťastný (JAMU v Brne); hudobný skladateľ Vladi- mír Bokes; hudobný skladateľ, špecialista v oblasti elektroakustickej a počítačovej hudby Juraj Ďuriš (Experimentálne štúdio SRO); estetik, semiotik, hudobník a skladateľ nekonvenčnej hudby Július Fujak (FF UKF v Nitre) a kurátori výstavy Lucia Gregorová Stach & Michal Murin. NECH ŠIJE! MÓDA NA SLOVENSKU 1945 – 1989 7. 4. – 20. 8. 2017 Výstava mapuje slovenskú módu v období rokov 1945 – 1989. Fungovanie módneho „stroja“ v pod- mienkach reálneho socializmu prebiehalo pod nástojčivým diktátom totalitnej ideológie – výstava tak sleduje prísne strážené cesty a zákruty, ktorými sa tichý diktát módy napĺňal v odevnej tvorbe a aj v jej propagácii, prezentácii a konzumácii. Má ambíciu prekračovať plytké brehy spomienkového optimizmu a zároveň búrať isté stereotypy. Predstavuje domácu odevnú produkciu – od družstevne organizovaných podnikov zameraných na individualizovanú, zákazkovú módu, cez masívny segment konfekčnej výroby až po ateliérovú tvorbu odevných dizajnérov hlásiacich sa o slovo od začiatku 80. rokov 20. storočia. NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 20. 5. 2017 (10:00 – 00, posledný vstup o 23:00) 15:00 – 16:30 Detská aukcia umenia / Berlinka 16:00 – 22:00 Zvuková performance Grafofón: Pocta Milanovi Adamčiakovi Autorský projekt umeleckej dvojice Z. Sabová a B.Vitázek v interakcii s návštevníkmi galérie / átrium 17:00 – 00 Performancia X-Event 2.6 (podľa protokolov Le goût) / všetky poschodia Esterházyho paláca, otvorenie na 1. poschodí, info a registrácia: barbora.tribulova@sng.sk 18:00 – 19:00 Kurátorské fokusy:Adamčiak začni! / 3. poschodie 18:00 – 20:00 Módna aplikácia, workshop pre dospelých k výstave Nech šije! / 2. poschodie 20:00 – 21:00 Mŕtve zvery, živý rozhovor / 1. poschodie Diskusia kurátora D. Burana so sochárom Jánom Zelinkom 21:00 – 22:00 Jednohubky na výstave Nech šije! / 2. poschodie 22:00 – 23:00 Jednohubky na výstave Adamčiak začni! / 3. poschodie Princíp jeden lektor, jedno dielo, jeden príbeh pri vybraných dielach na výstavách 22:00 – 23:00 Nočné kino: Muž, ktorý zachránil Louvre / Berlinka 23:00 – 00 Bodka / Berlinka Hudobné finále – DJ set MtotheG Slovenská výtvarná únia – Galéria Umelka Dostojevského rad 2 Otvorené: denne okrem pondelka 12:00 – 18:00 DENISA F. OLEXA BOGDALÍKOVÁ 18. 4. – 7. 5. 2017 Socha a maľba. Súčasťou expozície budú sprievodné literárne texty z kolekcie „Himajlon“. ART.SIEBEN 18. 4. – 7. 5. 2017 Výstava prezentuje skupinu siedmich umelcov z okolia Mníchova: Petra Dubinu a Ingrid Wieser-Kil (maľba), Georga Juranitsa a Heidi Schmidinger (fotografia),Veru Schüller (keramika), Susanne Weyand (umelecké plastiky) a Franza-Ferdinanda Wörleho (železné sochy) / Kamenná sála. Slovenské národné múzeum (SNM) Sídelná budova, Vajanského nábrežie 2 Otvorené: denne okrem pondelka 9:00 – 17:00 (posledný vstup o 16:30) CIVILIZOVANÉ BÝVANIE PRE KAŽDÉHO 5. 10. 2016 – 30. 7. 2017 Jan Vaněk (1891 – 1962) - príbeh a dielo umelca a realizátora, ktorý svojou tvorbou významne ovplyv- nil medzivojnovú avantgardu v koncepcii interiérovej tvorby a nábytkového dizajnu. SÚČASNÝ JAPONSKÝ DIZAJN /100 Do 28. 5. 2017 Výstava organizovaná v spolupráci s Veľvyslanectvom Japonska v SR. Podujatie: 30.5.2017 (utorok) o 16:00 – Budaj,M.:Poklad z Mojmíroviec;prezentácia nového titulu edície SNM Museion. NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 20. 5. 2017 15:00 – 20:00 Reťazové sprevádzanie vo výstave Civilizované bývanie pre každého. Jan Vaněk 17:00 – 20:00 Písmo ako umenie / workshop kaligrafie (k výstave Súčasný japonský dizajn) strana 48 5/2017 výstavy

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

SNM – Archeologické múzeum Kamperova kúria, Žižkova 12 (vstup zo Žižkovej 16) Otvorené: denne okrem pondelka 10:00 – 17:00 (posledný vstup o 16:30), 1. 5. – 19. 5. 2017 bude múzeum pre verejnosť zatvorené. BRATRÍCI NA SLOVENKU – ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY 20. 5. – 30. 12. 2017 Výstava k 10. výročiu narodenia B. Pollu. STĹP MARCA AURELIA A SLOVENSKO Výstava predstavuje tri odliatky – scény zo stĺpu Marca Aurelia sňaté koncom 19. storočia. NOVÉ PRÍRASTKY V ZBIER- KACH ARCHEOLOGICKÉHO MÚZEA SNM Aktualizované prírastky Archeologického múzea z rôznych období. LATERARIUS – DEJINY TEHLIARSTVA NA SLOVENSKU Vývoj stavebnej keramiky a jej výroby na Slovensku od jej počiatkov v dobe rímskej až po 20. storočie. KABINETNÁ ZBIERKA EVANJELICKÉHO LÝCEA V BRATISLAVE Obsahuje vyše 1000 egyptských, antických, pravekých, stredovekých a novovekých artefaktov. SNM – Historické múzeum Bratislavský hrad Otvorené: denne okrem pondelka 10:00 – 18:00 (posledný vstup o 17:00) KELTI Z BRATISLAVY Do 1. 10. 2017 Výstava ponúka pôsobivý pohľad do minulosti, do čias, keď na území mesta žili Kelti. Ide o prvé po mene známe etnikum u nás. Okrem početných nálezov (napr. pokladov mincí) a zaujímavého poňa- tia výstavy majú návštevníci možnosť vidieť v podzemnom priestore pod nádvorím Bratislavského hradu časť zvyškov antických architektúr z 1. storočia pred Kr. Súčasťou výstavy je línia pre deti s interaktívnymi úlohami. DEJINY SLOVENSKA – OD PRAVEKU PO VEĽKÚ MORAVU Expozícia je prvá – archeologická časť plánovanej veľkej výstavy s názvom Dejiny Slovenska. Predstavuje dejiny, historické medzníky a udalosti spoločnosti, ako aj každodenný život ľudí obývajúcich územie dnešného Slovenska. Prevedie návštevníkov od počiatkov prítomnosti človeka na slovenskom území (paleolit) až po zánik Veľkej Moravy na prelome 9. a 10. storočia a zrod stredovekej spoločnosti. Z CECHOVEJ TRUHLICE 14. 7. 2016 – 30. 6. 2017 Výstava predstavuje tie najkrajšie cechové pamiatky na Slovensku. Cechové truhlice, poháre, pokále, pečatidlá, cechové artikuly predmety, ktoré patrili cechom a používali sa pri cechových zasadnutiach. SNM – Hudobné múzeum Brämerova kúria, Žižkova 18 Otvorené: utorok – piatok a každá 1. nedeľa v mesiaci 10:00 – 17:00 (posledný vstup o 16:30) DOBROSLAV OREL – ČESKOSLOVENSKÝ MUZIKOLÓG Do 9. 6. 2017 Výstava o zakladateľovi slovenskej hudobnej vedy, českom muzikológovi, pedagógovi, dirigentovi, konzervátorovi a kňazovi, ktorý v roku 1919 prišiel na Slovensko, aby pomohol budovať univerzitné školstvo. NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 20. 5. 2017 17:00 Dobroslav Orel v Bratislave (prednáška) SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku Istrijská 68, Devínska Nová Ves Otvorené: utorok – piatok: 11:00 – 17:00, sobota a nedeľa 12:00 – 17:00, (posledný vstup do expozícií: 16:30), vstup voľný ROZPRÁVKOVÉ MÚZEUM 13. 2. – 7. 5. 2017 Výstava bábok realizovaná v spolupráci so SNM – Múzeom bábkarských kultúr a hračiek. DEJINY A KULTÚRA CHORVÁTOV V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI Expozícia odráža niekdajší život v Devínskej Novej Vsi a mapuje život v obci najmä v 19. a 20. storočí v rôznych blokoch, ako sú história, odievanie, duchovný život a cirkev, regrúti, práca a remeslá. NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 20. 5. 2017 16:00 – Hodina chorvátskeho jazyka – chorvátčina pre dovolenkárov, 20:00 – Nočná prehliadka múzea, Celý deň: burza kníh z Chorvátskej knižnice, premietanie fotografií z uskutočnených akcií múzea, kvíz o expozícii múzea pre každého návštevníka SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku Brämerova kúria, Žižkova ul. 18 Otvorené: utorok – nedeľa 10:00 – 17:00 VYMENENÉ DOMOVY Od 30. 11. 2016 Nemci, Maďari, Slováci v kontexte mocensko-politických migrácií po druhej svetovej vojne. strana 49 5/2017 výstavy

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov Žižkova 12 (vstup – Žižkova 16) Otvorené: denne okrem pondelka 10:00 – 17:00 (posledný vstup o 16:30) PREMENY ZUCKERMANDLA Výstava o časti bratislavského Podhradia. Osada Zuckermandl bola pôvodne samostatná obec, známa ako štvrť rybárov, lodníkov, lodných tesárov aj mlynárov, ktorá mala vlastné zastupiteľstvo, políciu i školu. Jej nezávislosť skončila v roku 1851 pričlenením obce k mestu Bratislava. SNM – Múzeum židovskej kultúry Zsigrayova kúria, Židovská 17 Otvorené: denne okrem soboty 11:00 – 17:00 POZDRAVY Z IZRAELA 3 - KARIKATÚRA V DIELE RANA KARPA – PRINCEA Do 20. 5. 2017 Projekt vo svojej tretej časti predstavuje mladého izraelského umelca. SNM – Prírodovedné múzeum Vajanského nábr. 2 Otvorené: denne okrem pondelka 9:00 – 17:00 (posledný vstup o 16:30) GIGANTY ĽADOVEJ DOBY 17. 2. – 18. 6. 2017 Výstava predstavuje najznámejšie gigantické živočíchy z rôznych častí Zeme, ktoré žili pred desiat- kami až stovkami tisíc rokov, keď sa na našej planéte periodicky striedali výrazne chladné a suché obdobia (ľadové doby, t.j. glaciály) s teplými, vlhšími obdobiami (medziľadové doby, t.j. interglaciály). Prostredníctvom osemnástich modelov zvierat v skutočnej veľkosti výstava prezentuje ich skutočný vzhľad, ohromujúcu veľkosť, ale i spôsob života.Vystavené modely živočíchov boli vytvorené v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami. NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 20. 5. 2017 16:00 – Giganty ľadovej doby na Slovensku, prednáška RNDr.A. Ďurišovej, 17:00 – Padajú z oblohy, prednáška Prof. RNDr.V. Porubčana, DrSc., 18:00 – Katastrofálna fyzika katastrofických filmov, prednáška M. Smolíka, 19:00 – Everest očami geológa, prednáška RNDr. J. Madarása, PhD., 20:00 – Antarktída – miesta spojené s heroickou érou, prednáška Dr. B. Uličného. Staromestská knižnica Centrálna knižnica Blumentálska10/a Otvorené v čase výpožičných hodín (zatvorené od 1. 5. – 8. 5. 2017) FOTOHUMOR 2. 5. – 30. 5. 2017 Výstava prác humoristu Jána Schenka. Z POZOSTALOSTI SIBYLLY GREINEROVEJ 2. 5. – 20. 6. 2017 Výstava obrazov. Pobočka Panenská 1 Staromestské centrum kultúry a vzdelávania (SCKaV) Školská 14 Otvorené: pondelok – piatok 9:00 – 20:00 VLADIMÍR BALKO: ZNÁMI A UKRYTÍ 7. 4. – 5. 5. 2017 Výstava obrazov. Vlado Balko zobrazuje predovšetkým človeka a jeho osudy. Používa pritom výtvarné postupy klasického umenia, moderny a postmoderny.Výstava, ktorú máte možnosť si pozrieť, je o veciach známych aj ukrytých... JEDNODUCHO ŤAŽKÁ LÍNIA 9. 5. – 9. 6. 2017 Výstava žiakov umeleckej školy pod vedením Mgr. Zuzany Schmuckerovej. SCKaV – Zichyho palác Ventúrska 9 GORDANA GLASS – NEW SPIRIT 11. 4. – 14. 5. 2017 Gordana Turuk a jej sklenené obrazy, umelecké objekty, nábytok a doplnky. Staromestská galéria Zichy (vchod z ulice), otvorené: streda - nedeľa 13:00 - 18:00 TO NAJLEPŠIE 23. 5. – 18. 6. 2017 Diela akademického maliara Stanislava Harangozó. Vernisáž výstavy: 23. 5. 2017 o 18:00. Staromestská galéria Zichy (vchod z ulice), otvorené: streda – nedeľa 13:00 – 18:00 Sprievodné podujatia: 10. 5. 2017 (streda) o 13:30 – KRÁSA V SÚČASNOM UMENÍ; prednáška, PhDr. Ľuboslav Moza. 24. 5. 2017 (pondelok) o 13:30 – ROZHOVORY S AUTOROM; Stanislav Harangozó. 26. 5. 2017 (streda) o 13:30 – CHVÍĽKA POÉZIE S MILOU HAUGHOVOU; recituje Ľuboslav Moza. Stredisko kultúry Bratislava – Nové mesto Vajnorská 21 Otvorené: pondelok – piatok 14:00 – 18:00, v sobotu a nedeľu v rámci podujatí VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2016 10. 5. – 28. 5. 2017 54. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby. VÝSTAVA PRÁC ŽIAKOV ZUŠ HÁLKOVA 30. 5. – 11. 6. 2017 Vernisáž výstavy: 30. 5. 2017 o 17:00. strana 50 5/2017 výstavy

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

in.ba nezodpovedá za zmeny v programe. Zmena programov je vyhradená! V čísle uvádzame informácie, ktoré mala redakcia k dispozícii v čase redakčnej uzávierky. Ďalšie informácie o aktuálnych podujatiach v Bratislave nájdete na: www.bratislava.sk/kalendar, www.inba.sk a na facebookovej stránke: https://www.facebook.com/in.ba.magazin/ Stredoeurópsky dom fotografie Prepoštská 4 Otvorené: utorok až nedeľa 13:00 – 18:00 IVAN KARÁSEK /SK/ 19. 4. – 21. 5. 2017 Cesty – 24 zastavení. ZO SÚČASNEJ MEXICKEJ FOTOGRAFIE 19. 4. – 21. 5. 2017 Autori: Lilili Guerrero, Pedro Meyer, Ivonne Hop. Kurátor:Václav Macek 2. poschodie MARTINA ŠIMKOVIČOVÁ /SK/ 24. 5. - 4. 6. 2017 Slovenská fotografia. INÉ SVETY 19. 4. – 21. 5. 2017 Fotografie mladých autorov z bývalej Juhoslávie.Autori: Lana Bregar | Jaka Bulc | Dejan Clement | Mia Ćuk | Vedad Divović | Ibro Hasanović | Sanja Knežević Jovanović | Andrea Palašti | Tina Umer. Toto! je galéria Moskovská 29 Otvorené: utorok, streda 15:00 – 19:00, štvrtok 9:00 – 12:30, 13:30 – 16:00 TOTO! JE KABINET ILUSTRÁCIE I. 11. 3. – 17. 5. 2017 Kabinet ilustrácie – to sú štyri prierezové výstavy diel slovenskej knižnej ilustrácie 20. a 21. storočia, to je prehľad majstrovstva kľúčových autorov, ich umelecké posuny: rovnako v štylizácii, technike, či výraze.V priestore galérie sa spájajú silné ročníky a silné individuality, a tak jej návštevník môže vidieť, ako vidia svet príbehov Jozef Cesnak, Božena Plocháňová,Teodor Schnitzer, Ľubomír Kellenber- ger alebo Ján Lebiš, František Šesták,Vladimír Machaj, Naďa Rappensbergerová, Dušan Kállay, Peter Kľúčik, Kamila Štanclová, Jana Kiselová-Siteková,Viera Gergeľová,Viera Bombová, ale aj Miroslav Cipár, Miloš Kopták, Katarína Slaninková a mnohí ďalší. tranzit/sk Beskydská 12 Otvorené: streda – sobota 14:00 – 19:00 SKRYTÁ HRA PRÁVA 11. 3. – 13. 5. 2017 Výstava Skrytá hra práva sa zameriava na problematiku zákona, konkrétne na jeho „latentnú moc“. Snaží sa hľadať a predostrieť nové nazeranie na právo prostredníctvom postrehov súčasných umelcov. Jej zámerom je poukázať na jednu z najdôležitejších vlastností práva a všetkých právnych systémov, teda na skutočnosť, že ide o skryté, maskované systémy moci a ovládania. Univerzitná knižnica v Bratislave Výstavná sála, Michalská 1 Otvorené: pondelok – piatok 14:00 – 18:00 TAJOMSTVÁ ZEME 4. 5. – 2. 6. 2017 V sochárskych objektoch Zuzana Graus Rudavská spája jemnosť, krehkosť, priehľadnosť krištáľov s mramorom alebo kovom. Menšie alebo väčšie objekty hniezd vypletá z medených drôtov a vplieta do nich drahé kamene. Inšpiruje ju príroda, jej štruktúry, tvary, svetlo a jeho odrazy. Sú to najmä drahé kovy, polodrahokamy, perly alebo krištáľ, z ktorých vytvára subtílne ale i geometricky robustnejšie šperky. Na ručne robený papier maľuje kresby štruktúr. Jeho prirodzená zrnitosť a vláknitosť znásobuje naturálne vyznenie týchto papierových obrazov. Zichyho palác Ventúrska 9 Otvorené: pondelok – piatok 9:00 – 18:00, sobota 13:00 – 18:00 SLOVANSKÉ BOHYNE A INÉ TAJOMSTVÁ 9. 5. – 31. 5. 2017 Móda v obrazoch, obrazy v odevoch, Darina Berková a Jenny Jeshko. Vernisáž výstavy: 9. 5. 2017 o 18:00. Sprievodné podujatie: 19. 5. 2017 (piatok) o 18:00 – Módna prehliadka Jenny Jeshko. OD PRAVEKU K EGYPTU 25. 5. – 26. 6. 2017 Výstava prác žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy, Balkánska 87, Bratislava pod vedením Mgr. M. Jakubcovej a Mgr.Art. B. Repkovej. White & Weiss Contemporary Art Gallery Grösslingová 50 Otvorené: utorok – piatok 13:00 – 18:00 IGOR KALNÝ: 30 + 30 26. 4. – 12. 5. 2017 Výstava predstaví tvorbu Igora Kalného (1957-1987), výrazného autora neoficiálnej výtvarnej scény 80. rokov minulého storočia. Napriek krátkemu obdobiu jedného desaťročia, ktoré aktívne a naplno venoval tvorbe, zanechal počtom a významom dôležité dedičstvo a živý odkaz, aktuálny aj pre dnešného diváka. Názov výstavy 30 + 30 symbolicky odkazuje na 30 rokov života autora a 30 rokov, ktoré v tomto roku uplynú od jeho predčasného odchodu. strana 51 5/2017 výstavy

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

Aegon aréna NTC, Príkopova 6, 02/4920 9890, www.ntc.sk ARCHA Gallery, Továrenská 10, 0908 702 332, www.archacentre.org Art klub, Kafe Scherz, Palisády 27, 0918 724 379, www.kafe.scherz.sk A4 – Nultý priestor, Karpatská 2, 0915 794 942, www.a4.sk Ap-gallery o. z., Koreničová 11, 0915 377 663, www. ap-gallery.webnode.sk Artem Gallery, Cesta na Červený most 10, 02/ 5478 9416, www.artem.sk Artgallery Devín, Brigádnická 27, Devín, 02/6030 0277, www.artgallery-devin.sk Ateliér Babylon, Nám. SNP 14/Kolárska 3, 02/2090 1800, www.babylonatelier.sk Atelier XIII, Panská 13, 0903 260 211, www.atelierxiii.com Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti, Panská 41, 02/5443 5366, www.bibiana.sk Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 02/5910 3173, www.bkis.sk Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36, 02/5263 4796, www.babkovedivadlo.sk Bulharský kultúrny inštitút, Jesenského 7, 02/5441 0140, www.bulkis.sk CC Centrum, Jiráskova 3, Petržalka, 02/6382 4390, www.kzp.sk CT Gallery, Panská 17, 0905 334 445, www.ctgallery.sk CompanyArt, Palisády 33, 02/3241 0011, www.companyart.eu České centrum v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 8, 02/5441 8215, www.czc.sk Danubiana Meulensteen Art Museum, Čunovo, Vodné dielo, 02/6252 8501, www.danubiana.sk design factory, Bottova 2, 02/5020 1716, www.designfactory.sk Detské múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, (vchod z Múzejnej ulice), 02/2046 9160, www.detskemuzeum.sk Divadlo Alkana, Batkova 2, Dúbravka, 02/6453 1359, www.alkana.sk Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Petržalka, 02/6720 2553, www.divadloarena.sk Divadlo Astorka Korzo ´90, Nám. SNP 33, 02/5443 2093, www.astorka.sk Divadlo bez domova, Štefánikova 25, www.divadlobezdomova.sk Divadlo GUnaGU, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Františkánske nám. 7, 02/5443 3335, www.gunagu.sk Divadlo Ívery, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14, 02/5249 6822, www. divadloivery.sk Divadlo Lab, Svoradova 4, 0949 861 111, ww.divadlolab.sk Divadlo Ludus, Tower 115, Pribinova 25, 02/5463 0765, www.ludusdivadlo.sk Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad 7, 02/2042 0010,20,11 , www.malascena.sk Divadlo na zastávke, Karloveské centrum kultúry, Molecova 2, Karlova Ves, 0903 353 539, www.nazastavke.sk Divadlo Nová scéna, Živnostenská 1, scéna – Kollárovo nám., 02/2048 8555, www.nova-scena.sk Divadlo pod kostolom, Tomášikova 8, 0903 967097, www.divadlopodkostolom.sk Divadlo Tandem, V-klub, Námestie SNP 12, 0908 715 204, www.divadlotandem.sk A A B C Č D Divadlo Ticho a spol., Školská 14, 0908 111 065, www.tichoaspol.sk Divadlo Tower Stage, Pribinova 25, 0917 536 452, www.towerstage.sk Dizajn štúdio ÚĽUV, Dobrovičova 13, 0908 795 068, www.uluv.sk Dom detí, Škultétyho 5, 02/52923668 (kontakt na prevádzku BBD, Dunajská 36) Dom kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, 02/6920 3030, www.dkdubravka.sk Dom kultúry Kramáre, Stromová 18, 02/5477 1148, www.skvajnorska.sk Dom kultúry Lúky, Vígľašská 1, Petržalka, 02/6383 5404, www.kzp.sk Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, 02/4333 0523, www.cultus.sk Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3, Petržalka, 02/6829 9217, www.kzp.sk Dom Quo Vadis, Hurbanovo námestie 1, www.domquovadis.sk DOT. Contemporary Art Gallery, Lazaretská 13, www.dotgallery.sk elledanse – divadlo a tanečná škola, Átrium, Rezedová 5, 0907 835 877, www.elledanse.sk Equiteatro, Pisztoryho palác (ľavé krídlo), Štefánikova 25, 0904 662 043, www.equiteatro.sk Francúzsky inštitút na Slovensku, Sedlárska 7, 02/5934 7777, www.ifb.ambafrance-sk.org Fuga – priestor pre chýbajúcu kultúru, Nám. SNP 24, www.fuga.forumabsurdum.sk Galéria 19, Lazaretská 19, 0903 256 675, www.galeria19.sk Galéria Andrej Smolák, Ružová dolina 6, 0905 799 544, www.galeriaas.sk Galéria Artotéka VŠVU, MKB, Kapucínska 1, 02/5463 0427, www.vsvu.sk/vystavy/galeria-artoteka Galéria Cypriána Majerníka, Zichyho palác, Ventúrska 9, 02/5920 1605, www.artdispecing.sk Galéria Čin Čin, Podjavorinskej 4a, 0905 206 292, www.galeriacincin.sk Galéria F7, Františkánske nám. 7, 02/5443 3335, www.staremesto.sk Galéria Hit, Hviezdoslavovo nám. 18, 0948 777 094, www.galeriahit.com Galéria Medium, Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 02/5942 8570, www.vsvu.sk/vystavy/galeria-medium Galéria mesta Bratislavy (GMB) – Mirbachov palác, Františkánske nám. 11, 02/5443 1556, www.gmb.bratislava.sk GMB – Pálffyho palác, Panská 19, 02/5443 3627, www.gmb.bratislava.sk Galéria Michalský dvor, Michalská 3, 02/5441 1079, www.gallery.sk Galéria Nedbalka, n. o., Nedbalova 17, 02/5441 0287, www.nedbalka.sk Galéria NOVA, Baštová 2, 02/ 5443 3039, www.galeria-nova.sk Galéria SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/c, 02/6262 4169, www.spp.sk Galéria Statua, Pálffyho palác, Zámocká 47, www.galeriastatua.sk Galéria Sumec, Stredná súkromná umelecká škola, Ivánska cesta 21, 02/4341 0802, www.skoladesignu.sk Galéria TYPO&ARS, Roľnícka 349, Vajnory, 0903 477 074, www.typoars.sk Galéria ÚĽUV, Obchodná 64, 02/5273 1349, www.uluv.sk Galéria umenia Bratislava – GUBA, Galvaniho 7, 15 a 17, 0907 150 345, E F G www.guba.sk Galéria X, Zámočnícka 5, 0903 751 731, www.txt.sk Galéria Z, Zichyho palác, Ventúrska 9, 0903 468 776, www.galeria-z.sk Gallery Kressling, Brečtanová 1, www.gallerykressling.sk Gallery & Atelier TVORIVô, Bezručova 1, 0915 751 819, www.facebook.com/tvorivo.atelierBezrucova1 Gandy gallery, Sienkiewiczova 4, 0915 203 082, www.gandy-gallery.com Gašparkovo, Divadlo a galéria, Rudnayovo nám. 4, 0911 110 287, www.bratislavskygasparko.sk, Goetheho inštitút Bratislava, Panenská 33, 02/5443 3130, www.goethe.de/bratislava Gospel Café, Karloveská 32, 0904 890 491, www.gospelcafeba.sk Gorila.sk Urban Space, Námestie SNP 30, 0903 908 857, www.urbanspace.sk Hlava 22, Bazová 9, 0948 327 333, www.hlava22.sk Hudobné centrum, Michalská 10, 02/2047 0111, www.hc.sk Incheba Expo Bratislava, Viedenská cesta 3 – 7, Petržalka, 02/6727 1111, www.incheba.sk Istra Centrum, Centrum pre voľný čas a kultúrne zariadenie, Hradištná 43, Devínska Nová Ves, 02/6477 0033, www.istracentrum.sk Istropolis, Trnavské mýto 1, 02/5542 5515 Kafe Scherz, Palisády 27, 0918 724 379, www.kafe.scherz.sk Kamel klub (Karloveské centrum kultúry), Molecova 2, Karlova Ves, 02/6025 9111, www.karlovaves.sk K. Gallery, Galéria úžitkového umenia, Ventúrska 8, 0905 635 761, www.kgallery.sk Klub LOFT!, Továrenská 14, www.klubloft.sk Klub Za zrkadlom, Rovniankova 3, Petržalka, 02/6829 9218, www.kzp.sk Knižnica Ružinov, Tomášikova 25, 02/5341 2104, www.kniznica-ruzinov.sk Komunitné centrum Horáreň, Lesná 1 – Horský park, 0948 111 909, www.horaren.sk Krokus Galéria, Námestie 1. mája 3, 0918 861 719, www.krokusgaleria.sk Kultúrne centrum Dunaj, Nedbalova 3, 0918 462 369, www.kcdunaj.sk Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 02/6829 9200, www.kzp.sk Kunsthalle Bratislava, Nám. SNP 12, 02/2047 1504, www.kunsthallebratislava.sk La Fiesta, Prievozská 18, 0917 287 971, www.lafiesta.sk Lampy coffee & club & culture, Černyševského 42, 0948 545 198, www.kafelampy.sk Loď – Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie, 0903 449 650, www.lodteatro.sk Maďarský inštitút v Bratislave, Palisády 54, 02/5244 2961, www.pozsony.balassiintezet.hu/sk/ Majestic Music Club, Karpatská 2 (budova YMCA), www.majestic.sk Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 02/5443 3244, www.mestskakniznica.sk Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19, 02/3304 6137, www.mestskedivadlo.sk Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, Petržalka, 02/6252 0189, www.kniznicapetrzalka.sk Múzeum mesta Bratislavy (MMB), Radničná 1, 02/5910 0812, www.muzeum.bratislava.sk MMB – Múzeum dejín mesta – Stará radnica, Primaciálne nám. 3, 02/5910 0847, www.muzeum.bratislava.sk MMB – Múzeum vinohradníctva – H I K K L M strana 52 5/2017 adresár kultúrnych inštitúcií

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

Apponyiho palác, Radničná 1, 02/5910 0856, www.muzeum.bratislava.sk MMB – Múzeum historických interiérov – Apponyiho palác, Radničná 1, 02/5910 0856, www.muzeum.bratislava.sk MMB – Múzeum zbraní – Michalská veža, Michalská 22, 02/5443 3044, www.muzeum.bratislava.sk MMB – Múzeum farmácie – lekáreň U červeného raka, Michalská 26, 02/5413 1214, www.muzeum.bratislava.sk MMB – Múzeum hodín – Dom u dobrého pastiera, Židovská 3, 02/5441 1940, ww.muzeum.bratislava.sk MMB – Múzeum Johana Nepomuka Hummela, Rodný dom, Klobučnícka 2, 02/5443 3888, www.muzeum.bratislava.sk MMB – Múzeum Janka Jesenského, Somolického 2, 02/5910 0827 www.muzeum.bratislava.sk MMB – Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6, 02/5413 1211, www.muzeum.bratislava.sk MMB – Hrad Devín, NKP, Devín, Muránska 10, 02/6573 0105, www.muzeum.bratislava.sk MMB – Antická Gerulata Rusovce, Gerulatská 7, 02/6285 9332, www.muzeum.bratislava.sk Múzeum dopravy STM, Šancová 1/a, 02/5244 4163, www.muzeumdopravy.com Múzeum školstva a pedagogiky, Hálova 16, Petržalka, 02/6241 0665, www.msap.sk Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 02/2047 1202, www.nocka.sk Národné tenisové centrum (Aegon aréna), Príkopova 6, 02/4920 9888, www.ntc.sk Nemecký kultúrny dom, Barónka 3, Rača, 02/4911 2472, www.raca.sk Nu Spirit Club, Štúrova 3, 0917 304 801, www.nuspirit.sk Open Gallery, Baštová 5, 02/5441 3316, www.ncsu.sk Otis Laubert Museum, Laurinská 11, 0944 022 912, www.otislaubertmuseum.com Photoport – Centrum vizuálneho umenia, Pražská 11, 0903 374 603, www.photoport.sk Poľský inštitút, Nám. SNP 27, 02/5443 2088, www.polinst.sk Predná izba – Galéria a predajňa ÚĽUV Bratislava, Nám. SNP 12, 02/5292 3802, www.uluv.sk Radošinské naivné divadlo, Záhradnícka 95, 02/5556 3508, www.rnd.sk Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1A, 02/5930 1533, www.rakuskekulturneforum.sk Randal Club – live&wild rock´n´roll music club, Karpatská 2, www.openrock.sk Refinery Gallery, Vlčie hrdlo 1, 02/2040 0262, 0918 666 662, www.refinerygallery.sk Rock Cafe, Schneidera-Trnavského 2, Rosnička – Dúbravka, 0911 806 803, www.rockcafe.sk Rodinné centrum Prešporkovo, Grösslingova 48, 0904 927 425, www.presporkovo.sk Roman Fecik Gallery, Zámočnícka 8, 02/5441 4346, www.romanfecikgallery.sk Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave, Fraňa Kráľa 2, 02/5262 5981, www.rcvkba.sk Satelit, galéria Slovenského centra dizajnu, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, 0918 110 247, www.sdc.sk Slovenská filharmónia, Reduta, Nám. E. Suchoňa 1, 02/2047 5233, www.filharmonia.sk Slovenská národná galéria (SNG), Riečna 1, 02/2047 6111, www.sng.sk SNG – Vodné kasárne, Rázusovo nábr. 2 - dočasne zatvorené (rekonštrukcia) SNG – Esterházyho palác N O P R S (aj kníhkupectvo Ex Libris a Café Berlinka), Nám. Ľ. Štúra 4, 02/2049 6243, www.sng.sk SNG - Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, 02/2047 6237, www.sng.sk Slovenská výtvarná únia (galéria Umelka), Dostojevského rad 2, 02/5296 2402, www.svu.sk Slovenské divadlo tanca, Tower 115, Pribinova 25, 02/5464 5811, www.sdt.sk Slovenské múzeum dizajnu, Hurbanove kasárne, Kollárove nám. 10, 0918 110 248, www.scd.sk Slovenské národné divadlo, Nová budova – Pribinova 17, Historická budova – Hviezdoslavovo nám., 02/2047 2111, www.snd.sk Slovenské národné múzeum (SNM), Vajanského nábrežie 2, 02/ 2046 9142, www.snm.sk SNM – Archeologické múzeum, Žižkova 12, 02/5920 7245, www.snm.sk SNM – Historické múzeum, Bratislavský hrad, 02/2048 3110, www.snm.sk SNM – Hudobné múzeum, Brämerova kúria, Žižkova 18, 02/2049 1283, www.snm.sk SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68, Devínska Nová Ves, 02/2049 3103, www.snm.sk SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Žižkova 14, 02/2049 1226, www.snm.sk SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Žižkova 18, Brämerova kúria, 02/2046 9252, www.snm.sk SNM – Múzeum židovskej kultúry, Zsigrayova kúria, Židovská 17, 02/2049 0101, www.snm.sk SNM – Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 02/2046 9154, www.snm.sk SNM – Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, 02/5920 7212, www.snm.sk Slovenské plynárenské múzeum, Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/c, 02/6262 4164, www.spp.sk Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 02/6061 5593, www.rtvs.sk SODA gallery, Školská 9, 0907 853 562, www.sodagallery.sk SPACE, projects / residency lab / store, Šafárikovo nám., 0908 645 998, www.crazycurators.org Spoločenský dom Nivy, Súťažná 18, 02/5596 0861, www.cultus.sk Spoločenský dom Prievoz, Kaštieľska 30, 02/4363 0230, www.cultus.sk Spoločenský dom Trávniky, Nevädzová 6, 02/4363 0594, www.cultus.sk Stará tržnica, Nám. SNP 25, 0903 707 913, www.staratrznica.sk Staromestská knižnica, Blumentálska 10/a, 02/5564 2437, www.starlib.sk Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Františkánske nám. 7, 02/5443 3335, www.staremesto.sk Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19, 02/5477 7366, www.staremesto.sk Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14, 02/5249 6822, www.staremesto.sk Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác, Ventúrska 9, 02/5443 0615, www.staremesto.sk Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská 21, 02/4437 3771, www.skvajnorska.sk Stredoeurópsky dom fotografie, FOTOFO, Prepoštská 4, 02/5441 8214, www.sedf.sk Štúdio 12 – Štúdio pre novú drámu, Jakubovo nám. 12, 02/2048 7602, www.studio12.sk Štúdio L+S, Nám. 1. mája 5, 02/5296 7552, www.studios.sk Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Kapucínska 7, 02/5930 7111 www.iicbratislava.esteri.it Teatro Wüstenrot, Istropolis, Trnavské mýto 1, 02/5022 8739, www.gedur.sk The Square, Tržnica, Trnavské mýto, 0903 622 222, www.thesquare.sk TOTO! je galéria, Moskovská, 28, 0907 706 081, www.totojegaleria.sk Travel Gallery, Panská 33, CK Aeolus, 02/5441 5668, www.aeolus.sk Turistická informačná kancelária (TIK), Devínska Nová Ves, Istrijská 49, 02/6477 0260, www.tikdnv.sk Turistické informačné centrum – Bratislavská organizácia CR, Klobučnícka 2, 02/16 186, www.visitbratislava.sk Univerzitná knižnica v Bratislave, Multifunkčné kultúrne centrum (MFKC), Michalská 1, 02/2046 6105, www.ulib.sk V-klub, Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 02/2047 1217 www.nocka.sk/v-klub Via Cultura – Inštitút pre kultúrnu politiku, Pisztoryho palác, Štefánikova 25, 0907 104 148, www.viacultura.sk Vodárenské múzeum BVS, Devínska cesta 1, 02/6020 1915, www.vodarenskemuzeum.sk Vysokoškolský klub Elam, Staré Grunty 53, www.elam.sk Vysokoškolský klub Unique, Staré Grunty 36, Mlynská dolina, 0948 058 405, www.unique.sk Zoya Gallery, Erdödyho palác, Ventúrska 1, 02/20 922 910, 02/20 922 911, www.eastfield.sk ZUŠ sv. Cecílie, Chlumeckého 10, 02/4341 0702, www.zusc.sk Židovské komunitné múzeum, Heydukova 11 – 13, 02/5441 6949, www.synagogue.sk KINÁ: Artkino Za zrkadlom, Rovniankova 3, Petržalka, 02/6383 6764, 0902 647 079, www.kzp.sk Cinema City Slovensko, 02/6820 2222, www.cinemacity.sk Aupark – Einsteinova 20, Petržalka Eurovea – Pribinova 8, Staré Mesto Polus – Vajnorská 100, Nové Mesto Cinemax Bory, NC Bory Mall, Lamač 6780, 0918 984 166, www.cine-max.sk Foajé, Štefánikova 16, 0907 626 627, www.foaje.net Kino Nostalgia, SD Nivy, Súťažná 18, www.nostalgia.sk Kino a FK Igric, DK Dúbravka, Saratovská 2/A, Dúbravka, 02/6920 3040, www.dkdubravka.sk Kino Film Europe, Pisztoryho palác, Štefánikova 25, 02/5465 0824, www.filmeurope.sk Kino KLAP, FTF VŠMU, Svoradova 2, 0910 325 802, www.facebook.com/kinoklap Kino Lamač, Malokarpatské nám., Lamač, www.kina.biznisweb.sk Kino Lumière, Špitálska 4, 0917 105 855, www.navstevnik.sk, www.aic.sk/kinolumiere Kino Mladosť, Hviezdoslavovo nám. 17, 02/5443 5003, www.kinomladost.sk Kino Rača, Nemecký kultúrny dom, Barónka 3, Rača, 02/4911 2438, www.kinoraca.sk Š T U V Z strana 53 5/2017 adresár kultúrnych inštitúcií

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

Sleduj čerstvé info na: https://www.facebook.com/cirkulart/ 5. máj CIRQUE DU PLATZAK Námestie Eurovea 6. – 7. máj DOIS– LUIS AND PEDRO Divadlo Aréna 10. – 11. máj CIRKUS YOUNAK Stará tržnica 23. máj ATTACHED– CIRKUS TIGER Divadlo Nová scéna 17. – 18. máj CIRQUE INEXTRÉMISTÉ Mestské divadlo DPOH 4. jún UGO SÁNCHEZ Divadlo Astorka 2. – 3. – 4. jún PREDSTAVENIA PRE DETI Centrum mesta/Karlova Ves/Rača program na cirkulart.sk 5 maj 4 jun 2017 BRATISLAVA mesiac noveho cirkusu vám prináša Festival z verejných zdrojov pod- poril Fond na podporu umenia H L AV N Ý PA R T N E R : H L AV N Í M E D I Á L N I PA RT N E R I : PA R T N E R I : M E D I Á L N I PA RT N E R I : Mestská ɘasɆ Karlova Ves Mestská ɘasɆ Raɇa Mestská ɘasɆ Ružinov

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

W W W. E K O T O P F I L M . S K 22.–26.5.2017 BRATISLAVA | HOTEL TATRA **** BANSKÁ BYSTRICA | EUROPA SC | CINEMAX FESTIVAL FILMOV O TRVALO UDRŽATEĽNOM ROZVOJI Nakonci evolúcie nieje krása vstup volný OLEJNATKA LABUTIA [ CYGNUS OLEUS ] GENERÁLNY PARTNER OFICIÁLNI PARTNERI DESTINAČNÝ PARTNER FESTIVAL PODPORILI SPOLUORGANIZÁTORI MEDIÁLNI PARTNERI ČLOVEK DOKUMENT PRÍB EH & VAŠA TELEVÍZIA NA CESTÁCH

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/

SOBOTA 20. MÁJ 2017 WWW.NOCMUZEI.SK SLOVENSKÉ NÁRODNÉ M Ú Z E U M HLAVNÍPARTNERI PARTNERI M EDIÁLNIPARTNERI

http://www.floowie.com/sk/citaj/01-56-inba-05-2017-175x280/