Floowie - API

API štruktúra

Floowie API požiadavky sa odosielajú ja adresu http://www.floowie.com/api s HTTP GET parametrami. Existujú 3 základné povinné parametre pre každú požiadavku. Popis ďalších parametrov sa nachádza v príslušnej dokumentácii akcie požiadavku. Parametre nemajú povinné poradie.

kľúč hodnota
apikey *  obsahuje váš API kľúč
action *  definuje akciu pre požiadavku
hash *  obsahuje bezpečnostné overenie pre požiadavku, proces vytvorenia je opísaný nižšie

* - povinné polia

Vytváranie hashu 

Hash je kontrolná suma md5 všetkých GET parametrov (všetko čo nasladuje po "?"), s výnimkou samotního parametru hash, pripojených k vášmu privátnemu kľúču.

Zakódovanie užívateľského e-mailu 

E-mail je citlivým údajom užívateľa a preto by sa mal držať v tajnosti. Všetky email parametre musia byť povinne zakódované vašim privátnym kúčom. Tu je PHP funkcia pre zakódovanie:

function encodeEmail( $email, $privateKey )
{
	$j = 0;
	$hash = '';
	$privateKey = sha1($privateKey);
	$strLen = strlen($email);
	$keyLen = strlen($privateKey);
	for ($i = 0; $i < $strLen; $i++) {
		$ordStr = ord(substr($email,$i,1));
		if ($j == $keyLen) { $j = 0; }
		$ordKey = ord(substr($privateKey,$j,1));
		$j++;
		$hash .= strrev(base_convert(dechex($ordStr + $ordKey),16,36));
	}
	return $hash;
}

Príklad 

Predpokladajme nasledovné kľúče:

API kľúč: 9876543210ZYXVWUTSRQPONMLKJIHGFE
Privátny kľúč: abcdefghijklmnopqrstuwvxyz123456

E-mail "user@host.com" bude zakódovaný do z5l474v5k4b4v5o416o274s5j4, takže parametre požiadavku môžu vyzerať nasledovne:

apikey : 9876543210ZYXVWUTSRQPONMLKJIHGFE
email : z5l474v5k4b4v5o416o274s5j4
format : php
action : prepaidOrder
title : 10
amounttype : 0
amount : 5
date : 978303600

 

hash bude vyrátaný ako (v jazyku PHP):

md5('abcdefghijklmnopqrstuwvxyz123456apikey=9876543210ZYXVWUTSRQPONMLKJIHGFE&email=z5l474v5k4b4v5o416o274s5j4&format=php&action=prepaidOrder&title=10&amounttype=0&amount=5&date=978303600')

čo je

e8a44d652e05844bc37cf0f972e18a64

a môže byť vložený kdekoľvek medzi parametre URL

Výstup 

API podporuje 4 formáty výstupu: PHP, json, plain, csv a XML. Pedvoený formát výstupu je json, ale ten môže byť zmenený paramatrom format v požiadavku. Dáta v plain formáte sú oddelené tabulátorom (\t) a novým riadkom (\n)

key value
 lang jazyk výstupu a e-mailov odoslaných užívateľom
možné hodnoty: en, sk, cs; predvolené: en
format formát výstupných dát. Možné hodnoty: xml, php, json, plain, csv

 

json PHP XML plain csv
{
"key1":"data1",
"key2":"data2"
}
Array
(
 [key1] => data1
 [key2] => data2
)


<response>
<key1>data1</key1>
<key2>data2</key2>
</response>key1	data1
key2 data2
"key1","key2","key3"
data1a,"data1b",data1c
data2a,data2b,"data2c"

 

If not stated otherwise, the output is either an error code (key 'error') with an error message (key 'message') or a value 'OK' with a key of the action requested.

Array
(
 [order] => OK
)

Array
(
 [error] => 100
 [message] => "Error message"
)