Floowie

DÔLEŽITÉ: Použitím internetového portálu floowie.com, mobilných aplikácií pre operačný systém iOS, alebo Android, elektronického prehliadača FloowiePaper a služieb s nimi súvisiacich súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok a ustanovení spoločnosti Floowie International s.r.o. a tretích strán:

 

A. Všeobecné obchodné podmienky

B. OBCHODNÉ PODMIENKY PRE "FloowiePaper" a službu "FloowiePublication"

 

A. Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len ako "VPodmienky") spoločnosti Floowie International sro, so sídlom: Brno - Trnitá, Mlýnská 326/13, PSČ: 602 00, Česká republika, identifikačné číslo: 283 39 347, zapísaná v obchodnom registri vedenom u krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 62292, platné a účinné od 11.9.2013.

 

Pojmy používané vo Všeobecných obchodných podmienkach:

 

Poskytovateľ - Označuje spoločnosť Floowie International sro, so sídlom: Brno - Trnitá, Mlýnská 326/13, PSČ 602 00, Česká republika, identifikačné číslo: 283 39 347, zapísanou v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 62292 .

 

Portál - Označuje internetový portál poskytovateľa www.floowie.com a zahŕňa aj samostatné mobilné aplikácie, ktoré zriaďujú prístup k obsahu internetového portálu www.floowie.com, samostatné mobilné aplikácie sú predovšetkým mobilné aplikácie Floowie pre operačný systém Android a operačný systém iOS.

 

Užívateľ - Označuje fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá chce využívať služby poskytovateľa a za týmto účelom vykonala registráciu, čo je vytvorenie tzv "užívateľského účtu" na portáli poskytovateľa užívateľom, ktorý slúži k využívaniu portálu a služieb poskytovateľa užívateľom.

 

Vydavateľ - Označuje tretiu osobu, ktorá je vydavateľom podľa zákona č 40/2000 Zb., Alebo nakladateľom, alebo autorom publikácií umiestnených na portále.

 

Publikácie - Označuje dáta, ktoré sú umiestnené na portále a ktoré sa svojím obsahom zhodujú s periodickými či neperiodickými publikáciami, ktoré vydali alebo vydajú jednotliví vydavatelia.

 

Predplatné - Označuje súbor publikácií jedného alebo rôzneho typu, ktoré budú umiestnené na portále a ktoré budú sprístupňované používateľom, ktorí k nim majú zriadený prístup v počte a v čase aký užívateľom náleží.

 

Tieto VPodmienky sa aplikujú na všetky vzťahy poskytovateľa s používateľmi, ktorí sú zaregistrovaní na portále poskytovateľa, okrem používateľov, ktorí využívajú službu poskytovateľa FloowiePublisher. Tieto VPodmienky a ďalšie pravidlá, návody, licencie a odkazy uvedené na portáli predstavujú úplnú zmluvu medzi poskytovateľom a užívateľom s ohľadom na využívanie služieb poskytovateľov užívateľom tu uvedených.

Čl. I. Všeobecná dojednania

 

1) Písomná dohoda medzi stranami môže stanoviť odlišný spôsob riešenia niektorých čiastkových dojednaní Vpodmienok s tým, že sa toto nedotýka platnosti ostatných ustanovení Vpodmienok.

 

2) Poskytovateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny v týchto Vpodmienkach, kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa. Zmeny Vpodmienok sú účinné ich uverejnením na portále. Ak do 15 dní po uverejnení zmien Vpodmienok užívateľ neoznámi poskytovateľovi písomnú správou svoj ​​nesúhlas so zmenou Vpodmienok, platí, že používateľ so všetkými vykonanými zmenami Vpodmienok súhlasí a tieto sa vzťahujú na jeho vzťah s poskytovateľom.

3) Aktuálne znenie Vpodmienok je k dispozícii v sídle spoločnosti Floowie International sro na adrese republika, Brno - Trnitá, Mlýnská 326/13, PSČ: 602 00 a ďalej na portáli poskytovateľa.

 

4) Poskytovateľ dôrazne vyzýva všetkých používateľov k starostlivému preštudovaniu týchto Vpodmienok.

 

5) Užívanie portálu a služieb poskytovateľa je vyhradené iba užívateľom, na ktoré sa nevzťahuje zákaz prístupu k službám portálu či obsahu umiestnenému na tomto portále podľa zákonov krajiny, v ktorej sa taký užívateľ nachádza, v ktorej sídli, alebo z ktorej využíva prístup k portálu alebo jeho službám . Užívanie portálu užívateľovi, na ktoré sa akýkoľvek takýto zákaz vzťahuje, je zakázané.

 

6) V prípade, že dôjde užívateľom k porušeniu Vpodmienok alebo legislatívy daného štátu, používateľ preberá plnú zodpovednosť za všetky skutočnosti a škody vzniknuté v súvislosti s týmto porušením.

 

Čl. II. Registrácia

 

1) Registrácia nie je povinná. Registrácia na portále poskytovateľa je zadarmo. Registrácia znamená prijatie týchto Vpodmienok, zoznámenie sa s nimi a súčasne tiež záväznú zmluvu medzi používateľom a poskytovateľom (ďalej tiež len ako "zmluva"). V prípade, že s nižšie špecifikovanými VPodmienkami užívateľ nesúhlasí, vyzýva ho poskytovateľ na okamžité ukončenie využívania portálu a všetkých služieb poskytovateľa. Prijatie vyššie uvedenej zmluvy zo strany poskytovateľa je výslovne podmienené súhlasom užívateľa s VPodmienkami.

 

2) Registrovaný užívateľ má prístup k väčšiemu množstvu služieb poskytovaných poskytovateľom, ku ktorým neregistrovaní používatelia prístup nemajú.

 

3) Registráciou na portále súhlasí užívateľ so zaradením jeho osobných dát do operačnej databázy poskytovateľa a súhlasí s tým, že poskytovateľ mu môže zasielať rôzne reklamné akcie alebo špeciálne ponuky. Pri registrácii je užívateľ povinný uviesť pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie o svojej osobe, a to vrátane veku užívateľa, ak obsah verifikáciu tejto skutočnosti vyžaduje.

 

4) Na základe registrácie užívateľa vzniká užívateľovi oprávnenia na využívanie obsahu a služieb portálu, ktoré sú dostupné iba registrovaným užívateľom, a to tým, ktorí spĺňajú podmienku minimálnej vekovej hranice na využitie týchto služieb a uplatňovaní tohto obsahu podľa platnej legislatívy. Užívateľ registráciou získava užívateľský účet, ktorý slúži na využívanie portálu a služieb poskytovateľa.

 

5) Užívateľ pri registrácii na portále zadáva ním zvolené heslo, ktoré slúži na prihlásenie na portál. Registrovaný užívateľ je povinný chrániť svoje heslo i svoj ​​užívateľský účet pred zneužitím treťou osobou. Registrovaný užívateľ zriadením užívateľského účtu a s ním spojenú akceptáciou týchto Vpodmienok súhlasí s prevzatím akejkoľvek zodpovednosti za činnosti a skutočnosti, ktoré nastanú v súvislosti s používaním jeho užívateľského účtu, vrátane výberu a používania celého obsahu a služieb.

 

6) Užívateľ sa zaväzuje akceptáciou týchto Vpodmienok, že bude svoj ​​užívateľský účet a služby poskytovateľa využívať len v súlade s platnou legislatívou daného štátu a týmito VPodmienkami.

 

7) Existujúca registrácie nemôže byť zrušená samotným užívateľom, užívateľ môže o zrušenie registrácie požiadať poskytovateľa na e-mail: admin@floowie.com. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie existujúcej registrácie alebo obmedzenie práva užívateľa v prípade, že by činnosť užívateľa bola v rozpore s právom Českej republiky, medzinárodnou legislatívou, či týmito VPodmienkami. Užívateľ súhlasí s tým, aby poskytovateľ využíval informácie (napr. komunikáciu vo fórach a diskusiách) poskytnuté užívateľom aj po zrušení registrácie používateľa.

 

8) V prípade vzniku právneho sporu je poskytovatell oprávnený poskytnúť osobné údaje registrovaných užívateľov príslušným štátnym orgánom.

 

9) Užívateľ je povinný chrániť svoj ​​užívateľský účet vrátane prístupov k službám poskytovateľa a k svojmu užívateľskému účtu. Užívateľ akceptáciou týchto Vpodmienok súhlasí s tým, že v prípade, že dôjde k stratám, nákladom, škodám, výdavkom, vrátane potrebných nákladov právneho zastupovania, vzniknutých na základe využívania služieb poskytovateľa, ktoré boli spôsobené porušením týchto Vpodmienok vo vzťahu k účtu používateľa, a to toho používateľom i treťou osobou, vrátane nedbanlivosti, je plne zodpovedný za všetko vyššie uvedené len užívateľ.

 

10) Užívateľ si pri registrácii volí menu, ktorú bude používať trvalo u svojho užívateľského účtu. Užívateľ berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia poskytovateľa. Užívateľ nesmie maskovať alebo utajovať svoju IP adresu alebo geografickú polohu. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť užívateľovi počet mobilných zariadení obsahujúcich samostatné mobilné aplikácie poskytovateľa pre jeho užívateľský účet.

 

Čl. III. Práva a povinnosti

 

1) Služby poskytované poskytovateľom je možné využívať iba v súlade s platnou legislatívou a týmito VPodmienkami. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytovanie služieb, zrušiť či zablokovať užívateľské účty alebo zrušiť prístup k jednotlivým publikáciám či predplatnému týchto publikácií podľa svojej vlastnej úvahy, pokiaľ dôjde zo strany užívateľa k akejkoľvek činnosti porušujúce tieto VPodmienky alebo platnú legislatívu.

 

2) Užívateľ je povinný zdržať sa narušovania prevádzky portálu a služieb ním poskytovaných, a to akýmkoľvek spôsobom, najmä pokúšať sa o obchádzanie, narušenie alebo prelomenie bezpečnostných prvkov portálu a zásahu do služieb a obsahu portálu iným spôsobom, než ktorý umožňuje poskytovateľ v rámci štandardne ponúkaných služieb poskytovateľa.

 

3) V prípade, že užívateľ využíva služby poskytovateľa z iného miesta ako z Českej republiky, je plne zodpovedný za rešpektovanie a dodržiavanie celej medzinárodnej legislatívy i legislatívy platnej v mieste používania. Užívateľ sa teda zaväzuje akceptáciou týchto Vpodmienok, že nebude služby poskytovateľa využívať spôsobom, ktorý by bol v rozpore s legislatívou (teda účinnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, nariadeniami, obmedzeniami) a ďalej v rozpore s týmito VPodmienkami. V prípade, že dôjde k porušeniu vyššie uvedeného, súhlasí s prevzatím plnej zodpovednosti za všetky skutočnosti, škody a ušlý zisk vzniknuté v súvislosti s týmto porušením.

 

4) Užívateľ sa nesmie správať agresívne voči ďalším užívateľom. Užívateľ nesmie akoukoľvek formou nijako nepriaznivo ovplyvniť ďalšieho užívateľa napríklad tým, že bude používať nevhodné výrazy. Užívateľ nemá nárok na honorár za publikovanie vecí na portále, ak to nebude stanovené vzájomnou písomnou dohodou s poskytovateľom.

 

5) Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za užívateľom zverejnené informácie, fotografie, videá a používateľ je oboznámený s tým, že nesmie používať túto službu na ilegálnu propagáciu alebo iné ilegálne aktivity.

 

6) Užívateľ sa nesmie prihlásiť ako iný používateľ, ani poškodiť meno druhého užívateľa akýmkoľvek spôsobom.

 

7) Používateľ nesmie žiadnym spôsobom propagovať tretie osoby alebo služby tretích osôb.

 

8) Užívateľ je zodpovedný za to, že užívateľove heslo nebude poskytnuté tretím osobám. Poskytovateľ nie je zodpovedný za neautorizovaný prístup treťou osobou, a to ani bez užívateľovej vedomosti. Užívateľ je povinný bezodkladne informovať poskytovateľa v prípade, že došlo k zneužitiu jeho hesla alebo užívateľského mena, a to na e-mail poskytovateľa admin@floowie.com.

 

9) Používateľ súhlasí, že bude používať portál poskytovateľa a s ním spojené služby v súlade s dobrými mravmi a nebude vykonávať aktivity smerujúce k rasovej, národnostnej alebo inej neznášanlivosti. Používaním portálu alebo služieb poskytovateľa užívateľ súhlasí s morálnymi zásadami a princípmi, a to predovšetkým, že:

a) nezaťaží servery poskytovateľa a portál úmyselne,

b) nepoužije túto službu na distribúciu pornografie, fašistických a iných tém, ktoré sú v rozpore so zákonami Českej republiky,

c) nepoužije túto službu na distribúciu ilegálneho softwaru.

 

10) Uživateľský účet:

a) Užívateľ nesie všetku zodpovednosť za obsah svojho užívateľského účtu a v ňom použité texty a fotografie, vrátane zodpovednosti za prípadné porušenie autorských práv k použitým textom a fotografiám.

b) Je striktne zakázané zdieľanie fotografií a textov, ktoré akokoľvek i len morálne porušujú pravidlá a zákony Českej republiky. Toto pravidlo sa vzťahuje na všetky fotografie a texty použité užívateľom, a to vrátane fotografie použité v užívateľovom profile.

 

11) Užívateľ sám nesie zodpovednosť za získanie a udržiavanie spoľahlivého pripojenia k internetu a poskytovateľ nie je zodpovedný za vady tohto pripojenia či neschopnosť užívateľa čítať obsah portálu alebo využívať iné služby poskytovateľa.

 

12) Užívateľ akceptáciou týchto Vpodmienok súhlasí s tým, že akýkoľvek materiál stiahnutý alebo inak získaný prostredníctvom služieb poskytovateľa je získaný podľa vlastného úsudku užívateľa a na jeho riziko.

 

13) Užívateľ ďalej akceptáciou týchto Vpodmienok súhlasí s tým, že za všetky škody v súvislosti so sťahovaním materiálov či jeho získaním iným spôsobom skrze služby poskytovateľa či so stratou dát, ktorá je výsledkom sťahovania takých materiálov, je zodpovedný len užívateľ sám.

 

14) Užívateľ akceptáciou týchto Vpodmienok je uzrozumený s tým, že žiadna ústne alebo písomné rada poskytnutá užívateľovi poskytovateľom alebo niektorým zo zamestnancov poskytovateľa neslúžia na potvrdenie či garancie.

 

15) Poskytovateľ, jeho zástupcovia a vydavatelia publikácií nie sú v žiadnom prípade zodpovední za akékoľvek nepriame, vedľajšie, represívne alebo následne vzniknuté škody. V prípade, že platná legislatíva príslušného štátu nevylučuje vyňatie alebo obmedzenie vedľajších a následných škôd, ako je v týchto Vpodmienkach uvedené, tak sa na príslušného užívateľa toto horeuvedené vyňatie a obmedzenie nevzťahuje.

 

16) Poskytovateľ neposkytuje na svoje služby a všetok obsah žiadne záruky spočívajúce okrem iného v splnení požiadaviek užívateľa, neprerušenie služieb poskytovateľa, ďalej na bezplatnosť, včasnosť a zabezpečenie služieb poskytovateľa alebo splnenie očakávania užívateľa.

 

17) Poskytovateľ neručí za dostupnosť a prevádzku portálu a služieb, predovšetkým za prípadné výpadky spôsobené hardvérovými alebo softvérovými závadami servera, problémy s obsluhou servera ani akýmikoľvek externými vplyvmi či výpadkami.

 

18) Užívateľ nesmie rozosielať prostredníctvom portálu nevyžiadané obchodné oznámenia.

 

19) Poskytovateľ je oprávnený sledovať a zaznamenávať IP adresu užívateľa, a to pri každom úkone užívateľa na portáli, poskytovateľ je ďalej oprávnený k pasívnemu zberu dát.

 

20) Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo dočasne alebo natrvalo prerušiť jednotlivé služby poskytovateľa alebo ich niektorú časť, a to buď na základe predchádzajúceho oznámenia užívateľovi, alebo bez tohto predchádzajúceho oznámenia. Užívateľ akceptáciou týchto Vpodmienok súhlasí, že poskytovateľ nebude voči užívateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe zodpovedný za tieto zmeny, prerušenie alebo nepokračovania služby alebo jej časti, a to ani za akékoľvek skutočnosti, škody alebo straty v súvislosti s tým spôsobené.

 

Čl. IV. Licenčná dohoda

 

1) Všetok obsah portálu ako aj služieb poskytovaných poskytovateľom, ako sú okrem iného všetky texty, grafika, logá, ikony, obrázky, samostatné aplikácie, a ďalej všetok softvér používaný na tomto portáli poskytovateľa sú majetkom poskytovateľa, či v jeho užívaní podľa licenčných dojednaní, alebo tretích osôb - vydavateľov publikácií a sú chránené platnou legislatívou Čekejj republiky a ďalej medzinárodne platnou legislatívou. Užívateľ sa akceptáciou týchto Vpodmienok zaväzuje dodržiavať všetky platné českej i medzinárodnej legislatívy z oblasti autorského práva. Užívateľ sa ďalej zaväzuje, že sa zdrží akýchkoľvek zásahov do autorských práv poskytovateľa.

 

2) Všetok obsah jednotlivých publikácií na portále poskytovateľa je vlastníctvom vydavateľa, či zákonného vlastníka obsahu publikácie. Užívateľ akceptáciou týchto Vpodmienok súhlasí s tým, že nezískava žiadne vlastnícke práva k obsahu jednotlivých publikácií prostredníctvom zriadenia si prístupu k týmto publikáciám skrze svoj ​​užívateľský účet, a teda nie je oprávnený s týmto obsahom žiadnym spôsobom nakladať či ho meniť alebo ďalej zverejňovať, okrem povolenia zo strany vydávateľov publikácie. Akékoľvek použitie jednotlivých publikácií a ich obsahu v zmysle autorského zákona je dovolené iba spôsobom a v rozsahu ustanovenom autorským zákonom.

 

3) Užívateľ sa ďalej zaväzuje, že v prípade, že toto nie je výslovne povolené autorským zákonom, alebo ak to nie je v súlade s podmienkami stanovenými vydavateľom pre zdieľanie obsahu a služieb poskytovaných poskytovateľom, ktoré užívateľ akceptoval s týmito VPodmienkami, nebude modifikovať, publikovať, prenášať, zobrazovať , predávať alebo sa zúčastňovať prenášania či predaja a ďalej nebude žiadnym spôsobom obchodne využívať alebo ďalej poskytovať obsah portálu, jednotlivých periodík, publikácií alebo ktorejkoľvek ich časti tretej osobe.

 

4) Užívateľ je akceptáciou týchto Vpodmínek uzrozumený s tým, že mu nie je založením užívateľského účtu udelená žiadna licencia, či už je výhradný alebo nevýhradné duševného vlastníctva poskytovateľa či licenciám poskytnutým poskytovateľmi tretími osobami.

 

Čl. V. Obsah jednotlivých publikácií poskytovaných vydavateľom

 

1) Poskytovateľ je iba distribútor a nie vydavateľom publikácií alebo ďalšieho obsahu dodaného treťou osobou. Poskytovateľ teda nie je oprávnený vykonávať žiadnu editačnú kontrolu obsahu jednotlivých publikácií. Akékoľvek názory, rady, vyhlásenia, služby, ponuky, ďalšie informácie či obsah vyjadrené alebo sprístupnené tretími osobami alebo zverejnené v rámci jednotlivých publikácií, patrí výhradne tretím osobám (vydavateľom či autorom týchto publikácií) a nie poskytovateľovi. Poskytovateľ nezaručuje presnosť, úplnosť ani použiteľnosť obsahu jednotlivých publikácií a nie je teda zodpovedný za akékoľvek skutočnosti, škody či straty spôsobené tým, že sa užívateľ spoľahne na informácie získané prostredníctvom portálu alebo prostredníctvom služieb na nich poskytovaných. Poskytovateľ sa ďalej nestotožňuje s akýmikoľvek názormi, radami, vyhláseniami, službami, ponukami, ďalšími informáciami alebo obsahom vyjadrenými alebo sprístupnenými tretími osobami alebo zverejnenými v rámci jednotlivých publikácií.

 

2) Portál a služby poskytovateľa môžu obsahovať odkazy na ďalšie internetové stránky či zdroje tretích osôb. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť alebo povinnosť vo vzťahu k obsahu týchto ďalších internetových stránok či zdrojom tretích osôb. Užívateľ je akceptáciou týchto Vpodmínek plne uzrozumený s tým, že je plne zodpovedný za porozumenie všetkým podmienok, ktoré môžu byť aplikované pri návšteve týchto ďalších internetových stránok alebo pri objednávaní tovaru na týchto stránkach tretích osôb a za všetky skutočnosti, škody alebo straty v súvislosti s tým spôsobené.

 

Čl. VI. Právo kontroly poskytovateľa, či sú dodržiavané VPodmienky

 

1) Poskytovateľ má právo a nie povinnosť kontrolovať, či sú ním poskytované služby poskytované a využívané v súlade s týmito VPodmienky a s platnou medzinárodnou legislatívou aj platnou legislatívou štátu, v ktorom je služba využívaná. V prípade, že poskytovateľ zistí akýkoľvek obsah portálu alebo ním poskytovaných služieb ako porušujúce VPodmienky alebo platnou medzinárodnou legislatívou alebo legislatívou príslušného štátu, je oprávnený na odstránenie toho obsahu, a to najmä:

a) Podnecujúce k trestnému činu alebo na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej podľa zákona.

b) Povoľujúci trestný čin alebo vychvaľujúce pre trestný čin jeho páchateľa.

c) Zvádzajúce na zneužívanie inej návykovej látky než alkoholu alebo podporujúce k takému zneužívaniu alebo podnecovanie alebo šírenie takého zneužívania.

d) Vyhrážajúce skupine obyvateľov usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody.

e) Hanobiace niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo skupinu obyvateľov pre ich politické presvedčenie, vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania.

f) Podnecujúce k nenávisti k niektorému národu, etnickej skupine, rase, náboženstvu, triede alebo inej skupine osôb alebo k obmedzovaniu práv a slobôd ich príslušníkov.

g) Rozširujúce nepravdivé poplašnej správy.

h) Predstavujúce pornografické dielo, ktoré zobrazuje alebo inak využíva dieťa alebo v ktorom sa zobrazuje násilie či neúcta k človeku alebo ktoré zobrazuje alebo inak znázorňuje pohlavný styk so zvieraťom.

ch) Oznamujúci nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť vážnosť inej osoby u spoluobčanov, najmä poškodiť ju v zamestnaní, narušiť rodinné vzťahy alebo spôsobiť inú vážnu ujmu,

i) Hroziace niekomu násilím alebo inou ťažkou ujmou.

j) Porušujúce zákonom chránené práva k autorskému dielu, umeleckému výkonu, zvukovému alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rádiovému vysielaniu alebo databáze.

k) Porušujúce práva k chránenému vynálezu, priemyselnému vzoru, úžitkovému vzoru alebo topografii polovodičového výrobku.

 

2) V prípade, že poskytovateľ na základe svojej úvahy zistí, že došlo zo strany užívateľa k porušeniu Vpodmienok alebo platnej legislatívy, je poskytovateľ oprávnený bez ďalších záväzkov zablokovať, deaktivovať alebo zmazať užívateľský účet užívateľa a je tiež oprávnený zamedziť užívateľovi využívanie všetkých služieb poskytovateľa bez ďalších záväzkov , vrátane zodpovednostných, voči užívateľovi. Toto môže poskytovateľ vykonať bez predchádzajúcej výzvy užívateľovi. Všetky ustanovenia týchto Vpodmienok, ktorých povaha to pripúšťa, zostane v platnosti aj po ukončení obchodného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom (najmä ustanovenia o autorskom práve a práve tretích osôb).

 

Čl. VII. Ochrana osobných údajov uživateľa

 

1) Poskytovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje používateľov v rozsahu potrebnom na využívanie služieb poskytovateľov, najmä potom takých údajov, ktoré sú potrebné pre uzatvorenie obchodného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom.

 

2) Užívateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a uchovaním osobných údajov spoločnosťou Floowie International sro, so sídlom: Brno - Trnitá, Mlýnská 326/13, PSČ 602 00, Česká republika, identifikačné číslo: 283 39 347, a to v rozsahu meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail, telefónne číslo, a to na dobu trvania registrácia užívateľa. Poskytnutie osobných údajov užívateľom je dobrovoľné. Osobné údaje užívateľa, ktoré užívateľ poskytol poskytovateľovi, sú spracované za účelom správy užívateľského účtu a zasielanie obchodných či marketingových oznámení vrátane šírenia obchodných oznámení v rámci elektronickej komunikácie (ponúkania obchodu a služieb) a užívateľ s týmto súhlasí. Správcom osobných údajov a ich spracovateľom je poskytovateľ. Poskytovateľ je ďalej oprávnený spracovaním osobných údajov užívateľa, ktoré prebieha automatizovaným alebo manuálnym spôsobom, poveriť tretiu osobu. Ochrana osobných údajov sa riadi platnou legislatívou dotknutého štátu. Užívateľ má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na opravu osobných údajov, ako aj ďalšie práva uvedené v ustanovení § 12 a § 21 zákona č 101/2000 Z. z. Užívateľ na svojom užívateľskom účte môže zobraziť svoje osobné údaje verejne na portále a to na svoju zodpovednosť.

 

3) Užívateľ je povinný akúkoľvek zmenu v osobných údajoch vykonať vo svojom užívateľskom účte a dbať na to, aby osobné údaje uvedené v užívateľskom účte boli aktuálne a správne. Užívateľ je ďalej povinný uvádzať údaje o svojej osobe správne, pravdivo a úplne.

4) Užívateľ berie na vedomie, že v prípade zistenia porušenia zákona alebo práv a právom chránených záujmov poskytovateľa alebo tretích osôb, je poskytovateľ oprávnený osobné údaje užívateľa vrátane IP adresy ďalej oznamovať, najmä potom odovzdať ich Polícii ČR či iným orgánom štátnej správy.

 

5) Poskytovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov užívateľa v dôsledku protiprávneho konania tretej strany.

 

Čl. VIII. Služba Credit floowie.com

 

1) Služba Credit floowie.com (ďalej tiež len ako "Credit") slúži registrovanému užívateľovi na zriadenie prístupu k častiam portálu poskytovateľa inak užívateľmi neprístupným. Credit je možné ďalej využiť na objednávky a zasielanie tlačeného predplatného jednotlivých publikácií, ak je toto pri jednotlivých publikácií ponúkané vydavateľom. Užívateľ zakúpením služby Credit získava body v mene užívateľovho účtu (ako je uvedené v Čl. II. Ods 10 týchto Vpodmienok) vo výške, v ktorej si užívateľ Credit zakúpil. Všetky ceny služby Credit floowie.com na portáli sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

 

2) Užívateľ si Body získané službou Credit môže zriadiť prístup k:

a) Jednotlivým publikáciám, ku každej takejto publikácii získava užívateľ prístup na 20 rokov odo dňa jeho zriadenia.

b) Predplatnému, ku každému takému predplatnému získava užívateľ prístup na 20 rokov odo dňa jeho zriadenia.

c) Prenajať jednotlivé publikácie alebo predplatné, pričom ku každému takému predplatnému alebo publikácii užívateľ získava prístup na dobu, aká je u danej publikácie alebo predplatného zobrazená.

Ku každej inak neprístupnej vyššie uvedenej publikácii alebo predplatnému je možné získať prístup k zoznámeniu sa s nimi v rozsahu a čase, aký užívateľovi patrí za určitý počet bodov, ktoré sú užívateľovi je následne odpočítané z jeho užívateľského účtu.

 

3) Pokiaľ užívateľ službu Credit objedná alebo zaplatí v inej mene, než je mena jeho užívateľského účtu, budú mu na jeho užívateľský účet pripočítané body vo výške zakúpeného Creditu prepočítaného na menu jeho užívateľského účtu podľa zobrazeného aktuálneho kurzu.

 

4) Pokiaľ užívateľ bude chcieť zakúpiť publikáciu alebo predplatné v inej mene, než je mena jeho užívateľského účtu, bude mu po zakúpení publikácie alebo predplatného strhnutý počet Bodov prepočítaný z meny, ktorá predstavuje bodovú hodnotu publikácie alebo predplatného, na menu užívateľovho účtu podľa zobrazeného aktuálneho kurzu.

 

5) Užívateľ súhlasí s tým, že v prípade, že sa neprihlási na svoj ​​užívateľský účet na portáli po dobu dlhšiu ako päť rokov, bude jeho účet automaticky zrušený a všetky Body služby Credit floowie.com na jeho užívateľskom účte prepadnú (budú zrušené). Užívateľ je povinný vyčerpať zakúpenej body služby Credit floowie.com do 720 dní od ich zakúpenia, po uplynutí tejto doby zakúpené body automaticky prepadnú a sú zrušené z užívateľského konta používateľa.

 

6) Platobné podmienky služby Credit:

a) Počet Bodov potrebných na získanie prístupu k publikáciám alebo predplatnému alebo k objednávke tlačeného predplatného určuje vydavateľ a tento sa môže časom meniť.

b) Objednaním služby Credit poskytované poskytovateľom na portáli užívateľ súhlasí s uhradením ceny za túto službu. 

c) Spôsob úhrady Creditu floowie.com si užívateľ vždy zvolí na portáli poskytovateľa. Úhradu je možné vykonať platobnou kartou, alebo bankovým prevodom, alebo prostredníctvom spoločnosti PayPal, alebo SMS prostredníctvom tretích strán prevádzkujúcich SMS platby. Poskytovateľ si vyhradzuje právo rozšíriť spôsoby úhrady o ďalšie možnosti, o tomto bude včas informovať užívateľa na portáli.

 

Čl. IX. Služba FloowiePublication

 

1) Užívateľ môže využívať službu súhrnne označovanú FloowiePublication, ktorá je ďalej upravená v OBCHODNÉ PODMIENKY PRE "FloowiePaper" pre službu "FloowiePublication", ktoré používateľ odsúhlasuje súčasne s týmito VPodmienkami.

 

2) Užívateľ túto službu nie je povinný využívať.

 

3) Ak sú akékoľvek ustanovenia Základných obchodných podmienok pre "FloowiePaper" pre službu "FloowiePublication v rozpore s týmito VPodmienkami, užijú sa prednostne ustanovenia týchto Vpodmienok.

 

Čl. X. Služba MyFriend

 

1) Registrovaný užívateľ môže pozvať na portál poskytovateľa tretej osoby (najmä svojich známych a priateľov). Pokiaľ užívateľ na portál poskytovateľa tieto tretie osoby pozve pomocou nástrojov poskytovateľa na portále a tieto tretie osoby sa na portále registrujú a vytvoria si užívateľské účty, pri akomkoľvek zakúpení služby Credit týmito tretími osobami užívateľ automaticky získava na svoj ​​užívateľský účet body vo výške 2% Bodov, ktoré získala táto tretia osoba na jej užívateľský účet. Takto získané Body potom užívateľ môže využiť pre zriadenie si prístupu k publikáciám alebo predplatnému, ako je popísané u služby Credit v Čl. VIII. týchto Vpodmienok.

 

Čl. XI. Služba FloowieDistribution

 

1) Registrovaný užívateľ, ktorý je právnickou osobou, alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, na portále poskytovateľa môže využívať službu FloowieDistribution, ktorá mu je sprístupnená u jeho užívateľského účtu či iného vytvoreného účtu pre využívanie tejto služby, a to najmä po tom, čo o zámere využívať túto službu informuje poskytovateľa na e-mail info-sk@floowie.com. Poskytovateľ nie je povinný umožniť užívateľovi využívať službu FloowieDistribution.

 

2) Služba FloowieDistribution umožňuje užívateľovi pomocou tzv "embed library" zobraziť na webovej stránke užívateľa užívateľom vybrané publikácie z portálu poskytovateľa. Pokiaľ dôjde prostredníctvom takejto embed library k sprístupneniu publikácie alebo predplatného treťou osobou podľa služby Credit floowie.com poskytovateľa, užívateľovi je na jeho užívateľský účet na portáli pripočítaná suma zodpovedajúca vždy% Bodov, ktoré daná publikácia stojí, alebo predplatné a tá je zobrazená užívateľovi pri vkladaní embed library u každej vkladanej publikácií z portálu poskytovateľa, najviac však 15% Bodov. Pokiaľ dôjde prostredníctvom takejto embed library k objednávke k zasielaniu tlačeného predplatného treťou osobou podľa služby Credit floowie.com poskytovateľa, užívateľovi je na jeho užívateľský účet na portáli pripočítaná suma zodpovedajúca vždy 5% Bodov, ktorej stojí daná objednávka k zasielaniu tlačeného predplatného.

 

3) Načítané Body sú užívateľmi zobrazované na jeho užívateľskom účte v mene užívateľa a užívateľ urobí cez portál výzvu (po prihlásení pod svojim užívateľským menom a heslom), aby prejavil svoju vôľu, že chce vyplatiť tieto Body, na ktoré mu vznikol nárok. Užívateľ doručí poskytovateľovi daňový doklad (faktúru), ktorá bude v súlade s týmito VPodmienkami. Príslušnú riadne doručenú faktúru, zodpovedajúcu sume vrátane DPH (výške Bodov) zobrazenej u užívateľského účtu užívateľa, má povinnosť poskytovateľ uhradiť užívateľovi najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia takého daňového dokladu - faktúry, a to na bankový účet užívateľa, ktorý bude uvedený na takejto faktúre . Užívateľ bude vykonávať takúto fakturáciu v intervaloch podľa svojej voľnej úvahy, nie však skôr, než súčet Bodov na jeho užívateľskom účte, na ktoré mu vznikol nárok, bude činiť vo svojom súčte čiastku minimálne 35 EUR (slovom: tridsaťpäť eur), alebo ako uplynie lehota jedného roka od poslednej fakturácie. Užívateľ môže vykonať fakturáciu skôr ako za vyššie uvedených podmienok z dôvodov účtovnej uzávierky. Daňový doklad - faktúra užívateľa musí obsahovať riadne všetky údaje, ktoré ustanovuje zákon o dani z pridanej hodnoty, inak nebude povinný poskytovateľ uhradiť vyúčtovanú čiastku až do doby ak doklad nebude spĺňať všetky takéto náležitosti a kedy uplynie 15 dní od jeho doručenia poskytovateľovi. Za dátum zdaniteľného plnenia je považovaný deň, kedy je vystavená faktúra vyúčtovávajúca zdaniteľné plnenie. Pokiaľ užívateľ výzvu na portáli neurobí, nie je povinný poskytovateľ zaplatiť užívateľom vystavenú faktúru.

 

4) Registrovaný užívateľ_ ktorý nie je právnickou alebo samostatne zárobkovo činnou osobou_ nie je oprávnený využívať službu FloowieDistribution_ ak by ju využíval_ súhlasí s tým_ že ustanovenia ods 2) a 3) tohto článku sa na používateľa nevzťahujú a používateľ nemá právo ani nárok na čokoľvek v týchto odsekoch uvedené_ s týmto používateľ súhlasí.

Čl. XII. Platnost a účinnosť

 

1) Ak by niektoré ustanovenie týchto Vpodmienok bolo považované za neplatné či neúčinné, nemá táto skutočnosť vplyv na ostatné ustanovenia Vpodmienok, ktoré zostávajú v platnosti a účinnosti.

 

2) Účinnosť všetkého vyššie uvedeného pre vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom nastáva okamihom, kedy tieto VPodmienky odsúhlasil užívateľ alebo registráciou užívateľa.

 

3) Ak je medzi poskytovateľom a užívateľom uzatvorená písomná zmluva, platí v prípade, že dojednania takejto zmluvy a ustanovenia týchto Vpodmienok budú akokoľvek v rozpore, že odchylné ustanovenia zmluvy majú pre určenie práv a povinností poskytovateľa a užívateľa prednosť pred ustanoveniami týchto Vpodmienok.

 

4) Všetky vzťahy založené alebo sa riadiace ustanoveniami týchto Vpodmienok sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že všetky spory vznikajúce z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou budú prerokované a rozhodované u všeobecných súdov Českej Republiky miestne príslušných podľa sídla poskytovateľa. 

 

V Brně dne 10.9.2013

 

Floowie International s.r.o.

 

 

 

B. OBCHODNÉ PODMIENKY PRE "FloowiePaper" pre službu "FloowiePublication"

 

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE "FloowiePaper" pre službu "FloowiePublication" spoločnosti Floowie International sro, so sídlom: Brno - Trnitá, Mlýnská 326/13, PSČ 602 00, Česká republika, identifikačné číslo: 283 39 347, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 62292, platné a účinné od 11.9.2013.

 

Pojmy používané v OBCHODNÝCH PODMIENKACH PRE "FloowiePaper" pre službu "FloowiePublication":

 

Poskytovateľ – Označuje spoločnosť Floowie International sro, so sídlom: Brno - Trnitá, Mlýnská 326/13, PSČ 602 00, Česká republika, identifikačné číslo: 283 39 347, zapísanou v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 62292.

 

Uživateľ – Označuje fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá chce využívať služby poskytovateľa, najmä uvedený elektronický zobrazovač FloowiePaper (ďalej tiež len ako "FloowiePaper"), a to najmä v rámci služieb, ktoré ponúka poskytovateľ označených ako FloowieKatalog, FloowiePublication, či iných.

 

Portál – Označuje internetový portál poskytovateľa floowie.com a zahŕňa aj samostatné mobilné aplikácie, ktoré zriaďujú prístup k obsahu internetového portálu floowie.com, samostatné mobilné aplikácie sú predovšetkým mobilné aplikácie Floowie pre operačný systém Android a operačný systém iOS.

 

Čl. I. Preambule

 

1) Poskytovateľ uzatvára so svojimi obchodnými partnermi - užívateľmi (ďalej tiež len ako "užívateľ") ďalej uvedenej zmluvy o užívaní. Tieto OBCHODNÉ PODMIENKY PRE "FloowiePaper" pre službu "FloowiePublication" (ďalej označované tiež len ako "Podmienky") sú časťou obsahu každej jednotlivej zmluvy o užívaní uzatvorenej medzi poskytovateľom a užívateľom, alebo ak na ne takáto zmluva o užívaní odkazuje.

2) Ak nie je uzavretá medzi poskytovateľom a užívateľom písomná zmluva o umožnení užívania nižšie uvedených služieb (ďalej len ako "zmluva o užívaní") platí, že odsúhlasením týchto Podmienok užívateľom a začatím využívania ďalej uvedeného elektronického zobrazovača FloowiePaper je uzatvorená zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom, ktorej obsah v plnom rozsahu predstavuje text týchto Podmienok.

 

3) V prípade, že užívateľ uzavrie s poskytovateľom záväznú objednávku o umožnení užívania niektoré z vyššie uvedených služieb poskytovateľa, je táto záväzná objednávka považovaná takisto za zmluvu o užívaní. Za takúto objednávku je považovaný aj e-mail užívateľom zaslaný poskytovateľovi, ktorého obsahom je objednanie vyššie uvedených služieb v odseku 3) tohto článku. Pre využívanie služieb poskytovateľov používateľ pri prvom prihlásení podľa Čl. III. týchto Podmienok je povinný odsúhlasiť tieto Podmienky.

 

Čl. II. Predmet plnenia

 

1) Poskytovateľ je osobou, ktorá je oprávnená vykonávať a poskytovať práva k produktu elektronický zobrazovač FloowiePaper, tento produkt predstavuje elektronický zobrazovač "Dat" - najmä textov a obrázkov.

 

2) Poskytovateľ vykonáva autorské majetkové práva k FloowiePaperu minimálne v rozsahu, v akom týmto poskytuje užívateľovi nevýhradnú licenciu na použitie FloowiePaperu k účelu a spôsobom dohodnutým v týchto Podmienkach alebo v zmluve o užívaní, a to na dobu určenú podľa týchto Podmienok alebo zmluvy o užívaní, ak je medzi užívateľom a poskytovateľom taká zmluva o užívaní uzatvorená.

 

3) FloowiePaper umožňuje previesť užívateľovi podľa pokynov poskytovateľa na zodpovednosť užívateľa vybrané Dáta do zvláštnej elektronickej podoby ich nahraním do FloowiePaperu (také prevedenie tiež len ako "Upload" alebo "Nahratie") a tým vytvoriť tzv "Konkrétnu Publikáciu". Nahratie Konkrétnych Publikácií a ich ďalšie spravovanie vykonáva užívateľ v tzv "administrácii FloowiePaperu", do ktorej mu je umožnený prístup podľa Čl. III. týchto Podmienok. Po Nahraní Konkrétnej Publikácie môže používateľ robiť zmeny Konkrétnej Publikácie v rozsahu, ktoré FloowiePaper užívateľovi umožňuje, a to na zodpovednosť užívateľa.

 

4) FloowiePaper umožňuje zoznamovať sa s Konkrétnou Publikáciou Užívateľa tzv. Čitateľom (tretím osobám - užívateľom siete Internet) bezplatne.

 

5) Konkrétne Publikácie užívateľa sú umiestnené na portále alebo na internetových stránkach tretích osôb pomocou vloženého odkazu užívateľom alebo Čitateľovi na portál, alebo vloženín okna do internetových stránok.

 

6) Poskytovateľ umožňuje užívateľovi využívať všetky funkcie ponúkané v rámci FloowiePaperu na zodpovednosť užívateľa. Poskytovateľ má právo kedykoľvek vykonávať tzv "Updaty" (rozširovať, dopĺňať a upravovať funkcie zobrazovača FloowiePaperu (formou napríklad prelink - líšt a priestorov, obsahujúcich rôzne funkčné skratky alebo pre informácie tretej osoby  využívajúca FloowiePaper či iné informácie pre nich, a to aj priamo vložené medzi strany Konkrétnych Publikácií užívateľa) s ohľadom na postup v technológiách a technike s tým, že užívateľ bude môcť využívať updaty jemu sprístupnené poskytovateľom ZADARMO!

 

7) Užívateľ nesmie Nahrávať Konkrétne Publikácie a Dáta tretích osôb za odplatu (plnenie, ktoré tretej osoby za toto poskytnú užívateľovi). Pokiaľ takto užívateľ urobí, alebo má poskytovateľ podozrenie, že takto používateľ robí, potom má poskytovateľ právo pozastaviť alebo zablokovať využívanie FloowiePaperu užívateľmi a všetkých služieb s ním súvisiacich. Poskytovateľ nemá povinnosť nahradiť užívateľovi akúkoľvek škodu či ušlý zisk, ktoré užívateľovi týmto pozastavením alebo zablokovaním vznikli.

 

8) Užívateľ si Nahranie Konkrétnych Publikácií (vrátane všetkých nastavení, ktoré FloowiePaper umožňuje) robí sám, na svoje náklady, s tým, že môže za odplatu, ktorá musí byť medzi poskytovateľom a užívateľom dopredu samostatne dohodnutá, získať aj pomoc zo strany poskytovateľa, ak sa na tom poskytovateľ a používateľ dohodnú s ohľadom najmä na voľné kapacity poskytovateľa.

 

9) Nahraním akejkoľvek Konkrétnej Publikácie užívateľom nesmie dôjsť k porušeniu žiadnych práv tretích osôb, za čo plne zodpovedá a má povinnosť zabezpečiť a kontrolovať používateľ, a ak porušením tejto povinnosti vznikne poskytovateľovi škoda, je ju povinný užívateľ poskytovateľovi nahradiť v plnej výške, týmto nie je dotknuté právo poskytovateľa na náhradu ušlého zisku. Užívateľ takto zodpovedá aj za akékoľvek úpravy Konkrétnej Publikácie, ktoré vykoná vo FloowiePaperu po Nahratí Konkrétnej Publikácie.

 

Čl. III. Užívateľský účet, Užívateľské meno, HESLO

 

1) Preto, aby používateľ mohol začať užívanie služieb podľa zmlúv o užívaní (ak je taká medzi poskytovateľom a užívateľom uzavretá), bude poskytovateľom užívateľovi oznámené a pridelené jeho jedinečné Užívateľské meno a jedinečné HESLO pre prístup do administrácie FloowiePaperu cez internetový odkaz www.floowie.com / sk, za ktorých stratu či zneužitie zodpovedá výlučne užívateľ. S pridelením užívateľského mena a hesla zároveň dôjde zo strany poskytovateľa k vytvoreniu tzv. "Užívateľského účtu" užívateľa, teda základného miesta, v rámci ktorého sa budú vytvárať, evidovať a spravovať všetky Konkrétne Publikácie, ktoré budú vytvorené podľa zmluvy o užívaní alebo týchto Podmienok zo strany užívateľa, a s nimi súvisiaca činnosť. Postup vytvárania takých Publikácií na užívateľskom účte užívateľa je dôkladne popísaný a vysvetlený v manuáloch, ktoré sú verejne sprístupnené užívateľom po prístupe do administrácie FloowiePaperu na internetovom portále http://www.floowie.com/cs/videa. Pri prvom prístupe užívateľa do administrácie FloowiePaperu sa užívateľovi vždy zobrazuje na odsúhlasenie znenie týchto Podmienok, v prípade, že s nimi užívateľ nesúhlasí, vyzýva ho poskytovateľ na okamžité ukončenie využívania portálu a všetkých služieb poskytovateľa.

 

2) Oznámenie o pridelení užívateľského mena a hesla prebehne obvykle jeho zaslaním na e-mailovú adresu uvedenú u užívateľa v úvode zmluvy o užívaní alebo v záväznej objednávke, a to zvyčajne najneskôr do 10 dní od uzavretia zmluvy o užívaní alebo záväznej objednávky. Ak by k takému odoslanie (či oznámení iným spôsobom) nedošlo ani do 10 dní od uzavretia zmluvy o užívaní, má povinnosť o tomto užívateľ informovať písomne ​​poskytovateľa, ktorý musí vykonať nápravu (odoslať Užívateľské meno a heslo používateľa).

 

3) Používateľ, ktorý chce začať využívanie FloowiePaperu a nemá s poskytovateľom písomnú uzavretú zmluvu o užívaní, si stanovuje počas tzv. Registrácia na portáli sám svoje Užívateľské meno a Heslo pre prístup do administrácie FloowiePaperu a ods 1) a 2) tohto článku týchto Podmienok sa na neho nevzťahujú a vzťahujú sa na neho ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok poskytovateľa, ktoré používateľ odsúhlasuje zároveň s týmito Podmienkami.

 

Čl. IV. Cena (úplata), Fakturácia a platobné podmienky

 

1) Cena za predmet plnenia je stanovená vždy samostatne v jednotlivých zmluvách o užívaní alebo v cenníkoch jednotlivých služieb uvedených na portáli, platných k okamihu začatia využívania konkrétnej služby, resp. využívanie FloowiePaperu.

 

2) Vo vzťahu k akejkoľvek odplate, ktorú má hradiť užívateľ poskytovateľovi podľa týchto Podmienok, platí, že je uvedená bez dane z pridanej hodnoty (DPH), kedy príslušná výška DPH podľa platných predpisov bude k akejkoľvek odplate vždy takisto pripočítaná a musí byť zaplatená zo strany užívateľa poskytovateľmi.

 

3) Poskytovateľ užívateľovi poskytuje na každú jednu Nahranú Konkrétne Publikáciu užívateľa tzv. Mesačný Traffic vo výške 20 GB.

 

a) Mesačný Traffic predstavuje množstvo dát (informácií), ktoré eviduje poskytovateľ ako dáta (pre informácie), ktorá v súvislosti s Konkrétnou Publikáciou užívateľa "pretiekli" v kalendárnom mesiaci. Ak užívateľ prekročí Mesačný Traffic, má povinnosť uhradiť poskytovateľovi za každý 1GB dát, ktorý prekračuje vyššie uvedených 20 GB, 1 EUR bez DPH.

 

b) O dosiahnutie, resp. o prekročenie Mesačného Traffic, bude užívateľ informovaný a bude mu zaslaná zálohová faktúra poskytovateľom. Užívateľ má povinnosť platbu za prekročenie Mesačného Traffic uhradiť do 10 dní od doručenia takejto faktúry, najneskôr vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom k takémuto prekročeniu maximálneho mesačného TRAFFIC došlo.

 

c) Poskytovateľ má právo požadovať úhradu primeranej zálohy na prekročený Mesačný Traffic.

 

 

4) V prípade, že používateľ nezaplatí akúkoľvek platbu podľa tohto Článku v splatnosti, môže byť poskytovateľom znemožnené využívanie FloowiePaperu užívateľom, a to až do okamihu, kedy mu bude zo strany užívateľa vykonané uhradenia takejto platby. V prípade omeškania s úhradou akejkoľvek dohodnutej ceny či akékoľvek iné platby podľa týchto Podmienok je užívateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z neuhradenej časti akejkoľvek platby za každý deň omeškania.

 

5) Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platí, že akúkoľvek platbu má povinnosť zaplatiť užívateľ poskytovateľovi najneskôr do 14 dní od vystavenia daňového dokladu - faktúry na takéto plnenie, či iné podobné výzvy na zaplatenie.

 

Čl. V. Využívanie FloowiePaperu bez zmluvy o užívaní

 

1) Ak nie je medzi poskytovateľom a užívateľom uzatvorená zmluva o užívaní (pozn. zmluvou o užívaní je myslená aj záväzná objednávka, ako je už uvedené vyššie v Čl. I. odsek 4) tejto zmluvy), umožňuje poskytovateľ užívateľovi využívať FloowiePaper najmä bezplatne a užívateľ môže FloowiePaper využívať iba v obmedzenom rozsahu - užívateľmi nie je sprístupnená väčšina funkcií FloowiePaperu, a ďalej podľa obmedzenia poskytovateľom stanovených. Užívateľ je oprávnený Nahrávať iba Konkrétne Publikácie, s ktorými sa čitatelia zoznamujú Bezplatne, tieto sú vždy zobrazené na portále verejne. Čl. V. odsek 1) Podmienok sa použije aj v prípade, že je zmluva o užívaní uzatvorená podľa Čl. I. ods 2) Podmienok.

 

a) Užívateľ týmto oprávňuje poskytovateľa k tomu, aby poskytovateľ vkladal do užívateľom Nahratých Konkrétnych Publikácií tzv. Reklamy (pre informácie tretích osôb v rôznej forme - texty, obrázky, videá a iné), a to podľa uváženia poskytovateľa a bez nároku na akúkoľvek odplatu užívateľa za toto oprávnenie, a ak by užívateľovi taký nárok vznikol, platí, že výška tohto nároku sa rovná cene, za využívanie FloowiePaperu podľa tohto článku týchto Podmienok, s týmto užívateľ výslovne súhlasí.

 

b) Poskytovateľ nie je povinný umožniť užívateľovi využívať FloowiePaper podľa tohto článku tohto odseku Podmienok a je oprávnený kedykoľvek zamedziť užívanie FloowiePaperu zo strany užívateľa.

 

Čl. VI. Doba poskytovania predmetného plnenia

 

1) Právo využívať FloowiePaper podľa týchto Podmienok je poskytované užívateľmi po dobu, ktorá je určená v zmluvách o užívaní. Právo využívať FloowiePaper užívateľom je vo vzťahu ku každej jednotlivej Konkrétnej publikácii obmedzené na dobu, uplynutím ktorej skončí platnosť jednotlivej Konkrétnej Publikácie.

 

a) Doba určená pre  platnosť jednotlivej Konkrétnej Publikácie je stanovená u každej jednotlivej Konkrétnej Publikácie na 730 dní odo dňa Nahratia takejto Konkrétnej Publikácie.

 

b) Po uplynutí 730 dní odo dňa Nahratia Konkrétnej Publikácie stráca užívateľ právo akokoľvek FloowiePaper pre  jednotlivú Konkrétnu Publikáciu využívať s tým, že po dohode s poskytovateľom a vykonanie úhrady tzv. archivného vo výške 0,5 EUR (slovom: pädesiat centov ) však môže byť také právo užívateľa vo vzťahu k platnosti jednotlivej Konkrétnej publikácii predĺžiť o ďalších 730 dní, a to všetko výlučne podľa ponuky poskytovateľa alebo po individuálnej dohode medzi poskytovateľom a užívateľom.

 

2) Vo vzťahu k užívateľom s ktorými nie je uzavretá zmluva o užívaní a k tým ktorí majú umožnené Nahrať zmluvou o užívaní obmedzený počet Konkrétnych Publikácií je doba pre  využívanie FloowiePaperu obmedzená vyššie uvedenú platnosťou jednotlivých Konkrétnych Publikácií ktorej uplynutím končí doba poskytovania predmetného plnenia zo strany poskytovateľa. Poslednú Konkrétnu Publikáciu je užívateľ oprávnený Nahrať do troch kalendárnych rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy o užívaní alebo odo dňa začatia využívania FloowiePaperu.

 

3) Po ukončení účinnosti týchto Podmienok alebo vzťahov podľa zmlúv o užívaní_ rovnako ako aj pri akomkoľvek vypršaní času po ktorý má právo v stanovenom rozsahu využívať FloowiePaper má poskytovateľ automaticky právo (nie povinnosť) vykonať úkony ktoré zablokujú možnosť  užívať jednu alebo viac  aj všetky funkcie FloowiePaperu.

 

Čl. VII. Niektoré ďalšie práva a povinnosti

 

1) Užívateľ je plne zodpovedný za obsahovú stránku akýchkoľvek Dát, ktore Nahrá do FloowiePaperu, a takisto za obchodný dopad týchto Dát na užívateľa a zbavuje poskytovateľa všetkých nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných tretími stranami v súvislosti s takými Datami, a to najmä nárokov uplatňovaných v spojení s ustanoveniami o nekalej súťaži, autorskom práve či iných právnych noriem (tlačový zákon, o neperiodických publikáciách a podobne). Užívateľ sa výslovne vzdáva akýchkoľvek prípadných nárokov voči poskytovateľovi vzniknutých v súvislosti s nahraním Dát do FloowiePaperu. Užívateľ je tiež, aj s ohľadom na charakter poskytovaného plnenia a určenie všetkého takto poskytovaného, ​​osobou zodpovednou za plnenie všetkých povinností, ktoré v súvislosti s vlastným využitím funkcií FloowiePaperu vznikajú voči tretím osobám a voči orgánom štátnej správy či iným subjektom (rôzne autorské zväzy a podobne) . Užívateľ sa zaväzuje vždy úplne a riadne s tretími subjektmi vysporiadať ich práva vyplývajúce z prípadného autorstva Dát nahrávaných do FloowiePaperu a ich prípadného následného šírenia (zverejňovanie, resp. Sprístupnenie tretím osobám) za pomocou funkcií FloowiePaperu či akékoľvek iné práva tretích osôb, ktorá má tretia osoba k dátam vkladaným užívateľom do FloowiePaperu či práva akokoľvek s takými Datami či ich šírením (zverejňovaním, resp. sprístupnením tretím osobám) súvisiacimi. V prípade, keď tretia osoba akokoľvek neoprávnene získa prístup k dátam nahratými do FloowiePaperu (napr. formou tzv hackerstva), je táto osoba zodpovedná užívateľovi za prípadné problémy a škody v dôsledku toho užívateľovi a tretím osobám vzniknuté a za také problémy a škody rozhodne nezodpovedá poskytovateľ. Užívateľ má tiež povinnosť úplne jednoznačne identifikovať svoju osobu na akýchkoľvek internetových stránkach, na ktorých bude akokoľvek využívať akékoľvek funkcie FloowiePaperu, resp. nechávať využívať, a to spôsobom, ktorý určujú účinné právne normy, vrátane uvedenia prípadných ďalších údajov a upozornení, ktoré sa právnymi normami účinnými k okamihu Nahrania požadujú, inak minimálne tak, že uvedie v prípade, že užívateľ je právnická osoba: svoj názov (firmu) , svoje identifikačné číslo, svoje sídlo. V prípade, že užívateľ je fyzická osoba, uvedie: svoje meno a priezvisko a bydlisko (trvalý pobyt).

 

2) V prípade, že v dôsledku porušenia akejkoľvek povinnosti stanovenej vyššie užívateľovi bude zo strany tretieho subjektu uplatnený voči poskytovateľovi oprávnene akýkoľvek nárok, zaväzuje sa užívateľ bezodkladne splniť všetky nároky voči týmto tretím subjektom vrátane všetkých práv a povinností s týmito nárokmi spojenými a ak bude nútený také nároky uspokojiť poskytovateľ, tak plnú výšku takých nárokov uhradiť poskytovateľovi, a to bez zbytočného odkladu po výzve poskytovateľa užívateľovi . Porušenie akejkoľvek povinnosti podľa tohto článku zo strany užívateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom a zakladá právo poskytovateľa od akejkoľvek zmluvy o užívaní bez ďalšieho odstúpiť, prípadne ukončiť poskytovanie akéhokoľvek plnenia podľa týchto Podmienok.

 

3) Užívateľ zodpovedá za bezpečnosť akýchkoľvek svojich údajov a hesiel, ktoré používa na "prihlásenie" svojej osoby pre využívanie FloowiePaperu, resp. akékoľvek služby poskytované poskytovateľom užívateľovi, a tiež za bezpečnosť a ochranu svojich Dát Nahratých užívateľom do FloowiePaperu. Užívateľ má povinnosť vyvinúť maximálne úsilie, aby sa k takýmto údajom, heslám či dátum nedostal alebo s nimi akokoľvek nedovolene nakladal ktokoľvek nepovolaný. V prípade akéhokoľvek podozrenia, že mohlo dôjsť k úniku takých údajov, hesiel či Dát, alebo k ich strate, alebo dôjde k tomu, že ich používateľ zabudne, má užívateľ povinnosť okamžite takúto skutočnosť nahlásiť poskytovateľovi a takéto údaje a heslá zmeniť a pokiaľ ide o údaje a heslá, ktoré prideľuje užívateľovi poskytovateľ, písomne ​​poskytovateľa požiadať o pridelenie nových hesiel. Akékoľvek problémy spôsobené v nadväznosti na únik takých údajov alebo hesiel, či na ich stratu či zabudnutia idú na ťarchu užívateľa, nemajú vplyv na cenu za akúkoľvek službu poskytovanú poskytovateľom užívateľovi a poskytovateľ za následky (vrátane prípadných škôd v dôsledku toho komukoľvek vzniknutých) zodpovedá len v prípade, kedy by k takýmto následkom došlo v dôsledku zavinenia poskytovateľa.

 

4) Poskytovateľ má právo v prípade, ak akýkoľvek štátny orgán, súd, rozhodca, rozhodcovský súd či iný subjekt alebo orgán, ktorého rozhodnutím, či názorom je poskytovateľ viazaný alebo dotknutý (takéto inštitúcie ďalej len ako "donucujúcou orgány"), rozhodne o tom, že čímkoľvek, čo predstavuje obsah Konkrétne Publikácie užívateľa, či že čímkoľvek, čo akokoľvek s ňou súvisí (najmä v rozsahu služieb, ktoré sú užívateľovi poskytované podľa zmlúv o užívaní), je akokoľvek porušený akýkoľvek zákon či iná právna norma, okamžite vykonať akékoľvek úkony, ktoré zablokujú možnosť užívateľa či akéhokoľvek iného subjektu užívať jednu či viac či aj všetky funkcie FloowiePaperu a služby podľa zmlúv o užívaní. Poskytovateľ má najmä právo zneprístupniť v rámci prostredia označeného ako "Internet" (zablokovať) akékoľvek Konkrétne Publikácie, to všetko až do okamihu jednoznačného vyjasnenia a vyriešenia dôvodu (najmä formou odstránenia takého dôvodu či vylúčenie akýchkoľvek škodlivých následkov vzniknutých v dôsledku prevedení odblokovanie), ktorý k takémuto kroku zo strany poskytovateľa viedol, a nepochybnému vylúčeniu toho, že opätovným odblokovaním bude porušený zákon alebo akýkoľvek iný právny predpis. Obdobné práva, vyššie uvedené, má poskytovateľ aj v prípade, kedy donucujúcou orgány začnú akékoľvek konanie, ktoré súvisia s využívaním FloowiePaperu užívateľom, či kedy poskytovateľ dospeje k záveru, že čímkoľvek, čo je obsahom Konkrétne Publikácie, či čímkoľvek, čo s ňou akokoľvek súvisí ( najmä v rozsahu služieb, ktoré sú užívateľovi poskytované podľa zmlúv o užívaní), je akokoľvek porušený akýkoľvek zákon či iná právna norma alebo je porušená povinnosť užívateľa stanovená podľa týchto Podmienok, alebo zmluvy o užívaní, či kedy užívateľ je v omeškaní s úhradou akejkoľvek platby dohodnutej medzi užívateľom a poskytovateľom, s tým, že takéto prípadné ukončenie poskytovania služby nemá vplyv na výšku odplaty za poskytovanie služby prípadne dohodnuté medzi užívateľom a poskytovateľom.

 

5) Užívateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a uchovaním osobných údajov spoločnosťou Floowie International s.r.o., so sídlom: Brno - Trnitá, Mlýnská 326/13, PSČ 602 00. Česká republika, identifikačné číslo: 283 39 347, ktoré boli poskytovateľovi oznámené najmä pri prvotnej registrácii poskytovateľom v rozsahu nevyhnutne potrebnom na účely zmluvného vzťahu podľa týchto Podmienok, najmä pre evidenčné a fakturačné účely, a to po dobu trvania akéhokoľvek zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom. Užívateľ sa zaväzuje oznámiť poskytovateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny v akýchkoľvek údajoch, ktoré boli poskytovateľovi poskytnuté Poskytnutie osobných údajov užívateľom je dobrovoľné. Osobné údaje užívateľa, ktoré užívateľ poskytol poskytovateľovi, sú spracované za účelom správy užívateľského účtu a zasielanie obchodných či marketingových oznámení vrátane šírenia obchodných oznámení v rámci elektronickej komunikácie (ponúkania obchodu a služieb) a užívateľ s týmto súhlasí. Správcom osobných údajov a ich spracovateľom je poskytovateľ. Poskytovateľ je ďalej oprávnený spracovaním osobných údajov užívateľa, ktoré prebieha automatizovaným alebo manuálnym spôsobom, poveriť tretiu osobu. Ochrana osobných údajov sa riadi platnou legislatívou dotknutého štátu. Užívateľ má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na opravu osobných údajov, ako aj ďalšie práva uvedené v ustanovení § 12 a § 21 zákona č 101/2000 Z. z. Užívateľ na svojom užívateľskom účte môže zobraziť svoje osobné údaje verejne na portále a to na svoju zodpovednosť.

 

6) Užívateľ a poskytovateľ výslovne dojednávajú, ze práva nadobudnuté k FloowiePaperu podľa týchto Podmienok pozostávajú Iba v práve využívať funkciou FloowiePaperu pre nahranie Dát do FloowiePaperu a využitie následných funkcií FloowiePaperu, ktoré má pre nahranie Dát, a to  vždy s ohľadom na konkrétnu službu poskytovanú zo strany poskytovateľa užívateľovi.

 

7) Všetky ponuky činené zo strany poskytovateľa vo vzťahu k FloowiePaperu (vrátane rôznych uvádzaní a popisov poskytovaných služieb a plnení poskytovaných zo strany poskytovateľa, hoci aj s ich cenami, ktoré sa dosiahli v rámci rôznych katalógov poskytovateľa či na stránkach poskytovateľa, jeho reklamných dokumentoch), ktoré nie sú výslovne označené ako "záväzná ponuka spoločnosti Floowie International sro", alebo ak nejde priamo o tieto Podmienky, nie sú voči poskytovateľovi záväzné, a nemajú charakter návrhu na uzavretie akejkoľvek zmluvy (oferty).

 

8) Užívateľ nesmie akokoľvek reprodukovať či akokoľvek upravovať softvérové ​​nastavenia a program FloowiePaper či čokoľvek iné, čo mu je na základe zmluvy o užívaní, resp. týchto Podmienok, sprístupnené k užívaniu. Užívateľ tiež rozhodne nesmie odstraňovať či akokoľvek meniť akékoľvek označenie čohokoľvek, čo mu je sprístupnené na užívanie podľa zmluvy o užívaní, resp. týchto Podmienok, najmä akýchkoľvek Copyright (napr. registrovaných ochranných známok označených symbolom ® či diel označených symbolom © či obdobných značiek).

 

9) Poskytovateľ a užívateľ sa výslovne dohodli, že poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté užívateľovi kvôli chybám v prenose akýchkoľvek dát, zlým funkciám alebo nedostatku akýchkoľvek zariadení, s výnimkou toho, že k takému došlo úmyselným konaním alebo hrubou nedbanlivosťou poskytovateľa a že takáto skutočnosť bola poskytovateľovi písomne ​​oznámená bez zbytočného odkladu po okamihu, kedy bola užívateľom zistená, alebo kedy mohla byť zistená užívateľom pri náležitej starostlivosti.

 

10) Poskytovateľ môže (nemusí) Nahranú Konkrétne Publikáciu užívateľa zaradiť podľa svojho uváženia (uváženia poskytovateľa) do zoznamu kategórií Konkrétnych Publikácií zobrazených na portále pre prezentáciu takej Konkrétnej Publikácie. Poskytovateľ tiež môže, ak k takémuto zaradeniu do zoznamu kategórií pristúpil, takéto zaradenie kedykoľvek zrušiť, všetko podľa svojho rozhodnutia a vôle.

 

11) Písomné dojednania medzi stranami môžu stanoviť odlišný spôsob riešenia niektorých čiastkových dojednaní Podmienok s tým, že sa toto nedotýka platnosti ostatných ustanovení Podmienok. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach, kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa. Zmeny Podmienok sú účinné ich uverejnením na portáli. Ak do 15 dní po uverejnení zmien Podmienok užívateľ neoznámi poskytovateľovi písomnú správou svoj ​​nesúhlas so zmenou Podmienok, platí, že používateľ so všetkými vykonanými zmenami Podmienok súhlasí a tieto sa vzťahujú na jeho vzťah s poskytovateľom.

 

12) Ak užívateľ poruší akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok, zodpovedá poskytovateľovi za škodu v plnej výške a za ušlý zisk.

 

Čl. VIII. Podmienky reklamácie služby

 

Akékoľvek výhrady k poskytovanej službe je nutné bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi. Inak platia ustanovenia občianskeho a obchodného zákonníka.

 

Čl. IX. Ochrana informácií

 

Zmluvné strany sa zaručujú nešíriť informácie získané pri vzájomnej spolupráci, ktoré by mohli poškodiť druhú stranu. Všetky informácie, ktoré si strany poskytli pri rokovaní o využívaní FloowiePaperu podľa týchto Podmienok av súvislosti s akoukoľvek zmluvou o užívaní, označujú strany za dôverné v zmysle § 271 zákona č 513/1991 Zb..

 

Čl. X. Platnosť a účinnosť

 

1) Ak by niektoré ustanovenie týchto Podmienok bolo považované za neplatné či neúčinné, nemá táto skutočnosť vplyv na ostatné ustanovenia, ktoré zostávajú v platnosti a účinnosti.

 

2) Účinnosť všetkého vyššie uvedeného pre vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom nastáva okamihom, kedy tieto Podmienky odsúhlasil užívateľ (k tomu primárne dochádza podpisom zmluvy o užívaní alebo registráciou na portále užívateľom) s tým, že poskytovateľ tieto podmienky spracoval pre svoje vzťahy od 11.9.2013.

 

3) Ak je medzi poskytovateľom a užívateľom uzatvorená zmluva o užívaní, platí, že odsúhlasením týchto Podmienok užívateľom je neoddeliteľnou súčasťou takejto uzavretej zmluvy o užívaní medzi poskytovateľom a užívateľom aj všetko uvedené v týchto Podmienkach a pre poskytovateľov a užívateľov sú také dohody záväzné s tým, že v prípade, že dojednanie takejto zmluvy o užívaní a ustanovení týchto Podmienok budú akokoľvek v rozpore, tak z hľadiska prednosti platí, že odchylné ustanovenia zmluvy o užívaní, ak je takáto písomná zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom dohodnutá, majú pre určenie práv a povinností poskytovateľa a užívateľa prednosť pred ustanoveniami týchto Podmienok.

 

4) Všetky vzťahy založené či sa riadiaci ustanoveniami týchto Podmienok sa riadia právnou úpravou platnou v Českej republike. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že všetky spory vznikajúce z tejto zmluvy av súvislosti s ňou budú prerokované a rozhodované u všeobecných súdov Českej Republiky miestne príslušných podľa sídla poskytovateľa.

 

V Brně dňa 10.9.2013

 

Floowie International s.r.o.