Floowie
Podmienky ochrany osobných údajov
Informácie o spracovaní osobných údajov

Obchodné korporácie Floowie International sro, so sídlom: Brno - Trnitá, Mlýnská 326/13, PSČ: 602 00, Slovenská republika, identifikačné číslo: 283 39 347, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 62292 ( ďalej len "Správca") a subjekty, ktoré spolupracujú so Správcom na prevádzkovanie internetovej portálov floowie.com, floowie.sk, floowie.cz, floowie.ru a digiport.cz, spracováva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č . 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "GDPR") a ďalšími právnymi predpismi.

Čl. I. Rozsah spracúvaných osobných údajov

1) Pre registráciu subjektu na webových portáloch je Správca oprávnený spracovávať osobné údaje subjektu alebo osobné údaje poskytnuté či zadané subjektom pri registrácii (najmä určením údaje). Pristupuje Ak subjekt na naše webové stránky z mobilného telefónu či podobného prístroja alebo prostredníctvom niektorej z našich mobilných aplikácií, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie apod.)

2) Spracovanie týchto osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné pri plnení zmluvy na základe ktorej Správca poskytuje svoje služby na webových portáloch, ktorých zmluvnou stranou je subjekt osobných údajov. V konkrétnych prípadoch môže Správca spracovávať osobné údaje nad rámec tohto článku podľa konkrétneho účelu pre ochranu oprávnených záujmov Správca alebo tretích osôb (napr. Záujem na bezpečnom fungovanie služby) podľa zákonných požiadaviek na spracovanie osobných údajov.

3) Sú spracovávané nasledujúce osobné údaje:
- E-mailová adresa subjektu, ktorá je zároveň jeho užívateľským menom a slúži na prihlásenie na webový portál a do mobilných aplikácií
- Kontaktná a fakturačná adresa
- IP adresa, ktorá slúži najmä na určenie polohy subjektu z dôvodu určenia miesta prijímateľa služby v rámci osobitného režimu správneho miesta (MOSS) k DPH

- Typ internetového prehliadača, ktorý slúži na typizáciu poskytovaných služieb, najmä zobrazenie jazykové časti portálu, ktorú má subjekt nastavenú v prehliadači.
- Prevádzkové záznamy webového portálu
- Cookies - súbory cookies sú textové súbory používané internetových prehliadačom, ktoré ukladajú osobné údaje návštevníkov stránok. Súbory cookies sa bežne používajú na internete a nepoškodzujú váš počítačový systém. Ak nechcete prijímať súbory cookie, môžete svoj prehliadač nakonfigurovať tak, aby ich neprijímal. Viac informácií nájdete v pomocníkovi prehliadača.

4) Za marketingovými účely sa spracúvajú:
a) Dáta nevyhnutná pre webovú analytiku
b) Dáta nevyhnutná pre reklamné účely - napríklad retargeting, zasielanie informácií o novo vyšlých publikáciách čítaných subjektom, službách a iných aktivitách, kontaktovanie zákazníka za účelom prieskumu trh, za účelom marketingových výskumov a na účely organizovanie, organizovanie a vyhodnotenie rôznych typov súťaží
c) Informačné systémy - najmä fakturačné systémy a CRM
d) Servery a siete

-

Čl. II. Spôsob spracovania osobných údajov a doba spracovania osobných údajov

1) Osobné údaje bude Správca spracovávať manuálne i automatizovane priamo prostredníctvom svojich k tomu poverených zamestnancov a ďalej prostredníctvom spracovateľov poverených Správcom na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov. Akonáhle obdržíme vaše osobné údaje, aplikujeme prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby sme sa pokúsili zabrániť neoprávnenému prístupu.

2) Osobné údaje subjektu sa budú spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. V prípade spracovávania osobných údajov subjektu, ku ktorému bol udelený súhlas, budú vaše osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu. V prípade spracovávania osobných údajov subjektu, ktorý má zakúpenú akúkoľvek publikáciu, budú vaše osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 20 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu, táto doba predstavuje dobu, po ktorú máme povinnosť vám zakúpenú publikácii umožniť dostupnú.

Čl. III. prenosnosť údajov

1) V súlade s Čl. 20 GDPR môže subjekt preniesť svoj e-mail, ktorý predstavuje používateľské meno subjektu pri prechode na napríklad webový portál digiport.cz a tým preniesť aj svoj účet. E-mail subjektu je zároveň prenášaný pri nákupe publikácia vydavateľmi danej konkrétnej publikácie, a to z dôvodu naplnenia záväzku sprístupnenie publikácia subjektu na čítanie.
 
Čl. IV. Práva subjektu spracovania údajov:

Subjekt údajov vzťahujúce sa k vyššie uvedenému spracúvanie osobných údajov má tieto práva:

1) Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to pre ktorýkoľvek z uvedených účelov spracovania. Odvolanie súhlasu je možné vykonať písomne ​​na adrese Floowie International s.r.o., so sídlom: Brno - Trnitá, Mlýnská 326/13, PSČ: 602 00, Česká republika alebo zaslaním e-mailu na: info-cz@floowie.com.