Floowie - API Changelog

API Changelog


[2013/11/28]Akcia recommended vracia len obmezený počet publikácií (momentalne okolo 25), s poslednou publikáciou z každého titulu. Teraz akceptuje parametre page, perpage a language (cs, sk alebo en). Akcia homePublications je aliasom k recommended.
[2012/07/13]Pridaný parameter perpage v akcii publicationList
[2012/07/11]Do akcie userInfo boli pridané informácie o predplatných objednávkach a objednaných publikácií užívateľa.
Do akcie orderPrepaid bol pridaný nepovinný parameter date, ktorý môže špecifikovať začiatok platnosti predplatného.
Parameter password je v oboch akciách povinný len pre mobilné zariadenia
[2012/06/08]Do akcií library, listPublications, publicationList a search boli pridané nepovinné parametre dateFrom a dateTo, ktoré špecifikujú hranicu dátumu publikovania publikácií vo formáte unix timestamp
[2012/06/02]Pridaný parameter lang, ktorý špecifikuje jazyk lokalizovaného výstupu akcií a jazyk e-mailov odoslaných užívateľom.
Možné hodnoty: cs, en, sk

Parameter language niektorých akcií (prepaidOrders) bol zrušený.

V akciách listPublications a publicationList bola zrušená výstupná hodnota bought
Do akcií listPublications, publicationList a search boli pridané výstupné hodnoty isBought a isFavourite, ak bol v dotaze špecifikovaný užívateľ.

Opravená chyba pri prihlasovaní užívateľov vo webovom rozhraní aj pre akcie iné ako login
[2012/05/22]Výstup API akcie publicationDetail teraz obsahuje menu skupiny titulov publikácie.

Publikácie môžu byť vybraté buď pomocou publicationId, alebo špecifikovaním parametrov titleId a date (dátum publikovania).
[2012/05/16]parameter publisherId pridaný aj do akcie library
[2012/05/15]parameter publisherId pridaný aj do akcie recommended
[2012/05/02]API akcie search, publicationlist a listpublications majú nepovinný parameter publisherid
[2012/04/30]opravená chyba so zle zobrazovanými kategóriami vo výstupe niektorých akcií
[2012/04/18]nová API akcia: forgotPassword
[2012/04/16]aktualizovaná API dokumentácia
[2012/02/28]úprava štruktúry návratovej hodnoty akcie promoCode (teraz je to pole, promo kód môže prideliť aj niekoľko publikácií)